P. 1
عکسهای آبادان قدیم

عکسهای آبادان قدیم

|Views: 1,666|Likes:
منشور بواسطةHossein Davani

More info:

Published by: Hossein Davani on May 14, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

میدق نادابآ یاهسکع

رکف.درک بلج دوخ هب ارم هجوت میدق نادابآ زا ییاهسکع،از!ر"یا یا یدر#ب! زا یکی ی$ زد
یا ی%ادابآ &'یوب ! ی%ا()زوخ نا"$و* +و,-.ا یلع نار#ید یارب /)ا 0ک*م هک 1درک
! نادابآ ! نا()زوخ ه2خ 3ا4% هک د5اب نامدای.د(فا 6و78م ! د5اب ب.اج 09%زا% ! 1ر: نوخ
ی%ا%ز ر95 ! نادرمر9.د ;ا<یا ! ا ی%ا=>%اج نورم ا; 0ه9م 1ام هب نا%آ /=:زاب ! ره=مرخ
;د ه%اعا45 ! د"()اوخ ا? هب نام@ی@ع 0ه9م ر#ید Aا8% زا هB ! نا()زوخ ه2خ زا هB هک م9(س
نا5دای.د%د95و% 3داه5 /بر5 &ا; 0یا ;د نا%آ زا ی;ا9سب ! د%درک /م!ا8م 0*5د Cبا8م
.د9"97ب ا; اهسکع .داب یمار:
DEEFGHHIJKLJMNOJEJP.QRSETFSU.VWQHOTXNWHTENQHYYYHYYYZ
.
.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[
خیرات تیاور هب نادابآ
رایسب دیاش و نوگانوگ یاهمان و یماسا اب فلتخم یاهنارود و راصا رد و !اب !ا
یماسا اهنارود !ا ی"#ب رد$دنا هت%ا&ش یم نو'()ان نادابآ ه* دیا(ن یم +ی,- نا&.
یند(ت و /&),0 هب 1وب,م و رود رایسب ییا2 رد تسا ی&یم!,س ای و یا 3,ی42 5ان ییوگ
رد$تسا ینامدو% و ا&شآ 5ان 6یا ی)اگ و 7هنا'یب و +ی,- 89ما* تسا نادابآ !ا ,گا !و,ما
:; <ید= 5ان دروم رد ,>ن نادابآ ی'?ی() و <ید= 5ان نانآ ,ت?یب دیاش7دوش 3دیس,@
یAو د&تسم ,ی- و تسردان تسیرواب 6یا هBنآ CاD7د&یا(ن روصت ناداE ار نادابآ
ار نادابآ یماسا یخیرات یا) ه?یر <یناوتب هBنآ یا,ب$3دات0ا ا2 و Fیاش 89ما* هنا>ساتم
یماو=ا و 3,ی42 6یا خیرات هب ارGگ <یشاب هتشاد ی)ا'ن ات دشاب 5!H دیاش 7 <ی&* یسر,ب
رد رد&ب 6یا Iه* تسا 3دمآ +یJوAو* Kرا#(Aا 3,Jاد رد$دنا هتشاد ی&Bس نآ ,ب ه* L;;;
نایدابآ ای نادابآ هب 5وسوم ینا,یا ییا) 3,یت تنوBس MNم7OPQRیسم د9یم !ا Sی@ Cاس
نآ رد ه* یا هلیE= 5ان !ا ای دابآ Tه(ل* !ا 8ا(لسم نادابآ ینا,یا 5ان CاD ,) هب$تسا 3دوب
ه* د?یدنا یم ه* یEAا- ,B>ت دو% یدو% هب هی,Uن 6یا$تسا 3دش هت0,گ دند,Bیم یگدن!
,V*ادD یخیرات نادابآ :W;; ه* د&Bیم XاEYا و د&Bش یم <) رد ار دراد ,س ت?@ ردهAاس
دودD رد یخیرات نادابآ Z;;; CاD اما$تسا 3دراGگ ,س ت?@ رد ار ,ت?یب یتD و Cاس
ار داE یا 3د[تسا 3دید,گ Rل\صم ا]* !ا و هنو'. ناداE 5ان Cا(#تسا ه* <ی&یEب
و تسا هتشاد 3ده ,ب ار ه^\&م 6یا ,ب تیHو ه* د&نادیم ییاو,نام,0 ای و 3اشدا@
8ا,)ا_ ه* 3د&&* XداE رایسب و راگ4ی),@ تسا 3دوب ید,0 داE ه* د&?یدنا یم ی)و,گ
یم ا&ب ار ناداE ه* 3دوب وا <) و تسا هتسی! یم ی,]) 5وس ای 5ود 3دس رد
ه* تسا نآ ,ب 3دی^ ار ی%,ب`Iه* تسا 3دروآ نادلEAا <]#م رد یو(D Xو=ای$دهن
ن,= رد داE 5ان هب aد^م ید,م bسوت ناداE c ای و d 5د,م و تسا 3دش ا&ب ید9یم
دنوس@ د&تس) <] ی'() یسد^م ,ه\م 6با د(Dا Tهت>گ هب ا&ب ه* نآ نوما,ی@ و 3,صب
3د,* Cدب یا2 5ان هب ار eخش 5ان +یت,ت 6یا هب و 3دو40ا 5ان 6یآ هب ار fنا` تEسن
$fدنا
ایآ هکنیا دروم رد یتح و درادن تسد رد یعلطا شتلاصا و هریشع و لاح یتح و وا ا!م "یرا# و ایح را$%ور %ا ی&'
()م و اوام یعون ه* هری+, -یا .و/ ه' دند0ت1م ر2ید 3ا هدع4ت&ین تسد رد ی'ردم +ین هت5اد دو,و 6ا17او در8 -یا
ت9ایر و اسرا: دنا هدو* یمدرم;دنا هدر' یم ت&ی% .آ رد ه' یمدرم و تسا هدو* رو<شم ییا8رع و د*اع دار8ا ت9ایر
=یصو# هنو2نیا ار .اکم -یا هطو>* -*ا;تسا هتش$ رو<شم د*اع ?درم ی$دن% ()م ین1ی .ادا@ع ه* هری+, -یا ?ان;ش'
شیاین و دا@ع ه* یAور$ اBنآ رد هشی!A و تسا رای&* د*ا1م و د,ا&م;اAرید .آ رد ه' ت&یا هری+,4CDEدنکیم
Fید7 %اBح -یم%رس رد تسا هدو* 3ا هGی@7 ه' دا@عون* Hهریشع ?ان %ا هت8ر$ ر* ار .ادا@ع ?ان +ین ر2ید یAور$4IدنلوJشم
3ایا0* K7او رد +ین دنراد ینکس ریشن!<* HهناLدور ی7ر5 هی5اح رد ه%ورما ه' 3دا@عو@لآ Hهریشع ه' دند0ت1م و هت&ناد
4دنAور$ .ا!A
ه* دنن' یم MوNنم ار ر<5 -یا دنناد یم .ادا@ع یملسا ?ان %ا هت8ر$ر* ار .ادا*آ 3%ورما ?ان ه' +ین ر2ید یAور$ اما
وا4Fی!# ین* Oر+* HهGی@7 %ا تسا هدو* 3ا هLا5 ه' P@ح ین* Hهریشع %ا هدو* 3درم ه' ی>@ح -یNح -*دا@ع ?ان ه* 3در8
دیا!ن یم ت8ایرد هیدA .اونع ه* ار هری+, -یا دو* هدو!ن .آ K*او# و هرN* یلاو .ا*ا -*ا .ار!ح ه* ه' یتمدL Hه>ساو ه*
لاس رد ا8وتمQ3رRل* یی)ی -*د!حا4دنAدیم ت@&ن دا@ع ه* ار هری+, -یا وا Fسا رLآ ه* I.اD .دو+8ا ا* ?درم و STU
.آ ه* .اوتیم رتشی* اعلطا ه* %این روص رد ه' هداد Vر5 .ادG@لا Vوت8 Mات' رد (NWم روط ه* ار Xو9وم -یاYZ4ه
و$%ا* دای% یG[\د .او# یم .آ در رد و د5ا* ت)ص ه* .ور0م دناوتی!ن ه,و]یA ه* هیر^ن -یا هت@لا4دو!ن ه1,ارم +ین Mات'
Eهکنیا هG!, %ا;در' _ ` ی>@ح -یNح -*دا@ع ه* .آ Mا&تنا %ا (@7 Hه0*اس ه* .ور0م;3رRل* Hهت5ون رد .ادا*آ ?ان
4دراد هرا5ا -یNح -*ا ه* .آ 3ادAا %ا شی: .ادا@ع ?ان ه*;شیوL Mات' یGصا -تم رد +ین 3وار دوL هکنیا ین1ی;تسا S `
?ان .ادا@ع .اونع ا* ه0>نم -یا %ا اAرا* تسا هدیدر$ و$%ا* را<طا ه![ا ریاس و ?لسا یمار$ ر@مای: .ا*% %ا ه' یaیداحا رد
ه* +ین Xو9وم -یا ه';تسا ایاور -یا %ا b: .ر7 Fین (7ادح -یNح -*دا@ع ی$دن% .ام% هکنآ لاح;تسا هد5 هدر*
4P@ح ین* HهWیاط %ا -یNح دن%ر8 ه* ه0>نم -یا Mا&تنا Hهیر^ن لا>*ا ر* تسا 3دنس دوL 3دوL
هدر' دایI.ادور .ایمD .اونع ه* .آ %ا تسا هدو!ن دید%ا* ار هری+, -یا دوL ه' 3و!ح و7ای ه' ?وشیم روآ دای هت@لا
ه* ت@&ن و هت5اد رار7 .اسان5 هcاو ه,و# دروم هdیو ه* ه' دراد دو,و هری+, -یا 3ار* ه' +ین 3ر2ید هی!&# ه,و4تسا
eیوناریا;شیوL دن!5%را Mات' رد ی5و هر8 -!<* رت'د4تسا .ا#ا:ا Hهcاو;تسا 3رتشی* تی!Aا 3اراد یماسا ر2ید
ی*رع روص 6ا8رص;ر2ید ه*اشم ا!G' 3رای&* دننام هد5 دراو یملسا .وتم و fت' رد ه' .ادا@ع HهcاوEد&یونیم
.ا*% 3ا<تیدود)م (یلد ه* ه' تسا هد5 هت8ر$ .ا#ا:ا یسرا: 6لما' Hهcاو %ا K7او رد و تسا یناریا 6لما' یمان و هت5اد
4تسا هدیدر$ ی0G# و gWG# هنو2نید* Mارعا Pسو# ی*رع
hijkjl رد و تسا ت@&ن دنو&: ه' I.اD و .دییا: Hهشیر %اIا:D;Mآ 3ان1م ه* IواD H+, هس %ا (کشتم ت&یا هcاو
و هدو* 3رتشی* ت)ص ه* .ور0م K7او رد ری@1# -یا4ددر2یم ینا@سا: و ت^8ا)م ایرد Mآ %ا ه' ت&ییا, 3ان1م ه* Xو!Bم
.ا@یتش: ارCCو ینایدا@7 ور&L رصان;(7وح -*ا;3رmتسا هG!, %ا ار .ا&یون همانرWس و Hا*دا %ا 3رای&* راتW$
هG,د Mآ .دمآ در$ ()م و ایرد Hهران' ر* 3دا*آ n/و' Hه1G7 .ادا@ع اماDEتسا هدروآ -ین/ هرا* -یا رد (7وح -*ا4دراد
یم ت@7ارم یناراد%رم هتسوی: اBنآ رد و دن5ا* یم .آ رد ییایرد .اد%د ر2ید و .ایوB2ن, ه' تسا یطا*ر .آ و تسا
4Iدنن'
و -ی*و/ ییاAدو!ع رس ر* ینامدرم هری+, -یا ردDEتسا هدروآ -ین/ +ین fAoم ی1ی5 fیدا و Vایس ینایدا@7 ور&L رصان
%ا* pانر>L 3ا<*آ ه* .د5 nید+ن %ا ار اA یتش' .د5 nید+ن %ا ا# دنراد یم -5ور ش#آ اA هناL ?ا* رس ر* یLر* +ین
دو,و ه* 6اتحارص pا)9 و .ودیر8 Mا* رد;همانAا5;شیوL Oر+* Mات' رد +ین یسودر8 Fسا0لاو*ا Fیکح4Iدنراد
HهناLدور ران' رد .انا@سا: دنورا 4درادیم هرا5ا
gWل4CDEدرا2ن یم -ین/ Kیش# qرا1!لا هر[اد Mات' رد 3د1سا یr#رم رت'د ار Xو9وم -ی!A .ادا*آ (ک5 رییJ# روص
ینای<2ن Mآ 3اAر<ن ران' رد اAاتسور رد ه' ی&' ین1ی Iا:واD gWل و تسا ییایرد .انا*%رم 3ان1م ه* I.ا#ا:واD Hهت8ای
Iدوریم راک* روش' ی*ون, ردان* و .اتس%وL رد %ونA;دورن %رA Mآ ا#;دن' یم
هدمآ رد .ادا@ع (ک5 ه* .ام% رورم ه* ه' تسا .ا#ا:وا یسرا: ?ان Mر1م .ا!A K7او رد;.ادا@ع ?ان دینی* یم ه' هنو2نا!A
هت@لا;تسا .ادا*آ ه* ارo$ و رNتmم روط ه* ینایا: شm* -یا رد ام ه' تسا هت5اد +ین 3ر2ید یماسا;=Gتmم Hهنم%ا رد
EFینکیم هرا5ا ا<نآ
4دشیم هدناوLIb'اراLD و Iهن&مD3ا<مان ه* هری+, -یا یشنماmA Hهرود رد
b'اراL;pراA;هی'اتنا;هیردنکسا یماسا +ین و;Iا!یر2ی# ردنا&کلآD;IsویتنآD 3ا<مان ه* ه0>نم -یا .ایناک5ا .ام% رد
4تسا هد5 هدیمان 44Cو ونیساtسا
4د5 هدیمانYYریشن!<*QQ Iری5درا -!<*D و YYدا*آ تش<*QQIدا*آ تشAوD ?ان ه* هری+, -یا یناساس لوا ری5درا .ام% رد
?ان ام یGG!لا -ی* و ی!سر .وتم رد را,ا7 هG&Gس هیلوا .اAا5دا: .ام% رد 6اصوNL و هیوWص Hهرود رLاوا .ارا$%ور رد
رد YXQی@ن رrL رrح pرا@م ?ا0م و ها2مد7 دو,و ه* د5ا* 3ا هرا5ا دیا5 ه' Fی*ای یمIرrmلا هری+,D ار هری+, -یا
4تسا هدو* ه0>نم -یا 3ار* 3+@س رس تWص %ا هت8ر$ر* FA دیا5 و هری+, -یا
تیاس %ا (0ن ه* .ادا*آ ادL ر<5
?ا7را تیاور ه* .ادا*آ
.ادا*آ 4تسا K7او .اتس%وL .اتسا رد و .اریا ی*رu Mون, رد ; .ادا*آ .اتسر<5 +'رم
3ا%ارد رد ر<5 -یا ییای8ارJ, تی17وم vw و ه,رد _T ییای8ارJ, 3ان<: و ه0ی7د xy ه,رد Sy 3ادنG* ا* و ه0ی7د x رتم
3روان<: ا* و ایرد z>س %ا STU{ و تWن ها2شی\ا: -ت5اد (یلد ه* ه' تسا ردن* و ها$دور8 3اراد 4تسا K*رم رتموGی'
.اریا و هنایمرواL 3اAر<5 -یر#تی!Aار: %ا ?ود ینا<, }ن, .ام% %ا Zارع روش' ا* 3%رم FA و .دو* 3در@Aار
4تساهدو*
لاس 3را!5رس ~@ط .ادا*آ ر<5 تی1!, _xw• ا* ر*ار* S_TgUww € رWن _ • K*رم رتموGی' رA رد ی@&ن تی1!, و _T_
-یر#Oر+* %ا یکی .ادا*آ رد 4دنAدیم (یکش# Mرع .ایناریا ار ییاتسور ~طانم رد هdیو* .آ تی1!, %ا یشm* ه' تسا رWن
هیG' ه* هیWN# %ا b: و دسریم ر<5 -یا ه* هلول ا* .اتس%وL ~طانم fGuا %ا تWن 4دراد رار7 .ا<, تWن 3اAها2شی\ا:
;.ادا*آ ه* ر<5 -یرتکید+ن 4دو5یم رداص .ا<, ر<شمرL دودح ه' تسا _• .ادا*آ pاL 4دراد هGصا8 ر<5 -یا ا* رتموGی'
‚در$ادر$ ه' تسا 3ا یکشL .ورد .ادا*آ ر<5 4تساهدروآ دید: Yدناهتسوی: FA ه* ه'Q هG,د و .ورا' 3اAدور ت8ر*آ ار
شm* -ین]!A و .ادا*آ ر<5 4تساهد5 هتLان5 .ادا*آ هری+, ه* یکشL -یا 4تسا دور دنورا ر<شمرL ر<5 %ا ی!ین و ران'
.ورا' و هG,د دایشی: ر#Oر+* دور ود %ا دن+یریم ƒرا8 „یGL ه* ی2!A ه' .ادا*آ در$ادر$ 3اAدور4دناهری+, -یا رد
-یا 3و&نآ رد ه' دور -یا ر2ید شm* 4تسا دوردنورا تساهدمآ دید: دور ود -یا دروLر* %ا ه' 3اهLا5 -یر#Oر+* 4تسا
FA .ورا' شAا$رo$ %ا ییاAشm* رد ریشن!<* دور 4دو5یم هدناوL ریشن!<* دراد 3رت!' تی!Aا و تسا .اور هری+,
4دو5یم هدناوL
4تسا هدو* I.ادا@عD هت5o$ رد ر<5 -یا ?ان
مان
لاس رد ۱۳۱۴ نایناساس هرود رد نادابآ هریزج زا یشخب.تفای رییغت نادابآ ب نادا!" مان ت#و $ارزو $ار%& ب%'( ی)
زور(ا تسا نادابآ ر*+,- مان - زین ناتا.وا.تسا /,- مان نآ را0دای ریش+1,ب دور مان - تساه3&ی( ه3نا%4 ری&درا /1,ب
ه3ید نآ رد ی!ن ر54 د%&ی( ا"دا - ی67%- ها8ترایز د%جو 9ی:د ب.تسا نادابآ ر,& رد ا,نا(زاس و ا,*-ر& ;یز ر*شیب
.تساه3& هداد <= ر5خ:ا>ریزج ی!=?( مان @A+( /یا ب ی=ا0 تساه3&
.ادا*آ 3اAهG)م
Q هی8 ;YهیسوراQ یسورا ;هدراو* ;Fیر* ه* .او#یم .ادا*آ رو<شم 3اAهG)م %ا …j†‡†ˆ ;3ریما ;اA3دنGA ;اA3را+A ;Y
4در' هرا5ا ریشن!<* و fیط .ادیم ;دا*آ Vر8 ;دا*آ ها5 ;دا*آد!حا
.ادا*آ 3اوA و Mآ
اوA راش8 و امد
4دراد ییاوتسا ~طانم ا* ه*اشم ی!یG7ا ور -یا %ا تسا ر#\ا* .اطر&لا ƒ‰ر رادم %ا ه,رد تWA .اتس%وL ه>0ن -یر#ی*ون,
.اتس%وL ی*ون, 3اAر<5 %ا 3ر<5 ه' +ین .ادا*آ و تسا هدو* qور1م ?ر$ 3اوA -ت5اد ه* Fید7 3اA.ام% %ا .اتس%وL
ا# تسا 3ری&مر$ 3اوA و Mآ 3اراد ر<5 -یا 4تسا هدو* رادروLر* .اتسا ی*ون, 3اAر<5 ریاس دننام ی$dیو -یا %ا تسا
ا<ن# ار .ادا*آ ;K*انم یLر* یتح ;دناهدر* ?ان تسا .ات&م% د7ا8 ه' 3ر<5 .اونع ه* .آ %ا ا<*ات' %ا یLر* رد ه' ییا,
تی17او اما 4تسا هدناوL Iهراح FیG7اD ار .آ IFیسا0تلا -&حاD رد یسد0م د!حا 4دنناد یم +ی[ا: و .ات&*ا# (N8 ود 3اراد
3اراد ƒرا8 „یGL راو, رد لŠ ' و .ورا' دور و ریشن!<* دور ;دور دنورا ران' رد -ت8ر$رار7 تGع ه* .ادا*آ ه' تسا -یا
ه* ار 3%ورون و ینات&م% .ار25در$ .آ 3اوA ت8ا>ل ه' .ان/ تسا شm@حر8 و لدت1م ینات&م% و ?ر$ رای&* ینات&*ا#
4در'یم Mo, دوL
رد ;Zارع و .ات&*رع Oر+* 3ار)ص ری^ن .ا%وس و Oر+* 3اAار)ص ا* رواBم تGع ه* و هد5 K7او ت5د رد .ادا*آ
ا# دادرم و ری# 3اAهام رد .آ 3امر$ 4دراد ?ر$ ییار)ص 3اوA Xو!Bم •w ا# هام -!<* رد و دور یم \ا* دار$یتناس ه,رد
لاس رد .آ رارح ه,رد (7ادح 4دیآ یم -ییا: FA دار$یتناس ه,رد رWص T‹_T رa'ادح و {‹xS 4د5ا* یم دار$یتناس ه,رد
4تسا %ور هن لاس لوط رد رa'ادح .آ .ادن@mی ?ایا
3اAلاس (صا8 دح ر<5 -یا رارح ه,رد -ی2نایم _xS{ ا# _xxT x‹S{ 3ا<لاس ;دار$یتناس ه,رد xw و _xxT دودح
w‹Sv لاس (صا8 دح و ه,رد xU ` _xxw راد0م ه* T‹S• 4 تسا هدو* دار$یتناس ه,رد
3اAلاس ه* Œو*رم ه' 3ر2ید ‚را+$ رد _xvy ا# _x•x و Inیت:ونیس Dها2ت&یا رد دار$یتناس تسا ی&!5 3رBA
.آ ~G>م (7ادح •‹v ` Q تسا هدرکن ینادن/ رییJ# ;(7ادح لد1م ینام% هرود -یا رد 4تسا هدو* دار$یتناس ه,رد T‹_T ه,رد
ین* رارح ه,رد رa'ادح لد1م اما وYدار$ یتناس {‹x_ ا# {‹xS 4 تسا هدو* .اسون رد
رa'ادح ه' یلاح رد 4تسا رت!' اAهام 3هی0* %ا هام .ا!A 3امد (7ادح و هام -!<* 3امد رa'ادح ;دو,وم رامآ ƒاسار*
4 د5ا* یم رتشی* اAهام هی0* %ا هام دادرم 3امد (7ادح ;د5ا* یم رتشی* اAهام هی0* %ا رویر<5 3امد
یم ی0GL }ن# ;امر$ s%ود 4‚و, Fین و ه,رد هاBن: 4رWص 3\ا* ه,رد هن و (</ 4.اریا Œا0ن -یر#?ر$ %ا یکی .ادا*آ 4C
Mاoع 3هیام FA را@u و در$ و دو5 یم F' ;هGصوح و لاح 4دروآ
B<ی%+شب هدر%4 ا(ر0 ینادابآ Cی نابز زا ار نادابآ $ا%= و Dآ EFو Gیرشت - 3&ا!ن ت!سا+(یب 3یا&
ها( H& .I1س و د%&ی( را3ش- زییا. مود ها( ات Jنا*Kبات Lزود .تش,!یدرا لوا ات /یدرورف لوا زا .اM+یا تسات%- را,ب ر1"
تسا نا*Kبات ما1ت
.ادا*آ رد Mل0نا %ا شی: 3ا<لاس رارح رa'ادح لد1م هت8ای راشتنا K*انم یLر* دانتسا ه* •_ تسا هدو* دار$یتناس ه,رد
P08 ه' {‹v ین1یQ.ا<, رد ~G>م رa'ادح %ا ه,رد {‹•{ و ?ر$ ر2ناشن F7ر -یا 4تسا ر#F'Yی@یل یلوtیر# رد ه,رد
3ه@ن, •mشم روط ه* .ادا*آ هنایلاس رارح 3ه,رد K9و ر2ید را@ع ه* ای تسا .ادا*آ رارح ه,رد .دو* .ا%وس
Mل0نا %ا (@7 3ا<لاس لوط رد .ادن@mی 3اA%ور لد1م 4تسا pدنا رای&* .آ .ادن@mی 3اA%ور داد1# و دراد 3ر* _x•T رد
.ادا*آ T‹_ 4تسا هدو* لاس رد %ور
%اuآ و +ی[ا: (N8 رLآ رد fی#ر# -ید* دیآ یم رد یGN8 •mشم روص ود ه* ;لاس یط رد .ادا*آ رد اوA راش8 ی$دن'ار:
; ری# ;دادرLQ.ات&*ا# رد و دسر یم دوL رa'ادح ه* و, راش8 .ا+یم ;تسا -ییا: امر$ 3ه,رد ه'Y-!<* ; 3د ;رRآQ.ات&م%
4د*ای یم شAا' (7ادح ه* اوA راش8 ;تسا \ا* امر$ ه,رد ه'Yدادرم
نادابآ $ا=داب
ب لاس NO*خ( $ا=9'ف رد ا%= راشف Pارییغت رQا رد - RیO'ف <S+( $ا=دابT تKخن .تسا U%ن س رب نادابآ $ا=داب
ی1یV( <یKن J3&اب C+4 ا%= ر0ا .د%& ا,نآ 3ی3شت ;ج%( $ر8ید $%ج 9(ا" ر8( J3+*Kین 3ی3& WX %1Y( و 3+یآ ی( د%جو
.دزوی( ناز%س و ه3+=د رازآ $داب J3&اب مر0 ا%= ر0ا Z6"رب و 3یآ ی( د%ج%ب
ه* ه' تسا 3اهنارتیدم 3اA.ایر, %ا لا!5 دا* Iی,ر5 دا*D و Iلا!5 دا*DEتسا Xون ود ر* دوL ه' IیG)م 3اAدا*D?ود
و ینا<$ان 3اA.ا8وط fGuا .ات&م% رد لا!5 دا* 4د%و یم ی!یاد و nشL روط ه* .ات&*ا# رد دا* -یا 4دسر یم .اریا
%ا .ات&*ا# رد یلو دروآ یم دو,و* ی'انر>L _• Qری# رLآ ا# دادرL vy ‚%و 4د%و یم هدا1لاZو8 د5 و F^ن ا*Y%ور
;.ادا*آ رد یلا!5 3اAدا* دو,و 4تسا pانر>L 3ری2یAام n/و' 3اA~یا7 3ار* هشی!A ;لا!5 دا* دید5 و ینا<$ان
لŠ ' لا!5 دا* 4دن'یم (!)# (*ا7 ار امر$ و هداد شAا' ار %ور Pسو ت*وطر U 4د%و یم .ادا*آ رد هام
ات ا%= Pرار[ جرد ند%ب Wاب ب ج%ت اب و ه3& D%)ر( \راف IیO4 زا ر%!" اب و دزوی( یبر] D%+ج زا یجر& داب
داب /یا .3+- ی( را%&د 3نراد یK^+ت PV6ش( - یناK- $ارب _%'4 ب ار ن3یش- Z^ن و د%& ی( /ی8+س $دایز دو3[
ی:ا%[ و نادابآ $هزیزج ییا%= و Dآ Pارییغت /یا .د%& ی( نادابآ $ا%= و Dآ رد یO- Pارییغت ;!س و تسا D%OA(ان رایKب
<= نا*Kبات 9یاوا رد WX %1Y( ا(ا Jدزوی( نادابآ رد را,ب `ساوا ات نا*K(ز زا داب /یا .3=د ی( رار# ریQaت تbت P3& ب ار نآ
.د%& ی( ی03نراب ;!س تسا ( و ربا اب مc%ت ی=ا0 و D%)ر( WX %1Y( ن%7 .د%& ی( \اK[ا
دا* -یا 4دراد هار!A -5 و pاL هشی!A و د%و یم .ات&*رع %ا ه' تسا I?اسD ایI?و!س دا*D .ادا*آ 3اAدا* ?وس Xون
4دن' یم ?و!&م ار •m5 دور 3هنایم رد اŠصوNmم Mات8آ ش*ا# ?ا2نA ه* .آ ‚%و 4تسا هدن%وس و ?ر$ ;nشL رای&*
Eد&یون یم .ادا*آ رد .آ رo$ و دا* -یا 3هرا*رد IHای@ن\ا و Žر\ا pوG!لا ینسDMات' =ل•م ینا<Wصا ه+!ح
لاس ردD Sxv %ا دای% .آ دم 4دندو* هدیدن .آ دننام ?درم ه' دی%و 3دید5 ?و!س دا* 3ر!7 3رBA •y ‚%اuآ 4دو* %ور
%اوAا ه* Pساوا %ا و دیسر .ادا@ع ه* و ت8ر$ ار8 ار Pساو و دادJ* ;ه8و' دا* -یا ;%و!# رLآ شماBنا و .اری+ح ?وس %ا
رA (صوم راBنس 3ار)ص رد و تLو&* ار Xرا+م ;دیسر .اد!A ه* .و/ و تشک* ار اA.اورا' و .ارo2Aر ی2!A و ت8ر
I4دیدر$ K>0نم ر<5 %ا اAد هار و د5 (ی>1# %ور دن/ (صوم 3اAرا%ا* و در' pلA ار ه*اد و رB5 و رش*
1= *!:ا .3+-ی( Cیرات و هریت V(ا- ;& باd( ب ار زور نا1سآ و دزوی( نادابآ رد را!6ی ی:اس 3+7 ر= ا=داب ن%0 /یا
.3+-ی( لV4ا را7د ار ی03نز $دا" `یار& $دو3[ ات و تسا مc%ت را!] و در0 و eا4 اب - دزوی( نآ رت<یV( U%ن :اس
ت*وطر
رد ت*وطر 4تسا .ات&م% و +ی[ا: %ا رت!' .ات&*ا# و را<* رد ت*وطر -یا 4تسا یت*وطر 3ه0>نم nی یG' روط ه* .ادا*آ
ه* رa'ادح .ات&م% wU ت*وطر .ادا*آ %ا اما دسر یم دصرد _yy رد .ادا*آ ی@&ن ت*وطر 4تسا هد5 ‚را+$ FA دصرد
دادرم و ری# 3اAهام •y ا# {y ه* -!<* و 3د 3ا<Aام رد و تسا دصرد Ty ا# wy ?ا7را ه* ه,و# ا* 4دسر یم FA دصرد
4 تسا ت*وطر 3\ا* .ا+یم ا* ر<5 nی .ادا*آ روص رA رد لود,
\ا* تعرس ه* ت*وطر دراد .ایر, Mون, %ا دا* ه' ی17اوم رد و د*ای یم شAا' %ور 3هنایم رد .ادا*آ رد ی@&ن ت*وطر
تعاسرد .ادا*آ ی@&ن ت*وطر 4دوریم xy‹{ z@ص {v تعاس رد ی@&ن ت*وطر -ی!A یلو ;تسا دصرد xy‹_S ه* xS
ه* یلو ;دAد یم (یG0# ار %ور Pسو ت*وطر ه' تسا یلا!5 3اAدا* ‚%و تGع ه* رو*+م شAا' 4د*اییم شAا' دصرد
Qرارح 3ه,رد رa'ادح .د5 ?‰و# یG' روط •y %ا شی* ی@&ن ت*وطر ا*Yدار$یتناس ه,رد •y روط ه* ;.ادا*آ رد دصرد
4تسا (!)# (*ا7ریu یسو&)م
ی03نراب
ی5Yب .دراد _ا'*4ا ناراب ر?0دوز $ا=را!0ر ب <= ی03نراب /ی1= $ه31" - تسا ر%ش- fراب <- g)ا+( زا نادابآ
$ا,:اس 9hاف3[ $ری0را(آ لاس هد ل%) رد نادابآ ی03نراب نازی( .تسا iر8ت اب مc%ت ناراب /یا E#ا%( ۱۳۴۳ ات ۱۳j۳ /یب
klj۴ ات ml۳j۳ لو3جn .تسا هد%ب ناس%ن رد ر*( یOی( j o p q نWاس ی03نراب `س%*( ۳l۱۴k .تسا ه3& fراز0 ر*1یOی(
$ا=لاس رد ار ی03نراب نازی( /یا ر8ید fراز0 ۱۳jj ات ۱۳jm /یب `س%*( ر%) ب prr ات pjr تسا هداد ناشن ر*(یOی(
.
یم اA.ا*ایL z>س رد (یس .د5 3را, f,وم K7اوم یLر* تش<@یدرا ا# رRآ %ا ;دید5 رای&* ها$ و ی!سوم 3اA.ارا*
رد تسا 3د و رRآ ;.ا*آ 3اAهام رد .ادا*آ ی$دنرا* •وا 4تسا ی#ایح ه0>نم 3%رواش' رد اAی$دنرا* -یا تی!Aا 4دو5
\Š و!1م 4تسا ر‘•م 3و, ارییJ# رد اŠ8رص و ت&ین دید5 اما دیآ یم ی@سانم اŠت@&ن .ارا* -یدرور8 و دنWسا ;-!<* 3اAهام
رای&* ی$دنرا* اAلاس %ا یLر* رویر<5 و تش<@یدرا رد درادن دو,و ی$دنرا* دادرم و ری# ;دادرL 3اAهام رد .ادا*آ رد
4 تسا هد5 ‚را+$ =یWL
?درم
3+'رم;ی*ون, 3اAشm* %ا هdیو ه* و .اریا ه5و$ ه5و$ %ا ر<5 -یا رد ها2شی\ا: تLاس %اuآ %ا ر<5 -یا ?درم رتشی*
.ادا*آ ر<5 رد ه' ینامدرم -یت&mن4دنتLاس ار ر<5 -یا }نAر8 و ه1ما, FA ا* و دندر' ’و' ر<5 -یا ه* روش' ی*رu و
ر<5 -یا ه* ر#رود 3اAا, %ا را' 3وBت&, رد ?درم ر<5 -یا رتشی* ~نور ا*4دندو* .اتس%وL لا!5 %ا دند5 ری$ا,
هکنان/“دمآ دید: ینادا*آ }نAر8 و هB<ل;ه1ما, .امدرم -یا ‚+یمآ %ا4دندو* ر<5و* و ƒرا8 .اتسا %ا .اشیا رتشی*4دندمآ
تی!Aا و ~نور ر* ینا<, ?ود }ن, رد .اریا لاJ5ا4تسا دای شی: ه>0ن هس .امدرم 3اAهB<ل %ا 3اه+یمآ ینادا*آ هB<ل
ا*4دو* .امدود -یا ها5 -یمود هdیو ه* و ا<یوG<: هرود رد ر<5 -یا ت8رشی: هد!ع K7او رد4دو+8ا nیd#ارتسا ر<5 -یا
3اAر<5 ه* شمدرم %ا 3رای&* و دا<ن یناریو ه* ور ر<5 -یا Zارع و .اریا }ن, .آ %ا b: و یملسا Mل0نا دادیور
دنتش2ن%ا* ر2ید +ین .انآ رتشی* و دندی/و' روش' %ا .وری* ه* هdیو ه* و ر2ید
.ادا*آ 3اAیندید
E%ا دن#را@ع .ادا*آ 3 هری+, یندید ~طانم %ا یLر*
ی2نAر8 3اA.اکم
.ادا*آ ی!&B# 3اAرنA ه%وم ”
.ادا*آ ه%وم ”
.ا$ر<م هسردم ”
.ادا*آ 3%ار .اتسری*د ”
b'ر ا!نیس ”
تWن ا!نیس ”
تWن هدکشناد ”
.اریا ها25ا* ”
یmیرا# 3اA.اکم
?را8 nنا# ”
.ادا*آ ی#ایG!ع ~طانم ”
هسردم .ا*ایL هناLا0س ”
هیسورا .ا*ایL هناLا0س ”
Yهمر$ • -مر$Q -مر, ?ا!ح ”
ی5%رو 3اA.اکم
.ادا*آ =G$ -یم% ”
.ادا*آ 3راوس fسا ها25ا* ”
ی@Aoم 3اA.اکم
رrL ها2مد7 ”
ا9ر ?اما ها2مد7 ”
-ینمو!لاریما Mآ ها/ ”
داBس ?اما ها2مد7 ”
ت:ارا' –روس 3ا&یG' ”
دوعوم 3د<م دB&م ”
اA3دار!Aا5 هینی&ح ”
ینا7اL هینی&ح ”
اA3ر\ هینی&ح ”
اA3ر,ا7آ هنی&ح ”
هی![ا7 هی!Gع ه%وح ”
.ادا*آ هی!Gع ه%وح ”
اAینو2نر دB&م ”
ا</وG* دB&م ”
اAیت5دAد دB&م ”
اAها2مارآ
ƒا@ع دیس د7رم ”
د!)م دیس د7رم ”
هدروو*ا دیس د7رم ”
-&)لاو*ا دیس د7رم ”
.ایدو<ی .اتسرو$ ”
اAی&یG2نا .اتسرو$ ”
?ان!$ دی<5 هت8ر -ی* %ا ها2مارآ ”
ه7رWتم
اAینات&'ا: .اروتسر ”
نادابآ ;د ی;ا:ز!; یز!;
6ا) ;د />% /کر5 /5ادهب ! ی;ادهب نا;ا()ر? ! ناک5@? \]^_ یس*5
د9"ک ه`جارم بل2م همادا هب میدق نادابآ یاهسکع ه98ب &دا=م یارب
نادابآ ;د ی;ا:ز!; یز!;
.... ! د%دمآ یم aنادابآb ا4"یا هب cیر>ت ! ;اک یارب یبرع یا;و=ک ! ، اکیرما ! ا?!;ا ر) ات ر) زا ... ات ;ا:ز!; ن!ا زا
dddم"ک eاد9? ر:ا /س م ه#ید یا fکع
dddر9-ب eدای
6ا) ;د نادابآ ی%ا=% gتآ &ا#(سیا \]_h یس*5
6ا) ;د نادابآ />% &ا#=یiا? نا"ک;اک ، ناریا &ا#5اب 6ا7توف م9ت \]\^ یس*5
6ا) ;د نادابآ &ا#=یiا? نار:;اک 6ا7توف م9ت \]^_ یس*5
6ا) ;د &د5 ا"ب ، نادابآ ;ازاب 0ی@"ب j*? fکع \]_h یس*5
6ا) ;د ب,% ! /خا) /)د ;د k.ا یر9:;اب هلک)ا fکع \^l\ یس*5
6ا) ر(5 نا!;اک اب ی(>% 3iو,mم C*n fکع \^l_ یس*5
6ا) ;د نادابآ ی"ف &ا#5زومآ نایو4=%اد fکع \]^_ یس*5
نادابآ />% &دک=%اد fکع \]\o یس*5
نادابآ &ا#=یiا? ی(>% 3iو,mم 3ا;داp fکع \^l\ یس*5
eات ;و*9ت &ار* هب ;دلق اq; دیدزاب fکع \]\_ یس*5
دابآ د*nا \]__ یس*5
دیدج یادnا! rادnا \]\_ یس*5
&ا#=یامزآ fکع \]^o یس*5
ید" ! ی%اریا نار:;اک \]\_ یس*5
sارع هب ناریا زا ی(>% 3iو,mم C*n \^l_ یس*5
\^l_ یس*5
6ا) ;د نادابآ \^oo یس*5
نادابآ م98م یاه9ج;اخ
aه5اب &ا#=یiا? یعا>(%ار9t نiا م"ک رکفb م(= ! م(> یاه)uک یج;اخ ه);دم
ر:;اک ز!; م)ارم زاtآ
یداع 1درم
ری%'ت تیاور ب نادابآ ر,& sیرات
Cماv ند5 زاب ات ا>2. اهسکع .د95اب ا79w5
لاس رد —˜˜™ و -یر# MرBم ه' ه' انیس -*ا و یLر8 ; 3%ار ; ری@' ریما 3اA .اتسری*د -ی* لا@#و8 یAا25%ومآ ا0*ا&م
تیا<ن رد و دیدر$ را+$ر* دنت5اد رایتLا رد ار روش'و .اتسا 3ری@1# ه*و .ادا*آ 3اA ها25ا* 3اA ت&یلا@#و8 -یر# دمآ را'
4در' f&' ار ت&mن ?ا0م ری' ریما .اتسری*د یAا25%ومآ Fی#
-یAا5 هG!, %ا .ادا*آ ƒان5رس و ر@ت1م 3اA ها25ا* یGصا .انکی%ا* ; اA %ور .آ رد ری@'ریما .اتسری*د Fی# .انکی%ا*
4دندو* .ای' و هtس ; ییاراد ; F, ; •ا# ; .ا%ومآرا' ; ر$را';
لاس 3اA ها25%ومآ .امر<7 ری@'ریما .اتسری*د Fی# %ا ه' ی&کع رد —˜˜™ تسار ت!س %ا هدات&یا دو5 یم هدAاشم
•ا# رایدنWسا ; .اریا یGم Fی# وrع و ƒان5رس .انکی%ا* %ا .ای!سا, دی!ح;Y‚%رو ری*دQتیادA šا Hا5ام %ا دنا را@ع
هدا+یGع FیAار*ا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQ =سوی رو: د!)م ; Y.ا* ه%اوردQرWص لآ .ا<, ;Y ییاراد Fی# وrع Q تm*
وrعQ 3ری0ح -ی&ح تسار ت!س %ا هت&شن ارWن و Y.ادا*آ -یAا5 Fی# ƒان5رس Xا8دQnینرا$ ; Y.ادا*آ •ا# Fی# وrع Q
وrع Qی@یNم یG1ملu Y.ادا*آ F, Fی# وrعQی*ار<م (یعا!سا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQینود1س د!)م ;Y.ادا*آ •ا# Fی#
.ادا*آ ر$را' Fی# وrعQ یلا!, .ودیر8 و Yدند5 دی<5 هرادا -یا .ارا@!* رد ه' ‚رور: و ‚%ومآ ری*د و .ادا*آ ر$را' Fی#
.اراک5%رو %ا ه'
لاس رد —˜˜™ و -یر# MرBم ه' ه' انیس -*ا و یLر8 ; 3%ار ; ری@' ریما 3اA .اتسری*د -ی* لا@#و8 یAا25%ومآ ا0*ا&م
لاس رد'و .اتسا 3ری@1# ه*و .ادا*آ 3اA ها25ا* 3اA ت&یلا@#و8 -یر# دمآ را' —˜˜™ -ی* لا@#و8 یAا25%ومآ ا0*ا&م
.ادا*آ 3اA ها25ا* 3اA ت&یلا@#و8 -یر# دمآ را' و -یر# MرBم ه' ه' انیس -*ا و یLر8 ; 3%ار ; ری@' ریما 3اA .اتسری*د
ت&mن ?ا0م ری' ریما .اتسری*د یAا25%ومآ Fی# تیا<ن رد و دیدر$ را+$ر* دنت5اد رایتLا رد ار روش'و .اتسا 3ری@1# ه*و
4در' f&' ار
-یAا5 هG!, %ا .ادا*آ ƒان5رس و ر@ت1م 3اA ها25ا* یGصا .انکی%ا* ; اA %ور .آ رد ری@'ریما .اتسری*د Fی# .انکی%ا*
4دندو* .ای' و هtس ; ییاراد ; F, ; •ا# ; .ا%ومآرا' ; ر$را';
لاس 3اA ها25%ومآ .امر<7 ری@'ریما .اتسری*د Fی# %ا ه' ی&کع رد —˜˜™ تسار ت!س %ا هدات&یا دو5 یم هدAاشم
•ا# رایدنWسا ; .اریا یGم Fی# وrع و ƒان5رس .انکی%ا* %ا .ای!سا, دی!ح;Y‚%رو ری*دQتیادA šا Hا5ام %ا دنا را@ع
هدا+یGع FیAار*ا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQ =سوی رو: د!)م ; Y.ا* ه%اوردQرWص لآ .ا<, ;Y ییاراد Fی# وrع Q تm*
وrعQ 3ری0ح -ی&ح تسار ت!س %ا هت&شن ارWن و Y.ادا*آ -یAا5 Fی# ƒان5رس Xا8دQnینرا$ ; Y.ادا*آ •ا# Fی# وrع Q
وrع Qی@یNم یG1ملu Y.ادا*آ F, Fی# وrعQی*ار<م (یعا!سا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQینود1س د!)م ;Y.ادا*آ •ا# Fی#
.ادا*آ ر$را' Fی# وrعQ یلا!, .ودیر8 و Yدند5 دی<5 هرادا -یا .ارا@!* رد ه' ‚رور: و ‚%ومآ ری*د و .ادا*آ ر$را' Fی#
4Yدندو* رو<شم و K9اوتم ;-یتم .اراک5%رو %ا ه'
4در' f&' ار ت&mن ?ا0م ری' ریما .اتسری*د یAا25%ومآ Fی# تیا<ن رد و دیدر$ را+$ر* دنت5اد رایتLا رد ار رو5
-یAا5 هG!, %ا .ادا*آ ƒان5رس و ر@ت1م 3اA ها25ا* یGصا .انکی%ا* ; اA %ور .آ رد ری@'ریما .اتسری*د Fی# .انکی%ا*
4دندو* .ای' و هtس ; ییاراد ; F, ; •ا# ; .ا%ومآرا' ; ر$را';
لاس 3اA ها25%ومآ .امر<7 ری@'ریما .اتسری*د Fی# %ا ه' ی&کع رد —˜˜™ تسار ت!س %ا هدات&یا دو5 یم هدAاشم
•ا# رایدنWسا ; .اریا یGم Fی# وrع و ƒان5رس .انکی%ا* %ا .ای!سا, دی!ح;Y‚%رو ری*دQتیادA šا Hا5ام %ا دنا را@ع
هدا+یGع FیAار*ا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQ =سوی رو: د!)م ; Y.ا* ه%اوردQرWص لآ .ا<, ;Y ییاراد Fی# وrع Q تm*
وrعQ 3ری0ح -ی&ح تسار ت!س %ا هت&شن ارWن و Y.ادا*آ -یAا5 Fی# ƒان5رس Xا8دQnینرا$ ; Y.ادا*آ •ا# Fی# وrع Q
وrع Qی@یNم یG1ملu Y.ادا*آ F, Fی# وrعQی*ار<م (یعا!سا ; Y.ادا*آ -یAا5 Fی# وrعQینود1س د!)م ;Y.ادا*آ •ا# Fی#
.ادا*آ ر$را' Fی# وrعQ یلا!, .ودیر8 و Yدند5 دی<5 هرادا -یا .ارا@!* رد ه' ‚رور: و ‚%ومآ ری*د و .ادا*آ ر$را' Fی#
4Yدندو* رو<شم و K9اوتم ;-یتم .اراک5%رو %ا ه'

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->