P. 1
بحث أ رحاب

بحث أ رحاب

|Views: 436|Likes:
منشور بواسطةRehab Khiaryi

More info:

Published by: Rehab Khiaryi on Mar 26, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

:ديهمت

جيسسنلا ةدام ةسارد ءارو نم يساسلا ضرغلا نا EDFE 231 ةسيف¹= ري·¸س- ¸سس-
.اسس=~لا ا~سس- يسس· -اسسسرا~لا ¸سس·- نا ~سس=ن· . »سس¹·لا ا~سس- يسس· -اسسسرا~¹ل ةرسس--=مو ةيسسساسا
-سس¹=-- .سس~= -`اسس=م .¸=د ن¹-ف- -ا-ر=ا =ان-و · ةما= ةف-- ة=س-لا ةسار~ل ن===-
.اسس=~لا ا~سس- يسس· ةسس·ر·~لا ةداسس-¸- نسس-=ر- نسسم =ان-و · ة=س-لا _ا¸-ا ة·ا´ ةساردو ض¸=لا
و اسسي=او ا´¹+-سسسم _--- -ي=- =¹+-س~¹ل »ي¹سلا راي-=`او ي´`+-س`ا ,¸-س~لا _·ر ضرغ-
ض¸سس=لا ضرسسغ- جيسسسنلا ةسسسار~ل ضرسس·-لا يسس· ن-=ر- -ا-ر=ا =ان-و . ·-اراي-=ا ي· اي´~
-سس=ر- نسسم =ان-و ·ج-ن~لا جيسن¹ل ةيلا~=لا ة~ي-لا نم ~-¸- ة`-~= ةين· -ا~ي~-- ي· _ا~-`او
وا ةر~سس-~لا ءا¸سسس ة·نسس-~لا ة=سسس-لا -انسس-ل ةد¸سس=لا ةسس-·ارم ضرسسغ- »سس¹·لا ا~سس- ةسار~-
-سس=`-لا وا ¸سسغ¹ل ` ا=م =ر-- ` -ي=- ةلو~¹ل ةيساي-لا -اف-ا¸~لا _م ا+---ا=مو -در¸-س~لا
¸سغ- و .جيسسنلا ةسسارد نسسم ضرسسغ¹ل اس+ل رسس-= ` ,ر=ا -ا-سا =ان-و .-اف-ا¸~لا -~+-
ةيسسساسلا ¸-اسس-=لا ¸سس·- =اسسن+· ( جيسنلا »¹= ) »¹·لا ا~- ةسار~ل ةيمارلا -ا-سلا ن= ر=نلا
·سس--=- نا ا¸سس=ر- ¸~سسلا و »¹·لا ا~+ل ي-=ن~لا ج+ن~لا »+· انل »-- ي´ل ا+-·ر·م نم انل ~- ` ي-لا
. -ار-ا=~لا -~- .`= نم -ا ن~'-
1

جيسنلا ملع ) Textile Science ءادا _¹= ةين-م ةسارد ¸- -: ( ةي=يسنلا دا¸~لا ن~---و .
¸=· -ايللا _ي~=ل ةيساسلا ة~=¸لا) ةي=يسنلا دا¸~لا ة=ان-و ·( =¸ي=لا نم -ايللا ·
ة=ان-ل =¸ي=لا -ي´ر- ¸ر=و جيسنلا _¹= يف-- ي-لا _ا--لا ة·ر·م ا--' ن~---و .
ةي=يسنلا دا¸~لا نم افي= نا¸للا نم ~-~·لا ة·ر·م ن~--- ا~´ · ةي-اي~ي´لا دا¸~لا ةم~=-س~لا
.ة~~·`ل ةيفي=¸لاو ةيلا~=لا ¸-ا-=لا نم `´ نيس=- ي·
ةيجيسنلا داوملا .~~- _¹=-م ¸- -: -ايللا ر¸= ي· -ايللاو ةما= ةف-- ·ي=يسنلا
_ين-- =ي=لا ¸-ا-=لاو (¸-`~لا) ة~~·لا نم ة=¸ن-~لا دا¸~لاو ة~~·لاو =¸ي=لاو
ي· ني-~+م ني--ا= _ل' ري~- --ر·-لا ا~- .ةي=يسنلا -اري·~لاو -ايل`ل ,ر=لا ةيساسلا
:جيسنلا
جيسنلا ةينب -: (-ا=-ن~لاو ·ة~~·لاو ·=¸ي=لاو ·-ايللا)
و -:جيسنلا ءادأ .(ة-ور~لاو ة-ا-~لا)
؟جيسنلا ةينب يهام
) »·ر .´~ 1 (
ةيساسلا جيسنلا -ا-¸´م
ا+نم ن¸´-- ي-لا =¸ي=لا ا--ا= .´~لا ر+=-و .ة~~·'و =¸ي=و -ايل' نم جيسنلا ن¸´--
·ةر-´م ةس~= »ا~=-سا- -ر· ن= ر=نلا انن´~- .=¸ي=لا ا+نم ن¸´-- ي-لا -ايللاو ·جيسنلا
و~-- -ي´و ·جيسنلا .´~-ل =¸ي=لا -ي-ر- ةيفي´ ~-~=- انن´~- ``~· .جيسنلا ةين- ¸يي~-ل
_ل' _ا-=- .ةم~=-س~لا جيسنلا -ايل' .¸=و ·=¸ي=لا ر+=م _=س ة•ي- ة-€رل ي-¸-
_ل' _ا-=- ا~´ .-ايللا ي-ور-´ل' ر+=م .-ايل`ل ةي-ان-لا .ي-اف-لا ة-€رل
2
؟جيسنلا ءادأ وه ام
-ايللا) ·-ا-¸´م ~=ا وا جيسن¹ل ةيساسلاو ةما·لا ¸-ا-=لا •اي· ةلوا=م ¸- جيسنلا ءاد'
ءار-= ا+- »¸-- ةنن-مو ةيساسا ةيساي· -ارا--=ا ة~= ءار=ا ¸-ر= ن= ( ة~~·لا · =¸ي=لا
··--¸~-و ·-~~و ··ين‚ .`= نم ,ر=لا ة=س-لا- ·--را-م و ·¹~=- ة¸· •اي-ل جيسنلا
.ةي-اي~ي´لاو ةي·ي-=لا -ا=لا·~لا ¸·-- -ر‚ƒ-و ·ة-¸=رلاو ·ةرار=¹ل ·--ر·-و
:ي¹- ا~م ¸·- •اي· »-- ءادلا -ارا--=ا ي·و
• ةناتملا ) D„…†‡ilitˆ ي-ا-¸يفلا ا+ما¸-- ‰اف-=`ا _¹= ةي=يسنلا ةدا~لا ةر~· :(
.Š·¸لا نم ةل¸--م ةر-فل ي´ي-ا´ي~لا دا+=`ا -ور= Š=-
• ةحالا ) ‹Œ•ŽŒ…t .»ا~=-س`ا ~ن= ة=ارلا- ر¸·~لا ري·¸- _¹= ةدا~لا ةر~· :(
• ةيلامجلا ةيب!اجلا ) •e•t‘etic †’’e†l ن~لاو ~يلاو ني·لا ة=اس-سا ة=رد :(
.(ة-ر~-لا •ا¸=لا) ةي=يسنلا دا¸~¹ل --لاو
• ة"#ا$ملا ) “†inten†nce ‰اف-=`ا _¹= ةي=يسنلا ةدا~لا ةر~· :(
ءا-”و ·ي-ا-¸يفلا »ا¸-لاو · ة·ا=نلا و · رار--س`ا نم ·-ار~ ~نم ةيلولا ¸-ا-=لا-
.ةني·م ةر-فل ا+ما~=-سا _-=و ·ن¸¹لا
• ة%ام$لا& ةم'سلا& ة$(لا ) •e†lt‘–•†Žetˆ–’…ŒtectiŒn ¸-ا-= :(
·¹·=- ~· ي-لا جيسنلا ةر== ةدام دا¸~لا نم ة•ي-لاو ¸ر~-لا »س=لا ي~=- ي-لا =¹- و' ·
ي· »ا~=-س`ل ا-سانم جيسنلا .·=- ي-لا ¸-ا-=لا ن~---) ة=¸ن-~لا ةرا-لا
.(ةي-=لا .-اس~لا ي· ة=لا·~لاو ·ة-ا·¸لاو ·¸ي=~-لا
جيسنلا ·``~· .ءاد`ل ةني·م -ارا--=ا- ا+ي¹= .~-س- ا~-'و ·ةر~ا-م •ا-- ` —ا¸=لا -~-
.~~- ة-ا-~لا ن'· =ل~لو .ة=رس- =´ف-- و' ·-¸-‚ ·ي· ج-ن- و' ˜ر-+- و' ¸¸~-- ` ني-~لا )و*
جيسنلا و ·(~~لا ,¸· ري‚ƒ- Š=- ¸¸~-لا »~= _¹= ·-ر~·) +$لا ةم&ا,م _¹= ةدا~لا ةر~·)
·(==لا ,¸· .~=- ةي-ان.ن/ا و' ةن&ملا ن' نو~- رر´-م .´~- ءان=-`ا _¹= ةدا~لا ةر~·)
و ·(رس´ن- ةلا0ت1/ا و ةنملا ةيعو2لا -ادا+=™ل جيسنلا —ا--ما ةيفي´ _¹= ر‚š- ي-لا ·
.ةي´ي-ا´ي~لا
يسس· ءاسس~¹·لا -سس~-´ا ~سس-· .جيسنلا »¹= ةسار~ل ة¹~› ´م جيسنلا ءاد' ةساردر--·- و نرسس-لا
ن-ر~·لا ن¸سسس~ن+- -ي´ ةي=يسسسنلا -اسسيللا ¸سس·-ل ة-رورسس- ءادلا يسس· ¸-اسس-= يسس=·-ل
»ا= ة-ا+- ي·و .ة-ا=لا -ا-ي-=-لا 1œ•ž يسس· ءادلا ةسسس~ن- _سس¹= ةر~-لا جيسنلا ءا~¹= _سو
ةيس-ا-رلا ¸س-`~لا رس-=لا ` .اس`~لا .ي-سس _س¹= ا¸=ر-=اس· ..سما´ .´س~- ي=يسسنلا »ا=نلا
·¸ر=لا- ة-ا=لا -ا=ار~سسلا -¸´رو ةسسي-ا¸+لا ةسس-رانلاو · ~سسي¹=لا _سس¹= جسسل¸-لاو -ا¸سسي+=-و ·
·ءاسس-فلا -اسسي‚و ·ةسسي-ا¸+لا -اسس-ا-رلا .-اسسس¸لاو ·ةي=انسس-لا -اسسي¹~·لا ر¸سس=- _سسمو ·»¸سسيلاو
ة=سسس-ا _ينسس--و _ار-سس=ا »- ~-· -ا=ان-لا Ÿ~=' نم ة~=او جيسنلا ة=ان- Š=--' ة`-~=لا
ي· ني¹ما·لاو ءا-=لا ¸-`م ة=ان- ي· ~يف- ا+=ا¸-ƒ- -ا-ر=فلاو -ا-ور´~¹ل ةموا-م ة`-~=
ةسس`-~= ة=سسس-ا _ينسس-- »سس- =لا~سس´و -اسسي¹~·لا -رسس=و -ايفسس~-س~لا -اسس~ورفم و -ايف~-س~لا
·»=اسسن~لا ي· ن¸¹ما·لاو ءاف=لا .ا~= ¸-`م ي· ~يف- -+¹لاو ةرار=¹ل ةموا-م ناسس´ =سسل~ .سس´
3
»¹= نم -~+لا· .ةي=يس- ةما= .´- ة-ا=لا ءادلا -ا=اي-=ا ¸ي-=-و جيسنلا »¹=ر¸=-ل ة=ي--
راي-=ا ¸- جيسنلا ةي=يسنلا دا¸~لا .=¹+-س~لا -ا-=رو -ا=اي-=ا ة·ا´ ةي-¹-ل -س-لا
ونانلا ةين,ت& جيسنلا ملع
-~=و ¸-انلا ةين-- -ي=- ة=¸ن-مو ة~-~= -ا-ي-=- »¸¹·لا نم -ري= ي· ا~´ جيسنلا »¹= ي·
ا+ي¹= .¸-=لا -·-لا نم نا´ ةر´--مو ة`-~= -اف-ا¸م _¹= .¸-=لا ن´~~لا نم را-
»¹= »ام' ·ي=ار-م _¹= -ا-لا Š=-· ة`-~=لا ةين--لا -~- .ة-~ي¹--لا -ا=ان-لا »ا~=-سا-
•ا-ل _ار-=ا .`م ·ة`-~= ةي-ور-´لا -اما~=-سا- ة·ي-=¹ل ةا´ا=~´ -`ا=~لا ة·ا´ ي· جيسنلا
ة·رو _=س ي´ا=- ¸~لا -ي=ن-لا ي-ا~ جيسنلا _ا--او ·¸ر-لا =~س ~¹= ي´ا=- ¸~لا ة=ا-سلا
¸-¸¹لا ةي¹~= ةا´ا=~- ةفي`´ و' ة-¸· نا¸ل' _¹= .¸-=لاو · .=ا~-لا .
نم ة-¸-ا- ة--=- جيسنلا ء`= نم ان´~- ا~'· =يماريسلا دا-م جيس- _¹= .-=- ان-'·
لا نم ة-ا~=لا ة-س- داد¸-و ا-ر-´-¹ل دا-م ·-' ا~´ ·_اسولا ¸ا--ل` ةي=سفن-لا ¸¸· ة·~ƒ
_¹= ةي-`~ي-لا -ار-=-س~لا و' ر¸=·لا- ة•-·م ة-¸-ا- -`¸س-´ جم~- ن´~-و .ةرا-لا
-=ر- ·-' ا~´ اي-ا~ ر¸=·لاو ة-ي=لا _-اورلا ¸¹=- جيس- _¹= .¸-=لا ي· ~يف- -ايللا
.``م ~¹=لا
4
ةجسن3ا 4اونأ

5 6وسنملا جيسنلا-
نم وا اما~- ~ما·-م .´~- =¸ي=لا نم ني-=¸~=م =-ا~- نم -لƒ-- _¸سن~لا جيسنلا
_~س- _لولا ة=¸~=~لاو ·ة~-ا· ة-وا¸- ا+-·- _م =-ا~-- =¸ي=لا نم ني-=¸~=م 7دسلا
_~س- ,ر=لاو ةم$للا .`~-و ·.¸=لا ة-واس-~لاو ة-”ا¸-~لا =¸ي=لا نم د~= ¸- ,~سلاو .
·ي-ي~ا= ني- جيسنلا ضر·- ~-~- =ي= ¸+· ة~=¹لا ام' .جيسن¹ل يل¸=لا -ا=-`ا
|
=-ا~-- .
-ر·- Š-ا‚ »ا=--ا- =¸ي=لا يجيسنلا 8ي9تلاب .ة=س-لا —ا¸= _¹= ري-´ .´~- ر‚š- ¸~لا
: ;ا$ملا جيسنلا -
¸- يساس' ر-ن= نم =ا=~لا جيسنلا ن¸´-- )<=لا =سا~-- =ي=لا نم ة-¹= ي- ة”رغلاو .
ة~~·لا ي=·-و =ا=~لا جيسن¹ل ة-ا=لا ةين-لا -~-و .,ر=لا -ا-¹=لا _م ا+¹=ا~- ة=ي--
·ار ار--سا ر`´لا _-¸لا _ل' ةد¸·لا .وا=- ا~-ادو ·ةيلا= ة-رم ةي=¸=ر و ةلا=-سا ة´ا=~لا
.ة”رغ¹ل ¸ر-ا~لا _-¸لا ¸-و
ة´ا=م جيس- ة·=·
6وسنملا ي> جيسنلا
نم ةد¸+·~لا ¸ر=لا ريغ- ة¸=ن~لا ة~~·لا _ل' ري~- ¸-و ·دا-¹لا ·-~- جيس- ¸- جسنلا ·
و ة´اي=لا -اري·~لا و' ة=س¸-~لا و' ةري--لا -ايللا ة¹=رم نم ةر~ا-م .ا---`ا »-- -ي= ·
.=ارم _¹= رور~لا نود ي-ا+نلا ج-ن~لا _ل' .¸غلا ةي¹~·ل ة-¸¹=~لا ة-ري-=-لا -اي¹~·لا و'
جسنلا و' ة´اي=لا -ايل' ة´-~ نم و' ·ة·¸`-~لا ةر~-س~لا ةي=يسنلا -اري·~لا نم _ن--و .
=-رلا و' ة--`لا دا¸~لا- =-رلا .~~- -اين-- ة~= »ا~=-سا- ا+=-ر ¸-ر= ن= ةا¸-م
.ة=اي=لا -ا”رغ- =-رلا و' ·¸رار=لا =-رلا و' ·ءا~لا -ف- ة¸· و' ر-`ا »ا~=-سا- ي´ي-ا´ي~لا
5
و ?ن@ب جيسنلا A%Bت CDم% لا : نم ة´-~ نم -لƒ-- ي-لا ة-ر~لا ةدا~ ةي·ي-=لا -ايللا
ةي=ان-لاو _~س- ي-لاو =¸ي=لا =¸ي=لا _ن--و . .¸غ- ·»ا=لا -¸-لا .`م ةي=يسنلا -ايللا
ة~¹´ ري~-و .-¸= .-= _ين--ل .¸غلا ن-ا´م _¹= ,ر=' ةدام و' ·ن=-لا و' ·نا-´لا و'
جيسنلا _ل' .-لا ي· جيسنلا _¸سن~لا ا--' .~~- ن`ا ·ن´لو · =ا=~لا جيسنلا جيسنلاو ·
) ¸-¹لا- =-ار-~لا ‡Œnded Ž†‡…ic ) ~-¹~لا جيسنلاو ·( Želted ·( ةر-¸لا و~ جيسنلاو )
t„Žted Ž†‡…ic .(
و · ة~~·'و =¸ي= _ل' ا+¹-¸=- »-- ي-لا ة·ي·رلا -اري·~لا =¹- جيسنلا -ايلƒ- ~---
ة~~·لا و' ةي=يسنلا -اما=لا »‚ =¸ي=لا ن-¸´-ل ةيساسلا -ا~=¸لا ي- -ايللا ر--·- و
و' ن=· ة”¸ل نم ةري·~ -~=- ةل¸+س- -اري·~لا -~- ة-€ر ن´~-و ¸-`~لا ي· »~=-س- ي-لا
-=س ةلوا=~- ا+-~-ا~م ن´~- ا~´ · _ل' نا¸ي=لا ر-وو ر·~ نم و' ¸-لا ةدود ة--ر~ نم
»·ر .´~لا ي· ا~´ =ي=لا »ر-ل يس´·لا -ا=-`ا ي· ·´·و جيس- ة·=· نم =ي= ) 1 ( .
اهن@ب ةيجيسنلا Eايل3ا A%Bت CDم%& -ي=- ة-ر·~ و' ةيفيل ¸-ا-= نم .~=- ام .´ -:
.ة~~·' _ل' ا+¹-¸=-ل جيسنلا -اي¹~= ا+ي¹= ,ر=- »‚ =¸ي= _ل' .¸غلا -اي¹~·- ا+¹-¸=- ن´~-

ة--ا· ة·~- ¸ي~-- ا-~=- ةرا-· ·,ر=ل ةما= نم ا+-·ي-= ي· -اري·~لا -~- -¹-=-و
ن¸´- -ايللا ¸·- ن' ا~´ ·ةم¸·نلاو ة·~¹لا- ---- ~· و' ا+س~¹م ة-¸~=- ¸ي~-- ,ر='و
ا+-¸¹- ¸ي~-- و' ·ن´اد »-·م ن¸ل -ا~ ا+-' و' .¸=لا- ¸ي~-- ر=`ا ¸·-لا ا~ني- ةري-·
_ل' -اف~لا ¸ي-لا
ردا-م نم ة~¸=ƒ~لا -ايللا _ا¸-' ني- ا=-او ن¸´- -ايللا -`-=ا ن' _·ا¸لا ي·و
ةي=را= -ار‚šمو .ما¸= ة~·ل ة=ي-- ة~=ا¸لا ةما=لا ي· ا--' ا=-او ن¸´- ·-' ا~´ ·ةف¹-=م
.ة~= _¹= -ايللا نم _¸- .´ ةسارد ~ن= ~·- ا~ي· ا+=-¸-
_ي~= »ا~=-سا ن´~- ` ·-' `' ةي=ان-لاو ةي·ي-=لا -ايللا د~·- نم »=رلا _¹=و
ي· ن¸´-ل ةني·م -اف- ا+ي· -ر·ا¸- ا~' `' ¸-`~لاو -ا=¸سن~لا ة=ان- ي· -ايللا
. ضرغلا ا~+ل ة=لا- ةر¸-
ةيجيسنلا FاماGلل ةماBلا H-ا(Gلا
6
7

م*I J&د2 5 ةيBيK0لا Eايل3ا ميس,ت
œ
‹L•SSIFI‹•TTON OF N•TUR•L FIBERS
ن=-لا ا+~-'و -ةر~-لا نم ة~¸=ƒم -ايل'
SEED FIBERS
¸¸سلاو ءا=¹لا نم ة~¸=ƒم -ايل' نا-´لا .`م
B•ST OR STE“ FIBERS -ن·لاو -¸=لاو
¸ارولا نم ة~¸=ƒم -ايل' `ي-ا~لاو .اسيسلا .`م
LE•F FIBERS

-ا~=لا نم ة~¸=ƒم -ايل' ¸ر¸لا .`م
WOODY FIBERS
~ن+لا ”¸= را~‚ .`م ةر~`لا نم ة~¸=ƒم -ايل'
FRUTT FIBERS
.ا~=لاو ¸=ا~لاو »نغلا نم ة~¸=ƒم -ايل' -¸-لا .`م
S•EEPS, ‹•““ELS ر-وو ري~~ا´لاو
FIBERS.ETS _ل'..ري-¸~لاو .~=لا
ي·ي-=لا ر-ر=لا .`م -¸-ار~لا نم ة~¸=ƒم -ايل'
‹O‹OONS FIBERS اس-¸- ر-ر=و

•¸--سلا -ر¸=-لا نم ة~¸=ƒم -ايل'
RO‹KS FIBERS

ة-”¸¹ي¹س ةي-ا-- -ايل'
¸¸¸¸¸
ةي-ا¸ي= -ايل'
( ةيني-ور- )
ةي-~·م -ايل'

-ايللا
ةي·ي-=لا
م*I J&د2 : )Iو$ملا ةيعان(لا Eايل3ا ميس,ت
ن=-لا -=” نم سسسسسسسسسسس ن¸-ارلا .`م -~=لا -ل نم
ر-ر=
WŒŒd ‡„l‡ †nd cŒttŒn Lint ¸ردا~¸نلا •ا=نلا
-ا-يسلاو
-اني=للا و'
-ايل' .`م - -اني=للا نم سسسسسسسسس
ني-¹==لا
•lgin†te B†de -اني=للا و'
ن-¹لا ن-”ا´ -ايل' .`م ي-ا¸ي= ر~-م نم

•ni•†l B†•e (=`ار`ا ).ا-ي-`لا
ارا´يفلا -ايل' .`م -ي-ا-- ر~-م نم
.-درلا -ايل'و (ةر~لا)
(ناد¸سلا .¸فلا
ا-¸-لا .¸· -ايل'و
نور-يفلاو _ا=¸لا -ايل' .`م
VITRON

11
ي-ا-- .-' نم
Veget†‡le B†•e
ي-~·م .-' نم
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
“ine…†l B†•e
-اسسسيللا
ةي=ان-لا
ةر¸=~لا
اهل ةنوDملا داوملا Lا1أ Mلع Eايل3ا ميس,ت
Nم*I J&دجلا O -:اهل ةنوDملا ةي1اي13ا داوملل ةKسنلاب Pاس*أ )دع MلQ Eايل3ا ميس,ت ةيRي9 انل STو% U
5 ةيتاKن ةيBيKV Iدا(م- WXYZ[X\ ]^Z[_` : a.م

C0*
bات9
يماI
Fو2
8مه
: ةيعانc Iدا(م- dXeZfX_YZ[`g :a.م

bو%اI hXi^e
<وDس# jkl_^l`
mIداnونلا Lا$ن oZpp`[ Xqq^ekZq

O ةيناويح ةيBيKV Iدا(م- WXYZ[X\ :a.م
%ح ]k\r
Eوc s^^\
يهوم d^tXk[ يمu9 v oXltq`[`
aمجلا ب& oXq`\ tXk[
w ةيعانc Iدا(م- dXeZfX_YZ[`g :a.م
اIاDي# jk_X[
b/xي9 oXl\^e
;/اIy z[X\
ةيعانc Iدا(م dXeZfX_YZ[`g :a.م
Fاتي1أ z_`YXY`
ديمأ يلوب p^\iXqkg` U bولب v bول%انN
{ل%9أ z_[i\ U b'%Dلا v aين%د -bولاIد N
aيني# jkei\ U bولRيت v bاIا1 N
Fا.%Iو% يلوب p^\iZ[`YtXe` U ||C%ي# v }9دناK1N
ةيBيKV Iدا(م WXYZ[X\ :a.م
LوتستK1ا zl~`lY^l
ةيعانc Iدا(م dXeZfX_YZ[`g
6ا2xلا Eايلأ •k~`[ €\Xll
12
/• &ا
ة%<وليلسلا ةيBيK0لا Eايل3ا
WXYZ[X\ j`‚`YX~\` •k~`[l
N 5 )IƒKلا Eايلأ U ]``g •k~`[l
C0,لا o^YY^e
:ةيG%Iات )ƒKن
-ا=¸سن~لا ة=ان- ي· -ايللا ني- يسي-رلا ¸´ر~لا _”انم نود ن=-لا .-=-
-ايللا نم ·´¹+-س- ام -·- ن=-لا -ايل' نم »لا·لا =¹+-س- -ي= · ناس-`ا ءاس´ ي·و
نم ةف¹-=م ا=ا¸-' »~=-سا ~· _-را-لا .-· ا~ي· ناس-`ا ن' ~´š~لا نمو ·ة·~-=م ,ر=لا
ي· »~=-س- نا´ -¸-لا ن' _¹= را‚`او ةي=-را-لا -`=سلا Šلد ~-· ··-اي‚ ة=ان-ل -ايللا
~ن+لاو ·ر-ر=لا .~·-س- ني-لا Š-ا´و ·ر-م ي· ةر`´- نا-´لا »~=-س- ا~ني- ايس' -ر=
.-ا=¸سن~لاو -اي`لا ة=ان- ي· ن=-لا »~=-س-
)ة~¹´لا _ل' ن=· ة~¹´ _=ر- ~·و ‹ŒtŒn ناسسسس-´ ةي-ر·لا ة~¹´لا نم Š--~ا ي-لاو (
) K†tt†n ن-´ ) وا ( Q„t„n . نا-´ ين·- ي-لاو (

.و' د¸·- ن´لو ·ي-ا~لا ي· ن=-لا ة=ار” Š~- -ي´ ~-~=-لا ·=و _¹= -ر·- ~=' `
·نس=-لا ”¸سل اس-ا-- نسم اس-·- =اسن- ءاس~¹·لا ~س=و -سي= =يس´~لا -¸+´ _ل' ن=-¹ل -ا~-´ا
يلا¸سس= _ل' د¸·- ي-لا ةين=-لا ¸-`~لا نم _=·و 7 نسس=-لا .´سس~ ن' اسس~´ .Šسس-م »اسس= -`'
.»¸سسيلا _-سس= ةسسي´-رملا ةراسس-لا يسس· _ر¸سس- ¸~سسلا نسس=-لا اري`سس´ ·-سس~- ناسس´ ·سسي¹= اور`= ¸~لا
يلا¸= .-· اي--ر·' ¸ر~ ي· ا-ر- ةرم .ول ¸¸يس`ا ن=-لا ا~- ~·و 5žžž ةسس-=نم يسس·و ·ةنس
يس· ~نسسسلا رسس+- ¸داو يسس· -~س=و -سسي= ·نسس=-لا ة=ار” •انلا •رام نا-س´ا- ن`ا _~س- ام
يسس·و ·د`ي~لا .سس-· »اسس= -`' ةسس‚`‚ _سسل' د¸سس·- ي-لا ةين=· -ا=¸سنم ا-ا-- نم ا-·- نا-س´ا-
.ا+-و~سس-ر-و ةين=· ¸-`م ن¸·ن-- ر-م ي· .ينلا ¸داو ة-=نم يلا-' نا´ ا--ر-- ةر-فلا ¸ف-
_سس¹= يماسسنلا ةريغسس-لا -ارسس=لا -¸سس-- نسس=-لا -ا-- نامورلاو ن¸ي-ا-¸يلا ةلا=رلا ·-~ ~·و
يس· ¸¸سف-) نس=-لا .س~=- ايسس' يس· ةر=س~ نس= -ودورسي- ي-ا-¸يلا _رš~لا --´و .را=~لا
.(-ارسسسسسسسسسسسسسسس=لا نسسسسسسسسسسسسسسسم ¸' -ا¸سسسسسسسسسسسسسسس-' اسسسسسسسسسسسسسسس+لا~=و اسسسسسسسسسسسسسسس+-د¸=
»اسس= اسس-ورو' _سسل' ةرسسم .ول نسس=-لا -سس¹= ~· ر-´لا ر~ن´س`ا ¸ي= ن' ر´~- ا~´ 3žž ·.».¸
ة=سسسا¸- `' اسس-€ان-·ا نسس´~- ` -سسي=- Š·¸سسلا =سسل~ يسس· نسس~`لا ةسسيلا= ةسسين=-لا ةسس~~·لا Š-ا´و
.ءاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسين=لا
را=·لا نم »ا=لا ن=-لا اودر¸-سا ~-· ·ر~= _-اسلا نر-لا ي· ن=-لا جس- ةي¹~= ¸ي¹=-`ا '~-
13
-ار~·-سسس~لا نسسم -ودر¸-سسسا =سسل~ ~سس·-و ·=سسس¸-~لا ¸سسي-لا رسس=-¹ل ةي·ر~لا دو~=¹ل ة~=ا-~لا
Šسسن´م -`' ةسس-¸ي¹=-`ا جيسسسنلا _-ا-م -ر¸› = ر~= نما`لا نر-لا ي·و ·ا´-رم' ي· ةي-¸ن=لا
.ةسسين=-لا ¸سس-`~لا ر-~-- ي· او'~- »‚ نمو ·ةري-´ -اي~´- ¸-`~لا جس-و =¸ي=لا .¸= نم
نماسس`لا نرسس-لا ةسس-ا+- .¸سس¹=- ة·سا~ -ا=اسم ي· ا´-رم' ي· ة~=ن~لا ن=-لا ة=ار” -'~- ~·و
»اسس= يس·و ·¸د`ي~لا رسس~= 17œ3 ةس-`و ¸ر~·-سسم ~سس=' ناس´ ¸~سلا -(يسسن--و يس¹-') ر¸› س= »
نسس= نسس=-لا ةر~سس- .سس-فل ة-دا--·او ة·-رس ة--ر= -ر·و ي-لا ن=-لا ج¹= ةل' -¸-س¸~اسام
.~= ¸واس- ام .~·- ن' ~=او در· نا´م'- _--' ةل`ا -~- ¸-ر= ن=و ·-ايللا 5ž اسس- =~
.·-=انسسس- Š·سسسس¸-و نسسس=-لا _سسس¹= -سسس¹=لا دا” =ل~سسس-و ·اسسسيم¸- ةر~سسس-لا _¸سسسن- ن¸سسسم¸--
·(=سس¹~لا نسس=-لا) •اسسنلا -ا~س _-= ةغلا- ةي~-' ا~ ة~=-~لا -ا-`¸لا ي-¸ن= ي· ن=-لا _--'و
ر·سس~و ·ةسس-ي=ر ةسسلا~= نسس=-لا .¸سس-= يسس· .سس~·¹ل د¸سسسلا ةسس·را·لا ¸سسي·رلا راسس=- -سس¹=و
-سس¹= نود نسس=-لا نسسم ةري-سس´ ةسسي=-ر ا¸سس--=- ن' »+·سسسو يسس· ¸يل ·-' ن¸ي-¸ن=لا ن¸=را¸~لا
ةسسي´-رملا ةي¹-لا -ر=لا -ا-س' نم -~- Š-ا´و ·_را¸~لا- .~·¹ل ¸ي·رلا نم ة-ي=ر ةلا~=
) 1•61 - 1•65 .ةي~لا·لا ¸ا¸سلا ي· ن=-لا را·س' _اف-را ي· ا-رو~- Š--س- ي-لا ي-و ·(»
:C0,لا FاKن
. -ايللا _¹= ¸¸-=- ي-لا ة”¸¹لاو ·ة=-ف-~لا ةر-¸لا ·»=ر-لا .~~- ن=-لا -ا--
ا+- ة--ر= ¸ارو' ·لو ·-ا-ا=-`ا .´ ي· ر~-ن- ةي--ا= _ور· ·لو ايس'ر ن=-لا -ا-- ¸~ن-و
¸~= _ل' يسي-رلا -ر~= ¸~ن-و —¸-· ةس~= _ل' ة‚`‚ نم 1,2 .ة-ر-لا ي· »
:)هxلا
ي· .=~--و .-~-و را+نلا ---نم ي· ج-ن- ي-و ·»=ار-لا نم ءا-ي-لا را-”لا ن¸´--
ي=سفن-لا »‚ ·¸ر”لاو ر~=لا ¸در¸لا ن¸¹لا _ل' را-”لا -~- ن¸ل .¸=--و ·يلا-لا »¸يلا
نم _لولا -ا=اسلا .`= را-”لا _-¹- ن' ~-` =ل~ل ·-ا-نلا _¹= نم =-س-و -=- ام~ن=
.اي-ا~ ا= ي-¹- ناي=لا »=·م ي· ا+سف- ن=-لا را-”' _-¹-و ·ا+=-ف-
را-”لا .و'و ·~=ا¸لا -ا-نلا _¹= »¸- .´ نا-ن‚ا و' ة~=او ةر-” _-ف-- را-”`ا ة-ا~- ~ن=و
»~-- ا~¹´و ·-ا-ن¹ل ةيسي-رلا ¸اسلا نم ة--ر-لا ةي¹فسلا را-”لا ي- -ا-نلا _¹= _-ف-- ي-لا
,ر=لا ·=ور· _¹=و -ا-نلا نم اي¹·لا ءا¸=لا ي· ايم¸- را-”' ة~= _-ف-- ر~·لا ي· -ا-نلا
.--ر=لا ة-ا~- ~ن= ي+-ن-و -ي-لا ي· را-”`ا ةر-· '~--و ·ةي--ا=لا
:C0,لا )<ول
ة”¸ل ج-ن-و ·را-”لا .¸-~ ءان‚' ·ةين=-لا -ايللا _¹= ¸¸-=- ي-لا ·ن=-لا ة”¸ل ن-¸´- '~--
) .`= ن=-لا 45 ) _ل' ( 6ž _م ر-~-س-و ر-=- .ما´لا ا+~== _ل' .-- ا~ني=و ·ام ¸- (
=¸== ةس~= و' ة·-ر' _ل' ا+-~· نم ن=-لا ة”¸ل ¸~ن- ة¹=ر~لا -~- ي·و .ة--~م ة~· د¸=و
14
ة=¸~=م _م ن=-لا نم -`-= ¸~= و' _-ر' _ل' ة”¸¹لا _-ف--و ¸~ن- =ل~ ~ن=و ·ة~ي--سم
نم ا-د~= _وار-- رو~-لا نم • _ل' 1ž ن=-لا -ايل' ا+- ¸--¹- رو~- |
.¸غلا _-ا-م _ل' ·ل¸-و .-· ن=-لا ا+- ر~- ي-لا -اي¹~·لا
5 Jو($ملا ين2 - „X[…`lYke‚ †[^_`ll :
ي=-ر~- ¸-- _ل' ة”¸¹لا _-ف- ني-و .¸-=~لا ين= ني- ام ةر-فلا ي· ن=-لا ضر·--
--س-- ا~م .امرلاو ة-ر-لا- ·‚¸¹--و را=ملا و' _ا-ر¹ل ·-ر·- .ا~-=ا ة=ي-- ةد¸=لا ي·
ن' ةد¸=لا ,¸-س~- ‰اف-=`ل اما¸ل نا´ =ل~ _¹=و ·-ايللا ي· ة·~¹لا نم ء¸= نا~-· ·ن=
._ا=-س~لا ر~· ة”¸¹لا _-ف- در=~- ن=-لا _~=-´
_¹= ا~- -·¸--و · ةي´ي-ا´ي~لا -``ا- و' ¸~-لا- ام' .¸-=~لا ين= ةي¹~= »--و
· ةيلا~س'رلا .و~¹ل ة-سنلا- ة-ف=نم .ا~·لا ر¸=' ن' ~=- ةيمانلا .و~لا يف· ·ةلا~·لا -يلا´-
د~=- ا+-' -ي= ة~ي=لا _ا¸-لا ي· ا-¸-= ¸~-لا- نا=·لا _~= نس=-س- ·-'· ام¸~=و
._~=لا ~·- ا+¹-· -·-- ~· ي-لا -ارو~ا-لا و' --ا¸~لا نم ري`´ ·- .=ا~-- `· .¸-=~لا
ر+~ ي·و ·ي¹--لا ·=¸لا- ر-~--س ر+~ ي· =ل~ »--و ¸~-لا- _.»._ ي· ن=-لا _ن=-و
.جلا=~لا _ل' .سر- »‚ -ا¸-= ي· ن=-لا ¸-´- ين=لا ةي¹~= ~·-و ·¸ر=-لا ·=¸لا- ر-¸-´'
: جل$لا ةيلمع v €keeke‚ †[^_`ll :
-``ا- و' ¸~-لا- ام' ةي¹~·لا -~- »--و -اري·~لا ن= رو~-لا .-· ةي¹~·لا -~+- ~---و
ن´~- ¸~لا Š·¸لا ي· · ---و .=ر را~-م ن= ايم¸- درفلا ·=¹=- ام ,~·-- `و ·ةي´ي-ا´ي~لا
يلا¸= ج¹= 25.žžž -اري·~لا ن= ةر~-لا .-ف- ةل`ا »¸--و -``ا »ا~=-سا- ايم¸- .=ر
ةني´ا~لا نانسƒ- ة-لا·لا ن=-لا -اري·~ -=س- Š·¸لا ¸-- ي·و · ا+-´ر= ة=رس ءان‚' ي·
=ل~- —ا= ¸و~ن- ي· ةل¸-ف~لا رو~-لا -~-- »‚ ·ةر=š~لا ي· ةي-ا¸- ة=ورم ة=سا¸-
‹ŒnveˆŒ… ين--و ي¹-' -ا~لا يما=~لا _ل' ج¹=لا ةني´ام _ار-=ا ~نس-و · ةني´ا~لا _ا· ي·
Eli W‘itneˆ »ا= 17œ2 ي· ة-دا--·`ا ةسايسلا رييغ-و _ا--`ا ةدا-” _ل' ,د' ا~م . »
. _~=' »لا·لا
¸·- نار~= ي· ا·¸~- --س- ج¹=لا ةي¹~= ءار=' ي· .ا~-`ا ن' _-و' ن' -='و
. جيسنلا _=س _¹= ¸´·ن- يلا-لا-و · .¸غلا -اي¹~=
ن¸´-و ·ة-لا·لا ة-ر-لا و' رو~-لا نم ا-ا-- ¸·- _¹= ةدا= _¸¹=~لا ن=-لا ¸¸-=-و
يلا¸= رو~-لا 2 _ار=-س` -¸-¸لا ر-ا·م _ل' .سر- -ي= ··=¹= .-· ن=-لا ن”و نم °
ةي---~لا ة·ي·رلا -اري·~¹ل ة-سنلا- ام' ·ةي~ا~لا ءا~= ي· ا+نم _--- ام »ا~=-ساو Š-¸لا
Linte…• ا+-' -ي= ·-ا··رف~لا ي· =ل~´و ن¸-ارلا ة=ان- ي· ةيلو' ةدا~´ »~=-س- ا+-'·
. ”¸¹ي¹سلا نم ةيلا= ة-س- _¹= ,¸-=-
15
.¸غلا _-ا-م _ل' ا+لاسر` -`ا- ي· -اري·~لا ¸-´- ج¹=لا ةي¹~= نم ءا+--`ا --=
ن”و -¹-=-و ·ةيس'ر و' ةي-·' ام' ¸-ا´م ة=سا¸- ن=-لا ¸-´ »--و ·_را=¹ل ر-~--¹ل و'
ني- ام _.»._ ي· ةلا-لا ن”و _وار-- ا~ني-· · ر=` ~¹- نم ةلا-لا 7žž و •žž ا+-' ~=- .=ر
ن¸- ةي´-رملا ة~=-~لا -ا-`¸لا ي· 5žž ا-اي='و .=ر 25ž ن=-¹ل ة-سنلا- ام' · ` =ر
ةلا-لا ن”و _¹-ي· ¸~ن+لا 4žž .ة-~-~= =-ار~- ا+م¸= »‚ ¸ي=لا- -`ا-لا -ي¹غ- »--و · .=ر
ةي-ايميDلا& ةيBيK0لا C0,لا ‡اوˆ
†tilk_X\ Xeg ot`qk_X\ †[^p`[Yk`l
يبوD1&Dيملا aDuلا dk_[^l_^pk_ zpp`X[Xe_` :
ا-~=- ¸~نلا ةر-· ءان‚' ا+-=ف- · ة~=او ةي-ا-- ةي¹= ن= ةرا-= ن=-لا ةري·~
¸·-و »”`-¸-ور- ا-ا-- ا+- ار-~-سم ` ´~ ةدا·لا ي· ~=ƒ- ةي¹=اد ةان· ا+=س¸-- ةي-ا¸=س'
·_را=لا نم ¸ي·ر يني-¸ي´ -`= و' ةر~· ·ي=غ- يلو' را~= »‚ ¸¸-ا‚ را~= ا+ي¹- ·_ا--'
) »·ر .´~او 4 .ن=-لا ةري·~ -ا--= انل _-¸- (
·- ي=-ر~ .´~ _ل' ي-ا¸=سلا ا+¹´~ .¸=--و ةري·~لا -=- ة”¸¹لا _-ف-- ام~ن=و
ة+= ,ر='و ني~يلا ة+= ةرا- -اءا¸-ل`ا -~- ة=ي--و ·ي-و¸¹= .´~ _¹= -اءا¸-ل`ا ¸·-
ني- ام _ل' .--· -اءا¸-ل`ا د~= -واف--و ·راسيلا 15ž : 2žž ا·-- ة~=ا¸لا ة-¸-لا ي·
~-`-' يس ن=· -اءا¸-لا د~= .-- ` `~· ··---رو ن=-لا _¸نل Se† I•l†nd _ل' 3žž ةرم
_ل' ( ن=-لا _ا¸-' 'در' ) ¸~ن+لا ن=-لا -اءا¸-لا د~= .-- ا~ني- ·ة-¸-لا ي· 15ž ي· ةرم
_م ا~ي= -اري·~لا .=ا~-- -ي= ن=-لا .¸= ةي¹~= ي· -اءا¸-ل`ا -~- ~=اس-و ·ة-¸-لا
) »·ر .´~لاو · ا+ل¸= ءان‚' ¸·-لا ا+-·- 5 ام' · ن=-لا ةري·~ل ايل¸= ا=ا=· _-¸- (
) .´~ ي· ا~´ ايل¸-افلا- ·-~' ا=ر·-م و~-ي· ن=-لا ةري·~ل ي-ر·لا _ا=-لا 6 .(
-اءا¸-ل`ا نم ايلا= .´~لا ~=¸م اي=-ر~ رسر~~لا ن=-¹ل يل¸=لا _ا=-لا ر+=-و
) »·ر .´~ _-¸-و · ا--ر-- 7 . رسر~م ن=· ةري·~ل ايل¸= ا=ا=· (
ي· ا~- ~=اس-و ا--ر-- ةرا~-س`ا .ما´ رسر~~لا ن=-¹ل ي-ر·لا _ا=-لا ر+=- ا~´
) .´~ ·»=انلا ¸~¹~لاو ة·~¹لا ءا==' • . (
ة‰‰‰‰‰Kت‰‰‰‰‰لا €[Xg` :
»~=-سا •اي-م »~·'و =س-' ة--رلا ر--·-و ·ن=-لا ة·ا=- ة=رد •اي-م ة--رلا- ~---
ة¹= ةل`~¹ل ... »·ر و' ة~¹´ ن= ةرا-= ا¸مر ة~¹- .´ ~=--و ·ن=-لا ةد¸= ~-~=-ل »¸يلا _-=
ري-·-لا _ل' -~+- ا·ي~= ا+-' `' ”¸مرلا و' -ا~¹´لا -`-=ا نم »=رلا _¹=و · ن=-لا ةد¸=
ي· ةيسي-رلا --رلا -س= ةف¹-=م --ر _ل' ¸ر-~لا ن=-لا ”رف-و · ن=-لا ة·ا=- ة=رد ن=
·.--لا ءانيم ة-ر¸- نم ايل”ان- ا-ي-ر- ة--رم ءا-ي-لا ن=-لا -ايلل ةيسي-رلا -ا=ر~لاو
_ل' .-·لا ي- :'¸سلا
16
ة¹ما´ ة=س¸-م ةد¸=
ة=س¸-م ةد¸=
ة¹ما´ ة=س¸-~لا Š=- ةد¸=
=س¸-~لا نم .·' ةد¸=
ة¹ما´ ة-دا= ةد¸=
.ة-دا= ةد¸=
Jو0لا Š`e‚Yt :
.¸= دا” ا~¹´· · ةلو¸غ~لا =¸ي=لا ةر~نل ةد~=~لا .ما¸·لا »-' نم .¸=لا ر--·-
ة¹ي- .¸= ر-~--لو ة-ي·ر ة~~·' _ل' ا+=س-و ة·ي·ر =¸ي= _ل' ن=-لا .¸= ن´م' ا~¹´ ةر·~لا
.ةيل`ا و' ة-و~يلا ¸ر=لا »~=-س- ن=-لا
نطقلا ةلاسن نم ةنيع نوصتخملا ذخأيو ،نطقلا ةلاسن لوط اهب دصقي نطقلا ة!ي" لوط ام#
ةميقتسم اه!$%ل &ا'م (دع &ا'ي$)لا نو*'+ي ,- ،ةيمام.ا /با0.او 1اهب2ا /30ا ةط4اوب
567اسنلا 8ذ9 لوط :4وتم ة!يتلا لوط 6;ميو ،67اسنلا نم ة!صخ نو<ت" =ت>
ةناتملا ]Y[`e‚Yt :
· ·--ا-~- ن=-لا ¸ي~--و ·ةف¹-=~لا _=-لا ,¸-ل ةر·~لا ةموا-م ,~م ة-ا-~لا- ~---
-ر-- ام _ل' ·-اري·~ »ر- ن´~- -ي= 5ž.žžž ~ن= ن=-لا ة-ا-م داد¸-و ·_=-ن- ن' نود ةرم
يلا¸= _ل' ةدا-¸لا -~- .-- _-= .`--`ا 2ž ,ر=لا -ايللا ¸´·- ة-دا·لا ·--ا-م نم °
ة¸-ل _~== ةي~-' -ا~ ةي-ا=لا -~- ر--·-و ·ة¹¹-م ي-و ا+--ا-م نم اري-´ اء¸= ~-ف- ي-لا
ة-¸=رلا ي¹ما= را--=ا ~ن= ة-=رلا ءا¸=لا ي· ةم~=-س~لا ¸-`~لاو .~·لا ¸-`م .~=-
ة=ان- ي· ن=-لا ¸´رم »ي=~- ي· ا~+م `ما= ر--·- ةي-ا=لا -~- ن' =~ `و .¸ر·لاو
. -ا=¸سن~لا
.ةن~=لا ةري--لا نا=·لا نم _¹=' ة-ا-م ة¹ي-لا ة¹-¸= نا=·لا ي=·- ام ةدا=و
ي-و ا+--ا-م نم اء¸= ~-ف- ا+-'· ةيما-=لا -ا¸ي+=-لا ي· ة=لا·~لا ةين=-لا ة~~·`ل ة-سنلا-و
·--ا-م »ا= ·=¸- ن=-لا ~-ف- `و · .`--`ا ~ن= ة-ا-~لا ةدا-” ةي-ا= ~-ف- ا~´ · ة·ا=
..سغلا -اي¹~= رار´-- ر‚ƒ-- `· =ا´-=`ا-
bوللا o^\^[ :
¸~~-لا ¸ي-لا ي- -واف-- ·ن´لو ·¸ي-لا ¸- »ا= ·=¸- ن=-لا ن¸ل ‹…e†•
W‘ite ة¸ي= .`م _-انلا ¸ي-لاو ·ي-¸~~لا ن=-لا .`م رار~س™ل .-ا~لا ¸ي-لاو · 45
.وري- ن=·و
ة-¸¹~لا ةدا~لا _ل' ن=-لا ن¸ل _=ر-و Pig•ent ا+-لا”' ن´~-و ·-ايللا- ةد¸=¸~لا
.·---ر ي· ر‚š- ن=-لا ن¸ل ن' =~ `و . ¸يي--لا ةي¹~·- ةما- ةلا”'
17
bاBمللا ŠZlY^[ :
نم ا-ا·~ل ر`´' ة-ي·رلا -ان-لا ن' -ي= · -ان-لا -`-=ا- ن=-لا نا·~ل -¹-=-
.ةن~=لا ,ر=لا
ةي¹~= ي· ا~´ ة-وا´لا اد¸-لا »ا~=-سا- Š-ا‚ _-او نا·~ل ءا==' ن´~~لا نمو
. ~·- ا~ي· _ر~لا- ا+ل ضر·-- -¸سو ةرسر~لا
ةبوVلا ‡ا(تما d^klYZ[` X~l^[~`e_i :
·-=ا-- ي· .+س ¸+· =ل~ _¹=و · ة-¸=رلا —ا--ما _¹= ة~ي== ةر~-م ن=-¹ل
ةي~´ -¹-=-و · ةل¸+س- ¸ر·لا ·-ا--م` ةي¹=ا~لا ة-ا=و ةيفي-لا ¸-`~لا ي· `-فم
ة-¸=ر ة=رد را~-م _¹-- ام ةدا=و ··- =ي=~لا ¸=لا ة-¸=ر ة=رد -`-=ا- ن=-لا- ة-¸=رلا
ني- ام ةدا-·~لا .ا¸=لا ي· ن=-لا 5 _ل' ° • . °
ةي-ا‚ ةرم ء=-- ا-~ي·-س- ·ن´لو · ة-¸=رلا ءام نم اء¸= ني=س-لا- ن=-لا ~-ف-و
¸~- _¹= »`=لا ~=اس-و ·-ا-ر=فلاو ا-ري-´-لا- ر‚ƒ-¹ل ·-ر·- ن=-لا- ة-¸=رلا ة=رد ةدا-”و
:ي-ƒ- ا~ي· ن=-لا _¹= -ا-ر=فلا ري‚ƒ- ¸=¹--و ·-ا-ر=فلا -~-
1 - و' ¸¹=-لا ن´~~لا نم ·-' ¸لو ·ة+-ر´ ة¸ي~م ة=-ار ن=-لا ءا=='
.¸~~لاو ءا¸+¹ل ن=-لا ¸-ر·-- ة=-ارلا -~- نم .ي¹--لا
2 - .-ا-ر=فلا _ا¸-' -`-=ا- جيسنلا ي· ةف¹-=م _-- Ÿو~=
3 - ا+ي· .~·-س- ` ة=رد _ل' .-- ~· -ايللا ة-ا-م نم ء¸= نا~-·
.ةما=لا
ي·`- ن´~-و ة-=ر ة~¹=م ن´ام' ي· نا=·لا ن-¸=- »~= _=ار- ة--اسلا -ا-س`لو
-اف¹س و' =-¸لا ~-ر¸¹´ .`م ( ة~-·~لا ) نف·¹ل ة·-ا~لا دا¸~لا ¸·- ة·ا-'- ة-¸=رلا ري‚ƒ-
.ا´ي¹يسلا و' •ا=نلا
ةلا0ت1/ا ‹\^e‚XYk^e :
»ا= ·=¸-و ام ة~~ل ضر·- ام~ن= _=-لا .-· ةلا=-س`ا _¹= -ايللا ةر~· ا+- ~---
.·- ”¸¹ي¹سلا ة-س- _اف-ر` ة=ي-- =ل~و ة-ورم ة-”¸¹ي¹سلا -ايللا نس=' نم ن=-لا ن'·
1•
ي-ايميDلا 8ي9تلا ot`qk_X\ o^qp^e`eYl :
ني- ام _وار-- ¸~لا ”¸¹ي¹سلا نم اساس' ن=-لا ن¸´-- •• _ل' œ6 ن=-لا _¸نل ا·-- °
:ي- دا¸~لا -~-و · ة¹ي•- -اي~´- ر+=- ي-لا ,ر=لا دا¸~لا _ل' ة·ا-`ا- ··---رو
_`ملاو _ا--لا .`م ,ر=' دا¸مو ·ة-¸-= ضا~=' ·_~~لا ·دامرلا ·ني-´-لا ·ني-ور-لا
-اني= ,~=` ¸وا~ي´لا -ي´ر-لا _-¸- ي¹- ا~ي·و · ا-ري=و ·ة-ر´سلا دا¸~لاو ةي-~·~لا
ن=-لا
”¸¹ي¹س œ4 °
ني-ور- 1.2 °
ني-´- œ °
دامر 1.2 °
_سس~~ 6 ° .
ةي-~·م _`م' .`م ,ر=' دا¸م
1.œ °
_ل' -اسسسسسس-ر´سو _اسسسسسس--'و
يلا¸= _ل' ”¸¹ي¹سلا ةدام ·- .-- ·-يي--و --ا¸~لا نم ن=-لا ةي-ن- ~·-و œœ . °
ري´ ة--ر=- ي¹غلا- ·-ي-ن- ~·-و .-· ن=· ةني·ل ة-¸´~لا دا¸~لا ة-س- انل _-¸- يلا-لا .و~=لاو
Kie… BŒil .
N J&د2 Œ C0,لل ةنوDملا داوملا U
داوملا Pاˆ C0*
ة,%0ب ?تي,نت دBب C0*
•k`[ Ž^k\ ة-املا ي#
”¸¹ي¹س ‹ell„lŒ•e
ضا~='و _~~ W†x, F†ttˆ †cid•
ة-ر-'و دامر ••‘
ني-´- P…Œtein
ني-ور- P…Œtein
ةيغ~- دا¸مو _ا--' Pig•ent, Re•in
ة-¸=ر ءام “Œi•t„…e
•ž : •5
4 : . 1
• : . 1.•
4 : . 1.1
1.2 : 2.5
3 : 5
6 : •
œœ.1 : œœ.5
ž.ž1 : ž.15
ž.ž5 : ž75
~=¸- `
5 : . 5 .
~=¸- `
~=¸- `
= ¸مرلا- ”¸¹ي¹يس¹ل ¸مر-و
Œ
~-

'
5
) ‹
6


O
2
(

C0,لا Mلع Fا%&اميDلا ي•@ت ot`qk_X\ `ff`_Yl ^e _^YY^e :

Fا%ول,لا ي•@ت : /• &أ z\rX\kl• `ff`_Y :
»~=-س-· =ل~ _¹=و ·ةن=اسلا و' ةدرا-لا ءا¸س ةفف=~لا -ا-¸¹-لا- ن=-لا ر‚ƒ-- `
.¸يي--¹ل ة-ري-=-لا -اي¹~·لا ي· »¸-د¸-لا -ا-¸-ر´و ة-وا´لا اد¸-لا
ي· -ارييغ-لا نم اري`´ ·- Ÿ~=-و ن=-لا _¹= ر‚š- ي+· ة¸´ر~لا -ا-¸¹-لا ام'
¸=¹--و ن=-لا ةرسرم ةي¹~= ي· ةر-ا=لا -~- نم ~يف-سا ~·و ·ةي-اي~ي´لاو ةي·ي-=لا ·-ا¸=
=ي--ر-´ ¸ما= .¸¹=~- ·-=لا·~- اد¸-لا نم ¸´رم .¸¹=م ي· ن=-لا ر~= ي· ةي¹~·لا
ا~-~~ ا -ا·~ل ةما=لا -س-´-· ا-~~ ءان‚' ة~~·لا و' =¸ي=لا _¹= ةرسر~لا ةي¹~= ,ر=-و
ي· ةرسر~لا ةي¹~= _ر~ل ضر·-- -¸سو ·ر-ر=-لا ةي¹~·- ا--' Šي~س =-· =ل~لو ·ا=¸=¹م
.اي·او ا=ر~ -ا¸ي+=-لا -ا-
‘امح3ا ي•@ت :ا•ينا• z_kgl `ff`_Y :
¸ما=لا ¸ي´ر- ة=رد _¹= ري‚ƒ-لا ~~-·-و نا=·لا _¹= ضا~=لا ر‚ƒ- -¹-=-
.·=¸- _¹= =ل~´و
·ن=-لا _¹= ا=¸=¹م اري‚ƒ- Ÿ~=- دا´- ` درا-لا _¹= ةفف=~لا ةي-~·~لا ضا~=لا
_ل' ·ل¸=-و ن=-لا ة¸· نم -·-- ة·ف-رم ةرار= ة=رد ي· ةي-~·~لا ضا~=لا ا~ني-
.ن=-لا .ي¹=- _ل' ري‚ƒ-لا ا~- ¸دš- ~·و ~~' ا-ري‚ƒ-· ة¸´ر~لا ضا~=لا ام' · ”¸¹ي¹سور~ي-
)دس9’ملا داوملا ي•@ت : ا•.لا• “”kgk•ke‚ X‚`eYl `ff`_t :
·ة·ف-ر~لا ري= ةرار=لا -ا=رد ي· ة~س´š~لا دا¸~لا ري‚ƒ- »ا= ·=¸- ن=-لا »وا--
¸ي- .`م ة~س´š~لا دا¸~لا »ا~=-سا _¹= اساس' ~~-·- ن=-لا ¸يي-- ة-ر=- ن'· =ل~ _¹=و
._ل'...ني=س´ولا ءامو »¸يسلا´لا Š-ر¸¹´ ة-ي-و »¸-د¸-لا Š-ر¸¹´
~يس´' ي-ا‚ _ل' ·ل¸=-و اما~- ن=-لا .¹=- ة~س´š~لا دا¸~لا »ا~=-سا ي· ةغلا-~لاو
.¸يي--لا ةي¹~= --= اما~- ة~س´š~لا دا¸~لا ةلا”' ¸رور-لا نم نا´ ا~+لو ·ن¸-ر´لا
)Iا$لا ي•@ت : ا•BباI „`XY X_Yk^e :
نود ةرار=لا ة·ف-رم ةا¸´~- ·ي´و ·ي¹= ن´~ي· ·ةيلا·لا ةرار=لا -ا=رد ن=-لا .~=--
_ل' .-- ا~ا~´-ا ·-اري·~- Ÿ~=- ن=-لا ي¹= ن' `' ·-¹-- ن' 2 . °
د¸=و ري‚ƒ-لا ا~- _¹= ~=اس-و · اي¹ي¹=- اري‚ƒ- ن=-لا _¹= ةرار=لا ر‚š-و
ن¸-يسلاو ءا~لا :.`م ة¹-اس دا¸م ن¸´- ةرار=لا ري‚ƒ-- ن=-لا .¹=- ن= ج-ن-و · ني=س´ولا
ن¸-ر´لا ~يس´' .و'و ي-ا‚ : .`م ة-”اغلا دا¸~لا ¸·- ن¸´-- ا~´ ·نار=-لاو =ي¹=لا ¸ما=و
._`ملا ¸·-و »=فلا ي+· ة=-انلا ة-¹-لا دا¸~لا ام' · نا`ي~لاو
. ( =اي~لا ة=-ار ) ة¸ي~م ة=-ار -·-ن-و ·ةل¸+س- ءا¸+لا ي· ن=-لا ¸ر-=-

؟C0,لا JامBت1ا a–R% ا!امل sti o^YY^e :
نم -ري= _¹= ن=-لا .ا~·-سا .-ف- ¸ر-~~لا .·=- ي-لا -ا-سلا _-¸- ي¹- ا~ي·
. -ايللا
1 - JامBت1/ا ي# ةحالا o^qf^[Y :
ي+· · »س=¹ل -ا--ا-م ¸' --س- ` =~ نو~- ةين=-لا ¸-`~لا ن'
.ن=-لا ي· ة-¸=رلا —ا--ما ةي-ا= _ل' =ل~ _=ر-و ·ةل¸+س- ¸ر·لا ¸-~-
2 - وجلل ةم-'ملا zgX~YX~k\kYi :
ةدرا-لاو ةرا=لا ءا¸=لا ي· ةين=-لا ¸-`~لا .ا~·-سا ن´~~لا نم
ن´~- -¸ني¹لاو ا-سي-ا-لاو .ا¸فلا .`م ةفيف=لا ةين=-لا ة~~·لا ` `~· ·ءا¸سلا,¹=
ر¸-س´لا »~=-س- ا~ني- ··-رار= ة~~-- ¸ي~-- ¸~لا -ي-لا .-· ي· ا+ما~=-سا
_¹=و ·ةدرا-لا ءا¸=لا ي· »س=لا ةرار=- ‰اف-=`او ء-~لا ءا==` ةفي=-لاو
.ة·-رلا ةنسلا .¸-· ي· ا+ما~=-سا ن´~- ةين=-لا ة~~·لا ن'· =ل~
3 )دلوتملا ةي-ابهDلا Fان$uلا Cم ولGلا - •[``g^q •[^q ]YXYk_
-ان=~لا ~يل¸- _¹= ا+-ر~· ي· -ايللا -¹-=-
ر~--و -ان=~لا -~- ة¹-- ن=-لا ¸ي~--و · =ا´-=`ا ة=ي-- ةدا= ƒ~ن- ي-لا ةي-ا-ر+´لا
يلا¸=- ن=-لا -ان=~ 5ž -¸-لا ي· -ان=~لا ر~-- ا~ني- ·Šل¸· 35ž ن¸¹-انلاو
1ž5ž . Šل¸·
3 - ةنا‰‰‰‰‰تملا ]Y[`e‚Yt :
ا·-- ة-ا-~لا -~- -¹-=-و ·ةي·ي-=لا ا+--ا-~- ن=-لا ةما= ¸ي~--
ا~´ · -ا= ¸-و ·ن= .¹-م ¸-و ن=-لا ة-ا-م داد¸- ··-=ان- ة--ر=و ن=-لا _¸نل
.ان=-و' ن' ¸-س
4 - ة%انBلا ةلوه1 ‹Xli oX[` :
ن' ة=ر~ل ·ة¹-¸= ة~~ل ةرر´-~لا .يسغلا -اي¹~= ن=-لا .~=--
ةين=-لا -ايللا نم ة=¸ن-~لا -ا-`~لا ن' -را~' ةي´-رملا ة=ار¸لا ةرا”و Ÿا=-' ¸·-
ن= ~-¸- ام .يسغلا -اي¹~= نم .~=-- 275 ن= ¸ا~´-`ا ة-س- ~-¸- `و ةرم 1 ن' ا~´ · °
-~- رار´- نم ر‚ƒ-- ن' نود ا+ي´ ن´~ي· ة·ف-ر~لا ةرار=لا -ا=رد .~=-- ةين=-لا ة~~·لا
.-اي¹~·لا
:C0,لا JامBت1ا
ن=-¹ل يم¸-لا ¸¹=~لا -اسارد Šلد ~·و -`ا~·-س`ا نم ري`´ ي· ن=-لا »~=-س-
ي´-رملا ‹.‹. N†tiŒn†l ‹Œ„ncil N يلا¸= Šغ¹- ن=-لا -`ا~·-سا ن' _¹= 114
. اي-ا+- ا=-ا-
21
ا+نم —ا=لا ءا¸س »ا= ·=¸- ةين=-لا -ا=¸سن~لا ة=ان- ي· »~=-س- ن=-لاو
ةي¹=ا~لا ¸-`~لا ة=ان- ي· ةين=-لا -ايللا .-ف- ا~´ · .اف=لا و' -ا~يسلا ¸-`~-
ي· ءا¸س -=لا ي· ةر`´- ن=-لا .~·-س-و · ¸ر·¹ل ا+-ا--ما ة·سل يلا=رلاو ي-اسنل'
ي· =ل~´و ·ر‚ƒ-- ن' نود ا+ي¹=و ا+~ي-·- ةل¸+سل -ا-ر~~لاو ءا-=لا ¸-`م و' -ادا~-لا
.ي-=لا ن=-لا
ني=ا=-لاو دا=سلاو -ا-اي-لاو -ا~ورف~لا ي· ةر`´- نا=·لا »~=-س- ا~´
._ل'...-ا-ر·¸´لاو
ا~´ ·-`=~لاو ·_را¸~لا --ر ي·و ·-ا-ر·لا را=' ة=ان- ي· ن=-لا »~=-س-و
ي· »~=-س- ةدا= ا+-'· ·مدا¸=و ن=-لا -=” ام' ._ل' ... _¸~~لاو ~·ا¸~¹ل ة¹·~´ .~·-س-
. ·ن= »`´لا ي-ƒيس ا~´ -ا-يس`ا ن¸-ارلا ة=ان-
»ل ة~-~= -اف- ا+ل -اما= _ا--'و ( ا-وا~ي´ ) ةين=-لا ة~~·لا ة=لا·م ن´~~لا نم
` ة=ر~- ة~مر´لا و' ·نف·لا ةموا-م و' ·¸-ر=لا ~- ة=انم ءا==' .`م .-· نم ة·ور·م ن´-
. ¸-لاو .س=' »سا- _¸نلا ا~- -ر·-و ةا¸´~لا »ا~=-سا _ل' _ا-=-
نم .ي¹--لا و' -اف-لا ¸·- ا+-اس´` ,ر=' -ايلƒ- ن=-لا -ايل' =¹= ن´~~لا نمو
~·=-- ` ة~~·' _¹= .-=ن· ·نور´ا~لا- ن=-لا -ايل' =¹= ~ن= .ا=لا ¸- ا~´ ي·ي-= -ي=
..ا~·-س`ا- ر‚ƒ-- ن' نود ا+¹´~- ة=ف-=م .=- ا~´ ة-ان·لا نم .ي¹-لا _ل' `' _ا-=- `و
ي· ا--' »~=-س- ·-'· ن=-لا ا+-=ان- ي· .=~- ي-لا ةي=سنلا ضار=لا --ا= _ل'
.ا-ري=و »¸يل¸ني¹لاو ¸ر¸لاو =ي-س`-لا ة=ان- ي·و · ةيل¸ن~لا ~ي=ن-لا ضار='
”¸¹ي¹سلا ة-س- _اف-ر` ة-”¸¹ي¹سلا -ا-´ر~لا _ا--' ي· »~=-سي· -ا-نلا ¸¸س ام'
. د¸·¸لا ي· »~=-س- =ل~´ · ا-ري=و -ا=¸سن~لا ي· ةم~=-س~لا -ا+-
-ا-ا¸ي=لا -¹= ي· ي---~لا »~=-س- ا~ني- ·-¸-¸لا ة=ان- ي· ن=-لا ةر~- »~=-س-و
.-انيما-يفلاو -اني-ور-لا نم ةيلا= -س- نم ·-¸-=- ا~ل
22
ةي-ا$للأ Eايل3ا —t` ŽXlY •k~`[l
bاتDلا •\X”
:ةيG%Iات )ƒKن
ر--·- ا~´ -ا=¸سن~لا .~= ي· ةم~=-س~لا ةي-ا=¹ل' -ايللا »-' نا-´لا -ايل' ر--·-
ي· نا-´لا -ر= نم .و'و ·-ا=¸سن~لا .~= ي· ناس-`ا ا+م~=-سا ي-لا ةي-ا-نلا -ايللا »~·'
ارس-¸س -اري=- -¸+´ نا´س »- »ا·لا Swi•• L†ke Dwelling• Š=-و' -ي= ·
نا-´لا »¸=ل ا~¸-- ( ¸ر==لا ر-·لا ~نم ) _-را-لا .-· ام ر-= ي· ة-را~·~لا را‚`ا
.`م ) ة~-~-لا -ارا-=لا -ا~ -¸·~لا Š·ر= ~·و ·ا+=س-و =¸ي=لا .¸= ة--ر=ل =ل~´و
نم ر`´' ~نم ( ر-مو •را· د`-و ا-ر¸سو ¸ار·لا 5žžž ة=ان-و نا-´لا ة=ار” »ا=
. ةي-ا-´لا -ا=¸سن~لا
نا-´لا ة=ار” ة--ر= .`~- ¸¸-- _¹= ني-ر-~لا ءام~· ~-ا·مو ر-ا-م ي· ر`= ~-لو
··=س-و نا-´لا .¸= ةيفي´ ا--' Š=-و' ا~´ ··نم -ايللا —`=-س` -دا~='و -دا-=و
-~- ي· »+-را+~- ا¸·ر=´ و ·ةي-ا-´لا -ا=¸سن~لا ة=ان- ي· ءام~-لا ن¸-ر-~لا _ر- ~-لو
-~- ا+-·ر =ر· نم Š-ا´ ي-لا ة~~·لا ةي·اف~و ة·ر =ل~ _¹= .يلد ر-´'و · ة-ا= ة=ان-لا
ءادر -=س ن´~~لا نم ·-ƒ- ¸·-لا ا+ف-و _-= · ا•ي~ ا+نم يف=- دا´- `و »+ماس=' ن=
نا-´ جيس- نم _=·و _~ا~- =ان-و ( ر-ن=لا ) ريغ-لا ~يلا _--' »-ا= .=اد نم ·¹~´ƒ-
_ل' ا+=-را- _=ر- 25žž ة~=ا¸لا ة-¸-لا ي· ا+=¸ي= د~= _¹- د`ي~لا .-· »ا= 54ž · ة¹-·
,~·-- ` ن`ا جيسنلا _ا¸-' ¸ر' ن' ر´~لا- ر-~= ¸- ا~مو 35ž نم »=رلا _¹= ·-' ا~´ ·ة¹-·
ن¸-ر-~لا ·يل' .-و ام _ل' ام »¸- ي· .-- »ل جيسنلا ة=ان- ة·د ن' `' ة=ان-لا »~--
._ا--`ا ةدا-”و ة=رس _¹= ~=اس ~· ة`-~=لا -اني´ا~لاو -``ا »ا~=-سا ن' .- ءام~-لا
.~·-سا ا~´ ة=ن=~لا _-¸~لا -`= --افل ي· ةن=ارفلا ,~ل ا~-~· نا-´لا .~·-سا ~·و
¸ا·' ا+-ر+~ Š--= ي-لا ةي-ا-´لا ة~~·لا --ا= _ل' ة=س-لاو ر-ا-سلاو ~ي-لا =ا-~ ي·
.ر~= _-ارلا نر-لا _-= »لا·لا ءا=-' .´ _ل' ر~-- ¸ر-~لا نا-´لا نا´ =ل~ _¹=و ·»لا·لا
د`ي~لا .-· ا-رو' _ل' =س¸-~لا ¸ي-لا ر=-لا د`- نم نا-´لا -ا-- ة=ار” Š¹---او
نم ري`´ ي· ة·ور·م نا-´لا ة=ان- Š=--' ر~= _-اسلا نر-لا ءان‚' ي·و نينسلا -ا•~-
ا~نلر-او ا~-`-¸´ساو ار-¹=-' _ل' ا-ورو' ي· ة=ان-لا -~- -ر~--ا ا~´ ةي-ورولا .و~لا
--س- =ل~ _ل' ا¸=¸- ن-~لا ني-~ن¹نفلاو نييس-رفلا ني=اسنلا نم ري-´ د~= ةر=- ة=ي--
. -ر=لا
»ا= _-=و 17žž Šف·و ~-· · ة¹ي•- -اي~´- `' ار-¹=-' ي· _ر¸- ` نا-´لا نا´ »
ي-لا -ايللا »-' نم ر--·- نا-´لا .=و ·ة=ان-لا -~- »~-- »ام' ` -ا= -¸-لا ة=ان-
¸´ر~لا ن=-لا .-=ا -ي= · ر~= نما`لا نر-لا _-= »لا·لا ي· -ا=¸سن~لا .~= ي· .~·-س-
· ·-=ان- ةل¸+سو ن=-لا ن~‚ ¸=ر =ل~ _¹= ~=اس ا~-رو -ا=¸سن~لا ة=ان- ي· .ولا
»‚ ايلار-س' ا+ي¹- ( _ا--`ا ةي~´لا ة-سنلا- ) نا-´لا ج-ن- ي-لا د`-لا ةم~-م ي· ايسور ر--·-و
.ا~-`-¸´س'و · ا~نلر-'و ·اس-ر·و ·ا~نل¸- »‚ اي-ا~ل'
23
ة=ي-- نا-´لا _ا¸-' د¸=' ج-ن- Š=--' -ي= ا~نلر-ƒ- نا-´لا ة=ان- -ر-د”ا ~-لو
.ة=ار¸لا -~+ل ¸=لا ة~-`~ل
نا-´لا -ا-- ¸¸س نم -ايللا ~=š-و F†lx »سا- -ور·~لا
Lin„•„•it†ti••i•„• ة¹-ا= نم Lin†ce†e ة~~·' و' =¸ي= _ل' ·ل¸=- ~·-و ·
»سا- ¸ر·- Linen ~نم ا+- ر~- ي-لا .=ار~لا _ي~= ي· ة--ا· ة-ان= _ل' نا-´لا _ا-=-و ·
ةف¹-=~لا -اي¹~·لا ي· ة¹ما·لا ¸~-لا ة·د _ل' _ا-=- ·-' ا~´ ·-ايللا —`=-سا _-= ·-=ار”
.ةي-ا-´لا ة~~·لا را·س' _اف-را _¹= ¸´·ن- ا~م ·
نس=-و ·ة-ا= ة-ان= _ل' _ا-=- ي-لا -ا=ار¸لا نم نا-´لا -ا-- ة=ار” ر--·-و
ة-ر- ي·و ةر-¸غلا را=ملاو ة-¸=رلا نم ةيلا=لاو _ان~لا ةل~-·~لا ¸=ان~لا ي· ·-=ار”
-ا·اسم _ل' ا+ي· .غ¹غ--و ضرلا .=اد -ا-نلا رو~= ~-~- ةدا=و · _`ملا نم ة=لا-
.ة-ي~=
-ي= -ا¸نس ¸~= و' Ÿ`‚ .´ ةرم `' نا-´لا -ا-ن- ضرلا ة=ار” »~= نس=-س-و
.ة-ر-لانم ة=-انلا ضارملا نم ري`´ل ة-ر= ن¸´- -ا-نلا ا~- ن'
ر~-س-و ·_ورفلا نم .ي¹· د~= ا+نم _رف-- -ي= ة¹-¸= ¸اس ن= ةرا-= نا-´لا -ا--و
نم يلا¸= ·ل¸= .-- _-= ¸~نلا ي· -ا-نلا 3 : 4 ·-ايللا نم رو~=لا ¸¹=-و · »ا~·'
· -ايللا _¹= .¸-=لا ضرغ- و' رو~-لا _¹= .¸-=لا ضرغ- ام' نا-´لا -ا-- _ر¸-و
.ي-ا`لا _¸نلا- ة-را-~لا- ·=ور· ةر`´- .ولا _¸نلا ¸ي~-- -ي=
ا+-ا¸-=او ا+´~س ة¹-- -ا-نلا ¸¸س ¸ي~-- ` `~· _ان~لاو ة-ر-لا- نا-´لا -ا-- ر‚ƒ--و
_ا¸-' د¸=' _¹= .-=-و .¸~نلا ةر-· ءان‚' را=لا ¸=¹ل ا+-ر·-ل ة=ي-- ة•-در -ايل' _¹=
و' ةرم ¸-ا~=لا نم .¸-=لا -=ن- ام ةدا=و ·»ا==لا ة=س¸-مو ة¹-¸=لا ¸¸سلا نم -ايللا
.¸~-لا- ةي¹~·لا -~- »--و ·-ا-نلا ¸~- ءان‚' .·لا _¹= ني-رم
يلا¸=- ةي-ر·لا ر-م ة-ر¸+~= _ا--' ر~--و 1.6 ي~لا·لا -ايللا .¸-=م نم °
يلا=و ن 35 . ž .نا-´لا رو~- نم ي~لا·لا _ا--`ا ة¹~= نم °
ني- ام ةي-ر·لا ر-م ة-ر¸+~= ي· نا-´لا- ة=ور¸~لا ضرلا ة=اسم _¹--و 25 :
2ž ·ايلا=-' ·ار-¹=-' ) _را=لا _ل' نا-´لا -ايل' نم .¸-=~لا ا`¹‚ ر~-- -ي= ·نا~· -ل'
ارس-¸س ·ا~نل¸- ·اي-ا~ل' ·ا´ي=¹- ž . _--- ام ةي¹=~لا _-ا-~لا -=¸-س-و ( _ل' .
bاتDلا ‡'Gت1ا
:ي-ƒ- ا~´ -ايللا —`=-س` ا~ي+~- -اي¹~= ة~= ي· نا-´لا -ا-- ر~-
1 - دا($لا „X[…`lYke‚
ةر~-لا ¸~- .-· -ا-نلا ~-=- -ايللا _ا¸-' د¸=' _¹= .¸-=¹ل
-=- ·-'· نا-´لا رو~- _¹= .¸-=لا ¸- -ا-نلا ة=ار” نم ضرغلا نا´ ا~' ام' ·ا+-¸´-و
»=انلا ·س~¹م نا-´لا ~-ف- ةلا=لا -~- ي·و ·دا-=لا ةي¹~= .-· -¸~- »-- _-= -ا-نلا =ر-
-ايللا نم _¸نلا ا~- »-`-و ·¸¸سلا ن= -ايللا .-· -·-لا نم _--- ا~´ ··-·~لو
.ة´ي~سلا ة~~·لا
24
نا-´لا -ا-- ~-= »-- ام اري`´ ·-' `' -``ا د¸=و نم »=رلا _¹=و
-ا-نلا _`-·ا .-ف-و ·_¸نلا ة--ر= =ل~´و -ا-نلا .¸= دا-=لا ةي¹~= ي· _=ار-و ¸~-لا-
»¸= ةر¸- ي· .¸-=~لا —ر- »‚ · _¹=' _ل' ا+=-م ن¸´- -ي=- ة-ر-لا نم ة·ر-
B„ndle• نم `~- -ا-نلا _=-- ا-اي='و · ¸·-لا _¹= ·-·- ا~ن-سم يس'ر _-و ي·
ن= ج-ن-و · -اف=لا ةر-· ءان‚' ·-¸ل رييغ-ل ·-ر= ن¸´- -ا-نلا _ي=-- نا´م ن´لو ·=`-·ا
.ةي-¸¹لا _--لا ¸·- ا+- ة-ي·م -ايل' =ل~
2 - I&ƒKلا a(# &أ %دهلا hkpp\ke‚
ضرغ- ةي¹~·لا ¸ر=-و ·-ايللا دا~=' -اي¹~= ةي-ا‚ ر-~+لا ةي¹~= ر--·-
و' رر- ¸' Ÿ~=- ` _-= ة-ان=و ة·د .´- »--و ·¸¸سلا ن= ( .¸س-´لا ) را~`لا .-·
.¸¸سلا- ريس´-
-¹- =~م -`¸س-´لا .-· ةي¹~= ي· »~=-س-و ‹Œ†…•e ‹Œ•‡e ا~´ ¸~م و'
. ضرغلا ا~- ي· -اني´ا~لا »~=-س- ~·
ةريغ- »ا¸´' ة•ي- _¹= _-¸- ن »¸= .´~ ي· ¸¸سلا =-ر- -`¸س-´لا .-· ~·-
. ةيلا-لا ني=·-لا ةي¹~·ل ة~·م ن¸´-و -=-ل
3 - C‰‰‰‰ي0Bتلا h`YYke‚
¸¸سل ي¹=ا~لا ء¸=لا -~=لا ن= -ايللا .-· ةي¹~·لا -~- نم ضرغلاو
¸-¹- =ل~´و ¸·-لا ا+-·-- -ايللا ¸-¹- ي-لا ةيغ~-لا ةدا~لا ة-ا~'- =ل~و ·-ا-نلا
.ةيغ~-لا دا¸~لاو ني-´-لا .¹=- ي-لا ا-ر-´-لا .·ف- ·¸اسلا- ةر~-لا
ا~لو ة~ي= -ايل' _¹= .¸-=¹ل ة-ري-=-لا -اي¹~·لا »-' نم ني=·-لا ةي¹~= ر--·-و
ا~' ·-' -ي= · -سان~لا Š·¸لا ي· ني=·-لا ةي¹~= -·و -=- ا~´ ·ةما- ة-ان= ا-€ا==' -=-
ي·ا´لا Š·¸لا ةي¹~·¹ل =·- »ل ا~' ¸´·لا-و ·ا+--ورمو ا+-¸· -ايللا -~-· ني=·-لا ة~م -دا”
.ا+- رار-' Ÿو~= نود ¸¸سلا ن= -ايللا .-· ريس·لا نم _--- ·-'·
:ةيلا-لا ¸ر=لا ,~='- ني=·-لا ةي¹~= »--و
1 - ,~نلا- ني=·-لا Dew …etting
2 - ءا~لا- ني=·-لا Dew …etting
3 - -ا-وا~ي´لا- ني=·-لا ‹‘e•ic†l …etting
7دنلاب Cي0Bتلا ˜`™ [`YYke‚
Š·¸لا ي· -ر--·ا ا+ن´لو · ر¸-·لا »-~· نم ةم~=-س~لا ي- ة--ر=لا -~- Š-ا´ ~-ل
.اي-ا~لƒ- اي~ي-¸- ة·=ا-م .`م ¸=ان~لا ¸·- _¹= ر-ا=لا
ةا=غم ضر' ¸¸· -ا--= .´~ _¹= ·فيف=- ~·- -ا-نلا _-و ي· ةي¹~·لا ¸=¹--و
Š·¸لا نم ةر-· ( ر=~لاو ¸~~لاو ءا¸+لا ) ة-¸=لا -اري‚ƒ-¹ل ا-ر·م =ر-- »‚ · ¸-ا~=لا-
~=اس-و ر=` ن' نم نا-´لا -ي¹-- ةرور- ةا=ارم _م _ي-اس' ةي-ا~‚و ة·-ر' ني- ام _وار--
ة·ا=لا ءا¸=لا ي· ة-ا=و ا-اي=' ·-'· =ل~ _¹=و ·ةي¹~·لا _ارس' ي· ر=~لاو ,~نلا د¸=و
25
~·- نا-´لا =ر-- »‚ ·ةي=ان- ة--ر=- ةي¹~·لا -~- ءار=' ن´~~لا نمو · ءا~لا- نا-´لا ¸ر-
. -=يل ·ني=·-
ا+ن´لو ,ر=لا -اي¹~·¹ل ة-سنلا- -يلا´-لا ة·ف-رم ري= ,~نلا- ني=·-لا ةي¹~= ر--·-و
. _¸نلاو ن¸¹لا ي· ةس-ا=-م ري= ا·ايل' ي=·-
ءاملاب Cي0Bتلا ˜`™ [`YYke‚
¸را=لا ءا~لا »ا~=-سا- ةي¹~·لا -~- ,ر=- …„nning w†te… ~´ارلا ءا~لا و'
St†gn†nt w†te… .
ي· ر~غ- »‚ ن --ا´” ي· _-¸- و' ن=ا·م ي· نا-´لا ن¸´- _لولا ة--ر=لا ي·و
ري=ƒ-و ة-ا~=ل ة-د¸~= ا=ا-و' ~=ƒ- ن' _¹= ( _ر-لاو را+-لا -ايم .`م ) ¸را=لا ءا~لا
ا+¹ي-`- ~·- -ا-¸- ة·-- ءا~لا _=س Š=- نا-´لا ن=ا·م ن¸´- ن' ==`-و ·ري~=-لا ةي¹~=
ريس- »~=-س~لا ءا~لا ن¸´- ن' _¹= ةي¹~·لا ءان‚' -ا”اغلا ن-¸´-ل ة=ي-- ¸ف=- ` _-= .ا-‚ƒ-
.ندا·~لا نم -¸¹= _م ء=--
·ةي¹~·¹ل »”`لا Š·¸لا ةدا-” نم ا+--ا~=ل -ايللا ة==`م -=- ني=·-لا ءان‚' ي·و
ءا+--`ا --=و · ءار-= ة--=- ةا=غم ة~- ¸¸سلا -ا~=' _--- ني=·-لا ةي¹~·ل ة=ي--و
--=يل Š·¸لا ¸·- =ر--و ن=ا·~لا نم نا-´لا ~=š- ني=·-لا ةي¹~= نم
=ر-- -ي= ني=·-لا ةي¹~= ءان‚' ن=ا·~لا نم نا-´لا »¸= ~=š- ناي=لا ¸·- ي·و
ني=·-¹ل ادا-م ا·-و ~=ƒ- -ي= ةي-ا‚ ةرم ن=ا·~لا _ل' »¸=لا دا·- »‚ ·-=-ل »ا-' ة·--
-ا-ور´ي~لا ¸·- .-· ي· ~=اس- ني=·-لا ةي¹~= ءار=' ءان‚' ي· -·¸-لا ن' .ا--و ·_لولا
.,¸·' -ايل' _ا--' ي· =ل~´و
ا+-¸¹- ¸ي~-- ~=¸م _¸- نمو ة~-~= -ايل' ¸را=لا ءا~لا- ني=·-لا ةي¹~= نم ج-ن-و
.ضاي-لا _¹= .-ا~لا ج-انلا رف-لا _-افلا
ي· نا-´لا »¸= _-¸- -ي= ·.و~لا ¸·- _¹= ~´ارلا ءا~لا- ني=·-لا ةي¹~= ر----و
Š·¸لا ةدا-” _¹= ا+نم _~=- ·-' _-= ا~= ة=رس- -اي¹~·لا -~- ريس-و ·-ا·-ن-سم و' =ر-
~=š- ا-اي='و ·ني=·-لا ةي¹~= ة-ا+- -ر· ا~ي= نا-´لا ة==`م -=- =ل~لو · ني=·-¹ل »”`لا
-ار‚š~لا .·ف- .=اف-لا _+ن- _-= ¸-ا~=لا _¹= ر~ن- -ي= ةي¹~·لا نم ءا+--`ا .-· نا-´لا
.ة·--~لا ة--ر=لا ن= ر=نلا ¸غ- ني=·-لا ةي¹~= ~·- -=يل نا-´لا =ر-- »‚ · ة-¸=لا
ةي¹~·لا _ا-=- -ي= -اي~لا ةرار= ة=رد ة¹= ني=·-لا ةي¹~·ل »”`لا Š·¸لا -·¸--و
ام _ل' ةدرا-لا ¸=ان~لا ي· .-- ا~ني- ·ةرا=لا ¸=ان~لا ي· ني=¸-س'و »ا-' ةر~= ني- ام _ل'
. _ي-اس' ة·-راو ني=¸-س' ني-
ةي¹~·ل نيم”`لا .ا~لاو Š·¸لا .ي¹-- ضرغ- -`وا=~لا نم ري`´ ن`ا ,ر=-و
¸~لا _·ا~لا ءا~لا- `~- -ي= ي=ان-لا ني=·-لا ي· ضا¸=لا ة--ر= »~=-س-و · ني=·-لا
ةي¹~·لا .´ا~م نم ¸¹=-لا ي· =ل~´و ة=رسلا ةدا-” ي· ~=اس-و ني=·-لا ا-ر-´- ر‚ا´- »-`-
.-ايللا _¸- ي· ري‚ƒ-لا نود
26
Fا%&اميDلاب Cي0Bتلا ot`qk_X\ [`YYke‚
اد¸-لا .يلا=م .`م ة-وا~ي´لا دا¸~لا ¸·-- نا-´لا ة¹ما·~- ةي¹~·لا -~- ,ر=-
ي· ¸¸سلا ر~غ- ني=·-لا »--و ·ن¸-ا-لا و' ضا~=لا و' »¸-د¸-لا -ا-¸-ر´ و' ة-وا´لا
ةدام ة-ا~` اد¸-لا- ¸¸سلا .سغ- »‚ ·ر`´لا _¹= ة=اس ة~~ل ن=اس -ف=م =ي--ر-´ ¸~=
. ي·ي-=لا ني=·-لا نم ة=-انلا -ايللا- ة-را-~لا- ة~ي= ا·ايل' ني=·-لا ا~- _=·- `و ني-´-لا
ءار=' نود نا-´لا -ايل' .-· _ل' -ر=لا ءان‚' ةي-ورولا .و~لا ¸·- -ƒ=ل ~·و
ر-=لا نا-´لا- _~س- ام ¸-و ني=·- ةي¹~= g…een Žl†x -`' _¹= ¸¸سلا رر~- -ي= ·
ا+نم .ا¸-و ·ن¸¹لا ءار-= Šلا” ام ي-لا -ايللا ن= -~=لا .-فل ¸يفن-لا »‚ ريس´-لا
. .¸غلا -اي¹~= ءار=' .-· _¸~-لا
ضا¸=' ي· ا-ر-´-لا ة=ار”و -ا-وا~ي´لا »ا~=-س` ة-را= -`وا=~لا Šلا”امو
. ة·-رس ة-دا--·ا ة--ر=- ني=·-لا
: Cي0Bت b&دب Eايل3ا 6اGت1ا
=¸ي= _ل' ا+ل¸=و نا-يسلا نم -اني´ا~لا ة=سا¸- اي´ي-ا´يم -ايللا _ار=-سا ن´~-و
.ةيغ~-لا را‚`ا ةلا”` ¸¸¹· .¸¹=م ي· »ور-م .´~ _¹= ي-و ا+ي¹= ~·- ة·ي-ر
šيRنتلا& يسDتلا Ž[`Xrke‚ Xeg l_^Y_tke‚
_-- ي-لا ةيفي¹لا »¸=لا ن= نا-´لا ¸¸س -~= .-· ضرغ- نا-ي¹~·لا نا-ا- ,ر=-
----لا ة¹+س ة~- _--- ني=·-لا ةي¹~= ~·- نا-´لا -ا-- ¸¸س ن' _·ا¸لا يف· · ا+¹=ا~-
=ل~و · ¸~-لا- ا~-~· ني-ي¹~·لا ني-ا- ءار=' »-- نا´ ~·و .-ايللا ن= ةل¸+س- ا+¹-· ن´~ي·
.ي-~= ¸~~- ¸¸سلا ¸د ¸-ر= ن=
ني- نا-´لا ر~- -ي= ·ريس´-لا -`' »ا~=-سا- ا´ي-ا´يم نا-ي¹~·لا نا-ا- ن`ا ,ر=-و
_سسس=· _ل' ·¹-¸=-و اما- اريس´- ¸اسلا ريس´-- »¸--· نانسلا -ا~ ةل`ا -ا-ا¸=س'
.-ايللا ن= ا+¹-· .+س- ( •اس ) ةرسسسسسسيغ-
»¸--· نة´ر=-م ةي-~= -را-~ل نا-´لا ةم¸= ¸-ر·- -ر-لا -اني´ام »~=-س-و
. ر=`ا -ر=¹ل ة-سنلا- .~·لا رر´- »‚ · •اسلا ا+نم =·اس-ي· -ايللا ي·ر= ~=' -ر--
.~=او ن' ي· ¸يفن-لاو ريس´-لا ي-ي¹~·- »¸-- -`' ن`ا .~·-س-و
›‰‰‰‰‰‰‰يuمتلا „X_r\ke‚ ^[ o^q~ke‚
· ةري--لا -ايللا =ل~´و ¸-لا نم _--- ام ةلا”'و .-· ضرغ- -ايللا =ي~~-
-ي= ·=ا~ملا نانس' ني- -ايللا -=س- ةي¹~·لا »--و ·ة-ور~لاو ةما--س`ا -ايللا ءا=='و
. ¸-لا نم ةيلا= ¸·-لا ا+-·- را¸=- ة-ار-م _ر=-
27
<‰‰‰‰‰‰‰‰Rلا €[Xgke‚
”ارفلا »¸-ي· ا-و~- ةي¹~·لا -~- ,ر=-و ·نا-´لا دا~=' ي· ةري=لا ة¸==لا ”رفلا ر--·-
”ارفلا ا+·-- ي-لا ¸سلا »-'و ··-سار·و ”ار´ فلا ةر-= _¹= »يي--لا -·¸--و · نا-´لا »يي---
..ة-ا-~لاو ن¸¹لاو ة-ور~لاو ةم¸·نلاو ة·ا=نلاو .¸=لا ي- نا-´لا ةد¸= ~-~=- ~ن= -را--=ا ي·
. .¸غلا -اي¹~·ل ا-دا~='و -`ا-لا ي· ا·م ة=رد .´ نا-´ _-¸- »‚ · _ل'
:ةيتœا 4اون3ا MلQ Pاع ?2وب bاتDلا Eايلأ مس,نت&
1 - ·-ي=نلا · .¸=لاو ن¸¹لا ة~=-ن~لا · ةس-ا=-~لا ة~ي=لا -ايللا ي-و : ة·ن-
._ي·رلا .¸غلا ي· .~·-س- ي-و
2 - ن¸´-و ¸¸سلا -ار=ƒ- ةد¸=¸~لا ةري--لا -ايللا ي-و : ة=-لا و' ة·ا~~لا
. ةرا-و~لا ر~= ي·و ة´ي~سلا ة~~·لا .~= ي· .~·-س-و · .ا¸=لا ة-واس-م ةدا=
3 - . ة~=-ن~لا ري= ةري--لا نا-´لا -`-· ي-و : _ا=-لا
ةي-ايميDلا& ةيBيK0لا bاتDلا ‡اوˆ

ا+- .´~لا ةي-ا¸=س' ة~=ا- »¸= ة•ي- _¹= -¸´سور´ي~لا Š=- نا-´لا -ايل' ر+=-
_اسسسسسسسسف--`ا نا´م ~ن= ةي-ر= ¸¸-~ د¸=¸- ¸ي~--و ·ةفي¹لا .¸=- ة=ف-ن~لا ¸=ان~لا ¸·-
»”`-¸-ور-لا- ة•ي¹م ةي¹=اد ة·ي·ر ةان· نم ة-ا¸=سلا ن¸´--و · ( -اغلا .´~- ·-~' )
. ”¸¹ي¹سلا ةدا~- ا+-ار~= »=--- نا-´لا -ايل' ا-`= ¸ي~--و ·ةيفي¹لا ا-`=لا- ة=ا=مو
. ”¸-´-لا ةدا~- ة=ي=~لا ا-`=لا- =ل~´و ¸·-لا ا+-·-- ة---¹م نا-´لا -ايل' ~=¸-و
و~--· _`-لا د~·-م .- اما~- ر-~-سم ري= ¸+· -ايل`ل ي-ر·لا _ا=-لا ام'
. ة~=-نم ري= ن¸´- ام ا-لا=و ن .´~لا ةيسا~س و' ةيسا~=
) »·ر .´~لا œ ) .´~ ام' ·نا-´لا -ايلل ي-ر= _ا=-ل ( 1ž ¸اس ي· يل¸= _ا=-ل ¸+· (
. نا-´لا -ا--
: Jو0لا
ني- ام نا-´لا -ايل' .¸= .-- 6 : 4ž ني- ام .¸=لا =س¸-م ن¸´- ام ةدا=و ة-¸-
15 : 25 . ة-¸-
ني- ام -ايللا ا+نم ن¸´-- ي-لا ة¹ي-ا .¸= _وار-- ا~ني- 25 : 3ž . ار-~ي¹¹م
: bو‰‰‰‰‰‰‰‰للا
و' _-افلا ين-لا ن¸¹لا ني-و رف-~لا ¸ي-لا ني- ام نا-´لا ن¸ل _وار-- ام ةدا=
نا-´لا ~=ƒ-و ··سف- نا-´لا _¸- _¹=و ني=·-لا ة--ر= _¹= ن¸¹لا -·¸--و ن ¸دامرلا
.¸šلš¹لا ¸دامرلا »¸¹لا ¸ر-~لا
2•
: bاBمللا
_--- ةي·~~لا دا¸~لا ةلا”'-و _~~لا _¹= ·-ا¸-=` ةي·ي-= ة·~¹- نا-´لا -ايل' ¸ي~--
.نا·~¹لا ة¹ي¹· ةن~= -ايللا
: U دuلا )و* &أ N ةناتملا
نا-´لا ة-ا-م .دا·-و · ن=-لا ¸¸ف- =ل~- ¸+· · ة-”¸¹ي¹سلا -ايللا ,¸·' نم ر--·-
-ا= ¸-و ·ن= .¹-م ¸-و ,¸·' نا-´لا ر--·-و ا--ر-- -ارم Ÿ`‚ و' ني-رم ن=-لا ة-ا-م
يلوا=- 2ž .°
:ة‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ن&ملا
· -~·=- ~·- ةي·ي-=لا ·-لا= _ل' د¸·- ` ¸+· =ل~ _¹=و · ة•-در نا-´لا ة-ورم ر--·-
~- ·-=لا·م ~ن= ةيما-=` -ا¸ي+=-لا ي· نا-´لا ة-ورم ~-¸-و ني=س-لا- ·--ورم نا-´لا ~-ف-و
.~·=-لا
: ةبوVلا ‡ا(تما
نا-´لا =ف-=-و ·ن=-لا ي· ·نم ر`´' ة=رس-و ةل¸+س- ة-¸=رلا ءام نا-´لا ¸-~-
ة-سن- •.7 يلا¸= _-~~لا -=رلا ¸=لا ي· ة-¸=ر` ة-س- .-- ~·و · ة-¸=رلا ءام نم °
23 .-دان~لاو =¸فلا ءار~ .-ف-و · ¸ي+=-لاو ة=ا--لا .+س نا-´لا ن'· =ل~ _¹=و · °
. ةي-ا=لا -~- --س- نا-´لا نم ة=¸ن-~لا
ن= ة-سنلا Š-ف=-ا ا~'· ا+- ة-¸=رلا ةي~´- -ايللا ر‚ƒ--و •.7 -ايللا -~-· °
نا-´لا ن'· ا+- ة-¸=رلا -دا” ا~' ام' · ---لا ة¹+س .¸غلا ةريس= Š=--'و ا+--ورم
نم اء¸= ~-ف- =ل~-و ن=-لا نƒ~ ا~- ي· ·-ƒ~ نف·لاو ا-ر-´-لا- ر‚ƒ-¹ل ة-ر= _---
.·ن-¸=- ~ن= ة-¸=رلا ة-س- ةا=ارم -=- ا~لو · ·--ا-م
:ي-ايميDلا 8ي9تلا
»ا=لا نا-´لا ي· ”¸¹ي¹سلا ة-س- .-- `و ·”¸¹ي¹سلا ةدام نم اساس' نا-´لا -ايل' ن¸´--
ن= 7ž _ل' ة-سنلا -~- .-- ا~ني- · ° œœ .ا+-يي--و --ا¸~لا نم -ايللا ةي-ن- ~·- °
: Pاˆ bات9 Eايل3 ا•01وتم ا•Kي9ت STون يل% امي#&

يلا¸= ”¸¹سسسسسسسي¹س 71.5 °
يلا¸= ة-¸=ر ءام 1ž.7ž °
يلا¸= Š-”و _~~ 2.37 °
يلا¸= نسسسسسسسسسسي-´- œ.4 °
يلا¸= داسسسسسسسسسسسسمر 1.32 °
يلا¸= ,رس=' دا¸م 6.2 °

: ة‰‰‰‰‰ي-ايميDلا ‡او‰‰‰‰‰‰Gلا
.` `م ن=-لا´ »ا= ·=¸- ة-”¸¹ي¹سلا -ايللا نا-´لا -ايل' ·-~-
: bا‰‰‰‰‰‰‰تDلا F/ا‰‰‰‰‰مBت1ا
¸-`م ي· ةم~=-س~لا ةي-ا-´لا ة~~·لا ة=ان- ي· ة¹-¸=لا نا-´لا -ايل' »~=-س-
يلا=رلا نا-~-لاو ~يلا .-دانم .~= ي·و =¸فلاو -ا-`~لاو ¸راف~لا ة~~·'و .~-لاو -ا~يسلا
.ةي¹=ا~لا ¸-`~لاو
_¸¹·و ~ي=ن-لا ة~~·' ة=ان- ي· ة´ي~سلاو ا=¸- ةري--لا -ايللا »~=-س- ا~ني-
·.ا-=لاو را-و~لا .~= ي· »~=-س-· ا~= ةري--لا ¸·ايللا ام' · -افن´لا ة~~·'و -´ار~لا
.ة-ا-´لاو ر-ا=سلا ¸روو -¸ن´ن-لا ¸رو _ا¸-' نس=' .~= ي· .¸غلا »دا= .~·-س-و

‫علم النسيج )‪ -: (Textile Science‬هو دراسة مبنية على اداء المواد النسيجية. ويتضمن‬ ‫فحص اللياف )الوحدة الساسية لجميع المواد النسيجية(، وصناعة الخيوط من اللياف،‬ ‫وطرق تركيب الخيوط لصناعة النسيج. ويتضمن أيضا معرفة الصباغ التي تضفي على‬ ‫المواد النسيجية طيفا من اللوان، كما يتضمن معرفة العديد من المواد الكيميائية المستخدمة‬ ‫في تحسين كل من الخصائص الجمالية والوظيفية للقمشة.‬ ‫المواد النسيجية :- هو مصطلح يشمل اللياف النسيجيه بصفة عامة واللياف في طور‬ ‫تصنيع الخيط والخيوط والقمشة والمواد المصنوعة من القمشة )الملبس( والخصائص‬ ‫الساسية الخرى لللياف والشعيرات النسيجية. هذا التعريف يشير إلى خاصتين مهمتين في‬ ‫النسيج:‬ ‫بنية النسيج :- )اللياف، والخيوط، والقمشة، والمنتجات(‬ ‫وأداء النسيج:-)المتانة والمرونة(.‬ ‫ماهي بنية النسيج؟‬

‫شكل رقم )1(‬ ‫مكونات النسيج الساسية‬ ‫يتكون النسيج من ألياف وخيوط وأقمشة. ويظهر الشكل جانبا الخيوط التي يتكون منها‬ ‫ً‬ ‫النسيج، واللياف التي تتكون منها الخيوط. يمكننا النظر عن قرب باستخدام عدسة مكبرة،‬ ‫لتمييز بنية النسيج. فمثل يمكننا تحديد كيفية ترتيب الخيوط لتشكل النسيج، وكيف تبدو‬ ‫الخيوط، وطول ألياف النسيج المستخدمة. نحتاج إلى مجهر ضوئي لرؤية هيئة سطح‬ ‫اللياف. كما نحتاج إلى مجهر إلكتروني لرؤية التفاصيل البنائية لللياف.‬

‫2‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->