P. 1
بياض حسين جلد اول FINAL

بياض حسين جلد اول FINAL

|Views: 134|Likes:
منشور بواسطةmuhammadzawar

More info:

Published by: muhammadzawar on Apr 11, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

ابر تاسوَ چب هم ان وسانشان ے

کاون امدَ ربمغيپ هد تيبلها ے
تاپ مروگ هد نا د !" #دو$ م ے ځ ے
ک ا%& اتر #ر'غم د هاتوک ے ے ۍ
ک ر(نمس هپ )*رات +,ک -ي$.ت ے ۍ
/" هد را0 هم نابداب هپ ۍ ک اوهَ و ے
چب همان وغ*ورد 1ب ابر تاسو ے
ک هنيس مر2 هن ت3ا4 ارود ه 5 هد ے ڑ
ش را6لگ 7اب ونو8 م9ن هد :ک هم ه ۍ څ
رس هد ک -گ ره هپ ے ک ا(يپ وبشو; رو8 ے
د ه(&و ک ات و(يلب3 ا&د8 هد ے ۍڑ
ک ا ا< م:= >ي?" واک @اوس ا! ے ڑ ۍ ځ
ک ا&د8 هم هباA+?م ا*ا(; اکاپ ے
کاو ه5اورد تم"ر هم ونوم9ن هپ ے
ادوبBم ا ک @5ان ناراب تم"ر هد ۓ ے
ک ا(ن5 هم ونورBش هد ا!م5 اCو ے
Bش هد هم 7اب هپ هڅ شار راDب ونور ۍ
ک ا نر (ناب 7اب هپ هم رDم سد ے ڑ ے ے
ان يEرم = هد >ي?" هد ے د ما/م F5 ے
ر ا* امدَ )*رات G" ک امنهار اب ے
اتام ک اکو 8 ل3 هم وغ*ورد هپ ے څ
ک هميلک اناوار هم Hاي+.*ر هپ ے
و+يبلها هد راBشا ا+يC ه5 ا+يC
کار د(م * ا&د8 هپ اتات ا! ے ځ
I
نايب) اعدُ )
را(ماBنا و ه وغه هد رايJ ۍ څ ے
را+Kرگ LM= هپ و هنوا ۍ
Nا وغه هد هن
انات د @اوس ا%; رايJ و ه FوC ے ۍ څ
هنا*اپ ب Nا هد ت'O د ے ے
ماود م او= GيKوت Nا ا* ڑ
م:= >ي?" ه5 * ا&د8 هپ
ا&د 2وب3 اک
اناC ابر ا+س 2 ب م او= وا8 ے ڑ
هنا*اپ ب Nا هد ت'O د ے ے
ا هد مان 2 N ے
هنابرDم د ه وا ي"ر ه ے څ څ
هنا*اپ ب Nا هد ت'O د ے ے

هباA" 2 Jا& هد Pر د ه ے څ
هبا?" ب ي"ر وا نام"ر د ے ے
*رو هد Pا?" هد ےځ
هن2دQ ا& د RJام وا L"اO ے
د ے هنا*اپ ب Nا هد ت'O ے

ا ا* م ک #داب& ا+س ه ه5 N ڑ
م ک تنا&اQ (Q يما ا+س 2 ه ڑ
رايJ اه(يس هد هت ے
هناSبس Tا واک ار ت*ا(ه ے ے
هنا*اپ ب Nا هد ت'O د ے ے
U
هحتافلا هتروس همجرت
دا; ار* ه !*رBن (يJو ے ڈ څ ے
د هرو,م اد ارو9نم اتام ے
ا*و5 اره5 هد وش رVا" و W هت ے
د لJابار د ه هم ريب58 هد او5 ے ۓ ے ۓ
هش ناوار 1پاو ان (يJو >ي?"
هش ناورم هد ه 5 هپ @اب ا*ان روا ڑ
(Xن رپ >ي?" هکو 5اوا ے ے ۍ
د ل+ساوار هد ک B3وم =وري; ے ۓ ے ے ے
راس ا*او ا* :;او تBيب ا* ۓ
را9+نا رون اک ام د :يب ے
ک هن ب وبا3 ش 2 انرد اک ے ٸ ۍ ڑ
د J(ناYيپ ه; هد روک مشاه ے ۓ ۍ
اک را+'گ +; هم:= >ي?"
اک رايت -!ش هپ يEرم @ا" رون ے
ک Zورش تام رادا6& ه ۍ ۍ څ
د لD!يJ PاوE ورا(متام هد ے ۓ
راس ا* ا(يJو :;او تBيب ا* ێ
هت رار3 ا* اوا8 ۔
هنوCوس اواک ام اترو د هB3وم ا; ے
هت ري[/ت !ن هو ۔ ے
راتفگ
د ل+;اوا ت;و !*رBن (يJو ے ۓ ے
د J او; -0ا نو+.*ر ه*واBم ے ۓ ۍ ڑ
ک Pاب هپ اتد هنا0 >ي?" او ے
ل=ار سد ان (*6* \=اک ۓ ے د ے
اک Hاه پ D C :]; هپ :;او ڑ ٹ ۍ
اک H:يم اسرو :]; ارو,م
هل=ار ک Mب3 هپ (*6* هد ت.ت ے ے
د ل+;و= (*6* وسات هد تBيب ے ۓ
ت*ا ن^ر3 NQQ اناQ
#و:ت هک رار3 >ي?" ے
د ا]ش ارار3 ه!نامرK _ايب ے
د Jوايبو; @و لک ن*(م ے ۓ ٹ ۓ ے
د تBيب هد اد اربا; ا*وJ ے
د تي`ي" ام ک ن*(م هپ ے ے ے
Xيمان >ي?" * @وسر هد او5 ۓ
د لنام اC ايب :ک تBيب پ ے ۓ ٹ
رار3 هپ ه و Wاو; اد ات څ ۍ
رابرد ش و0 aم0ار ش Gل; ۍ ڑ ۍ
رواو ا او ره ربا; ام ه ې ڑ ے څ
د JويناC ايب هد b2 ا(يJو ے ۓ
هحون
هنوگا= وکوَ ناورم (ناب (يJو هپ ے
هت ريبش (Xن رپ ۔ ے ے
هنونامرا کوَ هب ايب ش 2 bا8 اک ے ۍ ڑ
ه; ريسا د :يب ۔ ے
c
نايمشاه وربا; د هپ >ي?" هد ۍ
ه; ناناولDپ dر*د ۔
هنورابرد هپ (يJو هد روت نوا8 ے ے
ه; ريگ6ن و8 لل=ار ۔
ناورم هد eنر هش ه(يJوَ @ا" اد هڅ
ه; نار'&5 ا!J *5 ۔ ڑ
هنوXيمرو ول=ار T (ن2 روت8 bاب& ې ے ے
ه; ريب(ت ا Jا8 هش ۔ ٹ
bاب& ريم هدايب -Jوينوَ ر5 >ي?"
ه; b2 2او روت8 ۔ ے
هنوراس وو8 هم:= >ي?" رپ نک ے ۍ
ه; ر*رSت سد fد ۔ ے
ک @(ب ک >,0 پ gرم ر:پ (*6* ہ ے ہ ھ
اريسرب وش نوبارش وا Pابر eنC ہ
: !يJو ات ن*(م او* h ي C Tايب ھ ے ٹ ھ ۍ
ار*و ات (يJو ر5 ا(Oا3 ا Tول*و ۓ ۍ
:;او تBيب ان (ن5رK @وسر ر5 ا*وا
ارVا" اتاوام اک iن= راس fا* ہ
ول*و Tاد ا(يJو (يJو h C اد ې ہڅ ٹھ
اريب اکا و* h=5ا د د ( & اد ڈ ہ ے ہ ہ
:.يC !.م پ >ي?" h C (يJو ے ہ ٹھ ہڅ
اريگ ک وو hJ ا(يJ و انو; >ي?" ے ہ
hXيمرش ن hX*را ن د )*رات اد ہ ڈ ہ ے
ارويس jواC^ kب& (ناب اC پ ن ے ہ ہ
ک هنوبا3 ب ايب >ي?" ش 2 bا8 اک ے ٸ ۍ ڑ
هت کو هب نامرا ر* ۔ ے ﮣ
هنوXن0 شو هن ايب روپ و رت ه ۍ ے څ څ
ه; ريگامه ک lوK ۔ ے
ا*وگ(ب ا ات ناورم هکوَ gا= >ي?" ۓ
هت ا*و5 ا3ر5 هد او ۔
امپ ه د # ار0 اC څ ٔ ے هنو(*رب کو ې
ه5 ري,مش مر2 6يت ۔
* اDنت ه هل=ار Xنر @اي; هد -ب څ څ ے
ه5 * ات دَ و8 با3 وا ۔
هنو+م(; هپ :*و د هم JايXنن ڑ ې ۍ
ه5 ريما Pر`* * ۔
نايب
رم ل لديصلخ ارهاm د ا+,ين اگ ے
ار*و اکو ا*ا(; 2 1ب و رايشو اک ے ہ
و تسان (ناب ت.ت j ک و0 @وسردَ ہ ہڅے ڑ ڑ
اريت اک ا ين ر'س د *واBم = ٹ ہ ھ ہ ہ
j(X*رپ ک ايند *را0 3(O د FوC ے ہ ہ ہ
اري; د PاوE jوادرگ gرم 2 1پ ہ ھ
j(X*رپ ک ايند *را0 لm د FوC ے ہ ہ
اري= 2 انگ jو2و gرم 2 1پ ہ ٹ ھ
ک Jاو" ات (*6* jو5 h+مو!" ہ ہ
ار* انيم اس hشاSK او hبارش ڈ
کر*و ک b2 پ (*6* گاو 2 :]; ے ے ہ ۓ ڑ
اري (نا اوش ا و0 تما پ @وسر د ھ ڑ ہ ہ
n
#اCوا ش >ي?" د 5اوا ايب ہ ہ
تنBJ jو ات پ نوBلم ا ہ ہ ۓ
امد ارواو ا3ر5 >باو ا ۓ
اC د #ار0 د ا+,ين سد ہ ے ے
hJايXنن نايمشا gا= jد پ ھ ہ
hJا!يO روت ا*ان ول=ار ے
امد ارواو ا3^ ول*و bاب&
اب*5 ,ن ک ون*و اش eن ے ے څ
ريبش ايب م:= >ي?" ا ہ ۓ
ر*5و د اراس =ار ات روک ہ ۓ
امد ارواو ار 5 hناE Tول*و ھ ۍ
اواک نا*رايت oوک د 1ب ے ہ
وش انپ لJا @وسر د گر+س و; ے ہ ہ ہ ے ہڅ
کاپان J ک بو[نم و0 (?" ے ے ڑ ے ےڑ
ش Zورش لm @اي& @^ پ @وسر د ہ ہ ہ
ک +?!ش رايJ >*د د f و+&(ب پ ے ہ ے ہ ٔ ہ
م ک hنام0رت )*رات م:= >ي?" 5 ڑ ہ
ر* و د ن مر2 ر4ا; >ي!?م ن ہ ڈ ہ ہ ہ
حون ہ
امد ارواو دا6 ش ن*(م ہ ہ ے
ات د تBيب د +;و= (*6* ہ ے ۓ
امد ارواو ا]ش د (يJو ا ے ہ ۓ
ي'; hXيک ن نو+Bيب ہ ہ ہ
رX0 ار 5 د * >ي?" 5 ھ ہ ہ
ربمغيپ د 5 * سامن ہ ہ ۓ
امد ارواو ا نت ک ورايت پ ہ ے ہ
ادوس h,ن ا(يک L \م د ۓ ہ ہ
ناورم وJ(يJو اد :ک
ناوار د 1پاو h >ي?" ے څ ہڅ
امد ارواو (يJو ا Tول*و ہ ۓ ۍ
B3وم سد h,نار ب ايب ہ ے ہ
را!نا ريC jو ان تBيب اک ے
راس ا*او _وا ون (يJو ا ہ ۓ
امد ارواو ارابود ت;و سد ے
ايب (يJو ا h,ن ب ار ہ ۓ ہ
نايب
کارSO hشو;ر*(= >*د ش -م!م ے ہ
کاVار ل]; >*د ا=اد ک (ن?پ ا(; ے ے ہ ۓ
و ک @5ان ا(; ورا(ن*د پ نو+م"ر ڑ ۓ ہ ہ
کا ي; وش تمBن 2 ويXت ويگو ے ڈ ےٹ ے
اراپ د >*د ناينابر3 ک pيپ >ي?" ہ ے ے
q
ک :برک :Oا" اک r+K ون*و ے
ک eن م:سا د درپ _انو/Kانم ے څ ہ ے
ک ايند وJ ک ارا!; jر(3 >*د د ے ڑ ہ
م:= >ي?" نابر3 نرو >ي?" ش ہ ہ ہ
ک ا ا< د را!پ اراپ >*د سد ے ڑ ہڅ ے ے
ش دارپ امپ هب هن*(م اد ۍ ۍ
ش رد اب رد هب Lي[ن هپ ام ۍ ۍ
ش رKا?م هب نابايب هد ۍ ۍ
هs* ک ن*(م هپ و; >ن رو; ا* ے ے ے
ش ارا5ا @د هب هس2 هد تما ے
ش ارا*و و نورو هپ ک :برک ه ے ڑ ے څ
ش ارابرد ب ه ش وJ هد هب روک ے ے څ ۍ ٹ
هs* ک درپ رو; د ا+ش bاب& ا* ے ے ے ے
اک هس2د نا ه(X*رپ ا ا< 1ب ځ ڑ
اک Nا(8 ب& bوا 2ا" 2 راب;
ا اتوَ ايلم ايب رو; اتاو (نب ڑ ے
هs* ک گار(ب اراس راس هم ک (نب ے ے ے
د @ا`م نيم و نورو و(ن* او; هد ے ے ڑ ٔ
د @:ه Lن*5 ارو+س >ي?" اک ے ۓ
د @او52 = هم:= >ي?" ے
هs* ک يEرم هپ اC هد هت ه ايXJ ے ۓ څ
و ن م:سا اوامان tرO م:سا د ہ ہ ہ
ک 'يل; aم0ار وو8 نوبي& @و ے ہ ہ ٹ
نوبارش ک رابرد (*6* و(يلC ہ ے
کاش وا او; پ (*6* وو نو[3ر ے ہ ہ ھ
نو"ا!ن @ ک (*6* اس و(ن*ارت و(ن*ام ہ ڑ
ک ا نر ني]س (يلC نا*راک(ب ے ڑ ے ے ے
اوش نا6; hتاu (*6* د @امJا تيب ہ ہ
کاiي و ن #ا ر0 ول*و اي+.*ر د ے ھ ہ ہ ٔ ہ
راتفگ
هs* ک ن.*(نا ه ه!نامرK >ي?" ے ے څ
هs* ک 5اورد ه ا :*و رو; ے ے څ ڑ ے
هوَ 5ا=^ و; اد هو رابرد (يJو
هs* ک م(O ارود ل*و ان اسوا ے ے ے
د >ي?" رورو هپ ر(3 نيم ات ے ے
د >ي& >ي& رو;و اود ره هد درد ے ے ڑ
د >يسو3 Pا3 هم تب?ن اراس ے
هs* ک نيس ارورو هد -`م هپ ه 5 هد ے ے ڑ
اک نو!س -Oا" ه(X*رپ ه5اورد
اک نوگ8 ود ربO رو; ريباO ے ے
اک نو(م< اسر Jوَ هپ Jوَ ۍ ۍ
هs* ک ,/ن ناوراک ل وJ هدام ے ے ۍٹ
ش نابر3 رو; * ري; هپ و; ا* ے
ش >4و :0 هب 1پ ان د bوا ۍ
رو; اQ و; ا* اک ام ا ا< >ن ے ے ڑ
هs* ک /ل" و نورو وينا يم هد ے ے ڑ ڑ
v
ک :برک ه راب; اشان د ه0اترس ے څ ۍ
کا ون*و هد راد هپ ش هب wناو ه+?s*ا; ے ڈ ۍ ځ
Nا(ب& ات ماش هناو*(نب هب Lن*5 ات دَ ۍڅ
نانا0 د x:O هد ه ے څ
وJ(* ا< تاCوا ک گر+س Nا(ب& ڑ ے ے ے
وللت هد او ه ه5 !شاک روJ اره5 هد ۓ ے ے
Nا(ب& و ا ا< ر* ر* هب ا;ارب #داDش هد ۍ ڑ ڈ ڈ
هن2وم او نابر3 !شاک ۓ ے
ونوم= هد د 7اب ايند8 هم:= >ي?" ے
ونو+"ار هد 7ارC y/K #داب& د ے
Nا(ب& وا و0 هنا?نا 2 هد #داب& Pر ۍ ڑ
ان ايند8 د >+Kر ري;ا ے
کامان د هب tاBم کاد5 هب @ا"ا?کو:]; هپ ے ۍ ۔ے
,ن اواک اترد ه5 هد [ي3 ;ا+?گ اد ۓ ے ۍ
د هنوJاوس اترد ام ,ن ا(; هد نام.*د ه ۍ ۔ ۓ څ
ري;ات کوَ هن ه ر*رSت وH ک DC رو; ے څ ۔ ے ۍٹ ے
رار3 هپ :;او ان >ي?" امدَ تBيب
د هنو(يما هماد راس ا*اوا Tا* ۍ ۔ ې
هحون
Nا(ب& هد اتاو :برک د ناوار هم رورو ۍڅ ے
انات ه5 م او= +[;ر ڑ ۍ
Nا(ب& رادراميت FوC fواک هب ات دQَ ه5 ۍ څ
هناري" تاپ * ار* ے ڈ
هنوناويب هپ :برک د ناوار هم رورو ے
هنو8 +سرDK وک رايت هJ2 iنا,ين ام ۍ
Nا(ب& وا و0 ولگ هد 7اب هب :برک هپ ۍ ڑ
ان اباب ام وو8 (*رو^ ۍ
هنورا*و ه+?s*ا; رايت د هم ناماس هپ eن0 ۍ
هنون*5 bرK هپ واگ2 ورو و رو هد (با& ۍ
Nا(ب& ات ايلم سا3 هم وJاک 1Jرا*د هد ۍڑ
ان هدا6Dش ه3ا(O او ۓ
X*رايت ات ر'س هد نايب ب Jو ۍ ے ۍ ے ٹ
Xيک تاپ ات روک هد هم اراميب ار*رو ۍ ۍ
Nا(ب& واکار اتام رادرس HاAک هد ۍ ۍ
انام هت اک ار هرو,م
هحون
ان 5اورد ا! +ساو همار رو; او ے ځ ے ے
د هنوماغيپ ون انيC هماتاو )م ۍ ۍ ۔
(*6* ه+سانيC ت.ت هپ bا8 ه*واBم هش م ڑ
د هنوم!" اراپ ات (يJو zل*و اد ۍ
ا*وJ هلماBم د ا*و5 @وسر هد ا -*و (يJو ے ۔ ۓ
د ل=ار DC اد مان هپ ام هد (*6* ے ۍ ۍٹ ے
د هنوبي[ن هم اد د لD!يJ Tا+.س ۍ ۔ ے ۍ ې
Xيگا= bر0 oوک X*ريترار3رار3 هد ت;و ۍ ۔ ۍ
{
X* ا0وا د روک اره5 هد ]ش روت هپ ۍ ڑ ے ے ے
د انونا,ين اتروپ
روگ هد م:= >ي?" روا ن*و د )*راتا=اد ۍ ۔ ۍ ے ے
@ام0 ور[م وا و0 هب رار3 رار3 ۍ ڑ
د هنونامرا Tاد @ا" نQ اب5 هپ ۍ ۍ ۔
dوما; Gل; 2(َ * ا< ه هم4اK ڑ څ
dوما; Gل; :تاو*رپ ه ه5اورد څ
هراپ رX0 @وسر اوش ا;ا; ]ش هپ ے
مد Gل; هش >4و :0 ر 5وبا
مد Gل; هش نام`& ايب -+3 ه وا څ
هن* ^ هپ )*رات اروگو /ل; ٔ ۍ
eنوَ گ Gل; هش >?" را?*ا @وسر 2
eنوَ گ Gل; هش ناراب وي,= #وبات هپ
ه5ان0 >?" اوش 1پاو ايب ات روک
هاورپ ب Gل; ن*(م 2 >ي?" ے ے ۍڅ
هاورپ ب Gل; واAک ناوار وش ے ے ے ے
ادوس -+3 >ي?" هد اکو (*6*
(ي3 وش نايب ب >ي?" (يDش هش ۍ ے ے ۍ
(ي3 وش نا*دا6Dش هش 2ات روک ۍ ے ے
ايب ل=ار ات ن*(م ان -ي0 @اک و* ے ے
ت.ب هدوم هش ريگ6ن ت;وا= ه Xيهوپ رو; ۔ څ ے
ک ه!ين هم :برک هد TوX,يپ ه ۍڑ ۍ څ
او
هنو5ار اغه @و او وار Tاروا; ٹ ڑ ۔ ۍ ې
د ۍ
او ه(&و اسام اتد او ه[ي3 نابر3 د :ک ۔ ۍ ۍ
ام اراسرد ه هب ه5 ون ارورو ه څ څڅڅڅ څ ے
د هنونا+لب هم نارگ همواک هد هب ر*و ۍ ۔
ر5 ار*و رو; رهوش 2 هل;او #5ا0ا ے ۔
ات Nا(8 ب& اريت اک ه[ي3 اد ه ار*و
د هنوناS+ما وم8 ات :برک ه5 ۍ ۔ څ
هحون
هن*(م وا Gل; ن*(م ن*(م ے ہ
هاگا وش 2ا" 2 و/ل; ن*(م ے
ونارا(ن*د هد 6کرم هو ه هن*(م څ
ونايبو; 2 وش راب; د رورV ۍ ٔ څ ے ۍ
Nا @وسر هد ا= اد د >!?م ه ے څ
ر*وپ هش ر*ر/ت Nا @وسر هد ۍ
ر*وپ هش ر*(= ک و *رو وود هپ ۍ ے ځ
ه'ي/س !.م 2وش ان 5ان0 ے ے
|C وو Gل; وJ(ي يس روک روJ @وسر ځ
|C وو Gل; وJ(يک L[= F(K هڅ
Mترم ولتوب نا?ک ات ,يپ ه ۍ ٰ ۓ ۍ
Wو?نم و ک هنو(نس ک(K هد ڑ ۍ
Wو?نم و ک هنوتا*ا f اس k*(" -]; ڑ ٔ
Nا Pا+ک انب8?" ول*و Tو ره ې څ
}
او 6*ر نو; -+3 (*6* وک ناباSOا ۍ
او را0 *رو رد ه 6*ر تم[& وا ۍ ےځ ے ۍ
او ا او ناپ 1ب م:= >ي?" ا ڑ ڑ ۍ ۓ
هن*(م وا Gل; ن*(م هن*(م ے
وX*رايت !*رBن ات و(ن* او; f ايب ے ٔ ٔ
ن*(م هش نا,ين #اCوا bاب& هد ے
انا0 اباب ول*و سا3 رب3 هپ ر:پ
ن*(م هش ناوار = هپ Pو هم هرت ے ڈ
م او= -لت اراس هرت ه5 اکار #5ا0ا ڑ
ن*(م هش نامي; سا3 نو(م< هپ ے
شار اراس ونايب ب ايب هب 1پاو ري; ۍ ۍ
ن*(م هش ناو*(نب اک >*(با& ے
اکر*و Zادو ا=ورا; ات ورون ن*(م ے
ن*(م هش نا+سرب3 T :برک ے ې
ک رادا6& ا د هپ +; اوشو ے ۍ ۓ ځ ۍ
ن*(م هش نايب م:= >ي?" هد ے
ک نايب اترد ه @او"ا @ا" -ب څ
ک ناسا ات نا ونور!K هد lوب ځ
,نو نا(*د رب3 ات هب ايب ۍ
هن*(م ام هپ اوش (نب Xيهوپ
را!پ Fولس موک8 د اس و/ل; سد ے ے
راغل* (ناب ن*(م هکو (*6* ے ے
ار"8 هB3او ات د Tا*و )*رات ۍ ې
نايب
ن*(م هش ناو*رگ هراپ ربمغيپ ے
ن*(م هش نار*و >مC اره5 هد ے
=ار >ي?" +س ان رابرد (يJو هد ۓ ۓڑ
ن*(م هش ناورم 2 ل=اد ه 5 ے ۓ ڑ
هکو رو= ه; هملس مQ ا8 ,يش هپ ے
ن*(م هش نا+ساد Zورش :برک ے
ش هام,ش هب رغOا و *رو -ش ک و* ۍ ۍ ځ
ن*(م هش نا(يم هد ه مو[Bم اد ے
ا< >ي?" ه #ورپ رب3 هپ ربمغيپ ۍڑ څ
ن*(م هش >4و :0 ه!ين 2 ے
f ايب >ي?" اس نا هب ر*و[ت ه!ين هد ٔ ځ
ن*(م هش ناو وJاک 1لتا -گ ے ځ
راتفگ
ان*ريش ه!ين ه!نامرK >ي?"
هنيم هنيم هپ :;او هم م:س
ل=ار يب هپ ات رب/م ات ےڑ ے
ان ترا*5 ات ش tر,م ه ۍ څ
~
ام اکوَ هل[يK اد رو= 2 1پ
اکوَ هدارا هم ولل. رپ >4و ې
ان >4و ره ه مر*و هب ات •" څ
ان ار روJ هپ !م Gل; هب ۍڅ ې ے
و اVر Pر هد ه ره ه ون ايب ۍ څ څ
و ا&د8 هب ر اک Dن و رما هد ۍ ۍ
ار:پ ان*ريش اتام د ه; gرم ے
ان گ(ن5 د تJu هد سد ۍ ۍ ے
*ا*و اترد ه د م:س +سرو څ ے ۓ
*ايب اراس نا ل]; هب (نيTاو; ځ ے ے
شار ريC اک -+3 هد تبون ۍ ے
ان دا5 @وسر کوَ هب اي" ۍ ۍ
رم& +سار د ه; هم:= >ي?" ۍ ے
رم& م:= هد د رت (ب ان gرم ۍ ے
هs* Jاm ه هت روگ لm ه ے څ
هن شوما; ايب ل;^ راک ه ۍ ے څ
ات و(نيTاو; هب ه5 د !م هد همر'س ه *وا8 اد ے ے څ
هد د رم& هد هم هدارا X*ريگ6ن *رو •" ے ے ۍ ےځ
@و ک !م ه ٹ څڅڅڅڅڅ ے ے ورو ورو نايب مک ماش هد ه هنولاح
(*6* هد ان تBيب ه اراب; اوش و; هن*(م څ
لm د ارود (X*رپ >4و >ي?" ے ۍ ۍڅ
(*(ش
ک •" هب bوا ے ورو ورو نايجاح کو! ا"ين هنورک# اد ۍ
هکر*و ت&(ب اون ات تلم ه*واBم ۓ
هکر*و تمو!" ه _ات (*6* و5 -]; څ ۍ
و8 ش -!,م ار:پ هد @واCاب >*د
هن بارش د وا ر0اK د bوا ۍ ۍ ۍ
د dوما; Gل; ان tو; (*6* هد ۍ
د dوپور ا او ه PاSOا ات هد ۍ ڑ
هکو (*6* هد و او ره تBيب ڑ
ان*ر2 تBيب هد ام bوا هBم4
اکوَ تBيب ا* ه د ماغيپ €*اد څ ے
اکو #داDش -]; رايت ا* ۍ
>*د ون کوَ تBيب اک ڑ XيXنا ۍ
اني ار مان هپ امدَ ما6Jا څ ے
هر%; د ار* ه ره 2 ات م:سا ے ڈ څ
د اريت اربا; ان تSي[ن •&و ے
هش #دا& و/ل; هد هارمگ bا8 ۍ
ان وانا+س FوC ا! هد لm ۍ ځ
هحون
ا!ين هنوت ا[;ر اکار
ورو ورو >4و 2 ه5 ه څ څ
ات هنوتا32 Pو; د ۍ
ورو ورو ناي& ش امپ هب ۍ
راب; ک (نيTاو; هب ه5 ے ے داشرا 2 ات ا!ين او
داD0 د هد ر'س هپ رايت ش ا او ره ه ۍ ے ۍ ڑ څ
هداتا!ين هنوم;5 ا او رد هبو8 رو; ڑ ے ورو ورو نار$%
I‚
تK:; اس2 دَ اC اکوَ رو= هش تيکولم
اس2 دَ اC اکوَ رو= هش تم:م ه هاشداب اد څ
ورو ورو نابتاک )*رات هد هنونا+سد لm Tا; ې
هش م (*6* ڑ د هاوگ )*رات (ما< د >ي?" و; ے ۓ ے
د هرBن >ي?" هد ک ره هم:= >ي?" ا ے ے ۍځ ۓ
ورو ورو ن&ر' ش (ت)*ول ه هنو+,ن باي-اک هد د ۍ څ ۍ ۍ
وناو و68 يب بوJ واک اس و]س ه وا ے ۍ
د هنا6; وAنر+ش هد JامJا ت8 يب ے ۍ
اراپ دَ •*ورت >*د ناش هپ رورو هد ام ے
د هرانک ک ا! د روبAم ے ۍڑ ځ ے ۍ
Jوا+سار د ماغيپ اتام (*6* و; ۓ ے
د هر%; و; د -يب تسايس Lه\م ه ے ے څ
اکوَ -م& هپ امد y.+سد Lه\م هت
د '%[م هد >*د اد مواک ه ه5 ه ے ۍ ٰ څ څ
هني?" ا اکوَ تBيب سد هم هت ۓ ے
د ام د راي+;ا @و2:" مار" ه ے څ
وبارش هپ او= ه - ن*و >*د هد bوا ۍڑ ځ
د ا/ب >*د هد و(يک رپ هپ راس امد ے ۍ
ار:پ انارگ * ناوار اراپ ا/ب >*د
د ZادوJا د ZادوJا :;او م:س ے ے
هدارا ا(ناو; ان FوC تاپ انر ,ن ه د هم ے ۍ څ ے
ا(نگر (ناباCره ش ک •" امدَ هب مول9م څ ے ۍ ے ۍ
ورو ناD0 X*راب; هنول+3 کوَ پ ايب اک ۍ ۍ ٹ
ورو
-+3 ام هد را(يب ماو& Pو; 2 ش روگ هب اس ۍ ے
را+Kرگ ک ر%; هپ ش (*6* هد هب lات وا ت.ت ے ے ۍ
امپ هڅ کو! هنور*و ./ي0او1 ۍ ے ورو ورو ناو*رگ ري ے څ
ک 6ين هپراس امدَ ه ے ے څ ک وJو8 C هپ 5رگ :ک ے ۍ
ک و8 اAک ک وناوJ5 Xي!سا 5او^ وب%; هد ے ے ۍ
ورو نارکاu واک هب هنورکu لm د هد ايب ۍ ۍ
ورو
نايب
اروت د هن*(م د ا انس د ا]ش ے ے ٹ ے
داره5 هد و5 #ورپ رب3 هپ @وسر هد ے ۓ
ن*(م ے هنوبو8 ; واک = ب Gل; ۍ ے
د اريگوش وي;وا هد )م هپ >ي?" هد ے
هنودا*رK Xي!س^ سد >ي?" هد ۍ ے
د ه5ان0 هپ ه!ين -]; هد #ورپ ا!J ے
>ي?" ار:پ د #را*5 ري;^ و8 ل*و ے ۍ
د ايند8 اXنات امپ ک تما ات ے ۍڑ
+سايس ۍ :يب وJ ک هبه\م 2 ڑ
د 22 نارگ ل. هم وگ وره5 هد اد ے ۓ څ ٹ
:.يC ک b2 هپ (*6* ه*واBم هاشداب ے ۍ
II
د هبوت همان هاشداب سد ار:پ ے ۍ ے
د tور[م ک وبابر هپوا eنC (*6* ے ے
د ه+KرK ومار" -ک8 هپ بارش ے ۍ
انات هکوَ #دو$ م ه; وناي+ما8 اس و8 م 1پ ۔
هک ه 5 اره5 هد ه; وناميJاm 2 روJَ ره را5ا ڑ ۔
* نا+ساد وم= ه5 اناره5 موش تاپ ريسا* ه ۔ ے څ
JوJَ ون*و هپ ر* ک ه نامن هش (يDش هم ر:پ ۓ ۔ ڈے ځ
ل=اد ه 5 هپ ر* ک هنا(م< هو هن _و; مارا ۓ ڑ ۔ ڈے
* نادرگرس ر* ه5 ان هJ2 موش تاپ :يب ايب ڈ ۔ ے
Xيک ا+;وان هنا0 اباب :;او هم م:س ۍ ۔ څ
X*رايت ه هنا4و 2 اراس و(نيTاو; ۍ څ ۔ څ څ
* نامDم ت&اس و* ه5 ان Nا(ب& ل;او #5ا0ا ۔ ۍ
ان ايند8 fد -لت ون ري[/ت 2 و Fا نو(م< ه ۔ ۍ ڈ څ
انارگ او ار* ون ريبش هد او هن (يما اک ڈ ۔ ۓ
* نا(*و 60 pت ه5 ان ا ا< ب * م:= >ي?" ۔ ڑ ے
و8 م و8 ش را5ا هس2 تما8 -];
هنوتا[;ر و8 کوَ انرَ ه ات ا!ين او څ
و (مJ روا; را6م ات ا* ے ے ے
هنورا5و8 گ و8 شوَ هم (ناب !ش روم ه ے څ
و8 * هن .*رپ ات gرم -]; اC وم ۍ
هنوملm هپ :0ا ب هم و ا(يDش ے ۍ
هو هنو; راس tرO هم:= >ي?" ا ۓ
د ادر Qراس هد دا6Dش هد اراس راس ے ۍ
هحون
انات د نو+لب ا!ين انارگ ے
* >Aم= >ي?" ه5 ۔
هنا0اباب هس2 هد (*6*
* >4و :0 ه5 ۔
هو اتدَ #را*5 ري;^ اد ۍ هک ادا ام ه >ن څ ۔
هک ZادوJا ام >ن هو ام دَ (يما8 اتدَ رب3 ۔
* نا*ريب ه 5 هپ ه5 اناC مواک هب هليگ نو+لب ڑ ۔
(*6* ماغيپ سد د Jوَ ا+سار ات (يJو ے ۔ ے ۓ
ماAنارسَ ا* د لD!يJ ام :;او تBيب ا* ۔ ے ۓ
* نا%لس ات دَ ه5 هنا(ب 2 اک ا(08 راس ۍ
اد رب3 هپ اتدَ ايب ,ن هبار د نامگ هم ۔ ے
ربO د امدَ ايب ش ه5 ا(08 هب Vور 2ات ے ۔ ے
* ناوار انرو ه5 انار*و امپ هن*(م اوش ۔
و/2- ۍ
>ي?" @ و* و8 انرپ رب3 هپ ڑ
هنون8اراب وگر+س هد وش +; :ک ه ۓ څ
ه!ين وJ (يJوَ ک Pو; wT ے
IU
هنوس2 و8 J ک ريپاC wTان Nا @وسر ڑ
wTايب اک را?*ا ام ه!نامرK
هنو'يل!ت fد ر* ار:پ هن ات ايند8 ڈ څ
رو9نم ش ت&ا'ش هب اتدَ ۍ
هنوربO کوَ هت ريC اک له ا*و5 ے ے ے
ار:پ د هم ا;او; -*و >ي?" ے
هنوتروس ل*وJ و نو8 ش وCو هپ هب ه5 ڈ
هs* >A=ورد هم:= >ي?"
هنو+يب ان نا و ا و0 ا. رات ب اک ځ ڑ ے ې ے
ک نا(يم اک اراس رت ماغيپ امد ه ے
هنونا(*د هپ رورو 6ن و8 ا نا(يم هپ ے
ش و8 :يم اترد ايب هب هB3وم دا*رK هد ۍ
هنوراس (ناب و6ين هب اراس رد ے ۍڅ
ل*وJوَ اک ناش هپ ر:پ هد ب%; هت ے ے ے
هنو8 متام وسات Xيک هب تماي3 رت ۍ
اک را'= هد رکu رو8 J ک (نب وا (ي3 ے ے
هنو8 س2 و J ات اتدَ و ره اک ۍ ۍ ڑ څ
" ا ۓ ل.*رپ هد [ي3 ه هم:= >ي? ے ے څ
هنو8 با+ک ل*وJ FوC ه د راب; ا= ۍ څ ۍ
@وسر اک ر*و هس2د Nا
هنو+بي[م و ا!س^ هد 0ارد ه ۍ ے څ
ات د #ا*5 و او 2 تبي[م ے ڑ
هنونا(يم هپ :برک وش (يDش هب @وٹ
و*Q (X*رپ ا(ما< هب >*(با& ۍ ۓ
هنوري ن ايب وا5رگ اماش رت هب ا= ځ ځ ۍ
ا*و5 اراپ دَ ا/ب م:سا
هنوCو8 ک wک J ات b2 هب ام دَ نو8 J ۍ ڑ ےڑ
نايب
هنوJا" ا* ا*وا اتام روم نارگ ے ے
هنودور وي;وا هتارپ د رب3 هپ ات ۍ
رب3 هپ ات ل=ار FوC د ]ش هپ اد ۓ ے ے
هنونا,ين X*را!; هد رب3 هپ ه ۍ څ
روJ نارگ =ار 5اوا ک Jَا& Pو; ے ے ۓ ے
هنوتا[;ر ل+?; د هد >ي?" رورو ۍ ۍ
روJ8 ے لتاس د و5ان ور* هپام ۓ ے ڈ
هنوم= هپ :يب روJ (Xن wT رپ ے ے ے
ريت وJ ک اتام رو8 J Jاو"ا @ا" ڑ ے ۍ
هنوب:يس ون*و او= ربا; اد ۍڑ ے
,ن ا. رد پ و5 هد هم #داDش ۍ څ ٹ ۍ
Ic
هنودا*رK اکو ايب وJوC8 وJوC8 هپ
رو; ے ارا?*ا Tاون هب ام 2 ے
اراميب سد او هن ريC اک ے ۓ ے
م5وب ود هب ايب ا و0 اک هد ا(; ڑ ۓ
ارار3 اوشو اک ا ا< اد bا8 ڑ
ت و رو نر اد ارورو هب و ر ۍ ۍ ځ څ
و Tا(08 ات اتام هب انارگ ۍ ۍ
X*ريت امپ eنر هب ت;و اد ۍ څ
ارار3ا رت ات موَ هن هب #اي"
ونو 5 وگاو; هد ه!نامرK ربکا ڑ
ونو(يما8 هپ X*ريت رAه ۍ
اروگ ونولگ هد 7اب هم :ک
هرايJ ولتار هد اروگ هم :ک
و Nا هد اک ا;او; Nاا,نا ۍ
و ام دَ اباب ک مارا :ک ۍ ے
و ا ا هم ه 5 وري; هپ هم روک ۍ ڈ ڈ ڑ ۍ
ارا5^ ش ام شار هب 1پاو ے
ونون8امرا هد هم:= >ي?"
ونو(8 يما8 هپ X*ريت رم& ۍ
وش هن هوپ موD'م هپ او/ت هد اک ے ۓ
ارادان ر* و; ش 2 هب ري;ا ڈ ے ڑ
Jوَ ش نايب ب ا او راوس ک و8 اAک هپ ے ے ۍ ڑ ے ے
Jوَ ش ناوار مي; اراس ونو8 ناماس روک ے ے ے
هنونا+لب رم& ول=ار Xيک هم نامگ ۍ
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
راتفگ
ارغO8 اربکا ارورو ه!نامرK
ار:پ وا روم رت ار*و هم @ا و* ځ
شا م هب :يب wTايب اس نا ام ڑ ځ
اراپ دَ امدَ اکوَ هs* را5 ۍ
د ارو9نم ش هب اربا; ات َ ۍ
ارو8 ن وگر+س رد هيT نارگ اباب هپ
ارو نر رو; اد (X*رپ اک :يب ځ ے
اراس رت و8 م ايب ,ن هب نا(*د ۍ
نارگ ے د هنا+لب دَ ربا; ۍ ے
د هگاو; ا نورو ارورو ان*ريش ۍ ڑ
ش نو;ان ام دَ هب نو+لب ات2 ۍ
رامش و* م هپ هد رو; 2 اک ڑ ڑ ے
ا او ڑ ام 2 ارورو هد نا(نا; ۍڅ
ارس و(نs*او; ول]; هد همر:پ ۍڅ
ارورو ايب هن ل*و امدَ هت ۓ ے
اراميب ارغO د هن هد رو; اک ے
هيT ام دَ و; رو; ه!نامرK ربکا
هيT ا ! رX0 ا*ان هد امدَ ڑ ٹ
,ن (نابرد هم ه 5 ر'س دَ ۍ ے ڑ
اراي?ب انارگ د رKا?م ے ۍ
هحون
In
هنونا(*د وکوَ ه او ا او ار هد )م څ ڑ
اربکا ارورو اربکا ارورو ۔
Vر& ارواو هم ارود اربکا ناوار هيTاک ۍ
TاD+ن ارغO رو; دَ ا!J2 ر* وپ !ن ۍ ۔ ے
هنوJاوس ارو هماو ارورو اشار ?پ ام ے
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
اوش تاپ ربکا رورو2 ارغO هش ناوار ناوراک ے
اوش تاپ ر:پ وا ر وم2 اDنت هم:= >ي?" ے
هنوگا= و 8 کوَ ا ا< هپ T ?پ ناوراک ڑ ې ے
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
او ناسا اک هد @وار*وپ ۓ
هنوناو*رگ ارورو @ري ل*و هب ارغO څ ے
اک ا'O ان وگر+س هد ;وا ۍ
هنونا(*د شادا ه هم ري9ن Fا هپ ۍ څ ڈ
ارورو د نا(*د تا[;ر هد ے ۍ
هنو(نب ;وا وا و0 ات نا(*د سد ۍ ۍ ڑ ے
اکوَ نا(*د 7ور; ارغO او
هنولBJ گر+س ربکا هد ?!نوَ هب ايب ے ے
(XيC وX*ر هپ راس هب ربکا ۍ
ان*واک Tاس رايJ sبَ رو; هم:= >ي?" ۍ ۍ
ارغO Xيهو8 پ ارود هs* ناوار ر'س ر+س هپ ۍ
ارغO X* م ?پرد هs* ناوار رهاو; 2 ه ۍ ڑ ے څ
هنو=اد وس نارAه هد د نارگ ات و(نيTاو; ۍ ۍ
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
ک ن5 :ک وJواربO هپ ۓ ڑ X*ربO >Aم= ۍ
Xيماک نارAه هد = :ک هد وس2 دَ هپ ۍ
هنوناراب وي;وا روا گر+س م هپ -ت ۍ ے
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
ات ر'س هنا+لب هد 2 اتوَ هد ايلم ڑ
اتر+Kد Jا; اورو (X*رپ رو; ارو نر ۍ ے ځ
هنونا(م< انات ب وJوَ ش نارگ اتاو ام ے
اربکا اورو اربکا ارورو ۔
و/2- ۍ
(گ رپ هم ل*و اربکا ے ۍ ے
ان*د ل. رپاC :يب (نيTاو; رو نار ۍ ې ے ے ځ
ا< ارود ل*و رو;او ےڑ ے ے
ان*د J ا< اC ا نورو ارود نو(م< هپ ۍ ڑ ڑ
د ر'س اتدَ LA& ارورو ے
هنوروک نا(*و وانارو وXيTا(; اربکا ے
د l:& اد هد هنا+لب هد ے
هنولگ 7اب هد اتاس اراپ Jو.,م ه 5 ۍ ڑ
ونَ کرو هم ربکا رورو ه ۍ ے څ
Iq
ان*و اگ2وَ روا ولگ سد هپ هد ا(; ے ۓ
رو; راميب ه 5 هپ ارواو ے ے ڑ
هنو8 ,شوک وJوَ ار*وپ ربکا اکوَ
د هگاو;اراسر* هنو+لب رورو وارو;اد ۍ ڈ
د هن و(يJ هد ات دَ ۍ
هنو; Jا; وناراميب هپ هت ارا]س ام ۍ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
نو+لب اک اش eن ارغO 2 هت راميب څ ۍ
نو(م< هد ک (V و ے ۍ
هنو+بي[م اود د نارگ د ا او ک وا ۍ ے ڑ ۍ ڑ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
X*راب اک ]ش وت هپ ]ش روت هپ ۍ ےڈ ے ے ے ے
Xيگا= bر0 نو+لب ۍ
هنو5او^ وکوَ روJ هپ ربکا مو`لک ۍ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
روگ هب نو+لب ر2 xور ه دو0وم و*ره ۍ ۍ څ
روا ;وا اک و ره ۍ ۍ څ
هنوتا[;ر ل; ربکا هم:= >ي?" ۍ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
wTايب ل*واس نا اباب هم رورت انارگ ے ځ
ا ايب ون اکار Pاو ربا; د څ ځ ے ۍ
هک ا(08 X*و= ام2 ه رغOا ه ے ۍ څ
ا ايب ون وک ا%; امدَ رهاm 1پ څ
درارسا ه اد وا ^ ار هن هد )م ے څ ے ڑ
ا ايب ون اک ا نر )م هم ک ن5 هپ څ ڑ ڑ ۍ
هحون
هنو+لبا اتام اکوناگدا6Dش هد ڑ ےڈ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
هنوروک دابا اره5 ل*و وا ا0و8 ا ے ے ڑ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
Xيک تاپ هنو+لب د اراميب ارغO ۍ ۍ ے
Xيناوار هد مر" ۍ
هنولگ رو نر ر:پ وا روم 2 ام او :يب ځ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
هيT اوران اسرتان ارو هت هنو+لب څ
هيT اورپ ب "ر ب ے ے
هنودا*رK ونارو نر هد ان رو^ ه ځ څڅڅڅ ے
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
ن*و ک روک هپ (م<اک ارو نر ارغO ے ے ۍ ځ
نيم هپ رورو ن< هد ے ۍڑ
هنونامرا هپ ربکا 2 !ن Tا(0 ے ۍ
ا< هد ارغO نابر3 ۍڑ
و/2- ۍ
وڅ ا ايب ون اکار Pاو وربا; څ ځ
گ ا ايبون اکا ا رو; ارورو انار څ ڈ ڈ
نر هد ات وناراميب څ ش ل.*رپ روک R ې ۓ
Iv
ا ايب ون اک اتر اد اربکا ا څ ۓ
گ ر نر انام هد ه 5 ارورو انا څ ڑ e هشو
اC ايب ون اک اد5 امپ اد ه/*ر4
اکام اتار ربا; گاو; گاو; ے ے ے اد
J ارورو ا ايب ون اک ا'; هم اX څ
اکو ارود و; 1ب ک هن ر*وپ ايب ام ے
ا ايب ون اک ه(&و اتار *رو ارورو څ ځ
هم:= >ي?" = د هپ و; و; ۍ ےڅ ےڅ
ا ايب ون اک ا ا< هپ ر* اراس نا څ ڑ څڅځ ڈ
ات دَ نا(*د ب ا! امپ هيT نارگ ے ځ
ات دَ نارAه ارورو او امپ د gرم ے
!ن ه+;وم^ هم نو(م< هپ رAه ے
_ايب اراس نا (نيTاو; ه?کو هم ر:پ ځ ے
wTاDب ام هد هيT هت رو; ات دَ * ه5
!ن ه+شر ام 2 Jاو رورو هد رپ ے ۍ ے
ارورو او ش هب ا و0 و*ايب اک ام ڑ
ارورو ا; !ن هب دا*رK راميب ۍ
!ن اد ر*وپ د ه(&و ام دَ اد ے ے
د ونو 5 وگاو; هد نو+لب Nاو نارگ ے ڑ
د ونوJ8ا6= هد م:= >ي?" 5وس ے
!ن هنار\ن ;وا ه و د = ے ۍ څ څ ے
ناوار د نا(نا; اتدَ ان+.يC 5اA&ا هد ا ے ۓ
ناوار د ناوراک ا?کو ان+.يC دابمگ هنش هد ے
و 2 نارواAم رب3 هد ات اروگو ڑ
ا< هد هت ارورو امدَ اش نا هپ اه ےڑ ځ ۓ
ا ايب ون اک ارغO ان نا ه3ا(O څ ځ
ک هن ريC ربا; سد ايب هب ه5 ے ے ے
ا ايب ون اک ا'O )م 2 دور وي;وا څ
ا+,ين :يگ و نو+لب هب ک Lي[ن ام ۍ ے
ا ايب ون اک ا(نا; و نو8 ش ورس هپ eJ څ ڈ
هحون
ارورو !ن ام هد در هنوJاوس اد ے
!ن هن*(م نيم هد امپ روا ے ے
* ارادرب5ان اموشام و* ارورو
* اراميب ?3 ه اروگو -ب څ
!ن اDنت هم ک رو نر ارورو ے ے ۍ ځ
Xيک wTوAJد هد و او هد ارورو ۍ ڑ
Xيک رادراميت راميب ا+يC ره ۍ ۍ
!ن ايند هپ ورادراميت ب ام ے ے
ناوار ام 2 د ا او ره اروگو ۍ ڑ
ناش هپ اون ب Xيک تاپ :يب ے ۍ
!ن ا(0 هم ان نا.لي; کا ے ے ے ڈ
ناوار @و وJوَ ش راب مي; وش !س^ ٹ ے ے ے
نامگ د هم اد وX*را?*ا دَ ر* ے ڈ
I{
!ن هدارا وللتوب هم ل*و ے ے
ر ارغO ا او ڑ Tا*و ک ا< ا ا< ارو ن ې ے ڑ ڑ ځ
Tايب هن ام هد Fوiيه اروگ د ناوار نا(نا; ې ے
و 2 ناموشام @و ا?کو ارورو اربکا ڑ ٹ
ون ک HاAک اک ا ولت هد امد ارورو ۍ ے ۓ ځ
ون ک وليگ هب يه دري; @(يپ هب ه5 ۍ ے څ ے څ
و 2 نايمشاه @و و(X*رپ ام :يب ام ڑ ٹ
و هن وJ(يJ هب @ا" ارورو ش ا م اک :يب ۍ ڑ
ون وJوا;ا; دَ روگ FوC امد هب -]; ۍ ے
و 2 نا*ريب نا*ريب ام دَ هنو(يما8 @و ڑ ٹ
ا(* ا< ?!يب هپ هن*(م Nا @وسر ڑ ۍ
ا(* ا< Tا(0 هپ ارغO هم:= >ي?" ڑ ۍ
و 2 ناماس هپ gرم ا او ه @وسر @Q ^ ڑ ڑ څ
هحون
و 2 ناگدا6Dش @وسر هد ن*(م 2 ڑ څ ۍ ے
و 2 نا(يس ا او @و+ب هد روک هش ا0وا ڑ ڑ ڑ
ناوار د نا(نا; اتدَ ان+.يC 5اA" هد ا ے ۓ
هنش هد ناوار د ناوراک ا?کو ان+.يC دابمگ ے
و 2 نارواAم رب3 هد ات اروگو ڑ
م:س ه sت څ ې ا?کو روک Jا; ا= للت ات ې ے
ا?کو روس هغه >ن J(*ر+س ه (Aس ے څ ے
و 2 >4و -]; 2 تيبلها ات لm هپ ڑ
اوش تاپ ار*دا ات @اوش تاپ هن*(م ے ے ېڅ
اوش تاپ ارغO اسرو اوش تاپ هملس ما8 ے ے
و 2 نرادراميت ارغO راميب او ڑ ڑ ے ے
I}
I~
ش هاگا ايب هب Gل; ن*(م ۍ ے
ش هB3او ار"8 pيپ ه ۍ څ
ان*و ا.*و هنول/& >ي?"
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
ش نام:= هب Gل; ن*(م ۍ ے
ش ناباSOا -+3 ه ۍ څ
هن*(م د هم:= >ي?" ے
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
هو بن هد ه #و&د ت`Bب ۍ څ
هو ل& و0 ني,نا0 ۍ ڑ ۍ
ان Oو بن نادرگور وش8 ۍ ۍ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
د ا(; رQ يش مول9م @اوا ے
د ه0و5 wT (يسرت ے ۍ
ان ب ب هک L[= ک(K ۍ ۍ ۍ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
>?" ان رب3 ر:پ هد ايب
ناراب وي,= eن هک څ
ان*و اک ريJ >ي?" هد bا8 ۍ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
هحون
ان*وارايت روک هد >ي?"
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
ان*وا ا0وا 7اب Jراس ڑ څ ۍ ۓ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
د هرا+س 1'ن ربمغيپ هد ے
د هراپ رX0 هم4اK هد ے
اني ان رب3 اباب -]; هد څ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
ات رابرد -+;وَ = و8 ا wT ]ش هپ ے
ات راو; مَ او= تBيب ے ۍڑ
ان*و:+3 ک #روO را!نا ے
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
ريت رم& هک @وسر :ک
ر*وپ وک wTانو`*("
هني,نا0 2 هک تما ٹڅ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
در+?م هک 'ي/س @و3 ے
(V هپ وJوش نا.يش
ان ل& -+;وَ =وا8 +Bيب ۍ ۍ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
د wTوXن,يپ :برک هد ے
د +[;ر ان ن*(م ے ۍ ے
ان*واراوس نايب ب bاب& ے ۍ
د رو5 لm و/ل; ن*(م ے ے
U‚
شار P:يس و* اس ون*و ام م او= ۍ ڑ
شار P:/نا ک ونام:= د ۍ ے ۍ
ش ناي& 6يمت ک -4اب وا G" ۍ ے
هسا?"ا د 2 د مورSم تما8 ۍ ے
رار3 ارورو را(مل& ام
رايت ا او اک JايXنن -]; ڑ ۍ
راب ا او ره اک ناماس ر'س ڑ
هس2 :]; هپ هنا0 3اس او ۍ
ک درپ ر* ارورو انارگ ايب ے ے ے ڈ
ک /ل" و نورو نايب ب ن(& ے ے ڑ ے ۍ
ارورو هساب& هس2 :]; هپ
هسابوا روک 2 رار3 رار3 ۍ
نايب ب ے ې ک HاAک ايب Jو ے ے ٹ
ناگ اک راوس :]; ے ک ودرپ و ے ڑ
رو; انارگ ايب ا+سرو ان و او ڑ
هساپ دَ نوXن5 ارورو اک اراوس
ک •نر هيT ل*و هم:= >ي?" ے ے
ک نم ونا(م< د ل*(بت gرم ے ځ ے ۍ
د ر+Dب نو(م< !نولتار ان د ے ۓ ۍ
هO:; دَ ه 5 ا و ه; ه -م& ڑ څ څ ۍ
راتفگ
هساب& ارورو ه!نامرK >ي?"
هOا; د نا(نا; وم هد #رAه ے
Xيک ا(0 هد ان Vور ه!ين ے
هساو ب J ک ونامJاm د ے ڑ ۍ
د ا; ر(برد ک #ر[ن >*د هد ے ۍ ے
د ا; رKا?م و(X*رپ هب >4و ے ۍ
,ن ن*(م هد aTاV تمر" ۍ ے
هساوسو د 2 * ه; رKا?م ۍ
ريJ د و ره د راب; (*6* ے ے څ ے
ريiيه تBيب !ن >ي?" ه ے ۍ څ
د اناDب ا(مه وJو:+3 ام ے
هسان; د 2 د نارگ @(يC اب ۍ ۍ
اراپ هد ناiDپ و/Kانم هد
ارايJ #رAه دَ اک راي+;ا ام
ک (يDش ک روک هم کوهد هپ اک ۍ ے ے
هسانش تما8 2 ايب ش هب چب ۍ
eن0 ر:پ هد ناش هپ کو اسرو اک
eن0 را(+3ا هو wTا*و هب تما8
*ايب اراس نا (نيTاو; ه! ه5 ځ ځ ے
هO:; eن0 هد ه(نگر ش ه څ څڅڅڅ ۍ
UI
اک ا(Oاوسو oوک هد در'س وJ Xيک ا+;اوان ۔ے ۓ ۍ
هاگار5 هم د هپ درا?*ا ناوراک ه هپارورو ۍ ۔ے څ
اک
ارورو ن:&ا اکوَ ا ار اوشو HاAک 2 څ
ارورو نا,ين اک !.م ے
ردارب اش نابر3 ارادرس ^ ه!نامرK bاب& ۔ ۓ
رغOا د يJوَ ين اراميب هن HاAک 2 ے ۓ ۔ ۍڅ
ارورو نا0 ارغO کانا+س ه شار eJ هت اک ے څ ے
ارورو نا,ين اک !.م ے
د نايب ب Xيلب هن ان ارغO رغOا ۍ ے ۍ ۔ ۍ
ناري" ے
(نTاو; کاک Xيک تاپانروم هد مو,م ے ۔ ۍ ۍ
ناوار ے
ارورو نا(*د اکوَ هت وگر+س ول]; هپ اشار
ارورو نا,ين اک !.م ے
ريگ6ن هش ات رغOا ماما ايب هم:= >ي?" ۔
ري,مه :.*رپ رغOا م:!مه ک e*و= هشاترو ۔ ے
ناسا و8 ش دَ -!,م اوشو ا و8 ل*و يTايب څ ۍ
ارورو
ارورو نا,ين اک !.م ے

هحون
ارورو ناوراک اوشو اواناوار ا هساب& څ
ارورو نا,ن اک !.م ے
ارورو نابDXن اک >*(با& ورا(*درپ هد
ارورو نا,ن اک !.م ے
bوماندَ ک @اي; ه د ه; اراس ونايب ب (با& ۍ څے ۍ
bونام اسرو ش ه د همر= هپ ايبر'س ماش هد ۍ څ ے
ارورو نايها]س اک !.م ا او انHاAک رون ے ڑ
ارورو نا,ن اک !.م ے
اد اک را0 ک Xناوار ,ن ت;وانرون ۍ ے ۍ ۍ
نامرK
ناموشام ,ن eنت ک مرگ ه اکر'س ]ش هد ۍ ے ۍ څ ے
ارورو نارAه دَ ان ن*(م د Kاک = اد ے ے ۍ
ارورو نا,ن اک !.م ے
هساب& امد (نا و ان ناوراک @و اک ل?م ۔ے ڑ ٹ
ارورو
اروگ اترو نيم هب (ن2 7وت ا*ايب سا3اس نا ے ے ځ
ناوار tر4 ; واراسام هب ربکا ۍ ۍ
ارورو
ارورو نا,ن اک !.م ے
ن`م >?" ۍ روروامد tر4 نيک هب ۔ ۍڅ ڑ ٰ
د نا,ن ے ۍ
د ناوار دَ ه,/ن ƒOرد ƒO ا+سرو هبا نورو ے ۍ ۔ۍڅ ڑ
ارورو نا/شا& رون اپ ,/ن هپ وم دَ هب ے ۍڅ
UU
ارورو نا,ن اک !.م ے
هن هد رغOا و; اکو راو; :]; اC ره ۔ ۍ
Xيلب ۍ
Xيک ا(08 هن رورو هم ه ا! ام* ا :*و ه5 ۍ څ ۔ ځ ڑ
نانا0 ک هO:; انر :ک اX*و= :]; هب ۍ ۔ څ
د ا3را3 اس ا-ا)کو لو! ين د هن رو ه4 و1ا- ے ۍڑ ۔ ۓ ے
د 5ار اراس ا- ا*وگ 6تاو ا3 د 7/ي اراسا- ے ۍ ۔ ۓ ڑ ے ٹ
ناوار ش :]; اک د ل.*رپ ام Jوَ !;ان -گ ۍ ے ۔ ۓ ۓ
ريگ6ن اتاو رغOا هش هش هاگا د هپ >ي?" ه ۔ ۍ څ
ري,مه :.*رپ رغOا هش ا*وگ ک X*و=اترو ۔ ے ے
نا0ارغO ارو نر ه اوش ا ا< هپ اوش :*واو ځ څ ڑ ۔
م:س هکوَ نا0 ارغO اناوار 2وَ ش :يKا3 ۔
م:= >ي?" -+?*وJ اد انار*و 2وَ ش هن*(م ۔
د ناوار FوC د نا(نا; هو* ۍ ۔ ۍ
نامرا هپ تاپ و8 ش FوC ے
وش هن ا(0 انام ه ات رورت ے
هنوناوراک و8 ش را?*ا ه هو اد و; ر.K څ
ک e*و= و8 ل*و و8 ا ه اترد ر:پ ے څ
هنوXنر @و او ارورو هد مدَ و* هپ ه ڑ څ
ارغOا او اربا; eنرڅ
هنو(نم و و8 ک „:; انرو; رو نر هد ه ڑ څڅڅځ څ ے
اراب; اوان 5ار د !شاک ۓ ۍ ے
هنوراک ;اربات د ه ک ر'س د ه ے ۍ څ ے ۍ څ
هحون
رو8 J گاو; رو نر ام ے ے ے ځ
م:س نارA" دَ :;او
نارگ امپ ناش ه; هپ ے ے
نا0 TاDب اک ر*و رو8 J ۍ ے
لتاوار هيT ه هپ ايب ت[;ر هو کارو;ات ۍ څ ۔ ۓڑ
J(*رادوَ هلKا3 د #ا3:م اد اوا ن2 ر5 ۍ ے ۔ ڈ
نا دَ اتاس وَ ر RK اراپ دَ ا(; اراميب هيT ځ ۔ ۓ
8*ريت ا9ش درفس ول اترو-ر:;ا کو او اکر*و ۍ ے ۓ ۔ ۓ ڑ
X+;اون اکوَ مارا اتروک ار*و روJ راميب ۍ ۔ ے ے
ناD0 هد ونوم= هپ اک رباO ه 5 اکر*وپ و8 م ۔ ڑ
رار3ا د ا ک د اسام ار:پ انارگ ونايب ب ے ۓ ڑ ے ۔ ۍ
رورواناماX*و= هO:; !ن :]; هپارو ۔ ۍ څ
رغOا
ل; هن رو5 هپ هنا0 اباب انام هب FوC ۍ ۔
نادان
و/2- ۍ
ارورو ايک او ارغO هداو ڑ
هنوس2 ه او ام2 وJ َ ک „:; هد ل*و ڑ ڑ ے
Uc
ل.*رپ :يب و او ره و; رون ڑ
هنو(يما وش ا(يپ ام ل=ار اتام هت ے
ت روم لت هن ان X*و= ام ه ا ے ے
هنور(3 ک ونايب ب وJوَ ش ا(يپ امد ے ۍ
J(َ يک ا اک د هپ ک نا ٹ څڅڅڅڅځ ۍ ے
هنونا+لب هپ eني لتاو ا=اس ام ه ٹ څڅڅڑ څ ے
Xيل+3 هد هب PاSOا …Xيک هب هله (*6* ۍ ۔ ۍ
ن*(م اور 6*ر تم[& ک هب *رو رد ے ۍ ۍ ےځ ے
وبار&ا هد Xي وJ وباSOا هد هب تم[& ۍ ٹ ۔
ن*(م ا*ا; هن.*د هت هباSO هQ ا]س ے
روا هپ 5وَ س روک -]; روش هپ رKاک -ها0 ۍ ۔
ن*(م ار"8 @Q ا" ,ن او ا پ )*رات ے ۍ ۓ ٹ
ن*(م ابر8 >*د ا ن*(م aمش >*د ا ے ۓ ۔ ے ۓ
ن*(م او و م:س ا*وا هم:= >ي?" ے ۍ
X+;اوان روJ wTول*و =ار >ي?" ۍ ے ۓ
Xيناوار ه اواک ر*و اتروم ک وا ۍ څ ۓ ڑ
اتروم ر*و :]; اک ول8*و ارغO ۍ ۍڅ
اترو5 اC دَ !نر*و رiQ يه sبَ و; ے ۍ
رو5 هپ انام رغOا ه+?;او اC اک
روک هپ مر*و هن 1پاو هب ه5 ار:ب
د ه(&و کاد هماس و(نيTارت و(نيTام ے ۍڑ
د :[يK ار:پ هم (&و د هپ 1ب ے ے ۍ
ورو ورو >ي?" هم:= >ي?"
هنوب:يس وي;وا هد ان وگر+س و 8 ک ا'O
هحون
ن*(م ادوJا اه ن*(م ZادوJا اه ے ے ۓ ۔ ے ۓ
ن*(م اتدَ تمر"8 هک چب ام اسوا هاوگ ے
ش #داDش ام ريت ه ۍ څ ش تمر"8 ات هب @اماپ ۍ
ن*(م ارس ون*و هپ کات ري;ا هب نايماش ے ۍ
اراپ هد -+3 ام bا8 ارايت د هبو[نم ۔ ے
ن*(م هVور ه!ين (X*رپ ا! >ي?" ے ۔ ۍ ځ
نوام دَ 5و*رپ ه ن*(م م او= هن ه5 ے ۍ څ ۔ ے ڑ
ن*(م هانگ ب 1ب هساپ هد وروا; اتدَ ے ے ۔
و هاوگ هم هب Nا و:برک هب ا ام ۍ ۔ ۍ ۓ ځ
ن*(م هراپ هراپ rبu ش هب ک (Aس ے ۔ ے ے
نايب
X*رادوَ هب را9+نا هساب& ا ے ۓ
X*و= هپرغOا ل& د +?; ارغO ے ۍ ے ۓ
Un
رورو امدَ :]; هپ و Tا*و ارغO څ ۍ
رو5 هپ ل; هن sبَ FوC ,ن ا(08 ۍ ۍ ۍ
ل;ار wTدَ نايب ب ه داد LA& ۍ ے ۍ څ ے
Jو َ ين د اXني رو; هن اتاC ۍ ے ٹ ۍ ۍڅ
اتروم هد هن وا ار ات و(نيTارت هد هن ۍڅ
ات رورو اواس ارو ر5 هم اربا; اد
هش ناوار روJ هپ †ار& ناوراک مول9م اد
هش نام0رت م:ک م:= >ي?" هد ۍ
>يم5 هپ نيC هد :ک :ک ۍ ۍڅ
>يب0 هپ bاپ روا; دَ واC^ ے ۍ
ورو ورو نا0 ربکا انرَ @ 2 wTا*و ۍڅ ڑ
ار2اس ناوراک او رBن کو َ و/ل; ے ے
اراميب ار اه @(يپ دَ ?پرد ۍڅ ۓ ے
ورو ورو ناراب وي;وا ?پرد واراو ے ۍ
هنوگا= واک هد ربکا ربکا هد ۍ
هنو; ان د 2 !ن wTانا+س اک ۍ ے
ورو ورو نا(!َ ن5 اه کريت ه ان ?ه ۓ ۍ څ ے
ات روش هش DK ه م:= >ي?" ا څ ۓ
اتروک 1پاو ايب اک انا+س رو8 J >ي?"
ورو ورو ناوراک اد هش ناوار له ايب ے
Kوک هپ و 2 ان !م و8 لل=ار ے ڑ ے
د ا+يC ر'س اراب; * هن ه5 ے
ر* X*دا* ناول]; -]; هد ام ا*ا(; ڈ ۍ
د ا+يC نارAه هد ت3ا4 اوام ے ےڑ
Jوش ا م ه5 اک ا+,ين امدَ Fوiيه ڑ
د ا+يC رب3 wTا*و ايب هم هب روم ے
ل.يC رغOا هد e*و= هپ نوش >ي?" ه ے ےڈ څ
ل.*رپ JوXنم رار3 هپ ان رو; رغOا ے ے
ريبش وJ ک هJاو" اتروم رغOا ڑ
ر*و هپ ا < انا+س اوش اتروک ارغO ڑ
هحون
ورو ورو >4و2 د ناوار >ي?" هاش ۍڅ ے
ورو ورو نارAه هپ د ناوراک هاشداب ۍڅ ے ۍ
روJ هپ !م د روک هاشداب ے ۍڅ ے ۍ
رو; انارگ wTايب د رو5 نيم دَ اد ے ے
ورو ورو ناي4و4 هاش د >,لگ اره5 هد ۍڅ ے
ۍڅ ونا(يس هد ک نم د ناوار داه ے ځ ے ۍ
ونابSم8 دَ ƒO د ناوار ?پرو ے ے
ورو ورو نارا`ن د نام5 مQ اما ۍڅ ے
ارو نر ا او او* رXم هراوس @و ځ ڑ څڅڅڅ ٹ ۍ
ارو\Bم ا!J ه ا+;2 دَ واگ 2 ۓ ۍ
ورو ورو ناوراک اک ورو wTاو دَ رBن اد ے
هحون
Uq
د ا+يC ربکا ا+يC هم روم وا ر:پ ے
د ا+يC رX0 وناراميب ارود ے
* اراميب * امو8 شام ارغO ه5
د ا+يC ربO هد ت3ا4 ام ا*ا(; ے
* تاپ :يب و 2 نا6*6& @و ے ڑ ٹ
د ا+يC راب; و نورو و(نيTام اتام ے ڑ
ش تاپ :يب ان روم ه ارو نر ۍ ے څ ځ
د ا+يC ر!K هم:= >ي?" ات ے
,ن @وا و0 ام 2 bوا هب Nا(ب& ۍ ڑ
م 2 انرد هک @:م د هپ (*6* ام ڑ ۍ
اXيهوپ هت Xيهوپ @و+/م kيب; bوا ۍ
م 2 انرد هک @اSب اتدَ تمر"8 ام ڑ
ش 2 ات ما/م #داDش هد -]; هب ه5 ڑ
م 2 انرد هک @ا`م اترد Tا3 ام ڑ
,ن پار اس وبر" هب -+3 ام دَ ۍ ٹ
م 2 انرد هک @ا!يO #ر[نرو; هد ام ڑ
ار&Q اش اD!يJ ام يEرم وغ*ورد هد ے
م 2 انرد هک @اوس اد م:= >ي?" ام ڑ
ش هن اDب ارورو ه امد َ ان*و ۍ څ
ش aTاV ارورو ه تمر"8 بBک ۍ ے
هک @(ب رم& هپ •" هم ا! ے ځ
د ناوار 22 هد روJ هپ Kوک ے ے
ات >4و ا ا* ه!نامرK (مSم څ
ات >م* ار*و د @اوس اد هم ا* ے
د اKو ب ر* و; Gل; Kوک هد ۍ ے ڈ ے
د نامگ هماد ک #ام هب تBيب ے ۍ
* ارو نر ربکا مJ5 هد * رو; ځ ۍ
د ا+يC رغOا ا+يC د هني!س ے ے
* امي+* ه5 XيمولBم سد ۍ ے
د ا+يC ر(3 ونامي+* هد اه ے ۓ
نايب
•" بBک ا ے ۓ م 2 انرد هک @ا(ب هم ڑ
م 2 انرد هک @اOوQ ات هم رم& هپ ڑ ے
Xيهوپ ه5 ,نوَ نا(*د ات هب ايب ۍ
س م 2 انرد هک @اي& -]; اس نا هم روَ ڑ ځ
Xيل+3 ا اس (ب هب ا د k*(" د ۍ ۓ ڑ ۓ ځ ۍ ے
م 2 انرد هک @اي; هم اتاو k*(" د ڑ ۍ
Jوَ ا و0 Jا`م @و8 +/م ت.ب(ب د ڑ ۍ ۍ
م 2 انرد هک @ا0 د2 -]; چب هم نا ڑ څڅڅځ ۍ
هبو[نم ارايت او -+3 دَ ام دَ
م 2 انرد هک @اC (*6* هد مولBمام ڑ
راتفگ
Uv
د نابر3 رد رورو ه!نامرK (مSم ے
د ناماد هپ b2 ارورو هني?" ے
هيT ناوار ا+يC هک 5و8 ک هد مار"ا
د ناسرپ8 هماد و #5ا0ا اک ے ۍ
د ا(K رد رورو ه!نامرK >ي?" ے
د Z:4ا سد ل=ار اتام ے ے ۍ
ک بBک هپ وک -+3 >ي?" ه ے ے څ
د نامرK (*6* ا ک را0 اد ے ۓ ڑ ۍ
هنا0 ƒين" او ه!نامرK ب ب ۍ ۍ
انارگ ار* د اربا; نو+لب ڈ ے
اکام ات 22 هم [ي3 نو+لب ے
د ناماس نو(م< هد امدَ >ي?" ے
د ه هک >4اب د ه ک رهاm ۍ څ ۍ څ ے
د هگاو; ا نورو هم:= >ي?" ۍ ڑ
نيم Lن*5 هد وا >ي?" هد ايب ے
د نا%لس هاش هد رابرد هاوگ ے ۍ
هب رو; +س و22 هم ا+يCره ه ۍڑ ۍ څ و اراسرو ۍ
وارو;و8 ش هن :يب هب نو(م< هپ و ه.عو اد هبرورو ۍ
اتروت وگر+س هدامد 1ب درورو هم اک ا*وا8 سد ے ے
J ا< ر* درورو اد هم هربمغيپ هنا0 ƒين" ۓ ڑ ڈ ے
ا او د تم(;رورو هره5روم ڑ ے لرا9س .نابا- ۓ ے
اتروم موا و0 8 Pاو ه هنا0 ƒني" هب تماي3 هپ ڑ ځ څ
ه ک ر<1 ه4 ورورو ه- ه ے ے ۍ څ هنادرگرس مو م= هب
ون ش (يDش ريCرورو هم اک ۍ ے
ه5 هب ک وJوC ماش وا Kوک هپ ے ے ات رو ><1ُ م6*ول ے
sب ه5 ش ا(08 ام2 >ت رورواک ۍ ۍ اراس اراس راس
مڅ
اراپ ناو*رگ ?پرو هب ه5ون و اک 6ين هب څ ے ۍ ے
رونت ش Jو6ن اک اموَ اک ه5 هب را9+نا ۍ ۍ
ات
ک Pا+ک د J(يJ ام د #اAن = اد >ي?" هد ے ۍ ۍ ے
ه و; د G" هم:= >ي?" ا څ ے ۓ ک ?ادا ه4 6*ول ے ے
ات روگ کوQ رو= eJاک د نا[/ن کوغ*ورد هپ ے ے ے
د J ات هم تين ه!نامرK >ي?" ے ۓ ڑ
د J(َ يJ ک Pو; هم Nا @وسر ے ۓ ے
ار*و ات Kوک wTا*و دَ سد ے ے
د ناS+ما Pر ک #داDش ات ے ے
ات رورو سد ايب هک ‡ر& (مSم ے
رو اک 1پاو (نيTاو; ے اتروک -]; ارو
ره اک رون څ و -مَ هد Nا ش ه ۍ ۍ
د نارگ ر'س اد ونايب ب هپ و; ے ۍ
د نامرا ارورو ه!نامرK >ي?" ے
د ناS+ما اد هماراس و(نيTاو; ے
Dن و رما هد هنا0 ƒين" او ۍ
د نا*رگ >ي?" اراپ ˆا/ب ے
هحون
eنر هد اد هنا0 ƒين" څ
ات رورو واکر*و رو,م ے ے
وگ ه; هڅ ک ر%; رورو ر ے ے ۍ
اتروک Xنر sبَ رو; ۍڅ ے څ ۍ
!ن ا(08 رورو 2ام اراپ دَ ا(; هنا0 ƒين" ے ۓ
ک هنا(م< هپ 22 هد ارا?*ا ش eنر Lن*5 ے ۍ څ
U{
ات روا ا!J هم نو(م< هپ د @واC^ و; نو+لب اد ۍ
J(َ يليب ,ن ه5 هد ان >ي?" رورو انا0 ƒين" ۓ
ل+?; ار د #5ا0ا ا! هم و; ان Nا(ب& ۓ ے ځ
ات رو; اکوَ ر!K و; eJ 1پاو Xنر هب ه5 څ څ ے
د ا&د اتاو ا(; هماد کام :يب هم نو(م< هپ ے ۓ ے
د امدَ pهاو; ا(مه 1ب کام ا(0 هم >ي?" 2 ے ے
اتروپ ارورو هنوس2 د ک ا&د8 د هپ -تو;ام ۍ ے ۍ
هناس رورو هنا0 ƒين" ?ه هد ه5 څ ے
ان:برک ه5 هKوک ماش هب موارب;
ل*وJ ب%; ارورو ه5 هب ک Kوک هپ ے ے ے
انا*رگ ه5 ; Kوک هب مو ا ا< ےځ ے ڑ
ک ناميJاm .سَ ه ک ورابرد هپ ۍڑ ے څ ے
اناC ره ه5 هنوباو هب مواک ر*و ځ
ان !م هکوَ oوک >ي?" ه اد ‡ر= ے څ
هناوار اوش هم:= >ي?" رو; اس رورو
اراب; ه5 * :برک هد TوX,يپ 2 ۍ
ارا*و TاDب هپ ش اک ۍ
هنور*و مواک ه5 ايب هب ونا(يDش هپ
د هداراQ هم ا(مه ے
ک ارSO هپ رورو (يDش اک هم ناميJاmاد ې
ک هدرپ هب هنوملm ۍ
هنون:&ا کوَ هنوس2 (نب هب ه5 ۍ
د هانگ ب هم رورو ه ے ے څ
6ين هپ همراس رورو اک هنا0 ƒين"او ۍڅ ے
?پرو هب نا*(نب ۍڅ ے
هنوگا= >ي?" >ي?" نواک ه5 هب ت;و ه=
د ه/*ر4 ونا*(نب ے
نايب
هنا0 ƒين" ل.*رپ د هم هن*(م ۍ ے
ان 22 ه5 ,ن ا(08 هب نو(م< هپ
سد اواکر*وام ات رورو هم رو,م ے ے
هنا 2 اک :يب (نيTاو; و هر%; ه ځ څڅڅڅڅڅ ے ۍ
وش اتوم د :برک هد TوX,يپ ۍ ے ۍ
هناSبس 2 و اM3 B3وم = ه اک ۍ ے ے
ارابارب د ه[" کرو امد ون ے ے
هناS+ماQ 2 @(ينا+س د >!ممان ۍ
و رBن p%BJا هد هب ونامي+* ۍ ے
هنادرگرس ه5 مواک ر*و هب ل?ت ۍ
هحون
و هنوJاوس اواک ام ارورو هنا0 ƒين"ا
وا رو; اد د ه[ي3 رورو ے
هنونا(م< ک ه ک روک ون >ي?" ه څ څڅڅڅڅڅ ے ۍ
د xاورا امد رورو اد ے
,نا(08 ناش و* هپ ان >ي?" هب ه5 ے
U}
موَ ش هداو ه5 ک ‰رش د ے ۍ
هنوتا[;ر ان Nا(ب& +?;ار دام ۍ ۍ
د هل[يK ک وم ے ۍڑ
هنا0 ƒين" و8 ش هن ا(0 هب هنا(م< هپ
ان Nا م او= ا&د8 ڑ
هنونا+لب ک و0 ايب اک د G" ات گرم ۍ ڑ ے ۍ
د ايند8 ناK ري;ا ے ۍ
P:/نا س د ک و0 اس تام هب ه5 ے ڑ
Pات ب ک هب نا+سود ے
هنو+يب = هد وا و0 هب م:= >ي?" ۍ ڑ
د ه'?لK اد (يDش ے
ان و8 اAک :;او د(م ان >*(با&
اوا5و8 ک نادان ک وا #و$ ک هپ و; ے ۍ ڑ
?" وا ربکا ?ينو َ درپ ۍ ے ان,َ م >
اوا5و8 ک نايب ب ن(& له ايب ے ۍ ے
ارا(=وت له مي; رت اکو هرويس ے ے
اوا5و8 ک ناما ري; نوJ اره5 ے ےڑ
وراداي" ورا[نا ک پ گر+س ے ےٹ ے
اوا5و8 ک نا*راو?هاش و نود ورد هپ ے
هم:= >ي?" و8 ش @(*5وک ايب همد ا*
اوا5و8 ک نا*ريب گر+س Pا+ک 2 ے ے
ات ساک ب م(Xن رپ 22 >*ريش هب ه5 ۍ ے ے
ات Tاون ب ر*و ب ې ے ے
هنودا*رK و(نيTاو; هد و هب ?پ و6ين ۍ ے
د '%[م هد او5 ه ے ۍ ٰ ۓ څ
Xي پ هن ک ور*ا هد -BJ ور*ا هد -BJ ۍ ٹ ے
Xيک راو; اک و ره ۍ ۍ څ
هنومتام ک و0 ون*و هپ >ي? هب ه5 ڑ ځ
د ام دَ امان Lن*5 ے
نايب
اوا5و8 ک ناگادوس ا او ان ه 5 ے ڑ ڑ
اوا5و8 ک نا*داش =ار مرSم ے ۓ
و (B[/م ريC ŠيK اک ارJ >Aم= ه 5 ۍ ے ڑ
اوا5و8 ک ناوار (ناب )م ;وا ے ے ۍ
ک ارSO و* ات bاب& هکوَ gا= >ي?" ے ے
اوا5و8 ک نا*دا6Dش ارورو اوشو ے
د اونين د :برک د ه*رVا= ے ے ے
اوا5و8 ک نا*رام& دا(مه ا ے ے ۓ ځ
اکوَ ت?بو(نب درپ هد 7ور; @اوا ے
U~
اوا5و8 ک نا6!ين مر" رار3 ايب ے
ک رم3 و 1مش ارورو انرو اي" ه ۍ څ
اوا5و8 ک نادر(3 (نيTاو; اغه ے ے
@وش ريت ه!ينر:پ اواک d:ت G" >*د
ا(X*رپ نا%يش دا+ش ت*ا اد ن^ر3 هپ ے
aنم د :ک -لت !.م هن 5ان0 ۍ ے ے
ا(X*رپ ن^ر3 هد @ و !.م ان و5ان0 ڑ ے
د @5ان ات و*(م< روگ ن^ر3 اد ے ے
ا(X*رپ ناگدرم ه(ن5 هيT اک #و:ت
ا+,ين FوC ک رب3 د #را*5 اC هد اد ے ے
ا(X*رپ ناو(8 ک pت ا?کوات ا(; ادرام ۓ
ون:3Q ان 2 رايشوه D!يJ -توب هپ ۍ
ا(X*رپ ن:3ان وا -/ن :;او -Oا
هو @^ >ي?" Xت گ وَ ا*و :]; ۓ ۓ ۓ
ا(X*رپ ناگرC وگرC eJ ه هت :م8 ۍڑ
هم:= >ي?" واگو; راس -]; 2 ه ے څ
ا(X*رپ نا6"ا ,ن aنم هب تدا& ۍ ۍ
هش Zورشراک وJو 2(ب هد نومن bا8 ځ
ا(X*رپ نادان هد ور •ک ک ZورK هپ ۍ ے
هم:= >ي?" -هQ ا0 هيT د ه;رت G" ۍ
ا(X*رپ ناوات اد ايند8 هد :; ا اگ ٹ
هم:= >ي?" اواک وا; او; هد ه ۍ څ
ا(X*رپ ناS+ما ار.ن دا و0ان >*د ے ڑ
نايب
ا(X*رپ نا6; وا tدَ اشار د مرSم ے
ا(X*رپ ناماس ونايJاSشو; د تشايم وم= ے
اک ناش هپ ل& ربمغيپ هد نومن 1ب ۍ ځ
ا(X*رپ نا*دا هد @وا و0 ا?'ن -]; 2 ڑ
و را!نا ان (D+Aم (Q يل/ت اک ے ۍ
ا(X*رپ نا*داه د ماما هد اد واريپ ے ۍ
ک مار" :ک Dيبش ےڑ ے (D+Aم
ا(X*رپ نايس^ وا *\Bت وXنا5 ون ے ۔ ۓ
ون #ا,هاو; ?'ن !"8 (D+Aم ۍ ۍ
ا(X*رپ نارKاک ن^ر3 2 ش ‰ابن+سا ۍ
ناهانگ ک PاوE هد ک نامگ هپ ے ےڑ ے
ا(X*رپ نامگ ون ر2 هت اک نام اما ے
ارامشام رپ bاب& روگ رپ -]; څ څ ے
ا(X*رپ نا+Dب اد bاب& هپ ا*او اي+.*ر
ا و0 ا ک :ک xانAJوu هد b^ -]; 2 ڑ ڑ
5وپ هد = ا(X*رپ ناو6يپ انا0 اواک ے
c‚
هيT راب; ه; د ه ‹*ورد د ه اي+.*ر ۍ څ ۍ څ
ا(X*رپ نا?نا هد @و2وَ = ات و(نC د ۍ
هو >ي?" هد >ي]س (*6* هد هو ل& روت
ا(X*رپ ن:ها0 اواک ر و= )*رات هپ
ات نيTاو وار اک ر[+.م @و48 ے ۍ
ات ن*(م ايب هش 1پاو ل?م ے
و8 ک اراس نا ه نما5 ا اود ځ ڑ ۍ
اناوار 2وَ ش ات Kوک هما0 ے
و8 ش اراس رو ه نو*ا; رايJ اود ۍ
و8 ش او; هپ Kوک ه او ره ناوار ے ڑ
ونارKا?م 2 اوش ا%; رايJ و;
هنا,*رپ و8 ش ک نابايب هپ ے
ناربهر ا= و8 ش ه م ان و(نت ڑ
نا*5 هد را!; هم @اK -*و ل?م ۍ
اک ر*رSت سد ات ماما s يDC ے ۍ ٹ
هنا[/ن 2 Fا د @اK ر'س ه ڈ ے څ
Pاو ماما هم:= >ي?" ځ
Pاب هپ ر'س هک ر*رSت سد ے
!ن هو ر!K ول+?; @اK ه ے څ
ان Nا ار2 وري; هد (يما
ناش د هپ J(*رو^ ان ه!ين -]; د k*(" ام ۍ ے ے
ورو ورو Nا هپ تيبلها هنولکوŒ تَ واک ه ۍ څ
ناSبس و ه اVرو; ش ه رهاک اميل?م ا ۍ څ ۍ څ ۓ
ورو ورو ه0ارد اوا!س^ هنوربO اواک ƒيل!ت هپ
راتفک
هنا0 ل?م او ه!نامرK >ي?"
انارگ امپ او هيT LTان امد
ل=ار ه يDC ونايKوک هد اد ے څ ۍٹ
هناش ب امپ هش تA" Tا3 ے
ت/ي/" هپ Xيهوپ هد ه5
ت'Jا8 د هماس -م& -]; و; ے
ار*وات Kوک ان tر4 امدَ ے
هناي& ش ه وJو هپ ه[ي3 ۍ څ ٹ
ورهاm هپ DK ونا(.*رات ه د ۍ
د رOا3 ان د د ه ک >4Q اب ۍ ۍ ۍ څ ے
ارورو ا وو8 اک هب -م& سد ۓ ے
هناDب اره ش ر+?کا; ه ۍ څ
ر!K و رو= هپ ول; هب ما(3
رکu و 3اب هم تماي3 رت ه ۍ ۍ څ
ا اوره بر" وناميJاm وا ڑ ے
هنا(يم د2 ارورو ش م+; ۍ ۍ ے
هيT @وسر هد او5 ه!نامرK ل?م ۓ
هيT @وب/م Pر2 هيT G" مQ اما
وگر+س و اود هپ د اتدَ !"8 ڑ ے
انام ,ن هو ريC هب را!نا ۍ ے
cI
هحون
هنوباو و8 کر*و >ي?" ځ
ورو ورو ات ل?م هدا6Dش
هنوJاK :; ام ارورو
ورو ورو اوا ن2 ر'س -]; ڈ
نا+سود وJو َ ش راب; ه هش Zورش رود تBيب هد څ
ورو ورو 2وم هد ادا و8 ش هنو+Bيب و8 اگر5 هپ
ناوار وJ ک ل?م ايب هم:= >ي?" (Oا3 و* ڑ
هنوJا" @و و8 لD!يJ Tوَ ٹ ې ورو ورو ا ار "سوا@و- څ ے
ک G" +ن0 مول9م هد د تمBن ا(; هد نD0 ے ۍ ے ۓ
#ر[ن ات ني?" يس کرو هب (*6* ۍ ۍځ ے ۍ
ا+ش
او مDK ان ?ه هداد د هد6Kو; ان gرم ه اد ۍ ے ے څ
ه4 ABا و و ځ څ څ C-ا'ا D4 ان Eر- وش - ک ?و1 ے ڑ ے
اتش
هيT تمBن ه:]; هپ هت هنو+مBن ا(; د ه ره ۓ ۍ څ
ا+ش تمي3ر!شره هد وش هوپ 5ار هپر!ش هداک ے ۓ
کادار!ش ه هب هت د †ول.م ا(; هد هر!ش ے څ ے ۓ
ا+ش #و$ 3ونور!ش هد ک رادربنامرK Nا 1ب ے ۍ
هم:= >ي?" هر%3 و* ار(نمس 2 ناKر& هد
ا+ش #6& د ا+ش تJu ش راب; ه هلOا" اک ے ے څ
و8 ل=ار هد کر!K هپ ه د ا+ش ها=ا+,ين ه ه ے څ ۍ څ څ
ا+ش #ر'ن ک تبSم ک ت'Jا8 م:= >ي?" هد ے ے
نايبن @و وو8 را+Kرگ ک تبي[م اکوَ رو= ٹ ے
ورو ورو ايند8 دوبان هپ هنو+بي[م او اريت ے
ل?م هو امJو ه او امان لک د GيMم8 څ ۍ ۍ
نا0
هش هنوماغيپو وار (Oا3 ڑ ورو ورو هداF%ش ناوار
Kوک ل?م ادري;ا ے ناما هپ ر* -;اد هش ات ڈ
ورو ورو اراس ويک وا وُ ک وک هنوراب (91 کروکراتG- ڑ ۓ
مHن
د پ Pا\& ک تمBن ره ے ٹ ے
د ا+ش تمBن ک Pا\& ره ے ے
ا+ش نايغ4 ک وبوا8 هپ ۍ ے
ا+ش #\J ک وبوا ه ے
:ک رم3 :ک ش @:ه :ک هد Xنوا ۍ ۍ
ر(ب
cU
wک را+.م ه0و5 >Dب !?0 اDت ري,ب >ب نامBن رنروگ اک Kوک ت3و bا ۍ ے
اDت اتا يDن pيپ س +.س نB* اDت ا+ترب مرن هو J bا Dت هري,مه ں ے ۍ ۍ ۔ ۍ ۓ ۔ۍ
ل&ا Nاو ه ر+Dب وت وه Pايماک >ي?" ماما هک اDت ا+هاC (*اش روا ۔ے ں
ا+ش تکر" ک †ول.م د Nا tرO @ا" و* هپ ے ے
د تمBن وJ ه ƒيل!تاد ,ن ƒيل!ت2 هد6Kو; ے ۓ ے
د ت"ار ک ƒيل!ترهر!ش اواک ک ƒيل!ت هپ ے ے ے
مارا هپ Xيهوپ هن ,ن ا +س ه دو0و هپ ے ے ۓ ڑ څ
د نوم +س ک مارا هپ ے ۍ ڑ ے اتش CحرI ک نو- تس ے ۍ ڑ
(VQ ش @(ناYيپان (VQ شره ۍ ۓ ات+ين CمJن هد ا.1د! ۓ
ا+ش تم!" ک تمBنره د تمBن ا(; ه نD0 ے ے ۓ
ا(;8 د نو; رپ8 @ا" و; اک Pايماک هد ے ۓ
د نو(م< اتد ان شره2 #ا*5 ے ۍ
هب:گ >مC دَ @وسر هد او
وان.*(نا اد هب ام 2 اک ۍ ےڑ
اک ه 5 -]; ا ا ه!نامرK >ي?" ڑ ڈ ڈ
اکروَ رن و هب امدَ راو; ۍ ے ۍ
* هن ناوار ه5 ات بل4 ايند8 ۍ
و اVر هپ Pر هب -م& ره ام ۍ
د نام"ر Nا موَ ش Pايماک ه5 اک ے
د نا?"ا ه اد ش (يDش ايب اک ے
* Pايماک ه5 ک وتروO وود ره ے
و اروپ ري;ا هب امدَ ([/م ۍ
شاروپ اد ه د ([/م هماد ۍ څ ے
ش ا(08 اوشو ول4اب 2 G" ۍ
ش هاگا Gل; ان وتو8 ترک (*6* ۍ
و هدرپ G" هب ارو ا3د5رK ۍ څ
,ن اد (نگر د هدرپ م:سا ۍ ۓ ۍ څ ے
,ن ا(يک راکاد وناينابر3 ب ۍ ۓ ے
هم:= >ي?" وناينابر3 ب ے
داC هد Lي[ن رم& دا5ا ے ۍ
هنو+&(ب و8 ک Zورش (ناب مان م:سا (*6* ے ے
هنوبارش و8 ک @:" Tاس تJود @امJا ت8 يب هد ې
مواک ريJ م:= هد تل'= هب ان ماو&َ ۍ ۍ
@امJا ت8 يب Xيمي?/ت هد #ر,& هپ وا pي& هپ ۍ
ميJاm @ا(ب هک ک تن%لس هپ تK:; و ے
موارا(يب ه5 هب Gل; د L0او (ناب امپ ے ے
راتفگ
و اب"رم ه ه!نامرK مامه8 ۍ څ
وات هپ م:س هنا0 >ي?"او ۍ
وش ناوار ان •" eنر ا+;او ب ے څ ے
و هرم& ات هب ک 2وم او ۍ ۍڑ
را?*ا او اک ه!نامرK >ي?" ۓ
را+Kرگ ا* موَ (يDش هب ا*
ل=ار اتام او Z:4ا سد ۍ ے
وات هپ هلم" -+3 هب ک •" ۍ ے
FارداQ مر2 هد ه5 ار&Q اش
Fاپ مر" د ا >ما هد ے ۓ ځ
,ن aTاV ه د تمر" بBک ۍ څ ے ے
و امد bاو ه -+3 هپ امد ۍ څ
ا*و هد سد ل=ار ان Kوک ۓ ے ے ے
ايب اراپ •" هد روم :]; ه ۓ څ
:.*رپ هKو8 ک هد ک @ا" ه ا*وا8 ے څ
و Z:4ا اتدَ اتام هب ر+Dب ۍ
ان+.يC ŠيK هد * راب; ه; ه5
ان+;وپ واک ان اس rيSO ے ۍڑ
cc
د اراس (*6* روت ونايKوک ۍ ے
و اراس اتاک و ره Tان و 5 ۍ څ ې ڑ
هحون
مواک اروپ -م& ا= د L0او (ناب امپ ے ے
هد اتاو :برک وبار& هد ار&اش څ
@ا(ب هک ک رم& •" همامه ا ه اماد ے ے ۓ څ
@^ @وسر هد اروگو ايب ه اراس نا اد څ ځ
مو ا و0 هن :برک هب ا -`م هپ !م ڑ ځ ۓ ے
د رEا ب هنور*ر/ت د هاشداب لm هد ۍ ے ے ۍ
د ر+Dب @(* م #6& هد ان گ(ن5 تJu د ۍ ڑ ۍ ۍ
مو:Oا" ه5 r+K ون*و هد هب وروت هپ
ماو& و ه dوما; (ناب هاشداب لm هد ۍ څ ے ۍ
م:ک اد د Nا هد د ناميJاm ا اوره ے ۍ ڑ
مواXنا هنوملm ه5 هب ت3ا4 هپ ون*و هد ڑ
>يم5 ور د هپ ون هک هنوَ ماي3 ام اک ۓ ۍ
>*د ش ا و0 امان هب ونولم& و(ب هد ۍ ڑ
مو اتاCوا8 درپ اد ول4اب هد ان م:سا ے
ريبش هد او هن wنابر3 اک هم:= >ي?" ۓ
ريگا0 هو و+سرپ تب وغه هد >ن هب (A?م
مو ا 2 هنوبا+ک اراپ دَ %/ن (مه ٹ ے ۍ
ناوار * اراپ دَ ريمت -4اب وا G" ه5
ناگ ه'يل; @وسر شاC ره هپ رهاm ه ۍ څ
ات :برک * ناوار اراپ ت3ا(O د ه5 ۍ
راب; د هن Lل%م 2 رم2ا Jوا هد FوC ۍ ۍ
راک(ب (*6* ا(مه د رم2ا Jوا Tا*و ے ۍ ې
ات :برک * ناوار اراپ ت"اVو د 1ب ۍ
:يب :يب ک †داO وا sنو6غ*ورد هب ه5 ے
:يب :يب ک GKانم وا نامل?م هب ه5
ات :برک * ناوار اراپ تB*رش د ه5 ۍ
د را!نا هم ان #ويبو; *اVر gرم هپ ه5 ے
د ر:پ ام دَ و; ل& ايب ونانامل?م ا ے ۍ ۓ
ات :برک * ناوار اراپ #ر[ن ر:پ >ن ه5
ار* 2وَ شو هOر& (ناب تي$کولم ماش هد ڈ ے
اريت اربا; د bا8 انو+Sي[ن همامه8 ے
ت موانابر3 نا هب ه5 * هن ناوار ات ر*ر/ ځ
ش (نگر لm Jاm ه د هن ناسا ه راک اد ۍ څ څ ے څ
ش (نب (ناب و8 م هبوا8 ايند8 د هد هب ک راک د ۍ ے ۍ ے ۍ
مواريت ا(نت هب اس ويŒCاب و او و او ڑ ڑ
(*6* هد هنوتوت8رک ش(نگر هب و/ل; هپ ۍ څ
(يDش ک Xت و *رو ورد اراس @^ ه ام و; ۍ ۓ ځ څ
مواگ 2 هنولگ هب ک ناويب :برک هد ے
(يDش ش ه او اد ه روگ مJ5 ه هت اد ۍ ڑ څے ۍ څ
(يما ش هب ا(يپ ون ش @^ @وسر ه (ي3 وا ۍ ۍ څ
مرا]س (ناب >*(با& هب ت&اشا هدراک ه5 ے
هحون
ات :برک * ناوار اراپ تمو!" هن ه5
ات:برک * ناوار اراپ #ر'غم اC هن
اراپ دَ د هل.*رپات ه*واBم تمو!" هم رورو ۍ
ه ه/ل; څ هرايJ ک اراپ ([/م ام انشور ۍ
cn
راک مر2 اس (ي/& Hارا[ن ه5 هن ے
رايت تن0 شات تما8 نابر3 ش ه5 ه ۍ څ
ات :برک * ناوار اراپ #واغب ه5 هن
ا< اراپ دَ ام Gل; ه د ([/م اد ام هن ۍڑ څ ے
او= تام هپ ام ?يپ ش ه(نهد و* ا و0 ۍڑ ے ۍ ڑ
ات:برک * ناوار اراپ #راAت ه5 هن
د هدارا وJو:ب3 هد ما9ن د هم هن ے ۍ
د اVر هنرو Nا ه د ما9نا= اد هن ے څ ے
ات :برک * ناوار اراپ #رDش ه هن ه5 څ
ماما 2 ه,ن هو #ا ر0 تBيب اiيه ايب ٔ
م:= >ي?" rVاو وJ ک ([/م >ي?" هد ڑ
Tا*و ې ات :برک * ناوار اراپ #را*5 ه څ
ˆا'ل;8 1Jود هب و ل*و د ربمغيپ ې ۍ ۍ
اC ول*و و8 ا ‹*ورد رون د روJا Tا*و Gل; ۍ څ ې
ات :برک * ناوار اراپ تJا(& د ه5 ۍ
رايJ هپ ناوار yل= د FوC ي/+?م د FوC ے ۍ ۍ
رامش ا%; هت ه هد k*(" ربمغيپ ا*ا ے
ات :برک * ناوار اراپ تم6م P\ک
و8 ش هنو0اور +; @وسر م:سا وJ وار ڑ
و8 ش هنو+مو!" اريسرب وJوَ ش تJاD0 +;
ل& وا تKرBم ايند8 ک وبر& (يJوَ ے
اک ا وشرپ ناگ ه 5 و/ل; ک ‡رم @وسر و; ڑ ڑ ڈ ے
اک ا و0 ه=و= وباSOا (ناب ل3 وا \=اک ڑ ے
+; هارمگ ک -ت هب ر*رSت هد @وسر و8 ل*و ۍ ۍ
وJ ک (نگر راس ونو+&(ب ه,ن هو ر*رSت ه ڑ څ څ
وJ ک (نب aل3 سايس ر*(= هد ني,نا0 ڑ ۍ ۍ
V ک مان تK:; تيکولم s=ارات ماش ے ے ے
ک ريJ ?0 2 هاشداب ما0 تK:; ه ے ے څ څ
ک ريت ربا; @وسر ات ونايبارش هب ايب ے ے
D!يJوَ هنورما ايب م:سا هد ه5 هب اس ون*و
کوJوام+; ونو+&(ب هش (يDش >ي?" نارگ ے
ک وJوَ ا و0 و+&(ب م:= >ي?" د رXم ے ڑ ے
تام هپ >ي?" هد „ا; و; وا و0 هنو+&(ب ۍ ڑ
ک ارا!; †رK و+يب -ها وا PاSOا هد هب ه5
ک :برک هپ رهاm ن:&ا ر*(= هد هب ه5
ات :برک * ناوار اراپ #داب& د ه5 ۍ
او هبو[نم ون †ا'ن هد bا4ر3 هB3او ۍ
او هبو[نم وش ا و0 ا= دابرب دَ >*د ۍ ڑ ۍ
ات :برک * ناوار اراپ ت;انش T ه5 ې
تBيب و ا ک ريC اک رورو ام وا ر:پ ام ے ۓ ڑ ے
ت&رس هپ ا ک هو تBيب (*6* ه هب ام ۓ ڑ
ات :برک * ناوار اراپ تA" (مه ه5 ۍ
هحون
ات :برک څ څ څ
مو ام+; هنو+&(ب
و نورو اراپدَ م:سا ه5 ڑ
هواکر*و ناينابر3 ے
ايبنا ات ول*ا; رايJ اه(يس ان Nا ول=ار ˆ
ات وJوام+; سر ناسا هد ه وار ن*د ۍ ڑ ۍ
cq
مر+Sم >*د هش تاپ هنو8 0اور و/ل; وک و0 ے ڑ
ان بنره ۍ کوَ ل*(بت ک >*د و/ل; ا+سرو ے ۍ ے
کوَ !ين ر0ا ب ه+ساوار Pر بن -ب ے ۍ ۍ ے ۍ
+س وJوَ شوَ (ناب ونايOو وا ونايبن و; ے
@ ک aم0 هنو+&(ب تما ا+سرو ان بن ره ڑ ۍ
@ ک امار^ ب وJوا(نگر G" ايب Oو ره ڑ څ ے ۍ
,*ر روا oوJام ا!J و8 ش اگ سد -4اب ک G" ڈ ے ے
ونانموم هپ Jوَ ش (نب 'يVو ے ے
ونا.يش هد Jوَ ; Jوَ ش (نب #وشر هپ ے ے
هنورابرد هپ تاس ناو68 يب ۍ ے
و8 ش @اماپ †و/" بوJ اس و]س واک ے ۍ
و8 ش @:" مار" روگ هد هنا*ا ے
هنو"ا!ن اس و(نيTارت و(نيTام واک ۍ
دايXJ •نر+ش وا مَ هپ ه,يمه ے ے
د ايسر (ناب ان= وا Pابر eنC ے ے
هنو[3ر Xيک @ام هپ ونانموم ۍ
Kرَ ش8 Pر& د ۍ dوما; ا او ا ڑ
dوه وا ر!K اC دَ ون ا!J ۍ
هنو+م(; >*د L0او د امپ bا8 ۍ
هو (مSم ه هو ت;و اغه و; ا* څ
هو (A?م +.ت هم:= >ي?" ا ۍ ۓ
هنولSم د 5اس د ت;و ا=اد و; ا* ۍ ے
ماغيپ اکوَ و8 ل*و هب اC ره
ماما شار هنا0 ل?م او ۍ
ماAنا و8 م دَ ش ري; هپ و0 ه ۍ ڑ څ
هو ه ابت و8 م دَ ر," وناک ے
هحون
امامه ا ۓ هنور*ر/ت ام ارواو
هنوJا" *ا; ا! هيT ر&اش هت ځ
XيJاماپ >*د روگ هد هن ا*ا ۍ ے
X* و0 lاور >*د هد هنو+&(ب ۍ ڑ
هنوم!" ن^ر3 X*5رو= ت,پ 1پ ۍ
ت.ت هپ د تسان ش -Jاب ه'يل; ے ۍ
ت.ب (ب (*6* نا5 او بارش ۍ ۍ
هنو,ي& واک تJود هپ @امJا ت8 يب ۍ
ريXنماد @ا" روگ هد هن ا*ا ے
ريگا0 تاu ناگ هد @امJا ت8 يب ۍ ۍڑ
هنوبارش ش -. هد ک رابرد هپ ۍ څ ے
هش تsŒکول8م ا?کو ان تK:;
هش تينو&رK ناش هپ ر[م هد و0 ڑ
هنوملm (نگر Xيک ورا(ن*د هپ څ ۍ
هنا6; تاu اوش ا و0 @امJا تيب ۍ ڑ
هنا0رم >Q با هک و0 رنروگ ڑ ۍ
هنوگر >*د هد و8 ک رپ وداu ان5 ے
cv
راتفگ
هو امJو را+.م هد روک هپ ل?م
هو ^ ^ ل?م هد Zورش تBيب ڈ ڈ
هش اروپ ور5 وشر*د هد تBيب
هو 2وم >ي?" هد †ا+,م و*ره
و8 ش نا,*رپ ر* هKو; 2 نايKوک ڈ
و8 ش ناشرپ ا او +; هش رابرد ڑ
و (نب ولس Tان tو; دا*u >با ے ۍ ې
هو ا%; Kوک هو* ره هد ناسوا ۍ
Lل4 روک 2 هک ناه wTايب ۍ
LM= هپ ر* و8 ل*و اترو Tاد ڈ ۍ
اک رVا" ل?م يب ر* هپ ےڑ ے ڈ
هو اراکات ه * راب; ه; ه5 څ
ريJد ناه هو :*و tو; ب ۍ ڑ ے
ر* ارD3 2 هوسوَ دا*u >با ڈ
هش م;5 ناه هکوَ را5وگ ۍ ۍ ۍ
هو ^ ^ مو3 هپ ه ايب ناه و; ڈ ڈ ۍ
مول9م >ي?" هد و?ک هپ ۍٹ
مولBم و8 ش ر5 هم:= >ي?"
و8 و تسرپ G" و ناش هپ ناه څ ے ۍ
هو اiک نام*ا ور5 وشر*د رون
Pا3ر= د ه 5 هم G,& هپ Pاو سد هک ناه ے ڑ ځے ۍ
Pارت و8 با هد y/K
هنومي9Bت ک ه اC هد د wTادوس هم ه 5 څ ڑ ے
X*ريگ6ن دَ ات gرم Xيگا= Fاب ب eنر ے ۔ ے ے څ
Xيهو8 پ هن هد ل*و ے ے
هنول+3 :ک مواک ه XيJاSشو; هد ر* څ ڈ
ر*رSت هک ر*و ات 1بQا& ل?م
ريبش سد اک راب; @ا" هپ ے
وشو اXيناوار روJ هپ Kوک ا ے
هو ات دَ ل?م ک را9+نا ر* ے ڈ
هو نامBن Kوک هد ريما ت;و د ے ۍ
هو نامDم ل?م ک Kوک هپ ه ے ے څ
هو dوما; نامBن هو Zورش تBيب
هو اVر >ي?" هد تماما هپ
ات !م :ک هش ناوار 1با& ے
ات Kوک ]ش هپ s=ار دا*5 >Q با ے ے ے
واو tر4 -ب هپ Wر8 Kوک هد ۍڑ ے
هو اC دَ ر!K سد +;و ه= ے ے
رو+.م (يب& s=ار :ک ه ے څ
روک را+.م هد هک @ا(ب ل?م
هش امJو ل?م ک روک ناه هد ے ۍ
ه هو ا,ک -!,م هد LSم نا ۍ
رابرد @واگ2 وَ دا*u >با
رادرب; و8 ک ا او نايKوک ڑ ۍ
هکوَ نا0 ل?م دَ دا(ما اCاک
هو انشاان ام ه T هن وا8 اد ايب څ ې
c{
هحون
هنومي9Bت و8 !ن هو هد ل*و ناه ا*وا8 ے ۍ
هنورابرد هپ دا*u >با Xي ي هد ا او ۍ ٹ ٹ ڑ
د ر,ب ره هپ هم L&ر8 د رابرد دا*u >با اد ے ے
د راب; د 2 و* ره ے ۍ
هنوJا" ا*وا8 ناه هيT هKو; ب eنر هت ۍ ے څ
د2وم هد ام ري'س د امJو امدQ ل?م ے ۔ ے
دا(K انرو هم نا ے ځ
هنو8 Bلم ?!ن sبَوَ مو ا(م< روپ و ے ۍ ۓ ے څ
نامDم ل?م اکوَ ناه هم:= >ي?" ۍ ۔ ۍ
نابر3 راس هک ر*و ۍ ۍ
هنوبل%م #دو• م اتاو ايند8 -*ا; wTوَ
اک H:يم ام اس -ي/& >ب ل?م هڅ
راب+&ا اکوَ امپ ا! LSم * ځ
اتروک ناه هد -/Bم ه+ساوار ل?م ۍ
راب; @ا" هب دا*u >با هک -/Bم ايب
ات رابرد -+; و8 =و8 ا ار ناه دا*u >با ۍ
را!نا هکوَ نا0 ل?م 2 ناه و; ۍ
اک ارا,*ا ات -/Bم ت;و د دا*u >با ۍ
رارسا هش هم (نXنر ه هش هوپ ناه څ څ ۓ ۍ
هم:= >ي?" ل?م ه!نر*و ناه ۍ
را`ن (ناب ل?م wک نا ري;ا ے ۍ ځ
د هاوگ (نابات اروگوَ -/Bم اد ے ے
د امJو اراک ات ل?م ل*و ا*و8 ا ے ے
هنو5او0 و8 ,ن تاپ هد را!نا هد ے
X*5ان ايند8 هپ FوC X*را ا= هب gرم2 ۍ ۔ ۍ ڈ
Xيهوپ و* هپ ناه ۍ ے ۍ
هنوراس تاس هن نا/شا& تKرBم د َ G,& ۍ
اواکام م:ک sتا*5 اواک ام مار+"ا ا; ے ۔
اواک ام ماما هد eنن
هنوJاوس ارو هماو اروک 2 ل?م 2اوار
نايب
راXبل4 هش ل?م هد ه دا*u >با څ
رايت هک ات سوسا0 م:= -]; ۍ ۍ
D!يJ )*رات او -/Bمام ان bوسا0 د ۍ ۍ
را!م ر* هو -/Bم D!يJ سد ڈ ۍ ے
و8 ل*و wTاد هکر*و 3ر ه دا*u >با څ
را(Kر4 و+يب -ها اک و0ان نا ڑ ځ
ک (A?م هپ اک رهاm (Oا3 >ي?" نا ے ځ
راک مر2 اس ل?م رورV ر* ا*و8 ا ڈ
وار اراپ ل?م د هم تJود اد ۓڑ ے
c}
رايD+ه و اک رورV ل;او اسرو ۍ ۍ ۍ
s=ار ات هAس و& >ب ل?م -/Bم ے
را+'گ هک وَ اد ک ا ا< &ون[م ۓ ڑ ۍ
هحون
هنوباو اکار اتاو ام ناه او ځ ۍ
هنوناما ات ل?م وک ر*و ات ل*و ے
وJوَ اک ر*و هن ل?م ناه اد ‡ر= ۍ
وJوَ اCاو ک -ي0 ناش هپ را+.م هد ے ۍ
هنوتاين و8 کوَ ه;اپ ل+3 هد و; ۍ
روک ب وJ ک ل?م (ي3 د ناهدَ ے ڑ ۍ ۍ
رو5 هاش هش تاپ :يب و 2 ا او ے ڑ ڑ
هنودا*رK اکوَ هم:= >ي?" اه ۓ
د KتIر ه4 (گ 7/ رت هرت د K)ح هد او LرM (ب ے څ ۔ے ۓ
ورو ورو نابو8 ;دَ وامرش د ن(بلگوJاک 1Jرا*د ۍ ے
K)ح )4رو ے د >ت$- ک Cکوش و ناش د ا/2- ے ۍ ٰ ے ۔ ے
ورو ورو نارFگ ه4 هرت د! د ار>کُ د! اد ر=وش نارگ ۍڅ ے
ک ودرپ و ناگ اي"دَ ک HاAک لبلب ناب ے ڑ ۔ ے ے ڑ
ورو ورو ناجار:; وادا* کو86سرار' رار' ه4 ۍ ے
>*د هد هلغش رو8 ن ا!J >*(با& اس HاAک ۔
ورو ورو نا-ا-اN اودر= Kي>ج ه4 Oا4 Bا1و.$س ۍڅ
هماAنا 2 هيTرا?Xم= هم:= >ي?" bو?Kا اه ۔ ۓ
اد !شاک ے ورو ورو ناF1 اوا- سد ه-اج رPتG- ۓ ے
وJ(َ يJوَ ات -/Bم :ک ناه ه ۍ څ
وJ(َ *وJوَ اماب 2 Tانو(يما ۍ
هنونامرا وکو wTاس و(يJ bوسا0 د ۍ
لJاب د هنام ول*و wTات دا*u >با ۓ ے
ل=ار د :]; ل?م ات روک امدَ ۓ ے
هنوروک 2 ل;و8 ا داC هن امJو ۍ ۍ
اک ر*وپ ه ره اوشو و8 ل*و دا*u >با څ
اک رVا" اتام ل?م اس يب ر* ےڑ ے ڈ
هنوم!" ارواو امدQ اوا(X*رپ [ي3 ے
هحون
رورو نا0 ابابربکا هد :برک هد tر4 هپ ۍڅ
ورو
رورو رورو ناگ هJيش ?اکرم= Qا/$لاو# هدراو)=اش ۍڅ
ک روس رJنوتشرI ک رمع هش ه Bا.ب Rح ے ے ے ۔ ے ے څ
ورو ورو نانا0دَ tر4 هپ ک را,*ا:]; @6نم ے ے
Pرَ >*د دَ هاش /0.-@ Qورا*وگ .عو ه4 ېڅ ے ۔ ۍڅے
ورو ورو نايMوM هاش ?ر2* د! 6PيI ه4 (Mاب Sح ۍځ ے
c~
د +شرK >XK ه*اس د رDC رون هد ر'س هپ ۍ ے ۔ۍ ے
ورو ورو نارود و8*و3 8نا د لو"T= ک Uا$ک ۍ ۍ ے ے
د راوس LA& bرK هپ د رادربمل& ليKا3 ے ۔ ے ے
ورو ورو نا,ين -]; واپار راس هپ ا3^ راداKو ۍ
د را3و LA&ا3^ هد دراXنيس 7ور; xانAJاوu ے ۔ے
ورو ورو نام,Cدَ وا.*رب دربکاانرو tر4و* ۍ ے
ناوار )م هپ ;وا وش ل?م ے ۍ ے
نا6!يناو ه هک دا*رK Tاد ے څ ې
مر*و ا+يC رون !ن #اCوا ام ے
د دابا اد انار*و امپ ے ۍ
ر2 نا%لس eنر ه!نامرK ه&و4 ے ۍ
ر2 رادرس هد وX*ا(; ه bابJ ے ۍ
ر2 ري/K هد ربا; LA& ے ۍ ے
د 60ا& د هد ات Lبس ه ے ۍ ۍ څ
و هن 1!يب ارود ه!نامرK ل?م م
مو هن bاويب سد * -ي/& هد او5 ے ۓ
وX*ا(; اراس ام Xيم ان ل?م
د TاKو ب ک ونايKو8 ک ے ۍ ے ۍڑ
هک ناو*رگ ري نا6!ين ه&و4 ے څ ے
هک ناويش ام= ار* 2 &ورش ڈ ۍ
هک ناوار ا*ان اتروک مل?م ۍ
د وار نايب sلD!يJ سد ے ۍ ے ے
دا*رK اکو هم:= >ي?"
دا*u >Q با هد ان tر4 ر!.J
دا6Dش هغه هد ات را+Kرگ ۍ
د ريJ هد گا= ه s=ار ے ۍ ۍ څ ے
?کو هراوس (ناب -بو* ه&و4ر!.J اد هب bوا ے ے
?کو هXيمرو هپ و*ره هد bوا امدَ هب اروت ے
کوَ /ش د هد را(*د ه ا(X*رپرو همارود ۍ ۍ څ
راتفگ
د رKا?م ه!نامرK ل?م ے ۍ
د ?ک ب هم ار* نا6!ين ے ۍ ے ڈ ے
و(نت2 y/K ا+,ين ت0ا" رون
د Jاوس وبوا وگ و* هد -Tاس ے ۍ ٹ
نم هپ هبوا ات ل?م ه&و4 ےڈ
ن O:; هپ هناش ب کر*و ےڈ ٹ ے ے ے
ر0ا ابر ا* اک ا&د8 ل?م
د ساويب هم ار* ک ر*و هت ے ۍ ڈ ے
ريXJد ل?م ک dون هبو8 ا ه ے څ
ريگ6ن اس روک اتاش @او*د ون
ناش د هپ ه+سانيC ک JوC ۍ ے ے
د Tاون ب هد رو+سد مو8 ک ه ے ې ے څ
هو Lي[ن eنر اد ل?م هد اه څ ۓ
هو Lيب" هن وا هو ناملس هن هڅ
هو Lيبش با >Q ب 1با& هن ۍ
د TاDنت ک ونا+سود را6ه ے ې ے
اXي اپ اناو ه!نامرK ه&و4 څ ځ
اXيناوار ه ک dون هد هبوا څ ے
n‚
ل+سانيC ه د ‡ر= هد ه ے څ ے څ
د ري/K هد و; ه/*ر4 اد ے ۍ
هحون
کوَ را6م هد eن0 !سوا ه ام ه&و4 ا(X*رپ ۍ ے څ
کوَ ر(ي" هد gا= ه5 ه اک ارا(نن هم ايب ۍ څ
Jوَ ش روس رBن ون.*د eن0 هپ ل?م هتاوا ے ے ے
Jوَ ش Jو8 C اغه Kوک هد ونوراس 2 کا ے ے ے ے ڈ
کوَ ني?" رQ يش هد ه5 هب eن0 هد ƒ*رBت ه ۍ څ
وJوَ ش را/س اس2 مشاه و* ر.J اواساود ۍ
وJوَ ش را+Kرگ ک ماد L*رK هد ل?م ري;2اب ے
کوَ Tاهار eنر ان †(ن; دا*رK هک T هو ۍ څ ې
اکوَ ا ا< bوا د ت;و ا ا< هم:= >ي?" 1ب ڑ ڑ ے
اکوَ :*واو د #داDش هد ريJد و* هد ت;و ے
کو َ ش:ت ونو.*رات و ره ناE ا+,ين ۍ څ ۍ
هک Lل4 ر!.J رون انرو و5 تBشا هد ۍ
ارو5 2 ل?م له هش هوپ دا*u >با ے ۓ
ول+َ,*و Gل; sDبَ و و8 ک هپ D!يJ )*رات ۍ ٹ ۍ
ارو ب اک ا و0 Tان ر!.J اد ‡ر= ٹ ڑ ې
وک eني Tاراس @اC ه و8 ل*و دا*u >با ٹ څ ې
ارود مر2 هن lوK وکر*و >م^ کوهد ے
هش را+Kرگ ک کوهد ريش اد مشاه ے ے ۍ
اروغيپ 2 هک Fا )*رات -]; دا*u >با ڈ
ورون !.م هپ ت&اAش ونايمشاه ے
ارس8 ب وش8 هنو'*رBت ونا&اAش8 ے
هک (يDش (ناب ماب ه T J ات b2 ے څ ې ۓ ڑ
اروا ;وا هم:= >ي?" = د هپ ۍ ۍ
,ن را+Kرگ ک روک ه5 ه اک ه5اورد هO:; ے څ
,ن را5وگ هپ ه5 روبAم ه د تمر"روک هد اد څے
کوَ رايبا ون*و ا*ان ک روک ه م او= هن ے څ ڑ
مواک #6& روک هد ناب6يم هد * هرا*و ل& ه5 ۍ
مواک تmا'" هنا; -ها هد bومان هد وا eنن
کوَ رادارDپ روک ه د انارگ ا*ان ک روک ۍ څ ے ے
?کو ر(برد ا او هنو0وK تBشا هد هب bوا8 ے ڑ
?کو ر!.J (ناب ر!.J اتاو eن0 اک همو ره ے ے څ
کوَ راس راس وJوC هپ هب ناراب ون*و ورس ۍ
اواک ام هنور!K ه&و4 ات ور!.J * اک و*
اواکام هنور!K اون ب مو و ره اک ک eن0 ے څ ے
کوQ TاDنت هد eن0 ه5 ه هيTوا8 هباب"رم ې څ
نايب
ارورو انارگ و+*اور 2 راب; اش
اروش وا eنش وناي4و=ا4 2 چب ش ه ے څ
ر* د [ي3 ت&اAش وا ت3ا4 هد ے ڈ ۍ ے
اروگ ا نر هپ )*رات هد نا6يم و; ڑ ۍ
nI
=ار نا!م هپ ه&و4 lوK اواس اود ه ۓ څ
اروک 2 ه&و4 هتاوا ات eن0 ل?م
و JوC8 هو هن نا(يماد اکو رو= ے ے
ارو eن0 اراس ر!.J Xيک 1کَ هو* هد څ ۍ
-+3 و8 ک اساک dو نپ -سو* ل?م ه ځ څ
اروت ا نر اني]س (ناب ورون هپ اوش ڑ ے
وJوَ ا+ساو رون اوس ه نيپ دا*u >با ځ
اروگ رت وش ا او رون و8 ش تاپ bو نپ ڑ ځ ے
* را6يب و; ان (*6* gQ رم ه5
* رايت ات ت*(*6* gQ رم
اراس تمه د Pايماک هدارا ے
ه5 ک رادرک -]; !.م هب ان ت3ا4 ے
ه5 ک را`ن Dن ورما هپ هب نا ۍ ځ
اراس #ر,& وا pي& گداس هد (Xن0 ۍ ے
ماش وا Kوک ور!.J ر* و ره ۍ ۍ ۍ ڈ څ
مول9م وا ?!يبامد دَ د lوK ۍ ۍ ے
اراس #داDش ه5 ت?!ش ک هب ر*و
* ايب اراس اراس >4اب وا رهاm
* ايب هAي+ن هپ )*رات ايند هد
اراس تملm (ناک هن گ(ن5 رون8 ۍ ۍ
وJ ک tاBم ه'يل; را?Xنس 2 (Jا; ڑ
وJ ک tاXش ا(يپ ه'يل; ک >*د ڑ ے
اراس تK:; د †ا6م هدرپرد ے
اتاو م:سا هر%; د د هن ه يه ے ۍ څ
اتاو م:= >ي?" ره *ا*و ا!ځ
اراس ت&اAش اتروپ اک 5او^ G"
هيT نا(نا; موک هد اناو ايJو!;او ځ
هيT >4و -ب هد هيT رKا?م اک
هيT ر(پرد ه هيT امJو اC هد څ
هيT لJابار اC ات Kوک وم= ۓ ے
هحون
اراس تJu ريC تBيب مواک هن ے
اراس تBيب اC د هن >ي?" >ي?" ے
ت'O د دان -ب و* @وسر >ي?" ے ۍ
تBيب @وسر هد د تيBب >ي?" هد ے
اراس #و$ بن د تسويپ تBيب ام ے
Tا*و اواران ارو د (*6* اد ې څ ے
Tا*و '%[م هد ه'يل; ات نا ې ۍ ٰ ځ
اراس تB*رش اک 5ا(نا رد هاش ۍ
ه5 ک >شور ايب هب م:سا ر6گرد
ه5 ک >,لگ 2 +; هب شوه ب ۍ ے
(ب هک پ >*د (*6* و ره ٹ څ اراس ت&
د پ گر+س و/ل; >ن ه د تسرد ۍ ےٹ ے څ ے
د م #ا ر0 کار Pر ات ام ۍ ےٹ ٔ ۍڑ
اراس #ر`ک مواک تل3 هپ هبXن0
مواک ت/ي/" هد اس -4اب هب eن0
مواک تبSم هد eن0 اس نمشد ۍ
nU
اراس تيمول9م ات )م لm څ
ه5 ک هلبا/م ون*و هب اس وروت
ه5 ک ه(ن5 ناش هپ ?ي& هب م ۍ ۍڑ
اراس تمو!" د eن0 ?ب ب ام ے ۍ ے
راتفگ
هيT Jو!; ولگ 2 ه!نامرK ه&و4 ۓ
هيT Jوا و0 ه; ناش هپ ها]س ۓ ڑ ے ۍ
ک ت;و د هپ ه Xيهوپ هد هن ے ۍ څ
هيT لتاو eنر اروک 2 اناو ۓ څ ځ
هيT نامو+س ا +س XيTام سد ۓ ڑ ے ے
هيT نامDماCدَ د ناب6يم هد FوC ے
ل+سانيC ه هيT م;5 و; ا* ے څ ۍ
هيT Jوَ ين بت د نامگ هم ا* ۓ ے ے
ک هرم وم;5 هد اتدَ هب ه5
ک مارا هد ات هب ت?بو(نب ه;
مروگ ک b2 هد اروت ل;وا ے ۍ
هيT J(يXن0 eنن هپ ل?م هد اک ۓ
اک انيTاو 5وس هد هم:= >ي?"
اک ا,ک -!,م هد د(م هپ 5ان
اک ا ا< pيمه ک = >ي?" هد ڑ ے
هيT Jوا يس = ونامول9م هد ۓ ځ
نا6!ين ه&و4 او و هن تاپ انام >ما5 اک ے ۔ے ے
نا6!ين ه&و4 او ے
اموَ لتاو Kوک 2 وناميJاm هب ه5 ۓ ے
نا6!ين ه&و4 او د ا(0 ک وا ه او ان ام ے ۔ۍ ۍ ڑ ڑ
نا6!ين ه&و4 او ے
اموَ ا 2 کوJوC Kوک Cاب -]; هد ه5 ٹ ے ے ۍ
نا6!ين ه&و4 او J<راهرپ * ونايKوک >ت هپ ے ۔ۓ
نا6!ين ه&و4 او ے
ام* J<راهرپ ه 5 هپ ا*ان هنا+لب ويک وا ۓ ڑ ڑ
ناF"ين هعوM او ک Iوک د ات+ين ه- VوTي= ے ۔ے ے ۍ
نا6!ين ه&و4 او ے
اموَ اريت کوJوC هپرAه هد ا]ش هب ه5 ے
د رو!?ن #6& لک هد Kوک ے ۍ ے
د رو5 ونوملm هد دا*5 >Q با هد ے
اXيناوارا ک dون هد هبوا8 څ ے
هيT J(*رادو ل*و اناو او ۓ ے ځ
د هنوم!" وJوين هد ل?م اناو ۍ ځ
د هنو+,گ Zورش ونايها]س ا! ۍ ځ
ک را5ا FوC هب ا هپ ل?م ۍ ۓ ځ
هيT J ات ايلم اناو ه ل*و ۓ ڑ ځ څ ے
(يگ2 ا د ۓ ځ ۍ د روا لm هد ا ے ۓ
د روک هد ا+يC لک هد ا+يC ے ے
د ‡ر= هد ه د راک هد ا موک ے څ ے ۓ ځ
هيT ل=ار روJ هپ Kوک هد ه ۓ ۍ ے څ
هحون
نا6!ين ه&و4 او ے
ام* ل=ار نا0 >ي?" هد ري'س ل?م ه5 ۓ
نمرو روک هداو ے
ام* تاپ :يب ک ون.*د >ن اروک ب ه5 ے ے ے
nc
ک ون.*د * تاپ :يب ه5 ۔ے ے نا6!ين ه&و4 او ے
نا6!ين ه&و4 او ے
ام* ل*اور* و(نت ا+,ين هم ت3ا4 ولت ۓ ڈ
نا6!ين ه&و4 او د (ناب امپ ا او 5اورد ے ۔ۍ ڑ ے
نا6!ين ه&و4 او ے
ام(*رادو رد هپ اتدَ 1ک ب >ن ا! ے ځ
نا6!ين ه&و4 او ش را0 ان امJو مول9م اتد ے ۔
نا6!ين ه&و4 او ے
اموَ اک رکu اKو ات هب م:= >ي?" ه5
انام (يما8 يه ه!نامرK ل?م څ
هنا0رم >Q با اکام م:س هد
Xيمان ل?م * هرا*و ل& ۍ
هش رار3 ک ن5 هد ام #داDش ۍ ڑ
Lل4 هبو8 ا ک هدا6Dش ايب ے
LJ هپ هل.يC ه _وبوا هد ما0 څ
ل=ار ات وبوا wT ن*و و نوش هد ے ے ڈ
هش را6يب ل?م Xت ان وبوا ۓ
ماب هپ @واAي;و د:0 ايب
ماما ا* ه هک دا*رK ل?م څ
ان ايند ناK * ناوار Xت ۍ ۓ
هش راد هد هم ت;و :;او هم م:س
د نامرا نامرا هم:= >ي?" ے
(ن2 هش 5وکار اماب 2 ل?م ے
ک وJوC Kوک هد ?پ b^ ايب ے ے ے
و هشرا6لگ -گ وJ(*5رگ
ه5 اموش را5ا هس2دَ ونايKوک د ۍ
ه5 اموش را?Xنس ايب هJ2 ک †(ن; هپ ے
ه5 ام* ناوJا ا او ک ون*و ول]; ڑ ے
y; مان هپ ات ام اک ے و هن لD!يJ ے ۓ
و هن ل=ار اس مر" ات Kوک هت ے ۓ ے
ه5ام* نا*رگ اراپاتو; مرم و; ه5
نا6!ين ه&و4 او لJاب د هم >ي?" هاشداب ے ۔ۓ ے
نا6!ين ه&و4 او ے
اموَ ا+ساو eنر راب; لm (يب& هد bوا څ
راتفگ
هش را5وگ :ک ک †(ن; ل?م ے
هش را?Xنس اس2 وناميJاm هد
هش راهرپ راهرپ ا او نا(ب ڑ ۍ
هش را+Kرگ ماد هپ kBشا له ے
هک نامDم هد اد ر(3 ونايKوک
هک نام*ا چJ2 هپ ايند را; ۍڅ
هک ناوار ل?م نا,ک نا,ک ۍ
هشرابرد Fا هپ ات دا*u >Q با pيپ ڈ
د2وK ا!J ک رابرد ل?م ے
دا*u >Q با هد !.م هو :*و ے ڑ
هکو نا0 ل?م هپ را6گ Jاm
هش را5ا @د ه هو ريش J ات څ ڑ ۓ
واک ه هپ هد نام ول*و دا*u >Q با ے څ
واک هن هد م:س هيT (ي3 امدَ ے ۍ
ا+,ين Rش يه هد ک رداDب څ ے ۍ
nn
هش رانJا K هس2 هد ات هم ر!.J ۍ
هحون
ه5 ام* ناو*(نب ا3^ هني?" ^ ۓ
ه5 ام* ناوار Xت هراپو(يل+3 ۓ
@وب3 اک ل?م هد م:س هني?" ا ۓ
@وب3 اک مدا; Xت اد ک نابر3 ۓ ے ۍ
ه5 ام* ناري" @و3 هپ ونايKوک د ۍ
ر;^ م:س امدَ :;او 2وم ا ۍ ۓ
واAي; ماب هپ اساپ هد هم د:0 اد ۍ
ه5ام* نابر3 رد ماب هپ هم و:+3 ۍ
وار هد ناب5 ک و+.پ هپ مو2(ب ۍ ے
وار هد نايب ک ور[م هپ موامرن ۍ ے
ه5 ام* نام0رت * م:= >ي?" ه5
هش Fا ان ون*و ورس ما0ا او ڈ ڑ
انولBJ وتاو*رپ ات ما0 wTان راهرپ و نوش هد ڈ
هک ا(0 ما0 و نوش 2 ل?م ڈ
هنودا*رK سد وکو رار3 رار3 ے ۍ
هل;او م:س هني?" هاشداب
هنوCوک واک ايند 2 Xت هد ل?م ۍ ۓ
هک @وب3 م:س ل?م >ي?"
هنو. اراس ا اود هب هبا8 رEوک ارورو څ ڑ
?کو ه ما0 هم:= >ي?" ے څ
هنوگا= >ي?" >ي?" هدوا ل?م اکو
وک را?*ا >ي?" #روO ره هپ
هنومو!" سد (*6* د ل=ار ات ام ے ۍ ۍ
هش )ما.م اس >ي?" ه lوK څ
هنوگا= وکو ريب!ت هد ورا[نا >ي?"
ر* هب Xيسرت وو Cاب اود اراس ام ڈ ۍ ۍ
ر* هم X*دا* :يب وش تاپ انر ڈ ۍ ے
ه5ام* ناAم= ک = هپونما5 هد ے
اناک شار ونما5 هپ ام bرت هباC ۍ
اناک ش ايب @ا و* H:يم هباراس روم ۍ ځ
ه5ام* نامDم ت&اس و* 1ب XيمولBم ۍ
و/2- ۍ
د oو مو/ل" و(نت 2 ل?م ے
هنوJاوس واک وبوا هد ک رابرد ون.*د ۍ ے
و gرم (نت ک Lي[ن ه اC ۍ ے ے څ
هنوبا*رد ش oو اترو هد نا(!ن5 هپ ۍ
و Lي[ن ا(نت او,يپ ه اC ۍ څ
هنو وَ گ واک وبوا 2 eنر €بَ ري'س ٹ څ ۍ
ش هن 2 ه Xت ات رEوک ۍ ڑ څ ۓ
هنو(ناو; هلک وبوا ات وريس !ش و ۍ
=ار وبوا هد ما0 ات ل?م ۓ
هنوراس هپ و نوش هل.يC ما0 ل?م Pان0 ڈ
nq
و/2- ۍ
ا وار رب همان DC ل?م ڑ ٹ ۍ
هنوCوک وJ کو ري;ا ان !م >ي?" ڑ ے
هش راب; :ک Jاو !م ۍ ے
هنو0وK @وا+ساو wTاتاو )م >ي?" هد
هش eن ان.م wT !م هد lوK څ ے
هنور'س وک Zورش روJ هپ Kوک >ي?" ے
هش و:يم ماغيپ اد ک رايJ ے ے
هنونامرا هپ وبوا هد هش (يDش ل?م
هم:= >ي?" ماغيپ د 1ب ۍ
هنوب:يس وک ناوار هن وگر+س >ي?" هد
امدَ اربا; ا=اد اسو* ,نار >ي?" ۍ
امدَ هر=5 وا اروت اک ر*و ک Vر3 هم -ب ے ے
ل?م را!نا (*(ش ک Pاو ه(*رواو و; ے څ
@:م وا رX*د ل?م وJوش ک = >ي?" هد ے
@اوس هکو وبوا هدايب ل?م و(نت ر* 2 ڈ
ل?م راکرس Xت هک #اCوا وبوا هد ما0 ۍ
ون*ريش وبوا هد ما0 هل.يC و نوش هپ T:ک ڈ ے
ون*و دَ دور هتاو*رپ انو نوش رپ اتاو ما0 ڈ ے
ل?م راد هپ Aي; هن,ت هک 1پاو ما0 ۍ ۍ
Kاک د راهرپ اد ول*و ل?م هشوَ را5وگ و* ۍ ے
Kاک درا5وگ و* اد ات „ا[3 ات اد :0 ۍ ے
ل?م راCرپ G" هد (ن2 روت وJ کوَ ے ے ڑ
اوا+يC نامل?م تمو!" Jاm هد هو ۍ
اوا+يC نابرDم هشوَ را5وگ -ب ايب ۍ
ل?م را5وگ ماب2 هش ايب هم:= >ي?"
وش نوا8 ان وK:= روت8 ے ے ے
هنو(*رب وJ کو ون.*د هپ lوK DJاQ ڑ ۍ
هش sهوپ :ک ه lوK !م هد ے څ ے
هنوXن0 اس ونارا[نا د >ي?" د نارگ ۍ ۍ
شار اس >ي?" @و هب ناي0ا" ۍ ٹ
هنورابرد ش eنا !سوا هب رنروگ هد ۍ ڑ ے
هحون
ل?م رار3 رار3 ولي0 هپ (نب s=ار ۍ ے
ل?م رار3 رار3
ل?م رابرد هپ pيپ اتاو )م دا*5 >با هش
ل?م رابرد هپ pيپ
ا*وا8 مار+"ا هپ 5او^ هکو دا*5 >با
ا*وا8 م:س اتام وJ کو هن هد ل*و ڑ ے
ل?م را+'گ اترو هکو ک Pاو سد ے ځ ے
ل?م را+'گ اترو
,ن وناميJاm هپ م:سا دا*5 >با او ۍ
nv
w,ن ونانمشد هپ دا&د8 +م:س ے ۍ
ل?م را(/" م:س ناYيپ مشاه د ۍ ۍ ے
!" وJو:+3 هد ري;ا هکر*و دا*5 >با
!"ولتا; ماب هپ اراپ دَ ل?م هو اد
ل?م را ر2 هناگرم2 ل?م ول*و ڈ ۍ
ربا; تيOو و مواک دا*5 >با و; ے څ
C اک ربا; تيS[ن د کو رو= ري ے ۍ ے ے
ل?م راDmا سد هکوَ ات (Bس رم& ے
ريمن >با >ي[" :ک
ريش >ي?" هد هلتوب را+Kرگ
وJوَ ارادوَ Tا+.م دا*u >Q با ۍ
د ه+?ب وس2 و اود ره هپ 1ي3 ے ڑ
اکار DC ا= ا* ول*و دا*u >با ۍٹ
اکار اس ‹ه ره هد امان ايب ا* ۍڑ
لD!يJ >ي?" د ماغيپ اتاC ۓ ے
د هيBش ره ا= نووا(ي3 ام ے ۓ
هساپ هد ربمم ک (A?م ايب ا* ے
هO:; هد ه 5 هد اک ƒ*رBت (*6* ڑ
>ي?" هد ايب اکو تم6م
د ه/*ر4 اد هد و(يCاب هد ے
Xيکاروپ راک هم bوا هش هوپ 1ي3 ۍ ۓ
Xيسار وَ ات و او هب ماغيپ ۍ ڑ
کوَ ƒ*رBت هب ک (A?م Tول*و ے ې
د انيTاو ره 2 ام را!نا رون ے ے
ولتا;وَ 1ي3 هم:= >ي?"
وJواسار وَ ماغيپ >ي?" ې
H هيما8 نب هپ هربت Tايب ۍ ې
د ه+,*ون اد ک )*رات اکوَ ے ے
راتفگ
د Z:4ا ل?م ه!نامرK >ي?" ے
د ه(&و ک و/ل; Kوک هد ے ۍڑ ے
ا ک تBيب د ور5 1لتا ۓ ڑ ے
د ات دَ bوا 1ب ارورو را9+نا ے
روJ هپ Kوک ار*و هت 1ي3 ا ۍ ے ۓ
رو+س Lي[ن هد را!; ک dدرگ ۍ ۍ ے
اس و* DC ات وKرشا Kوک ۍٹ ے
د ام دَ Vر& (D& (Q *(Aت ے ې
ناوار وJوَ ش رD??م >ب 1ي3
ناش هپ داب هد روJ هپ Kوک ۍ ے
ک نايم :.يC T ي DC ماما ے ۍ ې ۍ ٹ
د ZاAش مJ5 Jوَ !; هد ر'س ے ۍ ۍ
راب; هو هنان @ا" Kوک 1ي3 ے
را!م ايند8 هد دا*u >Q با هڅ
رايJ Kوک هد ا اوره ک(نب ے ے ڑ ے
Dپ ا+سان رايJ ره هپ ے ے د ار ے
را+Kر †رب 1ي3 ک سوم مرگ ے ۍ
را?*ا ما/م هپ هيسدا3 هش
راس هپ راس هش اس lوK >ي[" هد
n{
د هلماBم اد ونوبي[ن هد ے
ر* د lوK ه وJ(َ يJوَ 1ي3 ڈ ے څ
ريت ان Gل" هک \=اک 2وم ۍ
ري;ا رXم هک هو ه; Xن0 ۍ
د اAک8 ت3ا4 ور5 هد bاک و* ے
نا وک رايت ات لم ځ ڑ ۓ
ناوار د ات Kوک >ي?" ے ے
ري,مه انارگ اراسرو د ے
و هاوگ Nا G" هد *ا*و ۍ
>*د ب او= ƒ*رBت FوC اک ے ۍڑ
>يBJ (*6* بارش هد ۍ
ريمV هد د gا= هماد ون ے
و اراسرو هب نD0 هپ ۍ
د ناS+ما هد ت;و ونايKوک ے
د نا(يم ا'O -4اب و/" ے
5 ريس^ * ش (يDش هب ه
و ه(ن5 هم هب #ا ر0 اد و; ۍ ٔ
را+Kرگ هک دا*u >با 1ي3
راس هپ ماب هد @واAي; Tوَ ې
ريگولگ ناش هپ ل?م ۍ
و هاگا @و ه @اوا5 رو= وا8 ۍ ٹ څ
کو.پ وا b2 J ات هو 1ي3 ے ۓ ڑ
ک و(*5 رو= هم:= >ي?" ے
ريب!ت هد اکوَ TارBن ې
و ZادوJا هني?" -*و Tايب ۍ ې
د ر"8 رادرس XيTام سد ے ۍ ۍ ے
د رو+!ت اوس و(نت 2 Xنار ے ۓ ۍ
د L0او و8 مپ ک bا8 Tاي+سامJو ے ے ې
د وتاو رپ هپ ل*او مرگ ے ۍ ۓ ۍ
هحون
ريXJد شان gرم هب :ک ۍ
و Nا هد !نونام FوC ه ۍ ۓ څ
ريبش هد * (Oا3 1ي3 ه5
رD?م8 هد او5 ۓ وا(يO ۍ
دا*u >با و/ل; Kوک هد ے
دا* J ک ات (A?م د ه5 ڑ ۍ
ر*ر/ت سد هتاکوَ ه ے څ
و هيما8 نب هد ت'O ه ۍ ۍ څ
>ي?" 2 ا*وا8 در (ب وا
>ي& رQ ون داره5 هد ه ے څ
ري ن هپ J ات مو ه5 ځ ځ ڑ ۓ
وام دَ انيTاو ا'O هب bوا ۍ
د Nا هد ا اوره ƒ*رBت ے ڑ
د '%[م هد (ن5رK >ي?" ے ۍ ٰ
ري'س >ي?" ‹ه هد * ه5
n}
و ها,نهاش و+ن0 هب ه ۍ څ
راتفگ
ون.*د هد lوK ه!نامرK >ي?" د ے
د ولتار هپ 6يت ا! tر4 وم8 ے ځ
Jو ارو د و(نت د مرگ ۍ ځ ۍ ے ۍ
د وبوا هد ه * هوپ +0ا" ے څ ۓ ۍ
هوايگ 2 ي?/ت هپ وبوا :];
هو ا/س رEوک هد او5 ان ل*و ۓ ے
و ک Pاريس وبوا 2 ه ناي?س^ ڑ ۍ
د و(ناYيپ هد ا ا(مه و/" ے ۓ ځ
د ناوار روس و* ا+سرو روگ ه ے ۍ څ
د نا*ريب نا*ريب هس2 هد و(نت ے
د نايب Tاد Xيمان ل& ے ۍ ۍ ۍ
د و(* م هد 1ب هم ت;و ه -*وام ے ڑ څ
X*ر+س را+'گ د ت*اور وJ ۍ ے ۓ
Xيک ا+;وان هم:= >ي?" ۍ
ه"ون ورا(متام هد اش 1*ون
د و(*ريت هپ د ت;و اگ هد ے ے ےٹ
و8 Jوَ اک ه وناموشام وو8 وبوا هد هنوJاوس څ
ول+,*و و8 ا وي,= هپ ايب ک Pاو هپ و* د ه ے ځ ۍ
اتو(يJ ات نو اغه ل.ن رپ >ي?" (مه ے ے ے ې
PاM; -]; هک )م wTاراس وينو مو8 شام Xت ‹ه ۍ
Pا6&2 ش(نب ناراب !م5 هپ ون ?ه ۍ ے ۍ ے
ات ودارا و* د روگ هد هت ابر د -ها0 ۍ ے ۍ
را>1 .ناب Bاح د ه4 هو او Bوسر هد Kي)ح ے ۍ ۓ
ربمغيپ (نت د هد و TوX,يپ wT ک ر*و ے ۍ ے ۍ ڑ
ايب اتوري]س کر*و هبو8 ا Gل" هد مرک هد و5 ه ے ۍ
ل;^ FوC ک #وا.س ه امان wTا4 تاه ۍ ے څ
Jوايبو; د )*رت2 ا* هنيک ر2 ا*ا= ۍ ۍ ۍ
ات و او; ر2 هن :]; ه اغه د اکر*واد ڑ څ ۍ ے
وک ونو!8 ,م هد @و O:; bوا م?ت ٹ ے ے
وک ونون.*د هد lوK ا وره Pاريس ڑ
وکوَ تم(; T ک @ا" روبAم ې ے ۍ
د و(مJ وCو هد ماما >ي?" ے
د Fاردا ل]; د راک -]; و* د ے ۍ ے ۍ
د †:;ا هم -]; دراک -]; و8 مدَ ے ے
,ن هو انرد روگ هاتوک ۍ ے ۍ
د راب; اتام د ودرپ و پ ه ے ٹ
ک ريم Cوَ وش Zورش هبوا8 ے ے ے ے
ک لم" وبوا هپ ر!.J ر"8 هد ے ے
ک اس نيس وJو اد ‡ر= ے ےڑ ے ٹ
د و او ويک وا ويXت هد نامرا ے ڑ ڑ
هحون
ات وJوين >ي?" رKا?م هد ر!.J د ل=ار ۍ ۍ
ات ون.*د روگ او5 اره5 :]; واکر*و هبوا8 ے ۓ ۍ
ل*او و(نت ر* د ه د ر"8 هد هراوس ر5 اد ۍ ڈ ۍ څ ۍ
J(َ *5رگ د >ي?" هد ک d:ت هپ ل=ار ۍ ۍ ے ۍ
ات وراو1 اس واکر*و ه WX1ا هد د Oرد اد ۍڑ ۍ څ ے
n~
ک ارSO Cو ر'س هپ د ه :]; هپ >ي?" ے ے ے
ک هاگامي; هپ اراسرو د Cاب ه او ه او ے ۍ ۍ ڑ ڑ
اتاو و(نرد د مر" هد Xيک Jا; هنو!,م ۍ ۍ ۍ
ک :برک ‡را هپ ه د (نرد اغه اد ے څ ۍ ے
کا ا< ه ک(نب ويک وا و* (مه هپ ه sبوا8 ے ڑ څ ے ڑ ۍ ۍ
ات وبوا8 و اس #ارK هد نوش Cو وJ(َ يJ ڑ ےڈ ے
د ريگ6ن 1هاو; د2 gرم ات -*و >ي?" ے ۍ
ناويش هپ انيC تام هپ اتدَ روم
اوشو ک #روO د هل[يK اد ‡ر= ے ۍ
نا+?X*ر هپ و8 هب اراس اراس ه څ څ
روپ اروا مو اراسرد هب ه5 -*و ر"8 ے
و ان دا*u >با څ نامرK -ب ,ن ار ۍ
ور!.J ود ره اراس وJ ک Zورش oوک ڑ
نابايب هپ :برک هد -;اد و8 ش
هم:= >ي?" ه(*راد هو 6Aترم8
نايس^ وJوَ ش را!نا ه 5وک8 و8 ش @و ۍ څ ٹ
ا(X*رپ ا0 (مهاد هم:= >ي?" ا ۓ ۍ ۓ
نا(ن5رK ا= ل?م هد اک دا*ار bوا
دارم8 مر2 ه!نامرK ر"8 ايب
دا*u >با * JHا+سار ه5 ۓ
اک pيپ Tاتاو ام ول*و دا*u >با ې
هيTاVار eنر ا*و5 ل& هد څ ۍ
* ل=ار ه5 اک ه!نامرK >ي?" ۓ
* لJابار ه5 وناي DC Kوک ۓ ٹ ے
هک (يDش اترَ Xت مل?م ۓ ۍ
هيT اKو ب هد ل*و ايب eنن هب ے ے
wTامن هار XيليOا" د هن kب& ه تام ۍ ے څ
wTا,ک8 Pا/ن )*رات واک ه دا(مه يEرم ۍ څ ۍ ے
اتويYر- ک رو3 ه د ه-X3 Kي)ح VوZ و1 ۍڑ څ ۍ
نايب
نا0 >?ي" کر*و هبو8 ا ات lوK ر"8 ه ے څ
ناويب هپ هنو8 !,م ا او Jا; و8 ش ڑ ۍ
او ريگرو5 D!يJ سد هش ت;و رDm ۍ ۍ ے
ناu^ هکوَ †ور8 ?م >ب lاA" هڅ
اکوَ نومن اتر"8 -TامرKوا >ي?" ځ
نارا[نا @و و8 م هد وJوَ ش ه+?ب ƒO ٹ
* هن ل=ار !م2 ه5 #و&د ب ۓ ے ے
ناوار ک وناي DC د وسات ه ه5 ٹ ۍ
و(گ رپ هن ات Kوک وساتام اک bوا ۍ ے
>4و -ب هپ 1پاو ش هب ه5 د ري; ے
* هن راب; وناي DC د2 ه5 -*ور"8 ٹ ۍ
ناو*(نب *ايب هد هب ات دا*u >Q با
راتفگ
هيT 22 هد -گ اش نابر3 رد ر"8
q‚
هيT ارSO شو; هپ ناوار eنر ۍ څ
هل.*رپ ل*و هد رDش Pر`* هد ے
هيT اAک8 ناوار هنا0 >ي? او ځ
د Lل%م هد ه ه!نامرK >ي?" ے څ
د Lن*5 اسام اک ورو ربا; ے ے
هنوساوسو ک هم رو; ه(نم5اين ۍ
هيT اراس ر!.J ل=ار هت ه ۓ څ
ش نامDم ت&اس و* امدَ ار"8 ے
ش نامي; هب ايب Xيهوپ هد ه; ے
ک هو ربا; ر.K و ره اک ے ے څ
هيT امپ ک ه 5 ا*ان ار"8 نارگ ے ڑ
د ر*(/ت اC ره هد - ا ار"8 ے ٹ
د ريگ6ن gرم ات ا,هاو; د2 ے ۍ
,ن للتوب ات دا*u >با ام ے ۓ
هيT ايXJ وJاب وJ^ هپ ?ه ے
د [ي3 5ار هد هم:= >ي?" ۍ ے
د ريت ا او ور+,ن 2 و; ۍ ے ڑ
ش ري; هپ ريC هد تبو/&اک ۍ ے
هيT ايند8 د هد *رو و امJو ۍ ےځ څ
هيT ناولDپ 7ور; نام ه5
هيT نامي; ر* مروگ هد ه; و; ڈ
د هنوناXن5اموا ار"8 راس اتد رپ رپ ې ۔ ے ے
ک نيT^ هپ ر*(/ت هدام ے ے
ک نيس eني T Jوَ ين هيT ے ے ٹ ۓ
د هنوتايOو هماد ار"8 را9+نا اکوَ ۍ ۔
@ا" د هپ واتدَ هب -لت ۍ ۍ
@امور و* انام هب و ےڑ
د هنوماBنا هد اد ار"8 را!پ هد هب ش ۍ ۔ ۍ
هم:= >ي?" رايJ :.*رپ ر"8
ام= 2 و8 ل*و >ي?" هاش
د هنورب3 هم ا و* ار"8 رايتاکدَ نا ۍ ۓ ځ ۔ ځ
* رادرس وراوس ور5 2وم او
* راب; ان ه5 وناي DC د2 ٹ ۍ
*ايب5 ه5 هد هب ا+.م دا*u >با
هيT انDت تاپ Xيهوپ هد ه; ے
واک رو+.م هد eنن ه!نامرK >ي?" ے
واک رب8!ت هد ربا; eنر ے ے څ
انيC تام هپ هد روم ان*ريش
هيT هاگا ه; و; ان L?ن امدَ
د م:ک LA& ه!نامرK ر"8 ايب ے
د م:= هد ر"8 هيT ها,نهاش هت ے
هيT و8 ا اتاوام ه ره اک 2وم څ
هيT اره5 هد او5 ,ن ل*و ه ۓ ۓ څ
هحون
د هنوJ6نم هم و* ار"8 رار3 رار3 ا ۍ څ
د انو5ار ات 2 پ ار"8 را?*ا !نام ۍ ٹ ے
اک P:ي0 2 ريJ b2 ار"8 ے
اک Pاکر هپ ا.پ اراس ام
د هنوبي[ن همو* ار"8 رايJ اوا ن2 ا ۍ ۔ ڈ څ
اش xانAJاوu 2 eن 1ب ار"8 څ
اش هاگا ه; * >ي?" ه5
د هنوناS+ما وJ ار"8 ر!.J -]; ا*ايب ۍ ۓ ۔
qI
اش ريگ6ن روپام ت&اس و* و; ے
اش ري ک وگر+س ام eJ ځ ے
د هنورار3ا وش ار"8 رامش هپ امدَ هيT ۍ ۍ ۔
ک [ي3 ربک و ره هتاک ے ے څ
ک ريTام هيT J(يJام ے ے ے
د هنوگا= هد اتام ار"8 راهرپ راهرپ هs* ۍ ۔
نامي1 هب وراک د ه4 ش نا+*ر4 هب ر* اش 7/ ۍ ۔ے ڈ څ
ش ے
اناولDپ اينا يم هنوسو?Kا کوQ هب ايب ڑ ۔ ے
ک وريTام هپ مروگ هد ه5 کوراوس داکامربک ے ۔ے ۍ
Jا&ون*و هپ eنر هنودرگ هپوروا;دَ #ورپ ۍ ۔
هناش
د رBن هد اتام ار"8 د رس ون*و هپ ما0ات ۍ ے ۔ۍ ے ے
انام @امور ک هرم هب هنوم;5 اغه راس هدات ۍ ۔
(يDش @اوا eن0 هد هيT (*ون اترد مواک ر*د ۔
هنابو; هيT هم امJو ه هنوربO مواک ه5 ا! څ څځ ۔
هم:= >ي?" رهاm د هماAنا 2 ر" 8 ناولDپ ے ۔
ان هانگ ک هو هبوت ه هنو+ن0 X*و:يم ے څ ۔ ۍ
Xيپار @و هب ناش هپ سر هوک هد ے ٹ ۍ ۍ
هنوگا= p%BJا وم8 دَ رواو :ک ے
کوَ W5ود وا تن0 هد هب هرا9ن ے
هنونا(م< -]; ا+پ ش هب lوب هر= هد ۍ
(XيC ري;ا ار"8 نوXنا5 هپ ام هب راس ے
هنوم;5 راس هد اتدَ م اتو َ هب ه5 ڑ
نوJ اره5 داراس ام ا(X*رپ هم رايJ ےڑ ۍ
هنوباکر ورا(*درپ ?ين هد FوC ۍ
!سا گر+س ک HاAک هد روJ هپ ر"8 ے ے ے
هنوب:ي0 و8 ل; *رپ هم:= >ي?" ا ۓ ۓ
هحون
ان xانAJاوu رار3 هپ هنوس2 اک ريJ ار"8 ے ے
ان ات مواکر*د هرو,م هنوXن0 !ن ه+?ن ات ۔ ے
eن0 دَ مر2 هن pهاو; eنت !ن همر* ار"8 ۔ ے ڈ
اناوار د هم هليKا3 هنوب:ي0 ا(X*رپ اوشو ے ۔
هک [ورش ريZ 7/ج هد اک هک وربُ ور اس ا-د! \وI ے ۔
انارگ ش هد هب هلماBم هنوباو ?کو هب ايب ۍ ۔ ځ ے
هب ايب ش ات 2 @اوارا5وگ ه ۔ۍ څ ام4 ]جاو 7/ج
ش ۍ
ان '%[م د تيOو انو8 م Xيک هن ا(+با ۍ ٰ ے ۔ ۍ
اد اروگ ات ربO امدَ وا ار"8 ا اتدَ #ا ر0 ۔ ٔ ۓ
ان xاورا اتد راب; * هنو+Sل[م دو; ه ۔ ۍ څ
نايب
هنوس2 ان )م xانAJاوu اک eن ر"8 څ
هنونامرا کوَ هب ايب د و 5 هد راک ے ے ڑ
د ي/+?م ‰ارOQ ار"8 ‰ارOQ ام ے
هنوملm اراکام اوا(نبام همرايJ
qU
هيT راب; ه; * Pارت و8 ب هد (ن5رK ه5
هنوداD0 د هگاو; ات و8 م >يبگ 2 ۍ
هن روJ هپ روت هد ام ه b2 اد و; ۍڅ ے څ
هنو5ار پ مروگ ه5 هد ک د ار"8 ٹ ے ۍ
ک :برک ک تم:م ه ريمV ات ے ۍ څ
هنو+م!" ش (نگر رد هب ت;و ‹ه هپ ۍ څ
,ن *ا; رد نا ول*و (مSم ۓ ځ
,ن ا(يJ رورو ايب ک اترد نا اک ۓ ځ
و*8 هانگ ب وم8 ارواو ارود و; ے
د هنو!لم دارپ ا+,ين هم Fوiيه ۍ ۍ
هنونا(*د ام شو اس رورو اک ۍ
هنونا د ري; وک اترد هب ايب ځ ے
د ري; کار ايب اک ƒيل!ت و ره ے ے څ
د هنوJاوس هماد و?کو اراس و; ۍ
اوش را5 نا(*د هبايماک ري;ا ۍ
اوش مرن ا(يپ ک ه 5 رو!,م هد ۍ ے ڑ
وک H:يم اراس wTا نورو ا او ره ڑ ڑ
د هنو+*اور ک L+ک هپاد ۍ ے
و ا(; هد @ا" و* د رو+سد نو(م< ۍ ۓ ے
و ?پ :ب هد دا; وا = ۍ ے ۍ
ونما5 ل?م هم:= >ي?"
د هنو/بس ر* ک B3او د ۍ ڈ ے ے ۍ
X*ريت هد ت;و هم:= >ي?" ۍ
Xيک اپرب ه د رو+سد تام ۍ څ ے
Xيهوپ هن ه :]; نارکاu ۍ
د هنوبل%م ه ول*و هدام ه ۍ څ څ
راتفگ
د هنونا(ن5 ت.س ه!نامرK (مSم ۍ
د هنورم& ک ر* و نورو وود ره وم8 ۍ ڈ ڑ
هش اروپ ا?کو ک -ي0 هم @اکو* ے
د هنودا*رK هم اتات ارو!,م ۍ
و*8 ه او ا اود داد هم دا*رK ڑ ڑ ے
و*8 هتارپ -يب -يب ک نا.لي0ات ے ے
X*دا* ر* رورو ک او هد ام ۍ ڈ ۓ ڑ
د هنونا+لب اد ل*و ک -ي0 هو* ۍ ے ے
د ه هم @ا" رورو ا*وا8 و; ارود ے څ
د هن هم ا(يJ هش اروپ @اک و* ے ۓ
هش ر*وپ رورو هد انام ه -!ش
د هنوVر& هماد اک اترا XJ ۍ ۍ
ايب -*او اکوَ او= ارو ه ےڑ څ څ
ايب -]; اک [" هدام ه Fارو; ے
اک )ما.م هم اس رورو @ا و* و; ځ
د انونامرا ر* و?کو اراس ه ۍ ڈ څ
دا*u >Q با ه و @اي; اتد اک څ ۍ
در (ب ه وم و*وا هب t:; څ
و (نب Jو; هب وم انيC اس وم ون ۍ ے
د هنو 5 وش هم ات و(يJ tرO ۍ ڑ ۍ
qc
و* را5ا را5ا ه!نامرK رو!,م
و* را+Kرگ ه ک د هم ه څ څڅڅڑ څڅڅڅ ۍ ۍ
ک دا*u >Q با اتام ه و* FوC ۍڑ څ
د هنوم!" +.س اراپدَ وسات ۍ ۍ
هد ل& ه ا*وا اد bوا ا; ۍ څ
اناک د J(ناYيپ ے ۓ
وناي4و4 و او ا ه!نامرK رو!,م ڑ ۓ
د تما @و هد ماما ل& ے ٹ ۍ
ان ل?م ا; ول*و (مSم
هيT هن اک وا هيT هاگا هڅ
وناريسا و*وا ول*و اد رو!,م
د #رورV ه bوپات د هد ے څ ۍ
>ي?" هد هو ري'س ل?م
وناي4و4 ناYيپ wTدَ ه;
ونايها]س دا*u >Q با ک Kوک (مه ے ے ۍ
د #داDش هپ 6يTاK ا ک ے ۓ ڑ
وش ا ا< هپ ا اود ره ک وا ڑ ڑ ڑ ۍ
و*8 >ما5 ل?م وم8 wTول*و
وناگدا6Dش امد ش را0 -*و رو!,م
د تماي3 (ناب ام راب; اد ے ے
:]; ات نا هم روا نD0 ځ
وک هن هم tاBماک رايت هک
ونا(ن5رK ل?م هد و;ابوا ام
د تم?3 -]; هم رون و ان -ي0 ے څ
رو!,م ه ناش هپ ر"8 هد ے
راگ هبوت وا نامي; هش
وناوار وي;وا هپ هم:= >ي?"
د #داBس ه هبوت ا*وا8 ے
هحون
ونا*(ي3 و او و5و ا= و5و ا= ڑ ڑ ڑ
د #5ا0ا ام ام وX*را ے ڈ
وناموشام د ري; وکو ربا; ے ے
د #ا3:م :Dپ هم ک @اک ے ے
و* FوC وسات و*وا اد و; bوا
Jوين و* wT ه هپ وا ۍ څ
ونانامDم نا(ن5 هد رو!,م هد ا ۓ
د تناما اربا; اره ے
ا*وا ارورو ول*و يهاربا
ل*او = و* FوC وم ه ۍ څ
وناميJاm هپ د ري; وا م هم اک ے ۍ ڑ
د تA" اد ونامول9م هد ے
ک تماي3 ه و هن و; ?ه ے څ ۍ ے
wTوا8 سد !.م ربمغيپ ے ے
ونامي+* د 2 مو هن راب; ه ۍ څ
د #6& روک هد اC هد اد ه ے څ
ارو!,م ا ول*و (مSم ۓ
اکار Pاو ربا; د هد ځ ے ۍ
ونامل?م هد د ه هميلک ے څ
qn
د ت0ا" وم هد ا(مه ا*وا8 ے
اک هميلک اريت ه رو!,م څ
اک ارا!; wT همان @وسر وا
ونايKوک ا -يTامرKوا (مSم ۓ
د #6& تاپ @وسر د 2 ے ے ۍ
ش ا(يپ >ي/* هنا(م< ه ۍ څ
هنونا(ن5 -ي0 وو8 اريت د ري; ايب هب رون ے
ارو!,م ا*اوا8 ر* ايب ام ڈ
هنو+8?بو(نب #ا3:م هد وم8 هکو و;
وک8 H:يم ا نورو اود ره رو!,م ڑ
هنونا اتاوام bوا و*ا;و ول*و _وا ځ
و*وا ون+.يC د2وا هد او
ان*وادا* ه; ه ايند هب نامي+* اد څ
ول8.*رپ ناموشام اود ره رو!,م
هنولي0 اد وو8 ه; و; @اي; هپ م:= >ي?"
اوش ا نر اروپ SبO هد :ک ڑ ے
اوش ادوس و 5 هپ وناموشام د ڑ ۍ
وو8 هن لتاو لک Kوک 2 ۍ ۍ ے
نا,*رپ و8 ش هکوَ ر9ن ۍ
:ب رت و*2 و8 ل*و Tاراس ې
26نم د2 و8 ,ن و0 ه يه ۍ ڑ څ
J(*5رگ و* ک وJوC Kوک ۍ ے ے
نارگ Kوک 2 د -تاو هم bوا ے ۍ
رارK د نارگ و8 * >مو+س +س ے ۍڑ
را+Kرگ و8 ش ونو; ?ه ۍ ے
و8 نيC هب ا پ Xيک ا نر *رو ۓ ځ ٹ ۍ ڑ ځ
ناما هپ و8 ک اريت هب *رو اد ځ
و/2- ۍ
د @ا" موک هپ هم رورو ارو!,م ے
هنونا(م< رورو ه او هد اک اتر اتام ڑ
و*8 ا(0 ا(0 -ي0 هو* هپ وم8
هنونا(*د و,ن هم هو هش اروپ @اک و*
X*دا* ر* هد ام ارو!,م ۍ ڈ
انو*8 J ات ا(08 ان -ب هو* هد ل*و ۍڑ ے
و ا(م< ريC ام دَ رورو اک ۍ ۓ ے
هنوساوسو ش Fرو هم ه اک اتار XJ ۍ څ ۍ
وش H:يم ه و @اي; اد ات اک څ ۍ
هنو+*ا!ش دا*u >Q با وکو هب اراس
د ه(&و اد و (نب Jو; هب وم8 ے ۍ ے
هنوJاOو شو اراس وگر+س tرO 1ب ۍ
راتفگ
نابرد :ک ان -ي0 Kوک هد ے
نا(ن5رK اود و8 ک ل?م هد „:;
ناوار 6يت 6يت و8 ش ]ش روت هپ ے ے
>4و -]; هد ک (يما @اSشو; ے
qq
هنوJ6نم 6يت و8 کوَ Tا]ش 2و ې ٹ
هنولگ ري=ات و8 ش >مو+س +س ۍڑ
ان Kوک هب bوا هو (يما Tاد ے ۍ
ناش ه; هپ وو8 ل=ار ريJ ۍ ے
لD!يJ و ه ک Lي[ن هپ اC ۍ ۍ څ ے
Jوَ ايبو; وش ا نورو ا اود ره ۍ ڑ ڑ
ل*او ر'س وو8 ناموشاماد ۍ
نامي+* اد وش )*و اوش ا نر ڑ
ا*و ا'O ‹*ورد هم:= >ي?" ۓ
ا*و ا%; ا! دا+ش چJ2 ه ۓ ځ ے څ
ا*واي+.*ر هب ايب ون چJ2اک ۓ ۍ
ن:3ا& ه; د د 2 راب; ۍ ۍ
‹*ورد هد اراپ ا ا< ڑ و ک داA*ا ڑ
و ک دابرب هد G" وش هن ه راب; ڑ ے
و کداش هد Gل; وا اVاران هد ا(; ڑ ۓ
نا6يم د ا+ش هم:= >ي?" ے
رار3 ات وروک ول]; م5وب هم ه5 ه و څ څ
را5ا !نر*د هب FوC کوَ هب را5 @اوس ۍ ۍ
هنوروک د هم tر4 مو8 ک و*وا8 اترَ ارود ۍ
هنادرگرس ار* و bوا ک = وسات هب روم ڈ ۍ ے
هنا 2 و ريت نيم هپ د2وا هد (نيTام ځ ۍ ے ے ے
انو 5 و(نs*ام هد وناYيپ هن ه او و* وسات ڑ ڑ
وناگدا6Dش ک هو کوک8 هم:= >ي?" tا8 ے ے
ونامي+* ويکو او د اوش دا* ار ه روم ڑ څ ۍ ۍ
هنودا*رK روم روم و8 ک Tوَ و8 ش ا= را= ے ے ې ۍڑ
ک ر9ن :=ار انو او* Tايب ے ې
ک ر4ا; :=ار هاXناما اد ے ۍ
و8 لتا; و ات نوَ د اود ره ۔ ے ۍ
ناي4و4 اد ک نوَ و 8 +سانيC ے ے
dود هپ وبوا هد او انوَ اد
dون هد هبوا8 و هبوا8 اد وا ے
اتوبوا روک دَ :=ار ا ; او* ځ
و(يJوَ ک وبوا ۓ ناگدا6Dش
اک ه"ون اوشو هم:= >ي?"
اک ان*و ه اس ويک وا د ; څ ڑ ځ ۍ ے
اک ا ا< Zورش نوَ 2 ويک وا ڑ ڑ ے
نايب اکوَ ک يEرم هپ د ے ے ۍ
هحون
هنودور وي;وا ناوار وش وگر+س2 هم ل*و ے
هنوXنر و8 +;واو اراس ن+;وپ8 هم ل*و ے ے
و*َ ه او ه او ام و ا< وش 5وکران نوَ ڑ ڑ ڑ ے
و*َ ه هپ ارود هد6Kو; و*وا8 اترَ ارود څ
هنولگ هنوا ويم د ا+,ين ک نوَ د ے ۍ ے ے ۍ
qv
د ه(&و هماد ام و ا< وX*5وک8 ار ورو ورو ے ڑ
د ا(K انرد 6نيک و*و8 ا ور2 ت0ا" ه ے څ
هنوم= ل; هباو انرد Xيسار bاو هم و ۍ څ
ارا 2 اک و(نت2 د Cو هم نوش رس ڈ ۍ ے ےڈ ے
ار:پ 2 اک ونولگ او و* رورام ان روم
هنوJا" و*ا*و8 ا اترَ و* هد6Kو; اناC
اک ر+?ب 2 اريت ا]ش ه * :*و هپ څ ڑ ۓ
اوام ناگدا6Dش هتارپ (ناب ر+?ب د ۓ ے ۍ
د نامرا ه(*رواو gرم هد 5اوا ه ے ۍ څ
اوام نارKا?م >4و هپ او gرم Tول*و ۓ ۓ ې
اک (ي3 هم ا* اک را; هما* هک @اوس Tاد څ ې
اوام نا(ن5 2 نوريب ا اود و8 م !شاک ۓ ڑ ے
Xينا+س وناموشام هد gرم 2 ه ۍ څ
اوام ن:تا3 @(Xنس ناش هپ Žرا" د ۓ ۍ
او= ان Jاm ه نامن هد تOرK ه ۍڑ ځ څ
اوام نا6; هنولگ اد ک ه نامن هپ ۓ ے ځ
هم:= >ي?" (Aس ک (ن2 روت ے ۍ ے ے
اوام ناD0 هپ 5امن ب هت اوش ا(يپ ۓ ے ۓ
هک (يDش و/ل; (مه ر:پ وم8 ۍ
انوو8 J ات -يC هپ ايب نامي+* وم8 ۍ ڑ ۍ
وک اترَ امان ر:پ هد و; bوا
هنوساوسو و8 ش #ا*5 هم bوا ونو8 لگ وگاو;
وک اترد وم8 اک امان ر:پ هد
هنورا5وگ و يپاC هد کوَ هب وم8 هپ ڑ ے
اد Jو ارو و* اC ارود ۍ ځ
هنوملm مواک هن هب ه5 د ه(&و هم اد ے
نايب
اوام نامرا ونو 5 هد ا* اوام اوام ۓ ڑ ۓ ۓ
اوام ناDنپ هنو 5 ا*ان ک ونيس ا* ۓ ڑ ے
ک(ناو; هپ G,& هد ريت 2ام او راس2 ه ۍ ۓ څ
اوام نا*ريش هبJا= سد و 5 هد ا* ۓ ے ڑ
اوام هنولگ هرس هساپ نو هد ا* ۓ ے
اوام ناماد هپ وبوا هد انو اد ا* ۓ
ولگ د هپ ک وبوا هپ ون او ايباک ۍ ے ۓ
اوام نام,C نا6!ين هد J(َ يگ2 ۓ ے ۍ
ار!K ب -*ا;وَ L?ن وا @ا" T ه ے ې څ
اوام ناوار اتروک T ه ا*ا(; !شاک ۓ ې څ ے
ا*ا(; ون هوپ امJو هد ر(3 هپ ه ۍ ۓ څ
اوام نامي+* ل?م اکرو هنامJو ۓ
و/2- ۍ
ايب ا+يC هد وم8 نا6!ين ۓ ے
هنروک د ا+يC وم8 دَ و*8 نارKا?م وم8 ۍ
q{
د هن رم& اد رKا?م هد ے ۍ
هنور!K Hاکام و*ا;وَ همانر:پ هد
نا6!ين ريC او هم ر:پ اک ے ے ے
د پ ل*وايب ان و/ل; هب وم8 ون ۍٹ ے انو
و* هد6Kو; ل*و ان و/ل; ے
هنوJا" و* ا*وا8 اتاوام ام وX*راڈ
نا6!ين غه ناويش هکوَ ے ے
هنولگ ا اود ل?م هد ولتوب Tات روک ڑ ې
ه,ن Lي[ن مار^ روک و; ۍ
هنو نامن هپ (يDش و8 ش هم:= >ي?" ځ
و8 * ناموشام -*و ونما5 ل?م
و8 * نارKا?م ا!لم ريJ هد ے
ا5وب (ما< هم ا+.م دا*u >با ۍ
د هنوJاوس رون هم 2وب3 ان اک ۍ
هيT Vر& د هپ !*رBن Žرا" ۍ ۍ ے
هيT Vرم ريC ,ن هو هم هب ۍ ے ۍ
و,ن ريiيه اگرم 2 هب چب ے
د هنوس2 ل*و .* هم راس هپ ۍ ے ۍ
د نامرا و8 ل*و ونما5 ل?م ے
د >4و ادارپ =ار هم گرم ے ۓ ۓ ۓ
اکار و; تOرK ارود اميJاm
د هنو نامن هم نوو8 اک ادا ۍ ځ ۍ
هنوJا" = هد هم:= >ي?"
هنو+يب اD!يJ ک يEرم هپ رون ے ے
کوَ هنور*و نابSم8 ه ۍ ۍ څ
د هنوگرم ر*و ب ونارKا?م هد ۍ ے
و*8 >ما5 ل?م ‹ه هدوم ري;
هنو+Bيب ونايKوک وو8 ک انرو ه ۍڑ څ
هل.*رپ :يب ک (A?م Tايب ے ې
هنوماب 2 اساپ @وا5رو= و8 ا دا*u >با
راتفگ
د هنوXنر *5 هم هKو; 2 eنر ۍ ڑ څ
د هنولBJ گر+س هم ا ا< هپ اک ۍ ے ڑ
bوا اراپ دَ وسات وش هن چب هب
د هنو!لم ا او Jوا 2ام ۍ ڑ ۍ ٹ
دا*رK هکوَ ونما5 ل?م
دا5ا اک وم8 اراپدَ ا(; هد ۓ
ل;^ نو;8 هم ل*و اميJاm ے ے
د هنوها وس ونامي+* هد ۍ ۍ
,ن ا(يک سد !*رBن Žرا" ۍ ۓ ے ے
,ن ا(*ربO ه 5 هم gرم 2 وسات ۍ ۓ ڑ
اراپ دَ وس ات و!م هنوJاوس
د هنوماBنا ر* .* دا*u >با ۍ ڈ ۍ
و8 * نامي+* -*و ونما5 ل?م
و* نانامDم روک هد ات اميJاm
q}
+?;ار مB4 و تJود هد اک ۓ ے ے
د هنوVر& هماد اک را; (م<وم8 ۍ څ ۍ
د هنونا(ما< نارگ !*رBن Žرا" ۍ ے
د هنوراس وس ات نوو8 اک رپام ۍ ۍ ۍ
و?کو bا8 امدَ هب را5وگ روت ے
د هنونامرا ه هم ه 5 هپ و* و8 ا ۍ څ ڑ
>4و ب و*8 نارKا?م وم8 ے ۔
ناب*ر=وم نY*و هد ل*و ے ے
اميJاm رادا6& ومدَ د FوC ۔ ۍ
ا ا< کوَ هم ايب ه ڑ څڅڅڅ ې
دا*u >با ه دا*رK ارواو څ ۔
دارم اتدَ !ن اروپ هب ۍ
اميJاm راد هپ کر5 هد هب ا(; ۔ ۍ ۓ
اKو رم& واک هن ۍ
تOرK هد د ت0ا" ري;ا ے ۔
#5ا0ا 1ب اکار ارود هڅ
اميJاm را'= هد نومن وو8 اک ۔ ځ
هاو.م هاو; وا م هم ه ے ڑ څ
تاو*رپ اه iن= ل?م ے ۓ ۔ ے
(Aس هپ ايب هم:= >ي?" ے
اميJاm را+'گ اد @واک و*ره ۔
ا*او راس ام دَ @اوا
وم8 و*8 ه او ه او ر* وم8 و8 * هن راب; ه يه ڑ ڑ څ ڈ ۔
وم8 و*8 ه هپ (نب ک -ي0 هپ دا*u >با هد ه څ څڅڅڅڅڅ ۍ ے
ون اVر هپ لتاو ان -ي0 ه=وم8 !شاک ے ۍ ے
هحون
اميJاm را5وگ روت8 !ن هو ۔ ے ے
ايب اتاو -ي0 ا5 هموب
اميJاm را5^ ل; هم ل*و ۔ ے ے
اون ب نامي+* و*8 ے
Jاm ^ وم8 Jاس ا(X*رپ ۓ ۔
ل?م هد و*8 نا(ن5رK وم8 ۔
اميJاm ر:پ د هم (يDش ا?کو ۔ ے
هانگ ب ناموشام و*8 ے
هنامJو وم8 ه د ا%; ۔ څ ے
ه او ه او روک هد ات وو8 ڑ ڑ ۔
اميJاm را?* او هنوم8 !شاک ۔ ۓ ے
ات دَ هEرا" ک روک ے
ت0ا" ر2 تJود هد اک ے ۔
تمي3 ومپَ :;او اک هم را; ۔ څ
اميJاm راکاتدَ ش هب اروپ8 ۔ ۍ
اتاو را5اب ا5 هموب
و0 ا5وب (م< هما* ۍڑ ۔ ۍ
,يپ ات دا*u >با اک هم هو ۍ
اميJاm رابرد هپ Vار و*8 وم8 ۔ ۍ
q~
هل[يK ش ه ه ره ۍ څ څ
هحون
اون اباب وم8 دَ (يDش اميJاm او !شاک ۓ ے
ون اتدَ روت -0ا >ن وم8 پ هب !س^ ے ے ے
اتاو رو5 لm دات اتاو روک اتدَ ول8=ار ۍ ۔
اتاو ورو -]; اروگو ام*ا*و ا! دَ bوا ځ
ون امJو (ناب روک هپ نا6!ين وم8 !شاک ے ے ے ے
وم و* >4و ب تاپ وم8 و*8 نامي+* ا?کو ے ے ۔
وم و* ناموشام ا?کو واک ه هب gرم هپ وم ے څ
ون ه0و5 هپ ات ا ا ارود وم8 ايب !شاک ے ڈ ڈ ے
هت و -ها0 ه ]نا ا* هت او -/+?م م dاک ے ڑ ۔ ۓ ڑ
هت او @دQ م(& ون اواک هم:= >ي?" ا* ے ۓ
اون (Aس هپ rبu >ما5 ل?م ا* !شاک ۓ ے ے
ا+,ين اگرم2 @(يO:; FوCره و; رم ۍ
هناDب وا او= Lبس -+3 -ب و; ۍڑ
ا+,ين Pاو د Lبس ه -+3 هد وم8 ځ څ ے
هنا.لي0 هپ (ي3 هد وم8 و*8 Vار ه ۍ څ
X* و0 هناس اتو; -+3 هانگ ب ۍ ڑ ے
هنابو8 ; کر*د ا(; د ناو ه ۍڑ ۓ ے ۍ ځ څ
X*را!; وو8 (*رو^ وم8 ه @:ب 2 ے ۍ څ
هناوت ?0 ا= ه وا eنرا= ه
م:= 2وَ ا5روَ = و8 ا ت'گ د هپ اروت8 ۍ
اناد وJوش رارK ان وناگدا6Dش
ولنام هنو8 ا @اوس ?3 يه Žرا" و; څ
هناو*د وناموشام هد -تا3 هش
ک وJوC و*8 (*5رگ کورايت وروت وم8 ے ۍ ۔ ے
ک و 5 هپ =ار را وم اوش ا نر SبO ه ے ڑ ۓ ڈ ڑ ے څ
ون ارس^ ک ات نوَ = وم8 !شاک ے ۍڑ ے ے ے
م8 وJوَ ش م هپ م ا نورو ۔ ٹ ٹ ڑ پ ک نوَ و ٹ ے ے
وJوَ ش
وJوَ ش هپ ان و/ل; ه و8 ل*و اد هم کو 5 ٹڅ څ ڑ ے
ون ا* و0 وم8 ن*و ات J(َ يJ ايب !شاک ے ڑ ےځ ۍ ے
ک وبوا8 و(يJQوَ وم8 ک ولتار هپ ن*و ے ۔ ے ےځ
ک وXلس و8 ک 5وک8 وم8 پَ 5اوا هک T هو ے ۍ ې
ون انيTاو هپ ن*و ايب ل=ار وم8 !شاک ے ےځ ۍ ے
ن(ب ومدَ هک پا >ما(کاپ نيم هپ ر* ې څ ۔ ے ڈ
>ما5 ل?م هد و*8 وم8 -*ا;و وم8 ه :ک څ
ون امان اباب -]; هد ل*ا;وم8 !شاک ے ۍ ے
نايب
هنا6; ورا(Xنر هد د ايند8 اد ے
ان اC هپ Xيگ2اC هپ تSي[ن ۍ
Xيهوپ هنوا -ب هد نام هن ه FوC ۍ ۍ څ
هنا?Kا تاپ ش Tدَ ات #رب& 1ب ے ۍ ې
هکوَ دا*رK ورو ورو يهاربا هدا6Dش
v‚
هنا60ا& ر* ات م:= Žرا" هد ڈ
ايب اراپ وJوَ :+3 J ات وم8 ۓ ۍ ڑ
هنامر08 -+3 واکار ه هپ اد ے څ
ا+,ين هم FوC و*8 نامي+* و*8 ه او وم8 ڑ
هنا,ين لm هد و8 ش رم& د هپ ۍ
اک هوپ هم eJ ک Kوک Tا*و ه ات د ۓ ے ے ې څ ۍ
هنا; -Q ها و:+3 ه هنامJو ۍ څ
هم:= >ي?" (يDش و ک ناگدا6Dش ڑ ۍ
هنايش^ :]; 2وQ ش اXنا مه ڑ ۍ
-]; اميJاm !ن eنر ون*و هپ b2 ے
-]; اميکا" رت ا5وب (م< وم8 ا* ۍ
!ن هل[يK ک رابرد هم ل*و ے ے ے
>ن هنوJاوس نام هن وم8 دَ ل*و ے ے
>ن هنودا*رK د رEا ب هم ر* ۍ ے ڈ
!ن ا!ب هد وا ه^ هم هاورپ يه ے څ
د J ات ايلم (ب هد ه ات ے ۍ ڑ ۍ څ
د Jوَ ين ه ا= مول9م هد وم8 ے ۍ ڑ ۍ
!ن ا%; وم8 2 ه نامن هد ت;و ے ځ
ر[م = هد اک هم:= >ي?" (نب ے
iن= ل?م هد ک (Aس تاو*رپ ے ے ے ے
!ن ا ا< هپ هنوم= اد هب درس ے ڑ
و* ه او ه او ر* ا?کو و*8 هنو يپاC اتدَ وم8 ڑ ڑ ڑ ڈ ۔
و* J(* ا< ر* وم ا(X*رپ وم8 ر2 د2وا اک ۍ ڑ ڈ ے
و*8 ناو*رگ اراپ ا ا< هپ وو8 ناو*(نب ک -ي0 هپوم8 ڑ ۔ ے
و*8 ل.*رپ رو!,م وم8 =ار رلي0 هد bرت وم8 پ ۍ ۓ
وک ا&د8 اراپات هب وم8 و8 ک اهرQ ريC اتاک bوا ۔ ے
و*8 J ات ات وم ه و*8 هن و8 ا ريiيه هب وم8 ۍ ڑ څ ے
لنام :ک Žرا" و; Jواک را5 و او د ے ۔ے ۍ ڑ ۍ
و*8 لJاب اباب ه و8 ش هوپ هم:= >ي?" 1ب ۍ څ ے
XيKاBم هن داوه هد رEا لm ۍ ے
هنام5 رQ ود هپ هنوا (Bب هپ هن
هحون
!ن هانگ ب هم ه م هEرا" ام ے ے ڑ
!ن ه5رJ هپ dر& نامي+* و*8 وم8 ے
و*8 Jوَ ين >ن وم8 ات ک ا%; ه ۍ ے څ
و*8 J ات (نب هپ (نبوم8 هد ل*و ۍ ڑ ے
!ن '%[م هد ر4ا; يه اش او ے ۍ ٰ څ ۓ
ر2 تماي3 هد را اک ا(X*رپ وم8 ے ڈ
ر2 تJود هد هBم4 اک اک هم را; ے څ
!ن اروپ دارم8 ه 5 هب نو; هپ وم8 ے ڑ
د هنوJ8اوس اترد وم8 اميJاmاو ۍ
د هنوملm ک ونامJو هپاC ۍ ۍڑ
!ن اوار لm نا?ک ب و*8 ر* ے ے ڈ
هحون
و*88 Jوَ ين هانگ ب ل*و هدوم هEرا" او ۍ ے ے
vI
و*8 +سوار ه0و5 ات وللتار هن :]; هپ وم8 ې
و*8 نامي+* اک ام لm و*8 ناموشام اميJاmاو ۔
و*8 ل=ار Pر`* 2 و*8 >4و ريJ ر* هدوم ۍ ے ڈ
ماBنار* (X*رپوم8 اک د ماB4 ات J او;وم8 ڈے ۔ے ۓ ڑ د ے
و*8 بن هد نا6*6& و (نمو5را اک ت,Dب هد ۍ ے
روک هد ات وو8 هنامJو روم هم هن ا+ش ر:پ هم هن ۔
و*8 J(َ يسرت ر* وم8 اک رهاب همانروک دري; ۍ ڈ ے
X*ريت هن ‹يت ه هد !.م روان ۍ ے ځ
اک اريت اروت -0اَ هد !.م هپ وم8 ے
د هن JY*و روک -]; هد اC هنامJو ۍ ۍ
اک ه/*ر4 ونا?نا ل*و دَ در ے
Xينا+س هن ناش يه هم اگرم 2 ه ے ے څ څ
اک ا%& اتر تلDم (Aس و* هد 1ب ے ے
ارود او ل*و !.م هم gرم 2 و; ۓ ے ے
اک ه5ان0 اناوار ا(; هد ?پ وم8 ۓ ے
ه(Aس ه اک eن اروت څ څ !م5 هپ tو; هد ے
اک هلب3 هپ Wر8 هن ايب هم -+3 و(XيC
هم:= >ي?" رانک هپ #ارK هد ے
اک ادا ه(Aس ري;^ وناموشام ۍ
و*8 ناي4و4 روک هد @وسر هدوم
هنو8 س2 ه او ه او اک هم „:; اميJاm ڑ ڑ
هيT Lه\م موک8 هپ >*د موک هپ هت
نوم8 لm واک ونامJو هپ هانگ ب ه ہ ے ے څ
X*ريت پ ان روان ‹يت ۍ ٹ ځ
نوغيت وJ8 ک هريت هد !.م هپ وم8 دَ ہ ڑ ے
نايب
اکام لm اميJاm ا اکام اکام ۓ
اکا نر ا(يپ ک ن5 هد ک #املm هپ ڑ ڑ ۍ ے
و*8 >مC Fاپ هد @وسر هد هنولگ وم8
اک هاگا نا 7ور; @اوا ان L?ن وم8 ځ
و8 ش رارK او5 وا م:= هد eنر ا?کو ۓ څ
اک هبوت ان -+3 هانگ ب وم وود ره ے
,ن تبر3 هپ @وسر هد "ر اک ات ۍ
اک هاXن همات و+ک او و*8 ه او ون ڑ ڑ
اميJاm ر2 هن "ر اک او هپ ے ڑ
اکار ناما و*8 نارKا?م و*8 نامي+*
Xيمرن هن ه ي+* هپ هد ه 5 ت.س اک ۍ ڑ
اک اتاو وم8 و; ا%; ه وم8 ري;ا وا څ
ادارمان ل*و وا م هم ا%; ب ے ے ڑ ے
اک ه+?ب تسد د ري; pيپ هم ات دا*u >با ے
و/2- ۍ
vU
و*8 نامي+* و*8 نارKا?م وم8
هنوJاوس رو^ هنوم8 دَ ل*و هEرا" ے ے
د ا%; هم ه هانگ هم ه ے څ څ
انوو8 J ات ا* و0 وم8 هد ا]ش 2و ه ۍڑ ڑ ٹ څ
او هن لتاو -ي0 2 !شاک ۓ ۍ ے
هنورا5وگ وروت ومپ اون Rسا (نوک ۓ ے
ک „:; وم دا+ش FوC ا*ا ۍ ہڅ ۍ
نوXن5 وش روپ و 5 پ ونايKوک هد اک ہ ے ڑ ہ
کو ان+;وپ دا*u >Q با ۍ ہځ
انو اتاو )م دا*u >Q با ول*و wTاد ا*وا8 څ
هو موم ب او ه 5 ناکاک ہ ہ ۓ ڑ ۍڑ
نوب:گ وک وَ = Žرا" هم:= >ي?" ہ څ
ا! و8 ک (يDش روگ ات tو; هد ک ه نامن هپ ځ ځ ے ے
تاوا ه 5 هد Nا @وسر ا اود +س(لگ ه ے ڑ ڑ ے څ
Jوا(XيC tو; هد وناموشام ه (Aس اغه ے څ ے
تاوا ه او هدان >ت ن*و هکوَ هد را5وگ ے ڑ ے
ا نوBلم رم& هش ا!ن هو ه(Aس او* و; 1يلب ۍ
تاوا ه نامن هد -تا3 ا'O هت هEرا" ے ځ
و ل*و هب 1يلبا وJوَ :+3 هد نامي+* ه ۍ ۍ څ
تاوا ه!ينام دَ هت ?ه *ا(نمرش ه5 ے ے
yل= ک نا%يش ا*و واک(ب هم:= >ي?" ۓ ے
تاوا هت ا!J هو هن نا%يش ارود و; نا%يش ے
و*8 ا(08 -يس 2 ناي4و4 ا اود ڑ
نور*و واک FوC ايب هب ونارKا?م هپ ہ ۍ
اميJاm او و* Vار -ي0 هپ ۍ
نودا*رK ارواو وم دَ !ن هم (ي ش ہ ے ہ
,ن اروپ هب دارم اتد ۍ
نو(يما ک eنا د ب !ساس ون*و وم8 ہ ۍ ڑ ہ ہ ۍ
هحون
تاوا8 پ ت ان تن0 ا*وا نا?نا ے ہڅ ہ ہ ہڅ ہ
تاوا ن تو; ناسا پ * راب; ارود ے ہ ہ ے ہ
پ :يب3 هدراس -يباهرورو -]; ہ ہڅ ^ا- ک ناک ہ ۍڑ
تاوا بوا اک ن*و رس هد ان راس رورو ا*وا ے ہ ے ے
لت ن ل*و ات +,ک #اAن هد ه(ن5رK xون هد ے ہ ے ۍ
هدر:پ -]; 6G*ر4 ہ ک Wر3 هد نا ہ ځ تاوا هر3 4 ے ہ ہ څ
Xت ک هوک @واCاو و نوروول]; ه ƒسو* ے ے ۍ ڑ
تاوا هرا*و -]; هد نام.*د ت اب Jوبا ے ہ ہ
Bم4 پ ماBنا هد ک هابت -]; هد روک Eرا" ے ہ ہ ہ
vc
تاووا نا(م< 2 دارمان ک @و+/م -+3 ے ہ ے
ل*و و8 ک هن @وب3 هنوJاوس هد وناموشام هد ے
تاوا ه اC اراپ ونامJو ک (يما8 "ر ے ڑ ے
ان نا(يم و*َ و*َ م وار هب ا نورو >ما5 ڑ ڑ
ک نارگ اتاوام xانAJاوu هب راک ا=اد ے
نمرو ن(& و اراب; FوC هب ايب ے ۍ
ک ن(ب هپ ون تاپ هم ا 7ور ه ے ۍ ے ۓ ځ څ
وک @(ب و ره نايس^ >ي?" اد ري;ا څ
ک نا+?ل.ن هلت هن !.م ه b^ و* و; ے ے
ان+;و8 پ مان د هد اکوَ مول9م ے ۍځ ۍ
ک نام,C xانAJاوu هد لل=ار ;وا ے ے ۍ
د دامرا اه روا; :ک ک يTوب >ي?" ے ۓ ے ے ں
ک نا+?X*ر ک واAک 5و8 ک bاب& ے ے ے ے
هم:= >ي?" ا&د8 ا=اد pيمه اک
ک ناراو5 ا د دَ ا*ا(; +ن0 ے ۓ ځ ۍ ۍ
اک رVا" اتر b^ -ب ارورو
هنورا!نا انر'س و8 کوَ 6Aترم8 ام
و8 ش @ا(ب نايس^ هوا8 ‡ر=
هنو+کر" ان ا د و8 کوَ هن ه b^ و*َ ۓ ځ ۍ
ک يTوب ماما روا; ه Tا*و ے ں ے څ ې
هنوJا" و8 ل*و و8 ا اترو; نريش Tايب ے ې
نايب
ک ناويب )م هپ xانAJاوu هن ل*و ے ےڅ ے
ک ن2و0 ه د رارسا ه هد ا د هپ ے څ ے څ ۓ ځ ۍ
2وَ ارادوَ مرگ هپ هد هليKا3 ۍ
ک ناوراک د نوJ @وسر دَ هاگا اش ے ۍ ےڑ
د هن ^ سد هد ت;و اد xانAJاوu ے ۍڑ ے
ک ناS+ما تاپ L*ر= د >ي?" >ن ے ے ے
ات ا ‹ه * sنو(سار ه5 xانAJاوu ۓ ځ ے
ک ناD0 ر2 هن +س هد ناE ه ے ۍ ۍ څ
در9+نمربOدَ امدَ ا اغه ے ۓ ځ
ک نامرا هپ ش:برک هب ري;ات هپ ے ۍ
د ه+?باو هنو(يما ر* ام و; ا* ۍ ڈ
ک نا(يم :برک اراس ات xانAJاوu ے
ات ومي; :ک نا(يم :ک FوC هب ام
ک ناراب هپ وي,= xانAJاوu وار و ے ۍڑ ۍڑ
و/2- ۍ
vn
هن !.م ل*و xانAJاوu ےڅ ے ے
هنوناوراک ک مرگ د J(َ *رادوَ ے ۍ ۍ ۍ
ات @6نم -]; ام او اسار ر5
هنوما(3 ک نا+?X*ر و8 ک Wا; دَ ل*و ے ے
هک هن هو تکر" xانAJااوu هڅ
هنو5او^ و8 کوَ ات bاب& رورو -]; >ي?"
Tا*و هد FوC ه ام اروگ اد ې څ
هنوبل%م وا -*و اروگ هم:= >ي?"
هش نار6گ ا+پ ه بن و*ره څ ۍ
هش ناAم= ک ن5 sب Pرک 2 اتدَ ۓ ڑ ۍ
هش ناوار ات2 هب @:م @:م
ا+,ين ارO -ب امدَ * >ي?" ه5و; ۓ
د کار @وسر روا; ات اتام ۍ ۍڑ ے
د وار ا?کو ا! هم اس نا ۍ ۍڑ ځ ځ
دوب لOا ک يTوب هم ا! ے ۍ ے ں ځ
ا+,ين دYن وروا; -ب يTوب سد ے ۍځ ں ے
نيس هپ ے اک رانلگ وم8 دَ ن* ے
اک رار3 رار3 هم نات هسوب ے
ل.ناو ن*و هم و5 مو8 شام هد ے ے ۍ
ا+,ين ا امپ ه اکوَ دا*رK ايب ۓ ځ څ
ه!نامرK >ي?" هم:= >ي?"
هک ناوار رو+سد هم ي9& rQ بu
ل+ساوار د هم >س وا ƒنO ره ۓ ے
ا+,ين ا ناب ام ه T هن و8 ا FوC ايب ۓ ڑ څ ې
ات و Jوَ ا5رJ هب +,ک xون هد ۍ ۍ ۍ
ات و Jوَ اسرت ل*د هب نايبن ۍ ۍ ے
اواک ام @وارو اغه bوا اوشو ځ
ک @اب/+سا !م5 :برک ے ے
هنودرگ و8 ک اتروپ ات او وراس ونايب ب ۍ
ک Pاو هپ ونا*داu @وسر ے ځ
هنوناراب وي;وا هد و8 ک ر\ن ات !م5 ے
راتفگ
ا+,ين ليگ هد ا ه!نامرK >ي?" ے ۓ ځ
ا+,ين نام5 هپ !;ان اKوَ هد ے ے
اک امJو هم bوا !م5 :برک ے
ا+,ين Kو8 ک هد bوا ربا; اغه ے ے
* >َ يC ب و ره !م5 :برک ے څ ے
* >ي?" اتدَ اک راب; ه; ناځ
ون*و ورس هپ ک ادابا هب ات
ا+,ين مان هپ اتدَ ارSO :ب ے
@ا(ب اتدَ ک Lي[ن هب ه5
@ا[*و هد ات ک †ا+,م هب ر*ڈ
@:ه ک هد هب @اوا @اک هد
ت و ره څ ا+,ين Jوگ(ناYيپ هد >نر ۓ
لBم هبان :ب وا Pرک ۍ ش ے ٰ
vq
ش هاگ ه(Aس هب ونانمومدَ ے
ش ا'ش FQ ا; هب ارSO FQ ا; ے
ا+,ين ا(; 2 J •وا د ا(; هم هاوگ ۓ ۍٰ ے ۓ
هحون
او اک ام @(*5رJ !م5 :برک ے
اواکام @وَ اتاCوا راب= وا درگ
سد ک ه(&و ه5 Xتان ون*و ے ۍ
سد ک ا ام ان ون*و ات هب ه5 ے ڑ
اواکام @(يپار (XيC هب هنيس ے
Jو ات * * هن وللت هد ا+يC ام
* هن ولل.*رپ هد ات ه5 ر, رت ځ
اواکام @(يناش هيT هرب/م وم8
ات هپ Xيک هب ا ا< ا'; ,ن ۍ ڑ ے
ات هپ X*راو ;وا -ت هب = 2 ۍ ۍ
اواکام -+;و=َ وم= رون 1پ ان د ۍ
ات دَ امان شاراو; ايند8 هپ هب ۍ
ش ا'ش FQ ا; ايب هب اتدَ اروا; ۍ
اواکام @وار*وپَ م:= >ي?"
ردا وراس رOرO دQ اب څ ۔
رب; ب اه وراس2 و8 ش eن ے ۓ څ
:برک :*واو 2وَ ش Zورش ۔
اره5 ناE هد ا< ۍ ۍڑ
ه او ک وا هت X*5رJ ڑ ڑ ۍ ۔ ے
هنامJو دات هد :برک ۍ
:برک اوارو ام ک مرگ ۔ ځ ۓ ۍ
Nا @وسر هد د @^ ے
رKا?م د رVا" >ي?" ے ۔
ر9+نم اه د ر!.J ر"8 هد ۓ ۍ
:برک هم/ل& 2 هک Xنا ۔ ۍ څ
هبو[نم (نت هد د ے ے
ات هپ ونايبن د J او;رک وD ۍ ۍڑ ٹ
ات هپ ونايJو دَ وش را0 ن*و ۍ ے
اواک ام @وَ اگو; وناگر6ب رون
ا(X*رپ :ب و Pرک 1ب :برک
ا(X*رپ اوانAم= ام نارKا?م
اواک ام @وارا هنوربO اک اد5 ڈ
ارواو :برک (ن?پ = ا ے ۓ
ارواو اره5 هد * او5 >ي? ه5 ۓ ځ
اواکام -م& (نو= اC -باسام ے
*ا; هنوسرد هب اتات ل=ار ه5
*ا; هنوربO ه5 (X*رپ هب ه[= ے
اواکام -*ا; ا+لب اواک اد5 bوا
هحون
:برک هJ6J5 او ا و0 ام ڑ
امJو د ل& هد او5 ے ۍ ۓ
vv
@وسر هد @^ @و6ن Xيک ۔ ۍ
@وب3 اک sتَ اساپ دَ اتدَ ې
:برک ا و0 ام هنودرگ ۔ ڑ
هد6Kو; وش نايب ب ے ے ۍ
مر+Sم د مر" @وسر ے ۔
تام اپرب !ن :برک ے
:برک اوا ا< ام Tان اسوا ۔ ڑ ۍ
ادا5 ک ر'س +س ے ۍڑ
مرSم هد ماود )*رات ۔
م:= >ي?" D!يJ ا! د ۔ ۍ ځ ے
:برک ا(+با وم= هد د ۔ ے
هرب/م ش هب ا و0 ۍ ڑ
رايJ ون*و هد >ي?" دَ * 1*ون = ے
امدَ 72و8 ا ورو ورو رايJ د هپ ۍڅ ے ۍ
هنولBJ ريپ ورو ورو يس هپ روBش هد ۍ
امدَ 7ا5 ونوJاي; وا ونور!K هد
م ا< >ي?" هد = هپ م:= >ي?" ه5 ڑ
امدَ 7ا* وي;وا 5وَ س ک و* هپ ۍ ے ڈ
اون ب د :برک ا ے ے ۔ ۓ
'%[م دَ ن*و هب روا ۍ ٰ ے ۍ
:برک ه(Aس کوَ هب >ي?" ۔ ۍ
ارSO د هپ ک ون*و ۍ ے
و ا و0اک J6J5 ايب ے ڑ ۔ ے
وا!س^ ايب اک راب= وا درگ ے ۔
:برک :يگ ان ات و هب هن ۔ ۍ
هاXمي; 2ات ش ه ۍ څ
نايب
امدَ 7امد ر&اش د داد ا(; ۍ ے
امدَ 7اب د ا6; ب ک ايند8 هپ ے ے ے ﮟ
هسانش G" مو8 مايب اک هم 1پان gرم ے
امدَ 7ارس8 Tا; هب هنورBشاد ې
0 هب دا* ام و; مو م هب ه5 ڑ و نا(*وا ۍ
امدَ 7ارC @اب >=ور هپ روBش د ے
وش روBش هپ هBم0 B3او Vام ه ے ے ۍ څ
برک امدَ 7اد ک ه 5 هش نا+ساد : ے ڑ
v{
راوس 72و8 ا d:ت 7ار8 س ۍ ۔ ۔
-يت 7ا* او$ ک 7ا5 ۔ ۔
کر*و ا6س (نت ا*ا(; و8 ل*و >ي?" ے ے
ک انيTاو ر2 روا ه اتاو Jاm د ے ۍ څ ۍ
D!يJ ک )*رات -]; ل?م >ب (يم" ۍ ے
ک ا&د8 هپ ر5 رEا اراس ?3 ا(; ے ۓ
Jوَ اک Jوا8 هبوا8 ل. Nا(ب& ے ۍٹ ۍ څ
کاب Jوَ ; هپ ل*او T رBن نا,%&وا ے ے ے ې ے
هنو8 !,م و8 Jوَ ش pت اد تام هن Tا(نت ۍ ې
ک اترو 6م Tوگ(بَ ل]; هد ا(; ے ے ې ے ۓ
هم:= >ي?" F:ه هش ک @ا" د هپ ے ۍ
کاC ه!ن هو رEا #رب& ه ايب و; ے
@(*رو^ هناC ه هم gا= مو L*ر=
ه5 اموَ ش نام,Cدَ روت bوا موَ ش ريما
کرو و تJود ه اوD اک اغه ے ۍ څ ٹ
ه5 اموَ ش نا*رگ * ه; ه5 اک دا; ے
تJود اتدَ اک هيT هت م:= >ي?"
ه5 اموَ ش نامگ(ب ا! و; نا هپ ځ ځ
نايب
ک :برک هو )*رات ماوا 8 مرSم ے
کا*(ب Jوَ ش @^ هپ @وسر (نب هبوا8 ے ے
وJ(َ يمان Nا(ب& ه هو /ش و* څ ۍ
ک ا نر )*رات ر*رSت د با8 ر:ب ے ڑ ے ۍ ۍ
هکوَ 5اوا ات >ي?" اس رو5 Jاm د ۍ
کاو; د اروگوَ ات وبوا #ارK ه ے ۍ څ
Xيگ2 ; ارو ر2 eنر نامسا ۍ ے څ ۍ ۍ
ک ا*رد هپ د هبو8 ا اس گاو; ه ے ۍ ےڑ ے څ
ش م Xت هب نامرا هپ ه Nاوَ هپ ے ڑ ۓ څ
کارSO ;ا هن هو هب !ساس و*و; ے ے څ ۓ
نايب
ام وَ ش نامي,پ ر!K و -/& هپ ه5
ه5 ام وَ ش ناري" اتاو تJود ه/ل;
انام مو L*ر= ه5 هڅ و8 D+نَ او هم
ه5 اموَ ش نا; وD+ن موَ ش ريما :ک
v}
@واک هن bو]ت هم اC L*ر= مو هڅ
ه5 اموَ ش نانا0 وJو ريما موَ ش ه ٹ څ
@(* و0 ‹*ورد امدَ G" مو L*ر= ڑ
ه5 اموَ ش ناب5 G" ون ريما موَ ش هڅ
کا" ونوبا+ک وJو د ن^ر3 ٹ ے
ريغب ان نا%لس ان XيJاC ما9ن ۍ
ون ونوCوس هد Pو; Pو; اک ?0 ۍ
ريغب ان نام5 و; X*رادوَ oوس ۍ
Lي[ن ش ت?!ش ري;ا ناولDپ ره ۍ
ريغب ان نادرم هاش ل& y/K ۍ
#و:ت 6ين هپ ا!ن FوC راس رپ ے ے
ريغب ان نام,C رQ ون هم4اK هد
Pاو0 ات هاشداب ا!ن 6گره (ي3 ۍ
ريغب ان نا?J rي[K Lن*5 tرO
Jوَ وي,= هپ Jاوس وبوا هد FوC ۍ ۍ
ريغب ان نامل?م اداDن مان د ۍ
وار هد 5ان0 و رX0 م;5 ےڑ ے څ ۍ
ريغب ان ناولDپ ه وار هد ربکا ڑ
D!يJ ربا; -بلب -گ نار&اش ۍ ے
ريغب ان ناگ ارواب اک ه -گ -بلب څ
نا?نا د روبAم ه و; ر2 راي+;ا ے ۍ
ريغب ان نامرا ,ن ا(يک تاپ ۍ ۓ ۍ
هن موAن م:= >ي?" ۍ Tا*و د ې ے
ريغب هن نا(!ن5 ,ن چب هب FوC ۍ
ري:بان
ريغب ان نا0 ب †ول.م و*ره ا< ے ۍڑ
ريغب ان نا?نا اک هن Fوiيه ا(نا;
ا نگ د @(*ر*وپ تل& ا(نا; ڑ ۍ
ريغب هن ناSبس gرم د هلO هنو(م< ے
= د وا نامرا د tو; gرم دQ ا* ے ے
ريغب ان ناراب ان X*(مJ ا!م5 ۍ
را6يب و/"2 د Gل; ه;رت د G" ۍ ۍ
ريغب ان نا*5 ره5 د ا'ش ه;رت ے
روبAم د نا?نا د ب< اهرا6ه ے ۍ ے
ريغب ان ناب5 (ناب ورا,*ا هپ ے
و2اC ارا6گ هب ورا,*ا هپ ۍ
ريغب ان ناوي" و*ره مد^ نب ۍ
ا! د ک رم& د ر* هنومل& ځ ے ۍ ڈ
ريغب ان >م "ر FوC ,ن هب Jا& ٰ ۍ
ون ه ‡ر= دو; د هن نا?نا ا= ۍ څ ے
ريغب ان نا?"ا د ا+,ين ه انيم ے
v~
رو5 هش ونو+&(ب د -م!م >*د ے
ريغب ان نا%يش ان X* و0 ت&(ب ۍ ڑ
>!مم ان @(يCاب و+&(ب 2 د ۍ
ريغب ان ن^ر3 کوَ راو; و ره ے ۍ څ
* ل?يمن مون8 هپ ات * ل=ار >ي?" ه5 ے ۔ ۓ
* J ات b2 هن وا م اتوQ گر+س هب هن ۓ ڑ ۔ ڑ ے
د هن انمQ روگاد !ن ادوس هم اXنا ے ے ۔ے ڑ
ک aم0 هب XJو8 ; ; ک همان Rين ه5 هب ات ۍ ے ۔
ک اماش رتون*و ورس ورس هپ رو(نس هد هب eنام ۔
د هن xانAJاوu هم #ورپ !ن هJ6J5 ا و0 ے ۔ ے ڑ
Xيک ارBن p%BJا Xيک 2ات اک و ره ۍ ۔ ۍ څ
Xيک امپ ايب اک ر*وQ Xيک اتدَ هب ر(3 ۍ ۔ ۍ
د هن اور Tان,ت !ن هن,ت ناراو5 ے ۍ ۔ے
هنوJاوس مو اک اد Oا& م:= >ي?" ه5 ۔ۍ
هنو(يما هب م و هو* ره هپ شاک gرم ڑ ځ ۔ ۍ ۍ
د هنا0 ب هم هو!ش !ن هاگ هد اک هم Fا; ے ے ۔ے
د @اوس -ب و; ک د هپ @ وار نام*ا اC @اوا ے ے ۍ ڑ
وو هن اک وو8 نام*ا ب اد نام*ا 2 !.م ه ے ے څ
د Kاک ن^ر3 و*اد 1ب ات و8 م Tاو ه رBن ے ۍ ې څ ے
وو هن اک وو8 ن^ر3 2 اد -ها0 اون @وسر ۓ
XيJا (نو= رو8 ن رکu و+بيلها ک ن^ر3 ۍ ځ ے ے
وو هن اک وو8 ن:ها0 رون ت;و هپ لهابم ے
هحون
د هن انيب rبu ا* !م5 :برک هداو ے ے
د هن اVر مر" ام !ن ا5رJ اد اک (نب ے ے
د ل*او ر'س ر+س مر2 ناموشام هد ه5 ۍ ۍ
د ل=ار هم (نيTاو; مر2 نامرا ر* هد اد ۍ ۍ ے ڈ
د هن اب*5 Fولساد !نا'; Tان اسوا ے ۔ ے ې
د رادرب 5ان ر* د را(*درپ ا او ۍ ے ے ڈ ۔ ۍ ے ڑ
د راب; ان ا* و; د رادرس وم= دَ ۍ ے ۔ ۍ ے
د هنام اد رو; هم ا* !نا ا< هپ نن ے ۔ ے ڑ ۍ
>ن شاي+س امJو هباد >ن شاماد ه ا(X*رپ ۍ ۔ ۍ څ
>ن ش ا ا هم ک وا >ن ش ار*دQ هم ا و0 ۍ ڈ ڈ ۍ ڑ ۔ ۍ ڑ
د هن هاXمي; ا و0 !ن ا(+با وم= ے ڑ ۔ ے
اروگ ي9& rQ بu هت اش رار3 اXJ bوا ۔
اروگ *رک Pر دQ اVر اش را6گ dوگ اXJ ۔
د هن ابO -`م >ن !نا*رد >ن اک ه 5 ے ۔ے ڑ
هحون
{‚
)*رات وو هن اک وو8 نامل?م ا= -D!يJ اC ه څ
وو هن اک وو8 نام5 ه= هپ ت;و هغه هپ رVا"
و+*اورQ 2 Fا د ه هنوبا+ک ا او اد ڈ ۍ څ ڑ
وو هن اک وو8 نا(.*رات ا*وا8 د هد !نوD!يJ ۍ ۍ
ارورو 2اوارام ات ƒO و+بيلها هد Fوiيه
وو هن اک وو8 ناکر,م8 !.م @وسر هد PاSOا ے
ک ر*و هبو8 ا وناموشام ات lوK ر"8 هد ه >ي?" ے څ
وو هن اک وو8 ناميJاm ک (نب >ي?" هپ sبَوا ے ۍ
هش H:يم ان ونا.يش روگ #ا ر0 اد ات (*6* ے ٔ
وو هن اک وو8 ن:تا3 Rلم هد و*و8 ا نا.يش
هک را?Xنس2 اC tاBم ايب ون اکو ان5 ه (Jا; څ
وو هن اک وو8 نا*او,يپ ا*و8 ا (*6* هد اغه
هو @وسر هد -+3 اد ون دو* @وسر وا >ي?" ۍ
وو هن اک وو8 ناگ ه'يل; اد هم:= >ي?"
ان #داب& ونيل/E در+Dب را5وگ ل& ے ۍ
وو هن اک وو8 نايبن را6گ #داب& ک -/E ے
هک ر*وپ نا?"ا ل& ات و او هم:= >ي?" ۍ ۍ ۓ
وو هن اک وو8 نارا* ل.ت ک >ين"8 هپ وا ("ا8 ې ے
ه ا0و8 ا هت ش ايب هب @ا و* ڑ ځ ے
ان*و ا وَ = هنوJاش ولگورس هپ درگ ه ڑ څ
ش 1پاو :ک -يس ولبلب ۍ
ان*وادا* Gل; ا'ش Fا; Fا; هد هب ايب
اکوَ ر(3 وناراو5 هد
ان*و اCو ان*و ونو 5 اميJاm ا(نت ڑ
!ن ر*وپ ايب م:= >ي?" ے
ان*د لD!يJ (ي[3 T مان هد ات ۍ ے ې ے
PاSOا -ب وا تيبلها هو †ول.م ام?3 اود 1ب
وو هن اک وو8 نا/Kانم ˆانش^ ک وباSOا ے
درKاک ا= Tا*و Nا هک ا ه ک داD0 ے ې ٹڅ څ څ ے
وو هن اک وو8 ناناولDپ رورغم ان وداD0
د هن -!,م ه -+س انيC اروگ (ناب ت.ت رايت ۍ څ ے
وو هن اک وو8 نارگ @وا و0 ت.ت د اراس #و3 ڑ ۍ
ا(نگر ات وJو اوش هکوَ هن تBيب ه >ي?" څ ٹ څ
وو هن اک وو8 ناگر6ب ان د ل& وا >?" ۍ ۍ
ل& ۍ @وسر هد هو 1'ن ه واک تBيب eنر څ څڅڅڅ ۍ
وو هن اک وو8 نام:= Jو ه ا*و8 ا اي+.*ر ۍ ٹ څ
#ارK هک r+K ل& ک (نب هبو8 ا ه ه*واBم ۍ ے څ
وو هن اک وو8 نانمشد هس2 ل& ايب Pاريس ۍ
و/2- ۍ
!م5 :برک ام اX*5رJ ے
ان*د ل=ار نامJو نوJ اره5 هد ۍ ے ےڑ
* -گ نيس هد ات >ي?" ه5 ے
{I
ان*د وار iن= اترد اراس نا ام ۍڑ ے ځ
ک @(*5رJ اد رار3 هتاک ے
انيش وX*ر هپ روک هب -يس ولبلب هد ون
ک و0 ولگ هد 7اب هب سد ڑ ے
اني ار Jا& ر* هب ?پ sنوبشو; ه څ څڅڅڅڅڅڅ ڈ ے ې
ش نا6; :ک و= ا او ۍ ۍٹ ڑ
ان*و ارايت ولت هد نا هب -يس ولبلب ځ
د ناري" -*و و(سا نب ے ۍ ۍ
د بو; اموک ک د هپ ايب ے ۍ ے ۍځ ۍ
هنا0 >ي?" او ار*و tر4 -ب
د هر%; ارود ک د هپ ه ے ے ۍځ ۍ څ
ر"8 هد lوK د ه!نامرK >ي?" ے
رون هنو0وK ات دا(ما sب bوا ۍ
روک هپ Xيم مر*و اک شار ۍ ۍ
دا,نم (*6* (Xن هم هب رپ ے ۍ ے
اک 2وم (*ر; ا!م5 اد ري;ا
اک هبه مون8 هپ و* د ه Tايب ۍ ې
وسا+پ ناوات و8 ل*و Tادو; ې
داي+سامJو ايب وناراو5 ام ے
د Tو0 @د اک د را5ا @د ے ې ے ۍ
د Tوگ >.س8 هد ريEات eنر ے ۍ څ
ون:ماک وا وناKرا& هد
د اروپ ايهوپ هم:= >ي?" ے
و?کو eن0 هب bوا و(سا نب وا ۍ
و?کو eنر ون*و هپ @وسر هب وما ۍ
ش هنولگ 7اب هد اره5 هد هب رپ ۍ ے
راتفگ
د ايند8 تاپ ه!نامرK >ي?" ے ے
داCدَ ا اد و(سا نب ے ۓ ځ ۍ
يب ر* هپ وکوَ +مي3 ےڑ ے ڈ ۍ
د هدارا هم ول+?;^ دَ ے
د نامرا و8 ل*و و(سا نب ے ۍ
د نايب اد اتدَ LA& 2وم ے
د نابايب اد !ن هو ر!K ے ے
د اتدَ راي+;ا و ار*د و ره ے ے څ
د [ي3 5ار دَ ه!نامرK >ي?" ۍ ے
د ر*د ا د ا+ماي3 رتام ۍ ے ۓ ځ ۍ
ا+;و ر* 2 ه وش راب; هب ر5 ڈ څ
د امدَ ناويب اد را9+نا هپ ے
ش هنوXن0 وروت هد و0 هب ا د ۍ ڑ ۓ ځ ۍ
ش هنوگا= #اCوا هب وبوا وبوا ۍ
ش هنورDن وبو8 ا هد (نب هب و8 مپ ۍ
د هم/ل& اد اکا اک و ره ے ڈ څ
. روان اک ون هب Fاب ه ۍ څ ځ ۍ څ
. رAش اک ه و(سا نب ۍ څ ۍ
وک هن ر*و هبوا و رBن هب اد ۍ ے
{U
د Nا @وسر هد @^ ه ل*و ے څ ے
هحون
ش هنوXن0 ک !م5 د هپ هب و0 ۍ ے ے ۍ ڑ
ش هنوناويب ون*و ورس هپ هب eنر ۍ
وک هنورب3 و0 و(سا نب ايب ڑ ۍ
وک هنولگ نا6; نا6; و8 م دَ Wا;
ش هنوترا*5 ا د هپ هم هب و0 ۍ ۓ ځ ۍ ڑ
اراپ >'ک روگ و را وس اتدَ اک ۍ ڈ
اراپ >Kد Hا+ساوار ايب ; ےځ
ش هنور0ا وس ات ر,Sم هپ هب ر* ۍ ڈ
ک وا8 ه او ون و tو; ه اک ه ايب ۍ ڑ ڑ ۍ څ
واCاو وم8 پ روا; وم8 وم8 ۍ ے ۓٹ ۓٹ
ش هنورب3 ونات 1!يب هد هب و0 ۍ ڑ
ا ا< تام هپ هم:= >ي?" -ت ڑ
ا ا< ماما -]; هد م:ک >*ريش اد ڑ
ش هنوناو*رگ وي;وا هپ (نوJ هب ر* ۍ ڈ
هشو0 ار* هد #اCوا هش و.پ وود هپ b^ ڈ
را6گ وJ ک Nا(ب& ن*5 -]; 2 ڑ ۍ
ا; ا; 2وَ ش ک Pاکر ا.پ هو* Nا(ب& ے
رام هد ا!J ه(* رک !م5 هپ رون ڑ ے
روپ (م8 غه رت هو ا نم هپ b^ ے ے ے ڈ
رات هپ رات Jوَ ش ه ;وَ = Nا(ب& ے څ ے
وش هن هوپ FوC ه ايب هم:= >ي?" ا ۓ ۓ
را'ک tر4 موک8 د tر4 موک G" ه ۍ څ
@وسر هد #ر+& هپ ک (نب هبوا هب bوا ۍ
@وسر هد تما8 Tا*و و ره اک ات نا ې څ ځ
ش هنوگا= p%BJا هد هب اتروپ ۍ
ش و0 را5اب (ناب ارSO د هب bوا ۍ ڑ ے ۍ
ش و0 را(*ر; ون*و ورس هد هب Pر ۍ ڑ
ش هنوراس (ناب و6ين هپ هب Rسا ۍ ے
@^ هد @وسر هد ک Wا; هب م -]; ۍ ۍڑ
@اماپ @اماپ ک هب نات وراس ب ۍ ے ے
ش هنوناماس روک اره5 هد هب وJ ۍ ٹ
Jو هپ Jو اتو هب مر" @وسر هد ۍ ۍ ۍڑ
لک هپ لک وا5رگ ک HاAک sب (نب ۍ ۍ ۍ ے ۍ
ش هنوش2 م;5 و8 مدَ هب تاپ ۍ ۍ ے
نايب
راوس و* ات >ي?" =ار ون.*د 2 ۓ
راک(ب هو ان يمت نب ا اس اد ۍ ۓ ڑ
ه5و" هد هو او5 ه(يمان Nا(ب& ۓ
رانJا K هيT >ي?" ا و8 ل*و Tاس رو5 ۍ ۓ ې
{c
ک ا&د8 هپ هنوس2 و8 J ک Rسا >ي?" ے ڑ
راگدورپ ا د @اوس و8 ل*و Tاد ۓ ے ۍ
ک -Oاو اتاو نD0 ر5 وگ(ب اد ے
را5ا ه 5 ا*ان هپ م ک اس م:ک د ڑ ڑ ۍ

اتاو و ; و*وا ون (*6* 2 و را وس اتاک ځ ۍ ڈ
نامرا همون و 5 2 ه ک Wا; ايب و8 م ه ڑ څ څڅڅڅ ۍ
ر*و ۍ
اراپ وJواC^ روا; و8 م هپ و tو; هايب اک ے ۍ
ر*و ناموشام د ري; ه ات و ; ايب و*وا ۍ ے څ ځ
روگ ,ن تاپ (مه انرد ناتو8 م و; ے ۍ ے ے ے
ر*و ناD0 2 هنو+م"ر ون و; ?ه ۍ ۍ ے
;ا; ش نات و8 م ه غه رت روا هب ن*و ے ۍ ے څ ے ۍ ے
ر*و نامسا 2 هب ;رس8 ه و?کو هب له ۍ ۍ څ ے
نات هسا!يب سد اC هب و هم:= >ي?" ے ے ۍ
ر*و نامي+* کو او انرو ول;ار هپ ه ۍ ۍ ڑ څ
ش ه5ان0 هم @اماپ وا ش وJ8 هم روک ۍ ۍ ٹ
اتاCوا dر& هپ 6ين ش هم هiن= راس ے ۍ
ر5 ون ا(*رواو ي DC اد ل?م ه ۍ ۍ ٹ څ
ات اوه ا+,*وا8 وDپ و6*رکان هد ۍڑ
هنا0 Lيب" م 2 و; ه5 ول8*و Tاد ڑ ې
ات :برک ه5 مواسار !سوا هب نا ے ځ
ک eنر ون*و ول]; هپ هب اري :]; ګ
ات2وم ش 2وب3 ه هم نابر3 ۍ څ ۍ
م:= >ي?" dو0 ونا'يBV هک Hاه پ ڑ
ات ا نر هتاوا8 ار xور T رايت 2 ڑ ې ے
هحون
ر*و ناويب د2 @و :ک و(سا نب ۍ ۍ ٹ ۍ
ر*و ناو*رگ هراپ (نب هب نايب ب و8 م هد ۍ ے ې
وX*ر هپ تارپ وون وراس ب هب نات و8 م دQ ے ۍ ے ے
ر*و نانس هب ات Kوک هب هنوراس و8 م دَ ۍ ے
ل*د ,ن تاپ هب ه يه يسوَ هپ مي; ے ۍ ے څ ۍځ ے
ر*و ناماس روک هد @وسر هب ک 2ات ومي; ۍ ے
C هب وJوَ ا;ا; دَ ونات هد وم8 ل*د ون Fو ے ۍ
ر*و ناو*(نب وري ن هپ هم راميب او5 ه ۍ ځ ځ ۓ څ
اVر هپ ا(; XJ ;ا; وس اتوک نات وم8 ايب ۓ ے ے ے
ر*و نايها]س ا او (*6* ه و?کو :ک ه ۍ ڑ څ څ
نايب
ات هAسو& >ب ل?م ول*و Lيب"
اتام !سا8 اوش H:يم ي DC >ي?" ه ے ۍ ٹ څ
{n
* ناو*(نب ک :برک هپ ه5 D!يJ ے ۍ
اتات ارا* ا! مواک ر*د #و&د ه5 ځ
هنا0 Lيب" اک دا* ار ه[ي3 `يم هد
اتايند8 اواک ا&د8 1ب و*8 ر'س هپ
هش ريگ6ن ت;و اغه ه نامگ LJا= د څ ے
ات انش^ او وش eنر ه TوX,يپ ۍ څ څ ې
هم انت اد ه ا ار ر5 ابيب" ا څ څ ۓ
ه4:= ک ون*و ول]; ک G,& هپ ش ے ے ۍ
هو لJاب ار ه ونايKوک >ي?" ۓ څ
هو ل=ار اراس ونايب ب روک هد ۓ ۍ
د ريگ ک ناويب هپ :برک bوا ے ے
اراکرس د 2 2 ر!.J ۍ ےڑ ے
X* و0 روگ ,= هت ه اد ۍ ڑ ے ۍ څ
X*راو د2وا هپ @وسر هباد ۍ
د (نب هبوا8 ه * راب; سد ۍ څ ے
ارا(يب Lش ا ويک وا هپ >ي?" ۓ ڑ
PاM; ل?م ربا; د هپ ے ۍ
Pات ب وJوَ ش و8 Jوا5 رو= وا8 ے
اريگ ه5 هب bوا ارورو هبيب"
ارا(Xنر اراس ون*و ول]; ک
رون8 DK هد ون ه کاC ۍ څ ے
روBش 2 د ا م ا(م< ا= ے ۓ ڑ ۓ
هم:= >ي?" د اغمه ا(م< ے ۓ
اراگدرک 2 و bانش >*د ه ۍ څ
د را5اب هپ ل=ار ه د Gل; Kوک دَ اد ۍ ۍ څ ۍ ے
د رايت ات -+3 د2وا هد Nا @وسر هد ۍ
ات Nا @وسر ايب ابيب" Pاو و هب ه ۔ ځ څڅڅڅ ۍ
د (&و Kوک هد اد هو لJاب ار T:]; ۍ ے ے ۓ ې
د (م2 ه روا; رب3 هد @وسر هدو; ا* ۍ ے ے
اتام اک Tا(&و ابيب" Pار; هنا; د ې ۔ ۍ
راتفگ
ارا* هبيب" ه!نامرK ل?م
اراپ دَ PاM; ل=ار ات را5اب
* ناري" و; و+?;او هم PاM;
ارايD+ه 2 >ن د Fا @و را5اب ے ڈ ٹ
Xيک @ا!يO هد روت ه ا?کو ۍ ے څ
X*ريت ه هد هنوربت 6ين ۍ ے
X* و0 ه د ,= ارامش ب ۍ ڑ څ ۍ ۍ ے
ه اد څ اراب; ان * د رارسا ے
هنولBن هاو ونايس^ هد FوC ۍ
هنودو; هد FوC ل; ر=5 FوC ۍ ے
ک را5اب د >ن د نو=ار †ول.م ے ۍ ے ڈ
اراهوJ هو* 2 کوَ bو]ت اک
د نامرا نامرا ه!نامرK Lيب" ے
د ن:&ا eن0 ه هيT هن راب; هت ے څ
X*ريت اراپ دَ >ي?" روت ۍ ے
ارايJ Kوک هد د >ي?" هپ (نب ے ے
{q
هحون
ات :برک هب ابيب" PاM; ک ه bوا څ څ
اتات *ا*و هد اد ابيب" Pابک هش هم ه 5 ۔ ڑ
X* و0 هد ,= مروگ X*ريت هد روت ۍ ڑ ۍ ۍ ے
X*راو ,=اد (ناب و+يبلها هب ايب ۍ ۍ ے
ات اC روگ هب bوا ابيب" Pا?" هد د *رو ے ۔ ے ځ
ک هبه (ناب #داDش هپ نو(م< اد هب bوا ے
کارس اراس ون*و اريگ هب >ي?" هد ک eنن ے
ات اونين ه5 ابيب" Pا+ش هپ ا! څ څځ ۔
ل?م م:س هکوَ ري;ا هAسو& >ب
م:= >ي?" D!يJ اد ان >يميJا P8 اSOا ۍ
ات ايند8 *ا; ه5 ابيب" Pا*ان #دو$ م ۔
ک رم& د ه5 هپ کوَ هب (ناو; ه ے ۍ ۍ څ
ک ر!.J ان و5 @وسر ه5 ش نابر3 ے ۍ
مواگ2 ر!ش هد ه(Aس ه5 هب ک G,& د ے ۍ
و ZادوJا 1ب اه X*ريت هد ت;و ۍ ۓ ۍ
و ا+پ م:س ه5 م 2 ابيب" ۍ ڑ
مر+Sم هد ناKرا& ا اود ره وتاو ا= ڑ ڑ
ک ا ا< ا ا< وJوَ ش (نا; ين Lيب" ے ڑ ڑ
ک اVر هپ ام هب eن0 و8 ل*و ک ه 5 ے ۓ ڑ
ل& ک b2 ام روگ هب رادرس ل]; ے ے ۍ ے
ونا'يBV هد اروگ هو هJوJو
ونا/شا& هد هت هم:= >ي?"
م6& هد وناKرا& هنو+'O اD!يJ
د نا.ين !;ان (نگر bوا ابيب" ا ۍ ے ے ے څ ۓ
د دارا Jا(ب اوشو ل?م هد bوا 1ب ۍ ے ے
ات 2وم -]; ه5 ابيب" PاA" ه د bوا څ څ ۔ ے
ام انرد !سا ابيب" b2 اواکار 1ب څ ے
اموَ اXنار ون*و ول]; هپ ه5 bوا هب اريگ
ات هاXل+3 و/" ابيب" Pات ب ک هد ر* ۔ ے ڈ
هحون
انرد اوشو ابيب" او ابيب" څ
مواسار ات :برک نا @ا" ره هپ هب ه5 ځ
ماما ه ول*و وا8 ه دَ اد اه څ څ ۓ
ماش هد ر!.J هک ريگ ک :برک ے
مواريت ک Kوک bوا eنر نو(م< هب ه5 ے ے څ
ارورو ابيب" 1ب ش PاM; هد Fرو ۍ
اروگ ک ون*و !سوا ارس هماريگ ے ے
مواXنار اريگ ون*و ول]; هپ ه5 هب bوا
وناميJاm د وJ8 کوَ ه اد اه ۍ ڑ څ ۓ
ونايKوک :]; هو لJاب و;اد ۓ
{v
+س واک ونامJو ول]; هپ ايب eنر ۍ څ
ناگ(ن5 ?لم هد 1ب ابيب" ۍ
نام*ا ب د وا Nاو هپ د روا ۍ ے ے ے
مو:Oا" #داDش هب bوا د هB3وم ا; ے
GKانم د ک Kوک دابا ۍ ے ے
Gبا%م هپ نول.يC دانيب ۍ
Rل?نم اس ونا/ساK د ۍ
د J(َ نوم #رDش T Tا'0 هد ے ۓ ې ې
و8 ش نا(يDش ا= وو8 نانموم مو8 ک
وش ناو*(نب -ي0 هپ دا*u >با ا*
وش نارKا?م اغه ايب چب ا*
د ل.*رپ اC ه لک Kوک هد ے ۓ څ ۓ ے
او نواDC هKوک د هاوگ )*رات ۍ ے
او دابا اد هراد هاو.نت هد ۍ
ونوروک8 ک ر* ونانموم هد ڈ
د لD!يJ †اروا هپ )*رات رکu ے ۓ
د ا'0 ل4 هم:= >ي?" ے
د :برک هپ ل=ار >ي?" ے ۓ
ات دا(ما >ي?" د هن.*د ريپاC ۍ
د لJاب يب ر* هپ Lيب" ے ۓ ےڑ ے ڈ
د 2وم هد \=اک اد ه0و5 ا?کو ے
د انشا وبوJ هدام اره5 هد او5 ے ۓ
د لD!يJ نا0 ربکا ا(XيC (ناب وگر+س ے ۓ ۓ
راتفگ
رK Lيب" د ل=ار (Oا3 ه!نام ے ۓ
د ا وار اتام \=اک 2وم ے ۓ ڑ ۍ
ا(XيC T وگر+س و اود هپ ه0و5 ې ڑ
د لD!يJ هس2 هد ربکا ل& ے ۓ ۍ
ماB4 اوشو ا(X*رپ ه0و5 او
ماما -]; هد ارواو و; راب;
ل.*رپ >ي?" د هVور ه!ين ۍ ے
د لتاوار ان لک ن*(م ے ۓ ۍ ے
د روJ هپ †ار& ل=ار >ي?" ے ۓ
د روک هاشداب تاپ Tو; Jا; ے ۍ ے ې ۍ
تاپ انرو د ارو نر ارغO ے ے ځ
د ل+ساوار رون نا(نا; ا او ے ۓ ۍ ڑ
=ار نارود وم= هد ه ه0و5 او ۓ څ
=ار نابايب هپ هم >ي?" 2وم ۓ
د (نب هBل3 >ن ک ون.*د ريپاC ے ے
د لJاب Lيب" T:برک هپ ے ۓ ۍ
اکوَ اکوهد اسرو eنر ونايKوک څ
اکو ه(&و اسرو +Bيب هد ه ۍ څ
{{
د :*و (نوَ گ هپ دا*u >با bوا ۍ ڑ ۍ
د JY*و کوهد هپ ر* ميل?م ے ۓ ے ڈ ۍ
هحون
د ل=ار نارود LA& ه0و5 اروگوَ ے ۓ
د ل=ار نانا0 هد \=اک اتاوام ے ۓ
ش ناوار ه هبوا8 ا. وَ ے څ څ اروک 2
ارورو ابيب" ومپ هبوا8 د (نب ۍ
د J(*وJ نا0 رغOا کو او ان و(نت ے ۓ ۓ ڑ
نا+سد -]; اCره X*دا* ک = ۍ ے
ناوار د Lيب" ات PوبSم -]; >ن ے
د ل=ار نا%لس هپ هم:= >ي?" = ے ۓ
نارگ ر* امپ د Lيب" هMK ڈ ے
نا0 TاDب هد =ار هم eنن هپ ې ۓ
,نو ام 2 sبَ اي+سامJوا; ۍ ۍ
د انش^ 22 7ور; هد ام دَ ے
د ل=ار هن.*د ا*وا8 هMK او ۍ ۍ
د J ات ايلم PرV و Pر" هد ۍ ۍ ڑ
(Xن fرپ :يب هم رورو ابيب" ے
د ا ا ا+پ ار* و; Lن*5 ے ڈ ڈ ڈ
اک انيTاو ب ب هم:= >ي?" ۍ ۍ
اک ا ا< و ار و ار هپ هMK ڑ ٹ ٹ
=ار دا6Dش هپ ت;و eنر اد ۓ ۍ څ
د اA+Jا هپ >ن رو8 J اره5 هد ے
ماB4 ا(X*رپ ه0و5 ه[ي3 ارواو
ماما Jوَ !; 2 اک راب; ه; نا" ۍ
د ل=ار نا+?X*ر هپ :برک هم هاش ے ۓ
لD!يJ د ماغيپ اد ربکا اتام ۓ ے
لJاب هيT اباب ابيب" اشار ۓ
د Jوَ ين نا,ين :يب ر:پ هم اراپ ات ے ۓ
و* اDنت تاپ و8 م ا< هد هم رورت ے ۍڑ
و* اون ب ر* وم د ر!.J ريپاC ے ڈ ۍ
د ل=ار نانس وا رم& رمش هد lوK ے ۓ ۔ ۔
راتفگ
د هدا5 هم ه 5 ه!نامرK ب ب ے ڑ ۍ ۍ
د اC دَ 5او^ ا?کو هMK او ے
=ار Lيب" ه د نامگ هم اد ۓ څ ے
د امJو وم8 دَ اکر*و لک ره ے ۓ
او امJو ومپ و; Lيب" !شاک ۓ ے
او هن*(م اد اون ارSO و; ۓ ۓ
د GT2 #6& ر* ر* هد Lيب" ے ڈ ڈ
د Nا راب;ان @ا" هم >نو; ے
{}
ماغيپ هMK اسو* ات Lيب"
م:س واک هد دا6Dش ه ۍ ۍ څ
ماB4 اترو اسو* امر; اد
د ا! نت ار* ا+,ين هبوا8و; ے ځ ڈ
Xيهوپ ر(3 هپ امJو هد ه5
X*ره5 ار* * روJ ل& هد ڈ ۍ
,ن ا'; ه ا*وا ات Lيب" ۍ څ
د 22 >*ريش هم (نب هBل3 ت.س ے
>ن د ساويب ار* وم8 هد ا*وا8 ۍ ۍ ڈ
>ن د TاDب >?ي" 1!يب هم تاپ ے ۍ ے
=ار 22 هپ هم ري/K هد ت;و ۓ ۍ
>ن د !,م @و ابيب" و 8 م دَ oو ۍ ۍ ٹ
>ن د Cاب ه او ه او هم Xت ۍ ۍ ڑ ڑ ۍ
=ار اي/شا هد ر!.J 5اريپاC ۓ
رو5 د ون.*د هد ابيب" ا ا*وا ے ۓ
رورو ک :برک (Xن هم رپ ے ۍ ے
=ار ا+پ رواب ريگ ا هد ام ۓ ۍ ڈ ڈ
م:س @وا+ساو ات ب ب دا6Dش ۍ ۍ ۍ
م:= >ي?" !ن ا ا< هب ل*و ۍ ڑ ے
=ار اره5 >Q ,لگ هپ ت&اس ت.س ۓ
و وش ر!نم8 انوناي DC ول]; ٹ ارورو ابيب" ام دَ ا
ارو!?ن هKوک اش
هنو8 س2 و+?;او Tان ل?م هنامJو eنر ۍ څ
Tاتون.*د ې ک ./ب .نابرو اورد ه6G*ر4 م6)-Xيب ے ے ۓ
اروک ب هش تاپ ے ے
هنوم8 اب 2 وJوَ ا5 رو= و8 ا دا*u >با ا!ځ
د تما ه!ينام هد اد aم0 وش ات وJو:+3 ام ے
اروگ 2 tو; ب د ے ۍ
هنو0وK (ناب #ارK د sJوَ اگ2 ا?کو ے ۍ ې
د اتدَ ا!;ان رادرس ابيب" اک اتروپ نا,يناد ے ۍ
ارو5 2 ون.*د هد
هنودا*رK و(نت 2 واک ناموشام ا?کو ۍ
هحون
=ار ام هد نامگ Nاو هMK او ۓ
=ار امJو Lيب" روک هپ و8 م دَ >ن ۓ
د هنور(3 ونامJو هد امپ ‡رK ۍ
د هنوم:س ل*و ب ب ا*وا ۍ ۍ ۍ ۍ
=ار ا*(ب هپ ,ن هو sبَ ر(3 ۓ ۍ ۍ
اسو* اي+سامJو ات Lيب" ر5 اشر*و
اسو* امر; >4و ن*(م هد اد ے
=ار انش^ رورو هد ام ه د ر!ش ۓ څ ے
,ن ا'; ه ا*وا8 ات Lيب" هت ۍ څ
,ن اروپ ر(3 Lيب" هد اک >ن ۍ
=ار امپ >ن ک ساويب ر* ۓ ے ۍ ے ڈ
هحون
ارورو ابيب" او
هنوناويب هپ :برک ل=ار اراس اري; ے
{~
ارود ا*ا;و bوا
هنو+م(; ارو و8 Jوَ شو ل?م هد ام ه څ څ
وو8 ولتار دَ Jوا+سار هنوماغيپ اتام ونايKوک ۍ
ارو اتر ا*وا څ
هنو+Bيب ان ل?م وو8 ک ونايKوک د ۍڑ ۍ
Zورش ر'س !م2ام :=اراتاوام DC ل?م ے ۍٹ
هک
ار"8 2 راب; ش
هنوراس رايJ Kوک د Jوين ر!.J ه ے ے ۍ ۍ څ
و ک ا(يپار ات ه ره ه د مولBم اد ڑ څ څ ے
هيT هن (Jو هيT هن (Jاو ه ايب رXم
ابر ا* واک rيب?ت ا+س د ه ره ه ۍ ۍ څ څ
هيT هن (بBم هيT هن اوسان (يBم هن
د هJاو" ا+س ه ره د ک @و"َ هپ ا+س ۍ څ ۍ ے
هيT هن د(م هد lا+Sم کوت ر(3 هپ ے
د ت'O ا+سد ري;ا ت'O tوOوم ره ے
هيT هن (مSم نيTاو م:= >ي?" رت ے
bاب& وJ(َ يJوَ @ا" اد هڅ
b^ هپ هشروس هو رورو را(مل&
او امان د هد رغOا bQ اب& ۍ
ونايماش هپ 2 ک وَ T هلم" ڑ ې
اتوبوا وش 5وک وس ات -*و bاب&
ات ون.*د د 1ب * Kاک ه5 و* ۍ ۍ
XيXن0 هب ه5 وسو* R,م وسات
ونانموم هد د Nا رOان ے
@و.8 ,م eن0 هپ و8 ک هن.*د bاب&
@و4 هش eن0 و; هک Fا R,م ر*رب ڈ
وJوَ اس اروَ اتومي; !,م ۍ
وناميJاm هد و8 ش ر* هنو0وK ڈ
مول9م هد اد د! مX3 Kي)ح ه د يYر- K)يح څ ۍ ے
0ا*و ې
اروا D!يJ هب ه5
هنو+کر" و را0 هم ک ايند8 ه ارو ۍ ۍ ے څ څ
.مح
هيT هن د(& هيT هن ("او و; هيT و; هيT
هيT هن (" ه هيT هن دو(Sم و; هيT ("ا څ
د >!ممان هد @(ناYيپ وساو" هپ ۍ
هيT هن (م^ هد 6گره ک وساو" هپ ے
اني/* رت م ک †ول.م هد هنامگ 2 ڑ
هيT هن (شَ وا هيT R*رش 2 هيT اDنت هڅ
XيTا :ک نا6يم هپ ونومDK هد ے ځ
هيT هن (3 و; هيT ر(+/م اناد ر(3
راتفگ
ونا+سود وشار ه!نامرK ر*رب
وناموشام هد ورواو و; دا*رK
}‚
X* م و(نت2 ک وا >ي?" هد ۍ ڑ ۍ ڑ
ونا/شا& هپ د نو(م< kب& ے
ابيب" اشار اريه5 اشار
اب*ر= ا< هد ب ب ا او ۍڑ ۍ ۍ ڑ
هکوَ gا= ات ن5ام S* Tايب ۍ ۍ ٰ ې
ونارا* ور*و ات وبوا وشار
هنو!,م هب و8 و اوش هل[يK اد ڑ
هنوJاوس اترو و8 کوَ هب @اوا
هکوَ وبوا 2 را!نا ايب اک ۍ
ونا(*6* هپ و هلم" هب ايب ۍ
ت*اور د هم:= >?ي" ے
#داDش هپ هش 6يTاK bاب&
د او5 ل& هد ه (يDش @اوا ے ۓ ۍ
ونابSQ م8 هد د >?ي" ري;ا ے
د #5ا0ا ه !*رBن †اSسا ے څ ے
د تم"5 ا(نت وک dون هبوا ; ے ے
@^ هپ @وسر د (نب هبوا8 و; ۍ
ارا+'گ 2ام اک هاگا نا ه; ځ
وJوَ اکا R,م ما0 ر*رب8 هد ڈ ے
وJ(َ يJوَ R,م ورا(*رDپ و;
و و* sبَوا و8 ل*و Tات †اSسا ےڑ ې ې
ارادرس ورDپ هد م/ل& او ے
eن0 هش Zورش او نا%يش اد ۍ
eن هپ وک R,م ه!نامرK bاب& څ
XيXن0 هب ه5 و و هبوا وسات ڑ
ارايت ک هب ولتاو هد رايJ
د (ن5رK ل& ه (يDش @اوا ے ۍ
د (نب @د ل& ه (يDش +سرو ے ۍ ۓ
1Jود ل& هد ارورو انموم ۍ
اراپ هد >*د د وش (يDش >ما5 ۍ
ر* هنو0وK و8 ل=ار Tات دا(ما ڈ ې
ريگ ک ون.*د ور* هش bاب& ے ڈ
ريش ل& هد هش ا(0 8 ان b^ ۍ
ونايها]س هد وJوَ ش رو5 (نابرو ے
اترورو هکوَ gا= ن!*ردا bاب& ۍ
ات روت وگر+س هد هش ناوار >?ي"
وJ(يساروَ !.م را(مل& ے
وناراو; نو; 2 هک #اCوا رورو ۍ
راتفگ
>ي?" ارا(=وت ارورو ه!نامرK
اراپ هدوبوا8 د ناوار ر*رب8 ے
اراسرو ه5 اک ار #5ا0ا څ
ار2اس ها]س د نارا[نا @و ۍ ٹ
هيT ما'لگ ارورو ه!نامرK 5ا= ۍ
هيT مان ه ام دَ د هدارا ا; ے
هک هراپ ه 5 هم (نت ويک وا هد ڑ ڑ ے
ارايJ ش ا و0 ک تلDم (نوک ۍ ڑ ے ے
}I
ون.*د رDن وبوا هد هو Fا ان ڈ
هو †اSسا 1يTار ورا(*رDپ هد
هو 6*6& ر*رب8 هد نا هپ †اSسا ځ
ارا ب اترو هکوَ 5اوا ڈ ے ۍ
ر*رب اترو ه!نامرK سد ے
ر* و* Xت ول=ار ات Pا*رد ڈ ۍ
و #5ا0ا اک د PاوE وبوا ۍ ے
ارامش نا?"ا اد ک G" هپ ر*رب8 ے
د ل=ار ا?کو را(*د هپ ات را(مل& رورو ے ۓ
5اوا هپ ات 5اوا هپ ات ۔
ک وSمJ =ار 5اب هد ا!J ے ۓ
د Tا(08 ارورو ريXلغب وش ريگ6ن اشار ے ۍ ۔
ر*و هب Zورش ر*و هب Zورش ۔
ک ومي; وJو ريبش هد و ے ٹ ۍ
2وَ ش و(يهاب هپ ان*و @^ هد Nا @وسر ۔
ه5ان0 اه ه5ان0 اه ۓ ۔ ۓ
ک وروس8 :=ار هاXمي; هپ ے
_ود ه4 و نورو و691 د! Oا4 3ار ه Oا>ع هو اد ڑ ۓ څ ۔
م:= >?ي" م:= >ي?" ۔
ک ويEرم و*وسَ ماما ا< ے ۍڑ
•>يميJا PاSOا 5ا ت*اور‘
ل*او رBن p%BJا وناموشام ے ے
ک ونيس هو J(يگ2 و(نت هد روا ے ۓ
و(نت 2 و Cو و(نيTام هد دوش ه ے ے ے څ
ک وميJ هپ وگر+س هد و Cو ;وا ے ے ے ۍ
J(يساروَ ات ومي; هبوا8 ے
J(يهاب وا8 ن*و #ارK هپ ے ے
هم:= >?ي" او انت bاب&
ارا6لگ 2وَ ش ون*و هپ D!يJ ۍ
هحون
امدَ ارورو او
ک ودرگ را!; ات دَ نا(ب ے ۍ
هدا6Dشو هدا6Dش او ۔
ک ورس ون*و هش اب*5 هد >ت ے
ارارو #داDش هد Nا ?ب اک ات هساب&
:برک هپ :برک هپ ۔
ک ون.*د :=ار ا]ش ?J دَ ے
-D!يJوَ )*رات ون*و نيس هد ات م/ل& هپ ے ے
تما هل.يC تما هل.يC ۔
ک وJا*و ون*و تمي3 وبوا ے
K)يح ه4 Wاش د ارورو نا."ن ات نام+Z اک `سا ے ۔
نا(*د اکو نا(*د اکو ۔
}U
ک وXلس هپ رورو ناو*(نب هد ے
نايب
ک و(*ريت هو )*رات مانا مرSم ے
کورDپ و; و را0 هبوا #ارK دَ ے ے ۍ
و (نب هبوا Tو*رXلم هپ وا >ي?" هپ ے ې
ک ورانک هپ #ارK وو8 هنو0وK ر* ے ڈ
هو را(مل& bQ اب& اد Tا*و ه FوC ۍ څ
ک ورا,*ا هپ )*رات د اوش ا%; ے ے ۓ
ر(3 Jا& هو او5 اDبس8 هد bاب& اد ۍ ۓ
ک ورAش اروگ هو هن او5 >ينب هد ے ۓ
وJ(َ يسارو ر5 ر* اترو را(مل& ڈ
ک وXلس هو +?; #داDش bاب& و; ے ۓ
د (يDش @اوا :برک هد bاب& اد ے
ک و"ون اک دا* هم:= >ي?" ا ے ۍ ۓ
م 2 ات مي; رورت هد مB4 د هپ ه5 ڑ ے ے ۍ
ات نامرا (نت -يبس ه ش و0 (نوک ے څ ۍ ڑ ے
وJ(َ يJوَ X*و= هپ رورت هد رغOا ام ے
ات ناوتان ول*و Tاد اتاراپ ا+سانيC ۍ
اوام Cو ;وا امدَ ا*و5 !شاک ۓ ے ۍ ے
ات نانا0 او s.* هم ا هپ وبوا ه ۓ ۍ ۓ ځ څ
J(َ يJوَ وناموشام b2 Jا; ه ۍ څ
ات نابايب وش Rسا هنوگا= p%BJا
کوَ رBن وX*ر هپ ه+=رو ر*رب ے ۓ
ات نا(يم اوشو و ار ر5 ونارا* ا څ ۓ
هم:= >ي?" هبوا J ه وار ر*رب ے ڑ
ات نامسا هش اتروپ )م وا Jات وش و; ے ے
و8 J(َ *رواو هنوگا= و(نت ر*رب هڅ
ک وبمJ هپ ونوم= ه+?;او !,م ے ۍ
هش ناوار اسرو ه bاب& او5 ل& هد ۓ ۍ
ک ون.*د و8 ک ا و0 هب رايJ و8 ل*و Tاد ے ڑ ې
XيXن0 هب ه5 اواک ا ار هبوا هت ڈ
ک وريم هپ هنو0وK ه5 هب موا رد ے ڑ
XيXن0 bاب& هبوا8 J َ و و* ر*رب8 ۍ ے ڑ
کورس ون*و هپ نوXلگ هش نا(ب @و ے ۍ ٹ
Xيمان bاب& رورو را(مل& bاب& هد ۍ
ک و6ين وروت b^ 2 هتاو*رپ ري;ا ے
نايب
ات نا+ساد د ا او ره و?ينوQ انو 5 ۍ ڑ ڑ
ات نايب Jوَ ; هد هني!س ن*ريش دَ ے ے
هو رو5 ارود (نت هد ول8*و هني!س ے
ک نام,C لتار هن ;وا و; و(* ا< ے ے ۍ ڑ
وو8 oو ;وJ هو )*رات مانا مرSم ۍ
}c
ات نا هو ر!K اC ره و Cو ;وا ځ ے ے ۍ
وو8 @ا" ب هتا; هن 5اوا وناموشام ے
ات نا0 اباب Jوَ ا ا= گر+س وم 1ب ے ڑ ے
اوش ;و اس اXJ :ک هش Pور= ريمن ۍ ڑ
ات نا!م مي;امدَ ول8=ار @و ک وا ے ٹ ۍ ڑ
انارگ اباب هپ د ه وو8 ک نامگ د ے څ ے ۍ
ات نابJ oو ش H:يم !ساسو (نوک ۍ ۍ څ ے
Xيک aKر :ک ر*(/ت هد ه+شون و; ۍ
ل?ت هپ وس2د هپ (يما هپ ۍ
يب ر* هپ #اCوا هک R,م هني!س ےڑ ے ڈ
ب ب هد ان tر4 )م هک Hات >ي?" ۍ ۍ
وJو َ اO:; R,م ب ب او ا يب (نت ۍ ۍ ڑ ے
!,م هد ان ب ب اوش هO:; هم?ت ۍ ۍ ۍ
وX*ر ومرگ هپ R,م 2 وش Jات هبوا ے ے
3اب sکاس و* ک R,م ه,ن تاپ ۍ ے ے ے
:تاو*رپ وX*ر و(مJ هپ هني!س
تو/B* نوش ل=ار ات ن وروا; ۍ ےڈ ے
هم:= >ي?" تنSم ا او ر*رب8 هد ڑ
ناK هک وX*ر :برک ت&اس و* هپ ۍ
اک و0 7ور; (مSم و نو& ڑ
ان*د لD!يJ bاب&ريم هد تسرDK هپ ام ۍ
هک (نوJ اراس وي;وا هد ناو*رگ
انيش ابO ري هد هب و; ناو*رگ (نوJ اد ے څ
د ا]ش +سرو هم:= >ي?" ے ۍ
ان*وارار3 رو; انارگ ک مي; >ي?" ے ے
نايب
ناK ايند8 وا و0 هنونامرا ۍ ۍ ڑ
واY*ر هنو 5 و3 ونودرد 2 ۍ ڑ ۍ
Xيک bو?Sم ات نا?نا له درد -ب د ۍ ے
و J او; ه 5 هد Tانودرد ه ۍ ۍڑ ڑ ۍ څ
و8 ش @اSشو; ا او Cاب Xت :برک ڑ ۍ ۍ
نا(مه ر*رب8 وار هبوا8 ه ۍ ےڑ څ
ناموشام Xت ا او و *رو وود هد ۍ ڑ ځ
مرگ هپ ولتاوا ار ومي; 2 ۍ
اتروپ وJوَ ش هنوگا= وبوا وبوا هد
وا ا= گر+س اترو ا< >ي?" ۍ ڑ ے ۍڑ
کوَ رBن ر!ش ونايب ب ومي; هد ے ے ۍ
Cاب و8 م دَ (نب ک هب هنودا*رK ۍ ۍ
و/2- ۍ
رو; نارگ دا]ش تلDم هد ے ے ے
و ان*د ناوار ناو*رگ هپ ;وا دَ ل* ے ۍ ے
}n
اکام ا ا< دا]ش ?J هد ڑ ے
ان*وا!*رپ انو 5 و نورو هد ا ا< اتدَ ڑ ڑ ڑ
اک هس2د ک وا کو او ۍ ڑ ۍ ڑ
ان*واک ا ا FوC هباد sکا ا< هت ه ڈ ڈ ے ڑ څ
اکام ا ا< د ا]ش نا(*د هد ڑ ے
انيC روJ هپ eن0 انرد و* و* هب ابO ۍ
?کو ابO ناAم= هب bاب& رو; ے ے
ت ?کو هني!س هد هب b2 هپ R,م p ے
*ا ا و م هپ bاب& و; ا* ڈ ڈ ٹ
د هن ادوس و م وني]س هد T ک ے ٹ ې ڑ
ناويش واک رو; هد ل*و ے ے ے
نا6; د هن ل=ار و; ا* ے ۓ
اک ا ا< له ش ?J هد *رو ڑ ځ ے ۍ
د هن انت سا3 هد @اماپ و; ا* ے
د هن 2ات مي; رو; هد و; ا* ۍ ے ے
د هن ابم2 روا هپ وناميJاm هد ۍ
روگ ک ومي; هد Cاب ا او ے ے ۍ ڑ
د هنارSO اکا ونامي+* 2 ے ڈ
د هگاو; ا نورو هم:= >ي?" ۍ ڑ
د هنامJو ]ش هد ?J هد 1ب ۍ ے
اش ا(گوا اXJ ]س ?J هد bوا ے
د هن ا ام Lن*5 ان نا(*د >ي?" ے ڑ
X*5رJ هد dر& ا< ه هت ۍ ےڑ څ
X* م هد رورو دا*رK واک هت ۍ ڑ ے
ام ا ا< نام,C اک دَ oو ڑ
رو; د هن ا ا< هد ا* ت;و ے ے ڑ
رو; د هن :برک ا* eنر ے ے
ام ا ا< نارا* eنن دا+ش ڑ ۍ
د هن لتاو ربکا هد و; ا* ے ۓ
د هن J(*وJ eنر ک ون*و ورس ے ۓ ے
ام ا ا< ناuا ک هب هو ڑ ۍ
راتفگ
د هن ا]ش ا ا< دَ رو; ا ا< ام ے ڑ ے ڑ
د هن :برک هپ ون*و هد ناراب ے
اک ورو هپ ا ا< د تلDم هد ا]ش ڑ ے
د هن 22 ا* هد ارا(مل& ب ے ے
د تلDم +?; ا! هم ]ش >ن ے ۓ ځ ے
د #دا& Jو!; ه @(ينامي; ے ۓ
Xيهوپ سد شار ه هب رون ے ۍ
د هن اروپ هما0 ونا+سود هما* ے
د دو0وم ومي; هپ را[نا ا?کو ۍ
د دوAس هپ FوC د ماي3 هپ FوC ۍ ۍ
ش رVا" امدَ ه رون هب نا+سود ۍ
د هن هل[يK ا* وش ر(/م ے ۍ
دارDپ نا,ين هد bاب& و; ا* ے
د اراوDگ ا* دابا Pابر8 ے
اک رايت 7ور; (مSم و نو&
د هن ابO و; ا* رو; نAم= ے ے ے
هحون
}q
ام ا ا< نا0 Lن*5 رو; ڑ ے
ام ا ا< ناو*رگ هک دَ (نوJ ڑ
! هب ايب ابO ش ه eن0 ۓ څ ۍ څ
! هب ايب 2ات ش هد روک ۓ څ ۍ
ام ا ا< نامرا هپ ارود ڑ
ا او= ڑ اکام ا ا< #ا0انم ڑ
اکام ا ا< تلDم هد دا]ش ڑ ے
ام ا ا< نا(*د اوک >ن ڑ
ا!ش ب ون رورو ش هد بu ے ۍ ځ
اک ا ا< رو; ا< اک ايب ڑ ڑ ے ے
ام ا ا< ناو*(نب و* هن ڑ
ک -+?*وJ هم:= >ي?" هت ے
ک @(* ا< >ي?" هد ک = ے ڑ ے
ام ا ا< نا/م"ا Tا*و ڑ ې
ام ا ا< ناو*رگ ه!هد (نوJ ڑ
هک هن -Oا" اC ماما هد ه تKرBم څ
ون:ها0 هد gرم د gرم اماما ب ے ے
و8 ش (يDش @و ک تmا'" هپ ماما هد ٹ ے
ونا/شا& هد >ي?" هد ا+,ين @ا`م
ا+,ين ک )*رات :برک مو8 ن رارK هد ے
وناموشام هد نابر3 د ا+ش Rش ب ۍ ے ے
او نابر3 ان و ; وغه ورا[نا هد ۓ ځ
ونايب ب 2 J(ي;رپ ه ه3ا(O ۍ ے څ
-+3 و ک ار5 -ش Tان lوK (*6* ڑ ې ۍ
ونايم;5 هد هو هن رامش ر!.J 3اب هد ۍ
هم:= >ي?" PاSOا ناش هپ >ي?" هد
ونايبن هد وو8 هن Lي[ن د ?3 ا(; ے ۓ
اموَ ا 2 سا3 ه رو; ٹ څ ے
اموَ 2و -گ ناپ ٹ ڑ ۍ
ام ا ا< نا6; د هن ا* ڑ ے
ش نا0 رغOا eنت ه ان و(نت ۍ څ
ش نوارات نا(يم هب ک #و$ ک ۍ ے
ام ا ا< نا!يپ و هبار ڑ ڑ ۍ
لتاو د هن bاب&ريم و; ا* ۓ ے
JوXنم اودره د هن *رپ ے ےڑ ۍ ۓ
ام ا ا< نا,ين ا* د ا+ش ڑ ے
نايب
وناب’SOا 2 >ي?" هد او نابر3 ه5 ۓ
وناKرا& ونا,*ورد ونا[ل.م ۔ ۔
د مان ا*وا د -س و* ۍ ے ے ک Pا+ک هپ ے
ونا+سود >ي?" مول9م هد وش -D!يJ ۍ
ل=ار ]ش هپ س2 وو8 dر*د اود ک د ۍ ے ے ۍ
ونايماش هد ان ر!.J اتاو >ي?" هاش
هک هو ن:&ا اد >ي?" ]ش هپ ?J هد ے
}v
ونابSم8 وXينا+س و دا]ش تلDم څ ے
هک #اCوا ن(گ ره 2 هم †و4 تBيب هد
ونارا* ا ا+,ين وسا+پ هانگ يه ے څ
و(X*رپ هم :يب راک ر2 اسام tرO ۍ
ونا 2 وک eن ت*$uا و(نت وXJو ځ څ
ناب5 R* ونارا[نا ک Pاو هپ ے ځ
وناينابر3 هد ناS+ما :;او ول8*و
J ه ک دYنار را(نشرد ; ل]; وسات ے ڑ ے ے ےځ ے
J ه ک درپ ب ; ل]; ک (يل/توسات وم8 ے ڑ ے ے ےځ ے ے
وJوش نامل?م تاپ هن وا وش نا6*رXنا و0 هن ے ڑ
وJوش ناري" bا8 و 2 :]; و8 ل.*رپ ک نم هدوم8 ڑ ځ ے
را"1 رو>$- مX3 Kي)ح ولوش Vرو CIا,Y (91 ۍ
روXنJ ا!J ا'O ک Tا وا نول+ب وب8 ے ۍ ٹ ۔ٹ
را!; ۍ
Oا>ع و ه- ر4 ه Oا"يبرورو )کو هب ا>; ۍ ے څ ۔ ے
هنو(نم و ش رپ رو; sبَ م/ل& هپ ڑ ۍ ے ے ۍ ے
ه شرايت ها]س نادان هبايب څ۔ۍ ۍ رار' نa 7/ن ۍڑ
ش ۍ
هنوراهرپ ,= هلمر" وار هب Gل" هپ ۍ ۍڑ
ت&اس موک8 هد رورو ه تبر= روگوَ هب له څ ۔ ے ے
هنوم;5 ر;وا8 bو نپ اوس هن^ ر5 و* ۍ ځ
اک هراپ ناو*رگ ه; اک ا ا< ر*وQ ا; ايب رو; ۔ ڑ ے
هنورا5اب هپ ماش هد هد (نب 2ات ه ۍڅ څ
اک انيTاو اترو رورو اک ا ا< رو; هم:= >ي?" ۔ ڑ
هنونا(*د ون هب ايب اک نا(*د ا]ش >ن ۍ
هنودا*رK او اک ام رو; او ے
سد )= ے ے
ش Fرو :.*رپ ک وم8 هد راميب ايXنرK ے ۍ ے
:.يC ک ا= وم8 دQ Tا اD پ ناش هپ ]س ے ےڑ ۍ ٹ ٹ ۍ
ک Jات هبوا8 موک هد (ناب #ري=وم شراو; ے ے ے ے ے
ک Jاک ريگ هد وم8 هپ و8 Jوَ ش هن راب; ان نا ے ے ے ځ
وJ8 ه کرورV هپر* نول+پ وم8 2 Fوتراپ :; هدوا8 ڑ ڈ
وله ک روبAم @اC هپ ه هد ات و5اي+م :*و ڑ څ ڑ ے
وJوش ريه اXنوم 2 م:سا هد هنوراک اي" @وٹ
2وش ريت ان وسات وم اروگوَ ک Tاي" ب ے ې ے
هحون
هنولگ د ما0 ما0 دا; و; ا]ش >ن ۍ ے ے ے
هنودا*رK او اک ام رو; او ے
انو; ش هد ه ا0وا ه ک ه هب ابO ۍ ڑ څ ۓ څ
هنودا*رK اواک ام رو; او ے
}{
رو; ک ه هب ابO روا ;وا ل*واناسوا ے ۓ څ ۔ے ۍ ے
هنوناراب وي,= شو هد ومي; هپ ه ۍ څ
اک ابO دَ ر!K اک ام ا ا< رو; ن*ريش ۔ ڑ ے ے
هنوXن0 ربکا هدا6Dش ?کو هب ابO ے
نا(يم هپ eن0 ريJد نا0 سا3 ?کو هب هبO ۔ ے
هنوJاش لم هرا*و ي+* رپ روت هپ ۓ ے ے
7نر هب نا.ي- Bو و 7/ج وروت و/ي9س هب ا>; ٹ ۔ ۍ
و ۍ
هنوگا= واک p%BJا هب Cاب ه او ۍ ۍ ڑ
ارورو اراس وساک ا*واَ د -*و رو; ۍ ۍ
رو+سد ه د eن0 ور5 ايDتا هد څ ے
ارورو انارگ هب ابO ه XيمولBم څ ۍ
روس ش ک ون*و هپ ل&َ bاب& هد ۍ ے
و نورو ب تاپ ش هب رو; و نورو 1Jرا*د ڑ ڑ ے ے ۍ
روJ اره5 ش (ي3 هب ونو م ب ۍ ۍ ٹ ے
ش هانپ )م 2ام ه گر+س ات ارورو ۍ څ ے
روسان نام,C ش هب ناش هپ Pو/B* هد ۍ
اراسات هب 6ين هپ ول*و >ي?" څ ے
رو+?م ک ون*و ام د r+K >*د دَ ے ے
د ت.س ناS+ما ات انام اک ا ا ه 5 ے ڈ ڈ ڑ
روD,م ک P:/نا هب ب%; ات ۍ ے
هم:= >ي?" >ي?" اک ه+سرم و/"
روC هک تب8 لm Tوگ G" ب ب هد ۍ ۍ ۍ
نا(يم ا او د Fا ون. د 2 ڑ ے ڈ ې
ناما وم8 دَ ا+,ن اگرم ب ے
د هB3وم ه=ورا; د هرايت ]ش هد ے ے ے
وراک لm 2 وک چب هنوناځ
نايب
رو9نم وJوَ ش تلDم ]ش و* (نب eن0 ے ے ۍ
روDm هکوَ ]ش ?J د َ مرSم ے
ل+;وَ =او ا! تلDم دَ ا]ش >ي?" ۍ ځ
روKاک ش لm ان ه 5 و; اC (نوک ۍ ڑ ے
اراپ دَ ر!K oوس د ار* ا]ش او* اد ے ڈ
روBش L"اO ان LM= چب ش ه ۍ څ
وسرت ان هپ ش Tا3 ه هب تA" وا ۍ
رورV ا]ش د ه اراپ دَ #داب& ے
ا ک ر*و هو هن ]ش هد ه sبَ تلDم اد ۓ ڑ ے ۍ
روD/م رمش ا(يJ کرو ه(TاK و; ے
Xيک ا+سرو ارو ه eن0 ول8*و رمش ۍ څ څ
روM" هپ رون رو5 واک ا(نت ارو= ۍ
ش ناسا اراپ وم8 هب eن0 وک ر*و تلDم ۍ
رو[Sم د ا او JايXنن >ي?" هد ۍ ڑ ۍ
}}
رورو روا رو; ک مي; و* او ا]ش ا=اد ے ے ے
رون و* گر+س ود ا!J وو8 تسان اراس ے ے
راتفگ
ورا[نا وگاو; ه!نامرK >ي?"
وراداKو ا دا]ش ارار3 ۓ ے
ريJ انرد هک هم تBيب هد †و4 ے
ورايJ ول]; هپ و5و وا8 ورو ورو
ک م :ک ره Bمش ه ربکا ے ےڑ ے څ
!يDت 2 ل;وا روت ورا[نا ے ے ے
ک رBن Tاد و8 ک ي Tان وراس ے ے ۍ ٹ ٹ ې
وراX+م(; هپ د †:4 نو(م< ے
ناS+ما وم8 ل;^ هتاک ے
نابر3 bوا وک8 هب -]; هنوراس
مار وم8 هپ د نو(م< ات ب ځ ے ے
ورا+سرپ هد اک ابO ت.يم5ا
Jاب وش Bمش هم:= >ي?" ے ے ے
Jات وش ;وا وگر+س 2 >?ي" ے ے ۍ
و?کو ما/م -]; وشار ول*و Tاد ې
ورا`ن نا0 ک وتوَ گ د امدَ ے ۍ
* اVر ]ش تلDم هپ ه5 ا*ا(; ے
* ا ا ورا[نا هپ رورو دَ و; ڈ ڈ
روJ هب روJ وم8 2 ر*و @و ه ۍ ٹ څ
اوش هB3وم هناسا ات ون.*د ون
را'= ا* ا&د8 اکو ب ب ۍ ۍ
را?*ا ات رورو ک هم ه ان ه ے څ څ
روت هک راس هک اتروپ س2 ۍ ۍ
اوش ا&د8 هپ ات Nا ا ا< هپ ڑ
:]; وسات2 هک Rسا هم تBيب
Nاو هپ وسات ا+,ين هانگ يه څ
د راک Tاراسام و(X*رپ :يب ام ے ې
وراس هد وسات م او= ه5 دَ ري; ڑ
گوَ bوَ " هد د نو=ار رامش ب ۍ ۍ ڈ ے
Xت د تسان ات ون*و ام y/K ۍ ۍ
ه يه اس وسات ک (يDش ام ه څ څڅڅڅ ۍ
وراو; نو; د هد ا+,ين ‡ر= ايب ۍ
و* راداي" ر* Xيهوپ هد ه5 ڈ
و* را+.م دو; bوا ان tر4 ام و;
اک م Bمش اد ا اپ اربکا ےڑ ے څ
وراد #ري= هد ا و0 ش رايJ ه ڑ څڅڅڅ ۍ
L*ر/ن& 1ب د #داDش ام ے
L*ر= >?ي" و(X*رپ :يب bوا
و*ايب اراس نا ه تيبلها ام ځ
وراد رتاس هد د رOQ ان Nا ے
هحون
روش هش ک ومي; وش م Bمش ے ے ےڑ ے
}~
اوش همDمه ا و0 ورا[نا هد ڑ
رورو هد [ي3 (*رواو ه رو; ے ے څ
اوش ا ا< هپ رورو هد ات ?!يب ڑ ۍ
اراگدرورپ ا ول*و Tاد ۓ ې
ارا[نا 2 تBيب هک Rسا هم رورو
روک -]; هپ 1ک و*ره و Tا*و څ ې
اوش ارايت ک مي; وش م Bمش ے ے ے ےڑ ے
ات مي; رو; روش هپ =ار >?ي" ے ۓ
ات س2د ب ب هد ه+سانيC ے ۍ ۍ
روگ ه دام د را[نا رو; ۍ ے
اوش ان.*(نا اتدَ ل*و ارود ے
نارا[نا ناش هپ >ي?" هد ے
ناD0 د هپ ان X*و:يم ۍ ۍ
رو; وا ورو هم:= >ي?" ا ۓ
اوش ا]ش ري;ا اريت و(يJ هپ ۍ
د @اي; ه هم ک #ر[ن ام ول*و Tايب ے څ ے ې
نام5 د هپ ت;و د هپ ش ه ره ه ۍ ۍ ۍ څ څ
و* را(Vر3 ه و* را(Jاي& ول*و وود ره
نابر3 روپ ا+پ هو هم نا هنرو ے ځ
ک @ا" ره اراپ ات وو8 اک هب @ا+3 ري; ے
نارا[نا ,ن +; هد و رت ه ۍ څ څ
,ن تاپ :ک ه #روO و(يCاب ۍ ے څ
نا دَ و او= ت;و ه= ايب هب #5ا0ا ځ ڑ
رو9نم د اتام ‰رش اد ول*و >ي?" ے
ناما هپ ا(; و ايب ش تاپ اDنت ۓ څ ے
انE >ي?" هکوَ راگدرک دَ ت'O وا ˆ
هکوَ راDmا سد وت2ا" رVا" Tايب ے ې
ک ب%; ول*و >ي?" رار3 رار3 ے ے ۔
نمرتاس ا ا< هپ ب ب هد ے ڑ ۍ ۍ
نAم= هد = هپ نو=ار وش ے ےڈ ے
رو5 هد ر* Zورش هش ناويش ر*و ڈ
اوش :*واو هد ا]ش ا]ش تلDم هد
ناوار د را[نا ول*و ب ب ۍ ۍ ۍ
نا0 TاDب ام هش تاپ :يب ۍ ے
روغيپ و ; ماش اتام اوشو ځ
اوش هناDب ا و0 ه Xيهوپ ه5 ڑ څ
نايب
ش هپ تلDم هد ناساک اود ان Kوک ] ے ے
نا,*رپ ول=ار >ي?" هد تم(; هپ
او Rلم امان -ب ه(يمان FاSV و*
نا(*د هپ اتوم8 ول=ار ول*و Tد ې
ه وار اراپ دَ ات هم راب; Kوک -ب ڑ ے
ناA!* وJوَ ش نايKوک ات -+3 ات هڅ
اکوَ ت?بو(نب نا -]; ه د dرا6گ ځ څ ے
~‚
نايKوک اد نY*و هد هب ک #روO ره ۍ ے
-يکو -مBن و Nا ب?" -*و >ي?" ۍ
نايب د هپ ه(نمرش ا اود ره و8 ش ۍ ڑ
هحون
ک ]ش ري;ا >ي?" رابرد هک و0 ے ے ۍ ڑ
ک مي; وJ ک >ي?" را[نا aم0 ے ے ڑ
وکوَ هنور*ر/ت -]; -]; ايب ورا[نا ک dو0 ے
وکوَ هنورار3ا اس 2وم تداDش هد ۍ
ک درپ هکر*و >?ي" را(*د ƒ,ک ے ے ۔
ا+,ين PاSOا اC ناش هپ وناب’SOا ام
ا+,ين نارا[نا اC ناش هپ ونارا[نا ام
ک (Aس هکوَ >ي?" راDmا ر!ش ے ے ۔
ه(يJوَ ما/م -]; -]; ک وتوَ گ >?ي" و* ره ے
ه(يJوَ م:= >?ي" ر9نم اد رو[ت هپ
ک يEرم رکu >?ي" رايت وJوَ ش ے ے ۔
را(يب ه,ن تکر" را9+نا هش ر* ۔ ڈ
ربکا ل& ه+?يTا; 2اب aمش اک ري;ا ۍ ۔
ر9نم @(يJوَ >?ي" رمک ; وو8 @و ۔ ٹ
ناو*رگ هپ اتراک ;وا J(Q *راو وJو ۍ ے ٹ
او هرا9ن هبA& او همي; ا او او* ۔ ڑ
او اريگوش وي;وا هد ک شوما; و Xلس ۔ے ۍ ے ۍ
شوما; اک (نب >ي?" را0 هب%; اوش ۍ ۔ ۍ
نام,C و8 ک اتروپ اترو ورا[نا (نو= ورو ے
?3 اترد مواک ماما ول*و اد ۔
ما& رQ س :+3 ب ا+,ين رايJ :ب ے
روJ هپ رAه >ي?" رو5 اC د ا+,ين ېڅ ۔ ے
ناD0 هپ ريJ انرد هک تBيب هد هم †و4 ے
هنوگا= RيبJ وشو هنوباو هپ >ي?" ۔ ځ
هنونا(م< هني?" د مار" ومپ ات ب ۍ ے
Pا/ن هک اتروپ >ي?" Pاو د هپ 1ب ۔ ځ ۍ
ناKر& هد هنو*ا -]; و او ره و(يJوَ ځ ڑ
ورا[نا وگاو; امد ورادرک اKو دَ ا ۔ ۓ
ورايJ ول]; هپ و @و و [ي3 eن0 هب ابO څ ٹ ۍ ے
کرTام شو; >?ي" را+Kرگ د ے ۍ ۔ ے
ورا[نا اVر هپ ام انرد هک #اCوا تBيب
ورا[نا امدَ راک bا8 د اراس lوK (*6* ے ۍ
ک XD0 د د >?ي" را!پ و* د ے ےڑ ۍ ے ۔ ۍ
و0 هد [ي3 Jو Jوش م+; ک اوشو ےڑ ے ے ٹ ے ے ے
و0 هد (&و وش لنام هنوا8 رمش ےڑ ے ۍ ے
ک رايت و5وا8 >?ي" را9+نا د ے ے ۔ ے
هحون
ناS+ما هک و0 >ي?" نام*ا رQ و5 هپ ڑ ۔
نارا[نا سد اC دَ ک ايند هپ ا+,ين ے ے
د :برک هد ارSO د ارSO شو; ه ے ۔ ے ۍ څ
د هبل= و(نت انو *رو رد روا و]ش ورد ے ځ ے
نارود د وک درگ >ي?" ناباSOا ا او ۍ ۔ ڑ
~I
ناو*(نب ک ون.*د هو هKر4 ره 2 ه ے څ
ريXنماد ر!K د ريبش ول*و اد ے ۔
ريگ6ن د ل=ار ار5 ايDDتا هنو0وK ۍ ۍ
Pول%م و* د د >ي?" PوبSم ر2 ه ۍ ے ۔ ۍ څ
نا(يم هد هنوراک ر2 هن اراس اC رون ۍ
د ا]ش ارار3 ا; د ه(*اK تلDم هد ے ۔ ے
د ارايت ه د هدرپ د #5ا0ا ام و 1ب ے څ ے ۔ے څ
هدرپ اک ا و0 >?ي" ا م aمش اوش ايب ڑ ڑ ۔
ناiDپ ,نوَ ام2 Xيمرش FوC اک ه ۍ ۍ څ
روم د LA& او= هبوا8 ک وا ۍ ے ۍڑ ۓ ڑ
د ک وJواک ر*و ويل?ت هد ے ے
ا< د ه اXJو د هن ا(نت و* ۍڑ ے ے
د ک وJواXنا5 هپ T هني!س رو; ے ے ۍ
ماي3 هپ Zوکر هپ FوC (Aس هپ FوC ے
د ک وJ(َ يم+; د ا]ش ري;ا ے ے ے ۍ
اراپ دَ ناuا هکوَ م8 يت ربکا
د ک ولتا; اوشو رمن ه ل*و ے ے څ ے
ل; ه 5وس tرا& هم:= >ي?" ۍ څ
د ک وJ6= ات “.م #\J اد ے ے
هيT و= -گ هد ه!نامرK >ي?" ۍٹ
هيT Vر& 2ات ا*و5 * راب; ۍ
eنر اترد gرم ا*وا و; ارود څ
هنابJ هن,ت اميسا3 را!; ۍ
را!; >*د هد ا/ب ه!نامرK سا3 ۍ
را!; >يبگ 2 gو; اتام هد گرم ۍ ے
(Xن رپ D0و هپ ني?مک ام ے ے ے ۍ
ان ايند8 اتام د gو; #داDش ے
ر*وپ !ناد 1ب رکاu واک هت ے ۔ ے
و ا و0 نا اک اس مان >ي?" ه ڑ ځ څڅڅڅ ے ريس ے
نامرا کوَ ر* هب ايب هم:= >ي?" ا ے ڈ ۓ
هحون
د ک ولتارو هپ د داب نا6; هد ے ے ے
د ک وJ(*Y*ر د 7اب ولگ هد ے ے ے
و(نت2 د هنولگ ري=ات ري=ات ۍ
د ک وJ(َ * ا< ا! LيJ(ن& ے ے ڑ ځ
ا! X* م و(نت 2 @^ @وسر هد ځ ڑ ۍ
د ک وJ(َ يهاب د #ارK ريگ6ن ے ے ے
ا*وگ اک ا م T aمش تسان ک مي; ڑ ې ے ے
د ک ول*ام5ا وباSOا >ي?" ے ے
وا 2 هB3وم نا(*د ربکا هد @و ۍ ٹ ٹ
د ک وJ(يک انپ )م @وسر هد ے ے
روگ ات روم وا )م >ي]س وروت ۍ ٹڅ ۍ ۍ
د ک ولتاس هپ /" ه ل*و ے ے ۍ څ ے
~U
راتفگ
هنا0 وم& او ه!نامرK سا3
هنابر3 ات 2 اش xاورا امدَ
هکات او وJو هد ما/م -]; -]; ٹ
هناوار هما0 د #داDش هپ ے
مر2 ني?مک ه5 هنا0 وم& او ۍ
مر2 مي+* ه5 ا+,ين همر:پ -]; ۍ
مر2 Vر& و* هد انات #5ا0ا ۍ ۓ
هنار*و را!; اتام هد ايند8 ۍ
و رو5 هب و(نت ه!نامرK >ي?" ۍ
و روJ هپ gرم هد هب ناوار رغOا ۍ
* ايب ات نا(يم ات وبوا sبَ ه5 ۍ
ان هلمر" رو; هب Gل" هپ ,= ۍ ۓ
5و وا8 ه 5 2 وروا; هد ه ره ۍ ڑ څ
5و اگ اراس وروا; هد ري;ا ۍ ڈ
هم:= >ي?" وروا; هپ اش ي ٹٹ
هناباA" ب اک 6*ر ه(Aس ے ۍ
(يDش راد ه+شر هم ايب (يDش را[نا ش :ک ۔ ۍ
(يDش رغOا ش هب ايب (يDش راو هپ راو هب ش ۍ ۔ ۍ
ات وراوDگ ک نو(م< ام ,ن لتار Fوiيه ے ۍ ۓ
تاپ اون ب :يب اپ انDت ش :ک ے ے ۔ے
اپ ايند8 د تاپ تاپ ادوس ش هب و* ے ے ے ۔ے ۍ
اتوبوا هم* ايب نا(يم هپ رغOا هب ک #و$ ک ے
وبوا هد مواک هب @اوس ون.*د هپ ش هب تA" ۔ ۍ
ودوش هد ش 7نا هب S6ح و./يل ه4 ش هب +3 ۍ ڑ ۔ ۍ ۍ
اتور%3 ون*و رغOا ?ينوَ ه5 هب پ 2 ے
5ا+مم >?ي" Q سا هپ 5اA& ر&اش او رBش ۔ ۍ
5ا(نا م:= >?ي" هد uا+سا ره 2 ا(0 د ۔ ے
اتور[م روگ هو وگر+س هپ )*رات اک د ‰رش ۍ ے
واک هبوبو; هد +س *رو و مارا هد ا]ش ۍ ۍڑ ےځ ۍ
واک هنول8'ن ]ش مين هپ هد Jوَ ا5ان Pر ۍ ے ے ۍ
8ي=و4 ه VوZ م3 ه4 و3 و b*و ه ا9ش ا-امت ۍ څ ۍ څ
Xيک Zورش eن0 ه!نامرK >ي?" ۍ
Xيک تاپ FوC هب ني?مک 2 ۍ ۍ ۍ
X* (يDش ه هب رغOا موشام ۍ
هنابت هQ ام د رو5 لm هد ے
!*رBن سد ک ا ا< سا3 ے ے ے ڑ
ک راوDگ هپ د #ورپ و; رغOا ے ے ے
شار ات ومي; هب هن.*د ا*ا ۍ
هنا(يم 2 eن0 هنا0 اکاک او
هحون
ات ون.*د د ا+,ين #ا ر0 ارود اميسا3 ان ے ٔ
اتومي; ار هن هب lوK مو ا(م< ارو ه5 ۍڅ ۓ څ
ايب X*راو هب ن*و ايب X*(يDش هب @و ۍ ے ۔ ۍ ٹ
ب ايب Xيک Jا; هب روک ايب X*رايت هب (ن ۍ ۍ ۔ ۍ
ات HاAک Xيک تاپ هب داAس وا ر3اب ۍ ۍ
نا(يم هپ ل=5 هب @و نايها]س ناموشام امدَ ۍ ٹ ۔
نانم د و8 م دَ هاوگ ناي& ش هب ت&اAش ے ۔ ۍ
ات و(يJ ا+سرو ت&اAش هد )*رات و8 ک هب و0 ڑ
~c
ا. ه 5 امدَ هيT -گ ا. هرت ل*و هيT eنت څ ڑ څ ۔ ے
ا. هگاو; اباب -]; ا. ه!ين ه هب هت څ څ ۔
ات ورس ون*و اکام ا يب اميسا3 ا ر*و ڑ ۓ ے
هحون
X*رب; ه Jا& هب @ا" هپ اتدَ ]ش ?J هد ۍ څ ے
X*ريت ه (ناب ونارKا?م هد ناويب هپ ه ۍ څ ے څ
ونو0وK (*6* هد درا!ب ن*و امدَ tرO ۍ ے
ون*و هپ امدَ ک هرس ناميJاm هنوس8 2 -]; ه ۍ څ
XيTام ه; هد اتام راک ر2 هنايب اس وسات ۍ ۍ
اروپ هش ناS+ما ونابSم8 هد ]ش ?J هد ے
وش Jمش ے ارو4 هش نا-را Kي)ح مو6H- هد لاب ے ے
Xينا+س هن Bمش 2 و; وا يس نا ناورپ ۍ ے ۍ ځ ځ ے
نو.-a د ن@ ه- ه اگر- (91 @ ش را>1 VوZ ه ے ڈ څ ۍ څ
نو+ليب Xيک هب ابO نا(*د هد د تلDم ا]ش او* ۍ ے
X*Y*ر هو = هپ هد تلDم ا= هم:= >ي?" ۍ
روگ وگر+س وکا هپ و ره ر(نمس ۍ ڈ څ
ان X* ام نابJ oو اس و(يJ pت ۍ ڑ
ويل?ت هپ ?3 ا(; SبO ?J ۓ ے
ان X* ام ناموشام Xت و]ش ورد ۍ ڑ ۍ
هنوبو; رم& امه واک نيس هپ ۍ ے
ان X* ام ناش يه ر:پ 2 روJ سد ۍ ڑ څ ے
د هناDب او* Jوَ اکانش و+.*و اد ے ۍ
ان X* ام نا,%& (نيTام نا(*د 2 ۍ ڑ ے
هم:= >ي?" هاXم5ر هپان وو8 هڅ
ان X* ام ناگ هBيش >ن ا ا< هپ ۍ ڑ ڑ
مارا هپ @و د ک م2ات دَ ]ش ?J هد ٹ ۍ ے ے ے
م:سا @Q وسر هد دروک و*و; د مارا ب اک ے ۍ ے
XيXنا هن هد ناD0 (نب هBل3 د :برک هپ ۍ ڑ ے
هنو0وK ون.*د هد د ريپاC د سد (نب هBل3 ۍ ے ے
هنودا*رK اران هاXمي; د ارSO اCو ۍڅ ے
Xيسار هن ات هاXمي; ه هد !ساس و* وبوا ۍ ۓ
روک ه4 ات+ين هبواُ د ا9ش ام*رر وا *رو ود ے ےځ ے
رو5 2 و(نت پو8 توَ گ ل]; ک وا ناموشام ۍ څ ے ے ۍ ڑ
ه هب هن X*راو هن ;وا Tو(نيTام ه څ څڅڅڅڅڅڅڅڅ ۍ ۍ ۍ
X*راو ۍ
Kي)ح ک - Jمش د ناحت-ا ک مي1 و* ه4 ے ڑ ے ے ے ے ے
Kي)ح ک در4 رايت ناراPنا هد واتاP1ر ے ے ے ۍ
X* ن2 هناگرم ب ام و(X*رپ :يب ام Tا*و ۍ ڈ ے ې
نايب
ان X* ام ناي/+م ان #داب& ۍ ڑ
ان X* ام ناراب هپ وي;وا هد = ۍ ڑ
اXي!س^ ار ورو ورو هپ SبO ?J هد ے
ان X* ام نا(*د هپ و نورو (نيTاو; ۍ ڑ ڑ ے
~n
ک راDب +سرو نا6; 2 و راب; ه ے ۍ ۍ څ
ان X* ام نا+?لگ 2 ن:بلب ۍ ڑ
5ورا0 ان Bمش ناXن+پ ا]ش ا+سرد ۍ ے
ره څ ان X* ام نارAه رت 5وَ س و ۍ ڑ ۍ
Xينا6; 2اک 1لتا راو; ه ۍ ۍ څ
ان X* ام ناب=اب سد ]ش و* هپ ۍ ڑ ے ے ے
ا?کو ک مي; رورت او* اد SبO ?J ے ے ے
ان X* ام نام,C ربکا واپ ا ۍ ڑ ۍ څ
د 5امن ه د راد ا<ور ه ے ۍ ے
د 5ا= ?کو ک داD0 هب ه ے ۍ ے ے
کر*و اتوَ گ اس توَ گ هب ”اوک5 ۍ ۍ
ا?کو AJوَ هپ ايب بO ?J هد ے ےځ
ي9& ماما بO ?J هد ےځ
ي/?م ک Dن ورما هپ ے ۍ
روگ هربت روا 2وŒ ت اک ے
ا?کو ب%; هپ Tايب SبO ?J هد ے ې ے
ک ربکا pيپ هب ک •" >کر8 هپ ۍ ے
ک رونم نو; هپ و5 -]; هب b2 ۍ ۍ
ک ربJد -]; هد ر!ش هب رباO ۍ
ا?کو نيس 2 و5 سابوا هب ‹يت ے ۍ ۍ
:]; هپ rبu SبO ?J هد ے
:م!م ک ک (Aس ل]; ۍ ے ے ے
رو^ ايب اک رکu •" هد رون ے ۍ
ا?کو 6ين هپ راس تو:ت هپ ے ۍ
ش #را*5 >ي?" :]; هپ هب •" ۍ
ش تما8 ا او هب Pا* ŠيK انرو ۍ ڑ
هم:= >?ي" وA" هد PاوE
ا?کو Vور >?ي" هد #را*5 و* هپ ے
xر4 ک ل& وک Pا+Kا ه ا*ا لپ ن 1ک ۍ ۍ ے ٹ ے
وu س راشا R*ا ے ے xر4 ک ناو0 ک ا.يJ ۍ ۍ ۍ
هو يم -!,م ه اتا0 ارا!پ Nا نQ 5ابQ ﮟ ے
xر4 ک بن س نوراه ه ک 10 تJ6نم ے ۍ ے ے ۍ
راتفگ
ا?کو ريTام شو; SبO ?J هد ے ۍ ے
ا?کو دYن 2 ه; >ن -4اب وا G" ے
ا?کو روم.م ک وبارش هپ FوC ے
ا?کو (Aس هپ Pر نوش Cو FوC ے ےڈ ے
ا?کو ه+سام 5اس هپ LBJ وDJ FوC
ا?کو ه نامن هپ وا دا*رK هپ FوC ځ
ارورو #داب& هد همDمه اد
ا?کو مي; ره هد @^ @وسر @ا" ے ے
اک ت[;ر هد ا]ش Sبس ?J هد ے
اک تلDم هد 1ب همB4 هد ام+;
اک تمه اد ايب ويک وا ويXت دَ ا* ڑ
ا?کو م/ل& هد رDن وبوا Fا ے ڈ
رامش هد مي; ا?کو tر4 و* ے
ر!.J aم0 ار5ايDتا -ب
را9+نا هپ gرم هانگ ب د ے ے
ا?کو ما0 و0 ناش هپ >'ک ے ےڑ ۍ
>*د ZورK SبO ?J هد ے
~q
>يبم8 هQ اش ک -م!م هب ۍ
د او5 ل& هد *رو و* هپ @و ے ۓ ۍ ےځ ے ٹ
ا?کو 6ABم >ن لم& ره هپ ے ې
cک ر=داُ ر=دا ﮭ
?"8 ک ےٹ Jا& اک †ارغ+سا هپ D+اه يم ƒسو* > ں
وه هن ويک را6لگ وک يهاربا دورمن رQ ان ﮟ
مد^ نب 1Q 'ن >sم%م رDC8 هپ لگ R,; ۍ ۍ ے
وه هن ويک راو?هاش اک #وبن dQ ود تماما ﮟ
هنوم!" سد ا(; هد د هنو نامن وکوَ Tا*و ے ۓ ۍ ۔ ځ ې
Nاو د راXنا روس8 و(نت 2 ه 5 هم و ره اک ے ڑ څ
-]; وک د !" Pر دَ -مBJاوري; -*و Tايب ے ۔ ې
Nاو د را!نا ان ولم&ري; وناميJاm ے
د =و4 (مع ه4 اZ ر= هد د ول dا د ول dا ے ۓ ۔ے ۓ ے ۓ
-ب ا+ي,ن Nاو د راگدورپ د اک دوبBم ے ے
?J هد ل*و SبO م8 يت هپ Xيک نومن ے ے ۔ ۍ ځ
Nاو د راو;ريش Xت >ي?" هپ د (نب هبوا ے ۓ ۍ
هنودا*رK وناموشام هنو5او^ ارواو SبO ۔ ے
Nاو د را(مل& ک نم د ک وس2 يT5وک8 ے ے ځ ۍ ے ے
ا.-a نا)ناو رت ه و ا.1 ه4 م)' ات ح>; ۓ څ څ ۔ۍ ۓ ے
و ۍ
Nاو را+'گ م:= >ي?" اد اسوا هاوگ
تينا("و Pر هد #داDش هپ
#و:ت Jا اود هک ربکا ۍ ځ
Nا @وسر (مSم نا (8 Dشا
د ناويش Zورش ک هاXمي; هپ ے ے
اک ارBن ه!ين ا!س^ ربکا هڅ
اک :غل= ک ور!.J ون.*د ۓ
و*8 Nا @وسر هد سامن وم8 ۍ
د ناب5 هم oو وکار هبوا8 اک ے
ن 10 م:= >ي?" اک نا8 رک ايک ايک دا* ے ے
xر4 ک داش Dب داD0 س ما[مO ايک ۍ ۍ ۍ ے
هحون
Nاو د را9+نا ر* اتد SبO ?J هد ے ڈ ے
Nاو د را+Kرگ ک ون.*د د2وا @وسر هد ے ے
نانامل?م و*8 Tا*و ناب5 هپ د FوC هن.*د ې ۔ ۍ
Nاو د رايت ات ون*و @وسر هد نامل?م ے
هني?"او ل; ه(TاK ان مان م:سا GKانم ۍ ۔ ے
Nاو د راک ات دَ اد (نگر اک 3ا'ن اد ے څ ۍ
اکارا!; اتاو ايند8 ايب اک ارا(نن SبO ?J ۔ ے
Nاو د راش وا روش ل*وJ ناu^ هد ربکا ه ے ۍ څ
د Nا @وسر ه!ينام د Nا وJ Tا*و ربکا ے ۔ے ۓ ې
Nاو د ر:پ هم هانگ ب SبO اسوا هاوگ ے ے ے
لو ا.1 هد `ش ب ه د 6ع هد روکاد 0ا*و ۍ ۓ ے څ ۔ے ۍ ې
د ے
Nاو د را?Xم= وا ر(ب رد ان 'ي/س ے ے
~v
راتفگ
د ناuا SبO هد ربکا ل& ے ے ۍ
د نا(يم Fا ان ور!.J ون.*د ے ڈ
ربکا Nا
د نا(نا; بن هد (نب هBل3 >ن ے ۍ
هک ريب!ت هد gا= @ا روJا ربکا ځ څ
هک ريهاب Zورش وي;وا هد ر:پ ۍ
Nا 2ا هJا 2 نا(8 Dشا
د نارAه هد gا= XيمولBمار ے ۍ
-م& Hاک هد ري; هد eنرڅ
@^ هپ @وسر ک (نب هم هبوا8 ے
-مBJاري; ل& Œ • "َ ے ٰۍ
د نادان رورو هم و(نت 2 F:ه ے
ش هنوXن0 هب bوا د *رو ?J هد ۍ ے ځ
ش هنوس2 (نب هب و نوJ اره5 هد ۍ ڑ
ربکا Nا
د ناS+ما ت.س eنر 2وم هد ے څ
اک را'غ+س هت هم:= >ي?"
اک راگدرورپ هد #داب& >ي&
Nا 2ا هJا 2
اک نا+سروگ هد روJ هپ ر'س ۍ
اک ه ا ا< ون م:سا هپ -م& ه څ ڑ څڅڅڅ ۍ
ونا(يDش هد نابر3 ات م:س ا او ۍ
د نادان ات نا ا ا< :م& ب ے ۍ ځ ڑ ے
ونا5و=^ هد و=6C ب اک ه ا!لDC ے څ
Dن ورما هپ Pر هد نا هک را0 >ي?" ۍ ځ
ونامي+* هد :*واو اوو ره اک څ
(ن او هد کا" >*د 2 ه!ن ; راس ے ڑ ۍ
ونام:= هد گ(ن5 او هن Tا;او; ۍ ې
مول9م هد اوش رهاm ([/م اد !شاک ۓ ے
ونانموم هد ا ا< او هب راب رمE ڑ
هب ([/م /ي/" ۍ ,ن b2 هپ ريC ۍ ے
وناميJا& هد b2 هپ ,ن ربمم و ۍ څ
هک ا,ک8 -!,م هد #داDش Tايب ې
هک Nا ت8 يب هد دوJوم (نگر ۍ څ
Nا Jو ا•يل& نا (8 Dشا ۍ
د ن^ر3 G4ان د ه!ين هماد ے ے
د هنوم!" Pر هد وک نومن ادا ۍ ځ
د هنو5رگ8 روت +?;ار وسات ۍ ے ۍ
”:[Jا ل& "َ ے ۍ ٰ ٓ
هم و ره څ د ناما انرد +;و= ے ۓ
ا+ش #اAن هد ت;و و*8 هانگ ب وم8 ے
ا+ش #ا0انم اد وکار رايJ وتاو
x:'Jا ل& Œ • "َ ے ٰۍ
د نارگ و ره اک وX*رپ هب >4و ے څ
نايب
وناماماQ هد تمو!" او نامرا د ۓ ے
وناي/+م ونايVا3 هد او تJا(& ۓ
او >يT^ را0 k*(" هد وا ن^ر3 هد ۓ ۍ
~{
ونا(*6* 2 –و'Sم هو هب @امJا ت8 يب
ک ناD0 هپ د ر* ا(; هد هنو+مBن ے ۍ ڈ ۓ
ونار*5و ارامش ب هد ات -يبن5 ے ۍڅ
-يبن5 ورم& د ,ن Fا رiيه هب ۍ ڈ ے
وناني!?م هد دو(Sم د ن*و ل*و; ۍ ے ے
او سانش >*د L0او dاک ک يلBت هپ ۓ ۍ ے
ون:ها0 هد Jا& هو هب lا+Sم هن
هک ريت ک ا ا< ا ا< هم رم& @و ا ے ڑ ڑ ٹ
م هد ا ا< 2 و,ن و0 ه ڑ ڑ څ وناي/+
هم:= >ي?" رو+سد د انيC اترو ے
ونا*را(م هد -يDک هپ ا*او رBن 1ب ے
واک ر"8 2 eنر ربا; را ايب ے څ ے ڈ
واک روغيپ ل*و Xيهوپ هد هن ے ے
د هن ا(يپ ر"8 *رو هپ را هد ے ےځ ڈ
هنونا(يم هپ ?کو هم هب رورو ے
رورو اروگوَ ه!نامرK هور&
روغيپ هد >ن د @اAم ه ام ے څ
ک هو هب >ي/* ا?کو T:]; ے ې
هنوJاوس مواک ارورو ر"8 هد او
ناري" هش ه(يJوَ ر"8 LB[م
ناسرپ8 هکو بار%Vا هد ۍ
اشار ?پ ام ارورو ول*و ر"8 ے
ونوسو]ت tو; انام واک ه ے څ
مروگ نا هد ک نم هپ تن0 W5ود ځ ځ ے
مروگ نري" هد نا ا! دو; tو; ځ ځ ے
X* و0 )*رات ولم& د2 ۍ ڑ ۍ
هنورBش D!يJ هب م:= >ي?" ۍ
د ه اد ه هيTوا8 هب نو(م< د2 ۍ څ څ ۍ
د ه هدرپ 1پ ه راب; شاک ۍ څ څ ے
,ن dونام ر* هم:= >?ي" ے ڈ
هنونا(م< اد د Vر& y/K ۍ ۍ
اک FوC 6ميت Hاي+.*ر ا* وغ*ورد هد
ونار&اش هد ه Tا*وو هد رکاu ه څ څڅڅڅ ې
راتفگ
هنو8 Vر& ارواو ه!نامرK هور&8
هنو8 Jا" ارواو ارورو ر"8 هداو
اXيسارو ر5 رو= هپ ر"8 هد
هنوXن0 اوشو د ا%; انر"8 ۍ
Xيپار هد @و د *5 Rت Xنار ۍ ٹ ے ڑ ۍ
Xيهاب انرو هد ل*و; tو; هد ۍ ے
Xيهوپ سد Xيک هشوه ب ے ۍ ے
د .* Tروا; هپ ې ۍ ې هنوناXن5
واک انيTاو ه اد ه!نامرK LB[م8 ے څ
واک ا3^ -]; 2 ربا; tو; هد ے ے
ا+,ين رو2د ناش هپ ر"8 هد ے
هنو!8 لم د هپ ارواو هم:= ۍ
د رادرس وراوس ور5 هد هم رورو ے
~}
د رايJ >?ي" هد sJوين @اوا ے ې
د هن ناسا -لت ا+.م >ي?" هد ۍ
هنوب:ي0 وو8 Jوَ ين Tر"8 ۍ ې
هم رورو هو Pار; Jا" Xت هو ۍ ۓ
هو Pارت وبا هد او5 >ي?" و; ۓ
کر*و هبوا8 Tات ر!.J @و ر"8 ے ې ٹ
هنوس2 #اCوا و8 ک ر"8 ه ايب و;
هکر*و ن.*د هپ ه Jا(ب نا?"ا ۍ ۍ
هکر*و +.س هپ م!"8 دا*u >با ۍ ۍ
د (نب هBل3 اک ک :برک >ن ے ے
هنوراک ر"8 هد د اد هم:= ۍ
وش ناوار ان ر!.J ا نرو ا اود ڑ ڑ
وش ناويب هپ را?*ا ک ارSO و* ے ے
ارورو ا?ينوَ e*و= ه!نامرK ر"8
د هاXمي; >?ي" اد ا?کو ے
روش ار ه هد انومي; د ۍڅ څ ۍ
روک ب ک وا اد Tا*و هد ه ے ۍ ڑ ې څ
اک اتر اتام Tا*و ه] ه 1ب ې څ څ
د اC هد روک اد ه ا*وا8 ه اد ے څ
د او ک وا هد مروگ ارورو ۍ ےڑ ۍ ڑ
د رBن ,%BJا p%BJا ۍ ے ې
پ هد ه; هنا0 TاDب او ناYي ۍ
د Nا @وسر هد وم8 #ر+& اد ے
ريمV اک )*و bوا ه!نامرK ر"8
ريسا هک اC ل*د روک اره5 ے
X*ريت و* د هپ ه ره bوا ه ۍ ۍ څ څ
د امپ ه*اپ رتراس ما6Jا اد ے
هم:= >ي?" ا ا نرو ا اود ۓ ڑ ڑ
اماما رت وJ8 ه 2 نامي,پ ڑ
2وماو !ن اک هم tاBم Tول*و ے ې
د هنا!D و8 م هد روا نD0 ے ٹ
د (نم و5را وبوا وگ و* ارورو ۍ ٹ
د (نب هبوا انو *رو ورد ا?کو ۍ ځ
(نت هد ر"8 د راد هم5 و; د راک رمش اد ے ے ۔ے
هحون
ل*و ارورو او ار"8 او ے
د هبل= tو; ارود ا+پ >ن ے
ل*و هيT تسان هتوا د @اSشو; Gل; ے ۍ
د هل*وQ ; هد >يب0 هپ *5 هد eنر ے ڑ
ن eن0 2 هيT ناولDپ X*را ه ے ڈ
Xيپار @و ه هپ هد ايب ارورو ے ٹ څ
انات هو هن (يما سد و; ام ے
د ات دَ امان ک وشورKرس ے ے
X*5ان ارو وم8 دَ lوK ا?کو ۍ څ
Xيگا= هد (ن*رس 0اب @وه ۍ ے ے ڈ
>?ي" ه داش د ات AJو @و څ څڅڅڅڅٹ ۍ ے
د اراس روک Fا وم8 دَ (نب هBل3 ے ڈ
د نا?ک و اراس 2وم ا?کو ۍ څ
د نامرا هپ وبوا8 ا او ه ا= ۍ ڑ
ارامش ب ارورو و8 ر2 ر!.J وم8 ے
د :برک انرو اکا ا?کو ے ڈ
~~
ر"8 هد هيT رورو eنر ارورو څ
روغيپ >ن واکار eن0 هد ه ے څ
روم X*5 هن هو هب Pر& -ب ۍ
د او&د هماد ارورو ا نابام ے ۓ ڑ
هحون
(نت هد رو5 ر2 (نت هد روا ے ۍ ۔ے
(نت هد روش وناموشام د ارواو ارورو ے ۍ
>ي?" هد ه!ين هب ر,Sم هپ
>يل/E هد ان+;وپ8 واک ۍ
(نت هد روک د ناو*(نب وا د ن^ر3 روADم ے ے ۔ے
Pاريس مو ه5 د LA& ارو ے څ
Pابک و(نت 2 و >ي?" وا ۍ
(نت هد روJ هپ م 2 انرد ه5 م او= هب KاBم ے ڑ ۔ ڑ ۍ
م:= >?ي" د هپ واک 1ب ۍ ۍ
ماما هد روک هو رباO اروڅ
(نت هدرون نايب ک ه ناش Tان,ت ے ۍ څ ۔ ې
د مي; مر" ه روگ هد هن ارورو ۍ ے څ ے
اد د رBن p%BJا ۔ ۍ ے
هنودا*رK ويک وا هد ه او نوک8 و; ر"8 ڑ څ ڑ ۓ
رو^ ې اد د ه(ن5 وا ۔ ے
د رو9نم ک :]; XيXن0 نا يم ے ے ۍ ۍ ڑ
اد د رو+سد ان*د هد ۔ ے
هنو0وK ان ونايب ب و8 J ک Hات ار وم8 ې ڑ
اد د اواران ارو ۔ ے څ
:]; >ي?" ات ر!.J @و ا ام ارورو ٹ
; Nاو هبوا8 ک ر*و ے ۔ ے ے
هنو8 با*رد هد هبوا8 انرو (نب ک وم8 ے
اد د اب*5 ه ر0ا ۔ ے څ
رو5 هپ د ر'ک (نگر ه اد ارورو ے څ څ
اد ر"8 هپ ناوات د ۔ ے
هنوناويب هپ ريگ د د2وا @وسر ه ے څ
اد د ام دQ رو[3 @و ۔ ے ٹ
ي; د ۍ د @^ Nا @وسر هد ک وم ے ے
د @ا`م هپ ني'س xون هد اد ے ے
(نت هد روگ ران هک ;او; را6يب وش FوC ے ۍ ۔
ک ارSO Xتر* وو8 و8 م ارورو ے ۍ ڈ
کار ات و8 م هبوا Jو >ي?" ے ے ٹ
(نت هد روپ (نابوم ر2 د نام*ا هماد ے ے ۍ ۔ے
د تن0 tر4 ويXت د مروگ ے ۍ
د تما Jاm هد نD0 وا ے
(نت هد روت Xيگ2 امپ Xيهوپ هد ر"8 ے ۍ ۔ۍ
هحون
هنوJا" ا?کو >?ي" هد اشار -*و ر"8
اد داپرب تماي3 ه ۔ے څ
هنوگا= وبوا وبوا Aي; ومي; 2 ۍ
اد د '%[م هد روک ۔ ے ۍ ٰ
نانامل?م و* و8 *ا*و ا+نا هد وم8 ځ
I‚‚
ه; ن^ر3 ونام وم8 ۔
هنوتا*ا #دوŒ م د ک ن^ر3 هپ ۍ ے
اد د هکوهد اراس نا ۔ ے ځ
تJاسر ر0ا ه د !" Nا څ ے
د تبSم اس @^ ے ۔
هنوXن0 اس و+يبلها و= وو8 اک وم8
اد د ه/*ر4 اموک8 ۔ ے
وکوَ اراسرو ن.*د او ل*و ا(; اک ۍ ۓ ۍ ۓ
ون وک ه م هانگ ب ۔ ڑ ۍ ے
هنوملm ارود >?ي" د هپ ه هب ايب ۍ
اد د هل[يK وو8 هن ۔ ے
اترد KاBم هد نامي; و8 J 2 ا اود ۍ ڑ ڑ
ايب ات ربمغيپ yQ بس ۔
هنوري[/ت هم:= >ي?" tاBم وJوَ ش
اد د ه[ي3 )*رات هد ۔ ے
ر2 ي9& هد Gل; هن?ي" -*و ر"8 ے
ر2 يمBت LA& ک ناسر ŠيK ے ے ۍ
ک هن tاBم روپ اروا هب نا و; ے ځ
وڅ اري3وت 2ات ,ن نابر3
ک #اCوا له انو.پ هد هبراس ے
ک #5ا0ا eن0 هد -Oا" :ک
,ن درَ امد هب @اوس Xيهوپ ۍ
ارينم8 ر(ب ا*و5 اره5 هد
دارم ر"8 هد هش اروپ ري;ا
داD0 هپ 2 هش (نمس هپ روس ڑ
دا*u >با هد ر!.J Kاک ۍ ۍ
اري,مش -]; 2 هل;وا ک ت&اس و* ے
م:= >ي?" اک م:س م:س
ماگ و* هپ FوC ش را6لگ ان ران ۍ
ماود ون هب ت.ب ناش هپ ر"8 ۍ
اري,ب وJ 2 اک (ناو; #را,ب ۓ
ک هن اتروپ هب راس
هنوJاوس رو هناو هم و ک هن اتروپ هب راس ے څ
@وسر هد د د2وا ه ول*و LB[م ے څ
ه; @وب3 ک هب @اوس ۔ ۍ
هنوJاوس و8 کوَ KاBم هد ور*و ه ا ۍ څ څ
اد د او* اوشو ارايJ ۔ ے
راتفگ
اريما او ه هکوَ دا*رK ر"8 څ
اريمV -]; 2 * تم:م ر*ڈ
,ن هب #اCوا * #ورپ هد ک و.پ ے
اريسا هس2 هد ام هن?ي"
* رار3 ب ر* Xيپار هم ه 5 ے ڈ ۍ ڑ
* را?مرش ر* -BK -]; هپ ه5 ڈ
ک هن اتروپ و.پ 2ات هب راس -];
اري[/ت 2 ام ,ن ريت ه و ے څ څ
هيT ناولDپ وJ ه!نامرK >?ي" ۓ
هيT نادر(3ر* Xيهوپ هد ه; ڈ
ناش هپ اتد اک #اCوا هد راس ے
اري9ن ب ت.ب ا+,ين اC ار"8 ے
I‚I
اک هنو+;و ريت ا= ار"8 ا ر*وپ ۓ
اک هنوس2 #اCوا ات وتاو ا= bوا ڑ
اترد KاBم هد د tاBم هد ري[/ت ۍ ے
اريبBت ب تين د Kاک y/K ے ے ۍ
هحون
اک #اCوا راس ار"8
هنوما(3 ا(X*رپ اوشو اک #اCوا راس ار"8
7/ج د! ک C1و سد ه4 7/-اُ اکا- 7/ت "ن ه ے ے ۔ ۔ ے ڑ
7نا د هنرابرد ه- ا* 7/ن د! مر@ 7نرشو1 مل ڑ ے ۔ ۔ ۍ
هيT امJو اون هت ۓ
هنوXن0 هپ ا ام ار"8 هيT امJو اون هت څ ۓ
تم9& اپ 2 ,ن #اCوا هبراس تما(ن دَ ۓ ۍ ۔ ۔
#داDش هد ل.ناو تماما 2 #5ا0ا و ۔ ۔ څ
ان #وا.س رQ د
هنو(يما ر* مر2 هد ان #وا.س رQ د ڈ
ماما نuا ه+?;او ما[مO هد ر"8 ماAنا ري;ا ۔ ۔
ماBنا هغه هد رکu ما& واک هب م:= >?ي" ۔ ۔ ۍ
@امر8 موک8 ه ر"8 څ
هنوم;5 هپ @ و و* اره5 دَ @امر8 موک8 ه ر"8 ڑ څ
هش نورد lوK هپ هو ريش >?ي" هد
هش نوBلم دَ ور!.J هپ پ ٹ
هشوَ سد ر"8 هپ را5اوگ 5رگ و* ے
هش نامDم )م هپ !م5 دَ ر"8 ه ے څ
اشار 2وم ا* ه هک وَ گا= و* څ ۍ
اشار هاXمي; 2 ات نا(*د هم ر5
*راس ه+?!ش ل=ار ريJ ر* ے ڈ
هش نا(يم تاپ ريJ ر* انام ے ے ڈ
* نامي; ر* ه5 وراک ول]; هپ ڈ
* نابر3 ات2اش Vار و; bوا ۍ
* ناوار انرد اکار نا(*د eJ
هش ناوJا نو; هپ ا او هم نا(ب ڑ
BX- "ن ه ارحُ Bاوس ر@ ه Bاح ا* ا*واُ ے ڑ ۔ ے څ ۔
Bاو (91 [و6M هک هد Bا2- 8نوا BاP1 _و1 هي0 ۔ ۍ ۔
ا اپ ار"8 هيT tاBم څ
هنوس2 اکار +سود هد ا اپ ار"8 هيT tاBم ۍ څ
ايند8 هپ روD,م د اتدَ ت/ل;8 2وم :]; ے ۔ ۔
اره5 هد روJ8 ,ن و اVر انر اپ FQ ا; * ۍ څ ۔ ۔
Jو ا يس دام ۍ ځ ۍ
هنو 5 ونمرو ن(& هد Jو ا يس دام ڑ ځ ۍ ۍ
امپ ل=ار سد ايند8 2 د Zا6ن هد ت;و ۓ ے ۔ ے ۔
ا/شا ه VوZ څ ار= هد رول شد! داش ا-د! شار e ۍ ۔ ۍ ۔
ا اپ اوشو ا اپ څ څ
هنور!K او اک ام ار"8 ا اپ اوشو ا اپ څ څ
2وم ,ن (نلب اي" 2 هب امد گر+س ۍ ے ۔ ۔ ے
ايند8 دوبان د2 ا(08 ,ن xاورا هم و ے ۍ ۔ ۍ ۔ څ
اکار #5ا0ا eن0
هنونا(يم هپ ه5 ه اکار #5ا0ا eن0 څ څ
راتفگ
هش ناوار eن0 هپ "ا*ر ر"8 ۍ
I‚U
هش ناولDپ د2 5ا=ا eن0 هد ۍ
کوَ ون.*د هپ T لم" سد ے ې ے ے
هش ناري" اترو !نوD!يJ )*رات ۓ
وش ولتاو*رپ هپ هنوراس Oا& ۍ
وش ول.ت هپ نايماش او هلم" ر"8 هد
و م هپ ر"8 دَ د هاوگ )*رات ٹ ے
هش ناشرپ ا او رمش دَ ر!.J ڑ
لD!يJ سد د ƒنSم وبا ۍ ے ۍ
ل.ت وو8 هن.*د انر"8 :يم eي]ش ۍ
J(َ يگ2 وو8 ل ونات دَ ۍ ۍڅ
هش ناراب ون*و دَ :برک هپ
ک درپ درپ ربا; نا(*د ے ے ے ے
ک يEرم اD!يJ هم:= >?ي" ے ے
ک ن5 هنيس نابSم8 اک ۍڑ ۍ ۍ
هش نانا0 >?ي" هد ر"8 ه د G" څ ے
ار"8 اک eن0 ر*وپ د ري;ا ت;و ے ۍ
ار"8 اک eن ان b2 اروت ادو; bوا څ
نوXنQ هيT #ورپ ناش هپ Xنا ولگ هد ے څ
Wاش ره 2 روا هد ن*و ۍ ے
ار"8 وامJو امدَ ت&اس و* و; هت ے
ار"8 اوام ا(0 و; ت;و سد هپ ۓ ے
نوBلم مو8 ک ک م;5 م;5 ارود ے ۍ ۍ
Wا+?گ مو8 ک هکوَ را5وگ 5رگ
ناولDپ ر"8 هو #ورپ هم:= >?ي"
نامرK هکوَ ماما هو نا(!ن5 ر"8
نو+لب =ار ار"8 اش -م دَ Nا ۓ
Wاک هاش اش (*6* دَ eنا ۍ ڑ
م ات وَ @امور هپ ه ڑ څ
ار"8 راهرپ اراپرد ار"8 راهرپ اراپرد ۔
اراس >ي?" را(مل& رورو هو
ر'س Zورش هک tر4 هپ ر"8
وJ(َ نمايب ر"8 ريJ :يم eي]س ے ۓ
هش ناولDپ ر"8 هپ 5وک ار >?ي"
هک ت*اور اد وم= دَ وار ۍ
هک #اCوا نوXن5 هپ راس ر"8 >?ي"
وJ اتوَ 7ور; اس @امور و* Tايب ڑ ې
هش نا(*د هپ ک اتروپ گر+س ر"8 ے ے
هحون
نوXن5 هپ امراس اک اتروپ ار"8 او
WاC اراپرد م ات Tوَ ه ڑ څڅڅڅ ې
نوXن5 ون*و دَ کان راس هد هب (نب ۍ
Wاو; ش دَ هب @امور ا= اد ۍ
XيTام راس دَ ات ه راهرپ اد ار"8 ۍ څ
X*رادوَ ا+.م هم bاب& هد راس ۍ
نوXلگ ش bاب& دَ هب راس ناش هپ ات ۍ
I‚c
Wان5 رت ا sب ن*و ېڅ څ ۍ ے
@امور هپ روم نارگ دَ م ات دَ راس ے ڑ
@ا`م هپ هاوگ ش ه #ر[ن دَ ات ۍ څ
نو; هپ eنر روC روC و هب bاب& هد راس ۍ
7ارK ;5 @ ات ,ن ڑ ۍ
هحون
نوXن5 هپ امدَ و; راس
ار"8 رار3 ا(XيC ار"8 رار3 ا(XيC ۔
ار"8 موش 5وکار له ريJ هک ات 2 هم lوK ے ے
!سوا ش(نب هب ن*و ے ۍ ے
ار"8 راس دَ اتد ار"8 راس دَ اتد ۔
دا* وJوش bاب& دَ راس اس و(يJ راس اتد ام
ش ه هب bاب& هد راس ۍ
ار" 8 را6لگ نو; هپ ار"8 را6لگ نو; هپ ۔
رار3 هش نوX*5 ون*و وJ ات وَ هم راس ات ڑ
هراپ هب bاب& هد راس
ار"8 رامش ب ر* و ار"8 ارامش ب ر* و ے ڈ ۍ ۔ ے ڈ ۍ
ماما هم:= >?ي" ول*و ک ا ا< ات ر"8 ے ڑ
oوک اوشو eن اک اروت څ
ار"8 رايت وشات ار"8 رايت وشات ے ۔ ے
اک ماي3 هپ ?0 @و ون ک ماي3 ه ٹ څڅڅڑ څ ے
+.س (ناک هن ه و اغه Tا3 ۍ ۍ څ ۍ
هش #ام ماي3 وک #اCوا هم هنوس2 هڅ
+سدرب5 داد د هن ماي3 اد ۍ ے ے
د هن Pدا و Pدا ک @اي; ات هب اد ے ۍ ے
0وK هپ اکوَ ر9ن و Rش دَ اک ۍ ۍ
هنوس2 „:; و :*و ا+.م ر?Kا -]; ۍ ڑ
وا;او; هن نار?Kا هنوس2 (نب ۍ
وو8 :ک ناميJاm اد ار"8 او eن0 دَ ات دَ
هپ روت ات 2 ول.ت ے
ار"8 را+Kر و ر= ار"8 را+Kر و ر= څ څ ۔
@ا`م هپ ريش هد ل=ار ?پرو هت :يم eي]ش ے ے
هش Hاتار lوK دَ ان ٹڅ
ار"8 را?*ا Jوَ ش ار"8 را?*ا Jوَ ش ے ۔ ے
و8 J(َ يJ هندَ ات ار"8 و ناوار !.م ٹڅ ے ے
#داDش †Q وش * هوپ ۓ
ار"8 راشرس J ک ار"8 راشرس J ک ے ڑ ۔ ے ڑ
وو8 تاپ ناري" ا او lوK هد هو اXيب Lيترت ے ڑ ڑ
هکوَ ان ات هپ اC ٹڅ
ار"8 را5وگ 5رگ دَ ار"8 را5وگ 5رگ دَ ۔
لتاو*رپ !م5 هپ ار"8 ناش هپ -گ دَ ے ے ے
م(يساروَ اراس رورو
ار"8 را(*د هپ ات ار"8 را(*د هپ ات ۔
نايب
I‚n
ات روM" ا(; @و دَ م Tا*و ۍڅ ۓ ٹ ۍڑ ې
و هنوس2 „:; انرد ل*و ايب ون ۍڑ ے
هنوس2 ا اتوَ اراپرو همان هپ ڑ
بادا ب ش ا و0 ون س ۍ ے ۍ ڑ ۍ ے ۀ
و ک „:; ل*و هنوس2 دَ ک Zوکر هپ ڑ ے ے
گ(نب د هن Nا هد Zوکر اک ۍ ے
هنوس2 ول.يC „:; ه هد ک (Aس هپ ے ے
ساويب اروگوس2 ويJ ات هد ۍ ڑ
,ن J(يJ رهاب نايب ب ومي; 2 ۍ ۓ ے ۍ
@ا`م ب ,= روا هد ومي; هپ ے ۍ ۍ
هک م;5 5رگ هپ راس هد Jاm موک ار"8 ۍ
-BJ ا!J را!; ک ون*و ورس دَ )م ۍ ے
ار"8 ا م اتوَ اراپ رد ه5 هب راس ۓ ڑ
@اOو هپ ش (نب دَ دور ون*و اد ه ۍ څ
اسو* نا,ن او* اد 1ب ان tر4 ام ۍ
@امور b2 دَ اره5 دَ ;5 -]; هپ
د نا(!ن5 دَ ت;و ار"8 هناولDپ ے
@:0 دَ اروت :]; ا(X*رپ اوشو
وش ب/& ه ر"8 و ايند8 د هپ ه ے ۍ ٰ ے ۍ
#داDش @امکرت ا وو* هد امان ڑ
هم:= >ي?" هناXن5 هپ 2وم هد
@ا/+نا هکوَ "ا*ر >با ر"8 ۍ
eنما8 ار"8 مد ب eنر اون هيT امJو ے ۔ څ ۓ
eن0 هد ر2
هناو اد د هن ونامJو هد رو+سد ځ ے
ش داش eنر ونوس2 (نب هپ ا(; هب ون ۍ څ ۓ
نادان ا(X*رپ هم:= >ي?" ا ۍ ۓ
نايب
@:ه ا!J امJو *رو و* دَ ام ےځ ے
@او5 هپ ش 5وک هد 1پان نا(*د eJ ۍ
شام (نم:يگ >ي?" دَ ان +س امJو ے ۓ
@:م انروک اره5 هد Xت ه ۓ ےڅ څ
ات هناXن ام #اCوا ار اک راس ار"8
@ام0 >ي]س ات ا'O ک ون*و 2 هڅ
اکوَ [ي3 ورو ورو اس ناب6يم L*ر= -]; ے
@اوس ه ر2 نامرا ه ار"8 ا ه څ څڅڅڅ څڅڅڅ ے ۓ
,ن ا'; ,ن اروپ انام اک @اوس ے ۍ
@ا0 هپ وروت تما دَ * (نب هBل3
ا*وا8 اترو ک dون ه هبوا رEوک دَ ے څ
@^ @وسر هد هو Xت و *رو ورد 2 ۓ ځ
I‚q
نوJ هد ه ا*وا ات 3اس رEوک هد ےڑ څ ۍ
@ا" هن,ت ناو*(نب ک تما -]; ے ے
هحون
هنامDم امپ اروک ب امدَ ر"8 ا ے ۔ ۓ
انام eنر eن0 هپ امدَ هيTامJو ےڅ څ
هنامDم امپ اروک ب امدَ ر"8 ا ے ۔ ۓ
انارگ امپ هنامDم انام eنر eن0 هپ ۔ ےڅ څ
اناولDپ
اناC ب * هن مر2 ن< eنن دَ ے ۍڑ
رو[3 و هم tاBم اک روبAم !نام 2وم ۍ ۔ ے
روM" ا ۓ
هنا(يم 2 eن0 رون !ن هم را?*ا ے
روس ات eن0 هش ري;ا ر"8 م:= >ي?" ۔
رو5 هاش اد
ان2وم (يDش ر"8 هش ماBنا @اوا
هنامDم امپ اروک ب امدَ ر"8 ا ے ۔ ۓ
ارواو او= -*و هلم0 اد اک هاو.م هاو; ۓڑ
ک >تو.سام ت;و اواک ادا هلم0 اد ے
نا*رايت ات Pو; واک ه Gل; ل*و ے ۍ څ ے
ک نام5 د ا او=ار اتاو نومن sتَ ے ۍ ڑ ځ ۍ
ک ناu^ +;او SبO اش را وَ ان ا(; ے ے ۍ ڈ ۓ
ک نارو هب ناu^ و0 ا*ا*و ام هلم0 اد ے ڑ
هنو نامن (X*رپ هب Gل; کوَ رو= ځ ۍ ۍ
ک نا ?کو وري= هد هب ناهانگ ے ځ ے ے
هم:= >?ي" ناu^ سد اواکام ے
ک نامل?م ره :+بم ک = هپ ه ے ے څ
* ; راس ا! :*و * = رپ ر* ه5 2وم ځ ڑ ۔ ڈ
* مد ان ر*ڈ
هنا%لس ا هيT را5ا ا ک هم G" ان ۓ ۓ ڑ
هنوراس ورايJ -Jوين هنو+;و ا= اک ر*وپ ۔
هنوب:ي0
هنا0 ا ام ک tاBم وا هت وش نامي; ۓ ے ے
نا(يم eن0 هد ه له نا م ناگ هب tاBم څ ځ ڑ ے ۔
نابر3 ش ک ے
انات #5ا0ا eن0 هد م او= ا! ڑ ځ
نايب
(*رواو هماد ک ناu^ هپ SبO هد و ے ے
ک ناشرب هپ د ر+Dب ان Pو; نومن ه ے ے ځ څ
م و و* ر!K ه Nاو ات ربا; د ڑ څ ے ۍ
wTا*و ه اد ابO رSس ه څ څ ک نايب ے
I‚v
هنو5او^ رو^ هن و; Jوايب و; ۍ ۍ
ک ن:&ا ا*و ه اتو= و )*و FوC ه ے ۓ څ ۍ څ
د هن و; ان )*و ر+Dب د ان Pو; نومن ے ے ځ
ک ناD0 وJ ک tاBم نومن دَ )*و 2 اک ے ڑ ځ
* )*و و; ه5 Tا*و هب ا= Xي.*و FوC ې ۍ
ک نا+?لگ ا5رگ ?پ ويJوايبو; ے ے
اک هلم" ماش دَ ونو0وK هپ Tايب ې
اک هلغل= او* ا و0 0وK هپ ڑ ۍ
اک :برک Tا پ ک ودرگ ې ٹ ے
ريه(نا هش و0 وناميJاm هپ ڑ
وو8 @د اد هنو0وK و ره ۍڈٹ څ
وو8 -تاو رپ وا وو8 -.تار وو8 -.ت ۍ
وو8 -0ا هپ @و +?;ار ر*رب ٹ ۍ
ري;ا ر*رب هش م;5 م;5 ۍ ۍ
روس هو نيس هپ bاک هو* ر*رب ے
روش ارا 2 هک و0 اس د ڈ ڑ ۍڑ ۍ
رو5 دQ 2 هس را5وگ 6ين ٹڅ ے
ريJ د ايب هکوَ gا= سد ۍ ے
راب; :;او هن?ي" 2وم
راC * انرد ا+,ين bاو همرون
راDن و -يJ هش هرايت امپ
ريگ ک نم هپ ور!.J هد * ے ځ
X*ريت رم& هم:= >?ي" ۍ
Xيک هب رکu ونارداDب ۍ
د ما/م F5ان هيT هن وا8 ‹*ورد ے
رکاu ريC و >ي?" هد اک ے ے
• ميJا PاSOا هم0رت س >ي ے ‘
هيT #ورپ ک ون*و ورس ول]; ه ے څ
ار4ا; 2 اC اد ار*رب8 انارگ او ۔
د ل.*رپ ناما وا >ما هد نو(م< ات ے ۓ
راتفگ
ر*رب8 سد ه!نامرK = 2 ے
ر* د هن.*د هني?" 2وم ڈ ۍ
ربا; ر.K اکار #5ا0ا ے
ر*وپ انرو ک ه5 !سوا ه ے څ
نايب سد د )*رات Nاو ے ے
ناوار هش ه ات نا(يم ر*رب څ
ر*رب * ه5 ول*و ک 60ر ۓ
ريM;8 هد * ونايمش ا او5 ۓ ۓ
ات نا(يم شار و ه 5 ه کاC ۍ ۍ ڑ څ ے
ات ناولDپ ره د ن:&ا هماد ے
لتاوار * Xت و *رو ورد ۓ ۓ ځ
ريس !ش و* ا او وسات وا ڑ
Fا ربک 2 =ار Jاm و* ڈ ۓ
Fا;در]س هش ر5وگ و* هپ
اوش Zورش eنر ه هل?لس اد څ څ
ريت اغيت رت و ک @و ا ر*رب ڑ ٹ
I‚{
ل اگ ر*رب هو نا(يمXن0 هد ۓ ٹ
لD!يJ نايب سد د )*رات ۓ ے ے
ا+,ين ک را+'گ هپ هغJابم ے
ريش د F:ه و8 ک Gل; اواس رد ۍ ے
هحون
ار*رب8 انارگ او
د ل=ار نا(*د هپ هد >ي?" اروگو ے ۓ
ارهاm اک هد bوا
د J(يJ ناD0 د هپ ما/م -]; ه ات ے ۓ ۍ څ
اواس رد وJ ک ات ه -+3 ے ڑ څ
ار* د ه[ي3 اد ا+,ين رامش و; ونايم;5 ڈ ے ۔
د لD!يJ ون.*د ت'O ريJد هد ات ے ۓ ۍ
اک هناXن5 هپ امدَ و; راس
ار4ا; 2 ات هد اکوَ ربا; ايب ۔ ے
د ل*او نوXن5 هم وروا; هپ اروگو ے ۓ
هم:= >ي?" Pا?" واک ۍ
ار*و اترو :]; اک نD0 هپ Wر8 ۔
د J(نوم هات ون و تم"ر هپ اکان ے ۓ ۍ
ک نيس ر!.J وش اگ ه ري;ا ے ے ڈ څ
ک لم H:يم و اود ره اراس ے ۓ ڑ
هک Zورش داD0 7ور; و اود ره ڑ
ونورا5وگ 2 وش چب ه ان څ ٹڅ
#اCوا را5وگ اوش رورو هو* هپ ه ۓ څ
تmا'" هک ا 2 sبَ -ب ٹڅ ۍ
هکوَ @ا+3 ر* ک تJا" د هپ ڈ ۓ ۍ
ونور!.J دَ هو هن امک و; ۓ
وش ا(08 ا اود هش 6يت eن0 ري;ا ڑ
وش ا*وگ سد ک Tا(08 د ے ے ۍ ۍ
د gو; #داDش د ?3 ا(; هد ے ے ۓ
ونوم= د 2 ک eنن امام هد ۍ ے
هنا0ومام او هشوَ gا= و* ايب
ان ايند8 ناK * ناوار اوشو ۍ
اک H:يم هم اراس رورو اشار ر5
هنونا+لب هپ :;او هم راب;
Xيسو?Sم eنر هد اتات ۍ څ
اريت اک ه[ي3 bوا ک نا ون*و د نا ۔ے ڈ ڈ ۍ ځ
د Jوَ ن*اC اترد نيم هد ما0 ا*وا8 ے ۓ ے
وJ(َ يJوَ هم @(يXن0 ات
اريش نا(يم هد او ار*رب انارگ او ۔
د ل;وا xور هد ان ونا?ک اواس رد ے ۓ ے
رد د ناسا -*و اس Jو; اواس ۍ ے ے
اريJد ا(; هد او انارگ د ه[ي3 eن0 ۓ ۔ ے
د Jراک نا(يم انونوراس ون.*د ات ے ۓ
راتفگ
ونو*رو; امدَ ه!نامرK >ي?"
ونولگ >مC هد Nا(ب& هد
و* ناوار eن0 هپ وJاوس ور* هپ ڈ
ونوXن0 هد ا* د هن هم رم& ے
د نيم دَ lا+Sم هنورم& وسات ۍ ے
د ني]س نوش رس وسات ان و(نت ۍ ے ےڈ ے
I‚}
ا ک روت اتر اون راس اک رو; ۓ ڑ ۓ
هنونا(يم هپ وو8 هن هب ناوار
Hاتار )م نو& هنا0وم& او هک
انارگ و*رو; هپ اک ا&د8 هت bوا
اک ارا(نن هت وXيXن0 ه وم8 څ
ونو 5 هد وم دَ هش اروپ دارم8 ڑ
وناگد6Dش دَ اوشو تا[;ر ۍ
وناي4و4 وود ره ک ر5ابم ے ۍ
وک ريت اغيت رت ناميJاm ر* ۍ ڈ
ون*و هپ وک eنر Tان وس2 ه او ۍ ڑ
نا(يم هپ و(يXن0 ه ناناولDپ ناموشام اد څ
ناراب وي,= هد هو رورو @واCاب رورو ۔
د J او; ري9ن اC ا*ا(; ک رم& د ۍ ۍ ڑ ے ۍ
>يXنر وش سامن اد ربمغيپ دَ ر!.J وور* ۍ ڈ
ا اود ره وو Xت ه ا= هپ ه ا= وو8 ڑ ڑ ڑ ۍ ۔
د J(َ يJ امام نارگ ک ولتار ات !مر ۍ ۍ ے ے
وروا1 @ Xبرک وک ^اZوا نايMوM اود ر= K)يح
هنوس2 و8 ک !س^ هنولگ وک پا ۍ ۔ ۍ څ
د Jرا]س ا+پ ام هنو*رو; اد ا*ا(; ۍ ۍ
[ي3 ونا&اAش D!يJ )*رات هم:= >?ي" ے ۍ
ک رداDب هپ ک ريJد وا م6& ے ۍ ۔ ے ۍ
د لD!يJ )*رات هپ ه نايها]س Jو!;اد ۍ ۍ ۍ
د هنورم& و اود ريگ6ن و; د هن ناناو اکا* ۍ ڑ ۍ ځ
د هنولگ 7اب هد Lن*5 ه5 روا Nا(ب& هد اد ۍ
ک نا(يم واک لم" ه د (مSم وا نو& ے ۍ ے څ ۍ
وش کوک >م2ا نام2ا دَ ون.*د هد ک lوK ے ے ے
وش کو ود ا!J را/'Jاوu دَ ناموشام ا ود ے ے څ ے ڑ
ک نا+?X*ر بر هنوراس واک ن5 ‹يت ے ۍ ۍ ۍ
X*ر+س را+'گ هم:= >ي?" ۍ
Xيک هنو 5 هب ونابSم دQ ۍ ڑ
وناموشام دَ کوَ ناويش ه ۍ څ
ونومتام دَ اک هيEرم ا و0 ڑ
هحون
د ل*او نا6; -گ د لتاو*رپ رو+س ۍ ۍ ۔ۍ ۍ ۍ
د Jوين ک X*و= ا اود نا0ومام -]; ۍ ۍ ے ۓ ۔ ڑ
د هنولگ Lن*5 هد د هنو*رو; >?ي" هد ۍ ۔ۍ
د ل*او و(نت ر* ک ارSO :برک ۍ ۍ ڈ ے
ون*و هپ eنر د ا اود (مSم -ب نو& امان هو* ۍ ڑ
Nا(ب& دَ >ما5 د ا* و0 اود ره و(*وJوَ ۍ ۔ ڑ
د لنام ر\ن روم ا اود ان امام -]; ۍ ۍ ڑ
JايXنن نا(يم دَ وو8 ناوJا نو; هپ ناگدا6Dش اد ۍ
ک eنن هپ امام -]; ک eن0 و(يJ و او ے ۔ے ڑ
د J(يXن0 7ور; و رBن اب"رم ۍ ۍ ے ے
I‚~
هحون
ک نابر3 انرو تو=ا4 دَ ناو اد ا*ا(; ے ې ۍ ځ
ک نا(يم هپ XيXن0 هد ک وا ناموشام اود ے ۍ ۍ ڑ
د ل*او و(نت ر* هنولگ اود ا نورو اود ۍ ۍ ڈ ڑ
د لتاوارات نا(يم امام >*ريش هد ک eنن ۍ ۍ ے
ک نامسا هپ XيJا Tد روت او Jو!; ے ۍ ځ ې ۓ ےڑ ۍ
واک ا ا< هن وا ر*و هن ه د روم eنر اد ۍ ڑ څ ے څ
واک ا&د8 ا!J لب3 هپ اتروپ هنوس2 اود ۍ ے
ک ناب5 د هن هنو9'J ر!ش Lن*5 هد ل*و ے ۍ ے
اماکان دَ ريC !ن هو 1ک اغه هب tا8 ے ۍ
هم:= >?ي" هوپ ش نداب #داDش ه FوC ۓ ۍ ے څ
ن^ر3 D!يJ #داDش د نو(م< د هن gرم ۍ ے ے
Jوَ اراو ;وا مر" وناگدا6Dش هپ ات ے ۍ
Jو َ ا ا= گر+س اتاو وگر+س ربکا هد ات ے ڑ ے
ات هد را(*د ربکا هد ه 5 هد او ل?ت ا!J ڑ ۍ
هيT هر0اه رQ .K هت روم و+بي[م هد اه ے ۓ
هيT هنا6; وم= نمرو ن(& هد او اه ے ۓ
ات هد را6لگ ون*و هپ د هتارپ >ما5 هد !.م ۍ ے
Lن*5 اه ۓ
هنوم;5 وک Tدَ —ا ونولگ وود هپ وش ا ي ې څ ے ٹ ٹ
هنوس2 ا اود eنر ون*و هپ د2وا وک هد Rس^ ڑ
ات هد رابردربO اد ا0وا8 اکام ک ماش هد ا(; ڑ ے ۓ
* Tام وسات ه5ونما5 ا ه!نامرK ات ې ۓ
* Vار انرد bوا و(يDش روم روب هد ا ۍ ے ۓ
ات هد را5ا ه 5 ارو اس2 ونانامل?م هو ڑ څ
وJ ک ري9ن ا اود ري9ن (ب دَ اC اد Nا ا* ڑ ڑ
وJ ک ريسا ک ون*و ول]; هپ وريگوش وي,= ڑ ے
ک نام,C هپ ;وا ا!J XيXنا5 (ناب >*u ے ۍ ۍ ے
د لتاو ا= د ناموشام د نا(هاAم اود ۍ ۍ ڑ ۍ ۍ
د J(يسارات ناو 1ب د ناوJا ون*و هپ ۍ ۍ ۍ ځ ۍ
ک نامرا (نت د اون +Jاو رپ !شاک ے ے ۍ ۓ ۍ ۓ ے
اتاو روک ونAم= هد ومي; هپ راب; اد =ار ۓ
اتاو روم ونولگ دَ گر+س ونايب ب ک !س^ ے ۍ ے ے
ک نا(*د ربکا ل& او وناموشام هد روم ے ۍ
هحون
ات هد رادرک Lن*5 اه ۓ
Lن*5 اه ۓ
ات هد رارOا eن0 هپ واات هد ک وا ناموشاماود ۍ ڑ
Lن*5 اه ۓ
اتات نات ل=ار ونما5 وود هد ت&اس و* هپ ے ے
ات ا&د8 وک اتروپ هنوس2 ات ک ت;و سد ے ے
ات هد راDmا ربO هد وا ا+پ هلم" وم= هد
II‚
Lن*5 اه ۓ
اتومي; ول=ار eنر ون*و هپ (مSم و نو&
اتورس ونوس2 رورو هد ک تاCوا گر+سات ے ے ے
ات هد رار3ا اد هو و(يلب3 هد نابر3 ا*وگ ۍ
Lن*5 اه ۓ
هنومتام و8 ش Zورش (ناب (مSم و نو& ے
هنوگا= وJ کوَ ب ب ات ربکا ل& ات ڑ ۍ ۍ ۍ
ات هد ربکا گر+س رس هدراداو همان هپ b2 ے ے
Lن*5 اه ۓ
ريگ6ن اتاو -+3 وش T هن.*د ې
ر*(/ت هد bوا ارواو ه[ي3 و;
ريXنماد هش ا+.م و= ˆامسا
هش ناوات امپ د ه*رو; هماد ے
وک هن ل+3 !*رBن ˆامسا ۍ ے
وک ه bوا هد رون د م;5 م;5 څ ے ۍ ۍ
وک هن و= راس د ه*رو; امد څ ۍ ے
هش ناوت م+; X* م :]; هپ ۍ ۍ ڑ
#اCوا نرَ 2 هک >?" ˆامسا
#6& هپ ر* اتروک وJ و Tو* ڈ ڑ ې
تسر(نت وJوَ ش هکو 0:& ۍ
هش نايب نا+ساد اد ان`م >?"
د هنوداD0 ر* ان`م >?" هد ۍ ڈ
د هنوXن0 ک ه T:براک هپ ۍ ۍڑ ۍ
ک ويEرم هپ دا* هم:= >?ي" ے
هش نا0 اباب ه ونا(يس ن?" ۍ
ما& -+3 هو Zورش د2وا Nا @وسر هد
م:= >?ي" -+?*وJ )*رات :برک هد اد
ات هد راBشا D!يJ هب ;وا اد ه هو راب; ه ۍ ۍ څ څ
راتفگ
هش ناوار eن0 هپ ان`م >?" هڅ
هش نا*وگ سد ات هرا*و >?ي" ے
اک Hاتار )م eJ !;ان رورو هد او ے
هش ناي& اوشو اتام د َ نو+لب
شو هد اغه و اVر Pر ه ۍ ۍ څ
,ن هو اتد اس وم8 هب نا(*د ۍ
ارا(مان ارا*و وا; د َ )م هپ ۍ
هش نا(*د +سرو ا=اد 1ب وم8 دَ ۓ
ش ا(08 ما0 2وم دَ و ره ے ے څ
وم8 هب (يDش ري;ا څ شار ا. ے
5و و8 ا eن0 هپ Xت هد ان هرت ے ۓ
هش نامرا هرت هپ هد اد ا*و5 1ب
eن0 هک Zورش ان`م >?" هڅ
eنا ار eنا وک Tانو'O ون.*د ڑ ڑ ۍ
III
eنJا ره هپ کوَ T لم" ے ې ے
هش نا(يم ونات2 Fا ک ت&اس و* ڈ ے
هش روC روC وم;5 2 >?" ري;ا
هش رون ک ون*و هپ >?" هد او5 ے ۓ
هش رود eنر ه ان*u 2 b^ دَ څ څ
هش نامDم dود هپ وX*ر هشوه ب ے
هنا*ريب ه 5 هپ ا< هد هJو; روم ڑ ڑ ۍ
هنا*رگQ اربک ا< هد ه0و5 وا ۍڑ
نا0 اربک ات :.*رپ اتاC ا*وا8
اتومي; ار نات ونا(Dش ۍڅ ے
ات و(يJ مر" ل*و لغنار هت ے ے
نا(*د دَ ات د تاپ نامرا ۍ ے ۍ
X*رايت bوا هد رورو ک اوات ۍ ۓ ڑ
X*را?*ا هن سا3 وJاک 1Jرا*د ۍ
ناوارات eن0 و نوش وCو هپ د ڈ ے
ما& وا „ا; رت [ي3 ان`م >?" ے
م:= >?ي" ل;وا8 ار )*رات 2 ے
نابو;8 ,ن تاپ رکu 2 ه ۍ ے څ
ک ر!.J هپ ه او Z:4ا اد ايب ے څ
ک ر9ن ار هد هن هتاوان ے ۍڅ
وش ناوار d:ت هپ اتد َ انورت8
انينا5ان ايب وش هن H:يم و; ے
نا(يDش @و ول=ار ات ومي; ٹ
ناويش وا ر*و هشوَ (نابرو ے
کوَ اC هپ ر*و هد روم اروبAم ۍ
انيXم= هJو; ک را9+نا د ے ے
وش هن ات ونورت ونارگ ه H:يم ے څ
وش ه هت ا*و5 اش نابر3 رد روم ے څ
او= تا[;ر هد نا0 سا3 رورو ۍڑ ۍ
ان ات :يم ات سا3 هد هرت ۍڑ
هحون
نامرا دَ ر* دا*رK هکوَ ب ب ڈ ۍ ۍ
ناولDپ او5 امدَ هش ه ا*ا(; ۓ څ
هت اون ب #ورپ و هب ا+يC ارا*و ے ے
هت ان`م >?" و ا!;ان رورو هدام ے
نا(يم هپ eن0 Jوَ ش تاپ ل*و ے ے ے
هنا(يم 2 eن0 :غنار انت ات
هناري" تاپ 2وَ ش هد هJو; روم ے
نا0وم& نارگ هکوQ هد d:ت ر*ڈ
اراب; *و; ان [ي3 eن0 اتدَ ے
ارامش ب هن.*د د هد ل*او ه ے ۍ ۍ څ
ناويش کوَ اC هپ وش ه ايب و; ے څ
راتفگ
ان*ريش ا*و5 ه!نامرK هJو;
ان 5ا= هرت -]; 2 eن0 هپ ه ۍ ےڑ څ
IIU
* هاگا ارود هکوَ هد eن0 ه;
ان ريJد ات :گ Jرس هد ۍ ۍ
د Jو:ش ه,/ن هد ر!.J ون.*د ے ۍ
د ل=ار Z:4ا سد ات ومي; ے ۍ ے
-`م هپ >يهاش د >?" هد او5 ے ۓ
ان واک لم" ور!.J هپ دَ ۍ ے
ر*و[ت ر:پ هد د ان`م >?" ے
ري,مش Tاو هد ناش هپ ر(ي" ې
ريگ6ن شار ا+.م ه کوC ۍ څ ۍ
ان*u 2 b^ دَ شار دَ ا5وک8 ۍ
@اي; اتاس وَ هم:= >ي?"
@ا" نQ اب5 دَ د tرO رايJ ے
و ‹*ورد ريC ک نيTاو دَ اک ۍ ے ے ے
هنيBJ اترد Tا*و هب ن^ر3 ې
ک نا(يم ا+,ين نات ک نامرا و* وش ه هت ے ے ۔ے ے څ
ان`م >?" نا,ين ات ک هاXل+3 ا+,ين يه ے څ
>ي?" هد هيT داماد >يC ب اک هد اربک8 ۔ ے
ان`م >?" نا(*د هد ات @و ^ ر2 و5را ٹ ۍ
اکاراد ب وش هت ه اک ارSO هرت هد d:ت ے ے څ ۔
ان`م >?" ناوار هش ات eن0 هد رورو کو او ۓ ڑ
م:= >ي?" هاگ ره تام اتدَ واک ۔ ۍ
ان`م >?" نا(يس ن?" ات 2 د (يX*5 ۍ ۍ ۍ
ات >*u اک ر*و اش رو+8ب ري;ا
ات >يم5 =ار روC انوم;5 ۓ
هدا6Dش اه وJوَ ش هشوه ب ۓ ے
Nا Nا Nا Nا ۔
رارسا هپ Pر د راب; ه FوC ۍ څ
راس ک *رپ ه درايت هن.*د ۍ ۓ څ ۍ
ˆامسا هکوَ @اوس ,.ب نا0 و; ۍ
Nا Nا Nا Nا ۔
امسا د ه*رو; ام دَ ول*و اد ˆ ے
د هن و(يCاب هد م;5 م;5 ے ۍ ۍ
انت ان`م ا و و* ات Kوک ڑ ۓ ے
Nا Nا Nا Nا ۔
هو ربکا سا3 ان`م >?" اد
هو رهوش ا(مه نAم= اربک8 ے
هو ردارب نارگ رغOا سا3 ۍ
ان %ل= Gل; سابوا Gي/Sت ۍ ۍ
هحون
ان`م >?" نابر3 ان`م >?" نا0 ا ۔ ۓ
ان`م >?" نا(نا; @و د را9+نا هپ اتدَ ٹ ے
ب+Aم هد ر*و[ت ۍ هيT ه(*د رQ ون هرت دَ هيT ۔ ٰ
ان`م >?" نادرگرس انورت د دَ ک d:ت ۍ ے
(يDش او ک eن0 اک (ي/م J ک اC هت ۓ ے ۔ ے ڑ
ان`م >?" نا(يم 2 وار و هب هرت ون ےڑ ے
@ا" ه و هب ات دَ @اDبنس و8 ش م @و څ څڅڅڅڅڅڅڑٹ ۍ ۔ ۍ
ان`م >?" ن2و+/م هس2 ات و ک تاCوا ڑ ۍ
هحون
IIc
ان`م >?" د ناوار ات eن0 ے
Nا Nا Nا Nا ۔
ري,مش هنهرب د >يC ب ارو ے ے څ
ريگ اوه د >ي?" هد مو5 ۍڅ ے
:م" اکو Tون.*د >*د هپ ې
Nا Nا Nا Nا ۔
وک ر!.J اگ Tا*و دَ وار ۍڈ ې ۍ
وک رب5 ور*5 نايها]س ارامش ب ۍ ے
اربک8 ب ب د ا&د8 هپ b2 ۍ ۍ ے
Nا Nا Nا Nا ۔
د رايJ وغ*ورد ا ن2 اش راب; ے ڈ
د را*(نو سا3 #رM" هد اربک8 ے
ه"ون اک (نب هم:= >?ي"
Nا Nا Nا Nا ۔
رOا" وJوَ ش ات >?ي" اود ره
ريش دَ ناش هپ اکوَ T ه(&و ې
ري;ا اترو اک ا&د8 >?ي"
هيT ه0و5 Lهو هد ن(& هپ اڅ
و8 ش ماکان هن.*د اک هلم" Lهو
و8 ش مامت gرم هپ ول=ار ا+.م FوC
وش ل3 اودره Tانوس2 ري;ا ې
هيT 22 هد -گ ه!نامرK sمان ې
ات نا(يم ا 2 نم هپ sمان ڑ ےڈ ې
ات ناش ا&د8 هد اکوَ روَ = bوا
وش (يDش ا اود هشوَ را5وگ 5رگ ڑ
هيT ا(08 :ک ه!نامرK >?ي"
اک @وَ ادرگ @ام هم:= >?ي"
اک -لت انرو ايب ک نو=ار ه; ه ے ڈ څ
اک -ل.*رپ ات -ب ا b2 Jا; هت څ ۍ
هيT هداس ارو ک -ب هب 6م څ ڑ ۍ ے
d:ت هرا*و هک نا(يم هپ هرت
d2 ان`م هد ه,ن H:يم و;
هاXمي; هپ b2 Jا; =ار ۍ ۓ
Nا Nا Nا Nا ۔
راس -*اوا اربک8 ک = د ے ۍ
را*(نو سا3 ان`م هد ه0و5
ا ا< وا ر*و اوش هاXمي; هپ ڑ
Nا Nا Nا Nا ۔
راتفگ
هيT هاوگ هم eن0 ه!نامرK Lهو
هيT ارا(نن هپ ا :*و روم ڑ ے
و8 ک رب5 وا ر*5 eنر هم هن.*د څ
هيT اVر انر و; bوا روم او ے
ش Vار هب ايب ه!نامرK رم3 ۍ ۍ
ش بن هد @ا !س^ ,C ه ۍ ۍ څ
ش نابر3 2 ات ه5 اراب; ۍ
هيT ه(ن5 و; ا* ا*و5 ان*ريش
رون هباهو ه!نامرK sمان ې
روم ل]; دَ رو هناو نايب ے ے
IIn
!ن ا نوَ ک ام و8 * هداو ه5ات ے ڈ
هيT هداما ه مروگ هد ات gرم څ
ربا; ; ه!نامرK رم3 ے ےځ ۍ
رن و ا%; و *رو و هد د ے ے ځ څ ۍ
ک ه هب نو(م< ش (يDش >?ي" ے څ ۍ
هيT اگا انرو د G" و; گرم ے ۓ
ک نابر3 نا ه ه!نامرK sمان ے ځ څ ې
ک نا(*د ايب هب ونيBJارو"8 هد ے
ک نا+?ب تن0 ک ر*وپ هب ام ے ے
هيT ام هد رهوش کوَ اک ه(&و ے
>*u اد اش هد Fرابم ا*و5 ا(يDش
>?ي" 2 وش نابر3 ے
روغيپ واک ناميJاm ر.K مواک ه5 ۍ
روپ وم8 پ د گرم ے ے
هک را6گ 1پاو ون.*د هپ راس و5 هد رم3 ۍ ۍ
هک رانJا K ايب ساک و* ۍ ۍ
روگ هپ وا+س^ هن.*د سد نا(يDش ۍ ے
روپ وم8 پ د گرم ے ے
داD0 ناش هپ Pاهو !ن pيپ هب )*رات ۍ
دارم8 اب و8 ش ا* و0 ڑ
روت وگر+س هد اره5 هد وار ود نات ےڑ ے ے
روپ وم8 پ د گرم ے ے
د ه[ي3 Lهو ‹ه هد اد هم:= >?ي" ے
د Nا(ب& هد او5 ه ے ۓ څ
رون و هب @ا" Tا?ي& هو نامل?م اد ۍ ې
روپ وم8 پ د گرم ے ے
ار 22 هد ام انات د وبشو; ۍڅ
ار هلغش رون هد ان )م اميسا3 ۍڅ
ک ا(08 ا*و5 eنر هد ان نا څ ځ
هيT نا0 TاDب نارگ هد امد َ ا!;ان ې
هحون
روم انرد اوش Vار bوا ا*و5 هباهو ۍ
روپ وم8 پ د گرم ے ے
تام ايCاب راس هد ون.*د ول+,*و وا8 ا
وJ(َ يJ هپ ش ا م ه ۍ ڑ څ
رو5 هپ وا+س^ >ما5 (نيTام نيمم8 ۍ ے ے
روپ وم8 پ د گرم ے ے
د هوپان د هن راب; ان #داDش اد ے ۍ ۍ
د (مرس ه نو(م< ے ۍ څ
روJ 2 ت*ا ن^ر3 هد د -ها0 ا او ۍ ڑ
روپ وم8 پ د گرم ے ے
ناميJاm د هن.*د اد ا*و5 هباهو ۍ
ن^ر3 هد ه @وسر
رو; اس اد واک rبu تيبلها ه ۍڑ ۍ څ
روپ وم8 پ د گرم ے ے
را?;ر ات ک —ا هب bوا ا*و5 ان*ريش څ
را(*د هش هموَ هڅ
رور(نا اوش ا(يDش هم ه اد ر.K د څ ے
IIq
روپ وم8 پ د گرم ے ے
راتفگ
هيT نا+?ب8 هد -گ ه!نامرK >ي?"
هيT ناوار @6نم هپ راDب هد bوا
0ا+Sم نوش د نبش هد ا* ے ےڈ ۍ
هيT نا6; هد ک رکu ايب ل*و ے ے
ک رپ رپ ام دَ هپ ک ن5 ا*و5 ے ے ے ۓ ڑ
!*رBن اتر ن!*ردا هد ه ے ۍ څ
هيT هن ونوXن0 وروت هد GT2
هيT نابJ هن,ت اروت وگر+س هد
نا(يم هپ eن0 د 2 ه FوC ره ۍ ڑ څ
ناناو اغه و8 ش هن 1پاو ايب ځ
څ ات و6ين وروت م(X*رپ هد eنر
هيT نام,C هد ام هنا0 سا3 روت
د ري9ن ب = هم:= >ي?" ے ے
د ريبش مول9م هد نايب >ينو; ے
,ن oو اروا هب ن وگر+س هد ۍ
هيT نايب وار هپ ي ه و رت ۍ ٹ ٹ څ څ
مواک مي+* هد ات ايCاب ا ا< ا* هد ه5 ۍ ڑ
واک دوس gرم هد :*و اتر همان هپ b2 هت ے ے ڑ
>?" 22 هد يsوبان ات :گ Jر]س هد او ۍڅ ۍ ﮟ
واک لغش >يب0 رم3 2 ه >شور د هم ه 5 ے ے څ ے ڑ
وJوَ ش ا(08 وJ 2 eن0 هپ هد ان`م >?" رورو ڑ
رواک را,*ا ل*و اتاوام نو+لب هد ايب هت ے ے ے
هب ه 5 ڑ امدَ ت;و ه= هپ هنا0 سا3 او م;5 ش ۍ ۍ
واک رBن اتاو هرت ان نا(يم eن0 هت ه ا*و5 ے ے څ
ک رون = هد ه5 او= ت[;ر هت ےڑ
ک رورو هد نا(*د ک @ا; وا (;ات ے
ش مورSم ه5 هب هن نا(*د رورو هد
هيT نا(يم هپ eن0 ه ناوار ا*و5 څ
1!يب * هن ايCاب و; ا*
bاب& ريم هد د (نلب نا,ين ے
ا*و5 ان*ريش د ا+ش ربکا ا* ے
هيT ناAم= ارود ل*و ان اسوا ے
هيT مي+* ات م ا< ه5 هدا* ۍ ڑ
هيT را5 اتر ک gرم هد هتوا ۍ ۓ
د ل?ت اد روگ ات ه هرت ے ۍ ۍ څ
هيT نا,ين نو+لب ان`م >?" هد
دراXنا نوش و(نت2 هد و* ۍ ےڈ
درامش هد *رو رم& ک د -ب ۍ ےځ ۍ
ا او= نuاQ ايب اش -گ هيT هiن= ڑ
هيT ناماس هپ gرم ايCاب Hا 0 ڑ
هحون
IIv
واک [ي3 ل*و نا6; هد :گ P:گ هد او ے ے ے
واک JاAت !.م ام ه XيJاSشو; هد ر* ے ے ے څ ڈ
هت هيT هنيT^ اميسا3 هيT ا!;ان 22 هد ام
اوک گاو1 گاو1 را ه اوا- ناF1 اوا- ے ے ے ۍ څ ۓ ۓ
ر2 را(مل& هرت نارگ هد ا* ه*و5 اميسا3 ام ے
و2 ن.*(نا ل*و هد هت دا+ش ربکا هم ا* ے ے ے ے
ر* هنوم= ان`م >?" رابنا ه 5 هپ د هم ا* ڈ ڑ ۍ
واک دارا ات eن0 وروت وني]س ل*و ايب هت ے ے ے
ک هنوXن0 ه5 ه !*رBن †5را څ ے
ک هنودرگ 2 Fا هد نا(يم eن0 هد ڈ
JY*و د هد هم >ما5 روJا ۍ ۍ څ
هيT نادان ا* ه Xيهوپ نک څ ۍ
هيT هت و; نادان ه!نامرK سا3
هيT هن راب; ه 2ا" 2 نا ه ځ څ
ا?کو „:; هد و; هنوXنت b^ هد
هيT ناولDپ eنر ماش ا څ ۍ ۓ
هک ر9ن روJ هپ b^ ي †5را ۍ ٹ ٹ
هک را5وگ روت هد #اCوا سا3 ے
اک رادرب; نا هکوَ 5اوا ځ ۍ
هيT نادرو; Pو=رم روت هد امد ے
هک را5وگ سا3 هم:= >ي?"
هک راس †5را هد Tا(0 >ت2 ۍ
و اب"رم ه هکوَ gا= bاب& ۍ څ
هيT نام,C هد ام هنا0 سا3 روت
eن0 هک Zورش سا3 هلم" ون.*د هپ اکو
eنا وJ ک Tانو'O ڑ ڑ ۍ
هنونراب ون*و وX*ر هپ :برک وش و0 ڑ
وش رBن نام2ا هد ے ے
انونو+يب = هد ل3 اک هم:= >?ي" Rسا
ر[م وس و رت هب ان = ر(نمس د ۍ څ ۍ واک ے ے
راتفگ
هيT نا(يم دQ رم !*رBن †5را ے
د امان هد ه ے څ هيT ناش هپ iن= ے
و8 ک نا6; اتر هد >ما5 روJاڅ
هيT نا+?لگ موک هد ه4و4 اناوځ
* >?" هد او5 ه!نامرK سا3 ۓ
* >مC رها4 هد @وسر هد -گ
* >هد دَ هiن= Xيمان سا3
هيT ناري" ارود ل*و اميJاm ے
هيT هن رو5 هد امد !*رون †5را ے
هيT هن روگ هد ا* ه Xيهوپ هد ه; څ
هنا0 سا3 او هيT هiن= -گ هد
هيT نابJ هن,ت نوش Cو -ب ےڈ ے
و هن هن,ت ه5 اک ه!نامرK سا3 ے
و هن :برک هپ هب bاک و* ون.*د ے
ل; و8 ا ‹يت رت ا او وو8 هبام ۍ ڑ
هيT نا(نا; 2 ام ا'3Q او اناک
II{
هحون
هنودرگ وJوَ ش Rسا !م5 هپ †5را هتاو*رپ ے
وش لم" (ناب سا3 ے ے ے
هنوناراب وي,= هد ولل=ار ان tر4 ره
وش لغل= ک نا(يم ے ے ے
لJاب د نا0 وم& ک هاXمي; هش روش ۓ ے ۍ ے
لتاو*رپ د سا3 ۓ ے
هنوناو*رگ ونايب ب وک ک ومي; هپ ري ۍ ے ے څ
وش iن= >?" 2ات ے ے
ات اکاک هکوَ نا0 سا3 هم:= >?ي" gا=
ات هاXل+3 اشار ر5
هنولBن 2 ونايسا اک هنا0 وم& هم چب
وش رايت هم وگر+س هپ ے ے
هش >*u هپ b^ هد lات :ک ه هدا6Dش څ
اوش ناد aمش هپ اراوس هلغش روا ا!J
اک ناE ƒسو* هلم" ناش هپ 5اب :ک ۍ
اوش نادرو; اروا; ور8 بگ ناش هپ †5را هد
هش eن0 هد Pات +; :ک ک ƒJا.م ے
اوش نا%يش هد ات ربهار D0وت ۍ ۍ
=ار سا3 هپ ناراب وي,= bو?Kا اه ۓ ۓ
اوش >?" هد ا!;ان اغه ا پ ک درگ ٹ ے
هو ناراب وي,= اXنار< وروت راب= درگ
اوش نا0 وم& او ارBن اتروپ نا(يم2
=ار روJ هپ نا(يم روس و* ومي; 2 ۓ ۍ
اوش نا6; نا6; انت ا= اد غهرت ے
ريغO -'4 سا3 د هک (Bس رم& gا= ے
ري,مش ر2 را(با ۍ
هنورا5وگ ان tر4 ره وکو اراس @ا و* ځ
وش لOو" م+;اک ے ے ے
ک وروا8 هپ ش نامسا هد Xنوا ا!J ا پ ے ۍ ۍ ٹ
ک ون.*د =ار سا3 ے ۓ
هنودور ون*و ورس وش ناوار سا3 هد ان >ت
وش ما0 T نيXنر ے ے ۍ ے
هش م;5 م;5 ن(ب @و ه نا0 سا3 Xت ۍ ۍ ٹ څ ۍ
هش مرگ رس هپ 5وک ۍ ے
هنو5او^ ن!*ردا اتاو اکاک و8 ک T هو ۍ ې
وش روس رBن ا ا< ے ے ے ڑ
نايب
اوش نامسا رت ا!س^ لAت رون هد ه ۍ څ
اوش نام,C هپ *رو ناي&ار ا+.س ار* ځ ڈ
اوش Tانشور هش Rسا مي; هد H:پ ه ې ے څ
اوش نا0رم وا رد8 ناو0ون ه',!نم8 ۍ
II}
ک (نگر )م هن @اش وروا8 هد تشايم ا!J ۍ څ
اوش نا0 سا3 هد Tان&رQ -`م د هپ ې ۍ
د هMيب(* -*و هب اC د †رب -*و اC ے ے
اوش نابايب هپ لAت رو4 -*و هب اC ۍ
هکوَ ر9ن رو= هپ ه ونا3ا+,م څ
اوش نا(*د † Q وش ƒسو* هد همB4 ام+;
د نامگ اد ا ک و0 روم هو هدا6Dش ے ۓ ڑ ڑ
اوش نا(ند هپ اتوَ گ #ر?" هد اC ره هڅ
او -4اب وا G" :برک هد هکرBم
اوش نامرا هد هم:= >ي?" هنيAنگ
ک dون هبوا8 ني]س -ي&امسا ے ے
هنونا(يم هپ و نوش وCو هپ سا3 ۍڅ ڈ
=ار 1پاو ات روم -ي&امسا ۓ
ان*واک Tاس روم هد ?0 @اماپ سا3 ې
Xيک ک (ي& ره دا* -ي&امسا ۍ ے
انوو8 ادا* ک مرSم هب ات اميسا3 ے
و مو/ل" هد راهرپ و* ک rبu ۍ ے
هن ن(ب سا3 هنوراهرپ وو8 ا اوره هو ڑ
هم:= >ي?" -يل; ر.K
هنوس2 نو; هپ -ي&امسا ر.K هد وک هرس
يJوَ :ک ه رورو څ نوXنرس !م5 هپ ماش ه( ے ۍ
واک [ي3 سد وار (ناب سا3 =ار 6يت ۍ ے ے ۍ ے ۓ
Nا ناSبس ه(TاK سا3 ه+?;او ان 6يت د ۍ ۍ
واک درگ ا!J داب =ار !م5 هپ اراس b^ ۍ ے ۓ ے
?پ @(ب و نورو وتاوا ار ا* و0 ا نرو اود ے ڑ ڑ ڑ
واک را,*ا هد bاب& سا3 >*u هپ هش اتروپ ۍ ے
هل.يC ک نم ولبلب هد -گ >يiلگ ه ے ځ څ
اوش ناغK هد ا!س^ ا(O ون:بلب
و/2- ۍ
هو -ي&امسا وJاک 1Jرا*د هد
هنورار3ا ات نابر3 اس ر:پ و8 ک Tوَ ه ۍ ې څ
د نا0 سا3 وJاک 1Jرا*د هد ے
هنوتا[;ر ات نابر3 او= هد ان هرت ۍ ۍڑ
هک هو ت&ا4ا ر:پ -ي&امسا
هنوسرد Tا; ت&ا4ا هد هرت هد سا3 ې
ه,ن rبu و; 2 -ي&امسا ڑ
ان*وارايت روم اراپ Sبu هد سا3 ے
:;اوار ا پ ول*و -ي&امسا ۓ ڑ
هنو+کر" ,ن هو کو(يک rبu ۍ ے
ا+,ين ت0ا" ر=5 -*و سا3 ے
هنوساوسو !ن هو روJ هپ ام دَ اکاک ے
II~
هحون
واک را(نن /ل" نا(يم هپ سا3 هتاوا ۍ ے ۍ
واک ول0 ا!J رد8 -`م هپ ما= (ناب b^ ۍ ے ۍ ے
اتاو )م هدا6Dش هد ناولDپ ماش و* =ار ۍ ۓ
واک 6ين هد هب اد را5وگ ه سا3 و(يJوَ ۍ ے څ
ک و(*ريت ا= ه هش #اCوا ايب سا3 هش ي ے څ ٹ ٹ
هو
واک بن2 ا!J روا سد ول*اوا غيت ۍ ے ے ۍ
د ر!.Jارامش ب و8 م& ن!*ردا =ار gا= ۍ ے ے ۍ ۓ
واک دارا هد @اماپ هد * #ورپ م5 هپ ه5 ۍ ے ے
و,ن هو اراس ربا; و; =ار هرا*و هپ هرت ے ے ۓ
واک يEرم وس نامرا م:= >ي?" هد ا! ۍ ے ۍ ځ
امدَ ا'O اک گر+س امدَ اکاک اشار ر5 ے
د کا انون*و ارت هم گر+س نايش^ هد ل=5 ۍ ے ڈ ے ۍ
ه5 موَ ش @اماپاک دري; ه5 موَ ش @امرد eن0 هدات ے
ري;^ ام و ه5 هب نا(*د هد ات نامرا و* و; ۍ ڑ
راو; وش ک :برک ! رX0 >?" ايب ے ے ے ےڑ ٹ
و 2و او* او* هد مول9م و* هم:= >ي?" ا ۍ ٹ ۓ
ترک وت هاو هاو ے ه هپ #و:ت ک را3 يه ۍ ۍ ں
رک هم0رت اک bا Pا هک وک bا8 اDک ن 1ک ے ے
'ن ه توه ک pهاو; ريم وت س م0رت ۍ ے ۍ ۍ ۍ ے ے
رک اتوه هر اتوه هو ه اتوه و0 ري; ے ے ے
وه “3ر ا* وه /يسوم وه Pارش -'Sم ۍ
رک xا++Kا س #و:ت @وB ?م نامل?م ے ے ٔ
و سا3 هدا6Dش و(نب رمک 2 اود ره وJوين wTَ
واک روس وتاو*رپ اد وتاوا نايس^ و 2 ۍ ے ڑ
هو ک وا وJاک 1Jرا*د ول*و ه ون.*د اب"رم ۓ ڑ
واک لم" ا!J ريش هک امين اود 35را ه ۍ ے ۍ څ
ولل=ار ان tر4 ره ر5وگ وروت نراب وي,=
واک درپ (ناب وJاAت Xنوا هروا ا!J ۍ ے ے ۍ
هحون
ن!*ردا نا0 وم& ا* ار gا= ان نا(يم eن0 ۍ ۍڅ
م;5 م;5 موش ا?کو سا3 هد @ا" اشار اشار ۍ ۍ
Jوَ ش ي?/ت تاو*رپ هو سا3 هو روس ه ارت څ
مرگ رس هپ م(*وJو ان >*u ور!.J هد ک نم ۍ ے ے ځ
وک هنوس2 هرس هم bوا وک هنونامرا هم -];
3اس رEوک 2 ه5 ما0 ل; bوا هب اس وس 2 ورس ۍ
Jوَ ش ور8 بور8 اس ر:ب Jوَ ش ور;رس8 اوشو ارت
Tان,نت هد ات کوَ bو]ت اک Pاو کر*و ه ې ۍ ځ څ
IU‚
cک ر=داُ ر=دا %
رک اروپ وک †وش ريم و0 ت*ا هو و نوه ے ے ڈ ڈ
رک Nاو 2 DAم و0 د وDC وک ت*ا bا8 ے ے ے ڑ
د وم Lنا0 ريم وک G >*د ˜ وه هاشداب ے ڑ ۍ ځ ﮟ
رک :C هپ >*د Tوک ويک يم رود bا ے ۍ ﮟ ﮟ
ي ن ﮟ ﮭ سا يه +ه پ ه Lس ن^ر3 روADم ه ے ں ے ڑ ۍ ے
رک اDک و0 ه ا+Dک هو گ *رک يDن رپ ے ے ے ں ں
اک را(نام*ا را(ن*د ه †ا+,م Tوک ره ے ۍ
ه مان(ب ويک :م8 رDپ وت ه راد >*د ے ں ں ے ۍ
J oوپ ارu س :م8 رابرد Tوک dاک ے ے ں ۍ ۍ
ه م:= ا* ه کا" ه ماما وت8 :Dب ۔ے ے ے
هش نو+سار ايب ان L/& xانAJاوu
هش نوXلگ ا او ون*و هپ نا(يم ڑ
هک Zورش سا3 هد d:ت >?ي"
هش ا'O نا(يم Tون.*د 2 ه ې څ
ريگ6ن اراس Xنا ولگ و* ے څ ے
ريXJد >*u 2 هش 5وکار >?ي"
وش ه ارا*و او هکوَ گا=و* ے څ ۍ
هش اداu هرت هد اس gا= ن!*ردا ۍ
د هن راب; نا هپاس gا= ات هد هرت ے ځ
د هن راولت ا* هم ون*و 2 Pاريس ے
وJوَ اک ريJ انات هم هن.*د ے
هش امپ ت;وان ک ولتار ا! ے ځ
نا6; اوام هيT و= ولگ ۓ ۍٹ
ک نا0 وم& bوا ک —ا هد ا مو ۍ څ ۓ ځ
ک >'ک اترد هب اب& :];
هش اتدَ نا(ب ولگ ه ي?/ت څ
!نا(KQ Oر& XJ هپ ت;و ر* ے ے ے ڈ
!ناوسر وXJ هپ ايند8 (با ے
هم:= >?ي" رم& او/ت ب ے
هش ايند8 هد ه هو ايند8 هد 2 ڑ
ت sJ bا ے م:= >ي?" يم >?ي" 1لAم و ﮟ
رک ا(+با س وJ6= رک وDC وک #و:ت ے ے ں ڑ
ه ما9ن رب ناري" ه ماو& ه ما& ے ے ے
ه ما(نارب ه5رJ 1'ن ره س •يTار ما9ن ے ے
راتفگ
"8 هش هلب3 هپ Wر8 هش #اCوا >ي?
هش xانAJاوu -]; هد >*u هپ lات ايب
وJ(َ *رواو ه گا= سا3 هد څ ۍ
هش اوه هپ b^ هش نوا8 راولت ون
ريش وJاک و?Jرا*د هد >?Q مک
ريگ ک ر!.J ار5 ايDتا هو ے
ر* ر!.J ه(يJوَ 2وم ه ڈ څ
هش اره5 هد او5 ک @:0 هپ ون ۓ ے
نايم هپ ون.*د هل.*رپ wT xانAJاوu
ناراب ون*و هک و0 T روت ڑ ې ے
اوش ار?يم هپ ا اگ هنميم ڈ
هش هانپ ƒO هپ L/& @وا ره
IUI
و ناراب ون*و او Jاگوراس ه ۍ
او لAب ونات هپ F پ روت هد ۍ ڑ ے
او ل& ل& هد ارBن ا*وگ ۍ ۍ
هش اپرب تماي3 ک نا(يم @و ا ے ٹ
ن هپ مو ه5 D!يJ هد وار ےڈ څ ۍ ۍ
نمار نم J(َ يJ دام ےڈ ےڈ ۍ ۍ
وو نارگ @(*رب; 2ا" -ب هد و*
هش :*واو هپ نا -]; هد و* ره ځ
هيT نا6; :گ Jرس و; ا* ۍ
هيT نا(!ن5 هد امJو ايب ا*
ک و.پ وس2 ا+,ين هد #وَ 3 ے
هرا,*ا اتاو هرت کوَ ه ے څ
د نو(م< اد ,ن هب 1پاو ے
(نومايب ون هت هم و رت ے ے څ
ک ونات د م5رگ هب اروا ے ۍ
ارا(*د 2 ,ن Pاريس وڅ
ات هاXمي; eنر b2 Jا; څ ۍ
ات هورK مQ ا8 >?ي" ر*و ۍ
ک وSمJ د Xيهوپ ه; ه ے ۍ څ
ارا9+نا اتات و هب روم ۍ
>يiلگ ا!J >?ي" ري;ا
>يم5 هپ هش هناXن5 هپ
ک وiي=اب هپ رايلم ا!J ے
ار6لگ -]; 2 -گ وادرگ ۍ
اوانت @اماپ هدا6Dش هد
او اب& اترو هرت هد ا *و ڑ
ک و]ش و د هم:= >?ي" ے څ ۍ
اراپ هد نا :;او هار دQ ا5 ځ
هحون
ک ونات هيT ا+يC اميسا3 ے
رار3 ان هرت و ا 2 هد ۍ ٹ
ک ومي; وJوَ ش اگ هنور*و ے ڈ
ارا(Jد اراس 5اوا اتدَ
Xي!س^ هن هد gا= هيT ا+يC ۍ
Xيک نامگ سد هد امد ۍ ے
ک ورس ون*و ا*و5 هيT #ورپ ه ے څ
ارامش ب ک ونوم;5 ول]; ے ے
کوَ رBن ن!*ردا ه ات ے ے ۍ څ
ک ه 5 موَ ش م;5 م;5 ا!J ے ڑ ۍ ۍ
ک ون.*د ور* ريپاC وريگ ے ڈ ے
اراس ه 5 هد اکوَ هم هلم" ڑ
هک رانJا K -تا3 ات هم @اوا ۍ
هک را+پ رات lوK نو=ار همايب ڈ
ک وراوس اک ا و0 هما= و= ے ڑ
اراکان و ک ونايس^ @(يپ ڑ
IUU
ون ٹ Dت وه @اماپ -تا3 ک نا8 ه!لب Dت وه يDن @اماپ سا3 هک ه ا+لم يم وتا*اور ر`کا ™ ۔ ۔ ۔ ے ۓ ے ے ۓ ں ے ں ں
م;5 روا رگ رسود Dت >?مک وت R*ا هک ه ايک راي+;ا sلسا رکu اک Jاماپ ک سا3 ن يم ۍ ے ے ے ے ے ۍ ۍ ے ں
نB* ™:بب ولب+نا (Bب ا*امرK ن >ي?" ˜ ل&ا Nاو XJ >!ممان Jاماپ ک -تا3 لسا Dت پ ۍ ۔ ے ۔ۍ ۍ ۍ ۓ ۔ے ےڑ
>ي?" ماما هک ه* رسود Xنوه (يDش (Bب ک :ب ي9& گوه ƒل+.م س وي3اب #داDش راDمت ے ۔ے ے ۔ۍ ے ں ۍ
Dب —ا سا3 ا هک يه lرد –ا'Jا ه* ک ماما يم bا8 Tوه وX+'گ و0 #ار ک تلDم س سا3 ن ۍ ۓ ں ے ں ۍ ۍ ے ے
šاوه ايک روا اوس ک Jاماپ ه رهاm (Bب ک ƒيل!ت ي9& رXم Xنوه (يDش ے ۍ ے ۔ ے ے
هنا(يم 2 و ک eن هم هن.*د ڑ څ
هنانا0 ان موم ايب هد bوا
ک ون.*(نا م5رگ ?پرد ے ے
ارابود اکوَ -بو; gا= و*
IUc
ک نامرا هيT واکار هن gا= ے ے
ک نا(!ن5 (نت هد هيTاک ے ے
ت;وان هش انام ه ت.ب هد +س اه څ ۔ ۓ
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
ريگ6ن اراس iن= و* ري;ا ے ے
ريXJد 2وم (Aس هپ هش ي ے ٹ ٹ
دابرب هش هم نا(*د دا*رK هکوَ Tايب ۔ ې
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
ک ريTام *و ماما ه(يJوَ ے ے ڑ
!*رBن Tاد ما(نا ما(نا -گ ے ې
ون*و هد ک نا6; نا6; اC اد ک نارين ے ۔ے
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
ک ˆانE ات Nا ول8*و Tايب ې
ک ا!س^ ه5 ه5ان0 eنرڅ
اماکان2 -*و 2وم هم:= >?ي" اه ۔ ۓ
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
ناشرپ وX*ر پ د ک -+/م پ هد ر وگ وا رد8 ہ ۍ ے ہ ہ
اميسا3 هدا6 ش اموَ ا ا= گر+س اترد ه5 ہ ڑ ے
نوناراب وي;وا مواراو ہ
د ن J(يJ FوC ناش پ اتد (ي ش -ب ام ے ہ ۓ ے ہ ہ
اميسا3 هدا6 ش امواتاCوا و* ر هد ه5 ہ ہ
نونا(يم 2 ناXن5 پ ہ ہ ہ
ناويب پ :برک د #ورپ رو+س رو+س هد ن(ب ہ ے ۍ ۍ
اميسا3 هدا6 ش اموَ ا وَ = ات ات باب& ہ ڑ ہ
نوما(نا ک ا و* هد ہ ۓ ځ ہڅ
هحون
ک ون.*د ور* پ و کونات هد م5رگ ے ڈ ٹ ے ۔ ے
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
!*رBن ه ن!*ردا هد ات ے څ ۍ
ک نيس هپ م;5 هک هد هرت ے ے ۍ
پ ام ر!.J هو aم0 ۔ راولت هک اترو
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔

ک رBن ات نا هپ موَ ش هن هوپ ے ے ځ ۓ
ک لم" و* نا(يم هک هم tاO ے ے ے
ک اغيت رت را+Kر هو* هپ ام ۔ رامش ب وJ ے ڑ
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
اميسا3 او م(3 م(3 څ
اميسا3 او موا 2 هد ات ٹ
اک ا ا هرت هد ک ن5 اکار 5اوا اکار ڈ ڈ ۓ ڑ ۔
هs* ا+يC اميسا3 هs* ا+يC اميسا3 ۔
هحون
اميسا3 هدا6Dش اموا!س^ eنر هد هب ه5 څ
هنولگ نا6; نا(ب اتد
اميسا3 هدا6 ش ام و ات ومي; ات ب eنر ہ ڑ ہ څ
هد ا موک8 ۓ ځ نوس8 2 مواC او ہ
و ا ک ا=را= Jا و* م اس نيس !شاک ے ۓ ڑ ۍڑ ۍ ځ ہ ے ے
اميسا3 هدا6 ش امش دَ را0 يT ن وتاو ا= ہ ہ ہ ڑ
نونامرا اد م و ب ه 5 پ ہ ڑ ہ ڑ ہ
IUn
3ا(O اKو هد ات م:= >ي?" ماش rبO ه5 ہ
اميسا3 هدا6 ش اموادا* ک ا ا< ب -ت ہ ے ڑ ہ
نوم;5 نات @اماپ هد ات ہ ے
هک Jا; هم نا(يم هک را0 eن0 ام ايب ۍ ۍ
ام* ا(يسار يJ سا3 سا3 ۓ ٹ
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
@اماپ Jوش هت @ا+3 هک و0 ام ے ۔ ڑ
اموَ 2و هد bوا سا3 سا3 ٹ
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
ک ب& هد هب م و ک iن= هم درگ ے ے ڑ ۔ے ے ے
ام* اوس ه 5 هپ سا3 سا3 ۓ ڑ
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
!;ان هJ2 هد ام ک Wاو; -0ا (نت ے ے ے
اموَ اپا هد )م سا3 سا3 څ
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
اماما 2 هو #وO هم:= >ي?" اه ۓ
اموَ ا!س^ هد eنر سا3 سا3
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
وم8 & ک درگ و ه هد ! رX0 ر:پ هد ۍڑ ے ے ےڑ ٹ
اميسا3 هدا6 ش اموادرگ نولگ ات >ن ہ ہ
نوبي[ن د >ي?" هد اد ہ ۍ
ا*و5 د Pا3ر= کونوساوسو پ ر* هدو; هرت ے ے ہ ڈ
اميسا3 هدا6 ش ام*ا;وَ eنر هد ات روم ہ څ
نو 5 وا وَ = انت @اماپ ہ ڑ ے څ
هحون
اموادرگ دَ -گ سا3 سا3
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
ک @اماپ @اماپ اC ک @ا" د هپ ا*و5 ے ے ۍ
ام ه ات ومي; سا3 سا3 څ څ
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
J(يJ ام ا*و5 J(يXن0 ه هت ے ۔ ے څ
ام* ک ر!K bوا سا3 سا3 ے
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
وJا`م هد و ريش وJاک 1Jرا*د هد -گ ے
اموَ ادا* ت;وا= سا3 سا3
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
نا6; وJ ک ر* ناناولDپ ات ڑ ڈ
ام(*5رJ وَ ايب سا3 سا3
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
ک نيس هش همدرد !*رBن ات ه ايب ے ے ے څ
اموَ ش 2ا" ب ه5 سا3 سا3 ے
ام و هد ب eنر ڑ څڅ ہ
IUq
ا*و5 اکو هد ادوس 1'ن هد
ا*وJ اVر Pر ا+?; هداو
سا3 ا GJا; هد وش ۓ ے
سا3 ا* Rيل& م:س
LJ هن,ت و LABJا اه ے ۓ
Pر& ا او وک هد ناري" ڑ
سا3 ا †5ار د Pر ۓ ے
سا3 ا* Rيل& م:س
@اDن رم& م;5 Xت ۍ ۓ
@اماپ Jوَ ش دو0واب د ے ۍ
سا3 ا RJاس رQ يم ۓ
سا3 ا* Rيل& م:س
م:= >ي?" =2 ا< ۔ ۍڑ
ماماو8 ل*و اه ک @اماپ ۓ ے
سا3 ا GKانم موک8 ۓ
سا3 ا* Rيل& م:س
هو هن و; هن,ت !.م اباب ه+س:م -ي&امسا ے څ
د Jوا يس هب< (نت و *رو ورد هد ات ے ۍ ځ ے ځ
او J ات انت -ي&امسا ات و(ي وَ ; هن ۍ ڑ څ
د Jراک (ناب نا(يم هپ ا او انت ات ے ۍ ے ڑ
او هناراب; (ناب نابر3 و5 روم -ي&امسا ے ۍ ۍ
د J(*5ان روم اXيب 2ات نابر3 ات ے ۍ ۍ
هحون
سا3 ا* RيبJ RيبJ
سا3 ا* Rيل& م:س
م& او نابر3 ۓ انات ا*و5او و
هنابو; ا هت +س ددَ ۓ ۍ
سا3 ا GT2 ون ۓ ے
سا3 ا* Rيل& م:س
دا* تاس هب (Bس رم& ۍ ۔
داD0 اتدَ هدا6Dش ا ۓ
سا3 ا Gبا%م ريش ۓ
سا3 ا* Rيل& م:س
را6گ روت eنر هپ †رب ات ے
راس هپ †5را eنرش هپ =ار ۓ
سا3 ا GTاK Jوَ ش ۓ ے
سا3 ا* Rيل& م:س
ک وما0 >'ک رايت وش هت ے ے
ک و(&و ول]; رار3ا هدا* ے
سا3 ا †داO و ر* ۓ ے ڈ
سا3 ا* Rيل& م:س
هحون
د J(يJ وم& اتد اروت اميسا3 او ے ۍ
د J(* و= د ا(08 ا(08 انتدَ اک ے ۍ ڑ ے
هو وJاک 1Jرا*د هد ناش هپات ه -ي&امسا ے
د لنام اVر اکاک هد ات اباب هد ه= ے ۍ
وش هن rبu ا= و; نابر3 اک pيپ -ي&امسا ۍ
د JواAي; وناينابر3 هد ه0ارد ات ے ۍ
IUv
-/ن ورون هد رXم واک wTا*و ر&اش ات نا ۍ ځ
د ل;وا وتوَ گ ات 2 (ب ل= د هد ا(; ے ۍ ۍ ے ۍ ۓ
اواک ر!ش ا(; هد ون نابرDم د ا+پ ه ا(; ۓ ے څ ۓ
د Jوين سر اد د(م هپ نا%لس هد ه ے ۍ ۍ څ
اراگدرورپ هورK و هب ر9+نم ۍ
مواک اترو ه5 eنر هب هول0 اد څ
و8 ل*و wTاد وک8 „:; ن ب اب& هد ۍ ٹ
موا و0 ان ب& >'ک هرا*و هد ڑ ے
J(* وَ = د ! رX0 رورو هدام ۍ ڑ ۍ ےڑ ٹ
مو2و او* او* هب >ي?" مول9م ه5 ٹ
Pاب د هپ ه/Jا; اسوا هاوگ هت ۍ
م و (ناب ويJو هپ -]; هد هرا*و ه ڑ څڅڅڅ ے
=ار ناپ ناپ -گ ه ک ب& هپ ۓ ۍڑ ۍڑ څ ے ے
تام هک ونايب ب و0 ک هاXمي; ۍ ڑ ے
ل*وJ هدا6Dش @امTاپ م:= >ي?" ه5
مو2ات ;وا هب (ناب روا ه 5 هد ۍ ے ڑ
هو هن و; ي+* وJوش @و.,م اراس ر:پ -ي&امسا
د Jوا ا< روم ب*ر= وا مي+* ات ے ۍ ڑ ۍ ۍ
rQ بu rبu -يBمسا هد ه*(K 2وَ ش ي9&
د ل اگ ات ا*و5 ه0ارد مي9& ا= ے ۍٹ ۍ
م:= >ي?" هد د 5ا(نا -]; ک wTوگ >.س ے ے
د J(نوم ان مدَ مسا -];اد wTدر'نم ے ۍ ۍ
نايب
+س هد اوش :برک هپ اD+نا
?J هد *رو مرSم هد تشايم اوش ه ځ څ
وX*ر هپ نوXن5 رX0 تQ .J هم4اK
; وJ ک ات هدا6Dش کو او هو* ڑ ڑ ۍ
ک هاگراب وJ ک #اCوا wT هنوس2 هرس ے ڑ
مواک انE ات ابر ول*و wTاد
هيT مول9م هد ام هد هت اسوا هاوگ ۍ
ار :ک :ک ات ومي; ه څ څ څ
د ه(&و ک ام و5ان0 ا*وا و* ے ۍڑ
مواتاCوا ا= را= هب او* او* ه ۍڑ څ
Xيهوپ هن د ه5ان0 eنر ادو; ے څ
موا!سا !م5 2 bوا €بَ ناش موک8 هپ ے
IU{
,ن هب پ د (هاش ه :]; Nا ۍ ٹ ے
وناگ(نب هد -BK هرu ک تماي3 هپ ے
ا+,ين ه ک پ گر+س :]; هپ ه څ څڅڅڅڅٹ څڅڅڅ ے ے ے
نام,C 2 ون*(هاش ش چب اک و; ے
د ناي& م:= >ي?" هد ناهانگ ۍ ے
ونا*ر!م هپ واک ا ا نا ?ه ۍ ڈ ڈ ځ ے
اگوه هن رارK Dبک هو اگوه رارک ۍ
اگوه هن رايت Dبک هو وک نريDپ هنم ۍ ے
اگ ا0 ه (نب bراه وت سا8 ت گوD!*د ۓ ې ڈ ے ے
اگوه هن رامش هو يم ت اگوه روا هو ں
و ل=ار ک نم ونايس^ ور* ے ۓ ے ځ ڈ
و J(*Y*ر هت للتار ه ه5 ے ۓ څ
روگ هرت ه هد ک @ا" موک8 هپ اد ۍ څ ے
هناسا ان د د gرم هد ه[ي3 ۍ ے
هيT نوXلگ نوXلگ !;ان هJ2 هد ے
هيT نو; رپ8 ا او اش نابر3 رد هرت ڑ
س و* eنر هد روJ هپ ومي; څ ۍ
هن هاXل+3 د * ناري" ا*و5 ۍ
سد )= ے ے
وناهانگ هد d:ت ک eنر هب ا ے څ ۓ ځ
ونانکQ اس هد هاوگ و ا!م5 هب ه ۍ څ
ک تماي3 هپ و هاوگ ه هب *رو وا ا]ش ے ۍ ځ
وناگاM&ا ول]; هد رار3ا رو هباو ے
(ناک #داDش ه هب ماما نام5 ۍ ے
ونايبن هد X*رهاm هب #داDش ۍ
cک ر=داُ ر=دا %
R*ا Pا نرک r+K وک ربي; ے اگ ا0 درK ۓ
اگ ا0 درد Dب اک و واXDب Nا ˆا,نا ۓ ۍ ں ڑ
يDن #اب Tوک ولC وه گ^ 1پاو ت ں ۍ ۓ
اگ ا0 درم هو Pا يم 10 وه هن درمان ۓ ں ۍ
راتفگ
هنا0 سا3 او ه!نامرK >?ي"
اناون ب هرت !نوَ :يگ ے ے
وJ8و اک ريJ انات هم هن.*د ۍ
انام هش ا! ک ولتار ت;وان ځ ے
رانJا K وJ ک همات دَ -تا3 ۍ ڑ
را(*د هد ات د نامرا ر* و; ے ڈ
هک ريت نا(!ن5 ک ?!يب ات ے ۍ
هنا(*د بو; وش ا(08 ان هرت ے ے
IU}
* هن راDmا دَ و; ه وار هم سا3 ڑ
* هن رب; @ا" هپ ان`م >?" هد
ه,ن -م اراس ونورا*و هم 5ار
هناش ب ه 5 هپ د نامرا هم اد ے ڑ ے
dود هپ >ي?" هل=ار ه5ان0
dوه 2اوار هم:= >ي?"
dورK تام ,ن و0 روگ ے ڑ ے
هنار*و ايند8 وروا ي; د ٹ ے
هنوXن0 سا3 ه او و(يJو ون.*د رو; ڑ ے
هنوناراب وي,= هد ان tر4 ره وک8 &ورش ۍ
ه وار هم نابو; اغه پ ک ور!.J هش ه ڑ ٹ څڅڅڅ ے
رو; هش ي+* هرا*و 5و8 ک هم ک ون.*د ري;ا ے ے
رو; هش ي?/ت هش 5و8 ک رو; هو سا3 هوروسَ ے ے
ه وار هم نا6; نا6; رXم هو راDب هد -گ ڑ
وکو هنور*و ه; bوا هم (ناب هرا*و ي+* ے
وکو هنوگا= سا3 موا وَ =وا ه اب& ڑ څ
ه وار هم ناويش وسات مو هن وJ وار ه رون ڑ ڑ څ
رو; نAم= امد ناوات دات هپ =اد ے ے ے
روم و+بي[م هد اکر*و ات هورK هسرپ8 ے
ه وار هم ن(ب ه+,ک8 رورو ر,ک ان`م >?" ڑ
رو= هد ا د Xيک هنوXنن هرت هپ eنر ۓ ځ ے ۍ څ
رو4 هپ Gبس y/K (يDش وJاک 1Jرا*د هد
ه وار هم نايب سا3 @اماپ هم:= >ي?" ڑ
ک >'ک اترد :]; هب اب&
ک ن(ب @اماپ اد ات هب نو=ار ڈ
سو* ک X*و= هب ه5ان0 ات ے ے
هناS*ر -Q گ ات ومي; 1پاو
ريگ6ن هش ه ات ومي; >ي?" څ
ريXJد ه 5 هپ وJ(*رادوَ ڑ
ري,مه هشار هکو 5اوا ۍ
ان هJ2 +س هل;او ه5ان0 ۍڑ
,ن لتر*د رو; ا+,ين هم ناوت رون ۓ ے
,ن تاوان ه5 ات مي; اوشو ۓ ے
ا*او م:س هم ات هورK مQ ا8
هنا(يم 2 eن0 هل=ار هد سا3
هحون
رو; رادر+سام ے ے
ه وار هم ناو*رگ ري ڑ څڅڅڅ ے
رو; رادرس وم= ے ے
ه وار هم ناو*د وم= ڑ
,ن لتاوان ه5 اشار ات رد مي; هد ۓ ے
,ن J(يJ اوشو ات وگر+س هورK مQ ا8 ۓ
ه وار هم نامرا اغه ا(*5ان را*(نو هم ه ڑ څ
ولتاوان هد * هن ا?کو ک درپ رو; ے ے ے
ولگ هد ريس ريس ا?کو ک ب& امد ے ے ے ے
ه وار هم >?" هد او5 >ي?" Xت هد هرا*و ڑ ۓ ۍ
و8 +ساب رپ نا(يم هپ ر* هد ريش وJاک 1Jرا*د دَ ے ڈ
و8 +ساب رپ ناناولDپ رومان ر5وگ ره هپ ے ۍ
ه وار هم ناولDپ ا= نوXن هک †5را هيT ه ڑ څ
IU~
وX*ر هپ >يXنر #ورپ * وX*و= رت هش هم 5اوا ۔
هشار رونا ور ۓ
هشار ر5 ر* اتام اناC م او=وا8 دا(ما ڈ ۔ ڑ
@اماپ هد د هر%; @ا`م ب د نايس^ ے ۔ ے ۍ
هشار ر9نم ا?کو
هشار ر5 ر* اتام اناش ب ه5 * م;5 ڈ ۔ ے ۍ
اماAنارس اک هلم" هم:= >ي?" ريبش ۔
هشار ر(/م اه ۓ
هشار ر5 ر* اتام هنا%لس ا -*و سا3 ڈ ۔ ۓ
ا+,ين هرب; ه هد eن0 :گ وJاک 1Jرا*د هد څ
ا+,ين هر=5 هد (ناب ن(ب ات و6ين وروت ے ےڅ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نامگ د ک و0 هد ناش هپ >'ک اشار ے ڑ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
دا*رK Xي!س^ هيT هنراب; ان ه 5 هرت اميسا3 ۍ ڑ
دارم و تين اتدَ مروگ هد ه5 :گ P:گ هد
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نا0 و @دQ هپ و هد و5را #داDش دَ ےڑ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
هحون
اتام هنا0وم& او RيبJ ۔ هشار ر5 ر* ڈ
هشار ر5 ر* اتام هنا*اپ ب د ر!.J ڈ ۔ ے ۍ
هشار ر9ن هپ eJ
هشار ر5 ر* اتام هنا(*د 2 اک ومام ڈ ۔ ڑ
اراب; !ن روم ام اراپ هد ات د 5اوا ے ۔ ے
هشار رب; هپام
هشار ر5 ر* اتام انات نابر3 د سا3 ڈ ۔ ے
P:يس ام هپ د ون.*د Pا+Kا امپ هش هرايت ے ۔
هشار ر!.J ا?کو
هشار ر5 ر* اتام انام واک هن هب :يگ ڈ ۔ ے
نا(*د ات م او= 1ب نامرا مر2 هن رون ڑ ۔
هشار ر9+نم *
هشار ر5 ر* اتام اناوار د هم xاورا ڈ ۔ ے
هحون
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نا(ب (نو= -گ اد اک ات نا0وم& eJ ے
هنا0 سا3او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
ول+?;او eنر ان رورت نارگ هد #5ا0ا eن0 څ ے
ول+?;او eنر ان روم ا*و5 هد ت[;ر ات gرم څ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نابJ oو اک ا*و5 ک هد —ا ه اشار څ څ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
Ic‚
واک روَ = اکو ره واک رپ هب ناناولDپ ۍ ے څ ے ۍ
واک ربا; رنه ات ا*و5 هب Gل; !نولتار ۍ ے ۍ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نا6; د ايJرس ب روگ هد هرت و; ے ے ۍ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
اکوَ هلم" lوK هپ Tايب ه+ساب*رپ و* و* سا3 ې
اکو َ ارايت ودرگ پ هش ک ور!.J ي+* ٹ ے
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نايس^ و8 ل=ار ر* وم& اشار هش 5او^ ڈ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
=ار ناKو4 (ناب ون.*د اکوَ هلم" >ي?" ۓ ے
=ار نامس^ ا!J سا3 هپ هم:= >ي?" ۓ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نا(!ن5 .م هش ه ان #ا3:م هرت ے
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
ک *و (ناب وX*ر هپ اترو ن(ب -]; ۍ ڑ ے
نيXنر نات هد ?کو ناش >ي?" ه ے ے ۍ څ
ا وار ات مي; ه5ان0 ک ب& ه ڑ څڅڅڅڅڅڅڅ ے ۓ ے
ن*ريش رو; اواک تام bوا Tول*و ے ے ې
2(* وَ =وا8 اب& :ک dرK هپ ه ڑ څ
نيXم= نوJ @وسر هد aم0ار وش ے ےڑ ے
ورEا ب = Lه\م هپ ونا/شا& ۍ ے
نيXنس [ي3 = وش م:= >ي?" هپ ے ے ے
; هد b^ هپ XيJا ما= ک توَ گ ا!J را! ۍ ځ ۓ ے ۍ ے
Xيسار هن ات Pاکر ه هد .پ اراو?هاش ا ۍ ے ۓ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 ناوJا ک ون*و ول]; مروگ هد 1گرن ے
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
را!; eنن هپ >*د هد Tا(K ايXت و *رو ورد ے ۍ ځ
را!; eنرشو; هت X*ريت ه هد هرت هپ ے ۍ څ
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 نا(*د اراس ر:پ د ان روم امي+* ے ےڅ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
ربا; دا* اتاس و :*و ار^ ƒO هب bاب& ے ۍ ڑ
ربا; دا+سا -]; ارو^ وا اسابوا8 ار هiمين ے
هناS*ر -Q گ هنا0 سا3 او ۔
L*ر3 ناولDپ هب و واک ه eن0 و*َ هپ و*َ ۍ ے څ
هنا0 سا3 او L*ر3 نارAه د ه ۔ ے څ
نايب
ن*و ن*و وا نا(ب ه(يJوَ T ه ے ے ۍ څ
نيم.*ر ل'J5 رس Xنار هپ P:گ هد ے ے ے ۍ
ک G,& 5وس هپ ي?/ت ش eنر سا3 ے ۍ څ
ني]س ;وا وگر+س 2 G,& ا! روا ے ۍ ځ ۍ
X* و0 7اب ک ارSO شو; :برک ۍ ڑ ے ۍ
ن*(م هد -گ راک م(ب مد ناب=اب ے ۍ
ش وJ او= ک ناو0 †Q وش ي+* ۍ ۓ ۍڑ ے ۍ
نيم ه 5 هد ش اروپ (نوک @امTاپ هپ ے ڑ ۍ ے
کوَ رBن اراپ هد نا(*د هرت نارگ ه ۍ ے څ
نينا5ان ک او iيJ ات @اب/+سا ے ۍ ے
IcI
وJ(َ *راو ه ک نا(يم ,= څ ے ۍ
وJوَ ادرگ -گ ک ب& 2وم ے ے
2وَ ش ا و0 ايب ک ب& ڑ ۔ ے ے
ه5ان0 و* ان ولگ ورس
نا(*د اس هرت ه,ن دَ Lي[ن
>'ک اتدَ هش و0 ان ب& ڑ ے
نابJ هن,ت ناش موک هد هرت ۔
هاXمي; هپ نا6; سو* ۍ
اک ه*(K ا!س^ ک X*و= >ي?" ے ے
اکا اوش اب& ولگ ورس2 ه ڈ څ
رار3 ناوار راکرس هشايب ۔
هاXل+3 2 را5ا @د ر*ڈ
ماما =ار ات هاXمي; ه ۓ څ
تام وJوَ ش ک ومي; Zورش ے
م:= >ي?" +س د هپ ۔ ۍ
هيEرم 2 ک = هد ا و0 ڑ ڑ
چک نو!س وه يم 'يBV هک ود اD!*د کرک ں ۍ ے ﮭ
ا ا8 هن يم ?نه و* وک وX+'گ ک rOQ ان ڑ ﮟ ں ۍ ۍ
م:= >ي?" و وDC يDن انD!يس وهر +D!يس ڑ ﮟ ے
ا ا8 هن يم نادان وک #وŒ 3 ک DK bا ڑ ﮟ ۍ ۍ
هحون
اتدَ انت اميسا3 او ۔
هراپ هراپ ه(يJوَ هرت ۔
-تا3 ات هرت @د رQ ون ^ ۔ ے
هم%"8 هپ -Oاو وJ ک ڑ
2اک 1Jرا*د هو اتدَ رم&
2ا" ب ا او و8 ک دَ نايماش ے ڑ
ناناولDپ ناش هپ †5را ۔
هدا6Dش او نا6; و8 کات
هنابو; و ک #داDش †Q وش ے ے
هنا0 سا3 و Xت و *رو ورد ے ۓ ځ
اروپ اک ات امي+*او ۔
:برک هپ ه(&و :];
J(َ يسار هرت هو 5اوا هپات ۓ
Jوَ ا 2 هت ک نا(يم هپ هرت ے ٹ ے
اب& :]; 2وم ري;ا ۔
Nا Nا ه+سرا اک
cک ر=داُ ر=دا ﮭ
اDک bرت هپ ناو0 نپا وت وه ناو0 ۍ ۍ
ا ا8 هن هم شاي& وک د2وK #Q (م8 bا ڑ ۍ
ا,.ب يDن Dب Dبک ن نام5 وک ور •ک ں ۍ ۍ ے ے
ا ا8 هن يم ب*رK ک ر(/م وک تمه ڑ ﮟ ۍ ے
رب;ان @امک س @او5 ه ™ ه ا+XJ ے ے ے
ا ا8 يم رب;انوک Oر& Tوک د هDک ڑ ﮟ ۍ ے ۍ ے
IcU
امدَ اراس ات نا(*د هشوَ هن
هراپ هراپ وش وJاک 1Jرا*د هد -گ ے
لل=ار ا*و5 نامرا هپ اروڅ
موَ ا نوَ = ا*و5 ات bوا هب eنر ڈ څ
م و اميسا3 ات ات ومي; هپ eنر ڑ څ
لل=ار ا*و5 نا*رگ اتاو ات
موا و= اتات اب& bوا هب ه5 ڑ
موادرگ ا*و5 ک ب& هد هب -گ ے ے
لل=ار ا*و5 نارAه هپ ل=ار
م:= >ي?" هد نام,C 2 ;وا ۍ
ماما ول*و ه ک = د هپ روا څ ے ۍ ۍ
لل=ار ا*و5 ن6; هپ اوشو
هش ما(نارب ه5رJ 1يلبا وش ناوار هت ے
ات نا%يش ل=ار هو ات -ي&امسا ۍ ۓ
:;اوار ه ا پ ار:پ -*و -ي&امسا ۓ ڑ
ات مورSم 5وب هم تکر" ان ?ه ۍ ۍ ے
,نار اوشو رون ?پر ارت -*وات ے ے
ات ريJد اروگايب همان ا (مه ۍ ۓ ځ ۍ
هش ناوار ک dون هبوا8 اس -ي&امسا ے ےڑ
ات مرگ تاوا و نوش وCو هپ هت ۍ ے ڈ
هحون
لل=ار ا*و5 نا(*د هپ ات ه5
لل=ار ا*و5 ناري" اترد ر*ڈ
هراپ ه 5 هپ ه5 5اوا هکوَ ات ڑ ۔
ارا*و اگاو;ام ل=ار يب هپر* ےڑ ڈ
5 نا(يم هپ eن0 هد لل=ار ا*و
ارا*و هک -+3 -تا3 اتد ام ۔
هدا6Dش انات و8 ک eن هن.*د هم ايب څ
لل=ار ا*و5 نا*ريب ه 5 هپ ه5 ڑ
@ا" د هپ ل=ار ات هپ 1پاو ه ۍ څ
@اماپ @اماپ وش هنا0 سا3 او هت ے
لل=ار ا*و5 نام5 د هپ ه5 ۍ
@وب3 هش ا*و5 #داDش هد @اوس
@و.,م Jوَ ش هن اسات امي+* و;
لل=ار ا*و5 نا(!ن5 هپ هڅ
نايب
و او ې ۓ ات م"ر ب د نا6; هد و او ۍ ے ۍ ۍ ۓ
ات ناو ل.ن رپ T ه اميسا3 ا ۍ ځ ے ے ې څ ۓ
هو -ي&امسا وJاک 1Jرا*د ناش هپ ات ے
ات را`ن نا0 ناري" هک مJا& ه ۍ ۍ څ
انو(يک rبu ر:پ ول*و ات -ي&امسا
ات نابر3 کوَ را5 :]; هپ ات ۍ ے ۍ
او هن اراب; روم ان*ريش -ي&امسا
ات شورKرس رايت روم ل]; ک هت ۍ ے ے
Icc
اميسا3 ا! -يل; هد هيT سامن ځ ۓ
ات .س ه!ين نارگ -]; هت وش و0 ه*(K ۍ ے ڑ
ک ?پاو اس روم هتاو ا= -ي&امسا ے ۍ ڑ
ات و= -گ روگا ا< هپ روم سا3 ۍٹ ۍ ڑ
وش مرSم هت (ي& وJوَ ش اک -ي&امسا ے
ات رادا6& هش هد م:= >ي?" وا ۍ
ک اکوهد Dب رک نا0 و0 ۍ ه ت*روDم0 اD ے ۓ
يDن Dب چک روا ه ر+?لپ و >=ور و eنر ں ۍ ے ﮭ
م:= >ي?" ADت بDک هناگ لم ت"ار ے ۍ ے
يDن Dب چک روا ه رگودا0 ارنQ کا" ه* ں ۍ ے ﮭ
يDن Dب چک روا ه رمE اک روBش رBش ں ۍ ے ﮭ
يDن Dب چک روا ه ر(ن!س اک -يل.ت ه* ں ۍ ے ﮭ
ات 5اورد وشار انارگ 2وَ ش و(نيTاو; ے
ات مي; وساب ان انام اب& ول;او ے ۓ
,ن لت ا?ترو !.م ا! ناري" * تاپ ۓ ے ځ ے
وک هن روبAم روگ ام ات وتاو ان و(نيTاو; ے
وک هن رورV هپ ايب ام اتو(يJ سا3 هاش
,ن اواO:; ناگ ب& نا(*د اد د نارگ ۓ ےڈ ے ے
نيم هد وJوَ ش @و.,م اسر:پ -ي&امسا ے
ات مي+* ا< اميسا3 اتد هرت ۍ ۍڑ
د نامرا اه J َ اتاو گر+س -يل; ے ۓ ۓ ڑ ے
ات Jاماپ ات وا ا= گر+س >ي?" ۍ ۍ ڑ ے
ه,ن rبu و; (Aس هپ هش -ي&امسا ے
ات JوXناYيپ نارگ هش نا(ب روC روC ات ۍ
وش H:يم اراس ايب -يل; وا -&امسا
ات Tوگ ه"ون نا(*د ب وش نابر3 هت ۍ ے ے
cک ر=داُ ر=دا ﮭ
چک روا ه رEا ه* اک تل'= LQ ش ے يDن Dب ں ۍ ﮭ
يDن Dب چک روا ه رس دQ رد اک را(+3ا ه* ں ۍ ے ﮭ
وک نا!مهد ه ما9ن R*ا Dب ت*روDم0 ے ے ۍ
يDن Dب چک روا ه ر[+.م ک نا تمو!" ں ۍ ے ۍ ﮭ
گ يTارDپ رDپ يه ترDپ l^ و0 لگ لگ ے ں ں ے ۍ ۍ
و8 0 Dب ه* ۓ ۍ يDن Dب چکروا هرنه R*ااک ں ۍ ے ﮭ
هحون
,ن (ينا+س وشار و(نيTاو; نارAه هد د gا= ے ۔ ے
,ن تاون ات مي; ه5 نا0 سا3 ول;او ۓ ے ۔
,ن اواک اترد موک دو; هدا6Dش ول;او ۓ ے
,ن ا; اترو و5 هد @ا" ناسرپ کوَ اک ۓ ۍ ۔ ۍ
د Xمين ه ره ايند8 هد نامرا دول;او ۍ ۍڑ څ ے
د وار نو= ک ب& هپ نا(يم 2 هم -گ ۍ ۍڑ ڈ ے ے
,ن اوا و= !.م هورK نا+?لگ هد -گ ۓ ڑ ے
Icn
>ي?" ه5ان0 ه=ور; ان لم اک ا5و8 ک ۓ
>ي?" اون ب هش >توسان مي; سا3 ايب ے ے
,ن D!يJ م:= >ي?" ه5 ناويش مر" رون ۓ
نايس^ د ر* اکاک اXيساروار ر5 ۍ ڈ
نا(*د شو اتدَ ک ت;وري;ا !شاک ۍ ے ے
د انات هم هBم4 اد ے
هنوم;5 وو8 ارامش ب ک ن(ب هم ?ه ے ے ے
هنولBن هپ ونايس^ Xيک م;5 هد رون ۍ
د اناوت ب هد سا3 ے ے
نا(!ن5 هد ت;و د XيTام هن ه يه ے ۍ څ
نا(*د د هم نارگ ه XيمولBم سد ے څ ۍ ے
د هناورپ هنا ب ے ځ ے
و سا3 ماما ولل=ار ه هش ي?/ت ه څ
م:= >ي?" = 2 ا< هن هب eنر ۍڑ څ
د هناشرپ ه+س(لگ ے
@ام*اپ ه(يJوَ هرت هش ي?/ت هو سا3
@ات هنولگ ا!J هم:= >ي?" و ۍ
د هنار&اش امس ے
:=ار هiن= ولگ ات ه اتروم و*ا*وا8 Tاد څ ې
:=ار ه5ان0 eنر ه ات رو5 و* هنوا8 اد څ څ
,ن اوا و0 هنوباو نا*ريب د هم ه 5 ۓ ڑ ځ ے ڑ
وJوَ ش ين وروت هپ -گ هو Jاm هد لm
وJوَ ش ي?/ت ون هش 5و8 ک هو ?3 ون هو روَ س
,ن اواريت رم& اوشو ناD0 د هپ رون ۓ ۍ
هحون
انام اک ر* هن.*د هنا0وم& اشار ے ۔
د اناوار امدَ xاورا ے
لتاو رپ * >*u 2 هنا0وم& اشار ۓ ۍ
ل=ار * ک وAنپ ه5 ونايس^ ور* هد ۓ ے ڈ
انارگ د ان(َ يCاب ے
کوما0 ول]; مو ه5 او هنامدQ هر=5 ے
کورا+س د ن(ب کو او هم ا! ے ے ۓ ڑ ځ
د هنا*اپ ب ان*و ے ے
اراپ هد ات د 5او^ رو^ امد اک gا= ے ے
اراب; ,ن روم ام هنا0وم& انارگ ۍ
انارگ امپ ار*ڈ
ر9ن رQ ون ام هيT و8 ل*و اتامدَ روم
ر:پ هد هيTا!;ان هت شام ري9ن شام ے ے
د انام Vار ا*وگ ے ۍ
Icq
د هنوتاراپ دَ ا?کو نا0 سا3 ے
هن و(*روارم دَ ت;و اد ب ب ۍ ۍ
اک —ا هدا6Dش هد نابJ ا اپ څ څ
د ل*او و(نت ور* هد ƒسو* ے ۓ ڈ
ناک هد ک ن5 ک موم sبَ نا(*د ۍڑ ۓ ڑ ۍ ۍ
ناپ ناپ و; د #ورپ نا(ب ۍڑ ۍڑ ے ۍ
ش ه P:گ هد هب Jوگ(ناYيپ ۍ څ ۓ
د J(َ *Y*ر -گ لm هپ ر* ه ے ۓ ڈ څ
د نو= سا3 هپ نايب ب ا?کو ۍ ےڈ ے ۍ
د نپ و نو8 ش هپ ن*و P:گ هد ۍ ےڈ ڈ ے
,ن اX*و=رت 5او^ روم هد ۍ ۍ
د J(َ يگ2 رDم و نوش هپ ا! ے ۓ ڈ ۓ ځ
وک ريه و* ن< 2 هنوXن0 ي+* ڑ
وک ر*5 T هن.*د هم:= >?ي" ې
وک ريت ه/ل" 2 بارش G,& هد ۍ
د Jاو او= نا ات نا(*د هرت هد ے ۓ ڑ ځ ۓ
=ار ب ب هد dوه هم:= >ي?" ۓ ۍ ۍ
=ار و= -گ هد ان 5ان0 روش ۓ ۍٹ ے
هکوَ دا*رK اد ه هورK مQ ا8 څ
د Jوايبو; اک د را(يب هم او5 ے ۓ ے ۓ
ا(يسار ان اتراDب (يما ه 5 هد روم هد ۔ ڑ
کوiن=ولگورس د هنا0 ک —ا هد ا مو8 ک ے ۍ ۔ څ ۓ ځ
Jوَ هپ وار هرت ه Jوَ !; داتدَ انت ۍ ےڑ څ ۔ۍ ے
ک و"ون هب X*دا* انارگ هرت هپ اميسا3 ے ے ۔
راتفگ
د J(يگ2 روش و8 ل*و ونايب ب ے ۓ ۍ
هت د Jاوين هد dرK هشوه ب هيT ے ۓ ے
اکوَ ارا(نن اش دوَ ; هپ اXJ
د لل=ار eن0 2 هد او5 ناش هپ -گ ے ۓ ۓ
شار هس2د ه ار*و ات نا(*د ۍ څ ۓ
شار :يگ هورK انات هب سا3 ۍ
و ا ا (ناب و(نيTام نامي+* ۍ ڈ ڈ ے
د ل.*رپ :يب هد Cاب ي+* ے ے ۓ
د نو; رپ8 ا او ا!;ان اKو دَ ے ڑ
د نوXلگ نوXلگ نا(ب ه+?يTا; ے ۍ
وس2 وود هپ ه اتو دَ ايلم ڑ
د Jاوا5ان ر* انيC اتاوراس ے ۓ ڈ ۓ
د ارVا" و5 هپ ا?کو و; هJو; ے ۍ
د ارو ارو5 ه 5 هپ >?" هد روم ے ڑ
ک —ا T نوش Cو سا3 هد ے څ ې ےڈ ے
د Jوَ :ش ناو*رگ اک Tو5 هپ و8 ش ه ے ۓ ې څ
ا?کو 5ان0 هپ و; اربک8 ب ب ے ۍ ۍ
ا?کو نات @اماپ هپ هرويJ ر*و ے ۍ
د مک اتدَ ا اپ ار اوشو ے ۍ څ
د J(َ يگ2 = هپ سا3 تام ے ۓ
هحون
ک وiي=اب و هiن= هنا0 سا3 ا*و5 او ے ے
کوريس ل=ار >يXنر هنابر3 رد اش روم اد ے ے
داD0 هکوَ ات موک8 دا* تاس هب ايند8 ۔ ۍ
کوريگوش وي,= هد انام (*ر=وَ و; ے ۔ ے
Icv
او ر,م ان وJو ا او دا6Dش ه اربک8 ۍ ٹ ۔ ۍ څ
کومان Tا; اربک8 انات ار,م ار* او ے ۍ ۔ ڈ
را*(نوات د اربک8 راDmا واک )*رات ے ۔ ۍ
ک و+شر اروگ ر* هش انان`م >?" د2وا ے ڈ ۔
X*(نگر هپ ري;ا Xي پ :ک ‹*ورد ۍ څ ۔ۍ ٹ
ک و'يSO ! اد ان Nا د ل=ار ے ۍ ٹ ۔ ۍ ۍ
هم:= >ي?" ايند8 aم0ار ک و ره اک ۔ ے څ
کوما0 وني]س b2 pت انايند8 هب ري;ا ے ےڅ
واک :يگ ه هب د2 ون د Lه\م ري= و;اد ے څ ۍ ے
واک انTاو هب ه ايگ2 د ه 2او Lه\م -]; ے څ ۍ
د J(*رو^ ر* ه همان ونارکاu ول]; ے ے ڈ
د اربک8 روJ ار,م انوJو >ي?" ماما هد ے ٹ
د ه(ن5 تاپ eن0 2 ان`م >?" رهوش د ے ے ۍ
د J(يمرش -/& اس هداو هرويJ ه او ايب ے ۓ ڑ
eن0 .*رات واک ه د راويJ اربک8 هد ۍ ۍ څ ے
eنا هنو(يما †5را هد و8 ک Tاس ر5وگ هو* ڑ ۍ
د لتاو*رپ ارو+س رSس ا+سرو ان @ا+3 ر* ے ۓ ۓ ڈ
رکu ه; Xيکان )*رات :ک ر2 PاوE ر* ۍ ۍ ڈ
رکu هداو اس را*(نو هداو PويBم د ارو ے ے څ
د Jوَ ين هانگ د هپ م:= >ي?" و; ا! ے ۓ ۍ ځ
هيT مرگ2اCو او هيT XJو; هiن= -گ ات ۍ ۔ ۍ
ک ون.*د Jوَ ش Pاريس هنابJ هن,ت اوشو ے ے ۔
ش @(ناYيپ هد نارگون ش -گ ا!J ا(*Y*ر ۍ ۔ۍ ۓ
کومي; هيT #ورپ نا6; هناS*ر -گ نابر3 ے ۔
ر*و Xيک هد ا+پ ريبش هد هيT هرا*و ۍ ۔
کوروسورBن ر*و د اناوار روJ هپ ر:پ هد ے ۍ ۔
تبون هپ ونوداو ت*اور د ه اد ۔ ے څ
وک ويEرم Jوَ ش هداو اناربک8 د لD!يJ ے ۔ ۍ ۍ
هحون
د لتاواراپ eن0 >ن ه د سا3 هدا6Dش ے ۓ څ ے
د Jوَ ابوJ ک #وکاربک8 (موشام اغه اد ے ۓ ے ے
د >?" هد او5 هدا6Dش وJاک 1Jرا*د هداد ے ۓ
د ن(بلگ هد را*(نو اربک8 ورو ان`م >?" ے
د ل+?; eن0 هد ت[;ران را*(نو هدا6Dش ے ۓ ے
eن0 هد bابJ اروپ (ناب موشام ار هن ے ۍڅ
eنر هپ >'ک وا و0 ک bابJ -]; Tدَ هرت ۍ ڑ ے ې
د Jوَ اXJ روت هداو (ناب موشام د هپاC ے ۓ ے ۍ
Nااب uوBن tا8 اس را*(نو هداو ايب ے
:Oا" ه(T اK ه اوش ا*وا8 (ناب تمDت د څ ے ۍ
د Jوَ ا 2 ام Pا+ک هو* هپ )*رات هد ا+,ين ے ۓ ٹ
د لD!يJ 'شاک >ي?" ه د Pا+ک و* y/K ے ۓ ۍ څ ے
د ل+?*وJ ک ونابuاک هم ت'O اس د ے ۓ ے ۍڑ ۍ
د J(* = انوJاو" د هن )*رات هاد ے ۓ ڑ ے
Ic{
ک Kوک هپ هش (يDش ل?م اد ري;ا ے ے
ونا/شا& ون*و ودوَ ش هش (نگر †رK ۔ څ
هش (نب هBل3 ک :برک هپ >ي?" ه ے څ
ونارا[نا وا @اي& @^ هد راس هپ
و* -4اب G" ځ ا= هپ #ارK ايب Jا ےڑ ۍ
ونا(.*رات هد تنSم د و8 ش )م ا.م ے
ک ارا!; @ا" ونو 5 و پ او= >ي?" ۍ ڑ ٹ ۍڑ
ونانموم 2 ا(08 ش ه GKانم ۍ څ
هم:= >ي?" ربارب وناي DC اک ٹ
ونايماش هد هو هن ت3ا4 ون او نايKوک ۓ
داب& هرت دَ >'ک ات ل=ار ک >'ک و0 ے ے ے ڑ
د ا(08 اتدَ ه5ان0 ک و5ان0 وJو ے ے ٹ
ک بBک هپ XيTام هن وJواپا دَ ا ے ے ۍ څ ۓ ځ
هنودا*رK اتات واک ک ناويش هپ دَ روم ۍ ے
هنوباو اکر*و اترو ک مارا د ار* ځ ۔ے ے ڈ
ک گاو; گاو; واک ليگ شوما; دَ ات ے ے ے ۍ ے ۍ
در,Sم اپرب ومي; هپ هم:= >ي?" ا ے ۓ
د رو[ت هد رEا اد روا اک دَ ;وا ے ۍ ۍ
ک يEرم هپ هنوم;5 ه 5 X*(نگر ا+يC ے ے ڑ ۍ څ
نايب
ونامول9م هد @او"ا @ا" D!يJ )*رات ۍ
وناي+ما8 وراک L*رKوميJاm ه
م ن*(م 2 >ي?" ه ے څ =ار ات ! ۓ ے
ونايKوک هد هنوماغيپ وش Zورش ون
ان -مSت و ربO ه+?;او راک >ي?"
وناي DC هد اوش Zورش :ک هل?لس ٹ
اXيسار ر5 ه @واک دا*رK ر*رSت ره څ
وناي3ار& هد tر4 هپ هني?" ا ۓ
ناي DC وش aم0 ار5 1Jود :ک ے ٹ ے
ونام,C هد روت ل?م @وا+ساو >ي?"
هحون
ک ب& هپ اميسا3 او :=ار ه5ان0 ات ے ے
ک مي; ب ب اورK هد Xيکا+پ دَ ر*و ے ے ۍ ۍ ۔ې
هو نا(بدَ ر=5 ب ه ا*و5 امي+* ام ے ے څ
هو نا(!ن5 دَ اDنت اک Jوش @و.,م اراس هرت ۔ے
وش @اماپ Xنر ے څ ک Jا?*ر وناميJاm ے ے ۔ ے
هش Pابک Pابک ک ن5 هماس و(يJات ا*و5 ۓ ڑ
هش P:گ P:گ ه+س(لگ اسو.پ ونايس^ دَ
ک iي=اب X*Y*ر وَ ک نا6; ا!J -گ ے ے ۍ ے
او راو; 2اک اود تاپ اکو -0ا ا يب ۍ ے ڑ
او ناو وJاک وود 2 1پ :گ وJاک 1Jرا*د ۍ ځ
ک راپ راپ تما8 -]; ات ناو ل.ن رپ ے ے ے ۓ ځ ے ے
Ic}
XيTام هن نا(ب د هم هرا*و ي+* ۍ ۍ ے
Xيگو; هم ه 5 ۍ ڑ
د نارگ نا(*د سد و5 هد ات هورK مQ ا8 ے ے ۍ
د نامرا نامرا ے
د @اDنون کر*و GيKوت ربO هد ا*ا(; ے ے
د @اک اوت ا ے څ
د نابر3 @ام وا راس >?ي" اراپ هد >*د ات ے
د نامرا نامرا ے
ک ب& ماما هد ولل=ار هدا5 ماما ے ے
ک مي; هش روش ے ے
د نا+?لگ اک سا3 د هم:= >ي?" ے ے
د نامرا نامرا ے
و+/م -تا3 Nا Vر L0 گوه ونود @ ۍ ۓ ں
اهر هن -Oا" ه 6يمت وک م:= >ي?" ۍ
هحون
د نا0 سا3 دَ نا(ب اک هنولگ هرس د ے ۍ
د نامرا نامرا ے
د نا0 وم& Tاد هنولگ وادرگ ه ے ې ۍ څ
د نامرا نامرا ے
Jوَ ا و= داب& :]; >ي?" مول9م ۍ ڑ ے
Jوَ J ون*و هپ ۍ
د ناب=اب Nا @وسر هد اد وادرگ -گ ے ۍ
د نامرا نامرا ے
ک هپ هنولگ سا3 رايت وش ک >' ے
راهرپ راهرپ
د نا6; -گ م(XيC ک نم ونايب ب Xنر ے ے ځ ۍ ې څ
د نامرا نامرا ے
ر=داُ ر=داN
ايک ن رسود ايک و0 Rت ر?يت س لDپ ے ے ے ے ے
اهر هن -م يمه ما9ن Rت lا J bا ں ۓ
Ic~
وJ(* ا<وَ >ي?" Tا*و ڑ ې
وJوَ ا او ات لب3 .م ڑ ے ۍ
وJوا+ساو ات نا(يم T نو0َ ې
ا&د8 اکوَ ماما ايب ات وبشو;
نا(يم هپ هش ناوار ه نو0َ څ
نا 2 اک ريJ Tار=5 ځ ے ې
نا(ب 2 هک 5و8 ک ه +; ۍ
ه+;وم^ ک eن0 هپ هش هاورپ ب ے ے
(يDش وJوش نو0َ اد ري;ا
(يما ه 5 هش Tاروپ ڑ ې
(*ون هش هد !,م8 هد وبشو; ۍ
ا(; تQ A" امپ اشار 5ر ۔
ماBنا نو0َ هد وبشو; ون*و
ماما وJ ک #اCوا راس ڑ ۍ
م:= >ي?" م:س واک ۍ
:برک ا(Dش8 اب"رم ۓ ۔
هکوَ 5اوا ات >ي?" اس رو5 Jاm د ۍ
ک او; د اروگوَ ات وبوا #ارK ه ے ۍ څ
Xيگ2 ; ارو ر2 eنر نامسا ۍ ے څ ۍ ۍ
ک ا*رد هپ د هبوا اس گاو; ه ے ۍ ےڑ ے څ
نوج! ^رfح
هحون
امپ اکو مرک هت 2وم ا* ۔
اناک د J(*رواا ام هد @اوس ے ے
* -*ا3 د هپ م:= * ه5 ۍ
* -Tام هايس روت اXنر هد ۍ
* -Tاس ه5 وا .س هيT هت ۍ
هدا6Dش م او= نuا اتاو eن0 ڑ
هبوبSم Nا @وسر هد ا ۓ
هبولغم eن0 2 موَ ش چب اک
هبو[نم د م او= #داDش ے ڑ
اوا ا< همام مواک ˆاA+Jا ڑ
نو0َ هد د ا+يC dرا'س ے
نواBت اک FوC م:= هد
نو&رK (*6* دَ د ر!.J ۍ
ا(K ش انات ه5 ه اما(X*رپ څ ۔
د dو;ان اک هم ن(ب هد يTوب ے ں
د dود هپ نورد همراب هنا(م< ے ڑ
د dو0 #داDش #را?0 اد ے
اواکار د #5ا0ا ا3^ ا ے ۔ ۓ
نايب
ک :برک هو )*رات ماوا 8 مرSم ے
ک ا*(ب Jوَ ش @^ هپ @وسر (نب هبوا ے ے
وJ(َ يمان Nا(ب& ه هو /ش و* څ ۍ
کا نر )*رات ر*رSت د با8 ر:پ ے ڑ ے ۍ ۍ
In‚
Jوَ اک Jوا هبوا ل. Nا(ب& ے ۍٹ ۍ څ
کاب Jو; هپ ل*او يTرBن نا,%&وا ے ے ے ے
هنو!,م @و و8 ش pت اد تام هن Tا(نت ٹ ۍ ۍ
ک اترو 6م Tوگ(ب ل]; هد ا(; ے ے ۍ ے ۓ
هم:= >?ي" F:ه هش ک @ا" د هپ ے ۍ
کاC ه!ن هو رEا #رب& ه ايبو; ے
* :+بم ک ر!K هپ هMK ے
* ا'; ات رورو ش 2 bاب& اک ۍ ڑ
ش #ام رورو هد هم هب ريت لم هد ۍ ۓ
" د ا ا bاب& هپ ر* و; >ي? ے ڈ ڈ ڈ
Pان0 ا*وا8 ات bاب& هMK
= Pارتوبا هد روJ هيT +;و ۓ
:;او رورV همامان ر:پ هد ۍ
داA+Jا او* د 5ار و* ک د ے ے ے ۍ
ر2 تبSم ر* اس bاب& >ي?" ۍ ڈ
ر2 تماي3 هد رو5 ات رورو هم نو+لب ۍ
ارا(مل& ب و; نو(م< >?ي" ے
د xاورا وا >ت هد نو+لب ا!J ے
اک ني]س ربا; هم:= >ي?" ے ے
اک نيم گاو; 2 روک د اد5 انيم ے ے ۍ
د (*6* هد -BK #وا(& ے
د ايند8 د هد *رو و نو(م< ے ۍ ےځ څ
ش م Xت هب نامرا هپ ه Nاو هپ ے ڑ ۓ څ
کارSO ;ا هنو هب !ساس و* و; ے ے څ ۓ
کر*و ا6س (نت ا*ا(; ول*و >?ي" ے ے
ک انيTاو ر2 روا ه اتاو Jاm د ے ۍ څ ۍ
D!يJ ک )*رات -]; ل?م >ب (يم" ۍ ے
ک ا&د8 >ي?"8 رEا راس سا3 ا(; ے ۓ
راتفگ
د ادوس ونو 5 ه!نامرK ب ب ے ڑ ۍ ۍ
د ه[ي3 نيم و نورو هد ه 5 و; ے ے ڑ ڑ
Xيهوپ هن >ن هد نا هپ هMK ځ
د ه[ي3 سد J(*رو^ ام ے ے ۍ
رابرد 2 د ل=ار نام^ ے ۓ
ر'B0 هد -ب د Nا(ب& و* ے
را(مل& -ب د نام`& هد -ب ے
داDنت اوشو تاپ هم >ي?" ے ے
د p!م,ک هپ هم ک ن5 هMK ے ۓ ڑ
د p!,يپ سد ا وار ناKر&8 ے ے ۓ ڑ
ا(X*رپ >ي?" هساب& ريم هڅ
?" د امJو و *رو وXJ هد >ي ے ځ
اش رادرس ر!.J هد ومدَ اشار
اش راب; د هپ د gو; ر* نو(م< ۍ ے ڈ
,ن چب >?ي" هب #روO يه هپ ۍ څ
دا,نم (*6* هد اد اگرم ب ے ے
د ناما اتدَ ارا]J ا! ے ځ
د نا(نا; وم8 2 هد روم انارگ ه ے څ
د ر*ر0 >با ا ک dرا'س ے ۓ ڑ
د هاو; ري; اتد د -]; اتد ه ے ے څ
InI
ل;او ل; ه ره ک2اتاک ۍ ۍ څ ے
ل.ناو هم ادر اک @اي; اد و; ۍ
اروم ن*ريش 2 * Gبس ه5 ے
دامدَ ناش هدرپ هساب& ا ے ۓ
و ا ا انو 5 روپات هب وم8 ۍ ڈ ڈ ڑ ے
وام دَ ,يپ ک ورابرد اک ۍ ۍ ے
اروک ايلک ب م5رگ و ره اک ے څ
اداد هم رورو و* ه *ا*و هباد ے څ
را(مل& ربا; د هپ رو; ے ۍ
راس هک ما; وا :;وا8 اروت8 ۍ
ارون اربا; اک دَ @و4 اک 1ب
دا(08 ان >ت دَ راس مدا; د ے ۍ
bاب& ايب هم:= >ي?" ا ۓ
„ا; ول*و اد ات رورو ا ا< هپ ڑ
اروت وگر+س #5ا0ا eن0 اکار
د ا0 ب Rش امپ ل=ار رو; ے ے ۓ
ره څ هساب& 22 و هم 1!يب و ۍ
د اراسرو هد رو; هنAم= ے
هحون
ارورو هساب& * اراب; ه5
دات دَ ناما >ن ل=ار ه ے ۓ څ
ارود ا?کو 1بو; دري; و; رون ے
د اون بر* تاپ >ي?" ه ے ے ڈے څ
ش اواک aنم ارورو ات دَ هن ۓ
ش ا(يJ 1!يب سد رورو هد هن ۓ ے
ارو; +س2 ک Rسا DAوب اداک ۍڑ ے
د اويJ نا0 رو; هپ و نورو هد = ے ڑ
د هنام هپ ناميJاm *اهوپ ۍ
(X*رپ هن رورو هم اگرم 2 ب ۍ ے
ارو5 لm د2 ش چب هتاک ۍ ے
داراDس او*ات رو; ه هد اد ے
ناو*(يب و8 ش وم8 :ک ارورو ے
ناوارات ماش و8 ش J ات b2 ے ۍ ڑ
اروگوَ اتوم8 ايب ت;و ه= هپ 1ب
د ه(TاK اراپ وم8 نو(م< ات ے
سد )= ے ے
@رامش اک ايند8 هپ اکوَ -م& ا+,ين
ا+,ين -م& ايب Pا?" د ک تماي3 هپ ے ے
هحون
هساب& ا; هد )م هپ ا اروروا څ څ
د ام دَ ناما ناما اتدَ ے
InU
هس2 هل]; bاب& ربا; د هپ ے ۍ
هساپ دَ راس اروت اني]س 2وينوَ
هساب& ايب @ا و* يTوا8 اک رو; ځ ے ے
د هنار\ن کو.پ ات همراس ے ے
نابر3 Jا ر5 او هم نا و* رو; ۍ ځ ۓ ځ ے
ناS+ما bاب& هد ل; ريC اک ے ے
هساب& اتد راس ه اواک !"8 څ
د ه3ا(O ان tر4 امدَ ے
ولتاوانات مي; >ي?" ت;و د ے ۍ
وJ(َ يJوَ ک و.پ رو; ي ساب& ے ٹ ٹ ۍ
هساب& هدا6Dش هکوَ دا*رK ۍ
د انيب ک gرم دَ ل*و ے ۍڑ ے
للت ;وا bاب& هم:= >ي?" ے ۍ
Jوَ و8 <وَ اراس و;ا= T نو8 ش ے ې ےڈ
هساب& ام دَ او ه!نامرK >?ي"
د هB3وم ربO اواک ربO ے
اوش هبل= (نت *رو م*رد ه ے ےځ ے څ
(نت هد را%3 و0 وJ ک ويک وا و او ے ڑ ڑ ڑ ڑ
و8 ش ا*وگ ا ا< ا ا< هپ ات هني!س ڑ ڑ
(نت هد راXنا نو(م< هپ هم وا يس ے ۍ ځ
اسو* دا*رK (نت و8 مدَ ات bاب& هرت ے
(نت هد را9+نا و8 مپ د @ابو رون ے ے
را(مل& هک ناوار R,م oو هني!س ات
(نت هد را+'گ هتاو هن ان Gل" رXم ے ۓ
هساب& اتدَ شو ,.ب نا0 ه ۍ ۍ څ
هساب& اون ب و >ي?" و ره ے ۍ څ
هساب& ا ا روپ ات وو8 هب وم8 ڈ ڈ ے
د ان.*(نا ولت (نب هد اسام ے
هساب& رورو وم8 دَ ش (يDش :ک ۍ
هساب& روک وم8 دَ ک وJ8 هب نايماش ۍ ٹ
هساب& ادر !ن وJ ا*وا ايب ۍ ٹ
د اA+JاQ ورادرتاس وم ے
هنو8 س2وم8 ات ; ماش :ک ۍڑ ےځ
هنوگا=اد اترو اکوَ +;و ه= ے
هساب& اراس وم8 !ن (نب ک وا ۍ ۍ ڑ
د هني!س ه(نم5اين ار* ے ڈ
وا5رگ وJوC هپ ماش وم8 ه :ک ۍ څ
وا5رگ و6ين هپ هم 22 هد راس ۍ
هساب& ا(O اکوَ اد +;و ه= ے
د Mترم8 هد مر" (نب اد ے ۍ ٰ
نايب
(نت هد راBشا D!يJو هب ه ا*ا(;8 ے څ
(نت دَ راب; ر2 ه هب 1'ن Pاريس ے ۍ څ
و <ور هد *رو او* y/K هد راد ا<ور ۍ ے ځ
(نت هد راEا رهاm و ه ايب رXم ے ۍ
د ا<ور ا! tاBم (ناب وناموشام ے ځ ے
(نت هد را5وگ -0ا د ات موشام ه ے ے څ
ک(نب هبو8 ا وناميJاm ک :برک ے ے
(نت هد راDن و -يJ هو وناموشام ے
Inc
ک —ا T م ود ره هتاراپ >ي?" ے څ ې ےٹ ے
(نت هد را(ب^ هني!س وش ا 3اس ے ے څ ۍ
;رک )*رات هد @6= م:= >ي?" هد ے
(نت هد راو و(ن?پ G" هد واتام ے ۍ
پ وت هملک GKانم ڑ رXم Dت تانس ک ه ے ے ے
ا?يک ماAنا يم ن^ر3 ا*درک ن Nا ں ے
هنودا*رK ک د ه او ک وا ۍ ۍ ڑ ۍ ڑ
هنو!,م د oو د *رو ام*رد ۍ ے ځ
Jوَ ين د ک وX*و= Tان و!,م ۍ ۍ ے ې
ک هاXمي; هپ نم هد Tاو ے ےڈ ۍ
ات مي; و* وش aم0ار ا او ے ے ڑ
ات او ک وا Jو!;ان -گ و* ےڑ ۍ ڑ ۍ ے
ات Jو; هنوس2 وک8 #اCوا و* ره ے
کا*(ب اوشو (نت 2 وX* م ے ے ڑ
هيT هن,ت ه هت وXيهوپ هد ه;
هيT هراپ ناو*رگ د -گ هد نوش ۍ ےڈ
هيT هني!س هت هيT دا6Dش و; ۍ
ک انيTاو اتدَ د رEا (" ب ے ے ے
نارگ اکاک هپ ار*و ات اکاک ے
نا0 هني!س رادرس وم8 هد ے ے
وش چب هب ان gرم اکوَ اترو @اوس
اکاک کار اک هبوا R,م و* ے
=ارات >ي?" bاب& ه+?;اوار R,م ۓ
(نت هد رارسا نايب هک ناش د هپ ے ۍ ۍ
دري; (X*رپ هناک هم ات eن0 ا3^ ے ے
(نت هد را%Kا و او و:ک هب و; ے ڑ ۍ
cک ر=داُ ر=دا ﮭ
پ xا!ن ڑ رگا اک بن ريت رKاک ايگ ه ۍ ے
ا?يک م:سا اک م:سا Q داه bا ا+ب ۍ
راتفگ
کام ناDC هپ Xت FوC ا*ا(; ے ۍ
ک ايند8 د هپ د روا روس8 ا(نت ے ۍ ے
وناموشام و; و و اک ايباک ۍ ٹ
کا نت مو/ل" و(نت 2 اشام ے ڑ
ر9نم (نت غه د نارگايب ے ے ے
ر9ن Fا هپ روگ #ارK ه ڈ ۍ څ
روگونام,C هپ هبوا ني]س ۍ ے
ک ا ا< ا ا< ا(نت واريت ے ڑ ڑ ۍ
و @وسر هد @^ ک وا اغه ايب ۍ ۍ ڑ
و @ول8م هن,ت هس2 دَ تما ۍ
و @و.,م وکوک8 هپ p%BJا هد ۍ
ک :برک هپ وانامل?م ے
واک نامDم روک دَ @وسر سد ۍ ۍ ے
واک نامل?م هد او&د ا اک ۍ ۍ ٹ
ان tر4 ره د ا ک (نب هBل3 ے ۓ ڑ
ک ارSO مرگ هپ @وسر هد @^ ے ے
Inn
د ناS+ما نيم هد شار اک هبوا8 R,م و*اکاک ے ے ۔ۍ
رغOاام هب Pاريس ش@@ ۔ۍ د ناوتان د هلاح ب ے ے ے
د مرگ ار* اکاک هنوبو; واک هن هد رغOا ے ۍ ڈ ۔ ۍ
eن0 هپ (*رپ هن ات ر:پ هم ه اراب; * ه5 ۍ ۔ څ
eن هپ اسو* اد 1ب رايت وJ ک R,م اترد ام څ ڑ ۔
د مرگ ار* اکاک هنوJاوس اکوَ وبوا هد ايب ے ۍ ڈ ۔
د (يما8 اد روگوَ نا0 اباب اسات R,م اد اک ے ۍ ۔
د (يسر اتد ا(مه نامرا اتد ش هب اروپ8 ے ۔ ۍ
د مرگ ار* اکاک هنوم:س ا*وا8 امدَ هت ے ۍ ڈ ۔
هک هJاو" ات 3اس هم:= >ي?" R,م هني!س ۍ ۔
هک :?ت T ه 5 و; اماAنا 2 د هن اراب; ې ڑ ۔ ے
نوش gو و ک 0اترو ڈ ڑ ې -رگار* اکاک هنوراس و ۍ ڈ ۔
د ے
(ناک ربمم هپ 'ي%J ا!ن رکu Dن ورما ۍ ے ۍ
F2اC ارود Lي%; و ا!ن >يBماس سانش ۍ ۔ ۍ
ه(نمل/& ,ن yل= رب3 ه+.پ ولبرام هپ ے
Fا م اک د =6 ه اروگ نام اکام tاو4 ٹ څ څ ځ ے ۓ ۍ
PارSم د ه ربمم ه د و* و اود ره b(/ت ے ے ڑ
د ۍ (ناک مار" ه ,ن L*ر3 ات وودره ۍ څ ۍ
Fارو;
b2 هپ R,م pت هم:= >ي?"
bاب& ريم رت :=ار هني!س
هکوَ ات اکاک Jاوس وبوا هد ۍ
کا ان وي;وا گر+س J:م ے ڈ ے ے
هحون
هنولگ وJ ک ري=ات و(نت ڑ
د مرگ ار* اکاک ے ۍ ڈ
هنودا*رK ارواو ک ومي; ے
د مرگ ار* اکاک ے ۍ ڈ
Fاراد ا+,ين وبوا ک ومي; هپ د *رو ام*رد ۔ ے ے ځ
F:ه ش و(نت2 کوريم هپ ?کو هب ک وا ۍ ۔ ے ے ۍ ڑ
هنونا(م< د نارگ ک @ا" د ۍ ے ۍ -رگار* اکاک ۍ ڈ ۔
د ے
د هانگ وش ه ان وناموشام وم8 ان Xيهوپ ے ۍ څ ۔
ونايماش (ناب Pا*رد Fا ه ۔ ے ڈ څ د هf>' کو-ُ @ ے ۍڑ
د مرگ ار* اکاک هنوبا*رد Xيهاب هد Fا ے ۍ ڈ ۔ ۍ ڈ
انارگ هرت هپ هيT هت ه ناموشام وش نو=ار اتام څ ۔ ڈ
انات ,ن هب را!نا نايب اکو(نت هد هم @ا" ۍ ۔
مرگ ار* اکاک هنو!,م وار وبوا هد ه ۍ ڈ ۔ ۍڑ څ
د ے
سد )= ے ے
Fا'س هو ک #ريس هپ yل= موَ ش تروO هپ ے ۍ
Fاردا ,ن Tوبشو; و\=اک هد و -گ ا!J ۍ ۍ ۍ
ه,ن ريگ6ن ات ه+?Tا;ره ون ƒOو2انشا يTو ے ے څ
Inq
Fا وره5 2 ه; گ2 هرام; gارب ک و(يJ هپ ڈ ۍ ے
@اSشو; †ول.م ‡اران Pراک -*واب*5انربمم هپ
Fاشوپ هپ وناميJا& ش bوبلم ا!J را(م ۍ ۍ
ان*د Jوَ ا 2 ا او مي; اراپ وبوا ام ۍ ٹ ۔ ڑ ے ۔
ان*د J(* ا< ر* ه او ک وا هبوا ا+,ين ۍ ڑ ڈ ۔ ڑ ۍ ڑ ۔
موا5رگ ا! هد R,م * هن,ت و *رو ورد ځ ځ
!ن #5ا0ا eن0اترد اک eن هپ اک R,م ۍ ۔ ۔ څ
اباب
هن,ت ار* د ارورو هني!س -گ ا او ا*وا ڈ ے ۔ ۔ ڑ
مر2 (يما ه5 اکاک ک #5ا0ا هبر*د ۍ
ماما دَ روJ او = دا*رK ,ن دا* هب eنر ےڑ ے ۔ ۍ ۔ څ
ماب LQ J ک :ک ه م:= >ي?" ما0 وبوا8 هد ۍ څ ۔ ۔
م و نوش Cو ايند8 2 دا6Dش ول*و ڑ ےڈ ے ۍ
X*ريت (نت ومپ و; Xيهاب هکا هم/ل& ۍ ے ۔ ۍ ڈ
هنوبا*رد د (نب اکاک ان ايند د ل*و وم8 هپ ۍ ۔ ۍ ے
(يJ هم (م< ه ش ه هد اکو ا%; وم8 ے ۍ څ ۔ ۍ څ
,ن ۍ
ومپ واک ه اناC و او= هن ه و; وم ۍ څ ۔ ڑ څ
هنوملm
هم:= >ي?" aTاV هک هد b(/ت ا= ربمم هد
†اروا ک روت و ره اک ,ن ر2 هپ هبا%;رايJ ے څ ۍ
هحون
*اموشام ه5 Nاو د رو5 مرگ هدر* ے ۍ ڈ
* Xت ار* اکاک ا وار هبوا XJ ۍ ڈ ڑ ے
ام* ه ا= هن,ت وا نابJ رتاپ ناب5 هم oو ڑ ۔ ۔ ۍ
ام*ا :*و اترد b2 هپ د R,م bا مر2 ر* ڑ ۔ ۔ ے ڈ
مواک اترد ه5 ويک وا وناموشام هد @اوس ڑ
هنوگا= p%BJا د اکاک او ک هاXمي; هپ ۍ ۔ ے ۔
هنوJاوس واک اتر هبوا او= ه او ک وا ۍ ۔ ۍڑ ۔ ڑ ۍ ڑ
مرک و ƒ%J ر* د ا+پ هرت ار*و ات هرت ڈ ے
هيT هنارگ هرت هپ ار* هني!ساو اد -*و ويک وا ڈ ۔ ۔ ڑ
هيT هناش ب هري=ات نا6; -`م نابJ هد oو ے ۔ ۔
= وQ Sم ش ا(يJ :ک @ا" د هپ هد هرت ۍ ۓ ۍ
هحون
Inv
اک ريبش ([/م اDت ايک وت ايگ ک رDگ ٹ
يJا!ن ه'3و Dب اک نCوس ک bا Dچک ے ۍ ے ے
اک ريم ه ايگ ک رم& وت تور تور ے ٹ ے ے
JاD ا8 (TاK س P:/نا ن وري= ۓ ٹ ے ے ے ڼ
هنا0 اکاک ان*ريش ام
هنودا*رK ارواو امدَ
هنا0 وم& هب وبوا ب ے
هنونا(م< eنر وو8 اک څ
+ن gو هب و1 ?ا*رد اد ۔ۍ هبوا `+- و* UXي-اک
ش ۍ
هنولگ ه او وراوDگ هنا(!ن5 2 ش هب چب ڑ ۔ ۍ
اک هس@د! ايب هر*رو هرت اک هسوب h0و نوش رتا4 ه4 ڈ ۍ ۔
ا هنوتP1ر او3 'اس ان هاش ه-X3 Kي)ح ۍڑ ۍ ۔ ۓ
اس م52 Dب †:;ا ه يم گ(ن5 @اس ۍ ے ں ۍ ﮭﮣ
م52 Dب FارداQ Dب Fاشوپ Dب Fارو; ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
هنوXن0 اتد د دا* ام ارورو ۍ
هنونا(يم هپ ک ما/م >ي'O هد ے
J(يXن0 ه وJاک 1Jو* هد ے څ
د هنو(*رب روت هد ات (يJام ۍ ے ۍ
هو ر!.J ه*واBم ار5 -ش D›2 و*
هو را(گ #ارK ارورو Jوين ۓ
هش Jا; #ارK اس لم" و* ات ۍ ے ے
د هنو0وK اغمه د #ارK اغمه ۍ ے
د هن لم" هد ات Xيهوپ هد ه; ۍ ے
د هن ل[يK هد د نا/Kانم ۍ ے ۍ
وش ر*وپ ا او wTانو+?!ش -]; ڑ
د هنو+Bيب وم8 ل+;وَ = wTايب ۍ ۍ
هناسوG و-ُ هد 8ي=اب ه د ?ا*رد Vا څ ۔ ۍ څے ڈ
8ي-اک ۍ
و وبوا اک هنا0 اکاک اکر*و ?يپ ۔ ے هنو+مي3 ۍ
د Nا @وسر (0 وم ه د هانگ ومدَ اد اک 1ب ے څ ۔ ے
هنومل& ور2 هن اکاک ان ا%; لب وم و; رون ۔ ے
و(نت هک ارا!; رد هم تJا" -]; ۔ هک اراپرX0 هم
و /ش د ه- gو هنا*ريب و *رو ورد @ م* ڈ ۍ ۔ ځ
هنوراس
ر=داُ ر=دا هTک
اگوه ه6ABماک سوموت ه* ا0^ bار دا5^ DAت ۍ ۓ ۍ ے
اگوه اMيب (Q * ا* اهد<ا ا0 اپ bا]س ت*روDم0 ۓ
+?م د ناو0 +?پ د و+ک او ۍ ے ۍ ۔ ۍ ے ڑ
+سرپ Pر د ا+يC +?س د 'يBV ۍ ے ۔ ۍ ے ۍ
راتفگ
د هنونامرا ر* ه!نامرK bاب& ۍ ڈ
د هنوXن0 ا3^ ل*و امپ (نب ۍ ے
5وا ات eن0 ه ه+,ين FوC و; bوا ۍ څ
د هنوگا= eن0 هد ان tر4 ون.*د ۍ
هو ر* هد eن0 اد ه!نامرK >ي? ڈ ځ
In{
هو ريJد ر* ه هک ر*5 هد دورام ڈ څ
لتاو eن0 هپ د ربکا ل& ے ے ۍ
د هنوم= ارود ل*و هد ه 5 هپ ۍ ے ڑ
eن0 اس ون.*د کوَ اک ارورو ے
eنر ون*و هپ ک @و هب نا(يم ے ٹ
eن ش هم هب ربO هد ا= bرد ڑ ۍ
د هنوJ6نم وJ ونارباO هد ۍ ۓ
واک انيTاو ل& د LABت ر* ۍ ۍ ے ڈ
C ره واک اي+.*ر gرم هپ ه >ي/* Fو ۍ څ
واک ا(نا; eنر ايب 1ک اغه ون ۍ څ
د هنوJو3 G" اد هم:= >ي?" ۍ
د Cرپ 1"Q ب هم:= >ي?" ے ے
د مر+Sم ون و b2 هپ bاب& ے ۍ
ا*او هپ تنBJ و b2 هپ رمش ۍ
د هنوJامک @و ک تي[.ش 1ب ٹ ے
ارورو :يب هپ واروبوا هد R,م Fا هب eنر ےڑ ڈ څ
ات وناراب وي,= اDنت ارورو اريJد ام ےڅ
اVر هپ Pر هد ش ه ره اک رون اک مامت تA" ۍ څ
ات ورانک و= ايب #ارK هد >ن هيT rتاK هت ےڅ
رانک هپ وبوا8 هد اک (ناو; 3اس هم:= >ي?" ۍ
ات ومي; اک هد م و ارورو ول*و 2وم و ره ےڅ ڑ څ
ش (يDش اC دَ ر2اس ها]س ۍ
هنورابرد ش eنا ا*وگ دَ نا%لس ه= هد ۍ ڑ
* ر2اس (ناب اC ه5 2وم ے
هنو'O ک و0 ه امد نايها]س د موک8 ۍڑ څ ۍ
کر*و ناS+ما سد ه5 هب bوا ے
ک ر*وپ انرو ! تBيب ه ۓ ٹ څ
و (نب Jوَ ; ايب wTا+ماي3 رت ه ې ے څ
د هنوJاي; هم اد ارورو هساب& ۍ
دا; ار* ه ه!نامرK bاب& ے ڈ څ
د اA+Jا او* وار ام و; ے ۍڑ
د هني!س -گ Xت ا(" ب ے ۍ ے
د هنو,هاو; هم وJ وار وبوا8 ۍ ڑ
وJ(* ا<وَ هش #اCوا8 >ي?" ڑ
وJ(يJو ه !,م هني!س څ ۍ
وک8 —ا bاب& هد _انوس2 ا اود څ ڑ
د هنونا+لب نارگ هم:= >ي?" ۍ
هحون
ات وبوا >ن ه هت ارورو (X*رپ هم اتاC ےڅ څ ے
اتون.*دو ناگ م هپ R,م ه ماين هپ هداروت ےڅ ڑ ٹ څ
وا `+- ک O@ هو* ے م6ع ک O@ (ب ارورو و ما8ل ے ےڑ
ات ونا+لب ک —ا T5َ ه اک نوا8 هد م ےڅ څ ې څ ے ےٹ
اک ناوار و*رXلم هد ک نم هو و; وارر*رب8 ے ځ ےڑ
ات وراو; نو; و/Kانم :يب ارورو هد هت ےڅ
In}
و/2- ۍ
هش ا*وگ اتاو >ي?" bاب&
هنوتا[;ر اکار اوشو شرا0 2وم او
اکام ا يب ه!نامرK >ي?" ڑ
هنور!K اکوَ امدَ هت هيT ر2اس ها]س
ک Fا ار هب R,م هني!س هد ڈ
هنو(نم و ون رپ هم و م وار هب Fا ڑ څ ڑ ۍ ے ڈ
,ن رپ ريC م اک 2وم ۍ ے ے ےٹ
هنو;ا= هپ ?ين ه5 هب R,م هني!س هد
ش اورس ريC R,م اک 2وم ۍ ۓ ے
هنوس2 ا ن*و و8 ا ان ناو bاب& هد ايب ځ ځ ۍ
هم:= >ي?" >?ي" 2وم
هنو م وJ ک —ا اراپ دَ bاب& 5ا= ٹ ڑ څ ۍ
هک ريت يلم هد >?ي" #ام هد gا= د هپ ۓ ۍ
ون ناويب هپ (*اب -ل.*رپ اDنت رورو ۍ
ک ه >ي?" ک ون.*د هپ هب bا8 ارورو ۍ څ ے
ون نار2اس ها]س اسرو رOان ه ۍ څ
داAک8 lوK او= ر2اس ول*و bاب& ے ےڑ
ون نايها]س ک lوK هپ ه ا! ر2اس ۍ ے څ څ
او= ام 2 اک ر2اس ونا*(نب هد ےڑ ۍ
ون ناوتربO د هد هب ک bاب& هپ ۍ ۍ ے
هنوراس >يXنر (نلب شاک و6ين هپ ۍ
ون نانس هپ 22 هب راس bاب& هد ۍ
Xيهو8 پ 6مر هپ تماما هد ناماما ۍ
ون ناي4و4 ه >*(با& اک رادرس (نب ۍ څ
d هن تاپ Fوiيه هم ک lوK ے ے
هنوت5ا0ا eن0 انرد م او= هد ا! ڑ ځ
ون #5ا0ا eن0 هد ايب اک ۍ
هنودا*رK ويک وا هد رون ,ن ا(*رو^ ڑ ۓ
هکار اتاو ام R,م هني!س
هنو/ل" وJوَ ش oو همان و(نت ه Tا*و څ ې
م وار اراپرو هبوا هب ه5 ڑ
هنوبا*رد هپ ه5 ه اکار #5ا0ا څ څ
!نار هبوا8 اVر هپ اک ۍ
هنورDن ان وناميJاm ک Jا; هب bوا ۍ
نايب
ون نامداش ه 5 ه اک ه ه+س(لگ ۍ ڑ څ څ
ون نام,C ه Tو(يJ هد ا! >?"8 ۍ څ ۍ څ
کو رBن سد 3اس اتارK 2 ے ے ے ۍ
ون نا(*د وگر+س هب ايب هشار ا3^ ۍ
مرن و ريiيه هب روJ هپ ومي; هد ے ے
ون نابJ oو هني!س هد Pاريس و ۍ څ
In~
هنوربO اواک Rش ب bوا ارباO ا ے ۓ
ون ناD0 هپ bاب& اترد ا(م< ه ۍ ۓ څ
لتاو هنو8 ا نا(يم هپ eن0 ها,نهاش
ون نامرا eنر ايب هم هب eن0 هد ون ۍ څ
هيT هنو8 ا اتر هاشداب هکوَ gا= >?ي"
ون ناهاشداب ايند8 هپ ار*5و ب ۍ ے
هم:= >ي?" نا,ين هک Rس^ هاش ل*و ے
ون نا,ين هد را(=وت ه اک ه نا,ين ۍ څ څ
وDCوپ وت س وي نويC س ويD!م ک (Dش ے ں ٹ ے ں ۍ
ه تينا?نا وت وه t:+;ا گ يDک ے ے ں
اتوه س ناS+ما Pا.+نا اک کا" dاک ے
ه تيمها ک 10 م:= >ي?" رXم يDن ے ۍ ں
يم تينا("او وت اگوه کا" ں
يم ت*ر`کا مو!Sم Xنوه ں ے
اDک اک ت*ر`کا ن و+شرK ے ں
اDک اک تم!" و ل& ن Nا ے
ه ت*ر`کا رامه اDک ن و+شرK ے ۍ ے ں
ه تي3وK ک ل& اD* اDک ن Nا ے ۍ ں ے
د رو4 8 هد ارورو هد لAت )م ے ۍ
د رون ون*و هپ هد >يب0 ه+?يTا; ے
Xنوا ?Jراو ومشاه نب ۍ څ ۍ
ارورو هساب& د نا0رم هد )م ے
X*راو ن*و هد نا(ب @و 2 ۍ ے ٹ
X* م هد و;رورو و^ يJ هپ يJ ۍ ڑ ےڑ ٹ ٹ
هد ه 5 ا*ان هپ ک دا*رK هت ه ڑ څڅڅڅ ۓ
ارورو هساب& د نا*ريب 22 ے
ات وتاو ا= هنوس2 وJ ک Rسا 2وم ڑ ڑ
ون ناH5اب اC ه 5و ا= هب ه ۍ څ ۍ ڑ څ
cک ر=داُ ر=دا %
اD0 ونامل?م ں ه ت*روDم0 اD0 ے ں
ه ت*Œuا اهو يه اينمشد اي راپ ے ں ں ں ں ٹ
يDن ه ر6ک يم روDم0 اک pناد و ل& ں ۍ ں
ه ت*ر`کا ک 10 ک bا 1نيDب ه اD* ے ۍ ۍ ے ں
ن^ر3 ه اتامرK يم نD0 ه ت*ر`کا ے ں ے
ه ت*ري; Lس 3اب رDپ وت ه ت/ي/" ه* ے ۍ ے
رپ ت*ر`کا وت ه اتوه Pا.+نا اD* ے ں
ه تيلOا و0 ه اتوه ناS+ما يم •Jاک ے ے ں
يDن ناS+ما اک نا8 :C تمو!" و0 ں ۓ
ه تيلها0 تيمو3 تيŒب[= J bا ے ۔ ۔ ۓ
راتفگ
ارورو هساب& د نارAه هد gا= ے
ارورو هساب& د نا(ب هد eنر ے
Iq‚
ا(XيC هناXن5 هپام دَ و; راس
ارورو هساب& د نا(*د +سرو ے ۓ
هيT ه 5 هد هم -گ ا*و5 هاشداب هد ڑ
هيT هن و; G*2 وروا; وروت د ۍ
وX*ر ودوات هپ هيT مرگ هپ #ورپ ۍ
ارورو هساب& د >4و دارپ ے ۓ
د ه ناب ا او هد ي وگر+س هپ ۍ ڑ ڑ ٹ ٹ
د هنا+لب هد ربا; ا او ۍ ے ڑ
ک ه نو(م< ه5 Xيليب هت ه څ څڅڅڅ ے
ارورو هساب& د ناD0 هم eنا ے ڑ
اCدَ رورو ون هب ناش هپ اتد ۍ ے
اCدَ رو; ون هب ناش هپ Lن*5 ۍ ے
اCدَ روک ناش هپ وم ,ن هب 2ات ۍ
ارورو هساب& د نا6; هم 7اب ے
!*رBن مول9م هم:= >ي?" ے
ک يلم هک ; ارورو هد >?ي" ے ۓ
Jواپار وَ ورو ورو هد نوش ے ےڈ
ارورو هساب& د نا(!ن5 اک ے
اک اتر و; ارود 1ب اتومي; Tايب FوC ايب هب ات ۔ ې
اک امJو ک ا د ام اتون.*د هت Xيک تاپاک ے ۓ ځ ۓ ۔ ے ۍ
را?*ا * ا د ه هنونا(يم 2 ام ?نو* ۓ ځ ۍ ۔ ے
ک وتاو وتاو xاورا د نامرا ه 5 هپ ادامد -ب ے ۔ے ڑ
ک ومي; هپ ا :*و د نا0 هني!س ا او Xت ے ڑ ۔ے ڑ ۍ
را9+نا هپ وبوا هنودا*رK ک وا هب واک ۔ ۍ ڑ ۍ
اماکان 2 هک #اCوا نا,ينوا R,م 2وم ري;ا ۔
هم:= >ي?" هت 1ب ناولDپ هش ا هپ تاپ ۔ ۓ ځ ے
راداKاو هد يEرم هنودور هپ وي;وا هد اD!يJ ے ۔
ناوار هيT ه Xيهوپ هد ه; څ
نابايب هپ (X*رپ هد ام ے
هنات ب امدَ ارواو ارود و; ے
ارورو هساب& د نارگرم& رون ے
ارورو ه ل*و د هن هد اتام څ ۍ ۍ
اروت وگر+س هد د ت;و ري;ا ے ۍ
ارورو ه اتر ا*وا8 و; @ا و* څ ځ
ارورو هساب& د نامرا هماد ے
ش @(يک ا(08 هد وتاو ا= هپ ۍ ڑ
ش -تاو ا= FوC :ک وس2 ب ۍ ڑ ے
لم اراسرد وX*ر هپ هب ه5 څ
ارورو هساب& د ناS+ما اد ے
هحون
هنوم:س :;او 2وم او
ر2اس ها]س -]; هد
هنو'يل!ت اتات و8 ک ر*د ۍ
را(مل& وس2 ب ے
نامرا و هم هت ه هک ر*د اترد ا! هم ƒيل!ت ے څ۔ ځ
نا(*د ,بوَ 1ب اک رVا" اتاو م:= هد نا ۍ ۔ ځ
IqI
راس !ن هم Rساو; هنوناXن5ولل; هد و; C ے ۔ ے
هيT Nا(ب& هد هتوا نارم& هد * سامن ه5 ۔ ے
هيT ا3^ امد هت 1ب نارگ د اتاو امدَ -*و رورو ۔ ۍ
را!نا ,ن اواک هنوم!" !ن ار اتر اد ۓ ۔ ے
bاب& مر2 مون ه5 رX0 هراپ اره5 هد هيT ۔
bا!يب وش تاپ ه ر[+.م داد هم نامرا ے ے څ ۔ ے
را5ا را5ا ه 5 هپ هنوJا" هپ (نت هد انر ڑ ۔ ے
bاب& مر2 مون * او5 Nا(8 سا هد ه5 ۓ
bا!يب وش تاپ انر ه اد نامرا هد م و ے ے څ ڑ
څ !ن نو6Sم (ناب ام نا هيT اDنت Xنر ے ے ځ ے
ان*و اتاCوا FوC وX*ر 2 ا3^ هب راس ات
انيم5 2 !ن اتروپ ا! bاب& هد راس ے ځ
!ن نو6Kا هم هنوم= هيT امد نامرا هت ے
اک اتر و; ارود ايب و اتومي; FوC هب ات ۍڑ
اک امJو ک ا د bاب& Xيک تاپ ه هت ے ۓ ځ ۍ ے ۍ څ
!ن نو+لب هم ونوم= هيT هد6م= ارو ے څ
امDK رت ات د -!,م ارو @6نم اKو هد ے څ
هم:= >?ي" اواک 6يمت راداKو bوا ۍ
!ن نومMم ه= هد ر*وپ هيTاC هد م:= هت ے
او= سد هم ه 5 2وم او ۍڑ ے ڑ
هنودور ون*و انام ,ن eنر هت ه ۍڅ ے څ
ش eنر ون*و هپ اتد ه ه5 څ
هنو(يسر ش و0 هب اKو اتد ا*وگ ۍ ڑ
وگر+س هپ راس !" ات 2وم
هنوVر& اتاوات 2وم و8 ک pيپ 1ب امو;
کا وش ان وي;وا هد گر+س ے ڈ ے ے
هنودرد ;5 موک ا*وا د (*(ش ارورو ۍ
د هن ا ا< ونوم;5 هد اد ے ڑ
هنودا*رK و(نت وش دا* هم هني!س هد
هحون
!ن نو; هپ امد eنر نا !ن نوXلگامپ نا ے ځ۔ے ځ
!ن نوXن5 هپ هم #اCوا هيT ا3^ امد هت ے
@وOا هپ * Tا3 د ل*و اباب اتام ۍ ۍ
@وسر هد او5 هتوا * ل& هد او5 ه5 ۓ ۍ ے
!ن نون?م 2 هم 60ا& هيT هاشداب امد هت ے
و دو0وم هتو2واک Tدَ او -+;و= او5 همر:پ ے ې ۓ
ک م:= هپ * +;وَ = ات تم(; ات T ه5 ے ۍ ے ې
!ن نو(م< هپ هم مورSم هيT 2وم امدَ هت ے
هيT Nا(ب& هد هت وا نارم& هد * سامن ه5 ۓ
هيT 22 امدَ هت ه Jو; مو8 ک هپ * و8 ا ه5 څ ے ے
!ن نو+س ان م:= ام هيT Nا تA" هت ے ۍ
و/2- ۍ
ا(X*رپ ک اوشو –اSJ هاش ے ۍ
هنوناXن5 هپ امدَ راس ا(XيC 3اس او ۍ
ا*وا اتر ارود 2وم او
هنودرگ 2 وروا; وا!س^ FوC هب راس ات ۍ
IqU
ک #اCوا Jو; امد هب راس ۍ ۍ
هنوراس ش (ن2ام هب وJو ه ارود ۍ ے ٹ څ
ا(X*رپ سد ه امد راس ايب ے
هنو'يل!ت شو* هم ه ات ون.*د (مه ۍ څ ۍ
م(XيC (ن2 راس b2 -]; هب ه5 ے
هنوس2 د ا+يC اتدَ ا*وا هساب& ۍ
ا< اKو هم:= >ي?" ۍڑ
هنوتا[;ر ل; ان ايند8 راداKو ه ۍ څ
ک ا(0 م ه+?يTا; انرد Jاm موک اد ے ےٹ
ان*و اتاCوا FوC هب نا,ين روس ون*و هپ
ارورو ک نم هپ ون.*د هد ل.*رپ هد اDنت ے ځ
هنوب:ي0 ?ين FوC هم هب xانAJاوu هد ۍ
سو* راب; ارود 1ب ات ونايب ب هب ه5 ۍ
ان* ات اراپ (نب يلم هد bوا اوشو ه ڑ څڅڅڅ ۓ
وناC هد هنوس2 ه هم:= >ي?" ۍ څ
ان*واک pشوک وتاو ا= هد ناش موک هب ا= ڑ
ک ورس ون*و هپ هيT را6لگ eنر ے څ
ک ون.*د هل.*رپ هد >ي?" L*ر= ے
ارا(=وت ر!.J هد >?ي" هد او
د مامت رم& هد 22 اوشو ے
هک را5ا را5ا ارورو هد >ي?"
هک را+'گ سد اس رورو -]; ات ه ے څ
!ن وَ = هم راس اکو ربO ه ے څ څ
د ماغيپ ات رورو Jو َ ا+س^ ام ے ۓ
سو* هد روJ هپ ومي; ه ا څ څ
هنور*و کوَ ا+پ ه (نيTاو; هساب& ۍ څ ے
ا(X*رپ هم هک ا (مه 2وم ۓ ځ ۍ
هنونا(يم 2 و FوC ايب هب ات ا*وا ا* ۍڑ
هحون
انينا5ان اکار 5او^ ارورو هساب&
ان*u 2 (*وJوَ ا+يC * 22 هد ه5 ے
ک ا(0 انر اC ارورو اراداKو او ے
ان*د مB4 هپ ات ارورو ک وا موشام ے ۍ ڑ ے
ات هني!س هنا0 3اس او ۍ *ا*و ه هب څ
ان*واک اتدَ را9+نا و نوش وCو هپ ڈ
ل.*رپ اتاC نايب ب ات اينا يم او ے ے ۍ ڑ
ان*د ل=ار ا هپ ات (نيTاو; ن*ريش ۍ ڈ ڈ ے ے
اوش ايلم هم اتام اوشو ارورو ار*5و
ان*واک .س امپ bوا ارورو هب هن.*د ے
راتفگ
Iqc
د ; هم ايلم ارورو هساب& ے
د م:س اترد هم Tا(0 هد ے ۍ
هم :برک هپ Xيهوپ ارود
د م:ين هi=اب ولگ هد اوشو ے
وش eنر ون*و هپ ا او هم نايها]س ڑ
وش eنت و(نت2 هم Cاب ه او ۍ ڑ
ک :يگ اC 2 وش ناوار هت ه ے څ
د = >?ي" هپ هKر4 ره 2 ے
ات هاXمي; ه5 مر*و 1پاو هڅ
ات هني!س رون ,ن -*و ه اک څ
سو* اراپرو هب R,م اورس اد ے
د ماکان امپ ارورو ان*ريش ے
د تينا("و G" هم:= >ي?" ے
د ت*روDم0 ولها0 -4اب ے
د #داBس و و/" هپ (يDش ے ۍ
د ماما مول9م ل*ا; bرد اد ے ۓ
وش +س هپ ;5 موک 2 ے
وش ن رپ8 گر+س رس هد ه ے ے ے څ
د نارAه ه هک رپ ه 5 هم وي;وا اتد ے څ ے ڑ
د هن ا ا< وم;5 هد اد ے ڑ
د ه 5 هپ ب ب ا او ام ے ڑ ۍ ۍ ڑ
د نارگ رم& (نت هد اوش تاپ Xت ے ے ے ۍ
ات ومي; س دَ و* ه ا څ څ
ات وروس ورBن مر" هد
د نا(*د وگر+س اتد نامرا مر" @و ے ٹ
سو* ايب FوC هب ات ا3^ ۍ
سوا :يب هب >ت ات اک ۍ
د نا*u اKو هد -لت امد هن ه هت ے ےڅ څ
امان 2 y/K اKو هد
هم:= >?ي" هاگا هيT
د نا,ين bاب& ريم هد ا!;ان اKو هد ے
ل*او وم= * 22 هد ه5 ۓ
ل=اد ه 5 هپ * 5اوا اتد ۓ ڑ
ا(XيC هناXن5 هپ امد و; راس
د ما(نا و* وه ون*و هپ هد eنر ے
اروک هيلک ب ل.*رپ هد :يب ے
ارورو ه اتر ا*وا و; @ا و* څ ځ
ک ا(0 اC هد م #و3 هد ے ےٹ
د ل& .* هد هاراپ هراپ ے ۓ
هحون
د نا+?X*ر ا(XيC نوXن5 هپ امد راس ے
د نا(!ن5 ا(X*رپ هاش –اSJ 1ب ے ۍ
د هد وات e*ر ارورو انارگ ۍ
د هن ول.يC هد راس م;5 ۍ ۍ
ام ا!ځ د ناش هد ات ل*او نوXن5 ے ۓ
ان xانAJاوu ه هت ا*و8 ا څ
هنا%لس ام دَ 5وک ار ش ے
د ناسرپ اد ک هناXن5 هپ اC هب راس ے ے
د نامرا هد ل*و ارورو ے ے
(ن2 راس م(XيC b2 هب ه5 ے
Iqn
د نا(ب هد وس2 ب ه د اتد G" ے ے څ ے
هيT ا3^ امدَ 2وم ام
هيT '%[م هد رون وگر+س ۍ ٰ
د نامرا اد ,ن ون*و هپ eنر هم ه ے ے څ
ش >يXنر نو; هپ ات ه ه5 څ
ش >ماV هد هب اKو هد
د نا و* وا LJا3 ود هد هم @ا`م و0 ے ځ ڑ
ارورو وس2 ب امدَ ارورو وسا!يب هداو ے ۔
کو ان+;وپات انام ه (نيTاو; ۍ څ ے
اربJد وا و0 هنوباو eنر دَ هب رورو ۍ ڑ ځ څ
اسو* هنوس2 رپام اسو* هنو!,م ورس ے ۔ ۍ
Jوَ هپ ا3^ اسو* نا,ين هم -ب ۍ
اربهار د ر* ات مر" امدَ نا,ن اد ۍ ے ڈ ے
روگو ناو و5اب eنر روگو نا,ين هد رو; ۍ ۍ
روگو ناموشام هد R,م اورس ه ۍ ۓ څ
اربJد ريگ ا ش نو(م< دَ ن2 هب @و ۍ ڈ ڈ ۍ ےڈ ٹ
هنوس2 اود وتاو ا= هنولگ اود ا نورو اود ڑ ڑ
را5 کوَ bاب& هم:= >ي?" ۍ ے
اربهار ’=را= اسام وش ه در* نا?"ا اد ۍڑ ے څے ڈ
ه *ا; اترو اد 1ب څ ا(; هد د هنو5ار اد ۓ ۍ
وا(ناب و,ن هبوا ان bاب& 5ا= هنرو ۓ ۍ
مواک انرو هMب3 (ناب #ارK Jا و* 1ب ے ۍ ځ
را5 هپ ا. و هبوا Tا*و هد اتاو ام ۍ څ ې
رادرس ور!.J هد وکر*د انرد هب ايب ۍ
*ا; اترو Gبس ه5 ا(X*رپرو هم eJ ا3^
هاورپ ا+,ين امد ه د #ارK هپ اک رDپ څ ۍ ے
Nا (* تسد ر(ي" *ر(ي" هد ه5 (ن5رK
مرادو ک وبوا هب ه5 وا ا= هب گر+س ے ۍ ڑ ے
هحون
سو* ات ومي; >ي?" مول9م هد ويJو هپ ه ا ۍ څ څ
اربJد واک اتد را9+نا ک وا موشام ۍ ۍ ڑ ے
ر*و ات ومي; اسرد bاب& هب نيم ر* هپ ۍ ے ے ڈ
اربهار واسار ات ومي; FوC هب ات ا*وا و; ۍ
* هن وJو ا!س^ دَ * هن وJ و هد ه5 -ب ۔ ڑ
5و رپ ا3^ هپ هب ام دَ ن*و ۍ ۍ ے
= هد ات اتام روم اربهار د ل*او م: ۍ ۍ ۍ
ورورو د FوCامد -ب ارورو د Fونيت ه ره ۍ ۔ ۍ څ
مرگ هپ اDنت وش تاپ انر اک ۍ ے ے
اربJد واک .س ا0 ب (نابام هب هن.*د ۍ ے ے ے
رو5 هپ ويJو شدَ @ و روک هپ ايب هم eنر ۍ ڑ ۔ ۓ څ
د هن تاپ هنو*ا وJوين هد ام ۍ ے ځ
اربهار د تاپ ريJ ويJو 2 ام هنوس2 ۍ ے ے
هحون
روJ هپ م/ل& ا(X*رپ اتاو رDن ام څ ۍ ے
م وار انرو هبو8 ا اراپ هني!س Xت ه5 ڑ ۍ
Iqq
نا,%& هد هنوگا= و ک ومي; هب و(نت 2 ۍ ے
نابساپ و+يبلها لJاب ش هب ه5 وا ۓ
ش گوJ وا روا هب ه5 ش ا(يک :ک اد ان ے ۍ ۓ
ش لJاب 5ا= هد ه * ه5 و; bاب& ۓ ۍ
ش لJاب 3اس هب ايب * را(مل& ه5 ۓ ۍ
مواکا ار وبوا 2 هب هني!س هد R,م اد ڈ
وبوا هد !ساس و* و روپ و هم هنوس2 ے ۍ ے څ
ون.*د هپ م5رو هب ه5 ,ن انر هب aTاV ۍ
?ينوَ ک Jو; هب R,م هنوس2 ش هم رپاک ے ے ۍ ے
م:= >?ي" ه%/ن و* روگ ک و+سوJ و+?*وJ ۍ ے
ماما رت اکوَ bاب& اربا; او* ک ولت ولت ے
ار هن ات ومي; ايب Jات Jوَ ش اک هبوا څ ے ے
وش ه+,ک ولل=ار b^ هد (ن2 و.پ FوC ے
س روت وش FوC ے „:; ان LM= نو(م< ا
ک ,ک8 نا0 هو tور[م سد -يTار6& ے ۍ ے
bا4ر3 هپ ون ر*رSت هد ا ا!J ۍ ۓ ځ
وش رDپ هپ نا -]; رادارDپ وبوا هد ے ځ
bاناي+س اوش ه TارDپ نا هد و; ې ځ
ورBن نام2ا هو ناوار ناش هپ 5اب ک ے
„او= ا!J 5وک8 هش ات رDنري;ا
Fا ار وJ ک هني!س هد R,م 3اس ڈ ڑ ۍ
bاو ب هک ساو -]; Xت رXم ے ۍ ۍڅ ۓ
هم:= >?ي" و روJ هپ ومي; R,م ۍڑ ۍ
b2 هپ هل.يC b2 T ه هش 1پاو ايب ې څ
مواکا هب R,م ل& ک Wا; هب (ناب #ارK ڈ ے
ار اراپ هني!س ان ا*رد هب Xتوا څ ۓ
مرو^ هن ريiيه ايب هب هني!س هد دا*رK ے
ناراب وي,= هش اک و; ا+,ين #ا ر0 اC رون ٔ
نا ک هب .م مواگ2وَ R,م هب اس نيس ځ ے ے
مو2ات ان*و :]; هب تmا'" هپ وبوا
نايب
bان; هد او هرDپ dود هپ م/ل& ے
„ا; @Q ^ هپ @وسر هد و (نب هبوا ے
ک م/ل& اوش Zورش اXنار< روش @ا و* ے ے ځ
Žاي= ه,ن ا(يسار اوش ا=و= و* ۓ
ونا=رم هد -`م هپ وتاوJو ,= ۍ
bاپ وا 5وک8 J(َ يک پ روت 6ين ے ڑ ے ے
هش ناراب ون*و لAب ا!J F پ وروت ۍ ڑ
bاره وا tو; رهاm هش ور.J هد
وش #ام ار #ام هنو'O و(يلشو َ ر!.J
نم هپ ور!.J ه ځ څ bاب& هتاوان
ناش هپ †رب هد ا(يJاC اروت bاب& ے
Iqv
b^ هپ b^ وا :ت (ناب وروت اروت ے
وش و سد 6ين روت @اXنک @و; ے ےٹ ٹ ے ے ے
bامJا ه,يش واک رپ eنر ا!J ۍ ۍ څ
هش را+Kر ات هد ناش هپ >يهاش ے
هش را5او ا; هد :يب و ره اک ۓ څ
هلغن ار eنر ک را+Kر هد †رK څ ے
هيT ل+?;ار >ن يب مو8 ک اد ۓ ےڑ ے
هو نا,ين وا R,م هد b2 هو* هپ هڅ
هو ناXJ ه*وا4 Jوَ ين هد -ب ۓ
هو ناراب وي,= وروت و ره اک څ
هيT J(َ يJ Jا& ا او هKو; ب ۓ ڑ ے
b2 -ب اد هڅ هش ا(0 >ت 2 ه
هش ZاAش و* ره ا د هپ ناري" ۓ ځ ۍ
هک eني ونو;ا= هپ R,م هد eنر ٹ څ
هيT لتاو ا= اراس R,م د LA& ۓ ڑ ۍ
X*ريت نايب د اC ه 5 هپ ۍ ۍ ےڑ ڑ
X*وJ د(م هپ وس2 هد 1ک ره ۍ
هنا0 bاب& ريم وس2 ب >*u 2 ے
هيT J(*وJ وX*ر ومرگ هپ eنر ۓ څ
رورو Tايب هد انا(يم 2 ه ې څ
روJ هپ ومي; هن هد ل*و ےڅ ے
اشام هد ر*وپ هنا0 3اس او ۍ
هيT لJاب يب ر* هپ ر*رو ۓ ےڑ ے ڈ ے
X*ر+س را+'گ هم:= >ي?" ۍ
XيJاC ايند8 هد ما9ن و ره ۍ څ
Xيک هب ت'O وينا يم هد ۍ ڑ
هيT Jوَ ا ا< ر* و م bاب& هد ۓ ڑ ڈ ٹ
راتفگ
هيT Jو; @ابو; 2 :;او هم م:س ۓ
هيT Jراک ولگ ورس ورس هپ را6ه ۓ
ارا(مل& 7وت هد >?ي" هد او
هيT ل?يمJ Gبس هپ اKو هد @و ے ٹ
هيT ?Jراو هد Xنوا >?"8 هپ څ ۍ
هيT شاه نبرQ م3 روD,م ۍ
د ا نر ا+پ انو;8 @وسر هد ے ڑ
هيT J(يJا ه; او امد Pور= ۓ ځ ۓ
هيT >ي?"َ ره رت Jوَ !; ت?*ا; هپ ۓ
هيT >يT^ وگر+س ونايمشاه هد
+نا يم هپ ڑ هيT >*رKا ه ک و ے
هيT ل=ار وراوس رو5 هپ اDنت ۓ
وک رب5 وا 6*5 هد هن.*د را6ه
وک رنه هپ ر* هد رب5 وا ر*5 ڈ
-ب هپ هد 7وت b2 هو* هپ هد R,م
هيT لتاوان ات رDن #ارK دَ ۓ
وک هنو'O eنا هد ورا(*رDپ هد ڑ
وک هنوس2 Fا هد ان وبوا #ارK ڈ
و نوش وCو هپ Jات ک هد ايب ڈ ے ے
هيT لتاوار ايب ان Pا*رد #ارK ۓ
Iq{
ل=ار هن,ت :]; هک Fا هد و; R,م ے ڈ
ل=ار هاورپ ب ر* ا*و5 ل& هد ے ے ڈ ۍ
ا!ن انوريب ان نايم هد اروت
هيT لتارو ر!.J هپ ناش هپ †رب هد ۓ
ارا(مل& وش ه هت Cرپ اتد د اد اه ے څ ۔ ے ۓ
ارا,*ا اد د Kاک ; 1ب 2وَ ش هم :يم ے ۍ ۔
هيT ا+يC هت هساب& نا6; هش هم 7اب 1ب ۔
روا واگ2 ونو 5 هپ روJ ا اتد !;ان اد ۍ ڑ ۔ څ ے
ش هد هب هJا" ب رون هش eJ همرAه اک ۍ ے ۔
رورو
هيT ا+يC هت هساب& ناوت مر2 هن رون 1ب ۔
ا ا و م هپ ات هو مر" ا او هساب& ڈ ڈ ٹ ۔ ڑ
اپرب ش هب تام ل& eنر اد شو* اک ۍ ۔
هيT ا+يC هت هساب& ناموشام د مB4 هپ ۔ ۍ ے
هني!س روگوَ اک روC وي,= هپ R,م اد ۍ ۔
اکاک امد هش ه ه رورV واک هب bو]ت څ څ ۔ ۍ
هيT ا+يC هت هساب& نايب کوَ ه ايب ۔ څ
و ځ څ نامرا ر* >?ي" >*u 2 5وک هش Jا ۍ ڈ ۔ ۍ
نابر3 هپ د ا/ب >*د هم:= >?ي" ۍ ے ۔
هيT ا+يC هت هساب& نامرK @واک مول9م ۔
روJ هپ 5اوا دام د اشار ۍ ۍ
روا هد ن*و ,ن هد @(يJ ۍ ے
ون*و ورس2 د کا هم گر+س ۍ ے ڈ ے
اشار ا'O اک Tاراپ هد نا(*د ې
اک نام,C ا'O :]; اتر هت
اک نا(*د 3اس هد هني!س ايب ۍ
@ام0 >*رش ?کو هد ه5 هڅ
هشار ZادوJا هپ د نامرا هماد ے
هحون
نا(يم رQ يش 5ا= ا* ۍ
هيT ا+يC هت هساب&
ناري" هک هد >?ي"
هيTا+يC هت هساب&
Jا; #ورپ د ان وبوا ه(يJو هم R,م ات ۍ ے ۔
3اس وش نو+س ايب اک هن.*د د هيT ا+يC هت ۍ ے ۔ ۍ
هيT ا+يC هت هساب& نا*رگ * تاپ ر* ۔ ے ڈ
اواساروَ ات رورو ام xانAJاوu او !.م ا ۔ ے څ
:برک هپ اتام bوا ايلم اک هم bاب& ۔
هيT ا+يC هت هساب& نا(*د اش هم Lي[ن ۔
هيT ا+يC هت ارورو ا ات هد د و; b2 اد ۓ ۔ ے
هيT ا+يC هت هراو.م= هسوب ک هب b2 ات ۔
هيT ا+يC هت هساب& ناويب ک هب d:ت ۔
مروگ ه5 هد وX*ر هپ ات هد ه b2 -ب اد ۔
مروگ هن ه5 هد ات و; اب*5 د ون*و هپ ۔ ے
هيT ا+يC هت هساب& نا(*د د هد وس2 ب ۔ ے ے
راتفگ
Iq}
اشار ا3^ :]; ه!نامرK bاب&
اشار او; هپ #ارK يب ر* هپ ےڑ ے ڈ
ان*u 2 b^ ه(*وJو هد م:=
اشار ا,نهاش هم اراپ دَ نا(*د
* م;5 راس هپ د L*ر3 هم ت;و ۍ ے
* Jاوس نا(*د هد ات دَ y/K ۍ
م ا= هپ #ارK ےڑ اموم ايب bوا ه
اشار هاXمي; 2 اکار تا[;ر ۍ
لتاو ا= د eنر ا نورو اود ۍ ڑ ۍ څ ڑ
ل+س:م د وX*ر ومرگ هپ ۍ څ ۍ
ا< هد ماما د 1لAم 5ا= ۍڑ ے ۍ
هشار ا ا< هپ هت هم:= >ي?" ڑ
L*ر3 ارورو ل=ار*د
L*ر= ک وب*ر= و; ے
اون ب موَ ش اي+.*ر bوا ے
ZادوJا bوا ک هد eنرڅ
اشار eن رت امدَ اشار څ
اشار eنر ,ن اس ون*و ے
ه+?!ش د امدَ راس ے
ZادوJا اک 3اس bوا ۍ
>يXنر ش اک ون*و هپ ات
>يبم8 ش و0 (نس هباد ۍ ڑ
هاXمي; رت س هد هب و*
ZادوJا bوا ک هد eنرڅ
م:= سر د هناد ۍ ے
wTايب FوC ات ومي; هبات
ا* ايب ام ام ون هن هت ےڅ
ZادوJا اک 3اس bوا ۍ
م:س _ا(0 هد هش هو
م:= >ي?" نايب هک (نب
اره5 (Q ن5رK ول*و
ZادوJا bوا کدَ eنرڅ
ريC اترد ام وو8 هن هب ل*و ے ۍ
ريJ اک ن*و وگر+س 2 ام ه ے ے څ
*ا*و هد ا! د روبAم ام ځ ے ۍ
اDشار اود ره امد ا+,ين هنوس2
,ن تاراپ ه5 اشار 5اوا هپ ۓ
,ن واک اترد ه5 ه هراشا ے
وX*ر ومرگ هپ * #ورپ وس2 ب ے
اشار اواتا[;ر هد را(مل& -];
هحون
ها,نهاش ا* ن!*ردا ۍ
ZادوJا اک 3اس bوا ۍ
ارورو او اه RيبJ RيبJ ۓ
ارورو ايلم اوش هم اتام
هي!ت نو(م< امد و هت ے
ZادوJا bوا ک هد eنرڅ
تA" ا wTا3ا ا ۓ ۓ
ت3ا4 وتاراپ هد ا+,ين
ا(0 ود ره د هم م ے ۍ ےٹ
ZادوJا اک 3اس bا8 ۍ
Iq~
هت و و5اب امد ارورو ے
هت و و5را ر(ي" هد ے
امد bوا هش ا(0 b2
ZادوJا bوا ک دَ eنرڅ
هشار ر5 ماما ا ۍ ۓ
هشار ر9ن هپ ام eJ
اتدَ نا(*د شو ه ۍ څ
ZادوJا اک 3اس bوا ۍ
=ار R,م هپ سد ,= و* ۓ ے ے
هنوتا[;ر وکوَ وبوا ان R,م ورس ه ۍ څ
Jات Jوَ ش ان R,م هبوا ه ے ے څ
هنو5او0 وو8 هن ولت هد ات ومي; هم ايب
موشَ نو+8س ون.*د هپ ايب وس2 ب ے
هنوداD0 وس2 ب وک8 و #ارK هپ ام ے
ک ا(08 >*u 2 را6گ 5رگ هد
هنو5او^ ارواو هم bوا ا*و5 اره5 هد
د FوC ZاAش سدَ ک ايند8 ے ے ے
هنوXن0 واک نا(يم هپ ونوس2 ب ه ۍ ے څ
هم:= >ي?" ايلم >ي?"
هنوم:س ات نا يم وک8 wTوَ 2وين هو ۍ ڑ
اتدَ هنوس2 ان ن(ب وش ل3 هڅ
ا(08 ,= هک گر+س2 eنر هد ون ۓ ے څ
د (نو= ات اKو ارEوک وم= هد ا ے ے ۓ
مر" هد @وسر ارورو ا و ل?ت ۓ ے ۍ
ل& هو :*و روپ و وو8 ا ا @و ڑ څڅڅڅ څڅڅٹ ے ڈ ڈ
د (نو= اناXنا ارسرت راس هت ه ے ے ڑ ےڅ څ
ش و0 رBن ک ومي; ارورو هب bوا ۍ ےڑ ے ے
ش و0 لOو" ومپ هب ون.*د هد ۍ ےڑ ے
د (نو= هل[يK ارVا" bوا eن0 هد 1ب ے ے
و/2- ۍ
و هن ا(0 هنوس2 ام اک ے
هنودا*رK و(نت وو8 هن هب هاXمي; هپ
و هن >ي/لت ربO ا3^ اک ے
هنو0وK وو8 هن (*\* هد هب م/ل& هپ ے
Xيک رو5 هپ وس2 هد راک ره ۍ
هنو(نم و وناC ه ,ن @واک ه ڑ څڅڅڅ څڅڅڅ ۍ ۍ
و ا(0 هم هنوس2 اک ري; ے
هنو!,م وو8 ور*د ک ونو;ا= هب ام ۍڑ ے
اکام :يگ ان ام هني!س
هنوناراب وي,= هد (ناب R,م وJ(َ يک ے
هک پ نيس هپ R,م هم و ره ٹ څ ے
هنوس2 وو8 هن امدَ وا وو8 ر* ,= و; ڈ ۍ
هحون
اربJد ات ب >ي?" اردارب امد ا ے ۔ ۓ
د (نو= اون ب ے ے ے
Iv‚
د (نو= اA+Jا اربا; هساب& ا ے ے ۓ
ارورو ه اتام د هن ل*و رم& هپ ات څ ۍ ۍ
ارورو ه ات اون ب L*ر= ا*وا و; >ن څ ے
د (نو= ه%/ن او* هر4ا; 2 رورو ا*وا8 ے ے
هيT هتاراد >?"8 شاه نب هQ ام ۍ
هيT هت ارا(مل& مر" هد ريگ ا ۍ ڈ ڈ
د (نو= هو!ش او* ار9ن هداC ک هت ے ے ے
-تاو ا= اراس رورو وس2 ب >ي?" ےڑ ے
-گ ک ونولگ هش هم:= >ي?" ا ے ۓ
د (نو= هنيT^ ار+Dب هد Jاو رورو ے ے ۍ
وJ ک Pاريس هد ا او ومي; هپ هبو8 ا و هد ار ڑ ڑ ڑ ے
وJ ک Pابک هد انو 5 ون.*د هد #اموش هنو'O ڑ ڑ
و راDmا r+K هت 3اس ناي0وK و8 ک تا*5 ے ۍ ۍ
(ناب رDپ رDن هد 3اساو وار هبوا ات ے ے ۍ ےڑ
(ناب م/ل& هپ ايب 3اس او رDپ وش تا*5 ے ے ۍ ے ے ے
و را(نامک اC هت 3اس نايها]س (يDش و8 س ے ۍ
(ناب :برک ‡Q را Jوَ ش تاپ اDنت :ک ے ے ے
(ناب هاXمي; ويک وا ل*او رBن p%BJا ے ڑ ے ے
و راXK @دQ :يب 3اس ناوار Jوش ايب ے ۍ ے
هو ک وگوا اتد oو 3اس او هني!س هد R,م ے ۍ
هو ک و(* ا< ا! 3اس هو اDنت >?ي" ات ے ڑ ځ ۍ
و رايJ و(يما هت 3اس نامي+* وو8 درگ ے ۍ
اک 2ا(ب bاب& ايب „ا; ه,/ن :برک هد اه ۓ
اک 2اDبنس Lن*5 ايب bاب& هد را6گراک ا= ۍ
و را?*ا هت ا! 3اس نامگ رو; هد هو ے ځ ۍ
اتدَ هبوا اتد اDگ د هاوگ هم/ل& رDن ٹ ے
اتد ه 5 >?ي" هد هو د ا(O م:= >ي?" هد ڑ ے
و را+'گ اغه هت 3اس ناهاش وا5رJ ے ۍ ۍ
ارا*و اک وبوا R,م و* هد رو;
هنو+مي3 ارود وبوا وو8 هن (يJام ۍ
اتدَ د نا(!ن5 ارورو اک #اCوا راس ے
اتدَ د نامرا ه اتر ا*و8 ا ارود ے څ
د (نو= اوَ ه هپ ار+نوک اد xور هد ه ے ے څ
هحون
و راد >?"8 ارو 3اس نابر3 ات 2 ه5 ے څ ۍ
و ر:پ هد ناE هت 3اس ناري" د -/& ے ۍ ۍ ے
ا(; @Q وسر هد هو 3اس را(ل& هد ر:پ ۍ
هم4اK (Q ن5رK هد 3اس را(مل& وش هت ۍ ے
و را(ب^ ردوَ گ هپ 3اس نا,ين هک هد Wا; ے ۍ
>?ي" مQ := وش هت بن م:= هو هد ر:پ ے ۍ
>?ي" Q mان و هت هو بن Q mان هد ر:پ ے ۍ
و راBش اKو ر* 3اس ناوراک رQ يم ے ڈ ۍ
ا ا ل& هپ هو ر* -ت Nا @وسر Xنر ڈ ڈ ۍ ڈ ے څ
ا ا نا يم هپ هو -م!م ه >?ي" هد @^ ڈ ڈ ۍ ڑ
و رار3 ونو 5 هد 3اس نا(نا; L*ر= هد ے ڑ ۍ
هو ر2اس ر!,J هد ل& ک eن0 ره @وسر هد ۍ ے
هو رارک ل& و; ل.توو8 و ره وگ هملک ۍ ۍ څ
و ر2اس ها]س sتَ 3اس نايها]س >?ي" وو8 ے ۍ ۍ
IvI
هاXن هد ات هاX!ي; #ا ر0 هو هنا0 و و هت ٔ ے څ
Nاو اتد هو (يJ #و3 ک >ي'O هپ ون.*د ۓ ے
هت 'اس ناو وش و ک وا ۍ ځے ے ۓ ڑ و راو)=اش ]f3 ے
و/2- ۍ
ارورو ه+?يTا; ولگ 2 امد
هنوبا*رد هپ #ارK وش تاپ د ناي; ام ے ے ے
XيTام سد رورو هدات ب ۍ ے ے
هنوناويب هپ اDنت انو ارSO ا!J
کوَ ربا; ه هد اس رورو ے ے څ
هنوراس هپ ونايب ب b2 @د واريت ه ۍ ۍ څ
اک (ناو; رانک هپ وبوا 3اس ۍ
هنورDن و هاوگ ه هم:= >?ي" ۍ ۍ څ
+سوار * ان ن*(م ات ۍ ے
هنونا4و هپ ايب Tايب FوC ات ب هب وم8 ې ے
ن هن C هب ک واAک هپ ے ے ے
هنوناXن5 (Xن C اتر اکاک و رت ے ے څ
هش (يDش ه Tا*و هد هم ر:پ څ ې
هنونا(يم 2 وار هد و; نا(يDش ون ۍڑ
وش را?*ا ل*و نا(يم هپ هت ے ے
هنو 5 و(نيTارت ورادرتاس د ا ا ا+پ ڑ ۍ ڈ ڈ
د *رو ?J هم:= >ي?" ے ځ
هنو(نم و >ي]س bاب& هد ول=ار ات ومي; ڑ
2 ات ولتار هن اروک 2 ےڑ
اني ار هن اتريب ;وا لتاو ا!J څ ۍ ۍ
هش ا0وا روک اس وتاو ات و* ڑ
هنو5اورپ کو >يبگ2 Pو?B* ا!J ۍ
اراد همu رتاس ونايب ب ۍ
هنورتاس وش ک ر%; موش اهوپ 2 هت ے ے ےڑ
ارورو ه(يJوَ هن هد >ي?"
هنوس2 ول.يC لم هپ هد رورو 2 هت ۓ ےڑ
و/2- ۍ
اشار اکاک ان*ريش امد
هنوJاوس کو هن ايب اترد وبوا هب ه5
د ا; نوش Cو هني!س ے ےڈ ے
هنو!,م وو8 کر*د اراپ رغOا و; ام ۍڑ
JوانيC ات وبوا مو ر:پ ۍ
هنورار3ا ربO هد وJ ک هو اس ر:پ ام ڑ
و راوارم ان هني!س اک ے
هنوس2 د Jوَ ين اراپ KاBم و; ام ۍ ۍ ۍ
IvU
هنا0 اکاک شام راوارم ے
هنودا*رK و(نت 2 ايب !ن هو هب ه5
اشار اکاک ان*ريش امد
هنوگا= روا هن ر*رو ل]; هد ل*و ے ے ے ے
ک ا*(ب هتاو ا= اس را(مل& ايب >?ي" ے ڑ
ک ا ا< ا ا<رورو هد ک —ا T م ودره ے ڑ ڑ ے څ ې ےٹ ے
و اراو ;وا هد ل*و ه و* هن راب; ۍ ۍ ے څ
ات گوا8 @واCاو 3اس هني!س هد R,م ايب ے ۍ
ات م/ل& هش ناوار اک —ا و نوش هپ T ار*رو ے څ ڈ ې
س2اود هپ ايلم :Jوين وَ ايب >?ي" ۍ
ناوار هش ات ومي; هش Fا ان وبوا R,م ا= ڈ
ناو5اب و8 ش ل3 ک تmا'" هپ R,م هد ے
Jا; هک ,= و* هو bاب& هد ک Jوَ ; R,م ۍ ۍ ے ے
Jاو" )*رات داد هش نو+س وس2 ب bاب& ے ۍ ے
Jات Jوش ه هبوا هم:= >ي?" bو?Kا ے ے څ
Cاب ه او ه او Xت وJوَ ش تاپ @و ۍ ڑ ڑ ۍ ے ٹ
هيT اب*u ون*و ورس هپ هيT هBل3 روک هد @وسر ۔
هيT ا'; انرو ه هپ (گ رپ ل*و (نيTاو; څ ۔ ے ۍ ے ے
را9+نا اتات د رادرتاس ارورو ا ے ۍ ۔ ے ۓ
ارا(مل& D0و ب X*روارم هد هت وا ے ے ے
شار 1پاو ات ومي; ش ايJو; اراس ام اک ے ۔ ے
ش هس2د ونايب ب (X*رپ ارانک #ارK ے ۍ ۔ ے
ارو ه5 ,ب ور8 Wرس ارود ارواو ارورو ا څ ۔ ۓ
هراپ هد ب ب او م5وب اراس نا ات ه ۍ ۍ ےڑ ۔ ځ څ
هحون
iنا,ن اک ت[;ر اشار هني!س ب ب ۍ ۍ ۍ
هد اراپ وبوا :;اوار اترو R,م -]; ۍڅ
J(*رو^ د اکاک هنودا*رK هو(نت ات ۍ ۍ
ل+?;^ ان رورو د T هنوت5ا0ا وبوا ۍ ۍ ې
وار اترد هبوا د را9+نا ات R,م ات ۍڑ ے
b2 هپ نا,ين 5ا= د :*و رهاب ان ومي; ۍ ے ڑ
bاب& ر2 امان ش اتد bوا هب 3اس ۍ ۍ ۍ
Tاو اترد رBن اشار هني!س هن,ت ې ے
د رEا ا=اد ب ب ونودا*رK هد اتد ے ۍ ۍ
د رVا" همان هپ b2 ات تم(; اتد ر2اس ے
+[;ر اکر*و هت د ناوار روJ هپ #ارK ۍ ے
J(*رواو ه bاب& و رBن p%BJا ات ے څ ے ے
Jواک سد را5 ام= 2 Tات ماما ے ے ۍ ې
دا6Dش هد دا*رK ,ن ا(*رو^ ا3^ ۍ ۓ
هحون
Ivc
هرا,*ا اترد مواک اراد >?"8 ارورو او ۔
ارامش و* م هپ رورو اد وش ناوار ام2 هت ه ڑ څڅڅڅ ۔ے
هو ا نر ه 5 هما+پ Xنوا ونايمشاه هد ڑ ڑ ۔ ۍ
هو ها,نهاش هو ا+?يTا; اس ل& ا!J @وسر ۍ
ک ناويب د هپ هن,ت ک >4و دارپ ارورو ے ۍ ۔ ے ۍ
اراDس ب ات ون.*د (گ رپام ل*و هت ے ۔ے ۍ ے
* ا3^ Xنر ايب *ات ب ه د FوCام ے څ ۔ ے څ ۍ
* اون ب * اDنت د ري/K هد @ا" اد ے ۔ ے ۍ
L*ر= * تاپ ه5 L*ر3 ون هت ه ے ۔ ے څ
هرابود ان Xيلگ ش نا6; :ک -گ ه ۍ ۔ ۍ څ
رو4 ار رو4 ه/G*د روتس ک ^و! ک 8نوا د ے ے ۔ے ے ۍ ے
روا eنر ;وا اد >ن هت هم:= >ي?" ے څ ۍ ۔
Vار هن ولت هپ XيJو.,م ا نورو اود ۍ ۔ ۍ ڑ
Xيک ۍ
هرا9ن اواک وو8 د ره هد B*رu هپ )*رات ے
ات نا0وم& نارگ ا*وا هم سد ے
ات >4و -]; ايب _5وب وم شار ۍ
رايت وم8 هد ک ايب واAک ے ۍ ے
ارامش ب ر* وم8 وک د >Aم= ے ڈ ۍځ ۍ
روJ هپ هرتام ا5وب ار:پ ا*
رو5 هپ وي;وا ک ايJوَ ; €بَ ه5
Xيهوپ هد ه5 انارگ هرت هپ *
اراسرت هرت ک هب امد را5 ۍ ۍ
ش رu رu امل& ب -م& ۍ ے ے ے
ش ر*ا روا; ل& -م& ب ۍ ے ے ے
و اود ره ا*وا هم:= >ي?" ڑ
اراگدرورپ کار هت GيKوت ے
د اراس امد R,ماد د هاورپ ه ارورو ات ے ۔ ے څ
د هراپ هراپ و ره د (نوJ و; اراس وبوا ے څ ۔ ے
Xيگ2و ,= ه Xيهوپ د هپ FوC ره ۍ ۓ څ ۔ ۍ ۍ
را?*ا ک R,م ورس ک FوCارورو هب هبوا8 ے ے ۍ ۍ
5اوا هکو ات ه 5ار هد د ربا; څ ۔ ۍ ے
5اورپ هپ ونوگا= هشار ا3^ :]; ه ۔ څ
اX*را?*ا ام ا ار اX*رايت ل=ار ه5 څ ۔
اراگ هبوت ان وبوا8 اوش هني!س ارورو ا ۓ
رورو ا*وا و; @ا و* رون هيT هنوا ا3^ ځ ۔
رو5 مر2 هنرون 1ب ش @اSشو; eJ هم ه 5 ه ۔ ۍ ڑ څ
اتام 2وَ ش هم ايلم اتات مواک هنوJاوس ۔
اراداKو انات ب د FوC bوا هم ک ايند8 ے ۔ ۍ ے
راتفگ
ار:پ ان*ريش هک ‡ر& دا6Dش ۍ
ارايJ اموک هپ ل=ار ان #ارK ے
ا*وا اتار ر5 هش ه هم اکاک څ
ارا%+نا * ات هرت ه :*و ڑ
شار امد هرت هب اس ر:پ -*و و;ام ۍ
شار هني!س هد هب R,م وبوا هد ۍ
!ن eن ان نا هم اکاک ار:پ ے څ ځ
ارا(مل& ب را!; هد bا!يب ے ے
Ivn
د لتاو*رپ ر* ک ه 5 هم bاوسو ے ۓ ڈ ے ڑ
د لJاب bاب& هد ر:پ ول*و رورت ے ۓ
ار:پ هلغنار ل*و هم هرت ون ے
اراب; اک هم ان @ا" اکاک هد
هش را?*ا ل*و هم هرت ل=ار هت ے ے
هش راوارم هرت انام ار:پ اک
اک ايJو; اباب هم هرت اش ر*و ايب
ارار3 ب د هد ار*رو ا*وا8 ے ے
* ان اکاک ب ه5 رسا ب ار* ے ے ے ڈ
* انارگ ا+پاک ه5 ار:پ :];
2اوار اراس نا تارK 2 ار*و ځ ۍ
ا5وب ا. رو تاوانن ام ا* څ ۍ
ا5وب اباب †ام هنوس2 ک €بَ —اڅ
2اوار هاXمي; رت هت :]; wTا*
ک و0 ر*و هب ه5 ه!ن هد ايJوَ ; اک ڑ
ک و0 ريهاب وي;وا ه5 هد هب ک و.پ ڑ ے
2اوار هني!س هد ريگ ا هنرو ۍ ڈ ڈ
هت ش ريسا = هپ ايند اک ريC ے ے
هت ش ريXJد اک هم:= >ي?" ر* ے ڈ
2اوار :برک هد رو[ت و* 1ب
نامرا هپ اراپ دَ ام ول*و bاب&
نابJ هن,ت —ا اک اراپ هني!س څ
هنولم&و ولتاو ا= اتوم وو 8 نارگ ڑ
هنا6; وم;5 دَ هو نداب @و ۍ ٹ
2وَ اکر*و هم ل?ت ارو ره اک ۍ څ
2وَ ادا* ار* رو; T هني!س ڈ ے ې
هنوراس و نوش ورس هد وو8 Cو رو; ڈ ۍ ے
هن,ت هو لتاوار اتارK 2 ۓ
هحون
2اوار ايJو; wT اتام اباب اشرu
2اوار اکاک ام . هن هبوا اوشو څ
د انام راوارم هرت د نامگ ام ے ے
د هنامي; ار* هني!س ا*وا ے ڈ
2اوار امد هرت R,م اورس اد ! ۓ څ
مو ارو!,م ک ربO و; ه5 ار:پ ے
مو اروبAم (نت رغOا رورو 2و; ے
2اوار هJ2 -]; و; دا*رK !ن ايب
د هنا,*رپ روگ اتام هد @و ۍ ۍ ٹ
د انام (نم:يگ @و د نامگام ۍ ٹ ے
2اوار ايب هم هرت ا< هد مر" @و ۍڑ ٹ
را!; bاب& هپ ار:پ وXيTا(; هد ه; ے
را!; 1ک ب هد ارا(مل& بوا ے ے ے
2اوار اب*u نا,ين ايب و; Jا و* ۍ ځ
هحون
هنوماغيپ ان bاب& د وار ام ۍ ۍڑ
Ivq
هني!س اتام هت 2اوار رو; ے
هنو(نم و >ي]س 3اس هد روگ’= اک ڑ ۍ ۍ
هنار\ن انيXنر ک ون*و :=ار ے
هش #ام (يما (نت اتد ا*وا اترو ے
هش #ارK هپ ونوس2 ب تاپ هد هرت ے ے
هنو,شوک ک وو8 Tاراپ وبوا ۍڑ ې
هنا,ن ,= روJ هش R,م اتو; ۍ ے
ات هني!س اکر*و رو; R,م اورس اد ے ۓ
اتاکاک Tاو هنو8 ا رBن ايب ا*وا ې ے
هنو وَ گ وبوا ات ا+,ين ک ر(/م ٹ ے
اواريت ا(نت اراس ربO ربO
اماکان 2 ون >?ي" هش ه bاب& ب څ ے
م هم:= >?ي" 2وم 2وينو ايل
هنو+يOو سد ايب اتاو رو; وک Tوَ ے ۍ
ات هپ هش تاپ bوا = ونايب ب هد ے ۍ
هنامي; و+;وَ = وبوا هپ * هرت Tا*و ې
او= ?پ نا ام هب ا* اشار و; ا* ےڑ ے ځ
و ا ا روپات (نيTاو; نمرتاس ے ڈ ڈ ے ے ے
اXيب وش ا اوره [ي3 ريگ ا ےڑ ے ڑ ے ۍ ڈ ڈ
ک ون.*د ولل.*رپ رورو هد هسا!يب ه ے څ
ا= هپ م/ل& و #ورپ هب @ا" موک هپ ےڑ ے ے
ک موم مرن هب نايب م:= >ي?" هد ۍ
ات هد ه 5 و و ره اک د ‰رش رو= ےڑ ڑ ۍ څ ے
هنام5 Nا @وسر @^ هد 2وَ ش ان.*د
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
اتومي; س دَ و* ارورو ه ا -*و ام څ څ
ات ون.*د وش تاپ انر :يب -*و ه= ے ے
هنور!K د اتومي; ل*و هب ه5 ۍ څ ے
هن*ر3 وJ و هدات ا+,ين يه ه ڑ څ څ
ک ون.*د و #ورپ هت ه د هناKو اد ے ے څ ے
ک ومي; هپ .* و اتد م:= وا ے ۓ ۍ
هنوباو اتر:پ مواک ر*و ه هب ه5 ځ څ
انت و5 هد اره5 هد و @اماپ ه ۍ ۍ څ
نايب
2 1ب ون 2 tو4 هپ وبوا هد ےڑ ےڑ
اودره ک را*و (نيTاو; هد ت&اس و* هپ ےڑ ے ے ے
ورادرتاس هد (يما و هساب& ا ے ۓ
ا0وا Jوَ ش درپ هد ورا(*درپ ےڑ ے ے
ارورو لغنار روJ هپ ومي; ه هپ هت ے څ
:*و ک وا او و هد را9+نا ےڑ ۍ ڑ ےڑ ے
اتومي; @وا+ساوار هد R,م اورس ه ۓ څ
اوره Jوش ات هني!س aم0 ک وا ےڑ ے ۍ ڑ
Ivv
ا< R,م هپ هد هني!س لغنار هت ۍڑ ے
ا< هب هو روگ وَ اک ک ناويش د ےڑ ے ۓ ۍ
هحون
هني!س ا+يC د 2وار اتر رو; ا ے ے ۓ
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
نا(*د هش وَ هنامدَ اس ر*رو ول*و 5ا= ے ۍ
نامرا داد —ا اک اراپ ام Tو نوش وCو هپ ے څ ۍ ڈ
هنا.ين ات ر*رو ام اسو* انوس2 رپ اد ے ے
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
ناموشام Xت ه5 ,ن ا(يJ ول*و bاب& ۍ ۓ
ناD0 هپ ! نو(م< Jات Jوش ه هبوا څ څ ے ے
هنا5ور و(نت 2 اوشو هني!س ا ا< bوا ڑ
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
مر+Sم هک Nا و; ونامول9م هد تام
تام د هن اد ل; ر0ا ه (ناب تام ے ے څ ے
هنا?K ونامول9م اD!يJ هم:= >?ي"
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
bاب& هد ناش اد وا رمش هد ;ا+?گ اد ۍ
مواک اترو Gبس ه5 ا(X*رپرو هم eJ ا3^
هاورپ ا+,ين امدَ ه و #ارK هپ اک رDپ څ ۍ ے
مرادو ک وبوا هب ه5 وا ا= هب گر+س ے ۍ ڑ ے
هن.*د هب روگ ل& ک Wا; هب (ناب #ارK ۍ ے
مو اکا ار وبوا 2 هب هني!س دَ R,م اد ڈ
وبوا 2 ک Fا :ک ه هني!س هد R?م اد ڈ څ
ار اراپ هني!س ان Pا*رد هب Xت ون څ ۓ
ر:پ =ار هد 1پاو ه ات هني!س ا*وا اد ۓ څ
را?*ا (ناب #ارK هش انوم8 روJ هد اکاک ے ے
هنيس اک ربO اکاک هد را9+نا ا(X*رپ 1ب
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
را9+نا !نو اوشو وبوا هد روJ ا ے ے ۓ
را(مل& هد اKو هپ اک #دا& -]; ا(نت bوا
هني'س هنو(يما ابو 2وَ ش ک #ارK ڈ ے
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
وبوا 2 هو Fا هد R,م ان هرت !ن هو :يگ ڈ ے
ون.*د روJ R,م اتدَ هک اورس اس ,= و; ے ۓ ۍ
هنا6; ونوم= اوش ا و0 هد ان R,م ورس ڑ ۍ
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
روبAم او امد اد ه و هنار ه هم هرت ات ۍ ڑ څ
را!نا ان ولتار اتاو ومي; وJ ک اKو ۍ ڑ
هنار\ن هنوس2 اتاوات 2وَ ا+س Tاوار ې
3اس هد د ماغيپ ۍ ے
هحون
روJ هپ #ارK هب ه5 Nا ت8 A" ا څ ۍ ۓ
م وار انرو هبوا اراپ هني!س Xت ه5 ڑ ۍ
Iv{
2وم ا* ات bاب& ات ون #5ا0ا eن0 اک ۍ
مواک اترد را5 اد اکار #5ا0ا وبوا ۍ
نا,%& هد هنوگا= و و(نت 2 هب ک ومي; ۍ ے
ش گوJ وا روا هب ه5 ش ا(يک :ک اد ان ے ۍ ۓ
نايها]س وش هن تاپ ه اک ه ر2اس ها]س ے څ څ ۍ
موا و0 نا 3اس هب bوا +; را(مل& ڑ ځ ۍ ۍ
اد اکو اربا; و* هم:= >ي?" bاب&
ار هن ات ومي; ون Jات JوQ ش اک هبوا څ ے ے
نا(يم هپ :برک و8 ش (يDش انورت b2 و; امدَ
ار هن امدَ ل*و ارس^ د هم هرت و* اد 1ب ۍڅ ے ے
ار:پ ا*وا اتر ارود 1ب هرت و (يDش هم اک ۍ
ار هن ات دَ ک X*و= هپاک ,ن Tدَ ا وار ۍڅ ے ے ے ې ۓ ڑ
روا ;وا رس هدوگر+س2 ه Tا*ور&اش >ن ۍ ۍ ے څ ې
هن ارس ;وا وگر+س2و8 م ني]س د ;وا ۍ ے ۍ ۍ
ار ۍڅ
هم:= >ي?" او اک -ماش کرو ‹*ورد و; eJ ے
ار هن ا ا< اس وربا; اي+.*ر )*رات هد وم8 ۍڅ ڑ
ارورو وش و5اب ب ک ناويب هپ ک >4و دارپ ے ے ے ے ۍ
ارورو وشور1رسولو! ش Kي>ج Kي9سو/*و ه4 هد 7ن ے
ار*5و نام,C ون*و ورس 2 ات کا'O هب ه5
هنوس2 @اوا واگ 2 5و رپ FوC ه ۍ ۍ ۍ څ
ارورو
ارورو هنو(نم و ويJو 2 وJوَ ش ا(0 ه ات ڑ څ
ار*5و نا(يم هپ ان*u 2 b^ وس 5وک Xنر ے ے څ
ناراب وي,= هش اک و; ا+,ين هاورپ ه يه رون څ
تاس (ن2 نيس ه5 هب هني!س هد R,م اد ے ے
C و و هم هنوس2 ۍ څ ار هن ه ريگ6ن Fو ۍڅ
م)ينو! ک لو1 هب `+- هنوس@ ش ه- ر4 اک ے ے ۍ ے
هحون
ار هن اکاک هم ل*و ا*وا ار:پ ان*ريش ۍڅ ے
ار هن هاXمي; هپ را?*ا هش ک #ارK ل*و ۍڅ ے ے
(X*رپ هن ات وبوا Pا*رد هرت هم نايماش اد اک ۍ
ار هن اC هپ هد ا(نت ا*وا ک مرگ سد ۍڅ ے ۍ ے
د هن ک aنم ه روان ان وبوا و; اC ۍ ۍڑ ځ
ار هن '%[م @Q ^ هپ ل*و اiيه هد bرت ۍڅ ۍ ٰ ے
(نت ے ار:پ کار اتاو و8 م ا(; هب GيKوت تشادرب ۍ ۓ
ار هن :يگ ان اiيه ار:پ انارگ هم ا! ۍڅ ځ
ه4 و/G*د هد د @ ه VوZ هش لا1 ه-روک ۍ ڑ څ ۍ
LرM
ار هن ارابود :]; هپ هد ان نا(يم مروگ ۍڅ
Iv}
هحون
ار*5و ناويب 2 اک هناXن5 هپ امدQ و; راس
ار*5و نا(*د کو ه5 هد وگر+س وراب نو; هڅ
ارورو اينا يم د هن GT2 وروا; هد و; راس ڑ ے
ارورو ا*راو; دَ وش -گ (ناب وروا; ا. ر ے ے څ
ار*5و نابJ ک هد هسوب ه اک #اCوا ار راس څ
2(َ *وJو >ن Xنوا مشاه هم:= >?ي" ۍ ۍ
2وينو ايلم هيT س2 اود هپ >ي?" مول9م ۍ
ار*5و نار*و هش هم رابرد 1ب هکوَ دا*رK ۍ
:يب اک !ن هو ر!K نو+لب ام څ ے
* م6& رپ8 ا و0 م ک رايJ هب وبوا رت ڑ ڑ
او اگ ک هبوا وا ن*و هب ه5 ےڈ ےڈ ے
* ,C رون >ينب * او5 ل& هد ۓ ۍ
رو; نارگ ش و0 ه 3اس ر*رو هد ے ے ڑ څ ۍ ے
هو سد ے * م(3 ره هپ Pايماک ا ناگ ڑ
اروD,م ش امدَ امان 3اس ه ۍ ۍ څ
* مرSم هد روشا& ارو+س ا ناگ ے ۓ ڑ
ون هبوا ک Lي[ن و; هک Fا !,م ے ے ڈ ۍ
* 9ن د هد mان م:= >?ي" ه5 ۍ
ر'س Xنر ک ه (نيTاو; اروگو َ اشار ے څ ۍڑ څ ے
رو*5 د وJ وا د ادر ب نا6!ين ے ۍٹ ۔ۍ ے ے
را(مل& 5ا= ا* ۍ
ک ورس ون*و هيT eنر انارگ امپ هنا0 bاب&ريم ے
ک و/G*دا%/ترورو .8*ر4 ه موش =و4اوشو ه ے ے څ ۓ
ار*5و نا(!ن5 هپ رورو اتر ا*وا و; @ا و* ځ
هک :يب رورو انام هد ه هپ هرDن م/ل& هد څ ے
هک :يب رو5 و م هد >ي?" هد ک تب[م ر* ٹ ے ڈ
ار*5و ناولDپ 2 ناويب هپ ک ا(0 8 هد ه5
نايب
* = LQ J Xيمان bاب& ه5 رو; ے
* نO >!ش ر(ي" هد او5 ام ا ا< ۓ ڑ
رو; نارگ د هي%& Nا هد >?"8 ے ے ے
* شاه نب رم3 ه5 اک روD,م ۍ
د (ن5رK 2 تينک هم -M'Jاوبا ے
* مرک هپ Pر روD,م ه را(مل&
* ناوار ات ول اگ مان 3اس bوا ٹ ے ۍ
* مد ره اراس R,م هني!س راو(يما
اک -Oا" ه*Hا4 رورو هد امان دورام اک
Iv~
* A& هپ ه5 نا يم ايب روD,م ۓ ڑ
هنو0وK و ر* و ره (ناب ردوگ اک ۍ ڈ څ ے
* ل& lوK هد ني?"8 هد L"اO ه5 ۍ
هحون
را(مل& 5ا= ا* ۍ
رايت هش هد ناوراک ک -+/م وش تاپ هت ۔ ے ے ے
را(مل& 5ا= ا* ۍ
را!; هن هد هت رXم هنوراس د ک و6ين ے ۍ ے
را(*د واک هن اراس و(نيTاو; هت هد ل*و اد ے ے
را(مل& 5ا= ا* ۍ
مر" هد ارا(مل& د ر'س eنر ات ب ے څ ے
را5اب هپ Kوک هد نايب ب هب eنر ے ے ۍ ۍڅ څ
را(مل& 5ا= ا* ۍ
اKو هد هنو9'J وو8 ل+?*وJ م:= >ي?" ۍ
راداKو (نو= ات ک ايند8 هپ را!; هن ے ے ۍ
را(مل& 5ا= ا* ۍ
ان هنا+لب ات رادرس مر" راب; ش اک ۔ ۔ ے ے ۍ
هنا(م< د شار sب tو; ر* شات ب :ک ۍ ۔ۍ ۍ ڈ ۔ۍ ے
ان
مواک ا ا اC هپ sب bوا و و او هد >يC هت ڈ ڈ ۍ ۔ ے ڑ
کاC 2 همB4 انات ب هب bوا هنابو; هQ اش ۔ ۔ ے
ک هاگاXنر هني!س bوا ه5 هنيب0 هام ا څ ۔ ۔ ۓ
?ينوَ ا+.م sب R,م اد ل*و ,ن @ا" رون ۍ ۔ ۓ
>ي?" ش ل& 5وک ه ش ;5 هد و0 ۔ ۔ ۍ څ ۍ ڑ
هم:=
اماکان 2 ون ريبش وJوش ر*5و ب ه ۔ ۔ ے څ
موَ ش اونيب bوا Nا ا* د ا ک اد دا*رK ۔ ے ۓ ڑ ۍ
روJ هپ Kوک هد 5ا= نايب ب د ناوار ے ۍ ۔ے ۍ ۍ ے
د ه+?ب ے ر2اس هلKا3 >ن وري ن هپ ۔ ځ ځ
را(مل& 5ا= ا* ۍ
+س و لm هپ Nا @وسر هد هش وJ روک ٹ
را9+نا هپ اتد هني!س واک ا ا< ۔ ۍ ڑ
را(مل& 5ا= ا* ۍ
(نگر وش هن هت رXم ات هاXمي; ول=ار @و څ څڅڅٹ ے
را?*ا Jوَ ش هت و; ول=ار هد و; هنوس2 ے
را(مل& 5ا= ا* ۍ
هحون
وش ونولگ هد >,لگ ے
مواپا -گ موک موک هب ه5 څ
و ونو 5 هد رو.م= ے ڑ
شاه نب رم3 او ا(س ۍ
I{‚
3اس Jو!; هيT ل?ت و 5 هيT ل& نQ اش ۍ ۓ ۔ ۍ ڑ ۔ ۍ
هيT
هيT ريگ ا ام هيT را(مل& ام هيT رداربام ۍ ڈ ڈ ۔ ۔
موا ا= گر+س اترد ه5 نوش Cو هت ڑ څ ے ۔ے ےڈ ے
هيT اAک8 ناوار * ا+پ Jو!; * 22 هد ه5 ۔ ۔ ۓ
هيT امد م هت ش ات ب :ک ش اDنت هب ه5 ٹ ۔ ۔ ے
موا;او; هن نو(م< سد ش هت انر ه ا(0 ے ۔ے څ
د هراپ هراپ +س هپ هد ل& وا R,م ۍ ۔ ۔
د اراس ام ه هنو(نم و ات هنولBJ هرس هرس ۍ ۔ ڑ ۔
مو تاو ا= eني هب اسرد او هد ه+س(لگ اک ۓ ڑ ٹ ۔ ۓ
اوا.8*ر4 ۓ ه.8يZ کوس@ @و-ُ هد O@ ا.8*ر4ار= هد ے ۔
ارابود ,نار ريC هب گايند8 اد ناو اد ۍ ے ۍ ۍ ځ
Jو و8 < نوش bاب& ريم J(َ *رو^ ربا;اد ے ےڈ ۔ ے ے
اراک(ب ا اش |C8 اوشو ول*و اترو باو هپ ۓ ۔ ۍ ځ
نوش bاب& هد ےڈ و هن,ت نوJاره5 هد و ه5ات ۍ ےڑ ۔ۍ
اربمغيپ 2 واک ر*و ک ر,Sم هپ هب Pاو ه ۍ ے ځ څ
ک #ارK د bاب& روگو هب هت ے ۍ ۔ ے b2 هپ R,م
ارادرس رت ?نو* و !ن نوش هب هبوا و; ۍ څ ۍ ےڈ
امار" ره 2 #دا& (ب هم:= >?ي" تبي= د ۔ ے
هرا?; ش هب رهاm هپ ون راب; ان >4اب ه ے ۔ے څ
2ا انب اDت ن #دوŒ م dQ و0 وت ر&اش ڈ ے
وJا رک دابا رک د اک >?ي" تبر3 ڈ ے
ناموشام ک وا انام د ريپاC ه ا?کو ۍ ڑ ۍ څ
نامرا هپ !ساس هو* Tاو رBن p%BJا ۍ ې ے
مرگ تماي3 هد د و* Cاب وراوDگ ا< ۍ ے ۔ۍ ۍڑ
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
هحون
ارا(مل& bاب& ا ش اKو هد ات ه3ا(O ۓ ۔
هني?" Gشا& او اه هني& رون >ينب اه ۓ ۔ ۓ
ر2اس ها]س ريبش هد Nا @وسر هد رX0 ا ۔ ۓ
هني!س هد 3اس او را0 هني?"َ ک ونابو; هپ ۍ ے ۔ ے
ک هد iيJ ن]س ے ے ے اراپ دَ ر*رو LJ هن,نت نابر3 ے ۔
اتوم b2 +سود هد اک انيTاو اد ات ات ون.*د ۍ ۔
اکار
ارامش ب :;او ايند8 ا(X*رپ >ي?" Xت :يب ے ۔ ے
وک ر*وپ هد هب Tان,ت وکر*د وم8 هب هنو+برش ۍ ۔
اراو?هاش ايJوَ !; ل;او هب رادرس ور!.J هد ے ۍ
وX*ره5 اراپ ات ا! وXيمرش وم هد روم 2 ات ځ ۔
ارادرب5ان هيT دا6Dش د ليب3 هد و8 م هد ه ۍ ۔ ے ے څ
I{I
اعدُ
وJا رک دارم اب Nا اک وسايپ ه3(O ڈ ں
وJا رکداش وت Pا اDت اک >?ي" Dکد8 ڈ ۍ
هحون
Tان,ت p%BJا p%BJا ې
مرگ تماي3 هد دو* ۍ ے
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
Jوَ ا+سار اتات * ويک وا هاXمي; هد ه5 ۍ ڑ
Jوَ ا5ان ار* هيT ا*وا هت ات هرت Tا*و ۍ ڈ ې
C-اي' هد د و* "+- iت اد ک Vا ه ے ۔ۍ ۍ ڈ څ
-رگ ۍ
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
روJ هپ #ارK هد هم:= >?ي" bاب& هلت
رون *ا*و هن اد لغنار ا* هبوا ل=ار ے ے
مرگ تماي3 هد د و* دا6Dش ول*و اد 1ب ۍ ے ۔ۍ
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
را(مل& و* هبوا ه راب; و8 ش ه هن.*د ےڑ څ څ
رات اXJ وکوَ ناراب وي,= دَ هشو gا= و*
رارک ر(ي" د هن د >ي?" هد رورو اد ے ے
رايJ وتاسو (نب روگ ?نو* انرد هبوا ے ۍ
د دارم8 اب ون ل. و هبوا اک >ي?" ے ے څ
د دا*u >با هد ا او هابت ايب ون ر!.J ے ڑ
iنا,ين هد ن(ب 2 وش ا(0 ه هنوس2 ۍ څ
!,م هد ون و;ا= هپ :Jوين هو T ه?مت ۍ ې
Jا; هش ه R,م ه(يگ2وَ R,م هپ ,=و* ۍ څ ۓ
ل& هد او5 ون.*د هپ وJ(َ *5رگو َ 1پاو ۍ ۓ
>يني& هپ :=ار ارايت هشوَ را5وگ ه راس هپ څ
>?ي" ا* ن!*ردا ه هکوَ bاب& 5اوا ۍ څ
ک ومي; LJ هن,ت ار* J(*5رگ * ه5 ے ڈ ۍ
ک ونيس روا د @اب کومي; هبوا وگ ا+,ين ے ے ے ٹ
-رگ C-اي' هد د و* م1 م1 ه ه4 م* ۍ ے ۔ۍ ۍ ڑ
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
راXنا هپ (نت نا*ريب د Gل" اک همو ره ے ے څ
رغOا رورو وبوJ هد -]; J(َ يJ ش هد هن ۓ
C-اي' هد د و* رتا4 رتا4 نوش رس ے ۔ۍ ۍ ےڈ ے
-رگ ۍ
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
هنا0وم& انارگ اترد ا وار د هم R,م ۓ ڑ ے
انات 2 ب (نت هد وم ا+,ين ارس^ :ب ے ے
Jاوس ار*رو اترد د ۔ۍ ے مرگ تماي3 هد د و* ۍ ے
;وJ وبوا هد د oو ارت انارگ امد او -ب ۍ ۍ ۔
p%BJا p%BJا
هيYر-
I{U
را(مل& ني?" 2 کوَ :ک ه هلم" ۍ ڑ څ
وا تاو*رپ ن(ب 2 .پ اC ے ے راس هتاو*رپ اC
را/'Jاوu هد لAت اک هو روت هد RمC ۍ ے
راه هني!س ا!J ک eن ه(يXنا5 سد R,م ے څ ے
ش روش و* رار3 هپ و(X*رپ ا*رد وا چب وک نا ه ځ
رارک ر(ي" =ار اراپ دَ د(م >?ي" ۓ
b^ هتاوان ات وبوا هش Jا; رDن مد و* ۍ
b2 هپ R,م را(مل& هش 5وکار ک نم وبوا ے ځ
bاب& ريم ه وبوا هد اکوَ هرا,*ا ات b^ څ
„:;ا اروگ را!نا هد وJواناشوَ راس b^
روس b^ هپ هش هن,ت وا Fا ار R,م bاب& ڈ
رو5 @واگ2وَ bاب& وJواسار دَ R,م 1ب
و*ا%; ب Lي[ن(ب ات -ب و* ول*و ويک وا ے ڑ
و* اپ eنر هب وبوا ب ا*وا هني!س ب ب څ ے ۍ ۍ
و*ا; اتاC نوش Cو ل]; هب ا+سرو ان د ےڈ ے ے ۍ
و*ا*و اتاC هب +,Dب ون وم& bاب& ۍ ۍ
ا+يC و هب را(مل& ا*وا هني!س اه اه ۍ ۓ ۓ
ات واAک ک مرگ دوم واAي; هب FوC ون ے ے ۍ ۍ ۍ
bو 8 وX*ر ک هبوا ه =ار له R,م اورس څ څ ے ۓ ے ۓ
bو*ام وJوَ ش وناموشام اس و(يJ !,م Jا; ۍ ۍ
bو?Sم شات >Aم= هب وناموشام هد ا ا< ۍ ڑ
bور8 د Tا; .*رات ه اغه ا*او يEرم ې ۍ څ ے
ات يEرم اروگو اراس رو= هم:= >?ي" ے
ات نيس ا*او وا b2 ون د ناولDپ هد = اک ے ے
ک #و$ ک هپ PوبSم راس -]; ه(يJو َ :ک ے ۓ
ک اي" ‡و"َ ا4و=رس هش G,& دَ dو0 ے
ا ک 5وک هو sبَ راس ون او Tانوس2 اک ۓ ڑ ۍ ۓ ې
ک ˆاA+Jا تاپ هش هو وس2 ب و; ے ے ے
هنوس2 د هم رپ ه د هپ رکاش هش ۍ ے څ ۍ
ک ا نر کوگر+س (نب هم وتوَ گ ربJد هد ے ڑ ے
!ن 5وک راس هش هوپ ˆانشا +کر" هپ ے ۓ ۍ
ک اپ FQ ا; Jو هم رايJ /شا ے ے ٹ ے ۍ
سو* هد روJ هپ هاXمي; ه ا ار bوا څ څ
ک ا ا< د ل; رپ هم ک وا ه او ے ڑ ۍ ۍ ۍ ۍ ڑ ڑ
هش رر/م ک ت,Dب ه هم #ا3:م ے څ
ک هاXمي; ا! >يTام ا*وا ايب ون ے څ
هو P:يس ون*و هد =ار اترو ه >ي?" ۓ څ
هو Pار; @ا" !,م هو ل& وو هنوس2 ۍ
هو Pا+Kا >ينب هد را5 22 ک ون*و ے
هو Pابک = د هپ >?ي" هد ه 5 ا*وگ ۍ ڑ
رانک هپ ا*رد bاب& ات ومي; >ي?" ۍڅ
را(مل& هش >?ي" اکوَ ZادوJا bاب&
ات ومي; =ار ريگ6ن ويک وا ه(يJو ه ل& ۓ ڑ څ
اتو 5 ويXت وناموشام هش ا(يپ ا!J (يما ڑ
اتوبوا نم و* هپ وتاوا ار @و ان ومي; ےڈ ے ٹ
ات وiن= و او و او د هو ا(نا; هپ ر*(/ت ڑ ڑ ۍ
bاب& ريم هد 7وت وJ وار >?ي" ه روگ ه ڑ څ څڅڅڅ ۍ
bا Dب (نت اوسQ هش ونامي+* +;و د ڑ ے ے ۍ
نايب
ک هار dQ رK ات PوبSم :ک 3اس ه ے ۍ څ
کا ون*و هد Jايپ ا!J رس گر+س ے ڈ ے ے ے
I{c
ل=ار ون*و هد درپ !.م ر9ن ه ے ے ۓ څ
3ا+,م گر+س نا(*د 2 اسو*ام وش ے ے ے
@ کر*و ار ات ما,م Tوبشو; نانا0 هد ڑ ځ ۓ ې
ک او; هپ Gشا& ماي3 هکوَ †و,Bم ه ے څ
شار :]; ات Gشا& :ک ˆابر8 Jد ۍ
ک اوه Aي;وَ دَ نا(0و Gشا& هد ے ۍ
هس2 :]; رورو ورو :ک ه PوبSم ايب څ
ک ا'O ون*و ورس2 گر+س bاب& هد ے ے
ات ناKر& O:; وش رايJ نا(*د ه ۍ ے ے ے څ
ک او گر+س نيم روJ هپ ربJد هد ے ے ے ۍ
اروگ ک #اغJ8 ه 5 هم:= >ي?" bوا ے ڑ
ک اKو رد ر2 نBم ه رون ه ے ۍ ۍ ٰ څ څ
سوم ه دَ لAت ۍ څ ۍ هشوه ب وJ ک ے ڑ ٰ
GTاش نا(*د اتد :ک †ول.م هش
هيT Nا ون هيT هن -`م هپ ش يه ه ۍ څ څ
Gل%م گ2 ا+!* ک >مV د هپ ے ے ۍ
(نا; هب Nا ه D!يJ ک را.ب8 ۍ څ ۍ ے ۍ
G4ان ن^ر3 رXم 'ن واک ۍ ۍ
ش اCره هد هنو'*رBت د اتد (م" ۍ ے
G'+م اس ن^ر3 مر2 نايب اد
د و و او 2 ا(مه 1ب هيT GJا; هت ے ڑ ڑ
Gشا& ه وا †و,Bم ور هار ربهار ه څ څڅڅ ۔ ۔ ۔
د م:= >ي?" ناري" هد ک تKرBم ے ے
GTQاK هيT ونول/& 2 ه يل?ت د څ ے
Dت Oو (مSم لDپ س -يTارب0 ے ۍ ے ے
Dت بن ه* وس Dت يم -گQ و Pا مدا ے ۍ ے ں
ه م52 دو0و %ساو ک #و$ بن ے ۍ ے ے
يه wک روM" و0 يتاب ک ند l^ ں ں ۍ
يه ک روDm يه يDن ک pيTا(يپ ں ۍ ں ں ۍ
ه لم ا(O ه* س k*(" و ن^ر3 ے ۍ ے
Dت پ رگ رXنک ار?ک ايگ5رJ ے ےڑ ے
Dت وه نوXنرس راس هو Dت و0 تب8 ے ۓ ے ے
ه 5ار4 >.س8 ک م:= >?ي" ه* ے ۍ ۍ
ا(نلب8 رس هني?" ک +K هم bوا ے ځ
ک ايند8 او= ه نانا0 ب نا/شا& ے ۍڑ څ ے
.مح
†5ار ا* ,نوَ ا+س هب ƒ*رBت ه ۍ څ
GJا; هت د †ول.م اتد ت'O ره ے
ش @(يJ هب ک تماي3 ه Tا*و هد FوC ے ے څ ې
GT2ان د @اي; ?ه اد Nا ا* ے ے
* هن و(يJ هد ه5 هيTو8 ا :]; هپ هڅ
†داO (نو= ات ابر د FوC -ب ون ے ے
کوا eنر گر+سات د هب ه4ا"ا ۍڑ څ ے
Gبا%م هپ †ول.م هيT هن دو(Sم هڅ
هيT هن Nا ون نيC ه ک سرک هپ ے څ ے ۍ
G" 2 اراس دو0وم ش :ک Nا ۍ
I{n
د منD0 ا.پ Nا Tا*و FوC اک ے ۍ ې
GساK وا د Fر,م اد د GKانم ے ے
مHن >ن دN Xي- ۍ
ه Tامن ور8 و0 ک ا(; Lيب" ے ۍ ۍ
ه بن دQ :يم ?يک ه* يم وDک ے ۍ ے ں ں
ه يDن pيTا(يپ @اسرا ه يم ن^ر3 ے ں ے ں
وت اD* ں ه يDن pTاAنگ ک ا%; ے ں ۍ
ه ل*(بت ا*وگ يم م:ک (Jوت ے ۍ ں
دو0و Dکر و0 @اسرا هو ه اتوه ے ے
ا(يپ دو0وم وه هن و0 ه اتوه هو ے
ه ک رون سا Gيل.ت رکu @وا ے ۍ ۍ
I{q
هيT هن را?*ا انام ه!نامرK >ي?"
هيT هن راي+;ا هپ ر:پ اش راب; د هپ ۍ
ش +?; ان رورت هد #5ا0ا اک ے ۓ
د ري,مه نارگ هد ام ا+پ G" ے ے
ک موAه ون.*د 5و*رپ ه ا*و5 ے ے څ
ک مورSم ر:پ هب ان #را*5 ه!ين ے
ک مول9م اباب تاپ هب 1!يب ے ے
د ريگ6ن گرم هم bوا Xيهوپ ے ۓ
ر:پ ?پرو د ربکا !.م ۍڅ ے ے ے
رار3 رار3 د ناوار @(يپ ۍڅ ے
هم نابر3 اد ابر Tا*و اد ۍ ې
د رنيم (يشرو; وگر+س و اود هد ے ڑ
هک ربکا ه eن0 هم:= >ي?" څ
هک رورس بن هد نامگ ون.*د ۍ
ا و0 ک ر!.J اوش ر(ب رد ڑ ے ۍ
د ر*و[ت @وسر Jوَ !; هد ربکا ے ۍ
نابر3 اتات ر:پ * ا ک ر*د ه5 اک ۓ ڑ
نا0 اباب اC هپ هو Jرا]س اره5 ۓ
>يم5 هپ :برک ک ب*ر= د ے ۍ ۍ
هنوگا= (ناب اباب Xيک ے ۍ
راتفگ
در*و ومي; هپ ه!نامرK ربکا ے
د ريسا !"8 هد او5 ار:پ او ے ۓ
ول=ار اتومي; هنوس2 رپ هرت ے
د ريهاب وي;وا ورادرتاس هد ے
ار ?!يب هد انومي; کوک8 ۍڅ ۍ ے
ار ناو امدَ :ک هب را!پ ۍڅ ۍ ځ
ش نو!س هب eJ اکار #5ا0ا ۍ
د ريبش هد او5 ک eن0 ايگ 2 ه ے ۓ ے څ
bاب& ريم هد اکار نا,ين eJ
b2 هپ (نلب ک Tومي; 2 ه ۍ څ
bا!يب هش هپ T هنو8 ا FوC ه ې څ
د ريمV هد gا= هماد 1ب >?ي" ے
ک هنوXن0 و0 ه اکار #5ا0ا ڑ څ
ک هنو 5 ا ا bوا هب و اک و او ڑ ٹ ڑ ڈ ڈ
ک هنو'O ون.*د ا او bوا هب eنا ڑ ڑ
د ري,مش ار:پ ک ماين هم Pات ب ے ے ے
,ن ا(*را?*ا اکار #5ا0ا ۓ
,ن ا(*رو^ رون هنودا*رK اد ۓ
?کو bوا امد هب eن0 wمشاه ے
د ري3وت هپ هم ?3 ار:پ ے
هحون
>*ريش ارو ا+پ د اباب رورت څ ے ے
هنوJا" ا* ا*وا8 اتر >ن
>ينا5ان اره5 ون * اتد ه5 اک
هنوJاي; تاس FوC ت;و د هب ۍ ۍ
I{v
نا0 اباب ام ريغب ان #5ا0ا ات
نا(يم هپ eن0 هد رورت :.*رپ ,ن ے ۓ ۍ
>يب0 هپ b2 ه5 مواک را5 ا! ۍ ځ
هنوت5ا0ا eن0 هد اکار
Jوَ اک را5 ات رورت eن0 هد ربکا ے ۍ
ر5 رورت ۍ Jوَ اCاو راس هپ روا; ے ے
>يBJ رمش هد هم و ا اربکا ۍڑ څ
هنو+نSم 2اک 1لتا
= واک اب/& هد FوC ايند8 هد FوC ۍ
= واک اراس اراس وود ره هد FوC ۍ
>ي!?ت ک ا ا< د هم:= >?ي" ے ڑ ے
هنوم= رابنا ه 5 هپ ش ه ڑ څڅڅڅ ۍ
را+'گ ا= وا @وسر هد را+Kر ا=
ربمغيپ هد وروگ هن هو هب ايب
ناوار eن0 هپ بن 1Q !& هش ه ۍ څ
انومي; هش رهاب @وسر هد ر*و[ت هڅ
ان وروس ورBن ناويش ونايب ب هد ۍ
نا,ين bاب& ولJوينوَ ک b2 ۓ
او هرا9ن اد تا[;ر ربکا هد ۍ
او ه5ان0 او* ربکا هو هن ا!J
نامگ @(يک ولتاو 5ان0 ے
Jرا]س روم ا+پ fو اي+.*ر رورو اک ۓ
Jوَ ين ون.*د د ک ?!يب ون ۓ ے ے ې
>يXنر ون*و هپ د ا+,ين FوC Xنن ے ۍ
هنوXن0 هپ هد د ناوار ېڅ ے
رورت اک اروپ G" +;را]س هد هت ے ے
رورت اک هJ2 2 >ن نابر3 ش نارگ ے ۓ
>يبم رQ .K اتروم ش Pاو هپ ه ے ځ څ
هنوباو د نارگ ات و(نيTام ځ ې
رورت و ربکا ل& نارگ ا+پ اک ے ۍ ۍ
رورت و راس هپ ربکا ?3 اتد ے ۍ
>ي,نJد -]; اکر*و !ن هو هلي" ے
هنوVرK رورت اواک ادا ے
نابر3 ک نابر3 ل]; و اوره ے ۍ ے ڑ
ناري" تاپ دات 2 ربکا اتد ے ے
>يXنس >هو ه رورت ان د هب ت;و رون څ ے ۍ
هنوتا[;ر ل; هم ر:پ ه ۍ څ
هحون
ناراب وي;وا ناوار وگر+س 2 هش
نا(يم هپ eن0 هش ناوار ربکا هڅ
#5ا0ا ناو وJاک 1لتا هد ځ
تنSم هپ ر* ول+?;او ان رورت ڈ
ناويش وJوَ ش Zورش ک ومي; هپ ے
ربمغيپ اC اوش دا* ک مر" ه ۓ ے څ
ربکا هپ ايب اد تام Tدَ انيم ۍ ې
نارAه @وسر د >ن ول*و Tا! ے ې ځ
I{{
د نابر3 و* اد 1ب و; >ي?" هد ے ۍ
د ?!يب ايب هم:= >ي?" ا ے ۍ ۓ
ناموشام و8 ش اوشو تاپ ک 1ب ے ے
رادرک ا= وا را+Kر ا= وا را+'گ ا=
@ا`م ب >?"8 @وسر دَ ات ا= ه ے
ان هاXمي; هش ت[;ر ناش هپ 5ان0 ے
@اوس مر2 کار ربO ک bوا ا*ا(; ے ے
اتربکا @ ات وَ (نبرمک ر:پ هد Tايب ڑ ې
@:ه وJوَ ش روس Pا/& هپ @وسر هد
هش روش ک ومي; ربکا هد او تا[;ر ے ۍ
@ا+3 هد روJ هپ و 2 Pا/& ه ۍ ڑ څ
د هن انيTاو انا 2 م:= >ي?" اد ے ځ
@او"ا اترد وانايب tوDلم 2 ۍ
وش را/س و* و* ناناولDپ
وش رابنا (ناب -ب و* هپ ے
اني ار هن ا+.م FوC سوا څ ۍ
د رنه eن0 هد bاب& اد ے
هنوگا= واک eن0 هد ربکا ۍ
هنو.م @وا او ون.*د ڑ
ان*و 2وَ = رمش وم Tا*و ې
د ربمغيپ را!; سد ے ۍ ے
bوا اک @وب3 نابر3 اد ا*ا(; ۍ
bو?Kا مورSم ان نا(*د @وسر موَ ش
نا(*د هدام او ارس^ ا(مه 1ب
نايب
@:م @:م دا*رK وJ کوَ >?ي" ڑ
@:AJاوu هد ناS+ما نا(يم هپ
وک pيپ ا اوره را[نا هم ک نابر3 ڑ ے ۍ
@اي& @^ هد نابر3 ک pيپ هم ايب ې ے
هش هو 5ا=ا SبO 2 هم وناينابر3 ے
@اوا5 هد هش ت;و ه bوا اوش ?!يب څ ۍ
د ناوار ناو اغه bوا ه اسوا هاوگ ے ځ څ
@ا; و(; هپ @وسر هد ات @و د ه ٹ څڅڅڅ ے
د رمE ه 5 هد امد ه هيT هاگا هت ے ڑ څ
@ام0 >ي]س هد ه!ين ام د هنيT^ ے
هحون
هڅ انيTاو ر!C نا(يم هپ
د ر9ن رون >?ي" اد ے
ان*واک gا= 5رابم >م -ه
د ربکا ل& هدا6Dش ے ۍ
شاود شار ا+.م ه کوC ۍ ۍ څ ۍ
ش او W5ود هد ه5اورد ۍ
ان*واک اود و* را5وگ و* هپ
د ر(ي" هد را5وگ ره ے ۍ
I{}
5اوا هکوَ اد ايب Jاm
5ا(نا ريت !.م ار وش ے
ان ريJ 2 ناراب وي,= ۍځ ے
د رن رQ يش اد Zورش وک ے
اما0 رKان 2 بيش وي,= ے
هم:= >ي?" Zورش وش ے
ان* و ه6ين اتام ک نيس ڑ ے ے
د رEا ودوش اC هد اد ے
هد د ا+,ين کوC روJ هپ ومي; ربکا و 2 ۍ ۍ ۔ ڑ
رو5
X*ريگ6ن ات اباب -]; د >ي?" هد او5 ۍ ۔ ے ۓ
د >ي?" هد او5 Xيکا ان روت ن*و ے ۓ ۔ ۍ څ ے ۓ
ک 6مح +ب مد هات ک لو1اکر*و هبaاترورX4 ے ے ۍ ۔ے ے
Xيک ه اک وکو هلم" د >ي?" هد او5 ۍ څ ۔ ے ۓ
د >ي?" هد او5 X*را?*ا هن و* هپ و* ے ۓ ۔ ۍ
دانيب ب هک نو=ار lوK (Bس >با هم:= >?ي" ے ڈ ۔
Xينا+س :ک ري,مش 2 د >ي?" هد او5 ۍ ۔ ے ۓ
د >ي?" هد او5 X*راو هن ,= ه و ے ۓ ۔ ۍ ۍ څ څ
=ار لبا/م هپ ام ه FوC ره ۓ ے څ
=ار ريت روت هپ ام ل0ا ۓ ے ے ۍ
اکر*و اترو هم هب هB3وم 60ر
هک ناداپ ولBن هد Pا/& هم ايب
هنوگا= وکو (Bس رم&
هنو0وK ار5 ايDت اد
ان*و:=5 ا ن5 اون و* ۓ ڑ ۓ
د ر+Dب +.يت د 2 gرم ے ے ۍ
د او5 >?ي" هد اد ے ۓ د ل& ے ۍ
د بن هد -!ش ه و; ے ۍ
ان*ر2 امان ربکا ل& ۍ
د رX0 هراپ اره5 هد ے
هحون
XيXن0 ناش هپ ر(ي" هد د >ي?" هد او5 ۍ ے ۓ
د >ي?" هد او5 XيTام ناش هپ @وسر هد ے ۓ ۍ
Xيمان ربکا هدا6Dش د >ي?" هد او5 ۍ ۔ ے ۓ
د >ي?" هد او5 XيJا د ارو+س RلK ے ۓ ۔ۍ ځ ے ۍ
'%[م هد هيبش و; د هدا6Dش د هن @وسراد ۍ ٰ ۔ے ے
Xيک هد نامگ بن هد د >ي?" هد او5 ۍ ۍ ۔ ے ۓ
د >ي?" هد او5 Xيک Jا; هد نا(يم eن0 ے ۓ ۔ۍ ۍ
نابJ هن,ت ربکا د نا(يم ولل.*رپ هم ل*و ے ۔ ے
XيCو ان و(نت نوش د >ي?" هد او5 ۍ ےڈ ۔ے ۓ
د >ي?" هد او5 Xيسرت د ام*رد *رو ے ۓ ۔ۍ ے ځ
:برک هک -0ا و0 Xنرش روت هد ۔ ڑ ۍ ے هک -]; نا(يم ۍ
Xيک انرو ل*و هم tو; د >ي?" هد او5 ۍ ے ۔ے ۓ
Kي)ح هد او 8* * 7نر ه- Cعاس ه4 Cعاس ۓ ۔ۍ ڑ
د ے
راتفگ
هک نا(يم هم tاO ه!نامرK ربک
هک ناD0 2 Fرو هم ناولDپ ره
ار:پ ار هن ا+.م FوC هم bوا ۍڅ
I{~
هک نا(*د وگر+س هد ات هم ا!ځ
اک Dگ8 ک Jوَ ; هب< ر:پ ربکا ۍٹ ے ے
اک Vر& Tاد ا+سرو هش ر5 ايب ۍ ې
ار:پ انارگ هيT Xت ارو هت ۓ څ
هک نا(ب نا*ريب هم روا ب< ات ے
اربکا ايXت ه!نامرK >?ي"
اربمغيپ 2 ش Pاريس هب bوا ے
د ت;و eJ اوشو ا*و5 اک ربO ے
هک نا*رگ ر:پ هد ک ت;و ري;ا ے ۍ
ک ه 5 اراس نا ا وو* Tا(نت ر:پ ے ڑ ځ ڑ ې
کو ون.*د هپ T لم" =وري; ے ې ے ے
ک eنن هپ ر:پ هد T ه 5 -]; ري;ا ے ې ڑ
هک نابر3 رو4 هپ -ي&امس هد
د نو+س Lه\م هد نابر3 اد ے ۍ
د نوK(م ک د هپ ([/م وJ ر* ے ے ۍ ۓ ڈ
کوَ رو= اک هم:= >ي?" ے
هک نا?نا t:; لm هد .*و ۍ
ا!باب ول. وَ هم تبرش څ
اکرو اوش هم ا(نت 1ب
هنا*ريب او هب< اتد و;
* :+بم ک = د ے ۍ
وناميJاm ه(يJوَ ه @ا" اد څ
ون:ينر0 ماش ول;وا8 ار اود اود
هک >*u 2 Rسا و* ک 6ين هب ام ے ے
هک نادرو; روت ني]س هم هب -ب ے ے
وش نا6; ول=ار ات )م ه هم FوC څ
وش نا(يم eن0 هد ه اوره Fارو; ڑ
هک ارا!; eن0 هد هم رنه اغه
هک ناري" نا هپ هم /ش ره ه ځ څڅڅڅ ۍ
هنوگا= وکو رو5 رو5 هپ هم ايب
ان وتاوار اتاو eن0 هم FوC و;
ک نا(يم هک هو هم را9+نا ر* ے ڈ
هک ناوار م:س هپ ات b^ هم ايب
ر* ر!.J هپ د @اي; اد هم bوا ڈ ے
ريش هد ناش هپ کوQ هلم" ه5
ش H:يم هبوا وگ و* 1ب اک و; ۍ ٹ
هک نا*ريب رX0 ار:پ هم و(نت
اربکا ا*و5 ه!نامرK >ي?"
ارار3 :;او ک Jوَ ; هم هب< ے ے
ام+; bوا ش هد هب :يگ (نت ۍ ے
هک نامرا ادات ک ک ن5 هم p/ن ے ۍ ڑ
هحون
هنا0 اباب :;او هم راب;
*ا*و اترد ن!*ردا ۍ
ان2وم J ک dون هم هبوا ے ڑ
* ا'; اراپ ات ه5
I}‚
* eنت هنا(م< ايند8 2 ه5
* eنن هپ >*د هد نابر3
هنا(*د ب ه5 ات2 -لت و; ے
* ا&د8 هپ م او= هن ڑ
کا د ان ون*و هم گر+س ے ڈ ۍ ے
کار eنر هب نا(*د ے څ
هنام,C 2 ا هم ن*و ۍڅ څ ے
* انيبان و; ?ه ے
اتروک سو* هتام ه ار:پ ے څ
د و* اتروم امدَ ايب م
هنا(*د 2 ار:پ هيT هن و8 ا
* هنا6; وم;5 هد
ماما هو Jوا5روَ = نا ۓ ځ
م:= >ي?" -+?*وJ
ان xانAJاوu ات ربکا ل& ۍ
* 2ات bوا ول*و Tاد ې
د ناوار ام 2 اک دور ون*و هد ے
د نامرا اتد هم Tان,ت و; ے ۍ
ان ايند8 * ناوار نامرا ۍ
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
ک ن*(م هپ Tا*و هم هب رو; ے ے ې
ک (&و ر*وپ eنر هم 22 ے ے څ
انادرگرس ا= ا< هب و ۍڑ څ
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
رايت اراپ ات د ما0 -ب ے
ربمغيپ هد b2 هپ
نانا0 ا ار ر5 ه Tا*و څ څ ې
* اتد را9+نا ه5
د را9+نا هپ اتد ا او ۍ ڑ
د راDب هد هنولگ ۍ
انام واک ن+;وپ اتد ۍ ے
* هاگا ان (نت ات ے
کر*د هبوا هب ه!ين -*و ات ۍ
ک ر*وپ هب ا(نت ات ۍ
ان Nا @وسر Pاريس Jوَ ش
* هاوگ هد و/" هد
اشار ومي; 2 ر5 ار:پ او
اش هاگا @ا" هپ ربکا
هنا(ب 2 روا هم ن*و ۍ ے
* هراپ هراپ هنيس
هحون
انام xاورا د اناوار ے ۍڅ
هنا0 اباب اشار ات نا(*د
@ا" ربکا هد ا?کو اشار ر5
@اماپ ,ن هم >ت م;5 ه ۍ ۍ څ
انام هت ون هب (نم :يگ ے
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
ان ناK ايند8 و 2 ه5 ايب اک ۍ ے ڑ
ان نابر3 ام و Vار هت ه ۍ ے ۍ څ
انات ه5 م او= نuا ارود ڑ
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
I}I
هم:= >?ي" ول*و هدا6Dش
همB4 هپ (*د * اشار ر5 ار:پ
و هنام,C 2 ام اک eن ن* څ ے
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
2z?م ا ن!*دا ۓ ۍ
2وب3 اک نابر3 ۍ
اشار ات نا(يم هب:/نا رD9م ۔
ات نا(!ن5 اشار ر5
ات نا(*د &ادوJا ۍ
اشار ات نا(يم هبار%Vا 2 مرم ۔
اکار نا(*د ار:پ او
اک ا'O ر5 هم گر+س ے
اشار ات نا(يم هباA" 2 ون*و ۔
د نا(!ن5 ناويب هپ ے
د نا(*د ات نامرا ام ے
اشار ات نا(يم هبابسا ربکا هد ۔
ام :ک 2 >?Sم -];
هم:= >?ي" ا ۓ
اشار ات نا(يم هبان4اQ 2 اش 1ب ۔
ک ناو*رگ هب FاC ه!نامرK >?ي"
ک نا(يم eن0 هد ا او هب d:ت ڑ
اربکا ل& هيT #ورپ ک ا مو8 ک ۍ ے ۓ ځ
:;او ايب امان ر:پ +س هد @ا و* ۍڑ ځ
ار ه >?ي" څ هبات ب و5 هپ = ے ۍ ۓ
هباکر 2 ا.پ اک هن T هO:; ې
ان xانAJاوu -+,*و وا نا ۍ ځ
اتا0 اباب اشار ات نا(*د
هحون
اشار ات نا(يم اباب ا* ن!*ردا ۔ ۍ
اشار ات نا(يم هباکر 2 موش 5و8 ک ۔
امول9م ا* ن!*ردا ۍ
اموم ايب bوا ل& -]; ۍ
اشار ات نا(يم هبات ب ربکا د ۔ ے ے
@ا" ا?کو اشار ر5
@اماپ هد هر%; د ے
اشار ات نا(يم هبا+Dم اره5 هد ۔
* هنيس Rش DCرب هپ ۍ
* ه6م" هد ناE >ن ۍ
اشار ات نا(يم هبا?" ب * eنر ۔ ے
ا 2 اوشو ا(نت ام ڑ
ا ا= نو; هپ ا(مJ اوش ڑ
اشار ات نا(يم هب^ ب Pاريس * ۔ ے
راتفگ
:;او Nا ?ب هپ ان ومي; م(3
:;او اب*5 نو; هپ هد ربکا Xت ے
ان*u 2 Pا/& ل=ار !م5 هپ ے
:;او ام هد راب; انا0 اباب او
I}U
@اي; اکوَ eJ و نامل?ماک ے
@ام0 مر2 هد ناش هپ @وسر
ون ک ه 5 هد ر(3 @وسر اک ۍ ے ڑ
:;او ه(&و هماد اک رپ ايب همراس ے
* ناD0 هپ eنت اربکا اک 1ب
* نا*ريب نا*ريب !ن 7اد همرون ے
اک گر+س ے کا ون*و هد !س^ ے ڈ ے
:;او اباب :]; هد اي$Cاب نا(*د
اک ن*و هد ر(3 هم:= >ي?" ے
اک نيم2 Fا ه 5 ا(X*رپ #وا(& ے ڈ ڑ
ل;^ نو(م< هد (ناو; ريC اک ے ے
:;او 2وم -]; 2 د Gبس ربO ے
د راXنيس را5اب ونار&اش هد ے
د ربمن @اوا (يس 1ينا ريم ے
د رابAJا(ب& مروگ ?پرو ے ے
:;او ادوس Jو!; هم:= >?ي" ۍ
هک هناXن5 هپ راس ه >?ي" څ
هک هنا.ن هپ ربکا هب 5و8 ک
هنوم;5 و5 هد رار3 رار3 واک Tاس مول9م ۍ ۍ ې
د J(*5 رو= T ه 5 ے ۓ ې ڑ
د نامرا اتد هم @(يJ اباب ۍ
د نام,C ا اود هم Fا ون*و 2 ۍ ڑ ڈ
اXيساروار د رو5 ون.*د هد ے
:;او هiن= -گ هد وJ(*Y*ر 2
ک eن هپ هن.*د ه!نامرK >?ي" څ
ک eنا !سا sبَ انو'O ا او ڑ ڑ ے ۍ
?کو هد ه5 ه اکار 5اوا و; څ
:;او ا'O انر ا!م5 :برک
هک ربکا ل& ه d:ت 2وم ۍ څ
هک راس هدا6Dش ات نوXن5 !س^ ۍ
2وب3 ا*ا(; هک دا*رK Tاد ې
:;او ا ! ه 5 هد ک نابر3 هم ڑ ٹ ڑ ے ۍ
انام اش eن eJ ه!نامرK ربکا څ
اناولDپ او اکو ربO eJ
شار نات هپ هم اباب نارگ ه ۍ ے څ
:;او ه3ا(O ايب انر:پ -]; همراس
* نابJ هن,ت Xيمان ل& ۍ
* نارگ اباب هپ * >?ي" هد او5 ۓ
* نا(!ن5 هپ * م;5 م;5 ۍ ۍ
:;او امان :]; و -تا3 هم اک ے
هحون
هنوس2 ولل.يC (نات هپ ربکا هد هم 2وم ۍ
د ل*او نا6; -گ ے ۓ
هنودور ون*و ورس د ناوار >يب0 >ي]س هپ ربکا ۍ
د Jوَ ا ا Xنار ے ے ڑ ۍ
I}c
!م5 هپ Jوش 5وک ان b^ ه ے څ
کو رBن ات اباب -]; ام ے ے
هنونا(يم هپ :برک هد اوا 2 هد ربکا ٹ
د لتاو*رپ ان >*u ے ۓ
اتام ,ن هب ه(&و امد ۍ
اتات T هن و8 ا يه هم هب ر:پ ې څ
هنوس2 ک اتروپ هب ايب شو و8 م هد ه نا(*د ۍ څ
د Jاوين اC دَ b2 ے ۓ
ربکا :ک هم:= >ي?"
را+'گ اوس ات اباب هک هو ۓ
هنوJاوس اواکام رون * هن -تا3 ول*و 2وم
د J(َ سار هد ر:پ ے ۓ
هيT #ورپ ا+يC امارا @د او
اموَ ش ?پرد نادرگرس اگرم ناو او ے ۍ ځ
ا*و5 واک هن gا= هد ل*و ے ے
ام*او اترد رBن ه5 * ابمJ روا هپ ے
Xيليب ام2 هت اربکا ے
امواريت eنر نو(م< رون ات ب هب ه5 څ ے
وش دا* ار ه هم Nا @وسر ے څ
امواک Tاس ربکا هد هب )م ول*و ام ې
اناو ا هيT FوC ه!نامرK ربکا ځ ۓ
اناوار د هم xاورا اوشو ے
هنونا(*د هنونا(*د کو ه !ن ا(0 راس هم >ت 2 څ ے
د لJابار هم ر:پ ے ۓ
ارامش ب ام* م;5 م;5 ے ۍ ۍ
اراپ هد ا(; اکو ربO eJ ۓ
هنوناXن5 هنوناXن5 هپ اباب >*ريش امدَ راس اک ا(0
د لنام سد ام ے ۓ ے
* :برک هد امJو eJ ه5
* اباب -]; هد ه(*د رون
هنوگا= وسربکاربکا ار هد انومي; ۔ ۍ ۍڅ
هنوگا=او
د Jو اگ2 ر*و ے ۓ ۍ
ش اروپ دارم نا(*د هم اک ۍ
شار ا. ام اباب هب bوا ۍ څ
هنو5او^ ا*و5 ا*و5 در:پ هد هم (*رو^ ۍ ۍ
د J(*رو^ گا= ے ۓ ۍ
و/2- ۍ
هنا0 ربکا اکار 5اوا و*
امناYيپ هن رايJ هد bوا هش ک هم ري9ن
ک نو6Sم ر* هد 5اوا gرم هد ڈ
اموامک وي;وا هپ هب هنودرد ه 5 هد ڑ
هش هرايت امپ ناD0 @و ا ٹ
امو ا 2 ا+يC ا*و5 انارگ هد هب bوا ٹ
اربکا کوَ gا= اتر اک ے
ام ر*د ?پ gا= رار3 رار3 هب ه5 څ ے ے
I}n
* م:= >?ي" >Aم= ه 5 هپ ڑ
اموا و0 ادرد 2 ه 5 هد ر[م ا! ڑ ڑ څڅڅځ ے
ل.يC اب< ه ام څ ب< ان,ت = هپ و5 : ے ے ۍ ۔
ب< ام دَ ولل;ار Jوَ ; هد ربکا هد @و ن ے ۔ے ٹ
راوارم Xت >ن انام هش ا! د نامگ ام ۓ ۔ ۔ ځ ے
د J(*رو^ @ا و* gا= ن!*ردا هد Tام ے ۓ ځ ۔ ۍ ې
د J(َ يپار وXيTا(; ناش هپ J6J5 هم ه 5 ے ۓ ۔ ے ڑ
راب; * هن ه5 نا 2و; ناوار ومي; 2 * ايب ۔ ۔ ځ
:برک تشد هپ ايب >ي?" #ارK 2 =ار ۔ ۓ
هار رM; او هار رM; د(م ارBن اک T هو ۔ ې
رار3ا هد ام bوا =ار ت;و 2 ه کاروپ هم Bس ۔ ۔ ۓ ڑ ۍ
هت ک اتر اتاو ام ر9نم انم هد eJ bوا ے ۔
هت ک 2و; هپ 2و; اسام امد -ي&امسا Xت ے ۔ ۓ
رX0 ت.J هپ :;او bوا امد ناS+ما ربO ۔ ۔
>?ي" DCرب هپ هل.يC b2 هم:= >ي?" ا ۍ ۔ ۓ
رس ے >ي&رون #ورپاتاور:پ ک !س^ ار گر+س ۔ے ے ے
نا(*د کو ه ار:پاو امد ا'O اک گر+س څ ۔ ۔ ے
Xيک ر5وگ وا و او; -ب او;و* س^ ۍ ۍڑ ۍ
ا?کو ربکا Jوَ Jون*و هپ *و >*u هپ ۓ ڑ
او= @(يJ اک ر9نم rبu -ي&امسا ےڑ
ا?کو ربکا لتاو*رپ وX*ر هپ >ن ۓ
روگ Pو/B* هد دا*رK ?پ ƒسو* اک ے ے
ا?کو ربکا Jوا5ان -ب >ي?" و* ۓ
2 هت ه !;ان ه!ين هد ےڑ څ ے
امواک ا&د8 #داDش هت Nا هب ه5
هحون
ربکا د ا+يC و*ا;و وروا; :برک هد او ے ۔ ۔
ر9ن هش هم ک وJ ه 2 ورواو ه; و5 هد اس gا= ۔ ۔ ڑ ۍ
امد tراBت وکوQ وروا; :برک هد او ۔
امد tوسو* د ا+يC و*ا;و اتاوام ايب ے ۔
ر(برد م5رگ ?پ و5 ه5 * Pو/B* ŽQ راو ۔ ۔ ے ۍ
ل;او ربکا هد يTوب ه وکار و5 هد اتر ت; ں څ ۔ ۍ
* ل;او رايJ اموک ه ه5 وکار Tامنهر ا څ ۔ ې
رSس اک د ا]ش مروگ هن امپ هرايت ناD0 د ے ۔ ۔ ے
*ا;و sبَ @ا; و(; وروا; :برک هد او ۍ ۔
*ا; ه اترد sبَ رون 1ب هو Nا @وسر @و څ څڅڅڅٹ ۍ ۔
ربمغيپ د 1ب وDبوه ربکا را+'گ هپ وا -!ش ے ۔ ۔
و J(َ يJ ربکا اک وسات #ارK يsيهام ۍ ۓ ۔ ے
و ل=ار اک ات وبوا ادابم هو Xت ر* ۍ ۓ ۔ ۓ ڈ
مو ه و1 "ساسو* و ت1و3 هبوا h0انا- ۔ۓ ۔ے ۍ
رادان
نايب
ا?کو ربکا ل*او و(نت :برک ۓ
ا?کو ربکا لتا; lوا هپ ت&اAش ۓ
روگ را/'Jاوu ل& هد هنوXن0 اک ے ۍ
ا?کو ربکا ل;وا ري,مش ون.*د هپ ۓ
I}q
اوش نيس هپ اتام هن.*د هد T ه6ين ه ے ې څ
ا?کو ربکا J(يXنا5 هبا/& 2 ۓ
وار sبَ bوا نمرو ا هک #اCوا ر:پ ۍڑ ۍ ے ۓ
ا?کو ربکا J او; نا6; Pابش هپ ۓ ڑ
هم:= >ي?" ا ا< هپ ک رو[ت ڑ ے
ا?کو ربکا لتاو ا= اس اباب نارگ ۓ ڑ
gا= Pاو هکار ه 5 ش ا(يکرو5 هپ ه 5 هد ځ ڑ ڑ ۍ ۓ
Pابک Pابک *
ک وريگوش ون*و هنيس هپ b2 * هر:پ ے ۔
دا*رK اتد اه Aي+ن ا&د امد ا ۓ ے ۓ
دا* اوش رادان ۍ
ک وبوا ايند8 دَ ا(0 وشانر:پ Xت ے ۔ ے ۓ
ر* هيT Xت هت ار:پ ک هبوا dون و;ام ڈ ۓ ے
ر*وپ هيT هنام
ک و+س(لگ ه!ين اراپدَ ات د رايت ما0 ے ۔ ے
ماما ان >*u b^ ربکا هپ @وا5رو=وا8 ناځ
م:= >ي?" هد
ک وميJ هپ وگر+س هناد هناد وش ;وا ے ۔ ے ۍ
هک 5اوا ات ه ا*و5 ا*ريش څ
هک 5اورپ >ت 2 هم xور ه ا!J څ
Xيهوپ ارود هش ک هم ري9ن
ارايJ ناYيپ هد هن ا*و5 هڅ
او= @وسر هد نا(*د اک هني?" ا ےڑ ۓ
ا?کو ربکا Jو!; اشار د ت;و ري;ا ۓ ے
و رو; sبَ نامرا هداو هد د او5 مJ5 ۍ ۍ ے ۓ ۓ
ا?کو ربکا J(*ر= وي,= هپ >ن ۓ
هنوس2 ول.يC نيس هپ بدا 2 ے ۍ
ا?کو ربکا Jراک ولگورس هپ @و ۓ ٹ
هحون
ها,نهاش ا اشار ر5 ۓ
ک ون.*د تاو*رپ ے
ˆا0د8 ر(ب ل=ار*د
ک ومي; هپ هشر*و ے
هش = (ناب وم= ا*و5 ا اتد اراس gا= ے ۓ
هش ک ري9ن وگر+س
ک وريTام هب م5رگ Nا @وسر 1Q !& ا ے ۓ
دات دَ نا(*د هم نامرا ار:پ هسا!يب ام ے
د هر%; @اماپ هد ے
ک ودY*ر د -گ ار:پ نايس^ هد ل=5 ے ے ۔ ۍ
5اوا هپ شر*د ه اکوَ -ب اتر gا= و* څ
–اSJ اکو اد
ک ون.*(نا شام ا'O نا(يم ش هبسوا ے ے ۔ ۍ
راتفگ
اربکا ل& ه!نامرK >ي?" ۍ
ارادرس و* ن< هد ن*(م هد ڑ ے
I}v
هکوَ 5اوا هد ان هاXل+3 هڅ
ارامش و* م هپ هد اباب اوشو ڑ
ک ZادوJا ه ا*و5 اميJ5 ے څ
ک ايند8 هپ رون ا+,ين هم نو(م< ے
ل.*رپ اDنت هد ک ت;و سد هپ ے ے
ارا(مل& ب * اون ب ه ے ے څ
د تام اپرب هد هاXمي; هپ ے
د مر" ا او هم ناو*رگ ري ے ڑ ے څ
م5وب ات هليJ روب هد eنر ے څ
اراي=ا د 2 او*5 ان*ريش ۍ
X*5 روَ = کرو هم:= >?ي" ے ے
X*5رگ ن هپ هوک هد ه ے ےڈ څ ۍ څ
!ن چب نا ه ان هانگ او ے ځ څ ےڑ
ارايت اترد د هانگ ا اک ے ٹ
د مارDک اپرب ومي; هپ اکار 5اوا ا*و5 ايمJ5 ے ۔
اک هاگا د هپ ر:پ هد6م= ۍ د +س ا کاC ا+پ ے ۓ ڑ ۔
انيب0 هام ا*و5 سو* هد ات هاXمي; ه ا څ څ
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
ام* ا(يسار ت;وان ر* ا*و5 نات هپ اتد اک ه5 ۓ ڈ ۔ ے
ام* تو*رپ @ا و و ا+بيه 2 !ن هو :يگ ۓ ځ څ څ ۔ ے
ان*واک .س امپ هن.*د Hاي+;ر هپ هب bا8 ے ۔
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
رمک ; =ار و5 هد d2 هپ :ک ماما ه ۓ ۍ ۔ څ
ربکا هد ات نوXن5 هک هم:= >ي?" Rسا راس ۔ ۍ
ان*وا5وک ان هناXن5 ر:پ -]; راس هد ربکا -گ ۔
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
ک اتر ات ه ا+,ين FوC ارود ۍ څ
ک ا ا هم ه 5 لتاو*(ن2 ۍ ڈ ڈ ڑ ۓ
اکار و; Pاو هيT #ورپ tر4 موک8 ځ
ارامش ب ا*و5 د ر!.J ريپاC ے ۍ
د نامرا ا*و5 د نامرا نامرا ے ے
د نا0 اباب هپ ا ک هد @اوس و* ے ۓ ڑ
هک هن اروپ @اوس هد ر:پ هساو ب ے
ار:پ 2 ا*و5 هيT ناوار Xت ۓ
رورس ه!ين اوش دا* :ک ه ۓ څ
ر9ن ا*و5 هکات هپ هبام
اش 2او 2ات و; ناميJاm اد
اربمغيپ 2 ا!ن هو Tاي" ې
هحون
ان*u2 (*وJو tر4 موک اکار 5اوا اکار ے ۔
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
J(َ يJ هد هم هت ا*و5 وش Nا @وسر دا*ار ه ام ے ۔ے څ
J<راهرپ د هم ه 5ا*و5 وش :برک هپا(0انر ے ے ڑ ۔ے
اينواريت eنر نو(م< bوا انات :يب هب ر:پ څ ۔
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
ان*ريش ا*و5 امد او هکوَ 5اوا ن!*ردا ات ه ۔ ۍ څ
هنودا*رK وکو ?پرد هک ه 5 Lن*5 +س هدو; رپ ۓ ۔ ڑ ۍڑ ے
هنوناو*رگ ري نايب ب ک هاXمي; هپ ر*و ے څ ے ۍ ۍ
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
نا6; وش اراو ب ه و,ناKو هد (&و ا*و5 ے ے څ۔ے ے
و* و,ن (مJ نوش Cو ات ۔ے ے ےڈ ے نامرا وبوا @ و دَ ڑ
انيتاس رايJ را9+نا ات ک ن*(م هد رو; ے ۔ ے ے
I}{
انينا5ان ا*و5 هدا6Dش œ اک :يJ هد اروب
د #ورپ ک @ا" سد ے ے ے ,ن ا(ناYيپ ه هدا6Dش ۍ ۓ څ
,ن ا(*را?*ا @ا" و* هپ و^ هد يJ هپ يJ ۍ ۓ ۍڑ ٹ ٹ
اکو هMب3 (ناب ه 5 انر نا,;(ب -BJ ے ڑ ۍ
وJوَ ش هرس ناو?يگ ربکا هد وش >ي]س اک ه+.*و ام
وJوَ ش هداو ربکا نادY*وک هد نامرا هپ تاپ ۍ ے
اکو ا يب ار* -0ا و; هو راDب ون هد -گ ڑ ڈ
هو ل+?;ام 2 ات ربکا ک و+کو او رو; ۓ ے ڑ ے
هو لتاس 5ان هپ ات رو; وJاک 1لتا رت ۓ ے
اکو ZادوJا ه gرم ناو هل.*رپ اتام هد bوا څ ځ ۍ
,ن ا و :يب ول*و ماما هم:= >ي?" اه ۓ ڑ ۓ ۓ
,ن اوا!سا * ; ايلم د ن(ب eنا د ناو ۓ ے ڑے ځ
اکو اره5 sناE د(م اس >?ي" 1!يب >ن ۍ
R*د ارu وت DAم ے م:= >ي?" س رو= D ے
يم وه اوه ايک ايک س ايک ايک اDت ايک ں ں ے
اD0 ں ک ونامل?م ه تمو!" هک اD0 ۍ ں ے ں
ک ونامل?م ه تJu ب يم Lي[ن ۍ ں ے ۍڑ ں
ه انور ايک اک b(/مJا تيب ه* انور ے
ک ونامل?م ه #دا& ک ن J يم?پا ۍ ں ے ۍ ے ڑ ں
وت ک #وŒ ;ا رBن لDکوDک ے ے ے يه تاXJ ں ے
ک ونامل?م ه #ر'ن Dب س TاDب هنرو ۍ ں ے ۍ ے ۍ
هحون
اکو امدَ د(م >ن اشار رو; ن*ريش او ے ے
اکو ارBن اتر ربکا ه و 2 هم رون8 وگر+س څ ڑ ۔
,ن ا(يJ FوC هم ه(ن5 ه موش اون ب سد ۍ ۓ څ ے ے
,ن ا(ناYيپ همربکا -]; رو; دري; و;رون ۍ ۓ ے ے
اکو اباب هداس ربکا eJ و; tراBت اشار
د اتام ايلم ان bاب& رورو ام ربکا د هن مارگ ے ے
د اتاCوا ارBن gرمربکا ه ه+.*و و8 ش هم >ي]س ے څ
اکو اKو اسر ا(مه و5 ن< وا رورو هد = ۍ ۍڑ
ناYيپ کوC ش ا(گ :ک هاش ک ت&اس و* ۍ ۍ ۍ ے
ناYيپ کوC شاون ب :=ار :يگ ?ه ۍ ۍ ۍ ے ے
اکو :يگ اترد ربکا هد ه ام bو?Kا =ار څ ۓ
,ن ا(ناYيپ او5 ه هد ه5 رو; دادو; G" ۓ ۓ ے ے
,ن ا(يسار ه5 هنرو او ن*و هد Tوبشو; ۓ ے ې
اکو ارس^ ات وX*ر ودوات ا! د م;5 ر* ۓ ځ ے ۍ ڈ
cک ر=داُ ر=دا %
اس يم وه ايگ^ sليک pTاهر @اس ں ں ے ﮭﮣ
يم وه ايگ اXمگ يم ر'س bا دو0وم ں ں ڈ ں
اتا يDن ر?يم ک ت"ار ه d:ت ں ۍ ے
يم وه ايگ :Dکوب وه lا+Sم ه lا+Sم ں ں ں ۍ
ردارب اک 10 10 هک @اس (نC يماDت انپا ں
R*د Pا يم وه ا*ارپ اک يDنا هک D ں ں ں
رپ اD* تنXنا يه 5ارK و Lي,ن ں ں
I}}
يم وه ايگ ا+کا8 س d:ت ه d:ت ں ں ے ۍ
ان وDC ه(ن5 وک ر+;د8 ک نا8 (Bب ک بن ڑ ۍ ے ۍ
ک ونامل?م ه تKارش Dب ه* ا(.ب ۍ ں ے ۍ
امس اک تماي3 DR*د -ب3 س تماي3 ه* ں ے
ک ونامل?م ه #را= و -+3 :يDپ و8 س ره ۍ ں ے
ا*وگ ه :برک اگ ره l^ م:= >ي?" ے
ک ونامل?م ه تب/نم Dب :برک هو ۍ ں ے ۍ
ک ا'O ن*و رس وگر+س 2 Tام ا! ے ے ے ې ځ
* راXK @د *ر:پ T ه5 ه ?کو هم ه ې څ ۍ څ
د راب; ه ان ه 5 ا*ان دامد FوC ۍ څ ڑ ۍ
*را9+نا eنر ات نو+لب و5 مJ5 څ ۍ ۍ
XيمورSم ان #را*5 @وسر bوا هب ه5
*را5ا @د ش هانپ گر+س ربکا ه ۍ ے څ
اک eن نا6; هد DCرب sمَ ان Pابش ه 5 څ ڑ ۍ ۍ
*را6لگ ون*و ورس هپ و5 هد ه5 ا! ۍ ځ
ش >يXنر ون*و ورس هپ و5 ن< هد ه ۍ ۍ ۍڑ څ
* را+'گ هپ ارا+'گ ب ات ر:پ ه= 1ب ے
ش داش eنر ک (ي& هب م:= >?ي" ه5 څ ے
* را+Kرگ ک = هپ -يل; ر.K ه ے څ
يم و3رK رک وه ي?/ت يه ناب*رگ تسد ں ں ں
ک ونامل?م ه تم?3 ه م:= ا*وگ ۍ ں ے ۍ ۍ
Jوا نQ ور3 يه ترک ر.K هپ و[3 ک ں ے ں ے ۍ ٰ
ک ونامل?م ه تمه Rلت يD* 1ب دو; ۍ ں ے ں
انا0 نD0 اک ر+Dب س ر+Dت ه* ے
ک ونامل?م ه تي!لم Dب نD0 و* ۍ ں ے ۍ ں
نايب
* رار3 ان ارود ه ه5 * رار3 هپ څ
* راگدرورپ -]; هد نونمم اVر هپ
د روC وم;5 2 #ا*5 ک ن5 هم ن(ب 2 ے ۓ ڑ
*راب #\J ونودرد هد ƒ%J هپ ر*ڈ
ونوJاOو هد . هنوما0 p.ب ت"رK څ
* راXنا رX0 LJ oو ان و(نت و ره څ
اتربکا مروگ هن انيم هپ و5 هد ه5 ۍ
*را(*د هپاC -ب ک ه,يش )م ربکا ے
هک #ام t(O ک ه 5 هم ;5 ربکا هد ے ڑ
*را6گ Rشا مروا ا! لل=رم ځ ۓ
هک هراپ ا! ربکا هپ هم ناو*رگ اد ځ
*ر:پ T ه5 ه او5 ناYيپ هن هم ه ې څ ۓ ۍ څ
و^ -`م هپ هام انر W ا هپ W ا ۍڑ ۍ ڑ ڑ
*راس هد -تا3 T ه5 ا!J ک نامگ د ې ے ۓ
I}~
d2 هپ ربکا هد ايب ه5 ل=ار eنرڅ
امدَ ر9نم Nا ا* ا?کو :];
هو لتاس وورت 2اک 1لتا اد ۓ
امدَ ر[+.م ک -!,م و* اد 1ب ے
روJ هپ ومي; سو* ربکا ل& ه ۍ څ
امدَ رهاو; هپ کوَ "ر ايب هت ے
سابوا ربکا 2 DCرب bوا هب ه5 ۍ
امدَ رت(*(ش د و ره ناS+ما ے څ
ابر ا* ک ک ونارباO همرامش ے ے
امدَ ر!ش هQ (Aس ک 2وب/م ے
مروگ #\J ک = م:= >ي?" ه5 ے
امدَ ربJد د وا = د ˆابرJد ے ے
نا(!ن5 هد ت;و هپ ه او اد ا*و5 و; را!پ څ
نامرا ر2 ه هت ه ن+;وپ و کام ے څ څ ے ے ۍڑ
د هنورو+سد اد و ا ک اروپ هم @اوسات ۍ ے ۓ ڑ
نامرا ر2 ه هت ه ان+;وپ کو ه ه5 ے څ څ څ
نابJ oو ک هرا,*ا اک Pاو هپ Xيهوپ ے ځ
د هنوJاوس -!,م ر* ,ن انر هب اروپ ۍ ڈ ۍ
'%[م 1Q !& ا ,ن واکر*د اک هبوا ۍ ٰ ۓ ے
هنيس :]; ه5 ون*و هپ ات ک هب انيXنر
د هنور(3 تما8 اد ات ه!ين -]; ا!;ان م و ۍ ڑ
هحون
امدَ ربO هپ ش Vار Nا ا* ے ۍ
امدَ ربکا ک -ي&امسا ر.K ے
وJ ک eنر ون*و هپ تما8 هانگ ب ڑ ے
امدَ ربمغيپ -!,مه اروگو
هو Xت ان و *رو ورد هم او5 مJ5 ۓ ځ ۓ ۓ
امدَ رX0 هراپ هراپ هش Xت ۓ
هو ا ک اتام Jاوس وبوا وگو* ۓ ڑ ۍ ٹ
امدَ رب; :;او اباب Jوَ سو
2 ک ر*و ک Jو; ه ام هب< :]; ڑ څ ے ے
د و* هش ا+سرو امدَ ر9ن رون م
وJ 2 روJ هپ نا(يم ايب !ت ڑ ۍ ۓ
امدَ ر(پ ا ن!*ردا =ار gا= ۓ ۍ ۓ
هحون
ا*و5 هرم ک هد راهرپ موک
د هنوراهرپ ه5ات ۍ
ت ات اربکا ا*و5 ارامش ب ے د هنوم;5 > ۍ
هدا6Dش "ر اC هکوَ هن ک †ول.م ارود ے
هدا6Dش ;5 موک 2 کا'O ن*و موک ے ے
د هنودورو/*و ور د ^ور4را=ر4 (ب ه4را=ر4 و* ۍ ے
ناوار ک يب هپ ر* ان ومي; 5اوا اتد ےڑ ڈ
نا(*د هپ وگر+س وJ:م ات ه5 * ل=ار ۓ
د هنو نا ون*و هد گر+س اش را0رد اباب ۍ ڈ ڈ ے
I~‚
,ن مومغم FوC هب ارود ر," رت ۍ
,ن مول9م FوC هب ناش هپ وم دَ ۍ ے
!نر*و FوC -ب هب ناS+ما اد ۍ
ل=ار (&و هپ ه * ه5 ا*و5 اد ے څ
هو #را*5 ه!ين هم نا(*د اتد
هو تماي3 امپ هد gا= ن!*ردا ۍ
Xيهوپ هد هن ل=ار ا. ات څ
ل=ار 5ان0 هپ ات ه!ين -]; اک ے
* را(*د هپ و5 ن< هد ا*ا(; ۍ ۍڑ
* را(مل& ب ا+,ين هم Fوiيه ے
کار ابر ا* وJ و هد ناوت ے ڑ ۍ
:يب ل=ار دارا هپ وJ و هد ے ڑ
و ولD!يJ هد ه هم:= >ي?" ۍ څ
و وJ و هد و5 ناو :ک ر:پ :يب ۍ ڑ ۍ ځ
روپ ارو(مه هو ت3ا4 ل3 ے
ش ناري" ل=ار %/ن د هپ ه ه5 ے ۍ څ
بن ک ناو ا!J ار سد هم ک @اي; ۍ ے ۍ ځ ۔ ۍڅ ے ے
هنوم= د هم ا=اد مرگ هپ اراپ و #ورپ ۍ ۔ ۍ ۍ
نا6; وش ناو هپ ناو نامراا*و5 د هم اد ے ۍ ځ ځ۔ ے
هنونامرا و8 ش تاپ نابJ هن,ت وش نا6; ے ۔ ے
دا*رK y/K د هن :برک هم:= >ي?" ے
داD0 لم& •" 1م; ”اوکا5 ا<ور نومن ۍ ځ
د هنوباب ر5 اترو د >*د هد هبBک ريبش ۍ ے
راتفگ
ل=ار رBن هپ ات ه!نامرK >?ي" ے
ل=ار دYن اترد ا*و5 اربکا ے
اکار 5اوا -ب هش ک هم ري9ن
ل=ار راDس هپ ونوگا= اتد ے
وم= هڅ ش Pا*رد ه 5 اک ش رو5 ۍ ڑ ۍ
وم= هب ري;ا ش Pابک روا هپ ۍ
وش ناوار ه هت !;ان ه!ين او ے ے
ل=ار 5اورد هپ رAه هد اترد ے
ک ناويش وا ر*و ل.*رپ هم مي; ے ے ے
ک نامرا دو; ل=ار gا= هپ ات ے ۍ
!ن ر*د اترد هم هبوا وگ ه ے ٹ څ
ل=ار نام5 2 هساويب سد ے ے
و هن -تا3 !شاک هم تما8 ه!ين ے ے
و هن @(Xنس 6*(نب هپ وبوا هد ا* ے
(نت هد ات ه5 ا*و5 کو ه ے څ
ل=ار راپ رX0 ا*ان هپ اس2 ے
هحون
هنولگ د اربکا هنوراهرپ ن(ب هد ات ۍ ۔
هنوس2 و8 ش هم اتروپ هنوم= وJوَ ش ارو ۔ څ
ر9ن ل*و هش هم ک ربO ارو و ربO ے ۔ څ ۍ
هنوم;5 @وسر هپ د ر?پQ هد د هن هم = ۍ ۔ ے
I~I
اروگو ارغO :]; اروگو امد ات b2 ۔
هنودا*رK هد واک اروگو اتد ک دا* ۍ ۔ ے
ا(نا; هب تما د هپ Nا @وسر -!,مه ۍ ۔
هنوراغيپ وک و0 ارا[ن دوD* واک ۍڑ ۔ ۍ
ه5ان0 2وَ ش ا!س^ ا(0 هش @وسر 1!& ۔
هنودور واک ;وا Nاو هم:= >?ي" ۍ ۍ ۔
ا ا و وناناو هپ هد ه اک ه اوروک هد ڈ ڈ ۍ ځ ٹ ڑ
>!مم وJوَ ش @واک هراپ ناو*رگ ات ونايب ب ۍ
هت ,ن لتاراپ ات وتاو ا= اس ر:پ ه ے ۓ ڑ څ
>!مم وJوَ ش -+س:م اتات bوا هم وX*ر هپ څ
ناو هد ک راDب هپ و 2 :ک وس ات ه ۍ ځ ے ڑ څ
>!مم وJوَ ش @(*(ي3 bوا ربمغيپ هد bومان
DCرب (ناب نيس اک اربکا هد اتام ه ۍ ے ے څ
>!مم وJوَ ش @(ي,پ bوا (*6* هد ک رابرد ے
(يDش وJ ک @^ ربمغيپ -]; :ک ه تما ڑ څ
>!مم وJوَ ش @وا و0 ات م:= >?ي" ويEرم ڑ
اشار ر5 ار:پ انارگ ربکا ل& هکوَ gا= ۍ
اتاو*رپ ه6ين لm (ناب نيس هپ هم bاپ ے ے
ا*و5 و هت هم ت3ا4 ا*و5 ون نا6; هد ے ۔ ے
هنو(يما و8 ش هم eنا ا*و5 و هداو هد bوا ڑ ۔ ے
نيس هپ @وب3 هک ر:پ نيم هد لک ره ات ے ۔ے ۓ
هنوگا= نو+لب واک ن*و ن*و هد ن(ب ۍ ۔ ے ے
ل*و هيT هارب ,C ل*و هيTاون ب #ورپ ے ۔ ے ے
هنو 5 ل*و واک رپ ل*و هيT نيس هپ b2 ڑ ے ے ۍ ۔ے ے
X*دا* ارغO هد ا* X*دا* هن*(م ات ۍ ۔ ۍ
هنور*و واک هب bوا X*دا* اتد رورت ا* ۍ ۔ ۍ
هحون
>!مم وJوَ ش @(* ا< ک = اتد اربکا ڑ ے
>!مم وJوَ ش @(يمک اس gا= اتد هم ر9ن
(مSم @اOو ا!J @(يJ اتاو ات وو
>!مم وJوَ ش مورSم ه!ين هد ان نا(*د
اDنت لل.*رپ هم ه5 و* ناوار انر و*و*
>!مم وJوَ ش -تاوار ک ?!يب ات eن0 bوا ے ۍ
را(مل& هد #داDش اتام 2 ک هم ايلم ڑ
>!مم وJوَ ش @(يXنا ونو(يما اس gا= ات ڑ
مواگ 2و نيس هپ اربکا هب ن*و ات ے ے
>!مم وJوَ ش @واگ2 bوا PاM; ون*و رغOا
هحون
اتاو*رپ هiن= ولگ :ک Pا/& هد ان >*u
اتاو*رپ ليJ اروب ربکا ل& هداس gا= ۍ ٰ ۍ
I~U
22 اوشو ول*و وا ا ا< هپ هني!س -گ ڑ
اتاو*رپ ات (نب وا (ي3 رو; اناوتان هد ان 5ان
مواک ه نو(م< هب bوا >ي?" مول9مول*و وا څ
اتاو*رپ هول0 Jوَ !; Nا @وسر هدام >ن ۍ
او ورگ هن+K هد هم:= >?ي" ه'ي/س
اتاو*رپ هن+K اغه (ناب :برک ا! ے ځ
د اووارX4 A8يک نا.*دونو وگاو1 ۍ ۓ ۔ۍ ڑ
8يلوG+- ۍ
د .* هنوناو*رگ ري ونايب ب ومي; هپ ۍ ۍ ے څ ۍ
ا 2 ناو Jوَ !; ربکا ه ا=رت اباب مول9م هد ڑ ځ ڑ ۍ ۍ ۔
د .* هنو(يما ک را9+نا TارغO و; ۍ ۍ ے ۍ
ونو+يب م:= >ي?" هد ونو9'J هد د ا%; ه ۔ ے څ
د .* هنوم= @و ک Pا+ک اترو وار ه ۍ ۍ ٹ ے ۍ څ
اکو ر9ن د روC وم;5 2 >ت هم ه ے څ
-]; نام,C ,ن او ا ا= د رو5 ون*و ۓ ڑ ے
ا+,ين ساپان د هم (يما هنا(م< ے ۍ
-]; نا(ب روJ هپ لب3 ,ن اواماس ے ۓ
هيT ا+يC ا*و5 انارگ >ي?" مول9م هکو َ gا=
اتاو*رپ ارايت اروت وگر+س وود ره هپ و; ام
هموJاک 1لتا هد دا*رK Lن*5 هک وَ اد
اتاو*رپ هبل= روا (ناب راو; هپ ا*ا(; ے ۍ
اواکام را9+نا رون ارغO دا6Dش اوشو ې
ت اتاو*رپ ا ا<رم& >ن ونوبي[ن هپ ا ڑ
هنودا*رK وک Tوَ ناو*رگ اربک8 @ري وَ ې څ
اتاو*رپ ان هنا(م< رو; ارا*و هد bوا اوشو
هحون
د .* هنوJا; هرس هرس >يب0 >ي]س هپ ربکا هد ۍ ۍ
د .* هنوناXن5 وX*ر هپ اتاو راس ر:پ ۍ ۍ ۍ
د رونولگ هپ @و نات درو4 هد هلغش هدا6Dش ے ٹ ۍ ۔ے
د .* هنول…گ هرس ي وم8 T (ناب نيس و; ۍ ۍ ے ٹ ې ے ے
-]; روگري ري ربکا هپ هش ي ار ر:پ ۍ ځ ځ ۔ ٹ ٹ
ر?پQ
د .* هنو+برش و نوش وCو هپ اC اد ه ۍ ۍ ڈ ۓ څ
هيT eنت ان ه ا*وا ا*و5 هيT eنر او ول*و 2وم څ ڑ ۔
د .* هنوس2 (ناب ک ن5 ربکا ت'گ د هپ ۍ ۍ ے ۍ ڑ ۍ
نايب
-]; نامسا وJ ک @ا(ب eنر *رو = هپ ڑ ځ ے ے
-]; نانا0 @وينو X*و= هپ >ي?" ه ے څ
هکوَ دا*رK رار3 ربکا هدا6Dش ے
-]; نا?"ا ا ناگو اکو ربO هيT FوC ڑ
I~c
; * هن Vر= راس هد رون ۍ ,ن ا' ے
-]; نابر3 روپ ر:پ راس د لنام ام ے ے ۓ
اراپ دَ ا(; اکو ربO ارود 1ب و; ۓ
-]; نا(!ن5 کريت X*و= هپ ر:پ هد ه ے څ
J(*رواو ربا; و5 هد >?ي" ه ے ے ۍ څ
-]; ناو*رگ هک ري ربکا مJ5 هپ ے څ ۍ ۍ
هم:= >ي?" تبو/& ر!K اواک
-]; ناD0 ا ناگ ناK ,ن ريXناD0 ڑ ۍ ے
Xيهوپ د هپ ر:پ ا= X*ريت ه ه هد امپ ۍ ۍ ۔ۍ څ څ
ک ونونامرا ر* انايند او5 ناو اC ه ے ڈ ۔ ۍڅ ۓ ځ څ
کا'O هد گر+س اشار ۔ ے ک ارا(نن ورو ورو هب ايب
ک ونونا+لب هپ هنا(*د 2 ون ت; ام ے ۔ ۍ ڑ
b2 اک ريJان نيس bا!يب Jوَ ش تاپ bوا ے ے ۔ ے
ک ونوراهرپ را6ه ان نيس را!; eنت ر* ے ۔ ے ے ڈ
نا(*د رAه او= اک نا(!ن5 هد ت;و هپ ےڑ ۔
ک ونو(يما ارغO انام اروگوَ ک وتوَ گ ے ۔ ے
هم:= >?ي" ايند8 اد امارا ب و; د ار* ۔ ے ے ڈ
ک ونوXنر p!Jد انات وا پ هب ([/م ے ۔ ۍ ٹ
د وربور ر:پ انيم د2وا هد ے
د هور!م @و;د رب3 هپ و5 هد ے ۍ
يهاربا هد ا! ناS+ما ځ
ش ل+?; Sبu هپ و5 نيم هد ۍ ۓ ے ۍ ے
اناو *ا*و ا! اترد ربO هد و; ځ ځ
-]; نامرا هو* هد مر2 pهاو; -يم!ت هڅ
* (نم ت0ا" ه -ب هن م او= هبوا هن څ ڑ
-]; ناما م او= اC2 هن ,ن ريXJد ڑ ے
ارواو د ا ک gا= سد ات ر:پ ام و; ے ۓ ڑ ے
-]; نا0 ربکا امومايب اوشو ا ار ه څ څ
شار ا. ام ر:پ هب bوا ,ن ا(يJ ۍ څ ۍ ۓ
-]; نا 2 (ناب اباب مول9م ر* * نارگ ځ ے ڈ
هحون
هنا0 ربکا م5 هدوب ا اپ څ
ک ونوس2 ورس >ن ے
هناي& ش هم انيم ه ۍ څ
ک ونودرد ا*و5 ے
ان.*(نا هب ک ومي; ش امپ ت;وان اک ا*و5 ے ۔ۍ
ش ۍ
ب د هم ل; رپ ے ۍ ۍ ۍ ونور*و نايب ب هناش ے ۍ ۔
ک ے
و; ک =ات ے رورت هد ات همرا دو; روک @و د ڈے ۔ ٹ ے
ک ونوم= ات شار ان هاXمي; ه ون ?ه ے ۍ ۔ څ ۍ ے
و G* ک وروا1 ا"ل Bاح د ه4 روگ هو هداک ۍ ۓ ے ۔ ۍ ۍ
(Jل
ک ونوناS+ما ام* انام ايب ,ن هب و8 با3 ے ۔ ۍ
راتفگ
ش J(َ يJ هب bوا ه!نامرK >?ي" ۍ ۓ
I~n
ش Jواک تشادرب ارو نارباO ۍ ۓ څ
و شوه ب هپ هد نو ن2 تشادرب ۍ ۍ ے ڈ
ش ل*ام5ا ک ونوم= هنو 5 ۍ ۓ ے ڑ
اماکان اشار هکوَ دا*رK Tايب ې
امارا ب * اک #اCوا ربکا ے
ک ت;و روبAم Xيهوپ ارود ے ۍ
ش J(* و0 راک انا+مه 1ب هد ۍ ۓ ڑ
د نو وار Tو* د ه5ان0 او* ے ۓ ڑ ې ے
د نو(يJ Nا د رو5 ماکان ے ۓ ے ۍ
هنوJا" = هد هم:= >ي?"
ش لD!يJ ون*و هپ ه 5 هد ا*وگ ۍ ۓ ڑ
د ناي!ين هد اد ش @رو5 ه و ۍ ے ے څ څ
د نا*راميب اد هم:= >?ي" ۍ ے
د نايبو; کرد اش هوپ ان تبي= ۍ ے ے ۓ
ش ل+,*و و* ناک هپ را(لDپ رAش ۍ ۓ ڑ
اک اتروپ نيس 2 eJ b2 اربکا ے
ون ک نا(يم هپ eن0 Pدا ارود ۍ ے
نوXلگ د نا(ب هد ولگ وموک هپ ے
ون ک نا+?لگ هنولگ سد ۍ ے ے
ناD0 هک هرايت امپ 5اوا اتد
ون ک ناو*رگ هب ونايب ب هد ا ۍ ے ۍ ۓ ځ
نا(!ن5 (نت وا ون*و هپ eنارات ے
ون ک نامگ اد ا*و5 هب ارغO ۍ ے
ورون ايب هد @ا" و مJ5 او5 ه ۍ ۍ ۓ ۓ څ
و رو5 نيم هد ک Pابش هپ #ا*5 ۍ ے ے
انروک 5ان0 د رو+سد سد ے ے ے
ش لل;وا وساک روJا هپ دَ ۍ ۓ څ
د ه5ان0 و5 ن< هد امد ے ۍ ۍڑ
د اب*5 نو; هپ ا*اپ رت2 راس ے
د هدارا هم وJ و هد اتروک ے ڑ
ش J و ه5ان0 eنر هد :يب ۍ ۓ ڑ څ
* اون ب ه کو gا= اتاC ے څ
* ا(نام ا(نام ک Rسا او5 اسام ۍ ۓ
* ايXJ ه5 ک وJ و و5ان0 ے ڑ
ش Jر2 ت3ا4 اد FوC ان SبO ۍ ۓ ے
دا(ما اسر هک و5 روپ bوا ۍ ے
دارم8 هدام ا+,ين Fوiيه bوا
د Nا @وسر هد هن.*د ريپاC ۍ
ش لJاب :ک ات دا(ما هن.*د ۍ ۓ
هحون
ون ک ناب5 هپ من !ساس ه ۍ ے ۍ ۓ څ
ون ک نا(!ن5 سد اربکا ۍ ے ے
نيم ر* 2 ر:پ ک —ا Tا مو8 ک ے ے ڈ ۍ څ ۍ ځ
ون ک نا(ب هپ ه و(يJ هد ا ۍ ے څ ۓ ۓ ځ
ربا; 5اين وا 5ار اکو ار اسر ے
ون ک نابJ اک هد ت3ا4 و ره ۍ ے څ
I~q
ا*و5 انارگ امد هيT dوما; سد ے
ون ک ناD0 هپ کوiيه ا!J ۍ ے ۍ
X*راو ا+پ ه ناک (?" اد ۍ څ ۍڑ
ون ک ناراب و; !ساس ر(3 د ۍ ے ۍ ۍ
وX*ر هپ و* و8 ش اود هم:= >?ي"
ون ک نا?نا ره انيم ربO اد ۍ ے
شار ماکان هب هت دا(ما ام د (يما هم اد ۍ ے
شار ناسرپ8 هپ هد ماکان ون و ?!يب ه ۍ ۍ ۍ څ
Nا @وسر هد هک نا(*د هم !.م Jو!; ات ے ۍ
شار نا(*د هد هم و5را ه مروگ ه هب bوا ۍ څ څ
ا*و5 >ي?" هپ bوا ايند8 د روا; 1پانات ے ے
شار ناش هپ ات هم #داDش د ا&د8 هم bوا ۍ ے
ا*و5 مواسارو م;5 هد ات ومي; ه ا ۍ څ څ
شار ناو*رگ ري روم هد هب ات و(يJ ا*و5 ۍ ے څ
ناوار ش ر(نمس ونورBش هد ات م:= >ي?" ۍ
شار نا(0و هپ ک رو[ت هپ >ي?" :ک ۍ ے
انات ب نو(م< رون م او= هن ے ڑ
انا0 ربکا ا*و5 امد او
اراگ د(م ب ه5 ل; هد رپ ے ے
اتاو ون.*د :برک هپ
H:يم وک اود ره نوش رتاپ ا ار ےڈ ۍ څ
ون ک نامرا ايب هم Tان,ت ه ۍ ے ۍ څ
وX*ر هپ اود ره و5و ا= ه ا ار ڑ څ څ
ون ک نارAه هپ هم روا ونو 5 ه ۍ ے ڑ څ
هحون
شار ناوت ريC اک س هد و* ه ا ار ا*و5 ۍ ے ۔ څ څ
شار نا(يم هپ ات و(يJ هد (نيTارت ان ?ه ۍ ے ے
او ک ونوراDب و; ناو ات اربکا ل& ے ۍ ځ ۍ
شار نا6; هب ک ناو ه هو نامگ اد اC ۍ ے ۍ ځ څ
د هن ناسا هد @ و ناو ات د 'يBV ام ۍ ڑ ۍ ځ ے ۍ
شار نا?نا هپ هد ?!يب :ک :ک و; ۍ ۍ
ش J ه و وساک وروJا هپ هد ا5ان0 او* ۍ ۓ ڑ څ
شار نا هو* هپ هب رو+سد اد مو راب; ه ه5 ۍ ځ څ
ا*و5 @واتاCوا 5ان0 اتر:پ ه= د نارگ ے ۍ
شار نا(!ن5 هپ و5 ن< ه رKا?م FوC ۍ ۍ ۍڑ څ
L0او نومن 5ان0 هد ځ ے ا! د Tا'ک ځ ے ۍ
شار ناراب وي;وا = هد انوگر+س Jو ه ۍ ۍ څ
هحون
اربکا ا*و5 امد هشار
ات ومي; س هد و* هڅ
اراDبون ا e*و= ا?ينوَ ۓ
I~v
ات وروس ورBن مر"
اک ام نامرا د نا(*د هد ت;و ے
اک ارا(نن ک وتوَ گ هم eJ ے
اراميب ارغO رو; روگ اک ے
اتاو وiي=اب اروگوَ
نامرا هد هم:= >ي?"
نامرK سد ماما هکوَ ے
اراگدرورپ کار ربO ے
اتاو ول;وا DCرب م و b2 ۍ ڑ
نانس ک ه 5 د هد #ام ناD0 هشروا ا*و5 اه ے ڑ ے ۔ ۓ
نانا0 نQ ا0 ا ارواو سابوا DCرب هب ه5 ۓ ۔ ۍ
(نو= رار3ا اکو هت ناش هپ -ي&امسا و; ے ے
ناش هپ -يل; ر:پ ناش هپ -ي&امسا او5 ے ۍ ۔ ے ۓ
ناش هپ -يم0 ربO هش وناXن5 هپ >ي?" ے ۔
(نو= را,با لل=ار ن*و :;ار wT DCرب ے ے ے ۍ
ه5ات هش ريهاب ون*و ه5ات هش ر*و[ت انمQ ۔
ه5ات هش ر*و ومي; هپ -*اووا هر0اه ا(نات ۔ ۓ
(نو= راهولگ ک وناXن5 ر:پ ربکا هش eنا ے ے ڑ
د هن ناش هپ pهاو; د هن نار*و هد >*د ے ے ۔ ے ے
د هن ناسا هپ >*د تاپ هم:= >ي?" ے ے ے
(نو= را5اب د Jواگ2 وشورK >*د ه ے ے ۓ څ
ک تبر= مرگ د (نت د ے ۍ ۍ ے ۍ
ک تبرش نو; هپ اC هد نوش ے ےڈ
ار:پ 2 >ن ?ن و* ليگ ے ے
اتاو وبوا رEوک ه ےڅ څ
اراب=8 2 eJ #اCوا اک راس
اربکا ا * اباب هد ه5 ۓ
اراپ هد نا(*د ت&اس و* ا*و5
اتاو وگر+س ام اروگ وَ
ونونامرا هپ امد eنرڅ
ونولگ ورس هد ناراب هشوَ
ارا6لگ2 هناش ب هيT -گ ے
اتاو وريس ت0ا" ا+,ين
هحون
(نو= رار3 و5و ا= اراس اربکا ا ار ے ڑ څ
(نو= را6م وش8 ا و* (نابوروا; اراس ه ے ۓ ځ ے څ
هيT هن ولتاو ا= هد هيT هن ولتاراپ هد ڑ ۔
هيT هن وJوا!س^ هد ا*و5 هيT م;5 م;5 ۔ ۍ ۍ
(نو= راومه املم اسرد وX*ر هپ هب ه5 ے څ
هنولBJ هرس هرس روا هنوم;5 ن(ب هد ات ۍ ۔
هنولگ iي=اب د ه ا*و5 ا*وا سدا* ے ۍ څ ۔ ے
(نو= راDب ون د ه5ات هد هنوپ:گ هرس ے ۍ
ا*و5 هيT ZادوJا هپ ا*و5 هيT امد رمE ۔
ا*و5 هيT هi=اب ولگ ا+,ين رامش وم;5 هد ۔
(نو= رايلم امک —ا هنولگ @و هد هب ه5 ے څ ٹ
I~{
ن*و ن*و هد نا(ب نيم.*ر رس هد 'Ju ے ے ے ے ے
نيس2 #اCوا اک b2 ا*و5 د ت;ووتاو ا= ے ۔ ے ڑ
(نو= رادانيم * ر* ا*و5 اک H:يم هنيس ے ڈ
ر'س هپ ا*و5 اربکا ا ےڅ ۓ
ر9ن اکو ک وتوَ گ دام eJ ے ۍ
اراميب ارغO اروگو eJ
اتدَ نا(*د هد ک مB4 د ے ے ے
بن -!,مه @وسر 1!& ا ۍ ۓ
ا=را= اشوX*ر هپ اس اباب ۍڑ
اراسام ا*و5 H:يم اک هنيس
اتدَ ناوJا ش ک ون*و ه ے څ
اتدَ ان*و د @اش ونولگورس ے
اتدَ هنيس د @ا`م هپ ه6م" ے
ارا(Jد اک نوXن5 هپام راس
اتدَ نام,C ه+?يTا; ک —ا ه څ څ
ربکا ل& هد6م= = هپ ۍ
را'غ+سا مد ره :*وJ اسوا
ارامش ب هم:= >ي?" ا ے ۓ
اتدَ ناي[& نو(م< هد د ۍ
او= ربکا هد نا(*د اک اشار اشار ےڑ
لتاراپ ,ن ار:پ د نايس^ ر* ۓ ۍ ڈ
ار:پ انارگ لغنار اتر ت;و هپ اک ے
J(*Y*ر د -گ هم ه هيT هن وا8 ايب ۓ ے څ
هحون
اربکا ا*و5 اربکا ا ۓ
اتدَ نامرا د ه ه ا*وا ے څ څ
اراپ و(يJات هد انومي;
اتدَ نا0 اباب د ل=ار ے ۓ
هتاک !س^ ار گر+س ا*و5 ا ے ے ۓ
هتاک ک bاو -]; اباب هساو ب ے ے
اروپ ش ه ا*ا;و نامرا سد ۍ څ ے
اتدَ نا?"ا ا*و5 انارگ د ے
رب; (نت ات هب bوا اربکا ا ے ۓ
رEوک 3اس ک ونوراهرپ وروت ل;او ۍ ے ۍ
ارابود هيT هن و8 ا ان وبوا
اتدَ نا*ريب ر* ش هب اباب ڈ ۍ
eنر ک ون*و د نوش Cو ات ے ۍ ےڈ ے
eنJاو* موک د تاپ راهرپ ب ے ے ے
هراXنا هدرX0 هپ اباب
اتدَ نا(!ن5 Gل" oو د ے
ناو*رگ هپ ات د ون*و هد هنوراه ۍ
>'ک وX*ر ا*و5 هش هد Lي[ن
اراپ ه د ت0ا" ونولگ څ ے
اتدَ نا(ب ا او د >,لگ ڑ ے
نايب
J(َ يک تاپ ايند8 هپ ,ن ,ن ۓ ۍ ۍ ۍ
Jوَ ا يس (نت و و *رو ورد هد ه ۓ ځ ے ۍ ځ څ
I~}
!*رBن (ن5رK ناد<وک وا ناو لب ۍ ۓ ځ ۍ
J(َ يگ2 * ه 5 هپ توَ *رپ اوشو ۓ ڑ
رو; نارگ ون*و ورس هپ د رس اغه ے ے ۍ ے
J(يJ روت ات ه 'J5 ربن& ۓ ے څ ے ۍ
* bاب& ب * 1!يب ه5 ا+,ين ت3ا4 ے
Jو ا!س^ ,ن ه5ان0 و5 مJ5 ۓ ۍ ۍ
کو اراسر د(م اک * نو; رX0 ے
J ه و ,ن اتومي; ربکا نارگ نک ۓ ڑ ۍ
ک ا'O >ي?" مول9م ان وگر+س ربکا ے
لل=رم رس رس هم:= >ي?" ا ے ے ے ۓ
L*ر3 ا+,ين FوC Lي[ن هسا!يب ۔
L*ر= تاپ هيT eنر اربکا ے څ
ا*و5 او نا(!ن5 هد ت;و هپ
Nا ?ب Nا ?ب
b2 هد ا+,ين FوC 1!يب هد اباب ۔
bاب& هد #داDش ک رو6مک
ا*و5او نوتا+,ين هم رون 1ب
Nا ?ب Nا ?ب
0 هپ و/" هد eنر اربکا ۔ څ eن
eنر ک ون*و هک @و هد نا(ب ے ٹ
ا*و5 او ناش هپ ناگداو هد ۍ
Nا ?ب Nا ?ب
د رب; Nا gا= د هپ ان هاXمي; ے ۍ
J(يسار و ربکا هپ eنر هب ر:پ ۓ ۍ څ
هکوَ سد ان هاXل+3 5اوا و; ے ۍ
Jوَ اگ2 د نوXن5 هم ات و5 رو; ۓ ے ۍ ے
رو; ناYيپ هن هم ربکا ل& و; ے ۍ ۍ
ل=ار (ناب امپ د !ش هن.*د ۓ ے ے ۍ
رو; :=ار ?ه :يگ ول*و Tايب ے ے ې
م Jوا ا د eنر و+.*و * ; ايل ۓ ڑ ے
ک @ا" د هپ رو; ناYيپ ه هب ام ے ۍ ے ۍ څ
J(ناYيپ ,ن ربکا :]; هد ه5 ۓ
هحون
Nا ?ب Nا ?ب
اربکا ا*و5 او نام,C اک اتروپ
ا*و5 او نا*ريب @د * دَ اباب
اربکا ا*و5 او نام,C اک اتروپ Nا ?ب Nا ?ب
Pابش رود ا P:گ e Q نر ا ۓ ۔ ۓ
P^ ب هن,ت ک #ارK yQ شَ ا ے ے ۓ
ا*و5 او نامسا LQ کوک ^ ۓ
Nا ?ب Nا ?ب
@وسر 1!& ا @وOا8 رQ \ن ا ۓ ۔ ۓ
@وب3 و -يل; ر.K هد نابر3 ۍ ۍ
ا*و5 او ن^ر3 رادرک ا ۓ
Nا ?ب Nا ?ب
I~~
(يDش Jوَ ش هت (يما هپ اترو; ے ۔
(ي& وJ ک ريت ک نو+لب نو+لب ڑ ۓ
ا*و5 او نامرا هپ تاپ اوش ے
Nا ?ب Nا ?ب
مو/ل" هن,ت مومغم ري;ا ۔
مول9م ول*و هم:= >?ي"
ا*و5 او ناويب هپ موش اDنت
اربکا ا*و5 اونام,C اک اتروپ Nا ?ب Nا ?ب
دا(ما ا*و5 م او=وا اناC ک ناويب د ڑ ے ۍ
ارس ک ون*و وم د >م2 ه= روگ ه FوC ے ے ے څ
ناS+ما رود وا 'يBV ام ناو ات ۍ ۍ ځ
ارايJ اک ا و0 هنولگ ومي; رت اک @ات ڑ
اباب 2ام ه !نوَ ت*ا!ش ات رورت څ ے
هر%3 وبوا هد او هن و; هبوا و +;وَ = ے ۍ
هاXمي; رت د Jراک -گ ان هاXل+3 ۍ ۍ
ارا!; ارا!; د X*و= 2 ر:پ ربکا ل& ۍ ے ۍ
هنيس همان = ه کو ه ون ان م ا< څ څ ڑ
اروپ @6= هش هم:= >ي?" د اکا ے ڈ
ا*وJ نابر3 اوش ادا Nاو ۍ
ا*و5 سو* هد اتومي; ه ا څ څ
انات اورا0 ر:پ هنا0ربکا اه ۓ ۔ ۓ
هدا6Dشاو
ت0ا" اک نايب #اCوا اک راس eJ ۔
تJا" وا اروگ هم bاو و;
ا*و5 او ناسرپ کوَ هن وبوا ے
Nا ?ب Nا ?ب
ر9ن اکو eJ رهاو; روگاک ۔ ے
ر(پ نQ ا0 ا امدَ ک وتوَ گ ۓ ے
ا*و5 او نا(*د اکوَ اس ارغO
Nا ?ب Nا ?ب
هحون
هراپ هراپ >ن اوشو هکرX0 هد و; ام
اربکا ا*و5 سو* ات روم هد bوا ه ا څ څ
وبوا و اس هد ک نا(!ن5 و #رورV ڑ ے ۍ
ارSO هد ارويس ا+,ين هرويس ک تم?3 ات ے
* هپ ون*و ه ه/Jا; هت اسوا هاوگ څ
اراس او5 وا ر:پ ک نا(يم نم ولتاو ا= ۓ ے ځ ڑ
ات وJوا!سا مواCاو b2 هد ات موک ۍځ
هراوK ون*و Xيهاب اتد ان ره ۍ ۍځ
را!پ اساک روJا و ات وJ و 5ان0 څ ڑ ۍ ے
اراDس ا+,ين اتوJ وات ه5 * :يب ڑ
هحون
اکار اX*و= bوا اک Nا ?ب ا ۔ څ
U‚‚
ام هد ا*و5
هنا0 ربکا اه د اد هم نامرا ۓ ے
ان ارغO رو; هت اوام و; ا(0 ۓ
نا0 TاDب هپ ناويش و(نيTاو; ۍ ۔
ارو+سد د ے
د هنونامرا @و ې ٹ ک نامرا و* ے
ک نا(!ن5 1ب او هبوا وَ گ و* ے ۓ ٹ
Jاو اريت ات JواCا ام ۓ ۔ۓ
هاXل+3 هپ
تام وش ل*و; هم:= >?ي" ے ے ے
تاپ ک ه 5 هپ وش ه 5 هد ه ره ے ے ڑ ڑ څ
L*ر= ماما Lي[ن Jا ۔
اون ب هش ے
اربا; ت&اس و* هش P:گروس هو 1گرن >ي]س او
ر:پ ا +س د ي ونوناXن5 هپ (ناب و5 ۓ ڑ ے ٹ ٹ ے ۍ
ربکا N8 ا
د ناشرپ وX*ر هپ راو; 2اک 1لتا ات ۍ ے ۍ
راDب ون هد -گ واY*ر هو نا6; ا!J ۍ
ربکا N8 ا
ک ناوار ربکا هپ ;وا وگر+س 2 هم ربO ے ے ۍ
راDmا (نت هد ک نا(!ن5 هکوَ T ه ے ے ې څ
ربکا N8 ا
(يDش هش ه *ا*و هب eنر څ څ
را(*د هد ات د د ر9+نم @و ۍ ٹ
د هن و; = و* د ه 5 هم رپ رپ ے ۔ے ڑ ے ے
ام هپ ا*و5
او :برک هپ #داDش د RيD ۓ ے ٹ
اوام Xت و; ارود !شاک و; ۓ ۓ ے
ا(نت و *رو ورد ا(نمو5را اه ځ ۔ ۓ
اويJ نا0 د ے
انيXنر نو; هپ اه ناو اد ات ۓ ۍ ځ
ان*ريش ا*و5 د نامرا هم اد ے
!ن هم هداو ک هنا+لب هيT ے ۔ ے
اد د نامرا ے
او هنيس -گ اک داد نامرا -ب ۓ ے
اوام J<راهرپ )م ناش هپ @وسر ۓ ۓ
ناوJا >نو; هپ ناو?يگ اد ۔
اتدَ اوام ۓ
هحون
روگو اک رو; نارگ ے ۔ ے ے
ربکا N8 ا را(مان ل& -]; ۔ ۍ
ونولگ ورس هپ *و نات ڑ ۍ
ربکا N8 ا راس وX*ر هپ وا ۔
ربکا ل& -]; روگو اک رو; نارگ ۍ ے ے ے
را5اب 2ات وا ونونامرا هد ه5ان0 ۔
ربکا N8 ا
U‚I
ک ون*و ول]; د و0 ناش هپ ناگداو ون ے ے ڑ ے ۍ ۍ
را6لگ ا او د ونولگ ورس هپ نا(ب >ي]س ڑ ے ۔
ربکا N8 ا
>ي?" 2وم هسا!يب ربکا هک Rسا ا•هرک ا&• و4
راد هپ مي; هد هم:= >ي?" وJ و Tار ے ۔ ڑ ې
ربکا N8 ا
ساب*رپ ل*و امپ !ساس ے ے ۍ
ان*و ا يس اسوا رت 2وَ ; Xت ر:پ هد ام ځ ۍ
وو8 هن ه ا. ام ول*و هد څ څ
ان*و2 ک ريJ ان وگر+س ربکا هم ر5 ڑ ے
و اتام ه ربکا څ وJ(َ يJ
هنوس2 ول.يC ا* و0 (ناب نيس ر5 ڑ ے ے ۍ
اک eن نيس 2 b2 ول*و ام څ ے
هنوم;5 راس هپ ه 5 اتد J(يJ دام ڑ ۍ ۍ
موش Pاريس ه5 ار:پ -*و ربکا
هنوما0 اراپات bوا د Jوين ه!ين ۍ ۍ
Jو اراو ;وا امپات ے ۍ
ان*واCا !ساس وبوا هد FوC ول*و ام ۍ
د -. ون*و هم:= >ي?" ۍ څ
هنو+Jود او= تام هپ >ي?" هد ه ےڑ څ
هنوگرم مJ5 ريت واC هپ ۍ ۍ
Xيهوپ د هپ اغه ۍ ۍ
اکاتام ايلم هم = و نورو هد -ب ا(نت د و* ڑ ے
ربمغيپ 1!& @ 2 ک ناو اتر -ب ڑ ځ ے ۍ
ربکا N8 ا
د ات+ين VوZ ه- ول و رو1 د نا.ب 7نا د ناو ۍ ڑ ے ے ڑ ے ځ
را(Jد ک اتروپ ونودرگ د2 اسر ه ۍ ۔ ۍ څ
ربکا N8 ا
و/2- ۍ
ل=ار نات هپ ربکا هد ه5 ے
ان*وا 2 ارايJ ا اس انيبان ا!J ٹ ڑ ۓ
ل.يC توگ هم ربکا هپ ه ے ے څ
ک ريJ 'J5 اتروپ هک س2 ے ے ۓ ۍ ان (نات ۍ
اکام ا يب -+3 هد هيT FوC ڑ
ان*د ل*او رBن اتاو ر:پ Xتام ۍ ے ۍ
شار ا. ام ر:پ هب ر5 ر* ۍ څ ڈ
ان*واتام انيم @وسر هد نا(*د هپ ام
هش 2ات روJ ره 2 و; رون ۍ
انيم ه!ين هد امپ کاتام ه ا(X*رپ ۍ څ
کو ربا; اد ه ربکا ے ے څ
هنودور وي;وا ناور وش وگر+س2 امد
اک هبوا ام 2 eن -*و ربکا څ
ان*د Jوَ ين <ور وبوا ايند8 2ام ۍ ے
هحون
U‚U
هنودا*رK اکام اربکا
Xيک 2ات هد اباب ۍ
ما0 وبوا هد ه!ين 2ام
مارا هپ ه; dون هک
هنوراس و نوش oو د اتد ڈ ۍ
X*دا* هم ا(نت ات ۍ
د Jا+پ هپ ات نا(!ن5 ے ۍ
د Kاک اتام ا(مه ے ۍ
هنوگا= اتاC واک هب هت ے
Xيلب ات 2 >*u ه ۍ څ
ون -!,م ان د هب ت;و ا= ۍ ۍ
و ه ره ه ايCاب ۍ څ څ
هنور*و هپ شار هم هب روم ۍ
X*ريت :ک رAن; ۍ
ولل;وا :ک -گ ه >ي?" څ
وJ(* ا< ربO ه ڑ
هنوس2 ا! م:= >ي?" ځ
Xي!س^ اتاو نيس ۍ ے
هنوJا" مJ5 هد رو; روگو اک ۍ ۔ے ے
هنولBJ ا!J رس روت گر+س اغه ے ۔ے ے
د نارين ون*و ه کوَ هب رواب اد ے څ ۔ ے
5اوا هپ و5 هد J(يسار * ه5 ۍ ۔ۓ
5ارد وX*ر هپ J(يJ هو هنام ۔ ۓ
د نارگ +;انشو; وJ(يJو هم bوا ے ۍ ۔
هنور(3 د ک (نا او انام TاC ۍ ۍڑ ۔ے ڑ ې
هنولگ هرس د *و (ناب نيس ني]س ۍ ڑ ۔ے ے ے
(ناب و نوش وCو را!; هد تبرش روس ے ڈ ۔ۍ
Pابش و J(يJاC ه ۍ ۓ څ
Pابک Pابک و5 د ۍ ۀ
هنوJا" هپ (نت نا(!ن5 ے
XيTاپ :ک ر:پ ا= ۍ
و و5 مJ5 هد دا*رK ه ايب ۍ ۍ ۍ څ
و ساويب ر:پ وا ۍ ۍ ۍ
هنوناراب وي;وا واراو ۍ
X*ريت ه د ت;و ا= ۍ څ ے
اکام ربا; اد ار:پ او ے
اک ا'O هم گر+س اد ے
هنونا(*د کو هد ه5 هڅ
Xيبو هد هم ک ن5 ۍ ڈ ۓ ڑ
نا هد د هن امد دا*رK ځ ے
نامرا هيT هم هت و;
هنوXن0 هپ تاپ وش 1!يب ے ے
XيJاب امپ روا اد ۍ
هحون
د نا(ن5 هم رم& د نامرا رو; ے ۔ ے ے
د نا(!ن5 هپ و; ربکا @(نوم هم ايب ے ۔
وJ(َ يJات ه هو ربکا ل& ا= څ ۔ ۍ
وJ(ناYيپ هنوا ر9نم د هپ ام ۔ ۍ
د نا6; و; د -گ رو; ه5 مارگ * هن ے ے ۔ے
ک ونات ور* اه د >يXن و; و* ے ڈ ۓ ۔ے
ک ورس ون*و رو; د >يXنر @و -ب ے ے ۔ے ٹ
د نام,C هپ ا+سان ارويس وم= هم -ب ے ۔
U‚c
نامو+س ا +س وا -م?ب ا(نت اXJو ۓ ڑ ۔
نا(يم 2 :يب @ و و5ان0 ا او ۔ ڑ ڑ
د ناسا نايب نارگ هم:= >ي?" د ے ۔ ۓ
Jوَ ش و(يم+; هپ ر%3 ون*و ے ے
Jوش و(ي!س^ هپ درپ مي; ے ۔ ے ے
رورو +س هد رو; ا(يJو ۍڑ ۔
ارا,*ا ?!يب ۍ
:=ار ?!يب رو; >ي?" هپ ۍ ے
:=ار ها]س ري;^ هد انت ۍ ۍ
ربکا ل& رهاو; :;او ۍ ۔
اراپ نابر3 ۍ څ
Xيک ربکا هد هب ن5 هنيس ۍ ۍ
Xيک رغOا هد هب نابر3 و* ۍ ۍ
2وم اکو ادوس (نت ۔ ے
اراو; ريش ا ا اپ ۓ څ
ک Tاوسر و هد ماAنا لm ے ۍ ۍ
ک Tارا >.س8 م:= >ي?" ے ې
تنBJ اکو ت0ا" ر2 ۔ ۍ
ارامش ب Jاm هپ ے
تام هش ک ومي; Zورش ا*و5 اراس gا= ات ے
هيT ا+يC اراوهاش رد8 رX0 هش هم نا*ريب ۔
را(مل& او ا* او ر'B0 ا* !شاک ۓ ۔ۓ ے
راهرپ راهرپ ر* او رX0 هم ايباک ڈ ۔ۓ
د نام.*د tر4 ره ش ا ا اC هپ bوا ے ۔ ڈ ڈ
رو6مک م ک وم= د ساو ب eنر ڑ څڅڅڅڅڅڅڅڅ ۔ے ۍ ے
رو.م= مر2 هن د ?!يب ار* ۔ے ۍ ڈ
د ناو :يب هب ه5 ام و T هب eنر ے ځ ۔ ڑ ې څ
هحون
اراب نو; ه5ان0 ربکا ل& ۔ ۍ
نامرا هدان نا(يم :=ار ۔
را6لگ ولگ هپ
ک ونو(نم و هپ ر:پ هدا6Dش ے ڑ
کونوما(3 .پ راس رت راس ے ے ۍ
ن^ر3 ا!J ناو اون د ۔ ځ ۓ ے
هراپ هراپ ناپ ۍڑ
د نو وار و* وا ه5ان0 و* ے ۓ ڑ
د نH:ب3 و* هنار\ن و* ے ۓ
(; وا @ا; هپ (مSم هد ۔
راگدرورپ د ے
د ه ري!J او* دو.پ هد !;ان ے ۍ ے
د ه ريهاب ون*و ورس اراسرو ے
هاXمي; رت هاXل+3 2 ۔
ارايJ و* اوش ا و0 ڑ
هحون
ر('O #Q روO ا ۓ
U‚n
هيT ا+يC اربکا ل& ۍ
ارSO هد ک مرگ اک اربکا هيT رويس هپ ے ۍ ے
هيT ا+يC ارابود اتر ربJد اکو gا= و* ۔
@ا" هپ اوشو ا ار هم:= >ي?" 1پاو څ
هيT ا+يC اراXنا رX0 رو[ت Pا3ر= ۔
انر ناو اغه bوا ۍڅ ځ @وسر هد @اOو هو ه څ
د رادان ارو اد انر د ناوار Xت ے ۍ څ ۔ ے ۓ
کوَ را5 وبوا وگو* ات ر:پ و5 ناو0ون ے ۍ ٹ ۍ
د راد راميت اد ک >هد هب< اکر*و ر:پ ے ۍ ۔ے
(نت ر:پ هد ه+?;او ان ب< ربکا هد ن ے ے
د راXنا ار:پ اتد ا(نت ربکا ول*و ے ۍ
Jوش Pاريس ول*و وا ربکا ک #داDش >ي& ے
د را9+نا اتات رEوک P^ هد ار:پ ے ۍ
G"ان وا G" هد اتاو -3ا& د ر!K #و&د ے
د راXن >.س د هپ م:= >ي?" هد 1ب ے ۍ ۍ
ارو5 ب موش (Xن رپ اروت وگر+س هم اDنت ے ے ے ۔
ارورو ب * تاپ ه اروگوَ هم ات نو(م< ے ے څ ۔
د .* نا(*د هد هم ه3ا(O ;وا اد ۍ ۍ ۍ
او راوارم انات او5 او ر:پ هت اک ايCاب ۓ ۓ ۔ۓ
او راب; ايب هب له او را6لگ ون*و ورس هپ ۓ ے ۔ۓ
د .* نارAه و5 هد ه 5 هپ ,= و ه ۍ ۍ ۍ ڑ ۍ څ څ
امپ =ار نارود و* اد اپ :ک نيC ۓ ۔ څ
هيT ا+يC ارا!; اتر ر5 ر9نم اد د و(يJ ۔ ے
'يBV ا*و5 ا+ساوار امپ هد اس gا= و* ۍ
هيT ا+يC هراپ رX0 ا رEا اد هو gا= د ۓ ۔ ۍ
ن:&ا اد اراپ هد ام اربکا هو و; gا= ات
هيT ا+يC اراگد(م ب ر(ي" هد او5 هش ه ے ۔ ۓ څ
هحون
د رادا6& اد ه/ل; د هن ارو+سد اد ے ۍ ے
د رايبا وي;وا >,لگ هد م:سا هد اد ے ۍ ۔
د (مSم هد = ا0وا وJوش @وسر هد روک ے ۔ڑ
د راو.م= اراس Nا @وسر تام ا= اد ے ۍ ۔
و هن >Aم= ه د مرSم د = @وسر هپ ے څ ۔ے ے
د راداKو œ eنر اد اراس @وسر ايب ون ے ۍ څ
ناري" ن^ر3 هش و+يبلها هپ (نب وش هبوا ۔ ے
د را!نا تما -*و ت*ا (*ر*8 امو ے ۍ ۔
اسوا هاوگ هت ه >ي?" سد دا*رK هک هو څ ۔ ے
د را`ن نا0 و+يبلها هد >ن Nا ا* ے ۍ ۔
هحون
د .* نا(!ن5 هد ول0 اد اربکا ۍ ۍ ے
د .* ناX'; 2 گر+س J:م اتاک ۍ ۍ ے ے
U‚q
انايند8 Xت ه اناباب شام ا'; ےڅ ۓ څ ۔ ے
د .* نابJ oو هد رتاپ رتاپ ا! ۍ ۍ ۍ ۍ ځ
Lکوک هپ د >شور Lش هم:= >ي?" ۍ ۔
LJ Tا*و اپاسان Pر& هد ک )*رات ې ۔ ے
د .* ناي'سوبا ه(نه هد !;ان اد ۍ ۍ ے
هنوس2 ا اود نيس هپ ول.يC ر5 ڑ ے ۍ
نيس هد ;5 ?!ن هو ر:پ هم ه ے ۍ څ
هنوس2 اک eن نيس 2 ول*و >ي?" څ ے
i=اب هد هنولگ د J(يJام ے ۍ ۍ
ريJ انر اک DCرب اد ول*و ربکا ے ۍ
6ين تام د2 ار:پ ر* * eنت ے ے ۍ ڈ
تاCوا روJ هپ نامسا ک گر+س >ي?" ے ے ے
دوس د هد هاوگ اسوا هت ابر ے ۍ
هش ي ار (ناب -ي&امسا ه يهاربا ٹٹ څ ے
+شرK هم:= >ي?" ريپاC وش ے ے
و رو4 هQ وک هد لAت ا*و5 اربکاام ے ۍ
و رون وگر+س هدام ا*و5 ارون ب موش تاپ ے ے ے
هن ا*اپ ب هيT eنر ے
د ل.يC نانس لm نيس هپ هد اC ے ۓ ے
ک مرگ وس هن,ت ک م;5 م;5 اC اد ے ۍ ۍ ۔ے ۍ ۍ
ک Jا+پ ا(XيCراس ک ناو اوام گرم ے ۍ ۔ے ۍ ځ ۓ ۓ
د .* نا(يم هپ هنوناXن5 هد اباب ۍ ۍ
اروگو ک وتوگ د ارورو ارغO رو نر ے ۍ ۔ ے ځ
ارو; 2 ,ب مولBم ارو +س رAه د ے ۔ څ ے
د .* ناو*رگ هپ T ريگوش وي;وا ه ۍ ۍ ې ے څ
نايب
5ان0 هپ ربکا =ار >ي?" ه ے ۓ څ
دYنQ ه+ساب*رپ نا Tان xانAJاوu ے ځ ې
!ن ا(0 هم راس ه ول*و وا8 ربکا ے څ
Jا*و ان وگر+س >ي?" هد را0 وش ے ۍ ے
لتاو*رپ ;وا ربکا هد )م هپ ه ے ۍ څ
بوا هد !ساس اک eن ول*و ربکا ے ۍ څ
ا+,ين ات ربکا #رورV يه وبوا هد څ
<ور وبوا ايند8 د2 امد د ے ۍ ۍ
,ن ر*وپ :ک يه ا(نت ر:پ هب ام ۍ څ
واراو !ساس امپ ل*و ايبون ے ۍ ے
ک ا'O ن*و و5 هد ان وگر+س >ي?" ے ے ۍ
(مJ گر+س ر:پ هد (يJوَ ربا ے ے ے
هحون
ان هاXمي; هد ر:پ هنا0 ربکا ا اپ ۔ څ
د ل=ار نا(*د هپ ے ۓ
U‚v
انام Pاو اکار ځ
د ل=ار ناS+ما ربO هد امپ >ن ے ۓ
ک ايند هپ ! نو(م< ه5 ات 2 ب ا*و5 ے څ ے
ک :برک و(X*رپ هب دا* ?پرد هب ه5 ے څ ے
انارگ امپ ا*و5
د ل=اد نارAه ات هد ر:پ نو(م< د نارگ ے ۓ ے
ان هاXل+3 ا اپ ا*و5 اکار اX*و= اXني څ ٹ
هنا0 ربکا سو* هد روJ هپ هاXمي; ه ا څ څ
هناولDپ ا=ورا;
د Jو:ش ناو*رگ ام= Jاوروب هد روم ے ۓ ۍ
ک نا(!ن5 روگ او5 ه هم:= >ي?" ر:پ ے ۍ ۓ څ
و5 ن< هد gرم د نارگ Nاو د نارگ ۍ ۍڑ ے ے
ک ناويب ے
لD!يJ نايب ربکا = وا Pرک هپ ات انا(Dش8 •Q نگ ۓ
د ے
-م& و ل& د ل& -?ن Fاپ د ل& ے ۍ ۔ ے ۍ
ل& نا?"ا ل& ک5 ل& .س ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۍ ۔ ۍ ۍ
نو(J ل& ل& نولس ا(O ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۍ
ل& نا?J Nا (يDش ل& (يم" ل& ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
ل& هد ت'O و* ره Jا;ان LA& د هن ۍ ۔ ۍ ے
ل& نايب rي[K رکاu ل& رکاش ل& ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
بن رون Nا رون ل& هم:= >ي?" ۍ ۔ ۍ
ل& نابرDم د ت'Jا ل& #ر(3 ل& ۍ ے ۔ ۍ ۔ ۍ
PاM; نو; هپ ناو?يگ روت و8 ک هد اC
PاM; نو; هپ
هش مان هپ ه 5 هد ام ;5 هنا0 ربکا انارگ ڑ
هش ک همري9ن مدو* هپ اريگ اوش هم اني]س
هنا(يم 2 ه ات څ
د ل+?; روا ا!J هم ک ن5 هکو َ gا= ے ۓ ۍ ڑ
ک ه 5 هپ مر2 #ر?" ر* وربا; وگاو; ات ے ڑ ڈ
کو ربا; و ا* اک اسام !.م ان ولت ے ے څ ے
هنا0 اک #اCوا راس
د ل*او نوXن5 ام هيT هن GT2 وX*ر ے ۓ
ک رKا?م هنا0 ربکا هل.*رپ اتاC هد ر:پ ے ۍ
ک 60ا& هن'ک ب و 2 انر و*و* ے ۍ ے ڑ
هنادر(3 ا*و5
د لتارو نا6; هد ولگ هپ داب هم >ن ے ۓ
ه.يP'
ل& ن^ر3 ل& ل& ناش u ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۍ ۍ
ل& نا%لس ل& ر(ي" ل& ر+Dب ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
ل& دوJوم ل& هبBک دو[/م ل& ۍ ۍ ۔ ۍ
ل& نام*ا ل& 2وم ل& هلب3 ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
@و+ب هد رهوش ل& @وسر هد Oو ل& ۍ ۔ ۍ ۍ
ل& نا6يم ل& سا3 ل& Jا& ل& ۍ ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
Nا هد #و3 ل& Nا هد تم9& ل& ۍ ۔ ۍ
ل& نام,C Nا Nا (سا Nا (8 * د ۍ ۔ ۔ ے
r+K ري,مش ل& r+K ر*(/ت ل& ۍ ۔ ۍ
ل& نارم& >با LJا= ل& L"اO ل& ۍ ۔ ۍ ۔ ۍ
هحون
U‚{
Pاو اکار ا*و5 اربکا ل& ځ ۍ
Pاو اکار ځ
X*ريت و5 هپ نا(!ن5 ه ۍ ۍ څ
XيTاپ Xنر sبَ ر:پ ۍ ے څ ۍ
P^ هد هر%3 ,ن Jواکر*و ه ۍ ۓ څ
P^ هد هر%3
ات هاXمي; سو* هد هب bوا
ات :يJ روب ا ا*و5 ے څ
Lن*5 انارگ ?کو هد )م >يXنر وا ۍ
Lن*5 انارگ
اک -+?*وJ وگر+س نرپ8 @اوا
اک @وا و0 ونورBش ايب ڑ
Pا3ر= = هپ اسوا هم:= >ي?"
Pا3ر= = هپ
واک نامل?م هد @و ا او&د ۍ ۍ ٹ
واک ن.*د هد اراس @^ @وسر هد ۍ ۍ
واک راو (يما ه ت&اAش هد ۍ ۍ
ل=ار ه+?!ش @د اس LABت ر*ڈ
رار3 نو(م< هد ام هش (يDش
ربکا ل& ه وار هم :يب ۍ ڑ
هو ناراب ون*و رايJ +سرد هپ ے ے
ل=ار اب*5 ون*و هپ و5 ن< هد ۍ ۍڑ
روا ن*و راهرپ ره 2 ۍ ے
روگ هد اباب مول9م ۍ
Pا+Dم ا!J ا*و5 هد راهرپ نيس هد ے
Pا+Dم ا!J
J ا< ر* و ت;و ه= هپ ام ۓ ڑ ڈ ے
Jوَ ا+ساو هم هن,ت ه ے څ
Pارت وبا ک ر*د هب هبوا رEوک ۍ
Pارت وبا
ک .پا*و5 ا و= هد :ک ے ے ٹ
ک (گوا هد :ک ے ے
Pابک ک ن5 هش ر:پ هد ادا د هپ ۓ ڑ ۍ
Pابک ک ن5 ۓ ڑ
و ه!ن هد ا!;ان اربکا ے
ون GT2 وروا; وروت ے
Pار; امپ اوشو هش نو(م< تاپ ے
Pار; امپ
راتفگ
ل=ار هاXمي; هپ ه!نامرK >ي?"
ل=ار اراس ربکا و5وا8 ار و(نيTاو;
ه وار ان نا(يم :يب هم ربکا ڑ
ل=ار اون ب ر* ا+,ين هم Fوiيه ے ڈ
د ن:تا3 @و د ر* و; †ول.م ۍ ٹ ے ڈ
د ناينار[ن هن د نا*دوD* هن ۍ ۍ
د ناکر,م هن د نايسوAم هن ۍ ۍ
ل=ار 2ات هس2 هد تما ه!ين
U‚}
Xيتا*5 ل& هم:= >ي?" ۍ
X*(نگر G" هب رار3 رار3 ۍ څ
Xيک هد L*\!ت و+يبلها هد ۍ
ل=ار اورپ ب ه5 ات د ه y/K ے ۍ
ر* وغ*ورد هپ #دا& د Gل; ڈ ۍ
ر*وپ ا!J د ت*ا ريD%ت ے
ش -*و ‹*ورد هد اراپ هد ي; ۍ ےٹ
ل=ار :*واو هپ ان تام ا!ځ
ک وَ هد هب G" هم:= >ي?" ۍ ڑ
ک م هد اM3 ه له ايب و; ۍ ڑ څ ے
د انيTاو )*رات Tو8 ا @و هب ايب ے ۍ ٹ
ل=ار ا ا< هپ ان ول]; ه5 و; bوا ڑ
مر" اک هد نو= /ل" وک و0 ڈ ے ےڑ
تام وکو ه; اه ربکا هپ ام >ن ۓ
وJ وار رو; ربJد هم ا! ڑ څڅڅځ ے
ارس ون*و هپ و5 هنيس ام ا?کو ۍ
هراپ هراپ د رو; ربکا هد ام ه 5 ے ے ڑ
وJ وار رو; را6لگ هم نو; هپ ڑ ے
س2اود وکو ناد<وک هپ ر*و ۍ ۍ
ساويب او ام هو وبوا هد Jاوس ۍ ۍ
وJ وار رو; راوارم ا= ام ڑ ے
ه5ان0 ا وار و5 ن< هد ر:پ ڑ ڑ ۍ ۍ
'%[م هد و5 هم:= >ي?" -*و ۍ ٰ ۍ
وJ وار رو; ر9ن رون ام ڑ ے
او -ب0 هپ اک ل=ار = اد ۓ ۓ
و -0اک هب و0 اوس هب روت Rت ے ڑ ۓ
د و* هم ک ن5 در* هنوم= ے ۓ ڑ ۍ ڈ
ل=ار ه5رJ هپ ان -D0 تما د ۍ
ات نار6گ !سوا وش هن تاپ ه ے ے څ
ات نا(*د ه!ين وشار و(نيTاو; او
@ وار اراپرد هم هيبش @وسر ڑ
ل=ار هاXل+3 2 و(نيTاو; ونAم=
هنوتايOو اد ک وو8 ربکا ۍڑ
هنور*و امپ !ن هو مر" ۍ
وک نا6; ر* ام ا*وا8 هم ات رورت ڈ
ل=ار اVر هپ ر:پ هد PايS+K ه5
هحون
وJ وار رو; ربکا اترد ام ڑ ے
وJ وار رو; را9+نا اتام ڑ ے
ناD0 هش هم eنا ايلم ا اتو ڑ ڑ
نا6; هش رو; >ن >مC هد ات -گ ے
وJ وار رو; راDب هد هم -گ ڑ ے
اDنت موش تاپ اي+.*ر هپ !سوا ے ے
2او 2ات اوش هم هiي=اب ولگ
وJ وار رو; راب; اغه ام ڑ ے
اواک دا*رK bوا ?!يب هپ ام ۍ
هدا6Dش اغه هو لتاس 5ان هپ ات ۓ
م وJ وار رو; راهرپ راهرپ ا ڑ ے
eنما8 ه 5 هد ام ?!يب هد ام ڑ ۍ
U‚~
eن0 هپ وJ 2 انر را5 وا @اوس هپ ڑ ۍ
وJ وار رو; را`ن نا0 ا= ام ڑ ے
5ان0 هپ ناو*رگ هک ري ان = رورت ے ے څ ۍ
و اپا نوش Cو ورو ورو روم اروب ۍ څ ےڈ ے ۍ
ناويش Xيک ومي; هپ د ا ا< ر*و د روش ۍ ے ڑ ے
JايXنن هپ اتاو*رپ هلبلب ا او و* ۍ ڑ
22 موش تاپ رس^ ب هني!س ول*و ے ے ے
ناو ه+?يTا; -گ 2ات اک نا6; Jاm موک ۍ ځ
د .* ل*و هد گر+س راب نو; ارورو ۍ ۍ ے ے ے
و مB4 هپ ات ا+سان ارورو هب ارغO رو; ۍ ے
د ل=ار ارغO هد هم:= >ي?" -گ ۍ ۍ
وا و= هنولگ (ناب >ت ربکا هد روم ۍ ڑ ے
نامدا; ه نام:= ش H:يم هب هت ل& ۍ ۍ
,ن H:يم هب ربم3 هد ناش هپ رXم م:= ۍ ے
:م& Rين وا راگ6يهرپ ش نا(ن5رK هب H:يم ۍ
,ن H:يم هب ريبش و ربش -`م و; >ما5 ۍ
رادرتاس راداي" ش H:يم ه هب نوJ ے ے ۍ ےڑ
,ن H:يم هب ر+;د ناش هپ Lن*5 هد اريJد ۍ
ات بن ره X*و:يم و; نارا[نا وا P’SOا ۍ ۍ
,ن H:يم هب رو2د را[نا ناش هپ >ي?" ۍ ے
ش H:يم اترد ر* هب 2او مان م:= >ي?" ۍ ڈ ے
,ن H:يم هب رو >.س ريبش م:= >ي?" ۍ
هحون
م;5 م;5 نا0 ربکا ه وار Tاتو ومي; ۍ ۍ ڑ ې
(نات هپ هنوJو هنوJو Xنا5 'J5 روت ۍ ۍ ۓ ے
ناو وJاک 1لتا هد =ار X*و= هپ ر:پ ځ ۓ ے
وامرش هنولگ هرس Tانوم;5 Jو!; eنر ۍ ۍ ۍ
ربمغيپ -!,مه د JY*و تما Jاm ے ۓ
واتام انيم ه!ين روگ ري ري هپ Tاباب ۍ ۍ ځ ځ ۍ
رواC د لبمو -گ هرس (ناب نيس ات ۍ ۍ ٹ ے ے
د .* هنوJا; هرس هرس >يب0 >ي]س هپ اC ۍ ۍ ۓ
5ان0 هپ ربکا هد نايب ب وش aم0 ے ے ۍ ے
Tاو کوک نامرا هد ا< روم اروب ې ے ۍڑ ۍ
ه.Pي'
,ن H:يم هب ر(/م ا= ]ش ا= وا *رو ا= ۍ ے ےځ
ي" -ب هو ر(ي" و* و; ر(ي" ,ن H:يم هب ر( ۍ
رXم Nاو 5اورد ه رايJ ,ب H:يم ے ے ۍ
,ن H:يم هب ر6گ هار اس و(يلش @او*د بBک ۍ ے
H:يم اراپ و(* ا< ش مو; هب و; ک هر= ڑ څ ۍ ے
,ن H:يم هب ر+?ب Nا @وسر اراپ Pو; و; ۍ
اراد >?"8 #ايSJا ه+!*رش ,ب H:يم ۍ
,ن H:يم هب ر+;د8 Nا @وسر و; ات •*و6ت ۍ
ارادرس و ; ناD0 هد د دا5 @وسر ب ب ځ ے ۍ ۍ ۍ
,ن H:يم هب رهوش ناش هپ ل& و; ات اره5 ۍ ۍ
UI‚
ر2 ا نورو مJ5 ه اغه (نيTاو; ۍ ڑ ۍ څ ے
ر2 هنوم= :ک ايند8 هد ا= ۍ
اربکا وا ا= اتات هد گر+س ۍ ڑ ے
ويJو هپ ر:پ هد ل=ار b^ هپ 2 ے ےڑ
ويJ ات ايلم هد Xيک ا+پ ر*و ڑ ۍ
اربکا د J ات لم مر" ۍ ۍ ڑ ۓ
د تاپ [ي3 هداو ات دَ و; ا* ۍ ے ے
د تاپ (&و ا* وش رار3 ل*و ۍ ے ے ے ے
اربکا دا6Dش اراميب اک دا* ۍ
وام اروبAم FوC هم:= >ي?" ے
وام اروب ربکا ن< هپ ليJ ے ۍڑ ۍ ٰ
اربکا ناو هپ ا ام و رBن ۍ ځ څ ے ے
هشر*و[ت @وسر هد (يDش هشرنيم ناو هد ۔ ۍ ځ
(يDش
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 راکرس د ا*وگ ے ۔ ے
ناويش @واک ونايب ب نا(يم 2 ربکا ه و Tار ۍ ۔ ڑ ۍ
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 را(Jد و(نيTارت د ے ۔ ے
ونايKوک ونايماش :;وا وناي+ما8 ک :برک ۔ ے
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 را3و >*د -]; هد ے ۔
د ن*و رX0 @وسر هد د ن*ور?پQ >ي?" هپ ۍ ے ۔ۍ ے
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0راب نو; -گ 2 ارس ے ۔
هحون
اربکا ل& !س^ ار گر+س ۍ ے ے
اربکا واک را5 @اوس اترد روم ۍ ۍ
انيTاو رBن اترد روم اد ا*و5 ے
ان*ر2 Jو.,م هد اتد و5را ۍ
اربکا نامرا (Xن رپ سد ۍ ے ے ۓ
4 هپ هم 2اک 1لتا Bم4 Bم ے ے
ما0 ن*ريش هد ات ريت هک رم& ے ے
اربکا Jو.,م اکو اسر eJ ۍ
,ن J(ناYيپ هد روم اک ا*و5 ے ۓ
,ن Jوا!س^ گر+س هد ل*و ے ۓ ے ے
اربکا +برش نوش اک O:; ۍ ےڈ ے
ناو*رگ ري ا?کو (نيTاو; (نم5اين ے څ ے ے
ناسرپ اکو انرو !س^ اک گر+س ے ے
اربکا واک اتاواC هب gا= رورو ۍ
هحون
ه5ان0 ربکا هد :=ار
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ے
ه5ان0 (يDش ر;ا ه5ان0 (يما هد :=ار ۍ ۔
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 ر:پ اDنت ا وار ے ۔ ڑ
نا6; اک رار3 رار3 هپ ناS*ر هد 7اب و+يبلها ۔
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 راDب هد ا!س^ ے ۔
UII
ونودرد نوو8 ا!ساو* تيم و* نو(يJ ا(; د ۓ ۔ۓ ۓ ے
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 راهرپ راهرپ د ے ۔ ے
اک ا ا< (نب bوا ول*و اترو ام ڑ
اکار Tاتاوام و ماغيپ ه اک ۍ ۍ څ
مر*و اراپات ات Kوک هب ه5 ے
ونوVر& هد ات م وار هب Pاو ڑ ځ
اتروک اتاوان ربا; د هپ ے ۍ
اترورو هماد ه و وار Tانولگ څ ڑ ۍ
X*دا* ر* هد هم ربکا اسو* ۍ ڈ
ونولگورس هد درادانيم ر* ے ڈ
هک ربکا ل& هد ر* +'يO ۍ ڈ ۍ
هک رX0 امد بابک Pابک ۍ
اک اتر Tاتام ا+يC د ربکا ې ے
ونوماغيپ 2 ک راب; T ه ې څ
د (يما هپ وا مB4 هپ ارغO ے ے
د (يDش ربکا د ارغO هد -گ ے ۍ
هم:= >ي?" اس ربکا ماما
ونوتا3:م هد ناماس هک هو
Jوا+سر د ماغيپ ان ن*(م اتد رو; ۓ ے ے
ارا(Jد اراس (Oا3 اکو و; [ي3 ا اپ ے څ
ناو هم:= >ي?" ک ?!يب هپ ا وار ر:پ ۍ ځ ۔ے ۍ ڑ
ک ے
ه5ان0 را6لگ ک ون*و ه5ان0 راوشد8 و ارو ے ۔ ۍ څ
راتفگ
ونونامرا هد ه!نامرK (Oا3
ونو و5 و*وَ س هد ه وار هم ماغيپ ڑ ڑ
ل=ار يب هپ ان ن*(م ه5 ےڑ ے
ونوJاوس ور* هپ ب ب و* هد ڈ ۍ ۍ ے
مو لتاو روک 2 ه5 تين هپ ودوش ۓ
مو ل=ار -ي; هپ ومشاه نب ۓ ۍ
2(يJو ه اموشام او*ام څ
ونودا*رK ر* هپ :*واو هپ ڈ
هو اره5 هد @و 5ا(نا ا ا< ٹ ڑ ۍ
هو اD+نا ب ک 5اوا درد ے ے ۍ
ول*و اتر = هکو bو]ت ام ے
ونونا+لب هد اراميب * ه5
* هم4اK ه5 ول*و اتام Tاد ۍ
* اDنت تاپ و 2 انر @و ے ڑ ٹ
هلغنار ر:پ هد هم رب; y; هڅ
ونوساوسو هپ ک ن. (نا * ے ے ې
روک @و ا ه * هاگا ارود ٹ څ
روJ هپ Kوک د 2 ان !م ے ے ڑ ے
ک ن*(م * تاپ :يب ه5 ے ے ے
ونوم= (مه ک دYن ات gرم ۍ ے
هحون
UIU
اراپ دَ ات ول=ار -گ
اربکا ل& ا اپ اربکا ل& ا اپ ۍ څ ۔ ۍ څ
وا ا ر* و نرورو ويمJ5 هپ هد (نيTاو; ۍ ڈ ڈ ے ڈ ڑ ے
اراب; !ن ارغO ان ربکا د ا(Oا3 ے ۍ
وJ(* و=وا8 ربکا هد نات هپ هنولگ ڑ ے
ارا5ا @د وا bو*ام هش نو+س ا ا< هپ (Oا3 ڑ
bانش = و ه 5 وا و ه 5 ريC اک -Tام ۍ ڑ ۍ ڑ ے
د يEرم م:= >ي?" ې ے ارا(ب^ اروت ا!J
ا+سان ک 5اورد او لD!يJ اد د )*رات ے ے ۍ ۍ
اراکان د اربا; ا*وان راس ورايJ w ے ۓ څ
اراميب و; ک روک اواس هملس ما8 ارغO ے
اراس ون ک وJوC اراميب اکو tا[نا ۍ ے
ورايJ هارود هد د ا+,ين رکu ک )*رات ۍ ے ے
ارايت !ن ه[ي3 ان نا هم:= >ي?" ے ځ
jا">لا C/يفس ا)
اتدَ س2د ا= وش ه ے ۔ے څ
اتدَ (&و اروپ وش هن ے ۔ے
موا5رگ هنوب:يس وگر+س هپ هد ا!ځ

اتاو †ار& FوC اک مروگ ۔
امدَ ماغيپ سو* ون ۍ ۔ ۍڅ
موادرگ هنولگاراپ اتدَ SبO ره ۍ
2وش رو نراد همو* ۍ ځ ۔
2وش Tا(0 ات هم -ب ۍ ۔
موا5رگ هنوبي[ن هJ:م رپ8 eنرڅ
#ا3:م هد ليگ لD!يJ د اتات رو; ے ۍ ۍ
اراسرت هدا6Dش ا اک هن ل*و هد ه(&و ۓ ے
هيT ?!يب هد هو (ي& ارورو ا لD!يJ هد رو; ۍ ۓ ۍ
اراميب اموشام اد ل.*رپ او هد اتاC ۍ
2(* ا< اراميب ار* Tا*و هد (Oا3 ڑ ڈ ې
ارا9+نا ات ربکا ک 5اورد او ا+سان ے ے
وJوادا* هد ناو اد د Rش ب Tا*و (Oا3 ځ ے ے ې
ارا?*ا د :يب ه ارو نر د هن امارگ ے څ ځ ے
د هن %جو ب موش =و4 0 رJن ارورو ارورو ۍ ے ے ۓ ې ے
ارات ,C د Nاو و; ربمغيپ >?"8 اد ے
ربمغيپ 1Q !& هپ هشو eنر ه 5 ر5وگ څ ڑ
اراب رEا اک ا6ين ک نيس Xت اC اد ے ے ۍ ۓ
هحون
22 او ک ه 5 هپ ر* ے ڑ ڈ
موا5رگ هنوساوسو
نارAه هد اد رX0 هپ
موا5رگ هنوم= ر*ڈ
اتدَ نو+لب امپ د روا ۔ ے
امپ نو(م< ات ب د نارگ ے ۔ے
موا5رگ هنوم= ه 5 هپ ه5 ارورو و ره ڑ څ
UIc
ه5 هنا0ربکا او ارورو ۔
ه5 هنا*رگ هو هب ارو ۔ څ
موا5رگ هنو(يما و; 22 مو هب ا م ڑ
امدَ ارغO و هب eنر ې ۔ څ
امدَ رX0 سد Tا*و ے ۔ې
ش موا5رگ هنوبا?" و+شايموXي]ش هب ۍ
ونام,C هد تن*5 ;وا ۔ ۍ
ونا*ريش هد تن*5 د درد ۔ے
موا5رگ هنودرد ا! م:= >ي?" ه5 ځ
مروگ ما0 ون و/ل; ه ے ۍ څ
هنونا+لب هپ وا نر هم ما0 روت ۍ ځ ے ے
د کرابم (ي& ک >4و ۍ ۍ ے
هنوناراب وي;وا روا ک روک >ي?" هد ۍ ے
ش (ي& ا *رو اغه هب امپ ۍ ځ
هنونا(*د شواس 22 ربکا هم ه ۍ څ
ک وتاود (ي& ک !م ا*ا(; ے ے ے
هنو+"ار ک -Oا" 22 ربکا هم ه ۍ څ
د اAک8 (ي& هم:= >ي?" ے
هنو5ا=^ ان مرSم ش @اک ون ه ۍ ۍ څ
ربمغيپ هد 5اوا ه -!ش ه
ربکا ل& ۍ
دان هنا+لب Wاو; هم gرم ے ۔
دان هنا(م< ه 5 هم وم ے ڑ ۔ ڑ
موا5رگ هنونامرا ارورو هد نا(*د ات
ا!J Jا; سد دروک ۍ ے ۔ے
ا!J وا يس ه 5 دروا ۍ ځ ڑ ۔ے
موا5رگ هنوربO ه5 ک ?!يب eنر ے ۍ څ
و/2- ۍ
و Fرابم و (ي& هب اC هپ ۍ ۍ
هنو(ي& وش روا; و; (نابام اربکا ے ے
@ 2 #رAه هپ اراسات (ي& ڑ
هنومتام *رو وا ا]ش ول.*رپ هد اتام ےځ
کو ان+;وپ اC هد و; FوC ۍ
هنوم= ک هم ‰:= ه د FوC ارغO هد ۍ څ ۍ
هلتوب اس نا ا او هد نا(نا; ځ ڑ
هنروک د Jرا]س اC ونارو نر هپ ۍ ۍ ځ
اتروک ار ک (ي& نارKا?م ۍڅ ے
هنو(يما ولتاس پ ا! و; ارغO ٹ ځ
هش مولBم ار ورا*و هد ر(3
هنوCوک وکو نو(م< هپ هم رورو مJ5 ه ۍ څ
هحون
UIn
ر:پ :يب هپ وJ وار وJ وار ڑ ڑ
ربکا ل& ۍ
هنا(يم 2 ه5ات روپ هاXمي; ے
ان هاXل+3 -];
رايJ ون*و هد اکا و0 اک ا و0 ۔ ۔ ڑ ڑ
ربکا ل& ۍ
(يما هپ رورو هد ارغO د ا+سان ے
(يDش هش -گ
را9+نا ارغO هد هک هن ن2 ۔ ۔ ۍڈ
ربکا ل& ۍ
اماتام 2 ربکا هيEرم اک ا ن2 ڈ
هم:= >ي?"
راBشا هد ات د تن*5 د تن*5 ے ۔ ے
ربکا ل& ۍ
@و.,م ک eن0 هو ربکا ل& ے ۍ
@و+/م هب هش =ار FوC Tا+.م ۓ ۍ
@وسر د ه هک نامگ و/ل; ے څ
درا5وگ روت ل0ا -0ا ے ے ۍ
هش يل?ت ون.*د هپ L&ر8 هدا6Dش
هش يناود هب ا= =ار ا+.م FوC ۓ
ب 1ب ے هش يS0 هپ هبا?"
د راDmا سد ونا(. رات هد ے ے ې
د ه5ان0 +سرو ونامول9م اد ے ۍ
د اDنت 2وم ے
ر2د8 اره5 هک 1!يب هک 1!يب ۔ ۔
ربکا ل& ۍ
د ه5ان0 ناو وJاک 1لتا هد ے ځ
د هراپ هراپ ے
راس هپ ه 5 هد ر2 DCرب هد راهرپ ڑ ۍ ۍ
ربکا ل& ۍ
ماما ولتاوان ه ات مي; څ ے
تام هش و0 ڑ
راه ولگ ورس ان Jو هک 5وک ۔ ۔ ۍ ۍ
ربکا ل& ۍ
ا ا< ر*و اوش ا و0 وJوش روش ڑ ڑ
ا+.م ونايب ب ۍ
رار3 هپ ر* ولل.يC ولل.يC ڈ ۔ ۔
ربکا ل& ۍ
راتفگ
د راX*د6م ت;و ه!نامرK >ي?" ے
د ربکا مJ5 هد Zورش داD0 ے ۍ
د را(مل& رورو هم 2 ات #ارK ے ڑ
د ر!.J ون.*د د اDنت ربکا ے ے
ر* د هن.*د د اDنت ربکا ڈ ۍ ے
رOان @وC -ب ا+,ين * 1!يب
UIq
رVا" ربکا شايب اک @ا و* ۍ ځ
د ربمغيپ هد -!,مه ربکا ے
هش نو+سار eنر ان bاب& >ي?" څ
هش نو+لب هد ت;و هک هو gا=ربکا
هش نو; رپ8 هد او5 اXيسار ار:پ ۓ
د را5وگ ت.س اد هم:= >ي?" ے
اراپ دَ م:سا و نابر3 اد ے ۍ
ارايJ د ا%; و -م& ب اک ے ے ے
اراکان ا ا< ا<اک و ره ڑ ڑ څ ے
د راک هد -م& هم:= >ي?" ے
هيT را?مرش ه هيT >A=ورد ه
هيT راب+&ا ب ات وراد ايند8 ه ے
هيT را(Vر3 اک و; هم:= >ي?"
د را?Xنس رم& و/ل; وVور/م ے
ناو وJاک 1لتا هد XيTام ه5ان0 اد ځ ۍ
ناش هپ Nا @وسر د XيمولBم ان #روO ے ۍ
ه5ان0 ربمغيپ هد وا!J سد د ۍ ے ے
ه5ان0 انينا5ان د ه5ان0 Jو!; ه ے ۍ څ
ه5ان0 انيXنر ولگ ورس هپ د هني?"َ ے
ه5ان0 را6لگ د 2و اک ه هنولگ ے ٹ څ
X*راو ه ان 5ان0 و?کو هنولگ هرس اد ۍ څ ے
X* و0 ولگ ورس 2 ه5ان0 تيŒ&ا,م ۍ ڑ
ه5ان0 راگد(م ورا* ب د اک و ره ے ے څ
ولتاو*رپ ا= وللتار ه FوC څ
ولتاوار هن ا+.م FوC Tايب ۍ
وJ ه(يJو اد ه ربکا ل& څ ۍ
د را(*د هد ت;و کو 5اوا ے ۀ ۍ
هش ناوار ربکا ات #را*5 ر:پ هد
هش نا*وگ سد !.م هپ روM" ے ے
ش H:يم هبوا وگ و* اک اباب ۍ ٹ
د راXنا ه 5 هم هس2 هد و(نت ے ڑ
ک Jوَ ; هپ اکر*و هب< اترو ر:پ ے ے
ک رBن Tاد ا+سرو هش ربکا ے ے ې
ک رپ Jو ه 5 هدام (نت ات ے ے ۍ ڑ ے
د را`ن هم نا اکار ت[;ر 1ب ے ځ
„:;ا هپ ه; هش ت[;ر ربکا
bاب& هد gا= =ار ان #ارK ۓ
اXيسار وار ات نا(*د ا3ا
د را9+نا هپ وس2 ب bاب& ے ے
هحون
ه5ان0 ربکا هد Xيناوار Xي!سا ۍ ۍ
ه5ان0 ر:پ و* :يب وار اراپ و5 موک8 ۍڑ ۍ
روJ هپ رب/م هد 5ان0 د ه(&ا3 ۍڅ ۍ ے ے ے
وار Tدَ ات ومي; ه د ه5ان0 eنر اد ۍڑ ۍ څ ے څ
ه5ان0 را* ب د ا+,ين ?پرو Fوiيه ے ے ے
JومBم اربا; د ا+,ين ?پرو Fوiيه ۍ ے ے
UIv
وار اساک روJا هد و; ه5ان0 و/ل; و; ۍڑ څ
ه5ان0 رادان هد د وار ه bاک و* اد ے ۍڑ څ
-گ ري;ا اد راDب هد نا6; وش هنولگ
-0اک هپ ون*و هد رس گر+س =ار ات ومي; ے ے ۓ
ه5ان0 رغOا 2 ک Tاس راوDگ 2 ڑ ې ے
تB*رش ˆا/ب ک -Oا او نابر3 اد ے ۍ
تل'= اد له ش هد هب دا* هم:= >ي?" ے ۍ
ه5ان0 رار3 رار3 روJ هپ روگ هد ه ۍڅ څ
د هراپ ناو*رگ اباب ه!ين -]; @(يJ هم هو ے
د اراسرو ما0 Fا ار:پ و; واراو ;وا ے ڈ ۍ ۍ
اباب X* م هدروا (نت هبوا ن*ريش ک هم dون ۍ ڑ ے ے ے
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
ر:پ @(يساروار ک ت;و نا(!ن5 و5 ناو ے ۍ ځ
ربکا ولل.يC نيس هپ b2 Tا*و سد ے ې ے
اباب Xيبو هم ه 5 DCرب اسابوا ربکا ول*و ۍ ڈ ڑ ۍ
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
:تاوا ار DCرب ه هو ناS+ما هد ت;و ۍ څ
:]; :=ار ات نيس ر:پ ان*و ان نيس و5 ے ے ۍ
اباب Xيتا[;ر هم:= >ي?" -ي&امسا ر.K ۍ
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
ناماسورس ب د ا+,ين Fوiيه ه اناد ۍ ے ے څ
نامل?م داد و; د نا?ک ار5 ايDتا ۍ ے ۍ
ه5ان0 راکرس هد وا ا= گر+س @و ۍڅ ۍ ڑ ے ٹ
م:سا هد را(*و&د د :*و د ه @و اد ۍ ڑ ۍ څ ٹ
ماما Xت د اد و ه ه5ان0 :يب اد ۓ ے ۍڑ څ
ه5ان0 راداKو و5 -]; هد و :]; هپ ۍ ۍڑ
ريگ6ن هش اتومي; ه نو وار 5ان0 اد څ ڑ ۓ ے
ر*و Xيک ان SبO (ناب و5ان0 ک ومي; ۍ ۍ ے ے
ه5ان0 راDبون هد bوا :=ار هش روش و*
هحون
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
روا ن*و اتراکربکا هد ن(ب د رپ رپ ۍ ے ے ے ے
ر5وگ 6ين هد ے رو+س رو+س گر+س وش هماس ۍ ۍ ے ے
اباب X*دا* هم )مات وX*ر هپ b^ 2 م(*وJو ۍ ۔
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
کار نا(*د اک bوا امپ هش هرايت >4و @و ے ٹ
کا ون*و هد Jايپ ا!J ود ره هم گر+س ے ڈ ے ے ے
X* ا= هن هم نام,C ه مروگ هد هب eنر ۍ ڑ څ څ
اباب
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
نامرا د هم نا(*د ات ا+,ين نامرا ه رون ے څ
نا(يم گ2 Fا انرو ار:پ د نايس^ ر* ۍ ڈ ۍ ڈ
اباب XيJاماپ هم >ت نک شار اتر اکر5 ۍ ۍ ے
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
UI{
ک >+Kر د aمش اباب اشار هم ?پ gا= ے ے ے
کا ات د #ورپ ے ک >,لگ ولگ ورس هد اباب رب ے
اباب Xيماکورو هپ ورو اوشو ونوگا= هد هم ناوت ۍ
ن!*ردا اباب او ن!*ردا ۍ ۍ
@(يJ هو ک @ا" در:پ -]; راوDگ 2رغOا ل& ے ۍ ے ۍ
:=ار ه5ان0 رامش اک !نريه ام Tول*و ا*وگ ے ۍ
وکاتام ه!ين هد انيم وشار و(نيTاو; ول*و >ي?"
:=ار ه5ان0 رادرک وا -!,مه ربمغيپ هد
واک را9+نا رورو مJ5 bوا ک ن*(م هپ ارغO ۍ ۍ ځ ے
:=ار ه5ان0 رار3ا وا (&و ارغO ب ب هد ے ۍ ۍ
-تاوا ات نا(يم اDنت اراپ Eاغ+سا مول9م ے
:=ار ه5ان0 را6لگ نو; هپ ه هم:= >ي?" څ
J(*رواو [ي3 وس و5 هد :ک ه >ي?" ے ے ۍ ۍ څ
J(*وJو ;وا وگر+س >ي?" هد )م هپ ربکا ے ۍ
شار ايب هد ن*و مواک ا'O نام,C هد ه5 ۍ ے
گر+س اک او XJ * >ي?" اباب هد ه5 ے ے
پ اباب هد راس گر+س اک ا نر eJ د Jا+ ے ڑ ے ۍ
شار ارابود هب FوC انات وک eن هم هن.*د ۍ څ
ا*و5 اربکا امد bوا د Xنر هد ا(نت ے ے څ
ا*و5 ارادان مو ه و +;وَ = انام هد هبوا څ ے ې
شار ا. ات !سوا هب هبوا رEوک -*وام ۍ څ ے
کاراس و(يJو.,م او5 وا ر:پ هم:= >ي?" ے ۓ
کاراس وتاو ا= وX*ر ودوات هپ اودره Tا*و ے ڑ ۍ
شار ه5ان0 هب bوا نايب ب را9+نا و ۍ ے ۍ ے
هحون
:=ار ه5ان0 ربکا هد ات هاXمي; ورواو
:=ار ه5ان0 ربمغيپ هد Lن*5 هپ ا*وگ
>ي?" bوا وJوَ ش تاپ :يب ے
:=ار ه5ان0 راب+&ا
Xنوا 1ب و(*وJو انرو رو+س @و ۍ ۍ ٹ
اوش تاپ:يب ے
:=ار ه5ان0 راDب ه هش نا6; >مC نامسا څ
وJاک 1لتا ناو 2 ه وار ک X*و= ƒيBV ۍ ځ ڑ ے ے
:=ار ه5ان0 راب نو; ون*و ه 5 هپ =ار 5اوا ڑ ۓ
هحون
اناو !ن رپ هم راس ځ ے ے
شار اباب هم هب bا8 ۍ
و @(يپ هب ا* ۍ
شار xانAJاوu هپ روس هب ا* ۍ
و J(*روا sبَ 5اوا ام * نارگ اباب هپ ۍ ۓ ۍ
و لتاوار ان ومي; bوا هب €?پ gا= ام ۍ ۓ
شار اتد هب bرت روگو ک ولتار همر:پ ۍ ے ے
ام اناو !نر*و gا=اک ځ وا 2 ونات هپ هب ۍ ٹ
واتام و(يJ هپ ام -ت هد انيم ربمغيپ هد ۍ
شار ه'3و هب ک و(ناYيپ ون هم راس ه ۍ ے ۍ څ
UI}
اد م او= هن نابر3 راس -]; هد ه !ن هو @اي; ڑ څ ۍ ے
م او= هن ناK ايند8 اد ه5 ون شو هم نا(*د ڑ ۍ ۍ
شارام هد اباب >*ريش ه ا(X*رپ هم ارود ۍ څ
نو;رپ8 رX0 ماما نورد هش ات ومي; ۔
نوXلگ و5 هد >ت هک نوXن5 هپ ا5وکار ۍ ۔
رار3رار3رام?م وJ ک Jاm Gنور ونو(يما هد :يJ ے ڑ ۔
کا ا< وو8 هنوگا= ک هاXمي; هش تام ے ڑ ۔ے
کاC ارورو ايمJ5 ک هني!س اد رBن ے ۔ے ے
رار' رار'راF6گ و6گورس ه4 متسو م6k د ه4 ک ناو ے ۔ ۍ ے ۍ ځ
راگد(م وا را* ب را[نا ب هش >ي?" ے ۔ ے
راميب هو #ورپ داAس ربکا هش ه (يDش ۔ څ
رار'رار'راHتناار:; هد اوشو ک /*.- هش مت1 ے ۔ ے ے
dور; هپ د ناويش dوما; هش نو+س >ي?" ے ۔
dوه ب هش و(نت 2 dود هپ ب ب رغOا ے ۔ ۍ ۍ
رار'رار'راJشا کا اa مX3 Kي)ح ول ک ]يترت ے ے ڑ ۔ ڑ
اناو ا هکو دا*رK وگر+س و پ هپ ربکا ځ ٹ ۓ
انام هت او= ه رون اناوار د هم xاورا ےڑ څ ۔ ے
امJو ت&اس و* هد * ا?کو هم ;5 نيس ے
هد نا(!ن5 هد هن,ت * ه+س(لگ !م5 ۓ
ناولDپ رiيه !نرا5ا هب م;5 ے ۓ ۍ
انت م;5 وا 2 هيT ناولDپ eنر هت ۍ ے ٹ څ
eنر هپ اC دَ مر2 ا?کو eJ هم ا+.م د ۍ
eن اش هم راس 2 اکوَ اC دَ و; ر4ا; څ
اباب د لJابار اناو ا هم ات نا(*د ے ۓ ځ ۓ
هحون
2 ه ک اتاCوا اباب مول9م ڑ
رار3 رار3 ربکا هد ه5ان0 ے
د ناو0 د او5 و* د 'يBV در:پو* ے ۍ ے ۓ ۔ے ۍ ے
د نا%لس هسا!يب د Tاون ب ه5ات ے ۍ ۔ے ۍ ے
رار3 رار3راوشد و8 ش ناسا 2 ه ک اتام ارو+سد ماکان ے ۔ ڑ
نا?نا هد ه5ان0 ناD0 هد د رو+سد ۔ ے
نا0 >ي?" هپ >ن و; ناساک روJا هد و ۔ څ ڑ ۍ
رار3رار3را(Jد هد @ و :يب ماما هپ TاDنت وک ناوات ے ڑ ۔ ې
د رX0 اراپ اره5 د ر9نم ا او 5و?Jد ے ۔ے ڑ
د ربمغيپ -!,مه د رت ون*و هپ امه ے ۔ے
رار3 رار3راهرپ هد هنيAگ وJوَ ش هس2 هد تما8 ه!ين ے ۔
هنا(يم 2 انيXنر اناوار اوش ه5ان0 ۔
هنا;ور 2وش رايJ ارس اناراب 2 ون*و هد ۔
رار3 رار3ر:پ هد ک eن 2وشاريگ6ناتاوومي; ے ے څ۔
هحون
ک نا(يم ه(يJ Tو ه ے ۍ څ
'%[م هيبش ۍ ٰ
:]; 2وينوَ ايلم
xانAJاوu راو?هاش
UI~
رار3 رار3 نوXن5 هل.يC وX*ر هپ مول9م ۔
ربکا هد ات نوXن5 هک راس :ک تاCوا ۔ ۍ
ايب وX*ر هپ راس هک 5وکار هناXن5 2 ربکا ۔
ناوار دور وي;وا هو وگر+س 2 >ي?" 2وم
نام,C Jو!; ربکا ون*و 2 و8 ک Tا'O ۍ ۍ
اون ب * ر:پ هد ه5 ا*و5 هکو دا*رK ے ۍ
ک +س هپ ر* ربکا هش (يDش ک #وک ر:پ هد ے ڈ ے
ک تام ره روا ه ;وا اد ش aم0 اک ے ۍ څ ۍ ۍ
Nاو ش هم:= >ي?" ر(نمس هب و0 ون ۍ ڑ
ري=ات :ک هMK ريبش هد ش eنر ه ۍ څ
)م '%[م ون*و هپ هش eنر ه اش اهوپ 1ب ۍ ٰ څ
نبش هپ وي;وا هد مد و* و8 ش >ي]س ه+.*و
)م ا.يJوu 2 هانپ )م ƒسو* هش :ک هڅ
ر:پ وJوش نيC ب ربکا هکو gا= ه ۍ ے څ
)م ايب -*اوا Lن*5 -]; هMK هد هش *5 eنر ڑ
اماکان 2 هيT مد ره ام:= >ي?" روبAم
)م Nا هد و FوC ه اناC ‹ه ا او= دا(ما ۍ څ ڑ
انا*اپ ب هيT هت و; Xت ے ۓ
هساک اترد اکا د ڈ ے
اک را9+نا ربO eJ و را!پ امدَ راس اک ۍ
اکراک ;او; له ايب م(XيC نوXن5 هپر:پ ه ے ے څ
ه3ا(O ان اباب -]; د راس -]; هم لنام ے ۓ
شار !سوا هب ر5 ر* د xانAJاوu هد راوس ۍ ے ڈ ے
شار !سوا هب ر5 ر* د ا(يش )م هپ ربکا ۍ ے ڈ ے
امد gا= ن!*ردا د ا(*رو^ ه Xيهوپ ۍ ے ۓ څ
هنو5اوا دامد T(*روا ه Xيهوپ ۍ ۍ څ
هنوگا= ربکا ربکا مرو^ ه5 هدان ومي;
هراپ ناو*رگ ها,نهاش شار !سوا هب ر5 ر* ۍ ے ڈ
هحون
)م 22 اروگ ري ري ځ ځ
)م ات هد مروگ ه5 هڅ
رX0 و @د امد ربکا د 2 eن0 هپ ے ڑ
هد @ا" 1ب اروگ هMK ري ري هپ ځ ځ )م اون ب ے
را5ا @د د ر* ت;و را9+نا هد هMK ے ڈ
)م :برک نQ ا(يم مروگ هب ک )م اتد ے
>ي& رون هد رون د >ي?" اروگ ري ري ے ځ ځ
)م اباب و sبَ ا نر وري; و هم ات ربکا ۍ ۍ ڑ ۍ څ
@ا" هپ هم هب هاگا ک @ا(ب eنر همرورو ه ۍ څ
ک ۍ
)م ا ا< هپ bوا ا*او @ 2 ربکا اوشو ه ڑ ڑ څ
UU‚
هحون
هبوا هنا0 اباب ک dون هم ے
هس2 هد 3اس رEوک ۍ
>*د هد •Kا" )م ا= >*ريش ?کو ايب هد ه5 هڅ
>يT^ 2 رونم8 >ي?Q "َ ه ک @ا" (نت هد ے ے
اسابوا همان ون.*د اناC مر2 هن ت0ا" رون 1ب
ن(ب ش هم @اماپ نا(*د ب ون و; ?ه ۍ ے ۍ ے
ناDنپ د ک نيس نانس هد د DCرب اتام ے ے ے ے ۍ
اساپ هد ه 5 ا;ا; د انارگ اتر د او(م د ڑ ے ے ۍ
6& رپ8 ل=ار*د -*و >ي?" اما(نا -گ ايCاب م
هم:= >ي?" -]; هت 9ن و*ره وا @6= راBشا
هسانش ان هو* ره 2 هنا*رگ ,ن اتاسو چب ے
د هنوما0 تبرش هرس ک ر*د اC ۍ ۍڑ
د هنولBJ .* نيس هپ هد اC ۍ ۍ ے
مروگ ه 5 هد هراپ هراپ ه ايک ن5 امد او ڑ څ ڑ
اتاو هاXمي; سو* هد ه اشار څ
اتاو :يJ روب >ن هنوس2 هرس ے
مروگ هداو هد ويناگداو ک نا(ب هد !;ان ے ے
او J(* ا< ار* هد ارغO رو; ۍ ڑ ڈ
او ل.*رپ هد ک و(&و ولتار هد ۍ ے
مروگ هنا+لب هد ;اپ اوشو (&و نا(*د ا= ے ے
کونو 5 هد را!; هم:= >ي?" = ۍ ڑ
ک ونودرد هد dاک انشا ان گر+س ۍ ے
مروگ هن وگر+س هپ ا= هنوم= موک روگ ه ه 5 ۍ څ ڑ
,ن Xت هب ايب ه رادوبشو; د هبوا سد ۓ څ ے ۍ ے
?ک هد ه!ين ه+?يTا; رايت اراپ ات د s.* ے ۍ ۍ
هساو ب امد اباب انام د Xت ر* ول*وام ے ے ۓ ڈ
ک >هد هگاو; اکر*و ر:پ دَ ام هب< ه -*و ام ے څ
ک ن(ب هپ !ساس و* ربکا هد ه,ن ن تاپ ے ے ے
اسام د ا+,ين –ا'Jا هناش ب د Xت هم اباب ۍ ے ے ۓ
اراپ دَ نا(*د +سرو >يم5 هپ د #ورپ هد ربکا ۍ ے
ار:پ ان*ريش امد >يXنر ولگورس2 ريپاC
هO:; اک ارايJ @اOو هنام,C 2 اک eن هم ن*و څ ے
ار?*8 ر?B8 Jا aَ مَ اه ار?*8 رQ ?B8 Jا a َ مَ ن$ اQKَ ۓ
Bس ب ار\& ب هش +; هم ƒيل!ت ۍ ے ے ار[ن بوا ے
اساک ب وش تاپ ه انا 2 مر2 :يگ اد 1ب ے ے ے څ ځ
هحون
مروگ ه ناو هد اد ا*و5 اربکا امد او څ ځ ۍ
مروگ هرس هنولگ ن(ب هپ هد *و ڑ
واک ه نا6; وراDب هد امس ۍ څ ۍ
واک هن هنوملm راDب هپ Tا*و ۍ ې
مروگ ه5 هنوملm نا6; >ن هد Pابش د هپ ات ۍ
او= @(* ا< ارامش ب هم گر+س ۍڑ ڑ ے ے
او= @(يليب انا(ب 2 هم xور ۍڑ
مروگ هبوا ني]س #ارK وا نوش Cو ه ات ے ےڈ ے څ
ار هنا+لب هپ نا(*د هد ر(3 ۍڅ
UUI
ار ه ناب >ن وگر+س هپ هد ل*و ۍڅ ڑ ے
اک Rس^ ه ناب اک Rسا ڑ مروگو هدري9ن Fا هپ ه ڈ څ
وو8 هنوJاوس ک وبوا اتر ات ۍڑ
وو8 هنوراس و نوش ورس ا*و5 هد oو ڈ
مروگ هناراب ون*و هد >ن ان نا(ب هد !ساس ۍ
د .* BمAم هپ را6X*ر هد رهوگ انت ے ۍ ے ۔ ۔ ۓ
د .* نيس هپ ه+س(لگ اCاد ا?کو ے ۍ ے ۔ ۔ۓ
اناک د ر:پ ا +س @اOو ش @ا" د هپ ه ے ۓ ڑ ۔ ۍ ۔ ۍ څ
,ن J(ي!س^ ماکان د ; هم ايلم ۓ ۔ ے ۔
,ن J و :يب نا(ب eنا ناو اون د ۓ ڑ ۓ ۔ ڑ ۔ ځ ۓ ے
اناک د را(مل& رورو ب هد رورو ه ا?کو ے ۔ ے ۔ څ
نيC ات 5ان0 ر?پ هد ر(پ رو; ۍ ے ۔ ۔ ے
نيC ات 'يVو pيپرد ه p*ورد ا!J ۍ ے ۔ څ ۔
اناک د رارسا رپ8 هنومن انمQ هد اد ے ۔ ۔
ک راد ايند8 هپ DK ب ش م:= >ي?" ے ۍ ۔ ے ۍ ۔
ک رگا(گرد @وسر هد @و.,م ش ه ے ۍ ۔ ۔ ۍ څ
اناک د رادا6& ا ا< هپ ا(O واک ے ۔ ڑ ۔ ۍ
د J(يسار روJ هپ ومي; gا= ات ے ۓ
د لتاراپار ات eنن هد داAس ے ۓ
و(نت2 ا?کو هشوه ب هد -ب ے
د روت وگر+س هد و+شايم وXي]ش هد ے
ا+يC مرگ ا+يC ک وا ودوش هد ۍ ۓ ڑ
ا+يC +.س (نت و *رو ورد 2 ايب ۍ ے ځ
!ن هو رغOا هد = اک ارورو ے
درون ت2ا" د gرم هد !;ان ے ۍ ۍ ۓ
هحون
اناک د ربکا اد ا?کو رو; اشار ے ے
اناک د راب= هپ >يJاب ب >يم5 هپ #ورپ ے ے
ا?کو ک وريTام هپ نا0 ربکا نارگ -]; هد >ن ے ۔ ۔
ا?کو ک ون.*د د نا(يم هپ نا6; هد -گ ے ۍ ۔ ۔
اناک د رار3ا هد دا(ما ام دا* ه ا*وا8 ے ۔ ۔ څ
ک ن.*(نا ل=ار نا(يم هپ نادرگرس * ے ے ۔ ۔
!*رBن ربکا ه مدو* هش ک هم ري9ن ے څ ۔ ۔
اناک د را(*د هد ربکا ه رهاو; ا?کو ے ۔ څ ۔
ک ون.*د اDنت موش TاDب ب Tان,ت و* ے ۔ۍ ے ۔ې
ک ورBن ربکا هد رود هش هم رون وگر+س -ب ے ۔ ۔
اناک د رمک ; رو5 2 هد رورو اروگو ے ۔ ۔
هو هن J(*ر= ناد<وک او5 مJ5 ام ۓ ۔ۓ ۔ۓ ۓ
هو هن J(* و= راس هپ ه 5 راه Tو; سد ۓ ڑ ۔ ڑ ۔ ې ے
اناک د را6لگ ر* >,لگ2 >ناد ا?کو ے ڈ ۔ ۔
راتفگ
د رو5 وم= هد ه!نامرK >ي?" ے
د روش ا(يگ2 ک هاXمي; هپ ے ۓ ے
هش م موشام FوC و(نت 2 رو; ڑ ے
د روک هپ تام J(يگ2 ه ے ۓ څ
UUU
نAم= رو; 2 ارورو ان*ريش ے
ن+;وپ واک eنر ا ا< هد ے ے څ ڑ
اکو ?!يب هد هEاغ+سا ۍ
د رو; هد (م< د اد و; LA& ے ۍ ے
د تA" هد اتر هB3وم ه اد ے
د تما ه!ين هد امد ري;ا ے
ش LTQات هبوت ريC ه bوا اک ۍ ے
د روگ هد هايب اسام سا?"ا ے ۍ
ان X*5ان Gل; سد ايند8 هپ ۍ ے
ان X*ر*وپ ه اناC ره گرم ۍ څ ۓ
هم:= >ي?" X* ن2 هب اد ۍ ڈ
د روپ سد و* اد هنا(م< هپ ے ے
ش ا(نا; هد هب #دا& ش ا ا< ات هب (نب bوا ۍ ۍ ڑ
ارغOا ل& نابر3 اش اونين هد rتاK ۍ
اش تA" (ناب ون.*د اش #اCوا ايب X*و=2 ے ے
ارغOا ل& نابر3 اش ا*وگ (نو= ?ي& ۍ ے ۍ ٰ
#داDش هد تبرش تما8 2 اک dون ه;
ارغOا ل& نابر3 اش هاوگ تيمول9م ۍ
تماما هد وش روسَ هت تJاسر هد مو روسَ ه5 ے
ارغOا ل& نابر3 اش هني'س وناموشام ۍ
ام:= >ي?" 6گره اماود د هن ايند8 ے
ارغOا ل& نابر3 اش ا(O هپ ک W5رب ۍ ے
مر2 را(مل& هن ه!نامرK >ي?"
مر2 ربکا هد هن ا+ش را[نا هم هن
رو; ن*ريش د هن.*د ريپاC ے ے ۍ
د رورو هسا!يب تاپ هد :يب ے ے
د تينا?نا هد ه[ي3 ارورو ے
د ت"اب3 موک ک و+;و= وبوا ے ے
شار "ر و; ک ه 5 اC (نوک ۍ ے ڑ ے
د روم T2ا" ب اکوَ و; pشوک ے ې ے
د روبAم ه ه!نامرK >ي?" ے ۍ څ
د رورV ر* رو; ا pشوک ے ۍ ڈ ے ۓ
م5وب ک X*و= هپ رغOا ل& ے ے ۍ
د رو]س ونايKوک هد Pاو اتام ے ځ
هحون
اشارات X*و= @ا و* ے ځ
ارغOا ل& نابر3 ۍ
اش ZادوJا ک ت[;ر ے
ارغOا ل& نابر3 ۍ
اش #و$ ک هپ ام هد له اش ت[;ر ان وJو ا ے ٹ
ارغOا ل& نابر3 اش امد -ي&امسا هت ۍ
روم 2 :;او ت[;ر رون ,ن ه ت;و ان ۍ څ
ارغOا ل& نابر3 اش هدرپ (ن2 ب& ۍ ے ے
UUc
او= ا*و5 هد G" اک ا< هت هد و(نت 2 ےڑ ےڑ
ارغOا ل& نابر3 اش هاگا ر5 ان #وه2 ۍ
ش ب/& هد هب Jا& شار ات X*و=ام ه ے ۍ ٰ ے ے څ
ارغOا ل& نابر3 اش هارب ور ات نا(يم ۍ
موشام رغOا ک راوDگ -ب ے ے
مو/ل" Xت ارورو هسا!يب ۓ
هشوه ب وJوَ ش ک ا ا< ا ا< ے ے ڑ ڑ
هک گوا8 هپ Rساان راوDگ ام ے ے
@:م رغOا 5وب اک ارورو ے
@اوس وبوا هد کو اراپرو ے
@ام0 ري=ات ک اتاو ون.*د ے ۓ
هک دYن روJ هپ gرم و; و(نت ے ۍ
(ن5رK موشام هک #اCوا >ي?"
(نو م هپ ر:پ هل.يC راس رغOا ڑ
ا! ها,نهاش هو رو5 مرگ هد ځ ۍ
هک ب& ل]; هپ هدرپ رغOا ے ے
اک هنو(يما ک هم:= >ي?"
اک هنور!K pيمه ات رايت روگ هد ے
وراس هپ ت;و اک Xيلب3 هبوت ۍ ۍ
هک ر*ا روا; ?ه هد رم& ے ے ے
ه و2 نارا[نا ه; ه انرو تاپ د :يب ڑ څ ے ے
و 2 ناي4و4 ه او i=اب هد اره5 انرو ڑ ڑ ے
ه وار نا,ين رپ رپ bاب& هد :]; Tا! ڑ څڅڅڅڅڅڅځ ے ے ۍ
اک هن 2وب3 اC T هEاغ+سا ب*ر= هد ې ۍ
ا! هش نامي; ون 2(يJوَ T سا!يب ه ځ څڅڅڅڅڅ ې ۍ
ه وار نام^ هد اراپ 2 bوا ا! ن^ر3 ڑ ځ ې
راتفگ
هک Eاغ+سا هپ ه!نامرK >ي?" ے
هک مي; رت -!; ربکا :ک ے ۍ
ک ر*و م ه ر2اس ها]س ے ےٹ ۍ
هک م/ل& هپ تاپ Tو نورو ب ے ے ې ڑ ے
هش اDنت و >ت تاپ ه >ي?" ے څ
هش ا*وگ سد هکو دا*رK ے ۍ
کو د(م ه دا+ش FوC ا*ا ۍ څ ۍ
هک رس^ ب bوا همروک @وسر اک ے ے
اتام د گر+س و نوJ @وسر هد ۍ ے ڑ
ات ا'0 وا لm * اون ب ه5 ے
وا اد ايب وو8 هن راب; ه و* هن څ
هک ريTام هپ Rسا ا! هم gا= اد ے ځ
اتروJ ره هش رو; هو gا= ?!يب ۍ
پ ومي; 2 هش ا ا< هد روش ڑ اترو
اتروک مي; هد هش 1پاو >ي?" ے
هک ماXنه هد ان رو; سو]ت ے ۍ
اک هEاغ+سا ه ات -*و ب ب څ ۍ ۍ
اکا[& اتروپ هش #اCوا راميب ۓ
اکار اروت bوا رورت ه Tول*و ے څ ې
هک رپ sمَ رX0 د ر:پ هد هم gا= ے ۍ ے
هحون
UUn
ه وار نار3 و?کو >ي?" ه ول*و ونايماش ڑ څ
ه وار نا(يم هپ و?کو ک X*و= پ ک ب& ڑ ٹ ۓ ے ے ے
تاپ هش اون ب ه Vار هش ات تBيب اوشو ے ے څ ۍ
تاپ هش هم/ل& هپ >يXنر انرو را(مل& ه ے څ
ه وار نا0 ربکا ويJو هپ ه ات ومي; لب ڑ څ ۍ
اک ه5 ريC مو راورو[3 ک @اي; “3ان وساتد ے ے
ريC مو رابو 5 هپ وسات ه5اک د موشام و; اد ے ڑ ے
ه وار نامرا و* هماد 1ب وکر*و هبوا وگ و* ڑ ٹ
tر4 هپ ن^ر3 هد هل=ار ,= هو وبوا هد @اوس ۓ
tر4 هپ نامسا وش اتروپ ن*و هم:= >ي?" ے ے
ه وار ناوJا نو; هپ ايب ماما اتومي; رغOا ڑ
@وينوَ bاب& هد ناش هپ نا,ين نا!يپ رغOا ے
@وينوَ b2 اتاو ون*و ورس (ن2 مو/ل" ر:پ ے ۍ
د هنرا+'گ هد ا )م -]; هپ هکريت b2 Tايب ے ۓ ځ ې
هو هن و; تماي3 ه ه/ل; @(يهاب Pا*رد وبوا څ
هو هن و; ت0ا" ه ولل;ار هد ,= هشوگ رد څ ۍ ے
د هنرا!.J ه د Gل" ک واو+شايم وXي]ش هد ے څے ۍ ڑ
اراپ هد هاوگ هک eنر ون*و هپ موشام هد )م ۍ
اراپ هد ل?ت هني?" Pابر مQ ا8 هد اک ۍ
د هن را9+نا هپ و5 هد روم ا :*و ا*ا ے ۍ ڑ
نا6; هد ش ري;ا ش داش ارو ره اک راDب ۍ ۍ ۍ څ
نا5ان د 5ار4 >.س ل]; هپ م:= >ي?" ے ۍ ے
د هن را!نK ه رون >ي?" هد د 1*ون = اد ے څ ے
2(*رواو انيTاو ونايماش هد ه و5 اره5 هد څ ۍ
2و ا او ان )م ک وا و+شايم وXي]ش Tاب& ڑ ڑ ۍ ې
ه وار نا*ريب اترد -گ و* ام هک هو دا*رK ڑ ۍ
#اCوا ک ن^ر3 (ناب و6ين ه * هن ه*واBم ه5 ے څ
#اCوا ک نامرK Pر هد ناDب هپ وJو هO:; نا ے ځ
ه وار نابJ هن,ت و; ام * :]; ه5 ن^ر3 ڑ
!نو (*6* هد ورواو تBيب ريiيه هب ه5 ے
!نو (يما ريC ناما انوسات ه5 هب -ب ے
ه وار ناوتان Xت موشام اراپ وبوا و;ام ڑ ۓ
هحون
د هن راXDنگ وناميJاm ک وا موشام اد ے ۓ ڑ
د هن راب+&ا امپ اک هبوا وکر*و :]; هپ ے
هنوCوس ه Hاک ک د ون+.يC د2وا هد ا څ ے ۍ ۓ
هنوJاوس واک اترد >ي?" اراپ وگ و* وبوا ۍ ٹ
د هن راXبل4 :]; د @اوس ک وا ه او هد ے ے ۍ ڑ ڑ
(نب (ناب ارا[نا وا دوD* د هن هبوا #ارK ے ۍ
(نب (ناب ارSO هپ هن -Xن هد وروان هن ے ځ ځ
د هن را!نا هد ک وا ادو; د (نب ومپ اک ے ۓ ڑ ۍ
Xيماک هن هبوا وناميJاm و!ن هو را!نا ۍ
XيTاپ ه هب رون ون و(نت هد د *رو ام*رد ۍ څ ے ځ
د هن راوا6سوک (نوJ Gل" Tو; ک نا(!ن5 هپ ے ې ے
UUq
(نوJ هک نيم هپ مو/ل" @اوس د هپ ونانامل?م ے ۍ
(نوJ هش ون*و ول]; هپ Nاو هپ ان وبوا هپ و;
د هن را%Kا هد هم ت;و ار:پ هکو دا*رK ے ۍ
@ وار ا+.م وناي+ما8 Tات وبوا و; ڑ ې
هو هن نا,ن و مان PاBJ ک Jو; او ے ے ےڑ
* >ي?" ه5 امو3 ا هکو gا= مول9م ۓ
هو هن ناب5 هپ @اوس ريiيه >ي?" هد ے
د oو /ل" م او= هبوا ات موشام >ن ے ۍ ڑ
هو هن ناوت (نت د و= و+شايم وXي]ش ے ۍ ۍٹ
ول*و Tاد ل=ار ن*و ک b2 ماما ې ے ے ے
هو هن نا!يپ اد -با3 @ا(ب @اوس وبوا
ون*و د 2 و8 ش را!نا ا!م5 نامسا ۍ ۍ
هو هن ناسا ه راک وJوارس )م انرو څ
هم:= >ي?" اDنت هش تاپ ƒJا ے
هو هن ناD0 هپ اون ب سد >ي?" ے ے
هک هو سو]ت ومي; هپ =ار >ي?" ۍ ۓ
هنابJ هن,ت واک eنر د(م ام ے څ
ه!نامرK ا*وگ رغOا @ا" ناب5 هپ
انام >ن روگو ار:پ هپ #ر[ن -]; ے
وJو ا ا< هن هو اترد هم هن.*د اک ڑ
هنا(يم 2 و هنار هم اتومي; ون ےڑ
نايب
هو هن نامرا هون هب ون اون (يما ۓ
هو هن نا6يم لm (*6* اون ربO ۓ
هشو و; gا= انر[8 ن* رOان >م -ه
هو هن ناب5 هپ اiيه رXم RيبJ و;
اوش Zورش ا ا< ر*و مد و* ک هاXمي; ڑ ے
هو هن نان5 هد ريگ رب; -ب >ي?" ب ے
اماکان 2 =ار اتومي; ايب مول9م ۓ
هو هن ناسرپ هد FوC -ب ه ونايب ب هد څ ۍ
د @ا" ه اک هش -گ و(نت2 موشام FوC ے څ
هو هن ناويش وا ر*و سد و; bوا رو; ے ے
اک هEاغ+سا ات ارورو ول*و ب ب ۍ ۍ
ک راوDگ ايب ه(يJام ے ے هو هن نادان
هک #اCوا Cاب موشام ک X*و= ماما ۓ ے ے
هو هن نا(يم هد راو;ريش اد د نامرا اه ے ۓ
نايب
ان هاXمي; هش ناوار :ک >ي?" هڅ
ان ˆابر3ا 5و وا8 ا!J ه5ان0 ۍ
کو د(م هم bوا ه FوC دا+ش ا*ا ۍ څ ے
UUv
اناKو اب lوK -]; موش تاپ :يب ے
پ هک دا*رK رغOا ل& ا*وگ Pاو ه ۍ ځ
هنا0 اباب * ا+ش ه5 اراپ دا(ما ات
Tول*و ا*وگ هک Hات اتومي; )م رغOا ې
انام روم و 2 ,= ات م ر:پ هد ے ڑ ۓ ٹ
اکام :يگ کو او هو هم Gل" روم ۓ ڑ ے
انا 2 هو هم نورد هو ,= راپ رد ځ ڑ ۓ ے ے
هم:= >ي?" اه هل;ار ,= >ي?" ۓ ۓ
ان ه'يل; :;ار T هدرپ >*د ا!J ې
ناب=اب هد ش نا6; 7اب ولگ :ک ۍ
)م ناAم= -]; ات RJام وا اوار ون ۍ ڑ
وش نا6; ا او امه هم هنولگ ه ڑ څ
)م نار*و سد 7اب هد FوC ,ن تاک ے ۍ ۓ
و Vار اک bوا اواک !" B0راQ ے ۍ ۍ
)م ناS+ما رون @ا(ب ش اترو; هم ه ۍ څ
روگ ات ربO >ي?" اک اربJد ا ے ۓ
)م نانس هپ ا?کو ک را5اب ماش هد Tايب ے ې
هم:= >ي?" Pا?" ه لm هد و څ ۍ
)م نا%يش هد ونايماش د Jوامرش ے ۓ
هم:= >ي?" ه/K او و; >ي?" هد
)م ناو;ر+سد ا?کو هساپ هد ربمم >ن
هلتوب ات نا(يم رغOا اراپ #ر[ن ه ۓ څ
ان هلمر" هش ناوار ,= >ي?" هپ ۓ
!*رBن سد Pابر ا*وگ ومي; 2 ے ے
اناولDپ ايکو او اک چب ر:پ dاباش ڑ
اک @اXنک ا+.م ر:پ ه ا= :]; رغOا ڑ
هنا!يپ 2 ه,ن چب >ي?" bو?Kا و;
نايب
)م نا+?لگ هد راDب تاس داش ناب=اب ۍ
)م نا6; هد ?کو :ک ه ري=ات ش ۍ څ ۍ
!ن دا(ما Fوiيه )م هپ !م5 هد هپ ۍ ے
)م نامسا هد روگ ا= هب هماکان 2 ۍ
شار ات ومي; ايب نان5 هد روش هپ ه ۍ څ
)م نادان هپ 5و*رپ ر9ن Pا.+نا ۍ ۍ
ک ناوار راو;ريش ب& هد ک درپ ه ۍ ے ے ے څ
)م ن^ر3 د ک ب& ه شار هب Rش ے ے ے څ ۍ
وCو هپ هب< رغOا هڅ ک Hات و نوش ۍ ڈ
)م نا!يپ وا اوار اترو هلمر" ۍ ڑ
5وا ه/ل" 2 موشام هد ه هراوK ۍ څ
)م نا0 اباب ک eنر اسرو د نامرا اه ۍ ے ۓ
UU{
ک eني وس2 و اود هپ رغOا نا!يپ ه ۍ ٹ ڑ څ
)م ناوVر هد ک تن0 (نوJ وي;وا هپ ش ے ۍ
ارورو ان*ريش ه!نامرK ب ب ۍ ۍ
ارو5 2 و(نت ور* هد ک روک ڈ ے
و نوش هپ رغOا و+شايم وXي]ش هد ڈ
رEا گرم د (نگر ارورو ۍ ے څ
وکار رغOا ه ه!نامرK >ي?" څ
وکام انور*و هنوربO Hاک
کو وبوا هد هنوJاوس هب ه5
را?مرش ش لm هپ (نوک ۍ ے
@ا" ب رغOا ه وار ات نا(يم ے ڑ ۓ
@اوس وبوا ات وم"ر ب هک T هو ے ې
هو وبوا هد ک Bم4 اک >ي?" ے ے
را5وگ ,= هشو موشام هپ ۍ
د نامل?م ا=ا(مه ا*ا ے ۍ
د م;5 مو/ل" Xت موشام هد ے ۍ ۓ
تاپ هو ناري" هم:= >ي?" ے
رغOا (يDش وJوَ ش ه ماما څ
ورواو * ل& >با >ي?" ه5 ۍ
ورواو مواک اترد هEاغ+سا
ورواو موا ن2 ه تA" د اد ڈ څ ے
نابر3ام د ا/ب >*د هد ۍ ے
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
راتفگ
را+'گ هکو ادرد 2 >ي?"
ربکا ه وار T ومي; هپ ه ڑ څڅڅڅ ې
و ا< ربکا هپ وسات ونايب ب ڑ ۍ
را!شا تA" ک تما8 هپ ه5
اک ا(O >ي?" =ر ات نا(يم ۓ
اک هEاغ+سا Tادرد 2 ه 5 هد ې ڑ
کو دا(ما ه دا+ش FوC ا*ا ۍ څ ۍ
را+Kرگ * ک ?!يب ر* ے ۍ ڈ
هش روش ک ومي; هپ اراس gا= د ے ۍ
هش روک 2 نوريب اس gا= د داAس ۍ
رو; مو`لک هک 5اوا >ي?" ے ے
راميب ل& اک را?*ا ر5 ر* ۍ ڈ
ش (يما هم ن2 ون و; ?ه ۍ ڈ ۍ ے
ش (يDش انر رو; ه داAس ۍ ے
انايند8 د هب -?ن @وسر هد ۍ
را`ن هش اک رو; ش +; ے ۍ
اتومي; راميب هک 1پاو >ي?"
اتوگاو; و(نيTاو; هک دا*رK Tاد ۍ
XيX!سا ول*و انومي; روش اد ۍ
راب; وکار داC هپ تام ے
هحون
UU}
ناKر& >ي?" 5اوا هکو ۍ
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
هنودا* د وم و* @وسر هد @^ ۍ
هنودورد وم هپ ک ه نامن هپ ے ځ
هنوراک اد LA& د Hا+س^ ۍ
ناسا هپ ارو ونY*و هم ه ۍ څ
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
او وناKرا& هد هسام" اد
او ونا/شا& هد هلم" ر,"
او ونابJا4 هد #داDش ا=
ناري" را4 اور!.J هپ ه ۍ ۍ څ
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
و?کو هلم" Cاب ودوش هد bوا ۍ
و?کو ا ا< هب ونايها]س ول]; ڑ
و?کو ZاAش ات ,= هب (نلب ۍ
نامرا وبوا رEوک هد د ۍ ے
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
او= @واک Vار Pر هد tرا& ۍڑ ۍ
او= -ب 2 ا= ون tرا& ه ۍڑ ۍ څ
او= @وا نو=ار Zا+م ايند8 ۍڑ ڈ
ناAنا د هم:= >ي?" ۍ ے
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
نوJاوس ات ا?کو Jوش ا ا< هپ ر!.J اس و ے ڑ ے
Jوش :*واو هپ +شرK ات @ا" (نت دات ے ے ے ۍ
!ن ا*رد هم ربO هد oو 1ب ا*و5 1ب ے ۔
د تاپ نابر3 ود وم دَ هشو ناS+ما رون ۍ ے ۍ ے
د تام ر!.J ون.*د ا?کو اراس داD0 ات ۍ ے ے
!ن ه*(K :ب هم rبu 1ب ا*و5 1ب ے ۔
تاپ اون ب د او5 @وسر هد ے ے ے ۓ
تاپ اDنت د وش نا(يDش @و ے ے ٹ
تاپ اره5 هد د روک رس^ ب ے ے ے ے
ناب6يم سد تما اکو ۍ ے
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
ک (نب امپ رايJ دام وسات ے ے ۍ
ک (نب ايند8 د هد ه هم هبوا ے ۍ
ک (نب ا! رايJ نا"ور ام ے ځ ے ۍ
نايغ4 ش هم Pاو0 2 ه ۍ ۍ څ
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
هک هو امد ريC #ر[ن اCاک ے
هک هو ايند8 د هد ي9& راک ۍ ۍ
هک هو Nا هد تر[ن ا*وگ ۍ
نادان 2 ا+,ين (يما و; ۍ
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
وJوَ ش Pابک ه وو8 ناKرا& ا= څ
وJوش PاA" اراپ نو(م< (با
وJوش Pايماک ه وو8 نا/شا& ا= څ
ناSبس اپرب ناS+ما د ۍ ے
نر[8 ن* رOان >م -ه ۍ
هحون
1ب ا*و5 1ب
!ن ه(&و هم اXنا اوشو ے ڑ
1ب ا*و5 1ب
UU~
ساب هنوا ار هبJ هن,ت ات اورم ا'O روم ے
ساب هنوا ار هب< اCو ا*و5 اراپ @اوس ايب ے
!ن انمQ ا و0 :برک 1ب ا*و5 1ب ے ڑ ۔
اک ادا* ار bاب& هرت هد وا سا3 هد نابر3 ۍ
اک ادابا هما0 هت bوا ا*و5 اراس ربکا رورو
!ن ام هد ل*و را9+نا 1ب ا*و5 1ب ۓ ے ۔
اراس انيTاو د هم:= >ي?" رغOا هش اتروپ ۍ
اراس اباب اک ا اگ Tان*و هش (نا; ين ه Tا*و ڈ ۍ څ ې
!ن :يگ (نت هد هب bوا 1ب ا*و5 1ب ے ے
J ه(يمرش ا او وو8 لD!يJ د ک )*رات ۍ ڑ ۔ۍ ۍ ے
Jو ا ا< د ر!.J لن لن ب< د ۍ ڑ ۍ ۔ۍ ۍ ے ۍ
(نيJ هد ات نا6يم ات نا6يم وJوش راKوس ے ۔
ک وراوDگ و موشام وناناو هد و نا(يم ے ۍ ۔ ځ ۍ
ک Eور ون موشام وناغJاب و ا<ور ے ے ۍ ۔ ۍ
Jايپ هپ ,= هد ات نامDم کر*و را%Kا ے ۍ ۔ ۍ
pي4 هپ هک ر*و !" ان 3اس (Bس رم& ۔ ۍ
pيپ اک اراپ را%Kا ات و= -گ د هبوا ۔ ۍٹ ۍ
نا+س وش ر!.J ات ناولDپ وکر*و ر5 ے ے ے ۔
هش ا(; اسرو نو+,*و دورمن هد هو ,= ۓ ۓ ۔ ۓ
هش !?م8 رغOا موشام دودرم د هپ ا! ۓ ۔ ۍ ځ
*د ات نانيم4ا وا م6& د ۔ ۍ +شرK و ه( ے ے
هم:= >ي?" هت رون !ن هو ;ا+?گ 1ب ۔ے ۍ
اماب LQ J 2 هراپ ک ه 5 هب وناKرا& ۔ ے ڑ
يEرم ا+ش ارامش ب ات نا+?بد وهوپان ے ے ۔
راک ب 2وَ ش T هEاغ+سا ے ې
راگد(م bوا ا+,ين کوiيه ۍ
را/'Jاوu هد Tا هپو?کو ۍ ځ
د ن^ر3 اتوم ا وار ا! ے ۓ ڑ ځ
امدَ نايلي&امسا ا?کو د هن ا -ي&امسا و* ے ۓ ځ
امدَ نايليل; X*رVا" هب ا هپ -يل; و* ۍ ۓ ځ
!ن ا(گوا ه[ي3 داD0 د 1ب ا*و5 1ب ے ۍ ۔
سابوا8 ار انC م6م5 هد ايب Pر ون ?ه ۍ ۍ ے
سابوار ه*(K :ب اراپ ي9& rبu د ۍ ۍ
!ن ا(نا;اس ربO ل*و 1ب ا*و5 1ب ے ے ۔
هحون
راوDگ 2 موشام ات نا(يم هتاوا ار ے ۔
/*ر4 وداD0 ات ناD0 Tا; >ن ے ۔ ې
روگ اک ت3ا(O >ن ک نا(يم اروگو ے ۔ ے
ارو+س ک #و$ ک Xنوا هد ک نامرا (نت هد ۓ ے ۍ ۔ے ے
را]يس هد ن^ر3 ات نامسا Aي; ول0 ے ۔ ۍ ے
@وسر هد هو روسَ ه د روسَ +?ه سد هپ څ ۔ے ۍ ے
@وOو وش هن دوَ ش د روم 2 ا(08 ا! ے ے ۔ے ځ
دوش د Cو ه ات نانا0 کر*و ه روم ے ۍ ۓ څ ۔ ۍ څ
د هن ل*و ه و; ام و ا< ل*و اناسوا ۍ ۍ څ ۔ ڑ ے
د ه ک و(نت وبوا و 2 ات ر!K موک اد ۍ څ ے ۔ ڑ
دYن وشار وشار ات ناو و+شايم وXي]ش هد ے ۔ ځ
راک هد واک داD0 ناو و+شايم وXي]ش اد ۍ ۔ ځ
را/'Jاوu ب< هد نايم2 ولل;وا8 ار ے ۔
راپ راپ انو 5 ات نا?نا و ک ب< د ے ے ڑ ۔ ڑ ے ې
Uc‚
راتفگ
د ناوار >ي?" ول*و ونايماش ے
د ناو*رگ ري وکو ارا(نن ے ے څ
د ناDJ8 ون*و هپ و5 مJ5 هد ے ۍ ۍ
د نايم هپ Tاروت ا+,ين تاين eن0 ے ۍ ۍ
ک dو0 wTدَ ا(نت و*ا*و وسات اک ۍ
ک dون هبوا8 اد هب >ي?" Xت ۍ ۓ
ک dوه هم )*و ه م(XيC هب -گ ون ۍ څ
د ناب5 هماد ا+سرو ش هب ه5 ے
اوش ا ا< ک lوK ربا; د هپ ڑ ے ے ۍ
اوش هابت راو; -*و (Bس رم& ۍ
اوش ه(نيJ هد ه وش ه هلمر" څ څ ے
د نا!يپ هد راک اک را+'گ a%3 ے
ما*رد ,= هم:= >ي?" ۓ
ماما Xت هد tر4 هپ 2 ۍ ڑ
م:س هکوَ /ل" هپ رغOا ۍ
د نامرا ا*و5 ه!نامرK >ي?" ے
اک ارا,*ا :]; ا*و5 ارغOا =ار gا= ۔ ۓ
اک اروپ تA" هت و; >ن اراXنا رX0 ا ۔ ۓ
هنوJاوس اکو هت ا*و5 د روا ا(نت د روا ۔ ۔ ے ے
:گ و+شايم وXي]ش هد ا د تما8 ه!ين اد ۓ ۔ ے
:]; اروگو هت ا*و5 د تمر" وم دَ اد ۔ ے
د Fا و ره اک د (نب هبوا د (نب ۍ ڈ څ ۔ ۍ ۔ ۍ
هنورDن
هش ا(يپ (يما8 امو; ه د راو هد bوا اک @اوس څ ۔ ے
هش اروپ تA" ام ل*و د را9+نا اتات ے ۔ ے
هنوما0 وبوا و اس هد ک ر*د (نوک ک ر*د ڑ ۔ ۔ ۍ ے ۍ
< :بَ اک 2 (نت اCو اوش راولت ه هب ے ۔ څ
2(ي;رپوا8 tر4 نيک اوش رهاب ان tر4 ; ڑ ۔ ۍ
هنودا*رK وا ا ا< اوش ک lوم +س ک lوK ڑ ے ۔ے
LJو* ما0 ۔ نا!يپ هد =ارات Gل" ماب ۓ ۔
نايب اد هک (نب Pا+ک م:= >ي?" ايب
هنورا?;ر و8 ک eنر >ي?" نيم هد و ن*و ے ے ۔ے
رغOا هک نوا8 ان ب& >ي?" ے
را'غ+سا اه و(نت 2 Gل" oو ے
رار3 رار3 ول*و اد Tايب ې
د نامرK +سرو هماد امو3 ا ے ۓ ۓ
وسات هد ه5 ک -/& “3ان اک ے
وسابوا هبوت راXDنگ مو
وس2 و اود هپ وکو ر9ن ون ڑ
د ناوتان اترد Jوَ ين bاپ هم ے ۓ
د موش8 ام ک وا د رو[3 ه د ے ۓ ڑ ے څ ۍ
د مو/ل" Cو و+شايم وXي]ش هد ے ۍ
د موD8 'م هماد X* م ان و(نت ے ۍ ڑ
د نا?"ا ر* ون وک ر*و هبوا8 اک ے ڈ
هحون
هيT lارBم هپ هيT lات ۔
هنو(نام و هپ اباب هد ڑ
هيT lاDنم هد œ هيT l2
هنو+لَمQ هپ ه!ين هد
هت هيT اب*5 ک X*و= ماما ک tار4ا نيس ے ے ۔ ے ے
هيT هبBک اک هيT ن^ر3 هت ک t:= هپ هيT پ ۔ ے ٹ
هنور*و Xيک ه هپ اد د رو5 هد ر* د روش ۍ څ ۔ ے ڈ ۔ ے
روDm هشو ن^ر3 2 اک اب& ه wTاتروپ ۔ څ
UcI
روM" هد ک eن روگ اک همDمه ک وا ے څ ے ۔ ۍ ڑ
هنو'يل!ت 2 وبوا8 هد هک pيپ لگ هک pيپ ۔ ۔ ۍ
ات نا او= هد هبوا8 ه =ار Pاو سد ځ ڑ څ ځ ۍ ۔ ۓ ے
ات نامDم وک هن ر*و هبوا د هناDب و; ک وا ۔ ے ۍ ڑ
هنو'O وا او هب ون ش مد ه5ات ش ن ۍ ڑ ۔ ۍ ۔ ۍ
هد و; eن0 اک 1ب اميلm او ۔ ش ومJ5 ې
ش ومي; هپ هد ر*و ا!س^ ک ا(نيJ ه ۍ ۔ ے څ
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن نابوJ ه روم هد ه 5 هنو 5 اوا يس ام ے څ ڑ ڑ ځ
هک Rسا اميJاm @ا ما*رد هد ,= ځ ۓ
هک b2 ون*و هپ و5 ماما هد و; روس8 ۍ ۔
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن نا(!ن5 JومBم ه dر& @(*5رJ هو ے ۍ څ
مول9م هک eنر )م اماکان ر* 2 اه ۔ ڈ ۓ
موشام هد ان*و هم:= >ي?" او ۔
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن نامسا هد رو[3 ه ون ا+?; هن !م5 ے څ ے
هو هن.*د هد ه 5 "ر ب ا*و5 ڑ ے
هو هن هد و; ناوت ,= سد هد ۍ ے
هيT و= و+شايم وXي]ش هد امد ۍٹ
هيT ل*او نا6; يب ر* هپ ۓ ےڑ ے ڈ
د J(يسار ر:پ هد Lل%م د هپ ے ۓ ۍ
د Jوين وس2 هپ eني هد ,= ے ۓ ٹ ۓ
ون*و هپ اتدَ ک eنر هب )م -];
هيT Jرا]س ا(; هپ هم اراس ,= ۓ ۓ ۍ
دا*رK ات (0 اک اراس ,= ۍ
دابرب وJوَ ش هس2 هد تما8
هش 1!يب اباب هم :برک هپ
هيT لJاب اباب روJ هپ نا(يم ۓ ۍ
هحون
د هن نا6; هد -گ اميJاm ام اميJاm او ے ۔ ۔
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د و= ا او -گ د هن -گ اروپ ا* ے ۍٹ ڑ ۔ ے
د مو* هسQ Xت د هن -0ا هد اه ے ۍ ۓ ۔ ے ۓ
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن ناD0 J(يJ wTا* و+شايم وXي]ش هد د ے ۓ ے
د راوDگ هد -گ ک ه هلمر" او ے ے ۔ ۓ څ
د راپ رد ,= !ن هو را5وگ ام ے ے ے ۓ ۔ ے
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن نا!يپ سد هد Nاوَ ودوش هد ه ا= ے ے ڑ
مول9م هد ک #وک د ودوش هد ک وا ے ۔ ے ۓ ڑ
مو/ل" د Cو د وبوا هد Jاوس ے ۍ ۔ ے ۍ
د هن نا(يم هد ا* د هن ن:ک د در; ے ۔ ے ے
د هن ناسا ه @اوس نک و(نت 2 هد X* م ے څ ۍ ۍ ڑ
راتفگ
هيT ل!; ولگ 2 ا*و5 اموشام ۓ
هيT ل*او (نت XJو و *رو ورد ۓ ے ے ځ
ون*و ورس هپ اک اتام هد ا<ور
هيT J(يبم2 ک ون*و ارغOا ۓ ے
ارغOا ل& ايکو او امد ۍ ڑ
ار:پ 2 ا*و5 !نوَ :يگ ے
وار ا! هم روJ هپ نا(يم ےڑ ځ ۍ
UcU
هيT J(* ا< ر* ات وبوا وَ گ و* ۓ ڑ ڈ ٹ
نامرا @واک هد وبوا ا*و5
ناميJاm اد اش 2او 2ات
ل+;و= هبوا هد ورا,*ا هپ ۓ
هيT ل+,*و ر:پ هد X*و= هپ ا! ۓ ے ۓ ځ
اک ا ا< >ي?" هد تبي[م هپ ڑ
اک ه5ات >*د هد وم= هپ 2وم
و نم و نم هپ X*ريت رم& ڈ ڈ ۍ
هيT Jوايبو; اک هم:= >ي?" ۓ
ل+;و= هبوا ام ه اک دا*رK اد ات (0 ے څ ۔
Jواک ار هن هبوا ار:پ ا تما ات ے ۔ ۓ
هک را5وگ ,= هريت ک @ا(ب وبوا امپ ۍ ۔ے ۓ
ل+ساوار و روم 2 اتوبوا هت و; ام ۓ ے ۔
J(يبم2 ون*و هپ !سوا هد هب اتروم ۓ ۔ے
هک را?مرش هد اباب ام و ا*و5 eنر ۔ ڑ څ
و [ي3 *رو و* اد هم:= >ي?" او ے ے ےځ ے ۔
و 5ان0 ک !س^ ماما ا*واَ و* ے ے ۍڑ ۔ ے
هک رغOا او5 ;ا; ه :*اوکا نم2 ۓ ۍ ۔ څ ٹ ۍ
هيT رو'ک 2 >ي]س اش را0رد اباب
هيT رون ون*و هپ د اورس هد Gل" ے ۓ
م5وب ومي; هپ eنر هد ات روم څ
هيT ل+ساوار هت ات وبوا و; ام ۓ
هحون
مد هک رX0 ر:پ هد م;5 ارغOا ا*و5 ا ۍ
هک را%Kا هد ون*و هپ اراد ا<ور ايکو او ۔ ڑ
وش اب*5 ون*و ورس هپ ا*و5 ايکو او امد ے ۔ ڑ
وش :برک هپ نا6; و+شايم وXي]ش هد و= ے ۔ ۍٹ
هک را6لگ هد ون*و هپ شرا0 هد Gل" Xت هد ۔ ۍ
نا!يپ هد ون هت ا*و5 ان*ريش امد ے ۔
نا(!ن5 X*و= هپ هک ريت هد ر5 eنر ے ۔ څ
هک را5ا @د هد اباب !س^ ک هد گر+س ۔ے ے ے
هوپا*و5 اموشام ۓ تيOو هد هپ ه5 موش
تما هد ک ت*ا!ش -Jوين eني ,= ات ۍ ۔ ٹ ۍ
هک رارOا سد ات ه ا اراس ,= ا ے څ ۔ څ ۍ څ
هحون
ناويش د ک ومي; اروگو ارورو ے ے
نا0 رغOا هشوه ب د T هن,ت 2 ے ے ۍ
اک هEاغ+سا 22 انا(يم 2 ه ات څ
اک ارBن ا*وگ رغOا اناش ب ان (Dم ے
Ucc
ناوار رد * د(م هپ اباب ل=ار*د
شار د(م هپ وم ه د ا+ش FوC ول*و ات ۍ څ ۔ ے
ش :ب اد ادار ه د ا(O امد اد ۍ څ ۔ ے
نا ب هش ام= 2 هد رغOا Xت اه ځ ے ۔ ۓ ۓ
وب هت اک ارورو @:م Xت رغOا 5 ۓ ے
@اوس کو ات ون.*د اک وبوا وگو* هد ے ٹ
ناميJاm ات موشام کر*و هبوا (نوک ۍ ے
اماکان2 ات نا(يم و 2 رغOا ک #و$ ک ڑ ے
هم:= >ي?" bو?Kا هو وبوا هد Jاوس ۍ
نا!يپ هپ J<راهرپ ه وار /ل" Xت ۓ ڑ ۍ ۓ
تما هپ ه!ين هد ون تاپ اک نامل?م ۍ ے ۍ
تينا?نا fو (نوک ے
هنوم"ر ويک وا و او هپ ک تينا?نا ڑ ڑ ے
د هVا/ت اد ار ے ۍڅ
ان نا(يم =ار ر:پ هد ک #وک رغOا ل& ۓ ے ۍ
ات ناS+ما تما هد
هنوس2 ه او ه او وک ات وبوا !س^ ڑ ڑ ۍ
د ادوس وبوا وگ و* ے ٹ
ش @و اباريس هSيبu !.م ان rبu ۍ ے
ش @واک ر*و هد هبوا ۍ
هنوما0 وکار وبوا هد !.م ان ,= ے ۍ
د ه/*ر4 اد ايند8 ے
نا*اپ ب Xت * و; د رVا" هم نا ے ۓ ے ځ
نامرا د هم هبوا ۍ
هنورا5وگ شو ايب اک ش(نوJ هم Gل" ه ۍ ۍ څ
دام هد :ک را!نا ے
ان ر+?ب هش #اCوا او5 راميب اتد -ب ے ۔ۓ
ان مي; هکو gا= اد هنا0 اباب ا* RيبJ ے ۓ ۔
نا(يم هپ م5وا ه اکار اروت رورت څ ۔ ے
ولJوينو X*و= هپ ايب >*(با& eني ام ے ٹ
وJواربO ورو ورو ام ايب >يXم= اد ارورو ۔
نا*5 ش Nا @وسر -?ن هب ولت هپ ات ۍ
هشوما; موش ارورو او اماکان2 ايب ه5
هشوه ب وJوش هرا*و ام= 2 ر* هم ه ے ڈ څ
نابJ هن,ت رغOا XيCاب هن 1ب و; ۍ
هحون
رغOا هنونا(يم هپ :برک هد م و ا ڑ
د ا! نت ار* وبوا ے ځ ڈ
هنو!,م وار وبوا ه وش هن تاپ FوC ۍڑ څ ے
د :*واو ک ومي; ے ے
د ر:پ هد :يب FوC ا+,ين وJ وار وبوا ے ڑ
د ربمن اتد bوا ا*و5 ے
هنو(نم و ا اود ره وJوش رپ 3اس ه ڑ ڑ څڅڅڅڅڅ ے ۍ
د هني!س هد Lي[ن ے
هک اروپ pشوک و* ره هم ول+;و= وبوا
هکار Pاو ک را!نا و; ځ ۓ
هنوسرت Cاب موشام هپ کو bوا (نوک ۍ ۍ ے
د امپ L0او ت.يم5ا ے
Ucn
!ن هو را!نا (نوک واک او&د نامل?م ۍ ے ۍ ۍ
ک هبوا ر*د هب اتات ۍ
هنولگ @و د ري=ات ان و(نت و; ?ه ٹ ۍ ے
د اتد Jا gرم و; ے
اموا8 وا اواس 1Jراو هم:= >ي?" څ
امرSم 2 رAه د ۍ ے
هنوم= رغOا ه او هد هت وادا* ه ڑ څڅڅڅ ے
دات هد )*رات نو(م< ے
و(نيJ هپ ,= و8 ش وبوا هد ک @ا(ب ۍ ۔ ے
ومي; هپ ونايب ب ناويش وJ ک Zورش ۍ ۔ ڑ
را(ب^ د ,=اد رادرو;رب د موشام ے ۓ ۔ ے
مو/ل" د Cو ه موشام Jو ه هپ ے ۍ څ ۔ ے څ
مولBم د X* م 1ب نامرا هپ و(نت2 ے ۍ ڑ ۔
را?*ا اک ,=اد را5ا ل.ناو ام ۓ ۔ ے
راپ رد ,= هو را,*ا هپ وبوا ے ے ۓ ۔ ے
را+س هپ رغOا ناوار هشان Jاm ے ۔
را6لگ ک ون*و و8 ش راکرس هد هنوس2 ے ۔
هلل=رم ا+.م اوش :ک :=ار ,= ه ۔ ۓ څ
:Jوينو اXنوC و* نا0 اباب ات مو/ل" ۔ ۓ
رابنا و8 ش هنولBJ ر:پ هد ک XنوC هپ ۔ ۓ ے
Fرو ,ن لm هپ G" هم:= >ي?" ۍ ۔
Rش ا+,ين ک د هپ نامل?م Jوب نا ے ۍ ۔ ۍ ځ
را'ک 2 د رت (ب رادرک اروگو و; ے ۔
هو هن و; @اوس ,= هد هو @اوس وبوا هد ۍ
ک نام5 هک Zورش رو+سد موک هد اد ے ے
ه,ن اروپ @اوس موشام ه= و+شايموXي]ش هد
هشوَ را5وگ ,= هد ۍ
هنو+A"8 @و مامت و8 ش ه!نامرK >ي?" ٹ
د Nا امد هاوگ ے
هحون
رغOا د Xت ر* رادرب; اميJاm ے ۓ ڈ ۔
گوا هد د -گو* ودوش هد د موشام ے ۔ ے و
وبوا هد د Jاوس نامDم نوش او ے ۍ ۔ ےڈ ےڑ
را5وگ !ن هو و; را!نا وبوا د اک ے ۔ ے
نامرا هپ نيم و ناموشام کو او ے ۍ ۔ ۍ ڑ
نابو; نY*و هن FوC نا?نا هد د #ر%K ۍ ۔ ے
ر:پ هد ک X*و= هپ راو;ريش را!; ه; ه ے ے ۔ ۍ څ
@و+ب هد د رهوگ @وسر هد د رمE ے ۔ ے
@و.,م ک (نت د نامي; اش هنيBJ ے ے ے ۔
را اکو ا*ا(; 2 را5ا د (نت2 ڈ ۔ ے ے
يJ eن0 هد د هن موشام ۔ ے eن اوشو اک ا(ن څ
eنت هو ان و(نت ر* نا(يم هپ =ار اک ڈ ۔ ۓ
راDmا (نت -0ا رار3 رار3 واک ے ۔ ۍ
هدا6Dش هد روJ هپ ا(نيJ ک ا!س^ ه ۔ ے څ
هنيس هپ اتروپ ش نا*ريب نا*ريب ه 5 و* ۍ ۔ ڑ
رار3 ان د ه 5 روم را9+نا هپ و5 هد ے ڑ ۔ ۍ
Ucq
نايب
ک (نيJ هپ ,= وJ ک هد #اCوا ه ے ے ۓ ڑ څ
ک Jو; Cو اک Hات موشام هب< ا او ے ے ے ڑ
ارواو eJو; و کا+پ هب تکر" اد ۍ
ک مي; bومان @وسر هد هنودا*رK ے ے
ه ا=رت ش ه راه ولگ هک #اCوا ات ڑ څ ۍ
ک ن.*(نا پ2 J ک و0 >ي??" ے ے ے ے ڑ ےڑ
اوش ان" )م هپ P:گ ;رس8 و= هد ۍ ۍٹ
ک J6J5 وJ(*5رJ هو dر& †Q اس ے ے
ک سوم د و oو هبا*رد #ارK ا ے ۍ ے ۓ
ک بوا هو هن با* ŠيK هد Lي[ن اک ے ے ۍ
وگر+س وCو 2 Nاو هد و; @ا" د هپ ۍ
ک Jانرپ ناوار م:= >ي?" هد ے ے ے
ک eن0 ے ا*و5 هکرو+سد هد eنا XيXن0 ناناو ڑ څڅڅڅځ ۔ۍ
ا*و5 هک روس8 هد ن(ب Xيگ2 ه; روس8 هد -گ ۔ ۍ
اب"رم ارونم ناوار وش هت ۔ ے
ک :برک هپ اکو اباب هد هEاغ+سا ے ۔
ک ا(0 راوDگ2 ت3ا4 موک هت وو8 |C @و ے ے ۔ ٹ
اب"رم ار9ن هد ناش د کاC ۔ ۍ ے
ا*و5 د dوما; Pر& ارا H هيما8 نب ۍ ۔ ڈ ۍ
ا*و5 د dومارK G" اراپ هد چJ2 ان*د8 ۍ ۔
اب"رم ارس رت هک ناS+م ات ۔
ا*و5 وک8 ناي& هد G" -4اب هد ي هک هد راس ۔ ٹٹ
ا*و5 و8 ک ناري" هد Gل; -Oا" هک #داDش ات ۔
اب"رم ار+Dب د نابر3 ات ے ۔ ۍ
G" ر2 م:س هد م:س ات رغOا اکو ۍ ۍ ۔
G" ر2 ن5 هنيس م:= >ي?" ا ارواو ۍ ۍ ۔ ۓ
نايب اک هت اب"رم ارب; اد ۔
هک Wا; ر9ن هد مو/ل" هپ ک وا ودوش ۍ ڑ
ک نيس ا*ان ه(*5رJو T ه 5 روم هد ے ے ې ڑ
ا*ا(; اکاپ هنوس2 و8 ک اتروپ روم ۍ
ک نار\ن و* ن< ک @وب3 ناموشام ے ے ڑ ے
ات نا(!ن5 د Kاک را!نا وبوا هد ے ۍ
ک iن= -گ ون و; ت3ا4 نا!يپ هد ے ے ۍ
اميJاm او +?;ار هيT ل*و يب ۓ ے ےڑ
ک و* ش +; -يت ه X* م :]; ے ے ڈ ۍ څ ۍ ڑ
ا!س^ ک :ک ا(نيJ ک ا ي :ک ے ے ٹ ٹ
ک درپ روت رو8 ن وانيC وا!س^ ے ے ے ے ے
هحون
اب"رم ارغOا ا eن0 2 ل=ار ۓ ے
اب"رم ارو2د نابر3 اشروم
تاپ هو bاب& ب ه ا*و5 وو8 هن.*د ريپاC ے ے څ ۔
تاپ هو 1!يب هد ر:پ ا*و5 وو8 هن FوC Xنن ے ۔ ۍ
اب"رم ارداDب eنن هک هد هو
نابر3 او اباب 2 ه هو هن هم او5 لم5 -ب ۓ څ ۔ ۓ ۓ
نام,C وکات هم #اCوا هو هن هم ا +سان هد ۔ ۓ ځ ۍ
اب"رم اربJد ا eنر هک هد نا ۓ ځ
هش ه هد مول9م اباب ايCاب وبوJ هد او څ ۔
Ucv
هش ه هد مو/ل" Xت ايCاب ودوش هد ام څ ۓ ۔
0 اب"رم ار(پ 2 نا هک هد را ځ
ا*و5 هيT موشام و ره ا*وJ د نابر3 ات څ ۔ ے ۍ
ا*و5 هيT موD'م و/" ايهوپ و/" اک هدر*و ۔
اب"رم ار5وگ 2 eن هک هد ر:پ ۔ څ

و ربا; Nا و* sبَان ه 5 ۍ ۍ ڑ
هنوباو وJوا و0 Tات روم ه ا*وگ ځ ڑ څ ې
لتوب هو ات وبوا و; ات ۓ
هنو+ناما اواکار ک dون T هبوا ے ې
هش را/'Jاوu ا*وگ ا ا< هپ ڑ
هنوXن0 ل& 2وم وو8 ک و; اسام ۍ ۍڑ
اوش @5ان ات داD0 مو ه5 ۓ
هنورب3 نک رغOا هد اس امد و; هت ے
:*او Fا انم2 >ي?" ٹ
هنوناويب هپ و0 هک رب3 رغOا ه ڑ څڅڅڅ ۍ
هش eنا ايب هو رب3 Vر& اد ڑ ۍ
هنوراس ولت ک و6ين ه هم:= >ي?" ے څ
ا ا< ام رون 1ب هبوا ا+,ين ڑ
ا او ره نامي+* د Xت ڑ ۍ ۍ
انارگ د هبوا اناC م او= وا ے ۔ ڑ
رغOا ل& اه ۍ ۓ
اموشام ات ک @و.,م ه هپ څ
امول9م د هن و(يJ هد @ا" ے
هنابو; هش رپ هناش ب هم ه 5 ے ۔ ے ڑ
رغOا ل& اه ۍ ۓ
و/2- ۍ
ک نانموم +; ه ا&د8 ۍ څ
هنوس2 ا اود واريت هد )م -]; هپ ون ڑ ۍ
ول;ار )م هپ هنوس2 >ي?"
هنوJاوس و8 ش +; Tاس ون*و رغOا ا!J ې
هک eنر ون*و هپ و5 هد .م ۍ ۍ
هنو+مي3 وک ادا Jاوس وبوا ا!J ۍ
هش نوار روJ هپ ومي; 1پاو
هنو(يما و وار ک X*و= ?پاو ڑ ے ے ۍ
هش ريگ6ن اتاو ومي; :ک
هنوما(3 ول.يC ان ومي; هپ Tايب ٹڅ ې
-*و وا8 تا*ا N نا ۍ
هنوKر4 هپ ومي; !.م ناوار هش ايب ے
@ 2 ا+سرو !.م @ا هووا8 ڑ ځ ے
هنو+کر" هد 2وم اد وJ(يJ وار ۍ
هحون
رغOا ل& اه رغOا ل& اه ۍ ۓ ۔ ۍ ۓ
رغOا ل& اه ۍ ۓ
هنابJ هن,ت هناS*ر -Q گ ۔
Uc{
رغOا ل& اه ۍ ۓ
ا*وXن5 ات ورو ورو مواXنا5
ا*و5 اتات روJ مو ارواَ ۍ
هنابر3 اشروم انا ا< اش |C ۔ ڑ
رغOا ل& اه ۍ ۓ
ک ات نا(يم اس ات ش رVا" : ۍ
ش رEا+م انات هب هن.*د ۍ
انات کر*د هب اناوار هبوا ۍ ۔
رغOا ل& اه ۍ ۓ
د م:= >ي?" 1*ون >.س ے
د مدا نب @(Xنس ارو ے ۍ څ
هناسا د هن هنا ب ا(نت ے ۔ ځ ے
رغOا ل& اه ۍ ۓ
اد د تA" ر;ا 1ب ے ۍ
د ل*ام5ا هم مو3 @و ے ۓ ٹ
موشام
اراس ورا,*ا هپ رغOا
د ل*ا; @ا" (نت -]; ے ۓ ے
موشام
رغOا ل& D!يJ )*رات ۍ ۍ
د Jوا ا< @و ر!.J ے ۓ ڑ ٹ
موشام
@اوس ک وا و+شايم وXي]ش هد ۍ ڑ
د ل+,*و Gل" هپ -مر" ے ۓ
موشام
م:= >ي?" د ل+?*وJ ې ۍ
د J(*5رJ ه dر& ه ے ۓ څ
موشام
ا(نت اتد وي;وا هپ هب ام
ا(ن5رK او ک اتاماو ۍڑ
اناXيب ;وا انام د Cو ۍ ۔ ۍ ے
رغOا ل& اه ۍ ۓ
را9+نا اکو ارود 1ب
شار ر:پ اتد اتومي; ۍ
هنا0 ا او=وا اناباب هبوا ڑ ۔
رغOا ل& اه ۍ ۓ
هحون
و+شايم وXي]ش هد موشام
د لتاوار ات نا(يم ے ۓ
موشام
و+شايم وXي]ش هد مول9م
د ل*او و(نت -0ا ے ۓ
موشام
ک X*و= هپ >ي?" مول9م ے ے
د Jوين Cاب ودوش ے ۓ ۓ
موشام
ونايKوک ا ول*و >ي?" ۓ
د ل=ارات ه 5 @اوس و* ے ۓ ڑ
موشام
ري; و (نب ومپ اک هبوا ۍ
Uc}
د ل+ساوار هم موشام ے ۓ
موشام
د Cو دوَ ش و(نت 2 ۍ ے ے
د J(يسرت ر* روم هد ے ۓ ڈ
موشام
=ار -گ Xت هپ -مر" هد ان (نيJ ,= ۓ ۍ ے ۓ
=ار @6نم هپ ان -+/م رد -0ا ا*وگ ۓ
,ن را?*ا ا هپ م6م5 ا!J ه ن*و اد ۍ ے ۓ ځ ے
هل=ار ل*(بت ات Nا -يل; :برک هن ۍ
هل=ار نامسا ايب ه*(K هد ک انم د هن ۍ ے ۍ
,ن راXنا (ناب نيس !م5 ن*و اد ه ۍ ے ے ے ے ۔ ے څ
Nا ا* هکو ون*و هپ و5 هد وVو >ي?" ۍ
ات Nا اکو ون*و ول]; هپ ه(Aس Tايب ې
,ن را5ا @د ايب (Aس هپ هم ن*و و5 ه ۍ ے ے ے ۍ څ
واک تماما وناينابر3 هب نابر3 اد ۍ ۍ
واک تکارش ک = د ه هب م:ک ا=اد ۍ ے ۍ
,ن رار3 ولس م:= >ي?" ماAنارس و ۍ ے ۍ ۔ ۔ څ
هد ر*ڈ ا< هد ا! Xيسرت ۍڑ ځ ۍ
او= هبوا ه درو[3 Tاد ۍڑ څ ے ې
ر:پ د هد د >ي?" ه اد -ب ۍ ے څ
د اره5 روم د راورو[3 ر* ے ۍ ے ڈ
د Nا @وسر -گ د هد ه!ين ے ۍ
راک ر2 هناس اiيه و; رون ۍ
د ه(نب ا(; هد Xيهاب ا*رد ے ۓ ۍ
د ا اک ان -گ د اتد ,= ے ٹ ۍ ۓ
را(ب^ ,= اد راپ رد د ۓ ے ے ے
هحون
,ن رابارب اس م6م5 Pا = هد ;وا ۍ ے ۔ ۍ
,ن را6گاو ک ?J 5وس مرSم و ۍ ے ے ۔ ۔ څ
هد :تاوا ار انC م6م5 ات (نت موشام هو* ے
:تاوا ار ا(نيJ -مر" ات (نت موشام -ب ے
,ن را!شا [ي3 مو/ل" Xت موشام ه ۍ ے ے ۍ څ
; م6م5 ول*و وا ات م6م5 P^ هر0اه ان tو
ک وش هنو0وم مد و* (*رادوَ ا هپ هبوا8 ے ۓ ځ
,ن رايJ ب ,= ربJد ول*و رغOا هد روم ۍ ے ے ۓ ۔ ۔
نا(يم هپ ک X*و= اباب هد امد ا*و5 ے ے ۔ ےڅ ۔
نا -]; هپ >م نا0 را?*ا اک هت ر:پ 2 را5وگ ځ ۔ ۔
,ن راب نو; !.م ات2 ما0 اباب هد ه ۍ ے ے ۔ ے ۔ څ
Zورش ک اورم هپ وا ا'O هپ نم ب ب و* ے ےڈ ۍ ۍ ے
Zورش ک ارSO هپ وX*ر هد نم ب ب لب ے ےڈ ۍ ۍ ے
رادرتاس ک را6يب ان راک >*د ه ے ے ۔ ۍ ۔ ۍ څ
,ن ۍ
هحون
را5وگ ,= Jاm !ن هو ۍ ے
راو; ريش :]; X* م ان و(نت ۍ ڑ
راب+&ا اکو Cو د دوش ے ۍ ے
Uc~
راو;ريش د ه *ا*و هد ?ه ے څ ے
رغOا د هد ا+يC د دوش ۍ ۍ ے

موشام اد د و+شايم وXي]ش هد ے
*رو ورد 2 Cو ځ ۍ مو/ل" د و ے
راب; د هن Xيک هد ه ه ے ۍ څ څ

روس هش نامسا ا*ا(; وشو هڅ
روM" هد )م رغOا هد ه ا= ڑ
رادان هش @اوس هم:= >ي?"
نوJ Mترم8 اتاC ه5 ک ناويب مرا]سو ےڑ ۍ ے
نوJ اره5 هد ا*ا(; او ک >4و ون.*د هد ےڑ ے
ارSO د هپ د سو ب د ب*ر= ۍ ۔ ے ۍ ے ۔ ے ۍ
د Jوَ ين Cاب موشام ات تما ام ا*ا(; ے ۓ ۓ
د ل+ساوار :]; ام ات ت0ا" وبوا وگ ے ۓ ٹ
ا(*5رJ هو اب< اCو ابر ا?کو ۔ ۔
د J(*روا @اوس وبوا ه تما د ا*ا(; ے ۓ څ ۍ
د ل+,*و ws,= موک هپ ه #وَ ک هپ ام ا?کو ے ۓ څ
هJدا& ا رغOا وJوَ ش رSن ا?کو ۓ ۔ ۔
م:= >ي?" -+?*وJ Pا+ک هد هو ه!يJ
مامت هک ه تA" Pارت وبا هد و5 څ ۍ
Nا هQ م?ب ا >ي& رون8 ا >ي?" ول8*و څ ۔ ۔ ۓ
#دوَ م هد اس و+يبلها د Pر رQ ما ے
ت*uا و(نت هک ر*و @اوا وناميJاm
هميلک :*و _اراس Jوَ ; ے
را[نا >ي?" هد *رو و* هپ وناميJاm ےځ ے
راX*د6م رت هک rبu و* و* هانگ ب ۍ ے
هEاغ+سا ايب >ي?" اکو
کوَ ا اگ ه هب موشام د هپ ے ٹ څ ۍ
ک ه هلمر" X* م ان و(نت ۓ څ ۍ ڑ
را!نا وبوا د Kاک ات gرم ے ۍ
د نا6; -گ 1ب ش را?*ا اک eJ ے ے
د نا(!ن5 هپ و(نت 2 ا?کو ے
را9+نا نا(!ن5 هد اکو

هحون
کو ا*ا(; ا* ۔ :يگ اناC ا*ا ۔
2ات موش ه5 هس2 هد تما ه!ين -];
د هنو+مBن ر* اتد ا*ا(; امي"ر ا* ۍ ڈ
د هنورDن .* وبوا ور* هد ان ه ره ۍ ۍ ڈ څ
امپ د (نب ا او هبوا ا اس اغه ے ۔ ڑ ۔ ڑ
امدَ نارا[نا وش (يDش و *رو ورد هد Xت ځ ۍ
امدَ نا+?لگ هش ا0وا ا*ا(; ک *رو و* ڑ ځ ے ے ے
هاوگ هيT هت ا%; ب * هانگ ب مو ۔ ۔ ے ے
وJوَ ش ناو*(نب وروت هد د تيبلها ا*ا(; ۍ
وJوَ ش نا6; هم هنو*رو; هنورا*و وا ا نورو ڑ
اون ب ر* اببس ب ابر * bوا ے ڈ ۔ ے ۔
هحون
Un‚
:برک هپ Nا Nا ۔
تاپ ے اون ب د >ي?" ے ے
نا(نا; بن هد هس2 هد H هيما نب ۍ ۍ
ناويب هپ هساو ب وا هساک ب هش ۔ ۔ ے ے
Nاو و *رو ورد هد Xت ځ ۍ
نا(يم هپ Xت ان ومي; ايب =ار :ک ۓ ۓ
ن^ر3 ا!J او Jوَ ين هiن= ک X*و= ۍ ۓ ے
هلمر" =ار ات )م ۓ ۓ
P:گ ا!J روس هش @ا(ب eنر هو 1گرن >ي]س
PاM; نو; هپ اوش اريگ هم:= >ي?" ا ۓ
-+3 هJ25 اک مو[Bم
اک رام اCو اد اميJاm ت?يش هد Xنر ۍ ے څ
اک راو;و+شايم eي]ش ه ا0واروم Tدَ ک —ر هو* ۍ ڑ ې ے
اتدَ راک (ب Oا& وا ان موشام د او هر%; ه ۍ ۍ څ

ولJوين هو ,= Tوس2 و او هپ eنر ۓ ې ڑ څ
وJ(يXنا5 وَ ورو Jوَ هپ اباب هد راس ۍ ۍ
اتدَ را هس هو ,= اون ه هB3وم نا(!ن5 ۓ

وس2 هپ ر:پ ل=ار ان Gل" Xت ن*و وگو* ے ۍ ے ٹ
وسات و*وا8 ارود bوا 1ب هک eنر )م اسرو ر:پ
اتدَ راک هش اروپ اراس ون*و وگو* د ا*ا ٹ ۍ

Jوا او گر+س ات ر:پ Tاس و(يگ2 ,= ے ڑ ے ې ۍ
J(*5رJ ت;و د هم:= >ي?" و هب dر& ۓ ۍ ۍ
اتدَ راBشا Tا; ه هب +س د هد تي'يک ې څ ۍ
ن5 وا درم وو8 ک تيلها0 Pر& ے
>!ش تب هو و* وو8 نا+سرپ تب @وٹ
هب^ ب -+?; د و+سرپ تب8 2 >*د ے ۍ
ل&ا ک #د2و ے ل •&ا ک #داب& ۍٰ ے ۔ ۍٰ
ل •&ا ک ت&اAش ل •&ا ک تماما ۍٰ ے ۔ ۍٰ ے
هبارت وبا ب ا+,ين و ه انK ے ڈ
دا(ما هدام FوC د ا+ش ا*ا 2ومَ ول*و ۍ
دا?K (*\* هد ان بن @Q ^ ک ريJ ه ۍ ۍ ے څ
اواران د امد -+3 ے
J(يک پ روت ان tر4 ره او شوما; ے ڑ ے ۍ
J(*رواو کوک y/K ان ومي; >ي?" و; ے ے
هاXمي; هپ 1پاو =ار ۓ
هحون
اتدَ راو اد Jاm هوا
Jاm هوا
اتدَ را5وگ ,= وا ا او ه ا= هدوش هد اد ۍ ڑ ڑ
Jاm هوا
اساپ دَ ه 5 -]; b2 اميJاm او ا(XيC و; eJ ڑ
هسان; وا ان موشام د وش او ا%; ه ۍ ۍ څ
راو;ريش eنر ش @ا" د هپ ه @ا" ش هد هب ه ۍ ۍ څ ۍ څ
اتدَ
ش ا(08 ه اميJاm Cاب ودوشان و(نيTام ۍ څ ۍ
ش هراپ هراپ ه 5 T ه و روم غه هپ رو5 ۍ ڑ ې څ ۍ ے
اتدَ را.Xنس داک وا اتدَ اميJاm او د ه 5 ے ے ڑ

ل+;و= هبوا8 را,*ا هپ هدا6Dش Xت ے ے ۍ
Jواک ر*و هن هبوا اC هو ک ه لm اد ے څ
اتدَ را!نا ان وبوا هو Kاک موشام هد ات gرم ۍ
UnI

ه.يP'
هبا+ک 2 Pر هد د ناي& تليMK ے
هبBک دQ وJوم هد م ک واريپ هب ه5 ڑ ۍ
روJا @و د و; هنو+مس ايند8 څ ٹ ۍ
رون د راک ب د هبBک تمس و* ۍ ے ے
هبدا ب د رون هش Pدا هد Wر8 و* ے ۍ
د LTان @وسر هد دوJوم ات بBک ا ے ے ۓ
د L0او (نابوم •" ات ه ه ا! ے ے څ ځ
هباA" روت 2 هت اک نوا @او*د ا(يلش ۓ
وش ناباSOا ه; ايب وو8 نا+سرپ تب ه;
وش نا/Kانم ه; ه; (نگر کرو ايب څ ے
هباب د2 :يب هيT هت ان+.يC دورد ۍ
م ک واريپ 2وم م:= >ي?" ه5 ڑ ۍ
م ک ل& ل& هب ک #داب& ره هپ ڑ ۍ ۍ ے
P:گ2 ا!J د يTوب @وسر 1'ن ے ں
2وم ايXت و *رو ورد ا<ور هد ه نومن هد ه ځ ځ
هني?" Nا -يبس K وJ ک وَ داD0 هد ه ۍ ڑ
اراس توگ ل]; اکر*و توَ گ ک ”اوک5 هد ه ے ے ۍ ے
هني?" ه(Aس هپ وش rيبu ه وش •" :]; ه ے څے
ر2 هن نرا[نا Fوiيه ناش هپ ونارا[نا ات ۍ
هني?" هBيش اC هد ناش هپ ات شا(يپ هب هن ۍ
واک ا+ماي3 رت تام هب هBيش ا= اد ۍ
هني?" ˆايبنا هد ‡را هپ سد وريپ ا+,ين ے
وJرا]سو اترو; نارگ ل]; هد bرد درپ هد ے ے ے
هني?" هدرپ هJ ک ادا Tاس وناو?يگ ه ڑ څڅڅڅ ې
وJوا(XيC هنوس2 )م هپ ه هد روJ او ه ےڑ څ
هني?" ادا هک /" درپ هد رابرد هپ ماش ۍ ے
Nا ناSبس (ناب 6ين هپ bاپ اتد #ا ر3 ے ے ٔ
هني?" اب"رم ول*و اترد ه -يTارب0 هڅ
@وسر هد رکu د ل& هد رکu ے ۍ
@وب/م #داب& د @وسر هد رکu ے
هبار; ا*وگ د #داب& ب رکu ے ے
ماما اتاو zم هکار ات بBک ا ے ۓ
م:س روJ هپ ات -ت وو8 اک وم ا!ځ
هبا?" د2 1ب وش هاگ ه(Aس هم هت ۍ ے
د ه(Aس Nا هد م ک ه(Aس Wر8 هپ ات ے ڑ
د انE Nا هد م ک انE ل& هد ے ڑ ۍ
هبابر2ا P8 ر رت و* ليسو وسات ے

هحون
هني?" اون ب وا+پ وم دَ م:س وا دورد ے ۓ
هني?" اره5 هد وا ل& هد وا @وسر هد ا ۍ ۓ
Nاو ونايبن هپ ه Jا& هپ د اتد نا?"ا ے
هني?" ه*(K نابر3 هد هيT ون هب ل*و ۍ ۍ ے
هو ا ک #اCوا انورا[نا -]; هد تBيب هد †و4 ۓ ڑ
هني?" اDنت و(گ هم رپ اوشو ول*و هد eنر ے څ
ر2 هن راک اس وسات (*6* او= امدَ ان*و ۍ ۍڑ
هني?" ارايت اک هد مي; هپ اکا م هد aمش ے ڑ
اش وا نو=ر!.J (ناب ر!.J اتاو eن0 و; ناه ۍ ڈ ے
UnU
هني?" ه/*ر4 2ا(ب اک و* يپ هد ات ۍڑ
2 ناگ ر(/م ک ري,مش هپ r+K و; ايند8 ڑ ے
هني?" ارا!; اکات ايند8 هد ون*و هد r+K
ول*ا;و ک *رو و* هپ هد bرد >*د ZورK ے ےځ ے
هني?" هروشا& ات ه(ن5 روپ تماي3 هب و ے ۍ
هت هيT bرد لم& ون ن^ر3 د ر*رSت bرد ۍ ے ۍ
هت هيT bرت ابارس ه ه3ا(O ر6گرد هد ات څ
د نامل?م ره اتد ور هار ربهار ي9& هت ے
ک هد ه هني?" ا د G" څ ۓ ے هت هيT را(ساپ ميل ے
هت هيT را(مل& Jاو و* هد ونانامل?م هد ۍ
د نا?"ا اتد ر* (ناب ونانموم هپ هني?" ا ے ڈ ے ۓ
د ل*ا; ات هني?" ماي3 t:; هپ لm ے ۓ
د ل اگ ون*و ورس ول]; هپ نا(يم و/" ات ے ۓ ٹ
ن ات د ناوار >موم ره >ن (ناب م(3 p/ ے ے
وک هن ر*وپ Gبس ات هب وم هيT ماما وم هد هت
وک هن ر*وات رKاک ه 5 هب و; وکر*و وم هب ان*و ڑ
د ناميپ اراس اتوم وش هن ي هب ات Jاm ے ٹ ٹ
وش نا و* وش وم و* هب !نونام ن^ر3 وم ځ ٹ ۓ ۍ
وش ناوار هب -`م هپ R*رSت :برک هد ات
د نامرا ا(نت اتد y/K م:= >ي?" هد ے
د نامرا نامرا ه!نامرK هMK ے
د نامرK سد ا ک هم ا3^ ے ے ۓ ڑ
,ن اراب; هم رو; ان*ريش ۍ
د ل+;و= 2وم ک درپ ش اد ے ۓ ے ے ۓ
ل*و ک ان"Q (ناب )م هپ هد ن*و رغOا و; ے ے ے ے
هني?" :برک هد دا*رK واک م:= >ي?" ۍ
هي6ع Kي)ح
د ن^ر3 اک د #ريس ات ا*و5 اره5 هد ا ے ے ۓ
د نا?نا ره هد 60ا& >هu بترم 2 ات ے ے
@واک Pا%; اتد ن^ر3 و هن ايند8 هپ ا* هت ے
@واک Pا?" اتد ن^ر3 و ک !ش روم هد هت ے ے
د ن:&ا ا ک ن^ر3 Pا?" pTا(يپ هد ات ے ۓ ڑ
هيT J(*5ان ک !ش روم هد هت و+شايم وXي]ش ۓ ے
هيT ل?يمن ت*ا +ي]ش و* هپ نارم& @Q ا هد ۓ
د ناي& دو0و ات ک اناانبا و&(ن هپ ے ے
د ک ن^ر3 هپ وش هنورکu #داب& هد ات ۍ ے ۍ
د ک ناD0 تسرد هپ راو; [ي3 ت3ا(O هدات ۍ ے ے ے
د نا+?لگ Hايبنا وJو هد دو0و ات ے ٹ
ر+شا Nا نا ۍ د ت*ا و* هبوت هQ روس ے ٰ
د #اu هد اتد y/K ت*ا اد هني?" ا ے ۓ
د ناماس اتد تن0 اکو ادوس هد اس ا(; ے ۓ
د ک #ريس ات ا او اغه ک ن^ر3 د ه ه ۍ ے ڑ ے ۍ څ څ
د ک ت'O ات Jو ن^ر3 هد 0ارد !س^ ۍ ے ے ٹ ے ے
Unc
د نامرK Pر هد تکر" و* ره ات هني?" ا ے ۓ
راتفگ
د ل=اد هم ه 5 ه!نامرK ب ب ے ۓ ڑ ۍ ۍ
د J(*Y*ر 7اب هم :برک هپ ے ۓ
هيT tر4 موک هپ اناوار هMK
د Jوَ ين ش ه ک درپ هد پ ے ۓ ۓ څ ے ے ٹ
ر*و هک Zورش نمرو Lن*5 ے
ريگ6ن =ار ات مي; >ي?" ۓ ے
ک ا< وا ر*و رو; ه روگ ۍ ڑ ۍ څ ۍ
د Jوين ک b2 ت; و5 هMK وا ے ۓ ے ڑ
موش ارا*و ک اوشو ه!نامرK ب ب ے ۍ ۍ
موش اراب; @ا" هپ اس و(يJ ت; د ۍ
ا+;او ر* 2ام و; @او"ا ت; د ڈ ۍ
د J(*رو^ @و ان اباب >*ريش ے ۓ ٹ
د نارود رAه هم:= >ي?" ے
د ناوار هاشداب ار*5و ب ه ے ے څ
ل;^ ت[;ر ورو ورو هد 2وم ۍ
د JوQ :ش ناو*رگ رو; ن*ريش ے ۓ ۍ ے
ات xانAJاوu هساک ب هيT :*و ل*و ناري" ے ۔ ڑ ے
هنا0 TاDب همول9م هش را(مل& هد دا* اک ۍ ۔
ک هنا(م< هپ Lن*5 ارورو !نو هاورپ ے ۔ ے
انام اکار دَ P:ي0 ش Lن*5 هد هب ر*5و ۔ ۍ
Xيهوپ سد ه5 1ب ارورو ار هن 1پاو ے ۔ ےڅ
هناو*(نب اوش 22 هد رو; اوشو 2 هت ۔ ےڑ
و نورو و(نيTاو; هد نارگ د هم:= >ي?" نو+لب ڑ ے ۔
ان ايند8 د هنو?'ن ا او هب و; ?ه ۍ ۔ ڑ ۍڅ ے
د [ي3 eنر ه!نامرK ب ب ۍ ے څ ۍ ۍ
د درپ هپ رورو ل+;وَ = هم ه ۍ ے ۍ څ
!ن T هدرپ اک اتر هMK ے ې
د لتو*رپ ر* ک ه 5 هم bاوسو ے ۓ ڈ ے ڑ
ن+;وپ واک ه!نامرK هMK ے ے
نمرو نارگ د رورو هد !"8 ے ے ے
د L0او !"8 و اود هد امپ ے ڑ
د ل=ار هMK هپ ناS+ما ت.س ے ۓ
هناري" ام* ه!نامرK ب ب ۍ ۍ
ان ه":O ريغب !ن ه هم رورو ۍ څ
د PاA" eنر ان Lن*5 شاد ے څ ۓ
د J(َ نوم کرو هم رارسا LA& ے ۓ ے
وام دَ ر4ا; هب رورو هپ هMK ۍ
و اره5 روم هپ هم ?3 اتد ۍ
و ش ه ره ه اک اتر Tاتام ۍ ۓ څ څ ې
د ل;وا ار هد ان †و(نO هMK ے ۓ
هحون
انارگ امپ ارورو او ارو; 2 ا رار3 ۔ څ ے
انا(*د 2 ات Lن*5 ,ن ريC هب ا ام ۔ ۍ ے ڑ
ا*وا اتر ارود 1ب اتام )م اوا اوار ۔ ڑ
هناو*رگ 2 هک هراپ ارورو ل*و هد “يم3 ۔ ے
Unn
ا+ش ربکا هدا6Dش هن ا+ش را(مل& 5ا= هن ۔ ۍ
اناC واک ر*و 22 ونايب ب هد ا+;را]س ے ۔ ۍ
موش رارسا هپ اهوپ ه5 هک ناوار ت; ه هMK ۔ څ
ان :برک د هب ارا*و اروب اوشو ه ۍ څ ۔ څ
اراپ دَ ر4ا; Lن*5 هنا0 TاDب اش نو+سار ۔ ۍ
هنابJ ه,نت 22 هيT رام ک هد —ا ه ۔ ۍ څ څ
ات ن*(م ايب وم ه J(يک ,ن ا*ا ے څ ۔ ۓ ۍ
ات AJو و* د (V Jوَ ين داک ور*و ے ۍ ۔ ۓ ے
وکر*و دري; هب ش ره ے ۓ اروگ وش هن ه (ي3 و; څ ۔
رورس هد نوJ اد ک +س هپ (ي3 اک ےڑ ۔ ے ۍ
ربمغيپ هد تما ک Jا& ,ب اوسر ۔ ے ۍ
اروغيپ 2 ونون*د ش چب :ک هب >*د اد ۔ ۍ
X*را اC 2 هن وا Xيمرش هن د )*رات ۍ ڈ ۔ ۍ ے
Xي پ :ک G" و; Xيک راو; اک و ره ۍ ٹ ۔ ۍ ۍ څ
اروا8 2 6ن وا8 و Xيک ا'O هن انوس ۍ څ ۔ ۍ
د Tاوسر و; ا(مه هم:= >ي?" bو?Kا ے ۍ ۔
د بن هد سومان اماش رت Tايب (نب ے ۍ ۍ ۔ ې ۍ
اروش و eنش 2 ?ه XيJ(ب :ک اM3 ے ۔ ۍ
bادا8 شام اترد ک ا&د8 ارورو ے ۔
bاب& هد G" اترد ک ادا هب ه5 ۔
هنو+م(; اتد اروپ ش ه ۍ څ
ا او هد ا< اروک 2 ناوار هيT هت ڑ ڑ ۍ ۔
ه ا= اني]س ات ارورو ا ه5 ک هب —ا ڑ څڅڅڅ ۔ ۓ
هنو+يOو روم ادا ش ه ۍ څ
ناS+ما ات ارورو هش اروپ اوشو ۔
نام*ا هد (" ارورو هش اتد داD0 ۔
هنوداD0 اتام ارا]سو رون
هحون
ارورو :]; نابر3 ارو; 2 ا رار3 ۔ څ ے
ارود ر2 هن Fوiيه b^ هپ ک هد روس ه ے ۔ ۍ څ
نو+لب =ار bوا ه ان د Jوش اهوپ ه5 ۓ څ ۔ ۍ
نوا8 ,ن ه ت; و5 ان ره هک هد هراپ ۍ څ ڑ ۔ ۍځ
ارو5 لm 2 ون.*د ک 2ات اتد نا(ب ۔ ے
ونايب ب هپ هک ادا ک +[;ر هد م:س ۍ ۔ ے ۍ
وناموشام هپ -ل;ار ک TوAJد هد b2 bوا ۔ ے ې
اروک 2 وش ه ناوار ربO هد واک >ي/لت ے څ ۔ ے
رون XيJا LA& روM" هد ان رDC ۍ ځ ۔ ے
رو9نم هک هد = ره رو'= هد ک G,& هپ ۔ ے
ارو= د :ک ناوت وم8 هيT اVر هپ ه هت اد ے ۔ څ
اراب; اک هم د هپ Xيک Tا(0 ات ه ۍ ۔ ۍ ې څ
ارا(مل& ب 22 X*ريت ه هب وم8 پ ے ۔ ۍ څ
ارو رون و هنوملm ان تما -]; هب وم8 پ څ ۍ ۔
هحون
هنونا(يم هپ ا ا رار3 څ څ ۔ ے
هنوم:س :;او ونيTاو; ورادرتاس هد
Unq
اراب; موش ه5 ارورو اي+.*ر bوا ۔ ےڅ
هراپ هراپ هک ارورو ات ه ت; و5 ۔ څ ڑ
هنونا+لب هد د هنا.ين اد ے
هسا!يب ارورو ارود هيT ناري" ل*و ۔ ے
هساب& ب هيT ارورو هيT نا,*رپ اک ے ۔
هنوباکر اتات ات ک هب ماس ۔
يم ڑ ماما ت[;ر وJوش ان رو; نا ۔ ۍ
م:= >ي?" وJو اراد وَ ل3 ۔
هنوتا[;ر وکوَ اون ب ه ے څ
ارورو امول9م ام شروا امپ هب نو(م< ات ب ۔ ۍ ے
اروت وگر+س هد ام ش رو; هد هب هناو*(نب ايب ۔ ۍ
هنارگ Tا(0 د هنا0 >ي?" او ې ے ۔
هيT Tا(08 هل=ار او گ(ن5 ام نا(*د ات هد ۍ ۔ ۍ
هيT مرگ 2 Xت او JاS,; ام تم(; اتد ۍ ۓ ۔ ۍ
هنابJ هن,ت هنا0 >ي?" او ےڅ ۔
اب*ر= ش هب bوا هم:= >ي?" ب ب ول*و ۔ ۍ ۍ
هبي[ن(ب ک (نب اماشرت هب ه5 2 هت ے ۔ څ ےڑ
ان xاورا هيT هم gو; هنا0 >ي?" او ۔
ات د هب نابر3 ۍ ک ارا!; ره ه5 ۍځ ۔
کاپرب ک روک هن.*د هد ات هب تام ے ے ۔
و هنوس2 (نب ه5 ا*وگ هب م ۍ
هحون
انات اش راو رو; هنا0 >ي?" او ۍ ۔
xانAJاوu نارAه هد اوا و0 ورو ورو ڑ
bاب& ب Jوَ ش b^ :]; هپ و ا و0 ه ے ے ۔ ے ڑ څ
b2 کو هب ه5 bا!يب ش اک ريه5 شام ۔ ے ے
انام P:ي0 اکار هنا0 >ي?" او
ارورو ان*ريش ام اX*رايت رار3 رار3 ۔ ے
ارو; +س 2 هت اXيلب ورو هپ نو+لب =ار ۍڑ ۔ ۓ
هنامرا ه 5 هد ام هنا0 >ي?" او ڑ ۔
?ينوَ هد هب ه5 X*راوس :ک هت P:ي0 ے ۔
XيTام ورب ور PارSم ش اتام دَ )م ه ے ۔ ۍ څ
هنا(*د ب ا ام هنا0 >ي?" او ے څ ۔
هحون
هنوXن0 هپ ا ام اراو?Dش :برک هد څ
هنونا(*د !ن هو Lن*5 رو; هد و رت ۍ څ
Unv
د رو5 لm رو; ن*ريش ے ے ے
د رورو مول9م تاپ هد :يب ے ے
هنوتا[;ر اکار رو; ا+,ين هم FوC -ب ے
ک را5 ه5 رن و اروا ۍ ے ے
ک رام Jو!; اتد —ا ه ۍ ۍ څ څ
څ هنوتايOو ک اروپ روم نAم= هد ه ے
اکو تيOو ارورو اتاو وم8
ا!J2 را]س اC هپ هد وم8 ے
ودا*رK وناراميب ,ن ا(*روا ۓ
هيT Nا هپ Jرا]س و; ام ۍ
هيT ا(0 >ن و نورو 2 اوشو ڑ
هنوري ن ايب Hا5رگ رو; هب ماش رت ځ ځ ے
د Tا(0 هم:= >ي?" ے ۍ
د ?!يب ا+.س >ي?" هد ے ۍ
هنوب:ي0 ?ين رو; X*راوس >ي?" ۍ ۍ ۍ
رورو هد ات د نامرK اد ول*امرK وا هMK ے
رو; ام هد ,ن انرد اراب; و; ا وار ت; ۍ ڑ
و ا+يC هMK ا*وا8 ت; ه ا*و هت bوا ےڑ څ ۓ
نا هپ م ناگ L0او ب ب ه5 هد !" وود ره ځ ڑ ۍ ۍ
ناب5 هش ا ناگ امد وJ(يJوَ ه ت; ات ڈ څ
و ا+يC اد هب bوا ول=ار امپ ه -!,م ےڑ څ
ا ا< هپ اوش دا6Dش اراب; اوش ه @ا" هپ ڑ څ ۍ
هنا.ين rبu د “يم3 و5 اد ه ول*و Tاد ے ڑ څ ې
و ا+يC ه5ان0 اد رورو وا رو; هد ےڑ
ارا?*ا 2وش هMK ه =ار ات مي; >ي?" څ ۓ ے
اراپ هد ولتار dوه ول+سانيC اترو; هشوه ب ے
و ا+يC هم0رت اد هت هم:= >ي?" ےڑ
X*راوس رورو هم xانAJاوu هپ ۍ
هنونا(م< ک ناD0 د ک ه 1پان د ے ۍ څ ۍ
هنوگا= Xيک eن0 هد رو; ۍ ے
هنونا+لب ول8=ار ک اوشو ے
هنوس2 د هرس ه5ات هم ون*و هپ رغOا ۍ
د اراس ات و; xاورا امد ے
د ايند8 امپ هرايت ات ب ے ے
هنونا(م< د روا امپ وش ناوار هت ه ۍ ے څ
م:س +سرو امد :;او ۓ
ماش رت ش اناوار هب ايب ے
هنوراس و م وود ره ک هد —ا ه اشار ٹ څ څ
هحون
و ا+يC 22 هد هم “يم3 و5 اد هMK ےڑ ڑ
و ا+يC هي'; هت ان ام y/K ک eن هپ ےڑ ے څ
ل+سانيC ات †و(نO هت ه ت;و ‹ه هپ موش Rش ه5 ے څ
J(َ يJام ناش موک هپ ان †و(نO هل; هد وا8 ار ے
و ا+يC هدرپ هک انام دَ (ن2 و5اب ےڑ ے
#رورV هد ش ه يه ا+,ين ک د د †(نO ۓ څ ے ۍ ے
#اکربت هMK او د هتارپ tرO ک د ۍ ے ۍ
و ا+يC اره5 د .* اس2 :]; اد ےڑ ۍ ۍ
J(َ *رو^ ان اباب ام د ت*اور اد هMK ۓ ے
Jوا(ن= و ت;و هپ #داDش >ي?" هب ت; و5 ۓ ۍ ڑ
Un{
و ا+يC هاXمي; 2 ت; ا*وا و; ارود ےڑ
و/2- ۍ
کار ربO انام ه/JQا; ے
هنوتا[;ر او= انر هد 22 >*ريش ۍڑ
هک ريت وي;وا هپ (نوJ هم رم&
هنونامرا هپ رورو هد bوا مروا هب ن*و ے
ا*ا(; :]; ا+,ين هم Fوiيه
هنورب3 نک FوC هب اراپ و5ان0 وم8 ۍ
روا; هب ش هم:= >ي?" ے ے
هنو+يب ماما مول9م هد ,ن هب روا; ۍ ے
ات اوهَ اساپ ?کو هد :ک ے
ات هاXمي; ايب ش Hات هد :ک ے
کو ا ا< هد و ار و ار هپ ے ڑ ٹ ٹ
روگ را(*درپ -]; هد اون ب اک ے ے
?کو ا ا< هپ ر* ات نا هد :ک ے ڑ ڈ ځ
?کو xانAJاوu هد ات Pاکر :ک ے
اتو(*راوس اک ک روس هد هب ه5
روگ ر2اس ها]س ارورو امول9م ے
د را+Kر امد ه!نامرK >ي?" ے
د را5اب مرگ ونوناS+ما ے
د را9+نا اد ون ما; ه ے ۍ ۍ څ
روگ را6گر!ش هد رورو -]; رو; ے ے
د (مO Nا هم:= >ي?" ے
د (" ربO هد د (شا لm ے ے
د ا(; tQ و; هد ا ا< >ي?" ے ڑ
روگ راو?هاش سد هد رو[ت هپ ے ے
اوام هگاو; ارود اراس ا* ۓ
هنوگرم رت اوام ک نم هپ نو+لب هم ا* ۓ ے ځ
مو هن اريه5 gرم هپ هب ه5
هنونا+لب ک نو(م< هپ هنا*رگ هب ام ۍ
د رو+سد eنر اد نو+لب هد ے څ
هنو(نب ;وا وا و0 ات نا(*د +سرو ۍ ۍ ڑ ۍ
ک اوسQ رورو 2 امد ا(نت ے
هنوباو ش و0 ايب ه ات 3اس رEوک ځ ڑ څ ۍ ۍ
راتفگ
روگرا[نا هد هت ارورو هني?" ے
روگرا(مل& رورو ات و(*راوس اک ے
Xيترو هد رو; ارورو هسا!يب ۍ
روگ رار3 رار3 ه tر4 ره هپ ے څ
X* م رو; ارورو هد ادا د هپ ۍ ڑ ۍ
X*دا* هد FوC ا*وا8 و; ارود ۍ
Xيک سد هد امDK رت امد ۍ ے
روگ ربکا ل& ک ت;و هنا+لب ے ۍ ے
روگ هم/ل& هت ارورو هد :ک ے
روگ هاXل+3 هپ مروگ هد :ک ے
روگ اC اد روJ هپ ک TاDنت د ے ے ۍ ۍ
روگ را5اب eنا -]; ک ت;و +سرو اک ے ڑ ے ۍ
Un}
روگ هKوک :ک هد #ر?" هپ ر* ے ڈ
روگ ا ا< هپ ر* هد روJ هپ Kوک ے ڑ ڈ ے
(يDش ل?م ا< هد و; ا* ےڑ
روگ رابرد هد @ا" نولتار و; ا* ے ے
Xيک ه'يل; 2 اد رو; د @(ي را; تBيب ۍ ۔ ے ۍ څ
Xيک Nا م8 :ک 2 رو; د @(ناYيپ او,يپ ۍ ۔ ے ۍ
*ا; هروس ن^ر3 هد اتو+ساوار ک دا* ۔ ے څ څ
ناب5 هپ ونايبن هد وا و0 Nا ه'يل; ۔ ۍ ڑ
ناش هپ 'ي/س اروگ وا و0 هگر0 هد هاشداب ے ۔ ۍ ڑ
*ا; Nا هد !" اتوري]س ا%; رايJ ۔ څ څ
اوش هنا6; تاu >ن وناهاشداب د @امJا تيب ۍ ۔ ۓ
اوش هنار*و دا5ا ون:ها0 د نا هک را; ۍ ۔ ۍ ځ څ
*ا; ادوس دا5ا اتو6ين وروت ه5 ۍ ۔ څ څ
روJ هپ (Aس ک ون*و هم:= >ي?" >ي?" 2 ے ے ۔ ڑ
روJ هپ (&و ل]; ه5 هماAنارس >م %م ے ے ۔ څ ٔ
*ا; :برک هد @ا" اتوتاو ا= ه!ين ۔ ڑ څ څ
ات هد هنور!ش و ره مواک ادا څ
ات هد هنونا?"ا د امپ (" ب ۍ ے
Nا * '%[م هد (ن5رK ه5 ه ۍ ٰ څ
ک :برک هپ J ک امJو تما ے ڑ
ک امپ هبوا را0 #ارK (ناب ے ۍ ۍ
Nا * ايند8 هد Xت و *رو ورد ۓ ځ
هحون
اتون.*د bوا رو; ے څ څ
*ا; ه'يل; هد @ا"
ماش eJ bوا اتو/ل; Kوک ے
*ا; Mترم هد رو5 ۍ ٰ
ورا[نا ام ا(يJ هو ات نابر3 اناش ب ه ۍ ے څ
ناE امدَ ناباSOا ورا(مان ˆايبنا وو8 هن ۍ
*ا; هدارا :]; ات ورا[نا ول]; ۔ څ څ
رو; ه'يل; Tا*و د ريگرو5 ات هاشداب ره ے ې ۔ ے ۍ
رو; '%[م 2 1پ د را0 هل?لس ا=اد ے ۍ ٰ ۔ ے ۍ
*ا; ا نر اترو >ن اتورايت ونو 5 د ڑ څڑ څڅڅڅڅ ۔ ۍ
اتوJو هO:; ناگ ه'يل; وا هاشداب هد ےڈ ۔ څ
ات وJو ام+; ƒ%J ه'ي%J هراما 1Q 'ن ۔
*ا; هني'س xون هد اتو]DC نايغ4 د ۔ ۍ څ څ
Tاو رBن اتاوام نام:= تBيب (*6* هد ې ے ۔
Tاو راغن وا -ب4 ن^ر3 2 او= هد تBيب ې ے ۔ ۍڑ
*ا; نBم تBيب هد اتوراو; Pارش د ۍ ٰ ۔ ۍ څ څ
هحون
Nا * ا&د8 هپ اتات >ي?" ه5
Un~
Nا * هداما ات ناS+ما ره
ابر هيT -يکو هم هت 60ا& * ه5
ابر هيT -يم0 ارو -يل0 ارو څ څ
Nا * اVر (ناب اM3 ات ه5 ے


ا(0 وناميJاm ک 6Aترم8 2
امدَ ا+,ين ک ن(ب ا ام;5 ب ے ۓ ځ ے
Nا * ه(Aس هد ات (نمو5را ه5
وکوَ هنورا5وگ FوC ره ه *ا*و څ
وکوَ هنوملm ه; وک اس نيک ےڑ ے
Nا * انا,ين ات 5وگ ره ره
ناي& HاBيش هپ هش تليMK >*د
نابر3 ان >*د هش ل& >با >ي?" ۍ
Nا * ا(K >*د 2 >ي?" ول*و
ر9ن و ر!K اکوَ اس ا ا< ا< ڑ ڑ
ر(3 ارو د ه Dن و رما هد څ څ ے ۍ
Nا * ه(نمرش ه5 م:= >ي?"
2 ک ن5 هپ aم0 و هد هنوم= ر* ۍ ڑ ۔ ےڑ ڈ
اماکانر*ڈ
موادرگ اماش رتا* هنوم= ه 5 هد ه هب ه5 ۔ ڑ
اش @اوا5 اتد ون.*د هپ اش -م هد Nا ا ارورو ۔ څ
مواک Tاس ات ه5 ه ا 6ين هپ bاپ اراسام ې څ ۔ څ ے
د رو;او* اد ے نارگ رورو وا+س^ات gرم ناش موک هپ ۍ ۔
. هنوما0 نو+لب هد اراپ دَ م:سا >*د Tا*و څ ۔ ې
ل&َ Lن*5 هد X*5وک Xنوا >ي?" هد ۔ ۍ ۍ
Xي!س^ ۍ
موا و0 هنوJ6= وس هب م:= >ي?" ه5 ڑ ۍ
(يDش وش نارا[نا رXلم امد ۍ
(يDش وش نا(با& ات رادربنامرK
Nا * اون ب eنر اروگو ے څ
و 2 هنولگ ا او تن*5 هم ايب ڑ ڑ
و 2 هنو*رو; هرا*و >ما5 ا نورو ڑ ڑ
ه5 Nا * اب*5 ک ون*و و او ے ڑ
2واک :*واو و نوJ @وسر هد ڑ
2واک هEاغ+سا اDنت ه ام څ
Nا * ا ا< هد ه5 ماما ا!J ڑ
XيCاب @وسر نارگ هد اتد >*د اک ۍ
Xيتا*5 امپ +.س و ره دري; ۍ ۍ څ ے
Nا * ه(نب اتد >م %م ه5 ٔ
هحون
مواماس هنوباکر اتات هب ه5 شام ا'; ے
ه ا*ا*وام اتام هيT xاورا امدَ هت ارورو څ څ
د ايند8 امپ روا ات ب د xاورا امد اراس ات ے ے ۔ ے
< eنر ارورو هب ات2 ب ۔ څ ے مواريت هنونا(م
مروا ;وا هد ه5 ارورو ۍ مروگ نوش Cو ات ه ےڈ ے څ۔
مواک ه هب ايب ارورو هنوم;5 مروگو َ هد اک څ ۔
Uq‚
انام ريC و هن :يب انارگ ار* مو ا+پ ه5 ے ے ۔ ڈ
موش تاپ :يب انرد ک ون.*د هپ Xيهوپ bوا ے ۔ ے
3:م هپ -ب و* وو8 #ادا& هش هم نا(*دات #ا ۔
مدو.*رپ :يب ارورو ک ناويب د ل*و هد ايب ۔ ے ۍ ے
ان مي; 5 هنوا8 ,نار xانAJاوu ه و ے ے ۍ څ څ
هني?" ارورو او *وا8 اک مي; 2 مرو^ ۓ ے
اک اروپ رو; هم pهاو; اد ے
اک رو*5 وا ر5 5وک رو; ش (يDش ه5 ه ايب ے څ
اک رهاب ان ومي; Tايب رو; ونايب ب 2 اک نو= ې ے ۍ ڈ
اک هراپ ناو*رگ روک ش هب وJ ۍ ٹ
هنوباA" وکو ايب اراس و+.*و راس رو; ے
هنوسو]ت وکو ان (با& مي; يس ه ے ۍځ څ
اک اتر ا*وا د !" ه ے څ
هنورا5اب هپ (نب ايب و ره اک رو; ےڅ ۍ څ ے
هنودا(ما اکو ايب اراس Cاب راميب ام ۍ
اک ادا ب%; -`م هپ ر:پ ے
ريبش هد او ZادوJا ک ?!يب +.س ے ۍ ے
ري,مه ا ول*و Tات رو; هم:= >ي?" اه ۓ ې ۓ
اک ا'O ;وا رو; و; ۍ ے څ
ات ونومJا& هک ر*و هو Gبس #ا ر0 هدام 1ب ۔ ٔ
ات ونو 5 هدرم هکر*و هم Gبس #داDش هد وا ڑ ۔
اتونول/& کر*و bرد درپ هد ه د را!پ bوا ے ۔ ے څ ۔ے
اتاو درپ اکو @اي; رو; او (يDش ش ه ه5 ے ۔ے څ
اتاو 5ان0 امد رو; او (*د هپ ,نار ے ۔ ے ے
اتونوسرد اکر*و bرد درEا وJ درپ هد ات ۔ ۔ ے ۓ ے
ا هد bرد (ناب امپ ناوات هو رو; Hايبن ے ۔ ے
(ناب ا+پ ناوات د رو; Hان ان5 هد bرد ے ے ۔ ے
ات ونوناS+ما -]; اX*رايت اXيليب bوا ۔ ۔
هحون
اک ZادوJا ام رو; نارگ ے ے
اکار #5ا0ا م:س :;او
هنوXنن کوَ امد ه وش هن تاپ Fوiيه ۍ څ ے
هنوس2 د هم eنر ون*و هپ رغOا هد ا?کو ۍ
اک 22 L*ر= ت[;ر اوشو
هنونا+لب و نارگ و ره رو; ريباO ام ۍ څ ے ے
هنوتايOو رورو 1!يب هد ارواو ا ا< ا(X*رپ ڑ
اک ا ا >ي?" ه(&و اکو ڈ ڈ
روم نارگ هد تيOو د دا* هم ه; ارورو ے ے
رورو انرد ,ن ا'; ه @ا" و* هپ Tول*و ۍ ې
اک هاگا Lن*5 اواک !"
دات هپ امد را(م و راد ناS+ما رو; ے ے
د ا*(ب هپ تاپ انرد ان >ن و; >ي?" 1ب ے ے
اک اتاو ايند8 درپ هد bرد ے
هحون
ات ونوXن0 وروت ه اکار #5ا0ا رو; څ څ ۔ ے
ات ونو0وK (*6* هد اتون.*د >*د اتوراو; نو; ۔ ۔
UqI
ام bوا رو; د نا(*د +سرو اد ۔ے ے ۓ ا ناگ ه5ان0 ڑ
ا ناگ 2او2ات نا رو; د نارگ نا(*د همايب ڑ ځ ۔ ے ے
اتونو+يOو امد اکو رو= ا! *ا*و ۔ ۔ ځ
نارگ ام 1پ انام ے >يم^ وا Nا تA" رو; ۔ ے
>*(باBJا >*u ل& رو; نادرگرسام د ۍ ۔ ے ے ے
ات ونوم!" ل& هد ک رمک ; ک رما ره ۍ ۔ے ۔ ے
او هن 5ان0 هپ رورو هم:= >ي?" رو; انارگ ے ۔
او هن نات هپ رورو هد ام:ک ه اراس رمش ے ۔
ات ونو9'J )*رات هد اکو رو= ا! *ا*و ۔ ۔ ځ
@واک م2اس ر* هد رورت ات ربکا ام ا*وا ڈ
@وا5وک ورو ورو راو*5 ت[;ر موش ه ه5 ۍ څ
نارAه هد هنونا,ين !;ان س(مه و ے ے ۍ
نا يم Jو!; هپ امد م:س اکو ايب ۍ ڑ ۍ
ک (نب هپ ادر ب هد هب (نيTاو; ا*وا ۍڅ ے ے ے
نارAه هد هنوم:س ک @وب3 ه ا*وا ۍ څ
ون*و هپ اتد رداC راس هد ام د ا/ب >*د ے
ونوس2 (نب هپ مر" وا وري ن داAس هد ځ ځ
نارAه هد هنوبا?" د ندا و; ان د ۍ ۍ ٰ ۍ
ل3 هپ اک م:= >ي?" ر[+.م ار*ڈ
مرSم مو* >ي?" هد +[;ر اواد ۍ
نارAه هد هنومتام ه Pو/B* د ک ۍ ۍڑ
و اون ب رهاو; هد و ره اک ۍ ے څ
و ZادوJا ا و ZادوJا ا ۍ څ ۔ ۍ څ
مي; اتد 2ات ش رو; نارگ هب 1پانام ے ۍ ۔ے ے
مي; 2ات هب يس رو; ناد ر(3 ام ايب ے ۍځ ۔ ے ے
ات ونوروک مر" هد روا کو رو5 ه ايب ۔ ۔ ۍ څ
لغشروا و هب ا*ان رو; و مرSمان هب رهاب ے ۍ ۔ے ۍ
رو,م >*(با& هد رو; و م(/م هب ايب ے ۔ے ۍ
اتونو.م وکو هدرپ ناشرپ وک -]; ناو?يگ ايب ۔ ۔
هحون
نارAه هد هنونا+لب ول=ار ه ارورو ا څ څ
نارAه هد هنو5اوا ان نا(يم هد Xيک ۍ
@(يليب انات ارورو د -!,م ارو ره ۍ څ
-نام !"8 Pر هد ه ان د د رورV ۍ ۍ ۍ
نارAه هد هنوم;5 ا اود اVر هپ هب و8 رو; ڑ
-م& ش هم ادا ه ه ا= ک هد هب —ا ۍ څ ڑ څ
@(يJ روJ هپ ات امد ارورو وو8 @(يJ Pو;
نارAه هد هنو5ار تاس پ هب ک وي;وا ٹ ے
ن.*(نا هنور!K کو هن ات tر4 و8 م ے ے
دوش د ل. ر(O هد اره5 هد هام ے ۍ ۍ څ
نارAه هد هنوراک رم& @و ام د (يJ ٹ ۍ ۍ
Pاکر هپ هنوما(3 -]; Fرابم ا(XيC
UqU
?ينو اترد ات و(*راوس هب ه5 P:ي0
نارAه هد هنوباA" اتوم و+ساوار ت;و
هحون
و Nا هد -م اوشو ا ارورو ۍ څ
و ZادوJا ا و ZادوJا ا ۍ څ ۔ ۍ څ
(نب ومپ اک تام ات امد ارورو و ۍ
امد اروگ اتاو داD0 ايب 22 هت
واپرب تام هد هب ا ره هپ ۍ ۓ ځ
اروپ اک pهاو; و* امد و; ا ارورو څ
هسوب ک ندرگ ات ه اک هO:; اب& څ
و اروپ هم تيOو روم هد ه ۍ څ
Tا(0 رو; هد وا رورو Xيک رAن; هپ ې ۍ
ب ب نارگ هد -مSت و ربO اد اه ۍ ۍ ے ۓ
و ا(O اد Lن*5 هب ر," رت ۍ
هد اکام اواک انيTاو G" ر4ا; اiيه
ر[+.م رم& د هم:= >ي?" ا ے ۓ
و ايند8 ناK هد هب ارBن اد ۍ ۍ
هت 5ان0 هد وار هت '3و ب ان SبO ے ےڑ ۔ ے ے ۍ
هت نيC :ک اپ هت هيT ارو اد مول9م ے ےڅ ۔ څ
Xيک ه5ات هد eنر ات X*ريت ت;و ارو ه ۍ ۔ۍ څ څ
ارورو :]; نابر3 ارويس او,ن هد Lي[ن ۔
ک ارSO هپ TامJو ک امJو تما ه!ين ے ې ۔ ے
ک ا+پ (نب هپ ه هبوا ونانامل?م مان ے ۔ ے
نا*ريب وش و(نت 2 ناموشام ک وا ات ۔ ۍ ڑ
ارورو :]; نابر3 اروگو و; ات ومي; ۔
ک نابر3 pيپ ات ک ب*ر= ارورو ا ے ۍ ۔ ے ۍ ۓ
ک ناو و; نابر3 هش -ي&امسا هد ربکا ے ۍ ځ ۔
ک ه 5 و هد هنو=اد !ن ;ا; هد نات ے ڑ ےڑ ۔ ے ے ے
ارورو :]; نابر3 اروت وگر+س هد امد ۔
نارگ اتر واک و ره نو+لب ات ارورو ۍ څ
نابر3 ه ره د هم اVر هپ Pر هد و; څ ۍ
ناS+ما ?پات ے و امد هب ۍ
ا اتاو -'Sم ورا[نا ارورو انارگ څ
ارا]سو امپ bوا همu وتاي3اب
و اراس ام 22 هب >*(با& ۍ
رو5 هپ وب%; ه5 هب #داDش ات ارورو
روک هپ روک Nاو ان ناويب د مواسار ۍ
و ه+?ب هنوس2 هم و ره اک ۍ څ
نابر3 ات ه او= اد اک ناميJاm ۍ څ ۍڑ
نار*و هپ ارSO د هد ش >Kد هب ۍ ۍ ۍ
و هن,ت sبَ و5را اد Nاو ان ۍ ۍ

هحون
ارورو :]; نابر3 ارو; 2 Jوش ت[;ر ۔ ے
ن*و ن*و ک تما نيم @وسر وا اره5 ے ے ے ۔ ے
ارورو :]; نابر3 ارود هو هن و; (يما ۔
ه(*د رون اره5 هد ه(*6گرب Pر هد ا ۔ ۓ
ا(*6* 2 ات را!نا ه(يم; وش ا او ره ۔ ڑ
@ام وا راس هش را0 ه @ا" سد هپ هک هو څ ۔ ے
ارورو :]; نابر3 ارو >*د هد ر(3 د ۔ څ ے
Uqc
تما/+سا و ربO ات تماي3 هد ا(نت ات ۔
تماما ارورو هت bوا ونا(يDش هب واک ۔ ے
ک ?!يب ارود >ن ک Tا(; هپ ا(; هد ه ے ۍ ۔ے ې ۓ څ
ارورو :]; نابر3 اروک 2 Jوش ناوار ۔ ے
ماما هد اد نو+لب م:سا هد هو رD9م ۔
م:= >ي?" -+?*وJ )*رات هد اد -D!يJ ۔
اتام ارا]سو ه ات 22 ول*و ب ب ےڅ څ ۔ ۍ ۍ
ارورو :]; نابر3 ارون ه[ي3 ولي0 هد ۔
هيT ري[ب وا و'& /+م ۔ ۔
هيT ريب; داه رب!+م ۔ ۔ ۍ
اDب ب هيT ريبک y?/م هت ے ۔ ۔
هيT ي?3 وا RلمJا RJام هت ۔
هيT رو'= وا •ي'" 6Bم هت ۔ ۔
هيT رو!ش وا 3اب a*(ب هت ۔ ۔ ۍ
هاورپ ب هيT تيمم تي/م هت ے ۔ ۔
هيT ي!" وا Lي3ر Lيب" هت ۔ ۔
هيT رون هت وا LيAم Žراو ات ۔ ۔
هيT روبO وا نغم ن= هت ۔ ۔ ۍ ۍ
ا+!* وا ("او (0ام (0او هيT ۔ ۔ ۔
هيT يلس هت هيT @:AJاوu
(يم" وا ("ا (يDش (يAم هت ۔ ۔
(يشر هيT #وا (مO (يBم هت ۔ ۔
ا%; tاBم ک م:= >ي?" هد ے
هيT *رک هت ري;ا رهاm هت ۔ ۔
د هل[يK اد ر*(/ت د ات وا امد نو+لب ے ۔ ے
د ه5ان0 ات د اک هيT ناوار انر هت اد ے ۔
د ناS+ما اد L0او د نارگو ره اک نو+لب ے ۔ے څ
ارورو :]; نابر3 ارو5 2 ه 5 هد *ا; ۔ ڑ
امسا /)حلا eُ ۍ ٰ
Nا ا* د اراDس امان ات ے
هيT ي"ر هت هيT >م "ر هت ٰ
xا+K وا bو(3 GJا; Rلم هت ۔ ۔ ۔
هيT *(3 هت هيT م:س هت
راب0 aما0 >مDم >موم هت ۔ ۔ ۔
را'= ري;ا وم راب 6*6& هت ۔ ٔ ۔ ۔ ۍ
2وم ا* هيT †5ار وا Pاهو هت ۔
هيT يل& هت @\م8 yساب هت ۔ ۔
راD3 @(& هت !"َ aيمس هت ۔ ۔ ۔
راV وا -يل0 وا ل& ƒي%J هت ۔ ۔ ۔ ۍ
ها,نهاش هيT هت k&اب دودو هت ۔ ۔
هيT يل& هت -يکو G" هيT هت ۔ ۔
Šبا3 وا Jو >ي+م و3 هت ۔ ۔ ۔ ۍ ۍ
ŠKا; Sم هت (بم8 [Sم هت ۔ ۔ ۔ ۍ ۍ ۍ
ا(; ا @وا موي3 Œ "َ هيT هت ۓ ۔ ۔ ۔ۍ
هيT ي9& هت >4اب م(/م ۔ ۔
Uqn
aKار رو[م Pاوت Jاو ات ۔ ۔ ۔ ۍ
aساو ردا3 هت ربو @اB+م ۔ ۔ ۔
ا*ربک ا هيT tHار ر(+/م ۓ ۔ ۔
هيT يDK هت aKان aنام هت ۔ ۔
هنوربO اواک ا*و5 اراميب
هنوري ن ک وس2 اوا5رگ ځ ځ ے
Xيهوپ هد ه5 ا*و5 هداAس
د ناS+ما اتد نارگ انام ه ے څ
ش هنوJ6نم ماش ا*و5 هب :ک ۍ
ش هنورابرد هپ هب ,يپ :ک ۍ ۍ
ش هنوس2 (نب هب ونايب ب وJو ۍ ۍ ٹ
د نا(ن5 وم= .* ات وسات ے ۓ
هنونا(ن5 ماش شريت ه :ک ۍ څ
هنوراس -]; -]; و وار اتوم ايب ڑ
ک هو ر*و ايب ه ا*وا هم ات رو; ۍ څ
د >4و ادارپ ا+,ين FوC هم ر*و ے ۓ
و tرش هب اد هم:= >ي?" ۍ
و ƒAن Fا; ه ات هد همرس8 ۍ څ
و t(O ه هد اروا; :برک ۍ څ
د نا?"ا „ا; اد اش هوپ 2وم هد ے ۓ
ارو نر ا*و5 او هشوه ب و #ورپ هت ځ ۔ ے ے
اروب اوش ربکا -گ ن< هپ ليJ ه ۔ ۍڑ ۍ ٰ څ
نش تو/B* رس ن هپ ت.ب هد رورو ےڈ ۍ ے ۔ ےڈ ٹ
هن*(با& ا*و5 ان*د و Cو ۔ ۍڑ ے
راتفگ
د نا+?ب 2ات ه!نامرK >ي?" ے
د نا(*د +سرو ا*و5 اراميب ے ۓ
و?کو اراس ه !س^ اک گر+س څ ے ے
د ناوار eن0 هپ هد اباب ا*و5 ے
اراميب ا*و5 ارواو تيOو
اراسرت bوا ش هب ه(&و امد ۍ
ارامش هد مر" اک را(يب ار ناځ
د نارAه هد ت;و ا*و5 هداAس ے
هک اروپ تسرDK ونا(يDش ام
هک :برک هپ هم 7اب ولگ و0 ڑ
ا*و5 ان*ريش موش 7راK اوشو
د نادان او5 هم .* ري;ا ے ۓ ۓ ۍ
ام ه ا*و5 اکار #5ا0ا څ څ
امرا]س ا+پ هما0 ونايب ب ۍ
ونمرتاس هد ش (يDش ه5 هڅ
د ناوات ا+پ انلتوب و(نيTاو; ے
هک >*u :]; هپ هم xانAJاوu -];
هک >يب0 eنر هم ون*و هپ رغOا
Xيناوار هد ات نا(*د ه!ين
د نامرا اتد هم نا(ن5 ماش و; ے
Uqq
هحون
اکار ت[;ر ا اپ اک Nا ?ب اوشو څ ۔
هن*(با& ا*و5 اني ات eن0 هد ر:پ ۔ څ
د @ا" ه هد اد اه د @ام0 هد -گ روس ے څ ۓ ۔ ے
ان*ريش ار:پ او اني]س اريگ هد اوش ۔
نابJ هن,ت اه @اماپ سا3 هش ۓ ۔
نا(يم 2 ه وار ه وار ک ب&ام ڑ ڑ ۔ ے ے
هنو*رو; (نو= -گ هنورا*و ا نورو @و ے ۔ ڑ ٹ
ان*(با& ا*و5 ان*د J ا< ام ۔ ۍ ڑ
وش نانو JايXنن وش نا+سود (يDش @و ځ څڅڅڅٹ ۍ ۔
وش ناموشام rبu هس2 هدونايماش ۔
رغOا هد ن*و ر:پ هد )م ا?کو ے ۔
ان*(با& ا*و5 ان*واک ول0 ه ۔ ے څ
راميب هتاراپ هم:= >ي?" او ۔
ر:پ هد eنن هپ اکار اروت رورت څ ۔ ے
ري ن هب ک (نب ريبش -*و وا اد ځ ځ ے ۔
ان*(با& ا*و5 ان* و ا= هپ FوC ۔ ڑ ڑ ے
هنونا(ن5 وک بار; هد ريت :ک ا*و5 ے
هنوراس ا(0 :برک هپ و وار اراپ وم ايب ڑ
ان*و Jوَ ين ريTام -برک ک را9+نا هب ام ۍ ے ے
هنون4و هب ن*(م هد ور*و ايب ه :ک ے څ
هنوم:س ا*وا اباب هد ونا+سود هپ ا*و5
ان*و ادا* ار* هد ربکا ا*وا ات ارغO رو; ڈ
ماغيپ اسو* امد اتاو ونا+سود امد ا*و5
ما0 روگو وبوا هد ه ک دا* امد ا(نت ۍ څ ۍ
ان*د و ان ايند8 نوش Xت هم ر:پ ا*وا ۍڑ ےڈ ۍ
Xيتا[;ر ان ومي; ماما هم:= >ي?" 1پ ۍ
Xيگ 2 اراپ >ي?" 1!يب نوميم هپ هد >*u ۍ
ان*واراوس (نيTاو; هد >ي?" د ?!يب eنر ے ے ۍ څ
للت ات eن0 ه هت هو 2 ا+يC هم هرت ے څ ۔ ڑ
لت وب اکاک د هم Jاm رمش اک ۓ ے ۔
ناراد ه+شر اد نا0 وم& وم ايب ۔
ان*ريش ار:پ او ان*د ارو ل*و ۔ څ ے
J ه وار هبوا ه #ارK 2 هد هرت ے ڑ څ ۔
JوXنم وش T رپ هش هراپ هراپ R,م ے ے ې ے ۔
نامرا هپ ا! ناموشام ک وا ځ ڑ ۔ ۍ
ان*(با& ا*و5 ان*د تاپ Xت ۔ ے ۍ
را(مل& هم ه سا3 هو ا+يC څ ۔
راهرپ راهرپ هش ا= هپ #ارK هت ۔ ےڑ
هنوراهرپ وي,= ه هنورا*و وش هد ه څ څڅ ۔
ان*ريش ار:پ او ان*د J او; ات ۔ ۍ ڑ
هحون
اني ات eن0 هد اباب اوشو ان*(با& ا اپ څ څ ۔
ان*د لبمو -گ /ل" هپ =ار هد رغOا رورو ۍ ٹ ۍ ۓ
امواک اترد تيOو ه ان*(با& ا اپ څ څ
امرا]س (ناب ات نايب ب انرد هب ه5 ے ے ۍ څ
ان*ريش ا*و5 اواراس هپ تماما هد lات
هنونا(*د وک ادا اراس ات هنا+لب ا اپ ۔ څ
هنوگا= وس نارAه هد رواو ا*و5 هب bوا ۍ ے
ان*واگ 2و ناميJاm اد اتومي; هد هب روا
Uqv
نا(يم هپ اکار تا[;ر اوشو ا اپ ۍ څ څ
نا(ن5 هد ا*و5 اک Zورش رايت :]; ۍ
ان* ات هو هنوري ن ايب ک و.پ وس2 هب ات ڑ ځ ځ ے
هنوملm شو ر* و ره اک ا*و5 اواک ربO ۍ ڈ څ
هنورا5اب هپ رار3 رار3 J ات b2 هب و ۍڑ څ
ان* و اراسرد و6ين هپ هب ولگ هد iن= را0 ڑ ے
ک :برک هپ >ي?" ا*وا ے
هنوملm هپ rبu وJوش Xت و *رو ورد ۓ ځ
د ماغيپ ات HاBيش ام هد ے
هنودا*رK کو امد ک dون هبوا ه ۍ ۍ څ
ون هبوا هو نا(!ن5 ه ے څ
هنودور ون*و ولت انرو هو رو5 و(نت هد
و LSم اک هم:= >ي?" ے
هنوما0 هپ !ن ر*وپ ا(نت مول9م هد ے
د ا ا< 2 رار3 اک ا او ک وا Xتات ۍ ڑ ۔ ڑ ۍ ڑ ۍ
د ا ا ا+پ ارورو ا ا= :]; مو اO:; ۍ ڈ ڈ ۔ ڑ
رادرس = ک رار3 نامي+* اد ايب eنر ے ۍ ۔ څ
وسات هد ارس^ >ي?" و(نيTاو; ونمرتاس ام ۔
وسابوا ه5ان0 bوا و(نيTاو; ون0ربO او ۔
رايJ Jو (نب رون نانم د رOان وسات ے ے ٹ ۍ ۔ ے
Hا5وک رو*5 اوشو و(نيTاو; ورا*و ام ه5 ۔ څ
Hا5وک ردا راس هد و(نيTاو; ورادرتاس ام څ ۔
راب; وک نايب ب ناو?يگ -]; ک Pا/ن ے ے ۍ ۔ ۍ
و,ن ار ومي; 2 ايب مر*و ات دوس Pر ه ۔ ے څ
و,ن ار ورBن هپ اC مر*و ات (Aس ه وا ۔ ے څ
راب نو; نات هپ ام و*ا; و Gبس درپ ے ے ۔ ے
و/2- ۍ
اکار تا[;ر انرد ه5 ۍ څ
هنونا(*د ون هب ايبا*و5 اداAس ۍ
ا*و5 ارباO اواک ربO
هنوس2 اتو نايماش ونايب ب هد اک ۍڑ ې
دات هپ = ش (يDش هب ه5 ے
هنوري ن ايب اوا5رگ ک وJوC ماش هد ځ ځ ے
وک ريت ه نا(ن5 بار; هد څ ے
هنوراس -]; ا*و5 انارگ ا وار اتوم ايب ڑ
ر*و روJ هپ ن*(م ه ے ۍ ے څ
هنوم:س ا*وا امد ونا+سود هپ ايب
هحون
راDس ري;ا او نابر3 اش ات 2 (نيTاو; ے ۍ ے
رار3 رار3 ارورو ناوار هيT ومي; 2 ه ے څ
ا!J2 هنا+لب هپ Xيهوپ ; هد (نيTاو; ۍ ے ے
ا!J2 ه 5 هپ اتد X*ريت ه هب !سوا ڑ څ ۍ ے
رادرتاس وش تاپ ناويب هپ رسا ب ه ے ے ے ے ے څ
Uq{
(يDش هش و* و* ارورو را(*رDپ روک د @وسر ۔
(*6* هد نام:= اد را6يب انوم د ريپاC ۔ ۍ
را*و روب ر2 FوC ناD0 هپ رون 1پانات ے ے ۍ ۔
@اAم ا+,ين اiيه دَ روگات ا(م< ه و ۔ ۍ ۓ څ څ
@اي& د ا ا شار روJ هپ ومي; هد ه ے ڈ ڈ ۍ ۔ ۍ څ
را!پ ه ريگ ا نا(يم هپ ه و; ے څ ۍ ڈ ڈ ۔ ےڅ څ
ون ب اد ے د هن ا= رت (نTاو; د >ي?" ا ۍ ےڑ ے ۔ ے
2 +;او ه= (نيTاو;ات 5ان0 رورو ےڑ ے ۔ے ے د هن ۍ
راي?ب يEرم د هپ نايب ک م:= >ي?" ے ے ۍ ۔ ے
ار:پ ان*ريش ول*و هني!س
اراب; اکام هيT ناوار ا+يC
و ناوار روJ هپ نا(يم هد اک ے ۍ
ن+;وپ و* هد اکار #5ا0ا ے ے
د #5ا0ا ه ه!نامرK >ي?" ے څ
اکو ان+;وپ څ د ت0ا" هد ه ے
Xيک انر اک کو هب pشوک ۍ
نتاس ک ن5 هد ات روJ او ے ۍ ڑ ے
د نارگ -لتار ايب ول*و هني!س ۍ
د نا(يم هپ eن0 لتو ه FوC ۍ ۍ څ
وJ وار اتد اتومي; FوC FوC ڑ
ن وار هد ات ار:پ bوا د FوC ے ڑ ۍ
انوم ار:پ او Xيک ا(0 ه ے څ
هنوبو; مواک هب نيس هپ اC ے
اش -م ا(; هد ايب اک اتر ارود ۓ
نرا]س هد ام اکو ت?بو(نب ے
اک اروپ را+'گ هم:= >ي?"
اک ا نر يEرم هپ رون ت*اور ڑ ے
کو هنور*و نابSم ه ۍ ۍ څ
نمرو (نب هد د تنس تام ے ے
هنوروا ناميJاm اد کر*و ات ومي; :ک ۔ ۍ
هنوم!" اVر Pر هد کر*د و(نيTاو; هب راميب ۔ۍ
راو.م= ر*و ا+يC ناسرپ وکو انرو ايب ے ے ۔
رن و روJ هپ نا(يم ل*امرK د >ي?" ے ے ۔ ۍ ۍ
ربا; اراس رمش لD!يJ ات 2 د اC ے ۔ ۍ ۍ
رامش اک #6& sتَ اک ناي& د تمDت و; اد ے ۍ ۔ ے
راتفگ
نAم= رو; ه!نامرK >ي?" ے ے
نواک eنن هد و,ن تاپ FوC ے ے
Xيک اتر هد هنوگا= eن0 هد ۍ
نتاو هد bوا د امد ربمن ے ے
ناويش وا ر*و هش و0 ک ومي; ڑ ے
نامرK هکو ات 22 و(نيTاو;
روJ هپ gرم هد هيT ناوار هت ه ۍ څ
نمرتاس اد (گ رپ اتاC ے ے ۍ
د ناK ايند8 ه!نامرK >ي?" ے ۍ
د Kاک ا(; ات وينو(يک تاپ ے ۍ ۓ ۍ
د گ(ن5 = وناي/+م هد ے ۍ
نلت هد ک (نب وک = 1پ انام ے ے
د Jرا]س (ناب وسات هم راميب ے ۓ ے
د Jوا5ان ر* د >ي,نا0 ام ے ۓ ڈ ے
Uq}
اک eني ک X*و= 7ور; Tايب رو; ٹ ے ۓ ۍ ے
نو :+3 هد شو !" ه ے ۍ څ
هش ناراب وي;وا هو ت;و Tا(0 ۍ
هش ناوار >ي?" ک روش ا ا< اد ے ڑ
!.م ان ونمي; D!يJ هد وار ے ۍ ۍ
نم2 ر:پ Jوينوَ هني!س ے ے
ک ه5 هد ايهوپ او انيم ا(مه 1ب
!ن ربا; ه5 اراس ات اوشو ے
هنوXن0 هپ bوا ا اک څ څ ے
هنوس2 ا?کو ول.يC وگر+س هپ ام
ش ا]ش اروت ه هلغنار Pو; اماک ۍ څ
شار ا. رد روJ هب ات هاXل+3 ۍ څ
هنودرگ هپ اX*و= هب ايب
هنوگا= کو ه5 ه کار :]; څ ے
م:س نو+لب ري;ا هکو >ي?"
م:= >ي?" ا د هک Pا+ک (نب ۓ ځ ۍ
هنوJا" رغOا د !.م ۍ ے
هنوم;5 وي,= X* و0 ن^ر3 هپ ۍ ڑ
@ا`م ب ر* د )*رات :برک ے ڈ ے
@ا و و د >ي?" هد تا[;ر ځ څ څ ے ۍ
هنو+يب م:= >ي?" هد
هنو+کر" ک ا نر هپ )*رات هد ۍ ڑ
را(*درپ هيT رو; ن*ريش ے ے
ارا*و TاDب هپ ,ن ه و رت ې ے څ څ
ان مي; ل]; ,ن هنوريب ے ے ے
ورو ورو اواک [ي3 ان مي; ا*ان ے ے
هحون
هنونا(يم هپ هت ه ےڅ څ
هنوبو; مواک ايب نيس هپ اC هب ه5 ے
هنوم;5 ا ]سام روJ ڑ ے
هنو+.Jاب اک ايب ناو5اب روم ل]; ے
را+'گ اتد وگر+س و اود هپ ام ڑ
رغOا ل& و هد اسروم ار:پ ۍ ۍ
هنونا+لب اک ام انام
هنو+"ار ايب ش ين هب رغOا هد ۍ
رغOا ل& م5وب هب ه5 روJ ۍ ے
رانک Jا; کر*د اتات هب روم ۍ ۍ
هنولگ @ا(ب وک هب bوا
هنوJاوس اکام اوشو وش روم هد هت ے
ر:پ شار Xنر امد هب Pو; ا ۍ ے څ
ش ا(0 انام يTوب نيس اتد ه ۍ ں ے څ
هنوتدا& د Pو; هد ام ۍ
هنو*وبشو; ه5 ل; ان نيس ات ے
رارOا اکام روJ د روبAم ے ے ۍ
رغOا رت bوا ا;ابوا هنيس ر:پ
هنوربO اواک bوا روJ ے
هنورم& اک اد5 ناش هپ ونامي+*
Uq~
راتفگ
ورو ورو xانAJاوu 2 ه!نامرK >ي?"
هد * ناوار eن0 هپ ورو رورو اونين
رو; ن*ريش د نارگ نا(*د ايب ے ے ے
ورو ورو هاXمي; 2 ارواو هم [ي3 ے
X*راXنيس ه; هب را5اب ماش هد ۍ
Xيک هب ناراب ولگ هد LA& ۍ
X*وJ ک وX*و= هب ناموشام @و ۍ ے ٹ
ورو ورو اواک ا ا هم روJ اموشام ڈ ڈ
اک هني!س هد رو; ر!K ر* ے ڈ
اک هس2د هت ک ا ا< هب ا= ۍ ڑ
اک اترو ام ايب ک 6ين اساپ ے ے
ورو ورو اراس ات ک (نب هم هب راس ۍڅ ے
د 2وم هد = هم:= >ي?" ے
دا=و= و ر*و Tونا+سود هپ ه ے ې څ
هن ناXيTار هب تنSم اتد ۍڅ
ورو ورو ا و0 د هنورBش = هد ڑ ۍ
هنوملm (ناب ات Xيک هب ر* رو; نارگ ے ۍ ڈ ے ے
هنورا (ناب مي; ره واگ2 هب هو ے ے ے ۍ
ش هنوري ن رو; ا اترد رVا" ار هب ايب ۍ ځ ځ ے ۓ
ک هنودا*رK وس وس رو; اترد هب FوC ۍ ۍ ۍ ے
ک هنوگا= اباب اباب هد ک هاXل+3 هب FوC ۍ ے
ش هنوس2 ه او Rسا ک هاگرد Nا هد هب اC ۍ ڑ ے
نايKوک نايماش و اناوار (نب هب ايب رو; ۍ ے
نا,ين bاب& ريم هب هن و واAک هب هن ۍ ے
ش هنوراس #اCوا و6ين هپ ه نو+لب ,بار ۍ څ ۍ
ش ارا*و !سوا هب هس2 دَ رمش ے ے ۍ
ش ارادرس ايب هب وناو*(نب هد ے
ر* ش هد هب هيT راد همu ے ڈ ۍ ۍ
ورو ورو ا ات ايلم رو; ات(نب ايب ڑ ے
و هنو'يل!ت اک و ره رو; او ۍ څ ے
و هنوري ن هب ا= هپ راميب ۍ ځ ځ ےڑ
ک +س هپ ر* ?کو هب داAس ے ڈ ے
ورو ورو اواک دا(ما اس >ي,نا0 ام
هنوملm LA& رو; ?!ب هو ے ے
هنوم;5 ش و0 اک >*(با& هپ ۍ ڑ
,ن #اCوا b2 هد ا&د8 (ب هپ ۍ
ورو ورو ارو; ک ن5 هپ ,= ربO هد ۍ ڑ ۍ
X*5رگ را5اب هپ Kوک هب -ب ے ے
Xيمرش ايب اک ري,مه و ره ے ے څ
اک هدرپ اراس وناو?يگ )م
ورو ورو ا له ايب روJ هپ رابرد څ ے ۍ
هحون
ش هنونا(يم ون*و هپ eنر هب bوا رو; ل]; ۍ ے ے
ش هنورو+سد rبu هب اروپ ار هب رمش ۍ ۍڅ
X*5وک >*u 2 م;5 هد هب رورو رو; ل]; ۍ ۍ ے ے
Uv‚
XيTام ک وس2 sبَ رAن; ار هب رمش ۍ ے ۍ ۍڅ
ش هنوگا= #اCوا >ي?SJا -+3 رو; هب ايب ۍ ے
نو; هپ امد هب ربO ناميJاm !ن هو ۍ
ناماس روک هد ات رو; ن*ريش ک هب وJ ے ے ۍ ٹ
ش هنوملm (نابات ايب اک و ره اواک ربO ۍ ے څ
اسوا >!ش 1'ن هم:= >ي?" L"8 ايند8 ا(X*رپ
اسوا >Aم= = هپ >ي?" هد د ايند8 اراس = ے
ش هنونا(م< وم= هد ايند8 د هد هب +; ۍ ۍ

ا< اکام ام ه رو; ا څ څ ڑ ے
امرا]س ا+پ انو; تاپ اد ے
اک نو;ان اDنت ساپ ان د ے ۍ
هنوملm ش اک اواک ربO ۍ
هنوس2 ا اود (نب هب ڑ څڅڅڅڅڅ ۍ ے
اک نومMم ا=اد رو; هم دا* ے
شار هن.*د اک رو*5 اکر*و ۍ
ٹ ش 2او 2ات هب ناماس @و ۍ
اک نوريب راميب مي; يس ے ۍځ
هم:= >ي?" >ي?" ۍڅ
اماما 2 رو; ا ا= اک —ا ڑ څ
اک نوK(م 1!يب >ي?" هد دا*
Tا(0 د ۍ ے انام :يب شام انارگ ے ۔
انات اشام -يب راس و; ا(0 ش اک رون ۔
ورو ورو نانس 2 bاپ ک ن(*د هد هب ه5
و اوس +س و و هKوک اک و ماش ۍ څ ۔ۍ ۍ
گ و ات هپ ,يپ ه ات رابرد اک انار ۍ ۍ ۔
ورو ورو نام,C اک Rسا ش -!,م اک ربO ۍ
(ي3 و ا= هپ †و4 هب >*(با& ش مر" @و هب ۍ ےڑ ۍ ٹ
و :*و ماب هپ را(نن هپ ماش هد هب ; ۍ ےڑ ے ےځ
ش هنوناراب و* ناک Zورش رو; هب انوماب ۍ ڑ ے
ش اتد @وب3 دا*رKاک د ناS+ما ربO ۍ ے
ش ا&د8 (ب هپ #اCوا هد انوس2 (نب رو; ۍ ے
ش هنوVر& رون هد @وب3ان اک ا ات رابرد ا ۍ څ څ
هحون
گ اک نو+لب رو; رو; نار ے ے ے
اک نو(م< وم= اوشو هد @وب3
اک ر*وپ 2 2 ت[;ر اکار
اک ريت ه/ل" 2 وره5 هد وگ اد ٹ
ن5 اوشو ربO اک مومغم ک ۓ ڑ
ک روس هاشداب ه bاب& ا+,ين ۍ څ
ک روغيپ اتر ا! هد نايماش ځ ۍ
رورو اک نوXن5 ناش هپ ے

م ک هسوب T5 ه اکار ۍ څ ےٹ
ک اروپ ‡رK نا(يم هپ څ
اک نونمم 2 2 ت[;ر اکار
هحون
UvI
ورو ورو نارAه =ار ۓ
اک FاC ورو ورو ناو*رگ
رو; ن*ريش ام ے ے روگ +س هب bوا ے ۔
ر+س هد ام ک -برک هپ هب -]; ۔ روت وگ ے
ورو ورو نارب0 هپ هناو*(نب هب هت ےڅ
نوک ا*و روبAم wش ه (نب ے ۔ے څ روب ے ےڈ
روت 2 اکام tو; ۔ ے روJ ل& هد او ے ۍ
ورو ورو نا,ن و L?ن ک وب%; هپ :*وJ ے
ڈ ت*ان& هد bرد تم!" 2 د Fا ۔ ے
هت #\J روگ ه هم:= >ي?" ے څ ۔
*را?*ا هن ۍڅ ورو ورو ناوراک رم& X ۍ
هيT اراسرو هت هش ام هپ نو+لب
هيT ا ا< هپ ايب ل*و xانAJاوu ڑ ے
ا< ولتاو هپ امد هت اک ےڑ
د امپ (نب 1پان د +سان روک ے ۍ ے
ک ومي; ول]; ا?کو * و; ا* ے
ک وناوJ5 ه5 J(يJ هد اک ے ۓ
انلت xانAJاوu هک ه هد هب ايب څ
د امد Lي[ن ک HاAک (نب ے ے
هs* = هپ >Aم= هم:= >ي?"
هs* مرک هد او5 ه اواک ر!ش ۓ څ
هs* تام هپ هت و تOرK هد ت;و ۍ
د امه #ر%K ونابSم هد ے
اک +سود FوC ره وبيلها هد ۍ
اک ل& مرک هم:= >ي?" ۍ
اک ه ايند8 اد و >شور ر," څ ۍ
د انK ري;ا د p!Jد و ره ے ے څ
د(م 1!يب د هم رورو ے ر2 هن راگ ۍ
ر2 هن را(مل& واراوس sب FوC ۍ ۍ ۍ
اناک د ناوت >ن امپ تم(; رورو ے
اک ر9ن روJ هپ ام ۔ اک رب; مر" @وٹ
اک رو*5 -]; ريJ ش اگ امي; هب وJ ے ۔ۍ ٹ
ورو ورو نارود وX*و=ان هني!س اک 5وک
روا واXJو روک هپ ه رو; ۍ ۔ څ ے
روJ هپ روJ 5رگ هKو; 2 هب ک وا ۍ ۔ ۍ ڑ
ورو ورو نامي+* ام رو; اک نو= ايب ے ڈ
راتفگ
د انيTاو +سرو هماد xانAJاوu ے ۍ
د امJو هم رورو Xيهوپ هدا; ے
وار د امJو ت&اس و* ا+,ين FوC *و ے ۓ ڑ
د اA+Jا اد 6ن وب ر5 ے ے ۍ
ا*اپ رت 2 راس ک نا(*د sب ه5 ۍ
ا*ايب انومي; رار3 رار3 ۍ
د ا+پ ا(م< د روس >*u هپ اک ے ۓ ے
د ه5ان0 رورو اناوار امپ ے
,نار هب ايب ه Xيهوپ هد ا; ۍ څ
,ن امد Lي[ن هب رورو هد نا(*د ۍ
گ ک هراپ رورو هپ !سوا هب ناو*ر ے
د ه/*ر4 اد ونا?!يب هد ے
هنور*و وشو و او ره هپ رون ڑ
هنوش2 @ وار ات ومي; 22 ڑ
ار يTايب ه ا+,ين FوC هم رورو ۍڑ ۍ څ
UvU
د ا+پ رورو هم Jرا]س اوشو ے ۓ
هحون
ان اک د نارگ رAه xانAJاوu ا ے ۓ
اناک د نامرا اد انر ه رورو ے ۍڅ څ
* هن اناو*(نب ام اروا ;وا ۍ
* هن هناوار (نب HاAک ب ا* ۍ ے
اناک د ناسا وJوC ماش 2 -!,م اد ے
او ا ا0وا :ک همي; هم سد ڑ ے
او ا او ار )م ايب انر ه رورو ڑ څ ۓ
اناک د نا(*د +سرو اد xانAJاوu او ے ے
>ي?" د #داب& هم:= >ي?" bرد ے
>ي?" د #داب& ان تSي[ن وا (نپ ے
اناک د نامرK اد ا ک ب ب را*و ے ۓ ڑ ۍ ې ے
@را]سو ا+پ ام @را]سو امپ روم ۔
اره5 د رX0 د اتاسو ر* Jاي; ے ۔ ڈ ۍ

ناوار هکات 22 نا(يم هپ eن0 هد ه ۔ څ
ايلم ام اتو اتاو(نب ماش هب ه5 ڑ ۔
ر* د Xت هم رورو رمن د 6يت مرگ د ڈ ے ۓ ۔ ے ۍ ے
اوا5وک رار3 هپ اون ب >ي?" ام ۔ ے
5وک اک ک سد 5ونه ا+,ين کوC ۓ ۍځ ے ۔ ۍ
هي!ت وX*ر هپ ش اDنت ه رار3 هپ ۍ ۔ څ
اKو اک تما اد هم:= >ي?" ا ۔ ۓ
هاگ هسوب @وسر هد هسوب اوش رAن; هپ ۔
مو هنا(0 ريC رورو 2 ه5 هيTراب; ه;و; هت ے
مو هن اVر رورو هد نو+لب هپ مواVر gرم هپ ه5
xاورا امد نو(م< امد Dگ امد رورو ۔ ۔ ۍٹ
xانAJاوu واراو ;وا هت هد ل*و ے ۍ ے
xانAJاوu مي; 2 موش رهاب ه5 اک وش ه ے څ
اناک د نارو هم روک هاشداب ا?کو ے ۍ
مواماس روگ هد ه5 ت;ر هب 1پ ان د ۍ
مواماس رورو -]; هد هنوباکر هب bوا
اناک د ناوار هم هاشداب هد lات ے ۍ
ا 2 امد ا= هاشداب ا 2 ڑ ڑ ۍ
ا 2 اراس bاب& رادرب5ان ا= ڑ ۍ
اناک د ناD0 هد نو(م< امپ روا ے
هحون
xانAJاوu ZادوJا xانAJاوu ZادوJا ۔
1پ ان د ۍ xانAJاوu اتد هش 22 هم
ه5 موش اراDس ب ه5 موش ارا*و اروب ے ۔
اراDس ر;ا انر ايب هد bوا ۍ ۔ ۓ
ه5 موش ارابرد ب ه5 موش اربکا ب ے ۔ ے
انيبان ش ه5 هب xانAJاوu 22 ب ۔ ے
Jا; هش روک هاش JايXنن نا6;وش ۍ ۍ ۔ۍ
رغOا هد هلمر" اک Jا; ۍ اراوDگ
(يDش وش ناموشام (يDش وش ناناو ا= ۔ ځ
مو رورو هپ ه5 ارSO شو; د هپ ۔ ۍ ۍ ا ا ڈ ڈ
Uvc
هحون
xانAJاوu اش نو+سار اتر ايب و; راو و* ۍ
ا ام 22 >*ريش هد * هن نا(*د هپ ه5 ڑ
نا5رورو هم ات ونوراس ا*واو* د ا کر*و نوX ے ۓ ڑ
+س هم 22 xانAJاوu تاپ اDنت د bوا ے ے د ا ے ۓ ڑ
*ر هپ ه اک 5وک ک سد څ ځ ۓ ۍ ے هي!ت ش وX ۍ
ا ا< :برک هد †ارK هپ هم:= >ي?" -ت ڑ
ا ا< اره5 sناE هد †ارK Tان,ت ان رورو ڑ ۍ ۍ
اوادا* نمرو هد هنودا*رK اد هت ے
P:ي0 @وينو Tاترو مو`لک :=ار ۍ
Pاکر اراپ ها,نهاش وک ليJ روب ماس ۍ ے
5 ناش هپ bاب& Lن*5 رو; د ل*اواترو نوXن ے ۓ
هنا0اباب ان*ريش ام هد هني!س ول*و
ان هاXمي; هت ه (گ رپ هم اتاC ےڅ څ ے ۍ
د J(يJ ون*و ورس هپ >يXنر ربکا رورو و; ام ے ۓ
انو; 2 ک ن5 >Aم= هد هب م:= >ي?" ه5 ۍ ڑ
هنو+يب fوس = >ي?" هد ا ا< هپ D!يJ ڑ
د Jاوا و= ونامول9م هد نا+سد هم ا+.م ے ۓ ڑ
د نايب ب اوشو تاپ ک ومي; ۍ ے ۍ ے ے
د ناري" ر* د هن.*د ريپاC ۍ ے ے ڈ ۍ
د #ورپ هشوه ب هم 22 رو نر ے ے ځ
د رادراميت انارگ xانAJاوu ے ۍ
ک رويس ارمن 2 امپ ن(ب -]; هد رورو ے و ے ۍڑ
و کر*و >ن هم هبوا وگو* xانAJاوu !شاک ے ۍڑ ٹ ے
امد ساو ب د اه و نوش وCو هپ ۍ ے ے ۓ ڈ ۍڅ
د Jرا]س ا+پ 22 >*ريش ام xانAJاوu او ے ۓ
د لتاس و5ان ر* هپ روم اکو (نابرو DK ے ۓ ڈ ے
ارSO هد د هدوات e*ر د روا مرگ د روا ۍ ے ۍ ے
د Jوا(ن= ت; هاش هم رورو هدا6Dش ا?کو ے ۓ ۍ
د Jو:ش ناو*رگ -]; D0و2 تل[;ون.*د هد ے ۓ ے
اواران ر* xانAJاوu ونايماش د Tو; ڈ ے ۍ
هحون
هش روش د لتاو eن0 هپ >ي?" هاش ک هاXمي; ے ۓ ے
+س ک :برک روک ے ۍ د Jرا]س (ناب رو; ے ۓ ے ۍڑ
هش روش وک هنوناو*رگ ري مر" ک هاXمي; ے څ ے
ر هMK ه 2(*وJو رو; څ څ ۍ وک هنوس2 (نگ
و5 نمرو ادرورو هد انام ے د ل+;و= “يم3 ے ۓ ڑ
ر+س هاشداب هد >ن روا وي;وا هد ناراب ان وگ ۍ
روگ ات tر4 -ب هد :ک tر4 و* :ک ۍ
د J(*رادو اDنت >ي?" واراوس sب FوC ے ۓ ۍ ۍ
راتفگ
Uvn
ه!نامرK هني!س د مرگ ار* ے ۍ ڈ
ومي; د را0 ناويش ا?کو ک ے ۍ ے
*ايب اباب هم ل*و xانAJاوu ۓ ے
د Jا; هم روک ا+,ين هم Fوiيه ے ۍ
ات مي; ا?کو ايب اباب ه ے ۓ څ
ات ن*(م ايب Tايب FوC هب وم ے ۍ
Xيهوپ سد ا+,ين هم Fوiيه ے
د رسا ايب ک Lي[ن وم هد ے ۍ ے
کار هس2د ه اک 5وکار هم ر:پ ۍ څ
کار ايب Jا و* انيس ا= اتام ۍ ۍ ځ
م(XيC راس اباب هد نيس هپ ه ے څ
د مي+* هم ;رب هپ اوشو ے ۍ ے
ن تي`ي" و; د ر" هد دو; ے ۍ ا+,ي
ا+,ين تليMK رون ه يه ان او/ت څ
مد^ هد او5 هم:= >ي?" ۓ
د مDK dو; اد -?ن مد^ هد ے ۍ
موش تاپ اDنت ه5 هک ناوار اکاک ه*وا4 هم -ب ے
موش تاپ هن,ت ه5 هلغنار 1پاو م/ل& 2 ے ے
xانAJاوu ان ا ا < 2 * هن ارار3 ا* ڑ
د تاپ :برک هپ اباب هد هم ارسا او* 1ب ے ے
ڈ د تاپ هني!س اموشام >ن هسا!يب ار* ے ے
گ xانAJاوu ان اباب ب ش نو(م< هم هب نار ے ۍ
ام* هناو*رگ اراپ ا ا< هپ SبO 2 >ن ه5 ڑ ے
ام* هنادرگ رس X*دا* انيس اباب هدام ۍ
xانAJوu هنابرDم اک 5وکار ر:پ هم ورو
ا+,ين ان*رن -ب د اباب هم و* ے
ا+,ين اراDس ه ا*ا(; ب هم رون څ ے
Nاو xانAJاوu د >4و دارپ ے ۓ
د رKا?م انارگ رسا ب ے ۍ ے ے
گ رم& ب*ر= هد اتام bوا د نار ۍ ے
رم& هاشداب -]; X*دا* هد ام ۍ ۍ
رم& Tان,ت هپ X*ريت :ک ۍ ۍ
د گ (ن5 اد eنر xانAJاوu ے ۍ څ
اباب هم وڅ و (يما هب ام و ۍ ۍ
و (يBب وبوا هد وگ و* و ره ۍ ٹ څ
X*ريت نو(م< ونو(يما هپ ۍ
د ري;ا 1ب هم ارسا ا(مه ے ۍ
و 2 هراوس >*u هپ انوم ه FوC ره ڑ څ
و 2 هرس ون*و هپ ولغنار 1پاو ڑ
,نر هب ايب 5وب هم ر:پ اک ۍ ے
د را5 هپ @اوس ا! هني!س ے ۍ ځ
هحون
*رادو xانAJاوu ان هاXمي; ا ام اX څ
xانAJاوu هنادر(3 ايب ا+يC هم ر:پ ۓ
*رادو ات و.پ هد هب ه5 رن و xانAJاوu X ے ے
يهوپ هدا; رن و اباب 2 Xيمي+* X ے ے
Uvq
نورو xانAJاوu هنا(يم 2 ولغنار هم اڑ
ل+3 هک ناوار Pا/& ربکا 22 روJ هپ هاX ۍ
ڈ روJ هپ هاXمي; ه وار اباب ولگ ورس 2 Fا ۍ ڑ
xانAJاوu ان هلمر" :=ار هiن= :ب
ا+,ين وللت هد هم ناوت مرا]س ا+پ اباب هب ه5
ا+,ين وJ وار هد اتومي; کوC xانAJاوu او ڑ ۍ
گ xانAJاوu هنار*و اوش هم هiي=اب ول
اراپ هد هني!س ان xانAJاوu هش 5وکار >ي?"
اراپ هد اراپ رX0 هن,ت = هم:= >ي?" ے
xانAJاوu انام رن و دا*رK هپ ارواو ے ے
ول*و ات 2وم اغه را,*ا هپ راس xانAJاوu ے
ول*و ات xانAJاوu ه دا6Dش هم:= >ي?" څ ۍ
او= هد نا(*د ر:پ xانAJاوu انارگ امپ م ڑ
*و= اش 5وکر ار:پ اکاراX
امواگ 2 راس Jا+پ هپ اتد هب ه5 ۍ
ار:پ :]; لغنار ايب اک ے
امش ا 2 ا+يC ايب ه ا*وا اتاوام ڑ څ
گ اکار راس هپ امد b2 ه ے څ
اموش تاپ امي+* ه Xيهوپ سد ے څ ے
اک اتر @اC هيT مي+* هد ۍ
امواک اد5 ونامي+* هد رو+سد هب bوا
ول*و ب ب م:= >ي?" ۍ ۍ
امواريت eنر نو(م< رون ات ب هب ه5 څ ے
د هن J(يJري هپ اباب -]; ام xانAJاوu >ن ے ۓ ځ
د هن J(*رادو رار3 هپ د eن0 SبO 2 ے ۓ ے ے
xانAJاوu هنا(*د ب 6نوب Tانام ے ے ۍ
Jاو5ان هد e*و= اتام اک 5وکار همر:پ ۍ
کا و0 ۍ ڑ
کا و0 Jا+پ نيم اتام وX*ر ومرگ هپ ۍ ڑ ۍ ے
xانAJاوu هناري" * اتاC را]س هب ام ۍ
مر2 هنونامرا ش ا=را= اس ر:پ Jا و* ۍڑ ۍ ځ
مر2 هنوVر&اد کو انرو ن+;وپ و ا* ے څ
xانAJاوu هنا4و رت s*ايب ايب هم هب FوC ۍ
ون`م ۍ
u هپ اراو?هاش اراوس xانAJو
امواک اترد را5 ه5 ار:پ اش 5وکار ۍ
وش نا(يم هپ eن0 ناوار هت ه ے څ
او هب ه5 اموا!سا اتاC هنوس2 ه ڑ
ارا*و Jوش و نورو و اود هپ ڑ ڑ
امواريت eنر هب رم& مي+* هد څ ۍ
ار:پ :]; ش را?*ا هت اک ے
امواک هن ريC دا*رK و(نت 2 هب ه5 ے
هنامي; و+;و= وبوا هپ *
Uvv
اموا 2 ا موک !سوا هب اکاک >*ريش ٹ ځ ۓ ے
و ناوار ?پ وبوا هت اک ے ے
رغOا ام. هبوا eنر هب ه5 ا+,ين هم څ څ
د هن.*د 5اريپاC ۍ واک هن FوC د(م وم اروگ ۍ ۔
واک ه هب نامي+* ارود ا*وا8 ون ه هت ۍ څ ۔ ے څ
ا?کو دروش ارو د رو5 و(نت ۔ ۔ ے څ ے اتاو هاXمي;
و ره څ ا+پ ا ا و*ومو; ار:پ د ƒيل!ت اک ڈ ڈ ۔ ے
ارا]سو اC هپ ايب وم اراپد ا(; ون ه هت ۔ ۓ ےڅ څ
اتاو 2ات وم د تسان ناميJاmاد نامگ داد ۍ ۔ ۔ ے
هد ه5 ون ه هت ے څ وش ناو*(نب هب وم8 مروگ ے ۔
مروا ;وا ه5 هد ا! ۔ ۍ ځ وش نا*رگ هب ر* ے ے ڈ
اتاو ادر * ک = ناميJاm ک ناماس هب وJ ے ۔ ۍ ۔ ٹ
اون ب ت[;ر وJ وَ ش ماما ان هني!س ري;ا ے ۔
D!يJ هو ه"ون ي9& rبu هد م:= >ي?" : ۔
" اتاو ايند ا*و ه -با/م د -4اب وا G ۓ څ ۔ ۍ ۔
اک اد5 مي+* هد @اC اکاد5 سا!يب !سوا ۍ ۍ ے
اکاد5 (ي3 هد رم& [ي3 5ان هد اوا(X*رپ ۍ ے
روJ گ او; امد او اواک هل[يK اس ت;و ے ے
وش ارا(مل& ب ه وش ارا*و ربکا هپ هت ے ے ے
وش ار:پ ب ا ناگو اد د ناS+ما ربO ے ے ڑ ے
روJ گ او; امداو اواک ا ا< هپ ربO ے ے ڑ
اتد راوشوگ وX*و= اتد او او اد ے ےڑ ےڑ
اتد رپ انوX*و= ش ون ?ه اک ريJ ے ۍ ۍ ے ے
روJ گ او; امداو اواک هرو,م اس رورت ے ے
هحون
اتاو هني!س هاش 5وک ان xانAJاوu هنا0 اباب ۔ ۔
اتاو ام اکار اX*و= هنابرDم انارگ امپ ۔ ۔
(نو= هبيA& سد تا[;ر اد ا+?; هداو ے ے ۍ
(نو= اکاک امد هت ار هن 1پاو ايب ا!J ے ےڅ
اتواC (گ رپ وم نا(يم هپ ناش (مه اک ے ۍ ےڅ ۍ
وش تاپ :يب وم هنا0اباب ر*و ه هت ے ے څ
وش تاناما ه وم انات برون bوا د هم FوC ے څ ے ۍ
ٹ اتاو :برک ا?کو د هنام هپ د هن.*د @و ۔ ۔ ۍ ۍ
اتاوام eJ ا*اوا8 !م5 هپ Jاتاپ اش5وک ے ۍ
اتاوات * ا*وا ه ک ه 5 هنونامرا دام څ ڑ ۔ے ۍ
اتاوارغO رو; ايب ام Tايب هب FوC Tا(0 د ۔ ۔ ۍ ۍ ے
هحون
اواک ارس^ (ناب ا(; ے ۓ
روJ او امداو ے ےڑ
(نت ے اواکام :يگ
روJ گ او; امداو ے ے
Uv{
اکر*وپ انيم ام اکريت (نت هپ ت;و ۔ ے
او -]; اک ريپاCار انام bوا هنوس2 هڑ
روJ او امداو اواک ادوس نيم هد ے ےڑ ے
وJوَ ش اتد رانک روم وJوَ ش امد رغOا bوا
وJوَ ش اروپ ت;و روJ نيم امد bوا اسات ے ے
او; امد او اواک ا&د G" هپام روJ گ ے ے
ايب هم:= >ي?" اه ۓ ا(0 -بلب هش ان -گ
هش xانAJاوu هپ روس ه[ي3 اد 2 ک wT هو -گ ڑ
او امداو اواک Nا هد رکu روJ ے ےڑ
ت د wTان,ت و *رو ورد 2 د Cاب هم X ے ځ ۍ ۍ ۍ
د رKا?م د رسا ب نايب ب اراسام ے ۍ ۍ ے ے ے ۍ
انر[ن* رOان >م -ه اره5 sناE ا< ۍ ۍڑ
د ناري" تاپ نامسا ه ا!م5 (ناب وسات ے ے ے
(ناب امپ کو نامن ول]; Hا+س^ دورد ے ے ځ
انر[ن* رOان >م -ه هن,ت ونY*و امد ه
انر!.J ماش ا نورو اود اراس Eاغ+سا د ڑ ے ۍ
ان ر9نم هاگ ا وش ات تم(; >ي?" ولل=ار
انر[ن* رOان >م -ه اودره (يDش وش ک eن0 ے
هيT مول9م هد ات او ا(K م:= >ي?" ه5 ۍ ۓ
هيT ?!يب هد ات اوام ک ا(O !شاک ۍ ۓ ۍڑ ے
انر[ن* رOان >م -ه :ب و Pرک (يDش ا ۓ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مان اک نا Dت ^ رپ Eاغ+سا و0 ے ۓ ے
•Žرا" >ب tو+SJاوبا ۔
žŽرا" >ب (Bس ۔
يمان >ي?" * اره5 هد او5 X ۓ
ڈ * امJو وسات ک ب*ر= ر* ے ۍ
وناميJاm ه او ا%; هم ه څ څ
ڈ هش نار*و اس2 وس ات همروک Fا
!سوا ے اک را9+نا ات -ي0 اکر:پ ر*وپ
اک رايت ات و* پ bوا هنوس2 ه او -]; ڑ ڑ
روJ گ او; امداو اواک ZادوJا ا اپ ے ے څ
هحون
ا= ا(Dش8 (يس هکو g
انر[ن* رOان >م -ه
اDنت 1!يب * تاپ ے
انر[ن* رOان >م -ه
انام L?ن ورواو * ل& >با >ي?" ه5 ۍ
0 انام L?ن ورواو * بن هد هشوگ رX ۍ
ب * (نب هBل3 ے انر[ن* رOان >م -ه هانگ
ڈ کارSO شو; د * >هد هن,ت * >Aم= ر* ے ۍ ۍ
ک :برک د >ن * >+Aنپ هد aمش ري;ا ے ۍ
انر[ن* رOان >م -ه ام2 هن.*د ريپاC د ۍ
د امد مول9م د (*6* ر0اK هد لm ے ۍ ے
د ايلم هم اتام د (يDش امد bاب& رورو ے ے
انر[ن* رOان >م -ه ا(O مول9م اد ورواو
ات ايلم ام وناميJاm د نا6; وک J ۍ ۍ ڑ
نورو وناميJاm د نا(ن5رK هنورا*و وا ا ۍ ڑ
انر[ن* رOان >م -ه امJو ت&اس و* هد *
Uv}
راتفگ
هش نارود تA" ه!نامرK >ي?"
نوش وCو هپ هش نامرK اد هم و ڈ
* @وسر هد او5 ورگ +س او ۓ
يب هش نام* ارود ل*و هم اX ے ڑ
هو راس هد ا5وک هو راولت اساپ
هو رابنا ونات و .پ xانAJاوu ے ے
هو رانJا K اغه =ار ه اC هپ ۍ ۓ څ
هش نا(يم Fا ان و* م ک ت&اس و* ڈ ڑ ے
وناميJاm وا ه!نامرK >ي?"
ون2د6ب ا و+.يت bوا ل*و ۓ ے
LJ هن,ت وا * اDنت و; ه5
نرڅ هش ناD0 اد eنت وسا+پ e
وو @ا(يJات ه D!يJ هد وار څ ۍ ۍ
وو -.تار -.ت و کوک نام2ا ے ے
وو @(بر Zورش -[K Wوپ ا!J
هش نا(يم Jا; او هلم" >ي?" ۍ
ا(Bس رم& وش ه -*و >ي?" ے څ
ادابرب هنا; هيT پ ک موک ٹ ځ ے ۍ
J ?کو هد ه5 ه اک اتر نا e څ ځ
هش ناشرپ ناش هپ وسوب هدو; lوK
هو #ارK اغه هم:= >ي?"
هو #ا0انم هپ ک و.پ xانAJاوu ے
ا+سرو را9+نا !" B0را ۍ
هش نامسا eنر هپ ون*و ا!J روس
ي!س^ @6نم هپ dر& ا!J X ۍ
-0ا -0ا ا'O X*5وک ۍ
ک نا(ب وا راس وا و0 نو+لب ے ۍ ڑ
-گ ا!J د >ي?" هد b2 هپ ے
-گوگ ا*ان وا5رJ هن.*د ۍ
ک ناD0ود ره ر2 هن @ا`م ے ۍ
Hاک نامل?م هد او&د هد ه ۍ
Hاک ن.*د نو; هد بن -]; ه ۍ ے ۍ
ک نام*ا وسات د داMت موک اد ے ے
هش ناي& ا او هم ت/Kانم ڑ
م:ک a%3 هک (Bس رم&
ماغيپ سد هکر*و ات ر!.J ے ۓ
مامت ر5 ر5 وک راک >ي?" هد
هش ناوتان :يب ا+,ين کوiيه ۍ
او= @واريت ت;و وربا; هپ bوا ۍڑ
او= -تاو*رپ ه Xت د ارود ۍڑ څ ۓ ے
هک رو6مک وم= ونا(يDش هد
هش ناسا راک wT وJو:+3 هد
رار3 >ي?" ربا; د هپ ے ۍ
راولت Jو!; هل;وا ار نايم 2 ۓ
ک نا(يم اکو TارBن ريب!ت ے ۍ
هش ناو وJاک و?لتا ƒيBV ځ
راBشا ول*و سد ک 60ر ے ۓ
را& وا eنن 2 د ر+Dب -+3 ے
ران 2 Nاو د ر+Dب را& وا ے
هش نايم هپ ر!.J هد اگ xانAJاوu ڈ
هحون
Uv~
نامسا Rلم ل*وJ هنودورد ۍ ک ے
ن0 >ي?" ک نا(يم اDنت XيX ے ۍ
†رب هد ناش هپ ني?" غيت ۍ ۓ
†رش وا Pر= هپ و او= لغش ۍ ڑ ے
]س هنور(نت ک ناراب ون*و ن ے ۍ ڑ
ناوار ماما هو ?پ ون.*د ے
ي'!Jاوu م:س هش ان رب3 -
ک نايم هپ هل.يC راولت ايب 2وم ے
ن هپ مو ه5 Tا*و هد وار څ ۍ ۍ ےڈ
نم ام د (ليJ ۍ ۍ نم ار ےڈ ےڈ
ک نا(!ن5 هپ ا!J هو 1ک ره ے
XيCاب >*د اک وي,= وروت ا ۍ ۓ
Xيک ا+;وان امپ وشار ون ۍ
ک نا هپ امد و(گ هن رپ ا 7ور ے ځ ے ۓ ځ
k*(" و او= لم" د >ي?" ڑ ے ۍ
و هيEرم 1ينا ريم هد وروگ
ي;رپ ک نام,C ;وا نs]س X ے ۍ ے ۍ
رX0 g و; هپ م:= >ي?" ه5
ر9نم >ينو; اد :برک هد
گ ک نا!م وگ ر+س و(مJ هپ مرو ے
Nا Nا د ت[;ر ان ورادرتاس ے
ا(*ر= ک وي;وا و(نs*او; وسا!يب و; ۓ ے
د اDنت ?3 دو; د ک b2 wTاروت ے ۍ ے ے
ا(*رادو :يب ارو+س SبO ا!J ۓ ۓ ے
XيXن0 >Aم= و* اس موAه ون.*د هد ۍ
ا(يJ :]; هپ وار د ا+,ين !ش ۓ ۍ ے ۍ
ار=5 هن راس هن @اXنک روگ ۍ
راولت سد و2اC >ي?" ے ۍ
ک ناوار ور وا و= ش ره ے ۓ ۍ څ ۓ
dورKرس هو* Xت و *رو ورد ۍ ځ
dوه هک ا%; ان ور5 ايDتا
ک نابايب هپ راک هنوراس ے ۍ
ربکا Nا >ي?" هد را+Kر
گ ربکا Nا >ي?" هد را5و
ک نام2ا هد رBن ونايماش ے ے
ان >ي?" وJوش ور!.J ٹڅ
پ ت;او د هو (Bس رم& ٹ ۍ
ک نارود د هپ را!; رمش هن ے ۍ ۍ
لتاوان د >ي?" ک #ارK ۓ ے ے
ل;ا هن هو رXم wT هبوا ے څ
ک نامرا Xت انرو هش 1پاو ے ۓ
ات را(نن >ن +شرK ناين0 ے ے
ات لم" و* د >ي?" Xت هد ے ے ۍ ۍ
ک نا(ند .* توگ د :*و ے ۍ ے ۍ ڑ
نايب
څ ا(يلش ناو*رگ ات نا(يم هتاوا ار ه ۓ
U{‚
نوش Cو ے ا(يسرت مون هپ وبوا هد ۓ ےڈ
او = Hا(Dش8 ا*اپ رت راس ل* ۓ
گ ا(يبم2 ک ون*و ورس هپ وا راب= در ۓ ے
ون*و هپ Cاب ودوش -]; هد روس .م ۍ ۍ
ا(ي اپ وا ا(*5رو= >ت هپ و5 ناو هد ۓ څ ۓ ۍ ځ
ات هناراب وي,= هد 2وين وَ wT هنيس
ا(يبوJ dود هپ @وسر ايب هش (Aس هپ ۓ ے
وک ي ان نا wTانوراس @و هش Rسا راس ٹٹ ځ ٹ ۍ
*و نت ۍ ا(*Y*ر ا!J -گ وX*ر هپ ۓ ڑ
ل.ناو اترو امان م:= >ي?" هد ے
ا(* ا< ون >ي?" هد ک = هپ ه ۓ ڑ ۍ ے څ
هکو امد ريC #ر[ن اC اک ے
هکو ا/ب >*د هد ي9& راک ۍ
گ هکو Nا هد تر[ن ا*و ۍ
نادان 2 ا+,ين (يما و; ۍ
وJوش Pابک ه وو ناKرا& ا= څ
وJوش PاA" اراپ نو(م< (با
وJوش Pايماک ه وو نا/شا& ا= څ
ناSبس اپرس ناS+ما د ۍ ے
او وناKرا& هد هسام" اد
او ونا/شا& هد هلم" ر,"
او ونابJا4 هد #داDش ا=
ناري" را4 او ر!.J ه ۍ ۍ څ
اساپ هد ور5ايDتا هو* اک هلم" هڅ
ا(يسار ات L/& ايب هو ک —ر و* هپ ۓ ے
XيمولBم سد هد ات ات )م ۍ ے ٹڅ ۍڅ
ا(*راو ون*و ورس هد ناراب و ا!J ۓ ۍ
ک ر!.J وش اتروپ هنوگ ا= نام2ا ے
ا(يگ 2 ان ا(يگ 2 هش ه bوب >يم5 ۓ ۓ څ
هش ماين هپ ل*و راولت ايب د راب; ا(; ے ے ۓ
ا(ي;رپ ار ان ر!.J د ب"اO ه ۓ ے ۍ څ
هحون
ناKر& >ي?" 5اوا هک هو ۍ
نر[ن* رOان >م -ه ۍ
ورواو * ل& >با >ي?" ه5 ۍ
ورواو مواک اترد هEاغ+سا
ن2 ه تA" د اد څ ے ورواو مو اڈ
نابر3 ام د ا/ب >*د هد ۍ ے
5 @وسر هد تاپ اون ب د او ے ے ے ۓ
ٹ تاپ اDنت د وش نا(يDش @و ے ے
تاپ اره5 هد د روک رس^ ب ے ے ے ے
U{I
ناب6يم سد تما اکو ۍ ے
ک (نب امپ رايJ دام وسات ے ے ۍ
ک (نب ايند د هد ه هم هبوا ے ۍ
ک (نب ا! ناDب تA" هپ ام ے ځ ے
نايغ4 ش هم Pاو02 ه ۍ ۍ څ
اراپ ت3ا(O د هEاغ+سا ے
اراپ #ر[ن >ي?" هد ا نورو اود ڑ
اراپ #داDش ان ر!.J ول=ار
ناK ايند د اکو wTارBن ۍ ے
او= @واک Vار Pر هد tرا& ۍڑ ۍ
او= -ب 2 ا= ون tرا& ه ۍ څ ۍڑ
نو=ار Zا+م ايند او= @وا ۍڑ ڈ
ناAنا د م:= >ي?" ۍ ے
راوس ه(Aس بن رارک هد * او5 ه5 ۍ ۔ ۓ
را(مل& ب * >ن ے
* >ي?" اون ب وش نا(ن5رK هم (يDش ے
ش تما ا او راب; ش تماما هد 5اوا ۍ ڑ ۔ ۍ
ش تA" ايب +; ه ۍ څ
* >ي?" اDنت د ا+,ين FوC امد دا(ما ۍ
* تي/ي/" ربO ه5 * #داDش Pول%م ۔
* ت&اAش هد هلBش
* >ي?" ZاAش اغه را/'Jاوu هد Žراو
امDK ب د ار* هم:= >ي?" ايند ے ے ڈ ۔
هما&رQ س ک ر,Sم ے
* >ي?" 2وم هد ه5 ا(يش اکو ارBن
هEاغ+سا اکو اره5 هد و5 ۔ ۍ
ک :برک ناويب هپ ے
ات ونايKوک اون هEاغ+سا
ات ونانامل?م امه او اد
ات ونانا?نا و او ره ه!لب ڑ
نارون >*د هد رما د #ر[ن ۍ ے
و?کو هلم" Cاب ودوش هب bوا ۍ
و?کو ا ا< هب ونايها]س ول]; ڑ
و?کو ZاAش ات ,= هب (نلب ۍ
نامرا وبوا رEوک هد د ۍ ے
هحون
* >ي?" هن,ت ه5 و/ل" Kوک وا ماش ا ے ۓ
* >ي?" هن,ت ه5 * >ي?" هن,ت ۔
* >ي?" اره5 هد او5 '%[م هد (ن5رK ۓ ۍ
* >ي?" هن,ت ه5 * >ي?" هن,ت ۔
* ر(ي" هد (ن5رK * ربمغيپ yبس ه5 ۔
*رKا?م و ره اک څ
* >ي?" امJو (ناب :برک ‡را هپ ے
ک اي+سامJو bو?Kا ک :برک ارSO ے ۔ے ۓ
ک امپ (نب هم هبوا ے
* >ي?" هشوگ رX0 رEوک 3اس ه5 ۍ
U{U
هحون
اون ب >ي?" هش Nا Nا ے ۔
ک :برک ناويب هپ ے
شار اتام ابر ا* :ک ه >يBJ رمش ۍ څ
شار ات ايبن*5 لت مB4 هپ نا(*د هم رو; ۍ ے ے
ا,ک -!,م ک هت Nا ت;و ه= ے ۔
ک :برک ناويب هپ ے
,ن J(*را?*ا >*u هپ د 1ب Nا ا* ۓ ۔ ے
,ن Jوا ا= گ ر+س ابر د رو5 ون*و هد ۓ ڑ ے ے
هدا6Dش ا(0 هش xانAJاوu 2
ک :برک ناويب هپ ے
نو; هپ ه(Aس 2وش ادا هم:= >ي?" ۔
نوB0ار هيJا اناو N انا
ها,نهاش (يDش هش ارBن اکو ۔
ک :برک ناويب هپ ے
گ Nا و اوگ هم @اوس د ه م او= هبوا و ۍ ۍ څ ڑ ٹ
* هن را(نا0 ا*ا * و *رو و]ش ورد هد Xت ځ ۓ
وکار وتاو هد هرايJ و; م(X*رپ هب >4و
* هن راXبل4 ايند ه5 انرو تA" داد ے
>ي?" نو(م< ک ه ربکا ب bاب& ب bوا ۍ څ ے ے
* هن رارK هب X* (يDش * (يDش هد او5 ۓ
Nاو هک و0 ه'يل; ما نيپ ه ان (*6* هد >ن ڑ ځ څ
* هن راب; هن را* نيپ ه و*ا*و هب ابO ځ څ
د(م FوC ابر کرBن wTاد ۔ ے مر2 هن راگ
مر2 هن ربکا ل& او5 مر2 هن را(مل& >ن ۍ ۓ ۔
هپ Nا ا* هن,ت * اDنت تاپ ۔ ے
ک :برک ناويب ے
(يDش هک ردارب ام ابر وناميJاm د ۔ ۍ
(يDش هک رغOا ل& ودوش هد و+شايم وXي]ش هد ۍ ۔
هانگ ب Nا ا* هلمر" >ن ے
ک :برک ناويب هپ ے
هبوا د و+JاK و ره Xيهاب Fا هد #ارK ۍ څ ۔ ۍ ڈ
هبوا د ومپ (نب و; ري; ابر . روان اک ۍ ۔ ۍ څ څ
هنيس ا*ان اک 7اد امد و(نت ۔
ک :برک ناويب هپ ے
ک ر*و ناوت وري ن ات ل& راميب هم ايب ے ځ ځ ۍ
کر*و نام5 ه= ربO ابر ا* امد اترو; ے
هي!ت وX*ر هپ ه5 :ک ش ه ۔ څ
ک :برک ناويب هپ ے
هحون
* هن رارک ر(ي" ل& هد او5 ه5 ا*ا ۍ ۓ
* هن ربمغيپ وا هA*(; هد سامن ا* ۓ
اراس ون*و امد و*وا هنوس2 Hارس ل*و ے
* هن راو;ريش هم4اK @وسر هد ر+;د ه5 اک
U{c
هو ل=ار اراپ bاب& ه نامارMSم ۓ څ
* هن را(مل& bاب& هد رورو ه5 ا*ا
Nاو ونو*رو;وا ونورا*و و نورو ب کوسات ڑ ے
* هن راXDنگ وناميJاm وا اون ب * ے
ه5 1ب ايند 2 هب ايب ک -يب اي+.*ر وا ‹*ورد څ
* هن راک ب ه5 ل=ار * ات Dن و رما ے ۓ ۍ
م:= >ي?" ه5 ک ايند هپ ان Nا م او= ے ڑ
* هن رادانيم ه رون ون >ي?" رQ ا(*د څ ۍ
رايJ اکار ه داد @اوس @اوا څ ے
رار3ا مواک ش 2 هب ات (نه ڑ
اکار هبوا ه د اد هم @اوس -ب څ ے
اداما ريC و eن0 هپ ايب اک ے ے
را!نا رم& وJاوس وود ره 2
ڈ را!نا هکو اس درد ب ر* ۍ ے
@اوس ري;ا ه!نامرK >ي?" ۍ
اداد ب راب هپ eن0 هد د هم ے ے ے
ات نا(يم و ار و* و* د اد @اوس څ ے
ات ناولDپ ره * :*و اDنت ڑ
ش H:يم داوم ات نا(.*رات ه ۍ څ
ادارا ر2 هد ه ه ا*وا8 ے څ څ
هم:= >ي?" -*و (Bس رم&
اماک ان 2ام هک @وب3 @اوس اد
ه!ن اKو ه رار3ا اد و; ۍ
ادا(Bت 2 و ک -+3 >ي?" ه ڑ څ
د هووا8 L0او هنو نامن ه ۍ ځ څ
د هو*ا هپ y/K هنور.K ات وا ۍ
داM3 eي]ش ه هم:= >ي?" ۍ څ
اداDن مان اد د نامل?م ے ۍ
روJا و*ا*و وس ات wTا*و ان و?Jود هد @وسر څ
* هن راگ 5و ه5 و*وا :]; نو+.*ر د FوC ۍ ۍ
@و Hاک(V هبو; نو6غ*ورد وروگ ه; هب نا ٹ څڅڅځ ۍ
* هن رامش ک ƒO ونابuاک ه ه5 د ر!ش ے څ ے
راتفگ
ا(Bس رم& ه!نامرK >ي?"
ادابرب هنا; هيT م ايند هپ ڑ
!ن -Oا" ه هب هگ او; ايند ے
اداA*ا +س د TوX,يپ اد ے ۍ
هش (يما ن2 ه اک ه تSي[ن ڈ څ څ
هش (يDش اس2 هد ناورم هد ر:پ
اک هن هب ن.*د و+يبلها هد ۍ
هدا5 @:" و ارواو ه; ه FوC ۍ څ
ريJ اد ے ک (يDش هب ام د هن ے ے
ک (*6* @اSشو; هب ه/ي3د او* ے
و; ,ن Lي[ن هد هب ن= ار ۍ ۓ
ادا*5 >Q با 2 د مDK dو; اد ے ۍ
د ا(*5رو= هد dوه -/& هد اک ري; ے ۓ
م د ا(يگ 2 ه 5 هپ هد >يJاV هد رD8 ے ۓ ڑ
اکو رو= ات ربا; و* ام ے ے
نا+س هن هڅ ادا?K د 2 Xي ۍ ے
U{n
XيJاC رو+سد وبر& هد اد ۍ
Xيلب3 و* ک ونوJاوس ورد ه ۍ ے څ
هنوJاوس مواک اراپ هد تA"
و0 هڅ ادارمان ا ک )*رات ۓ ڑ
هک (Bس رم& نو+س >ي?" وربا; د2 1پ ۍ
هک داD0 Zورش و5 ل& هد نوريب اوش اروت ۍ ۍ
ڈ ناويب اغه ت&اس و* هپ انونات هک کا ۍ
Xيم+; lوK ه و(يJو اد (Bس رم& ه ۍ څ څ
Xيمرگ هد eن0 لم" هد هک ر*و !" ات lوK ۍ ے ۓ
ناوار ?پ ر!.J هش اکو هلم" ه ريش ے
ا!ن اروپ wT ه(&و 2او وتاوار هو* هو*
ٹ اکو هلم" Xت هو* هپ wTاراس ر!.J @و ۍ
ناشرپ وJ ک ر!.J @و :يب و5 اره5 و; ڑ ٹ ۍ
Jواسار -'ي!Jاوu رت د lوK >ي?" Xت ے ے ۍ
لD!يJ سد وار د هم:= >ي?" @ا" ۓ ے ۍ ے
نري" وک8 هنو.*رات eن0 لم" >ي?" هد ے
اک ه+سارا هنورBش ه; هم:= >ي?" او
اک هBJا%م )*رات ه; هيT هنHا ‹*ورد و;
نار&اش رون واک ه !ن هو موب ه اد ۍ څ ے ڑ
د ان Nا امد تليMK و!ن هو (?" ے
د ان ام @وسر ونايماشوا ان @وسر * ه5 ے
k*(" و Rش اC هد اک ۍ
ورواو Nا @وسر k*(" و Rش اC هد اک ۍ
کوسات ورواو د ا+ش ناهاوگ k*(" د هد ے ۍ ۍ
کوسات ورواو د ا+ش ناباSOا Nا @وسر ے ۍ
ورواو ايب k*(" اد ان -Dس وا ربا0 هش هڅ
هحون
ناولDپ bوا اوا+س ار ا(Bس رم& اڅ
نا(.*رات ?کو >ي?" Xت هد eن0 bوا ه ۍ ۍ څ
* م;5 ه 5 هپ >ي?" ه5 ا(Bس رم& ا ۍ ڑ څ
ت * ب*ر= هپ اDنت R* و *رو ورد هد X ۍ ځ ۓ
ن0 نا(يم هپ ?کو !سوا هب L*ر= د هد e ے ے ۍ
وJ(يJ هد * >ي?" ه5 ا(Bس رم& اڅ
+س * ان SبO ے وJوا!سا هپ و5ان0 ا ۓ ڑ
نام واک ر* اC هپ ات )م ام 2و ار ے ڈ
* ل& هد او5 >ي?" ه5 ا(Bس رم& ا ۍ ۓ څ
* ناE S* نو;رX0 ا+,ين Fوiيه هم eنن ۍ ۍ
نام,C هپ ايب @ا" د هپ ا?کو هم (*رب روت ۍ ے
دارم8 اب * >ي?" ه5 ا(Bس رم& اڅ
دا* ر2 ه *ا; اترد ر9نم eن0 و* 1ب ے څ
نام^ هد رواو ان lوK :]; bوا هب کوک8 ے ے
هحون
ورواو امد L?ن * ل& >با >ي?" ه5 ۍ
J ماش و هKوک -ها ا* ورواو هب%; امد e
Kي)ح ه l Kي)ح ه Kي)ح ه ورواوا-د ])ن م* 6ع Kبا ۍ
U{q
>يم5 ور د هپ ابرغم رت ان †ر,م Nاو ۓ ۍ
>يب0 هام @وسر هد او5 ا+,ين FوC اوسانام ۓ
ا*ا و Rش اC هد اک ۍ
ورواو هلهابم ا*ا و RشاC هد اک ۔ ۍ
ا*ا ول; b2 انر ه وسات هد *را(VرK څ
ول; „ا[3 انر ه اC دَ * -تا3 ايب ا* څ
ورواو هانگ ب * ه Jو ونY*و هم ايب ون ے څ ۔ ے
ول*وJ هنوتا*ا ه را!نا Hاک ن^ر3 2 ه
ول*وJ هندورد هم ه ومپ ک (نب هبوا هم ه ے
ورواو '%[م @^ و*8وم8 و* ت.ب(ب ارو ۍ ۔ څ
وا و0 يEرم (ناب @^ @وسر هد # DXنم ه ے ڑ ے ے ڑ څ
و0 ناDب و; هيT ا= ه هت هم:= >ي?" ے وا ے ڑ
ورواو هل[يK Xيک -4اب وا G" هب ري;ا ې
هک هن @وب3 +A" يه ه >ي?" هد ۍ څ څ
Jوا ا د (Aس هپ ه اد @ا ۓ ڑ ے ے څ
هش ا(0 >ت 2 رهوگ ه ک (Aس هپ څ ے ے
J(*راو د ناراب ون*و ت;و ‹ه هپ ۓ ے
اتاCوا اک هلل=رم ک b2 رمش ے
ل=ار bاب& bاب& هد د g ا= انراس ۓ ے
هKو; 2 هل.*رپ راس رمش D!يJ سد ۍ ے
J(يپر هو ر* رمش هش *5 Xنار ۓ ڈ ڑ ۍ
هک #اCوا رمش راس هو چJ2 ماBنا و;
Jوامرش د 1يلبا g ارب Jاک ريگ د ۓ ے ۍ ۍ
ا(نمل/& د هن kب& ه نايب اد ے څ
لD!يJ م:= >ي?" د ان )*رات ه ۓ ے څ
@وسر PاSOا د وکو bو]تان (يBس >با ے
@وب3 و G" اک و; د باSO 3را >ب (*u ۍ ے ۍ
ورواو اتاو -+3 و5 @وسر ول=ار PاSOا اد ۍ
ناباSOا ه!ين هد ام ه د :يگ ه ان وسات څ څ ے
ناويب هپ :برک اراپ هد -+3 امد ول=ار
ورواو 2ات ک هب روک و?کو هب اد ه ۍ
* او5 هم4اK وا ل& Nا @وسر هد ه5 ۓ ۍ
* او5 هA*(; هد راي4 ر'B0 هد هرا*و ۓ
ورواو اC هک @:" نو; امد وسات هپ ايب ون
نايب
J(يبوJ هو وگوا هپ ه @وسر هد ۓ څ
JواXنا5 ر.K هپ هو ه -يTارب0 ۓ څ
هش روس ه Nا @وسر هپ ک @ا" (Aس څ ے ے
Jوارادو #داب& ات د هو ا(; ۓ ۍ ۓ
وX*ر هپ :برک هد >ي?" اغه >ن
Jوا5رو= ان xانAJاوu د تما -]; ۓ ے
د bو?Kا (" ب ا+پ راد ايند اه ے ے ۍ ۓ
Jوا5رپ د نا%يش ه هد نا?نا هپ ۓ ے څ
Xيک ر5وگ وروت هد و5 هپ اره5 هد ۍ ۍ
وي,= د ه ے Jاوين ک X*و= ا*وگ ۓ ے ے
U{v
ه,ن تاپ wTوت اراپ هد #و3 ه ے څ
ل=ار هو رمش اتاو لل=رم ۓ ۓ ے
انات (ب ه يه !*رBن رمش څ ے
هنا0 >ي?" او د هن (يJ ام ۍ ۍ
ا ک س د !" (*6* و; ۓ ڑ ے ے
د ه(&و ماBنا -+3 هپ اتد ے
د ه; ماBنا اتات ه!نامرK >ي?" ے
د ه; ماود @وسر هد ت&ا'ش اک ے
اکو رو= eJ و ا(م< هب و ے ۓ څ
د ايند ري;ا نو(يک تاپ ے ۍ ۍ
د ر* م:ک اد 1ب !*رBن رمش ے ڈ ے
د ر* ماBنا ات ام د ‡ر3 ت&ا'ش ے ڈ ے
ش @(يJ ايب هب *رو هپ ر,Sم ۍ ےځ
د ه(TاK اتام ارهاm ک bوا ے ے
اراپ هد ا(; ا; ه!نامرK >ي?" ۓ
اراک(ب هنيس اک انوا8 اXJ
د و5را هماد ?کو هد ه5 ه ے څ
د هنا,ين او* کار ه!ين ے ۍڑ
اک انوا هنيس ه Gلبا eس څ
اک ارBن ريب!ت هد مول9م >ي?"
و g ارب ري;ا g ارب هم:= >ي?" ۍ
د اي+.*ر @وسر Jو!; هد k*(" ے ۍ
و نيس هپ sب ه+.*و ه نامرK @واک اد لب ۍ ے ۍ څ ۔ ۍ
و نا.ين !;ان sباد ناش هپ ]س هد تباE 1ب ۍ ے ے ۍ ۍ
د اروپ (ناب ا+پ @و هنو`*(" ا= ه!ين ام ۍ ے ٹ
هنيBJ ا 2اک د هد اريگ ه5ات ه اد د -ب ۓ ے ۔ څ ے
ڈ اني]س اربا; *ا; ه5 ار*6ن; 2 هيT 1Aن ر* ۔
د واران ا اوره ه هنو*و; ات مروگ هد ه5 ۍ ڑ څ ۔
گ راتف
د Nا xو(مم ه!نامرK >ي?" ے
د امد نا(ب وروت هپ رپ رپ ے ے ے
(XيC مو/ل" هپ امد ه ‹يت ے څ
د امان هد ه هيT FوC ه ا*وا8 ے څ څ
Xيهوپ هد ه; !*رBن رمش ے
يمان رمش * او5 >شو0 u ۓ ۍ X
وش 1پاو ر* ان وJو:+3 ات ڈ
داC هد اوس انام راک ا=اد ے
موش ا*وگ ا! ه!نامرK >ي?" ځ
ا ات2 د ت;و ري;ا ے ۍ موش هاگ
* FوC ه5 ه ناYيپ ام هد هت څ ے
ب اک ے د همu +?; هد ناسرپ8 ے ۍ
راب; * ه; !*رBن رمش ے
ربمغيپ هد هيT يسامن ه ۓ څ
يمان >ي?" هيT او5 اره5 هد ۓ X ے
د اتد رکu ک ن^ر3 اوش ے ے ۓ
هيT راب; ه; ه ه!نامرK >ي?" څ
هيT رايت ل*و -+3 هپ هم ايب ے
ک د اراس وسات هم (ب ه ۍ څ ۍڑ
د هدارا هد -+3 هد ام ه ے څ
هحون
U{{
د Nا @وسر ه!ين -]; ل*ا; اتاوام ارمش ۍ ۔ۍ
او Nاو هپ J(يJ د !;انا=ام ۔ۍ ۍ ے د اي+.*ر ا ۍ ڑ
g ا=اد د J(*روا ان Nا @وسر ه!ين ام ے ۓ ۔
g ارب ا*و5 و اتد هب هنا0 >ي?" او -تا3 ه ۍ ۔ څ
داتد (ناب ن(ب هپ هنو=اد „رب هد >ي]س اغمه ۍ ے ۔
او ام هڅ #و3 مر2 هن ل*و ات (Aس وا ے ۔ ے ے ڑ
#داب& ر!ش کو ات رس^ وJ Nا ه ۔ ے ۓ څ
د ه+,*ون ک ر*(/تاد هنولگ ش ان هب رپ ۍ ے ۔ ۍ ٹڅ ے
5اين وا 5ار هد >ي?" هد اوش ادا :ک ه(Aس ه ۔ څ
5ا+مم انو او ره اوش اوش ا(0 ايب :ل=رم ڑ ۔
د هم0رت وبا+ک2 هنو+يب م:= >ي?" هد ۍ ۔
ن انر څ ,ن لتاراپ رAن; اک e ۓ
,ن ل+;اوا ر!ش هد (Aس هپ ۓ ے
اميJاm اروگ ر5 وا او هب ام ے ڑ
دو0وم د ه!ين ام رAن; اک eن انر ے څ
دوس ب د راو; اد رب; اش د هپ هت ے ے ۍ ۍ
اميJاm اروگ رهوگ !ن هب رپ ۍ ے
وا هناو همو رAن; اک eن انر ے ڑ څ څ
(Aس ري;ا ب راس اد ک هن هب Rس^ ے ۍ ے ے
اميJاm اروگ رب5 ايب ش هب ر*5 ۍ
ادا ش rبu ه رAن; اک eن انر ۍ څ څ
ادا ش ه(Aس اد ر(ي" هد و5 :ک ۍ ۍ
اميJاm اروگ ر(3 اد (Aس د ے ے
همام& ا+;واو رAن; هش eن :ک څ
هم:= >ي?" او ر%; ب -*و 2وم ے
اميJاm اروگ ربکا N8 ا د ے
ان ]س ول*و هد وا اتر رو5 هد ام ول*و رمش ۍ ۔ے
انرد ک را0 ه روگ bوا هباسرAن; د ۍ څ۔ے ۍ
ان*و
د امد @و هنوراک اد هنوملm @(يJ ات ۍ ٹ ۔
رAن; ولل.يC :ک هاگ هسوب هپ @وسر هد ۔ۍ
رEا @واک هن رAن; wTا*و سد ک )*رات ون ۔ ے ے
د 2وم هد ه ره امد هنودا*رK وکو >ي?" ۍ څ ۔
(*6* هت !" هپ هت م واک ول*و >ي?" ۔ۍڑ ے
(*رب واک هنرAن;اد کاس Pر د ادوسام ۍ ۔ۍڑ ے
دا(مه هم هنو,هاو; هنو4رش مر2 (Aس هد ۍ ۔ ے
حون ۀ
اميJاmاروگ رAن; اک eن انر څ
اميJاm اروگ ر?پ اره5 هد *
اميJاm واک ه رAن; اک eن انر ے څ څ
اميJاm (Aس ب ر'س !ن ماما ے ے ۍ
اميJاm اروگ ربJد هد اVر هپ
و هب اداد ب -ت رAن; اک eن انر ے ے څ
و هب ادارمان رEا ب د هد رو5 ے ے ے
اميJاm اروگ رX0 * @وسر هد
امد د نا(!ن5 رAن; اک eن انر ے څ
امد د نامرا و* رXم * ر* Xت ے ڈ ۓ
U{}
اميJاm اروگ ر?ب Fا; ه(Aس او*
اون ب L*ر= * رAن; اک eن انر ے څ
هانگ ب ا%; ب ر(برد هش همروک ے ے
هبام اميJاm اروگ رهاو; روگ ۍ
ان" هک )م wTون*و هپ و5 ودوش هد ۍ
(يDش نا0 رغOا Xت هش :ک ۓ
اباب ن!*ردا هکو g ا= ربکا ه ۍ څ
(يDش ناو*رگ اراپ هش و; ا!ځ
dود هپ ک ب& وJ وار ميسا3 ے ے ڑ ۍ
(يDش نار6گ هپ ونايسا هش هڅ
وس2 و اود هپ 2وين هو wTايلم ڑ
(يDش ناولDپ هس #ارK هپ هڅ
ک :برک هپ هش تاپ اDنت ه ے ے څ
(يDش نامDم موش هکو دا*رK ۍ
وش @ اتو هنوس2 مر" @وسر ڑ
(يDش نا(يDش هاش وJوش هڅ
(يDش ون ک د(م >*د >ي?" اک ے ے
(يDش نام*ا (ناب Nا هب هو ے
(Aس هپ وا م;5 هم:= >ي?" ے ۍ
(يDش ن^ر3 هش هس2 ونايماش
هک 2وم هد تسرد رما xانAJاوu
هک هي!ت وX*ر هپ نا >ي?" ځ
هک او; هپ ومي; هد #اCوا راس Tايب ۍ
د روک هد م= وش هوپ xانAJاوu ے ۍ ے
هحون
(يDش ناويب هپ هش هن,ت Nاو
(يDش نامل?م هک او5 @وسر هد ۓ
و6ين وروت وي,= هپ وا و* ناک هپ ڑ
(يDش نابJ oو هک او5 اره5 هد ۓ
ام*ا هپ دا*u >با !" (*6* هد
(يDش نام*ا ب رمش هک >ي?" ے
نامرا دو; د #داBس #داDش ے ے
(يDش >4و ب هش رKا?م ه ے څ
ک :برک اس مر" هو هن :يب ے
(يDش نا*ريب نا*ريب هک ونايماش
= و(نيTاو; هد (يDش هش نو; رX0 ک ے
(يDش نامرا هپ ونا*(نب هد هش
Nاو هو هن >ي?" و* :برک هپ
او @وسر هد هش (يDش نا(نا; ا ڑ
ک = ونورا*و وا و نورو ونما5 ے ڑ
(يDش نا*رگ هش ون*و هپ >يXنر
گ راتف
U{~
د رو5 وم;5 هد ه!نامرK >ي?" ے
د رو; وگ ر+س هپ ون*و هد هم دور ے
اک5وک8 اشو هم ورو ورو xانAJاوu
د روا >*u هپ 1ب اتام +سان رون ے ے
نا(يم هپ ايب =ار xانAJاوu ۓ
نا0 >ي?" 2 وک eن wT هن.*د څ
?کو >ي?" ه او ا,نم sب اد څ ۍ
د رو; هد !" ا=اد * هب وا8 ے
ات نات ا3^ هش دYن ه و; ے ے څ
ات (Aس ون*و هکو ر!K ے ۍ
2(يJو ه Tانت راس ب څ ۍ ے
د روغيپ نو(م< هک @اي; xانAJاوu ے
او ه(&و +?; ان >ي?" ه ات ۍ څ
او ادوس راس هد ر," هد راوس ۍ
اش مار" >*u هپ هد راوس اC -ب ۍ
د روس >*u هد ات وروا; هپ #ورپ ه ے څ
!ن ر*وپ هم:= >ي?" ے ۍ
!م5 هپ راس -*اوا xانAJاوu ے
ان ماما مول9م هک نابر3 نا ۍ ځ
د روپ نو(م< رون د 3اب اKو ے ے ۍ
اک ريJ هن.*د همان رورو اشر*و ر5 ے
اک ريJ ه 5 وس 2 روا هم ت&اس و* ے ڑ ۍ
xانAJاوu اDنت هش -ب @(يپ د و* ے
د تاپ اون ب ا+,ين FوC هم رورو ے ے ے
د تاپ ارSO هد وX*ر هپ م;5 ے ے ۍ
xانAJاوu انت 22 @اماپ ,ن ۍ
X*ريت هنا+لب هپ نا(!ن5 ه ۍ څ
X*ريت ه 5 هپ ا*ان ر^ ر^ ۍ ڑ ے ے
xانAJاوu اون ب د نارگ نا(!ن5 ے ے
اک ارس ون*و هپ ا ن xانAJاوu ڈ ٹ
اک اراو; ه[ي3 wTومي; هپ 2 ڑ
گ انومي; مر" ;رپ ريپاC ري ۍ
د رون xانAJاوu هد @ا" ام= 2 ے
هش xانAJاوu هپ ه ر9ن ب ب څ ۍ ۍ
گ هش هراپ ب ب نارگ هد ناو*ر ۍ ۍ ے
هشار xانAJاوu اکو wTراشا
د روت وگ ر+س هد هم #ورپ ک ا موک ے ے ۓ ځ
د ه(ن5 Lن*5 ا(X*رپ ارDپ وم ے
د ا,ک -!,م هد روJ هيT راب; ے
اXيسار روJ هپ نا(يم هد و; ۍ
د رورو اون ب هم ريگ ک ون.*د ے ے ے
,ن تاو هد رهاب ارادرتاس * ۓ
,ن ا(يسار رورو هد 5ان0 هپ ۓ ے
(Xن رپ :يب هم رورو هسا!يب ے ے
د رو5 لm هد وناي+ما8 هد ے
هحون
رپ xانAJاوu ارDپ ومي; وم د ا(X*
xانAJاوu او اسار ات نا(يم هد ناځ
,ن J(يJ رورو هد >*u Jا; اد ۓ ۍ
U}‚
,ن لتاو رهاب د @اي; درپ هد ے ے ے
xانAJاوu اواCاب انون.*د هم رورو
مو`لک وا Lن*5 ا* د ا+ش ک ومي; ے ے
مولBم ونايKوک هپ د وم هد تمر" ے
xانAJاوu اواکام ر!K روJ هپ وم
نا(يم هپ xانAJاوu هم:= >ي?"
نا(!ن5 نا%لس هو ريت و; =ار ۍ ۓ
xانAJاوu ا(K هک نا -*اوا راس ځ
هش نو+س xانAJاوu ا*ارو وش Gل; هڅ
هش نوXنرس ايب ات d2 >ي?" هد
هش نو; هپ >ي?" هد روس نيب0 ۍ
د J(*5رگ ار ايب روJ هپ ومي; ے ۓ
و رپ گ او ه ک @ا" د هپ و; ے ے ۓ څ ے ۍ
و Jا*و Zورش وي;وا ان وگر+س ے ے ۓ
و گ اک نا هپ ر5او >*u هد ے ے ڈ ے
د J(*رو^ = هد ب ب گ ا= ے ۓ ۍ ۍ ۍ
ارار3 هپ ر* هم:= >ي?" ڈ
را+'گ د2 اک #اCوا ل3 ۍ
رايت اک >هد8 هپ يEرم @ا" رون ے
د Jوين b2 هد ات ن5 هنيس ے ۓ ۍ
د اد و; )*رات هم:= >ي?" ے
د اAک8 +سان رمش اس Lن*5 ے ۓ
ا 2 او Lن*5 ات نات رورو اک ڑ ۓ ے
د Jواسار ايب ل*و راب; b^ ے ۓ ے
او د eنJا ; هپ ن*u ري,مش هپ رپ گ ے ۍ ۍ ۔ ے ۓ
د eنرون*و هپ wT ا ن ريهاب وي;وا واراو ے ڈ ٹ ۔ ۍ
هنوگ ا= واک هد ک 5اوا #اCوا ۍ ے
ر+س ه هم رورو څ xانAJاوu وا!سا گ ۍ ے
xانAJاوu و FوC اک ک ت;و نا(!ن5 ۍ ے
xانAJاوu ا ا ک Zا6ن و ب ه 5 ڈ ڈ ے ۍ ۍ ڑ
گ راتف
د J(*وJ >ي?" !*رBن (Bس رم& ے ۓ ے
د J(*رادو اراو?هاش ب b^ ے ۓ ے
وک pيپ ک روM" هپ ام b^ اد ر5 ے
ڈ د J(يسار (" هپ @امک هد ر* ے ۓ
ريگ 6ن روJ هپ b^ وش نايها]س ۍ
نماد هش ات xانAJاوu tو; ريX
ريبش هد b^ اکو هلم" ايب
د لD!يJ @ا" اد ک L.+نم هپ ے ۓ ے
وک را6گ ان >*u و;ا= هپ کوC ۍ
وک @اماپ (ن2 ونوبمس کوC ے ۍ
وک رات هپ رات @و نايها]س (*6* ٹ ۍ
@ا" اد د J(يJ (Bس رم& @و ے ۓ ٹ
نا?ک ت.*وJا وک ه م xانAJاوu څ ڑ
نارادرس ه وو نايها]س و; ه څ څ
ناري" (" ب هش (Bس رم& ے
نر ه څ څ د ل=ار @:0 هپ b^ e ے ۓ
eن وش ان b^ هکو 5اوا څ ۍ
U}I
eن0 اس b^ د وش هن Jواک ۍ ۓ
eنن هپ >ي?" وروگ ا*ارو 2
د J(يلش Xنت ک ه b^ اد ه ے ۓ ۍ ۍ څ څ
هحون
نر xانAJوu ناAم= هنوJاش رپ رپ e ے ے
=ار ات ومي; ۓ هنودا*رK هپ ر*ڈ
2(*وJو هني!س ب ب ک و.پ xانAJاوu ۔ ې ۍ ے
2(يJو xانAJاوu دا6Dش @ا" د هپ ه ۔ۍ ۍ څ
ن5 -]; ورو ول.يC !م5 هپ ۓ هنوناX
ات نا(يم ايب هش 1پاو xانAJاوu ه(يک تام ۔
نانس هپ هلت رهوگ انت اواتارپ >ي?" ۍ ۔
هنوشرK هپ ايب b^ -*اوا راس -];
د [ي3 راداKو b^ هد لD!يJ )*رات ۍ ے ۍ ۔ ۍ
د ن*و @وسر را0 bا?"ا د م:= >ي?" ۍ ے ۍ ۔ ے
هنو0وK (*6* وو رت(ب ان ناوي"
يسار bاو ه اC څ ک ريب(ت g رم هد امد د X ے ۍ ۍ
ک ريگ امه lوK * امپ هKرO واک هن ے ۍ
Nا ا* اوش ZادوJا ان >*u هم bوا
مواک ZادوJا bوا د Jرا]س ا+پ هم (نيTاو; ۍ ۍ ے
مواک اتد ه(Aس اگ او; ه5 هب 5امنا0 هپ ون*و
Nا ا* اوش اون ب تاپ هم رو; ے ے
ناب5 هپ ه!ين هدام وا اتد هميلک ل*وJ ۍ
نا(!ن5 @ا" اب Pر ا* واک rبu ه هم ايب ۍ
Nا ا* اوش اA+Jا ره هم در
وش را4 ه5رJ >يم5 هپ هشروس نامسا هد eنر ۍ 2
2وش ب ب ا ا< هپ هم:= >ي?" اه ۍ ۍ ڑ ۓ
Nا ا* اوش :ب و Pرک :برک
د 5اوا xانAJاوu اد سد ول*و هني!س ے ۔ ے
د ‡ر= نا(*د ام ?ک =ار هم اباب ے ۔ ے ۓ
هنونا(*د هپ bوا ه5 رورت او څ ے
اباب Jو!; هد م وار اراپرد bوا هب راب; ۍ ڑ ۔
هاXمي; هپ رورت ايب اراس ر:پ -]; ش هبار ے ۔
هنوم:س هپ ه5 مر*و ات )م ۓ څ
ان+.يC ب هني!س ه(يJو xانAJاوu ه ے ۔ څ
انAم= اوش امي+* هکو دا*رK سد ۔ ۍ ے
هنومتام هپ ر5 وشار ونايب ب ۍ
Zورش هش ناويش وا روش اراس gا= هني!س هد ۔
Zورش هش ناراب وي;وا اراپ ناو*رگ ونايب ب ۔ ې
هنور*و وش Zورش ان نوميم ريپاC
هحون
>*u هپ Nا ا* اوش اراDس انارگ
Nا ا* اوش انت هم م;5 م;5 ۍ ۍ
گ ک ون*و ول]; هپ eنر سامن @وسر -]; ارو ے ۓ
ک ونوملm LA& :برک هس2د تما -]; ے
Nا ا* اوش هنيس روا هم ان و(نت
ک ونوناراب وي,= * اVر ه5 اVر هپ ات ے
U}U
ک ونوربO y/K Pر ا* کو هKاVا هم هت ے ے
Nا ا* اوش اD+نا لm هنرو
هاوگ هيT * هانگ ب * ل& >با >ي?" ه5 ے ۍ
ا&د8 (ب مواک هن و; وناميJاm ک اون ب ے
Nا ا* اوش ا+پ 1ب هم هل[يK
,ن ‰:= ميلک هپ FوC sب bوا واب"رم ۍ ے ۍ ۍ
,ن ت/ي/" پ رمش 2 Pا/ن اک ري ۍ ۍٹ ے څ
ک ونوني+س^ رAن; ک ونوناب5 هملک ے ۔ ے
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
ا(Bس رم& او روگ هد هت هکو هم g ا= ے
ادارمان و او Xيک rبu @وسر هد او5 ۍ ۓ ۍ ۓ
کونو;ا= و توگ کونو 5 هو هن bرتو; ے ے ے ۔ے ڑ
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
ونانموم وا GKانم هد ناي& هک هد †رK
وناميJاm هد +س اد FوC و ا پ ايب اک ۍ ٹ
کونورا5اب *ا*و ک ونوگ ا= = هب ه5 ے ۔ے
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
ک bو?Sم هب له ب ب هم:= >ي?" -*و ے ے ۍ ۍ
ک bول0 (نب ه ارورو اتد اس راس ے ۍ څ څ
ک ونوتو:ت هت کونودا*رK هد ه5 ے ۔ے
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
اکاپ ا*ا(; Jوش ا*(ب هپ اون بو* ۔ ۔ ے
اکا وي,= 2اوش هانگ ب انت هم -ب ڈ ۔ ے ۔
مواريت ناب5 هپ روا -`م رو5 و(نت -ب ۔ ۔
,ن J(ي!سا Xلس د مرگ هپ #ورپ ۓ ۔ ۍ ۍ ۔ۍ
,ن J(يCاب م;5 * ري;^ ت;و ۓ ۔ ۍ ۔ ۍ
مواريت نا0 ين ه5 ر!.J هد ر5وگ ه ايب ۔ ۔
رم رار3 هم راک لm اد ۔ ۔ (گ رپ هنات g ۍ ۍ
(XيC هن.*د هم راس هپ Gل" راه ه ا?کو ۍ ۔ ۔ څ
مواريت نامرا ر* (Aس و* و* هد ه5 وا ڈ ۔ے ے ۔ے
هحون
G" ک ون*و ول]; هيT #ورپ کونو+*ام" ے ۔ ے
ارورو >ي?" ارورو هني?" ۔
هيT Jوارو وناميJاm ارورو اب*ر= ام ۓ ځ
او; هم ان ايببن*5 لت ے هيT J(يJ ارورو اگ ۓ
وروت ک ونونراب وي,= ۔ ے ک ونورا5وگ ے
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
هو رو5 ور5وگ ا(0 وش ان xانAJاوu ه هت ے څ
ک ات ک ت;و ?= ے ے هو روJ هپ bاب& 5اوا ا ۓ ڑ
ک ونونامسا هش روش ک ونوگ ا= هو هد درد ے ۔ ے
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
هو ل=ار نار[ن و* ات وJواک rبu ات ۓ ۍ
هو J(* ا< اس و(يJ اتد و; هو Lه\م ري= ۓ ڑ
هت هيT ربمغيپ هد -BJ هت هيT رEا رپ8 ارو ۔ څ
ارورو هني?" ارورو هني?" ۔
هحون
مواريت ناD0 هپ ا(نت ه5 Nا ا*
مواريت نا(!ن5 نامرا هد نابJ هن,ت ۔ ۔
U}c
ک :برک * #ورپ >يC ب * >ي?" ا= ه5 ے ۔ ے ۔
کار ک b2 'Ju TوAJد بن نارگ ه ے ے ے ۔ ۍ ۔ۍ څ
مواريت ناويب هپ نو; رپ8 ت;و نو(م< هد >ن ۔ ۔
اتوبوا وو8 ک #ا0انم تA" هدام ۍڑ ۔ ۔
اتو(يک rبu هش #اCوا هم تما ه!ين ۔ ۔
مواريت ن^ر3 هد ري?'ت و; ر*و ب * #ورپ ۔ ۔ ے
ا=رت راه راه )م 2 را+.م Pر د ۔ ۔ ے ,ن ه ۍ ڑ
هپ راي=ا 2 راد ه(Aس و څ څڅڅ ۔ ۔ ,ن ا او ۍ ڑ ٹ
مواريت نام,C رت نامرا هد نايب اد اه ۔ ۔ ۓ
,ن Jواريت ماب 5ا ت,4 ماما هد @ا" ۍ ۓ ۔ ۔
پ م:ک ه م:= >ي?" ۔ ۔ ,ن Jوا ۍ ۓ ٹ
مواريت ناDنپ ين نايب اد نا*ريب ا! ۔ ۔ ځ
اناک د ربکا اد ا?کو رو; اشار ™ >هد ے ے
اود >ت2 هنوس2 bاب& 5ا= ۍ وش ا(0 ا ڑ
وش ها,نهاش 2 ا(K ا اود سا3 وا ربکا ڑ
ر*5و ب د >ي?" ر*و @واک ونايب ب ے ے ۔ ۍ
د ?J هد *رو ا= هش xانAJاوu هپ روس ه ے ځ ۔ څ
ساد کو 5اوا ک نا(يم ه مول9م ے ۍ ے څ
ساپ د ام* 1!يب ا+,ين FوC هم دا(ما ے ۍ
ک راوDگ موشام ک مي; و* @اSJا K ے ے ۔ے ے ے ۍ
د ?J هد *رو ا= هش ا ا< هپ >يC ب ے ځ ۔ ڑ ے
ات نا(يم ه وار رغOا ن^ر3 -`م >ي?" ڑ
ات نا!يپ هک ر*و ندرگ نادرم هQ اش (ن5رK ۔
وش رBن نامسا وش راو; ن*و رغOا ے ے ۔ے ے ے
د ?J هد *رو ا= هش هدا6Dش (يDش ے ځ ۔
نابJ هن,ت م;5 هم:= >ي?" bو?Kا ۍ
نابت هQ ام اره5 هش xانAJاوu 2 ا(0
م:سا •KاSم ما/م Jا& ماما ۔ ۍ
د ?J هد *رو ا= هش هي!ت ه وX*ر هپ ے ځ ۔ څ
ا(يپ ک رسا ه Lل%م هد LJ رب هم xور ے ے څ ۔ ۔
ا(يپ ک (Aس هد Lبس ه Pر د @اوسد ے ے ۔ څ ۔ ے
مواريت ناSبس ا* و5را اد وت8اب هاXن ۔ ۔
Nا ون*و ورس هد 5امنا0 5ان هيTام اد ۔ ۔
Nا ونيم هد ک 5اA&ا هپ 5ار هد ه(Aس ے ۔ ۔
مواريت ناش اتد (Aس هپ وا هماو ۔ ۔ ے ے ڑ
هحون
د ?J دَ *رو >ن وشار وما0 هپ تام ے ځ
و(*رپ تن*5 و L*5 اد و(*رپ تکوش و ناشاد ۔
ونانموم هد xاورا *رو >ن و >Aم= ےځ ۍ
ونايبن هد را6ه هو انK >ن هب تنSم
هو -+/م ا0 نو; هو @6J5 هپ م:سا ۓ ۍ ۔
د ?J هد *رو ا= هش 2ات >مC اره5 ے ځ ۔
د2وم هد نا?"ا د اره5 هد نا?"ا ے ۔ے
د ه(ن5 >ن اک م:سا ونانامل?م هد G" ے ۔
@^ هن,ت >ي?" @ا" هن,ت هو م:سا ۔
د ?J هد *رو ا= هش اونين هپ (يDش ے ځ ۔
ک :برک ناويب اوش ?J هد rبO ه ے ۔ څ
ک :برک ناويب اوش مرSم هد هر,& ے ۔
ناuا هکو ربکا ناويب :برک هپ ۔
U}n
د ?J هد *رو ا= هش هاXمي; هپ اگ ر*و ے ځ ۔ ڈ
;وا J ا< و او و8 ش رهاب ار انومي; ۍ ۓ ڑ ڑ ۔
ره ;وJ وبوا هد oو وو Jوين b2 هپاC ۍ ۍ
اس وروس وبوا وبوا اسورBن p%BJا هد ۔
د ?J هد *رو ا= هش اپرب Jا تماي3 ے ځ ۔
هيT اDنت وا >ت ا+,ين هد FوC اک
هيT 2وم امد کر*د e*و= هب ه5
هيT امJو امد ا(X*رپ xانAJاوu
2وم :برک هد * :برک ه5
* ا!م5 :برک هد ارواو هم 5او^
* ا! انا*وگ م او= هد نا(*د ځ ڑ
اک ه(Aس نيس هپ امد اشار ے
2وم ا(0 نا اک وناميJاm 2 ځ
ربکا ا?کو د #ورپ (ناب ام ے ے
را(=وت ا?کو وس2 ب هد -ب ے
رغOا #ورپ ک X*و= د هم -ب ے ے ے
2وم ات د اوشو د را9+نا 1ب ے
هش دوب8 >*u 2 هاش هم:= >ي?"
هش دومن )م هپ !م5 ماي3 ے ۍ
Zوکر هپ ورو هش دوAس هپ ايب هش
2وم اوه هپ ايب هش (نلب ان >ت
Aي; لAت ون*و ورس هد ان >ت نارون ۍ ۍ ۍ
اشار ا(Aس اکو امپ >ن ک —ا هد هب ه5 څ
ا*و5 اره5 هد و^ هد eنJا -ب وا هو* هپ ےڑ
اشار xانAJاوu 2 نا هپ (نو= ورو س(مه ڈ ے ے
گ راتف
2وم امس و ‡را ارواو هم 5او^
2وم xانAJاوu هد وا را/'Jاوu هد
هيT مول9م هد ک رو+سد موک هپ ۍ ے
2وم Nا dر& هد X*5رJ ا?کو ۍ
bو نپ وا اواس هنا ر5 و* ځ
bوب ?0 >ن هنوم;5 وک هد
رپ اوشو * :برک ه5 ۍ ا(گ
2وم هنيس :]; ک Gش هب نک ۍ
موش ا(يش ا+پ ,ن ا(*ربO ۓ
موش اترو اترو ام= 2ات ه5
د راوشد امپ هد ناS+ما رون ے
2وم هر%3 هر%3 روا هد ن*و ۍ ے
ار Nا @وسر هد يTوب ان ون*و ۍڅ ں
ا= ار اره5 اره5 !ساس ره 2 g ۍڅ ۍ
ر ارBن سد هد >ي?" >ي?" ۍڅ ے
2وم اره5روم هد و دا*رK ا!J ۍ
د رو+سد موک اد وJ(يXن0 هد ے
د روC هد نا(ب ا+,ين هد هر=5 ے
د رود ان b2 هد اروت هني?" ے
هيT يم ات وي,= 2وم اراپ ناو*رگ
U}q
هحون
اشار ŸابرJد اش 5وکار اوشو xانAJاوu 2
اشار امپ bوا کر*د اX*و= هب :برک ه5
2وم J(يهوپ ر(3 هپ اتاک هنام5 اد ۓ
اشار ايند8 د2 >ت هپ ات وو8 هن هب ,= ۍ ۍ
,ن للتار اترد اي" 2 نمرتاس اک ۍ ۓ ے
اشار ه5ان0 ل;اور ک X*و= هد هب ه5 ے ے
شار ناسرپ هپ ه >يTار!ن هم:= >ي?" ۍ څ
اشار :برک (يDش او ا*وا8 ک ت;و د ے ۍ
مر2 هن را(Kر4 * >4و ب ه5 ے
مر2 هن راگ د(م * >4و :0
هت هم bوا * وتاو*رپ هپ
ا?ينو ب*ر= او هت ۍ
مر2 هن >'ک روگ !م5 :برک ے
مر2 هن نا(!ن5 هد ت;و هپ Fوiيه
هت هم >ت ش Rسا هم راس ه ۍ څ
ا?ينو ل?ت هپ هت ۍ
د ناوJا روس هم >يب0 هد راهرپ ے
د نامرا ر* هم ه(Aس +سرو ے ڈ ۍ
;5 هم eني !م5 :برک ٹ ے
ا?ينو (نات هد ;5 ۍ
رون اوشو هم:= >ي?"
رو5 ا+,ين د ر+,ن !.م ۍ ے
2وم >م2 رت وي;وا هپ
ا?ينو را5 هد ات 2وم ۍ
مرSم هد روشا& هد *رو د ځ ے
تام د و0 @وسر هد روک هپ ے ڑ
:*واو اه (*روش د مر" ۓ ے
ڈ ا(X*رپ >*u اوشو د Tان,ت د مرگ ار* ے ۍ ے ۍ
اشار اتد ه5 ک ا=را= هب نا(ب eنا اد ۍڑ ڑ
مر2 و5را ه5 هني?" ا هيT ناسر ŠيK ۓ
اشار ا'ش Fا; 2وم ش هم Fا; ه اشار ۍ څ
ون ايند هپ انانا0 ر(3 رهوگ هد اک ۍ
اشار Nا هد هيT رهوگ هت ش t(O هب ه5
هحون
>ت هم eJ * او5 اره5 هد ۓ
ا?ينو م;5 م;5 >ت ۍ ۍ
هت هم bوا ل=ار !م5 هپ ے
ا?ينو ?!يب او هت ۍ
* ل& هد وا اره5 هد او5 ۍ ۓ
ت و *رو ورد ځ * م;5 * X ۍ ۓ
ارويس ومپ د ت;و ري;ا ے ۍ
او ارويس ا?ينو مرگ ۍ
ش ه هپ هي!ت رس^ ب * څ ے ے
ش هن >*u هپ J(*را?*ا ۓ
ورو هم eJ X*5وک >*u 2
ا?ينو مول9م او ورو ۍ
هم روپ وي,= 2 د نا(ب @و ے ٹ
U}v
او هرايت امپ د ناD0 ا ے ڑ
xانAJاوu اک 5وک ام اوشو
ا?ينو Jا; هم >*u xان0 ۍ
هحون
:*واو اه (*6* لm رب ۓ
:*واو اه (يDش نو; رب ۓ
نا(ب ه+?يTا; سا3 هد ي?/ت
نا(يم 2 eنر >ي?" وک @و ار ٹ
اه (*راورم و -BJ ۓ :*واو
را0 اراس R,م ول=ار هنوس2
ت هد را(مل& هرت ب ب X ۍ ۍ ۍ
:*واو اه (يما هش ن2 1ب ۓ ڈ
-يل; ر.K هم:= >ي?"
-يم0 ربO rبu هش ري;ا
:*واو اه (يسر +س رب ۓ
ناراب وي,= هد ا+يC هDيبش @وسر
هو ا+يC و6ين هد وروت مJ5 اد ۓ
را(مل& 5ا= ک ه نو+س ان #ارK ۍ ۍ څ
هوا+يC ون.*د >*د هد ت3ا4 ارود
تBيب ل;او ان >ي?" >?" ل& ۍ ۔ ۔ ۍ
هو ا+يC وراو; مار" هد تمه اد
وJ کو تBيب ل& ايب ه D!يJ ڑ څ ۍ ۍ
هوا+يC ومانراک هپ >ي?" هد اد
ناي& هک >ي?" وار Puاک اد 1ب ۍ
هوا+يC وب%; و= هد ت0ا" هنرو
ڈ ک :برک هپ اره5 هد روک Fا ے
ک ا ا< ا ا< (*6* هک ا0وا ے ڑ ڑ ڑ
:*واو اه (ينش هن دا*رK ۓ
ونايماش ک (نب (نابرو هبوا ے ے
وناموشام هد هنودا*رK وو8
:*واو اه (*(ش pتا رب ۓ
موشام هو* هد وبوا هد @اوس هپ
مو/ل" oو هپ هلمر" Jاm
:*واو اه (ي,ک م نا!يپ ۓ ے
ربکا ل& اه @وسر هد ر*و[ت ۍ ۓ
ربکا ل& اه @وسر هد ري9ن ۍ ۓ
:*واو اه (يشرو; ;5 رب ۓ
هحون
هو ا+يC و(يم+; هد Nا هد >*د
هو ا+يC و(ي پ هد @ا" :برک ٹ
:ک هش >ي,نا0 ه 1پ ان @وسر څ
("ا8 هو ا+يC وکرBم هپ >ين" و
Lي[ن هپ اC دَ هش = اC هد هش ت.ت
هوا+يC و+?;^ وم= هد pهاو;
U}{
-+?;^ اVر ا(; ک @ا(ب وم= ۓ ے
هوا+يC ودوس د هد -ب >ي?" ب ۍ ے
ناري" و ک بورک وباSOا >ي?" ڑ ۍ
هو ا+يC ونارا* هد رايBم سد ے
اراپ وJوانا+س ل=ار ه ;وا ے څ ۍ
هوا+يC و ناب هپ وگ ر+س هد ت3ا4 ڑ
او هن ه ناKرا& هم:= >ي?" ۓ څ
هو ا+يC ويEرم هد ات = و 5وس اد
وا و0 ‹*ورد ه اراپ ا ا< ۍ ڑ څ ڑ
هو ا+يC و6غ*ورد ارود ر&اش اد
ن5 -]; ات و+?; GبساKو ; هک وروا; هپ نوX
2واک هم?ت R,م ک Jو; bاب& وس2 ب :ک ے ے ے
روپ نم2 هک ري ناو*رگ -]; او/ت وا (ه5 ے ے ے څ
2واک ه(Aس ون*و ورس ول]; هپ >ي?" :ک
Zورش هک tاو4 ناش هپ بBک هد ان Lن*5 اي" ے
2واک اXنرا< وناوJu ه @واک ر*و مول9م څ ۍ
انم2 هني!س هد 2ون*و ت&ان3 و ر!ش
2واک هبJا%م راس ر:پ هد ک بار; ه ۓ ے څ
لتاو*رپار ;وا ناو*رگ هپ وناKرا& هد ے ۍ
2واک هرا,*ا tرO و; م:= >ي?" هنرو
نابJ ک رغOا هد —ا هبوا شار ۍ څ ۍ
هوا+يC وبوا و= هد Lي[ن سد ے
ان" ک )م هپ ن*و رس موشام هد ۍ ے ے
هو ا+يC ور= هد وا !م5 ربO اد ۓ
نوش Cو وا (ن2 رAن; ه(Aس ےڈ ے ے
هوا+يC و(Aس هد ک (A?م (نو;اد ے
ر'س ک وناوJu ک را5اب ماش هد ے ے
هوا+يC وب%; ب و+يبلها هد ے
هحون
2واک :يگ وبوا ايند ان رDن #ارK هد
2واک ا ا< ان و(نت ويCاب >ي?" هد ه ڑ څ
ر+س امرش 2 لm وس2 و اود هپ ک پ گ ڑ ٹ ے ے ے
2واک هل[يK (نت رغOا هد هلمر" ه ے څ
ک :برک هپ هو #ورپ م;5 FوC FوC م:سا ے ۍ
2واک هبه اترو ي%& ون*و ورس هد >ي?" ے
وناباSOا >ي?" هد را0 او ات م:سا ان*و ۍ
2واک اره5 sناE م:سا هد رادراميت ۍ ۍ
@وسر هد @^ کر*و ن*و ه ات وگار م:سا هد ے ے څ
U}}
2واک اوا(م وم;5 اس ردا راس -]; Lن*5 څ
وJوينو وس2 هپ ناري" 2 راس -]; ربO ۍ
2واک ان" )م هپ ر:پ اسون*و و5 ودوش ه ۍ څ
ک اVر وش -+3 ه :]; ايب Tا*و ن^ر3 ے ۍ
ک ن2و0 وشار وروت هنوگ ا= وکو >ي?" ے
وک رu رu ام ون XيCاب امپ >*د اک ے ے ۍ
ارود وش ک نا(ب هو هن ا 7ور هنورا5وگ ے ۓ ځ
ون*و ورس هپ او ه(Aس ک (Aسو; هش rبu ے ے
ت >ي?" هنو'*رBت وو8 Pر هد ک ناب5 X ے ۍ
وش اروپ Tرو و* هپ هنوم!" ا او ن^ر3 ےځ ے ڑ
هنورم& وو ه اناد څ ک ناS+ما هپ >ي?" ے
د ه >ي?" هد #ريس ا*وا هم:= >ي?" ے څ
گ ک ناش >ي?" هد @5ان هنوتا*ا وو ا*و ے
روک اره5 غه ه(ي!س^ @وسر ه اتاC ے څ
روا هپ وJوسو ک ارSO :برک هد >ن ے
کارSO د تاپ روک ب نمرو تم[& هد ے ۍ ے ے ے
لل.*رپ هن هت تام (نيTاو; *5ان0 هپ رورو ے ے ۓ
J اتاو wT +س(لگ ا= @واک اC ه ر*و ے ڑ ے څ
ک هنيس ر2 ک ن5 اک کو ر*و هت sب >ن ے ے ۓ ڑ ے ۍ
ک دا; هپ ,ن R*رش ه @وسر هد ک = ے ۍ ے څ ے
ک JاSشو; وا دا; هپ Xليماش FوC ره ے ۍ ۍ ۍ
ک او&د نيم ه هب تکرش دا; هپ tرO ے ے څ ۍ
هحون
Nا ک نار3 هپ د @5ان هنوم!" ا او ے ۍ ۔ ڑ
ک ناD0 هپ Xي!س^ هنوگ ا= >ي?" >ي?" ے ۍ ۔
اتاiيه ان Xيکاد5 ادا+سا ب Pا+ک ۍ ے
ک نادو60 داه ب هنوبا+ک د kب& ے ۍ ے ۍ
-يJد هپ د ه(ن5 (يDش Tا*و ن^ر3 ے ۍ
ک نانس اساپ واک هنوتو:ت >ي?" ے ۍ
ونانموم وک ادا نومن Tا*و ن^ر3 ځ ۍ
ک ناراب وي,= واک هنو نامن >ي?" ے ۍ ځ
اما.م رت ان SبO اک ا<ور Tا*و ن^ر3 ۍ ۍ
ک نابايب اريت اک ا(نت و *رو ورد >ي?" ے ځ
اراپ هد ا/ب >*د اک داD0 Tا*و ن^ر3 ۍ
ک نا(يم وروت اDنت هنوXن0 وکو >ي? ے ځ
هحون
وJروک اره5 *رو اغه د >ن ځ ے ک:برک هش ے ٹ
ک ه(Aس هش rبu يسامن Nا @وسر هد ے ۓ
س ه هش (يDش >ي?" ا= څ >يل/E (ي
U}~
>ي?SJا >م انا وَ نم >8 ي?" -*و ۍ
ا< ه >ن څ ک ا ا< هب :ک اميل?م ان ۓ ڑ ےڑ
هنور.K واک ميلک هپ sت ه @وسر ا= ے ے ۍ څ
واپا ل;او Tامان ه ے څ ے ۍ څ هنوراس وتوگ
نوJ @وسر ه= هد >ن ک 2او2ات ون.*د ے ےڑ
ريبش هد راس 6ين هپ :+?*وJ هروس ƒDک ے
ريب!ت هد اکو ارBن نار[ن هو* ا! ۍ ځ
نن و/" هپ را`ن هک نا ۍ ځ کاد5 :ک هب e ے
هم:= >ي?" وغه ا+?*وJ هميلک ه اC څ
اماش رت ان ريTا" @واروا و @وسر هد @^ ځ
ک بار; هپ تيبلها وش ناو*(نب ري;^ ے ے
د ي.*اره5 هد او5 وروت هپ ن(ب رپ رپ ے ۓ ۓ ے ے
د ي.* هراپ هراپ ا= هد هم4اK راه ے ۓ ےڑ
روگ ناراب ون*و ان ن(ب -]; هد :]; ۍ
5رگ ک HاAک ه ربمغيپ هد د bومان ۍ ے څ ے
5رگ ک و6ين هپ راس رX0 هد @وسر هد ه ۍ ے ۔
روگ نانس 2 هد هنوس2 (نب رو; هد ۍ ۔ ۍ
لD!يJ ن^ر3 هپ د او +م:س م:سا ۍ ۍ ۍ
لD!يJ نا(.*رات د او نامل?م مان ۍ ۍ ۍ ے
روگ نا6*رXنا >ن ا ا< هپ )*رات ا(مه ۍ ۔ ڑ
و 2 ن:تا3 ه aم0 ونا(يDش ه ڑ څ
و 2 ناميJاm @و هم:= >ي?" وش ه ڑ ٹ څ
روگ نرايشوه ه د Gبس #رب& هد اد ۍ څ ۔ ے
دا?K اد هک اپرب (Bس رم& @اوا ۔
د2وا '%[م هپ هک هو را5وگ ,= ۍ ٰ ۍ ۍ
*رو اغه د >ناد هش هاXمي; هپ اگ ر*و ځ ے ۔ ڈ
ک هاXمي; مول9م وش رBن p%BJا هد ے ے ۔ ے ے
ک اKو اراس ون*و وش رس نات ورا[نا ے ۔ے ے ے
*رو اغه د >ن اد هش2ات >مC >?" ځ ے ۔
نوJ بن هدات اميل?م ا ۍ ۓ وش نامJو ے ے ےڑ
وش ناوJ5 رVا" ه او سرپ8 راميب اد ے ے ے څ ۍ
ک +سامJو هک راه ا= هپ راميب هد 3و4 ے ۓ ےڑ ۍ
نورکu ان\& ام +بر,نا Ÿام +Bيش ۍ ۍ
نوب(نK ان(Dش وا L *رغب مو+Bمسوا ۍ
ک ا ا< ا ا< هلتار 5اوا اد ان مو/ل" رپ ے ڑ ڑ ے
هحون
يل+3 او5 @وسر هد ۓ روگ نانامل?م X ۍ ۍ
روگ ن^ر3 هپ اد XيJا ت*ا ر0ا ۍ ۍ ځ
ادا ونايKوک هک ه هو تJاسر ر0ا اد څ
ادا وناي/ش هک ه هو #وا(& ان*رد څ
پ هن هنوملm روگ نا?نا ره اد Xي ۍ ۍ ٹ
هشو ما& -+3 ه رDگ ب و+يبلها هد څ ے
هشو ماب هپ Jوَ رSن ک وا ودوش هد ۍ ۍ ڑ
نامسا هد اد د ن*و مو/ل" oو اد ۔ۍ ے روگ ۍ
د واريپ eنر اد @وسر هد iن= وش رپ ے ۍ څ ے ے ے
وJ د را(ن*د اموک اد @وسر هد مي; وش ے ۍ ے ے ٹ
هد روگ نا0 هني!س هنوم;5 وراوشوگ ۍ ۔
هحون
U~‚
*رو اغه د >ناد هش ها,نهاش روبAم ځ ے
*رو اغه د >ن اد هش :برک >يXنر ځ ے ۔
اک ادا هت ناuا اربکا ول*و 2وم ۔
اکار نيم هپ ه!ين وگ ر+س و اود هد نا(*د ے ڑ
>ناد هش ادا نومن ميت ۔ ځ *رو اغه د ځ ے
ب ه ے څ اوش ربمغيپ هد هi=اب ه ا0وا هانگ ۔ ڑ
اوش رX0 ت.J اره5 اکا ولگ هد انات ۔ ڈ
*رو اغه د >ن اد هش xانAJاوu هاش ب ځ ے ۔ ے
ان د تام هم:= >ي?" ل*و ے ے راوگ
راو*د ورد و*ره د او; ه"ون داد ب ے ں ے
*رو اغه د >ن اد هش امس و ‡را نو;رپ8 ځ ں ے ۔
و هنوملm تما هد >ن Nا @وسر ا* اروگ
اروگ و هنوم;5 >ي?" هپ وي,= و6ين وروت ۔ ۔ ۔
>ي?" هدا6Dش هد ن(ب هپ ا+,ين و(يJ هد ا ۓ ځ
,ن للتا. رو هن.*د د د هدرپ تمر" ۓ څ ۍ ے
,ن اواک (ناب 22 -]; وس2 و اود هپر*و ۓ ے ڑ
>ي?" هاشدابام هدر*و ب هش تاپ کو(نيTاو;ا+ش ے ے ے
>ي?" اون ب هد نات هپاC تام هک هو هن ے ے
>ي?" ا3^ هد اکو تام هم:= >ي?" هت
>ي?" 2وم امد :برک (يDش د ا*وا8 ے
0 هد ربمغيپ هد ون*و هد ! Jوش رX ےڑ ٹ ے
ون*و هد وما0 Jوش ر?پ هد ر(ي" هد وا ے
>ي?" هد اونين هپ (يDش وش را[نا ا او ۔ ڑ
وک ا(K اراس ل& هنوس2 -]; bاب&
وک هني!س نادان ک وا ه او نو=ار ے ۔ ۍ ڑ ڑ ڈ
*رو اغه د >ن اد هش اپرب تام R,م هپ ځ ے ۔
هکو ات اباب >*ريش ربکا ل& gا= ه ۔ ۍ څ
هک ه 5 هسوب هم Jاm اباب اXيسار وار ڑ ۔
*رو اغه د >ناد هش ه(*د P^ مول9م ځ ے ۔
P:گ ه5ات هن,ت هش ي ار :ک م هپ ٹٹ ٹ
PاM; نو; هپ رغOا هش ها,نهاش هد )م ون
*رو اغه د >ناد هش ه5رJ هپ dر& ه ځ څڅڅڅڅ ے ۔
هحون
xانAJاوu2 م;5 م;5 مرگ هپ هش5وک ۍ ۍ ۍ
>ي?"
>?ي" ا* >ي?"ا* >ي?" ا* >ي?" ا* ۔
اتومي; ا ن eنر ون*و هپ xانAJاوu هل=ار ڈ ٹ
ات وبيش وي;وا >*u Jا; ه ب ب -تاکوَ ۍ څ ۍ ۍ
ا= >ي?" 22 هد ام >*u Jا; هل=ار هکوَ گ ۍ ۍ
اتاو ايبن*5 لت انمرو ناويش هپ وا ر*و ے
اتاو '%[م xور هکو دا*رK :ل=ار ۍ ٰ ۍ
>ي?" اتد رمش ا!يناو rبu اه هک rبu ۓ
د JوابوJ ه نيس هپات Nا @وسر ا* ے ۓ څے
U~I
د لتاو رپ وX*رودوات هپ >ن >ي?" اغه ے ۓ ۍ
نر ون*و هپ >ناشار >ي?" اون ب ا?کو >يX ے
هحون
>ي?" هد :برک هپ >ي?" هد هروشا& د ۔ ے
ورس هد 2ات >ي?" هد هi=اب 2وش ونولگ ۔
2 ات (Aس :ک ے وروب ورا*و هد ارسا ا ڑ
ورو" هپ تن0 هشر*و نامسا هد G'ش هش روس
>ي?" هد 2اب هش راس هنوراس نوXنرس وش ۔
>ي?" د ه(ن5 د م (*6* هم:= >ي?" ے ے ڑ
>ي?" د Nا 2اQ هJا 2 هميلک اد ے
>ي?" هد هلO ا+,ين ماBنا د ه تن0اد ے څ
„ا; و ما& ورواو * LOا= ه هن ه5 څ
„ا[3 ول; ه * -تا3 اC هد هن څ
Pا?" و او= ه ا+,ين هم هانگ يه ڑ څ څ
وش اDنت تاپ ه اک هEاغ+سا ات ے ے څ
وش هاXمي; هپ نو+س اکا ا< ونايب ب ے ڑ ۍ
گ P:گ هام,ش هش 5وک ان راوD ۍ ۔ ے
موشام ودوش هد ه وار ک ب& ات ڑ ے ے
مو/ل" د Cو هکو هد دا*رK اه ے ۍ ۓ
Pابک هک و(نت وکر*و هبوا وگ و* ٹ
تاCوا وک گ ر+س H2و د2وا وا ے ے
تاپ د ايند اد X* م هد ان و(نت ے ے ۍ ڑ
Pا[3 هلمر" ول+,*و وا 8 ,= ۓ
ناD0 ناK هد ون*و 2 موشام اه ۍ ۓ
نامسا ه ا!م5 و8 ش را!نا ا اود ۍ ڑ
PاM; اک اريگ ون*و هپ و5 هد ر:پ ۍ
وو ري=ات >ي?" هپ (نب و هبوا ۔ ے هنولگ @و ٹ
هنوگ ا= وبوا وبوا @واک وناموشام اه ۓ
>ي?" هد همي; 2وش اکا ويک وا ويXت2 ۔ ڈ ڑ
ک Jو ! رX0 22 Jو!; هد >ي?" ے ے ٹےڑ ٹ ۔ ۍ
ک Jو iن= راو; ن(ب هد سا3 نن ے ے ٹ ے ے ۍ
>ي?" هد ان" هرا*و ا(يگ 2و وتوگ هپ
ه(يJو ر9نم LA& >ي?" هد Nا @وسر
ه(يJو ربکا هپ ي ناش هپ يهربا هد ٹٹ ۍ
>ي?" هد انيب (نب هن J ات ربکا هو هن ۔ ۓ ڑ
هحون
P:/نا ات د >ي?" ا ه(ن5 ے ۔ ۓ
ن هد ان ر'ک څ Pا/ن م:سا هک e ۍ ۔
اک هJوJو ه(ن5 ت*ر" هد ات
اک هب60 ه5ات ايب #داDش هدات
PارSم هاش ا هک اوسر هد lارماس ۓ ۔
نانامل?م و* وم -*و هيما نب ۔ ۍ
و0 ک :برک هپ ات ے ناS+ما هک ڑ
ڑ Pا\ک (*6* هد هنولSم وک هد eنا
U~U
نامرK هکو اد ک ب%; و* هپ ات ۔ے ے ے
نانامل?م و* ه ور2 او&د اک ۔ څ
Pارت وب هد او5 * اره5 هد او5 ون ۓ ۔ ۓ
Nا @وسر هد او5 FوC -ب اوس انام ۓ
Nا و ونايماش وا !م5 د هپ ا+,ين ے ۍ
ت ام ونY*و ل*و ايب ون ے P^ ب X ے ے
ا هم:= >ي?" ا ۓ >ن هنيس ا*او8
>ن '%[م هد او5 هک (يDش تما -]; ۍ ٰ ۓ
Pا+Kا مشاه هک 6ين هپ !س^ ۍ ے ۍ
کو هEاغ+سا رXم >ي?" 2ڑ
رب; >ي?" هد اiيه ه+?; هناو
>ي?" اون ب وا L*ر= د تاپ ے ے ے
وش هنوناراب وي,= ان tر4 ره
وش هنورا5وگ وروت هد ه و* ناک ڑ
>ي?" xانAJاوu 2 مرگ هپ هش 5وک ۍ
وJوش P:گ روس ون*و هپ 1گ رن >ي]س
وJوش PاA" ارو+س ري;ا >+Aنپ هد ۓ
>ي?" Nا هد هش Rسا 6ين هپ راس ے
واک ا ا< ا! م:= >ي?" >ن ۍ ڑ ځ
واک اسرپ اتاو Nا @وسر -]; ۍ
>ي?" هانگ ب rبu هک تما ه ے څ
وک م;5 م;5 ام وشار وشار وروت ۍ ۍ
X*5ان هب >*د و; و هن اک >ي?" اد ۍ ۍ
هک (يDش وس ات ه ربکا Xت وروت څ ۓ
X*دا* ر* هد ام هو eنر هپ ربمغيپ ۍ ڈ ۔
تما هک ر*و اد @ا(ب نا?"ا ايب
#ر+& @وسر هد هک (يDش ه Xت څ ۓ
Pا+ک Nا هک T ناپ ناپ ري;ا ۍ ڑ ۍڑ
هحون
>ي?" هدا6Dش د هانپ >*د د >*د ے ے
>ي?" Nا @وسرJا (مSم هد او5 ۓ
هو Jو ابوJ :]; هپ @وسر ه ۓ څ
هو Jو اXنا5 ه -يTارب0 د G" ۓ څ ے
>ي?" :برک هپ ريگ هک تما -];
رXم (مSم هد هميلک ل*وJ ۍ
رX0 هم4اK امر0 ب هک و= ے ۍڅ
>ي?" امJو هش ه هبوا ک (نب څ ے ۍ
وJ ک (نگر >ن توا(& پ ا= ڑ څ ٹ ۍ
@وسر هد روک ۍ وJ ک (نب هBل3 @و ڑ ٹ
وا >ي?" هن,ت هد وJ(* ا< ک ڑ ڑ ۍ
وJوش نا(يDش @و Jا*روت Jو!; ٹ ۍ ۍ
وJوش نا6; وو8 هنولگ مشاه ۍ
ت نا(يم هپ =ار ۓ >ي?" اDنت X ۓ
U~c
هحون
يCاب >*د ام اک وروت ?3 Nا هد ۔ X ۍ
5 Nاو وک ل3 ل3 ام ۔ Xيک هم ه ۍ ڑ
#6& هد gرم د ه; ان گ(ن5 تJu ے ۔ ۍ
>*د هم ه ک ه هب نو(م< ا= څ څ ۔ XيXنا ۍ ڑ
ول.يC نيس هپ bاپ هنوس2 اود و5 ے ۔ ۍ
Pدا ول*و ام X*رايت او5 هم ات ۍ ے
ان نيس ني]س رس هنوس2 وک eن wTام ے ے ے ۔ څ
XيXنا ناد<وک هب ه مو راب; ه ۍ ڑ ۓ څ څ
وو8 هن اسر Fوiيه !س^ ک هم گ ر+س ے ے ے
Xي!س^ هب eنر ا*ا(; هکو هم g ا= ۍ څ
وکام هKرO و* ناک وشار وي,= وروت ڑ
XيTاپ >ي?" ه ک ه اربکا ب ۍ څ ۍ څ ے
د هن تاپ ?ه هم:= >ي?" >*د ے ے ے
نپ نو; هپ ونون*د هد نو ے Xيکا ۍ ڑ
را?*ا ک :برک هش را5ا هک تما @وسر ے ۔
را%3 و را5 و(* ا< اراس ويCاب و او ڑ ڑ ۔
ل& >با >ي?" رامش هک Zورش :برک هپ ۍ
وناميJاm >ي?" هپ ونايماش (نب ک هبوا ۔ ے
وناموشام >ي?" هد و رBن p%BJا هد ۔ ے ے
ل& >با >ي?" را(مل& هک روJ هد 3اس ۍ ۍ
:ب و Pرک هپ و*و* هانگ ب @و وش (يDش ۔ ے ٹ
2ات هش روک @وسر هد !" هپ دا*u >با هد ۔
ل& >با >ي?" راو;ريش و* هک ناوار ري;ا ۍ
! هپ نا(!ن5 هد و= و+شايم وXي]ش هد ۍ ٹ ۔ۍٹ
Vار هش هت ار:پ او وJ(يJو ات اباب ۍ ۔
ل& >با >ي?" را6لگ ک ون*و و5 هد هش ۍ ے ۍ
*ر هپ اتارپ وا ربکا هد ناو ا= ۔ ۍ ځ وX
X*ر*وپ هنام (نت هد ! ا= ۍ ے ۍ ٹ
هو نا(!ن5 هم و5 م 2 اترو ه ه5 ۍ ۔ ڑ څ
Xيگ 2 هن ل*و همر9ن ول*وا ۍ ے ۔
م او= هد نا(*د ات اباب ول*و هم و5 ڑ ۔ ۍ
X* ’= هن هد هم گ ر+س کو ه و; ۍ ڑ ے څ
ک ا'O هم ن*و ات و5 +سانيC ه5 ے ے ۍ
XيTام اترد اک اک نا(*د ول*وام ۍ ۔
موش Pاريس ه5 ار:پ ربکا ل& ول*و ۔ ۍ
Xيک aKر :ک هب اتد ا(نت اه ۍ ۓ
2ا(ب 2 ک هم ربکا هد اربا; ڑ ۔
Xيگو; هد ا موک ا*و5 ول*و هموا ۍ ۓ ځ ۔
هحون
ک :برک د ے ے ل& >با >ي?" را+Kرگ ۍ
ل& >با >ي?" را`ن (ناب >*د @وسر هد ۍ ے
@وسر هد رX0 نا0 @وسر هد ر?پ Jو!; ۔ ۓ
@وسر هد ردا >Q ت #رورV لهابم څ ۔ ے
U~n
ل& >با >ي?" راو?هاش اغه #وبن هد ۍ
بن هد هاگ هسوب ا= بن هد هiن= وبوJ ۍ ۔ ۍ
بن هد انيب رون بن هد نا0 تQ "ار ۍ ۔ ۍ
’= هد هم4اK هد ل& >با >ي?" راه ۍ ےڑ
>ي?" نام*ا وا >*د >ي?" نا%لس وا هاش ۔
>ي?" ناون& ا'O k*(" نم >8 ي?" ۔ ۍ
ل& >با >ي?" رادرک >ي?SJا >م انا ۍ
د :برک (يDش د Nا @وسر هد او5 ے ے ۓ
د هبي4 هميلک انب هم:= >ي?" ے
ل& >با >ي?" رادرس اغه ايند وا >*د ۍ
ي]ش وسات رXم ان (*6* وJ ک و0 ه'يل; ماX ڑ ڑ
ات نام5ا bوا Xي]ش هد ل=ار * ه5 ے ۓ
روJ هپ وروJا ايب انوXي]ش وک هن 1پاو اک ام څ
ات نارDگ امد 1پ و* هنوا تيبلها ايب ے
د هن ا ک #اCوا اتاC و6ين هپ ن^ر3 و; ام ے ۓ ڑ
ات نا6; مار" ت.ت L[= د هاورپ ه ام ے ے څ
کر*و تب?ن اراس >*د ات م:= >ي?" ابر ے
ات ناورپ eن ر د aمش هد تب?ن ا!J ے څ ے
رورو هد اراس ر"8 و; ا! ۔ ځ
رون وو8 dر*د اود ات ماما ول=ار ۔
د ه[ي3 اد *رو روشا& اد ے ےځ ے
ٹ نا(يDش وش نارا[نا @و ۔
نا(ن5رK وا هنورا*و ا نورو ڑ
د اي+سامJو تما ه!ين هد wTاد ے
ريپاCريگ د ر* د هن.*د ۍ ۔ ڈ ۍ
ر9+نم g رم د اDنت >ي?" ۔ ے
د هبل= ون.*د ان tر4 ره ے
ن0 هد >ي?" ناوار ان ومي; هش ه نا(يم هپ e څ ۔
نابDXن Nا اوشو اتاو و(نيTاو; wTول*و ۔
ل& >با >ي?" را(*د هپ ,نار هب ايب ۍ ۍ
هحون
ات نام5 و*وا * ل& >با >ي?" ه5 ے ۍ
ات نا; م (*6* هد و5 هن وب 6گ ره هب هم ے ے
ا*وگ د y.+سد (ناب رادرک ه= هد تBيب امد ے ے
ات نايش^ کاپ >*د هد کر*و ل*و روا ے ے ے
و هب @:" @:" (مSم هد مار" مار" ۍ
ات نا0رم >با ت&(ب هد راي+;ا ا+,ين ے
Nا @وسر هد د تBيب Nاو تBيب ام د ے
ات ناوار بوا ايند هد د @واCا (نب ے ے ۍ
Nا ناSبس اتاو >ي?" رو= وا !مهداد ے ۍ
ات ناو*د (*6* -]; و*ا;او امد م6& ے
هحون
د اپرب تماي3 Nا Nا ے
اون ب >ي?" او5 اره5 هد ے ۓ
U~q
هنا(ما< هد هبوا د (نب ۔ ۍ
ه او ک وا ک ومي; ا< ڑ ڑ ڑ ۍ ے ۍ
د اD+نا لm ونايماش هد ے
تلDم -+;و= y/K ا]ش و* ۔
تما ش نو+سان لm اک ه ۍ څ
دا]ش او* Kاک ات وJواک oوس ے ۍ
روپ ان وم;5 روC ان و(نت ۔
روM" =ار ات (Aس ان >*u ۓ ے
د ه(Aس ("او اد ک و(Aس هپ ے ے
ماما هپ هت م:س وا دورد ۔
ما(م :*وJ هم:= >ي?" ۔
د هنيT^ تTار0 هد >ي?" ه ے څ
* bاب& ب وا ربکا * 1!يب و ار وروت ے ۔ څ
* رغOا ب وا * b2 Jا; تاپ bوا ے ۔ ۍ ے
وJو اراو ,=اC وJ(يJ >ي?" مول9م ۍ ۔
تام هو هک ومي; ول+,*و وا ناک اC ۔ ۍڑ
گ او و?& هد ربو+کا او م"ر ب وو 8 ر5و ۍ ۔ ۍ ے
مرSم هد هر,& او مرگ وس^ هد وا ۔ ۍ
dورK ريمV ورواو dوک +س هد bو?Kا ۔
مواک اتاو ايند dوه مد^ هد bرد ه5 ۔
نا(نا; امد وسات ناويب د هپ وروت ۔ ۍ
* تاپ :يب ه5 نامرا هپ هک (يDش ے ۔
ر'س هکات 6ين راس ري;ا ان (Aس ے ۔ ے
مر" (نب هد ايب را0 اش م:= >ي?" ۍ ۔
2 tرO ا'ش اراپ bر%پ وش J(َ يگ ۍ
:برک هپ >ن د م;5 م;5 >ي?" ا= ے ۍ ۍ
>ي?" د نا,*رپ ک تما ه!ين -]; ے ے
ر4ا; داد ر(ي" هد و5 ے ۔ ۍ
ر5وگ وي,= (نابرو Xيک ۔ے ۍ
د ا&د هپ @وسر هد او5 هايب ے ۓ
تما هد د ت*ر`کا ے ۔
تBيب رو5 هپ ان >ي?" او= ۍڑ
د ه/*ر4 اد ت*روDم0 هد ے
هحون
!*رBن سد >ي?" ک ريTام ن(ب م;5 ے ے ۔ ے ے ۍ
*او اترد رBن وشار و6ين وروت او ے ۔
>يم^ د XيCاب >*د ون*و هپ ام اک ے ۍ ۔
مواCاب هب >*د و; وک رu رu امون ۔ ے ے
د تمو!" لm هد د تما ا او dوما; ے ۔ے ڑ
موا;او; :ک wT5 د تJu هد رم& اد ۔ ے
ان(* م #6& د ه; ان هنا(م< تJu د ڑ ے ۔ ۍ
*ا; اترد اد 1ب ان ه د هر%; ا+ش gرم ۔ څ ے
د هنيس هم Jوين د انمQ و ار وروت ے ۍ ۔ ے څ
هراپ * هسا!يب تاپ د امد ناو*رگ ے ۔ ے
را`ن ک هب نا -]; ربمغيپ هد >*د هپ ځ ۔
U~v
نام هن وا8 ه5 هب راک(ب هد تBيب و; ۔
هحون
گ >ي?" د نا+?لگ هد (مSم هد - ے
>ي?" د ناو*(نب ک :برک هپ >ن ے ے
اواک ا هپ ونانامل?م د ۓ ۓ ځ ۍ نارKاک
ت ناموشام ک وا وو8 هن ريiيه هب X ۍ ڑ ے ۍ
>ي?" د نامرا هپ ويک وا ويXت د 1ب ے ڑ ۍ
'%[م (مSم هد هش (يDش ا او @^ ۍ ٰ ڑ
:برک تQ شد هپ د تاپ >ي?" :يب ے ے
>ي?" د ناري" اراپ ?!يب و(نيTاو; ے ۍ
@وب/م ا= هو ه'يل; هم:= >ي?" ا ۓ
@وسر هد ان*و ان ?0 >ي?" هد :; Tوا8 ۍ
ت >ي?" د نا(!ن5 هپ >ن rبu X ے ۓ
ب هم (ناب @^ @وسر هد ے ے ناراب وي,= هکو هانگ
Hا+س^ ل*و هنودورد د هپايب ک و نامن ون ے ۍ ے ځ
د هنورکu pTا(يپ هد >ي?" د هدو; ک ن^ر3 ۍ ۍ ے
Hاپا ل*و هنون^ر3 ايب >ي?" H:+3 ه څ څڅڅڅ ے
(نب J ک هم هبوا ه وناميJاm و (" ه لm ے ڑ څ ۍ څ
HاXنر ل*و هنوس2 -]; ون*و هپ @وسر هد bوا ے
(يDش هک هم او5 @وسر هد ور2 او&د نامل?م ۓ ۍ
H ات ل*و هنوس2 ونايب ب هد bوا Hاي" ب ڑ ے ۍ ے
>ي?" مول9م هد ک = هپايXJ د ه م:= >ي?" ے ے څ
HاXنت ل*و هنو 5 ايب وسات ون نا -]; Tاو ه ے ڑ ځ ۍ څ
>ي?SJا >م اناو نم >8 ي?" ۍ
>ي?" -+3 هک اC ه د -تا3 امد ا= څ ے
>ي?" د ناون& k*(" د هد @وسر هد ے ۍ
>ي?" د هد #دوم د تJاسر ر0ا ۍ ے
>ي?" د هد #داDش د (مSم -+3 ۍ ے
>ي?" د ن^ر3 هد انيم د #دوم ے ے
رEوک s3اس هد او5 اد @وسر هد د او5 ۍ ۓ ے ۓ
ر!.J (*6* (نابرو هبوا J ک (نب ۍ ے ے ڑ
>ي?" د ناD0 هد ک وبوا هپ Xت ے ے ۓ
هم4اK هد او5 در'ن لهابم هد ۓ ے ے
همتا; ون+Aنپ هد او= نانامل?م ۍڑ
>ي?" د ناوJا ک ون*و ول]; ا! ے ے ځ
هحون
HاY*ر ل*و هنولگ اره5 ون و* نانامل?م ے
Hا(نب ل*و هنو+مBن Pر (ناب @^ @وسر هد ے ے
@وا5رگ ويJو هپ Nا @وسر ه د >ي?" ا= اد څ ے
Hاريت ل*و هنوغيت روت اترو رKا?م د ے ے ے
:برک تشد هپ :يب او5 @وسر هک ريگ هم ل*و ۓ ے
نو= ل*و هنو0وK ريپاC د نايب ب اسرو ے ۍ ے ۍ Hاڈ
U~{
ڈ ک واو?کو داراسرو د مرگ ار* ۍ ڑ ۍ ے ۍ
ناموشام
’= #ارK هد Hا!س^ ل*و هنروک ومي; ان ے ےڑ
>ي?" هپ ل*و ک (نب هم هبوا8 ون و* نانامل?م ے ے
ورو^ هن ل*و هنوگ ا= p%BJا وناموشام هد ے
بن هد وس اتد اد د د2وا ون و* نانامل?م ۍ ے
:*و ه نامن هپ ځ Hاراو ل*و ,= ايب ون د ے ۍ ۍ ڑ
هش رون راب هلغش هش ه+?!ش نامسا
هش روM" رهاm مدو* 6Aترم هد ا+.م
هش روس روس >4و ا?کو ات ايCاب ٹڅ
هش روXنا !C وراس هد د ل ونات ۓ ۍ ۍڅ
د اتد را6ه را6ه +شرK ک eنن هپ ۍ ے ے
د اتد را9+نا هپ اره5 >?" ل& ۍ ۔ ۔ ۍ
نا?ناره شانK ناش هپ xون هد ه او= اک ۍ څ ےڑ
ناD0 ايب ش ه5ات ه هيT هت ه +,ک #اAن ۍ څ ۍ
نام5 هپ ش هن +; ريiيه هب لm و; ۍ ے
نا%يش (ناب ايند و روپ ارو ه ه(ن5 ے ۍ ے څ څ
-يTارب0 د (هاش ه د اتد Vرم رون 1ب ے څ ے ۍ
-ي&امسا هد ه*(K ا= ش اروپ هب :ک ه ۍ څ
ک ناويب :برک او شوما; +;و د ے ۍ ے ۍ
ک نايم هپ ايب :بمو و اروت >ي?" ے ٹ
ک نا(يم ان ن(ب 2وا5رو=وا8 wTار=5 ے
ک ناو6يپ ما= ا!J انوا اک wT هنيس ے ۓ
هش ناراب وي,= هد هش اگ ا :ک >مشد
هش نا(ب 3اKا وي,= وروت هپ م;5 ۍ ۍ
هش Fا وم;5 2 ?0 >sم%م Lل3 هد ڈ
هش †ا+,م وX*ر هد ه ZادوJا ان >*u هش څ
گ هش FاC FاC >ماد تينا?نا هد ا*و
هش Fاشوپ ايند Jو :برک هد امان ے ٹ
د (ناب F:Kا هپ هاش هد س(3 xQ ور ے ے ۍ
د (ناب Fا; :برک هد >يب0 ک (Aس ے ے ۓ ے
ماما ه(*وJو ار ات !م5 ان >*u ه ري;ا ے څ
م:س هک ونايبن ار5 روJا -ش ک2 و* څ ځ
م:ک اد Jواک وا وک ناشرپ ه+.*و اره5 ۍ
ماAنا لm د هد م او= ر,Sم هپ ا*ا(; ا* ۍ ڑ
د ماتام اپرب ه D!يJ سد ک ومي; ے څ ۍ ے ے
د م:= >ي?" ه !ن ل*و هب ا ا< ے څ ۍ ے ڑ
هيYر-
wTارت اوش ارس وا اوشرا5 22 ا!م5 هڅ
هش 6*ر ه(Aس !م5 هپ ے Tا(; lQ وK @و ۍ ٹ
TاDب ب وا د2وا ب ورا[نا ب هش ماما ۍ ے ے ے
TاDنت هپ LA& (ناب >مشد اکو wT هلم" ۍ ے
ان را5وگ ر(ي" ول.ت هن tرO >مشد ۍ
رد ه ا*رد ان را+Kر 6Aترم وJ(*ڑ
هش نا(يم :برک ون*و هپ روس هو F پ و* ڑ
هش ناو0ون >ي?" ا*وگ هس2 هد (نت ے
هش نام2ا هد اتروپ ون.*د 2 5اوا
گ هش ناD0 هرايت (ناب اCره هپ او ادر ے
هش ريبش رو هلم" ا پ ا!م5 اک ونات ٹ
گ هشريگ 6ن Pا+Kا اراپ شامت او مر ے ۍ
رس روت هپ ن*و اک او ارس ون*و هپ اروت ے ے ے
راپ راپ نات و وو8 @(يک رپ وو 8 @ري ے ے ے ے ۍ څ
رu رu واراپ ان گرJ ا!J ار^ ے ے ۍ ۍ
راو راو; ! ! ونات و ک نا(يم ے ے ےڑ ٹ ےڑ ٹ ے ے
گ و8 س ره هپ X*راو اراس ناراب ا!J Jا ۍ ۍ
و(يJات هنوراس ?3 د ک ناراب ون*و ۍ ے
گ هش نا(يم هد5 eن0 ا(" ب هش اتروپ در ے
هش نابTاس و0 تا;وَ درگ !م5 2 ڑ ے ے ے
هش نامسا ماDتا ا!J eي]ش وش تاپ !م5 ے ے ے
U~}
ا!J (ناب Pا+Kا ے هش ناي& >Dگ ا*وگ
ه(*راو روس ناراب ون*و ا*وگ روت 2 ے
ه(*راو رون LA& ان رDC >ي?" ماما ے
ناوار رOرO دQ اب ا!J ون.*د هپ >ي?"
ناولDپ ا+يC ا+يC رمش (Bس رم& ۔
نا -تاساو چب اC ه هو رن ا اس اغه 1ب ځ څ ڑ ۓ
نام*ا ب >*د بول.تو روپ ان ا*رد ے ے ے
@واCاو نا 6Aترم ?پرو ک ا*رد ځ ے ے
و ناS+ما ريبش هد ري,مش @واCا
ورا5اب هپ نمرو تم[& وا5رگ ے ۍ
ن^ر3 هد د نا*را3 د هن ري= ه اد ۍ ۍ څ
د هاگ ا ا او @و ه انونويE(" ۍ ڑ ٹ
ناب’SOا د ر* کرو D!يJ )*رات ۍ ڈ ے ۍ
د ر\; (يBس وبا -ب د ربا0 و* ے ۍ ے
نام:= وش (*6* هد 1نا (*u -Dس8 ۔ ۔
*و< توگ ل]; هب م:= >ي?" ه5 ے ے
ناد aمش هپ روک -]; وJوسو همروک
نرڅ *اره5 هد او5 ه5 ورواو و* نامل?م e ۓ
نامراونY*و هم ل*و و*وا و; ارود د هانگ هم ه ۍ ے ے څ
Jوا5رگ * هن ويJو هپ @وسر ه5 ا*ا ۓ
و'%[م dو=ا هپ وسات * هن ا(يJ ا* ۍ ۓ
وناميJاm ک (نب هبوا ل*و هم (نابوم ے ے ے
را0 هبوا تاس ه وي وب ونو هپ هدو; Pر ۍ ۍ ٹ
* -تا3 اC هد ا* اC هد * راد ‡ر3 ه5 ا*ا
wT هن,ت @Q اSب ام ونY*و ک „ا[3 اC و*وا ے
Jوا+سار و او اتام ناي DيC و; وسات ۍ ۍ ۓ ے ٹ
ر*رSت د (نسو; اد وش @ا(ب ل*و ودارمان ا ۍ ے ے ۓ
هم:= >ي?" اه اiيه ا!ن هو هاورپ يه ۓ څ
نامDم تما اواد ک Pاو هپ ول=ار ,= ۍ ے ځ ۍ
نايب
ناځ نانامل?م ربمغيپ هد ناگ ۍڑ
ناوJا نو; هپ @وسر ک روت مه ے ے ۍ
ک :برک راو?هاش وگ وا @وسر هد ے ۍ
ناو*(نب @و تيبلها وJ ک مه ٹ ڑ ۍ
ک ن^ر3 ل*وJ ه هد ت*ا ريD%ت هد ے ۍ
ناويب هپ هک 2ات روک @وسر هد ۍ
د LA& ل*وJ ت*ا لهابم ه ے ۍ ے
راس نا*را3 د وک وJ اره5 هد wTر!ي ۍ ٹ ٹ
>ن وا5رگ ه ر(ب رد هنوراس „:; ۍ څ
نا(نا; هد @وسر د نايب ب اد ۍ ے ۍ
هحون
بJ هن,ت وا #ارK Pا ۍ
بن @^ (مSم @Q ^ ۍ ۔
تشايم ربو+کا ارSO هد e*ر
مرگ وس^ هد ايبوا ۍ
ريپاCريگ د #ورپ ان @وسر @Q ^ (*6* هد lوK ے
U~~
Cاب ودوش و(* ا< (مSم @^ هپ هبوا و (نب ۍ ڑ ے
:*و سد wT هب%; اره5 (ن5رK ه3ان هپ هش روس ے
Kوک وا ونايماشوا د @اC ه اک وناYيپ هن هدام ۍ ے څ
وJو :+3 هم ل*و ے Jوين د روت اراپ ۍ ۍ ے
>با >ي?" * ه5 ورواوا= ناYيپ هن هم FوC ۍ
ل& ۍ
ناباSOا @وسر و?کو د دو0وم ک وسات ۍ ے
رادرس وناناو ت,Dب هد ک k*(" هپ داC ۍ ځ ے ے
دا(ما هدام FوC دا+ش ا* 2وم ول*و ۍ
دا?K (*6* هد ان بن @^ ک ريJ ه ۍ ې ے څ
اواران د امد -+3 ے
J(يک پ روت ان tر4 ره او شوما; ے ڑ ے ۍ
J(*رواو کوک y/K انومي; >ي?" و; ے ے
هاXمي; هپ 1پاو =ار ۓ
نا(يم هپ Xت انومي; ايب =ار :ک ۓ ۓ
ن^ر3 ا!J او Jوين هiن= ک X*و= ۍ ۓ ے
هلمر"8 =ار ا+.م ۓ ۓ
P:گ ا!J روش هش @ا(ب eنر هو 1گرن >ي]س
PاM; نو; هپ اوش اريگ هم:= >ي?" ا ۓ
هJ6J5 اک مو[Bم -+3
نر ون*و هپ ربکا و هن J(يJ 2وم اک e ے ۓ
ري9ن هو هن ک ايب هب >ي?" هد ه (*اش څ
ک -+/م اون ه+,ک8 ريC اک انت سا3 ے ۓ ے
ريXJد هو هن >ي?" وJ و هپ sب ات ومي; ڑ ۍ
ر:پ وJوارس )م اس ون*و و5 هد هب ل*و ۍ ے
ريش ب هد ون*و 2 اون !م5 هد tو; اک ے ۓ ے
وJ(*(نگر eنر هب #داDش اد >ي?" څ څ
ري,مه اون ا 2 هناو*(نب ريC اک ۓ ۓ ڑ ے
ا Xمين هو تاپ ه هب >ي?" هد ا= تنSم ۓ ڑ ے
ري ن اون ماشرت ک و.پ وس2 اک داAس ځ ځ ۓ ے
هحون
:برک هپ Nا Nا ۔
اون ب د >ي?" تاپ ے ے ے
د H هيما نب ې نا(نا; بن هد هس2 ه ۍ ۔
ناويب هپ هساويب وا هسا!يب هش ۔
ت Nاو و *رو ورد هد X ځ ۍ
#دوم هداس و+يبلها د Pر رما ے
ت*uا (نت هکر*و @اوا وناميJاm ے ۔
هميلک :*و wT اراس Jوَ ; ے
ر’[نا >ي?" *رو و* وناميJاm ۔ ےځ ے
راX*د6م رت هک rبuو*و* هانگ ب ۔ ۍ ے
هEاغ+سا ايب >ي?" اکو
هحون
ري3وت سد هون هب >*د هد اتد Nا ے
ر*6پ +س ريC Nا @وسر اون اک ے ۓ
هو هن ريAيه ه ايب -م!م هب م:سا ے
c‚‚
ري,مش راهد ود ا=ايب ر(ي" هد اون اک ۍ ۓ

هو هن هب ريب!ت و(يک هنو[3ر هب ک (A?م ے
ريبش اون Tا3 ک :برک ريC اک ۓ ے ے
راب; او ان تم9& ن^ر3 هد اک تما ۓ
ريهاب ون*و هو هن هب >ي?" هد ان >ت ون
م اک اون #ارK هپ ا(0 bاب& هد ۓ ےٹ
ريه5 وو8 هن ارود و(نت 2 هب ک وا ون ۍ ڑ
ت0ا" ه وبوا هدون #\J د ک G,& 5وس هپ څ ے ے
د .* رEوک هپ هنو+برش ونارباO هد ۍ ۍ
?3 وک ورتام هکو Pو*ا ه هو ا= و; ربO څ
د .* رX0 هپ هنو0:& ‰رش د هد رورو ات ۍ ۍ ۍ
د هناربا; ه و; نابر3 هبوبSم -]; 2 ے څ ۍ
د .* ر'س هپ هنوس2 (نب وسات ا!J G,& ۍ ۍ
lارBم هپ 6ين شاتروپ :ک (نا و هب ه5 ے ے ڑ څ
د .* ر(نل3 هنوJاش راس وسات هد 'Sت ۍ ۍ ے
و ه هپ د2 1پ ون تاپ ک ن(ب ه ا ۍ څ ۍ ۍ ے ے څ ۓ ځ
د .* ر+;د هپ هنوم:س وکورتام اتام ۍ ۍ ۓ
lارBم هپ ر++?م هد Aي;و ه ر&اش و* موک ۍ څ
د .* رس هپ bاپ هنوس2 اترو م:= >ي?" ۍ ۍ
ا*ان ا*ان ش هب هوپ ناKرا& دا+ش ايند هپ ۍ ۓ ۍ
د .* ر[+.م هنورBش ا! م:= >ي?" ۍ ۍ ځ
•ه(ش ر+س ه(يشوپ ر++?م ۔ ۔ ‘
د نامل?م هد و&د تما ے ۍ
د ن.*د ا و0 wTاراس @وسر @^ ے ۍ ڑ
ک هبوا (نب ابر ک همر= ت.س د ے ۍ ۔ ے ۍ
د ناوار #ارK هد رDن ے
هم:= >ي?" اون هليسو >ي?" = ۓ
ريب(ت هو ه p,.ب وناهانگ هد ات رون څ
ن هحو
د .* ربJد -]; هنو4رش اتوم رو;او ۍ ۍ ے
د .* ربمغيپ هنورار3ا ک G,& نQ ونا3 ۍ ۍ ے
5ار هپ ونايتوه2 ارادرب; ک bوا هد هب ه5
د .*رو ارو5 هنوناS+ما @اOو PوبSم ۍ ۍ
-!,مارو=راد >?" و PوبSمارو ۍ څ
@اOو و ۍ
د .* ر%;رپ8 هنو4رش اتاو تبر3 PوبSم ۍ ۍ
J tر4 هپ Pو*ا کونا/شا& اکو رو= e ے
د .* ربO هد هنو'*رBت ک ن^ر3 هپ ه ۍ ۍ ۓ څ
-رگ ه4 روا هد ک Uات S+ع مي=اربا ۍ ے ولوش هن =و4 ۓ
ا= هپ -ي&امسا هد د .*رAن; هد !;ان ۍ ۍ ے ےڑ
2 ه وم څ رو; وش هن !.م ونابي3ر و اود ے ے ڑ
PوبSم د .* ر4ا3 هو* هپ نا/شا& سد و; ۍ ۍ ے
د هن ل.*رپ ه هم ر:پ ه وکوَ ه وم ري;ا ۍ ۍ څ څ څ
c‚I
م!ت ونو+ليMK ے د .* ر(ب وم8 Jو ۍ ۍ ے ٹ
هحون
ک :برک هپ ابر ک ا ا< وا ر*و ے ۔ ے ڑ
+يبلها هد د ناراب ون*و و ے
ک ا*رد Fا هپ ابر ک او; هپ Kوک ے ڈ ۔ ے ے
د نابJ هن,ت @وسر هد او5 ے ۓ
ب ے د Lسانمان ه -+3 هانگ ے څ
د L0او و+يبلها هد تبSم ے
د Tاوسر >*د ابر د ن.*د @وسر ے ۍ ے ۍ
د نا6يم اد تJاسر ر0ا ے
نايبر& اد د ناميJاm ارو ۍ څ
نايمA& :ک وش راب; ان د ۍ
ڈ وش راگ هبوت @و ابر وش را5ا @د ر* ٹ
د نا(يم لm هد Pر& Rش ب ے ے
رX0 @وسر هد هش (يDش ري;ا
ر(ي" هد (ن5رK هم:= >ي?"
ک 6ين راس ابر ک (Aس و 2 ے ے ۍ ے ے ڑ
د ناوراک ناوار ات Kوک ا!J ے ے
د رادرتاس اتد اراس رو ۍ ے
د رار3 ب +س و لm 2 ۍ ے ے
ردا ريD%ت هد هب Xيک 2ات څ ۍ
ا?کو ناموشام ه او اد اشار ڑ
ا?کو نا*ريب و(نت و *رو ورد 2 ځ
رم3 و 1مش هد و >Dگ ا!J ۍ
(يDش تما وک PاSOا >ي?" هد
(يDش #وک هد ک وا وک تما د ۍ ڑ ۍ
رغOا ل& وJ او;و8 ا ,= ۍ ڑ ۓ
ورادرتاس هپ @وسر هد هبوا د(نب ۍ
ورا(*و&د م:سا هک هن هو "ر
ک :*واو د ابر ک ارSO ک وا ے ۍ ۔ ے ۍ ڑ
د نامرا وبوا وناموشام هد ے
ات ر!.J ون.*د کر*و هبوا >ي?" ے
ات رEا اروگ هش P:يس ر"8 هد lوK
د @ا(ب نا?"ا ابر د @ا" ون.*د اد ے ۔ ے
د ناري" ات لm د نا?نا ے ۍ
ناموشام ا+يC ا(نت و *رو ورد ځ
ناويب شو; هپ ماکان اد اه ۍ ۍ ۓ
د بيش وي,= ابر د رBن نا,%& ۍ ے ۍ ے
د نا*ريب ک = اره5 هد @^ ے ۔ ے
@اSشو; لm هپ د (*6* هد lوK ے
@ا+3 د Zورش و+يبلها هد ے
ونو*رو; هد وا ابر ونورا*و و نورو ڑ
د نا*رگ >ي?" وار 5ان0 ے ےڑ ے
هحون
pبJار8 ي; ا* ا (مSم ا*
c‚U
ر(ب رد وJ ک تما @^ اتد ڑ
د ک ناS+ما @^ اغه اتد ے ے
د ک ن^ر3 وا نومن رکu ے ے ځ ۍ
رDن هد (نابرو د (نب هبوا ے ۍ
د انات اد وا انرو هت ه اد ے څ
د هنا4و ب اتد >ي?" اد ے ے
ت و *رو ورد ځ ر?پ اتد د X ے ۓ
ت وا 1!يب =ار >!ش ƒO X ۓ ۓ
=ار ن(ب ات هد وا او5 اتد ۓ ۓ
ر!.J (*6* ا او ت.يت هپ هش ڑ
#(ش ان گ (ن5 تJu wTا*و ۍ
#6& هد گرم و; د ه; اراس ۓ ے
رسارس رم& م:= د ƒي" ۍ ے
م:= >ي?" D!يJ ه يEرم اد ۍ څ ے
م:ک ل& ر2 FوC Xيهوپ ۍ ۍ
رهوگ وا رد8 د اراپ وناKرا& ۍ
و(نيTاو; -ب bومان هد هو = >يXنس و اراسرو ے
bو?Sم وک8 ان تما -]; J(َ يک rبu -];وا ۍ
2ا(ب اوش ک و(يJا هپ هد6م= هد هرDC ے ځ
تJاسر 5ا(نا هش :يب وش (يDش @و ه ٹ څ
تA" وJ وو* ات r+K ري;ا رغOا ڑ ۍ ۍ
2ا(ب اوش ک ورس ون*و هپ رام Xت هام pش ے ۍ ۍ
انو(يJاماپ چب هک ن*د @اماپ هش و; >ي?" ۍ
انو+?*وJ @او"ا )*رات هد 9ن هک م:= >ي?"
2ا(ب اوش ک و(Aس وJو او* ا=اد 1ب ه(Aس ے ٹ
هو را(مل& ا(; lوK هڅ
هو راداKو 5ا= روD,م ۍ
ردارب ا= 2وم هد (يDش هش
(يDش مدا; و* ره هش >ي?" هد
(يDش سا3 هش (مSم و نو&
ر9ن و* ا?کو و5 هد ?!يب ۍ ۍ
هو ک #(م 2اک 1لتا ه ے څ
هو ک تکوش وا ناش هپ اتد ه ے
ربکا ل& ک Pابش (يDش هش ۍ ے
هحون
ورس هد ارSO 2ا(ب اوش ک وiي=اب ونولگ ے ۔
2ا(ب اوش ک وبيش هپ ون*و ورس هد ه اوه ے ۔ څ
ا و0 اک نک )يب م:سا هد هبو[نم ه “3ان ڑ څ ۍ
وو* ا.يب 2 هنو[نم اد P:يس ون*و ورس هد اڑ
D0 2ا(ب اوش ک وSمJ هپ LABت هد اد ا X ے ڑ
وو8 Cاب ه او ه او اوا(نت و *رو ورد و* ۍ ڑ ڑ ځ
c‚c
LM= -ب وو8 مرگ هپ ا او Xت او مرگ ۍ ڑ ۍ ۍ
ا< 2ا(ب اوش وXلس هپ ويCاب د هد ا ۍ ڑ
c‚n

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->