P. 1
موسوعة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم-7

موسوعة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم-7

4.6

|Views: 1,609|Likes:
منشور بواسطةCHAFIK22

More info:

Published by: CHAFIK22 on Aug 26, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Sections

, هقوقحو ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا لئاضف 6

,,
ملسو هيلع لا ىلص رعش نم هيف ليق ام – رشاعلا بابلا
ةمدقم
هئانب !"#و هئاد$ ع %د& ق% # 'ب مي(علا )*نلا
يوحنلا اضر ¸لع .اع.·
· .ا,ح.ا | , ني,` · ,اع ` م`, ل `ع 'و · ر -.او اي` 'لا ¸ف `ه للا `م`, ن· ل `ه لو`سر و ه للا .و·` ,` , ¸, لا .¸,
57 [
لا لوسر ىلع ·و-·او . ى لئاسو, ¸·او ¸-ا او,را- .' ¸ر.ا ¸ .و·ر-'ا ·اعا قل
.ر ¸ح ·را·لا ¸ .ح ا· ·ر-¯ .ا¯و . ¸,رق را¯ ه, ',ا ل,و~ _,را ··س¸ا ىلعو
¸فلا ق-ا ·قيقح .¯ .اح' ¸· :ل· · ا·و . - لوسرلل ··ي· روص ا,حص ¸ح¸
نعو لا نع ح' ·يلا·لا ·ل¸'ا ¸· ¸قن`, . ه,ف ليلا ا· ¸ .و·ر-'ا ل, ا,· ¸´لو .
· ¸ا·و هاحس هلوق, :ل·و . ¸ئ,,'ا لا عو قو . ¸ن·,'ا
·ر--ا | , ¸ئ,` , `` لا ·ا ن`ي ¯ ا` ¸ , 95 [
··ع' ·رو¯'ا ·,.ا ¸ :ل¯و . ·ي~ لا م,´ل·'ف لا لوسر, .وئ,,, ¸,رق ¸· ر .ا¯ قف
·
· .ا,ح.ا | , ني,` · ,اع ` م`, ل `ع 'و · ر -.او اي` 'لا ¸ف `ه للا `م`, ن· ل `ه لو`سر و ه للا .و·` ,` , ¸, لا .¸,
57 [
¸ر-' .ا,¯ :ل¯و .ني,· ,اع م· ·,و ·ر-.او ايلا ¸ ·ن·للا م,يلع ه, لا ل,` ن` , , يعو
. ·.لا ا· ¸
¸ ·ر¯· ىلع'و <ر´لا ه,ا¯ ¸ ¸ا·و هاحس لا هح· .' ى=.'ا لوسرلا `.` حو
لوسر .وح· .ون·,'او .ار·لا _فاو . هقل- ¸· ح' هلن, , •.ان€ . ر·لا ,' .الاو ¸ر.ا
ا· لان, .' لا ¸ل- ¸· ح. _•ا ا·و . ا· ان·و, ¸¸ <ر´لا لوسرلا ·ايح ¸· ·ا -· لا
. م‚اي, _ئاورو م,ƒح مي„عو م‚ا·¸ , .ون·,'ا هيف …رف' -· . هن· .,• .و 'ا †,'ا
. .ايلا ‡ل.و . ر·لا ··و' ل„ل
ˆلا هي.ق ¸ ‰يق ¸,ا .وي· Š´لا ىع.ا .ار·لا ¸· لا لوسر ‹Œ ', ¸· لو' ل·لو
· ا,·ل=·
ا,'ا ميللا ·اع ا· ··اعو ا·ر' ·ليل ·انيع ` •Ž `• ,'
· ··ئارلا هي.ق لا لوسر ي, ¸, ىقل'و رعاو .ا ¸ح هنع لا ¸ضر Š·• ¸, .·¯ ·ي.قو
1
لو´· ‘` , , ا·ر€¸ ’مي`· لو· ·ويلا “لقف ·ا·س .ا,
م,نع لا ¸ضر .ار·لا ·,اح.لا •·, _فاو . ¸'ا·لا .·.ا _ئاور ¸· ·ي.قلا ·· 'ع' ا'و
.احو :لا· ¸, .·¯و ·حاور ¸, لا ·¯ ¸,رق ·و-· ·ا·' هنع .و·فا, لا لوسر .وح·
¸,رقل •.ا,¸ م·'و عا, م·و~' .ا¯ .,ا€ ¸, .اح ¸´لو . ¸·~' م,نع لا ¸ضر .,ا€ ¸,
.` رف . ,”ا ا,ل- ·ا •رض لا لوسر †· ˆلا ·· ·' –صو ¸ -نل ا¸و . ا,ئار·و
·ي,·' ··=ق لا لوسرل ا,صو ¸ — . ه·· ¸,لاو هنع لا ¸ضر ر´, و,'و لوسرلا هن· يور نل
· ا,يف لوق . ·يلاع
مل´ .¸و . راقولا هيل·ف .ص .¸ . .... ¸ل˜ا ¸ح . ه•ولا ™ل,' . ·.اضولا ر·اš ›·•ر .,'ر œ
.' .و· ·`ونلا ه•و .'ر ¸ح ¸ي·لا •·ا.لا ر€'لا ه·ف· _ئارلا .ايلا ا· œ.... .ا,لا ··عو ·اž
. هفر·
. Ÿح . ¸ل˜ا يس †,· ¸ م‚اي, ’ _·و م,حئارق ‡ل. .و·ف, رو.·لا ƒر· ىلع .ار·لا ¸اوو
·نس ¸و'ا _ا,نلا ي·س –سو, _يلا _~ قو . م,ن· ح' ¸· ر.ع ول- ·ا´, 1350 ا· ل¯ ·
'مض .ال- _,ر' ¸ œ ·,ونلا †ئا'ا ¸ . ·يا,نلا ·عو-'ا œ ¸ <ر´لا لوسرلا ‹· ¸ ليق
ل·· †,'ا ا· ¸ .وع, .,-ا ر.·لا ¸ .ار·لا .ا•و . ·حص ·ئا~و –ل' ¸· ر·¯'
¸·,ر'و ··سو ·ئا·,ر' ¸ œ··.ا يس ‹· ¸ ·•لا –¯ œ · هي.ق ¸ ي·ورالا ¸·اس ·و-
.وŠ·¯ .ار·و . ·,,·او ·يئالا هيي.ق ¸ ¸قوو . ··س¸ا - هاو,· ¸ ·ر- ~'و . ي,
. ·,•و'ا ·ل´لا ·· ¸ م·ر¯· ¸ع لا-'ا ¸يض,
لوسرلا ‹· ¸را.نلا .ار·لا ¸· ·ع .,ف . ¸ل'ا ىلع لوسرلا †,· ر.ق, ,و
¸ا,رو . .و,' يرو . يرو- ميلس ير يورقلا رعالاو . ل.نق ¸ايل¸ · ل·· ¸· . ى=.'ا
·ي.ق, ¸لسر'ا يس †,Œ .ف`ر قلو . يلولا ه ىžو ملس' يلا ··~ ¸ايل¸و . ول·'ا
· ا,ن· ان· ر¯·' ي, ¸·,ر'و ··س ¸ œ ¸·ا لوسر œ · .اون·,
`ر .ا ¸ ·`ر‘ ¯· · Ž.ا ف ولا ىن`· · .` '
`¸ ن`يع · ·و` ,.' .لا ·ا.´. .
‘ل`- ىلع .و´ ‘.' `‹` 'ا :` `.ح `يح Ž.ا`لا ¸و `.ي..ح ¸
·و` ,' لا ل· ”ا ¸· ¸ض` •` ي.ف ا.·
`ي- 'ا `.ا´لا ه , ىل`` , ¸مي„.ع ¸ •
. اور`ي·و اول`,و ·وفرح .' ·, . ··لا هيلع ىيع ·لاسر ¸¸ ¸ن'ا و' . ¸را.نلا •·, لا, اف
رو· Ÿح ·نف '· ·ا´ ·ف . لا لوسر ىلعو . ¸ل'او ··س¸ا ىلع ·اقح.ا .ول- م·ا, ا·
2
‰¸ا ¸~اي ¸· . ¸·ر-'ا ¸· ’ وع “ ل´ل ل·• ق ه' مي´-ا ه,ا¯ ¸ لا ا' قو . ·نف
· ¸”او
ل`و ق لا `ر` -`• ¸ •`· , ىل¸ `م`,` ض`· , ¸Žحو`, `¸ -لاو ‰` Ž.ا ¸Ž ~اي ’و` ع ´¸ ƒل ´ل ان‘ل · • : ل¯و ,
· ·ا·.ا | , .و`ر ‘ , ا· و `م`·` ر ف ·و ل · ف ا· :' , ر .ا `و لو رو` ر · 112 [
_· ق-ا ·ا , . ·و,يلا ¸· :ل· ·,و . ه€ا·,ا ·„- ¸· ¸,رق ¸· ح' ·وا·لا .', قو
·, .ا,¸ ¸ .ا´لا ل·' ¸· .و'ا„لاو .وقفان'او .ورفا´لاو .و¯ر'ا · :ل· _¯ ىلو Ÿح ¸·,لا
ال¯ و . ‰ل.ا ¸ل· ىلع م‚اوعو م,لš Ÿحو . ·ييل.لا .ور-ا Ÿح . _,رالا _ع .ا,¸
: :لل ·صرف .او
. لا لوسرل ·,·,'او ·ني,'ا رو.لا ·ي¯را·لا ·يح.لا رن, ·Š-.ا ·€·ا-ا ..ا•و
ا· .' اوق’., Ÿح لوقع ·, ¸انلا ._عا ا,'¯و . ي'رلا ·’,رح .ا, ¸· ا· .' ·لولا ._عاو
¸· مل· .'و . ا,نياوق _•ار .' ·را·لا ·لو· ىل·ف :ل¯ ر·.ا .ا¯ .¸و . ي'رلا ·’,رح .ا, ¸·
. .ا¸ا •وقحو . ي'رلا .·'و . ي'رلا ·’,رح ·وح . - ¸·و . ··س¸ا
·اسر ¸·,ر' ¸¸ ¸.اوع· ·,ر”ا ¸ ¸اق·لا ررح'ا لسر' قلف : ·ا سر · ل• و' ·ف·ا.· ر·.ا ¸´, ,
.,را·را· œ ·را·لا ·´ل· .ا¯و . قف ·اسر رع ان€ا ·وعلا .ا•'ف . “نلا مسر ¸¸ م·وع,
ىلع ا,·و´ح .·حو . _ولاو ¸لح'ا ¸,و'ا ىلع ,· ل·· ··س¸ا .' ._عا ق . ·يا·لا œ
ا‚¸ : ¸•را- .ض· ¸· ·سايلا ·· Š· ق ا' ·.ا· .و·و : ··س¸او ¸ل'ا _· †·الا ·ع
·را·لا .ار•و ‰يئر •فر,و . ·يžرلاو ·يسايلاو ·,و•للا .اراع.ا ل´, ·را€¸او ,,لا ·•ل
ا· .ا·ƒ و'ا ··ايص ·فاح.لاو ·لولا ·,,•' ¸وو . ·ل, ¸ ¸يžرلا ¸ل'ا .ارلا ·ل,اق·
.يلاس.ا ·· ¸ ا· †قو' .ا¯و . .اوع ر€¸ .اوع . .لا ¸· †ق' راع.ا .ا´ف . ل·لا
·يح.لا . œ.... ¸··ع¸ا انلا ¸· ¸·ي~ .,• و· لع ¸ع ر· . ان¸ œ · ·يح.لا لوق
:ل¯و : œ .ان,•ا•· œ · ¸· ·ي-ورنلا ·يح.لاو . œ ¸سو, .و, œ ·يحص ¸· ·ي¯را·لا
ايا''و اياس¸و ارف –حص ¸ ·,·ا´لا رو.لا ·· ·عا·¸ ··اع,, ··س¸ا ىلع ·-·ا .·ا
. :ل· ¸· ·,' ¸¸ ·-·ا '· اŒرو . ار,وسو
يلاو . ··س¸ا ¸¸و <ر´لا لوسرلا ¸¸ ·ي· ليف _ر-' يلا ينلو·ا _ر-'ا :ل· ىن .و
هيف ر’و, œ .اقرلا œ هž' ,ا¯ .رص' ˆلا ·س,'ا ·يضق :ل¯ ىن .و . ·Š¯ · -ض را€'
¸¸ اض, . يحولاو .ا·¸او ··س¸ا ¸ ن·~و . <ر´لا .¯رقلا ¸ لا .ا,. ,ر- .ال¯و •·~
¸ع ¸ل'ا ر.ل ..وا- ¸· ه, ·وق ا·و . ¸··س¸ا ,ا·لا ¸ ·,Š.نلا .ا¯ر-ا ·و,• :ل·
: ¸لا ·را€¸و . ··س¸ا ·روص ه,وو . م,ن,·
3
.و . _ا-را لع ىلع ‰يلو ·=-و ™‚ ىلع .وض· ·وقلا .' ىلع ·حضاو ·ل.· ليل هل¯ ا· .¸
. ا,ل¯ ··.ا ·و,• _- ¸ور· ¸-,ن· ل·, :ل· او·ا- .' ¸للل ,
·· ض لعالا `او . ر,' ·€·€ لق . –ح.لا •·, ر¯ ا¯ . .', . ··ق ·’يضقلا
م„ع _· .سان . ·ئ·ا· ..وا- .', ق .ا¯ .¸و . ¸عوس' و' •وس' ن· ·Š´لا ·ا·¸ا
¸ل'ا ¸· رايل'ا ¸,'و :· .ول'ا ¸,' . ··س¸ا .ا,ي· ¸ ·Š¯ ··ر•و . ··ر• قح ا‚¸ . ··ر”ا

†`ص'ف Ž ·ا·· ا· : ` ¸-ا ·.·'
الا ¸ Ž.ن¯ ىقل· .` ·` ر ال¯ ·ا-نلا ¸ .ر,ا= ا,ا„ .
,·ا·ر ¸· ·نح ¸· ى·و' ·ح 1 ,
ه,ور, لا لوسر .,ح ¸ .ا• ا¯ . ليلا .ا·•¯ •.ا·· اوحص'و . ¸ر.ا ¸ .ول'ا .ا· قل
لاقف . œ ا,·.ق ىلع ·ل¯.ا ىعا ا¯ م´يلع ىعا .' م·.ا :و, , · هنع لا ¸ضر .ا,و€
¸· لا ¸ع¸يلو . ليلا .ا·•¯ .ا·· م´ن´لو . Š·¯ م' ل, ·لاق · ··و, ¸- ·لق ¸·و · لئاق
¸·ولا ا·و : لا لوسر ا, · لئاق لاقف œ ¸·ولا م´,ولق ¸ لا `¸فقيلو . م´ن· ·,ا,'ا م¯وع روص
,: , .و'ا ·ي·ار¯و ايلا .ح · لاق :· 2 ,
.ولا- . ,ا,ح'و ·يو . •.او·'و _ا.·و را=ق' م,ق,· و· ¸ل'ا .او· ·•' .س لو'و
· هلوسرو ه, لا م·ر·' ا· :ل,
· .ارع ل¯ | ,........... اوق`ر .و ·ي • ه للا ل`ح , او`. عاو, 103 [
ل¯ | , مي„ع .اع ` م`, ل : ·لو'و .ا ن`يلا `م`· .ا • ا· `· , `¸· او ل -او اوق`ر ¸,لا¯ اوو´ .و,
· .ارع 105 [
اوا¯ ا , `م`, ·` ن`, ` م€ ه للا ىل¸ `م`·` ر` · ' ا`¸ ¸.` ¸ ¸ف ` م`,` ن· .` ل ·ي اوا¯و ` م`, ن, · اوق`ر ف ¸, لا .¸,
· ·ا·.ا |, .ول·‘ , 159 [
· ·ق,الا ·,.ا ¸ را¸ا ا· :حو . , را¸ اوق’ر .¸ ¸ل'ا رن ¸ر-' ··ر¯ .ا,¯و
: œ مي „ع .ا ع ` م`, ل : · لو'و œ
·`نلاو .ا´لا ·ا,لا ·عو . ني·' ·ا,لا ··س¸ا ·ا,لا ·ع و· . .او·او •’,لا ا· .س م·'و
· هلوسرو لا ·عا~ ·ع :ل,و . ني·' ·ا,لا
لا.ا | , ¸,رŽ ,ا`.لا _· ه للا .¸ او`ر صا و ` م´`-ر . ·‘ و اول‘ ف او`ع •ان .و ` ه لو`سر و ه للا او·ي~'و,
· 46 [
, ·ويلا Ÿح ·ا ا· م·.اع .¸و . ·’ي- ·رو., ¸ل'او ··س¸ا ض ه,رح ¸ ¸¸ا· .ر•لا .¸
. ارف , . ™,ورنلا هن ا· .اعرف . ·را·لا ¸ –قو, , ·ي¯ر·لا ·يح.لا لع .¸و . –قو,
4
·,اعلا .ول ميل :ل· ¸´, ,و . ¸ل'ا ض ™•' لولا :ل ¸ ¸انلا •·, –~اوع .-' ,
. ¸ل'ا ض ··ع¸ا ·,,•' ا,عا' ˆلا ··يلا
ا,¯ا,ا ¸ .و . ¸=لف ¸ ليئارس¸ مئار• ¸ ر„ن . ا,ل¯ ·ي,ر•لا لولا .' .ي-·لا ر·.او
·,وو ·حلس' ¸· ه´ل· ا· ¸ .و . ·ح'ا م·.ا ··ي· .ارارق, ا,·ا,لا ·ع ¸ .و . .ا¸ا •وق-
ر=لا .وض•,و . هنع ر=لا .وض•, مئار• ¸· ليئارس¸ هل· ا· ل¯ . ل·ا را·· ·حلس' و' .
. Š·لاو ر•ا-'ا, .¸ل· ل,و~ _,را ¸ . .و·لا ¸- مئار• ¸· ا, ·ي,ر•لا لولا .´ر اع
ملسو هيلع لا ىلص لا لوسرل ¸¯ر'ا ·واع .', . - . ·` , .' ن· ’'ا _,رالا ·.ق ا‚¸
`-`, ملف .Š-و ملس ·وع· . و· .¸ هل¸ . يلا لا ¸¸ م·اع· . م,يلع ي·, و' م,,·,, .' .و·
·ل·ا·· .ي~' لوسرلا م,ل·اع ¸,لا ·و,يلا :ل¯و . .او·لاو .ا,¸ا, اور·ا, ا·¸و . Š˜ا .و مللا
. –قو , ··س¸ا ض .ر-ا .,ف ·ويلا Ÿح ,·لا :ل· ن·و . ¸لاو .ر-او ر•لا, :ل· اول,اق
و' ··ايقلا ·و, ·--ا م,يلع ·وقل ··اع ه, ¸ح· , ¸ا·و هاحس لا ¸· .·,ا ا‚,ف . –قو ¸لو
. م· ·وق
لئاسو, ·ر.نلا ¸¸ .عا ˆلا ·ن·,'ا ¸ونلاو . لا لوسرل .ض· ˆلا ·ن·,'ا ¸ونلا ¸`يح` ·¸ ا¸و
.هلوسرو لا ·ر. _· انل´ف . ····
هيلع م· اŒ لا .وضر` , م¯ اور,و . م,·قاو ¸ اور„نيل م,' .ول'ا _•ار, .', †.ن ا,ف :لل
. ·فا¯ ¸انلا ¸¸ ··س¸ا ¸,·و لا ·لاسر او•ƒل, .' ¸ل'ا .ايلو,· م·' ¸·و . .ول·, اŒو ,
لولا .اس,ر و' , ·لولا لا•ر ¸· ·Š· و' ·را·لا .ار•و ‰يئر ¸¸ ¸,لا ا· ح' _ل, ل,ف
. ··ايقلا ·و, لا ي, ¸, ان' ر· Ÿح , ¸ر-.ا
·ف. ¸´, . ·حو ا· .' .¸ ¸··س¸ا ,ا·لا .ع ˆلا .ار·ا„'او م,·ئاضل ··~اق'ا ·ي·' _·
. مي„·لا هƒيو مي„·لا ¸,لا ا· ƒ¸- اŠ.قو انئا=-' ·”ا·· ¸· ƒ,
¸¸و . لا .ض•, لل- ل¯ ‹·ص¸ ¸¸ اور·ايلف . ·ويلا ان·قاو ¸ لل˜ا .او• .ول'ا ·ر·' .,ف
.و· ا,·ا- ىلع ¸وق ¸ل . .اح' ¸· ه,ا— ايف ان·· لا .و´, .' ىع . ·,ا¸او ·,ولا •ص
· لا نع ¸· ل¸, ر.
· رونلا | ,.... .و`حل‘` ` م´ل· ل .و`ن·` ,` لا ا,' ,' ·ي • ه للا ىل¸ او,و`و , 31 [
. .اع.ا ا· `·رل . ·حاو ·قو هل¯ ¸··س¸ا ,ا·لا ¸ .ول'ا –ق, .' , ·ف :ل· ل·- ¸·و
م,ن,· .و, .ا,وق' اولا• ا· ¸ل'ا .' ..,· را·Ž¸و . ¸ر.ا ¸ مل· ƒ ل¯ ىلع .اعا و,ف
. .¸ ل´,
.' ا·¸و . هوعو لا ·~ر لاننف انن,· ر.نو . هلوسرو لا _ي= .' ا·¸ · ¸,راي- ·ا·' –ق ان·و
ا,ل¯ ·ل'ا ··.ا .ا,و· _ي~ ·يلو,· ا‚¸و . انيلع هض· لا ل,` ن` يف . ر·.ا ا· ¸ .وا,
5
لق'ا _,و _قاولا _ا·, . ل·ا ¸ور· ™‚و ·يعاو ·`يا·¸ ·=- ىلع . مل'ا ·رلا ¸· •.ا,ا
. لا .·,,

·¸·او·ا
1 , · ¸ . ..اسرلا ¸ر' ·حل· · يوحنلا .اع . · 134 . ,
2 · ·وا· و,' 31/5/4297 , · مقر ه·ا,•و Š•.لا _·ا”ا 8138 ,
'''''''''''''''''''''''''''
+,-ا(ع ب.لقلا / 01ن2س 3ر4
¸,ولا ,,,·لا ع ¸, ~' ¸, .ايلس
·.ا_·لا ار·' محس ل· ·' · .ا„ع Ž.ولقلا ¸ `_نس ¸ر'
·.ا·.او ,نلا ه, انع يلا للا ¸· ان·فر, وس ·'
.ان”ا ا· .قاض ا·اع' ·- ا,لع ق ان· ¸ر.ا
.ا ' ا,•ا-ف ل´, م·و ا,ني·· ‰~و .ويل· –ل' ا,
.اس .الا _· .و· م,ل¯ .ا·· .ويل· –ل' ا,
.او·' م,ن´ل م· .ايح' م,ن,, و·لا .ع ا·¸ ىو·
.اي-ا ا,´ف ¸ ا‚'¯و ا·ايض ·ا=-ا نع م·ارو
..وص ه-وا, م· هلو ه,ان~' .راض م,يف للا
.·ف¸ا ر·, ه=, ¸· م,·ي-ض ‰·, ¸·ولا ·ا ¸·ولاو
اواف .¸ حاو –ل' ل¯ ¸· _ .يل ¸´لو .ويل· –ل' م·
.ا·ا·لاو لا.او ·ا·و.ا ·ر,š م’ ن .ويل· –ل' ا,
·.ا-¸او للا ا· ·.¸و ·¸·رلاو ·.الا .وضر ·اح
.اق' ا· اي· ¸ Š- . ··ار¯ Š•, ¸يع ¸ Š- .
.ا., ان·ا• سو, م·و انسو,ر •وف ¸•لا _ارف .--
.ا· ·ا· .و· ¸ ر- Š- ·ا,· ي' .¯رقلا ¸· اور-س
.اح.لا . ض ا· ·او' ·روص †ق' را-'ا اوروص ل,
.اوص.ا .` ح`, Ÿح ·و ¸·رلاو –ل-لل ا,·ر ·ول·•
وانلا, او··و ··لا ا`و , · م·قح او'ص ··س¸ا _, ىلعو
.ا' م·و م,·- ¸,لا اوي· ئا´'ا ¸ع .ول'او
.ان·للا م·ا~ ¸ح .'¯و ا·لل ‹ا· ·¯ `م·اŽحو
6
.اونقلاو هيلاو ¸و·ا .¸ - ,و لاصو ه, و·لا لا•
.ارفو انل ·ا•, ·ويلاو .ر’·` · ··ار´لا .ا•ف' ‰·.ا,
.افر .افرلا •وف اف ىل-ع ··وع ¸· ل· ··س¸ا ··' ا,
.اوف هيلع اف ·ا=-ا ا·' ·را- Š- لا ¸,ف او·
-----------------
!56ب7نلا 689:; ش 9ن%م < ر; :9=;4>
ل·.ا ·لي- ¸~رلا ع ¸, ¸~رلا ع .·
ر` • لاو .` ` -لاو ل` يل`ض` لا ·`ق ا,و ر` ·` لا · . و س ا, Žرا`-` لا, ',` , '
ر` `ي لاو ر` ي-لاو ` ¸حلا , ى' ل`و` سر ¸ `ح`· `¸ `نلا ¸`- `¸· ` ر -` '
ر` `· لا · عاس `¸ف ر` .` نلا, ` · `,'و › ·‘´ حو ا ر` و` لا ·اح ل`و` سر
ر` `.لا و ل`ض لا `_ `ن· ` م`يحر ` `و` , ر ` ه` ¸و Ž·ار ´ لا •·`-', ىل ح
ر` · .ا ¸ف ¸‘ف`رلا ,و ¸ .ا`ح¸و ¸ ل`· , ¸و , لاو ل`, - لاو Ž .اي`• =لا ·ل š اح·
ر` ¯ .و ´ ¸· .`و` · ` ¸· ى =`.` لا ¸ ل ·`ي-س و ·ع` ر . ¸ ` †‘` .لا ا· و
ر‘ ق ف .و ¸.ا ن ع `¸· ا ع` ر · •اض .و ى فو لا ¸ع ى او ا· ` م`يل ح `م`,ر ¯
ر` . · لا . ,` نŽ-ا , ¸` ر · لا '. ر ·ا,` -'و `ه` · ·س ` م€ Ž لا · ·ص ه` يل ع
ر` · ق لا ·`يل`و · .ا·` و س ›·ي ,` ,و` · ` .ق راف ي`, - لا ¸· ¸ _`و · ى لع .` ¯ر
`ر' ضلا و Ž .ا`لا ¸· ` مل`, ` مل ·`ر‘ ´فو · ر` • :` ‘قو و ل· ` ¸ف : ا يح
ر` ع لا ¸· ¸ .`و` -`س `¸ف ا ,ا•` رلا `.` و =`- ه , `. فق ى =`.` لا ¸‘ق ·ار ` ¸ف
ر` , ق لاو ƒ للا ¸· ¸.` ر · ىلع راص و ¸ · ن`ح· ƒ ل¯ `¸ف .ا ف.ا ه , `.` •• و
`ي ر` `و ل `¸`يلاو ` ¸`ي`لا .` 'ف .‘ ·Ž - ¸·` رلاو ميضلا ¸وس `. ‘ ´ `ملو .` رŽ -
ر` • و‘ لل ‹ا `ر _`=لا `م`ي· ل .` 'و ` .` ي· `.‘ لق لاو ر‘ ´ لا `م`يق س .` 'و
ر` ح لا ¸ف ل`,و لا , ه` ي.` · , `¸· ر `'و ¸`, لاو ر` و' نلا, Žلا ل`و` سر ` م¯ا '
ر‘ =س ىل ع ار‘ =س ل`, ,` ن`لا ¸ف .ا • ا ل ا ن`ي`· Ž ·ا-`نلا .` ر · ` م´لع و
`ر` لا ىل¸ ا•·انع ` م``ع ر` س 'و ` م`‘ ل· و ¸ · ,ا· .ا ¯ ` م`‘ف`ر حو ` م`‘ للض
ر‘ ´ لاو م`, لاو Ž ا.` Ž¸او ل`· لا اولو' ى,' نلا اولو' `¸`نلا, ` م´`ن· ¸·¯و
ر` `نلا · رŽ ~اع Ž.ا ي‘ل· لا ه ق·` -'و ه ل`` ن, لا •ر ` م´` ن· ` . , `م¯و
ر` • ·لا مŽسا, ¸–.` ن`· ¸ ر` ين` · ¸ ر‘ ´فو ¸· ر` ي. , ¸ ¸`ي· , ` م`‘ ل`· ' ·, ف
ر` لاو ‰` `لا¯ Ž لا ل`و` سر .,ف ¸`ح' .` · ` ¸ف _`,Žرا`لا `م``· •ار و
ر` •.ا و ر` ي-‘ لل Žلا ل`ض , اا· ار` `· و ا ,Ž·ا· ا ر` ين`· ا› ·`يض` ·
7
ر` , =لاو •``.لا _`ن· ¸ م`,و ق ¸ ¸`, , ¸و , لاو م‘ل„لا · ‘ل š ` ¸· ا ق` 'و
ر‘ ¯ƒلا ¸· ¸ي. ا ·` و , `_` `مل' ¸ر و لا · , -`·`· .¯`ر ق لا ¸ر‘ ق `مل'
ر` ·` لا –Žلا س `¸· ` ي.ا `ه` لحا· و · ر` و =` س ا ,ان € `¸ف ‘ل`· ' `مل'
ر` `· لا ¸· ` ¸‘ ´, ¸‘ل -لا Ž _اي حا, `¸ , لŽ·ا´`· لŽ·ا ·ا„ ه` ي ف
ر` ح , `¸فو ¸ · ·ف `¸ف ¸.¯ ƒ ل¯ ىل ع ` ي و =`ن,و ¸`ي ل`و .ا `·` و ل` ع ه` يفو
ر‘ ´ لا ر `· · ` ¸ف '¸`· .ا و` · .ا¯و ¸ _`-· ƒ ل¯ `¸ف Žلا ل`و` سر ` · ·
ر` لا, ¸ا`نلا ى ' `¸` حو ` ه` ن´ لو ان ح. .ا¯ .و ¸ ي¯ ` ¸ع ·احاف
ر` ` -لا ىل ع اوا ف `·` و ق ` · اع و ه ·` ,ح •`. ل `·` و ق `ه ق`. ف
`ي ر` ` `· ` ر‘ ´لاف Ž·اس.ا ·‘ قو او ق ¸ `ح ' ·`· ' · ·`سŽ¸ا ·`· ' ا,و
ر‘ ¯ƒلا ·`· ' ا, Ž را` -`لا ا `ي , ¸ ق لاو م‘ل„لاو ر‘ ´لا ل`· ' `ر -`, '
ر` , „لاو ¸‘= لا ¸ف _`,ر` `لا ¸ف `¸`· =لا و` · ا ن`ي راق حا .' او`ل`· `مل'
ر` -'لاو Ž .`,` , لاو :` ي ´``لا ¸· ¸ م`, , ى`ر` ··` ,ر` لاو ¸ ·ايح 'ي 'و
ر` .` نلاو •` و لا, `·` و ق ا, `م¯ار` ` ,و ¸ · ·ا س .ا , Ž.ا `ع .ا ىلع او'` ف
`ي ر` ص `م`,` س‘ ', ى ¸.ا ح`ص 'و ¸ ل¯و ¸ ر و لا ¸ف _ ` لا ه ~ ىلع اولص و
-----------------
ةعم? @ارشA
_.الا ¸=·'ا ع.·
ه,را·'ف “لق ` ¸- ه,راو'ف ¸··· •ر,
هيف :' “لق ,, ا,يف :' _يع ,
_ر ·~ر ا, ..مل¯'س “ح ¸ع “حص `مل¯'س
Žهيا·' و يرع :' “لق :' “لق ,,
و· .¸ _' . ¸· ا, لا هلسر' ق ¸· ا,
Žهيا·Œ ير´ف ل•, ·انس ’ _. ق `·ا·و
Žليس ل¯ ¸ _,· ¸ليل· .ا.·لا : ن`س
Žهين, :Šس `مل·,و Žلي• ¸· `مل·, لي•
--------------------
ةنBدم اB CيقلD
_.الا ¸=·'ا ع.·
ي,• , ..¸ق·=ا ¸ ي,• , ي·وح ¸· ·ن,· ا, _يقل~'
8
ي·و•و .ق قح .ل,ل`• ال¯ _يل,ل• ¸وا-نلا, _ي,ƒو·
,• ¸· .·اع , `. حساو .ق لح ¸وا-نلا, ¸حور .¸
·و-لا ` •ر ¸ .او¯.ا :ل·' ``-`س _· .اضع.او `.¯
·ول˜ا _ ¸· راو.ا –ر' ان`لا ·ار' . را´ف.ا ¸ل•'
:··و• ي' ..¸ ر=ع ي' ..¸ر,~ ي' _اس ق ··ع ¸ ¸ رو 'ي '
·و·لا ·و, ¸ ·ي~ ا, .~ هر-· ¸ را-'ا, .~
Ž,• ¸را• ¸· را-'ا ا` ح ا,و ..¸ ل·' ¸· را..ا ا`ح
ي·ويق ¸· _يقع' .._يقل~' _ي·فراو ·ن,· ا, _ ¸قلح
-------------------
Eملسو هيلع لا ىلصE FG=لا ةيعا? نع Hافدلا
··ا , - لو ,اس - لو لا ع -
·ا.ا ىلع ··...` لا . •`س'و ·ا..ق'ا ¸· ول` ·لا .'`و
·ار.´.لا _نص ¸ .`ر .ق ا·و ´...` ح ل´, .ولقلا .‘ ل'و
·ار..حاو ¸.ا.·' ¸ ا.ا.·ف ا'ر ~ ¸` يلق·لا ¸ مل`لا .`ع ر •
Ž·ا..ئŽولاو · ·و..لا, ¸.`,ر.` اح`س .` ن¯و ` و ل.`•لا .` ,راحو
··´لا .. قو ا.›„.ƒل.•.`· .و ا „ف لا.·ف.ا ¸ ق : ,و
Ž·· „لا ·ا.`سر .ا.-و .ر. š _ا·'ا ¸· . سر ا· : ` ح,
Ž·ا. ع ·, ا•·ا. ع .ر.•لا ل.و `·ا. , `.. ل.` ه·و` س`ر , ى• ~
·ا,.ƒ لا¯ :Ž ضر ع .و·و ·ا..ف ا. ¸ لا لو.سر ا, “ي..ح
·اق.`· ¸ ·.`ي.`لا ىضر ¸لو ¸·ا.يح ¸ ·.ل'ا ىضر ¸لف
·او`.لا ىلع ·ا.. ف `ه.` ي.ق ع ` ..` و `..` حص ¸. حو` · ل´ف
¸·ا..س Ž·ا.` -او Ž.ا`ع.ا ىلع ا'ر. ~ . ر•لا –' م·ر ىق` س
·ا. لا, ر.` . 'ا . ن¯ .ق.ف ¸ر.. ي- ل¯ ا`ن.ع لا ·ا,.•
· ·.` .ل ا ·.ي.عا· Žلا `ح., ا.ق. ح .ن¯و ·ا.ا .` ي.ي`ح'و
---------------------
5IJاKادلا FرLMلل 5NبOا P?رلا
œلا ه„حœ ··¯ ¸لع ¸, - / _يلا
œ··ر´'ا ·´Œ ·,Š˜ا .,-ا را, ¸ر'اœ
1/1/1427 .·
9
`مل„لا ا, قا ح `ق Ž.اض` • لا · ل`و` لا ¸· `·` ر` ` - ¸Žا ' `·` ر.` • ¸.ا. س `ق. ل
`م ´حلا, ·ا س `¸· ¸‘ ل-لا ر` ي-ل ا' ح`· ` ه` ‘ل ق .ا.¯ `¸.· .ا. سو ¸.ا س `ق ل
| ` مض .او ر‘ ´لاو Ž·ا لا ىل ع ¸ي · ¸ ·.... ل`و · ` ¸Ž ~اي ه , ى ' _ينص 1 [
`م. `• لا `م·ا `ع 'و ` .` `ص ` م`, ا·¯و ا`و ر فا ا,. , `¸ , `.. ل` `م.` , `ي ل ايف
`· ر ´ لا `ه ~اح `ق Ž¸ا`نلا ¸ف `ه ل‘·· ` ¸ف ¸.-`,` · و ¸.`· 'و ¸. ,' ` ه ل •.ا. ف
`م.. ل=صا ق ا•,اع `م,` ي لع ‘ ل,` ن` ل `ه..ي ح ¸ ئ,` , ` `لا ى ¯ `¸· ا ي ف
`مل š ` ق ل.´لا · ¸ `م`,`· · `: ح`ض , و ` م`,... ل ارŽ صا ا· `¸· و ` م`,' `· ,
`مي ق لا ¸Žلو' ي ·` ,` ,و ¸•` , `¸· ƒ ل¯ ىل ع ل,.` ن ل.` ق `. ل.- ¸لا :` `ن` ف
`ملق لا و ' ا•ا. ل `م. ´ل ي لا ƒ ل´, ا· لا ى.لع او.·و ق · ·`سŽ ¸ا ·`· ' اي ف
`· , ا ا, ا ¯`ر ' `م'لا Ž.ا يŽ سا`رلا ىلع ` . ' `و ل `.Ž ئا.`· ` م. ´يف `. ل, `ق ف
`· ر.. ا ¸`, لا .¸و ى`و · `م ´`,ف › ·ل -`· ا.• ,ا.`· ي · ا`و ر `م. ل ‘.,ف
`م- ` ق 'ر` لاو لا·.ا . لض ` قو ` ·Ž ·ا. ق ل`,و لا ف م.‘ ل· لا, او`´` ‘.¸و
`م. ق` لاو ق حلا ولو' ا· ·ا يق ىلو ا.. , ل‘·· ل` ق ىض· ا ,` ' `: .و
| ` ·ر = ضا ق `ه` ن· Ž .اي لا .` `¸· و `. • ~ ·.لا.`حو ¸ ل`, • و`, ' ¸`· 2 [
| `· و.. للا ·ق`ر لا, راي`- .ا `¸ح `ي ف `. ر • `ق ¸‘ل-لا ¸ف ه لŽ¸ا ·`ن` س يف 3 [
`م.· .ا ¸· `Š ·¯ `م`, ل`ض ف ر` · , و ` م.`· ر‘ ¯· ¸ل`·` , و `م`· ر` . ق _. ف`ر ي ل
`م , ‘.' .ا `¸ل ي`لا `ه ف`ر ع ` ه ل `† , ` مل Ž·و`· لا ¸ف Ž را`نلا لا· ا .`و ل ف
`م. را ر. لا ي ل ا· ر` ق ··‘ ف ر ف ارŽ ئاض ‰` `لل ¸``· لا .ا - حا ‰` يلو
| `م. , لا ¸· لض ' `·` و ق `·` ر ض ا ف `رŽ ·ا.š ¸‘ ل-لا ¸.ف Žلا Ž لو`سر `ر` ق ف 4 [
`م. ·` نلا, `· ·. ح و ى.‘ ل`• `ه ,`ر ق ف ¸`ح`· ر` . ق `ه. لŽ¸ا _. فر ` ق. ل
`· ر ´لا م„`ع ' ا ف ا, , اض ق لا ل`. ل ا..·Ž فا ·.·ايق لا ·` و. , `ه ··` ,و
| `مض · ` ¸· ل`,و ا. يف ¸ ·‘´ ح _Žئا, `ه ع ·` و 'و ار` ص –ي =للا ‹ر. `قو 5 [
’م, ل·ا . ق ¸ل`ي ل, ل.¯ `· ·او ا `لا ¸.· Šن` لا ر` لا `ه.ل `¸ و
`· `نلا ·عاس ىل¸ ا.´`لا •راف ال ` ه.اض حا .`و. ل `•‘- لا ه` يل ¸ `¸ حو
| –`.لا `ه ل سو `·` ر` ض ` Š· لا ى´ 6 `م. ·` نلا ¸.· لض ' ¸·او‘ ق' ل` ,و ا يف [
`مي`لاو Žرو' نلاو Ž .ا ‘ل .ا يو · .و ل ق · ر‘ ¯, .و لق لا ىي`ح ' ¸`, لا لو`سر
`م. ن `•` ي‘ل ف `<ر ´.لا لا ر `-' ا. ¯ `م,ƒ ل¯ ¸‘ل -‘لل ·ا `,` لا · `ح`رلا و.` ·
`مق` نلا ¸· ى• فا·` · ¸ ر` -.او Ž را`لا ي, ا•` ,·` · .ا.¯ لو.` س`رلا _. ` ¸ف
`م`• لا `ه لا `. ق لا, و لا هŽ ‘ ى.لع ىن• `ق ف ه` , ل ¸`, لا ر , ` مل `¸· و
10
`م. ·` نلا ى.لع ` ¸`ح و ا ي`'لا ·قرا` · ى. ل¸ ه` ` ح ىل ع ا.ن ي`ح' `. ر ا. ي ف
`م-· لا ¸ف و اض` , ' .` ر` · لا ¸ ف `·` ر` ` نو ه ع` ر Ž.ا. ي`حŽ¸ ان‘ ل`· ' `. ر ا.. ,و
`· ر • `. ق ¸` ح لا ,و ¸ Žا.·` · ¸ ,ر · ¸ر ‘` · ل.¯ ه.· ر ح `¸.ع ` _ف` و
`م· .ا ¸ف .` ح`لا ¸‘ل -لا `يس ىل ع ` ه` · ·س `م€ ¸`ح`رلا ¸.· ··. ص
`· ر ´لاو Žرا· لا ¸Žلو' ه.Ž ,اح`ص 'و ¸.` , لاو · .و`ر` لا ل.`· ' `ه ل ¸ل¯و
`· ر . ا ق ¸ل` حو ىضق ا ل• .ا ا· ¸ ا.. حرا ¸`,را ,' ``ح`· لو. ق ,

| 1 .œ•œ .·ا .ض•لاو -او ق-ا ·¯ر- . [
| 2 ..,لا ي' . [
| 3 ه, اوص`و و' .·وللا يو· ي' .اض· ح ىلع ان· و·و .ل·لا ·ر·¯ ·•·¯ر- `· و للا . [
.·•لا·
| 4 .œ¸و·اقلاœ ¸ ··اف' .رقلاو ,·'او .'ضلا ·.و' ·اض,' ·,ا· ¸´` .·¯ر- . [
| 5 .œ‹ا.'اœ ¸ ··اف' .·ر¯و .ه·ف· ا·¸ ·هض· ·لاق,و .ر¯ ا·¸ ·لق .ا, ¸· مض · . [
.ه´,او .هضرع ‰’·و . “نلا ··رح :,ا ان· ·ار'او
| 6 .‘ل`.لا ر--ا و·و .·ا ص _~ . [
----------------
QJا.R ST.يللاو ;ر6 U9 شS <VP ي=لا
¸-·لا لق€ ¸, ·س لا ع _' ·ملق,
··”ا ر-ف
27 /·--ا و·/ 1426
27 / ر,ان, / 2006
·را·الا .·¯ ا,يف .•لو ˆلا ¸·'و و· _', ى=.'ا ¸ايح ¸ع ·و·
Žرار,.ا يس ¸ع ›··ا’و · يراوض .ويللاو ر ,` ' `–يلا
Žرا´لا ·حاس ·ن- `قاف ··' :و· رارح.ا ئاق ا,
Žرايلا ·و=س _¯ر` Ÿ..ح ضا· Ž:لا,'ا ™” ان, `.رضاو
Žرارح.ا ·عرŽ , ·اي-ا ¸,ف اسر=• و-ا ان, ¸حقو
,Žراق,.ا ·و-¸,. –ي´ف ان· اور· _ول·لا ·ورلاو `¸رلا
Žرا’”ا ·ضق, .رص ..او ·قا~ ···ا .ض- ق ` ·`ر ·
Žراع.ا –صاق :ن=-يلف ي, ,- .يل.لا .ن, ا, ` ·`ر ·
11
را,سا ¸و ¸ه ل , ¸ .ا„ع .لا م„ع', ¸ئ,, ل· `·`ر ·
Žراع¸ل .ايل·لل -لل ¸رولا ·اق ه', Ž.لع ا· و'
را· ¸ر• ‰يح .ا¯ .ر•لاو ¸ ·ي..سق ¸·را.ضح .ان, ىلع'
Žرا´ف.ا _·,·و ى,نلا .ر ه', `·ا„·لا ·س·لا ,
Žرا·•.ا Ž.,ا~', ه·وقل .ن’,, .ار˜ا ¸ر.ا ى' ا·¸و
يرار·و •ر,• ·اي-ا .ا· هئا=ع ŽŠ ¸· ا,يلع ¸ر•و
راحلا, ‰يلو .ولقلا ر حس ·ر•·, ` ‹ا.لاف م’ ا·¸و
Žرار• ¸¸لح• Ÿع' ¸فرلاو هلق و,•, ¸فرلاف ا,· ا·¸و
يراوع ‹ا´لا .`ض ق م· ¸·ر, ى·ولا لا=,', ايلا †الا
Žراو.ا, .ال„لا ل` 'ا ¸رر- .اي€ ايلا `‰ل'ا
Žرا´ف.ا ·... ¸ ·,و ¸·,ا· ¸و- ايلا .·اولا
Žرا-لا ·=لس ا·ا,ر .´ح ¸·ل,و· `–ل' ` –ل' : ,ان• ي
Žرا=-.ا ¸· فو- ¸·سوس· ¸ ··اع `–ل' `–ل' :,ان• ي
Žرار.او رلا ·ايح .فاع ¸ ·رح ¸‰ ل¯ :,ان• ي
Žرايل'ا ··' ·,_لا Š- ا, لا لوسر ا, : ,ان• ي
-------------------
ادمJةليل Wانيع XM2Y4 Z
هيلع ه·ق· نع لوسرلا ‹· ¸ ·ر·
·ل·€ ¸, ‰يق _, ىع'
ل·' ¸· لئاو ¸, ر´, _,ا· ¸· ·Š·و ¸سولا لا- ¸, ·رق ¸, ··- _€ح · ·ا· ¸,ا لاق
لوسر ¸¸ _ر- . لئاو ¸, ر´, ¸, ¸لع ¸, .·ص ¸, ·,ا´ع ¸, ·ل·€ ¸, ‰يق _, ىع' .' مل·لا
·ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ‹· لاقف ··س¸ا ,ر, ملسو هيلع لا ىلص لا
ا,· ميللا .ا, ا¯ .,و ا·ر' ·ليل ·انيع •• ,'
ا·,· ·حص ·ويلا لق .يسان ا·¸و .انلا ¸ع ¸· ·ا· ا·و
اف'ف ·اع يا¯ .حلص' ا·¸ ¸ئا- و· يلا ر·لا ¸ر' ¸´لو
ا··ر –ي¯ ر·لا ا· هللف ·ور€و .قف ااو .و,¯
ا·ر·'و . ¸ح ·,¯و ايلو _فا, ا' · لا'ا ¸•,' .ل• ا·و
ا-ر.ف Š-نلا ¸, ا· ·فا· ¸ل• ليقار'ا ‰ي·لا ل,'و
اعو· .ر·, ل·' ¸ ا· .,ف .· ¸,' ¸لئالا ا,,' .'
12
ا·ص' .يح ه, ىع.ا ¸ع ¸ح لئاس .ر ايف _ع _' .,ف
ا·رح' Š· انيل افان- ا·ا, .·•ارو .ا-نلا ا,يل•ر, .•'
ايص' ·Š,„لا .ا,رح .ل- ا·¸ ·يفر-ع .ر-· ا· ا·¸ ا,يفو
ا- ¸ق· Ÿح ىح ¸· .و ·ل·¯ ¸· ا· يو¯ . .يل¯و
¸ هلضاوف ¸· ¸قلو ¸حار ما· ¸,ا .ا, نع ¸-ان ا· Ÿ·
ا—'و ··لا ¸ ير·ل را·' ·ر¯·و .ور . ا· ¸ر, اي
ا· ه·ا· ·ويلا .ا=ع ‰يلو لئاو .• ا· .اقص هل
ا,'و ىصو' .يح هل¸ا “ - ·اصو _ , ·•'
ا·و, ق ¸· .و'ا ·, .يق.و ىقلا ¸· ·ا,, لحر , .' ا·¸
اصر' .ا¯ يلا ر··ل صرف هل·¯ .و´ . .' ىلع .·
ا.ل ا,ح ا,س .-' .و ا,ن,رق . .اي'او ·ا,,ف
اعاف لاو .ا€و.ا · .و هن´ن . .و.ن'ا ..نلا ا·و
ا,' و' ¸ح´اف ا·ارح :يلع ا·رس .ا¯ ·رح ¸,رق .و
ايق'ا Šس.ا .و ·قا·ل هن·=ق ·ف _رقلا محرلا ا·و
ا~اف لاو .ا=يلا - .و ىحضلاو .اي·لا ¸ح ىلع †سو
ي· ‰ئا, ¸· ار- .و i ال- .رلل لا'ا ¸- .و ·رارض
----------------
+JايلOا ةم اB Jا2:Oا
· ·و·· –سو,
·يŽ·ا-ا `.`و ص ¸`,'و `ر.ي` نلا ¸,' : لا.• ر ¸.`, ' Žرا. ي‘ لŽ'ا ·`· ' ا,
::يŽ·ا. ع `¸· ` ه. ل ايف Ž Š´`نلا م‘·` ر ى, ا ا·و `¸نلا, ',` , , ل‘`نلاف
·Ž·ا.·` و.ا ·ن.‘.ح ¸·` ر. ق .ان.,' ا ن, ¸ر‘ · ' `¸· Ž راي.‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·يŽ ·ا·ا `¸.نلل ر '‘·. ل ى.`ض• لا ··و.س ' ¸.`,' Žراي‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž ·ا‘ق. لا ى=` - `و ' · ,` ح ل و. ` , · ي ¸.`,' راي‘ لŽ'ا ·.`· ' ا,
·Ž·ا.` ح·ل Ž.ا. `ن˜ا و.` ن , ¸.`,' ·.`ي ص ¸.`,' راي‘ لŽ'ا ·`· ' ا,
يŽ·ا ,' م‘·ل ` ,ر.`, `ه.ي` لا ى.. `•Žرا ~ `و ' `Žلا- ا.نيف .ا¯ `و ل
.` و € `,. · لا .` , · ل `.. ل ان.عو` ,`ر :‘ ل Žرا. ي‘ لŽ'ا ·.`· ' ا,'''''''''''''''''''''''''''
Ž·ا. ح
13
·Ž ·ا.` • , `¸.· و ¸ ‰.ل `' Žلاح `¸.· ¸ ·ر.` ع `¸.· ‘ ل· Ž راي‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
:يŽ·او.لاو ا ن.ل`, س •`, · ` –‘ل˜او اولاح ل·ضلا ل·' ¸ر -ع
·اق.` ح .ا ¸,·ا¯ ر. ,‘ š' `ر.‘ ´لا ف ·¸·‘ قو ` ¸· ‘ ل· Ž راي.‘لŽ'ا ·`· ' ا,
·يŽ ·ا. لاو ان.·` و ق رŽ ضا ح .‘ ل ق ¸ف ان.'ي ¸.`,' راي‘ لŽ'ا ·.`· ' ا,
·ا.·ر¯ ..·ا· ·.يق.·لا ¸.¯ر ا,.و,و ·ض,رف “نلا .ح
:Ž·ا. , ان.ل`و ق ¸. ·` ر , ل.`·لاو ` ه ل-` و `ه.' ح` لو.ق . -ع
·يŽ·او. و ¸_. ق`و , ·ا.· ` .‘ لقلا و ·.`ح· –`ي¯ راي.‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž ·اع ر.` - · .ار` حŽ 'ا ى´ ا ق و ·.`ح· –`ي¯ راي.‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž ·ا. فو ,ر ¸· و. ´`, لالاو ·.`ح· –.` ي¯ Žراي‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž ·ا, , ¸,ر.Ž سو'ا `_.` • ·ا.ح' ا`Šق ف ¸.`, ' Žراي.‘لŽ'ا ·`· ' ا,
يŽ ·او. ع Ž •اي`ضلا و` ح ا,, `. فق ·ا, فاع و ا, ,ا-ح .ا `نلا ¸`,'
:ي·او, ¸.`ي, `ه.` نع `. ل - `· ' ا نل‘ ~ ¸.´`, راي‘لŽ 'ا ·.`· ' ا,
·Ž ·ا``·لا لŽفاو. ق ¸.`ي, ل` ي.للا, ا·و.` -`س ¸.`,' راي‘ لŽ'ا ·`· ' ا,
·Ž ·ا`·' ,لا ..¯`و · ¸.Ž ¯اح` •›·‘ ان.·ايص ¸`,' راي‘ لŽ'ا ·.`· ' ا,
·يŽ·ا `· ' ·.,ا,ر ` ه` نع :` ,‘ ل' :.,ا¯ ¸.`, ' .¯` ر قلا ·.`· ' ا,
:·ا. ´, ا, قو`س `..ا ,و `. ر -`· ·` ه.·و ل`ع ¸`, ' Žرا`-'ا ·`· ' ا,
يŽ ·ا·` , لو.سرلل ¸م`. -ل `•`•` , `ه ل ´ف Žلو.` س`رلل ’.ح .ا¯ `¸·
يŽ ·اح `¸· `ه` ,` · و Žلو`س`رلا `ر` ي· ` ه ل اف Ž لو`س`رلل ر`. ·ار ¸·
·Ž·ا. ·· و ان,ليحر ل.` ق ‰‘ ` نلل ان.,اح ¸.`, ' Žراي.‘لŽ'ا ·`· ' ا
·Ž·ا. ر , `¸.,¯ `_.` • ·و. ل يل `·Ž •ا. ح ل.`· ف ¸`,'ف ·· ´لا ر. ·¯
·Ž ·ا. ح‘لŽ¸ا ·,ا.. ع ` . ح ل يل `.Ž حا و ¯–ص ¸`, 'ف •اق` لا لا~
·يŽ·ا ن`, لو`س`رلاو و` ع` , '¸-اف ¸ ·.,`و `¸· ‘ ل.· Ž راي‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž·ا. ق`ر و ¸ · ل‘ · `¸· ¸ · و.` حص `و ' ¸·.ض` , `¸· ‘ ل· Ž راي‘لŽ 'ا ·`· ' ا,
·Ž·ا. ,ر و ¸ ·` ,.ع و Ž ‹·لا و.` ح ¸·.`· ` ¸,· ‘ل · Ž··` سŽ ¸ا ·`· ' ا,
··Ž ·ا. سو ¸·` و ق , Ž لو`س`رلا ¸`, ل ¸· ·` و ع ` ¸.· ‘ل · Ž··` سŽ ¸ا ·`· ' ا,
--------------------
[\.سرلا لصو دق Jا]^_ا `A
_.الا ¸=·'ا ع.·
.. ا,ا ·ا . ·,اŽ·ا م· .ول- .را..ا ¸¸ .ور•ا,'ا لصوو,
14
..را·,¸او .-ا, م·ولقساف
..را·,¸ا ¸·· ر` ع ا' .را..ا .ولو
..را..ا ¸· `- .ا´ل . ·ر-·ا .ولو
.. .الا ¸ _ار·'ا .ا¯ .¸ر.ا ¸ ·ر-·ا لقو
. ملسو هيلع لا ىلص ·ر¯.ا ر•ا,'ا ¸· مل'ا مل·, ا·و
.,رواح'ا ·فا¯ ىلع ر•ا,, –ي¯
لوسرلا ا·`ئاقو . • ·ر•ا,· لو-ا ل-ر را..ا ¸¸
لول=لا ا,يف ¸´. ·´·و ا,يف `.ا ·’ لا ¸ن `.ر·يف
لوق, ¸·ا· ¸ع _,رالا اولس :·ا,ن· ليللا ¸ ا·`ر, لحر,'
, ليل”ا ان·لا·ف .‘.,- .و ` ر’ . :¸ر´, ا,',·هحا.ل
لو= ¸.ر· ¸ Žرا-'ا _· ير, .ايلا ¸ .رلا ليل·
: ليللا ا´,' .رلا ا· ير .ل .ير :.رلا ليل·
: ليلا ¸·ر Žه,, ¸,و ور `•اف.ا هل ..:· ر. ,'
لو- ¸.اواž ¸ قار` , ¸´- .ارح.لا ¸ .او.قلا ى=`-
لي~ `,ع ا··, 'يل ا·ا=`- .'~و ق _,رالا ى=`-
لوسرلا لصو قل ¸ر` , ا,' · لوق, م, لئاق .. را..ا م·
ل,, ` م·ولق ¸ ~'و `.حو ` را·,¸ .. را..ا م·
, .. ليق . `- ا, :`,رو , · لوق, م,لئاق .. را..ا م·
لو=, _,راو ...ا,ارو ر.و .ا·¸ .. را..ا م·
لوي˜ا هقا لوح .فا~ و .ولق .·اح ¸ - لوحو
· لوق انوحص ·, ا.’,ف انل· ان¯ .¸ و ا´¸ ا·و
لي-ف لي• ه حرص ل-و ىق, لا `¸,· `··س¸ا و·
لي-نلا اني=, `.سر · ا¯ انسر · ق ·يق·لا ¸ ا’¸و
ليح, `ر.·' ` .-ا ‹رو ااو· ه حصو ي·ا·ا _·
ليعرلا `ه ·, †لا ليعر ايحنس را.'و •·ر•ا.,·
-----------------
aaa5#وJ Wادف 'لسرOا FامA
ير·لا ¸لع ¸, _اص
...هقح •·, ا·ايقو ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸رع ¸ع ا·ر
15
·اعلاو ·ئ.ا ‹اور'و ¸حو`ر ·اف ¸لسر'ا ·ا·¸
·اق لاو ·ح.ا ¸ارع'و ¸ضرع ·اف ¸'ا·لا لوسر
:: .ا·ر´'ا “ ا, .._ا·و يرع :,, ¸·ا ملع ا,و
Ž·.ولاو ·سائرلا _و' ‰و ¸ :, ىق'لا _ا ا,و
..Ž·ا¯• ¸· :و· ¸انلل اف ا,ا-لا ر =ع ا, .و´لا ·اف
::.ا'ا لق ¸· .و'ا ·اف `. لح`سا ا·¸ ·ساق .'ف
·ا.` ·لا _· ميح”ا ¸ او’ ´ل ›.وق :ن· · ,_لا ح• ولو
Ž··.لاو ··ا,لا ·ل¸Œ انيف ·ا,رو ان`ضرع : ضرعو
·ا`·لا م·ر ر·اš : ن,·و ارص .حرو ..› .•ان· .` · ف`ر
Ž·اي-ا ر,راس' Žه, .اض` `·ا• Ž لا لوسر ا, ·ر¯·و
.ا· ƒل¯ ¸ `•ر`· : ,·و ¸_ق ص ƒ ل¯ ¸ `ر·`· : سر·و
·ا·ا ملع ا, ·ا`· Š•, ¸¸,ر~ ¸· ¸ .ع Ž .ان- ل ا·و
.ا,-·'ا ىل•' ·ويلا :لو ا,ار لا ¸ :' لا ىلع'و
.ا·ر´'ا Ž •انع ¸ ·رقل ¸·· Ž _ار·'او Ž.ارس¸ا ¸و
Ž.·ص ىلع :ن· Ž ¸قلا ‹ورو ا·و, Ž.او·.ا ¸ع ¸=ن ,و
Ž.ا ح`ر 'ا “ ا, ..ى~ رو ى· و ’ ر , ·'ا ¸¸ .··` ,
·اس .ا ¸س¯ ا,ئال .'و ¸رص¸ ل¯ · ,_لا ¸ع .` · فر
.اين·.ا ىل·' ·ايض .ا´ف ¸ رو –ي~ :لق `ر·لا ىن·
Ž.ا ·ا, ·,_لا ىلع ¸اف' ` Šقف ..اي’لا ق' مي,
..Ž·ان` لا ي,' هŽ اين`, ىلع .·اف ..ايلا ¸·' ,ر~
Ž ·ا ن”ا,و Ž لو,”ا, ¸يفر ¸راس.او ·ييلا, ميحر
Ž·ا•` لا .ا¯ر' · •ا- . ل·' ا·¸ .احلا¯ `<ر¯
Ž·او· و' ¸ ‹ول, 'رق, ,و ¸ ¸حو, ايلا ملع _يل,
Ž·اقلا ··ف' `هن· .·ف ` ¸ي ..¸ر` يلا, .ا• ..مي´ح
_ا· وžو ..ˆ,و· :ن·و ¸ .و´سو ..ˆ·,ر :نف
Ž.ا·ر‘ ´'او ·`·لا Ž•·-. .اقاو .. .ا·ا :يف _و
·ا.او :ل- و' :ل·, يرص .او ..ˆ,ا· :يفو
·ا„لا .اور¸ :’ ي¯ ¸·و ¸ ¸` ر ع Ž·و, ¸ ˆعا :ن·و
_الاو ¸ض·و _اق¸و يوحصو ¸ئا·¸ .اع· :ن·و
16
Ž·ا•` لا Ž ™-ل ¸· ` .لقلا ` ,و ¸·` · · `.لس' ق Žلا لوسر
::.ائانلا, ¸'ا ¸-` قو `. -ض ··س¸ا ··' ي,ف
Ž·انقلا ¸ ل ¸· †·رلا `¸Ž لو يرا'ا Ž.و`· ¸· Ž –يلا .او·
::Ž ·اولا ي¯ ¸· ` ¸,لا ول·,و ا,ا•رلا ىلع `·و”ا ى قو
:: Ž .الا ·, ¸· Ž للا ,و ¸ ·ا-ا ¸,ر Ž.اوللا ƒ ,· ¸و
::Ž.ا `س ¸· قو, Žرا`لا †لو `. ,` سا ا·¸ .ولقلا وح. قو
Ž.ا·يلا Ž لوحو ¸ …ر· •ف ƒل¯ ` فاور `.ر` , .'
:: Ž ·ان”ا ¸· لي·لا ``ع قو ¸نع .الع ¸ن , ‘_ل ,' .'
::Ž .ايا•لا ل`ي· .ول` ح` و ااس' ىلع .و.قر ` م¯ار'
:: ·ا·' نلا .وص انني, `م·فر ¸ ‹رق `‰ي· و·لا ‰· .¸و
:: ·ان· ¸¸ ¸ضفو'ا •ون` - م`· ن- 'œا,يلœ م´ل ` . ع ‘ .¸و
:: Ž .ار•اف ¸ ‹اح ¸·نل', م`ض` - `.ا,` `لا `.•ا· ا· .¸و
:: ·ا ”ا ·نل' Ž·و.·'ا ¸ع او’,ف ¸رسا œ Ž ر-.ا راوحœ
.. .ا·ف¸ا ·ا,س ي·ا·ا ¸ع او’·رف ىل·سا œ Ž ر-.اœ .وصو
::· ··` •لا و- ¸·’-`ح ¸· ل,ف _,· ·اع`· ول•لا, ` مي·ر
::·Ž .انلا¯ Ž·ي.'ا Ž¸ع ¸و ·ا¯ ¸·وق ىلع را’ ر ¯'
::.اف'رلا ”ا ¸ Ž‹ورلا ¸•ار¯ وع .الع _, و•ر, ¸·و
Ž·ا-نلا ` •او~' ·اول .-و _ر ق ·ار¯· ¸ `. -ا لوسر
·ا·ا `.وص ىلعاو .. .ايض ىل- ا· :ƒ ,ر ··ص :يلع
.ا,رو'ا `·اقا .لقلا ¸و ا,-ع ·او— ¸ للا `را-
...Ž .ا•اولا •وق-او ·.افو انيضق ا· اا·· `.´` س ولو
-----------------
bcdورeمو b c.f مNيف >gاI gA
··لاو ··.لا لضف' هحصو هل¯و هيلع ى=.'ا ·ر.نل وع, عوضو· .'رق
·ي.قلا ·· .ا´ف “لق •ر- را .ح'
را.` -لاو ¸.لا را· Žر'·لا, ¸.·`·و ‹ا.,ر ا, ,اع ¸ƒ·
Žرا..ع¸ا ..¯اوŒ _نو ¸ ·.ل,·ر `ي. ر.€' ¸.¯ر .
Žرا. ¸.· ا.··اق·و ›.•.•و _,اف ¸عاو.لا, • ·قو ··
رار..ا ‡.~او ل¯ ·ل ا,ا-ي· ¸ ' راحلا ¸ع·و
17
راو..ا ل.·ا¯ :ƒ ,ر لوسرل ¸ع,فا اي· م,Ž قحل .او.ا .¯
Žرا.¯ ¸.· م.`لل ¯¸ر·· ¸'ا ىلع ·ا.ا Š- `حف
Žرا.ي-.ا ·.ل€ ·.ا·.ا ل.·' .,·ان·و -راص “لق ¸ن,
رار.ح.ا ·رو.€ ¸ اوا´و ا.ن·يو انƒح ¸ع او·فا· .'
Žرا.-'ا ·ر.` ¸ع او-- . ·.ور.·و ·و- م´يف .ا¯ .¸
------------------
ملسو هيلع لا ىلص لا \.سJ نع Hاف?
·_ا=حقلا ر·ا€ رو¯لا
لا لوسر ¸ع •اف· ,¸·~' هحصو هل¯ ىلعو - اني ىلع لا ىلصو ميحرلا ¸~رلا لا م,
·ملسو هيلع لا ىلص
·` ‹ا`· ·ا• =لل ~' ` .ان•و ` ‹ا ص •ور, و' •ى`· ` .ي=,'
‹ا,·و `ه ´ .الا ·, انل اف ‹ا,'ا ¸ع ·اي.لا . ¯
`‹ا¯و ··' ان,ل ىل • ·,·' لوسرلا مي س ا·¸ ا¸
‹ا`ض Ž •ا·لا ·` ر -للو ى‘ل` انسو` ¸ل`· ·ين'ا ¸¸و
`‹ا,· ¸,رفا´لا ن ” ا,يف .ل ق' ق لا- لفاح• ¸·
`‹ا`· لوسرلا .و· ان·رحو ا ··Žو انفار ~ لوسرلا ¸Ž
‹اور.او `.ا-, 'ا ·,اف ·.ي-ر لوسرلا .و· ا,ا··و
`‹ا·رو ·نس' :ن· لان س - لوسرلا م يلل لق
`‹ان•و `··ا و ق :ن· لا,و ¸ ··او· .و· Ž·اق.ا, `¸او
·` ‹·ص¸ا ى•` ,و ··` لا ى•ر`, ح.· ¸.,رفا.´لا م` `· ف'
‹ا ح‘ل· · را·و ل.`, ` –`ي.س ` .¯ر· ·`نس.ا ¸و س ‰يل .ا,ي·
`‹ارŽ•و ل‘ ق ف .يل`.لا ` .` , ح Žه, ¸ ,-`, ¸·,,ر¯ ·و, ` ·ارŽ~و
‹ا.او ·ا ,‘ ق.ا هلا•رو ` ه €ار` Šق-ا `للا ا,,' ا,
`‹اŽسو ·راق ¸·`راع' • ·ني~ .ئا˜ا `‰ •رلا `·` ,اŽ و
·‹ا’و لا ·`Šع ·و•ولا ·· يلا ىلع :يف `·ا·`و.ا لوا='
`‹ا,`· ·· „لا هيف ¸_لا ل¯ ه ~ارصو هŽ ,ا¯ .وض را'و
`‹ا-` ¸ هلي.س و‘ .ق. , ان ل.ف .ƒ ل -`· –ين-ا Ž ¸,لا, .ا• `¸·
‹احŽصو ¸ `ح` .اح ` ¸ن` س `ه ل·Ž·و ` ¸Ž ` 'ا .ا´لا ا·
`‹ا`.'او _ا`· ولا ا,`•ارسو ا, ·ا·Ž ¸و ا,ƒ ل ¯ ·,_لا Š-
18
`‹ار` Žرو` 'نلا · و, ه·اق Œ يلا ` مل ·لاو ·ا`, 'ا ·~رلاو
‹ايŽصو ·`' ا,ن· .`و ´لل ا· رارق .اس ي` , -لل ›· ر` ,` , ا,
`‹اح`ص ¸ .و ` ·اض` ر , ر‘ س . ::·· ا, · ` ¸Ž ا·ا م` ' ر ق'
`‹ان`• هيف ‰` يل ف Ž:,ل .¸ ·’ ي · .و هلق, لقع .
‹ا .·´لا _-' ا,يف ·.و·ل· · `ي.ل`, ·ر·الاو
`‹او , ·ا· •وف ` ر‘ ¯و ·` ق › · ل• Ž¸ونلا ¸ لص' .` `-
‹ار, .ا·,لا ا,نع م· .¸ ا· ¸ .·· ·راقح `. صو `¸ئ·-و
`‹ا,`ر .ا ` م´ي.ف ىن.`-` `¸,ن.· ¸ _ئاض, ر‘ „ ح `.` حف .ا,”ا ‰يل
`‹ا=, .ا·لا, م´ن· ليو ›·’-·`· لا´`نلا .و ق‘ ل وس ل,
`‹اورو ا· و · .اسو ` . ن-ل ·.·‘ق` , م´.`ن· Ž.·` .ا, '¸•و
`‹ان• .ا. 'ا ليل `¸· ` ·ا`• , ا‘'.· م´.يف `‹ار.‘ف.ا ل` و
`‹ا`ن, ¸'ا ىلع ل„, ,`, - `م´ق,,و م´·• لƒل-`, .=-
:·`‹ا`· ` ¸-ا·ا ` ¸` رŽ عو ¸ي ع ¸ مل.' ل, و' ·و. `.ي=,'
‹ار·و ‹ر`· هيف ¸,لف ` _,اص' ·ا.ا ¸, ه, .·ل
‹اص¸ا ‹`ر صو ر,نلا ‹اص ` قف ·و `م¯ا¯ .ول· ا,
::‹·ف `¸·و`ح –حا.· ا• نل ع او`` · ق م, ' `م¯ا¯ ا· و'
‹ا· ¸` ,لل و` · ` ¸Œ ا•.` ,` · ›·` ي-· • ·ل`و ص اولاص ·ويلاو
`‹·س ‹ا`نلا ¸وس .·´لل ا· `م·ي´, Ž هيل¸ اولŽ., ¸ل Žلا
`‹·ص ·ا· `¸·و هل¸ا 'ر, `¸· ل•'و ى.-ا ‡~و ` ¸· Š- ا,
`‹ا`·.ا ` , -`·و Ž _,لا ` ر ر` · هƒق- Ž .افولا ¸ع لŽ´ ¸· ا,
‹ار.ا ه,•و, ` ‹ا,` ¸· ا, ا -ا ·` ر , ا, Ž¸ني·لا ·ر ق ا,
اوحاصو ·ا`·لا ر ´· ‘.¸و ىضر يلا ىلع لا, . :ل¯ ا¸
‹اور.او .ا -, 'او لا'ا انع :ل· لقو .الا ¸-
‹ا,ر ¸'اŽ ر.`نلل ' .` , و • ·•اع :لي- .و·ا=لا ` مƒ=حس
-----------------
رhق لI / g.Mل=Oا اUB
·ل·.ا ·لي- ¸~رلا ع ¸, ¸~رلا ع .·
.·.لا ¸و.نلا ىل.ع ¸او.و .او.ض' ..-او ليللا ¸.~'
.ا..سو ·.=.ي, `.` ر.· ‘ قاو ¸.`,.` · را.=·'¯ `..· •و··و
19
.ا.,ولا ا.,.يلع ى.·• .ايسار لا.•و ا.,.ئا.Œ را.ح.,و
.او.· و' ا.,.ن,,., .ا.· ‰يل .و.ض· ر.· ر.· .ا.حسو
.ا.· :لا.ن· ا.·و ى.=ع ¸· ` حق Ž.ا.ض·ر, ¸.ل=. `م.·
.ا.ي-ا ا.·ار..عاو رضلا ا,· ¸ور., رو.·,لاو ·رولا ر.„او
.ا.,.ح ¸و.لا ¸.· •ور•و ¸وا.· ‹و·و ل.,.· ر.-
.ا•و.• `.و. ‘ لاو ر.لا ¸-او ` .`ر , ¯ا .الا ¸ ‰لا ¸· ا·
.ا.·.· لا.ق, ا.¯ ¸ا.' ¸· و´, ·.=يلا ىلع ر. ل.¯
.·.,”ا ه.., لو..سرو ا•را.,• ه.يلع ¸.·, ا.,.ن,·
.ا.,¸ا ¸,' •وض˜ا ىضر –ي¯ ا.او.·و ·.ل.· ىضر. –ي¯
.ا.,رلا ا.ا,.· .قو ,.ع ي' و.,.ل ر.·, ¸ ¸.-و ر.. ي'
.ا.,_´لا ا.ن.,و.€و ر.. ي' ي•ا.-'ا ا.ا..ن·و ر.. ي'
.ا.يلو.او .ا.ي.ق..ا ا.,.,' ر.=.ق ل.¯ ¸ .و.ل'ا ا.,,'
.ا.يل·لا م..'.ف او.ل. . ¸·ا.. و.·لاف م.,لا او·س
.ا.ي..او .وح.لا.لا ه.,رح ل.ع ل¯ لا..نلا., او.ق.را
.ا.يفو.ا ا.,.,' لا اور..او ·,.عو .- م.´.ص او´حو
او.ا.س' لو.سرللو او.نيل. . ا.,ا.ع او.ص .ا.-ن'ا او·~اق
.او.` ·. ·را.·و .و.=.-و .`•` ر. ل ..سر ا.· ¸¯ر..ا·
.ا.ف ه.~ ¸ر.·ل ¸رع ل¯ ا›.-و •.· ..ل ¸¯ر..ا·
.ا.·و ·.~ر ر.•.لا .ئا.ق ا.,ار.لا Š- ¸.يلسر.لا .يس
.ا.قرو .·ر.· ا.· .ا.حصو ل¯و لو.سر.لا ىل.ع _ر ل.ص
------------------
\.سرلا ه2يiرم /
,• _' ¸ع . ·ا· ¸,ا ان€ح ايف ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸´, .,ا€ ¸, .اح لاقو
يرا..ا
·و ·وسرلا و· قو Šن· ,··و لوسرلل مسر ·ي=,
·., .ا¯ يلا ي·ا·ا _ن· ا· ··رح را· ¸· .ا,.ا ¸ح· .و
-·و ىل.· هيف هل _,رو ,ا·· ¸قا,و را€¯ †ضاوو
قو,و .اض, رو لا ¸· ا,=سو ل¸, .ا¯ .ار-ح ا·
·- ا,ن· ي.اف ىللا ا·ا' ا,,¯ ,·لا ىلع ‰= , را··
20
حل· .رلا ¸ ·اراو ا· ا_قو ·,عو لوسرلا مسر ا· .فرع
· ¸”ا ¸· ا····و .ويع .·س'ف لوسرلا ¸´,' ا· .للš
ل ¸نف ¸ اي.- ا· ¸ر' ا·و لوسرلا ..¯ .ر¯,
·· لوسرلا ... .ل„ف ~' قف ا, ق ··-·
•و ق ا· ·, ¸نل ¸´لو ·Šع ر·' ل¯ ¸· .•ل, ا·و
~' هيف يلا لل~ ىلع ا·,• ¸·لا ر افوقو .لا~'
·'ا يرلا ا,يف ¸و€ ··, .¯رو,و لوسرلا _ق ا, .¯روف
ضن· †يص ¸· .ان, هيلع اي~ ¸ض :ن· - ·رو,و
·س' :ل, .را· قو هيلع ¸ع'و ,' .رلا هيلع لي·
سو, . ¸ر·لا ·ولع ·يع ·~رو العو الح اوي· قل
ضع'و رو,š م,ن· .ن·و قو م,ي م,يف ‰يل .,- اوحارو
¯' ¸انلاف ¸ر.ا ه´, ق ¸·و ه·و, .اوالا ¸´ ¸· .و´,
- هيف .ا· ·و, ·,•ر :لا· ·,•ر ا·و, .لع ل·و
-ن,و رو•, رو ا· .ا¯ قو م,نع ¸حولا ل¸· هيف _=ق
ر,و ا,ا,˜ا لو· ¸· قن,و ه, يق, ¸· ¸~رلا ىلع ل,
او·, ·و·ي=, .¸ •ص مل·· ا·ا• ¸-ا م,,,, م· ·ا·¸
·و•' Š˜ا, لاف اون- .¸و م·رع لق, ..,لا ¸ع وع
·, ا· Šي ·نع ¸ف هل- او·وق, , ر·' .ا .¸و
.ق, ·ق,ر=لا ™‚ ه, ليل· م,ني, لا ·· ¸ م· انيف
او,,و اويق, .' ىلع ¸,رح ¸·ا ¸ع اورو- .' هيلع ,,,ع
,·و م,يلع ون- –ن¯ ¸¸ هحان• ¸·, . م,يلع و=ع
.ق· .و'ا ¸· م,س م·رو ¸¸ ا· ·¸ رونلا :ل· ¸ م· انيف
-و .·سر'ا ¸ح هي´, ا·•ار لا ¸¸ ا·و- †ص'ف
,· ¸حولا ¸· .ا¯ ا· ·ي•ل ا,عاق, احو ·ر-ا ··, .·'و
قر·و ·, هي´, يقف ا,فاض حللا ·رو·· ¸وس اراق
·ق·و ·اق· هيف هل .·- ·قل .احو'اف ·-·و
لو·و _,رو .اصرعو را,· .حو' , هل ¸_´لا ·ر”ا,و
- :··· ر·لا :نفرع' .و ·_ع ¸ع ا, لا لوسر ى´ف
•, _,اس ا,ن· ¸انلا ىلع ˆلا ··نلا ا· ¸´ . :ل ا·و
21
•و, ر·لا هل·· . يلا قل _وع'و •و·لا, هيلع ي·و-ف
ق, ··ايقلا Ÿح هل·· .و - ل·· .وضا'ا قف ا·و
´ن, . ·ئا هن· .رق'و ··· ·, ··· ¸و'و –ع'
ل, .ا¯ اŒ .ا=·· ¸ض ا·¸ لاو –,ر=لل هن· ل,'و
·و, ايح=,' ا• ·ر¯'و ىا ا·¸ .ويلا ¸ ايص ·ر¯'و
ي .اق·ا ,ع مئاع· ··لا ¸ .€'و .اور· _ن·'و
ي·' ·و·لاف .,'ا ·ا· ا·وعو ان·و •ورلا ¸ اعرف .€'و
-· .ر .اŠ˜ا ·ر¯' ىلع ه·ا· مساف ايلو ·ا,ر
ن, ي'رلا .و ¸و- مل·لا ·ف ه´, ¸ل'ا ·اصو .·ان
·· لق·لا .•اع .¸ ¸انلا ¸· .ئاع _وقل ىقل, .و لوق'
ل-' ل˜ا ·ن• ¸ ه, ¸ل·ل هئان€ ¸ع اع•ا ياو· ‰يلو
,•'و ى·س' ·ويلا ·ا· لي ¸و ·راو• ·ا, و•ر' ى=.'ا _·
-----------------
ملسو هيلع لا ىلص هRرع نع Hاف?و ةيj
· _رقلا •ئاع ¸, -
·ا,يق¯· ¸· ير- ·ي~ _··و :·ا,يحاو .-ض ق ·´· لا, ا·
:ا,,·او ™راو ا,-ا ,·اف :·ا,ن¯ا, .·ا· ق ·ر,,-لل ا·
:·ا,,·اع' ¸· ملšو ,' .= - ا,ع ور ··س¸او ·,ور·لل ا·
:·ا,يا·و ا,يصاق ·,_لا ه, .فر يلا ي·ا·ا ¸· .ور-,'
ا,ياو· .حا,اف مل„لا ل·ا- .¯ ق Žراو.ا ¸· .ور-,'
ا,ي·ا~ ل· Ÿح ر,ا”ا هل .·ض- يلا Ž-'ا ¸· .ور-,'
ا,يا•و ._- ا· لا ر··و `م`, ¯' .ل` :·ه, .و.,,,'
ا,يف او¯ر' ا' Ž·ل·ضلا ¸· م· قن`, .ا• “ ƒ ل¯ .اع'
ا,يقا,و ا,يضا· ¸انلا ` ·ر¯'و ·ق ه, .راس ¸· Š- ` -
ا,,را, .•و ¸ ا,`ح•ر'و .ن,· ا, ل¯'و ا·¸ Ž·قيل˜ا ىف و'
:·ا,ي•وو =ل ه ·ا, ¸·و :·› ·~ر·و ر , ¸رولا ¸ ه ل·· ¸·
ا,,,, ·ا'ا ··نلا, .ا•و • ··ا- ¸انلل ه` لاسر ..ا•
ا,ي·ار· ‘‡=- ,و ليل˜ا ™‚ ·· .ار•لا ·يين-ا ايح'
ا,ين, •·-.ا ¸· Ž.ا-ا ¸¸ ·,ل´, ¸~رلا –ن¯ ¸ راسو
22
ا,,·ا·, رور•' ر,نلا و· ه وعل ى•ص' ¸' ` Šلا و·
:ا,يلاع' ¸· .` · ر.يق رو.ق هي· اع·¸ ر` ´ ¸ر¯
ا,,,' Ž.اح¸او ل·لل · • ··,ا· Ÿ ` م·' .لق'و
ا,,·ا ¸,لا ·, لا ·س'و •··ر´·و ى·` هوع, .لا
ا,,¸ ¸انلا Š- ¸رع ¸ع ·و ·ئا~ Ž•اقوقلاو ¸.لاو Ž ن·ا ¸
ا,يا·' .لا ق ~' ¸,, `م`, ,ولق `·اوق' ,·`,رو ', ¸و
ا,,- ¸ ا,ان'ا .و·ا- او` · ض ا· Žر ´لا Žه•و, .و·ا.لا
:ا,,·ان· ¸·ا ا·¸ ¸ونلا,و اول- ا· لا Ž لوسر ¸رع .و,
ا,ي م‚اوع ¸· لا او•را,و ` م`· قح لا.ا ر ا·¸ Ÿح
ا,ي·` , ¸-ا `•ا·` .ويع م· م, سو .قاض ` ر ·` • م·' •,
ا,,و·و ر,و, •.لا ل,'ف ه`ر,رس ..اس ¸·و Ž·و,يلا ون,
:·ا,,وو ·· هل .ول=,و :·م ,ل,و Ž·و.·'ا ¸· .ور-,'
ا,يي- ¸حولا رون,و ·•·يق › ·يفاص Ž.اضيلا ·ل'ا, .ا• ¸·
ا,ي- ¸~رلا `–ن¯ ›·`·'و هل لاو• . - Žل·لا, ·اق'
ا,يا•· .,ا~ ق ·ي~ ر· ¸· ا,` ·=·و ا·ايق` س ·,·• ر·, ¸·
:ا,يف ا·و ايلا `¸Ž -ر` هو· ¸· ·ئا· .يلا Žل·„, ا,` حاور'
ا,,,' ه,و- ا·و ‰ ل¯و ان' لا Žلوسر ¸رع .اف
ا,,·ا·و ¸Š-ا Ž م·.ا Ž مل·· ىلع مينلا .· ا· ƒ .ر ا, ƒلصو
ا,,·' Ž.ار•لا هŽر-· ·و,و ا, ··,' لا لوسرل ›·ي-
----------------
%هي1k <l#J mديn^ opيلA QدqS
·ل·.ا ·لي- ¸~رلا ع ¸, ¸~رلا ع
_.الا ¸=·'ا ع .· ·ي.ق Š=
¸سوق ¸, .ل·• .' _.الا .· ·ي.ق .,ي· قو
ه,·,, –ي=لا ' ر · .-ا ¸لا-ف , هي-' `.حر ي :يل¸ ي·' ,
, هيف ¸و·ا `.او·ح .. Ž•و·لا ¸, , ار· .ا'ا .,¯ ·ا,لا .ا·
ه,ور •.لا ‹ور ·ولا ¸· •- , ` هن´, ‹ار ·ا,ف :يل¸ ي·' ,
, Žهيا·· ى¯•' اف .ي-ا `ر=ع , هل•, •اف.ا ¸ :'ا •'و ض
ه,و~' ¸ر.ا .,حو اقو .ر=ل , اولحر ·¸ .¯رلا .,ح ير·' `.ن¯ ول ,
23
, ه,ر·' .ن¯ ول ¸و· •ا--ا و- , اورس ¸ح ر·' ول .— م· .رس
هي¯, _·لاو ل·· •ولاو , ` .ر~ م,حاور' ¸و لاحرلا او’ ,
, ه,·اح .رلا يو=يف لاŽ”ا و- , ا· ¸ح Šلا ي.ق …اص ر´لاو
هي= لا·.ا, رح .¸ •ولاو , ` م,ل- `•ولا .ا¯و :يل¸ اوراس ,
, Ž هيا·' .راح ا' ¸قو ’¸´ل , هل· هن· .- •ولا ¸· م¯و
هيفاو- .ح . ق ·ي~ ¸,ر~ , `م·', `.لقلا ‹ارو :يل¸ اوراس ,
, هي•, .رلا .' `.لقلا مل·, ول , ¸لق رئاح “لقو لايل .ر·
ه, ‹ورلا, ¸·ا “ ¸¸ , ` م,ق ‹ورلا .' `.¯رلا مل·, و' ,
, هيق· قح ل,ف .ي-ا و- , ل-ع ىلع ¸حور .رس .¸ ا,·اح ا,
هيضار' ¸ ¸ل. .' ايا·' , ·-· نع يو·و Š= ¸حور ,
, هيف ى=.'ا .' ‹ورلا _-' ¸· , ·-· نع ا,ور~ ·ا,لا ¸ر'
----------------
++[Jre2ع^ s لا o\.eسJ ;peيلA انtu
_˜ا ..ي·ا•لا لا ع ¸, •ا·
`ر. .ا `ر.•الا ·ا· '’ر.- ا.’ · ر.· Žلا لو.سر :.يل¸ ان·•
`رلا :, .,ساو `..اسرلا :, ..` - ·¸ ¸.~رلا ¸·,· .'ف
`ر.´ن· ·ر.لاو `رحن· ر´لاف `ه.وع· ..• ل, ·¸ Žلا ¸ . ·ا•
`ر.قلا م.—.ا .و.ض ` ¸’,,, ا¯ م· .ن¯ ·ار· ¸ Žلسرلا, .يلص
`ر و.` لا ا.,ئوض ¸ `. ر’ ف › ·’ن سو `ه.-,ن Ž لا .ا.¯ ا.نيف .¯ر
`ر.,ن, ي.·ا ·ا· :Ž ·,ح ¸و œ`ر.قلا `•ر`, `روœ :ني• ¸ف
`ر.€.ا ¸.ق'ا ·ا· :Ž ايح ¸و ل.·· ¸رو.لا Š- ا, ·ا,ا-س ¸و
ر. ر.ي˜ا Ž ل.ل ¯ .ن¯و .,- ¸,لا Žرنل لق .ن¯ ق
`ر.-ض .و ل.‘=· ·ف .يع`· .¸و `ر. ق .و ¯¸.· ·.ف ..·و ا·¸
:·` ر..- :.يف ا·ا·و لوق ا·ا· •¸.· ر.ي- ¸· انا.رق .ن¯و
`ر. ´Žلاو ‹اور.او `.لقلا ` رفر, ه., ه.ل¸ا ¸حو ا, ..¸,لا رصا ا,
`ر.=ن ·و.يلا ·ا´ .ولقلا ي· اوفرقا اŒ ىضر ¸ل Ž¸ل˜ا ر' ا,
`ر.· :.ف¸ا ..ي,ل, ان,ولق ل.·· ي•لا Ž ميح• ¸ انا•و
`ر.·` ,لا ` م.—.ا :.لف ¸,قلل `ه. نس Žلا Žرو.ن, .ا.ض' ¸. · ا,
`ر.,ن ·رلا .ولق ا,يف Ž.ار•. .لا هŽ وع· Ž.ا•ر' ¸ ر.نلا `.قان·
24
`ر.€ن Žلا Ž.و.·, لو.للا :ل ¸ر.´ن·و ا.,نع ¸ر.· ¸, ا·
ر.` نلا ه.Ž ن•` م.ل ·¸ `ر..يق `ر-و ه.نئا· ¸.ف ¸ر¯ ل,ل• ·ا`·
اور¯ ¸· .' ا·و يو•` , ل,”اف او.¯ ال `•,— , لسرلا ,ا- ا,
اور. ي.لل ’و .. ·ا, `. ل` .فر - او.قص ·¸ ` م,,·ا,' `. ل ·
`ر. ·` ,لا :.لوح ..لاو .¸ انا·' ..´ل· ا.Œ ي. ا.ن' اننيق,
`ر..· Ž .ا.ر.قلاو ¸.-ا ·ر.`ن ل ·.·ف' Žلا ` م.,او :., ل.,
`ر..' Žلا Žلو.ق, ..: نع `·و. ا., ل :.يف ا.ا··و ا.ن` حاور'
`ر و. - .و `¸.` • . ¸-ا ` م·ارض ` ..·ف ا·و ·¯ ..م, لوق ¸ضر .
`ر. يƒلاو ··.ف.ا .ر.’ ي• م¯و ا.ن` ئا,ع `–.·ض م.لو انيق ل م´ف
اور-س .¸و او-ض .¸ `مئا,·لا ان’· ..` ·ض ا.·و ¸ •ا., انا·¸ `¸´ل
:: ر. .و ¸.ق` ·.ف `ي` `را ا.ن` ق را.نلاو ..ا.نا·¸ رو نلاف
: ر.ح .و `و- . :,’ ان·• .,' ¸.ن·ن ¸.ل . :ي’ل ان·•
`ر. ق س ير. 'ا ·ا· .عو· .'و م., ¯ر· Ž لا .عو .' ا.نا·¸
`ر.,,لاو ل.ي—¸ا ل,' ·¸ .ر¯· قو ر,نلا ¸رلا ى=.'ا :’ 'و
`ر..لاو `_لا ·ا·و .ولقلا :ل .., .قو ¸.اا·' انيف .,·'
او_ص ¸ل ¸ر`, ..اون·¯ ¸' _و~ ا.عو· را.لا ى.قع .' ا,ا,ع
`ر.حن· .ا=يلاو . ·ليسولا :ل `ه.ل' . Ž .و.´لا `هل¸ :يلع ىلص
-----------------
WاvبJ نم vلu
.رق'ا ¸~رلا ع ¸, -
ا¯ا~و ¸·ا –ن¯ ¸ ·اعرو ا¯ا,ر ¸· ل• ..: ,ر ·ا,ر
ا¯اوس ¸'ا·لا ¸ ا,=`·` , , ¸ لئاضف •يف ·ا=ع' هاحس
ا¯اوس ¸· ل-ف ..لا”ا :يف ىقراو ¸ مي„ع ¸ ¸ل- ¸ ·اوس
ا¯ا`· .` ر ا· ¸'ا·لل ¸ ¸·لاسر Š- ·ا=ع' هاحس
ا¯ .¸ ا·ا ا· ..›··و- › ·عا .ا-ا ·و, ¸ ·احو
ا¯ا=`- ·ا=- .· ¸· لض ا· › ·~ر انيل¸ م´لسر' لا
ا¯انس ‹. ·و, Ž ·,ا·ا ‰- `.قر`'ف ··„لا ¸ ¸رايح ان¯
ا¯ار·, انل` ح ان=,ر Ÿح ان`ي•, ¸قرا· _رو ان¯
ا¯ار¸ا ر· . ..¸.¯و¯ و' ¸ ·ر-.ل ¸,•اس ان¯ ·.ول
25
ا¯ا· ·و, لا اا· Ÿح ا•حاو ا,.ل¸ · , ·.ول
ا¯¯ر ·و, .اوي-ا :ل ا´و ه=·ل `·ا”ا ¸ح يلا .'
ا¯ايقل ¸¸ ا› قو ·`,ا´,و ه ني' ¸ن-ا, ` _` , `•”او
:·ا¯ا¯• ق .¯رقلا ¸ لاو ا` ,ان€و ان` ح· · ,,, ا·ا·
:·ا¯اعر, هوي·, هاحس ان',رو :نع '. لا ي, ا·ا·
:·ا¯ا¯ .¯روف ·ا•=لا .·· ˆلا ƒ–´لا ¸ع ان€- œ` ر,œ
ا¯انيع ه, .· ·و, :„ح ˆلا ¸·لا ¸ع ا_- œ`را•لاœو
ا¯·- ا, س'ر ¸ورح ¸ض• › ·,ا,· :يف را·.ا Ž .¯' ,
ا¯ا·اع ¸· ¸ر·لا هل¸ ¸·اع م´ئاع' ىلع `را ا,ن´ل
ا¯ا~ ‰` , .و ‹ور `‹ور ˆ-,· :ضرع .و· `¸-ر. _¸
ا¯ا·¯ ¸· .ا·· Ž •ور·لا سو .` •و :روص ¸· `. ل`
ا¯.و Ž–,رلا Ž¸ر ·لا ¸ ¸ا- ق ي.لل ل.,و م.€ ل,و.ف ل.,و
œ:·ا¯اف.ا †.يس _ي=قلا ¸ ¸·œ م´.ا.س ¸.· Žرا.ق,.ا ·و-¸ ا,
::ا¯ان· •الا ·,ئا• ·ان·و م¯`Š.· •الا ل·' ا, `رانلا
ا¯ا´ف ميح”ا ¸ع ·ان· او- ¸لو ار·• ا·ر·قل .و·فا
ا¯او' م,Ž قولح سو .و´و م,' ر´ ··س¸ا _, او·
ا¯اف ي.قلل `.لق .ا¯ ول يئا.ق `• Žلا لوسر ا, :ل
::ا¯·ف.ا ·ر لا لو= Ÿح •·ر· :·اق· ¸· اولو=, ¸ل م·
ا¯ا=`- Ž.ار ¸· ¸ ل·ر Ž .ار· ¸¸ .و :يل¸ اول., ¸ل لاو
::·ا¯اž لو=, ¸ف ..·الا ل·· م´`·اق·و ¸ر·لا ىلع ¸ا˜ا¯ م·
·اف ·اي-ا .وح ا· _ي~و م,ل¯ ¸ل·'و ¸ئان,'و ¸حور
-----------------
ةيNBرم 3رkو ةيIرKا? ةعلس 'ب Jا.#
¸ل·لا لا ع ¸, ·اح / _يلا ·ليضل
..Ž¸´ رلا ىلع ¸·و Ž ·ر·لا ··لس .لاق
.. `هي´,ر·' Ž.رقلا, ¸·عاض, هي,لا ·ني-ا ا,Ž-.
`•,· ' ا··, ¸ليل.ق ا’..ع •ر` ح ' وس ¸' ·ا-'
..:· .اقلا يحول _.ا•' .ارق ا, _وق .ين• ا·ا·
..` ه ي.لا¯ ’,· ·قر, ` ه’ ي¯لا ` م´ل .لاقف
26
.. ` مين• ›·ي„ع ›·,ان• مžر م´' Ž.لع ا·'
ا·و ·.لاق ›·´حاض ا,-`ن•, ا¯ ا¯ ا·ر·, .قل' ,
:¸ ·ي·ل ·ل·, ¸ ·ي„ع ¸··' “ ىلع لوا=
.. ه·~اق· م´· .و,رض,و :`ه·ق·ق .ونل·, وسو
.. هي· ·ر·اع ا, Ž.'ف هيقلا م´ل .لاق
..:·.اس .و ·ويلا :لان, .اقع . ·و¯ر `م·ا, ا·
:·Ž:' ' ا· ا' · ي´,ر·' : ·' †,و : -و .لاق
.. –ئاح.لا ‰حل .·´لا,و –حا.'ا اوق,· ¸,لا ¸-
.ار· . ,و·انو·, ¸ ان·ا·و .ا ا· ل· œ·ار·ا,œ ¸
: م,’ ي م,€ار `م,ضرع م,ن,·و م, ,ر ان قو
.ئالا انس', ¸· م,ق, •ا'ا –.ق •ار·لا ¸و
هنئا,و ¸·.ئا· ·-ن., هن,ا,.لا مع ¸·وقع ¸·و
:م·.اضف او´- را•`.لا,و م·.ا او´,, م·ولقيل
ا. ´ن`· ا, ى.ق.ا -'او ا.قار· .ل`و` ح ق ` •ا·
..·ي—¸او ·ارولا ر,„ و .وسرلا م ¸·و, ل¯و
`·ررق· • ·´- › ·سايس ·ر ,='ا ··,رلا .را-
Ž•اس ¸ ·و,يلاو ` ¸-و •·-.ا ¸ ·الا رنو
:: ..` م·او·' انعو .- ا· ا ن· .ور,و
..هيلولا ·را-لا ·„ن· ..هيل”ا ·,,-لل او-ضرو
`هي´,ر·' `Šص' –ي´ف :-و هي¯ر·لا ··للا :ل .لاق
ا·رق ·ر·لا و· ¸ل ·ا·ر.- ¸ر-.ا .’,,ف
`·عاقلا :يلع لا لس ·`·قاح ا,يلع ¸و.ا .ض•ف
--------------------
[gا;.& Io_ا ;ps ما>ق; م 6 ل9w>16 ب 9-; د6 Ux ش
¸ل·لا لا ع ¸, ·اح /_يلا
.ا·` • .ا : , حر ف .’ ر و .او‘ ¯.ا :Ž ·اق · ل`ض , `. ,’
.ا¯`ر .ا ¯ ¸¸` ر` ع ¸ف `¸` ر.ا و .ر’ ¯و Ž.ا ’لا ل¯ `. ر ا و
.ا’ ي`• =لا ` · ,` ,` , :Ž ن,· –`ي` ف ا·Ž .ا •`ر ' ¸¸ف .اي`• =لا ل,‘ ل, و
.ا`¸ا ه ل` , -, لض ·.`و ل ¸·ا · ·`ع ' .ا`¸ا –ق ·و
27
.ا`,Ž ¸ا ا·’`, .¸ض` رو` ا, ل ´ف Ž·ا.ا ¸¸ف : ا ص ` . ل`¯
.اح`’لا ` _`` ن, ·Žرو` ر` و` ¸· نŽساح· :` ي ل¸ ىق‘ ل' `¸· .اح`س
.ا` ·’ رلا `,` `ح ' مسا,و ’ ح`· و Ž·ا ح ·ر‘ ¯, ·ع و
اوا· ` ق ` م`, ق`. , .ا ي `.او ·`·لا ·´Žئ·'او ` ,` , ل,ر`•
.¯` ر قلا ا,``ي„ع Ž .ا`, -`· 'او ¸·ليض ف ل¯ .ي `و ' ي لا .` '
.او` ن`·لا ` `ح' ·عا’ لا `·` و , ¸ ر ولل `_ 'او ` .’ر ق 'ا .` '
.اق`ر لا ا ¯ ى‘„`·لا · ,.او › ·`· ` م„`ع ' . 'و ليل ˜ا .` '
.ا`ح¸ا ان’ع ·Ž·و` • ل`ض‘ ,و ا ’لا ا`ر =`` : ,` •و رون,و
`¸`ح’رلا ه ل`ض , `ه` ن · ·ا `· ' يŽ لاع :Ž·اق · ¸ر , ه ل¸ا `¸` ر ع
.ا=`ي’لا †` ن, .' ` ·’ رض ا · هئاي‘ل ع ¸ ف .`و ´لا _ا’ ’ر ض ا·
.اري’نلا ى„ للا رح `م`, ق,` س `م·Ž ·اق` ح ' ¸ف,·ر·لا, لوا=و
.ا,` ح ' ` م`, لو م, ¯`يف •Žراح .ي, ل ا’ن · ` م`, ي.` يس
----------------
لا pيلع ىPلص
· ¸ا.ق .وي·
.و·ا نع ا.-ا ¸ ·,ا’ .لا ¸¯, ا’.لا †,ر
.ور’ لا ·` , ¸.'ا, يو..= •او.ا ·’ر-و
.ور´لا ا·ا.نو ول- ا·رŒ ·ا..ي-ا ا·,ف
.و=˜ا ليل ¸ل-ن,و .ا·’.لا .ر’لا ¸ .و·و
.و..لقلا ىلع ل~' رو ا,و ي·ا·ا .~' ا,
.و..ي•لا ··ع ·ا¯ `ه ن.` ح ¸.¸ ƒ ل¯ ¸·
.و´’لا ه··· مي•لاو ا·.ايض .` ,` ح ‰ لاف
.و.ي=لا ·ا·' ر· ,لاو ا·و .·' `Š=لاو
.ور•لا ¸·' •·ني´.سو هايح ‹ا’.لا ¸·'
.و..ي•لا ··ع نع ¸· ر. ·و رن· ا,
.ور’ لا انل .ا.ض' ق ¸ رو _ارسو ..يعا· ا,
.و.لقلا يور, ا.ن·ي· :.’ حو انيي- ·ار¯·
.و•ل ¸· ا,..يف ‰يل ¸ا,ر ي·ا·ا :·,حو
.و لا و..ح· ·ر¯· ¸· ا, لا :يلع ىلص
28
-----------------
ملس و هبyص و هلz ىلع و هيلع لا ىلص لا \.سJ *يب# {دم /
¸ل.ا ر,ا• ¸,ا
يوحنلا ¸ل.ا ¸´لا'ا يراو·ا ¸ل· ¸, ~ا ¸, - ¸,لا ‰- لا ع و,' رعالل ·ي.ق
لوسر “يح ‹· ¸ •·~¸ا ىلع .¯ ا· ل~' ¸· .ا¯ ق و . ¸ل.ا ر,ا• ¸,ا, ور·'ا
<ر´لا .¯رقلا رو, ·,رولا ·و•و, ا·رحس ¸´, و ملس و هحص و هل¯ ىلع و هيلع لا ىلص لا
·رقلا, .و·'ا ىلع .ان·لا ¸ح ·_·· لوقلل ·-اف ل¯ ¸
·_- اوحضوسا .انلا و م·ا•ر ه··· •ا ا·ق .ارع ل¯ ¸
·ر.ق· ·ا·.ا ىلع .يلف .ع ·ئا· .ا· ¸· ¸انلل · ¸·
·ر· ·و”ا ·ا· لا' و .¸ ا· .ا•رلا لح ا· ·ا· رع'
·ر´·· .ال„لا و ‰و, رحلا ¸ ه,و, ¸·ا ·¸ لسو ه,
·ر¯· ¸· عرلا .وص •ور, ¸ل و ان·' ه, و- م¯ –سو, و ·و·
·ر€' ‰لا ر--ا ¸ و هل¸ا .ي, ¸ و .ا¯ مي·ار,¸ ·وع· .وض·
·ر=ف يلا .احف ر=ق ل¯ ¸ م·ر¯· لحنلا يو¯ ه·' و·
·ر,· لي—¸ا ¸ <ر· ¸,ا ¸ر, ه, و ¸رولا ·. ق ·ا~ر –,´,
·رع هل•' ¸· يلا .ا´'ا ™ح ىلع .اي.ا •ح و ه~ ·ا’ ž
·رر· ·• ا' هاقرف رو ¸· اورع يلا رونلا, ¸انلا †لفا ق
·روس م‚ا·¯ .·ž ا·¸ لنلا¯ او,-ع ق ¸للا .ار·لا ر,ا¯'
·رس ق را•لا .ا, ا- ·اح ·¸ ى' .و´ن·لل ¸.ق هح و
·ر· يلا رلل ¸فو .اقل ه, و ·ر·' ا·ق •ا ق ·ورلا ¸
·_ع ه, م·ار'ف هفويس .-س ق .ا,ح.ا ىل~ ¸ ·-س م¯
·ر, ق لسرلا ¸, ¸ساي, ¸' ا·ر¯ ··لا _لا ر~اف م·اس
·ر·• ا·•ا· ي·اع.ا _~ را.ف ·ر.ن ···.ا .ص ق .ر-ا ¸
·ر.حن· Š· .ا·' .ل.ف ق روس هلي. ¸ .لا رفا•ل
·ر„ ¸· ¸ع ¸·يف .ا-لا ل·· ا,فر-,ف ايلا ر-· .' ·ارو
·ر. ق لا ن• و ر, اقح' ى' ¸ح .اضيلا ه·,ر .,ع
·ر.ن· ¸,لا .ار-ح .حص' و ·.· †لا لاقلا ·, .ا-ف
·ر¯· ا¯ ¸ح هلاق يلا .' ¸ مق' لا .ا,رالا و اق,
·رق هل .·•¸ ¸ ق ¸ف.ا و ···,س م— ىسو· ر.,' رو=لا ¸
29
·ر., ه,ر هيف .€ .رقلا ¸ ··قاو ¸~رلا ¸· لانف ¸رس'
·ر•' ق را´لا هل·ا- ¸ و ا· ,-ا ¸وق, . .اي' ·ار'
·ر€' _,ا ل¯ لسرلا ¸· –ص ¸ لق, ¸ل˜ا .اح·ا ·و, ر-ا ¸
·رق يلا ¸-ا ·.ا• ا·¸ لقاف ا· ·ا.-ا ل †, –¯
·ر„ ا· ر., , و اق·~ .لا ا,ن,ا• ايلا هنع .ر.,' ق
·ر„ ا·نع اقح :ل'ا ·ر·• ¸ع ه·ر و ايلل .-ا ه·ر-
·Šس انل ¸,' ·¸ لا ه, ¸€' اŒ هيف ‹ا·.ا .قح ق .و ¸
·ر· ق رحل _و· و ·ا-نلا ¸س هنيس ¸ ‹و لاس ه·ا-
·ر, ¸ل ¸حلل ا·,ا ··,· او·اف ¸-ا .ا• ·¸”ا .لاق و
··ر-• ··لا ا· هل “ ى' ل· ··ايقلا ·و, ا·فا ار€·
·ر=س ق را-.ا رئاس ه··, ¸ع ' ىل—ا .´لا ¸· .·سر'ا ¸
·رع· ا' ¸صا·لا ‰ع ه, ·و, ¸·• ¸ ميلا .اع•انلا هفا=ل'
·ر-لا ه, ل,و .ع· و ·,اž .ر=ا و ·ويلا .ا· ‰- .رو¯ ·¸
·ر· ··ف.ا و .,لا •را~ ¸· .ل- _و_لا و •اقا .الل و
·ر‚ ·¸ ¸و-ا .,ح ·ا' ل· و ه· ¸ل˜ا ¸ يلا مسا †ف
·رن· ‹اضولا ·رو ¸· ‰لا و هر· ¸ورح'ا للا ¸ ر-لا¯
·ر=·لا ·را-' ¸ لوقلا :ل ‹ر ,' هيف ‹. ·¸ ىحضلا ل·· ليللا و
·_- ¸ 'رقا و ¸-ا ¸ هيل¸ ار,ا . .و,,لا و ¸لا اع· ول و
·رق ق .ا¸ا ¸´, , ر-لا ¸ ر ¸· •اح ق م¯ رقلا هليل ¸
·رن· –,و-لا هعراق, ¸ر' هل .ا,·ا·لا ·اي”ا, .ل,ل• م¯
·ر¯ يلل ل,وف ر.ع ل¯ ¸ .ر,ا ق .ا,¯ ر€ا´ هل
·ر·' ·¸ ‹ورلا .ا• و ¸,رق ىلع .ح هل اق,. ‰لا ر ,'
·ر‚ هضوح ¸ لسر· ر€و´, ه·ر¯ ¸ر·لا هل¸ .' .,'ر'
·ر´لا ا, . قلف هضوح ¸ع او·ر~ ¸رولا .ا• ا·¸ .ورفا´لا و
·ر-· ¸انلا هيف .·ž' †.لل ¸لف م´ف ¸ل• هحا·' ¸·-¸
·رع م,ن· اصو.- و هحص و هرع و ي·ا·ا ىلع _·ص ى¯•'
-------------------
ملسو هيلع لا ىلص \.سرلا cر]^ /
·س - ~'
30
ل ق ..ان· ¸اح¸ا ¸قرحاو ا•ر~ لا .اž ا, ان,ر=·'
- ق ا•ال ان· ¸~راو ا ر-ص ¸ر.ا لا• ا, اني~راو
·ر'ا ‹ر.لاو ¸قلا †يساو انعرص قو ·ا·=لا انين,, –ي¯
- ¸· ر-, ر´لا ¸ر', ¸· ان·ž قو مينلا ان·ن, –ي¯
:·-· و' ¸- راص ر¯ ي' ار~ ¸انلا ميض •اف ميض ي'
··ر, •·يلص انيف ¸ر ا· اار .•و ·, .ويل· –ل'
·'ا Š˜ا ¸¸ ي,, ·رو “ ¸رع ¸ع ¸·الا _ف,
·ل ا·و· ¸·ا هن· .قساف ا·ا,ر ¸ •ر'ف ايلل .ا•
·ر, يرا_لا ¸ ¸و'· .و· ا• ,ر~ ·ا·ر'و ·رلا .·'
·,· رقلا ى„ل ¸· Šقل ¸· –ي¯ ··ا·لا ¸انلا ملع
ل• ·ار•¸او ر´لا ··š ¸· ا•,ولق يور, انحور ¸ ¸رسو
·- ه, .ي-ا ي·ا·ا ·~ر ·و, _,رالا ¸,ر ¸ ·´· ·و,
··ر ¸ر.ا ¸ œ.اقل=لا م'œ ا•,رق ا·و, ى•, ¸' لاق ¸ح
:·~'¯ اا¸ ر·لا ¸• ¸ ا·و, .·ا ل· لا ··, ا,
··,سو ·ا-' ..لل هقع ا•·~ .-ا ل·' هيف ¸را ¸·
·· ا• ح هح ¸· ¸ق يور, .-ا .' ‹ورلا ىن ¸ح
·رسو ل`- ه- .ايضلاو .ايض ه- ¸ _ايللاو
:- ا, ·.اس¸ا ىلع ' .´س .¸ _· م”ا ل¯ ل` اي ا,
·· .¸ ··ص ان·ن ‰يل _وسر ·, انل ىق, يلا ا·
··ر ·, .ا”ا ر´لا او·=قاو او·وق .ا·¸ا, ¸-ا لا•ر ا,
- ي·ا·ا ¸-'ا ¸رع ·ا· ا ر,• ‹ا-`, ى=.'ا ¸رع ·ا·
.ايح.او .و´لا ل¯ هن· ا را´او ا ,,- ¸انلا .ص .¸
-------------------
6م> ل; علا;و % gابلا ; '; ب 6Hاقلا ىل;ع | }J
·` ر -ا ر,.ا ¸ ¸·· : س لح' م ل·لاو .الا ¸, •اقلا ىلع <ر
م•.ا ¸¯اس ·ر·' .•اقلا ¸¯اس ا, س' را ·,` • _`ي·, .اضقلا ى·ر
¸·` ر .ي.'ا م,لا, . : ن• †`,و ا, ›·لئاق `‰نلا _€ح ار ا'
,' ي· Š· ينع ·ح.ا `‹`ر` • ي¯ ¸ م,لا .¯و . ا·ح•
مي`لا ¸ ر·لا ¸ا لا .ق•`ر ا·¸ ¸ل` - ¸· ¸انلا ¸ ا· †ž' .ق•ر
31
مل ,و لŽ· , `•ولا : ول `رق ¸و·او ·او· ¸ ¸ئ. ا,
مص ¸ .لقلاو ¸..ن· `. رو ¸·يعاو Š· · ' :`‘ ل' قل
منف . ¸و·ا ح ¸ ·انض`· .ر` ,س' ,' ¸و·ا .‘ ق·. ·ر=لا ‰عا ا,
·ار´لا, ·ار·' ¸· ل-لا, ·ار·' •¸ ف لاي˜ا ول¯ ولو . ل' :,ف'
مل`حلل •ا·لا ىلع لضف `. رو اس'ف . ي·ا· حر` • ·ا.ف . ¸ رس
·¸Ž·· .احفالا .¸حور`, .اع·لا نقو ى ,رلا, ا, ‰ئاو'ا `¸·
م`.Ž ·لاو ¸ل-ا, ىح'ضلا ‰- .ر•, •ىح`ض رو` لا لا··'¯ `.ارŽفالا
مق’ لا ¸· `.اس' ·ينللو `مق س ا· ¸.ا•', .·اقلا
مسرلا ¸ ƒل`لا .ار·ع ¸· ¸Žلق' ا·و .لا•رلا Ž.ال', .ار€ا·لا
· رضلل ·ا¯.ا ` مل` . ·نف ¸ع .ل•و .رس' .·و` - `.ا·رض'ا
مŽقن· Š· `·رف و·و .هلا´' ل- ¸-ا .اول .··ا-ا
م`. ·لا¯ ·ار.ا ¸ ¸حللو . Ž¸·لل ان`,`• .ارž و' .اضي, ƒل¯ ¸·
م·لا, .يللا .رس' .ر' ا·¸ ¸.-ع ¸·و . ¸·الا ر.لل ¸عر,
م¯' يو ¸· ¸‰` ن ¯ ¸ ¸·ر, _`ر ·ا,لا `.قو .يƒ - .·ضو
·م ~.ا ¸ ·اقل' ·' . .ا•لا ¸ ·اقل' ه`ا• ` ¸ح'ا للا ي· .ن, ا,
ميŽ˜ا `. رض· ا,ان'او ¸'ا .' هن´· ¸ع Ÿح ملع' .ن¯ ا·
··Ž رق ··ا·رض ¸ · <رلا _ر-'و ·¸ر¯· ¸··ا.ص `¸· ¸.•لا .' `¸·
م. ·لا ·,Ž ر` ع · ع ا, ل··و .`-` ح انقلا ر` ` س ¸· :ني,و _ي,
· ر¸ ¸· •الل ·,' ·ان•· ¸ر¯ Ž.و.· ¸ .¸ ·ان•· ¸·' ,
مي`· ¸`ح ا,ن· Ž:ل ا, .¸و ¸·ي´`· ل¯ ¸-` ·اي· . `‰ ا,
· ر ·لا, Ž.اقرلا ¸·' '•, ا¯ ` .´حض ال¯ ·اف Ž·اوق, ¸`ض ف
م· ,و .ل·ر , ر·لا لو' ¸· ·~ا- `¸انلا .ا¯ ن· . ·,و=-
··.ا هن· ¸´, ··¯, `‹ر• ا·.اس¸ ¸· ىق,و . .ا·,لا ¸,
محلا, .و'ا ل·· ر· ,لا, .و'ا ا,,ان• و' . ا·ان- ¸ل- .
من, , `··ح.او _ا·.ا .ول ·ر·اس ¸·و . ا·ار, . ¸مئا م¯
مص ولاو ¸,لا رارق ¸ ›·راو ¸·يفاعو ى·` ¸ ·· رو~
م`, قلعو' . ·ر, ا,اص ¸ل, .¸ هŠ., `. -ح` ¸·و . :للض م¯
مللا ·ضي· ¸ –ح.لا ·` ·و`· ا··و ا,عار : ¸نل ·ال,و ا,
م-'لل .اعا=لا ·ي~ ¸· .-' ا·و . .اي.·'ا _,ر· ¸ ا,ض¯ر
32
م, ا`.لا ¸عا· ا,`ع, .¸ ‰نلاو ا,` ,ل= .اللا ر€' ىلع .·ا·
مق •·-.ا, ‰نلا ·`وقف ه·•ر· •·-·ل Ž·ر·' .ح·ص
مŽ-و ¸_ر· ¸ ا·ر ¸· ‰نلاو ¸ ·يفاع Š- ¸ ا·Š- ¸· ‰نلاو
م´'لا ىلع .`ض ع ا·¸ ·اي”ا ¸•~ •¸و·و ¸· ل ¸· ` . نƒ´`· ا·¸ ¸•~
م.·· Š- ¸ ¸ل·- لا ¸ ل·' _ .ار`•لا ¸ع “· ل• .¸
م•لاو ¸,رالا ¸ .ر´لا _ƒر`· ىلع Š-'ا ,ع ا·¸ ¸ئا•ر ¸قل '
م·' ¸وس ل'س' , · ·عالا ` , ع هل'س' ƒللا ‹ان• .ض- ا·¸
·نلا · ر` ع ه,, ¸, .· ق ¸ ·-ا., ¸وق و· ·’ق .¸و
من•, لا .ا, ‹اŒ `:Ž · `¸·و .Ž .اي.ا Š·' .ا, .·Ž ,ل
·,ل·و هن· مل· ¸, ا· ¸ ·فراعو . ¸ .اح¸و . ¸لضف ل´ف
محللاو Ž.ا.ا, ,ع . ·و, ¸ ه, ',ع' ›·ح Žهح· ¸· .قلع
·ر · ¸ ل ي·و• ¸¸ ¸اق, .و ه ح·' ¸ح Š·` • ¸ض,ر ق ير,` ,
م ¸·و ¸ ¸ل- ¸· لا ·ي•,و ه~رو . يرالا ·وص ` -
¸š ¸·.ا ل,_•و · ·ورولا Ÿ· ·لئاس لس'رلا ·و, ¸و-ا `.حاصو
مل ع ¸ .وضلاو . ¸ :لف ¸ ·ر ”اف › ··لا~ `‰لا `·انسو ·,انس
¸` را-لا ¸ •رل ¸لص' `. رو فر ¸رولا ¸ او·ا,ف . هيل¸ او``
محرلاو Ž.ل'.لا ·اق· ا·اق .ارو م,لق Žر, =لا .اح``س ¸ ·اوح
ميƒلاو Ž.اž.ا ¸· ان„ح اŒ هفر· ·لاق اŠح, ·¯ر ا'
·م ´` ن`· Ž ·ار·¸ا ¸ع ´ر س .و.· ال ع ل· ·¸قلا ‹ورو ..ارح لئاس
م•لاو ‹اص¸ا ¸ ·´· .اح. , ا· .ف`ر` .ا··و ¸ ··ي• م¯
م-او .اح.ا, ‰ .ا ¸· ى,' ا,ني, لا ع ¸,. ¸·حوو
مŽ`, Š˜ا ى, `ر` , ¸·و ه=,· لق ا,يف ¸حولا ر·ا`,
منلا, مينلا ¸· ·ا, .ضاف ,š ¸· .وقي, .ح’ .لا اع· ا'
م,لا ·Š- ا,` ,• ··ا· ه, ل„ .را.ف .هللšو
مقلا ¸ .ا·رلاو . ر` ,`لا `ئا·ق ا,,Ž ر' Žلا لوسرل ·-
م ي· ل¯ ¸ر•,و . ` ·ا”ا ¸ر•` , ا· ·ا´, `. قر .¸ لئالا .¸
م, هل .ليق ¸· لق ل. , ا,لئاق لا ¸ا· 'رقا ·ي·وو
م•` نلا ·’يسق ¸· ·´· •اž' .··اف . ¸~رلل .·' ·ان·
·مل·لاو ل,لا ¸ ا·` ر‘ ` –ي¯و · ا,` Šح –ي¯ ¸,رق ¸ع ‘ل ·ف
33
مللا, .الولاو _,ا'ا ى·ر م· ,' ق ¸ مي„ع ¸ع اول.ا
·مل·لا •·ا.لا .ا´· .ول,- ل· هوع·و ي·ا·ا ىللع ¸ل·ا• ا,
م,Œ ¸لوق ىلع ¸·.ا ا·و ¸ر•ص ¸ ·وقلا ¸·' `·وقل
م„ع ¸·و ¸ ¸ح ¸· ¸ل ˜او ¸ل˜ا, ` م´ف ..اي.ا •افو . رولا •اف
·ر.ن`· Ž Š· ¸مي´- ان·•و .·ر.اف . .ا,.ا, .وينلا .ا•
·Žقلاو ¸·لا ل·• ¸,ن,,, `·` `• ¸'ا لا~ ال¯ ه`ا,¯
محرلا,و ¸وقلاو . ¸-ا, :يصو, ¸·ف`ر· هن· ·„ل ¸ ·ا´,
مŽ,لا Ž¸ئالا نع ,’ لا :·,ح ›·~اق ·اضلا ¸ق~انلا †.ف' ا,
م „ن`· ¸ح ¸ ر·ن`· ƒ ل¯ ¸ ه, Ž.ايلا ي• ¸ل=ع ¸· .يلح
مŽ·ا .ƒ ي· ¸ي -و ..ولقلا ¸يح` ه لئاق .' ¸<ر¯ ¸لوق ƒ ل´,
مل„لا ¸ رونلا ¸ر`· .ر•لاو •رلا ¸ ·Ž لو·و ي·ا·ا, `رŽ ئا, `. ر س
م-ع ¸· ¸·الا ‰ ' .ر`ي~و ¸.رع ¸· ¸·ا=لا ™,` · . =-
· قلا ··ص ¸· . .¸-ا ··ص ¸· .ع.اف ..او,¸ا `ر` ا· .·,ر
منص ¸ ·ا· ق . منص ىلع .¸ م· ر· . ىضو ف ¸انلاو .ي'
م´ح`· ¸ل˜ا ¸ ¸ ·ي·ا~ ل´ل · ر -``· . رو• ·.ول· ¸ر.او
مع 'مص' ¸_¯ ¸· ·ورلا ر.يقو ه’ يعر ¸ ¸•, ¸رلا `ر =`ي `·
من•لا, .يحض ا¯ .ا-,و ¸ه` ¸ Žلا ·اع .ا,ƒ·` ,
مل لا, .و-ا¯ و' .م,لا, .يللا¯ م, ·ض', م·اوق' :‘ , ` ¸ل˜او
·ق ىلع ى.ق.ا -'ا ¸ ا`سرلاو ه ´ئ·· ·¸ . › ·يل لا :, ¸رس'
مل·لا, ن”ا¯ و' . Ž رلا, ..ه لا¯ م·’ي, اولا ه, .ر=- ا'
م· ', لا Ž.ي- ,, ¸·و ¸ ر=- ي· ل¯ م,ن· ·.ارو ¸لص
م`-للا ·,`ر` · ¸ ·ر’ ون· ىلع م· م,قوف ا· و' Ž.اولا .`•
مسرلا ¸`ن`,.ا ¸ .و . ·اي”ا ¸ . ¸ر ¸·و ,ع ¸· :ل ·,و¯ر
م, لاو :لا •وف لا ·رقو ه·نصو . يرالا ¸لا˜ا ··ي·
· ق ىلع ى·, .و . ¸‹ان• ىلع ا· `را=`, . •.اž .•ل, Ÿح
ملساف `¸ر·لا ا· . `- ا,و هر نع “ ل¯ ·ليقو
مل قلا ‰Ž·. ا, ل, . ‹وللا ¸راق ا, ا,·ولع ايلاو ¸,لل .==-
م´ ح ¸·و .مل ع ¸· ¸ئا,˜ا :ل `.´او . ` رلا, ا,ني, .‘ =ح'
م· ¸· .ق`و ~ ا·و .¸·اع ·, ¸¸ن· ¸· .` ƒل ق ا· .رقلا –عاضو
34
م` , را-'ا ··را=· . ول ›·ئاس را•لا لوح Ž·ر`لا ·.ع لس
·م ·' ¸· .¯رقلاو Ž†ي,الا ‰‘ · او·ž ·' ..ا ضولا ر€.ا اور.,' ل·
·م-رلا¯ .·',لا .ائا-او . .ا•لا¯ م· Ž.و´ن·لا ` ™ ل·· ل·و
·Ž,,ن· ¸-ا ل·• ¸· ¸ل~ا¯ م, ن·ل Ž¸ر.ا `·و•وو . اور,·'ف
مق, , ·¸,لا ¸¯ر لوح `هنيعو الس ا· ¸` ,را”ا, Ž لا , .ول
مض` , . لا ‹ان• 'مض, ¸·و ارساو .لا Ž‹ان- ا,راو
·قلا ي· Ž .احيلا Ž··` ر` لا .حا.ل `_ ¸و·ا .ا,ر'و .وح·ا'ا
مل´لا •·اص ¸ل`, `.-ا `•·اصو •¸و·و ¸لا- .ح :يف ه`-·
·· ر ·لا Ž¸را·لا .وص `¸را·, ا· ¸· هضراع ' . _' ,, ل
مل`, .و . ` م·, . :`يلو •, ¸·و . ¸=,ا•لا •·, ا' ا`¸و
م´لا, .احس ه`,ا,· ¸·ر ‰ ق`· ¸~رلا ¸· ·اق· ا·
·ر¯ ¸و ¸Š- ¸ :و· رحلاو ¸ر ¸و ¸¸ح ¸ :و· ` رلا
مŽ ا,žاو ا· ر·' ,لا ` م—.او .ض-ا ا,لوا~ ا·¸ لا”ا 'م`
`¸¯ ‹·لا ¸¯ا ¸ا .ي· ا·¸ ه€و نع س', :و· .يللاو
م, لاو Žلا=,.ا ··ف' .ر-ا ¸ ا, ح .ي··' .¸و :يل¸ و·
· =.`· ƒ ل¯ ¸ ¸ ·ن·¯ ¸,ا¸لع هي·و .ا·اقل' Žلا ·-
م·ل· Š· و' ·ل· .¸ض, ى•· ر, _ق` نلا .- : ,•و .'¯
مل„لا ¸•ا· اول- . ر.نلا ·` ر •¯ هر•ف ¸ر, ¸ _ل= `ر,
م`يلا ¸ Ž.ون´'ا,ل,للا ·يقو › ··ر´ .¯رقلا ¸ م`يلا, .`ر¯·
مŽقلاو •ا•ر.ا ¸ .` ر` ي` - .'و ` م,ق•ر ¸انلا ¸, مق لا
م· و' :ن· . ¸ لا ·Š-ف م· هيف .لق و' . . ر·.ا ¸ .لق .¸
م·رلا ¸· › .اي•' .ييح' .'و هل ·اقف . ي· اع· ىيع ·و-'
م•`رلا ¸· .·,اف وو' .ل,”ا ¸· ‘.·,اف •·,Ž -·`· .يو' .,ف . ` .و· ل,”او
·· Ž:ل او.ا• .و . ‰ لقل او··, ا· لا لسرو . .و,· · اولاق
ملقلا, †لا ·, –يلا, .حف ·=سو . ··ح' ليلضو . ل,•
م·لاو Ž لا,”ا, ` –يلا ل´ ¸. ح ي· ل¯ وع :ل ى' ا'
مŽحن, `رلا, هقل .¸و . عر· ه, .قض Ž Š˜ا, هقل .¸ 'رلاو
مل •لا ,ا„لا .او, ¸· .ا.لا, .,ر م¯ ·.ار•لا ·يحي'ا لس
· -ا _~اس • .اق ¸ ¸ح ƒل¯ ¸ ا,·سو,و . ا,,·,, . ·رلا ·,ر~
35
محرلاو ¸فرلا, .·ا ا· · –يلا, ا·ر.نل او· ا· ·ا`ح .ول
·قلا ¸ ‹ورلل .•و ··رحو ه لŽسر`· نع ىي·ل .ا´· . ول
م- ,و . ه,·,· ¸- , .¸حول ىلع –,رلا ر, =لا .لا ر` ل
`· ر”او .لا Ž رق, .اق·لا .¸ ` ه·ا .ل`.لا •ا·و . ` †ي'ا ل•
·ر- ¸ر·لا .و·و Ž .الا •وف ل, ¸ لا ‹ورو .“نلا و-'
م·ƒ لا ¸· هيف ا·و لاقلا Ÿح ه, .ول,- ¸.¸ ل¯ م,·لع
م· .او .و´لا Ž·ا„ '¸ ' `.ر-او ` م`· ··,س هيف ¸·ا,” م, وع·
مع · ¸· رق و' .ع ¸· لا~ ا· ¸·• ¸ Ž..ولل ر , ·. ول
م`·' لا ر.ع.ا ¸ . . ’ ر` •لا ر.ع.ا ¸ ¸·و¯ ل¯ ¸ر `Ž·اولا :ل
م. ,و . مل· , `–ئاقلا .ول ` ر` ر` س .لعاو .¸ورع .لا· ‰·.ا,
مŽ.قن· ..اح ¸وس · ,و ¸ ·صاق ل¯ او'ع' ىيع ` •اي'
م`•رلا, لا ¸·ر,و . ¸ س', ¸·ر ا· .ق Ž.ا-ي·ا ¸ا .يع· ا,·
·,·· . لا ¸ ¸لق· . ل ¸مقن`· ل¯ م,ن· :Ž ئاول ىلع
·Žر=ض· •_لا¯ _,اس ىلع . قو ¸·ر=ض· .Žلا Ž.اقلل ¸†ƒ`·
·ر , , ر·لا Žلاحر ¸ هŽ ·,·, ى·رف .•·لق ¸•, ر·لا ·اص ول
·˜ا ·,ن·ا . Ž لا Ž –يس' ¸· م· .ور-ا ل·ف ¸· ليلا· . ` •ي,
مقلا, .ا· · و' . ,·لا, .ا· ¸· ¸ ل•ر ¸ع .ق ا·¸ .ارلا ¸ م¯
م يŽقلاو راق.ا ¸ `¸انلا .وا ا' ·ا.ا •·, ¸ `.·او· . ول
مŽ=ل· مل·لا ون., ¸ر-ا• ¸ع ا· لوق·لا .ر-ف :ل ··,ر
مل·لل ¸`ولا¯ و' –يلل ¸ل-ا¯ ا·ر·و• يحولا انس لوح ‹ول,
م`ح, ¸·´ح ¸· ›·لس - , ¸·و • ى,و . ‰' ا,يلع .ل·اح . .ار·
·ر ·او ر·لا .ا, .ل´ ا· .و'ا·لا ¸ا, ليلا ` رو
مŽر· .¸ل˜ا ¸ ¸فا . ا· م´`ح ىلع Ž.ا·,لا ·ا´ح'و .ا·’,لا ير-
م`لا ا·رو ¸ `ه ´لا· `.· .· او ··س¸ا ·لو· .لعا ا'
م· نلاو Ž.الا ·, رصايقلا ¸عر ›·ل•ا رقلا, • ··' .·اعو
م„·لا _·ا, ´ل· .ر•لاو •رلا ¸ ا· .ول·ا·لا .و`حŽل.'ا `ي م¯
م`لا ا·الس ¸· ¸انلا اول‚'و م,لل ايلا اوحف ا· .اعرس
م„·لا †ضاو ¸,ر~ ‹·لا ¸ا م· ¸,ف .¸انلا ·ا`· ا,يلع اوراس
·Ž,ن, `ه ل .¸ ¸•لا ئاحو ` م`, لع ·ا ن¯`ر ر·` لا `· ,, .
36
مق· .اوضرلا ¸· ميع ىلع او·•او . ¸,را`لا ¸ ··ا·لا ولا
· و لاو ·ا•, ¸ .يقاويلا ل¯ او ح ا·و . اني€¯و .ا·ور :نع •·
م`,.او .اŠنلا ر €' ل¯ ¸و· ه, لŽ, او,¸و . ¸ر¯ ƒل-و
·ر·ا ·ض‚ ¸ . . ل·لا ·ض‚ ¸ ·ر,„· :ل'ا .¸ .‰يعر `·راو
مل`لا , .قل' ا· ··لا `را· `. ر ¯· ال¯ ا·ور _ئارلا ` را·
م.-`· نع •.اضق ا,´ح .و ·' ‘ل`· نع اي, ا,ع راض ا·
م.· ·و . ¸ .و·'·و . ¸ ير ىلع ا·رŽصايق ¸· ¸•ار~ ¸ .وحا .و
م`-لاو ¸ر.ا ·و- اوف’ر. م,ئا¯ .راس ا·¸ ¸,لا ¸·
م, ف .و لقع ¸ .`و ا`, ·ف ¸ ·فر··و ¸ ملع ¸ا .ول-و
م´-ا ·ي· ¸· . . م ل·لا Ž ·ي· ¸· او .¸ ·ا·ا .ال·لا ‡~'=,
·``ع ¸· Ž ¸ر.ا •وف .ا, ¸Œ .و ¸ لح· ¸· Ž¸ر.ا, اف . .ور=·و
م· ¸رولا ···' ’.يق ·ف ¸·•او· ¸ع اول• لا –ئ·-
·م-ا _ا˜ا ,,,·لا ع .ا¯و · › ·ل`· · •ورالا¯ ·,_لا ¸ ¸·
مح·,· ·وقلا ¸¯· ¸ _·Œ ~·,· ` • ف ا· ا·¸ ·ا·¸ا¯و
·ملس ¸و .رح ¸ .``نلا رصانلاو ¸.·' ¸و ملع ¸ .·لا ر-ا,لا
م=لا ىلع ون- ا¯ هيلع ون- ·Ž , ¸ .¯رقلاو .اع ¸,ا¯ و'
·مŽ.ن· Š· _ايللا ي- قع ا,` „ن,و ير ي.ا _-و
¸·· .ا´لا, ‹ر•و .ي,لا ` ‹`ر` • ا·'لا ا· ··س¸ا ¯ ¸ .احر`•
·˜او لا·ف.ا ¸ لئ·”ا ·, م, Œ ر´, _' .·, ا·و
مل-و ¸ل,¯ ¸· مل-ا .لض' ¸¸- ¸ ¸,لا اح ·,·لاو ·,-ا,
م, ن· Š· `¸ق, و·و . .و'ا ¸ ¸ر ¸ع •ورالا ارلا, .`Žحو
··, , –ي¯ . رق لسرلا م„ع' ¸ · `ن,· ›·``· ·وقلا ل·ا-
م· ر ¸ع '.` .لا لضف . `.ي-ا .ا· ه, لو·لا ا~ ا·¸ ·ول· .
م,ƒ ل¯ لسرلا Š- :رع ل,, ىلع .·ر' ا· مƒ لسو ƒ لص ƒ.ر ا,
م-ن`· •ا¸ا ¸· _·, .¸ ا,·=ق, . . › ··ص _ايللا ¸يح`·
· رولا ¸· ’ر` ض و' .,' لا ¸· ’ر` ض ·- . ليللا †ن• :ل ح·
·'س ¸· ..ل-' .¸ `.-ا _· ا·و ·'س ¸´ . . ه` ·`يضر
·ر-او .يلا .اول م,يف .ل·• ¸. -` هل ¸ل¯ ىلع ¸ƒ,ر ƒلصو
¸~ .ا€·ا-ا – 'و .و.ا ' م` ¸: ل ح و· ر·لا ه•وو . ·و•ولا ` •ي,
37
· ر -ا ·يعر· م,` ح`ص . .ح.لا ¸ ›··,ر' :ن· ¸··ص Š- ·'و
مع ¸· او .¸لل • ¸· لا· ا· م· “نلا ¸·ا ا·¸ ¸¯ارلا
محقلاو را=-.ا ¸ا ¸´حاضلا ·•او ¸ر.ا ‰و ¸,ر,ا.لا
··لا ·ق`ر ¸· ` م· ' .„قيساو ا,’ ين· ¸· .و· ` .· .ƒ.ر ا,
مق `¸Ž·و . هيف م· `¸· ل, ه´لا· .' :ل·و . ` ‰-و . ` ·,
مقن·و ¸¸اق ¸· :,•و, `· ر¯' ه´ح ي 'ر انيف ·,اضق ¸'ر
م` .و . - ه·وق `·, .و ان, ¸'ا·لا Ž لوسر Žل•. `–=لاف
م`-`· ¸` ح .†ن·او . لضلا م`ف ه, ¸ل'ا ., .نح' . ƒ .ر ا,
---------------
[dايeeeeeeeeeeR <-انئاNلاف ~3د•ا دل< و
.ا·’,لا `مفو................... .اي..........ض ` .انئا´لاف .¸·ا ل`و
.ان€و `م........'
ه, ايلاو ¸,`لل.................. `ه لو........... ح `:ئ·'ا ·'او ‹و'رلا
.ار.........`,
.ا.·لا · رƒ لاو ى,ن'او................. ¸· ·, ·Š„-او و·,, ¸ر·لاو
.ا` ن........· ·,.. Ž.ا~رلا,............ .... _رلا ·´.حاض .اقرلا ·ق,حو
.او`ر _,لا مل...........قلاو ‹وللاو............. ¸ للس ¸· •·لس ر=ق, ¸حولاو
.ار•~ ¸- مساو ‹وللا ¸............. ·يحص ¸,ف Žلس'رلا ¸·اس' `. „`
.الا ه~ مساو. :لان.....· `–ل'................ هفورح _,, ¸ ·ل·”ا مسا
او,ا• :, ¸·ا ¸ا ¸لسر` · ¸·............ ·ي- ·و•ولا .ا• ¸· Š- ا,
هيف –ئان...-ا .¸... ......... ¸...قل, . يلا ¸ينلا .ي,
.ان.............-او
.•رحاو ·ا.ا .و·............. ··¯ :ل م·•ا......ح ·و,.ا Š-
.ا`و..............ح
· ,·لا :يل¸ ا,يف.... ......... ...,او ·` ونلا ,ع او¯ر·' م·
.ا...........·...قلا
.ا..........„·لا ا·,¯ مŽئا„·لا .¸..... ......... ا· •ول- و·و :يل `.قل` -
:, ´· .ع وضو. ............ .ن`, ,ف .الا لا ر, :,
.ا_............•لا
38
•¸` · ه``ر·و ’ ¸..............ح.... .......... ه` اق يلا ·ايح· ا,و
.ايحو
هŽ ,·و ليل˜ا ¸·و... .......... ¸ور ·` ونلا رو ¸· هيل....عو
.ا............يس
.,·او .لل·و............. هئاž –ل- هيلع ` †ي'ا ¸€'
.ار.................·لا
......... ه حاص .ا·,لا ىلع هي, ` ·و,
.ا ضو ¸ حŒ ·,ا...................·و....
.اول هيلع ول........·, . Ž:ل..'ا ¸... .......... ر„· هيف ¸¯رلا _اع '¸-ا
.اص' م‚ا..........-ي ىلع .لعو............. .ل,ل,ف ¸'ا„لا ¸ورع .رع ·
.ا'ا ¸ا..........·و ا,`ئاو· .-.. .......... ` م·وح .او”ا ·,وا- رانلاو
ا· ‹اور ل,_........•.... ........ ·~ •راو˜او ¸ر `ي.او
.ا............·
ه`ض·, ` ••ر ميلاو..... ....... هلضف ل,ا- ., مييلا م·
.ا.................¯·و
.ا.............س'لا `_ف` ·.ق,و... ......... هئا•ر, اي-ا ىق`, ,'ا ¸
.ان·.او •.لا ل...........·' هفر·,......... , Ž•.لاو ا.لا ¸ ·ا·.ا ¸و,
`¸·, ا·و ا,ن·.... . ...... ··لا ¸و· ا· ` •·-.ا هل `¸· ا,
.ا_...............´لا
ن,·.. ......... ا· حو .·اقل ن,· مق` , ول
.ا.ا ·رون, .¸..................ض`
`_لو,و ¸· ¸ر•` ,.... ....... لئا- مي„·لا Ž¸ل˜ا ¸ :ا•
.ا................·ر´لا
.ا,' :ن· Ž¸,.لا ·.............ح··و.... ....... هئاž ‰- .'ف لا”ا ا·'
·اوقلا _و' ا·...... ..... ·Š-و ·و•ولا ·ر¯ ¸· ¸-او
.ا...............ع,لاو
ل..............· . ا· .ل·فو........... ¸'ا ·و”ا, .•ل, .و-س ا·,ف
.او.ا
.·........., ”ا ·و·, ¸,, ..... ........ ر ق·و ر·اقف .وع ا·¸و
39
.ا~' رلا ا· ايلا ¸ .ا·....... ........ .' و' ·' .'ف .~ر ا·¸و
.اض•, .و ` ¸•ض . ’¸......-ا ¸... ........ ·ض· ¸· ا·,ف .ض· ا·¸و
.ا,رو ` مل- Š·...........´لا ىضرو.... ........ هاضر· ¸ ·اف .يضر ا·¸و
.ولقللو ي` نلا ور·...... ...... ·,......· ر,انللف .=- ا·¸و
.ا.........´,
.اضق .الا ¸· ·و.˜ا .ا•.... ......... ا’ '¯ .ايرا ·ف .يضق ا·¸و
.ا.........š ·ول'او رصايقلا .'....... ..... ولو ·رو, , .ا'ا .ي~ ا·¸و
.اع Š-'ا هيلع ل-,...... ........ , لا .ي, .'ف .ر•' ا·¸و
.ا......لا ·ا, .´ل· ا· .' ولو... ....... ا·ƒ _, .` ق ‰نلا .´ل· ا·¸و
:و.............ف .ين,ا ا·¸و... ....... •·رع ¸_و• Š-ف .ين, ا·¸و
.ا,.ا
.ا=ل˜او .ا....حص.ا ··ر, ¸.......... ا- .افولا ¸'ر .حص ا·¸و
.ا.........فوو ··· ·,ع _ي-ف ... ....... هي=ع' و' ,·لا .-' ا·'و
.ا...´نلا :,ف .,ر.........• ا·¸و...... .... رنض•ف ا·لا ¸ا .ي· ا·¸و
.ا,لا :ضر·, ¸يض, Ÿح.... ....... ,را`· هيلل :لح '·و
.ا....•ر ·ا ¸ ¸‰ ل´لو...... ..... ·,ا,· ·ا=س ¸· ¸ ‰ ل¯ ¸
.ار.ا ه, .رض , –يلا¯...... ....... هو· ن`,'ا •ن, , ي'رلاو
.ال·لا :, .ا· .' مل·لا ¸.... ..... • ·ر :ح ¸`·.ا ا,,',
.ان· .ا,-·'ا ¸·ال ا,يف...... ...... ˆلا ¸_´لا :,ر ·,¯ `ر¯لا
.ا..........ح.لاو .ا•للا ·قو.... ..... ى• للا .قلا ا·¸ هل Ž.ايلا `رص
.ا........¯· و·و لي—¸ا –ل-و.... .... ··يضو ¸·و ·ارولا ه, `..-`
.ار...... ح ·اقو ه, ا´`ع . ضف.... .... `هي´ح •ا--ا ¸ ى· ا'
.ا•للا هو· ر.ق, ` ¸......حو..... ..... م‚اي,و هل·' ¸=نŒ ¸ر•'
.ا,,س.ا .و´, ·و-ا ¸·و..... ... رحاس و' رعااولاقف اوح
.انيس ··,س ¸· لن , ا·...... ... ¸·ا,و <ر´لا ي·ا·ا, لا ق
.اي, ه...' ¸· ه'¯و.......... .... ··' :ل·• ¸· :'¯ ى·'
.ال„لا ه, ىل- ·,ا·......... .... هالš ¸ •ولا :يل¸ ¸حو,
.اوض.او .ارو......لا هئانل. ........ ·,¯ ¸ •·,¯ ي, `¸,·
·.انلا هل·• ل....• لاو..... ........ . –ي¯و ¸اس.ا و· هيف ¸-ا
40
.ا'ا _او•لا `م´-او مل·لاو. ....... ` •رف لوق·لا ¸ : ·,ح ا·'
.ارلاو هاروس ¸· ¸لاو.... ...... هسق ·ح .اقرلا ·•ص و·
.ا¸ا ى-و هحو· ¸·..... .... ى,' نلا _ي,ان, ¸· ·حا.لا .ر•
.اسر¸ ا,لعو ·اي-ا .·'..... ..... ىلع ه, ¸-الل ·ر- ¸
.ا·نلا ·س .و `·لا ¸‘ .. .... ,و هف·` س ىلع رو·لا .'
.ار· ¸·ا لل· ¸· ƒ¸-ا,..... .... · ح`س .·اق لا ع ¸,ا ا, :,
.ا·قلاو ارقس ا· ¸·ا....... ... ·قيقح ¸·و يحولا ىلع .ين,
.ا,لا _,ا , ,لا¯....... . ا,ل•. ·ولا ¸· اع,لا •و
.افر·لاو لينلا ي·او .ا,¯.... ...... ا·رون, .ا·,لا ه•و ىلع ى·و
.اي.ا ا·رو·' ·اوق .-'...... .. ` . `حو ¸ح :ل'ا `.ا· `‰,,,¸
.ا ¸ل·ا”ا :ن· مص'و..... .... لقاع ¸ل ¸انلا .وع· ا'
.ان-س م,·ا·و' ¸ ¸انلاو.. .. م,·ا·و' ¸· :يل¸ _ور˜ا او,'
.ا·¸و ` رئارح ¸ونلا ¸·و...... ... ` ··•و لوا• لوق·لا ¸·و
.او· .ي' Ÿح هل –صو,....... ... , ‰يلا=سرا ¸· ·عا”ا .ا·
.ار·' .و ا,يف ·قوس ........... .. › ··و´ح Ž ·ا·لل · ·, .žرف
.ا¯' ا,ئاول .- ¸انلاو..... ... ·حو ا,يف ¸ل˜ا •وف لا
.اضق •وق-او ¸رو ر·.او.. . ··ي, ·ف·˜او `ر, ¸,ƒلاو
.اول•لاو ·وقلا ¸واع· .ول.... .. م,·ا·¸ .' .وي¯ار.ا
.الا Ž.اولا •·, ¸· –-'و... . •·ر~ اووا·و ·· .,وا·
.او· Ž.ا·قانلا ·و'لا ¸·و.... .. ··,ر :,ل ¸ح ¸ .ر-ا
.ا......•و ·ون· ·ن· ...... .... ·ض,رفو ··· ·نع 'رŽ لاو
.·-لاو .ا·ر´لا ىقلا Ÿح.. ... هليس ·ا¯,لا .حوف ..ا•
.اوس ·اي-ا ƒ ¸ح ¸ ل´لاف....... ... ¸•لا ل·' ¸· رقلا ل·' ..'
.ارقلا :ن,· .¸ را-ا ا·..... ....... › ·ل· Š- ا......¸ .' ولف
.ا•و”او `‰لا لان . ا·... ..... ¸ا فر ه, ¸ر'ا ا,,',
· .ارس¸ا ل´ي·ا, و' ‹ورلا,...... .... ل´ي· ر,~' .'و .ول.ا,
.ا........·و ·يا-رو `رو......... .... ا··¯ ¸,ر,=· `.وž ا·
.ا,و ¸ر, ا· ل·, لاو........ ... ·ن·و ل·”ا يل :يلع لضف
.اž : لق .اž .,و~....... ... ال¯ ,او·لا ¸· .وي•لا ى•
41
.ار·,لا ·=قنلا .'و .و........ .... ا·رو ¸اوح ¸ ·ق=ن· ل¯ ¸
.ان-او ·¯ر'او ' –´لاو.... ...... ¸ل-'ا .'وا· لا”ا .'
.·ع ·,- , :ال ›.,....... .... هسق ·Š„ح ¸· 'ي· لا
.ا~و ¸·.ا ‹ورلا .¯ان·و.... .... ئاوقو ›·` `س :- `¸ر·لا
.اقلو عو· ·Š•ل ااح................ م· .·,, , ¸ر·لا .و· لسرلاو
.·ي- هžا ر¯· ا·¸ ا·و..... ........ ي·اح ~' Š· _' لي˜ا
.ا-ي·ا ا··اس¯ .-ي· .¸.... ...... ها´· .ول·, ¸راولا `_ي
.ارž ··.ف ‹ا·’رلل و'..... ....... ` ن,ف “„لل ¸. ا·¸و
.اضق `¸يلا ¸·ر ا·و `رق...... .... هنييف هسوق ¸ع ى·ر ا·¸و
.ا..ض· .ايسارلا ¸ هيلف...... .. هيس ·· ¸-ا ¸عا· ل¯ ¸·
.·.ا Ž هلي- :,انس .ن·'............. ¸·و ¸رس.ا `م·=·و †,ر”ا ¸قاس
.ا-سو ·ف'ر ا‚, , ا·..... ........... ·š·· لا•رلا ¸ ·عا-لا .¸
.ار, .وع, ا· ......-'اف..... ..... او•, .,ف .و·لا ر ¸· .ر-او
.ا·ضلا ا,ئ·, .- .ون,و....... ......... ر - 'يوقلا ا,··, `.ر-او
.·ع¸ و' ƒ¸حلل ىضر ا,يف...... ......... ¸ ··ر¯ لوسرلل ¸·ا,· ¸· م¯
.ا-ر ¸'ا·لل ا·ر€¸ ¸... ............ · ا,يف لا ن” .ا¯
.اع ل·ضلاو ·لا,”ا ىل·ف.... ........ ا· .·· •·,رض ·ل·ضلا او,رض
.ا·· .ا·,لا ¸ •.ا·· .نقح............ ا'ا~و ··لا .ر-ا ىلع اوع·
.اقوو هل •ى~ ¸ونلا ¸,.... ........ ¸ ·ي,' ل¯ لا `¸رع ' ¸-ا
·.او .........حاو “ص .¸......... .... ه·وق ¸· ¸ - لوح .ا¯ ل·
.اض' لئ·ق .و·ض·........... .... ·.ع لئاقلا ¸ ¸لف اعف
.ا .لا ·ر....-.لا '·ر . ا·...... ...... ¸·.ا ¸· هنع ·,·لا ¸', او·ر
.ا......سر- ·ي¯ هيف ·ر,........ ... ىلع اص .¸ .ا·¸او ¸-او
.ا· ¸,ف ·انص.ا اولص'ساو.... ... ` .ئار- و,ف .·رلا .ان, او
.اض·¸ ا,ي· لايح م......·و...... .... • ·ي· م,ن· ¸ر.ا ¸ض• .و·
.ا· .و `ر م,...•=, ,...... ..... ا,فار~' م· .حف ا·¸ Ÿح
.ا·.... هل ا· ·¸'ا و·و..... .... ·حو ·عالا ,ع هل ¸· ا,
.اق` لا `هلايح .' `¸و-او....... ... هئاول .- .' ··ايقلا ¸رع
.ا,...•و ` رئا-· .ا-ا..لاو....... ..... م·او€ ¸-ا.لا ¸قو يور
42
·.ا·ر :يلع ¸ ¸ل- ¸· ` ¸او........ . ¸و=لا ايلا ¸ .ق· ا· ل·''
.·.....• ¸,قاو :يف ¸ي...... .. `‰ئارع لوسر ا, :-· ¸ _
.انح ·عا `¸·رو,ف....... .... ·ر´ .لق .,ف .ا-ا ¸·
· .ار·لا م„ن,و لوق, ا·ا·..... ...... `ه` ن,· ·,_لا م„ يلا .'
.اضيلا يلا .' ل, .' ¸·... .... , .·~ ` _,اص' .وحل.'ا
.اع·و `•'رض †,'ا ¸·و...... ...... يعا· ل, ح·ا· :,ا, ` .·• ا·
.ا•ر :يلع ىقل, ا,ل·· ¸....... .. ¸ ··•. ا·ضلا ¸·وق ¸ع ·وع·'
.اص .ولقلا _~ .و ·ق€..... .... م,سو .' لا لوسر ¸ر·'
.·, ·ويقلا ¸ ¸·وق `مي·و..... ..... ل~ا, مي· م·ر·و .اوقر
.ا,قلا ··ور ¸ لن, , ا·...... ... ا· انل ˆلا :·,ر او`لš
.ا·لا ا· ايلاو ¸,`لا ¸..... ... ¸·اوا·انس ¸ ·راض-ا .·
.ان•و ·لا, .`نحو ¸·ا....ح........ .... ى•'لا .حص ا· لا :يلع ىلص
.اح'لا :ل¯ ¸.ع .ان-....... ...... م·افر· ¸ .اوضرلا لقساو
.ار·,لا “حف :يل¸ .س.... ...... ىلع م`,ن· _ق, ¸· لئاسولا Š-
---------------------
ملسو هيلع لا ىلص *نلا ةMyلم
·,ر و,' رع
.ا·ن.لا ·لض-.· ¸و-. ي' .ارح..لا ر•ان.ح ا.,.··ر
¸ض· .ض اف ¸,رق ا,·ž .او.·.ا ·,و.· ..-.ضو
¸¸ ل·ضلا ى~ ¸ ..·و .ا,للا ·,ر=لا ¸.· ··´.لا
.·لا ىل.ع ··.- ..راو .اعلا, ا,ين¯ر .,·و ¸,·لاو
ار- ¸,ارق.لا رحن. ..,و .اص ·ي·· ل.¯ ¸و.· ¸.ف
.اي-ا لا·رلا .رض .ن·.او .اي.ع ·يل.·ا.• ى=.-.,
ا· ¸•او ¸,رق ا, ي,ر.ع .ار´نلا ¸'ا ·'~ ¸.ف .·.
¸ر·ل لا ه=- ا· ¸ل,, ¸.ل .ان· ¸.· ا,.ل ه·ا.ص ا.·و
رقلا ¸ ·ونلا .ن., .' .ا. .اني.س ¸.· ¸حولا., ¸قل.,و
لا ع ·,ر•ل ا· _,رلا ¸ل.ف .ا,·لا ¸.ف ا,حار.• ¸و=.
رلا _ل- ما· لاي.ق. ا.· .·ي-.لا را.=.· ا,ي.ل.ع
اارف ميي.لا لو.ح ا,,ر„.ا ..·.لا ¸.فا· لو.ح ا•,.·
43
·انص.ا †,· ىلع .لا~ و.,'و .ا.لا ا,اح.ض ه.ل ¸•,.,
.ا_•لا .´ن· ايف ~' ا· و.· .ا•و-.لا .¯ا.ن.· م..حا•
هين• ¸و ·ايحلل ل=.لا م., .ا.·.لا ··.,·و.لا ر..س
.,ر· .·و ·,.· ¸.· ..· .ان¯· ·ي- ل.š ¸.ف را.لا
و·. هل.- ·يل.ح ¸را. .اضر رار.فا ا·ر•.€ ¸.فو
Š˜او ¸يلا ··ل~ هيف .فر.ع .اي.لا ى..,ر ..,.•' ا·¸
.ض·اف •ار.لا ا,.ل ىل-.و .ا´لا, .,.•'و لو.·· ¸.ف
·ن.·¯ ¸.,' _,ر.ل.ل ·ا..ع .اقللا لا- ¸ •ولاو .-او
.ق ا'ا~ ·لق· هن· .ورا ا· .ال.„.لا رئا..س هي.ل.ع
–´¯ ميلا, ·ا,.ا ·ا.عا ا., .اسر.- ··.·· ل.¯ ·.·.,
¸,يف ¸,رق ا., .. .ح' .اقلا ¸ ¸حرساو .ا,او•لا ¸
¸·ر ا· Ÿف ¸· –´لا ¸ضاو .ا.,.او ·ا..•.ا .ا·ر..,
.-ضو ¸·.ا هي.س ..' .ار·..لا ·و.. ·ار.¯.,
ه,ر•, .ا¯ ا.ف ه.ع ¸ع.ف .ار·¸ ¸.· :,., ¸.ف ا.,
لا·.ا ·را ى=˜ا .·· ·.ا• .ا..•رو ·.ي.- ¸.ي.,ا.·
ع ¸,ا, ىس.ا :نع .و· لاق .ا·لا <ر.¯ ان.ل ¸ق.حاو لا
:ئو ¸,ر.ق اي.· ه. . .ايل·.لا ·ور· :ل..لا ¸..·
¸´, ¸· .ا¯ ا·و ~' ى´.ف .ا..,¸ا •و..·· ا,.ن.´.لو
اي.ئو را.سو ·ي.• ¸و.ل.ف .ا.ع.ا لق·.· ·,·.لا .,ا.€
رونلا, †و.لا ··و.~ ى.'و .ارح را· ل.š ¸.ف ى.·'و
هيا.·' ل·.• ¸.· ·ين-.,و .ار.س¸ا ·,و.ل.ع و.ي.~
'رقا ه., †ي.., –ا.· ا·¸و .اص.ا., ·و•و.لا يو.ي.ف
¸·.ا :ل· هعو.- ¸.ف ا·¸و .ا.ح.,¸ا ·.لا.سر و.ل..,
·ا. .ا..لاو ¸ر.ا ا·¸و .اي...ا ي.., ¸•..
.لسو ¸,رق ا,ل. .·.• .ار.س ··.ص ل.¯ ¸··.ل
~' ¸· ¸•لا قن .' .·ار'و .·ي.ل ·ل.ي.ل †.ن.• ¸..ف
¸ل.ع .ي·ر.لا ا·ر.س ¸ر·و .الا ¸¯ .و´, و.ل ى,ا.ف
.·' ¸ينلا ,ا- ا., · لا.ق .ا,.س ·.•.~ را· ·.´.·
_ا,' ..لو ان.· •ا., ا.' .اقلا ¸ ا·ي¯ ¸· ¸.ق.' ا.·
44
–يلاو :ارف ىلع _وŠ.س ¸.ئارو اي.· ل.¯و ¸.·ا.·'
·اضر .ور· ¸.ف لا “.ح .ا,.لا لو' ’¸.ف ¸ر.., .'
ر•·.لا مسا., .ح' ·اقل..ف .ا˜ا ¸ ¸و=ا ا., ايل.ع
·ا=- .ح., .ا ¸حو.لا ر.·' .ار·,لا ·ن,ل.ل ى•.لا ¸.ف
ر´, و,' ·ارس ى.قاو ¸ر.سو .اقر.لا ¸.ع' ¸.ع ا,ا.·و
يول·لا ·'او را•لا ¸ ا·ا.ق'و .اعر.لا., ا,.ي.ل¸ و.ر.,
¸رايح ¸,ر.ق ه.و· ..قو .ا,_´.لا ·-ر.• .·¸.و
ل·رلاو را- ‹ا,رلاو .ن·.او .ا,ر.لا ·.•و.ا ¸.ف Š·.
¸·او ·ن,'ا ا.,ر ا., ¸لل.· .ا..او ل·.š.ا ¸-..,
Ÿ.ح ر..¯' لا ا,ي.ف.قاو .اض و .¯و.¯ ل.¯ ¸ن.,
.ا.ي..فو.ا ·.ح...ل .¯ لا لوسر .¸ .ايفو.ا ¸·~او
·~رلا ¸· اضيف “نلا ل.~'و .ا„.لا ول. .ا„.لا يور.,
---------------------
اeنيلoسرOا < رeيk dارq€لا .ب
لا ه~ر ¸لاو ¸,لا Š- · رعالا ·اس.ا
ا.ن,,`لل ¸·و.ق ر. 'و ا.نيل سر'ا `ر.ي- .ار.·,لا و,'
ا.ني'ا·لا ¸.ف ·ر.¯· ل-و .·اق.· ·ا.=ع' Ž¸ر.·لا `ه.ل ¸
ا.ني· .ا ل.ق `¸.· ه` `س قو ¸ •ا,. ¸.ف `¸.,رق ه.ƒ ´.ح`
ا.ون„لا او.نš ¸Œ `ه ,‘', ,و ´ . ., ‘ل.Žح, ` م.ل ·اوق.ا اع·
ا.ني,`· .قييضو ›·.,ر-سو ا.,اع ه.ئŽوا.ن· `¸.· ل.-
ا.ن,·لل ا.ع · ل., ·ا.·· ` ..لاس ¸.يح ¸.اع· ` ¸· ¸'و
ا.ني.لسر.لل `ر.صا `ه.ل¸ ا.يق.`· ا.~ارص م., ,,يل
ا.ني-الل , ·.´· , `.. ·ف ¸ ·.· ¸·.·.ف ' †.ل ·ا.عو
ا.ني·ض.'ا ·ر.´, `ه.ل ¸ ¸ ·ور و ¸ ¸ر.ف ى.ل.ع ·.,'و
ا.ني` لا Ž.ا.=يحلل ه.` •وو يراح.لا ¸ ~ ' لي- `.راسو
ا.نيصو .ن · ه.` ي• و,•يل ¸ ر.ي, ¸¸.·• ¸و.س •`, ملف
ا.ني·~' Ž.·¯.'ا ¸.ف ي’و, •.ا. ا.ي.لا ه. žا, ™.,لو
ا.نيلسر.'ا ` .• م.ي·ار,¸و ¸ ··.ص ¸.ف ¸.ل.'ا ·ر¯,و
ان,رسا˜ا ¸, Žر-ا ¸ `¸´, .· و, هيلع ··.لا .¸Ž=- `¸·و
45
ا.ني, و' ل.´'ا •رلا Ž¸ع • .ا.- `.- ه.`·` , `م.• ل `¸·و
ا.نيق , ى.ž.ا و.· ه` -,ن·و .~ارص ¸.· .ا ¸.· هنف
ا.نينض .·و, ` ¸.´, ‘, Žهيلع .ي حو `¸.-ا Ž.ا.´لا, ا.ا'
ا.ني'ا رو.نلا ا.نل,” .ا¯و ¸.ا.حضاو _.ئارلا ا.نلعو
ا.ني´لالا .ور· ه., `ر.ين` .·ولع ا.يلا ل.·· ا ر.ف
ا.ن,·و ا.ي· ¸. ·ا ‹ا.·و .·ا.„ع •·.اس' ا.نحص'و
ا.ن,ر,ا’.لا ŽŠ- Ž را-'ا ¸· ¸ را.=صاو ¸.,• را.· :لو
ا.ني·~' ·.,_لا ر.ي- ىلع ¸.,ر ·ار.¯¸ا و· لا ى.ل.ف
ا.ني··ا„لل ¸.·ا Ž•و.ن,و ¸ ·`ر. ƒل¯ ¸ح ا· .ار·,لا _ '
ا.ن,لا- ¸..حصو ¸ ل¯ ى.لع ¸ ··.س ى.¯•' ا.ن.,ر م. لسو
-------------------
9د• اB لسرلا FامA اB
لا ه~ر ¸لاو ¸,لا Š- · ·اس.ا ر·
ه~رلاو Š˜ا .اول ا, `.~' ا, ل`س'رلا ·ا·¸ ا,
`ه.· ا.,قوف ا· ·· ` . ق`ر لا ا,ئالš ¸ .'
`ه.´-او Žرونلا, ان·• `.حو.ا Ž··.ا ميع• ا,
`ه.` · ·ل `¸ار.نلا ا‚¸ ` ·` , ا·ر· ¸ `رŽ , `¸·
000000000000000
انيف ¸·ا ·ا´· .' ` .ي- Ž•·.-·ل .'
ا.ن,·ان` ا.ي‘ل ·لل ..' ` ., و ·ا.ر¸ ..'
ا.ني`ي.نلا ..ا.سرل ` .ي¯' ··.س¸ا :.` ن,·
ا.نيضا· `رو _ا·لل ` .ي,' .¯ر.قلا :` عر
000000000000000
ار.‘´Žلاو .لقلا .ر'ف ر.·لا ·.لš ¸ ان ·•
ار.‘´لاو رلا .·لقاف ر.يلاو ¸.يللا, ا.ن ق
ار`, ¸ر ولا ¸ , را ر..لاو Žمل-ا `,·ر .'
ار.`·` ,لا ا,' _`حŽ·ا` ‘لف ير·' . ..' ´ر.س 'ي '
------------------
\.سرلا ‚A
46
لوسرلا م. ¸· .ا- ق '''''''''''لو..ق' . ·.قي.ق.ح.لا ر.ي·
لو.,. • ¸†..Žقو ¸ر.فا.¯ ¸.·'''''''''''' `..ح..`· ' ¸..`ن.لا م. ...`
لو,.· ر..·' او€.ح' ..ق''''''''''''' ¸ _..` س ¸·و...ق..ل ....
لو.ق.` ع م· ‰ي.ل .ا,..` س ''''''''''¸ ر.·ا.~ ¸¸ر.·. , او.ضا.-
لو..` ص ' ·.., ا·ار' رو.ص '''''''''''¸ ر.„.ن.., ·ور` و... ص ...ق
لو..,.لا `م.· ¸.ي..قŽرا..'ا ''''''''''' ¸.ي.سارلا ¸., .. ل..`
لو`.=.لا •· .ق `.ر•.لاو'''''''''''''' ·..,ر...`ح ا.ن.ل او.لا.ق
لو. ل.ف .,' م..,.ل ¸.ق..` .و '''''''''''''''م.,.ل,.ل• ·ا..,ر
لو.` · .لاو Ž•ر..` .لا ·و.., '''''''''''م.,.ل..,و ا., م.,ح.,و ا.,
لو.. لاو ·.لا.·.`ح.لا ¸.· '''''''''''' .و.قاح.لا ·ا.•` .لا ` م. ,ف
لو.` •.'او ر ..ي. ق ·ا...ح'''''''''''' م.,..ي.. · ¸..ف `م.` ·ار.و
·لو.-`·لا ¸وس .و´ل· .''''''''''' م..,.'., .و.` .ل.·. ل.·
لو. ق.` .لا., ا·و.ل...ساو '''''''''''م.,.ا..•' اور..... .
لو.` ض.لا ¸· `·ا·. =لا ا.· '''''''''''م,.` .ي.ل.حو م·` ر.ي...عو
لو.سر.لل ...حو ر.... '''''''''''م,. •ا..¸ او.·..Ž ~ا.ق ل.,
لو,.' ن.لا Ž.ا..قو'., ..·و·''''''''''' ·ر..`... `.. ل.‘=.. ن..ل ا.. ¸
لو.=., ¸ل ..,' مل.„.لاو''''''''''' ه....ل `م.....ق....ن..`· لاف
لو. ل.`•.لا يو· ¸.ي·.,ا.·لا '''''''''''¸.ي.ئ•ا.,.لا `ر.. ·ا...´ف
لو` ص ولا ل,.` لا `_Žضاو.'ا''''''''' ى.=.`..` .لا '¸..`ن.لا ·ا·
لو`,.. . `·Ž را´..لا ه.ن.ع''''''''''' `ر.` ,.=..`.لا `ر...Ž·ا.. =..لا
لو=.· •ا•· .` ح.'لا.¯ '''''''''''ه.ل.ض.. , ·و..`-.. , ·ر.. ¯
لوسرلا ¸ر ع او„.حلو ''''''''''او.` ·.ف..ل .و..ل..`· ا.,
لو..سر.لا .¸ م.¯را. ·.Ž و''''''''''' م.´. ن.,· · ر.`.` ن.ل او`ض.·او
لو... ق' ا.· `.. ,.`.., لاو''' '''''''' ¸ •·ا...ص ·..لو.. ق لو..ق'و
ه...ل'..س' لاو'''''' ''''' ¸...ح.`· .ا...ف ¸..حو` ر
لو... ق..لا
¸·نلا ¸ح ¸, - · ر·
¸ن€.ا 6 / 2 / 1427 .·
------------------
47
Qƒص.بلل c?„لا
لو·, ·ف ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا ‹Œ اايح' ول· ا,يف ¸ر-.ا ئا.قلا •·,و ·ي.قلا ··
هيلع
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
¸·لق· ¸· ¸ر • ا··· .•,· مل......س ¸, ¸ .ار......ي• ر......¯ ¸·'
·.....,
مض ¸ ¸· Ž.ا‘ ل„لا ¸ •_لا •·و'و ¸·..šا¯ Ž.اقل ` ¸· `†.....,رلا .....· `·
¸سا .لق .¸ :لقل ا·و ا...............· ا ¯ا .لق .¸ :يني·ل اف
م.........,,
هن· م-ن· ¸, ا· م...........´ن· .-ا .' ..لا .-'
·ر........=ض·و
م..........ل·لاو .الا ر¯ل .قر' .و ¸لل.....~ ىلع ··· •ر , ¸و·ا .ول
_·لا لوع :يلع ه, .,............. ا· ·, ح ر´ن –ي´ف
Žمق.........لاو
:,- ىلع را,لا ل·· ¸........ضو ¸·_ع `¸=- •ولا .€'و
م........ن·لاو
م........ل.ا, .اللا ¸ر·, .-او ¸.......نقر'ف ¸و·' ¸· –ي~ ¸رس م·
م..........ل , ..' ولو :يل¸ _· ·ر.....·· ير·لا ¸و·ا ¸ ¸ئ. ا,
¸ئا· .و ·اولا ¸ع ر..............Œ يرس . _اح :ع
م.........حنŒ
Žم......ص ¸ لا·لا ¸ع .ح'ا .¸ `ه·.....س' .ل ¸´ل †.نلا _ض-
م....,لا ¸ع †. ¸ ·,' .يلاو _.....ع ¸ .يلا †ي. .·ا ¸¸
‰نلا ¸و· ¸· ر,حلا ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
.يلا ر,ن, ا,ل,• ¸· ...............„·' ا· Ž .ولا, _را·' .,ف
·ر....·او
م......- Š· ¸س'ر, ,' –يض ¸ر..........ق لي”ا ل·لا ¸· .ع' .و
48
_ ا, رس .¯ ·ر....................قو' ا· _' ملع' .ن¯ ول
م........´لا, هن·
Žلي˜ا ‹ا~ '·ر, ا¯ ا...............,,او· ¸· ¸ ‹ا~ ƒر, _ ¸·
م.........- للا,
·و, يوق, ·ا·=لا .¸ ا..........·و, ر¯ ¸صا·'ا, ·ر ·ف
م.........,` نلا
م....=ن, `ه= .¸و Ž•اضرلا .ح ى....لع . هل· .¸ ل=لا¯ ‰نلاو
م......, و' م., ¸و ا· ¸و·ا .¸ ه..........يلو .' ر·احو ا·او· رصاف
م ·ف ىعر'ا .لحسا ¸· .¸و ·ئا........س Žلاع.ا ¸ ¸·و ا,عارو
¸ ملا .' ر, , .يح ¸· ·..................لاق Ž.رلل ›·ل .نح م¯
مسلا
م...........-لا ¸· ر ¸·.- .رف _ ¸·و ¸ •و• ¸· ‰ئاسلا ¸-او
Ž·.......نلا ·ي~ ·,لاو ·راح'ا ¸· .·...·ا ق ¸ع ¸· _·لا …رساو
م..... ,` اف †.نلا ·اض- ا· .¸و ا..,.عاو .ا=يلاو ‰نلا –لا-و
م.˜ا ي¯ ر· .'ف .........´ح .و .- ا,ن· _= .و
م.....´-او
يل ›· ه, . قل ¸ل.............ع ·, ¸ لوق ¸· لا ر•س'
م..........ق` ع
:ل ¸وق اف .ق.....سا ا·و ه.........., .رئا ا· ¸´ل Š˜ا :ر·'
مقسا
,و ¸رف ¸وس لص' ,و ›·..............لفا .و'ا لق .·و, .و
م.....صا
ملسو هيلع لا ىلص ¸لسر'ا يس ‹· ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
¸......· رضلا ·ا·ق .´ا .' ى..........ل¸ ··„لا ايح' ¸· ·نس .لš
·رو
ر.....· ح¯ ·را--ا .- ¸و..........~و ·.اح' .•س ¸· `و
··.ا
49
ا·' ا·ار'ف ه ¸ع ¸...........·· ¸· ملا لا”ا ه·وارو
م...............
ىلع و· . ·رورضلا .¸ ه...............رورض ا,يف ··• .¯'و
م.....·لا
Ž·.........·لا ¸· ايلا _ر- , ·.ول ¸...· ·رورض ايلا ¸¸ وع –ي¯و
¸·و .رع ¸· ¸ق,رلاو . .يلق·لاو ¸و´لا ي...............س -
م.....-ع
.و هن· . لوق ¸ ر,' `.................ح' ·ف ¸·انلا ر·.ا اني
م.................·
لاو·.ا ¸· ¸لو· ل´ل هعا........ ى•ر يلا .ي-ا و·
م...............حق·
Š· ¸ل- .و´· ه............, .و´'اف لا ¸¸ اع·
م............ن·
.و ¸ملع ¸ ·وا, ,و ¸¸........ل`- ¸و ¸¸ل- ¸ ¸ينلا •اف
·ر...............¯
¸· ر و' رحلا ¸· فر· `‰...........ل· لا لوسر ¸· م,ل¯و
م.....,لا
·ل´ ¸· و' مل·لا ·=ق ¸· م.................·ح نع ه,ل .وقاوو
م.....´-ا
¸را, يح ·ا=صا , ه.......روصو ·ان·· م...... . يلا و,ف
م............نلا
Š· هيف ¸-ا ر·و-ف هن...........سا- ¸ ¸:,ر ¸ع `·¸·
م.........قن·
م......´حاو هيف ح· .·اŒ م´حاو م.....,ي ¸ ¸را.نلا ه·ع·ا ا· •·
م....„ع ¸· .· ا· ·رق ¸¸ .او ر.. ¸· .· ا· ها· ¸¸ .او
¸~ا هنع .ر·يف ح ه...........ل ‰يل لا لوسر لضف .,ف
م..................,
م..·رلا ¸را· ىع, ¸ح هžا ايح' .............„ع ها,¯ ·رق .سا ول
50
,و . ر ملف انيلع صرح ه............, لوق·لا اي· اŒ انح· ,
م........‚
م.....حن· Š· هيف ·لاو .رقلا ¸ ¸ر....., ‰يلف ·ان·· م,ف ¸رولا ايع'
¸· ر=لا ل´و •·Š•ص ¸....... ·, ¸· ¸ني·لل ر,„ ‰لا¯
م...........·'
هنع اول ·اي `·وق ه..........قيقح ايلا ¸ ·ر, –ي¯و
م..............ل-ا,
لا ¸ل- Š- ه'و `ر..................., ه' هيف مل·لا _لف
م..................,ل¯
·رو ¸· .ل.ا ا·,ف ا.........· ·ار´لا لسرلا ى' ¸ي¯ ل¯و
م.............·
م.....ل„لا ¸ ¸انلل ا·راو' .ر,„, ا...........,¯او¯ م· ¸لضف ‰- ه,ف
رلا, ل· ¸-ا, `¸................ل- ها• “ ¸ل- ·ر¯'
م.........·
م......· ¸ ر·لاو ¸·ر¯ ¸ رحلاو ¸ر.... ¸ رلاو ¸ ر ¸ ر·,لا¯
¸و ·اقل ¸ح ر´ع ¸ ه.................ل·• ¸· `·رف و·و ها¯
م......ح
م........·و هن· ¸=ن· _·· ¸· ¸.......ص ¸ .ون´'ا ,ل,للا ا·'¯
هن· ¸ ¸ن' _و~ `ه..........„ع' مض ,ر` ل·, .ي~ .
م..............·ل·و
··لاو ··.لا هيلع ·لو· ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
هن· '· .ي~ ا, ·ر..........نع .ي~ ¸ع ·لاو· .ا,'
م..............-و
¸ ,لا لول- اور' ق م.............‚' ¸رلا هيف ¸`ر `·و,
م.......قنلاو
م...·ل· Š· ¸ر¯ .احص' ل¯ •.....ن· و·و ¸ر¯ .او,¸ .ا,و
·.س ¸· ¸·لا ¸·اس ر,نلاو هيلع ¸–......س' ¸· ¸ا.ا ··ا- رانلاو
51
¸........š ¸ح ي•لا, ا··راو ·رو ا.....·Š- .ضا· .' ·واس .اسو
Ž·ر....ض ¸· رانلا, ا· .ا'ا,و ,ح لل............, ¸· .ا'ا, ا· رانلا, .'¯
م....ل¯ ¸·و ¸·· ¸· ر,„, ¸-او ·.........·~اس راو.او –· ¸”او
م..........` , را¸ا ·قرا,و _ م.....ل رئالا .·ع,ف اوصو اوع
, `_و·'ا م,ن,· .', `م.......` ,` ن·ا¯ ·اوق.ا ·_-' ا· ·, ¸·
م................ق,
منص ¸· ¸ر.ا ¸ ا· ¸فو ¸ ·ضقن· .., ¸· ¸ف.ا ¸ اون,اع ا· ·,و
·,,.........ن· ر€¸ وق, ¸~ايلا ¸· ·,..,ن· ىحولا ¸,ر~ ¸ع ا· Ÿح
هيحار ¸· ى.-ا, ر´ع و' ¸·..................·ر,' لا=,' ,ر· م‚'¯
ى.·ر
Ž.اح' ¸· †ƒ'ا ا..............,ن=, ¸†ي ·, ه,
م...........قل·
ملسو هيلع لا ىلص ها,-·· ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
·..........ق ·, ¸•اس ىلع هيل¸ ى· ·•ا......س را-.ا هوعل ..ا•
م.....قللا ¸ ƒ˜ا _,, ¸· ا,عورف ...........¯ ا' ر=س .ر=س ا`'¯
Š-,لل ¸‰ي~و رح هيق ·ر...........ئاس راس ى' ··ا•لا ل··
م...........ح
·رو_· • · هلق ¸· ه..........ل .¸ ¸ن'ا رقلا, .ق'
م..........قلا
م........ع هنع را´لا ¸· ¸ر~ ل¯و ·ر..¯ ¸·و Š- ¸· را•لا ¸وح ا·و
·ر' ¸........· را•لا, ا· .ولوق, م·و ا·ر, , ¸,`ƒ.لاو را•لا ¸ `•`ƒ.لاف
م..........- ,و ™ن , ·,_لا Š- ى..لع .و´ن·لا اونšو ·ا-ا اونš
م.....~.ا ¸· ¸لاع ¸عو •ورلا ¸· ¸·.........عاض· ¸ع .ن·' لا ·,اقو
م...........ض, , هن· راو• .لو .¸ ه, .ر-ساو يض ر·لا ¸·اس ا·
مل...· Š- ¸· ¸نلا .لسا .¸ ·...., ¸· ¸,رالا ¸· .لا .و
, .اني·لا .·ا ا·¸ لق ه.......ل .¸ ·ا,,ر ¸· ¸حولا ر´ن .
م............ن,
52
لاح هيف ر´ن, ‰يلف ه..............و ¸· ¸…ول, ¸ح ·ا·و
م.............ل-
¸.ي· ىلع “ .و ¸.............´Œ `¸حو ا· لا ·را
م...............,Œ
·ق,ر ¸· ,ر' .قل~'و ه........حار ‰للا, صو .'ر,' م¯
م...........للا
م.·لا ر.ع.ا ¸ ·ر· .´ح Ÿح ه.........وع· .ا,لا ·نلا .يح'و
Ž·ر....·لا ¸· ليس و' ميلا ¸· `.يس ا.....· ‹ا=لا .ل- و' ·ا• ¸ ¸را·,
ه................ح·و .¯رق....لا ر..... ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
م.....لع ىلع › ·يل ¸رقلا را رو,š .ر.......,š هل .ا,¯ ¸صوو _ع·
م......„ن· Š· رق ¸قن, ‰يلو `م..........„ن· و·و نح ·ا·,, 'ر لاف
م.....يƒ لاو •·-.ا ·ر¯ ¸· هيف ا· ى............ل¸ †,'ا لا·¯ لوا= اف
·......قلا, وصو'ا ·ص ··ق ·..........€- ¸~رلا ¸· ¸ح .ا,¯
·ر ¸ ¸....عو ¸·اع ¸عو ·ا·'ا ¸ع ا.........._- ¸·و ¸.ا·,, .رق ,
,و ..ا• ·¸ ¸ينلا ¸· ¸ ·,..........-·· ل¯ .قاف ان,ل .·ا·
Ž·.......
م....´ح ¸· ¸• ا·و ¸•اق ¸ل ¸ه............ ¸· ¸ق اف `.ا´-
Žمل..لا ¸قل· ا,يل¸ ي·اع.ا ¸ع' ¸.ر....... ح ¸· ·اع .¸ ق .,روح ا·
·ر...-ا ¸ع _ا”ا , روي•لا ·ر ا........,ضرا·· ¸وع· ا,··, `. ·ر
م.يقلاو ¸-ا ¸ ·ر·و• •وفو ¸·........· ¸ رحلا _و¯ ¸.ا·· ا·
را·¯¸ا ىلع ·ا .و ا............,ئا-ع ى.- .و '· اف
Ž·'.......لا,
م........عاف لا ل- .رš قل ه.........ل .لقف ا,,راق ¸ع ا· ` . رق
م..لا ا··رو ¸· ى„ل رح .'~' ى.......„ل را رح ¸· •·ي- ا,ل .¸
م.....-ا¯ ·و,ا• قو ·ا.·لا ¸· ه....., ·و•ولا •ي ¸و-ا ا‚'¯
مق, , ¸انلا ¸ ا·Š· ¸· قلاف ›·...........ل·· .ا,ي'ا¯و ار.لا¯و
م.....,لا •·ا-ا ¸ع و·و • ··ا- ا..........·ر´ن, ‹ار ¸ ·و- ¸-· .
53
مق......س ¸· Ž .ا'ا م·~ ملا ر´ن,و ·ر ¸· ‰لا .وض ¸·لا ر´ن ق
ملسو هيلع لا ىلص ه•ار··و هئارس¸ ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
م....سرلا ¸ن,.ا .و· •وفو ي·س هحا........س .وفا·لا م· ¸· Š- ا,
م.....ن•' ى„·لا ··نلا و· ¸·و ¸ر..........·' ¸_´لا ·,.ا و· ¸·و
مل.„لا ¸· ¸_ا· ¸ رلا ¸رس ا¯ ¸·ر..........ح ¸¸ ›·يل ¸·رح ¸· .,رس
·ر.. ,و ·ر , ¸سوق .اق ¸· › ·..........ل¸· .ل .' ¸¸ ىقر .,و
ىلع ¸·و- <ق لسرلاو ا...............· .اي.ا _ي~ :·قو
·.....-
م....ل·لا .حاص هيف .ن¯ .¯ر· ¸ م......· •ا=لا _لا •ر- .'و
ىقر· .و `ولا ¸· ¸¸.........' و' • , ا·¸ Ÿح
من............'
·ر'ا ل·· _فرلا, .,·و ·¸ ·فا...........ض¸ا, ¸·اق· ل¯ .ض-
م......ل·لا
ي' ¸رسو .وي·لا ¸ع ¸ر...........· ي' ¸لصو, •و اي¯
م............´·
Š· ¸·اق· ل¯ .,•و ¸ ·ر...........· Š· ¸را-ف ل¯ .,حف
م..........ح·,·
¸· .يلو' ا· ·ار·¸ ,عو ¸ ...........ر ¸· .يلو ا· راق· ل•و
م........·
·..........,ن· Š· ن¯ر ·,ان·لا ¸· ا.......نل .¸ ··س¸ا ر·· انل ¸ر,
·ر¯' ان¯ لسرلا ·ر¯', ه..............عا=ل انيعا· لا اع· ا'
م..........·.ا
ملسو هيلع لا ىلص “نلا ·ا,• ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
¸· ·· .ل•' ·'ن¯ ه..........··, .ا' ا·لا .ولق .عار
م..........ن•لا
54
م.ضو ىلع - انقلا, او´ح Ÿح ¸·ر...........·· ل¯ ¸ م·اقل, لا• ا·
م..-رلاو .اق·لا _· .لا .·' ه........, .و=•, او·ا´ف رارلا او·و
·`ر -ا ر,.ا _ايل ¸· ¸´ , ا· ا.....·ع .ور, .و _ايللا ¸ض·
ا·لا م- ¸¸ ¸·رق ل´, م,حا........س لح `–يض ¸,لا ا·'¯
·ر............ق
م.....=ل· لا=,.ا ¸· ¸_وŒ ى·ر, ¸·-ا..........س •وف ¸‰ي~ ر- ر-
ر´لل ¸لص'Œ و=, ¸................- ل .ن· ل¯ ¸·
مل=.....·
م...حرلا ·لوصو· ا,,ر· ·, ¸· م....· ¸·و ··س¸ا ·ل· .· Ÿح
,و مي ملف ¸ل·, Š-و ¸.' Š..............- م,ن· ,' • ·لو´·
م...........·
·=.....· ل¯ ¸ م,ن· ¸'ر ا·ا· م......,··ا.· م,نع لف لا”ا م·
م-ولا ¸· ى··' م· ¸–ح لو.ف .....ح' لسو ر, لسو نينح لسو
م.......للا ¸· ¸·و· ل¯ ا·لا ¸· .·رو ا· ·, ر~ •يلا ير.'ا
م..-·ن· Š· ¸م• رح م,··ق' ........¯ر ا· ˜ا ر, ¸ا´لاو
مل..لا ¸ع ايلا, •ا· ·رولاو م......·,ي· ايس م· ‹·لا ¸¯ا
م..¯ ل¯ ·ا¯.ا ¸ ر·,لا .حف م.......·ر ر.نلا ‹ا,ر :يل¸ ¸·
·` , -ا · ¸· . ·` , -ا · ¸· .......,ر . لي˜ا رو,š ¸ م‚'¯
م..........,` ‘ل'و م`, لا ¸, •ر اف ...قرف م,س', ¸· ا·لا .ولق .را~
م......- ا,·ا•¯ ¸ س.ا هقل .¸ هر........... لا لوسر, ¸´ ¸·و
م.........ن· Š· ’وع ¸· .و ه, ¸ر........ن· Š· ¸_و ¸· ¸ر ¸لو
¸ لا.ا _· لح .يللا¯ ه...................ل· •رح ¸ ه·' لح'
م.....•'
م..- ¸· .ا·_لا م.- م¯و هيف ¸ ل..........• ¸· لا .ال¯ .ل• م¯
م.....يلا ¸ .,·'لاو ·يل·ا”ا ¸ •·,..........-·· ` ¸`· .ا ¸ مل·لا, ·ا¯
ملسو هيلع لا ىلص “نلا, لسولا ¸
:....يح ى...لع ا....,' ...ئا· م....لسو ¸....لص ي.و·
م.,ل¯ ¸ل˜ا ر..ي-
·˜او ر·لا ¸ ىض· ¸ رع .و· ه................., ليقسا ¸†,Œ ه·-
55
¸· `ي· ا· _`'¯ ه.............قاوع ¸- ا· _الق ·¸
م.............·نلا
·..........نلاو ·ا€.ا ىلع .¸ .ل.ح ا...·و ¸لا-ا ¸ ا.لا ¸· .·~'
,و ايلا, ¸,لا ر , ا............·را- ¸ ¸‰ ·را-ايف
م.......
¸و ¸_ي, ¸ `¸`• لا هل `¸, ه...............ل•ا·, هن· •·•¯ _, ¸·و
Žمل......س
·ر..........نŒ ¸لح .و “نلا ¸· •.......قنŒ ي,ع اف · .¯ .¸
م...·لا, ¸ل˜ا ¸و' و·و - ˆي................, هن· ›··· _ .,ف
·ل• ا, لقف .¸و ›·ضف ¸......ي, -¯ ي·ا·· ¸ ¸´, , .¸
Ž·............قلا
Ž·ر....- Š· هن· را”ا _•ر, و' ه......·را´· ¸•ارلا ·ر- .' ·ااح
Š- ¸ص·˜ ه•و ه............حئا· يرا´ف' .·,ل' ن·و
·,...........ل·
م.....¯.ا ¸ را·•.ا .ن, اي-ا .¸ .........,ر , هن· ¸•لا .و, ¸لو
Ž·ر..........· ىلع ¸€' اŒ ¸Š·• ا, .....=قا ˆلا ايلا ·ر·• ·ر' ,و
.ا•ا-ا ¸رعو ·ا•ان'ا ¸
·ر´لا _ساو ا, ىض· ا· انل ر·او ا...صاق· _ل, ى=.'ا, .را....,
م.....·لا .·ا-ا لولح نع ·اوس ه......, ·ول' ¸· _ ا· ¸ل˜ا ·ر¯' ا,
م..........قن· مسا, ىل- <ر´لا ا·¸ ¸......, :·ا• لا لوسر ¸يض, ¸لو
م.....لقلاو ‹وللا ملع :·ولع ¸·و ا.........·رضو ايلا ··و• ¸· .,ف
م.........للا¯ .ار•لا ¸ رئا´لا .¸ ......„ع ¸ ·ل• ¸· ¸=نق . ‰ ا,
مقلا ¸ .اي.·لا .ح ىلع _' ا,...........ق, ¸ح _ر ·~ر ل·ل
·ر....-ن· Š· _اح ل·•او :,ل ¸‰...´·ن· Š· ¸ئا•ر ل·•او .را,
·,......,ن, لاو·.ا هع Ÿ· _ص ه.....ل .¸ ¸,رالا ¸ ··, –=لاو
¸ل,نŒ “نلا ىلع ¸·........ئا· :ن· ¸··ص .حل .ئاو
م-.............ن·و
م•نلا, ‰ي·لا ي·اح ‰ي·لا .ر~'و ا.....ص †,ر .الا .ا,ع .حر ا·
·ر..´لا ي· .ا·ع ¸عو ¸¸لع ¸عو ¸ر....ع ¸عو ¸ ر´, _' ¸ع اضرلا ,
56
Ž·ر.....´لاو مل-او اقنلاو ىقلا ل·' م......,ف ¸·,ا`لا , .` ح`.لاو ل.او
·ر´لا _ساو ا, ىض· ا· انل ر·او ا.......صاق· _ل, ى=.'ا, .ر ا,
·ر-ا ¸و ى.ق.ا -'ا ¸ ·ول, ا....Œ ¸.......يل'ا ل´ل ¸·¸ ر·او
م......„ع' ¸· `مق `ه` žاو `·رح ¸·.......ي~ ¸ ه.....ي, ¸· ·ا-
م....قلا
¸و ....., ¸ ل -او .....` - ق را....-'ا ··ر....` , ··و
م.....-
_ساو ا, ان,ر¯ ا· _ƒرف ¸ ·....ئا· _· ¸....يس .' .....ق ا·اي,'
·ر........´لا
-----------------
\.سرلا 5…اnل \.ل=Oا FJا]لا
رئا,”ا / ي·ا·سولا ¸ار~ رع
amartharrafi@yahoo.fr
ا,ا ·ر·لا ¸ .اع.ا ¸· '''' ىقل, ¸ل˜ا Š- لا لوسر
ا,اس م,يحص ىلع ·ار '''' .ا ¸ ·-ر”ا ه’·'و
ا,ا لاوق.ا, ,نلا ¸وس '''' ار'€ .,·'لا ىلع ¸وق ·ف
ا,اضقا ¸وق.ا اح ¸´لو '''' .,ح ¸· م’,-لا انع ا·و
ا,اض· ¸ص ·وي•لا .عر'و '''' ` ر-ص ’ر-و .الا .ر=
ا,ا¯ ¸و· .يحلل او,اس' '''' ¸·وق ’ ·, .ا-.ا ’م·و
ا,ا,`· ¸ضا'ا ¸ ,·لا .ا¯و '''' ا·` ق ·ول·ف يلا اول·ف ولف
ا,·· ي·ا,لل ,·لا ’·ر '''' `. · .ايلا ¸ `س.ا .,'ر
ا,ا· ا· يلولا ¸,ا –يسو '''' اقر, راص ·,~ ` م,س :لان·
ا,اعو اع لوسرلا م ¸' '''' ¸ينق ¸حو †·ر ··و
ا,اح ي·اولا ان, ى··' قو '''' ير, ·ويلا انيف ¸·ولا و•,'
ا,ار·لا لنلاو ¸,لا اوا·' '''' ¸ ر` •و و ¸ ر- ¸ م-·لا ىقلنف
ا,ا, م,قح· ·ا€.ا ¸وس '''' اولان, ,و لوسرلا, او·و
:· ا,اقع هل ¸·انلا .ا•¸ '''' ه~ را-'ا ¸• ا·ا· ¸ر`
· ا,ا´لا ول, ل·اع ميحر '''' ¸‰¸ Š- ·,_لا ¸ :, ,'
57
:: ا,ائ· و' ا·و.- اوا¯ هل '''' ¸ ¸ا' ¸ع ‹اž ¸ و·,و
ا,او”ا .وقل _,رالا ¸· '''' مل'س ول.. ¸راس.ا, ¸فر,و
ا,او.لا او·,لاو •·-.ا ¸ع '''' ا قح ·ولس .ا·,لل او’ل·
ا,احلا •ر- .ايل·لا ¸¸ '''' `.·ا ق ·ي¯,لا هلئا-
ا,ا, ¸.·ي~ ¸.ا,ر€ '''' ` .راصو ¸· ·و-نلا .ح~او
ا,ا~ ‰.ا .يح راو.ا ¸¸ '''' ار~ .ال„لا ¸· ان•ر-'و
ا,ا, ·ويلا Ž.حف ا· Ž:حو '''' ا•.,· ·ر·لا ·يحص Ž·ا¯
ا,ا´ا ه´نس .ا¯_, '''' ¸ ¸نحو ¸ ,' ¸ هن· ننس
ا,ارلا ¸,·ان ·,ق,قو '''' ¸ و` ·•و ¸:حض ¸ ..ا Ž ·ار'
ا,اح · Ž .حر•ا ا· ل,·و '''' ¸•., .يلا .ر œ ` .و, œ ¸ه·
ا,اقلاو .·¯'ا ¸·رحف '''' ار·· ’ر'ا .ا,”ا ¸قلس
ا,ان”ا •ر , œ .ان,•ا•· œ '''' ل·· ™,ورنلل لوقلا ·ا¯
ا,احر ا•ر.ا ¸ ¸,لا م·, '''' ’ ر · ·ويلا _', لا `<'و
-----------------
ملسو هيلع لا ىلص دM† ?اع
`قر·و .يلص ¸ –-س ¸ :حض,و - ائ•ا· رو..........نلا, ليللا –¯ ر-,'
انقرع ¸و -¸................·او ·ونلا ·ا´· م,'
`....قو, .· •..........
ر´لا و رلا •و,· ¸ ا· - ان......لوسر .اقاح .........,' مسر '
`......ق·
¸ .- ·يحص - او........=·اف ·يلا •ا....ع لوا=
::: ن ·فا.........-لا
اوف'و او,اس' ا·يع ى=.'ا ىلع - ·ر....,• :ف¸ا, ··س¸ا ى~ اوحا,'
`~' ·’,..ن ار´نلا ·...........ل·لا ىلع - اي¯ا, .حص .¸ ·ا·و.ا يوعر, ا·و
,او·لا ¸¯ر· ىلع ىل- - م,نيف· م¯ا· ·ا..........قح.ا ¸,ن ا·و
`.........,,
’¸ع · - مسار .=- ¸· .و.....´لا ل¯ •’.
ق, ·فا.حلل ¸ه.................يس
58
.لقلاو .ارلا .حنو - ا·´.=ق .اضلا . ار.............- ’¸·
`.............¯'
¸·ر........., .افو=لا ر.,ن,و - ¸·........ض· رح ¸· .ا¯_لا ل·,و
`,,,و
¸ي- ’,...........·لا ’·ر, ¸ا.ق - ا·,ر ر......حلا ¸ .اي-ا •نو
`-ن,و
•·رلا ¸ رو.....و' ا¯ ,-·نف - ان·و• ’.........·. م¯ ير· .يل .'
·,,
و• ··........ح.ا .ع' ىلع - ا··اسو .ا~ .ا.........لا ·ل•لا ·'
`قرو
_' انن´لو - ه-‚ ر.......· ··س¸ا و· ير·ل
·. ,·..................لا
-و ى· .او.....·.ا ¸¸ ¸ا¯ - ا·¸ ·.........يق·لل •فر •فرلا ا·و
ا,يف ¸'ا ل.............¯و - ·,ا· ··ا........·لا _', يلا ا· ¸ف
`·و مي·
¸ر ·.......·لس `.ل· - ا·ان· ..............·ص لا .ان• ¸´لو
`~' لاق ا¯
`رو .ي-ا ™..........‚ ىلع Š - ا,.-·و, رو .ا.·لا ·وح.لا ¸·
œه~ œ .ح ¸· ه......·نس - يلا انل ¸..........ف ان· ¸´ , ا·¸
`,·و
- ·رس' ل¯ ¸ .-ا ا......· ¸ر•نس
`ي` انيلع ··س¸ ·را...................ن·
¸,لا, را...ص ق ¸·ا ¸·· - ا·ضار ل.......,..,ا..ي·لا ·ولو· †.,و
ض·,
_’صر, - ·...............ل هي ¯ ¸, ار,,· ون,و
`´ن,'ا ·ا-ا ·ا............ن·
- ه..................=·ل لي·· . الق ل-و
ق-و ي´, . ا·وو .ا.................ص
59
ىلح' ··ر•· - ا,•ن, رو...........ي=لا .ارس' _•رو
ن ليار................لا
•وض, - ار=·· ا·رو ·ا..............¯.ا ¸نو
ن, •ا'ا ¸ ا..........-ر'
¸ض· ··س¸ا ··' ىلع - ا·ر· ر.............,ر•لا .ر•لا ا,,' ايف
`·` ...........,`
ق .و........'ا ¸¸ - ¸·ر, .و............· ق رور•لا ·ا¯
`’ن·لا ا· ·او·'
œ`.....حل· .ر•لا ·.وس يراو, .ار œ- · م¯Š.· ر...ي.'ا ا· . , ا·¸
‹و........... ·نيس - ¸·,لاف :..........ص·- ا· ˆ·' ا,و
`~' ’.Ž -ا ا··اق
œ ` - ·اع œ· ي·رولا ¸....لا ىلع - ا.....لا ¸· ‹ول ¸_´لا Ž·رئا,
------------------
[\اxU< u ;FGس‡او oةبورعلا ىeMeص
ل·`ض هي', م,ح· ’¸.•.لا ¸.ف لا' را.-..ل.ل ·.ا.س¸ا ·ار
اولا ق را•و.ا ¸· اي„ع ا,و.ح · لا•, .ا·ر¸ا, ·’.,., ا,.·ر
لاي•' هن· ¸ر ··¯ ل.. ¸.· :: لاق ·رور•'ا ه·ا ¸.ع ¸.ف
ل·ق¸ ·ا• ا,· ¸·.ا ¸ لا..لاو لا,ن, ’,·لاو .¸·ر.¯ ¸.· ··.س¸ا
لا•`, ·ا’ ,.ا ر` `ع ¸ ل..=.لا . ل·•¸و `ر-ف ا,·ن· œ ه.~ œ ¸.·
لا- هلا, هŠ.., `...ع' لا··' .اونلا ا¯ .ورصا.ق.لاو
لائر م,لاف هŠ.· `ر.„.او لا=· ر·لا ·اح ر , . ا..ي.·
لا=,' .اي'ا ى·و ¸ ه,ا.· .ق لا,. هن· ·او• . .اي.ح . `.·•
لالس ي.ا .عو مي´ح.لا ر.¯· لا¯س ` ¸ن'ا ىلع .ايح 'ا `¸.‘ل.~
لاوق' ·ا· ¸ ¸ر- ¸· ل‘·..لاو لا-ا ·.اس ¸•و, ¸ح •.-.لاو
لا´' .وحلل ·.’.ح..لا .¸ لا’- ·و´'او ¸-.لاو `‰.¸او
لا, ‹الا ¸ . هر.ن., ’,.ع لا·ف' •.لا, ه~ر.. م.لا.·
لاق¸و ح.لا ·, ·ونل.ل ·ا.ع ا.· لا ق .اي.ل.·.لا _`ر` · ى.ل¸ ا.¸
لاض·را-'او ·,ا.,.لا و.ح. لاق` ع .او·.ا ¸ لي˜ار.•ا.· و
لا·ف لاو ار.صا. ¸.,.لا.ف لا- .ا• ¸· ¸¸ ا·ي~ او.’.·
60
-----------------
لا \.سJاB gودئاع
ارا· .انلا ¸ :ف¸ا ل- - · ارا.‚ ر.,• ·و·ر ¸ †·ر ي'
ارا.,ساو لو.سرلا, ا·ع - ¸.,· .لص ¸ ¸ل'ا اون·~
ارا.´ا .¸ .,,, . انل· - ¸€رو ·اوس. ق-ا 'رق
¸را.يح ي·.لا ىلع و·— , - ا.نيف _'ا _فالا م`,
:· اران .ارلا ¸ –.ا …ر· - ‹ا=ا .·, ·اي-ا و• –ي¯
ارار.· ير, رايل'ا .ائر ¸ - .او.· ل¯ •وف ¸,لا ·ر.
¸راو.ف ا,.„ع .لا ر- - ا' Š˜ا ·.·' ¸·ولا ¸ر-'
ارا.=-.ا ‰لل ا·و·ر• - ا·ور. يص ·و.-ر ¸,•·-ا¯
ارا.عو ا,,- لا.·لا .ا,• ¸· - `.لانف _ر .ا.¯ ¸ع `.ضرع'
:· ارا.·ع ¸.ينŒ و=- ¸·و - •·ر., ¸ا.قلا ىلع ¸وق –ي¯
¸را. ·Šقح ·وسر ¸ - .او· ¸ ا·وسر ىضر –ي¯
:· ارا.´سا ا· ¸ض ¸ولفو - ¸.يص ·ي'اعو ·ا• لوح
ارا·' ر-,· .ا=- ¸ - ا,اس ··´لا, ملا انح
ارا´نسا لولو'ا _ار.لاو - الس ر·ا.„لاو .-لا انح
ارالا ¸ل- لو.سرلل ·راع - .- .و.·لا ·„ق, ا·¸
ارا‚ ·يل ل.يللا و=- و- - ¸`·سو ¸.ا.·او ¸.اقا,
اراو• اقر ي·لا ™ي.ل˜ا, - احورف .يح'ا ¸.قل, ا·نع
: اراق را.ص`·و· · ¸,ا· - ¸·' .ا¯ م¯ œ ` ·ر·الا œ ¸ر,و
· اراع¸ا لق ل· .اف - ا· ىلع ¸.´, œ™,ورنلا œ ·و·,و
اراقا انيلع ¸= , ا,-و - ¸ر. .ر•لا مئا,· ¸او
ارا.•لا انض قف ل, .ا¯ ا.¯ .ي-ا ··' · ,
اراو.س' .ن, ¸·ا ¸صايص ¸· - ان.ح .~' •ا.ا, `.حص'
ارا..¸ا ¸ن, رفر ¸يحو, هل¸ا ·,ار .ق-
¸را.` · . ·ا..ا ·ر¯' ا, :ل . - ا·و.س' ¸ض· .الل انل¯
ارا., •ار·لاو ¸.=لل - ¸ر, ه.لل .وئا.ع ان¸
ارا.ن· ارص ·و.سرلا ليف ¸· - ا.سو- ·ا.ي-ا _ن. ا´·
¸را.. ا·و· ¸,ر¯ا'ا ل.ق, - مس ر.´'او لوسرلا, اور´·
61
ارا.,.ا اوحفاف لوقلا •. - ل.يل· .ا´لا ¸ ر.´'ا ·,¯
ارا.' `·.اول ا.ن·فر ق - اار, ا' .ي-ا, اان· ا,
اراو• احص .ان”ا ¸ ¸قل - ا' هن· ·.قفر, اان·و
·و, هقيفوو لا .و·, .· 20 ر,ا_ف 2006 ·
رئا,”ا / ي·ا·سولا ¸ار~ رع · ر·
---------------------
اJاعش gان=لا / pف‡ا لMyeB
ارا,ساو لوسرلا., ا.·..ع ارا· .انلا ¸ :ف¸ا لح.,
¸رايح ي·.لا ىلع و·— م.€ ارا´ا .¸ .,,., . ا.ن.ل·
ارار· ير, رايل'ا .ائر ¸.ف :· اران .ارلا ¸ –.ا …ر·
ارا=-.ا ‰ل..ل ا.·و·’ ر.• ¸راوف ا,„ع ..لا ر.-.
:· ارا· ع ¸نŒ و=- ¸.·و اراعو ا,,- لا·لا .ا,• ¸.·
:· ارا´سا ا· ¸ض ¸ول.فو ¸را ·Š.ق.ح ·و.سر ¸.ف
ارا´نسا لولو'ا _ار...لاو ارا·' ر-,· .ا=.- ¸.ف
ارا‚ ·يل ليللا و=- و.ح. ارالا ¸ل- لوسرل.ل ·را.ع
: اراق راص` ·و· · ¸.,ا.· اراو• اقر ي·لا ™يل.-.لا.,
اراقا انيلع ¸= , ا,.ح.,و · اراع¸ا لق ل.· .ا.ف
اراوس' .ن, ¸·ا ¸صايص ¸· ارا•لا انض قف ل, ..ا.¯
¸را.` · ·ا.ا ·ر.¯' ا., :.ل ارا.¸ا ¸ن., ر.فر.
اران· ارص ·وسرلا ليف ¸.· ارا, •ار·لاو ¸=..ل..ل
ارا.,.ا اوحفاف لوقلا `•.. ¸را. ا·و· ¸,ر¯ا'ا ل.ق.,
اراو• احص .ان”ا ¸ ¸قل. ارا.' ·.او.ل ا.ن.·.فر .ق
---------------
Qƒص.بلا Fامˆل ةBدMyOا cدي]قلا
·....ق ىلع ¸· ¸· ر.......ي- - م-·لاو .ارع.ا ر' -
·ر....´لاو .ا..ح¸ا .حاص .....- ه··ا• ور·'ا سا, ..-
•·ا......ص .......- ·....~اق لا لسر _ا ..-
م...ل´لاو لاوق.ا
62
...ي~ .......- ه..„فاح •ا·ي'ا .,ا€ ......-
م....يلاو •·..-.ا
ل,...., , ....- `ه.... ني~ رونلا, . ,و` ر ...-
· قلا ¸· رو......
·ا·.ا .....·· .....- ¸ ر و· ل·لا, م¯اح ....-
م......´-او
ل.....سر ر...ي- ....- ر.....ض· ¸· لا ¸ل- Š- -
م.....,ل¯ لا
........- ه..., ¸..., ¸...ح هن,· ......-
م....لع ىلع قح ›·....-
·ر´ - ا........ن. ‹ور ·ر...¯· ...-
م....·.ا ىلع ¸ر....ف
........- ا...........,-·و ايلا ·ن,• -
مل„لاو .ا•لا –......ا¯
ه·اص ....- ` ه.....قان· .,ا~ .......يس ....-
م.....·نلا, ¸......~رلا
....- ه.....Š-و يرالا ·و...ص ....-
م...,لا رئاس ¸· ر.......·ا~
.........- ه....·ر´· –يضلل :....حاض ...-
م...ض, , لاو ·را.......•
.....- ه....··, ا....يلا ......,ا~ ....-
م.......´-او .ا...,.ا, .ا...•
.......- ا....ن·فا ¸ا....نلا .·, ·و..., ....-
م....ل„لا ¸· ي·ا....·ا ·رو
  م.........· و· ل م...........ئاق ........-
م....,ل¯ ل......سرلل م.......ا- .......-
-------------------
ةB„لا ƒk ىلع cG]لا / ةBرwOا cدي]قلا
يŠصولا ·ا·¸ل
63
اور¯· ا· لسرلا _ي~و .اي.او رض· ¸· را-'ا ىلع لص .ر ا,
اور ق ¸,لا ¸=ل ¸· هحصو ه....·يو ي·ا·ا ىلع .ر ل..صو
اور... قو اوو¯ هلو اور•ا·و او.....,•او لا ¸ ه..·· او·ا•و
اور......اف لا, او..عاو ل او.عاو .ون'او ¸رلا اوني,و
`ر...=·لا ا·ر. ا,ر .و´لا ر=·, ا....,فر'و ا·ا..·'و ··..ص ى¯•'
ر..ن, .اوضرلا _ر' ا..,ي~ ¸· ›·....ي¯ا• :....'ا ¸...ي·, ·قو··
ر'او ¸ر.ا .ا.و الا م— ا,·, ل·رلاو ¸ر·لاو ى.-ا ع
`ر='او .ا'ا _.ي~ ر...=ق ه...يل, ا..¯ لا...”ا ل...يقا·· .•و ’ .عو
ر....=,و ى.ل`, ا· ¸ر.ح ƒل¯و ¸•رو ¸.· را-.ا .وح ا· ..عو
`ر...لاو ··.....·.او '¸”ا م,يل, م· _· ·اž.او Š=لاو ¸حولاو
ر,ولاو ¸ا,ر.او و.لاور·لاو ا¯ .و.-ا _~ _· لنلاو رلاو
رقلاو رو....·''ا `م....لقلا ه, ¸ر• .....يح'ا `مل·لا ه, اح' ا·و
ا...·و
اور..`ح ·و اوا¯ · ¸...ئ·˜ا ىلع ....نن· _·لا :ئا· `....عو
ا...·
اور...-فاو ··...·.او .و.....ينلا ه, يلا ¸·الا Ž·راق· `عو
.....ف ر
رو....لا .....·` .' ¸¸ .و...´, ا·و ا, Ž.او¯.ا ¸ .ا¯ ا· `عو
ي....نس
اور....., و' ¸ضر.او .اوالا ل·' ا..· .و.....فر=, ¸¸ع ·فر~ ل¯ ¸
اور.ح ا·و ¸سر´لاو ¸ر·لاو ¸رلا ل.• _· ¸ضر.او .اوالا .ل·
ر.....حن ‰يل ...·او· ›··ص ·و..... •و'و ·و•و· لا ·ع' ا·
......··
ر..... .و ¸.ق . ...-ا, ...يح` ا¯ رو·لا _~ _· ·لا •ر•
`ر........·يف ىضق`, `.....·' ا..· .و `م...ي„ع ا, •.ا...,او •·,ا· .
ا...·
ر....قلا هل ¸·ا, ه.فا·ض' –·ض _· ·ع ¸· ر.· ق ا..· ا·ض' 'عو
ر.....ق· .....' ¸ƒل.` .' ا...نر·' ي....يس ىضرو .ح` ا¯
ا¯و
64
`ر..ن· ل...ضلاو ا,عاضو _ر ·....ع ¸..· ر· ق ا¯ ··لا _·
اور......·¯ .¸و اولق .¸ :قل- ¸ا' ¸.ف :..ق- `.ور..ض· :ل· ل¯و
او`ر...ضح ان,' ..·ي~ ¸....يل'او ا.,··اسو ا..,,راقل ر·او .ر ا,
ر....ق· و.....·لل ي.....يس ا.....نل¯و ا...ن,لاوو
ا....نŠ•و ا......نيل·'و
ر.., .و ¸.....ق` , . ·و...ع ¸.....´ل ...,و· ....ي' قو
ا...· ·اع .
`ر...´ن· `...لقلاو ·ضا- ى' ....قو ه..ي•,' ا· ل¯ ¸ع م·او
_...ل•'
`ر.....--ا †...س ه,, ¸ ¸· ·ا....- ان~ر ¸,رالا ¸ .را, ·و•ر'
`ر.....حن, ‰ي....ل ر- ··و• .,....ف ر...•' انل م„ع' .ر ا,
•·ر..•·و
ر..ق· .' ا..نع .ر...´لا _ر...فو •·-.ا ا....· و,· Ž•قاو
·قئاض
`ر...حن لاو...·.ا ه.., ›·ي~ =ل ل....¯ ¸ ا....ن, ي=ل ¸¯و
›·....ل•ا
`رولا هح.....· ¸ .....ل, •·ل·• ¸·و ·ا.ا Š- ¸-'ا ى=.'ا,
`رقلا _....· ق ا·و را,نلا ‰- .·ل~ ا· را...-'ا ىلع ··.لا ,
`ر.....ن, ¸....,لل · ·, ¸· ·ا..ق ¸· ر...´, _' ¸ع ا...ضرلا ,
ه...يل-
`ر `ع ه,.·ا´ح' ¸ ل.لا `ه لو...ق ¸· ه... حاص •ورالا ¸¸ح _' ¸عو
ر „لاو ¸,را...لا ¸ ¸ساح'ا هل .ل ¯ ¸· ¸,رونلا ي· .ا··ل •و
`ر...˜ا ا.ا...• ق ا¯ Ž.ا·لا ل·' ه...ين,ا _· ¯¸...لع ا....¯
ا....,· 'و
`رر... · ··ا...س `ر.....ي,•و ¸·.....يع ¸وع ¸, ي·س `...·س
و` ,'و ·..حل~
Š•لا ه, ..لا• ¸· ` ر..-ا `ه...ل—و ا...` يس ¸ا.....·لا ا¯و ·,...~و
`ر...حلا ا, و' ¸•ا,لا ليل ¸..•ا· ›·...~اق •ا.او `..ح.لاو ل.او
--------------------
65
FG=لا و cG]لا هيلع دM† انل.سJ و انبيب# / ‰ئادOا Šا4
_رقلا •ئاع
و .و. ¸.ا·· ¸.· ا··ا· م...·' ¸..· ·..ي' ....'
م.لقلا
م.·لا ل.~ا·ا ل.·· ¸.ف .ضيف م.´- ¸.ف ..ص ·.-رق .لاس
م.¯.ا ¸لع يول, .و _اورلا يو=, ا.· _و.حللا ر-لا¯ ليللا¯ ليلا¯
م.· ¸.ف و ¸=, ¸ عرلا ه,ا, . و ·و.·لا ل.يل ¸ عرلا¯ ¸•'
¸·ر.=ض· •و.لا ران, ¸.لق ¸- و' م.¯ر¯· ..ع ا.· ا·¸ _يع _·¯
Ž·ر.· ¸.ف لاق ا·ا· و · Š·• `¸· و ا.,قاور .ا.·نلا ·.•,ان, ير,.,
·ر¸ ¸..ف ·ا.. ¸.ن,و ا.· و ه.ح·ا·و .حص ¸ .,, ي· –يس •·
¸.¯ و ·.لا· ي· و' .يص' ل.¯و ه.لو· و ¸ر.¯ ¸.لع _’ر· . و
م.,.ن,ل ا.-. ه.·,ر ..ا¯ ا.¯ †.,'ا .ا,ر' †ئا· _ا و
م.ر· .-'ا, •ر.· ¸ _الا¯ ·.·ئار _.,ر'لا ·.·ا· ا.· `_صر
¸.·ل ·.لض ى.ليل Ž.و.ن- .ح و `..ل~ ا·و ايلا و لصولا و ر-·اف
م.ض' ¸.ف ‹. .قر, :.ني·, †ل . و ..ي-ا ل·.~' و _ا•'ا •·
م.ل.س ي., .ا.,,و و ›·.ي-و ·.لئا· .ا.نف.ا و ل.ئا˜ا ‰ا و
م.لساف .او.ضرلا ا.ن· .اور ا.ن· ل..·' ا.ن· ير ا.ن· .ا.يض ا.ن·
م.ق, م.ل ر.·لا ` .يل ا.·¯ر ولو › ·.-- ¸و,ا ‰يقلا .ر·. `.ن,`• ول
Ž·ر.ح.لا و ل.ح.لا .ر., ·و·و.·ل ا.·ر.,' ر.يصو, ¸.ف و.ل ·يي·
م.´ح ¸.ن, ¸.ف ¸ح ¸, ~' و' ¸.يفاق ل·· يور,' ¸قو ر· لس
م.•نلا ·.عور ¸.· ا· .ولق .·ا· ا.,Ž ·ل~ ل.·· ا.´ع •وس را• ا·
¸.ل¯ ه.,·' ¸.Œ ..لع ا.·' · ه.ل-' ¸· ير' · ¸· ¸لع _€'
م.,· ر.ي· ر.~ ¸ل˜ا •ص' و م.قن· ر.ي· .لق ¸انلا _-' ¸
م.ل·لا ¸· ىسر' ل, رحلا ¸· ى-س' ل.ق و ·ا.لا ليل ¸ رلا ¸· ى·'
م´ح ¸ و م´ح ¸ –يلا ¸· ىض·' ¸ ·„عو· و ¸= ¸ ‰لا ¸· ىص'
م.ل„لا و م.ل„لا و.ل-ل .ايضلا ¸· ·.حل· ه.ينيع ¸.· •ر. `ر·'
م.نص ¸· و ل,• _' ¸· .ق,· م¯ ..قا و ر.·لا¯ ..ع ·· ¸
م.`, ¸.· .ا.¯ ا.· ه.·. ى.‚' ¸ ر . ق ¸.ف ·ا.,.ا و.,' م.ييلا _'
م.للا و ·ر.لا را€· ¸ ·قر ¸· ا.ن·عا, .-'ا ¸.ا, ل.ق·لا رر-
66
Ž·., ا.,•ص ا.نفورح ا.ن¯ ا.' ا.ر.•ا- ا.ن.لح¯ :.,· رو.ن,
Ž·.قلا ¸.ف .اسر- ···· ل, ميلا ¸ `..قر· ·.=ق .¸ :.لق ¸.- ¸·
¸.· ¸.· •ا.ر' و' :.ر¯· ا·¸ ¸.قر`ح ¸.· .ا.·.ا _.لق' ·ا.¯'
Ž·.- ¸.ي”ا¯ ا.نلا, ير~ا- و ¸.نل- م.-نلا `..ل- :.ح· ا'
م.· †..لا ه•و¯ •,رقلا :يف ·.ي.فاق, و., .' ¸.لق `..·-
م.´-ا ¸.ف .ا.• ا· ··ايل¸ ل¯ ¸ع ا.·س' ™.,ر,لا ¸· Š´ هص
Ž·,.ق ى.لع لا.ž' ·ار.¯· .ن·ف اور.¯· .¸ .اويلا و `·ورلا و ` ¸رلا
م.,لا ¸.· و.- :.حول .' و › ·.ئا· •ر.لل ·.حول او.ق· م.·
م.قلل .ار.س¸ا و ر.قلا ·.ليل و ار.ح را.· و ا.يلا ر.ن· ان,·'
م.قف ¸.·ا .و.€ ¸ ل·,'ا .' ه, .·• •ارقرلا ر€و´لا و ¸و-ا و
م.·نلاو .·.لا ¸, ‰¸ا و ` ¸”ا و ·.ل.·ا· ··.ف.ا و ل'., .و.´لا
م.لح ¸.ف ·ا.,.ا و ¸.ن, رلا و ` ™.,· و.”ا و –.ل- ر·لا و
Ž·. ¸.ف :.ن· و- ¸راف را و ` ..قرحا ا.ن·• ا' ¸~ايلا `.رس
م.-ا¯ ..·• ا.' ·وا.س .ا.· و ..=قس .ق .ا€و.ا و م‘ ل „لا ص و
م.,., . _.,ر'لل `’ر.لا :., م.·,ع :.ن· او•اح .اع .ا=حق
م.·.ا ·.·ي· ¸.ف . :.يف › .ع و .ح' ¸.ف و ر., ¸ ·ر. ·وقع
¸.š و· و لي”ا .· .·لا ·ر,نل ·.~رق و .ار.~ :.ل·, او·ا.
م.ل·ن· ر.ي· ا.·انس _ا. ¸.·· ..ل .ق .ا.ضيلا :·اع ¸· و
م..·· و .و.·'· و .ير ي,' ه.-ن :.,·ر, ¸.· ·ا.•, .ا·ر
Ž·ر.- ل.ي-لا ¸.· ا., ¸لع ا.,-· :.لو' ى.,ن'ا ·رس و
م.,, م.ل و و.,, و' م.ل·'ا ‰ن, م.لف .ا.´لا .ا.,¯ ل,_• .سرا·
م.قلا ¸.ف ر., ¸· ا, ,·لا ·قي€و ه.., .- ·ا.,.ا ·ر.ف· و 'ر.قا
Ž·ر..ن· ر.ي· ل.ح ¸.· ان´· ا.ن.' يو.ل.·لا م.لا·لل ..,رق
م.ص ¸.ف .ر-ا لق :.- .'¯ ·.·قو· ل.ق ر, .عرلا, .ر.`
م.-ا و ¸.ي”ا ·ون, ¸, ·ونš م.,ل··' و.”ا ¸.ف ›·.~ او'ر ا·¸
م.~.ا ى.لع ا’ر.-ا ·.•نلا, ل·, ه.قر,, †.ص ¸.لع ا.نقسا :,
م-ع ¸· و .رع ¸· و رضح و و, ¸.ف :.ل·· لا .·, .ح' .ا¯ .¸
¸..ف .,لا لو.قلا, ·و. .و ¸.ح ر.„ن· ¸· يرšا ىا ·ف
------------------
67
3د•ا 0يبJ
,·ي~ رعا, _و,ا.لا ¸,لا .ايض - ·ملق,
.ا·,لا ™,,او .و´لا .اضف انيلع œي·ا·اœ لو· ىل-
.ا·.ا ىلعو ¸·ا ر· ا¯ .لق ل¯ ·· رلا ·اعو
.اللا ¸ل=او ولا .ا~و _ا·.ا هيف .·• ق :·ي,ر
.ان”او اقح •ولا ا,يف مي„ع ¸¯ œ~'œ·-
.ان-او ا,يف ·ولا ول-و Š- ل¯ ¸ق- ه-
.ا·' ايلا .·او- اف و .-ا ¸·· ¸· ·و,
::.ا·,لا ر ال··œ~',œ ى·ا م¯و , _ي,رلا, ر قل
.ا-ا ¸ن'او لضلا :ن·و مي„ع ¸ل- ىلع انل .'و
.ا, ا·و ا,ع ا,يف اقحœلا لوسرœ انوس'و
اوا¯ ·ا•.ا ال·· ان´ل œه~œ ™‚ ان-‚ ا' ولو
.او·ا ان, لح ¸,لا ار-· الف ايلا ··اس انلو
· .ا·.او ا,يف ل·لا ·و, ¸ا' ى•ر ··وع ·,ف
.ارقلا ¸·الا هحŒ .ا•و مع ر~ ¸و´لا يسœ-œ
----------------
3د•ا \.سJ ملسو هيلع لا ىلص دM†
يوحنلا اضر ¸لع .اع رو¯لا ملق,
` يع :لا·ر ىلع ·و, ل¯ - `ي, ا, ¸ق-او -'ا ¸قاع
,• ر-فو ا,ن,·اي· ¸ - وح•و ·,ار ·, ·,ار
` ي,و ¸·,· هين,و ر. - ..نلا ه·ف, _,رالا لا,, .
·و•ولا ىل`-,و ا·رو ¸ '¸. - .-ا ىل`-`, لا ·,¯ .اونلاو
`·و,عو ··' ¸ي€او· . - .ف .ا·,لاو ¸ر.ا ل.
·و·لاو هقاس ·او ¸ر - .ا ¸ .,رض ` · رو• ´¸ح ل ا,
` ·و”او ·,افو يرقع - •يفو ·اي-ا ر·و• ه¸
·و,'ا ا·وسر ا·و ¸ - انلل ·لاسرلاو ¸حولا ه¸
`·وق·· ·,اول ,عو ه. - .للا ¸· ر. ¸, ¸انلا يس
` يعوو ه,ر .ا,¯ ¸, - ¸رف “نلا ~' ه¸
` يحولا ¸·او ¸-ا ·,¯ - هيلع لضف ل¯ لا ¸ف
68
,لا •ا_لاو ل,_•و •و. - .لا هل- .ارس¸ا ل·• ا,
`·وسو ·لš ¸نف ر - او' رن, 'ا .اضلاو
`·و´لاو ا,انح' ·انس ¸· - ىل` -` .و´لا, و=, رو ي'
`·و•و ·و ·اقلل - .`,ف ل~' ى=.'ا ه¸
`·وحو ه~و- ل·•و - ·ا·¸ مي„·لا يلا ا·¸و
` ·وقعو ر·و•و .·, - رو ¸=لف ا, .' ا·¸و
`·ول-و ر-و .ان” - .ور· ي,ف _ر ا, ¸·-اف
` ·و•و ·€وو .لقو ¸. - .ي·لا هسر- ل ا,رو
ي·ر ..افولا •·اص .ا•رلا, - _· ·ا :ى.ق.ا ل·š ا,
,• .ا·,لا ىلع ·ا,•و - ¸حو _قاو· ه, _ ل¯
·وعولا ¸و= و افولا .ا-`, .' - _' لا ا,~و- را· .¸
·ول• 'ر,' Ÿف ا·ا~ ¸ع - ¸و, . ل ضر' .¸
`·و·صو ه,ر ¸· .اع ه. - .ق·ر, لا _· ·,ع ¸- ¸·
` ,·ر هل ¸·,· ¸·و ه. - .للا ¸· ··س :¸·ا لوسر ا,
·و´لا ي·و .لس' _لض' - ا,يف _- :يلع ··صو
·و· ا·Š- لا ¸· . - ا,¯ و· ه•ل, †ف ل¯
·و,”او ا,ليس ىل·'و †. - .لا ىلع ىق' .ولقلا .' Š·
,ح –يس ··لا ليس ه. - . للا ¸· `ي · .ولقلا ليف
` ي- †ف ·اف …·,و - –يس ¸-ا ىلع ىقلا ا· ا·,ف
`·وحو ر.ع' .ا,رقع - هنع ر`.ق يلا .ينف
,رف ر.و هن· †ف ¸· - ى· لا ¸¸ ل, , ··'
يحولاو .افولا ان·و ه. - . للا ¸· ··س :¸·ا لوسر ا,
` ي·و ·.اضر و•ر ه. - . للا ا,يف · :يلع ··صو
,· Š-و ¸•,` · لضفو ه. - .للا ¸· ·ا·لل .' ·~ر
` ,رولاو ا,عرض –• قو ·ا. - .لا ·.ق ,¸·· ` · ', ير¯·اف
`·و”او ا· ر· اف ه. ل - .لا لوسر ه,, ¸ •رضلا †·
او·و·ف م·š ¸·ل ·وع •ر. - .`ضلا .'¯و اون·او .ح.لا يور
يحو •و- هلق ¸ ه. - .للا ر¯·و ه,, ¸ لا ·,¯
` ي·,و .حاص هن· يور, - ·ا,ف `ه ¯ .` ح`.لا ¸ور .¸
69
·ون¯ ¸'ن,و _ا- ¸·,· - ويف ·ا· ¸· ر·لا يور,
,رف ¸ف' ··`ع ي ¸. - .ل˜ا ¸ .·`ر :ى=.'ا ا,,'
` ي~ .الا ¸و ي~ ¸ - ر.ا ¸ ·`ر¯· ·.افولا ¸·· .'
·و·و ل·• هقار¸و • - ار¸ :,•و ¸ح .لا :ا•
·و,لا ل·”ا ¸· ¸ض•يف ا,. - .ينيع ·· ·و,لا ·ا´ .
`·وعرو ا,` س', `ر~ا ا·¸ . - ر-ا ¸ ··ا,ف ¸ ¸'لا ·ور·
·و·'ا ¸رالا ا· ·اولاقل ر. - .·لا ¸ ¸راولا ¸· او·ان ول
` ,ن.لا :ل„ل يو',و ل - ا=,' :, ¸- .ر-ا ¸ .'
` ي-'ا .ا´لا ه, ىل`, مي„ع ¸. - .‘ل` - ىلع .و´ .' ‹'ا :ح
,• .ا·,لا ىلع ر¯· و· - ر¯·و .ا´لا ¸· ي¯ ل¯
يصو ¸,· ·اعر, ··س ¸ - انلا ¸¸ .ل~ :¸·ا لوسر ا,
·و¯ م,ن· :يل¸ `.` نحف - و,- .يس¯ •و·لا .ح· م¯
·و,·لا .افولا ¸¸ .'~اف - و- ·عرو ىس.ا .·ف·و
`·وح•و ·نف هعاض' م¯ - قح ··¯ ¸,. .·•ر' .'
` ,ر~و _ئا• .رلا ¸ ·ا - Ÿح ¸انلا ىلع او•, ·اعو
`·و·ر· ل~اف ·اوس ¸. - .-ا و· ا· :.ا¸ا •وقح ا,
` يعو ·.ع هعر , - ¸ح .لا ¸· ·حن· ا‚¸
` ·وعوو ·نف ه=لا- , - ··س ¸` ل اويقساف
` ·و·و يس را• اف .. - .,واسو .لع :¸·ا لوسر ا,
`·و,•و مئا,ع .`,ف - او-¸ ¸-ا ··' لا _~
` ·ون•و ·لو· ¸~ايلل - .·ا·ف لاح .ا·,لا .' Š·
·وع ·ا·و ر· .·اف ¸. - .ي¯ار, ا·ور-ف ¸ر.ا اول·'
,·و-.او, .ي,للا ¸•و ر - ا• ل¯ م·ر´· لو· ¸· ‹اص
`·ور,و ¸ل- ¸-ا .¯و· - ¸ض·و ىق, ¸قيلا .' Š·
,لا ¸ن-او •ولا .ل· - ¸´ل :-· ¸¸ ىقر' –ي¯
·و·, , .ي•, ي·ا,ف ¸ - •ارصو .ˆ·ر •ولا .ل·
` ,,ف ˆ·ر •ولا _ف· - •و ي·ا,ف ¸ _ ال¯
` ·و-ف ¸قرو و.ف ¸ق - او' _فر, •و˜ا, ا·¸و
` يحولا ·حو لو .. - .-ا ا· لوسرلاو لا ا·¸
70
,• .ا·,لا ىلع ,ع ,ه.ل - .لا ليس ¸, هقق ¸.رل ا,
`·وحو .·,ا ا,ارسو - رو ·,ا·ا ¸· هيف _ا·
...................................
, 1 ن·ا ¸ ·ا,' ™ارو' . , ا,يلاس'و ا,-را ·,ونلا †ئا'ا , لوح ر·,· ¸ ·ي.قلا ·· .يقل' ,
, · ·رلا ل·- 26 . 28 /, 2/1409 , ¸فاو'ا .· 7 . 9 ر,و¯'/, 1988 ·· .ل·• , ·
لوح ·- ر·,'ا ا· ¸ .·’ قو . ي.قلا .ا•ر,· .او,·و ى.ق.ا ·حل· ¸· .,• ·ي.قلا
. , ·,ونلا †ئالل ل··.ا .ولس.او †يح.لا را~Ž¸ا ,
, 2 . ·قا ·قع . من,• ¸ ل• · ·و.` · ص ,
, 3 - ..', ر´, و,'و ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ا· ر· ˆلا ·ي˜ا ·حاص , ·· ·' , ,
ا,ل- ·ا •رض ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر †ف . ·ي اوي., ملف . ا,ن· ها,ر, ر·و
ىلع .·,ا,و .ن·¯ف . _ي”ا يورو .ر·و هيلع . •اف . ¸ا· لا ىžو اع·و من•لا ¸ع ,”ا
··س¸ا
----------------------
++aaa لا \.سJ اB Qديس
رار• - _اص
_ليل يلاع ¸يلحلا _ي=, . . ‹ان”ا –ي·ض .ايلاو . ·ي-'ا ·ار¯· ي, ¸, –ق' ا· ا' ا·
:: ··ع
· .الا ·قلا ¸¸ ور, .' †لل –ي¯و · ‰لا –. .' ·.ا,لل –ي´ف
· مي„·لا يح'ا ¸ع .ح .' ·ر=قلل –ي¯و
· ¸لسر'او .اي.ا يس ¸ر¯· ي, ¸, –ق, .' ايلا لئا·ر, _=ل'ا .ا¸ل –ي¯ ل,
: مي„ع ¸ل- ىل·ل :¸و . ميحر و,ر ¸ن·,'ا, انيلع ¸,رح . لا لوسر ا, . ييس ا, . :ن´لو
لاننف .¸,لا ·و, :عا و•ر . ¸,ر•· . لا ¸¸ ¸ئا ··ر´لا ·ار¯· ي, ¸, انل·· ¸- ل·و
- ا· - لا .ا .¸ :: ¸ق'ا را·
:: ¸'ا·لل ·~ر .··, ¸· ا, . ملسو :يلع لا ىلصو
–,رلا يونلا لو'ا ¸ر¯· ¸
¸..ل .ايض.لا ل~' ¸· .ايلع ·
¸..ل ·ا.لا ¸اف _ ا,ئا·
¸.ل رئالا ¸ ·و•ولا ..قار
¸..ل رئا.لا .• ر' ل¯ الا
¸..ل .ا.,..لا ·ليل, Ž.ار· :·
’ر..فاو ر•€ .و´لا ¸ع Ž... :·
ا.· ¸., ي· .ا_•لا .ارض˜او Ž
ل.ا.ض..ف را=·'ا ¸ Ž.ايحسا
71
.لو ..ي..ح.لا - هئا,,
.لو ي.لا ¸ر· ·اي-ا ›·ئاضف
.لو ي.لا ·.و.ل ا.· .ق- انل
ا.’ي.· اور´ا ¸~’رلا و,ف ان’·,
ا.ي.· اور´.ا .ر ·و•ولا ه,ف
ى.ل.ص :يل.ع لا ا, ملع ¸·ا
ى.ل.ص :يلع لا ا, Š- ¸رولا
ى.ل.ص م.ل.سو ا.· ·اق' هو´,
.ق .ا. :.,ر .' .و´ هلوسر
.ق .ا. :.,ر .' .و´ ر·
·ا.عر.ف ¸.ف ل•.ا .ي•'ا ›· ر·
·ا..حو ¸· ¸ل- .ا’ لا ا,·يفر
...و ¸ للا ·ار-ا ر’,=·
·ا.ع·و :.·و.ق ¸·.ا., م‚¸و
م,ن´.ل ا,- م,-و - اوع ¸و·ا
.ق.ل.ف م,..ي.' •ر, م,·¸
م`, .`·. . س' .ا,¯ :,ر اوضاف
·و.فر.ع ‰لا¯ ·Šن'ا م,قوف
._صو ا, Š- ·ا.ا ىلع ¸·.ا
و.ل ..ن.¯ .„.ف يفا• اوقرل
:.ن.´.ل را-'ا ¸· ¸, ¸رولا
.ق.ل.ف .·., ¸'ا·لا ›·.ور·
.ق .ا.• ¸ ل,¸لا ·ر¯· يلاع
. ل.ع :حص ..' .و´ م·ايح
..·.ضوو ¸ م‚ا·' ملع ¸·ا
.¯ر..ف م,يف ¸,·ا· ىلع ¸'ا
او.ل..ح ·ا·.ا ¸.ل- م·رل
·´.ح.لا., ىل·'ا ¸حو م·ا·ف
..ا· م.,.ل لو· هي. ا,س',
··.ي.· ¸ر-.ف ·, لو~ ::Ž.ا•ر
..-او .ر· ا··ا.ر :Ž.ار-
ي.· ..ل.ق.لا ·ي- :Ž .ا•رو
·..·.ن.لا., Ž·ا,'ا Ž.ا.او :
م.حر ·و.•و.لا ي., :Ž.ا~’ رلا
ا.· ..قر.' ‰- ¸· Ž.ايل·لا
ا.· ™.لو' راو.`.ا ¸.ف Ž.ال„لا
.ن.ن.س ·و.ق. ·ر.ق., .انلا
¸..لا.·.ل.ل ·~رو Ž.ايح.ا
¸.ن.·,..ل.ل رن·و Ž.ا,لا
ى..ح ..لو .ن´ف Š- Ž.ا=ع
ى..ح .‘ فر.ع ر', Ž.اž.ا
¸.· ل.¯ ¸‰•ر مع ¸ Ž.ا•ر.ا
م.,.ر.,., •·.-.ا ر· Ž.ا¯·
ى..ح اوع ¸ع †ضو' Ž.اي.ا
اور. ´.ن..ف ·عرل.ل Ž.احلا
–.ي.س ·لا,-.لا ا, Ž.ول Ž.ا,•
م.,.ن.´.ل اوص ¸ع Ž.اوض.ا
ى..ح او`.` · ·حل.ل Ž.اضيلا
ا..ع .و.ع· هي.ل¸ ¸· Ž.ا·
.و.´..ل م,.ي.ف محر' Ž.ا~رلا
·ا..حو :.,ر ·وص Ž.·ضلا
..·.ف رو=..· ىلع Ž.ايل·لا
ه.ل..ل ›·...لا.- Ž.ا.ق'·.,
ا..ي.¯ رفر, ¸ اž Ž.ايح.ا
·ا· .ا..´.لا ·ن.سو Ž.ا=·'ا
او·ر.-.و Ž·و.ع.ل.ل Ž.ار•.لا
’.ح.,و –ي.س ¸-ا ¸ Ž.ا-ي·ا
.و.·و `¸ور.ع ر´لا Ž.ال„لاو
72
·.حو.,و ¸,.لا –ين-ا `. '’ي
رو.,و ..و· .ا·,.لا اف ¸ر
¸.,' ¸.,.لا ¸·’.,., او•ل, ان,
¸.,' ى.ل.ا او.عا ل- م,·¸
¸.,' ¸.ا اورا~ رو ¸ ··لا
¸.,' ¸.,.لا م,حوف ., م·
¸.,' ·ي.ل.-.لا ¸ح .ا• ر’ ´·
.و´.ل ¸ق ¸ل'ا ىلع ¸'ا
ل., ¸,' .' ا,' `‹·ص ¸´ل ¸ر
.ق .ا· هنع .وق·ا.لا اف ¸ر
¸ر.و .,و.·. .ل ل· ا,قانع'
.ق .ا.· ن• لا ¸ع ‹اس الا
.ق .ا.· `رار.ح' ا`و ض · ¸··ا,,
:.·.لو'.ف `را,.~.ا ‹اف م,-ر'
ا·ا.· لو.ق' ا.,' .ي.~ ان,ولق
ا·ا.· لو.ق' .قو ان¯ر. •·عر
ا.,.ي.ف ا' ¸ ر.لا .~ _•ا
ا.· .ق ان.·.ض' انسق ا··,و
ا.· .ق ان.ل’و.ح. •.ا·· يفا~
م.ل ¸.., ¸· مي ·ار´لا ·ي-س
ا.¸ ا.ن...ل ارا.ع ¸·را-
_ا· `.‘ ل~' لوقلا ¸ –صو ى•’لا
ا.· م-.ن.لا .¸ ·يف او, ىلع
اور..ع •ا'ا ¸.ل- م,’ ,رل
.ق.ل.ف او,ا.ض' انليل م,عا·,
ا.· لض `¸·س ¸ل'ا ا·¸ او·ا
¸.¸ :..ي.' ا., .يح ان,ولق
ا.¸ ا.ن.ي.' ¸قر=.· انسو,ر
ى.ل¸و :ضا.,ر .ا• ى·, ان·~
:.ل. `.و·..لا ¸··ن, Ž.اصو
·’,.·.ل.ل Ž.ا.·.ق.لا ي' Ž.اول
..¯ .ا..لا ·قو Ž.ارو-ا ·
ى..ح او· ·و=لا¯ ¸ ·Ž.ا´نلا
‹ا.ن.-., ¸.ا.,¸ Ž•صو :·Ž.اف
·..حر.لا., ·ا'ا :·Ž.ا·ضلل
¸.· ·.ضور ي·ا·ا ¸¸ œŽ .ايل,¸œ
ر. ¯. و .ا.ن.ح.لا :Ž.ارس¸ا,
ا.· ل.ح ى.ق.ا, ¸· :·Ž .ا•ر.ا
.¸ •ا.. Ž·.•.=.لا :Ž.اق-ا
¸.=..لا., ليقلاو Ž.انف¸او :
ى.'و `.ي..ع Žلا'ا Ž.او·.او
ى.'و `.ي..·.لا ¸·ل, :Ž.ا·و
·و.ي.لاو م`,. ل.-., ه,ر¯ :Ž.ا,
لاو `م.ل.·., ا.· ان., ¸· :·Ž .ا·
¸.· ·.ع` ر. Ž¸~’ر.لا Ž.ايح·ل
`..~. ¸.., Š· ¸حو Ž.اž
¸.· .·., ر-· ¸··,ر Ž.اح`ž
•و.ف Žلو.ي..لا Š•, ا· Ž.اžا
¸.ف ¸.ع’ .· Ž··.س¸ا Ž.ا,ر·لاو
ى..ح ا.`و .· ·’ .س Ž.ايح.ا
‹و.ل.,و م— ¸ ىح :·Ž.ال„لا
’..ح ه.ل¸ا ه.ن.,·و :Ž.ا=·.لا
او.ل’,.ن.و ل¸..¯ ::Ž.ا.ا
ى..ح ان.ق.را ·لو· Ž.اوض.ا
•ا·., Ž‰- ى=.'ا Ž.ا ضولا
Ž·و.-.ن., ¸.ا’. Ž.وضو Ž.ا•ر
ا..· ه.ي.ل.ع `·وقلا ¸· Ž.اول·
ى.ل¸و :.ضا.,ر ·لحر Ž.ا·’ لا
73
..' ميحر.لا ان, ·رصو _ساو
:.ار..· م,للا محرا.ف ان·~
¸.´.ف _ي...لا ·’·. Ž.ا,ر•لا
¸.¯و Š..ن.لا انل ىلع Ž.اع.ا
----------------------`
Q?ا•ا ىلع همGسو لا cGص
¸ر·”ا _اص _يلا ·ا·¸ا
لا ·· س لا ··ص لا لوسر ¸·ا·ا ىلع
ان·¸• ق ل˜ا رال ا`ر` • ق را-لل
اني لص .اضو’ رلا ¸و لا لوسر ا·او
ا•اوف' ¸انلا .,'ر ا•او·' ` .-ا ر-و
ا•ا-€ •ولا _··و لا لوسر ¸ ¸. -
`‹ارف' ·ا,,ر ¸و ‹اوف `’نلا ر=عو
اوحا, ق `.-ا ل·'و لا لوسر م`, ح·اسو
'رلاو رو’ نلا ‹.و _لاو `Š˜ا .ا•و
اورق ق لا ل·'و لا لوسر م·ا,,ر,
م·اقل, لا .يح لا لوسر اورا• قو
`رارس' و .ار·و اورا• ى=.لل ¸'
`راو' و م,يلع لا لوسر ¸·ا·ا ¸·
.لو ق ‰نلا ¸وي• . ل· ¸·ا راق'و
. ع ق Š˜ا .حسو لا لوسر اورا• ¸'
ان,, ¸,لا ‰-و ان,را, • ·˜ا ¸¸
انيعا· لا لوسر لا لوسر ا, اني'
¸·ا, ى=.'ا لا~ ·ا·س¸و لاق,,
¸·اولا ‹`و ر ر=عو لا لوسر ا·ا و
.رقلا ·,ا· انلو . -ح ·, ¸يفو,
.`ر` ·لا يس ار•و لا لوسر مساقلا ا,'
ا,,را, ‹ورلا ,·و ا,,·ا· را-'ا ¸ل
ا,يا·' ¸· .لانف لا لوسر ¸ ·و,
ا·انل ل˜ا ¸ا,ر ه~ ىلع انلسو
74
ا·ا’يح `.-ا ‹ورو لا لوسر ¸·ا·,,
ر=قلا¯ لا ··ص ر¯لا ¸· را-'ا ىلع
`ر · ¸··اس ¸.حصو لا لوسر ¸· ¸ل¯ و
`ر’ ر ح ¸ر·”ا ا· Ÿ· `ر ر¯ ى=.'ا †,·
ر و ق `.-ا ه•وو لا لوسر ¸· ¸رون,
-------------------
اeeeMلسو هل‡ا ىلص
.ا·نص ¸ ي-¯'ا ··لاع / ·اس.ا ر·
ا´ح'ا .ا´لا او€رو ¸· ل.او ا..لسو “نلا ىلع هل¸ا ىلص
ا.·ر¯'و ¸.نلا, ¸...ل.'ا ..·س او..~رو او.لسو هيلع اولص
ا....·· ه...ن,· ¸.ف ه...ل¯, و ا.·ر•· ه=, ىحض' ¸' _و~
ا...·ر- ·راو.• ىلص •·سو و رئا• ·ن,'ا .ق ¸' _و~
اضلا يور, ا,ي~ :ضا,ر ول· ›·...,و. ›·...ق ا....نقع ه...~
ا.·· ¸....´,' ا..,ئاقل •و...ل _¸ ›·...,ر ا....نقع ه.~
›·...يسق
ا.لا ...¯ ¸ رلا ·و-نلا ول·, ا.¯ ›·.ضف م....·ولع .اي.ا
ا..لا .ي· ·ا· •ا_لا ر,š ¸ل·,و ·اوس ىقر, .' .ا,ي·
ا.ئا· ·ر...¯, ا...يلا انل .,ا~ ¸.·ا رو. ا, ¸~رلا ·~را,
ا.·رح'و ¸قلا ى...لص ا.· ·.ول ¸رولا ل¯ ىلع يرالا ·-ح ا,
---------------
aa+لا \.سJ aamJrع
··احلا يع
c?اynلا ديبع
لو.-.ع . ·ا.·.س .و لول ~
`¸..ف ¸.ل ه,وص .` -` ا,ا='ا
:.` .ي.' ›·سر.· Ž.او· ¸·وق
`...لو ¸.لا.=., ·ا• •.ا·و
.و.,' ..., ¸Š..ق. مي„ع
..´.س. ¸.· ¸عو.·· ا·ا,ن·
_.ل.·ا..` قو Ž•' ليحرلا
.` •. Š..لا ا,,ا· لوصولا
.ق.فر.ف لسار 'ا., ا, :لوسر
`ر.•.ص'.ف ¸· `¸ ر ·لا ليلقلا
¸.فر.~و ه.ن.· ر´ن.· ليل·
ى..حو و.ل .ر.• ا,ن· لويس
75
ل.Ž.•.' راع `¸· اوا· ·اول·و
لو.سر Žلا ر.ع ¸.ع ¸رو.ق
ا.`.·.ق .و· :ر..` ›.ا-ا
ا.ن.ل.•.` Ž–سالا, ¸· رو·'
را...ف `ي..لا ·وح'ا انيف
و·و ·ا.-.لا `¸¯ر,.لا _ا·لا,
لو.سر لا ..›·ر.·.· ¸·وق.ف
او.ق.ل'و ‹ا·ر.لا., ل¯و ¸¸وق
ا.·و .·ا.ع م,` .¯ار.· •.وي-
.و `.او.,.’ ..لا م,,ر• ,و¯`ر
.ا.سر..ف لوي˜ا او· ·ا„ع
ا·¸ ..¯` ر `·او.-.لا ا., ·اي•
`ر.ي.. ›·.,ا.,.· م,ن· م,يفو
¸و.. ¸..·. ·اق¸ا Ÿح
ار.~'., ·.’ن.س.ا ا·ا•.·
:.·.لو' ¸.· ¸·اح., ¸ع ¸“
`....,و ا,ان..لاو `.اقح`·
•...,و .¸ ه.,.., ¸‹ور,
لا.•ر او.·.Žضر ' نل -رص
او.ا.´.ف ·وس.ا.¯ ىلع ا·ا~
ا.·'و ·.`ن.ح. ا. ·¸ ر,• ¸¸ع
`_.ي.ضر `ي..لا ·روق `رو•
لو.سر لا رع ق ان ¯ ·سو,ر
ا.ن.¯و ›·.·' .=.سو ·ار.¯
ا.’ن.¯و .ر.ض.· لا·.·.ا انيف
ا.ي.ف ¸ل-.- ا·¸ :, .¸• ·و,
ا.,و ¸.ل.-.- ا·¸ .,·ا ·و,
..ل.قو `.,ر' _ا..ح' _رق,
–ي´ف ·ار .ر ق Ž¸و-ا :·¸' š
–.ي.¯و `–„ن., را·لا :·لي•لا
ى.’ 'و ل.ق.`, `ر·لا :·لو-˜ا
ا.·و ¸.· ·.ل.ع .¸ لو-.لا
ل.•.'و ا.ن.`. · 'م·ا ل,لا
`ر.ي.·.¯ لا'ا ..هي,ار ·لو´لا
¸¸ووا.=.¯ ه.ل ل.,· :ل,و.~
م.,.,.ل .ق . ر’ ´ لو.' نلا
ل,. 'و ¸.ع · . ل.ق.`· ليق.لا
`–.` ن..`, م,. ·' ا,ن· لي,’.لا
.او.س م.·.ن.ع رو. € :ليŽ فو
م,..´., ¸ ا,=,ار· ..لوي˜ا
.'.¯ ل·.š ا.·.حاو لي.عر
·.ف .,. ح .ا.,.` , .و لو,س
ر·ا.ح.`, ا,. س'., .و'ا ليللا
ا.,. ,ر.=.,و ¸· م•نلا ليل.لا
`...·.,و . ي.ح., .و لي·
ا.·,.ف ل.ا.ق و.· و' لي..ق
لو,.ق ..`•·ا.ص ¯ر. , لو.·.ف
م.·. ن.ف لص.ا `¸للاو ليص.ا
لو... •·,.,,.ع ا·و لو-
ا..·¸و `م. -..`· `· ر. لو. ¯'
ان.`·.`ض رو ¸· ,وينلا, ..لو-` ع
ا.’¸و ..ا ¸.ف ¸ا.ن.لا لو,لا
ا.`,.ي.., ` سو, ¸انلا لو~
ا.`ن.·و `_..ن., `¸ ل`-.لا لينلا
..'و ا.`.ي.,. ان.,و لي¯
ه.ي.ل¸ ا.ن.ل.¯ ..ح لو,
:. ,ر.قو ا.,.·و., .' ليل•
:.ضو.حو يور., هن· ليل•لا
76
ا·ا.., ¸.ع`. رو• ·ي.و
ا.’ن.¯' ›·.·' ·.·.-. ·و.ع
و' ا.. ' ›·.·' · .ار.ق.ف .ق•ر
لو.`·. ›·.ئاو.ع ا·و انل•ا
و' .¸ ا..ا.. ى-. انيلع
·' ا..' ·.·' .ر. ·.¯ ·ا.ع
•`ر.. ا.·`ر.·' ·ي ىحض'و
ا.ن.ي..ف `–•ر.`· ¸ا- ا,اونلا
ا.`,.-.·.,' `هي.س `¸,ا ·¸ ¸•,
',.,.ي.ف ƒ“ن.لا., رن, ¸مسر
¸..عا.., ه..' `ر.ح ا.’ 'و
ا.’'و `..¯ر. .ا.·ر¸ا ,ر·
_و.ل.ع ¸.ف ا,.ئار• لو-ع
ا.`,.-.·.,' ¸ح.و ·ا~ ¸¸,·
.ق.ل `..ا.¯ ¸,رق ·اع ¸·ر
.ا.¯و `·ور.لا ¸و.ق' `¸· ا,يلع
•..., ¸·ي.ق.ع Ž•·~و اي·
.و.فو.=., ··..لا ليح·و
لو..سر Žلا ›·ر.·.· ر.عو
ا·ا.·و ¸.ع ان..قاو.· :·لوق
را.-.ف ان·,.·., `”ا ليحنلا
..ا.•و انو.ق `Š˜ا ل,,”ا
ا.ن.€رو'.ف ·ل..لا `¸· لو·
‰.·..ف ›·ي.ن.· :ل لو·` لا
`·ا.·.و Žلا.•ر.لا ا.,., ليلق
ل.´.ل ¸.ف ه.سا.ي.س لوي·
ا.ن.ي.فو `¸.· ار.,ا.¯' ليع
ا.·و `..ا.¯ ا,-·` .ل لو`•' نلا
·`.ƒ ,,., ¸.· ·و.ق.لا ·لوق.لا
..·ا.. ¸.ف انŽ~اوع لوق·لا
ر.-.,و ´ل..· هنع لو`·لا
.. رو.-. ‰ي.لو رقلل لي,.لا
·و.ق., ه., ىل.ع ¸انلا ليللا
.ا.¯و ·ر..لا ¸ ا,·· لي,
¸.´.·'و ¸.ف م···., لو-`لا
¸·و.قو ا.· `ر.ق..سا م· ليحر
.ور., م.,.·ا. ·' ا.· ليح,
ا·¸ م.ل ¸.., ينع ا· ..::لوق'
---------------
لا \.سرل 3دف
QرBر‹ا ميqاربA م]2عم رعش
™.•'. ا,.,' ر·لا ا,ا,لا
¸.ل.~'و ¸اوقلل ا· .·ار'
–قو ل·· ¸,,-ا وقو ¸¸¯
: ل·.ل ¸· .اس للا وح.
ا..ف ·, يلا ق ليق لوق
ا·و ·, لوسرلا ¸وس ا,ان'ا
.ق.ف •ا.• ي·اع.ا ل¯ ح
¸·و :ينيع ¸´ساف ا,احلا
¸.· ·..ا ا,ي.ق.ساو ا,اع
Š..¯ ‰نلا ·´· ا,ا.·
•ر..و ¸· :يس¯· ا,ار-ا
ا·و ·, يلا ق .اص ا,اص
.'و · ر. ·را´.لا ا,ا·.لاو
م.لو اوع, ¸¸ ‹·ص¸ا ا,ا,
77
م.ل' م,ي..´., ليقلا انيف
مي.ق.و ··لا ىلع م·او·
م.¯و ¸.· ¸·.· م,ن· ان,و~
ا.و.’ ن.„.ف ا', ·¸ انص
ا.’ 'و ·.·' .·,.` · .,ا·و
ا·و اولع .', ¸ر.ا يو,`
ل.•. ¸’.ح.· او• •.ا•
•¸.ف :ل ا, لوسر لا ¸
•¸.ف :.ل ··' :, ق .لا·
.ل' ى=.'ا Š- ا,ا_لا
·رو.ن., •ر' .ا·¸ا انيف
·’..ف ·ل.š .او·.ا انع
ار.ف ¸ ¸ا,ر ¸,لا و·,
ل•.ن.ل ¸ هلوا• ا,ا=˜ا
’¸.. لا :’.ح ¸ ا,ان-ا
`هقا·. رئار’لا ¸·و ى=ع
مي.. •ولا ا,·ل, ¸ر=·,
.'.¯ ·ا ¸ ‹اور.ا ر~
¸· ·رو ~' .يل ير·
ىلع ¸.· ·’ ونلا .يح او
•ر. ا,.ل رعا'ا ¸.اي¯ا,
.·..ن.و ئا.قلا ¸.اياح
ا.,.ف `~' . .¸ يو-
...لو ¸‹·ا., ’¸´ل “لق
ى.ل.ع ¸·وق م·رئا., .·ا·
م.,.’ر.·و م,يا.·' او·اقف
·., ¸لق.ع .و ¸ر ¸<ر¯
م.·و.ل.س م,.,' ير, Žهي,'
ا·¸ `م.ر...,' ·و.ق ·ا·ل
ا.·و او.€ا.ع ان·', ا,ا,ا
..·'.ف ¸· م·ئا´· ا,ار-
ا,يل.ع .لقلا _ص ا,احاو
ا.'., . ¸ي=. م· ا,او•
ا·را.ض.ح .·, 'و ا,ار·ا
ني.¯ار., ¸ر` نيح ا,اض·
¸.· .اŠنلا .´ن ا,ا´ا
¸ل.·'و ·Š·لاو ا,اح.لاو
ى.ل.ع اي’لا .ع·و'و ا,ا´لا
م,.ل..¯'و ›.ا~ ا,ااو
م.لو ·ر., ,اض و' ا,ا-ح
¸.ل.~'و ¸ ار•ا,· ا,ا,’لا
و ’..ح لا ¸ •اع.ا ا,ا·
و ر.•. ··ا·لا ا,او·لاو
.ا.¯ .,'ا ..ن, ا,ا.ا
ا,يق.ي.ف ¸· ¸-’لا ا,ارقلا
ا·¸ ا.· ه.’ . .ل.ق ا,ا•'
¸.· .ا ن-.لا ه,ر ا,ار
ىلع .ا.·.ا ق ى¯•' ا,ا~و
رو.ي.~ ¸,’.لا ا-' ا,اع
.ان,و ¸ن-ا ا· .ايا ا
ا.,.ي.فاو.ق ا,···'و ا,ا´س
ه.ل.ئا.. اي, و' ا,ا=-
·’ ر.. .ضا.· ا’· ا,ا'
¸.ع رو’ نلا يلا ·· ا,اح’رلا
.و. =.`-., مئالا ا,الاو
¸.·و ا· _ل`, ر’لا ا,·´لا
¸.·و ير.., م,’ ·. ا,اي·لا
·., ¸ل.ص' ى•ر.`, ا,ا,`,و'
78
•·,ف ا, ’’·ر·لا’’_, ,,`•
م·.ضار. _· راق,.ا ىح
.قو ..ا.¯ م´ل ا,يف .ان·
’’·ا,روللا’’او.ع· م´·ن ا’,ف
ا.·و.- او·او انل ,•و
.¸و .ا.¯ ·و,يلا م´ل ,احص
ا.,.ف ·.·' . ر.ي.- انيف
.·و.,و ا.· م´ي'نس ›·ا,·
.,.ف لا ا..و.· م..'و
ا.'و ·.·' ’’.ا’ ˜ا’’ ىق
·و.-. ¸~. ‹ورلا, فو-
م.´.ي.عار.· راق,'و ا,·ح
من.ن.`• . لوقع .و ا,اوص
.'., او.ق. رحلا ا,ا`·لا
ا.ن.·,.ع .' ا·ر’ ي. ا,ار
¸و .ا,ي'ا اولاف ا,ا-ا
م·و·ي..ف .و او•ر ا,او€
ا·¸ ا.· م.ل ل, م´ن· ا,اض·
¸ق..و ¸· م´يلح ا,ا·’لا
·ا.•.` , ل· ¸.· ¸•, ا,ا-و
ى.ل.ع ·را.€¯ _ض ا,ا¯’رلا
ه·..ص¸ ·ي-ا .' ا,ا.`
---------------
Qدئا]ق \.سرلا Œرع نع ?وrللو
ساف ل¯ ¸ع ‰نلا .و., ¸.ي.ح
·اح'ا •وف لا ..ح., ..'و
·راو'ا ير€ ¸ا.ي.ف :.·..و
ئالا نع ¸ل˜ا _ي.. ..'و
قا·'ا •وف .ايل·.لا ى.ل¸ .ر.صو
قارلا :ل ¸, _ا.ي.ل.لا ر.,و
·¯ ل¯ ¸ لا.·.·.ا .را.س ه.,
يصاق· لينل ىقر' ¸ل :.ح..,
ا·..لا و.·.لا ر. ه., ·و·'
ئاو·لاو م·ا·¯ ¸ ·و.ق.لا ى.ل.ع
لاولا ل·ف هل.ل او... .ق.ف
.حاو.¯ ل.¯و ¸.ا.,ر' ·.€·.€
··ان· هي ¸ع ¸.,ر ..·,.ن.
ئا´'او م,ي· ¸.ف او..¯ر' .قو
فالاو ان˜ا رارح' ه.ي.ف م.,.ف
·ا•و ¸ح ل¯ ¸ او..ف' م.¯و
79
ئاو'ا لضف Š· ا·و·=., م.ل.ف
عاوقلا :ل لور., ا.ن.·· ¸.·و
··لاو ىس.ا, ¸يع ‰. ا.,و
ئاولا ل¯ .¯رقلا ™.,.ن.· ¸.فو
ل اق'ا ·ا·• ايلا ا.ن.ل ..ق.ل'و
سا'ا ارقا, ان.· ى.لو' م.·و
·ا·لا ·, .ا.,.ا ..´. ¸.·و
,ا·'ا ¸راع .-ض م,•ر ¸.·و
·ا• .و€ ير, ´‰.ق .ا.•.ض'و
صاق'ا ر, ..ا• ا.,.' ¸و.س
فالا ¸ر·., ·ا.ن.•'و ·و.ل.·
•ا'ا ل¯ ¸قلا., اور.·· .قو
ئ.ولاو انضرع ¸ اول.´. م.¯و
ئالا .اي·ا· ا,..·· ر...·و
عالا ·, ل.لا م.ل م.€ ¸.·و
حا• ل¯ ¸ ¸-ا –يس ل..ع'و
•ا·.ا ليلس ¸.· ¸.ح., .ا.´.ف
·ا _¯' _قلاو ل.-.ع ى.ل.ع
ئا-ا ويلا, اني ¸..ح.ن.س
·ا- Š- .ا¯ .ق ي.لا ‹·.ص
·او Š- ·ا.,.او ¸.ي.=.ح.,
عاولا ر, ا.ار..· رر.حو
ئاق وع ¸ لا·.·.ا .را.س ه.,
سا.ح .ار.´.و ·ار.•¸و ·ار.ح
ئا·لا لاو~ ا.. ¸‰.ل.'.,
صاق ل¯ ¸و· .حض' ·.~ر.قو
صاو-ا·ر• .اŠ˜ا ‡=`, ا..¯
ئا.قلا –صو •وف ا,يف لح ا..ف
,ار'ا •و., ¸.ا’ر.ح.ل `_.ي.,و
80
عاص ل¯ ىلع لي´.ن.و ل..قو
•ا·و ¸<ر¯ ¸· .ح.صو ` ‰.ي.'
·ا _¯' .ارو,لاو ·و.ي.لا ى.ل¸
·واس.ا مس .ا.•لا ¸· ى.ق..و
ئا·لا .اق,و.لا., ا.ن.ف.ق.,و
ئار=لا¯ ا·لا •ا.~. ا.ر.صو
قاح ·ل·.س ¸.· .¸ ..' ا..ف
ئار”ا .-و .ا.,.,و .و..,
ئار˜ا .اعا ا.ن.· :.,..و
ا'ا ل¯ •وف ل., ه.ل ‹..,
لا-لاو ى·ولا •ص ى-ا لا.•ر
ح·· .ارفا ا.ن.ي.ف ي.لا ·ا•و
عا,.ا ¸,قا-ا ¸·., او.ا.,.ل
صاق'او م,•ا¸ ¸ ·وق.لا ى.ل.ع
ساف .ل• ¸· ·ا- يلا ا,.ي.فو
·ا-و ¸را• نلا راح., ا.,.ي.فو
.فار ر.€¸ `.فار ¸.ا.· را.,.'و
فاولا ·و., لا ·و.,. ¸.ح.و
·راو· ¸· ه•اح. ي.لا ل.´.,
·ا'ا _ي~ ¸ ا,يق. ى.=.-
صار'او ا,ع·' ¸ ¸ر.ا ¸.·
ئالا ¸ ى=.'ا انيف _..,و
حاو ل¯ ¸· ل·لا •., ¸.´.لو
لا- -'ا ¸· ا.حور ا.ن.ل ·ر.
''''''''''''''''''''
دل.Oا 3رI• /
لو'ا ¸ر¯· ¸ يواضرقلا –سو, رو¯لا ا,„ ... ·ي··س¸ا .اسان'ا ئا.ق ¸· ·ي.قلا ··
·اع –,رلا يونلا 1370 , .· 1950 .ا¯ ˆلا ·وعلا ·ل- ¸ .ر قو .. ·ر·اقلا ¸ ·
81
. اي, ¸سو ·س ·ي.قلا .اي,' _لو ... ·ر·اقلا ¸ ر.
اا-' ·ار¯· ¸ .لقلا ¸· _صو ااح ر·لا ¸ ¸´ف لوسرلا و·
اا,رع .ا¯ ا· رونلاو مل·لا, ا¯و ¸·ا ايح' يلا “نلا ¸ر¯·
اايع هيف اولšو ·ا.ا .ا, مع ى•لاو ·ا· ر-ف ل~'
اا,¯و اراح' ·, ·ا·و ··,و .ا·· رو., ا·
اا·= .ا¸ا ون, هيف ر, , ه, ران· . ¸يع ر- .و´لا
: ااي- Š· هيلع Š´لا و=, ا´ž ¸رولا راص قو: Š•.لا ل,و
ااي•~ ·اž.ا م´ل ىلع ى•=, هف ر·اف .وح ·ورلا ·لوف
ااوعو اي•, ¸رولل ه,اي' .ر¯ هل·· .وح ¸رلا ·لو·و
: .اŠ .او¯.ا .لص' ·لا,• : ا·رفاš' ايلا .ع ·يحو
: اا,رو ا´لف انل لسر' ·ا,ر ···, ر-ف .' : لا~ ليللا
اا,رعو ا·ا-ع' لا ¸¸ ي,, اقل,· را-'ا انس ‹. ·ان·
ااونع يحولا هل .ا¯و ا., هل .ا-¸ا .ا¯ ¸· .ا¯ ول,
اا¸ ·اوس ¸' .¸ , ل· . ·يساوس ااو-¸ ¸انلاف _¯ .
ااو اي ا,·' ¸· لق ·ر-ا, ميلا ¸ هوع· ·وق,
ااوضرو هن· ¸· .¸ , _ , ا,,ا· لاو ا,,ار مللا
اا¯ر, را€ ا,· _و'ا , .و ا·,ل• , †,رلا . ا‚ا¯ر, .ر•
اا·•' –ن·لا, ا,قر- اولواحو ا·ع ا··ض¸ ا·لا ·ار' م¯و
: اا- ¸· ل¯ ¸· ا,سراح لاو · ا,·اص ¸~رلاو •ر-' : ا·او
:· ااŠح ل¯ ي,, لا ¸· ¸حو œا·ر,' .ي,œ ¸س لض ل· ·'
:· اا¸ لا ¸ل- Š- ا‚ا,ر ·ر-ا, .ا·=لا ل. . –ي¯ ·'
ا.ا هال, ¸ ·ويلا ,ا·لا ¸ ·ل·· ¸·او ·,اورلا :ل
ااول' ¸ا-.ا .ول ا,· ح· •وضو'اف مس.ا –ل- .¸
اا€و' .وضا'ا - ق .ا¯ .¸ ·ل¯ .او·.ا او-ا ق ¸انلاف
اايص ¸·ف¸ا و· للض, ا¯ هللض ا·اوق ·, .·لا
.ا,رق .ا~و.ا هل .و·ق, م·ر ¸سر´لا ا· .و¯ا-او
اار¯ ·ويلا و,ف ¸لاس ا·' ا,ل·· ايسورلاف ¸رلا .ا· .¸
اا·ور :,ر·.ا ¸و ,يل—.ا ¸ اولاف .ا·ورلا ·لو· ل, .او
اا·ور ·.و·و ¸ل¯ ¸- ¸ هرو.ل ر„اف ر.يق .· .¸و
82
اايح رحلا ¸ و· اوو´, .'و ا´ž ¸رولا ىق, .¸ ل´لا ·سايس
' ' '
اا¯ر' ¸حلل و· ¸, ¸·و ه··, لا=,.ا .,ر ¸· Š- ا,
اا-رو احور ¸رولا ¸, •وض م·Šس .احص.ا ¸· ·ي• .ل-
ااح¸و .ع م,سايس .ا¯ ·~ر·و ار, و,حوف .ا¯
ااي·و ا,ار- ¸,لا او,را ل, ·ح·و ا·ارو' ¸,لا اوفر·, ,
اا·ر, ر·ا, - ··سايلا ¸ع ل.ن· ¸,لا .' ¸š ¸' لقف
·اا·ر ر,لا ¸ ه,احص' .ا¯ و' · ···وص ‰لح ا·و, ~' .ا¯ ل·
·اا=لس لا لوسر Š· .ا¯ و' · م,·•ر· لا .ا¯ Š· .ا¯ ل·
اا,ي· ¸ا-·ل ¸,لا †ص'و م,لول اروس· ¸,لا ىض· ل, .
اايل ·اضر ·_”ا ¸ل·يف و,ن,ل ر´, ا,' “نلا ىضر,
' ' '
اا,'و احاور' لا ¸¸ اوعا, ·ئا=, ا .~ لسرلا يس ا,
:·اا,ر ·ورا-ا قو : .و –ي¯و اوقو .و اولض اف ¸لا او·اق
اا- ¸,لا ر. مع, ¸انلاو م,·· ¸· ¸,لل م,,رض او=ع'
االسو اراعو .·, .·اص ¸- ىلع ا_ص م,,رض او=ع'
ااو-¸ .ا·نلاو ¸,لا ىلع اوا, ··ف'و ا·اوف' .-ا ىلع اواع
ااوع' Š-لل م,فر· ¸انلاو هوع· را.' م,فر·, لا
ااسرف •ورلا ¸ م,فر· .ر-او ه·-· ·اع م,فر·, ليللاو
ا¯رق ·ورا-ا ق ¸´لو , ا·ور .و هننق ارف . م·روس·
اايح' .قلا لض, انيح ,, .¸ ر, . لا ¸ل- Š- م,يع•
.ا¸ .وي- .و .و=ق, . و,فا· .لا•ا· ..œ_¯ا لاœ
' ' '
اا·و .اعا¸ او·سو' م¯ ·للض· ا,ا,ح' لا ¸¸ و´
اار´و اي•, ¸·ا ل·' .و·,, .· _' ¸· ول' انيف لا• ا·
ااونعو اžو م· •انلا ىحض' اور·¯ ··ي لولس ¸,. لا• ا·
اا=لس ¸-ا, انحاو , انق,ر~ ر'و , ر.اف , انلš ا¸ .ر ا,
ااضح' .و´لل †و ,اي¯ انل ي´ .ا·و´ح :يل¸ او´
اا-و ا,ار ر,·لا يو· ¸و, ·,'و .ااح و,لل †ي
83
ااŠح رالا .,ر· ا·اف ¸· · ·قل•· ىق ¸·ا رول اف
اار¯و ا·ا-¸ ¸,لا ىلع ا,رح ا,ل·' .و·ا=لاف , ·ر. .ر ا,
ا.ا ر.لل ¸-ا ¸ح.حو ان-ح _,رالا ,' ق ·وق ا,
اا·ر,و .ا·ر, –ل¸ ا,قصو انوع· ¸·-¸ ىلع انق' ا¸
ا¯š ل¯ يور,و .او'ا ¸ي- ¸ر• ¸,' .ا'ا · انلقف او قل
ااو-¸ لا ¸ ا· او·-يل .حف ·· · انلق ,¸-لا ¸¸ ·اولاق
:ااع' ·ا- ا· ررق هيف ر·,· ·ا· ·انلق ,رو=لا ¸¸ ·اولاق
اا,' هيف يوق –ي.'ا و·و ان' هيف ى¯, ىل.'ا و,ف
ااي ¸حلل ا·ا• ,··و ·¯ر·' ان• ان·اص ر´··
:ااس' رو=لا .ا•, ول.ا اوض ··,ر' •وف ان· _”ا او·رح ¸·
:اا, .ا·¸او .-ا ··ن, انل .ا´ف , اقييضو ىن· ·و·ار
اا·¸ ·ا·, .' :,ر .او ه, .و .' او.ا رو=لا و· ا·
''''''''''''''''''
اe7^6 A sلا o\.ee< س;J ا;^;J% re9 ع; 4s
Ž·ا„ع ¸ لاو.` · ' ..` ح ¸.Žا·` ''' ا.` ¸ Žلا لو..` سر ار .` · Ž
Ž·ا. ح ¸.,ƒلل ا..نا`س .'. , ''' او·ا. و ` . ا· › ·.`· ' او.ا· '
Ž·ا`.لا .` ن ع `. وا. ·ا.ن`· ''' `¸.´ لو ’ ر. س ا,ا.` ع ' `م`· و
Ž·ا·` نلا ل.‘·· ه. سا, ` _.`,و ''' س‘'ر ' ¸` , Ž.ار' لا ¸ ف `•`· ف
Ž·ا -ا, ر` ق ¸ا.` نلا ¸و` , ''' .`, • · ·.` سŽ¸ا ¸ع` , `ر -¯و
Ž·او ' ·. , .و.. ·,‘ ل, •·ا. ق ''' ·. ح :.‘ لل ا..ا · · .`و ر ,
Ž·ا-ا, `ه. `' .` ر. -ا `نع و ''' رو.ق` ص ` م.` , ل¯ م.‘ ل`لا ·ا ·
Ž·ا.ا ل.`حس ىل ع اول` • `قو ''' ¸.ا. ي ح ·, ¸و.' نلا .وسو`,
Ž·او.` لا ل‘· · ¸ .` · ·, مي, ''' .,ي انل راص ل`ي`لا .ا · ·
Ž·ا·للا `•.`· , `ه. ·اص ¸_.ي ن ''' ¸ م.` سر ل `ه. ,‘' . Žلا لو.` سر
· ·„لل ر.`, • Ž.ا.·Ž ¸ا _. · ''' ¸ي . .و`· : ,` •و رو.` ¸`.
· ·`لا, ل.ف`ر .ا.‘¯'رلا :. , ''' `. ح`ض 'و ¸‰` ي ق `¸ع ` ر‘ ´لا لا, ف
Ž·ا ,' ,لا .` و 'ا ىلع او'ر. ¯ `قو ''' ¸ ف`, Ž·ا`• .ا ¸ف .` ·ا ا· و
84
Ž·ا· ` ¸.‘ف .او ى„.لل او.`عا ''' ا. ,ان 'ا .و. فا-, . .ا.
Ž·ا,` لا ى. ·` ر· ى. ل¸ ا.,` ·` ق' ''' ´¸.· .و`· ¸Žحو`ر و ¸,' ·اف
¸· ·¯ او.·Ž - ى ل.ا `.` · `س. ''' ل.`ي -و ` · ر ¸ل .ا¯ ` ق `و لو
Ž·اي`نلا Ž ا.ق,Ž ¸ ¸.لق ¸و. س ''' ·و.` `ه. ل ‹·. س . `¸.´لو
Ž·ار ¸` و. قلا .ار و ا. نل .` ي لو ''' .` يس Ž`•لا `و - , ان ل .` ي لف
Ž·ا,ƒ ا ƒل.¯ `¸.ع ..` ' `ه., , ''' ¯ :. ·ان` · ‰` يل ل`· لا لي•
¸Ž·اق س `¸· : ض` و ح, ى` ' ‘.', ''' .·` و , Žلا لو.` س ر ا, ¸.Žئا
Ž·اŽ˜ا ¸.``ح ¸ ·لا .ا ع ` قو ''' ¸‘ ل - ل.`,ولا و ¸-`ر ' : ح`,
-------------------
6"% No=ن<م s pن% م Ž0م; د6 ب Qs?.< u <'; ع ا;B
. · .ا و •·-.ا و Žلض لا ىلع ¸´,او ''' . ´ن`· Ž:ن· ¸ _· , يŽ ·و` • `¸ ع ا,
_ر ·لا ى=. 'ا `.` س Ž.و´لا · ي.` · ''' . „ع ق ŽهيŽق` . _·` لا ¸·Ž ر ساو
. `نلا رŽ ·ا~ ¸` 'ا ` ¸Žا·ا, ''' ا ن لع او`, ,, ساو ¸·ا ` “ او'س
. ض •لا · رو € ¸.,ر ق ¸ع او`قريلف ''' ا ض · او`ر =ساو او`, ,, ساو ·و' س
. ´لاو Žلوقلا Žرو` • و ¯ ح ŽقŽ حل ل ''' ا· ' `·و' ق ¸·ر` • 'ي ' م`, -و ا,
. ح ر ¸· و ¸ مل س ¸· Ž¸·.ا ‰Ž ل- ¸ ''' اوع · Žهيل ¸ اوا ¯ ا· ¸,' م`, -و ا,
. · لا ¸· .•يص ˆلا ·و` ع` ولا ¸, ' ''' ` · ' .ارار قلا ¸,' `· ' .ا راوŽ -ا ¸,'
. ل'.لا يŽ,اع ¸· م ,Ž ,ر· ىل ع ى·' ''' ` ¸· و Ž·و` , يلا ¸ , · لو`· ا‚ ' `· '
. ر ·لا _· .¸ ه , .ا `, ا‘ل س ''' `ه ل ا' و ¸ .اراو ح ¸· ا· ا'
.ق ر`· •ي· او-'و را` .ا¯ ''' ¸ · حل.ل ا•قيŽق- ·و ,' Ž‰· .ا,
. ,`رلا `مŽل„`· ا ,ن ع لا• ¸ · نح¸ ¸· ''' `م`· رو` `ص ¸Ž-` اŒ او·اف ·و يلاو
. ر ”ا¯ ¸Ž ·ا=لا ¸ `. ق ·ر ´لاو ''' .ر , š ق .ا ض• لاو .ا, ق قŽ -ا
. ·¯ ¸ع Ž . قلا لا حر ¸ر-', ىقل ' ''' ق ` †Ž.`,و ¸ ·ا·و ' · ل, ¸Ž`,
. -ص ¸و ¸ _ر· ¸ †=`نلا او`· -ساف ''' م`, و-¸ Žراق,.ا ·ساس ه , ¸ر· '
“ Ž¸ر · , و' ¸¸,, او -سا ·و , ''' او€ر ¯ا ا· و ا نيف ا›قŽ €و· او`قر, ,
. و' نلاو Ž .ا``لا ¸و Ž.ا -`رلا نع ''' `ه ل`· ,` ا.و· لا ا نل `¸´ ل
. ر · ¸¸ . ق .و Ž هيق ¸ر ' ''' . ` ه‘ ¯Žر` , `ه` ل.‘=, ¸· و را• , ا',ر
. ل •لا ¸· ى- ·ف ¸.= - ƒل¯ ¸ ''' ا `رŽ صا و ا نيŽفا¯و .يŽ -ا و` · و
. ر ~ ¸· و ¸ ‰ ' ¸· ر·` لا `: حض , ق ''' ا· و ¸ مŽ•ا س ¸_· , ¸Ž´ ·و يلا
85
------------------------
dا.eR le12kاو ليللا •eبD
.·.لا ¸و.نلا ىل.ع ¸او.و ''' .او.ض' ..-او ليللا ¸.~'
.ا..سو ·.=.ي, `.`ر. · ‘قاو ''' ¸ .`,.`· را.=·'¯ `..· •و··و
.ا.,ولا ا.,.يلع ى.·• .ايسار ''' لا.•و ا.,.ئا.Œ را.ح.,و
.او.· و' ا.,.ن,,., .ا.· ‰يل ''' .و.ض· ر.· ر.· .ا.حسو
.ا.· :لا.ن· ا.·و ى.=ع ¸· ''' `حق Ž.ا.ض·ر, ¸.ل=. م.·
.ا.ي-ا ا.·ار..عاو رضلا ا,· ''' ¸ور., رو.·,لاو ·رولا ر.„او
.ا.,.ح ¸و.لا ¸.· •ور•و ''' ¸وا.· ‹و·و ل.,.· ر.-
.ا•و.• `. و. ‘ لاو ر.لا ¸-او ''' `.` ر , ¯ا .الا ¸ ‰لا ¸· ا·
.ا.·.· لا.ق, ا.¯ ¸ا.' ¸· ''' و´, ·.=يلا ىلع ر. ل.¯
.·.,”ا ه.., لو..سرو ''' ارا.,• ه.يلع ¸.·, ا.,.ن,·
.ا.,¸ا ¸,' •وض˜ا ىضر –ي¯ ''' ا.او.·و ·.ل.· ىضر. –ي¯
.ا.,رلا ا.ا,.· .قو ,.ع ي' ''' و.,.ل ر.·, ¸ ¸.-و ر.. ي'
.ا.,_´لا ا.ن.,و.€و ر.. ي' ''' ي•ا.-'ا ا.ا..ن·و ر.. ي'
.ا.يلو.او .ا.ي.ق..ا ا.,.,' ''' ر.=.ق ل.¯ ¸ .و.ل'ا ا.,,'
.ا.يل·لا م..'.ف او.ل. . ''' ¸·ا.. و.·لاف م.,لا او·س
.ا.ي..او .وح.لا.لا ه.,رح ''' ل.ع ل¯ لا..نلا., او.ق.ر'
.ا.يفو.ا ا.,.,' لا اور..او ''' ·,.عو .- م.´.ص او.حو
ا,ا.س' لو.سرللو او.نيل. . ''' ا.,ا.ع او.ص .ا.-ن'ا او·~اق
.او.` ·. ·را.·و .و.=.-و ''' .`•` ر. ل ..سر ا.· ¸¯ر..ا·
.ا.ف ه.~ ¸ر.·ل ¸رع ل¯ ''' ا.-و .· ..ل ¸¯ر..ا·
.ا.·و ·.~ر ر.•.لا .ئا.ق ''' ا.,ار.لا Š- ¸.يلسر.لا .يس
.ا.قرو .·ر.· ا.· .ا.حصو ''' ل¯و لو.سر.لا ىل.ع _ر ل.ص
---------------------
9م; :•2لا > ل9ي6u 6ر& 1S N$لا >c;رe9 م< ‘ ا;B>
`م. ق` نلا ,.`· ر ··ا` لا ,.`· ر و ''' ` م-'لا ل`ي • ر‘ ´لا ·ر.` ·` • ا,'
`· . ق لا `ن` · ل.·ا·` لا Ž.` و.` سو ''' ل`و` س`رلا Ž.اع ` ¸· او`· -`, `مل '
86
`· ر..`-`, ‘.' `ر. لل .¯ ا. · ' ''' ` ¸, `ن , ‘.' م.‘ ل„لل .¯ ا. · '
`م. · .ا ¸`ي , را.` نلا ` م.` `·ر` ض 'و ''' م`, ر ´لا `¸ `نلا ¸` -, `م` `ر -س
`م. ' `·`و. ~ ¸` ي`ي`نلا ·ا.. · ¸ ''' ى =`.` لا., `ر` . · ا, ',` , '
`م. , لا ,` · ر و ¸م.` ,و. ق ¸ ¸`,· و ''' ¸ ر.`ي. ¸¸.ل`- ى.ل ع ل`و` سر
`م. • ل ى`ع ' ل`, - لا ¸.· .` ي ن, ''' › ·.`و ق`و. · .` `س' `™.`,و` ر '
`م,' لا .` و € ر` -'لا ¸.· .` ل ''' ¸ل,.` · · ` ¸ف `ر` لا ¸ع .` ن ¯و
`ملق لا م`سر. , ·` و` .` حلا ¸`. · ''' ¸رو. لا `¸`ي '¸¯`ر . ا`لاو
`م. ل.ا ا. ن` يف ل.·` و 'و ·ا. ض ر ''' ا نل`·` · ى =`.` لا ى.ل¸ .ا س'
`م. يق لاو ¸.` , لا ر` و.` ن , `. لح ''' ¸ ·`· ' ى ل¸ ا. .` , س ·` .. سو
`م. ق لا .‘ ´ و ·` و.`,` · لا •‘ق ن, ''' ا. نل`·` · ى ' Ž·ا. `· لا `_`و.·و
’م. ل ' `. ق ا.ن, `¸Ž او.` لا لف ''' ىو. لا ا·ا. · ¸.`,`لا ·`· ' ا,'
`م. يق لا ·`ر. و ¸و.` , لو ¸ ¸‘ قر و ''' ¸ ·.ل‘ · ى.لع ى`,ر. .ا
`م. ي`لا ¸.`,'و .ا. ,Ž¸ا ¸.`, 'ف ''' Ž.ا. نŽا لا · `• ى.لع ى`,ر
مص ' ¸ر.‘´ ف .` و` س ا, لا·ا . ق ''' · ر.`·` • ان.ع` ر `¸· `ر. -` ,'
`م.·ƒ لا ¸`, 'و `·` و.`,.` · لا ¸`,'ف ''' ¸و , لا ر` ح, _`و · ى. لع ` م`` 'و
م¯و لضفو ر-فو ر.و ''' `م. ´ ل ´, ع ¸` ,`لا ¸ ف او`,`و` ف
''''''''''''
’م. ~' ›·.` يلو ¸ م.‘ ل š ر` ي.Ž•ا,· ''' ¸ ر ' ا·ا· ¸.`,`لا ·.`· ' ا., '
`· ر `ح`لا ا.نن` ,· ىل.ع ¸.` ر. ح, ''' ` . ·¯ ` ق `ر` لا · •`و.· ¸ ر '
`م. يق لا ¸.`,· ¸`,`لا · فاح ى لع ''' ` . `ي - `ق م‘ل„لا ·•`و · ¸ر '
’م. · و ´ م. · .ا.¯`ر` , لŽ•ا. •` ''' Ž.ا ,Žوا, لا `ر.` • ىل ع ` ¸`حو
’م. ' `و` .` , ر` . ‘ل ل .¯ ا· و ''' `¸ ل.-.`ن, ‘.' ل.`يلل .¯ ا· '
`مل„لا ¸Žحا· ¸‘ل-لا .` يس ىلع ''' ¸ عا `و` . · لا .,.ف اوق` يف '
`· ر ´لاو ىفو. لاو ىق' لا Ž _ا.و ''' م` ,ر ´لا ` ¸`نلاو ¸`, لا ل`و` سر
’مس Žرا`نلا ¸فو ا•را. · ر.`ض 'و ''' ¸ عا `و` . · لا .,.ف اوق` يف '
`· .` نلا ¸.`يع ` ¸ف ه , `ي و` , ل ''' › ·`. ح `م´س`ر · ` ¸· ` ·`و. =`ع 'ف
`م. ل ف .¸و ¸ ‰.‘ و ¸ لا.. , ''' ا· را•` و ' ‰‘ ` نلا ¸.ع او=`حو
----------------------
QJا.eeeeeeeeeR ST.يللاو ; ر6 U9 شS <VP ي=لا
87
يس ¸ع ›··ا’و · ''' يراو.........ض .ويللاو ر ,` ' `–يلا
رار............,.ا
·ن- `قاف ''' ··' :و· رار..............ح.ا ئاق ا,
Žرا´لا ·حا............س
Žرايلا ·و...............=س _¯ر` Ÿح ''' ضا· Ž:لا,'ا ™” ان, `.رضاو
Žرارح.ا ·....عرŽ , ·اي-ا ¸,ف ''' سر...=• و-ا ان, ¸حقو
,Žرا......ق,.ا ·و-¸,., –ي´ف ا ن· ''' اور· _ول·لا ·ورلاو `¸رلا
Žرا’ ”ا ·.....ضق, .رص ..او ''' • ·قا~ ···ا .ض- ق `·`ر ·
Žراع.ا `–صا.....ق :.´ن=-يلف ''' ي,,- .يل.لا .ن, ا, `·`ر ·
را,سا ¸و ¸ه ل, ¸ .ا...„·.. ''' .لا م„ع', ¸ئ,, ل· `·`ر ·
.ا........يل·لل .......-لل ''' ¸رولا ·اق ه', .......لع ا· و'
Žراع¸ل
¸ر`• ‰يح .ا¯ .ر......•لاو ''' ¸ ·يسق ¸·راضح .ا............ن, ىلع'
را·
Žرا´ف.ا _·,....·و ى..,نلا .ر ''' ه', `·ا„ ·لا ·س·لا .......,
Žرا·•.ا ...,ا~', ه·و..........قل ''' .ن,, .ار˜ا ¸ر.ا ى' ا·¸و
يرار·و •ر,• ·اي-ا .ا......· ''' هئا=ع ر...ي ¸· ا,يلع ¸ر•و
راح لا, ‰يلو .و...لقلا ر حس ''' ·ر•·, `‹ا.لاف م...........’ ا·¸و
Žرار• ¸¸لح• Ÿع' `¸.......فرلاو ''' هلق و,•, ¸فرلاف ا,.........· ا·¸و
يراوع ‹ا´لا ....`ض ق م· ¸·ر, ''' ى·ولا لا=,', ايلا `†...........الا
.ال„لا ل.............` 'ا ''' ¸ رر- .اي€ ايلا `‰.........ل'ا
Žراو.ا,
¸·,و.................. ''' ¸ ·,ا· ¸و- ايلا `.......·اولا
Žرا´ف.ا ·...
Žرا-لا ·=لس ا·ا,ر ......´ح ''' ¸·ل,و· `–ل' `–ل' :,ان• ي
Žرا=-.ا ¸· فو- ¸·سو.....س· ''' ¸ ··اع `–ل' `–ل' :,ان• ي
Žرار.او رلا ·ا...يح .فاع ''' ¸ ·رح ¸‰ ل¯ :,ان• ي
Žرايل'ا ·..·' ·,_لا Š- ا, ''' لا لوسر ا.., :,ان• ي
88
--------------------
Jا2’ اB p“دم
,·ي~ رعا, _و,ا.لا ¸,لا .ايض - ·ملق,
¸,اع .و´لا ¸ :'ا ل·· ·ر¯·و ¸ئاو ولح œرا-œ ا, :-·
¸,اس ,او·لل .¸ .' ا·و ·,ايض مع ‰لا .¸ .' اف
¸·اس ¸ر·لا ·حاس ¸ ا· .'و ·عا و•ر'œرا-œ ا, :ح·
¸ا·'ا Šن'ا رلل :¸و ¸ض :, ˆلا ‰لل :,ف
¸فا· و· يلا رحلل :¸و ·~رو ·و•ولل ر-ف :او
¸·ا -'او ·ا,.ا انل .·ا•و ا,سوع ·, لا·.ا .
¸ئا-ا ا,ن,• ‰' ·ا,'و ·ي~وœ.ي-اœ ر¯· انل .·اع'
¸اع ل•ان'ا :يا· _¸و ·يح .ا,ر¯لا :ل ¸ن,
•را~ ليللا ·´لح ¸ ه,وح' ا· ا¯ ’¸,لا ا·¯ر' او·
¸ئا ·ان··و ,.اح, ر· .´ح رعا·و ا,ل-س ق –~اوع
•·او ··نص .¸ و· اف ال´ .¸ :·, , ر·لا ا·¸
¸ئار .ا'او ,.ا'ا .ايا ل·¯ ·قر .ان, .ا¯ ا· هل~'و
•·اص †ئا'ا ¸ ر· ل¯ .و ا·ا _ا·'ا ·ار ¸· ل¯ ا·و
¸ئاوع م,ن· _يللا ¸ لاح قو ·را¯' ·اع· ¸· ان,'ر ق م¯و
¸فان'ا لو,”ا و-- ا¯ ‰يلو ·لو·و ¸,· ··س¸ا ا·¸ .'
¸فان'ا .¸ ‹·ص¸ا ر´ن, .و ¸فو· .¸ †.نلا ¸, .و
¸فاو· •اا .ا ر.نلا اف ,~' ·,ار,.- ا·ي~ اوو´ف
¸فاولا ·و, .' و•رنل ا¸و هل ··وع ¸· ··س¸ل , .و
•را, ‹. ا· لا ··س هيلع ·وس' ¸ح' لا لوسر ¸ م´ل
------------------
رPبد4و ”ر• Ir4 6\.سxرلا P"#
Šسا ¸,لا Š- - ملق,
ا·`ر. _يف’رلا ¸·الا هŽعر Ž ,و ا, ‘`· ~' ي`, , ل·’ضلا لا•
¸. ·او · را´'ا ر ه ن,Ž,و `ه.` -`, و· يلا `¸-ا ر , š' `ق
89
ا. , `ق ا’ ل •·.-.ا ' ' ‘ل, .``· .ا• •·-.ا ·Ž را´ ل
ا·رو' ` . ق `ه.` ‘ل ق ¸ل`ض ف ƒل¯ `¸· ¸و ح ,` ن¯ `·`ر` ص ¸ م‘ل ع ƒ ل¯ `¸·
ا·ر‘` · ىحض' .`و ´لا ¸ `ه لا¯و ›· .ا..ض¸ رو` لا •اف `ه لا~و
ا-`عœ ر.` ي` - ¸حœ ›.ا• `ر ` -, ,و اي'لا را-, ل `. ‘ ل, `م ل
ا..`-`س . ر.‘ ´` ه لل ان`·ا-ف ›·..~ ر .¸ Žهللا ا..ا• ا·
ا·`. `· .ا¯ ·ار`¸ا ·‘ ل„Žلو ,·ا-`· ·اق .ا·`ر لاو –`يلا,
اا·`· .ا¯ ر.‘ ´لا, ي لا ىح · ر` .ق ··فر , اي’لا `ه ل `. ,
ا.’-`ن ف . ا.ن,ولق ه` ي=`. .' ه..` ,ر ` ¸· ى =`.` ل '¸ ح, ·ف'
ا,ل`و · او·اق' `م ´لو . ` م· را ´ل ›·.ل‘ ح او·اق' `ق ¸¸ا ' `¸· ` م¯
ا,`ن`· ·.يض`· · Žلو· .ا,¯ ¸ .`و ´لا ان,'ر `قو '¸ح.ا و,ف
ا`ح.ا لوس`رلا ى`س.ا `ر ¯‘` انل ¸ر.‘ ¯· ان` ح ل`و · .· ح
ا·ر..·' ر·و ر‘ · . ه لا·Žفو ه. اص ر.‘ ¯, ¸ر‘ ¯ƒلا ` ·` -`نف
ا.‘ ق 'ا ¸` , ¸اس¸ ر` ي· ` ¸· ا..ن ·او ·` ح'ا راو' .¸ض و
ا.,`ر ع ` ق ¸ل` ح· ¸ ان·ا•' ير. `· ,¸.ا-’ن , ‰ يل '. -اف
ا.’ح`· ` .. ح' `ق `¸· ا, ', `مل ¸· لا,• `¸`ي ع . Ž ¸ا’نلا •`· ل `•,
¸ 'ا لو~ ا,, _' ه.. لا· , ا.نŽ يح •ا’ا, ·.` ح'ا `•`ص
ا.•و' `ق ` ¸· `. ح'و `Ž•و`· و· ا..نŽ ·¸ `..` ح •وف `ول·, `. ح.
ا,•` و 'ا ان`· ~' `ق ح' `.` ح ¸ ا..ن’ ¸و .`.. ح' `¸ ل '.. ح` ا¸
ا. لا `ه ل `·ا,لاو ¸‘ و ¸حور ˆ.-,`· ¸ ` ه' حو . `.ي-ا و,ف
ا..· ` م`·اقل' ¸ح ·` ح.او _ › ·.عا :` ن· هللا `و•ر. ¸¸
ا·ر` و. 'ا هيف .ا¯ `·` ر و `¸` و -اف ا.„لا ·و, › ·ل`, انيلع ` •ف'و
ا,.حو`· هل¸ا ى•ا `¸·,·ا· ¸ ·...’ي´`· ¸ · ي- `ر` ي- :` يل· ف
ا·`ر.•`· ‹اص ¸` و’ رلا ¸ ل`‘ل` ,ا· ¸. ·ا .ا=ق' Ž.احص.او ل.او
=================
Q?ا•ا دل.م
Vلk دM† ƒنم – رعش
ر..لا .و.ل ·ا.ن.س ا.· ·انل'
¸.· ¸لا.- `.-ا را-لل ايس
¸..ل.ق _ر··., ¸· رف ه·
·.ل.ي.ل.لاو `رلا و, ا· ·ان„ح
¸.’ .ح.· `..قر.' ىلح' ·ا,ا,·
ى.ل¸ .ا.ق.ل ¸.ي..ح ق ·انقع
90
–ي¯و ىق ل·و Š· .ي-ا ¸و·
`·.و.ل ا.· .لح.¯ا .اول' انحرف
ا., ·ر.ح ر·لا . و هنسا-
·و.ي.لا `لو.· ير-ف ¸و·او `.·
.¸ ·اي.ح.لا ·ار· ¸ ..¸·· ¸··و
“.ي..ح ى=.'ا “لق _لƒ-
ا·ا.· لو.ق' رل رانلا ¸ ي•
.ق :ل, `.لقلا Š· `.-ا =·ن·
ا., ا.,. ,' رق.لا •ال'ا ¸· ¸رس
‘.- .يح.ل.ل ¸·ار· _¸ `–ل¯
‘.- ل¯ ا· ¸ ¸· ¸.,ح ¸·و ¸‹رف
ا., ر.ي.- `¸· .ر·' ¸ ه ¯ ·•ل
¸·¯ ىل.ع..’¸.ل.ع “لق ا·و .فرقا
. او-· ير· لو•'ا ¸· ¸‹رف
.¸ .ا.¯ _,.ح ·ارح نع م´ƒص
. او·.=. ¸·š ¸·لاف `.,ل·
ل.´.لا ى.·.., هيل¸ نع ه,,ر
¸.ق.., ·ا,.لا ¸-و ا· ·انين,
·.و.ل ا.· .. ف• ·ا.ي.ع.ا ·.ول
.¸ م.ل ¸´., ق,اع ¸· .ي~ `·ار¯·
¸.· ·’ . •و.لا ى- ا· ·ا ن·
ل.·.· Ž¸¯ار..لا . هي= `·او·'
.ا.·¯ ¸•و. ¸.لو.حو `ه ل.¯ `·¯
'..ح.لاو .و.ل `·ار.ض ا· ·انفرع
`¸.´.ل `·او.· `·ار.· ا.· `·اني.
¸.‘.- ه.ي.ل¸ ¸’,ف ر·لا `·او·'
¸.ف ه.’.ح .-و †يلا ··ح'
.ي..ح.ل.لو _·ص ¸ح `·اقل
ا.· `..ن.’ ,•ا انلوح `··ف.ا ·.ول
·ا., ¸.· م.€¸ ا.· ا’ن.¯ ·انعر•
و.· ··ا.·..لا . لا.· .و `·ا•
¸.ع'.ف ¸حولا .ا¯ .,-ا `·اوحف
‡..=.,' †ل'ا حر• ق ·ان·ضر
`ر.ي.-.لاو `Š˜ا ايف ·را-ا `ه للا

ملسو هيلع لا ىلص \.سرلا cر]^
¸ضاقلا ~' ·ر·
ااي` Ž.ا ,¯ لا, ل`س'رلا لس`ر` · و ''''' ا ا`ح¸ .`و ´لا يŽرا , ه ل ل ``ح لا
ااح`,ر و اح`و ر ا,` ن`ض ' '''''''' هل¯و Ž ·ا 'لا ر` ي- ىلع ·ال`.لا ` م€
اا· ي لا ` ·`ر` لاو ` م€¯لا ه , '''' `. ر € او .ا ‘ل„لا ه , `. ال رو`
ااي``ع و ا'`ص ¸ Žئا ق ال , اوا¯''''' ا · ' ¸· ` ق ¸ لو`سر ` ¸· ه , `م·` '
ا ا` ¸و ا'ن• ¸ر و لا ل ¯ •ا ف''''' ¸ ل`س`ر ` ¸· ` ر· ` ¸· ىل ع ¸`,ر ·ا¯•
ا ار‘ ¯ .` · • ‘ '-اف : ل‘· ل ا' ''''` ه ,` ر ف ل`س'رلا ¸ف ير ‘ , يلل ‘لق
اا=‘ ل`س .ا ع _يض و 'ر` ض , ا· و '''''¸ س ' ¸ف .‘ ل´ لا .او` ع 'ر` ض , اف
ا ا·` ر فو ىن‘ ·· › ·`• , او-`,` , ‘ .' ''''¸و س .و` ق`ر , ا·ا ف `¸`نلا او'س
اار` ي ح .‘ لق لا Ž.ي ~ `· , ` م´يل ح ''''''` . ¯ر ›· ن`· ل `م´`يل ع `ه ل ,لا `. ص
91
ااو` ن`ع Ž هي`لاو ¸· رل ل او`ح `ص 'ل ا, ,''' `ه ل, لا ¸·` و ' ‘.¸ ·را `· †`,و ا,
اا,`ر` ع ·` و ق لا ¸ف ¸Ž ‘´`لا `†`.` ي ف '`م`, ¯`و و ` م·او‘ '· ` ه للا `.ر` ض , `و '
ا ا¯`ر ' Ž.اي` ن`لا ¸· .`-‘', `و ' ''''''` م`, ل¯‘'· و ` م·اع` ر · `ه للا ` م=`ح, `و '
ااŠ Ž™,و` ر` نلا ¸ف `•`ر` ,لا † `ص 'ل ''''` ه` ·ي· ` ..ا `و ل `ه للا ل, ال ¯
اا‘ ¯' ه للا Ž·اق ا ل او`,` , • ‘.' '''''' ` م`, ي.`· او'ر • ىل'‘لل ·حي.
ااي` و ا•حا.‘ ف¸ ي‘ '`رلا او`·` ن` ‘.' ''''` م´,`ر ف و ` م¯ا,ال , `¸· ` م´ل ى ل`و '
.ا • يلا ل`ض لاو مŽئار ´ لا ¸· ` . ل ا· و يŽ·ا, لا ·ع` ر او`ل`· ‘.'
اال`و · `ه للاو ان` ¯`ر ق ·ا· و '''''''› ·-Ž سار ¸‘ف 'لا ¸ف ان` ع` ر :‘ ل ف
اا-ي Ž.ا ,` - لا ىل ع و انŽ,ول ق ¸ف '''' : ن,· ه للا لو`سر ` ي ' ي`ي ف
ا ا`,'و ا•حو`ر ¸ر و لا ل¯ ·اف ‘ل, ': ·ا-` ¸Ž‘ ا· و ¸Ž‘ ·اف
اا` ,` , `ر `•' ‘.' ه للا, ·و` ع ' ''' او`· نص ي لا :‘ ف ,لا ¸ع .ا ƒللا `.` ن`ص
اار` -'و االو' ر` ي -لا انل `.` ¯اف ''''' ا ,' ا`ي~ ا `ح ``حلا : ل ¸`,ر
ااو` ض ر ·و`•`ر ا· Ž.ي حلا ى لع '''''› ·•Ž لا , :` ن· •·ا لص ·ا ل`.لا `م€
-------------------
Qرeeeeee— o Wاeeeeeq 5eeeeeبيب# اeB
‘...· ¸....لق `,......· ''' ` ر.....˜ا •ا.... •·'.....-ف
`ر.... =-
¸··......ع¸ `.‘..... ¯ ''' ى..ع ¸.. ¸..ف `...لق
`ر...........ع
•.¯ر.......`· ''' ¸... ن· `‰..-ا ...·ساف
`ر..˜ا ¸و...........حف
ا.........., `......~' ,او·¯, ''' _..,'ا .و.ص ¸..`,..·
`ر.....,
`_......·لا ا·.....·,''' ¸....ني·ل `....ا, ·ر...ح
`ر.........‚ا
ا.....· ‘ل...· ''' ي·ا...' رو...ع· `...ق
·`ر..............-`
92
.ل..قلا :.......و· ''' ير.- ·ا· ¸....يحا...,
`ر...........=ا
و ¸.........لق ...' '''¸..·ي ا.., ¸...يح ا...,
`ر........„نلا
·ا....·ي· .ا...ح '''•ر..ص ه.للا ....يح ا...,
`ر..............„لا
ا............ن,او ''' ¸ ·ا.ق`ر ¸· ا.و.حص ` ....ق
`ر...........=-لل
ا...ن¯ ا...· .....·, ''' ¸ي'...... ...·, ا.ن·•او
`ر.........·` •
ر....ي- اور.....اف ''' ا.. ي· ¸..,لا ·ا....حا...,
`ر..........لا
·ا· ر....ا. ''' ¸ رو......¯ ل.¯ او.....ق,·
`ر..............˜ا
`¸......يف •·ر....... ع ''' .و...´, `¸...¯ ·و.....ق,·
`ر.......ع
¸· ي......,' ه.........يف ''' ¸ _ا.... ل...¯ او..·~ا..ق
`ر....¯
ل.....¯ او....·.´=ق ''' ئار”ا ل...¯ او..ق’,..·
رو............لا
¸....ف `م..·و.....نف·او ''' .او·ا ى..حاو....قرحاو
`ر........... -ا
`¸.......ا `ه.....ل `¸..· ''' ا,ا_لا Š.- اور....او
`ر..........قلا
.و......´لا `ه....ل `¸...· ''' ` ....ا· `··ف.ا `ه..ل `¸..·
`ر........-ا
و ¸رو........ح ر.....ي· ''' ¸..يئالا .ا,...• ‘ ل....·
`رر........` س
93
و ¸ †......ل~ ر.....ي· ''' ¸,ر,ا.لا .ا,...• ‘ل...·
`ر............,
ن.......ع ·-.....س ''' ’ ¸....نلا '.....` ح ى...,ن`·
رح........لا
م,....يف..قاو ''' ¸.....·را ه..للا ·و....ن•ا..,
`رر..........لا..,
ى...حض' ان.. ل... ¯ ''' ه.........=ل ن..`• ان.... ل..¯
`ر.......` ع
.·سر رصانلا ع ¸··س¸ا رعالل
----------------
Jا.e^_ا 5eق2=4 peBدq 0eب^ نeم
را..ق.ا ¸..ن :.ئايض ى.ل¸و ' راو..ا ¸.ق :.,· _. ¸.·
را..ي.-.ا ·`,.·., ',.·., ا.ن.,· ' ·..· م.„ع' ·ا.ح ·ا.·لا .ر
را.-.ا ا.,ضور ى.ف ..ق·او '' ا.,عايض .·, •·.-.ا :, .„`ح
را..-.ا ه.ن.,,و ه.., `..قص '.ي.س ·.·.·, ¸.ي.لق·لل ..··,و
را..سا ا.,.,ولق `م. عو .و.ل ''' ا.Œ .ر.,او ¸.”ا :.يلا .•ص'
را..-.ح.او .ا..·´لا ·ر.ي.Œ ''' ..فرو ¸ر.·لا .¸~و ¸· Š- ا,
را.,. ·ار., .' `‹ر.‘ ,و `‰.- '''''' ه.,•و ¸.سا- ى.ل¸ •و. ¸· ا,
را....ا `ر..و ·ر.-· :., ' ..ف` ر ¸.يح . ..' ¸.·'و _',
رار..,.ا ا.,.نيق,و ا.,لع ¸.· ''''' ى.قساف ·و.نلا ·.سر· .‘'. '
را.ن.· –.ي.ن-ا ¸.,لا ™.,ن'و ''' ا.,.·,حو ا.,.·ق ·و.ل·لل ¸.·
را..€.ا ه..ل·,و ه.., `..ف` ر '' ا..ل.·.·و ا..ر..· ·ر· ل
اورا·و ··.لا ¸.ف او.فا~ `¸.-ا, '''' › ·.ل.€ :.لا•ر ¸.· ا.,يف ..` ي,ر
اورا.~ ·را.´'ا ..ع· .¸و . ا,ف ''' او.ق.ل·' _.·ا='ا ..ع· ا·¸ ·و.ق
اورا..' ل·.ض.لا ل.يل او'ر ا·Ž¸و ''' م.··, ·و.·ر .لš او.,•او .¸
را.´.ف.ا ..ا.ض'ف او.قا :.,و ' م.,.·ا·' ر.ي, .¯رق ..ن¯ .ق
را... ع ·ا..·.لا ·.·.ف'و .¸ ''' اوض· اف ..`ر ع ا¯ .ولقلا اورع
را.·..ا ه.ح.Œ :.يل¸ .ر.ل ' ه.ال `†.يلا .و.´لا ¸.ل~' ول
94
را.-'ا و.· · او·ž `¸· ` .اوص' ''''''' .· ·ر.ل . Ž·ا.·لا Š- `¸· · ليق ول
اورا.سو ¸.,ر=لا اوžر ¸· ,ع'و ''''' ¸ل.سر· ل.ضف' ..'و · .و´ . م ل
را..· ر.ي.€ ' ا..,· . ا.نقاف¯ '''' ا.·` رو ·.· ‰.لا .¸ ..' ا·
را.· .,, ·ا., . رو.·.ا ل.¯ ''' ى.ف ·و.ح'ا .~' .¸ ..' ا.·
را`..لاو ا.,.ن¯رو ·ا.ق'ا ., '' ا..ل·· .,. .ا`ر.•لا ·.·´لاو
را. ` , ¸.· ر.ي-و ™.ي--ا ·ا.ق ''' ¸.· ر.ي-و ·اصو ىلص ¸· Š- ا,
را.ن.لا ·ا.ن.• ا.· .., م.ل .¸ ''' ·,ا,.•و . م.ا ·.ا´· ..=قس
را•و.ا ا.,., ` .. لق € .قو . .ن·و '' ا.,.ض·, ل.¯'. ·ا.=- ¸.ن'´ل
را.•.صو ·..ل· ..لا ه.ن· ل., '' ر.فا.¯ و' ¸.فان· :.ن· لا. ا.·
را.,.· ` م.ف .و . :.يل¸ ..لصو ' ` ., ·.ف ..ي·لا ¸.ف.ا ¸ .ق لح
را.` ,.ق.لا ل. .´., ه.ن.,.,و ''' ه., ¸· ى ن‘´`س ¸و·رلا ¸ .ن´سو
راو.., ·و..حللو و.لا :.لف ''·.ا.´·و ·..· :..,ر ··.ع'
را..ق.ا ه.. .را.· .·.· ' ر.فا.¯ لوا.=. ا.ن.',يل ا..¸
را.ي.ل'ا ا.,ئا·· را.حا و.´, '' ¸ ·..·' ل·ا.-. ..ل' ا..,,,و
را..´لا ا.,ل-و ..و.لقلا ¸.·و ''' ا.,·ا·' .•و.ض˜ا .ا, ىلع .قو
را...ع.ا ·ر.ح, .' ل.ق ¸.· ''' ا.·را· ·را.- ..اص ا.,يل ا.,
را`ر..• ¸و.·او ·.ل,·رلا ¸.ي•''''' ''' ار.ع ¸ .¸ر·لا .¸~و ¸· Š- ا,
را.` ح.لا ه.•و.· ى..ف .=ƒ-·'' ''' ل,., م.لو يح'ا ·حا ار.ع ¸
را.=.-.ا .`ر. ¸و.·ا ¸.·و '''''' ¸و·ا ا· ¸ا~ .¸انلا لوقع `.ح~
را..¸او :.ن.· ·را..لا م.· ' م.·ر, ..'و .م.· ر.يلا .'
اورا.حو Ž.و.ن„لا `¸. · م.·اص'ف ''' او.,ر. ¸و.نلا ¸و.· م.,ن´ل
را. ´.'ا `..ل.` · ·لا ا.,يف ..ئلا, '' '' ى.ق‘لاف ·.ل,·رلا, ·را.ض-ا او•ص
را.ق.,.ا م.,و ·ا.ع' رلا ¸.•.` , ''''''' ·,م.,-ور, ا· .·وقلا ,` ·ر·ا·, ا·
رار...او 'ر.لا ¸·ا.· ى.ح ''''' م.,ئا,س ى.لع او.´س م.·ا, ا·
,را. ق,و. .و.لقلا ¸ ,,ص, ير- '''' ا.ل·· ير.- .ق-ا ا.· .-ع
را.=ق Ž.ا.ق,و'ا ¸.,ر~ ¸.ف :., ''' ¸ر.• .قل .Ž لو.ق·لا ·ا-¸ ر.ع ا,
راو...س.ا م.=.ح. ا..,رلف '''' ` ه.اف .·.,ا,نلا ¸.· ·ا=`- .,`ر ق
·را.=.·.ا .`.ح. ا.,ل·· ¸.ع ' ·.,ا.´ح •و.·.للو . لو.ق' ¸.¸
را. •.ص ¸.ي.·الا .'و . ى.ž' '' ا.ن.`ي. ر`.. ق .' م.ل.·نل ا.. ¸
95
را.-ف ..ح` , ¸.' ه.يفو ..فر '' ·..,,., ..ح.'ا م..ل' ه.ن.´ل
را.ي.‘·.ا ·.حا`ر.لا م.·~ •و.,و '' م.·ولق .و.· Ž ·و.قلا ·ا. · ¸ق`,
---------------------
aaa5#وJ Wادف 'لسرOا FامA
...هقح •·, ا·ايقو ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸رع ¸ع ا·ر
.ار,„لا ير·لا ¸لع ¸, _اص
Ž·ا..ع' .لاو ·...ئ.ا ‹اور'و ¸.حو`ر ·ا.ف ¸.يلسر'ا ·ا.·¸
Ž·ا.ق. لاو ·.’.ح.ا `¸ار..ع'و ¸.ضرع ·ا.ف ¸.ي'ا·لا لوسر
::Ž.ا.·ر´'ا ¸. ا., ..¸.لا·و ير.ع :.,, ¸.·ا ملع ا,و
·.و.لاو ·.سائرلا ¸.لو' `‰.و ¸. :., ى.ق'لا _ا. ا.,و
..Ž·ا.¯• ¸.· :.و· ¸ا.نلل اف ا.,ا-لا ر. =ع ا., .و´لا ·اف
::.ا.'ا ل.ق ¸.· .و'ا ·اف `.. ل.ح` سا ا. ·¸ ·.ساق ..'ف
Ž·ا..` ·لا _.· م.يح”ا ¸.ف او’ ´ل •.و.ق :.ن· ·.,_لا .ح• و.لو
Ž··...لاو ··ا.,.لا ·.ل,.نŒ ا.نيف ·ا,رو ا.ن`ضرع :. ضرعو
·ا.`·.لا م.·ر ` ر.·اš :. ن,·و ار.ص ..حرو ..› .•ان· .` · ف`ر
Ž·ا. ي.-ا `ر.,را.س' ه., .ا.ض` `·ا• Žلا لو..سر ا.., ·`ر.¯·و
.ا· ƒل.¯ ¸.ف •ر.`· :. ,·و¸ _.قص ƒ ل.¯ ¸.ف `ر·`· :سر·و
·ا.`,.لا م.لع ا., ·ا.`· ر.ي•, ¸¸.,ر~ ¸.· ¸..ع Ž.ا.ن-ل ا·و
.ا,.-·'ا ى.ل•' ·و.يلا :.لو ا.,ار لا ¸.ف :.' لا ى.لع'و
Ž.ا.·ر´'ا Ž•ا.نع ¸.ف ·ر.قل ى.ن·· Ž_ار.·'او Ž.ارس¸ا ¸و
Ž.·. ص ى.لع :ن· Ž ¸قلا ‹ورو ا.·و, Ž .او.·.ا `¸.ع `¸.=ن ,و
Ž.ا. ح`ر 'ا ¸. ا., ..ى~رو ى.· و ’ر. , ·. 'ا ى.ل¸ .··` ,
Ž·ا..س.ا ¸..س¯ ا.,ئال ..'و ¸ ر.ص¸ ل.¯ ·.,_لا ¸.ع .` · فر
Ž.ا.ين·.ا ى.ل·' ·ا.يض .ا.´ف ¸رو. –.ي~ :.لق `ر.·لا ى ن·
Ž.ا. ·ا, ·.,_لا ى.لع ¸ا.ف'ر.ي.قف ..ا.ي.’ لا .ق' `م.ي,
..Ž ·ا. ن.`لا ي..,' ه.Žاين` , ى.لع .·ا..ف ..ا.يلا ¸.·' `.,ر~
Ž ·ا.ن.”ا,و Žلو.,.”ا, ` ¸.يفر ¸را..س.او ·..ييلا, `م.يحر
Ž·ا. •.` لا .ا..¯ر' `.· •ا.- ..ل.·' ا·¸ Ž.ا.ح.لا¯ `م.,ر¯
96
Ž·او· و' ¸‹و.ل., 'ر.ق., م..لو¸¸.حو., ا.ي.لا م.ل.ع _.يل,
Ž·ا..قلا ·.·.ف' `ه.ن· `..·ف ` ¸.ي ..¸ر.` يلا, .ا.• ..مي´ح
¸.ا· و.žو ..¸.,و· :.ن·و ¸. .و.´سو ..ˆ·,ر :نف
Ž.ا.·ر.‘´'او ·.` ·.لا ŽŽ•·.-. .ا.قاو .. .ا.·ا :.يف ¸.لو
Ž·ا...او :..ل- و' :..ل·, ير.ص .ا.و ..ˆ,ا· :يفو
Ž·ا.. „لا .اور¸ :.’ ي.¯ ¸..·و¸ ¸` ر.ع Ž Ž·و., ¸ ˆعا :ن·و
¸.ا.لاو ¸.ض.·و ¸.لاق¸و يو.حصو ¸.ئا·¸ .ا.ع· :ن·و
Ž·ا. •` لا Ž™.- ل ¸.· ` ..لقلا `,و ¸.·`· · ` ..لس' .ق Žلا لو.سر
::Ž.ا.ئانلا, ى.ن'ا ى.-` .قو `..’-.ض ··.س¸ا ·.·' ي.,ف
Ž·ا.نقلا ¸.يل ¸.· †.·رلا `¸.يŽلو يرا.'ا Ž.و.` · ¸· Ž–يلا .او·
::Ž ·ا.ولا .ي¯ ¸.· ` ¸,لا ول·,و ا.,ا•رلا ى.لع `·و”ا ى قو
:: Ž .ا.لا .·, ¸· Žللا ,و ¸·ا.-ا ¸,ر Ž.او.للا `,.· ¸.فو
::Ž.ا. `س ¸.· .قو, Žرا`لا †لو `.’ ,.` سا ا·¸ .و.لقلا وح. قو
Ž.ا.·.يلا Žلو.حو ¸.ف …’ر.· ´ •..ف ƒل.¯ `.فاور .ر.` , .'
:: Ž ·ا. ن”ا ¸.· ل.ي·لا ` `ع قو ¸.’ن.ع .ا.لع ¸.ن, ‘_. ل ,' .'
::Ž.ا.ي.ا•لا ل.`ي.· .و.ل`ح `و ا.اس' ى.لع .و..قر `م.¯ار'
::Ž ·ا.·' نلا .و.ص ا.نني, `م.·فر¸ ‹ر. ق `‰.ي· و.·لا ‰· .¸و
:: Ž·ا.ن· ى.ل¸ ¸.يضفو'ا •ون` - `م.`· ن- 'œا,.يلœ م.´ل `.ع ‘ .¸و
:: .ار.•ا.ف ¸‹ا.ح ¸·.نل', م.`ض` - .ا.,` `لا `.•ا· ا· .¸و
:: Ž·ا. ”ا ·.نل' Ž·و..·'ا ¸عاو.’,ف ¸ر.سا œ ر.-.ا راوحœ
.. Ž.ا.·ف¸ا ·ا.,س ي·ا.·ا ¸ع او·ر.ف ى.ل·سا œ Ž ر-.اœ .وصو
::· ··.` •لا و.- ¸·.’-` ح ¸· ل,ف...¸.ن,· ·ا.ع`· و.ل•لا, `م.ي·ر
::·Ž.ا.نلا¯ ·.ي.'ا Ž¸ع ¸و...·ا.. ¯ ¸.·وق ى.لع را’ر. ¯'
::.اف'رلا ”ا ¸ Ž‹ورلا ¸•ار¯ .وع .ا.لع ¸.ن, و•ر, ¸·و
Ž·ا.-.نلا ` •او.~' ·او.ل ..-و¸.,رق ·ار.¯· ¸.ف `. -ا لوسر
·ا. ·ا .و.ص ىلعاو .. .ايض ى. ل- ا.· :.ƒ ,ر ··.ص :يلع
Ž.ا.,رو.'ا ·ا.قا ..لقلا ¸.فو ا,.-ع ·او.— ¸.ف للا ` را-
97
...Ž.ا.•اولا •و.ق-او ·.ا.فو ا.نيضق ا.· ا.ا·· `..´` س ولو
--------------------
˜ملسو هيلع لا ىلص ˜ هRرع نع Hاف?و ةيj
_رقلا •ئاع ¸, -
·ا.,يحاو .-ض ق ·´· لا, ا· ·ا,يق¯· ¸· ير.- ·.ي~ _··و
·ا.,ن¯ا, .·ا.· ق ·ر,,-لل ا· :ا.,,·او ™راو ا,.-ا ,.·اف
ا.,ع ور Ž ··.س¸او Ž·,ور.·لل ا· ·ا.,,·ا.ع' ¸· مل.šو ,' .= -
.فر يلا ي·ا·ا ¸· .ور-,' :·ا,.يا·و ا,.يصاق ·,ر.لا ه.,
..¯ ق Žراو.ا ¸· .ور-,' ا,.ياو· .حا,ا.ف مل„لا ل·ا-
.·ض- يلا Ž -'ا ¸· .ور-,' ا,.ي·ا.~ ل· Ÿح `ر.,ا.”ا هل
`م`,.¯' .ل.` ·ه., .و,,.,,' ا,.يا•و ._.- ا· لا ر.··و
م·.قن`, .ا.• “ ƒ ل.¯ .ا.ع' ا,.يف او.¯ر' ا' ·ل·.ضلا ¸·
·.ق ه, .را.س ¸· `Š.- `- ا,.يقا,و ا.,يضا· ¸انلا ·ر.¯'و
ا,. ل¯'و .ا.·¸ Ž·ق.يل˜ا ىف و' ا,,را, .•و ¸ ا,.` ح•ر'و .ن.,·
·› ·~ر·و ر , ¸رولا ¸ هل·· ¸· ·ا,.ي•وو .=ل ه·ا., ¸·و
›·.·ا.- ¸انلل ه`لا.سر ..ا.• ا,,,, ·ا.'ا ·.·نلا, .ا.•و
·. · .ار.•لا ·ي.ين.-ا اي.ح' ا,ي·ار· ‘‡.=- ,و ليل˜ا ™.‚
·,.ل´, ¸~رلا Ž –ن.¯ ¸ را.سو ا,ين, Ž •·.-.ا ¸· Ž .ا.-ا ¸¸
ه.Žو.عل ى•ص' ¸' ` Š.لا و· ا,.,·ا.·, رور.•' ر,.نلا و·
.ه.ي· ا.ع·¸ ر.` ´ ¸ر.¯ :ا,.يلاع' ¸· ..` · ر.يق رو.ق
›·.·,ا.· ى. `م.·' .ل.ق'و ا.,.,,' Ž.ا.ح¸او Žل.·لل ·
•··`ر.´·و ى·` ه.و.ع, .لا. ا,.,·ا Ž¸,.لا .·, لا ·.س'و
·ئا~ Ž•ا.قوقلاو ¸.لاو Ž ن·ا ¸ ا,,¸ ¸انلا Š- ¸رع ¸ع ·و
`م.` , ,و.لق `·او.ق' ,·.`,رو ', ¸و ا,.يا.·' .لا. .ق .ح' ¸,,
او`· ض ا· Žر. ´لا Žه•و, .و·ا.لا ا.,,- ¸ ا.,ان.'ا .و.·ا.-
اول- ا· لا Žلوسر ¸رع .و., :ا,.,·ا.ن· ¸·ا. ا·¸ ¸و.نلا,و
`م.` · .قح لا..ا ر ا·¸ Ÿح ا,.ي م.‚او.ع ¸· لا او•را,و
م,. سو .قاض `ر.·` • م.· •,. ا,ي.·`, ¸-ا `•ا·.` .وي.ع م·
98
ه`ر,رس ..ا.س ¸·و Ž·و.,يلا ون, ا,.,و·و ر,و, •..لا ل.,'ف
·م,ل,و Ž·و..·'ا ¸· .ور.-,' ·ا,,و.و .·· ه.ل .و.ل=,و
•·يفا.ص Ž.ا.ضيلا ·ل'ا, .ا.• ¸· ا,.يي- ¸حو.لا رو.ن,و ·•·ي.ق
ه.ل لاو• . .- Žل.·لا, ·ا.ق' ا,.ي- ¸~رلا –ن.¯ ›·..`·'و
ا,.` ·=·و ا·اي.ق`س ·,·• ر·, ¸· ا,.يا•· .,ا.~ ق ·ي~ ر· ¸·
·.ئا· Ž.ي.لا Žل·.„, ا.,` حاور' :ا,يف ا·و اي.لا `¸Ž -ر` هو· ¸·
ان.' لا Ž لو.سر ¸رع .ا.ف ا,.,,' ه,و.- ا·و ‰. ل.¯و
ىلع مينلا .· ا· ƒ.ر ا, ƒلصو ا,.,·ا·و ¸Š.-ا م.·.ا Žمل.··
ا.,. ··,' لا Žلو..سر.ل •·ي.- ا.,,·' Ž.ار.•لا هŽ ر.-· ·و.,و
-----------------
WاvبJ نم vلu
.رق'ا ¸~رلا ع ¸, -
ا¯ا~و ¸·ا –ن¯ ¸ ·اعرو ''' ا¯ا,ر ¸· ل• .. : ,ر ·ا,ر
ا¯اوس ¸'ا·لا ¸ ا,=`·` , , ''' ¸ لئاضف •يف ·ا=ع' هاحس
ا¯اوس ¸· ل-ف .. لا”ا :يف ''' ىقراو ¸مي„ع ¸¸ل- ¸ ·اوس
ا¯ا`· .` ر ا· ¸'ا·لل ''' ¸ ¸·لاسر Š- ·ا=ع' هاحس
ا¯.¸ ا·ا ا· ..›··و- ''' › ·عا .ا-ا ·و, ¸ ·احو
ا¯ا=`- ·ا=- .· ¸· لض ا· ''' › ·~ر انيل¸ م´لسر' لا
ا¯انس ‹. ·و, Ž ·,ا·ا ‰- ''' `.قر`'ف ··„لا ¸ ¸رايح ان¯
ا¯ار·, انل` ح ان=,ر Ÿح ''' ان`ي•, ¸قرا· _رو ان¯
ا¯ار¸ا ر· . ..¸ .¯و¯ و' ''' ¸·ر-.ل ¸,•اس ان¯ ·.ول
ا¯ا· ·و, لا اا· Ÿح ''' ا• حاو ا,.ل¸ · , ·.ول
ا¯¯ر ·و, .اوي-ا :ل ا´و ''' ه=·ل `·ا”ا ¸ح يلا .'
ا¯ايقل ¸¸ ا›قو ·` ,ا´,و ''' ه ني' ¸ن-ا, `_`, `•”او
:·ا¯ا¯• ق .¯رقلا ¸ لاو ''' ا`,ان€و ان`ح· · ,,, ا·ا·
:·ا¯اعر, هوي·, هاحس ''' ان',رو :نع '. لا ي, ا·ا·
:·ا¯ا¯ .¯روف ·ا•=لا .·· ''' ˆلا ƒ–´لا ¸ع ان€- œ`ر,œ
ا¯انيع ه, .· ·و, :„ح ''' ˆلا ¸·لا ¸ع ا_- œ`را•لاœو
ا¯·- ا,س'ر ¸ورح ¸ض• ''' ›·,ا,· :يف را·.ا Ž.¯' ,
99
ا¯ا·اع ¸· ¸ر·لا هل¸ ¸·اع ''' م´ئاع' ىلع ` را ا,ن´ل
ا¯ا~ ‰` , .و ‹ور `‹ور ''' ˆ-,· : ضرع .و· ` ¸-ر. _¸
ا¯ا·¯ ¸· .ا·· Ž•ور·لا سو ''' .`•و :روص ¸· ` . ل`
ا¯.و Ž–,رلا Ž¸ر ·لا ¸ ¸ا- ق ''' يلل ل,و , ل,وف ل,و
œ:·ا¯اف.ا †.يس _ي=قلا ¸ ¸·œ ''' م´اس ¸· Žراق,.ا ·و-¸ ا,
::ا¯ان· •الا ·,ئا• ·ان·و ''' م¯`Š.· •الا ل·' ا, `رانلا
ا¯ا´ف ميح”ا ¸ع ·ان· او- ''' ¸لو ار·• ا·ر·قل .و·فا
ا¯او' م,Žقولح سو .و´و ''' م,' ر´ ··س¸ا _, او·
ا¯اف ي.قلل ` .لق .ا¯ ول ''' يئا.ق `• Žلا لوسر ا, :ل
::ا¯·ف.ا ·ر لا لو= Ÿح ''' • ·ر· :·اق· ¸· اولو=, ¸ل م·
ا¯ا=`- Ž.ار ¸· ¸ل·ر Ž.ار· ''' ¸¸ .و :يل¸ اول., ¸ل لاو
::·ا¯اž لو=, ¸ف ..·الا ل·· ''' م´`·اق·و ¸ر·لا ىلع ¸ا˜ا¯ م·
·اف ·اي-ا .وح ا· _ي~و ''' م,ل¯ ¸ل·'و ¸ئان,'و ¸حور
--------------
ملقلا هب ™šB g pUu.ل ىشا#
م. لقلا ه., ¸.', . . :Ž ,•و ل ااح' `م. -ن , ¸.ي·لا `_.··و :يف لوق'
`م.` س'ر.لا ه.Žا.قار,, م.يق .'' ›·.· لا~ Ž¸ر.ا ‰. ¯ ¸ه• و ل ااح
`م. ,' لا ه.,ان .' ·ر.¯ل ا.اح'`ر و.` ص ه. ,ا• .' :.Ž .- ل ااح
`·`ر. ”او .و.ن'ا . . -ا :ل· 'اي,. ·ي· م.سر ` •ار., .ا=سا –ي¯
`م.Ž قن,و يŽو. , ¸ ل.-- ¸.ف ·اق ل '`ه.` سر, ‹ار .ق ¸.· `م ل·, .ا¯ ول
`· . نلاو .-' لا و `·` ر .· , .,-او ' ر . ·`· ه.ن· . - ƒل¯ ¸ع ·اق و
`· .ق.لاو .ا·ر.ا و `¸'ر.لا `·` ,. ن`¸'ر و.` ص ¸.عو ¸ –صو ¸ع مŽ”ا `·` , ن`,
`م.`,.` عار, م.,نع ر . ·`· ·ا.ق و' او.`´ر. .ا.’ ´لا : فŽر· , .ا¯ ول
`م.` · نع ¸.,`لا `,.ع :.و , , و''ا. `يس ..' او.لاق :.وŽ.ن`, ول
او.ل ع ا.· .·, ¸· اول, • م,`ن´ل'ا.·حاو Ž¸ر.ا م.ي„ع ·و`نص ق
`م. - ·لا ا.,ا·' . ¯ا ا· ل,و ا,'و`,.`· م.` , ··ق' .. ¯ ا· ل,و ا,
او.سر ا.· ل,و ا, اول· ف ا· † ق ا,' ¸•ر و ¸.ف ·ووح , .', او·اسا –ي¯
`م. ·او ·ا.ق¸او `ر.-لاو ·,. ·لا' ه.رو` ص ..ح .·اق لئا`لا ل¯
100
`م.` · Ž ·ا.ن”ا ي' .... ` م.` · ·ا•` لا ي'' ه. , ¸و.- , ¸:ف¸ ¸ .ر •لا ملš' ا·
`م. ´ل,و Ž·و..·'ا ¸وس م •و ا·' '` م. ¯,ل ¸.ل˜ا ر.ي -Ž,' م. ´-و ا,
`· ر. ·ا ه.Ž ,ر- ¸.ف .ر •لا ¸·و' و' ه. , Ž.و.ن”ا `‰. · ¸· .ر •لا ` -
`م. ي.`لا ل.ق . ا.Œ ·ور`و. . ف' م.`, لŽئاو· .. لا· .ق ¸انلا `يس ا,
`· و. لاو .ا.,ر•لا ه., :. · ر ا,· '· ر.š,, او'ر.ض ا.· :. ل·· ’¸´ل
`م. ,`.لا ه. .·.~,, `ه. ض راع .¸' ه. ,ا, · ¸.ف ¸را.س ر. لا `·` ر ض ا·
`م. ل„لا و `م.ل„لا و ه. , ·· „لا لا,`·`ر .. · رو.' نلا .' و .' رو نلاف
`م.ن •لا ا.,Ž-ر ¸.ف .ئƒلا `¸·' ا·'ا., ن,• و ا.ي'لا ·.يلح ا., ·.ول
`·ر. ´لاا· .اح¸اا· ل'نلاا· ·و ”اا·' ا.,· را´· ا.ي'لا ر.· م.ل ·.ول
`م. ن.لاو ل.ي للا ` م.- `. ·`, .ا´ل'ا.ن¯را ى.لو'ا ه. , ¸.· ا, ·.ول
`م. •لاو ‹ا.ص¸ا `· ر. ا.قا·'ا.ر ضاوح ¸.ف ¸را.س ·و يلا : ن, ف
`· ر. -ا و `¸ار.ع.ا ح` ه , ¸حو' `‰. ق ·Ž رو.` ¸.· ا,, ¸¸ر' ƒل¯ و
`م.` ·' لا `ر..ع.ا و ا,, ي·لا ر.ع' • ·ر.Ž,ا· Ž.ر. •لا ··. , ..ل š `·.و ل
`م. ´-ا و ل.. لا ا.,يف : ,'ر .,ف '›·.لŽض·` · Ž··.ع.ا ى.لع .` , ل·ا ا·¸
`م. ·.ا ا· .ا¸ا ا· ·.ول ¸ر.ا ا·' `م.` , ني, Žلا لو.سر .و.ل `¸انلا ا·
`م. يقلا و ` •ار.ع.ا و ل'نلا و ر`·لا '›· ر. ئا€ •·.-.او ¸ر.ا هل .` -ض
`· · •ار.`, ى.ح . ,' ¸. .' ه. ر..` ن ل ى.ن. · . ·ف' ه.,
`م. `-.للا ا.·’,. ·¸ ·.`ي فر'ا¯' ا.·`يس Ž·و’ ر.لا `.ار. · ا.·' ,
`م. =لا ا.,Žا`· ' ى.ل¸ '¸.ح ا. ¯' `ه.` .·' Ž.و.·.'ا ر. لل '¸.ح
`·ر.. ح `·`ر..¯Ž ·و . `· ر. ح `ه. ', 'م.`·` رƒ ¯` ا.ي'لا ¸ .اŠ'ا ي·
`م. لع ` .` يس ل.¯ .`ر.· , .ا·اس '¸ر.ض` · ¸.· Ž .ر` ·لا راي - رايŽ˜ا ¸,ا ا,
`م. ¯.او `•ار',.لاو ل-`نلا ر سا و 'ى.ض ر `_.ي,`رلا ى.’ ن · قو .ي' ا'
`م. -رلاو .ا.ق·لاو `ر.ق .لاو رنلا' حر ف . او يرا_لا `¸وح` و . حاص
`م. ·ƒ نلاو .ا.· نلاو ي. ·او رو.' نلا' `ه.` ق· , `ر.ي ˜ا ل.· و ل.· ¸ح ولا
`م. -ل .و ا .ن¯ ·.ف Ž·و.ل'ا ر-ف' .ر. -فاو ر.·.ا ا· `¸,رق .`, ع
`م. ·` رلا و .ا. يح.ا و ‰¸ا و '¸Ž”ا' م.`,` ·ا· س ه.~ ¸.ف 'ر. لا و رح لا
`· ر¸ .و ·ا..ع . `‰.ƒس,'ا و., ف 'ا.·,.· Ž.ا.·لا, ·را.ض -ا .¸
`·ر. · .و `‰.ي ق ·.ف ¸ر.·' ƒ ل¯ ¸' `ه.لص' Ž‹·.ص¸ا ¸.· ¸ Š- ل¯ و
م. ق ن, ر·` لا ا,يف Ž·ر`لا ىلع ,رح 'ا.,`نلع' ·و.يلا ¸.¸ ŽŽ¸ا.نلا `يس ا,
101
`م. ل ´لا و لو. قلا هي , :يف .ا¯ ا·' `..ض ق`· Ž ‹ا`. 'ا ¸.· :يف ليق ا·
`م. • نلاو ر·` لا ولح, و ` ي`نلا ولح,' `. ح' ه.Žل·· ¸.· ل · و ه~ ل·· ¸
`م. „ن , .و.قايلا ا.¯ هيف ‹'اف ' `¸. ح `. .· `· ه., ¸ م.„ ل´ف
`م. ƒللاو ر.·` لا ¸Žصاو ا,ن· `.ي ' `ه. ·ر` , ر.·`لا `ر.ي·' ¸ا.ف' .قف
`م. ·. · رار.. · ·..,· `ه.’ '¯ '.ق· و ¸و. ”ا .ار.Ž.·`· ¸· ` ™€ و
`· و.' لا ا.,Žفاص' ¸.ف ‰. ئا’نلا .¸' ¸·,. ل,ل ا.ص' ..ن ´س ·.ي
`م. ق ا.,Žقوف ¸.· ` مق ا,Žح=س ¸' `™.-ل ا.,Žح ¸. · ` ™.-ل ا,Žن=, ¸
`م... - Ž.ا.ني·لا و ¸.لق و .¸' ¸·.ي.فاق, ه. ~ ا., :. ر¯· ا.ف
`م. ح·, , ¸.,`˜ا ىلع ني-س ير-,' ا.`, ني, _.·` لا ر.ي· ` •`ر.` , ا.ف
`م. = ل Ž.ا.ضع.ا ·ر. ·`· ¸.ي, ا· '. ¯ · رو.,ق· ا.` , ني, `‰.` نلا و
`م.·.ا ا.,Žا·اس ر. ' .•ر-' .¸' `م. ,Ž فو' ¸.ع ر.` ق Ž¸ا’نلا `يس ا,
`م. . ·`· ..ن ”ا ` _ين· :يف ر·ƒ لاف '¸.ي فاق و ¸.لوق ¸.ف :. ,ا ·' ¸.¸
`م. قلا _. , , .¸ ل·لا ` _, . '.ح`· ' :.' . ه. للا, . ق'
`م.. , ا· ` . -ا •·,و ¸Ž-ن` , '. -او '¸.يŽفاق ه. للا لو.سر :.يل¸ ’ `ح
`م. ´ن ·و.يلا ‰.يلف ..` ,' ى`ح' .ن· • ¸.-,`· ¸.ف ا,ا¯ . ·ا•
·'.` لا ا., ·~ يرص ·•ض` · †,و ا,' ه. , 'ر.Ž` , ¸ر.·' ¸.· .ل قلا `· ', و
`·ر. .ن, `.. -ا ر.ي• , ا,يف .ا¯ ا·' ›·.„ل•` · ..ا¯ .¸ و Žلا.Ž -ا ل.¯
`م. ل ·لاو .الا ا,ن· و ` ¸و-'لا ا,ن·' `· . ع ¸و. ”ا Žرا. س ', و.ن` ص `ه ل
`م. ق` نلا –·` , .¸ `–·`, ر·` لا و' ه. , `..ق ر.· ¸.·Ž ق ل.ق'
`· ,. ل , `¸.-ا ار.. , ¸. ´ , , و' ه. , ·و.ل ¸ر.· ¸.ف لا ·را, .
`م. ل ¸. ·ا ر.ي· ¸ ليق ا· ل´ف' . ,' `ه. لق . و' Žي. ·ا, Žلو.قلا
`· . - `ه. ل .ا.` -`ح . ~' Ž.ا. Ž,' ¸م. - ع ¸·و ¸.ر` ع ¸· Ž ..ا•`رلا ل¯
`·. ,ن`· ¸.,`لا ر.ي• , ¸‹رص ل ¯ و ' ¸ر. ,`· Ž ·ر.`لا ‹رص Ž .ر •لا ··' ا,
`م. ¯نع ل.ي—¸ا ه., ر.` ` , م.ل' '`ه. ·ي· Ž ·ارو.`لا ¸.· م.` 'رق ا.·'
`م. ´ل·· Ž¸ا.’ نلا رار. و,` · Ž هي´, '` ·` ر.Žصا. لا .'.., م.لع ا.·'
`م. ص ه.Ž · س ¸ ¸· `_ , –ي¯ و' `ه. ل ل·.Ž·ا `¸.` . ق و `·و· م ل
`· ر• و.لا ه. ضارع' ¸.· `ر ,„, .ا’ لا و' `¸ ر. ع ا.·لا .اراضح ¸ا ا .¸
`م. ق للا :.Ž ي, ¸.ف `م.` ,Ž ,رح ل.ق'' م.` , •اح .ا.ق , .' :.Ž ن= , ',راف
او.ق ن, و ا.· ى.لع او`رو· , مل و' م.` ·` 'يس `..` س ·و.ق ` †.Žل`, –ي´ف
102
`·,. ل`· ' ¸.-ا و `م. . ·`· ` ¸.,ƒلاف' `ه. `ن` س ه. للا Žلو.سر .ار.` ·,لاف
`م. · · .و `., ع . . ~' ر.ي · ¸·' ·.Ž ئاس ار.ع .او ¸Ž·ا.'ا ل.¯
`م. ن` ه.ي ن • ¸.· Ž .يƒ=لا `رŽ او '`ه. ق حل, :.Ž'ا `™.,Ž ر' ·ا.ق ·اق .¸
`م. ´ -او Žلوقلا ل. فو .ا=Ž˜ا ل. ف' `ه. قŽ =ن· Ž·ا.´ح¸ا, _. ~' لا.ق و'
`م. ´`لا و ·ا.ن· ¸· ر-`.لا ` ¸=ن `, '`ه.` نف ر.ح`لا ل·.ح .ا.ي, ه. ,
`· ر.. ع ل.Ž~ا.· و' `ر., `ه. '¯' ه.· ص¸ Ž·ا. ·¸ ¸.· .ا.'ا ر.` -
`· ر. -ا و ل.Ž-ا و ` ه. ل `¸ح •Ž”ا و' `·` ر. ¯ Ž¸ر.ا ل.·'و Ž.ا`لا ل·'
`م. ·. ه.Ž ل,.`س ¸.ف `ه.ق و .¸ '`ه. ل.ƒ·,` , ا.يف `·` . صاق ·ا.ق ا.·
`م. لقلا و Ž ‹و. للا رو.` `ر ,„ , و .¸' ر . `· Ž ¸ا.` نلا و.ح .` ح ا· و
`م.Ž ر ر.• ·لا لو. ح Žه•ولا · ,' `ه. ل Ž.ا.ع' لا ر.ي· ¸· `¸حل ل :,,,
`م.Ž , ه.,` - ¸.ف ر. =لا `.ƒ لق` , 'ه. ر„ لو. ~ ¸ر.,ر• ¸,ا ملس' ق
`م. ·` نلا و .ا. `لا `ر · و ¸ ر´, ¸, · س' .. =حق ا.· Ž · , ¸· ه , `·ا•لا لاس
`م. `• .ر. ق'و `ر.ض` · . =حق' و 'ه. ل=, ¸.· س ¸.ن , `_.يض`رلا `م. ع
`م. ·ل ه. للا Žلو.سر , ¸.لا ¸· و' ¸ . ح' ¸.ف Ž.ر -ا ‹ار • `·ون-€' ق
`م.ق.` لا و 'م.' لا لو,. يف ه. ق,رŽ, '.ي´ `· .ا.• ا· ا·¸ ميق`لا ¸,
`م.Ž , ر.ي˜ا ا.ي, `¸.` ح ·· ع' ه. , `و. ل`ع . را.قو ` .. س `·ا¯
`·ر. =ض م.€ يرض .ر -ا `: و و 'ا.,` حŽئاص ‹ا.ص ` ¸.,ر ق `ه. 'ر ا’ ل
`م. ل , `¸.¯'رلا ا· و `•و`.لا ا·' `ه.ل ق Ž·و. قلا ` ¸.ي·' `¸.ي·.ا ا.·
`م. حر م., ني, ¸.· `ه. لق ه. , ¸,' `ه.·Ž ضو· ’ ·و. 'ا ر. - -ا ه., ¸,
`م. ل¯ . و ‹ر. ه. , .يح`, . و' ` ه. Šس م.ل·لا ¸ور· ' .` ح ·.ف
`م. ف `ه.نع لا.ق و' `م. ل ق `ه.=- ا·' ` ر.. -`· `_.,را’لا ر. ¯· ا· ل¯ و
`م.` · را· Ž.ر. -ا _ي `.ق, .ا¯ ول' ¸·.حل ل و.ر `م.· را· ر.ق` ع ¸.ف
`م. Ž-ا و Žرا.` نلا `.ي, ل ا·ا حر .ا¯ '.ق ح ¸ر. Ž س ى.ل¸ .ي·` ى.ح
`م. , , ا.·لا `· ر ى.ل¸ ·ا.· ',ا و' `م.`, ضر' Ž .و. ´لا ه.ل¸ ·ا.عر ,·اف
`م. •.ا :, .قاض ل· .يللا :ل· ا,' `·` . ئار~ .·ا• .ق ·.يص لا , ا·
`م. , لا م., , م.ل .¸ .و'ا م, , و '`م. . ·`· `¸.-ا .' .ر. •لا م., يل
`· ر.. ق م., قانع' ى.ل¸ و.يلل و' ` _. لو م. ·Ž ·ا•' ى.ل¸ ŽŽ‹·.`للف
`·ر. ح` .ا.,·.ا و `‰. ئان ´لا ه.يف '.· ر ح`· ·ا.` ن` ص ¸¸.· • ى.لع ·او
`م. Ž·ا ا.,Žئايلع ى.ل¸ م,ض ,نسا و 'م.` , ,Žر•· .اور.· ¸.ن , لوي` - .¯·
103
`م.` -'لا ه. , .راس ي لا ير ,رلا و' `... €و م. ,Ž ,او,' ى.لع '¸.قŽ فا•لا
`· . ق . و ` .·` , `م. ´نع ا.نŽ,ل` , مل' او.ق را ف Ž.ر. •لا ··. , ·ا.·· ان ل
`م.` س'رلا `¸.ن,.ا ·ا.ن` · ه.ي ل¸و' •.ض · ¸ ل'ا لي- هنع .ر` . ق ا·
`··.ا `ه. ل ,.Ž-·, مل –ي`لا , -ع' ا·' ` ·`ر. ن ¸.,لا, ا., ل فاوق .را. س
`م. ل-ا ا., حاس ¸.ف `ه`• ل, •·لا و' › ·.ل·' Ž.ر. -ا ·ا.ق ا.ن·ض ر ا¸
`م. =ننف ا.,نع ا.ن Ž=, .و.'ا و 'ا., , ..ي, ى.ح ا.ن· ا '. ,
`م.. ن , ‰.ي ل ¸¸.¯`ر , .و´Ž`·' م.` , يقع ¸ ر. • ى.لع .و.ض,اقلا
`م. ل`لا ل.· , . ا.· ل· .ر -اف '.ن· • .ر. ح , م.ل .¸ '¸-ا `ر .ن`, .
`م. `..· `· ا., , “لق و ¸Ž لوق 'ا.,··, ه. للا لو.س ر •··. ص ى¯•'
`م. ,ƒ ل ¯ ¸.ل ˜ا ر.ي- :.` ي ص ىلع' . ,' .ئا· م.ƒ لسو ƒ ل.ص ي.و·
او. -.ق را.ي-.ا ه , ¸· ¸`ح`· ' ى.لع .· ر' ا.· ·Ž را,و ƒلص ي.و·
-----------
cرL•ا -اy1^
ير·لا ¸لع ¸, _اص
Žهاق ¸ .ا·¸ا و ¸`يلا و ''' Žها, ¸ `رلا و .¸·ا _
Žهاو· ¸· _,ر'لا قيسا و ''' ¸·ا _ي,ان, انيف .ر- و
هاس ¸يع ¸ ¸ا· ر·لا و ''' .رر- .ارح ¸ œ:,ر و 'رق¸ œ
Žهاور, `¸€و· .,-ا .¸ ''' ا,حور ~' و ا,ل·اح ل,_•
ها •وف .ال´لا ل’ق ف ''' ¸ن ·و·لا, :ئ·'ا ™,`·
Žها´· ¸· لا روو . . _رق ''' ·ر¯· ¸· ا, لا :يلع ىلص
Žها· ·ل` ح .¯رقلا, ·ا¯ و ''' هž · لح لا ·ا¯ ¸· ا,
Žهاضر· ¸ ` ‹ورلا هيلع .ا· ''' هلق ·-,· لا .اض' ا'
Žهاقلف ¸ ر-لا, ى•'لا ىل-`, ''' ا¯ ايلا ¸ع' ¸ع ¸ر´لا ل·
Žهاق ¸· ‰لا رو .'´ف ''' ¸ ·Š., ل¯ .ا,.ا, را' و
هاح `.ا· œ · ·ا,¸œ ''' ¸.¯و· ىž' .ان-لل ·اقا و
ها· و هايح و Ž ه´ ¸ ''' هال¯ ¸ ¸حولا _ا·· 'رق¸
هاص •·, ¸·ئ·ق .ا¯ ''' احئا· ·و-نلا ل¯ .„` ول
ها' و هلح ¸· . . هلع ¸· ''' ¸ ··' ·ر¯' .و´لل ¸, ¸· ا,
104
هاولف ¸ Ž.الا .اعر اوا¯ ''' .' ي·, ·ا·ل ا¯ول· اوراص
ها ƒمل`· ¸ع ىن·'ا لسو ''' ¸نلا و ·ليضلا و ·لا·لا لف
:·هار„ ان˜ا .ر· ¸ع •· ¸· ''' اي-او ·راح'ا و ·را´'ا لس و
Žها-س ¸ يحولا ¸اع ¸· ''' ·Š´ ¸ ·انص.ا م=ح ¸·
:·ها¯ر· ¸· ·و.و'ا _ر-' ¸· ''' هل··' ¸· .ا¸ا ¸ل~' ¸·
:·هارف .ع .ا=·لا ·رو' ¸· ''' Žها— .ر· .اŠ-ا ملع ¸·
:·هافر مي·ر ىلع .ا·.ا ¸,و ''' ى·لا و ·لا,”ا .اين, · ¸·
ها•ل و هن• و .ارلا رو• ''' ¸ل· ·يق·لا •·-', ا·,ف
ها.ح ع .ا¯ ¸· ¸ •وو ''' اضر ¸ رس', لا .اقل ا·¸و
ها ل ىلع ىل·سا و . . ·اي· ''' ¸ر·•اف اقح ل˜ا .ان• ¸'رو
:: هار· ¸¸ ر·· –حلل ''' ى·س ق و ي,لا ·اق¸ .,'ر'
Žهاو, ¸· .ا•ولا ررحف ''' الا ¸• ¸ .و´لل ¸·ا اول~
Žهاو,ص ىلع اولو ا·'´ف ''' ··لا و ل€,'ا -'ا ·لاي-
ها¯ ·ا`ع م,ف ·ا,”ا ¸·ا ''' .¸و . ليل ¸ .ارح'ا ·را’ ž
هار=- ¸· ·ا-.ا م,ل ''' ¸ ,·· ¸ر¯· .ار•لا ·ر-·ا ¸
هاقار,, و·, ان,ور· و ''' ا ,ع _ن· و . . ان·' _,را
هار·ع ¸· .و´لا ا· ليق·و ''' ىقلاو ·رالاو ·راض-ا هيف
..ها,ا· ¸· .ا,ا•لا ¸رساو ''' هاح ¸ ‰ ا, ¸قل'ف
------------------
ملسو هيلع لا ىلص \.سرلا لئا›
_ار·,لا ر· ¸, رصا رو¯لل
¸·, ه•ص “ح .' اور· ا·و ' ¸'' ¸·و ¸··· ¸· ¸ل˜ا .-·
مض' ¸ .اŠ”ا .و ·ا·س .و ' ˆنا, ¸ليل ا· لا ر•سا
·ر=ض· Š· ·و~ .لقل ' ' ·ر=ض· •ولا ران, “لق ¸´ل
م·رلا ¸ لا• . ه' ¸· م·ر, ' ·~اق ¸انلا Š- “ح .حن·
ملقلا ·روس '· :,ر, 'رق'و ' هقلا- `‹· ¸‹· ل¯ ¸ع :ي´,
م-ع ¸·و .رع ¸· رئان'ا ىلع ' ا,·ر, ايلا ه, ي م,
من.لاو ¸'´لا ¸, م·ولا ·,ر ¸'.ر€اقاحاور' لا :,ايح'
105
م··ل .لق ا· .ورو .ع,'و ' .قاف للا را· ا,نع .ض
م‚ ¸ .ار•لا :·,ر وح ' ا„ق, ان·,· اي,' ·ي• .ي,ر
مص ¸ ¸¯ اوقو رح'و ' ·,'و .·-سو ر,ا-
محرلا و· .ا·ع ¸·و ىلع ¸·و ' رع ¸· ¸حولا لق ر´, و,' ¸ف
مقلا ¸ .ا·نلا ¸·و :لا· ¸· ' :لق ¸,لا ‹·ص ¸· لا- ¸·
م´-ا و· م,لا ¸·فالاو .ايس ¸·و ' ‹اح.لا ل·' ¸·و يرا-لا ¸·
ملاو لضلا ل·' ¸,·'ا ل, ''' ·يي ¸,او انيف لنح ¸,ا ¸·
م,ل¯ لضلا ل·. ·ا·¸ا .' '''اوفر·ا ¸رولا Š- ا, .·لا ·ر‚ ¸·
·˜او .انيقلا, •و~و ا_¯ ''' ‡ل· _ا,لا ىلع ¸ر¯ ·ان,
م-ن· ليل ¸ ان˜ا ¸و,¯ ىلع ''' ه´- ¸,· . هل- م· .
م•لاو .او·.او للا ¸· ''' ·ق,· .·' ·,ور·لا ا·'
مل„لا :لاح ¸ل- ا' رلا¯ ر=- ''' ¸· .ا¸ا قن· ا, .·-ف
·نلا مقلع .¸ ·وع ىقل, ·ف ''' ل·ضلا .- ¸-ا, .لق'
مللاو •انع.ا ¸ _اون·او ''' ·ل·ا· لا=,.ا ا·¸ •ا-لا .'
م,لا ·,ر ¸ع م··,'و ا,ر· ''' م,حضو'و الق م,€' .ن´ف
م• ¸ .ا, –ين· ر.قل ا ''' ·ر· .¯رقلا, ¸=لا ¸· .ي,
م·نلاو .اللا ¸¸ و· ·انيع ا·و ''' Š·لا ,˜او رلا :·ا·~
م-لاو محلا ع ·Š· .ا, .¸ ''' هي•, :يف ىقل, •و”او .ي
من, , .لقلا ا·'و و• ¸·لا ''' ا· .-سا œليللا مقœ :' ا'
·قلا ¸ ·ارو.ا .ل•ل• Ÿح ''' ه· ·.و' يلا ¸•ان ى·
م·لا ل~ا·ا ل·· :ينيع _··و ''' ¸رس ··„لا و• ¸ ·رص ,,•'
œمقساœ ·,¯ ·و· :يو ''' ·ر· ¸حولا, ·ر, ليللا
م´ح فاح هل¸ ¸ع ·اعر ''' ·ق€ ¸ لا ·ار· ¸فو Š
مل·ن· Š· ·,عو ‰ •., ''' ا_=.· .ا,لل ·ر·' .ضوف
محرلا ¸ .ل• . ¸·ر· .'و ''' ·ر ,و ايلا ¸ع ·و,' ¸و
مل-ا _لا, .لو ¸ح ¸´ ,و ''' ا· .' .' ا' ·.ا .ا·و
ميلا ·ور· ¸ م··, ¸· .ن´ف ''' ه, •ولولا ·, ¸· ·• .ا·و
م•.ا ¸ .اع.او .و'ا ·را-اف ''' ه, ¸´ ان.ح :ع .ا-ف
مقن·و را• .و¯ ¸ .يئر اف ''' .ا·لا انص', ¸·,و ¸·ر
106
·,قلا ·ر'ا –´, رو,”ا ·س ''' او·ر ¸,ر·ا=لا :ي¯ ىلع Ÿح
·ر´لاو –=·لا .اي€ :ل'و ''' ا,-· :=ع' ¸· ·-- ا·'
م·ل· Š· ‹ر” :لس'ف ''' ه~رو يرالا ·ن• ¸¸ .ع
¸·ر –,رلا ¸ر·لاف .=˜ا م„ع' ا· ''' ·ئا·ل .ح ¸· م·ف' .لقلاو
·,,ن·و لوق· ¸, ا· ·و·, ''' ح' ¸ ¸ي”ا , :,•و ™و
··لا¯ ر·.ا .ا, :ايح ''' ه, .··او مي·ار,,, .ق•ر ا'
,' ¸·و ¸_¯ ·عول ¸· .,'ر ''' ا·و .و=˜او ا,ا•رلا :ل م·رو
م· ه•و ¸ ق· ·,ع ¸ ''' .- .لق .¸ ل- .ن¯ ا·
ىع ·ارلا ™‚ ¸ع ·Š·و - ''' هل€ا· . ا- _.لا, .ين,
ملع .و ¸· . Š· ¸· مي· ''' .ض·و ه-‚ ¸ع .ل· ··' ا,
م·او .ا·¸او ·و-.ا –·ض ''' ا·ر·· هيلا .الš ¸ ¸ي·
مقس يو· ¸· .او· لينلا ى· ''' ·,ر•· ·و, ·قر· ·و,
م„نلاو ي'رلا _,, ¸· .ضرا ا,· ''' ه-,ن· Š· ¸ ··' ي· ¸ل
م·~ _ئاس .ارف ل·¯ .يل ''' رو- •·ا- .ارس _ا•' †ل·
م- ,و ¸و,, , ·لا رئا=ف ''' هنس رو ¸· ·ل, .رقا .¸
¸ل¯ هلي- ¸ ¸ل' ¸· ·-- ''' ¸رح' .,ا·و ي·ا,ف _·
·˜ا ر•ص' ¸· ·نع ··ا- و' ''' هحاص ¸· ·رف .ن¯ _يل ا,
¸š مي„·لا ¸وحللف ·ا,لا ا·' ''' ·ر¯·' ¸ح _يع _·لا, ·و-
م· لو·ا, •,· –قو· ¸ ''' هعا ¸· _·ر- . .ر ا,
م-و هن· 'Œ ·ر¯' ''' هŠس .او•' ¸ ر·لا .ع' ا·
·ر-او .يلا راو• ¸· ا· او' ''' ··ا .-ا, ·يي· .ع,'
·ر´لاو ·و”ا .رل ا,يف لضلاو ''' ..ق ا·و .·ا• ا· ·رع رق,
·قلا ¸ ليق ا·و _'يس ا· ''' ··ئار ل¯ ¸ع ˆ·ئار :ين•
م•نلاو .و.لا _,, ¸ ·” ''' ا·' .يلا ليلس ¸· ا‚.
محرلاو .ا·¸ا . ا' ¸لف ''' . م´ح ¸· هل يŠ· .ا¯ .¸
منلا ¸را, ¸·¸ ااح .-ا ¸ ''' ·ل¸· :ن· ىلع' .لقلا ¸ لح .¸
·ق ¸,' ا· _¸ _ .· .و ''' _·رو'و _ا,ر لا •,ف
-------------------
dاUبلا 5لL2لا ةMUم / pل
107
¸ل' ي·اي.لا ¸·ا و,'
1 . .ا,لا ¸ل-لا ·,· ¸ :ل .اي.ا ه,او ايا,
2 . ارو اي~ .ولقلا ‹ور .' .ايح.او .او·.ا ·. :,
3 . .ال„لا ا·رون, ..اضف .و´لا ¸ ·Šن'ا :- .·'
4 . ¸انلل :,· .ا,¯ .لو .ايق.ا ا,,· .راف
5 . •اللا :¯و¯ •و_لا لق .ا¯ .ا- ·ا, ل¯و ىل-
6 . .ي•لا ا,ا- ا,او• ¸ هن· .قر' .ا-.او _ا-لا :ل
7 . ىلع.ا .·'ا ,اوع .رانساو .ا·ولا ·ن•لا .اضو
8 . .ا·ر .و=لا ¸ ¸ ق :نع .ا·رلا ·ا· .اقرا˜ا ·وح
9 . ا- _·'ا :•ر, ¸ .ق .··لا ا··ع ¸ع حن, لš
10 . لا .ايا ا,حاور' .فا~ :, ا,ا•و ·و·,اف اي·
11 . انصا :, اور,و او,ا :نع .ا.ا .حصو ا,ا_لا
12 . م„نلا ¸ .' ا,ف م· ا- .·• .ا,ا .اي´لا ¸و ·ا-
13 . ن”ا ¸ر· قو م‚ا=لس .' .ار·.ا .ق·و .ا,ا
14 . .¸ رلا ¸· ·´ح اوو~ ا· .انلا .'و ا,•ار·· .'
15 . ¸·' :ئاول ¸· ل´لا ل- .اوللا ·ا· لا• ا· م,يلعو
16 . لا ·اعر ليل˜ا :, ى·او .ا,.ا ه, .·ا, ان,¸
17 . ارا-ف لوص.ا ا¯ •رل ا, .اضقا ه,ر·, . ا,,'
18 . ا,ع ··¯ ·و,' هن· لا .اوح ه·'و .وقو
19 . ¸ر·ل ¸ف.ا ·رضح ¸· ¸و .اقر.ا ·وض· ا~و·
20 . ..ا• .ا• .' لق .ا···لاو .اوض' ا· .ح. .,,
21 . يور, .ي•لا .ئا-ع .لاوو .ا=•لا ·او~ ا· هنع ا·رو~
22 . را.,.او .و´لا ¸ .ولقلا هقار .ا· ا,يلع ·رو ¸·
23 . ر, .وي·لا ى•, رو .ر .ا˜ا رو,„لا ·,ا· ا·¸
24 . :يا·· لولا ا,' ا, ·· .انلا ا·انس ¸ع ¸ا ˆلا
25 . ,· ¸ :سق .' ·وقلا Šح .ار.ا .ا=ف ىل-لا
26 . .ا···لا :لل م,فارع ‹ار .ا- ·Šح ·ول·و
27 . ¸انلل .ي•لا •·ارس ¸· ·لوص ...ا ا,·فر, .ل
108
28 . هيضق, يلاو ان,ر ..¯ ¸· .ا, ا· لعافو ¸ا·
29 . · راح.او –او·ا :ل· .ققح .افر·لاو .ون·ا´لاو
30 . ¸ق ·¸ م,·ار .ار,„لا رŒو .ايض ‹ا.للو ا·
31 . .واص ·¸ رانلاو ·و-نلا ¸اضقاو .ا'ا را· ¸حو ا·ا·ر
32 . ر, افو- ¸و-'ا ¸·' ·ر ا,ا م· ا· ‰´ع .ا• ·¸ .ي•لا
33 . .ا, ل·ضلاو ¸•لا ى·رو .اح·ا ¸,حا-لل هن· _ا
34 . رونلا م·ف ‰~ .انئا´لاو .اض .اي.ا ه, .ر.ساو
35 . · هنع .' ·, ا·ا´' .و .·—ا ·اق •ار,.ا __,
36 . .·•و ·ي· .و´لا ·· .ا,لا معو ها=لس .'
37 . ار·' .ارالا, هنع .- .ا-ي·ا ·Š· را·
38 . •ي, ارو=س ¸,لل .¯ .ا·لا ¸او-ا ىلع ا,ن· لاس
39 . •ون¯ ¸ .ع·و' , .·ر• .ا.ل˜ا ا,ل·'و ا·ق مي•لا
40 . ا·ان· ا· .ا,و'ا ¸¯رو .اضقلا ·اضق ا¯ ¸ر¯ •ار
41 . ورع ¸,ا ·ا' ا' †ي=سو .ايع¸ ه·اقس' ¸· ه,و
42 . · لي—¸او ر·.ا ¸ ·,رولا م´ح ¸ .ا·ا ه,ا ا· ا.
43 . ¸-او ·وار·ا .حاص ار¯ا· .ار· ·ان· ا·و ¸·
44 . · ¸,ر·.ا ¸و .ضا·و .ضاف ا·اي·و .ارو ¸س ¸فرا·لل
45 . .¸ ‰لا ح- ل· ير· .يل .ايع ا,عا· ¸ع ·لق·
46 . ه~و .ا,ا هل .¸ ل¯ .ا,ا ¸· ا· هيلا·ف
47 . .را· ¸قلا ,ا·· ¸ ·=ق .ايل·لا ا,=ن, .ر,ساف
48 . ¸ق _لا=, ىل·لا ¸ .•ر, .ارض˜ا هئاوض' ¸· .·ل·
49 . ¸·· هنع .,رع' .ارا¸اف .ا.قسا ا· ا· .ارالاو
50 . · ¸ا .و´ل'ا رضا- ¸ ·-ض .ا·لا ‹اضولا ا,- ¸ع
51 . ا,ن· .قر .او¯.او .ف .ار·ا ·ا, ا·و .ي· رس
52 . رنلا ¸ •_ ¸ح ¸=لا ·' .ا,نلا ا,ي=, ا· ¸ر,
53 . هن¯ ¸· رئا.لا, ·وقلا ,, .ار.لا ,, ا· ا·او~
54 . · م´-ا هلو ان,ر .ا,¯ :ل .اض·¸ا ا· ه·ا´ح'و
55 . .ايض .وي·لا , . –ي¯ .ا¯· هيف ‹ول .ا-ح ¸·
56 . و- ·راو .ولقلا ‰· هن· .الا هو~ ا· ¸ر.ا ¸ ·
109
57 . ل´ف ·و•ولا .ع ·ي· .ايس ا··• ¸· هقوف
58 . .وض, .اي·لا ·لق· .فر~ .اوض.ا ه·' ¸ا_ .و·
59 . ا,نع ¸·ا_لا .ر· ·لو· .ا-¸ ا·ا ا· .اني,
60 . ر´لو ا‚ا=لس ¸ر¯ •ار .انلا ىعا ق هي', وس
61 . مع ··ر, †ي'ا ا,,' .اح ¸ولا هل ران· ¸ع
62 . .ا,´لا ¸· .,لا –´ .حر .ا-ل, ه- ر·.او
63 . · .ر, ا· و' ·,رولا .'رق ا· .اي· ا,عا' اصو.
64 . ·· ا· و' رو,,لا لو.فو .انحو, لي—.ا ¸و. ¸·
65 . · .يل .و ول هيف ا· Ÿ· لوق .اضو ··ل~ ¸حللو
66 . · ¸-ا م,, :ن· ·و´لا .´´و' .ا=ع و„-او .ر.,'
67 . · .ا,.ا, ~' ر¯· لا ر .او=ا ه., ملف ا·ق
68 . ىل-, ه•ر, ¸· ¸و .·ع¸ هقيق- ل, ·
69 . · ¸=لاو ر,„لا ¸ راق.ا هلق .ا— ··اق م· ·وق,
70 . · راي-'و .ايلو'و .اي' .افر ··اسو ¸وو
71 . · م´-ا ¸ ·يل·ا”ا¯ م,ن, , .ا·ن ·ل- و' ‹اس
72 . · ·لاو ·,ان·لا ¸ع م,سرح .اص .,لاف ¸ص ا·¸
73 . .ي .يح يس م,ل¯ .ا·ر¯ ·,ا,¯ ¸-ر'
74 . م,يف لقن ¸·ا ‰- رو .ا,•.ا ه, م,ن· ..اض'ف
75 . · يحولا او.ل-' ال ·رو م,ع .انح م,ل´ف ا-‚
76 . ·ص' ¸ل˜ا ر' ¸,·و·لا, .ا,.او “نلا .ا,·'
77 . · را-لل ¸ل˜ا ¸· م· لا ·Š- .ا_¯ مšاع' ل·'
78 . م·ا=صاو م,ق·- م·اح ق .ا=ص¸ا هل ى=.'ا ا¯و
79 . ىل-Œ •و_لا ر,„· ى,او .ا•ر.ا ..اضف .·و .ن,
80 . · رونلا ·ن·¯ .ار·لا هلو .ان·' ه·وقو اني·'
81 . ¸يف <ر· .ار·لا ا,=· .اوح ا,لقو هق•ر
82 . · لا ع .—' <ر´لا .·و,و .ا-نلا هعا' ¸و·
83 . ه„ع' ,,· - ا, .ا_•لاو .ارض˜ا ¸ل-لل
84 . اي, را-لا ·رس ¸ . .اقو مييلل ¸قلا ,و
85 . Š•ص و·و راق.ا ه„ح. .ا_´لا ر·ا. ه,لو
110
86 . · لا .ي· •·ارس ¸· مل·لا, •• .انلا هن· .ا=ف ا·و
87 . · ¸·' لضلا لفا- ¸ هل ا, .ال·لا ه·ا- مي„ع
88 . · يرار·لا مينلا ر,, .·' .اس'لا ه, ىل- ¸',و
89 . · ¸رق ¸ ‰لا ه,ا· ل·•و .اي-ا ··ع ى· ا·انس
90 . و, ·¸ .ي'ا ه, ي- لا~و .ايح.ا هل ا•و ¸و
91 . · .ا,¯ هيف .قن لا¯و .اي.ا ا·ا ا· .وي·
92 . ¸¯ ¸ ·ق· ¸,لاو ·اق .اعا ي·اع·لو ¸ل~
93 . ل·ض •- ·اوق.ا ¸,ر~و .ا•و ·„ل·و ·انعو
94 . ي· ل·ضلاو ·رلا ىنف .اضيلا ·-ح'ا ه´ح'
95 . · .ا·و•ولا م·ف ·رو ىل—او .ايح.او .و·لا .ا~و
96 . اŠ,و ارن· •_لا _' .اقرلا ا,ن¯ر ‚اف هن·
97 . · .ار·,لا ···لا, “نلا .ا• ليق .افر·لا ه, .رساف
98 . ¸-و ¸·ا, ¸ر.ا ·· .ا·نلا .· ¸,لا ل¯
99 . ا' ·´· .اح=, ..اض'و .ا•و·لا ا‚ا´س ¸· .·وق
100 . · ,·لا, .ر·يل ·رس ¸رسو .او·لا ا,يف .ا~و .,ا=ف
101 . · را=ق.ا _¯اس ىلع ¸·ا ¸اف'و .ا-¸ ه,ا ¸•لاو
102 . ىل •يلا ها,-·· .,و .ارقلا ا,.ن, .·او
103 . · _لا=لا رقلا ··لا ¸ ¸ا انيح .او· .ولق .ق ·يل
104 . · لا ¸¸ اŠس .ا¯رلا ¸·ا·و .ارس¸ا ·رس ·ا ·
105 . · .ا'ا †س هžا, •”ا ¸= .ا.-ا لل· هي´,
106 . · را-.او مل´ ق “„لا هلو .ا.لا ..و .راس
107 . .ا· ·ن- هي• ¸ورو .ا'ا ·ا· .وي·لا .اŒ ا,
108 . ·ا·~ ليلق ¸· ·وقلا _' .الا _ي-لل هيف ¸و=اف
109 . ‹ورلل هيل· .ار _وي·, .او· ·اقللو ·ايح
110 . · ·ي~ ¸ .و´لا ·لو· لا ¸و~ ق .ا,¸ا ىل—او ه,·ر,
111 . · .ارل ¸¯ .ا´لا ·ا· .ا¯ .ا´لا ·ا· م· ا, ا,ا_لا
112 . · ¸=لا م´ح ¸ئاقر ¸ ¸ل˜ا ·لع .ا· ل¯ .يح رنلاو
113 . · ·´-ا, ل ·ار¸ا , · .ا´-ا ه, .·ا Ÿح
114 . · هيف ·¸ ل.لا ه´ح ل·لا .€' .ا,وق.او ا·ضلا ¸وا
111
115 . ¸ح ·,¯ .¯رقلا, ى'و .اح.لا ا· ¸ر- ىل ¸ح
116 . · ·ا-و لوق·لا يس هلقع .·ق·لا ه,اع' ¸اوح
117 . ·, ي·ا,.او هيلا··و .ايسا ا· اف .احو
118 . ¸ق ·را· .عرلا, هر. .اع.ا ا·ر, .·,ر'ف
119 . •ا· هن· ¸,سا-ا ¸لق' .·—ا ··•ا .¸ ·وو~ ا·
120 . .اي- ¸ل·لا سا-ا •- .·ع¸ا ه„ح لا ¸·و
121 . اع -ا , .¯را· ا·¸و .او·.ا ا‚وض· .اوف
122 . ه~ ر,=لا ·ع لا ,' .اوس.ا هق,ر~ ¸ع .حاف
123 . · ··ف.ا ه, .را· ···.ا ه·- .ايض هن· ··ح.ا ى·
124 . ¸ل˜ا ·لع ه' ¸-ا ىضقو .ا·¸ ال ¸رولا •ر~و
125 . ¸ر' ¸ر.ا ¸· ا· ·.ول و· .اž .الا .و ا·وو·و
126 . هنع .ا·و•ولا .ق .س .ا=لا ا,قار' •اا,
127 . و, ر,ا• .,ح ر¯ف .ا,¸ا ·رس .ون´· :ل
128 . .ا,ا رس Š=- ¸· هل ا, .ا,ا را-لاو ·ايل·ل ا·
129 . .ا,-·· ·رع راو~' ل¯ .·عاف هعاضاو ~'
130 . · لا ¸وس ا· احرا~ ل ل· .ا„·لا ·,·ل .لف
131 . اروو .ا• ·و•ولل ·~ر .ايص.ا •,- ·¸ اا·'و
132 . · لا ¸¸ .ولقلا ملس ه·,ع .اقر¸ا هن,· .ا, ¸·و
133 . ·ا· ¸,ر~ ¸ع ·اح يلاو .اعو هق,ر~ ل·ضف
134 . ¸-ا· ¸· ه,ف' ¸حور, ا, .اž.ا ه,ان• ¸· .فر
135 . .اني, ها,¯ .ا´- .ا=· Š.لل ¸,يلع ا·
136 . .ار´ن· . لوق·لا ا,ل' .ا,¸ ا· .و .ارع
137 . •اقر .·.· .·- .ا.·لا ·ييلا ¸,ل¯
138 . .ا·Œ ·´ح ¸'¯ .قرقر .اص ¸يحر يرالا ¸·رس
139 . · ‰نلل هيف ا,قا· ·يح' ا· .اق, ·ا,للو .انف
140 . .ار·ا, ا,·ا´ح' ¸و.و .ا·لا ا,قح .' .„ع'
141 . ·ا• .و, ¸· ر·لا ¸و~ م¯ .او=ا ¸· ا· هيا··و
142 . · م´-ا هلو ·,ع لا ,' .··لاو ها=لس ¸ا·
143 . ا'و اا· :ل'ا ¸ ·رف و· .ار„ ه,ان• _ا·ل ا·
112
144 . · ¸ايلا ·رو ا·ر· لا •ر,' .ا·و ¸~ .ولسر'او
145 . ¸´ل .وينلا هاو-¸ و· ·,اضسا .اي´لا لق ·انس ¸·
146 . ·ا,' –,ر هل م,يلعو .ا-سا هضويف ¸· م·و
147 . لا اع· ا'و ··¯ م,لص' .اعلا .ي-سا ه, ¸ا·
148 . ار~ ل´لا ل·, ¸ح ا·و .ا·لا ·عالا هي-ر
149 . · يانيع .¯رلا ر. ل· ير· .يل .ا·ر ·•ا-حلل •ونللو
150 . ¸·ا, ·ي=ل ا·ار'و .ا´لا _· .ا·يقلا ¸ر,و
151 . ارا,• لا”ا, Šلا لق·, .ا~و ¸··ا· ¸· ···
152 . ·اي·و ·عولو ·ولوف .ارح ·-,·و ·ار·و
153 . ¸نحو ·ل··و ¸'و .ار~ ····و ··=صاو
154 . .¯رلا •اي لق Š=, ·ا,فو .ا·¸ ا· ا· ¸·لاو
155 . .اع' ·ل .- .انفو .ار·لاو الا ه, ا·ار€
156 . لصو, ·و•ولا ¸ع •ا=قاو .انلا .الا¯ هن· ى-
157 . _ي' لو~و ˆعولاو ·¯ .ا=˜ا _· .ولا, لق··
158 . ·ان·' ا· ¸,'و ¸·' .اقلاو ير•,· ير•وو
159 . ييقل لوسرلا ·ح ¸· لع .ا•رلا م, ه, لق :ف
160 . ول- ر,=لا ·,انع ا·اعو .ان·لا هيف ., ا· ي·ا,ف ¸ع
161 . اي·س .اقلا ·, _ار'و .ا·لا ·يع “ن,
162 . رللو Šن'ا ·_ق ¸ر'و .ان·و ¸ونلا ·, رورس
163 . ¸,•و رح ¸ر' ه,ا, ىلعو .ا_· ه· ¸· هيل-
164 . اقوو ا•و لي ¸عو··و .ان-ا •و˜ا ¸· ير,„لو
165 . ™ف ل¯ ¸· •ا·لا لوقو .اولا هيل¸ م· _' ل··
166 . ‹اور'ف ·ار•لا ·ر'و م·,· .ا-ل¸ا ا,ن,· هي•ان
167 . .¸ ¸,ف ه, .·ا· لوقعو ··· هلا~ _ا·· ¸ع
168 . _'و ق ا·س¸ا _, , .اقرا .ا.ا, هيل¸ _
169 . ·و• ·وقع هل _·فر ا,انو او·لق' لا ¸وس ¸ع
170 . ¸و· ·ر¯', لصاو محر .ا~رلا ·,_لا ¸ هو·
171 . هن· ¸قلا _لا=· ¸ .¯و¯ .ايضو ¸ور .و´لا ··
172 . ·ا·و ¸'ا·لل ·ا·¸و .ايلو.ا ¸حن ·¸ _وو
113
173 . ·رقلا , هلص' ق ·احو .اض· را, لا,
174 . ·ا• لوق· ل .يحو .ا, ا· ¸ئا¯ ·.و· نع
175 . .ول•· ·وع· ¸~رلا لوسر ا, .ار. هل ا· :ي•ان,
176 . ه•وف .ولا هلاح .Š· .اضي, ·'و ·اوس و·
177 . ¸· ا, .لا ·ق,ر ¸· هنقع'ف .اقع ··و• _احل م¯
178 . ا,ر· اع .و•لا, ·راو .ا,ر•لا '-ل ·ايل·ف
179 . .و·, _ .اف رضلا _· .ارلا ¸ئارض وح· لع
180 . ¸ع' ¸· ¸ل˜ا Š·' ا, يرا·, - ا,اس' ير-لا, _ -
181 . ير·لف ˆ,ارق ·ضف محاو .ا,رق.ا ه, ¸- ¸· .'
182 . .رق, _اح لص .· ا·¸و .ا·وس ˆيحص _¸ :ن·
183 . _,ف لا,لا ¸·ر _ع . .ا´, ˆلاوق _او• ¸ع
184 . _ي··و يرصاو ¸يس .' .ا,رقلا · ·¸ _ا·'و
185 . ا·ض ¸ل·'و ييس ا, ا' .ايع·.ا م·ا·¯ ل¯ :ل
186 . ¸قوقح :ن· _يض, ¸قوقع' .او.ا ا‚و· ·ا,ا=عو
187 . او·ار :ح' ¸·ل ا-ع ا,ا, ,-·لا,و انš ح •·,
188 . م„ ¸وس ·ار´لا :حا' ا· .ان·لا ا,نع ر, ·وقع
189 . اراو ·ل·و •وض-و .ارقلا هضي, ¸• :,
190 . .يح ل´, ييس ييس .ايصو.ا انا·اس م,ن· :ل
191 . Š- ل¯ م,لع .اح., .ال˜ا انو.ل م,ن· ·اق
192 . انيح ¸انلا ¸و ¸·ا .ار•و .ار•ولا ·رو .ا· ¸ع .ا
193 . لوق'ا :حاص ¸,.لا .ان- .احلا ه, .´ح' ¸·
194 . ·اضرا .يضق .' ·, يلاو .اقص.ا ·,اح.لا .ان·'
195 . ··رلا _و' ويلا, ·ر يلاو .ا-ي·ا .•ا· · ا=ح
196 . لا –ي¯ .يل ل¯ ¸· لا•ر, .ا·ر•لا هي, و-
197 . .و'ا, هضا-' لحف :ف .ر .ا·ر• ·ر~ ا¯وحض
198 . ·ول ر~ا ق اضي,' ال.· .ارž ··ص ¸=لا ¸ل
199 . احاص هل•ا ر´, _' ¸· .ا•لا ه, ىل- ·,ع ,
200 . ل´لاو ·,اح.لا ··الا لضف' ·ضف ··اسو ·و—
201 . لا ¸ •.لا هوض· •ص .لق .ا•ص¸ هل ا,يف .·'و
114
202 . .ح.لاو لا, ¸فرا·لا يس .افرع م,·ي~ ير·ل
203 . را•لا .حاص هليل- ه~ .ح .اي-س.ا .ح ·¸ _او'ا
204 . ل´لا يس ¸و· ¸ ل´لا ل·ا, .ا-لا ·ار•لا •ص ول,و
205 . ا,ن·و Š·لا †ضن مي .ارض- ·ن• ¸·لل ‹.
206 . ¸,ر,•ولا _ا€ •ورالا ·ا-و ..ولاو هح ل ¸,لا
207 . ¸,لاو •رلا رصا ¸ر.ا †اف .افولاو ىقلا ·رو~ ¸·و
208 . لا .ا¯ .ا´لا ¸فاو يلاو .ار.ا هلق ¸ ¸·
209 . Š·' ي' ¸,لل .و· ي' .ار·.ا ه,ا, ·ا- •·,
210 . .¸ .قان'ا هن· ار¯· ا· .ا,ص ا·رو· ¸· انر´س'
211 . و, ·¸ .¯او´لا ل-- ر .ا•و”ا هل,, ¸و=و
212 . ¸,رونلا ي· .ا·ع ي,لا ·ا-و .اي-ا ه,,· .ا• ¸·
213 . ا· ¸و هين,ا ىلع ه~ ر,ص .اقاو ه,ر ¸· ¸ا.-ا
214 . ·ر·لا ¸ ¸ي”ا ,,- ي·ا,.ا و· .·, .و=˜ا ¸ ر·لاو
215 . ‹اضو لئالا ¸¯ا• ¸رق .ا=·· .,· اي-
216 . لا ¸ رالا ··ا, ه¯' .ا,لا ا´·و ·ايح
217 . رار´لا ·ريح Š·.ا ·ا-و .·• ¸حورل هح ¸·
218 . .ار·,لا لفا¯ ¸رلا ¸·الا ¸صولا .ار·,لاو ¸صولا م·
219 . .و=- ل.ا يس لا س' .··لا ¸ل·للو _ا·'ا
220 . _ا·لا ·رق ¸ع .ا.ا ان'' .ا.ا ¸قولل ¸´,و
221 . .اقرا- ه·,·ل ا, م¯ .اض'ا ا,ن· .ا,-·'ا ل¯ا
222 . ·ار~' ر,.لا ‹·ا· ق-ا و· لاق .ار~¸ا هح· ¸ ر,و
223 . .ا•ر ¸ل· .ايل·لا ان,'ر ق .ايل·لا ه, ول· ¸لعو
224 . .ا,و م,يلع هضع ¸· ر¯ ر, و.لا ¸ر·سا انيح
225 . ¸.-اف _ي- ·و, .الا اح·و .انلا هن· ,‚او ىعا
226 . ¸=لا و' ير-· لوسرلا ملع .ا, .اع.ا لق· ·¸ ¸·,ع
227 . ليل .ئاونلاو ه,·ا' م¯ .·—ا ا,,ر·يف م··
228 . اقح ¸ئا•ضلا ولو' هح .ان-ا - ا· اŠ·¯و
229 . _يع هيل ¸=لا ·ا-و .ا·لا ر,س' ا,قوف ·.ع
230 . ل´لاو ·ئ.ا ··اس ييس .ا— ·ئ' ير·ل
115
231 . .ل„سا “نلا _, ¸· ··' .اقنلاو لا,.ا ا·ا-
232 . .ا·ر¯ ا· .ا· .ارح ¸· م´لو ¸'ا لو~ م· _رح
233 . ا· ا·¸ م,يلع ˆعولاو ·¯ .·,ر¯ و' _يقلا _ .ر=-
234 . ر.ا –-نلا ر¯, ·¸ •ارحا و· .ار·اسو ¸ض'ا “لق
235 . ¸و=ف ¸ل-لا , م,قرف .ارو,لاو ‹ا=لاو م·را·
236 . ا·وسق ··ق, ل¯ اوفر .ا'او م,حص لا _·و
237 . لا –يس لا- Š·.ا ·ا-و .اا هيل¸ _ †ص ¸·
238 . ¸,لا ,' يلا لحلا ر,,·' .ايق.ا هي, ..و
239 . ا,اف , هل اولساف ··رلا _و' ¸· ¸.ا _و· يلاو
240 . .اوللا لا~و ¸·ا ¸,· را=ق.ا هاحوف ¸ ,ع يلاو
241 . ا·ي~ ·ار´لا .ح.لا ·ا-و .اقفرلاو “نلا ¸ي• م·
242 . ارو ·لاسرلا , م,لق .ايي´لا ··و مع ·,
243 . لا ل•. يلاو لا س' .ا·لا †ي,' اعو~ م,ن·
244 . .ا·قلا ¸و•لا ¸· ·ان, ا· او·و ¸ضاو'ا, ¸,لا اوي
245 . .احص', ا·ار¯ اوضق ·¸ اوض·و .ا¯' م· ا· ¸ينلا
246 . ر, ‹. م·,ح ¸· ر, م¯ .ايلا ·,اž ىل-,
247 . ¸ن- م,.ل ¸نح م¯ .انح¸ ه, ا·لا ر,š .ا
248 . ار~.ا ·ض- م· .-و .ا,ح .·وق م¯ •ي,
249 . لا•ر .اي.ا¯ م,ن· .ا• .اي.ا ا·ر ¸ع ا·ول ا·
250 . م,نع ¸· ر•لا ·ئ.ا ·ا-و .ار•لا ··,رلا ان'
251 . .اضيلا ·نلاو .ا´لا .الع .ا,قلا انن,· .ايع'
252 . م· ¸· ر·,لا _,ا'ا ·ا-و .ايلو.ا ·ق,ر=لا .ا„ع
253 . ر,=لا ¸,, ¸ونلا او,· ··اس .ا=•لا ا,نع .ا—اف ه~
254 . م,نع .ا·و•ولا ¸و• ق م··• .·ق·لا م· اقح ير·لف
255 . لا ¸¸ .ولقلا م,ن· .ع,ف .اع·و م‚ا·• ر¯ف
256 . ·وصو لاح •., ··صو .ا•رلاو هل¯ و˜ا •ر~
257 . ¸عافرلا Š´لا .و•لا ·ا-و .اضيلا يلا هل .ل- ¸·
258 . ا,ا_لا “ ¸ع .ا يس .ار„نلا ا· .راح .,,
259 . ¸ايف •.لا .¯و¯ •رلا ملع .ارض˜ا ·للاو ي·ا,.ا
116
260 . رسو _يضولا _فر, ·· .ا•ر·لا هلا- .يق' ق
261 . ¸ويفو ·ي~ ل·-و .اوس †ل'ا ¸را·لاو ¸·
262 . ·وق م,ف ·ا·ا ··.و',و .احلص •ا·' ·ار¯
263 . .لا· ¸لع ¸¸ - .ي, .ا,.او .ان,.ا ه,و· ¸·
264 . .يصو ·و-نلا †=ن, ر .ا•ر.ا ·را=·· ¸· .·ل·
265 . .- ل¯ را´ا ·ا-و .ا· .-ا ¸· ه· ¸لا-
266 . .ا•لا ا,نع †,•و .رانساف ..اض' .ولقلا ىلع .ا·Œ
267 . ه,, ع ل¯ .ارا,, ...ا _ا.لل ه,•
268 . ايلوو ·فا¯ لا ¸ضر .اح.ا ·رس ¸· .'~اف
269 . ا·¸ ¸قا·لل •و·, .ا'ا ا,ن· .حلا¯ قف ‰·
270 . ه,ل ¸·اولل ¸', .ا.لا ا· ¸´ .ارف•
271 . رلا ·,ا· .¯ر·' ق لوق·, .ارس¸ ا·رل ا,ن·و
272 . .اسر˜ا ا,يص ¸· .ق= Ÿح •ولا ا·,· ق ·و,,
273 . .ا·¸ا ه, _ع ¸· ي,'ا ·را•لا ي· ¸ل”ا ¸˜ا,
274 . .اق¸ا ه,· “لقل .ا~ ¸· رلا ر·ا, ¸-ا ر,„·
275 . ·ا· ىل-و ىضر'ا .راو .ا˜ا رو,„لا ¸ض ··ع ¸·
276 . اي·و ايح .او,لا لا•ر, .ايح' م·او·' ير·لو
277 . _ان·, ى=.· ا, اانح - .انعا _', ا· ي·اع.اف
278 . ه~ ·ع .ح· _¸ .ر .ارقلا _, ه=,و
279 . .وس ل¯ ¸· .ر ا, يرس ¸ .اصا ˆل• ¸· يرف
280 . ..,· ˆي=· _,ف ى„·لا :رق, ي,-ع ·راو
281 . .لاو ل .ولقلا ل·' راس .ار·ع ˆ·و _ا··
282 . .~ رونلا ¸ل•' .لق ال¯ .ال„لا ¸و·ا ·لš ¸-,ن·
283 . _,ف _¸ ر.ا ¸لع . .او·.او .اع.ا _ل·
284 . ¸,'رف م·' ا· _··'و .ا·· .¸ .ولا ليس ¸ض
285 . .ا·' ¸,ر~ ¸¸ _,•او .ا·عو ه•ا-ف ¸ق,ر=ف
286 . ¸صا·'ا _لق€' ق ع ا' .اح.نلا _ل·و ¸ئانع'و
287 . .¯رلاف .ر ا, .اي•لا .اي•ل' .ارو _· ·,·لاو ·ا·'
288 . _ور¯ _رف .اي•لا .اي•ل' .اضرلا ى•ر, :نف _ع ¸راو
117
289 . ¸·ا· .ا·,لا ا· ¸·¸ ا, .اعاو ·-· هن· .,و
290 . ·وق ·اقح' هيف و.لا ر¯ .انحلا ا,ي•, م,قلق'
291 . ا,يف _,ر م· .ولقو .ا•و ى,نلا .ل• ·وق
292 . م,يلع روي· ا, ¸ر.ا ¸يض .ا ا· اضقلا ¸· م,يف •·او
293 . ·وح ل¯ ر ¸· _ع'و .اض•لا ·Šض ¸ .رقو
294 . _¸ :ن· ·~ر, “لق ¸حاو .ا~¸ ا·Š•, يرانل ا·
295 . _ار' Ÿح “نلا, _نف'و .اق,و ه- .انف _
296 . ارا•و اقيفر هل _ار'و .ا=·لا ¸لع ·ضف ير- هن·
297 . ار,•و ارس ‹اور.ا ‹ور و,ف .ا ا,يلع ·ر ¸· .·
298 . .ا·· هن· .ال·ل .- .احيف ا·•ار~ ¸ ·ضور
299 . و, .الا ·=ق .و´لا ¸ و· .الا هنع رفا ا· ىل- ¸ح
300 . ¸اف' ¸· ه, يرالا ·اع' م¯ .ا,¸ا ا·, , ·ولع
301 . .و· ا· .ولقلاو ¸-ا, .ا• .ايح¸ا ا·,·و .ا·ف
302 . رحلل †ص'ف ·رو ا,و .اض, ·.وض, اŠن·
303 . ¸· ا, ·و”ا _ساو ا, ¸·¸ ا, .·ع¸او ل• _ضولا ه'
304 . لا·.ا .·او ا, لاونلا مي„ع ا, .ا-ل¸ا ه,ال ¸· ا,
305 . هي•ان, ¸ح ر=ض'ا .ي- ا, .احف ·ع ليللو
306 . ا· .¸ رحلا ·-ل, ا·ي•· ا, .اقر•لا هسق مسا, .·
307 . –=لاو رلا لساف ·او•ر ق .اورلا .ولقلا اš يور, لع
308 . ملسو ل.ف ى=.'ا ىلعو .او· .ي~رلا ¸.•لا لاسا ا·
309 . .ح.و ر .ا˜ا, ¸و=او .ا=· _ا·'ا ا· .اقرا,
310 . م·ا=صا ¸,لا هل¯ ىلعو .ايص' م,ف ىل·لل م·ر
311 . .اي¯·.ا ¸ئ·˜ا .افر ار~ ¸ل˜ا ·ر¯' ¸انلا ··اس
312 . م· ¸· ·,اح.لا ··الا ىلعو .اž.ا ر¯ ¸ح _·اس
313 . ·اح ه·ا,'ا ¸ .¯رلا اح ا· .ا•ر.او لول=لا هي·
314 . رس لا ,اوع ¸ ¸رسو .ا=˜ا ر,ان'ا ¸ .قراو
315 . .اضرلا .ان·لا ·ق ¸و~و ·ا- ¸- ¸ر, .ل,ساو
--------------------
5عاف_ا g.يع
118
ينف.ا مي·ار,¸ ¸ح
.راق·لا ¸و,ر و' ¸عاف.ا .ويع .·اي•لا ¸ .ض·و' ·و— .'¯
.سالا .حر ¸· ¸· ¸يض'ف رئاح ر·.ا ¸ .ر'ا .لق .ا¯ ا·¸
.ئا.'ا ¸ ا,ل·· اوق .ئا.· ˆحار ل¯ ¸عو _ع _ل•و
.او”ا _ي~ ¸· ¸ن, ي- ··· ··•' _' ا· ا·¸
.قاو·لا .وس و- ¸· ه, ·ول' عا· و' رصا ¸· ل· .ل=
.·او'ا Š·¯ ¸=·'ا حاولا و· ¸ونلا ¸لف يلا .ا ¸ر' .لف
.ئا· ل¯ ¸· .ار•لا _-ن·و ·ر· ل¯ ¸ .ور´'ا م.··و
.ئاونلا .·ض·· ¸· ·قن·و هئاع· نع ر=ض'ا اع· .ي-
.لا=·و م,ني, •وقح ل.ل م·و· ·, ·ر•• ¸ ¸رولا ي··
.را· ¸· م· ر´س .و ¸را´س ¸رولا ¸ر .ي.·لا ·ويلا :ل· ¸ف
.لا='ا ¸·ر ملš ي· †,و ايف م·رل ¸·ا- ·ارع ·اح
.عا'ا :ل نع ىيعو ىسو·و ··¯و ليل˜او ‹ونل او'يف
.عا.'ا .·ض·· ¸· م,.يل-ل م·ر نع او·, .' `م,ل·ل
.ر¯'ا, م·ر„, ,و “ ·· نع او,نع _•, .ا¯ اف
.عا· ¸· ¸رولا ¸يل-ل _يل ه,رل _', لا لوسر ·ان·
.ار'ا ىلع' ¸~رلا ¸· .اص' ه,·~ لين, • ارور· _•Šف
.لا· ¸, ي,ل ¸· .ي, ر'و ••ا •ر·لاو ليعاž¸ ·ل·س
.راح'ا ·وحضلا, ¸', ·, او_ع هنع يلاو ىيع ·را,
.-ا., ‰يل •اوس.ا ¸و , هقل- ‰يل .', هنع او_-' ¸·و
.ئا·رلا لي هيف اي, ·´Œ هئان, نع مي·ار,¸ ·وع·و
.•او-ا _•' ‰,·ار¯ ليل• ··,ر ه•ولا •ي,' ايح'ا لي~
.ئا, ‰يل ·ا-ع.ا هل †ي.ف ل´' ¸·لا ™ع·' †يل· †يص
.ئاونلا نع ¸انلل م,·'و ·قل-و اقل- لا ¸ل- ¸ح'و
.لا~ ل¯ ىلع ا¯ م,=,'و • ·ئاو رص لا ¸ل- ·و•'و
.~ا- مئا„·لل ·اس -'ا ¸¸ هضو‚ _ا·لل رح م„ع'و
.•او'ا ‰ي·, ¸ ¸', ’ر~ا ا·¸ ·ر,„, ·. .اسرلا _-' ¸ر
.·اŒ هن,· ¸· او·, ,و م,لقع ··اس ¸· ·وق ··¯و
119
.عا'ا ' ىساق ق .ا¯ .¸و م·ا· ه,ر وع, لا• اف
.·ا• ·• نع هن· .ا¯ ا¯ م,·ي· ¸ع ر·اق و·, لا• ا·و
.را,'ا ¸يعو ايلا ¸ لا ¸ع ضر·· ل ر·لا لو~ لا• ا·و
.راقŒ .و ··· هل .و´, .ر·ا ·ف _ا·'ا ¸ لا¯ _,,
.·ا· لو~و .ا,·' –,ر-و ·رف ·, ¸· ¸,لا ميق· اا'
.لا·'ا مي-و ¸· ونص م,يفو م·ر, .و¯ر, ·وق ل,و ايف
.ئاولا •ار-او ·اح <رح¯ م,يئر, .ور, ا· م,ن,·و
.صان'ا - •ون.Œ اوف'و م·ر ¸,· اوفرح ·وق ل,و ا,و
.ئا- .ار~¸ ¸ل˜ا .ر ·اف –صو, ¸ر~' ¸· ·وق ل,و ا,و
.ع·'ا .حو ¸,و, –ل´ م,سو را,' ق ·وق ل,و ا,و
.ئارضلا ··=صاو ¸ر¯ _- م·وقع –-' ق ·وق ل,و ا,و
.ئا·'ا ' هن· او•و' قو ان,ر ·~ر ·ا· ¸ م,¯ر·'ف
.·ا´, ·ول, ق ايف :, ,و هي ¸,رق ايلع ¸· لسر'ف
.ا¯ - م· 'رق, ,و ·و,, ل' ¸ا· لا- , ا· لق ¸·و
.·ار ل¯ ىلع ميل·, ’¸·و ¸·ا ¸' ¸·ا _ا,ن· †ضو'ف
.ساح'ا ي,' ¸, و- ·اق· ¸عو م· .الا ., ¸ع _-'و
.را-لا م´- ¸ور م´ح ¸عو م,ني·, ايف ¸ر·لا .ر م´ح ¸عو
.لا• ·,وق·لل ¸•, انص'و ا··ا,'و ¸˜ا انص' ل=,'و
.عاو¯ روحو مي·ن ·ن- ··ايق لوسرلا ى=ع' ¸· ر,و
.~اق ·يعو .ا,ي· ·,وقع ه,ر ··اع _', ¸· عو'و
.·اونلا ر ه,نلف .ا- ¸·و ها— _ر .ا ¸· ه, ى—'ف
.ئار, ·ان· .¸ .و ¸- ·ع لسر' لا .' ,'ف
.¯ا ل¯ ىلع Š· ·ا.صو ,' انيف لارو .ا¯ قو
.را'ا ىص' •رلا .ر .' ىلع هلقع , ¸· نع ليل· ¸وق'و
.لا=· ¸· ه, _', ا· ل¯ ىلع ·ر´ف ···س ¸ لوقع .ى~او
.•اح ·را¸ ¸ ¸ح ¸يق-و ·عر ·ا•ر ¸ •ر ·حاž
.لا· .ا=لسو –يل' ·و ·· ·ا·¸و •·-' ·را´·
.ئار· ¸· ا,,ف .اني, ىلع ان,ولق, ى=.'ا ¸,· •.
.ئاو . ل¯ يور,و ا·اور هلوق •ص .حضو' ¸ح ¸·ار,
120
.رال .ارلا ىقس' ·ر· م¯و _ئا” ·ا·=لا ى=ع' م¯ ·ا· ¸·و
.•او ·•ول ى' ق .ا¯ .¸و هئاع· ¸· ¸ ق •,ر· ¸· م¯و
.لاح ·لح •ا= .و ايلح ·· ·' ¸ل ·ا هل .ر·و
.•اع ¸, .ار, ¸ع .,ح هيفو ·قارس .ا.ح ¸ر' ¸ _اس قو
.ئاولا .ي ‰ن• اس'ر لحا·و ه¯ ‰· ¸· –¯ اي~ ‹اف قو
.•ا·, ‰يل لاو ·ر,š ىلع م·رو,• .رف ·وقلا ¸ق ىقل'و
.عا'ا ·, ·وقلا _ي~ معو .- .يلق ¸ ر, اوقل'ف
.راس ·Š· ر, ¸ا اعرو ·ر. ·.و· ·ا=ع' .' _-'و
.ر¯·و ·ولا †ف هل ى=ع'و ·•اع ر.نلاو .عرلا عو ·افو'ف
.را•·و •ر· ¸· ¸'ر ا· ¸¸ ه´ل· _ليس .' هنع _-'و
.¯ان· ¸· ا·ا· يراو احوف هي ·, ¸ر.ا .ر لس'ف
.ئار, ‰يل •ونلا ا· ميل´و ى.-او م-·لاو را-ح.ا هل¯و
.ئا.'ا ى··' .-ا •ارف .,ف ا,- <قلا •”ا هل ¸حو
.ئا-ع ¸· ·•ا-ع¸ ¸ و· ا·و ·نع ¸ن, رلا :ل .-ع'و
.•. .ا,ولا, ·اوس ل•ل ·رص ¸~ا, ل,_• هل ¸و
.¯ار Š- ا,و .و¯ر· Š- ايف الا ¸¸ •ا_لا ¸· ىلع ¸رس'و
.لا='ا .ار· ¸ ¸·ا· مي.- ل·ا- ل¯ ي.ا _يل, .عارو
.ئا· را-'و لاوق' ···, ¸را·· ,-عو .ولس' ·عار,
.قان· ¸· هل ى=ع' ا· ¸’ي ·ح· .اž' ¸ل˜ا .ر ·اžو
.قا·, ى, لاض·و ىق· -و ~' ميحر و,ر
.ئا¯ ¸· ر-ا• رح, ·وق, ·يل·ا• ·نف اورا€' ا· ا·¸
.··لا ر· لا=,.ا ¸· ¸ي- ه·وق •رس' ¸'لا _فل ·وق,
.ع. ·نس.ا, ·رق ل¯ ¸·و لسا, ل¯ ¸· ¸'لا ·و, .ا'
.ئا— .ا,·' ¸· م,سو ·'ر•و ·و ا·اق¸ .راو
.حاص Š- هل اوا¯ ا¯ ا·ي~ - “نلا .احص' لا ¸,•
.صاونلا –' ·ا·ر¸ ىلع ا·وق م·ر·' لا•. لا لوسر ل¯و
.لا~ لاول .اقع' ·,ا— ان,ر .ي•ا· ¸· لا.- .·€
.ا• ل¯ ¸· را=ق.ا ¸ ,ا, اني ¸,·و ¸اع ·ف·-
.ئا.ع ¸· ا,ل·· ول .ئا.ع ·رو· ل¯ ¸ لا ¸,· ,,,
121
.ضاوقلا .ا·ر'او انقلا ر, م·وع .و·ف, لا•ر م,نف
.ضا•لل مح· ليل· ¸وق', م·وع .ول•, لا•ر م,ن·و
.•اوو ·ارح ¸· هيف .ا¯ ا·و ان,ر •ر اوني, لا•ر م,ن·و
.ار· حو لير ,و-, ه,ا¯ .وسر, لا•ر م,ن·و
.ئار· ¸· ه, ا· اولع م·و م,ل·, ·ورف لا•ر م,ن·و
.·ا·و †يحص ¸· هيف .ا¯ ا·و او·لو .,-ا, لا•ر م,ن·و
.·ا•.ا ··لا ..- م,', م·رل .و.ل- لا•ر م,ن·و
.صاو لا ¸· ¸,· ¸¸ ·ايق م·ا„·, ¸,, لا•ر م,ن·و
.ساح ¸·· ·ع ¸او, . اŒ م·.ا,• ¸ح ¸انلا .ر لا ىلع
.ئا,رلا .- ل,•يلف .ا ¸·و ·ني·, لا~ ر¯يلف .ا ¸ف
.ئا-ا .ح •ا·لا –صو ا·¸ - .يحلل “ح ر¯·'س
.راق.او ·¸ ه,’ ف' ¸ن, ¸ر´لا ¸ _ي·ل ·اي- و,و
.ا•.ا ملع ه,و- . •ولا ¸· ·ر,ر·ق ·ر¯· ¸ _¯رو
.€او ·€و هيف احورو ا'و ·,· :ل· نع ¸حورل ¸ل'و
.قاو·لا¯ م·و ‰- م· .'و ·ا´· ¸لسر'ا ىلع' :¸و
.,ا~.ا ·ار´لا لسرلا ,ا- ىلع •را ر· ال¯ ¸·¸ لصو
------------------------
ةم_ا ديس {دم / ةMYلا VnI
ي·ورالا ¸·اس ·و-
1255-1322 / .· 1839 1904 ·
_ر·لا ر·لا, •·ا لو' .ير.'ا ي·ورالا لا ع ¸, ¸ح ¸ح ¸, اا, ¸·اس ·و-
¸يلا ·اق'ا ·ل·س ¸· لص.ا ¸¯ر• ..ا·-لا ··اقلا ح'و ..,-ا ر.·لا ¸ .هو¯ ¸·
.,ياسر, ¸-', ¸´,ا.ا •ورو
.ر.Œ هافوو ·لو· ·ا,ل.ا ,ع ¸ ··ا•' ح. .ا¯و .ر.Œ .,·ورالا يا,¸, ¸¸ ه
.·ي,ر-ا ·سر'ا ¸ ا· مل·
·اوق ¸· .ا´ف ر.· ¸¸ .اع· ئا.ق ا,يف هلو .·ي¯رلاو ·يسرالا ¸ق'ف ·اس.ا ¸¸ لحرو
.اي¯ر ·عا' ¸,ر.'ا ¸ل-ا
122
·نس ,ر¯ ·رو€ ¸ ¸و.ا 1868 ·نس ·يسورلا .ر-ا ¸ ·يا·لاو . 1877 ¸ .لقو .
.لاقساو .را„نلا ·سائر ¸¸ ه, .,ا .صان·
هيلع •قف .·ر·اقلا ,يل—¸ا ل-·و .¸,رئا·لا وص ¸ .ا¯ ·ي,ار·لا ·رو·لا .€ح ا'و
..·يس ·ر,,• ¸¸ ¸نلا, م´-ا ل,' , .ه·اع,, م´حو ¸-سو
·ي,ر·لا ¸¸ ¯ م•رو ا··- ¸ ·,,يل—¸ا مل· ان¯ ¸ ا·ر·¯' .·اع رع ··س ·اق' .يح
·نس هنع ¸عو ·ر., `–¯و 1317 .ر.· ¸¸ ·ا·ف ·
._·· Š· ن·• م„نلا اس¸ ·, ¸قارلا ير.·لا .ولس·ل ·-اف ··ا-ا †.يف ·ر· ا·'
, هل رعش gا.B? , .هن· .¯,• ., Q?وJابلا -اJا2’و ..ا,•' ··,ر' ,
ةم_ا ديس {دم / ةMYلا VnI
.مل ·لا · را· ` .م’, Ž .•رلا Ž ئار ا., ملس ي , ´¸ح ¸¸ · ا•لا `حا و
ا., ل ر ·اف Ž.ا حو`رلا ىلع ..ر ر· . ¸و ..م ,`لا ·ا’· ¸ · ,را..س ..·- '
ا., لاوح .¸ ._اوللا را,•لا .¸· م · ¸· و ¸ • ر • ¸· ل ·او`نلا 'ي ر
ا·` , ` .. ن` ¸ .¸ر ', .ل , .سا ا·¸ .ي راع و .´, ر` و` نلا .¸· ·`ر` ,
`ه ل,ان .س ر` ض` - ا., , ..ا`نلا ¸ر ..م ل·لا ·`يŽ و· ¸·ل`ح ..¸ لا-,
'š ¸ ,و ايق' .لا, Žرا`لا ¸¸ و ع· ' .· ر ¯ و` - ' ¸’ ن ´ل ` ي` رلا, ' ¸ح '
..ˆ حا• ..¸ , ا..·او, ل ل•ان· ¸ , ‘ ل ..` , ` .مل ا·' ر .س ··,· و
..· ل ›· ح ا.,ن· .` .ن ا·¸ .مل·لا, .†,رلا ..· ل · ,ا ..لا .¸,
ا., ل ., ف ا.·ار¯· Ž_` .لا ىلع ر· ' .م· لا ·`يŽعر · › ·ل¸· Ž ..ل قلا .¸
` .ه ل ·ا,لا .¸ ى.ق,'و ىلو , ع ..م Ž·او Ž ..ي' رلا ·ا ل , قو
`..ه لئا-· ...ح. `..ه ر¯ ا·¸ م ل` ح ¸ ه ن· ¸’'¯ ى’ح ¸·ل ل
` .ه ل ئا .. قر و ل Žر·` لا ىلع ا.ف مل` .لا , ى قل' و' ل.ص ولا, ·ا· ف
ا., , ..ي· ر ول ..و =`- ._· .ا´ ·ق ىلع `.· مل ¸ر .ا .¯ان·
¸ر ' . ل Š·لا Žو • Žل·· ¸ · ل , ¸ منص ىل ع ونح ¸م · ' ¸ و س ا, يف
¸..¸ل ق ىلع .¸ ا.., , 'رق ..س' . ...م ل' ىل ع .¸ ا..., , ل' .و
ر€ ' ..•' مل _وح ..'. ل ا·¸ ¸ ل ¯ ¸و س _ž' م لو _اي- .¸
ا.., ال ¸.. ىلع ' ·` ر , ¸.ف مق` لا , ¸· ي·ا,ف Š-`, ¸· و '
›· و · .را.س .¸ ح ا.= قلا ..يل .مض ¸ ¸ ¸ ¸.قاو' ل ئا.سر ¸’ ن ع
· ,راق .¸·و .صا - ا.ني لع .`ر · .· ر ¸ ىلع يول . – .صاو·لا `ر ·
123
ا, `حل ¸ح ا, ن· `¸ ·لا ` · ر` . .مل„لا .¸ Ž .•رلا ._`ل¯ ›.ا·· .¸
..ض ·`يŽقر, `.. رح' ا..,` '¯ ل,` .لا ¸.ف .ر اف Ž:ل` .لا,
. لق عا ا·¸ .¸ ا,ق ..., .¸ . ¸لق ى =. 'ا † ,· ¸ ˆ ان,
.· ض - ي لا Žلس`رلا ` م ا- ``ح`· .م -ع ¸· و ¸ ..ر` ع ¸· ·`,ر لا ` .ه ل
¸ و ¸ · ´ح .¸-· و ¸ .¸حو Š .س .م š 'ي ر و ¸ .اع ¸ر قو ¸ ·حا .س
.ه ··, ل ق .هنع .¸حولا ._ل, ' ق .م ´ن`· Š· • .وق Žل.س`رلا _Ž·ا.·
`..ه ق لا- ..مي·ار,¸ · وع · ..·اف .· قلا .¸· ى.يع ` .ه لاق ا.· ' ر .سو
¸· ل`-ح`· ¸ .ا,¯ ,و ......ه , ·Žر¯' م`·' لا ر .ع .ا ¸ › ·` ر · ه , ..ا•
ر-` `· Žلا ..و´ ل · .¸ ..ا¯ ق م ل ·لا . حاص ا, يف . ا¯ ¸· وع ل
`ه` · ~ا..س Ž...او¯.ا ..¸ لق ن رو` .محر ¸ ¸ ¸.ل` .ص ¸ · Ž ر لا لق ن
..-ل اف Ž لا Ž· , `ر ق .سا ى’ ح .م`,` لا .¸ Žر لا¯ .ه `ر · راو '
›· حا....ص .ار·لا · ن·¯ را-او .· ر -او ƒ لŽ-ا Ž ل·' .¸ , ا.,Ž لض ل
ه حا.. ل .– ¯ ·`·لا ¸ ف ا.··¯ ميقلا , ·ا`, . Ž- 'ا ¸ .– ´لاو
¸··ر´· Ž ..ي, .¸ ` .· نع . ح.ص 'ف Žمن س ¸.Ž . ن· ¸ ` ه `ئاع· . ي
.· ض و ى =.'ا, .ل ح ا نيحو ..م •ولا ·ل¯ ا..,ن ع · ·ي'ا `,
ا., ل .اض ' رو` ا,.• ¸ · .‹.و ¸· Ž · '`لا Ž¸ر ', ¸ر.`, رو` .ق
›· ل¸· ._ف`رلا و· و ._ض ولا ى.' `· و مŽ .``· .Žلا Žرو` ن , ¸ .‹و`ر , ..ا•
. .,او ¸ ن€Ž¸ا ·` ر · .ه , ..اض · ر -ا ·ضور ¸ _ ي,ر ¸ ه ن`ح ¸ع
¸.· ·يلح ¸'ي ملو ..ه ·ضر 'و م يلا ¸ ¸,` لا .¸ _ ضار'ا Žلوق
. ين· ق و ا.·ا,€ `ر` لا, .¸ا ف .من ملو م.·= مل .¸·و يلاي ل
ا., فرا ل` .سر ¸ .•ا=Žقا · , ل‚ او ¸ Ž ¸ي·لا Žه يف ر ¸· . · ى’ح
ح ر ف ›· .و ل· ا.., ل·' ...`ي ف .م·` نلا ر فو' ¸ · ا., ل .†ي ' ا.,
·عا~ .¸,ف ا.,نع .. ”ا .¸لقو .من •لا ·ل€ .ا·فر ا.· Š- ¸.·
ا, حا.س لح .¸ر ' لح .–ي¯و .· ر ´لاو Ž ·و ”ا ..ي· و· و ` `ح`·
`..·` , ل´و و.ن, ا..· نع ل, , مل ف م .ص و ¸· و ¸ .و` .س ¸· Žلا ·,اع ر
` .ه ل .•اض`رلا ..اقي· ` م ا·¸ ى’ ح .م=لا ىل ع ¸ ,' ا· † .ص ' ¸ لوح
ىل ع 'ر • .و-· Ž¸. `•لا¯ .ا•و .م, لاو Ž -'ا ..احل .هŽ ني•
` .ه` عاض ر ..` ا.· و •·ق ع ` م ق مل-ا ¸· _ ل, م لو لح ¸افو
.ه , .ا~ .م`, لا ى.عر , و` · ا.ني ف ي· Ž لا ..و´ ل· ¸ · Ž .ا..-
¸ي, `· ر ..ص ا.قو `..·ا· -ض 'ف .م ل' ىلع ا.,ن· .., مل ¸·قي فر
124
ر ~و .هŽ ل ق ¸.· ا.يض ق ا.· · ,و .م`لا لل` .لا, `ه ل.· ا.يلو
¸ · .¸ ل-ي ل .¸ ` .ه لق ا.-لاع ا.· م´Ž-ا ·`يŽ سق ¸· ,و ¸و ·ا Ž.و
ا., , ` .¸ - .Žل › ·· ا., ل ا.ي ف ..م لح`· `Š· ل~ و· و `ه ي.ح
`· ر ..., ' .¸ ح اŠح, ..هن ع لاقو .م,` `· Š· › .اق· ¸ر..` , .¸` ر ',
.ر .. ‚او ' ر` •لا ` .·ا•لا .ه لل š · ¸ مل` لاو Ž لا`ضلا `• ور ف Žه ي لع =ع
¸ · و .·ار´لا Žل.س'رلا ` .ما- ` .ه` ', .مق` نلاو Ž .¸,` لا و` ر` .ص لو`, .ه ,
. حف ` .ه ل .را.س ¸·,¯ م ¯و ا· .محقلاو Ž لاو· .ا · لš ا.·Ž رو` ن,
`..· ل قو .¸ `..ه ل ..·و , `ر · ا..· م ل·لا¯ Žر·` لا ¸ف ل, مل ·ئانص
` .ه ق حل , .ا..ق` .و ` م .سا ى’ ح .•رالا '¸ .س .¸,Žرع و .-
ىلع ..Ž¸· .ا, ..¸, ر ق ..ه ق لو ..م ·ƒ لا, Ž.ا,Ž ¸او · ا·.ا Ž•..ص
ا.., را- ى..عر , .' · -- .`· و .....م ن•`· Š-ل ل ¸, , ن`· ·ا·و
¸ر ق`, ...هن · ا..., ·, ع ` ف Žم - مل `م· ا· ا·¸ . انŽ ”ا ¸ضا·
`ه` ح... , Ž..·' لل ·, ·`· را..سو ¸ ف ' ¸Žضر'ا · ر .ي · Š` .لا .¸
ر ~و ى.ض ق ى’ ح ا., , ._ا' ا.ف مل`لاو Ž _يلا ¸ `ه ·ار ا· ƒ ل¯ ¸·
.ح, ر ا· `·.ول ¸· ` ر -, –ي¯و م لع ¸فو ¸ ل,س ¸ Ž ¸ ,`لا · را-
`ه `... ق ...و·' 'ا · ر ..ي· ` ..¸ق ف .م-·ن`· Š· ·ر .س · -- ىل ع
¸·· ·و ... , ل,¯ `..ه ل `..·اور ا..· و .·` قلا ه ف·.س' ¸ع Ž¸,ا·`رلا .¸·
ا., , ¸ل .سر'ا `Š- ._اع ¸ ·حو· .¸ .م-·لاو Ž ..ر·ل ل .ه ··, ل.ق ¸ ·
ا,حا.., ل¸, ملو ..¯¸ ا· .مي`لاو Ž .‰`نلا .<ر ¯ ¯“. .¸
ىل ع .¸ Žئا-ا .¸ ´ل 'ا · Š..سو ..م ,’ لا ..¸· ` ..· ·„`يل ..هŽ ني•
.لص و ا ل •·ص ' `ه`. ق ا· . ا´ف .· , ·`· و ¸.. ق ¸ · Š ˜ا ¸¸ .ه ,
. -' ق هللا ¸ › ·لصو ا,, ¸Ž ح' م.ن`· Š· ق ع Ž ر·` لا ىلع ا, ,
¸ ._=قن`· .Š· ¸.ا .ص .¸ اح.ص 'ف ·ر ..ن`· .Š· ´ · و و ..ا·`,لا ىلع
ىل ع .¸, ر ق ر· ' . · ~ ' ا.نيحو · ˜او Ž .ا’- -ا ي· Ž .ي لا ·,ان,
. قاو ·ح .ا `•ر ف .·` - م .ق`· Š- ¸ .¸ار ¸ ع ` .· .ان,
`..ه ,ا· ...اين`لا .._ ل , ا·¸ ى.’ح `´لا · , Ž .¸¯'رلا ._Žضو · ¸.·
او`... -او Ž ر•·ل ل ~ اوق,ا.. م .. -`· ل¯ ` .·ان, '` , ¸.يف
م`,` Ž.·, †ل`ص . .' · و قلا مق'و م .ق ا.’, ' ا.,ان'ا .·احقا ¸ ·
م.`, ,Ž ,' ر· .ا `• .¸ح اول-·'و ..· , ¸· .و ل· ¸ ·ن• ..¸ `ر ل ل
او` -و اول-· . م.,Ž,'ر و · لاقف ·, -ا ¸· ¸Ž, ي لا و, ف ·, -ا,
125
¸.· ل`و ', ا.’ن· ¸¸ ر·ا ل¯ .¸ر يل م ´ح`· ق ان ي ف Ž ق يف _ ',
ىل ع ..Ž¸· .ا, ا..نيض ر ل¯ لاقف .م´ح ¸ل·اع ¸· .ه , ·Žر¯'ف ¸ .مل ع
اوق ا ا..· · , ¸...¯ ل`و ' ...ا´ف .· ق و· ..اŠ˜ا .¸ و· و ` `ح`·
او`´ حا و ..ا¯ ق ا., .·و` لع'ف .م·لا لŽ´'ا ا· ƒ لح .¸ Ž .هيل ¸
¸ .س و .¸ .¸¯'رلا حو ,و€ ` ف .مض` رلا .. ا• .·و`· فرا لاق و .هن·
. ل ح ا.. , „ح ¸¸ ر·ا ل¯ لان ف م قلا ىلع .Ž· , مل و ه ن· ` · ا,
..ه ·Ž ضو· .اقل او,ر ق ا ا·¸ ى..’ح .ا¯ر.ا ي· Ž ..يلا ..ا• ¸ ·
›·¯را`· ..هن · , لو`..س`رلا `· من س ¸_ ·ا, ¸· ¸ص ¸ ه ن,
.ه , لا ..يح ,ي .¸¯'رلا · ·, يل ف .· ق ىل ع ا.ي'لا ` .ه ل .·اق ' ر- ف
ى ن, ¸ ح ه` .· ` .·` , ¸ ´ مل ول .مف ƒ ل´, ·و·ل· † .ص ' ..ا¯ ا.·
. ق .ص ا.`,`ر ¸ ا·.او ¸ ن ي ل ا., .· , ل`· و .هن· ¸ .¸ ن·`, ى.„`ح '
. -' ه ن.`ح ¸ · ·• .ص ا`ح ا., .مللاو Ž ر` ·لا ..ول ·ي`لا ا ,` ن·
ا,`ن .ساح· . ,• ¸ ·ن•و .¸ Žلا˜ا¯ .مي قلا .¸· فا·ض' .هن· ¸ ·=ق`ن,
.ه , ` .¸ي·لا ..يلا `ر -, . .–ي¯و ..م ·` نلا ·ضا’ يف `, ..ه ن , ..قو
`..ه` ,ا· .ول ع•او ..ه , ·Žر¯' مق , ملو ¸ ¸ر ' ¸ ل·لا ر ,„, م ل
.ه , .·ا .ا ` .ه للا م .. ع يلا ا· · ر -`· Ž لاو· .ا ¸· ¸لو· ƒ ل¯ ¸·
ا.· و ¸· ,ر.ا ` ¸ .س .·ر· ' ¸ حو .م´Ž-ا و Ž .ملŽ·لل ._ل· .هŽ ل ق ¸ ·
.ه , ` .·ار' ا·ر`, Ž .¸ر ·لا و· ` .·اح .مل-ا .ملاع .¸ .ه ´ح .ا,¯
ه حو ‰' ىع ر يل ¸ض, . ا´ف · ر ' ¸· Ž¸ ل-ل ل ه , ا· ¸ _س ا ¸
¸ر - .و ¸ ر-..ص ىلع ' ر` · ا.. ف .م· ' ¸.· ميل.`لا, .·ا’يحو ال ¸
.ر -او Ž .ي•لا ر· ' .اح ا·¸ ى’ح م لقلاو Ž ‹ و للا ŽŠض ¸ع ` · راس '
ا, · ..ž'ف ر, • ..ه وع , ¸·ا مص ا· . ا¯ ¸· ¸ ·ي حا ƒل ¯ ¸
` .ه· ,ا ¸.,`لا .¸ ¸ · ل`و ' ..ا´ف ..· قلا ` ... ,ا€ .¯¸ لع و ·--
ه ر.س' ..و`· لا•ر . ,ا- .سا ` م€ م ح`رلا ¸ ع _ •` , ا· عا, .ا ¸ و
›·· ر´· ..¸~` رلا ..ه , ·ار' ¸.· و م ل„لا ¸ · ¸ ._ا· .¸ Žرل ل ` .·ا·
·, ·`· .ه للا لو` .سر ` ر .سا .`م€ .· 'ل`· ƒ ل¯ .¸ .ه` ,ر ¸¸ و.ع ,
` .ه ل .ي-., ` ير م ,ن· .¸ا’نلاو م ح`· ` Š· ¯ي و · م,ن · و عو ~
ا, , ` س او ¸, ر ق .,ارس ا ى’ح .· ر ض ¸ ._را· .¸ .ه , .`· ر ل,•
او´, ا و ..ه للا Ž ..¸,· ل·' او,ع و ..· `نلا ·, ل م.., قع ' ·راح·
` .ه Š ع ¸ ل,• و.,' و.ع , .·اقو م ل .س ¸ ¸ † ن- , ملو Ž ل·`ضلا ¸ ¸
126
` .ه ن`ض ا.· ¸Ž -,و عا- يŽ` , · ` .لاو .قŽ -ا ·ار· ¸· ` .·` Šض
.ه , ` مل' ل· ¸ · ..لقلا `م ل., . م ل -ا `_ Žضو · ىق ,و `<· .ا ىق ن,
.ر , š `..ه ي-' .¸ Žرا’نلا¯ قŽ -او م -ا¯ Žه •ولا • و ف ` م Žئ·ع ه ن·
ه , اح' ل,• ¸· `¸ -ا `رŽ. ` , . م ع و· و `¸-ا رو` `رŽ .` , –ي ¯و
` .·` , ..·` ق ا.· ` Ž•ا و ¸¸ ر·ا ل¯ .· · .ا ·` و` · ¸ · ئاق ¸و .سا ا·¸
· 'فا´`· ا..ي'لا ..¸ 'ر` لاو ` Š˜او · ر -`· ƒ ل¯ ¸ع · لو,· ‰` نلاو
` .·` , ..ن• ا’ ع ` .ملاš م.ن, ·ف .من مل .ه للا .`¸ · ف ·ا ·لا ىلع
¸. .. .¸ .ه للا ¸.,· ل·' ل, , ملو · '• ¸· و ¸ .ر¯ ¸· .و ق·` , ا’·
·ع ¸· ر.· .ا .¸ ` · , مل ا·¸ ى’ ح .م ´ن`· Š· ر, • 'ر` لا †.ص 'و
او.ق ا·و ¸و .ا · ر-Ž·ا ¸ ¸ او`راس م ·ƒ لا •·اص ´ل· `¸ا-`نلا Š·
¸· ´ل· ƒ لš .¸ ` .· نع او`ح.ص 'ف ..· -ن`· Š· ¸..·ا·Ž ·و ¸ ·ني... ح
ه ح`. , ‰', مل م ي`ضلا ر ´' ¸· م ق` , مل لاو·.ا ه , .~اح ' ¸· و
.ق ¸.,’لا .و¯Žر 'ا ¸'ر .`· و م`.لا ·`ص ¸ع .ل —او ` ·` ,اس
او`ر ئاو ` ر` لا ....¸ ›· ·ر او`ل' م· و ¸· و ¸ي· ¸· ·يح`.لا ىلع
م` , , •و' Žر •لا , . .سو ·ي ح .ص م س `لا¯ Ž¸ارع.ا , `¸ ل·, ر •لا و
. ل, ›·`· ا..,ن· `..ه للا ..–` ´ف .م`•لا ` .–ا¯ .¸`,ر و ¸نŽ·, 'ا,
.ه , ` .ه لŽ ¸ا ` .·ا•ا• .و' .لا ر ض ' ¸ · .¸· م ل` . , مل .¸`• لا ى.ع ر ¸· و
.ر , š ·· ل و¸رع ¸, لي =لا ى¯ .مقلا ·ف` ` .س .را'ف هŽ ~و .س ¸ف
ا, ل·ض ¸· س و · `ه للا ا, , ¸· .م, ملو ا.,يعا· ر· ' ..· ,اف
`ر ·`· Ž ..·اوق·ل .`¸ارŽ¸ا ¸.فو .م·` نلا .¸· ¸·و · ¸ ف ·´· .ا• ‘· ¸
` .ه ل ~اف ¸ل,• ._ ' ¸.· ا., عا ف ..م ح`· Š· ¸·او ..هƒ ق ح,
`..ه ·· š و.´, ر... ن`· .ا-ف .· •Ž ¸ا .¸ ..و·لا .م·Ž و `¸`نلا ¸ ¸
ه ر...` ن ل ى·.. , ر `· ..·اق ف م Ž·ا ي· Ž .ر'ا .' `¸-ا · ر.`و
` .ه ل .ا-ف ¸ ل,• ._ ' ..ا, .`•ف .· ر` ,لا .–Žئا˜ا ..ان ع 'ر` - , عو~
` .ه ل .‹ . .ه للا لو` .س ر ىق. ¸ حف .م~' ¸ · ..ا` نلا Ž .هيل¸ '`ح , ل`حف
-ع ¸`· ` را ف ¸'ر ا..· `..ه لا,ف .م· ر ¸ ع Ž ل='ا · , Žق` نلا, ·اعو
.'ف › ·ح`ر س ¸·ا ¸ ح `· ' :ل ' .م”ا ¯ Ž.ا..· .ا · رو ن · Ž .هيل ¸
¸ .¸ ¸ · ` · .ا `و` ن`ح Ž .هي لع ..` نح ¸· ¸.-ا .·ا· .•و ف .فرفر و
ا, ل لاق ¸ح .·اعو عو ~ ه .ا• ·ر مل Ž•و لل `.يƒل` - ولو يŽ·و` ع
¸ر .س .¸ ح Ž.ار.سŽ¸ا ·ليل ا`حو م ' ·, ى. ق.ا - 'ا ¸¸ •·ي ل
127
›· ئا~ Žل.س'رلا .·ار¯ ¸ · .ه , ¸'ر .م, , ·ا- ىل .ص ` م€ م.`,` · 'ف
اس ¸ح Ž_ ار·Ž'ا ·ض, ا`ح ل, .· ر` , مل ƒ,·لا .¸ ¸,· ¸¸ .ه ,
..ه , لان ف ىلع.ا :للا ¸ ¸ ا..س م „·لا ¸ Ž هي`لا ¸ع ل- , ر ق
يق ر`· Žرو' نلا .اح`` .س .¸ را.سو .· , ·`· ل¯ ..يع' ._را· ¸ ¸
¸ .مل ¯ ¸.· Ž ..ون´'ا ر ·و ”ا, •افو Ž–..ص ولا, ..ر ق ا·¸ ...ي ل
›·ر .صاق ..ال.ا .ه , `راح ¯ر .س م ·` نلا¯ Žر·` لا ¸ ¸´ مل · · و
.• ل , ا.· .هن ¯ .م, ف ._ل, ..ا,ي· .م· ' ¸ · ` .·ا•ا قو .هن· .·ا,رق
ا., , `.ي -ا لا ›· ل.صو ا., ل ا.ي ف م و· <ر´`لا ¸ · ه لن , مل ا·
· ر ·ا• .¸,ف _ايللا ._ي• ..قاف .مل·لا .¸ Žرا’نلا Žرو`·` , ¯ ا,ن.`ح,
ىل ع ··` ..لا ` .ه للا .¸ ر ف قو ا· .مق للا .†ضاو م.`·ا· و .· ·ا ع
او` .. او .ه للا Ž .¸,· وح او`ع را.ف · ' .س ¸.· ..ول', . · ·ا·لا ¸ ¸
.. ن` · .¸ و´لا ``ي .س ل, , ملو .م -, ملو ر., مل ¸.,`لا · وع ل
¸ر ض ح .¸و ¸ و , .¸ .¸ا’نلا لŽق., م لع ¸ و ¸ ل,س ¸ ¸ ,`لا `ر ن ,و
ى.’ح را.. .ا `.ه ل .,ا- .سا Žم.. ·`· Š- ¸ .¸ار ¸ ع .هŽ لح,
ا., راض ا.ي` لا ` .م, , .ل´.ساف م م, , ¸ _• ¸ ` ¸,لا †ص'و
و ` ¸-ا ·اع او'ر ق ' .·و ق او`ل =.صا مل=...`· و ¸ را` • ل¯ م,Ž ..س'ي,
¸· ي•ا· را.س' . قر' م , , م ´ف م.-`· ¸ا' . - م, , م¯و
م.,·ي , ر¯· ,ر ق .¸او .¸حف .· ر ·لا لŽ·ا”ا ل·ف `ر` لا ¸¸ او`را€
او`ض ·او .ه للا Ž .¸,· ل·' او`· ·ا,و .مض ,`· `ر ي ·ا`لا, م.`, قوق` ح
.ه , .·ارح . ¸Š.س' ¸ · ¸ر م ´ف .م¯' ¸¸ ´ ™ ف ¸ · را.س ¸· راو
م`, ل لو`س`رلا لاق · ¸ .ح` .لا ر •ا,ف ..· ر -ا ·`يŽعر 'ا ·`ي ~ ¸¸ اوŠ..س
ر„ ن`· را- 'ا ·´· ....¸ لšو .· , ·`· و ¸Š .س .¸ Ž لا .¸· ‘· ¸
ملو .¸, ر ق .هن· › ·ي- . . •و'ف م , ف ¸¸ `_ Ž•ر ملو حي. ‘لق
ا, و را· ¸ . `ع . · -س اف مض ' ¸· و ¸ ق ح ¸· `ر` لا ه, ¸•
..ر · و لو ` .ه لواح` ا.يف ا.,` ' م -و ¸ _ ر· ¸ ` م` مل · لو-·
ا., , .¸يح, .' ¸و' .م€ ا., ل ¸و' م -`لاو Ž.اس'لا ¸ · ه ر ض ' ا·
¸ .¸= ف _و' ¸ .·و ق ¸ · ` .. -ع'ل ¸’¸ _`` .لاو ى.·لا , ى.,'نلا اوعا,
· , .ه ر ق , •·, • م.`, ق لا- .و` .. من`.لاو Ž .و ·ا=لا ىل ع .و ´·,و
, .' م..`· ر· ' او`· ~ 'ف ا·¸ ..·و • · قلا · '‘~و . -و · ·„لا `¸•
¸ر` · ¸ · ...` ع ..¸ نŽ·و · اول ق'و .مع` ,لا, .‰` نلا او`عا, لئاقلا .¸·
128
`...· ' 'ف يŽ·ا,ل ل ل,_..• .ا-ف م .قلاو Ž , ·لا · , ·و' ر .س ' ا.,
..ه ن·'· لوح ·ايق م.`·¯ ر .` ف .مقلاو ` ر` لا, `ه حا.س ..و•,
`..ه ل لاقو ·ا..صو 'ف ’يل ع ¸·ا م و ن·¯ ¸ئا·ر ‰لاو ¸- .
, Ž..·وقلا, `ر· و `ر...ن` · و` · و و ل مصو ¸· Ž‰`نلا .ا ¸· و ‰,
م.`,` ن يع' .هنع ..·ا•و .·و ر , مل ف ` .¸يع' ر, • ‰.`لا ¸ر ل · و
..ه ر-, , ا, ¸ ..¸حولا `..· .ا•و م .•لا .¸ Ž¸,`` ..لا, را•لا .م`يف
ف ` .· '`و ى.’ح .ه , `ر ق .سا ا. .م`رلا ` .•را, ._و• .مئا-ا .¸·
حاو ` .ه` `ع .ه , .¸, ن ´ .س ` .ه ل .م·` رلا و Ž .†,`رلا ·ا· Ž .هي ل¸ يو',
ا.`, ني , راقŽ'ا ._• ا.· Ž ..ال¸ .م ‘´`· Ž را•لا Žر .. , ´رŽ .ل ال ¸
¸· ',ر· ..•و ف ...ا, ,· ا.. ··¯ م ن , ملو ¸ ·` , ¸· :Ž لا 'ا ىعر ,
,ر ~ ا..ع · و ' ·ار· ا· .`¸ح .¸ م •` نلا, :ل .,ا•' ل,·ا مس ا,
·€ا• .¸·و ا.·ار, ¸.· ا., لا-, .·· ' ¸· .ا.ل· › · ر ¯ ا.·Ž ر¯و .¸
.=· .¸و ل š .ن ´س .فرفر .¸ ¸ر ئاح ¸.· ¸` ...لا ليل· . و ر
¸· يلا·و ¸ :..· ¸.· ŽيŽ”ا ··و قر· م ن·لا, ¸ ´لاو Ž •ا لا ·,وض- ·
اق .¸ ..عر ا.`'¯ ¸.ر.س ¸‡ .· قلا ·` ر ح`· .• ف ¸· ··' ¸·
ي ح`· را•لا ..و` ´ن ·لا –- .سو .ميŽ˜ا .•, ' ¸ · ا., ¯اح ¸· ي-,
. ´ح..ساف ا.., ,ان~' ` .ق .مع · · , . ·اق ا.,` ن ´ل Ž .¸ر .ا,
`..¸ل `..ه ¯اح ير ,ا..س ا..,` '¯ م - ·لا ·حو- ¸ رو` ,اس Ž¸ر ',
.ه , ' مل` ¸ ¸ ع ¸ ع را•لا .مف . راو .م·ل` · .ه•و • .ا - ¸.´ح, را.. ف
`ر ق ` .ه و`· ¸ را .س ¸.· ` .ه ل ا.ي ف م لš ¸· و ¸ ملš ¸· ر ئا.لا و ل-,
´·`· ..ه للا لو..سر ..هيف ل„ف ¸ ‰``لا¯ و' رحلا ¸ ` ر` لا¯
رŽ ¸ا ¸´س ا·¸ ى’ح .قر حاو Ž ا• .م· ولاو Ž .¸'يلا Žران , ¸ .·و ق ·ا‘ ¯'
¸¸ ليح`رلا Ž·اع ,, لو.س`رلا ى.حو' ¸ · و ل- ¸ · ' ر` .لا ` .· نع ¸ ·
.ه .ا· ¸.· ¸ ..· € · , را.سو م... ·`· ƒ ل¯ ¸و'· · `ي~ .'·`, ,
`.ه` Ž¯و· لح ,ق .¸ا و .¸ حف .من•لاو Ž .ا` لا ..ا· ·· .`·',
¸·ن ئاض Š· ` ...·ارق ل ..- مل ف م` . مل ف ا.,يعار· .`ر · قا ق
`..· , يعا· ا..,يل ع `ر · ' ا.. ف .¸`ي - ي, .ل , .سا ى.’ح
ا., ل ..ا·`,لا .¸ ى.ق,'و لق .سا `م€ م .`نلا¯ •اف.ا ىلع Š., ر¯ ·
`..ه ¯ر· ' يلا يو=, و` · ا.. ني ف · ر` ضلا م·قلا ل·· ·قار` س ض¯ر
’ح .ه , `·او”ا _ا .س ا · ا.· ا·¸ ى. .· قلاو Ž •ا .لل ¸و , ف ¸· قر`, .¸
129
.. ف و لو ..ا·.ا و •ر, ›·, `· ‹ا م•ر ¸ را, . ه ·`, ع ى لع ىض ·
`ر • و ` ..ه و`· ر· ' .._ ل , ..–ي¯و م . و· .ه• ل , مل Ž·,ان ·لا .¸·
· و .ه للا لو.سر .هنع ` –´ف .ه , و .م· ¸ ع 'ر ¸ .مق ` .م¯و ¸ر` · '
ىلع .ا ' ى’ ح ر ئا.س ل, , ملو .م·لا ر „ن 'ا ..ا· · ي ~ .··ع '
›· قن· و ر- ف ..ه· ق , م..Ž„ع' م` • ¸· Ž.ايح.ا و Ž¸و .ا ر · ل
..ه ر¯, لض ف م.`, ل ..·و` , ر-ف · ر حلل Žرا’ و' ,لا, ‰ي ·لا .راس ا·
` .ه `ر · `··.سŽ¸ا ._`ر ' .ه , .·و , .م` -'نلا · ور · .هيف .¸,`لا .·ر· 'و
ن,ا `م€ `· -` .· ¸ و´لا ``ي .س ى. .مع’ لا .مئاق ى.حض 'ف ´, ع ..اين`,
-او ا.· و ..ا·.ا, •.·, .هيف ` .¸ .م•` نلا · _ .¸ ` .ه ل Š„ ى.ل`,
•ا و Ž لا ر· ' ` م ا·¸ ى’ ح . · .م· • ¸ · و ¸`·` , ¸ · لŽئاقلا ` .ه ل
¸ر'ف ` ..م ,يف ي=- .'¸`نلا ..·اق ·ر -`· ƒ ل¯ ¸ع ى,و ¸·ا ™,
ىل ع .هيف ` • ح ¸ ..ا ´, م.,` ع و Žم ي`لاو .ا·.او Žلض لا ¸ساح·
¸• ..ن`· Š· ¸ .ا-¸ .¸ او`ح.ص 'ف ..· ,ن`· Š· ´ , ع و ...ا·`,لا ىلع
` .م`, ني, .ه للا لو` .س ر ى.-¯ ¸ حو محقلا ¸ .و ·لا م· و ’ي لع ى-¯
..ه , ·ا• =لا `..ه للا ..·, · ي لا و` · .· ح`· Ž .•ي لا, ¸ .·ر ·`· ƒ ل ¯ .¸
س اف `ه `ئاع· .` او ¸ ,`لا م´` ح م ا· ¸ر·لا †ضاو ا· ى’ح
نلا † .ص 'و ` .م`,` ع و او-¸ .¸ا · ·لا ¸ · م·ايح' Žلا ¸ · لض ف
ىلع ·ا,Ž ”ا ` .ه للا .¸ ر ف .قو ا· .م· .ا .¸ .¸,`لا .` ي ل هŽ لو` .سر
¸ ¸ ..هيف را..س ¸و, · ل`و ' ...ا´ف · =..` · Š· ¸· ى.' `م€ ..ا’· و
س ا `م€ ›·ح ,اس Ž ¸ ,`لا ا,ارس .`ر ..م` -للا, '¸ .. › ·ح·ا• Ž لي˜ا,
.¸ · ي `ع ا.·اعر, ..ا¯ ·`,ر .س ¸¸ ¸ر- ' ..¸ · , حو ¸ .و..ص
·`ق ى=.. 'ا ا.,يف را.س ·و, · و .مقلا _~ا.س ¸ ._- , ¸ .او` , ¸ ¸
.¸ · Š`·لا ..ا· . `, ا., ل·· و م =ل` · Žرحلا Ž _و ¯ ¸· ا,ل ¸¸ي•
`..ه` · ق , Žرا’ر ˜ا ¸¸ · ..س را..سو م, ¸· ·ار· ¸ ¸ل, ملو · س
›·ح ,ا.س لي˜ا .او .س ..`,و ..· , ل`· Ž...ر قل ل ¸..· , ·`· ƒ ل´,
,-``· ..ه للا ع Š`..لا .._ ,او ¸ ¯ ƒل ´, ,وح.. · ·ل- .اقل
¸ ·ق و ··....سŽ¸ا ·لق .ل’و` حو ي· Ž.ي لا وح Ž¸قلا · ,•و ¸ع
` .ه ل .‹·ف ر, ى=.. 'ا .م`,و م -ولا · لš ىل• Žر.`نلا ¸· ر ,
. ل‚ا و .¸,`لا .هيف م` . .·و , Ž..·ر`لا ...وي` ع Ž ل·`ضلا ىل ع
ا.. , Ž.· لا Š- ..ه , .¯¸لع ىل,' ¸· و ¸ .¸', ¸· Ž .¸ر ·لا و· ` .·اح
130
م`·` ,.´, Ž·ا.` ..لا , · , ح لا•و .مح·,` · ل¯ م ,ن· ` .•`ر ` , •'. ¯
`م `, · • را..ا و .ح` .لا ر ·ا·و .· , ,ن· ` Š· .¯¸¯ .هيف .‰ي لو
›·ل·اع Ž.ا-ي ·ا `, م, `.....ق .م -رلل ..ا,.ا و •.يŽلل .·ا·اف
· -لاو .ص ي, .ا, .•يلا ا.`'¯ .مقلا, Ž.ا-ي·ا · حا.س .¸ ¸ ·ل,
¸ل-ن` · `Š· ¯ ¸¯ م.,ن · .¸ , مل .م=حن`· ` Š· وض` ع و .·ا·’ رلا ىلع
·ر ·`· .ر -او ·عاس .ض · ا ف مŽ .ق`ل , م`, · • ا· ى’ح
›· ئا.ص Ž ..ر -ا .ا .س م· ر =·' ق ..م` •'رلا¯ Ž...ا’ر 'او ·`يفر'ا,
¸–ل ص ¸· و ¸ و· • ¸· .ا¯ ا· ¸, 'ف م ¸· و ¸ ر-ف ¸· .ا¯ ا· ¸, 'و
`,ا• م,Ž .~ا·· .¸ م.سو ` ر` للو او مي` .لا .· · .¸ ¸·` رلاو او`Ž·ر 'ف
` .ه ل اق· م ل. مل `¸-ا .¸ راع ¸· .من, مل Žرا=-·ل .¸` ر · ¸.· و
.„ع ˆلا, ¸ ر , · و , ىضق ا ا ف .¸ Žلي ˜ا, ,•ا· ى.ض · ى.’ح
ي حن`· Ž لا=,.ا, ر ´لا ....م` ي ف .م·` رلا, .هنع .ل و ف ¸ميل` .س ._,
ا , ¸,و`لا ىع ` ¸· و, · ¸ راس و .م· ·ا• Ž .م„`ع ¸ · ` .· ,اع' .·اقل '
¸ر· ' ا· ل.ي ˜ا Ž .·و` •`و , ى.ح ا ` م€ ..م ق`رلا ¸¸ ع`ر `ه` ن¯ا..س `ر ف
ح' ..ه , –.ق·, ملف عرف .`·'و .· , ·ا .¸ را·لا .·ا· ' ` .ميق`, ¸ · و
ا. , .•اقني ق .¸`ي ح Ž .¸ي ”ا, ` –لو · , ق ¸ر ·· ¸· م`, ل · ف اون•
¸.· ··ر ق وح ¸ ._-, , • را.سو م ·` نلا ¸و س –ق·, ملف ¸ - · اي·
¸`ح' ¸ Ž.ا-ي·ا اح ر .راس ا `م€ ..م , ل`· Ž...رŽ قل ل ¸..¸ ر `· ƒ ل´,
..حض` او ' Ž”ا .هيف .¸`ي .·و , · '`...لاو Ž , ”ا · , Žر· .ا ·`يل•
›· رŽ •· و ..يحو _`- ..ا¯ ق مق .س ·, .ر` , ل.·و .¸نŽ·, ل ل
م.`, ل,ل, ف ·ق .ه , .¯¸لع ى.ض· ..م -`لا ·Ž رو · م.· · رو ' ¸· لح,
م, .س', را.. .او .ح` ..لا ر ,š'و ¸ف Ž .¸'لا ` Š· Žل·لا .¸ .¸'لاو
· ر › · ي ع اولانف ا...,ان 'ا او`ضا- .مل' ·, ¸.Ž' . Ž .‰` نلا · لو
` .ه قاو ع ¸Žح . , _` ..لا .· ,ل, ¸· .مš ƒل¯ نع ·قو ` ¸ .ح , .ا'ا و
·قن· _`.لا لاŽحا ¸ف ¸´ , مل ول ·ر ´لاو Ž·, للا ¸ , •ر لا ر ,„, م ل
.ه , لا Ž .¸'لا ي ع ·و , ..ا´ف · -ا يŽراو , • ¸ ق,رلا ·¯
¸ر ¸ ف ,Ž ن` ..لا · ,ح .ه , ¸·و ' ..¸ را·لا ...ح · ·ا,` لا اولا
فر ا., , اويح' ›· ي· ا., , ¸Ž .ح' · ·ا’ .لا ر-ف Ž ..ر -ا .¸ ..و'ا و
¸. لس ¸· و ¸ .و · ¸· Ž·و قلا, راع . .مل ·ن`· Š· ·ا.` ح ..,'ر ل · و
¸ر -`· · , ¸.ا,• ·و , .....ا´ف .م·` رلاو ` , ·لا, ا. •و ا.فو ¸ ل
131
_ر ح ¸ .•Ž•'· .¸ .ه , .'¸ `نلا .·اق م ”ا .Žن· ه يف لص ان 'ا ىع ر
ا.·` , ·, Ž ..ر -ا .¸ ر,ا.ص ل , , مل ف .¸· ,و€ . .¯ا ى’ح Ž .•ي لا,
· ¸ · ·ا ق .ا·` Ž..¸,ا ..¸ ع `· ر و Žمل ·, .ا¯ ا¯ . ·ا· ف .لاس
ا., Ž ._ي •`رلا .·و , ا· · , ى.' قو م قلاو Ž , ·لا · , Žر •لا ¸ · Žه يف
¸.· ·و`· · .¸ ا.,ان'ا ._ق را€و .م´Ž-او Ž لض لا Žل·', ¸ميل` .س ._,
ا `م€ ¸ه س ¸· Ž , ·لا Žر - ل .`, 'ر .م~.ا .¸ع م`··• 'ف ŽŠض` نلا و`ن,
مل ف .•اق`رلا ..ا· يح ن`· را.سو · =.`· ي¯ ا, يف `.ئا ´لا ¸ ل
¸ ,' Žعو ل ر, ا.·Ž · , ¸.· لحو ..م` ح, ملو ىلو `..ه` ن´ ل .اي`..س
¸¸ ·اعو ¸ .._• ..¸ ··و· .`·'و .م• مل Ž ._ق` نلا .ا .سو .ه ا´·
.سا ` م€ · لاš .¸·و .¸, ر ق .را· .م, ل ¸لح• .¸ .'و ا., ف·ح '
ا.· و ¸ ل,• ¸.· .¸•لا `¸Ž ر. ..م ل·لا ¸¸ ·اع· ·لا, ”ا ... '
¸ .¸ن ح ¸ · .اي` .س و` , ' م.,يف .·اقو ي· Ž لحلا ل·· `ر` لا ¸¸ و..ع ,
او` .. او را’لا ..و`نŽ·, 'ا .•ن -ف .¸ Ž.س.ا يراوض ¯ م.,Ž,رح ل
.ل ~ ا· لي ¸,ر ق .عا=سا اف مل.`· ' –¯ ا’ ,ر ·لا لان ل · و
. ل ع و لو ر· ' ا., ل,-, . ·ار .·` ر مل Ž ..ي•لا .¸ ا., ل `ع ' ا·ا·
ا.· ر ·ا·و ا·ا·.· ` .ه للا ..` ي -ف Ž .†,`رلا و ¸` ..لا و ¸·` رلا ..,
. فر ..ا و Ž لاحر`لا ``ع . ض وق ف م` م لو ‹ر مل .ي ح ¸¸ •·ي ل
ا· `, .ن•ا· ¸ق `ع ` ح –ي¯و م-و ¸ _ر· ¸ . حر س قو ي•,
¸ل• ¸و ¸ ر-ف ¸ ¸ · و . لق' ق · س ¸و ¸ ي, - ¸ ¸· و . ر ,·'و
`ه قاوع ح, . `¸•لا .¯ر, ¸· .م, , ¸و ·ا ر· ' ` .ه لق _ =`, ¸ · و
›· ·ا.س Žلي˜ا Ž .·و` •`و , ى.ح ا ` م€ .م=`ح ¸ ·•ار•ر .¸ ·„,ر ق ._,
او`¯ ا, م`·ا•ا-ف لو`س`رلا او`ا- ..م ق` نلا ¸¸ ·اع· ·ايŽ˜ا ¸.فو
او`.عاف . ايحل _ , وحن, راس و ل ¯ _او·لا, ¸·` رلا ....و -
¸... -ل ¸لح• ..¸ ¸· ر ق ا· .`·'و م . .¸و ¸ ·ا, ¸ ..Ž ح. .¸ '¸ .,
¸¸ل=..` · .¸ر ' و, · Ž .¸ي ”ا, را•و · ˜ا ¸ Ž •ي لا Š• , · و ق ا ا ف
¸ ¸ `. .سا †ل' ..لا ·يŽ , -ا .¸و · · ¸ · · ¸· ا, يف Žر-, ملو ¸ رع
¸· حŽلا¯ .او'• ....¸ ر ي- .ا•و Žاي..س.او Ž لي`..لا ¯ Žلي˜ا,
ىل ع .و.-ا 'م` .· ن·ا ا·¸ ى’ح .محق`· و ¸ لا•,¸ · , ا., ·ار ¸.·
›·` •ر ¸. ,ار ¸Ž=ع' .س .'¸`نلا لاق .· ر ´لا ا· .ه للا ' . ح`,و ¸ ن'ح`,
· ا· ىل ع .و.. -ا ` .ه للا ` .†, ¸·` رŽ ..· ر , .و ¸ را’ر , ..‰ي ل Ž..ه, ,
132
ىلع ` ..ميع`,لاو ا ل¸ ر-لا ا, ا.. ف .مل·لا ` ._فار ¯ ¸ لع لا قلا Ž .¸ي •
راف ¸· ر ا· ...ا¯و ¸ر ... , ا· ` ..· ر و ¸.· Ž..هي ني ع . 'ر,' ¸· ·ن,
ىلع .ا' ى.’ح ·, ·`· را.ف .· ˜ا ·لول.'ا, ر ي - Ž.و` ..` ح
`..ه` حل يف ·ق ه ل...ن` , ¸.Žض , مƒللاو Ž •انع.ا ¸· ,رولا ¸ر-·
`ه ل ‹ ا ¸ ر' لا ه ن· ‹ ا~ ا·¸ ى’ح .م ·لا ¸¸ .سر` ` .ه ل ..ا´ف ` ..ا,
· يا€ ,• `..ه ل ق ..,' `...ا, .·, ·لا و ` Ž”ا Žل·' · ,اح` ..لا .¸·
حق`· Ž .ر -ا ¸ › ·ئاص ل, , مل ف ..· ر قلا ر ي -ا ل·· Ž.._ق` نلا · ,اي·
.ر ا و Žر..` نلا ر-ف .™ل ى’ ح .مل·لا و Ž ل,` .لا ¸ , `ر ئالا .ه ,
.ه , .اض ' ق ¸ .† ف .·و , .ه , رŽ ,' مŽ . `· ر, ¸,'ف ..ا·`,لا .ه• و
..-, , اف را’ي=لا `ر ·• .ه , ى.' .· ,` ·لا و Ž.اح.ص .ا ` .‰ ' .·Ž ·و· ,
¸¸ . .¸ Ž .¸, يع ¸و ح ·و , ..ا´ف .مي`لا ر ·ا~ .¸<ر ¯ ·و ع و حف
فر ..ن`· Ž .¸,`لا ¸و· Ž ر..` نلا, ·اعو .م· ¸.ف و ´, ع ¸.ف · ي~ .'·`, ,
.سا .`م€ ر ·`· .ه للا Ž ..ي ل ·اق .· ر حل ل Ž .ي ·ا, ` .ه اف ا.· Ž لين ل
..¸ ·,`· وح Š· ' ,• را..سو م·¯ ¸· .اع.ا ا,, ىق ·ف ¸.·,
اول قاو ن ”ا .و`ل.... 'ا '`· ف ..م ق ن`· ..`¸حلل ¸ر ... ن`· لاق
ى.ض قو `ر · • ¸·و 'و ,• .‹ا=ف · `ق ¸ ه للا ع · •ا- ·لا .ح
¸ر , .ير ”ا م,` لاف Ž.و 'ا, راع . .من •`· ` Š- _ا·'ا .¸ ¸·`رلا .'
ملو Ž·و` ,` ·لا, ¸,ر ق . .سا- ¸ حو ¸ Ž.او·.ا ¸· .راس و –Ž. ن`
ا., يلح ¸ر´, ._, ¸.· .ر ·اšو ¸.ف Ž •`...لا Žل·' · عا,`- ىلع
·, ·`· .`¸-ا Žر.. نل .'¸`نلا .·اق .·ر -`· Ž .·ر`لا Ž .•و` `-ل ¸لح-,
`ر ن`· لا=.قلا و .•يلا .ه , و ¸ف Žرا’نلا¯ و' Žليللا ¸ Ž.,' لا¯
.ه , لوي˜ا لا,.. و Žو` ي' .لا ._ل · , · ¸ •Ž·و •` · ¸ Ž ع`رلا و Ž•ر لا¯
ا·¸ .اض لا .¸ر .ا `–Ž .ن, ` .· ر·ر ع م ي- ¸· .ض ·ا '·` ,و ا,, ¸رس
ا.., `, · ل .ل· ..ˆلا ·ا ´لا Ž..هي ف ..م =˜ا, ل ق لل ` مل `..‰ ~ا··
¸ .· , ح`· _` ..لا, ¸ .· , ·`· ƒ ل¯ ¸.· .· , ,`· Ž .¸'لا .¸ ¸ .· , ل`· Ž ..رŽقل ل
ا, , ·ا` لا اولا `م · م, , .لا~ .مŽ·ا, Ž .‰` نلا 'و ل`ع و ¸ · ر ق ¸.ع
· رŽ وا.ق ..ل· · ر وا.س ' .•ي , ¸ .و·ا·=· Ž .ر -ا ¸ل ‰´`
او`لع · ¸ Ž ..و'ا , `م`, .سو` . ,ا~ .· ·لا .¸ ..و• , .ˆلا ·اي -ا .'
ا., `نع ' .¸ .ل „ف ·ايŽ ”ا او`سا.س .محق`· و ´ ر ¯ .¸ ·انلا .•و ~
¸ .. · ' ¸ · Ž لوقلا .¸حل ` .ه ق ` ·ا´ .م, ف ¸· .ا·Ž ¸ا و .¸حولا ` ¸ . و
133
·,Žول ' `ر ´لا ..¸ ا.., ,ا·' ... '¯ مŽ .ر`· Ž .†,`رلا Žر· 'ل ¸¸ .س ىل ع
ه حا... , يو, , ¸· ر -ن`· ƒ ل¯ ¸.· محللا ل• .ا `يŽ و· _ا-·لا ¸ ,
¸'š ¸· Ž·ا·.ا ¸ ` –•ر •يلاو · ر ق ¸· .ا·.ا ¸ `عر ر'لاو
`...ه قŽ ئ·ع .ول ¸·ر =`· ƒ ل¯ ¸..· ·ر ض ¸· Ž.ر قلا وح .و 'ا ¸,ا ل
· `ح هŽ ..س'ر ..¸ `..م قر' `..ه` '¯ .مق`رلا ·ن,ا, ي·اع.ا ي¯ ل.,
ىلع .ا' ى.’ح ر ئا.س ل, , مل ف .م,` لاو Ž .ا.سرلا, ·´· Ž .¸ا,ر'
ىلع ' ` , ول ¸..‰ي -, م.., لو لئا· ى..حض 'ل ¸وض ر Ž ...ا¯ر'
او'ر ¸ ح †` ..لا .ول '., اولق 'ف ..· `نلا ¸¸ ·اع· ·•ا-للا .. '
م..`· ر قو ل او`ا~ ولو اول ف او·,ر م ƒللا _ -· م,ن· `•`ر ` , .ر ض
او`ل...ساف عر` • ¸·` رلا اوقا· مل` لا ¸¸ ·اقر· .ر -او Ž †ل.ل ل
`مŽ..`· و· و و ل , ر...` نلا ل ق'و .مل قلل - 'ا .‰ي ل Ž–ي .لل - 'ا
`ه ل •·اف '¸-ا ا· `. للا ر ئاح ا, مق س اف Ž'رلا لي س ا· و م ل
` .ه` قر .`. , .م·و :` نع ر.. , . م -ولا , •ا·لا – ح م '· و` لا . ¸
`ر ن`· ..¸ي ”ا ..·ا·و '.“`نلا ا· .من• Š -لل ¸.ساف ا.ض لا .ل ·
¸.ر ' ¸· .· ا· - `·اح ·,لاف م `, مل • ر لا ا· ا·¸ `· ا مو
ه `` .س وح ل,او .: لاحر للحاو Žم.. ·لا .¸€و' ¸ · ·..ع ا.,` ,ف
ا ¯ .ول قلا .او·' `ه للا ه , اي ح' · ·` رلا ل,اولا Ž•ي , .ا`نلا اي ح '
. „او Ž †ل`. لا ر· ' `م ا·¸ ى’ح .م „ن`· .`ي ' ._ا·.ا `·وق` ع .ه ,
.. ن`· .ه للا Ž ر´`, .'¸`نلا .·اق م·` نلا ل فا¯ ¸لاح ƒ ل¯ ¸ف ر´'لاو
¸·ل حار .•و ف ·.س Ž ..يلا, .ا~و م .`نلا .¸· ى.ض· ' ¸·ي •ا .ا·وق
...ه ن -ح, ´ `, ¸¸ را ' ا... ف ....م فو ¸ · لول•· ¸ يل ¸و· ا ل ¸
¸ع ..•او· .` را · ¸ ¸¸ ن` ح ¸فو م´-ا ¸ ¸ _Ž•ر ملو لي`لا Ž.ق
¸· لل` · ¸.· ¸ رح , ا..,يل ¸ ¸ر ..س م=ل`· Ž •ي لا Ž _و , ·ار’لا ¸·ا~
ا, و- · , .·اعو . لسا ى’ح مل` .لا, .·اقل ¸ · ƒ ل¯ ¸ ¸ ¸.قل`
ى.ض · .`م€ .ا’ ن•لا .–Žئا=لا .م`,و .م ´`· Ž ..ي•لا .¸ ¸ل•' ¸¸ ا.,ن ع
ى· س ·و` ي ·او ىلع ¸و ' ¸ حو .م· ر · , عو~ ا,`ن¯ا.س Ž .هيل ¸
او`ض ر و › ·,,• او`· 'و ·و` حلا.... ف .م, , مل .` رلا `_ي و .هŽ ´`ح,
` ف ' • . ¸.ا· ¸ ع ا., , ى.ل' م نس ¸ _ئاس ¸ع .ر -ا ا,ل اع·
`..·`ر ·او, .ل‚ اف ...ي •لا · وارو م-...ن`· و ل,ن`, ·و ”ا · ,
..· · ي ~ ..`· 'و ..ه ·و· , رور م`..س'رلا · ·ا’-ولا, ل•ان 'ا يو=,
134
›· ~اق .¸انلا ·و ف` و .ل , .سا .`م€ .·ر ´لا ر فاو ..ق·ف ` .·اح ¸ ¸
. فر ..ا ا.ل¯ ¸·وف`و .·اع ..ا´ف .· ق ىلع ¸ر- ' .ل ق ' ·,ا.. ع
ا. , .·ولل ل ¸ر ل.س'رلا ل .سر'و .م, لاو Ž ر¯ƒلا Ž ل·'ل .…·, Ž .هيف
¸¸ ,´لا .ان¯' ` .. لا· .`·'و .م·` نلا ىلع ¸و.ساف .‹`و ل'ا ._,
ا., ¯و لف ` .·ا`• . ا- ¸ حو م ·ق`· Ž .·ر`لا Ž .· ر ل ¸_ -, ,•
ا.حف ¸ر قلا ي·او يح ن`· را.سو .· , قلا و Ž .·, للا ل.ص ' · را,ف ._,
¸ر ..¸ ..ه للا ع ر ي- ..`· 'و ..م ' ·, ..·ا·ر'ف ŠŽ ..يلا ¸ ¸
· ¸ ·ل- .¸ر` ع ¸ .‰ي ' .¸,ا .م`,و .م-, ملو `·ا.صا ف ¸رو € .¸, ا ا.• ~
حاف ¸ ¸.ح ¸,ا لق سا `م€ `·`, .و .م`-'لاو Ž را’ر =لا ر ن ·لا ._, ىلع
¸ لŽس·`لا .ا· ¸ ¸ ورع راسو مل=.`· Ž ·ر` لا Ž¸ي-ل ¸·ا,ل ¸_•
· •او ...ه للا Ž · ل ....او, · و ...م ض ¸ ¸¸ ¸ر-.ا و ·عاف ر ¸ ¸
··و · وح ¸و ع Ž ¸ ,ا _ • راس و ..م ,' لاو Ž رو' ,لا Žل·' · رو ..س ل ,
·, ·`· Ž رحلا –ي..س Žلي ˜ا, .`·'و .م``ح ¸· ,ا’ي` .ص .¸ · ي `ع و.`, '
._'ل ¸رقلا .`·' ¸ ¸ ورع را.سو م .قلا ·ل,`· .ه ع ¸ ´ ل .اي` .س
` .·` , .و .س اف , • .¸,· .`·'و م ن•لا¯ “` لا •اس و ` و` ·لا ىلع
¸ ¸ •ار”ا Ž ..ض ·لا, `م لا.س .·اقو .م-, ملو .·ا·ر 'ف ¸ .:ي` ع ._ '
ىلع Ž ·ا..-ا, ` Š`ع • ·يل .`• قاو · ·لا مقل ع ا·اقس ى’ح .ا.ع
· ¸ ··ا€ ‡Ž =-`, ملف ..· , را.سو ..م ل` , ملو ن · `..· •احاف `..·¯ ر
· ¸ .·´, ى.’ل ي لا ` .·ا·ا .·ا· .·` ر -ا ر , .ا .¸ نŽل·`· ا., , ى. '
•ىح`ض ` و` ·لا ¸رق سا ·قلع .· ,و Ž· ر ' ¸· `¸-ا Žل·- ¸ -, ملف
او`ر · ¸..· Ž.ار·لا ¸¸ •ر ¯ `· ر و م-`لا ¸· حر , اوق ل ى’ ح را,
م لف .·¯ل ل ¸,• Ž .¸,ا ..· , را.سو ىل ع ي•الا¯ ` •قا ..' . ل,
›·ل ·ا 'ر` •لا `....او, •لا ...· , ف م„` ¸ ‹. ´ر` ¯ Ž.و` ·` لا _•
¸.· ·عا` لا لي ي•ار ا.., „ م-·لاو Ž .ر` ·لا ¸و· و ا, ارلا Š-
. ل ق ا.· ` .·.و ل يلا .'¸`نلا و` · .· قلا .¸ ل• ا.’ل .··¯ ·ا•ر
›·ر -· Ž .ا’ر •لا ..ه ·ل =, ¸..ح .م ل-ا .ملاع .¸ .ه , ..يق لا ا’ ل
ا, , . . عاف `·ا. ع _ ا ح قو .م· ' ملو • ,ف ' ملف ¸لو· ƒ ل ¯ .¸
·ر ¯ ا., ل·· وح, ..ا¯ .ˆلا .¸,ف .م, , › ·. ¸.حو ' · و , ¸ ل
`·`ر ح' .ن¯ ا· ا·Ž· , ¸· ¸-' مل م`•لا ¸· ¸-ن` ˆلا ¸· و –ي ¯و
ا.., يق, ول· ›· · ا.., , ى.. ¯ .¸· ,ول.· ..ن ¯ .¸و ¸Ž .
135
· ر ·¯ ..¸·و ¸.. `¸` ر , ' ا..· و .· `نلا · ي- ا.,ق` · مل ا· Ž.و` لا,
ا·¸ ·ا· 'ا ..¸ ¸.. ··ا ا..ي ف Ž .م´لا, Ž .¸=`نلا .و - .ر 'ا ·`و ·
¸ .: ل· ¸.· و. ·لا, ` .¸Ž €او ._`ن ´ل .· ر -`· ƒ ل ¯ ¸ ع .ه ~ ر , و ·,
. „ع .¸و _ا·¯ ._ل,' و .سو مل·لا . حاص ىق ل ' · و , ¸ئار•
.ق لع · ¸ .و ر´'ا `¸·ن, يلا و` · .· ع ي· ل¯ ._•`, و ا.,ا•`رلا .ه ,
` .· ر عاو ` .·.و · ل-, ..ا,ي· Ž .‰` نلا .<ر ¯ و· و Ž ر-ا .¸
ير ق `· .·و , _ا· .¸'ر ` .ه حف ¸ ض ,`· ن ع ¸. ', ع ` .ه' ` حو
· ·Ž ر´و ا’ `ح ` .ه ل ¸Ž . ..· و ¸ · ل,' .لا ..• ل, ._ار ل , ف
._ .‹`ر ,و ير· · ._ لا· .¸و .¸`¸ ¸و` نلا Žر • ىلع ..ا ' ..ميض
¸ل· ' ¸و ق للح, مل Ž, ·لا ` ...Ž ,ا·ل ¸·ق ¸· ولس ¸ ¸, - م لو ¸',
.ه , `¸ · .س' ا.· _ ر·` لا .·ر , مل ¸ فو يعا.س ال ¸ ل'-`لا ىلع
ا·و لو.س`رلا .¸ ¸.ح· ` ر` ح`, ا· ¸ · Ž .هيحو' ا.· .¸انلا ىلع ول,
¸ل ف .€' .¸ و ع Ž .و ´لا `يس ا, .م ح`رلا .¸ع ¸Ž ن•` ·ل .ص م´``ح,
. ا ا·¸ ر- ف ¸ل .ال , ى ¯ م -ا · ر·` • ¸ `ه ل·· م´ل ¸
_`, ل´, '.` · . ¸ م´, ¸`ن š `¸حو م•`رلا ·ل š ¸ف ¸ق`' ا· Ž لو· ¸·
`¸ - م´`ي ح ¸ع _ قاع ا· ه للا مل` .لا ·ق,ر .¸ ` .¸€و`· ¸.ن`ن´ ل
ا., , `·ا,لا ا.يح , ¸· رو • ¸¸ ل.,ف ¸..· ر -`· لق ا..,ي• , ' ··,ر ·
_Ž ..ن` يل .¸`,ر ¸¸ .¸ƒ·, ..و ´ Žم ´·و' Žرو ”ا Žيع ¸ … ا, ƒ ل¯ ¸·
` .مق ن`· و· و ا.يح ` .. ·ر ' .–ي¯و ...م ق ن`· و ¸ را’• ل¯ `...ه` ,ا,,
ق ف ه ن· .ل`· ' ا· .ل .¸ ور · . .· ر ¯ ي, _ا·¯ .م„·`· ..ل, '
›· رŽ• · :ن· ¸ل .· Ž :ل 'ا :لا· ا, ·`نلاو Žو ˜ا ·ا· _و` · وح
·او _`Ž.· , :ن· ¸ –=ل , `¸لع ¸`ن Ž ..و 'ا Ž- ' .·و , ى.,' نلا ._,•
._ق ف ._ ,ا ا.ي ف .·Š· .•·' مل م,' لا ¸· ¸Žن„ح او .قاو·لا `ر
ا·و را··لا ى-, .' :ي•ارل ااح مل لل Ž ¸ يفو`لا ¸و س Ž .ا•`رلا · ,
. ´لس ا· · , •.·ض ى-' –ي¯و ميق ¸: ل· ¸ ¸ ·ا Žرو` ن , ¸Ž
· ل¸· ..ه للا Ž لو`..سر .`.` ح , ¸لو ¸ع Ž¸,`لا · و , †`.لا ا,, و•ر'
.ق لع ي , ¸´ل ›·. ع ¸ع `· ' . م` ., ` .ه اعر· ·ر , ¸.· ¸ `ي .,
ىلع ..و ل عاف .¸-, ` .ه ·- ¸· ·` .لا را.ص و ·ا` .لا .·ا·
.ه · - · , يض ` .. ·ر ' .–ي¯و .مض` , مل Ž·او•.ا · ·ا` .لا ` .··ا-و
¸ ي Ž· , ¸· ¸ن ل-, –ي ¯ ·' · ر ح`· Ž¸ر·لا Ž.اس ¸ ` ه ل ¸مسا,
136
.ه , ..·- ل ·¸ ى’ ح ر·` لا .¸Žا´,' مŽ .`· ر• € ¸,'و .`¸لع ا.نح
اول' .س ا.· ¸ فا·لا ` .†ن, يلا و, ف م· .ا ¸ Ž ¸,`لا ·و , `_ ,و •·ض ف
¸..‰ ل` ل ر-· ¸..‰ ق`ل رو` م .. ·`ل .–, ¯ ¸ .‰ · ` ل •ر ح
ا· · اف Ž¸ , ر= ¸`نلاو ¸·` رلا . , م·` نلاو Ž¸,` لا, ¸· و ¸و· ¸يف
¸.ر ح ¸ Žرو, 'ا هŽ س', ¸· ر ´لاف · ر ح ¸ Žرو €''ا ه Žلع ¸· ¸,`لاو
¸لف ..هيف .ر` ... ق .¸و ¸ئان€ ا· م ل`· `–¯ ¸· ا,' لا ¸,'و ر` ع
`..ه ح· Žرا· .ا, .._ ل,' ...ا,ي· .·` قلا ·لاقلا لي .س .´ل .س .¸و
ق و . و` حŽ ·ا'ا لوق , .' ى ع ا·ا· .مل´لا ل¸`· ¸ لض , Ž .هيل ع .¸€ '
›· ر ·ا• .ه للا لو` .سر ا., ا., ¯ا,ف ·ر لاو ¸.ا ا’,ر Ž‰` نلا ¸¸ يŽ,`
ا,ن. ل'ف _ا·لا :Ž .žا, ا,.žو ·قلا ىلع ىل , . Žر-لا ¸· ,و€
. . ' ول .¸ لا را.س¸ .¸ · ,ر · م`نلا ¸ ع . ن•س. :ن· ¸ · ر„ن,
ا., , ._,لا Ž ..ا’ ح .م„ ·, ل' مل ¸Ž·, ل`· ` ر` •لا ¸ا·'ا …و ص .ا¯ ·¸
ا., , ..و • ر ..اي, ' .¸· ا.`¸و .م·` رلا · , ا.يح .·و , .¸ 'ا لي
. „اف Ž .‹ 'ا ,ر ف ا.,يف ..ر· ..م „ن`· و ا..,ن · ¸ر · ن` , ¸Ž..ح '
` .ه` ن~ا, .`– ¸.يŽ .ن, ا,ر` .ص .م,` `· لوق ا.,ن , مل ¸· ع ¸.ع
.ه , .´ل .س ل , فا,`• .· -`' مل ·ق يو· ¸ ·اوق ' : ل· Ž لوقلا ¸ف
ا., , ¸ لو ا’ . حو ·¯ ..· ,ا .م,` `· Š· ´ ر , · و.س ' Žلوقلا .¸
.ه , ` ._ور`, ¸ ..ال' ` .¸ر· · ر·` لاو .م´Ž-ا و ..ا·.ا ` , .هق` ا.·
¸ .. نع و · Ž ..يŽ`لا ىلع ¸Žنل, ·ف م •` نلا ىل ع • و =· Ž¸و` رلا لل` ف
ا., ر· , , و.· ' ·ضو ر ¸ل .‰ي لو · ر -ا ·ضو ر ال¸ Žلوقلا ¸ر· · ¸
, , .· و “ل ق .`ي ¸لا ¸, ف ا مل Ž‰`نلا `–ع .ن¯ .¸و ` •و
.............م · ' ا., ل .`ˆن•و .¸ ..ق `·ا· · ¸ _ ع ¸ · ر =.س' ¸و·ا يŽ, '
.............· , ¸ل · ' ._•ل, .¸ Ž .‰ي ·لا .ي·اح ا., ..· ا · ` .‹ر قاف ·Ž .. ق ¸ ·
...........م ´حا و Ÿف .‰ي لف ¸ فر .و ا.,ا='ا, ر .س م=`ح ¸¸Ž ئاس ` ¸· ¸ر' لا ا, , ¸و'
¸ر و ف ر„او › ·لض –- .و م¯ .ا ¸ف ر لا `. · :,ر`, رو`
ىح '·` , , ¸· • .·ض ى- , –ي¯و ..م ل ع ىلع ·ا´· و· و ¸ `ح`·
ا., , •وف' .' “.حو .يان`· ي· .· ر ·او Ž ..ي`لا ل ق .ه للا ·· ن,
.ه , لا ` .·.و · ي•ار ¸.´, ¸.· و .مŽ·ا و ` Ž”ا Žلض , .هلن , مل ا.·
.ه عا=, _ ل .رقاو ` .ه ل -.ساف ¸· و ¸ · ا• ¸· Ž ر·` لا ¸ .· ا·
............م „ع
137
..ه `, · ل . ل· ي لا `..:يل'ا و · .· ر ¸ ¸ · و ¸·اع ¸ · _ا.. 'ا ل·'
ا.¯ `·ا· 'ا ..اح ا·¸ ا.,ارلا ¸.يح`, م,`لا ¸· ¸ .و ,,`, .ا`نلا ¸ي ح`,
· ر ئاح ..ال.ا و Ž ..لا ر فا· ا., `و ”ا ¸..Ž·ر `رانلاو Žر -ا ..¸
...........· ر` ضلا, ح .ه , ·ا· ` .`لا و· و .:Ž لض ل اا .· ع ¸ ·ل - ي· ىل ع .`¸` . .'
ى. ¯و ى =.. 'ا, `_Ž .`ل ¸’ ¸ .محقلا و Žلاو` · .ا ¸ل ·ي .ه ,
ا. ف ¸ئا•ر ل قاف .ه , ·ول' ¸ · _ مق ف ¸· ·ا-' ا· ƒ ل¯ ¸ ·اوس
.· ل~ ا· Ž را- 'ا ىلع `. ر ƒلص و مل„لا `م—' `.ح .و را,` نلا ‰
او`· ¸· Ž را..ا و Ž.ح` .لاو ل.او عا و ` .·ا`· .م·ƒ لاو Ž , ·لا, اوفر
¸· رŽ• , ¸ ا·لا .·Žع ىل ع ¸` ن·او .م -`· و ¸. , .¸ ` .·ا,ا=- وح

3د•ا \.سJ mJrع
يŠ-ا .لا· ¸, لا ع / رعالا
. ¸يلا 27 / 12 / 1426 .·
اا¯ر' ¸ر.ا هن· ,ن ·ا´ اا¯. .ر•لا هنع ‰ن ر¯
اا,رع ·ويلا .اف رالا –,• هفاص ¸ع اوحا•' ه•و †` قو
اا¸ لا ¸ل- ·ر¯' ¸ح ¸ .žر ا·و .=- اŒ ·ا, .ل
ااوع ·و.·'ا ه.- ¸· لينلا, ا,فاحص .·اف ··' .ح`قو
.ا¯ر, .ر•لا و- ر` -` Ÿح م´قاو· .ا¯ . ·يق·لا _,
ا. .ا• ا· ا·¸ ¸ع ·ونلا, .لح¯ا .و ¸يع انل رقسا .و
ا·ع¸ .¯رقلا ¸,·و ر,• ` م´ني, لا لوسر, ¸ر ·` , ,'
ا.و' ا ن· ·رئا€ رو· ·ف را,نلا †ضو ¸ لا م,و
اان~' را´لا _لس “—و م··و· ¸ق :ل· م·رو
ااو-¸ ¸,لا ¸ او-او ل اور.او يحولا ··' اوض‚ا اي·
اا·•' روو'ا رفا´لا •·ر, ا· ا,حاقو ¸ œا•¯ر·· œ او·ž'و
ااع·¸ .وف''ا ر·ا.لا ¸ع,و ا,ل·ف .ر•لا .·¯ ¸,` Ÿح
اا- ر-ا ·و, ·عالا و•ر ل,ف لوسرلا ¸رع ىلع را• .'
اا·و رو• ¸ •’`· ه,ف ه- ان· ىع·او _' ¸·و
138
ا·ع¸و ارس ., ق ··ول·· م·واع ¸·وق ¸· ل·, ا·ا·
اا·ر, لا ·ا´ح ا· ىلع .¸ ·ر-· ··س¸ا م··ا-ا ا·و
اا· .¸و .¸ ¸ .,او·لا ¸· ··ر- ¸` . ·ق··لا .¸
اار¯و ا·¸ ر·.ا ىضقا و' انيقع .’`· .¸ †·ا ·ف
اايو اا مئا,·لا ان· .ن·و .¸ را-'ا ¸·ا لوسر رع
اا .و •و انل او·اق' ا·و انلوص .اع.ا .·ر, ·, ملف
اا¯ يلا .ا¯ و' :·اق· ىلع او.ر•ا ا·و ان· ا· ·ان·~' اولو
اا,اضق . ل` ح .و .¸, †ل ملف رو·.ا ل• ¸ ·اني.ع ¸´ل
اا,'و حاور' ·ان´ل· ا·و ان' لا لوسر ·اف ,رع
اافرع .,س' اŒ ·' ل¯و ¸ .' ل¯ لا ليل- ·اف ,رع
اا,رعو ا-ع ¸انلا رئاسو ·~اق .ان,.او ل·.ا :ل ¸ف
ااي .لسر ' قو :نع ·انيع .يع ا’ لا ¸ رو¯ ل¯ ·اف
االص ¸ر.ا ¸ ., ل' ··'و ا,·· الاو ·و,, ل¯ ·اف
اا,رق ·ر·لا ··' ¸·.ا نع ا,ل .ن¯ لا· .ار ¸ف
ااوعو لš ه, ·و·ر ا· ر ¸رولا Š- ا, ·ااح ·ااح
اا,ي· لا نع لسرلا †•ر'و ·ق ىلع ¸· ¸· ·ر¯' .'و
اا¯ . رو'ا :·ا .¸و ‰· ¸·و .يع ¸· ¸ل˜ا ر,~'و
-------------------
aaa œقف هلu_
يرلا و,ر
¸عاž' هن- .ر=, ·اع ا· Š=لاو ا,•اح _·لا مي·و .·ا ‰لا
Ž•ال ر”ا ل·· .ار ىلع ى~' و ا,¯او¯ ¸· .¯و¯ •اض اž ¸قوف
¸عا•و' ر,اس ¸ م-نل يŠض ىف' و ا,¯اس .اعوللا ¸· _ويع .ر•'
•او=· .اينلا ىلع “لق .يلا, و ا,لا·' :حضلا, ¸·· ¸حور .يل ا,
¸ع·ض' ¸¯الا .ا·لا و ان·لا ر·¯ ا,ع·· .,ا~ . ,·را·لا, ¸ر'
¸عالا ,ا˜ا ¸·.ا لوسرلا ىلع ا·راقع مسارلا ·,ر .قل~' ·و,
Ž•ا,¸ا .و€ <ار”ا ا,ارع .ل ا,حاص و ·ر´لا ·,رح .ا, ¸·
•ا, و ·ر ¸ ى·س ¸· ىلع لا و ا,ا¯ و ·žرلا ·ر- ىلع لا
Ž•اقلا, •اقلا ·و· و _اع م-نلا ا··ا¯ .¯ ¸ع ¸·ا لوسر ·ر´,
139
•ا,ر· ¸و·رلا, •اح ¸· ,ع'و ا,·ا· و ايلا ى´, . ¸· Š- ا,
Ž•ا لا نع ¸ل-.لا لو' ا., ا·را ·و· ¸ور, ..¸و-ا .حاص ا,
Ž•اض- .لقلا ينع ه- ¸· ا, ا,¯ار و ا,ل•ار ¸انلا م„ع' ا,
•ال· .لق · _, ¸ ·ر .ا, ا· ا,·ا· ·ر-ا ¸· .قاض ‰نلا
Ž•ا`ž ‰لل ¸· و ,- .¸, ا·را•· ¸ _ر. ‰لا ا' ‰ح'
•ا' و ·ا´ح ¸· .ا·اع,لا ¸, و ا·راع' و ا,~اع' راااايل· ¸,و و·
:::•ار _يقولا ¸· ااع .- ا,لا= ه,ولا, ... _يقاو لسر
Ž•اص.ا ر·,و ا,قوف ·, م.,ا و ا,او• ··¸ و •رولا ’. ع و ... _ƒ قو
¸عار ى-ا, ا· ا·¸ من•, .,لا و ا,·اول :فو¯ .·ر ا· ‰لا
-------------------
,<رMق اB s•ر• hلا ;ƒ=I oWاJ žام
·`رŽ ,ن :ن· ¸· Ž¸·لا `_··'و ·` رق ا, Žر=لا Š¯ ·ار' _ا·
·`ر ف ر س ا· ,ر, ¸¯ ا,ل·- .ا·ولا . حلا ¸ر' _ ا·
·`رŽ =ن `·و´ ا· لو· ¸· ·ا´ ر´ن· .لقلا ¸,,ح ·ار' _ ا·
·`ر-لا ه قارو' ·, .ا, –ي¯و ·›·ضا· ¸‘ف.ا `.و- Žروي=لل ا·
·` ر حنو يو· ا· رو-.لا ¸ر ا·,ل• لا .'¯ Žلا-لل ا·
·` ر ·’ ,لا ا·راو' ¸ ·, ‰يلف ا,`’·' .·ا ىحضلا Ž‰ل ا·و
`رŽ .·, Žهي-`, ا· لو· ¸· لšو `ه €Ž·اح' . _'¯ _ع ’.ف
`ر و˜او `–`·ضلاو ا· ¸ ·ا, `¸·ولا ·ي¯ا, Ž.,-ا `ورحو - _ لاقو
`رŽ ح' Ž.ا,ح.ا ¸· ·ا¯' _¸ ` ه قرا, . “لق `ميضلا : ل·
`رŽ =ص' Žر·.ا لو· ·ا¯' ·ف هل .ا,ع . `ر·' يرص ل فو
·`ر ˜ا ا· ·.=˜ا ا· ·¸ر• ا·ا··.لقف _ق ر' ’م•لاو _ ‹و~ ’ م·ا
`رŽ =ن, `.لقلا ·ا´ل ƒ¸ق’لا `.لق `· ر’ , ول `ر·' ·يق·لا ى··
`ر قلا ا,,' ` †.ف' ·:`·ا Žه, `. ق = يلا ا· ¸·¸ “ح·.لقف
`ر قلاو .ا•ر.ا `م`· ¸ر¯ _ولع `ه · `ر لا Ž لوسرلا ¸رع· لاقف
·`ر ق , `م`·` ·ايس' ¸· `·` ر´, –ي¯و `·ر¯ .و ¯ , ع ·ف _ول·لا ` م`·
`ر و • اف ىضر . `_`ر. رو· ` م, , ا,` , ا·¸ .· ´لا ¸ر
,œ`ر · لا ·حقلا لوح ر €ان ا¯ م, ’ع لا لق' `·ا· ل `·وقœ 1 ,
140
` ر , م,ن· ل -- Š~ .لا ¸ر ŽŠ-ا نع اور¯· `م`, ا و ل
·` ر ,و را-ح' ر´لا `مŽقل` , ¸· ` م´, ‰يل' ¸·وق ايف لوسرلا او'س
`ر · ·,و و·, `·` ر ¯ ¸حو `. ق .ولقلا `ه` سان ول يلا او'س
::·`ر ق -و ا,· ه , Ž لوسرلا Ž¸ر ع ¸· ¸,ن ر´لا Ž _ولع Š· ¸, ,
`ر ~ولا ا, و· “ي- ¸ض ق ا·¸ ,' انضارع' ¸ لا ·را, .
`ر -و و ه ع` رŽ , ا¸ ` ه` ,اق •اف رونل لوسرلا .¸
اور¯ ا·و او'ر ض ا' Ž را•لا ل¯ او·~ ا· ول .اž لوسرلا .¸
`ر . لاو `_لا ·اف ¸حور ·اف انق لا- .و´لا `هل¸ :يلع ى لص
`ر لاو ¸ل˜ا ·اف ¸ل·' ·اف `م,ƒ ل ¯ ¸انلا ¸رŽ عو ¸ضر ع ·اف
, ·,ر, , :ي·لا ··اس'
ح.ا
22/12/1426 .·
, 1 : لا م´ ل•' _ضو'ا ا· سان· ا· هنع لا ¸ضر ¸.,ا€ Ž ¸, .اح .ي, .•و ,
---------------
Ÿ ة•J اeeنلل T.عبOا دM†
لوسرلا ‹·
يرصر.لا ¸,لا لا~ _يلا
_ ·,ا,نلاو ·,الا ¸ Š·¯ ¸,ا هنع لاق يلاو يرصر.لا ¸,لا لا~ _يلا لوق, 6 ¸ 299 ·
·ر.ع ¸ ه, , ملسو هيلع لا ىلص لا لوسرل ·ق·ا.لا ·ح'ا و· , ر·ا'ا , ‹·ا'ا يرصر.لا
·نس ·ا•, اول-· انيح رالا هلق قو هنع لا ¸ضر .,ا€ ¸, .ا- 656 ·لوق, ..·
†ل.,و ل·ضلا ى·و' ا· ` ي, ›·~ر ¸ا..نلل .و·'ا -
†.'ا .,-ا .. و' ·وال •·ي- لا.”ا ' م`ص .ح س ¸·ل
†` يل ه¯ ¸ ا...-ا .¸و ه´, .. م.لا رو-.لا .,ف
†=, .ا.'ا †ص' ق ه¯ ¸ف ا.·لا, .ا'ا _' ىسو· .ا¯ .¸و
‹رو ‹ور و.ل' . .ايلس ›··ي=· .ا-'رلا †,رلا .ا¯ .¸و
†ل´, م.˜ا ه, ر, ىلع .عرو اني ر.نل .ا¯ ا..لا .,ف
‹´و ·اضر ¸ ى· ¸”ا ه.ل .ر` -سو مي„·لا :ل'ا _و' .¸و
†`•ر'ا ·ا,...لا `· رف ه' ا·رس', •و..ن´لا †يا· .,ف
†ن`, رو=لا ىلع ميل´, ىسو·و • ·ل`- ¸=ع' مي·ار,¸ .ا.¯ .¸و
141
‹ر' ¸-ا,و ا,,رلا, ¸`.-و م ل´· ليل- ل, .يح ا.,ف
†‘ل رانلاو ¸صا.·لل _,و اوƒللا,و .او`رلا ¸و-ا, ¸.-و
‹رف'و رق ' هيني·ل •.ا...=ع هلا.. .رق'ا ىلع.ا ·ق'ا,و
†ل .·او'ا .ا,ر' .ار· ا‚و· ·ليسولا ا.يل·لا ·رلا,و
†‘` , ¸ئ·˜ا لق ا·ا., ه..ل ¸ل-ا· لو' .ان”ا ¸¸ و` , لو
---------------
E ملسو هيلع لا ىلص E [Jا2:Oا .q
يوا·لا ¸~رلاع.·
ر• .' و•ر' ق·اص ح ··لاو ··.لا هيلع :ي. .ح'و :.ح' _¸ م,للا œ· را-'ا و·
œ رار,.ا `ي.س ¸ع عاف· ا,‘ل’ .ق م,للا . .لقلا ه, · و . .لا ه,
را..ق.ا ¸..ن :.ئايض ى.ل¸و راو..ا ¸.ق :.,· _. ¸.·
را..ي.-.ا ·`,.·., ',.·., ا.ن.,· ·..· م.„ع' ·ا.ح ·ا.·لا .ر
را.-.ا ا.,ضور ى.ف ..ق·او ا.,عايض .·, •·.-.ا :, .„`ح
را..-.ا ه.ن.,,و ه.., `..قص ¸ .ي.س ·.·.·, ¸.ي.لق·لل ..··,و
را..سا ا.,.,ولق `م. عو .و.ل ا.Œ .ر.,او ¸.”ا :.يلا .•ص'
را..-.ح.او .ا..·´لا ·ر.ي.Œ ..فرو ¸ر.·لا .¸~و ¸· Š- ا,
را.,. ·ار., .' ` ‹ر.‘ ,و `‰.- ه.,•و ¸.سا- ى.ل¸ •و. ¸· ا,
را....ا `ر..و ·ر.-· :., ..ف`ر ¸.يح . ..' ¸.·'و _',
رار..,.ا ا.,.نيق,و ا.,لع ¸.· ى.قساف ·و.نلا ·.سر· .‘'. '
را.ن.· –.ي.ن-ا ¸.,لا ™.,ن'و ا.,.·,حو ا.,.·ق ·و.ل·لل ¸.·
را..€.ا ه..ل·,و ه.., `.. ف`ر ا..ل.·.·و ا..ر..· ·ر· ل
اورا·و ··.لا ¸.ف او.فا~ `¸.-ا, › ·.ل.€ :.لا•ر ¸.· ا.,يف ..` ي,ر
اورا.~ ·را.´'ا ..ع· .¸و .ا,ف او.ق.ل·' _.·ا='ا ..ع· ا·¸ ·و.ق
اورا..' ل·.ض.لا ل.يل او'ر ا·Ž¸و م.··, ·و.·ر .لš او.,•او .¸
را.´.ف.ا ..ا.ض'ف او.قا :.,و م.,.·ا·' ر.ي, .¯رق ..ن¯ .ق
را.. . ع ·ا..·.لا ·.·.ف'و .¸ اوض· اف ..` ر ع ا¯ .ولقلا اورع
را.·..ا ه.ح.Œ :.يل¸ .ر.ل ه.ال ` †.يلا .و.´لا ¸.ل~' ول
را.-'ا و.· · او·ž `¸· ` .اوص' .··ر.ل . Ž·ا.·لا Š- `¸· · ليق ول
اورا.سو ¸.,ر=لا اوžر ¸· ,ع'و ¸ل.سر· ل.ضف' ..'و · .و´ . م ل
142
را..· ر.ي.€' ا..,· . ا.ن قاف¯ ا.·`رو ·.· ‰.لا .¸ ..' ا·
را.· .,, ·ا., . رو.·.ا ل.¯ ى.ف ·و.ح'ا .~' .¸ ..' ا.·
را`..لاو ا.,.ن¯رو ·ا.ق'ا ., ا..ل·· .,. .ا`ر.•لا ·.·´لاو
را. `, ¸.· ر.ي-و ™.ي--ا ·ا.ق ¸.· ر.ي-و ·اصو ىلص ¸· Š- ا,
را.ن.لا ·ا.ن.• ا.· .., م.ل .¸ ·,ا,.•و . م.ا ·.ا´· ..=قس
را•و.ا ا.,., `.. لق € .قو . .ن·و ا.,.ض·, ل.¯'. ·ا.=- ¸.ن'´ل
را.•.صو ·..ل· ..لا ه.ن· ل., ر.فا.¯ و' ¸.فان· :.ن· لا. ا.·
را.,.· ` م.ف .و . :.يل¸ ..لصو ` ., ·.ف ..ي·لا ¸.ف.ا ¸ .قلح
را.`,.ق.لا ل. .´., ه.ن.,.,و ه., ¸· ىن‘ ´`س ¸و·رلا ¸ .ن´سو
راو., ·و..حللو و.لا :.لف ·.ا.´·و ·..· :..,ر ··.ع'
را..ق.ا ه.. .را.· .·.· ر.فا.¯ لوا.=. ا.ن.',يل ا..¸
را.ي.ل'ا ا.,ئا·· را.حا و.´, ¸ ·..·' ل·ا.-. ..ل' ا..,,,و
را..´لا ا.,ل-و ..و.لقلا ¸.·و ا.,·ا·' .•و.ض˜ا .ا, ىلع .قو
را...ع.ا ·ر.ح, .' ل.ق ¸.· ا.·را· ·را.- ..اص ا.,يل ا.,
را`ر..• ¸و.·او ·.ل,·رلا ¸.ي• ار.ع ¸ .¸ر·لا .¸~و ¸· Š- ا,
را.` ح.لا ه.•و.· ى..ف .=ƒ-· ل,., م.لو يح'ا ·حا ار.ع ¸
را.=.-.ا .`ر. ¸و.·ا ¸.·و ¸و·ا ا· ¸ا~ . ¸انلا لوقع ` .ح~
را..¸او :.ن.· ·را..لا م.· م.·ر, ..'و .م.· ر.يلا .'
اورا.حو Ž.و.ن„لا `¸. · م.·اص'ف او.,ر. ¸و.نلا ¸و.· م.,ن´ل
را. ´.'ا `..ل.`· ·لا ا.,يف ..ئلا, ى.ق‘ لاف ·.ل,·رلا, ·را.ض-ا او•ص
را.ق.,.ا م.,و ·ا.ع' رلا ¸.•.` , ·,م.,-ور, ا· .·وقلا ,`·ر·ا·, ا·
رار...او 'ر.لا ¸·ا.· ى.ح م.,ئا,س ى.لع او.´س م.·ا, ا·
, را. ق,و. .و.لقلا ¸ ,,ص, ير- ا.ل·· ير.- .ق-ا ا.· .-ع
را.=ق Ž.ا.ق,و'ا ¸.,ر~ ¸.ف :., ¸ر.• .قل .Ž لو.ق·لا ·ا-¸ ر.ع ا,
راو...س.ا م. =.ح. ا.. ,رلف `ه.اف .·.,ا,نلا ¸.· ·ا=`- . ,`ر ق
·را.=.·.ا .`.ح. ا.,ل·· ¸.ع ·.,ا.´ح •و.·.للو . لو.ق' ¸.¸
را. •. ص ¸.ي.·الا .'و . ى.ž' ا.ن.`ي. ر` ..ق .' م.ل.·نل ا.. ¸
را.-ف ..ح`, ¸.' ه.يفو ..فر ·..,,., ..ح.'ا م..ل' ه.ن.´ل
را.ي.‘·.ا ·.حا`ر.لا م.·~ •و.,و م.·ولق .و.· Ž·و.قلا ·ا.· ¸ق`,
143
-----------------
ةoiا;Y% 2$ سا [dا;د6 ^
· لا,•لا ¸,لا ‹·ص
Ž·ا„ع ¸ لاو` · ' .` ح ¸Žا·` ا`¸ Žلا لو`سر ا ر `· ل
Ž·اح Ž¸,ƒل ل انا`س .', او·ا و ` . ا · › ·`· ' اوا· '
Ž·ا`.لا `نع `. وا ·ا ن`· ` ¸ ´لو ’ ر س ا,ا `ع ' `م`· و
Ž·ا·` نلا ل‘· · ه سا, `_` ,و س‘'ر ' ¸` , Ž.ار' لا ¸ف ` •`· ف
Ž·ا-ا , ر` ق ¸ا`نلا ¸و` , `,• · ·`سŽ ¸ا ¸ع` , ` ر -¯و
Ž·ا و ' ·, .و·,‘ ل , •·اق ·ح :‘ لل ا.ا · · .`و ر ,
Ž·ا -ا, `ه ` ' .` ر -ا `نع و رو ق` ص `م`, ل ¯ م‘ل`لا ·ا·
Ž·ا.ا ل`حس ىل ع اول `• `قو ¸ .ا يح ·, ¸و ' نلا .وسو`,
Ž·ا و` لا ل‘·· ¸ `· ·, مي , ,ي انل راص ل`ي`لا .ا ··
Ž·ا ·للا `•`· , `ه ·اص ¸ _ي ن ¸م`سر ل `ه ,‘' . Žلا لو`سر
· ·„ل ل ر` , • Ž.ا·Ž ¸ا _· ¸ ي . .و`· : ,` •و رو` ¸`.
· ·`لا, لف`ر .ا‘ ¯'رلا : , `. ح`ض 'و ¸‰` ي ق `¸ع ` ر‘ ´لا لا, ف
Ž·ا ,' ,لا .` و 'ا ىلع او'ر ¯ `ق و ¸ف`, Ž·ا `•.ا ¸ف .` ·ا ا· و
Ž·ا · ` ¸‘ ف.او ى„ل ل او`عا ا,ان 'ا .وفا-, . .ا
Ž·ا,` لا ى·`ر · ىل¸ ا,` ·` ق' ´¸· .و`· ¸Žحو`ر و ¸,' ·اف
¸· · ¯ او·Ž - ىل.ا `.` · `س. ل`ي -و ` · ر ¸ل .ا¯ `ق ` و لو
Ž·ا ي`نلا Žاق,Ž¸ ¸ل ق ¸و س ·و` `ه ل ‹· س . ` ¸ ´لو
Ž·ار ¸` و قلا .ار و ا نل .` يل و ` يس Ž` •لا `و -, ان ل .` ي لف
Ž·ا,ƒ ا ƒ ل ¯ ` ¸ع .` ' ه,, ¯: ·ان`· ‰` يل ل`· لا لي •
¸Ž·اق س `¸· :ض` و ح , ى` ' ‘.', ·` و , Žلا لو`س ر ا , ¸Žئا
Ž·اŽ ˜ا ¸`` ح ¸·لا .ا ع ` ق و ¸‘ ل - ل`,ولا و ¸-`ر ' : ح`,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
+Jا7LS1لا ر9#o?و Jا29:[ Oا <ر9 ]; ^
· .يح .=ق ·و·· –سو,
`ميŽقلاو ¸·ا'ا ىس`ر ' ` ¸· .ي· ل `م,' لا, `‘ق ¸‘ل˜ا رار .ح
`مقلا •`و ف اس `ق ¸ر` , ل` ي `¸· `ه ل` · ' ر €ا´ .¸و `‹ا'نلا ¸,'
144
م· .ا ل¯ ·Ž رو` ن ,و ه, ` . · س ¸ر ولا ي `, , ¸_~اس ¸¸م` - ل`ي و'
`· ع ` ¸· اي`ح 'و Ž ه, .ولقلا † ف ¸·`· م„`ع ', ه , <ر´لا ·ا•
`مق س ¸· 'ر` ,'و Žه, ليل ·لا ى و ا,عايض `· , •·`- .ا م` ` ق
`· , ا ق `•ي•لا `¸`• لاو `¸` حلاو ·ع` ر `. ·اق Ž .ا`حŽ¸او ل`·لا,
`م` ,او ح' رون , .اض سا ا’ل اق ر` `· ح``ص .`و ´لا ·· š ا• ف
`مع ' ‘ل, . هŽ ·و` `ع ` نع .` ي• لا¯ ا,ئا=· , ¸`ح`· '–¯ .ا’ حس
·`· ر ´لاو ·حا`لا ¸ يرا` , ا· `¸· ه ‘ل ق ¸ف ›· `حر لوا=`, ا· ¸·
`مقلا, ¸ƒل ح'ا Š=لا لئاس ‘ ل, هق·-' `¸ع ¸لقƒ·لا Žل'‘ لف
`م·‘ ل,و ` ¸,,-ا '¸` ·لا ·` , `¸¯ ه -`ر ف او’·` ر Ž .احص.ا, ‹اص `¸·
`مل.ا `ر` · هŽ عو· , ¸`ح`ل ى´ا Ž·¸ مي, لا ل”ا لئاس ‘ ل,
`مح ر ¸· .¸ `¸~رلا `مح`ر , . اضا· ¸ل`·` , ·اقو .ا=Ž ˜ا ىع و ف
`مل`لا ىق ل' `ق ` م`.˜او ,هŽ نيي , `ه ` يسو ·و للا م`. ˜ا ¸ع ا ع و
·` م· .ا _,را _ع ·´· ل·' ` ¸ع ¸ - Žو‘ ع ل·· م,'ر ··
''''''''''''''
:·` ملع و' Ž ·لا·‘ لل ` ر‘ ¯· ¸`, , ` م¯را,Ž , ل· `¸ح‘ل ل حا• ا,
`· , ‘ل` , ¸ل`و ق ƒل´ل ليل`لا .¸ ` ه ليل· . ,ر فا ال .` ق' ··
:·` م·ƒ ل ل ض‘ ق ` را` -'ا ل‘ق , ‘ل · اي اف -`ي ` را` -'ا ل`‘ق , ‘ ل·
:·` مقاو · `را` -'ا : ل`· ' ‘ل· ا`نلا ل ق و' را-'ا ل·· ‘ ل·
`مق لاو ·,ا´`لا .اس' . `-, ه ‘لŽ ,و ه ,`ر ح , .ي =لا و` , ف
`من.ل ل · ·اŽ·لاو ·ل'ا ¸‘ '¯ ا,`· `•`ر -` ›·„' ل,,`يف
`م·` نلا ¸س' `¸· ` •ول` -'ا ر ´`يŽ لو ا, ئا•ر' ¸ف ي ح`و’ لا •ر` `,Ž ` ¸¯
`م· .ا ل¯ `م´,`ر ح صاق· ` ر ¯‘·اف `· ·ار` · و ا ن`ي ·ا,• ا·
`· · را-و `_·ا• `ر` قو ىل‘´ ·. .‘ ·لا ا·,ا :` -` ,ان`سولا, Žل'` لو
:·` مقلا,و لو,` لا, `.~اح' را ا,, ¸ر` و ' `¸· ,.اي’لا, Žلئاس ‘ ل,
:·` مي قلا ¸,' ·• ·ئاس Žم•ا”ا ¸`ي, ه ح`ر` -, ¸·, ى.ق.ا -'او
:·` م-· لا `¸Ž ~اس' `م`· ·' ` `ح·' ¸ر ولا, ا´ف ¸` ي,`ر -ا ™•' `¸·
.يح .=ق ·و·· –سو,
Yhabeeb@awq.gov.qa
-----------------
145
ةB„لا ƒk نع ?وrلا / ةيMيOا م(^
·و.·'ا ا· .', ·ا, .=- ا·,و ل·ضلا ·ا........سرل ا
·و..—و ·وحض ‰- را.,¸ ·ر.ا Š-ا ر=لا يل ¸'
·و...سر رو .,· ¸ع هين· ·.ور· ه....يلا ور-لل .ا¯ ول
م.ي€'و ر.ق' ·عا.........., ه, ل.........„ .¸ل “نلا .¸
مي,, ¸-و .ا.......¸ا · ·...·'و –ي=للا ‰ن”ا ق' ¸·
·و....•رل ارا, ·لا,”ا .ح....س ا·· ·ار.....-ا .يلا ر,~ ¸·
م.......ي„·, او.و,و Š.لا ي' . ا..´'او _....لا, ‰· .يلا
م...يح• ر.....حو ·ايس' ملš ¸· ا....ل- .اقرلل ~' Š· ل·
·و...·و ‹·ا...., .' :يق ·ض•, .,, ·را·لا ‰ن- ا,
·و....ي•, و,يلع ل·ضلا ¸....• –ل- رو.ع ىض·' ق .ر•لا
·ول·ل .· ق ¸حو .ا..ق و,نع .¯ر'ا ل,”ا ا· ‹ا•'ف
·و.....,ل ¸-و .اولا ¸' م,..سا_ ل,, , انيس ¸,ا .~
·و.ل´, ا¯ .ر· ا·ا.........ن-ف اور-'ف .ونلا اوضا- انف·س'
·و, .ا.........لا .ايل·ل ·ي ·رو· †.............,ا ور” ¸'
·وسر, ·و.....-·و “نلا .و· ا,.....ل¯ ·قيل˜او ¸ل·'و ¸
---------------------
ملسو هيلع لا ىلص هRرع نع بrلا /
·.,ا€ ¸, .اح
.ا,”ا ·ا· ¸ لا نعو هنع .•'ف ا- .و-·
.افولا هي لا لوسر ا'يق ار, ا- .و-·
.اقو م´ن· - ¸ر·ل ¸ضرعو ·لاوو _' .,ف
.ا¯ ¸ن¯ ¸· _قنلا Š· ا·ور , .¸ ˆين, .ل´€
.ا„لا لس.ا ا,فا¯' ىلع .ا·.· ·نع.ا ¸,را,
.انلا ر˜ا, ¸,=ل .ار=· ا·اي• ل„
.ا=•لا –´او †لا .ا¯و ارعا انع وضرع' .,ف
.ا, ¸· هيف لا ,·, ·و, .ارضل او_صاف .¸و
.ا- ه, ‰يل ¸-ا لوق, ا ع .لسر' ق ·لا لاقو
.اقللا ا,ضرع را..ا م· ا ن• .ر, ق ·لا لاقو
146
.ا-· و' لاق و' .اس ·· ¸· ·و, ل¯ ¸ انل
.اوس ·ر.ن,و هح·و :ن· لا لوسر و-,, ¸ف
.ا¯ هل ‰يل ¸قلا ‹ورو انيف لا لوسر ل,_•و
-----------------
5مو ¢šب
·رع .اض·ر
لا·· مينلا _· هيف .ا·•او ا· ق ~' :Œ ·ا'ا ا·
لاق· .ي-ا ‹· ¸ .ي=يل ا· و' ·قر ¸ ه, و·•'
لا·.ا ه, .,¯ يلا .ن¯ _يل لئاو.ا .·¯ ه, وق'
لا·ر هوح ¸· ·س' .و¯'ف ا,نيح ·عالا •·, _ي.ف
لا•لا ى•, و' ·وق .¸ ا,ل¯ ¸ئ·˜ا Š- ا, :,ف'
لا~.ا .ق·و لاقلا ', ·¸ :,ف' . –ي¯ ¸·'و _',
لا•,ر _قا مس ل¯ ¸· .'و .·´لا ..ع .لوا=و
لا• _ينلا ل·لا _· ي- ·, , Ÿح -ا ح ·ا• ق
لا-س .ور-او ا• ي¯و ان·~ اون-€' Ÿح ·.•.ا ·ر·و
:لا¯ .ا·, ¸لف ·و•ولا رحس ه¸ ·اولاقل اوقص ولو او,¯
لاق· .¸, .' :ل·' ااح م,فو' –' م·ر ·,_لا Š-
لاوق.ا ق :ل· _لو ·ع .¸و †,'ا ¸ :و· لوقلاف
لا.ا ·˜ا ·و•ولا رص ه, ..ا• ا· ‰·لو .او·-يلف
لاž ¸,ف .ر•لا ·و•و .·ا ا·'¯ ·ايلا _· .و·ارلا
لا.-و ·ي م,يف ·,للاو اووعرا ا· لئاضلا ¸ع .ورصاقلا
لا•, ¸·ا·ف ل·' .ل-- ·قيل- ر' ا, ·,_لا ر
لا·ف.ا ا·, :··را´'ا ى, ا´·' –ي-لا ل•لا ·راضح'
لا.او .ا,لا ا,,' ا, م¯.ان, .الا :ž يلا ¸,-'
لاح'ا ه`و Šق-ا مسر رصاق ·-و .·ق~ر· ··ح'
لاق .ي-ا ¸ ···لا .¸ ···, ‰ي˜ا مسر ¸ ‰يل .
لا~.ا .,عو .·اح,لا نع .šا· ·ار´لا ا·¸ <ر´لا و,ف
لاوق.ا ه·,ح .·, .لاس .·ن,' ·حا.لا ا·¸ †ي.لا و·و
لاص¯ .••ا· و•لا _·و انضا,ر و•لا .ا¯ ·ر¯ف
147
لاصو.ا هل ا,ر~ ..قارو .·ر .ولقلا ™,· هحŒو
لاي- :ل., , ¸ل· ا,· ·ر :ح را-'ا ا,,' ا,
لاح' م,·و•و او¯ م‚'¯ .و~او :ل- ل´لاف
لاي•.ا ¸رولا ¸· هيلع .ر=ف يلا ¸للاو ر˜ا ¸, .Š-
لا- ·يف .ورقلا Š- ل, ا' ··' ·ر=ف .ر-اف
لا,, ·ا· –ي´ف ,.الا لا~ ا›-ا احرص ··س¸ل .ين,و
لا- .ون”ا .ر· ا·¸ ..اض ا·ر.ع ·— ·ا•, ه, .حض'
لاي•.ا هلš ي•او .ف ا,ضر' •را, ¸´ل .احلا ى·و
لاق€ ¸,لحف ‹ا=لا ‹وس .,•' Ÿح .ال·لا _,او
لاق€.ا `·` ر` ` ع .ا• ¸,• ول يلا '_ارلاو انيس ¸,ا ·ا·
لا··.ا ا·_¯ رصايقلا م هل .=, ·¸ “ل´لا ·يحلو
لا~ .اقللا ¸و ¸·.ا ايقل انل .حنس ول ..·´لا .و· .ل•ل
لا,يس ان´ل·و .ا·,لا .اح ه' ·يح· ا, :ي ¸رق'
لا··.ا ¸- ئا´'ا ل¯ يوضن Ÿح مل„لا ليل لو,يس
لاو·.ا ¸,ن, ¸•, .و,و - لع .و´لا ل¯ م·,و
لا•ر'ا ا‚'¯ ¸ونلا ¸¯ ·ضع ¸· ل· رايل'ا ··' ا,
لا•لا ¸·رلا _· .و·, Ÿح هلص' ¸· قاح ·ف' .-
لاي˜ا · قو ..•رس' ق ¸رلا ىلع ·اي”ا ¸· .انفا.لاف
لا~.او ‹قلا .ا,رو'او ا•لا ¸ •_ †ضلا .ا,·ا·لاو
لا=,.ا ى·ولل _فا Ÿح م,,, ·و·ر .¸ ا· ييس ا,
ل·· ¸,قوف ول·, ر.نلل ا,ح• ¸ل· .ا,ارلا .لا·و
لا. ˆلا ·,·لا, ·و' ا,·,ع ل,• .ارس¸ا ·ق ¸·
لا` ¸ح ·اف .ا·لا م· ›.وا• ¸¯,لا ا,·· ¸· ¸,رو
لاوع¸ا ··وق, ¸·نلا ىف م‚و.ح ¸ا-ا ن• ه, .ق·
ل··' .=`ح ¸ورع .و,ف ه~و=- •, ا· ير,لاو
اولا· `مل· .' _ر., ¸ لاو ان˜ا لو=س' لو=س.ا رق,قو
لاح' .·=قو اع· ق ا· ¸¸ يول, . .ا=يلا ¸قانو
ل¯· ل¯و .م,´ لا,·' م·وي- ر- ا›قرف او··رو
لا, لو=, ¸ل اس'ر ,-نس ا·' من=ف ا·' ..اوحر .
148
لا~.ا هني• ¸و Ÿح م´, ·سا-نلا •وس ¸ •ا,و
لاق€ ¸,ل~ _·ا·'ا .¸ م¯,ور †ي´لا .ر•لا ا,,' ا,
لا,”ا ا,,' ·را´'ا :ل اŠ•ل را ¸لو ¸قل- انلو
لاصو.ا ان, ا رر .رنساف انسو ¸ا-ا, انحق ا¸
لا,ل,لا م¯ا' ‰ي~ولا ¸~ ا·¸ Ÿح ا·اقح' .عاضو
لائرلا ا··وق, •و”ا ي· ه' ر´ ر´لا ¸رع ,,نس
لا'او ا,سو .ي-ا ي ¸·رلا و- .·فا •و”ا ي·
لاي•.ا ا,,· ·و· Ÿح ·ر·' †ل. _,رالا ر ي•نس
ل·ض ·و, ¸ل ¸ئا'ا ل¯ ا··, يو, , ا·ور •و
لان` “نلا _· ·وعولا ل¯ ·عو –ل- –ي´ف “نلا عو
لا•رو ·و ¸وا.ا ¸- ا· و ان,· ¸ئاقح ··
لا-سو ·را ر¯ .ر-اف انلا ·سواق ا, م=, ا,·
لا=,.ا ىعولا اور,· ¸.ا ¸- ا· ا¸ اراي- م .ر-او
لا•.ا ه, .يضق يلا و,ف ا·رل ¸ونلا اوعا, ¸.ا ¸-
لان· .ون'ا ¸ف ¸ح .و· ا, احرف .¸- .' ا·¸ .و'اف
لا·¯ ·ي•, ~ا .اقلو - .اقل ¸¸ ¸,ر=لا و,ف
--------------------
م(ع_ا "يب‹ا `A
· ¸-ا ر·ا• .·
ا,و· ..يح ا, . ¸حر•و ˆص ا,وض· ' .´س قو .و- م·
ا.,ورح ·اف ‘ لŽ·' ,و . ض· ‘ل.·' م.ل ¸.ن', .وع,, م·
ا.,وح'ا `:. م.لو . :يل¸ قو ‘ ل.-ر' م.ل ¸.ن', .وع,, م·
ا.,ور· `..´لس ا.·و Š~' ا'و م., ,ور· ·اضر ¸¸ .و´ل, م·
ا.,ولق ¸.يق, ا.' Ž.و.لقلا ¸, ير.عا· `..ق ول مل·, لاو
------------------
sgابu_او sJاقب_ا sةلو? نم انب.لق [d.=B ام انع£ دقلو
.ار,„لا _,”ا - ¸, •ا·
_ان•و ¸قفا- ·-,· ·افو ¸ - .ي-ا ¸رع اف ¸ضرع
149
.اني·لا هل .ر„ ا· ·افو اŠ¯و اŠ•ص ل¯ ·افو
Ž.ا·.ا ه, .·žا· ·افو اوض· `¸·و ¸ق,الا `:ل· ·افو
Ž.ا·ولا Ž ·ر`• 'ا ` ‹ور ·افو م,´ل·و ¸,رضا-ا ل¯ ·افو
Ž.او' ل¯ ه, انحاور' او' ¸·و ¸··اقلا `:ل· ·افو
.ا-.ا ىلع `ه` - و ه,ار- ىقلاو ·,_لا Š-
¸~رلا حاولا _ر ليل-و ا.ا• ق ¸·ا, ¸ لوسر ى¯•'
.ا·¸او Ž•.لا, ها• ·¸ هئايلع ¸ .رلا هيلع ىلص
.ا,·.ا ىلع ول·, ` ه ن, لو ه ,¯ ¸ ` ه ا ·ع' لاو
.ال.لاو ƒ¸•لا ل·' ل·'و ¸·ر`· ·ل·ض _ر ه, ¸,-'
Ž.اŠنلا †ضحض ر` ق .ول., م,ƒ ل•,و ¸ ·´ ¸ ·,اع'
Ž.اي`·لا .-' م· ·,اع' او'را· ¯ مصو ` م‘´` , ·,اع'
.ا·‘=قلا¯ رانلا ¸ او`ح قف ه او, ¸· ` ‰يل,¸ م·ا·'
Ž.الا ·ر- 'ا ¸· .ل` ا,žر . .اس' ا' , `.
.ا=لس و·و ¸ ¸=, و· لاو م,ي·س ` ¸,و·و م,,,-` · لا
.الا مي„ع `مقن· لاو م,·ر` • ¸· اني هل¸ا ¸´,
Ž.اق˜ا _· “لق ا· و, ·•و,· ' ¸- .ي-ا ' .` ح
_ا,ر ¸ لسر`· ¸· ه, · ر ¯' هل·Œ .انلا ·ا•ا· Žلاو
Ž.ا·_لا •·ا., `Šلا و,ف ه ئايض, انع ·,_لا `رو
Ž.ا·' ·, ه·· ا· قلف ان·ا·¸ `.سو ان,·ا· .س ¸·
Ž.اŠنلا Žلس' ¸ `ه` س ¸· ان,ا¯ ي·و انل· م´ح ¸
Ž.·ق·لا .ح, م,ي•, ¸ع اوفرس' ق انا·رح او· `¸·
_ا,ح' ا,و ¸س' ا, ·او' م,·' ¸ ان¯ر ق او· ق
Ž.او·لاو مل„لا ل·' ر`ع ¸ ·يسق ا·ا· •ا'ا Ÿح
Ž.ا•.او Žراق,.ا Ž·لو· ¸· ان,ولق .و,ا· ان·ž قلو
.ا¯رلا _· ..ا• ا·را-' ا,ليق· .اس ·ر``لا Ž ·لو· ¸·
.ا,·او ™,ر,لا ¸· ` م,س م,سوقا ¸ ™,ورنلا Ž·لولو
.ار·لا _=· او· ا' ا, لا,· .ا,و .ل,· ق Ž لاو
Ž.·`· ”ا ىلع ···· لو· ا·راق· ¸ ƒرلا ل·¯ لو·
.ا-رلاو Žرا·•.او :'ا, .ر=` ع ق ¸·Šل .و·الا
150
Ž.ا·•.ا ¸· ر ع م·اح'و م· .ان, .الا :ž يلا ¸,-'
Ž.ا•ض.ا ¸· مح هل ل¯ م·ر´· مšا· هل .و·الا
Ž.ال .ي, ¸· ¸ لوق †يق, • ·ر,• ` ¸ل·`, ر´لل ¸ن· م¯
.¯رقلا ··' ي, .',· ˆلا ·يا,,لا ¸· .و-لا ¸ م¯
.ا€ ¸¸ول ¸ ·ني•ضلا _~ ¸ر´· _يضو ¸· ·فاح.لا ¸ م¯
Ž.ا,لاو رو,لا, ` ر€· :ل· ¸لح· ,ا··
Ž.ا´· ƒ ل´, م,·-ض· •ق'و م,ل- •`رفو _ر م·ا,-'
_ا·لا ·نس رئان· ولع' ·م¯Š ¸,' ··س¸ا ··' ا,
Ž.اقرلاو ل,¸لاو ي·ا, او´·و ¸·نس رئان· ولع'
.ا=يلا ر-• م´ني,‘ ل`, . هق ح اوعراو را-'ا ¸ع او,·
_ا-ا ƒ“نلا ¸· ` ,ع' .يل م¯·.و' م´ا·يض م´لاو·'
_او-¸ ا, ل اوض•لف ا, ·ا·¸ لي .ار•لا ·`نلاف
.ا·-لا ·,ع –قاو· اويح' ان,اح' ا, Š˜ا '¸„ م´ف
Ž.ا´·¸او Ž, ”ا ¸ا· `.لق ق ` ر.ق` · `ي.قلاو يي.ق ا·
.اي,و ¸ ·ي.ق ƒل´ل `ر ه¸و ي.قلا ر ق Žلاو
Ž.·فو ¸ ··ف ƒ ل´ل ` ر ان··ق' هل ير— .', ` ر
.ارقلا ا, و' ` مي· ‹. ا· ا,Ž ل··و Ž··.لا, اون€'و .·
--------------------
'لسرOا FامA هD
·ل·.ا ·لي- ¸~رلا ع ¸, ¸~رلا ع .·
`ه يŽاع ¸¸` حف ر‘ · , ا, ` ه ,Ž•ا`نلا `·`ر ا· ا,
`ه يŽ ساق لا .` و لق لا يŽ·ا, ا'لا ¸ف ¸ ¸`ف ¸‘ 'ر ا,
`ه ,Ž وا, لا ¸ف ا, , `.·` و ' ›·`, ر • Ž·ا, `. =-
`ه ي · ا· و .` سا ا·ا· ان -لاو · ·ا` لا مل ف
`ه يŽ·او لا `·`ر ا· ا , ` ¸ل =صا ف ·ل لا را
`ه يŽ·ا , ·`و ف‘ق , ‘.' او`ر `ض ' ¸ .‘ ل ق راي‘ل·
`ه يŽفاع ` ¸ق`و `ملف ` م`ي • ا, ¸.¯ ` –`- لاو
`ه ي , ل¸ ل·-لا ي· ` ¸· ¸ `ح ' ··` ,ر `..ا •
151
`ه ,Ž وا-لا .` و لق لا ر ع ايƒل-`· ¸ `, لا ا,` يف
`ه يŽ فاص ل`و ق` ع ` . ف ¸و , لا ر` يŽ •ا, · ىح· و
`ه يŽ ·اس ¸‹`و` ر ل اي ف ¸`يل س`ر` لا ·ا· ¸ ه~
`ه يŽلا· و ·اف ` ¸ح`و` ر ` `ي س `م`يحر ¯ر ,
`ه يŽفاو لا `¸ƒل .` لا _س ا· لا ه` يل ع ىلص
`ه يŽلا· لا `·` و` -'نلا `م`· Ž·ار ´ لا .` ح`.لاو ل.او
------------------
ا¤ بw¥ اورhM2ساو
· ير.لا لاع
.· .او •·-.ا و Žلض لا ىلع ¸´,او . ´ن`· Ž:ن· ¸ _· , يŽ·و` • `¸ ع ا,
_ر ·لا ى =. 'ا `.` س Ž.و´لا ·ي.`· . „ع ق ŽهيŽق` . _·` لا ¸·Ž ر ساو
. `نلا رŽ ·ا~ ¸` 'ا ` ¸Žا·ا, انل ع او`, ,, ساو ¸ ·ا `“ او'س
.ض •لا · رو € ¸.,ر ق ¸ع او` قريل ف اض · او`ر =ساو او`, ,, ساو ·و' س
. ´لاو Ž لوقلا Ž رو` • و ¯ ح Ž قŽ حل ل ا· ' `·و' ق ¸ ·ر` • 'ي ' م`, -و ا ,
. حر ¸· و ¸ ملس ¸· Ž ¸·.ا ‰Ž ل- ¸ اوع · Ž هيل¸ اوا¯ ا· ¸,' م`, -و ا ,
. · لا ¸· . •يص ˆلا ·و` ع` ولا ¸, ' ` · ' .ارار قلا ¸,' `· ' .ارا وŽ -ا ¸, '
. ل'.لا يŽ,اع ¸· م,Ž ,ر· ىل ع ى·' ` ¸· و Ž·و` , يلا ¸ , ·لو`· ا‚ ' `· '
.ر ·لا _· . ¸ ه , .ا`, ا‘ل س `ه ل ا' و ¸.ا راو ح ¸· ا· ا'
.ق ر`· •ي · او- 'و را ` . ا¯ ¸·ح ل.ل ا•قيŽ ق- ·و ,' Ž‰· .ا,
. ,`رلا ` مŽل„`· ا ,نع لا• ¸ · نح¸ ¸· `م`· رو` `ص ¸Ž -` اŒ او·اف ·و يلاو
. ر ”ا¯ ¸Ž ·ا=لا ¸ `. ق ·ر ´لاو .ر , š ق .اض• لاو .ا, ق قŽ -ا
. · ¯ ¸ ع Ž . قلا لا حر ¸ر-', ىقل ' ق ` †Ž .`,و ¸·ا·و ' · ل , ¸Ž`,
. -ص ¸و ¸ _ر· ¸ †=`نلا او`· -ساف م` , و- ¸ Žراق, .ا ·ساس ه , ¸ر· '
“ Ž ¸ر · , و' ¸¸,, او - سا ·و , او€ ر ¯ا ا· و ا ني ف ا›قŽ €و· او`قر, ,
. و' نلاو Ž.ا``لا ¸و Ž.ا -`رلا نع `ه ل`· ,` ا .و· لا ا نل `¸´ل
. ل •لا ¸· ى- ·ف ¸.= - ƒل¯ ¸ ا`رŽ صا و ا نيŽفا¯و .يŽ -ا و` · و
. ر ~ ¸· و ¸‰ ' ¸· ر·` لا `: حض , ق ا · و ¸ مŽ•اس ¸_· , ¸Ž´ ·و يلا
----------------
sلا o\.سJ ‚A aa <WJاKدلا اUv B اB
152
· ¸.ا.·لا ى..=.·
· ·ا.ض ,و `. - `‹ا` , و' `·ا,..ق' ا., Žلا لو.سر .¸
··ا.نص.ا . ل·و Ž.اقرلا ل¯ ه.ل `.. ا· ¸.` ي, .ا,, و'
`·ار.•¸ ا.,ل¯ ~' `¸ح ¸ م.´·وسر .¸ .ا.ن”ا ا,,' ا,
··.س¸ا ا.ƒ,ع ر.· ·ا·ا· ··و.ن•و - لا= ¸ل ..
·ا.·رضلا .€اولا ¸حنف .و` س `· .ا.س و.ل ¸. - ·ون• ا¸
·ا.•.او ‹اور.ا ·`,ا.فو ه.و· ا.’,ف ·و. `ه ¯ا ول
··.,¸ا ا· .اسو .او·ا م·~ م´ق, وس ,`·`ر `لا, ا,,' ا,
··.ف' .و `م.سر .و لو.ق ا.` Šض, ‰يل لا.ا ا,,' ا,
·ا’. ˜او را.ق,.ا `م.' ل., ا.,Ž €ورو Žلو.-·لل يع م'
·ا.· ل ’¸.,·اص ¸ .ا.-ن· و' ¸·.•اح ¸ م¯راق,' ¸¸ انل
·ا.. ص ·راص ~. `–يس ا.ن’ن´ل ا.·لا ر. · ¯ ‘.¸و ا.¸
·ا.„ع¸او '..-او ه. €ارو ا.ن`¯رق ا.·وق, ه.نع `·ونس
·ا.ن·' م. ´`. .ا.•·لا ا.· ا,و, ‰يل ,`·`ر `لا, ا,,' ا,
·ا.Ž حو م.´, `:.` ف ه`سا·و ¸.` حو· ƒ ل.¯ ..لق, “نلا .¸
·ا.·و' ا., ل´ف ·و.سرلا :ل ·Šض, ‰يلو ¸ر· .ي-ا .¸
·ا’ .·ا لو.·'ا ا· م´فا-'و م´Žحر., ‹ا~' `¸,· م´عار ق
`·ار.ض¸او ل.يقلا .·.او ه حصو “نلا ي·,, ¸· ƒل´لف
·ا.سوو ·.·فر :.ل, ا.نلو ا.· م. ´`·~اق انل~ ' ¸نس
`··ق.او `–`ح'.لا ·ا, .· ف` ر م. ¯`·اقح' `. , `ق و ¸ل ¸ل .
·ا..·¸و ا.نل ¯,. ع `.’ -و ا.را· ¸,ف œلا لوسر .¸œ
-----------------
+++ aaaaا¦Jree< ع لا x*e^ اB
·.·فر .اص
ر.·¯'و ل.ضلا :.لف ..ا•ر.` ع لا ’ ¸. ا,
ر.- .ا.يل·لا :.Žف ..ا•ر.` ع لا ’¸. ا.,
ر',., ..لقلا ¸.ي'و ..ي·ا,` س .,-ا ¸ '.Ž ,
0000000000
ر. €,` ي` . ·ا, › ·.~ر ا.,ا_لل ..حن· .ق
153
ر. ·.ن`, ,.ل,.للا¯ ر.ي.-لل ا.··ا• ا.الو
ر.=.·` · ا.ا.ح`,رو رو.نلا ¸.· ر.ي·ا•'و
ر.„, 'ر. -ا ا.·اعو .¸ Ž¸·.-لل ا.ق,ر~و
ر. ي`· ر.ي˜ا ل.•اع ¸··.س ¸.· ا•·و.,عو
ر.~,.` ر.ي.˜ا .ا..حر ¸..ف ا.,ولقو
ر.. .´.`, ‰..ي.ل ¸ا...,رو ¸·ا·و...,
000000000000
ر.` ·` و ى. ´ح` ·و.س ' .. .ن´ف ..·ضاوو
ر.,.- ر..´لا, ·.,·اص ا.,ولق ..` يقلو
ر. م.ل„لا .ا•,ا ¸ او·و ق-ا `رض`
ر., ر.ي˜ا ¸الا ¸ ارو ¸-ا ¸ .•ف
ر.,‘ ق ,و ر.-.لا ا.· يو,, ا•,و=- .ل-و
ر...ن` , `ر..لا, ا.يعا· .و.´ .' .. ي,'و
'''
ر.=ع'و ¸.' ¸رو.لا ¸.ف ار ¯· لا ·احف
ر.ض' لا رو. .¸ ..ا.•ارس ايل·لا ¸ .رص
000000000000
ر.¯`, ‰.يل . .. ل.·ا• `.ع ·ويلا _', –ي¯
ر. -` لا ‰.- .' ¸ل.,• ر.ف ¸· ¸ع,
ر. ·`, ر.”ا¯ ›·.ئا• ا.´ل` · ¸.•لا, ¸•,
ر..- ¸.,.لا ·و.., .•و..لا م.يق' .¸
ر•ص' لا ,ع .' ..`م·و ي·ا رو .' مع,, –ي¯
:·ر.-, لا ¸. ¸·و ..ر´, .ولا ¸ع,
00000000000
ر.·¯'و ل.ضلا :.لف ..ا•ر.ع لا لوسر ا,
ر.- .ا.يل·لا :.ف ..ا•ر.ع لا ’ ¸. ا,
ر.قح'و ي,˜ا انلف ..·,ع ·ويلا انضق .¸
ر.ص' Žلا .ن` • .¸ ..¸.ض· لا ليس ¸
ر. -,` . و `.ي- . ..ى.· لا ليس ¸
154
ر..¯' لا ·و.حو ..ى.ق,' لا .,ع .¸
-------------------
ةنBدOا با.ب ىلع
§“ Šا# ƒnب §“ –رعش
`..` .· مئا. Ž·ي~ Ž.اي~.ا
..ع وض. و ا·,ف ·¯لا ا·`Šع
`را· ·ار´.لا ا·¸ .لصو ا·.اق
:ين.`, ا·ايقل :,ار·ا ىس.او
.` , ¸,•و و- ا·-· يلا
`.قوو ¸ ¸ور ƒ“نلا ƒل`·
›·. ·,.·و لي ·عالا ¸ ¸·
ا., ƒ.ر ق ل, ¸.ا م·را·'
ا,.` .ل.,و ر . Ž¸,ل ¸-
¸ن.·ا.ف `¸لع ¸·,و, و—' ا·
·ا.,' ير..` ع `.·¯ ا,,ر-
ا,ي.ق.ل.ف رلا, Ž.احرلاو
`.يض..ف قا`· '' _ا¯ر
.حص' ¸ ¸ل·' ¸و .احص'
•و..لاو Ž.ا~و·ل Ž.اح.او
ى` .ولقلا ه, ¸· Ž.اصو.ا
و.. ·' ¸¸ Ž¸,``.لا Ž.ا =˜او
يرعا..·و ·,و· _ا·رو
¸.ف و,للا Ž·اف¸او Ž.اض·¸او
ه .·وو ير`ع و·•و _ا
`¸.· Ž.وس _اع' Ž·وي, _اح
Ÿف .و´, ¸¸ ·اضر :·_ا,¸
-----------------
ةML•او cرL•ا 'ب ام
¸لس ميلس يس
هل¯ ىلعو هيلع لا ىلص . هيح لا ر. · ···ر' .ل• .و ··”ا ·=- ¸ .اح·ل هلق ا·
·¸ لا ·ر. قف ·ور.ن .¸{ ,رو€ را· , ¸`يض .ا´· ¸و ·´· ¸ ¸يض ·, . ملسو هحصو
هني´س لا ل,'ف ان·· لا .¸ .,- . هحا.ل لوق, ·¸ را•لا ¸ ا· ·¸ ¸ن€ا _ا€ اور¯ ¸,لا ه•ر-'
,,,ع لاو ايل·لا ¸· لا ·ل¯و ىللا اور¯ ¸,لا ·ل¯ ل·•و ا·ور , ·ون- ·,'و هيلع
} مي´ح 40 ·,ولا
" انل,و . ريلا م·ر ر·لا ان·,و . ··لا م·ر ¸يضلا ارصا- . †يف را· ¸ ¸ي· ¸- ا·و
, ملسو هحصو هل¯ ىلعو هيلع لا ىلص , هي ·نسو لا .ا¯ ,¸,رونلا ¸ع ا·, ., · ··„لا
ان·', ·ول·ف ا· اول·ف .' ·ف . ¸انلا 'وس'و رلا ‰-' انيلع لسو . ان, ¸انلا رار ¸ر·' ا·
ىلعو هيلع لا ىلص . .انئا´لا يسو لسرلا م„ع', ·,ر-لا ¸,ر~ ¸ع انساح¸ .و_- م·ا·
.ني, ق را•لا ·,¯ .ا¯ ا·¸و . ¸-ا.لا لا ·اع _ي~ ىلعو ¸لسر'او ¸ينلا ¸· هاو-¸ _ي~
ق ·ا=, .اض•لا ل·' ·ا-ا ·,¯ . ·,.ا ·· .,ف . را•لا ل-ا· ¸يضلا ¸ ر. ¸· .ح ا· لاح
155
ا, {· ¸ا· هلوق ¸·و . ا,ن··و ا,„ح _ي”ا ¸· ¸·' . ..ا انلو ان·ا´- .- ا· ¸و .ني,
¸· .اض•لا ., ق منع ا· او·و • .ا- م´ول', . م´و· ¸· ·ا=, او- . اون·¯ ¸,لا ا,,'
, } .ولق· من¯ .¸ .ا,.ا م´ل اني, ق _¯' م·روص ¸- ا·و م,·اوف' 118 .ارع ل¯ .
ل -او ,وق .و·لا ·ر .ا• قف . اي·ض ·ا´-ا ·ر .ا• ا·¸و . ··اق ر.نلاو _¯' لاو
¸·ا, هلوسر لسر' يلا و· .ورفا´لا ·ر¯ ولو ·رو م· لاو م,·اوف', لا رو او·=يل .و,ر, {
,}.و¯ر'ا ·ر¯ ولو هل¯ ¸,لا ىلع ·ر,„يل ¸-ا ¸,·و 8 9 ىلصو . مي„·لا لا •ص , –.لا
ملسو هحصو هل¯ ىلعو - ايس ىلع لا " .
ا.· ¸.ي., ¸·ا.ع ق ىض· ي·ان,و
¸.,.,.,و و.ح. ·ن,'ا ر¯ا·
ا., ·و., ·ر-.· ~' .• الا
.ق •·و را.-..لا ·´· صاق
¸.ف را.•.لا ر. لا ¸فار ·ع
ر.„.ا.ف ¸¸ ن• ,,,·لا .ق,ا
¸.حو' ه.ل¸ا .' او·.ف·ا ي¯ ا·لا
.و.´.ن.·.لا ي- ™ ا,~وي-
م.ئا..حو .ضا, ل·-ل ا,ضي,
ا.¸ ¸.ي.فر را•لا ¸ –ن¯ يلا
.ا.ن.€ا لاو ¸.ي.,..لا .لا€
ا..ل ى.' را-.لا ·ي~ ايعا·
_ر.- _ي.-.لا •.· `.´·و
ا.· و.· را.-..لا _, ›··'
_., ا·راضح ىلع ‰س' ¸·ا
¸.,· ى.ن., ‹رص ·لا·لا -ا
ا., ¸.· .ين, ىلع ·حالا •·لو·
...حرو ل.¯ ¸'ا·.لا ¸™,نŒ
.·.ن.صو ¸· اي· لا•رلا •ا·'
.ا..·ر ل.ي.ل ¸.ف ··اع م·ر
ا.· ا.ن.لا., ار.ص ا ا··,
·ا.ع ى.' ق=.ن...· ي·ا,ل
ا.· ··ا. را.-..لا ¸· ·ا-'
.و.·و ل.ص' ي.·.لا ·ايع·ل
¸ر' ··..لا ¸.~و.·و ·ا`و` رلا
.عو.لاو .عو لا ر.ي.- ·اع
.و.´..ل و.ع .يحلل ي·ا·ا
او.·.ن...لو را´لا لي ·ار·
.,.ح.¯ ..ل.ص ¸ , ·ارلا
¸.,ر.¯ا..ل.ل •و., ل¯ ·انع
ى.حو' ى.·'.ف ¸ع' ·اصر.ا
¸·.ي.·.., ¸.· م„.ع' ·ان•.ا
م.ل..ل.ل يحو..لاو ·ا·س¸او
·ار.•.¯ ¸·و.عو.· ى.ل.ع ·ا·ي·
¸.ف ·..`ي.~ ى· ¸¸ ·ا-.ا
. •ر.ف ¸.ي., ¸ر.,ا.¯' ·او.سو
. •ر.ف ¸.ي., ·..ح' ي·اع'و
ا.,.ي.ف ¸.· •·-.ا Š- ·ا,لا
م.¯ رر.ح .ا..¸ا ¸· ·اص'
م.·.' م.,., ¸.· ¸··ا.س ·اور
¸.لو ى.·و.لا ¸.ف ·وق ·اس.ا
.ا.¯ .حو..لا ·ي. ·ا•.ا
...,و ا.· “.ن., ¸ع ·اقح.ا
156
.ر.•.لا ر-., ¸· .ي~ ان,ولق
ا., .ي.س ¸.,·ا.,.لا رع ان¸
ا..ل ان.¯ر. :· ¸ا.لا ¸¸
ا., ·.·' ··.س¸ا ا.· م´.ن.,·
·و..صو .ا.·ر¸ا., ااح ا·¸
.ق او.. ل.· مسا, ررحلا م,·-
.ق. ·و,.ي.لا ··ر• Ÿح .¸و
ا., ··ا.ق ··.س¸ا لا.~ م´ا.س
او.ل..ق..ساو ي¯ و·لا ¸·حو,
.¸ و.·.لا .¸و ا., ...·
.., ·وا.·.لا ¸.ف .ƒل م,„ل
لاو –.ا.¯ ا.· ¸´ م·روص
.¸ م..·ر .ا..~¸ رو. اني.
لا ·ر.صا. ر.,.„.·و هن.,·
ا.· ر.ض ر., م..لا ¸ هئايلع
¸ل او·= ‰- ىحضلا ¸ل او-
ي.و.· ل.ص ى.ل.ع “نلا هل¯و
ا.ر.ص م,.ن.ي.ع'., ر¯ ·ا·ر
ر.·., و.·.لا 'و.س'.¯ ·ارولا
_.. ¸.,.لا رونلاو ·ار¸او
ه.ي.ف ·ا.,.-.لا ·رل ي¯ ي·ا·لا
¸.,' ررح..لا ¸·اص ·اص.ا ·
.ق .ا.• ¸يقح..لا., ·انس¸او
او.'.· ‰ي.ل.ف .قولا .قو ·اقر
¸·.·و.ع..· ¸–.ل¯.., ·ا·وو
...-.لا.ف ·ار•¸او ¸~ ·ا,ف
م.,.,و.ل.قو ·و..ح.· ·او,
¸.ف ¸·.=.ق.س و' ا· - ي·ا,'
م...- .ر.ف ¸ر·لا ·اصر'ا,
`.,,.·و .و.·.لا., ·ا.ن.•.او
†.. .·.´.لا ·-·و ·ا·و.ا
ر., ى.•.لا ا., 'و.س' ·ا-ا
›·.عو...· ··.., .و· ·ا
--------------------
+ {ورلا o"يب# اB
· ر·
مين· ~' لا¯ .·
#gho$em@mai%.i&ga'a.e(&
·Š•ص ` .ن¯ ا·نع
: :ل·· ميلا Ž.اع' ,
. :· ‰· ¸.و” ¸ عايض ل,
ا,ان'ا .اصاصر ¸· ¸ض·' .ن¯
.`:سقو ·ار· و-
¸حور ·ر-· .',
.:ضنل ...ي··ي· ن·
157
¸عو·· _· _ن-ع
.:,•و ‰· ¸سق .ار ¸· ¸™,,Œ
' ' '
.وحص' ¸ح ¸‘ل`ح .ن¯
.و·' ¸ح _ينحو
.و¯' ¸ح _يق,و
.·ر¯· نع _,و- •.ايضو
:·ر=·, _ر· ي,, ...رو .ن¯
' ' '
.¸.ور· ¸ يحو ·ر€¸ ¸ `.رس
.··, •.لا `.او=- ا,فرع
: ·وع ‹ورلا .يح ا,
...يحو .ل _', .¯ر·'ف .'. ل ق
.·Žر€,, ايلا .راس
'''
: ·حو را•لا ¸ `· ,
.اورصاح ق ¸· .` · ¸ · ,
.او·را~ و'
.·رص و- ا,ان'ا –يس او,وص و'
...¸•. مقر' را· ايلا .راص
: :· •ولا ا· ,·
.¸ لولسو ´¸ ,' .ا,ا´- _ا .
...· ض ق-ا .و´نع ا,· ¸·وسرو
' ' '
Š•ص .ن¯ ا·نع
: :سر· م‘لŽ -ا `.اقو _لع
.¸ قح و ل ا,اق, _ا .
: :قوف ل,”ا ·ا·ر ق
.:,و€ ار~' ¸· ·ولا †,,و
158
...:لق ‹ار, .' .ا´·¸ا, .ا¯
.: فر~ ر, .' لق .ا-.ا رو·,و
...`¸´ل .Ž.ا´·¸ا, .ا¯
.·_ص ,,, .' Ž.ا´·¸ا, ‰يل
. :حض, `.و'او مسا,
.ا,يل·اح .,ا·' ق `را ق-او محار
.·- و- ى· .و´لا •و,رو
' ' '
:·وع ... ‹ورلا .يح ا,
.`: ´ل· ·حارلا .ا¯
.:لوح ` ·ولا ا,ق., ¸·و س ¸· ¸†,ر م·ر
.:لق ‹ار, .' .ا´·¸ا, لš “يح ا,
...¸.و, ·و· ¸ل
.:لوح .و´لا Ž •و,ر ¸ ير, رونلا Šعو
:ح ¸انلا ¸ عرا• ...
,·ر,, ¸انلا ¸ ·عا, ...
·ر¯· ¸انلا ¸ ا·فار ...
' ' '
...“يح ا,
: :لق ‹ار, .' Ž.ا´·¸ا, راص
---------------
Q?ا•ا دل.م
ةBJ.س a Vلk دM† ƒنم – رعش
mner-l@scs-net.org
ر..لا .و.ل ·ا.ن.س ا.· ·انل'
¸.· ¸لا.- `.-ا را-لل ايس
¸..ل.ق _ر··., ¸· رف ه·
–ي¯و ىق ل·و Š· .ي-ا ¸و·
·.ل.ي.ل.لاو `رلا و, ا· ·ان„ح
¸.’ .ح.· `..قر.' ىلح' ·ا,ا,·
ى.ل¸ .ا.ق.ل ¸.ي..ح ق ·انقع
¸.ق.., ·ا,.لا ¸-و ا· ·انين,
159
`·.و.ل ا.· .لح.¯ا .اول' انحرف
ا., ·ر.ح ر·لا . و هنسا-
·و.ي.لا `لو.· ير-ف ¸و·او `.·
.¸ ·اي.ح.لا ·ار· ¸ ..¸·· ¸··و
“.ي..ح ى=.'ا “لق _لƒ-
ا·ا.· لو.ق' رل رانلا ¸ ي•
.ق :ل, `.لقلا Š· `.-ا =·ن·
ا., ا.,. ,' رق.لا •ال'ا ¸· ¸رس
‘.- .يح.ل.ل ¸·ار· _¸ `–ل¯
‘.- ل¯ ا· ¸ ¸· ¸.,ح ¸·و ¸‹رف
ا., ر.ي.- `¸· .ر·' ¸ ه ¯ ·•ل
¸·¯ ىل.ع..’¸.ل.ع “لق ا·و .فرقا
. او-· ير· لو•'ا ¸· ¸‹رف
.¸ .ا.¯ _,.ح ·ارح نع م´ƒص
. او·.=. ¸·š ¸·لاف `.,ل·
ل.´.لا ى.·.., هيل¸ نع ه,,ر
·.و.ل ا.· .. ف• ·ا.ي.ع.ا ·.ول
.¸ م.ل ¸´., ق,اع ¸· .ي~ `·ار¯·
¸.· ·’ . •و.لا ى- ا· ·ا ن·
ل.·.· Ž¸¯ار..لا . هي= `·او·'
.ا.·¯ ¸•و. ¸.لو.حو `ه ل.¯ `·¯
'..ح.لاو .و.ل `·ار.ض ا· ·انفرع
`¸.´.ل `·او.· `·ار.· ا.· `·اني.
¸.‘.- ه.ي.ل¸ ¸’,ف ر·لا `·او·'
¸.ف ه.’.ح .-و †يلا ··ح'
.ي..ح.ل.لو _·ص ¸ح `·اقل
ا.· `..ن.’ ,•ا انلوح `··ف.ا ·.ول
·ا., ¸.· م.€¸ ا.· ا’ن.¯ ·انعر•
و.· ··ا.·..لا . لا.· .و `·ا•
¸.ع'.ف ¸حولا .ا¯ .,-ا `·اوحف
‡..=.,' †ل'ا حر• ق ·ان·ضر
`ر.ي.-.لاو `Š˜ا ايف ·را-ا `ه للا
-----------------
'علا J.^
.ماu Zاس دM† 3ودف
·,اف - ي يس ي لو- ¸‘و
¸·'و `_'وي يس . `¸·وقو
.ا.·' ·انس : –ي¯ هيل` •'س
`¸.عا.,¸و ل,,.· :يف ى ح
`¸.´.لو `¸.’ر.· _~ _',
¸·.ر.و ¸اوقلا ¸ ¸_ا,,ا
.ايض ‹ورلا ا,. ‹ا.· `“لق
.ا.~و :., `··´لا .ا¯و ر·
ا·و .´ل· ي , .. ا, _ا ¸س'ر
`¸·و. ,و ي يس ي·و `¸·'و
¸.ل. , . ¸, •ا·`ل ·:Ž‰
و.ل ه` `•ر-.سا ¸· ل¯ Ž‰ن •
:ح., ¸··,, `ير· `¸’Žحو
`‰ '. و `ˆ-,`· : , ي' :Ž‰ '
·. ح :, ا, `.يح `•ا· ¸س'¯
.. و ›·و·. ح ¸ ل¯ ¸` ر •
160
رو. ' ·’و..` . ر ¸ورح
’¸., .ف ا, ··ا·س ¸ ¸قور`ع
`ير .Ž¸·لا`رو.Ž .ار·,لاو.,'
™ل..-.و `¸ئار لا ا,ان-او
.“يح ‹ور ¸حور .لق `“لق
‹ا.,و ا·ر, ¸لق ·:¸سر= ل
.ي,· رونلا . · , •¸ض Ž¸',و
ه` نŽسا.ح.· ير·Ž , .و· ‰` ل
¸.وض., `ه` ض`· و .اص' ‰` ·
· .ل., :ي حار لو,, `¸س,`,
---------------------
HJ? لا \.سJ اB Qر—و
§“ Šا# ƒnب §“ –رعش
`م` ,' Š- `¸· ىلص ا·اصو
•ر` و'و ه,`. · ¸ ƒل¯ ¸¸ر'
م.لو `ر` ·. `ه ل اي'لا •·ي ··
`ه.` و.`ع ·و لƒل„.` ل¯ ¸ح
`. -`·. و ·, :ل· .¸ ان`ض ·
م..'و .وفر‘ _·لا رو` •
م.` .`,·¯و لو.سر ه للا انيف
ي'.ف ¸¸` .ق.` · `¸· ·, ا·
¸ير` حن ف ا, لوسر ¸لا `•`ر ·
.`ر · ' .ن´ف لضف' `¸· ااع·
م`·ان.`,ر ' ون`ص ل·لا ن,·
ان‘...` 'و _, Ž.ا,·.ا ’ ر ~
`. رو ¸·ين. ¯ `. اع ا· •
`.`.ع و ·~ر ··س¸ا م,يف
¸` -ا,و ,و¸ `· ر‘ ´` ¸,و·`
ان` ل.ف ¸ض`ر ·ار¯¸ا ن,·
`م`.`ح..ف ·وا·لل ر ¸.ا,
,,` .لا.,و م`` سر-' ,و·`
لو.سر لا م´..' ¸ل·,
ىق.ي.س الا- ¸• ƒل¯ ¸‰
',` ,. ,و يلا, ىسر' ا··لا
•·اوا..`· ›.`عو ا·ا. `عاو
ا.· و ا `. - `·اوس ا· ا·ا·¸
`. قو `. ل. ع .ق` 'ف ا·ا .ا
·.·.‘ فر. ل ¸· ¸,, Žلا ا·اق
ى.ل.ع ¸منص ا·ول ى·ايلا¯
¸م.` سر. , ¸–ئا• : · ا·ار-ا
مي.ق.` هل ا,ارلا ا·ارح.ا
.¸ق. '·` ر و `¸· ·ار ا ا·اح‘ ق
¸ا...¸ ¸ل`عو . ى·ا `,
,و ¸` ر ملا„ 'ا ا··„لاو
ان.`ح.·ا.سو ان` لاسو ا·ار¯
.و.لو انل`ع `. راص ا·ا=`ح
م.لو `ر ` -. م· ·و, ا·ا··
م·ا.`و. ع · ¸¸,Žل ق ى·ا
¸•ول.-..ل ‘.¸و انيف ا·اق '
`م.` `·Ž •و را. `م´ ن`ف ا·ارض
Ž.ا.·ر¸.لو `م`` يسر' ا·ا„
م.لو `ر,`, `م´,` •و , ا·ا -ا
و.لو `. قا· ه ر` . نل ا·اŽ-ا
----------------------
161
3د•ا لا \.سJ
Q.yنلا اRJ 5لع gا^دعa?
¸قŽا.ع .` -'ا ¸ق -ا و ا. , `.ي.,
·.,ار .` ·., ¸·.,ار و.ح`• و
. لا,. , `_.,را’ لا `ه.` · ف`. , .`.` نلا
.ا`و.` 'نلاو ·.,¯ لا ى. ل.`-`, . -ا
ل... ¸` ر .ا .ا.·`,.لاو . ف
ا. , ´¸.ح ل `· رو `• `.. ,ر. ض ¸ .ا
`ه.` ¸ `ر. ·` و • Ž·ا. ي.ح.لا `•.`ي.فو
`ه.’ ¸ `¸.`حو.لا ·.لا.سƒرلاو ا.`ن.ل ل
`.` ي.س ¸ا`نلا : ¸`ي , ¸ر.`. ¸· . للا
`ه.` ¸ `. `ح' '¸.’نلا : ¸ر.` .`.ف
¸.. ف Žلا ل.¯ ¸ل.`ض ف ه.ي. ل.ع
' ' '
ا. , ل·.• .ار.`سŽ¸ا · هل`- .لا
.ا. ض..لاو '. 'ا `ر.` `ن, او.` '
'ي ' ¸رو.` و. =, .`و. ´لا, ى.ل-`
ه ¸ ى. =`. 'ا : ل.~' `..` .,. ف
ا·Ž¸و `.ي.`.لا `م.ي.„.·.لا ·ا. · ¸
ا·Ž¸و ..` ' ا, `¸.ي.=.` ل.ف رو.`
¸.· `-اف ا., ى.,`ر ي.,ف .و` ر` ·
ا.,رو Žهل.ل `ه.` س`ر.`ح. .` ي.·.لا
' ' '
ا, ل·. š ى..‘ ق.ا : Ž·ا. '¸.ن·
ل.¯ ¸ر.` . ه., `_.Ž قاو.· ¸¸.`حو
.¸ را· ا.,. ~و. ح., لا ى.,‘ '.
.¸ ..ضر ' ه.ل.ل . ى.. لو. .,
`¸.· `¸.`-, `·.` , ع _· لا .‘ق ·` ر.` ,
ل.¯ ¸·` و. , ى.ل.ع :.Žلا· ر `..يع
¸ ا.,ن.,Ž·ا. ي· `ر.` -.فو `.,.•
`ر.. ه.يŽ ن ,و `¸.Ž·,.`· `.ي,. و
'¸. ¸.ف ا·Žرو` ىل.`- ,و ·و.` •`و.لا
'.. `¸.ي.€او.· ¸·.`· ' ·و.` ,.`ع و
¸`ر `. .`·او `ه. قا.س ·و.`·.لاو
¯ي ر.ق.` .ع `· ,ا.فو ·و..` -.لاو
¸ و ا.· ا.,. لو.`سر ·و.,` 'ا
ه.. ',. ع و · ,او. ل ·و.ق.` ·.·
¸.`ي., Ž.ا..,¯ ه.` ,ر `.ي.ع و و
·.,¯ `¸.-ا ¸.` ,.لاو `.يŽ حو.’لا
' ' '
`•`و. ل.,ر`.•و •ار. لاو `.,`لا
ر '¸..ن.ف ·..‘ ل.š ·و` . سو
`¸.· ·ا. نس ا. ,ا. ن` ح' و ·و.` .´لا
·ا. ق.ل. ل ·` و..` .` ·و` ..` •و
ل·. •و `ه.~و.` ح., ·و.. حو
.·. ., `ر..·` و. •و ·و..ق.` ع و
¸.ا.ن.-.ل `ر. .ح.· و ·و. ل.-و
`¸.. و `.. ل.ق ·..‘€وو ·و.` `• و
' ' '
ا. •رلا, . `•Ž·اص Ž.ا. فولا . `.ي·ر
·ا., •و ى.لع Ž.ا.·’ ,.لا `.,.•
‘.' .ا-.`, ا.فولا ¸و.‘ = و ·و.` ع` ولا
¸.ع ا.·ا.ح ى.ف 'ر. , ' ·و.ل•
`ه. .ا. ع `¸· ه.ƒ ,ر ·و.` ·ص و , 2 ,
162
' ' '
ا. , لو.` سر ¸. ·ا : `· ·س ¸· . للا
··. صو :.` ي.ل.ع . `_`- ا.,ي ف
ل.¯ †.`ف `ه. .`•.ل. , و. · ا.,¯
ر` ي.· .' .و.ل قلا ىق' ىلع .` لا
ل.يف Ž.و.ل قلا `ي`. · ¸.· .للا
ا·,.ف ا. · ىقلا ىلع `¸.-ا `–.` يس
.` ي ن.ف ي. لا `ر.`.. ق.` `ه.`ن.ع
·.’· ' `م.ل ‘ل,. ى.ل ¸ لا ى.·` .
' ' '
ا. , لو`سر ¸. ·ا : `··. س ¸· . للا
··. ص و :ي ل.ع .` `· ا.,ي. ف . للا
·..`حر ..` ' Ž·ا. .Ž·ل ل ¸.· . للا
ي ر ¯·ا.ف œ `· ' ¸. `· · œ ·.`. ق .`لا
†.· •`ر` ضلا ¸ ه` ,, لو.` سر .لا
يو ر `.` ح`.لا اون ·`او .'.¯و .` ضلا
·.,¯ لا ¸.¸ ه.` ,. , `ر.‘¯· و .لا
.¸ ¸و ر .` ح`..لا `ه.. ¯ ·ا.` ,. ف
يو`ر. , `ر.` ·` لا ¸· ·ا.` · و.` `. يف
' ' '
ا,', ' ى=.'ا : .` ·` ر. ¸ .‘ل ˜ا
..` ' ىن`· · Ž.ا فولا · ·`ر.‘ ¯· ¸ `ر .ا
:. ا• لا : `¸.``ح :.,` •و ار.` ¸
. ·ا.´. ·و.` ,' لا ·. ..` ي ن`يع
· و` ر · ¸‘ '.لا ¸ ··ا,.ف ¸ `ر. -ا
`و. ل او·ان. ¸· `¸راو لا ¸ .`·` لا
.` ' ¸ .`ر. -ا ¸` ح, :. , ا.=`, '
:.` `ح `‹`'ا ‘.' .و´ ىلع .‘ل.`-
ل.¯ ¸ي¯ ¸.· Ž.ا..´.لا ¸ر.‘¯· و
' ' '
ه. `¸.Ž·و ¸¸.Ž·,.`· `ه. ل `.,·`ر.
`_. ل.`ض ' `.. ل`س ' ي.·و ·و.` ´لا
`. ¸.· لا ا.·`ر.` ي.- `·و.. ·
†. ى.ل.·'و ا.,. ليس ·و. ,”او
ه.. . ليس Ž··لا `–.` يس `.,. ح
…·.,و ·ا. ف `†..ف `.ي.-.¸·
.ا.,ر. ق` ع ¸ر.`..` ع ' ·و..` حو
¸.· `†.` ف `ه.` ن· `ر.` . و `.,ر.ف
' ' '
ه. ا.’ن.Ž·و .ا.فو.لا `.ي.Žحولاو
ه. و.•ر. ·.ا.ضر `.ي.·. و
ه.. ل.`ض فو ¸`,` · `ر.` ي -و `.,·
Ž·ا. `قو `–• ا,`ع` ر ض `.,ر ولاو , 3 ,
ه. ل `..ا.ف ا.·' ر · ·و..` -.لاو
•ر. و.ع` . · ¸· ل `م·š او·و.·ف
ه.ل. ¸ ه. ‘ل ق •و.` .`- `.ي.حو
يو. `ر. , ه.ن.· `..Ž حاص `.ي·,و
`¸Ž·,.· `_.Ž ا.- ¸ '.` ن,و ·و.` ن.¯
' ' '
¸. .’ي . `··.` ع `¸.‘ف ' `.,ر. ف
¸ `.ي.ح ¸و Ž.ا.` .لا `.يح
`• `ه. قار.` Ž¸و ل·..• ·و` · و
ا.,. ¸ض`•` ي.ف ¸· ل·”ا ·و.` ,' لا
. ا·¸ `ر.. حا ا.` ,.` س'., ·و.` ع` ر و
ر.. اولاق ل · ا· `¸Ž را. لا ·و` .` · 'ا
ل يو‘ '.,و :.ƒ ل.„.ل `.,.ن.`.لا
¸¸. ¸م.ي„ع ىل`` , ه , `.ا´لا `.ي-'ا
و.` · `ر.‘ ¯· ى.لع Ž.ا.·` ,لا `.,. •
163
' ' '
ا. , لوسر ¸·ا : .‘ ل ح ¸ ¸ ا.`نلا
م.¯ .. ح· •و` ·' .لا .يس¯ و,` ح·
..` · ف· و ى.س.ا ·.`ع ر و ¸و. -
..` ' ..` ·. •ر' ¸.,. ··¯ .ق. ح
·'.`ع و او.• , ىل ع ¸ا.’ن.لا ى.`ح
ا., •و ق` ح .اŽ¸ا : ا· و.· .-ا
ا.,.` ¸ ·.ح.`ن.· ¸.· لا : ¯¸.ح
او.يق.سا.ف Žل ¸.`. .··. س
' ' '
ا. , لو`سر ¸·ا : .‘ لع .` ,وا. سو
_.. • `ه ل.لا ·.`· ' `¸.-ا او.` -¸
ر` ي · .' .ا.·` ,.لا لا.ح `.·ا. ·.ف
او.ل·` ' ¸` ر .ا ا. ·ور.` -ف .يŽ¯ار ,
‹اص ¸· ل`و · م· ر.‘ ´· ل.¯ ا.’•
Š· .' ¸.يقيلا ى.ق, ¸.ض.,و
' ' '
–.` ي ¯ ى. ق` ر ' ى.ل ¸ :.Ž -· `¸.´ل
..ل · •و.لا ˆ `· ر . •ار.Ž صو
ا.. ل.¯ `™.ل ¸.ف ي·ا,.ف `•`و.
ا·¸و Ž•و.` `-.لا., `_. ف`ر. , او.` '
ا·¸ لا و لو.` س`رلا ا..` · .` ح.لا
ا, ¸.` ر .ل `ه. قق œ ¸ ل.يس .لا
_ا.· ه.ي ف ¸.· ·.,ا. ,.لا رو.`
' ' '
¸ ··.س ·ا.ع`ر. , `¸.,· `.يŽصو
. `..` ن حف :.يل ¸ `م.` ,` ن· ·و.` .¯
.` '.~اف ¸¸ Ž.ا.فو.لا ·و.,.` ·لا
`م. ¯ `ه.`عا.ض ' ·.ن.ف ·و.` ح.•و
·ا. ¸ .ر.لا `_.ئا• `.,ر.~و
'¸. : `·او.س ل.Ž~ا..ف `·و·` ر.·
`م.ل `ه.`ع` ر .` ·.`.` ع `.ي..ع و
`م.ل `ه.‘ =Žلا.-. ·.ن`ف ·و..عوو
' ' '
.. ا. . ف را. • `.` يس ·و.` .·و
. `..’ .,. ف `م. ئا,.ع ·و.,` •و
¸.ي.Ž~ا.ي’.ل.ل ·.لو· ·و.ن. •و
¸. `. ·ا. . ف ر · ·ا. ·و ·و.` . ع
¸ر `¸.`•و `..ي., ل.لا œ `·و.-.او œ
`..Ž¯و. · `¸.-ا ¸.ل `-, `·ور. ,و
' ' '
.. ل.· •و.` لا `¸.ن -او `.,’لا
¸.ف ي·ا,.ف `..ي• , `م. € ·و.`·. ,
_. ف· `•`و.` لا ¸..`· ر `.,,. ف
¸ق و. `. ف ¸.ق. `ر. و ·و.` -.ف
'... و هل.ل · .` حو `. ي.Žحو..لا
ه ل. œ `.` , ع ىلع Ž.ا·` ,.لا `.,.•
ا.,ار. سو `..· ,ا.. `·` و.. حو

, 1 , ™ ارو' . , ا,يلاس'و ا,-را ·, ونلا †ئا'ا , لوح ر·,· ¸ ·ي.قلا ·· .ي قل'
, · ·رلا ل·- ن ·ا ¸ ·ا,' 26 . 28 /, 2/1409 , ¸ف او'ا .· 7 . 9 ر,و¯'/, 1988 , ·
ر ·,'ا ا· ¸ .· ’قو . ي.قلا .ا•ر,· .او,·و ى.ق.ا ·حل· ¸· .,• ·ي.قلا ·· .ل·•
. , ·,ونلا †ئالل ل··.ا .ولس.او †يح.لا را~Ž¸ا , لوح ·-
164
, 2 , . ·قا ·قع . من,• ¸ ل • · ·و.`· ص
, 3 , ملسو هي لع لا ىلص لا لوسر ا · ر· ˆلا ·ي˜ا ·حاص , ·· ·' , ر´, و, 'و
ملس و هي لع لا ىلص لا لوس ر † ف . ·ي اوي. , ملف . ا, ن· ه ا,ر, ر·و - ..' ,
. _ي ”ا يورو .ر·و هي لع .•اف . ¸ا· لا ىžو اع·و من •لا ¸ع ,”ا ا,ل- ·ا •رض
··س¸ا ىلع .·,ا,و .ن·¯ف
----------
Jاقب_ا دلب
5=^اNم QJدق gاM¨عa?
othman 47@hotmail.com
ا., .و.ل.· · `..يح `م. ´Žل.ق “نلا
.`و. ي- ر..´لل . `¸.,· .و ل..·.`·
او.·ا. او.ل.ضو . `·` ر ¯و ’¸-ا م, `,·
. .و..قر., ا¯ لا.ق `ه.ل¸ا ان,
.و.•, ا.ن· ىل.ع ·ا,.ا ا.ن..ل..·
.`و. ·.., ان.ي.ف ىلع .ا·•.ا ›·.قن·
¸.ح.و `م.,.ي.ف ا·¸ او.ل· ىلع ¸·ر.¯
¸.ف ا.نن.,· ¸- لسرلا, ›·..~ا.ق
¸.لو ¸ر. ’¸..نل ل.ض.ف ¸·.ق.,اس
¸.فو ل.ي.•ا..ا ·ارو.لاو ·.ل,.,·
م.ل `™.ن., ¸.· م.,´ف¸ `‰ ¸ .و `:. ل·
و.ل م.,.' اولق.ع ا.· ¸ `م.Ž ·ا..¯
.,.ف ى..ي.ع ى.ل.ع ·ا,.ا م·ر ,
·و.ي.لاو `م.` ,.ح.,و .و·ر, م.· ي.س
·' ..ن.¯ و.•ر. ¸· ¸`و’ نŽ ˜ا ›··ر´·
م.· ل.·.· ا.· او,ا.ع .اŠ€ ¸·عر,·
¸.ل ل..ق. ر.·.لا م,ن· œم‚¸ œ‰—
م.ل...لاو ¸-ا ¸· ¸و,, œ · - œ
او.ل.ص ه.ي.ل.ع اووصو ر·لا `ه.ل·
ا., .ر ه..· ·.·.لا م.€ ·ليسولا ¸
ه.,·,., ·و.ق ىل.ع ·اف¸ا ق اورا.س
.و ·.ور..· . ل., `¸.ح.ف را.ن.,·و
`م..و م´ن.,· ¸.ف م.,عر. را.€
.¸ .,.عو ¸.فو `م.,.او.ع اورا•
¸.¯ او.·..ن., م· ق.ح ر•لاو راو·
ل.•ر.·و .ي.•.لا ¸.ف .اح.ا را و'
و' اور.,.„., ا·´.لا.ف ¸ ‹الا را‚'
..·` ر.¯·و `¸.·ا.س ر.قلاو را’و.·
¸.ف ر.ي.· ا.ن.··.س¸ . .ح راق·و
·¸ `..ف’ر..` ح لا.•ر.ف لا `رار.' ::
ل.سر.لاو ا.ر..حاو ¸ ·وقلا :را’-ف
¸.· –.صو ه.~ اوا´.ل ¸,لل اورا~
.ى.=....لا., ه`ن,· ‰- راو'و
¸. · م.·.ا.• •·.حر - .قاح م· را
و' .ا.¯ ى.قر., ى.ل¸ ·ا,.ف.ا œ i œ`راق,'
`م.·و.ح., `¸ قر.`· ’‰.قلاو را´~
و..لو ا.`و.' .ل.·و ¸ر.ا `را.ع'
¸.,.لار...ن.,و . ¸· ¸,لل ·`را.'
ر...ن.لا.ف ¸لا.· ل·'و ¸,لا `رارح'
راو.• :.ل.ض.ف . م· لضلا را”او
165
----------------------
م(ع_ا "يب‹ا cر]^ /
© ملسو هلz ىلعو هيلع لا ىلص ª
«رuاب ن•رلا دبع دM†
‡..=.,' ‰لا ¸ ا,ئايلع `·,ق
ا.· لا., ى.ع' ىلع Žراو.ا ه` ق
ا.· لا., رو.ع' ¸ ¸لحو ·ر·ا-
ا.· لا., ·,و.·.ل' .ا=يلا ا·`,ل·
¸.ن.‘·.`, ,,,·لا ا·و ر•لا `·ر´ن,Ž
.ق او.ا.• ·ر.• مšا· .' ···ر
,.ن. ¸.· هل~ `¸ر'Ž ا·و .ل~
..ي.ل •,ر.ق.لا هل `را ا,ف ·اق
`ه..ف ا.ن.`حاور' . :ي ¸ ·ق ¸
و.,.ف `.ي-ا يلا ¸ ل¯ ا· ¸‰
.ا.´.ف ¸.ف ,ا.ع ‹اور.ا ا,-,`,
و.,.ف يلا ¸ ا,ار· .و´لا ا···
ه.ل.ق.ف . € ايلا ·¸ .,ر=ضا
م.¯ ¸·.`ن.· `ه.ن.· ·, Žلا ار•
ه..,.ف .,' .ق ل.ح ·ي-.`ح '
•`ر'و ل,.-.لا .ا=يلاو ¸ ¸¸´س
..·ر'و ‰.لا `¸•'ا ¸ ¸رق
. ل.-.· ه..ح . ¸ا.ع `ه ·ا
ىن, ¸رولا م, س,, ¸ .رق هضور
.,,. ·ا.ع' ¸.· او.ل هوعل
... م,.` حاور' ‹ورلل ا,عول
..·.,ور لق·.لا ¸ن, ا· .ق· ه,
·' `..-.ح., رونلا ¸ هقاف¯ م-س
ل.ض ¸,ر=لا هيفو ¸-ا مقلاو
لو.ق., ¸.,' يلا و ه, `مقلا
`ر..• ·ني•ض.لا ·اقح.ا, `·ر=ض
·ر., ¸.ف لوق.لا را,قلاو مقن·
..ل. م·اوق ا' اولاق ا·و اوžر
ا.,.قو.فو `_.لا `···.او ملقلاو
`†.,ر Ž.ا·.لا ¸·رف ا,·, ·ر¸
.و `· .ا.س' ¸.· م,·او.ف' م
·ا·,., ..ح ه.ل ‹اور.ا م
ا.·.·.,و م.لا.ع .ا,.ا م´-
رو. ·`,.ل·.` .ا.,.ا م´-او
و `ه.ن.ض.ح ·~ر و- ا· ,.ا
`.,,. ¸.ف ا.·`.ع ...ا م·نلاو
.. ل.š ا,.·ض ¸ ر·لا ·-
و ¸'.,' ·رلا .' ىقر, هل منص
_.· ¸يفا-.لا ,ىق, `·`ر·· `مل„لا
..`ي.~و .و.´.لا `ر.¯· ه ل¯ `·ر¯
‡يض..,و م· ¸· ·رو ·ر-ا
¸.,ا.سو .ر·لا هيف `·ولا و `م-·لا
¸.´.ح.و •ولا ا' ,-·, `مل´لا
ه.ن.´.ل .ح.لا ى•‘ =, هليس `·ر·لا
166
ر..ح ر,•ان˜ا م,لس ¸ع م,فرا··
اور... ¸ان.لا .لقاف م,ي-س
.ا.´.ف ¸ م·Šس `.نع م, ,·,
`..ف `ر.ي.- ¸رولا ¯ م·قنيل
م,..ي.ل.ف او´س ¸ م·ر·ق ¯
او.€. ·قيق.ح.لا .-لاف ا,`سراوف
م.ل.ح.لا _', ىلع لا,”ا ›··ر´·
م´.عور., م´' ¸ ¸·ضق .ض ·
ل.· اوفر·, Š· ا· ق ¸, `م, لا
¸. ¸و,رلا ¸´-و ل,لا ·قلاو
.ا.¯و م,عاž' ¸ع م··` س مص
.ا.´.ف ¸.ف م.··ر ·,ل.لا ·نلاو
ى..ح ‡.-., ¸¸ م··ا~¸ ·ع
..,. ¸.ف ¸·ر. ا,يف م· مق
ه.ن.´.ل .ا.• م´.ي.ف ل,او ··
ير.-. ا.,.ل ·ن.س ا· .ا `مقن
-----------------
لا \.سJ "¬
ةبيD رعاش
-.با]لا نBدلا dايR دM†
ةيOاعلا 5مGس‡ا ب?®ا ةhباJ .wع
..ح., Žلو.سر, ,Ž لا “ل.ق `مي`·
'..حو Žلو.سر Žلا `¸'ر _·ا·.س
.و ل.`.´., .ا..,¸ا .¸ ه-
`.رق. ¸¸ ·.و· ¸ `.` ح , ~',
'ي'و ¸¸ر.·ا و..-., ·ا-' `·ر-ف
“.ي..ح لوسر, ,Ž لا ا¸ م¯`,اف
·ا.ق.· Žلو.سر, ,Ž لا ’ي.ح ي·و
'.. سو Žلو.سر, ,Ž لا ر ¯ انŽ عر,
.' ·..ض.· ·,ر.ض.· ,انينل,
ا.,و .ا..ل.ع ر.·لا ا· م´’ي
ا.,و ا.,.,' ,·ا´-ا, ¸,' · م´عاف·
اورو·ف ىلع ¸· .س ¸- ,¸ -,
`·ار.ح ان.ي.ل.ع .¸ انيضر •·ا,·
ا.,و ·...`ع Ž·ا·و.ا _ا· `م¯ار'
,ر-س ¸-, ,ى=.'ا, مئ,·و
م..'.ف ·ا.·.ل .وقا.ح م´,'·و
¸.¸و ¸.ف `..`ح Ž.يح.لا ·ر• ل
•و.ف' ا.,., ن.ع Žار.لا `م ل`س'و
:.' .حو ا., ,را-.·, .لقلل `مل,
¸..ف ه.’.ح .ا’ ن.• ¸.ع `م·'و
–ي.´.ف ¸Œ ي·,, “نلا ·`·Ž ر- ,و
:. ,.ف `‰.. ·,اح.لاو `م—'
·ا.ق.· . مي.„.ع `·و „ع او·’ر¯و
ا.ي.ف .ال.ع ¸,لا اورو€ او= حو
ل.´.ف ¸¸ر·ا م´ن· ¸ل `¸-ا م•يض
¸..ف `¸ ´, ¸ع Žه و,ف `·ر-
م..'.ف ·ا.ح ¸,لا ر·.او م´يف
.,.ف `م..' `م.ر.’..ق `م`ن,-.ف
ا.ي..ل ,ي·ا·ا, ·اضر,' ·` مل·
م..¯ر .و`· ر•لا ل,”او · مل„·
`مق.ن.ي.س را’”ا م´ن· .' اولعا
·را.€¸ ¸.ا.ن.ح. ..· `· رض
167
.' ·.ن.·.ل Žرا’,.ق.لا ·و· `م´يلع
¸·.ل .ا¯ ,ىيع, ايح' ي· ,هŽ ·,,,
او'ر .ي.س Ž.ا·ا.لا `ه ق· ¸`لا
.قو او'ر Š.ق.لا –·ضلاو م´يف
¸,'.ف `‹·ص, , ¸,لا ¸- `ه لوسر
¸.¸و و.•ر. .' _~ا.ق. •·لو·
`.,.و .·و., .' اول. او·نو
.,.ف ¸.ي.ن.ح Ž•Ž”ا Ž.حلل م„ع'
او’ن`-.ف اوحارو .ور-, قو اوع
اوراف ىلع ‰ Ž¸,ر=لا او·ر•'و
م,.ق.,.` , ¸'¯ ¸·رلا و·و ·مقلع
`..•.~ .• ,و `ر´'او ¸ ع م,يف
------------------
لا \.سJ ادM† ‚A
ل]يف دM† نب 5L‹ا
.لا-ا _قاو ¸· ·و,'ا, يق· .ان·سا و· ل, :..هق·~¸ ىلع ‰يل .ان·سا ,- .¸,
·,را·س.ا لولا , ىلع .ول'ا ا· ¸’ر· ˆلا ·,رلاو ·,·ا'ا رئا˜ا ·و· هن· ¸·'او
.ليئارس¸ م,·ينصو
`..-.·.' .' .يللا ى·ر' ا,•'و
`.را.€و `•و~ ¸,ر,ا.لا ىلع ¸·.ا
ا.· `ملح.لا ير•` , .¸,·'ا اول·و'ف
¸.·و –.ل' •ار.~¸ا ƒل.ل.ل `ه لع
.ق.ف ¸ا.ع ¸.ف ايلا •·يل· ل-
`•’,..ف ·ا.-.ل Žمل-ا ¸ ŽŠ· Žهل·'
.و.لو.ق., ·¸.ل ·,رح اولقاف :ا·
ا.·و †.ن.· .ا.¸ا •·,رح ¸وس
ا.ي.ف ·.·' Ž··.س¸ا _و.ق ·¸ مئانل
.' `•.,.ا .,.ف را·لا ¸¯ •·فا·
.ق.ل اوفرس' ..لš اف `رع ان·وق
م.ل' او,., ارا·سا .و· ·¸ ·~ر
م.·.· لاي.- .·لا ¸ر¯· ·حيق
.م.ر.س' .م,ر.ض و' ملق ا'ا~و
.م..قر.س .م‚ ل, ,ح• انقوقح
,•ر.· ¸ق .وي,ص ¸ Ž¸ع ˆ·'
,.ح لا~ ¸ورلا .ي•, ·ف ¸ر
•ر.,'و لا,.ل• ·ا,.-.لا ·اعر'و
..·و.ق.ع `م.ل.حو ¸ل'ا ·ا·
ا.ن.ئا.,,., ¸.· ل.•' .' ا·و·
لو,., ¸و.·., ¸· ¸·ولš _· ¸'ا
ا.ي.ح.,و _.· ¸ر-.ا •·يل· ال-
م.,.ف .و,.., مل-ا ,-ع ا¯,·
.' ا...·., ·,ر.ح م :¸·ا
ا·¸ .را.ق و=.-.لا يرلا ا·’سو
.' †..·ا ¸ع Ž¸ني·لا ·و ا·¸و
ل.·ا.-. .·و ق ر - ¸عاو
.قو اوفر.س' _.لا, Ÿح ·ا-
م.ل' او..ع,., ›·ضف م· ·ا·-·
م.ر.’ي.صو ه.•و Ž·راض-ا ا·وس'
لوا.=. `™.ل.ع ¸ اا~ ا,رعو
ى.ل¸ .' ا.· `رق.لا ¸,˜ا ا´ن 'ا
ى.ح.ض'.ف ران· ¸·لا ر,•' ا·ر'
رو·• ·روو ل, ا·اضع ,اقر·و 1 ,
168
م.·.•و ·ا•,- ر.·لا :ف¸ا, `ه لع
م....ل'و .او·.لا ,و€ ,,·
`ر.-¯و ¸.او.ع م... ا-
ان.· •,ن, ·ا..لا .ع ›.,ل,·
ا.ن.· رضح` , ·اح.ا ¸ر¯· م··و•
·.ف .._حن, :.ا,ي· .يل :·_حن,و
م.´.,.ل ·ا.·.~ ..·و„حاف ان·ف
ا,.ف _,- Ž.ارح.لا ار´`, ا„لا
ولح.,و انل _.لا ..` ر,ر'ا ¸·و اع·
·.ف او..•ر. Ž·وللا, .¸ م´,يس
¸.·و ح-., لاضف.ا `.- ·رار·
.' ل.ئا.س _,را.لا ا, حا• ¸نلا
ان.·.ل.~ ىلع ايلا ¸و- ¸·,ا-·
ا.ر.. .او.ل ل·لا .·اف ه,
م.´.ف او. ·. س ا’.ل اوح' ا-
.قو او.ل.,. .ا· Ž·راض-ا يفاص
ا.ن.ضر.ع ·,- ·ار¯¸ ¸,· ¸-
ى.’ .·و ى.ل.ع ايلا `··س ·عو
م·..- `.رو- .يلا ا· انيح
' ' '
¸.·.ل _ن.ص ,`.ر•لا, لئاسولا ا,ل¯
ا..ف ·.ن.ع ·.¸ `.ور.· ·لšو
ا·و ,`.ر•لا, .¸ ليللا ..و, :¸-و
`¸.,`,., رار.··.ل ح.ق ا-
م..ي..سو ·ار.•¸ا -‚ ا·’·
..م.·..- .و,, ل´لا .¸ :ا-
و.ل.ح.و ¸,ن...ل ·قا·· ¸·رلا
†ي...,و ل ·ويلا Ž.يللا¯ ايص'
.و :¸.ن.·.ن., .ا,ي· .' :ا··ر,
.ا.,¸ .ا.ن.,.•., _•,و ¸ع ا·لا
ان..-..,و •و”ا `ر =·'ا ¸Žلا,
.ا..ق.ن.ل ,م¯اولح, `ه` وعف ¸` س
.و او.ف.ق. ل,-.لا., .¸ ا,,·
¸.·و م., ار.ا `‰` ن`-, ا·,·
ا·¸ ..' , ..ن :·.يس ¸.لا
..ا.ض' ل.´.ل ¸ان.لا ,ر· ال`·
.و.·. .ا..š Ž·لا·ل.ل ¸·او
¸.حو ¸_ا.ن.ل .' ’,.·., ا·.,و
·.ف ..ملš . را·سا ¸ض' اف'و
او.’.ل.ف .ا. `¸-ا -ي ا·ر·'و
··.س `¸.ق.ي.ق.ح ‰يلو :,الق·,
ا.ن., ان.ي.ل.·'.,و .ا.`, ¸ق ,و
' ' '
·ارو ·و.·.` ص ¸.ف Ž.اضلا ا·,'و
ا.·و ى-ر`, ا.¸ا `هن· .و ¸نلا
•ر..,و ¸··س¸ ¸¸ ر-¯ :¸'ا
, 1 ·و هلو .–,رلا .,-ا ¸ .ا• ا¯ ·و,يلا ر- ·قر•لاو .·و هل ر- ··اض ·لا ,
.ض,'
------------
dارq€لا اب
169
رBدYلا Jدي# a?
·ر·الا _ولع ¸· .ا•لا هيلع لوا= يلا ملسو هيلع لا ىلص - م„ع.ا لوسرلا ·اق· ¸¸
.™,ورنلاو
·,ا.ف ل..ق ˆيفا.ق .ان ”ا
ل..قو ¸ا.ن.لا م·يس ى„ل
او.ض.· ر'·.ل.ل م,ق, ر,·
' ' '
ىق...س رونلا ا· ¸ق, .ا·,لا
ا.·و .·ل.~ ىلع •اف.ا ‰-
ا.·'و ·و.·.ا. م,.ف .ا•,
م,.,و.=..س م,ل·ض او•يل
ا·¸ _.ل.~ ‹ا..لا ¸لف م·ار,
.¸و ل'.س ·ا..ا ر·.لا م,نع
' ' '
·ا. ع ¸.,'و :·م· او´ل· او·ا,و
و.,' .ل.,.• و,' ..· ‹ا-س
. ·.„.,ر.ق .`Šضن.لاو `•اقنيقو
¸.·و ..ا.• :ي.ل¸ ا·احارو
•`و.=.ف ا.·.ي.• `· `.’ ف
¸ر..¯و .ا.• ه,,., .ا¯
م.·ار' ¸.ف ¸لا .ا•ض' ملح
.¸و لا ل..¸_- لا ¸•ا.¸.
¸ق..,و •·, ا· او·نص اولاقو
ا..¯ ىق.,' انل .وعرف ىسو·
' ' '
,ا.ر'و 2 , ·ر` و.. `رور.·
·ا.ق.س م.·و.لا .ا=يلاو س'¯
ا.ر ليح...ل.ل `ور ¸·رق
·ا.·.ف ه.قو.., ه,و·و `.عر
ل..قو –ي.لا ¸حور .ايلاو
ه.ي.ل.ع ه.ل·.• .ا”و.لاو
ه.ل.قا.ن. ي·او.لا .اعƒرلاو
' ' '
ا.·و .ا• ¸ا.,ر.لا .اوحق.ا
ا.·و ‹.ص .·,..لا .ا·.او
·.,ر.فو .¸.ح' .ا· اوا·و
¸.ا.,ا.. ا.··را.=., .ا·ƒللا
`م.,.ف `م.·و ·.. و' .ا.-·
·.,ا.•' `··ار اوا¯ ,اواحف 1 ,
' ' '
·ا.,و م,.-.ي.-.ض .الي·او
.·..ل.ي..· ¸ي`ح .او·ف.ا
`..·.¯و و.·و ¸…ا., .ال·.€
ا.,., `.=ح ا,-,·و .ا•=ضا
ا.·ا., ¸.ق¯..لاو .ان-.لاو
ه.ق’,.·و ه.ق,..ف .ا·,.لا
ا.·و ير. ه., Ÿ.ح .ا”ا
ي,-.ي.ل ل¯ ¸· اور´· اوا-و
¸.ا.„.ع ‰ي.ل ا,·=- .اي·لا
ر.ي.., هي.ل¸ ¸ ·„·لا .انلا
' ' '
·ا.· ه..ع· ·ا.ق.ح' .ا.`
¸ا.=.ف ه., ¸ا.ا .افاو
·ر.’ -.. ا..·.لا .اول,لاو
م.,.ف ¸.ف ه ” _ا·لا , .اف· 3 ,
170
و.=.-.,و م.€ و´., , و-
ا.ع م,لا ‹·.لا ¸ع ¸راس.ا
لا.ق.ف م.,.ل م´ل _· ¸··س
م.´.ل ¸.ن.· _ا.·' .و· ا·
`..ل..ق .¯ان.لا ,·لا ,احا
' ' '
ا.,و ىي.ع :,ف `.·• و´'
·ا·' :.,و· .ق اول,.• اولضو
:..„.·. ,ا.حا . ,ا¯
:..حو ¸.ف †او”ا ¸ق¯'او
ا.,و ..-.ع ه., .ر , ا·`ق
..'و ان.ي.. م·و ¸واعلا
ا·¸ لا.~ ·ا...-.لا ان, ان·
' ' '
¸,.-'و لا .·او.ق' م·ا.ع·
.ق.ل او.ص .¸و ..لا `·,ل
م.,.ي.ل.ع ¸· م,,•ا- ¸¸او·
م.,.ف ىو· .¸و او·· اوحارو
' ' '
.··.س ·.·' ي·ا,.لا ر´و
.ض.· ¸~. Ž.ض‚و ىل-ع
.و `..-.ع .'.ف ل´ل ¸.=-
مح..ق.,و •ا-لا ¸ر· ا,ا•رلا
¸.ي.,و -.لا ,-·لاو •ارفا
' ' '
ا.,و ¸.·و.ق راح ¸· _اولا
ا.·وœ لي. .لا='ا ,œ_لا, 7 ,
ا·وœ ى.·سا ىلع ·وق ,œلان· 8 ,
ى.ق...س ˆ·' ر·š _ا·'ا
ل.و ..ل.ق.لا هن.· .اللاو
ه.ل.ن.•و او.ل.ف اوا´ساو
يو..عو ·وا-او , .اوŽ·لاو 4 ,
‰.ي.ل.ف ¸•قا.ن.ل ,ع .ا·'
¸.,رو و·و- “ح .ا·'ا
' ' '
..'و ر,.=.لا رض .ان-او
او.€ا.عو ·و.ن.لا., اوا,ساو
:.·'و ¸.·و ·ر.·ا.~ .ا.ح
م.·و :ي.-. ¸· ¸هس , .ان 5 ,
:.,و· اور´'.ف ¸رلا اوا-و
م,.ن.·و ق .ئر, ·ا· ,اوا· 6 ,
.· .ور., ¸.· ان.· .ا 'ا
' ' '
ى.ل¸ .ض•.لا .افولا اف اوا,'
¸.ل ى.ل.`-.لا م,,.ل¯و .ايق
.ل.·و م.,.,و.ل.ق `·ا· .ارو
م.·و `–. ي.• ا,يل.ع .الي=لا
' ' '
.ق.ل ..ن.¯ ·يفو.لا . .ا`
’..·و _.· .ا·,.لا :ل .ا´'ا
ه..,ا..¯ م,..ل.لو .ان´لا
•ر..,و ¸.ف هفوا-.· .ا”ا
¸.ي.,و -..لا ”او .ارقا
' ' '
.,.ف ¸.·و.لا ى´ل,.ل.ل .انع
`¸.´.لو .·. •.لا و· .اضلا
ا·¸ او..¯ر ر~ا-'ا اوا,ساو
ا.,.` .’.·و ¸·او.لا .انŽقلاو
171
¸و را=-.ا •,ن ¸·و ¸وق'
.,.ف ر..·.لا ا,حن., •·ايح
ا.··`.-. ا,لق...و ا,ا•رلا
او.ل.س ا,ن.ع ¸او•لا ا·,ا¯
ا.,.ف ¸.· ¸.ح ا·ر„ن ا,اق,
..· ·ول.ل ¸ ¸·` لا _اولا
' ' '
ا,'œ .ار·,لا ق .•وا• ,œيرق 9 ,
·ر.ن.ل `.يضاف ¸·· ¸حورو
¸.ل..قو ر·.· او·ر¯ اول•و
:..·'و ·و.لو.لا ا,,..ف'و
او.ل.س ا,.ن.ع ا-ا ,' هن´
..ى.ل., ه..ا.¯ ›.ا·ف' •.وقو
' ' '
ا.,' ...ار·,.لا .¸ ر.نلا ¸.¯
·ا.ف ¸.,' ¸.·'و _او•.لاو
¸.·و ..ا.¯ م,ي.ح •.اض ·
¸و.. ¸·,ا.· .ويلو ¸.ا·
م.· .ا.ص.ا ىل-.ل.ل م,ع·
¸.فو .ر-ا ·,رلا ا·ور··
¸وا.. م·.ن.ع ر. لقو
م.,..ع· .افو.ل.ل م·و ·ون,
·و.ح م·ا~- ¸و'ا او’,·ف
م.,.ي.ا.·' ···ا.ن.· ا,ان'ا
ا.,و ي.و.· ..' ¸-ا قع
..'و `·را.´.· ..’,.ع اي·,و
:.ل ر.لا يلا ول·, و¯,,و
' ' '
ا.,' .ار.·,.لا :.و· ل¯ لوق
`ر..Ž سو .رح.لا ,, .ا·,لاو
.¸و ¸,..·..لا ا· .اح·ا
.'.¯ ’¸.`· .·., ا.,.ل .ار.·
ا.,.·ر.ف ا,ل.ل.-., .او·ا
¸.· .·..ا .اع ا· .ا·ƒ=لا
.·ا.·.~ .اي.لاو و· .او˜ا
' ' '
·ا.· _..ع· .ر-ا .او·لا
.ر.~و ·لو.ق' . ¸اع .ا”ا
م.· لي.-.لا `.ار·لا .و .ارح
ر.ي.., ا· ¸¸ ¸لا .ا·رلا
ا..¯ .ا. ىل·.لا .اون·لاو
·ا.-.·'و لو.=., ا· .اي´لا
' ' '
لو.ق., ·ر.ي.., .¯ .او.ا
¸.·و او.,. عارس و' اواع'
م.,..ا,.ف ا·و.ا•و اوا´ف
›·.ي.-و .ل.ق' ا·و , .ار¸ 10 ,
¸.فو ي·ان.لا ¸نلا .ا•ر,'او
¸.فو مل..لا ·حالا .ان-او
لاو.·'و .ئا..لا .ايل.لاو
م·ا.,ا.-.س ¸ض· اف اواو
او.ا.¯و –يلا ر„, و' .ا.`,
ل.·.فو Š-.لا .¸ اون,· اوا·و
·.ئار.ف ·.,ا.,.لا . .ا”ا
ا·¸ ى..ق..سا ¸·ا· .ان”ا
ر...ق.,و ه.و· `‰¸ .ا•و
' ' '
¸.ل.ف ير.ع ا·¸ ,-ع .ايلا
172
.¸و ¸.`.ح ي.ق.لا .'ف ¸,` ·
...¯ _ي.ق ¸·, ¸حورو
.ا.¯و ا.··ا.· “ض· “حو
..ن.¯و ا.,., ىن·.· ·ا,·
يا..ع ا·ا' ¸ ر-ا ر-·
' ' '
ا.,' .ار.·,.لا :.·' .قاسا
ر.ي.. ه, ¸¸ ايلا ¸¯ا'ا
ه.ل.قا.ن. ¸.ا.·.ا ا,ان'او
' ' '
.· ··.س¸ا ا., ي.و.· -
ر.ي.-و ر.ن.لا ا· .ا• ··` ح
ر...و ¸,رƒ ي-.لا ¸· لعو
•.·.,و ر.نلا ¸ ايلا .اق
ر...و ¸ل..لا · لا·ف
ل..قو –ي.لا هي- ا,ا-لا
.عر.لا.,و .ر.ا ل´ف .¸
.ا.¯و .عرلا لق ¸ي”ا ي•
' ' '
ا.,و ي.و.· _.ل.’.ح ··س
.,.عو .' ·و’..` , ,احا
ا.ي.س'و ·ر..„.· لي.-و
ا·¸ .و·ا..لا ق اوح ا,ا•رلا
م.,.ف ¸ ‹وللا `ر=س .' او•و,
' ' '
را.ق'و ه.ل¸ا .ر.• ير-و
¸.·و ...ح., ا·رول •.وف'
' ' '
ا.,و ي.و.· ى.ل.·' ا· ¸’•ر`
ه.·.ل. ’¸.·و ى.ن.`· .ا.ح
.ا.¯و .ل.ق.لا ¸ل· . .اللا
.¸.·.··و .افو.لاو _ .اح·ا
.فو.•. ¸·و _ع .ا~رلا
.و.´., ¸.ل _ي.لا ·ف .ا·'
' ' '
..ا.•و ¸.·و `ر. .ايحض¸
_..لو •ي.لا ر لاو .اƒللا
و.·.,و هي.ف •_لا¯ .ا.-ا
' ' '
ه.ي.ل.ع _.· ··اسولا .اونع
·ر.€¯.· ¸.او.ل.لا . .ا.
`.,.عو ¸.ف م,ي.ق¯.· .ا.`,
`•.·.,و ·..حر ا,يف .ا·.ا
•و.ض. . `•·-'و .اح
.·.,و ل.ن.لا هي- .اضلا
¸.ي.·., ·ا. ع –يس و' .انس
,.·ا.,. ل 11 , . ¸`, هل .انع
' ' '
:.ل `راي.ل..لا ه.ل-' .ان”ا
م.·و •.ص ··ف'و , .ا-· 12 ,
ا.,.ل ¸.ف .=˜ا `·اق¸ .او
.,.ف :.,و· لا, اوا.·..سا
م.·و ر.ق Š.., ه, .ا·,لا
' ' '
¸_ا.ن.ف ه..·ر.¯' و' .ا,.·
لو.,. • ..,ر.ع هيف .ا’لا
' ' '
ل.·'.و .' ان.,·ا.ن. .ان”ا
173
ى.ق.ل.و .اين.·.ا .'و ا,يف
ر....و ا.ن.,ر ر, ·ا·
ا.,..,ا,· ’¸.·و .ا•ر,.لا
را.,.• . ·ا.ض., ان.ل .ايع

·¸·او·ا
1 .او´ل·
2 .ا¯و را´لا ¸ييل.لا ··اق ¸· .ا¯ .ار' ·ي,ر·لا ·,اورلا هيو ..ويا ي·ون,ر و·
·ن,'ا ¸¸ ل.يس ه' م·وو ._ا--ا ·لفاق, ا=سو ·و,·لا, .´ .را· ´افو .·اق· عا-
ل·فو .هن, هلق, .' _و,.ا ¸,لا ‹·ص مق' قو :ل· ىلع لعو .–,رلا _قلاو ·رون'ا
.¸=ح ·¯ر·· ¸ ·را.ا ·, :ل·
3 ..ووف·
4 ..وع 5 .·ي·ار¯ 6 .او,¯ 7 و 8 و 9 .¸قو 10 .ا 11 .يوق
12 .·.لا-
-------------
لا pيلع ىPلص
¯ا]ق g.=يم
.و·ا نع ا.-ا ¸ ·,ا’ .لا ¸¯, ا’.لا †,ر
.ور’ لا ·` , ¸.'ا, يو..= •او.ا ·’ر-و
·ا..ي-ا ا·,ف ول- ا·رŒ ا·ا.نو .ور´لا
.و=˜ا ليل ¸ل-ن,و .ا·’ .لا .ر’ لا ¸ .و·و
.و..لقلا ىلع ل~' رو ا,و ي·ا·ا .~' ا,
`ه ن.ح ¸.¸ ƒ ل¯ ¸· ·ا¯ ·الع .و..ي•لا
ا·.ايض .,ح ‰ لاف .و´’ لا ه··· مي•لاو
ر· ,لاو ا·و .·' `Š=لاو ·ا·' .و.ي =لا
•·ني´.سو هايح ‹ا’.لا ¸·' ¸·' .ور•لا
ر. ·و رن· ا, ¸· نع ·الع .و..ي•لا
.ور’ لا انل .ا.ض' ق ¸رو _ارسو ..يعا· ا,
:.’ حو انيي- ·ار¯· .و.لقلا يور, ا.ن·ي·
.و•ل ¸· ا,..يف ‰يل ¸ا,ر ي·ا·ا :·,حو
174
لا :يلع ى لص
·ر¯· ¸· ا, و..ح· .و لا
:يلع ىلص . . :يلع ىلص
-----------------
"يب# اB
gاJدب Q€مJ gا°A
bent_alquran@hotmail.com
ها¯ر,و لا ·~رو م´يلع ··لا
ملسو هيلع لا ىلص ى=.'ا .ي-ا ي.و·و ييس ¸¸ .ال´لا ·· ي·'
¸ا· لا ىقل' ·و, _انح .ا,ي· ¸ ه-· .و´, .' و•ر'و
ا., ¸.· :صو., .ولقلل ا,يح
¸ا.ق.' ر.لا., Šن'ا ا·¸ ·ا,
–.ي.¯ ليلا ¸¸ †,'ا ييل
ا., .حا.ص ¸ل˜ا مي„·لا ·رو
.,,.·و ¸ ي.ا., ¸· .ر ¸رولا
ا.ق.ح ا.ق.صو اق~ا ¸ع ان,ر
¸· ا· يرا· ¸ .ي-ا ى=.'ا
¸.· ا· :´.., ¸ ·Š· ~'
:,.. ¸ ا, .يح ˆ-,·و
:,.. ¸ع ا·رض ا· ق ¸ر•
و..لو ىق. ا, - ·,ن·
ا., ¸.· :ح.., ليل·لل .ي~
·' ل.· ر=·., ‹اف هن· ·`.ي=لا
ر.ي.- .·ا.ا ' †,لل :·.يص'
•و.ف ··..لا ه.ل¸.لو .,رق
·..حر.,و و.· .ولقلل .يح
ا.•.ل..·و ¸حولا., هن· `.ي-
¸· ا· روان, ¸ .ي-ا .,ر, ··
¸.· ا· ي·ا·., ¸-ا هيف ·.ي·,
:.,.., ر.ص .ا·لا, .و´س
ل.ي.ح'.ف _.·· ق ·ا´, :`.ي·
ي· :ي..حار ‹و, ا,ن· .ي=لا
-----------------------
,[-ا(ع sب.لقلا / <01ن2س 3ر4
· ا,يف لوق, ه-رق ا· .·ا• ¸,ولا _يلل .اي,.ا ··
·.ا_·لا ار·' محس ل· ·' ·.ا„ع Ž.ولقلا ¸ `_نس ¸ر'
·.ا·.او ,نلا ه, انع يلا للا ¸· ان·فر, وس ·'
.ان”ا ا· .قاض ا·اع' ·- ا,لع ق ان· ¸ر.ا
.ا ' ا,•ا-ف ل´, م·و ا,ني·· ‰~و .ويل· –ل' ا,
175
.اس .الا _· .و· م,ل¯ .ا·· .ويل· –ل' ا,
.او·' م,ن´ل م· .ايح' م,ن,, و·لا .ع ا·¸ ىو·
.اي-ا ا,´ف ¸ ا‚'¯و ا·ايض ·ا=-ا نع م·ارو
..وص ه-وا, م· هلو ه,ان~' .راض م,يف للا
.·ف¸ا ر·, ه=, ¸· م,·ي-ض ‰·, ¸·ولا ·ا ¸·ولاو
اواف .¸ حاو –ل' ل¯ ¸· _ .يل ¸´لو .ويل· –ل' م·
.ا·ا·لاو لا.او ·ا·و.ا ·ر,š م’ ن .ويل· –ل' ا,
·.ا-¸او للا ا· ·.¸و ·¸·رلاو ·.الا .وضر ·ا ح
.اق' ا· اي· ¸ Š- . ··ار¯ Š•, ¸يع ¸ Š- .
.ا., ان·ا• سو, م·و انقوف او-ا ¸•لا _ارف م·ا·
.ا· ·ا· .و· ¸ر- Š- ·ا,· ي' .¯رقلا ¸· اور-س
.اح.لا .ض ا· ·او' ·روص †ق' را-'ا اوروص ل,
.اوص.ا .’- Ÿح ·و ¸·رلاو –ل-لل ا,·ر ·ول·•
وانلا, او··و ··لا او,· م·قح اوص ··س¸ا _, ىلعو
.ا., ان·ا• سو, م·و انسو,ر •وف ¸•لا _ارف .--
.ا' م·و م,·- ¸,لا اوي· ئا´'ا ¸ع .ول'او
.ان·للا م·ا~ ¸ح .'¯و ¸·لل احا· ·¯ م·ا~و
.اونقلاو هيلاو ¸و·ا .¸ - ,و لاصو ه, و·لا لا•
.ارفو انل ·ا•, ·ويلاو .ر’·` · ··ار´لا .ا•ف' ‰·.ا,
.اوف هيلع اف ·ا=-ا ا·' ·را- Š- لا ¸,ف او·
.افر .افرلا •وفا·و ىل-ع ··وع ¸· ل· ··س¸ا ··'ا,
'''''''''''''''
لا \.سJ اB peeبe#
†,رلا لاع ¸, †...لاص.·
·ا·لا ¸¸ ¸لسر'ا Š-و ·ارلا ملع ا, لا ¸ص
ي·انلا ·و, ¸ ¸ل˜ا _ي ا,ر·لا م— ا, رقلا _يفر
·ا· Š- ا, ى=.'ا .ن´ف ·ضف ·اح' ¸· لا ¸ا·
·ا,لاو †او”ا ¸ ل•ل• اح لا لوسر ا, :حا
176
·ا·ولاو رعا'ا ¸ ,رف _'¯ Ÿح اق·اص :ح'
··لاو _ا·و _لاوو ¸حور لا لوسر ا, _¸و
·الا ¸ئا,¯و _او-'و ¸•و•و الاوو _او-¸و
ي·الا ل¯ ا,ح “لق, ي·ا· ق _ ''¸ ·ي-''' ل¯و
·ا,•ا .و· م,ح ¸¸,¸و _اس ق _ ''¸ · ين`,'' ل¯و
ي·اع.ا ر- ¸ ل´لا .و· ¸ليل- ا, :ضرع .و· .اف
·ا'ا _ا·لا :·اق· ,ر, ر· .ي-و م´ضرع مل,و
·او ل´, .·لا اوقا·' Ÿح .اع.ا ان, ¸ر•' قل
·ار'ا ¸ع ار,ق ىحض'ف انيلع .¸ م,ل- .
·ا,”ا •او', ا·ا-ف ''·رق'' ¸قلا ¸ اض ,ر.
ي·ا‚ ايح' لاو·.ا,و ¸ر,ق, . -' انل لاو·'و
·ا·لاو لفاح”ا انص', ,رضو ,رح انضر' مي'
·ا ر ,ا„لل ,رصو ,عو •ا·ي· ل¯ من-و
·ا,'ا ¸ ·يضر ل, -يو •·~و Ÿفو •·و ملق
·ا,لا, •ض ر·.ا ل´ف ¸¸ر·, و' ¸•و, ·اوق'و
·ا,=ضا, _', ر·.ا •·,و ¸ر·. انيضا• و' ان´س
·ا,·•ا, –ل' , –ل'و ·¯ · .او¯.ا ·وص ¸´لو
ي·ا,.ا `‰ - `ه·اق· ‰ , اي¯ م-نلا لوسرلا .و''
··”ا ¸ر' ¸ –يلا ل, ¸´لو ىضر . لاو ·ف
·الا ¸ع ان,ر ·´حو ¸ر·' .يلا .رو ,'ر-
·ا.قلا ر- انلوسر .وف ر„او _ر•لا ه,' ل,·
:·ي·ا·'ا ير, ل·و :ير اف ه,ر·,و لوسرلا, ر-'
·ا·'ا ·و, ¸¸ وع ·ف ان· و·لا و•رو ·و-·'
ي·ا· .و·· Š˜ .·•و رض Š•, ¸'ا·لا .¯ر
:··ارقلا ¸·' ·و-نلا رض ل·و م- ... لاو ·ف :::ه,·,ل
:·ي·ان'ا †ق و' .و.لا †يق ا··`ع ¸ .¯او´لا رض ل·و
ي·ا ايس .و· او·وقو او,لف _,· .او-¸ ا,'
·ا•و لاو·'و ‹اور', هنع .و ى=.'ا .-
ي·ا.قا `صو '' ··~اق·'' ¸´لو وع . لاو ·ف
177
::··اح ·نل', اي, اوا,سا ¸' انلا· _ف'
·ا·رلا, Ÿح لاو ·ف :::·م¯ا· لوق'و ييس م,'
·ا,س ¸· .ويع .لس .و اوع .¸ .ويع .رق ·ف
·الا .ا,ر. حق .' · ي·ان, م,· ·اق .¸ ¸وس
·اي-ا ¸¸ ¸·ر-'ا ·ر, ›.وق ر·.ا ¸ م,´يل· لاقو
·ان·لا ·ا· و' –-لا ا•و -رص ›.وق م,يئر لاقو
ي·ا·لا ¸•ل, ·راص -رص ¸·ا• •.لا, م‚اي, .ا•و
¸·اعو م,ن· 'اš •·رو م·ا·' ¸· انلس .¸ ,ا
·,·و·لا ·ي·”ا ·را·¸ ‰ل- وضع ¸رقلا ·' ···ا• ¸,لا لوص'و ·وعلا ·يل´, عا'ا ·اس.ا
.اسارلل
''''''''''''''''''''''''
ملسو هيلع لا ىلص Jا2:Oا
·• ¸´لا'ا †ل.· _اص / ر·
را-ح.ا :¯ ¸ .حس ق را-'ا :ا, :يف : .
را´لا هلاق ا· ىلع و ايلاع ·لاسرلا •·-', و
را,”ا ه~اي, ا··وق,و ا,ق,ر~ ل„ ق ¸عار'ا رق,
رالا ا,قاس ¸لا,'ا و- ا‚ا·=ق ¸ع رار.ا _ف .
را•ص ¸'ا·لا ¸ ا·ان,و ا,يلح _ا ¸· .رل ا,ع·
را.حو ·ل· ا,يلع .ل, ·· ¸ ا,ن• ل¯'ل ا,ع·
راق,.ا ·ن• ··ف .رلا ¸ ·ون- ا‚اف رو- ا,ع·
رار,.ا انلوسر ¸ر·ل .ر'€ ا·ا·ل اور´نسا .ول'ا
رارسا م·ر´· ¸· انل .ا, ه·وž ¸· لا وع ا·
را‚ رانساو ليل ¸• ا· ··وس' .يحلل ىقنس اا
را•نل - ¸ر·ل اا او_ع اي· ··س¸ا ··ا ا,
راع ·ا·.ا ىلع .و´لا .ا ~' ·ر. و- ا·ي~ او·
ران,· ·,,, و·لا .ا م¯.اعا اورصاحو •ا€ولا او
راع.ا لق . ى=.'ا ¸ هس ¸ع م,·وق –س' ا,·
رانلا ·ان• ا· هل .رف• ¸رولا Š- ا, :žر , .ل
178
را¯و ا·را•ص لوسرلا ¸ ا,·ا´ح ا,· ·ر,,”ا .ا
را- ه·ا·' و·لا اول·• ·را• ,,, . _ين· ¸.ح
را=ق.ا ا·ص ¸ .حوو ان˜ا ··,و• ·را·لا .ح' ق
'''''''''''''''''''''''
ملسو هيلع لا ىلص لا \.سJ `A
<الاع ر,اص .·
·ا¯ا· .·'و ·' :ح .=ح ·ار¯· .' قو لوق' ا·ا·
·ا¯··ل ا,ئا•ر ي· وž' ·ض·و _وح ‰يلو .¸ض' ا·ا·
·ا¯او· ران, .-ض ¸,رلا ر´, ¸·· ¸و <قلا •نلا ··ر''
·ا¯اقل, Ÿ· ير, . لا• ا· ير~ا- ¸ ¸و·ا .ا¯ر, ¸´ل
·ا¯ا=- وح' هيف ا· ل¯ ‰ف .. ..ان ¸·• ¸ :يل¸ ¸,ر=لا ¸,'
ا¯·ف.ا 'و ا,عورفو .,ا€ لص' ¸ر.ا ¸ ا,ن´ل
ا¯اع' .ضوقو ¸'ا·لل ·- _'ا –يلا ىلع .ر=-
ا¯ا, هقس ¸ر· ا·را·و ·ق,ح .·ر' ا¯ ·اي-ا ا·,ف
ا¯اف .,و· ا¯ ¸ونلا ا·¸و ·ران· .ين, ا¯ لوق·لا ا·¸و
ا¯ا •يف ر'ا ·و•ولا .· - .' .'و .ورقلا ¸ض·
ا¯ارح _ي= . ى·· او•ف م··و•و مص.ا ر-.لا ¸· او·نص
ا¯اق, رس .¯رقلاو .يقف ·روص :ل ¸ر .' Ÿح .ضفرو
ا¯اوس .- . .' هن´ل انويع ·ا·' ىق .' ل˜ا ا·
ا¯ا ر=عو ·ر·· ·اضر, ان,ولق ل„ .' ·ح'ا ¸·و
''''
ا¯او— ¸ص ىلع ¸ي· ا¸ ·لاسر Š- .او¯.ا .·او ا,
ا¯اف ·ف· ·قلا اونš انحاور' ¸· رونلا .وقرالا
·ا¯ا·اع ¸· .ا,لا ر.ن, ل· م·يص ·يق·لاو عاي• او·
ا¯ار¸ا ر.ن . ا,ن´ل قاح ر· راق.ا ل,· ق
ا¯ا· ·ور, ¸· •ر- ر.ع ¸ :يل¸ ويلا ىلع Š ا¸
ا¯اقل ·ا-نلاو ·و, ل¯ ¸ ا,ئايف' ¸ ¸و- ليل˜ا را
ا¯اع .ا,ح ,.ل='اع ¸,ا ا'و .¯ . “نلا ا'و,
ا¯اوق ¸· ليس ¸ضفارلاو م·ولق ¸ض•'ا .ا,ح
179
ا¯ا~ †ي, ¸· ىلع .رح انل´ف .ا·,لا _· .ار€ا´
ا¯اوع· .ل-و رور•لا ¸ي• .=ح ¸نح ¸ :ل ·حيص ¸·
ا¯او,, .را- لš ر.نلاو ·.اض· يلولا ¸,ا –ي, .ا¯
ا¯ا·¯ ¸· ¸,ر~ ل ا~ ا,ي· رو .ا¯ ·نس.ا ىلعو
ا¯اص ¸·و ¸•لا .و.ح .قحس اقعاوص .ورقلا _ع .لقنو
'''
::ا¯ار· انف·- •اض' ى.ق .. ....ا -لل ه, ¸ر'ا ا,,' ا,
::ا¯ا,ر لض , ان·قاو ·ويلاو ·وع· .حاص ل´ل ·ا·¸ا .ن¯
ا¯او, ان·ا,' .·و اننيق, ¸ا·و انئا,ع .را-
ا¯ان .' ·ويلا Šيلا ¸·' ·قيقح ل¯ م·~ اقف Ÿح
ا¯ار¯· ¸· ,و .ا,ر¯لل ان, ى·س .او·او اني` قلو
ا¯ا·اع ¸· ل¯ ·عر .ا•لاو ·,رف .ائلل او· Ÿح
·ا¯ارل ان,ولق .او· ¸ي- ¸· ·, يل”ا .لق ¸ ل„'
·ا¯اضرل ·Šس' .اين·.او انحور ل ¸· ر-, مل-اف
·ا¯ار€ ي· .ا _= , ··' ا,اق, ¸ع ·,اضر Ÿف
ا¯ا· ا,س', ¸ .- , ·Šح ¸·و ‰لا .ارو .,ا·
'''
·ا¯ا=- وح' هيف ا· ل¯ ‰ف.. ..ان ¸·• ¸ :يل¸ ¸,ر=لا ¸,'
ا¯·ف.ا 'و ا,عورفو .,ا€ لص' ¸ر.ا ¸ ا,ن´ل
'''''''''''''''''''
cاYhلا dا.q
ي·ا•لا .ا·~ ¸, _اص
`_•رو ‹ور ¸رح _•او·و _ل, Ž¸ئاق-ا ه•و ىلع مو
`_,و ·ار, ا· ¸ل•ر· ¸ `هلقو ميلحلل `وق .و´لاف
_=, ·را´'ا •وف يلا و·و انين, ير·,, قح' ا·ا·
_ق,و لا,`, `مق م·.او·' ا’Ž¸و ·ا•=لا .او·.
`_قو·و ·و•ولا ىلع ` _, ` ¸ل' ·رونل .الا ¸· ¸ م-نلاف
`_,او• ¸·و .ال„لا ¸¸ ور, انيح ر-, •اف.ا, رلاو
او·يو ·وروص ا,·و اولاق ¸رولا ر,•ان- ا,· انينف
180
او·ا·و ·ا•=لا ·ر¯ ولو `ح' ه·اق' ¸قر, . `·¸'
_~' م,يلع اف ¸رولا ¸ل- يلا ·ا¯• .¯رقلا هق·-'
`_و ¸لفا•لا .ولق اي- ه,· ¸· ى=.'ا “نلا و·و
`_و _ي= ا=سو ··' ¸· ان' ¸ل· ل·لا ‹ورص ىسر'
`_نقو ¸ونلا ىضر ا·ع ¸· ¸·راضح Š- ¸ر.ا ل·. ¸,و
اوع,, .' ¸¸·'· ¸ م·و اواع ا,ل„, ·و,يلاو ¸را.نلا Ÿح
او·, ا-رلا ¸ اوا¯و الš اور, ,و ¸ل'ا ¸ر', اواع
او·,ا,و ¸ل'ا ل·, اولع ا·نع عو~ لا ¸,, اول-·
_¯ر و' ا,·¸ Š•ل ,' _حن . ··' ا' ر-لاف
•ر.و ‹ا ·را´'ا ا,يف ¸·,•و ىقر' .اا-ا ل·- ,
•ر ئاو'ا ىلع ¸و,´لا هيف Ž¸قرŒ ¸ن, . ا,او
_ن,و ¸,ني, ير, ر,=لاو ¸.´· م„ع' ¸· .ا--ا .¸
`_ل=, ر•اف ¸· ¸·ع ¸ رئارح ¸, را-'ا ·Šس ¸·
•-و –ي- ¸· `ر-ا ا·و اني ي· و انق·-'
`••و, م,ني, ر,عو `ر¯ م·ا- .و´, .' ¸و' قنلاو
او·يضو •اقلا :ل ¸ ·ول·ف اŒ م,,را- . مئا,لا Ÿح
او·-و اور,- ·الا ىلعو ·راضح ·ولا .و·, `·وق
•ر- م,·اوف' هل ,• م·ق- ·الا _', .' ور· .
•ر ا·ا=- ¸ر لوف.ا و- ا‚¸ ·Š„-ا ل·· ·راضحف
_فر.ا انيف و·و • .اقا .¸ ه-‚و “نلا .س ا·ا•ا·
_فو .ي-ا ¸ع ·و _ انل¯و “نلا ي انحاور'
_ر و' ¸ل¯'Œ ل و' ¸_-,Œ ·ان . ¸‰ ` رايل·
_=, .·اي•لا •وف انل··و ئا·ر Ž.يل.لا را ¸ر Ÿح
''''''''''''''''''''
رhق لI / g.Mل=Oا اUB
ل·.ا ·لي- ¸~رلا ع ¸, ¸~رلا ع .·
.·.لا ¸و.نلا ىل.ع ¸او.و ''' .او.ض' ..-او ليللا ¸.~'
.ا..سو ·.=.ي, `.`ر. · ‘قاو ''' ¸ .`,.`· را.=·'¯ `..· •و··و
.ا.,ولا ا.,.يلع ى.·• .ايسار ''' لا.•و ا.,.ئا.Œ را.ح.,و
181
.او.· و' ا.,.ن,,., .ا.· ‰يل ''' .و.ض· ر.· ر.· .ا.حسو
.ا.· :لا.ن· ا.·و ى.=ع ¸· ''' `حق Ž.ا.ض·ر, ¸.ل=. م.·
.ا.ي-ا ا.·ار..عاو رضلا ا,· ''' ¸ور., رو.·,لاو ·رولا ر.„او
.ا.,.ح ¸و.لا ¸.· •ور•و ''' ¸وا.· ‹و·و ل.,.· ر.-
.ا•و.• `. و. ‘ لاو ر.لا ¸-او ''' `.` ر , ¯ا .الا ¸ ‰لا ¸· ا·
.ا.·.· لا.ق, ا.¯ ¸ا.' ¸· ''' و´, ·.=يلا ىلع ر. ل.¯
.·.,”ا ه.., لو..سرو ''' ارا.,• ه.يلع ¸.·, ا.,.ن,·
.ا.,¸ا ¸,' •وض˜ا ىضر –ي¯ ''' ا.او.·و ·.ل.· ىضر. –ي¯
.ا.,رلا ا.ا,.· .قو ,.ع ي' ''' و.,.ل ر.·, ¸ ¸.-و ر.. ي'
.ا.,_´لا ا.ن.,و.€و ر.. ي' ''' ي•ا.-'ا ا.ا..ن·و ر.. ي'
.ا.يلو.او .ا.ي.ق..ا ا.,.,' ''' ر.=.ق ل.¯ ¸ .و.ل'ا ا.,,'
.ا.يل·لا م..'.ف او.ل. . ''' ¸·ا.. و.·لاف م.,لا او·س
.ا.ي..او .وح.لا.لا ه.,رح ''' ل.ع ل¯ لا..نلا., او.ق.ر'
.ا.يفو.ا ا.,.,' لا اور..او ''' ·,.عو .- م.´.ص او.حو
ا,ا.س' لو.سرللو او.نيل. . ''' ا.,ا.ع او.ص .ا.-ن'ا او·~اق
.او.` ·. ·را.·و .و.=.-و ''' .`•` ر. ل ..سر ا.· ¸¯ر..ا·
.ا.ف ه.~ ¸ر.·ل ¸رع ل¯ ''' ا.-و .· ..ل ¸¯ر..ا·
.ا.·و ·.~ر ر.•.لا .ئا.ق ''' ا.,ار.لا Š- ¸.يلسر.لا .يس
.ا.قرو .·ر.· ا.· .ا.حصو ''' ل¯و لو.سر.لا ىل.ع _ر ل.ص
''''''''''''''''''
لا نم 3رn<ب
¸´ح .ا·ع ~' او ·ر·
†ض ولا ها• ` ه` •و :, •و¯ .و ‹` Ž.ا’ر •لا :Ž Š س ل·· ا·
† ف ¸'ا :يني·,و . ا,`,او,' ·عر`· لا·.ا : و`· ييس ا,
‹رلا ا,ني, `¸· ¸ر•و . ` ·`رو-` ص ` . قلاف لو,- 'ا ان لاع .` - لو
.. اوحر , ا·و ا,قيقح ,ر ق .يع' •·حل· Ž .ارس¸ا Ž ·لحر ` ¸· .•صو
† ´`, ‰يل ¸رو` ··ي· .و´لا ¸ •·نŽ ل·`· .اح`لا :` لاسر `..ا•
†=لاو `–,,لا . ا,ل- ¸حولاو •·-Ž·ا .ا·¸ا ا,ئا¯ر وح,
† قولا ر•الا ا,ن· ¸ن ح, لšو ا·`حا• `م·اف ا· .ع`ص ,'رقا,
182
†ن· ` ه ل¯ ``ع و ·ا,انح ¸و `ق’ `· ·اق¸ا : ف ¸ .لق'
اوحن• `¸·و اولا· ` ¸· ., - ا· ·رŽ ق ·و `رارص¸ :ين• ¸,و
‹· ولا ا·ااو . › ·قح .’ `قو . ·اي-ا راضو' Ž ر, =لا, .‘ ل·
† Ž ل,”ا Žليل, اي`· .¸ض` , ا, ق ليف .ا, .`.قي س Žلا ¸· ¸ر`,
‹ر` لا ا,Žن·` `مل . قل' ¸نو ن س ', ن .لا• ا· Ž لا ¸· ¸ر`,
‹, ق `ه سوق ¸·'و . ` ‹ا=لا : ل .· م¯ . لا ع ¸, ا, ييس ا,
† ن, ل`·لا Ž.ا, ·¸ ›·'-فو ا,`´- `مل„لا .ا¯ Ž·ر,,”ا `¸ر'
اوح, `¸· ل¯ يو' . ` ¸-ا لفاح• .را ا· ¸انلا ¸, ·`·و•`و .ول
†ض `, ليللا .ا, .يح ى•`لا ي,-` , `ه قŽ ر· لš `†``ص ‰ ن .و
او-ر ق ·و`ر. `¸· ي , . م, سو .رŽ - ق ·ول- ` ¸· .¸ ي يس ا,
‹ر- :يل¸ .¸` .وي` ع .·ا ·ف ·اف , ه ~ , ا,' ¸’· 'و _'
اوحق ` ¸ل ¸_´لا ·ن·للا ·ن·للاف •Ÿف Š - .¸‘ ل˜ا ·ا·¸ .وحق, `م`·
‹قلا ا·ق- `•ي , . ‘ ق ح `_و· ¸ · `· ¸ •او,', .وق ·ن, ` م`·
‹رقو ي, `¸` ل' .سŽر-'و `ه رو`ص م`سرلا, .·’ و , `. ل`
اوح ¯ ق Žلا ر·ل ·ا• =لا ¸· ··Ž·ر `رلا, او' ¸,لا .¸
‹ر 'ا `م`·او·' ن¯اس او¯رح ا· ا· ' ¸ر ا' ان`,حيل ا¸
اوح. ول `ر ض ا· . ى=.'ا او.ن` يل م,,·ا,' او’· م, ' ول `ر ض ا·
†ل لاو ` ر` لا يو, يف ى·` ر` , Ž ل-نلا¯ `ر .ن` · ·او·· ¸ .' `ح`·
_لا, ·ا` ح و' . ·,احس `.ل=· ال ¯ ·· ص :يلع من ف
''''''''''''''''''''''''''
ملسو هيلع لا ىلص لا \.سJ 5NبB lباi نب gا=#

·و ·وسرلا و· قو Šن· ' ' ' ,··و لوسرلل مسر ·ي=,
·., .ا¯ يلا ي·ا·ا _ن· ا· ' ' ' ··رح را· ¸· .ا,.ا ىح· .و
-·و ىل.· هيف هل _,رو ' ' ' ,ا·· ¸قا,و را€¯ †ضاوو
قو,و .اض, رو لا ¸· ' ' ' ا,=سو ل¸, .ا¯ .ار-ح ا·
·- ا,ن· ي.اف ىللا ا·ا' ' ' ' ا,,¯ ,·لا ىلع ‰= , را··
حل· .رلا ¸ ·اراو ا· ا_ق و ' ' ' ·,عو لوسرلا مسر ا· .فرع
· ¸”ا ¸· ا····و .ويع ' ' ' .·س'ف لوسرلا ¸´,' ا· .للš
183
ل ¸نف ¸ اي.- ا· ' ' ' ¸ر' ا·و لوسرلا ..¯ .ر¯,
·· لوسرلا ... .ل„ف ' ' ' ~' قف ا, ق ··-·
•و ق ا· ·, ¸نل ¸´لو ' ' ' ·Šع ر·' ل¯ ¸· .•ل, ا·و
~' هيف يلا _قلا لل~ ىلع ' ' ' ا·,• ¸·لا ر افوقو .لا~'
·'ا يرلا ا,يف ¸و€ ··, ' ' ' .¯رو,و لوسرلا _ق ا, .¯روف
ضن· †يص ¸· .ان, هيلع ' ' ' اي~ ¸ض :ن· - ·رو,و
·س' :ل, .را· قو هيلع ' ' ' ¸ع'و ,' .رلا هيلع لي·
سو, . ¸ر·لا ·ولع ·يع ' ' ' ·~رو العو الح اوي· قل
ضع'و رو,š م,ن· .ن·و قو ' ' ' م,ي م,يف ‰يل .,- اوحارو
¯' ¸انلاف ¸ر.ا ه´, ق ¸·و ' ' ' ه·و, .اوالا ¸´ ¸· .و´,
- هيف .ا· ·و, ·,•ر ' ' ' :لا· ·,•ر ا·و, .لع ل·و
-ن,و رو•, رو ا· .ا¯ قو ' ' ' م,نع ¸حولا ل¸· هيف _=ق
ر,و ا,ا,˜ا لو· ¸· قن,و ' ' ' ه, يق, ¸· ¸~رلا ىلع ل,
او·, ·و·ي=, .¸ •ص مل·· ' ' ' ا·ا• ¸-ا م,,,, م· ·ا·¸
·و•' Š˜ا, لاف اون- .¸و ' ' ' م·رع لق, ..,لا ¸ع اوع
·, ا· Šي ·نع ¸ف ' ' ' هل- او·وق, , ر·' .ا .¸و
.ق, ·ق,ر=لا ™‚ ه, ليل· ' ' ' م,ني, لا ·· ¸ م· انيف
او,,و اويق, .' ىلع ¸,رح ' ' ' ¸·ا ¸ع اورو- .' هيلع ,,,ع
,·و م,يلع ون- –ن¯ ¸¸ ' ' ' هحان• _·, . م,يلع و=ع
.ق· .و'ا ¸· م,س م·رو ¸¸ ' ' ' ا· ·¸ رونلا :ل· ¸ م· انيف
-و .·سر'ا Ÿح هي´, ' ' ' ا·•ار لا ¸¸ ا·و- †ص'ف
,· ¸حولا ¸· .ا¯ ا· ·ي•ل ' ' ' ا,عاق, احو ·ر-ا ··, .·'و
قر·و ·, هني´, يقف ' ' ' ا,فاض حللا ·رو·· ¸وس اراق
·ق·و ·اق· هيف هل .·- ' ' ' ·قل .احو'اف ·-·و
لو·و _,رو .اصرعو را,· ' ' ' .حو' , هل ¸_´لا ·ر”ا,و
- :··· ر·لا :نفرع' .و ' ' ' ·_ع ¸ع ا, لا لوسر ى´ف
•, _,اس ا,ن· ¸انلا ىلع ' ' ' ˆلا ··نلا ا· ¸´ . :ل ا·و
•و, ر·لا هل·· . يلا قل ' ' ' _وع'و •و·لا, هيلع ي·و-ف
ق, ··ايقلا Ÿح هل·· . و ' ' ' - ل·· .وضا'ا قف ا·و
184
´ن, . ·ئا هن· .رق' و ' ' ' ··· ·, ··· ¸و'و –ع'
ل, .ا¯ اŒ .ا=·· ¸ض ·¸ ' ' ' لاو –,ر=لل هن· ل,'و
·و, ايح=,' ا• ·ر¯'و ' ' ' ىا ا·¸ .ويلا ¸ ايص ·ر¯'و
ي .اق·ا ,ع مئاع· ' ' ' ··لا ¸ .€'و .اور· _ن·'و
ي·' ·و·لاف .,'ا ·ا· ا·وعو ' ' ' ان·و •ورلا ¸ اعرف .€'و
-· .ر .اŠ˜ا ·ر¯' ىلع ' ' ' ه·ا· مساف ايلو ·ا,ر
ن, ي'رلا .و ¸و- مل·لا ·ف ' ' ' ه´, ¸ل'ا ·اصو .·ان
·· لق·لا .•اع .¸ ¸انلا ¸· ' ' ' .ئاع _وقل ىقل, .و لوق'
ل-' ل˜ا ·ن• ¸ ه, ¸ل·ل ' ' ' هئان€ ¸ع اع•ا ياو· ‰يلو
,•'و ى·س' ·ويلا ·ا· لي ¸و ' ' ' ·راو• ·ا, و•ر' ى=.'ا _·
· ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸´, اض,' .,ا€ ¸, .اح لاقو
·ر.ا لح´, ا,يف ا· .لح¯ ' ا·'¯ ·ان . :نيع لا, ا·
· . ى.-ا ‡~و ¸· Š- ا, ' ا,وا€ †ص' ي,'ا ىلع اع,•
قر•لا _يق, ¸ :لق .ي· ' _يل ¸· .رلا :يق, ¸,•و
ي,'ا “نلا ¸ن€.ا ·و, ¸ ' هافو ., ¸· ¸·'و _',
لو' , _يل ا, ا·ل· ' ال· هافو ·, .لل„ف
·وس.ا مس .حص _يل ا, ' م,ني, ·ن,'ا, ··, ميق''
· ¸· و' ان·و, ¸· ·حور ¸ ' ·•اع انيف لا ر·' لح و'
ح'ا <ر¯ هئارض اض- ' اي~ ¸قلنف انعاس ·وقف
·س.ا ·, ·ن.- هلو ' ا·ر´, ·را'ا ·ن·¯ ر´, ا,
ي,, ·را'ا رونلل ,, ¸· ' ا,ل¯ ·,_لا ىلع .اض' ارو
-ا .ويع _· ·ن• ¸ ' انيو ا·· ان·~اف .ر ا,
··,لاو ··لا ا·و ل·”ا ا· ا, ' انل ا,¯اف ¸و·رلا ·ن• ¸
- “نلا ىلع .ي´, .¸ ' :لا· .يق, ا· _žا لاو
حل'ا .اوس ¸ .ي•'ا ·, ' ه=·رو “نلا ر.' †,و ا,
·¸ا .ول¯ م,·و•و ا·وس ' اوحص'ف ··لا را..ا, .قاض
ح— , ان, ه· لوضفو ' ·_ق انيفو ·الو قلو
,· ·عاس ل¯ ¸ ·را.' ' ه, ¸·و ه, ان·ر¯' لاو
~' ·را'ا ىلع .وي=لاو ' هر·, –- ¸·و هل¸ا ىلص
185
· ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸´, .,ا€ ¸, .اح لاقو
ارحس م,نع _و “نلا _· ' م,قراف _˜ا .' ¸¯ا'ا .
ار='ا او,, , ا·¸ ¸ل·' ••رو ' ˆلحارو ¸لحر ·نع يلا ا· ¸·
ار·ع و' لوقلا ¸ اع .اللا ·¸ ' هع·ان• ى- . .ا· ¸· ·'
ار.لاو _لا .ا¯و هل¸ا ·, ' ه· رونلا .ا¯و .ايضلا .ا¯
ار'ا هقوف اوقل'و ·وي·و ' ·حلŒ ·وراو ·و, انيلف
ار¯· .و ى·' ··, ¸·, ,و ' اح' ··, ان· لا ·ر, ,
ارق ق لا ر·' ¸· ار·' .ا¯و ' م,ل¯ را-نلا _, .اقر .ل·
ار· م,ني, ارا,• ·و·,و ' م,ل¯ ¸انلا .و· .¸لا مقاو
·ملس هيلع لا ىلص لا لوسر ¸´, .,ا€ ¸, .اح لاقو
·انف¸ Š· ر, هيل¸ _· ' ا,- ¸انلا _ي~ ¸ ا· .يل¯
ي·ا·ا ··.ا “ لوسرلا ل·· ' .·ضو .و ى·' .ل~ ا· لا
·ا·يŒ و' را• ··, ¸و' ' ه,ر, ¸· اقل- لا ار, .و
·ار¸و لع ا· ر·.ا ·را· ' ه, .اض, انيف .ا¯ يلا ¸·
·او', رس اق •وف ¸,رض, ' اف .ويلا ¸ل=ع ·,ا ى·'
ي·الا ··نلا ·, ¸,لا, ¸ق,' ' ق ل·ا'ا ¸ل, .·اورلا ل··
ي·ا.لا ·ر'ا ل·¯ هن· .حص' ' ر‚ ¸ .ن¯ _¸ ¸انلا لضف' ا,
''''''''''''''''''''''''''''
+,هبانu لي^ لا \.سJ ±ق#
.·ي· ي- - .· ·ر·
هلال ¸·ر- ·ا.ا ل¯ هلاق' .-ر.ساف ¸رس ا
هلا·ف' ¸ .ر'ا ي·ر, ل,”او هلا,- ¸ ‰لا ى=· –´لا,
هلاو-' ¸و· ¸و هي,' ¸ ل, هلا—' ¸ .ا.ولا ¸,ن .
هلا, لا- و' ير, .ا¯ ا· ·ر· ·لا,”ا _· هيلا .ع
هلاو و' هل·' ¸ ·نف ¸· هžر 'ر- ا·¸ ر- ا·ا·
هلاولا .ا·,لا .اž' لš ¸ ار·ا- ·وحلل ¸· ا'
هلاق· لوص' ¸ ··الا ¸رو ا,سا' رو,, ىع ·,رح
''''
186
هل·ضو ·ر, ¸'ا·لا ¸ ا·.· لا,, . ·را”ا ¸·•
هلاو= ¸ .اعو ·ا.ا .ر ائا· ··الا ¸ •وا- Ÿح
هلاح و' ¸و· ¸· ر. .اقر- ·و· ·ار´لا لسرلا ¸¸ ى'و
هلاو- ¸ را-'ا ¸¸ ى'و ا,ل¯ ·,_لا Š- ¸· لا ل,
هلا- .اس' ق م´,لا يون, ه·,ل مšا· ق اžر ·اق'ف
هلا·ف مي·ل ¸· ىعرص ¸ر.او م,·ي~ ·ا.ا ¸¸ .اس' ق ل,
هلا~و هئو, ·و•ولا ل¯ .•وا•و .اضلا ه.ا· .··
''''
هلاح ·ي- ¸· ا·ف· .,لل ر- ملف ¸'ا·لا ·ولح .قو
هلا·ف' ¸ .ا.ولا ى' Ÿح ل·ا• 'ر- قو لوق ا·ا·
هلا, ¸ ¸ر• ا· ¸ئ·˜ا ل¯ .-ر.ساف ا- “نلا مسر
هلا- مي„ع ¸ ·,ان-لل ا, ·ها• لي لا لوسر اقح
:هلا- لو,”ا ¸ ·لا,-لل ا, ه.- ·را,~ ¸ ·.الل ا,
·هل¯· ل·' ¸,' ·,ع.ا ¸,' :~' ··. ا, ··ار´لل ا,
·هلا- لايح و' اني· او·اق ·¯و, .يصا ا·ا ¸,لا ¸,ا
·هلا' ¸ .يللا ل·· ·ول م,·- .ا·' ا·¸ ¸,لا ¸,ا
·هلايق' ¸· .ا,.ا, ·وف ·,اع' ا, ا·¸ ¸,لا ¸,ا
·هلاŒو هن, ·ا·لا ى- ل-· ل¯ ¸,'و ·ا´لا ¸,'
·هلاع' ¸ ¸ل˜ا Š˜ ار. ··ار¯ ·ا·للا ه•و ¸ ·وق,و
'''
هلاضف' ¸ رحلا ·ار اي¯ ·ر=ق ر€¯'ا ¸· •' _¸
هلا- ليللا و· .ايضلا .ا¯ ~' لو· لا ·ار' ا'
هل¯و .ا´لا ..و· لا·'و م,ن¯ر رسا¯·ل ·· ق ل,
هل·· ه- ان' ا' ر.يقو ·و, .' ¸ر¯ .ا¯ ا·
هلاضف' ¸ ,•و ¸'ا·لا ¸ .روو .الا ¸ . ‰-
هلاقŒ ر·و رن· و· م,·ي~ ¸'ا·لل ·~ر و·
هلا·فو هلا~و هž و' هاي ¸ لا ¸ل- Š- و·
هلا—ا ¸ Š˜ا ·ارا ا' ¸ •·اص ·وع· لا .ا•' ه,و
هلاح ¸ اق·اص •.وسر م,ن· م· .·,'و ان·¸ ليل˜ا لاق
187
هلاقŒ ·´حو .ا´لا :ن· ·,ا· ·ار' ¸· مل·, اي¯
هلاق ¸ ه, ىيع ر·و ·راس' ¸ راا ميل´لا ىسو·
هلا- ¸ي·لا .يلا ر=- , ·,•و ¸ م,ل·', لا· ليلاو
هلاع' ¸ ¸ل˜ا Š- ·وقيس هلوحو .انلا ¸· لان'ا –ي¯
'''
هلاوق' ¸· ا·و هل¸ا ¸,· ·ئاق ·´· ل·', .ا·' ا'
هل·حو هي,نل .ايلا هيف ه,ا¯و هيحو ¸· ه¯رق
هلا-و هاي~ ¸ ¸,لاو ·قيقح ميق'ا ار.لا هيف
هل¯· ·ويل ه··· ·و, ¸· ·,ا· لاق'ا ¸و لوسرلا ¸·ا
هل·” ا„·· هل¸ا وع·' م,·ي~ ¸'ا·لا لوسر _¸
هلاق€' ¸ لا _'يس ل¯ •·اص _¸ يحولا ¸·· اولوق
هلاعا ¸· ¸· ا·ي هين•, ·لو· .و _•, لاو .
هلا•و هل,س و' ·ر- ¸ م´·ي~ هل¸ل ا·اع اوو¯
هلاحو .ونلا ¸ ··. ل¯ م´ني, •راوف . ··¯ .ان,'
هلاŒ _•لا .و .ا•للا ¸ و' م´اول' ¸ ليضلا ¸•ن, .
هل··و ه-ن, .الا .ا• ¸· .ا,ي· ¸قلا, لضالا .¸
''''
هلاول .اضا Š- ه, ا·¸و انئا•را ¸ للا ,ر· ¸· م¯
هل·- ار¯· ¸ل'ا ¸ ·,ا.ع ر´· لا .·,, ا·و
هل¯و مينللا ‰يل,,, ¸ر´س ··' ¸ ·,ع ·ل· .ي¯·'
هلاي•' ¸ ¸-ا, .وص ل, ··و- ·ل¯ ¸ .·-ف
هلاق·و ه´, هل¸ا ¸ضر, يلا ¸وس لوق .و .الا ¸-
''''
هلاي- ليلق ¸· ·ق ارع ·· اوع ¸لق·لا يس ا,
هلا- ا·فا· •,رقلا ¸,' _¸ ارع ¸لق·لا يس ا,
هلاوق' ¸ ¸حلل ا·,ا·و ا·· .و¯' .ا و•ر' لاو
هل·-و هن,, ·ا.ا Š- ا- لوسرلا ير· ¸ .ر.و
هل¯و ¸·,الاو هحص _· - “نلا ىلع لص .را,
هلاو .احلا ر=ق و' ¸ر.ا ¸ ·حيف ل¯ ل·رو ·و-نلا ع
188
''''''''''''''''''''''
*لقب ;l^ ±Mئا?
يوا·لا _اص ¸, ¸~رلاع ·ر·
¸`` ح :ل `ي ا, “لق, .' ئا·
_ر· ` م`سر ›· و` ق اي- Ž•اع.ا ¸ .'
¸`,ر ` ,` ' ‘ل• ' , ¸ƒ¸ .Žمساقلا ا,' ا,
“لق, .' ئا·
رو و `¸ار` .' Š لا ي·ا·ا ا,,'
Šن'ا `ه•ولا :` ,` •و .ايض ايلل .'
` Š¯ انيف `·` ر` ق لا·· Š-لل .'
“لق, .' ئا·
ىل`ح ' .ا·¸ا ه,و ىل‘· ' Žل انح
·‘ق عو حور ا ر‘ ´` هيل¸ ان`,` • و ¸-
·`ض فو هن· ›·`ح ر انيل¸ ·ا·' و,ف
“لق, .' ئا·
` ,`· ر •·-·ل .' `,` ن¯ ·~رلل .'
', ع Ž لا ¸وق .' ا,ا_لا .` لع .'
` ,` لو `,` · ه· ´و` ع ¸· ى`س' .'
“لق, .' ئا·
Ž .افولا .اونع .' Ž .اي.ا Š- .'
Ž .ايض ¸· ¸ وي- _ا·'ا .` • ر~ .'
Ž .ارح را· ¸· ¸اف `رو ~ ' ا, .'
Ž .ا·· .و· ,را• ىق` , وس `ر` , .'
“لق, .' ئا·
لا·`رلا Ž.ا`ح ل‘· · Ž ل·ƒلا, ¸ƒ'´ ل
لا”ا .ا·ا· ل‘·· _او`رلا را·•' ل··
Žل·”ا .و€ ير ا,يلع ¸· انيح
“لق, .' ئا·
` -'ا ل` س'رلا ,ا- ` ح`· Ž ¸ل˜ا ƒيس
189
`·` سو لا : اص ي~ ·و- .` ع
`,` ¸ر.ا •اق,و ·او• Ž.ي•لا¯ . ع
“لق, .' ئا·
‘ لس`ر` · لض ف' ا, .' ‘ل- 'ا Žلا ى =`.` ·
‘ ل‘ق` , ¸ا`نلا Ž·و•و ¸ ,ا, Š-لل ` • ,
‘ ل¯'و Ž¸,`لا .ا• ىلع' `¸~رلا :ف
“لق, .' ئا·
ىن··و „ل اس ق ان`ح ل _ž' ‘ل•' ,
ىن‘ · 'و ر` `.لا او •.اص .لقلا ··
Ž •اقلا ƒ ل¯ ¸ را~ •ا·لا¯ ن- .ا¯
Ž •ا·ولا Ž.ا`ين€ ¸· انيلع ` ر لا _ل~
“لق, .' ئا·
ينع ا,يف `¸ ´ , ي=ل ايلا ¸ .ن¯
افو,ر ر, م·و ` ح`· ¸انلل .ن¯
ا,ر Ž¸'`رلا _فار ·ر¯ . ع ا´·
“لق, .' ئا·
ا`حر .ا·¸ا, لš ا‘ل ق ·ا=ع' ¸· ل•
ا` حو ‘ =ع اس ا· .¸ ل- `¸´, ,
ا,`ر عو م,ن· -ع ·ي~ ¸ا`نلا _سو
“لق, .' ئا·
ر` · •و ¸ را-' ¸, ير- `ر €`و ´لا ·`ر` ,
ير`ص ·و´, ا· ل¯ يوا` ·,`ر
`ر ·` و •و ¯ر` · ى. -او `ر `نعو ` :` · ه`ن` ي~
` ر ´و ¸·ا· `¸· هنع ` ر`.` , ر€` و ¯
.ا, `م·` ن` ›·,` ر ¸ا· لا ل'
.اح ¸ح' ا·نع و•و ا,ن· يور
“لق, .' ئا·
¸ƒنف `.` ن`,• ق :, ¸ƒ¸ .Žمساقلا ا,' ا,
¸`نš `.` ن` ح' ق .:ل ¸`حو ¸ساح,,و
190
¸ƒنع Žلاو `. • , ميق· “لق ¸ .'
“لق, .' ئا·
ا·ا• Žلا Ž.ا¯ ¸· ا·ا·لا .,·' .'
ا·ا,لا يور` , يفاص ·` ·`ن'لا ¸·و
ا·ارو ح·صو قص .و´لا .··و
“لق, .' ئا·
.ا,-·`· ¸· ¸ر• ا· _ال¯ يور –ي¯
.اقƒ ·لا Ž.,·اح' ¸· انيلع يوا`رلا ¸ور ا·
ا-' ·و=لا¯ .ن¯ ا' •ن˜ا ¸عو
ا`ع ¸‘ف.ا ¸ ا·رو` رو-ص .` ر` - ف ¸ح
ا‘ لع :Ž احوف ¸ع ا,يف .` ي =ع ' انيح
“لق, .' ئا·
ليل• †ي هيف لي~ `.وص ى . حلل
ليص' ا,ن· ¸~ا ىل- :ي¯ ¸,
“لق, .' ئا·
اني .' ي•ار انين -ا `•‘Ž ”ا ¸ل‘ ~'
اني'ا ¸حولا _ž `•‘• .,ح , . –ي¯
“لق, .' ئا·
.و`, · ر·' ى'و .وسرلا ¸·¯ ` ¸· .ا-
.و`, • `‰Ž -ا قاف .¸ ه,·,`· ` ¸´, ,
.وق·لا ا`ن· ¸ · ` ¸· ¸`· 'و يف' _',
“لق, .' ئا·
لا- لق·لل هيف لا, و `ر‘ ´لا ه¸
ل·-او `•ايضو ¸`· .ار``- هيف
ااع· Ž لا ¸¸و اا· ` ¸· ¸·` ,` , –ي¯
ااو·ا ىضر' . :يف ¸ƒ¸ .Žمساقلا ا,' ا,
“لق, .' ئا·
انيل¸ . ·• انيح ان`, ·ا ¸‘ل ˜ا `يس
انيلع و =`, ‰·ا· ل·ض ايلاو .‘ ·•
191
انيقساو ا·روف ¸¸ق, ¸· ر` , .·•
ان,قاو ان·`اف ,`· ··س¸ا, .·•
انيقرا ƒ¸-ا, .‘ ·• ا' Ž -'ا Ž.اž ¸
“لق, .' ئا·
ا·ا·¸ .` ر ص انيح ا·اق'ا لا _ فر
ا·ا.ا ىعر, -,ن· انيف .` ي ي`ح' انيح
ى·ا, `¸· ا, :ل “ح –صو ¸ع ,•اع
ا·ا· ƒ .-ا, ·فار ىق,' وس ¸ƒ' Š·
ا·اصو ى لص `¸· ر` ي- ىق Žلا ` `ع .'
ا··سو •··صو ` ` ح :,·' _¸
..“لق, .' ئا·
“لق, .' ئا·
''''''''''''''''''''''''''
+mJrع 3د•ا \.سJ
ر´ .ييس ا, .هن· لا·ف _ي~ ر´لا و· ا,ف .رع ¸·ا لوسر
ر•و ··, .و ..· ··, ·ف •·اص :¸و .·ق ا,لق قل
ر•لاو .:ف¸او .ليلضلا ·,·و لص,· ¸ف· قح ه·,ر
ر´· هقوف ¸· ¸ل˜ا .ر لو '- ر´· .ي.و· ا, .ر´لا و·
رلاو ..ر-ا ¸ .ر´لا .¸ ·ا· اف او·ا· ليق .¸و Ÿح ..هل·' م·و
رض ه, ¸ي- .' م,ن· .ا,ي·و ·-· –ين-ا ¸,لا ¸¸ اوعا
ر,قلاو ¸,لل ل.·¸ا ها او•ر :لاس هيف ن· ¸· او'ر ا· ا·¸
اور, .'و او·ي, .' اون· هيفو -اس ي.لا ه' اونšو .·و·ر
ر¯ هل ·ار`, .' ,ان• ¸وق'و ,·ا•ل ¸ل, .' ·وع .لص.
ر.نلاو ¸ر.ا ¸ ¸´لا هل عوف م,فو' م·ر ¸,لا ا· ر,„يس
رع م· ·ل·ف ¸· ا.اس قل حاو هيف او' ل·ف ارس .¸و
ر,·لاو ر´لا و· ا· م·رضاحو لل- راعو ي,- م,-راف
رع ا· .و´, .' ى´'و ' ··ر• ·و€ح' ا· .¸·ا لوسر
ر م·را-ل _=ق, , ·ويلا ¸¸ م·رور :لوا~ م,يف .ن¯ ف
رلا ا,ل·ف ·, ¸· ا· ¸حو .ر=س ¸· ا·و م,,·ا,' .ف
192
ر´لا و· ·اف ..هن· ‰· .و م,ل·ف .وس ¸· .ي.و· ا, .¸' .و
'''''''''''''''''''''
²²ملسو هيلع لا ىلص²² ى1h]Oا cJ.ص
يوا·لا _اص ¸~رلاع
·ا¸ا •راو, ا, ¸قر,اف ·ا,”ا .,ح ¸ع –يلا .´س
·او• ر€¸ ¸قيلا .ور· ¸ ·او• .ير· لوي- ا, ¸ض¯راو
··-¸او •وض˜ا .اي·, ى-'ا .,-ا ه ¸· ل·
ي·الا ¸¯ر ’,, ¸ر· .ر ير· .وص ا, ·ا,-لل ¸ل=اف
·ا·.ا ¸ ويلا و• ¸ح انسو ·راص ر·لا †.,
ي·ا·و هيل¸ †ئار انل¯ ¸¸·· ىص' نع ر·لاو ا'
ي·اص ل¯ هفا• ¸· ¸´, ¸يق, _ا . .هن· ¸ق
ي·او ل¯ ¸ مي,, ¸’· .ل ¸ ' ئا.قلا مل· ا´·
·ا·لا Š- .¯ر ¸ •.احو _ا·لل •·وع· ر·لا '
·اسولا •,رع ›· · م·Š- •·ا· ينلا ق,' اŒر
ي·ا·س _قاع ن· .¸ , ¸´لو .·ا·س .ا, ·''.·¯'' لاق
·ا·ولاو اضرلاو .-ا, :ن· ى„ح' ·يح ا, .ل• ا· ا'
·ا·او ¸¸ل' ¸ ل, , .ح ··ا,ا :ن· _’·س'
ي·ا,ف ميص ¸ .ل•ل•و ›·ي~ قانع _قاع .'
ي·ا•و ¸ئا·و .ىس.ا .ور· ¸ ¸لš ¸ي,'ا ·عر ا, .'
ي·ا,.ا · ا,ين• ¸¸و ان,و- ا,لš ..' ·حو·
ي·اوقلا ·ا·' انل .ا€و ¸ق,و ·حار ..لقلا ¸ .'
·ا¸او ل·ضلا ¸•ا,· ¸ •.ايض انيل¸ ى=.'ا :قاس
ي·ان, .ا·.ا .وص ان·žو ·يض· ر-ف .¯رقلا ان,'رف
·ا”ا مص .,, رو·و •.اصو ›··ا·س ان,وراو
·ا-.ا ¸ر· ¸¸ ان·فر ¸¸ح ··,ر ى=.'ا :قاس
ي·ا· ·ر¯' .,ف ¸حور,و “ Š- .,ف ¸ن, ا,
ي·ان’ لا ·و, ·ا-’نلا ·اق' • .ا•,ا هنع .حفا ير·,و
ي··و ¸را~و _ايحو ¸,•وو ¸ضرع .“نلا ¸رع .و·
·اسو ¸·´حو ¸¸ق,و ¸ ي· .¸ض ى=.'ا ·روص
193
ي·الو ¸رضا- ىل-, ر, و,ف .ه,•و لا ر و
·ا· ’ر, .€ ول , ¸· ىž'و ل•' ى=.'ا ·روص
:··انعو ¸·ل·و ¸ل·ضو ¸ ر¯ ل·' ¸· ¸و·رلا ل·' ¸,'
·اقح.ا ·روس ¸ع ¸ح و·و ى·ا .ي-ا ى=.'ا ه¸
·ا·لا _يفر .ىلع.ا ¸يفرلا ¸ ميق· .الا ¸ لاو و·
·ا’-ا ر·¯ ¸· هاص ¸هل¸ نع ·وح'ا ·اق'ا ¸
·اقولا ا·ر- ىل.يسو را .ريس ى=.'ا ,ا
Ž·ا·رلا ¸ `ه ,•وف .¸وا, و ى-ار ·ايقلا لواح ال¯
Ž·ا´لا م·~ •ا·و .¸ر- ' لق اي`· ا·'ا رفا´لا رŽ -
ي·الا ا· .ا,• ¸,ص ¸· اس'¯ .ر, وف ¸·ا· .¸
'''
ي·اع.ا رو• .ور. ا·و' اوقيف' .انيف ..˜ا ·اع· ا,
·اقلا ·و · و·ل ¸رو·,, ان¯' ا·· ق
Ž·ا,لا •وف Ž.اع.ا –¯'و ا,احلا, ان¯' ان·فرو
''ي·ا·’ رلا'' _·· هيف ¸قلا †· ليل· •ار·لاو ¸=لف ¸
·ا·و.ا Ž ¸ضا- ¸ ¸·ر ا' ·ي„·لا ··.ا ق
'''
ي·ار· ¸قحف ه, ¸ر·' .' “لقو . لق'ا ,• ا· .ر
··• ¸ع .ر’ -' .¸ انلي- ان·ع ¸·و, .ا· .اح لاق
·ارلل ا,ح ¸ع .راو .¸ ,ولق ان·ع ·ا,لق ا'و
·ا,•و ¸·وع· ¸,·اي· ¸ع .راو .¸ انحاور' ان·عو
·ا-ا ل•ار· ¸ل• ¸ح انيف ·را´'ا •_ ا´·
''''''''''''''''''''
aa Wادeeeeف 5Rرع
¸·ا “ ا.............,' ' ل.....·.'ا ا,,' ¸و ·ا..ف ¸ضرع
ل...=.لا ا,,' ا.,
ا· –‘ق. ل ¸ضر.. ع :...ن.ع `ه.وف ' `. ر.`. ق ق ·و....-,, ¸· مئا,..ع ا·¸
ل.Ž.,
194
‰..ي.ل ا...·و “نلا او'.....س' م, „.- .....· ا, .·.لا او.-
ل.. . ح.`,
ا·¸ ىق-ا ·.....قا...ع ·ا¯' اوعر• ا' ¸·و.- .و..س اوقŠ.ل.ف
اول..... =-
اولس ل, ي'رلا ¸ او•~و او_´ساو ' ›·..~ا.....ق ¸ل˜ا ŽŠ- رق اول..·ا-
¸.ا......ع', او..و´, ,و ' .ل..س اور..ع' م·ا.·و ·ول..,- ,
اول , • ا....,ل
.. ا....`ر.ض `ه.´ن.´ل' او.. .¸و او’.س .¸ ·Š..ض, ¸لو
ل.Ž•ن· ر.´....لا.ف
. ل.ق و' .. ا..ن,.·' لا.........·¯ ' .ن·و ا·¸ يرع اف ..·ا..ف ¸حور
· ل.. ي.Ž-ا
ا·و او..لا..ق ا...· .و· ˆ·'و ' ˆ.لا.-و ¸ئا......ن,'و ·ا..ف ¸
او...ل.·ف
م,ف ¸¸يع ¸ مئا.......,..لا ¸, ' او· لو-·لا¯ ¸_ول.ع ¸.· ··ا....س
ل.. ·
او ق ·را........قلا ىلع ' م.· ·وا....· ¸´..- م,..·ئا~ ىق.
اول.,.`• قو
ا..,..·~ او.,ر...'و ' ان.·• ا‚وعر, م·را..ق,. اوا......ع
اول· قو ...` ..ح
¸عو ·ا¯ م·و ' ` م. , ل·· را....ص ¸·و..ق ¸., ¸.·, ¸ف
اول..· م,.......لاو..ح'
ا.ف Ž.و......ن.”ا ¸..· ' ..ضر· م·را..ق.,' ىلع .ƒل.س ƒ.ر ا,
ل.,...ق. ':..ن
.اŠ....·لاو .. •رضلا ‰,و' ¸....ح' ىلع ¸ق . ¸ا.ن..لا `†=نو
ل.....-ن
ان,·ا· ر...ق اوفر...·, ¸¯ ' ` م.,ƒ ل.¯ Ž¸ا.......نلل •·_.. ع ` م,ل..·•او
اول ...-ن,و
اول.,,و ....´,ر اور´...., , ¸ي·لل ' ¸ ·ع· ¸ ,™,ورنلا,و,·ريلا, :ل
· او.ل..- ا.·و اولاق ا· ر´لا ¸· ل,ف ' م,.ئرال ....,رح م·ر...¯ اونلع' ل,
195
‰..ي.ل ¸¸,,و ¸ †يق را......‚' ' م,...ل ..ي..ل-ا را....‚', ل, ƒ.ر ا,
ل..ق. ن,
ل.´, •ا....ف.ا ¸ ر.نلا ¸ر Ÿح ' م´.ئا,ع او..ي..ح' .. ˆ·' ا,' او.·
'.., .' ˆ·' ا........, .¯ ..ق ' ا..ن...·ار¯ او,' م´س'ر او·فرا اي·
ل...·لا
و.....•. اŒر ا.....ن.ن.´ل ' .....,' .· , ا.' ¸ا..نلا اور'و
ل.,•.....ن.و
او.ل.ع ا· •·, ¸¯ا- . ا..نل ا..ف' `...·•او .ا.......ع.ا Ž.لا´ ا·¸
·
ل¯او.........لا .و' ا.ن..ن,و ا.ن...ي.ي.- `··ر..لا ·ف
ل.´...ن.ف ا....ن..ي-ن,
ا....ن.ي.ف •.ن.لا ...·..و' م..,.` .عر را.¸ا ·-رص ا.,.`ن.´.ل
ل.Ž·. ,
ل.Ž•.., `¸..-ا, ¸.· ` ر..صا.... لاو ' ا.ن.ئا,ع ¸ي.- ى=.'ا ·ر.نف
ل..ق. 'ا ه, .·ا• ا·و .ر.. عو `م..-.` ع' .ق.= ا· را.-'ا ىلع _ر ƒلصو
¸را=لا ~' 29 . 12 . 1426 .·
''''''''''''''''''
cاب_ا 'BGم p4دف
¸=يقنلا ,ا•
_ناو ‹ور”ا ل¯ ¸· _„فاو _•و' ‹ر”اف ¸,لا ·ا~ مل·
•قف ¸-ا·ا لان ·ا·ل ·لا·حف .._,لا ليلا _ل, قل
او·•و'ف ·ا.ا Š- م‚ا,, اولوان ا' ق-ا لاي˜ا •افو
_-ن, ا· لا·ن, ا·رص ¸ا ··,ر· ¸·.ا ي·ا·ا اول·• ..ىل,
•ور .ل لا ··ص :يلع ان· Š- لا لوسر ا, .'
_ن·ا :ن,· ¸,لا .', ¸ق, ا,·- ·ا,.ا ¸,·· :ف
_فر· .وي·لا ل¯ ¸ع :او م,ل¯ ¸انلا ¸· ·و.·· :او
_, .اقللا ·و, يلا .ل' لسر· ل¯ا لا “ .ل'
او·- ·ار´لا لسرلاو :, ¸رس انيح ل,_• ‹ورلا ¸يفر .ل'
_ر .يح ¸¸ ¸و''ا ·ن• ¸ا ىل·لا ¸¸ .يقرا , م,·,
196
•رض ¸'ا •ا• ¸·.ا ·ا· يعا· لاق ¸· _لا و,رلا .لا
_- :,•ول و•, ¸· ¸ل˜ا ¸· ا· م·رو,š ¸· _ر-ا ¸·¸
•ور' و· ا· .رلا لوق, :يفو ا,ل¯ ·اح'ا •اح يلا .ل'
_.' ™ل,' ¸-او ىل, ·مي„ع ا,ل¯ ¸ئ·˜ا ¸, ¸ل- ىلع
_سوا وحا لا ملعو ..و,ر -· :نع ل·لا ميل·لا لاقو
_فرا ·قيل˜ا Š- ا, :·اق· هقوف :يف ·, †,· ل´ف
_ق, ¸¯ ¸·او ل¯ ¸ف - رو´لا .ر•لا 'ن .او
او·نف ··„لا ·ا·وا 'ر- انيح ¸اف ق ¸حلا لي¯ ¸´لو
_ن, ·را·'ا ¸ ¸‹ا· ل´, انن,· ¸وح ¸ع ¸•لا ·و انقف
او·,ر “نلا .ا,ا ¸رع ىلع ر·· ·لاسرلا ., ¸ .ا¯ ا¯
_ف هنع انف·سا م·لا- .·ر-ف ¸·.ا ل¯ ¸ .ولا•,
•ون, ¸را . ر¯ ·ويلا ¸ا هاو <قلا ¸ ر¯ ر´لا و·
•¸· ¸رلا ¸ع ·و, ا·و ¸رل ¸·ا ¸ع ¸ن·,'ا •اف· .او
_ .ين• ا· ¸ ا· ··ص ¸لسر· Š- ا, لا ··ص :يلع
''''''''''''''''''''
•‹ا •لف
_ار·,لا - ¸ح
¸ر` , •يلا .ولقلا ¸ا •و ار, .و´لا ا· ه•و لل·
ار=ع ··س¸ا ''·´·'' .حافو •ا,,ا ·´ئ·'ا Ž.ح’ سو
ا رق _,رالا ¸ ·ويلا ا,¯ ·و, ي'ف ''.ي-ا'' ل`و قل
ار-و ر, ا¯ ايلا ¸· _ ل¯ ¸ ·رو •ر'و
''¸ر¯'' .او,¸ › ·,ا,· `ر-و ¸و- رف ''ر.يق'' `¸رع ل,‘ ل•و
ار· رانلا لوح ر·لا اوعاضا ¸·وق .اŠ `·` ·ر, '~'و
¸ر- Žه,, ¸, Š˜ا ر,نل ¸ •ص .ا ل .ا• لا .يح
ار` ع ميلا .ا.ح ا· ر- ¸.,ح `ر‘ س ··,_لا هلو~
ا`ر` ح Ž¸اح¸ا •·اص ني·' اقح .ا¯و ''¸·.ا,'' . ق لو
ار´و Š´ .قولا ¸ضق,و يو', .ا¯ ر,='ا ''را•لا'' ¸¸
,ارقا, ` ¸-ا Žهل¸ا ¸· Žهيل¸ ي,` , ''ل,_•'' ·.ا• ا'و
ا_ ر-’.لا ليح` , ¸.ا·¸و ¸·,- ىض·و ا,·ع ل-
197
¸رس' ¸-ا, يلا .احف ''¸ •ار,'' ىلع .ي-ا, يرس'و
ر-ف Ž-'ا لاح هل · ¸ ر-ف `ي'و Ž.اي.ا ·ا·¸
ار·· `م·ا ميح• ¸ .لق ·ا,ف ¸, ا· ''_ار·'ا'' ¸و
ار` ¸ا.ا ·يل هيل¸ ¸•.` , را’ ”ا ه,ر ¸· ا·
ار´·و اي· م··ا,ف ·و'ر ليل· م¯و ·و,´ف ·اعو
ارف ‹اضولا ¸·ا,و هيل¸ ,رق ¸ر.ا ’.ح' ¸· ''ر•ا·و''
ار, .¸ض, Ž·و•ولا ىلع ل~' ¸ه•و Ž Š- ''·ن,·'' ا, `··س
ار¯ ¸انلا .ر ي· ¸ع او ع ¸·وق رو• ¸ع ر•ا,· ·ا'
ار, Ž.اض·’ رلا ¸ ''¸,.لا'' _· ¸· ¸ح ¸حور هي·ق ¸ف
ار¯· ¸-ا هل¸ل _فŠل ¸و´ .و· .عا.'ا ل-و
ار, ~ •ي, ¸قيلا رو ¸ر Ÿح .ال„لا ¸· ان•ر` - ,و
¸رح' .افر·لاو ر´لا, م·و لضف را.·لو .ان· ·اق'
ارž ··ا-.ا .·اص ,اقر او·'و ›··' هل اوا¯ قف
ا_¯ ر·لا لو~ _,رالا ا· و·,, ··س¸ا ·لو· ‰س'ف
ار· هن· ا,ا=˜ا `م·~ ا· ى ح .ا•ر.ا ¸ ·ا· ’معو
ار.ق .¯رقلا, لا .اقل و•ر, .ا, ¸.لق ل¯ ¸ ¸,
ار‚ .ا,لا حاولا ¸وق, انيف ¸'يلا راق ¸ ¸ر•'و
ار·' هيف –لا- .' انيلع فو- •.لا Ž.وض, ار`,~و
¸_¯ -'ا ¸ ·,ا· ان•ل, Ÿح •ولا ليس انل ¸سو
¸ رح ·ا¯.او ¸~رلا ¸ا ¸.,ح ·و, ¸ ''هحور '' .·اعو
ار, ليللا ي,` `‰لا انيلع .ل~' ا· _ر ··ص هيلع
ارص¸ .-ا, ق€و· :يل¸ يرص .يلف .ي-ا _ق ان·
ا`ر س `.,•' ·¸ ي- ىلع ¸· .اسر˜ا ¸···' .ضافو
¸ر·' ¸اح¸ا ·فا·ر, م·و ¸ئا´, ىلع ,•افرلا, _اعو
ار· ·ا,·ل :يف ر=س' _ي· ¸ ,·عاŠلا, ا·¸ .وحص
ا_ح ¸ر.ا `را- .حض' ولو ¸حو, •ارو.ا _سا ¸·Šس
ار·و ر· `ه صو `,-· يس ' ل•' ,مي„·لا ¸ل˜ا و·و,
ارع Š·لا ا¯ .ا ر·ف و' لا .يح ا, :ي'
''''''''''''''''''
198
J.1لا ىلع او?Jو Q?ا•ا ىلع ا.لص
را-لل .ي=لاو ¸انلا ¸, •.لا, رو ه··, ¸و ..·,¯ ·لو· ¸
رارح.ا ¸انلا يس ¸اص •رع ¸· روض- ل¯ ¸ع ور·'ا, ر·.او
را- ل¯ا, ¸,لاو ·ر´لا .ي, رو.ق ·Š· ¸و ··¯ _, را
را=ق.ا ل¯ ¸ ¸ل˜ا ل¯ ر, رو·· .ي, ¸· مي·ار,¸ ·,ر·
را,•او رس ¸ ¸حلل رلا ي·ا· رو·لا ى-او “نلا ¸·اع ¸· ل,و ا,
را•لا ¸ ·لاسرلل لا ·را-ا رو”او ¸-ا ¸, ¸ا †صانلا
راسا ه, ى-او ··س¸ا ·لاسر رون· •ر ¸· ل,_• _· ل,او
راع.ا ه, .يلا .ر لوسر رو,ق· ‰يل,او .¯رقلا, .·ع¸
راق· ·و• هلو لا هيلع ىلص رور· راص ه·, ¸· ان·ي
را‚.ا ل·· هŠس .·, لق ¸· رو,· ·و”او •.لا, رلا ¸,
را€.ا, هلاسرلا لق ¸· رو,· رو ه··, ¸و ·,¯ ·لو· ¸
رالا ر·ا لوضلا –لح رضح ا' رو-ا ·ن• ¸ هحاص ¸· .- ا,
را-ف ر´ف ¸ع .رلا هقل- م„ع رولا ل, م· ه·و, ر--ا .او
رانلا ¸· راو لا ¸,ل اع· رو=لا ل, ا· .يلا .ر هي-
را¸ا, م·ا• ·و, ه·وق ·ا·' رولا –لا- ا·و لو' ¸,رق را
را-حا, ر·او ل,• و,. •ار ا· رو- •.لا ىلع •·اص اوقص ا·
را´ ¸حلل .و·ل· .· و,او رو· ·ا· ه,وا• ا· ل· ¸·ا
را.حا هلوح اوقو~ ر·اع .· ¸ رو¯· ر´لا, راص هلق قح ¸·
را„.ا و ¸ع ·ا- ¸· ·ا رو€ ل• او ¸,.لا _· ر•ا·
رارض.ا ل¯ ¸· .يلا .ر ·ا~ رو,لا .,ل هياقلا ويلا ·و,
را, –يلاو ر, ¸ ا,قع ¸· رو·· هلا~و .ر·, ىلع ر•ا·
را..ا –يس اولس •ن˜ا ·و,·و رو.ن· ¸,لاو را´لا ىلع .را·
را=-.ا ¸,·اي· ¸ ·عا-لل ¸· رو,· _,را .ا,ح.ا, ,·لاو
را-.ا, ¸·ا• _,رالا _ي- ¸ رور•· ل¯ ¸· .ا· ا· “نلا Š·
راي-ا هل لا ى=صاو هي, ·ا• روضلا ي_ ·¯ر·'ا ·و ¸و
را·•او .ي~ ¸· _,را انل اون, رو, م‚اوعو ه-‚ ىلع اوراس
راقا هلوح م,ن¯ ~' ·,احص رون ر~ ىلع م,·را¯ لعا,
199
راو.ا .ح افولا ™‚ ىلع اوراس رو.قا اون, ا·و م·ا·ا ·رو ¸·
رارا .,ل ¸ف ¸· لا, ·وعا رو´· ¸·س م,ني, ا· م·ر·ا ·ا·
راص¸ا, - ¸·اع ¸' اولوق رونŒ هو,را- لوسرلا Ÿح
راع.ا .قس ا· ر,¸˜ا ·رع ا, رو-ن· لقع ا, .يلا .ر .,·اع
را•و.ا ¸, •ر-او :,و· ¸· ل رو´.ا .و·ل·و ·و·ل· :,•
را~ ·ر·, ا, رو,لا, ي·· ا, رو• ¸ع ا, .ا=يلا ,اع ا,
رالا ,..., ا, ·و·· ا, .' ¸· رو,· راص انني, :ضرع ,..., ا,
را-ا ل• . .ي·لا .ول لاو رو,· .ا,ا ¸و ا· يقل
ران· ¸,ا نع اقلا .ون• ا· رو=نق .ا'ا, ل- .¯او
را~ا هل اوقوس را· ا, .و´ رو,لا ·ر,· ه-· هضي· ¸ون,
را·لا, :ي´, ·ر·لا, لا رو,~ ر·للو ىض·ا ··´لا –يس
را.ع¸ا ل·· .ا·لل :ل- اق ا, رولا, ,,و ™,ورنلا ل-و
را´او .- ¸ رايل'ا ··ا ل- رو·· ·ويلا :ل··و _ول·لا ™·ا
راقا, .ر•لاو .وي,ص _, ·ع رو,ق· ¸ا ا, .لقلاو .ا·•لا ل··
را.ا •وف م,وي•ا ل لا, رو.ن· : . لا ¸,· ¸´ل
رار.ا ي¯ ¸و· ¸· ال, حاو رو=لا انل _•رو ¸قلا رر-و
رار,.ا يس ¸ع ‹و· .ا-·ا ا· رو-و ر, ¸ ·ول„'ا رصا ا,
رولا ىلع او·رو ي·ا·ا ىلع اولص
ران· ¸, ‹·ف
Jrن< 4 5#وJ pل
¸ل~ مي·ار,¸ ¸لع ·ر·
.¸قانلا ·ر´لا ¸· هيلع يرف' ا· ·ر. ,ملسو هيلع لا ىلص -, ·,رلا “ ييس ¸¸ ·ا,·
ر-'ا :يف لا ¸ل- Š- ا, رن ¸حور لاع ¸, ا, :ل
ر„- ·قلاف –قو' ل,_• ا·نع _ر ا, .'~و ¸· ا,
ر´'ا ,ا˜ا ¸.لا .' .قل~' :·¸ ¸· ,-, ·ق'
ر,· رو.·لا ل¯ ¸ ¸. .~رلا ·,ع ¸· ·,عو ول ا,
ر=ع' :قل- لاوق.ا •·اص ا, الا و ا, .او¯.ا يس ا,
ر·'ا ·اضراف م´ح'ا .' ·لاسر .·, لقو ¸·.ا .'
ر,ق, . هيو' يلا .¸ ¸·,· :, ¸·و ل, ,. _¸
200
_´ .ا·.لا ل¯ ,·· ر,اص ·لاسرلا .,·' ل
ر·¯.ا .اضساف ·,_لا اي· ... Ÿح .احلا ا·ر,š'
اور,او هل¸ا ¸وس هل¸ . .' م·اوص' .··ر مل· ,رايل·,
·_., :ل·¯ ¸· ·,الا نع ¸··ل :لاحا, .ا ·ا· ا·
ر., ·ر·' ···¸ل .ا´ل· ·ر. ·.ا• ¸ق·لا :ل او··'
Š-.ا _', .·ص.ا ¸· ىعو ·,ا· م· وع·ا ا·•را .لق
ر·و, ق- ا· –„ ر.لاو ر·ا~ :لق لا :يلع ىلص
ر·و”ا .ا~و .سر· ا,ل·· ا· ا,حن· ¸'ا·لل ·~ر ¸·
ر„, :حا ¸· _يع رو ا, ¸رولا Š- ا, ·او· Šسا “لق
ر·,, ه•وو ىلع.ا :,ان” ._ا .ا·ار´لاو .قان'ا .,ح
ر=ق, ¸’ž .¸ ¸=ن, .محللاو ا,قارف نع ,.ا-.ا, :ل ¸´
ر-,, راع ¸· .ل- ,ي·لا,و ·,اص' .=, ·¸ _ن, ,.ا'او,
ر,- يحلا, :,ر .¯رق ا,ل•'و .·راو .ا,-·'او
اور´ف ول ·,¯ او·ي=, ¸ل او·-, .او ¸-لل ‰¸ل
ر=ي, ·اي-ا لو~ ل´· .سق ,·س, ·ا¯ يلا .¸
رح'ا لا·' قو .اقللا ·و, م··وق ¸لسر'ا ل¯ .ي·'
ر-و ·اوس ه·سو, .ا¯ ا· ···, رصاع .لق ,ىسو·, .' ول
او_ا ·ر,ا-لل ·=يلا ل¯ .·· ·و— ,احص' .,س'
اورق,ق, , ¸.لا Ÿح •رلل م,·اق· رقساف ول .ر•لل
رق ·و•و .·ا ·- ¸ اوو,او ·رق .اع.ا _¯' ل·
ر ولا .ور-'ا :ن· لان,' الا .اراق م,ل·ا' .ل
رق م· .ا مئا,لا _' م·ايح .ون•ا'ا .و,فالا
ر-ف' :,•و اس.ا ·لو· ا, ان˜ا .ا· ا, ,·را·لا, :ل ا
رن ئار”او ه,رو.ل ·,و·ل' ,-, .ح ق و'
رو., ·ار, ¸· ¸ئ·˜ا •وف ىقرا ايس ,لاع ¸,ا , ا·
ر,., ح لا -س :ي', هقل-و هل¸ا .=-س' .ف•ا•
ر,= .يلا .ل´لا ·سا-نل ا,ئاح ¸و· ·اق.ا :سوس
ر- ·و·ر· م,ينل م·ايح ¸لسر'ا Š- •ا'
ر´, ¸· . ,.ولع.ا, ا· م' م´·ا لاق ··س¸ا ·و-ا ا,
201
ر•, . •·ار را.ا .و· “نلا ىلع .اع.ا ا· ر· .ا
ر_, .و´لاو ه,رفا¯ ¸· انن,ل .ا,,-'ا لا´ •ف
_.و ·ا .ا ااح .ان€ا ,ان·ا·¸, ··لا :ل· ا·اق ق
Š•, . ¸,لا ا· ¸~و ··اع هل¸ا ه, ,ع' ¸,·
ر=·, هلوسر, ¸·,· ¸· ·ض· م„ع' .حلا, ·ر·.و
ر-, ¸اي-ا ¸ع •ون˜ا _' ‰' :ل- ي·ا·ا ييس ا,
ر€و´لا .اقللاو ·,_لا Š- “نلا ىلع ··لاو _ر ··صو
cادUOا ة•رلا .q
لارا”ا _اص ¸, لا~
_=ق' ·راو.لا ل¯ ¸· :يسو _فرا .ا·اق'ا ل¯ ¸· :·اق·
_قو' ¸,·اي'ا ل¯ ¸ :لوقو ·ي~ ا,ا-لاو رو :,•وو
•رف'و لص' .¯رقلا :ق·-'و ىقلاو مل-او ور·'ا :لئا-
_ل·ل,...:لا·.ا …ا•ا·و ·~رو ¸· .اضيلا :--
اوع· ¸' _و=ف ·ورو· :ضوحو اض'او ·,·لا ىلع ·وق·· ·,اول
_ضو· , ·ف ·, م· ليقو ا,·و, ¸و-ا ¸ع او,· ¸· ¸,,ا,و
0000
_·, .·ل~ ا·ا رو •راف ·لšو ¸•, ¸ر.ا ¸·و .ي'
_=, .ال'ا ليل ¸ لا•ا· و ·,ايض _ ·.¸ رقا·و
_ل ¸·ا, ¸ر' ل¯ ه, .قر'ف ¸حاونلا ل¯ ¸ .·
•ور' ·قيل˜ا ل¯ ¸· - ,و· .الا ¸ ·ان· ¸·او
_, ~. ¸· .ا •افا·و م,ل¯ ¸انلل ·ا,'ا ·~رلا و·
_سو' لضلاو œ ور·'ا ه-لف هيا ¸حاونلا ي' ¸· رحلا و· œ
او·فر ى· ل¯ ¸ع ه,احص'و ل,, ,و ا,الا ل¯ ¸ع _فر
· _, ··ايقلا ·و, يلا .ل' يس .·ر ·و- :·اق·
_-·- اا' .وف'' و ييسو “يحا, لاع :·اق·
000000000
•¸, رلل Š˜ا .ر· .´ن ¸ر· ل¯ ¸· .يلا .ر :يفا¯و
_ر· من,• .¸ هل ‰يلو ه·ينص .ا, .ار˜ا, :ياو
00000
202
•¸ :صاقا .و· م,حاور'و م,سو ¸ن·,'ا ل¯ :,
_~' ¸انلاو .و·الا .ل•' ولو ·,عو و¯ ž ¸·ا·ا ·ر. ¸ف
او·~اقو “نلا .ر· ىلع اوŠف م´ي ,ر. ¸·ا, م´ل ·ين·
_=ق ا·قح ¸· م·ولق م,ي ¸نئا˜ا ل´ل و
0000
_· _ي ي·ا·ا ا- ه,ف ر·اح ر´لا ¸-' ا, .'
•,و ىل• را-'ا ي·و' ا·¸ ان,ولق .' Š· هن· .ل اف
•ر.· .اح قف ·و.·· Š- ىلع ·· را, :,,- اŒ ر,'و
· •ض ¸ئ·˜ا ¸, ىل·, ل·و لا·ر' _ا·'ا .اس' لاا·و
00000
•...و .ا·,لا _ع ا···ر ·ي- ·ار´لا لسرلا ,ا- ا,'
_— ¸ل˜ا ·وص _· انيلا,و لسر· Š-ا, لا ··ص :يلع
_يض ¸لسر'ا ¸- انلو ‰ئاو ‰' انيلع .و·
لارا”ا _اص ¸, لا~ رو¯لا ر·
12 ·ر- 1427
رeLR لeNب 5ئودq ?اعو
ها¯ر,و لا ·~رو م´يلع ··لا
·صا- ورšو لا ا,ل·, .اس. ·,ا´لا ¸ع ل,و~ •ا=قا ·,
.قولا ¸يضو ور„لا ل¯ م·ر .اي,.ا ·· .¯. .ي'
.. ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸رع ¸ع .لا ¸
..م´ئاضر •·, ىلع •و- .' ل·' ¸ل¯و
–قو'ا ا· ¸ ا,ص ¸· .ال´لا .ل--
:.. .¸ ل¯ م·ر .ق=نف
ر.-ح ¸.لق, ¸ورح .·اعو ر.-ض ل.´, ¸ئو· ·اعو
رلا يل ير· _ض-و ر.قلا •·ل ¸–صو .¯.
ر.-لا Ÿح :لا, ,,و ر.-· ا, ا.نل لوسر -
ر..لا Ÿحو “لق ه,·او ر.·لا ل.¯و ¸حور ه,فا
ر.قلا م.´- .ون·, .و رو.لا, هصو ¸ .و•=و
ر.- ¸لا.·و ·اي-ا ل•. ر.·, ¸´ل م´ن· ·اع ¸ف
203
ر.´ .¸ ¸لا, .ا• قف ر¯ ق ى=.'ا, .ا¯ ¸·و
ر.قس ىل.يس .ا·.ا ·و,و ر.ق'ا ¸.,'و Š.'ا ¸,'ف
ر.قلا .و.ل·ا”ا ل·, اŒ ر.,قلا رو·, ˆص ر-,,
ر.لا _.ي هل¸ا لوسر ر.·لا :.يل¸ “يح ر·ف
ر.·لا لو.=, هيلع ولصو ر.لا ي·ا.· و,·و و,ف
WرKدلا "#اص اB
1 . _رقلا ¸لع ¸, رفاš .·
`ر..-و `.ي- ا.·و' هي·.ف ا,.ƒل¯ ·.,ر.لا Š- ¸¸ ¸.'
`ر.-. ¸ر.·' ي'.ف ¸. ·,.·و ¸ مل.·· ` ر.ي- لا لو.سر ا.·
`ر',و ··لا ¸ `ر.-, .حض' ا·.·, ·ل.,·`رلا ر.ح· يلا ا·
ر,„ ¸¸·ل .·ا.ع اف ..,و~ ا·.·, ·لي.ضلا ر. يلا ا·
ر-, را.·'ا, لئاضلا `.¯ ·· :.و· ·ر·لا .حا.ص ا,
رƒ ·.·'ا ر.`´'ا ا,. ,' `ر` و.ن ,·, 'ر.قاف ى.=.'ا لاق· ا,يف
`ر€,,و ·ا..` , ¸¸·· ¸· `¸ر· ,·, مل·لا لص' .' `م.ل· ..لو'
`ر` ضح'ا ,ا.·لا ميق., ·.ارقلا ,·, ىلع ··و.ل·· لو.ق, ا.·و'
ر.„ ¸.¸., .و .ا.·ر لا, ا›€`.ح· ›·.·ا• .·قا و' 'ر.قا
ر.·, ¸..ر ل¯ `م.ƒ ´- ا.¸ ا. ا· ·.ارقلا .·, ل.قو 'رقا
ر. ا,· لا.·ف.ا ¸ .ا·˜ا ,·, ·ي.ف لاق'ا ¸ .-`لا ا·'
`ر´و .ا-ا.لا ااح ¸· - ,·, ¸ر.ا ¸ ¸™,ن· ل.ضف', ا¸
`ر..ن,و .ا., ¸.· :,ر ل, ,·, .ي-'ا ·ر.لا هل·• ل• لا
ر´·و .و- ¸Œ ,.لا ر´'او ,·, .و_”او لو=لا و· ان,ر و·
`رƒ ´.'ا ل.ض.'ا .حاولا ,·, ,,,·لاو ¸ي,'ا `.لا ر·ا.قلا
`ر.- م.ن,.• ¸¸و ه.ا.´ .šا· مي„·لا : ل'ا .راح ¸·
`ر·'.و ·و.ق .ر. · ' اŒ .ا¯ ·.`· ' .را., ¸لق. ·لا ي.س ا.,
رح.ن و ‹ا..` .ا.ف ان.لع ..عاق ‰ي~ولا ¸~ ا·¸ ىح
`ر„نو ·ا.ي-ا ¸ .قر ·, ا·ا· ,·, ·,·ا .·, ·,·لا †ص ·و.يلا
`رنو •اقلا ƒل¯ ¸ .,”ا رق ,·, :ن· انلع ا.· .´ ¸- ا·
ر=. ا.· ا,., اي'لا ر..ف ,·, مي´-ا ر¯لا, .ا´`لا ¸ƒ,,و
`ر.·, :ل· ر.ي·و .ولقلا ر.ع يلا .`رلل لا ·ا.ع ي.‚
204
`ر.` ·'ا ر. يف ¸.` نلا ا.و ¸·ا ى' ·ار-ا للا ·´· ¸.·
ر,—و ‹·لا, •.و ¸.-ا ,·, ¸¸ ¸-ا, ¸ا`نلا ·, ا,.ن·
`ر´` , ·,_لا Š.- ا., ·و.-,, ¸· ·ر. لا¯ ™,ورنلاو لوقو
اJrع لا \.سJاB
~' ·و- -
ر¯ ·را·لا .لاق .. رع لا لوسرا,
ر-فر´لا يصر ¸ .. او·ا• ¸ح ا,اس' ق
ر,• ‹قلا اولحساو .. › ·يل ¸ا,و.ا ا,¯اح
ر-و •.· اون• ق .. ¸´لو لينلا اولواح
رق م-نلا لا= .' .. و•ر ·لنلل –ي¯
ر~ _ضرسا ¸· .. ق ر,=لا .ي·, ل·
ر,ع .ا• يقلو .. ·ا ا,. ·لو·
ر·· :يف او·ا,س. .. قح ·وفرع ول ¸·¯
ر=س .ور, ول –ي¯ .. ` رو را-'ا ·Šس
ر· :ن· او·ا,س. .. ·و, .' ¸· اور· ول
ر´ ر·لا ¸ح . ¸ويف :ن··ر=ق
¸رح' .' .. ·ر- .و· .. ير- لا لوسرا,
¸ر ¸انلاو .· , .. ¸ح •·ض.ا ¸ .'
ر‚ ‰نلا ا,انح ¸ .. ير, ي·رولا :ح
ر¯· ¸انلا •وف .' . ¸عاف· ™- , .'
¸ر,و ..ا• ·~ر .. انيل..سرلل يس
Š- ¸— , .- ول .. اني'ا...·لل ·وق
¸رس' ..لل ان·وق .. رع لا لوسرا,
¸ر´س ¸انلا ·اوسو .. م,ن· راو•'ا ·
ر,š .ون- م·ا· .. م·ا·· ق ¸.¸ ي'
ار•و ..لا .,'ر ق .. ¸·· ..لل ·, ,
ر'€ ·اس.ا ¸-ر .. · ايس.ا .ل·
Š- ¸ر.ا و• .ا¯ .. .او· انييح .¸
ر, š لا لوسرل .. .س رارح.ا ,,,
205
ر· ·..ا .´ .. ا ' ‹ر”ا ,,,و
رح· ·ا·و.ا رح .. را ق Ÿف
ر, ر·لا ·, .¸ .. › ·,· ر´لا •و~ ا,
'''''''''''''''''
aasلا >\9.< س;J v ‚6A
ا,ار• ىيع رعالا
ا·` ر · و .ا يلا ¸ · اف .‘ ل=· و ا ·` ف ى•'لا .‘ لق `¸· .‘ قر` '
ال`و · `م` س`ر ,و ¸ ر` `لا, 'ر ‘ , ف ¸·قŽ را, ل¯ `†ن` .` , ر سو
ا`ي `· Ž ل·`ضلا ¸· ' ·` ¸ لل ¯ ·, `. ق ل =اف ` ¸ح.لا ل` ي- .` •ر` س'
¸ ·ا ¸· ه` ي ف لض ا· قر‘ ق ر `· Ž لا- ن` حل ر‘ ¯ƒلا ي¯ .` و لو
ا `يس ·ر` ي• ل `. ن`ح' ا· و .· `. ر ·ا. ف ¸ و ,.لا •ان`ع ' .` ,و لو
ا·' ر ·` و` -'نلا . ر وا• :` ,ي , ا, سار · .` ,و ر ` م· `. ق` و
ا قو و ق ل' ¸`,ر =لا ر` , š `. ,.‘ ل' ¸.ا يض ` ¸· لŽفاو ق `. ر سو
ا`ح ا, ل را. ف ,` · ا, ` ,`س ' ¸ · ‘´ح, ` ر` ين ` و ·ا =`- و‘ ق
:ا·` ر `· ¸و ,.لا, `–.`· , ·ا`س ' ا· و ن`ي ~ `¸´ `مل `و ل ا ¯ ` . سو
:·¸ · ا , ل .` 'و و` ` - ا, ل ى` ' ¸ .Ž ¯او ´¯ ى•'لا م‘· ر `. .· ف
¸‘` · م„`ع ' :` 'ر ف ¸ ف `. را€ ¸ف` ر` ح' ·-`,` · ¸`يلق ·لا `ي س ا,
·ا·'· و و › · `حر ·`,ر لا `ر` ي- ا,·ا· 'و . –`ي¯ ىل` -- :` فاو
ا· و` س' ‘ ق ح ر‘ ´لا ·` و` `س ` . · `¸`‘ل ' · قا .للو ` ·` و `. ض ¯ر
¸ `س ي`, , ا· راي‘ ل· ¸ ·`· ' ل· ا - ا, · ‘~' :` يل¸ `ر` ي` `. ا,
:·¸ ف `ه ل .`و ´ .' ا ,ا·· و ا نضار` ع ' ا· Žلا ل`و` سر .¸
¸ `· ا ,` سر‘ · ' ·`و ق ل س `¸· ر` ص ¸ ف ¸-`,` · : `و` · .` ' ¸`· 'و ¸,',
ا·ر` و · `. `· و ى ن• `.` ي= ا`ن· ›·ض` و ر .¸ ·`و فر ع ا· Ž لا
ا·` ر ' †`ص 'و .¸ ¸ر .` `· ` ¸· ه , اف Ž ·ا• =لا ` ر` ¯ `ه` ن ´ل
`.` ي , ¸`ر ~ `م¯و :ى س' '¸. . ·, ¸.‘ ل ق `م¯ ¸`يلق ·لا `ي س ا, ii :ا`, `·
ا ·‘ق` · و` •`ر , .ا , ى`ع '¯ `,• ` •ر` `· ` •`,ر · ` مف .`و قŽ عا`نلاو
ا· و‘ ق· ا ·او · ` . -او ل`ق ` ¸· ·`.` ع `. ضا - :‘ فŽ ¸ا, ا¯ اوضا -
اع` و · ` •``. ,و ا ي`لل Ž·اف'. .لا ·.` و س `–‘ ´, ¸`ح ولا ر` و` ن, ا · ,ف
ا··` ,` س ل ‘¯'و › · ل,` ن· Ž لا ¸. .‘ ل - ل•' .` ' .` 'ف ·`و` . ق` ' ا·
206
ا-` 'و .` و ل قلا ¸ف م,` 'ف نس ¸ ا ف :` ين` يع ` ¸· ` ¸ح.لا .' :` ي‘ ´,
ا ا· :` `ح ر` ي• ,و `ه لا·¯ ` . ر·` • 'و ` ·` و` •`ولا `, ·اف .ا او
:·ا,` -`· ى`· 'ف ا, , `¸ · ·ان` يع ›· ع` و ل `. قا ‘ .' ¯.ص ··` ,'
ا '•و .ا· ·اي‘ق ل ىل¸ `.‘ لق ¸ن`' ¸` ح ¸`يل ق ·لا `ي س ا,
ا`ح`· ` .`ر ¯· .¸ · ر` و` ن , . ا `لا .ا·` , `م`لا `ر` , ‹. ا·
ا·` · ر ¸`يق يلا,و Ž .ا قلا ى لع . ا· .ا _ را ا· لا :` يل ع ىلص
ا `` .لا .` ن¯ ¸`ي ح .¸ `مو . .` ي` .لا ر -.لا¯ .`و ´لا ا · راص ا·
''''''''''''''''
م(ع_ا "يب‹ا `A
· ¸-ا ر·ا• .·
. .يح ا, . ¸حر•و ˆص ا,وض· ' .´س قو .و- م· ii ا,و·
م.ل ¸.ن', .وع,, م· ii ا.,ورح ·اف ‘لŽ· ' ,و . ض· ‘ل.·'
م.ل ¸.ن', .وع,, م· ii ا.,وح'ا `:. م.لو . :يل¸ قو ‘ل.-ر'
·اضر ¸¸ .و´ل, م· ii `..´لس ا.·و Š~' ا'و م., ,ور· ii ا.,ور·
¸.يق, ا.' Ž .و.لقلا ¸, ير.عا· `..ق ول مل·, لاو ii ا.,ولق
''''''''''''''''
5مو ¢šب
·رع .اض·ر
لا·· مينلا _· هيف .ا·•او ا· ق ~' :Œ ·ا'ا ا·
لاق· .ي-ا ‹· ¸ .ي=يل ا· و' ·قر ¸ ه, و·•'
لا·.ا ه, .,¯ يلا .ن¯ _يل لئاو.ا .·¯ ه, وق'
لا·ر هوح ¸· ·س' .و¯'ف ا,نيح ·عالا •·, _ي.ف
لا•لا ى•, و' ·وق .¸ ا,ل¯ ¸ئ·˜ا Š- ا, :,ف'
لا~.ا .ق·و لاقلا ', ·¸ :,ف' . –ي¯ ¸·'و _',
لا•,ر _قا مس ل¯ ¸· .'و .·´لا ..ع .لوا=و
لا• _ينلا ل·لا _· ي- ·, , Ÿح -ا ح ·ا• ق
لا-س .ور-او ا• ي¯و ان·~ اون-€' Ÿح ·.•.ا ·ر·و
:لا¯ .ا·, ¸لف ·و•ولا رحس ه¸ ·اولاقل اوقص ولو او,¯
لاق· .¸, .' :ل·' ااح م,فو' –' م·ر ·,_لا Š-
207
لاوق.ا ق :ل· _لو ·ع .¸و †,'ا ¸ :و· لوقلاف
لا.ا ·˜ا ·و•ولا رص ه, ..ا• ا· ‰·لو .او·-يلف
لاž ¸,ف .ر•لا ·و•و .·ا ا·'¯ ·ايلا _· .و·ارلا
لا.-و ·ي م,يف ·,للاو اووعرا ا· لئاضلا ¸ع .ورصاقلا
لا•, ¸·ا·ف ل·' .ل-- ·قيل- ر' ا, ·,_لا ر
لا·ف.ا ا·, :··را´'ا ى, ا´·' –ي-لا ل•لا ·راضح'
لا.او .ا,لا ا,,' ا, م¯.ان, .الا :ž يلا ¸,-'
لاح'ا ه`و Šق-ا مسر رصاق ·-و .·ق~ر· ··ح'
لاق .ي-ا ¸ ···لا .¸ ···, ‰ي˜ا مسر ¸ ‰يل .
لا~.ا .,عو .·اح,لا نع .šا· ·ار´لا ا·¸ <ر´لا و,ف
·حا.لا ا·¸ †ي.لا و·و ii لاوق.ا ه·,ح .·, .لاس .·ن,'
لاص¯ .••ا· و•لا _·و انضا,ر و•لا .ا¯ ·ر¯ف
لاصو.ا هل ا,ر~ ..قارو .·ر .ولقلا ™,· هحŒو
لاي- :ل., , ¸ل· ا,· ·ر :ح را-'ا ا,,' ا,
لاح' م,·و•و او¯ م‚'¯ .و~او :ل- ل´لاف
لاي•.ا ¸رولا ¸· هيلع .ر=ف يلا ¸للاو ر˜ا ¸, .Š-
لا- ·يف .ورقلا Š- ل, ا' ··' ·ر=ف .ر-اف
لا,, ·ا· –ي´ف ,.الا لا~ ا›-ا احرص ··س¸ل .ين,و
لا- .ون”ا .ر· ا·¸ ..اض ا·ر.ع ·— ·ا•, ه, .حض'
•را, ¸´ل .احلا ى·و ii لاي•.ا هلš ي•او .ف ا,ضر'
لاق€ ¸,لحف ‹ا=لا ‹وس .,•' Ÿح .ال·لا _,او
لاق€.ا `·` ر` ` ع .ا• ¸,• ول يلا '_ارلاو انيس ¸,ا ·ا·
لا··.ا ا·_¯ رصايقلا م هل .=, ·¸ “ل´لا ·يحلو
.حنس ول ..·´لا .و· .ل•ل ii لا~ .اقللا ¸و ¸·.ا ايقل انل
لا,يس ان´ل·و .ا·,لا .اح ه' ·يح· ا, :ي ¸رق'
لا··.ا ¸- ئا´'ا ل¯ يوضن Ÿح مل„لا ليل لو,يس
لاو·.ا ¸,ن, ¸•, .و,و - لع .و´لا ل¯ م·,و
لا•ر'ا ا‚'¯ ¸ونلا ¸¯ ·ضع ¸· ل· رايل'ا ··' ا,
لا•لا ¸·رلا _· .و·, Ÿح هلص' ¸· قاح ·ف' .-
208
لاي˜ا · قو ..•رس' ق ¸رلا ىلع ·اي”ا ¸· .انفا.لاف
¸ •_ †ضلا .ا,·ا·لاو ii لا~.او ‹قلا .ا,رو'او ا•لا
لا=,.ا ى·ولل _فا Ÿح م,,, ·و·ر .¸ ا· ييس ا,
ل·· ¸,قوف ول·, ر.نلل ا,ح• ¸ل· .ا,ارلا .لا·و
لا. ˆلا ·,·لا, ·و' ا,·,ع ل,• .ارس¸ا ·ق ¸·
لا` ¸ح ·اف .ا·لا م· ›.وا• ¸¯,لا ا,·· ¸· ¸,رو
لاوع¸ا ··وق, ¸·نلا ىف م‚و.ح ¸ا-ا ن• ه, .ق·
ل··' .=`ح ¸ورع .و,ف ه~و=- •, ا· ير,لاو
اولا· `مل· .' _ر., ¸ لاو ان˜ا لو=س' لو=س.ا رق,قو
لاح' .·=قو اع· ق ا· ¸¸ يول, . .ا=يلا ¸قانو
ل¯· ل¯و .م,´ لا,·' م·وي- ر- ا›قرف او··رو
لا, لو=, ¸ل اس'ر ,-نس ا·' من=ف ا·' ..اوحر .
لا~.ا هني• ¸و Ÿح م´, ·سا-نلا •وس ¸ •ا,و
لاق€ ¸,ل~ _·ا·'ا .¸ م¯,ور †ي´لا .ر•لا ا,,' ا,
لا,”ا ا,,' ·را´'ا :ل اŠ•ل را ¸لو ¸قل- انلو
لاصو.ا ان, ا رر .رنساف انسو ¸ا-ا, انحق ا¸
لا,ل,لا م¯ا' ‰ي~ولا ¸~ ا·¸ Ÿح ا·اقح' .عاضو
لائرلا ا··وق, •و”ا ي· ه' ر´ ر´لا ¸رع ,,نس
و- .·فا •و”ا ي· ii لا'او ا,سو .ي-ا ي ¸·رلا
لاي•.ا ا,,· ·و· Ÿح ·ر·' †ل. _,رالا ر ي•نس
ل·ض ·و, ¸ل ¸ئا'ا ل¯ ا··, يو, , ا·ور •و
لان` “نلا _· ·وعولا ل¯ ·عو –ل- –ي´ف “نلا عو
لا•رو ·و ¸وا.ا ¸- ا· و ان,· ¸ئاقح ··
لا-سو ·را ر¯ .ر-اف انلا ·سواق ا, م=, ا,·
لا=,.ا ىعولا اور,· ¸.ا ¸- ا· ا¸ اراي- م .ر-او
لا•.ا ه, .يضق يلا و,ف ا·رل ¸ونلا اوعا, ¸.ا ¸-
لان· .ون'ا ¸ف ¸ح .و· ا, احرف .¸- .' ا·¸ .و'اف
لا·¯ ·ي•, ~ا .اقلو - .اقل ¸¸ ¸,ر=لا و,ف
''''''''''''''''
209
³دM† \ا´ نع 5قBدص &TP د#
·_.الا ¸=·'ا ع.·
•ا و انل´ف .ي-ا –Žصو •او.ا ه`•ا, · .,-ا .ا·
.ر =· ور-ا ¸و‚ ii ¸و·او .. ·ح.ا ا, ا,` ا·ر' ii `•او·'
ل·• ¸ع . ح`, ا•ف ii •اح.ا ا,عو..·, .'ضوف ى=.'ا
•او.ا Ž.لاق ا· ى• للا ىلح' ¸ - لا~ ¸ع ¸•و, ¸´ح,
`•·-.ا Ž.·ا• ق ا· ل¯ ¸ع Žه=ل ¸ع. هح ¸ع. هلق ¸ع
•ا- ¸و·او ير .لقلا ¸ ·ير ¸ - ر¯, اي-
, ه-‚ ¸ع ¸' _و~ ii ا· ¸و·ا ¸ اوقا·و .·و, اول•, ii اوقا·
ق Žه,ر· ¸ ¸' _و~ ii اوقاف'و م,··ح' ىلع او·ا اول·و'
:` , ل,ف . Šس.ا ا'و م,لا·¯ م,·- هيل¸ اوراس ii :· •ا€و
ا, ˆ,ر· `.لا~و .لا~ ii `•اف.ا هو· “لق `.يحو _و-¸
',' –ي´ف ¸,ر=لا لا~ ii ` •ار`, `يل ا·و –ي·ضلا ا'و ˆلحر ii :·
•ار~¸ا _ن, . ..¸’-و “··اف اي· `‰ ا, ¸قر=` .
اوق·, .' .اح.ا Ž .ل, . ¸رولا .ر ‘ ', .¸ ي’• `‰ ا,
''''''''''''''''
دM† لا \.سJ Wا•
¸·نلا ~' ¸ح ¸, -
a%$&ami)ya@yahoo.*om
``,,· لا, `م.·· - ` - لا لوسر ا·
`- Žلا ¸ل- لضف' - يحر .ا¯ ني·' .ا¯
حو' ¸.رل ¸انلا وع, - ر, .ا• Š, .ا•
,' _¸ :ل· ىلعو - انيل¸ Žلا ¸,· _ل,
ر' ق Ž†ضاولا Ž¸حلل - ر,• اع·و رس اع·و
`·` ,و مل„لا ل¯ ا-و - ¸·,- ر´لا ¸ي• .راح
ن, . •.ا=ع ¸=·`, ل, - ى- . ,' ¸رقف ¸·
`·,و فا¯ ¸اع ق - ¸Š· ,- ¸· _, ,
`قو` . `را Žهي, ¸ - ل·· ·, ¸· ل··و
``• ·ا,ر Ž·~رلا, - هعا~ _ق•را ·ا,ر
210
`~' Ž·عا, _`· ر¯' - ه·· Ž ·ن”ا ¸ _رحاو
`- Žلا لوسر ·ا· - انيل¸ Ž لا لوسر ·ا·
'''''''''''''''
+Jا7 LS1لا ر9#o?و Jا29:[ Oا <ر9 صo
.· .يح .=ق ·و·· –سو,
`ميŽقلاو ¸ ·ا 'ا ىس`ر ' `¸· .ي· ل `م,' لا, `‘ق ¸‘ ل˜ا را ر .ح
`مقلا •`و ف اس `ق ¸ر` , ل` ي `¸· `ه ل` · ' ر €ا´ .¸و `‹ا'نلا ¸,'
م· .ا ل¯ ·Ž رو` ن ,و ه, ` . · س ¸ر ولا ي `, , ¸_~اس ¸¸م` - ل`ي و'
`· ع ` ¸· اي`ح 'و Ž ه, .ولقلا † ف ¸·`· م„`ع ', ه , <ر´لا ·ا•
`مق س ¸· 'ر` ,'و Žه, ليل ·لا ى و ا,عايض `· , •·`- .ا م` ` ق
`· , ا ق `•ي•لا `¸`• لاو `¸` حلاو ·ع` ر `. ·اق Ž .ا`حŽ¸او ل`·لا,
`م` ,او ح' رون , .اض سا ا’ل اق ر` `· ح``ص .`و ´لا ·· š ا• ف
`مع ' ‘ل, . هŽ ·و` `ع ` نع .` ي• لا¯ ا,ئا=· , ¸`ح`· '–¯ .ا’ حس
· حا`لا ¸ يرا`, ا· `¸· ه ‘ لق ¸ف ›·` حر لوا=`, ا· ¸· ii ·` · ر ´لاو
`مقلا, ¸ƒل ح'ا Š=لا لئاس ‘ ل, هق·-' `¸ع ¸لقƒ·لا Žل'‘ لف
`م·‘ ل,و ` ¸,,-ا '¸` ·لا ·` , `¸¯ ه -`ر ف او’·` ر Ž .احص.ا, ‹اص `¸·
`مل.ا `ر` · هŽ عو· , ¸`ح`ل ى´ا Ž·¸ مي, لا ل”ا لئاس ‘ ل,
`مح ر ¸· .¸ `¸~رلا `مح`ر , . اضا· ¸ل`·` , ·اقو .ا=Ž ˜ا ىع و ف
`مل`لا ىق ل' `ق ` م`.˜او ,هŽ نيي , `ه ` يسو ·و للا م`. ˜ا ¸ع ا ع و
·` م· .ا _,را _ع ·´· ل·' ` ¸ع ¸ - Žو‘ ع ل·· م,'ر ··
''''''''''''''
:·` ملع و' Ž ·لا·‘ لل ` ر‘ ¯· ¸`, , ` م¯را,Ž , ل· `¸ح‘ل ل حا• ا,
`· , ‘ل` , ¸ل`و ق ƒل´ل ليل`لا .¸ ` ه ليل· . ,ر فا ال .` ق' ··
:·` م·ƒ ل ل ض‘ ق ` را` -'ا ل‘ق , ‘ل · اي اف -`ي ` را` -'ا ل`‘ق , ‘ ل·
:·` مقاو · `را` -'ا : ل`· ' ‘ل· ا`نلا ل ق و' را-'ا ل·· ‘ ل·
`مق لاو ·,ا´`لا .اس' . `-, ه ‘لŽ ,و ه ,`ر ح , .ي =لا و` , ف
`من.ل ل · ·اŽ·لاو ·ل'ا ¸‘ '¯ ا,`· `•`ر -` ›·„' ل,,`يف
`م·` نلا ¸س' `¸· ` •ول` -'ا ر ´`يŽ لو ا, ئا•ر' ¸ف ي ح`و’ لا •ر` `,Ž ` ¸¯
211
`م· .ا ل¯ `م´,`ر ح صاق· ` ر ¯‘·اف `· ·ار` · و ا ن`ي ·ا,• ا·
`· · را-و `_·ا• `ر` قو ىل‘´ ·. .‘ ·لا ا·,ا :` -` ,ان`سولا, Žل'` لو
¸ ر` و ' `¸· , .اي’لا, Žلئاس ‘ل, ii :·` مقلا,و لو,` لا, `.~اح' را ا,,
:·` مي قلا ¸,' ·• ·ئاس Žم•ا”ا ¸`ي, ه ح`ر` -, ¸·, ى.ق.ا -'او
:·` م-· لا `¸Ž ~اس' `م`· ·' ` `ح·' ¸ر ولا, ا´ف ¸` ي,`ر -ا ™•' `¸·
'''''''''''''''''
ى1h]Oا [ \اU2با \اD
·_.الا ¸=·'ا ع.·
•رض ¸ر.ا ii Š· ¸· ا·,ارحص .الل ii .ا·
:.ا·لل ´سو . لš ` .,رع ·يل·ا”او
.انلا _· را•.لا اولš اوف'و را--ا اوع
.ا•لا و م ي- ل,”او `م,يلع ` ··„لا ¸-'
· .ايق.ا ··š وح· ·,ا·و ·~ر ل·
.اي.ا را„ا لا~ · ¸ لسر· ¸“ ¸· ل·
.ايق.ا ¸و-نل ¸· هل ¸· .. -و
.الا ·,• ¸¸ ور, ·را· ¸ `حو·
.ا•رلاو وع, .-ا, ه ,ر ل', و وع,
.اعلا هل .ي- ¸·' ى=.'ا لا,,ا لا~ ii ·
: .ا=·لا _ي,ان, ا,يف .ر- •ا-حلل ا·
¸ ,, ¸حولاو ·,·• ` . ل~' قا· ii .ارح
•اح ى=.'او ii .ا, ¸· ¸=·, لاو ¸·ا
''''''''''''''''''
gا2Uبلاو c?رلا نم‘ /
ير .الس ا,,•و ˆلا ·.اس¸ا ·ا,' Š· ا·' ·_·· ·ي.ق ·,و• •وراف .¯ ·,و• •وراف
·لاقف œ·يا=ي .ا,¯œ ه,ا¯ ¸ ¸ل'او ··س¸ا ¸¸
.ا,لاو ··رلا ¸·• ¸
‹ا· ر´لاف ل-- .و .· ا· .¯ا
.¯رقلا •وف .يلصو .يلص –ل' _ض
.ال ل¯ ¸ ا,ق,·و لا .ا,¯ م•راو
212
¸~رلا †ص .ل= .و لا ¸- .
.ار· ·, .اي.·لا ¸·• ..هفر· ··رلا .ا·,ف
.ا=يلا هيف ¸´, .' .-· ·ف .لقلا لض .¸
.اسرلا ¸• ا,ض,•' ..ر´, _' لوي- ¸- .
.ا-لا –يس ه´س' ..-'ا •وف .·ا.لا ل·,و
:·.ا·سا ·, ¸انلا ¸, .·,, ·ار'
.ا,´لا ¸=, ى- .و لا مسا, لر, ·ار'
.ا,· ل´لاف ..ل-- .و .· ا· .¯اف
.ا• ل´لاف ل' .و .· ا· ر¯او
.ا¯ ق ا· ا,ا´ح ي·,و ا•·ا-' ¸´, ر·•.ا
.اضقلا ¸, .ص ¸ _ر. ··´لاو
.ا=للا ¸· و·لا ر„ن, و- ¸ _,اقلا .·لاو
.ار·لا .ع ا··را=, .اقر=لا ¸ لور· ¸انلاو
.اي•=لا ¸=, هسر- _ا·لا .الاو
.ال•لاو ¸قارلا ¸'´لاو ا,-·و ‰.ا ·ا,'
.ا·نلا ي,' ىلع لي, .اا-ا ¸ _ئاضلا لا'او
.اي.لاو ·للا هن´, رو-ا· _ا·لا .الاف
.ا,ر•لا .رس ه´-و رو•''او •رالا هي-
.ا¸ا ¸,· ر-¯و .ا,·.ا, .·, ··•
·.الس ا, :,ر, :لاس' ...اي•=لل ¸ل., ل´لاو
:·.ال.لا ح' ا·و, ر´ .' ,ر- ل·
::.اŠنلا ¸ <ر· ¸قل و' ىيع ¸· ا·و, ر- .'
.ا,·.ا _ي~ .قرح' .يلصو ...يلص ¸, ا·
.ا,· ل´لاف ل-- .و .· ا· .¯اف
:·.انلا ¸ح ا· ل· ·.ا,·ا ¸· ¸ي ¸ح ..ا ·و, __-
::.¯رقلا ¸ :ž ¸ر•و لي—¸ا ¸ ·قح ل· .'
::.اضقلا ¸ <ر· ¸- و' ىيع و' ىسو· م•ر .'
:·.ا·رلل و· ‰لا- لا .ي,و ¸اقلاو ·'ا و•, .'
.ال•لل ىسو· ¸قر,و .ارالا ¸ ىيع ر´, .'
213
:·.انلا ¸ح ا· ل·
:·.ا,لا, ·- _ل ..اا-ا ¸ ان,· •ر- .'
:·.ا,.ا ¸ ير ا·وž ر,نلا .ا· ل·- .'
.ا·¸ا م·~ ر·, . .لق ¸· .وض •ر, ¸ل
.ا¸ا .ا·رح :, ملق ¸· .¸ ىق, ¸ل
.الس ا, ¸.¯ ··ا·ي· ل-- .و .· ا· ر¯اف
.ا€و.ا ¸, ر´ساو مقو ..¸,• ا, -'ا .ا, •·
.ا=يلا ¸'ر _=قاو مق ·لا- †ي.,و ر´, _' .وص :·ي-يس
¸~رلا اي· .يق, ا· ¸•ا, حف
.ا´·و ...ا·• ل¯ ¸ او·ر¯ ولو ..لا .وص ول·يسو
''''''''''''''''
|µسا^ bلعف EgاIE نNلو انI
œ·سœ ل'لا .- 24/12/1426 .·
ا. ل´ ¸ي= .و لا•ر.لا `ه. ·.·' ا.'., ا.نع _.ل.``· ¸·
افر•ل ,ر·لا ¸• م,عا..ق ل و..ح ·اوق.ا .عا ¸,للا ¸-
ا•س,· ا• قح ر·.ا راصو ارص ` _.سا. ل·ف œ.ا.¯œ ¸´لو ا.ن¯
ا.ق ¸· ر€¯'ا ر— ..مل-ا¯ ·„ق, . ولو .ا.لا ا.ي-
ا.نح.ا .و· ¸ ·ع· ¸ را.- ا·لا ·ل.ق· .- ¸· انسو.رو
ا..ن· • .و.ق ·ا· ان· اولا.ق ا.ل¯و •ون˜ا ¸ .لا ¸رو
ا˜ا ¸ .يل ه.ي•ولا ··و.ق· ·.·,ر• ¸·و ..,.لا رر.و
ا.ح.'او انسق اولا.و ¸ه.س ¸.ف ·ا,.ق.ا م.,ن· لوا= Ÿح
ا·و ا.´· لوسر.لا ¸رع م,.ي· ¸ م·قح ¸· او•وا.-و
ا ق.` س.او م,.يع·و م· ر.` ح ¸· `.,,· ¸ورضلا ’ ¸. م,··.ع¸
افو•' ›·.~ .ا¯و .اضلا ل.¯ ا,.· `··ع'و .·.,و· ا.ن.لو
ا.· .¸و ‰- . ¸ –-سو ¸ه.ل, ¸.ف .اوص.ا .لق, .ا.•لا¯
ا.ل- ا·لاو ·ليضلا اوصو اناو.نق ¸ ر.,·لا .و.ق,ا,
ال, •ا.فلا او.لحا ا·و اون·و ¸ر.•ا.ف ´¸ع· ¸· ا.ن·.ل ا·¸و
ا..ل .,-ا, ر.,ان'ا او.·ل· ¸ _. ل.`· ي' لا.· و' ا..· ا·¸و
ا.فر= .ا.--او ¸.,لا –. ¸··و..ق· ·.,ر, _.ي”ا او·رو
214
ا..ف’ر. .ق ¸Œ ا.ن·ر.¯' لاو ¸.نحن ·.يلا., ىضر. ·.,.ف
ا..• ا.· ‰يلو ·.~اق .و.´لل ·..لا.سرو ا.نيو ا.رو.س·
ا.فرس'و ·و.-·ا ·ا• .¸و `‰.— ه.·ار .¸ ¸.ح.ل ا.لا ¸.-
ا•فر.ح' .•يص ل.,¸لا م´- ¸ ه.,ر ¸· ··ا., ·ا..ا ر..ي-
''''''''''''''''''''
لا \.سJ اrq
,الا ميلس
`~' انيف .ا· اولاقو او,¯
او,, ¸ل . لا ر·ل او,¯ ............................
انال ل` لا لوسر ا·
, .رض ,و ¸=ن , ¸- .¸ ........................
ا·ا,ف .ل· لا لوسر ا·
, هو· ا. ´.¸ .و...¯ ا, ....................
ه,`· انيف لا لوسر ا·
`ر'ا ¸,' .و´لا .ل· .ارو ..........................
انلا~' ¸ لا لوسر ا·
`لا˜ا .انلا ه, .و- `ر¯· ............................
ˆل~ –· لا لوسر ا·
`- ·و•ولا ¸· .ح.ا .¸ ...........................
¸•, ¸· ا, لا لوسر ا·
`يس _ين· ,ع اف ا,ع .............................
ارايل· ا, لا لوسر ا·
`. .`·. .`` . لا Š•ل ا´¸ ...................................
ارايل· ا, لا لوسر ا·
اوي ا· اور ¸ -, او.'.`· ......................................
ارايل· ا, لا لوسر ا·
``حيف .ولقلا ايح' هل·· `¸· ............................
ارايل· ا, لا لوسر ا·
اوحو .' .¯ م¯و ق .............................
215
ارايل· ا, لا لوسر ا·
`ئاسو ·و...ق ا, م¯·اقر .. ل· ..................................
·ر¯· اي- لا لوسر ا·
`´ل.-` , ل`, . ا•,,· ارو ...................................
·ر¯· ي لا لوسر ا·
`.. , `. ´ي.ق. , ا· ·.و.ا, لا'ا, ...............................
¸لا ل¯ ¸ لا لوسر ا·
قرلا هي-Šف .اض' م— .............................
م,ئا· م·ر لا لوسر ا·
`·,.ا لان.`.لا ل, هن· لي ا· ...................................
''''''''''''''''''
··•ار' _ا-
·ا·لا ¸ر,لا
ملسو هيلع لا ىلص ر· ¸· هيف ليق ا· - ¸·ا·لا .الا 1
ر·لا ·ي·' لوح ··ق· 1
:·.ا„ع .ولقلا ¸ _نس ¸ر' 6
···· •ار¸ 8
·ن,· ا, _يقل~' 8
œملسو هيلع لا ىلصœ ··لا ·يعا· ¸ع •افلا 9
¸¯را·الا ·ر-لل ¸´'ا ·رلا 9
لوسرلا لصو ق را..ا ¸¸ 15
...¸حور ·اف ¸لسر'ا ·ا·¸ 16
·.ور.·و ·و- م´يف .ا¯ .¸ 18
216
ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸ع •اف· 19
ملسو هيلع لا ىلص هضرع ¸ع •اف·و ·ي- 23
::ر.· Žلا لو.سر :.يل¸ ان·• 25
·ا,ر ¸· ل• 26
·ي´,ر·' ¸ر-'و ·ي¯ر·ا· ··لس ¸, راوح 27
لا :يلع ىلص 28
ملس و هحص و هل¯ ىلع و هيلع لا ىلص لا لوسر “يح ‹· ¸ 29
ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا ·ر. ¸ 31
مل ·لاو .الا ¸ , •اقلا ىلع <ر 32
.اي..........ض ` .انئا´لاف .¸·ا ل`و 49
ملسو هيلع لا ىلص “نلا ·حل· 54
ا.نيل سر'ا `ر.ي- .ار·,لا و,' 56
`~' ا, لسرلا ·ا·¸ ا, 57
لوسرلا .¸ 57
يŠصولل ··_لا 58
لوسرلا ¸·ال لول'ا ·را.لا 67
ملسو هيلع لا ىلص - ·اع 68
لا’,` • ··س¸او ·,ور·لا ى..ص' 70
لا لوسرا, .وئاع 71
ارا· .انلا ¸ :ف¸ا لح., 72
يŠصولا ·ا·¸ل ·,ح'ا ·ي.قلا 72
·,_لا Š- ىلع ··.لا ¸ ·,رض'ا ·ي.قلا 74
··لا و ··.لا هيلع - انلوسر و انيح ¸ †ئا'ا _ا 76
¸·ا _ي,ر 78
ملسو هيلع لا ىلص - ¸·ا لوسر 78
::... لا لوسر ا, ييس 82
ي·ا·ا ىلع ه··سو لا ··ص 88
ا...لسو هل¸ا ىلص 89
..:لا لوسر ..رع 89
217
لا لوسرل ¸ف 92
يئا.ق لوسرلا ¸رع ¸ع ·وللو 94
لو'ا ¸ر¯· ¸ 96
ا.`¸ Žلا لو..` سر ار .` ·
. ´ن`· Ž :ن· ¸ _· , يŽ·و` • `¸ ع ا,
.او.ض' ..-او ليللا ¸.~'
`ر.....˜ا •ا.... •·'.....-ف
` م-'لا ل`ي • ر‘ ´لا ·ر.` ·` • ا,'
يراو.........ض .ويللاو ر ,` ' `–يلا
ر ,و `ر ¯ لوس’رلا .ح
ي·ا·ا لو· 106
ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا ·ر. 107
ير......- ·ا.....· ¸.....يح ا., 108
راو..ا ¸.ق :.,· _. ¸.· 110
......¸حور ·اف ¸لسر'ا ·ا·¸ 111
ملسو هيلع لا ىلص هضرع ¸ع •اف·و ·ي- 113
·ا,ر ¸· ل• 114
ملقلا ه, _', .' :,•ول ىاح 116
·ر-·ا .اح 119
ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا لئا- 120
.ا,لا ¸ل-لا ·,· ¸ :ل 123
.·اي•لا ¸ .ض·و' ·و— .'¯ 133
¸عاف.ا .ويع 133
· لا لوسر ·ان· 134
3 · لا ¸ل- ¸ح'و . 134
4 · ·وق ل,و . 135
5 · ¸·ا _ا,ن· . 135
6 · ,'ف . 135
7 · ¸·ار, . 136
218
8 · .-ا •ارف . 136
9 · لا ¸,• . 137
10 · لسرلا ,ا- . 137
··.ا يس ‹· ¸ ·•لا –¯ 137
¸·ا لوسر رع 153
... قف هل•. 155
·` رق ا, Žر=لا Š¯ ·ار' _ا· 155
›·~ر ¸ا..نلل .و·'ا - 156
لوسرلا ‹· 156
œ ملسو هيلع لا ىلص œ را-'ا و· 157
·€ا• سا .ا 159
:را`-لا ر`ح·و را`-'ا `ر` . 160
` م¯را,Ž , ل· `¸ح‘ل ل حا• ا, 160
·,_لا Š- ¸ع ·ولا ¸ ·يي'ا م„ 161
ملسو هيلع لا ىلص هضرع ¸ع .لا ¸ 161
¸·'و _', 162
م„ع.ا .ي-ا ¸¸ 164
Ž.ا•.او Žراق,.ا Ž ·لو· ¸· ان,ولق .و, ا· ان·ž قلو 164
¸لسر'ا ·ا·¸ ه~ 166
اض· اور=ساو 167
Žلا لوسر .¸ .. ` ·را·لا ا,,' ا, 167
ير..- ·ا.· ¸.يح ا., 168
::: ....ا•ر..` ع لا ’“. ا, 169
·ن,'ا .او,' ىلع 170
·-·او ·ر-·ا ¸, ا· 171
- ƒ.- ‹و' رلا –• 173
: ‹ورلا .يح ا, 174
ي·ا·ا لو· 176
راق,.ا ل, 182
219
م„ع.ا .ي-ا ·ر. ¸ 183
لا لوسر .- 184
لا لوسر ا- .¸ 185
.ار·,لا ا,' 187
لا :يلع ىلص 191
.يح ا, 192
''''''''''''''''''''
·.ا„ع Ž.ولقلا ¸ `_نس ¸ر' 163
لا لوسر ا, :...ح' 164
ملسو هيلع لا ىلص را-'ا 168
ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸¸ 170
ر=ق ل¯ ¸ .ول'ا ا,,' 171
لا ¸· ¸ر` , 171
ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ¸´, .,ا€ ¸, .اح 172
:·ه,ان• لي لا لوسر قح 175
“لق, .' ئا· 177
:رع ¸·ا لوسر 180
''ملسو هيلع لا ىلص'' ى=.'ا ·روص 180
·ا....ف ¸ضرع 182
·ا,.ا ¸,·· :ف 183
¸-ا ¸لف 183
رولا ىلع او·رو ي·ا·ا ىلع اولص 185
رن` ¸حور :ل 186
·ا,'ا ·~رلا و· 188
ر.-ض ل.´, ¸ئو· ·اعو 189
·ر·لا .حاص ا, 189
ارع لا لوسرا, 190
aasلا >\9.< س;J v ‚6A 209
م(ع_ا "يب‹ا `A
220
5مو ¢šب 209
³ دM† \ا´ نع 5قBدص &TP د# 212
دM† لا \.سJ Wا• 212
+Jا7LS1لا ر9#o?و Jا29 :[Oا < ر9 صo 213
ى1h]Oا [ \اU2با \اD 214
gا2Uبلاو c?رلا نم‘ / 215
| µسا^ bلعف EgاIE نNلو انI 216
لا \.سJ اrq 217
221

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->