P. 1
شرح المحلي على المنهاج-الجزء الرابع

شرح المحلي على المنهاج-الجزء الرابع

5.0

|Views: 70|Likes:
منشور بواسطةthajudeenmannani
شرح المحلي على المنهاج-الجزء الرابع
شرح المحلي على المنهاج-الجزء الرابع

More info:

Published by: thajudeenmannani on May 20, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

يلحملا نيدلا للج ةملعلا حرش

ىلع
نيبلاطلا جاهنم
يوونلا رش ن! ىيحي اير"# ي!$ %ي&لل
يع'ا&لا (ام)ا *+,م -.' ي'
انع/0و 1يم2لا -للا 345
نيم6 3ه!
1!ارلا 782لا
ةعجرلا 9ا:"
:ص> 3 ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يف
ِ
ن
ٍ
ئ ِاب
َ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
ق
ٍ
ل
َ
ط
َ
ن
ْ
م
ِ
ح
ِ
اك
َ

!
لا "ل
َ
# $
%
ر
ّ
لا ي
َ
&
ِ
'
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*+
ِ
عع,
ِ

َ
ب
ِ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا ./ ي
ّ
0 ِ& ْ 1
َ
2
ِ
3
ِ
4
َ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا 6
/
ر
ْ
7َ 8 :ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ا5
ّ
م
ِ
: / ;َ < ْ =
/
ا5
َ
>
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 (
ٍ
?عع
/
3
ْ
م
َ
A
َ
@
َ
ي
B
C
ِ
D
َ
A
َ
@
َ
د
B
4
َ
ر
ْ
م
/
./ ع
َ
E
ْ
F
َ
G
%
H
ِ
=
َ
ل
َ
ف
َ

J
K
ِ
اL َ IاM Jل ِاب
َ
(
َ

/
=
َ

ِ
اععك
َ

!
لا N/اد
َ
ععO ِب
ْ
ا +
/
ععل
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
G
ِ
يRِ H
ّ
لا "0
َ
L َ ./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا ي
!
ل ِ?
َ
0
ْ
0 ِف
َ
ن
ّ
3
/
ف
َ
S
َ
0
ّ
ط
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ي
V
عع ِC
ْ
م
َ
T/ ل
َ
Uِ ل
ْ
ا@
َ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
+
ِ
ععي
ْ
ل
َ
# (
/
?
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
ا Y
َ
اO
َ
R
ْ
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
Nِاد
َ
O ِب
ْ
ا يف
ِ
Z
ِ
ي>
ِ
?
ْ
O
ّ
لا>
َ
[
/
\
/
ا?
َ
E
َ
G
/
يRِ H
ّ
لاف
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
Z
ِ
ي>
ِ
?
ْ
O
ّ
لا \
ِ
ا?
َ
E
َ
يف
ِ
+
ِ
عععب
ِ
ح
/
اC
َ
O
َ
ععع,
ْ
=
/
.
ِ
عععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا@
َ
ح
ِ
اعععك
َ

!
لا ن
ْ
عععم
ِ
د
ٍ
عععQِ ا@
َ
Zّ ععع>
/
(
ّ

َ

ِ
اعععك
َ

!
لا
[
ِ
:
ِ
عع& َ @
َ
*^
ِ
ععO
/
ع
ْ
3
َ
4
َ
F
ْ
ا@
َ
^
ِ
ععO
/
ع
ْ
E
ّ
F
َ
@
َ
^
ِ
ععO
/
ع
ْ
E
َ
اF
َ
_
ِ
8 ./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا *Z/ H
/
R
ْ
4
َ
@
َ
8W
`
ر
ّ
R
َ
م
/
@
ْ
1
َ

ّ
ل
َ
# ^
ِ
O
/
ع
ْ
E
َ
اF
َ
:aَ ?X/=
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
اb
َ
ع
َ
م
َ
./ ف
َ
اc
َ
d
ْ
ِ
ا e
%
R
َ
O
َ
,
ْ
=
/
@
َ
.` R
َ

ِ
D
َ
./ f َل
َ
g ّلا
:ص> *h
َ
اعع,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
$
ّ
ر
ّ
ععلا (
ّ
1
َ
G
%
ععD
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 يQِ اععك
َ
i ِ "ععل
َ
# j :+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
'
aَ اععK
َ
I(
ِ

ْ
ععX/ل
ْ
ا يععف
ِ
اعع5
َ
&
ِ
$
ِ
@F
/
?
/
ل ِ اl
J
=
ْ
1
َ
*(
ِ
اR
َ

ِ
D
َ
8 ^
ِ
O
/
ك
ْ
,
َ
م
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
4
/
$
ْ
$
َ
F
َ
(
ْ
#m ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يعف
ِ
n
ْ
1
َ
o^
َ
عل ِp َ يعف
ِ
ن
ّ
ع&
ِ
$
!
ر
َ
ب
ِ
S
%
عQ
َ
1
َ
ن
ّ
b
/
O
/
ل
َ
?عع
/
ب
/
@
َ
m :"ل
َ
اععع
َ
4
َ
aَ اعK
َ
@
َ
q+
/

ْ
L َ +
/
0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
ي
%
ع ِف
ِ
اrّ لا aَ اK
َ
ا5
َ
>
َ
.J ع
َ
E
ْ
F
َ
n
ْ
1
َ
oاQ
J
ل
َ
D
ْ
# ا@$
/
اF
َ
1
َ
qo(
ٍ
اعع,
َ
Q
ْ
s
ِ
ب
ِ
G
`

ِ
عع,
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
IT
ٍ

/
ع
ْ
5
َ
ب
ِ
h
`
ا,
َ
م
ْ
s
ِ
ف
َ
(
ِ
ا4
َ
ر
ّ
م
َ
ق / ل
َ
t
ّ
لاm :"ل
َ
اع
َ
4
َ
F
ْ
ر
ّ
ععك
َ
O
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
aَ @
ّ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
.
ِ
ععي
ّ

!
لا "ععل
َ
# ا5
َ
b
/
ع
َ
م
َ
Y
/
اO
َ
R
ْ
=
/
(
ِ
اO
َ
=
َ
ا
َ
>
ِ
ا5
َ
b
/
i
ّ
1
َ
يi ِاg ّلا@
َ
(
ّ
1
َ
@
َ
8 د
ِ
ععي
َ
ل
ْ
اب
ِ
@
ْ
1
َ
Iv
ِ
ععي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
h
َ
اعع,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا Z/ عع5
ِ
O
َ
R
ْ
=
َ
ي
َ
i ِاععg ّلا@
َ
I(
ِ

ْ
X/ل
ْ
ا يف
ِ
:يi ِاععg ّلا@
َ
*(
ِ
اععO
َ
=
َ
ا
َ
>
ِ
8 ^
ِ
ععO
/
R
ْ
ك
َ
i
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
ععO
/
E
ْ
@
ّ
w
َ
4
َ
:+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ

َ
اك
َ

!
لا@
َ
x
َ
=@
ِ
w
ْ
O
ّ
لا
h
ِ
F
/
اد
َ
ععO
ّ
0ل ِ اR
َ
0
/
ععH
ْ
=
َ
(
ْ
y
َ
َ
ف
َ
IZ! ععRِ ل
ْ
ا Nِاد
َ
O ِب
ْ
Aِ (
ِ
اR
َ
ل ِاD
َ
ا5
َ
b
/
i
ّ

َ
I(
ِ
اR
َ

ِ
D
َ
ا5
َ
& /
يععف
ِ
اR
J

ِ
ععD
َ
(
/
?ععك
/
=
َ
A
َ
+
ِ
ب
ِ
اععب
َ
يف
ِ
اR
J

ِ
D
َ
(
َ
ا>
َ
ام
َ
(
ّ
)
َ
ب
ِ
ا: َ & َ 2
َ
ف
ِ
$
/
@
َ

َ
@
ْ
1
َ
$
ّ
ر
ّ
لا (
ّ
1
َ
"0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ

ٍ
اك
َ
i ِ "ل
َ
# @
ْ
1
َ

ّ
ل
َ
# اb
َ
4
/
$
ْ
$
َ
F
َ
:Zْ X/ي
َ
ل
ْ
@
َ
8 ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا>
َ
[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
اعع5
َ
>
َ
ة / F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا ./ ف
َ
اععc
َ
d
ْ
ِ
ا 6
/
ر
َ
O
َ
ععrْ 4
/
A
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
q.
ٍ
ي
ّ
ِب
ِ
(
ْ
ر
ِ
O
َ
Xْ =
َ
u
ْ
ل
َ
@
َ
G
`

ِ
D
َ
يععف
ِ
F
`
?b
/
ععrْ م
َ
.
ِ
عع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا z
َ
عع-ْ ل
َ
(
ّ
)
َ
عب
ِ
اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ق َ ر
!
ععف
/
@
َ
q.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا z
ِ
-ْل
َ
يف
ِ
a
ِ
?ععC
/
Xَ0
ْ
ل ِ Zَ ععب
ِ
اXَ5
/
ل
ْ
ا "
َ
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا +
ِ
م
ِ
اb
َ
=dِ
ِ
S
ِ
0
َ
t
ْ
5
/
ل
ْ
ا $
!
ر
ّ
لا z
ِ
-ْ ل
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ا& َ ا
َ
ع
ْ
م
َ
N َي3
ِ
=
َ
(
ْ
1
َ
+
/
C
ِ
rْ =
/
@
َ

%
ع ِف
ِ
ار
ّ
لا aَ اK
َ

ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا e
ِ
C
َ
,
َ
ب
ِ
ن
ِ
=
ْ
?
َ
ب
َ
]
ْ
َ
ا "ل
َ
# $
!
ر
ّ
لا @
ْ
1
َ
qG
`

ِ
ععD
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
"عع0
َ
L َ NJاعع
َ
ب
ِ
h
ِ
ا,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا z
ِ
-ْل
َ
يف
ِ
.
ِ
ف
َ
اc
َ
d
ْ
ِ
ا 6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ ا T/ ل
َ

"عع0
َ
L َ ^
ِ
O
/
ك
ْ
عع,
َ
م
ْ
1
َ
:aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
1
َ
e
%
R
َ
O
َ
عع,
ْ
=
/
+
/
i
ّ
1
َ
e
ِ
=:
ِ
b
ْ
O
ّ
لا يف
ِ
[
/
$
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
يععف
ِ
+
/
ع
َ
C
ِ
4
َ
@
َ
$
!
ر
ّ
لا z
ِ
-ْ ل
َ
يف
ِ
6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ Aِا يف
ِ
T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا .
ِ
=
َ
اك
َ
Qِ 2
َ
م
َ
يO ِي
ّ
E
ِ
@
ْ
\
َ
اع5
َ
b
/
i
ّ
1
َ
"0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
6
/
ار
َ
O ِ7ْ Aِا ي4 ِ)
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
u
َ
b
َ
ف
ْ
1
َ
@
َ
^
َ
ل ِp َ "0
َ
L َ .
ِ
ي
ّ

!
لا
.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا يععف
ِ
*$
/
اb
َ
7ْ d
ْ
ِ
ا 6
/
ر
ِ
O
َ
rْ =
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
د
/

ِ
3
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 .
ِ
ي
ّ

!
لا $
ِ
?E
/
?
/
ل ِ (
ِ
اO
َ
=
َ
ا
َ
>
ِ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ ص
/
?ععH
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا u
/

ِ
ععXَل
ْ
ا@
َ
IS
ِ
ب
ِ
ا,
ّ
لا ح
ِ
اك
َ

!
لا .
ِ
م
َ
اد
َ
O ِ9
ْ
ا u
ِ
ك
ْ
Q
/
يف
ِ
اb
َ
i
ّ

َ

ِ
اععك
َ

!
لا Nِاد
َ
ععO ِب
ْ
ا .
ِ
ععل
َ
w
ِ

ْ
5
َ
ب
ِ
اb
َ
i ِ?
ْ
ك
َ
ل ِ A
َ
اl
J
=
ْ
1
َ
6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
+
/
i
ّ
1
َ
اl
J
=
ْ
1
َ
د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
ّ
& / ?K
/
F
ِ
اععف
َ
@
ْ
1
َ
IT
ٍ

/
ععع
ْ
5
َ
ب
ِ
ن
ّ
& / ?ك
/
عع,
ِ
م
ْ
)
َ
ف
َ
m :"ل
َ
اععع
َ
4
َ
+ل?
ْ
ععK
َ
ر
/
&
ِ
اعع{
ّ
لا Zْ ععب
َ
?
َ
عع& / n:
ِ
ععل
ّ
ا h
ِ
اعع,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا "0
َ
L َ n
ْ
1
َ
ou
ْ
ك
/

ْ
م
ِ
a
ٍ
د
ْ
L َ n
ْ
@
َ
p َ ا@د
/
b
ِ
7ْ 1
َ
@
َ
T
ٍ

/
ع
ْ
5
َ
ب
ِ
"عع0
َ
L َ ^
َ
ععل ِp َ Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ب
ِ
e
َ
ععيE
ِ
1
/
@
َ
q.
ِ
ععK
َ
F
َ
ا-َ5
/
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ @
َ
I.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا "عع
َ
ع
ْ
5
َ
ب
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
ن
ِ
م
ْ
y
ْ
َ
ل ِ ou
ْ
O
/
ع
ْ
=
َ
اC
َ
4
َ
اp َ# ا@د
/
b
ِ
7ْ 1
َ
@
َ
m "ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
يف
ِ
ا5
َ
>
َ
_
ِ
اC
َ
R
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
2
َ
ععم
َ
اععb
َ
ب
ِ
G
%
H
ِ
4
َ
A
َ
@
َ
I6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ Aِا W
ِ
د
َ
L َ "0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
*.
ٍ
=
َ
ا
َ
ك
ِ
ب
ِ
G
%
H
ِ
O
َ
ف
َ
8 $
ِ
?R
/
3
/
ل
ْ
ا
q.
ِ
ي
ّ

!
لا "0
َ
L َ (
َ

/
0 ِt
ّ
=
َ
A
َ
$
َ
?b
/
r% لا (
ّ

َ
I6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ Aِا "0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
.
ِ
ي
ّ

!
لا
ن
َ
عع,
َ
Q
ْ
1
َ
(
ْ
# :Zَ ععيK
ِ
@
َ
IA
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
.
ِ
ععي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
ععي
ْ
M َب
ِ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا G
%
H
ِ
4
َ
:*| ` ر
ْ
ف
َ
8
./ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا *Z/ ععC
َ
Xْ 4
/
A
َ
@
َ
8 qاععb
َ
ب
ِ
v
ْ
R
ّ
ععD
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iاعع& َ ر
ِ
ي
ْ
M َب
ِ
G
ّ
ععH
ِ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
.َ ععي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا
A
َ
v}
ْ
عع7
ِ
:v
ْ
ل
َ
اععXَف
َ
v
ِ
}
ْ
عع7
ِ
(
ْ
# ^
ِ
ععO
/
ع
ْ
E
َ
اF
َ
:aَ اععK
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا>
َ
*اXJي0 ِع
ْ
4
َ
8
W
َ
ر
!
عQ
/
^
َ
ل ِp َ (
ّ

َ
I+
ِ
4 ِام
َ
د
!
Xَم
/
@
َ
*N ٍ6
ْ
?
َ
>
َ
Z
ٍ
ع
ْ
-
ِ
ب
ِ
Z/ H
/
R
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
8 ./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Z/ H
/
R
ْ
4
َ
~
%
ععO
َ
Uْ 4
َ
@
َ
8 +
ِ
ب
ِ
Z/ H
/
R
ْ
4
َ
ل
َ
ف
َ
+
/
0
%
Qِ .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا $
/
?H
/
Xْ م
َ
@
َ
qي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ا5
َ
>
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لاب
ِ
.J ععي
َ
K
ِ
اب
َ
اععb
َ
K
ِ
ل
َ
ط
َ
$
َ
د
َ
L َ T
ِ
?
ْ
O
َ
,
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ

ٍ
?
َ
Lِ ل
َ
ب
ِ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
ة
ٍ
Nَ?ط
/
?
ْ
5
َ
ب
ِ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
:ص> T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
€ [
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
INِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
ن
ْ
ععم
َ
'
v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا@
َ
ITَ ?
ْ
O
َ
عع,
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
@
ْ
1
َ
Iاb
َ
K
ِ
ل
َ
ط
َ
$
/
د
َ
L َ ي
َ
ف
ِ
?
ْ
O
/
9
ْ
ا@
َ
+
ِ
i ِ@د
/
ب
ِ
@
ْ
1
َ
I•
ٍ
?
َ
ع ِب
ِ
اععb
َ
Q
/
اك
َ
i ِ •َ عع,
َ
-َi
ْ
ا ن
ْ
ععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
@
َ

َ
عع>
ِ
p / اعع5
َ
يف
ِ
.
ِ
ععi
َ
?
/
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ
Z% ععRِ 4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
*ة ` د
ّ
عع4
َ
ر
ْ
م
/
A
َ
ZB ععRِ ل ِ ZV ععR
َ
م
َ
8 ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لاععب
ِ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا ص
ِ
اH
َ
O ِ;ْ Aِ
G
ّ
ععH
ِ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
./ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ‚
ْ
د
ّ
4
َ
F
ْ
ا ?
ْ
0
َ
ف
َ
I+
ِ
0
!
R
َ
م
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
د
ٍ
Q
َ

َ

ْ
$
َ
اععL َ u
ّ
ععf / Iاععb
َ
ع
َ
E
َ
اF
َ
?
ْ
ععل
َ
"ععO
ّ
Q
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
لاب
ِ
ق
ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا "ل
َ
# .` 0
َ
=
ِ
k اb
َ
i
ّ

َ
Iاb
َ
O
/
ع
َ
E
ْ
F
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا T
ِ
ا
َ
}
ْ
O ِ9
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
د
ّ
ب
/
A
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
W
ِ
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
ا "ل
َ
#
قَ د
!
ععD
/
ر
َ
ععك
َ
i
ْ
1
َ
@
َ
8 .J ,
َ
=
ِ
k (
َ

/
4
َ
(
ْ
)
َ
>
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ Nَاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا v
ْ
L َ $
ّ
ا اp َ#
ِ
@
َ
8
+
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
a/ ?
ْ
ععXَل
ْ
ا@
َ
I+
ِ
K
ِ
ل
َ
ط
َ
v
ِ
K
ْ
@
َ
يف
ِ
T
ِ
ل
َ
O ِ;ْ Aِا "ل
َ
# ^
َ
ل ِp َ |
ِ
?E
/
ر
/
ل ِ *+
ِ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
اف
َ
.` ,
َ
=
ِ
k A
َ
ƒ
/
يRِ 4
َ
ن
ْ
5
ّ
م
ِ
ي
َ
&
ِ
@
َ
(
ٍ
اك
َ
م
ْ
# ة
ِ
د
ّ
5
/
ل ِ Z
ٍ
5
ْ
Q
َ
2
َ
c
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
8 +
ِ
يف
ِ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ

ّ
b
ِ
م
ِ
اععQ
َ
F
ْ
1
َ
"عع0
َ
L َ ‚
`
اعع
َ
5
َ
4
َ
< ْ م
/
Nَا,
َ

!
لا (
ّ

َ

ٍ
ي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
اb
َ
X/=د
ِ
H
ْ
4
َ
اععم
ّ
1
َ
اععC
J
ل ِاغ
َ
ة َ $
َ
A
َ
?
ِ
عل
ْ
ا (
َ
د
ْ
b
َ
ععrْ 4
َ
Zَ ععب
ِ
ا?
َ
Xَل
ْ
ا (
ّ
s
ِ
عف
َ
Iاb
َ
i ِاك
َ
م
ْ

ِ
.
ِ

َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
اب
ِ
e
/
ل
َ
اt
َ
4
/
@
َ
qZ/ ععC
َ
R
ْ
4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
I2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا „?
َ
ععL ْ $
َ
يععف
ِ
ق / د
ّ
H
َ
4
/
ل
َ
ف
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
./ ,
َ
=
ِ

ْ
ا
W
B
اعع4
َ
8 د
ٍ
ععل
َ
@
َ
*ة َ $
َ
A
َ
@
ِ
v
ْ
ععL َ $
ّ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ
8 +
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَب
ِ
اععb
َ

َ
ي
ّ
C
َ
ف
َ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا ة / د
ّ
ععم
/
اععم
ّ
1
َ
@
َ
N ِ6
ْ
?
َ
عع0
ْ
ل ِ .` عع{
َ
R
ْ
ل
َ

ِ
اععك
َ

!
لا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
(
ِ
اععO
َ
{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
./ O
ّ
9
ِ
+
/
i
/
اك
َ
م
ْ
s
ِ
ف
َ
.` ئ
َ
اعع5
ِ
ف
َ
ة / د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا v
ْ
ععL َ $
ّ
ا F
ٍ
?
ّ
ععH
َ
م
/

ٍ
Xْ عع9
َ
8 ة َ $
َ
A
َ
@
ِ
*@
ْ
1
َ
8 ة
ِ
$
َ
A
َ
?
ِ
عع0
ْ
ل ِ .` {
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ل
َ
ب
ِ
.
ٍ
M َعl
ْ
م
/
8 ة َ $
َ
A
َ
@
ِ
*@
ْ
1
َ
8 ح
ِ
اعك
َ

!
لا v
ِ
عK
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
*(
ِ
اO
َ
{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
(
َ

/
rْ Lِ @
َ
./ ععf َل
َ
g ّلا [
ِ
:
ِ
عع& َ @
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
*(
ِ
اععO
َ
{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
(
َ
?i
/
ا5
َ
g َف
َ
ة
ٍ
F
َ
?D
/
ي4 ِ)
ْ
عع=
َ
P
ِ
ل ِاg ّلا يف
ِ
T
ٍ
ل
َ
;ِ "0
َ
L َ ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
يl
ِ

ْ
4
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا W
/
ا,
َ
K
ْ
1
َ
u
ْ
ععل
َ
+
ِ
ععيف
ِ
ر
َ
عع>
ِ
p / اعع5
ّ
م
ِ
Zّ ععK
َ

َ
u
ٍ
,
ْ
K
ِ
n
!
1
َ
يف
ِ
2
َ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا v
ْ
L َ $
ّ
ا (
ْ
s
ِ
ف
َ
اb
َ
ب
ِ
اب
َ
يف
ِ
:ص> اb
َ
O
/
ع
َ
E
ْ
F
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ (
َ
ا>
َ
@
َ
ق ْ د
ّ
H
َ
4
/
‡ N `ا
َ
ب
ِ
ح
ِ
اك
َ

!
لا v
ِ
K
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
'
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
يعف
ِ
@
َ

ِ
اععك
َ

!
لا v
َ
عK
ْ
@
َ
ن
ِ
ي
ْ
E
َ
@
ْ
w
ّ
لا |
ِ
ا5
َ
O ِE
ْ
ا (
ِ
اك
َ
م
ْ
# ن
ْ
م
ِ
e
ِ
ل ِاM َل
ْ
ا "0
َ
L َ
ن
ِ
ععيQِ ن
ْ
ععم
ِ
ة / F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا $
/
د
َ
5
/
ل
ْ
ا (
/

/
4
َ
.
ِ
ي
ّ
ب
ِ
ر
ِ
M ْ5
َ
ل
ْ
ا 2
َ
م
َ
ي
!
K
ِ
ر
ِ
rْ 5
َ
ل
ْ
ا>
َ
e
ِ
ل ِاM َل
ْ
ا
.
ِ
O
ّ
عع,
ِ
ب
ِ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
F
ِ
اC
َ
O ِL ْ ا n
ْ
1
َ
ˆ "ل
َ
@]
ْ
/
ا ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا Z/ يل ِ$
َ
@
َ
|
ِ
ا5
َ
O ِE
ْ
Aِا (
ِ
اك
َ
م
ْ
#
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععK
َ
2
َ
ععم
َ
oار
J
b
ْ
عع7َ (
َ
?ععf /ل
َ
f َ +
/
ل
/
اععH
َ
ف
ِ
@
َ
+
/
عع0
/
5
ْ
Q
َ
@
َ
m :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
ˆ ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
P/ =د
ِ
ععQ
َ
.
ِ
ععg َل ِاg ّلا@
َ
.
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا ة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا Z/ ععيل ِ$
َ
@
َ

ِ
ي
ْ
م
َ
اععL َ يععف
ِ
+
/
ل
/
اععH
َ
ف
ِ
@
َ
m
اععم
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
ععيع ِب
َ
F
ْ
1
َ
+
ِ
ععم
!
1
/
ن
ِ
ععt
ْ
ب
َ
يععف
ِ
+
/
ععX/0
ْ
;َ 2
/
5
َ
3
ْ
=
/
u
ْ
>
/
د
َ
Q
َ
1
َ
(
ّ
#m ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ H
ّ
لا
u
ّ
ععf / ^
َ
ععل ِp َ Zَ ععg ْم
ِ
.J M َععl
ْ
م
/
(
/
?ععك
/
=
َ
u
ّ
ععf / I^
َ
ل ِp َ Zَ g ْم
ِ
.J Xَ0
َ
L َ (
/

/
=
َ
u
ّ
f / I.J -َt
ْ
i
/
N َاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا8 v
ْ
ععL َ $
ّ
ا *@
ْ
1
َ
8 q[
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# oح
َ

%
لا +
ِ
يف
ِ
•/ -/
ْ
ي
َ
ف
َ
^
/
0
َ
5
َ
ل
ْ
ا Z/ 9
َ
ر
ْ
=
/
(
ِ
اعع
َ
f ْا (
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا Z% ععK
َ
)
َ
ف
َ
ر
ٍ
ععb
ْ
ط
/
يععف
ِ
v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
@
َ
ة J ر
ّ
ععQ
/
v
ْ
i
َ
اع>
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
Nٍار
َ
K
ْ
1
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا ن
ْ
ععم
ِ
ي
َ
ععX
ِ
ب
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
S
َ
عع0
/
t
ْ
4
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
*(
ِ
اO
َ
{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
(
َ
?f /ل
َ
f َ@
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا Zّ ععK
َ
1
َ
ر
َ
ععb
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
ععf / .J عع0
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Zّ K
َ
1
َ
ƒ
َ
يRِ 4
َ
u
ّ
f / .` {
َ
R
ْ
ل
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
ن
َ
ععع
َ
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ^
َ
ل ِ: َ >
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
@
َ
ƒ
َ
يRِ 4
َ
u
ّ
f / ام
J
?
ْ
=
َ
ر
َ
rَ L َ .َ ,
َ
5
ْ


ِ
عع-ْ i
َ
ن
ْ
ععم
ِ
v
ْ
ع,
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
IP
ِ
ل ِاععg ّلا Nِر
ْ
عXَل
ْ
ا .
ِ
i
َ
اC
َ
O ِعع9
ْ
Aِ ./ {
َ
R
ْ
0
ّ
لا [
ِ
:
ِ
& َ @
َ
.J {
َ
R
ْ
ل
َ
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا ./ عع{
َ
R
ْ
0
ّ
لا@
َ
اععb
َ
يف
ِ
./ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا G
ّ
ععH
ِ
4
َ
"O
ّ
Q
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
ي
َ
&
ِ
:Zَ يK
ِ
@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
ن
ْ
ععم
ِ
a/ اععXَO ِi
ْ
Aِا Nَر
ْ
ععXَل
ْ
ا (
ّ
# ح
ِ
?ععE
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا a
ِ
?
ْ
ععXَل
ْ
ا "عع0
َ
L َ NJاعع
َ
ب
ِ
ر
/
C
َ
O
َ
ع
ْ
4
/
A
َ
:Zَ يK
ِ
اعع& َ ر
ِ
b
ْ
ط
/
ن
ْ
ععم
ِ
Nٍw
ْ
E
/
ر
ِ
;ِ Šب
ِ
S
َ
0
ّ
L َ اp َ# ا5
َ
ب
ِ
^
َ
ل ِp َ "0
َ
L َ F
/
?
ّ
H
َ
=
/
@
َ
W
ٍ
$
َ

َ
# ر
ٍ
b
ْ
ط
/
S
َ
عع0
!
ع
َ
=
/
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
*.` عع{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
(
َ
?ععع
/
ب
َ
F
ْ
1
َ
@
َ
.` ع
َ
C
ْ
عع,
َ
ف
َ
ƒ
ٍ
ععي
ْ
Q
َ
يف
ِ
@
ْ
1
َ
8
ر
َ
ععrَ L َ .َ عع,
َ
5
ْ
;َ ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا Zّ K
َ
1
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
Nٍw
ْ
E
/
ر
ِ
;ِ Šب
ِ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا
I^
َ
ل ِ: َ عع>
َ
ƒ
َ
ععيRِ 4
َ
@
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / I.J 0
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
Iام
J
?
ْ
=
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Zّ K
َ
1
َ
ƒ
َ
يRِ 4
َ
u
ّ
f / ام
J
?
ْ
=
َ
./ ع{
َ
R
ْ
0
ّ
لا [
ِ
:
ِ
ع& َ @
َ
.J ع{
َ
R
ْ
ل
َ
ƒ
ِ
عي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
َ
ع
َ
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ر
ِ
b
ْ
t
%
لا Zّ K
َ
1
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f /
.J ععم
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
8 qa
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
.
ٍ
عع{
َ
R
ْ
ل
َ
"ععل
َ
# اعع
َ
& / .َ E
َ
اQ
َ
A
َ
@
َ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
.
ِ
i
َ
اC
َ
O ِ9
ْ
لِل ِ
S
َ
عع0
!
t
َ
=
/
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
*(
ِ
اععO
َ
{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
ر
َ
rَ L َ .َ O
ّ
,
ِ
ف
َ
ر
ٍ
b
ْ
ط
/
يف
ِ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
@
َ
Zّ ععK
َ
1
َ
ر
َ
ععb
/
t
ْ
4
َ
@
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Zّ ععK
َ
1
َ
ƒ
َ
ععيRِ 4
َ
u
ّ
ععf / .` {
َ
R
ْ
ل
َ
ر
ِ
b
ْ
t
%
لا ن
ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
?
َ
عع& / @
َ
يi ِاععg ّلا Nِر
ْ
ععXَل
ْ
ا .
ِ
i
َ
اC
َ
O ِعع9
ْ
Aِ .J عع{
َ
R
ْ
ل
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
َ
ع
َ
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ر
ِ
b
ْ
t
%
لا
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
ل ِ a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
.
ِ
عع{
َ
R
ْ
0
ّ
لا "ل
َ
# .َ E
َ
اQ
َ
A
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
I.
ِ
م
َ
]
ْ
َ
ا ة
ِ
د
ّ
Lِ W
/
ا5
َ
4
َ
S
َ
عع0
!
ع
َ
=
/
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
*.` عع{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
8 اععم
J
?
ْ
=
َ
*(
َ
?ععf /ل
َ
f َ@
َ
د
`
Q
َ
)
َ
ف
َ
ƒ
ٍ
ي
ْ
Q
َ
8 يف
ِ
*@
ْ
1
َ
8
Zّ ععK
َ
1
َ
ƒ
َ
ععيRِ 4
َ
@
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا Zّ K
َ
1
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
Nٍw
ْ
E
/
ر
ِ
;ِ Šب
ِ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا
q.J {
َ
R
ْ
ل
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
َ
ع
َ
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / Iر
ِ
b
ْ
t
%
لا Zّ K
َ
1
َ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / Iƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا
ن
ْ
ععم
َ
اععم
ّ
1
َ

ٍ
ععي
ْ
R
َ
ب
ِ
ق ` ?C
/
,
ْ
م
َ
n
ْ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
ل
َ
)
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
ط
/
يف
ِ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
:*+
`
يC
ِ

ْ
4
َ
8
.` ععي
َ
i ِا5
َ
f َ ˆ ة J ر
ّ
ععQ
/
ˆ اععb
َ
يف
ِ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا Z% ععK
َ
)
َ
ف
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ƒ
/
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ا& َ 1
َ
د
َ
O
َ
ب
ْ
ا
N Jاعع
َ
ب
ِ
.` عع{
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
(
َ
?ععf /ل
َ
f َ@
َ
(
ِ
اعع
َ
f ْا ˆ .J ععم
َ
1
َ
@
َ
ˆ .` {
َ
R
ْ
ل
َ
@
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
(
َ

/
ب
َ
F
ْ
1
َ
@
َ
اعع
َ
0
ْ
K
/
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
ن
ِ
ي
ْ
م
َ
د
َ
ععب
ِ

/
?
ِ
ععO
َ
R
ْ
5
/
ل
ْ
ا ر
/
ععb
ْ
t
%
لا Nَر
ْ
ععXَل
ْ
ا (
ّ
1
َ
G
ِ
E
ِ
ار
ّ
لا "0
َ
L َ ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
:ص> ن
ْ
م
َ
u
ِ
ك
ْ
R
/
>
َ
u
/
ك
ْ
R
/
ل
ْ
اف
َ

ِ
?E
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ
Œ د
ْ
K
َ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا Zَ C
ْ
K
َ
v
ْ
c
َ
اQ
َ
'
qW
َ
د
ّ
Xَ4
َ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا ة
ِ
د
ّ
ععم
/
Z! ععK
َ
)
َ
ب
ِ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا Nِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا NِاL َ $
!
ا يف
ِ
ة / 1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا *ق / د
ّ
H
َ
4
/
@
َ
8
(
ْ
# ا: َ عع>
َ
@
َ
ة J ر
َ
ئ ِا$
َ
8 اععb
َ
ل
َ
*ة J $
َ
اععL َ 8 +
/
ععO
ْ
L َ $
ّ
ا اعع5
َ
يف
ِ
*•ْ ل ِاععUَ 4
/
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#8 اb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
.
ِ
عع5
َ
b
ْ
O
%
0ل ِ ق / د
ّ
ععH
َ
4
/
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ

/
ي
ّ
M َO
َ
4
َ
د
ْ
K
َ
ة َ $
َ
اع
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
v
ْ
-َل
َ
ا;َ
N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
Nَار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
عع9
ْ
ا@
َ
.J ععي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
8 Y
/
@
ْ
w
ّ
لا *Ž
َ
ط
ِ
@
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
qNِ6
ْ
?
َ
عع0
ْ
ل ِ اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ $
/
اw
َ
=
/
ام
َ
(
َ
@$
/
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا Nِار
َ
K
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ

َ
X
ِ
ب
َ
(
َ
ا>
َ
ا5
َ
يف
ِ
2
َ
E
َ
اF
َ
.` عK
َ
F
َ
ا-َم
/
اعb
َ
i
ّ

َ
I[
ِ
ر
ِ
عي
ْ
غ
َ
@
َ
Nٍ6
ْ
?
َ
عب
ِ
.
ِ
عي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
ب
ِ
| / اO
َ
5
ْ
O ِ9
ْ
Aِا W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
@
َ
8
T
ِ
ل
َ
O ِ;ْ ا .
ِ
b
َ
C
ْ
ععr/ ل ِ +
/
عع5
َ

ِ
R
ْ
4
َ
د
َ
ععXَO
َ
L ْ ا (
ْ
#
ِ
@
َ

ّ
ععQ
َ
ل
َ
ف
َ
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا>
َ
.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ +
ِ
0
!
Rِ ب
ِ
aَ اK
َ
.َ -َي ِQ
َ
اب
َ
1
َ
W
َ
ام
َ
d
ْ
ِ
ا (
ّ
s
ِ
ف
َ
I+
ِ
0
!
Qِ يف
ِ
Nِا5
َ
0
َ
ع
/
ل
ْ
ا
Z
ِ
عع&
ِ
ا3
َ
ل
ْ
ا@
َ
+
ِ
عع0
!
Qِ د
ِ
X
ِ
O
َ
ع
ْ
م
/
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*+
ِ
5
ِ

ِ
R
ْ
4
َ
د
/
X
ِ
O
َ
ع
ْ
م
/
A
ّ
# F
/
w
ّ
ع
َ
=
/
A
َ
@
َ
8 [
/
د
َ

ْ
Lِ +
ِ
ب
ِ
"عع0
َ
L َ 2
َ
ععE
َ
اF
َ
(
ْ
# ا: َ عع>
َ
@
َ
2
ْ
ععE
ِ
ار
َ
=
/
u
ْ
عل
َ
(
ْ
# Z
ِ
ععg ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
/
ععb
ْ
م
َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
@
َ
8 +
ِ
5
ِ

ِ
R
ْ
O
َ
ب
ِ
Y
ٍ
ر
ّ
ععUَ م
/
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
:يi ِاg ّلا S
/

ِ
t
ّ
لا@
َ

ِ
?H
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا *e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا
v
ْ
5
َ
0
َ
عع9
ْ
1
َ
u
ّ
ععf / IY
/
@
ْ
w
ّ
لا اb
َ
}
َ
ط
ِ
?
َ
ف
َ
a
ِ
?;/ د
%
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ

ْ
د
ّ
4
َ
F
ْ
ا اp َ# ا5
َ
يف
ِ
I+
ِ
H
!
i
َ
ن
ْ
م
ِ
يععف
ِ
~
!
عع
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ب
ِ
?ععE
/
?
/
ب
ِ
a` ?
ْ
ععK
َ
Y
َ
ر
!
عع;/ @
َ

`
ععb
ْ
م
َ
e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
2
/
عع-
ِ
4
َ
ر
ْ
=
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
ععلا ر
َ
ععf َ1
َ
(
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
I~
!

ّ
لا ر
/

ِ
Xْ 4
َ
G
/
E
ِ
ار
ّ
لا@
َ
.
ِ
ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا Nِ6
ْ
@
َ
$
ِ
ا-َO
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا>
َ
ا& َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Z% Rِ ل
ْ
ا@
َ
I.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
2
/
-
ِ
4
َ
ر
ْ
=
َ
A
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ر
َ
f َ1
َ
@
َ
IW
ِ
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ

َ
;َ k د
ٍ
Xْ ع
َ
ب
ِ
.
ِ
عع=
َ
A
َ
?
ِ
ل
ْ
ا N ِاععXَC
َ
ل ِ .
ِ
ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
*(
`
اععع
َ
ل ِ@
َ
ق ` ل
َ
ط
َ
@
َ
F
`
اb
َ

ِ
@
َ
N`ل
َ
=# G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
8
F
ِ
اععf َk NِاعXَC
َ
ل ِ ./ عي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا@
َ
Y
/
@
ْ
w
ّ
علا n
ْ
1
َ
*(
ِ
اععf َF
َ
ا?
َ
O
َ
=
َ
@
َ
8 .
ِ
عع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا ^
ِ
عع0
ْ
5
ِ
ب
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ
يععف
ِ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا@
َ

ِ
F
/
ا?
َ
ععO
ّ
لا اO
َ
ل
َ
)
َ
,
ْ
م
َ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
@
َ

َ
>
ِ
p / ام
َ
.
ِ
R
ّ
H
ِ
ب
ِ
اb
َ
يف
ِ
.
ِ
ي
ّ
E
ِ
@
ْ
w
ّ
لا
ن
ْ
م
ِ

/
ر
َ
M َل
ْ
ا@
َ
اb
َ
ب
ِ
ا?
َ
ب
ْ
1
َ
يف
ِ
.
ِ
ي
َ
K
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا Z
ِ
ئ ِا,
َ
5
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# ة / F
َ
ا7َ d
ْ
ِ
ا ي4 ِ)
ْ
O
َ
9
َ
@
َ
+
ِ
ب
ِ
اب
َ
:+
/
عع
ْ
L َ +
/
عع0
ّ
لا ي
َ
ععc
ِ
F
َ
ي
!
ع ِف
ِ
اrّ لا a
ِ
?
ْ
K
َ

َ
# ة / F
َ
ا7َ d
ْ
ِ
ا ا
َ
& / ‰
َ
5
ْ
Uَ ل
ْ
ا u
ْ
b
ِ
ع ِ5
ْ
E
َ

ِ
اعع=
َ
k n
ْ
1
َ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا _
ِ
اععO
َ
>
ِ
ن
ْ
ععم
ِ

ٍ
اعع=
َ
k ‰
ِ
عع5
ْ
;َ يف
ِ
.` E
َ
@
ْ
\
َ
./ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا
qاb
َ
O ِXَ-َi
َ
_
/
?E
/
@
/

ِ
اXَ-َ
ّ
لا يف
ِ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ

ِ
F
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا ‰
ِ
5
ْ
Uَ ل
ْ
ا Z
ِ
ئ ِا,
َ
5
َ
ل
ْ
ا
"عع0
َ
L َ اXَ-َ4
ّ
ا (
ْ
s
ِ
ف
َ

ْ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
)
َ
ف
َ
اb
َ
يف
ِ
.J ع
َ
E
ْ
F
َ
.` ي
َ
l
ِ

ْ
م
/
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا@
َ
"L َ $
ّ
ا اp َ#
ِ
@
َ
8
:v
ْ
ل
َ
اXَف
َ

ِ
ي5
ِ
Uَ ل
ْ
ا W
َ
?
ْ
=
َ

ْ
E
َ
اF
َ
:aَ اK
َ
@
َ
I.
ِ
ع
َ
5
/
3
/
ل
ْ
ا W
ِ
?
ْ
ي
َ
>
َ
Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
Aِا v
ِ
K
ْ
@
َ
:ص> *اععb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
v
ْ
K
َ
د
!
ععD
/
v
ِ
C
ْ
,
ّ
لا Zْ ب
َ
‘ W
َ
?
ْ
عع=
َ
2
َ
ععE
َ
اF
َ
+
/
عع5
/
0
َ
ع
ْ
4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ
1
َ
'
v
ِ
ععK
ْ
@
َ
"عع0
َ
L َ @
ْ
1
َ
8 v
ِ
C
ْ
,
ّ
لا W
ِ
?
ْ
=
َ

َ
# .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا W
/
د
َ
L َ Zَ D
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ

ِ
ي5
ِ
Uَ ل
ْ
ا
’ v
َ
C
ْ
عع,
ّ
لا :aَ اععK
َ
@
َ
I‰
َ
ي5
ِ
Uَ ل
ْ
ا v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا :v
ْ
ل
َ
اK
َ
@
َ
I.
ِ
ع
َ
5
/
3
/
ل
ْ
ا W
ِ
?
ْ
ي
َ
>
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
W
/
د
َ
ععL َ Zَ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ

ِ
ععي5
ِ
Uَ ل
ْ
ا W
َ
?
ْ
عع=
َ
v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا اععم
َ
اععb
َ
i
ّ
1
َ
*+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
ععD
/
(
ْ
)
َ
ععب
ِ

ٍ
اعع-َ4
!
ا ل
َ
ب
ِ
S
ِ
C
ْ
عع,
ّ
لا يف
ِ
اL َ \
َ
ا
َ
4
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 v
ِ
C
ْ
,
ّ
لا W
ِ
?
ْ
=
َ

َ
# اb
َ
ئ ِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا
N َاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا (
ّ
1
َ
"عع0
َ
L َ ./ ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا@
َ
I.` Xَب
ِ
اعع9
َ
.َ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا (
ّ
1
َ
"0
َ
L َ Y
/
@
ْ
w
ّ
لا ر
َ
H
َ
O
َ
K
ْ
ا
INَاععl
َ
X
ِ
i
ْ
Aِا v
ْ
ععL َ $
ّ
ا (
ْ
s
ِ
ععف
َ
„?
َ
L ْ د
ّ
لا S
ِ
C
ْ
9
َ
G
/
يE
ِ
ر
ْ
4
َ
Z/ D
ْ
]
ْ
َ
اف
َ
8 S
`
ب
ِ
ا9
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
Zَ ععC
ْ
K
َ
v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا اb
َ
4
َ
د
ّ
ععLِ (
ّ
1
َ
*اععb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
v
ْ
K
َ
د
!
ععD
/
+
/
عع0
َ
C
ْ
K
َ
.J ععع
َ
E
ْ
F
َ
"ععL َ $
ّ
ا u
ّ
ععf /
Zَ ععC
ْ
K
َ
8 .َ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا n
ْ
1
َ
*اعع& َ اL َ $
ّ
ا @
ْ
1
َ
8 qY
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا „?
َ
ععL ْ $
َ
v
ْ
t
َ
Xَعع9
َ
@
َ
.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
Zَ ععC
ْ
K
َ
2
َ
ععE
َ
اF
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
*ق َ د
!
ععD
/
’ [
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
:v
ْ
ل
َ
اععXَف
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا *Nِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا
+
/
عع0
َ
Xَi
َ
*u
/
عع0
َ
L ْ 1
َ
+
/
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
اععb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
v
ْ
K
َ
د
!
D
/
اع
J
م
َ
اي
َ
L َ $
ّ
ا (
ْ
s
ِ
ف
َ
:v0
ْ
K
/
8 اb
َ
ئ ِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا
.
ِ
ععc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
@
َ
w
ْ
ععع
َ
ل
ْ
ا n
%
@
ِ
?
َ
عع
ّ
لا †
َ
Xَعع9
ْ
1
َ
@
َ
[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
n
%
?
ِ
M َC
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ ي
%
ع ِف
ِ
ار
ّ
لا
q+
/
X/=د
ِ
H
ْ
4
َ
P/ ل ِاg ّلا@
َ
اXJ0
َ
t
ْ
م
/
اb
َ
X/=د
ِ
H
ْ
4
َ
يi ِاg ّلا +
/
E
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
*+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
ععD
/
8 ر
َ
ك
َ
i
ْ
1
َ
@
َ
*.` ي
َ
K
ِ
اب
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا@
َ
8 .َ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا n
ْ
1
َ
*ا& َ اL َ $
ّ
ا "O
َ
م
َ
@
َ
8
W
/
د
َ
ععL َ Zَ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
I./ K
َ
د
ّ
ععH
َ
5
/
ل
ْ
ا ي
َ
عع&
ِ
:Zَ ععيK
ِ
@
َ
اb
َ
ئ ِاععrَ i
ْ
# "عع0
َ
L َ +
ِ
4 ِF
َ
د
ْ
ععX/ل ِ
u
ّ
f /8 W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
*v
ْ
K
َ
د
!
D
/
@
َ
اb
َ
4
ْ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
1
َ
"O
َ
م
َ
@
َ
8 ا& َ )
َ
rَ i
ْ
1
َ
ا& َ $
َ
اF
َ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
I.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
u
ّ
ععf / I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ •َ عع0
َ
Q
َ
@
َ
اععX“Q
َ
ر
َ
ععك
َ
i
ْ
1
َ
ن
ْ
عع5
َ
>
َ
*اععb
َ
ف
/
ار
َ
O ِL ْ ا Zَ ععC
ِ
K
/
8 اb
َ
ب
ِ
*v
ْ
ف
َ
ر
َ
O
َ
L ْ ا
:aَ اععK
َ
@
َ
I•
ٍ
ل
َ
f َ (
َ
@$
/
S
َ
عع0
ّ
ط
َ
اp َ#
ِ
@
َ
8 qY
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا S
%
Q
َ
.َ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا (
ّ

َ
+
ِ
ب
ِ
Tَ ر
َ
O
َ
L ْ ا
اععb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
اععم
َ
+
/
i
ّ
1
َ

ٍ
ي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
v
ْ
K
َ
د
!
D
/
8 [
/
)
َ
ط
ْ
@
َ
*‚
ْ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
1
َ
@
َ
I.` ع
َ
E
ْ
F
َ
ي0 ِف
َ
v}
ْ
ط
ِ
@
َ
| َ ?E
/
F
/
ل
َ
ف
َ
+
/
O
ْ
l
َ
C
َ
K
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ر
ِ
b
ْ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ
اb
َ
ل
َ
ر
V
X
ِ
م
/
?
َ
& / @
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا W
/
د
َ
L َ Zَ D
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
ل
J
5
َ
L َ +
/
عع
ْ
م
ِ
*•
ٍ
H
ْ
ِب
ِ
A
ّ
# +
/
C
/
ل ِاt
َ
4
/
ل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
8 [
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ
s
ِ
ب
ِ
ل
J
5
َ
L َ +
/

ْ
م
ِ
Nٍي
ْ
rَ ب
ِ
*+
/
ل
َ
S
ِ

ِ
ععH
ْ
O
ّ
لا F
ِ
?
َ
ععD
/
ƒ
ِ
ععع
ْ
ب
َ
يععف
ِ
ن
َ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا [
/
ر
َ
>
ْ
p
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا h
َ
ر
َ
4
َ
@
َ
Iا& َ F
ِ
اك
َ
i
ْ
s
ِ
ب
ِ

ِ
;َ …
ْ
ا ƒ
ِ
ع
ْ
C
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
+
ِ
ب
ِ
?E
/
?
/
ب
ِ
u
ِ
0
ْ
ع ِ0
ْ
ل ِ
7لي)ا 9ا:"
:ص> ” ل
J
K
ِ
اععL َ اععM Jل ِاب
َ
(
َ

/
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*+
/
K
/
ل
َ
ط
َ
G
%
H
ِ
=
َ
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
•/ 0 ِQ
َ
?
َ
& / 8 '

ٍ
b
/
ع7ْ 1
َ
.
ِ
عع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ق َ ?
ْ
عف
َ
@
ْ
1
َ
اعXJ0
َ
t
ْ
م
/
8 .
ِ
عE
َ
@
ْ
w
ّ
لا n
ْ
1
َ
*اعb
َ
} ِط
ْ
@
َ
ن
ْ
L َ ن
ّ
ع
َ
ِO
َ
5
ْ
ي
َ
ل
َ
8
Zَ ععb
َ
5
ْ
ي
/
ف
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.َ ,
َ
5
ْ
;َ h
ِ
< / ط
َ
1
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
@
ْ
1
َ
Ih
ِ
< / ط
َ
1
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
:aَ ?X/=
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
Z/ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
عع9
َ
اعع5
َ
>
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا @
ْ
1
َ
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
e
َ
ل
َ
اt
َ
=
/
u
ّ
f / Iر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.َ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
N /ل
َ
=# G
%
ععH
ِ
=
َ
@
َ
.َ عع=
َ

ْ
ا ou
ْ
b
ِ
ئ ِاعع,
َ
i ِ ن
ْ
ععم
ِ
(
َ
?ععل
/
< ْ =
/
ن
َ
=:
ِ
عع0
ّ
ل ِm :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
G
`
يRِ ععD
َ
+
ِ
ععK
ِ
ل
َ
t
َ
>
َ
(
ِ
ار
َ
ك
ْ
,
ّ
لا N/ل
َ
=#
ِ
@
َ
Iu
ْ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
M َ>
َ
ƒ
ِ

ِ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
ي
!
م
!
: ! لا@
َ
د
ِ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا
I.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا _
ِ
اععب
َ
يععف
ِ
.
ِ
ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ./ R
ّ
D
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
@
َ
e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ
.
ِ
ععي
ّ
م
!
: ! لا@
َ
.
ِ
ععم
َ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
م
ِ
N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا _
/
ر
ْ
c
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ

ِ
0 ِR
َ
ل
ْ
اععب
ِ
~
%
ععO
َ
Uْ =
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
د
/

ِ
3
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 ة
ِ
ر
َ
يM ِH
ّ
لا@
َ
.
ِ
l
َ

ِ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
(
ْ
# +
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
*اععXJO
ْ
Lِ @
ْ
1
َ
IاععK
J
ل
َ
ط
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ععب
ِ
S
َ
0
ّ
L َ ?
ْ
ل
َ
Zْ ب
َ
+
ِ
4 ِا-َD
ِ
@
َ
+
ِ
عع0
ّ
0 ِف
َ
^
ِ
ععO
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# :aَ اععK
َ
@
ْ
1
َ
8 ر
V
ععQ
/

ِ
ععC
ْ
ع
َ
ف
َ
@
ْ
1
َ
IS
`
ل ِاط
َ
^
ِ
4
/
ر
ّ
l
َ
ف
َ
^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
2
/
عع ِO
َ
5
ْ
=
َ
+
/
ععi
ّ

َ
*اععي
J
ل ِ?م
/
(
َ
اعع>
َ
S
`
ععO
ْ
Lِ @
ْ
1
َ
x
V
ععQ
َ
@
ْ
1
َ
W
`
?
ْ
ععD
َ
@
ْ
1
َ
ة ` ل
َ
D
َ
ي
ّ
0
َ
L َ
.
ِ
ععب
َ
ر
ْ
X/ل
ْ
ا W
ِ
اw
َ
ععO ِل
ْ
ا @
ْ
1
َ
S
ِ
ععO
ْ
ع ِل
ْ
ا @
ْ
1
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا |
ِ
?ععK
/
@
/
ن
ْ
م
ِ
+
ِ
ب
ِ
+
/
Xَ0
ّ
L َ ا5
َ
ل ِ Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا

ِ
0 ِR
َ
ل
ْ
اععب
ِ
~
%
ععO
َ
Uْ =
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
u
/

ِ
ععXَل
ْ
ا@
َ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ

ِ
0 ِR
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/

ْ
م
ِ
2
/
ِO
َ
5
ْ
=
َ
ا5
َ
>
َ
.
ِ
ععي
ّ
0 ِ&
ِ
ا3
َ
ل
ْ
ا Z
ِ
عع& ْ ]ِ
َ
$
/
?ععb
/
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا +
/
ععi
ّ

َ
+
ِ
4 ِا-َععD
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
.
ٍ
-َععD
ِ
@
ْ
1
َ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ
.
ِ
-َععH
!
لا (
َ
@$
/
u
َ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا +
/
ع0
ّ
لا Zَ ععt
َ
ب
ْ
1
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
ق ` ل
َ
ط
َ
Nَل
َ
=d
ْ
ِ
ا (
ّ
)
َ
ععب
ِ
ن
َ
ي5
ِ
>
ِ
اععR
َ
ل
ْ
ا
:ص> •– q.َ =
َ

ْ
ا ou
ْ
b
ِ
ئ ِا,
َ
i ِ ن
ْ
م
ِ
(
َ

/
< ْ =
/
ن
َ
=:
ِ
0
ّ
ل ِm :+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَب
ِ
'
A
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
:aَ اععK
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا "عع0
َ
L َ n
ْ
1
َ
*+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ ي
V
ععC
ِ

َ
E
ْ
1
َ
•َ عع0
َ
Q
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
*Nَل
َ
=# ل
َ
ف
َ
اععb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ن
ْ
L َ .` ي
َ
ل ِا;َ n
ْ
1
َ
*.` l
َ
R
ْ
م
َ
ن
`
ي5
ِ
ي
َ
ف
َ
8 h
ِ
< / ط
َ
1
َ
@
ْ
1
َ

ِ
اععك
َ

!
لا Zَ ععC
ْ
K
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
@
َ
ة ` د
ّ
م
/
+
/
ل
َ
_
/
ر
َ
l
ْ
4
/
ل
َ
ف
َ
F
ِ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا +
ِ
-
ِ
0 ِR
َ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
INَاععXَ4
ْ
F
َ
ن
ْ
ععم
ِ
"ععل
َ
k ?
ْ
ل
َ
@
َ
8 "ل
َ
اع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ب
ِ

ِ
0 ِR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
ٍ
ي5
ِ
=
َ
ة / F
َ
ا-ّ>
َ
[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا: َ عع& َ *G
ّ
ععH
ِ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
8 +
ِ
عع0
!
>
/
ر
ِ
>
َ
: ّ ععلا | / ?ععt
/
Xْ م
َ
n
ْ
1
َ
*_
`
?ععC
/
3
ْ
م
َ
"ععل
َ
k @
ْ
1
َ
INَاi
َ
ر
ْ
K
َ
ن
ْ
ععم
ِ
N ِل
َ
=d
ْ
ِ
ا يععف
ِ

/
ر
َ
ععM َل
ْ
ا +
ِ
ععيف
ِ
S
/
XّR
َ
O
َ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ
*e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ 8 N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا
a/ ?
ْ
Xَل
ْ
ا@
َ
I+
ِ
,
ِ
-ْ i
َ
يف
ِ
+
ِ
Lِ ا
َ
O ِم
ْ
Aِ اb
َ
} ِط
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
|
ِ
ا
َ
O ِم
ْ
Aِاب
ِ
.
ِ
E
َ
@
ْ
w
ّ
لا Nِا: َ =# د
ِ
H
ْ
K
َ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
@
َ
Ia
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
اععب
ِ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
t
َ
K
َ
@
َ
.
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا .
ِ
=
َ

ْ
ا W
ِ
?5
/
ع
/
ل ِ G
%
H
ِ
=
َ
يi ِاg ّلا
(
ّ

َ
INِاععi
َ
ر
ْ
Xَل
ْ
ا @
ْ
1
َ
qNِاععXَ4
ْ
ر
ّ
0ل ِ ة ` د
ّ
ععم
/
_
/
ر
َ
ععl
ْ
4
/
A
َ
.
ِ
R
ّ
ععH
!
لا "عع0
َ
L َ @
َ
يi ِاععg ّلاب
ِ
I†
ْ
ععXَف
َ
u
/
يf ِ)
ْ
ععO
ّ
لا .
ِ
R
ّ
ععH
!
لا ة / د
َ
ئ ِاععف
َ
@
َ

ِ
اC
ّ
H
ّ
لا ن
/
ب
ْ
ا +
/
ل
َ
اK
َ
اb
َ
O ِb
َ
E
ِ
ن
ْ
م
ِ
| َ ا
َ
O ِم
ْ
Aِا
ي
َ
X
ِ
ب
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
[
/
˜ / ل
َ
=# G
%
H
ِ
=
َ
.
ِ
-َrَ R
َ
ل
ْ
ا F
/
د
ْ
K
َ
+
/

ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
@
َ
[
ِ
ر
ِ
>
َ
p َ ƒ
/
ع
ْ
ب
َ
e
ّ
E
/
ن
ْ
م
َ
@
َ
[
/
ر
/
عع>
َ
p َ e
ّ
ععE
/
ن
ْ
م
َ
@
َ
I[
/
˜ / ل
َ
=# G
%
H
ِ
=
َ
ي
%
H
ِ
Uَ ل
ْ
ا@
َ
+
ِ
ع ِي5
ِ
E
َ
e
!
3
َ
ك
َ
ف
َ
ا& َ F
ِ
د
ْ
K
َ
(
َ
@$
/
qG
ِ
E
ِ
ار
ّ
لا "0
َ
L َ [
/
˜ / ل
َ
=# Z/ t
/
C
ْ
=
َ
A
َ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
?
َ
ععف
َ
v
ْ
ععl
َ
م
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
^
ِ
ععO
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
A
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
N ِاعع-َO ِi
ْ
Aِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
a
ٍ
?5
/
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
اF
J
ار
َ
م
ِ
ا: َ ك
َ
& َ @
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.َ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
.
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ي
!
ععl
ِ
م
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
p ْ # ’ ^
َ
ل ِp َ يف
ِ
+
ِ
C
ِ
E
َ
?5
/
ب
ِ
.
ِ
C
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة
ِ
د
َ
ئ ِاف
َ
A
َ
@
َ
Iاععb
َ
ل ِل
َ
Rِ i
ْ
Aِ "ععل
َ
@]
ْ
/
ا ن
ِ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا e
ِ
E
َ
?عع5
/
ب
ِ
./ ععC
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
/
ععك
ِ
5
ْ
=
/
A
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
َ
Iا& َ $
ِ
اXَع ِi
ْ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
.
ِ
0
َ
b
ْ
5
/
ل
ْ
ا ة / د
ّ
م
/
ƒ
ِ
5
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
.
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا e
ِ
E
َ
?5
/
ب
ِ
I+
ِ
عع-
ِ
0 ِQ
َ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# ا: َ ععك
َ
& َ @
َ
I^
َ
ل ِp َ Z/ g ْم
ِ
+
ِ
يف
ِ
a/ اXَ=
/
.
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا .
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ي
!
l
ِ
م
/
ن
ْ
ععL َ +
ِ
ععب
ِ
2
/
عع ِO
َ
5
ْ
=
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
+
ِ
ب
ِ
ا& َ F
ِ
ار
َ
c
ْ

ِ
+
/
ل
َ
اK
َ
ا5
َ
ب
ِ
a
ٍ

/
?
َ
& / :يi ِاg ّلا +
/
E
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
u
َ
ععf ْ# +
ِ
ععب
ِ
u
/
f َ)
ْ
عع=
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ا: َ عع& َ "0
َ
L َ Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة / د
َ
ئ ِاف
َ
@
َ
IP
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
اF
J
: َ Q
َ
اb
َ
} ِط
ْ
@
َ
W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ ل
J
ععD
ْ
1
َ
u
/
f َ)
ْ
عع=
َ
A
َ
@
ْ
1
َ
INِا: َ عع=d
ْ
ِ
ا u
َ
ععf ْ# u
/
f َ)
ْ
عع=
َ
Zْ & َ a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ @
َ
يل ِ?5
/
ل
ْ
ا
q+
/
5
/
يf ِ)
ْ
4
َ
G
/
E
ِ
ار
ّ
لا :.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
aَ اK
َ
W
ِ
ام
َ

ْ
ِ
ل ِ (
ِ
A
َ
ا5
َ
O ِQ
ْ
ا š Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
?
َ
ععف
َ
v
ْ
ععl
َ
م
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ ,
َ
5
ْ
;َ ^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
:aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
./ C
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا اb
َ
0
َ
ف
َ
*+
/
5
/
ك
ْ
Q
/
8 ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
*ZB ك
/
ل ِ (
ِ
اNَل
َ
=s
ِ
ف
َ
8 (
ِ
?
%
لاب
ِ
I*.J
َ
9
َ
^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا @
ْ
1
َ
I.
ِ
}
َ
ي
ْ
-َل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا e
ِ
E
َ
?عع5
/
ب
ِ

ِ
م
ِ
اععUَ ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
ععrّ لا يف
ِ

ِ
م
ِ
اععUَ ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
ععrّ لا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
اب
ِ
@
َ
I+
ِ
C
ِ
E
َ

/
ن
ْ
L َ Y
َ
ر
َ
;َ NJاف
َ
@
َ
+
ِ
يف
ِ
+
/
O
ْ
C
َ
ل
َ
اط
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
اععb
َ

ْ
م
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
./ ععC
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا اععb
َ
0
َ
ف
َ
يi ِاععg ّلا Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة / د
ّ
ععم
/
Z/ ;/ د
ْ
عع4
َ
"ععO
ّ
Q
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا يععف
ِ
.َ ععC
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا ‚
ْ
ر
َ
عع;ّ 1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
IW
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
ا5
َ
>
َ
+
ِ
C
ِ
E
َ
?5
/
ب
ِ

ْ
ر
َ
عع;ّ 1
َ
اp َ# ا: َ >
َ
@
َ
+
ِ
ل ِل
َ
Rِ i
ْ
Aِ +
ِ
ب
ِ
+
/
C
/
ل ِاt
َ
4
/
ل
َ
ف
َ
q+
/

ْ
م
ِ

/
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا ر
/
b
ْ
rّ لا "l
َ
م
َ
ن
ْ
ععم
ِ
| َ اعع
َ
O ِم
ْ
Aِا *د
َ
عي
ّ
K
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 .`
َ
ع9
َ
v
ْ
عl
َ
م
َ
"ععO
ّ
Q
َ
يi ِاععg ّلا يعف
ِ
.َ C
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا
"عع,
َ
يLِ a
ِ
@w
/
عع
/
>
َ
8 ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا *.
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
a
ِ
?H
/
R
/
ل
ْ
ا د
ِ
ع
َ
C
ْ
O
َ
,
ْ
5
/
ب
ِ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
h
ِ
< / ععط
َ
1
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
a
ِ
اE
ّ
د
ّ
لا Y
ِ

/
;/ @
ْ
1
َ
*u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ +
/
0
ّ
لا "0
ّ
D
َ
*a
ٍ
?عع5
/
ف
َ
8 a/ اE
ّ
د
ّ
ععلا Y
َ
ر
/
ععUْ =
َ
"ععO
ّ
Q
َ
@
ْ
1
َ
IW
/
ل
َ
عع,
ّ
لا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ ",
َ
يLِ aَ w
ِ

ْ
=
َ
"O
ّ
Q
َ
+
/
ل
َ
?H
/
Q
/
ن
ّ

َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا .
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
L َ +
ِ
ب
ِ
د
ِ
ي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
Q
/
ر
ِ
;% )
َ
4
َ
ن
!
{
َ
ل ِ
aَ اععK
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا .
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ي
!
l
ِ
م
/
Zَ C
ْ
K
َ
+
ِ
ب
ِ
د
ِ
ي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا aَ ?H
/
Q
/
n
ْ
1
َ
*اb
َ
0
َ
C
ْ
K
َ

َ
ف
َ
8 F
/
اععt
َ
م
ْ
]
ْ
َ
ا Nَععي3
ِ
4
َ
"O
ّ
Q
َ
h
ِ
< / ط
َ
1
َ
A
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
:F
ِ
اt
َ
م
ْ
]
ْ
َ
ا .
ِ
C
َ
0
َ
غ
َ
v
ِ
K
ْ
@
َ
يف
ِ
يف
ِ
*^
ّ
7َ ?
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 ا
J
ي5
ِ
=
َ
د
`
K
ِ
اL َ ?
َ
& / @
َ
F
ِ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا ن
!
{
ّ
0ل ِ a
ٍ
?5
/
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
n
ْ
1
َ
(
/

/
=
َ
A
َ
اb
َ
ي
!
l
ِ
م
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا .
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ي
!
l
ِ
م
/
Zَ C
ْ
K
َ
+
ِ
ب
ِ
د
ِ
ي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
Q
/
?
ْ
ععل
َ
"ععO
ّ
Q
َ
ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا .
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
L َ ر
ِ
;% )
َ
O
ّ
لا ن
!

َ
Nِا-َO ِi
ْ
Aِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 اي
J
ل ِ?م
/
?
َ
عع& / يi ِاععg ّلا@
َ
IA
J
@
ّ
1
َ
F
ِ
ار
َ
ععc
ْ
d
ْ
ِ
ا د
ِ
ععH
ْ
K
َ
S
ِ
X%R
َ
4
َ
Nِا-َO ِi
ْ
Aِ +
/
C
/
ل ِاt
َ
4
/
A
َ
اb
َ

ْ
L َ ر
َ
;ّ )
َ
4
َ
:ص> a
ٍ

/
•• اععb
َ
0
َ
ف
َ
ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا .
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععL َ +
ِ
ب
ِ
د
/
ي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا ر
َ
;ّ )
َ
4
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
'
q^
َ
ل ِp َ يف
ِ
ا5
َ
ل ِ F
ِ
ر
َ
l
ّ
لا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ +
/
O
/
C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا "عع
َ
ع
ْ
م
َ
ة
ِ
$
َ
اععف
َ

ِ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا يف
ِ
Z/ 5
َ
ع
ْ
O
َ
,
ْ
5
/
ل
ْ
ا z
/
-ْ 0
ّ
لا n
ْ
1
َ
*+
/
{
/
-ْ ل
َ
@
َ
8
I| ` اعع5
َ
E
ِ
@
َ
IN`عع6
ْ
@
َ
@
َ
IY
ٍ
ر
ْ
عع-َب
ِ
ر
ٍ
عع>
َ
p َ e
/
ععيي
ِ
M ْ4
َ
+
ِ
Rِ =ر
ِ
ععD
َ
ن
ْ
5
ِ
ف
َ
.` =
َ
ا
َ
>
ِ
@
َ
G
`

ِ
D
َ
8
A
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
ععE
ِ
ر
ْ
-َب
ِ

ِ
عع>
َ
p َ e
/
ععي
!
غ
َ
1
/
A
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
:aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ

ٍ
ك
ْ
ب
ِ

/
اl
َ
O ِف
ْ
ا@
َ
يععف
ِ
^
َ
ععل ِp َ F
ِ
اb
َ
O ِعع7ْ Aِ ر
`
ععك
ْ
ب
ِ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
^
ِ
ععl
%
O
َ
ف
ْ
1
َ
A
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
ع
/
م
ِ
اE
َ
1
/
A
َ
@
ْ
1
َ
Ih
ِ
< / ط
َ
1
َ
|
ِ
اعع5
َ
3
ِ
ل
ْ
اب
ِ
@
َ
IW
ِ
د
َ
ععXَل
ْ
اب
ِ
Nَ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
‚$
ْ
F
َ
1
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا "
َ
ع
ْ
م
َ
ر
ِ
&
ِ
اعع{
ّ
لا يععف
ِ
Zْ C
َ
Xْ =
/
u
ْ
ل
َ
ر
ِ
>
َ
: ّ لا ر
ِ
ي
ْ
M َب
ِ

َ
اl
َ
O ِف
ْ
Aِا •
ِ
اl
َ
O ِف
ْ
Aِاب
ِ
@
َ
| َ ا5
َ
O ِE
ْ
Aِا
.
ِ
ععc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يععف
ِ
ا: َ عع>
َ
G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ P
ِ
ل ِاg ّلا يف
ِ
ا: َ >
َ
@
َ
ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ن
/
=
ّ
د
َ
=
/
@
َ
e
/
ععيي
ِ
M ْ4
َ
@
َ
G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
Z/ ععC
َ
Xْ =
/
+
/
ععi
ّ
1
َ
P
ِ
ل ِاععg ّلا يععف
ِ
.
ِ
=
َ
ا-َك
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
Iاb
َ
0 ِD
ْ
1
َ
@
َ
ة J ر
َ
عع7َ اC
َ
م
/
@
َ
.J ع
َ
ععc
َ
اC
َ
م
/
@
َ
.J ,
َ
م
َ
ل
َ
م
/
(
ّ
1
َ
د
/

ِ
3
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 qر
ِ
>
َ
: ّ لا e
ِ
يي
ِ
M ْO
َ
>
َ
.
ِ
-َrَ R
َ
ل
ْ
ا
A
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
:+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
Nِاl
َ
ف
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ

!
5
َ
ل
ْ
ا>
َ
*ا& َ ?
َ
R
ْ
i
َ
@
َ
اi
J
اب
َ
ر
ْ
K
/
@
َ
اi
J
اي
َ
rْ غِ@
َ
اi
J
اي
َ
4
ْ
#
ِ
@
َ
W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا .
ِ
ععي
ّ
i ِ "ل
َ
# ة ` ر
َ
X
ِ
O
َ
-ْ م
/
*‚
`
ا=
َ
ا
َ
>
ِ
8 ^
ِ
ي
ْ
ل
َ
# يl
ِ
ف
ْ
1
/
A
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
,
%
م
َ
1
َ
q+
ِ
يف
ِ
اb
َ
ل ِا5
َ
ع
ْ
O ِ9
ْ
ا ة
ِ
ر
َ
g ْك
َ
ل ِ G
/
ئ ِار
َ
D
َ
اb
َ
i
ّ
1
َ
u
/

ِ
Xَل
ْ
ا@
َ
+
ِ
يف
ِ
ا& َ F
ِ
اb
َ
O ِ7ْ ا
@
ْ
1
َ

َ
اععم
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
*+
/

ْ
L َ +
/
ك
/
0
ْ
م
ِ
aَ اw
َ
ف
َ
ر
V
Q
/

ِ
C
ْ
ع
َ
ف
َ
^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# :aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
+
/
ععم
/
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
+
/
ععi
ّ

َ
*N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا aَ ا\
َ
8 +
/
ععC
َ
& َ @
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
L َ اب
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
XَO
َ
L ْ 1
َ
P
ِ
عع
ْ
Rِ ل
ْ
ا $
ِ
?
ْ
L َ a/ ?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
@
َ
N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا د
ْ
ع
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
+
ِ
ك
ِ
0
ْ
م
ِ

َ
# $
َ
اL َ ?
ْ
0
َ
ف
َ
N`ي
ْ
7َ ^
َ
ل ِp َ
ر
َ
& َ اعع•
َ
(
َ
اعع>
َ
@
َ
nF
ِ
اععb
َ

ِ
ن
ْ
ععL َ ر
V
ععQ
/

ِ
ععC
ْ
ع
َ
ف
َ
8 ^
ِ
ععO
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# *:aَ اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8
:ص> *a
ٍ
?5
/
ف
َ
•› ^
َ
ععل ِp َ S
/
ععO
ْ
ع ِف
َ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ن
ْ
L َ S
`
O
ْ
Lِ +
/
م
َ
w
ِ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
/
i
ّ

َ
'
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
اععb
َ
م
َ
w
َ
O
َ
ل
ْ
ا F
ِ
اععb
َ
{
!
لا e
ِ
E
َ
?ععم
/
"عع0
َ
L َ ة ` $
َ
ا=
َ
\
ِ
+
ِ
X
ِ
O
ْ
Lِ Z/ ي3
ِ
ع
ْ
4
َ
@
َ
د
ِ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا
"ع0
َ
L َ [
ِ
F
ِ
اعb
َ

ِ
ن
ْ
عL َ د
ِ
عC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا S
/
O
ْ
Lِ ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
INِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
"0
َ
L َ Ž
ِ
ط
ِ
ا?
َ
0
ْ
0 ِف
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
:n
ْ
1
َ
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 P
ِ
عع
ْ
Rِ ل
ْ
ا S
%
Q
َ
+
ِ
ب
ِ
„p ّ)
َ
O
َ
=
َ
+
/
i
ّ

َ
I+
/

ْ
L َ S
/
O ِع
ْ
=
/
A
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
*ار
J
&
ِ
اعع•
َ
اعع5
َ
b
ِ
ب
ِ
u
/
ععك
َ
R
ْ
=
/
@
َ
اعع
J
ط
ِ
اب
َ
Nَل
َ
=# A
َ
@
َ
F
َ
اععb
َ

ِ
ل
َ
ف
َ
8 ر
َ
& َ اعع•
َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
qG
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا ن
ْ
L َ د
/
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا S
َ
O
َ
L َ Ž
َ
ط
ِ
@
َ
اp َ#
ِ
@
َ
IF
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
[
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ

ِ

/
ر
ْ
& َ اعع•
َ
(
ْ
# nF
ِ
اععb
َ

ِ
ن
ْ
عL َ 8 ر
V
عQ
/

ِ
ععC
ْ
ع
َ
ف
َ
^
ِ
عO
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# *aَ اعK
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا Zَ C
ْ
K
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
N`ي
ْ
7َ +
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ

َ
&
ِ
ا{
َ
=
/
"O
ّ
Q
َ
a
ٍ
?5
/
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
اp َ#
ِ
@
َ
Iاي
J
ل ِ?م
/
F
َ
اD
َ
ر
َ
& َ ا•
َ
اp َs
ِ
ف
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا 2
َ
م
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا S
ِ
ي0 ِع
ْ
O
َ
ل ِ
2
/
ععXَ=
َ
A
َ
@
َ
I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ S
ِ
عع0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا $
ِ
?ععE
/
?
/
ل ِ د
/
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا S
َ
O
َ
L َ ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
يف
ِ
IF
َ
اععb
َ
{
!
لا S
َ
C
َ
عع9
َ
+
/
ععل
َ
د
َ
ععي-
ِ
5
/
ل
ْ
ا z
َ
عع-ْ 0
ّ
لا (
ّ

َ
IاععK
J
ا-َ4
!
ا F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ن
ْ
ععL َ S
/
O
ْ
ع ِل
ْ
ا
(
ْ
#8 aَ اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
*@
ْ
1
َ
8 [
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
د
/
ععE
َ
?=
/
z
ٍ
عع-ْ 0
َ
ب
ِ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ن
ْ
L َ 2
/
Xَ=
َ
ا5
َ
i
ّ
# S
/
O
ْ
ع ِل
ْ
ا@
َ
ة
ِ
د
ّ
م
/
يف
ِ

َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 .
ِ
C
َ
ط
َ
اUَ 5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
*a
ٍ
?5
/
ف
َ
S
`
ل ِاط
َ
^
ِ
4
/
ر
ّ
l
َ
ف
َ
^
ِ
O
/
}
ْ
ط
ِ
@
َ
aَ ا\
َ
@
َ
8 +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ S
ِ
عع0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا $
ِ
?ععE
/
?
/
ل ِ *ة / ر
ّ
ععl
ّ
لا v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
8 ا& َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
INِل
َ
=d
ْ
ِ
ا
ن
ّ
ك
/
ع
/
م
ِ
اععE
َ
1
/
A
َ
+
ِ
ع0
ّ
لا
َ
@
َ
:2
ٍ
ععب
َ
F
ْ

َ
aَ اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ر
/
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 +
ِ
ععل ِل
َ
Rِ i
ْ
Aِ *N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا
P/ عع
َ
R
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
ن
ّ
ععك
/
ع
َ
ي5
ِ
E
َ
)
/
ععط
َ
1
َ
A
َ
"عع
َ
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*a
ِ
اععR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
a
ٍ
?5
/
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
*.
ِ
ععع
َ
ب
ِ
ار
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
a
ٍ
?عع5
/
ف
َ
8 ن
ّ
ععb
/

ْ
م
ِ
*اععf Jل
َ
f َ 2
َ
م
َ
اععE
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 ن
ّ
b
/

ْ
م
ِ

ٍ
ل
َ
f َ Nِ6
ْ
?
َ
ب
ِ
*N/ل
َ
=d
ْ
ِ
ا aَ ا\
َ
Nٍعع6
ْ
@
َ
Zَ ععC
ْ
K
َ
ن
ّ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ

َ
ام
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
8 اb
َ
} ِط
ْ
?
َ
ب
ِ
P
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ
ن
ْ
ععم
ِ
a
ٍ
?ععم
/
+
/
i
ّ
1
َ
ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا Z/ ب
ِ
اXَم
/
@
َ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
ن
ْ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ب
ِ
P
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا W
ِ
د
َ
ع
َ
ب
ِ
+
ِ
ل ِل
َ
Rِ i
ْ

IF
ِ
@: / عR
ْ
5
َ
ل
ْ
ا P
ِ
ع
ْ
Rِ ل
ْ
ا ن
ْ
عم
ِ
_
/
ر
/
Xْ =
َ
ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ

ِ
D
ْ
?
َ
ب
ِ
+
/
i
ّ

َ
Ia
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا
ن
ّ
عb
/

ْ
م
ِ
ZB عك
/
ل ِ@
َ
ة / د
ّ
ع5
/
ل
ْ
ا ن
ّ
عb
/
ل
َ
_
/
ر
َ
عl
ْ
O
/
ف
َ
F
`
@: / عR
ْ
م
َ
F
ِ
@: / عR
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
_
/
ر
ْ
X/ل
ْ
ا@
َ
qا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
./ C
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا
Z! >
/
ن
ْ
م
ِ
a
ٍ
?5
/
ف
َ
ن
ّ
ك
/

ْ
م
ِ
ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
Zّ >
/
2
/
م
ِ
اE
َ
1
/
A
َ
8 +
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
2
ٍ
ب
َ
F
ْ

َ
*aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
:ص> *ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
•3 Z! ع>
/
Nِ6
ْ
?
َ
عب
ِ
P
ِ
ع
ْ
Rِ ل
ْ
ا a
ِ
?عH
/
R
/
ل ِ a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
ّ
b
/

ْ
م
ِ
'
a
ٍ
?5
/
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
ة J ر
ّ
م
َ
A
ّ
# .
ٍ

َ
9
َ

َ
# ^
ِ
ع
/
م
ِ
اE
َ
1
/
A
َ
8 +
ِ
0
ّ
لا
َ
@
َ
*aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
اb
َ
ئ ِا
َ
g ْO ِعع9
ْ
Aِ N`ي
ْ
7َ ة J ر
ّ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ

ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
/
g َ>
ْ
1
َ
8 .
ِ

َ
,
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ

ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
8 د
ْ
K
َ
*@
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8
./ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
^
َ
ل ِp َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
P
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ :
ٍ
} ِم
ِ
?
ْ
=
َ
ن
ْ
م
ِ
*a
ٍ
?5
/
ف
َ
يعف
ِ
a
ٍ
?عم
/
?
َ
ع& / يi ِاعg ّلا@
َ
Ia
ٍ
?ع5
/
ب
ِ

َ
عي
ْ
ل
َ
@
َ
•` ل ِاعQ
َ
?
َ
عb
/
ف
َ
Z% عK
َ
1
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
+
/
C
/
ل ِاt
َ
4
/
@
َ
ة / د
ّ
5
/
ل
ْ
ا _
/
ر
َ
l
ْ
O
/
ف
َ
P
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
_
/
ر
/
Xْ =
َ
ة J ر
ّ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
i
ّ

َ
Ia
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا
ي
َ
ععX
ِ
ب
َ
(
ْ
# اععي
J
i ِاf َ ة / د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا _
/
ر
َ
ععl
ْ
4
/
u
ّ
f / I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ ل
َ
ف
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
Iا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
qNِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ة / د
ّ
م
/
.
ِ

َ
,
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
ل
َ
ب
ِ
N ِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ن
ْ
ععم
ِ
8 .
ٍ
ععE
َ
@
ْ
\
َ
يععف
ِ

ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
8 يل ِ?5
/
ل
ْ
ا Z/ b
َ
5
ْ
=
/
qZ` H
ْ
ف
َ
8

َ
ععيC
ِ
4
َ
(
ْ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ن
ْ
ععم
ِ
A
َ
*.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
.
ٍ
ععي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
يف
ِ
@
َ

ٍ
اK
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
I.
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا .
ِ
=
َ

ْ
اب
ِ
+
ِ
4 ِ?C
/
g /ل ِ •
ٍ
اK
َ

َ
# a
ِ
اb
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا يف
ِ
x
ْ
O
َ
R
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
N ِ6
ْ
?
َ
عع0
ْ
ل ِ .
ِ
عXَيt
ِ
5
/
ل
ْ
ا يعف
ِ
n
ْ
1
َ
Nِل
َ
=d
ْ
ِ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
اb
َ
يف
ِ
د
`
b
َ
O
َ
3
ْ
م
/
اb
َ
i
ّ

َ
I.
ِ

ّ
ع
/
ل
ْ
ا
: / عع;َ < ْ =
/
اعع5
َ
>
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا .
ِ
K
َ
اط
َ
# ن
ِ
يQِ ن
ْ
5
ِ
ف
َ
.
ٍ
l
َ

ِ
م
َ
@
ْ
1
َ
ة
ٍ
ر
َ
يM ِH
َ
>
َ
ا& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
ام
ّ
1
َ
(
ّ

َ
*v
ْ
ععع
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا a
ِ
?عع;/ $
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ا5
َ
& / د
/
ععQ
َ
1
َ
د
ّ
عع4
َ
F
ْ
ا ?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ا5
ّ
م
ِ
يععف
ِ
u
َ
0
َ
عع9
ْ
1
َ
اp َ# ة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ

/
م
َ
\
َ
e
/
عع,
َ
R
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
لاععب
ِ
Z% O
َ
Uْ =
َ
ح
َ
اك
َ

!
لا

ِ
$
ّ
ر
!
لا Zَ C
ْ
K
َ
"l
َ
م
َ
ام
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
e
/
,
َ
R
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
*v
ْ
-َi ِ< ْ O
/
9
ْ
ا
/
u
َ
0
َ
9
ْ
1
َ
اp َs
ِ
ف
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
اععم
َ
@
َ
8 u
ٍ
ي0 ِعع9
َ
ح
ٍ
اععك
َ
i ِ يععف
ِ
يل ِا?
َ
O
َ
5
/
ل
ْ
ا |
ِ
ا
َ
O ِم
ْ
Aِاب
ِ
Zَ H
ّ
R
َ
4
َ
ا5
َ
i
ّ
# F
َ
ار
َ
c
ْ
d
ْ
ِ
ا (
ّ

َ
2
ْ
ع
َ
5
ْ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
8 Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا يععف
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
يف
ِ
د
َ
E
ِ
@
/
(
ْ
# ح
ٍ
اك
َ
ِب
ِ
Zّ Uِ =
/
u
ْ
ل
َ
@
َ
Nَاف
َ
?
َ
ل
ْ
ا 2
َ

َ
م
َ
ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/

/
م
َ
\
َ
e
/
,
َ
R
ْ
=
/
n
ْ
1
َ
*(
ٍ
?
/
E
/
@
َ

ٍ
ر
َ
م
َ
@
َ
W
ٍ
ار
َ
Q
ْ
#
ِ
@
َ
IW
ٍ
?
ْ
H
َ
>
َ
ة َ د
ّ
5
/
ل
ْ
ا
?
َ
عع& / @
َ
8 .
ِ
ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا يععف
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
يف
ِ
8 د
َ
E
ِ
@
/
*@
ْ
1
َ
8 اb
َ
يف
ِ
•َ د
َ
Q
َ
W
ْ
1
َ
اb
َ
i
َ
F
َ
اK
َ
N`ا?
َ
9
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 aَ @w
/
عع=
َ
"ععO
ّ
Q
َ
اععb
َ
ب
ِ
1
/
د
َ
ععO
َ
C
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
ة َ د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا *2
َ
عع
َ
م
َ

ٍ
ر
َ
م
َ
@
َ
ر
ٍ
M َH
ِ
>
َ
ي
V
,
!

*aَ ا\
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
8 +
/
ععع
َ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا |
ِ
ا
َ
O ِم
ْ
Aِ *اb
َ
ع
َ
t
َ
K
َ
8 \
ٍ
?r/
/
>
َ

ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
•َ د
َ
Q
َ
يل ِا?
َ
عO
ّ
لا N ِاع-َO ِi
ْ
Aِ "عl
َ
م
َ
اعم
َ
"ع0
َ
L َ ي ِC
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
I*v
ْ
-َi ِ< ْ O
/
9
ْ
ا
/
8 •/ $
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
ƒ
ٍ
ي
ْ
R
َ
>
َ
ي
V
Lِ ر
ْ
7َ @
ْ
1
َ
8 +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ *ي ِC
ْ
4
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
8 F
ِ
ار
َ
c
ْ
d
ْ
ِ
ا a
ِ
?H
/
Q
/
يف
ِ
ر
ِ
C
َ
O
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا
?عع0
/
Uْ 4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
Iاععb
َ

ْ
م
ِ
+
/
عع
/
م
َ
\
َ
e
/
عع,
َ
R
ْ
=
/
n
ْ
1
َ
ة َ د
ّ
5
/
ل
ْ
ا 2
/

َ
5
ْ
=
َ

َ
ف
َ
Z
ٍ
-ْ i
َ
W
ِ
?
ْ
D
َ
@
َ
اععb
َ
} ِط
ْ
@
َ
@
َ
اععb
َ
0 ِي0 ِR
ْ
4
َ
ن
ْ
م
ِ
Z
ِ

ّ
لا W
ِ
?
ْ
D
َ
يف
ِ
ن
`
ك
!
5
َ
O
َ
م
/
?
َ
& / @
َ
IاC
J
ل ِاغ
َ
ƒ
ٍ
ي
ْ
Q
َ
ن
ْ
L َ
2
/
ع
َ
5
ْ
=
َ
A
َ
:Zَ عيK
ِ
@
َ
I+
/
عع
َ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
عل
ْ
ا |
ِ
اع
َ
O ِم
ْ
Aِ *G
!
عD
َ
]
ْ
َ
ا يعف
ِ

`
ر
ْ
عف
َ
2
/
ع
َ
5
ْ
=
َ
@
َ
8
q+
ِ
4 ِF
َ
د
ْ

/
ل ِ A
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
œ
/
ا-َ
!
لا@
َ

J
ي
ْ
ل
َ
+
/

ْ
م
ِ
+
ِ
ِك
%
5
َ
O
َ
ل ِ
ة / F
َ
اعع-ّ>
َ
+
/
ععم
/
w
َ
0
ْ
4
َ
@
َ
Zّ ععR
َ
i
ْ
ا Nَل
َ
=d
ْ
ِ
ا (
ّ
1
َ
ر
`
&
ِ
اعع{
َ
ف
َ

ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8
اعb
َ
0
َ
ف
َ
8 Iاععb
َ
يف
ِ
)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
In
ْ
1
َ
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 "ل
َ
اعع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ب
ِ

ِ
0 ِR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
ٍ
ي5
ِ
=
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
2
َ
عع
َ
O
َ
م
ْ
ا n:
ِ
ل
ّ
ا Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# 2
َ
E
ِ
ر
ْ
=
َ
n
ْ
1
َ
*Nَي-
ِ
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
8 ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
*+
/
O
/
C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
:ص> .
ِ
ععم
َ
]
ْ
َ
ا د
ِ
ي
!
عع,
َ
ل ِ ‰
َ
ععي
ْ
ل
َ
@
َ
.
ِ
Xَب
ِ
اعع,
ّ
لا .
ِ
=
َ

ْ
ل ِ *S
َ
0
!
t
َ
=
/
@
ْ
1
َ
8 Nِل
َ
=d
ْ
ِ
اب
ِ
•j '
e
/
ل ِاععt
َ
=
/
A
َ
@
َ
.
ِ
ععXَ&
ِ
ار
َ
5
/
ل
ْ
ا —
/
?عع0
/
ب
/
ر
/
عع{
َ
O
َ

ْ
=
/
@
َ
اb
َ
X%Q
َ
| َ اO
َ
5
ْ
O ِ9
ْ
Aِا (
ّ

َ
I+
/
O
/
C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
اععb
َ
0
َ
ف
َ
8 +
/
C
ْ
ل ِاععt
َ
4
/
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*اععb
َ
XّQ
َ
v
ْ
عع>
َ
ر
َ
4
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
ل ِ اععb
َ
ي
%
ل ِ@
َ
اععb
َ
ل
َ
./ }
َ
ي
ْ
-َل
ْ
ا Z/ ععH
/
R
ْ
4
َ
@
َ
8 qF
ِ
ر
َ
ععl
ّ
لا $
ِ
د
%
عع3
َ
O
َ
ل ِ h
ِ
ر
ْ
ععO
ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
n
ْ
1
َ
*[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
./ ععC
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا
Z/ ععH
/
R
ْ
=
َ
A
َ
+
ِ
O ِم
َ
ر
ْ
Q
/
2
َ
م
َ
+
/
i
ّ

َ
ر
ِ
ب
/
د
%
لا يف
ِ
ي-
ِ
ك
ْ
=
َ
A
َ
@
َ
*Z
ٍ
C
/
X/ب
ِ
.
ٍ
-َrَ Q
َ
e
ِ
يي
ِ
M ْO
َ
ب
ِ
|
ِ
ا
َ
O ِم
ْ
Aِ *•
ٍ
ر
َ
م
َ
@
َ
ƒ
ٍ
ي
ْ
R
َ
>
َ
Nٍ6
ْ
@
َ
2
/
i ِام
َ
اb
َ
ب
ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
# .َ C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
A
َ
@
َ
8 •
/
ر
َ
M َل
ْ
ا
2
`
i ِاععم
َ
8 Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا يععف
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ععيف
ِ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 I:
ٍ
} ِ
َ
يQِ _
ِ
?عع0
/
t
ْ
5
َ
ل
ْ
ا Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا
*v
/
}
ْ
ف
ِ

ْ
F
َ
د
َ
ععK
َ
اp َ# :aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
e
َ
ل ِ?ط
/

ٍ
ر
َ
5
َ
>
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ

V
ع ِيC
ِ
ط
َ
e
/
ل
َ
اععt
َ
=
/
+
/
ععi
ّ
1
َ
e
/
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
اف
َ
W
ٍ
ار
َ
Q
ْ
s
ِ
عع>
َ
ي
V
Lِ ر
ْ
عع7َ @
ْ
1
َ
8 „p َ]
ْ
َ
ا +
ِ
ععب
ِ
•% ععUِ =
َ
+
/
ععi
ّ

َ
v
ْ
t
َ
Xَ9
َ
N ٍ6
ْ
?
َ
ب
ِ
"H
َ
L َ (
ْ
s
ِ
ف
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا .
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ل ِ +
/

/
ك
ِ
5
ْ
=
/
n:
ِ
ل
ّ
ا +
/
i
ّ

َ

ٍ
ل
َ
t
َ
ب
ِ
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
@
َ
I+
ِ
D
ِ
?H
/
U/ ب
ِ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لاب
ِ
e
/
ل
َ
اt
َ
=
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
يi ِاg ّلا S
/

ِ
t
ّ
لا@
َ
*./ C
َ
ل
َ
اt
َ
5
/
ل
ْ
ا
اععO
َ
Xَ0
/
ط
َ
Ž
ْ
عع-
ِ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I^عع4
َ
$
َ
اC
َ
Lِ ‚
َ
د
ْ
,
َ
ف
ْ
1
َ
@
َ
v
َ
ي
ْ
H
َ
L َ v
َ
}
ْ
ف
ِ
(
ْ
# :+
/
ل
َ
a/ اXَ=
/
اععb
َ
O
َ
R
ْ
ب
َ
p َ (
ْ
# :+
/
ععل
َ
a/ اععXَ=
/
اععb
َ
O
ْ
ع
َ
0
َ
O
َ
ب
ْ
اف
َ
ة J < َ ععل
/
< ْ ل
/
@
َ
.J ععE
َ
اE
َ
$
َ
e
َ
H
َ
غ
َ
ن
ْ
5
َ
>
َ

ْ
0
َ
L َ
(
ّ
1
َ
ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
اف
َ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا@
َ
.َ }
َ
ي
ْ
-َل
ْ
ا "ب
َ
1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 qة َ < َ ل
/
< ْ 0
%
لا v
َ
م
ْ
ر
ِ
غ
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iاb
َ
O
َ
م
ْ
ر
ِ
غ
َ
(
ّ

َ
I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ S
/
عع0
!
t
َ
=
/
A
َ
:يi ِاg ّلا@
َ
+
/

ْ
L َ .J ب
َ
اي
َ
i ِ *.J Xَ0
ْ
ط
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ S
/
0
!
t
َ
=
/
ي
َ
c
ِ
اXَل
ْ
ا
S
َ
0
!
t
َ
=
/
@
ْ
1
َ
N َي-
ِ
ي
َ
ل ِ [
/
F
/
w
!
ع
َ
=
/
@
ْ
1
َ
I+
/
,
/
C
ِ
R
ْ
=
َ
Zْ ب
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# T` اl
َ
م
/
.
ِ
=
َ

ْ
ا يف
ِ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا
"عع0
َ
L َ اععb
َ
ب
ِ
F
ِ
ر
َ
l
ّ
لا ة
ِ
$
َ
ا=
َ
w
ِ
ل ِ اb
َ
يف
ِ
S
َ
0
!
t
َ
=
/
@
ْ
1
َ
INَي-
ِ
ي
َ
ل ِ *.J f َل
َ
f َ Z/ b
َ
5
ْ
=
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
@
َ
8
اععb
َ
يف
ِ

/
ععrَ
ْ
=
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
اععb
َ
ب
ِ
ر
ْ
X/ل ِ W
ٍ
اعع=
ّ
1
َ
.َ ععf َل
َ
f َ Z/ ععb
َ
5
ْ
=
/
يi ِاg ّلا@
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا
:ص> *ن
ٍ
ي5
ِ
=
َ
ة / F
َ
ا-ّ>
َ
+
/
م
َ
w
ِ
ل
َ
.
ٍ
C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
اp َ# +
/
i
ّ
1
َ
@
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
0
ْ
ل ِ •€ '
F
`
?عع-/غ
َ
+
َ
عع0
ّ
لا (
ّ
s
ِ
ععف
َ
ا@N/اععف
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
m "ل
َ
اع
َ
4
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَل ِ +
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
+
ِ
g ِ
ْ
Rِ ل ِ
I.
ِ
ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا F
َ
ر
َ
c
َ
+
ِ
ع ِف
ْ
د
َ
ل ِ +
ِ
4 ِF
َ
ا-ّك
َ
ب
ِ
: َ ;ِ ا< َ =
/
A
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ

ْ
Rِ ل
ْ
ا ر
/
-
ِ
M ْ=
َ
n
ْ
1
َ
ou
`
يQِ F
َ
[
ِ
F
ِ
اععي
َ
O ِ;ْ اب
ِ
Pَ عع ِQ
َ
+
/
i
ّ

َ
Iاع
J
t
ْ
K
َ
ة / F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا e
/
3
ِ
4
َ
Zَ يK
ِ
ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
q+
/

ْ
م
ِ
e
/
0
َ
t
ْ
=
/
ام
َ

َ
# F
َ
$
َ
اب
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ب
ِ
T/ ل
َ
Uِ ل
ْ
ا +
ِ
يف
ِ
Zَ يK
ِ
@
َ
5اه;لا 9ا:"
v
ِ
ععi
ْ
1
َ
:+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ aَ ?X/=
َ
(
ْ
1
َ
./ ي
ّ
0 ِD
ْ
]
ْ
َ
ا +
/
4
/
F
َ
?D
/
@
َ
ر
ِ
b
ْ
{
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
p `?;/ )
ْ
م
َ
?
َ
& /
اعع5
َ
>
َ
اععb
َ
0
َ
C
ْ
K
َ
N/6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
@
َ
I$
ِ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
ة ` F
َ
ا-ّ>
َ
+
/
م
َ
w
َ
0
ْ
O
َ
ف
َ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ
ou
ْ
b
ِ
ئ ِاعع,
َ
i ِ ن
ْ
م
ِ
(
َ

/
&
ِ
ا{
َ
=
/
ن
َ
=:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
m :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
Z/ D
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ار
J
ععك
َ

ْ
م
/
(
َ
?ععل
/
?X/ي
َ
ل
َ
u
ْ
ععb
/
i
ّ
#
ِ
@
َ
m :+
ِ
ععيف
ِ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَل ِ W
`
ار
َ
Q
َ
?
َ
& / @
َ
.َ =
َ

ْ
ا
G
%
ععH
ِ
=
َ
ل
َ
ف
َ
Z
ٍ
ععK
ِ
اL َ ž
ٍ
ل ِاب
َ
n
ْ
1
َ
*•
ٍ
0
ّ
ك
َ
م
/
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
Z! >
/
ن
ْ
م
ِ
G
%
H
ِ
=
َ
8 oاF
J
@\
/
@
َ
a
ِ
?
ْ
Xَل
ْ
ا
ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
(
/
?ععك
/
=
َ
A
َ
اععb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ
اp َ# "ععO
ّ
Q
َ
ي
!
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
(
ِ
?
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
ي
!
C
ِ
H
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
(
ّ
1
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
عع9
َ
@
َ
.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا _
ِ
اععب
َ
يععف
ِ
.
ِ
ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
+
/
O
/
R
ّ
D
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
@
َ
+
/
ل
َ
اK
َ
ا5
َ
ب
ِ
اl
J
=
ْ
1
َ
G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
F
/
اb
َ
{
!
لا G
%
H
ِ
=
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ف
َ
*اي

H
ِ
;َ @
َ
اي

م
!
p
ِ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 $
`
?
ْ
L َ .َ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
"عع0
َ
L َ G
%
ععH
ِ
ي
َ
ف
َ
*+
ِ
ععK
ِ
ل
َ
t
َ
>
َ
(
َ
ار
َ
ك
ْ
عع9
َ
F
/
اععb
َ

ِ
@
َ
8 _
ِ
?ععC
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
د
ِ
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
.
ِ
ععم
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
N ِاععi
َ
ر
ْ
Xَل
ْ
ا@
َ
NِاععXَ4
ْ
ر
ّ
لا@
َ
.
ِ
i
َ
?
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
ة
ِ
ر
َ
يM ِH
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا
q.
ِ
ي
ّ
م
!
: ! لا@
َ
@
ْ
1
َ
Iيععع ِم
َ
@
ْ
1
َ
يعع
!
م
ِ
@
ْ
1
َ

ّ
عع0
َ
L َ v
ِ
ععi
ْ
1
َ
:+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
1
َ
+
/
R
/

ِ
ععD
َ
@
َ
8
G
`

ِ
ععD
َ
يععم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
v
ِ
i
ْ
1
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 u
ِ

ِ
R
ْ
O
ّ
لا يف
ِ
n
ْ
1
َ
*يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ

ِ

ْ

IŸ ي
ّ
عع0
َ
L َ v
ِ
ععi
ْ
1
َ
Ÿ "عع
َ
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
ن
ِ
& ْ : ! ععلا "ععل
َ
# F
/
$
َ
اC
َ
O
َ
=
/
+
/
i
ّ

َ
*G
ِ
يRِ H
ّ
لا "0
َ
L َ
:+
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
@
َ
8 nر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
"عع0
َ
L َ v
ِ
ععi
ْ
1
َ
د
َ
عع=ر
ِ
=
/
(
ْ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ .` عع=
َ
ا
َ
>
ِ
+
/
ععi
ّ
# :يi ِاععg ّلا@
َ
اععb
َ
O ِ0
َ
5
ْ
E
/
@
ْ
1
َ
اb
َ
5
ِ
عع,
ْ
E
ِ
@
ْ
1
َ
Iيععم
!
1
/
(
ِ
د
َ
ععC
َ
>
َ
^
ِ
عع,
/
-ْ i
َ
@
ْ
1
َ
^
ِ
i
/
د
َ
ععب
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
5
/
عع,
ْ
E
ِ
@
ْ
1
َ
ا& َ د
ِ
ععي
َ
>
َ
8 ي
ّ
عع0
َ
L َ v
ِ
ععi
ْ
1
َ
*+
/
ل
َ
?
ْ
ععK
َ
(
ّ
1
َ
ر
/
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 ر
ِ
b
ْ
{
ّ
0ل ِ +
ِ
ِ5
%
l
َ
O
َ
ل ِ *G
`

ِ
D
َ
IF
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
يi ِاg ّلا@
َ
Iا& َ ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَ>
َ
*F
`
اb
َ

ِ
ا& َ F
ِ
د
ْ
D
َ
@
ْ
1
َ
Iاb
َ
ِt
ْ
ب
َ
ن
َ
ي5
ِ
>
ِ
اععR
َ
ل
ْ
ا .
ِ
ععي
ّ
0 ِ&
ِ
ا3
َ
ل
ْ
ا Z
ِ
عع& ْ ]ِ
َ
ة
ِ
$
َ
?b
/
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا F
ِ
اb
َ
{
!
لا ة
ِ
F
َ
?D
/
"0
َ
L َ ‰
َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
ن
َ
=:
ِ
ععل
ّ
اm :+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَب
ِ
ة
ِ
F
َ
?ععH
%
لا (
َ
@$
/
u
َ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا +
/
عع0
ّ
لا Zَ ععt
َ
ب
ْ
1
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
Iق ` ل
َ
ط
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ب
ِ
:ص> *ا: َ >
َ
@
َ
8 q.َ =
َ

ْ
ا o(
َ

/
&
ِ
ا{
َ
=
/
•‡ (
ْ
# اععb
َ
ِي
ْ
ع
َ
>
َ
8 ي
ّ
عع0
َ
L َ v
ِ
عi
ْ
1
َ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
'
S
َ
عع0
َ
ط
ْ
1
َ
(
ْ
# ا: َ عع>
َ
@
َ
8 اF
J
اععb
َ

ِ
(
/
?ععك
/
=
َ

َ
ف
َ
.J ععم
َ
ار
َ
>
َ
د
َ
H
َ
K
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
اF
J
اb
َ

ِ
د
َ
H
َ
K
َ
ا{
J
ي0 ِM ْ4
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا "0
َ
L َ Z/ 5
َ
R
ْ
=
/
يi ِاg ّلا@
َ
I.
ِ
م
َ
ار
َ
ك
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ ل
J
5
ْ
Q
َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
يف
ِ
F
`
اb
َ

ِ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ h
ِ
د
/
=
َ
@
ْ
1
َ
h
ِ
ر
/
b
ْ

َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
9
/
1
ْ
F
َ
:+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
8 q+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ
يععف
ِ
ة
ِ
$
َ
?ععb
/
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ة
ِ
F
َ
?ععD
/
"عع0
َ
L َ ‰
َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
ععi
ّ

َ
2
/
عع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا *ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا
*F
`
اb
َ

ِ
8 ي4 ِد
ّ
E
َ
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ vi
ْ
1
َ
:+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَ>
َ

ِ
د
ّ
3
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
يC
ِ
rْ O
ّ
لا@
َ
8 .
ِ
ي
ّ
0 ِ&
ِ
ا3
َ
ل
ْ
ا
q_
ِ
]
ْ
َ
ا Z
ِ
C
َ
K
ِ
ن
ْ
م
ِ
W
ْ
1
َ
W
!
]
ْ
/
ا Z
ِ
C
َ
K
ِ
ن
ْ
م
ِ
ة َ د
ّ
3
َ
ل
ْ
ا $
َ
اF
َ
1
َ
N`ا?
َ
9
َ
اb
َ
ب
ِ
+
/
C
ّ
rَ =
/
*W
ٍ
ر
َ
R
ْ
م
َ
Z! >
/
يف
ِ
8 F
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
u
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*[
/
$
/
ر
ْ
ط
َ
e
/
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا@
َ
8
+
ِ
C
ّ
ععrَ 5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ *اb
َ
5
/

ِ
R
ْ
4
َ
1
ْ
ر
َ
t
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
8 ة
ٍ
ر
َ
& َ اH
َ
م
/
@
ْ
1
َ
I|
ٍ
اc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
يععO ِل
ّ
ا +
ِ
ععيب
ِ
1
َ
.
ِ
ععE
َ
@
ْ
\
َ
@
َ
+
ِ
ععم
!
1
/
@
ْ
1
َ
I+
ِ
ععيب
ِ
1
َ
.
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
م
/
@
َ
e
ِ
,
َ

ّ
لا ن
ْ
م
ِ
+
ِ
O ِ
ْ
ب
ِ
@
َ
+
ِ
O ِ;ْ )
/
>
َ
اعع5
َ
b
ِ
5
ِ

ِ
R
ْ
4
َ
@
!
ر
/
ععt
/
ل ِ +
/
ععل
َ

ٍ
ععب
ْ
ا .
ِ
ععE
َ
@
ْ
\
َ
@
َ
.
ٍ
ع
َ
ععc
ِ
ر
ْ
م
/
A
َ
8 +
ِ
عع4 ِ$
َ
A
َ
@
ِ
Zَ C
ْ
K
َ
اb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ
a` ?
ْ
ععK
َ
e
ِ
عع,
َ

ّ
لا W
ِ
ر
َ
ععR
ْ
م
َ
يععف
ِ
e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا Z/ ب
ِ
اXَم
/
@
َ
+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
W
%
1
/
ا: َ >
َ
@
َ
I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ
+
ِ
4 ِF
َ
?ععD
/
"عع0
َ
L َ ‰
َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
ععi
ّ

َ
IF
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
اععb
َ
ب
ِ
+
َ
يC
ِ
ععrْ O
ّ
لا (
ّ
# u
`

ِ
ععK
َ
+
ِ
0 ِب
ِ
اععXَم
/
2
َ
ععم
َ
| ` ر
ّ
عع-َم
/
+
`
E
ْ
@
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
a` ?
ْ
K
َ
|
ِ
اc
َ
ر
ّ
لا W
ِ
ر
َ
R
ْ
م
َ
يف
ِ
@
َ

ِ
$
َ
?b
/
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
(
ّ

َ
IF
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
اععb
َ
ب
ِ
+
َ
يC
ِ
ععrْ O
ّ
لا (
ّ
1
َ
e
ِ
,
َ

ّ
لا W
ِ
ر
َ
R
ْ
م
َ
يف
ِ
د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ
+
/
عع
ْ
L َ e
ِ
عع,
َ

ّ
لا W
ِ
اععك
َ
Q
ْ
1
َ
ƒ
ِ
ععع
ْ
ب
َ
Nِاعع-َO ِi
ْ
Aِ e
ِ
عع,
َ

ّ
لا ة َ ?
ّ
ععK
/
„?
َ
Xْ =
َ
A
َ
| َ اc
َ
ر
ّ
لا
1
َ
ر
َ
ععط
َ
ن
ْ
ععم
َ
@
َ
IF
`
اععb
َ

ِ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععب
ِ
Iu
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
ععt
َ
K
َ
@
َ
.
ِ
ععXَ-َ
ّ
لا@
َ

ِ
F
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
.
ِ
=
َ
A
َ
?
ِ
ل
ْ
ا>
َ
IF
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
اععb
َ
ب
ِ
+
َ
يC
ِ
ععrْ O
ّ
لا (
ّ
)
َ
ععب
ِ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
ععt
َ
K
َ
|
ِ
اععc
َ
ر
ّ
لاب
ِ
اععb
َ
5
/

ِ
R
ْ
4
َ
يف
ِ
|
ِ
اc
َ
ر
ّ
لا W
ِ
ر
َ
R
ْ
5
َ
>
َ
ة
ِ
ر
َ
& َ اH
َ
5
/
ل
ْ
ا W
/
ر
َ
R
ْ
م
َ
@
َ
Tَ ل
َ
Uِ ل
ْ
ا +
ِ
يف
ِ
u
ْ
b
/
l
/
ع
ْ
ب
َ

َ
Q
َ
@
َ
F
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
اععb
َ
ب
ِ
+
َ
يC
ِ
ععrْ O
ّ
لا (
ّ
)
َ
ععب
ِ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
t
َ
K
َ
@
َ
Iاb
َ
يف
ِ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
2
ِ
ي5
ِ
E
َ

ِ
اععC
َ
i
ْ
# يف
ِ
[
ِ
ر
ِ
يf ِ)
ْ
O
َ
ل ِ |
ِ
اc
َ
ر
ّ
لا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
e
ِ
,
َ

ّ
لا ن
ْ
L َ ة
ِ
ر
َ
& َ اH
َ
5
/
ل
ْ
ا د
ِ
ع
ْ
C
/
ل ِ ل
J
D
ْ
1
َ
„د
ّ
ععع
َ
O
َ
=
َ
A
َ
@
َ
$
ِ
A
َ
@
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ

ِ
اb
َ
م
ّ
]
ْ
/
ا "ل
َ
# اb
َ
يف
ِ
u
/

ِ
R
ْ
O
ّ
لا „د
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
^
َ
ل ِ: َ ل ِ@
َ
Iu
ِ
R
ْ
0
ّ
لا
qاعع5
َ
&
ِ
$
ِ
A
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
اعع5
َ
b
ِ
4 ِاb
َ
م
ّ
1
/
"ععل
َ
# ن
ِ
ععب
ْ
Aِا@
َ
_
ِ
]
ْ
َ
ا .
ِ
عع0
َ
ي0 ِQ
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ة
ِ
ر
َ
& َ اH
َ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
.
ٍ
عع
َ
Lِ ل
َ
م
/
@
َ
_
ٍ
)
َ
ععب
ِ
@
َ
.
ٍ
ععE
َ
@
ْ
\
َ
v
ِ
عع;ْ 1
/
@
َ
.
ٍ
Xَ0
ّ
t
َ
م
/
@
َ
.
ٍ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
)
َ
ب
ِ
8 +
/
O
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
*+
َ
C
ّ
7َ ?
ْ
ل
َ
@
َ
8
_
/
]
ْ
َ
ا@
َ

ِ
ععب
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا u
ِ
عع=ر
ِ
R
ْ
O
ّ
لا يف
ِ
W
ّ
]
ْ
/
ا ن
َ
b
ْ
C
ِ
rْ =
/
A
َ
aَ @
َ
]
ْ
/
ا .َ f َل
َ
g ّلا (
ّ

َ
*?
`
M ْ0
َ
ف
َ
I|
ِ
اO
َ
5
ْ
O ِععع9
ْ
لِل ِ ل

R
َ
م
َ

َ
عععي
ْ
ل
َ
W
ِ
ل
َ
M /ل
ْ
ا@
َ
ن
ِ
ب
ْ
Aِاععع>
َ
a
ِ
اعععE
َ
ر
!
لا ن
ْ
عععم
ِ
[
/
ر
/
عععي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
q.
ِ
0
َ
D
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
.
ِ
ي
ّ
م
ِ
ر
َ
R
ْ
5
َ
0
ْ
ل ِ د
/
ب
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا اb
َ
5
/

ِ
R
ْ
4
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
./
َ
Lِ ل
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
v
ِ
i
ْ
)
َ
ععف
َ
„ر
َ
عع;ْ ]
ْ
/
ا يععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
ععم
ِ

/
ر
ْ
& َ اعع•
َ
(
ْ
# +
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
+
/
X/ي0 ِع
ْ
4
َ
G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
8
?
ْ
ععل
َ
@
َ
*اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
F
َ
اععD
َ
8 „ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا ن
ْ
م
ِ

َ
& َ ا{
َ
ف
َ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ
ار
J
&
ِ
ا{
َ
م
/
F
َ
اD
َ
اb
َ
O
ْ
0
َ
;َ د
َ
ف
َ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ v
ِ
i
ْ
)
َ
ف
َ
F
َ
اد
ّ
لا v
ِ
0
ْ
;َ $
َ
(
ْ
# :aَ اK
َ
قَ ل
َ
t
ّ
لا +
/
C
ِ
ععrْ =
/
+
/
ععi
ّ

َ
I+
/
ععX/ي0 ِع
ْ
4
َ
G
%
H
ِ
=
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IS
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لا e
ِ
E
َ
?5
/
ب
ِ
ل
J
5
َ
L َ اb
َ

ْ
م
ِ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
ZV عع>
/
@
َ
+
ِ
عب
ِ
ة
ِ
F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا S
ِ
عع0
%
ع
َ
O
َ
ل ِ ن
َ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا@
َ
+
ِ
عب
ِ
.
ِ
ععم
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا S
ِ
0
%
ع
َ
O
َ
ل ِ
ي
ّ
0
َ
L َ vi
ْ
)
َ
ف
َ
*.َ i
َ
ل
َ
ف
/
ن
ْ
م
ِ

/
ر
ْ
& َ ا•
َ
(
ْ
# :aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 S
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
0ل ِ Z` ب
ِ
اK
َ
ن
ِ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
ر
ْ
ععH
ِ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
F
ٍ
اb
َ
{
ِ
ب
ِ
اb
َ
C
َ
ط
َ
اUَ ف
َ
.` ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
./ i
َ
ل
َ
ف
/
@
َ
8 يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
(
ْ
# n
ْ
1
َ
*z
َ
عع-ْ 0
ّ
لا د
َ
عع=ر
ِ
=
/
(
ْ
1
َ
A
ّ
#8 اL J ر
ْ
عع7َ +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ S
ِ
عع0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا Nِاعع-َO ِi
ْ
Aِ *+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
S
ِ
ع0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا $
ِ
?عE
/
?
/
ل ِ +
ِ
عO ِE
َ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
عم
ِ
ار
J
&
ِ
اع{
َ
م
/
ر
/
يعH
ِ
ي
َ
ف
َ
اعb
َ

ْ
م
ِ
F
ِ
اعb
َ
{
!
لاب
ِ
z
َ
-ّ0
َ
4
َ
^
َ
عع0
ْ
4 ِ +
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
ععم
ِ
*ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
F
َ
اععD
َ
اععb
َ

ْ
م
ِ
ر
َ
& َ اعع•
َ
@
َ
اععb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
8 q+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ
*.
ِ
ععي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا .َ ععi
َ
ل
َ
ف
/
ن
ْ
ععم
ِ
8 ‚ر
ْ
& َ اعع•
َ
(
ْ
# *:aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ S
ِ
0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا $
ِ
?E
/
?
/
ل ِ
(
ْ
1
َ
Zَ عC
ْ
K
َ
F
ِ
اعb
َ
{
!
لاب
ِ
اععb
َ
C
َ
ط
َ
ا;َ (
ْ
# n
ْ
1
َ
*^
َ
ل ِ: َ ععك
َ
ف
َ
8 يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ vi
ْ
)
َ
ف
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
Iz
َ
عع-ْ 0
ّ
لا د
َ
عع=ر
ِ
=
/
(
ْ
1
َ
A
ّ
# +
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
ر
ْ
ععH
ِ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اb
َ
R
َ
ك
ِ

ْ
=
َ
:ص> •Œ (
ْ
#
ِ
@
َ
ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
ر
/
يععH
ِ
=
َ
A
َ
:Zَ ععيK
ِ
@
َ
8 ار
J
&
ِ
اعع{
َ
م
/
F
َ
اععD
َ
اb
َ
Qِ اك
َ
i ِ '
د
ْ
ععE
َ
?=
/
u
ْ
عع0
َ
ف
َ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ن
َ
ععيQِ .
ٍ
ععي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
)
َ
ب
ِ
v
ْ
,
َ
ي
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ

َ
اb
َ

ْ
م
ِ

َ
& َ ا•
َ
@
َ
اb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ

ِ

ِ
ع
ْ
O
ّ
0ل ِ +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ S
ِ
0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
.
ِ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا ر
َ
>
ْ
p
ِ
(
ّ
)
َ
ب
ِ
ا: َ & َ 2
َ
ف
ِ
$
/
@
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ S
/
0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا
ي
ّ
عع0
َ
L َ vi
ْ
)
َ
ععف
َ
*.` ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
اb
َ

ْ
م
ِ

/
ر
ْ
& َ ا•
َ
(
ْ
# :aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ لِل ِ A
َ
A
َ
n
ْ
1
َ
*?
`
ععM ْ0
َ
ف
َ
8 [
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ

ِ
اععك
َ

!
لا Zَ ععC
ْ
K
َ
F
ٍ
اععb
َ
{
ِ
ب
ِ
اععb
َ
C
َ
ط
َ
اUَ ف
َ
يععم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ن
ْ
م
ِ
ا& َ F
َ
اb
َ

ِ
+
ِ
ب
ِ
S
َ
0
ّ
L َ ام
َ
|
ِ
ا5
َ
O ِE
ْ
ا .
ِ
ل
َ
اR
َ
O ِ9
ْ
Aِ +
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
م
ِ
ار
J
&
ِ
ا{
َ
م
/
(
/

/
=
َ
z
ِ
ع-ْ 0
َ
ب
ِ
z
ِ
ع-%0
َ
O
ّ
لا "ع0
َ
L َ Z/ ع5
َ
R
ْ
=
/
Zَ عيK
ِ
@
َ
.J عي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
اعb
َ
i ِ?
ْ
>
َ
aَ اQ
َ
I.َ i
َ
ل
َ
ف
/
F
ِ
اb
َ

ِ
.َ ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا 2
/
م
ِ
ا3
َ
ي
/
ف
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا
+
ِ
ععب
ِ
*„?
َ
i
َ
@
ْ
1
َ
8 ا}
J
ي
ْ
7َ +
ِ
ب
ِ
*?
ِ

ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
@
َ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
S
`
ل ِاط
َ
vi
ْ
1
َ
:aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
قَ ل
َ
t
ّ
لا@
َ
S
`
ل ِاعععط
َ
v
ِ
i
ْ
)
َ
ععب
ِ
F
َ
اععb
َ
{
!
لا @
ْ
1
َ
Iاعع5
َ
& / @
ْ
1
َ
IF
َ
اععb
َ
{
!
لا @
ْ
1
َ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا8
G
ِ

ِ
ععH
َ
ب
ِ
+
ِ
i ِاععي
َ
4
ْ
™ِ
ِ
ف
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا | / ?ععK
/
@
/
اععم
ّ
1
َ
*F
َ
اb
َ

ِ
A
َ
@
َ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
يم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
ك
َ
ب
ِ
2
َ
ععم
َ
+
ِ
عع{
ِ
-ْ ل
َ
a
ِ
ل
َ
Xْ O ِعع9
ْ
ا W
ِ
د
َ
ع
َ
0 ِف
َ
ن
ِ
ي
ْ
ي
َ
ل
َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا N/ا-َO ِi
ْ
ا ام
ّ
1
َ
@
َ
I+
ِ
{
ِ
-ْ ل
َ
A
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا z
/
عع-ْ ل
َ
@
َ
I+
ِ
عع{
ِ
-ْ 0
َ
ب
ِ
[
ِ
?
ِ

ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
ف
َ
يK
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ام
ّ
1
َ
@
َ
I+
ِ
O ِي
ّ
i ِ W
ِ
د
َ
L َ
قَ ل
َ
t
ّ
لا @
ْ
1
َ
8 ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا يععف
ِ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
+
/
عع,
/
ك
ْ
L َ @
َ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا "ل
َ
# T/ ر
ِ
H
َ

ْ
=
َ
قَ ل
َ
ط
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# F
/
اb
َ
{
!
لا Zَ H
َ
Q
َ
@
َ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
يK
ِ
اC
َ
ل
ْ
اب
ِ
F
َ
اb
َ
{
!
لا@
َ
S
`
ل ِاط
َ
v
ِ
i
ْ
)
َ
ب
ِ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
v
ِ
ععi
ْ
1
َ
:+
ِ
ععيف
ِ
aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
1
َ
W
َ
اععXَم
َ
يK
ِ
اC
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
O
/
ي
ّ
i ِ v
ْ
م
َ
اK
َ
@
َ
*.
ٍ
ع
َ
E
ْ
F
َ
:ص> qF
َ
اb
َ

ِ
ل
َ
ف
َ
ا
J
ئ ِاب
َ
ق / ل
َ
t
ّ
لا •‘ '
:"ل
َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَل ِ *$
َ
اععL َ اp َ# ة ` F
َ
اعع-ّ>
َ
ر
ِ
&
ِ
اعع{
َ
5
/
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ 8 e
/
عع3
ِ
=
َ
:*Z` H
ْ
ف
َ
8
*?
َ
عع& / @
َ
8 .َ =
َ

ْ
ا oا?ل
/
اK
َ
ا5
َ
ل ِ (
َ
@$
/

/
=
َ
u
ّ
f / u
ْ
b
ِ
ئ ِا,
َ
i ِ ن
ْ
م
ِ
(
َ

/
&
ِ
ا{
َ
=
/
ن
َ
=:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
m
$
َ
?
ْ
ععع
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*.
ٍ
ععK
َ
ر
ْ
ف
/
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
# ن
َ
ععم
َ
\
َ
[
ِ
F
ِ
اb
َ

ِ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
اb
َ
ك
َ
,
ِ
5
ْ
=
/
(
ْ
1
َ
8 $
/
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
n
ْ
1
َ
+
ِ
ععيف
ِ
$
َ
اععL َ @
َ
I+
/
ععل
َ
$
َ
اععL َ u
ّ
ععf / IA
J
?
ْ
ععK
َ
(
`
ل
َ
ف
/
aَ اK
َ
:a/ اXَ=
/
+
/
O
/
-َل
َ
اUَ م
/
a
ِ
?
ْ
Xَ0
ْ
ل ِ
$
/
?ععH
/
Xْ م
َ
@
َ
+
ِ
ععO ِC
َ
&
ِ
يععف
ِ
$
َ
اععL َ u
ْ
b
ِ
ل ِ?
ْ
ععK
َ
ن
ْ
ععم
ِ
e
`
عع=ر
ِ
K
َ
?
َ
عع& / @
َ
+
/
ععl
َ
Xَi
َ
@
َ
+
/
-َل
َ
ا;َ
v
ْ
ععC
َ
E
َ
@
َ
Zْ عع& َ @
َ
+
/
-/ل ِاععUَ =
/
اb
َ
>
/
اعع,
َ
م
ْ
#
ِ
@
َ
Iu
ِ

ِ
R
ْ
O
ّ
لاععب
ِ
ة
ِ
1
َ
ر
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا •/ ععD
ْ
@
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا
(
ِ
اععb
َ
E
ْ
@
َ
š +
ِ
ععيف
ِ
6
`
ر
ْ
عع7َ $
/
?
ْ
ععع
َ
ل
ْ
ا@
َ
IF
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
@
ْ
1
َ
$
ِ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا@
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
ة / F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا +
ِ
E
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ر
ِ
ي;ِ ]
ْ
َ
ا Nِw
ْ
3
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ ر
َ
H
َ
O
َ
K
ْ
ا $
ِ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
e
/
3
ِ
4
َ
aَ اK
َ
ن
ْ
م
َ
@
َ
:ص> .` ععK
َ
ر
ْ
ف
/
8 F
ِ
اععb
َ
{
!
لاب
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ععب
ِ
v
ْ
0
َ
ععH
َ
4
ّ
ا ?
ْ
عع0
َ
ف
َ
8 •” @
ْ
1
َ
I‚
ٍ
?
ْ
عع5
َ
ب
ِ
'
@
ْ
1
َ
2
ْ
E
ِ
ار
َ
=
/
u
ْ
ل
َ
ي
B
ع ِE
ْ
F
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
ئ ِاب
َ
ق
ٍ
ل
َ
ط
َ
@
ْ
1
َ
8 +
ِ
يl
ِ
O
َ
Xْ 5
/
ب
ِ
ا5
َ
&
ِ
د
ِ
Q
َ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
*•
ٍ
,
ْ
ف
َ

ِ
ا?
َ
ععف
َ
@
َ
ر
ِ
ععي;ِ ]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ق
ِ
ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا F
ِ
: % ععع
َ
O
َ
ل ِ *$
َ
?
ْ
ععL َ ل
َ
ف
َ
8 +
/
ععC
َ
X
ِ
L َ Y
/
@
ْ
w
ّ
ععلا *ن
ّ
E
/
v
ْ
i
َ
ا>
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*اb
َ
ك
َ
0
َ
م
َ
?
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 ا5
َ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
يف
ِ
+
ِ
ئ ِا-َO ِi
ْ
ا@
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
h
ِ
ا,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا
|
ِ
اععt
َ
X
ِ
i
ْ
Aِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
8 $
َ
?
ْ
ععL َ ل
َ
ف
َ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا e
َ
ععX
ِ
L َ *اععb
َ

َ
L َ A
َ
@
ْ
1
َ
8 .J XَيK
ِ
F
َ
ZB Qِ ن
ْ
م
ِ
اb
َ
0
َ
Xَi
َ
+
/
i
ّ

َ

َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
د
`
ئ ِاL َ ?
َ
& / Zَ يK
ِ
@
َ
(
ِ
اع
َ
0
!
لا@
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
اب
ِ
ح
ِ
اك
َ

!
لا
+
ِ
0 ِ=?
ِ
ععt
ْ
O
َ
ل ِ .
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا يععف
ِ
د
`
ئ ِاععL َ ?
َ
عع& / Zَ ععيK
ِ
@
َ
اععb
َ
ل
َ
h
`
اعع,
َ
م
ْ
# ^
َ
ل ِp َ@
َ
ZB Qِ "ل
َ
#
:aَ اععK
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "عع0
َ
L َ @
َ
ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
.
ٍ
5
َ
0 ِك
َ
ب
ِ
.
ِ
K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا (
ِ
اك
َ
م
ْ
# 2
َ
م
َ
(
ِ
اع
َ
0
!
لا ‚
ِ
ا5
َ
0 ِك
َ
ب
ِ

َ
# .
ِ
ع
َ
ف
َ
ار
َ
5
/
ل
ْ
ا S
/
C
ْ
9
َ
ا: َ >
َ
@
َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
[
/
F
َ
اb
َ

ِ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا S
ِ
C
ْ
9
َ
6
ِ
ر
ْ
rَ ب
ِ
8
.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا Z
ِ
D
ْ
1
َ
@
َ
ر
ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا يف
ِ
+
ِ
ب
ِ
W
َ
w
َ
E
َ
@
َ
n
%
?
ِ
M َC
َ
ل
ْ
ا +
/
ل
َ
اK
َ
Iيc
ِ
اXَل
ْ
ا
A
َ
:يi ِاععg ّلا@
َ
IZ
ِ
عع=?
ِ
t
ْ
O
ّ
لا ة
ِ
$
َ
اعع=
َ
\
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا ن
ْ
L َ ^
َ
ل ِp َ [
ِ
ر
ِ
ي;ِ )
ْ
4
َ
يف
ِ
ا5
َ
ل ِ
u
ْ
ععل
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ
(
ِ
اع
َ
0
!
لا ‚
ِ
ا5
َ
0 ِ>
َ
2
َ
م
َ
Zَ H
َ
4
ّ
ا ?
ْ
ل
َ
"O
ّ
Q
َ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
W
/
د
%
Xَ4
َ
6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
e
َ
ععX
ِ
L َ اb
َ
Xَ0
ّ
ط
َ
ن
ْ
م
َ
*2
َ
E
َ
اF
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qق
ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا _
ِ
اC
َ
9
ْ
)
َ
ب
ِ
+
ِ
ل ِاM َO ِ7ْ Aِ اد
J
ئ ِاL َ ن
ْ
ك
/
=
َ
ة
ِ
د
ّ
ععم
/
يععف
ِ
*u
َ
0
َ
9
ْ
1
َ
u
ّ
f /8 a
ِ
?;/ د
%
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لاب
ِ

J
H
ِ
O
ّ
م
/
د
ّ
4
َ
F
ْ
ا @
ْ
1
َ
8 F
ِ
اb
َ
{
!
لا
+
/
ععi
ّ
1
َ
8 +
/
م
/
اععك
َ
Q
ْ
1
َ
@
َ
IF
ِ
اععb
َ
{
!
لا $
ِ
?
ْ
ععL َ "عع0
َ
L َ ق
ِ
ا-َ4
!
Aِا د
َ
ع
ْ
ب
َ
*e
/
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
اف
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
يف
ِ
h
`
ا,
َ
م
ْ
# .َ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا (
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
*[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
Zْ ب
َ
W
ِ
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
A
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
د
`
ئ ِاL َ
ل
َ
ف
َ
IS
!
R
َ
ل
ْ
اععب
ِ
Z
ِ
عط
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا ن
ِ

!
ع0ل ِ Z` =د
ِ
ععC
ْ
4
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
W
/
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ

ِ
اك
َ

!
لا ^
َ
ل ِp َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iاعع5
َ
b
ِ
ب
ِ
د
`
ئ ِاععL َ ?
َ
عع& / Zَ ععيK
ِ
@
َ
[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
Z/ H
/
R
ْ
=
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
h
`
ا,
َ
م
ْ
# +
ِ
ب
ِ
Z/ H
/
R
ْ
=
َ
.
ِ
عع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا يعف
ِ
(
ِ
A
َ
?
ْ
عK
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا Z/ عD
ْ
1
َ
@
َ
Iا5
َ
& / د
َ
عع
ْ
ب
َ
Zْ عب
َ
اع5
َ
b
ِ
ب
ِ
د
ٍ
ئ ِاع
َ
ب
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ

ِ
$
ّ
ر
!
ععلا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
W
ِ
ل
َ
عع9
ْ
d
ْ
ِ
ا يععف
ِ
ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ (
ِ
اععb
َ
E
ْ
@
َ
@
َ
$
`
?
ْ
ععL َ اb
َ
i
ّ
1
َ
ا5
َ
& / ر
/
b
َ

ْ
1
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
Iاعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ق
ِ
F
ِ
اعع-َل
ْ
ا a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
اععب
ِ
u
ْ
b
/
l
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
t
َ
K
َ
@
َ
$
ٍ
?
ْ
ع
َ
ب
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ا5
َ
b
/
R
%
D
َ
1
َ

ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
اl
J
=
ْ
1
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
د
`
ئ ِاL َ ?
َ
b
/
ف
َ
اb
َ
ع
َ
E
َ
اF
َ
u
ّ
f / I.
ِ
ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
ر
َ
& َ ا•
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ./ ععK
َ
ر
ْ
ف
/
N`ا?
َ
عع9
َ
*.
ٍ
ععK
َ
ر
ْ
-/ب
ِ
$
ِ
?
ْ
ععع
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ة / F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا †
/
X/عع,
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
8
e
َ
E
َ
@
ْ
1
َ

َ
اع
َ
4
َ
+
َ
0
ّ
لا (
ّ

َ
*N`6
ْ
@
َ
ر
ِ
ي-
ِ
ك
ْ
O
ّ
لا Zَ C
ْ
K
َ
W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
@
َ
8 •
ِ
,
ْ
-َل
ْ
ا@
َ

ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
(
ْ
1
َ
Z
ِ
ععC
ْ
K
َ
ن
ْ
ععم
ِ
.
ٍ
ععC
َ
K
َ
F
َ
ر
/
عع=ر
ِ
R
ْ
O
َ
ف
َ
m aَ اععK
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
ر
َ
ععي-
ِ
ك
ْ
O
ّ
لا
Ioاعع9
ّ
ا5
َ
O
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
Z
ِ
ععC
ْ
K
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ن
ِ
ي
ْ
ع
َ
ب
ِ
اO
َ
O
َ
م
/
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ
7َ W
/
اي
َ
H
ِ
ف
َ
m aَ اK
َ
@
َ
Ioا9
ّ
ا5
َ
O
َ
=
َ
د
ِ
ععي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ S
ِ
0
َ
t
ْ
5
/
0
ْ
ل ِ ل
J
5
ْ
Q
َ
W
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا يف
ِ
ا9
ّ
ا5
َ
O
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
Z
ِ
C
ْ
K
َ
ن
ْ
م
ِ
F
/
د
ّ
Xَ=
/
@
َ

ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ة
ٍ
?
َ
b
ْ
rَ ب
ِ
8 .
ِ
0
َ
C
ْ
X/ل
ْ
ا>
َ
*[
/
?
/
R
ْ
i
َ
@
َ

%
5
َ
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
8 .
ِ
ع
َ
K
ِ
ا?
َ
ل
ْ
ا $
ِ
اR
َ
4
!

q+
/
0
/
5
َ
ععrْ =
َ
.
ِ
=
َ

ْ
ا يف
ِ
œ
%
ا5
َ
O
ّ
لا@
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# يl
ِ
-ْ =
/
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# ?L / د
ْ
=
َ
^
َ
ل ِp َ (
ّ

َ
+
/
ععR
َ
يE
ِ
ر
ْ
4
َ
ن
ِ
ي
ْ
Q
َ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
Zَ ععXَi
َ
@
َ
*u
/
عع0
َ
L ْ 1
َ
+
/
0
ّ
لا
َ
@
َ
\
/
ا?
َ
3
َ
ل
ْ
ا ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا :v0
ْ
K
/
8
يععف
ِ
اعع5
َ
>
َ
N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا "عع0
َ
L َ a` ?عع5
/
R
ْ
م
َ
.
ِ
عع=
َ

ْ
ا يف
ِ
œ
%
ا5
َ
O
ّ
لا@
َ

َ

ِ
g َ>
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
L َ
.
ِ
ععC
َ
>
ْ
ر
%
لا@
َ
ة
ِ
ر
ّ
عع,
%
لا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
ا5
َ
يف
ِ
@
َ

ّ
& / ?,
%
5
َ
4
َ
(
ْ
1
َ
Z
ِ
C
ْ
K
َ
ن
ْ
م
ِ
m :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
:ص> ƒ
ِ
ئ ِاR
َ
ل
ْ
ا T/ ل
َ
;ِ ›– يععف
ِ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
u
/
عع=ر
ِ
R
ْ
O
ّ
لا +
ِ
ععيف
ِ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
'
q+
ِ
ب
ِ
اب
َ
@
ْ
1
َ
Iاععم
J
?
ْ
=
َ
يععم
!
1
/
ر
ِ
b
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
0
َ
L َ v
ِ
i
ْ
1
َ
:+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَ>
َ
*v
/
K
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا F
/
اb
َ
{
!
لا G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
8
يععف
ِ
@
َ
8 v
ِ
يK
ِ
)
ْ
O
ّ
لاب
ِ
ل
J
5
َ
L َ اO
J
K
ّ
< َ م
/
اF
J
اb
َ

ِ
G
%
H
ِ
=
َ
n
ْ
1
َ
*اO
J
K
ّ
< َ م
/
8 .J
َ
9
َ
@
ْ
1
َ
Iار
J
b
ْ

*?
`
ععM ْل
َ
8 ?
َ
عع& / *a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 v
/
يK
ِ
)
ْ
ععO
ّ
لا ?M /0
ْ
=
َ
@
َ
*اد
J
ب
ّ
< َ م
/
8 اF
J
اb
َ

ِ
G
%
H
ِ
=
َ
*a
ٍ
?
ْ
K
َ
"عع0
َ
ع
َ
ف
َ
8 اد
J
ععب
ّ
< َ م
/
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ W
/
ر
ّ
ععR
َ
4
/
A
َ
ن
ْ
5
َ
ب
ِ
+
ِ
يC
ِ
rْ O
ّ
لا>
َ
+
ِ
يف
ِ
د
ِ
يب
ِ
)
ْ
O
ّ
لا Nِا-َO ِi
ْ
اب
ِ
+
/
i
ّ

َ
N ٍ6
ْ
?
َ
ععب
ِ
Zْ ب
َ
h
ٍ
ا,
َ
م
ْ
s
ِ
ب
ِ
Z/ H
/
R
ْ
=
َ
A
َ
8 +
ِ
يف
ِ
$
َ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*[
/
$
َ
?
ْ
L َ (
ّ
1
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ h
ِ
اعع,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا (
َ
@$
/
+
ِ
ععب
ِ
+
/
ل
َ
اK
َ
ا5
َ
ل ِ .
ِ
-َل
َ
اUَ 5
/
ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ *ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
*.
ِ
-َععrَ R
َ
ل
ْ
ا e
ِ
ععيM ِ5
َ
ب
ِ
| / w
ْ
عع
ّ
لا e
/
عع3
ِ
=
َ
@
َ
8 qة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Zّ ععRِ ل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
ر
َ
{
ِ
O
َ

ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا F
/
ار
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
ا@
َ

ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا Nِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا @
ْ
1
َ

ِ
ي-
ِ
ك
ْ
O
ّ
لا Zَ C
ْ
K
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا .
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ل ِ
\
َ
اععE
َ
ر
ْ
عع-!ك
َ
=
/
u
ْ
ععل
َ
@
َ
ة / د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا اp َs
ِ
ععف
َ
Iw
`
ئ ِاععE
َ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا N/6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا@
َ
IN`6
ْ
@
َ
v
ْ
ععl
َ
م
َ
"ععO
ّ
Q
َ
ل
J
ععD
ْ
1
َ
)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
عل
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
I+
ِ
O ِم
ّ
p
ِ
يف
ِ
ة / F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا v
ْ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
@
َ
N/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
Z/ H
/
R
ْ
=
َ
v
ِ
K
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
$
َ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا Z/ ب
ِ
اXَم
/
@
َ
I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ ل
َ
ف
َ
ة / د
ّ
5
/
ل
ْ
ا
:2
ٍ
ععب
َ
F
ْ

َ
aَ اععK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 د
/
ب
ّ
)
َ
O
َ
=
َ
v
/
K
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا :ا
َ
0
ْ
K
/
(
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
IS
ِ
0
َ
t
ْ
5
/
ل
ْ
ا>
َ
h
ِ
ا,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
2
/
ب
َ
F
ْ
)
َ
ععف
َ
ن
ّ
b
/
ك
َ
عع,
َ
م
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
ن
ّ
ععb
/

ْ
م
ِ
ر
`
&
ِ
اعع{
َ
5
/
ف
َ
يععم
!
1
/
ر
ِ
ععb
ْ
{
َ
>
َ
ي
ّ
عع0
َ
L َ ن
ّ
ععO
/
i
ْ
1
َ
Iة ` د
َ
ععQِ ا@
َ
*ة ` F
َ
ا-ّ>
َ
u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
8 ‚
ٍ
ا5
َ
0 ِ>
َ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
)
َ
ب
ِ
ر
َ
& َ ا•
َ
?
ْ
ل
َ
ا5
َ
>
َ
I*‚
ٍ
اF
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
عم
ِ
د
`
ئ ِاعع
َ
ف
َ
.
ٍ
عي
َ
ل ِا?
َ
O
َ
م
/

ٍ
ا5
َ
0 ِ>
َ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
)
َ
ب
ِ
ن
ّ
b
/

ْ
م
ِ
ر
َ
& َ ا•
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 د
`
Qِ ا@
َ
F
`
اb
َ

ِ
+
/
i
ّ

َ
:ص> I*a
ِ
@
َ
]
ْ
/
ا •
ِ
ل
َ
g ّلا ›• ن
ْ
ععم
َ
F
ِ
اععb
َ

ِ
ن
َ
ععم
َ
\
َ
ن
ّ
ععb
/

ْ
م
ِ
ZB عع>
/
h
ِ
اعع,
َ
م
ْ

ِ
'
q•` ل
َ
g َف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
I‚
ٍ
اF
َ
ا-ّ>
َ
2
/
ب
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
.َ ع
َ
ب
ِ
ار
ّ
لا ^
َ
,
َ
م
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
I+
ِ
يف
ِ
اb
َ
O
ْ
ي
َ
ل ِ@
َ
F
`
اععb
َ
{
ِ
ف
َ
اد
J
ععي>
ِ
)
ْ
4
َ
د
َ
ععH
َ
K
َ
@
َ
ل
J
H
ِ
O
ّ
م
/
ة
ٍ
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا يف
ِ
8 F
ِ
اb
َ
{
!
لا z
َ
-ْ ل
َ
*F
َ
ر
ّ
>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ N َي
ْ
عع7َ ل
َ
ف
َ
+
/
ععC
َ
X
ِ
L َ اععb
َ
K
َ
F
َ
اف
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
ة ` F
َ
اعع-ّك
َ
ف
َ
اb
َ
ك
َ
عع,
َ
م
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ

`
Qِ ا@
َ

ِ
اعع5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا (
ّ
)
َ
ب
ِ
2
َ
ف
ِ
$
/
@
َ
د
`
ئ ِاL َ د
ِ
ي>
ِ
)
ْ
O
ّ
لاب
ِ
a
ِ
اM َO ِ7ْ Aِاب
ِ
+
/
i
ّ

َ
ة ` F
َ
ا-ّ>
َ
+
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
اف
J
ا
َ
}
ْ
O ِعع9
ْ
ا @
ْ
1
َ
8 u
ِ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا يععف
ِ
ة
ِ
د
َ
ععQِ ا?
َ
ل
ْ
ا .
ِ
عع5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا>
َ
د
ِ
ععي>
ِ
)
ْ
O
ّ
0ل ِ ة َ F
َ
ر
ّ
ععك
َ
5
/
ل
ْ
ا
*@
َ
8 $
/
د
ّ
ععع
َ
O
َ
=
َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
I•
ِ
i
َ
)
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا *د
َ
ععع
ْ
ب
َ
F
ِ
اععb
َ
{
!
0ل ِ8 $
/
د
%
ععع
َ
O
ّ
لا *ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
اف
َ
*a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا8 F
ِ
اععb
َ
{
!
لا *يععف
ِ
د
`
ئ ِاععL َ .
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا ة
ِ
ر
ّ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
i
ّ
1
َ
8 $
ِ
د
%
ع
َ
O
ّ
لا "0
َ
L َ ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ‰
ِ
عع
ْ
E
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ
i
ّ

َ
اععb
َ
ب
ِ
اد
J
ئ ِاععL َ (
/

/
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
اb
َ

َ
م
َ
\
َ
h
ِ
ا,
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ
F
ِ
ار
َ
ك
ْ
O
ّ
لاععب
ِ
د
ْ
ععH
ِ
Xْ =
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
اد
J
ئ ِاععL َ Z/ ععع
َ
3
ْ
=
/
A
َ

ِ

ْ
3
ِ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ

ْ
ر
/
-ْ =
َ
u
ْ
ل
َ
ا5
َ
ف
َ
+
ِ
4 ِ?
ّ
ععX/ل ِ ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
F
ِ
اععb
َ
{
!
لا $
/
اععR
َ
4
!
ا ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
اععف
َ
اف
J
ا
َ
}
ْ
O ِعع9
ْ
ا A
َ
@
َ
اد
J
ععي>
ِ
)
ْ
4
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
Z
ِ
ععH
ِ

ْ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ ل
J
ععH
ِ
O
ّ
م
/
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَب
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا \
َ
ر
َ
O
َ
Q
ْ
ا@
َ
^
َ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا +
ِ
O ِل
َ
ا\
َ
s
ِ
ب
ِ
ة
ِ
$
َ
اععL َ # n
ْ
1
َ
د
ِ
ععي>
ِ
)
ْ
O
ّ
لا د
ِ
ععH
ْ
K
َ
يف
ِ
$
/
د
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
IاXJ0
َ
t
ْ
م
/
+
ِ
يف
ِ
F
/
اb
َ
{
!
لا $
/
د
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
qa
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا z
ِ
-ْ 0
ّ
لا
<5ا/=لا 9ا:"
يععف
ِ
ر
/
ععC
َ
O
َ
ع
ْ
=
/
اعع5
َ
ب
ِ
[
/
F
َ
د
ّ
ععD
َ
@
َ
I†
ْ
Xَف
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا ة
ِ
F
َ
ا-ّ>
َ
aَ اH
َ
;ِ +
ِ
يف
ِ
ر
َ
>
َ
p َ

ِ
F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا .
ِ
ععي
ّ
ِب
ِ
S
َ
ععO ِع
ْ
=
/
(
ْ
)
َ
عع>
َ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
O
/
ي
ّ
i ِ 6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
8 Iaَ اXَف
َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا |
ِ
ا?
َ
i
ْ
1
َ
a/ اععXَ=
/
ا: َ عع>
َ
@
َ
F
ٍ
: ْ ععi
َ
ن
ْ
ععL َ (
/
?ععك
/
=
َ
د
ْ
K
َ
+
/
i
ّ

َ
Ie
ِ
E
ِ
ا?
َ
ل
ْ
ا S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا .
ِ
ي
ّ
ِب
ِ
ي-
ِ
ك
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
"ععO
ّ
Q
َ
[
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
IF
ِ
اععb
َ
{
!
لاب
ِ
د
َ
ي
!
Xَ=
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*اb
َ

/
يي
ِ
ع
ْ
4
َ
A
َ
8 W
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
W
ِ
?
ْ
H
ّ
لا يف
ِ
2
َ
ععK
َ
@
َ
ة
ِ
F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا .
ِ
ععي
ّ
ِب
ِ
اد
J
ععC
ْ
L َ S
َ
O
َ
L ْ )
َ
ععف
َ
Z
ٍ
ععO
ْ
K
َ
@
َ
F
ٍ
اععb
َ

ِ
ا4
َ
F
َ
ا-ّ>
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ (
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IW
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
W
ِ
?
ْ
H
ّ
لا يف
ِ
u
/
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
ن
ْ
L َ اب
J
?,
/
R
ْ
م
َ
u
ِ
عع{
َ
ع
ْ
م
/
يععف
ِ
اععb
َ
i
ّ

َ

ِ
ل
َ
ععH
ّ
لا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
.
ِ
ععي
ّ

!
لا يععف
ِ
اععb
َ

/
يي
ِ
ع
ْ
4
َ
6
ْ
ر
َ
O
َ
ععrْ =
/
u
ْ
ععل
َ
ن
َ
ععي
ّ
L َ (
ْ
s
ِ
ععف
َ
.
ِ
ععي
ّ

!
لا Z
ِ
D
ْ
)
َ
ب
ِ
اb
َ
يف
ِ
ي
َ
-
ِ
O
/
>
ْ
اف
َ
I‚
ِ
ام
َ
ار
َ
M َل
ْ
ا "ل
َ
# .` L َ \
ِ
اi
َ
اb
َ
ل ِاH
َ

:ص> +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ ‰
َ
ععي
ْ
ل
َ
@
َ
Z
ٍ
ععO
ْ
K
َ
ة َ F
َ
اعع-ّ>
َ
„?
َ
ععi
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
I)
َ
t
َ
;ْ 1
َ
@
َ
اb
َ
يف
ِ
›› A
ّ
# '
6
/
ر
َ
O
َ
ععrْ 4
/
@
َ
I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ اعع5
ّ
L َ .
ِ
ععي
ّ

!
لا ^
َ
0
ْ
O ِب
ِ
+
ِ
ب
ِ
"4
َ
1
َ
ام
َ
+
/
ئ
ْ
w
ِ
3
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
F
ٍ
اb
َ

ِ
ة / F
َ
ا-ّ>
َ
.
ِ
ععc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا Z
ِ
ععD
ْ
1
َ
يععف
ِ
+
ِ
ععب
ِ
W
َ
w
َ
E
َ
ا5
َ
>
َ
W
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
ق
ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا يف
ِ
ي
!
م
!
: ! لا ./ ي
ّ
i ِ
.
ِ
ععC
َ
K
َ
ر
ّ
0ل ِ +
/
ععك
/
0
ْ
م
ِ
ن
/
ععك
ِ
5
ْ
=
/
@
َ
I_
ِ
ر
%
ععXَO
ّ
لا (
َ
@$
/
w
ِ
ععيي
ِ
5
ْ
O
ّ
0ل ِ +
/
ععO
/
ي
ّ
i ِ@
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
اb
َ
O ِR
ّ
ععH
ِ
ل ِ
ل
َ
ف
َ
W
/
?
ْ
H
ّ
لا ام
ّ
1
َ
@
َ
I+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# Zَ X
ِ
O
َ

ْ
ي
َ
ف
َ
+
ِ
f ِF
!
?
َ
م
/
د
َ
C
ْ
L َ @
ْ
1
َ
[
/
د
َ
C
ْ
L َ u
َ
0
َ
ع
ْ
=
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
.
ِ

َ
م
ِ
< ْ 5
/
ل
ْ
ا
I+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
4 ِF
َ
د
ْ
ععX/ب
ِ
W
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا "ل
َ
# +
/

ْ
L َ Z/ X
ِ
O
َ

ْ
=
َ
A
َ
@
َ
.J ب
َ
ر
ْ
K
/
+
ِ
l
ِ
R
%
5
َ
O
َ
ل ِ +
/

ْ
م
ِ
G
%
H
ِ
=
َ
ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
عع0
!
Qِ S
َ

ِ
ط
َ
^
َ
0
/
,
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
Nَ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا h
َ
ر
/
O
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
ام
ّ
# :+
/
ل
َ
a/ اXَي
/
ف
َ
W
ِ
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
.J ععC
َ
K
َ
F
َ
^
ْ
عع0 ِ5
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
:اععl
J
=
ْ
1
َ
+
/
ل
َ
a/ اXَ=
/
@
َ
+
ِ
ب
ِ
ي
َ
4 ِ)
ْ
4
َ
@
َ
u
َ
0 ِ,
ْ
4
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
W
ِ
?
ْ
H
ّ
لا
ق
ِ
اععO
َ
L ْ # ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
عع0
!
Qِ S
َ
عع=ر
ِ
ط
َ
^
َ
0
/
عع,
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
Nَ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا h
َ
ر
/
ععO
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
اععم
ّ
# .J عع
َ
م
ِ
< ْ م
/
qاb
َ
XَO ِع
ْ
4
/
@
َ
اb
َ
ك
َ
0 ِ5
ْ
O
َ
ف
َ
u
َ
0 ِ,
ْ
4
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
.
ِ

َ
م
ِ
< ْ 5
/
ل
ْ
ا
ˆ aَ اععK
َ
*.
ٍ

َ
م
ِ
< ْ م
/
.
ٍ
C
َ
K
َ
F
َ
S
/
O
ْ
Lِ 8 ا& َ اد
َ
Q
ْ
# •` ل
َ
f َ *F
ِ
اb
َ
{
!
لا ة
ِ
F
َ
ا-ّ>
َ
a/ اH
َ
;ِ @
َ
8
ا?ل
/
اععK
َ
اعع5
َ
ل ِ (
َ
@$
/
?ععع
/
=
َ
u
ّ
ععf / Iu
ْ
b
ِ
ئ ِاع,
َ
i ِ ن
ْ
ععم
ِ
(
َ

/
&
ِ
ا{
َ
=
/
ن
َ
=:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
m :ˆ "ل
َ
اع
َ
4
َ
I.
ٍ
عع
َ
م
ِ
< ْ م
/
.
ٍ
ععC
َ
K
َ
F
َ
ر
/

ِ
R
ْ
O
َ
ف
َ
Z
ِ
O
ْ
Xَل
ْ
ا ة
ِ
F
َ
ا-ّ>
َ
يف
ِ
aَ اK
َ
@
َ
I.َ =
َ

ْ
ا o.
ٍ
C
َ
K
َ
F
َ
ر
/

ِ
R
ْ
O
َ
ف
َ
د
ِ
ععي
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
S
َ
عع0
َ
t
ْ
5
/
ل
ْ
ا +
/

ْ
L َ +
/
0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
ي
%
ع ِف
ِ
اrّ لا Zَ 5
َ
R
َ
ف
َ
ل
َ
ب
ِ
8 Z
ِ
ععO
ْ
Xَل
ْ
ا@
َ
F
ِ
اعb
َ
{
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
ا5
َ
b
ِ
ي
ْ
C
َ
C
َ
عع9
َ
.
ِ
ععم
َ
ر
ْ
Q
/
2
ِ
م
ِ
اعع3
َ
ب
ِ
ا9
J
اي
َ
K
ِ
يi ِاg ّلا يف
ِ

ِ
ا$
َ
اععC
َ
ع ِ0
ْ
ل ِ —
َ
ر
ّ
عع-َO
َ
ي
َ
ف
َ
+
ِ
O ِ=
َ
اعع-َك
ِ
ب
ِ
W
َ
?ععX/ي
َ
ل ِ *e
ِ
عع,
ْ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
Z
ِ
عع5
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
Z% ععUِ =
/
e
ٍ
ععي
ْ
L َ
IS
ِ
ععO
ْ
ع ِل
ْ
ا $
/
?ععH
/
Xْ م
َ
?
َ
عع& / @
َ
+
ِ
ل ِاععR
َ
ل ِ ل
J
ي5
ِ
ك
ْ
4
َ
اععb
َ
ب
ِ
ي
َ
4 ِ)
ْ
ععي
َ
ف
َ
F
ِ
ار
َ
ععQ
ْ
]
ْ
َ
ا •
ِ
ئ ِاعع•
َ
@
َ
@
َ
+
ِ
عX
ِ
O
ْ
ع ِب
ِ
Z/ عH
/
R
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
^
َ
عل ِp َ +
/
عل
َ
"4
ّ
)
َ
عO
َ
=
َ
A
َ
Ie
ِ
,
ْ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
Z
ِ
5
َ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ w
/
E
ِ
اع
َ
ل
ْ
ا@
َ
اععع
J

ْ
م
َ
@
َ
N Jاw
َ
E
ْ
# +
/

َ
ي
ّ
ب
َ
ام
َ
[
/
ر
َ
>
َ
p َ ام
َ
"0
َ
L َ | َ ر
ّ
ف
َ
@
َ
I / w
ِ
3
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا $
/
?H
/
Xْ م
َ
(
َ
?ععك
/
=
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ

ٍ
ععrْ م
َ
| / اC
َ
4 ِ +
/

/
ك
ِ
5
ْ
=
/
Y
/
ر
َ
L ْ 1
َ
@
َ
| / ر
َ
K
ْ
1
َ
@
َ
ر
`
يM ِD
َ
/ w
ِ
3
ْ
ي
/
ف
َ
8 +
ِ
ل ِ?
ْ
Xَب
ِ
u
/
ععrَ ;ْ 1
َ
@
َ
8 ة َ F
َ
اعع7َ d
ْ
ِ
ا u
/
b
َ
-ْ =
َ

/
ر
َ
;ْ 1
َ
@
َ
u
%
D
َ
1
َ
@
َ
F
/
?
َ
L ْ 1
َ
@
َ
8 د
ٍ

ِ
7َ ر
َ
ي
ْ
غ
َ
+
/
E
/
ر
َ
L َ

ِ
ا-َععH
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
ل

>
/
(
ّ

َ
I*+
ِ
ععي
ْ
0
َ
E
ْ
F
ِ
2
ِ
ب
ِ
اععD
َ
1
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
i
َ
p /1
/
8 د
/
K
ِ
اف
َ
*@
َ
+
ِ
-
ِ
i
ْ
1
َ
د
/
K
ِ
اف
َ
@
َ
@
ْ
1
َ
IZ
ٍ
ععE
ْ
F
ِ
د
/
ععK
ِ
اف
َ
A
َ
@
َ
ن
`
ععم
ِ
\
َ
A
َ
8 e
ِ
عع,
ْ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
Z
ِ
عع5
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
Z% ععUِ 4
/
A
َ
ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا
:ص> q2
ٍ
C
/
ععD
ْ
1
/

ْ
م
ِ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
0
َ
5
/
i
ْ
1
/
@
ْ
1
َ
د
ٍ
=
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
H
ِ

ْ
ب
ِ
@
َ
ر
ٍ
H
َ

ْ
;ِ ›3 اعع5
َ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
8 '

ِ
ا-َععH
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
ZB عع>
/
a
ِ
ل
َ
;ْ dِ
ِ
*u
/
عع0
َ
L ْ 1
َ
+
/
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
W
ٍ
اععb
َ
ب
ْ
# .
ِ
عع0
َ
5
/
i
ْ
1
/
@
ْ
1
َ
:vعع0
ْ
K
/
A
َ
@
َ
د
ٍ
=
َ
د
/
K
ِ
اف
َ
nw
ِ
3
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
^
َ
ل ِp َ ن
ْ
م
ِ
u
َ
0 ِL / @
َ
e
ِ
,
ْ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
Z
ِ
5
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا
+
/
ععi
ّ
1
َ
@
َ
I"t
َ
9
ْ
?
/
ل
ْ
ا .
ِ
ب
َ
اC
ّ
,
ّ
لا@
َ
W
ِ
اb
َ
ب
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
ْ
م
ِ
2
ٍ
C
/
D
ْ
1
/
د
/
K
ِ
اف
َ
A
َ
@
َ
Iاb
َ
ع ِب
ِ
اD
َ
1
َ
د
/
K
ِ
اف
َ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ْ
م
ِ
.
ٍ
0
َ
5
/
i
ْ
1
/
د
/
K
ِ
اف
َ
@
َ
„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
H
ِ

ْ
ب
ِ
@
َ
د
ٍ
=
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
H
َ

ْ
;ِ د
/
K
ِ
اف
َ
/ w
ِ
3
ْ
=
/
$
َ
$
ّ
ر
َ
عع4
َ
@
َ
1
َ
w
َ
ععE
ْ
1
َ
2
ِ
ععب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا 2
ِ
ب
ِ
اععD
َ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععم
ِ
اععي
َ
0
ْ
ع
/
ل
ْ
ا +
/
0
/
م
ِ
اععi
َ
1
َ

ْ
د
َ
X
ِ
ف
/
?
ْ
0
َ
ف
َ
W
ِ
اb
َ
ب
ْ
d
ْ
ِ
ا
ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
(
َ
@$
/
ا5
َ
ل ِ Zَ H
َ
-َi
ْ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ

/
ي ِ3
َ
ل
ْ
ا / w
ِ
3
ْ
=
/
A
َ
@
َ
I+
ِ
يف
ِ
W
/
ام
َ
d
ْ
ِ
ا
^
َ
ل ِ: َ عع>
َ
Zَ ععH
َ
-َi
ْ
ا (
ْ
# Zَ ععيK
ِ
@
َ

!
ععR
َ
ل
ْ
ا u
َ
ك
ْ
Q
/
"t
َ
ع
ْ
=
/
A
َ
+
/
i
ّ

َ

ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
e
ِ
,
ْ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
Z
ِ
5
َ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ *w
`
E
ِ
اL َ W
`
ر
ِ
& َ 8 / w
ِ
3
ْ
=
/
*A
َ
@
َ
8 N/اw
َ
E
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
َ
ي
ّ
C
َ
4
َ
\
`
?
%
عع3
َ
4
َ
+
ِ
ععيف
ِ
*(
`
?عع
/
3
ْ
م
َ
+
ِ
ععO ِK
ْ
@
َ
ر
َ
ععg َ>
ْ
1
َ
ن
ْ
ععم
َ
8 A
َ
*@
َ
8 / w
ِ
عع3
ْ
ي
/
ف
َ
w
ِ
E
ِ
اععع
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
(
`
?عع
/
3
ْ
م
َ
+
ِ
4 ِاععK
َ
@
ْ
1
َ
ر
ِ
ععg َ>
ْ
1
َ
يف
ِ
?
َ
& / ن
ْ
م
َ
A
َ
@
َ
Z/ D
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
I(
ِ
ام
َ
w
ّ
لا "ل
َ
# $
ِ
ا
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
Xّععr! لا يف
ِ
ر
ِ
g َ>
ْ
y
ْ
َ
ل ِ اC
J
ي0 ِM ْ4
َ
/ w
ِ
3
ْ
ي
/
ف
َ
IZ` K
ِ
اL َ ا& َ ر
ِ
g َ>
ْ
1
َ
يف
ِ
?
َ
& / ن
ْ
م
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
A
َ
@
َ
8 G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
/ w
ِ
عع3
ْ
=
/
+
ِ
O ِK
َ
اف
َ
# ن
/
م
َ
\
َ
@
َ
+
ِ
i ِ?
/
E
/
ن
/
م
َ
\
َ
+
ِ
يف
ِ
„?
َ
O
َ
9
ْ
ا ن
ْ
م
َ
@
َ
ن
ْ
ععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ن
ِ
م
ِ
w
ّ
لاعع>
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
Z! عع,
%
لا e
ِ
Qِ اععH
َ
>
َ
[
/
˜ / ر
ْ
ب
/
*"E
َ
ر
ْ
=
/
A
َ
ƒ
`

ِ
م
َ
/ w
ِ
3
ْ
ي
/
ف
َ
[
/
˜ / ر
ْ
ب
/
"E
َ
ر
ْ
=
/
يععف
ِ
N/اw
َ
ععE
ْ
d
ْ
ِ
ا (
َ
اععب
َ
8 +
ِ
K
ِ
اعO
َ
L ْ # د
َ
ععع
ْ
ب
َ
[
/
˜ / ر
ْ
عب
/
"عE
َ
ر
ْ
=
/
A
َ
ن
ْ
ععم
َ
* َ ر
ِ
ب
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8
يi ِاععg ّلا *@
َ
8 +
/
ععف
/
ل
َ
;ِ (
َ
اععب
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
ن
B
عع•
َ
"0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
(
َ
ا>
َ
2
َ

ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
(
ْ
#
ِ
@
َ
I.
ٍ
R
َ
يRِ عD
َ
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
+
ِ
ئ ِر
ْ
ب
/
W
/
د
َ
L َ ن
%
{
َ
=
/
ا5
َ
ب
ِ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا .َ ي
ّ
i ِ (
ّ

َ
I / w
ِ
3
ْ
=
/
*A
َ
8
T
ِ
ل
َ
;ِ ن
ِ
ععي
%
C
َ
O
َ
ل ِ / w
ِ
عع3
ْ
=
/
A
َ
Zَ ععيX
ِ
ف
َ
+
ِ
K
ِ
اععO
َ
L ْ # د
َ
ععع
ْ
ب
َ
[
/
˜ / ر
ْ
ععب
/
"ععE
َ
ر
ْ
=
/
ن
ْ
ععم
َ

َ
اععم
َ
A
َ
@
َ

َ
;َ k •
ٍ
ر
َ
5
َ
ل ِ (
َ

/
=
َ
(
ْ
1
َ
Z/ 5
ِ
O
َ
R
ْ
=
َ
+
/
4
/
?
ْ
م
َ
@
َ
I[
/
˜ / اw
َ
E
ْ
# G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
(
ِ
?
/
{
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
Ia
ِ
?ععD
/
]
ْ
/
ا ن
ْ
م
ِ
(
َ

/
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
Nِار
َ
r! لا $
ِ
ر
ّ
3
َ
5
/
ب
ِ
S
/
O ِع
ْ
=
َ
*e
ٍ

ِ
K
َ
N/ار
َ
7
ِ
/ w
ِ
3
ْ
=
/
8
ل
َ
ف
َ
.
ِ
ععب
َ
ار
َ
Xَل
ْ
ا .
ِ
ععb
َ
3
ِ
ب
ِ
S
V
R
َ
O
َ
عع,
ْ
م
/
+
/
ععXَO
ْ
Lِ (
ّ

َ
I*ة
ٍ
F
َ
اعع-ّ>
َ
.
ِ
ععي
ّ
ِب
ِ
8 |
ِ

/
عع-/ل
ْ
ا @
ْ
1
َ
*.
ٍ
R
َ
يRِ عD
َ
.
ٍ
عب
َ
اO
َ
>
ِ
np
ِ
@
َ
د
ٍ
ل
َ
@
َ
W
!
1
/
8 S
/
O
ْ
Lِ *A
َ
@
َ
8 ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# اb
َ

ْ
L َ T/ ر
ِ
H
َ

ْ
=
َ
اعع5
َ
b
/

ْ
L َ 2
/
ععXَي
َ
ف
َ
.
ِ
ععب
َ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا@
َ
$
ِ
ل
َ
=d
ْ
ِ
اععب
ِ
S
V
R
َ
O
َ
عع,
ْ
م
/
اعع5
َ
b
/
XَO
ْ
Lِ (
ّ

َ

ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ +
/
X/O
ْ
Lِ I / w
ِ
3
ْ
ي
/
ف
َ
ة J د
َ
9
ِ
اف
َ
.J ب
َ
اO
َ
>
ِ
e
/
4
َ
اك
َ
5
/
ل
ْ
ا ام
ّ
1
َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا (
َ
@$
/
ا5
َ
b
/
X/O
ْ
Lِ w
/
3
ّ

َ
=
/
*.
ٍ
-َH
ِ
ب
ِ
S
`
0
ّ
ع
َ
م
/
@
َ
ر
`
ب
ّ
د
َ
م
/
/ w
ِ
3
ْ
=
/
@
َ
8 +
ِ
K
!
F
ِ
a
ِ
ا5
َ
ك
َ
ل ِ G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ
+
/
ععX/O
ْ
Lِ S
َ
عع0
!
L / ن
ْ
ععم
َ
ر
/
ب
ّ
د
َ
عع5
/
ل
ْ
ا@
َ
ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
T
ِ
ر
%
H
َ
O
ّ
لا \
ِ
ا?
َ
3
َ
ل ِ اb
َ

ْ
L َ ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا .
ِ
ي
ّ
ِب
ِ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
*$
َ
اF
َ
1
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
8 ر
V
ععQ
/
v
َ
i
ْ
)
َ
ععف
َ
v
¡
ععم
/
اp َ# :+
/
ععل
َ
aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
د
ِ
ي
!
,
ّ
لا ‚
ِ
?
ْ
5
َ
ب
ِ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
.
ِ
-َععH
!
لا a
ِ
?H
/
Q
/
د
َ

ْ
Lِ *ة J F
َ
ا-ّ>
َ
S
ِ
0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا S
ِ
O
ْ
Lِ Zَ ع
ْ
E
َ
8 .
ٍ
-َH
ِ
ب
ِ
S
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لا
(
ْ
# :aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
1
َ
Z/ ععg ْم
ِ
^
َ
ععل ِp َ@
َ

ِ
F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ +
ِ
ععيف
ِ
د
َ
عع=w
ِ
=
َ
@
َ
S
َ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لا د
َ
يع ِ=
/
ي4 ِF
َ
اعع-ّ>
َ
ن
ْ
L َ ر
V
Q
/
v
َ
i
ْ
)
َ
ف
َ
اb
َ
O0
ْ
;َ $
َ
(
ْ
# :aَ ?X/=
َ
u
ّ
f / Iر
V
Q
/
v
َ
i
ْ
)
َ
ف
َ
F
َ
اد
ّ
لا v0
ْ
;َ $
َ
.
ِ
-َععH
!
لا a
ِ
?ععH
/
Q
/
د
َ
عع
ْ
Lِ .
ِ
-َععH
!
لاب
ِ
S
/
عع0
ّ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا S
/
O ِع
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
[
/
$
َ
اF
َ
1
َ
ام
َ
*w
ْ
3
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
8
q+
/

ْ
L َ 2
/
Xَي
َ
ف
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا S
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لاب
ِ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا S
%
R
َ
O
َ
,
ْ
م
/
+
/
i
ّ

َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ
F
َ
اد
ّ
ععلا vعع0
ْ
;َ $
َ
(
ْ
# :aَ ?ععX/=
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
*.
ٍ
-َععH
ِ
ب
ِ
ة
ِ
F
َ
اعع-ّك
َ
ل
ْ
ا S
ِ
O
ْ
Lِ S
/
ي0 ِع
ْ
4
َ
+
/
ل
َ
@
َ
8
+
ِ
=
ْ
د
َ
ععC
ْ
L َ ق / اععO
َ
L ْ #8 +
/
ععل
َ
*@
َ
8 a
ِ
?;/ د
%
لاب
ِ
اb
َ

ْ
L َ S
/
O ِع
ْ
ي
َ
ف
َ
ي4 ِF
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ ر
V
Q
/
v
َ
i
ْ
)
َ
ف
َ
د
ِ
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا *اp َ •َ ععH
ْ
i ِ@
َ
8 د
ِ
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا *اp َ •َ ععH
ْ
i ِ8 اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ
*ZB >
/
ن
ْ
L َ +
ِ
ي
ْ
4
َ
F
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ
ق
ِ
اععO
َ
L ْ # ن
ْ
ععم
ِ
$
ِ
?ععH
/
Xْ 5
َ
ل
ْ
ا a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ ا: َ عع>
َ
S
/
ععO
ْ
ع ِل
ْ
ا 2
َ
ععK
َ
@
َ
^
َ
ععل ِp َ Zَ ععع
َ
ف
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
:ص> qZَ ع
َ
ف
َ
ا5
َ
ب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
4
َ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ ن
ِ
=
ْ
د
َ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ›j ن
ْ
L َ د
`
C
ْ
L َ S
/
O ِع
ْ
=
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
'
ر
`
,
ِ
ع
ْ
م
/
S
َ
O
َ
L ْ 1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qن
ِ
ي
ْ
-َH
ْ

!
0ل ِ +
/
c
/
ر
%
ع
َ
4
َ
?M /0
ْ
=
َ
@
َ
„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا ن
ْ
L َ د
`
C
ْ
L َ @
َ
ة
ٍ
F
َ
ا-ّ>
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# N/اw
َ
E
ْ
d
ْ
ِ
ا G
%
D
َ
]
ْ
َ
اف
َ
8 +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ *ة
ٍ
F
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ 8 ن
ِ
=
ْ
د
َ
C
ْ
L َ ن
ْ
م
ِ
+
/
ل
َ

ِ
ي
ْ
-َH
ْ
i ِ
$
/
?ععH
/
Xْ م
َ
Zَ ععH
َ
Q
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
اXJيK
ِ
F
َ
(
َ
ا>
َ
اp َ# ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*ار

Q
/
ا5
َ
b
ِ
يK
ِ
اب
َ
/ w
ِ
عع3
ْ
=
/
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iيi ِاg ّلا (
َ
@$
/
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ق ! ر
!
لا ن
ْ
م
ِ
~
ِ
ي0 ِUْ O
ّ
لا ن
ْ
L َ S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا
A
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
IZ
ِ
ععم
ِ
اك
َ
ل
ْ
ا د
ِ
ععQِ ا?
َ
ل
ْ
ا .َ ل
َ
w
ِ

ْ
م
َ
ا5
َ
b
/
ل
َ
ل
J
=w
ِ

ْ
4
َ
اXJ0
َ
t
ْ
م
/
ن
ِ
ي
ْ
-َH
ْ

!
لا ق / اO
َ
L ْ #
يععف
ِ
د
ْ
E
َ
?=
/
u
ْ
ل
َ
@
َ
.
ٍ
C
َ
K
َ
F
َ
ق / اO
َ
L ْ # +
ِ
ب
ِ
F
َ

/
)
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
IاXJ0
َ
t
ْ
م
/
ا5
َ
b
/
K
/
اO
َ
L ْ # / w
ِ
3
ْ
=
/
aَ اععK
َ
(
ْ
)
َ
ع>
َ
د
ِ
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ *•
ٍ
?
َ
ععع ِب
ِ
8 ة
ٍ
F
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ اد
J
C
ْ
L َ *S
َ
O
َ
L ْ 1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 q^
َ
ل ِp َ
^
َ
ععل ِp َ * ْ w
ِ
عع3
ْ
=
/
u
ْ
ععل
َ
8 اF
J
اعع
َ
=$
ِ
ي
ّ
عع0
َ
L َ $
ّ
ر
/
عع4
َ
(
ْ
1
َ
"0
َ
L َ ي4 ِF
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ ر
V
Q
/
v
َ
i
ْ
1
َ
د
َ
ععH
ْ
K
َ
اععb
َ
ي
ْ
ل
َ
# u
ّ
ععc
َ
Zْ ب
َ
اb
َ
ل
َ
ق َ اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا $
ْ
ر
!
3
َ
=
/
u
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ

ٍ
F
َ
ا-ّ>
َ
ن
ْ
L َ 8 ق / اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا
اععع
J
C
َ
4
َ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا $
َ
ر
َ
t
ْ
O
َ
9
ْ
ا@
َ

/
?
َ
ع ِل
ْ
ا †
/
X/,
ْ
=
َ
@
َ
اb
َ

ْ
L َ / w
ِ
3
ْ
=
/
Zَ يK
ِ
@
َ

ِ
?
َ
ع ِل
ْ
ا
:aَ اXَف
َ

ٍ
?
َ
ع ِب
ِ
ق َ اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا "L َ د
ْ
O
َ
9
ْ
ا ن
ْ
5
َ
يف
ِ
Zَ ئ ِا,
َ
م
َ
ر
ِ
>
ْ
:
ِ
ب
ِ
u
ْ
b
/
ل
َ
.` عc
َ
@
َ
اع
َ
م
/
^
ِ
ععل ِا5
َ
ل
ْ
ا e
ِ
i ِاععE
َ
ن
ْ
م
ِ
?
َ
b
/
ف
َ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ب
ِ
ق
ٍ
ل
َ
t
َ
>
َ
a
ٍ
ا5
َ
ب
ِ
ق / اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا@
َ
8
./ C
َ
ئ ِاعع7َ اععb
َ
يف
ِ
.` ععc
َ
@
َ
اع
َ
م
/
يLِ د
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا e
ِ
i ِاععE
َ
ن
ْ
م
ِ
@
َ
S
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لا ./ C
َ
ئ ِا7َ اb
َ
يف
ِ
ق/ اععO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا *: َ عع-َi
َ
S
َ
O
َ
L ْ )
َ
ععف
َ

ٍ
ل
ْ
1
َ
"0
َ
L َ hد
ِ
ل
َ
@
َ
W
ّ
1
/
S
ْ
O ِL ْ 1
َ
:aَ اK
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
8 .
ِ
ل
َ
اع
َ
3
َ
ل
ْ
ا
يLِ د
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
NJاد
َ
ععO ِف
ْ
ا ^
َ
ععل ِp َ (
َ
اعع>
َ
@
َ
F
/
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا *•
/
?
َ
ععع ِل
ْ
ا +
/
ععم
َ
w
ِ
ل
َ
@
َ
8
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
*S
َ
O
َ
L ْ )
َ
ف
َ
ا: َ >
َ
"0
َ
L َ hد
َ
C
ْ
L َ S
ْ
O ِL ْ 1
َ
:aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 ي
!
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا |
ِ
ل
َ
O ِ;ْ ا>
َ
[
/
اعع=
ّ
# +
ِ
ععم
ِ
اw
َ
O ِل
ْ
Aِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
8 •
/
?
َ
ععع ِل
ْ
ا +
/
ععم
/
w
َ
0
ْ
=
َ
اع
J
t
ْ
K
َ
S
/
O
ْ
ع ِل
ْ
ا : / -/
ْ
=
َ
ا5
َ
>
َ
يعف
ِ
^
ِ
ع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا Z
ِ
ععXْ i
َ
(
ِ
اعك
َ
م
ْ

ِ
^
َ
عل ِp َ يف
ِ
Nَاد
َ
O ِف
ْ
ا A
َ
p ْ # ’ +
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
:يi ِاg ّلا@
َ
S
َ
ععO
َ
L َ Zَ ععع
َ
-َف
َ
ا: َ عع>
َ
"0
َ
L َ ي
!
L َ +
/
Xْ O ِL ْ 1
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 د
ٍ
ل
َ
@
َ
W
!
1
/
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
د
ِ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا
:ص> q*•
/
?
َ
ععع ِل
ْ
ا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ @
َ
e
ِ
ل ِاt
ّ
لا ن
ْ
L َ ›€ 2
ِ
ععي
ْ
C
َ
0
ْ
ل ِ ر
َ
عع>
ِ
p / اععم
َ
ن
ِ
5
%
ععl
َ
O
َ
ل ِ '
د
ْ
ععK
َ
@
َ
ي
!
L َ +
/
Xْ O ِL ْ 1
َ
@
َ
ا: َ ك
َ
ب
ِ
+
ِ
ي ِع
ْ
ب
ِ
:aَ اK
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ك
َ
ف
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا •
ِ
K
%
?
َ
O
َ
ل ِ
:+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
e
ِ
ي3
ِ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ

ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا z
ِ
-ْل
َ
e
َ
X
ِ
L َ +
/
ك
/
0 ِ5
ْ
=
َ
+
/
i
ّ
1
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 +
/
ب
َ
اE
َ
1
َ
ر
ِ
;% )
َ
ععO
َ
ل ِ *+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ S
/
ععO ِع
ْ
=
َ
u
ّ
ععf /8 ^
/
عع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا +
ِ
عب
ِ
Zَ ععH
َ
Q
َ
n:
ِ
ععل
ّ
ا +
/
i
ّ

َ
^
ْ
L َ +
/
O
/
Xْ O
َ
L ْ 1
َ
z
ِ
عع-ْ ل
َ
W
ِ
اعع5
َ
4
َ
د
َ

ْ
Lِ اع
J
م
َ
S
/
O
ْ
ع ِل
ْ
ا@
َ
^
/
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا Z/ H
/
R
ْ
=
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا
S
/
ععO
ْ
ع ِل
ْ
ا +
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
ن
ْ
م
َ
(
ِ
اي
َ
ب
َ
يف
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا : َ ;َ 1
َ
u
ّ
f / I+
ِ
ب
ِ
ا5
َ
b
ِ
ل ِ?H
/
R
/
ل ِ ق
ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا
.
ِ
عع=
َ
ا-َ>
ِ
ن
ْ
ععL َ ل
J
ععc
ِ
اف
َ
+
/
عع
َ
5
َ
f َ @
ْ
1
َ
Iاد
J
ععC
ْ
L َ ^
َ
عع0
َ
م
َ
ن
ْ
ععم
َ
@
َ
8 aَ اععXَف
َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ
*S
/
ععO
ْ
ع ِل
ْ
ا +
/
ععم
َ
w
ِ
ل
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
د
ّ
ب
/
A
َ
اf Jاf َ1
َ
@
َ
"
َ
ك
ْ
9
/
@
َ
ة J ?
َ
,
ْ
>
ِ
@
َ
.J Xَ-َi
َ
+
ِ
ل ِاي
َ
Lِ @
َ
+
ِ
,
ِ
-ْ i
َ
Y
`
اO
َ
R
ْ
م
/
?
َ
& / @
َ
اد
J
C
ْ
L َ ^
َ
0
َ
م
َ
ن
ْ
5
َ
>
َ
+
ِ
-
ِ
D
ْ
?
َ
ب
ِ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
^
ْ
0 ِ5
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
ن
ْ
م
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
n
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
,
َ
-ْ i
َ
+
ِ
O ِم
َ
د
ْ
;ِ ن
ْ
م
ِ
.
ٍ
ع
َ
i ِام
َ
.
ٍ
م
َ
اUَ c
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
C
َ
>
ِ
@
ْ
1
َ
I•
ٍ
ر
َ
5
َ
ل ِ +
ِ
O ِم
َ
د
ْ
;ِ "ل
َ
#
ن
ْ
ععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
W
ِ

/
ععع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا>
َ
+
ِ
X!Q
َ
يف
ِ
?
َ
b
/
ف
َ
I+
/
,
َ
-ْ i
َ
W
َ
د
/
Uْ =
َ
(
ْ
1
َ

َ
)
ْ
=
َ
e
ٍ
H
ِ

ْ
م
َ
+
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
+
/
ععi
ّ

َ
IG
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ق / اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا +
/
م
/
w
َ
0
ْ
ي
َ
ف
َ
œ
ِ
ا
ّ
لا 6
ِ
ا9
َ
@
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
?
َ
& /
.
ٍ
ععي
َ
&
ِ
اف
َ
F
َ
| / ?
ْ
ععi
َ
+
/
4
/
?عع-/=
َ
اعع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ

`

ِ
عع7َ F
`
ر
َ
c
َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# د
ِ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا T
ِ
ر
ْ
H
َ
ب
ِ
(
ْ
1
َ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا \
َ
?
ّ
E
َ
@
َ
Iاb
َ
ع
َ
م
َ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
@
َ
.
ِ
Xَ-َ
ّ
لا ة َ د
ّ
م
/
[
ِ
ر
ِ

ِ
Xْ 4
َ
ن
ْ
L َ ا?O
/
ك
َ
9
َ
@
َ
Iاععb
َ
يف
ِ
F
/
ر
ّ
ععك
َ
O
َ
4
َ

ِ
اععi
َ
< ْ 5
/
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I.
ٍ

َ
عع,
َ
ب
ِ
F
َ
د
ّ
ععXَ4
/
(
ْ
1
َ
@
َ
Ie
ِ
ل ِاM َل
ْ
ا ر
ِ
5
/
ع
/
ل
ْ
اب
ِ
F
َ
د
ّ
Xَ4
/
qيi ِاg ّلا .
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
+
/
ل
َ
اK
َ
ا5
َ
>
َ
_
/
ا?
َ
H
ّ
لا@
َ
.
ِ
ع0
ّ
غ
َ
ن
ْ
عم
ِ
*اع5
َ
b
/
0
/
;ْ $
َ
Z/ عl
/
-ْ =
َ
A
َ
a
ٍ
اعم
َ
œ
/
1
ْ
F
َ
@
َ
I.
ٍ
ع
َ
ي
ْ
عc
َ
2
/
عي
ْ
ب
َ
e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
8
+
ِ
O ِE
َ
اR
َ
ل ِ +
/
X/O ِع
ْ
=
/
د
ٍ
C
ْ
L َ Z
ِ
يH
ِ
R
ْ
O
َ
ل ِ *+
ِ
O ِ=
َ
ا-َ>
ِ
ن
ْ
L َ 8 ة
ِ
F
َ
ا3
َ
O
!
لا a
ِ
ام
َ
G
ِ
ب
ْ
F
ِ
@
َ
.
ِ
ع
َ
ي
ْ
l
ّ
لا
:ص> q*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ا5
َ
b
/
-َل ِ1
َ
ن
ِ
ي
ْ
,
َ
ي-
ِ
i
َ
د
ٍ
C
ْ
L َ @
َ
ن
ٍ
ك
َ
,
ْ
م
َ
8 2
/
ي
ْ
ب
َ
*A
َ
@
َ
8 ا5
َ
b
ِ
ي
ْ
ل
َ
#
›‡ ن
ِ
ك
َ
عع,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ن
ِ
عع5
َ
g َب
ِ
د
َ
3
ِ
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
ا5
َ
b
ِ
O ِ9
َ
ا-َi
َ
@
َ
T
ِ

/
)
ْ
5
َ
ل
ْ
ا .
ِ
K
َ
F
َ
ا-َم
/
ر
ِ
,
ْ
ع
/
ل ِ '
+
/
ععX/O ِع
ْ
=
/
ر
َ
عع;َ k@
َ
+
/
م
/
د
/
عUْ =
َ
اد
J
عC
ْ
L َ د
ِ
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
ِ
5
َ
g َب
ِ
@
َ
I+
/
X/O ِع
ْ
=
/
اد
J
C
ْ
L َ @
َ
+
ِ
ي-
ِ
ك
ْ
=
َ
ا
J
ك
َ
,
ْ
م
َ
.
ِ
ععK
َ
F
َ
ا-َم
/
"ععل
َ
# ‚
َ
اعع-َO ِل
ْ
ا A
َ
@
َ
I+
/
X/O ِع
ْ
=
/
د
ٍ
C
ْ
L َ Z
ِ
يH
ِ
R
ْ
O
َ
ل ِ ا5
َ
b
/
ع
/
ي
ْ
ب
َ
e
/
3
ِ
=
َ
يi ِاg ّلا@
َ
د
ٍ
ععC
ْ
L َ Z
ِ
يععH
ِ
R
ْ
O
َ
ل ِ اعع5
َ
b
/
ع
/
ي
ْ
ب
َ
e
/
عع3
ِ
ي
َ
ف
َ
ا5
َ
b
/
-ْ ل
َ
)
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ# ام
ّ
1
َ
^
َ
ل ِp َ يف
ِ
T
ِ

/
)
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
+
/
ك
/
ل ِام
َ
+
/
ع
/
يC
ِ
=
َ
A
َ
اد
J
C
ْ
L َ د
َ
E
َ
@
َ
(
ْ
)
َ
>
َ

ٍ
C
ْ
M َب
ِ
N`ار
َ
7
ِ
8 e
/
3
ِ
=
َ
*A
َ
@
َ
8 qام
J
w
ْ
E
َ
+
/
X/O ِع
ْ
=
/
ق/ اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا +
ِ
ب
ِ
W
/
w
َ
0
ْ
=
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا *F
ِ
ا,
َ
ي
َ
ل
ْ
ا F
/
اC
َ
O ِL ْ ا a
ِ
ا?
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ر
/
b
َ

ْ
1
َ
@
َ
8 a
ٍ
اغ
َ
ن
ٍ
5
َ
g َب
ِ
A
ّ
#
n
!
)
َ
ععب
ِ
P/ ل ِاععg ّلا@
َ
Iاععb
َ
ل
َ
_
ِ
?ععE
/
?
/
ل
ْ
ا v
ِ
K
ْ
?
َ
ب
ِ
يi ِاg ّلا@
َ
ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
0
ْ
ل ِ *Nِا$
َ
]
ْ
َ
ا v
ِ
K
ْ
?
َ
ب
ِ
8
ن
ْ
ععم
ِ
(
َ
اعع>
َ
v
ٍ
ععK
ْ
@
َ
n
!
)
َ
ععب
ِ
2
/
ب
ِ
ار
ّ
لا@
َ
Nِا$
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
_
ِ
?E
/
?
/
ل
ْ
ا ي
ْ
O
َ
K
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
(
َ
ا>
َ
v
ٍ
K
ْ
@
َ
ر
/
عع,
ِ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
اف
َ
(
ِ
اععE
َ
ر
ّ
Uَ م
/
(
ِ
ار
َ
ععي;ِ ]
ْ
َ
ا@
َ
INِا$
َ
]
ْ
َ
ا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
"ععل
َ
# _
ِ
?ععE
/
?
/
ل
ْ
ا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
يععف
ِ
@
َ
Iيi ِاععg ّلا "عع0
َ
L َ _
ِ
?ععE
/
?
/
ل
ْ
ا v
َ
ععK
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "عع0
َ
L َ Nِا$
َ
]
ْ
َ
ا v
َ
ععK
ْ
@
َ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا •
َ
ر
َ
ععO
َ
K
ْ
ا (
ْ
)
َ
عع>
َ
S
َ
ععO
َ
L ْ 1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
W
/
?
ْ
H
ّ
لا +
/
c
/
ر
ْ
ف
َ
P
ِ
ل ِاg ّلا "0
َ
L َ ن
ِ
ي
ْ
O
َ
K
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
A
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iاععي
َ
0
ْ
ع
/
ل
ْ
ا .
ِ
ععC
َ
4
ْ
ر
%
لا "ععل
َ
# يK
!
ر
َ
O
ّ
0ل ِ [
/
1
َ
w
َ
E
ْ
1
َ
يi ِاg ّلا ر
َ
,
َ
=
ْ
1
َ
@
َ
IP/ ل ِاg ّلا@
َ
Iيi ِاععg ّلا "عع0
َ
L َ +
/
ععc
/
ر
ْ
ف
َ
_
ِ
?E
/
?
/
ل
ْ
ا v
َ
K
ْ
@
َ
ر
/
9
ِ
?5
/
ل
ْ
ا@
َ
I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ W
ِ
?
ْ
H
ّ
لا ن
ِ
ي
%
ع
َ
O
َ
ل ِ
"4
ّ
)
َ
ععO
َ
=
َ
A
َ
ر
/
&
ِ
اعع{
َ
5
/
ل
ْ
ا د
/
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا@
َ
I^
َ
عل ِp َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
ر
َ
,
َ
L ْ 1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Iق / اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا [
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ام
َ
@
َ
د
ِ
ي
!
عع,
ّ
لا ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
^
ِ
ععي0 ِ5
ْ
O
َ
ب
ِ
ا}
J
ي
ْ
7َ ^
/
0 ِ5
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ
IW
ِ
اع
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ

ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
اب
ِ
[
/
ر
/
ي-
ِ
ك
ْ
4
َ
اp َ# يi ِاععg ّلا "0
َ
L َ @
َ
I2
ِ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
د
ِ
ي
!
,
ّ
لا ^
ِ
ي0 ِ5
ْ
O
َ
ب
ِ
A
َ
@
َ
w
ْ
عع3
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
+
ِ
ععب
ِ
ر
َ
عع-!ك
َ
ي
/
ل ِ اد
J
ععC
ْ
L َ @
ْ
1
َ
I\
َ
اععE
َ
Zَ ععع
َ
-َف
َ
+
ِ
ععب
ِ
ر
َ
عع-!ك
َ
ي
/
ل ِ اععم
J
اع
َ
ط
َ
+
/
ك
َ
0
ّ
م
َ
د
ِ
ي
!
,
ّ
0ل ِ :W
ِ
?
ْ
H
ّ
لاب
ِ
[
/
ر
/
ي-
ِ
ك
ْ
4
َ
@
َ
S
ِ
يK
ِ
ر
ّ
0ل ِ NَA
َ
@
َ
A
َ
@
َ
NِA
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ ق
ِ
اO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا _
ِ
اXَع
ْ
O ِ9
ْ

.
ِ
0
َ
ععH
ْ
Uَ ل
ْ
ا (
ِ
اععي
َ
ب
َ
يععف
ِ
•/
!
ععH
َ
5
/
ل
ْ
ا : َ ;َ 1
َ
u
ّ
f / I+
ِ
يف
ِ
(
ْ
p َ)
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# q+
/

ْ
م
ِ
+
/
0
/
ي0 ِR
ْ
4
َ
q.
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا
اع5
َ
>
َ
اL J ر
ْ
ع7َ @
َ
اع,

Qِ *S
ٍ
عO
ْ
Lِ ن
ْ
L َ 8 ر
/
&
ِ
ا{
َ
5
/
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*w
َ
3
َ
L َ (
ْ
s
ِ
ف
َ
8 aَ اXَف
َ

Z! ع>
/
W
ِ
?
ْ
عH
َ
ل ِ n
ْ
1
َ

ٍ
F
َ
اعع-ّ>
َ
.
ِ
عي
ّ
ِب
ِ
a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
اععب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
ع
َ
ب
ِ
اO
َ
O
َ
م
/
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ
7َ W
َ
اD
َ
8 W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
./ ععي
ّ
i ِ 6
/
ر
َ
O
َ
ععrْ =
/
A
َ
@
َ
8 •
ِ
ر
ْ
عع-َل
ْ
ا W
ِ
?
ْ
ععD
َ
يف
ِ
W
`
?0
/
ع
ْ
م
َ
?
َ
& / ا5
َ
>
َ
+
ِ
O ِ0
َ
ي
ْ
ل
َ
ن
ْ
م
ِ
W
ٍ
?
ْ
=
َ
اb
َ
ل
َ

/
ر
%
ع
َ
O
ّ
لا e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
./ }
َ
ي
ْ
b
َ
ل
ْ
ا@
َ
ة
ِ
$
َ
اC
َ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
.` }
َ
ي
ْ
& َ +
/
i
ّ

َ
I*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
2
ٍ
ب
/
اO
َ
4
َ
ا: َ عع& َ .
ِ
ععD
ّ
اUَ ل ِ اععc
J
ر
!
ع
َ
O
َ
م
/
(
َ
?ععك
/
ي
َ
ل ِ .
ٍ
عع0
َ
ي
ْ
ل
َ
Zّ عع>
/
6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
يi ِاg ّلا@
َ
I.
ِ
ي
ّ

!
لا يف
ِ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ر
َ
b
ْ
ععrّ لا e
َ
عع,
َ
Q
َ
ر
ٍ
b
ْ
عع7َ Nِاعع
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
8 W
ِ
?
ْ
H
ّ
لاب
ِ
*1
َ
د
َ
O
َ
ب
ْ
ا (
ْ
s
ِ
ف
َ
8 W
ِ
?
ْ
H
ّ
لا
"ععل
َ
# +
ِ
ععيف
ِ
|
ِ
?E
/
ر
%
لا F
ِ
: % ع
َ
O
َ
ل ِ ام
J
?
ْ
=
َ

َ
يf ِل
َ
f َ P
ِ
ل ِاg ّلا ن
ْ
م
ِ
aَ @
ّ
]
ْ
َ
ا u
ّ
4
َ
1
َ
@
َ
a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
اب
ِ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
T/ ا
َ
}
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا e
/
عع3
ِ
ي
َ
ف
َ
*F
ٍ
: ْ L / ل
َ
ب
ِ
W
ٍ
?
ْ
=
َ

ِ
ا?
َ
-َب
ِ
2
/
ب
/
اO
َ
O
ّ
لا a/ @w
/
=
َ
@
َ
8 a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا
:ص> +
/
ععل
َ
./ ععي
ّ

!
لا v
ْ
ي
َ
عع,
ِ
i
/
n:
ِ
ععل
ّ
ا W
َ
?
ْ
ععي
َ
ل
ْ
ا @
ْ
1
َ

َ
ععي;ِ ]
ْ
َ
ا W
َ
?
ْ
ي
َ
ل
ْ
ا v
/
ئ ِا-َل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
›Œ Z/ ععt
/
C
ْ
=
َ
Zْ عع& َ @
َ
I‚
ِ
اF
َ

/
)
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا h
ِ
ر
ْ
عع4
َ
يف
ِ
اF
J
: ْ L / Z/ ع
َ
3
ْ
=
/
A
َ
(
/
اي
َ
,
ْ

!
لا@
َ
'
ر
َ
ععt
َ
ف
ْ
1
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*•
ٍ
ر
َ
5
َ
ب
ِ
8 +
ِ
4 ِا?
َ
-َب
ِ
*ا: َ >
َ
@
َ
8 (
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
ل
J
-ْ i
َ
e
/
0 ِXَ
ْ
=
َ
@
ْ
1
َ
I•
ٍ
ام
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
Y
َ
ر
َ
عع;َ اعع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IW
َ
?
ْ
ععH
ّ
لا يف
ِ
اعع
َ
=
/
A
َ

َ
ر
َ
عع5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ

ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
8 +
ِ
يف
ِ
A
َ
اعع5
َ
ب
ِ
ر
َ
ععt
َ
ف
ْ
1
َ
+
/
ععi
ّ

َ

ِ
ر
َ
عع5
َ
0
ْ
ل ِ ر
ِ
t
ْ
-
ِ
ل
ْ
اععب
ِ
2
/
ب
/
اO
َ
O
ّ
لا a/ @w
/
=
َ
A
َ
u
/

ِ
Xَل
ْ
ا@
َ
+
ِ
0 ِع
ْ
-
ِ
ب
ِ
يف
ِ
ا
َ
=
/
+
/
i
ّ

َ
IZ
ِ
O
ْ
Xَل
ْ
ا ن
ْ
L َ ة
ِ
1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
F
َ
ا-ّ>
َ
يف
ِ

ٍ
ي
ْ
R
َ
ب
ِ
A
َ
8 [
ِ
F
ِ
اي
َ
O ِ;ْ اب
ِ
S
/
0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ

َ
# ر
/
ي;ِ )
ْ
O
ّ
لا@
َ
IاC
J
ل ِاغ
َ
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ
rّ لا يف
ِ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
/
اp َ +
/

ْ
L َ ?0
/
Uْ 4
َ
A
َ
@
َ
W
َ
?
ْ
H
ّ
لا
+
ِ
4 ِF
َ
د
ْ

/
ل ِ 2
َ
ب
/
اO
َ
O
ّ
لا 2
/
t
َ
Xْ =
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
œ
/
ا-َ
!
لا@
َ
ر
`
t
َ
;َ +
ِ
يف
ِ
œ
ِ
)
ْ
ي
َ
ل
ْ
ا ن
!
9
ِ
+
ِ
4 ِاععف
َ
ا
َ
5
/
ل ِ *e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ 8 2باععOOلا +
ِ
ععب
ِ
a/ @w
/
عع=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
*(
`
?
/
E
/
ا: َ >
َ
@
َ
8
q•
ِ
ر
َ
5
َ
ل
ْ
ا A
َ
?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
يi ِاg ّلا S
/

ِ
t
ّ
لا@
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
W
ِ
?
ْ
H
ّ
0ل ِ
ن
ْ
ععL َ w
َ
3
َ
L َ (
ْ
s
ِ
ف
َ
8 aَ اXَف
َ
.
ِ
g َل ِاg ّلا .
ِ
0
َ
H
ْ
Uَ ل
ْ
ا (
ِ
اي
َ
ب
َ
يف
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا : َ ;َ 1
َ
u
ّ
f /
"ععE
َ
ر
ْ
=
/
A
َ
8 _
ِ
اR
َ
ععD
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععم
ِ
*(
َ

/
ععg َ>
ْ
]
ْ
َ
ا aَ اععK
َ

ٍ
ر
َ
ععم
َ
@
ْ
1
َ
IW
ٍ
ر
َ
ععb
َ
ب
ِ
W
ٍ
?
ْ
ععD
َ
ن
%
عع{
َ
=
/
اعع5
َ
يف
ِ
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ
عع7َ W
/

/
عع=
َ
ي
!
ل ِاw
َ
M َل
ْ
ا@
َ
W
ِ
ام
َ
d
ْ
ِ
ا>
َ
(
َ
?0
%
K
َ
]
ْ
َ
ا aَ اK
َ
@
َ
*+
/
ل
/
ا@
َ
\
َ
Tَ ا;َ @
ْ
1
َ
Iة ` د
َ

ِ
7َ .` Xّrَ م
َ
W
ِ
?
ْ
H
ّ
لاب
ِ
+
/
XَRِ ل
َ
@
ْ
1
َ
8 NِاC
ّ
ط
ِ
]
ْ
َ
ا a
ِ
?
ْ
Xَب
ِ
@
ْ
1
َ

ِ
$
َ
اع
َ
ل
ْ
اب
ِ
*ار
J
ععيX
ِ
ف
َ
@
ْ
1
َ
8 .
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا .
ِ
=
َ

ْ
ل ِ *ا
J
يك
ِ
,
ْ
م
ِ
ن
َ
يO
!
9
ِ
W
ِ
اع
َ
ط
ْ
s
ِ
ب
ِ
ر
َ
-ّ>
َ

ٍ
ر
َ
م
َ
ة َ $
َ
ا=
َ
\
ِ
A
َ
@
َ
ار
J
ف
ِ
اعع>
َ
A
َ
8 ‚
ِ
اK
َ
د
َ
ععH
ّ
لا u
ِ
عع,
ْ
K
َ
يععف
ِ
ن
َ
ععي
ّ
C
َ
4
َ
اعع5
َ
>
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
A
J
اععQ
َ
د
%
7َ 1
َ
+
/
i
ّ

َ
د
V
ععم
/
د
ٍ
ععQِ ا@
َ
Z! ععك
/
ل ِ *اد

ععم
/
ن
َ
يO
!
عع9
ِ
8 ة
ِ
اعع>
َ
w
ّ
لا يف
ِ
ا5
َ
>
َ
*اي

C
ِ
0 ِt
ّ
م
/
A
َ
@
َ
اي

5
ِ
7
ِ
ا& َ
:ص> *ة J ر
َ
t
ْ
ف
ِ
(
/

/
=
َ
ا5
ّ
م
ِ
8 ›‘ ‚
ِ
?ععK
/
e
/
ل ِاععغ
َ
?
َ
عع& / n:
ِ
ل
ّ
ا e
!
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
'
Zَ ععيK
ِ
@
َ
IS
/
=?
ِ
عع,
ّ
لا@
َ
S
/
يK
ِ
د
ّ
ععلا / w
ِ
عع3
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
ر
ِ
يع ِععrّ لا@
َ
ر
!
C
/
ل
ْ
اعع>
َ
ر
ِ
عع-!ك
َ
5
/
ل
ْ
ا د
ِ
0
َ
ب
َ
u
ِ
,
ْ
K
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
@
َ
W
ٍ
$
ْ
1
/
Zَ ي0 ِK
َ
@
َ
w
ٍ
C
ْ
;/ ي
ْ
0
َ
ط
ْ
F
ِ
د
ٍ
Qِ ا@
َ
Zّ >
/
ي
َ
t
ِ
ع
ْ
=
/
(
ْ
1
َ
/ w
ِ
3
ْ
=
/
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ار
J
يX
ِ
ف
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
@
ْ
1
َ
Ie
ٍ

ِ
K
َ
.
ِ
Xَ-َ
َ
ب
ِ
ي
ّ
-
ِ
ك
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ

ِ
اK
َ
د
َ
H
ّ
لا
+
/
ععO
/
Xَ-َi
َ
+
/
ععم
/
w
َ
0
ْ
4
َ
ن
ْ
ععم
َ
A
َ
@
َ
Iاعع
َ
& / ‚
ِ
اععي
ّ
-
ِ

ْ
5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ $
َ
اw
َ
=
/
(
ْ
1
َ

َ
# .َ E
َ
اQ
َ
ل
َ
ف
َ
ر
ِ
>
ْ
:
ِ
ععب
ِ
+
ِ
ععE
ِ

/
U/ ل ِ +
ِ
ععي
ْ
ل
َ
# T/ ر
ْ
ععH
ّ
لا / w
ِ
عع3
ْ
=
/
A
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
e
ِ
عع=ر
ِ
Xَل
ْ
ا@
َ
I.
ِ
ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا>
َ
ا& َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اعع5
َ
يف
ِ
اb
َ
ب
/
ار
َ
L ْ # ر
َ
b
َ

َ
Ÿ ر
َ
ي
ْ
غ
َ
Ÿ "
َ
ع
ْ
5
َ
ب
ِ
u
`
9
ْ
ا ا
َ
& / Ÿ A
َ
Ÿ @
َ

ِ
يX
ِ
-َل
ْ
ا
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ $
/
اw
َ
عع=
/
@
َ
"
َ
g ْO
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا "
َ
ع
ْ
م
َ
يف
ِ
?
َ
& / @
َ
T
ِ
ر
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
F
َ
?D
/
"0
َ
L َ اb
َ
i ِ?
ْ
ك
َ
ل ِ
W
ِ
?
ْ
ععH
ّ
لا يععف
ِ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
ا5
َ
b
ِ
ي
ْ
ل
َ
# T/ ر
ْ
H
ّ
لا / w
ِ
3
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
e
/
4
َ
اك
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ

/
C
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا
I2
ِ
ععي5
ِ
3
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ w
َ
عع3
َ
L َ ?
ْ
ععل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
F
ِ
اb
َ
{
!
لا ة
ِ
F
َ
ا-ّك
َ
>
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
|
ِ
اK
َ
?
ِ
ل
ْ
ا ة
ِ
F
َ
ا-ّ>
َ
يف
ِ
Iاععb
َ
0
َ
ع
َ
ف
َ
.
ٍ
0
َ
ععH
ْ
;َ "عع0
َ
L َ F
َ
د
َ
ععK
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
+
ِ
ععO ِم
ّ
p
ِ
يععف
ِ

ْ
ر
ّ
XَO
َ
عع9
ْ
ا

َ
& / ^
َ
ل ِp َ ي4 ِ)
ْ
ي
َ
ف
َ
6
/
?X/,
%
لا ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا Z/ ب
ِ
اXَم
/
@
َ

>اعللا 9ا:"
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ب
ِ
د
/
b
َ
7ْ 1
َ
:ˆ ‚
ٍ
ار
ّ
م
َ
2
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ˆ +
ِ
4 ِ1
َ
ر
َ
م
ْ
Aِ Z
ِ
E
/
ر
ّ
لا a/ ?
ْ
K
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ا5
َ
>
َ
?
َ
& /
[
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# "ععi
َ
w
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
[
ِ
:
ِ
عع& َ +
ِ
ععب
ِ
vععي
ْ
م
َ
F
َ
اعع5
َ
يف
ِ
ن
َ
يK
ِ
$
ِ
اععH
ّ
لا ن
ْ
5
ِ
ل
َ
يi
!
#
"ععi
َ
w
!
لا8 اععXJ0
َ
t
ْ
م
/
T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*+
/
R
/

ِ
ععD
َ
@
َ
T` : ْ ععK
َ
+
/
X/C
ِ
عع,
ْ
=
َ
8 aَ اK
َ
^
َ
ل ِ: َ 0 ِف
َ
*./ عي
َ
i ِا\
َ
اع=
َ
@
ْ
1
َ
يعi ِا\
َ
اع=
َ
@
ْ
1
َ
v
ِ
عي
ْ
i
َ
\
َ
@
ْ
1
َ
v
َ
عي
ْ
i
َ
\
َ

ٍ
1
َ
ر
َ
عم
ْ
ا @
ْ
1
َ
Z
ٍ
عE
/
ر
َ
ل ِ +
ِ
ل ِ?
ْ
عXَ>
َ
:ص> ›” @
ْ
1
َ
Z
ِ
ععE
/
ر
ّ
لا _
ِ
اعt
َ
;ِ يععف
ِ
NَاععO
ّ
لا ر
َ
عع,
َ
>
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
+
ِ
يف
ِ
+
ِ
4 ِر
َ
b
ْ
r/ ل ِ '
يععi ِا\
َ
اعع=
َ
ة
ِ
1
َ
ر
ْ
عع5
َ
0
ْ
ل ِ@
َ
./ ي
َ
i ِا\
َ
ا=
َ
Z
ِ
E
/
ر
ّ
0ل ِ aَ اK
َ
@
ْ
1
َ
ة
ِ
1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا _
ِ
اt
َ
;ِ يف
ِ
اb
َ
R
َ
O
َ
ف
َ
.
ٍ
-َععrَ Q
َ
Y
ِ
ل
َ
=s
ِ
ععب
ِ
ي
/
ععم
ْ
ر
ّ
لا@
َ
8 u
َ
b
ْ
-َل
ْ
ا 2
/

َ
5
ْ
=
َ
A
َ
^
َ
ل ِp َ يف
ِ
ن
َ
R
ْ
0
ّ
لا (
ّ

َ
^
َ
ل ِ: َ ك
َ
ف
َ
ر
ٍ
ععب
/
$
/
يف
ِ
8 .
ٍ
-َrَ Q
َ
Y
ِ
ل
َ
=s
ِ
ب
ِ
*@
ْ
1
َ
u
ٍ

ِ
R
ْ
O
َ
ب
ِ
8 Y
ِ
ل
َ
=d
ْ
ِ
ا n
ْ
1
َ
*+
ِ
-
ِ
D
ْ
@
َ
2
َ
م
َ
Y
ٍ
ر
ْ
ف
َ
يف
ِ
+
ِ
K
ِ
د
ْ
ععH
ِ
ل ِ G
ٍ

ِ
ععH
َ
ب
ِ

َ
ععي
ْ
0
َ
ف
َ
u
ٍ
عع=ر
ِ
R
ْ
O
َ
ب
ِ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا •ْ ععD
َ
?=
/
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
*(
ِ
اR
َ

ِ
D
َ
aَ اععXَ=
/
(
ْ
)
َ
>
َ
"g َi
ْ
1
/
W
ْ
1
َ
ر
`
>
َ
p َ ا5
َ
b
ِ
ب
ِ
e
َ
ط
ِ
?;/ N`ا?
َ
9
َ
@
َ
يi ِاg ّلا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
a
ِ
ل
َ
R
َ
ل
ْ
اب
ِ
^
ِ
E
ِ
ر
ْ
ف
َ
يف
ِ
x
َ
ل ِ@1
/
اb
َ
ل
َ
@
َ

ِ
ب
/
$
/
يف
ِ
x
َ
ل ِ@1
/
@
ْ
1
َ
ر
ٍ
ب
/
$
/
@
ْ
1
َ
Y
ٍ
ر
ْ
ف
َ
يف
ِ
v3
ْ
ل
َ
@
ْ
1
َ
:+
/
ل
َ
@
ْ
)
َ
ععب
ِ
F
/
د
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ T/ ?t
/
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
1 ِد
َ
O
َ
C
ْ
5
/
ل
ْ
ا ر
/
C
َ
;َ (
ِ
اR
َ

ِ
D
َ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
h
ِ
ر
ِ
ب
/
$
/
@
ْ
1
َ
G
`

ِ
D
َ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
(
ِ
اR
َ

ِ
D
َ
ا: َ ك
َ
ب
ِ
ي
/
م
ْ
ر
ّ
لا @
ْ
1
َ
ا: َ ك
َ
ب
ِ
ي
/
م
ْ
ر
ّ
لا n
ْ
1
َ
.
ِ
ي
ّ
5
ِ
ي,
ِ
Xْ O
ّ
لا
N َع(
ْ
w
ّ
لا (
ّ

َ
*.` ع=
َ
ا
َ
>
ِ
8 w
ِ
5
ْ
b
َ
ل
ْ
اعب
ِ
*Z
ِ
C
َ
3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
‚)
ْ
i
َ
\
َ
@
َ
8 G
َ
c
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
ر
َ
H
َ
;ْ 1
َ
(
َ
ا>
َ
ر
ِ
عع>
ْ
p
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ْ
ععم
ِ
n
ْ
1
َ
*†
ْ
ععXَف
َ
‚)
ْ
ععi
َ
\
َ
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 +
ِ
يف
ِ
$
/

/
H
%
لا ?
َ
& / Z
ِ
C
َ
3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
G
`

ِ
ععD
َ
?
َ
& / يi ِاg ّلا@
َ
$
َ

/
H
%
لا يl
ِ
O
َ
Xْ =
َ
[
/
ر
َ
&
ِ
ا•
َ
(
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 Z
ِ
C
َ
3
َ
ل
ْ
ا
ن
َ
عع,
َ
Q
ْ
1
َ
(
ْ
# P/ ل ِاععg ّلا@
َ
‚@
ْ
1
َ
F
َ
@
َ
vعع=
ْ
@
َ
F
َ
u
ْ
b
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
ة J w
َ
عع5
ْ
& َ a/ د
َ
C
ْ
4
/
د
ْ
K
َ
N/اي
َ
ل
ْ
ا@
َ
يععف
ِ
vععي
ْ
i
َ
\
َ
@
َ
8 G
`

ِ
ععH
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
.` عع=
َ
ا
َ
ك
ِ
ف
َ
+
/
عع>
َ
ر
َ
4
َ
@
َ
w
ِ
عع5
ْ
b
َ
ل
ْ
ا 2
َ
ععc
ِ
ا?
َ
م
َ
@
َ
.َ ي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا
+
/
ععi
ّ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ .` عع=
َ
ا
َ
>
ِ
?
َ
عع& / يi ِاععg ّلا@
َ
*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
G
`

ِ
D
َ
8 Nِاي
َ
ل
ْ
اب
ِ
*Z
ِ
C
َ
3
َ
ل
ْ
ا
+
/
عع
ْ
م
ِ
G
`

ِ
ععH
َ
ف
َ
.َ ي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
َ
,
َ
Q
ْ
1
َ
(
ْ
# P/ ل ِاg ّلا@
َ
ة َ w
َ
5
ْ
b
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ي
ّ
ل
َ
@
َ
$
َ

/
H
%
لا $
َ
اF
َ
1
َ
.` =
َ
ا
َ
ك
ِ
ف
َ
اb
َ

ْ
,
ِ
R
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
w
َ
5
ْ
b
َ
ل
ْ
ا v
/
>
ْ
ر
َ
4
َ
@
َ
$
َ

/
H
%
لا ‚
/
$
ْ
F
َ
1
َ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
Z/ C
َ
Xْ =
/
A
َ
@
َ
G
`

ِ
ععH
َ
ف
َ
ة
ِ
w
َ
5
ْ
b
َ
ل
ْ
اععب
ِ
v
ِ
ععي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
‚)
ْ
i
َ
\
َ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
+
/

ْ
م
ِ
Z/ C
َ
Xْ =
/
@
َ
+
/

ْ
م
ِ
[
ِ
?
ِ
ععR
ْ
i
َ
@
َ
v
ِ
ععي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
$
ِ

/
ععH
%
لا "
َ
ع
ْ
5
َ
ب
ِ
Z/ 5
َ
ع
ْ
O
َ
,
ْ
=
/
A
َ
+
/
i
ّ

َ
IG
ِ
يRِ H
ّ
لا "0
َ
L َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
# :aَ اععK
َ
[
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
(
ّ
1
َ
@
َ
n
%
?
ِ
M َC
َ
ل
ْ
ا W
/
ل
َ
>
َ
ا: َ & َ (
ّ
1
َ
.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
$
َ
ا\
َ
q(
ِ
اععb
َ
E
ْ
?
َ
ف
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
اععع
J
t
ْ
K
َ
G
`

ِ
ععH
َ
ف
َ
اععb
َ
يف
ِ
+
ِ
ععي
ْ
ل
َ
# د
/
ع
َ
ععH
ْ
=
َ
Y
`
F
َ
$
َ
v
ِ
ععي
ْ
C
َ
0
ْ
ل ِ
اعع=
َ
8 ة
ِ
1
َ
ر
ْ
عع5
َ
0
ْ
ل ِ n
ْ
1
َ
*اb
َ
ل
َ
@
َ
8 P/ يC
ِ
;َ ا=
َ
*S
/
9
ِ
اف
َ
ا=
َ
ر
/
E
ِ
اف
َ
ا=
َ
8 Z
ِ
E
/
ر
ّ
0ل ِ *+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
8
ي
%
t
ِ
C
َ
i
َ
ا=
َ
ي
B
7
ِ
ر
َ
X/ل ِ@
َ
ة َ ?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
َ
يC
!
Rِ 4
/
v
ِ
i
ْ
1
َ
@
َ
8 I./ Xَ9
ِ
اف
َ
ا=
َ
ة / ر
َ
E
ِ
اف
َ
ا=
َ
*./ g َيC
ِ

Tَ : ْ ععXَل
ْ
ا +
ِ
ل ِاعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ *.` عع=
َ
ا
َ
>
ِ
8 ار
J
ععك
ْ
ب
ِ
n
ْ
1
َ
*NَاF
َ
: ْ ععL َ h
ِ
د
ْ
ععE
ِ
1
َ
u
ْ
ععل
َ
+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ@
َ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
"ععل
َ
# +
/
C
َ
عع,
َ
i
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
e
ِ
ط
َ
اUَ 5
/
ل
ْ
ا W
!

/
ي
%
t
ِ
C
َ
i
َ
ا=
َ
يف
ِ
T/ : ْ Xَل
ْ
ا@
َ
I[
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
:ص> د
َ

ِ
=
/
(
ْ
1
َ
Z/ 5
ِ
O
َ
R
ْ
=
َ
@
َ
u
ْ
b
ِ
ي
ْ
ل
َ
# e
/
,
َ

ْ
=
/
ن
ْ
م
َ
3– يععف
ِ
u
ْ
b
/
b
/
C
ِ
rْ =
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
'
*+
ِ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
D
/
8 .
ِ
=
َ
ا
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
*T
ٍ
: ْ K
َ
ة َ $
َ
اF
َ
# ر
َ
ك
َ
i
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 qق
ِ
ل
َ
;ْ ]
ْ
َ
ا@
َ
ر
ِ
ي
ْ
,
ّ
لا
Nِا: َ عع=d
ْ
ِ
ا W
ِ
اعع5
َ
4
ْ
# ن
ْ
ععم
ِ
ا\
J
ر
%
ععR
َ
4
َ
@
ْ
1
َ

!
ععR
َ
0
ْ
ل ِ اع
J
ف
ْ
$
َ
اب
J
p
ِ
ا>
َ
•َ 0 ِR
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
+
/
ل
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَ>
َ
*[
/
?
َ
ععR
ْ
i
َ
@
َ
(
ٍ
اw
َ
ب
ِ
v
/
,
ْ
0
َ
ف
َ
اi
َ
1
َ
ام
ّ
1
َ
@
َ
Ia
ِ
ل
َ
R
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ب
ْ
ا ا=
َ
8 ر
َ
;َ …ِ *+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
8
اعع5
َ
i
ّ
# .َ ععي
ّ

!
لا (
ّ

َ
*[
/
ا?
َ
i
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
IT
ٍ
: ْ Xَب
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
ƒ
`

ِ
ع
ْ
4
َ
8 .
ٍ
ي
َ
i ِاw
َ
ب
ِ
v
ْ
,
َ
ي
ْ
ل
َ
يم
!
1
/
Z/ ي
ّ
Uَ O
َ
=
/
@
َ
u
/
b
َ
-ْ =
/
ام
َ
@
َ
ا
َ
& / +
/
ل
َ
aَ ا5
َ
O ِQ
ْ
ا A
َ
@
َ
In
%
?
ِ

ْ
5
َ
ل
ْ
ا z
/
-ْ 0
ّ
لا Zَ 5
َ
O
َ
Q
ْ
ا اp َ# ر
/
f !< َ 4
/
"عع0
َ
L َ ا$
J
اعع5
َ
O ِL ْ ا [
/
ا?
َ
i
َ
(
ْ
# T` : ْ K
َ
?
َ
& / :Zَ يK
ِ
@
َ
a
ِ
ا?
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ِ
ئ ِار
َ
K
َ
ر
/
f َ1
َ
?
َ
b
/
ف
َ
+
/

ْ
م
ِ
F
`
ار
َ
K
ْ
# ^
ِ
ب
ِ
v
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
8 .
ٍ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ

َ
@
ْ
1
َ
+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ *+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
qNِا: َ =d
ْ
ِ
ا a
ِ
?H
/
Q
/
@
َ
u
ِ
b
ْ
-َل
ْ
ا
@
ْ
1
َ
اععb
َ
E
ِ
@
ْ
w
َ
ل ِ اععb
َ
ل
/
?
ْ
K
َ
+
/
عع0
/
g ْم
ِ
@
َ
.
ِ
ععC
َ
ط
َ
اUَ 5
/
0
ْ
ل ِ *T` : ْ ععK
َ
@
َ
8 +
ِ
عع,
ِ
-ْ i
َ
"عع0
َ
L َ *"i
J
w
ِ
ب
ِ
„1
َ
F
َ
@
َ
e
ِ
ط
َ
اععUَ 5
/
0
ْ
ل ِ .` ععف
َ
p
ِ
اK
َ
@
َ
"i
َ
w
!
لاععب
ِ
ة ` ر
ّ
ععX
ِ
م
/
ي
َ
ععb
ِ
ف
َ
^
َ
ععب
ِ
v
/
ععي
ْ
i
َ
\
َ
ي
B
ععC
ِ

َ
E
ْ

َ
e
ِ
ط
َ
اععUَ 5
/
ل
ْ
ا (
ِ
?
ْ
عع>
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا يف
ِ
اR
J

ِ
D
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
^
َ
ل ِp َ (
ّ
1
َ
W
/
ام
َ
d
ْ
ِ
ا
./ ععي
َ
i ِا\
َ
اعع=
َ
:+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ aَ اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 q^
َ
ععل ِp َ 2
َ
ععم
َ
W
ِ
ل
َ
ك
َ
ل
ْ
ا W
ِ
اعع{
َ
O ِi
ْ
ا@
َ
Iاعع& J ر
َ
ك
ْ
م
/
(
ْ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ *.` ععي
َ
i ِا>
َ
@
َ
T` p
ِ
اععXَف
َ
ي
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
vi
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
I^
َ
ب
ِ
v
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
:v
ْ
ل
َ
اXَف
َ
.J ععف
َ
p
ِ
اK
َ
@
َ
+
ِ
ععب
ِ
ة J ر
ّ
ععX
ِ
م
/
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا ة
ِ
F
َ
?ععH
%
لا يععف
ِ
(
َ
?ععك
/
O
َ
ف
َ
"i
َ
w
!
لا ‚
َ
اC
َ
f ْ# د
َ

ِ
4
/
يععف
ِ
(
/
?ععك
/
4
َ
@
َ
F
/
w
ّ
ععع
َ
=
/
@
َ
+
/
عع
ْ
L َ T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا د
%
ععQ
َ
اعع& َ F
ِ
ار
َ
K
ْ
s
ِ
ب
ِ

/
X/عع,
ْ
=
َ
@
َ
IY
ِ
@
ْ
w
ّ
عع0ل ِ
اعع5
ّ
م
ِ
ر
/
ععg َ>
ْ
1
َ
hاععi
َ
\
ِ
@
َ
(
ٍ
ا\
َ
v
َ
ععi
ْ
1
َ
"عع
َ
ع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
I†
ْ
Xَف
َ
.J ف
َ
p
ِ
اK
َ
.
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا ة
ِ
F
َ
?H
%
لا
h
َ
< / ععط
ْ
@
َ
@
َ
h
َ
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
يi ِ)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
n
ْ
1
َ
"ععi
َ
w
!
لا ي
َ
-ْ i
َ
د
َ

ِ
4
/
(
ْ
1
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# ي ِOC
ْ
,
َ
i
َ
(
/
?ععك
/
4
َ
ل
َ
ف
َ
يعع
!
م
ِ
"ععi
َ
\
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
اععl
J
=
ْ
1
َ
(
ٍ
ا\
َ
v
َ
i
ْ
)
َ
ععف
َ
.J ععي
َ
i ِا\
َ
vعع
ْ
>
/
(
ْ
s
ِ
ف
َ

ٍ
اك
َ
ِب
ِ
+
ِ
ب
ِ
ا?
َ
ععE
َ
يععف
ِ
*v
ْ
ل
َ
اععK
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
8 اععb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
^
َ
ععل ِp َ ة
ِ
$
َ
اF
َ
# يععف
ِ
ق / د
ّ
ععH
َ
4
/
@
َ
.J ععف
َ
p
ِ
اK
َ
v
ْ
ل
َ
اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
+
/
ععل
َ
*.` ععف
َ
p
ِ
اK
َ
@
َ
8 "i
َ
w
!
لاععب
ِ
*ة ` ر
ّ
X
ِ
5
/
ف
َ
ي
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
َ
i
ْ
1
َ
@
َ
Iv
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
8
.` ععف
َ
p
ِ
اK
َ
ي
َ
ععb
ِ
ف
َ
يعع
!
م
ِ
"ععi
َ
\
ْ
1
َ
vععi
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
I^
ِ
ب
ِ
v
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
aَ اXَف
َ
يi ِا\
َ
ا=
َ
:اb
َ
E
ِ
@
ْ
w
َ
ل ِ
يععف
ِ
aَ اععK
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
I[
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اععم
َ
(
ِ
ا\
َ
@
ِ
"0
َ
L َ (
َ
ا>
َ
?
َ
& / @
َ
IاR
J

ِ
D
َ
"عع0
َ
L َ اععb
َ
ل
َ
T` p
ِ
اععK
َ
@
َ
"i
َ
w
!
لاععب
ِ
ر
V
X
ِ
م
/
?
َ
b
/
ف
َ
ي
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
ِ
i
ْ
1
َ
@
َ
v
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
:اb
َ
ب
ِ
ا?
َ
E
َ
^
َ
عع
ْ
م
ِ
vععي
ْ
i
َ
\
َ
:v
ْ
ل
َ
اXَف
َ
./ ي
َ
i ِا\
َ
ا=
َ
:.
ٍ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ

َ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
Iاl
J
=
ْ
1
َ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ام
َ
(
ِ
ا\
َ
@
ِ
+
ِ
ععيف
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ
d
ْ
ِ
ا 2
َ
م
َ

َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
.` ف
َ
p
ِ
اK
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
T` p
ِ
اK
َ
?
َ
b
/
ف
َ
ي
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
َ
i
ْ
1
َ
@
َ
@
ْ
1
َ
I"i
َ
w
!
لا "ل
َ
# „د
َ
& ْ 1
َ
+
/
i
ّ
1
َ
د
َ

ِ
4
/
(
ْ
1
َ
a
ِ
ا5
َ
O ِQ
ْ
ا يف
ِ
يi ِاg ّلا ./ =
َ
ا
َ
>
ِ
@
َ
I"i
َ
w
!
لاب
ِ
:a/ ?ععX/ي
َ
ف
َ
يععi ِا\
َ
اعع=
َ

B
C
ِ

َ
E
ْ

َ
اb
َ
ل
/
?
ْ
K
َ
ر
َ
>
ِ
p / ا5
َ
ب
ِ
œ
/
اXَ=
/
@
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ ص
/
ر
َ
Q
ْ
1
َ
يعع-
ِ
ف
َ
يعع
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
َ
i
ْ
1
َ
:NJاد
َ
O ِب
ْ
ا v
ْ
ل
َ
اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ

!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
ِ
i
ْ
1
َ
@
َ
^
ِ
ب
ِ
v
/
ي
ْ
i
َ
\
َ
:ص> ي
!
م
ِ
"i
َ
\
ْ
1
َ
v
ِ
i
ْ
1
َ
NJاد
َ
O ِب
ْ
ا اb
َ
ل
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
K
َ
يف
ِ
(
ِ
اي
َ
4 ِ)
ْ
=
َ
(
ِ
اb
َ
E
ْ
@
َ
اف
J
: ْ K
َ
+
ِ
i ِ?
ْ
>
َ
3• '
Zَ يK
ِ
@
َ
:[
/
د
َ

ِ
=
/
(
ْ
1
َ
A
ّ
# T
ٍ
: ْ Xَب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
(
ٍ
ل
َ
ف
/
ن
ْ
م
ِ
vi
ْ
1
َ

َ
;َ …ِ aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ

Z
ِ
ععD
ْ
1
َ
يععف
ِ
ا5
َ
b
/
>
َ
ار
َ
O ِعع7ْ ا يععl
ِ
O
َ
Xْ =
َ
z
ِ
عع-ْ 0
ّ
لا ر
َ
&
ِ
اعع•
َ
(
ّ

َ
Iاعع5
َ
b
/
ل
َ
T` : ْ K
َ
?
َ
& /
[
ِ
:
ِ
عع& َ يععف
ِ
ر
َ
عع>
ِ
p / اعع5
ّ
م
ِ
: / عع;َ < ْ =
/
@
َ

ٍ
عع=w
ِ
5
َ
ب
ِ
e
ِ
ط
َ
اععUَ 5
/
ل
ْ
ا ص
َ
اععH
َ
O ِ;ْ ا@
َ
"i
َ
w
!
لا
"عع0
َ
L َ +
/
ععi
ّ
1
َ
@
َ
Iاععl
J
=
ْ
1
َ
T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا W
/
د
َ
L َ اb
َ
0
َ
C
ْ
K
َ
يO ِل
ّ
ا يف
ِ
G
َ
E
ِ
ار
ّ
لا (
ّ
1
َ
.
ِ
ل
َ
)
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا .
ِ
عع0
ّ
ع ِ0
ْ
ل ِ "i
َ
w
!
لاععب
ِ
ار

ععX
ِ
م
/
Z/ ئ ِاععXَل
ْ
ا (
/
?ععك
/
=
َ
اععb
َ
يف
ِ
T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا +
ِ
ععE
ْ
@
َ
(
َ

/
ي
ّ
XَO
َ
=
َ
A
َ
.
ِ
5
َ
4
َ
اrَ 5
/
ل
ْ
ا@
َ
W
!
: ّ لا يف
ِ
u
ْ
b
ِ
4 ِاF
َ
@
َ
اR
َ
م
/
يف
ِ
œ
َ
ا
ّ
لا (
ّ
)
َ
ب
ِ
v
ْ
ع
َ
ف
ِ
$
/
@
َ
"عع0
َ
L َ ^
َ
ععل ِp َ يععف
ِ
u
ْ
ععb
/
K
/
ل
َ
ط
ْ
# Z/ عع5
َ
R
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
Iz
ِ
عع-ْ 0
ّ
ل ِ ي
!
0 ِD
ْ
]
ْ
َ
ا 2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
اC
J
ل ِاغ
َ
.J عع=
َ
اك
َ
Qِ "ل
َ
اععع
َ
4
َ
aَ اK
َ
h
ِ
ار
َ
O ِ7ْ Aِا ر
ِ
ي
ْ
M َل ِ ^
َ
ل ِp َ يف
ِ
Z/ ع
َ
ف
ْ
1
َ
NَاE
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
[
/
اl
َ
O
َ
Xْ م
/
*+
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
@
َ
8 oاععi
J
اك
َ
م
َ
ر
V
عع7َ u
ْ
ععO
/
i
ْ
1
َ
m +
ِ
4 ِ?
َ
عع;ْ dِ
ِ
W
/
ل
َ
عع,
ّ
لا +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ •َ عع9
/
?=
/
a
ِ
?
ْ
Xَل ِ
I^
َ
عع0
/
C
/
K
/
@
ْ
1
َ
*h
َ
ر
/
عع>
َ
p َ @
ْ
1
َ
8 ا& َ ر
ِ
,
ْ
>
َ
@
ْ
1
َ
IT
ِ
اك
َ
ل
ْ
ا G
ِ
O
ْ
-َب
ِ
*^
َ
E
/
ر
ْ
ف
َ
"i
َ
\
َ
8 [
ِ
ر
ِ
ي
ْ
M َل ِ
(
ّ
1
َ
e
/
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 +
/
عع0
%
R
َ
م
َ
@
ْ
1
َ
INِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ./ ععل
َ
k ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
(
ّ

َ
*T` : ْ K
َ
8 h
َ
ر
/
ب
/
$
/
@
ْ
1
َ
v
َ
عع,
ْ
ل
َ
@
ْ
1
َ
Iيعع
!
م
ِ
v
َ
,
ْ
ل
َ
:[
ِ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل ِ@
َ
8 I^
َ
0
/
E
ْ
F
ِ
@
َ
*^
َ

/
ي
ْ
L َ @
َ
h
َ
د
/
=
َ
8 "i
َ
\
َ
*+
/
ل
َ
?
ْ
K
َ
*(
ٍ
اععع
َ
0 ِب
ِ
ي
B
عع-
ِ

ْ
5
َ
ل ِ A
ّ
# G
`

ِ
ععD
َ
(
ٍ
ل
َ
ف
/
ن
َ
ععب
ْ
ا v
َ
,
ْ
ل
َ
:[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل ِ@
َ
.` =
َ
ا
َ
>
ِ
ي ِب
ْ
ا

/
عع5
ْ
0
ّ
لا ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا Nِاl
َ
L ْ ]
ْ
َ
ا "i
َ
\
ِ
ن
ْ
م
ِ
W
َ
?b
/
-ْ 5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
ف
َ

َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
ام
ّ
1
َ

/
عع{
َ

ّ
لا ن
ِ
ععي
ْ

َ
ي
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا "ععi
َ
\
ِ
ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ ععH
ّ
لا P
ِ

ِ
Q
َ
يف
ِ
ا5
َ
>
َ
ر
/
{
َ

ّ
لا@
َ
ي
/
rْ 5
َ
ل
ْ
ا@
َ
IY
ِ
ر
ْ
-َل
ْ
اعب
ِ
+
/
عل
َ
اK
J
اR
َ
ل
ْ
# G
`

ِ
D
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ا5
َ
& / د
/
Q
َ
1
َ
(
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
@
ْ
1
َ
I(
ِ
اb
َ
E
ْ
@
َ
اb
َ
يف
ِ
:Zَ يK
ِ
@
َ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
Y
َ
ر
ّ
عع;َ @
َ
ص
/
?ععH
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا ?
َ
عع& / ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
ر
َ
>
ِ
p / ا5
َ
ف
َ
./ g َل ِاg ّلا@
َ
./ ي
َ
i ِاg ّلا ام
ّ
1
َ
@
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ا5
َ
& / د
/
ععQ
َ
1
َ

ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
K
َ
ا5
َ
b
ِ
يف
ِ

َ
R
َ
ف
َ
I„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا يف
ِ
A
J
?
ْ
K
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ZB >
/
ن
ْ
م
ِ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ا5
َ
b
/
عع,
/
ي
َ
K
ْ
1
َ
@
َ
u
ِ
ععb
ْ
-َل
ْ
ا "ععل
َ
# +
ِ
X
ِ
C
ْ
عع,
َ
ل ِ e
ِ
ط
َ
اUَ 5
/
ل
ْ
ا W
!
1
/
T
ِ
: ْ K
َ
يف
ِ
G
`

ِ
D
َ
~
ّ
ععi
َ
aَ @
ّ
1
َ
@
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
اب
ِ
u
ْ
b
/
l
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
t
َ
K
َ
@
َ
IT
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا ر
َ
ي
ْ
غ
َ
+
ِ
ل ِا5
َ
O ِQ
ْ
Aِ .` =
َ
ا
َ
>
ِ
[
/
$
َ
اF
َ
1
َ
اp َ# اععم
َ
"عع0
َ
L َ T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا ~
ّ
ععi
َ
Zَ عع5
َ
Q
َ
@
َ
يi ِاععg ّلاب
ِ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
@
َ
.
ِ
عع=
َ
ا
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا
[
ِ
د
ِ
ععل
َ
@
َ
e
ِ
=$
ِ
)
ْ
4
َ

َ
# +
ِ
E
ِ
اي
َ
O ِQ
ْ
Aِ _
َ
]
ْ
َ
ا (
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ

ِ
ي
ْ
H
ّ

ّ
لا ر
/

ِ
Xْ 4
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
e
ِ
=$
ِ
)
ْ
ععO
ّ
لا "عع0
َ
L َ +
/
ل
َ
اععK
َ
اععم
َ
Z/ عع5
َ
R
ْ
=
/
+
ِ
C
ِ
عع,
َ

َ
ب
ِ
S
/
ععي0 ِ=
َ
A
َ
ا5
ّ
L َ [
ِ
ر
ِ
E
ْ
\
َ
@
َ
I+
ِ
ععم
!

/
T` p
ِ
اععK
َ
?
َ
b
/
ف
َ
"i
J
\
ِ
ن
ْ
م
ِ
+
/
i
ّ
1
َ

/
$
ْ
F
َ
1
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ر
/
,
َ
-ْ O
َ
,
ْ
=
/
@
َ
ي
!
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا
A
ّ
# •
ِ

!
ععH
َ
5
/
ل
ْ
ا a/ ?
ْ
ععK
َ
@
َ
I+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
Z/ C
َ
Xْ ي
/
ف
َ
اXJ0
/
;/ @
ْ
1
َ
IاXJ0
ْ
;َ ي ِb
/
C
ِ
rْ =
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
@
ْ
1
َ
ي
!
عع-
ِ

ْ
5
َ
ل
ْ
ا د
ِ
ععل
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ aَ اععK
َ
?
ْ
ععل
َ
n
ْ
1
َ
G
`

ِ
D
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
K
َ
ن
ْ
م
ِ
"
J
g ْO
َ
,
ْ
م
/
(
ٍ
اع
َ
0 ِب
ِ
ي
B
-
ِ

ْ
5
َ
ل ِ
T
ِ
: ْ ععK
َ
يععف
ِ
G
ٍ

ِ
ععH
َ
ب
ِ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ

َ
Lِ ل
َ
5
/
ل
ْ
ا ي ِع
ْ
=
َ
(
ٍ
ل
َ
ف
/
ن
َ
ب
ْ
ا v
َ
,
ْ
ل
َ
:(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
"ععل
َ
# +
ِ
ععم
!
1
/
.
ِ
C
َ
عع,
ْ
i ِ يععف
ِ
ن
ِ
Lِ ل
َ
5
/
ل
ْ
ا S
َ

ِ
H
ْ
4
َ
‚$
ْ
F
َ
1
َ
aَ اK
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
aْ )
َ
,
ْ
ي
/
0
ْ
ف
َ
+
ِ
م
!
1
/
N َاعع-َO ِi
ْ
ا @
ْ
1
َ
[
/
اعع-َi
َ
ن
َ
ععLِ ل
َ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
‚$
ْ
F
َ
1
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Iاb
َ
ل
َ
T` p
ِ
اK
َ
?
َ
b
/
ف
َ
"i
َ
w
!
لا
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ F
/
w
ّ
ع
َ
=
/
@
َ
+
ِ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
Zَ C
ِ
K
/
اXJ0
/
;/ @
ْ
1
َ
IاXJ0
ْ
;َ +
/
b
/
C
ِ
rْ =
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
@
ْ
1
َ
IاL J ر
ْ
7َ +
ِ
C
ِ
,
َ
i
َ
qNِا: َ =™
ْ
ِ
ل ِ
T/ p
ِ
اععK
َ
د
%
ععR
َ
=
/
@
َ
8 :aَ اععXَف
َ
T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا u
ِ
ك
ْ
Q
/
(
ِ
اي
َ
ب
َ
يف
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا : َ ;َ 1
َ
u
ّ
f /
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
T/ p
ِ
اععK
َ
?
َ
عع& / @
َ
ن
ِ
ععH
َ
R
ْ
5
/
ل
ْ
ا T
ِ
p
ِ
اععK
َ
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
n
ْ
1
َ
*[
/
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
F
/
w
ّ
ععع
َ
=
/
@
َ
ن
ٍ
H
َ
R
ْ
م
/
د
!
R
َ
ل
ْ
ا (
/
اي
َ
ب
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ
Iا& َ ر
َ
ي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
.َ E
َ
@
ْ
w
ّ
لا T/ @: / Xْ 5
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
N`ا?
َ
9
َ
@
َ
ن
ٍ
H
َ
R
ْ
م
/
يععف
ِ
Z/ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
I.
ِ
ب
َ
ر
ِ
عع7ْ ]
ْ
َ
ا ر
ِ
عع;ِ k يععف
ِ
ر
ِ
=w
ِ
ع
ْ
O
ّ
لا (
/
اي
َ
ب
َ
@
َ
I+
ِ
ب
ِ
اب
َ
يف
ِ
+
/
ط
/
ر
ْ
7َ @
َ
.
ِ
ععع
َ
ب
َ
F
ْ
)
َ
ب
ِ
ا?4
/
)
ْ
عع=
َ
u
ْ
ععل
َ
u
ّ
f / ‚
ِ
ا
َ
H
َ
R
ْ
5
/
ل
ْ
ا (
َ

/
ر
ْ
=
َ
ن
َ
=:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
m :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
^
َ
ل ِp َ
:ص> oة J د
َ
0
ْ
E
َ
ن
َ
يi ِا5
َ
f َ u
ْ
& / @د
/
0 ِE
ْ
اف
َ
Nَاد
َ
b
َ
7/ 3› *•` عع0
ّ
ك
َ
م
/
ن
/
H
َ
R
ْ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
8 '
)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*+
ِ
ععب
ِ
د
%
R
َ
=
/
Nٍ6
ْ
@
َ
ن
ْ
L َ •` ي-
ِ
L َ Z` K
ِ
اL َ ž ` ل ِاب
َ
u
`
0 ِ,
ْ
م
/
ر
V
Q
/
8 n
ْ
1
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
+
ِ
ععب
ِ
د
%
R
َ
=
/
ا}
J
ط
ْ
@
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
ن
ْ
م
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
+
ِ
ب
ِ
د
%
R
َ
=
/
A
َ
ا}
J
ط
ْ
@
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
@
ْ
1
َ

J
D
ْ
1
َ
(
ِ
اععH
َ
Q
ْ
d
ْ
ِ
ا يععف
ِ
ة / ر
َ
ععC
َ
O
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا *./ عع-ّع ِل
ْ
ا Z/ ععt
/
C
ْ
4
َ
@
َ
8 qن
ٍ
ععH
َ
R
ْ
5
/
ب
ِ

َ
ععي
ْ
0
َ
ف
َ
"ععi
َ
\
َ
2
َ
ععم
َ
|
ٍ
اc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
+
ِ
O ِ5
ّ
L َ @
ْ
1
َ
I+
ِ
O ِ;ْ )
/
>
َ
+
/
ل
َ
*.
ٍ
>
َ
?0
/
5
ْ
م
َ
W
ٍ
ر
َ
R
ْ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ب
ِ
8
+
/
ععi
ّ
# ح
ِ
?ععE
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا a
ِ
?
ْ
Xَل
ْ
اععب
ِ
Zَ ععيK
ِ
N`ا?
َ
9
َ
*e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ 8 u
ِ

ِ
R
ْ
O
ّ
لاب
ِ
+
ِ
5
ِ
0
ْ

¢
/
ععR
َ
ف
ْ
1
َ
?
َ
عع& / @
َ
I"i
َ
w
!
لاععب
ِ
ة
ِ
A
َ
اععC
َ
5
/
ل
ْ
ا .
ِ
عع0
ّ
K
ِ
"0
َ
L َ +
ِ
O ِل
َ
A
َ
د
َ
ل ِ A
َ
W
ْ
1
َ
د
ّ
R
َ
ل
ْ
ا e
/
E
ِ
?=
/
W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ يi ِاععg ّلا "عع0
َ
L َ +
ِ
ععب
ِ
./ -ّع ِل
ْ
ا Z/ t
/
C
ْ
4
َ
A
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
‚ايCE]اب "i
َ
w
!
لا ن
ْ
م
ِ
e
ِ
عع4
ّ
ر
َ
5
/
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا ا: َ عع& َ يععف
ِ
•/
!
ععH
َ
5
/
ل
ْ
ا ر
َ
ععC
ّ
L َ د
ْ
ععK
َ
@
َ
"i
َ
w
!
لاععب
ِ
+
ِ
K
ِ
اععR
َ
O ِل
ْ
ا
.
ٍ
b
َ
C
ْ
عع7/ ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ب
ِ
*A
َ
8 +
ِ
Qِ ل
َ
t
ِ
D
ْ
ا T
ِ
ل
َ
;ِ "0
َ
L َ e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
اب
ِ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 $
ٍ
?b
/
7/ ل
َ
ب
ِ
@
ْ
1
َ

B
ل ِ@
َ
ل
َ
ب
ِ
+
ِ
O ِQ
َ

/

ْ
م
َ
@
َ
[
ِ
د
ِ
ل
َ
@
َ
.
ِ
م
َ
1
َ
@
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
ا& َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اعع5
َ
يف
ِ
e
ِ
عع,
َ

ّ
لا ‚
ِ
?ععC
/
f /@
َ

َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا W
ِ
اي
َ
X
ِ
ل ِ ام
J
ار
َ
Q
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
2
ِ
ععي5
ِ
3
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
د
!
ععR
َ
ل
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ
ا 2
َ
م
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ^
َ
ل ِp َ ن
ْ
م
ِ
ق ` ?0
/
L / Zَ H
َ
Q
َ
I"ععل
َ
@]
ْ
/
ا ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
يععف
ِ
^
ٍ
عع0
ْ
م
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
يععف
ِ
+
ِ
Lِ ?K
/
@
/
@
َ
+
ِ
O ِم
َ
ر
ْ
R
/
ل ِ +
ِ
ب
ِ
./ -ّع ِل
ْ
ا Z/ t
/
C
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
IW
ٍ
?
ْ
ععD
َ
@
ْ
1
َ
IW
ٍ
ار
َ
Q
ْ
# @
ْ
1
َ
œ
ٍ
ا-َi ِ @
ْ
1
َ

ٍ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ
+
ِ
O ِم
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
I+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
N/6
ْ
@
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ‚
/
ام
َ
د
!
ععXَم
/
@
َ
(
ِ
اععb
َ
E
ْ
?
َ
ل
ْ
ا +
ِ
ععيف
ِ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
I.َ عع-ّع ِل
ْ
ا Z/ ععt
ِ
C
ْ
=
/
A
َ
T
ٍ
اك
َ
O ِL ْ ا
T` @: / ععXْ م
َ
"i
َ
\
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qa
ٍ
اR
َ
ب
ِ
.َ -ّع ِل
ْ
ا Z/ t
ِ
C
ْ
4
/
A
َ
ا5
َ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ

ِ
5
ْ
0
ّ
لا@
َ
.
ِ
0
َ
C
ْ
X/ل
ْ
ا>
َ
I+
ِ
ف
ِ
p
ِ
اععK
َ
ن
ْ
ععL َ د
%
ععR
َ
ل
ْ
ا †
/
X/عع,
ْ
=
َ

َ
ف
َ
د
ّ
عع4
َ
F
ْ
ا @
ْ
1
َ
8 +
ِ
ف
ِ
p
ِ
اععK
َ
ن
ْ
ععL َ *د
%
R
َ
ل
ْ
ا †
َ
Xَ9
َ
+
ِ
عع0 ِg ْم
ِ
S
ِ
C
ْ
عع9
َ
"عع0
َ
L َ a% د
/
عع=
َ
[
/
F
/
?ععb
/
{
/
ف
َ
ن
َ
ك
َ
م
ْ
1
َ
ام
َ
u
/
O
َ
ك
ْ
=
/
"i
َ
w
!
لا (
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
"0
َ
L َ a% د
/
=
َ
A
َ
ا& َ F
/
اb
َ

ْ
s
ِ
ف
َ
اC
J
ل ِاغ
َ
"-َUْ 4
َ
A
َ
ة / د
َ
يX
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا@
َ
ة ` د
َ
يX
ِ
L َ ة / $
ّ
ر
!
لا@
َ
IاC
J
ل ِاغ
َ
@
!
ر
/
ععt
/
ل ِ 6
ِ
?X/عع,
%
لا W
ِ
د
َ
ععع
َ
ب
ِ
u
`

ِ
K
َ
a` ?
ْ
K
َ

َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
@
َ
IاC
J
ل ِاغ
َ
Nِا-َ;ْ d
ْ
ِ
ا S
ِ
C
ْ
9
َ
"ععi
َ
\
َ
ن
ْ
ععم
َ
@
َ
8 q"i
َ
w
!
لاعع>
َ
6
ِ
?X/عع,
%
لاب
ِ
+
`
ععE
ْ
@
َ
.
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا يف
ِ
@
َ

ِ
$
ّ
ر
!
لا>
َ
"i
َ
w
!
لا
د
%
ععR
َ
=
/
ل
َ
ف
َ

J
ععH
َ
R
ْ
م
/
د
ْ
ععع
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
8 +
/
ل
/
اQ
َ
v
ْ

َ
,
/
Q
َ
@
َ
_
َ
ا4
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*G
َ
0
/
D
َ
u
ّ
f / Iة J ر
ّ
م
َ
(
ّ

َ
IS
َ
عع0
َ
ط
ْ
1
َ
W
ْ
1
َ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
"ععi
J
w
ِ
ب
ِ
W
ْ
1
َ
"ععi
َ
w
!
لا ^
َ
ل ِ: َ ععب
ِ
+
/
ف
َ
: َ ععK
َ
N`ا?
َ
عع9
َ
+
/
ف
/
p
ِ
اععK
َ
aَ اععK
َ
@
َ
I.
ِ
ئ
َ
F
ِ
اععt
ّ
لا .
ِ
عع-ّع ِل
ْ
اب
ِ
+
/
ععO
/
5
َ
0
ْ
f / د
ّ
عع,
َ

ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
"i
َ
w
!
لاب
ِ
W
َ
ر
َ
Uَ i
ْ
ا اp َ# •
َ
ر
ْ
ع ِل
ْ
ا
ن
ْ
عع5
َ
>
َ
e
ِ
i
ْ
: ّ لا ن
ْ
م
ِ
e
َ
ئ ِاO
ّ
لا (
ّ
s
ِ
ف
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
u
/
0
َ
,
ْ
=
َ
ا: َ & َ „F
َ
1
َ
ام
َ
:W
/
ام
َ
d
ْ
ِ
ا
ي
B
ععم
ِ
$
َ
k S
%
ععQ
َ
+
/
ععi
ّ

َ
*?
ٍ
عع-ْ ع
َ
ب
ِ

/
X/عع,
ْ
=
َ
@
َ
•/ F
َ
?عع=
/
T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا د
%
Q
َ
@
َ
8 q+
/
ل
َ
e
َ
i
ْ
p َ A
َ
اععم
َ
+
/
i
/
)
ْ
عع7َ ي
!
ععم
ِ
$
َ

ْ
ا S
%
ععQ
َ
@
َ
+
ِ
ععب
ِ
ي
!
م
ِ
$
َ

ْ
ا .
ِ
C
َ
ل
َ
اt
َ
م
/
"0
َ
L َ +
ِ
ئ ِا-َيO ِ9
ْ
ا •
ِ
K
%
?
َ
O
َ
ل ِ

َ
ام
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
*.
ِ
f َF
َ
?
َ
ل
ْ
ا Z% >
/
+
/
f /ر
ِ
=
َ
+
/
i
ّ
1
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 ^
َ
ل ِ: َ >
َ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا ر
/
=w
ِ
ع
ْ
4
َ
@
َ
ر
َ
>
ِ
p /
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا ر
/
ي
ْ
غ
َ
+
/
f /ر
ِ
=
َ
يi ِاg ّلا@
َ
ص
ِ
اH
َ
X
ِ
ل
ْ
ا@
َ
a
ِ
ا5
َ
ل
ْ
ا>
َ
+
ِ
ئ ِا-َيO ِ9
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
T/ @: / Xْ 5
َ
ل
ْ
ا
*@
َ
8 Iر
ِ
ععيC
ِ
ع
ْ
O
ّ
لا .
ِ
t
َ
عع9
ِ
ا@
َ
|
ِ
اععt
َ
X
ِ
i
ْ
ا@
َ

ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
اععب
ِ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا |
ِ
اعع-َ4 ِF
ْ
Aِ I.
ِ
E
َ
@
ْ
w
ّ
لا@
َ
د
!
ععR
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ععX!Q
َ
ن
ْ
ععL َ .
ِ
ععf َF
َ
?
َ
ل
ْ
ا ƒ
/
ع
ْ
ب
َ
n
ْ
1
َ
*u
ْ
b
/
l
/
ع
ْ
ب
َ
ا-َL َ ?
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
8 G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا
ZB ععك
/
ل ِ v
َ
ععC
َ
f َ S
V
ععQ
َ
+
/
ععi
ّ

َ
I+
ِ
ععع ِي5
ِ
E
َ
N/ا-َيO ِعع9
ْ
ا n
ْ
1
َ
*+
/
عع0
%
>
/
8 u
ْ
b
/

ْ
م
ِ
*يK
ِ
اC
َ
0
ْ
0 ِف
َ
8
:ص> u
ْ
b
/

ْ
م
ِ
33 †
/
X/عع,
ْ
=
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
I.
ِ
ع
َ
-ْ ععr% لا S
!
Q
َ
@
َ
x
ِ
=@
ِ
w
ْ
O
ّ
لا .
ِ
=
َ
A
َ
?
ِ
>
َ
'
?
َ
عع& / @
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# a/ د
َ
ع
ْ
=
/
A
J
د
َ
ب
َ
ص
ِ
اH
َ
X
ِ
0
ْ
ل ِ (
ّ
)
َ
ب
ِ
ق َ ر
!
ف
/
@
َ

ِ
اH
َ
X
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
ا5
َ
>
َ
+
/
ع
/
ي5
ِ
E
َ
"عXَC
ْ
=
َ
@
َ
يف
ِ
اعع
َ
ل
ْ
ا e
/
يعH
ِ
i
َ

/
X/ع,
ْ
=
َ
P/ ل ِاعg ّلا@
َ
T
ِ
: ْ عXَل
ْ
ا د
!
عQ
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
./ =
َ
د
!
لا

/
X/عع,
ْ
=
َ
ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ @
َ
ص
ِ
اععH
َ
X
ِ
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ

ِ
يعع,
ِ
Xْ O
ّ
0ل ِ Z` ب
ِ
اK
َ
+
/
i
ّ

َ
IيK
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا
q./ >
َ
ر
ِ
rّ لا +
ِ
يف
ِ
2
/
Xَ=
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا 6
/
?
ْ
,
ّ
لا
@
ْ
1
َ
8 +
ِ
ِي
ْ
ع
َ
ب
ِ
[
/
kF
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*ا& َ اi
َ
\
ِ
u
َ
0 ِL َ .
ٍ
E
َ
@
ْ
\
َ
T/ : ْ K
َ
8 Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ n
ْ
1
َ
*+
/
ل
َ
:Z` H
ْ
ف
َ
8

ٍ
?
َ
عع0
ْ
;َ يععف
ِ
ا5
َ
& / kF
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
.
ٍ

َ

ِ
K
َ
2
َ
م
َ
د
/

ِ
=
/
ا& َ اi
َ
\
ِ
|
ِ
اي
َ
r
ِ
>
َ
اد
J
>
ّ
< َ م
/
ا


َ
+
/

ّ

َ
+
/
ع
/
يععr
ِ
=
/
د
ْ
ععK
َ
+
/
ععi
ّ

َ
I|
ِ
اي
َ
ععr! لا $
/
ر
ّ
عع3
َ
م
/
ي-
ِ
ع
ْ
=
/
A
َ
@
َ
[
ِ
د
ِ

ْ
Lِ ن
ْ
م
ِ
Y
/
ر
/
Uْ 4
َ
ا& َ kF
َ
@
ْ
1
َ
$
/
ر
ّ
عع3
َ
م
/
A
َ
@
َ
Nٍي
ْ
ععrَ ب
ِ
ر
ْ
عع-َ{
ْ
=
َ
u
ْ
عع0
َ
ف
َ
+
ِ
ععيف
ِ
2
َ
عع5
ِ
ط
َ
ن
ْ
ععم
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
ععل
َ
@
ْ
1
َ
Iاb
َ
ل
َ
@
V
د
/
L َ
I2
ٍ
5
َ
ط
َ
@
ْ
1
َ
.
ٍ
K
َ
ر
ِ
9
َ
@
ْ
1
َ
IT
ٍ
?
ْ
Uَ ل ِ اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Zَ ;َ $
َ
ا5
َ
ب
ّ
F
/
+
/
i
ّ

َ

ِ
F
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا .
ِ

َ

ِ
Xَل
ْ
ا
Iاb
َ
K
/
د
ْ
ععD
ِ
+
ِ
ععC
ِ
0
ْ
K
َ
يف
ِ
2
َ
Xَي
َ
ف
َ
Iا& َ اi
َ
w
ِ
ب
ِ
[
/
ر
َ
C
ِ
Uْ 4
/
(
ْ
1
َ
د
ِ
>
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا ن
!
{
ّ
لا F
ِ
?
َ
D
/
ن
ْ
م
ِ
@
َ
+
/
ل
َ
\
َ
اE
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IA
J
د
ْ
L َ ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
ِ
ب
ِ
S
/
g ِ=
َ
ن
ْ
م
َ
(
ٍ
اي
َ
Lِ ن
ْ
L َ +
ِ
ب
ِ
[
/
ر
َ
C
ِ
Uْ =
/
@
ْ
1
َ
+
ِ
E
ِ
اععي
َ
O ِQ
ْ
Aِ اععb
َ

ْ
م
ِ
+
ِ
عب
ِ
~
/
ع0
/
Uْ =
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا (
/
اع
َ
0
!
لا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
4
ّ
ر
َ
5
/
ل
ْ
ا T/ : ْ Xَل
ْ
ا :
ٍ
} ِ
َ
يQِ
^
َ
ععل ِp َ "عع0
َ
L َ [
/
د
/
Lِ اعع,
َ
=
/
$
/
اععك
َ
=
َ
A
َ
@
َ
I+
/
عع7َ ار
َ
ف
ِ
اb
َ
Uِ يt
ِ
0
ْ
O
َ
ل ِ اb
َ

ْ
م
ِ
W
ِ
اXَO ِi
ْ
Aِا "ل
َ
#
+
/
عع0
%
>
/
ا: َ عع& َ اb
َ
& َ ر
ِ
>
َ
(
ْ
# اb
َ
Xَ0
!
t
َ
=
/
@
َ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ ر
َ
O
/
,
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ

َ
@
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
F
`
ار
َ
K
ْ
# @
ْ
1
َ
I.`
َ
ي
!
ب
َ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
# 2
َ
ععم
َ
*+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
عi
ّ
1
َ
u
َ
ع0 ِL َ د
ٍ
ععل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8+
ِ
ي-
ِ

ْ
=
َ
د
َ
ل
َ
@
َ
A
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
I+
/
K
َ
اR
َ
0
ْ
O ِعع9
ْ
ا ن
/
5
ّ
ععl
َ
O
َ
=
َ
ي
ِ
عع-ْ
ّ
لا h
َ
ر
ْ
عع4
َ
(
ّ

َ
*+
/
ععي
/
-ْ i
َ
+
/
ععم
َ
w
ِ
ل
َ
8 +
/
عع
ْ
م
ِ
+
ِ
i ِ?
ْ
عع>
َ
ق/ ?C
/
عع,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
/
اععع
َ
0
!
لا +
ِ
ععي
ِ
-ْ i
َ
S
/
عع=ر
ِ
ط
َ
@
َ
W
`
ار
َ
ععQ
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
ن
ْ
م
َ
ق / اR
َ
0
ْ
O ِ9
ْ
ا@
َ
+
/
عع
ّ

َ
@
ْ
1
َ
Iاعع& َ اi
َ
\
ِ
u
َ
عع0 ِL َ اp َ# اb
َ
ف
/
: ْ ععK
َ
+
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
اl
J
=
ْ
1
َ
(
ِ
ام
َ
w
َ
0
ْ
ي
َ
ف
َ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
اب
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
َ
?ععك
/
=
َ
(
ْ
1
َ
\
ِ
ا?
َ
عع3
َ
ل ِ اb
َ
ف
/
:
ِ
ععXْ =
َ
ل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
I[
ِ
\
ِ
ا?
َ
E
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
*u
/
عع0
َ
ع
ْ
=
َ
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
8 [
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
n
%
?
ِ
M َC
َ
ل
ْ
ا +
/
ل
َ
اK
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
7/ Nِ6
ْ
@
َ
*Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع9
ِ
(
ِ

/
ععل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
8 @
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
*@
ْ
1
َ
8 *)
ْ
t
َ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ#8
ة
ِ
د
ّ
م
/
ر
/
g َ>
ْ
1
َ
ي
َ
&
ِ
يO ِل
ّ
ا *ن
َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ق َ ?
ْ
ف
َ
@
ْ
1
َ
8 Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
Z% K
َ
1
َ
ي
َ
&
ِ
يO ِل
ّ
ا
:ص> q*اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
اعع5
َ
ل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
8 Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا 3j ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع9
ِ
ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
n
ْ
1
َ
'

/
عع-ْ
ّ
لا W
َ
ر
!
Q
/
.
ٍ
l
َ
ي
ْ
R
َ
ب
ِ
8 [
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
* ْ ر
ِ
C
ْ
O
َ
,
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
@
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ن
َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
@
َ
+
ِ
,
ِ
-ْ i
َ
يف
ِ
ا& َ د
/
3
ِ
=
َ
.
ٍ
C
َ

ِ
ب
ِ
ة َ ر
َ
C
ْ
Lِ A
َ
@
َ

ِ
ار
َ
-
ِ
0
ْ
ل ِ .J =
َ
اL َ F
ِ
د
ِ
ل
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ
يععف
ِ
ي
ِ
عع-ْ
ّ
0ل ِ Zّ ععQ
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
ع9
ِ
ق
ِ
?
ْ
ع-َل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8
ن
ّ
ععك
ِ
ل
َ
@
َ
I+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
"عع0
َ
L َ ة ` ر
َ
&
ِ
اعع•
َ
ة ` F
َ
اععم
َ
1
َ
Nَار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا (
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
(
ْ
# يi ِاععg ّلا +
/
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا@
َ
IW
َ
د
ّ
ععلا „ر
َ
عع4
َ
د
ْ
K
َ
Zَ م
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I+
/
ي
َ
-
ِ

ْ
=
َ
A
َ
(
ْ
1
َ

َ
@
ْ
]
ْ
َ
ا
\
َ
اععE
َ
+
/
عع
َ
Xّي
َ
4
َ
@
ْ
1
َ
IT
ِ
: ْ ععXَ0
ْ
ل ِ .َ ععR
َ
يC
ِ
5
/
ل
ْ
ا "ععi
َ
w
!
لا .َ عع
َ

ِ
K
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا د
َ
ع
ْ
ب
َ
„1
َ
F
َ
ر
َ
عع=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ععب
ِ
:
ٍ
} ِ
َ
يQِ ن
!
{
ّ
لا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ e
َ
E
َ
@
َ
Zْ ب
َ

/

ّ
لا
ح
ِ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
aَ @
ّ
]
ْ
َ
ا@
َ
.
ِ
ععc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا Z
ِ
D
ْ
1
َ
يف
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا G
َ
E
ّ
F
َ
@
َ
Iw
ْ
3
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
ا}
J
ي
ْ

اعع5
َ
>
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا Z% ععR
َ
م
َ
@
َ
IG
`
ععيE
ِ
ر
ْ
4
َ
ر
ِ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
@
َ
F
ِ
ر
ّ
R
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
ر
ِ
يM ِH
ّ
لا
N ِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا د
َ
ع
ْ
ب
َ
"i
َ
w
!
لا ن
ْ
م
ِ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
/
?
ْ
>
َ
ن
َ
ك
َ
م
ْ
1
َ
اp َ# ام
َ
Z
ِ
ي0 ِع
ْ
O
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
: / ;َ < ْ =
/
"ععi
َ
w
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
اb
َ
i ِ@د
/
ععل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ععل
َ
@
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
"ععi
َ
w
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
,
ِ
ل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
يععف
ِ
+
/
>
َ
F
َ
د
ْ
O
َ
عع9
ْ
ا اعع5
َ
>
َ
اععم
J
w
ْ
E
َ
+
/
ععي
/
-ْ i
َ
w
ْ
عع3
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ
K
َ
?
ْ
ف
َ
@
َ
ƒ
/
ععع
ْ
ب
َ
+
/
ل
َ
اععK
َ
اعع5
َ
>
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا W
ِ
$
َ
F
ِ
?ععb
/
{
/
ب
ِ
Z/ ععH
/
R
ْ
=
َ
N/ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا@
َ
I.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا
(
ّ

َ
*G
ِ
يRِ ععH
ّ
لا "عع0
َ
L َ 8 ي
/
عع-ْ
ّ
لا *W
َ
ر
!
ععQ
/
aَ w
َ
ععL َ @
َ
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8qن
َ

ِ
;! )
َ
O
َ
5
/
ل
ْ
ا
G
ِ
يRِ H
ّ
لا Z/ ب
ِ
اXَم
/
@
َ
I+
ِ
ب
ِ

ّ
R
/
=
َ
(
ْ
1
َ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
ن
ْ
م
ِ
u
ِ
Qِ ر
ّ
لا "ل
َ
# +
/
X/C
ِ
,
ْ
=
َ
د
ْ
K
َ
Nَا5
َ
ل
ْ
ا
اعع5
َ
يف
ِ
@
ْ
1
َ

ِ
ب
/
د
%
ععلا يععف
ِ
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
ي
ِ

ّ
0ل ِ ا\
J
?
!
3
َ
م
/
aَ w
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ي
%
ل ِاw
َ
M َل
ْ
ا Zَ ع
َ
E
َ
(
َ
?
ْ
عع>
َ
Zَ عع5
َ
O
َ
Q
ْ
ا@
َ
اعع& َ اi
َ
\
ِ
u
َ
عع0 ِL َ ?
ْ
ل
َ
@
َ
8 G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ ي
/

ّ
لا +
/
0
َ
ف
َ
Y
ِ
ر
ْ
-َل
ْ
ا (
َ
@$
/

/

ّ
لا W
َ
ر
!
Q
/
8 اb
َ
ئ
ْ
ر
ِ
C
ْ
O
َ
,
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
Nِا?
َ
,
ّ
لا "0
َ
L َ *"i
َ
w
!
لا ن
ْ
م
ِ
@
َ
+
/

ْ
م
ِ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا
W
َ
ر
!
ععQ
/
*ا: َ ع>
َ
@
َ
8 +
ِ
ل ِ?
ْ
عXَل ِ .J }
َ
ط
ِ
?
ْ
ع4
َ
ر
َ
ع>
ِ
p / اعع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IW
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ

ِ
ار
َ
-
ِ
0
ْ
ل ِ .J =
َ
اL َ F
ِ
œ
/
اععي
َ
X
ِ
ل
ْ
ا W
ِ
اععم
َ
d
ْ
ِ
ا a/ ?
ْ
ععK
َ
+
/
0
/
ب
ِ
اععXَم
/
@
َ
*G
ِ
يRِ ععH
ّ
لا "عع0
َ
L َ (
/
اععع
َ
0
!
لا@
َ
T/ : ْ ععXَل
ْ
ا8
F
/
ر
ّ
عl
َ
O
َ
=
َ
د
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
)
َ
ب
ِ

َ
F
ِ
?L / @
َ

`
ل
َ
@
َ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ# ا5
َ
>
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
ام
J
اXَO ِi
ْ
ا \
/
ا?
َ
3
َ
ل
ْ
ا
S
/
0
َ
t
ْ
4
/
@
َ
^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
ر
/
ي
ّ
ع
َ
=
/
p ْ # ’ (
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
4 ِاC
َ
f ْ#
ِ
@
َ
I"i
َ
w
!
لا "ل
َ
# +
ِ
م
!
1
/
.
ِ
C
َ
,
ْ
ِب
ِ
ق/ ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا@
َ
IW
ِ
اععXَO ِi
ْ
Aِا •
ِ
ر
َ
ععM َل ِ F
َ
ر
َ
ععl
ّ
لا ا: َ عع& َ Z/ عع5
ِ
O
َ
R
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
I./
َ
عع,
ِ
ل
ْ
]
ْ
َ
ا +
ِ
ععيف
ِ

ِ
ل
َ
t
ّ
لاب
ِ
ن
`
ك
ِ
5
ْ
م
/
:"ل
َ
اععع
َ
4
َ
+ل?
ْ
ععK
َ
^
َ
ععل ِp َ يععف
ِ
Z/ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
(
ِ
اععع
َ
0
!
لا .
ِ
ععي
ّ
-
ِ
ي
ْ
>
َ
يععف
ِ
:*Z` ععH
ْ
ف
َ
8
u
ْ
b
/
عع,
/
-/i
ْ
1
َ
A
ّ
# N/اد
َ
b
َ
عع7/ u
ْ
ععb
/
ل
َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
@
َ
u
ْ
ععb
/
E
َ
ا@
َ
\
ْ
1
َ
(
َ
?ععم
/
ر
ْ
=
َ
ن
َ
=:
ِ
ععل
ّ
ا
َ
@
َ
m
n
ْ
1
َ
*+
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
(
/
اععع
َ
0
!
لا8 ‚
ِ
اعع=
َ

ْ
ا o+
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ

ٍ
ا$
َ
اb
َ
عع7َ 2
/
ععب
َ
F
ْ
1
َ
u
ْ
&
ِ
د
ِ
Q
َ
1
َ
ة / $
َ
اb
َ
rَ ف
َ
+
ِ
ععب
ِ
v
/
ععي
ْ
م
َ
F
َ
اعع5
َ
يف
ِ
ن
َ
يK
ِ
$
ِ
اععH
ّ
لا ن
ْ
5
ِ
ل
َ
يi
!
# +
ِ
0
ّ
لا
َ
ب
ِ
د
/
b
َ
7ْ 1
َ
F
ٍ
ار
َ
م
ِ
2
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
8 Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا
:ص> v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
# +
/
ععO
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
n
ْ
1
َ
*"ععi
َ
w
!
لا ن
ْ
م
ِ
[
ِ
:
ِ
& َ 3€ (
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 ة J ر
َ
ععc
ِ
اQ
َ
'
(
ّ
1
َ
.َ عع,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا@
َ
8 اعع& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
ن
ْ
ععL َ *اعع& َ w
/
ي
!
5
َ
=
/
ا5
َ
ب
ِ
اb
َ
C
َ
,
َ
i
َ
2
َ
ف
َ
F
َ
@
َ
ا& َ ا5
ّ
9
َ
v
ْ
ب
َ
اغ
َ
*"ععi
َ
w
!
لا ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ععب
ِ
اعع& َ ام
َ
F
َ
اعع5
َ
يف
ِ
ن
َ
يب
ِ
p
ِ
اععك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
# +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
0
ّ
لا .َ
َ
ع
ْ
ل
َ

ِ
اعع5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
اعع5
َ
>
َ
I.
ِ
ععC
َ
ي
ْ
M َل
ْ
ا يععف
ِ
ا& َ w
/
ي
!
5
َ
=
/
@
َ
F
ِ
?l
/
R
/
ل
ْ
ا يف
ِ
اb
َ
ي
ْ
ل
َ
# ر
/
يr
ِ
=
/
@
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا ./ عع
َ
ع
ْ
ل
َ
a/ ?ععX/ي
َ
ف
َ
Iu
ِ
عع0
%
ك
َ
O
ّ
لا ر
ِ
ئ ِا5
َ
l
َ
ب
ِ
.
ِ
C
َ
ي
ْ
M َل
ْ
ا ر
ِ
ئ ِا5
َ
c
َ
aَ د
َ
ب
َ
ي4 ِ)
ْ
=
َ
@
َ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا
*‚
ِ
اعع5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
[
/
ر
َ
عع>
َ
p َ +
ِ
ععي-
ِ

ْ
=
َ
د
`
ععل
َ
@
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 q•ْ ععل
َ
# v
/
عع
ْ
>
/
(
ْ
# ي
ّ
عع0
َ
L َ

َ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ا: َ عع& َ @
ْ
1
َ
I+
/
4
ْ
د
َ
ععل
َ
@
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا د
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
#
ِ
@
َ
aَ اXَف
َ
8 +
/

ْ
L َ ي
َ
-
ِ
O
َ

ْ
ي
َ
ل ِ ‰
ِ
5
ْ
Uَ ل
ْ
ا
ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععK
َ
"عع0
َ
L َ ر
َ
ععH
َ
O
َ
K
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ

!
م
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
"i
J
\
ِ
ن
ْ
م
ِ
8 ار
J
c
ِ
اQ
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
#
(
ّ
1
َ
د
َ
ععX
ِ
O
َ
ع
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ ن
َ
عع=ر
ِ
g َ>
ْ
]
ْ
َ
ا د
َ
عع
ْ
Lِ Nِاعع-َO ِi
ْ
Aِا يععف
ِ

ِ
ععك
ْ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
"i
J
\
ِ
"ععi
َ
w
!
لا z
ِ
عع-ْ 0
َ
ل ِ ل
J
5
ْ
Q
َ
يعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
n
%
?
ِ
M َC
َ
ل
ْ
ا G
َ
R
ّ
D
َ
@
َ
"i
J
\
ِ
.
ِ
b
َ
C
ْ
r% لاب
ِ
Nَ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
.
ِ
عc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا Z
ِ
ععD
ْ
1
َ
@
َ

ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا يف
ِ
+
ِ
Rِ يRِ H
ْ
O
َ
ب
ِ
W
َ
w
َ
E
َ
@
َ
+
ِ
O ِXَيX
ِ
Q
َ
"0
َ
L َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
Aِ G
ِ
يRِ ععH
ّ
لا "عع0
َ
L َ •
ِ
ك
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
ي
!
م
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
K
َ
"0
َ
L َ ر
َ
H
َ
O
َ
K
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
ƒ
ِ
ععع
ْ
ب
َ
يععف
ِ
د
ِ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ر
َ
>
ْ
p
ِ
Zَ -َغ
ْ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
IاXJ0
/
;/ @
َ
اXJ0
ْ
;َ +
/
b
/
C
ِ
rْ =
/
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
د
َ

ِ
=
/
(
ْ
1
َ
ة
ِ
$
َ
اL َ # "ل
َ
# ة / 1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا Y
/
اO
َ
R
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
(
ِ
اع
َ
0
!
لا ة
ِ
$
َ
اL َ # "ل
َ
# +
ِ
ي
ِ

َ
ل ِ Y
َ
اO
َ
Q
ْ
ا ‚
ِ
ا5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا
ن
ْ
عع5
ِ
ل
َ
+
/
ععi
ّ
# +
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ
د
/
b
َ
7ْ 1
َ
8 F
ٍ
ار
َ
م
ِ
2
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ

َ
&
ِ
a/ ?X/4
َ
@
َ
8 qY
/
اO
َ
R
ْ
4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
اb
َ
i ِاع
َ
ل ِ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
0
ّ
لا e
َ
l
َ
غ
َ
(
ّ
1
َ
.َ ,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا@
َ
"i
َ
w
!
لا ن
ْ
م
ِ
+
ِ
ب
ِ
يi ِام
َ
F
َ
ا5
َ
يف
ِ
ن
َ
يب
ِ
p
ِ
اك
َ
ل
ْ
ا
يععف
ِ
[
/
w
/
ععي
!
5
َ
4
/
@
َ
F
ِ
?ععl
/
R
/
ل
ْ
ا يف
ِ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# ر
/
يr
ِ
4
/
@
َ
*+
ِ
يف
ِ
ن
َ
يK
ِ
$
ِ
اH
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
#
.
ِ
عع,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا يععف
ِ
ي4 ِ)
ْ
عع4
َ
@
َ

ِ
عع5
ْ
Uَ ل
ْ
ا ‚
ِ
ا5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
اb
َ
C
ِ
i ِاE
َ
يف
ِ
ا5
َ
>
َ
.
ِ
C
َ
ي
ْ
M َل
ْ
ا
"ععل
َ
# Y
/
اععO
َ
R
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
[
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ل
َ
# ي
ّ
0
َ
L َ +
ِ
0
ّ
لا e
/
l
َ
غ
َ
:a/ ?X/O
َ
ف
َ
Iu
ِ
0
%
ك
َ
O
ّ
لا ر
ِ
ي5
ِ
l
َ
ب
ِ
د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ا: َ عع& َ @
َ
a/ ?ععX/O
َ
ف
َ
[
/
ر
/
>
/
: ْ عع4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
+
ِ
يف
ِ
ر
/
f !< َ =
/
A
َ
اb
َ
i
َ
اع
َ
ل ِ (
ّ

َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
>
ْ
p
ِ
q(
ِ
اi
َ
اع
َ
0
!
لا n
َ
?
ِ
O
َ
,
ْ
ي
َ
ل ِ [
/
د
/
ل
َ
@
َ
اb
َ
ف
/
:
ِ
ععXْ =
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
+
/

ْ
م
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
u
َ
0 ِL َ د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
اp َ# ا5
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
:*+
`
يC
ِ

ْ
4
َ
8
(
ِ
اععع
َ
0
!
لا يععف
ِ
a/ ?ععX/=
َ
:
ٍ
} ِ
َ
يQِ @
َ
I.
ٍ
b
َ
C
ْ
عع7/ Nِعع6
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
َ
?
ْ
>
َ
Zَ 5
َ
O
َ
Q
ْ
ا اp َ#
اعع5
َ
يف
ِ

َ
يK
ِ
$
ِ
اععH
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
يععi
!
# +
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ
د
/
b
َ
عع7ْ 1
َ
n
%
$
ِ
F
ْ
@
َ
اعع5
َ
ل
ْ
ا +
/
ل
َ
اK
َ
ا5
َ
>
َ
+
ِ
ي
ِ

َ
ل ِ
ن
ْ
ععم
ِ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ا: َ عع& َ (
ّ
1
َ
@
َ
يعع7
ِ
ار
َ
ف
ِ
"عع0
َ
L َ اb
َ
ل
َ

ِ
ي
ْ
غ
َ
.
ِ
ب
َ
اD
َ
# ن
ْ
م
ِ
+
ِ
ب
ِ
اb
َ
O
/
ي
ْ
م
َ
F
َ
ن
/
ععLِ ل
َ
4
/
A
َ
@
َ
I(
ِ
اععع
َ
0
!
لا ‚
ِ
اعع5
َ
0 ِ>
َ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# يعع
!
م
ِ
?
َ
عع& / اععم
َ
.
ِ
ب
َ
اععD
َ
d
ْ
ِ
ا ^
َ
عع0
ْ
4 ِ
ر
ْ
>
/
: ْ عع=
َ
u
ْ
ععل
َ
@
َ
اb
َ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ

َ
X/,
ْ
=
َ
"O
ّ
Q
َ
(
ِ
اع
َ
0
!
لا ا: َ b
َ
ب
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ د
ّ
Q
َ
A
َ
p ْ # ’ ة / 1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
q+
/
ل
َ
اK
َ
ام
َ
(
ِ
اUَ ي
ْ
rّ لا
(
ْ
)
َ
ع>
َ
*[
ِ
?
ِ
عR
ْ
i
َ
@
َ

ٍ
ع0 ِR
َ
ب
ِ
ة
ٍ
$
َ
اb
َ
ع7َ z
/
عع-ْ ل
َ
8 a
ِ
?عع
/
-ْ 5
َ
0
ْ
ل ِ Nِا
َ
C
ِ
ل
ْ
اب
ِ
*aَ د
!
ب
/
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
ن
ٍ
ععع
ْ
0
َ
ب
ِ
e
ٍ
ععl
َ
غ
َ
8 z
/
عع-ْ ل
َ
*@
ْ
1
َ
8 [
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# +
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ
u
/
عع,
ِ
K
ْ
1
/
@
ْ
1
َ
I•/ 0 ِQ
ْ
1
َ
:Zَ يK
ِ
*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 ^
َ
ل ِp َ *G
ّ
H
ِ
=
َ
u
ْ
ل
َ

ِ
ا$
َ
اb
َ
rّ لا W
ِ
ا5
َ
4
َ
Zَ C
ْ
K
َ
ار
َ
>
ِ
p / @
ْ
1
َ
I+
/
,
/
ك
ْ
L َ @
َ
A
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
"
َ
ع
ْ
5
َ
0
ْ
ل ِ ار
J
{
َ
i
َ
^
َ
ل ِp َ G
%
H
ِ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
.
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا ‚
ِ
ا=
َ

ْ
ا u
ِ
{
ْ

َ
ل ِ اL J اC
َ
4
!
ا
ن
ْ
م
ِ
د
%
7َ 1
َ
e
َ
l
َ
M َل
ْ
ا (
ّ

َ

ِ
ع
ْ
0
ّ
لا z
ِ
-ْ 0
َ
ب
ِ
e
ِ
l
َ
M َل
ْ
ا z
ِ
-ْ ل
َ
aَ د
َ
ب
َ
ي
َ
4 ِ)
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
G
%
H
ِ
=
َ

ِ
عع5
ْ
Uَ ل
ْ
ا ‚
ِ
اعع5
َ
0 ِك
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
ة / A
َ
ا?
َ
عع5
/
ل
ْ
ا 6
/
ر
َ
O
َ
ععrْ 4
/
@
َ

ِ
ععك
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ن
ِ
ع
ْ
0
ّ
لا
qZ/ =?
ِ
t
ّ
لا Z/ H
ْ
-َل
ْ
ا ر
/
f !< َ ي
/
ف
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ
*+
ِ
4 ِا5
َ
0 ِ>
َ
ن
/
X!0
َ
=
/
@
َ
8 +
ِ
ب
ِ
*يc
ِ
اXَل
ْ
ا ر
/
م
ْ
1
َ
8 (
ِ
اع
َ
0
!
لا يف
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
يف
ِ
6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
@
َ
8
ن
`
ععي5
ِ
=
َ
(
َ
اععع
َ
0
!
لا (
ّ

َ
I[
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ل
َ
# +
ِ
0
ّ
لا
َ
ب
ِ
د
/
b
َ
7ْ 1
َ
Zْ K
/
:a/ ?X/ي
َ
ف
َ
ن
ِ
ي
ْ
C
َ
i ِا3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ

َ
ع
ْ
م
َ
+
ِ
عيف
ِ
e
َ
ع0
َ
غ
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
يعc
ِ
اXَل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
R
ْ
O ِع9
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
اb
َ
ب
ِ
د
%
O
َ
ع
ْ
=
/
A
َ
ن
َ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا@
َ
*+
ِ
i ِاععع
َ
ل ِ ن
ْ
L َ اb
َ
i
/
اع
َ
ل ِ ر
َ
;ّ )
َ
O
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
8 +
ِ
i ِp ْ s
ِ
ب
ِ
[
/
د
َ

ْ
Lِ A
ّ
# „$
ّ
< َ 4
/
A
َ
ي
َ
b
ِ
ف
َ
ة
ِ
$
َ
اb
َ
rّ لا
:ص> 3‡ (
ِ
اععع
َ
0 ِب
ِ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ e
َ
ععE
َ
@
َ
n:
ِ
ععل
ّ
ا د
!
ععR
َ
ل
ْ
ا 6
ِ
اXَعع9
ْ

ِ
اععb
َ
i
َ
اع
َ
ل ِ (
ّ

َ
'
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
2
ِ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
اعع>
َ
*.
ٍ
ععب
َ
اO
َ
>
ِ
@
ْ
1
َ
I.
ٍ
5
َ
b
ِ
-ْ م
/
ة
ٍ
F
َ
ا7َ s
ِ
ب
ِ
œ
/
ر
َ
;ْ 1
َ
ن
/
Lِ ل
َ
=
/
@
َ
8 IY
ِ
@
ْ
w
ّ
لا
"عع0
َ
L َ T
ِ
?ععK
/
?
/
ل
ْ
ا F
ِ
: % ع
َ
O
َ
ل ِ ا5
َ
& / ر
/
ي
ْ
غ
َ
A
َ
@
َ
+
/
i
/
اع
َ
ل ِ A
َ
@
َ
+
/
ف
/
: ْ K
َ
G
ّ
H
ِ
=
َ
u
ْ
ل
َ
^
َ
ل ِp َ ن
ْ
ك
/
=
َ
q[
/
د
/

ِ
=
/
ام
َ
+
ِ
ععيف
ِ
e
َ
0
ّ
M َ5
/
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I.َ ي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا Tَ ر
َ
L َ (
ْ
#
ِ
@
َ
*.
ِ
ي
ّ
5
ِ
3
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
8 (
/
اع
َ
0
!
لا *G
%
H
ِ
=
َ
@
َ
8
./ عع5
َ
E
َ
ر
ْ
4
َ
"ععL َ ار
َ
4
/
@
َ
IN`ا?
َ
عع9
َ

ِ
اععM َ0
%
لاب
ِ
اعع5
َ
& / @
َ
ة
ِ
$
َ
اb
َ
rّ لا @
ْ
1
َ

ِ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا "
َ
ع
ْ
م
َ
G
%
ععH
ِ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
*+
`
E
ْ
@
َ
.َ ي
ّ
ب
ِ
ر
َ
ع
َ
ل
ْ
ا Tَ ر
َ
L َ ن
ْ
5
َ
يف
ِ
@
َ
8 e
ِ
l
َ
M َل
ْ
ا@
َ
ن
ِ
ع
ْ
0
ّ
لا@
َ
ة
ِ
$
َ
اb
َ
rّ لا
"عع0
َ
L َ @
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
4 ِF
َ
د
ْ
ععK
/
2
َ
م
َ
+
ِ
ب
ِ
| / ر
ْ
rّ لا $
َ
F
َ
@
َ
ا5
ّ
L َ +
ِ
ل ِ@د
/
ع
/
ل ِ .
ِ
ي
ّ
5
ِ
3
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
/
i
/
اع
َ
ل ِ
ن
ْ
عع5
ّ
م
ِ
.` ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
[
/
ر
َ
ععl
/
R
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
e
ّ
Rِ O
/
عع9
ْ
ا
/
يععc
ِ
اXَل
ْ
ا اb
َ

َ
,
َ
Q
ْ
1
َ
(
ْ
# اb
َ
ب
ِ
.
ِ
R
ّ
H
!
لا
e
ِ
i ِاععE
َ
ن
ْ
ععم
ِ
يعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
@
َ
u
/
ععE
ِ
ر
ْ
O
َ
=
/
ن
ْ
عع5
ّ
م
ِ
د
ّ
ععب
/
ل
َ
ف
َ
اb
َ

ْ
,
ِ
R
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Iاb
َ

/
,
ِ
R
ْ
=
/
(
ِ
اععXَ=ر
ِ
ط
َ
Z
ِ
ععE
/
ر
ّ
لا e
ِ
i ِاععE
َ
يععف
ِ
@
َ
"i
َ
w
!
لا ي
ِ

َ
ل ِ اb
َ
i
َ
اع
َ
ل ِ (
ّ

َ
(
ِ
ا
َ
f ْا ة
ِ
1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
"ععل
َ
# Y
/
اععO
َ
R
ْ
=
َ
@
ْ
1
َ

ِ
ي
ْ

َ
f ْاععب
ِ
v
/
ععC
/
g ْ=
َ
"i
َ
w
!
لاععب
ِ
F
َ
ار
َ
K
ْ
d
ْ
ِ
ا (
ّ
# a
ِ
?
ْ
K
َ
"0
َ
L َ ا5
َ
& / د
/
Q
َ
1
َ
F
َ
ار
َ
ععK
ْ
d
ْ
ِ
ا (
ّ
1
َ
اعع5
َ
>
َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ "ععi
َ
w
!
لا +
ِ
ب
ِ
v
/
C
/
g ْ=
َ
a` ?
ْ
K
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا (
َ
اع
َ
ل ِ (
ّ

َ
.
ٍ
ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ

َ
f ْاععب
ِ
N ِاعع-َO ِ>
ْ
Aِاب
ِ
2
/
ععt
ْ
Xَل
ْ
ا ا5
َ
b
/
R
%
ععD
َ
1
َ
@
َ
"ععi
َ
w
!
لا +
ِ
ععب
ِ
v
/
ععC
/
g ْ=
َ
a` ?
ْ
ععK
َ
"i
َ
w
!
لاععب
ِ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
?
َ
عع& / @
َ
(
ٍ
اععم
َ
w
َ
ب
ِ
8 (
/
اععع
َ
0
!
لا *z
/
عع0
ّ
M َ=
/
@
َ
8 qن
ِ
ي
ْ

َ
f ْاب
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ
d
ْ
ِ
ا ‚
/
?C
/
f / ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
د
َ
ععع
ْ
C
َ
ف
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
د
`
ععي>
ِ
1
َ
e
`
عع0
َ
ط
َ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# اb
َ
ي
ْ
ل
َ
# ر
/
;ّ < َ ي
/
ف
َ
*.
ٍ
ع
َ
5
/
E
/
ر
ِ
H
ْ
L َ
.J ععب
َ
?X/L / z
/
عع0
َ
غ
ْ
1
َ
ر
ِ
ععH
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ة َ ر
َ
E
ِ
ا-َل
ْ
ا ن
َ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I(
َ
ا>
َ
W
ٍ
?
ْ
=
َ
n
!
1
َ
ر
ِ
H
ْ
L َ
.
ِ
ععع
َ
5
/
3
/
ل
ْ
ا ر
ِ
ععH
ْ
L َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
َ
I^
َ
ل ِp َ يف
ِ
د
ِ

ِ
rّ لا د
ِ
يLِ ?
َ
ل
ْ
اب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ H
ّ
لا P
ِ

ِ
R
َ
ل ِ
.َ عع,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا (
ِ
ا?
َ
L / د
ْ
عع=
َ
ا5
َ
& / @
َ
u
ْ
b
ِ
l
ِ
ع
ْ
ب
َ
د
َ

ْ
Lِ اb
َ
يف
ِ
.
ِ
ب
َ
اE
َ
d
ْ
ِ
ا ./ L َ ا9
َ
+
/
i
ّ

َ

%
7َ 1
َ
.َ ععك
ّ
5
َ
C
ِ
ف
َ
8 (
ِ
اع
َ
0
!
لا د
ِ
0
َ
ب
َ
n
ْ
1
َ
*[
ِ
د
ِ
0
َ
ب
َ
T/ ر
َ
7ْ 1
َ
?
َ
& / @
َ
(
ٍ
اك
َ
م
َ
@
َ
8 e
ِ
l
َ
M َل
ْ
ا@
َ
ن
ِ
ع
ْ
0
ّ
لاب
ِ
يععف
ِ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iu
ِ
يt
ِ
R
َ
ل
ْ
اب
ِ
"5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا ?
َ
& / @
َ
*W
ِ
اXَ5
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 $
ِ
?
َ
9
ْ
]
ْ
َ
ا *ن
ِ
>
ْ
ر
%
لا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
اعع& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
ة
ِ
ر
َ
Uْ ععH
ّ
لا د
َ

ْ
Lِ œ
ِ
د
ّ
Xَ5
/
ل
ْ
ا v
ِ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
ر
ِ
C
َ

ْ
5
ِ
ل
ْ
ا د
َ

ْ
Lِ .
ِ

َ

ِ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
8 ر
ِ
3
ْ
Rِ ل
ْ
ا
+
ٍ
ععE
/
@
ْ
1
َ
./ ععf َل
َ
f َ اعع& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
.
ِ

َ

ِ
5
َ
ل
ْ
ا ر
َ
C
َ

ْ
م
ِ
(
ِ
اد
َ
ع
َ
H
ْ
=
َ
Zْ & َ @
َ
I*2
ِ
م
ِ
ا3
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
C
َ

ْ
م
ِ
د
َ

ْ

u
َ
0
ّ
عع9
َ
@
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
/
عع0
ّ
لا "0
ّ
ععD
َ
ي
ّ
ععC
ِ

ّ
لا (
ّ

َ
m u
ْ
ععع
َ
i
َ
n
%
?
ِ
ععM َC
َ
ل
ْ
ا +
/
R
َ
R
ّ
D
َ
@
َ
ا& َ د
/
Q
َ
1
َ
ن
ْ
ععك
ِ
ل
َ
ي
%
ععX
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا [
/
ا@
َ
F
َ

ِ
ععC
َ

ْ
5
ِ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ +
ِ
عع4 ِ1
َ
ر
َ
م
ْ
ا@
َ
ي
%
ععi ِل
َ
3
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
ن
َ
ععL َ A
َ
ر
َ
ععg />
َ
(
ْ
# P/ ل ِاععg ّلا@
َ
Iاعع5
َ
b
ِ
ل ِاR
َ
ب
ِ
S
/
ععي0 ِ=
َ
A
َ
$
َ

/
ععH
%
لا (
ّ

َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I+
/
-َع
ّ
c
َ

َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iا5
َ
& / @
ْ
ر
َ
ي
َ
ل ِ اد
َ
ع ِD
َ
W
/
?
ْ
Xَل
ْ
ا
:ص> *د
ِ
3
ِ
عع,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا _
ِ
اععC
َ
ب
ِ
ƒ
`
ئ ِاععQ
َ
8 ن
/
Lِ ل
َ
4
/
*@
َ
8 3Œ اععb
َ
g ِك
ْ
م
/
.
ِ
ععم
َ
ر
ْ
R
/
ل ِ '
„F
َ
اععH
َ

ّ
0ل ِ *.
ٍ
ع
َ
يب
ِ
يف
ِ
ي
V
م
!
p
ِ
@
َ
8 اC
J
ئ ِاi
َ
P/ ع
َ
C
ْ
=
َ
@
ْ
1
َ
اb
َ
ي
ْ
ل
َ
# يc
ِ
اXَل
ْ
ا Y
/
ر
/
Uْ =
َ
@
َ
+
ِ
يف
ِ
v
/
ععي
ْ
ب
َ
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 د
َ
E
ِ
ا,
َ
5
َ
ل
ْ
ا ا
َ
5
ِ
ي{
ِ
ع
ْ
O
َ
>
َ
اb
َ
i
َ
?5
/
{
!
ع
َ
=
/
u
ْ
b
/
i
ّ

َ
I$
ِ
?b
/
ي
َ
0
ْ
ل ِ *.
ٍ
,
َ
ي ِ>
َ
@
َ
8
.J عع=
َ
اL َ F
ِ
يععc
ِ
اXَل
ْ
ا [
/
ر
/
l
/
R
ْ
ي
َ
ف
َ
+
/
i
َ
?5
/
{
!
ع
َ
=
/
u
ْ
b
/
i
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ي
B
9
ِ
?3
/
م
َ
F
ِ
اi
َ
IT` ر
َ
عع7َ @
َ
.` ععم
َ
ر
ْ
Q
/
+
/
ل
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
IA
َ
يi ِاg ّلا@
َ
_
ِ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا .
ِ
b
َ
C
ْ
r/ ل ِ u
ْ
&
ِ
$
ِ
اXَO ِL ْ Aِ

B
عع ِf َ@
َ
W
ِ
ا
َ
ععD
ْ
1
َ
v
/
ي
ْ
ب
َ
A
َ
8 u
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا ‰
ِ
0 ِ3
ْ
م
َ
يف
ِ
@
ْ
1
َ

ِ
3
ِ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ن
/
Lِ ل
َ
ي
/
ف
َ

ِ
عع0 ِ3
ْ
م
َ
يععف
ِ
ن
/
ععLِ ل
َ
ي
/
ف
َ

B
ععLِ ر
ْ
م
َ
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
u
ْ
& / $
/
اععXَO ِL ْ ا@
َ
I+
/
ععل
َ
.َ ععم
َ
ر
ْ
Q
/
A
َ
+
/
i
ّ

َ
z
/
0
ّ
M َ=
/
@
َ
n
ْ
1
َ
*2
ٍ
5
ْ
E
َ
@
َ
8 .
ٍ
i
َ
د
ْ
& / @
ْ
1
َ
I(
ٍ
ام
َ
)
َ
ب
ِ
اi
َ
F
َ
ا$
َ
Zَ ;/ د
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
+
/
4
/
F
َ
?D
/
@
َ
Iu
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا
ا: َ ععb
َ
ب
ِ
v
/
ععC
/
g ْ=
َ
"ععi
َ
w
!
لا (
ّ
s
ِ
ف
َ
*.` ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
+
/
0
%
K
َ
1
َ
8 qد
ِ
0
َ
C
َ
ل
ْ
ا (
ِ
اي
َ
L ْ 1
َ
ن
ْ
م
ِ
2
ٍ
5
ْ
E
َ
F
ِ
?l
/
R
/
ب
ِ
"عع0
َ
L َ •
`
ر
ْ
ععف
َ
A
َ
.`
ّ
عع9
/

/
اعع{
َ
ي0 ِM ْO
ّ
لا@
َ
8 (
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
+
/
4
َ
اC
َ
f ْ# (
َ

/
l
/
R
ْ
ي
َ
ف
َ
$
ِ
د
َ
ع
َ
ل
ْ
ا
+
/
ععE
ْ
@
َ
@
َ
ˆ "ل
َ
اععع
َ
4
َ
ˆ +
ِ
عع0
ّ
لا Nِا5
َ
عع9
ْ
1
َ
د
ِ
عع=د
ِ
ع
ْ
O
َ
ب
ِ
ن
ِ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا z
ِ
ععي0 ِM ْO
َ
>
َ
*e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا
I2
ِ
5
ْ
3
َ
ل
ْ
ا@
َ
(
ِ
ام
َ
w
ّ
لا يف
ِ
ا$
َ
ر
ِ
ط
/
(
ِ
اك
َ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
(
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
ا5
َ
& / @
َ
I| / اC
َ
4
!
Aِا •
ِ
ر
ْ
-َل
ْ
ا
2
ِ
عع5
ْ
3
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
+
ِ
ععب
ِ
2
/
ععt
ْ
Xَل
ْ
ا G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
_
ِ
اC
َ
R
ْ
O ِ9
ْ
Aِاب
ِ
2
َ
t
َ
K
َ
ن
ْ
م
َ
u
ْ
b
/

ْ
م
ِ
@
َ

َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا
َ
ععب
ِ
ا5
َ
b
/
ف
َ
?
!
Uَ =
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*ا5
َ
b
/
{
/
L ْ @
َ
يc
ِ
اXَ0
ْ
ل ِ ن
%
,
َ
=
/
@
َ
8 q(
ِ
ام
َ
w
ّ
لا (
َ
@$
/
:اعع5
َ
b
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ 1
َ
ر
َ
ععXْ =
َ
@
َ
اي
َ
i
ْ
د
%
ععلا _
ِ
ا: َ ععL َ ن
ْ
م
ِ
د
%
7َ 1
َ
ة
ِ
ر
َ
;ِ …
ْ
ا _
/
ا: َ L َ :ا5
َ
b
/
ل
َ
aَ ?X/=
َ
@
َ
د
َ
عع
ْ
Lِ ž / ل ِاععC
َ
=
/
@
َ
8 .َ عع=
َ

ْ
ا ou
ْ
b
ِ
i ِاعع5
َ
=
ْ
1
َ
@
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا د
ِ
ععb
ْ
ع
َ
ب
ِ
(
َ

/
O
َ
ععrْ =
َ
ن
َ
=:
ِ
ععل
ّ
ا (
ّ
#m
ي
ّ
عع0
َ
L َ ^ل
َ
?
ْ
K
َ
(
ّ
s
ِ
ف
َ
I+
َ
0
ّ
لا S
ِ
4
ّ
ا :+
/
ل
َ
a/ ?X/ي
َ
ف
َ
z
ِ
L ْ ?
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
*.
ِ
,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا
z
ِ
عع-ْ 0
َ
ب
ِ
^
َ
ععل ِp َ Zَ g ْم
ِ
اb
َ
ل
َ
a/ ?X/=
َ
@
َ
Iاب
J
p
ِ
ا>
َ
v
ْ
>
/
(
ْ
# .َ
َ
ع
ْ
0
ّ
لا e
/
E
ِ
?4
/
I+
ِ
0
ّ
لا ./
َ
ع
ْ
ل
َ
ن
%
عع,
َ
=
/
q.َ عع,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا ا5
َ
b
/

َ
Xّل
َ
اي
َ
ب
َ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
(
ِ
ا>
َ
ر
/
O
ْ
=
َ
@
َ
(
ِ
ار
َ
E
ِ
w
َ

ْ
=
َ
ا5
َ
b
/
0
ّ
ع
َ
ل
َ
e
ِ
l
َ
M َل
ْ
ا
ي
َ
عع&
ِ

َ
عع0 ِ3
ْ
4
َ
@
َ
اعع5
َ
& / ر
/
م
ْ
1
َ
ر
َ
b
ِ
O
َ
ععrْ =
َ
@
َ
œ
/
اعع
ّ
لا اعع5
َ
& / ار
َ
ي
َ
ل ِ ن
ِ
ي
ْ
5
َ
ئ ِاK
َ
ا
َ
L َ ل
َ
O
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
qاb
َ
i ِاع
َ
ل ِ v
َ
K
ْ
@
َ
?
َ
& / @
َ
I+
ِ
i ِاع
َ
ل ِ v
َ
K
ْ
@
َ
ل
J
K
ِ
اععL َ اM Jل ِاب
َ
(
َ

/
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*+
/
K
/
ل
َ
ط
َ
G
%
H
ِ
=
َ
Y
`
@
ْ
\
َ
8 ن
ِ
Lِ ل
َ
5
/
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*+
/
ط
/
ر
ْ
7َ @
َ
8
Iu
ْ
عع& / ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
(
/
ار
َ
ك
ْ
,
ّ
لا@
َ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا يف
ِ
$
/

/
R
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
S
/
يK
ِ
ر
ّ
لا@
َ
ي
%
م
!
: ! لا N`ا?
َ
9
َ
@
َ
اعع5
َ
b
ِ
ل ِا5
َ
>
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اi
J
اع
َ
ل ِ ا5
َ
b
/
ف
/
: ْ K
َ
يl
ِ
O
َ
Xْ =
َ
A
َ
@
َ
(
ٍ
?
/
3
ْ
م
َ
@
َ
ي
B
C
ِ
D
َ
ن
ْ
م
ِ
G
%
H
ِ
=
َ
ل
َ
ف
َ
:ص> (
َ
اع
َ
ل ِ A
َ
@
َ
اC
J
=$
ِ
)
ْ
4
َ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا "0
َ
L َ w
/
ي
!
5
َ
5
/
ل
ْ
ا F
/
w
ّ
ع
َ
=
/
@
َ
3‘ ي
B
ععC
ِ

َ
E
ْ
1
َ
ن
ْ
ععم
ِ
'
ن
ْ
ععم
ِ
+
/
O
/
R
ّ
ععD
ِ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
عع9
َ
@
َ
I.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا _
ِ
اب
َ
يف
ِ
.
ِ
ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
+
/
O
/
R
ّ
D
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
@
َ

`
ل
َ
@
َ
(
َ
ا>
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا
ح
ِ
اك
َ

!
لا NِاXَC
َ
ل ِ *ن
َ
L َ A
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
u
َ
0
َ
9
ْ
1
َ
@
َ
Tَ : َ Xَف
َ
Nٍ6
ْ
@
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
د
ّ
4
َ
F
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
8
+
/
i
/
اععع
َ
ل ِ *G
ّ
ععD
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
يف
ِ
u
َ
0
َ
9
ْ
1
َ
u
ّ
f /8 ة
ِ
$
ّ
ر
!
لا aَ اQ
َ

َ
L َ A
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا "ععO
ّ
Q
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
لا "0
َ
L َ *ر
ّ
D
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
8 ح
ِ
اك
َ

!
لا e
ِ
0
ْ
D
/
يف
ِ
+
ِ
Lِ ?K
/
@
/
ن
ِ
ي
%
C
َ
O
َ
ل ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ة
ِ
$
ّ
ر
!
لا ن
ِ
يQِ ن
ْ
م
ِ
.
ِ
K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا ن
ِ
ي
%
C
َ
O
َ
ل ِ *.J i
َ
?
/
ي
ْ
ب
َ
+
/
i
/
اع
َ
ل ِ Tَ $
َ
اD
َ
8 Iة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا
د
%
Q
َ
+
ِ
ب
ِ
2
/
ف
ِ
د
َ

ْ
=
َ
A
َ
@
َ
I[
/
$
َ
ا,
َ
ف
َ
ا
ّ
ي
ّ
C
َ
4
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
I: ` ف
ِ
اi
َ
?
َ
b
/
ف
َ
(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
[
/
ا-َi
َ
د
`
ل
َ
@
َ
h
َ
ا
َ
& /
ي
¡
ععX
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا P
ِ

ِ
ععR
َ
ل ِ *.` ععK
َ
ر
ْ
ف
/
+
ِ
i ِاععع
َ
0 ِب
ِ
S
/
عع0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
@
َ
8 qG
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا "عع0
َ
L َ T
ِ
: ْ ععXَل
ْ
ا
| / ا5
َ
O ِE
ْ
Aِا (
َ
ا>
َ
./ K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا Zْ H
/
R
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
Ioاد
J
ب
َ
1
َ
(
ِ
اع
َ
5
ِ
O
َ
3
ْ
=
َ
A
َ
(
ِ
ا
َ
Lِ ل
َ
O
َ
5
/
ل
ْ
اm
Z/ ععH
/
R
ْ
4
َ
@
َ
z
ٍ
عع-ْ ل
َ
ر
ِ
ععي
ْ
M َب
ِ
اb
َ
ل ِ?ععH
/
R
/
ل ِ |
ِ
اععc
َ
ر
ّ
لا>
َ

ٍ
عع,
ْ
ف
َ
./ K
َ
ر
ْ
ف
/
ي
َ
&
ِ
@
َ
ل
J
D
ِ
اQ
َ
اعع
J
ط
ِ
اب
َ
Z/ ععH
/
R
ْ
4
َ
A
َ
.J K
َ
$
ِ
اععD
َ
./ ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
# :Zَ ععيK
ِ
@
َ

J
ط
ِ
اب
َ
@
َ
ار
J
&
ِ
ا•
َ
6
/
?X/عع9
/
@
َ
8 F
ِ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا P
ِ

ِ
R
َ
0
ْ
ل ِ *ˆ +
/
,
َ
-ْ i
َ
_
َ
: َ >
ْ
1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
ˆ ة ` د
َ
ب
ّ
< َ م
/
.` م
َ
ر
ْ
Q
/
@
َ
8
.
ٍ

َ
ععH
َ
R
ْ
م
/
ر
َ
ععي
ْ
غ
َ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
# [
ِ
ر
ِ
عع=w
ِ
ع
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
Iاb
َ
ف
ِ
: ْ ععK
َ
د
!
ععQ
َ
n
ْ
1
َ
*+
/
عع
ْ
L َ د
!
ععR
َ
ل
ْ
ا
+
ِ
عع0
!
>
/
^
َ
ععل ِp َ "عع0
َ
L َ aّ $
َ
اععb
َ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
+
/
ط
/
?X/عع9
/
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ
*ا& َ اi
َ
\
ِ
د
!
Q
َ
_
/
?E
/
@
/
@
َ
8
ا5
َ
b
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
(
ِ
اO
َ
ل
َ
)
َ
,
ْ
م
َ
_
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
;ِ ا@
َ
1
َ
يف
ِ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ
I./ Xَب
ِ
ا,
ّ
لا ‚
/
ا=
َ

ْ
ا
u
ِ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا _
ِ
?E
/
@
/
"0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
د
%
R
َ
ل
ْ
ا اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
3
ِ
=
َ
./ ي
ّ
م
!
: ! لا@
َ
"i
َ
w
!
لا د
%
Q
َ
ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
"ععO
ّ
Q
َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
+
ِ
0 ِب
ِ
اععXَم
/
"عع0
َ
L َ @
َ
ر
/
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا ?
َ
عع& / @
َ
اعع
َ
ي
ْ
ل
َ
# ا?ع
/
ف
َ
ار
َ
4
َ
اp َ# u
ْ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
[
/
اعع-َi
َ
e
ٍ
عع,
َ
i
َ
N/اعع-َO ِi
ْ
ا@
َ
8 ‚
ْ
د
ّ
ععQ
/
ن
ْ
Lِ ل
َ
4
/
u
ْ
ل
َ
@
َ
v
ْ
ي
َ
c
ِ
F
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ا
َ
5
ِ
ك
ْ
R
/
ب
ِ
"c
َ
ر
ْ
4
َ
+
/
عع0
ّ
لا "0
ّ
ععD
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ ععH
ّ
لا يععف
ِ
ا5
َ
ل ِ د
`
ل
َ
@
َ
(
َ
ا>
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
+
ِ
يف
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
"ععل
َ
# Y
/
اععO
َ
R
ْ
=
/
اعع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
8 ة
ِ
1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
اععب
ِ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا S
َ
ععR
َ
ل
ْ
1
َ
@
َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ق َ ر
ّ
ف
َ
u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ
ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع,
ِ
ل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
8 +
/

ْ
م
ِ
+
/
i
/
?
ْ
>
َ
*F
َ
: ّ ع
َ
4
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
+
/

ْ
م
ِ
ن
ٍ
ك
ِ
5
ْ
م
/
ي
ِ
-ْ i
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع9
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
ر
َ
ععg َ>
ْ

َ
*@
ْ
1
َ
8 2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ن
ِ
ععم
َ
\
َ
Nِاعع-َO ِi
ْ
Aِ *د
ِ
Xْ ع
َ
ل
ْ
ا
د
ِ
ععXْ ع
َ
ل
ْ
ا ‰
ِ
عع0 ِ3
ْ
م
َ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ع,
ِ
0 ِ3
ْ
م
َ
يععف
ِ
S
َ
عع0
ّ
ط
َ
8 @
َ
2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا (
ِ
ام
َ
w
َ
ب
ِ
*_
ِ
ر
ِ
M ْ5
َ
ل
ْ
اععب
ِ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
ق
ِ
ر
ِ
ععrْ 5
َ
ل
ْ
اب
ِ
?
َ
عع& / @
َ
G
َ
ععك
َ
i
َ
@
ْ
1
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا (
ِ
اععك
َ
م
ْ
# Nِاعع-َO ِi
ْ

*+
/
ععXْ R
َ
0
ْ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
8 ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا يععف
ِ
اعع5
َ
b
ِ
Lِ ا5
َ
O ِE
ْ
ا (
ِ
اععك
َ
م
ْ
# Nِاعع-َO ِi
ْ


ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
اععب
ِ
2
/
ععt
ِ

ْ
=
َ
A
َ
e
َ
عع,
َ

ّ
لا (
ّ

َ
*اO
J
ي
!
م
َ
+
/
ي
/
-ْ i
َ
+
/
ل
َ
@
َ
8 +
/

ْ
م
ِ
+
ِ
i ِ?
ْ
>
َ
.
ِ
ل
َ
اR
َ
O ِ9
ْ


ِ
عع=د
ِ
3
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
F
ِ
?
ْ
عع-َل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ي
/
عع-ْ
ّ
لا@
َ
8 (
ٍ
ل
َ
ف
/
د
/
ل
َ
@
َ
v
/
ي
!
5
َ
ل
ْ
ا ا: َ & َ :a/ اXَ=
/
Zْ ب
َ
e
ِ
عع,
َ

ّ
لا ر
َ
ععم
ْ
1
َ
(
ّ

َ
A
َ
u
/

ِ
Xَل
ْ
ا@
َ
h
ِ
ا,
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
F
ِ
ر
َ
l
ّ
لا 2
ِ
م
ِ
ا3
َ
ب
ِ
e
ِ
ي
ْ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
$
!
ر
ّ
لا>
َ
ي
/
عع-ْ
ّ
لا +
/
ل
َ
@
ْ
1
َ
W
ٍ
ا=
ّ
1
َ
.َ f َل
َ
f َ Z/ b
َ
5
ْ
ي
/
ف
َ
Z
ٍ
م
%
)
َ
4
َ
@
َ
ر
ٍ
{
َ
i
َ

َ
# +
ِ
يف
ِ
Y
/
اO
َ
R
ْ
=
/
د
ْ
K
َ
ر
`
يt
ِ

F
ِ
?
ْ
عع-َل
ْ
ا a/ ?
ْ
ععK
َ
*F
/
: َ ععع
ْ
=
/
@
َ
8 (
ِ
A
َ
?
ْ
ععK
َ
+
ِ
ط
ِ
اXَعع9
ْ
s
ِ
ب
ِ
A
ّ
# †
/
X/عع,
ْ
=
َ
A
َ
@
َ
Nَاعع7َ "ععO
َ
م
َ
:ص> *F
ٍ
: ْ ععع
/
ل ِ8 3” @
ْ
1
َ
G
َ
C
ِ
ععH
ْ
=
/
"ععO
ّ
Q
َ
ر
َ
;ّ )
َ
ععف
َ
ل
J
ي
ْ
ل
َ
ر
/
ععC
َ
Uَ ل
ْ
ا +
/
ععM َ0
َ
ب
َ
(
ْ
)
َ
عع>
َ
'
@
ْ
1
َ
ا9
J
?C
/
R
ْ
م
َ
@
ْ
1
َ
اl
J

ِ
م
َ
@
ْ
1
َ
Zَ >
َ
)
َ
ف
َ
اع
J
ئ ِاE
َ
(
َ
ا>
َ
@
ْ
1
َ
اb
َ
م
َ
د
ّ
Xَف
َ
ة / ل
َ
H
ّ
لا +
/
4
ْ
ر
َ
l
َ
Q
َ

ِ
عع-ْ
ّ
لا "عع0
َ
L َ ق
ٍ
اععب
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
د
َ
b
َ
ععrْ =
َ
(
ْ
1
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
ر
َ
;ّ )
َ
ف
َ
ي
َ
c
ِ
اXَل
ْ
ا د
ْ
3
ِ
=
َ
u
ْ
ل
َ

/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا +
/
XَRِ ل
َ
@
َ
ر
ِ
ي;ِ )
ْ
O
ّ
لاب
ِ
ي
ِ

ّ
لا ن
ْ
م
ِ
+
/
X%Q
َ
Zَ t
َ
ب
َ
F
`
: ْ L / ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
+
ِ
i ِ?
ْ
عع>
َ
a/ اعع5
َ
O ِQ
ْ
ا ي
َ
عع-
ِ
O
َ

ْ
=
َ
@
َ
S
َ
ععXّR
َ
O
َ
ي
َ
ل ِ *+
ِ
ع ِc
ْ
@
َ
F
/
ا{
َ
O ِi
ْ
ا@
َ
Z
ٍ
5
ْ
Q
َ
ي
/
-ْ i
َ
+
/
ل
َ
@
َ
8
اععO
J
ي
!
م
َ

ِ
اععb
َ
E
ْ
d
ْ
ِ
ا NَاععE
َ
F
َ
‚ر
ْ
عع;ّ 1
َ
@
َ
د
`
ععل
َ
@
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
vعع5
ْ
0 ِL َ :aَ اععK
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
IاععR
J
=F
ِ
G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ي
ِ

ّ
لا ن
ْ
م
ِ
+
/
X%Q
َ
Zَ t
َ
ب
َ
ر
ِ
O
ْ
,
!
لا 2
َ
ف
ْ
F
َ
@
َ
ر
ِ
م
ْ
]
ْ
َ
ا •َ rْ >
َ
ي-
ِ
O
َ
>
ْ
)
َ
ف
َ
A
َ
Zَ عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
+
ِ
عع5
ِ
0
ْ
Lِ 2
َ
ععم
َ
F
ٍ
: ْ ععL / ل
َ
ب
ِ
[
ِ
ر
ِ
ي;ِ )
ْ
ععO
َ
ل ِ ص
ِ
?ععH
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا
ة َ $
َ
A
َ
?
ِ
ل
ْ
ا v0
ْ
b
ِ
E
َ
aَ اK
َ
@
َ
8 ي
َ

ّ
لا *ر
َ
;ّ 1
َ
ن
ْ
م
َ
@
َ
8 +O5
ْ
0 ِL َ +
ِ
ل ِ?
ْ
Xَل ِ ر
َ
f َ1
َ
ل
َ
ف
َ
ن
/
Xّي
َ
O
َ
=
/
ƒ
َ
ي-
ِ
O
َ
عع,
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
A
ّ
# Z
ِ
م
ِ
اععrّ لا يععف
ِ
aَ اععK
َ
*اععC
J
ئ ِاغ
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# +
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
ععD
/
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*اععb
َ
يف
ِ
+
/
0
/
b
ْ
E
َ
ن
/
ك
ِ
5
ْ
=
/
ة
ٍ
د
ّ
م
/
يف
ِ
8 ق / د
ّ
H
َ
=
/

/
c
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
8 ر
َ
r
ِ
O
َ

ْ
4
َ
@
َ
@
ْ
1
َ
IF
ٍ
ا$
َ
@
ْ
1
َ

ِ
ععي
ْ
O
َ
0
ّ
R
َ
م
َ
@
ْ
1
َ
.
ٍ
0
ّ
R
َ
م
َ
يف
ِ
ا5
َ
b
ِ
i ِ?
ْ
ك
َ
ب
ِ
^
َ
ل ِp َ •/ 0 ِO
َ
Uْ =
َ
@
َ
ن
/
ك
ِ
5
ْ
=
/
A
َ
ام
َ
اR
J
ل ِاععD
َ
اد
J
ععل
َ
@
َ
^ععل
َ
+
/
عع0
ّ
لا +
/
0
َ
ع
َ
E
َ
@
ْ
1
َ
h
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
َ
ع
ْ
O
!
م
/
:+
/
ل
َ
Zَ يK
ِ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 Iن
ِ
=
ْ
F
َ
ا$
َ
A
َ
F
/
ار
َ
ععK
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
+
ِ
ب
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ

ْ
ِ
ل ِ ^
َ
ل ِp َ ن
ِ
5
%
l
َ
O
َ
ل ِ *+
/
ي
/
-ْ i
َ
F
َ
: ّ ع
َ
4
َ
u
ْ
ع
َ
i
َ
@
ْ
1
َ

َ
يم
ِ
k :aَ اXَف
َ

َ
ف
َ
^
َ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
/
عع0
ّ
لا h
َ
F
َ
اب
َ
@
ْ
1
َ
Iار
J
ي
ْ
;َ +
/
0
ّ
لا h
َ
اw
َ
E
َ
:aَ اK
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 ي
ِ

ّ
لاب
ِ
2
/
-
ِ
4
َ
ر
ْ
=
َ
د
َ
ععH
َ
K
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ر
/
&
ِ
اعع{
ّ
لا@
َ
+
ِ
ععب
ِ
F
َ
ار
َ
ععK
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
/
5
ّ
ععl
َ
O
َ
=
َ
A
َ
^
َ
ععل ِp َ (
ّ

َ
I+
/
ععي
/
-ْ i
َ
F
/
: ّ ععع
َ
O
َ
=
َ
+
/
عi
ّ

َ
*اع& َ اi
َ
w
ِ
ب
ِ
.
ٍ
ع
َ
ي
!
ب
َ
(
ِ
اعك
َ
م
ْ
# 2
َ
عم
َ
(
/
اعع
َ
0
!
لا +
/
ل
َ
@
َ
8 qNِاL َ د
%
لاب
ِ
NِاL َ د
%
لا ة َ )
َ
ف
َ
اك
َ
م
/
S
/
عع0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
A
َ
@
َ
*+
ِ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
اb
َ

ْ
L َ "i
َ
w
!
لا د
!
Q
َ
2
ِ
ف
ْ
د
َ
ل ِ8 (
/
اع
َ
0
!
لا *اb
َ
ل
َ
@
َ
8 .
ِ

َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
ا>
َ
.` 3
ّ
Q
/
2
ِ
ف
ْ
د
َ
ععل ِ ن
َ
ععLِ ل
َ
4
/
(
ْ
1
َ
اععb
َ
ل
َ

َ
ي
ْ
0
َ
ف
َ
.
ِ

َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
اب
ِ
ا& َ اi
َ
\
ِ
v
َ
C
َ
f ْ1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
^
َ
ل ِp َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
اb
َ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
q.َ
َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
ا W
/
@
ِ
اXَ=
/
ل
َ
ف
َ
.` -َيع ِc
َ
.` 3
ّ
Q
/
(
َ
اع
َ
0
!
لا (
ّ

َ

!
R
َ
ل
ْ
ا

/
اععك
َ

!
لا aَ ا\
َ
@
َ
د
!
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ v
ْ
-َL َ (
ْ
#
ِ
@
َ

ٍ
ل
َ
@
َ
ي
ِ

َ
ل ِ (
/
اع
َ
0
!
لا +
/
ل
َ
8 Z` H
ْ
ف
َ

IW
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
د
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
u
َ
0 ِL َ اp َ# +
/
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ
Zْ ب
َ
[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
ق
ٍ
ل
َ
t
َ
ب
ِ
2
ِ
ف
ْ
د
َ
ععل ِ@
َ
n
ْ
1
َ
*[
ِ
ر
ِ
عع=w
ِ
ع
ْ
O
َ
ل ِ@
َ
د
َ
ععل
َ
@
َ
A
َ
@
َ
ح
/
اك
َ

!
لا aَ ا\
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
IT
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا د
!
Q
َ
2
ِ
ف
ْ
د
َ
ل ِ@
َ
8
.
ِ
ععXَيK
ِ
ر
ّ
لا@
َ
.
ِ
ععي
ّ
م
!
: ! لا>
َ
.
ٍ

َ
ععH
َ
R
ْ
م
/
ر
َ
ععي
ْ
غ
َ
./ ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا ر
ِ
=w
ِ
ع
ْ
4
َ
W
ٍ
?عع0
/
ع
ْ
م
َ
*_
ٍ
:
ِ
ععك
َ
ل ِ e
ٍ
=$
ِ
)
ْ
عع4
َ
ر
َ
عع=w
ِ
ع
ْ
4
َ
A
َ
8 qاععb
َ
0
/
g ْم
ِ
)
/
ععط
َ
?=
/
يععO ِل
ّ
ا ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لا@
َ
اعع& َ اi
َ
\
ِ
v
َ
ععC
َ
f َ ة
ٍ
ر
َ
ععيC
ِ
>
َ
T
ِ
: ْ ععXَ>
َ
ر
ٍ
&
ِ
اعع•
َ
ق
ٍ
د
ْ
D
ِ
@
ْ
1
َ
*)
/
ط
َ
?4
/
A
َ
.
ٍ
0
َ
-ْ ط
ِ
T
ِ
: ْ Xَ>
َ
8
Ie
ٍ
=:
ِ
ععك
ْ
4
َ
ر
/
عع=w
ِ
ع
ْ
4
َ
+
ِ
يف
ِ
a/ اXَ=
/
^
َ
ل ِp َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
يف
ِ
ر
/
=w
ِ
ع
ْ
O
ّ
لا@
َ
ا& َ F
ِ
ار
َ
K
ْ
s
ِ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
.
ِ

َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
اب
ِ
+
ِ
يف
ِ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
=
َ
.
ِ
عع0
َ
-ْ t
!
لا يععف
ِ
e
ِ
=$
ِ
)
ْ
ععO
ّ
لا ر
/
عع=w
ِ
ع
ْ
4
َ
@
َ
اععb
َ
C
ِ
0
َ
t
َ
ب
ِ
A
ّ
# "ف
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
=
/
A
َ
@
َ
ة
ِ
ر
َ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
@
َ
IZ
ِ
ععط
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ

ِ
?
ْ
Uَ ل
ْ
ا@
َ
Nِا: َ =d
ْ
ِ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/
ل
َ
اع
J

ْ
م
َ
يc
ِ
اXَل
ْ
ا
ن
ْ
ععL َ v
ْ
عع-َL َ ?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qG
ِ
يRِ ععH
ّ
لا "عع0
َ
L َ اb
َ
C
ِ
0
َ
t
َ
ب
ِ
A
ّ
# "ف
َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
=
/
A
َ

ِ
F
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا
F
ِ
?
َ
ععH
%
لا يععف
ِ

َ
ععل
َ
@
َ
A
َ
@
َ
8 +
ِ
ععيف
ِ
*+
/
O
ْ
K
َ
د
ّ
ععD
َ
@
ْ
1
َ
اعع& َ اi
َ
w
ِ
ب
ِ
.J عع
َ
ي
!
ب
َ
W
َ
اK
َ
1
َ
@
ْ
1
َ

!
R
َ
ل
ْ
ا
*+
ِ
ف
ِ
: ْ ععK
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
v
ْ

ّ
E
/
@
ْ
1
َ
8 •/ ع
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
@
َ

!
R
َ
ل
ْ
ا e
ِ
0
َ
ط
َ
ن
ْ
L َ v
ْ
O
َ
ك
َ
9
َ
@
ْ
1
َ
8 •
ِ
ل
َ
g ّلا
.
ِ
ععE
َ
اR
َ
ل
ْ
ا W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
(
َ
اععع
َ
ل ِ ل
َ
ف
َ
8 اl
J
=
ْ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
4
َ
F
َ
?H
%
لا يف
ِ
د
َ
ل
َ
@
َ
A
َ
@
َ
يعف
ِ
+
ِ
عC
ِ
0
َ
ط
َ
Nِاع-َO ِi
ْ
Aِ@
َ
a
ِ
@
َ
]
ْ
/
ا •
ِ
ل
َ
g ّلا F
ِ
?
َ
عH
%
لا يعف
ِ
د
!
عR
َ
ل
ْ
ا 6
ِ
?X/ع,
/
ل ِ +
ِ
عي
ْ
ل
َ
#
ة
ِ
د
َ
ععب
ّ
< َ 5
/
ل
ْ
ا .
ِ
ععK
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا •
ِ
ر
َ
ععM َل ِ (
/
اععع
َ
0
!
لا +
/
ععل
َ
يi ِاg ّلا@
َ

ِ
ي
ْ
4
َ
ر
َ
ي;ِ ]
ْ
َ
ا ن
ِ
ي
ْ
4
َ
F
َ
?H
%
لا
:ص> اb
َ

ْ
م
ِ
W
ِ
اXَO ِi
ْ
Aِا@
َ
j– يف
ِ

َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
=
/
@
َ
Iاb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ "i
َ
w
!
لا د
!
Q
َ
_
ِ
ا3
َ
=s
ِ
ب
ِ
'

ِ
عع5
ْ
Uَ ل
ْ
ا F
ِ
?
َ
ععH
%
لا يععف
ِ
(
َ
ا>
َ
اp َ#
ِ
@
َ

ْ
Lِ ل
َ
4
/
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# اb
َ
O ِK
َ
اف
َ
# د
َ
ع
ْ
ب
َ
.
ِ
i
َ
?
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
qاع
J
t
ْ
K
َ
+
ِ
ي
ِ

َ
ل ِ (
/
اع
َ
0
!
لا +
/
0
َ
ف
َ
د
`
ل
َ
@
َ
IS
ٍ
عع0
َ
t
ْ
م
/
"ععi
J
w
ِ
ب
ِ
اb
َ
ف
َ
: َ ععK
َ
u
ّ
f / v
ْ
4
َ
ام
َ
@
ْ
1
َ
8 •
ٍ
,
ْ
ف
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
ل
َ
t
َ
ب
ِ
*اb
َ
i
َ
اب
َ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
د
`
ععل
َ
@
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# ن
َ
ععL َ A
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اععم
َ
8 "عع0
َ
L َ ن
`
ععم
َ
\
َ
*+
ِ
ععي
ْ
ل
َ
# T
ٍ
اl
َ
م
/
@
ْ
1
َ

/
X/ع,
ْ
=
َ
@
َ
ح
ِ
اعك
َ

!
لا e
ِ
0
ْ
عD
/
يف
ِ
ا5
َ
>
َ
+
ِ
i ِاع
َ
ل ِ يف
ِ
[
/
ا-َi
َ
@
َ
I+
/
ي
َ
-ْ i
َ
د
/

ِ
=
/
*+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
T
ِ
اععl
َ
5
/
ل
ْ
ا "ععi
َ
w
!
لا د
%
ععQ
َ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ +
ِ
ب
ِ
e
/
3
ِ
=
َ
@
َ
I+
ِ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
+
/

ْ
L َ T
ِ
: ْ Xَل
ْ
ا د
%
Q
َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
اp َ# اععم
ّ
1
َ
اb
َ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ

/
X/,
ْ
=
َ
@
َ
IS
ِ
0
َ
t
ْ
5
/
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ح
ِ
اك
َ

!
لا .
ِ
ل
َ
اQ
َ

َ
#
ح
ِ
اك
َ

!
لا .
ِ
ل
َ
اQ
َ

َ
# "i
َ
w
!
لا Tَ اc
َ
1
َ
(
ْ
# ن
/
Lِ ل
َ
=
/
:Zَ يK
ِ
@
َ
د
%
R
َ
=
/
@
َ
ن
/
Lِ ل
َ
=
/
ل
َ
ف
َ
د
`
ل
َ
@
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ

ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
+
ِ
ل ِاععH
َ
-
ِ
i
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
ن
/
Lِ ل
َ
ي
/
ف
َ
Z/ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
Z/ ;/ د
ْ
=
َ
@
َ
"ععل
َ
#8 "i
َ
w
!
لا *Tَ اc
َ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 (
ِ
اع
َ
0
!
لا $
/
ا,
َ
ف
َ
(
َ
اب
َ
Zَ 5
ْ
Q
َ
A
َ
(
ْ
1
َ
(
َ
اب
َ
@
َ
ن
َ
L َ A
َ
T
ِ
: ْ ععXَ>
َ
د
%
ععR
َ
=
/
@
َ

`
ععل
َ
@
َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# (
َ
اع
َ
ل ِ ل
َ
ف
َ
+
ِ
Qِ اك
َ
i ِ Zَ C
ْ
K
َ
8 ن
ٍ
م
َ
\
َ
n
ْ
1
َ
*ام
َ
د
ْ
K
َ
+
/
i
ّ

َ
I(
/
اع
َ
0
!
لا +
/
ل
َ
يi ِاg ّلا@
َ
q*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 د
`
ل
َ
@
َ
*(
َ
ا>
َ
(
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
8 .
ٍ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
+
/
ععX%Q
َ
(
َ
اعع>
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ععب
ِ
e
َ
يE
ِ
1
/
@
َ
I(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
+
ِ
ي-
ِ

ْ
ي
َ
ف
َ
"i
َ
w
!
لا ^
َ
ل ِp َ ن
ْ
م
ِ
د
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ن
%
{
/
=
َ
S
ٍ
عع0
َ
t
ْ
م
/
*T
ٍ
: ْ ععK
َ
N/اععrَ i
ْ
# +
/
ععل
َ
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
8 +
/
;َ F
!
< َ =
/
A
َ
@
َ
Tَ : ْ Xَل
ْ
ا S
َ
0 ِt
ْ
=
/
(
ْ
1
َ
:
ٍ
} ِ
َ
يQِ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ

ِ
ي
ْ
ف
َ
: ْ ععXَل
ْ
ا د
%
ععQ
َ
+
ِ
i ِاععع
َ
0 ِب
ِ
+
/
عع
ْ
L َ †
/
X/عع,
ْ
=
َ
@
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ اي
J
ف
ِ
اi
َ

/
Lِ ل
َ
=
/
@
َ
8
يععف
ِ
+
/
ل
َ
اععK
َ
اعع5
َ
>
َ
u
ْ
عع& / ر
/
g َ>
ْ
1
َ
+
/
ععR
َ
E
ّ
F
َ
@
َ
IG
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا Z
ِ
ععب
ِ
اXَم
/
"عع0
َ
L َ @
َ
د
ّ
Q
/
Ž
ْ
r
ِ

ْ
=
/
"عع0
َ
L َ +
ِ
ب
ِ
e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
I+
ِ
i ِاع
َ
0 ِب
ِ
+
/

ْ
L َ د
%
R
َ
ل
ْ
ا †
َ
Xَ9
َ
ن
َ
L َ A
َ
اp َ# ر
ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا
"ععO
ّ
Q
َ
+
/
ع7َ ار
َ
ف
ِ
•ْ عt
!
0
َ
4
/
u
ْ
عل
َ
اععb
َ
i
ّ

َ

ِ
ي
ْ
b
َ
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا د
ِ
Q
َ
1
َ
يف
ِ
"i
َ
w
!
لا د
%
Q
َ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا
S
ِ
عع0
َ
t
ْ
5
/
ل
ْ
ا يععف
ِ
@
َ
Iا: َ عع& َ يف
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ e
ْ
3
ِ
=
َ
u
ْ
ل
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
@
َ
I(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
اb
َ

ْ
م
ِ
u
َ
X
ِ
O
َ

ْ
=
َ
يععف
ِ
aَ اععK
َ
+
ِ
0 ِب
ِ
اععXَم
/
"0
َ
L َ @
َ
u
ْ
ع
َ
i
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا (
ِ
اb
َ
E
ْ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ اb
َ
O ِم
َ
ر
ْ
Q
/
د
ِ
ب
%
)
َ
4
َ
ي-
ِ
ف
َ
A
َ
G
/
يRِ ععH
ّ
لا (
ِ
اععb
َ
E
ْ
@
َ

ِ
ل
َ
g ّلا ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لاعع>
َ
Z
ٍ
0
!
R
َ
م
/

َ
# ر
/
X
ِ
O
َ
-ْ =
َ
Zْ & َ .
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا
(
ْ
)
َ
ععب
ِ

ِ
ي
ْ
م
َ
1
َ
?
ْ
عع4
َ
د
ِ
ععQ
َ
1
َ
ي
/
عع-ْ i
َ
G
%
ععH
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
8 q‚
ِ
?
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا .َ ل
َ
)
َ
عع,
ْ
م
َ
اb
َ

ْ
م
ِ

َ
Xَ9
ْ
1
َ
@
َ
(
ّ

َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
ن
ْ
م
ِ
Z% K
َ
1
َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ

ِ
;َ …
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا5
َ
& / د
َ
Q
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
اع
J
م
َ
ا5
َ
b
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
N ِاععم
َ
ن
ْ
ععم
ِ
د
`
ععل
َ
@
َ
u
ِ
ععQِ ر
ّ
لا يف
ِ
2
َ
5
ِ
O
َ
3
ْ
=
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
ة َ $
َ
اع
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
3
ْ
=
/
u
ْ
ل
َ
ˆ "ل
َ
اع
َ
4
َ
ˆ +
َ
0
ّ
لا
Z
ٍ
عع5
ْ
Q
َ
يععف
ِ
د
ٍ
ععQِ ا@
َ
Z
ٍ
E
/
F
َ
Nِام
َ
ن
ْ
م
ِ
(
ِ
ام
َ
1
َ
?
ْ
O
ّ
لاف
َ

َ
;َ k Nِام
َ
ن
ْ
م
ِ
د
`
ل
َ
@
َ
@
َ
Z
ٍ
E
/
F
َ
ا5
َ
& / د
َ
ععQ
َ
1
َ
S
َ
R
َ
0
ْ
O
َ
9
ْ
ا u
ّ
f / I(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
ا5
َ
& / ا-َi
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
ا5
َ
& / د
َ
Q
َ
1
َ
ي
َ
-
ِ

ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
G
%
H
ِ
=
َ
ل
َ
ف
َ
ن
ْ
ععL َ v
َ
ك
َ
,
َ
ف
َ
ي
َ
i ِاg ّلا ‚
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
u
ّ
f / I(
ِ
اع
َ
0
!
لاب
ِ
ا5
َ
b
/
ل
َ
@
ّ
1
َ
"-َi
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ

/
;َ …
ْ
ا +
/
XَRِ ل
َ
./ O
ّ
ع9
ِ
ن
ِ
=
ْ
د
َ
عل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ي
ْ
ع
َ
عc
ْ
@
َ
ن
َ
عي
ْ
ب
َ
(
َ
ا>
َ
اp َ# ام
ّ
1
َ
يi ِاg ّلا 2
َ
م
َ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا +
/
XَRِ ل
َ
+
ِ
ي
ِ
-ْ i
َ
qا5
َ
&
ِ
د
ِ
Q
َ
1
َ
ي
/
-ْ i
َ
G
%
H
ِ
=
َ
(
ِ
ل
َ
5
ْ
Q
َ
ا5
َ
b
/
ف
َ
اد
J
Lِ اH
َ
ف
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
?دعلا 9ا:"
اععb
َ
5
ِ
Qِ F
َ
ة َ Nَار
َ
ععب
َ
Tَ ر
ِ
ع
ْ
O
َ
ل ِ ة / 1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا اb
َ
يف
ِ
~
/
ب
ّ
ر
َ
O
َ
4
َ
ة ` د
ّ
م
/
ي
َ
&
ِ
@
َ
ة
ٍ
د
ّ
Lِ 2
/
5
ْ
E
َ

ق
ٍ
ل
َ
t
َ
ب
ِ
ي
B
ععQ
َ
.
ِ
ععK
َ
ر
ْ
-/ب
ِ
S
`
عع0
!
ع
َ
O
َ
م
/
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا (
ِ
اب
َ
ر
ْ
ععc
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا ة / د
ّ
Lِ 8 Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/
ع0
َ
C
ْ
K
َ
اعم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*Nٍع6
ْ
@
َ
د
َ
عع
ْ
ب
َ
e
/
ع3
ِ
4
َ
اع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
8 |
ٍ
اعc
َ
F
َ
@
َ
(
ٍ
اعع
َ
0 ِ>
َ
*•
ٍ
,
ْ
ف
َ
@
َ
u
ْ
ععك
/
ل
َ
اعع5
َ
ف
َ
ن
ّ
& / ?عع,
%
5
َ
4
َ
(
ْ
1
َ
Z
ِ
ععC
ْ
K
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ن
ّ
& / ?عع5
/
O
/
Xْ 0
ّ
ط
َ
u
ّ
ععf /m "ل
َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَل ِ
:ص> ن
ْ
م
ِ
ن
ّ
b
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ j• Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اعع>
َ
+
/
ععi
ّ

َ
*+
ِ
ععي
!
ِم
َ
a
ِ
ا;َ د
ْ
O ِعع9
ْ
ا @
ْ
1
َ
8 oة
ٍ
د
ّ
Lِ '
يععف
ِ
ة
ٍ
?
َ
عع0
ْ
Uَ ب
ِ
A
َ
8 اد
J
ععC
%
ع
َ
4
َ
ر
ِ
يM ِععH
ّ
لا يععف
ِ
اعع5
َ
>
َ
*u
ِ
ععQِ ر
ّ
لا ة َ Nَار
َ
ب
َ
ن
َ
Xّي
َ
4
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8

ِ
اp َ ة
ٍ
ر
ّ
ععQ
/
ة / د
ّ
ععLِ @
َ
8 +
/
O
/

ّ
{
ِ
م
َ
اb
َ
i
ّ

َ
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا W
َ
اXَم
َ
W
/
اXَ4
/
u
/

ِ
Xَل
ْ
ا@
َ

ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا
ن
َ
ععH
ْ
ب
ّ
ر
َ
O
َ
=
َ

/
اععXَ0
ّ
t
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
:"ل
َ
اععع
َ
4
َ
aَ اK
َ
*.` f َل
َ
f َ8 ƒ
/
يRِ 4
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*Nٍار
َ
K
ْ
1
َ
qاb
َ
ب
ِ
د
%
O
َ
ع
ْ
=
/
يO ِل
ّ
ا Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا د
/
Qِ ا@
َ
?
َ
& / n:
ِ
ل
ّ
ا *N/ر
ْ
Xَل
ْ
ا@
َ
8 Nٍ@ر
/
K
/
.َ f َل
َ
f َ ن
ّ
b
ِ
,
ِ
-/i
ْ
)
َ
ب
ِ
ن
ّ
& / ?ععX/0
!
t
َ
ف
َ
m "ل
َ
اععع
َ
4
َ
+ل?
ْ
ععK
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ا: J عع;ْ 1
َ
^
َ
عل ِp َ +
ِ
عب
ِ
$
/
ار
َ
عع5
/
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ

/
b
ْ
t
%
لا8
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ق َ ل
َ
t
ّ
لا (
ّ

َ

ِ
b
ْ
t
%
لا (
/
ام
َ
\
َ
?
َ
& / @
َ
اb
َ
ِم
َ
\
َ
يف
ِ
n
ْ
1
َ

ّ
b
ِ
4 ِد
ّ
ع ِل ِ
N ِر
ْ
Xَل
ْ
اععب
ِ
$
/
ار
َ
=
/
د
ْ
K
َ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
َ
م
َ
\
َ
e
/
X/ع
ْ
=
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
/
م
َ
\
َ
@
َ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
IW
`
ار
َ
Q
َ
W
َ
اعع=
ّ
1
َ
ة َ ل
َ
ععH
ّ
لا h
/
ر
/
ععO
ْ
4
َ
m [
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
@
َ
ي
¡
ئ ِاعع,
َ

ّ
لا P
ِ

ِ
ععQ
َ
يععف
ِ
اعع5
َ
>
َ

/
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا

ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا@
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
h
`
ر
َ
O
َ
ععrْ م
/
u
!
ععl
ّ
لا@
َ
G
ِ
ععO
ْ
-َل
ْ
اب
ِ
N/ر
ْ
ععXَل
ْ
ا@
َ
oاععb
َ
ئ ِار
َ
K
ْ
1
َ
N ٍار
َ
ععK
ْ
1
َ
"عع0
َ
L َ 2
/
5
َ
3
ْ
=
/
@
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
\
`
ا3
َ
م
َ
ر
ِ
b
ْ
t
%
لا يف
ِ
.` XَيX
ِ
Q
َ
+
/
i
ّ
# :Zَ يK
ِ
@
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا ن
ِ
عم
َ
\
َ
ن
ْ
عم
ِ
ي
َ
عX
ِ
ب
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
*ار
J
&
ِ
اععط
َ
v
ْ
عXَ0
/
ط
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 q˜
ٍ
ر
/
K
ْ
1
َ
@
َ
Nٍ@ر
/
K
/
@
َ
.
ِ
ععf َل
َ
g ّلا N ِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ *.
ٍ
ععg َل ِاf َ .
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاب
ِ
v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا8 N`ي
ْ

اNJر
ْ
ععK
َ
+
ِ
ععيف
ِ
v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
n:
ِ
ععل
ّ
ا Iر
ِ
b
ْ
t
%
لا ن
ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
ام
َ
e
َ
,
َ
R
ْ
=
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
^
َ
ل ِp َ يف
ِ
.َ f َل
َ
f َ P
ِ
ل ِاg ّلا ƒ
ِ
ع
ْ
ب
َ
@
َ
ن
ِ
=
ْ
1
َ
ر
ْ
K
/
.
ِ
ي
َ
5
ِ
,
ْ
4
َ
يف
ِ
د
َ
ع
ْ
ب
/
A
َ
@
َ
A
َ
W
ْ
1
َ
+
ِ
يف
ِ
2
َ
م
َ
اE
َ
N`ا?
َ
9
َ
np
ِ
@
َ
a
ٍ
ا?
ّ
rَ ب
ِ
o‚
`
ام
َ
?0
/
ع
ْ
م
َ
ر
`
b
/
7ْ 1
َ
x
%
R
َ
ل
ْ
اm :"ل
َ
اع
َ
4
َ
+ل?
ْ
K
َ
ر
َ
,
!
ف
/
ا5
َ
>
َ
Nٍ@ر
/
K
/
(
ْ
)
َ
عع>
َ
N `ي
ْ
7َ ر
ِ
b
ْ
t
%
لا ن
ِ
م
َ
\
َ
ن
ْ
م
ِ
S
َ
C
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
I.
ِ
3
ّ
Rِ ل
ْ
ا np
ِ
ƒ
ِ
ع
ْ
ب
َ
@
َ
ة
ِ
د
َ
ع
ْ
Xَل
ْ
ا
يععف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاععب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
4
َ
اعع5
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
Ih
ِ
ر
ِ
ععb
ْ
ط
/
ر
َ
;ِ k S
`
ل ِاط
َ
vi
ْ
1
َ
:aَ اK
َ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
O
َ
ف
َ
n
ْ
1
َ
*.
ٍ
ع
َ
ب
ِ
اF
َ
ي-
ِ
ف
َ
اl
J
ئ ِاQ
َ
8 v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
*@
ْ
1
َ
8 q.
ٍ
ع
َ
ب
ِ
اF
َ
.
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
I^
َ
ععل ِp َ "0
َ
L َ .
ِ
f َل
َ
g ّلا Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا a
ِ
?H
/
Q
/

ِ
K
%
?
َ
O
َ
ل ِ .
ٍ
ع
َ
ب
ِ
اF
َ
.
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاب
ِ
يععف
ِ
.
ِ
g َل ِاg ّلا .
ِ
l
َ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ

ِ
ع
ْ
t
ّ
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
.` 0
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
W
`
?
ْ
=
َ
6
/
ر
َ
O
َ
rْ =
/
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
8
n
ْ
1
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "عع0
َ
L َ @
َ
ƒ
`
ععي
ْ
Q
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
u
َ
عع0
َ
ع
ْ
ي
/
ل ِ I.
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا يععف
ِ
.
ِ
ععع
َ
ب
ِ
ار
ّ
لا@
َ
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا
2
َ
ععt
َ
Xَi
ْ
ا ?
ْ
ععل
َ

ٍ
ععي
ْ
Q
َ
W
/
$
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
ر
َ
&
ِ
اعع{
ّ
لا (
ّ
1
َ
"ععل
َ
# ار
J
{
َ
i
َ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاب
ِ
Nِا-َO ِ>
ْ
Aِا
(
ّ
1
َ
اعع
ّ
ي
ّ
C
َ
4
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
ر
َ
ععrَ L َ .َ عع,
َ
5
ْ
;َ "ععl
َ
م
َ
"O
ّ
Q
َ
د
ْ
ع
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
@
َ
.
ٍ
0
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
W
ٍ
?
ْ
=
َ
(
ِ

/
ل ِ
اO
َ
عع,
َ
ي
ْ
ل
َ
./ عع0
َ
ي
ْ
0
ّ
لا@
َ
W
/
?
ْ
ي
َ
ل
ْ
ا @
ْ
1
َ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لا ./ {
َ
R
ْ
ل
َ
u
ّ
f / Iر
َ
>
ِ
p / ا5
َ
ب
ِ
ƒ
ِ

ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
ة َ د
ّ
ع ِل
ْ
ا
اعع5
َ
b
ِ
يف
ِ
G
%
ععH
ِ
O
َ
ف
َ
اععb
َ

ْ
م
ِ
ا5
َ
& / :Zَ يK
ِ
@
َ
Iا& َ ˜ / اl
َ
X
ِ
i
ْ
ا ا5
َ
b
ِ
ب
ِ
ن
/
ي
ّ
C
َ
O
َ
=
َ
Zْ ب
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ

ْ
ععRِ 4
َ
u
ْ
ععل
َ
ن
ْ
ععم
َ
ر
/
ععb
ْ
ط
/
e
/
,
َ
R
ْ
=
/
Zْ & َ @
َ
8 qa
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا (
َ
@$
/
ا: َ & َ "0
َ
L َ ./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
(
ّ
1
َ
"عع0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
(
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
اNJر
ْ
K
َ
8 ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
اb
َ
4 ِد
ّ
Lِ Nِا
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
v
ْ
c
َ
اQ
َ
u
ّ
f / ل
J
D
ْ
1
َ
@
ِ
ا?
َ
ععل
ْ
ا G
ِ
ععO
ْ
-َب
ِ
*‹
`
?
َ
ععO
َ
R
ْ
م
/
ر
`
ععb
ْ
ط
/
W
ْ
1
َ
ƒ
ٍ
ععي
ْ
Q
َ

َ
# ر
ٍ
b
ْ
ط
/
ن
ْ
م
ِ
a` اXَO ِi
ْ
ا Nَر
ْ
Xَل
ْ
ا
يععف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاععب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
4
َ
@
َ
e
/
عع,
َ
R
ْ
ي
/
ف
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
اععب
ِ
اعع
َ
0
ْ
K
/
(
ْ
# *ن
ِ
ي
ْ
م
َ
د
َ
ععب
ِ
8
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاععب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
4
َ
اعع5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
Ie
/
,
َ
R
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
يi ِاg ّلاب
ِ
I@
ْ
1
َ
.
ٍ
g َل ِاf َ .
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
T/ ل
َ
Uِ ل
ْ
ا ا: َ عع& َ @
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ ي
%
عع ِC
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ا: َ ك
َ
ف
َ

/
b
َ

ْ
1
َ
يi ِاg ّلا@
َ
8 .
ٍ
ع
َ
ب
ِ
اF
َ
.
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ

ِ
ععي
ْ
م
َ
$
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
ر
`
b
ْ
ط
/
?
َ
& / Zْ & َ N/ر
ْ
Xَل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
ر
ِ
,
ّ
-َ5
/
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
t
%
لا F
ِ
اC
َ
O ِL ْ ا .
ِ
ي
ّ
-
ِ
ي
ْ
>
َ
يف
ِ
2
َ
عع9
ّ
?
َ
4
َ
u
ّ
ععf / š A
َ
W
ْ
1
َ
ر
/
;َ k W
`
$
َ
+
/
XَC
َ
9
َ
N`ا?
َ
9
َ
IW
ٍ
$
َ

َ
# +
/

ْ
م
ِ
Z/ X
ِ
O
َ

ْ
=
َ
ر
`
b
ْ
ط
/
@
ْ
1
َ
:ص> ‰
َ
-ْ i
َ
ر
َ
C
َ
O
َ
L ْ ا@
َ
يi ِاg ّلا "0
َ
L َ j› "عع-َO
َ
>
ْ
ا "ععO
ّ
Q
َ
اNJر
ْ
ععK
َ
a
ِ
اXَO ِi
ْ
Aِا '
+
/
ععع
َ
م
َ
@
ْ
1
َ
Ih
ِ
ر
ِ
b
ْ
ط
/
ر
ِ
;ِ k يف
ِ
S
`
ل ِاط
َ
v
ِ
i
ْ
1
َ
اb
َ
ل
َ
:aَ اK
َ
ن
ْ
م
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا يف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاععب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
4
َ
اعع5
َ
i
ّ
# ر
ِ
;َ …
ْ
ا "0
َ
L َ @
َ
.
ٍ
g َل ِاf َ .
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ
ن
ِ
ع
ْ
t
ّ
لاب
ِ
h
َ
اp َ "عع0
َ
L َ اي

!
عع9
/
ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ اي

Lِ د
ْ
ب
ِ
ق / ل
َ
t
ّ
لا (
/

/
=
َ
@
َ
I.
ٍ
ع
َ
ب
ِ
اF
َ
.
ٍ
l
َ
ي
ْ
Q
َ
يف
ِ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ي
ْ
م
َ
د
َ
ب
ِ
ق / د
/
H
ْ
=
َ
ن
ِ
ي
ْ
م
َ
د
َ
ب
ِ

`
?
َ
O
َ
R
ْ
م
/
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
يععف
ِ
v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
ن
ْ
عع5
َ
ل ِ a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا Nِر
ْ
Xَل
ْ
ا يف
ِ
ا5
َ
>
َ

ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا W
ِ
$
َ
@
َ
œ
ِ
ا-َ
!
لا W
ِ
د
َ
ب
ِ
@
َ
W
ٍ
$
َ
"ععل
َ
# a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا a
ِ
?
ْ
ععXَل
ْ
ا يف
ِ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
qv
ْ
c
َ
اQ
َ
u
ّ
f / Iœ
ٍ
ا-َi ِ ن
ْ
م
ِ
ا& َ ر
ِ
b
ْ
ط
/
?
ْ
ععل
َ
@
َ

ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
@$
/
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
اب
ِ
v
ْ
M َ0
َ
ب
َ
ن
ْ
5
َ
يف
ِ
Iاl
J
=
ْ
1
َ
œ
ِ
ا-َ
!
لا W
ِ
د
َ
ع
َ
ب
ِ
ق َ د
َ
H
َ
ل
َ
N Jاعع
َ
ب
ِ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
I.J ععXَ0
ْ
ط
َ
Nٍر
ْ
K
َ
Z! >
/
يف
ِ
S
`
ل ِاط
َ
vi
ْ
1
َ
ˆ اb
َ
0 ِ5
ْ
Q
َ
.َ ل
َ
اQ
َ
ˆ اb
َ
ل
َ
aَ اK
َ
يعف
ِ
.J عXَ0
ْ
ط
َ
S
/
ع0
/
t
ْ
4
َ
W
ِ
د
ّ
علا "عل
َ
# ر
ِ
عb
ْ
t
%
لا ن
ْ
عم
ِ
a/ اعXَO ِi
ْ
Aِا Nَر
ْ
Xَل
ْ
ا (
ّ
1
َ
"0
َ
L َ
ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
ر
/
b
ْ
t
%
لا +
/
i
ّ
1
َ
"0
َ
L َ @
َ

ِ
ا-َ
!
لا W
ِ
$
َ

َ
# +
/

ْ
م
ِ
Z/ X
ِ
O
َ

ْ
=
َ
ر
`
b
ْ
ط
/
+
/
i
ّ

َ
Ia
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا
يعف
ِ
ر
َ
ع>
َ
p َ ا: َ ع>
َ
œ
ِ
اع-َ
!
لا ن
ْ
عم
ِ
ر
َ
عb
/
t
ْ
4
َ
@
َ
2
َ
عl
َ
4
َ
"عO
ّ
Q
َ
S
/
ع0
/
t
ْ
4
َ
A
َ
ن
ِ
ي
ْ
م
َ
د
ّ
علا
q[
/
ر
ّ
K
َ
1
َ
@
َ
يل
!
?
َ
O
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا يف
ِ
اb
َ
0 ِD
ْ
1
َ
@
َ
.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا
*اععb
َ
ي
ْ
ل
َ
#8 ي
َ
&
ِ

ِ
$
َ
@$
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا اb
َ
ئ ِار
َ
K
ْ
)
َ
ب
ِ
8 ة
ٍ
ر
َ
ي
!
R
َ
O
َ
م
/
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
*.
ٍ
c
َ
اR
َ
O
َ
,
ْ
م
/
ة / د
ّ
Lِ @
َ
8
اععb
َ
4 ِ$
َ
اL َ "ععل
َ
# $
%
ر
َ
عع4
/
ة َ $
َ
اععO
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
ار
J
b
ْ
ط
/
@
َ
اl
J
ي
ْ
Q
َ
اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
Z
ِ
ععD
ِ
ا-َل
ْ
ا w
ِ
ععيي
ِ
5
ْ
O
ّ
لا "ععل
َ
# ة َ w
َ
ععي
!
5
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ

ِ
ععb
ْ
t
%
لا@
َ
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
يععف
ِ
@
َ
I+
ِ
C
ِ
ل ِاععغ
َ
"ععل
َ
# a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
I+
ِ
0
!
K
َ
1
َ

َ
# ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
$
%
ر
َ
4
/
ة َ 1
َ
د
َ
O
َ
C
ْ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
W
َ
د
ّ
علا ‚
ْ
1
َ
F
َ
ن
ِ
عيQِ ن
ْ
عم
ِ
اعم
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
عيf ِل
َ
g ّلا n
ْ
1
َ
ر
ِ
b
ْ
عrّ لا يK
ِ
اعب
َ
"عل
َ
# ر
ِ
عb
ْ
t
%
لا
يععف
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
ععf َل
َ
g َب
ِ
ة
ٍ
ر
َ
ععي
!
R
َ
O
َ
م
/
@
َ
8 .
ٍ
عع=
ّ
$
ِ
د
َ
L َ ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
ععf َل
َ
g َب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
Lِ يl
ِ

ْ
O
َ
ف
َ

َ
F
ِ
?ععL / @
َ
Iu
ِ
يX
ِ
O
َ
,
ْ
5
/
ل
ْ
ا ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
0
ْ
ل ِ +
/
0
َ
C
ْ
K
َ
اb
َ
ع ِK
%
?
َ
O
َ
ل ِ *œ
ِ
)
ْ
ي
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا

ِ
?ععC
/
f / يععف
ِ
$
/
اw
َ
عع=
/
A
َ
يi ِاg ّلا "0
َ
L َ @
َ
Z
ِ
t
%
ع
َ
O
ّ
لا@
َ
F
ِ
ا{
َ
O ِi
ْ
Aِا a
ِ
?t
/
ب
ِ
ا& َ F
ِ
ر
%
l
َ
O
َ
ب
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ح
ِ
اععك
َ
i ِ .
ِ
ععم
َ
ر
ْ
Q
/
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
f َل
َ
g ّلا "0
َ
L َ "
َ
ك
ْ
,
%
لا S
!
Q
َ
@
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
"عع0
َ
ع
َ
ف
َ
.
ِ
ي
ّ
ل ِل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
F
/
اC
َ
O ِL ْ Aِا@
َ
اb
َ
ب
ِ
S
/
0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
ا5
َ
يف
ِ
Iاط
J
اي
َ
O ِQ
ْ
ا اb
َ
ل
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا
N ِا
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
2
َ
K
َ
@
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Ih
َ
ا: َ ف
َ
a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا a
ِ
@
ّ
1
َ
"0
َ
L َ ق / ل
َ
t
ّ
لا S
َ
C
َ
t
َ
i
ْ
ا (
ْ
# a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا
e
َ
عع,
ِ
Q
/
اععم
J
?
ْ
=
َ
ر
َ
ععrَ L َ .َ ,
َ
5
ْ
;َ ن
ْ
م
ِ
ر
/
g َ>
ْ
1
َ
+
/

ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ

!
ل ِل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
rّ لا
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ
ععrَ ب
ِ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
@
َ
.َ ععل
َ
اR
َ
م
َ
A
َ
ر
ٍ
ععb
ْ
ط
/
"عع0
َ
L َ +
ِ
ل ِا5
َ
O ِعع7ْ Aِ اNJر
ْ
ععK
َ
^
َ
ععل ِp َ
اNJر
ْ
ععK
َ
e
/
عع,
َ
R
ْ
=
/
+
ٍ
ععE
ْ
@
َ
يعع-
ِ
ف
َ
اععb
َ
i
َ
@$
/
ا5
َ
ف
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
ر
َ
rَ L َ .َ ,
َ
5
ْ
;َ @
ْ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
ي
ّ
ل ِل
َ
&
ِ
A
َ
G
%
ععD
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا a
ِ
@
ّ
1
َ
يف
ِ
ƒ
َ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
@
َ

`
b
ْ
ط
/
+
/
i
ّ
1
َ
e
َ
ل ِاM َل
ْ
ا (
ّ

َ
Iاl
J
=
ْ
1
َ
A
َ
u
ْ
عع& / ر
/
g َ>
ْ
1
َ
aَ اعK
َ
ا: َ ع& َ "عع0
َ
L َ @
َ
اعl
J
ي
ْ
Q
َ
(
َ

/
=
َ
(
ْ
1
َ
a
ِ
ا5
َ
O ِQ
ْ
Aِ اNJر
ْ
K
َ
e
/
,
َ
R
ْ
=
/
v
ْ
عع,
َ
ي
ْ
ل
َ
ر
َ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
I.
ٍ
ععي
ّ
ل ِل
َ
&
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
f َل
َ
g َب
ِ
[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
@
َ
يK
ِ
اC
َ
ل
ْ
اب
ِ
F
َ
اC
َ
O ِL ْ ا
"ععل
َ
# u
ْ
b
/
عl
/
ع
ْ
ب
َ
F
َ
اع7َ 1
َ
@
َ

ِ
عع,
ِ
ك
َ

ْ
5
/
ل
ْ
ا "ع0
َ
L َ ي
َ
ِC
ْ
4
َ
"O
ّ
Q
َ
اb
َ
X!Q
َ
يف
ِ
.J 0
َ
D
!
)
َ
O
َ
م
/
P/ ععك
/
5
ْ
4
َ
ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ @
َ
v
ْ
عع,
َ
} ِ=
َ
@
ْ
1
َ

ْ
ععRِ 4
َ
u
ْ
ععل
َ
ن
ْ
عع5
َ
>
َ
اععb
َ
X!Q
َ
يف
ِ
اb
َ
0 ِD
%
)
َ
4
َ
اععم
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
يع ِعع,
ْ
4 ِ P/ ععك
/
5
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ

َ
ععيf ِل
َ
f َ ر
َ
عع,
ِ
ك
َ

ْ
5
/
ل
ْ
ا Z/ 5
ِ
ك
ْ
4
/
@
َ
ن
ِ
ي
ْ
ي
ّ
ل ِل
َ
&
ِ
ن
ِ
=
ْ
ر
َ
b
ْ

q.
ِ
,
َ
=
ِ

ْ
ا يف
ِ
اC
J

ِ
K
َ
ي4 ِ…
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا "0
َ
L َ ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
اb
َ
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
S
َ
ععO
َ
L َ (
ْ
)
َ
ععب
ِ
*ق V F
ِ
اععb
َ
يف
ِ
ن
ْ
ععم
َ
@
َ
8 ة
ٍ
ر
َ
ب
ّ
د
َ
ععم
/
@
َ
*.
ٍ
C
َ
4
َ
اك
َ
م
/
@
َ
د
ٍ
ل
َ
@
َ
W
!
1
/
@
َ
8
يف
ِ
ة
ٍ
ر
ّ
Q
/
ة َ د
ّ
Lِ v
ْ
0
َ
5
ّ
>
َ
.` ي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
ة
ٍ
د
ّ
Lِ يف
ِ
v
ْ
XَO
َ
L َ (
ْ
#
ِ
@
َ
8 .
ِ

ّ
X
ِ
ل
ْ
ا>
َ

ِ
=
ْ
1
َ
ر
ْ
X/ب
ِ
8
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
ل
َ
)
َ
ع,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا 2
ِ
عي5
ِ
E
َ
ن
ْ
م
ِ
Z/ H
ّ
R
َ
O
َ
=
َ
@
َ

ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
.
ٍ
م
َ
)
َ
ف
َ
.` i
َ
?
/
ي
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا
:ص> j3 $
ِ
?ععE
/
?
/
ل ِ اععXJ0
َ
t
ْ
م
/
ة
ٍ
ر
ّ
ععQ
/
ة َ د
ّ
ععLِ Z/ عع5
ِ
ك
ْ
4
/
ا& َ د
/
ععQ
َ
1
َ
a
ٍ
ا?
َ
K
ْ
1
َ
./ f َل
َ
f َ '
اععم
َ
ر
/
ععي
!
M َ=
/
A
َ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا @
%
ر
/
ط
/
@
َ
اXJ0
َ
t
ْ
م
/
.
ٍ
م
َ
1
َ
ة َ د
ّ
Lِ يi ِاg ّلا@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا
I.
ِ
ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا>
َ
اععb
َ
i
ّ

َ

ٍ
ر
ّ
ععQ
/
ة َ د
ّ
ععLِ ./ ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا Z/ 5
ِ
ك
ْ
4
/
ر
/
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا P/ ل ِاg ّلا@
َ
e
َ
E
َ
@
َ
اb
َ
i
ّ
)
َ
ك
َ
ف
َ
.
ِ
ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
]
ْ
َ
ا>
َ
اb
َ
i
ّ

َ
I.
ٍ
م
َ
1
َ
ة َ د
ّ
Lِ ن
/
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا@
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا Zَ C
ْ
K
َ
v
ْ
XَO
َ
L َ اb
َ
i
ّ
)
َ
ك
َ
ف
َ
ن
ْ
ععم
ِ
*v
ْ
عع,
َ
} ِ=
َ
@
ْ
1
َ
8 ل
J
ععD
ْ
1
َ

ْ
Rِ 4
َ
u
ْ
ل
َ
ة ` ر
ّ
Q
/
@
َ
8 qة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
v
ْ
XَO
َ
L َ
ن
ْ
م
ِ
ƒ
ِ
يRِ 5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ن
َ
,
ْ
} ِ=
َ
يئ ِل
ّ
لا
َ
@
َ
m "ل
َ
اع
َ
4
َ
aَ اK
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
f َل
َ
g َب
ِ
8 ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا
n
ْ
1
َ
ن
َ
ععl
ْ
Rِ =
َ
u
ْ
ععل
َ
يئ ِل
ّ
لا
َ
@
َ

ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
./ ععf َل
َ
f َ ن
ّ
b
/
4
/
د
ّ
ععع ِف
َ
u
ْ
ععO
/
C
ْ
4
َ
F
ْ
ا (
ْ
# u
ْ
ك
/
ئ ِا,
َ
i ِ
S
َ
عC
َ
t
َ
i
ْ
ا (
ْ
# ر
`
&
ِ
اع•
َ
ر
/
عم
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
./ عي
ّ
ل ِل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
/
ع7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
$
/
ار
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
^
َ
ل ِ: َ >
َ
ن
ّ
b
/
4
/
د
ّ
ع ِف
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 +
/
عع0
َ
C
ْ
K
َ
اععم
َ
£
ِ
ل
َ
عع,
ِ
i
ْ
اب
ِ
@
ْ
1
َ
+
ِ
ععب
ِ
+
/
Xَ0
ّ
L َ (
ْ
)
َ
>
َ
ر
ِ
b
ْ
rّ لا a
ِ
@
ّ
1
َ
"0
َ
L َ ق / ل
َ
t
ّ
لا
اععم
J
?
ْ
=
َ

َ
ععيf ِل
َ
f َ ر
َ
,
ِ
ك
َ

ْ
5
/
ل
ْ
ا Z/ 5
ِ
ك
ْ
4
/
@
َ
(
ِ
A
َ
ل
َ
&
ِ
[
/
د
َ
ع
ْ
C
َ
ف
َ
ر
ٍ
b
ْ
7َ Nِا
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
u
%
ععO ِ=
َ
ر
َ
عع,
ِ
ك
َ

ْ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ام
َ
ر
/
,
ِ
ك
َ

ْ
=
َ
ر
ٍ
b
ْ
7َ F
ِ
ا,
َ
ك
ِ
i
ْ
اب
ِ
Zَ يK
ِ
@
َ
2
ِ
ب
ِ
ار
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
اععم
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
يع ِعع,
ْ
O ِب
ِ
د
%
ععO
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
اععl
J
=
ْ
1
َ
ر
/
عع,
ِ
ك
َ

ْ
ي
َ
ف
َ
+
ِ
ععي0 ِ=
َ
اعع5
َ
ب
ِ
يععف
ِ
Z/ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا اععb
َ
i
ّ

َ
*N/ار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
ععC
َ
E
َ
@
َ
8 ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا يععف
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
يف
ِ
v
ْ
c
َ
اQ
َ
اععb
َ
ي
ْ
ل
َ
# Z/ ععX
ِ
O
َ

ْ
O
َ
ف
َ
اb
َ
ل ِد
َ
ععب
َ
ن
ْ
ععم
ِ

ِ
ار
َ
عع-َل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ ‚
ْ
F
َ
د
َ
ععK
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا
@
ْ
1
َ

ْ
ععRِ 4
َ
u
ْ
ععل
َ
*.` ععم
َ
1
َ
@
َ
8 qu
ِ
عع5
%
ي
َ
O
ّ
لا a
ِ
ل
َ
;ِ يععف
ِ
Nَاعع5
َ
ل
ْ
ا د
َ
E
َ
@
َ
اp َ# u
ِ
5
!
ي
َ
O
َ
5
/
ل
ْ
ا>
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 ة
ِ
ر
ّ
ععR
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ

ِ
ععH
ْ

!
لا "عع0
َ
L َ *•
ٍ
ععH
ْ
i ِ@
َ
ر
ٍ
b
ْ
ععrَ ب
ِ
8 v
ْ
عع,
َ
} ِ=
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 Nِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
ِ
اp َ يععف
ِ
ن
ِ
عع=
ْ
1
َ
ر
ْ
X/ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ a` د
َ
ععب
َ
ا5
َ
b
/
i
ّ

َ
*(
ِ
ار
َ
b
ْ

د
َ
عل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
s
ِ
عف
َ
ا& َ د
َ
عع
ْ
ب
َ
A
ّ
# u
ِ
عQِ ر
ّ
لا يعف
ِ
[
/
ر
/
عf َ1
َ
ر
/
عb
َ
{
ْ
=
َ
A
َ
Nَاع5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*.` عf َل
َ
f َ
2
ِ
C
ْ
t
ّ
لاععب
ِ
S
/
0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
ام
َ
@
َ
^
َ
ل ِp َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
Z% Rِ ل
ْ
ا ن
/
ي
ّ
C
َ
O
َ
=
َ
u
ّ
f / Iام
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
يi ِا5
َ
f َ يف
ِ
S
/
0
ّ
Uَ O
َ
=
َ
q.
ِ
=
ّ
ر
!
R
/
ل
ْ
ا@
َ
ق ! ر
!
لاب
ِ
•/ 0 ِO
َ
Uْ =
َ
A
َ
"ععO
ّ
Q
َ
ر
/
C
ِ
ععH
ْ
4
َ

ٍ
ر
َ
ععم
َ
@
َ
|
ٍ
اععc
َ
ر
َ
>
َ
8 T/ ر
َ
ععع
ْ
4
/
*.
ٍ
عع0
ّ
ع ِل ِ اb
َ
م
/
$
َ
2
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا ن
ْ
م
َ
@
َ
8
ة / د
ّ
ععم
/
v
ْ
ل
َ
اععط
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
اC
ِ
ف
َ
œ
َ
)
َ
ععي
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
8 Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ

َ
ععيRِ 4
َ
ƒ
َ
ععيRِ 4
َ
"ععO
ّ
Q
َ
ر
/
C
ِ
ععH
ْ
4
َ

ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ا: َ ك
َ
ف
َ
8 T/ ر
َ
ع
ْ
4
/
*.
ٍ
0
ّ
ع ِل ِ A
َ
@
ْ
1
َ
8 F
ِ
ا{
َ
O ِi
ْ
Aِا
.َ ع
َ
,
ْ
4 ِ ~
/
ب
ّ
ر
َ
O
َ
4
َ
u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
8 ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
د
ّ
O
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
œ
َ
)
َ
ي
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
INِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
د
ّ
O
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
ر
َ
g َ>
ْ
1
َ

َ
ي ِ9
ِ
2
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
8 u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
*a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
8 اC
J
ل ِاغ
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة َ د
ّ
م
/

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
:ص> ر
ٍ
b
/
ع7ْ 1
َ
.َ O
ّ
ع9
ِ
+
ِ
عي
ْ
0
َ
L َ Y
ٍ
ر
ّ
Uَ م
/
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
jj Zّ عK
َ
1
َ
'

ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
u
ّ
ععf /8 N/ار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
C
َ
E
َ
@
َ
اb
َ
يف
ِ
+
ِ
4 ِF
َ
ام
َ
1
َ
F
ِ
?b
/
{
/
ل ِ Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
م
/
يععف
ِ

ِ
)
ْ
ععي
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
v
ْ
ععc
َ
اQ
َ
?
ْ
ععل
َ
د
ِ
عع=د
ِ
3
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
ع
َ
ف
َ
8 Z` عع5
ْ
Q
َ
ر
ْ
ععb
َ
{
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ#
@
ْ
1
َ
8 اN Jر
ْ
ععK
َ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا ن
ْ
م
ِ
"l
َ
م
َ
ام
َ
e
/
,
َ
R
ْ
=
/
@
َ
Z
ِ
D
ْ
]
ْ
َ
ا "ل
َ
# اL J ?E
/
F
/
ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا
A
ّ
#
ِ
@
َ
8 اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *Nَي
ْ
7َ ل
َ
ف
َ
8 ر
َ
;َ k اE
J
@
ْ
\
َ
*v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
# ا& َ ر
/
b
َ

ْ
1
َ
a` ا?
َ
K
ْ
)
َ
ف
َ
ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
يععف
ِ
اb
َ
4 ِد
ّ
ععLِ Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
Aِ اXJ0
َ
t
ْ
م
/
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
Iاb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *N/ار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اف
َ
اععb
َ
i
ّ
1
َ
ن
ِ
ععي
%
C
َ
O
َ
ل ِ اXJ0
َ
t
ْ
م
/
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
د
ّ
O
َ
ع
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ P/ ل ِاg ّلا@
َ

ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
ر
ِ
&
ِ
ا{
ّ
لا
Ÿ +
ِ
ل ِ?
ْ
ععK
َ
يف
ِ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا@
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا (
/
ل
َ
t
ْ
ب
/
ن
/
ي
ّ
C
َ
O
َ
ي
َ
ف
َ
.` ,
َ
=
ِ
k A
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
ِ
ا@
َ
p َ ن
ْ
م
ِ
2
َ
ععم
َ
ر
ِ
&
ِ
ا{
ّ
لا يف
ِ
اb
َ
4 ِد
ّ
Lِ Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا "ل
َ
# ر
`
{
َ
i
َ
Ÿ v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
# اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ A
َ
+
/
عع0
/
g ْم
ِ
ي4 ِ)
ْ
عع=
َ
œ
ِ
)
ْ
ععي
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ ر
َ
>
ِ
p / ام
َ
@
َ
Iاb
َ
ب
ِ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا S
!
Q
َ
S
ِ
0
%
ع
َ
4
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا ر
ِ
b
/
عع7ْ 1
َ
يععف
ِ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
v
ْ
ععc
َ
اQ
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
I~
ِ
ععب
%
ر
َ
O
ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
u
ِ

ِ
ععXَل
ْ
ا "0
َ
L َ
اl
J
=
ْ
1
َ
N ِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا "ل
َ
# v
ْ
0
َ
XَO
َ
i
ْ
ا G
َ
ك
ِ

ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
Zَ C
ْ
K
َ
[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
INِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا "ل
َ
# v
ْ
0
َ
XَO
َ
i
ْ
ا
(
ْ
1
َ
د
َ
عع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
Iاعb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
عع7َ A
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
~
!
ع
ّ
لا "عل
َ
# e
َ
,
ِ
i
/
@
َ
IG
!
D
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ @
َ
+
/
ععi
/
ل
َ
t
ْ
ب
/
ن
/
ي
ّ
C
َ
O
َ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ

/
اك
َ

!
لا ر
%
5
ِ
O
َ
,
ْ
=
َ
@
َ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ ل
َ
ف
َ
v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
œ
/
)
ْ
عع=
َ
8 د
ِ
عع=د
ِ
3
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ œ
ِ
)
ْ
ععي
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ

/
ععC
َ
O
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
8 qNِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
n:
ِ
ععل
ّ
ا ن
ّ
عع,
!
لا v
ْ
M َ0
َ
ب
َ
اp َs
ِ
ف
َ
2
ِ
C
ْ
t
ّ
لا يف
ِ
ن
ّ
b
ِ
ب
ِ
F
/
اXَO
َ
ل ِ ن
ِ
=
ْ
?
َ
ب
َ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
م
ِ
*اb
َ
4 ِر
َ
يr
ِ
L َ
Z! عع>
/
8 œ
/
)
ْ
عع=
َ
*a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
8 œ
ِ
)
ْ
ي
َ
ل
ْ
ا ن
ّ
9
ِ
v
ْ
M َ0
َ
ب
َ
د
ْ
Xَف
َ
ن
ّ
b
/
l
/
ي
ْ
Q
َ
+
ِ
يف
ِ
2
/
t
ِ

ْ
=
َ
(
َ
?O
%
عع9
ِ
@
َ
(
ِ
اعع
َ
f ْا [
/
اععH
َ
K
ْ
1
َ
@
َ
T/ ر
َ
ععع
ْ
=
/
@
َ
[
ِ
ر
ِ
C
َ
;َ ن
ْ
م
ِ
ž / 0
/
C
ْ
=
َ
ام
َ
e
ِ
,
َ
R
َ
ب
ِ
*Nِا,
َ

!
لا
+
/
ع0
ّ
لا
َ
@
َ
ر
/
ععb
َ

ْ
1
َ
a/ ?
ْ
عXَل
ْ
ا اp َ :vعع0
ْ
K
/
8 (
َ
?ع,
/
5
ْ
;َ Zَ ععيK
ِ
@
َ
(
َ
?O
%
ع9
ِ
Zَ يK
ِ
@
َ
.J
َ
9
َ
يععف
ِ
aَ اععK
َ
@
َ

َ
عع=ر
ِ
g َ>
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
L َ ر
ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا يف
ِ
+
/
R
/
يE
ِ
ر
ْ
4
َ
Zَ X
ِ
i
/
@
َ
*u
/
0
َ
L ْ 1
َ
aَ @
ّ
]
ْ
َ
ا (
ّ
1
َ
F
ِ
ر
ّ
ععR
َ
5
/
ل
ْ
ا يععف
ِ
@
َ
I+
/
ععR
َ
يE
ِ
ر
ْ
4
َ
يععl
ِ
O
َ
Xْ =
َ
u
ْ
عع&
ِ
ر
ِ
g َ>
ْ
1
َ
$
/
ار
َ
عع=# :ر
ِ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا
qG
ِ
يE
ِ
ر
ْ
O
ّ
لا "ل
َ
# _
/
ر
َ
K
ْ
1
َ

/
A
َ
@1
/
@
َ
m :"ل
َ
اععع
َ
4
َ
aَ اععK
َ
Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*+ع ِععc
ْ
?
َ
ب
ِ
Z
ِ
م
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا ة / د
ّ
Lِ Z` H
ْ
ف
َ
8
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا np
ِ
"ععل
َ
# +
ِ
O ِC
َ
,
ْ
i ِ 6
ِ
ر
ْ
rَ ب
ِ
8 oن
ّ
b
/
0
َ
5
ْ
Q
َ
ن
َ
ع
ْ
l
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
ن
ّ
b
/
0
/
E
َ
1
َ
a
ِ
ا5
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا
v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا Zَ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا "-َi
َ
@
َ
Zَ م
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا ن
َ
L َ A
َ
اp َs
ِ
ف
َ
*(
ٍ
اع
َ
0 ِب
ِ
ي
B
-
ِ

ْ
5
َ
>
َ
A
J
ا5
َ
O ِQ
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
I+
/
عع
ْ
م
ِ
+
ِ
i ِ?
ْ
عع>
َ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ

ِ
ر
ِ
&
ِ
اعع{
ّ
لا يععف
ِ
+
/
عع
ْ
L َ "عع-َO
َ
i
ْ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ
I+
ِ
ع ِععc
ْ
?
َ
ب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ

ن
ْ
ععك
ِ
5
ْ
=
/
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
I(
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا د
َ
عع
ْ
Lِ ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا يف
ِ
.` K
َ
د
ّ
H
َ
م
/
ة / 1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
ي
V
C
ِ
D
َ

َ
ام
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
+
ِ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
يl
ِ

ْ
4
َ
ل
َ
ف
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا e
ِ
Qِ اD
َ

َ
# Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ./ C
َ
,
ْ
i ِ
Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا 2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ب
ِ
A
َ
ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
Lِ يl
ِ

ْ
O
َ
ف
َ
IZ` م
ِ
اQ
َ
+
/
4
/
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا@
َ
Ia/ w
ِ

ْ
=
َ
A
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
(
ِ

/
ل ِ د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
@
َ
+
/
O
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
S
َ
0
ّ
ط
َ
@
ْ
1
َ
I‚
َ
ام
َ
ن
ْ
م
َ
ا: َ >
َ
@
َ
I+
/

ْ
L َ +
ِ
ئ ِا-َO ِi
ْ

Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا ن
ْ
ععL َ +
ِ
ئ ِاعع-َO ِi
ْ
Aِ +
ِ
ع ِععc
ْ
?
َ
ب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يععl
ِ

ْ
4
َ
A
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
(
َ
@$
/
Zَ عع0
ّ
Uَ 4
َ
"ععO
َ
م
َ
@
َ
8 .
ِ
عع=
َ

ْ
ا ر
ِ
&
ِ
ا{
َ
ل ِ *ن
ِ
ي
ْ
م
َ
1
َ
?
ْ
4
َ
يi ِاf َ "O
ّ
Q
َ
+
ِ
0
!
>
/
a
ِ
اH
َ
-
ِ
i
ْ
ا@
َ
8
:ص> اp َ# اععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*(
ِ
اععم
َ
1
َ
?
ْ
O
َ
ف
َ
8 ن
ِ
ي
ْ
ع
َ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
j€ '
*v
ٍ
ععي
!
5
َ
ب
ِ
يععl
ِ

ْ
4
َ
@
َ
8 Iر
/
عع;َ k Z` عع5
ْ
Q
َ
يi ِاععg ّلاف
َ
ر
/
g َ>
ْ
)
َ
ععف
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
./ O
ّ
عع9
ِ
Zَ عع0
ّ
Uَ 4
َ
اععb
َ
i
/
?
ْ
>
َ
ن
/
Xّي
َ
O
َ
=
/
A
َ
@
َ
ل
J
5
ْ
Q
َ
"5
ّ
,
َ
4
/
A
َ
اb
َ
i
ّ

َ
*.
ٍ
Xَ0
َ
L َ A
َ
8 .
ِ
=
َ

ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ

ِ
ي
!
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
*Z/ ععب
ِ
ا?
َ
Xَل
ْ
ا اععb
َ
ب
ِ
ر
َ
ععC
َ
;ْ 1
َ
.` ععي
ّ
-
ِ
;َ ي
B
ععم
ِ
$
َ
k ة / F
َ
?D
/
اb
َ
يف
ِ
.
ٍ
M َl
ْ
5
/
ب
ِ
@
َ
8 د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ D
ْ
1
َ

ٍ
=
َ
F
ِ
?b
/
{
/
ب
ِ
اl
J
=
ْ
1
َ
ن
ّ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
د
َ

ْ
Lِ ة J ر
َ
&
ِ
ا•
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
ا5
َ
>
َ
ن
ّ
& / د
َ

ْ
Lِ ا& َ F
ِ
?b
/
{
/
ل ِ
ة J ر
َ
&
ِ
اعع•
َ
A
َ
ل
J
ععD
ْ
1
َ
*ة J F
َ
?ععD
/
ن
ْ
ععك
/
4
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 ا& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
ر
ٍ
-/•
/
@
ْ
1
َ
I2
ٍ
C
/
D
ْ
1
/
@
ْ
1
َ
v
ْ
ععي
َ
X
ِ
ب
َ
?
ْ
ععل
َ

B
ععم
ِ
$
َ
k Z/ ععD
ْ
1
َ
ي
َ
عع&
ِ

َ
عع0
ْ
K
/
@
َ
8 Z/ ععب
ِ
ا?
َ
Xَل
ْ
ا اععb
َ
ف
/
ر
ِ
ع
ْ
4
َ
.J ععي
ّ
-
ِ
;َ A
َ
@
َ
a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ ص
ِ
?ععH
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا *e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ 8 اb
َ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
*v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا8 ‚
ْ
F
َ
?
ّ
H
َ
O
َ
ل
َ
.َ ععي
ّ
م
!
1
/
(
ّ
1
َ
"0
َ
L َ +
ِ
H
!
i
َ
ن
ْ
م
ِ
Y
َ
ر
!
;/ +
ِ
ب
ِ
يl
ِ

ْ
4
َ
A
َ
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
Iu
ِ
Qِ ر
ّ
لا ة
ِ
Nَار
َ
ب
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
Ia
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
اععب
ِ
u
ْ
b
/
ععl
/
ع
ْ
ب
َ
2
َ
ععt
َ
K
َ
@
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا u
ِ
9
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ ^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
v
/
C
/
g ْ4
َ
A
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا
qاع
J
t
ْ
K
َ
اb
َ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
ƒ
ِ

ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
ي
B
م
ِ
$
َ
k u
/
R
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ
1
َ
يف
ِ
Z/ ب
ِ
ا?
َ
Xَل
ْ
ا v
ْ
ك
ّ

*+
ِ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ

ْ
د
ّ
O
َ
L ْ ا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ Z` 5
ْ
Q
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
@
ْ
1
َ
INٍار
َ
K
ْ
1
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
ر
َ
b
َ

َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا $
ِ
?ععE
/
?
/
ل ِ ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا @
ْ
1
َ
Nِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععم
ِ
"l
َ
م
َ
ا5
َ
ب
ِ
F
َ
اC
َ
O ِL ْ ا A
َ
@
َ
u
ْ
ععل
َ
8 Iا5
َ
& / د
/
عع3
ِ
4
َ
.
ٍ
عع>
َ
ر
َ
Q
َ
@
َ
Z
ٍ
ععXَg ِل ِ ة
ِ
F
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
n
ْ
1
َ
*اb
َ
يف
ِ
v
ْ
ب
َ
ا4
َ
F
ْ
ا
ح
/
اعك
َ

!
لاف
َ
v
ْ
عR
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
s
ِ
عف
َ
*./ عC
َ

!
لا aَ @w
/
ع4
َ
"عO
ّ
Q
َ
8 اعb
َ
م
ِ
ا5
َ
4
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ر
َ
;َ k *G
ْ
ك
ِ

ْ
4
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
v
ْ
ب
َ
اعع4
َ
F
ْ
ا n
ْ
1
َ
*ا& َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا يف
ِ
$
ِ
$
%
ر
َ
O
ّ
0ل ِ Z` ط
ِ
اب
َ
ر
ِ
&
ِ
اعع{
ّ
لا يععف
ِ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا Nِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
Aِ ح
/
اععك
َ

!
لا *ر
ّ
5
َ
O
َ
عع9
ْ
ا8 ر
ِ
عع;َ …
ْ
ا *ح
ِ
اك
َ
i ِ د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
َ
8
*[
ِ
د
ِ
ععXْ L َ ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
(
ِ

/
ل ِ د
َ
0 ِ4
َ
(
ْ
1
َ
A
ّ
#8 يi ِاg ّلا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا S
!
Q
َ
S
ِ
0
%
ع
َ
4
َ
@
َ
ر
َ
g َ>
ْ
)
َ
ف
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
,
ِ
ل ِ ‚
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
اp َ# ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
a
ِ
@
ّ
y
ْ
َ
ل ِ د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
I+
/
i
/
ل
َ
t
ْ
ب
/
ن
/
ي
ّ
C
َ
O
َ
ي
َ
ف
َ
اب
J
د
ْ
i
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا ن
ْ
L َ *ر
ْ
C
ِ
H
ْ
O
َ
0
ْ
ف
َ
8 ر
ِ
;َ …
ْ
ا *ح
ِ
اك
َ
i ِ Zَ C
ْ
K
َ
ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
8 يi ِاg ّ0ل ِ د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
اف
َ
ص
/
?ععH
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا *e
/
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
اف
َ
8 اععb
َ
ل ِا@
َ
\
َ
Zَ ععC
ْ
K
َ
*v
ْ
ععR
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
./ C
َ

!
لا aَ @w
/
O
َ
ل ِ8
A
َ
@
َ

ِ
&
ِ
ا{
ّ
لا يف
ِ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
اب
ِ
ا
َ
5
ْ
ك
َ
Q
َ
اi
ّ

َ
*a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
+
ِ
ل ِاt
َ
ب
ْ
# W
/
د
َ
L َ 8
n
ْ
1
َ
*+
ِ
يعl
ِ
O
َ
Xْ م
/
u
َ
ع0 ِL / (
ْ
s
ِ
عف
َ
8 •/ عX
ِ
i
َ
Zْ ععب
َ
^
!
عrّ لا $
ِ
ر
ّ
عع3
َ
5
/
ب
ِ
u
َ
عك
ْ
R
/
ل
ْ
ا ƒ
/
ععX/
ْ
i
َ
ل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
*[
/
اعع
َ
0
ْ
t
َ
ب
ْ
1
َ
8 +
/

ْ
م
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
(
ِ

/
ل ِ ‚
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
+
ِ
ل ِاt
َ
ب
ْ
# يl
ِ
O
َ
Xْ م
/
2
ِ
i ِاعع5
َ
ل
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ
ا يف
ِ
$
ِ
$
%
ر
َ
O
ّ
0ل ِ (
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
+
ِ
ل ِاt
َ
ب
ْ
# يف
ِ
يi ِاg ّلا S
/

ِ
t
ّ
لا@
َ
I+
/
0
/
t
ِ
C
ْ
i
/
aَ اععم
َ
| َ اععب
َ
ن
ْ
عع5
َ
يف
ِ
ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
ععXَل
ْ
ا "عع0
َ
L َ NJاعع
َ
ب
ِ
[
/
˜ / اعع-َO ِi
ْ
ا (
َ
اععب
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Ia
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
يععف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
./ R
ّ
H
!
لا ا5
َ
& / ر
/
b
َ

ْ
1
َ
@
َ
اO
J
ي
!
م
َ
(
َ
اC
َ
ف
َ
I+
ِ
4 ِاي
َ
Q
َ
ن
!

َ
"0
َ
L َ +
ِ
f ِF
!
?
َ
م
/
اععb
َ
i
َ
@$
/
اعع5
َ
ف
َ

َ
ي ِعع9
ِ
2
ِ
ععب
َ
F
ْ

َ

ْ
د
َ
ل
َ
?
َ
ف
َ
8 [
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ
I2
ٍ
0
ْ
U/ ب
ِ
*اb
َ
i
َ
اب
َ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 q+
ِ
ب
ِ
اب
َ
(
ّ

َ
I+
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ

َ
ف
َ
8 اععb
َ

ْ
م
ِ

ِ
ععg َ>
ْ
]
ْ
َ
ا @
ْ
1
َ
8 د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا *+
/
ععXَRِ ل
َ
8 .
ِ
i
َ
اب
َ
d
ْ
ِ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
َ ر
ِ
Xْ O
/
عع9
ْ
ا
/
اعع5
َ
>
َ
+
ِ
4 ِد
ّ
ععم
/
ر
/
ععg َ>
ْ
1
َ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
ن
َ
ي ِعع9
ِ
2
َ
ععب
َ
F
ْ
1
َ
ž / عع0
/
C
ْ
4
َ
د
ْ
K
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة َ د
ّ
م
/
W
ِ
ل
َ
>
َ
ق / اي
َ
عع9
ِ
?
َ
عع& / اعع5
َ
>
َ
.
ِ
i
َ
اب
َ
d
ْ
ِ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
ن
َ
ي ِ9
ِ
2
َ
ب
َ
F
ْ
]
ْ
َ
ا u
ْ
& / ر
/
g َ>
ْ
1
َ
S
َ
0
َ
ط
ْ
1
َ
@
َ
?ععب
/
1
َ
+
/
ل
َ
اععK
َ
اععم
َ
u
/
=?
ِ
ععXَل
ْ
ا@
َ
IZ` & / اعع,
َ
4
َ
+
ِ
يف
ِ
@
َ
ي
%
ع ِف
ِ
ار
ّ
لا aَ اK
َ
Iاl
J
=
ْ
1
َ

ِ

!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا
Zَ ععC
ْ
K
َ
ق
ِ
?عع0
/
ع
/
ل
ْ
ا (
ِ
اععك
َ
م
ْ
# v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
ععم
ِ
u
ْ
ععb
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ اععc
J
ر
ِ
O
َ
ع
ْ
م
/
ي
%
5
ِ
ي5
ِ
O
ّ
لا F
ٍ
?H
/

ْ
م
َ

َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
"0
َ
L َ Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة / د
ّ
م
/

ْ
$
َ
اw
َ
ل
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
I.
ِ
i
َ
اب
َ
d
ْ
ِ
ا
ن
َ
ي ِعع9
ِ
2
ِ
ععب
َ
F
ْ

َ
د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
(
ِ
اي
َ
4
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
ْ
م
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ام
َ
a/ اR
َ
ل
ْ
ا@
َ
*اي

ع ِE
ْ
F
َ
S
َ
0
ّ
ط
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
:ص> v
ْ
C
َ
ع,
ِ
Q
/
8 اع5
َ
>
َ
A
َ
@
ْ
1
َ
j‡ .َ عي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا (
ّ

َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
عم
ِ
ة / د
ّ
عع ِل
ْ
ا '
+
/
ععO
/
3
َ
يO ِi
َ
?
َ
عع& / n:
ِ
ععل
ّ
ا د
ِ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
ععم
ْ
1
َ
يععف
ِ
ا: َ ععك
َ
ف
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا u
ِ

ِ
R
ْ
4
َ
يف
ِ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا>
َ
يععف
ِ
.
ِ
ععQ
َ

/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا>
َ
.َ ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا (
ّ

َ

ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا W
ِ
ار
َ
ععH
ِ
i
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
:a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8
يععف
ِ
+
/
ععل
َ
ن
َ
ععي
ّ
C
َ
4
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا Z/ & / ا,
َ
O
ّ
لا ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
Xَل
ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ
# يف
ِ
@
َ
IW
ِ
اك
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا u
ِ
{
َ
ع
ْ
م
/
ن
ْ
م
ِ
ن
َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
َ
g َ>
ْ

َ
د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
اp َ# يi ِاg ّلا "0
َ
L َ @
َ
ر
ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا
Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Nَاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا S
/
ععXّR
َ
O
َ
i
َ
اععi
ّ

َ
+
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
اف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iاb
َ
ئ ِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
اب
ِ

ْ
ر
ّ
K
َ
1
َ
(
ْ
# ا: َ & َ اb
َ
ئ ِاl
َ
X
ِ
i
ْ
اب
ِ
ن
َ
ي
ّ
C
َ
O
َ
ف
َ
INِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ة / د
ّ
عع ِل
ْ
ا د
%
عO
َ
5
ْ
O
َ
ف
َ
ن
َ
ي ِ9
ِ
د
/
L َ اC
َ
O
َ
=
َ
د
ْ
K
َ
ر
َ
b
ْ
t
%
لا (
ّ

َ
(
/
ام
َ
w
ّ
لا aَ اط
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
"ععل
َ
# ة J د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
م
/
ة / 1
َ
ر
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا (
/
?ععك
/
4
َ
e
ِ
عع,
َ

ّ
لا ‚
ِ
?ععC
/
g /ب
ِ
اعع
َ
5
ْ
ك
َ
Q
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
@
َ
+
ِ
ل ِ?ععt
/
ل ِ
"
َ
ك
ْ
عع,
%
لا اععb
َ
ل
َ
@
َ
.J ععي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
# ./ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
عع0ل ِ v
/
ععC
/
g ْي
َ
ف
َ
I2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
ن
ْ
ععم
ِ

ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع9
ِ
(
ِ

/
ععل ِ ‚
ْ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ف
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 q./ Xَ-َ
ّ
لا@
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
(
ِ
اي
َ
4
ْ
d
ْ
ِ
ا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
>
َ
u
/
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا (
/

/
=
َ
@
َ
*G
ْ
ك
ِ

ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ
)
َ
ك
َ
ف
َ
8 ح
ِ
اك
َ

!
لا
د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
اف
َ
8 ر
َ
g َ>
ْ
)
َ
ععف
َ
*.
ٍ
O
ّ
عع,
ِ
ل ِ (
َ
اعع>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 [
ِ
ر
ِ
عع;ِ k "ععل
َ
# ر
َ
g َ>
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ

َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ

َ
يععف
ِ
v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qa
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/
i
/
?
ْ
>
َ
ن
َ
ك
َ
م
ْ
1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
ِ
7
ِ
ار
َ
ف
ِ
W
ِ
اي
َ
X
ِ
ل ِ *يi ِاg ّ0ل ِ
+
/
ععXَRِ ل
َ
8 يi ِاععg ّلا (
َ
@$
/
*a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععم
ِ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ ‚
ْ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ف
َ
اد
J
عع9
ِ
اف
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا
*يi ِاععg ّلا ن
ْ
ععم
ِ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ @
ْ
1
َ
Iيi ِاg ّ0ل ِ د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
u
ّ
f / I+
ِ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
8 +
/
4
/
د
ّ
Lِ *v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
ن
َ
ي ِعع9
ِ
2
ِ
ععب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
َ
g َ>
ْ

َ
+
ِ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
*+
/
XَRِ ل
َ
8 a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا (
َ
@$
/
ا5
َ
&
ِ
د
ِ
ععQ
َ
)
َ
ب
ِ
+
/
ععXَR
َ
ل
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ

ٍ
ئ ِاK
َ
"0
َ
L َ •
َ
ر
ِ
L / ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
8 (
ِ
اك
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ *@
ْ
1
َ
8 ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا
+
َ
C
َ
O
َ
عع7ْ ا @
ْ
1
َ
Iا5
َ
b
ِ
ب
ِ
+
/
XَR
َ
ل
ْ
1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
/
5
/
ك
ْ
Q
/
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
*†
ْ
Xَف
َ
+
/

ْ
م
ِ
(
ِ
اك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
اك
َ
ف
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
ِ
عع,
ِ

َ
ب
ِ
+
/
ب
/
اعع,
َ
O ِi
ْ
ا@
َ
+
/
غ
/
?عع0
/
ب
/
ر
َ
{
ِ
O
/
i
ْ
ا
/
•` ئ ِاK
َ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
@
ْ
1
َ
I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ a/ اR
َ
ل
ْ
ا
(
ِ

/
ععل ِ +
/
4
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
د
ٍ
Qِ ا@
َ
ن
ْ
م
ِ
+
ِ
يف
ِ
+
/
i
/
?
ْ
>
َ
ن
/
ك
ِ
5
ْ
=
/
A
َ
(
ٍ
ام
َ
w
َ
ل ِ +
ِ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ن
َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
َ
g َ>
ْ

َ
@
َ
يi ِاg ّلا ح
ِ
اك
َ
i ِ ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
9
ِ
:ص> qا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
اد
J
Qِ ا@
َ
S
/
R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ر
`
&
ِ
ا{
َ
ف
َ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا jŒ '
u
ّ
ععf / IS
َ
0
ّ
ط
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
8 د
ٍ
Qِ ا@
َ
*‰
ٍ

ْ
E
ِ
ن
ْ
م
ِ
~
ٍ
Uْ 7َ ا4
َ
د
ّ
Lِ اb
َ
م
َ
w
ِ
ل
َ
8 اp َ# Z` H
ْ
ف
َ

اععb
َ
i
ّ
)
َ
ب
ِ
.
ٍ
ععي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
ئ ِاععب
َ
يععف
ِ

J
&
ِ
اععE
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
@
ْ
1
َ
INٍار
َ
K
ْ
1
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
N َ6
ْ
@
َ
(
ّ
s
ِ
ف
َ
ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
اl
J
=
ْ
1
َ
^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
*.
ٍ
ي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
يف
ِ
ا5
J
ل ِاL َ @
ْ
1
َ
8 ./ Xَ0
ّ
t
َ
5
/
ل
ْ
ا
@
ْ
1
َ
N ِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
*ة J د
ّ
Lِ / د
ِ
O
َ
C
ْ
O
َ
ف
َ
اO
َ
0
َ
;َ اد
َ
4
َ
8 +
/
ل
َ
.َ م
َ
ر
ْ
Q
/
A
َ
"i
J
\
ِ
N/6
ْ
@
َ
اb
َ
ل
َ
u
ِ
ل ِاع
َ
ل
ْ
ا
./ ععي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا ^
َ
عع0
ْ
4 ِ@
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
ععLِ ./ ععي
ّ
X
ِ
ب
َ
اb
َ
يف
ِ
Z/ ;/ د
ْ
=
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
8 ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا
اععم
َ
(
َ
@$
/
ي
!
ععع ِE
ْ
ر
ّ
لا ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا يف
ِ
اb
َ
يف
ِ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا +
/
ل
َ
@
َ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
b
َ
3
ِ
ل
ْ
ا ن
ْ
L َ .` ع
َ
K
ِ
ا@
َ

/
X/عع,
ْ
4
َ
@
َ
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة / د
ّ
ععLِ 2
/
ععt
ِ

ْ
4
َ
A
َ

%
عع5
ِ
ي0 ِR
َ
ل
ْ
ا aَ اععK
َ
@
َ
ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
د
ّ
ععD
َ
| َ اعع5
َ
E
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
ّ
ك
ِ
ل
َ
.
ِ
ي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
2
َ
E
ِ
ار
َ
=
/
A
َ
(
ْ
1
َ
^
َ
ل ِp َ œ
/
اي
َ
K
ِ
@
َ
:aَ اK
َ
اb
َ
O
/
ي
ّ
X
ِ
ب
َ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 qu
ٍ
ععك
ْ
Q
/
(
َ
@$
/
u
ٍ
ععك
ْ
Q
/
يععف
ِ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا ر
/
ععf َ1
َ
2
/
ععt
ِ

ْ
=
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
+
/
عع
ْ
L َ
يععف
ِ
اععb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
u
ّ
ععf / Iل
J
ئ ِاععQ
َ
اععb
َ
Xَ0
ّ
ط
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*NJار
َ
K
ْ
1
َ
„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا@
َ
ل
J
5
ْ
Q
َ
ا5
َ
& / اد
َ
Q
ْ
#
„ر
َ
عع4
َ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
اb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
u
ّ
f / Iل
J
م
ِ
اQ
َ
اb
َ
Xَ0
ّ
ط
َ
@
ْ
1
َ
Iاb
َ
0
َ
C
َ
Q
ْ
1
َ
@
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا
A
َ
ة َ د
ّ
ععع ِل
ْ
ا (
ّ
# ح
ِ
?E
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
اععب
ِ
@
َ
ƒ
`
ععي
ْ
Q
َ
+
/
i
ّ
# :G
ِ
E
ِ
ار
ّ
لاب
ِ
ا
َ
0
ْ
K
/
@
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا 2
َ
م
َ
W
َ
د
ّ
لا

ِ
Nَار
َ
ععC
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ a% د
/
عع4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
IZ
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا $
ِ
?ععE
/
@
/
2
َ
ععم
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
يععl
ِ

ْ
4
َ
$
ِ
اععR
َ
4
!
Aِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
8 Z
ِ
عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
N/ار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
عع0
َ
;َ $
َ
n
ْ
1
َ
*اO
َ
0
َ
;َ اد
َ
عع4
َ
8
2
/
ععE
ِ
ار
َ
=
/
@
َ
8 ن
ِ
ععي
ْ
O
َ
b
َ
3
ِ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ 2
`
ععK
ِ
ا@
َ
?
َ
عع& / @
َ
*+
ِ
ع ِععc
ْ
?
َ
ب
ِ
(
ِ
اي
َ
ععl
ِ

ْ
O
َ
ف
َ
8 ا5
َ
b
ِ
C
ِ
Qِ اD
َ
qA
َ
W
ْ
1
َ
N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
Z/ عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
اعع>
َ
N`ا?
َ
عع9
َ
ي
!
ععع ِE
ْ
ر
ّ
لا ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا يف
ِ
*+
/
0
َ
C
ْ
K
َ
"عع0
َ
L َ N Jاعع
َ
ب
ِ
+
/
i
َ
اععم
َ
\
َ
2
/
ععE
ِ
ار
َ
=
/

َ
ف
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
Z/ عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
اعع>
َ
(
ْ
# Zَ يK
ِ
@
َ
8
A
َ
اعع5
َ
b
/
i
ّ
1
َ
G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا Z/ ععب
ِ
اXَم
/
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
اb
َ
ط
ِ
?X/عع9
/
@
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
Lِ |
ِ
اt
َ
X
ِ
i
ْ
ا
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل ِ Z/ عع5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
اعع>
َ
(
ْ
# ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ @
َ
Iا5
َ
b
ِ
عع,
ِ

ْ
E
ِ
T
ِ
ل
َ
O ِ;ْ Aِ I(
ِ
ل
َ
;َ اد
َ
ععO
َ
4
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل ِ @
ْ
1
َ
I+
/
عع0
َ
C
ْ
K
َ
./ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا +
/
ععل
َ
@
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
+
ِ
ع ِععc
ْ
@
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ

ْ
د
ّ
ععO
َ
L ْ ا ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا
^
َ
عع0
ْ
4 ِ يععف
ِ
./ ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا +
/
ععل
َ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
ععLِ .َ ي
ّ
X
ِ
ب
َ
+
ِ
ع ِc
ْ
@
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
v
ْ
5
ّ
4
َ
1
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
اb
َ
i
ّ

َ
IA
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة َ د
ّ
Lِ Zْ 5
ِ
ك
ْ
4
/
u
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ

َ
I2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
ا: َ >
َ
@
َ
I.
ِ
ي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا
2
َ
م
َ
N ِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا N/اl
َ
X
ِ
i
ْ
ا ?
َ
& / @
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
اب
ِ
ا
َ
0
ْ
K
/
اp َ# ام
ّ
1
َ
.
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
Zَ ععC
ْ
K
َ
N /ار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
ععl
َ
م
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
ع ِل ِ Z/ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
IZ
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا $
ِ
?E
/
@
/
I^
َ
ععل ِp َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ ‰
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة / د
ّ
Lِ v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا د
ْ
Xَف
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ة / د
ّ
ععLِ v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا د
ْ
ععXَف
َ
Nِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا W
ِ
ا5
َ
4
َ
Zَ C
ْ
K
َ
Zَ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا v
ْ
ع
َ
c
َ
@
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
"ععل
َ
# [
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
َ
I2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
Lِ ./ ي
ّ
X
ِ
ب
َ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ @
َ
Zَ ععC
ْ
K
َ
N /ار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا v
ْ
ععl
َ
م
َ
@
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
ع ِل ِ Z/ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
INِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا W
ِ
ا5
َ
4
َ
+
/
ععل
َ
@
َ
2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اععb
َ

ْ
م
ِ
ي
َ
ععX
ِ
ب
َ
اععم
َ
v
ْ
0
َ
5
َ
>
ْ
1
َ
ƒ
ِ
5
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
@
ْ
1
َ
Ih
َ
ا: َ ف
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
q2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# ./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
.
ٍ
b
َ
C
ْ
عع7/ @
ْ
1
َ
IY
ٍ
@
ْ
\
َ
ة
ِ
د
ّ
ععLِ يععف
ِ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
H
َ
Uْ rَ ل ِ8 (
ِ
ا4
َ
د
ّ
Lِ اb
َ
م
َ
w
ِ
ل
َ
*@
ْ
1
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
عع7/ ن
ْ
ععL َ ة J د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
م
/
.J E
َ
@
ْ
\
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
9
ِ
اف
َ
ح
ٍ
اك
َ
i ِ @
ْ
1
َ
I.
ٍ
b
َ
C
ْ
r/ ب
ِ
v
ْ
}
َ
ط
ِ
?
/
ف
َ
ة J د
ّ
عLِ اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ZB عك
/
ل ِ د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
Zْ ععب
َ
S
!
Rِ O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا $
ِ
د
%
عع
َ
O
َ
ل ِ *Zَ ;/ اد
َ
4
َ
ل
َ
ف
َ
v
ْ
Xَ0
/
t
َ
ف
َ
:ص> j‘ W
ْ
1
َ
(
َ
اعع>
َ
اXJب
ِ
اعع9
َ
*+
/
4
َ
د
ّ
ععLِ v
ْ
م
َ
د
ّ
ععK
َ
Z` 5
ْ
Q
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 .J 0
َ
م
ِ
ا>
َ
'
u
ّ
ععf / S
ِ
عع0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ر
َ
ي;ِ )
ْ
O
ّ
لا Z/ C
َ
Xْ 4
َ
A
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ة َ د
ّ
Lِ (
ّ

َ
IاXJQِ A
َ
N ِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ
د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
u
ّ
f / Iق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة / د
ّ
Lِ v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا v
ْ
ع
َ
c
َ
@
َ
اp َs
ِ
ف
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
r/ ب
ِ
v
ْ
}
َ
ط
ِ
@
/
aَ اععK
َ
I2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ@
َ
œ
ِ
ا-َ
!
لا ن
ْ
م
ِ
ا& َ ر
ِ
b
ْ
ط
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
.
ِ
b
َ
C
ْ
r% 0ل ِ
اععb
َ
i ِ?
ْ
ك
َ
ب
ِ
+
ِ
4 ِد
ّ
ععLِ ن
ْ
ععL َ :
ٍ
} ِ
َ
يQِ اb
َ
E
ِ

/
U/ ل ِ .
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا Nِ6
ْ
@
َ
v
َ
K
ْ
@
َ
A
ّ
# :ي
%
i ِا=
َ

%
لا
v
ْ
ع
َ
ععc
َ
@
َ
اp َs
ِ
ععف
َ
.
ِ
b
َ
C
ْ
ععr% لا Nِعع6
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
Z/ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

ِ
ط
ِ
ا?
َ
0
ْ
ل ِ ا7J ار
َ
ف
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
ر
ِ
ععb
ْ
t
%
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اععb
َ
O ِي
ّ
X
ِ
ب
َ
@
ْ
1
َ
IS
ِ
عع0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
ععع ِب
ِ
ي4 ِ)
ْ
4
َ
u
ّ
f / I+
/
4
/
د
ّ
Lِ v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
+
/
i
ّ

َ
œ
ِ
ا-َ
!
لا v
ِ
K
ْ
@
َ
يف
ِ
@
َ
I.
ِ
ي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا +
/
ل
َ
@
َ

ِ
ا-َ
!
لا
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 Z` 5
ْ
Q
َ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
n
ْ
1
َ
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 ق / ل
َ
t
ّ
لا +
ِ
يف
ِ
2
/
Xَ=
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا Iƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
"ععل
َ
# ا& َ $
ِ
ا
َ
O ِعع9
ْ
اب
ِ
اععb
َ
4 ِ?
ّ
X/ل ِ *+
/
4
َ
د
ّ
ععLِ v
ْ
5
ّ
4
َ
1
َ
8 .
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا Nَ6
ْ
@
َ
*ق / ل
َ
t
ّ
لا S
َ
C
َ
9
َ
ة
ِ
د
ّ
ععLِ e
َ
X
ِ
L َ .
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا Nِ6
ْ
@
َ
ة َ د
ّ
Lِ n
ْ
1
َ
*„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا v
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
9
ْ
ا u
ّ
f /8 w
ٍ
ئ ِاE
َ
د
ٍ
Xْ L َ
W
َ
د
ّ
عXَ4
َ
اعم
َ
Nِ6
ْ
?
َ
عل
ْ
ا v
ِ
K
ْ
@
َ
يف
ِ
ي4 ِ)
ْ
=
َ
@
َ
*+
ِ
4 ِد
ّ
Lِ يف
ِ
./ ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا +
/
ل
َ
@
َ
8 qق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا
A
َ
@
َ
.
ِ
b
َ
C
ْ
ععr% لا ة
ِ
د
ّ
ععLِ يععف
ِ
v
ْ
L َ ر
َ
7َ @
َ
v
ْ
ع
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا 2
َ
E
َ
اF
َ
اp َs
ِ
ف
َ
8 ي
!
i ِا=
َ

%
لا ن
ْ
L َ
*./ b
َ
C
ْ
ععr% لا v
ْ
XَC
َ
عع9
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ععع ِ0
ْ
ل ِ .J عع=
َ
اL َ F
ِ
*اb
َ
ي
َ
ععl
ِ
Xْ 4
َ
"ععO
ّ
Q
َ
اععb
َ
ب
ِ
2
/
O ِ5
ْ
O
َ
عع,
ْ
=
َ
ة َ د
ّ
ععLِ *Zَ ععيK
ِ
@
َ
8 W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
اععb
َ
4 ِ?
ّ
X/ل ِ *ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة َ د
ّ
ععLِ v
ْ
م
َ
د
ّ
ععK
َ
8 ق َ ل
َ
t
ّ
لا
v
ْ
ع
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا د
ٍ
9
ِ
اف
َ
ح
ٍ
اك
َ
ِب
ِ
N/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ
1
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
@
َ
اb
َ
X
ِ
C
ْ
,
َ
ل ِ *.
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا8
qا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
يc
ِ
اXَل
ْ
ا ق َ ر
!
-َ=
/
(
ْ
1
َ

َ
# n
ْ
1
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة / د
ّ
Lِ +
ِ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
N ٍار
َ
ععK
ْ
1
َ
ة
ِ
د
ّ
ععLِ يف
ِ
Nٍ6
ْ
@
َ
ل
َ
ب
ِ
Y
ٍ
@
ْ
w
َ
>
َ
8 +
/
O
َ
Xَ0
ّ
t
َ
م
/
n
ْ
1
َ
ا& َ ر
َ
7َ اL َ Z` H
ْ
ف
َ

يi ِاععg ّلا@
َ
I*ل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iv
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا اعع
J
ئ ِاب
َ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
# اb
َ
R
%
ععD
َ
1
َ
+
`
E
/
@
ْ
)
َ
ععف
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
+
/
C
ِ
ععrْ 4
/
ة
ِ
ر
َ
عع7َ اع
َ
5
/
ل
ْ
اب
ِ
اععb
َ
i
ّ

َ
IاععXJ0
َ
t
ْ
م
/
يl
ِ

ْ
4
َ
A
َ
P/ ل ِاg ّلا@
َ
اXJ0
َ
t
ْ
م
/
يl
ِ

ْ
4
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
د
َ
H
ْ
Xَل
ْ
ا (
ّ
1
َ

َ
# ر
َ
{
َ
i
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I‚
ِ
اXَ0
ّ
t
َ
5
/
ل
ْ
ا (
َ
@$
/

ِ
اE
َ
@
ْ
w
ّ
لا
2
َ
ععم
َ
Z` ععD
ِ
اQ
َ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
Iu
ِ
ععQِ ر
ّ
لا ة
ِ
Nَار
َ
ععب
َ
"عع0
َ
L َ .
ِ
ععل
ّ
اد
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا ي
%
ععl
ِ
م
/
(
َ
@$
/
.
ِ
ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ

ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا .
ِ
b
َ
C
ْ
7/ W
ِ
اي
َ
K
ِ

َ
# ر
َ
{
َ
i
َ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا@
َ

ِ
ر
َ
7َ اع
َ
5
/
ل
ْ
ا
:ص> ƒ
ِ
ععXَ
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ

ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
ا @
ْ
1
َ
INِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
.َ ع
َ
E
ْ
F
َ
A
َ
@
َ
8 ن
ِ
ئ ِاC
َ
ل
ْ
ا
j” N ِاععl
َ
X
ِ
i
ْ
ا "ععل
َ
# ق / ل
َ
t
ّ
لا اععb
َ
X/R
َ
0
ْ
=
َ
@
َ
:vعع0
ْ
K
/
8 اععط
J
اي
َ
O ِQ
ْ
ا ة / د
ّ
ععع ِل
ْ
ا اعع5
َ
b
ِ
ب
ِ
'
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 q6
ِ
اععي
َ
O ِQ
ْ
Aِا "ععl
َ
O
َ
Xْ م
/
+
/
ععi
ّ
# aَ اععK
َ
@
َ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا [
/
ر
َ
عع>
َ
p َ اعع5
َ
>
َ

ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
*u
/
0
َ
L ْ 1
َ
+
/
0
ّ
لا
َ
@
َ
v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا8 +
/
ع
َ
م
َ
@
ْ
1
َ
INٍ6
ْ
@
َ
ل
َ
ب
ِ

V
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
ا& َ ر
َ
7َ اL َ
A
َ
"ععi
J
\
ِ
N /عع6
ْ
@
َ
+
/
ععi
ّ

َ
v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا اعع5
J
ل ِاL َ ن
/
ئ ِاععC
َ
ل
ْ
ا ˆ ة
ِ
ر
َ
7َ اع
َ
5
/
ل
ْ
ا 2
َ
م
َ
ˆ Y
/
@
ْ
w
ّ
لا
Z
ِ
ععH
ْ
-َل
ْ
ا يععف
ِ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
q†
ْ
ععXَف
َ
اععXJ0
َ
t
ْ
م
/
.َ ععي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا @
ْ
1
َ

J
&
ِ
اE
َ
@
ْ
1
َ
+
/
ل
َ
.َ م
َ
ر
ْ
Q
/
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا ./ ي
ّ
X
ِ
ب
َ
اb
َ
يف
ِ
Z/ ;/ د
ْ
4
َ
@
َ
+
/

ْ
م
ِ
1
/
د
َ
O
َ
C
ْ
4
/
ة ` د
ّ
Lِ +
ِ
ب
ِ
e
/
3
ِ
=
َ
Nَ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
S
ِ
ب
ِ
ا,
ّ
لا
يععف
ِ
+
/
ل
َ
اععK
َ
اعع5
َ
>
َ
اعع& َ < / t
َ
=
َ
Y
/
@
ْ
w
ّ
ععلا W
َ
ا$
َ
اععم
َ
qاb
َ
يف
ِ
./ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا | / ر
َ
rْ 4
َ
A
َ
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
^
B
7َ ل
َ
ب
ِ
+
ِ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا Z
ٍ
5
ْ
Q
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
ة / ر
َ
7َ اع
َ
5
/
ل
ْ
ا v
ْ
i
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
.
ِ
5
ّ
O ِO
ّ
لا
ن
ْ
م
ِ
8 اb
َ
4
/
د
ّ
Lِ *v
ْ
ع
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا Ž
َ
ط
ِ
@
َ
@
َ
.
ِ
R
ّ
H
!
لا ن
!
{
َ
ب
ِ
ة J د
ّ
O
َ
ع
ْ
م
/
G
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qاXJ0
َ
t
ْ
م
/
ن
ْ
ععم
ِ
+
ٍ
ععE
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
Ia
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 N ِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ

ِ
ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ *Ž
َ
ط
ِ
@
َ
ن
ِ
يQِ
S
ِ
عع=ر
ِ
-ْ O
ّ
لا ن
ِ
ععيQِ ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ
ي
ْ
ل
َ
# $
/
?ععع
/
4
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
ْ
L َ .` c
َ
ر
ِ
ع
ْ
م
/
+
ِ
ب
ِ
اb
َ
i
ّ

َ

ِ
Xْ ع
َ
ل
ْ
ا
u
ْ
ععل
َ
)
ْ
t
َ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ#
ِ
@
َ

ِ
اك
َ

!
لا يف
ِ
.
ِ
ع
َ
K
ِ
ا?
َ
ل
ْ
ا ‚
ِ
Šط
َ
?
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
;ِ k ن
ْ
م
ِ
Zَ يK
ِ
@
َ
Iا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ

ِ
ار
َ
ععL ْ d
ْ
ِ
ا ن
ْ
ععم
ِ
ر
َ
>
ِ
p / ا5
َ
ل ِ 2
/
t
ِ

ْ
4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
I‹
ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا 2
ْ
t
ِ

ْ
4
َ

ِ
Xْ ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
اb
َ

ْ
L َ
W
ْ
1
َ
.
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
اb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
N`ا?
َ
9
َ
*v
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
9
ْ
ا S
َ
0
ّ
ط
َ
u
ّ
f / ل
J
ئ ِاQ
َ
2
َ
E
َ
اF
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
*ي ِC
ْ
4
َ
u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
8 +
ِ
يف
ِ
v
ْ
}
َ
ط
ِ
@
/
n:
ِ
ل
ّ
ا ح
ِ
اك
َ

!
لا "ل
َ
# .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
ا& َ $
ِ
?
ْ
ع
َ
ل ِ A
َ
2
َ
E
َ
اF
َ
*@
ْ
1
َ
8 ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
*)
ْ
t
َ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#8 .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا Zَ C
ْ
K
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
S
َ
C
َ
9
َ
ام
َ
"0
َ
L َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
v
ْ
ع
َ
ععc
َ
@
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
A
َ
W
ْ
1
َ
.
ِ
ععع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اععb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
N`ا?
َ
عع9
َ
اb
َ
4
/
د
ّ
ععLِ يl
ِ

ْ
4
َ
u
ّ
عf / v
ْ
ع
َ
عc
َ
@
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
2
ِ
عc
ْ
?
َ
ل
ْ
اC
ِ
ف
َ
8 اععb
َ
Xَ0
ّ
ط
َ
u
ّ
عf / *ل
J
م
ِ
اععQ
َ
8 اb
َ
Xَ0
ّ
ط
َ
u
ّ
f / .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لا
ا& َ $
ِ
?
ْ
ع
َ
ل ِ A
َ
W
ْ
1
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
اb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
N`ا?
َ
9
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
ة J د
ّ
Lِ *v
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
9
ْ
ا S
َ
0
ّ
ط
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
)
ْ
t
َ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# Zَ يK
ِ
@
َ
8 +
ِ
يف
ِ
v
ْ
}
َ
ط
ِ
@
/
n:
ِ
ل
ّ
ا ح
ِ
اك
َ

!
لا "ل
َ
# .
ِ
ع
َ
E
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
"عع0
َ
L َ N ِار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا Nِاعع
َ
ب
ِ
F
ِ
: ْ ع
/
ل ِ ي ِC
ْ
4
َ
Zَ م
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
"0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *ة َ د
ّ
Lِ ل
َ
ف
َ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
Ž
َ
ععط
ِ
@
َ
(
ْ
# +
/
ععi
ّ
1
َ
اb
َ
0 ِD
ْ
1
َ
@
َ
.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
@
َ
IZ
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا
N ِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ي
/

َ
ف
َ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ ة َ د
ّ
Lِ A
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
I^
َ
ل ِ: َ ك
َ
ف
َ
ا& َ )
ْ
t
َ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
Iv
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
9
ْ
ا
"عع0
َ
L َ $
َ
ا\
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
+
ِ
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ا: َ & َ .
ِ
=
َ
اك
َ
Qِ يف
ِ
[
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
ا5
َ
ل ِ Z` م
ِ
ا7َ
اعع5
َ
ب
ِ

ّ
?
َ
ععل
َ
F
ِ
ر
ّ
ععR
َ
5
/
ل
ْ
ا يف
ِ
ا5
َ
>
َ
+
/
ف
َ
: َ Q
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
0
َ
C
ْ
K
َ
@
ْ
1
َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا
َ
& / +
ِ
ل ِ?
ْ
K
َ
u
ّ
ععf / IŽ
َ
ععط
ِ
@
َ
u
ّ
ععf /8 qة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يععف
ِ
*اععb
َ
R
َ
ك
َ
i
َ
u
ّ
f / Iة J Nَ?ط
/
?
ْ
م
َ
2
َ
ل
َ
ا;َ ?
ْ
ل
َ
@
َ
8 qر
َ
>
َ
p َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
*./ ععي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا اb
َ
يف
ِ
Zَ ;َ $
َ
@
َ
8 Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Z
ِ
E
ْ

َ
ة J د
ّ
Lِ *v
ْ
-َi
َ
)
ْ
O
َ
9
ْ
ا S
َ
0
ّ
ط
َ
:ص> u
ْ
ععل
َ
ي
%
K
ِ
F
ِ
اعع-َل
ْ
ا aَ اععK
َ
@
َ
د
ٍ
Qِ ا@
َ
~
ٍ
Uْ 7َ ن
ْ
م
ِ
ا5
َ
b
/
i
ّ

َ
I.
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا €– '
?
ْ
ععل
َ
@
َ
Iاعع& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
يععف
ِ
Z/ ;/ د
ْ
عع4
َ
:aَ اععXَ=
/
"ععO
ّ
Q
َ
ة ` د
ّ
Lِ Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
S
َ
C
ْ
=
َ
ة َ د
ّ
ععLِ A
َ
@
َ
اععb
َ
O
ْ
0
َ
5
َ
>
ْ
1
َ
@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
S
َ
C
َ
9
َ
ام
َ
"0
َ
L َ v
ْ

َ
ب
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
S
َ
0
ّ
ط
َ
q.
ِ
ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
د
ٍ

ِ
E
َ
ح
ٍ
اك
َ
i ِ يف
ِ
+
/
i
ّ

َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ا: َ b
َ
ل ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
./ ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
)
ْ
ععط
َ
?4
/
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

ٍ
اععف
َ
?
َ
ل ِ Z
ٍ
ئ ِاععQ
َ
ة
ٍ
ر
ّ
ععQ
/
ة / د
ّ
ععLِ Z` ععH
ْ
ف
َ

(
َ
@F
/
: َ عع=
َ
@
َ
u
ْ
ععك
/

ْ
م
ِ
(
َ
?
ْ
ععف
ّ
?
َ
O
َ
=
/
ن
َ
=:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
m :"ل
َ
اع
َ
4
َ
aَ اK
َ
اb
َ
ي
ِ
ل ِاي
َ
0
َ
ب
ِ
W
ٍ
ا=
ّ
1
َ
ة / ر
َ
rَ L َ @
َ
a
ٍ
اععي
َ
ل
َ
ر
َ
ععrْ L َ n
ْ
1
َ
oار
J
ععrْ L َ @
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ ععع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
ن
ّ
b
ِ
عع,
ِ
-/i
ْ
)
َ
ب
ِ
ن
َ
ععH
ْ
ب
ّ
ر
َ
O
َ
=
َ
اE
J
ا@
َ
\
ْ
1
َ
Iا& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
اb
َ
ب
ِ
a/ ?;/ د
ْ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ
ة / ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
ة / ر
َ
يM ِH
ّ
لا ^
َ
ل ِp َ يف
ِ
n?
ِ
O
َ
,
ْ
4
َ
@
َ
اb
َ
م
ِ
ا=
ّ
)
َ
ب
ِ
.
ِ
ل
َ
?5
/
R
ْ
5
َ
ل
ْ
ا .
ِ
=
َ

ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ

ِ
[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
ي
!
C
ِ
H
ّ
لا ./ E
َ
@
ْ
\
َ
@
َ
ا& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
/
اp َ@
َ
ن
َ
ك
َ
م
ْ
1
َ
ام
َ
.
ِ
0
ّ
&
ِ
]
ْ
َ
اب
ِ
ر
َ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا ر
/
C
ِ
O
َ
ع
ْ
4
َ
@
َ
I‚
ِ
ل
َ
ئ ِاR
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
ئ ِار
َ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
e
ِ
ل ِاM َل
ْ
ا "0
َ
L َ
ة / ر
َ
rَ L َ +
/

ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
ر
ٍ
b
ْ
7َ T
ِ
ل
َ
;ِ يف
ِ
@
ْ
1
َ
IG
`
c
ِ
ا?
َ
ف
َ
:a
ِ
ل
َ
b
ِ
ل
ْ
ا aَ @
ّ
1
َ

َ
ام
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
.َ ععي
ّ
X
ِ
ب
َ
v
ْ
ع0
َ
5
َ
>
ْ
1
َ
@
َ
.
ِ
ع0
ّ
&
ِ
]
ْ
َ
اب
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ عع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
^
َ
ل ِp َ "ل
َ
# v
ْ
5
ّ
c
َ
:Z% K
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
IW
ٍ
ا=
ّ
1
َ
.َ ععf َل
َ
f َ ^
َ
ععل ِp َ "ععل
َ
# v
ْ
5
ّ
c
َ
:W
ٍ
ا=
ّ
1
َ
ة
ِ
ر
َ
rَ L َ ن
ْ
م
ِ
ر
/
g َ>
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
Iا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا5
ّ
م
ِ
ر
ِ
rْ ع
َ
ل
ْ
ا
اp َ# :Zَ يK
ِ
@
َ
ام
J
?
ْ
=
َ
ن
َ
يع ِب
َ
F
ْ
1
َ
.َ ي
ّ
X
ِ
ب
َ
ا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا5
ّ
م
ِ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ v
ْ
0
َ
5
َ
>
ْ
1
َ
@
َ
I.
ِ
0
ّ
&
ِ
]
ْ
َ
اب
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
Z
ٍ
ئ ِاQ
َ
*.
ٍ
م
َ
1
َ
@
َ
8 ن
َ
يf ِل
َ
f َ ن
َ
يf ِل
َ
f َ $
ِ
د
َ
ع
َ
ل
ْ
اب
ِ
اb
َ
0
ّ
>
/
ر
َ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا ‚
ْ
ر
َ
C
َ
O
َ
L ْ ا ر
`
b
ْ
7َ ر
َ
,
َ
ك
َ
i
ْ
ا
اعع5
َ
ب
ِ
F
/
اعع,
َ
ك
ِ
i
ْ
Aِا œ
/
اععXَ=
/
@
َ
اععb
َ
ي
ِ
ل ِاي
َ
0
َ
ب
ِ
W
ٍ
ا=
ّ
1
َ
./ ,
َ
5
ْ
;َ @
َ
(
ِ
ار
َ
b
ْ
7َ ?
َ
& / @
َ
*اb
َ
-/H
ْ
i ِ8
v
ْ
t
َ
Xَعع9
َ
@
َ

ٍ
اععف
َ
@
َ
8 ة
ِ
د
ّ
ععLِ *"ل
َ
# v
ْ
0
َ
XَO
َ
i
ْ
ا .
ٍ
ي
ّ
ع ِE
ْ
F
َ
ن
ْ
L َ ‚
َ
ام
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 qW
َ
د
ّ
Xَ4
َ
:ص> *ل
َ
ف
َ
ن
ٍ
ئ ِاب
َ
@
ْ
1
َ
8 ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة
ِ
د
ّ
Lِ ./ ي
ّ
X
ِ
ب
َ
€• ة
ِ
اف
َ
?
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
Lِ "ل
َ
# Z/ X
ِ
O
َ

ْ
4
َ
'

/
A
َ
@1
/
@
َ
m :"ل
َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَل ِ *+
ِ
ع ِععc
ْ
?
َ
ب
ِ
Z
ٍ
ععم
ِ
اQ
َ
@
َ
8 qق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة َ د
ّ
Lِ Z/ 5
ِ
ك
ْ
4
/
Zْ ب
َ
.
ِ
عع=
َ

ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ

ِ
د
`
ععي
ّ
Xَم
/
?
َ
ععb
/
ف
َ

ّ
ععb
/
0
َ
5
ْ
Q
َ
ن
َ
ع
ْ
ععl
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
ن
ّ
ععb
/
0
/
E
َ
1
َ
a
ِ
اعع5
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا
np
ِ
"ععل
َ
# +
ِ
O ِC
َ
عع,
ْ
i ِ@
َ
+
ِ
عع0
!
>
/
a
ِ
اععH
َ
-
ِ
i
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
*S
ِ
ب
ِ
اعع,
ّ
لا +
ِ
ط
ِ
ر
ْ
ععrَ ب
ِ
8 q.
ِ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا
Z
ٍ
ععم
ِ
اQ
َ
ن
ْ
ععL َ ي
V
C
ِ
ععD
َ

َ
اععم
َ
?
ْ
عع0
َ
ف
َ
8 (
ٍ
اععع
َ
0 ِب
ِ
ي
B
عع-
ِ

ْ
5
َ
>
َ
A
J
اعع5
َ
O ِQ
ْ
ا ?
ْ
ععل
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 +
ِ
ععل ِاw
َ
i
ْ
# W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ +
/
عع
ْ
L َ ي
V
عع-
ِ

ْ
م
َ
Zَ 5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
I2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
A
َ

ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اC
ِ
ف
َ
Z
ٍ
ععم
ِ
اQ
َ
ن
ْ
ععL َ ‚
َ
اععم
َ
اp َ# +
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
ن
ِ
ععي
ْ
ي
َ
g َi
ْ
]
ْ
/
ا@
َ
ر
ِ
>
َ
: ّ ععلا | / ?ععt
/
Xْ م
َ
n
ْ
1
َ

`
?,
/
5
ْ
م
َ
+
/
i
ّ

َ
I*e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ 8 د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا *+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
p ْ #8 2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
A
َ
ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ

ْ
د
ّ
O
َ
L ْ ا
n
%
ر
ِ
Uْ t
َ
ععD
ْ
d
ْ
ِ
ا aَ اععK
َ
@
َ
د
`
ععل
َ
@
َ
+
/
ععل
َ
S
َ
عع0
َ
Uْ =
/
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
ة / $
َ
اععع
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
عع3
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
@
َ
Ia/ w
ِ

ْ
=
َ
A
َ
"ععل
َ
# .
ٍ
ععC
َ
Xْ f / ن
ْ
ععم
ِ
: / عع-/
ْ
=
َ
?
َ
عع& / @
َ
e
/
0
ْ
ععH
%
لا Nِا5
َ
ل
ْ
ا (
َ
د
ِ
ع
ْ
م
َ
(
ّ

َ
+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
:[
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
+
/
عع
ْ
L َ +
/
عع0
ّ
لا ي
َ
ععc
ِ
F
َ
ي
!
ع ِف
ِ
اrّ 0ل ِ A
J
?
ْ
K
َ
^
َ
ل ِp َ "ك
َ
R
ْ
=
/
@
َ
I(
ِ
اي
َ
K
ِ
اب
َ
ا5
َ
& / @
َ
ر
ِ
&
ِ
ا{
ّ
لا
N ِاععXَC
َ
ل ِ *[
/
اي
َ
g َi
ْ
1
/
ي
َ
X
ِ
ب
َ
اب
J
?C
/
3
ْ
م
َ
S
/
R
َ
0
ْ
=
َ
@
َ
8 ا: َ & َ "0
َ
L َ 2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
اb
َ
4
/
د
ّ
Lِ يl
ِ

ْ
O
َ
ف
َ
+
/
ععO
/
E
َ
@
ْ
\
َ

%
ععO
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
8 Y
ٍ
ل
َ
=# ر
ِ
ععي
ْ
M َب
ِ
u
ِ
ععQِ ر
ّ
لا "ععل
َ
# Z/ ععH
ِ
=
َ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
ي
!
عع ِ5
َ
ل
ْ
ا .
ِ
ععي
َ
Lِ @
ْ
1
َ
A
َ
+
/
ععi
ّ

َ
I+
ِ
ععK
ِ
ل
َ
t
َ
ل ِ اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ ة َ د
ّ
ععLِ A
َ
@
َ
+
ِ
4 ِاععف
َ
?
َ
ل ِ 2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
n
ْ
1
َ
*+
ِ
ععب
ِ
8 Z/ ععم
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا
qN/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا +
/

ْ
م
ِ
F
/
?
ّ
H
َ
O
َ
=
/
"عع0
َ
L َ 8 د
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا +
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ
*[
/
ر
/
عع>
َ
p َ ي
َ
ععX
ِ
ب
َ
8 [
/
اO
َ
ي
َ
ععH
ْ
;/ *a` ?0
/
عع,
ْ
م
َ
ا: َ عع>
َ
@
َ
8
يععف
ِ
ž / ل ِاععC
َ
=
/
د
ْ
ععK
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ععب
ِ
2
َ
ععف
ِ
$
/
@
َ
+
/
ل
َ
Nَام
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ
I+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
*e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا
?
َ
عع& / @
َ
N ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا "عع0
َ
L َ u
ِ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا ة / F
َ
ا$
َ
#
ِ
@
َ
IاععXJيK
ِ
F
َ
NJاععم
َ
a/ w
ِ

ْ
=
/
@
َ
: % O
َ
0
ْ
ي
َ
ف
َ
Y
ِ
ل
َ
=d
ْ
ِ
ا
+
/
ععO
/
E
َ
@
ْ
\
َ
د
%
O
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
ي
!
-
ِ
Uَ ل
ْ
ا a
ِ
اw
َ
i
ْ
d
ْ
ِ
ا "0
َ
L َ +
ِ
4 ِF
َ
ا$
َ
# ن
ْ
م
ِ

َ
@
ْ
1
َ
ر
/
&
ِ
ا{
ّ
لا e
/
C
َ
,
ّ
لا
ة
ِ
اععف
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ ر
ِ
b
/
عع7ْ ]
ْ
َ
اب
ِ
@
َ

ِ
?ععR
/
0
%
لا "عع0
َ
L َ +
ِ
ععK
ِ
ل
َ
ط
َ
@
َ
+
ِ
4 ِاععف
َ
?
َ
ل ِ 2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
Z/ م
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا
*+
ِ
ععي
ْ
4
َ
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا „د
َ
ععQ
ْ
# S
َ
عع0
ّ
ط
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qق
ِ
?ععR
/
0
%
لا W
ِ
د
َ
L َ "0
َ
L َ ق
ِ
ل
َ
t
ّ
0ل ِ Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
@
َ
A
َ
@
ْ
1
َ
.J عع
َ
ي
ّ
ع
َ
م
/
„?
َ
ععi
َ
@
َ
S
`
ل ِاععط
َ
ا5
َ
>
/
اد
َ
Q
ْ
# :ا5
َ
b
/
ل
َ
aَ اK
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
.J 5
َ
b
َ
C
ْ
م
/
@
ْ
1
َ
I.J
َ
ي
ّ
ع
َ
م
/
*)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 .
ِ
5
َ
b
َ
C
ْ
5
/
0
ْ
ل ِ *ن
ٍ
يي
ِ
ع
ْ
4
َ
@
ْ
1
َ
8 .
ِ

َ
ي
ّ
ع
َ
5
/
0
ْ
ل ِ *(
ٍ
اي
َ
ب
َ
Zَ C
ْ
K
َ

َ
ام
َ
@
َ
8
(
ْ
1
َ
Z/ عع5
ِ
O
َ
R
ْ
4
َ
اعع5
َ
>
َ
اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ة
ٍ
د
َ
Qِ ا@
َ
Zّ >
/
(
ّ

َ

ٍ
اف
َ
?
َ
ل ِ ا4
َ
د
ّ
O
َ
L ْ ا8 ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ة J د
َ
Qِ ا@
َ
+
ِ
ععب
ِ
اi
َ
: ْ ;َ )
َ
ف
َ

ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ
.J K
َ
F
َ
ا-َم
/
(
َ

/
4
َ
(
ْ
1
َ
Z/ 5
ِ
O
َ
R
ْ
4
َ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لاب
ِ
.J K
َ
F
َ
ا-َم
/
(
َ

/
4
َ
(
َ
اعع>
َ
N `ا?
َ
9
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
ا4
َ
ا@
َ
p َ ا5
َ
& / @
َ
8 ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ل

>
/

َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
8 qاط
J
اي
َ
O ِQ
ْ
ا
(
ِ
اد
ّ
ععO
َ
ع
ْ
=
َ
اعع5
َ
b
/
i
ّ
s
ِ
ف
َ

V
ععع ِE
ْ
F
َ
ق / ل
َ
t
ّ
لا@
َ
Nٍار
َ
ععK
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
8 اععي

ع ِE
ْ
F
َ
W
ْ
1
َ
ا
J
ئ ِاب
َ
ق / ل
َ
t
ّ
لا
ي
َ
عع&
ِ
يععO ِل
ّ
ا ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا ة / د
ّ
ععLِ A
ّ
# ا5
َ
b
/
م
َ
w
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
(
ْ
1
َ
Zَ 5
َ
O
َ
Q
ْ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ

ِ
اف
َ
?
َ
ل
ْ
ا ة َ د
ّ

"عع0
َ
L َ N Jاعع
َ
ب
ِ
Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
/
اp َ ا: َ >
َ
@
َ
ر
ِ
b
/
7ْ ]
ْ
َ
ا ‚
ِ
اp َ يف
ِ
ة
ِ
اف
َ
?
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
Lِ ن
ْ
م
ِ
Z% K
َ
1
َ
6
ِ
اععي
َ
O ِQ
ْ
Aِاب
ِ
ا: J عع;ْ 1
َ
ر
ٍ
ععb
ْ
ط
/
@
َ
ƒ
ٍ
ي
ْ
Q
َ
ن
ْ
L َ ?0
/
Uْ =
َ
A
َ
ر
ٍ
b
ْ
7َ Zّ >
/
(
ّ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
e
ِ
ل ِاM َل
ْ
ا
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 اععl
J
=
ْ
1
َ
ة
ِ
اععف
َ
?
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
ععLِ "ععل
َ
# Z/ ععX
ِ
O
َ

ْ
4
َ
.َ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا (
ّ
1
َ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
Iاl
J
=
ْ
1
َ
اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ

ٍ
د
َ
ععQِ ا@
َ
Z% عع>
/

ْ
د
ّ
ععO
َ
L ْ ا ا
J
ئ ِاب
َ
8 Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ي
ْ
4
َ
ا@
َ
p َ يف
ِ
ق / ل
َ
t
ّ
لا *(
َ
ا>
َ
ة / د
ّ
ععLِ @
َ
8 اععl
J
=
ْ
1
َ
اععط
J
اي
َ
O ِQ
ْ
ا *اععb
َ
ئ ِار
َ
K
ْ
1
َ
ن
ْ
ععم
ِ
.
ٍ
ععf َل
َ
f َ@
َ
ة
ٍ
اف
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
Lِ ن
ْ
م
ِ
ر
ِ
g َ>
ْ
]
ْ
َ
اب
ِ
8
:ص> ?
ْ
عع0
َ
ف
َ

ِ
ل
َ
t
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
N/ار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
I‚
ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ة
ِ
اف
َ
?
َ
ل
ْ
ا €› "ععl
َ
م
َ
'
ن
ْ
ععم
ِ
@
َ

ٍ
اععف
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
ععLِ ن
ْ
ععم
ِ
ر
ِ
g َ>
ْ
]
ْ
َ
اععب
ِ

ْ
د
ّ
ععO
َ
L ْ ا ‚
ِ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
(
ِ
اNَر
ْ
K
/
@
ْ
1
َ
N`ر
ْ
K
/

َ
ععي
ْ
ل
َ
[
/
ر
/
ععC
َ
;َ 2
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا@
َ
8 [
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
-َ,
َ
ب
ِ
*_
َ
اغ
َ
ن
ْ
م
َ
@
َ
8 qNٍر
ْ
K
/
@
ْ
1
َ

ِ
=
ْ
1
َ
ر
ْ
K
/
ح
َ
اععك
َ

!
لا (
ّ

َ
*+
/
ععK
/
ل
َ
ط
َ
@
ْ
1
َ
I+
/
4
/
?
ْ
ععم
َ
ن
َ
ععXّي
َ
O
َ
=
/
"ععO
ّ
Q
َ
8 [
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
M َل ِ I*ح
`
اك
َ
i ِ +
ِ
O ِE
َ
@
ْ
w
َ
ل ِ
a` د
ْ
ععL َ اعع& َ ر
َ
C
َ
;ْ 1
َ
?
ْ
ععل
َ
a
ِ
اعع-ّXَل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ @
َ
ن
ٍ
ععيX
ِ
ي
َ
ب
ِ
A
ّ
# a/ @w
/
عع=
َ
ل
َ
ف
َ
ن
ٍ
يX
ِ
ي
َ
ب
ِ
W
`
?0
/
ع
ْ
م
َ
يععف
ِ
@
َ
8 "ل
َ
اععع
َ
4
َ
+
ِ
عع0
ّ
لا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
@
َ
اععb
َ

َ
ي
ْ
ب
َ
اعع5
َ
يف
ِ
[
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
G
َ
ك
ِ

ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
اb
َ
ل
َ
Zّ Q
َ
+
ِ
4 ِاف
َ
?
َ
ب
ِ
^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
"l
َ
K
َ
[
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
*G
/
ك
ِ

ْ
4
َ
@
َ
ة
ٍ
اف
َ
?
َ
ل ِ د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
u
ّ
f / Iن
َ
ي ِ9
ِ
2
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
~
/
ب
ّ
ر
َ
O
َ
4
َ
u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا
|
ِ
اععt
َ
X
ِ
i
ْ
ا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
ة َ د
ّ
5
/
ل
ْ
ا e
/
,
/
R
ْ
4
َ
@
َ
^
`
ل ِام
َ
[
/
ا@
َ
F
َ
+
/

ْ
L َ +
/
0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
ر
/
5
َ
L /
ام
َ
e
/
,
/
R
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
اb
َ
ل
َ
يc
ِ
اXَل
ْ
ا _
ِ
ر
ْ
c
َ

َ
# ر
/
X
ِ
O
َ
-ْ 4
َ
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ

ِ
C
َ
Uَ ل
ْ
ا
ن
ْ
ععم
ِ
د
ّ
ععب
/
ل
َ
ف
َ
v
ْ
l
َ
5
َ
ف
َ
[
/
د
َ

ْ
Lِ a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا F
ِ
?b
/

/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
اb
َ
ب
َ
ر
َ
c
َ
اp َ#
ِ
@
َ
+
/
0
َ
C
ْ
K
َ
"l
َ
م
َ
u
/
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا : / عع-/
ْ
=
َ
Zْ عع& َ @
َ
qG
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
.
ِ
ععK
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا a
ِ
?ععH
/
Q
/
@
َ
+
ِ
4 ِاععف
َ
?
َ
ب
ِ
u
ِ
ععك
ْ
R
/
ل
ْ
ا
(
ِ
اععb
َ
E
ْ
@
َ

ْ
ععXَف
َ
ار
J
&
ِ
اعع•
َ
@
ْ
1
َ
I.
ِ
عع
ّ
ع
/
ل
ْ
اب
ِ

ِ
عع,
ْ
-َل
ْ
ا>
َ
اعع
J
ط
ِ
اب
َ
@
َ
ار
J
&
ِ
اعع•
َ
.
ِ
K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
اب
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
+
/
عع
َ
ك
ّ
م
َ
$
/
?ععX/-ْ 5
َ
ل
ْ
ا $
َ
اL َ ا5
ّ
ل
َ
+
/

ْ
L َ +
/
0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
ر
َ
5
َ
L / (
ّ
1
َ
يi ِاg ّلا د
/

َ
O
َ
,
ْ
م
/
ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ععيف
ِ
Zَ يK
ِ
ا5
َ
ب
ِ
n
ْ
1
َ
*u
ِ

ِ
Xَل
ْ
اب
ِ
u
َ
ك
َ
Q
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
8 ي
%
X
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا [
/
ا@
َ
F
َ
+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
:
ِ
;ْ 1
َ
"عع0
َ
L َ 8 +
/
عع5
/
ك
ْ
Q
/

َ
ععX
ِ
i
/

ٍ
اععK
َ

ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
.
ِ
ععK
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا a
ِ
?ععH
/
Q
/
@
َ
ة
ِ
اععف
َ
?
َ
ل
ْ
ا
+
ِ
4 ِاععف
َ
?
َ
ب
ِ
u
/
ععك
/
R
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
ي
!
0 ِ3
َ
ل
ْ
ا œ
ِ
اي
َ
X
ِ
0
ْ
ل ِ +
ِ
O ِ-َل
َ
اUَ 5
/
ل ِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا
ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
@
َ
اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ق َ F
ِ
اععف
َ
A
َ
@
َ
اععع
J
t
ْ
K
َ
[
ِ
د
ِ
ععل
َ
@
َ
W
!
1
/
S
ِ
ععO
ْ
Lِ @
َ
+
ِ
ععf ِار
َ
يم
ِ
.
ِ
5
َ
,
ْ
K
ِ
يف
ِ
T
ِ
ل
َ
O ِ;ْ Aِ ر
َ
عع>
ِ
p / اعع5
َ
ب
ِ
+
/
عع5
/
ك
ْ
Q
/
ƒ
/
ععXَ
ْ
=
/
A
َ
يi ِاععg ّلا +
/
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا@
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا .
ِ
ععK
َ
ر
ْ
ف
/
+
ِ
يف
ِ
ن
َ

ِ
b
ِ
O
َ
3
ْ
5
/
ل
ْ
ا
u
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا v
َ
K
ْ
@
َ
*اO
J
ي
!
م
َ
8 Y
/
@
ْ
w
ّ
لا *(
َ
اC
َ
ف
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا@
َ
~
ِ
ب
%
ر
َ
O
ّ
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
ن
ْ
ععم
ِ
[
ِ
?
!
0
/
U/ ل ِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 qاl
J
=
ْ
1
َ

ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ 8 ح
/
اك
َ

!
لا *G
ّ
D
َ
8 .
ِ
K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
اب
ِ
2
ِ
i ِاعع5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
[
ِ
?
!
عع0
/
U/ ب
ِ
W
ِ
w
ْ
3
َ
ل
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ G
%
H
ِ
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
2
ِ
K
ِ
ا?
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
2
ِ
i ِا5
َ
ل
ْ
ا
u
ِ

ِ
ععXَل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ?
َ
ععb
/
ف
َ
Iv
ْ
ععR
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
1
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
اي

Q
َ
Y
/
@
ْ
w
ّ
لا (
َ
اب
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
[
ِ
د
ِ
Xْ L َ v
َ
K
ْ
@
َ
"ععO
ّ
Q
َ
اعع& َ < / t
َ
=
َ
A
َ
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
u
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا يف
ِ
s
ِ
t
َ
Uَ ل
ْ
ا ن
ِ
ي
%
C
َ
O
َ
ل ِ د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا>
َ
+
ِ
O ِي
ّ
E
ِ
@
ْ
\
َ
"0
َ
L َ
"عع0
َ
L َ NJاعع
َ
ب
ِ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ح
ِ
اععك
َ
i ِ |
ِ
ا-َ4 ِF
ْ
Aِ يi ِاg ّلا ./ E
َ
@
ْ
\
َ
ي
َ
&
ِ
Zَ يK
ِ
@
َ
Iيi ِاg ّ0ل ِ د
ّ
O
َ
ع
ْ
4
َ
ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ
L َ w
ِ

ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
ر
`
ي
ّ
Uَ م
/
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا :Zَ يK
ِ
@
َ

J
ط
ِ
اب
َ
@
َ
ار
J
&
ِ
ا•
َ
u
ِ
ك
ْ
R
/
ل
ْ
ا p
ِ
?-/i
/
+
/
عع0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
ر
َ
5
َ
L / Nِاl
َ
Xَل ِ Z
ٍ
g ْم
ِ
ر
َ
b
ْ
م
َ
+
/

ْ
م
ِ
: َ ;/ )
ْ
=
َ
@
َ
اb
َ
>
َ
ر
/
O
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
يi ِاg ّلا
(
ْ
#
ِ
@
َ
I.
ٍ
عع
َ
=w
ِ
ل ِ —
ٍ
?C
/
ععH
ْ
م
َ

ِ
ععC
ْ
ل
/
h
/
ر
ْ
عع4
َ
?
َ
عع& / @
َ
8 qي
%
ععX
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا [
/
ا@
َ
F
َ
^
َ
ل ِ: َ ععب
ِ
+
/
عع
ْ
L َ
"عع0
َ
L َ د
ّ
ععRِ i
/
(
ْ
1
َ
"ععb
َ

ْ
i
/
ا
ّ
>
/
m .َ ي
ّ
t
ِ
L َ W
!
1
/
ن
ْ
L َ ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ H
ّ
لا P
ِ

ِ
R
َ
ل ِ *ن
َ
r/ ;َ
(
ْ
1
َ
@
َ
Zَ Rِ O
َ
ك
ْ
i
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
Iار
J
rْ L َ @
َ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.َ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
"0
َ
L َ A
ّ
# •
ٍ
ل
َ
f َ ق َ ?
ْ
ف
َ
v
ٍ
ي
!
م
َ
u
ّ
ععf / +
/
ععل
/
w
ْ
غ
َ
ž َ C
ِ
ععD
/
اععم
َ
Z% ععRِ =
َ
:Zَ يK
ِ
@
َ
8 oاغ
J
?C
/
H
ْ
م
َ
اب
J
?
ْ
f َ ‰
َ
C
َ
0
ْ
i
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
e
َ
ي
ّ
t
َ
O
َ
i
َ
x
ِ
عع,
ْ

ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ž َ C
ِ
ععD
/
اععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
+
ِ
ععيف
ِ
.
ِ
عع
َ
=w
!
لا Nِاعع-َO ِi
ْ
Aِ $
ِ

/
C
/
ل
ْ
اعع>
َ
*x
َ
عع,
ِ
i
/
(
ٍ
اععO
ّ
>
َ
@
َ
T
ٍ
?D
/
@
َ
ن
ٍ
t
ْ
K
/
ن
ْ
م
ِ

ٍ
?C
/
H
ْ
م
َ
ر
/
ي
ْ
غ
َ
ح
/
اC
َ
=
/
@
َ
8 ر
ِ
-َL ْ w
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
ر
ِ
-َH
ْ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا>
َ
+
ِ
ععيف
ِ
•ْ د
ِ
ععR
ْ
4
/
u
ْ
ععل
َ
اp َ# I(
ِ
اععO
ّ
ك
َ
ل
ْ
ا>
َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 ر
`

ِ
Q
َ
n
ْ
1
َ
*u
`
,
َ
=
ْ
ر
َ
ب
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
ا: َ عع& َ "عع0
َ
ع
َ
ف
َ

`
ععي=
ِ
w
ْ
4
َ
+
/
عع,
َ
C
ْ
ل
/
(
ّ

َ
IW
/
ر
ّ
R
َ
=
/
يi ِاg ّلا@
َ

ٍ

َ
>
َ
I.J
َ
=\
ِ
F
ِ
اO
َ
O ِعع9
ْ
Aِ اععع
J
t
ْ
K
َ
w
%
ععUَ ل
ْ
ا ح
/
اععC
َ
=
/
@
َ
u
/
عع,
َ
=
ْ
ر
َ
ب
ْ
d
ْ
ِ
ا +
ِ
ععيف
ِ
e
َ
عع0
َ
غ
َ
n:
ِ
ععل
ّ
ا ي
%
ب
ِ
اععO
ّ
ع
َ
ل
ْ
ا
د
/
ععH
َ
Xْ =
/
A
َ

`
?C
/
H
ْ
م
َ
8 ح
/
اC
َ
=
/
*@
َ
8 [
/
$
/
اد
َ
9
ِ
?
َ
& / n:
ِ
ل
ّ
ا T
ِ
?H
%
لاب
ِ
+
ِ
يف
ِ
u
ِ
,
َ
=
ْ
ر
َ
ب
ْ
d
ْ
ِ
ا
N ِاعع-َO ِi
ْ
Aِ ي
!
عع0 ِR
ْ
ك
/
ل
ْ
ا@
َ
$
ِ
?
َ
عع9
ْ
]
ْ
َ
ا>
َ

ٍ
عع9
َ
@
َ
a
ِ
اعع5
َ
O ِQ
ْ
ا @
ْ
1
َ
I.
ٍ
C
َ
يععH
ِ
5
/
ل ِ Zْ ععب
َ
*.
ٍ

َ
=w
ِ
ل ِ
ق
ِ
F
َ
\
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
ر
ِ
ععl
َ
;ْ ]
ْ
َ
ا>
َ
اعع& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
.
ِ
عع
َ
=w
!
لا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ

/
?C
/
H
ْ
5
َ
ل
ْ
ا $
َ
$
ّ
ر
َ
4
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I.
ِ

َ
=w
!
لا
@
ْ
1
َ
I+
ِ
ععب
ِ
ن
/
عع=
ّ
w
َ
O
َ
=
/
ن
`
عع,
َ
R
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
+
/
ععi
ّ

َ
IW
َ
ر
!
ععQ
/
(
ِ
?
ْ
0
ّ
لا ي
َ
ف
ِ
اD
َ
اK
J
ار
ّ
ب
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ن
ْ
ععم
ِ
@
َ
$
َ
?
َ
عع9
ْ
]
ْ
َ
ا _
/
F
ِ
اععXَ=
/

ِ
ععl
َ
;ْ ]
ْ
َ
ا ن
ْ
ععم
ِ
2
َ
C
ّ
ععrَ 5
/
ل
ْ
ا (
ّ

َ
ل
َ
ف
َ
اع
J
C
ّ
rَ م
/
IاF
J
د
ِ
>
َ

ّ
0 ِR
ْ
ك
/
ل
ْ
ا _
/
F
ِ
اXَ=
/
ق
ِ
F
َ
\
ْ
]
ْ
َ
ا
A
َ
اعb
َ
E
/
@
ْ
\
َ
اعb
َ

ْ
L َ "ف
ّ
?
َ
عO
َ
5
/
ل
ْ
اm P
ِ

ِ
عR
َ
ل ِ *.
ٍ
عl
ّ
ف
ِ
@
َ
e
ٍ
ع& َ p َ ي
%
0 ِQ
/
W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
@
َ
8
A
َ
@
َ
Ie
/
l
ِ
O
َ
Uْ 4
َ
A
َ
@
َ
ي
ّ
0 ِR
/
ل
ْ
ا@
َ
.َ Xَrّ 5
َ
5
/
ل
ْ
ا A
َ
@
َ
_
ِ
اي
َ
g !لا ن
ْ
م
ِ
ر
َ
-َH
ْ
ع
َ
5
/
ل
ْ
ا I‰
/
C
َ
0
ْ
4
َ
./ Xَععrّ 5
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ

ٍ
عع,
َ
Q
َ
$
ٍ
ا
َ
عع9
ْ
s
ِ
ب
ِ
ي
%
ئ ِاعع,
َ

ّ
لا@
َ
I$@
/
ا$
َ
?ععب
/
1
َ
[
/
ا@
َ
F
َ
oZ/ ععRِ O
َ
ك
ْ
4
َ
a/ اععXَ=
/
@
َ
Iاععb
َ
Rِ O
ْ
-َب
ِ
Iة / ر
َ
ععM ْ5
َ
ل
ْ
ا ي
َ
عع&
ِ
@
َ
u
ِ
ععي5
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
عع,
ْ
ك
َ
ب
ِ
.
ِ
Xَrْ 5
ِ
ل
ْ
اب
ِ
./ غ
َ
?C
/
H
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
u
/
4
َ
اUَ ل
ْ
ا@
َ
F
/
ا?
َ
,
!
لا@
َ
a/ اUَ 0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ي
!
0 ِR
/
ل
ْ
ا يف
ِ
n?
ِ
O
َ
,
ْ
=
َ
@
َ
Iاb
َ
b
/
C
ِ
rْ =
/
ر
/
5
َ
Q
ْ
1
َ
ن
`
يط
ِ
u
/
ععO
%
Uَ O
ّ
لا اععb
َ
ل
َ
\
/
?عع3
/
=
َ

%
ل ِاw
َ
M َل
ْ
ا@
َ
W
/
ام
َ
d
ْ
ِ
ا aَ اK
َ
@
َ
IP
ِ

ِ
R
َ
ل
ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ

ِ
ا& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
+
ِ
ع0
!
Rِ ب
ِ
N/اع,
َ

!
لا ~
%
عO
َ
Uْ 4
َ
اعم
َ
اعb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
IZ
ِ
E
/
ر
ّ
لا>
َ
.
ِ
l
ّ
-
ِ
ل
ْ
ا u
ِ
4
َ
اUَ ب
ِ
ي
%
عل ِاw
َ
M َل
ْ
ا +
ِ
عب
ِ
W
َ
w
َ
E
َ
@
َ
W
ِ
ام
َ

ْ
ِ
ل ِ $
ٍ
$
%
ر
َ
4
َ
ن
ْ
م
ِ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
< ` ل
/
< ْ ل
/
8 W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
*ا: َ >
َ
@
َ
8
W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
A
َ
@
َ
e
ِ
& َ : ّ ععلا>
َ

َ
ععي
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
IW
/
ر
ّ
R
َ
=
/
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I+
ِ
يف
ِ
.
ِ

َ
=w
!
لا F
ِ
?b
/
{
/
ل ِ
[
ٍ
?
ّ
عع5
َ
م
/
ص
ٍ
اععD
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
œ
ٍ
اععR
َ

/
ب
ِ
v
ْ
عع0
ّ
R
َ
4
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ

%
i ِا=
َ

%
لا aَ اK
َ
Z
ِ
E
/
ر
ّ
لا "0
َ
L َ
u
ْ
ععل
َ
Z
ِ
ععم
%
)
َ
O
ّ
لا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
A
ّ
# T/ ر
َ
ععع
ْ
=
/
A
َ
P/ ي
ْ
R
َ
ب
ِ
ا5
َ
b
/
ل
َ
+
ٍ
ب
ِ
اrَ م
/
@
ْ
1
َ
.
ٍ
l
ّ
ف
ِ
@
ْ
1
َ
Ie
ٍ
& َ : َ ب
ِ
:ص> ن
ْ
م
ِ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Iw
ْ
3
/
=
َ
€j w
ْ
عع3
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
I+
ِ
0 ِg ْ5
ِ
ب
ِ
(
َ
?
/
=
ّ
w
َ
O
َ
=
َ
W
ٍ
?
ْ
K
َ
'
e
`
ععيط
ِ
8 W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
*@
َ
8 q\
َ
اععE
َ
+
ِ
يف
ِ
اb
َ
i
َ
?5
/
& ّ ?
َ
O
َ
=
َ
.
ٍ
ع
َ

ْ
5
َ
ل ِ +
/
i
َ
?0
/
5
ِ
ع
ْ
O
َ
,
ْ
=
َ
@
ْ
1
َ
اl
J
=
ْ
1
َ
W
`
اععع
َ
ط
َ
@
َ
8 e
َ
ععي
ّ
t
َ
O
َ
i
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
S
ِ
ب
ِ
اعع,
ّ
لا .َ ععي
ّ
t
ِ
L َ W
!
1
/
P
ِ

ِ
ععR
َ
ل ِ *_
ٍ
?
ْ
f َ@
َ
(
ٍ
د
َ
ب
َ
يف
ِ
e
`
ععيط
ِ
8 W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
*@
َ
8 q_
ِ
?
ْ
ععg ّلا@
َ
(
ِ
د
َ
ععC
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ا9
J
اي
َ
K
ِ
W
ٍ
ر
ّ
R
َ
م
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
*Z` R
ْ
>
/
@
َ
W
`
اععع
َ
ط
َ
@
َ
8 e
َ
ععي
ّ
t
َ
O
َ
i
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
S
ِ
ب
ِ
اعع,
ّ
لا .َ ععي
ّ
t
ِ
L َ W
!
1
/
P
ِ

ِ
ععR
َ
ل ِ *_
ٍ
?
ْ
f َ@
َ
(
ٍ
د
َ
ب
َ
يف
ِ
a` اعR
َ
O ِ>
ْ
ا8 W
/
ر
ّ
عR
َ
=
/
*@
َ
8 q_
ِ
?
ْ
عg ّلا@
َ
(
ِ
د
َ
C
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ ا9
J
اي
َ
K
ِ
W
ٍ
ر
ّ
R
َ
م
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
*Z` R
ْ
>
/
@
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
:S
ِ
ب
ِ
اع,
ّ
لا I.َ عي
ّ
t
ِ
L َ W
!
1
/
P
ِ

ِ
عR
َ
ل ِ e
`
عيط
ِ
+
ِ
عيف
ِ
ن
ْ
عك
/
=
َ
u
ْ
عل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

ٍ
5
ِ
f ْs
ِ
ب
ِ
v
ْ
L َ $
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
IاF
J
اb
َ
i
َ
+
/
R
/
,
َ
5
ْ
4
َ
@
َ
ل
J
ي
ْ
ل
َ
+
ِ
ب
ِ
Z/ Rِ O
َ
ك
ْ
O
َ
ف
َ

ٍ
م
َ
ر
َ
>
َ
.
ٍ
E
َ
اR
َ
ل ِ A
ّ
#8 Zَ Rِ O
َ
ك
ْ
i
َ
ˆ ر
/
C
ِ
ععH
ّ
لا ?
َ
عع& / @
َ
ˆ ر
/
-َععD
ْ
]
ْ
َ
ا Z/ ععR
ْ
ك
/
ل
ْ
ا@
َ
I+
ِ
ععيف
ِ
\
َ
اE
َ
F
ِ
اb
َ

ّ
لا يف
ِ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# ./ E
َ
اR
َ
ل
ْ
ا
+
/
عع0
ّ
لا "0
ّ
D
َ
+
/
i
ّ
1
َ
m $@
/
ا$
َ
يب
ِ
1
َ
P
ِ

ِ
R
َ
ل ِ I.
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا يف
ِ
د
ِ
5
ِ
f ْd
ْ
ِ
ا>
َ
INِاC
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
,
ْ
ك
َ
ب
ِ
د
ْ
ععK
َ
@
َ
I.َ 5
َ
0
َ
عع9
َ
يب
ِ
1
َ
"0
َ
L َ ة ` $
ّ
اQ
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
.َ 5
َ
0
َ
9
َ
W
!
1
/
"0
َ
L َ Zَ ;َ $
َ
u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ
?
َ
عع& / :v
ْ
ل
َ
اععXَف
َ
.َ 5
َ
0
َ
عع9
َ
W
ّ
1
/
اعع=
َ
ا: َ عع& َ اععم
َ
aَ اXَف
َ
Iار
J
C
ِ
D
َ
اb
َ
ي
ْ

َ
ي
ْ
L َ "0
َ
L َ v
ْ
0
َ
ع
َ
E
َ
اععم
ّ
1
َ
oF
ِ
اععb
َ

ّ
لاب
ِ
+
ِ
يRِ عع,
َ
م
ْ
ا@
َ
Z
ِ
ععي
ْ
0
ّ
لاب
ِ
+
ِ
ععي0 ِع
َ
E
ْ
ا :aَ اععXَف
َ
+
ِ
عيف
ِ
e
َ
ععيط
ِ
A
َ
ر
`
C
ِ
D
َ
W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
IZَ ععيK
ِ
@
َ
+
ِ
ععيف
ِ
.َ عع
َ
=\
ِ
A
َ
+
/
ععi
ّ

َ
IW
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
ل
َ
ف
َ
اي
َ
4
ْ
?O
%
لا>
َ
ƒ
/
ي
َ
ب
ْ
]
ْ
َ
ا Z/ R
ْ
ك
/
ل
ْ
ا
N ِاععl
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ر
/
-َععD
ْ
]
ْ
َ
ا W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
A
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
I+
ِ
ب
ِ
ن
/
=
ّ
w
َ
O
َ
4
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
Nِاl
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ
qA
J
ا5
َ
E
َ
ا& َ د
/
ي-
ِ
=
/
A
َ
[
ِ
$
ِ
ا?
َ
,
َ
ب
ِ
+
/
i
ّ

َ
INِا$
َ
?
ْ
,
ّ
لا "0
َ
L َ د
/
5
ِ
f ْd
ْ
ِ
ا W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
A
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
.
ِ
عع0
َ
5
َ
b
ْ
5
/
ل
ْ
ا u
!
ععl
َ
ب
ِ
*W
`
اععم
َ
$
ِ
@
َ
8 .
ِ
عع5
َ
3
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا a
ِ
ا: ّ لاب
ِ
*Y
/
ا: َ ي-
ِ
9
ْ
#8 W
/
ر
/
R
ْ
=
َ
*@
َ
8
ا: َ عع>
َ
@
َ
+
/
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا اعع5
َ
b
ِ
ب
ِ
ن
/
عع=
ّ
w
َ
O
َ
=
/
ا5
َ
b
/
i
ّ

َ

ِ
ر
َ
5
ْ
R
/
ل
ْ
اب
ِ
"5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا ?
َ
& / @
َ
qا& َ ر
ِ
,
ْ
>
َ
@
َ
[
/
?
/
عR
ْ
i
َ
@
َ
*N ٍاع
ّ
Qِ _
/
اععl
َ
;ِ @
َ
8 +
ِ
عب
ِ
ن
/
عع=
ّ
w
َ
O
َ
=
/
+
/
i
ّ

َ
Ie
ِ
E
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
د
/
5
ِ
f ْd
ْ
ِ
ا W
/
ر
ّ
R
َ
=
/
(
ِ
د
َ
C
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ر
/
b
َ
{
ْ
=
َ
ا5
َ
يف
ِ
^
َ
ل ِp َ@
َ
Ie
/
l
ِ
O
َ
Uْ 4
َ
A
َ
@
َ
IS
ِ
ب
ِ
ا,
ّ
لا $@
/
ا$
َ
يب
ِ
1
َ
P
ِ

ِ
R
َ
ل ِ
[
/
ر
َ
عع>
َ
p َ _
ِ
اععي
َ
g !لا v
َ
ععR
ْ
4
َ
اعع5
َ
يف
ِ
W
/
ر
ّ
ععR
َ
=
/
A
َ
@
َ
ن
ِ
ععي
ْ
0
َ
E
ْ
ر
!
لا@
َ
ن
ِ
=
ْ
د
َ
ععي
َ
ل
ْ
ا@
َ
I+
ِ
E
ْ
?
َ
ل
ْ
اعع>
َ

ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
اععب
ِ
اععb
َ
O
َ
ي
ْ
ب
َ
ن
َ
عع=
!
w
َ
4
/
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*•
ٍ
اf َ1
َ
@
َ

ٍ
ار
َ
ف
ِ
Z/ ي5
ِ
3
ْ
4
َ
Z% Rِ =
َ
@
ْ
1
َ
8 ي
%
i ِا=
َ

%
لا
q(
ِ
اك
َ
5
َ
ل
ْ
ا@
َ

ِ
ار
َ
-
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
A
َ
(
ِ
د
َ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
$
َ
اد
َ
Rِ ل
ْ
ا (
ّ

َ
Iا5
َ
&
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
IF
ِ
?O
/
,
%
لا@
َ
:vعع0
ْ
K
/

ٍ
عع9
َ
@
َ
.
ِ
ععل
َ
ا\
َ
#
ِ
@
َ
8 F
ٍ
ا-َ•
ْ

َ
*u
ٍ
0
ْ
K
َ
@
َ
œ
ٍ
1
ْ
F
َ
Z
ِ
,
ْ
M َب
ِ
•` {
%

َ
4
َ
8 Z% Rِ =
َ
*@
َ
8
I$
`
اد
َ
R
ْ
O ِعع9
ْ
ا@
َ
*W
`
ر
ّ
ععR
َ
م
/
Y
`

/
عع;/ +
ِ
يف
ِ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# W
`
ا5
ّ
Q
َ
@
َ
6
`
اrَ O ِم
ْ
ا Z% Rِ =
َ
@
َ

ِ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا [
/
ر
َ
عع>
َ
p َ اعع5
َ
>
َ
I.
ِ

َ
=w
!
لا ن
ْ
م
ِ

َ
ي
ْ
ل
َ
+
/
0
ّ
>
/
^
َ
ل ِp َ (
ّ
s
ِ
ف
َ
e
َ
E
ِ
ا?
َ
ععل
ْ
ا *$
َ
اد
َ
ععQ
ْ
d
ْ
ِ
ا v
ْ
عع>
َ
ر
َ
4
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qW
ِ
اعع5
ّ
R
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
د
ِ
ععيي
ِ
Xْ O
ّ
لا ن
ْ
L َ v
َ
ك
َ
9
َ
@
َ
v
ْ
K
َ
F
َ
اععف
َ
?
ْ
ععل
َ
ا5
َ
>
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا@
َ
v
ْ
H
َ
L َ 8 اb
َ
l
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ

ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا Zّ >
/
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ
يعH
ِ
ع
ْ
4
َ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
ع9
َ
اع5
َ
>
َ
I+
/
ععO
/
م
َ
\
َ
ل
َ
م
/
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
ع3
ِ
=
َ
n:
ِ
عل
ّ
ا *ن
َ
ك
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
n
ْ
1
َ

ِ
د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ة / اععف
َ
?
َ
ل
ْ
ا اععb
َ
O
ْ
M َ0
َ
ب
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 ة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا ي
!
l
ِ
5
/
ب
ِ
Iاb
َ
4
/
د
ّ
Lِ يl
ِ

ْ
4
َ
@
َ
ة
ِ
1
َ
ر
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*اععb
َ
ل
َ
@
َ
8 qاb
َ
4 ِد
ّ
م
/
ي
!
l
ِ
5
/
ل ِ *.J ي
َ
l
ِ

ْ
م
/
v
ْ
i
َ
ا>
َ
8 ة
ِ
اف
َ
?
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
ّ
Lِ ة
ِ
د
ّ
م
/
W
/
ر
ّ
ععR
َ
4
/
@
َ
8 اععb
َ
i
َ
@$
/
ا5
َ
ف
َ
*W
ٍ
ا=
ّ
1
َ
./ f َل
َ
f َ8 "4
َ
?
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
*Y
ٍ
@
ْ
\
َ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
"0
َ
L َ $
`
اد
َ
Q
ْ
#8
ن
ِ
ي
ْ
R
َ
يRِ ععH
ّ
لا ي
ْ
g َ=د
ِ
ععQ
َ
ن
ْ
ععم
ِ
p `?;/ )
ْ
ععم
َ
^
َ
ل ِp َ@
َ
*u
/
0
َ
L ْ 1
َ
+
/
0
ّ
لا
َ
@
َ
8 اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *ة / $
َ
ا=
َ
w
!
لا
u
ْ
ععل
َ
@
َ

ِ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا Zَ ئ ِاعع,
َ
5
َ
ل
ْ
ا [
ِ
:
ِ
عع& َ ر
َ
عع>
َ
p َ د
ْ
ععK
َ
@
َ

ِ
ي
ْ
Xَب
ِ
ا,
ّ
لا
:ص> qة
ِ
$
َ
ا=
َ
w
!
لا .
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ب
ِ
ح
ْ
ر
!
H
َ
=
/
€€ '
ل
J
م
ِ
اععQ
َ

ٍ
ل
َ
f َ @
ْ
1
َ
2
ٍ
0
ْ
U/ ب
ِ
ن
`
ئ ِاب
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
ق
ٍ
ل
َ
ط
َ
ة
ِ
د
ّ
O
َ
ع
ْ
5
/
ل ِ "
َ
ك
ْ
9
/
e
/
3
ِ
4
َ
Z` H
ْ
ف
َ

A
ّ
#8 ou
ْ
O
/

ْ
ك
َ
عع9
َ
P/ ععي
ْ
Q
َ
ن
ْ
ععم
ِ
ن
ّ
& / ?
/
ك
ِ
عع9
ْ
1
َ
m "ل
َ
اععع
َ
4
َ
aَ اععK
َ
ل
J
ئ ِاععQ
َ
@
ْ
1
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ

ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يععف
ِ
اععb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
عع9
/
A
َ
اb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
Iا& َ \
ِ
?r/ i
/
aَ اQ
َ
v
ْ
Xَ0
/
ط
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
*ة J w
َ
7
ِ
اi
َ

ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يععف
ِ

ْ
w
َ
ععrَ i
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
I.
ِ
عع5
ّ
O ِO
ّ
لا يععف
ِ
aَ اععK
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا e
ِ
0
ْ
D
/
يف
ِ
ا5
َ
>
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
"
َ
ك
ْ
عع,
%
لا S
%
Q
َ
$
َ
اL َ I.
ِ
L َ اt
ّ
لا "ل
َ
# ‚
ْ
$
َ
اL َ (
ْ
s
ِ
ف
َ
ا& َ ا
َ
ك
ْ
9
/
v
ْ
t
َ
Xَ9
َ

ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا يععف
ِ
"
َ
ك
ْ
عع,
%
لا اععb
َ
0
َ
ف
َ
I+
ِ
O ِي
ْ
ب
َ
يف
ِ
ي
َ
&
ِ
@
َ
IY
ِ
@
ْ
w
ّ
لا "0
َ
L َ ‚
ْ
w
َ
rَ i
َ
(
ْ
#
Iاععb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
عع9
/
ل
َ
ف
َ
I+
ٍ
ععE
ْ
@
َ
Z! عع>
/
ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ v
ْ
ععH
َ
ع
ْ
O
َ
9
ْ
ا@
َ
v
ْ
ععE
َ
ر
َ
;َ (
ْ
#
ِ
@
َ
N Jاع
َ
ب
ِ
اعb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
ع9
/
A
َ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
| َ ا5
َ
3
ِ
ل
ْ
ا Z/ 5
ِ
O
َ
R
ْ
4
َ
A
َ
يO ِل
ّ
ا ة / ر
َ
يM ِH
ّ
لا "
َ
g ْO
َ
,
ْ
4
/
@
َ
./ ععم
َ
]
ْ
َ
ا "
َ
g ْO
َ
,
ْ
4
/
ا: َ >
َ
@
َ

ِ
اك
َ

!
لا .َ ل
َ
اQ
َ
.َ Xَ-َ
ّ
لا S
%
Rِ O
َ
,
ْ
4
َ
A
َ
اb
َ
i
ّ
1
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ
ة
ِ
د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
5
/
ل ِ@
َ
8 qد
ِ
ععC
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ح
ِ
اععك
َ
i ِ Z
ِ
ععH
ْ
ف
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
Iاb
َ
O
/
Xَ-َi
َ
e
/
3
ِ
4
َ
A
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
يب
ِ
1
َ
v
ِ
;ْ 1
/
^
ٍ
ل ِام
َ
v
ِ

ْ
ب
ِ
Nِا-َل
ْ
ا u
!
l
َ
ب
ِ
.َ ع
َ
=
ْ
ر
َ
ف
/
m IP
ِ

ِ
R
َ
ل ِ *ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ة
ٍ
اف
َ
@
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
/
0
ّ
لا "0
ّ
D
َ
+
ِ
0
ّ
لا aَ ?9
/
F
َ
v
ْ
ل
َ
)
َ
,
َ
ف
َ
Zَ O ِK
/
اb
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
(
ّ
1
َ
n
!
F
ِ
د
ْ
U/ ل
ْ
ا د
ٍ
يع ِ9
َ
a
ٍ
w
ِ
عع
ْ
م
َ
يف
ِ
ي ِ>
ْ
ر
/
O
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
يE
ِ
@
ْ
\
َ
(
ّ
# v
ْ
ل
َ
اK
َ
@
َ
Iاb
َ
0 ِ& ْ 1
َ

َ
# 2
َ
E
ِ
ر
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
يععف
ِ
vعع
ْ
>
/
اp َ# "ععO
ّ
Q
َ
v
/
ف
ْ
ر
َ
H
َ
i
ْ
اف
َ
v
ْ
ل
َ
اK
َ
q|
ِ
?E
/
ر
%
لا يف
ِ
اb
َ
ل
َ
(
َ
p
ِ
)
َ
ف
َ
+
/
ك
/
0 ِ5
ْ
=
َ
žَ عع0
/
C
ْ
=
َ
"ععO
ّ
Q
َ
^ععO ِي
ْ
ب
َ
يف
ِ
يg ِك
/
م
ْ
ا
/
:aَ اXَف
َ
يi ِاL َ $
َ
د
ِ
3
ِ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
@
ْ
1
َ
ة
ِ
ر
َ
3
ْ
R
/
ل
ْ
ا
+
/
R
َ
R
ّ
ععD
َ
oار
J
ععrْ L َ @
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.َ ع
َ
ب
َ
F
ْ
1
َ
+
ِ
يف
ِ
‚$
ْ
د
َ
O
َ
L ْ اف
َ
:v
ْ
ل
َ
اK
َ
I+
/
0
َ
E
َ
1
َ
_
/
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا
ي
!
ععC
ِ

ّ
لا (
ِ
p ْ # ./ ي
ّ
عl
ِ
K
َ
?
َ
عع& / اع5
َ
>
َ
Iاععb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
9
/
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
q[
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
n
%
:
ِ
م
ِ
ر
ْ
O
!
لا
_
ِ
د
ْ
عع
ّ
لا "عع0
َ
L َ a` ?5
/
R
ْ
م
َ
^O ِي
ْ
ب
َ
يف
ِ
يg ِك
/
م
ْ
ا
/
Iاي
J
i ِاf َ اb
َ
ل
َ
+
/
ل
/
?
ْ
K
َ
@
َ
IA
J
@
ّ
1
َ
.َ ع
َ
=
ْ
ر
َ
-/ل ِ
"عع0
َ
L َ •
ٍ
عع,
ْ
ف
َ
@
َ
8 G
/
ععE
َ
F
ْ
1
َ
_
ِ
?ععE
/
?
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ +
/
0
َ
5
ْ
Q
َ
(
ّ
)
َ
ب
ِ
_
/
ا3
َ
=
/
@
َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
اع
J
5
ْ
E
َ
•/ ,
ْ
-َل
ْ
ا N `ا?
َ
9
َ
@
َ
ة
ِ
اي
َ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
@
َ

ِ
اك
َ

!
لا .
ِ
K
َ
ر
ْ
ف
/
2
ِ
م
ِ
ا3
َ
ب
ِ
ق
ِ
ل
َ
t
ّ
لا>
َ
*e
ِ
& َ : ْ 5
َ
ل
ْ
ا
A
َ
ا5
َ
& / د
/
ععQ
َ
1
َ
(
ِ
A
َ
?
ْ
ععK
َ
يi ِاععg ّلا S
/
عع=ر
ِ
t
ّ
لا@
َ
e
ٍ
ععي
ْ
L َ @
َ
|
ٍ
اععc
َ
F
َ
@
َ
W
ٍ
ل
َ
عع9
ْ
#
ِ
@
َ
ة
ٍ
$
ّ
ر
ِ
ب
ِ
يععف
ِ
$
َ
F
َ
@
َ
اعع5
َ
i
ّ
# ~
%
عع
ّ
لا@
َ

`
ع
َ
C
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
ح
ِ
اك
َ

!
لا a
ِ
ا@
َ
\
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
اb
َ
ب
َ
?E
/
@
/
(
ّ

َ
e
/
3
ِ
4
َ
يععف
ِ
Z` ;َ د
ْ
م
َ
اb
َ
ل
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
# P/ ل ِاg ّلا@
َ
Z
ِ
D
ْ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ ا& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
"XَC
ْ
ي
َ
ف
َ
.
ِ
Xَ0
ّ
t
َ
5
/
ل
ْ
ا
:ص> @
ْ
1
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا e
ِ
ي
ْ
ع
َ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
S
ِ
O
ْ
ع ِل
ْ
ا IF
ِ
اي
َ
Uِ ب
ِ
v
ْ
Uَ ,
َ
ف
َ
(
ْ
)
َ
>
َ

ِ
اك
َ

!
لا |
ِ
ا-َ4 ِF
ْ
ا
€‡ Z` ;َ د
ْ
م
َ
اb
َ
ل
َ
ن
ْ
ك
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Iاع
J
t
ْ
K
َ
اb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
9
/
ل
َ
ف
َ
اb
َ
C
ِ
ي
ْ
ع
َ
ب
ِ
?
َ
& / •َ ,
َ
ف
َ
'
ن
ْ
ععم
ِ
|
ِ
اععc
َ
ر
ّ
لا@
َ
+
ِ
عع4 ِ$
ّ
F
ِ
@
ْ
1
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا W
ِ
ل
َ
عع9
ْ
s
ِ
ب
ِ
•َ عع,
َ
-َi
ْ
ا (
ْ
)
َ
عع>
َ
+
ِ
Lِ اعع-َ4 ِF
ْ
ا يف
ِ
+
ِ
X!7
ِ
يف
ِ
P
ِ
ل ِاg ّلا>
َ
2
/
ب
ِ
ار
ّ
لا@
َ
(
ِ
A
َ
?
ْ
Xَل
ْ
ا اb
َ
ل
َ
"
َ
ك
ْ
,
%
لا _
ِ
?E
/
@
/
ي-
ِ
ف
َ

B
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
qاع
J
t
ْ
K
َ
يi ِاg ّلا S
!
r! لا يف
ِ
e
/
3
ِ
=
َ
@
َ
Ia
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا
[
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
@
َ
Y
ٍ
@
ْ
w
َ
ل ِ ‰
َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
.
ِ
K
َ
ر
ْ
-/ل
ْ
ا د
َ

ْ
Lِ +
ِ
يف
ِ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
ن
ٍ
ك
َ
,
ْ
م
َ
يف
ِ
ن
/
ك
/
,
ْ
4
َ
@
َ
8
a
ِ
اععXَO ِi
ْ
Aِا "عع0
َ
L َ Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا 2
َ
ععم
َ
v
ْ
ععXَ-َ4
ّ
ا ?
ْ
0
َ
ف
َ
+
/

ْ
م
ِ
*Y
`

/
;/ اb
َ
ل
َ
A
َ
@
َ
اb
َ
E
/
ار
َ
;ْ #
يععف
ِ
(
ّ

َ
I+
/

ْ
م
ِ
2
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا u
ِ
>
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ @
َ
w
ْ
3
/
=
َ
u
ْ
ل
َ
.
ٍ
E
َ
اQ
َ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
ن
ْ
م
ِ
[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ

َ
#
A
َ
m "ل
َ
اع
َ
4
َ
aَ اK
َ
ن
/
ك
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ^
َ
ل ِp َ يف
ِ
e
َ
E
َ
@
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
I"ل
َ
اع
َ
4
َ
+
ِ
0
ّ
لا S
ّ
Q
َ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
.
ِ
b
َ
E
ِ
ن
ْ
م
ِ
ن
ّ
b
ِ
ي
ْ
ل
َ
# ‚
ِ

/
C
/
ل
ْ
ا ./ ف
َ
اc
َ
#
ِ
@
َ

َ
E
ْ
ر
/
Uْ =
َ
A
َ
@
َ
ن
ّ
b
ِ
4 ِ?ي
/
ب
/
ن
ْ
م
ِ
ن
ّ
& / ?E
/
ر
ِ
Uْ 4
/
يععف
ِ
aَ اK
َ
I^
َ
ل ِp َ يف
ِ
ا& َ ر
ِ
ي
ْ
M َ>
َ
./ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا@
َ
.
ِ
=
َ
اb
َ

!
لا يف
ِ
aَ اK
َ
ن
ّ
b
/

/
ك
َ
,
ْ
م
َ
اb
َ
i
ّ
1
َ
(
ْ
1
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
0ل ِ (
ّ
1
َ
_
ِ
: ّ b
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
n@
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
qW
!
]
ْ
/
ا يف
ِ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ ~
ّ
i
َ
@
َ
e
ِ
0
َ
t
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
I+
ِ
ععيC
ِ

ْ
O
ّ
لا v
ِ
ععك
َ
i
/
يععف
ِ
•/
!
ععH
َ
5
/
ل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
W
َ
w
َ
E
َ
@
َ
.
ِ
E
َ
@
ْ
w
ّ
لا>
َ
Nَا7َ P/ ي
ْ
Q
َ
اb
َ

َ
ك
ِ
,
ْ
=
/
N ِار
َ
ععr
ِ
ل ِ F
ِ
اععb
َ

ّ
لا يعف
ِ
ن
`
ئ ِاعب
َ
ا: َ ع>
َ
@
َ
ة
ٍ
اعف
َ
@
َ
ة
ِ
د
ّ
ععLِ يف
ِ
Y
/

/
U/ ل
ْ
ا اb
َ
ل
َ
@
َ
v0
ْ
K
/
8
اb
َ
0 ِععD
ْ
)
َ
>
َ
.
ِ
ععc
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
ر
َ
C
ّ
L َ @
َ
^
َ
ل ِp َ "ل
َ
# اb
َ
O ِE
َ
اR
َ
ل ِ *[
ِ
?
ِ
R
ْ
i
َ
@
َ
a
ٍ
w
ْ
غ
َ
@
َ
W
ٍ
اع
َ
ط
َ
a
ٍ
w
ْ
ععM َل ِ ة
ٍ
F
َ
اععE
َ
F
ِ
ا$
َ

َ
# ل
J
ي
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 Ia
ٍ
w
ْ
غ
َ
2
ِ
ي
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
ن
ٍ
t
ْ
K
/
@
ْ
1
َ
W
ٍ
اع
َ
ط
َ
Nِار
َ
r
ِ
ب
ِ
يععف
ِ
v
َ
ععيC
ِ
4
َ
@
َ
2
َ
E
ِ
ر
ْ
4
َ
(
ْ
1
َ
6
ِ
ر
ْ
rَ ب
ِ
8 ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
اb
َ
يف
ِ

ِ
i
%
)
َ
O
ّ
0ل ِ *ا5
َ
&
ِ
?
ِ
R
ْ
i
َ
@
َ
P
ٍ

ِ
Q
َ
@
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ

َ
عع>
َ
p َ اعع5
َ
ل ِ Y
/
ر
/
ععUْ 4
َ
A
َ
اععb
َ
i
ّ
1
َ
u
`

ِ
ععK
َ
a` ?
ْ
ععK
َ
ن
ِ
ئ ِاععC
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
@
َ
*اععb
َ
O ِي
ْ
ب
َ
A
J
اععE
َ
F
ِ
(
ّ
1
َ
m د
ٍ
عع&
ِ
ا3
َ
م
/
P
ِ

ِ
ععQ
َ
ن
ْ
ععم
ِ
اععb
َ
يف
ِ
$
َ
F
َ
@
َ
اعع5
َ
ل ِ اععb
َ

ْ
L َ "ف
ّ
?
َ
ععO
َ
5
/
ل
ْ
ا
يععف
ِ
¢
/
Qِ ?
ْ
O
َ
عع,
ْ
i
َ
اi
ّ
# +
ِ
0
ّ
لا aَ ?9
/
F
َ
ا=
َ
:u
ْ
& / ˜ / ا,
َ
i ِ v
ْ
ل
َ
اXَف
َ
د
ٍ
Q
/
)
/
ب
ِ
ا@د
/
b
ِ
rْ O
/
9
ْ
ا
/
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
/
عع0
ّ
لا "0
ّ
D
َ
+
ِ
0
ّ
لا a/ ?9
/
F
َ
ن
ّ
b
/
ل
َ
(
َ
p
ِ
)
َ
ف
َ

ّ
& / اد
َ
Q
ْ
# د
َ

ْ
Lِ v
/
يC
ِ

َ
ف
َ

َ
4 ِ?ي
/
ب
/
Z% عع>
/
n@
ِ
)
ْ
عع4
َ
W
ِ
?
ْ
عع
ّ
لا v
/
ععK
ْ
@
َ
(
َ
اعع>
َ
اp َs
ِ
ععف
َ

ّ
& / اد
َ
Q
ْ
# د
َ

ْ
Lِ ن
َ
f ْد
ّ
R
َ
O
َ
=
َ
(
ْ
1
َ
u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
IY
/
ر
/
ععUْ 4
َ
ل
َ
ف
َ
./ ي
ّ
ع ِE
ْ
ر
ّ
لا ام
ّ
1
َ

%
X
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا@
َ
ي
%
ع ِف
ِ
اrّ لا [
/
ا@
َ
F
َ
oاb
َ
O ِي
ْ
ب
َ

َ
# ة
ٍ
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا
ن
ْ
عم
ِ
Z/ عX
ِ
O
َ

ْ
4
َ
@
َ
8 اعb
َ
O ِ=
َ
ا-َك
ِ
ب
ِ
W
/
اعي
َ
X
ِ
ل
ْ
ا +
ِ
عي
ْ
0
َ
L َ p ْ # .
ِ
عE
َ
@
ْ
w
ّ
لا>
َ
+
ِ
i ِp ْ s
ِ
عب
ِ
A
ّ
# ر
َ
>
َ
p َ ا5
َ
ل ِ
"عع0
َ
L َ @
ْ
1
َ
8 اععb
َ
ل ِام
َ
@
ْ
1
َ
اb
َ
,
ِ
-ْ i
َ
"0
َ
L َ *ق
ٍ
ر
َ
غ
َ
@
ْ
1
َ
W
ٍ
د
ْ
& َ ن
ْ
م
ِ
T
ٍ
?
ْ
Uَ ل ِ ن
ِ
ك
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا
„p J1
َ
اععb
َ
ب
ِ
u
ّ
& َ @
ْ
1
َ
(
ِ
ار
َ
ي3
ِ
ل
ْ
اب
ِ

ْ
p ّ)
َ
4
َ
@
ْ
1
َ
8 اb
َ
ل
َ
ن
َ
=F
ِ
@
ِ
ا3
َ
م
/
ق
ٍ
ا,
ّ
ف
/
ن
ْ
م
ِ
*اb
َ
,
ِ
-ْ i
َ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا +
/
عع0
ّ
>
/
^
َ
ععل ِp َ ر
َ
عع>
َ
p َ د
ْ
K
َ
@
َ
^
َ
ل ِp َ "ل
َ
# .
ِ
E
َ
اR
َ
0
ْ
ل ِ *u
/
0
َ
L ْ 1
َ
+
/
0
ّ
لا
َ
@
َ
اد
J

ِ

A
ّ
#m :"ل
َ
اععع
َ
4
َ
ر
َ
,
ّ
ف
َ
د
ْ
K
َ
@
َ
N/ا5
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا (
/
ار
َ
ي3
ِ
ل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
ق / د
ّ
H
َ
=
/
ا5
ّ
م
ِ
@
َ
ح
ِ
ر
ْ
rّ لا يف
ِ
Nِا5
َ
Q
ْ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ (
ِ
ا,
َ
0
!
لاب
ِ
Nِا: َ C
َ
ل
ْ
اب
ِ
o.
ٍ

َ
ي
!
C
َ
م
/
.
ٍ
rَ Qِ ا-َب
ِ
ن
َ
ي4 ِ)
ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
اb
َ
ل ِ?D
/
@
/
Zَ C
ْ
K
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا v
ْ
C
َ
E
َ
?
َ
ف
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا (
ِ
p ْ s
ِ
ب
ِ
ن
ٍ
ك
َ
,
ْ
م
َ

َ
# v
ْ
0
َ
XَO
َ
i
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
8
د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
I+
ِ
يف
ِ
W
ِ
اXَ5
/
ل
ْ
اب
ِ
ة ` F
َ

/
)
ْ
م
َ
اb
َ
i
ّ

َ
*~
!

ّ
لا "0
َ
L َ +
ِ
يف
ِ

ْ
د
ّ
O
َ
L ْ ا +
ِ
ي
ْ
ل
َ
#
:ص> Iيi ِاععg ّلا يععف
ِ
ق
ِ
ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا v
َ
ععK
ْ
@
َ
Zْ H
/
R
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ

َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
€Œ '
ق
ِ
ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا .َ ل
َ
اQ
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
د
ٍ
Qِ ا@
َ
يف
ِ
ة
ٍ
ر
ّ
X
ِ
O
َ
,
ْ
م
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
اb
َ
i
ّ

َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ر
/
ي
ّ
Uَ O
َ
4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ

ِ
ار
َ
عع-
ِ
ل
ْ
ا د
َ
عع
ْ
Lِ اععb
َ
ي
ْ
ل
َ
# اعع5
َ
b
ِ
ب
ِ
ر
َ
K
ْ
1
َ
يععف
ِ
د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ZB ك
/
ب
ِ
S
`
0
%
ع
َ
4
َ
اb
َ
ل
َ
@
َ
يi ِاععg ّلا "ععل
َ
# اb
َ
ل ِ?ععD
/
@
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا v
ْ
C
َ
E
َ
@
َ
اp َ# ام
ّ
1
َ
I‚
ْ
ر
َ
ي
ّ
Uَ 4
َ
ا=
َ
?
َ
O
َ
9
ْ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ
ي-
ِ
ف
َ
(
ٍ
p ْ # ر
ِ
ي
ْ
M َب
ِ
@
ْ
1
َ
8 a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا ن
ْ
م
ِ
.َ ع
َ
O ِم
ْ
]
ْ
َ
ا Zْ X/
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Iام
J
w
ْ
E
َ
+
ِ
يف
ِ
د
%
O
َ
ع
ْ
O
َ
ف
َ
د
%
ععO
َ
ع
ْ
4
َ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
*Y
ِ

/
U/ ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
v
ْ
C
َ
E
َ
@
َ
u
ّ
f / (
َ
p
ِ
1
َ
?
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
8 د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
*a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا
(
ْ
s
ِ
عف
َ
ر
َ
ع>
َ
p َ اع5
َ
يف
ِ

ٍ
ك
َ
ع,
ْ
5
َ
ك
َ
ف
َ
د
ٍ
ع0
َ
ب
َ
"عل
َ
# a
ِ
اعXَO ِi
ْ
Aِا يعف
ِ
(
َ
p
ِ
1
َ
?
ْ
عل
َ
@
َ
8 +
ِ
يف
ِ

ْ
د
ّ
ععO
َ
L ْ ا +
ِ
ععi ِار
َ
5
ْ
L / ق
ِ
ار
َ
ف
ِ
Zَ C
ْ
K
َ
n
ْ
1
َ
د
ِ
0
َ
C
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
Y
ِ

/
U/ ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا v
ْ
C
َ
E
َ
@
َ
Iيi ِاععg ّلا "عل
َ
# a
ِ
?عD
/
?
/
ل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
@
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
Y
ِ

/
U/ ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
+
/

ْ
م
ِ
اb
َ
ِك
َ
,
ْ
م
َ
يف
ِ
*@
ْ
1
َ
8 اععم
J
w
ْ
E
َ
+
ِ
يف
ِ

ْ
د
ّ
O
َ
L ْ ا I+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# a
ِ
?D
/
?
/
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
IS
/
ب
ِ
ا,
ّ
لا T/ ل
َ
Uِ ل
ْ
ا +
ِ
ي-
ِ
ف
َ
| / ?ععE
/
ر
%
لا اععb
َ
0
َ
ف
َ
S
ِ
عع=ر
ِ
t
ّ
لا يف
ِ
v
ْ
C
َ
E
َ
@
َ
u
ّ
f / ة
ٍ
F
َ
ا3
َ
4 ِ @
ْ
1
َ
x
B
Q
َ
ر
ِ
-َ9
َ
يف
ِ
8 (
َ
p
ِ
1
َ
د
َ
ععH
ِ
Xْ 5
َ
ل
ْ
ا v
ْ
ععM َ0
َ
ب
َ
@
َ
*v
ْ
ععl
َ
م
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 ا& َ ر
ِ
ي
ْ
9
َ
يف
ِ
ة ` د
ّ
O
َ
ع
ْ
م
/
ي
َ
&
ِ
@
َ

%
l
ِ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
O
َ
ل ِ8 Ia
ِ
اععR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
*| / ?E
/
ر
%
لا e
/
3
ِ
=
َ
u
ّ
f / اb
َ
O ِE
َ
اQ
َ
Nِاl
َ
Xَل ِ8 +
ِ
يف
ِ
*v
ْ
م
َ
اK
َ
1
َ
8
e
َ
ععE
َ
@
َ
S
ِ
عع=ر
ِ
t
ّ
لا يععف
ِ
يl
ِ

ْ
4
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا v
ْ
i
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ

ِ
ك
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
.َ ي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا
ƒ
ِ
عع5
ْ
4
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا 2
ِ
c
ِ
?
ْ
م
َ
ن
ْ
م
ِ
_
ِ
ر
ْ
X/0
ْ
ل ِ IG
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
Iاl
J
=
ْ
1
َ
| / ?E
/
ر
%
لا
ن
ْ
ععم
ِ
Y
ِ

/
ععU/ ل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
ة / د
ّ
ععع ِل
ْ
ا v
ْ
ععC
َ
E
َ
@
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
Iاb
َ
ِك
َ
,
ْ
م
َ
يف
ِ
.َ ي
ّ
X
ِ
C
َ
ل
ْ
ا ‚
ْ
د
ّ
O
َ
L ْ ا
قْ F
ِ
اعع-َ4
/
u
ْ
ععل
َ
@
َ

ِ
-َعع,
ّ
0ل ِ +
/
عع
ْ
م
ِ
Y
ِ

/
ععU/ ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
Y
ْ
ر
/
Uْ 4
َ
u
ْ
ل
َ
اb
َ
ِك
َ
,
ْ
م
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ

ِ
-َعع,
ّ
لا يععف
ِ
| ْ ر
َ
ععrْ 4
َ
u
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ

َ
I+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# $
/
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا اb
َ
م
َ
w
ِ
ل
َ
د
ِ
0
َ
C
َ
ل
ْ
ا (
َ
ار
َ
5
ْ
L /
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iاb
َ
ععc
ِ
ر
َ
M َل ِ ‚
ِ
?
!
-َ5
/
ل
ْ
ا +
ِ
>
ِ
ر
ْ
O
َ
ب
ِ
ا& َ F
ِ
ر
%
l
َ
O
َ
ل ِ ي
!
l
ِ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
$
ِ
?
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
ر
/
ي
ّ
Uَ O
َ
4
َ
ة / ر
َ
عع5
ْ
ع
/
ل
ْ
ا@
َ
$
/
?
ْ
ععع
َ
ل
ْ
ا اععb
َ
م
/
w
َ
0
ْ
=
َ

ِ
F
َ
ا3
َ
O
!
لا ر
ِ
-َ9
َ
يف
ِ
@
َ
ر
/
ي
ّ
Uَ O
َ
4
َ
Ix
!
R
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
-َ9
َ
يف
ِ
ر
َ
>
َ
p َ ام
َ
2
ِ
ي5
ِ
E
َ
يف
ِ
Ix
!
R
َ
ل
ْ
ا>
َ
اععم
َ
aَ اK
َ
@
َ
S
َ
0
ّ
t
َ
ف
َ
8 ا& َ ا
َ
ك
ْ
,
/
ل ِ *.
ِ
ف
َ

/
)
ْ
5
َ
ل
ْ
ا F
ِ
اد
ّ
لا ر
ِ
ي
ْ
غ
َ

َ
# v
ْ
E
َ
ر
َ
;َ ?
ْ
ل
َ
@
َ
8
e
/
عع3
ِ
ي
َ
ف
َ
I(
ِ
p ْ d
ْ
ِ
ا W
/
د
َ
ععL َ Zَ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
*+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
ععD
/
Y
ِ

/
ععU/ ل
ْ
ا يف
ِ
vi
ْ
p
ِ
1
َ
يععف
ِ
(
ِ
p ْ d
ْ
ِ
ا "عع0
َ
L َ اععb
َ
Xَف
َ
ا@
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
I.
ِ
ف
َ

/
)
ْ
5
َ
ل
ْ
ا F
ِ
ا$
َ

َ
# a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
اb
َ
L / ?E
/
F
/
vععi
ْ
p
ِ
1
َ
n
ْ
1
َ
*يعع ِO0
ْ
Xَi
َ
v
ْ
ل
َ
اععK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
| / ?E
/
ر
%
لا e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
IY
ِ

/
U/ ل
ْ
ا
Y
ِ

/
U/ ل
ْ
ا يف
ِ
*vi
ْ
p
ِ
1
َ
Zْ ب
َ
aَ اXَف
َ
8 اb
َ
يف
ِ
د
%
O
َ
L ْ )
َ
ف
َ
F
ِ
اد
ّ
لا [
ِ
:
ِ
& َ "ل
َ
# .
ِ
0
َ

%
لا يف
ِ
"عع0
َ
L َ 8 +
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
*ق َ د
!
ععD
/
8 "ععل
َ
@]
ْ
/
ا يععف
ِ

!
ععO
َ
L ْ اف
َ
اعع& َ ر
َ
>
َ
p َ *.
ٍ
E
َ
اR
َ
ل ِ8 اb
َ
ي
ْ
ل
َ
#
اb
َ
X/=د
ِ
ععH
ْ
4
َ
+
/
0
/
ب
ِ
اععXَم
/
@
َ
I.
ِ
عع0
َ

%
لا يععف
ِ
(
ِ
p ْ d
ْ
ِ
ا W
/
د
َ
ععL َ Zَ ععD
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ

َ
*e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا
I(
ِ
اععي
ّ
ك
ِ
R
ْ
م
َ
(
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
ا5
َ
& / @
َ
I.
ِ
g َل ِاg ّلا يف
ِ
اb
َ
i ِ?
ْ
ك
َ
ب
ِ
Iاb
َ
ع
َ
م
َ
ر
َ
&
ِ
ا{
ّ
لا (
ّ

َ
اb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
اععb
َ
i
ّ

َ
Iاb
َ
X/=د
ِ
ععH
ْ
4
َ
e
/
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا@
َ
Y
ِ
@
ْ
w
ّ
لا •/ F
ِ
ا@
َ
@
َ
I./ E
َ
@
ْ
w
ّ
لا v
ْ
-َ0
َ
O
َ
;ْ ا ?
ْ
ل
َ
ا5
َ
يف
ِ
اععb
َ
O
/
ي
ْ
ب
َ
@
َ
.
ٍ
عع=
ّ
@
ِ
د
ْ
ب
َ
a/ w
ِ

ْ
م
َ
@
َ
8 qY
ِ
@
ْ
w
ّ
لا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
I•
ِ
F
ِ
ا?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
„ر
َ
E
َ
ا5
َ
ب
ِ
T/ ر
َ
L ْ 1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
Iاb
َ
4 ِد
ّ
ععLِ Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا "ل
َ
# +
/
O
/
م
َ
\
َ
ل
َ
م
/
اb
َ
ي
ْ
0
َ
ع
َ
ف
َ
*.
ٍ
=
ّ
ر
ِ
l
َ
Q
َ
a
ِ
w
ِ

ْ
5
َ
>
َ
ر
ٍ
ع
ْ
7َ ن
ْ
م
ِ
I†
ْ
ععXَف
َ
اععb
َ
0
/
& ْ 1
َ
@
ْ
1
َ
ة
ِ
F
َ

/
ععl
ّ
0ل ِ u
ْ
b
/
ع
َ
م
َ
v
ْ
0
َ
R
َ
4
َ
F
ْ
ا Iاb
َ
م
/
?
ْ
K
َ
اb
َ
ئ ِا
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
Zَ R
َ
4
َ
F
ْ
ا
ر
/
ععي
ّ
Uَ O
َ
4
َ
G
%
ععD
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
I[
ِ
ر
ِ
عع,
%
ي
َ
O
َ
ل ِ u
ْ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
د
%
O
َ
ع
ْ
4
َ
Zَ يX
ِ
ف
َ
I$
`
د
َ
L َ @
َ
ة ` ?
ّ
K
/
ن
َ
يK
ِ
اC
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
@
َ
اp َ#
ِ
@
َ
8 .` عrَ Qِ ?م
/
ة ` ر
َ
عع,
ِ
L َ Z
ِ
عع& ْ ]
ْ
َ
ا .َ عK
َ
F
َ
ا-َم
/
(
ّ

َ
Ia
ِ
اععR
َ
4 ِF
ْ
Aِا@
َ
.
ِ
م
َ
اK
َ
d
ْ
ِ
ا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
W
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
ا5
َ
ل ِ +
ِ
يف
ِ
د
ّ
O
َ
ع
ْ
4
َ
(
ْ

َ

َ
ي
ّ
ع
َ
4
َ
اb
َ
ب
ِ
S
/
ي0 ِ=
َ
@
َ
+
/
ل
َ
8 ا>
J
?0
/
5
ْ
م
َ

/
ك
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
َ
ا>
َ
:ص> *ر
ٍ
E
ِ
)
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ك
َ
ف
َ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ

ِ
اp َ ة
ٍ
د
ّ
ععLِ يععف
ِ
A
ّ
# +
/
ع
/
ي
ْ
ب
َ
G
%
H
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
8 €‘ '
*Z` ععط
ِ
اب
َ
Zَ عيK
ِ
@
َ
8 Iة
ِ
F
َ
اععE
َ
d
ْ
ِ
ا _
ِ
اعب
َ
يعف
ِ
W
َ
د
ّ
عXَ4
َ
اعع5
َ
>
َ
ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
IG
%
H
ِ
ي
َ
ف
َ
Iاععb
َ
ك
/
0 ِ5
ْ
4
َ
A
َ
ة / د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
.َ ععع
َ

ْ
5
َ
ل
ْ
ا ^
/
عع0 ِ5
ْ
=
َ
ر
َ
E
ِ
)
ْ
O
َ
,
ْ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
Iاع
J
t
ْ
K
َ
^
َ
ععل ِp َ@
َ
I.J ععم
َ
?0
/
ع
ْ
م
َ
ة J د
ّ
ععم
/
+
ِ
,
ِ

َ
ل ِ +
/
O
َ
ع
َ

ْ
م
َ
"
َ
g ْO
َ
9
ْ
ا@
َ
+
/
L َ اب
َ
S
َ
0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ
)
َ
ك
َ
ف
َ
ة
ٍ
ر
َ
E
ْ
)
/
ععب
ِ

َ
ر
ْ
عع=
َ
u
ْ
ععل
َ
@
َ
ر
/
يع ِ5
/
ل
ْ
ا 2
َ
E
َ
F
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
+
ِ
يف
ِ
اb
َ
O
ْ
م
َ
w
ِ
ل
َ
اF
J
اع
َ
O
َ
,
ْ
م
/
@
ْ
1
َ
8 Z` ط
ِ
اب
َ
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 Z/ ععXَ
ْ
4
/
A
َ
@
َ
IS
َ
عع0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا W
/
w
َ
عع0
ْ
O
َ
ف
َ
اععb
َ
ب
ِ
ي
َ
ععc
ِ
F
َ
اp َ# ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
*v
ْ
0
َ
X
ِ
i
/
Z/ Xَ
ْ
4
/
ة
ِ
F
َ
اE
َ
# د
ِ

ِ
R
ْ
O
َ
ب
ِ
+
/
ك
/
ل ِام
َ

َ
ر
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ# اp َs
ِ
ف
َ
*+
/
4
/
د
ّ
م
/
v
ْ
l
َ
Xَi
َ
ار
J
E
ِ
)
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
+
ِ
ععيف
ِ
*‚
ْ
ر
ّ
5
َ
O
َ
عع9
ْ
ا اععb
َ
ل
َ
8 اعع>
J
?0
/
5
ْ
م
َ
*@
ْ
1
َ
8 ^
َ
ل ِ: َ ععب
ِ
ي
َ
ععc
ِ
F
َ
اp َ# ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
+
/

ْ
م
ِ
e
ِ
& َ : ْ عع5
/
ل
ْ
ا اC
َ
Qِ اععD
َ
+
/
ل
َ
اععK
َ
IS
ِ
عع0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
*ة َ ر
َ
ععE
ْ
]
ْ
/
ا v
ْ
ععC
َ
0
َ
ط
َ
@
َ
8 اععم
J
@w
/
ل
/
Z
ِ
ععD
ْ
1
َ
يععف
ِ
+
/
R
َ
R
ّ
ععD
َ
@
َ
I[
/
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
@
َ
Z
ِ
م
ِ
اععrّ لا e
/
Qِ اععD
َ
aَ اععK
َ
@
َ
Ie
ِ
=:
ِ
ععb
ْ
O
ّ
لا@
َ
"ععل
َ
@
ْ
1
َ
?
َ
عع& / @
َ
ة
ٍ
F
َ
اععE
َ
# @
ْ
1
َ
ة
ٍ
F
َ
اععL َ s
ِ
ب
ِ
I+
ِ
ععيف
ِ
F
ِ
ار
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
ر
/
ي
ّ
Uَ O
َ
4
َ
I.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا
+
/
ع0
َ
ف
َ
اعع,
J
ي-
ِ
i
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا ن
/
ك
َ
,
ْ
م
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 I[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ

َ
# Z
ِ

ّ
لا e
ِ
0
َ
ط
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
I+
ِ
ععيف
ِ
F
ِ
ار
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
ْ
ععم
ِ
*| / ا
َ
O ِم
ْ
Aِا اb
َ
0
َ
ف
َ
ا,
J
ي,
ِ
;َ @
ْ
1
َ
اb
َ
ب
ِ
S
ٍ
ئ ِA
َ

َ
# Z/ Xْ
ّ
لا
e
ٍ

ِ
K
َ

َ
# Zَ Xَ
ْ
4
/
(
ْ
1
َ
يM ِC
َ

ْ
=
َ
Z/ Xَ
ْ
4
/
P/ ي
ْ
Q
َ
@
َ
Iاb
َ
ب
ِ
S
ٍ
ئ ِA
َ

َ
# Z
ِ

ّ
لا e
/
0
َ
ط
َ
@
َ
e
`
E
ِ
ا@
َ
^
َ
ل ِp َ (
ّ
1
َ
Iu
ْ
b
ِ
م
ِ
ل
َ
>
َ
ر
/
&
ِ
ا•
َ
@
َ
ن
/
ك
ِ
5
ْ
=
/
ام
َ
e
ِ
,
َ
R
َ
ب
ِ
I+
/

ْ
L َ a
ِ
?X/
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
_
ِ
اC
َ
R
ْ
O ِ9
ْ
Aِا يف
ِ
$
َ
$
ّ
ر
َ
4
َ
@
َ
_
َ
?E
/
?
/
ل
ْ
ا ي
%
ل ِاw
َ
M َل
ْ
ا د
َ
ع
َ
C
ْ
O
َ
9
ْ
ا@
َ
"
َ
ك
ْ
عع9
/
"0
َ
L َ F
َ
اد
ّ
لا v
ْ
0
َ
l
ّ
ف
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
*اb
َ
O
/
0
َ
;َ اد
َ
م
/
@
َ
اb
َ
O
/

َ
>
َ
ا,
َ
م
/
+
/
ل
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
@
َ
8
.
ٍ
ععي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
)
َ
ب
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
اعع>
َ
W
`
ار
َ
ععQ
َ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
Iاb
َ
ب
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ا5
َ
b
ِ
يف
ِ
2
/
Xَ=
َ
ا5
َ
ل ِ اb
َ
0 ِg ْم
ِ
w
`
ععي
!
5
َ
م
/
*+
/
ععل
َ
8 W
`
ر
َ
ععR
ْ
م
َ
*@
ْ
1
َ
ر
`
عع>
َ
p َ w
`
ععي
!
5
َ
م
/
اععb
َ
ل
َ
W
`
ر
َ
R
ْ
م
َ
F
ِ
اد
ّ
لا يف
ِ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8
ر
َ
عع>
َ
p َ ام
َ
*\
َ
اE
َ
.` ي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
ة ` 1
َ
ر
َ
م
ْ
ا @
ْ
1
َ
.` م
َ
1
َ
@
ْ
1
َ
8 ^
َ
ل ِ: َ >
َ
*„ر
َ
;ْ 1
/
.` E
َ
@
ْ
\
َ
@
ْ
1
َ
"g َi
ْ
1
/
8
ة َ ر
َ
ععC
ْ
Lِ A
َ
@
َ
ر
/
عع{
َ

ّ
لا +
/
ع
َ
م
َ
ن
/
م
َ
< ْ =
/
A
َ
+
/
i
ّ

َ
I[
/
ر
َ
ك
ْ
=
/
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
+
ِ
يف
ِ
F
ِ
@: / R
ْ
5
َ
ل
ْ
ا Nِا-َO ِi
ْ

اb
َ

َ
ك
َ
,
َ
ف
َ
ة ` ر
َ
3
ْ
Q
/
F
ِ
اد
ّ
لا يف
ِ
(
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 w
/
ي
!
5
َ
=
/
A
َ
n:
ِ
ل
ّ
ا ي
!
C
ِ
H
ّ
لا@
َ
(
ِ
?
/
3
ْ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ

ٍ
ار
َ
O
َ
عع,
ْ
م
/
@
َ

ٍ
ععC
َ
t
ْ
5
َ
>
َ
S
/
ععف
ِ
ار
َ
5
َ
ل
ْ
ا ‚
ْ
د
َ
ععR
َ
4
ّ
ا (
ْ
s
ِ
ف
َ
„ر
َ
;ْ ]
ْ
/
ا ر
/
;َ …
ْ
ا@
َ
ا5
َ
& / د
/
Q
َ
1
َ

َ
عع>
َ
p َ ا5
َ
يف
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
اF
J
: َ Q
َ
*W
`
ر
َ
R
ْ
م
َ
6
َ
ر
ِ
O
/
7ْ ا
/
8 G
ِ
t
ْ
,
ّ
لا "ل
َ
# اد
J
ع
َ
H
ْ
م
ِ
@
َ
A
َ
(
ْ
1
َ
@
َ
_
ٍ
اععب
َ
ن
ْ
ععم
ِ
اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
اععم
َ
S
َ
عع0
َ
M ْ=
/
(
ْ
1
َ
يععM ِC
َ

ْ
=
َ
@
َ
8 6
/
ر
َ
O
َ
ععrْ =
/

َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
8
ا5
َ
b
/
ط
َ
ر
َ
O
َ
ع7ْ ا اع5
َ
>
َ
*„ر
َ
ع;ْ ]
ْ
/
ا "ع0
َ
L َ 8 +
ِ
عيف
ِ
ر
%
ع5
/
=
َ
*ا5
َ
& / اد
َ
عQ
ْ
# ر
%
ع5
َ
م
َ
(
َ
?عك
/
=
َ
u
ْ
b
/

ْ
م
ِ
@
َ
^
َ
ل ِp َ يف
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
اF
J
: َ Q
َ
Iا5
َ
& / ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
.
ِ
5
ّ
O ِO
ّ
لا@
َ
e
ِ
=:
ِ
b
ْ
O
ّ
لا اC
َ
Qِ اD
َ
?
`
عع0
ْ
L / @
َ
Z` -ْ عع9
/
@
َ
8 I(
ِ
اععUَ ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ا5
َ
>
َ
ي
َ
i ِاg ّلا 6
ْ
ر
ِ
O
َ
rْ =
َ
u
ْ
ل
َ
ن
ْ
م
َ
W
`
ر
َ
R
ْ
م
َ
6
َ
ر
ِ
O
/
7ْ ا
/
S
/
ف
ِ
ار
َ
5
َ
ل
ْ
ا ‚
ْ
د
َ
R
َ
4
ّ
ا (
ْ
# +
/
i
ّ
1
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
َ
>
َ
p َ ا5
َ
يف
ِ

ٍ
ر
َ
3
ْ
Q
/
@
َ
F
ٍ
اد
َ
>
َ
:ص> q6
ْ
ر
َ
O
َ
rْ =
/
u
ْ
ل
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
€” '
7ارب:@Aا 9ا!
A
J
ا@
َ
\
َ
@
ْ
1
َ
اf J@د
/
ععQ
/

ِ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا ^
ِ
عع0
ْ
م
ِ
e
ِ
C
َ
عع,
َ
ب
ِ
ة J د
ّ
م
/
ة
ِ
1
َ
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
اب
ِ
~
/
ب
%
ر
َ
O
ّ
لا ?
َ
& /
ا5
َ
& / د
/
ععQ
َ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
C
َ
C
َ
عع,
َ
ب
ِ
e
/
عع3
ِ
=
َ
8 اد
J
ععC
%
ع
َ
4
َ
@
ْ
1
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
اb
َ
5
ِ
Qِ F
َ
ة / Nَار
َ
ب
َ
Tَ ر
َ
ع
ْ
O
/
ل ِ
@
ْ
1
َ

ٍ
ل
/
اععR
َ
4
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
ععي
ْ
ع
َ
ب
ِ
$
B
F
َ
@
ْ
1
َ
ي
ٍ
C
ْ
9
َ
@
ْ
1
َ
.
ٍ
C
َ
&
ِ
@
ْ
1
َ

ٍ
F
ْ
# @
ْ
1
َ
Nٍار
َ
r
ِ
ب
ِ
.
ٍ
م
َ
1
َ
^
/
0
ْ
م
ِ
2
ِ
ععي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا Zَ ععC
ْ
K
َ
2
/
ئ ِاععC
َ
ل
ْ
ا ا& َ 1
َ
ر
َ
C
ْ
O
َ
عع9
ْ
ا ن
ْ
م
َ
@
َ
ر
`
ك
ْ
ب
ِ
N`ا?
َ
9
َ
8 .
ٍ
ي
ّ
D
ِ
@
َ
a
ِ
?C
/
K
َ
@
ْ
1
َ
*.
ٍ
ل
َ
اK
َ
#
Z/ ;/ د
ْ
عع=
َ
@
َ
I‚
ِ
اF
َ
?>
/
: ْ عع5
َ
ل
ْ
ا ر
/
ععي
ْ
غ
َ
n
ْ
1
َ
*اعع& َ ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
ة ` 1
َ
ر
َ
ععم
ْ
ا@
َ
ي
B
C
ِ
D
َ
ن
ْ
م
ِ
.` 0
َ
X
ِ
O
َ

ْ
م
/
@
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ +
/
عع0
ّ
لا "0
ّ
ععD
َ
+
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
m ^
َ
ععل ِp َ يف
ِ
Z/ D
ْ
]
ْ
َ
ا@
َ
I./ ,
َ
=
ِ

ْ
ا@
َ
ة / ر
َ
يM ِH
ّ
لا +
ِ
يف
ِ

ِ
اp َ ر
/
ععي
ْ
غ
َ
A
َ
@
َ
I2
َ
l
َ
4
َ
"O
ّ
Q
َ
Z` م
ِ
اQ
َ
)
/
ط
َ
?4
/
A
َ
@
َ

ٍ
اط
َ
@
ْ
1
َ
ا=
َ
اC
َ
9
َ
يف
ِ
u
َ
0
ّ
9
َ
@
َ
ي
%
ع ِف
ِ
اععrّ لا œ
َ
اععK
َ
@
َ
[
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
$@
/
ا$
َ

/
1
َ
[
/
ا@
َ
F
َ
Io.J l
َ
ي
ْ
Q
َ
ƒ
َ
يRِ 4
َ
"O
ّ
Q
َ
Z
ٍ
5
ْ
Q
َ
ن
ْ
ععم
ِ
: َ ;َ 1
َ
@
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا •
ِ

/
Q
/
2
ِ
م
ِ
ا3
َ
ب
ِ
اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ .
ِ
ي
ّ
C
ِ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا ر
َ
ي
ْ
غ
َ
I+
/

ْ
L َ +
/
0
ّ
لا ي
َ
c
ِ
F
َ
A
َ
ن
ْ
ععم
َ
S
َ
R
َ
ل
ْ
1
َ
@
َ
Iا& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
ر
ِ
ك
ْ
C
ِ
ل
ْ
ا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
ق َ ر
ْ
ف
َ
A
َ
+
/
i
ّ
1
َ
I.
ِ
ي
ّ
C
ِ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
ق
ِ
ل
َ
ط
ْ
d
ْ
ِ
ا
ƒ
ِ
ععي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا F
ِ
د
ْ
ععK
َ
F
ِ
اC
َ
O ِL ْ ا يف
ِ
ƒ
/
يRِ 4
َ
ن
ْ
5
َ
ب
ِ

ِ
ر
َ
يM ِH
ّ
لا@
َ
.
ِ
,
َ
=
ِ

ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ƒ
/
يRِ 4
َ
يععف
ِ
8 N /ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا *e
/
عع3
ِ
=
َ
@
َ
8 qي4 ِ)
ْ
ي
َ
عع9
َ
اعع5
َ
>
َ
ر
`
b
ْ
عع7َ ?
َ
عع& / @
َ
IاععC
J
ل ِاغ
َ
ر
ِ
b
ْ
t
%
لا@
َ
+
ِ
عل ِا@
َ
\
َ
د
َ
عع
ْ
ب
َ
|
ِ
اO
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ^
ِ
0
ْ
م
ِ
$
ِ
?
ْ
ع
َ
ل ِ د
/
ي
!
,
ّ
لا ا& َ w
َ
3
ّ
L َ n
ْ
1
َ
*‚
ْ
w
َ
3
!
L / .
ٍ
C
َ
4
َ
اك
َ
م
/
"ععل
َ
# ‚
ْ
$
َ
اععL َ *ة ` د
ّ
عع4
َ
ر
ْ
م
/
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 e
/
3
ِ
=
َ
I./ ب
َ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا v
ْ
Uَ ,
ِ
ف
/
?
ْ
ل
َ
ا: َ >
َ
@
َ
.
ِ
ب
َ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
اب
ِ
|
ِ
اO
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ^
ِ
عع0
ْ
م
ِ
$
ِ
?
ْ
ع
َ
ل ِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 Iا& َ ˜ / ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
ا e
/
3
ِ
=
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ف
َ
IW
ِ
ل
َ
9
ْ
d
ْ
ِ
ا
^
َ
عع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
اعع
َ
4
/
A
َ
ة َ $
ّ
ر
!
ععلا (
ّ

َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ

ِ
$
ّ
ر
!
لاععب
ِ
+
ِ
ععل ِا@
َ
\
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
*W
ٍ
ار
َ
ععQ
ْ
# @
ْ
1
َ
T
ٍ
اك
َ
O ِL ْ ا @
ْ
1
َ
W
ٍ
?
ْ
D
َ
ن
ْ
م
ِ
v
ْ
0
َ
;َ ن
ْ
م
َ
A
َ
8 q.
ِ
ب
َ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا IT
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
(
ّ

َ
ا& َ ˜ / ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
ا e
/
عع3
ِ
=
َ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
q+
ِ
ععيف
ِ
+
ِ
ععi ِp ْdِ
ِ
^
َ
ل ِ: َ ععب
ِ
د
ِ
ي
!
,
ّ
لا "0
َ
L َ اb
َ
O ِم
َ
ر
ْ
Q
/
*+
`
ععE
ْ
@
َ
W
ِ
ار
َ
ععQ
ْ
d
ْ
ِ
ا يععف
ِ
@
َ
8 .
ِ
ب
َ
اO
َ
ك
ِ
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
I^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
اب
ِ
Z% Uِ 4
/
A
َ
^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
اb
َ
O
َ
م
َ
ر
ْ
Q
/
:ص> +
ِ
ععب
ِ
.
ِ
ععم
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا د
ِ
عع>
%
)
َ
O
َ
ل ِ ة
ِ
$
ّ
ر
!
لا>
َ
+
/

ْ
م
ِ
Z! Rِ ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا e
/
3
ِ
=
َ
+
/
i
ّ
1
َ
‡– (
ْ
)
َ
ععب
ِ
*+
/
ععO
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
„ر
َ
O
َ
عع7ْ ا ?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qNَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
ا A
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ب
ِ
F
/
?b
/
5
ْ
3
/
ل
ْ
ا 2
َ
t
َ
K
َ
@
َ
'
u
ْ
ععل
َ
+
/
ععi
ّ

َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
N/ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا *e
ّ
Rِ O
/
9
ْ
ا
/
8 اb
َ
Q
/
اك
َ
i ِ •َ ,
َ
-َi
ْ
اف
َ
.J م
َ
1
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
^
ِ
عع0
ْ
م
ِ
د
ِ
ععل
َ
@
َ
ن
ْ
L َ ح
ِ
اك
َ

!
لا د
/
ل
َ
@
َ
w
َ
ي
ّ
5
َ
O
َ
ي
َ
ل ِ e
ّ
Rِ O
/
9
ْ
ا
/
ا5
َ
i
ّ
#
ِ
@
َ
ZV Qِ Nِار
َ
r! لاب
ِ
$
ْ
د
ّ
3
َ
O
َ
=
َ
يععف
ِ
@
َ
^
ِ
عع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا يععف
ِ
S
/
ععO ِع
ْ
=
َ
u
ّ
ععf / اعع>
J
?0
/
5
ْ
م
َ
د
/
X
ِ
ع
َ

ْ
=
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا يف
ِ
+
/
i
ّ
s
ِ
ف
َ
ن
ِ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا
N /ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا *e
/
3
ِ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
8 Iد
ٍ
ل
َ
@
َ
W
ّ
1
/
+
/
م
%
1
/
ر
/
يH
ِ
4
َ
@
َ
ار

Q
/
د
/
X
ِ
ع
َ

ْ
=
َ
ن
ِ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا ^
ِ
0
ْ
م
ِ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا $
ِ
د
%
3
َ
O
َ
ل ِ
u
`
ل ِاععL َ ?
َ
عع& / @
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
7/ Nِ6
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
L َ *ة J د
ّ
O
َ
ع
ْ
م
/
@
ْ
1
َ
.J E
َ
@
ّ
w
َ
م
/
^
َ
0
َ
م
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
N`ار
َ
C
ْ
O ِع9
ْ
ا a
ِ
اععR
َ
ل
ْ
ا يعف
ِ
*e
ْ
ع3
ِ
=
َ
u
ْ
عل
َ
8 2
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا "l
َ
م
ْ
1
َ
@
َ
+
ِ
ب
ِ
Z` &
ِ
اE
َ
@
ْ
1
َ
a
ِ
اR
َ
ل
ْ
اب
ِ
.
ِ
ععي
ّ
E
ِ
@
ْ
w
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
I(
ِ
اF
َ
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*A
َ
ا\
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8 q[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
S
!
R
َ
ب
ِ
.` ل
َ
?M /rْ م
َ
اb
َ
i
ّ

َ
@
ْ
1
َ
Iة / د
ّ
ععع ِل
ْ
ا v
ْ
ععl
َ
Xَi
ْ
ا @
ْ
1
َ
[
/
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
@
ْ
1
َ
a
ِ
?;/ د
%
ععلا Zَ ععC
ْ
K
َ
v
ْ
ععXَ0
/
ط
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
ة
ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا@
َ

ِ

/
ععR
/
ل ِ *ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
8 N/ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا *e
َ
ععE
َ
@
َ
8 .
ِ
b
َ
C
ْ
ععr% لا ة / د
ّ
ععLِ v
ْ
l
َ
Xَi
ْ
ا

/
X/,
ْ
ي
َ
ف
َ
اb
َ
0
%
Qِ +
/

ْ
L َ •/ 0
/
Uْ =
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا •َ @د
/
Q
/
(
ّ

َ
e
/
3
ِ
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا
@
ْ
1
َ
8 ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
م
/
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ

ٍ
Nَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
.
ٍ
ععم
َ
1
َ
ن
ْ
L َ ‹
ٍ
ار
َ
ف
ِ
a/ ا@
َ
\
َ
يi ِاg ّلا8 q[
/
ر
/
f َ1
َ
e
/
عع3
ِ
4
َ
اعع5
َ
>
َ
IN/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
3
ِ
ي
َ
ف
َ

ِ
ي
!
,
ّ
لا ‚
ِ
?
ْ
م
َ
@
ْ
1
َ
S
ٍ
O
ْ
ع ِب
ِ
ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
"عع0
َ
L َ Nٍار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
ا ة / د
ّ
ععم
/
v
ْ
ععl
َ
م
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qح
ٍ
اععك
َ
i ِ ن
ْ
L َ .
ِ
K
َ
F
َ
ا-َ5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *e
َ
ععE
َ
@
َ
8 اععb
َ

ْ
L َ *‚
َ
اععم
َ
@
ْ
1
َ
8 ا& َ د
/
ي
!
عع9
َ
*اععb
َ
XَO
َ
L ْ 1
َ
u
ّ
ععf / ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
م
/
اعع5
َ
ب
ِ
"عع-َO
َ
ك
ْ
=
/
@
َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
IW
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
ل ِ *G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
u
ْ
ععل
َ
اb
َ
XَO
َ
L ْ )
َ
ف
َ
8 ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
*ة J Nَ?ط
/
?
ْ
م
َ
.J م
َ
1
َ
1
َ
ر
َ
C
ْ
O
َ
9
ْ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
v0
ْ
K
/
8 "l
َ
م
َ
*.J عQ
َ

/

ْ
م
َ
+
/
C
ِ
ععrْ 4
/
A
َ
p ْ # a
ِ
اعR
َ
ل
ْ
ا يعف
ِ
Y
/
@
ّ
w
َ
ععO
َ
4
َ
@
َ
8 N/ار
َ
C
ْ
O ِع9
ْ
Aِا اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *e
ْ
3
ِ
=
َ
q*u
/
عع0
َ
L ْ 1
َ
+
/
عع0
ّ
لا
َ
@
َ
8 ح
ِ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا [
/
ر
َ
عع>
َ
p َ ة
ِ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
:ص> ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
م
/
@
َ
8 ة
ٍ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
م
/
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ

ٍ
Nَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
.
ٍ
ععم
َ
1
َ
Y
/
@
%
w
َ
عع4
َ
W
/
ر
/
R
ْ
=
َ
@
َ
8
ॠS
َ
ععO
َ
L ْ 1
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
ن
ِ
=
ْ
Nَاعع5
َ
ل
ْ
ا 6
ِ
ل
َ
O ِ;ْ ا ن
ْ
ععم
ِ
اF
J
: َ ععQ
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا Zَ ععC
ْ
K
َ
'
ة َ د
ّ
ععO
َ
ع
ْ
5
/
ل
ْ
ا G
/
ععك
ِ

ْ
=
َ
اعع5
َ
>
َ
*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
Nٍار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
ا ل
َ
ب
ِ
اb
َ
Q
/
اك
َ
i ِ +
/
0
َ
ف
َ
+
/
4
َ
د
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
م
/
+
/
Q
/
اععك
َ
i ِ •/ ععK
ّ
?
َ
O
َ
ي
َ
ف
َ
INَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا يععl
ِ
O
َ
Xْ =
َ
ق َ اععO
َ
L ْ d
ْ
ِ
ا (
ّ

َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
I+
/
عع
ْ
م
ِ
*.` ععE
َ
@
ّ
w
َ
م
/
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
8 اععb
َ

ْ
L َ *‚
َ
اععم
َ
@
ْ
1
َ
اb
َ
XَO
َ
L ْ 1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 [
ِ
ر
ِ
ي
ْ
M َل ِ اb
َ
3
ِ
=@
ِ
w
ْ
O
َ
>
َ
I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ

ِ
ي
!
عع,
ّ
0ل ِ اعع7J ار
َ
ف
ِ
v
ْ
عع,
َ
ي
ْ
ل
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *Nَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
ا ل
َ
ف
َ
8 ن
ِ
ي
ْ
O
َ
ل
َ
)
َ
,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
يف
ِ
.` 0
َ
م
ِ
ا>
َ
.` l
َ
ي
ْ
Q
َ
?
َ
& / @
َ
Nٍر
ْ
X/ب
ِ
8 Nِار
َ
K
ْ
]
ْ
َ
ا ‚
ِ
اp َ يف
ِ
N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا@
َ
n
ْ
1
َ
*?
َ
& / @
َ
8
يعف
ِ
اع5
َ
>
َ
ر
`
b
ْ
ط
/
+
/
i
ّ
1
َ
u
ِ

ِ
Xَل
ْ
ا@
َ
IS
ِ
ب
ِ
ا,
ّ
لا P
ِ

ِ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
ل ِ *د
ِ

ِ
3
َ
ل
ْ
ا
T/ ر
َ
ععع
ْ
O
/
ف
َ
IN/ار
َ
ععK
ْ
]
ْ
َ
ا اععb
َ
يف
ِ
F
/
ر
ّ
ععك
َ
O
َ
4
َ
ة َ د
ّ
ععع ِل
ْ
ا (
ّ
)
َ
ب
ِ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ ق َ ر
ّ
ف
َ
@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا
ƒ
/
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا د
/
5
ِ
O
َ
ع
ْ
ي
َ
ف
َ
F
/
ر
ّ
ك
َ
O
َ
4
َ
A
َ
ا
َ
& / @
َ
Iا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
Z
ِ
0
ّ
Uَ O
َ
5
/
ل
ْ
ا ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
اب
ِ
u
ِ
Qِ ر
ّ
لا ة / Nَار
َ
ب
َ
e
/
C
َ
عع9
َ
د
َ
ععE
ِ
@
/
?
ْ
ععل
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
"عع0
َ
L َ .` عع0
َ
م
ِ
ا>
َ
+
ِ
ل ِ?
ْ
ععXَب
ِ
+
َ
ععC
ّ
i
َ
@
َ

ِ
Nَار
َ
C
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ a% اد
ّ
لا
يععl
ِ

ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
Iاععb
َ
O
/
ي
ّ
X
ِ
ب
َ
+
ِ
ععيف
ِ
يعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
A
َ
I.
ِ
ععl
َ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Nِاعع
َ
f ْ1
َ
يععف
ِ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا
?
ْ
ععل
َ
u
ِ

ِ
ععXَل
ْ
ا "عع0
َ
L َ @
َ

َ
ععb
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / ƒ
َ
يRِ 4
َ
u
ّ
f / اb
َ

ْ
م
ِ
ر
َ
b
/
t
ْ
4
َ
"O
ّ
Q
َ
N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
اعع5
َ
>
َ
ن
ِ
ي
ْ
b
َ
E
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا د
ِ
Q
َ
1
َ
"0
َ
L َ +
ِ
يK
ِ
اC
َ
ب
ِ
"-َO
َ
>
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
t
%
لا Nِا
َ
f ْ1
َ
يف
ِ
e
/
C
َ
,
ّ
لا د
َ
E
ِ
@
/
A
َ
@
َ
Iيعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ
)
َ
ععب
ِ
n
%
?
ِ
ععM َC
َ
ل
ْ
ا W
َ
w
َ
E
َ
@
َ
I†
ِ
ي,
ِ
C
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
+
/
R
َ
E
ّ
F
َ
@
َ

ِ
د
ّ
ع ِل
ْ
ا يف
ِ
+
/
ععR
َ
E
ّ
F
َ
@
َ

َ
ععيRِ 4
َ
u
ّ
عf / ر
َ
عb
/
t
ْ
4
َ
u
ّ
f / [
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ƒ
َ
يRِ 4
َ
"O
ّ
Q
َ
N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا يl
ِ

ْ
=
َ
ر
َ
ععC
!
ع
َ
=
/
(
ْ
1
َ
\
َ
اعع3
َ
ف
َ
Iا$
J
د
َ
ععL َ اععb
َ
يف
ِ
(
ّ
)
َ
ععب
ِ
ة َ د
ّ
ع ِل
ْ
ا ق َ F
َ
اف
َ
@
َ

ِ
يM ِH
ّ
لا ح
ِ
ر
ْ
rّ لا يف
ِ
ة / ر
َ
يM ِH
ّ
لا ي
َ
&
ِ
@
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ

/
اp َ@
َ
8 P
ِ
ل ِاg ّلا ƒ
ِ
ع
ْ
ب
َ
@
َ
ن
ِ
ي
ْ

َ
f ْا ن
ْ
L َ 2
ِ
5
ْ
3
َ
ل
ْ
ا z
ِ
-ْ 0
َ
ب
ِ
e
ِ
ل ِاعM َل
ْ
ا يعف
ِ
ار
J
ععb
ْ
ط
/
@
َ
اععl
J
ي
ْ
Q
َ
Nِر
ْ
ععX/ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ a` د
َ
ب
َ
+
/
i
ّ

َ

ٍ
b
ْ
rَ ب
ِ
8 I./ ,
َ
=
ِ

ْ
ا@
َ
يف
ِ
u
ِ
Qِ ر
ّ
لا يف
ِ
[
/
ر
/
f َ1
َ
ر
/
b
َ
{
ْ
=
َ
A
َ
Nَا5
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ

َ
# ار
J
{
َ
i
َ
*.
ٍ
f َل
َ
g َب
ِ
a
ِ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
8
•/ 0 ِO
َ
Uْ =
َ
A
َ
u
ِ
Qِ ر
ّ
لا ة
ِ
Nَار
َ
ب
َ
"0
َ
L َ a% د
/
=
َ
ام
َ
Z% K
َ
1
َ
ي
َ
b
ِ
ف
َ

ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
f َل
َ
f َ ن
ْ
م
ِ
Zّ K
َ
1
َ

/
ار
َ
ف
ِ
اb
َ

ْ
L َ aَ ا\
َ
@
ْ
1
َ
.` ي
ّ
C
ِ
,
ْ
م
َ
Z` م
ِ
اQ
َ
@
َ
8 .
ِ
XَيK
ِ
ر
ّ
لا@
َ
ة
ِ
ر
ّ
R
/
ل
ْ
ا ن
َ
ي
ْ
ب
َ
+
ِ
يف
ِ
a/ اR
َ
ل
ْ
ا
qP
ِ

ِ
R
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
ل ِ Z
ِ
5
ْ
R
َ
ل
ْ
ا n
ْ
1
َ
*+
ِ
ع ِc
ْ
?
َ
ب
ِ
د
ٍ
ي
!
9
َ
A
َ
+
/
عi
ّ
1
َ
S
َ
C
َ
عع9
َ
د
ْ
ععXَف
َ
8 ة
ٍ
د
ّ
ععLِ @
ْ
1
َ
ح
ٍ
اععك
َ
i ِ يف
ِ
ي
َ
&
ِ
@
َ
*Nٍار
َ
r
ِ
ب
ِ
v
ْ
ك
َ
0 ِم
/
(
ْ
#
ِ
@
َ
8
(
/
?ععك
/
=
َ
ل
َ
ف
َ
ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ا5
َ
b
ِ
ل ِا@
َ
\
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
e
/
3
ِ
=
َ
+
/
i
ّ
1
َ
@
َ
*a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
Nَار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
ا
2
ِ
ععc
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععL َ ر
`
;ّ < َ ععم
/
@
ْ
1
َ
e
ٍ
ععE
ِ
ا@
َ
ر
/
ععي
ْ
غ
َ
اععم
ّ
# +
/
ععi
ّ

َ
2
ِ
c
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
ا
َ
& / N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
2
ِ
عc
ْ
?
َ
ب
ِ
N /ار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا Z/ ععH
/
R
ْ
=
َ
8 ح
ِ
ر
ْ
ععrّ لا يععف
ِ
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا aَ اععK
َ
ا5
َ
>
َ
*v0
ْ
K
/
8
$
َ
?ععH
/
Xْ 5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
@
َ
P
ِ

ِ
ععR
َ
ل
ْ
ا ق
ِ
ل
َ
ط
ْ

ِ
*u
/
0
َ
L ْ 1
َ
+
/
0
ّ
لا
َ
@
َ
G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
"i
J
\
ِ
Z
ِ
5
ْ
Q
َ
+
ِ
ب
ِ
N/ار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا Z/ H
/
R
ْ
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
+
ِ
ب
ِ
.` 0
َ
D
ِ
اQ
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
u
ِ
Qِ ر
ّ
لا ة
ِ
Nَار
َ
ب
َ
./ ف
َ
ر
ِ
ع
ْ
م
َ
Z
ِ
يل ِد
َ
ععب
ِ
د
ِ
ععي>
ِ
)
ْ
O
ّ
لاب
ِ
ة
ِ
د
ّ
ععع ِل
ْ
ا ص
ِ
اH
َ
O ِ;ْ اب
ِ
ا: َ & َ 2
َ
ف
ِ
$
/
@
َ
ة / د
ّ
ع ِل
ْ
ا +
ِ
ب
ِ
يl
ِ

ْ
4
َ
A
َ
ا5
َ
>
َ
د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Nٍار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
ا ن
/
م
َ
\
َ
"l
َ
م
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8qNِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا (
َ
@$
/
اb
َ
يف
ِ
F
ِ
ار
َ
ك
ْ
O
ّ
لا 6
ِ
ار
َ
O ِ7ْ ا
د
ِ
عع>
%
)
َ
O
َ
ل ِ +
ِ
ععب
ِ
h
َ
?عع0
/
5
ْ
5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*•
ٍ
F
ْ
s
ِ
ععب
ِ
^
َ
0
َ
م
َ
(
ْ
# e
َ
,
ِ
Q
/
ƒ
ِ
C
ْ
Xَل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا
يف
ِ
N `ار
َ
7
ِ
ا: َ >
َ
@
َ
8 +
ِ
ع ِي
ْ
ب
َ
.
ِ
R
ّ
D
ِ
Z
ِ
يل ِد
َ
ب
ِ

ِ
?C
/
Xْ 5
َ
ل
ْ
ا .J ل
َ
w
ِ

ْ
م
َ
a` \
ِ
اi
َ
+
ِ
يف
ِ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا
F
ِ
ار
َ
Xْ O ِعع9
ْ
ا W
ِ
د
َ
ععع
َ
ل ِ e
/
عع,
َ
R
ْ
=
/
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
+
ِ
ععم
ِ
@w
/
ل
/
@
َ
^
ِ
عع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا W
ِ
ا5
َ
O
َ
ل ِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
Zَ ععC
ْ
K
َ
@
َ
ا& َ د
ِ
عXْ L َ د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
/
ععم
َ
\
َ
"ععl
َ
م
َ
اp َ# +
/
i
ّ
s
ِ
ف
َ
*.` C
َ
&
ِ
A
َ
8 ^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا
اع5
َ
>
َ
ر
ِ
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ƒ
ِ
C
ْ
Xَل
ْ
ا "0
َ
L َ اb
َ
يف
ِ
^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا •
ِ
K
%
?
َ
O
َ
ل ِ e
/
,
َ
R
ْ
=
/
A
َ
ƒ
ِ
C
ْ
Xَل
ْ
ا
Zَ ععC
ْ
K
َ
^
ِ
عع0
ْ
5
ِ
ل
ْ
اب
ِ
ا& َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
2
َ
م
َ
اb
َ
يف
ِ
ر
ِ
يC
ِ
ع
ْ
O
ّ
لا يف
ِ
ا
َ
& / G
/
5
َ
,
ْ
4
َ
@
َ
اb
َ
ب
ِ
اب
َ
يف
ِ
W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ة J د
ّ
عع4
َ
ر
ْ
م
/
@
ْ
1
َ
*.J ي
ّ
عع9
ِ
?3
/
م
َ
„ر
َ
O
َ
عع7ْ ا ?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 qF
ِ
اععH
َ
O ِ;ْ Aِا يLِ اد
َ
ععل ِ ƒ
ِ
ععC
ْ
Xَل
ْ
ا
+
/
عi
ّ

َ
N ِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا يف
ِ
F
/
?>
/
: ْ 5
َ
ل
ْ
ا اb
َ
l
/
ي
ْ
Q
َ
*•
ِ
ك
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
v
ْ
5
َ
0
َ
9
ْ
1
َ
u
ّ
f / v
ْ
c
َ
اR
َ
ف
َ
8
:ص> د
/
ععH
ْ
Xَل
ْ
ا ?
َ
عع& / n:
ِ
ععل
ّ
ا |
ِ
اO
َ
5
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا Zّ ععQِ e
/
X
ِ
ع
ْ
O
َ
عع,
ْ
=
َ
A
َ
‡› ن
ْ
ععم
ِ
'

!
XَO
َ
,
ْ
5
/
ل
ْ
ا ^
ِ
0
ْ
5
ِ
ل
ْ
ا يف
ِ
+
ِ
Lِ ?K
/
?
/
ل ِ ي-
ِ
ك
ْ
=
َ
Zَ يK
ِ
@
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
*Nٍ6
ْ
?
َ
ععب
ِ
8 Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا Nِاl
َ
X
ِ
i
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
*ة1رCO,5لاب | / اO
َ
5
ْ
O ِ9
ْ
Aِا W
/
ر
/
R
ْ
=
َ
@
َ
8
A
ّ
#8 +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ اعع9
J
اي
َ
K
ِ
ة
ٍ
?
َ
b
ْ
ععrَ ب
ِ
ر
ٍ
عع{
َ
i
َ
@
َ

ٍ
عع5
ْ
ل
َ
@
َ
.
ٍ
عع0
َ
C
ْ
X/>
َ
*[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
8 W
َ
د
ّ
Xَ4
َ
ا5
َ
ل ِ
"عع0
َ
L َ @
َ
اعع& َ ر
ِ
ي
ْ
M َ>
َ
اععl
J
=
ْ
1
َ
اععb
َ
يف
ِ
Z% ععRِ =
َ
*A
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Nٍ6
ْ
@
َ
ر
/
ي
ْ
غ
َ
Z% Rِ ي
َ
ف
َ
.J ي
ّ
C
ِ
,
ْ
م
َ
A
َ
ي
!
عب
ِ
ر
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Nِا5
َ
ب
ِ
6
ِ
ل
َ
O ِ;ْ Aِا ن
ْ
L َ +
ِ
ئ ِا5
َ
ل ِ .J i
َ
اي
َ
D
ِ
[
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
N/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا ق َ F
َ
اف
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا
INِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ن
ِ
ععم
َ
\
َ
يععف
ِ
.` عع>
َ
?0
/
5
ْ
م
َ
*v
ْ
ل
َ
اععK
َ
اp َ#
ِ
@
َ
8 qي
!
ععب
ِ
ر
ْ
R
َ
ل
ْ
ا Nِام
َ
.
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ل ِ
v
ْ
0
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
اb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
•/ 0 ِR
ْ
4
َ
A
َ
@
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
A
ّ
# u
/
0
َ
ع
ْ
=
/
A
َ
^
َ
ل ِp َ (
ّ
s
ِ
ف
َ
*v
ْ
K
َ
د
!
D
/
vl
ْ
Qِ 8
Iاععb
َ
ل
َ
*aَ اععXَف
َ
د
َ
ي
!
عع,
ّ
لا v
ْ
ععع
َ

َ
م
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 •
ِ
عع0 ِR
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ د
/
ي
!
عع,
ّ
لا F
ْ
د
ِ
ععXْ =
َ
u
ْ
ععل
َ
+
/
ععل
َ
Zّ ععRِ =
َ
"ععO
ّ
Q
َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ +
ِ
م
ِ
اعع5
َ
4
َ
يف
ِ
*ق َ د
!
D
/
Nِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا W
ِ
ا5
َ
O
َ
ب
ِ
ي ِ4ر
ْ
C
َ
;ْ 1
َ
8
A
َ
ا: َ ععb
َ
ل ِ@
َ
+
ِ
O ِi
َ
اععم
َ
1
َ
"ععل
َ
# •
`
?
ّ
عع-َم
/
Nَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا (
ّ

َ
IZ
ِ
عع,
ْ
M /ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ا& َ < / ط
ْ
@
َ
اععb
َ

َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
+
/

َ
ي
ْ
ب
َ
a/ اR
َ
=
/
.
ٍ
b
َ
C
ْ
r/ ب
ِ
+
/
O
/
E
َ
@
ْ
\
َ
v
ْ
}
َ
ط
ِ
@
/
ن
ْ
م
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
اb
َ

َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
+
/

َ
ي
ْ
ب
َ
a/ اR
َ
=
/
u
ْ
ععع
َ
i
َ
I.
ِ
c
َ
@
ْ
ر
ّ
لا يف
ِ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
ا (
ِ
اb
َ
E
ْ
@
َ
+
/
-/ي0 ِR
ْ
4
َ
اb
َ
ل
َ
Zْ & َ @
َ
I.
ِ
b
َ
C
ْ
r% لا ة
ِ
د
ّ
Lِ يف
ِ
ن
ِ
ععم
َ
\
َ
ن
ْ
ععم
ِ
Nٍي
ْ
عع7َ N/اXَب
َ
v
ْ
XَXّR
َ
4
َ
اp َ# ن
ِ
ك
%
5
َ
O
ّ
لا ن
ْ
م
ِ
| / ا
َ
O ِم
ْ
Aِا اb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ @
َ
aَ اK
َ
A
ّ
# اعع7J ار
َ
ف
ِ
.` ععم
َ
1
َ
ر
/
يععH
ِ
4
َ
A
َ
@
َ
8 Iر
ِ
&
ِ
اعع{
ّ
لا يععف
ِ
+
/
ل
َ
ا& َ ا
َ
R
ْ
ب
َ
1
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
(
ِ
اععك
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ ‚
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
اp َs
ِ
ف
َ
8 I+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ .
ِ

َ
ي
!
C
َ
ل
ْ
ا@
َ
+
ِ
ب
ِ
[
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ
s
ِ
ب
ِ
N/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا u
/
0
َ
ع
ْ
=
/
@
َ
*Nٍ6
ْ
?
َ
ب
ِ
اع7J ار
َ
ف
ِ
اعb
َ
i ِ?
ْ
>
َ
ة / د
َ
ئ ِاعف
َ
ا: َ ع& َ @
َ
+
ِ
عب
ِ
Tْ ر
ِ
عO
َ
ع
ْ
=
َ
u
ْ
عل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
*+
/
عXَRِ ل
َ
+
ِ
} ِط
ْ
@
َ
ن
ْ
عم
ِ
اععb
َ
i
ّ
s
ِ
ف
َ
I.
ِ
ععE
َ
@
ْ
w
ّ
لا T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
اععb
َ
ب
ِ
ل
َ
;َ (
ْ
#
ِ
@
َ
Iاععb
َ
يف
ِ

َ
ار
َ
ععف
ِ
A
َ
+
/
0
َ
C
ْ
K
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
(
ِ
اك
َ
م
ْ

ْ
ِ
ل ِ ‚
ْ
د
َ
ل
َ
@
َ
اp َ# "O
ّ
Q
َ
اb
َ
ب
ِ
ة
ِ
?
َ
0
ْ
Uَ ل
ْ
ا $
ِ
ر
ّ
3
َ
5
/
ب
ِ
ا7J ار
َ
ف
ِ
(
/

/
4
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا $
َ
?ععH
/
Xْ م
َ
(
ّ
1
َ
ق / ر
ْ
عع-َل
ْ
ا@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اععب
ِ
Tْ ر
ِ
ععO
َ
ع
ْ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
I+
/
ععXَRِ ل
َ
اععb
َ
ب
ِ
ن
ِ
ععي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا ^
ِ
عع0
ْ
م
ِ
@
َ
ة
ِ
?
َ
عع0
ْ
Uَ ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
(
ِ
اك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
+
ِ
يف
ِ
ي
َ
-
ِ
O
/
>
ْ
اف
َ
د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا@
َ
| / اO
َ
5
ْ
O ِ9
ْ
Aِا
ن
ْ
ععم
ِ
(
ِ
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
اب
ِ
A
ّ
# +
ِ
يف
ِ
"-َO
َ
ك
ْ
=
/
ل
َ
ف
َ
W
/
اد
َ
Uْ O ِ9
ْ
Aِا@
َ
ة / F
َ
ا3
َ
O
!
لا +
ِ
ب
ِ
د
/
H
َ
Xْ =
/
د
ْ
K
َ
@
َ
qNِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا
.
ٍ
ععl
َ
ي
ْ
R
َ
ب
ِ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
*NJار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
ا "L َ $
ّ
ا@
َ
د
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا "-َi
َ
@
َ
Nٍ6
ْ
?
َ
ب
ِ
ر
ّ
K
َ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
*e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ +
/
ععXْ R
َ
0
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
8 INِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا ن
ْ
م
ِ
ر
ٍ
b
/
7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
,
ِ
ل ِ د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا "4
َ
1
َ
@
َ
+
/
O
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
S
َ
0
ّ
ط
َ
اp َ# ا5
َ
يف
ِ
+
ِ
H
!
i
َ
ن
ْ
م
ِ
ا3
J

ِ
Uْ 4
َ
+
/
X/R
َ
0
ْ
=
َ
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
ص
ِ
?H
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا
+
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
(
َ

/
=
َ
(
ْ
1
َ
ن
/
ك
ِ
5
ْ
=
/
د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
u
ّ
f / INٍار
َ
K
ْ
1
َ
./ f َل
َ
f َ v
ْ
l
َ
م
َ
@
َ

!
ع,
َ
O
ّ
لا ‹
ِ
ار
َ
عف
ِ
ن
ْ
عم
ِ
„?
َ
عK
ْ
1
َ
ح
ِ
اعك
َ

!
لا ‹
َ
ار
َ
ف
ِ
(
ّ
1
َ
a
ِ
@
ّ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ ق / ر
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
A
َ
p ْ # nر
!
عع,
َ
O
ّ
لا يععف
ِ
+
ِ
ف
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
(
ِ
اك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا $
ِ
ر
ّ
3
َ
5
/
ب
ِ
+
ِ
يف
ِ
e
ِ
,
َ

ّ
لا ‚
ِ
?C
/
f / Z
ِ
يل ِد
َ
ب
ِ
u
ْ
عع0
َ
ف
َ
INَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ا
َ
& / N/6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا •
َ
F
َ
اL َ د
ْ
K
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
F
ِ
ار
َ
K
ْ
d
ْ
ِ
ا ن
ْ
م
ِ
+
ِ
يف
ِ
د
ّ
ب
/
~
!
ععi
َ
ن
ْ
ععم
ِ
.
ِ
E
َ
@
ْ
w
ّ
لا .
ِ
ل
َ
)
َ
,
ْ
م
َ
يف
ِ
Y
َ
ر
ّ
;َ ن
ْ
م
َ
u
ْ
b
/

ْ
م
ِ
@
َ
ق / ?R
/
0
%
لا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ e
ْ
4
ّ
ر
َ
O
َ
=
َ
د
َ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا (
ّ
1
َ
•َ عع0
َ
Q
َ
Nَار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا ‚
ْ
ر
َ
ععك
َ
i
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 qق
ِ
?ععR
/
0
%
لا W
ِ
د
َ
ع
َ
ب
ِ
A
J
?
ْ
K
َ
W
!
]
ْ
/
ا
+
/
ععc
/
ر
%
ع
َ
4
َ
e
/
عع3
ِ
=
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
8 Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
لِل ِ •
/
ر
%
ععع
َ
O
ّ
لا e
/
عع3
ِ
=
َ
A
َ
@
َ
I*+
/
عع
ْ
م
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ْ
ععم
ِ
Nِار
َ
C
ْ
O ِعع9
ْ
Aِا "عع0
َ
L َ •/ عع0 ِR
َ
ل
ْ
ا يعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
Zَ ععيK
ِ
@
َ
Iاععl
J
=
ْ
1
َ
*Nِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
لِل ِ
:ص> •
ٍ
ر
%
ع
َ
4
َ
‡3 •َ ع0
َ
Q
َ
اp َ#
ِ
@
َ
ن
ٍ
عي5
ِ
=
َ
ل
َ
ب
ِ
ق / د
ّ
عH
َ
=
/
Zَ عيK
ِ
@
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ي
ِ

َ
ل ِ '
اععb
َ
4 ِ$
َ
A
َ
@
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
ر
ٍ
b
/
عع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
عع9
ِ
Zَ C
ْ
K
َ
اb
َ
41
ْ
ر
َ
C
ْ
O
َ
9
ْ
ا a/ ?X/=
َ
Zْ b
َ
ف
َ
Nِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا "0
َ
L َ
+
ِ
عيف
ِ
يئ ِار
َ
C
ْ
O ِع9
ْ
ا د
َ
عع
ْ
ب
َ
ر
ٍ
b
/
ع7ْ 1
َ
.
ِ
O
ّ
ع9
ِ
د
َ
عع
ْ
ب
َ
+
/
4
ْ
د
َ
عل
َ
@
َ
a/ ?عX/=
َ
@
ْ
1
َ

َ
عل
َ
?
َ
ل
ْ
ا ا: َ ع& َ
u
ْ
ععل
َ
د
`
ععل
َ
@
َ
h
َ
اعع
َ
& / @
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا Z
ِ
ععD
ْ
1
َ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
)
َ
ععف
َ
ا$
J
ل
َ
يO ِ9
ْ
ا v
ْ
L َ $
ّ
ا ?
ْ
ل
َ
@
َ
8 q(
ِ
اb
َ
E
ْ
@
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
IN ِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا W
ِ
د
َ
ععL َ ن
ْ
ععم
ِ
Z
ِ
D
ْ
y
ْ
َ
ل ِ +
ِ
O ِXَف
َ
ا?
َ
5
/
ل ِ *G
ِ
يRِ H
ّ
لا "0
َ
L َ •ْ 0 ِR
ْ
=
َ
ن
ْ
ععك
/
=
َ
u
ْ
ععل
َ
اp َ#
ِ
@
َ
•َ عع0
َ
Q
َ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
1
َ
اp َs
ِ
ف
َ
Ie
/
,
َ

ّ
لا v
َ
C
َ
g َل
َ
Tَ ر
َ
O
َ
L ْ ا ?
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
•/ 0 ِR
ْ
=
َ
(
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
+
/
XَRِ ل
َ

ْ
w
َ
L َ @
َ
v}
ْ
ط
ِ
@
َ
aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 اع
J
t
ْ
K
َ
•/ 0 ِR
ْ
=
َ
A
َ
د
`
ل
َ
@
َ
+
/
ععX/R
َ
0
ْ
=
َ
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
+
ِ
ععب
ِ

%
ععR
/
=
َ
A
َ
?
َ
عع& / @
َ
u
ِ
ععQِ ر
ّ
لا "ععل
َ
# +
/
X/C
ِ
عع,
ْ
=
َ
د
ْ
K
َ
Nَا5
َ
ل
ْ
ا
qNِار
َ
C
ْ
O ِ9
ْ
Aِا „?
َ
L ْ د
َ
>
َ
BاCرلا 9ا:"
W
/
ل
َ
ك
َ
ل
ْ
ا@
َ
ح
ِ
اععك
َ

!
لا ن
ْ
ععم
ِ
W
/
ر
/
ععR
ْ
=
َ
اععم
َ
_
ِ
اب
َ
يف
ِ
e
ِ
,
َ

ّ
لا>
َ
./ م
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا W
َ
د
ّ
Xَ4
َ

ا5
ّ
م
ِ
^
َ
ل ِp َ ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
@
َ
ح
ِ
اك
َ

!
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
+
ِ
c
ِ

/
L / u
/
ك
ْ
Q
/
@
َ
+
ِ
ب
ِ
Z/ H
/
R
ْ
=
َ
ام
َ
(
ِ
اي
َ
ب
َ
يف
ِ
ا
َ
& /
v
/
ععC
/
g ْ=
َ
ل
َ
ف
َ

َ
ي ِعع9
ِ
2
َ
عع,
ْ
4 ِ v
ْ
ععM َ0
َ
ب
َ
.
ٍ
ععي
ّ
Q
َ
ة
ٍ
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا ن
ِ
C
َ
0
َ
ب
ِ
v
/
C
/
g ْ=
َ
ا5
َ
i
ّ
#8 qي4 ِ)
ْ
ي
َ
9
َ
ر
ْ
ععb
َ
{
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
اععم
َ
"ععg َ
ْ
;/ ن
ِ
ععC
َ
0
َ
ب
ِ
A
َ
@
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا Nِا: َ M ِل ِ S
ْ
0
َ
Uْ =
/
u
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
Z
ٍ
E
/
F
َ
ن
ِ
C
َ
0
َ
ب
ِ
u
ْ
ععل
َ
"ععg َi
ْ
1
/
@
َ
ر
`
عع>
َ
p َ (
ِ
ار
َ
يM ِD
َ
+
/

ْ
م
ِ
_
َ
ر
ِ
7َ اp َ# "O
ّ
Q
َ
.
ٍ
5
َ
يb
ِ
ب
َ
ن
ِ
C
َ
0
َ
ب
ِ
A
َ
@
َ
+
/
O
/
f َ?i
/
1
/
I‚
ِ
اي
ّ
م
ِ
$
َ

ْ
ا ن
ِ
C
َ
ل
َ
.َ ي
ّ
Qِ ل
َ
D
َ
Z
ِ
-ْ t
!
لا Nِا: َ M ِل ِ G
/
0
/
H
ْ
=
َ
A
َ
+
/
i
ّ

َ
ة ` ?
ّ
;/ 1
/
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
v
ْ
C
/
g ْ=
َ
.
ٍ
ععg ّE
/
ن
ْ
م
ِ
+
/
i
ّ

َ
[
/
ر
َ
E
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
e
َ
0 ِQ
/
@
ْ
1
َ
Z` -ْ ط
ِ
اb
َ

ْ
م
ِ
2
َ
l
َ
4
َ
F
ْ
ا (
ْ
)
َ
>
َ
.
ٍ
O
َ
ي
!
م
َ
ن
ِ
C
َ
0
َ
ب
ِ
A
َ
@
َ
2
َ
عع,
ْ
4 ِ ž ْ عع0
/
C
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
ن
ْ
ععم
َ
ن
ِ
ععC
َ
0
َ
ب
ِ
A
َ
@
َ
.
ِ
عع5
َ
يb
ِ
C
َ
ل
ْ
ا>
َ
I.
ِ
م
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا@
َ
Z! Rِ ل
ْ
ا ن
ْ
L َ .
ٍ
ك
ّ

ْ
م
/
ن
ْ
ععم
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
اععb
َ
L / ر
ْ
ف
َ
W
/
ر
!
ععR
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
/
ععC
َ
0
ّ
لا@
َ
ة َ $
َ
A
َ
?
ِ
ععل
ْ
ا Z/ عع5
ِ
O
َ
R
ْ
4
َ
A
َ
اb
َ
i
ّ

َ
ن
َ
ي ِ9
ِ
qاعع5
َ
& / ر
/
ي
ْ
غ
َ
@
َ
./ ععي
ّ
0 ِUَ ل
ْ
ا@
َ
ر
/
ك
ْ
C
ِ
ل
ْ
ا اb
َ
يف
ِ
N`ا?
َ
9
َ
@
َ
ƒ
ِ
ي
ْ
R
َ
ل
ْ
ا ن
!
,
ِ
ل ِ اb
َ
ل ِ?D
/
?
/
ل ِ اb
َ
O
ْ
M َ0
َ
ب
َ
يععف
ِ
8 د
ِ

ِ
ععrْ O
ّ
لاب
ِ
*W
َ
ر
ّ
ععQ
َ
اb
َ
4 ِ?
ْ
م
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ر
َ
E
َ
@
ْ
)
َ
ف
َ
8 v
ْ
4
َ
ام
َ
@
َ
اb
َ

َ
C
َ
ل
َ
*v
ْ
C
َ
0
َ
Q
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
د
ِ
ععع
ْ
C
/
ل ِ W
/
ر
!
ععR
َ
=
/
A
َ
يi ِاععg ّلا@
َ
W
`
ر
َ
ععO
َ
R
ْ
م
/
a` ل
َ
Q
َ
?
َ
عع& / @
َ
اععb
َ

ْ
م
ِ
+
ِ
ل ِاععH
َ
-
ِ
i
ْ
Aِ *G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
u
َ
ععع ِط
ْ
1
/
@
َ

`
ععب
ْ
\
/
+
/
عع
ْ
م
ِ
| َ w
ِ
ععi
/
@
ْ
1
َ
ن
َ
ععC
!
E
/
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 I‚
ِ
?
ْ
عع5
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
ب
َ
.
ِ
م
َ

/
]
ْ
/
ا ‚
ِ
اC
َ
f ْ#
:ص> Z/ -ْ t
!
لا ‡j ?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 I+
ِ
ععب
ِ
n: ! ععM َO
ّ
لا a
ِ
?ععH
/
R
/
ل ِ د
ِ

ِ
ععrْ O
ّ
لاب
ِ
*W
َ
ر
ّ
Q
َ
8 '
*e
َ
عع0 ِغ
/
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 I2
ِ
ئ ِاعع5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ ن
ِ
ععي
ْ
M َل
ْ
ا G
ِ
O
ْ
-َب
ِ
*e
َ
0
َ
غ
َ
(
ْ
# W
َ
ر
!
Q
/
2
ٍ
ئ ِا5
َ
ب
ِ

َ
0 ِ;/
_
َ
ر
ِ
عع7َ @
َ
8 IG
/
عع=ر
!
لا@
َ
(
/
?
ْ
عع0
ّ
لا@
َ
u
/
ععع
ْ
t
ّ
لا +
/
ف
/
اععD
َ
@
ْ
1
َ
v
ْ
ععل
َ
ا\
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
ن
ِ
ي
ْ
M َل
ْ
ا u
!
l
َ
ب
ِ
T
ِ
?
ْ
عع3
َ
ل
ْ
ا "ععل
َ
# ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا a
ِ
?D
/
?
/
ل ِ *ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
W
َ
ر
/
Q
َ
ƒ
َ
ع
ْ
C
َ
ل
ْ
ا @
ْ
1
َ
Zَ يK
ِ
Zّ ك
/
ل
ْ
ا
(
ّ
1
َ
G
%
ععD
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
W
ِ

/
ععع
ْ
5
َ
ل
ْ
ا>
َ
^
َ
0
َ
b
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا _
َ
?عع0
/
M ْ5
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
W
/
ر
!
ععR
َ
=
/
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
qT
ِ
?
ْ
3
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# +
/

ْ
م
ِ
ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا a
ِ
?D
/
@
/
S
ِ
X%R
َ
4
َ
Nِا-َO ِi
ْ
Aِ W
/
ر
!
R
َ
=
/
A
َ
ƒ
ِ
ع
ْ
C
َ
ل
ْ
ا _
َ
ر
ْ
7/
اععم
J
w
ْ
E
َ
W
َ
ر
ّ
ععQ
َ
ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا F
ِ
د
ْ
K
َ
ن
ْ
م
ِ
Z% K
َ
1
َ
6
ِ
?0
/
Uْ 5
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ي
َ
X
ِ
ب
َ
(
ْ
)
َ
>
َ
S
َ
XّR
َ
4
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ
Zَ ععH
ِ
ي
َ
ل ِ S
ِ
عع0
ْ
R
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
ن
ِ
ععC
َ
0
ّ
لا e
%
ععD
َ
?
َ
& / @
َ
*F
`
ا3
َ
=#8 د
ِ

ِ
rْ O
ّ
لاب
ِ
*W
/
ر
!
R
َ
=
/
@
َ
8
ن
ِ
ععC
َ
0
ّ
لا e
%
D
َ
?
َ
& / @
َ
*6
`
اع
َ
9
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
8 ^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
n: ! M َO
ّ
لا a
ِ
?H
/
R
/
ل ِ T
ِ
?
ْ
3
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
#
(
ّ

َ
*e
ِ
& َ : ْ عع5
َ
ل
ْ
ا "عع0
َ
L َ 8 W
/
ر
/
ععR
ْ
=
َ
+
/
i
ّ
s
ِ
ععف
َ

ِ
ام
َ
د
!
ععلا "ععل
َ
# Zَ ععH
ِ
ي
َ
ل ِ •
ِ
ععi
ْ
]
ْ
َ
ا يععف
ِ
ا5
َ
& / د
/
Q
َ
1
َ
(
ِ
A
َ
?
ْ
K
َ
+
ِ
يف
ِ
يi ِاg ّلا S
/

ِ
t
ّ
لا@
َ

ِ
د
َ
ع ِ5
َ
ل
ْ
ا>
َ
n: ! M َO
ّ
0ل ِ T` ?
ْ
E
َ

َ
ام
َ
د
!
لا
اععb
َ
ب
ِ
n: ! M َO
ّ
لا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ *ر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
.`
َ
Xْ Q
/
A
َ
8 +
ِ
ب
ِ
n: ! M َO
ّ
لا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ W
/
ر
!
R
َ
=
/
A
َ
اععb
َ
ب
ِ
Z/ ععH
/
R
ْ
=
َ
اعع5
َ
>
َ
W
/
ر
!
ععR
َ
4
/
يi ِاععg ّلا@
َ
Nِاع
َ
م
ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
د
َ
Xَع
َ
i
ْ
ا ام
َ
a
ِ
اb
َ
9
ْ

ِ
اb
َ
i
ّ

َ
ر
/
t
ْ
-
ِ
ل
ْ
ا
a
ِ
?D
/
?
/
ل ِ ر
َ
f َ1
َ
ل
َ
ف
َ
اي

Q
َ
2
/
يc
ِ
ر
ّ
لا (
َ

/
=
َ
(
ْ
1
َ
ي ِع
ْ
=
َ

V
Q
َ
2
`
يc
ِ
F
َ
+
/
ط
/
ر
ْ
7َ @
َ
8
(
ْ
s
ِ
ف
َ

ِ
ي
ْ
O
َ

َ
9
َ
ž ْ 0
/
C
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
8 In: ! M َO
ّ
لا ن
ْ
L َ +
ِ
E
ِ

/
U/ ل ِ v
ِ
ي
!
5
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
د
َ
ع ِم
َ

َ
# ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا
ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
ععR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
(
َ
ا>
َ
ام
َ
A
ّ
# |
ِ
اc
َ
F
ْ
d
ْ
ِ
ا P
ِ

ِ
R
َ
ل ِ +
/
L / اl
َ
4 ِF
ْ
ا W
ْ
ر
!
R
َ
=
/
u
ْ
ل
َ
ا5
َ
b
/
M َ0
َ
ب
َ
ر
َ
عع,
َ
ك
َ
i
ْ
ا (
ْ
s
ِ
ععف
َ
.
ِ
عع0
ّ
&
ِ
]
ْ
َ
اب
ِ
(
ِ
اO
َ

َ
عع,
ّ
لا ر
/
ععC
ِ
O
َ
ع
ْ
4
َ
@
َ
IيtKFادلا@ ي
%
X
ِ
b
َ
ي
ْ
C
َ
ل
ْ
ا [
/
ا@
َ
F
َ
ن
َ

ِ
ععrْ ع ِل
ْ
ا@
َ

ِ
م
ِ
اععUَ ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
ععrّ لا ن
ْ
ععم
ِ
$
ِ
د
َ
ععع
َ
ل
ْ
اب
ِ
Zَ عع5
/
>
َ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا ر
/
b
ْ
ععrّ لا
*‚
ٍ
اع
َ
ععc
َ
F
َ

/
عع5
ْ
;َ @
َ
8 I+
ِ
م
ِ
اعع5
َ
O
َ
ب
ِ
د
ِ
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا a
ِ
اععH
َ
-
ِ
i
ْ
ا v
ِ
ععK
ْ
@
َ
ن
ْ
م
ِ
ا5
َ
& / ˜ / اد
َ
O ِب
ْ
ا@
َ

ٍ
اععم
َ
?0
/
ع
ْ
م
َ

ٍ
اع
َ
c
َ
F
َ
ر
/
rْ L َ aَ w
ِ
i
ْ
1
/
ا5
َ
يف
ِ
(
َ
ا>
َ
m .َ rَ ئ ِاL َ ن
ْ
L َ u
`
0 ِ,
ْ
م
/
„@
َ
F
َ
اc
J
ار
َ
L ْ # 2
َ
t
َ
K
َ
?
ْ
0
َ
ف
َ
T
ِ
ر
ْ
ع
/
ل
ْ
اب
ِ
ن
ّ
b
/
t
/
C
ْ
c
َ
@
َ
8 qo‚
ٍ
ام
َ
?0
/
ع
ْ
م
َ

ٍ
5
ْ
Uَ ب
ِ
ن
َ
Uْ ,
ِ

/
ف
َ
$
َ
د
%
ع
َ
4
َ

َ
ف
َ
n
ٍ
د
ْ
f َ "ل
َ
# n
ٍ
د
ْ
f َ ن
ْ
م
ِ
aَ ?
ّ
R
َ
4
َ
@
ْ
1
َ
a
ِ
اR
َ
ل
ْ
ا يف
ِ
$
َ
اL َ @
َ
?
ِ
b
ْ
0
ّ
ل ِ @
ْ
1
َ
$
َ
د
ّ
ع
َ
4
َ
:ص> ‡€ n
ْ
1
َ
*+
/
عع,
/
ك
ْ
L َ @
ْ
1
َ
اعع,
J
5
ْ
;َ [
/
ر
َ
ععE
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
.J ع
َ
ف
ْ
$
َ
اb
َ

ْ
م
ِ
e
َ
0
َ
Q
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 '
"عل
َ
# ار
J
{
َ
i
َ
*.` ع
َ
c
ْ
ر
َ
ف
َ
8 ة
ٍ
ر
ّ
م
َ
يف
ِ
[
/
ر
َ
E
َ
@
ْ
1
َ
@
َ

ٍ
ار
ّ
م
َ

ِ
5
ْ
;َ يف
ِ
اb
َ

ْ
م
ِ
e
َ
0
َ
Q
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 .
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا يععف
ِ
[
ِ
F
ِ
اعع3
َ
=#
ِ
@
َ
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا .
ِ
ل
َ
)
َ
عع,
ْ
5
َ
ل
ْ
ا يععف
ِ
+
ِ
ل ِاععH
َ
-
ِ
i
ْ
ا
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 .
ِ
ععي
َ
i ِاg ّلا يععف
ِ
+
ِ
ل ِاععH
َ
-
ِ
i
ْ
ا@
َ
"ععل
َ
@]
ْ
/
ا يف
ِ
[
ِ
F
ِ
ا3
َ
=# "ل
َ
# ار
J
{
َ
i
َ
*‰
`
5
ْ

د
/
عع
ْ
ب
َ
W
ْ
1
َ
ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
عR
َ
ل
ْ
ا يعف
ِ
2
َ
عc
َ
F
َ
Zْ & َ @
ْ
1
َ
Zّ K
َ
1
َ
W
ْ
1
َ
ا,
J
5
ْ
;َ 8 2
َ
c
َ
F
َ
*Zْ & َ ^
ّ

*u
ِ

ِ
R
ْ
O
ّ
لاععب
ِ
+
`
ععE
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
a` ?
ْ
ععK
َ
.
ِ
ي
َ
i ِاg ّلا يف
ِ
@
َ
8 +
ِ
C
ِ
C
َ
9
َ
يف
ِ
^
!
rّ 0ل ِ *u
َ

ِ
R
ْ
4
َ
ل
َ
ف
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ
n:
ِ
ل
ّ
ا
َ
@
َ
+
/
م
ّ
1
/
./ ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا ر
/
يH
ِ
4
َ
@
َ
8 Iة
ِ
د
ّ
5
/
ل
ْ
ا N/اXَب
َ
Zَ D
ْ
]
ْ
َ
ا (
ّ
1
َ

َ
# ار
J
{
َ
i
َ
+
/
4
/
ا?
َ
;َ 1
َ
@
َ
2
ِ
يc
ِ
ر
ّ
لا ة / ?
َ
;ْ # u
ْ
b
/
ف
َ
*[
ِ
$
ِ
A
َ
@
ْ
1
َ

َ
# ./ م
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا nر
ِ
,
ْ
4
َ
@
َ
[
/
اب
َ
1
َ
ن
/
C
َ
0
ّ
لا
د
ٍ
ععل
َ
@
َ
W
%
1
/
@
َ
ة
ٍ
?
َ
عع,
ْ
i ِ 2
/
ععب
َ
F
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
اد
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
م
/

`
عع5
ْ
;َ Z
ٍ
ععE
/
ر
َ
ل ِ (
َ
اعع>
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8
2
ِ
ععي5
ِ
3
َ
ل
ْ
ا ن
َ
ععC
َ
ل
َ
(
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
+
/

َ
ب
ْ
ا F
َ
اD
َ
.
ٍ
ع
َ
c
ْ
F
َ
Z! >
/
ن
ْ
م
ِ
Z` -ْ ط
ِ
2
َ
c
َ
ر
َ
ف
َ
ن
ّ
b
/
ل
َ
.َ م
َ

/
1
/
A
َ
@
َ
I*+
ِ
يب
ِ
1
َ

/
اNَ?ط
/
?
ْ
م
َ
ن
ّ
b
/
i
ّ

َ
Z
ِ
-ْ t
!
لا "0
َ
L َ ن
َ
م
ْ
ر
/
R
ْ
ي
َ
ف
َ
8 q+
/

ْ
م
ِ
.
ِ
ععم
َ

/
y
ْ
/
ل ِ .` ععع
َ
ب
ِ
ا4
َ
ة َ ?
ّ
ععب
/
]
ْ
/
ا (
ّ

َ
+
/
عع
َ
ب
ْ
ا ر
/
يععH
ِ
=
َ
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I|
ِ
اc
َ
ر
ّ
لا .
ِ
b
َ
E
ِ
ن
ْ
م
ِ
ل
َ
ف
َ
ة َ ?
ّ
ععب
/
1
/
ل
َ
ف
َ
.َ ععم
َ

/
1
/
A
َ
@
َ
د
`
& َ اععrَ م
/
اععb
َ

ْ
L َ ن
ِ
ععC
َ
0
ّ
لا aَ اH
َ
-
ِ
i
ْ
ا (
ّ
# P/ ي
ْ
Q
َ
ن
ْ
م
ِ
2
َ
ععc
َ
ر
َ
ف
َ
*‚
ٍ
ا?
َ
ع;َ 1
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
اعع
َ
ب
َ

ِ
اد
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
,
ْ
5
/
ل
ْ
ا a/ د
َ
ب
َ
(
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ ن
َ
م
ْ
ر
/
R
ْ
=
َ
يععف
ِ
8 IZ
ِ
عع-ْ t
!
لا@
َ
Z
ِ
ععE
/
ر
ّ
لا ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
*.َ ععم
َ
ر
ْ
Q
/
ل
َ
ف
َ
8 I.J ع
َ
ععc
ْ
F
َ
ZB عع>
/
ن
ْ
ععم
ِ
Z` عع-ْ ط
ِ
A
َ
@
َ
.
ِ
ععم
َ

/
]
ْ
/
ا †
ِ
عع9
%
?
َ
O
َ
ب
ِ
v
/
ععC
/
g ْ4
َ
اعع5
َ
i
ّ
# .َ ل
َ
@< / U/ ل
ْ
ا @
ْ
1
َ
W
!
y
ْ
/
ل ِ د
ّ
3
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*G
!
D
َ
]
ْ
َ
ا
.َ ععل
َ
w
ِ

ْ
م
َ

ِ
ا?
َ
عع;َ ]
ْ
َ
ا @
ْ
1
َ

ِ
اعع
َ
C
َ
0
ْ
ل ِ ل
J
=w
ِ

ْ
4
َ
./ م
َ
ر
ْ
R
/
ل
ْ
ا v
/
C
/
g ْ4
َ
يi ِاg ّلا@
َ

َ
& / .َ م
َ

/
1
/
W
/
ر
/
ععR
ْ
4
َ
n
%
?
ِ
ععM َC
َ
ل
ْ
ا aَ اععK
َ
ا: َ عع& َ "عع0
َ
L َ @
َ

ِ
اد
َ
ل
َ
?
ْ
O
َ
عع,
ْ
5
/
ل
ْ
ا يععف
ِ
اعع5
َ
>
َ

ِ
د
َ
Qِ ا?
َ
ل
ْ
ا
ي
%
ععع ِف
ِ
ار
ّ
لا +
/
ععc
َ
ر
َ
O
َ
L ْ ا@
َ
+
ِ
4 ِاعع5
ّ
L َ @
ْ
1
َ
Z
ِ
عع-ْ t
!
لا ‚
ِ
ا?
َ
;َ 1
َ
ن
ّ
b
ِ
i ِ?
ْ
ك
َ
ل ِ ‚
/
اع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا
?
َ
عع& / @
َ
_
ٍ
)
َ
ععب
ِ

َ
ععي
ْ
ل
َ
@
َ
اععب
J
1
َ
Z/ E
/
ر
ّ
لا (
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
G
%
H
ِ
=
َ
ا5
َ
i
ّ
# ^
َ
ل ِp َ (
ّ
)
َ
ب
ِ
•/
!
H
َ
5
/
ل
ْ
ا@
َ

ِ
A
َ
اععUَ ل
ْ
ا>
َ
ن
ّ
b
ِ
i ِ?
ْ
ععك
َ
ل ِ ن
َ
ععم
ْ
ر
/
R
ْ
=
َ
aَ اععXَ=
/
(
ْ
1
َ
يععM ِC
َ

ْ
ي
َ
ف
َ
Ia` ا;َ @
ْ
1
َ
IW
B

/
د
V
E
َ
ام
ّ
#
a
ِ
اععUَ ل
ْ
ا v
/
عع;ْ 1
/
ا: َ عع>
َ
@
َ
q.J ععل
َ
ا;َ (
/

/
4
َ
ام

1
/
ن
ْ
ك
/
4
َ
u
ْ
ل
َ
اp َ# W
!
y
ْ
/
ل ِ د
!
3
َ
ل
ْ
ا v
َ

ْ
ب
ِ
(
ّ

َ
"ععg َi
ْ
1
/
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
*2
ِ
يc
ِ
ر
ّ
0ل ِ $
`
اد
َ
E
ْ
1
َ
|
ٍ
اc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
.
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا N/اب
َ
k@
َ
8
(
َ
ا>
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
*+
/
4
/
اد
ّ
E
َ
8 |
ٍ
اc
َ
F
َ
@
َ
e
ٍ
,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
*اb
َ
4
/
اb
َ
م
ّ
1
/
@
َ
8 Iاb
َ
Q
/
اك
َ
i ِ u
ْ
b
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ W
َ
ر
!
Q
/
+
/
4
/
?
َ
ع;ْ # |
ٍ
اعc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
ع,
َ
i
َ
ن
ْ
عم
ِ
اع& َ $
/
A
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
8 Iن
ّ
b
/
Q
/
اعك
َ
i ِ +
ِ
عي
ْ
0
َ
L َ W
َ
ر
!
عQ
/
ار
J
>
َ
p َ
W
/
ر
/
ععR
ْ
ي
َ
ف
َ
*+
/
4
/
A
َ
اعع;َ @
َ
+
/
ل
/
ا?
َ
عع;ْ 1
َ
8 |
ٍ
اععc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
عع,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
*اb
َ
4
/
ا?
َ
;َ 1
َ
@
َ
اb
َ
4
/
?
َ
;ْ #
ِ
@
َ
ة
ِ
?
َ
عع;ْ d
ْ
ِ
ا $
ِ
A
َ
@
ْ
1
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
$
ِ
A
َ
@
ْ
]
ْ
َ
ا $
ِ
A
َ
@
ْ
1
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
+
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ا: َ >
َ
@
َ
u
ْ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
@
َ
+
/

َ
ي
ْ
ب
َ
G
/
>
/
ا
َ
O
ّ
لا
?ععب
/
1
َ
n
ْ
1
َ

ِ
ععC
َ
0
ّ
لا np
ِ
?ععب
/
1
َ
@
َ
8 +
ِ
4 ِA
َ
اعع;َ @
َ
+
ِ
ل ِا?
َ
عع;ْ 1
َ
$
/
A
َ
@
ْ
1
َ
u
ْ
ععb
/
i
ّ

َ
I‚
ِ
ا?
َ
عع;َ ]
ْ
َ
ا@
َ
q+
/
4
/
د
ّ
ععE
َ
+
/
م
%
)
/
ععف
َ
*يK
ِ
اععC
َ
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
+
/
5
%
L َ [
/
?;/ 1
َ
@
َ
[
/
د
%
E
َ
8 ن
/
C
َ
0
ّ
لا +
ِ
ي
ْ
ل
َ
# _
/
?,
/

ْ
5
َ
ل
ْ
ا
:ص> ‡‡ +
/
ععO
/
5
ّ
L َ @
ْ
1
َ
+
/
عع5
%
L َ +
/
ععO
/
;ْ 1
/
@
َ
[
/
?عع;/ 1
َ
@
َ
+
/
ععO
/
;ْ 1
/
@
ْ
1
َ
[
/
?عع;/ 1
َ
[
/
د
/
ععل
َ
@
َ
@
َ
'
Z
ِ
R
ْ
-َل
ْ
ا@
َ
.
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا $
/
ا-َQ
ْ
1
َ
|
ٍ
اc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
2
ِ
يc
ِ
ر
ّ
لا $
/
A
َ
@
ْ
1
َ
@
َ
I*"ععi
J
\
ِ
A
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
عع7/ Nِ6
ْ
@
َ
@
ْ
1
َ
ح
ٍ
اك
َ
ِب
ِ
+
ِ
ب
ِ
aَ w
َ
i
َ
د
`
ل
َ
@
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# e
َ
,
ِ
i
/
ن
ْ
5
َ
ل ِ ن
/
C
َ
0
ّ
لا@
َ
8
ة َ ر
َ
يM ِععH
ّ
لا G
َ
ععك
ِ

ْ
=
َ
(
ْ
1
َ
يi ِاw
ّ
لا "0
َ
L َ W
/
ر
/
R
ْ
=
َ
ل
َ
ف
َ
"i
َ
w
!
لا ن
ِ
C
َ
0
َ
ل ِ .َ م
َ
ر
ْ
Q
/
A
َ
+
/
i
ّ

َ
Y
/
@
ْ
w
ّ
ععلا "عع-َi
َ
n
ْ
1
َ
*[
/
اعع-َi
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 I[
/
ر
َ
ععك
ْ
=
/
ن
ْ
ك
ِ
ل
َ
ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا ^
َ
ل ِp َ ن
ْ
م
ِ
.َ ع
َ
l
ِ
4
َ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا
ة ` ر
َ
يM ِععD
َ
+
ِ
ععب
ِ
v
ْ
ع
َ
l
ِ
4
/
F
ْ
ا
/
?
ْ
ل
َ
"O
ّ
Q
َ
*+
ِ
ب
ِ
a/ \
ِ
ا
ّ
لا ن
/
C
َ
0
ّ
لا "-َO
َ
i
ْ
ا (
ٍ
اع
َ
0 ِب
ِ
8 Iد
َ
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا
v
ْ
}
َ
ط
ِ
@
/
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 Iاععl
J
=
ْ
1
َ
2
ِ
يععc
ِ
ر
ّ
لا S
!
ععR
َ
ل ِ د
/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا S
َ
Rِ 0
ْ
O
/
9
ْ
ا
/
?
ْ
0
َ
ف
َ
يف
ِ
ا
ّ
0ل ِ v
ْ
0
ّ
Q
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
ععr/ ب
ِ
8 ة J 1
َ
ر
َ
ععم
ْ
ا *(
ِ
اعع
َ
f ْا Ž
َ
ط
ِ
@
َ
@
ْ
1
َ
.
ٍ
b
َ
C
ْ
r/ ب
ِ
8 Iد
`
Qِ ا@
َ
اb
َ
}
َ
ط
ِ
@
َ
n
ْ
1
َ
*.` Q
َ

/

ْ
م
َ
+
/
ععXَRِ ل
َ
ن
ْ
عع5
َ
ل ِ8 +
ِ
ععب
ِ
a/ \
ِ
اعع
ّ
لا *ن
/
C
َ
0
ّ
لاععف
َ
8 اد
J
ععل
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا ^
َ
ععل ِp َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
*‚
ْ
د
َ
ل
َ
?
َ
ف
َ
يععف
ِ
+
ِ
ععيف
ِ
(
/
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا ر
َ
ععH
َ
R
َ
i
ْ
ا (
ْ
)
َ
ععب
ِ
*[
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
@
ْ
1
َ

ٍ
ئ ِاXَب
ِ
8 ر
َ
>
َ
p َ ا5
َ
يف
ِ

/
ل
َ
?
َ
ل
ْ
ا
يععف
ِ
(
/
اععك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا ر
/
H
ِ
R
َ

ْ
=
َ
A
َ
P/ ي
ْ
Q
َ
•/ ئ ِاXَل
ْ
ا@
َ
./ ي
َ
i ِاg ّلا ا: َ >
َ
@
َ
I"ل
َ
@]
ْ
/
ا ة
ِ
F
َ
?H
%
لا
A
َ
@
َ
8 qد
/
ععل
َ
?
َ
ل
ْ
ا +
/
ععXَRِ ل
َ
ن
ْ
عع5
َ
ل ِ |
ٍ
اc
َ
F
َ
د
/
ل
َ
@
َ
ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا ^
َ
ل ِp َ ن
ْ
م
ِ
2
/
l
َ
4
َ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
اف
َ

ٍ
Qِ ا@
َ
v
ْ
ل
َ
اععط
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ
8 Iن
`
ععC
َ
ل
َ
+
/
ععل
َ
@
َ
*S
َ
0
ّ
ط
َ
@
ْ
1
َ

َ
ام
َ
Y
ٍ
@
ْ
\
َ
ن
ْ
L َ ن
ِ
C
َ
0
ّ
لا ./ C
َ
,
ْ
i ِ 2
/
t
ِ

ْ
4
َ
*2
َ
ععt
َ
Xَi
ْ
ا @
ْ
1
َ
8 (
َ
?ععC
/
4
!
ر
َ
O
َ
م
/
.` ععL َ ا5
َ
E
َ
+
/

ْ
م
ِ
2
َ
l
َ
4
َ
F
ْ
ا (
ْ
)
َ
ب
ِ
ن
َ
ي ِ9
ِ
ر
ِ
rْ ع
َ
>
َ
*ة / د
ّ
5
/
ل
ْ
ا
I.
ِ
عي
ّ
0 ِUَ ل
ْ
ا يععف
ِ
W
/
ل
َ
ك
َ
ل
ْ
ا p ْ # +
ِ
عي
ْ
0
َ
L َ a/ اععR
َ
=
/
اععم
َ
•ْ د
/
R
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
+
/
i
ّ

َ
*$
َ
اL َ @
َ
8 ن
/
C
َ
0
ّ
لا
qا& َ د
َ
ع
ْ
ب
َ
د
ٍ
ل
َ
?
َ
ب
ِ
v
ْ
4
َ
1
َ
?
ْ
ل
َ
ا5
َ
>
َ
+
ِ
ي
ْ
ل
َ
# e
/
,
َ

ْ
=
/
A
َ
ن
َ
ي ِ9
ِ
2
ِ
ب
َ
F
ْ
1
َ
د
َ
ع
ْ
ب
َ
$
َ
اL َ (
ْ
# Zَ يK
ِ
@
َ
اععb
َ
0
َ
C
ْ
K
َ
@
َ
I+
/
ععل
َ
ة
ِ
$
َ
A
َ
?
ِ
ععل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
ن
/
C
َ
0
ّ
لاععف
َ
+
/
عع
ْ
م
ِ

ْ
د
َ
ععل
َ
@
َ
@
َ
ر
َ
;َ k v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
8
Zّ عK
َ
1
َ
(
ّ
# a/ اعXَ=
/
@
َ
*يi ِاعg ّلا Z
ِ
ع5
ْ
Q
َ
ن
ِ
C
َ
ل
َ
F
ِ
?b
/

/
v
/
K
ْ
@
َ
Zْ ;/ د
ْ
=
َ
u
ْ
ل
َ
(
ْ
# a
ِ
@
ّ
y
ْ
َ
ل ِ
+
/
ععO
/
K
ْ
@
َ
*Zَ عع;َ $
َ
(
ْ
# ا: َ >
َ
@
َ
8 Iام
J
?
ْ
=
َ
(
َ

/
ب
َ
F
ْ
1
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
0
ْ
ل ِ ن
/
C
َ
0
ّ
لا اb
َ
يف
ِ
•/ د
/
R
ْ
=
َ
ة
ٍ
د
ّ
م
/
2
/
C
َ
O
ْ
ي
َ
ف
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
0
ْ
ل ِ A
َ
د
ِ
ل
َ
?
َ
0
ْ
ل ِ N`ا: َ غِ ن
َ
C
َ
0
ّ
لا (
ّ

َ
يi ِاg ّلا (
َ
@$
/
a
ِ
@
ّ
y
ْ
َ
ل ِ ن
/
C
َ
0
ّ
لا (
/

/
=
َ
$
َ
اععL َ @
َ
2
َ
t
َ
Xَi
ْ
ا N`ا?
َ
9
َ
@
َ
IA
َ
W
ْ
1
َ
(
َ
ا>
َ
ام
َ
"0
َ
L َ ن
/
C
َ
0
ّ
لا $
َ
ا\
َ
N`ا?
َ
9
َ
@
َ
Zَ H
ِ

ْ
5
/
ل
ْ
ا
IZ
ِ
عع5
ْ
R
َ
0
ْ
ل ِ $
َ
اعL َ u
ّ
ععf / 2
َ
عt
َ
Xَi
ْ
ا اp َ# اعع5
َ
يف
ِ
*يi ِاg ّلا a
ِ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
8 A
َ
W
ْ
1
َ
Z
ِ
5
ْ
R
َ
0
ْ
ل ِ
:ص> qqa
ِ
@
ّ
y
ْ
َ
0 ِف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
اعع5
َ
b
/
0
َ
ف
َ
$
َ
ا\
َ
(
ْ
# a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
*اعع5
َ
b
/
ل
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8
‡Œ '
|
ٍ
اععc
َ
F
َ
@
ْ
1
َ
e
ٍ
ع,
َ
i
َ
ن
ْ
م
ِ
+
/
O
/
;ْ 1
/
@
ْ
1
َ
+
/
م
%
1
/
اb
َ
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
ة ` ر
َ
يM ِD
َ
+
/
O
َ
R
ْ
4
َ
:Z` H
ْ
ف
َ
8

ْ
F
َ
اععD
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لا ن
ْ
ععم
ِ
*+
/
Q
/
اععك
َ
i ِ •َ عع,
َ
-َi
ْ
ا8 +
/
ل
َ
*„ر
َ
;ْ 1
/
.` E
َ
@
ْ
\
َ
@
ْ
1
َ
8
W
ّ
1
/

ْ
F
َ
اععD
َ
اععb
َ
i
ّ

َ

ِ
ر
َ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا ن
ْ
ععم
ِ
+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
v
َ
عع
ْ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
+
ِ
ععO ِ;ْ 1
/
v
َ
عع
ْ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
+O
َ
;ْ 1
/
A
ّ
#
ِ
@
َ
اR
J
يRِ ععD
َ
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# "5
ّ
عع,
َ
5
/
ل
ْ
ا *اعع& َ ر
ِ
b
ْ
م
َ
•/ H
ْ
i ِ ة
ِ
ر
َ
يM ِH
ّ
0ل ِ@
َ
8 I+
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يف
ِ
@
َ
Z
ٍ
g ْم
ِ
ر
ِ
b
ْ
م
َ
•/ H
ْ
i ِ .
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ +
/
ل
َ
@
َ
8 Iاb
َ
0 ِg ْم
ِ
ر
ِ
b
ْ
م
َ
•/ H
ْ
ِف
َ
ر
َ
ععC
ِ
O
/
L ْ ا
/
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا@
َ
Z
ِ
g ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
5
َ
ب
ِ
W
`
?
ّ
XَO
َ
م
/
?
َ
& / @
َ
2
َ
l
ْ
C
/
ل
ْ
ا +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ v
ْ
-َ0
َ
4
ْ
1
َ
اb
َ
i
ّ

َ
*+
/
0
%
>
/
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ *W
َ
ر
ْ
ععغ
/
ل
َ
ف
َ
.
ٍ
5
َ
ئ ِاi
َ
ن
ْ
م
ِ
v
ْ
ع
َ
c
َ
F
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ e
/
3
ِ
=
َ
ا5
َ
ب
ِ
+
/
ل
َ
e
/
3
ِ
=
َ
ام
َ
Zَ ععH
َ
Q
َ
£َ اعع,
َ
-
ِ
i
ْ
Aِا (
ّ

َ
*.
ِ
ع
َ
ععl
ِ
4
َ
ر
ْ
5
/
0
ْ
ل ِ ر
َ
ععb
ْ
م
َ
A
َ
@
َ
8 ا}
J
ي
ْ
عع7َ 2
ْ

َ
ععH
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
(
ِ
اععO
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
*+
/
ععO
َ
R
ْ
4
َ
(
َ
اعع>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 a
ِ
?;/ د
%
لا Zَ C
ْ
K
َ
ر
/
b
ْ
5
َ
ل
ْ
ا †
/
X/,
ْ
=
َ
^
َ
ل ِp َ@
َ
اb
َ
0 ِع
ْ
-
ِ
ب
ِ
ة / ر
َ
يM ِععH
ّ
لا v
ْ
Uَ ,
َ
-َi
ْ
ا ة َ ر
َ
يM ِH
ّ
لا ة
ِ
ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا W
%
1
/
v
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
ة ` ر
َ
يM ِD
َ
@
َ
ة ` ر
َ
يC
ِ
>
َ
8
2
ِ
5
ْ
3
َ
ل
ْ
ا "ل
َ
# Zَ يC
ِ
9
َ
A
َ
@
َ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
;ْ 1
/
ا4
َ
F
َ
اD
َ
ا5
َ
b
/
i
ّ

َ

ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
ة / ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
Zَ ععH
َ
Q
َ
2
َ
عع5
ْ
3
َ
ل
ْ
ا (
ّ

َ
ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لاب
ِ
£/ اعع,
َ
-
ِ
i
ْ
Aِا ~
%
ععO
َ
Uْ =
َ
يi ِاg ّلا@
َ
ن
ِ
ي
ْ
O
َ
;ْ 1
/
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
W
َ
ر
ّ
ععR
َ
5
/
ل
ْ
ا (
ّ

َ
*ا5
َ
b
/

ْ
م
ِ
Nَا7َ ن
ْ
م
َ
ح
/
اك
َ
i ِ8 Iر
ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا "0
َ
L َ *+
/
ل
َ
@
َ
8 Iاb
َ
Lِ اc
َ
F
ْ
s
ِ
ب
ِ
+
/
عع5
/

ِ
M ْ4
َ
@
َ
8 Y
ِ
@
ْ
w
ّ
ععلا "عع0
َ
L َ *ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لا ر
ِ
ععb
ْ
م
َ
u
/
ععك
ْ
Q
/
@
َ
8 Iاعع5
َ
b
/
ع
/
5
ْ
E
َ
+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ
+
/
ععل
َ
@
َ
G
ِ
يRِ ععH
ّ
لا "5
ّ
عع,
َ
5
/
ل
ْ
ا •/ H
ْ
i ِ ة
ِ
ر
َ
يM ِH
ّ
0ل ِ +
ِ
ي
ْ
0
َ
ع
َ
ف
َ
*S
َ
C
َ
9
َ
ام
َ
.
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا
(
ْ
# ة / ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا ا: َ >
َ
@
َ
8 I+
/
0
%
>
/
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
IZ
ِ
g ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
م
َ
•/ H
ْ
i ِ .
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ
اععb
َ
م
!
1
/
"0
َ
L َ +
/
ل
َ
@
َ
G
ِ
يRِ H
ّ
لا "5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا •/ H
ْ
i ِ +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ اb
َ
ل
َ
*ة J Nَ?ط
/
?
ْ
م
َ
ن
ْ
ك
/
4
َ
u
ْ
ل
َ
ة J N َ?ععط
/
?
ْ
م
َ
v
ْ
i
َ
اعع>
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 q+
/
0
%
>
/
a
ٍ
?
ْ
K
َ
يف
ِ
@
َ
Z
ِ
g ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
ِ
b
ْ
م
َ
•/ H
ْ
i ِ .
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا
اععb
َ
O ِ
ْ
C
ِ
ل ِ +
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ e
َ
ععE
َ
@
َ
اعع5
َ
>
َ

ِ
b
َ

ْ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
Z
ٍ
g ْم
ِ
ر
/
b
ْ
م
َ
.
ِ
ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ +
/
0
َ
ف
َ
:ص> q+
ِ
ل ِا5
َ
ك
َ
ب
ِ
G
/
يRِ H
ّ
لا "5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا ‡‘ (
ّ

َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ Nَي
ْ
7َ A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
'
ة
ِ
ر
َ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا v
/
عع
ْ
ب
ِ
v
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
1
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8 IY
ِ
@
ْ
w
ّ
عع0ل ِ W
/
?
ّ
ععXَO
َ
=
َ
A
َ
a
ِ
?;/ د
%
لا د
َ
ع
ْ
ب
َ
2
َ
l
ْ
C
/
ل
ْ
ا
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 +
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
W
ّ
1
/

ْ
F
َ
اععD
َ
اععb
َ
i
ّ

َ
I*اد
J
ععب
َ
1
َ
ة / ر
َ
ععيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا v
ْ
ععم
َ
ر
!
Q
/
ة َ ر
َ
يM ِععH
ّ
لا

ْ
F
َ
اععD
َ
اعb
َ
i
ّ

َ
*ة J Nَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
ة / ر
َ
عيC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا v
ْ
i
َ
اع>
َ
(
ْ
#8 اد
J
ب
َ
1
َ
v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
*ة / ر
َ
يM ِH
ّ
لا
W
/
ر
/
ععR
ْ
4
َ
ل
َ
ف
َ
ة J Nَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
ن
ْ
ععك
/
4
َ
u
ْ
ععل
َ
اp َ# ام
َ
T
ِ
ل
َ
Uِ ب
ِ
ة
ِ
Nَ?ط
/
?
ْ
5
َ
ل
ْ
ا +
ِ
O ِE
َ
@
ْ
\
َ
v
َ

ْ
ب
ِ
*+
ِ
ع4 ِ1
َ
ر
َ
م
ْ
ا W
ّ
1
/

ْ
F
َ
اعD
َ
ة J 1
َ
ر
َ
عم
ْ
ا اعb
َ
Xَ0
ّ
t
َ
ف
َ
ة ` ر
َ
يM ِعD
َ
+
/
عO
َ
R
ْ
4
َ
(
َ
اع>
َ
?
ْ
عل
َ
@
َ
8 Iي
َ
&
ِ
qاد
J
ب
َ
1
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ W
/
ر
/
R
ْ
O
َ
ف
َ
S
ِ
0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا "0
َ
L َ v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
+
ِ
ِC
َ
0
َ
ب
ِ
+
/
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
1
َ
@
َ
ار
J
يM ِD
َ
+
/
O
/
Xَ0
ّ
t
َ
م
/
v
ْ
R
َ
ك
َ
i
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
.َ ععE
َ
@
ْ
\
َ
@
َ
ر
ِ
يM ِH
ّ
لا W
ّ
1
َ
@
َ
S
ِ
0
!
t
َ
5
/
ل
ْ
ا ن
ِ
ب
ْ
ا .َ E
َ
@
ْ
\
َ

ْ
F
َ
اD
َ
اb
َ
i
ّ

َ
*اد
J
ب
َ
1
َ
ر
ِ
يM ِH
ّ
لا@
َ
ح
ِ
?ععE
/
ر
ْ
5
َ
ل
ْ
ا a
ِ
?
ْ
ععXَل
ْ
ا "عع0
َ
L َ NJا
َ
ب
ِ

َ
يM ِH
ّ
لا [
/
د
َ
C
ْ
L َ [
ِ
د
ِ
ل
َ
@
َ
W
ّ
1
/
Y
َ
@
ّ
\
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 I+
ِ
يب
ِ
1
َ
ة / Nَ?ط
/
?
ْ
م
َ
@
َ
+
/
م
%
1
/
اb
َ
i
ّ

َ
*+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
د
ِ
ي
!
,
ّ
لا ن
َ
C
َ
ل
َ
+
/
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
8 I+
/
E
/
@
!
w
َ
=
/
+
/
i
ّ
1
َ
./ ععم
َ
]
ْ
َ
ا +
/
4
/
N َ?ععط
/
?
ْ
م
َ
v
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
1
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 +
ِ
ِب
ْ
ا ./ E
َ
@
ْ
\
َ
اb
َ
i
ّ

َ

ِ
ي
!
,
ّ
لا "0
َ
L َ @
َ
8 I+
ِ
يب
ِ
1
َ
*+
ِ
ععي
ْ
0
َ
L َ اععO
َ
م
َ
ر
!
Q
/
8 [
/
ر
َ
ي
ْ
غ
َ
v
ْ
E
َ
@
ّ
w
َ
4
َ
(
ْ
)
َ
ب
ِ
I*[
ِ
ر
ِ
ي
ْ
غ
َ
ن
ِ
C
َ
ل
َ
@
ْ
1
َ
+
ِ
ِC
َ
0
َ
ب
ِ
+
/
O
َ
R
ْ
4
َ
ة J ر
َ
يM ِD
َ
+
ِ
4 ِNَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
v
َ
عع
ْ
ب
ِ
@
ْ
1
َ
+ععO
َ

ْ
ب
ِ
ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لا@
َ
+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
W
ّ
1
/
.
ِ
ععم
َ
]
ْ
َ
ا ة
ِ
F
َ

/
ي
ْ
H
َ
ل ِ اد
J
ب
َ
1
َ
ة
ِ
F
َ

/
ي
ْ
ععH
َ
ل ِ *اO
َ
Uَ عع,
َ
-َi
ْ
ا اb
َ
O
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
ة ` ر
َ
ععيC
ِ
>
َ
@
َ
ة ` ر
َ
يM ِععD
َ
+
/
ععO
َ
R
ْ
4
َ
(
َ
اعع>
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
8
2
`
عع ِO
َ
5
ْ
م
/
ح
ِ
اععك
َ

!
لا يععف
ِ
v
ِ
عع
ْ
C
ِ
ل
ْ
ا@
َ
W
!
]
ْ
/
ا | / اعع5
َ
O ِE
ْ
ا@
َ
ة
ِ
ر
َ
ععيC
ِ
ك
َ
0
ْ
ل ِ اععO
J

ْ
ب
ِ
ة
ِ
ر
َ
يM ِععH
ّ
لا
(
َ
اعع>
َ
(
ْ
# ة / ر
َ
يM ِععH
ّ
لا ا: َ عع>
َ
@
َ
8 I+
ِ
ععO ِE
َ
@
ْ
\
َ
W
%
1
/
اععb
َ
i
ّ

َ
*اد
J
ب
َ
1
َ
ة / ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
ا v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
@
َ
8
I[
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ِ
ععC
َ
0
َ
ب
ِ
| / اععc
َ
F
ْ
d
ْ
ِ
ا (
َ
اعع>
َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 +
/
ععO
/

ْ
ب
ِ
اععb
َ
i
ّ

َ
*+
ِ
عع ِC
َ
0
َ
ب
ِ
| / اععc
َ
F
ْ
d
ْ
ِ
ا
(
َ
ا>
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8 Iل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
^
َ
0
ْ
4 ِ +
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
ة
ِ
ر
َ
يC
ِ
ك
َ
ل
ْ
اب
ِ
Zَ ;َ $
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
+
/
ل
َ
*.` C
َ
يب
ِ
ر
َ
ف
َ
8
I+
ِ
4 ِاععE
َ
@
ْ
\
َ
W
%
1
/
اb
َ
i
ّ

َ
*اد
J
ب
َ
1
َ
v
ْ
م
َ
ر
!
Q
/
ن
ّ
b
/
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
)
َ
ف
َ
ر
َ
ئ ِاM َD
َ
•/ ل
َ
f َ@
َ
ة ` ر
َ
يC
ِ
>
َ
+
/
O
َ
R
ْ
4
َ
*ة ` N َ?ععط
/
?
ْ
م
َ
ي
َ
عع&
ِ
@
َ
[
ِ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ِ
ععC
َ
ل
َ
@
ْ
1
َ
+
ِ
عع ِC
َ
0
َ
ب
ِ
ن
ّ
b
/
O
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
1
َ
(
ْ
# ر
/
ئ ِاM َH
ّ
لا ا: َ >
َ
@
َ
8
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 اععC
J
4
ّ
ر
َ
م
/
W
ْ
1
َ
اععع
J
م
َ
ن
ّ
b
/
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
1
َ
N`ا?
َ
9
َ
@
َ
+
ِ
O ِل
َ
?;/ د
ْ
م
َ

/
ا
َ
ب
َ
@
ْ
1
َ
+
/
4
/
ا
َ
ب
َ
ن
ّ
b
/
i
ّ

َ
I.َ ع
َ
ععc
ْ
ر
ّ
لا *ن
ّ
&
ِ
F
ِ
اعع3
َ
=s
ِ
ب
ِ
اععع
J
م
َ
ن
ّ
b
/
O
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
1
َ
(
ْ
s
ِ
ععف
َ
8 Iة J Nَ?ععط
/
?
ْ
م
َ
ن
ْ
ك
/
4
َ
u
ْ
ل
َ
n
ْ
1
َ
يععف
ِ
W
!
]
ْ
/
ا 2
َ
م
َ
نbLا5OEA@ ‚
ٍ
ا?
َ
;َ 1
َ
ن
ّ
b
ِ
4 ِF
َ

/
ي
ْ
H
َ
ل ِ *ن
َ
Uْ ,
َ
-َi
ْ
ا .َ ,
َ
م
ِ
اUَ ل
ْ
ا8
ح
ِ
اععك
َ
i ِ د
/
عع=د
ِ
3
ْ
4
َ
+
/
0
َ
ف
َ
ن
ّ
b
ِ
م
!
)
/
ب
ِ
a
ِ
?;/ د
%
لا Nِا-َO ِi
ْ
Aِ *اد
J
ب
ّ
< َ م
/
ن
َ
م
ْ
ر
/
R
ْ
=
َ
A
َ
@
َ
8 ح
ِ
اك
َ

!
لا
u
ْ
ععل
َ
اععC
J
4
ّ
ر
َ
م
/
8 ن
ّ
b
/
O
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
1
َ
*@
ْ
1
َ
8 Iن
ّ
b
ِ
ععl
ِ
ع
ْ
ب
َ
ن
َ
ععي
ْ
ب
َ
2
ٍ
عع5
ْ
E
َ
ر
ِ
ععي
ْ
غ
َ
ن
ْ
م
ِ
ن
ّ
b
/

ْ
م
ِ
ZB >
/
2
َ
ععم
َ
اععb
َ
Lِ ا5
َ
O ِE
ْ
Aِ اb
َ
Lِ اc
َ
F
ْ
s
ِ
ب
ِ
*"ل
َ
@]
ْ
/
ا •/ ,
ِ

ْ
4
َ
@
َ
8qر
َ
>
َ
p َ ا5
َ
ل ِ اد
J
=
!
< َ م
/

َ
م
ْ
ر
/
R
ْ
=
َ
يععف
ِ
./ ي
َ
i ِاg ّلا اb
َ
O ِ;ْ 1
/
2
َ
م
َ
اb
َ
Lِ ا5
َ
O ِE
ْ
Aِ اb
َ
Lِ اc
َ
F
ْ
s
ِ
ب
ِ
*./ g َل ِاg ّلا@
َ
8 ح
ِ
اك
َ

!
لا يف
ِ
W
!
]
ْ
/
ا
يف
ِ
ا5
َ
b
ِ
Lِ ا5
َ
O ِE
ْ
ا ن
ْ
م
ِ
ر
َ
>
َ
p َ ا5
َ
ل ِ .
ِ
g َل ِاg ّلا |
ِ
اc
َ
F
ْ
s
ِ
ب
ِ
*./ ي
َ
i ِاg ّلا •/ ,
ِ

ْ
4
َ
@
َ
8 ح
ِ
اك
َ

!
لا
Zَ ععH
َ
Q
َ
اعع5
َ
i
ّ
# ن
ِ
ععي
ْ
O
َ
;ْ ]
ْ
/
ا | َ اعع5
َ
O ِE
ْ
ا (
ّ

َ
*•/ عع,
ِ

ْ
=
َ
A
َ
a
ٍ
?
ْ
ععK
َ
يععف
ِ
@
َ
8 ح
ِ
اععك
َ

!
لا
Iاععb
َ
O ِ;ْ 1
/
"عع0
َ
L َ ة J 1
َ
ر
َ
ععم
ْ
ا G
َ
ععك
َ
i
َ
?
ْ
ععل
َ
اعع5
َ
>
َ
اععb
َ
ب
ِ
£/ اعع,
َ
-
ِ
i
ْ
Aِا ~
%
ععO
َ
Uْ ي
َ
ف
َ
I.
ِ
g َل ِاg ّلاب
ِ
اععC
J
4
ّ
ر
َ
م
/
.` ععي
ّ
C
ِ

َ
E
ْ
1
َ
ا5
َ
b
/
O
ْ
ع
َ
ععc
َ
F
ْ
1
َ
(
ِ
ا4
َ
ر
َ
يM ِععD
َ
+
/
ععO
َ
R
ْ
4
َ
ن
ْ
عع5
َ
يف
ِ
(
ِ
A
َ
?
ْ
ععXَل
ْ
ا nر
ِ
3
ْ
=
َ
@
َ
8
?
ْ
ععل
َ
@
َ
ر
َ
عع>
َ
p َ اعع5
َ
ل ِ ا5
َ
b
/
;/ اعع,
َ
-
ِ
i
ْ
ا ر
/
ععb
َ

ْ
]
ْ
َ
ا †
ْ
ععXَف
َ
*./ ععي
َ
i ِاg ّلا W
ْ
1
َ
(
ِ
اUَ عع,
ِ

ْ
4
َ
1
َ
qW
َ
د
ّ
ععXَ4
َ
اعع5
َ
ل ِ اععم
J
w
ْ
E
َ
ا5
َ
b
/
Q
/
اك
َ
i ِ •َ ,
َ
-َi
ْ
ا S
ِ
ب
ِ
ا,
ّ
لا S
ِ

ِ
t
ّ
لاب
ِ
اع
J
م
َ
ا5
َ
b
/
O
ْ
ع
َ
c
َ
F
ْ
1
َ
q+
ِ
ي
ْ
O
َ
E
َ
@
ْ
\
َ
W
%
1
/
اb
َ
i
ّ

َ
اد
J
ب
َ
1
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ W
/
ر
/
R
ْ
4
َ
./ ع
َ
c
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا@
َ
@
ْ
1
َ
*يعع;ِ 1
َ
?
َ
عع& / v
ْ
ل
َ
اععK
َ
@
ْ
1
َ
|
ٍ
اععc
َ
ر
َ
ب
ِ
يععO ِ;ْ 1
/
@
ْ
1
َ
يO ِ
ْ
ب
ِ
د
`

ْ
&
ِ
aَ اK
َ
8 Z` H
ْ
ف
َ

6
ِ
ر
ْ
ععrَ ب
ِ
F
ٍ
ار
َ
K
ْ
s
ِ
ععب
ِ
اعع5
َ
b
/

ْ
م
ِ
ZB ععك
/
ل ِ ة J : َ ;َ ا< َ م
/
*ا5
َ
b
/
R
/
>
/
ا
َ
4
َ
W
َ
ر
!
Q
/
8 |
ٍ
اc
َ
ر
َ
ب
ِ
ي ِب
ْ
ا
:ص> ?
ْ
0
َ
ف
َ
(
ِ
اك
َ
م
ْ
d
ْ
ِ
ا ‡” ?
`
ععM ْ0
َ
ف
َ
+
/

ْ
م
ِ
ا

9
ِ
ر
/
C
َ
>
ْ
1
َ
ي
َ
&
ِ
@
َ
يO ِ
ْ
ب
ِ
./ i
َ
ل
َ
ف
/
aَ اK
َ
'
اعع5
َ
b
ِ
ل ِ?
ْ
Xَب
ِ
ل
J
5
َ
L َ *اعع5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
ق َ ر
!
ععف
/
W
`
ر
!
ععR
َ
م
/
| ` اععc
َ
F
َ
ا
َ

َ
ي
ْ
ب
َ
(
ِ
اE
َ
@
ْ
\
َ
:aَ اK
َ
?
ْ
ل
َ
@
َ
8
ل
َ
ف
َ
)
ْ
ععt
َ
=
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
#
ِ
@
َ

َ
ععط
ِ
@
َ
(
ْ
# Z
ِ
ععg ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
/
b
ْ
م
َ
e
َ
E
َ
@
َ
@
َ
"5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا †
َ
Xَ9
َ
@
َ
8
+
/
ل
َ
ة J : َ ;َ ا< َ م
/
ح
/
اك
َ

!
لا *•َ ,
َ
-َi
ْ
ا ‚
ْ
ر
َ
ك
َ
i
ْ
)
َ
ف
َ
اL J اc
َ
F
َ
"L َ $
ّ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ
8 N`ي
ْ
7َ e
/
3
ِ
=
َ
اععb
َ
ي
ْ
0
َ
L َ +
/
ل
/
?
ْ
ععK
َ
Z/ C
َ
Xْ =
/
A
َ
@
َ
*+
/
-/H
ْ
ِف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# "5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا اb
َ
ل
َ
@
َ
8 I+
ِ
ل ِ?
ْ
Xَب
ِ
ن
ْ
ععم
ِ
Zّ ععK
َ
1
َ
Z
ِ
ععg ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
/
ععb
ْ
م
َ
(
َ
ا>
َ
(
ْ
# [
/
د
َ
ع
ْ
ب
َ
ا: َ >
َ
@
َ
INِ6
ْ
?
َ
ل
ْ
ا Zَ C
ْ
K
َ
اb
َ
-/ي0 ِR
ْ
4
َ
+
/
ل
َ
@
َ
A
َ
@
َ
Nِ6
ْ
?
َ
ععل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
Z
ِ
ععg ْ5
ِ
ل
ْ
ا ر
/
ععb
ْ
م
َ
+
/
م
َ
w
ِ
ل
َ
@
َ
?
َ
& / •َ 0
َ
Q
َ
v
ْ
0
َ
ك
َ
i
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
I"5
ّ
,
َ
5
/
ل
ْ
ا
(
ْ
# +
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
ق َ د
!
ععD
/
ر
َ
ك
َ
i
ْ
)
َ
ععف
َ
8 | َ اععc
َ
ر
ّ
لا n
ْ
1
َ
*+
/
ععO
ْ
L َ $
ّ
ا (
ْ
#
ِ
@
َ
8 I+
/
عع0
َ
C
ْ
K
َ
Nَي
ْ
عع7َ
(
ْ
)
َ
ععب
ِ
*A
ّ
#
ِ
@
َ
8 اععb
َ
ل
َ
+
ِ
عع0
!
Rِ ب
ِ
F
َ
ار
َ
ععK
ْ
d
ْ
ِ
ا ا& َ اc
َ
F
ِ
ن
ِ
5
%
l
َ
O
َ
ل ِ +
/

ْ
م
ِ
q*ا& َ اc
َ
ر
ِ
ب
ِ
v
ْ
E
َ
@
!
\
/
+
ِ
عع ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
?
َ
& / ق / د
ّ
H
َ
=
/
يi ِاg ّلا@
َ
اb
َ
ِي5
ِ
ي
َ
ب
ِ
*اb
َ
X/=د
ِ
H
ْ
4
َ
G
%
D
َ
]
ْ
َ
اف
َ
8 ر
/
C
ِ
3
ْ
5
/
ل
ْ
ا اb
َ
E
َ
@
ّ
\
َ
*اععb
َ
ل
َ
@
َ
8 Iv
ْ
ي
َ
ععc
ِ
F
َ
?
ْ
ععل
َ
اعع5
َ
ك
َ
ف
َ
+
/
ععO
ْ

َ
ك
ّ
م
َ
(
ْ
s
ِ
ف
َ
+
/

ْ
ك
!
5
َ
4
/
u
ْ
ل
َ
اp َ# T
ِ
ل
َ
Uِ ل
ْ
ا Z% R
َ
م
َ
@
َ
اععb
َ
ل ِ?
ْ
Xَب
ِ
ل
J
5
َ
L َ *اb
َ
ل
َ
Nَي
ْ
7َ ل
َ
ف
َ
A
ّ
#
ِ
@
َ
Ž
َ
ط
ِ
@
َ
(
ْ
# Z
ٍ
g ْم
ِ
ر
/
b
ْ
م
َ
8 ن
ِ
ي
ْ
4
َ
F
َ
?H
%
لا يف
ِ
| َ د
َ
عع=
َ
(
ْ
1
َ
| َ اععc
َ
ر
ّ
لا v
ْ
ععL َ $
ّ
ا اp َ# اعع5
َ
يف
ِ
IY
ِ
@
ْ
w
ّ
عع0ل ِ | / F
َ
?
َ
ععل
ْ
ا@
َ
+
/
X%Rِ O
َ
,
ْ
4
َ
A
َ
ا5
َ
يف
ِ
|
ٍ
اعc
َ
F
َ
ر
/
ععك
ِ

ْ
م
/
•/ عع0 ِR
ْ
=
َ
@
َ
8 I.J ععب
َ
p
ِ
ا>
َ
v
ْ
i
َ
ا>
َ
(
ْ
# [
ِ
ر
ِ
ي
ْ
M َل ِ Zّ Rِ O
َ
ل ِ .
ٍ
Xَ0
ْ
t
َ
ب
ِ
اb
َ
Q
َ
اك
َ
i ِ
| َ اc
َ
F
ْ
d
ْ
ِ
ا (
ّ

َ
ة J 1
َ
ر
َ
م
ْ
ا @
ْ
1
َ
(
َ
ا>
َ
ل
J
E
/
F
َ
*v
B
ب
َ
"0
َ
L َ +
ِ
يLِ د
ّ
م
/
@
َ
+
ِ
5
ِ
0
ْ
Lِ ي
ِ
-ْ i
َ
"0
َ
L َ
ي
ِ
عع-ْ i
َ
"0
َ
L َ [
/
ر
/
ك
ِ

ْ
م
/
@
َ
v
!
C
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ +
ِ
يLِ د
ّ
م
/
•/ 0 ِR
ْ
=
َ
ر
ِ
ي
ْ
M َل
ْ
ا Z/ ع
ْ
ف
ِ
@
َ
ر
ِ
ي
ْ
M َل
ْ
ا Z/ ع
ْ
ف
ِ
ن
ْ
ععL َ يLِ د
ّ
عع5
/
ل
ْ
ا @
ْ
1
َ
ر
/
ععك
ِ

ْ
5
/
ل
ْ
ا Zَ ععك
َ
i
َ
?
ْ
ععل
َ
@
َ
I+
ِ
عع0
!
R
َ
م
َ
يععف
ِ
ي4 ِ)
ْ
ي
َ
عع9
َ
ا5
َ
>
َ
u
ِ
0
ْ
ع ِل
ْ
ا
v
!
C
َ
ل
ْ
ا "0
َ
L َ •َ 0
َ
Q
َ
ر
ِ
;َ …
ْ
ا "0
َ
L َ ‚
ْ
$
ّ
F
/
@
َ
ن
ِ
ي5
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا
2
ِ
ب
َ
F
ْ
)
َ
ععب
ِ
@
َ
ن
ِ
ععي
ْ
4
َ
1
َ
ر
َ
م
ْ
ا@
َ
Z
ٍ
ععE
/
F
َ
@
ْ
1
َ
ن
ِ
ععي
ْ
0
َ
E
/
F
َ
ة
ِ
$
َ
اb
َ
ععrَ ب
ِ
8 | / اععc
َ
ر
ّ
لا *v
/
ععC
/
g ْ=
َ
@
َ
8
ن
ِ
ععي
ْ
O
َ

ْ
f ِ Z% عع>
/
@
َ
ة
ِ
$
َ
A
َ
?
ِ
ل
ْ
اعع>
َ
اC
J
ل ِاغ
َ
+
ِ
ي
ْ
0
َ
L َ |
ِ
ل
َ
ط
!
Aِاب
ِ
Nِا,
َ

!
لا ص
ِ
اH
َ
O ِ;ْ Aِ *ة
ٍ
?
َ
,
ْ
i ِ
F
/
ار
َ
ععK
ْ
d
ْ
ِ
ا@
َ
8 I(
ِ
اL َ ?
ْ

ّ
لا@
َ
a/ اE
َ
ر
!
لا +
ِ
يف
ِ
Z/ C
َ
Xْ =
َ
N/ا,
َ

!
لا +
ِ
يف
ِ
Z/ C
َ
Xْ =
/
ام
َ
@
َ
Z
ٍ
E
/
ر
َ
ب
ِ
:ص> اععC
J
ل ِاغ
َ
a/ اععE
َ
ر
!
لا +
ِ
عي
ْ
0
َ
L َ 2
/
0
/
t
ْ
=
َ
ا5
ّ
م
ِ
+
/
i
ّ

َ
*(
ِ
ل
َ
E
/
F
َ
+
/
ط
/
ر
ْ
7َ +
ِ
ب
ِ
Œ– '
A
َ
@
َ
8 |
ِ
اععc
َ
ر
ّ
لا ن
ْ
ععL َ *ة J ر
َ
ععE
ْ
1
/
e
ْ
عع0
/
t
ْ
4
َ
u
ْ
ععل
َ
(
ْ
# .
ِ
ع
َ
ععc
ِ
ر
ْ
5
/
ل
ْ
ا ة / $
َ
اb
َ
7َ Z/ C
َ
Xْ 4
/
@
َ
8
ا: َ عع>
َ
@
َ
8 Iيعع4 ِ…
ْ
ا +
ِ
-
ِ
D
ْ
?
َ
ب
ِ
اL J اc
َ
F
َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
(
ّ
)
َ
ب
ِ

ْ
د
َ
b
ِ
7َ (
ْ
)
َ
>
َ
*اb
َ
0
َ
ع
ْ
ف
ِ

ْ
ر
َ
>
َ
p َ
*G
!
ععD
َ
]
ْ
َ
ا يف
ِ
8 ي4 ِ…
ْ
ا •
ِ
D
ْ
?
َ
ل
ْ
اب
ِ
اb
َ

ْ
c
َ
F
ْ
1
َ
@
ْ
1
َ
*+Oع
ْ
c
َ
F
ْ
1
َ
v
ْ
ل
َ
اXَف
َ
+
/
4
ْ
ر
َ
>
َ
p َ (
ْ
#
اعع5
َ
>
َ
اb
َ
عع,
ِ
-ْ i
َ
Zَ ع
ْ
ف
ِ
ا& َ ر
/
>
ْ
p
ِ
Z/ C
َ
Xْ =
/
A
َ
يi ِاg ّلا@
َ
I^
َ
ل ِp َ يف
ِ
.
ٍ
5
َ
b
َ
O
ّ
م
/
ر
/
ي
ْ
غ
َ
اb
َ
i
ّ

َ
اععb
َ
ب
ِ
S
/
عع0
ّ
ع
َ
O
َ
=
َ
p ْ # ة
ِ
$
َ
A
َ
?
ِ
ععل
ْ
ا يف
ِ
اb
َ
م
ِ
اb
َ
4
!
اب
ِ
a/ @
ّ
]
ْ
َ
ا ق َ ر
!
ف
/
@
َ
اb
َ
4 ِ$
َ
A
َ
?
ِ
ب
ِ

ْ
د
َ
b
ِ
7َ ?
ْ
ل
َ
|
ِ
اععc
َ
ر
ّ
لا ة َ ر
َ
ععE
ْ
1
/
v
ْ
C
َ
0
َ
ط
َ
اp َ# ام
ّ
1
َ

ِ
اH
َ
X
ِ
ل
ْ
ا 6
/
?X/9
/
@
َ
•/ ار
َ
ي5
ِ
ل
ْ
ا@
َ
./ Xَ-َ
ّ
لا
(
ْ
1
َ
ة
ِ
$
َ
اb
َ
ععrّ لا يععف
ِ
*يعع-
ِ
ك
ْ
=
َ
A
َ
+
/
ععi
ّ
1
َ
G
%
ععD
َ
]
ْ
َ
ا@
َ
8 I^
َ
ل ِ: َ ب
ِ
اb
َ
م
ِ
اb
َ
4
!
Aِ Z/ C
َ
Xْ 4
/
ل
َ
ف
َ
u
ِ

ِ
R
ْ
O
ّ
لا 6
ِ

/
7/ يف
ِ
e
ِ
&
ِ
ا: َ 5
َ
ل
ْ
ا T
ِ
ل
َ
O ِ;ْ Aِ *W
`
ر
!
R
َ
م
/
| ` اc
َ
F
َ
ا5
َ
b
/

َ
ي
ْ
ب
َ
8 aَ اXَ=
/
*$
ٍ
د
َ
ععL َ @
َ
8 ن
ِ
ي
ْ
ل
َ
?
ْ
ععR
َ
ل
ْ
ا د
َ
ععع
ْ
ب
َ
اعع5
ّ
L َ \
ِ
ار
َ
O ِQ