P. 1
HADITS AQIQAH

HADITS AQIQAH

|Views: 198|Likes:
منشور بواسطةSubhan Nurdin

More info:

Published by: Subhan Nurdin on Apr 22, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

HADITS DLA'IF AQIQAH SELAIN HARI KETUJUH

http://subhan-nurdinb!"#sp"t$"%
&ENJELASAN
A. Hadits Pertama
Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi telah
bersabda : “Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak atau hari keempat
belas atau hari kedua puluh satu.” !". Al#Baihaqi$.
Hadits ini diriwayatkan oleh :
1. al-Baihaqy dalam Sunanul Kubra IX:!
". Ath-#habrany dalam $u%&amul Awsath I:1'
. Ath-#habrany dalam $u%&amus sha(hir : 1')
'. Abu Abdillah al-*aththan dalam ba(ian kitabnya Abwabu +iyarat
,o.1")
Semuanya melalui rawi Isma%il Bin $uslim Al-$akky seoran( rawi y( di-andan(
munkarul Hadits .-endusta/. $enurut Abu +ur%ah: ia rawi y( dla%i0. $enurut Ahmad:
$unkarul Hadits. $enurut An-,asa-I : $atrukul Hadits. $enurut Ali Almadini :
Haditsnya tidak ditulis. Ibnu $a%in menyebutnya: ia bukan a-a-a-a. As-Sa%di
memasukkannya -ada rawi y( dla%i0 sekali. .$i1anul I%tidal I:"'2 dan al-$u(hni 3i
4lu%a0a% I:25/
Al-Haitsami berkata: Ath-#habrany meriwayatkannya dalam 6As-sha(hir dan Al-
Ausath7 -adanya ada rawi Isma%il Bin $uslim Al-$akky ia ter(olon( rawi dla%i0 karena
banyak salah dan tertuduh dusta.
.$a&ma% A1-+awa-id I8: 9)/
Hadits ini dla%i0 dan tidak bisa di&adikan dasar hukum beramal.
B. Hadits Kedua
4ari ummi Kur1in dan Abi Kur1in7 keduanya berkata: 6#elah bernad1ar seoran(
wanita dari keluar(a Abdurrahman Bin Abi Bakrin7 kalau istrinya melahirkan kami
akan menyembelih binatan(. $aka Aisyah berkata: 6#idak7 bahkan menurut sunnah
yan( utama adalah ba(i kelahiran anak laki-laki dua ekor kambin( yan( sama7 dan
ba(i kelahiran anak -erem-uan seekor kambin(7 di-oton( an((ota tubuhnya7 tidak
di-e:ah tulan(-tulan(nya7 maka boleh ia makan dan hendaknya ia sedekahkan7
yan( demikian itu adalah -ada hari ketu&uh .dari kelahiran/7 kalau tidak bisa maka
-ada hari keem-atbelas dan &ika tidak bisa maka -ada hari kedua -uluh satu. .H;.
Al-Hakim/
Hadits ini meski-un diriwayatkan oleh rawi-rawi yan( baik namun sanadnya ter-utus
yaitu antara al-Atha% tidak bertemu den(an <mmu Kur1in.
Al-Albany 4alam Irwaul =halil men&elaskan : Sanad-sanadnya se:ara &elas meman(
shahih7 namun menurutku ada dua ke:a:atan :
.1/ ter-utus antara %Atha dan <mmu Kur1in. Aku telah menyebutkannya
ketika men&elaskan hadits <mmi Kur1in ini -ada hadits Aisyah ,o. 11>>.
."/ Syad1 .bertentan(an den(an y( shahih dan Idra& .ada tambahan
matan hadits oleh rawi/. Hadits ini melalui dua &alan dari Aisyah dan -adanya
tidak ada kalimat 6memoton( kulit?6 @elas tambahan ini dari u:a-an %Atha.
4ikuatkan la(i bahwa Amir Al-Ahwal meriwayatkan dari %Atha dari <mmi
Kur1in berkata: 6;asulullah SAA bersabda: 6ba(i anak laki-laki dua kambin(
'
yan( sama dan ba(i anak -erem-uan satu ekor kambin(.6 Amir berkata:
6%Atha men(atakan : 6tidak di-oton( kulitnya?6 tan-a ada un(ka-an :
6dilakukan -ada hari ketu&uh?6 .H;. Al-Baihaqy IX:!". Sun((uh %Amir telah
men&elaskan bahwa un(ka-an tersebut tidak mar0u% dalam hadits ini teta-i
hanya un(ka-an %Atha seba(ai .hadits/ mauqu07 dan ini dalam hadits disebut
$udra&. .Irwaul (halil I8:>)/
( Hadits K)ti#a
Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% %)n#a+i+ahi dirin,a s)ndiri s)t)!ah
b)!iau dian#-at s)ba#ai nabi .Dhaif mungkar/ HR Abdur Razaq
(4/326) dan Abu S,ai-h dari 0a!an Qatadah dari Anas1
S)b)narn,a %)r)-a tida- pun,a hu00ah sa%a s)-a!i -ar)na hadistn,a dhai2
dan %un#-ar T)!ah di0)!as-an pu!a bah*a nasi-ah atau a+i+ah han,a pada
satu *a-tu 3tida- ada *a-tu !ain4 ,aitu pada hari -)tu0uh dari hari
-)!ahirann,a Tida- dira#u-an !a#i bah*a -)t)ntuan *a-tu a+i+ah ini
%)n$a-up "ran# d)*asa %aupun ana- -)$i!
KESI5&ULAN :
- Hadits6 tt# 'a+i+ah s)!ain pada hari -)tu0uh ada!ah d!a'i2 dan
tida- bisa di0adi-an dasar b)r'a%a!
- A+i+ah t)r%asu- nusu- 3ibadah4 ,an# dit)ntu-an *a-tun,a
b)rdasar-an da!i! ,an# shahih ,aitu pada hari -)tu0uh dari -)!ahiran
- Hari -)tu0uh ini dihitun# b)rdasar-an p)nan##a!an +a%ari,ah
5isa!n,a/ ba,i !ahir hari S)nin tan##a! 67 Apri! ba'da %a#rib pu-u!
'877/ %a-a hari -)satun,a di%u!ai hari S)!asa tan##a! 6' Apri!/
-ar)na p)rpindahan hari %)nurut +a%ari,ah ada!ah *a-tu %a#hrib
3bu-an 0a% '6 %a!a%4
- &ada Hari -)tu0uh -)!ahiran tsb ba,i dib)ri na%a/ a+i+ah/
di$u-ur ra%butn,a dan diti%ban# !a!u b)rs)d)-ah d)n#an p)ra- 3atau
uan# s)ni!ai har#a p)ra-4 s)b)rat ti%ban#an ra%butn,a Adapun
-hitan ba,i pada hari -)tu0uh Ins,a A!!ah dibahas pd t"pi- t)rpisah
9a!!ahu A'!a%
:AHAN KAJIAN
Hadits &)rta%a
تِ ار
َ
اي
َ
ز
ّ
لا ب
ُ
او
َ
ب
ْ
أ
َ
« تِ ار
َ
اي
َ
ز
ّ
لا ب
ُ
او
َ
ب
ْ
أ
َ
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
] جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ !
6
/0ي"12$ 345 627
(8%9ر: 0ي";) ,<= >= "? ;= @A ,B?C? 2$ DA EF "A G? 1= :H DH EF DH I= 1= 2F $ ,<J4 K LM ,N= O= DH EF PA ,#? %= 2F $ "H BF O= K DF O= DA EF Q= *OA ,G= -F RA
3M SAIF :H K DF O= T= U= ,V= 4= K DF O= T= "= يF ر= EH DA EF W?A $ "A BF O= K <F O= XA *EA Y= K DA O= K 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= ]^ BA <? 2$ _= ,4= / `M BF I= 2A aH E= bF H cH d= *dA e= 2F $
D= يرA fF OA Z= g"= ;F hA Z= K T= ر= fF O= `= E= 5F .= Z= K i
/]j"BG2$ 3k12$ i0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R X*9 lem2$ "ي"& U,<-R
(6) n*C12$ DE ر:,O
| (2) T"يرE DE W$ "BO
| | (3) c:,OU DE TU,V4
| | | (4) 3SI: DE Q*O,G-R
| | | | (o) L,NO DE P,#%2$ "BO
| | | | | (6) p+%ي DE جير-
| | | | | | (q) "G1: DE r,*O
| | | | | | | (s) "G;) DE t,G*S-
| | | | | | | | (7) /P,Vk2$ ] ]+$رBNS2 ر*uC2$ 3veG2$ /3k12$ X*9 lem2$ "ي"& U,<-R
0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R]
| | | | | | | | (7) /P,Vk2$ ] ]+$رBNS2 w-Z.$ 3veG2$ /3k12$ X*9 lem2$ "ي"& U,<-R
0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R]
| (2) T"يرE DE W$ "BO
| | (3) c:,OU DE TU,V4
| | | (4) 3SI: DE Q*O,G-R
| | | | (o) L,NO DE P,#%2$ "BO
| | | | | (6) "G1: DE DI;
| | | | | | (q) [*1ي DE D*I;
| | | | | | | (s) "G1: DE _x#
| | | | | | | | (7) D*I12$ DE "G;)
| | | | | | | | | (6y) /P,Vk2$ ] ]dz*BS2 gرBk2$ D<I2$ /3k12$ lem2$ "ي"& U,<-R
0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R X*9]
| (2) T"يرE DE W$ "BO
| | (3) c:,OU DE TU,V4
| | | (4) 3SI: DE Q*O,G-R
| | | | (o) L,NO DE P,#%2$ "BO
| | | | | (6) "G1: DE DI;
| | | | | | (q) [*1ي DE D*I;
{ { { { { { { ) s ( /P,Vk2$ ] t,Nd2$ W$ "BO ]E) 0ي"; D: L|} /3k12$ X*9 lem2$ "ي"& U,<-R
0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R !
Hadits K)dua
يقهي!ل "#كلا $%&لا « اي
َ
ا'
َ
(
)
لا ب
ُ
ات َ* ِ « +++ اه
َ
,ِ-
َ
$
ْ
,ِ ء.ي
ْ
شَ ب
ِ
ي
/

ِ
0
)
لا 1
/
2
َ
ي
ُ
3 ب
ُ
اب
َ
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
;
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ ]
/0ي"12$ 345 6qq62
( (8%9ر: 0ي"; ,+= ر= B= ~F )=Z= 5H ,•? 1= 2F $ رM •= eF }= DA EF "A G? 1= :H DH EF _H x#A aA VF •= 2F $ %EH )= ,B+) K U= $"= uF B= EA rM ,*? O= DA EF [*= 1F ي= DH EF DH *F I= 1H 2F $
tH ,N? d= 2F $ K ,<> @A ,B? C? 2$ DA EF "A G? 1= :H DH EF DH I= 1= 2F $ K ,<> LM ,N= O= DH EF PA ,#? %= 2F $ "H BF O= K DF O= DA EF Q= *OA ,G= -F RA
3M SAIF :H K DF O= T= U= ,V= 4= K DF O= T= "= يF ر= EH DA EF W?A $ "A BF O= K DF O= XA *EA )= € / _= ,4= K 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= ]^ BA <? 2$ DA O= K aH E= bF H cH d= *dA e= 2F $
D= يرA fF OA Z= g"= ;F hA Z= K T= ر= fF O= `= E= 5F .= Z= K `M BF I= 2A € i
/]j"BG2$ 3k12$ 0ي"12$ رk<: %#Z ]kG2$ 3SI: DE Q*O,G-R X*9 lem2$ "ي"& U,<-R i
4ي5'لا 6ي#7 ي8 ل935لا « :
ُ
!
)
لا ا2
َ
ه
ُ
2
َ
;ِ ر
َ
<
ِ
ك
َ
'
َ
ل
ْ
ا $
ِ
ب
ْ
=
َ
ا>
َ
#
ْ
,
َ
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ ]
/0ي"12$ 345 oqs
( 0A ي"A ;= ]9A _= ,4= Z= (8%9ر: 0ي"; c= f= jA ,O= / رM kF E= ]EA )= DA EF DA G= ;F ر? 2$ "A BF O= _A • DF :A T‚ )=ر= :F $ ,z= 2= ƒF 2=,4= Z= / ,z= <F O= W?H $ ]= „A 5= $…= RA
[S=O= Z= K †A x= uH 2F $ [S=O= tA ,= Y=9= ,k= :H tA ,= ,&= cH <? I‡ 2$ QA E= K ˆ= € / cH f= jA ,O= ƒF 2=,d= 9= K $5‰ Z|H }= ,+= رF 1= += DA G= ;F ر? 2$ "A BF O= TH )=ر= :F $ ŠA "= 2=Z=
€ 3‚ ‹F O= رH I= kF يH ˆ= Z= K ˆ‰ Z"H }H ŒH B= NF H T‚ ,&= cA ي= 5A ,v= 2F $ •H ,<= >= "? ;= i ]Ž SAO= DH EF W?A $ "H BF O= ,+= / _= ,4= K 3M &A ,#= DH EF W?A $ "H BF O= / _= ,4= K
,+= "M *eA -= DH EF [*= 1F ي= DF O= K •A SAG= 2F $ "A BF O= ,+= / _= ,4= K L‚ ,N= O= 0= ي"A 1= 2F $ ر= •= …= Z= K T‚ )=ر= :F $ ƒA 2=,4= / _= ,4= K i
/]j"BG2$ 3k12$ 0ي"12$ DI; ‘Z"\ %#Z ]NI4رI2$ ƒE,> DE 3-,d2$ $"O Š,d> X2,}5 DI; •U,<-R i
?ا@#لا 5A $A B#ب5لا ?ا'Cإ 4ي5;
+++ ?
ِ
ا@)#
)
لا 5 ِ ْA َ $
ْ
A َ D B
ّ
#
ِ
ب َ5 ) لا - .ا )A َ $
ِ
ب ْ <
َ
يE ِ ا#
َ
ب ْإ
ِ
$
ِ
ب ْ ? َ ا'َ C
ْ
إ
ِ
4ِ ي5 ِ ;َ $
ْ
,ِ : ِ ي8ِ ءُزْFُ ل
ْ
ا
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ ]
/0ي"12$ 345 67
( ,+= ر= B= ~F )= / _= ,4= (8%9ر: 0ي"; DA G= ;F ر? 2$ "H BF O= "M G? 1= :H %EH )= ,B+) ’ cH G= J= *F ~= ,<= >= "? ;= ’ ‘H ,1= -F RA DF O= ’ ‘A $“? ر? 2$ "A BF O= / _= ,4= ’
,+) جM يF ر= }H DH EF $ ]+A ر= B= ~F )= / _= ,4= ’ L‚ ,N= O= <F O= ’ T= ر= I= *F := ƒA <F EA c= B= *BA 1= DF O= ’ cA *?BA eF k= 2F $ “M رF •H ]<A E= †^ )H W?A $ _= %-H 5= ƒF 2=Y=-= ,z= +? )= ’
DA O= € / _= ,d= 9= K cA d= *dA e= 2F $ DA O= K 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= ,:= / ƒH SF 4H / _= ,4= i € T‚ ,&= cA ي= 5A ,v= 2F $ DA O= Z= tA ,V= ”= 9A ,k= :H tA ,= ,&= †A xuH 2F $
,z= >A ,+= RA DF :A ]? 2=RA n‡ ;= )= ,z= +H $ر= •F …H ’ |A eA G= 2F $ D= :A ]? 2=RA n‡ ;= )= t= YF m? 2$ t? RAZ= K tA xJF GA 2F $ € / _= ,4= • tA ,V= ”= 9A ,k= GH 2F $ € i
/]j"BG2$ 3k12$ `E% $…R DI1يZ l*e„ •U,<-R i
GايHلا « +++ I
ُ
% َ0
ْ
ي
ُ
ا,
َ
>
َ
D - ِول
ُ
و
ْ
2
َ
ل
ْ
ا $
ِ
A َ J ِ قَيق ِH
َ
ل
ْ
ا ب
ُ
اب
َ
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ ]
/0ي"12$ 345 46
( (8%9ر: 0ي"; ,<= >= "? ;= ]‡ k^ G= 2F $ ر= G= OH ]EA )= DH EF "H G? 1= :H K ,<= >= "? ;= t= ,G= *F S=-H DH EF †H ,f= #A K DA O= جM يF ر= }H DA EF $ K DF O= DA EF [*= 1F ي=
"M *eA -= K DF O= DA G= ;F ر? 2$ "A BF O= ƒA <F EA T= ر= GF O= K <F O= c= f= jA ,e= / 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= W?A $ _ H %-H 5= _= ,4= / ƒF 2=,4= K DA O= –‡ e= يH €
DA I= 1= 2F $ DA O= 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= W?A $ _ H %-H 5= –? O= / ƒF 2=,4= Z= K € T‚ ,&= cA ي= 5A ,v= 2F $ DA O= Z= K tA ,V= ”= 9A ,k= :H tA ,= ,&= †A xuH 2F $
W ?A $ _H %-H 5= _= ,d= 9= / ƒF 2=,4= K g…= .= $ ,G= zA -A ZLH 5H DF O= —= ,G= يH tF )= ر= := )=Z= K ,G= #H ,G? -= Z= `A EA ,I? 2$ †= %F ي= ,G= zH 1= E= …= K DA *F = ,&= DA *F I= 1H 2F $Z=
/ ƒF 2=,4= K € tM x9H cH d= *dA O= •A bA #= K •= *F 2=RAZ= •= <F :A 3? zH S?2$ W?A $ 3A IF EA / $%2H%4H Z= K XA GA -F $ [S=O= $%1H E= …F $ € / 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\=
W ?A $ _H %-H 5= 3F #H ر= := Y=9= K XA -A )F 5= [S=O= ,#= %eH „= Z= ]? B A C? 2$ $%dH S?;= $…= ˜A9= cA d= *dA e= 2F $ †= %F ي= †M "= EA c‰ <= NF 4H t= %BH mA خF ي= cA *? SA#A ,v= 2F $ ]9A $%+H ,•= Z=
,4‰ %SH~= †A "? 2$ t= ,k= := $%SHe= vF ي= tF )= 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= € i
/]j"BG2$ 3k12$ `E% $…R DI1يZ l*e„ •U,<-R i
JباKلا 5Cأ « تايبا'0لا ءا&%لا $, L%كلا « Mاكلا باب « N OPOQ JيHكلا JيAازRلا @#* Sأ T U - ب V
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ]
<
/0ي"12$ 345 24o6
(]N-$%2$ W$ "BO DE "2,~ DE "G1: ,<>"; K 3\,O ]E) DE$ DO •U,<-˜E K cE,V• K [*1ي ,+رB~) (8%9ر: 0ي";
DO K ™,BO DE$ DO K L,NO DO K TU,V4 DO K cEZرO ]E) DE "*e- DO K ]E) ,<>"; K c*O$|خ2$ “ر• †) K
3S-Z X*SO W$ [S\ ]B<2$ ƒ2Y- / ƒ2,4 T,& cي5,v2$ DOZ K t,V”9,k: t,,& †xu2$ DO € / _,d9 K cd*de2$ DO
€ DO K TرI*: ƒ<E cB*B; DO K L,NO DO šZ5Z i “ر• †) DO K L,NO DO šZر9 K X*9 L,NO [SO lSV~$ i
i •%1+ K “ر• †) DO K ƒE,> DE 8,B- DO K X*E) DO K "ي|ي ]E) DE W$ "*BO DO K c<**O DE$ •$Z5Z i “ر• †)
DO K t,*•- DO K U"I: ,+رB~) K ]+,VIvI2$ UZ$U ]E) DO K •U,<-˜E K ]9%C2$ ]SO DE "G;) %E) ,+رB~)
c>xJ2$ ,z}ر~) i •%1+ K •U,<-˜E i i i i i "ي|ي ]E) DE W$ "*BO i
؟عباسلا مويلا لبق ةقيقعلا حبذ ئزجي لهو،ةقيقعلا يف ثيد= _-- ي-ابلVا ç-= ~>-=ا
µد=( و' ، -,~- عب,V و' ، عبسل حب-- ةقيقعلا ) ثيد= " ع-اجلا حي=~ " ^با-- يف ي-ابلVا ¿,='
يف ثيد=لا ~د=و ,ي= يف ، حي=~ ثيد= : ^-- Jاقو ، ي--~Vا ~ي~=لا ,ب -دي,ب -او, ¡-لا ( ,ي,~-و
مويلا يف _عي ,' ç-= ا-و ، Jا;سلا ا-ه _-- -,لا و=,-لا . ^-ع~ دقو ، - ثيد=لا ,-- - " -او,(ا " ~ا--
-ازجلا ,ي= ا-- =ا ç-از=و . ؟ ,ي,~علاو د=اولا .
: ~اوجلا
= د-=لا
:V و'
ا-يد--= ,---ذ ç--- " ي-ا--بلVا ¿,=' " ل-اسلا Jوق يهو ، ا|-ا-- ,ي- يف ~-ا= Jا;سلا يف ~-,و ة=-ل _ل! ^ب--
4--لذو ، " , --- ذ " و' ، " ي-ا--بلVا -,و' " : Jاقي ,' : ~او~لاو ، =ا ^-=, ي-ابلVا _ي~لا ~-- ,- ~, ا-- يف
µو, ا---- ا--ه,ي-و ¡----,-لاو ç---س-و ¡,ا--=بلا- ثيد--=لا ي--ف اي ---~' ا,د--~- ,--يل =ا ^-=, _ي~لا ~ا-- ,'
. اهدي-ا~'ب ثي-ا=Vا ا|با=~'
، " --,و' " و' ، " -,-ذ " Jاقيف : ا|-- ثيد=لا لق- اذ! - -,~اع-لا ~--لا- - دي-ا~Vا ,- و-=- ي-لا ~--لاو
" -او, " : ^--يل! ثيد--=لا ةبس- د-- Jاقيف --ا-~\ب ثيد=لا ,--ي ,- ا-'و ، ~ا,ابعلا ,- ا|->ي--و " ^-ق- " و'
. " ^=,=' " و
:اي-ا-
: ,,- م' ثيد=و ، -دي,ب ثيد= ,- -ا= دقف ^يل! ,ا~-لا ثيد=لا ا-'
- , --~ - ع --ب , V و ع, ب --س ل ح --ب - - ة --ق يق ع ل ا ) : J ا--ق ç-~و ^ي-- =ا _-~ _ ب - لا , - ^ يب ' , - - د ي , ب , ب = ا د ب - , - .'
. ( , ي, ~ - و µد = ( و
) " =~وVا çجع-لا " يف _-ا,ب=لا -او, 5 / 136 ) يق|يبلاو ( 9 / 303 . (
: - =ا ^-=, - ي--ي|لا Jاق
^-=-- -,---ل ~يع-~ و--هو ، _--لا ç-س- ,ب لي-ا-~! ^يفو ، " =~وVا "و ، " ,ي·~لا " يف ي-ا,ب=لا -او,
. ^-هوو
) " د-اوزلا ع-ج- " 4 / 59 . (
AI-Ha•€•a‚• ƒ„…†a€a: A€‡-ˆ‡aƒ…a‰Š ‚„…•‹aŠa€†a‰‰Ša ŒaIa‚ "A•-•‡a•‡•…
Œa‰ AI-AŽ•a€‡• •aŒa‰Ša aŒa …a‹• ‘•‚a’•I “•‰ ”Ž•I•‚ AI-”a††Š •a
€„…••I•‰• …a‹• ŒIa’•– †a…„‰a ƒa‰Ša† •aIa‡ Œa‰ €„…€ŽŒŽ‡ ŒŽ•€a .
) ”a—‚a’ A˜-™a‹a-•Œ ‘š: 59 (
د--ب- -',---ا ~د--لو ,! ,---ب ي--ب' ,ب ,-=,لا دب- J› ,- -',-ا ~,-- : Vاق ,,- يب'و ,,- م' ,- -ا=- ,- .~
، ,ا---œفا-- ,ا-ا--• م>·لا ,--- ، ل--žف' ة- --سلا لب ، V " : ا|-- =ا ي~, ة~-ا- Ÿلاقف ا,وز= ا-,=- ,-=,لا
=
، عبا--سلا مو--ي 4اذ ,-يلو ، _د~-يو ، çع=يو ، ل-'يف ، ç=- ا|ل ,س-ي Vو ، Vود = ع=ق- ، -ا• ةي,اجلا ,-و
,ي,~-و µد=! ي-ف : ,-ي çل ,\ف ، ,~- ةعب,' ي-ف : ,-ي çل ,\ف . "
يف ç-ا=لا -او, ) " ,ي=ي=~لا _-- 4,د-س-لا 4 / 266 . (
. وžعلا : - çيجلا ح--ب - Jد ج لاو ، -اž-' : ¡' " V ود = "
. ~يع~ ثيد=لاو
: - =ا ^-=, - ي-ابلVا _ي~لا Jاق
: ,ا--- ¡د-- ^ل ,-لو ، ة=~لا : -ا-~(ا ,ها=
د---- ---ه ,,-- م' ثيد-= _,-= _--- م>-لا ,-- مد--ق- ا--يف ^---,-ذ ا-ل · ,,- م'و -ا=- ,يب _ا=ق-Vا : _لوVا
) çق, ، ة~-ا- ثيد= 1166 . (
: ^لو--ق ا---|يف ,يلو ، 4ا-ه _ب~ ا-- ,يقي,= ,- ة~-ا- ,- ثيد=لا Ÿب- دقف ، ¿ا,-(او ذو-~لا : µ,=Vاو
م' ,- -ا=- ,- -او, Jو=Vا ,-ا- ,' -دي;يو ، -ا=- Jوق ,- ¿,د- ا-ه ,' ,ها=لاف ، " ... V ود= ع=ق- "
: Jا--ق . ( -ا--• ةي,اجلا ,-و ، ,ا-œفا-- ,ا-ا• م>·لا ,- ) : ç-~و ^ي-- =ا _-~ =ا Jو~, Jاق : Ÿلاق ,,-
) يق|يبلا ^=,=' " ... عباسلا موي 4اذ ,-لو " ^لوق ,و- " ... Vود= ع=ق- " : Jوقي -ا=- ,ا-و 9 / 302
^---' Jد-ف ، ^-ي-- ا--فوقو- -ا-=- م>- ,- وه ا--!و ، ثيد=لا يف ا-وف,- ,يل Jوقلا ا-ه ,' ,-ا- ,ي ب دقف ، (
. ثيد=لا يف ¿,د-
) " لي-·لا -او,! " 4 / 369 . (
DaIa‚ ‘…‹aŽI G‡aI•I ‚„‰—„Ia•†a‰ : Sa‰aŒ-•a‰aŒ‰Ša •„ca…a —„Ia•
‚„‚a‰• •‡a‡•‡• ‰a‚Ž‰ ‚„‰Ž…Ž€†Ž aŒa ŒŽa †„caca€a‰ :
3;4 €„…•Ž€Ž• a‰€a…a ’A€‡a Œa‰ U‚‚Ž KŽ…˜•‰. A†Ž €„Ia‡
‚„‰Š„ƒŽ€†a‰‰Ša †„€•†a ‚„‰—„Ia•†a‰ ‡aŒ•€• U‚‚• KŽ…˜•‰ •‰• •aŒa
‡aŒ•€• A••Ša‡ N•. 1166.
3<4 SŠaŒ˜ (ƒ„…€„‰€a‰•a‰ Œ„‰•a‰ Š• •‡a‡•‡ Œa‰ ‘Œ…a— (aŒa
€a‚ƒa‡a‰ ‚a€a‰ ‡aŒ•€• •I„‡ …a‹•). HaŒ•€• •‰• ‚„IaIŽ• ŒŽa —aIa‰
Œa…• A••Ša‡ Œa‰ •aŒa‰Ša €•Œa† aŒa †aI•‚a€ "‚„‚•€•‰• †ŽI•€."
J„Ia• €a‚ƒa‡a‰ •‰• Œa…• Žca•a‰ ’A€‡a. D•†Ža€†a‰ Ia•• ƒa‡‹a A‚•…
AI-A‡‹aI ‚„…•‹aŠa€†a‰ Œa…• ’A€‡a Œa…• U‚‚• KŽ…˜•‰ ƒ„…†a€a:
"Ra•ŽIŽIIa‡ SAW ƒ„…•aƒŒa: "ƒa•• a‰a† Ia†•-Ia†• ŒŽa †a‚ƒ•‰•
Ša‰• •a‚a Œa‰ ƒa•• a‰a† •„…„‚•Ža‰ •a€Ž „†•… †a‚ƒ•‰•." A‚•…
ƒ„…†a€a: "’A€‡a ‚„‰•a€a†a‰ : "€•Œa† Œ•••€•‰• †ŽI•€‰Ša." €a‰•a
aŒa Ž‰•†a•a‰ : "Œ•Ia†Ž†a‰ •aŒa ‡a…• †„€Ž—Ž‡." (HR. AI-“a•‡aqŠ
‘X:302. SŽ‰••Ž‡ ’A‚•… €„Ia‡ ‚„‰—„Ia•†a‰ ƒa‡‹a Ž‰•†a•a‰
€„…•„ƒŽ€ €•Œa† ‚a…–Ž’ ŒaIa‚ ‡aŒ•€• •‰• €„€a•• ‡a‰Ša Ž‰•†a•a‰
’A€‡a •„ƒa•a• (‡aŒ•€•) ‚aŽqŽ–• Œa‰ •‰• ŒaIa‚ ‡aŒ•€• Œ••„ƒŽ€
”ŽŒ…a—. (‘…‹aŽI •‡aI•I ‘š:369)
ي--ف ,ا-ا--|-=ا =ا ^-=, ي-ابلVا _ي~-ل ,ا- اذ!و ، ةقيقعلا يف ,و---لا ثيد=لا ~ع~ ح=ا,لا ,' ,يب-ي 4ل-بو
و--هو ا-ي--~ V ، ثيد--=لا ~يع--ž-ب ^لو--ق و--هو ، ^--يف ^لو--ق ل--~فو ^-ج= ^يف ,يب ا- ا-|-- ,|=Vاف ، ثيد=لا
. ا-|-- ,='--لا
>
Hadits K)ti#a
يWا#X!ل YC>Zا <FH2لا « [
ِ
ل ِZ
ْ
َ
ا ب
ُ
اب
َ
« 5
ُ
2
َ
;
ْ
أ
َ
:
ُ
2
ُ
C
ْ
ا $
ِ
,
َ
ليكشتلا راهظإ | ليكشتلا ءافخإ
! جيرخ ] ! "#$%& ] ! '$ر() ] ! "*+,-.$ ]
/0ي"12$ 345 6y63
( (8%9ر: 0ي"; ,<>= "? ;= "H G= ;F )= / _= ,4= K ,+ 3H J= *F z= 2F $ / _= ,4= K ,+ W?A $ "H BF O= K DF O= c= := ,G= >H K DF O= pM += )= W?H $ [S?\= ]? BA <? 2$ t› )= K
3= S?-= Z= XA *F S=O= ,*œ BA += 0= eA EH ,:= "= eF E= XA IA •F += DF O= –? O= € € i
/]j"BG2$ 3k12$ W$ "BOZ K0ي"12$ DI; ‘Z"\ %#Z ]-"dG2$ U%eI: DE "G;) $"O Š,d> X2,}5 DI; •U,<-R
YNخ2$ ر*J• ‘Z"\ %#Z š5,C+.$ [<JG2$ DEi
يقهي!ل "#كلا $%&لا « تِ اقَفَ% )لا ب
ُ
ات َ* ِ « ي8 ِ ل
ِ
\
ْ
#
ّ
لا>
َ
5 ِ ي
َ
ل
ْ
ا I
ِ
X
ْ
] َ ب
ِ
او
َ
ب
ْ
أ
َ
U ُ ا2
َ
\
ِ
+++ J ِ ] َ#
ِ
&
)
لا
/0ي"12$ 345 6qq44
(8%9ر: 0ي";) ,+= ر= B= ~F )= š‡ %A S=e= 2F $ U= ZH $U= DA EF DA *F I= 1H 2F $ DH EF "H G? 1= :H DA I= 1= 2F $ %EH )= ,B+) K W?H $ XH G= ;A 5= DH EF nH }A ,;=
]‡ -A %N‡ 2$ t= ,*= •F -H DA EF "= G= ;F )= K ,<> š‡ UA 5F %*H EF .= $ UM ,G? ;= DH EF "H G? 1= :H K ,<> ‘A $“? ر? 2$ "H BF O= ,B+) K DH EF W?A $ "H BF O=
5M ر? 1= :H K DF O= T= U= ,V= 4= K DF O= pM += )= 3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= ]? BA <?2$ t› )= € K XH <F O= W?H $ ]= „A 5= "= eF E= XA IA •F += DF O= –? O=
€ TA %? BH <‡2$ XH G= ; A 5= XH *dA •= 2F $ _= ,4= K 0A ي"A 1= 2F $ $b= #= _A ,1= 2A 5M ر? 1= :H D= EF W?A $ "= BF O= $%•H ر= = ,G= +?RA / ‘A $“? ر? 2$ "H BF O= _= ,4= K
i LM ]F f= EA p= *F 2=Z= K pM += )= DF O= K ر= ~= • XM }F Z= DF :A Z= K T= U= ,V= 4= DF O= K ر= ~= • XM }F Z= DF :A š= ZA 5H "F 4= Z= / W?H $
/]j"BG2$ 3k12$ i0ي"12$ •ZرV: %#Z šر:,e2$ 5ر1: DE W$ "BO X*9 lem2$ "ي"& U,<-R
0ي"12$ جيرخ
? @ABCDE FGH IJKCLDE MKNODE PQE RST UVWDE XYLZDE [KS\DE ]YQ
1
Ÿلز-' ا-دعب ^س-- ,- _-
-وب-لا
4لا- ,ب ,-'
-ا,فVا ,- ,-ا=لا
,يها• ,بV
3 --- ,يها• ,با 385
2 ايب- ثعب ا-دعب ^س-- ,- _- 4لا- ,ب ,-' -,ا-=-لا ثي-ا=Vا 1668 ---
-ايžلا
ي~دق-لا
643
3
^--ا= ا-دعب ^س-- ,- _-
-وب-لا
4لا- ,ب ,-' -,ا-=-لا ثي-ا=Vا 1669 ---
-ايžلا
ي~دق-لا
643
4 ايب- ثعب ا- دعب ^س-- ,- _- 4لا- ,ب ,-'
د-س-ب ,ا=زلا ,=بلا
,ازبلا 10 - 13
2763 7281
,-ب وب'
,ازبلا
292
5
^--ا= ا-دعب ^س-- ,- _-
-وب-لا
4لا- ,ب ,-' Jايعلا 64 66
يب' ,با
اي-دلا
281
6
=ا ^-عب ا-دعب ^س-- ,- _-
ايب-
4لا- ,ب ,-' ي-ايو,لا د-س- 1376 1371
,ب د-=-
,و,اه
ي-ايو,لا
307
7
^--ا= ا-دعب ^س-- ,- _-
-وب-لا
4لا- ,ب ,-'
,ا-7ا ل-~-
¡وا==-ل
888 1053 ¡وا==لا 321
8
=ا ^-عب ا-دعب ^س-- ,- _-
ل=و ز-
4لا- ,ب ,-' =ا-=لا -,--- 225 ---
,ب د-=-
,ب ,ها=
ي-ا,سيقلا
ي~دق-لا
507
9
ايب- ثعب ا- دعب ^س-- ,- _-
4لا- ,ب ,-' ,ا-~Vا ~~- 1161 --- ,يدلا ,و- 807
^
ي--ي|لا
10 ايب- ثعب ا- دعب ^س-- ,- _- 4لا- ,ب ,-'
=~وVا çجع-لا
ي-ا,ب=-ل
1013 994
,ب ,ا-ي-~
د-='
ي-ا,ب=لا
360
11
=ا ^-عب ا- دعب ^س-- ,- _-
ايب-
4لا- ,ب ,-'
-ا-ع~ يف ل-ا-لا
Jا=,لا
4485
5 :
214
د-=' وب'
¡د- ,ب
ي-ا=,جلا
365
12
=ا ^-عب ا- دعب ^س-- ,- _-
ايب-
4لا- ,ب ,-'
-ا-ع~ يف ل-ا-لا
Jا=,لا
4486
5 :
214
د-=' وب'
¡د- ,ب
ي-ا=,جلا
365
13
^ي-- =ا _-~ =ا Jو~, _-
ثعب ا- دعب ^س-- ,- ç-~و
-وب-لاب
4لا- ,ب ,-' _ا,,لا دب- ~-~- 7748 7960
_ا,,لا دب-
ي-اع-~لا
211
14 -وب-لا دعب ^س-- ,- _- 4لا- ,ب ,-'
µ,ب-لا ,-سلا
يق|يب-ل
17744 9:300 يق|يبلا 458
15
=ا ^-عب ا-دعب ^س-- ,- _-
ايب-
4لا- ,ب ,-' ي-يد-لا ,بV ل-علا 5
1 :
101
,ب ي--
ي-يد-لا
234
16 -وب-لا دعب ^س-- ,- _- 4لا- ,ب ,-' يبه-لا م>~(ا _ي,ا- 2645
9 :
472
يبه-لا 748
http://***<shar)d$"%/#)t/_Ii-Q`nt/__"n!in)ht%!
نع قعي له ، هنع قعي مل نم مكح
؟ غلب اذإ هسفن
: نلوق ل!س"لا #$ %&'(فلل
هنع قعي مل ن"ل )*+سي : ,-.ا ,و(لا
,&ق هب- ا
/
0123 هسفن نع قعي ن4 ا
/
0156
وه- ني017 نب 8"*م- نس*لا- %&9ع
1ع$&:لا نم #;&:لا ,&ف(لا ,وق
#ن&3و:لا قلع- 8"ح4 نع يا-<-
<و3="لا >ي8*لا ?6 نإ هب ,و(لا
@ A&نB4
وه- ، هسفن نع قعي ل : #ن&Cلا ,و(لا
D@ 8"ح4 نع يا-<- #ع$&:لا ,وق E F
#2نلا ن4 D: G-< &"ب ن1ل-Hل ,8+7ا-
ا=ه- F Iو2نلا 8عب هسفن نع قع D
a
&
/
مJ3 نوK8*"لا ه1لع ملكL >ي8*لا
: ه+6JM 03ذ4 J
/
يوN
نب هللا 82ع نع A8نسب O: #('12لا P-<
ن4 D: Qن4 نع IB&+ق نع <0*م
,&ق F Iو2نلا 8عب هسفن نع قع D#2نلا
<0*م نب هللا 82ع او30L &"نإ RاS0لا 82ع
P-< 8ق- : ,&ق مK @ >ي8*لا ا=ه ,&*ل
0MT هU- نم- @ IB&+ق نع 0MT هU- نم
D V %#:ب Q1ل- Qن4 نع W ,&ق ،F
Xل=ب <&;ا هن!3- O: 0Yح نبا Z$&*لا
قع D #2نلا ن4 B<- G=لا >ي8*لا ن4 [لإ
وه- \2Cي ل Iو2نلا 8عب هسفن نع
8نع >ي8*لا ]&يا-< 03ذ مK V Xل=3
نع ل(ن- #نا029لا- ^1:لا وب4- <ا_2لا
وه- هللا 82ع هب B0فL O: هلوق <ا_2لا
%&1`لا ن4 Z$&*لا 03ذ- a1عb
>يB&ح.ا #$ >ي8*لا c0M4 #78("لا
G4 ن1*1*dلا #$ Q1ل &"م I<&+e"لا
D@ ه**6 هن4 E ا=ه- O: G-ونلا ,&ق- F
>ي8ح وه : #('12لا ,&ق ، لN&ب >ي8ح
0كنم @@@ نب هللا 82ع- لN&ب >ي8ح و'$
,&ق @ هفعb [لع قف+م a1عb <0*م
D@V f-0+م : Z$&*لا W F
(1(علا ن!ب : ني0Mgل ,8+سي-
&'لعفي J$ 8لاولا قح #$ ع-0:م
A01h قح #$ \+2K نسل&$ غلب اذإ 8لولا
هب i+حا G=لا >ي8*لا ن4 &
/
`ي4 اول&ق- @
8
نك"ي \2K ول- &
/
+ب&K Q1ل ,-.ا قي0فلا
D@ D هب j&M هن4 [لع ل"*ي ن4 k F
i+حا G=لا >ي8*لا نإ : ?1U0L :ق&نم
J$ D ,و70لا نع \ب&K 01h قي0فلا هب
lن"ي &م &
/
`ي4 B0ي مل- @ م'ل J
/
1لB ?لdي
نع <&KT ]B<-- 02كلا ,&ح (1(علا نم
: &'نم Xلذ _1YL aلسلا mعب
E مل اذإ O: ,&ق G0d2لا نس*لا نع @
\ن3 نإ- Xسفن نع قع$ Xنع قعي
D@V J
/
U< n F
W نع \((ع O: ني017 نب 8"*م ,&ق- @
D@V J
/
U< \ن3 ن4 8عب 1+e2ب #سفن o F
k نس*+7ا هن4 8"ح4 p&مqا نع ل(ن- @
قعي ن4 ا
/
0156 ن&سنqا نع قعي مل نإ
ن&سنإ هلع$ نإ O: ,&ق- ا
/
0123 هسفن نع
D@V هه034 مل r F
قعي ن4 s!ب J$ p8(L &م [لع %&نب-
مل نإ 02كلا ,&ح هسفن نع ن&سنqا
@ ملع4 هللا- 05dلا ,&ح هنع قعي
$يEا^ $ب3 -ا#8Zا $, 1,اRلا
/0ي"12$ 345 3
(8%9ر: 0ي";) ,<= >= "? ;= ]‡ SA:A ,1= G= 2F $ Q= *OA ,G= -F RA DH EF 3H -A ,d= 2F $ / _= ,4= K ,<= >= "? ;= P= %dH e F ي= DH EF QH mF •= 2F $ K
/ _= ,4= ,<= >= "? ;= ]‡ +A $ر? 1= 2F $ T= U= ,V= 4= %EH )= / _= ,4= K ,<= >= "? ;= ]‡ &A ر= vH 2F $ W?A $ "H BF O= K DF O= T= U= ,V= 4= K DF O= pM += )= ]? BA <?2$ t? )= K
3= S?-= Z= XA *F S=O= W?H $ [S?\= € TH %? BH <H2F $ ƒA 2=|A +F )H ,:= "= eF E= XA IA •F += DF O= –? O= € "A BF e= 2A 'H رA OF )= ˆZ= K n‚ يرA ž= 0‚ ي"A ;= $b= #= Z= i
$b= #= / T= U= ,V= 4= %EH )= _= ,4= / _= ,4= K QA mF •= 2F $ DA O= K 3H -A ,d= 2F $ _= ,4= Z= K T= U= ,V= 4= DF O= K 0A ي"A 1= 2F $ $b= #= ر= *F ž= ]^ &A ر= vH 2F $ W?A $
i •H رH *F ž= "‚ ;= )= 0= ي"A 1= 2F $ $b= #= šZA رF ي= p= *F 2= / _= ,4= Z= K ŒA *F f? 2$ $b= #= DF O= K cH B= eF &H •H ,+= U= ,9= )=
'7
/]j"BG2$ 3k12$ i]+$ر12$ "4$Z DE W$ "BO %#Z `„%2,E 3zV: X*9 U,<-R
Hukum Aqiqah Anak
%uni &', &(() *leh ari&abdillah
+ata aqiqah menurut bahasa artinya penyembelihan binatang dari kelahiran
se*rang anak pada hari yang ketujuh, atau nama rambut yang terdapat di atas
kepala bayi yang dilahirkan.
Aqiqah menurut syara, ialah penyembelihan binatang ternak pada hari ketujuh dari
kelahiran anak laki#laki ataupu perempuan. -ada hari itu anak diberi nama yang baik dan
rambut kepalanya di.ukur.
"asulullah SAW bersabda :
Dari Samurah ra, sesungguhnya "asulullah SAW telah bersabda : “Setiap anak yang baru
lahir tergadai menjadi tanggungan$ dengan aqiqanya sampai disembelih aqiqah$ itu
untuknya pada hari ketujuh, di.ukur dan diberi nama.” !". Ahmad, /mam 0mpat dan
Disahkan *leh At#1urmud2i$.
Hukum Aqiqah
Aqiqah hukummnya sunnah muakkad bagi kedua *rang tua yang mempunyai tanggungan
belanja atas anak itu. 1etapi apabila a3iqah ini dinad2arkan maka hukumnya 3ajib.
Daging aqiqah nad2ar harus dibagikan seluruhnya dan yang beraqiqah tidak b*leh makan
dagingnya sama sekali.
Adapun binatang ternak untuk aqiqah adalah kambing, bagi anak laki#laki dua ek*r
kambing dan bagi anak perempuan satu ek*r kambing.
"asulullah SAW bersabda :
“Allah tidak menyukai kenakalan anak#anak terhadap kedua *rang tuanya durhaka$, siap
yang dianugerahi se*rang anak dan ingin beribadah menyembelih he3an untuknya, maka
laksanakanlah untuk anak laki#laki dua ek*r kambing yang setingkat dan untuk anak
perempuan seek*r kambiing.” !". Abu Da3ud$.
+etentuan dan sayarat binatang untuk aqiqah sama dengan ketentuan dan syarat binatang
qurban.
Waktu Pelaksanaan Aqiqah
''
-enyembelihan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran anak atau hari keempat
belas atau hari kedua puluh satu. !al ini sesuai dengan hadits "asulullah SAW :
Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi telah
bersabda : “Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak atau hari keempat
belas atau hari kedua puluh satu.” !". Al#Baihaqi$.
Hal-hal yang Disunnahkan Waktu Melaksanakan Aqiqah
4. 5emba.a basmalah.
&. 5emba.a sh*la3at atas Nabi.
6. 5emba.a takbir.
7. 5emba.a d*a.
“Bismillahir r*hmaanir rahiim Allahumma minka 3a ilayka aqiiq*tu 8ulaanin 8a
taq*bbal minnii” Dengan menyebut nama Allah 9ang 5aha -engasih lagi 5aha
-enyayang, 9a Allah dari 0ngkau dan untuk 0ngkau aqiqah 8ulan sebutkan
nama anak yang diaqiqahi$ ini aku persembahkan, maka terimalah dariku$.
:. Disembelih sendiri *leh ayah dari anak yang diaqiqahkan.
'. Daging aqiqah dibagikan kepada 8akir miskin dan tetangga setelah
dimasak terlebih dahulu.
). -ada hari itu anak di.ukur rambutnya dan diberi nama dan bersedekah
seberat rambut bayi yang baru di.ukur dengan nilai 4;& atau 4 dirham.
Sebagian ulama berpendapat bah3a sedekah itu seberat timbangan rambut
bayi dengan nilai harga emas;perak.
"asulullah SAW bersada :
Dari Ali bin Abi 1halib ia berkata, "asulullah SAW telah mengaqiqahkan !asan
dengan seek*r kambing, maka Nabi bersabda : “!ai <athimah, .ukurlah
rambutnya, bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya.” +emudian Ali
berkata lagi : <athimah kemudian menimbangnya satu dirham atau 4;& dirham.
!". At#1urmud2i$.
Panduan Untuk Anak Dalam Islam
%une 4), &((= by raudhahdak3ah
'6
†= )= ر‚ *F ~= Z= ,E‰ $%= >= •= E^5= "= <F OA ر‚ *F ~= ŠH ,1= 2A,C? 2$ ŠH ,*= 4A ,B= 2F $Z= ,*= +F "‡ 2$ TA ,*= 1= 2F $ cH <= ي“A t= %<HB= 2F $Z= _H ,G= 2F $
!arta dan anak#anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan#amalan yang kekal
lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan. Al +ah8i 7'$

Bahagian Pertama : Ketika dilahirkan
4$ Bergembira apabila menerima anak

Allah s.3.t ber8irman :
[*= 1F *= EA •= رH f^ B= يH W?= $ t? )=
Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (nabi Zakariyya) dengan kelahrian (seorang
putera) Yahya. (Al-Imrab 39)


&$ Disunatkan menga2ankan di telingga yang kanan.

3S-Z X*SO W$ [S\ W$ _%-5 ƒي)5 _,4 `9$5 ]E) DO cG(,9 X"2Z D*; ]SO DE DI12$ t…) ]9 t…) ) Ÿ. )
šb:رV2$ 4 ¡/ 7q a*1\ DI; 0ي"; $b# _,4Z

Abi Raai! berkata " Aku melihat Rasulullah s.a.# menga$ankan di teling %assan &in Ali
ketika 'atimah melahirkannya. (Ri#ayat (armid$i) hadis %assan Sohih)

6$ Disunatkan melakukan tahnik
';

c•رB2,E X2 ,OUZ TرGVE Xk<19 3*#$رER •,GI9 ]B<2$ XE ƒ*Y9 †xž ]2 "2Z _,4 [-%: ]E) DO
š5,خB2$ a*1\ o ¡/ 2ys6
*ari Abu +usa r.a dia berkata " *ilahirkan untukku seorang budak lalu aku ba#akannya
kepada nabi s.a.#. ,alu Rasulullah s.a.# menamakannya Ibrahim dan beliau
mentahnikkannya dengan kurma dan doakan keberkatan untuknya . (Ri#ayat &ukhari)


Bahagian Kedua : Pada hari ketujuh

4$ 5en.ukur rambut

D*•,IG2$ [SO cm9 •رe& t“%E ]4"CZ X-)5 ]dS;$ ) DI12$ Š"2Z ,G2 cG(,•2 3S-Z X*SO W$ [S\ _%4
DI; •U,<-$Z X<<- ]9 ]dz*B2$Z ر*Bk2$ ]9 ]+$رBN2$Z "G;$ •$Z5

Rasulullah s.a.# berkata kepada 'atimah ketika melahirkan %assan "-.ukurlah rambutnya
dan sedekahkan timbangan rambut itu dengan nilai perak kepada orang-orang misikin-.
(Ri#ayat Imam Ahmad) (abarani dan &aiha/i)&$ 5emberikan nama yang baik

) t,B; DE$ •$Z5 i ,G#,G-Z `E,I2$ †%ي D*I12$Z DI12$ DO 3S-Z X*SO W$ [S\ W$ _%-5 –O / ƒ2,4 cfj,O DO 62 / 62q ) 3•,12$Z ( 4 /
264 ) ¢ š5,B2$ aV9 ¢ ]9 رv; DE$ £9,12$ X11\Z i ( 7 / os7 )

Aisrah r.a berkata " Rasulullah s.a.# mengakikahkan untuk %assan dan %ussein pada hari
ketu0uh dan menamakan mereka berdua pada hari tersebut.
(Ri#ayat Ibn %ibban dan %akim)
'<6$ +hitan bersunat$


) š5,خB2$ •$Z5 i ¢ P5,f2$ ¤4Z 5,•¥.$ 3*SdZ wEh$ lV+Z U$"1V-ˆ$Z t,Vخ2$ TرN•2$ D: pG~ ¢ Tرير# ]E) DO oooy ) 3SI:Z ( 2oq ) .
*ari Abu %uraurah " rasulullah s.a.# bersabda " ,ima perkara yang termasuk itrah)
berkhitan) men.ukur rambut kemaluan) men.abut bulu ketiak) memotong kuku dan
mengunting misai.
(Ri#ayat &ukhari dan +uslim)

Bahagian Ketiga : Aqiqah dan hukumnya

Takrif Aqiqah : !ai3an yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan.

Hukumnya : Sunnah 5uakkadah. Bagi bayi lelaki dengan dua ek*r kambing dan bagi bayi
perempuan seek*r kambing.

Dalilnya :

K X*9 [GIيZ K XeE,- †%ي X<O aEb K XVd*deE Dzر: †xž Q• ¢ 3S-Z X*SO W$ [S\ W$ _%-5 _,4 / _,4 X<O W$ ]„5 P"<} DE TرG- DO
X-)5 –S1يZ ¢ .
) šb:رV2$ •$Z5 6o22 ) ]j,I<2$Z ( 422y ) UZ$U %E)Z ( 2s3s ]+,B2.$ Œ*f2$ X11\ / 0ي"12$Z i ( ) ¢ L$Z5h$ ¢ ]9 W$ XG;5 4 /
3so ) .

'=
Rasulullah s.a.# bersabda " Setiap anak yang baru lahir) ia tergadai sehingga
disembelihkan a/i/ah untuknya pada hari yang ketu0uh dan dinamakannya dan di.ukur
rambutnya. ( Ri#ayat (armid$i) 1asa!i dam Abu *aud)

Pembahagian daging Aqiqah :
Dib*lehkan untuk memakan dari daging aqiqah atau memberikannya untuk kerabat,
ka3an atau *rang miskin. Dib*lehkan juga untuk memasaknya atau memberikannya
se.ara mentah. Sepertimana kata Ataa, Bin Abi "abaah ,

D<I2$ ]9 ]dz*B2$ •$Z5 i¦ t$ر*v2$ ]9 g"zي Z K aS:Z L,GE ŒBNي Z K ,E$5• ,E$5• `Ndي ¢ / cd*de2$ ]9 _%dي @,E5 ]E) DE L,NO .
Ataa! &in Abi Rabaah berkata mengenai A/i/ah " *ipotong-potong daging itu) dan dimasak
dengan air dan garam) dan diberikan kepada 0iran tetangga.
(Ri#ayat &aiha/i didalam al-Sunan )


3H e= NF يHZ= QH •= §F يH ’ ˆZ"H }H QH e= vF يH ¢ / cd*de2$ 312 DO ƒ2,4 cfj,O DO ¦
/ l<CG2$ ]9 cB*& ]E) DE$ •$Z5 o .

Aisyah radiallahu anha berkata menggenai daging A/i/ah " *ipotong-potong
daging tersebut) dan dimakannya dan berikan kepada orang lain.
(Ri#ayat Ibn Abi Syaibah didalam al-+usanna)

Bahagian Keemat : Ke!ajian "#u#aa terhada anak.

4$ Wajib mendidiknya dengan Aqidah /slam. "asulullah s.a.3 bersabda :

X+,IvGي Z) X+$رC<ي Z) X+$U%zي •$%EY9 TرN•2$ [SO "2%ي U%2%: Q•
Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan itrah) maka orang tuanyalah yang men0adikannya
yahudi) nasrani dan ma0usi-
(%.R.&ukhari 2 +uslim)
'>


&$ 5engajarnya mula beribadah apabila berumur ) tahun.

UZ$U %E)Z šb:رV2$ •$Z5 i رfO DE$ ,z*SO •%Eر„$Z D*<- `B- DE$ TxC2$ ]BC2$ $%GSO / 3S-Z X*SO W$ [S\ W$ _%-5 _,4
Rasulullah s.a.# bersabda " A0arilah anakmu menger0akan solat ketika mereka berumur
tu0uh tahun dan pukullah dia ketika meninggalkannya apabila dia telah berumur sepuluh
tahun. (Ri#ayat (armid$i dan Abu *aud)


6$ Ajari anak tersebut adab dan akhlak yang mulia.


7$ 5emberikan pujian kepada anak tersebut apabila anak tersebut layak dipuji.


:$ Berikan mereka tanggungja3ab yang sesuai dengan kemampuan dan umur mereka.

'$ 5elindunginya daripada perkara#perkara yang menakutkannya dan
membahayakannya.

)$ %auhkannya daripada memiliki si8at malas dan terlalu banyak berehat, kerana
perkara#perkara ini hanya akan merugikannya. Sepertimana kata 9ahya /bn Abi +athir :
3Iv2$ c;$رE 3Se2$ _,<ي ˆ
Ilmu tidak boleh dimiliki dengan merehatkan badan.

Bahagian Kelima : $%al &a!a#
'^

') (em#uni atau uri #ayi. Aa erlu di#uat)
5enurut amalan *rang dulu, tembuni anak yang keluar sesudah kelahiran anak tersebut
akan diambil dan dibersihkan. 1embuni itu kemudian akan dimasukkan ke dalam bekas
dan ditanam. Amalan ini dilakukan dengan alasan baha3a tembuni itu adalah kembar anak
tersebut atau merupakan sebahagian dari angg*ta anak yang baru lahir itu.
/bubapa memang berhak mengambil tembuni itu dan menanamnya, tetapi dak3aan
seperti di atas adalah bertentangan dengan /slam dan keper.ayaan yang khura8at. %ika
ibu#bapa tidak mengambil tembuni tersebut dan menyerahkannya kepada pihak h*spital,
perbuatan tersebut juga tidak menyalahi ajaran /slam.

*) Adat melenggang erut dan emeriksaan s+anning
Bila ibu mengandungkan anak sulungnya, dan masa hamilnya sudah men.apai tujuh
bulan, bidan dipanggil untuk menjalankan adat berlenggang perut. Direntangkan kain
sepanjang tujuh helai, disusun berlapis#lapis dan ibu yang hamil itu disuruh baring
berlentang. 1engah#tengah kain itu terletak bahagian pinggang. !ujung kain berada di
sebelah kiri dan kanannya. Bidan kemudian menarik helai demi helai kain panjang itu,
arah ke kanan pada helai yang pertama dan ke kiri pada helai yang berikutnya, begitulah
seterusnya berselang#seli.

5enurut adat Banjar, diambil tiga biji kelapa dan kelapa itu dibelah dua. +eper.ayaan anak
itu tidak selamat kalau tidak menjalankan adat itu merupakan khura8at. Begitu juga,
keper.ayaan anak itu selamat kalau belahan kelapa itu el*k, juga merupakan khura8at.
Adat melenggang perut yang diamalkan sebenarnya bertujuan memastikan kedudukan
bayi dalam kandungan adalah betul. >uma yang menjadikan amalan ini bertentangan
dengan ajaran /slam ialah apabila keper.ayaan khura8at dikaitkan dengan keselamatan
bayi dalam kandungan. Walaupun adat melenggang perut ini tidak diamalkan lagi,
pemeriksaan s.anning yang dilakukan terhadap ibu yang mengandung juga mempunyai
tujuan yang sama dengan adat melenggang perut. Selain dari memastikan kedudukan
bayi dalam kandungan, s.anning juga dikatakan dapat membantu mengenalpasti jantina
bayi itu. /slam tidak melarang pemeriksaan s.anning khusus berkenaan kedudukan bayi
dalam kandungan. Bahkan pemeriksaan ini dapat membantu memudahkan si ibu apabila
'a
tiba 3aktu melahirkan. Bayi yang tidak betul kedudukannya dalam perut atau diistilahkan
?s*ngsang, b*leh membahayakan kedua#dua ibu dan bayi tersebut.

S.anning untuk melihat jantina bayi itu juga tidak menyalahi agama kerana ia hanya
ramalan semata#mata. 5emper.ayai hasil pemeriksaan ini tidak bermakna sese*rang itu
mengengkari kuasa dan ilmu Allah s3t. Bahkan realitinya banyak lap*ran menunjukkan
baha3an ramalan a3al hasil pemerik#saan s.anning adalah sebaliknya.

,) Keguguran janin. Aa yang erlu dilakukan)
+andungan yang belum sempurna atau keguguran ketika hamil memang ada berlaku.
+eguguran itu kadang#kadang berlaku ketika kandungan itu berusia sebulan atau tiga
bulan atau lima atau tujuh bulan. %anin yang gugur pula itu kadang#kadang telah
sempurna tubuh angg*tanya dan ada pula yang separuh sempurna.
Dalam keadaan begini, /slam telah memberi panduan .ara mengurus dan
menyempurnakan janin tersebut. %ika janin yang gugur itu terdapat padanya tanda#tanda
bernya3a seperti bergerak ia dan bersuara ia, maka keguguran itu hendaklah
disempurnakan seperti la2imnya menyempurnakan mayat *rang de3asa. Bererti
keguguran itu mesti dimandikan, dika8ankan, disembahyangkan dan dikebumikan. %ika
tidak terdapat tanda bernya3a tetapi mempunyai bentuk manusia seperti kelihatan
telinganya atau jari#jarinya atau apa jua angg*ta badannya, maka keguguran itu hanya
dimandikan, dika8ankan dan dikebumikan tanpa perlu disembahyangkan.
%ika tidak terdapat langsung apa#apa tanda sama ada bernya3a atau bentuknya, maka
keguguran itu tidak 3ajib disempurnakan seperti la2imnya. 1etapi adalah digalakkan dan
sunat hukumnya keguguran itu dibungkus dan kemudiannya ditanam sahaja.Bahagian Keenam : D%a-d%a dari al--uran
4$
LA ,O= "‡ 2$ `H *GA -= •= +?RA c‰ B= *^(= c‰ ي?5^ …H •= +F "H 2= DF :A ]2A nF #= P^ 5= _= ,4=
'8

9a tuhanku, berilah aku dari sisi engkau se*rang anak yang baik. Sesungguhnya engkau
maha pendengar d*a. Ali /mran ayat 6@$

&$

†= ,<= \F .$ "= BHeF += tF )= ]? <A E= Z= ]<A BF <H}F $Z= ,<‰ :A • "= S=B= 2F $ $b= #= QF e= }F $ P^ 5=

9a tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak
.u.uku daripada menyembah berhala. /brahim ayat 6:$
6$
LA ,O= UH QF B?d= = Z= ,<= E?5= ]VA ي?5^ …H DF :A Z= TA xC? 2$ 3= *dA :H ]<A SF e= }F $ P^ 5=

9a tuhanku, jadikanlah aku dan anak .u.uku *rang#*rang yang tetap mendirikan s*lat, ya
tuhan kami, perkenankanlah d*aku. /brahim ayat 7($

7$
D= *>A 5A $%= 2F $ رH *F ~= ƒ= +F )=Z= $U‰ رF 9= ]+A 5F b= = ˆ P^ 5=

9a tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup se*rang diri dan engkaulah 3aris
yang paling baik. Al#Anbiyaa, ayat @=$

67

:$
D= *1A 2A,C? 2$ D= :A ]2A nF #= P^ 5=

9a tuhanku, anugerahkanlah kepadaku se*rang anak$ yang termasuk *rang#*rang yang
saleh. Ash Shaa88aat ayat 4((

'$
D= :A ]+^RAZ= •= *F 2=RA ƒH BF H ]+^RA ]VA ي?5^ …H ]9A ]2A aF SA\F )=Z= •H ,„= رF = ,1‰ 2A,\= Q= G= OF )= tF )=Z= š? "= 2A$Z= [S=O= Z= ]? S=O= ƒ= GF e= +F )= ]VA 2?$ •= V= G= eF +A ر= kH &F )= tF )= ]<A OF “A ZF )= P^ 5=
D= *GA SAIF GH 2F $

9a tuhanku, tunjukkilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan
kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang engkau
ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan$ kepada anak .u.uku.
Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk *rang#
*rang yang berserah diri. Al#Ahqaa8 ayat 4:$


)$
,:‰ ,:= RA D= *dA V?GH SF 2A ,<= SF e= }F $Z= DM *HOF )= T= ر? 4H ,<= A ,ي?5^ …H Z= ,<= }A $Z= “F )= DF :A ,<= 2= nF #= ,<= E?5=

9a tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri#isteri kami dari keturunan kami
sebagai penyenag hati kami$ dan jadikanlah kami imam bagi *rang#*rang yang bertak3a.
Al#<urqaan ayat )7$


Abu Aarkashi
6'
,!سي لt&7
#ه&م- ؟(1(علا مكح وه&م : ,-.ا ,اuسلا
؟&'باBT #ه&م- ؟ &'+ف6
p&كح4 ملعL ن11فلسلل SوYي له : #ن&Cلا ,اuسلا
1$وdلا &يا-S #$ 1$وdلا ^ي&:م 8نع 8يوY+لا
؟&ن8لب #$ م&ع نوكL B&كL ل&*لا A=ه ن4 &"لع
:vاوYلا
م1ح0لا ن"ح0لا هللا مسب
:8عب &م4
:,-.ا ,اuسلا vاوY$
?ب=L #+لا *1ب=لا #ه (1(عل&$
@Bولو"لل
<و'"U ,وق ا=ه- I83uم ن7 #ه-
ن1عب&+لا- ب&*dلا نم ملعلا له4
1ع$&:لا ,وق وه- %&'(فلا-
#$ 8"+ع"لا <و':"لا- 1كل&"لا-
)ه=م
هللا [ل6 #2نلا >ي8*ل ، لب&ن*لا
)ح!$ 8ل- هل 8ل- نمD :مل7- ه1لع
66
pJ5لا نع Xسن1ل$ هنع Xسني ن4
ي<&Yلا نع - ن&L!$&كم ن&L&;
ه**6- A01h- B-B وب4 Aا-< FI&;
@#ن&2ل.ا
>ي8*لا له4 &م4 O: م1(لا نبا ,&ق
له4 <و'"U- مهw&'($- 2N&ق
ن7 نم #ه : اول&($ ، نسلا
@ F مل7- ه1لع هللا [ل6 هللا ,و7<
j B-Bو"لا ف*LD kW @F
IBلولا نم lب&سلا pو1لا : &'+ق-
ل3 D :مل7- ه1لع هللا [ل6 هلو(ل
pوي هنع ?ب=L @ ه+(1(عب ن'L0م pJh
F ["سي- ه74< قل*ي- lب&سلا
Aا-<- هل Zفللا- B-اB وب4 Aا-<
نبا- #t&سنلا- G=م0+لا- 8"ح4-
U&م
ه($ا-- ه**6- م3&*لا- #('12لا-
نسح : G=م0+لا ,&ق- #2ه=لا
6;
@?1*6 : #ن&2ل.ا ,&ق- @ ?1*6
ن4 Bا0"لا ل1ق :F ن'L0م D :هلوق
وه ل1ق- @ هل مSل (1(علا
%#:ل&3
ن-8ب هب x&ف+نلا م+ي ل نوه0"لا
@هك$
ا=ه : 8"ح4 ,&قy : #ب&9eلا ,&ق
قعي مل نإ هن4 8ي0ي ع&ف:لا #$
هنع
@yهي8لا- #$ lف:ي
z
مل J
/
فN ]&"$
ننسلا مل&عمD n{Wrn | Wro @F
\لقy : ,&ق I_"ح نب [1*ي نع-
ن'L0م &م #ن&7ا0eلا %&9عل
؟ ه+(1(عب
نن7D @yA8ل- ع&ف; p0*ي : ,&ق
#('12لا }{W}} @ملعا هللا- @F
lبا0لا #ف$ lب&سلا 0س1+ي مل ن~$
:>ي8*ل ني0:علا- GB&*لا -4 0:ع
I0:ع lب<. -4 l2سل ?ب=L (1(علاD
6<
Aا-< @Fني0:ع - P8حq -4
@%&1`لا- ،#('12لا ،#سل&19لا
?1*6y #$ #ن&2ل.ا ه**6-
@ylم&Yلا
نم "1ل7 (1(علا نوكL ن4 [لع
له4 <و'"U )ه=م ا=ه- vو1علا
&"نإ- y : Xل&م p&مqا ,&ق ،ملعلا
Xسنلا ل_ن"ب | (1(علا | #ه
ل- %ا<وع &'1$ SوYي ل &ي&*`لا-
ل- ن0(لا I<وسكم ل- %&فYع
•م&'ب !Nو"لاD @y @@@ `ي0م
[(ن"لا k{E€k @F
D هنن7 #$ G=م0+لا p&مqا ,&ق-
n{E€E •_Yي ل ملعلا له4 ,&ق-y :F
#$ •_Yي &م لإ I&:لا نم (1(علا
@y 1*b.ا
p&مqا ن4 lم&Yلا #$ ,Jeلا ل(ن-
[ل6 #2نلا ,وق #$- y : ,&ق 8"ح4
D: مل7- ه1لع هللا
6=
هنع Xسني ن4 )ح!$ هل 8ل- نم
&"نإ هن4 [لع ل1ل8ل&$ F لعف1ل$
•_Yي
نم %او7 Xسنلا #$ •_Yي &م &'1$
نونسم ?بذ ن.- &يا8'لا- &ي&*`لا
P0Yم G0Yي &
/
ب&2*+7ا &مإ- &
/
2Uا- &مإ
ق8dلا #$ 1*b.ا- G8'لا
هللا [لإ v0(+لا- ل3.ا- ي8'لا-
•_Yي G=لا نسلا &'1$ 02+ع&$
&"'1$
,&"كلا- p&"+لا a6وب x0; هن.-
ن&L&; pJ5لا قح #$ x0; ا='ل-
‚(ني ل ن1+ƒ$&ك+م &نوكL ن4 x0;-
ن4 02+ع&$ P0M.ا نع &"ه8ح4
&'ب <وم!"لا ?t&ب=لا ن7 &"'ن7 نوكي
م&ع #$ &ها0Yم ]0U ا='ل-
j B-Bو"لا ف*L @y&'م&كح4 rk @
@م1(لا نبل
&'e2N- (1(علا ?بذ نم ل`$.ا &م4
6>
:,و(ن$ ،&'ن"Cب R8d+لا -4
)ح&6 #91(ن:لا مJعلا لƒ7
v&+3 [لع هح0; #$ ن&12لا %اوb4
:ylن(+س"لا BاSy
?ب=L ن4 ل`$.ا له :,اuسلا
?ب=L p4 ،&'"*ل R0في- (1(علا
^29L-
R8d+لا SوYي له- ،&'ل [ع8ي-
ل!س"لا A=ه :vاوYلا ؟&'ن"Cب
)عdي
،ا=3 ل`$.ا :,&(ي ن4- \2لا &'1$
%&; نإ ،_t&U ل3 :,&(ي نكل-
%ا0(فلا [لع &'"سق- &'*بذ
%&; نإ- ،01M [لع وه- ،%&فع`لا-
&'1لإ &عB- &'"عN4- &'e2N
l"U- با0(لا- c&+*"لا- ن1كس"لا
ن1ب
لdفي %&"لعلا mعب- @l1"Yلا
lف+ني ن1كس"لا ن&3 اذإ :,و(1$
=M!ب
6^
ن4 ل`$.&$ A<و`ح نم 0C34 م*للا
A8نع [(2ي هن. „م*للا ه19عL
،عب<.ا- KJCلا- ن1مو1لا- pو1لا
&نه نم- ،?ل64- هل&*ب ق$<4 و'$
م'نم- ،0U.ا #$ م…ع4 Xلذ نوكي
ل`$.ا ن&3 نإ :,و(ي نم
^2N ه1لع )عdي ن!3 „Qكعلا
„نu"لا- فلكلا 8Yي- ،p&ع9لا
نكل- ،Xلذ [لإ Aوع8L ن4 ل`$.&$
ول ن&سنqا ن~$ ،بوع6 ه1$ ا=ه
ن&سحإ- (1(علا ^2N [لإ 0…ن
،با0(لا IوعB- ،&'1لإ $&1`لا
l"U-
#$ م'سن4- ،مح0لا ل6- ،ل":لا
[لع &
/
$و1b م'نو3- ،\12لا
نم م'ع&"+U&ب لd*ي &م- ،ن&سنqا
لكل >عب اذإ &م †Jeب ،2*"لا
م'LوعB ن4 8Yن &نن~$ „م*لب ن&سنإ
،%&نع 0C34- م…ع4 \12لا [لإ
6a
[لإ [عB4- ،pا03qا #$ غلب4-
ن4 Pو(ي &نه نم- ،فل.ا- 2*"لا
:,&(ي
م…ع4 †و1`لل &'+ƒ1'L- &'e2N نإ
6&M ?ل&d"لا نم ه1$ &"ل „ا
/
0U4
0م.&$ ن13&س"لل 2سنل&ب- @با0(لا
،ل1dفL ه1$ نوكي ن4 8ع2ي ل 8ق
:,&(ي ن4- ل!س"لا A=ه #$ \2لا-
‡باوb [لإ c&+*ي 0م4 „ل`$.ا
[لع %&"لعلا ملكL 8ق- ،ن1عم
لMا8+م &'نكل- ،1ل`$.ا ‡باوb
ملع4 هللا %ا0(فلل 2سنل&2$ ،&نه
†J+Mا نوكي 8($ ،ل`$.&ب
,اوح.ا
)h0ي >1*ب ،1ل`$.ا [لع ,8ي
&'"ع9ي ن4- &ه=M!ي ن4 ن1كس"لا
%&:ي G=لا \قولا #$ ABل-4
8ق ا='$ ،8ي0ي #+لا (ي09ل&ب-
نوكي
[9عL ن4 ل`$.ا ن!ب ,و(لل &
/
2Uوم
68
@@Qكعل&ب Qكعلا- @ن1كس"لل
0س1+ي ل s&ن4 نم ن&3 ول :J
/
C"$
#$ م'1لع نوكي- اوe29ي ن4 م'ل
مك*ل&$ ،%&نع- فل3- (:م ^29لا
@ملع4 [ل&عL هللا- ،Qكعل&ب
:#ن&Cلا ,اuسلا vاوU
^ي&:م 8نع 8يوY+لا ملعL SوYي ل
ا-8YL مل ول [+ح 1$وdلا
p8(م I81(علا مJ7 ن. ، مه01h
@X; Jب 8يوY+لا ملع [لع
ملع+"لا [لع 0K4 ملع"لل ن4 X;ل-
@&ب&Yيإ- &
/
2ل7
#$ sولYلا <=*لا ل3 =*ل&$
@2N&ق x82لا له4 Qل&Yم
&ن12ن [لع مل7- هللا [ل6- ا=ه
،،،ن1ع"U4 ه2*6- هلT- 8"*م
;7
ه2+3
#K<&*لا ن&*ي0$ نب ,&"U ن&*ي0$ وب4
ن1نKلا 0Y$ Wo{E€{EnkE @ˆه
؟عباسلا مويلا لبق ةقيقعلا حبذ ئزجي لهو،ةقيقعلا يف ثيد= _-- ي-ابلVا ç-= ~>-=ا
µد=( و' ، -,~- عب,V و' ، عبسل حب-- ةقيقعلا ) ثيد= " ع-اجلا حي=~ " ^با-- يف ي-ابلVا ¿,='
يف ثيد=لا ~د=و ,ي= يف ، حي=~ ثيد= : ^-- Jاقو ، ي--~Vا ~ي~=لا ,ب -دي,ب -او, ¡-لا ( ,ي,~-و
مويلا يف _عي ,' ç-= ا-و ، Jا;سلا ا-ه _-- -,لا و=,-لا . ^-ع~ دقو ، - ثيد=لا ,-- - " -او,(ا " ~ا--
-ازجلا ,ي= ا-- =ا ç-از=و . ؟ ,ي,~علاو د=اولا .
: ~اوجلا
= د-=لا
:V و'
ا-يد--= ,---ذ ç--- " ي-ا--بلVا ¿,=' " ل-اسلا Jوق يهو ، ا|-ا-- ,ي- يف ~-ا= Jا;سلا يف ~-,و ة=-ل _ل! ^ب--
4--لذو ، " , --- ذ " و' ، " ي-ا--بلVا -,و' " : Jاقي ,' : ~او~لاو ، =ا ^-=, ي-ابلVا _ي~لا ~-- ,- ~, ا-- يف
µو, ا---- ا--ه,ي-و ¡----,-لاو ç---س-و ¡,ا--=بلا- ثيد--=لا ي--ف اي ---~' ا,د--~- ,--يل =ا ^-=, _ي~لا ~ا-- ,'
. اهدي-ا~'ب ثي-ا=Vا ا|با=~'
، " --,و' " و' ، " -,-ذ " Jاقيف : ا|-- ثيد=لا لق- اذ! - -,~اع-لا ~--لا- - دي-ا~Vا ,- و-=- ي-لا ~--لاو
" -او, " : ^--يل! ثيد--=لا ةبس- د-- Jاقيف --ا-~\ب ثيد=لا ,--ي ,- ا-'و ، ~ا,ابعلا ,- ا|->ي--و " ^-ق- " و'
. " ^=,=' " و
:اي-ا-
: ,,- م' ثيد=و ، -دي,ب ثيد= ,- -ا= دقف ^يل! ,ا~-لا ثيد=لا ا-'
- , --~ - ع --ب , V و ع, ب --س ل ح --ب - - ة --ق يق ع ل ا ) : J ا--ق ç-~و ^ي-- =ا _-~ _ ب - لا , - ^ يب ' , - - د ي , ب , ب = ا د ب - , - .'
. ( , ي, ~ - و µد = ( و
) " =~وVا çجع-لا " يف _-ا,ب=لا -او, 5 / 136 ) يق|يبلاو ( 9 / 303 . (
: - =ا ^-=, - ي--ي|لا Jاق
^-=-- -,---ل ~يع-~ و--هو ، _--لا ç-س- ,ب لي-ا-~! ^يفو ، " =~وVا "و ، " ,ي·~لا " يف ي-ا,ب=لا -او,
. ^-هوو
) " د-اوزلا ع-ج- " 4 / 59 . (
د--ب- -',---ا ~د--لو ,! ,---ب ي--ب' ,ب ,-=,لا دب- J› ,- -',-ا ~,-- : Vاق ,,- يب'و ,,- م' ,- -ا=- ,- .~
، ,ا---œفا-- ,ا-ا--• م>·لا ,--- ، ل--žف' ة- --سلا لب ، V " : ا|-- =ا ي~, ة~-ا- Ÿلاقف ا,وز= ا-,=- ,-=,لا
، عبا--سلا مو--ي 4اذ ,-يلو ، _د~-يو ، çع=يو ، ل-'يف ، ç=- ا|ل ,س-ي Vو ، Vود = ع=ق- ، -ا• ةي,اجلا ,-و
,ي,~-و µد=! ي-ف : ,-ي çل ,\ف ، ,~- ةعب,' ي-ف : ,-ي çل ,\ف . "
يف ç-ا=لا -او, ) " ,ي=ي=~لا _-- 4,د-س-لا 4 / 266 . (
. وžعلا : - çيجلا ح--ب - Jد ج لاو ، -اž-' : ¡' " V ود = "
. ~يع~ ثيد=لاو
: - =ا ^-=, - ي-ابلVا _ي~لا Jاق
;'
: ,ا--- ¡د-- ^ل ,-لو ، ة=~لا : -ا-~(ا ,ها=
د---- ---ه ,,-- م' ثيد-= _,-= _--- م>-لا ,-- مد--ق- ا--يف ^---,-ذ ا-ل · ,,- م'و -ا=- ,يب _ا=ق-Vا : _لوVا
) çق, ، ة~-ا- ثيد= 1166 . (
: ^لو--ق ا---|يف ,يلو ، 4ا-ه _ب~ ا-- ,يقي,= ,- ة~-ا- ,- ثيد=لا Ÿب- دقف ، ¿ا,-(او ذو-~لا : µ,=Vاو
م' ,- -ا=- ,- -او, Jو=Vا ,-ا- ,' -دي;يو ، -ا=- Jوق ,- ¿,د- ا-ه ,' ,ها=لاف ، " ... V ود= ع=ق- "
: Jا--ق . ( -ا--• ةي,اجلا ,-و ، ,ا-œفا-- ,ا-ا• م>·لا ,- ) : ç-~و ^ي-- =ا _-~ =ا Jو~, Jاق : Ÿلاق ,,-
) يق|يبلا ^=,=' " ... عباسلا موي 4اذ ,-لو " ^لوق ,و- " ... Vود= ع=ق- " : Jوقي -ا=- ,ا-و 9 / 302
^---' Jد-ف ، ^-ي-- ا--فوقو- -ا-=- م>- ,- وه ا--!و ، ثيد=لا يف ا-وف,- ,يل Jوقلا ا-ه ,' ,-ا- ,ي ب دقف ، (
. ثيد=لا يف ¿,د-
) " لي-·لا -او,! " 4 / 369 . (
ي--ف ,ا-ا--|-=ا =ا ^-=, ي-ابلVا _ي~-ل ,ا- اذ!و ، ةقيقعلا يف ,و---لا ثيد=لا ~ع~ ح=ا,لا ,' ,يب-ي 4ل-بو
و--هو ا-ي--~ V ، ثيد--=لا ~يع--ž-ب ^لو--ق و--هو ، ^--يف ^لو--ق ل--~فو ^-ج= ^يف ,يب ا- ا-|-- ,|=Vاف ، ثيد=لا
. ا-|-- ,='--لا
:ا-لا-
، Jاو--ق' _---- ةقيقعلا ^يف ئزج- ي-لا Ÿقولا يف -ا--علا ~--=ا دق ^-\ف : ي--علا ي-,~لا ç-=لا ثي= ,- ا-'و
. عباسلا مويلا يف حب-لا 4لذ ,و- ~اب=-~ا _-- ç|قا--ا ع-
) " ةي|ق-لا ة-و~و-لا " يفو 30 / 278 ، 279 : (
ل-ب ، ^--بق ة-قيق- ح-~- >ف ، -و-لو-لا Jا~--ا ما-- ,- 'دبي ةقيقعلا حبذ Ÿقو ,' _ل! ة-با-=لاو ةيعفا~لا ~هذ
. ةي-ا- ة=يبذ ,و--
. ^-بق ,و-ي Vو --Vولا عبا~ يف ,و-ي ةقيقعلا Ÿقو ,' _ل! ةي-لا-لاو ةي--=لا ~هذو
._ب~ ا-- -از=(ا Ÿقو يف ~>-=ا _-- عباسلا مويلا يف حب-لا ,و- ~اب=-~ا _-- -ا|ق-لا _--او
. ...
. عباسلا مويلا ~او-ب ~و-ي ةقيقعلا Ÿقو ,! : ةي-لا-لا Jاقو
. -ولو-لا _و-بب ي|--ي -و=-و ~Vا _= يف -از=(ا Ÿقو ,! : ةيعفا~لا Jاقو
ع--با,لا يف ا|=بذ ,سي عباسلا مويلا يف ةقيقعلا حبذ ~اف ,! : - ةي-لا-لا د-- ~يع~ Jوق وهو - ة-با-=لا Jاقو
Jو--ق و--هو ^--يف ا|=بذ ,سيف -ولو-لا --Vو ,- ,ي,~علاو ¡-ا=لا مويلا _ل! Ÿ-ق--ا ^يف ا|=بذ ~اف ,\ف ، ,~-
. ا|-- _لاع- =ا ي~, ة~-ا- ,- ¡و,- ا-هو ، ةي-لا-لا د--
_|--ا
: مو--يلا 4--لذ ~ا--ف ,! ^-'و ، -ولو-لا --Vو ,- عباسلا مويلا يف ~=-س- ةقيقعلا ,' : JاوقVا 4-- ,- ح=ا,لاو
,! ، ,ي,--~علاو د--=اولاو ، ,--~- ع--با,لا مو--يلا ي--ف حب-- ا|-و- يف -,اولا ثيد=لا ~عžل · موي ¡' يف حب-- ف
ة---با-=لاو ةيعفا--~لا Jو--ق و--هو ، -د--عبو عباسلا لبق ,وج-ف ، --Vولاب _-ع-- ا|=بذ ,'و ، عباسلا مويلا ~اف -
. ة--ادلا ة-ج-لا -ا--- ^ي-- ^قفاوو ، =ا ^-=, çيقلا ,با ^==, ا- وهو ، - _ب~ ا--
: - =ا ^-=, - çيقلا ,با Jاق
,--•اعلا و' ,-ا---لا و' ع--با,لا يف ^-- حبذ و-ف V!و ~اب=-~ا - عباسلا مويلا : ¡' - 4ل-ب دييق-لا ,' : ,ها=لاو
. ~'ز=' : -دعب ا- و'
¸ ) " -ولو-لا ما-='ب -و-و-لا ة-=- " 63 . (
;6
: ة--ادلا ة-ج-لا -ا--- Jاقو
، -د=او -ا• ةي,اجلا ,-و ، ةي=~' ا-|-- ل- ئزج- ,ا-ا• م>·لا ,- -د-;- ة- ~ ةقيقعلا عباسلا موي حب--و
. ,--' ا- ا|-يدق- لžفVاو ، اه,ي='- يف ç-'ي Vو ، Ÿقو ¡' يف ا|=بذ ,ا= : عباسلا ,- اه,=' اذ!و ،
ي-ي-- _ا,,لا دب- _ي~لا ، ,اب ,ب زيزعلا دب- _ي~لا . -وعق ,ب =ا دب- _ي~لا ، ,ايد- ,ب =ا دب- _ي~لا ،
) " ة--ادلا ة-ج-لا µوا-ف " 11 / 439 . (
: - اžي' - اولاقو
~ب--~ ي--ه --Vو--لا ,\--ف · عبا--سلا مو--يلا ي--ف V! 'دب- V ا|-ي-و,~- ,' ^-- -=;ي V حب--ل عباسلا مويلا ديد=-و
: عبا--سلا ل--بق ا--|=بذ و--ل ا---|لو ، _و,--~-لا ,---Vا ا-ه -ي---ل لžفVا Ÿقولا وه عباسلا مويلاو ، ةقيقعلا ~-=
. ç-علا له' ,- ^قفاو ,-و çيقلا ,با Jاق ا-- ، ~'ز='
عي-- ,ب =ا دب- _ي~لا ، ,ايد- ,ب =ا دب- _ي~لا ، ي-ي-- _ا,,لا دب- _ي~لا
) " ة--ادلا ة-ج-لا µوا-ف " 11 / 445 ، 446 . (
) çق, Jا;سلا ~او= يف ةقيقعلا ç-= ,=-او 20018 ~او= يف ا=وب=- و' اœي- ةقيقعلا ç=ل عي,و- ,او=و ، (
) çق, Jا;سلا 26046 ) و ( 8423 ) و ( 8388 . (

ç--' =او

~او=و Jا;~ م>~(ا
6i ¨©ng©rªian Aqiqah
I%a% Ibnu! Qa,,i% rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a «uhfaªu¬ -audud
ha¬i2o®26/ %)n#ata-an bah*a: I%a% Jauhari b)r-ata : A+i+ah ia!ah
b5)n,)%b)!ih h)*an pada hari -)tu0uhn,a dan %)n$u-ur ra%butn,ab
S)!an0utn,a Ibnu Qa,,i% b)r-ata: bDari p)n0)!asan ini 0)!as!ah bah*a
a+i+ah itu dis)but d)%i-ian -ar)na %)n#andun# dua unsur diatas dan ini
!)bih uta%ab
;;
I%a% Ah%ad dan 0u%hur u!a%a b)rp)ndapat bah*a apabi!a ditin0au dari
s)#i s,ar'i %a-a ,an# di%a-sud d)n#an a+i+ah ada!ah %a-na b)r-urban
atau %)n,)%b)!ih 3an-nasi-ah4
2i Da¬i¬®da¬i¬ ¯°ar±i «©nªang Aqiqah
' Hadist n"': Dari Sa!%an bin A%ir Ad-Dhabi,/ dia b)r-ata:
Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda: bA+i+ah
di!a-sana-an -ar)na -)!ahiran ba,i/ %a-a s)%b)!ih!ah h)*an da%
hi!an#-an!ah s)%ua #an##uan darin,ab !¯hahih HR ²ukhari
(o4q2)’ unªuk ¬©bih ¬©ngka³n°a ¬ihaª ´aªhu¬ ²ari (7/o7y®o72)’ dan
µr¶au¬ ·ha¬i¬ (66q6)’ ¯°aikh A¬bani] 5a-na %)n#hi!an#-an
#an##uan ada!ah %)n$u-ur ra%but ba,i atau %)n#hi!an#-an s)%ua
#an##uan ,an# ada !´aªhu¬ ²ari (7/o73) dan ¸ai¬u¬ Auªhar (o/3o)’
¹©ªakan Daru¬ ºuªub A¬®±µ¬mi°ah’ ³©nª]
6 Hadist n"6: Dari Sa%urah bin Jundab dia b)r-ata: Rasu!u!!ah
Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda : bS)%ua ana- ba,i t)r#adai-an
d)n#an a+i+ahn,a ,an# pada hari -)tu0uhn,a dis)%b)!ih h)*an
3-a%bin#4/ dib)ri na%a dan di$u-ur ra%butn,ab !¯hahih’ HR Abu
Da¶ud 2s3s’ «irmidzi 6oo2’ ¸a»a±i q/666’ µbnu -a¼ah 366o’
Ahmad o/q®s’ 6q®6s’ 22’ Ad Darimi 2/s6’ dan ¬ain®¬ainn°a]
; Hadist n";: Dari Ais,ah dia b)r-ata: Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu
'a!aihi *asa!!a% b)rsabda: b:a,i !a-i-!a-i dia+i+ahi d)n#an dua
-a%bin# ,an# sa%a dan ba,i p)r)%puan satu -a%bin#b !¯hahih’
HR Ahmad (2/36’ 6os’ 2o6)’ «irmidzi (6o63)’ µbnu -a¼ah (3663)’
d©ngan »anad ha»an]
< Hadist n"<: Dari Ibnu Abbas bah*asann,a Rasu!u!!ah
Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda: b5)n#a+i+ahi Hasan dan
Husain d)n#an satu -a%bin# dan satu -a%bin#b !HR Abu Da¶ud
(2s46) µbnu ½arud da¬am kiªab a¬®-unªaqa (762) «habrani
(66/366) d©ngan »anadn°a »hahih »©bagaimana dikaªakan ¾¬©h
µbnu Daqiqi©¬ ±µ©d]
= Hadist n"=: Dari 'A%r bin S,u'aib dari a,ahn,a/ dari
-a-)-n,a/ Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda:
b:aran#siapa diantara -a!ian ,an# in#in %)n,)%b)!ih 3-a%bin#4
-ar)na -)!ahiran ba,i %a-a h)nda-!ah ia !a-u-an untu- !a-i-!a-i dua
-a%bin# ,an# sa%a dan untu- p)r)%puan satu -a%bin#b!¯anadn°a
Ha»an’ HR Abu Da¶ud (2s43)’ ¸a»a±i (q/662®663)’ Ahmad (22s6’
36q6) dan Abdur Razaq (4/33y)’ dan »hahihkan ¾¬©h a¬®Hakim
(4/23s)]i
> Hadist n">: Dari Fati%ah binti 5uha%%ad -)ti-a %)!ahir-an
Hasan/ dia b)r-ata: Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda:
b(u-ur!ah ra%butn,a dan b)rs)d)-ah!ah d)n#an p)ra- -)pada "ran#
%is-in s)b)rat ti%ban#an ra%butn,ab !¯anadn°a Ha»an’ HR
;<
Ahmad (6/37y)’ «habrani da¬am -u±¼amu¬ ºabir 6/626/2’ dan a¬®
²aihaqi (7/3y4) dari ¯°uraiq dari Abdi¬¬ah bin -uhammad bin
¿q¾i¬]
Dari da!i!-da!i! ,an# dit)ran#-an di atas %a-a dapat dia%bi! hu-u%-hu-u%
%)n#)nai s)putar a+i+ah dan ha! ini di$"nt"h-an "!)h Rasu!u!!ah
Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% para sahabat s)rta para u!a%a sa!a2ush"!ih
3i Hukum®Hukum ¯©³uªar Aqiqah
Hu-u% A+i+ah Sunnah A! 'A!!a%ah I%a% As,-S,au-hani rahi%ahu!!ah
b)r-ata da!a% Nai!u! Authar 3>/6';4:
• A+i+ah ada!ah Sunnah Nabi sha!!a!!ahu a!aihi *asa!!a%
bJu%hur u!a%a b)rda!i! atas sunnahn,a a+i+ah d)n#an hadist Nabi b
b)rdasar-an hadist n"= dari 'A%ir bin S,u'aib :antahan T)rhadap cran#
,an# 5)n#in#-ari dan 5)%bid'ah-an A+i+ah Ibnu! 5unddir rahi%ahu!!ah
%)%bantah %)r)-a d)n#an %)n#ata-an bah*a: bcran#-"ran# A+!ani,,un
3"ran#-"ran# ,an# %)n#u-ur -)b)naran d)n#an a-a!n,a/ saat ini s)p)rti
s)-)!"%p"- "ran# ,an# %)na%a-an s)ba#ai -au% Is!a% Lib)ra!/ p)n4
%)n#in#-ari sunnahn,a a+i+ah/ p)ndapat %)r)-a ini 0)!as %)n,i%pan# 0auh
dari hadist-hadist ,an# tsabit 3shahih4 dari Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi
*asa!!a% -ar)na b)rda!ih d)n#an hu00ah ,an# !)bih !)%ah dari saran# !aba-
!abab !¯©bagaimana dinuki¬ ¾¬©h µbnu Àa°°im a¬®½auzi°ah da¬am
kiªabn°a «uhfaªu¬ -audud ha¬i2y’ dan µbnu Ha¼ar a¬®A»qa¬ani da¬am
´aªhu¬ ²ari (7/oss)]i
• 9a-tu A+i+ah &ada Hari K)tu0uh :)rdasar-an hadist n"6 dari
Sa%urah bin Jundab
&ara u!a%a b)rp)ndapat dan s)pa-at bah*a *a-tu a+i+ah ,an# pa!in# uta%a
ada!ah hari -)tu0uh dari hari -)!ahirann,a Na%un %)r)-a b)rs)!isih
p)ndapat t)ntan# b"!)hn,a %)!a-sana-an a+i+ah s)b)!u% hari -)tu0uh atau
s)sudahn,a
A!-Ha2idd Ibnu Ha0ar rahi%ahu!!ah b)r-ata da!a% -itabn,a ´aªhu¬ ²ari
(7/o74):
bSabda Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% pada p)r-ataan 'pada hari
-)tu0uh -)!ahirann,a' 3hadist n"64/ ini s)ba#ai da!i! ba#i "ran# ,an#
b)rp)ndapat bah*a *a-tu a+i+ah itu adan,a pada hari -)tu0uh dan "ran#
,an# %)!a-sana-ann,a s)b)!u% hari -)tu0uh b)rarti tida- %)!a-sana-an
a+i+ah t)pat pada *a-tun,a :ah*asann,a s,ariat a+i+ah a-an #u#ur
s)t)!ah !)*at hari -)tu0uh Dan ini %)rupa-an p)ndapat I%a% 5a!i- :)!iau
;=
b)r-ata: bKa!au ba,i itu %)nin##a! s)b)!u% hari -)tu0uh %a-a #u#ur!ah
sunnah a+i+ah ba#i -)dua "ran# tuan,abb
S)ba#ian %)%b"!)h-an %)!a-sana-ann,a s)b)!u% hari -)tu0uh &)ndapat
ini dinu-i! dari Ibnu Qa,,i% a!-Jaudi,ah da!a% -itabn,a «uhfaªu¬ -audud
ha¬i3o
• S)ba#ian !a#i b)rp)ndapat b"!)h di!a-sana-an s)t)!ah hari
-)tu0uh
&)ndapat ini dinu-i! dari Ibnu Had% da!a% -itabn,a a¬®-uha¬¬a q/o2q
S)ba#ian u!a%a !ainn,a %)%batasi *a-tu pada hari -)tu0uh dari hari
-)!ahirann,a Ji-a tida- bisa %)!a-sana-ann,a pada hari -)tu0uh %a-a
b"!)h pada hari -)-'</ 0i-a tida- bisa b"!)h di-)r0a-an pada hari -)-6'
:)rda!i! dari ri*a,at Thabrani da!a% -itab A»®¯hagir (6/2o6) dari Is%ai!
bin 5us!i% dari Qatadah dari Abdu!!ah bin :uraidah:
bKurban untu- p)!a-sanaan a+i+ah/ di!a-sana-an pada hari -)tu0uh atau hari
-)-'< atau hari -)-6'b .&)nu!is b)r-ata: bDia 3Is%ai!4 s)"ran# ra*i ,an#
!)%ah -ar)na 0)!)- ha2a!ann,a/ s)p)rti di-ata-an "!)h a!-Ha2idd Ibnu Ha0ar
da!a% ´aªhu¬ ²ari (7/o74)b Dan di0)!as-an pu!a t)ntan# -)dhai2ann,a
bah-an hadist ini %un#-ar dan %udra01
• :)rs)d)-ah d)n#an &)ra- S)b)rat Ti%ban#an Ra%but
S,ai-h Ibrahi% bin 5uha%%ad bin Sa!i% bin Dh",,an b)r-ata :
bDan disunnah-an %)n$u-ur ra%but ba,i/ b)rs)d)-ah d)n#an p)ra- s)b)rat
ti%ban#an ra%butn,a dan dib)ri na%a pada hari -)tu0uhn,a 5asih ada
u!a%a ,an# %)n)ran#-an t)ntan# sunnahn,a a%a!an t)rs)but 3b)rs)d)-ah
d)n#an p)ra-4/ s)p)rti: a!-Ha2idd Ibnu Ha0ar a!-As+a!ani/ I%a% Ah%ad/ dan
!ain-!ainb
Adapun hadist t)ntan# p)rintah untu- b)rs)d)-ah d)n#an )%as/ ini ada!ah
hadit dh"i2
Tida- Ada Tuntunan :a#i cran# D)*asa 5)n#a+i+ahi Dirin,a S)ndiri
S)ba#ian u!a%a %)n#ata-an : bS)s)"ran# ,an# tida- dia+i+ahi pada %asa
-)$i!n,a %a-a b"!)h %)!a-u-ann,a s)ndiri -)ti-a sudah d)*asab
5un#-in %)r)-a b)rp)#an# d)n#an hadist Anas ,an# b)rbun,i :
Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% %)n#a+i+ahi dirin,a s)ndiri s)t)!ah
b)!iau dian#-at s)ba#ai nabi .Dhaif mungkar/ HR Abdur Razaq
(4/326) dan Abu S,ai-h dari 0a!an Qatadah dari Anas1
;>
S)b)narn,a %)r)-a tida- pun,a hu00ah sa%a s)-a!i -ar)na hadistn,a dhai2
dan %un#-ar T)!ah di0)!as-an pu!a bah*a nasi-ah atau a+i+ah han,a pada
satu *a-tu 3tida- ada *a-tu !ain4 ,aitu pada hari -)tu0uh dari hari
-)!ahirann,a Tida- dira#u-an !a#i bah*a -)t)ntuan *a-tu a+i+ah ini
%)n$a-up "ran# d)*asa %aupun ana- -)$i!
• A+i+ah untu- Ana- La-i-!a-i Dua Ka%bin# dan &)r)%puan
Satu Ka%bin# :)rdasar-an hadist n"; dan n"= dari Ais,ah dan
'A%r bin S,u'aib
S)t)!ah %)n,)but-an dua hadist diatas/ a!-Ha2idd Ibnu Ha0ar b)r-ata
da!a% ´aªhu¬ ²ari (7/o72): bS)%ua hadist ,an# s)%a-na d)n#an ini
%)n0adi hu00ah ba#i 0u%hur u!a%a da!a% %)%b)da-an antara ba,i !a-i-!a-i
dan ba,i p)r)%puan da!a% %asa!ah a+i+ahb
I%a% Ash-Shan'ani rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a ¯ubu¬u» ¯a¬am
(4/642q) %)n#"%)ntari hadist Ais,ah t)rs)but diatas d)n#an p)r-ataann,a:
bHadist ini %)nun0u--an bah*a 0u%!ah -a%bin# ,an# dis)%b)!ih untu-
ba,i p)r)%puan ia!ah s)t)n#ah dari ba,i !a-i-!a-ib
A!-'A!!a%ah Shiddi+ Hasan Khan rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a Raudhaªun
¸adi°°ah (2/26) b)r-ata: bT)!ah %)n0adi i0%a' u!a%a bah*a a+i+ah untu-
ba,i p)r)%puan ada!ah satu -a%bin#b
&)nu!is b)r-ata: bK)t)tapan ini 3ba,i !a-i-!a-i dua -a%bin# dan p)r)%puan
satu -a%bin#4 tida- dira#u-an !a#i -)b)narann,ab
• - :"!)h 5)na+i+ahi :a,i La-i-!a-i d)n#an Satu Ka%bin#
:)rdasar-an hadist n"< dari Ibnu Abbas
S)ba#ian u!a%a b)rp)ndapat b"!)h %)n#a+i+ahi ba,i !a-i-!a-i d)n#an satu
-a%bin# ,an# dinu-i! dari p)r-ataan Abdu!!ah bin 'U%ar/ 'Ur*ah bin
eubair/ I%a% 5a!i- dan !ain-!ain %)r)-a s)%ua b)rda!i! d)n#an hadist Ibnu
Abbas diatas
T)tapi a!-Ha2idd Ibnu Ha0ar rahi%ahu!!ah b)r-ata da!a% -itabn,a ´aªhu¬
²ari (7/o72): %)s-ipun hadist ri*a,at Ibnu Abbas itu tsabit 3shahih4/
tida-!ah %)na2i-an hadist %uta*atir ,an# %)n)ntu-an dua -a%bin# untu-
ba,i !a-i-!a-i 5a-sud hadist itu han,a!ah untu- %)nun0u--an b"!)hn,a
%)n#a+i+ahi ba,i !a-i-!a-i d)n#an satu -a%bin#
Sunnah ini han,a b)r!a-u untu- "ran# ,an# tida- %a%pu %)!a-sana-an
a+i+ah d)n#an dua -a%bin# Ji-a dia %a%pu %a-a sunnah ,an# shahih
ada!ah !a-i-!a-i d)n#an dua -a%bin#
;^
4i Aqiqah D©ngan ºambing
4i6 «idak ¯ah Aqiqah º©Áua¬i d©ngan ºambing
T)!ah !)*at b)b)rapa hadist ,an# %)n)ran#-an -)harusan %)n,)%b)!ih dua
)-"r -a%bin# untu- !a-i-!a-i dan satu )-"r -a%bin# untu- p)r)%puan Ini
%)nanda-an -)harusan untu- a+i+ah d)n#an -a%bin#
Da!a% ´aªhu¬ ²ari (7/o73) a!-Ha2idd Ibnu Ha0ar rahi%ahu!!ah
%)n)ran#-an: b&ara u!a%a %)n#a%bi! da!i! dari p)n,)butan s,aatun dan
-abs,un 3-ibas/ ana- d"%ba ,an# t)!ah %un$u! #i#i #)raha%n,a4 untu-
%)n)ntu-an -a%bin# buat a+i+ahb 5)nurut b)!iau: bTida- sah a+i+ah
s)"ran# ,an# %)n,)%b)!ih s)!ain -a%bin#b
S)ba#ian u!a%a b)rp)ndapat dib"!)h-ann,a a+i+ah d)n#an unta/ sapi/ dan
!ain-!ain T)tapi p)ndapat ini !)%ah -ar)na:
Hadist-hadist shahih ,an# %)nun0u--an -)harusan a+i+ah d)n#an -a%bin#
s)%uan,a shahih/ s)ba#ai%ana p)%bahasan s)b)!u%n,a Hadist-hadist
,an# %)ndu-un# p)ndapat dib"!)h-ann,a a+i+ah d)n#an s)!ain -a%bin#
ada!ah hadist ,an# ta!i2 sa+ith a!ias dha'i2
4i2 ¨©r»°araªan ºambing Aqiqah «idak ¯ama
d©ngan ºambing ºurban (µdu¬ Adha)
&)nu!is %)n#a%bi! hu00ah ini b)rdasar-an p)ndapat dari I%a% As-Shan'ani/
I%a% S,au-ani/ dan I%an Ibnu Had% bah*a -a%bin# a+i+ah tida-
dis,arat-an harus %)n$apai u%ur t)rt)ntu atau harus tida- $a$at
s)ba#ai%ana -a%bin# Idu! Adha/ %)s-ipun ,an# !)bih uta%a ada!ah ,an#
tida- $a$at
I%a% As-Shan'ani da!a% -itabn,a ¯ubu¬u» ¯a¬am (4/642s) b)r-ata :
b&ada !a2add s,aatun 3da!a% hadist s)b)!u%n,a4 %)nun0u--an p)rs,aratan
-a%bin# untu- a+i+ah tida- sa%a d)n#an h)*an -urban Adapun "ran#
,an# %)n,a%a-an p)rs,aratann,a/ %)r)-a han,a b)rda!i! d)n#an +i,asb
I%a% S,au-hani da!a% -itabn,a ¸ai¬u¬ Auªhar (6/22y) b)r-ata :
bSudah 0)!as bah*a -"ns)-u)nsi +i,as s)%a$a% ini a-an %)ni%bu!-an
suatu hu-u% bah*a s)%ua p)n,)%b)!ihan hu-u%n,a sunnah/ s)dan#
sunnah ada!ah sa!ah satu b)ntu- ibadah Dan sa,a tida- p)rnah %)nd)n#ar
s)"ran#pun %)n#ata-an sa%an,a p)rs,aratan antara h)*an -urban 3Idu!
Adha4 d)n#an p)sta-p)sta 3s)%b)!ihan4 !ainn,a c!)h -ar)na itu/ 0)!as!ah
;a
ba#i -ita bah*a tida- ada satupun u!a%a ,an# b)rp)ndapat d)n#an +i,as ini
s)hin##a ini %)rupa-an +i,as ,an# bathi!b
I%a% Ibnu Had% da!a% -itabn,a A¬®-uha¬¬a (q/o23) b)r-ata :
bcran# ,an# %)!a-sana-an a+i+ah d)n#an -a%bin# ,an# $a$at/ t)tap sah
a+i+ahn,a s)-a!ipun $a$atn,a t)r%asu- -at)#"ri ,an# dib"!)h-an da!a%
-urban Idu! Adha ataupun ,an# tida- dib"!)h-an Na%un !)bih bai- 3a2dh"!4
-a!au -a%bin# itu b)bas dari $atatb
4i3 ²aÁaan º©ªika -©n°©mb©¬ih ºambing
Fir%an A!!ah Ta'a!a:
b5a-a %a-an!ah dari apa ,an# ditan#-apn,a untu-%u dan s)but!ah na%a
A!!ahb (À¯i A¬®-aidah / 4)
Fir%an A!!ah Ta'a!a:
bDan 0an#an!ah -a%u %)%a-an binatan#-binatan# ,an# tida- dis)but na%a
A!!ah -)ti-a %)n,)%b)!ihn,a/ s)sun##uhn,a p)rbuatan s)%a$a% itu ada!ah
suatu -)2asi-anb (À¯i A¬®An±am / 626)
Adapun p)tun0u- Nabi t)ntan# tas%i,ah 3%)%ba$a bis%i!!ah4 sudah
%as,hur dan t)!ah -ita -)tahui b)rsa%a (¬ihaª µr¶au¬ ·ha¬i¬ 2o27®2o36®
2o4o®2oo6’ kar°a ¯°aikh A¬®A¬bani) c!)h -ar)na itu/ d"a t)rs)but 0u#a
diu$ap-an -)ti-a %),)%b)!ih h)*an untu- a+i+ah -ar)na %)rupa-an sa!ah
satu 0)nis -urban ,an# dis,ariat-an "!)h Is!a% 5a-a "ran# ,an#
%)n,)%b)!ih itu biasa %)n#u$ap-an: b:is%i!!ahi *a A!!ahu A-barb
5)n#usap Darah S)%b)!ihan A+i+ah di Atas K)pa!a :a,i 5)rupa-an
&)rbuatan :id'ah dan Jahi!i,ah
Dari Ais,ah b)r-ata: Dahu!u ah!u! -itab pada %asa 0ahi!i,ah/ apabi!a %au
%)n#a+i+ahi ba,in,a/ %)r)-a %)n$)!up-an -apas pada darah s)%b)!ihan
h)*an a+i+ah S)t)!ah %)n$u-ur ra%but ba,i t)rs)but/ %)r)-a
%)n#usap-an -apas t)rs)but pada -)pa!an,af 5a-a Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu
'a!aihi *asa!!a% b)rsabda: bJadi-an!ah 3#anti-an!ah4 darah d)n#an -hu!u+un
3s)0)nis %in,a- *an#i4b !¯hahih’ diri¶a°aªkan ¾¬©h µbnu Hibban
(o2s4)’ Abu Da¶ud (2q43)’ dan di»ahihkan ¾¬©h Hakim (2/43s)]
A!-'A!!a%ah S,ai-h A!-A!bani da!a% -itabn,a µr¶au¬ ·ha¬i¬
(4/3ss) b)r-ata : b5)n#usap -)pa!a ba,i d)n#an darah s)%b)!ihan a+i+ah
t)r%asu- -)biasaan "ran#-"ran# 0ahi!i,ah ,an# t)!ah dihapus "!)h Is!a%b
;8
A!-'A!!a%ah I%a% S,au-ani da!a% -itabn,a ¸ai¬u¬ Aiªhar
(6/264) %)n,ata-an: bJu%hur u!a%a %)%a-ruh-an 3%)%b)n$i4 at-tad%i,ah
3%)n#usap -)pa!a ba,i dn)#an darah s)%b)!ihan a+i+ah4b
S)dan#-an p)ndapat ,an# %)%b"!)h-an d)n#an hu00ah dari Ibnu Abbas
bah*asann,a dia b)r-ata : bTu0uh p)r-ara ,an# t)r%asu- a%a!an sunnah
t)rhadap ana- -)$i!: dan diusap d)n#an darah s)%b)!ihan a+i+ahb !HR
«habrani]/ %a-a ini %)rupa-an hu00ah ,an# dhai2 dan %un#-ar
4i4 ²¾¬©h -©nghanÁurkan «u¬angn°a (Daging
¯©mb©¬ihan Aqiqah) ¯©bagaimana ¯©mb©¬ihan
Âainn°a
Ini!ah -)s)p)-atan para u!a%a/ ,a-ni b"!)h %)n#han$ur-an tu!an#n,a/
s)p)rti dit)#as-an I%a% 5a!i- da!a% A¬®-u¶aªhªha (2/oy2)/ -ar)na tida-
adan,a da!i! ,an# %)!aran# %aupun ,an# %)nun0u--an %a-ruhn,a S)dan#
%)n#han$ur-an tu!an# s)%b)!ihan sudah %)n0adi -)biasan disa%pin# ada
-)bai-ann,a 0u#a/ ,aitu bisa dia%bi! %an2aat dari su%su% t)rs)but untu-
di%a-an
Adapun p)ndapat ,an# %)n,)!isihin,a b)rda!i! d)n#an hadist ,an# dhai2/
diantaran,a ada!ah :
:ah*asann,a Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% b)rsabda: bJan#an!ah
-a!ian %)n#han$ur-an tu!an# s)%b)!ihann,ab !Hadi»ª Dhaif’ kar©na
mur»a¬ ª©r³uªu» »anadn°a’ HRi ²aihaqi (7/3y4)]
Dari Ais,ah dia b)r-ata: b t)r%asu- sunnah a+i+ah ,aitu tida-
%)n#han$ur-an tu!an# s)%b)!ihann,a b !Hadi»ª Dhaif’ mungkar dan
mudra¼’ HRi Hakim (4/2s3]
K)dua hadist diatas tida- b"!)h di0adi-an da!i! -ar)na -)duan,a tida-
shahih !¬ihaª kiªab A¬®-uha¬¬a ¾¬©h µbnu Hazm (q/o2s®o27)]
Disunnah-an 5)%asa- Da#in# S)%b)!ihan A+i+ah dan Tida-
5)%b)ri-ann,a da!a% K)adaan 5)ntah
I%a% Ibnu Qa,,i% rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a «uhfaªhu¬ -audud
ha¬i43®44/ b)r-ata :
b5)%asa- da#in# a+i+ah t)r%asu- sunnah gan# d)%i-ian itu/ -ar)na 0i-a
da#in#n,a sudah di%asa- %a-a "ran#-"ran# %is-in dan t)tan##a 3,an#
%)ndapat ba#ian4 tida- %)rasa r)p"t !a#i Dan ini a-an %)na%bah -)bai-an
dan rasa s,u-ur t)rhadap ni-%at t)rs)but &ara t)tan##a/ ana--ana- dan
<7
"ran#-"ran# %is-in dapat %)n,antapn,a d)n#an #)%bira S)bab "ran# ,an#
dib)ri da#in# ,an# sudah %asa-/ siap %a-an/ dan )na- rasan,a/ t)ntu rasa
#)%biran,a !)bih dibandin# 0i-a da#in# %)ntah ,an# %asih %)%butuh-an
t)na#a !a#i untu- %)%asa-n,a Dan pada u%u%n,a/ %a-anan s,u-uran
3dibuat da!a% ran#-a untu- %)nun0u--a rasa s,u-ur4 di%asa- dahu!u
s)b)!u% dib)ri-an atau dihidan#-an -)pada "ran# !ainb
4io «idak ¯ah Aqiqah ¯©»©¾rang ºa¬au Daging
¯©mb©¬ihann°a Di¼ua¬
I%a% Ibnu Qa,,i% rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a «uhfaªhu¬ -audud
ha¬io6®o2/ b)r-ata :
bA+i+ah %)rupa-an sa!ah satu b)ntu- ibadah 3ta+arrub4 -)pada A!!ah
Ta'a!a :aran#siapa %)n0ua! da#in# s)%b)!ihann,a s)di-it sa0a %a-a pada
ha-)-atn,a sa%a sa0a tida- %)!a-sana-ann,a S)bab ha! itu a-an
%)n#uran#i inti p)n,)%b)!ihann,a Dan atas dasar itu!ah/ %a-a a+i+ahn,a
tida- !a#i s)suai d)n#an tuntunan s,ariat s)$ara p)nuh s)hin##a a+i+ahn,a
tida- sah D)%i-ian pu!a 0i-a har#a dari p)n0ua!an itu di#una-an untu- upah
p)n,)%b)!ihann,a atau upah %)n#u!itin,ab .!ihat pu!a A¬®-u¶aªhªha
(2/oy2) "!)h I%a% 5a!i-1
cran# ,an# A+i+ah :"!)h 5)%a-an/ :)rs)d)-ah/ 5)%b)ri 5a-an/ dan
5)n#hadiah-an Da#in# S)%b)!ihann,a/ T)tapi ,an# L)bih Uta%a Ji-a
S)%ua Dia%a!-an
I%a% Ibnu Qa,,i% rahi%ahu!!ah da!a% -itabn,a «uhfaªhu¬ -audud
ha¬i4s®47/ b)r-ata :
bKar)na tida- ada da!i! dari Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a% t)ntan#
$ara p)n##unaan atau p)%ba#ian da#in#n,a %a-a -ita -)%ba!i -) h"-u%
asa!/ ,aitu s)s)"ran# ,an# %)!a-sana-an a+i+ah b"!)h %)%a-ann,a/
%)%b)ri %a-an d)n#ann,a/ b)rs)d)-ah d)n#ann,a -)pada "ran# 2a-ir
%is-in atau %)n#hadiah-ann,a -)pada t)%an-t)%an atau -arib -)rabat
A-an t)tapi !)bih uta%a -a!au dia%a!-an s)%uan,a/ -ar)na d)n#an
d)%i-ian a-an %)%buat s)nan# t)%an-t)%ann,a ,an# i-ut %)ni-%ati
da#in# t)rs)but/ b)rbuat bai- -)pada 2a-ir %is-in/ dan a-an %)%uat sa!in#
$inta antar s)sa%a t)%an Kita %)%"h"n tau2i+ dan -)b)naran -)pada A!!ah
Ta'a!ab .!ihat pu!a A¬®-u¶aªhªha (2/oy2) "!)h I%a% 5a!i-1
4i6 ½ika Aqiqah ²©rª©³aªan d©ngan µdu¬ Àurban’
-aka «idak ¯ah ºa¬au -©ng©r¼akan ¯a¬ah ¯aªun°a
(¯aªu Ama¬an Dua ¸iaª)
<'
&)nu!is b)r-ata: bDa!a% %asa!ah ini p)ndapat ,an# b)nar ada!ah tida- sah
%)n##abun#-an niat a+i+ah d)n#an -urban/ -)dua-duan,a harus di-)r0a-an
S)bab a+i+ah dan adhi,ah 3-urban4 ada!ah b)ntu- ibadah ,an# tida- sa%a
0i-a ditin0au dari s)#i b)ntu-n,a dan tida- ada da!i! ,an# %)n0)!as-an
sahn,a %)n#)r0a-an sa!ah satun,a d)n#an niat dua a%a!an s)-a!i#us
S)dan#-an s)bai--bai- p)tun0u- ada!ah p)tun0u- Rasu!u!!ah Sha!!a!!ahu
'a!aihi *asa!!a% dan A!!ah Ta'a!a tida- p)rnah !upab
4iq «idak ¯ah Aqiqah ¯©»©¾rang °ang ²©r»©d©kah
d©ngan Harga Daging ¯©mb©¬ihann°a ¯©ka¬i³un
©bih ²an°ak
A!-Kha!!ah p)rnah b)r-ata da!a% -itabn,a: :ab 5aa ,ustahabbu %ina!
a+i+ah *a 2adh!iha 'a!a ash-shada+ah:
bKa%i dib)ritahu Su!ai%an bin As,'ats/ dia b)r-ata Sa,a %)nd)n#ar Ah%ad
bin Ha%ba! p)rnah ditan,a t)ntan# a+i+ah: '5ana ,an# -a%u s)nan#i/
da#in# a+i+ahn,a atau %)%b)ri-an har#an,a -)pada "ran# !ain 3,a-ni
a+i+ah -a%bin# di#anti d)n#an uan# ,an# dis)d)-ah-an s)har#a
da#in#n,a4h' :)!iau %)n0a*ab: 'Da#in# a+i+ahn,a'b !Dinuki¬ dari µbnu¬
Àa°°im da¬am «uhfaªhu¬ -audud ha¬i3o dari A¬®ºha¬¬a¬]
&)nu!is b)r-ata: bKar)na tida- ada da!i! ,an# %)nun0u--an b"!)hn,a
b)rshada+ah d)n#an har#a 3da#in# s)%b)!ihan a+i+ah4 s)-a!ipun !)bih
ban,a-/ %a-a a+i+ah s)s)"ran# tida- sah 0i-a b)rshada+ah d)n#an har#an,a
dan ini t)r%asu- p)rbuatan bid'ah ,an# %un#-arf Dan s)bai--bai- p)tun0u-
ada!ah p)tun0u- 5uha%%ad Sha!!a!!ahu 'a!aihi *asa!!a%b
oi Adab -©nghadiri ½amuan Aqiqah
Diantara bid'ah ,an# s)rin# di-)r0a-an -hususn,a "!)h ah!u i!%u ada!ah
%)%b)ri-an $)ra%ah ,an# b)r-aitan d)n#an h"-u% a+i+ah dan adab-
adabn,a s)rta ,an# b)r-aitan d)n#an %asa!ah -)!ahiran -)ti-a
b)r-u%pu!n,a "ran# ban,a- 3undan#an4 di a$ara a+i+ahan pada hari
-)tu0uh
Jadi saat undan#an pada b)r-u%pu! di a$ara a+i+ahan/ %)r)-a %)%buat
suatu a$ara ,an# b)risi $)ra%ah/ ran#-aian d"'a-d"'a/ dan b)ntu--b)ntu-
s)p)rti ibadah !ainn,a/ ,an# %)r)-a %),a-ini bah*a s)%uan,a t)r%asu-
dari a%a!an ,an# bai-/ padaha! tida- !ain ha! itu ada!ah bid'ah/ 3p)n4
&)rbuatan s)%a$a% itu tida- p)rnah di$"nt"h-an da!a% sunnah ,an# shahih
bah-an da!a% dhai2 s)-a!ipunff Dan tida- p)rnah pu!a di-)r0a-an "!)h
Sa!a2ush Sh"!ih rahi%ahu%u!!"h S)andain,a p)rbuatan ini bai- nis$a,a
<6
%)r)-a sudah t)r!)bih dahu!u %)n#a%a!-ann,a daripada -ita Dan ini
t)r%asu- da!a% ha! bid'ah-bid'ah !ainn,a ,an# s)rin# di-)r0a-an "!)h
s)ba#ian %as,ara-at -ita dan t)!ah %asu- sa%pai -) d)pan pintu ru%ah-
ru%ah -ita/ 3p)n4 ff
S)dan#-an ,an# dis,ariat-an disini ada!ah bah*a b)r-u%pu!n,a -ita di
da!a% a$ara a+i+ahan han,a!ah untu- %)na%pa--an -)s)nan#an s)rta
%)n,a%but -)!ahiran ba,i dan bu-an untu- ran#-aian ibadah !ainn,a ,an#
dibuat-buat
S)dan# s)bai--bai- p)tun0u- ada!ah p)tun0u- 5uha%%ad Sha!!a!!ahu 'a!aihi
*asa!!a% S)%ua -abai-an itu ada!ah d)n#an %)n#i-uti Sa!a2 dan s)%ua
-)0)!)-an ada pada bid'ahn,a Kha!a2
9a!!ahu! 5usta'an *a a!aihi at-ti-!aan
Abu -uhammad ±µ»h¾m bin -ar±i
'^ 5ar)t 677;
Disalin ringkas kembali dari kitab Ahkamul Aqiqah karya Abu
Muhammad 'Ishom bin Mar'i, terbitan Maktabah as-Shahabah, Jeddah,
Saudi Arabia, dan diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam al-
Bustoni, dengan judul Aqiqah terbitan Titian Ilahi Press, Yogjakarta, 1!"
E@ ؟03=لا Bولو"لل (1(علا p&كح4 #ه &م
_ #*`لا -ولو2!ل JقيقHلا Sاك;أ يE ا,
:!ل 52'لا
JقيقHلا T
$, Iبا&لا Sويلا ي8 -ولو2لا $A aب`b يتلا J'يب`لا يE
ي8 ب#Hلا 5%A J8>#H, JقيقHلا cWا* 5]> D d5لو,
aب`b eا^ يه8 JقيقHلا ا,f8 g T B-ر>ا2لا Gا] D Jي!EاFلا
ShCiا ل] اهي!A ب#Hلا cWا* e-3ولا 5%A g +
g j g #يكلا B>ا'لا kP l kmn j +
Jتباoلا J'ي'0لا 4ي-ا;Zا ي8 JقيقHلا JيA>#ش, cتp 5]>
اه%,> D <!C> :ي!A :!لا L!q ي%لا $A T
k+ Gا] :%A :!لا يrر e5ي#ب $A T
<;
s tXل> eا^ aبu Sh7 اW5;Z 5ل> اuإ Jي!EاFلا ي8 ا%*
eا^ aب`W ا%* ShvCiاب :!لا ءا\ ا2!8 D اvه,5ب :vCأر
=ا#فAزب :RX!W> :Cأر w!'W> j
+
j ->ا- وبأ dا>ر mxyz g ي8 يWالZا tيشلا :''q> s
->ا- يبأ aي'q g +
6يXلا $, UوW T =ا#فAزلا> +
m+ L!q ي%لا =أ :%A :!لا يrر #,اA $ب =ا2!C $A>
Gا] <!C> :ي!A :!لا
T s :%A اوXي,أ> D ا
{
,- :%A اوقي#Ef8 D JقيقA ShKلا I,
s "uZا j BراRلا dا>ر PkPy j +
$A e5;ا> eا^> D #*`لا -ولو2لا $A $يbا^ aبu U#شي>
اه%,> D J'ي#0لا J'ي'0لا Jل-Zا :ي!A cل- ا2* D LoWZا T
k+ :ي!A :!لا L!q :!لا GوCر cلfC اهWأ @#* Sأ $A
Gاق8 JقيقHلا $A <!C> T
s ا
{
Wا#*u <*#(ي 3 D e5;ا> LoWZا $A> D =اbا^ ShKلا $A
ا
{
pاWإ Sأ j +
j B`,#تلا dا>ر kPkn D aي'q $&; 4ي5; ا`E T Gا]> s
j ي9ا&%لا> ymkO ءا>رإ g ي8 يWالZا tيشلا :''q> D s
j g لي!Kلا y l zQk j +
m+ :!لا L!q :!لا GوCر =أ اه%A :!لا يrر Jش9اA $A>
<!C> :ي!A $A> D =ات|8اك, =اbا^ ShKلا $A <E#,أ j
eا^ JيراFلا j +
j B`,#تلا dا>ر kPkz :''q> + aي'q $&; T Gا]> s
B`,#تلا aي'q ي8 يWالZا +
ي8 LoWZا> #*`لا $يب لrافتلا ي8 e#Eاظ 4ي-ا;Zا d`E>
JقيقHلا +
LoWZا> #*`لا $يب لrافتلا ا`E <يقلا $با J,hHلا ل!A 5]>
:لوقب T
g لrا8 LلاHb> :Wا'C :!لا =}8 D JHي#شلا e5Aا] d`E>
#*`لا $, [0%لا L!A LoWZا لH\> D LoWZا> #*`لا $يب
ا2* D JقيقHلا> wتHلا> تا-اهشلا> تاي5لا> 4يراو2لا ي8
<<
L!q ي%لا $A J,ا,أ 4ي5; $, :''q> B`,#تلا dا>ر
Gا] <!C> :ي!A :!لا T
s D را%لا $, :*اك8 =ا* ا
{
2!&, wتAأ <!&, ~#,ا ا2يأ
wتAأ <!&, ~#,ا ا2يأ> D :%, ا
{
و(A :%, و(A ل* ~زFي
و(A ل* ~زFي D را%لا $, :*اك8 اتWا* $يت2!&, $يbأ#,ا
:%, ا
{
و(A ا2ه%, j
j B`,#تلا dا>ر kPyO ا`E JقيقHلا ي8 J!rاف2لا ت#F8 s
$%&لا> [ي* D J'ي#q J%C اهي8 $كي <ل ول "#F2لا
LهتWا g لي(فتلاب J'ي#q Jتباoلا +
g • j g ->-و2لا Jف'b Pz > Py j +
ا
{
(يأ <يقلا $با Gا]> T
g Gا] ا2* LoWZا L!A #*`لا ل(
)
8 LلاHb> :Wا'C :!لا =إ
T
s s Lo َW
ْ
Z
ْ
ُ
ا*
َ
#
ُ
*
َ
` ) لا 1
َ
ي
ْ
ل
َ
>
َ
l=ا#2A G€ zn D
5]> D Sاك;Zا ي8 اهي!A :'ي\#b T لrافتلا ا`E L(تق,>
ي8 $ييoWZا* #*`لا لH\ ي8 لي(فتلا ا`هب JHي#شلا تءا\
d`هب JقيقHلا cق'لأ •ل`ك8 D Jي5لا> ‚ا#ي2لا> e-اهشلا
LهتWا g Sاك;Zا +
g j g -اH2لا -ا@ m l zzk j +
e59ا8 T
:0R!, ا, LلاHb :!لا :2;ر <يقلا $با Gا] T
g JقيقHلا 59او8 $,> T
:\>#خ تا]>أ G>أ ي8 -ولو2لا $A :ب ب#قي =اب#] اهWأ
ايW5لا Lلإ ƒ
$هb#, :W}8 D -ولو2لا =اEر •فb اهWأ T اE59او8 $,>
:ي5لاول Iفشي Lت; :تقيقHب +
:!لا "58 ا2* -ولو2لا اهب "5في Jي58 اهWأ T اE59او8 $,>
LهتWا g „كلاب ليAا2Cإ :Wا'C +
g • j g ->-و2لا Jف'b nQ j
+
:لوقل D e-3ولا $, Iبا&لا Sوي JقيقH!ل cي]وb ل(8أ>
<!C> :ي!A :!لا L!q T
<=
s w!'ي> :HباC Sوي :%A aب`b D :تقيقHب J%يEر Sh7 ل*
L2&ي> j
j ->ا- وبأ dا>ر mxzx g ي8 يWالZا tيشلا :''q> s
->ا- يبأ aي'q g +
UاXتCا Lت, aب`b> D …#; h8 Iبا&لا $A ت#خfb ول>
h
{
يC •لu Lلإ <!&2لا +
<!Aأ :!لا>
V†‡ˆ‰Š‹ŠŒŒ•TllŽŽŽ+Œˆ••+‘’“ll”•‡’ˆ•‰l†–‡—‰lŒˆ•˜nQ•—ˆ•ˆ—OO+‰Ž†N™š›œ•‹y••
•žšŸ•œ‹zP•Vl†‡ˆ‰ŠN
s&2+قا lم B<
6 €r|€k|W€€‰ EW:no Š‹ŒW
•Ž•••‘•Ž•’“
wباC B>ا#ه^ M#ش,
Jلا'لا T
T Jيو(Hلا <]ر k•z
ليF&تلا tيراb T ’¡ m••n
=اك2لا> =ا,زلا S5H%ي 4ي; "52لا ->5; …راخ T Jل>5لا
T تا*راش2لا m¢yzm
T <ييقتلا k•
T "وت&2لا <ييقb G5H, O
<كي!A Sh&لا 3>ا
L8 :!H\> •ل :!لا £راب زي2,> لي2\ Uوrو2لا لHفلاب 5يHC - زيزHلا Lخا
<>
•bا%&; =ازي,
:!لا :2;ر يA#, $ب Sا0A يبأ [يلfb VJقيقHلا Sاك;أN بات* $, ¤R!,+
JvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvقيقHلا
ا2هHX] اuإ :ي5لا> w
)
A :%,> IXقلا TJK!لا ي8 JقيقHلا L%H,+
$, Iبا&لا Sوي -ولو2لا $A eاشلا aبu TيA#شلا ¥hXq3ا ي8 اEا%H,>
:b-3>+
JقيقHلا JيA#^ L!A Jل-ZاT
:ي!A :!لا L!q :!لا GوCر Gا] TGا] :%A :!لا يrر ب5%\ $ب e#2C $A
:ي8 L2&ي
ُ
> :HباC Sوي :%A aب`b
ُ
:تقيقHب J%يEر Sh7 ل* g <!C> :ل€ L!A>
:Cأر w!'ي
ُ
>g+
:ل€ L!A> :ي!A :!لا L!q :!لا GوCر Gا] Tcلا] اه%A :!لا يrر Jش9اA $A>
B`,#تلا> 52;أN +geا^ JيراFلا $A> =ات|8اك, =اbا^ ShKلا $Ag <!C>N
$A wHW =أ <!C> :ل€ L!A> :ي!A :!لا L!q :!لا GوCر اW#,أ g Jيا>ر ي8>
=اbا^ ShKلا $A> eا^ JيراFلاg+
JقيقHلاب w!Hتb J,اE تا,و!H,T
˜ d5;> :!ل aب`لا =وكي =أ> JقيقHلا ل2A ي8 ء5لا ل] Jي%لا •hخإ $, 5ب3
•لu Bر`;ا8 eاEا2لا> JH2&لا> ءاي#لا باب $, =وكb3> ¢ا%يW J%&
ُ
ل 3
{
اoت,ا+
˜ <!Hلا لEأ روه2\ •لu Lلإ 6Eu 5]> ¢J\ا> c&يل> J'ت&, JقيقHلا
LلاHb :!لا <ه2;ر+
˜ 6&'ي Sويلا> ¢e-3ولا tيراb $, Iبا&لا Sويلا وE ا2Wإ JقيقHلا تا]>أ ل(8أ
:ل 6&'ي ب#K2لا =اuأ 5Hب 5ل>
ُ
$28 ¢12شلا ب>#7 Lلإ #Fفلا =اu€ $,
ي8 =و|XRي ¦ا%لا #o*أ =Z ا
{
5\ J2ه, Jظو'!, d`E> ¢يلاتلا Sويلا $,
J,و!H2لا d`E <!Hي $, 3إ JقيقHلا Sوي 5ي5'b+
˜ aب`لا <&قي =أ -ارأ $, >أ Dر-اقلا #يKل 3إ #*`!ل e5;ا> eا^ aبu @وFي3
5يلا تاu J!قل $يتH8- L!A+
˜ $, =وكb eاشلا> ¢dا^ I2\ dايشلا> ¢Yق8 dايشلاب 3إ JقيقHلا ءBزFb 3
رويXلا $, JقيقHلا =وكb =أ ءBزFb h8 ¢=f(لا> زH2لا ل2شb <%Kلا> ¢<%Kلا
•لu Lلإ ا,> £وي5لا> …ا\5لا> Sا2'لا*+
˜ eاشلا ي8 ا2* بويHلا $, J,hC3> $يH, $C JقيقHلا eا^ ي8 §#تشي3
ب#]Zا> ل(8Zا =ا* =إ> +اهب Jqاخ §>#^ اهل اهWZ Jي'rZا ي8 aب`b يتلا
بويHلا $, J2لاC =وكb =أ ل\> زA :!لا يلإ+
˜ <&بg aبا`لا Gوقي8 ¢JA>#ش2لا a9اب`لا 1%\ $, اهWZ JقيقHلا L!A L2&ي
ُ

#*أ :!لا> :!لاg+
˜ ا,أ Da9اب`لا $, اE#يK* #&كb
ُ
JقيقHلا Sا¨A =أ J2!&2لا يتخأ ي2!Aا
ي8 لC#, 4ي5; وه8 JقيقHلا Sا¨A #&* $A يه%لا ي8 -راولا 4ي5'لا
[يH(لا Sا&]أ $, لC#2لا> D->ا- يبأ لياC#,+
˜ ي8 w
©
A ا28 اه%, ا
{
|ي^ Uاب $,> ¢اه,ا2تب LلاHb :!لا Lلإ Jب#] JقيقHلا
<^
Jقيق'لا+
`|%ي; JقيقHلا =وكb $!8 :ي!A> J'يب`لا لqأ $, ¤ق%ي Iيلا £اu =Z •لu>
M#q اuإ JقيقHلا ءBزFb h8 ا
{
(يأ :ي!A> ¢[ي%'لا U#شلا -ا#2ل Jق8او, J,اb
اهR!C> اه'ب`ب Sايقلا ي!A e#\أ
ُ
اه%, ءي^+
˜ اه%, ءا5Eiا> SاHªiا> ?50تلا $يب> اه!*أ $يب =>#يR,
ُ
JقيقHلا با'qأ
#يقفلا Lلإ =ا&;iا $, :ي8 ا2ل •لu ل* $يب I2Fلا ل(8Zا $, =ا* =إ>
J;Zا> ءا]5qZا Lلإ --وتلا $, :ي8 ا2ل> $ي*ا&2لا>+
4ي5; وه8 ge5لو
©
2لاg J!باقلا Lلإ J'يب`لا ل\ر
ِ
لC#b =أ ي8 -ر>ا, ا,أ>
:AاXقW3 [يHr+
˜ cH2ت\ا اu}8 ¢اهbا`ب J!قت&, اه%, ل*> e-اA Jي'rZا =أ> e-اA JقيقHلا
U#شلا ي8 -#
ِ
ي <ل> ¢"#خZا $A ا2Eا5;إ ءBزFb h8 Jي'rZا I, JقيقHلا
#'%لا Sوي ي8 اتH2ت\ا اuإ "#خZا $A ا2Eا5;إ ءاز\إ coيا,+
˜ ¢dايشلا :ب B#تشb =أ $يHيXت&b 3
{
ا, •
ِ
ي5ل $كي <ل> JقيقHلا c]> ءا\ اuإ
ت3ا; ي8 ا,أ ¢«#قلا ا`E -ر له
ُ
&ي =ا* اuإ #,Zا ا`هل «ا#ت]3ا @وFي8
•لu -ر IيXت&ي3 «#تق2لا =ا* اuإ «ا#ت]3ا 6'ت&ي h8 5ي5شلا #قفلا
«#قلا+
˜ :ي!A> ¢-ا@ ول> اه%2oب ?50تي JقيقHلا =أ L!A G5ي cباp ليل- -#
ِ
ي <ل
aب`لا =>- ˜ اه%2oب ?50تي B`لا> ¢اه%A ءBزFي3 -ا@ ول> اه%2oب ?50تلا8
e#ك%, JA5ب ي8 YقC 5] ˜U>#ش2لا+
˜ -ولو2لا Gو;> اهبا-€> اه,اك;أ =ايب> JقيقHلا Gو; تا#rا', Jيأ ءاقلإ =إ
#تHي JقيقH!ل Uا2ت\ا ل* ي8 •لu L!A Sا>5لا> Iبا&لا Sويلا ي8 :,اك;أ>
aلا0لا [!&لا J29أ :8#Hي <ل> J'ي'0لا J%&لا ي8 M#Hي
ُ
3 ا
{
p5', ا
{
#,أ
#('ي =أ •\>@ B#Fb h8 ¢:يلإ اWوق&ل ا
{
#يخ =ا* ول> DLلاHb :!لا <ه2;ر
e#Hلا8 $يوA52لا ي!A e#rا', يق!ي يكل •
ِ
ل -ولو, ل* ي8 tياش2لا ¬Hب
J\اولا رو,Zا $, #,Zا ا`E a0ي =أ $, #ي`'تلا ا%E+
•ل`ل ¢J%&
ُ
لا $, JقيقHلا Sوي e#rا'2لا d`E =أ =>5قتHي ¦ا%لا ¬H8
=أ $ي#rا'لا او2!Hي
ُ
=أ JقيقHلا Sوي Uا2ت\ا ي8 $ي-و\و2لا <!Hلا لEZ يK%ي
¥#فلا راهظi وE ا2Wإ Uا2ت\3ا ا`E ا2Wإ> J%&
ُ
لا $, c&يل e#rا'2لا d`E
ءاقلi Uا2ت\ا وE 1يل> ¢:ل -ولو2لا J|%هb> SاHXلا SاHªإ eروq ي8 -ولو2لاب
<!Hلا ¦>ر- وE #خ€ Irو,> =f^ :ل ا`E =}8 Sاك;Zا> :قفلا ي8 تا#rا',
J%C> <ه%ي- <ه2ي!Hb> ¦ا%لا Iف%ل ˜Jq
)
اخ ˜ Sاقb يتلا JH8ا%لا تا#rا'2لا>
<!C> :'q> :ل€ L!A> :ي!A :!لا L!q <هلوCر+
e-3ولا $, Iبا&لا Sويلا تا8ا#خ> U5بT
اه%, يتلا> Iبا&لا Sويلا ي8 تا8ا#Rلا> U5لا $A ا>5Hتb =ا و\را LWاوخاT
˜ =وكي3 Lت; •'(b =أ s•hRلاj J2يش2لا ي,#b $2ل 5ب3 :Wfب -اقتA3ا
ا
{
#^ا* ا
{
&باA -ولو2لا+
˜ -ولو2!ل <9ا2تلا> JF;Zا wي!Hb+
˜ 1بh, `'^ >أ 52', <ه2Cا <ه!* •اR^أ JHC $, -ولو2!ل -وقW `'^
-ولو2لا „يHي =أ 50قب -ولو2!ل+
˜ ي8 1يل :Wأ uإ اE#ي7> Uو&لا JCا%2ب JqاRلا ءا%Kلا Jª#^أ ليKشb
•^ $, LقيCو2لا> ءا%Kلا <ي#'b+
<a
d`E ?50W اuا2!8 ¢Jقبا&لا U5لا Lلإ #يشيا, [ي%'لا ا%A#^ ي8 تfي <ل>
_تا8ا#Rلا> U5لا
Jيfب -اهشتC3ا L!A wي!Hت!ل "#خا e#, e-وA Lل>
راو'لا را&, L8 s Lo َW
ْ
Z
ْ
ُ
ا*
َ
#
ُ
*
َ
` ) لا 1
َ
ي
ْ
ل
َ
>
َ
j
<8

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->