P. 1
Percubaan SPM Pendidikan Syariah Islamiah SBP 2010

Percubaan SPM Pendidikan Syariah Islamiah SBP 2010

|Views: 381|Likes:
منشور بواسطةMuhd Izzan Hafiz

More info:

Published by: Muhd Izzan Hafiz on May 01, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

SULIT 5228/1

5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
5228/1
Pendidikan Syariah Islamiah
Kertas 1
Ogos
2010
1 ¼ jam
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
Kertas 1
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.
4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Lihat sebelah]
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
2
1
'· .·,· ¸ ,· .s ¸,· · _,-,·
A .·- ·,·,· .,·,
B ,,- ¸·¸· ¸··,-,·
C · _. ¸· ¸·,··· _,_,
D ¸·· ' ,· فوﺮﻌﻣ ,·· ¸,
2
·,.·, ¸, ¸· ··,
A ¸·,_,· _, ·· = ¸,_ · .
B ¸·· · ·~_ ¸_· _, ._,,·
C _, .,- .· ··,, .·,· ¸,,· قﻼﺧا
D ¸·,,,· ., ,- ¸,,· .·· _, ,,· _-
3 ·,· · ·,, _ ¸·,· _, ··· . = · ·,, .· ·,÷
A .,·,· _· فﺎﻌﻣ
B ,· ¸,,· ¸ ¸,·
C ,· ¸·,··· ·_· ¸,, _·,
D
·,·, ,·· ¸· ·, ,· ¸,,· ¸·
_,·, ·· .·· .,·
¸,,· ¸·,·· .,· _.
ﷲا رﺪﻗناد ءﺎﻀﻗﺎﳝﺮﻨﻣﺎﺿر
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
3
Lihat sebelah]
4
¸,,· ··· _, .,·,, _ .s ¸·»· ·,, _,
A .···· = ﺑ ﺔﻔﺻﺮ ' ·
B ··,· .s ¸_· ,, .,·,·
C ·,·. ··, ··, ·,·- ¸·,·
D ,·_ ٢ ·,·- ¸·· = .·, ··· .,··, _,
5
¸·· ¸,,· .· ¸_-, · ¸·,, يرﺎﻴﺘﺧإ .
¸,,· ¸··,· ·,· .·¸,· يرﺎﻴﺘﺧإ ¸,-·
A ¸·· ¸·,·.· _, ¸,· ¸,,· .·
B ¸·· ¸·,·.· _, .·- ¸,,· .·
C ¸·· ¸,· _,· ¸,·-· .· ¸,,· .·
D · ¸·,,· _, ¸,·-· .· ¸,,· .· ¸·
6
¸·,,· ·,, ¸·,_··· .,· _,· ·,· .·_ · ··· ,· ¸··,·
A ·,··
B ·,_·
C _- ·,
D ··-, · ¸·'
7
, ··, ¸·,,· .,,,· ·· .,·, ¸,-·
A ._,
B ··
C
ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﻠﻗ
D __ ¸ _,,
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
4
8
¸,· .¸,,··, ¸,--· ·, ٢ ·-· · ,,·· · _,--· ¸·,
.,· ¸·,-,_ ¸· .·· .,· ·,·-
A · ,- ·,, ¸·· s,· ·,,
B ¸·,,,· ., ,- ¸,·-· .· ··,·
C _, ٢ ··, ¸·· ¸, _, ,,·· ···
D _, ¸·,-_ ¸·-· ٢ ¸,· ,-· ., ¸· ·
9 رﻮﺘﻜﻓ ,·· .·,·,'·, ·-. _· ¸·- · .· .·, ·_· ¸,, ·,·-
I
¸,· _, .,· ¸, .·,··
II
¸,,· _· ¸··,,· .,,· ﺚﻳﺪﺣ
III
¸- _- ¸ ·, _, ,_ ··· ¸¸ ¸,,
IV
·,_, .· .·, ¸,, . ¸·,··· .,,· ﺪﳊا ﺚﻳ
A
I ، II .· III
B
I ، II .· IV
C
I ، III .· IV
D
II ، III .· IV
10 ·· _, ¸ ·,,- ·,·- ,· ., ¸·, ﻲﻌﺿو ·,
A
¸ ¦¡l:`.· _s ´,!´,:¦ _¸| .¯,. ¯¡>l ¯¡´¡´.· , ·' · 101 ,
B
¸´¸ ¦¡,¸1. ´_.¸¯¸l¦ .«.¸| _l´ «:¸>.· ´,!.´¸ ¸,¸,. ) ءاﺮﺳﻹا : 32 (
C
ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ ' ﺮﻓﺎﻜﻟا ﻢﻠﺴﳌا ﻻو ﻢﻠﺴﳌا ﺮﻓﺎﻜﻟا ثﺮﻳ ﻻ
َ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
َ َ
ْ ْ
ُ ُ
َ َ
َ
ُ
ِ
َ
"
D
ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ " ﳌةﻼﺻﻻ
ِ
َ َ َ
َ
ﻪﻟ ءﻮﺿو ﻻ ﻦ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
"
8
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
5
Lihat sebelah]
11
·,.· · _,-,,· ¸· .·,·
A سﺎﻴﻘﻟا
B ~, عﺎ
C نﺎﺴﺤﺘﺳﻹا
D بﺎﺤﺼﺘﺳﻹا
12
_ ﻮﻓ ·, · ¸·
A _ .,··· .· ¸,,· ¸··,,·
B _, ¸,· ,· ,· _·, ¸·
C ﻦﻜﺨﺴﻨﻣ .·, ,· · ··, _, ·,·-
D
ﻦﻜﺨﺴﻨﻣ .·, ,· .··, _, ,_ ·,·-
13
·,¯ , ¸··,-,· _, .·, _, ¸,· ¸· ¸
_.´¸ ¯_.-, ¦,¡. ¸¦ ¯¡¸lL, .«.±. ¯¸. ¸¸¸±-.`.¸ ´<¦ ¸.¸>, ´<¦ ¦´¸¡±s !.,¸>¯¸ ¸¸¸¸¸
, ·_, · · 110 ,
B
!.´¸ `¡>.¦´, `_¡.¯¸l¦ :¸.`>· !.´¸ ¯¡>¸. «.s ¦¡¸..!· ¸_¸ , ·_, ﺮﺸﳋا · 7 ,
C
!.´¸ _¸L., ¸_s ´_´¡>¦ ¸_¸ _¸| ´¡> ¸¸| "_`-´¸ _-¡`, ¸_¸ , ·_, ,- · 3 4 ,
D
¦¸¸¸¸.s!· _¸|`¸!., ¸¸..¯,¸¦ ¸_¸ , ·_, ﺮﺸﳋا · 2 ,
, ,- ·· _· ¸·,· - _ ·· ·,·- ,, ··,
¸ ¸· ,, · _, ﱳﻓﻮﻛ ,·
A
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
6
14
¸,· · _,-,,· ¸· .·,·
A
ﻊﺋارﺬﻟا ﺪﺳ
B
ﻹا بﺎﺤﺼﺘﺳ
C
_-. ¸,·
D
,' _.' ﺔﻠ
15
¸,· ¸·,·, ·,·- ·,,- , ·, .-
A
· , ¸· , ··,_ ·,· ·,· .,· ¸···
B
·· ¸,- _- · ·, _, ,, ¸,-· ¸·,_··
C
· _, __,' ءﻮﺿوﺮﺑ _·, ·, ¸·· ¸··, ¸·· ءﻮﺿو ¸», .
D
··'· _· _,_, ¸·,,· , ¸,, · ¸·,·· ¸·· ¸-, .
¸·· ¸·,,·
16
·, ·, ¸· ·,¯ ¸·,,· ,· ·· ¸···, ,· ·,· ,
A ﻲﻔﻧ
B
C طﺮﺷ
D مﺎﻬﻔﺘﺳا
ﷲا نﺎﻣﺮﻓ : · ¸ :¦¸´¸| _¸· ¸_¸¸¦

· ,·, , _,· ·,- ¸·, ,
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
7
Lihat sebelah]
17
_, ·,·- ﻦﻜﺧﻮﺴﻨﻣد ,· ·,¯ ·, ¸· :
A _,· ¸·_,,· ¸·_.
B _,· ¸· ·,, .,,,· ¸··,-·· ,· ,,,· ¸
C ,, ¸,-,· · ·,. , ¸¸ ¸_· .,·, ﺔﻘﻔﻧ .,· ··
D ¸·, ¸· _, .,·,· ¸· .,· ·· ·,,
¸·, 18 ¸·,·, ·,¯ ·,· ·
18 ﷲا نﺎﻣﺮﻓ :
·· ·· , . ·,·- ,,, ¸·,·, ﻔﻟ ﻆ
A
اﻮﻤﻤﻴﺘﻓ
B
اﻮﺤﺴﻣﺎﻓ
C
ﻢﻠﻓ اوﺪﲡ
D
,·. ,-
_¸|´¸ ,..´ ´_.`¸´. ¸¦ _ls ¸¸±. ¸¦ ´,!> .>¦ ¡>.¸. ´_¸. ¸1¸¸!-l¦ ¸¦ `,.`...l ´,!.¸.l¦ ¯¡l·
¦¸.¸,´ ´,!. ¦¡.´.´,.· ¦´.,¸-. !´,¸¯,L ¦¡>..!· ¯¡>¸>¡`>'¡¸, ¯¡>,¸.,¦´¸ _¸| ´<¦ _l´
¦¯¡±s ¦´¸¡±s ¸__¸ , , · ·_ · 43 ,
_¸¸¦´¸ _¯¡·´¡.`, ¯¡÷.¸. _¸'¸.,´¸ l´>´¸¸¦ «¯,¸.´¸ ¸¸¸¸>´¸¸¸¸ !´-... _|¸| ¸_¯¡>l¦ ´
) ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ : 240 (
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
8
¸·, 19 ·,· ·,¯ ¸·,·, ·
19 ﷲا نﺎﻣﺮﻓ :
, ,, ¸,, ¸·,· ·, ¸,, ,· .-, _, ¸·,,· ·· .,·, ¸,-·
A ¸,, .· ·,·
B ¸· ٢ ,,· ·, _,
C ··,_ ,· .· ·
D · _, ._,· ,·· ﻎﻟﺎﺑ
, ¸· 20 ·,· ·,¯ ¸·,·, .
0 2 ﷲا نﺎﻣﺮﻓ :
. ·, ¸'· ¸,_·, _, ·,¯ ¸·,,· ¸· ¸,,
A ¸,_ ·-. ¸,-,·· _, __, ¸,·,· ﷲا ·,·, .· ¸·,· _,
B ·_ __, . ,,- ¸·_,,· ¸ ﻲﺳرﺎﻔﻟا _,···, _,, _,
C · · ·' __, _ ·,, ¸,-· ¸¸, ¸,_ = ·_ ,, .,·
D .,· ¸·· ¸,···· ., ·, ·,· ·,·,· ٢ ,,
20
!¸¯,!., _¸¸¦ ¦¡`..¦´, `¡>.¸.:.`.´,¸l _¸¸¦ ¸>l. `¸>`...,¦ _¸¸¦´¸ `¸l ¦¡-l¯,,
´¡l>'¦ `¸>.¸. ¸.l. ¸,¯¸. ... ) _, ·_, : 58 59 (
, . ! ¸ ¸ ! ¦ ¸ ¸ _ ,´ ¦ . .` ¡ ¦ ¦ > . .¸ , ¡ ¦ ´ . ¸ , ¸ ¦ .¸ _´ ¦ l L _´¸ |¸ _´ , - _´ ¦ l L _´¸ |¸ . ¸' ¸´ ¸
´ , .´ .´ ¡ ¦ ¸´ ¸ , - . ¸ ,` - . > ¡ , - .´ ! ¦ ´ >¸ ¸´ ¦ > . é ¸` ¦ _ , ! é _ l >` ¡´ ¦ >¸ , «¸
!.,. :¡..>¸¸>· ¦¡1.¦´¸ ´<¦ _¸| ´<¦ ',¦¯¡. ,¸¸>¯¸ ¸¸_¸ ) ةرﻮﺳ تاﺮﺠﳊا · 12 (
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
9
Lihat sebelah]
¸·, 21 .·,· ¸·, 22 ¸·,·, ¯ ·,· ·, .
21 ﷲا نﺎﻣﺮﻓ :
¸·,·, _,· · .·· ¸ ¸·· .-, ·,·- .,·· ··
ﻆﻔﻟ ' ¡>¡`s:¦ ' ¸··,,· _,
A لﻮﻬﺠﻤﻠﻟ ضﺎﳌا ﻞﻌﻓ .-, ·,,· ¸··,-,·
B عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻓ , ·,,· ¸··,-,· _, ,·. ·. ¸·,,··· .-
C ضﺎﳌا ﻞﻌﻓ ¸,·,· .-, .· ,·., · ¸,,· ¸··,-,·
D ﺮﻣﻻا ﻞﻌﻓ .-, ·,,· ¸··,-,·
2 2
¸ ¸·· __·· ··, . .·· · .··
I
.·· ¸ ¸- _,,·
II
_. ¸,,,·,· ·,·- ¸·,·
III
· ¸,,,,· ¸,,· ¸·
IV
._,· ·, _,,·
A
I ، II .· III
B
I ، II .· IV
C
I ، III .· IV
D
II ، III .· IV
¯¡>¡`s:¦ ¯¡¸¸¸¸!,¸¸ ´¡> 1.·¦ ..¸s ¸<¦ _¸|· ¯¡l ¦¡.l-. ¯¡>´,!,¦´, ¯¡÷.´¡>¸|· _¸·
¸_¸¸¦ ¯¡>,¸l´¡.´¸ _,l´¸ ¯¡÷,l. _!´.`> !.,¸· ¸.!L>¦ .¸«¸, _¸>.l´¸ !. ,.´.-.
¯¡>,¡l· _lé´¸ ´<¦ ¦´¸¡±s !.,¸>¯¸ ¸_¸ ) .,-. ·_, : 59 (
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
10
23
¸'· ·-_ ¸·,·, X ·,
A ·,·, ¸·· ,· ¸·-·
B ¸ · ,· ,- ¸··,,· ٢ ,,,
C ,· ¸·,_,·· .,,· .,· ¸-,··
D _,· ¸·-· 15 · , .,· ¸,,,·,

25
.- ' __, · ·, ·,· .· ¸,· .,·,_ · . _, .,·,_ ¸·,·,· ,·
· . ··· ,,
A , ·s ¸,, ·,- .· ···_ ¸·
B ,· ¸,, ·,- ,,· ·, .· ··. ¸·,
C ¸,,·,- ,,· ·, .· .,, .·- _·
D .,, .·- _· . s , · ¸,, ·,- .· ···_ ¸·
24
.,_,· _·». ¸· ¸_· ¸·,· ·,.· ·, ¸,-, ··, _,··
A __, ¸·,· ﻓﺎﻛ ﺮ ··, ¸·_,· ·,,
B __, ¸·,· ﻓﺎﻛ ﺮ ··, ¸··,· ·,,
C __, ¸·,· ﻓﺎﻛ ﺮ ··, ¸··,· ·,, ¸··
D ¸,· ¸·· ¸,· , _ .- ¸·· ._,s,· ¸,·. _,
X
¸ ¸···· ,· ¸··,,·
,· ¸·,_,·· ¸,·· .· ¸·-·
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
11
Lihat sebelah]
¸·, 26 ·,· ¸,- ¸·,·, .
26 = ¸,_ :
¸,-· ¸,, ·,- ··- ·, .,·,, _, _
A .,·,· ¸··,,··
B .», · .·,,··
C ' ··. ¸·_,,· __,
D _. ., __,' ··. ¸·,·-·
27
·,., ·,·- _ , _, .·¸,·
A __, ¸· ¸,__· ﻖﺳﺎﻓ
B _,·, __, ¸· .-,
C ¸·,· __, ¸· ·,,··
D _,· ¸_· _, __, ¸· ·,-
28
- ·_ ·,,· ¸· ¸·,· = ¸,_ .·_ ·

A ¸¸ .· 20 ¸·
B ¸¸ .· 40 ¸·
C ¸¸ .· 80 ¸·
D ¸¸ .· 100 ¸·
··. ¸ ,¯-' : ·¸ ,, ·,· · _. · ¸,_ ¸· ¸· ¸_- ,· _' ¸·
ِِ ِ ِ ِ
َ َ
ِ
ْ
ُ
ُ ُ َ َ
َ َ ُ َ ْ
َ َ `
َ
َ
ِ
َ
` ` ` `
َ َ
ْ ُ
َ
َ َ
َ َ `
ِ
ْ
ُ
ْ
ٍ
ِ
, · ¸, · _· ¸,, : _,=,· ·,_' ·' · _. ,¯ _, ,·
َ َ َ َ َ َ
` ُ ً َ
َ
َ
ْْ
َ
َ َ
َ ْ
ِ
ْ
َ
` `
ْ ً َ
َ
َ َ
ْ
َ َ
ْ
`
ْ ْ
َ
ِ
ْ
ﲔـﺗﺪﺠﺳﺪﺠﺴ
ِ
ْ
ََ ُ
ْ َ ُ ْ
¯ _,_. ·s _. .¯ .¸, ··. · ¸· ~ _. .¯ .,· ,, .' ¸·
ََ َ َ َ َ
ٍ
َ ً ُ ْ
َ
َ ْ ْ ْ َ
` `
َ َ َ
َ ْ َ َ
ِ ِ
َ
ُ ُ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً َ
َ َ
َ
`
َ
َ
نﺎﻄﻴﺸﻠﻟ ﺎﻤﻴﻏﺮـﺗ
ِ
َ
ْ
`
ِ
ً
ِ
ْ
َ
. ) · ·,_ ﻢﻠﺴ (
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
12
¸·, 29 ·,· ¸,- ¸·,·, .
29 = ¸,_
¸·,·, ﺚﻳﺪﺣ _- .¸'· ﱳﻴﺑﺎﺜﻨﻓ ·, _
A _,·
B ·,,·
C ··,
D .,,·
¸·, 30 ·,· ¸,- ¸·,·, .
30 = ¸,_
,· ¸·,·, = ··· _, ¸·,,· ﺚﻳﺪﺣ ·, ¸'·
A ¸· .,···, ·,· ,· ¸·,,· .·
B ·,.·· ¸·,··· .· ·,· ,· ¸·,,·
C _,· ¸···· .· ¸· .,···, .
D ·,.·· ¸·,··· .· ._,· ¸····
,, ·,· · _. _` ¸¸ ·, .¸- ¸- :· ¸, ,·· .,'_ ¸· ·,· ¸, ,,- ¸·
َ َ
` ` `
َ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْ ْ
َ َ
َ ُ َ
َ `
ِ
ِ ِ ِ
َ
ِ ِ
ٍ
َ َ ُ
َ
َ
َ َ
َ
ِ ِ
· .·_ ·,· ¸, ¸.·' ¸.· ¸-_
َ
ٌ ٌ
َ
ِ
ِ
ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ
َ
ِ
َ
ٌَُ
_. · ¸,_ ¸· ¸_ ·' .,· _,_' · _· ,
` `
َ
ِ ٍ ِِ
ُ َ
ُ َ ََ َ
َ َ َ
ََ
ُ
`َ َ
`
ْ
ْ َ
َ َ
ِ
َ
·~,· ¸· ,-. ¸_ · ·¸ ·, . ¸· ·:·· ,, ·,· ·
ُ ُ ْ ُ َ َ
َ
َ ُ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
`
ِ ` ` ` `
َ َ َ
َ َ
َ
َ
. ) ·,· ,,', ,· ·,_ (
, _` ¸·' ¸· .. ,, ·,· · _. · ¸,_ ¸· ¸· ·,,,· _' ¸·
ْ
َ
ِ
ِ ِ
ْ
َ َ
ْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ
َْ
ِ
َ ََ
` ` ` `
َ َ
ْ ُ ْ
َ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ َ
ُ
رأ
َ
َ
ٌ ٌ
َ َ ُ َ َ َ َ
ِ
َ َ
ِ ِ ِ
َ َ
ٌ
َ َ َ
َ َُ
ِ
َ
ِ ِ
ْ َ َ
ْ
ِ
ْ
َ
ٌ
ْ ْ
ٌ
َ ُ
,-_ .- ., ·`- ¸-, . · .- ·'¯ ¸,,._ .·· .·,·
َ ُ َ ْ
ِ
َ ُ ْ ْ
ِ
`
َ َ َ ُ
َ
َ َ ُ ُ َ
ْ
َ
ْ
ُ
ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ٌ ٌ
-,, ,-_ .¸,
ُ
َ ُ
َ
ََ
ِ
`
ِ
َ
¯, ¯ ·¸· ¸·
َ َ َ َ
َ
ِ
َ
ِ ِ
َ ْ
) ,· ·,_ (
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
13
Lihat sebelah]
31
_, .·¸,· , ·, ,· _ ﻒﻗو ·,
A ,· ¸·,· _,
B _. _, ,· ¸·,,·
C .,,· ·,·· ·,, _, ,·
D ﻦﻜﻔﻗﻮﻣ ﺔﻌﻔﻨﻣ ,· ·_·
32
_- ··~ · ¸··· _, ·· ¸,- ¸·, ¸·· .,· ¸- ¸·, ·, ·,-
A ﺮﻳﺪﻘﺗ ناد ﺐﻴﺗﺮﺗ مد
B ﻞﻳﺪﻌﺗ ناد ﺐﻴﺗﺮﺗ مد
C ,, .· ¸,- ··
D - ·· ¸,· .· ¸,
33
, .·¸,· ··· .,·, _, ,· ·, ¸··· , ··· _-
I
. .,·· _- ·,- ·,
II
¸,·. __, ·,, ¸·-,·· _-
III
_,' ·,, ¸·-,·· _- ,,,· , · _
IV
,·· ·,, ¸·,, _- ¸·,,· · _- ··, ¸,·· _, __, ,
A I , II .· III
B I , II .· IV
C I , III .· IV
D II , III .· IV
34
._, ·, ¸,,- ¸- _,- ¸·· ¸·,,·· .-, _,
A ·¸,· .· ·,-
B .-·, .· ·,-
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
14
C .-·, .· ·¸,·
D _, .-·,
35
· ··, ,· ···· .,,,· _ , ¸, · .,·, ¸,-·
A ¸_-· ·,, ﺎﻀﻳﺮﻛ نء =
B ·-,· .·- ,· ¸·,·.·
C ·· .·, · .·-,·· _,· ¸_·
D ¸,· _,.· .· ¸_· ¸, ,,·
36
_- ···· ·,,- ﻪﻟﺎﻳا ﻞﺟآ ﻦﻤﺜﺑ ﻊﻴﺒﻟا
A ·, .,· ¸-· ¸·,
B ·· .,·- _·, ¸·,·· ,-
C
__ ¸· ٢ ¸, _- .,,·
D ··, .· .·,,· ¸·,·· ··,_ ¸·
37
.·,· · _,-,· ¸·
A ﻲﻋﺪﺑ قﻼﻃ
B ﻲﻌﺟر قﻼﻃ
C ىﺮﻐﺻﻦﺋﺎﺑ قﻼﻃ
D ¸¸¯ ¸, ··~
_- ¸,,-,· ﺦﺴﻓ
·· ·,, ,· _,-_ ·,, ·,
· ¸· ·,, ,_ _, · · ,,· ¸¸,
SULIT 5228/1
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
15
Lihat sebelah]
39
¸,·· ., ·, ¸··,,· ,·
A ..¸,· ﻪﻘﻔﻧ ¸,. .·
B ﻪﻘﻔﻧ _, ·,· .· ¸,. .
C ,· .· _, ·,· ..¸,·
D ﻪﻘﻔﻧ . _, ·,· · .¸,· .
40
·,- .·· ., ¸··,,· .,·,, ¸,-·
A ¸· ¸,,'· .·· ﺚﻳراو
B ,· .,·· .··, ·, ﱳﻴﺑﺎﺜﻨﻓ
C ·,_ ¸·· ,··· ·_· .,···
D ¸,, ¸,,,· ¸·· ·,- ·,- ¸·,···
KERTAS SOALAN TAMAT
38
¸·,,,· _, .··'· ¸¸, ··· ¸- .·· ·,·
A _- ¸,,-,· ﻊﻠﺧ
B _- ¸,,-,· ﺦﺴﻓ
C _, . ¸·· ¸,-,
D ¸·, . ¸·· ¸,-,
SULIT 5228/2
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Kluster SULIT
5228/2
Pendidikan Syariah Islamiah
Kertas 2
Ogos
2010
2 ½ jam
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.
2. Jawab lima soalan sahaja.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan jawi dalam kertas
jawapan yang disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Lihat sebelah]
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
2
.,- _, ¸·, .

2] [

4] [

4] [
, i , ·,.· ··· ··,·· = ·
, ii , ¸··, = ¸·· _- _, ·,, .,,· _, .

, iii , ¸·,_,· .·,,· · ·,·,. ,-, .· ·,,, ,-, _ .

, ,1
] 6 [
4] [
, i , ¸·- ¸,,· · · ¸ , _ ,· .- .,·., ¸·,· .
, ii , .· .·,-,· .,,·- ,· ¸,·-· -,· .· = .
¸·- .,· ¸·,·,· ·,, ·-- .·¸,· ¸'· .


, ,
SULIT 5228/2
Lihat sebelah]
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
3
2] [

4] [

4] [
, i , ¸,·· ¸·¸ ¸, .

, ii , ·· ¸, .,·,_ .· ¸·, . ¸··, .·_· .

, iii , ¸·- .·,,· _~, .· ¸, _· .


, , 2
6] [
¸·,_,· · ·,,· ··- ··, _, ¸·_. . . _, ·,·- ,· .

, ,


4] [
¸·,_,· ¸,.- ·,· ·,¯ ¸·,,· ·
.·,· = ·.·,· = ·

, ,

¸.1lL.l¦´¸ _`.`,´¸., ´_¸¸¸.±.!¸, «..l. ¸,¸`¸·
, ·, ·
228 ,
!¸¸!., _¸¸¦ ¦¡`..¦´, ¦:¸| `¸.`>>. ¸¸..¸.¡.l¦ ¯¸. ´_>¡..1lL _¸. ¸_¯,· _¦
_>¡´... !.· ¯¡>l ´_¸¸,l. _¸. ¸:´.¸s !¸.¸´..-.
, ,-. . · 49 ,
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
4

.·,· = ·32] [

4] [
, i , ¸·¸ ¸,,· _, __.· ,· ·,¯ ¸'· .

, ii , . ¸··, ¸,, ·,¯ ¸·,,· ¸· ' ¸´¸ ¦¸'¸,!´.. ¸¸.1l¸!¸, '
, ,
6] [
¸·- .··'· _, ¸·,_·· .·,·· .

, ,

4] [
.·,· = ' _.´¸ ¯¡l `¸., ,¸¸.l`¸!· `¡> _¡.¸¹.Ll¦ '
··· ·,, ·, _, __, ·· ,,- .··· ¸,· · =

, ,4] [
-·,· · ¸, , .·, ¸·· , _,s ¸·,-· ·,, ¸, ¸_· · ·· , ··
¸·,_,· .
¸·- ¸·,·,· ¸· ·-- .·¸,· ¸'· .

!¸¸!., _¸¸¦ ¦¡`..¦´, ¸ ¯¸>`.¸ ¸¯¡· _¸. ¸,¯¡· ´_.s _¦ ¦¡.¡>, ¦¸¯,> ¯¡·¸.¸. ¸´¸ ",!.¸· _¸. ¸,!.¸·
´_.s _¦ ´_>, ¦¸¯,> ´_·¸.¸. ¸´¸ ¦¸'¸¸.l. ¯>.±.¦ ¸´¸ ¦¸'¸,!´.. ¸¸.1l¸!¸, _.¸, `,-¸¸¦ _¡´.±l¦
.-, ¸_..,¸¸¦ _.´¸ ¯¡l `¸., ,¸¸.l`¸!· `¡> _¡.¸¹.Ll¦ ¸¸¸¸ !¸¸!., _¸¸¦ ¦¡`..¦´, ¦¡,¸..>¦ ¦¸,¸.´
´_¸. ¸´_Ll¦ ´_¸| ´_-, ¸´_Ll¦ '¸.¸| ¸´¸ ¦¡´.´.,´ ¸´¸ ¸.-, ¡>.-`, !´.-, ´¸¸>´¦ `¸é.>¦
_¦ _é!, ´¡`>l ¸«,¸>¦ !.,. :¡..>¸¸>· ¦¡1.¦´¸ ´<¦ _¸| ´<¦ ',¦¯¡. ,¸¸>¯¸ ¸¸_¸
) .,-- · 11 12 (
SULIT 5228/2
Lihat sebelah]
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
5
= ¸,_ · 4
2] [


4] [
, i , ¸·¸ ¸· ¸·,,· ., ,· .··, _, .,- ¸'· .

, ii , _- ¸·- ·· ·,·- .,·· .,···, ¸· .· ¸····
·_,· .
, ,
6] [ ¸··, ¸ ٢ ,_,·, _, · ¸· ·,, _, .

, ,
4] [ ¸·- ··· ¸,,· ,····· ¸·¸· ·,· .·_· · .

, ,
4] [
¸,,· _,,, · ¸_· ,-·· ¸,,· ··· _ ¸··,,· ·,· ¸,
¸¸· ,,· .· .
¸·,_,· ··· ¸·,·. ·,, _, ¸·· ·,· ¸,,· ,· ·,,
··· .,, .
, ,

,,,· _' ¸·


·_' , _` ¸·' ¸· .. ,, ·,· · _. · ¸,_ ¸· ¸· ·

` ` ` `

'¯ ¸,,._ .··

`
,-_ .¸, ,-_ .- ., ·`- ¸-, . · .- ·


`

¯, ¯ ·¸· ¸· -,,

. , ,· ·,_ ,
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
6
2] [

4] [
4] [
, i , ·,.· ··· _- ·

, ii , ¸··, ¸,,-,· ¸· ¸·,·· _- .

, iii , ¸·,_,· .·,,· · _ _- .· _· .
, , 5
6] [
, i , ¸·- · ¸· .,· ¸, .¸··· .,,· . , ,4] [
, ii , ' ¸··,,· .¸··· .,· _, ¸_· ¸,- · ,· ,·, ,
·_· . ··, ¸, ¸_· '.
¸···- ··,, ¸·· ¸·, ·, _, ¸,- _- , ·· .

2] [
, i , , ·,·- ·,.· ··· ¸·. · , ,
6

] 4 [
, ii , ¸··, ·,·- ¸·., ¸ ¸· ٢ ·,· .
, , = ¸,_ ·, . , .·,· = ·
¸· _ ·,,,· _._ = ·· .' ¸,_ = _. = ·,· , , ¸· ·
.,, . ¸ , ·,_ ·-· ¸, ,
_¸¸!´.l¦´¸ «·¸¸!´.l¦´¸ ¦¡`-L·!· !.¸,¸.,¦ `,¦¸> !.¸, !,.´ ¸.>. ´_¸. ¸<¦
´<¦´¸ ¸,¸¸s '¸,¸>> ¸__¸ , ·_, . · 43 ,
SULIT 5228/2
Lihat sebelah]
5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT
7
] 4 [
¸··, _, ´· ,· ¸·· ··, ¸·,,· ·_ · ¸· . . , ,
] 6 [
¸·- ¸· .·,-, ···,· .¸·,· .¸ ¸·, . , ,

4] [
.,·,, ··· ¸· ¸ , ·,·- ¸·¸ ·
, i , ., ,· , .· · · _· ·_·' ¸--,· _, ¸·,· ¸··
,,· · ¸ ¸,

, ii , _ · ···· _ ¸·, ¸·,, _, ¸· ¸ 3000 RM ·,,
·· ¸· _,· ¸¸ 1000 RM . ¸ ¸·,· ·· ¸· ¸,
¸¸ 500 RM ¸·. .
, ,KERTAS SOALAN TAMAT
5228/1
Pendidikan
5228/1
Pendidikan
Syariah
Islamiah
Kertas 1
Ogos
2010


SEKOLAH BERASRAMA PENUH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
____________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PERATURAN PEMARKAHAN
Kertas 1

1. Peraturan pemarkahan ini adalah untuk kegunaan pemeriksa sahaja.

2. Peraturan Pemarkahan ini adalah sulit sehingga peperiksaan dijalankan.


Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak
JAWAPAN PSI KERTAS 1 – 5228/1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PSI SBP 2010


1. B

2. D 3. A 4. B 5. C


6. A

7. A 8. C 9. B 10. D


11. B

12. B 13. D 14. A 15. D


16. A

17. C 18. A 19. B 20. B


21. D

22. B 23. C 24. B 25. C


26. D

27. B 28. B 29. A 30. C


31. D

32. C 33. D 34. A 35. C


36. D

37. C 38. D 39. A 40. A
5228/2
Pendidikan
Syariah
Islamiah
Kertas 2
Ogos
2010


SEKOLAH BERASRAMA PENUH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
____________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PERATURAN PEMARKAHAN
Kertas 2

3. Peraturan pemarkahan ini adalah untuk kegunaan pemeriksa sahaja.

4. Peraturan Pemarkahan ini adalah sulit sehingga peperiksaan dijalankan.


Peraturan pemarkahan ini mengandungi 11 halaman bercetak


هفاىج / نارىتارف ههكرمف ًٚشٓ
1
(a) ( i ) دٞصوٓ ُٚبٌا لا ٍٖوٌ ٖؿد يءبٌبخشلٔٓ ٕاد يءٞٛبزـٓ
سدٞعٝ ؾز٘ر
لا ؾٌ ُْبػ ٙٝسِٞع شٍثذز٘ك ٕاد بزلٍخ٘ك يبظبجع ٖؿد

ٕءبٗسٞلٔغً .

( ii ) ُٚبٌا لا َ٘ـٓ اسبخ اٝد :
 ًِوٗ ٍَُد : َ٘ـٓ لا ٍَُد ًٖبٗٞعـٓ ٖؿد ٢ ٕاد ٕاءشوُا
/

 ىِوػ ٍَُد : ٌٖٜزٌ٘شٔٓ لا ًغٗءبٓ ٕاشٌٍٍك َوػ ًٖبٗٞعـٓ
شٗشغجً برشع لا َ٘ـٓ مٞزٗٝا .
 ٍَُد : شغث بٜٓ ؾٌ بعاًٞ ٞربع سادا يءبٌبخشلٔٓ
ذٌا ًغٗءبٓ نغ٘ٔع دٞعٝ ٕٞك ِٚر ٌٖا ُْبػ يءبعاٞـٓ
شٍٛل .

( iii ) اٝد ٕءازٍثشك خٍُٛٞلا ذٍؽٞر ٕاد خٍثٞثشُا ذٍؽٞر اسبزٗا :
خٍثٞثشُا ذٍؽٞر خٍُٛٞلا ذٍؽٞر
ؾٌ طبٜع لا اٝبٜث ٕبٌٔاشث
شٍثذز٘ٓ ٕاد بزلٍخ٘ٓ ،ًٌٍٍِٔٓ
ٌٖا ُْبػ .
نؽشث ؾٌ طبٜع لا اٝبٜث ٕبٌٔاشث
ٙدبجػشث ُْاد ًٛٞربكد ٕاد ٚجٔعد .
ٍُٚٝا يءًٞاد ٕاد ًٗبٌٔاد
ؽسٝا ّلعإ ٕاد
ؽسٝا ٍُٚٝا يءًٞاد ٕاد ًٗبٌٔاد
طبٜع ٕبٌٔاشث / ٌٖٜغٍٔٓ ؾٌ شعاد
ٕاد ٖٓءٞٓ اسبزٗا
(b)
( i ) طٍر ٖراٞثشك ًغٗءبٓ ُْبػ ٕبخ٘ث سًٞلشث ٌٖججضٓ ؾٌ :
 ٚٗبر ٌٖدبغً سًٞلشث ٌٖججضٓ ًعـٍر ٚٗبر ٖعاٝبًد ٖٗٞؿبجٔك
ٙٞزٗٝس .
2 ًٚشٓ4 ًٚشٓ
2x2=4m4 ًٚشٓ
2x2=4m

6 ًٚشٓ
3x2=6m

4 ًٚشٓ
2x2=4m

 ٕاٞعـظ سًٞلشث ٌٖججضٓ يبؿٞع ُْاذً فسبع ٚلٔع ٖؿاٞجٔك
ْزغٍع
ٖعٞٛ ٍْعٞٓ ذك شغث شٍغ٘ث ٌٖزجهبؼـٓ ًٖا ؾٌ ٕاشٍُبع .
 ٕاشًبجٔك بًٞثشر ٌٖججضٓ سًٞلشث ُٚأغٓ ٞثشع ٕاد ٖغٍلٍ٘ك
ٕٝصٝا .
( ii ) ٕاد ٕدٞعًٞ اذ٘ر لاٝاشٌخ ٕاد ُْبػ ٌٖدبغً ٕءبٗبغوغٍجً لا .
ٕش٘جً ٌٍٖزهٞجٔٓ مٞزٗٝا ٚغؽ اٝد ٕءبربصشك ظرأد
 ؽبٍع ٌٖدبغً ٌٍٖزغٔٓ مٞزٗٝا شٍغوك ذك شرٞكشث طبٍز٘ع ًٓٞث
ًز٘ظشث ٍٍِٚع ُْبٓ ٕاد .
 ؽسبجع ًٞلشث بل٘ر شزٍثسٝا دٌٍٞـٓ ساذٌاشث ذٍٗلك
ٕشعـُشك .
 ؽبٍر دبٍر ٕٞلٍُبٌع ٙٞزٗٝس ٚٗشك مذٍر ؾزٍ٘ث ٕاد ذٍؿل .
بٌٔشرد ٚجعب٘ٓ ٖكاٞع .

2
(a)
( i ) شٌٓٞؽ ٌٖغِعد مذٍر ؾٌ ِٚئغٓ ًٖبٓبضٓ ُٚبٌا طبٍوُا دٞصوٓ
ذكادشر ٕاشً صٗ ُْاد شٌٓٞؽ ٌٖغِعد ؾٌ ِٚئغٓ ٖؿد صٗ ُْاد
ٕءبٓبعشك دٞجعشر ِٚئغٓ اٝذً ذك خِػ .

( ii ) طبٍوُا ًٕٞٝس اٝد :
1 . َصلا : ساذلً ٌٖعبٍهد ؾٌ اسبًشك ذٌأٌ .
2 . عشلُا : ٌٖعبٍهد ؾٌ اسبًشك ذٌأٌ
3 . خِؼُا : ذٌأٌ ٖؿد َصلا اسبزٗا ّبع ؾٌ .
4 . َصلا ٌْؽ : ؾٌ َصلا ٌّٞؽ ذٌأٌ صٗ ًٖشعادشث .

( iii ) اٝد ٕءازٍثشك عبٔعلا ٕاد طبٍوُا اسبزٗا .
طبٍوُا عبٔعلا
ٌٖغِعد مذٍر ؾٌ ِٚئغٓ ًٖبٓبضٓ
ذكادشر ٕاشً صٗ ُْاد شٌٓٞؽ
ٕءبٓبعشك ِٚئغٓ اٝذً ذك خِػ
فدبٛشر ذٜزغٓ ءبِٔػ ٖزًبلغً
عشش ٌّٞؽ ٞراٞع .


2 ًٚشٓ
4 ًٚشٓ
2x2=4m4 ًٚشٓ
2x2=4m
دٞجعشر
ٍُٚٞث ؾٌ صٗ ذكادشر مذٍر
ٌّٞؽ ًٖسذ٘عد .
ًٖسذ٘عد ٍُٚٞث ؾٌ صٗ ذكادشر
ٌّٞؽ .

(b) طٍر ُٚبٌا عشش ٌّٞؽ ُْاد خكادشر ؾٌ ٖؿسل ٕاد ٚزٌ٘شك ٌٚٔؽ :
 ًغٗءبٓ يشٌد ٌٍِٖ٘لٍغٌذ٘ٓ + ٌٖاسٞٛ
 ٖٗبٌٔإً قٛبر ًعٞـٓ ًغٗءبٓ
 ؾغؿشٓ ًغٗءبٓ ًًٖٞلٓ مٞزٗٝا ٖوٌءبجً ٚعخ٘ٓ ٕاد
ٖزٛبغً .
 اسبزٗا ًٖازٍجٔٓ ًغٗءبٓ ٕاٍٞؽ ٖؿد .

( C) اسبخ دٌٌٞاشث صٗ ًظبث :
ذٌأٌ ّبػ ظلُ ُٚادا غٔع ٍا ٖؿد
/ ِٚهذ٘ٛ ٌٖهلطد ؾٌ ٕاٞلٓشك اٞٔع دٞصوٓشث
ًخٞع ًُبً طٍر بٓلع شٛذػ ٞعؿٞ٘ٓ . ِٚر ًكبزر
خٌا ٖؿد /" دٞصوٓ اٝبجٔٓ ؾٌ
حذػ ذكسد ٌٍُٖاٞخًد ًٛٞثٞزعد ِّٞث ًكبزر ملطد ؾٌ ٕاٞلٓشك6 ًٚشٓ
2x2=6m4 ًٚشٓ
4 x 1 =4m

3 (a) ( i ) خٌا ُْاد ذكادشر ؾٌ ٖؿاسل اٝد :
- ٌٖل ؽسٝا بٍٜ٘ـٓ ٖؿاسل
- يشٌذ٘ع يشٌد لخ٘ٓ ٖؿاسل
- مٝسٞث ؾٌ ٕشِظ ٖؿد ٍَعـٔٓ ٖؿاسل
- بٌـع مٝسٞث ٖؿاسل
- ٌٖل ؽسٝا ُٖٜبغً قٍزٍ٘ـٓ ٖؿاسل
- ذلٓٞـٓ ٖؿاسل

( ii ) خٌا ٍٝضٗ تجع " ºº4Ò W-Ò+O44L·>
´U·³^¯·) " ُٚبٌا :
 دٝسٞ٘ٓ ، ًٖبزٌشخد اٝبٜث ذكادشر ؽسٝأع ًًلُ ٖـُبًد
ًٓبً ؾٌ يأصٞلٔٓ اٝد بعـٍٛ طٍر ّبٗ / ُٞل يبٓاس ؾٌ
شٍِعـٔٓ ٖؿد ّبٗ ؾٌ مذٍر شٌءبًٞعد / يٓ ِٚٗٝسٞر خٌا ٌٖا .

2 ًٚشٓ
4 ًٚشٓ


 دٝسٞ٘ٓ ّبٓلا ذٔؽأ يٍزً ٍٞعس لا يبلٔع ٌٚ٘ذٓد / مٝدٝذ٘ك ٢
يءبصٞلٔٓ
 ٕشِظ ٞز٘رشر ٕاد ٍَعـكد ٖؿد ٕشِظ دٞجعشر / يٌشٓ
ٞٛبزٌشجٔٓ اذٍ٘عث اٝبٜث يٌشٓ مذٍر ىٞع ٍَعـكد ٖؿد ٕشِظ
دٞجعشر / يٓ ِٚٗٝسٞر خٌا ٌٖا .

(b) ضيت ٕءادأً ذلٓٞـٓ ٌٖعٝسبٛد ؾٌ :
 ًٖبزٌشخ٘ٓ طٝسبٛ ًٍُٔبظد ؾٌ ؽسٝا / ٝبرا ًٍْبؽ ذلً ٝدبـٓ
ٌِٖدبؼً ٌٖزكاذ٘ٓ مٞزٗٝا بعاًٞشث نٍٜك .
 ٌٖزكاذ٘ٓ مٞزٗٝا ذلٓٞـٓ ِٚئغٓ ٞربع ًظبث ٌّٞؽ ؾز٘ر
ذكسد .
 ؽسٝا ٖهٝسٞجً ؾز٘ر ذلٓٞـٓ ٢ ٖعٝشرشث ؾٌ / ٖؿشر ٢ ًًٖٞلٓ
خٍصؼٓ ( ) ٕشٓا يشجٔٓ مٞزٗٝا ٕاٞعٞر ٖؿد .
 سٜٞشٓ ؾٌ شٗشِظ ٖؿد ؽسٝأغع ًٌِٖ٘شلٔٓ مٞزٗٝا ذلٓٞـٓ .
( C) ٍُْبظ قعؿاد خثٞرشث مذٍر ؾٌ ؽسٝا تجع اٝد :
 ٕاد ةازػ ذلً شٌشٌد ٌٖٛدذ٘ٓ ًٖا خثٞرشث مذٍر ؾٌ ؽسٝا
ٌٚذك ؾٌ لا ٖغُبث ًز٘ٗ .
 ٕاد ٍُٖٔبظً ًًٖٞلٓ ٖعٝشرشث ًٖا خثٞرشث مذٍر ؾٌ ؽسٝا
ٌٖل ؽسٝا فدبٛشر ٖعاذٍ٘٘ك .
 لا خٔؽس ذكسد يشٌد ٌٖٛٝءبغ٘ٓ ًٖا خثٞرشث مذٍر ؾٌ ؽسٝا .
 لا ٕءبًسًٞٔ ذكاذ٘ٓ ًٖا خثٞرشث مذٍر ؾٌ ؽسٝا / ذكاذ٘ٓ مذٍر
ء لا .
* بٌٔشرد ٚجعب٘ٓ ٖكاٞع .

( d) ٕءبربصشك ٌٍٖزهٞجٔٓ ًظبث ٚغؽ اٝد " ذٓٝا ٖؿلبًد ٖٛبخكشك
ذك ّلعا
ٌٖذُا يبظبجع ّلعا ظٌٍٔا ًٖشٔخ٘ٓ ٍُٚٞث ٌٖا يسبٛ " .
 ٖٛبخكشك ٖـُبًد ذٓٝا ّلعا يسبٛ ٌٖا ذٓا ٖؿبز٘رشث ٖؿد
قٍغٌ٘شك خٍٓلعا / اٞٔع ذٓٝا ّلعا ُٚادا اسادٝبعشث ؾٌ
يدبغ٘ٓ طاشر ٖهٞز٘جٔك خًسبشٓ ّلعا .
 ٖٛبخكشك ٖـُبًد ذٓٝا يسبٛ ٌٖا ذٓا ٚعـخشث ٖؿد

6 ًٚشٓ
6 x2=6m

4 ًٚشٓ
2x2=4m


4 ًٚشٓ
2x2=4m

قٍغٌ٘شك نُٞر ،سٞغٗا ٍٚعبً ؾٌبع ٕاد طشٌث ّبع ؾٌ
ٌٖهٞغٗٞرد ٍُٚٝا ٍٞعس لا .
 ٖٛبخكشك ذٓٝا ّلعا ٌٖججضٓ خًسبشٓ ّلعا سٝذٗٞٓ ٕاد
ٌٍٖغٍٓ برشع ؽذ٘كد بٍ٘ٛ ٍُٚٝا ؽسٝا ًٖٞث ّلعا .
* ٖكاٞع ٚجعب٘ٓ بٌٔشرد .
4
(a) ( i ) ُْاد ذكادشر ؾٌ ىاشٗ ًِٛا ٖؿُٞٞظ اٝد ُٚبٌا :
- ٖٓشز٘زً ٞعـعـٓ برشع ظٗبظ ٕاًٞلًشث ؾٌ ٖؿُٞٞظ
ٌٖل ؽسٝا .
- ٕاٞلٓشك ٖراٞثشك ذلً ؽٝسٝذ٘ٓ ٍُٚٞث ؾٌ حسٞػ ٌٖٛدذ٘ٓ ؾٌ
خٍصؼٓ .

( ii ) ذكسد ٌّٞؽ غبج٘زغٍـٓ ءبِٔػ اسبخ ُٚبٌا :
- ًٖشعادشث ٌّٞؽ غبج٘زغٍـٓ ءبِٔػ سبُ٘ا َٛا .
- ىاشٗ ًِٛا دٞصوٓشث ؾٌ .
- ٕاد ّاشؽ ُٚادا ىاشٗ ٖغُبث بٌٔش٘ٓ ؾٌ ٖراٞثشك فبٍزع
شغث بعٝدشث .
- ُٚادا حسٞػ ٖٛدذ٘ك ٕاد ظٗبظ ٕاًٞلًشث ٌّٞؽ ذٌا ٍُٚٝا
ّاشؽ .

(b) طٍر ظربث ُٚبٌا عشش ٍُٚٝا ٌٖلزرد ؾٌ ٝاسٞظشث :
- مٞزٗٝا سذوع ًكبزر ٝاسٞظشث طبٔع ٍٖٜجُشث مذٍر
ًربٛ ًٖسٞجٍٜـٓ .
- ٖراٞثشك ٝبرا ٕأزًشك ٖؿد ادأٔع ٌٖل ؽسٝا ًزًٍبضٓ مذٍر .
- طبٜع ش٘ث ؾٌ اسبًشك ذك ٝاسٞظشث شوٍُبجع ؽٞٛٞثشث مذٍر .

( C) خًسبشٓ ذلً ّاٞػ ٖٓاشز٘زً ٞعـعـٓ ٖراٞثشك خجهبػ اٝد :
- ًرشلع خًسبشٓ ُْاد ٍبٍعٞع ِٚئغٓ يبظبثشث ٌُٖٞجٍٔ٘ٓ
ؾٍغٔع لبغظ .

2 ًٚشٓ4 ًٚشٓ
2x2=4m
6 ًٚشٓ
6x2=6m4 ًٚشٓ
2x2=4m
4 ًٚشٓ
2x2=4m

- خًسبشٓ ُْاد ٖٛبخكشك ًٞلشث ًٖا / ُْاد ٖٛٝدبظشك ًٞلشث
خًسبشٓ .
- ىاشٗ ُْاذً ٌٖهٞعبٓد ًٖا ٕاد لا يسد خ٘ؼُ ذكاذ٘ٓ .
* بٌٔشرد ٚجعب٘ٓ ٖكاٞع .

( d) ٌُٚٞع نٍٜك ٞز٘جٔٓ مٞزٗٝا ًًٖٞل اذٗا ٍُٚٞث ؾٌ ٌٚـُ اٝد
ِٚئغٓ ًغربـٓ
شعلك ٍِٖلٍغٌد :
- ًٖاس ذلً خؾٍصٗ يشجٔٓ ٍِٖلٍغٌد ُٖٜبغً ًًٖٞلٓ ؾٌ .
- يأرشضٓ مٞزٗٝا ِٚئغٓشث ؾٌ ًٖاس نعبـٓ
ّاشظٝشك / خؾٍص ؾٌ ًزٌٍٞزًا
- ٖؿُٞٞرشك ٌٖزكاذ٘ٓ مٞزٗٝا ٍِٖلٍغٌد ٝسٞظ ذلً ًٖسٞكلٓ
دشث ؾٌ ٍِٖلٍغٌد ُٖٜبغً ًًٖٞلٓ اذٗا ًٖاس لٍجكا .
* بٌٔشرد ٚجعب٘ٓ ٖكاٞع5
(a) ( i ) دٞصوٓ ٕشٌبث ٖؿد يشزغٌا ًٓاٞع اسبزٗا ٖٜغٍكشك ُٚبٌا
( ٕشًٞر )
يءُٞلٓ ًٓاٞع ذلً ٞز٘رشر ٝبرا ملط .

( ii ) يءُٞلٓ ٌٖاشخشك ٖغً اٝد :
- يءُٞلٓ ٌٌٖاشخد ؾٌ يشزغٌا لٞٔع عٞعسد ٍُٚٞث مذٍر
ٝسبث ؾٌ ػبٌٗ ذوػ ٖؿد ًُاٞخً .
- ًٓاٞع ًٌٍٍِٓد ؾٌ ملط ٖؿلٍث ٌٖؿسٞـٓ
- ذلً يءٞعٞزعشكد ؾٌ ٕشٌبث ًٖساِٞـٓ ًزغٓ يشزغٌا
ًٓاٞع
- ذكاذ٘ٓ نؽشث مذٍر يشزغٌا ،حذػشث يٍزً يع ًُاٞخً
ٍَٓبؽ .
- حذػ طبٔع َعـٍر ذلٔر ذكاذ٘ٓ نؽشث يشزغٌا .

( iii ) اود اسبزٗا ٕءازٍثشك ٕاد


2 ًٚشٓ


4 ًٚشٓ
2x2=4m
4 ًٚشٓ
2x2=4mًٓاٞع ذكسد بزٍ٘ٔٓ يشزغٌا نؽ
ٕاٞعٞزعشك ٖؿد
يءبصٞلٔٓ يشزغٌا ٕاد ًٓاٞع
ٚجعب٘ٓ تجع يع دٞزٗٞ٘ٓ نؽ
ملط ِٚٓٞع ًؿاسٞـٓ ملط ِٚٓٞع ًؿاسٞـٓ مذٍر
ًز٘ظ ٕشٌبث ًٖبً٘د يشزغٌا
ًٓاٞع ذلً ًظٝس
تجع ٖؿد ٕشٌبث دبٍر
(b) ( i ) طٍر ًٌبث ٕاشٍٛلً دٞجٔضٓ يٍزً ًًٖٞلد خ٘ع ِٖٔػ :
- ؾٌ ًٌبث يشًٍ بـٍِرد خٓبهإ ٕاد ٖٗبً بـٍِرد ٕارا ٌٖز٘عد
ًٖشٍٛلد .
- يسبٛ ذك ًٌبث دُٞٞٓ ِٚجٔٓ ذٌأٌ يٍ٘ؾر ًًٖٞلٓ ٌٖز٘عد
سبٓبكٝأع ؾٌ ٝبرا شٔر ٙاٞث ٖؿد خوٍوػ .
- ًرشلع نٌأث ؾٌ ّبٗ ٖؿد ًٌبث ذلً ّبٗ يشجٔٓ ضٞع ٌٖز٘عد
ى٘غؾُا ءبٔعأ ُْاد ذكادشر ؾٌ ّبٗ .

( ii ) اود ٖـز٘رشث مذٍر ؾٌ ٕشٍٛلً ٕٞٛبر ؾُٝا يسبٛ ٖرٞجٔع اسبخ
عشش ٖؿد
- ٕاشٍع دٞلٔغ٘ٓ ٖؿد ًٖبٓ ٕاٞٓبع ًٖادبـٓ / ذًسبشٓ
ذلٔزع .
- ٖؿُٞٞظ ذلً خهذصشث ٍْزٌ نٗا ٝبرا ٌٍٖغٍٓ .
- ًٖادبـٓ ٕءبخث ذٓلع بػد / سٞٔػ خٔؼٗ ظرا ٕسًٞٞشً
لا ٍُٚٝا ٌٌٖشثد ؾٌ ؾغ٘ك .
* بٌٔشرد ٚجعب٘ٓ ٖكاٞع .

6 ًٚشٓ
3x2=6m

4 ًٚشٓ
2x2=4m


6
(a) ( i ) دٞصوٓ ُٚبٌا يبظبجع ٞراٞغع ٌٌٖدبغ٘ٓ ؾٌ لا
،تجع
ؾُبٜـك ٝبرا غشش ( غٗبٓ ) ٌّٞؽ ٞراٞغع ذلً .
( ii ) ٌّٞؽ دٌٌٞاشث صٗ ُْاد ذكادشر ؾٌ :
( ا ) 7-jOOO¯-4Ò
¬O·~jOOO¯-4Ò W-EON¬·C^~··
E©÷_4Cg³uCÒ¡ ( حذئبُٔا : 38 )
- ٌّٞؽ ُٚبٌا تجع دٞصوٓشث ٖراٞثشك يسٞخ٘ٓ
يدبغ٘ٓ
تجع ٌّٞؽ تعاٝ ؽٞرٞك ٖؿبر يسٞخ٘ك .

2 ًٚشٓ2 ًٚشٓ


2 ًٚشٓ


( ة ) اذجع ٍٞعس لا :
ٖراٞثشك ٙٞٗٞجٔٓ يدبغ٘ٓ
ؾُبٜـك ( غٗبٓ ) ًضٌساٞٓ برشٛ برشٛ ىبعٞك ؾٌ ٌِٖعـٍرد
ٍُٚٝا ًربٍٔع .

(b) اٝد ذك ّلعإ ٖؿذٗٝاشك ٖـجًٔشك ٕبٓص ُٚبٌا ٍٖؼثبر :
- شعاِٞٓ ٕاد شوصبث ُْاد يبظبجِك ِٚئغٓ .
- سًٞلشث ٖؿبجًٔشك ُْاد ٖزٌاٌٞشك .
- سشٍٛل اٝد ٕشٍُا خعسذٓ ِٞٔػ ذٌأٌ خعسذٓ ًِٛا
خٌ٘ذٓد ٕاد صبغؽ برشع خعسذٓ يأشُا ٕاد
ماشػ .

( c ) طٍر ُٚبٌا ّلً ِٞٔػ ٕشٌٍٍٔك ٕشٍُا يبظبثشث سدٞعٝ ٖغً :
- ةبزً سدٞعٝ ٖؿد ذغك ؾجًٔشث ٕاٞٛبزـك ِٞٔػ ؾٌ
ةشػ طبٜث ُْاذً ٌٖٜٔعشرد .
- ًٙٞٞر سشٍٛل خ٘غُا َٛا ءبِٔػ ذكسد اٝبجٌٝشث ؾٌ ءبِٔػ
ًرشلع خػبٔغُاٝ ٌٖل ٕاد ًٌ٘ٞغُا ، .
- ذغك ٖؿد ؾجًٔشث ّلعإ ذٓٝا يٍِزٌ٘ا ٕاد ٕشٌٍٍٔك
ٖٜٔك ٍُٚٝا ًُٞكٞٗٞٓد ؾٌ ّلً ِٞٔػ ٍٝا ٖٓص ذك ؾٌذ٘ثشث
خُضزؼٓ .
- ِٞٔػ ؽذٍث يبظبثشث ُْاد ٌٍِٖصبؽد ٖغٍُٞ٘ك نصبث
حشػبشلا ٖؿُٞٞظ يسد سبٓبرٝاشر ٕاٞٛبزـك .

( d ) دٌٌٞاشث ِٚئغٓ ًظبث ٖغُا برشع ٌّٞؽ :
( i ) ٌّٞؽ : ذوػ ؼص مذٍر .
ٖغُا : ذوػ طبٔع ادا ٍِٚزغٓ ٍدٞٓ غشش ٕاشً ( ًٖٞث
ؾرٞٛ )
( ii ) ٌّٞؽ : ٌٖادبظ ؼص .
ٖغُا : ُٚادا ٌٖادبظ ٖؿٞعـر غشش اسبزٗاد غشش ٕاشً
ادا ٙدٞع ؾٌ ٕسذ٘ع ذلً ٚجٔرد ٍُٚٞث ؾرٞٛ .


4 ًٚشٓ
2x2=4m
6 ًٚشٓ
2x2=4m
2 ًٚشٓ


2 ًٚشٓ


PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT

SULIT

2

5228/1

‫رﺿﺎ ﻣﻨﺮﳝﺎ ﻗﻀﺎء دان ﻗﺪر اﷲ‬
1 A B C ‫ﻣﻌﺮوف‬ D 2 A B

‫اﺧﻼق‬

C D 3 ‫ﻣﻌﺎف‬ A B C D

5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster

SULIT

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->