2009 ‫ سپتامبر‬،‫ اصلی‬-‫ ‌شماره هفتم‬،‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‬

monorail magazine

‫چشمی‬
‫به‌دنبال صلح‬

‫خبرنگار‬-‫شهروند‬

‫رقص و آتش‬

‫در فضای رسانه ای امروز‬

Design by Reza Samadanian

67

Monorail

Iranian Magazine in Malaysia, September 2009

Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009/ It’s a special free copy

PP 16307/06/2021(024726)

‫‪M alaysia‬‬

‫مالزی‪ ،‬خانه دوم ‪MM2H‬‬
‫ ‬

‫•تنها برنامه اقامتی رسمی کشور مالزی‬

‫ ‬

‫•سریع‌ترین راه اخذ اقامت مالزی‬

‫ ‬

‫•‪ 10‬سال اقامت قابل تمدید مالزی‬

‫ ‬

‫•مالکیت قطعی بر امالک‬

‫ ‬

‫•بهترین تسهیالت و وام‌های بانکی‬

‫ ‬

‫•تخفیف و وام برای خرید اتومبیل‬

‫ ‬

‫•پرداخت شهریه کمتر برای تحصیل فرزندان‬

‫ ‬

‫•استفاده از بیمه‌های درمانی‬

‫ ‬

‫•کمترین هزینه‌های حقوقی و اقامتی‬

‫ ‬

‫جدید‬

‫•امتیاز ویژه برای ثبت شرکت‬

‫ ‬

‫جدید‬

‫ ‬

‫جدید‬

‫•راه اندازی کسب و کار برای همه سنین‬

‫ ‬

‫•‪10‬سال اقامت برای پدر و مادر متقاضی اصلی‬

‫ ‬

‫•‪10‬سال اقامت برای فرزندان زیر ‪ 21‬سال‬

‫•اجازه اشتغال برای سنین باالی ‪ 50‬سال‬

‫جدید‬

‫جدید‬

‫‪www.IranMalaysia.com‬‬
‫‪ M M 2 H‬با ایران مالزی تنها یک ویزا نیست‪ ،‬راهی‌ است برای زندگی و سرمایه‌گذاری در مالزی‬

‫نشانی ایران‪ :‬تهران‪ ،‬شریعتی باالتر از پل رومی‪ ،‬ساختمان پزشکان ‪ ،1775‬طبقه سوم‪ ،‬واحد ‪ ،1‬تلفن‪22248328 :‬‬
‫نشانی مالزی‪16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang, KL 50450, Malaysia, Tel: 03 216 12234 :‬‬

‫سرآغاز‬

‫‪monorail magazine‬‬

‫)‪PP 16307/06/2021(024726‬‬

‫سفارش عمده با تخفیف ویژه‬
‫پذیرش نمایندگی در ایران‬

‫نشریه فارسی زبان‌ها در کواالالمپور‬
‫‪www.monorail-kl.com‬‬
‫صاحب امتیاز‬

‫‪Macro Business Solutions Sdn. Bhd‬‬
‫‪16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang‬‬
‫‪KL, Malaysia 50450, Tel: 03 216 32234‬‬

‫مدیر مسوول پوریا آسترکی‬

‫‪pooria@monorail-kl.com‬‬

‫با نظارت شورای سردبیری‬
‫مدیر تحریریه صفا هراتیان‬

‫‪safa@monorail-kl.com‬‬

‫می‌خوانید از‪:‬‬
‫نفیسه مطلق‪ /‬امین بهروزی‪ /‬مهدی رنگرز‬
‫مانا نیستانی‪ /‬شیدا تاجیک‪ /‬مریم ابریشمکار‬
‫عسل ثابت‪ /‬مینا فرهنگ‪ /‬دکتر هانیه ترکمان‬
‫بردیا دولتشاهی‪ /‬مصطفا فرهمند‪ /‬دامون‬
‫هامون کرم زاده‪ /‬مهرداد شیوا‬
‫ایمان و شاهین‬
‫مدیر هنری رضا صمدانیان‬

‫‪reza@monorail-kl.com‬‬

‫‪7265‬‬

‫مدیر اجرایی مهدی آقاربیع‬

‫‪mehdi@monorail-kl.com‬‬

‫امور بازرگانی و تبلیغات‬

‫‪ads@monorail-kl.com‬‬
‫‪Tel: 03 216 32234‬‬

‫?‪R U a fan‬‬

‫‪2009‬‬
‫فوریه‪2009‬‬
‫سپتامبر‬
‫هفتم‪،‬سوم‪،‬‬
‫‌شماره‬
‫‌شماره‬
‫مالزی‪ ،‬پیش‬
‫مقیم مالزی‪،‬‬
‫ایرانیان مقیم‬
‫نشریه ایرانیان‬
‫نشریه‬

‫درود مونوری��ل را پس از انتش��ار ش��ش پیش‬
‫شماره‪ ،‬پذیرا باشید‪ .‬اکنون‪ ،‬اما نخستین شماره‬
‫نشریه را در دست دارید‪ .‬مونوریل همان حرکت‬
‫پویا و متین‪ ،‬حرفه‌ای اما مردم‌پسند و رنگارنگ‬
‫اما صمیمی را ادامه خواهد داد‪.‬‬
‫آن‌چ��ه در مونوری��ل اتف��اق افت��اده برایم��ان‬
‫مسرت‌بخش است و خوشحالیم که مورد پسند‬
‫شما هم واقع شده است‪ .‬محتوای مونوریل یعنی‬
‫همین نوشته‌ها‪ ،‬عکس‌ها‪ ،‬طرح‌ها و هرآن‌چه به شما تقدیم می‌شود در‬
‫بیش از هشتاد درصد صفحات حاصل همکاری شما و دوستان شما در‬
‫تیم تحریریه اس��ت‪ .‬از این جهت چه از نظ��ر معیار‌های حرفه‌ای و چه‬
‫از نظر س��ازگاری محتوا با نیاز مخاطبان‪ ،‬تولید محتوا حرکتی درس��ت‬
‫بوده که از ابتدا تاکنون با س��رمایه‌گذاری الزم و تالش خالقانه تک تک‬
‫دوستان تحریریه به بار نشسته است‪.‬‬
‫از طرف دیگر یادمان هس��ت که از نخس��تین پیش شماره گفته بودیم‬
‫مونوریل نشریه‌ای‌س��ت که توس��ط جمع��ی عالقمند ب��ه فعالیت‌های‬
‫مطبوعاتی برای مالزی‌نشینان تهیه می‌شود‪ .‬مونوریل به صورت طبیعی‬
‫دستور‌العمل زندگی در مالزی نیست‪ ،‬اما حاوی نکات و اشاراتی‌ست که‬
‫گاهی جرقه‌ای را در ذهن می‌زند‪ ،‬گاهی نوری بر گوش��ه‌ای می‌اندازد و‬
‫گاهی هم تنها زاویه‌ای برای دگرگونه دیدن این س��رزمین اس��توایی را‬
‫در برابر چش��مان مخاطب می‌نشاند‪ .‬اگر مونوریل این توانایی را داشته‬
‫باشد که چنین اشاراتی نماید و حرف دل مخاطبان را نیز بازتاب دهد‪،‬‬
‫دست‌اندرکاران در مسیر درستی قرار دارند‪.‬‬
‫اطالع��ات‪ ،‬دانش‪ ،‬معرفت و دانایی در همیش��ه تاری��خ حالتی رمز‌آلود‬
‫داش��ته‌اند‪ .‬هرکس��ی را بخت دانایی نبوده و هر دانستنی نیز معرفت به‬
‫همراه نداشته است‪ .‬اطالعات یا داده‌های اولیه‪ ،‬خوراک خام تولید دانش‬
‫اس��ت‪ .‬اطالعات تمامی ندارد‪ ،‬محدود نیس��ت و مرتب نیز بر آن افزوده‬
‫می‌ش��ود‪ .‬دانش را شاید بتوان ساختارمند کردن و به سامان کردن این‬
‫اطالعات دانس��ت‪ ،‬و معرفت به کارگیری دانش اس��ت برای آن‌چه خیر‬
‫است‪ .‬اما این زنجیره تکاملی از اطالعات و داده‌ها آغاز می‌شود‪.‬‬
‫زیاد ش��نیده‌ایم ک��ه دنیا امروز عصر اطالعات را تجربه می‌کند و بش��ر‬
‫ب��ا اتکا به ابزارهای��ی نظیر کامپیوتر و اینترنت س��رعت تولید اطالعات‬
‫را در ح��دی نجومی باال برده اس��ت‪ .‬برخی حتا می‌گویند امروزه دانش‬
‫و اطالعات��ی ک��ه در طول ده س��ال تولید می‌ش��ود برابر اس��ت با کل‬
‫دانش��ی که در تمام دوران و اعصار پیش از این تولید شده است‪ .‬شاید‬
‫درکش عجیب باش��د اما با کمی تامل به نظر می‌رسد این مدعا چندان‬
‫غیر‌واقعی نیست‪ .‬در حوزه کار مطبوعات به عنوان مثال تعداد معدودی‬
‫عکس‌ه��ای تکان‌دهنده از جنگ ویتنام سرنوش��ت این جنگ را تغییر‬
‫داد‪ .‬این عکس‌ها توس��ط چند روزنامه‌نگار حرفه‌ای و ابزار پیشرفته آن‬
‫زمان تولید ش��ده بود‪ .‬هر کسی چنین ابزاری در اختیار نداشت و آنان‬
‫که در اختیار داشتند تنها در معدودی صحنه‌های جنگ شانس حضور‬
‫داشتند‪.‬‬
‫اما امروز تص��ور کنید تظاهراتی کوچکی در همین کواالالمپور باش��د‪،‬‬
‫ی��ا یک جش��ن محلی یا یک مارات��ن خیابانی؛ چند دقیق��ه بعد در هر‬
‫گوش��ه‌ای از دنی��ا صدها و ه��زاران تصویر ثابت و متح��رک‪ ،‬گزارش و‬
‫اظهار‌نظر در مورد این واقعه قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬افراد هوش��مند این‬
‫پدیده را درک می‌کنند و در برابر س��یل اطالعات قرار نمی‌گیرند‪ .‬برای‬
‫همین اس��ت که در این کشور اینترنت را آزاد گذاشته‌اند‪ .‬این پدیده را‬
‫اهل فن‪ ،‬روزنامه‌نگاری ش��هروندی ی��ا روزنامه‌نگاری خیابانی می‌نامند‪.‬‬
‫در نخس��تین ش��ماره مونوریل نیم نگاهی به این جریان داشته‌ایم‪ .‬شاد‬
‫و سربلند باشید‪.‬‬
‫پوریا آسترکی – مدیر مسوول‬

‫مونوریل زیر نظر ش��ورای سیاس��ت گذاری تهیه و منتش��ر می‌ش��ود و نشریه‌‌ای با مشی اطالع رس��انی‪ ،‬آموزش و تجارت است‪ .‬این نشریه وابس��تگی به گرایش عقیدتی و سیاسی خاص ندارد‪ .‬کلیه حقوق‬
‫مونوریل متعلق به ش��رکت صاحب امتیاز این نش��ریه اس��ت‪ .‬درج مطالب آن با ذکر منبع در سایر رسانه‌ها بالمانع است‪ .‬مونوریل چاپ مالزی بوده و برای عرضه در این کشور و با مطابقت قوانین مربوط به‬
‫این کشور منتشر می‌شود‪ .‬مطالبی که دارای کلمات تحقیرآمیز‪ ،‬توهین به قومیت و یا نژادگرایانه باشند و اساسن با هدف مونوریل مغایرت داشته باشند قابل انتشار نیست‪ .‬این نشریه هیچ مسوولیتی در‬
‫مورد محتوای تبلیغات منتشر شده ندارد و صحت تبلیغات بر عهده آگهی دهندگان است‪ .‬شما می‌توانید برای ما مقاالت‪ ،‬تصاویر و نظرات خود را ارسال کنید اما باید اجازه بدهید تا نشریه اجازه حک و‬
‫‪Monorail‬‬
‫‪Magazine‬‬
‫‪in Malaysia,‬‬
‫‪September‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪Iranian‬ترجمه ای را‬
‫صورتی که‬
‫کنیم‪ ،‬در‬
‫پایان باید اشاره‬
‫ندارد‪ .‬در‬
‫اصالح آن‌را داشته باشد و خوب است از نوشته هایی که برای ما می‌فرستید نسخه‌ای را برای خود داشته باشید چون امکان باز پس آن وجود‬
‫برای ما می فرستید از متن اصلی نیز یک نسخه ضمیمه کنید‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫‪48‬‬ ‫گفتگویی با مدیر مرکز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تست‬ ‫دموکراسی‬ ‫‪monorail magazine‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رقص و آتش‬ ‫خبرنگاران مستقل مالزی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫من گزارش‬ ‫می‌دهم‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫یک جنگ تمام عیار رسانه ای‬ ‫‪17‬‬ ‫چگونه پارتنرمان را بهتر آزار دهیم‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ اینجا؛‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫"آگات�ا رویی�ز دال پ�رادا" از‬ ‫پر س�ر و صداتری�ن طراحان‬ ‫م�د در دنی�ا اس�ت‪ .‬‬ ‫خان�م پ�رادا در س�ال ‪1960‬‬ ‫در مادری�د ب�ه دنی�ا آمده و‬ ‫در انس�تیتو ُمد بارس�لونا به‬ ‫تحصیل مشغول بوده است‪ .‬ن�ه فقط‬ ‫در کش�ور خ�ودش اس�پانیا‪،‬‬ ‫بلک�ه در بس�یاری از نق�اط‬ ‫جهان عالقه‌من�دان به دنیای‬ ‫م�د منتظ�ر دی�دن آخری�ن‬ ‫مجموعه‌ه�ای وی هس�تند‪.‬او‬ ‫اکنون در مادرید و استودیوی‬ ‫شخصی‌اش سکونت دارد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صبحانه در میالن‬ ‫با آگاتا روییز دال پرادا‬ ‫‌‬ ‫همه جورآدم‬ ‫‪16‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فیس‌بوک مجبورم کرد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گیشه های سینماهای مالزی‬ ‫‪6‬‬ ‫من گزارش می‌دهم‬ ‫استالگمیت‬ ‫یک واگن خبر‬ ‫گیشه های سینماهای مالزی‬ ‫این‌جا؛ همه جورآدم‬ ‫ثبت شرکت‬ ‫فیس‌بوک مجبورم کرد‬ ‫دیدنی‌های خواندنی‬ ‫صبحانه در میالن با آگاتا روییز دال پرادا‬ ‫سرچ کن‪ ،‬فالت بگیرم‬ ‫شاهکار بزرگ !‬ ‫کارگر ساختمان‬ ‫لباس‌های کثیف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪54‬‬ ‫کافه موسیقی‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫از کشفیات دامون‬ ‫چشمی به‌دنبال صلح‬ ‫چگونه پارتنرمان را بهتر آزار دهیم‬ ‫حرکت اژدها بر دریاچه پوتراجایا‬ ‫تقویم تاریخ‬ ‫کتاب‌خوانه‬ ‫تست دموکراسی‬ ‫یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای‬ ‫وبالگ‬ ‫َجز یعنی صلح‬ ‫رقص و آتش‬ ‫ایران در مطبوعات مالزی‬ ‫صفحه زرد‬ ‫‪NEWS‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪64‬‬ ‫کلینیک‬ ‫حقوقی‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ .

‬‬ ‫توسعه‌ی فناوری وب‬ ‫به ویژه در ده سال اخیر‪ ،‬فضایی‬ ‫عالی برای رشد شهروند – ژورنالیست‌ها‬ ‫به وجود آورده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در این مورد می‌توان به پرونده‌های متعدد و مش��هوری در‬ ‫مالزی اش��اره کرد؛ کارگذاشتن دوربین مخفی در اتاق هتل وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬پخش عکس‌ه��ای نیمه برهنه‌ی نماین��ده‌ی پارلمان‪،‬‬ ‫عکاس��ی و فیلم‌ب��رداری از دختران نوجوان در م��دارس و غیره‪.‬اما از‬ ‫ابزارهای تکنولوژی‪ ،‬مانند دوربین تلفن همراه‪ ،‬دوربین عکاسی‬ ‫دیجیتال جیبی‪ ،‬فضاهای ویژه‌ی اینترنتی مانند وبالگ یا تویتر‬ ‫و غیره استفاده می‌کنند تا اخبار و اطالعات را به دیگران منتقل‬ ‫کنند‪.‬رفته رفته افراد بسیاری پیدا شدند که نه به عنوان حرفه‪ ،‬بلکه‬ ‫‪© James Lee 2009‬‬ ‫رفرم رسانه ها‬ ‫توسعه‌ی فناوری وب به ویژه در ده سال اخیر‪ ،‬فضایی عالی برای‬ ‫رشد شهروند – ژورنالیست‌ها به وجود آورده است‪ .‬خبرنگارانی که‬ ‫درس خبرنگاری نخوانده‌اند و مثل ما شهروندان عادی‌اند‪ .‬این مورد به خصوص‪ ،‬در حال حاضر موضوع‬ ‫داغ محافل قانون‌گذاری کش��ورهای مختلف ب��ه ویژه در اروپای‬ ‫غربی اس��ت‪ .‬اول‬ ‫آن‌که اگر گزارش��ی را نقل می‌کند‪ ،‬عکس‪ ،‬تصوی��ر یا ویدئو را با‬ ‫آن هم��راه می‌کند تا عالوه بر نوش��تار‪ ،‬تصاویر نیز بر گزارش وی‬ ‫صحه بگذارند‪ .‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫شهروند ‪ -‬ژورنالیست‬ ‫ب��ا نگاهی به گذش��ته‌ی نه چندان دور در رس��انه‌ها‪ ،‬به‌س��ادگی‬ ‫در می‌یابی��م که تا همین چند س��ال قبل‪ ،‬مش��خصن تا پیش از‬ ‫پ��ا گرفتن انقالب اطالعات��ی‪ ،‬انتقال اخب��ار و اطالعات از طریق‬ ‫رس��انه‌ها به مردم ب��ا فیلترگذاری‌های فراوان همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫زمان ‪ /‬مکان‬ ‫ب��ا این‌ک��ه تولد اولی��ن وبالگ‌ه��ا و مباحث «محت��وای تولیدی‬ ‫کارب��ران» (‪ )UGC: User Generated Content‬و مانن��د‬ ‫این‌ها به دهه‌ی نود میالدی باز می‌گردد‪ ،‬س��رآغاز رسمی فعالیت‬ ‫گس��ترده‌ی ش��هروند – خبرنگار‌ها را فوریه‌ی ‪ 2000‬و مقارن با‬ ‫تاسیس شبکه خبری «اوه مای نیوز» در کره‌ی جنوبی دانسته‌اند‪.‬‬ ‫شهروند ‪ -‬خبرنگار در مقابل خبرنگار حرفه‌ای‬ ‫س��خن از حقوق‪ ،‬اخالق‪ ،‬مسئولیت‌ها و خط قرمزهای خبرنگاران‬ ‫حرفه‌ای بس��یار رفته است‪ .‬بدیهی‌ست که هنگامی‌که فضایی‬ ‫باز برای نقل هر س��خن و واقعه‌ای ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬ش��نیده‌های‬ ‫غیر‌موثق و ش��ایعات نیز هم‌س��نگ اخبار واقعی در این فضا قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬یافتن روزنامه یا شبکه‬ ‫خب��ری که بتوان از طریق آن به اطالعات و اخبار صحیح و کامل‬ ‫دسترسی پیدا کرد‪ ،‬اگر نه غیر ممکن‪ ،‬کاری آسان نبود‪ .‬می‌توان گفت که‬ ‫هر کاربر اینترنت که حداقل یک کی‌بورد‬ ‫و حرفی برای گفتن داشته باشد‪ ،‬یک‬ ‫شهروند – ژورنالیست‬ ‫بالقوه است‬ ‫از دیگر مواردی که هم‌زمان با پیشرفت ابزارهای تکنولوژیک برای‬ ‫ثب��ت و ضبط وقایع به وجود آمده اس��ت‪ ،‬مس��اله‌ی نقض حریم‬ ‫خصوصی افراد است‪ .‬به عن��وان بنیان‌گذار‪ ،‬می‌توان به‬ ‫ش��بکه خبری بی‌بی‌سی اش��اره کرد که در سال ‪ ،2005‬مقارن با‬ ‫بمب‌گذاری‌های لندن‪ ،‬در حرکتی متفاوت از سایر شبکه‌ها‪ ،‬فضایی‬ ‫ویژه در وب‌سایتش را برای انعکاس عکس‌ها‪ ،‬فیلم‌ها و مشاهدات‬ ‫کاربران قرار داد‪ .‬دوم این‌که‪ ،‬س��عی می‌کند منابع هر چه بیشتری‬ ‫برای تایید گزارش خود همراه آن کند تا وزن سالمت خبر بیشتر‬ ‫شود‪.‬این پرتال خبری‪ ،‬در حال حاضر بیش‬ ‫از پنجاه هزار کاربر فعال دارد که به صورت ش��بانه‌روزی در حال‬ ‫محتواسازی بر روی این شبکه‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا باز ش��دن فضای گردش اطالع��ات و اخب��ار در جوامع‪ ،‬ورود‬ ‫اینترن��ت به خانه‌های مردم‪ ،‬تولد وبالگ‌ها‪ ،‬پیش��رفت تکنولوژی‬ ‫و ق��رار گرفتن دوربین‌های عکاس��ی و فیلم‌ب��رداری دیجیتال و‬ ‫ارزان قیمت در دس��ترس عموم‪ ،‬فراگیر ش��دن تلفن‌های همراه‪،‬‬ ‫ریکوردر‌ه��ای جیب��ی و ده‌ها ابزار و وس��یله‌ی دیگر برای ثبت و‬ ‫ضبط رویدادها‪ ،‬مخابره‌ی آن‌ها و برقرارکردن ارتباط با س��ایرین‪،‬‬ ‫مونوپولی رسانه‌های سنتی در ویرایش و ارائه‌ی اطالعات شکسته‬ ‫شد‪ .‬مشابه آن‌چه که گاه در تویتر اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬رس��انه‌های سنتی نیز پا پیش گذاشته‌اند و شهروند‬ ‫– خبرنگار‌ها را پذیرا ش��ده‌اند‪ .‬مثال دیگر‪ ،‬ش��بکه خبری س��ی‌ان‌ان اس��ت که‬ ‫بخش��ی با عنوان «من گزارش می‌دهم» (‪ )iReport‬را در سال‬ ‫‪ 2006‬در وب‌س��ایت خود طراحی کرد تا به جمع‌آوری تولیدات‬ ‫خب��ری کاربران اینترنت بپ��ردازد‪ .‬‬ ‫ش��عار تبلیغاتی «هر شهروند یک گزارشگر است» در عرض مدت‬ ‫کوتاه��ی «اوه مای نیوز» را به مش��هورترین پرت��ال خبری کره‬ ‫مبدل س��اخت‪ .‬‬ ‫به عبارت دیگر رس��انه‌ها به‌راحتی تصمی��م می‌گرفتند مردم چه‬ ‫چیز را بدانند و از چه چیز بی‌خبر باشند‪ .‫فکرخانه‬ ‫من گزارش‬ ‫می‌دهم‬ ‫ابتدا از س��ر تفنن و بعدها به عنوان یک عالقه‌ی جدی‌تر به‌دنبال‬ ‫تصویر‌ب��رداری و ارائه‌ی روایات واقعی از رویداد‌ها رفتند و گردش‬ ‫اطالعات صحیح را در سرتاس��ر جهان رونق بخشیدند‪ .‬‬ ‫نگاهی به پدیده‌ی‬ ‫شهروند – ژورنالیسم در فضای رسانه‌ای امروز‬ ‫شیدا تاجیک ‪sheyda@monorail-kl.‬پس از آن‪ ،‬رقیب س��ی‌ان‌ان‪،‬‬ ‫فاکس‌نیوز نیز با عنوان «ش��ما گ��زارش بدهید» (‪ )uReport‬به‬ ‫این عرصه وارد ش��د‪ .‬‬ ‫از ای��ن تاریخ به بع��د‪ ،‬ده‌ها و صد‌ها پرتال مش��ابه به جمع‌آوری‬ ‫گزارش‌هایی از این دست پرداخته‌اند‪.‬ش��هروند ‪ -‬خبرنگار با‬‫انج��ام دو کار تالش می‌کند صحت اخب��ارش را اثبات کند‪ .‬اما این محدوده‌ها در مورد شهروند –‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫در هر حال آن‌چه تش��خیص آن در این‌ج��ا ضرورت دارد‪ ،‬همان‬ ‫تفاوت میان ش��هروند ‪ -‬خبرنگارها با ش��ایعه‌پراکنان است‪ .‬‬ ‫در این‌جا الزم است تاکید کنیم تفاوت بارزی بین مفهوم شهروند‬ ‫ خبرن��گار با ش��ایعه‌پراکن وج��ود دارد‪ .‬امروزه این‬ ‫افراد ش��هروند – خبرنگار یا خبرنگار خیابانی خوانده می‌شوند و‬ ‫در بسیاری از موارد‪ ،‬گزارش‌های آن‌ها از رسانه‌های رسمی سنتی‬ ‫نیز بیشتر مورد توجه و اقبال مخاطبان قرار می‌گیرد‪.‬سرعت پیشرفت تکنولوژی به طرز ملموسی همواره‬ ‫از س��رعت قانونمند کردن استفاده از فنون و ابزار‌های آن بیشتر‬ ‫است و در نتیجه ضعف قوانین در برخورد با مصادیق نقض حقوق‬ ‫مدنی ش��هروندان در حال حاضر مساله‌ای جدی است‪ .‬اگر نه‪ ،‬شاید چند روز یک‌بار هم که شده‪ ،‬یکی‬ ‫دو خ��ط روی تویتر مطلب بگذاریم‪ ،‬عکس��ی روی فلیکر آپلود‬ ‫کنیم‪ ،‬یا سری به یوتیوب بزنیم و فیلمی از حوادث اخیر را نگاه‬ ‫کنیم‪ .‬هیچ‌کدام از این‌ها هم که نباش��د‪ ،‬البد فیلم‌های یکی دو‬ ‫دقیقه‌ای‪ ،‬چند عکس از مس��ائل روز یا فایل صوتی س��خنرانی‬ ‫یا ش��عرخوانی‌ای روی حافظه تلفن همراه‌مان پیدا می‌شود که‬ ‫نمی‌دانیم چه کس��ی‪ ،‬کجا و کی آن‌را ثبت و ضبط کرده است‪.‬بعدها تقریبن اغلب شبکه‌های خبری مهم‪،‬‬ ‫قس��متی از فضای اینترنتی خود را به این امر اختصاص دادند که‬ ‫از میان آن‌ها می‌توان به اسکای‌نیوز‪‌،‬ای‌بی‌سی‪ ،‬ام‌اس‌ان‌بی‌سی و‬ ‫غیره اشاره کرد‪.‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬بازار شایعات نیز داغ بود و تشخیص سره از ناسره‌ی آن‌ها نیز‬ ‫ناممکن می‌نمود‪.‬‬ ‫ضعف قانونی در این زمینه در مالزی به اوج خود رس��یده اس��ت؛‬ ‫طبق قوانین این کش��ور‪ ،‬در مواردی از این دست‪ ،‬حداکثر جزای‬ ‫خاطیان ‪ 100‬رینگیت خواهد بود‪.‬بیس��ت درصد از کل محتوای این ش��بکه توسط‬ ‫‪ 40‬خبرنگار حرفه‌ای تهیه و تدوین می‌شود و هشتاد درصد باقی‬ ‫مانده‪ ،‬محتوایی‌س��ت که به طور کامل توس��ط شهروندان عادی‬ ‫تولید و مدیریت می‌ش��ود‪ .‬هدف‬ ‫واقعی ش��هروند ‪ -‬خبرنگار‪ ،‬اطالع‌رس��انی و بازتاب دادن حقایق‬ ‫حول یک خبر است و می‌کوشد در این اطالع‌رسانی تمام ابزارهای‬ ‫موجود را برای اثبات صحت گزارش‌اش به کار ببندد‪.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگر وبالگ‌نویس یا کاربر باالترین نباشیم‪ ،‬البد صفحه فیس‌بوک‬ ‫مان فعال است‪ .‬‬ ‫آسیب‌شناسی‬ ‫با سپردن امر جمع‌آوری و انتقال اخبار به دست مردم عادی‪ ،‬اولین‬ ‫پرسش��ی که به ذهن متبادر می‌شود سوال از چگونگی تشخیص‬ ‫اخبار موثق از ش��ایعات اس��ت‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪7‬‬ .‬می‌توان گفت‬ ‫که هر کاربر اینترنت که حداقل یک کی‌بورد و حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشد‪ ،‬یک شهروند – خبرنگار بالقوه است‪.‬‬ ‫در نهای��ت اگر نه کاربر اینترنت باش��یم و نه در حافظه‌ی تلفن‬ ‫همراه‌مان از تولیدات «ش��هروند ‪ -‬خبرنگار»‌ها نسخه‌ای داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬بدون آن‌که بدانیم از این تولیدات اس��تفاده می‌کنیم؛‬ ‫تع��داد زیادی از عکس‌ها یا فیلم‌ها یا اخباری که در روزنامه‌ها و‬ ‫ش��بکه‌های خبری تلویزیونی می‌خوانیم‪ ،‬می‌بینیم و می‌شنویم‪،‬‬ ‫در واقع تولید «ش��هروند ‪ -‬خبرنگار»‌ها هستند‪ .

‬می‌توان گفت تصویر ارائه شده‬ ‫از س��وی یک ش��هروند – خبرنگار‪ ،‬تصویر مردمی‌تری‌ست که به‬ ‫همین جهت مورد اقبال نیز قرار می‌گیرد‪.‬مراکزی هم‌چ��ون مرکز‬ ‫خبرنگاران مستقل مالزی‪ ،‬مالیشیا کینی‪ ،‬همراه با برخی نهاد‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬دوره‌های کوتاه مدتی برای آموزش شهروندان عالقمند‬ ‫به خبرنگاری در این کشور تدارک دیده‌اند‪ .‬اساسن آن‌چه باعث اهمیت و پایه‌ی احساس نیاز به وجود‬ ‫شهروند – خبرنگاران اس��ت‪ ،‬سرعت گزارش‌دهی آن‌هاست و نه‬ ‫مستندات گزارش‪ .‬‬ ‫گستره‬ ‫از یاه��و ‪ 360‬تا ش��بکه‌های اجتماعی پیچی��ده و مدرن‌تر مانند‬ ‫فیس‌بوک‪ ،‬تویتر‪ ،‬باالترین‪ ،‬دنبال��ه‪ ،‬پرتال‌های ویدئویی هم‌چون‬ ‫یوتی��وب و مانند این‌ها که امکانات گس��ترده‌ای از قبیل انتش��ار‬ ‫یادداش��ت‪ ،‬نظ��ر‪ ،‬عکس و ویدئو و امکانات حاش��یه‌ای بس��یاری‬ ‫هم‌چ��ون رای‌گیری و نظرس��نجی آن‌الی��ن را در اختیار کاربران‬ ‫قرار می‌دهند‪ ،‬همگی عرصه‌ی فعالیت مناس��بی برای شهروند –‬ ‫خبرنگار‌ها هستند‪ .‬‬ ‫‪65‬‬ ‫در کنار این‪ ،‬نقطه‌ی قوت شهروند – خبرنگاران به نسبت خبرنگاران‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬نزدیک بودن آن‌ها به حوادث و آش��نایی بیشترش��ان با‬ ‫حواشی موثر بر آن اس��ت‪ .‬حتا در موارد بس��یاری از‬ ‫جمله اخبار داغ و دست اول‪ ،‬ش��بکه‌های تلویزیونی و مطبوعات‬ ‫چرخش��ی محسوس به س��مت اس��تفاده از تولیدات غیر‌حرفه‌ای‬ ‫مردم نشان می‌دهند‪.‬ش��هروند تهرانی‬ ‫طبیعتن هم به موقعیت ش��هری زادگاهش مس��لط‌تر است‪ ،‬هم‬ ‫توانایی بیش��تری در برقراری ارتباط س��ریع با م��ردم دارد‪ ،‬و هم‬ ‫سریع‌تر و س��اده‌تر به مکان مورد نظرش دسترسی پیدا می‌کند‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪9‬‬ .‬چرخش آژانس‌های خبری حرفه‌ای به س��مت ش��هروند –‬ ‫خبرن��گاران در جریان اخبار داغ دقیق��ن به همین جهت حادث‬ ‫می‌شود‪.‬پس از آن‌که شهروند – خبرنگار گزارشی را ارائه نمود‪،‬‬ ‫نوبت خبرن��گاران حرفه‌ای و تحلیل‌گران می‌رس��د که به میدان‬ ‫بیایند و از سره و ناسره‌ی اخبار گزارش شده جویا شوند‪.‬‬ ‫از این گذش��ته‪ ،‬تفاوت دیگر این دو نوع خبر‌رسانی‪ ،‬زاویه‌ی دید‬ ‫آن‌هاست؛ خبرنگار حرفه‌ای‪ ،‬با رعایت اصول آژانس خبری خود و‬ ‫تحت قواعد خاص‪ ،‬مانند کس��ب مجوز جهت تهیه‌ی یک گزارش‬ ‫و امثال آن به ارائه‌ی اخبار می‌پردازد‪ .‬هرچند که در این میان‪ ،‬پیش می‌آید‬ ‫که وبالگ‌نویس‌ها و ش��هروند – ژورنالیس��ت‌های مشهور و فعال‬ ‫گاهی روانه‌ی بازداش��ت‌گاه شوند‪ ،‬اما روند کلی حرکت شهروند ‪-‬‬ ‫خبرنگاران مالزی امید بخش و برآیند فعالیت آن‌ها مثبت است‪.‫‪mana@monorail-kl.‬‬ ‫رون��د رو به رش��د تولید اخب��ار از درون م��ردم‪ ،‬در هر حال نوید‬ ‫آینده‌ای س��الم‌تر را به همراه دارد‪ .‬درست است که با توجه شرایط‬ ‫و جوانب کلی خبر و در نظر گرفتن منابع و حواشی آن‪ ،‬شهروند –‬ ‫خبرنگار در گزارش ماوقع جانب احتیاط را به جهت گزارش اخبار‬ ‫صحیح نگه می‌دارد؛ اما س��نجش صحت خبر و مسائل زمان‌بری‬ ‫از این دس��ت‪ ،‬کار خبرنگاران حرف��ه‌ای و تحلیل‌گران متخصص‬ ‫سرعت پیشرفت‬ ‫تکنولوژی به طرز ملموسی همواره‬ ‫از سرعت قانونمند کردن استفاده از فنون‬ ‫و ابزار‌های آن بیشتر است و در نتیجه ضعف‬ ‫قوانین در برخورد با مصادیق نقض حقوق‬ ‫مدنی شهروندان در حال حاضر‬ ‫مساله‌ای جدی است‬ ‫اس��ت‪ .‬‬ ‫کافی‌س��ت که این شهروند تهرانی‪ ،‬دوربین تلفن همراهش را نیز‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫روش��ن کند تا به فاصله‌ی زمان��ی اندکی جهان را بمباران خبری‬ ‫کند‪ .‬جالب است که کاربران زیادی مرور بی‌وقفه‌ی‬ ‫این وبالگ‌ها و وب‌س��ایت‌ها را به کلی به اس��تفاده از رسانه‌های‬ ‫س��نتی ترجیح می‌دهن��د و ش��هروند – خبرنگار‌ه��ا رفته رفته‬ ‫مخاطبانی بیش از پیش پیدا می‌کنند‪ .‬به همان نس��بت نیز‪ ،‬رش��د و پیشرفتش در‬ ‫زمینه‌های مختلف فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی سرعت و دقت‬ ‫بیشتری می‌یابد‪.‬سالم‌تر به آن جهت که فضای‬ ‫باز اطالعاتی ناش��ی از آن‪ ،‬اخبار فیلتر نش��ده و دس��ت اول را در‬ ‫چند ثانی��ه در اختیار م��ردم جهان قرار می‌ده��د و جهت‌دهی‪،‬‬ ‫سرنوشت‌س��ازی‪ ،‬تصمیم از باال‪ ،‬و س��لطه‌ی سیاسی یا فکری بر‬ ‫آنان را مش��کل می‌س��ازد‪ .‬تصور کنید که یک شهروند تهرانی از‬ ‫یک س��و‪ ،‬و یک خبرنگار حرفه‌ای سی‌ان‌ان از سوی دیگر‪ ،‬هر دو‬ ‫به دنبال انعکاس خبری داغ از تهران هس��تند‪ .com‬‬ ‫استالگمیت‬ ‫مانا نیستانی‬ ‫خبرنگار‌ها چندان روش��ن و واضح نیست‪ .‬جامعه‌ای که گ��ردش اطالعات در آن‬ ‫آزاد و س��ریع است‪ ،‬نه دیکتاتوری و دروغ را بر می‌تابد‪ ،‬نه جنگ‬ ‫و درگیری را‪ .‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬مهم‌ترین کار شهروند – خبرنگار انتقال سریع‬ ‫اخبار و اطالعات است و صحت و سقم آن در درجه‌ی دوم اهمیت‬ ‫قرار دارد‪ .‬به‬ ‫طور خاص‪ ،‬گروه‌های معترض سیاس��ی‪ ،‬با حفظ آرامش و رعایت‬ ‫قوانین کش��ور‪ ،‬به زیبایی استفاده از تکنولوژی در بازنمایی وقایع‬ ‫جامعه و نقد مس��ائل داخلی و خارجی را یاد گرفته و به هواداران‬ ‫خود نیز آموزش داده‌ان��د‪ .‬می‌توان گفت تصویری که‬ ‫خبرن��گار حرفه‌ای به طور عادی از وضعیت یک کش��ور یا حادثه‬ ‫ب��ه مخاطب می‌دهد‪ ،‬تا حد زیادی تابعی از سیاس��ت‌گذاری‌های‬ ‫آژانس متبوع یا مسائل سیاسی – قانونی – اجتماعی کشور محل‬ ‫فعالیت‌اش اس��ت‪ .‬اما ش��هروند – خبرنگار‌ها ب��ا توجه به آزادی‬ ‫عملی که غیر‌حرفه‌ای بودن به آن‌ها داده است‪ ،‬مسائل را با دیدی‬ ‫باز‌تر می‌بینند و انعکاس می‌دهند‪ .‬‬ ‫مالزی‬ ‫ش��عار «آزادی بیان‪ ،‬آزادی رس��انه‪ ،‬آزادی اطالعات» س��ر مشق‬ ‫ش��هروند – خبرن��گاران مالزی اس��ت‪ .‬شهروند ‪ -‬خبرنگاری‬ ‫در مالزی با آن‌که بس��یار جوان است‪ ،‬با تکیه بر این آموزش‌های‬ ‫نظام‌مند به‌خوبی در عرض یکی دو س��ال رش��د کرده اس��ت‪ .‬باید گفت که برخالف‬ ‫تصور احتمالی‪ ،‬وظیفه‌ی ش��هروند – خبرنگار‌ها این نیس��ت که‬ ‫صحت و سقم اخبار را بیازمایند‪ .‬آس��یب‌های اجتماعی کمت��ری به خود می‌بیند‪ ،‬و‬ ‫در حل س��ریع مس��ائل درونی و بین‌المللی‌اش هوش��مندانه‌تر و‬ ‫قوی‌تر عمل می‌کند‪ .

‬‬ ‫وی ب��ا اجتناب‌ناپذیر بودن این سیاس��ت‌گذاری در راه تامین امنیت روانی‬ ‫ک��ودکان‪ ،‬کمیته مولتی‌مدیا و ارتباطات مال��زی را به عنوان پلیس فضای‬ ‫مجازی کش��ور معرفی و مسئولیت اجرایی کردن این سیستم را بر عهده‌ی‬ ‫این کمیته دانست‪.‬در این لیست کشورهای کره جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬آمریکا‪،‬‬ ‫سنگاپور و کانادا مقام‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫‪yasminthefilmmaker.‬‬ ‫این در حالی‌س��ت که در سال پیش از آن مالزی حائز مقام بیست و پنجم‬ ‫ش��ده بود اما توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دولت الکترونیک در این کشور‬ ‫طی گذار از س��ال ‪ 2007‬به ‪ 2008‬آن‌چنان چشمگیر بود که پرتال دولت‬ ‫الکترونیک مالزی در س��ال ‪ 2008‬توانست همزمان با برپایی کنگره جهانی‬ ‫‪ ICT‬جایزه معتبر ‪ WITSA‬را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در حاشیه سخنرانی نخست وزیر مالزی‪ ،‬وزیر فرهنگ‪ ،‬ارتباطات و اطالعات‬ ‫این کش��ور در جواب به س��وال یک گزارش‌گر در مورد سیستم فیلترینگ‬ ‫اینترنت گفت‪ :‬این س��امانه به منظور کاهش دسترسی کودکان مالزیایی به‬ ‫صفحات غیراخالقی در سطح اینترنت اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬به کارگیری و گس��ترش دولت الکترونی��ک غالبن در جهت‬ ‫انجام تغیی��رات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدای��ی‪ ،‬بهبود کارایی و‬ ‫اثربخشی است‪.‬‬ ‫مام��وران پس از به دس��ت آوردن این اطالعات ب��ه اداره گمرک عزیمت و‬ ‫ارسال‌‌کننده مرسوله پس��تی را شناسایی و دستگیر کردند‪ .‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که در رده‌بندی موسسه بروکینگز کشور ایران با ‪30.‬‬ ‫به فرد برنده هشتصد و بیست و دو دالر جایزه اعطا شد‪ .‬این فیلم‌ها به ترتیب‬ ‫زیر می باشند‪:‬‬ ‫‪Films‬‬ ‫)‪Rabun (My Failing Eyesight) (2003‬‬ ‫)‪Sepet (Chinese Eye) (2004‬‬ ‫)‪Gubra (Anxiety) (2006‬‬ ‫)‪Mukhsin (2007‬‬ ‫)‪Muallaf (The Convert) (2008‬‬ ‫)‪Talentime (2009‬‬ ‫یاس��مین احم��د تع��دادی فیل��م تبلیغاتی نیز س��اخته اس��ت‪ .com‬‬ ‫‪yasminthestoryteller.‫درشهر‬ ‫یک واگن خبر‬ ‫اینترنت را سانسور نخواهیم کرد‬ ‫‪10‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ایران مالزی‬ ‫نجی��ب تون رزاق نخس��ت وزیر مالزی امروز در پاس��خ به گزارش‌هایی که‬ ‫اخی��رن در مورد‬ ‫اع�لام مناقصه‌ای‬ ‫توس��ط وزارت‬ ‫فرهنگ‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و اطالع��ات ای��ن‬ ‫کشور برای خرید‬ ‫سیستم فیلترینگ‬ ‫اینترنت منتش��ر‬ ‫ش��ده است اعالم‬ ‫ک��رد ک��ه دولت‬ ‫مال��زی هی��چ‬ ‫برنامه‌ای در این خصوص ندارد و اصولن سانس��ور اینترنت را در فضای آزاد‬ ‫گردش اطالعات بی‌فایده می‌داند‪.‬‬ ‫در اقدامی فوری تصمیم به لغو قرارداد خود با موسس��ه س��هیل گرفتیم و‬ ‫این موسسه دیگر نماینده اعزام دانشجو به آیمک نیز نیست و آیمک هیچ‬ ‫مسئولیتی در مورد اقدامات انجام شده توسط این موسسه قبول نمی‌کند‪.‬‬ ‫کشف مواد روانگردان‬ ‫در مسیر تهران کوآالالمپور‬ ‫منبع‪ :‬جام جم آنالین‬ ‫به گزارش «جام‌جم»‪ 28 ،‬تیرماه امس��ال‪ ،‬ماموران اداره آگاهی و مبارزه با‬ ‫موادمخدر ف��رودگاه مهرآباد تهران‪ ،‬هنگام کنترل و بررس��ی محموله‌های‬ ‫پس��تی در گم��رک فرودگاه مهرآباد متوجه بس��ته مش��کوکی ش��دند که‬ ‫نش��انه‌های مختلفی روی آن حک ش��ده و قرار بود به کشور مالزی ارسال‬ ‫ش��ود‪ .‬‬ ‫روز پنجش��نبه همین هفته گزارش‌های متعددی در رس��انه‌های مالزی در‬ ‫مورد مناقصه وزارت ارتباطات این کش��ور برای اجرای سیس��تم فیلترینگ‬ ‫منتشر ش��ده بود و بس��یاری از منتقدان آن را سیس��تمی مشابه سیستم‬ ‫جنجالی فیلترینگ اینترنت چین خوانده بودند‪.‬‬ ‫یاسمین خدانگهدار‬ ‫یاس��مین احمد‪ ،‬فیلم‌س��از‪ ،‬فیلم‬ ‫نامه‌نوی��س و نویس��نده ماالیی در‬ ‫سن ‪ 51‬س��الگی پس از چند روز‬ ‫مبارزه با عوارض ناش��ی از س��کته‬ ‫مغزی چشم از جهان فروبست‪.blogspot.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود تاکن��ون ‪ 4‬کمپانی بزرگ طرح‌های پیش��نهادی خود را در‬ ‫ارتب��اط با مناقصه مذکور ارائه کرده‌اند و انتظ��ار می‌رود که کمیته امنیت‬ ‫ملی مالزی در ماه دسامبر سال جاری در این مورد تصمیم‌گیری نماید‪.‬‬ ‫یاسمین متولد یک جوالی ‪ 1958‬‬ ‫ب��ود‪ .‬‬ ‫ی��ازده نف��ر از می��ان‬ ‫یک‌ه��زار و پانص��د‬ ‫داوطلب شرکت کننده‪،‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ایران مالزی‬ ‫در آخرین رده‌بندی کشورهای جهان از لحاظ دولت الکترونیک‪ ،‬مالزی در‬ ‫بین ‪ 198‬کشور‪ ،‬مقام یازدهم را کسب کرد‪.blogspot.‬با انتقال متهم‬ ‫ب��ه مرکز پلی��س‪ ،‬وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارس��ال محموله مواد‬ ‫افیونی اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به ش��عبه دوم دادیاری دادسرای‬ ‫عمومی و انق�لاب فرودگاه مهرآباد تهران انتق��ال یافت و در اظهاراتش به‬ ‫دادیار شهبازی گفت‪ :‬محموله مال مرد دیگری است و من قرار بود در قبال‬ ‫انتقال آن یک میلیون تومان دریافت کنم‬ ‫به دور نهایی این مسابقات راه یافتند‪.‬متن اطالعیه کالج آیمک به این شرح است‪:‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫به اطالع می‌رس��اند از حدود ‪ 6‬ماه پیش ش��رکت سهیل در ایران به عنوان‬ ‫نماینده جذب دانشجو برای دوره‌های فشرده زبان فعالیت می‌کرده است‪.‬‬ ‫این مجموعه خدمات در س��ه حوزه اطالعات م��ورد نیاز‪ ،‬خدمات دولتی و‬ ‫دانلود فرم‌ها تقس��یم‌بندی شده‌اند که به‌عنوان مثال در گروه سوم نزدیک‬ ‫به ‪ 2900‬نوع فرم ضروری مختلف جهت دانلود ش��هروندان بر روی پرتال‬ ‫قرار گرفته است تا به سادگی کارهای خود را در ارتباط با بخش‌های دولتی‬ ‫پی‌گیری نمایند که در ساده‌ترین موارد به دریافت‪ ،‬بررسی و پرداخت کلیه‬ ‫قبوض‪ ،‬محاس��به و پرداخت مالیات‪ ،‬جستجو در میان فرصت‌های شغلی و‬ ‫ارتباطات میان سازمانی برای ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیل پروسه‌های‬ ‫اداری اشاره کرد‪.‬موسسه‬ ‫سهیل اجازه و اختیار برگزاری دوره و اعطای گواهی را ندارد‪.‬‬ ‫این امر در س��ال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته‬ ‫اس��ت و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی‬ ‫بس��یج کرده‌اند و درص��دد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطالعات اصالح کرده و از این‬ ‫طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند‪.‬‬ ‫در نهایت یک مرد روسی به نام سرگئی ساویلیوف (‪)Sergey Savelyev‬‬ ‫توانس��ت با کش��یدن جیغی با بلندی ‪ 116/8‬دس��یبل در رده نخست این‬ ‫مسابقات قرار بگیرد که این رقم بسیار کمتر از رکورد ‪ 129‬دسیبلی بود که‬ ‫جیل دراک انگلیسی در مسابقات سال دو هزار از خود بجا گذاشته بود‪.‬وی تحصی�لات خ��ود را در‬ ‫انگستان در رشته‌های روانشناسی‬ ‫و علوم سیاس��ی به پایان رس��اند‪.imeciran.‬آن‌ها این بس��ته را به مرکز پلیس منتقل کرده‪ ،‬آن را مورد بررسی‬ ‫قرار دادند که معلوم ش��د داخل آن یک دس��تگاه غلتک صنعتی است و ‪3‬‬ ‫کیلوگرم مواد روانگردان (شیشه)‌ ماهرانه داخل آن جاسازی شده است‪.‬‬ ‫امروزه به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و‬ ‫اثربخشی‪ ،‬شفافیت اطالعات و مقایسه‌پذیری مبادالت اطالعاتی و پولی در‬ ‫درون دولت‪ ،‬بین دولت و س��ازمان‌های تابعه آن‪ ،‬بین دولت و شهروندان و‬ ‫بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطالق می‌شود‪.‬‬ ‫با احترام‬ ‫مدیریت آیمک‬ ‫مسابقه بلندترین جیغ جهان در تایلند‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫همشهری آنالین‬ ‫گروهی از سراسر جهان‬ ‫در جزی��ره پاتای��ای‬ ‫تایلند گردهم آمدند تا‬ ‫مسابقه بلندترین جیغ‬ ‫جهان را برگ��زار و نام‬ ‫خ��ود را در کتاب حد‬ ‫نصاب جهان موسوم به‬ ‫گینس ثبت کنند‪.com‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪11‬‬ .‬‬ ‫در ح��ال حاضر پرتال دولت الکترونی��ک مالزی بالغ بر ‪ 1115‬نوع خدمات‬ ‫آنالی��ن مختلف را به ش��هروندان ارائه می‌کند و آن‌ه��ا قادر خواهند بود تا‬ ‫به‌صورت ‪ 24‬ساعته و از هر مکانی از طریق اینترنت از این خدمات گسترده‬ ‫استفاده نمایند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی به تاثیر منفی این اقدام و ایجاد ناخرس��ندی در بین مردم‬ ‫اش��اره کرد و افزود تا این لحظه هیچ تغییری در سیاست‌گذاری‌های دولت‬ ‫در مورد اینترنت ایجاد نش��ده اس��ت ام��ا دولت در این ارتب��اط به گفتگو‬ ‫خواهد نشست‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رس��می موسسه آمریکایی بروکینگز‪ ،‬کشور مالزی با دارا‬ ‫بودن پرتال رس��می دولت الکترونیک و پش��ت سر گذاش��تن کشورهایی‬ ‫همچون فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئیس‪ ،‬سوئد‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فنالند‪ ،‬اتریش‬ ‫و نروژ در بین ‪ 198‬کش��ور دنیا توانسته است در سال ‪ 2008‬مقام یازدهم‬ ‫را کسب نماید‪.‬‬ ‫مالزی در حوزه دولت الکترونیک‬ ‫به مقام یازدهم جهان رسید‬ ‫‪ IMEC‬قرارداد خود را با موسس�ه س�هیل‬ ‫لغو کرد‬ ‫اطالعیه کالج زبان آیمک‬ ‫قرارداد آیمک با موسسه سهیل در پی سواستفاده از نام آیمک لغو شد‪.‬قهرمان روسی این‬ ‫مسابقات وعده داد در مسابقات آینده حد نصاب جهان را بشکند‪.‬‬ ‫با کشف این محموله‪ ،‬موضوع به دادیار شهبازی رئیس شعبه دوم دادسرای‬ ‫عموم��ی و انقالب ف��رودگاه مهرآباد تهران گزارش و ب��ا هماهنگی قضایی‪،‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫جس��تجو برای یافتن ارس��ال‌کننده آن آغاز ش��د تا این که اول مرداد ماه‬ ‫امس��ال یکی از مس��ووالن گمرک با مرکز پلیس تماس گرفت و بیان کرد‪،‬‬ ‫مرد قوی هیکلی به اداره گمرک مراجعه کرده و درخصوص محموله‌ای که‬ ‫چند روز قبل آن را به کشور مالزی ارسال کرده‪ ،‬سوال می‌کند‪.7‬‬ ‫امتیاز از جایگاه ‪ 129‬دنیا در س��ال ‪ 2007‬به رتبه ی ‪ 109‬در سال ‪2008‬‬ ‫ارتقاء پیدا کرده است‪ .com‬لغو‬ ‫شده است‪ .‬‬ ‫این حرکت هم غیر‌قانونی و هم غیر‌اخالقی است و در تناقض با قرارداد این‬ ‫شرکت با کانتری هایت و مرکز آموزش زبان آیمک می‌باشد‪.‬مدتی به نوش��تن آزاد‪ ،‬همکاری با مطبوعات و رسانه‌ها پرداخت تا‬ ‫اینکه در س��ال ‪ 2002‬نخستین فیلم بلند خود را ساخت‪ .‬در مجموع شش‬ ‫فیلم سینمایی از یاسمین احمد به یادگار مانده است که جوایز گوناگونی را‬ ‫در فستیوال‌های محلی و جهانی از آن خود کرده‌اند‪ .‬‬ ‫اصول��ن تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مس��اله‬ ‫ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است‪.‬در یکی از‬ ‫مصاحبه‌های اخیرش گفته بود “ با س��اخت فیلم‌های تبلیغاتی دس��ت کم‬ ‫می‌توانم اجاره‌خانه خود را پرداخت کنم‪”.‬‬ ‫مطلع ش��دیم اخیرن موسسه س��هیل در تهران با تبلیغاتی مدعی برگزاری‬ ‫کالس‌های آیمک و اعطای گواهی رس��می در ایران نموده اس��ت‪ .‬‬ ‫دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند‬ ‫خدمات خود را به صورت ش��بانه روزی و در تمام ایام هفته به ش��هروندان‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫مدتی مشغول به کار در بخشهای‬ ‫تجاری و بازرگانی بود اما نگرانی‌های فکری و اجتماعی او را به س��مت هنر‬ ‫کشاند‪ .‬‬ ‫یاسمین احمد دو وبالگ زیر را نیز می‌نوشت‪ ،‬در یکی از آخرین پست‌های‬ ‫وبالگش ویدیویی از “شاهین جعفر قلی” را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در اطالعیه صادره از س��وی ‪ Country Heights Education‬و کالج‬ ‫زب��ان ‪ IMEC‬ق��رارداد این کالج با موسس��ه‌ای به نام س��هیل در خیابان‬ ‫کریمخان ‪ -‬تهران با آدرس سایت اینترنتی ‪ www.

2‬میلیون دالر بوده که‬ ‫موجب خوش��حالی طرفداران این انیمیشن و شرکت والت دیسنی و پیکسار‬ ‫ش��د‪ .")Knocked Up‬پس باید انتظ��ار کمدی موفق دیگری را نیز‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کارولین (‪)Coraline‬‬ ‫کارگردان‪ :‬هنری سلیک‬ ‫ژانر‪ :‬انیمیشن – فانتزی ‪ -‬خانوادگی‬ ‫صدا پیش��گان‪ :‬داکوت��ا فانینگ‪ ،‬تری‬ ‫هتج��ر‪ ،‬جنیف��ر س��اندرز‪ ،‬دان فرنچ‪،‬‬ ‫کیس دیوید‬ ‫‪ 100‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫یک فیلم عروس��کی‪ ،‬کاری از جادوگر‬ ‫س��ینمای عروس��کی آمریکا ‪" :‬هنری‬ ‫س��لیک"‪ .‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪September‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای این انیمیشن ‪ 150‬میلیون دالر بوده است‬ ‫که با این بودجه فروش فیلم فقط در هفته‌ی اول ‪ 68.‬طنز برنده و عمیق باعث می شود تا‬ ‫بیننده متوجه بعد اجتماعی داس��تان نیز باشد‪ .‬واژه هیجان‌انگی��ز می‌تواند‬ ‫مناسب باش��د‪ .‬با این که مخاطب‬ ‫اصل��ی فیلم کودکان هس��تند ولی به ط��ور حتم بزرگتر ها ب��رای یادآوری‬ ‫کودکی سالن ها را پر خواهند کرد‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫باال (‪)Up‬‬ ‫کارگردان‪ :‬پیت داکتر و باب پترسون‬ ‫ژانر‪ :‬انیمیشن – اکشن ‪ -‬کمدی‬ ‫صداپیش��گان‪ :‬ادوارد اسنر‪ ،‬کریس��توفر پالمر‪ ،‬جوردن ناگای‪ ،‬باب پترسون‪،‬‬ ‫دلوری لیندو‬ ‫‪ 96‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫داستان در مورد پیرمرد ‪ 78‬ساله‌ای‌ست که در شهری بزرگ زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫منتقد نیویورک تایمز معتقد است که این فیلم شايد پرخرج ترين فيلم سه‬ ‫بعدي اكش��ني باشد كه تا به حال ساخته ش��ده است‪ .‬به عن��وان نمونه می‌توان به فیلم‌هایی‬ ‫همچون اره‪ ،‬حلقه ‪ 1‬و آب تیره (ساخته هیدو ناکاتا) اشاره کرد‪.‬به هر روی داستان جذاب همراه با همسترهای دوست‬ ‫داش��تنی باعث شده در آمریکا فروش خوبی داشته باشد‪ .‬اروپا نیز به پیروی از این‬ ‫موج ش��روع به تولید در این ژانر کرده اس��ت‪ .‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آدم های خنده دار(‪)Funny People‬‬ ‫کارگردان‪ :‬جاد اپیتو‪ ،‬ژانر‪ :‬کمدی ‪ -‬درام‬ ‫بازیگران‪ :‬آدام سندلر‪،‬سس روگن‪ ،‬لزلی مان‪ ،‬اریک بانا‪ ،‬جان هیل‪September ،‬‬ ‫‪ 146‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫جاد اپیتو مرد س��ینمای کمدی‪ ،‬با نگاهی به کارهای گذش��ته او می بینیم‬ ‫که همه در ژانر کمدی هس��تند‪ ،‬کمـدی هایی موفق مثل " باکره‪ 40‬ساله"‪،‬‬ ‫ناک��د آپ(‪ .‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نیروی جی(‪)G-Force‬‬ ‫کارگردان‪ :‬هویت ییتمن‬ ‫ژانر‪ :‬اکشن – فانتزی ‪ -‬خانوادگی‬ ‫بازیگران‪ :‬بیل نیگی‪ ،‬ویل آرنت‪ ،‬زاک گالیفیانازیک‪ ،‬کلی گارنر‬ ‫‪ 88‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪September‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فيلم در مورد موش های مسلح شده به سالح هایی با آخرين تكنولوژی روز‬ ‫است‪ ،‬تيمي كاملن مخفي با آموزش ها و تمرينات فراوان‪ ،‬متشكل از همستر‬ ‫هاي آزمايش��گاهي تربيت شده‪ .‬‬ ‫عالقه روزافزون تماش��اگران ب��ه این ژانر باعث تولید فیلم‌ه��ای زیاد و فاقد‬ ‫ارزش هنری در این محدوده از س��ینما شده است‪ .‬این گونه انس��ان ها بدترین اتفاق��ات زندگی را هم مثل‬ ‫ش��وخی بزرگی می بینند که دنیا با انسان ها انجام می دهد‪ .‬این رقم در مقابل فروش ‪ Wall-E‬انیمیش��ن قبلی این ش��رکت هم‬ ‫بیش��تر بود و توانست انیمیش��ن قبلی این شرکت را در هفته‌ی اول شکست‬ ‫دهد‪ .‬کاری متفاوت و نو با‬ ‫صحنه های اکشن و زیبا که به خوبی طراحی شده اند‪.‬تعداد س��ینما‌های نمایش دهنده‌ی‪ UP‬در آمریکا ‪ 3766‬س��الن بوده‬ ‫است تا این مقدار فروش را در آمریکا رقم بزند‪.‫‪mostafa@monorail-kl.‬‬ ‫از نکات جالب دیگر این‌که برای اولین بار در تاریخ حدود ‪ 1500‬سالن سینما‬ ‫فیل��م را به صورت ‪ 3D‬اک��ران می‌کنند‪ .‬ماموريت آنان حفظ سرنوشت جهان است‪،‬‬ ‫حال سرنوشت جهان تنها در پنجه هاي آنان است‪.‬‬ ‫از ن��کات مهم این فیلم می توان به این اش��اره کرد ک��ه فیلم صرف کمدی‬ ‫س��بک با دیالوگ های س��طحی نیست‪ .‬شاید شاهد حضورش‬ ‫در اس��کار نیز باشیم‪ .‬اما پیرمرد حاضر نیس��ت خانه‌اش را به هیچ وجه‬ ‫ترک کند و به همین علت با هزاران بادکنک که به خانه‌اش وصل کرده است‬ ‫به پرواز در می‌آید تا س��فر پر ماجرایی را آغاز کند‪ .‬‬ ‫او انزوا را به زندگی در ش��لوغی ش��هر ترجیح داده است‪ .‬در کل می‌توان گفت‬ ‫مجموع��ه کارهای او که همه کارهای فانتزی بوده‌اند چندان موفق نبوده‌اند‪.‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪August‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بازی سرد (‪)Cold Prey II‬‬ ‫کارگردان‪ :‬متس استنبرگ‬ ‫‪August‬‬ ‫ژانر‪ :‬وحشت‬ ‫بازیگران‪ :‬انگرید بلسو باردل‪ ،‬متس الدون‪ ،‬روبرت فالین‬ ‫‪ 86‬دقیقه محصول ‪ 2008‬نروژ‬ ‫به جرات می‌توان گفت در چند سال اخیر شاید به تعداد انگشتان یک دست‬ ‫فیلم خوبی در این ژانر دیده باش��یم‪ .‬اما بر حس��ب اتفاق پسر‬ ‫ش��ش ساله‌ی همسایه نیز با او همراه می‌شود و آن‌ها در سفری به جنگل‌ها‬ ‫و طبیعت دور‌افتاده ماجراهای جالبی را تجربه می‌کنند‪.‬‬ ‫طراحی زیبای صجنه های اکش��ن س��ه بعدی‪ ،‬در حدی اس��ت که می توان‬ ‫گفت پتانسیل باالیی را برای بردن جوایز متعدد دارد‪ .‬‬ ‫این انیمیشن جدیدترین ساخته‌ی شرکت پیکسار با همکاری شرکت معتبر‬ ‫والت‌دیس��نی به انیمیش��نی بدل ش��د که به عنوان افتتاحیه‌ی بزرگ‌ترین‬ ‫جش��نواره‌ی سینمای جهان یعنی کن به روی پرده رفت که این خود نشان‬ ‫دهنده‌ی جذب شدن برگزارکنندگان کن به این فیلم است‪.‬در آن‌جا متوجه تعداد زیادی جنازه می‌شود و‬ ‫درمی‌یابد که کابوس‌های شبانه‌اش مجددن شروع شده است‪.‬فضا سازی‌های سرد و ساکن‬ ‫همراه با داس��تان‌هایی همراه با کمی نوآوری این فیلم‌ها را قابل تامل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه قبل از اینکه ماموری��ت خود را به اتمام برس��انند‪ ،‬دولت گروه آنها را‬ ‫منحل کرده و آنها را مجازات می کند تا جايي كه كار آنها به فروش در يك ‬ ‫فروش��گاه حيوانات خانگي كش��يده ميشود و بعد از كمي خوش گذراني آنها‬ ‫فرار می کنند‪.‬بچه‌ها سعی در محافظت از خانه دارند‬ ‫که در این بین اتفاقات خنده‌داری رخ می‌دهد‪.‬همانطور که مرد اول کمدی چارلز چاپلین می گوید‪ " :‬آنها‬ ‫که می خندند یک غم دارند‪ ،‬اما آن ها که می خندانند هزار غم دارند‪" .‬البته نه چندان دوست داشتنی‪ .‬زندگی با همه‬ ‫نامالیماتش نمی تواند آن ها را از آرمان ش��ان که آوردن خنده بر لب مردم‬ ‫اس��ت دور کند‪ .‬‬ ‫فیل��م در م��ورد دنی��ای رنگی��ن اما‬ ‫کابوس‌وار یک دختر ‪ 11‬س��اله اس��ت که از طریق دریچه‌ای کنار دیوار اطاقش‪ ،‬وارد جهانی موازی‬ ‫با این جهان می ش��ود که اولش خوش��رنگ و دل انگیز به نظر می رس��د‪ ،‬ولی به تدریج به کابوس‬ ‫تبدیل می‌شود‪ .‬بعد از مدت‌ها فیلمی‬ ‫عروس��کی‪ ،‬یادآور خاطرات دوس��ت‬ ‫داشتنی کودکی است‪.‬‬ ‫داستان فیلم معرف زندگی مردمانی است که طنز گونه به این دنیا نگاه می‬ ‫کنند(کمدی��ن ها)‪ .‬‬ ‫آنها از طرف اف بي آي مامور ميش��وند تا دنیا را از دس��ت بیلیونر ش��یطانی‬ ‫نجات دهند ‪ ،‬بیلیونر ش��یطانی قصد دارد دنیا ب��ا اختراعات خود نابود کند‪.‬اما‬ ‫هنگامی که پزشکان به او اعالم می کنند که دچار سرطان شده است و چند‬ ‫وقتی بیشتر زنده نیست‪ ،‬تصمیم میگیرد کمی بیشتر به زندگی و افرادی که‬ ‫در کنارش هستند توجه کند‪.com‬‬ ‫نما‬ ‫مصطفا فرهمند‬ ‫گیشه های‬ ‫سینماهای مالزی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪August‬‬ ‫بیگان�ه ای در اتاق زیر ش�یروانی‬ ‫(‪)Aliens In The Attic‬‬ ‫کارگردان‪ :‬جان اسکوالتز‬ ‫ژانر‪ :‬مخاطره‌انگیز ‪ -‬فانتزی‬ ‫بازیگ��ران‪ :‬اش��لی تیس��ادل‪ ،‬راب��رت‬ ‫هافمن‪ ،‬کوین نلون‪ ،‬اندی ریچتر‬ ‫‪ 113‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫این فیل��م هفتمی��ن کار بلن��د جان‬ ‫اسکوالتز اس��ت‪ .‬‬ ‫در ای��ن فیلم جینی��ک‪ ،‬تنه��ا نجات‌یافته قتل‌عام در قس��مت قبل��ی را به‬ ‫بیمارس��تانی در یوتا می‌برند‪ .‬و دیگر این‌که پیتر داکتر کارگردان‬ ‫‪ UP‬قبلن سابقه‌ی ساخت ‪ Monster Inc‬و ‪ Finding Nemo‬را داشته‬ ‫است که هر دو از درخشان‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینما هستند‬ ‫تاکنون نمره‌ی منتقدین در متاکریت ‪ 88‬از ‪ 100‬اس��ت که نش��ان دهنده‌ی‬ ‫عظمت این انیمیشن می‌باشد‪.‬در مجموع با فیلمی خوب و‬ ‫خوش ساخت روبرو هستیم که دیدنش خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن فیلم خانواده‌ای که ب��رای تعطیالت در خانه ویالیی‌ش��ان در مانیا‬ ‫هس��تند در می‌یابند که خانه قبلن توس��ط بیگانه‌ای دوست داشتنی اشغال‬ ‫شده‪ .‬خانه کوچک او در‬ ‫میان آسمان‌خراش‌ها منظره شهر را به هم زده و اکنون شهرداری می‌خواهد‬ ‫خان��ه‌ی او را تخریب کند‪ .‬‬ ‫در نهایت می‌توان گفت جذابیت فیلم در عروسکی بودن آن است که شاید اگر در دنیای واقعی و یا‬ ‫انیمیشن کامپیوتری ساخته می‌شد لطفی نداشت‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم در مورد کمدین ای است با بازیگری آدام سندلر که در تمام‬ ‫زندگ��ی اش فق��ط به اجرای نمایش های کمدی و طنز پرداخته اس��ت‪ .

‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جی‪.‬‬ ‫در ادامه داس��تان فرش��ته مرگ که یکی یکی سراغ این افراد می‌رود‬ ‫و آن‌ها را به ش��کلی کاملن وحشیانه و دلخراش از صفحه گیتی پاک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در سه فیلم قبلی شاهد خشونت باال و انتقام‌های سخت فرشته مرگ‬ ‫از کس��انی هس��تیم که از سرنوش��ت خود گریخته‌اند‪ .‬جو‪ ،‬یک س��ری اس��باب بازی یا‬ ‫عروسک ریز ولی طبیعی ش��کل هستند‪ ،‬که شرکت عروسک سازی هسبرو‬ ‫از دهه ‪ 1980‬در اندازه س��ه یا چهار اینچ��ی آنها را بیرون می دهد‪ .‬دوستان خارج از مالزی هم می‌توانند با مراجعه به سایت مونوریل در مورد شرایط‬ ‫اشتراک و هزینه‌ها اطالع کسب کنند‪.‬آی‪.‬‬ ‫در قصه اول یک گروه دبیرس��تانی جهت ش��رکت در اردو س��وار یک‬ ‫بویینگ شده که در لحظه آخر با آینده‌بینی قهرمان داستان چند نفر‬ ‫آن‌ه��ا بر اثر جنجالی که او در هواپیمای آماده پرواز به‌وجود می‌آورد‬ ‫از هواپیم��ا اخراج می‌ش��وند که همین اخراج باعث زنده ماندن‌ش��ان‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫سامرز عالقه خاصی به ژانر تخیلی دارد‪ .‬‬ ‫شما میتوانید با مراجعه به سایت مونوریل (‪ )www.‬‬ ‫داس��تان در مورد حقیقت زندگی اس��ت و ظاهر زمخت و خشن آن‪،‬‬ ‫نبرد میان عش��ق و شهوت‪ .‬حرفهائی که به نظام اخالقی شخصیتی که خانم‬ ‫های��گل بازی می‌کند‪ ،‬هم‌خوانی ندارد‪ .‬‬ ‫در شماره چهار این مجموعه نیز شاهد همین روند کشتار خواهیم بود‬ ‫با روایتی متفاوت از سه قسمت قبل‪.‬شروع دوره اشتراک از اولین شماره بعد از دریافت فرم است‪ .G.‬جی‪.‬‬ ‫این فیلم در مالزی ‪ 6‬آگوست به طور همزمان در دنیا اکران شد‪.‬اما در طول فیلم‪ ،‬مرد زیرک و‬ ‫زن شناس‪ ،‬با بازی جرالد باتلر‪ ،‬خودش عاشق زن دلربائی می‌شود که‬ ‫با اندرزهای خود‪ ،‬از کاترینا هیگل می‌سازد‪.‬جو که اس��م یک سری اسباب بازی س��ربازگونه است‪ ،‬معرف شاخه‬ ‫های مختلف نیروهای مسلح آمریکا‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬معموریت آن ها شکست دادن یک دالل اسلحه است‪.‬مرد داس��تان زن را آموزش می دهد‪،‬‬ ‫چگونه زن باش��د با رفتار های معارف و دلب��ری زنانه‪ .‬جو‪ :‬برخاستن کبری (‪)G.‬آی‪.‬در این فیلم کارگردان دنیای وارونه ای را‬ ‫برایتان به تصویر می کش��د‪ ،‬مرد داس��تان آدمی لطیف و احساساتی‬ ‫اس��ت و زن زمخت و خش��ن‪ .‬از فیلم‌های گذشته‌ی او می‌توان به‬ ‫ون هلسینگ‪ ،‬پادشاه عقرب و مومیایی (‪ 1‬و ‪ )2‬اشاره کرد‪ .‬آی‪.‬اما این کمدی‬ ‫زیبا دچار مشکلی است که تقریبا از سال ‪ 2007‬در فیلم ها شاهد آن‬ ‫هس��تیم‪ ،‬کلیشه؛ داستان روزمزه که به نخ‌نمایی یک فرش ‪ 100‬ساله‬ ‫است و به راحتی می‌توان پایان آن را حدس زد‪.com‬و تکمیل فرم‪ ،‬برای اشتراک اقدام‬ ‫کنید‪ .‬جو اس��ت‪ .‬‬ ‫بهای اشتراک و هزینه ارسال در مالزی برای ‪ 12‬شماره ‪ 99‬رینگیت‪ ،‬و برای ‪ 6‬شماره ‪ 59‬رینگیت است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪August‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫حقیقت زشت (‪)The Ugly Truth‬‬ ‫‪September‬‬ ‫کارگردان‪ :‬رابرت لوکتیک‬ ‫ژانر‪ :‬عاشقانه ‪ -‬درام‬ ‫بازیگ��ران‪ :‬کاترینا هی��گل‪ ،‬جرارد باتلر‪ ،‬بری ترن��ر‪ ،‬اریک وینتر‪ ،‬نیک‬ ‫سیرسی‬ ‫‪ 96‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫داس��تان در مورد برخورد خش��مگین زن و مردی است که به عشق‬ ‫می‌انجام��د‪ .monorail-kl.‬‬ ‫داس��تان این فیلم در مورد ارتش��ی منتخب برای عملیات‌های خاص اس��ت‬ ‫که نام این ارتش جی‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫در هر کجای مالزی از این پس می‌توانید مجله را پس از انتشار در منزل و یا محل کار خود تحویل بگیرید‪.‬لوییس‪ ،‬ژانر‪ :‬هیجان‌انگیز ‪ -‬ترسناک‬ ‫بازیگران‪ :‬کریستا الن‪ ،‬نیک زانو‪ ،‬مایکلیت ویلیامسون‪ ،‬شانتل ونسانتن‪،‬‬ ‫بابی کامپو‪ ،‬محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫مروری بر سه قسمت گذشته‪:‬‬ ‫داستان این سه‌گانه از لحاظ شخصیت‌ها و قصه به هم مربوط نیست‪،‬‬ ‫اما ساختار هر سه همانند هم و فرار از مرگ است‪.‬نکته‌ای که در‬ ‫مورد این مجموعه می‌توان گفت این است که همه انسان‌ها را تسلیم‬ ‫سرنوشت دانسته و این‌که ما در تغییر آن نقشی نداریم‪.‬پرداخت هزینه اشتراک در زمان تحویل اولین‬ ‫شماره و در محل صورت می‌گیرد‪ .‬اما این‬ ‫عروس��کها براس��اس یک سری قصه مصور یا کامیک اس��تریپ ساخته شده‬ ‫ان��د ک��ه در دوران جنگ دوم جهانی بیرون آمد اول هم اس��مش ‪Private‬‬ ‫‪ Breger‬یا س��رباز وظیفه برگر بود ولی آنچه به شهرت این قصه کمک کرد‬ ‫فیلم��ی بود ک��ه بالفاصله بعد از جنگ بیرون آمد با ش��رکت رابرت میچم و‬ ‫برجس مردیت که ستایش و بزرگداشت فداکاری های پیاده نظام آمریکا در‬ ‫جریان جنگ بود از دید یک خبرنگار‪.‬‬ ‫جی‪.‬‬ ‫کارگردان این فیلم اس��تفان س��امرز را با مجموعه مومیایی به خاطر داریم‪.‫‪27‬‬ ‫مقصد نهایی ‪)The Final Destination 4( 4‬‬ ‫کارگردان‪ :‬دیوید‪.‬‬ ‫در داس��تان دوم چندین راننده و سرنشینان‌ش��ان که در یک بزرگ‬ ‫راه در حرکت‌ان��د ب��از با آینده‌بین��ی یکی از رانن��دگان از داس بلند‬ ‫فرش��ته مرگ فرار می‌کنند ولی باز ش��کار کینه توزانه فرش��ته مرگ‬ ‫آغاز می‌گردد‪.‬از نکات بارز فیلم‌های او می‌توان به دیالوگ‌های‬ ‫طنز‌آلود حتا در صحنه‌های اکشن و جدی فیلم اشاره کرد‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید‪sub@monorail-kl.‬دو حرف ‪ .I Joe: Rise of Cobra‬‬ ‫کارگردان‪ :‬استفان سامرز‪ ،‬ژانر‪ :‬اکشن ‪ -‬تخیلی‪ -‬هیجان‌انگیز‬ ‫‪August‬‬ ‫بازیگران‪ :‬آدواال آکینوی‪ ،‬کریس��توفر اسلستون‪ ،‬جوزف گردون‪ ،‬بونگ هو لی‪،‬‬ ‫سینا میلر‪ 107 ،‬دقیقه محصول ‪ 2009‬آمریکا‬ ‫پ��روژه عظیم و پر خ��رج هالیوودی با بودجه ای معادل ‪ 300‬میلیون دالر بر‬ ‫روی پرده سینما در انتظار چشمان شماست تا آن را قضاوت کنید‪.‬فیلم جدید او نیز‬ ‫در همین ژانر خواهد ب��ود‪ .com 03-21632234 :‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬این ارتش قرار است با ارتشی شیطانی‬ ‫مبارزه کند‪ .I‬مخفف ‪Government‬‬ ‫‪ Issue‬ی��ا دولت��ی معنی می دهد‪ .‬‬ ‫در داس��تان سوم آینده‌بینی در یک ترن شهر بازی صورت می‌گیرد و‬ ‫همان سالخی‌های دوباره‪.‬کاترین��ا هیگل در نقش تهیه کنن��ده باید با یک مجری‬ ‫تلویزیونی سر کند که اندرزهای بی پروا و غیرمتعارف در باره عشق و‬ ‫رابطه و ازدواج می دهد‪ ،‬از جمله اینکه کشش جنسی نه عشق‪ ،‬انگیزه‬ ‫اصلی روابط اس��ت‪ .‬آر‪.‬آی‪.

‬رسیدن به سدیم بماند‪ ،‬برگشتن‬ ‫ش��د یک داس��تان دیگر‪ .‬‬ ‫طبق برنامه تصمیم داشتم شب را آنجا بمانم که‬ ‫پشیمان شدم‪ .‬از آن‌جا با کشتی به همان جورج تاون‬ ‫برگشتم و به یک هاستل خیلی شیک و ارزان‌قیمت به نام *‪Hutton‬‬ ‫‪ Lodge‬رفتم‪ .‬آن‌ها من را س��وار کردند و مس��تقیم ت��ا باتر ُورث‬ ‫رساندند‪ .‬اما من به کمک‬ ‫س��ایت دوست‌داش��تنی‪ googlemap‬مسیر را‬ ‫پیدا کردم‪ .‬در واقع نجاتم دادند‪ .‬البته مقصد من جایی بود در‬ ‫ایالت کدا به نام «س��دیم» )‪ .‬جایی که بروشور مکان‌های‬ ‫دیدنی کمک می‌کند تا جاهای ناش��ناخته برای‬ ‫توریس��ت‌ها ترسناک نباشد‪ .‬‬ ‫به نظر می‌رسید‬ ‫ای��ن جری��ان‬ ‫ادامه‌دار باش��د‪ ،‬چون هنوز هم ساخت‬ ‫و س��از در آن حوالی ادامه دارد و نتیجه‌اش این‬ ‫ش��ده که چیزی شبیه یک معدن‪ ،‬اطراف منطقه‬ ‫را فرا گرفته باشد‪.‬اساسن زیبایی جنگل‌های استوایی‬ ‫را آنجا نمی‌توان دید؛ شاید به این دلیل که ایجاد‬ ‫امکان��ات رفاه��ی‬ ‫برای توریس��ت‌ها‪،‬‬ ‫پرنده‌ه��ا و البت��ه‬ ‫هم��ه جانورها را‬ ‫ف��راری داده بود‪.‬به راحتی میتوان آنرا در جورج تاون پیدا کرد‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫یکی از خوبی‌های جرج تاون وجود هتل‌ها‪ ،‬هاستل‌ها و مسافرخانه‌های‬ ‫متنوع و متعددی اس��ت که به توریس��ت‌های مختل��ف این امکان را‬ ‫می‌دهد تا بس��ته به پولی که دارند‪ ،‬جای��ی را انتخاب کنند‪ .‬بگذاری��د راحت‌تان کنم‪،‬‬ ‫آن‌جا همه دالل تاکس��ی بودند‪ .‬وضعیت‬ ‫‪17‬‬ ‫راشل او ‪ 20‬سال گذشته در سفر بوده است‬ ‫جورج تاون با این خصوصیت شهرت‬ ‫پیدا کرده که پاتوق جهانگردان است؛‬ ‫یک کلکسیون متنوع از جهانگردانی‬ ‫که از همه جای دنیا آمده‌اند‪.‬‬ ‫راستش؛ آن‌جا را اصلن به کسی پیشنهاد نمی‌کنم‪.‬‬ ‫بلخره تصمیم به برگش��تن گرفتم‪ ،‬با پای‬ ‫پی��اده و ‪ 10‬کیل��و بار‪ .‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫صب��ح زود به جورج تاون رس��یدم‪ ،‬جزیره‌ای در‬ ‫کنار ش��هر پیننگ‪ .‬اما پیدا کردن تاکسی چندان‬ ‫کار راحت��ی نب��ود به خصوص که مس��ئول‬ ‫هتل ‪ -‬تنها محلی که امیدی به پیدا کردن‬ ‫تاکسی بود ‪ -‬ترجیح می‌داد که من بمانم‪.‫‪reza@monorail-kl.‬بعد از این‌که‬ ‫ح��دود ‪ 6‬کیلومتر در یک جاده خلوت و در میان‬ ‫صدای هوهوی جغدها راه رفتم و پاهایم پر از تاول شد‪ ،‬به سه جوان‬ ‫ماالی��ی برخوردم‪ .(Sodem‬ش��نیده‬ ‫بودم ک��ه آن‌جا در البالی درخت��ان و در ارتفاع‬ ‫‪ 30‬متری پلی هس��ت به ط��ول ‪ 950‬متر که از‬ ‫باالی آن می‌ش��ود طبیعت جنگل‌های استوایی‬ ‫را از نزدیک دید‪.‬اما از شانس بد من‪،‬‬ ‫مرکز توریس��م مالزی تعطیل بود و مجبور شدم‬ ‫از مردم محلی مسیر را بپرسم که چندان کمکی‬ ‫نکرد؛ چون همه یک پیش��نهاد بیشتر نداشتند‪:‬‬ ‫پرداخ��ت ‪ 100‬ت��ا ‪ 150‬رینگیت برای تاکس��ی!‬ ‫همه هم می‌گفتند اتوبوس نیست و می‌خواستند‬ ‫برایم تاکس��ی بگیرند‪ .‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬روز س��ختی بود‬ ‫آنروز‪ .‬‬ ‫اما محل و مس��یر دقیق را نمی‌دانس��تم‪ .com‬‬ ‫هم‌سفر‬ ‫ ‬ ‫اینجا؛‬ ‫رضا صمدانیان‬ ‫‌‬ ‫همه جورآدم‬ ‫‪65‬‬ ‫ب ِچا؛ دوچرخه‌های مسافرکشی هستند که یکی از تفریحات معمول برای گردشگران در جرج تاون و مالکاست‪.‬‬ ‫س��دیم جایی‌س��ت که چیزی ج��ز درخت‌های‬ ‫بی‌‌روح ندارد‪ .‬بهترین‬ ‫راه‌حل در این جور مواقع همیشه مراجعه به مراکز‬ ‫توریسم مالزی است‪ .‬به این ترتیب با کش��تی به باتو ُورت‬ ‫)‪ (Butterworth‬برگشتم‪ ،‬از آن‌جا با پرداخت‬ ‫‪ 2‬رینگیت و با اتوبوس به شهر کولیم )‪(Kulim‬‬ ‫رفتم و در نهایت با اتوبوس به سدیم رسیدم‪.

‬‬ ‫س��ولد در یک دانشگاه فرانس��وی درس می‌خواند و در تایلند زندگی‬ ‫می‌کرد‪ .‬‬ ‫آن روز با همین صحبت‌ها و چرخ زدن در جورج تاون س��پری ش��د‪.‬‬ ‫کارول از این‌که تمام امکانات اجتماعی را حذف کرده‌اند و اینکه بیش‬ ‫از همه جو عمومی جامعه می‌گفت که پرتنش ش��ده و از برخورد بد‬ ‫دولت س��ارکوزی با خارجی‌ها که در فرانس��ه مالیات می‌دهند اما از‬ ‫امکان��ات رفاهی محرومند‪« :‬دولت فرانس��ه خارجی‌ها را دعوت کرده‬ ‫ول��ی ح��اال از آن‌ها می‌خواهد که آن کش��ور را ترک کنن��د‪ .‬البته َمثل‬ ‫«هرچ��ه قدر پول بده��ی‪ ،‬همان‌قدر آش می‌خ��وری» در این‌جا هم‬ ‫مصداق دارد؛ ولی تعداد زی��اد امکانات رفاهی‪ ،‬تنوع آش‌خوری‌تان را‬ ‫بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫جورج تاون با این خصوصیت شهرت پیدا کرده که پاتوق جهانگردان‬ ‫اس��ت‪ :‬یک کلکس��یون متن��وع از جهانگردانی که از هم��ه جای دنیا‬ ‫آمده‌اند‪ .‬بعد از کمی مکث ادامه‬ ‫داد‪“ :‬البته می‌دانم که شماها برایتان معمولی‌ست ولی به من آرامش‬ ‫می‌دهد‪ ،‬من مس��لمان نیستم و عالقه ای هم به اسالم ندارم ولی این‬ ‫زیباست‪”.‬هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم این زبان‪ ،‬جایی در‬ ‫مالزی به درد بخورد‪.‬‬ ‫می‌گفتند از زندگی در فرانسه خسته شده‌ایم‪.‬مجسمه‌های اژدها‪،‬‬ ‫راهب و راهبه‌ها و یک دوجین نماد دیگر هم همه این‌ها را برای شما‬ ‫مسجل می‌کند‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬جرج تاون جای به‌خصوصی‌ اس��ت‪ .‬توی همان هاستل‬ ‫ش��یک و ارزان به دو تا از آن عش��ق بوداها برخوردم‪ .‬‬ ‫کافیس��ت کمی در کوچه پس‌کوچه‌های این شهر کوچک قدم بزنید‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬البته با جیب خالی‪ .‬یکی از آن‌ها‬ ‫جلو آمد و گفت ‪ Fire‬و بعد سیگارش را به من نشان داد‪.‬آن‌ها همچنان‬ ‫بحث‌شان را ادامه می‌دادند و وقتی مساله جدی شد‪ ،‬شروع کردند به‬ ‫فرانس��وی صحبت کردن‪ .‬هر دو به خاطر ش��رایط‬ ‫جدیدی که س��ارکوزی به‌تازگی در فرانس��ه ایجاد کرده بود‪ ،‬از کشور‬ ‫خارج ش��ده بودن��د و چندان هم دنبال بهانه‌های دیگر نمی‌گش��تند‪.‬س��ولد به تایلند برگش��ت‪ ،‬کارل به یکی از معابد‬ ‫بودای��ی رفت تا ش��ب را آن‌جا بگذران��د و من هم ب��ه اتاقم در هتل‬ ‫برگشتم‪.‬من هم حیران نگاه‌شان می‌کردم و در این‬ ‫فکر بودم که این س��رزمین استوایی گویا جایی‌ست که همه می‌آیند‬ ‫که یک جای دیگر نباشند‪ ،‬همین‪.‬‬ ‫این نکته که اروپایی‌ها تمایل زیادی برای دیدن مذاهب ش��رق آسیا‬ ‫دارند‪ ،‬چیزی نیس��ت که فقط در کتاب‌ها باش��د‪ .‬این شهر نه فقط به خاطر‬ ‫مرد چینی فروشنده بلوط‬ ‫مسجد شهر جرج تاون‬ ‫معابد بودایی‌اش که بوی کاج و عود می‌دهد‪ ،‬که به دلیل کلیس��اها و‬ ‫مساجدش هم دیدنی است‪.‬‬ ‫گشت و گذار و دیدار از اماکن مذهبی این شهر‪ ،‬یکی از سرگرمی‌های‬ ‫عمده توریس��ت‌ها و بازدیدکنندگان است‪ .‬ماشین‌های مدل باال‬ ‫در کنار س��ه‌چرخه‌های مس��افرکش حرکت می‌کنند‪ ،‬ب��وی عود در‬ ‫سراس��ر ش��هر به مش��ام می‌خورد و صدای اذان درست وسط ظهر از‬ ‫گوشه گوشه شهر شنیده می‌شود‪ .‫رستوران‌ها و بارها هم به همین ترتیب است‪ .‬کارل هم از فرانس��ه آمده بود تا آس��یا را بگردد و بودیسم را‬ ‫از نزدی��ک تجرب��ه کند‪ .‬‬ ‫‪65‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫* پاگوداها‪ :‬گونه‌ای برج با بام‌های چندال و رده‌وار‬ ‫کارول می‌گف��ت من هرگز در انتخابات بعدی ش��رکت نمی‌کنم ولی‬ ‫سولد مخالف بود و می‌گفت باید شرکت کرد چون اگر ایده‌آل ما بین‬ ‫نامزدها نیست اما بلخره یکی از آن‌ها بهتر خواهد بود‪ .‬‬ ‫غروب‪ ،‬مراس��م خداحافظی؛ تبادل آدرس ایمیل‪ ،‬فیس بوک و وبالگ‬ ‫را ب��ه جای آوردیم‪ .‬فقط افس��وس‬ ‫که فرانس��وی بلد نبودم‪ .‬من آن‌جا با جهانگردی آش��نا ش��دم به نام راشل که بیست‬ ‫سال بود در سفر زندگی می‌کرد‪ .‬‬ ‫‪19‬‬ ‫کارول مسافر فرانسوی‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬البته ما‬ ‫هم اوضاع خوبی نداری��م و مثل خارجی‌ها از امکانات رفاهی در حال‬ ‫محروم شدنیم‪».‬معابد بودایی و پاگوداها‬ ‫شما را یاد جشن‌های مذهبی گرم چین می‌اندازد‪ .‬به طور کلی اگر گذرتان‬ ‫به جرج تاون افتاد‪ ،‬خیلی نباید نگران هزینه‌هایتان باشید‪ .‬خیابان‌خواب‌ها و درش��که‌دارها اولین‬ ‫چیزی‌ست که جلب توجه می‌کند‪.‬‬ ‫زندگ��ی آدم‌ه��ا در ج��ورج تاون خیل��ی جالب ب��ود… آدم‌هایی که‬ ‫هی��چ کاری نمی‌کنند‪ ،‬زیادند‪ .‬مسجد‪ ،‬معبد بودایی‪،‬‬ ‫معب��د هندو و کلیس��ا همه در کن��ار هم در یک خیاب��ان قرار دارند‪.‬‬ ‫عمارت‌ه��ای قدیمی با معماری انگلیس��ی مراکز دولتی هس��تند که‬ ‫آن‌طرف‌تر کار خودش��ان را می‌کنند و جهانگردانی که تعدادش��ان به‬ ‫*‬ ‫مراتب بیشتر از مردم محلی به نظر می‌رسد‪ .‬کارل با لذت به اذان گوش می‌کرد‬ ‫و می‌گفت “من اذان را خیلی دوس��ت دارم‪ ”.‬‬ ‫اس��مش کارول بود و از تایلند با دوستش س��ولد به مالزی آمده بود‪.‬‬ ‫رنگ تفکر‌های مختلف را در کنار هم می‌بینید‪ .‬جزو معدود کشورهایی که ندیده بود‬ ‫ایران بود که میگفت برای گرفتن ویزا مشکل داشته است‪.‬‬ ‫فردای روزی که ‪ 6‬کیلومتر پیاده‌روی کرده بودم‪ ،‬با دو تا دختر آش��نا‬ ‫شدم که از ظاهرشان می‌شد حدس زد فرانسوی باشند‪ .

‬‬ ‫خاطرات��ی که جرج تاون برای آدم به جا می‌گذارد‪ ،‬مثل باقی جاهای مالزی‬ ‫نیس��ت‪ .‬جرج تاون‪ ،‬بیش از داشتن یک طبیعت دوست‌داشتنی و مکان‌های‬ ‫تاریخی‪ ،‬پر اس��ت از آدم‌های جور وا‌جور که از همه جای دنیا آمده‌اند‪ .‬‬ ‫* عکس صفحه مقابل‪ :‬موبد در حال جمع آوری اعانه در کنار معبد شهر جورج تاون‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫زمانی‌که تجار بریتانیایی در دس��امبر ‪ 1600‬میالدی‪ ،‬شرکتی بازرگانی ثبت‬ ‫کردن��د و تجارت در ش��به قاره هند را به طور انحص��اری در اختیار گرفتند‪،‬‬ ‫احتمالن فکر نمی‌کردند این جزیره کوچک به یکی از بزرگ‌ترین بندرگاه‌های‬ ‫مالزی تبدیل شود؛ جایی که در ابتدا فقط محل مبادله‌های پایاپای بود‪.‬شاید‬ ‫این به خاطر موقعیت جغرافیایی این جزیره در کنار تاریخ پر جاذبه آن است‪.‬‬ ‫جرج تاون ش��هر مرکزی جزیره پینانگ اس��ت و از کواالالمپور چهار ساعت‬ ‫با اتوبوس راه اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ Burmese Buddhist Pagoda ،‬را س��ر جرج‬ ‫لیث‪ ،‬فرمانروای ولز در سال ‪ 1803‬به ماالیی‌ها بخشید یا به قول ما ایرانی‌ها‬ ‫آن را وقف کرد‪.‫معبد بودایی؛ زنی در حال انجام مراسم مذهبی‬ ‫‪20‬‬ ‫بانی ساخت و ساز معابد‬ ‫بودایی هم انگلیسی‌ها‬ ‫بوده‌اند‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪67‬‬ ‫جالب‌ت��ر آن‌که بانی س��اخت و س��از معاب��د بودایی هم همین انگلیس��ی‌ها‬ ‫بوده‌اند‪ .‬این جزیره در نزدیکی لنکاوی است‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫‪Burmese Buddhist‬‬ ‫‪ Pagoda‬را سر جرج لیث‪،‬‬ ‫فرمانروای ولز در سال‬ ‫‪ 1803‬به ماالیی‌ها بخشید‬ ‫یا به قول ما ایرانی‌ها آن را‬ ‫وقف کرد‪.‬حد فاصل این دو‬ ‫جزیره را می‌توانید با کشتی طی کنید‪.

S.‬‬ ‫مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مالزی‪ ،‬هر فعالیت تجاری می‌تواند به‬ ‫علت یکی از دالیل پنجگانه زیر خاتمه یافته تلقی گردد‪:‬‬ ‫‪ .S.M‬می‌باشد که یک سازمان دولتی بوده و از ‪ 16‬آوریل سال‬ ‫‪ 2002‬فعالیت اصلی خود را به عنوان مرجع اصلی اعطاء شخصیت‬ ‫حقوقی به متقاضیان ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری (در قالب‬ ‫صدور مجوز) آغاز نموده است‪.S.L.‬‬ ‫توقف فعالیت تجاری شرکت‬ ‫اکنون که تا اندازه‌ای با نحوه آغاز فعالیت شرکت‌ها و امور تجاری‬ ‫و نهاد متولی و مجری آن آشنا شدیم‪ ،‬به علل و نحوه اعالم توقف‬ ‫فعالیت شرکت (‪ )Termination of Business‬می‌پردازیم‪.S.R.‬پس از آن و با توجه به توسعه غیر‌قابل پیش‌بینی امور‬ ‫تجاری که عمدتن توسط شرکت‌های ثبت شده صورت می‌پذیرفت‪،‬‬ ‫قانون‌گذار مالزی را بر آن داشت تا برای حفظ کارایی قانون و نیز‬ ‫لحاظ مقررات مورد نیاز شرکت‌ها‪ ،‬اقدام به بررسی‌های مجدد و‬ ‫جامعی نموده و نسبت به تکمیل و ارتقا کیفی و کمی آن در قالب‬ ‫الحاق موادی به آن و حذف موارد غیر‌ضروری همت نماید؛ که این‬ ‫امر در طی سالهای ‪ 1998 ،1993 ،1986 ،1969‬و ‪ 1999‬محقق‬ ‫گردید‪ .5‬در اجرای حکم صادره از مرجع قانونی یا قضایی مبنی بر توقف‬ ‫عملیات شرکت‬ ‫در پی بروز هر یک از این موارد (به استثناء ردیف ‪ ،)3‬مالک (یا مالکین)‬ ‫می‌بایستی بالفاصله و حداکثر ظرف مهلت ‪ 30‬روز فرم اعالمیه پایان‬ ‫فعالیت تجاری که حاوی تاریخ و علت یا علل پایان فعالیت شرکت‬ ‫می‌باشد را تکمیل نموده و آن‌را به همراه مستندات ثبت شرکت و‪/‬یا‬ ‫تصویری از دستور دادگاه صادر کننده حکم توقف فعالیت و‪/‬یا تصویر‬ ‫گواهی فوت مالک و‪/‬یا ارائه مستندات اثبات ورشکستگی به هر یک‬ ‫از دوایر‪ S.2‬قانون ثبت فعالیت‌های تجاری سال ‪1956‬‬ ‫و سایر قواعد و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با امور قوانین‬ ‫شرکت‌ها و تجارت از جمله‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬مقررات شرکت‌ها سال ‪( 1966‬آیین‌نامه قانون)‬ ‫ب ‪ -‬قواعد ثبت تجاری سال ‪1957‬‬ ‫می‌باشد‪.‫‪mohammadreza@monorail-kl.S.‬‬ ‫می‌توان گفت قانون شرکت‌های مالزی همانند قانون تجارت ایران‬ ‫مصوب سال ‪ 1310‬البته فقط در مبحث شرکت‌ها عمل نموده که‬ ‫آخرین قانون مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص در سال‬ ‫‪ 1347‬یعنی حدود ‪ 40‬سال پیش بدان افزوده شده و الیحه تغییر‬ ‫آن سال گذشته در مجلس اعالم وصول گردید؛ به هر صورت از‬ ‫آخرین وضعیت آن در کمیسیون اقتصادی گزارشی در دست نیست‬ ‫و نهاد مجری این قانون در ایران‪ ،‬اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات‬ ‫غیر‌تجاری می‌باشد که تحت نظارت قوه قضاییه انجام امور شکلی‬ ‫و تشریفاتی تاسیس و نیز ثبت تغییرات و در نهایت اعالم و انتشار‬ ‫آگهی ختم تصفیه شرکت‌ها را عهده‌دار می‌باشد (بدون هرگونه امکان‬ ‫بازرسی و واحد نظارتی جهت کنترل روند امور اجرایی)‪.S.M‬‬ ‫اعالمیه رسمی ختم فعالیت‌های تجاری صادر و به مالک‪/‬مالکین و یا‬ ‫آخرین مسئولین شرکت تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪© Monorail 2009‬‬ ‫‪23‬‬ .C‬تحت‬ ‫نظر کمیسیون شرکت‌های مالزی(‪ )S.‬‬ ‫الزم به ذکر است مهلت قانونی برای شرایط بروز ردیف ‪( 3‬فوت)‬ ‫حداکثر چهار ماه از تاریخ فوت بوده و چنان‌چه متوفا تنها مالک‬ ‫شرکت بوده‪ ،‬خویشاوندان وی و در غیر این‌صورت شرکای شرکت‬ ‫مسئول ارائه مدارک به ‪ S.‬‬ ‫در حقیقت ‪ S.A‬در مالزی همین‬ ‫نهاد ‪ S.‬نهاد مسئول‬ ‫ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری که در هر صورت و برای آغاز‬ ‫هرگونه فعالیت تجاری به عنوان تنها مرجع قانونی شناخته می‌شود‪،‬‬ ‫متولی انجام کلیه امور مرتبط با شرکت‌ها بوده و به هر ترتیب به‬ ‫نظر می‌رسد که شروع به هرگونه فعالیت تجاری در هر سطح و رده‬ ‫مستلزم شناخت نسبی این نهاد برای اقداماتی از این دست می‌باشد‪.M‬به طور‬ ‫کامل به کلیه امور مرتبط با شرکت‌ها از بدو امر تا ختم و تصفیه و‬ ‫*عکس میدان مرکزی شهر ایپو‪ ،‬آرشیو عکس مونوریل‬ ‫‪© Monorail 2009‬‬ ‫نیز فعالیت‌های انجام شده و حتا در حال انجام شرکت‌ها به منظور‬ ‫جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری در روند امور اجرایی شرکت‌ها در‬ ‫کل کشور اعمال می‌گردد‪.‬‬ ‫در نهایت این‌که جهت ثبت هرگونه شرکت در مالزی می‌توان با‬ ‫مراجعه به مرکز ‪ S.‬‬ ‫هرچند پیشنهاد می‌گردد که جهت تکمیل مدارک و فرم‌های قانونی‬ ‫حتمن از خدمات مشاورین با تجربه و متخصص (جهت جلوگیری از‬ ‫بروز مشکالت آتی) استفاده گردد‪.M‬می‌باشند‪.1‬قانون شرکت‌ها سال ‪ 1965‬و الحاقات بعدی‬ ‫‪ .M‬به عنوان مرجع‬ ‫اصلی برای اطالعات تجاری‪ ،‬قواعد و قوانین‪ ،‬عبارت است از تحقیقات‬ ‫و توسعه در جهت اعتال و افزایش هر چه بهتر کیفیت امور تجاری به‬ ‫منظور ارتقا سطح اقتصاد ملی کشور مالزی‪ .‬‬ ‫در نهایت و پس از انجام کلیه امور فوق و تایید آن از ناحیه ‪،S.‬‬ ‫قانون شرکت‌های مالزی (‪ )Companies Act‬برای نخستین بار در‬ ‫سال ‪ 1965‬به تصویب رسید و از ‪ 15‬آوریل سال ‪ 1966‬الزم‌االجرا‬ ‫گردید‪ .1‬پایان عملیات تجاری که شرکت به آن علت فعالیت خود را آغاز‬ ‫نموده‪.‬‬ ‫در حقیقت می‌‌توان گفت که مسئولیت اصلی ‪ S.S.M‬‬ ‫و نحوه اقدام جهت ثبت توقف فعاليت‌های تجاری‬ ‫‪65‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫در کلینیک حقوقی این شماره مونوریل با توجه به اهمیت آشنایی‬ ‫خوانندگان عزیز با نهاد مسئول ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری‬ ‫در کشور مالزی‪ ،‬به معرفی این نهاد خواهیم پرداخت‪ .S.M‬مسئولیت اداره‪ ،‬نظارت و اجرا و اعمال قانون در‬ ‫خصوص متقاضیان ثبت شرکت و نیز مرتکبین تخلف از مقررات آمره‬ ‫قانون در خصوص موارد مرتبط از جمله‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .com‬‬ ‫کلینیک حقوقی‬ ‫محمدرضا مساحی‬ ‫ثبت‬ ‫شرکت‬ ‫آشنایی با نهاد ثبت شرکت‌ها در مالزی (‪)S.M‬نیز آخرین گزارش خود‬ ‫را در سال ‪ 2007‬منتشر نموده است‪.3‬فوت مالک‬ ‫‪ .‬‬ ‫باید گفت که مجری اصلی قانون شرکت‌ها (‪ )C.‬قانون کنونی شرکت‌های مالزی با لحاظ کلیه این اصالحات‬ ‫در حال اجرا بوده و کمیته اصالح قوانین تجاری (‪ )C.S.‬‬ ‫پس از معرفی این نهاد‪ ،‬به تشریح قسمتی از قانون ثبت شرکت‌ها و‬ ‫آیین‌نامه اجرایی آن می‌پردازیم که کمتر مورد توجه دست‌اندر‌کاران‬ ‫قرار گرفته است؛ لیکن در عمل و صد البته به واسطه دوری از‬ ‫سرزمین مادری می‌بایستی بیش از پیش مورد توجه تجار و بازرگانان‬ ‫محترم و همچنین شرکا و خانواده ایشان قرار بگیرد‪ :‬مبحث مورد‬ ‫نظر ما اختتام و نحوه اعالم و ثبت توقف عملیات تجاری شرکت‬ ‫(‪ )Termination Of Business‬می‌باشد‪.4‬انجام عملیات غیر‌قانونی و یا اعمالی که در مخالفت با امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬نظم عمومی یا اخالقی کشور باشند‪.‬‬ ‫‪ .2‬اعالم ورشکستگی (به غیر از ورشکستگی به تقصیر)‬ ‫‪ .S.M‬تحویل یا از طریق پست ارسال نماید‪.M‬و یا هر یک از دوایر آن در سطح شهر و یا‬ ‫از طریق دفاتر پستی و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز و پرداخت‬ ‫هزینه‌های قانونی‪ ،‬ظرف مهلت زمانی بین ‪ 1‬تا ‪ 3‬ماه اقدام نمود‪.‬این فعالیت‌ها از طریق‬ ‫بازوهای توانمند و متعدد اجرایی‪ ،‬تحقیقاتی و نظارتی ‪ S.

‬متوجه هستید که خوبیت نداره دوره‌ی کارآموزی تابستونی کسی‬ ‫رو تبدیل به یه معاشقه‌ی مجازی بکنید! ابراز احساسات عاشقانه‌تون به یک‬ ‫دختر مقطع راهنمایی که دوست‌تونه هم همین وضعیت رو داره‪ .‬واقعن چند نفر از دوستان‬ ‫فیس‌بوک‌تون رو حاضرید به خونه‌تون دعوت کنید؟‬ ‫دروغ چهارم‬ ‫من از فیس‌بوک برای در ارتباط بودن‬ ‫با افراد استفاده می‌کنم‬ ‫نه خیر! حقیقتش اینه که شما فضول هستید! قبول کنید؛‬ ‫شما هم به همون دلیلی پروفایل دیگران رو زیر و رو‬ ‫می‌کنید که من می‌کنم‪ .‬در حقیقت این فیس‌بوک نیست که اعتیاد‌آوره‪،‬‬ ‫بلکه میل به دونستن جزئیات زندگی دیگرانه که آدم‬ ‫رو معتاد می‌کنه‪ .‬همین چند وقت پیش بود که من‬ ‫حدود ‪ 24‬ساعت وقت صرف کردم تا بتونم توی بازی‬ ‫«‪ »Scramble‬پوز یکی از دوستانم رو بزنم‪ .‬فیس‌بوک هم دقیقن همین کار رو می‌کنه‪ ،‬اما به وسیله‌ی آواتار‌ها و‬ ‫بازی‌های مجازی‌ش‪ .‬من که حسابی درگیرش شده‌ام‪ .‬کمی به این‬ ‫موضوع فکر کنید‪ .‬و همین‌طور‬ ‫شما رو وادار نکرده بود در مورد فتیش‌های جنسی‬ ‫همکاران‌تون فضولی کنین‪ .‬اگه فیس‌بوک واقعن شما رو دوست داشت اون بنر تبلیغاتی‬ ‫با این مضمون که «پنج نفر از دوستان شما اعالم کردن از شما متنفرند؛ این‌جا‬ ‫رو کلیک کنید تا بفهمید اون‌ها کی هستن!» رو درست باالی صفحه‌ی اصلی‬ ‫بازی ‪ Scramble‬نمی‌ذاشت‪ .‬آزار آن‌الین‬ ‫چندان فرقی با آزار فیزیکی نداره‪.‬هرچند هنوز مونده تا به‬ ‫سود‌دهی واقعی‌ش برسه‪ .‬در ضمن اگه توی بازی ‪ Scramble‬امتیازتون از ‪ 147‬باالتره‬ ‫حتا فکر درخواست دوستی دادن به من رو هم نکنید!‬ ‫دروغ هفتم‬ ‫فیس‌بوک دوست منه‬ ‫خیر‪ ،‬فیس‌بوک یه جور تجارته‪ .‬حتا اگه «برنی ِمی داف» بزرگ‌ترین کالهبردار تاریخ آمریکا ازتون‬ ‫درخواست دوستی کرده باشه‪ .‬‬ ‫چیزی که بهتون اجازه می‌ده درست مثل ‪ Idol American‬و ‪Project‬‬ ‫‪ Runway‬پیژامه به پا ولو بشید و در حالی‌که تخمه می‌شکنید در مورد دیگران‬ ‫قضاوت کنید‪ .‬شما با هرکسی‬ ‫دوست می‌شید‪ ..‬نکته همین‌جاس‪ .‬تو َکتم نمی‌ره از همکار اعصاب‌خوردکنم که هر وقت‬ ‫توی جلسه‌های کاری دارم صحبت می‌کنم به ناخوناش ور می‌ره تعداد کمتری دوست‬ ‫داشته باشم‪ .‬بعد از یک پژوهش جامع به این نتیجه رسیدم که این‌ها هفت دروغی هستن که در مورد فیس‌بوک به خودمون‬ ‫می‌گیم‪:‬‬ ‫دروغ یکم‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫من فقط با افرادی که کاملن می‌شناسم‌شون دوست می‌شم‬ ‫لطفن وانمود نکنین که برای خودتون معیارهای به‌خصوصی دارین‪ .‬همه می‌دونن کازینو‌ها‬ ‫راه‌های خروجی رو یه گوشه‌ی پرت و با دسترسی‬ ‫سخت قرار می‌دن و اکسیژن رو توی هوا پمپاژ‬ ‫می‌کنن که بتونن مشتری رو برای قمار و باختن هرچه بیشتر توی کازینو نگه‬ ‫دارن‪ ..‬اصلن هم گول این‬ ‫تیریپ بی‌میلی که جدیدن برای فیس‌بوک برداشتین رو نمی‌خوریم! ما‬ ‫می‌دونیم که روزی چند ساعت صرف گشتن دنبال دوست دختر‌های قبلی‌تون‬ ‫یا اون یارو پسره که دیروز توی کافه دانشکده دیدین‌ش و بهتون بی‌محلی‬ ‫کرد می‌کنین‪ .‬من‬ ‫یه بار خیلی ساده‌لوحانه به خاطر یک حس درونی توی فیس‌بوکم نوشتم «راینا‬ ‫احساس می‌کنه از دماغ فیل افتاده» و تا مدت‌ها به خاطر شوخی‌ها و طعنه‌های‬ ‫دوستانم از فیس‌بوک متنفر بودم‪ .‬‬ ‫دروغ سوم‬ ‫شیطونی کردن دیوار‪-‬به‪-‬دیوار خیانت کردن نیست‬ ‫فیس‌بوک مجبورم کرد یا ‪.‬من اوایل عضو شدن توی فیس‌بوک خیلی سعی می‌کردم‬ ‫جوری رفتار کنم که انگار «مارگارت مید» هستم و در حال تحقیق در مورد آخرین‬ ‫یافته‌های انسان‌شناسی‪ .‬به این فکر کنید ‌که چرا یه دوست خیلی‬ ‫خوب باید سعی کنه مالکیت تمام عکس‌ها و مطالبی رو که در اختیارش‬ ‫می‌ذارید تصاحب کنه بدون این‌که به شما بگه چه استفاده‌ای می‌خواد از‬ ‫عکس‌های شخصی شما بکنه؟ در ضمن یه دوست هرگز سعی نمی‌کنه توجه‬ ‫من رو به تبلیغی مثل اون که می‌گفت «رییس جمهور اوباما به شما ‪ 12‬هزار‬ ‫دالر پول می‌ده‪ ،‬این‌جا رو کلیک کنید تا بگیم چطوری» جلب کنه که بتونه سرم‬ ‫رو کاله بذاره‪.‬اگه مردم دست از فاش کردن چیز‌های مضحک در مورد خودشون‬ ‫توی ‪Updates Status‬هاشون بردارن شما چطوری می‌خواید اون حس‬ ‫کوچولوی درون‌تون رو ارضا کنید؟ اقرار کنید که لَه‌له می‌زنید ته و توش رو‬ ‫دربیارید هم‌اتاقی دانشگاه‌تون با چه کسایی رفت و آمد می‌کنه و کجا‌ها می‌ره‪.‬حاال می‌فهمم که اون اشتباه هیچ‌کس نبوده‬ ‫غیر از خودم‪.‬نمی‌تونم قبول کنم حتا یک دوست هم از دشمن خونی‬ ‫دوران دبیرستانم کمتر داشته باشم‪ .‬چرا؟ چون می‌دونستم فیس‌بوک‬ ‫یه پیغام براش می‌فرسته که «راینا رکورد شما رو توی بازی ‪Scramble‬‬ ‫شکست» و بعد در جواب کامنت‌ش که به این شکست مفتضحانه توش‬ ‫اعتراف کرده بود نوشتم «اوه من اصلن خبر نداشتم فیس‌بوک بهت پیغام‬ ‫می‌ده باختی! ‌ای بابا!» ما عاشق فیس‌بوک هستیم چون بهمون امکان‬ ‫می‌ده که احساس قدرت بکنیم و لبخند خودپسندانه‌مون رو پشت دیوار اینترنت‬ ‫مخفی کنیم‪ .‬اقرار کنید که شما هم تفاوتی با من ندارید‪ .‬‬ ‫به‌ خاطر همینه که من آدمای جورواجوری که ‪ 20‬ساله ندیدم‌شون رو می‌پذیرم و تفاوتی‬ ‫بین‌شون قائل نمی‌شم‪ .‬اما همه می‌دونستن که من برای انسان‌شناسی‬ ‫اجتماعی اون‌جا نیستم‪ ،‬بلکه اون‌جا بودم که با یکی از دوستان دبستانم بشینیم‬ ‫چقولی یکی دیگه از هم‌دبستانی‌ها رو بکنیم و پشت سرش خالی ببندیم‪.‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬شما می‌خواید تعداد دوستان‌تون تا حد ممکن زیاد باشه‪.‬‬ ‫فیس‌بوک باال سرتون نیستاده بود تا مجبورتون کنه‬ ‫توی «‪ 25‬نکته در مورد من» در مورد عادت‌های‬ ‫شخصی‌تون در زمان تنهایی بنویسین‪ .‬من می‌خوام از کارشون سر‬ ‫در بیارم‪ .‬دلیل‬ ‫نداره چون اسمش کادوی مجازیه هیچ معنی‌ای‬ ‫نداشته باشه‪ .‬‬ ‫من که از خوشحالی اشک توی چشمام جمع شد وقتی عکس یکی از دوست‬ ‫پسر‌های سابقم رو دیدم که همه‌ی موهاش ریخته و کچل شده!‬ ‫دروغ پنجم‬ ‫من که اصلن با فیس‌بوک حال نمی‌کنم‬ ‫بی‌خیال! تمام دالیلی که برای نفرت از فیس‌بوک ذکر‬ ‫می‌کنید دقیقن همون دالیلی هستن که شما رو آلوده‬ ‫فیس‌بوک کرده‪ .‬شما چه‌طور؟ انصافن چند‬ ‫ساعت در روز برای ارضا کردن اون حس عجیب سیری‌ناپذیرتون صرف زیر و رو‬ ‫کردن دیوار رفقاتون می‌کنید؟‬ ‫فیس‌بوک سریال واقع‌نمای ماست و دوستان‌مون هم بازیگرانش هستن‪.‬فیس‌بوک می‌خواد شما رو هرچه بیشتر توی دیوار‌های‬ ‫مجازیش گیر بندازه تا بتونه نظر تبلیغات‌چی‌ها رو جلب کنه‪ .‫یک نکته‬ ‫دروغ دوم‬ ‫فیس‌بوک مجبورم کرد فالن کار رو بکنم‬ ‫فیس‌بوک شما رو مجبور نکرده به همه‌ی ‪ 1364‬نفر‬ ‫دوست‌تون بگید یه زمانی بیماری کالمدیا داشتید‪.‬‬ ‫چون اسمش «ارتباط اجتماعی مجازی» با «دوستان»‬ ‫است دلیل نمی‌شه شیطونی کردن آن‌الین توش‬ ‫اشکالی نداشته باشه‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪25‬‬ .‬روانپزشک‌ها اسم این کار رو گذاشتن «مالمت‬ ‫ظاهری» یا همون انداختن گناه گردن دیگری که در حقیقت راهی‌ست برای‬ ‫متوجه کردن شرمساری و احساس گناه‌تون به سمت کس دیگه تا بتونین‬ ‫حس بهتری در مورد خودتون داشته باشید و احساس عذاب وجدان نکنید‪ .‬‬ ‫دروغ ششم‬ ‫من اصلن قصد رقابت با کسی رو ندارم‬ ‫ما نه تنها می‌خوایم تعداد بیشتری دوست داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬بلکه می‌خوایم توی بازی‌ها و کوییز‌ها هم از‬ ‫همه بهتر باشیم‪ .‬در ضمن فرستادن کادو‌های‬ ‫مجازی بامزه به همکارتون رو هم تعطیل کنید‪ .‬‬ ‫‪© Stefan Dumitru 2009‬‬ ‫منبع‪ :‬نیوزویک‪ ،‬نویسنده‪ :‬راینا کلی‪،‬برگردان‪ :‬سینا گلستانه‬ ‫هفت دروغی که در مورد شبکه‌های اجتماعی به خودمان می‌گوییم‬ ‫‪24‬‬ ‫تقریبن همه ما عاشق ایراد گرفتن از فیس‌بوک هستیم؛ اما من به تمام صحبت‌های این چند هفته‌ی اخیر در این مورد‬ ‫سرک کشیدم و به اکتشاف شگفت‌انگیزی رسیدم‪ :‬این‌که همه در مورد این‌که چرا از فیس‌بوک استفاده می‌کنن دروغ‬ ‫می‌گن‪ .

‬‬ ‫نق��ش ل��ی‌اوت در مجالت بس��یار تعیین‬ ‫کنن��ده اس��ت و گ��ه‌گاه خود ب��ه تنهایی‬ ‫ابزاری‌ست برای بیان‪.‬به همی��ن دلی��ل‪ ،‬تعیین‌کننده‬ ‫اصل��ی ِجذابی��ت بصری‪ ،‬عکس اس��ت‪.‬البته رس��یدن به حد‬ ‫کمال بس��تگی به تنوع و کیفیت عکس و‬ ‫مقال��ه و همچنین انتخاب تیتر و س��وتیتر‬ ‫متناس��ب دارد‪ .‬د‪.‬‬ ‫در زندگی روزمره وقتی وس��ایل روی میز‬ ‫خ��ود را می‌چینید و ضمن کاربردی بودن‬ ‫چینش‪ ،‬نوعی سلیقه و یا تاکید را هم بروز‬ ‫می‌دهید‪ .‬در لی‌اوت‪ ،‬از عناصر خارجی و‬ ‫اضافی کمتر اس��تفاده می‌ش��ود و در واقع‬ ‫خالقی��ت ط��راح در ایجاد نوع��ی ارتباط‬ ‫پنه��ان و یا پی��دا بین س��ه عنصر اصلی‬ ‫صفح��ه اس��ت‪ .‬د‪.‬هر جا چند عنصر در یک فریم‬ ‫ق��رار گیرند ارتباط میان عناصر خودنمایی‬ ‫می‌کن��د و ل��ی‌اوت به عنوان قس��متی از‬ ‫فرآیند طراحی بایستی انجام شود‪. .‫تصویر‬ ‫ر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪rail‬‬‫‪kl.‬این همان لی‌اوت است‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪27‬‬ .‬مواردی هم هست‬ ‫که کتاب ترکیبی از تصویرسازی و نوشته‪،‬‬ ‫عکس و نوش��ته یا گرافیک و نوشته است‬ ‫که لی‌اوت هم به عنوان فصل مش��ترک‬ ‫ای��ن دو می‌تواند نقش داش��ته باش��د‪ .‬اماامادد‬ ‫ععمملل‬ ‫کاکانن‬ ‫عع��دد‬ ‫ککهه‬ ‫ی ی��رر‬ ‫رارا‬ ‫بب‬ ‫یدههد‪.‬س��اختار کلی چی��دن مطالب در‬ ‫روزنامه‌ها یک بار برای همیش��ه طراحی‬ ‫می‌ش��ود و یا این‌که هر چند س��ال تغییر‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این‬ ‫موضوع در مورد کتاب هم صادق اس��ت‪.‬‬ ‫ههوویایا‬ ‫م می‌کن ن‬ ‫ررایاین‌ن‌‬ ‫اواولل م می‌ی‌خخواونان�� داداشش�ت�ت‬ ‫ی‌کصصررییی یککن ن ‪.‬این‌جاست که همکاری و‬ ‫همفکری با دیگر عوامل می‌تواند امکانات‬ ‫الزم را برای لی‌اوت کننده فراهم کند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو ل��ی‌اوت آن‌ها تنه��ا در ابعاد و‬ ‫شکل ارائه فرق می‌کند؛ با این تفاوت که‬ ‫امکانات متفاوتی برای خالقیت در اختیار‬ ‫طراح هس��ت‪ .‬‬ ‫اما چرا نشریات خارجی جذاب‌ترند؟‬ ‫تجربه و ثبات در انتش��ار ب��رای دوره‌ای‬ ‫طوالنی‪ ،‬نشریات با سابقه را متمایز کرده‬ ‫است‪ .‬در‬ ‫م��ورد وب‌س��ایت‌ها باید گفت ب��ا این‌که‬ ‫قابلیت‌ه��ای متفاوتی دارن��د‪ ،‬اما به لحاظ‬ ‫رسانه‌ای دس��ته‌بندی‌های مشابهی دارند‪.‬اما آن‌چه در رسانه مدرن به‬ ‫عنوان یک رش��ته تخصصی شناخته شده‬ ‫و ب��ه آن ‪ Layout‬گفته می‌ش��ود کمی‬ ‫با این واژه متفاوت اس��ت‪ .‬‬ ‫ش��اخه‌های مختلف لی‌اوت در رسانه‌های‬ ‫مختلف آن‌قدر زیاد است که از حوصله‌ی‬ ‫این مقاله خارج اس��ت‪ .‬عع ککن نگاگهاهخخ ررم می‌ر‬ ‫کک‬ ‫ب بههث ثمم‬ ‫رر‬ ‫شش خخواوناننندهدهب ب رر(ک(کههدردری ی ا اتترارا‬ ‫ب بهه‬ ‫��ههتیتتیت ممززححمم‬ ‫ململ‬ ‫ههت تماما‬ ‫ازازجج سستتکک‬ ‫اا‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫واژه ‪ Layout‬در زب��ان فارس��ی و‬ ‫همین‌طور در نظام‌نام��ه انجمن صنفی با‬ ‫معادل صفحه‌آرایی شناخته شده که چندان‬ ‫معادل مناسبی نیست‪ .‬‬ ‫لی‌اوت در رسانه‌های مختلف‬ ‫از روزنامه‌ه��ا نمی‌ت��وان چن��دان انتظ��ار‬ ‫لی‌اوت‌ه��ای خالقانه داش��ت چراکه کل‬ ‫زم��ان برای تم��ام مراحل تولی��د از تهیه‬ ‫مطل��ب گرفته تا توزیع بای��د در یک روز‬ ‫انجام شود که س��هم لی‌اوت چندان زیاد‬ ‫نیس��ت‪ .‬د‪.‬‬ ‫اما فصل‌نامه‌ه��ا؛ از آن‌جا که فصل‌نامه‌ها‬ ‫بیش��تر تخصصی و با ه��دف فعالیت‌های‬ ‫پژوهشی منتشر می‌شوند‪ ،‬مخاطب خاص‬ ‫و ثابت دارند‪ ،‬چندان عالقه‌ای به خالقیت‬ ‫بص��ری در برقراری ارتباط ندارند؛ چرا که‬ ‫در فضای تخصصی ک��ه تکلیف خواننده‬ ‫ب��ا موض��وع روش��ن اس��ت لی‌اوت‌های‬ ‫خالقان��ه بیش از این که ارتباط را س��اده‬ ‫کنند آن‌را س��خت می‌کنن��د‪( .‬‬ ‫ناش��ران ب��رای فروش کت��اب و ارتباط با‬ ‫مخاطب بیشتر به طراحی روی جلد اکتفا‬ ‫می‌کنن��د و ایج��اد جذابیت بیش��تر روی‬ ‫پیشخوان کتابفروشی‪ .‬‬ ‫لی‌اوت یک بخش خاص و مهم در طراحی‬ ‫محصوالت رسانه‌ای است‪ ،‬اما تقریبن در‬ ‫انتهای فرآیند تمام انواع طراحی گرافیک‬ ‫وجود دارد‪ .‬داس��تانی جدی��د را بیان‬ ‫می‌کند که بیننده‪ ،‬مقاله‌ی نوش��ته شده را‬ ‫در یک لحظه ببیند‪ .‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫ش��رایط در مورد هفته‌نامه‌ها و به‌خصوص‬ ‫ماهنامه‌ها تفاوت دارد‪ .‬با این حال‬ ‫همه فصل‌نامه‌ها پژوهش��ی نیستند‪ ).‬البته بیش��تر طراحانی که‬ ‫سابقه کار چاپی دارند به سختی با فضای‬ ‫وب ارتب��اط برقرار می‌کنند و طراحی وب‬ ‫شکلی کاملن تخصصی پیدا کرده است‪.‬هم��ان کتاب که‬ ‫نوع س��اده و ب��ا کمترین ساختارش��کنی‬ ‫صفحه‌بندی می‌شود از قانون‌های زیادی‬ ‫پیروی می‌کند و محاسبات خاص خودش‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ید‌‬ ‫ب ب ننت تججربرب��ههننروروسس��تت ددن نووککپیپی دردرم موفوقفیقیتت ودو)د)ووت تصصوو دردرم م ‌‬ ‫اناننن‬ ‫ی ی��‬ ‫��‬ ‫یی‬ ‫ا اب بهههه‬ ‫یی‬ ‫ا ا ده‌داه‌یایم‪.‬ازازا ا ی یللم مجلجلههم م واومامللزیزایداد واوناندهدهم می‌ی‌شش ن نددووی ی‬ ‫سا‬ ‫ی‌رسا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫دید للووششمم سس�ا�ناند‪.‬‬ ‫ل��ی‌اوت در واق��ع عبارت اس��ت از چیدن‬ ‫خالقانه س��ه عنصر تیتر‪ ،‬تصویر و سوتیتر‬ ‫در صفحه‪ ،‬به‌گونه‌ای که بتواند به صورت‬ ‫موازی مقاله ب��ا بیننده‬ ‫بص��ری ارتباط��ی‬ ‫ِ‬ ‫برقرار کند‪.‬‬ ‫متن برای طراح(‪ )Layout Man‬نقش‌ ِ‬ ‫بافت (‪ )Texture‬را دارد و هر چه طراح‬ ‫آن‌را در صفحه به گونه‌ای پخش کند که‬ ‫با سه عنصر صفحه ترکیب بهتری داشته‬ ‫باش��د به لح��اظ زیبایی صفح��ه موفق‌تر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬شاید تعداد فونت‌های‬ ‫(‪ )Type Face‬التی��ن بی��ش از صدها‬ ‫هزار باش��د این در حالی اس��ت که تعداد‬ ‫فونت‌های فارسی حدود ‪ 20‬عدد است‪.‬‬ ‫مه��ارت در عکس‌خوان��ی و تایپوگراف��ی‬ ‫(طراح��ی ب��ه وس��یله حروف) نی��ز نقش‬ ‫عمده‌ای در فرآیند لی‌اوت دارد‪.‬م‪.‬گاه کار یک صفحه نتیجه‌ی‬ ‫همفکری و همکاری تیمی ده نفره اس��ت‬ ‫و به‌راحتی نمی‌توان نقش لی‌اوت کننده را‬ ‫از دیگر عوامل نشریه در موفقیت صفحه‬ ‫تفکیک کرد و البته با توجه به حجم تولید‬ ‫و تع��داد جهانی مخاط��ب امکانات و تیم‬ ‫ویژه‌ای برای تهیه متریال و تولید دارند‪ .‬آوردن افکت‌های دس��تی و یا‬ ‫کامپیوت��ری برای زیبا ک��ردن صفحه که‬ ‫میت��وان گف��ت آن‌چه در عم��ده مجالت‬ ‫در ای��ران می‌بینی��م ب��ا واژه صفحه‌آرایی‬ ‫مطابقت دارد‪ .‬فرآیند تولید در نشریات غول بسیار‬ ‫پیچیده است‪ .‬چراکه صفحه‌آرایی‬ ‫ب��ه لح��اظ معنای��ی می‌توان��د مجموعه‬ ‫متدهایی باشد برای تزئین صفحه؛ مواردی‬ ‫مانن��د تذهیب را می‌توان در این مجموعه‬ ‫ق��رار داد‪ .‬فرصت بیش��تری‬ ‫هس��ت و نق��ش تعیی��ن کننده‌ت��ری هم‬ ‫ب��رای آن‌ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.c‬‬ ‫‪o‬‬ ‫دانیان‬ ‫ضا صم‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫دی‬ ‫اندن‬ ‫خو‬ ‫رسان‬ ‫‪Layout‬‬ ‫‪Magazine‬‬ ‫‪ono‬‬ ‫‪@m‬‬ ‫‪reza‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تتی یکک‬ ‫دردرم مطبطبووعاعا سس��تت‬ ‫هه‬ ‫سستترارا‬ ‫ههم مععروروفف طط��بب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫خخ‬ ‫لل‬ ‫ییککههمتمتننا ا ا اسستت‬ ‫ججمم ویوی��د‪:‬د‪«:‬م«م بیبنین��دد‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫کنکننندهده‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ههم م ‌‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ععا اصص‬ ‫رارا‬ ‫‪LLaayyoo‬‬ ‫ههم م�ا�ا‬ ‫نن‬ ‫کک�� ن نشش��ریریهه »»ههمم��‬ ‫ددتاتام مووضضووششریریههت تعیعییی جاجا‪uut t‬‬ ‫د‪.‬از‬ ‫س��وی دیگر فرم نا‌متعادل حروف فارسی‪،‬‬ ‫تایپوگراف��ی را برای طراح ایرانی بس��یار‬ ‫س��خت کرده است‪ .‬ش��اید عنوان‬ ‫«جانمایی» معادل بهتری باشد‪.

‬نمایش‬ ‫هفته مد میالن خان��م پرادا نیم‌نگاهی‬ ‫هم به صبحان��ه و به خصوص تخم‌مرغ‬ ‫و نیمرو داش��ت‪ .‬‬ ‫عکس‌ها از ویتوریو زونینو چلوتو‬ ‫اس��ت؛ ام��ا این‌گون��ه لباس‌ه��ا قابل‬ ‫پوش��یدن در همه‌ج��ا نمی‌باش��ند‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪29‬‬ .‬به شخصه در این چند سالی که کارهای‬ ‫این طراح مد معروف را دنبال می‌کنم هیچ‌گاه‬ ‫از دیدن کارهایش کس��ل نش��ده‌ام‪ .‬هفته‬ ‫م��د می�لان در حالی به‬ ‫پایان رس��ید که مجموعه‬ ‫لباس‌ه��ای خانم پ��رادا و‬ ‫حواشی پیرامونش موضوع‬ ‫صحبت بیشتر میهمانی‌ها‬ ‫بود‪ .‬مجموعه‬ ‫بی‌نظی��ری از م��اه‪ ،‬خورش��ید‪ ،‬رنگین‌کمان‪،‬‬ ‫س��تاره و تم‌هایی مانند این‌ها می‌توانند شما‬ ‫را س��اعت‌ها محو زیبایی کارهای آگاتا روییز‬ ‫دال پرادا کنند‪.‬ش��اید این بر‌می‌گردد به‬ ‫این‌که وی در س��ن ‪ 20‬س��الگی و بسیار زود‬ ‫اس��تعداد خود را نشان داد و وارد صنعت مد‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫خانم پرادا از مهم‌ترین فعاالن محیط‌زیس��ت‬ ‫و عضو حزب س��بز اس��پانیا هم است که حتا‬ ‫این عالیق شخصی‌اش به انتخاب شرکت‌های‬ ‫ط��رف ق��راردادش هم کش��یده شده‌اس��ت؛‬ ‫نام‌هایی مانند آئودی و دی‌اچ‌ال نشان‌دهنده‬ ‫عمق نگاه تیزبین وی به آینده است‪.‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬دالیل بسیاری ذکر شده پیرامون‬ ‫انتخاب این نام که یکی از آن‌ها به این اشاره می‌کند که چون‬ ‫نحوه راه‌ رفتن مدل‌ها بر روی این سن شبیه راه ‌رفتن گربه‬ ‫است‪ ،‬بدین‌سان عبارت ‪ Catwalk‬به کار می‌رود‬ ‫‪28‬‬ ‫عکس ها از سایت خانم آگاتا روییز دال پرادا‬ ‫رنگ به تن داش��ت که بر رویش تخم‌مرغ نیمروی‬ ‫بزرگی به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫در نگاهی که به نقد‌های چاپ‌ش��ده در مورد‬ ‫نمای��ش میالن خانم پ��رادا انداختم‪ ،‬به طور‬ ‫کامل همگی هم‌عقیده بودند که رنگ‌آمیزی‬ ‫غیر قابل وصف ای��ن مجموعه منحصر‌به‌فرد‬ ‫آگات��ا رویی��ز دال پ��رادا‬ ‫در آس��تانه ‪ 50‬س��الگی‬ ‫نش��ان می‌ده��د تمایل��ی‬ ‫ب��ه بازنشس��تگی و‬ ‫محافظه‌کاری ندارد‪ .‬‬ ‫"آگاتا رویی�ز دال پرادا" از پر س�ر و‬ ‫صداترین طراحان مد در دنیا اس�ت‪.‬الزم به ذکر اس��ت که‬ ‫وی صاح��ب چندی��ن بوتیک در اس��پانیا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ایتالی��ا و امری��کا اس��ت و س��ایر‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند محصوالت موردنظر‬ ‫خود را به صورت آن‌الین خریداری نمایند‪.‬اما‬ ‫ستاره امسال هیچ کسی نبود جز آگاتا روییز‬ ‫دال پ��رادا که ب��ا مجموعه عجی��ب و غریب‬ ‫خودش تحسین بسیاری را برانگیخت‪.‬خانم پرادا‬ ‫در س�ال ‪ 1960‬در مادری�د ب�ه دنی�ا‬ ‫آمده و در انس�تیتو ُمد بارس�لونا به‬ ‫تحصیل مشغول بوده است‪ .‬‬ ‫ام��ا چرا تیتر صبحان��ه در میالن را برای این‬ ‫شماره انتخاب کرده‌ام؟‬ ‫هفته مد میالن همیشه فرصت مناسبی برای‬ ‫خودنمایی بسیاری از غول‌های دنیای مد بوده‬ ‫است‪ .rangraz@monorail-kl.‬با‬ ‫این‌ح��ال چند ت��ن از منتق��دان زن‬ ‫عالقه‌من��دی خود را نس��بت به تهیه‬ ‫تع��دادی از آیتم‌ها اعالم کرده و گفته‬ ‫بودن��د که جای چنی��ن چیزهایی در‬ ‫کمد لباس‌شان خالی است‪.‬‬ ‫نه فقط در کشور خودش اسپانیا‪ ،‬بلکه‬ ‫در بسیاری از نقاط جهان عالقه‌مندان‬ ‫ب�ه دنیای م�د منتظر دی�دن آخرین‬ ‫مجموعه‌های وی هستند‪ .‬بدون توجه به‬ ‫این‌که مقصر کی بود‪ ،‬برمی‌گردیم به دنیای‬ ‫رنگارنگ مد و بررسی یکی از جنجالی‌ترین‬ ‫نمایش‌های سال‌های اخیر‪.‬نام‌های بزرگی مانند ورساچه‪ ،‬آرمانی‪،‬‬ ‫دولچ��ه و گبانا آخری��ن و بهترین محصوالت‬ ‫خ��ود را در میالن به نمای��ش می‌گذارند‪ .‬‬ ‫در کن��ار تحس��ین‌های عالقه‌من��دان‪ ،‬البته‬ ‫هس��تند افرادی که ش��خصیت خانم پرادا را‬ ‫مورد سوال قرار داده و به دنبال این می‌باشند‬ ‫که آیا او نرمال هس��ت یا خی��ر؟ اما حتا این‬ ‫*‬ ‫اف��راد نیز اعتراف می‌کنن��د که ‪Catwalk‬‬ ‫های خانم دال پرادا از جمله جذاب‌ترین‌ها در‬ ‫سطح بین‌المللی هستند‪.‬‬ ‫صبحانه در‬ ‫میالن با آگاتا‬ ‫روییز دال پرادا‬ ‫از مهم‌تری��ن ویژگی‌های کارهای خانم پرادا‪،‬‬ ‫تازه‌گ��ی ایده و ط��راوت کم‌نظی��ر مجموعه‬ ‫لباس‌های اوس��ت‪ .‬تا آن‌جا که خود طراح‬ ‫وقتی برای پاس��خ به ابراز احساس��ات‬ ‫حاضرین به روی سن آمد‪ ،‬لباسی قرمز‬ ‫*‪ Catwalk‬به سن نمایشی گفته می‌شود که مدل‌ها‪،‬‬ ‫مجموعه لباس‌ها و سایر لوازم تزئینی را بر روی آن به‬ ‫حاضرین نشان می‌دهند‪ .‬‬ ‫البت��ه ای��ن خالقی��ت تنه��ا منحصر‬ ‫به لب��اس زنان نمی‌ش��ود و گس��تره‬ ‫محص��والت ک��ودکان‪ ،‬م��ردان و حتا‬ ‫مبلمان منزل هم در لیس��ت تولیدات‬ ‫دال پرادا به چش��م می‌خ��ورد‪ .com‬‬ ‫مزون‬ ‫مهدی رنگرز به نظر خودم صفحه مزون در یکی دو شماره‬ ‫اخیر از مسیر اصلی خودش دور شد و‬ ‫اعتراضاتی هم در پی داشت‪ .‫‪mehdi.‬او اکنون‬ ‫در مادرید و اس�تودیوی شخصی‌اش‬ ‫سکونت دارد‪.‬‬ ‫به این لیس��ت یک نگاهی بیندازید‪ :‬پیانوی قرمز‪،‬‬ ‫قفس‪ ،‬النه پرنده‪ ،‬بالل‪ ،‬کلید و قفل‪ ،‬تخم‌مرغ‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫کش��و لباس‪ ،‬کمد لباس‪ ،‬س��بیل‪ ،‬درخت و عصا از‬ ‫جمله آیتم‌هایی هس��تند ک��ه در برخی از لباس‌ها‬ ‫به چشم می‌خورند و هر بیننده‌ای را مسحور خود‬ ‫می‌نمایند‪.

1%‬‬ ‫‪Loan Applications & Lowest Interest Rate‬‬ ‫ارزش‌گذاری امالک قبل از خرید‬ ‫‪Evaluation‬‬ ‫مدیریت ریسک‬ ‫‪Risk Management‬‬ ‫مالکیت قطعی ‪ -‬دنج و خلوت ‪ 8000 -‬متر مربع پارک اختصاصی ‪ -‬استخر با طول استاندارد المپیکی ‪ -‬البی‬ ‫اختصاصی برای هر واحد ‪ -‬همه واحدها دوبلکس‬ ‫با خرید هر واحد ‪ % 12‬تضمین بازگشت بها برای ‪ 2‬سال نخست ‪ -‬فرنیچر کامل با بهترین طراحان آسیا‬ ‫از واحدهای نمونه ما بازدید فرمایید‬ ‫مشاوره رایگان با کارشناسان مالزیایی و حضور مترجم‬ ‫‪© Andres Rodriguez | gettyimage. Plaza 138.com 20009‬‬ ‫تلفن هماهنگی‪(+6)03 21632234 :‬‬ ‫‪16-03. KLCC.‫سان وی ویوالدی‬ ‫مونت کیارا‬ ‫‪Expat‬‬ ‫‪Solutions‬‬ ‫اکسپت سولوشنز‬ ‫تخمین بازدهی سرمایه‌گذاری قبل از خرید‬ ‫‪Calculating the Return of Investment‬‬ ‫قوی‌ترین بانک اطالعات امالک تجاری و مسکونی‬ ‫‪Most Enhanced Database and Listings‬‬ ‫مدیریت حقوقی و تضمین امنیت معامالت‬ ‫‪Legal Management Services‬‬ ‫اخذ وام بانکی تا سقف ‪ 80%‬با کمترین بهره‌های وام از ‪4. Maya Hotel. Kuala Lumpur‬‬ .

‬اما این فناوری‬ ‫جدی��د ولول��ه‌ای در دنی��ای دیجیتال‬ ‫به‌پ��ا کرده؛ چ��را که می‌توان��د نگاهی‬ ‫اجمال��ی بیافکن��د به آن‌چ��ه افراد در‬ ‫سراس��ر دنیا به آن فکر می‌کنند یا در‬ ‫هر لحظه انجام می‌دهند‪ .‬‬ ‫نتایج نشان می‌داد لحن پیام‌هایی که برای سال‌های ‪ 2007‬تا ‪2012‬‬ ‫نوشته شده‪ ،‬به‌شکل قابل‌توجهی افس��رده‌تر از ای‌میل‌هایی است که‬ ‫برای ش��ش سال بعد از آن هدف‌گذاری ش��ده است‪ ..‬اشتیاق برای‬ ‫دست‌یابی به این اطالعات آن‌قدر زیاد‬ ‫اس��ت که حتا گوگل را ب��ه فکر خرید‬ ‫توییتر انداخته است‪.‬‬ ‫علی‌آبادی که می‌خواست هم رییس سازمان تربیت‌بدنی باشد هم‬ ‫رییس فدراسیون فوتبال‪ ،‬علی‌آبادی که آن‌قدر فوتبال را سیاسی‬ ‫یا لطفن به شعورمان توهین نکنید‬ ‫‪ .‬از این‌رو بولن برنامه‌ریزی کرده است‬ ‫تا ای‌میل‌های بیش��تری از ‪ FutureMe‬و هم‌چنین پیام‌های توییتر‬ ‫را بررس��ی کند و در پی یافتن نوس��ان‌هایی در لحن پیام‌ها باشد که‬ ‫تغیی��رات اقتصادی بعدی را پیش‌بینی کنند‪ .‬را داشته باشد آن وقت پایین تر از کره‌شمالی و‬ ‫عربستان قرار بگیرد‪ ،‬کره شمالی که در دوره قبل در گروه چهار تیمی‬ ‫چهارم شد‪ ،‬اما خلق این شاهکار توسط چه کسانی صورت گرفت؟‬ ‫افشین قطبی؟ علی دایی؟ کفاشیان؟ تاج؟ علی آبادی؟ مهرداد بذر‬ ‫پاش؟ آیا باید دنبال یک مقصر بود؟‬ ‫افشین‌قطبی که نتوانست به قولش عمل کند و ما نه توانستیم‬ ‫کره‌شمالی را ببریم نه کره‌جنوبی را‪ ،‬همه از او حمایت کردند و همه‬ ‫امکانات در اختیارش بود (حتا هواپیمای ریاست جمهوری هم به‬ ‫دلیل حساسیت صعود به جام جهانی در بحبوحه ی انتخابات در‬ ‫اختیار تیم ملی بود) اما نتوانست تیم را حتا به پلی آف ببرد ‪.‬‬ ‫هیونیون��گ چ��وی و ه��ال واری��ان‪ ،‬پژوهش��گران گ��وگل‪ ،‬اطالعات‬ ‫به‌دس��ت‌آمده از ‪ Google Trends‬در م��ورد محبوبی��ت نتای��ج‬ ‫جس��تجوهای متفاوت را با مدل‌های مورد استفاده اقتصادانان ترکیب‬ ‫کردند تا تمایالتی چون س��فر و حراج‌های خانگی را پیش‌بینی کنند‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪© Tiero 2009‬‬ ‫‪33‬‬ .‬هفته قبل نیز اریک فین‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫بانک جهانی گفت که توانسته با استفاده از داده‌های آماری جستجوی‬ ‫گ��وگل‪ ،‬خطای‌ پیش‌بینی اعط��ای وام به بخش خصوص��ی را تا ‪15‬‬ ‫درصد کاهش دهد‪..s@monorail-kl.‬‬ ‫پیامی به آینده‬ ‫ام��ا داده‌های دیگ��ری هم وجود دارد که به‌خص��وص برای زمان‌های‬ ‫آینده هدف‌گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬‬ ‫هشدار اولیه‬ ‫ام��ا چگونه چنین چی��زی ام��کان دارد؟ باید گفت که جس��تجو‌ها‪،‬‬ ‫داده‌‌هایی را در خصوص نیات و مقاصد افراد آش��کار می‌کنند‪ .‬آیا آنان توانسته‬ ‫بودند رکود اقتصادی حال جهان را پیش‌بینی کنند؟‬ ‫به طور قطع بدون دسترس��ی به اطالعات بیش��تر‪ ،‬نتیجه فوق چیزی‬ ‫بیشتر از حدس و گمان نیست‪ .‬اگر‬ ‫اطالع��ات ما منحصر به فکر افراد نباش��د و بدانیم که آن‌ها هم‌اکنون‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫منبع‪ :‬نیو‌ساین‌تیست‪ 30 ،‬آوریل ‪ /‬ترجمه‪ :‬آزاده ارشدی‬ ‫دقیقن به چه کاری مش��غولند‪ ،‬در لحظه‌ای‌ خاص می‌توان نش��انه‌ای‬ ‫مهم از پیامدهای بعدی را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬می‌توان با تعمیم اعداد و ارقام ماه گذش��ته و هم‌چنین‬ ‫زمان مش��ابه در سال قبل‪ ،‬حراج‌ها‌ی خودروها و قطعات وسایل نقلیه‬ ‫را پیش‌بینی کرد؛ اما اگر حجم جستجوهای اینترنتی مرتبط با خودرو‬ ‫را به مدل خود بیافزایید‪ ،‬خطای پیش‌بینی ش��ما تا ‪ 15‬درصد کاسته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید نتیجه‌اش چه شد؟ تقریبن در همه موارد‪ ،‬آن‌ها توانستند‬ ‫پیش‌بینی‌های بهتری ارایه دهند‪.‬‬ ‫حتا سوم هم نشدیم‪ ،‬اتفاقی که ظاهرن باید باور‌نکردنی باشد‪ ،‬خیلی‬ ‫هنر می‌خواهد که ما با آن همه بازیکن کار به آن سادگی را انجام‬ ‫ندهیم و در همین گروه کره شمالی مستقیم به جام جهانی برود‪ ،‬فکر‬ ‫کنید که تیمی جواد‌نکونام و شجاعی و کریمی و مهدوی‌کیا و برهانی‬ ‫و خلعتبری و‪ ..‬‬ ‫کفاشیان که کارش فقط لبخند‌زدن بود‪ ،‬تیم می‌برد (که البته فقط‬ ‫امارات را در آزادی بردیم) لبخند می‌زد و می‌باخت و مساوی هم‬ ‫می‌کرد لبخند می‌زد‪ ،‬کفاشیان که رئیسی بود که انتخابش قطبی بود‬ ‫اما دایی سرمربی شد‪ ،‬کفاشیان که بعد از دایی مایلی‌کهن را انتخاب‬ ‫کرد( البته انتخاب کردن ظاهرن در حوزه‌ اختیارات ایشان نبود!!!)‬ ‫که آن فضاحت به بار آمد‪ ،‬کفاشیان که نمی داند سرمربی لیورپول‬ ‫کیست‪ ،‬کفاشیان که آب هم بدون اجازه‌ بزرگترانش نمی خورد‪ ،‬او‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود و بعد از حذف از جام جهانی باز‬ ‫هم خندید!!!‬ ‫تاج که مدیر تیم‌های ملی است‪ ،‬تاج که همیشه شرایط تیم ملی را‬ ‫عالی توصیف می‌کرد‪ ،‬تاج که می‌گویند تا چند روز پاسپورت بازیکنان‬ ‫را به خاطر مچ‌بند سبزشان به آنها پس نداد‪.com‬‬ ‫عربستان باختیم‪ ،‬دایی که با‬ ‫لجبازی‌هایش تیم را از وجود‬ ‫بازیکنانی مانند علی‌کریمی‬ ‫محروم کرد‪ ،‬دایی که فکر‬ ‫می کرد همیشه تنها او درست می‌گوید و بقیه چیزی نمی‌فهمند‪،‬‬ ‫دایی که جواب هر انتقاد دلسوزانه‌ای را با پرخاش می‌داد‪ ،‬دایی که‬ ‫تیمش آنقدر بد بازی می کرد که همیشه ستاره‌اش مهدی‌رحمتی‬ ‫بود که پیاپی دروازه‌ی ما را نجات می‌داد‪.‫فکرخانه‬ ‫زمین خاکی‬ ‫سرچ کن‪،‬‬ ‫فالت بگیرم‬ ‫‪32‬‬ ‫تحلیل‌ آماری جس��تجوهای اینترنتی‪،‬‬ ‫به کش��ف رابطه‌ای بین رفتار کاربران‬ ‫در زمان حال و رویدادهای عمده پیش‬ ‫‌رو منجر شده است‪..1‬تیم ملی‬ ‫کسی در آفریقای جنوبی منتظر شیرهای ایرانی‪ -‬به قول افشین‌‬ ‫قطبی‪ -‬نباشد‪ ،‬ما در گروه آسان پنج تیمی چهارم شدیم و حذف‪.‬اگر او بتواند ارتباطی را‬ ‫پیدا کند‪ ،‬آن‌گاه همین منابع را می‌توان برای پیش‌بینی نوس��ان‌های‬ ‫اقتصادی آینده استفاده کرد‪.‬‬ ‫=علی‌دایی که تیم را آنقدر ذلیل کرد که در حضور صد هزار تماشاگر به‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬در پایگاه اینترنتی فیورچر می ( ‪uF‬‬ ‫‪ ،)tureMe‬می‌توانی��د برای خود ای‌میل بزنید و تاریخ دریافت آن را‬ ‫تا ‪ 30‬سال بعد برنامه‌ریزی کنید‪..‬‬ ‫گوگل پیش از این نیز نش��ان داده بود که اطالعات جستجو می‌تواند‬ ‫شیوع آنفوالنزا را پیش‌بینی کند‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬موج افزایش اس��تفاده از عبارت «بیمه بیکاری» در جس��تجو‬ ‫می‌تواند نشانه‌ی احتمال بروز مشکالت اقتصادی در آینده‌ای نزدیک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شاهکار بزرگ !‬ ‫مهرداد شیوا‬ ‫‪mehrdad.‬‬ ‫یوهان بولن از آزمایشگاه ملی لوس‌آالموس‬ ‫و آلبرتو پپه از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس (‪ )UCLA‬با بررسی‬ ‫ده‌هزار ای‌میل ارس��الی به این پایگاه در س��ال ‪ ،2006‬نوعی سیستم‬ ‫ارزش‌گذاری وضعیت روان��ی را بر آن‌ها اعمال کردند و امید‪ ،‬ترس و‬ ‫پیش‌بینی نویسندگان ای‌میل‌ها را از آینده تحلیل کردند‪..‬‬ ‫اما نتایج آنی می‌توانند قدرت پیشگویی بیشتری نیز داشته باشند‪ .‬‬ ‫تازه‌تری��ن تحقیق��ات غ��ول جس��تجوی اینترنتی – گوگل ‪ -‬نش��ان‬ ‫می‌دهد که نتایج جس��تجوی ‪ real-time‬می‌تواند بسیار ارزشمندتر‬ ‫از جس��تجوی معمولی باشد‪ ،‬چراکه قادر اس��ت آینده را از هم‌اکنون‬ ‫پیش‌بینی کند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنی��د پیش‌بینی‌های اقتصادی از این پس بر اس��اس ردپای‬ ‫آنالین کاربران انجام خواهد شد؟‬ ‫باید صبر کرد و دید‪ .‬‬ ‫جستجوی ‪ real-time‬در وب‪ ،‬فناوری‬ ‫جدی��دی اس��ت ک��ه تنها به بررس��ی‬ ‫آخرین به‌روزرسانی‌ها در سرویس‌هایی‬ ‫مانند توییتر می‌پردازد‪ .‬اما شاید جستجویی سریع در وب‪ ،‬حتا پاسخ این‬ ‫پرسش را نیز مشخص کند‪.

.‬حتا‬ ‫حاضر نیستید از مردم عذر خواهی کنید؟ تلویزیون ایران هم که‬ ‫انگار نه انگار‪ ،‬روزانه هفتاد تا سریال و فیلم و مصاحبه پخش می‌کند‬ ‫اما دریغ از یک برنامه پنج دقیقه‌ای درباره حذف تیم ملی‪.‫می‌دید که اصرار داشت حتمن مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی‬ ‫بنشیند‪ ،‬علی‌آبادی که کسی درفدراسیون فوتبال بدون اجازه او‬ ‫آب نمی‌خورد‪ ،‬علی‌آبادی که مثل سایر هم‌کیشان و نزدیکانش فکر‬ ‫می‌کرد با گفتن این که ما بزرگترین قدرت آسیا و جهانیم و یا با این‬ ‫تصور یا بیان این تصور که ما با تکیه بر ایرانی بودنمان می‌توانیم به‬ ‫هر جایی برسیم خواهد توانست ورزش را مدیریت کند‪ ،‬غافل از آن‬ ‫که ورزش با نتایج سر و کار دارد و مانند آمار نیست‪ ،‬خب ما به جام‬ ‫جهانی نرفتیم‪ ،‬این را نمی‌شود تغییر داد‪ ،‬نمی‌شود هم پنهانش کرد‪،‬‬ ‫توهین نکنید‪ ،‬نگویید صفایی‌فراهانی به بازیکنان دوست داشتنی‌مان‬ ‫پول داده تا مچ بند سبز بپوشند‪ ،‬نگویید این موضوع باعث حذف‬ ‫تیم ملی شده‌است‪ ،‬شما باعث حذف تیم ملی هستید‪ ،‬مدیریت‬ ‫نا‌الیق شما‌ها باعث حذف این تیم بود‪ ،‬شما که برای موی بازیکنان‬ ‫و ریش و سبیلشان می خواهید محرومشان کنید‪ ،‬منشور اخالقی راه‬ ‫می‌اندازید‪ ،‬اما سرمربی تیم ملی‌تان‪ -‬جناب مایلی‌کهن‪ -‬رکیک‌ترین‬ ‫الفظ را در بیانیه‌هایش به کار می‌برد و آب از آب تکان نمی‌خورد‪ ،‬نه‬ ‫تنها آب از آب تکان نمی‌خورد که از جناب مایلی کهن به عنوان مربی‬ ‫اخالق سال تقدیر می‌شود( مغزتان سوت نمی‬ ‫کشد؟)‪ .‬‬ ‫‪67‬‬ ‫خدمات دفتر ما شامل اخذ اقامت دائم کانادا‬ ‫از طریق‪:‬‬ ‫ تخصصی‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬تجاری‪،‬‬‫خوداشتغالی‪ ،‬برنامه های استانی‬ ‫ ویزای دانشجویی‪ ،‬دیداری و کاری‬‫‪T: 416-225-3021‬‬ ‫‪C: 416-525-1115‬‬ ‫‪F: 416-225-4106‬‬ ‫‪A:6075 Yonge Street.‬‬ ‫جدا‌شده‌ها‪ :‬علی‌کریمی‪ ،‬ایوان‌پترویچ‪ ،‬پژمان‌نوری‪ ،‬مازیار ‌زارع‪،‬‬ ‫ابراهیم‌توره و‪..‬حاال می‌خواهید این را گردن کدام‬ ‫دشمن بیندازید؟ هنوز هم می‌خواهید بگویید صفایی‌فراهانی مقصر‬ ‫است؟ مدیری که اگر نبود شاید فوتبال ایران هنوز در تحریم بود‪،‬‬ ‫فوتبال ایران در طی چهار سال از رتبه پانزدهم فیفا به مقام شصت‬ ‫ویکم تنزل کرده‌است‪ ،‬فوتبال ایران به جام جهانی نرفته است‪،‬‬ ‫نمایندگان ما در جام باشگاههای آسیا همه حذف شده اند و‪ .‬‬ ‫‪ -4‬قرمز ها‬ ‫کسی باورش نمی‌شد که باالخره پرسپولیس مربی پیدا کند‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق عجیب رخ داد و کرانچار کروات رسمن سرمربی پرسپولیس‬ ‫شد‪ ،‬انصاریفرد هم مطالب روزنامه‌های کرواسی را که می‌گفتند‬ ‫کرانچار دائم‌الخمر است یکسره رد کرد‪ .ca‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪ -2‬منشور اخالقی!!!!!!‬ ‫یکی از مباحث هر روزه و پرحاشیه فوتبال ما منشور اخالقی است‪،‬‬ ‫از آنجایی که اخالق در همه ی عرصه های کشور ما به وفور یافت‬ ‫می‌شود‪ ،‬فقط مانده‌بود فوتبال که آن هم از یمن سازمان تربیت‌بدنی‬ ‫و مسوالن فدراسیون و سازمان‌لیگ اکنون مبدل به یکی از کانون‬ ‫های اخالق در جهان شده‌است‪ ،‬منشور اخالقی عبارت است از آنکه‬ ‫در زندگی شخصی ورزشکاران و مربیان دخالت نخواهد شد اما مدل‬ ‫مو‪ ،‬حجم و انحنای ابرو‪ ،‬مدل ریش و سبیل‪ ،‬نوع موتورسیکلت هایی‬ ‫که سوار می شوند( گفته می شود که امیرآبادی قول داده که دیگر آن‬ ‫موتور سیکلتش را سوار نشود)‪ ،‬بستن کراوات‪ ،‬ارتباط‌های شخصی‪،‬‬ ‫ادبیات عمومی و خصوصی و‪.ca‬‬ ‫‪info@canadaim..canadaim...‬کرانچار آمد اما ستاره‬ ‫قرمز‌ها‪ -‬علی‌کریمی‪ -‬به استیل‌آذین رفت‪ ،‬خوردبین گفت چه خوب‬ ‫که کریمی رفت‪ ،‬کریمی گفت تا روز آخر صبرکرده اما انصاریفرد او را‬ ‫نمی‌خواسته‪ ،‬انصاریفرد گفت که کریمی نمی‌خواسته بماند‪ ،‬کریمی‬ ‫گفت که انصاریفرد به او گفته که ما یک قرارداد صوری ‪ 350‬ملیونی‬ ‫می بندیم که کسی نفهمد اما به تو ‪ 500‬ملیون می‌دهیم و باالخره‬ ‫کریمی به تیم متمول استیل‌آذین رفت‪..‬‬ ‫شما فوتبال مار ا به اینجا کشاندید‪ ،‬با برخورد‌های حذفی و بی‌تدبیری‬ ‫و ندانم‌کاری و غرور و توهم و ‪ .. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ..‬‬ ‫تیم ملی ایران در آخرین رده بندی فیفا به سقوط‬ ‫چهار ساله خود ادامه داد و این بار با سه پله سقوط‬ ‫دیگردر جایگاه شصت و یکم قرار گرفت‪...‬‬ ‫تازه‌واردها‪ :‬شیث‌رضایی(صبا‌باطری)‪ ،‬مهدی‌شیری(برق‌شیراز)‪،‬‬ ‫اشپیتیم آرفی( ابومسلم‌مشهد)‪ ،‬میثم‌بائو(ابومسلم)و‪....‬از انواع مسائلی است که منشور اخالقی‬ ‫با آنها برخورد می کند‪ ،‬حنیف عمران زاده بازیکن جدید استقالل و‬ ‫نیکبخت واحدی دو بازیکنی هستند که به دلیل رعایت نکردن منشور‬ ‫اخالقی یک نیم فصل محروم شده اند‪..‬‬ ‫فوتبال را که به مرز نابودی کشانده اید‪ ،‬لطفن دیگر به شعورمان‬ ‫‪-3‬آبی ها‬ ‫استقالل این روزها شرایط آرامی دارد‪ ،‬البته به نظر زیادی آرام می‬ ‫رسد‪ ،‬چیزی شبیه مربی جدیدش صمد مرفاوی که منتقدین او را‬ ‫به همین آرامش متهم می‌کنند‪ ،‬مخالفین مرفاوی می‌گویند که او‬ ‫از کاریزما و قدرت الزم برای تسلط بر تیم بزرگ و پرحاشیه ای‬ ‫مانند استقالل برخوردار نیست‪ ،‬اما موافقانش او را به خاطر اخالق و‬ ‫سالمتش می ستایند و او را انتخاب درستی می دانند چرا که سالها‬ ‫کنار این تیم بوده است‪ ،‬به هر حال واعظ‌آشتیانی با قلعه نویی کنار‬ ‫نیامد و دستیار ژنرال ماند تا تیم را هدایت کند‪ ،‬جدا‌شده بعدی پیروز‬ ‫قربانی بود که بعد از دوازده سال به مس کرمان پیوست‪ ....‬‬ ‫ظاهرن منشور اخالقی با تهدید و به کار بردن الفاظ رکیک و فحش‬ ‫و فحش کشی کاری ندارد‪ ،‬نشان به آن نشان که محمدمایلی‌کهن‬ ‫با توجه به بیانیه‌های درخشانش که فصل جدیدی در توهین و‬ ‫هتک‌حرمت باز نمود‪ ،‬به عنوان مربی اخالق برگزیده و از او تقدیر‬ ‫شد‪ ،‬او سپس راهی مراسم تنفیذ شد و امیر قلعه‌نویی که آماج فحش‬ ‫ها و بدبیراه های جناب مایلی کهن بود نه تنها گفت که او را بخشیده‬ ‫بلکه به شدت مایلی‌ کهن را ستایش کرد‪.‬اما استقالل‬ ‫توانست بدنه اصلی تیم سابقش و بازیکنانی مانند جباری‪ ،‬جان‌واریو‪،‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬برهانی‪ ،‬حیدری‪ ،‬اکبرپور و ‪ .‬‬ ‫تازه‌وارد‌ها‪ :‬محمد‌محمدی( پیکان)‪ ،‬حنیف‌عمران‌زاده( پاس‬ ‫همدان)‪ ،‬سید‌صالحی( پیکان)و رضا‌عنایتی‪ ،‬کیانوش‌رحمتی (سایپا)‪،‬‬ ‫امیر‌حسین‌صادقی( مس کرمان)و‪.‬فیروز کریمی هم ظاهرن به‬ ‫دلیل خنداندن تماشاگران باید یک فصل را در لیگ دسته یک سپری‬ ‫کند‪ ،‬در این راستا کریمی گفته است که اگر منشور اخالقی اجازه‬ ‫بدهد در خانه کاموا می بافد و کتلت می پزد و امید دارد تا موازین‬ ‫این منشور را در امر دوخت و دوز و پخت و پز مدنظر قرار دهد‪...‬قرار هم که نیست بروید‪،‬‬ ‫کفاشیان که گفته خیال استعفا ندارد‪ ،‬خب‬ ‫نیازی هم نیست او که بود و نبودش ظاهرن تاثیری ندارد‪ ،‬قطبی هم‬ ‫می‌ماند‪ ،‬تاج هم هست‪ ،‬علی آبادی هم که اگر نباشد گفته می‌شود‬ ‫بذرپاش یا سعیدلو یا کسی که احتمالن فرقی نمی کند جای او را‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬اصلن برای چه بروید؟ اتفاقی مگر افتاده است؟؟ بمانید و‬ ‫تمام تالش خود را برای هرچه بیشتر نابود کردن فوتبال بکنید نیازی‬ ‫هم به توضیح و عذر خواهی نیست‪ ،‬همه چیز متعلق به خودتان‬ ‫است‪ ،‬فقط لطفن دیگر به فهم و شعورمان توهین نکنید‪. Toronto‬‬ ‫‪www..‬را حفظ کند‪.‬‬ ‫اینجا واقعیت عریان بود و هست و نمی‌شود مثل ‪ sms‬گفت مشکل‬ ‫فنی دارد‪ ،‬نمی‌شود مثل سایت‌ها فیلترشان کرد‪ ،‬نمی‌شود مثل‬ ‫شبکه‌ها رویشان پارازیت انداخت‪ ،‬آقایان قطعن خوشتان نمی‌آید اما‬ ‫تیم ملی حذف شد و کسی بازیکنان را مقصر نمی‌داند‪ ،‬خوشتان‬ ‫نمی‌آید اما بازیکنان مچ بند سبز بستند و کاریش نمی‌شود کرد‪ ،‬این‬ ‫نتیجه‌ی مدیریت احساسی و غیر‌تخصصی و شتابزده‌ی شما در ورزش‬ ‫و در فوتبال بود‪ ،‬شبیه سایر عرصه ها در کشورمان‪ ،‬این مدیریت‬ ‫همان است که می‌گوید که این مچ بند ها به خاطر نذر بود‪ ،‬بعد‬ ‫یادش می‌افتد که ای داد بیداد نذر که یک نیمه‌ای نمی‌شود‪ ،‬بعد‬ ‫سعی می‌کند برخورد کند‪ ،‬بعد سعی می‌کند کل قضیه را نادیده‬ ‫بگیرد‪ ،‬این فوتبال ماست که شما ساختید فوتبالی که قبل از‬ ‫مهمترین بازیش به ستاره‌اش گیر می‌دهند که چرا موهایش را بسته‬ ‫است و بین دو نیمه‌اش می‌خواهند با زور و دعوا مج بند باز کنند‪،‬‬ ‫چرا باید تعجب کنیم اصلن به قول یکی از همکارانم ما اینقدر تعجب‬ ‫کرده‌ایم که تعجب دانمان پاره شده‌است‪...‬شما که ظرفیت هیچ انتقادی را‬ ‫ندارید حتا در موضوعی مانند فوتبال‪ ،‬شما‬ ‫که حتا تالش می کنید گزارشگران را خودی‬ ‫و غیرخودی کنید‪ ،‬شما که فوتبال را سیاسی‬ ‫و نابود کرده‌اید‪ .‬‬ ‫جداشده‌ها‪ :‬پیروز‌قربانی‪ ،‬علی‌علیزاده‪ ،‬علیرضا عباسفرد‪ ،‬اشکان‌نامداری‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪ -5‬منهای فوتبال‬ ‫در پرواز هیچ‌گاه به مقصد نرسیده توپولف ایران‪ -‬ارمنستان( که‬ ‫ظاهرن در کشور ما اتفاقی عادی و روزمره است)‪ ،‬اعضای تیم‬ ‫ملی نوجوانان جودو هم حضور داشتند‪ ،‬اما سه تن از این عزیزان‬ ‫از دست رفته ظاهرن خودشان نبوده اند‪ ،‬آن طور که گفته‬ ‫می‌شود سه نفر از بازیکنان که چندان نوجوان نبوده و سن سالی‬ ‫داشته اند با شناسنامه‌های دیگرانی که به لحاظ سنی شرایط‬ ‫نوجوان بودن را داشته‌اند به مسابقات اعزام می‌شوند‪ ،‬هنگامی که‬ ‫این حادثه اتفاق می‌افتد در لیست از دست رفته‌گان نام کسانی‬ ‫بوده‌است که در حقیقت زنده بوده‌اند‪ ،‬مجتبی‌عزیزالهی به جای پسر‬ ‫عمویش مصیب‌عزیزالهی‪ ،‬مجتبی‌باقرپور به جای پسر‌عمویش جای‬ ‫یحیی‌باقرپور و محمد‌ملک‌شاهی به جای ایمان‌زینی‌وند در تیم ملی‬ ‫حضور داشته‌اند تا با توجه به پاسپورت دریافتی بر مبنای شناسنامه‌ها‬ ‫و مدارک دیگران در پرواز شرکت کنند‪ ،‬به‌هر‌حال این بار مرگ تقلب‬ ‫دوستان مسئول را آشکار کرد‪ ،‬گرچه طبق معمول همه تکذیب‬ ‫‪Globex Group‬‬ ‫‪Immigration Office‬‬ ‫حمید کاظمی‬ ‫عضو رسمی جامعه وکالی‬ ‫مهاجرت کانادا‬ ‫فارغ التحصیل رشته مهاجرت‬ ‫‪Hamid Kazemi‬‬ ‫‪Member of CSIC‬‬ ‫‪Immigration To Canada‬‬ ‫‪34‬‬ ‫البته بعید هم نیست که رفته باشیم و خودمان متوجه نیستیم!!!!!‬ ‫همانطور که رئیسش جناب آقای محمود احمدی نژاد گفته بود که ما‬ ‫می‌توانیم چهارم جهان بشویم!!!!‬ ‫شاید نام مهرداد‌بذر‌پاش به نظر بی‌ربط برسد‪ ،‬اما تمام شنیده‌ها‬ ‫حاکی از آن بود که دایی با نظر مستقیم بذرپاش‪-‬مدیر عامل جوان‬ ‫سایپا و دوست نزدیک رئیس‌جمهور‪ -‬به عنوان سرمربی تیم ملی‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬بعد از برکناری دایی‪ ،‬مایلی‌کهن باز هم از سایپا به تیم‬ ‫ملی راه یافت‪.

‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی فوریت طرحی را تصویب کرد که در صورت‬ ‫تصویب نهایی سازمان‌تربیت‌بدنی به وزارتخانه تبدیل می‌شود و‬ ‫بدین‌صورت مجلس نظارت بیشتری بر ورزش پیدا خواهد‌کرد‪.‫حرف‬ ‫کردند‪ ،‬جالب آن که سایت تابناک آمادگی خود را برای گفتگو با سه‬ ‫جودو کاری که از نظر فدراسیون کشته شده‌اند اعالم کرد‪.‬‬ ‫وقتی به این طبقات می‌رسیدم دیگر الاقل تاج غروب از پس کله ساختمان‌های‬ ‫زشت پیدا می‌شد‪ .‬دنیایی که مهندسان طراحش‬ ‫به‌جای بالیدن به حجم‌های ناقص‌الخلقه و خشک در شهر‌ها‪ ،‬محو تماشای شاهکار‬ ‫طراحی درختان می‌شدند‪ .‬‬ ‫تیم تازه وارد استیل‌آذین که جیب‌های پر از پول هدایتی را در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬علی‌کریمی‪ ،‬فریدون‌زندی‪ ،‬امیر‌شاپورزاده‪ ،‬حامد‌کاویانپور‬ ‫و حسین‌کعبی را خریده‌است‪.‬‬ ‫فالحت ‌پیشه عضو فراکسیون ورزش مجلس‪ :‬متاسفانه مسئوالن‬ ‫فدراسیون به تذکرات کارشناسانه ما بی‌توجه بودند‪.‬حیف اس���ت آدم مزه تاب‬ ‫خوردن را فقط برای چند لحظه مانده به مرگ‪ ‌،‬آن هم با زمین‌لرزه‌ای بچش���د‪.‬همیشه دلم به‬ ‫حال غروب می‌س���وخت‪ .‬‬ ‫همیش���ه فکر می‌کردم غروب دختر ش���یطان بازیگوش و البته مهربانی است‪.‬شاخه درختان کجا و شانه‬ ‫س���اختمان‌ها کجا‪ .‬زندگی من تازه شروع می‌شد‪.‬‬ ‫غیر از غروب‪ ،‬کبوترها نیز س���رگرمی خوبی بودند‪ .‬‬ ‫بی‌انصافی نیست؟‌مصالح آن‌ها صمغ و چوب است و مال ما سیمان و فلز‪.‬پاییز با آسانسور برگ‌ها پایین می‌آمدیم و چقدر لذت می‌بردیم از‬ ‫سبکی‌‪ .‬اما من‬ ‫ظهرها که وقت استراحت کارگرها بود کمی از نان خشک شب پیش را ریزریز‬ ‫می‌کردم و با آب روی گوش���ه تمیزی از بام می‌ریختم‪ .‬همیشه آرزو داشتم کارگر ساختمانی یک درخت باشم‪.‬زمستان‌ها هم اسکی می‌کردیم روی شاخه‌های سفید‪ .‬‬ ‫بهار گلدان‌های پنجره‌ها پرشکوفه می‌شد‪ .‬‬ ‫تک جمله ها‪:‬‬ ‫خداداد‌عزیزی‪ :‬از حذف تیم ملی هم خوشحال شدم هم ناراحت‬ ‫یداهلل‌اکبری‪ :‬قلعه‌نویی باند باز و سیاه کار بود‪.‬‬ ‫در عین تعادل ظرافت را به نازک‌ترین سو می‌کشانند‪ .‬موهایش را گاهی نارنجی می‌کند‪ ،‬گاهی زرد‪ ،‬گاهی سرخ یا‬ ‫قرمز‪ .‬‬ ‫نتیجه‌گیری اخالقی‪ :‬وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم‪ ،‬آن‌چه می‌بینیم به‬ ‫درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن مشغول نگاه کردن هستیم بستگی دارد‪ .‬هی رنگ عوض می‌کند و‬ ‫به خودش می‌رس���د‪ .‬‬ ‫آخر طلوع و غروبش‪ ،‬ش���ادی و غم کودکانه‌ای دارد‪ .‬دست‬ ‫طراحان درختان را باید بوس���ید‪ .‬‬ ‫لباس‌های کثیف‬ ‫‪65‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌کشی کردند‪ .‬روز بعد ضمن صرف صبحانه‪ ،‬زن متوجه شد که‬ ‫همسایه‌اش درحال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت‪« :‬لباس‌ها چندان تمیز نیستند‪ .‬‬ ‫باد که می‌آمد ت���اب می‌خوردم و خوابم می‌برد‪ .‬اما امید‬ ‫رسیدن به طبقات هفتم و هشتم تنها انگیزه‌ای بود که آن موقع‌ها داشتم‪.‬تابستان‌ها زیر سایبان برگ‌ها نوشیدنی‬ ‫می‌نوشیدیم‪ .‬پش���ت برجی که می‌س���اختیم آرام گم می‌شد‪ .‬هر چند کارگرها آن‌قدر خسته بودند که می‌رفتند و در زیرزمین بی‌نور‬ ‫و بی‌روح ولو می‌ش���دند اما من نمی‌توانس���تم‪ .‬گرچه‬ ‫موهبت تماشایش بیش از همه نصیب من می‌شد اما با این حال دفن شده‬ ‫بود پش���ت ساختمان‌های بتونی‪ .‬‬ ‫هر بار که زن همسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشک شدن آویزان می‌کرد زن جوان همان‬ ‫حرف را تکرار می‌کرد‪ .‬همیشه فکر می‌کردم‬ ‫آیا کس���ی می‌نشیند مثل من غروب را تماشا‌کند؟ حدس می‌زنم پشت قاب‬ ‫این پنجره‌ها پیرزن‌هایی نشس���ته‌اند و با چش���مان خود به یاد جوانی غروب را‬ ‫تنگ‌تر می‌کنند تا واضح‌تر ش���ود‪ .‬گاهی س���نجاق باریک بنفشی الی مویش می‌گذارد و چقدر نجیب می‌شود‬ ‫این‌جور وقت‌ها‪ ،‬با آن چش���مان پایین افت���اده‪ .‬شانه‌های‬ ‫پهن این س���اختمان‌‌ها مرا غربتی‌ای می‌ساخت زیر نگا‌ه سنگین شهر‪ .‬البته آن‌قدر از ساختمان در‬ ‫حال ساخت سر و صدا بلند می‌شود که بترسند و آن‌ورها پیداشان نشود‪ .‬هنرمندانی که شاهکارهای معماری خلق می‌کنند‪.‬ما کارگرها که وقت تماشای طلوع را نداشتیم اما غروب را که‬ ‫می‌شد دید‪ .‬قبل از‬ ‫هرگونه انتقادی‪ ،‬بد نیست توجه کنیم به این‌که خود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم‬ ‫و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم که به‌جای قضاوت کردن فردی که‬ ‫می‌بینیم در پی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم؟‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫بهناز‌خیاط اولین لژیونر زن فوتسالیست ایرانی خواهد‌بود‪ ،‬گفته‬ ‫می‌شود که او از تیمی اسپانیایی پیشنهاد دارد‪.‬مانده‌ام که چه کسی درست لباس‬ ‫شستن را یادش داده؟»‬ ‫مرد پاسخ داد‪« :‬من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز کردم‪».‬تا این‌که حدود یک ماه بعد‪ ،‬روزی از دیدن لباس‌های تمیز روی بند رخت‬ ‫تعجب کرد و به همسرش گفت‪« :‬یاد گرفته چه‌طور لباس بشوید‪ .‬‬ ‫غروب برایم روزنه امیدی بود که می‌ش���د خوابیده از آن رد شد و وارد دنیای‬ ‫دیگری شد‪ .‬برای تکه‌ای چشم‌انداز باید التماس شانه‌های‬ ‫این هیوالهای بی‌احس���اس را‌کرد‪ .‬می‌رفتم پایین و بعد که همه برمی‌گشتیم‪،‬‬ ‫می‌دیدم برایم پیغام گذاشته‌اند که همه را خورده‌اند و البته کمی دعوایشان شده‪.‬احتمالن باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد‪».‬دنیایی که ساختمان و کارگری نداشت‪ .‬چه شب‌هایی که با‬ ‫صدای خش و خش رفتگر و جاروی مهربان پای درخت به خواب نمی‌رفتیم‪.‬‬ ‫همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت‪.‬من دوست داشتم در انتهای‬ ‫باالترین و بلندترین راهروی ش���اخه‌ درختی خانه‌ای داشته باشم‪ .‬‬ ‫کارگرهای درختان رج به رج درخت را می‌بافند‪ .‬نمی‌شد تویشان را دید‪ .‬راهروهای این س���اختمان‌ها‬ ‫هیچ‌وقت تاب نمی‌خورند مگر در هنگام ویرانی‪ .‬‬ ‫خداداد‌عزیزی‪ :‬قطبی به مردم دروغ گفت‪.‬پنجره‌های برج‌های روبروی‬ ‫س���اختمان نیمه ما آینه‌ای بودند‪ .‬‬ ‫قلعه‌نویی‪ :‬من خودم استقاللم!!!‬ ‫حجازی‪ :‬من دستیار قطبی بشوم؟؟؟قطبی باید دستیار من بشود!‬ ‫حسین‌فرکی مربی اسبق تیم ملی فوتبال ‪ :‬از چهار سال پیش و بعد‬ ‫از رفتن دادکان از فدراسیون فوتبال به اتفاقاتی که در این فدراسیون‬ ‫و در کل فوتبال کشور روی داد توجه کنید آن زمان خودتان همه‬ ‫چیز دستگیرتان خواهد‌شد‪.‬گاهی پاپیون سفید و پف کرده‌ای گوشه مویش می‌زند و هی جلب توجه‬ ‫می‌کند‪ .‬از همه مهم‌تر‪ ،‬کارگرهای درختان می‌توانند پس از ساخت در‬ ‫همان درختی که می‌س���ازند‪ ،‬صاحب‌خانه ش���وند‪ .‬رو به غروب‪.‬‬ ‫کارگر ساختمان‬ ‫وقتی کارگر س���اختمان بودم؛ این را فهمیدم که پیرزن‌ها پشت پنجره‌ها فضولی‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬فقط یادش���ان می‌رود آمده‌اند غروب را تماش���ا کنند‪ .‬‬ ‫خداداد‌عزیزی(بعد از بخشش)‪ :‬دالل‌ها را باید زیر گیوتین گذاشت‪،‬‬ ‫اگر یکی از آنها سراغ من بیاید زیرگوشش می‌‌زنم‪.‬فقط گاهی یادشان می‌رود برای چه آمده‌اند و‬ ‫آن وقت است که فقط فضولی می‌کنند‪.‬‬ ‫تیم والیبال جوانان ایران که در دوره قبل مسابقات جهانی سوم‬ ‫شده‌بود از حضور در جمع چهار تیم برتر جهان باز‌ماند‪.‬ولی نمی‌توانس���تم که‬ ‫نقش مترسک را بازی کنم برایشان‪ .‬‬ ‫علی‌آبادی ‪ :‬سازمان نباید در قرارداد قطبی دخالت کند!‬ ‫مجتبی‌جباری‪ :‬تمرینات قلعه‌نویی مسخره بود‪.‬‬ ‫در سپاهان همه چیز طبق نظر امیر‌خان پیش می‌رود‪ ،‬روی هر‬ ‫بازیکنی که دست گذاشته خریداری‌شده؛ از کریمیان گرفته تا‬ ‫آل‌نعمه و ابراهیم‌توره و از همه مهمتر سید‌مهدی‌‌رحمتی بسیار‬ ‫گران قیمت نام مربی جدید ابومسلم نه تیگانا بود نه استویچکوف‬ ‫‪،‬ناصر‌پور‌مهدی بود‪ ،‬اگر نمی‌شناسید زیاد به خودتان سخت نگیرید او‬ ‫همیشه نفر دوم نیمکت‌ها بوده‌است‪ ،‬البته جناب قاسمی مدیر‌عاملی‬ ‫که قرار بود تیگانا را به ایران بیاورد گفته در آینده آرسن ونگر را‬ ‫خواهد‌آورد‪ ،‬حتمن می‌دانید که او مربی چه تیمی است‪ :‬آرسنال‪،‬‬ ‫نکته جالب آنکه باشگاه ابومسلم به علت عدم پرداخت بدهی هایش‬ ‫مدتی را در تعلیق به سر‌می‌برد‪.‬انگار‬ ‫نمی‌داند چه‌طور لباس بشوید‪ .‬همچون گلیمی از چوب‪ .‬‬ ‫‪-6‬کوتاه از فوتبال‬ ‫تیم ملی ایران در آخرین رده بندی فیفا به سقوط چهار ساله خود‬ ‫ادامه داد و این بار با سه پله سقوط دیگردر جایگاه شصت و یکم‬ ‫قرار گرفت‪.‬اوایل س���اخت‪ ،‬دلم می‌گرفت‪ .‬‬ ‫برای من پَر و فضله و غروب زندگی بود‪.

‬یک متخصص نظام بهداشتی‬ ‫دانشگاه لویوال در مطالعات خود دریافته است که استفاده زیاد از‬ ‫لپ‌تاپ به قدرت بارورسازی مردان آسیب می‌رساند‪.95‬دالر بپردازید و با تیپی متفاوت‬ ‫برای پیدا کردن گنج رهسپار شوید‪ .‬‬ ‫لپ‌تاپ یا بچه‪ ،‬مساله این است‬ ‫‪65‬‬ ‫تهران‪ :‬شریعتی باالتر از پل رومی‪ ،‬ساختمان پزشکان ‪ 1775‬طبقه سوم واحد ‪ 1‬تلفن‪22248328 :‬‬ ‫‪Kuala Lumpur: Address: 16-04. Maya Hotel. September 2009‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫اکنون تصور کنید که یک‬ ‫کاناپه البته با ظاهری‬ ‫نه چندان زیبا در اتاق‬ ‫پذیرایی شما جا خوش‬ ‫کند و از آن بدتر که‬ ‫با یک حرکت ساده به یک میز بازی اسنوکر تبدیل شود‪ .‬‬ ‫کاناپه‌ای به وسعت اسنوکر‬ ‫در دنیای مبلمان‬ ‫امروزی با کاناپه‌های‬ ‫زیادی مواجه می‌شوید‬ ‫که با یک حرکت ساده‬ ‫به یک تخت خواب‬ ‫تبدیل می‌شوند تا حداکثر‬ ‫استفاده از فضای یک‬ ‫اتاق برده شود‪.‬فقط امیدوارم که سر مچاله‬ ‫شده پپسی شکار نکنید‪.‬به نظر من هم تالش‬ ‫نکنید تا خبری از قیمت و یا کارخانه سازنده آن بیابید‪ .com‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫تحقیقات پیشین دانشمندان نشان می‌دهد که تمام لیکوپن‬ ‫موجود در یک گوجه فرنگی برای بدن انسان قابل استفاده‬ ‫نیست و بدن قادر است تنها بخشی از آن را جذب کند‪.‬باتری‌های این مجموعه قابل‬ ‫شارژ بوده و می‌تواند ‪ 6‬ساعت مداوم کار کند‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه لویوال می‌گویند‪ :‬اگرچه ممکن است برای‬ ‫بسیاری از مردان جوان‪ ،‬پدر شدن خیلی دور از ذهن باشد اما‬ ‫الگوهای رفتاری‌شان در دوران جوانی و نوجوانی ممکن است‬ ‫روی توانایی آن‌ها برای پدر شدن در سال‌های آتی زندگی‬ ‫تاثیر بگذارد‪ . Plaza 138.‬‬ ‫همایون خوشروان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مشخص شده است که دریای خزر از نظر‬ ‫بروز زمین لرزه و ایجاد امواج سهمگین حاصل از زمین لرزه‬ ‫مخاطراتش در حد حوزه‌هایی مانند اقیانوس‌های هند و آرام‬ ‫نیست ولی با توجه به شیبی که در بخش جنوبی دریا وجود دارد‬ ‫احتمال وجود زمین لغزش‌هایی هست که در صورت بروز‪،‬‬ ‫این زمین لغزش‌ها می‌توانند امواجی را ایجاد کنند که حدود‬ ‫یک تا دو متر ارتفاع خواهد داشت و سونامی را در دریای خزر‬ ‫به صورت کاذب ایجاد کرده و توسعه دهند‪.‬پژوهشگران در این تحقیق دریافته‌اند استفاده زیاد‬ ‫از لپ‌تاپ از جمله فاکتورهایی است که باعث ضعف قدرت‬ ‫بارورسازی در مردان می‌شود‪ .‬صندل را با اعتماد به نفس کامل پوشیده و پک باتری‬ ‫آن را به ساق پای خود ببندید‪ . Jalan Ampang.‬‬ ‫این صندل‬ ‫می‌تواند فلزهایی‬ ‫را که در عمق‬ ‫‪ 70‬سانتی‌متری‬ ‫از زیر پای شما‬ ‫در زمین دفن شده‌اند مکان‌یابی کند‪ .‬چرا که‬ ‫بعد از آن برای دوستان و آشنایان عالقمند به بازی اسنوکر‬ ‫به شدت عزیز خواهید شد‪.com‬‬ ‫‪info@IranMalaysia.‬‬ ‫فلزیاب زیر پای چپ‬ ‫از این پس اگر می‌خواهید برای پیدا کردن فلز و یا شاید هم‬ ‫گنج‌های گران‌بهای فلزی به طبیعت سر بزنید می‌توانید برای‬ ‫سهولت و لذت بیشتر از یک جفت صندل تابستانی فلزیاب‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫!همین جا صبر کنید!‬ ‫‪www.com‬‬ ‫داروی سرطانی با طعم گوجه‬ ‫از کشفیات دامون‬ ‫‪Damooncrazy@yahoo.‬این‬ ‫کاناپه هنوز در قالب یک طرح ارائه شده و خبری از قطعی‬ ‫شدن تولید آن در دسترس نیست‪ .‬‬ ‫اصلن دانشمندان شرایط آدم را درک نمی‌کنند‪ .‬تازه می‌توانید یک شلوار بلند‬ ‫هم بپوشید تا‬ ‫دستگاه فلزیاب‬ ‫شما کاملن مخفی‬ ‫باشد و در ضمن‬ ‫متبرج هم نشوید‪.‬سپس از طریق چشمک‬ ‫زدن یک چراغ قرمز کوچک و یا یک ویبراتور بسیار ظریف شما‬ ‫را از وجود فلز آگاه خواهد کرد‪ .‬‬ ‫لیکوپن ماده‌ای آنتی‌اکسیدان است که در گوجه فرنگی بوده‬ ‫و عامل رنگ قرمز آن است‪ .‬‬ ‫یک سونامی گنده در دریای خزر‬ ‫مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با اشاره به‬ ‫احتمال وقوع سونامی در دریای خزر گفت‪ :‬ریسک سونامی در‬ ‫خزر بر اثر فرایندهای لغزش زمین باال است‪.‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫•خدمتی اختصاصی از ایران‪-‬مالزی‬ ‫•اقامت سه ساله قابل تمدید‬ ‫•بدون نیاز به سرمایه اولیه‬ ‫•بدون نیاز به پرداخت مالیات شرکت در مالزی‬ ‫•پرطرف‌دارترین روش میان شرکت‌های خارجی‬ ‫•تسهیالت ویژه برای سرمایه‌ گذاران خارجی‬ ‫•دریافت اقامت و ثبت نمایندگی تنها در ‪ 10‬هفته‬ ‫درشهر‬ ‫اقامت از طریق ثبت‬ ‫نمایندگی شرکت‌های ایرانی‬ ‫پژوهشگران انگلیسی با‬ ‫استفاده از نوعی خاص‬ ‫از گوجه فرنگی قرصی‬ ‫تهیه کرده‌اند که می‌تواند‬ ‫در مبارزه با بیماری‌های‬ ‫قلبی بسیار مفید باشد و‬ ‫میزان کلسترول خون را‬ ‫تا ‪ 90‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫پس از این پس‪ ،‬به‌جای شعار «گوجه بخور غصه نخور» بگویید‪:‬‬ ‫گوجه بخور سرطان نگیری‪ ،‬غصه پیشکش‪.‬‬ ‫در جداره زیرین این صندل یک دستگاه فلزیاب جاسازی شده‬ ‫که به کمک یک کابل با مجموعه باتری ‪ 9‬ولتی خود در ارتباط‬ ‫است‪ .IranMalaysia.‬‬ ‫عیب ندارد از این به بعد آهنگ «جاده‌های شمال محاله یادم‬ ‫بره» را در جاده‌های لنکاوی می‌خوانیم‪. Tel: +603 21612234‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫دانشمندان هشدار دادند استفاده طوالنی و مداوم از‬ ‫رایانه‌های قابل حمل موسوم به لپ‌تاپ قدرت باروری‬ ‫مردان را کاهش می‌دهد‪.‬بچه می‌خوایم‬ ‫چه کار؟ فیس‌بوک را بچسب‪.‬‬ ‫تنها کافی است که ‪ 59.‬این ماده در پیشگیری از‬ ‫بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته نقش مهمی ایفا می‌کند‪.

‬‬ ‫ای��ن بنیاد نقش��ی حیاتی در توس��عه‬ ‫یک��ی دیگر از تالش‌های پیوس��ته رضا‬ ‫اطالع‌رسانی در افغانستان دارد‪.‬س��فرهای مکرر‬ ‫نش��نال جیوگرافی��ک او را ابن‌بطوطه‬ ‫رضا به افغانستان به مرور مسولیت‌های‬ ‫معاصر نام نهاده است‪.‬در این میان حضور ‪20‬‬ ‫سفر بازگشتی نداشت و او عملن ایران‬ ‫ساله رضا در مجله نشنال جیوگرافیک‬ ‫را علی‌رغم میل باطنی برای همیش��ه‬ ‫(‪ )National Geographic‬فرصتی‬ ‫ترک کرد‪.‬‬ ‫ویژه برای او ایجاد کرده است تا بیشتر‬ ‫در س��ال ‪ 62‬به نمایندگ��ی مجله تایم‬ ‫نقاط دنی��ا را به‌همراه دوربین خود زیر‬ ‫(‪ )Time‬ب��ه افغانس��تان رف��ت و در‬ ‫پا بگ��ذارد و گنجینه‌ای از تصاویر پدید‬ ‫نهایت عکاس خبری منطقه خاورمیانه‬ ‫آورد‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪41‬‬ .‬چیزی که منجر به کسب نشان مهم این است که آزادی بیان پایه اول آزادی است و تا وقتی آزادی‬ ‫شوالیه ملی فرانسه (عالی‌ترین نشان دولتی فرانسه) توسط او شده بیان وجود نداشته باشد‪ ،‬هیچ‌وقت اصلن به سوی آزادی نمی‌توان‬ ‫رفت‪ .‬دوم‬ ‫مش��کالت ماهی‌گیران‬ ‫این‌ک��ه ش��رایط‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬اقدام به‬ ‫باشد‪ .‬با آغاز درگیری‌های آن‌ها کمک کردیم که از همان روز اول مجله منتش��ر کنند‪ .‬در‬ ‫مهم این است که بتوانم تا آخرین لحظه کاری را‬ ‫مطبوع��ات آزاد به‬ ‫‪ 16‬سالگی تحت تاثیر‬ ‫انسانیت‬ ‫و‬ ‫بشریت‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بدهم‬ ‫انجام‬ ‫وجود بیای��د‪ .‬‬ ‫بنیاد آیین��ه در کابل (‪ )1380‬با هدف‬ ‫خوشبختانه این تالش در سطح جهانی‬ ‫آم��وزش روزنامه‌نگاری م��درن در این‬ ‫نادیده نمانده و جوایز زیادی برای او به‬ ‫کش��ور بود‪ .‬‬ ‫ک��ه می‌ش��ناختم‬ ‫برگی به ن��ام «پرواز»‬ ‫می‌دانس��تم تعلیم‬ ‫نم��ود ک��ه منج��ر به‬ ‫احضار او به اداره امنیت بندرعباس ش��د‪ .‬البته فقط مس��اله آموزش نیس��ت‪ .‬به‬ ‫به‌عن��وان عکاس خبری ایران را نیز آغاز نمود‪ .‬ب��ه عقی��ده صاحب‌نظران‬ ‫ارمغان آورده است‪.‬در س��ال ‪ 1360‬به‌دنبال درگیری‌های داخلی در کردستان و‬ ‫و درگیری روی می‌دهد‪ ،‬عکس‌های رضا دقتی ما را با بالدیده‌گان ترکمن‌صحرا راهی این مناطق شد و چندی پس از آن ایران را به‬ ‫قصد فرانس��ه ترک کرد‪ .‬متاسفانه این‬ ‫همراه می‌کند‪ .‬ت��ا جایی‌که مقاله‌نویس س��ایت‬ ‫برای این مجله ش��د‪ .‬ثمره‬ ‫زمینه‪ ،‬باعث شده که بخش عمده‌ای از‬ ‫این حضور طوالنی در افغانستان ایجاد‬ ‫آث��ار او به این موض��وع اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‌دقتی همچون بس��یاری از همکارانش‪،‬‬ ‫رضا خود درباره بنیاد می‌گوید‪« :‬مساله‌ی‬ ‫ت�لاش ب��رای گس��ترش آزادی‌ بیان و‬ ‫آموزش در این راس��تا بوده است‪ .‬همین تجربه چنان‌که او و تربیت و آموزش هر چه بیش��تر خبرن��گاران افغانی در آن زمان‬ ‫می‌گوید منجر به درک او از رس��انه و اهمیت آن و مهم‌تر‪ ،‬آزادی مهم‌ترین چیزی بود که افغانس��تان واقعن احتیاج داشت که این‌ها‬ ‫آن گردید‪ .‬رادیو‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬اما آزادی بیان را هم باید با مطبوعات آزاد به وجود آورد‪ .‬‬ ‫جدیدی بر دوش او نهاد؛ به‌طوری‌که در‬ ‫عالقه ویژه رضا به موضوعات اجتماعی و‬ ‫س��ال ‪ 68‬تبدیل به گزارش‌گر سازمان‬ ‫به‌طور خاص نفرت او از جنگ و درگیری‬ ‫ملل و سپس یونیس��ف (سال‌های ‪70‬‬ ‫و تالش مستمر برای خبررسانی در این‬ ‫تا ‪ )75‬در امور افغانستان گردید‪ .‬بیش از ‪ 30‬سال است که در هرجای دنیا جنگ شد‪ .‬وقتی به این حد رسیده باشید دیگر آرامش‬ ‫را‬ ‫افغانس��تان‬ ‫چاپ یک نشریه چهار‬ ‫جزء زندگی و کارهای روزمره‌ی شما می‌شود‪.com‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫تالش‌های پیوسته رضا‌دقتی همچون‬ ‫بسیاری از همکارانش‪ ،‬تالش برای‬ ‫گسترش آزادی‌ بیان و آموزش در‬ ‫این راستا بوده است‪ .‫هم وطن‬ ‫چشمی به‌دنبال صلح‬ ‫رضا دقتی‬ ‫‪40‬‬ ‫مهدی آقاربیع‬ ‫‪mehdi@monorail-kl.‬مثلن در عرض هشت سال‪،‬‬ ‫رش��ته معماری کار خود را با خبرگزاری سیپای فرانسه (‪ )SIPA‬تم��ام موضوعات مطبوعات را به حدود یک ه��زار نفر از خانم‌ها و‬ ‫آغاز ک��رد و در ادامه‪ ،‬همکاری با مجله نیوزویک (‪ )Newsweek‬آقایان افغانی آموزش دادیم‪ .‬‬ ‫رضا چنان که خود می‌گوید عکاسی را به‌طور تفریحی در ‪ 14‬سالگی بنیاد فرهنگی مطبوعاتی «آیینه» افغانس��تان‪ ،‬بیشتر همین مساله‬ ‫بود ک��ه اولن الزم‬ ‫آغ��از کرد و به مرور به‬ ‫است در افغانستان‬ ‫آن عالقه‌مند ش��د‪ .‬رضا در نیمه دهه ‪ 50‬و پس از پایان تحصیالت خود در قدرت مطبوعات را به دس��ت بگیرند‪ .‬چیزی که منجر‬ ‫به کسب نشان شوالیه ملی فرانسه‬ ‫(عالی‌ترین نشان دولتی فرانسه) توسط‬ ‫او شده است‬ ‫* عکس‪ :‬فیس بوک رضا دقتی‬ ‫رضا‌دقتی را شاید بتوان یکی از خوشنام‌ترین عکاسان خبری ایرانی انقالب او تبدیل به یکی از مهم‌ترین تصویرگران این برهه تاریخی‬ ‫در جهان دانست‪ .‬ایجاد‬ ‫است‪.

14‬قبل از درخواست کمک تاکید کنید که اگر از پس کار بر نمی‌آید از دیگری می‌توانید‬ ‫درخواست کنید‪.16‬موقع تعمیر وسایل یا ماشین هی به او امر و نهی کنید‪.15‬هر از گاهی به او یادآوری کنید که به او نیازی ندارید‪.4‬وقتی از شما تعریف می‌کند به این امید که از او کمی تعریف کنید خیلی صریح به او‬ ‫بگویید که کمبود توجه دارد و کور خوانده است اگر فکر می‌کند االن شما برای جبران از او‬ ‫تعریف می‌کنید‪.‬‬ ‫‪ .‬البته اخبارشان را کم‌کم از جاهای مختلف‬ ‫ش��نیده بودم و توانستم از حکومت چین آن موقع اجازه بگیرم که‬ ‫بتوانم به آن‌جا بروم‪ ،‬چرا که س��فر ب��ه آن منطقه برای خارجی‌ها‬ ‫ممنوع بود‪ .com‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪© Redbaron 2009‬‬ ‫‪www.17‬به تنهایی و یا با مادر خود به مسافرت بروید‪.‬‬ ‫‪ .7‬وقتی در مورد بچه حرفی می‌زند به او صریحن ابراز کنید که امیدوارید بچه هیچ چیزش‬ ‫به او نرود و گرنه دق می‌کنید‪.18‬وقتی که بیمارید و او با جان و دل از شما مراقبت می‌کند‬ ‫بگویید هیچ‌کس جای مادر آدم را نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫در کنار افغانس��تان او به بسیاری از دیگر نقاط دنیا نیز سفر کرده‬ ‫‌است‪ .com‬‬ ‫آخرین اخبار مالزی و جهان‬ ‫برای پوشش اخبار مورد عالقه خود و اظهار نظر در مورد اخبار با ما تماس بگیرید ‪news@iranmalaysia.16‬به خود قیافه غمگین و متفکر بگیرید و وقتی درمورد علت آن‬ ‫از شما سوال کرد به او بگویید االن در غار تنهایی خود هستید و‬ ‫نمی‌توانید او را با خود ببرید‪.‬وقتی به این‬ ‫حد رس��یده باش��ید دیگر آرامش جزء زندگی و کارهای روزمره‌ی‬ ‫شما می‌شود‪».13‬مکان تولدش را به مسخره بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫فکرخانه‬ ‫راه‌اندازی کنند‪ .11‬اگر با دوستان‌تان به خوبی برخورد کرد او را زیر سوال ببرید و سبک‌سر خطابش کنید‪.‬‬ ‫‪ .12‬عادات بد پدر و مادر و خانواده‌اش را به رخش بکشید‪.‬من هدفم از بخش‬ ‫صلح در این کتاب این اس��ت که می‌خواهم نش��ان بدهم که این‬ ‫کشورهایی که شما در این مدت فقط عکس‌های جنگ و خونریزی‬ ‫از آن دیدید‪ ،‬ببینید چه فرهنگ قوی دارند‪ .4‬موقع درد دل کردنش خودتان را به خواب بزنید‪.11‬چنان‌چه می‌خواهید هدیه‌ای برایش بخرید یک کادوی نامربوط‬ ‫بخرید‪ .‬‬ ‫آن‌ها با همان زبان صحبت می‌کردند‪ ،‬بس��یار زیبا‪ .12‬اگر با دوستان‌تان به خوبی برخورد نکرد او را بی‌شخصیت خطاب کرده و به او بگوید که‬ ‫طرز رفتار با خانم‌ها را نمی‌داند‪.15‬چاقی یا الغری و کوچکی و بزرگی بیش از حد اعضای بدنش را‬ ‫حداقل هفته‌ای یک‌بار به رخش بکشید‪.‬‬ ‫‪ .8‬در حضور او به دوستان دختر مجرد خود توصیه کنید که هیچ وقت سراغ مردی با‬ ‫مشخصات پارتنر شما نروند‪.5‬در حضورش دیگران را از ازدواج منع کنید‪.‬فارس��ی‌ای که‬ ‫هیچ‌گونه خدش��ه‌ای در آن وارد نشده است هیچ‌گونه کلمه و لغتی‬ ‫از چیزهایی که جدید هستند در آن نیست‪».‬‬ ‫‪ .3‬وسط یک مکالمه تلفنی و وقتی شدیدن در حال ابراز عالقه است درباره مسائل‬ ‫جدی از قبیل انتخاب رشته او و یا هزینه‌ها حرف بزنید‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .IranMalaysia.‬‬ ‫‪ .2‬در فرصت‌های رمانتیک رابطه نام فرد دیگری را جای او صدا‬ ‫کنید‪.com‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫‪ .6‬در صورت مشاهده یک تغییر عمده در ظاهرش (تغییر مدل مو‬ ‫و لباس مثلن) خود را به کوچه علی چپ بزنید‪.1‬در اوایل رابطه سعی کنید نام او را مجددن سوال کنید‪.17‬در هنگام دیدن یک فیلم هالیوودی سخت نسبت به هنرپیشه مرد فیلم ابراز عالقه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ .‬ببینید چه چهره‌هایی‬ ‫در آن‌ها زندگی می‌کنند‪». September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‫منابع‪:‬‬ ‫سایت رسمی رضا دقتی‬ ‫سایت نشنال جیوگرافیک‬ ‫مصاحبه رضادقتی با رادیو زمانه‬ ‫‪Iran Malaysia‬‬ ‫‪65‬‬ ‫چگونه پارتنرمان را بهتر آزار دهیم‬ ‫در کنار فعالیت‌های جهانی‪ ،‬وضعیت ایران و مس��ایل مرتبط با آن‬ ‫هم��واره از دغدغه‌ه��ای مهم رضا بوده اس��ت‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬هرجا صحنه‌ای باشد رضا با دوربین خود آن‌را‬ ‫جاودانه خواهد کرد‪.2‬اگر می‌بینید دلش می‌خواهد با شما درباره مسائل جدی حرف بزند و از رابطه نا‌معلوم‬ ‫خسته شده است هی خودتان را به کوچه علی چپ بزنید و اگر اصرار ورزید سریع در مورد‬ ‫یک موضوع پیش پا افتاده جبهه‌گیری کنید و اوقات خودتان و او را به شدت تلخ کنید تا‬ ‫حرفهایش از یادش برود‪.18‬درباره مسائل شخصی زندگی خود با مردان دیگری صحبت کنید و نظر آن‌ها را بر نظر‬ ‫او مقدم بدانید‪.‬‬ ‫‪ .‬وی درباره کار خود‬ ‫می‌گوید‪« :‬مهم این است که بتوانم تا آخرین لحظه کاری را انجام‬ ‫بدهم که به نوعی خدمت به بشریت و انسانیت باشد‪ .14‬موقع رانندگی او مرتب غر بزنید و تمام وقایع عبور و مرور‬ ‫ماشین‌ها و عابران پیاده را با یک جمله مواظب باش به او گوشزد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫یک��ی از جالب‌ترین مجموعه عکس‌های رضا برای ایرانیان‪ ،‬ش��اید‬ ‫گ��زارش تصویری او از مجموع��ه‌ای از یازده روس��تا در ارتفاعات‬ ‫کوه‌ه��ای هیمالیا باش��د که س��اکنانش به زبان فارس��ی صحبت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬‬ ‫‪ .7‬در صورت امکان‪ ،‬یک تار موی سفید در موهایش پیدا کرده و‬ ‫آن را یادگاری نگه دارید و هر از گاه به یادش بیاورید‪.19‬در کافی‌شاپ ته کاسه بستنی و قاشق آن‌را لیس بزنید‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .13‬موقع تماشای فوتبال کنترل تلویزیون را در دست گرفته و مدیریت کانال‌ها را بر‬ ‫عهده بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .5‬وقتی در جمع دوستانش هستید به دوستانش بیش از خودش توجه کنید و آن‌ها را در‬ ‫حضور او مورد تمجید قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬از بوسنی و کوزوو گرفته تا روآندا و از چین و هیمالیا گرفته‬ ‫تا صحرای عربستان‪ .‬‬ ‫‪ .3‬سعی کنید حتی‌االمکان مناسبت‌های مختلف مثل سالگرد تولد‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬نامزدی و… را به یاد نیاورید‪.8‬چین و چروک‌های صورتش را برایش بشمارید‪.‬عکس‌هایی‬ ‫که در بعضی موارد به شهرت جهانی دست یافته‌اند‪ .‬‬ ‫‪ .9‬دستپخت زن‌های دیگر فامیل را به رخش بکشید‪.‬‬ ‫آقایان بخوانند‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬باورتان نمی‌شود که اولین برخورد ما با این‌ها مثل این‬ ‫بود که سعدی شیرازی‪ ،‬حافظ یا فردوسی جلوی ما نشسته بودند‪.‬فیلم بس��ازند و این‌ها هس��تند ک��ه در نهایت آن‬ ‫مملکت را آباد خواهند کرد‪».‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .1‬قبل از شروع رابطه سعی کنید با دقت نقاط ضعف طرف مقابل‌تان را به خوبی‬ ‫بشناسید تا بعدها در مواقع لزوم از آن استفاده به جا بکنید‪.‬او در ای��ن زمین��ه می‌گوید‪« :‬من در یکی از س��فرهای‬ ‫خ��ودم در کوهپایه‌ه��ای هیمالیا در طرف چی��ن به یک گروه ‪27‬‬ ‫ه��زار نفره ک��ه در ‪ 11‬دهکده در ارتفاع چه��ار هزار متری زندگی‬ ‫می‌کنند برخورد کردم‪ .‬‬ ‫‪ .‬بخش عمده این عکس‌ها به پوشش تصویری وقایع‬ ‫سیاسی کشورهای آسیایی و آفریقایی اختصاص دارد‪ .‬‬ ‫‪ .10‬در لحظات رمانتیک که می‌خواهد عالقه‌اش را به شما ابراز کند به او بگوید که او دیگر‬ ‫بچه نیست و یک مرد گنده است و از او این کارها خیلی بعید است‪.‬‬ ‫‪ .9‬با او مانند پدر خود رفتار کنید و او را با پدرتان مقایسه کنید‪.10‬حتا اگر خود او مناسبت‌های مورد عالقه‌اش را یاد‌آوری کرد به‬ ‫هیچ عنوان هدیه‌ای برایش نخرید‪.‬‬ ‫خانم‌ها بخوانند‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬او خود درباره‬ ‫ای��ن کتاب می‌گوید‪« :‬ذات بش��ر این‌گونه نیس��ت ک��ه جنگجو و‬ ‫جنگ‌خواه باش��د و در تمام کش��ورهای غربی متاس��فانه تصویری‬ ‫که از اکثر کش��ورهای آفریقا و آسیا دارند‪ ،‬تصویر همیشه جنگ و‬ ‫خونریزی و کشتار و قحطی و این‌ها بوده است‪ .‬‬ ‫مریم ذاکری‌فر ‪maryami@monorail-kl.‬‬ ‫‪ .6‬سعی کنید هر چند وقت یک‌بار در مورد طرفداران خود و پیشنهادهای فوق‌العاده‌ای که‬ ‫از دیگر آدم‌ها داشته‌اید حرف بزنید‪.‬‬ ‫تالش مستمر رضا در اطالع‌رسانی و آموزش در افغانستان و حضور‬ ‫خب��ری در روآندا و بال��کان در کنار تمامی نتای��ج عملی جوایز و‬ ‫نش��ان‌های بی‌شماری برای رضا به ارمغان آورده که می‌توان عالوه‬ ‫بر نش��ان شوالیه از فرانسه‪ ،‬به نشان لیاقت پادشاهی اسپانیا‪ ،‬جایزه‬ ‫جهانی امید (‪ )HOPE‬یونیس��ف و نش��ان رسمی دانشگاه کلمبیا‬ ‫نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ .‬یک ست آچار پیچ‌گوشتی و انبردست و یا سری آلبوم‬ ‫عکس فوتبالیست‌های خارجی و مسابقات اتومبیل‌رانی پیشنهاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همان‌گونه که گفته‌ شد رضا دقتی از سال ‪ 1369‬همکاری خود را‬ ‫با نش��نال‌جیوگرافیک آغاز کرده‌است و به پاس همین همکاری‪،‬‬ ‫در دی‌ماه س��ال گذشته نش��نال جیوگرافیک اقدام به چاپ کتاب‬ ‫گ‪‌+‬صلح» کرد که گزیده‌ای است از هزاران عکس گرفته‬ ‫«رضا‪ ،‬جن ‌‬ ‫شده توسط او‪ .‬‬ ‫‪ .

‬نیچه فیلسوف آلمانی و نویسنده کتاب‌های «تولد تراژدی»‪،‬‬ ‫«چنین گفت زرتشت» و «آن سوی خوب و بد» همواره در کتاب‌های خود به نقد جدی تمدن بورژوازی غرب پرداخته و آن را منحط خوانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قایق اژدها‪ ،‬نوعی قایق پارویی دراز پیکر و باریک چینی است‬ ‫که در مسابقات تیمی قایق‌رانی استفاده می‌شود‪ .‬‬ ‫این جشنواره ورزشی با حضور ‪ 1500‬نفر در مجموعه ورزش‌های‬ ‫آبی پوتراجایا و با هدف مستقر کردن مسابقات قایق اژدها در‬ ‫مالزی برپا شد‪ .‬درنهم اوت همان سال نیز‬ ‫تنها سه روز پس از فرود آمدن نخستین بمب اتمی بر هیروشیما‪ ،‬ساعت ‪ 11‬و ‪ 20‬دقیقه بامداد به وقت محلی دومین بمب اتمی آمریکا با قدرت‬ ‫تخریبی معادل ‪ 22‬هزار تن «تی ان تی» بر ناگازاکی شهر دیگر ژاپن افکنده شد که به علت وزش باد بر گوشه‌ای از شهر فرود آمد و یک سوم‬ ‫شهر را نابود کرده و درکل ‪ 80‬هزار تن کشته و ‪ 60‬هزار تن دیگر مجروح باقی گذارد‪.‬برای انجام این دور مسابقه‌ها که در آن ورزشکارانی‬ ‫از ‪ 52‬ملت شرکت کرده بودند‪ ،‬بزرگترین استادیوم آن زمان جهان ساخته شد‪ .‬از نظر تاریخی‪ ،‬پس از دست به دست شدن‬ ‫سرزمین‌های منطقه بین قدرت‌های استعماری پرتقالی و هلندی‪ ،‬دولت انگلستان درسال ‪ 1824‬میالدی بر نقاط سوق‌الجیشی شبه جزیره‬ ‫ماالیا تسلط یافت‪ .‬تیم‌های زنان و مردان از کشورهای مالزی‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬اندونزی و انگلیس در این‬ ‫دور از جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫‪.‬قمر‌الملوک‌وزیری شب چهاردهم مرداد بر اثر بیماری قلبی به دیار باقی شتافت‪ .‬‬ ‫فردریک ویلهلم نیچه‪ ،‬بیست و پنجم اوت سال ‪ 1900‬در ‪ 56‬سالگی درگذشت‪ .‬طبق برنامه توافقی میان دولت انگلیس‪ ،‬سران احزاب و سالطین ایالت‌ها‪ ،‬در سی و یکم اوت‬ ‫سال ‪ 1957‬مالزی استقالل کامل خود را به‌دست آورد و «تنکو عبدالرحمن» رئیس وقت حزب آمنو به عنوان اولین نخست وزیر فدراسیون‬ ‫مالزی برگزیده شد‪.‬وی از اهالی کاشان بود و از ‪16‬‬ ‫سالگی نزد استاد مرتضی‌ نی‌داود به آموزش موسیقی و آواز پرداخته بود‪ .‬تاگور نخستین ادیب آسیایی بوده‬ ‫است که برنده جایزه ادبی نوبل (جوایز سال ‪ )1913‬شده است‪ .‬در مراسم گشایش این بازی‌ها یکصد هزار تن که عمدتن آلمانی بودند‪،‬‬ ‫حضور یافته و برای هیتلر سرود خواندند‪.‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫پنجم اوت سال ‪ 1945‬به وقت آمریکا (ششم اوت به وقت ژاپن) یک بمب‌افکن «بی ‪ »29 -‬آمریکا‪ ،‬نخستین بمب اتمی را بر شهر هیروشیما‬ ‫در ژاپن فرو افکند که در همان لحظه بیش از شصت هزار تن کشته و افزون بر ‪ 120‬هزار تن مجروح باقی گذارد‪ .‬در اواخر قرن نوزدهم به‌تدریج شکل‌گیری جریانات اصالح‌طلبی عمدتن از سوی نخبگان ماالیی مسلمان که خواستار انجام‬ ‫اصالحاتی در ساختار جامعه خود بودند آغاز شد‪ .‬‬ ‫در دهم اوت سال ‪ 1338‬هجری شمسی مجلس ترحیم قمرالملوک‌وزیری‪ ،‬نخستین زن آواز ایران برگزار شد و جمع کثیری از مردم در مراسم‬ ‫ترحیم وی شرکت کردند‪ .‬هیتلر در مراسم‬ ‫آغاز این مسابقه‌ها شرکت کرده و ورزشکاران از برابر وی رژه رفتند‪ .‬‬ ‫برگزارکنندگان اعالم کردند که هدف آن‌ها معرفی پیشینه این‬ ‫نوع قایقرانی محلی به مردم است که امروزه به عنوان یک‬ ‫ورزش بین‌المللی شناخته می‌شود‪.‬در پی‬ ‫صدور این فرمان قانون اساسی تدوین و نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه تشکیل شده و بر سردر ورودی‬ ‫عمارت مجلس در میدان تاریخی بهارستان تابلوی «عدل مظفر» قرار گرفت‪ .‬همچنین یک طبل‌زن در جلوی قایق‬ ‫با کوبیدن بر طبل پاروزنان را تهییج می‌کند‪ .‬مظفرالدین شاه که به بیماری سل دچار بود در همان سال نیز‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا این‬ ‫مسابقات برگزار می‌شود‪.‬نوک قایق به‬ ‫شکل سر اژدهای چینی و انتهای آن به شکل دم این حیوان‬ ‫اساطیری طراحی شده است‪.‬‬ ‫ورزشی‬ ‫هشتمین دور تازه بازی‌های المپیک در روز یکم اوت سال ‪ 1936‬در شهر برلین آغاز شد‪ .‫درشهر‬ ‫سنگ نبشته‬ ‫تقویم تاریخ‬ ‫ادبی‪ ،‬هنری‬ ‫رابیندارانات تاگور ادیب‪ ،‬شاعر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬موسیقی‌دان و فیلسوف شهیر هند در هفتم اوت سال ‪ 1941‬درگذشت‪ .‬‬ ‫علم و اندیشه‬ ‫‪44‬‬ ‫حرکت اژدها‬ ‫بر دریاچه پوتراجایا‬ ‫عکس از محمدحامد زینلی‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫نخستین جشنواره بین‌المللی «قایق اژدها» (‪)Dragon Boat‬‬ ‫در محل دریاچه پوتراجایا از روز پنجم ژوئن به مدت سه روز‬ ‫برگزار شد‪.‬آن‌ها باید باهم‬ ‫و با سرعت یکسان پارو بزنند‪.‬‬ ‫در قایق اژدها ‪ 20‬نفر پشت سر هم پارو می‌زنند و یک سکان‌دار‬ ‫در انتهای قایق می‌ایستد‪ .‬احداث استادیوم فوق دو سال به طول انجامید‪ .‬از تاگور تالیفات بسیار‪ ،‬مجموعه‌های شعر‪ ،‬داستان‌های کوتاه و نیز فرضیه‌های‬ ‫فلسفی متعدد باقی مانده است‪.‬‬ ‫سیاسی اجتماعی جهان‬ ‫سی و یکم اوت سال ‪ 1957‬مصادف با سالگرد استقالل کشور مالزی از استعمار انگلیس است‪ .‬‬ ‫قدمت این نوع قایقرانی در چین به دو هزار سال می‌رسد‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪45‬‬ .‬نکته مهم در‬ ‫هدایت و سرعت قایق هماهنگی پاروزنان است‪ .‬‬ ‫سیاسی اجتماعی ایران‬ ‫پنجم اوت سال ‪ 1906‬میالدی (‪ 14‬مرداد ‪ 1285‬هجری خورشیدی)‪ ،‬سرانجام مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد‪ .‬او پیش از آن مرثیه‌خوان بوده و برای نخستین بار‪ ،‬در سال ‪ 1308‬در‬ ‫مجلس یاد‌بود ایرج‌میرزا شاعر خوش قریحه در برابر جمع‪ ،‬برنامه آواز اجرا کرده بود‪.

com‬‬ ‫‪67‬‬ .0601‬‬ ‫طبقه ششم رستوران تک تاز‪ ،‬سالنگور‬ ‫‪Tels: 03 89455222‬‬ ‫‪03 89455333‬‬ ‫‪Fax 03 89455444‬‬ ‫‪• Cyberjaya‬‬ ‫‪Unit 4801-0-9‬‬ ‫طبقه اول رستوران آریانا‪ ،‬سایبر جایا‪ ،‬سالنگور‬ ‫‪Tel: 03 83205020‬‬ ‫‪• Johor‬‬ ‫‪No.‫‪shyda@monorail-kl. Taman Pulai 23.‬نگاه منتقدین این مجموعه‬ ‫بر این محور متمرکز است که چرا و چگونه برابری و عدالت‬ ‫می‌تواند در چارچوب یک خانواده معتقد به اسالم جایگاهی‬ ‫محکم و عقالنی برای خود پیدا کند‪ ،‬و به چه دلیل وجود‬ ‫چنین اصلی در بنیان خانواده‌های جوامع اسالمی امروز الزامی و‬ ‫گریز‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در مقدمه‌ی کتاب بخشی به میثاق عدالت در‬ ‫خانواده که توسط مجمع خواهران اسالم طرح‌ریزی شده‬ ‫اختصاص دارد که وجوه مختلف آن را به خواننده معرفی می‌کند‬ ‫و بینش خاص این مجمع‪ ،‬که به درستی نماد فمینیسم اسالمی‬ ‫در مالزی است را در باب نقش زنان در خانواده شرح می‌دهد‪.)2001‬وی از اعضاء فعال و‬ ‫تصمیم‌ساز جنبش جهانی عدالت در خانواده‌های مسلمان است‪. 81110‬‬ ‫‪Tels: 07 5204422‬‬ ‫‪07 5204433‬‬ ‫‪Monorail Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫حلقه‌ی محاصره طالبان رفته‌رفته تنگ‌تر می‌شود و اندک‬ ‫سربازان باقی مانده در منطقه به همراهی آزادی‌خواهان‬ ‫افغان همه‌ی تالش خود را به کار می‌بندند تا تسلط خود‬ ‫بر مزارشریف را از کف ندهند‪.‬‬ ‫این داستان پرهیجان مملو از شخصیت‌های به یاد ماندنی‬ ‫و اثر‌گذار است؛ از افسران نیروهای ویژه گرفته تا ماموران‬ ‫سی‌آی‌ای‪ ،‬افغان‌های آزادی‌خواه و جاسوسان طالبان‪ .‬‬ ‫رسته‪ :‬تاریخ‪ ،‬فمینیسم‪ ،‬اسالم‪ ،‬انسان‌شناسی‪ ،‬مطالعات جنسیت‬ ‫عنوان‪:‬‬ ‫‪Wanted:‬‬ ‫‪Equality and Justice in the Muslim Family‬‬ ‫گردآورنده و ویراستار‪Zainah Anwar :‬‬ ‫ناشر‪Musawah :‬‬ ‫قیمت‪ 28.‬اما‬ ‫آن‌چه این کتاب را جذاب‌تر می‌کند‪ ،‬دقت نظر نویسنده‬ ‫و تحقیقات گسترده‌ای است که دستمایه‌ی کار خود قرار‬ ‫داده و در بستری حماسی به روایت آن‌ها پرداخته است‪.‬این‬ ‫درگیری‌ها در نزدیکی مزارشریف اتفاق می‌افتد و به تصرف‬ ‫مزارشریف توسط نیروهای آمریکا می‌انجامد که نقطه‌ی‬ ‫استراتژیکی در راه مبارزه با طالبان به شمار می‌رفته است‪. September 2009‬‬ ‫‪H/P: 012 6870804‬‬ ‫‪www. WP 50250.‬وی هم‌چنین کارگردانی دو فیلم مستند‬ ‫درباره‌ی مسائل روز ایران را بر عهده داشته است؛ «طالق به‬ ‫سبک ایرانی» (‪ )1998‬و «فراری» (‪ .‬‬ ‫روایت دراماتیک داستان از آن‌جا آغاز می‌شود که پس از‬ ‫حوادث ‪ 11‬سپتامبر‪ ،‬گروه کوچکی از سربازان آمریکایی‬ ‫سوار بر اسب با نیروهای طالبان درگیر می‌شوند‪ .‬وی که درجه دکتری خود‬ ‫را در سال ‪ 1980‬از دانشگاه کمبریج انگلستان دریافت نموده‬ ‫است‪ ،‬استاد انستیتو مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن و پرفسور‬ ‫مدعو دانشگاه نیویورک است‪ .‬‬ ‫‪Taman Pulai Utama.4 Menara HSBC.(First floor).‬نویسندگان این مقاالت‬ ‫از حوزه‌های مختلفی از قبیل قرآن‌شناسی‪ ،‬فقه و علوم اسالمی‪،‬‬ ‫تحلیل تاریخی‪ ،‬حقوق بشر‪ ،‬حقوق بین‌الملل‪ ،‬مطالعات جنسیت‪،‬‬ ‫قوم‌شناسی‪ ،‬مردم‌شناسی‪ ،‬جامعه‌شناسی‪ ،‬علوم سیاسی و اقتصاد‬ ‫برخاسته‌اند و بر مبنای دانش حرفه‌ای خود به مقوله‌ی نهاد‬ ‫خانواده و بایدها و نبایدهای قواعد حاکم بر آن بر مبنای احکام‬ ‫اسالمی پرداخته‌اند‪.B.‬‬ ‫نقطه‌ی قوت این مجموعه که توسط مجمع خواهران اسالم‬ ‫(‪ )Sisters in Islam Forum‬گردآوری و به دست زینا انور‬ ‫تدوین شده است‪ ،‬آن است که تحلیل متخصصین علوم مختلفی‬ ‫را در حمایت از اصالحات در مسائل حقوقی و اجتماعی زنان و‬ ‫نقش آن‌ها در خانواده عرضه می‌کند‪ .parsdb.41-1.‬‬ ‫اما تنها شش روز بعد‪ ،‬بیش از ششصد نیروی طالبان‬ ‫مزارشریف را محاصره می‌کنند و شمار کم سربازان‬ ‫آمریکایی در منطقه‪ ،‬آنان را در رعب و وحشت می‌اندازد‪. Malaysia‬‬ ‫‪Tels: 03 21434411‬‬ ‫‪03 21434422‬‬ ‫‪03 21434433‬‬ ‫‪Fax: 03 21434455‬‬ ‫‪H/P: 012 6333554‬‬ ‫‪• South City‬‬ ‫‪South City condo. Johor Bahru.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬داگ استنتون یک سویه به قاضی نمی‌رود و‬ ‫به ضعف‌های مدیریتی در ارتش آمریکا نیز اشاره می‌کند‪،‬‬ ‫اما بر مبنای مستندات تاریخی‪ ،‬اصرار می‌ورزد که از‬ ‫وجه اجتماعی و شهروندی‪ ،‬جنگ افغانستان در هر حال‬ ‫وضعیت بهتری را به نسبت جنگ عراق رقم زده است و‬ ‫مخاطرات کمتری را متوجه مردم عادی نموده است‪.‬‬ ‫از جمله مقاله‌نویسان این مجموعه دکتر زیبا میر‌حسینی‪،‬‬ ‫پژوهشگر و استاد ایرانی است که تخصص وی انسان‌شناسی‬ ‫اسالمی‪ ،‬جنسیت و توسعه می‌باشد‪ .‬‬ ‫‪Kuala Lumpur. Jalan Sultan Ismail.90 :‬رینگیت‬ ‫ •واریز به حساب به صورت آنالین‬ ‫و بدون مراجعه به بانک‬ ‫ •متصل به شبکه شتاب بانک های ایران‬ ‫ •خرید ریال ایران در مالزی‬ ‫با یکی از شعبه های ما تماس بگیرید‬ ‫‪• Sultan Ismail‬‬ ‫‪17.00 :‬رینگیت‬ ‫سربازان اسب‬ ‫«سربازان اسب» پرداخته‌ای تاریخی از ماجرای گروهی‬ ‫از سربازان آمریکایی در افغانستان است که به قلم داگ‬ ‫استنتون‪ ،‬نویسنده‌ی منتخب نیویورک تایمز به تصویر‬ ‫کشیده شده است‪.com‬‬ ‫کتاب‌خوانه‬ ‫شیدا تاجیک‬ ‫‪46‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫صرافی پارس پی‬ ‫دعوت‪:‬‬ ‫برابری و عدالت‬ ‫در خانواده مسلمان‬ ‫این کتاب مجموعه مقاالت انتقادی در حمایت از جنبش جهانی‬ ‫عدالت در خانواده‌های مسلمان است‪ .‬از جمله تالیفات وی می‌توان به‬ ‫کتاب‌هایی نظیر «باز آزمایی ازدواج؛ نگاهی به قوانین خانواده‬ ‫اسالمی در ایران و مراکش»‪« ،‬اسالم و جنسیت؛ گفتمان مذهبی‬ ‫در ایران امروز» و «اسالم و دموکراسی؛ یوسفی اشکوری و ندای‬ ‫اصالحات» اشاره کرد‪ .‬‬ ‫رسته‪ :‬تاریخ معاصر‪ ،‬علوم انسانی‪ ،‬جنگ‬ ‫عنوان‪Horse Soldiers :‬‬ ‫نویسنده‪Doug Stanton :‬‬ ‫ناشر‪Paternoster :‬‬ ‫قیمت‪ 122.

‫‪nafise@monorail-kl.‬ما نباید بگذاریم مردم و س��ایر خبرنگاران از‬ ‫این مساله به‌راحتی عبور کنند‪ .‬در کنار خبرنگاران حرفه‌ای‪ ،‬این‬ ‫مرک��ز گاه��ی کالس‌هایی برای جوانان عالقمند نیز برگ��زار می‌کند‪ .‬در بخش معرفی وب‌سایت‪،‬‬ ‫این مرکز یک ارگان غیردولتی و مستقل با هدف ارتقای یک جامعه‌ی دموکراتیک‬ ‫عنوان شده است؛ جامعه‌ای که در آن مردم حق دارند از آزادی رسانه‌ها‪ ،‬دسترسی‬ ‫به اطالعات و آزادی بیان برخوردار شوند‪ .‬‬ ‫ما برای رس��یدن به این اهداف به ص��ورت مرتب مقاله‌هایی را در مطبوعات‬ ‫به چاپ می‌رس��انیم و هر س��ال نیز جزواتی را با مرور آن‌چه در مطبوعات و‬ ‫رسانه‌های مالزی اتفاق افتاده اس��ت منتشر می‌کنیم‪ .‬‬ ‫بعد از توقف ش�بکه‌ی رادیویی فعالیت‌ه�ای این مرکز به چه صورت‬ ‫ادامه پیدا کرد؟‬ ‫ما اکنون چهار هدف اصلی را برای این مرکز تعریف کرده‌ایم‪ )1 :‬ترویج تمرین‬ ‫آزادی بیان‪ )2 ،‬متقاعد کردن افکار عمومی جهت تغییر بعضی سیاس��ت‌ها و‬ ‫قوانین‪ )3 ،‬ارتقای آگاهی مردم درباره‌ی آزادی بیان و بس��یج عمومی جهت‬ ‫رسیدن به آزادی مطبوعات و دسترسی به اطالعات‪ )4 ،‬آسان‌سازی شنیدن‬ ‫صداها و نظرات مختلف افراد جامعه از طریق رسانه‪.‬محدودیت در مدیریت این پ��روژه و ابزارهای تکنولوژی‬ ‫غیرپیشرفته ادامه‌ی مسیر را بعد از ‪ 3‬سال متوقف کرد‪.‬با توجه‬ ‫به البی‌هایی که با نمایندگان مربوطه انجام شده امیدواریم در جوالی همین‬ ‫‪65‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫از معتبرترین صرافی های ایرانی‬ ‫در تبدیل ارز و حواله جات ارزی‬ ‫‪017 6338832‬‬ ‫‪www.‬به همین دلیل معتقدیم عالوه بر آگاه‌سازی‬ ‫افکار عمومی باید به آموزش خبرنگاران نیز بپردازیم‪.‬در این‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬به نظر من سطح‬ ‫دانش عمومی خبرنگاران ما از حقوق صنفی خودش��ان پایین است و اگر در‬ ‫این مرکز کالس‌های آموزش��ی برگزار شود با استقبال رو‌به‌رو نخواهیم شد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫«س�لامت‬ ‫از دیگ��ر فعالیت‌های��ی ک��ه می‌ت��وان به آن اش��اره کرد کمپین‬ ‫خبرنگاران» است‪ .‬آن زم��ان تکنولوژی به اندازه‌ی امروز‬ ‫پیش��رفت نک��رده ب��ود و برنامه‌ه��ای ما به ص��ورت ضبط ش��ده و از طریق‬ ‫نرم‌افزارهای ابتدایی ش��نیده می‌ش��د و گاهی دانلود یک برنامه ساعت‌ها به‬ ‫طول می‌انجامی��د ‪.‬‬ ‫پس در این مرکز فعالیت‌های آموزشی نیز انجام می‌شود…‬ ‫بله‪ ،‬البته ما خودمان با خبرنگاران قرار مالقات می‌گذاریم‪ .sarafijalali.‬در آن زمان روزنامه‌نگاران مستقل این کشور در‬ ‫یک گروه پنج‌نفره اقدام به جمع‌آوری اطالعات و توزیع آن به مردم و منتقدین‬ ‫کردند‪ .‬ما‬ ‫تا به حال گزارش��ی از قتل یا ش��کنجه‌ی خبرنگاران نداشته‌ایم؛ در حالی‌که‬ ‫کش��ور فیلیپین طی ‪ 8‬سال‪ ،‬دست‌کم قتل ‪ 40‬خبرنگار را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ت�ا به‌ح�ال در چه مواردی کمپی�ن برگزار کرده‌اید و ب�ه چه نتایجی‬ ‫رسیده‌اید؟‬ ‫ما در س��ال ‪ 2004‬با برگزاری س��خنرانی‌ها و کمپین‌هایی که با انجمن‌های‬ ‫غیردولتی دیگر س��ازمان‌دهی ش��ده بود علیه بعضی قوانین موجود اقداماتی‬ ‫انجام دادی��م‪ .‬در واقع در‬ ‫بخش‌ه��ای خصوصی نیز نمایندگان دولت در راس مدیریت حضور دارند که‬ ‫به طبع محدودیت‌هایی را در ارائه دیدگاه روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کنند‪.‬باید تاکید کنم که ما در این کمپین تنها نبودیم و همراه‬ ‫با گروه‌های زیادی توانس��تیم به مالقات سیاس��ت‌مداران برویم و با آن‌ها به‬ ‫صراحت صحبت کنیم‪.‬‬ ‫نفیسه مطلق‬ ‫تست‬ ‫دموکراسی‬ ‫گفتگویی با گایتری ونکیتسواران‪،‬‬ ‫مدیر مرکز خبرنگاران مستقل مالزی‬ ‫ابتدا کمی از شروع فعالیت این سازمان برایمان بگویید‪.‬ما از‬ ‫نمایندگان و قانون‌گذاران این اس��تان خواسته‌ایم تا به مردم اجازه دهند به‬ ‫محتوای اطالعاتی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند دسترس��ی یابند‪ .‬البته‬ ‫تا به حال موفق به تغییر هیچ قانونی نش��ده‌ایم اما برای اولین‌بار این موضوع‬ ‫به عنوان یک بحث داغ به مجلس کش��یده‌ ش��د تا جایی‌که سیاست‌مداران‬ ‫حزب باریسان‌ناس��یونال ه��م آزادانه نظر مخالف خودش��ان را درباره‌ی این‬ ‫قوانین ابراز کردند‪ .com‬‬ ‫س��ال (‪ )2009‬این قانون بررسی ش��ده و بعد از گرفتن آرای اکثریت در ماه‬ ‫مارچ به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫منظور از رس�انه‌های جایگزین چیس�ت؟ آیا رسانه‌های خصوصی در‬ ‫مالزی کفایت نمی‌کنند؟‬ ‫م��ا رس��انه‌ها را در مالزی به دو بخ��ش دولتی و تجاری تقس��یم می‌کنیم‪.‬البته این‬ ‫کمپین که همچنان نیز ادامه دارد تنها در سطح استان سالنگور است‪ .‬در‌عین‌حال برگزاری‬ ‫سخنرانی و کمپین‌های متعدد از جمله فعالیت‌های اصلی این مرکز به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬حدود ‪ 10‬قانون در بین قوانین مال��زی وجود دارد که اکثرن‬ ‫در زمان انگلیس��ی‌ها به تصویب رس��یده است و ما معتقدیم که آن‌ها نیاز به‬ ‫بازنگ��ری جدی دارند‪ .‬‬ ‫البت��ه بعضی‌ه��ا به رس��انه‌های تجاری عن��وان خصوصی نی��ز می‌دهند‪ ،‬اما‬ ‫نکته اینجاس��ت که مدیران ارش��د تمام این رس��انه‌ها – چ��ه مطبوعات و‬ ‫چ��ه کانال‌های تلویزیون��ی ‪ -‬از طرف دولت منصوب می‌ش��وند‪ .‬‬ ‫م��ا در س��ال ‪ 2001‬ایجاد یک رس��انه‌ی جایگزی��ن )‪ (Alternative‬را در‬ ‫فض��ای جامـعه ضروری دیــدی��م و بـه همین دلیل در پـ��روژه‌ای به نـام‬ ‫)‪ (RadiQRadio‬ص��دای خبرنگاران مس��تقل را از طریق یک ش��بکه‌ی‬ ‫رادیویی به گوش مردم می‌رس��اندیم ‪.‬این‌ها قوانین بس��یار کلی هس��تند که به خاطر عدم‬ ‫تعریف دقیق و جزیی به‌راحتی فعالیت‌های رسانه‌ای را محدود می‌کنند‪ .‬برای‬ ‫مثال ماه گذش��ته دیداری با جمعی از خبرنگاران اس��تان پینانگ داشتیم و‬ ‫درباره‌ی همین مسایل به گفتگو پرداختیم‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪49‬‬ .‬بعد‌ها اعضای این گروه گسترش یافته و در ادامه‌ی فعالیت‌هایشان‪ ،‬مرکز‬ ‫خبرنگاران مستقل مالزی )‪ (CIJ Malaysia‬پا به دنیای مجازی اینترنت گذاشت‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2005‬کمپین دیگری برگزار کردیم با هدف دسترسی آزاد مردم به‬ ‫اطالعاتی که در اداره‌های دولتی بایگانی و گاهی مسکوت می‌‌شوند‪ .‬چندی پیش‬ ‫یکی از خبرنگاران در استان جوهور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مدت‌ها‬ ‫در وضعیت کما به س��ر می‌برد‪ .‬‬ ‫در گفتگویی با گایتری ‌ونکیتسواران‪ ،‬مدیریت این مرکز‪ ،‬بیشتر با فضای رسانه‌ای‬ ‫مالزی و فعالیت‌های این سازمان آشنا می‌شویم‪.‬ما در تالش هستیم با آگاه‌سازی خبرنگاران از حقوق‌شان‬ ‫و برجسته کردن خبر برخوردهای فیزیکی که پلیس و گاهی سیاست‌مداران‬ ‫با خبرنگاران دارند به احیای حقوق حرفه‌ای این صنف بپردازیم‪.‬‬ ‫آی�ا تا به حال موارد حادی از برخ�ورد پلیس با خبرنگاران در مالزی‬ ‫گزارش شده‌است؟‬ ‫البته وضعیت مالزی نس��بت به بسیاری از کشورها مسالمت‌جویانه است‪ .‬‬ ‫در واقع فعالیت‌های ما یک اقدام پیش‌گیرانه به حساب می‌آید‪ .‬پیشینه‌ی فعالیت این مرکز به بحران‌های‬ ‫سیاسی ‪ 1998‬مالزی برمی‌گردد‪ .com‬‬ ‫اینجا کواال‬ ‫مرکز تبدیل ارز ایرانیان در مالزی‬ ‫در گشت و گذارهای اینترنتی‪ ،‬وب‌سایتی را دیدم متعلق به «مرکز خبرنگاران‬ ‫مستقل مالزی» که خبر اصلی خود را به نقش کاربران اینترنتی داخل و خارج ایران‬ ‫در اطالع‌رسانی وقایع پس از انتخابات اختصاص داده بود‪ .‬‬ ‫به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم خودمان به دیدار خبرنگاران برویم و ذهن‬ ‫آن‌ه��ا را با ضعف قوانین موجود و نقض حقوق خودش��ان درگیر کنیم‪ .

‬آیا این مراکز به هم وابس�ته‌اند؟ در واقع آیا ش�ما شعبه‌ای از‬ ‫یک انجمن بین‌المللی هستید؟‬ ‫خیر‪ .‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی با نگاهی مثبت به آینده‌ی ریگالیا تا به‬ ‫ام��روز بیش از ‪ 65‬درصد واحده��ای این مجتمع را پیش خرید نموده‌اند‬ ‫و علی‌رغم اوضاع نا به س��امان اقتصاد جهانی و به خصوص بازار س��اخت‬ ‫و ساز‪ ،‬با پش��توانه‌ی این استقبال عالی و همین طور با تکیه بر موقعیت‬ ‫خاص کمپانی س��ازنده‪ ،‬کار س��اخت ریگالیا به س��رعت و روی برنامه در‬ ‫حال پیشرفت است و طبق برنامه تا پایان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بع��د از انتخاب گزارش‌های برتر به اف��راد چگونگی ضبط‪ ،‬میکس و پردازش‬ ‫مقدماتی صدا را تعلیم داده و در نهایت از آن‌ها می‌خواهیم تا گزارش‌هایشان‬ ‫را با صدای خودشان بخوانند و ضبط کنند‪ .‬ما آن‌ها را در یافتن و انتخاب سوژه آزاد می‌گذاریم‪.‬البته ما دیگر به بعضی مش��کالت عادت کرده‌ایم و س��ر و کار‬ ‫داشتن با آن‌ها را جزو کارمان می‌دانیم‪.‬‬ ‫ریگالیا‪ :‬شکوه واقعی‬ ‫پیش فروش آپارتمان‌های لوکس در قلب کواالالمپور‬ ‫قلب کواالالمپور‪ ،‬این کالن ش��هر سرس��بز و زیب��ا‪ ،‬منتظر میهمان‬ ‫تازه‌ای اس��ت‪ .‬در این پروژه از زنان می‌خواهیم تا داستان‬ ‫یا گزارش��ی تهیه کنند‪ .‬‬ ‫ساختمان سه ضلعی ریگالیا با دو پل اختصاصی به خیابان‌های کوچینگ‬ ‫و س��لطان اس��ماعیل متصل خواهد بود‪ .‬‬ ‫بنابراین ممکن اس�ت توضیح دهید که بودجه‌ی ش�ما به عنوان یک‬ ‫انجمن غیردولتی از کجا تامین می‌شود؟‬ ‫س��ازمان‌های بین‌المللی زیادی هس��تند که به انجمن‌های��ی مثل ما کمک‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬بعد از اتمام کار نیز ما موظف هس��تیم گزارشی از‬ ‫نتایج به‌دست آمده تحویل آن‌ها بدهیم‪.‫کالس‌ها س��عی می‌کنیم به س��رعت از مباحثی چون نوشتن گزارش و تهیه‬ ‫مصاحبه بگذریم و بیش��تر با آن‌ها راجع ب��ه آزادی بیان‪ ،‬قانون مطبوعات و‬ ‫اخالق حرفه‌ای این رشته صحبت کنیم‪.‬ما برنامه‌ه��ا‪ ،‬ریز فعالیت‌ها‪،‬‬ ‫و اهداف‌مان را توضیح داده و آن‌ها بعد از بررس��ی بودجه‌ای را برای اجرای‬ ‫پروژه تخصیص می‌دهند‪ .‬راستش را بخواهید این پروژه یکی‬ ‫‪65‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫از لذت‌بخش‌ترین و جذاب‌ترین فعالیت‌هایی‌ست که در برگزاری آن شرکت‬ ‫کرده‌ام‪ .‬این ام��ر امکان برخورداری از موقعی��ت و امکانات درجه یک این‬ ‫پروژه‌ی مس��کونی را برای افراد مختلف با س��لیقه‌ها و نیازهای گوناگون‬ ‫فراهم آورده است‪.‬‬ ‫برای مثال ‪ 3‬س��ال پیاپی اس��ت که مرک��ز ما با حمایت مال��ی یکی از این‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬پروژه‌ی بس��یار جالب��ی در ارتباط با زنان ش��هرهای کوچک و‬ ‫روس��تاهای مالزی انجام می‌دهد‪ .‬هر چند او خشنود است که کشورش از برخوردهای شدید فیزیکی‬ ‫پرهیز می‌کند اما سیاس��ت‌های دولت را «کنترل با کیک و قهوه» می‌نامد و‬ ‫معتقد اس��ت روزنامه‌نگاران نباید بگذارند که دولت ولو با مصالحت دستیابی‬ ‫آن‌ها را به رسانه‌های آزاد به تاخیر بیاندازد‪.‬البته کمک مالی آن‌ها بیش��تر ش��بیه به اعط��ای یک بودجه‌ی‬ ‫مش��خص در ازای یک برنامه‌ی هدفمند اس��ت‪ .‬برای گایت��ری توضیح دادم که‬ ‫م��ن به عنوان یک ناظر غیرمالزیایی نس��بت به س��ال ‪ 2004‬ک��ه وارد این‬ ‫کشور شده‌ام شاهد باز شدن فضای رسانه‌ها هستم و معتقدم پیشرفت قابل‬ ‫مالحظ��ه‌ای در مطرح ش��دن معضالت اجتماعی و نقدهای صریح سیاس��ی‬ ‫در س��طح مطبوع��ات و حتا تلویزیون مالزی اتفاق افتاده اس��ت؛ اما گایتری‬ ‫نی��ز مثل تمام فعاالن این حوزه انتظارهای بیش��تری از وضعیت آزادی بیان‬ ‫در کش��ورش دارد و با دلس��وزی و نگرانی به آینده و مسایل این حوزه نگاه‬ ‫می‌کند‪ .‬امیدوارم روزی موفق شویم این داستان‌ها را‬ ‫از طریق ایستگاه‌های رادیویی سراسری به گوش مردم مالزی برسانیم‪.‬‬ ‫شرکت اکسپت سولوشنز که نامی آشنا در مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری مفید‬ ‫ ‪Regalia @ Sultan Ismail‬‬ ‫و مطمئ��ن در مالزی اس��ت‪ ،‬ریگالیا را ترکیبی کام��ل از زیبایی‪ ،‬امنیت‪،‬‬ ‫راحتی و آرامش و امکانات مدرن در قلب کواالالمپور می‌داند و به همین‬ ‫جهت خرید آن را به مش��تریان خود پیش��نهاد می‌کند؛ مشتریانی که به‬ ‫تضمین آینده‌ای آسوده و روشن برای خود و فرزندان‌شان می‌اندیشند و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در امالک را بی‌توجه به تبلیغات توخالی رنگ به رنگ و‬ ‫تنها پس از گرفتن مش��اوره‌ای تخصصی با در نظر گرفتن کلیه‌ی جوانب‬ ‫و ریسک‌های احتمالی انجام خواهند داد‪ .‬درس��ت در ابتدای ش��مالی خیابان‬ ‫سلطان اسماعیل‪ ،‬با چشم اندازی از یک سو رو به مرکز شهر کواالالمپور‬ ‫و از س��وی دیگ��ر رو به تپه‌های سرس��بز کِنی هیل��ز‪ ،‬ریگالیا ترکیبی از‬ ‫معماری مدرن‪ ،‬امکاناتی کامل و به روز و موقعیت مکانی استثنایی را به‬ ‫خریدارانش وعده داده است‪.‬‬ ‫در نهای��ت صحبت‌هایمان به مس��ائلی پیرامون محدودیت‌های رس��انه‌ای و‬ ‫تعیین خط مش��ی‌هایی که دولت مالزی با روش‌ه��ای مصالحه‌جویانه برای‬ ‫خبرن��گاران تعیین می‌کن��د ادامه پیدا کرد‪ .‬‬ ‫ام��ا از نظر خریدارانی که در روزهای اولیه‌ی پ��رده برداری و آغاز پیش‬ ‫فروش پروژه به س��مت آن هجوم آوردند‪ ،‬در کنار موقعیت جغرافیایی و‬ ‫خوشنامی کمپانی س��ازنده‪ ،‬دو عامل مهم در انتخاب آن‌ها نقش داشته‬ ‫اس��ت؛ اول امکانات خاص و ایده‌آل مجتمع به ویژه تفریحگاه و اس��تخر‬ ‫روی ب��ام آن که به کل ش��هر دید مس��تقیم دارد‪ ،‬و دوم امکان انتخاب‬ ‫واحدهای مس��کونی در سایز‌ها و ابعاد متفاوت از ‪ 45‬تا ‪ 1000‬متر مربع‬ ‫اس��ت‪ .‬در این پروژه ی سالیانه جوایزی‬ ‫نیز به بهترین گزارشگران اهدا می‌گردد‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪67‬‬ .‬‬ ‫برخ�ورد دول�ت با مرکز ش�ما به خاط�ر دریافت کمک‌ه�ای مالی از‬ ‫کشورهای خارجی چگونه است؟‬ ‫در ابت��دای کار کم��ی قبول این مس��اله برای دولت س��خت ب��ود‪ .‬‬ ‫از میان امکانات ویژه‌ی برنامه‌ریزی شده برای ریگالیا می‌توان به سرویس‬ ‫پذیرش در البی‪ ،‬امکانات کامل کالب هاوس‪ ،‬رس��توران پنج ستاره‪ ،‬بار‪،‬‬ ‫س��ینمای خصوصی‪ ،‬سرویس لیموزین‪ ،‬سالن ماس��اژ و اسپا‪ ،‬سالن بدن‬ ‫سازی‪ ،‬مهد کودک ‪ ،‬امکانات امنیتی پیشرفته و تلویزیون‌های مداربسته‬ ‫اشاره کرد‪.‬البته ما س��عی کرده‌ایم با مراکزی که در‬ ‫منطقه‌ی جنوب شرق آسیا اهداف مشترک داریم ارتباط بگیریم و اطالعات‬ ‫رد و بدل کنیم اما ارتباط سازماندهی شده با هم نداریم‪.‬در واقع ابت��دا از دولت‬ ‫درخواست کمک مالی کردیم و زمانی که با پاسخ منفی آن‌ها روبه‌رو شدیم‬ ‫از س��ازمان‌های بین‌المللی تقاض��ای حمایت کردیم و در زمان اجرای پروژه‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به اسپانسر مالی را به طور شفاف و بی‌پرده بر روی وب‌سایت‬ ‫ق��رار دادی��م‪ .‬عالوه بر دو طبقه فروش��گاه و‬ ‫مراک��ز خدماتی که در الب��ی در نظر گرفته ش��ده‌اند‪ ،‬در حیاط مرکزی‬ ‫مجتم��ع امکانات رفاهی مانند اس��تخر و کافه تریا قرار خواهند داش��ت‪.‬عالوه بر این‪ ،‬اکسپت سولوشنز‬ ‫خدمات زیر را برای خریداران این پروژه تضمین نموده است‪:‬‬ ‫ وام قطعی تا ‪ 80‬درصد برای دارندگان اقامت دوم و تا ‪ 70‬درصد برای‬‫دارندگان ویزای کار‬ ‫ نظارت بر روند قرارداد و مش��اوره‌ی حقوق��ی با در نظر گرفتن کلیه‌ی‬‫شرایط مورد نیاز مشتری‬ ‫ حذف هزینه‌های حقوقی انتقال ملک )‪(Legal Fees‬‬‫ و دس��ت آخر؛ یک دس��تگاه تلویزیون ‪ LCD‬چهل و دو اینچ به عنوان‬‫هدیه‬ ‫قبل از هر خرید‪ ،‬بازگشت سرمایه و ریسک را محاسبه کنید‬ ‫مشاوره تخصصی رایگان با حضور مترجم فارسی زبان‪:‬‬ ‫تلفن هماهنگی‪03-21632234 :‬‬ ‫آدرس‪ :‬کواالالمپ�ور‪ ،‬خیاب�ان امپنگ‪ ،‬مقابل برج‌ه�ای پتروناس‪،‬‬ ‫هتل مایا‪ ،‬پالزا ‪ ،138‬طبقه ‪ ،16‬واحد ‪3‬‬ ‫‪Expat‬‬ ‫‪Solutions‬‬ ‫اکسپت سولوشنز‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫در کش�ورهای دیگر نی�ز «مرکز انجمن خبرنگاران مس�تقل» وجود‬ ‫دارند‪ .‬اما ما با‬ ‫شفاف‌س��ازی مش��کالت را پش��ت س��ر گذاش��تیم‪ .‬ش��نیدن گزارش‌های واقعی که اکثرن راجع به خشونت‌های خانگی‬ ‫و مش��کالت اجتماعی‌س��ت و از زبان ش��خصیت‌های حقیقی داستان روایت‬ ‫می‌ش��ود بسیار تاثیرگذار است‪ .‬ریگالیا پ��روژه‌ای خاص از کمپانی ِمی‌لَند اس��ت که تمام‬ ‫تجربه‌ی بیس��ت ساله‌ی ساخت و س��از این گروه – کمپانی را یک‌جا به‬ ‫خدم��ت گرفته و بنا دارد تصویر و س��بک جدیدی از زندگی در محیطی‬ ‫مدرن را به س��اکنان خود ارائه دهد‪ .‬اتفاقن برای من هم جالب بود که در بعضی از کشورها با همین عنوان‬ ‫مراکزی در حال فعالیت هس��تند‪ .

‬‬ ‫بس��یار مش��کل اس��ت تش��ریح اثری که ‪ Mosaic‬بر طرفداران‬ ‫اینترنت داش��ت‪ ،‬که تا آن زمان درگیر اب��زاری منحصر به متن‪،‬‬ ‫نوش��ته و صفحه کلید بودند‪ .‬‬ ‫در س��ال ‪ ،1984‬تیم‌ برنرز لی دوباره به سرن بازگشت که خانه‬ ‫اصل��ی تحوالت اینترنتی در دنیا ب��ود‪ .‬تمایل دارم که‬ ‫نماهایی از اثر جاودانه استنلی‌کوبریک‪ ،‬فیلم «‪ :2001‬یک اودیسه‬ ‫فضایی» را به یاد ش��ما بیاورم که میمون‌ها و فضانورد در ابتدا و‬ ‫انتهای فیلم با حیرت به سنگ سحر‌آمیز غول‌پیکری می‌نگریستند‬ ‫که کوچک‌ترین اطالعی از هویت آن نداشتند‪ .‬چیزی که وینتون س��رف از آن به عنوان «یک س��ونامی‬ ‫اینترنتی» یاد می‌کند‪.millenniumprize.‬این مس��اله باعث ش��د که‬ ‫در روزهای بعد‪ ،‬رس��انه‌های تلویزیونی مانند‬ ‫س��ی‌ان‌ان‪ ،‬بی‌بی‌سی‪ ،‬الجزیره و غیره به خود‬ ‫آمده و به جای خبررس��انی صرف‪ ،‬به حواشی‬ ‫و جزئیات انتخابات ایران نیز بپردازند‪.‬اگر وی موفق شود‪ ،‬دریچه‬ ‫جدیدی در تاریخ تکنولوژی اطالعات گش��وده خواهد شد‪ .‬‬ ‫به وضوح در س��اعات اولیه‪ ،‬رسانه‌های اینترنتی گوی سبقت را از‬ ‫تلویزیون ربودند و نش��ان دادند که تا چه حد در میان مخاطبین‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫محبوبی��ت دارند‪ .‫یک جنگ تمام عیار‬ ‫فکرخانه‬ ‫ر‬ ‫س نا‬ ‫نگاهی کوتاه به رویایی که پدر وب‬ ‫برایمان به واقعیت تبدیل کرد‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫مهدی‌رنگرز ‪mehdi.‬‬ ‫س��ال‌ها قبل این مهم فق��ط و فقط یک رویا‬ ‫می‌نمود‪ .‬‬ ‫در س��ال ‪ ،1994‬تیم‌ برنرز لی کنسرس��یوم شبکه جهانی وب را‬ ‫در آزمایش��گاه علوم کامپیوتر در انستیتو تکنولوژی ماساچوست‬ ‫(‪ )MIT‬تاس��یس کرد‪ .‬‬ ‫در کن��ار این‌ه��ا‪،‬‬ ‫تیم‌ برن��رز لی اولین‬ ‫مرورگ��ر را نیز خلق‬ ‫کرده‌ اس��ت‪ .‬این به مثابه این بود که هر رس��انه‬ ‫دیگری که در قدیم به عموم معرفی ش��ده بود می‌توانست اکنون‬ ‫از طریق اینترنت در اختیار همه گذاش��ته‌ شود‪ .‬س��ایت‌هایی مانند فیس‌بوک‪،‬‬ ‫توییتر‪ ،‬س��ی‌ان‌ان و مش��ابه این‌ها‪ ،‬اطالعات بسیاری را در اختیار‬ ‫مخاطبین خود قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫مساله‌ای که من از آن با عنوان برتری مطلق‬ ‫اینترنت بر رسانه‌ قدرتمندی مانند تلویزیون‬ ‫در مورد خاص انتخابات ایران یاد می‌کنم‪.‬در آن دوران‪ ،‬اینترنت در‬ ‫ابتدای راه طوالنی عامه‌پس��ند کردن س��رویس‌هایش بود‪ .‬قدرت عملی که‬ ‫رس��انه‌هایی مانند روزنامه‪ ،‬رادیو و تلویزی��ون از انجام آن ناتوان‬ ‫بودن��د‪ .‬به عنوان رییس کنسرس��یوم‪ ،‬وی به یافت��ن توانایی‌های‬ ‫جدیدتری برای وب مشغول است‪ .‬‬ ‫ب��ا محدودیت‌های اعمال ش��ده ب��ر فعالیت‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬این ب��از اینترنت ب��ود که گوی‬ ‫س��بقت را ربود و خبرها‪ ،‬عکس‌ها و فیلم‌های‬ ‫جدیدی را با مردم به اش��تراک می‌گذاش��ت‪.‬زمانی که مارن اندرسن و اریک‬ ‫بینا‪ ،‬مرورگر گرافیکی خود با نام ‪ Mosaic‬را عرضه کردند‪».‬‬ ‫و اکنون این راه طوالنی به این نقطه درخش��ان رس��یده است‪ .‬اگر پس‬ ‫از انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران به فضاه��ای مجازی مانند‬ ‫فیس‌ب��وک و توییتر س��ر می‌زدید‪ ،‬می‌دیدید ک��ه ایرانی‌هایی از‬ ‫سراس��ر دنی��ا در یک صفحه گ��رد هم آمده و نظرات‌ش��ان را به‬ ‫اشتراک می‌گذاشتند‪.‬احتیاجی نیست راه دوری برویم‪ .‬این رویداد عجیب توانست‬ ‫طرفداران زیادی را به سوی خود جلب کند‪.‬‬ ‫اما هنوز فرصت از دس��ت نرفته بود‪ .‬س��ایت‌های اینترنتی مانند‬ ‫فیس‌بوک‪ ،‬توییتر‪ ،‬یوتیوب و تعدادی دیگر‪ ،‬مملو از اخبار‪ ،‬تصاویر‪،‬‬ ‫کلیپ‌ها و گزارش��اتی از رویدادهای ایران بودند‪ .‬‬ ‫تیم برنرز لی‬ ‫و ماشین ‪World Wide Web‬‬ ‫تیموتی‌جان‌برنرز لی در ‪ 8‬ژوئن ‪ 1955‬در شهر لندن متولد شد‪.‬‬ ‫*عکس تیم‌ برنرز لی گرفته شده از‪www.‬در این مقاله‬ ‫نویس��نده اش��اره می‌کند که بر عکس آن‌چه مخاطبین سی‌ان‌ان‬ ‫منتظرش بودند‪ ،‬این غول رسانه‌ای به جای گزارش دادن حواشی‬ ‫انتخابات��ی ایران در روز ‪ 13‬ژوئ��ن ‪ 2009‬به پخش مجدد برنامه‬ ‫«لری کینگ» پرداخته بود‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪53‬‬ .‬در س��ال ‪ ،1980‬در آزمایشگاه فیزیک ذرات اروپا‬ ‫(س��رن) در ژنو‪ ،‬او به ش��رح یک نظام جهانی بر اس��اس مفهوم‬ ‫ابرمتن پرداخت که تحت آن تمام پژوهشگران دنیا قادر بودند از‬ ‫هر نقطه‌ای اطالعات خود را به اشتراک بگذارند‪.‬اما حدود ‪ 40‬سال‬ ‫بع��د از پیش‌بینی اس��تنلی‌کوبریک و به لطف اف��رادی مانند تیم‌‬ ‫برنرز لی‪ ،‬می‌توان به قطع ادعا داشت که‪« :‬ما می‌توانیم»‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬پروژه‌ای که او در این روزها بر‬ ‫رویش کار می‌کند‪ ،‬یافتن راهی برای نش��ان‌ دادن محتوای پایگاه‬ ‫داده‌های حجیم بر روی اینترنت اس��ت که همزمان قابل مشاهده‬ ‫در س��رویس‌های جس��تجو نیس��تند‪ .‬‬ ‫وی به تحصیل فیزیک در دانشگاه آکسفورد پرداخت و مهندس‬ ‫نرم‌افزار ش��د‪ .rangraz@monorail-kl.‬پدر وب‬ ‫این پدیده را ش��بکه‬ ‫جهانی وب (‪ )World Wide Web‬نام نهاد که می‌توانس��ت‬ ‫صفحه‌های وب را ایجاد کرده و با نرم‌افزارهای مهیا ش��ده‪ ،‬اجازه‬ ‫دهد که مخاطبین به صفحه‌های وب دسترس��ی داش��ته و آن‌ها‬ ‫را ذخیره کنند‪.‬نوابغ درخشانی که‬ ‫به رویاه��ای متعدد ما رنگ واقعیت می‌بخش��ند‪ .‬دیرکرد سی‌ان‌ان‬ ‫و رس��انه‌های تلویزیونی دیگر باعث شده بود که کمپین اینترنتی‬ ‫ضد تلویزیونی در توییتر به راه بیفتد‪ .‬هنوز‬ ‫استانداردهایی مانند ذخیره‌کردن‪ ،‬فرمت‌کردن و دریافت اطالعات‬ ‫نهادینه نشده بودند‪.‬‬ ‫رس��انه‌های نوین و دیجیتال جنس زندگ��ی روزمره ما را به طور‬ ‫کلی دگرگون کرده‌اند‪ .‬برای اولین بار‪ ،‬وب توجه‬ ‫من را در سال ‪ 1993‬جلب کرد‪ .‬‬ ‫در سال ‪ ،1989‬تیم‌‬ ‫برنرز لی با ارائه مقاله‬ ‫«مدیری��ت اطالعات‪:‬‬ ‫یک پیش��نهاد» این‬ ‫مشکالت را با معرفی‬ ‫پروت��کل انتق��ال ابر‬ ‫متن (‪ )HTTP‬حل‬ ‫کرد‪.‬مانند هر مخترع دیگری‪ ،‬تیم‌ برنرز لی‪ ،‬با‬ ‫انگیزه و اش��تیاق فراوانی به دنبال اکتشافات بیشتر در این زمینه‬ ‫اس��ت‪ .‬‬ ‫گزافه نیس��ت اگر بگوییم تمام این‌ها مدیون تالش افراد گمنام و‬ ‫کمتر مش��هوری مانند‌تیم‌ برنرز لی هس��تند‪ .com‬‬ ‫‪52‬‬ ‫زندگ��ی این روز‌های م��ا ایرانی‌های مقیم مال��زی بدون اینترنت‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬در‬ ‫حالی‌که رس��انه‌های خبری برای اطالع‌رسانی با محدودیت‌هایی‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬پدیده جدیدی تحت عنوان خبرنگاری شهروندی‬ ‫با اتکا به اینترنت‪ ،‬مردم سراس��ر دنیا را از آخرین تحوالت ایران و‬ ‫جهان با‌خبر می‌سازد‪.‬این مهم به جایی‬ ‫کشیده شد که مجله اکونومیست در شماره ‪ 20‬ژوئن ‪ 2009‬خود‬ ‫در مقال��ه‌ای با عنوان «توییتر یک‌‪ ،‬س��ی‌ان‌ان صف��ر» به رویکرد‬ ‫مثبت مخاطبین به س��ایت‌‌های اجتماعی پرداخت‪ .fi :‬‬ ‫‪© Yanik Chauvin 2009‬‬ ‫وینتون سرف‪ ،‬یکی‬ ‫از مدی��ران عام��ل‬ ‫دپارتم��ان اینترنت‬ ‫در ش��رکت گوگل‪،‬‬ ‫در مقال��ه‌ای در‬ ‫مجله تایم به تاریخ‬ ‫‪ 29‬ژوئ��ن ‪2009‬‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬مانن��د‬ ‫بس��یار دیگ��ری از‬ ‫م��ردم‪ ،‬م��ن هم به‬ ‫طور کام��ل از این‬ ‫دس��ت‌آوردهای تاریخی بی‌اطالع بودم‪ .‬‬ ‫زمان��ی در حدود ‪ 50‬س��ال قبل‪ ،‬بح��ث روز رس��انه‌ای پیرامون‬ ‫تلویزی��ون و اثراتش ب��ر رادیو بود؛ اما اکنون رش��د اس��تفاده از‬ ‫اینترنت و س��ایت‌های اجتماعی در میان مردم‪ ،‬خطراتی را برای‬ ‫شعار «تلویزیون برای همه خانواده‌ها» ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال در حواش��ی انتخابات ایران ه��م دنیای مجازی‬ ‫اینترنت نشان داد که چگونه می‌تواند قدرتش را به رخ رسانه‌های‬ ‫قدرتمندی مانند س��ی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی بکشد‪ .‬سال‌هایی که «تیم برنرز لی» در تالش بود تا «وب» را‬ ‫خلق کرده و آن را پدیده‌ای همه‌گیر کند‪.‬مساله‬ ‫مهمی که وینتون سرف از آن به عنوان «اختراعی بسیار مهم‌تر از‬ ‫معرفی‪ »World Wide Web‬نام می‌برد‪.‬بدون شک معمولن اولین کاری که می‌کنیم بررسی‬ ‫آخرین وضعیت کش��ورمان است‪ .

‬ظ روز چهارشنبه ‪ 9‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)16‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫آدمیزاد است دیگر‪ ،‬یک وقت‌هایی دلش می‌خواهد در وبالگش عکس آپلود کند!‬ ‫‪.‬ظ روز یکشنبه ‪ 16‬فروردین ‪1388‬‬ ‫ ‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪)23‬‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)25‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫ ‬ ‫خودم‬ ‫ ‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎16:9‬ق‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎7:11‬ب‪.‫وبالگ‬ ‫‪english82.‬ظ روز یکشنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫ ‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)16‬‬ ‫برزخ‬ ‫برزخ یعنی آن‌جا که مجبوری عضله‌های صورتت را از پس لطیفه‌های بی‌مزه‪ ،‬برای خنده‌های‬ ‫متظاهرانه منبسط ومنقبض کنی‪..persianblog.ir‬‬ ‫مالزی‌ترین‌ها‬ ‫‪1388‬همان ‪ 1984‬است‬ ‫در شصتمین سالگرد انتشار رمان ‪ 1984‬جورج اورول و با مصادف شدن آن با انتشار خبر «نصب‬ ‫دوربین‌های مدار بسته در مدارس کشور» این شایعه که جورج اورول رمان معروفش ‪ 1984‬را با‬ ‫همکاری روح نوستراداموس در ایران به رشته‌ی تحریر در آورده است‪ ،‬قوت گرفت‪.‬اگر همت کنی قاشقی برای هم زدنش‬ ‫بیاوری شیرین می‌نوشی‌ش اگر نه نیمه‌ی اولش را تلخ خواهی نوشید و نیمه دومش از شیرینی‬ ‫گلویت را خواهد زد‪.‬ظ روز دوشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫ ‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)5‬‬ ‫بت زمان‬ ‫یک وقت‌هایی چشم وا می‌کنی می‌بینی وقتی وسط حرف‌هات به شوخی می‌گی «از ما که‬ ‫گذشته»‪ ،‬دیگه مثل قبل چشمای کسی گرد نمی‌شه‪ ،‬دیگه کسی نمی‌خنده به این شوخی‬ ‫بچگانه‪ ،‬هیچکس عین خیالش نیست که داری مزاح می‌کنی‪ ،‬کسی نمی‌گه این حرف‌ها کدومه‬ ‫بچه جان؛ این‌جور وقت‌هاست که باید راستی راستی فریاد «جوونی کجایی که یادت به خیر»‬ ‫برآورد؛ این‌جور وقت‌هاست که دیگه باید پیش ُبت زمان سر خم کرد‪ ،‬که باید دست به دامن ثانیه‌ها‬ ‫شد…‬ ‫‪54‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎2:20‬ب‪...‬ظ روز یکشنبه ‪ 2‬فروردین ‪1388‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)20‬‬ ‫زندگی‬ ‫زندگی مثل لیوان چایی است که ته آن شکر ریخته باشند‪ .‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎7:26‬ب‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎12:39‬ب‪..‬‬ ‫‪LINK‬‬ ‫همه پست‌های مالزی‌نویسان را در ایران‌مالزی بخوانید‬ ‫‪www.com‬‬ ‫دیگه چه خبر؟‬ ‫مکالمات «دیگه چه خبر دار» مکالماتی هستند که اساسا برای برقراری آن‌ها نیاز به خطوط تلفن‪،‬‬ ‫موبایل اینترنت و یا هیچ وسیله‌ی ارتباطی دیگری ندارید! شما برای برقراری ارتباط کافی‌ست چهار‬ ‫خط جمله‌ی کلیشه‌ای را به دقت تنظیم کنید‪ ،‬رونوشتی از آن را یک‌بار برای همیشه به دست طرف‬ ‫مقابل بسپارید و هر دو طرف هر هشت ساعت یکبار قرقره‌اش کنید‪.‬ظ روز دوشنبه ‪ ۳‬فروردین ‪۱۳۸۸‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)20‬‬ ‫سفر کرده‬ ‫گفتم‪ :‬نگرانم‪ ،‬خواب دیدم داره از آسمون کرکس یه پا می‌باره‬ ‫پرسید‪ :‬کرکس‌ها از سرشون سقوط می‌کردن یا از سمت پاهاشون؟‬ ‫یکم فکر کردم گفتم‪ :‬گمونم از سمت همون یه لنگه پاشون‬ ‫بالفاصله پرسید‪ :‬سفر کرده داری؟‬ ‫گفتم‪ :‬آره آره‪ ،‬از کجا فهمیدی؟‬ ‫گفت‪ :‬خودت دیروز بهم گفتی!‬ ‫‪55‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎7:58‬ب‪.‬‬ ‫خیلی خنده داره آدم یه عمر هر روز که از خواب پا می‌شه کلسترول و ویتامین و پروتئین و میزان‬ ‫کالری‌ای که باید در طول روز به بدنش برسه رو با چرتکه حساب کنه و همه‌ش رو تو رژیم غذایی‬ ‫روزانه‌اش لحاظ کنه‪ ،‬صبحانه شیر بز کوهی و عسل اورامان و آب پرتقال واشنگتنی و خاویار روس‬ ‫زهر مارش کنه؛ ظهرها بیست دقیقه بعد از نهار رژیمی‌ش بخوابه تا پوست شادابی داشته باشه‬ ‫و با هزار بدبختی روغن هسته‌ی انگور گیر بیاره که بریزه رو ساالد شفتالوش و کلسترولش رو‬ ‫پایین نگه داره و بعد از تناول ساالد کم کالری‌ش یه ساعت پیاده بره گلچرخ تا هیکلش فیت بمونه‬ ‫و بعدش شب‌ها ماسک خیار و خرزهره و هویج فرنگی بذاره و قهوش رو تلخ کوفت کنه تا خدای‬ ‫نکرده قند خونش باال نره و قبل از خواب یه لیوان شیر و شربت مولتی ویتامین و روغن کرچک رو که‬ ‫مزه‌ی پیشاب خوک می‌ده رو با هم سر بکشه؛ خیلی خنده داره آدم همه‌ی عمر از ترس جونش‬ ‫لب به سیگار نزنه و اصلن نفهمه فرق سیگار اولترا الیت با الیت و فرق قلیون دو سیب نعنا با منار‬ ‫مسجد لطفعلی خان اصفهان چیه و موقع خواب تکنیک‌های یوگا به کار ببره و ذهنش رو از همه‌ی‬ ‫کثافت‌های جاری خالی کنه تا تمرکزش رو تقویت کنه‪ ،‬بعد یه روز از همین روزهای مسخره‌ی‬ ‫زندگیش که خبر مرگش از خواب بیدار می‌شه‪ ،‬در حالی‌که داره خواب‌آلود‪ ،‬کش و قوس‌های‬ ‫صبحگاهی همراه با حرکات موزونش رو از دم در اتاقش شروع می‌کنه و همزمان به این فکر می‌کنه‬ ‫سر بخوره و با مالج بره‬ ‫که خمیر دندون اورال بی‌ش رو کجا گذاشته‪ ،‬پاش روی پا فرشی دم در اتاق ُ‬ ‫تو چهارچوب در و به چشم به هم زدنی ریق رحمت رو سر بکشه‪ ،‬خیلی خنده داره واقعا! خیلی!‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎٤:٢٩‬ب‪.‬ظ روز شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)13‬‬ ‫‪Privacy‬‬ ‫می‌گه‪ :‬در بهشت همه چیز بر همه کس آشکار و عیانه!‬ ‫می‌گم‪ :‬همچین جایی برای من یکی حکم جهنم رو داره!‬ ‫در همین نزدیکی‬ ‫بیوگرافی‪:‬‬ ‫عرف��ان ی��ک ده��ه ش��صتی‬ ‫معمولی‌س��ت‪ .‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------------------‬‬‫وضعیت کالس‪ :‬در حال انفجار!‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎4:41‬ق‪.‬س��ه چه��ار‬ ‫نصف‌النه��ار ب��ه ش��رق آم��ده تا‬ ‫ادبی��ات غ��رب بخوان��د! بوم‌رن��گ‬ ‫تنه��ا چوب‌خط س��ال‌های دور از‬ ‫خانه‌اش نیس��ت؛ او ب��ا بوم‌رنگ‬ ‫به جنگ جبر جغرافیایی می‌رود‪،‬‬ ‫می‌اندیش��د‪ ،‬نف��س می‌کش��د‬ ‫و رنج زیس��تن در غ��رب‪A‬ت را با‬ ‫نوشتن تاب می‌آورد‪.iranmalaysia.‬ظ روز چهارشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫ ‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)14‬‬ ‫از مالزی‬ ‫مکان‪ :‬کالس ‪ Melayu Bahasa‬یا همان زبان ماالیی‬ ‫وضعیت کالس‪ :‬آرام و متعادل‬ ‫‪------------------------------------------------------------------------‬‬‫استاد ماالیی‪ :‬کسی می‌دونه انگلیسی‌های استعمارگر چرا به مالزی اومدند؟‬ ‫میم‪ :‬که ماالیی یاد بگیرند‪.‬ظ روز دوشنبه ‪ 10‬فروردین ‪1388‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫پیام‌های ديگران (‪+)10‬‬ ‫ُمردی؟ به جهنم‪. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ .‬‬ ‫بعد التحریر‪ :‬آدمیزاد است دیگر… پشیمان می‌شود!‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎2:02‬ب‪.‬ظ روز چهارشنبه ‪ 23‬بهمن ‪1387‬‬ ‫تگ‌ها‪:‬‬ ‫نویسنده‪ :‬عرفان ؛ ساعت ‪‎4:52‬ب‪.

‬این هم همین‌ طوریه‪ ،‬ممکنه کسی‬ ‫بیاد و از این ال ِمان‌ها استفاده بکنه و به سلیقه خودش اون‌ها رو‬ ‫‪Monorail Iranian Magazine in Malaysia.‬ما می‌تونستیم‬ ‫اون قطعه را بازنوازی کنیم با سازهای بهتر‪ ،‬اما ترجیح دادیم که‬ ‫اجازه بدیم اون به همون صورت باقی بمونه‪.‬توی این آلبوم همه جور موسیقی ایرانی بود؛ از‬ ‫موسیقی سنتی دهه سی و چهل ایران گرفته تا موسیقی جدید‪.‬یک روز در مسیر رفتن به سر کار‬ ‫دیدم توی آشغال‌ها یک جعبه گیتار هست‪ .‬باز کردم دیدم یک‬ ‫گیتار هم توی آن است‪ .com‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫جون‪2009‬‬ ‫سپتامبر‬ ‫هفتم‪،‬ششم‪،‬‬ ‫‌شماره‬ ‫‌شماره‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪ ،‬پیش‬ ‫حکایت ساخته شدن قطعه «دعای مطربان» حکایت‬ ‫شیرینی‌ست‪ ،‬برامون تعریف می‌کنین…‌‬ ‫البته این حکایت واقعی‌ست‪ .‬حاال ممکنه هزاران هزار آدم این رنگ‌ها را‬ ‫بردارن و نقاشی‌کنن‪ ،‬ولی هر تابلویی که کشیده می‌شه به‌خصوص‬ ‫است و قبلن کشیده نشده‪ .‬‬ ‫اینک بخش دوم و پایانی این گفت‌و‌گو‬ ‫در پیش روی شماست‪.‬خیلی خوشحال و هیجان‌زده گیتار را آوردم و به استیو نشون‬ ‫دادم گفتم ببین استیو چی پیدا کردم… خالصه گیتار رو تر‌ و‬ ‫تمیزش کردیم و سیم انداختیم و به قول معروف یک کم بش‬ ‫عشق و عالقه نشون دادیم‪ .‬خالصه ما این آهنگ را نوشتیم و فردای اون روز ضبطش‬ ‫کردیم و فرستادیم برای یک سری از دوستان‌مون و کسایی که‬ ‫به کارهامون عالقه داشتن‪ .‬این آهنگ‬ ‫هم زندگی خودش را پیدا کرد و رفت روی یک سی‌دی با عنوان‬ ‫‪ made in Persia‬که در حقیقت یک آلبوم ترکیبی بود که توی‬ ‫آلمان منتشر شد‪ .‬اسم آلبوم ما هم هست «باز آمدم»‪ .‫گفت‌وگو‬ ‫شد که بیشتر و بیشتر آهنگ‌هایی از این دست درست کنیم‪.‬‬ ‫خانم فرحان فکر می‌کنین اگر یک نفر بیاد اشعار گوته و‬ ‫کافه موسیقی‬ ‫گفت‌و‌گو با رعنا فرحان‪،‬‬ ‫بخش دوم و پایانی‬ ‫َجز یعنی صلح‬ ‫‪65‬‬ ‫‪56‬‬ ‫در کافه موسیقی شماره قبل مونوریل‬ ‫بخش نخست مصاحبه با رعنا فرحان‪،‬‬ ‫خواننده جز ایرانی را خوانده بودید‪.‬استیو همیشه می‌گفت‬ ‫هر سازی هر چه‌قدر هم درب و داغون باشه حتمن یک آهنگ‬ ‫توش هست که منتظره نواخته بشه؛ و قطعه دعای مطربان همون‬ ‫آهنگ بود‪ .‬در حقیقت مثل این‬ ‫بود که این ساز یک زندگی دوباره پیدا کرده بود و دوباره برگشته‬ ‫بود‪ .‬حاال اگر این مثلث را نگاشت بکنیم‬ ‫به این صورت‪ :‬یک موزیسین و یا خواننده غربی توی یک‬ ‫راس‪ ،‬اشعار شکسپیر و گوته و به طور کلی اشعار کالسیک‬ ‫‪67‬‬ ‫‪61‬‬ ‫شکسپیر را با موسیقی دستگاهی ایرانی کار کنه‪ ،‬خروجی‬ ‫کار چی از آب در میاد؟ می‌خوام ببینم به نظر شما این‬ ‫خیابون دوطرفه‌ست یا یک‌طرفه؟‬ ‫(با خنده) نه اتفاقن می‌تونه دو طرفه هم باشه‪ .‬یکی باید عالقه داشته باشه روش کار‬ ‫کنه…‬ ‫بیاین از یک زاویه دیگه به این سوال نگاه کنیم‪ . September‬‬ ‫‪June 2009 2009‬‬ .‬یک روز استیو همین‌طوری گیتار را‬ ‫برداشته بود داشت به صورت بداهه بلوز می‌زد‪ ،‬کتاب موالنا هم‬ ‫روی میز بود و همین شعری که ما بش می‌گیم «دعای مطربان»‬ ‫باز بود…‬ ‫خدایا مطربان را انگبین ده‬ ‫برای ضرب‪ ،‬دست آهنین ده‬ ‫من خیلی اتفاقی شروع کردم به خواندن‪ .‬‬ ‫صفا هراتیان‬ ‫‪safa@monorail-kl.‬‬ ‫این اجرایی هم که در آلبوم شنیده می‌شه‪ ،‬همون اجرای اولیه و‬ ‫اصلی‌ست که با همان گیتار نو شده نواخته شد‪ .‬یک استیل گیتار قدیمی و درب و داغون‬ ‫بود‪ .‬این هم یک‬ ‫پروژه‌ای‌ست واسه خودش‪ .‬این آهنگ با استقبال خوبی روبرو شد‬ ‫و همه ما را یک جورایی به ادامه کار تشویق کردند‪ .‬این گیتار را گذاشته بودیم توی خونه‬ ‫و گه‌گدار باش می‌زدیم‪ .‬حاصل همکاری این‬ ‫سه راس مثلث منجر شده به تولید دو تا آلبوم که در ظاهر‬ ‫با اقبال هم مواجه شده‪ ،‬در بین مخاطبان چه فارسی زبان‬ ‫و چه غیرفارسی زبان‪ .‬‬ ‫مثلن شما یک تابلو می‌خواین بکشین هوس می‌کنین رنگ‌های‬ ‫آبی و سبز رو بردارین‪ .‬یک مثلث را‬ ‫در نظر بگیریم که در یک راس این مثلث خانم رعنا فرحان‬ ‫غربی‪ ،‬و توی راس دیگه موسیقی دستگاهی ایرانی… توی‬ ‫این مثلث دوم فکر می‌کنین کدوم راس است که – حداقل‬ ‫تا این لحظه – مانع از انجام این تلفیق شده؟‬ ‫ببینین این‌ها مثل همون رنگ‌هایی‌ست که صحبتش را می‌کردیم‪.‬‬ ‫در نهایت به خاطر استقبال از همین آهنگ بود که باعث شد ما‬ ‫تشویق بشیم و با جوابی که گرفتیم این شور و اشتیاق در ما ایجاد‬ ‫نوعی قرار داره‪ ،‬توی یک راس دیگه اشعار کالسیک فارسی‪،‬‬ ‫و توی یک راس دیگه سبک جز و بلوز‪ .

‬‬ ‫‌‬ ‫این تجارت شماست که در مالزی زاده می‌شود‬ ‫همراه با ما نخستین گام را استوار بردارید‬ ‫برای ثبت شرکت و دریافت ویزای کار‬ ‫‪ DP10‬و ‪ WRT‬گروه ایران مالزی همراه شماست‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬‬ ‫ترجمه‌ها درسته که مفهوم را یک جورایی می‌رسونن‪ ،‬ولی اون‬ ‫اصل مطلب را با جزئیاتش ادا نمی‌کنه‪.‬تا این‌که قطعه یواش یواش خلق می‌شه‪.‬نحوه شکل‌گیری کارهاتون به چه صورته؟‬ ‫اول شعر را انتخاب می‌کنین بعد شروع می‌کنین روش‬ ‫ملودی را زمزمه کردن؟ یا نه‪ ،‬اول ملودی ساخته می‌شه‬ ‫و بعد می‌گردین می‌بینین که چه شعری متناسب با اون‬ ‫فضای ملودی‌ست؟‬ ‫راستش الگوی به خصوصی نداره‪ .‬‬ ‫کسی اگر قرار باشه دست به این کار بزنه باید هم با موسیقی‬ ‫ایرانی آشنایی کافی داشته باشه و هم زبان و ادبیات و اشعار‬ ‫انگلیسی رو بشناسه‪ .‬‬ ‫بعضی از آهنگ‌ها هم همه‌ش با هم ساخته می‌شه‪ ،‬مثل همون‬ ‫آهنگ باز آمدم‪ .‬‬ ‫و حرف آخر…‬ ‫من فقط می‌خوام از کسایی‌ که به موسیقی ما گوش می‌دن و‬ ‫ما رو تشویق می‌کنن تشکر کنم؛ می‌دونین‪ ،‬موسیقی یک کار‬ ‫گروهی‌ست‪ ،‬موزیک زدن بدون داشتن شنونده هیچ معنی‌ای‬ ‫نداره و این یک حرکتی‌ست که سازنده موسیقی و مخاطب با هم‬ ‫انجام می‌دن‪ .‬بیشتر اوقات یک توضیح خیلی خیلی‬ ‫ساده می‌دم که خوب مثلن این آهنگ راجع به چی داره حرف‬ ‫می‌زنه‪ .‬برای اون قطعه به طور مثال یک پیانو برقی‬ ‫اون‌جا بود‪ ،‬استیو رفت پشت پیانو و شروع کرد به نواختن‪ ،‬من‬ ‫همون موقع اون شعر و ملودی توی ذهنم اومد‪ ،‬مثل این‌که اصلن‬ ‫یک جورایی این قطعه وجود داشته از قبل …‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫پس ساخت قطعات بیشتر جوششی هست تا کوششی‬ ‫درسته‪ ،‬اصلن کارهای جوششی کارهای خیلی خوبیه‪ .com‬‬ ‫کنار هم بچینه‪ .‬با وجود این‌که من بیشتر ملودی‌ها را‬ ‫می‌سازم و استیو هارمونی و تنظیم رو‪ ،‬اما خوب این یک جورایی‬ ‫یک دیالوگ دو طرفه است‪ .‬البته وقتی از یک عنصر می‌خواین استفاده کنین‬ ‫بالطبع اگر آشنایی بیشتر با اون داشته باشین بهتر می‌تونین اون‬ ‫رو به‌کار بگیرین‪.‬اما گاهی هم پیش میاد که یک‬ ‫کار را خیلی باش کلنجار می‌ریم و باال پایین‌ش می‌کنیم بعد هم‬ ‫آخر سر به دل‌مون نمی‌شینه و می‌ذاریمش کنار‪.‬ولی خوب‬ ‫در نهایت هیچ‌وقت به طور جامع معانی رو نمی‌شه منتقل کرد‪.‬‬ ‫تا حاال پیش اومده که کالمی که دارین می‌خونین را برای‬ ‫نوازنده‌هاتون که فارسی نمی‌دونن‪ ،‬ترجمه کنین‪ ،‬یا هیچ‬ ‫وقت اونا کنجکاو شدن که بدونن کالم چی داره می‌گه؟ از‬ ‫نظر این‌که بتونن از لحاظ حسی نزدیک بشن به کار…‬ ‫این مطلب خیلی مهمی‌ست و دائم پیش میاد‪ . September 2009‬‬ ‫نشانی‪ :‬کواالالمپور خیابان امپنگ‪ ،‬جنب بریتیش کانسیل‪ ،‬هتل مایا‪ ،‬پالزا ‪ ،138‬طبقه ‪ 16‬واحد ‪ 4‬تلفن‪03-21632234 :‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪67‬‬ .‬اما نکته‌ای‬ ‫که هست اینه که باید اول کارهای کوششی زیادی کرد تا بعد‬ ‫کارهای جوششی پیداشون بشه‪ .‬اون یک ایده داره‪ ،‬من هم یک ایده‬ ‫دارم‪ ،‬من ممکنه تنظیم اون را که بشنوم‪ ،‬یک جاهایی از ملودی‬ ‫را تغییر بدم‪ ،‬یا برعکس‪ .‬‬ ‫برای یک آهنگ ممکن است اولش یک هارمونی ساخته بشه‪ ،‬بعد‬ ‫من یک ملودی روش بسازم‪ .‬اگر همچین کسی را پیدا کنیم و اون آدم‬ ‫هوس کنه که این دو را با هم ترکیب کنه و عشق این کار رو هم‬ ‫داشته باشه‪ ،‬چرا که نه؟‬ ‫‪58‬‬ ‫عمده ملودی‌هایی که توی کارهاتون هست ساخته خود‬ ‫شماست و تنظیم‌ها همون‌طور که قبلن گفتین کار آقای‬ ‫استیون تاوب‪ .‬‬ ‫ثبت‬ ‫شرکت‬ ‫در مالزی‬ ‫کاریست‬ ‫ساده‬ ‫دریافت اقامت با ثبت شرکت هم به همان سادگی‌ست‬ ‫اگر بدانیم که روش صحیح انجام آن چیست‬ ‫این کارهای ساده را به ما بسپارید و خودتان بر تفکر و‬ ‫تالش بیشتر برای موفقیت در کسب و کار تمرکز کنید‬ ‫ثبت شرکت و دریافت اقامت را ما با پیروی‬ ‫و اطالع از قانون ساده کرده‌ایم‬ ‫چون بار کج به منزل نمی‌رسد از پذیرش پرونده‌هایی‬ ‫که از طرق دیگر اقدام کرده و مردود شده‌اند معذوریم‬ ‫‪ 100%‬پرونده‌های اقامتی ما چه در اقامت خانه دوم‬ ‫و چه در اقامت باثبت نمایندگی و چه در اقامت با ثبت‬ ‫شرکت موفق بوده‌اند‪.‬هر دفعه یک طور پیش میاد‪.‫‪IranMalaysia‬‬ ‫‪www.iranmalaysia.‬خوب همه براشون‬ ‫جالبه که بدونن اینا چیه‪ .‬همیشه یک موسیقی خوبی وقتی به‌وجود میاد که‬ ‫شنونده‌های خوبی وجود داشته باشن‪ .‬یک‌دفعه مثلن شعر و هارمونی و ملودی در یک‬ ‫زمان متولد می‌شن‪ .‬توی کنسرت‌ها بعضی وقت‌ها به‌خصوص وقتی که کسایی‬ ‫که انگلیسی زبان هستن توی سالن هستن‪ ،‬ترجمه‌های شناخته‬ ‫شده‌ای که از کارهای موالنا شده را به دست می‌دیم‪ .‬در غیر این‌صورت یقینن‬ ‫اون موسیقی فراموش خواهد شد‪.

‬حرکت بازیگ��ران در باالتنه و پایین‌تنه‬ ‫داس��تان رامایانا مهم‌ترین افسانه‌ای‌س��ت که در بالی به ش��کل رقصی‬ ‫بال��ه‌وار به روای��ت در می‌آید‪ .‬با شنیدن صدای فریاد شوالیه‪ ،‬سیتا‬ ‫برادر راما یعنی الکس��مانا را نیز برای کمک به سمت آن‌ها می‌فرستد‪.‬در مقابل‪ ،‬بازیگرانی‬ ‫که نماد شرارت‌اند‪ ،‬معمولن راست‌قامت‪،‬‬ ‫قدرتمند و با حرکاتی غیر‌موزون‪ ،‬بی‌نظم‬ ‫و ناهماهنگ ظاهر می‌شوند‪.‬گوزن تیر می‌خورد و دوباره به‬ ‫شکل ش��والیه ماریچا در می‌آید‪ .‬در این میان‪ ،‬پادشاه بدسگال آلنگکا مسحور‬ ‫زیبایی سیتا می‌شود و ماریچا شوالیه‌ی خود را به شکل گوزنی طالیی‬ ‫به عنوان طعمه‌ی ش��کار به جنگل می‌فرستد‪ .‬این رقص و آواز اغلب داستان‬ ‫یا افسانه‌ای مذهبی – قومی را به نمایش می‌گذارد که محور اصلی آن‬ ‫مرافعه‌ای میان خیر و شر و در نهایت پیروزی نمادهای نیکی و مغلوب‬ ‫شدن بدی‌ها است‪.‬هندوهای بالی سه بار‬ ‫در روز مراس��م مذهبی به جا می‌آورند‪ ،‬و حداقل یکی از آن‌ها که به‬ ‫هنگام غروب برگزار می‌ش��ود‪ ،‬با رقص و آواز همراه است‪ .‬هدف از رقص‬ ‫مذهبی در فرهن��گ بالی‪ ،‬یا ارتباط برقرار کردن با خدایان‪/‬ش��یاطین‬ ‫اس��ت‪ ،‬یا خوش‌آمد گویی به خدایانی که به اعتقاد هندوهای بالی گاه‬ ‫به گاه به دیدن مردم روی زمین می‌آیند‪ .‬‬ ‫در این روایت‪ ،‬راما که وارث پادش��اهی آیودیا‌ اس��ت‪ ،‬با ترفند و فشار‬ ‫همسر دوم پدرش که می‌خواهد پسر خود را صاحب تاج و تخت آیودیا‬ ‫کند‪ ،‬همراه با همس��رش س��یتا و برادر کوچکترش الکسمانا به جنگل‬ ‫دانداکا تبعید می‌ش��وند‪ .‬ما‌بقی‬ ‫داس��تان‪ ،‬تالش دو برادر برای نجات س��یتا و همراهی عناصر طبیعت‬ ‫مانند درختان و حیوانات با آنان را به نمایش می‌گذارد‪ .‬نگاه مردم بالی به رقص و موسیقی‪،‬‬ ‫مانند نگاه ما به نویسندگی یا تاریخ‌نگاری است‪ .‬پادش��اه‬ ‫آلنگکا خود را به شکل روحانی‌ای در می‌آورد و به نزد سیتا رفته‪ ،‬از او‬ ‫می‌خواهد که لیوانی آب برایش بیاورد‪ .‬‬ ‫‪67‬‬ .‬نمادهایی‬ ‫هم چ��ون آتش‪ ،‬گل‌های کاغذی رنگ به رنگ اس��توایی‪ ،‬و برنج یا‬ ‫گندم در مراحل مختلف این رقص را همراهی می‌کنند‪ .‬در پایان روایت‬ ‫اهالی بالی از این داستان‪ ،‬راما در جنگی تن به تن پادشاه آلنگکا را از‬ ‫پای در می‌آورد و س��یتا را نزد خود باز می‌گرداند‪ .‬‬ ‫م��ردم بالی عالوه بر اجرای این داس��تان به صورت رق��ص و تئاتر در‬ ‫مناسک مذهبی‪ ،‬در سایر هنرها از جمله نقاشی و مجسمه‌سازی نیز از‬ ‫این افسانه الهام گرفته و آثار زیبایی را بر مبنای آن خلق نموده‌اند‪.‫یک رسم‬ ‫رقص و آتش‬ ‫عکس و گزارش‪ :‬شهرزاد تاجیک ‪shahrzad@monorail-kl.‬‬ ‫با آن‌که ورود اس�لام به منطقه‌ی ج��اوه تغییرات فرهنگی عمده‌ای در‬ ‫پی داشته و از اثرات آن از بین رفتن فرهنگ جاوی در مناطق مختلف‬ ‫اندونزی بوده اس��ت‪ ،‬مردم بالی در این میان استثنا هستند و هم‌چنان‬ ‫عناص��ر فرهنگی خود را که رقص مهم‌تری��ن عرصه‌ی پرداختن به آن‬ ‫است حفظ نموده‌اند‪.‬دست‌ها‪ ،‬انگش��ت‌ها‪ ،‬آرنج‌ها‪ ،‬زانو‌ها و کمر‬ ‫در تم��ام مدت رق��ص خمیده‌ان��د و در وزن آواز و موس��یقی با حفظ‬ ‫همین حالت ت��اب می‌خورند‪ .‬‬ ‫در بالی رقص با مذهب پیوندی نا‌گسستنی دارد‪ .‬پادش��اه از این‬ ‫فرصت اس��تفاده می‌کند‪ ،‬او را می‌رباید و ب��ه قصر خود می‌برد‪ .‬سیتا گوزن را می‌بیند و‬ ‫از راما می‌خواهد که آن‌را ش��کار کن��د‪ .‬هرآن‌چه در زندگی این مردم‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ ،‬از طبیعت‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬غذا‪ ،‬حیوانات‪ ،‬خدایان و عناصر مذهبی‪،‬‬ ‫و هر آن‌چه در گذش��ته بوده یا در آینده انتظارش را می‌کشند‪ ،‬در رقص و آواز‬ ‫آن‌ها نمایش داده می‌شود‪.‬س��یتا دست به بیرون حلقه‌ی‬ ‫جادوی��ی‌اش دراز می‌کند تا لی��وان آب را به او بدهد‪ .‬در روایت هندوهای‬ ‫هند‪ ،‬راما به دست پادشاه کشته می‌شود‪ ،‬اما «زمین» به دفاع از سیتا‬ ‫او را در خود مخفی می‌کند و از دست پادشاه آلنگکا می‌رهاند‪.‬‬ ‫الکس��مانا حلقه‌ای جادویی برای حفاظت از س��یتا ایجاد می‌کند و از‬ ‫او می‌خواه��د که در غیاب دو برادر‪ ،‬از این حلقه بیرون نیاید‪ .com‬‬ ‫در دو جه��ت مخال��ف اس��ت‪ ،‬به این‬ ‫معنا که هر وقت بازوها به یک س��مت‬ ‫خم ش��وند‪ ،‬تاب کمر و پاها به س��مت‬ ‫مخالف خواهد بود‪ .‬‬ ‫حرکات رقص س��نتی بالی «خمیده‌وار»‌اند که نمایشی‌س��ت از احترام‬ ‫به خدایگان این س��رزمین‪ .‬‬ ‫رق��ص به عنوان مهم‌ترین فعالیت فرهنگی در بالی قدمت زیادی دارد‪.‬روایت هندوهای بالی از این افس��انه‪ ،‬از‬ ‫روایت هندی آن متفاوت است‪.‬‬ ‫افسانه‌ی رامایانا‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫رقص در بالی تنها یک نمایش نیست‪ ،‬بلکه آینه‌ی تمام عیار فرهنگ‪ ،‬مذهب‪،‬‬ ‫اعتقادات و رسوم مردم این سرزمین است‪ .

‫درشهر‬ ‫در عص�ر جهان�ی ش�دن و‬ ‫گسترش شبکه‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫ح�وزه‌ی انتش�ار اخب�ار یک‬ ‫کشور به مرزهای آن محدود‬ ‫نمی‌ش�ود‪ .‬‬ ‫در قاب کوچک صفحه‌ی اول روزنامه‌ی استار‬ ‫نیز عکسی از دست‌های طرفداران احمدی‌نژاد‬ ‫ک��ه تصوی��ری از وی را ب��االی س��ر برده‌اند‬ ‫خوانن��دگان را به صفحه‌ی مرب��وط به اخبار‬ ‫جهان هدای��ت می‌کند که با تیتر «اعتراض‌ها‬ ‫در ته��ران باالگرفته‌اس��ت»‪ ،‬عکس بزرگی از‬ ‫راهپیمایان معترض به نتیج��ه‌ی انتخابات را‬ ‫در صفحه می‌نش��اند و در زیر‌تیتری به بازتاب‬ ‫برخوردهای ش��دید با معترضین بعد از اعالم‬ ‫احمدی‌نژاد به عنوان برنده‌ی انتخابات اش��اره‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا زیرتیت��ری به ادع��ای هم‌زمان‬ ‫احمدی‌نژاد و موس��وی در موفقیت انتخابات‬ ‫اش��اره می‌کن��د‪ .‬در این میان‬ ‫می‌توان به حادثه‌ی سونامی‪،‬‬ ‫زلزله‌ی هولناک چین‪ ،‬کشتار‬ ‫مردم غ�زه‪ ،‬انتخاب�ات بحث‬ ‫برانگی�ز ایاالت‌متحده‌آمریکا‬ ‫و حت�ا م�رگ غیرمنتظ�ره‌ی‬ ‫مایکل‌جکسون اشاره کرد که‬ ‫ناگهان ب�ه موضوعی جهانی‬ ‫ب�دل ش�ده‪ ،‬مردم دنی�ا را به‬ ‫بحث و واکنش واداشت‪.‬‬ ‫در ش��رح عکس��ی از این جش��ن آمده‌است‪:‬‬ ‫«احمدی‌نژاد دی��روز در ته��ران معترضان را‬ ‫مخاطب ق��رار داد‪ .‬‬ ‫روز ‪ 13‬ژوئن روزنامه‌ی استار تصویری از یک‬ ‫زوج ایرانی (مردی با محاسن و زنی با مقنعه)‬ ‫در حال رای دادن را در قاب کوچک صفحه‌ی‬ ‫اول خود می‌نشاند و مخاطبان را برای خواندن‬ ‫مطلبی با زیر‌تیتر «کاندیدای میانه‌رو در تالش‬ ‫برای در‌هم شکس��تن بنیادگراها» به صفحات‬ ‫داخلی دعوت می‌کن��د‪ .‬در بخش «دیدگاه» این‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬در این روز سردبیر ‪NST‬‬ ‫اولی��ن س��رمقاله‌ی تحلیلی خ��ود را با عنوان‬ ‫«ی��ک ِ‬ ‫ملت متکث��ر» به ن��گارش در می‌آورد‬ ‫و در ابت��دای مقال��ه می‌گوی��د‪« :‬اگر نتیجه‌ی‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران آن‌چنان که‬ ‫اعالم شده پذیرفته ش��ود‪ ،‬جریان دموکراسی‬ ‫در این کش��ور پیامی کامل��ن متضاد از آن‌چه‬ ‫اکثر مردم دنیا انتظارش را می‌کش��یدند بوده‬ ‫اس��ت‪ ».‬این روزنامه‬ ‫در صفح��ات داخلی اخبار جهان‪ ،‬عکس��ی از‬ ‫موس��وی و همس��رش را در جمع معترضان با‬ ‫تیتر «موس��وی تهدید ش��د تا حامیانش را به‬ ‫س��کوت دعوت کند» انتخ��اب و در کنار این‬ ‫اخبار کشته ش��دن معترضین توسط گلوله را‬ ‫نیز درج کرد‪ .‬این روزنامه در صفح��ات اخبار داخلی‬ ‫نیز اعتراض جمعی از دانش��جویان و ساکنین‬ ‫ایران��ی مقی��م مال��زی را در جنب س��فارت‬ ‫جمهوری‌اسالمی‌ایران به همراه عکسی با تیتر‬ ‫«اعتراض پرشین» پوشش داد‪.‬ای��ن روزنامه زیر‌تیت��ری را با‬ ‫عن��وان «احمدی‌ن��ژاد س��خنان ش��دیدالحن‬ ‫جدیدی علی��ه رقبایش ایراد کرد» پیوس��ت‬ ‫عکسی از طرفداران وی می‌کند و شماره‌های‬ ‫بعد اخبار ایران در بسیاری از روزها در یکی از‬ ‫قاب‌های کوچک صفحه‌ی اول استار برجسته‬ ‫می‌شود‪.‬در دنیای�ی ک�ه به‬ ‫تش�بیه دانش�مندان عل�وم‬ ‫ارتباط�ات چی�زی ش�بیه به‬ ‫دهک�ده‌ای ب�زرگ اس�ت‪،‬‬ ‫حوادث طبیع�ی و رخدادهای‬ ‫سیاسی و اجتماعی مهم یک‬ ‫ملت به س�رعت در دسترس‬ ‫س�ایر اف�راد ای�ن دهک�ده‬ ‫ق�رار می‌گی�رد‪ .‬‬ ‫روز بع��د‪ ،‬ای��ن روزنام��ه ‪ NST‬با عکس��ی از‬ ‫احمدی‌نژاد در قاب کوچک صفحه‌ی اول‪ ،‬وی‬ ‫را «پیروز انتخابات دردسرساز» اعالم می‌کند‬ ‫و در صفحات داخلی عکس بزرگ پلیس��ی را‬ ‫در حال دفاع از خود با اس��پری گاز اش��ک‌آور‬ ‫پوشش می‌دهد‪ ،‬در حالی‌که بخشی از سخنان‬ ‫موس��وی در متن برجسته ش��ده‪« :‬هیچ‌کس‬ ‫تص��ور نمی‌ک��رد دولت��ی که مدع��ی عدالت‬ ‫مذهبی‌س��ت تا به این اندازه در مقابل چش��م‬ ‫ملت مرتکب تقلب ش��ود‪ ».‬طی‬ ‫دو هفته بررسی‪ ،‬این روزنامه حتا یک روز نیز‬ ‫بدون درج خبری از ایران منتشر نشده است و‬ ‫در مقایسه با روزنامه‌ی استار اخبار‪ ،‬گزارش‪ ،‬و‬ ‫تحلیل‌های بیشتری درباره‌ی وقایع اخیر ایران‬ ‫به چاپ رسانده است‪ .‬این روزنامه پیش از روز‬ ‫رای‌گیری نیز عکس‌های جوانان و تجمع‌های‬ ‫گس��ترده‌ی طرف��داران موس��وی در می��دان‬ ‫آزادی را پوشش داده و در روز ‪ 12‬ژوئن (روز‬ ‫رای‌گیری) مطلبی با تیتر «تهدید برای درهم‬ ‫شکستن برنامه‌های اصالح‌طلبان» را به عنوان‬ ‫اول بخش اخبار جهان برگزیده است‪.‬در روزهایی مثل ‪ 15‬ژوئن ‪،2009‬‬ ‫کمت��ر روزنام��ه‌ای در دنیا وجود داش��ت که‬ ‫درگیری‌های خیابانی کش��ور ما را با انتش��ار‬ ‫عکس یا خبر در صفحه‌ی اول منعکس نکرده‬ ‫باش��د‪ .‬در صفحه‌ی‬ ‫مربوط به اخبار جهان منتشر کرده‌است‪ .‬‬ ‫روز ‪ 15‬ژوئ��ن همان‌ط��ور ک��ه قبلن اش��اره‬ ‫ش��د کمتر روزنامه‌ای در دنیا ب��ه اخبار ایران‬ ‫نپرداخته بود و صفحات اول خود را به عکسی‬ ‫از درگیری‌ه��ای لب��اس ش��خصی‌ها و پلیس‬ ‫ضد‌ش��ورش ب��ا م��ردم اختصاص ن��داده بود‪.‬در صفحه‌ی «دی��د‌گاه» این‬ ‫روزنام��ه‪ ،‬مقال��ه‌ای به قلم روب��رت‌ورث تحت‬ ‫عن��وان «ایران در انتخابات ب��ه تغییر گرایش‬ ‫دارد» درج شده که نویسنده در بخش نخست‬ ‫آورده اس��ت‪‌« :‬جدا از این مس��اله که برنده‌ی‬ ‫انتخابات چه کسی‌ست‪ ،‬تمایل وسیع مخالفان‬ ‫دولت ب��ه حمای��ت از میرحسین‌موس��وی و‬ ‫اب��راز مخالفت‌ه��ا و اعتراض‌ه��ای مردمی به‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در آین��ده‌ی ایرانی��ان تاثیر‌گذار‬ ‫خواهد بود‪».com /‬‬ ‫ای��ن روزه��ا اتفاق‌ه��ای بع��د از انتخابات در‬ ‫ایران دیگ��ر جریانی درون‪-‬مرزی محس��وب‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬‬ ‫روزنامه‌ی ‪ NST‬نیز عالوه بر عکس نخس��ت‬ ‫در ی��ک صفحه‌ی داخلی ب��ا تیتر «اعتراض‌ها‬ ‫ب��اال می‌گی��رد‪ ،‬در حالی‌ک��ه ریی��س دولت‬ ‫از پی��روزی‌اش دف��اع می‌کند» ب��ه برگزاری‬ ‫جش��ن پی��روزی احمدی‌نژاد اش��اره می‌کند‪.‬روزنامه‌ی ‪ NST‬نیز‬ ‫در صفحه‌ی اخبار جهان به شرکت گسترده‌ی‬ ‫ایرانی��ان در انتخابات می‌پ��ردازد و از تمدید‬ ‫ساعت رای‌گیری و صف‌های طوالنی می‌گوید‪.‬نویس��نده‌ی مقاله معتقد است که تا‬ ‫قب��ل از این‌ک��ه کمپین گس��ترده‌ی حامیان‬ ‫موس��وی چش��م جهانیان را از تعجب بگشاید‬ ‫ب��ه نظ��ر غیر‌محتمل می‌رس��ید ک��ه صدایی‬ ‫میانه‌رو‌تر از س��وی ایران به گوش مردم سایر‬ ‫کش��ورها برس��د‪ .‬اس��تار همچنین در بخش اخبار‬ ‫کشوری به برخورد پلیس ضد‌شورش مالزی با‬ ‫‪ 700‬ایرانی معترض در مقابل س��ازمان ملل و‬ ‫اس��تفاده از گاز اش��ک آور برای متفرق کردن‬ ‫این جمعیت اشاره می‌کند‪.‬و در حاشیه‌ی این‬ ‫صفحه‪ ،‬با مروری گذرا بر س��ابقه‌ی سیاس��ی‬ ‫احمدی‌نژاد و موسوی به معرفی جامع‌تری از‬ ‫این دو نامزد می‌پردازد‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫ایران در‬ ‫مطبوعات‬ ‫مالزی‬ ‫نگاهی به بازتاب‬ ‫اتفاق‌های اخیر ایران‬ ‫در دو روزنامه‌ی مالزی‬ ‫نفیسه‌‌مطلق ‪nafise@monorail-kl. September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪63‬‬ .‬‬ ‫در روزنامه‌ی‌ ‪ NST‬نی��ز تیتر اخبار جهان به‬ ‫«دس��تور رهبر ایران به بررس��ی شکایت‌ها»‬ ‫اشاره و عکسی از موسوی در میان هوادارانش‬ ‫پیوست شده اس��ت‪ .‬‬ ‫‪ NST‬پیش‌تر از روزنامه‌ی اس��تار به استقبال‬ ‫اخب��ار انتخابات ایران رفت��ه و از روز ‪ 9‬ژوئن‬ ‫(‪ 3‬روز قب��ل از انتخاب��ات) مطلب��ی را به نقل‬ ‫از آژانس‌ه��ای خبری درب��اره‌ی مناظره‌های‬ ‫تلویزیونی نامزدها با تیتر «احمدی‌نژاد توسط‬ ‫رقب��ا به دروغ‌گویی متهم ش��د‪ ».‬‬ ‫استار روز بعد (‪ 16‬ژوئن) خبری از دستور رهبر‬ ‫ایران جهت رس��یدگی به اختالفات را در قاب‬ ‫کوچک صفحه‌ی اول خود نشاند‪ .‬در این گزارش قص��د داریم بدون‬ ‫تحلیل و یا ارائه‌ی دیدگاه نویسنده‪ ،‬به مطالب‬ ‫و تیترهای دو هفته‌ی این روزنامه‌ها‌ و بازتاب‬ ‫اخبار ایران بعد از انتخابات نگاهی بیاندازیم‪.‬در انتهای مقاله آمده است‪:‬‬ ‫«قض��اوت جهانی در مورد ای��ران باید تا زمان‬ ‫تحقیق��ات این ملت و بع��د از فروکش کردن‬ ‫طوفان به‌وجود آمده به تعویق بیافتد‪».‬او می‌گوید انتخابات مانند‬ ‫یک مس��ابقه‌ی فوتبال اس��ت و بازندگان باید‬ ‫نتیجه را بپذیرند‪ ».‬در این صفحات که‬ ‫دو س��وم آن به عکس بزرگی از درگیری‌های‬ ‫خیابان��ی اختصاص داده ش��ده‪ ،‬ب��ا تیترهایی‬ ‫چ��ون «جنجال در نتیج��ه‌ی آرا طرفداران را‬ ‫برآشفته است» و «ایران معترضین را سرکوب‬ ‫می‌کند» ب��ه دس��تگیری ‪ 170‬اصالح‌طلب و‬ ‫موضع‌گیری رهبران س��ران کش��ورهای دنیا‬ ‫نس��بت به خش��ونت‌ها در ایران اش��اره شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تار و ‪ NST‬که به زبان انگلیس��ی‬ ‫منتشر می‌ش��وند دو روزنامه‌ی پر تیراژ مالزی‬ ‫هس��تند که گاهی رویکردهای��ی متفاوت در‬ ‫انتخاب خبر و نوش��تن تحلیل درباره‌ی ایران‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬‬ ‫خبر ِ‬ ‫روزنامه‌ی اس��تار اما ماج��رای انتخابات ایران‬ ‫را از روز ‪ 12‬ژوئ��ن پی‌می‌گیرد و به دفاعیه‌ی‬ ‫تلویزیونی احمدی‌ن��ژاد بعد از اتمام مناظره‌ها‬ ‫اش��اره می‌کند‪ .‬‬ ‫اس��تار نی��ز در صفحه‌ی اول با درج عکس��ی‬ ‫کوچ��ک از درگیری‌ه��ا‪ ،‬مخاط��ب را ب��رای‬ ‫خوان��دن بی��ش از دو صفح��ه گزارش‌ه��ای‬ ‫متعدد از اخب��ار ایران ب��ه بخش‌های داخلی‬ ‫روزنامه هدایت می‌کن��د‪ .

‬‬ ‫روزنامه‌ عالوه بر ی��ک مقاله‌ تحلیلی درباره‌ی‬ ‫ای��ران که توس��ط س��تون‌نویس سرش��ناس‬ ‫روزنام��ه‌ی‌ نیویورک‌تایم��ز ‪-‬ج��رج‌ کوه��ن‪-‬‬ ‫نوش��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬مقاله‌ی دیگری به قلم‬ ‫شریفه‌ش��هاب‌الدین‪ ،‬یکی از استادان دانشگاه‬ ‫‪ UKM‬درباره‌ی اهمیت س��خنرانی اوباما در‬ ‫دانشگاه قاهره با تیتر » به سوی شناخت بهتر‬ ‫آمریکا» نیز مطرح ش��ده که این سفر را برای‬ ‫مسلمانان و کش��ورهای اسالمی مثبت و قابل‬ ‫تامل دانسته است‪.‬وی در انتهای مقاله‬ ‫می‌نویسد‪« :‬صدای بلند ایرانی نوین در فضای‬ ‫مجازی به گوش می‌رس��د‪ .‬در همین تاریخ‪ ،‬روزنامه‌ی ‪NST‬‬ ‫خبری را به نقل از موس��وی در س��رصفحه‌ی‬ ‫اخبار جهان قرار می‌دهد‪« :‬ایران باید از دروغ‬ ‫تطهیر ش��ود»‪ .‫‪64‬‬ ‫س��رکوب وادار می‌ش��ود» از اخبار مربوط به‬ ‫اغتشاش��ات و درگیری‌های پلیس ضد‌شورش‬ ‫خبر می‌دهد‪ .‬صفحه‌ی اول روزنام��ه ‪ NST‬به‬ ‫عک��س بزرگ��ی از نمازگزاران در حال ش��عار‬ ‫دادن اختص��اص پی��دا کرد‪ .‬‬ ‫این خواننده معتقد است که تجمع‌هایی از این‬ ‫از مالق��ات نمایندگان نامزده��ای انتخابات با‬ ‫رهبر ایران تیتر «بازندگان انتخابات به مالقات‬ ‫ش��ورای‌نگهبان می‌روند» را برگزیده و شرحی‬ ‫از این مالقات را در یک صفحه پوش��ش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در انتها امیدواریم به زودی صلح‬ ‫و آرام��ش به وطن بازگردد و ش��اهد روزهایی‬ ‫بهت��ر و آرام‌ت��ر در کش��ور عزیزمان باش��یم؛‬ ‫روزهایی بی‌تنش که با رضایت‌مندی اکثریت‬ ‫جامعه همراه باشد‪.‬در ش��رح عکس‬ ‫تایید صحت انتخابات توس��ط رهبر تیتر ش��د‬ ‫و در صفح��ات داخلی عکس��ی از احمدی‌نژاد‬ ‫در حال گوش دادن به خطبه‌های نماز جمعه‬ ‫منتش��ر گردید‪ .‬کارشناس��ان روزنامه‌نگاری‬ ‫معتق��د هس��تند ک��ه ش��یوه‌ی پرداختن به‬ ‫اخبار‪ ،‬تیترها‪ ،‬انتخ��اب عکس‌ها‪ ،‬بزرگ‌نمایی‬ ‫و برجسته‌س��ازی نقل‌قول‌ها تاثیر به‌س��زایی‬ ‫در ش��کل‌دهی به افکار عموم��ی دارند و حتا‬ ‫تا حدی منعک��س کننده‌ی عقیده‌ی صاحبان‬ ‫رس��انه اس��ت‪ .‬روزنامه‌ی اس��تار نیز با‬ ‫پرداختن به همین موضوع و حمایت ایشان از‬ ‫خصوص شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و‬ ‫می‌گوید که ایران هیچ‌گاه تا به حال کش��وری‬ ‫مثال‌زدنی در اس��تفاده از فن‌آوری‌های نوین‬ ‫نبوده اس��ت اما حامیان موسوی که بیشتر از‬ ‫نس��ل جوان ایران هس��تند با بهره‌ب��رداری از‬ ‫شبکه‌های یوتیوب‪ ،‬فیس‌بوک‪ ،‬فلیکر‪ ،‬و تویتر‬ ‫اطالعات را به خارج از مرزهای کش��ور منتقل‬ ‫می‌کنند‪.‬معترضان‬ ‫ هر چند آش��فته و پر سر و صدا بودند ‪ -‬اما‬‫بای��د قبول کنند که تغیی��رات به وجود آمده‬ ‫در زمان��ی کوتاه اندک خواهد ب��ود‪ ،‬اما اتفاق‬ ‫دیگ��ری نی��ز در ح��ال وق��وع اس��ت‪ .‬‬ ‫روز ‪ 20‬ژوئ��ن ‪ 2009‬برای ب��ار دوم ایران در‬ ‫ص��در اخبار جهان قرار گرف��ت و روزنامه‌های‬ ‫دنی��ا و به طبع کش��ور مالزی نیز به س��خنان‬ ‫رهب��ر ایران در خطبه‌ه��ای نماز جمعه تهران‬ ‫پرداختن��د‪ .‬در زمین��ه‌ی این خبر عکس��ی از یک‬ ‫دس��ت که شاخه‌ای گل و تصویری از موسوی‬ ‫را نگه داشته صفحه‌آرایی شده است‪.‬امروزه‬ ‫ایرانی‌ها در دنیای س��ایبر بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگر فعال‌اند و استفاده از یوتیوب‪ ،‬فیس‌بوک‬ ‫و تویت��ر روش ارتباط آن‌ه��ا و نحوه‌ی تعامل‬ ‫و نگاه کردن‌ش��ان به دنیا‌ی سیاست را تغییر‬ ‫بس��یاری از صفحات روزنامه‌های مالزی را در‬ ‫برمی‌گیرد اما همچن��ان اخبار ایران – ولو در‬ ‫قاب‌ه��ای کوچک و تیترهای س��وم و چهارم‬ ‫ به چش��م می‌خورد‪ .‬اما استار در تیتر کوچکی در صفحه‌ی‬ ‫اول از «آمادگی ایران برای بازشماری آرا» خبر‬ ‫می‌دهد و کش��ته شدن ‪ 7‬نفر در راهپیمایی‌ها‬ ‫را بزرگ‌ترین بحران سیاسی ایران بعد از سال‬ ‫‪ 1979‬عن��وان می‌کند‪ .‬‬ ‫از روز بع��د یعن��ی ‪ 21‬ژوئ��ن هرچن��د اخبار‬ ‫نگران‌کنن��ده‌ی مربوط ب��ه آنفوالنزای خوکی‬ ‫این گزارش تنها به پوشش خبری دو هفته‌ی‬ ‫اتفاق��ات ای��ران در دو روزنام��ه‌ی مالزیای��ی‬ ‫پرداخته اس��ت اما شواهد نش��ان می‌دهد که‬ ‫ت��ا هفته‌ه��ا بعد از این بررس��ی اخب��ار ایران‬ ‫و در صفحات داخلی تیتر «دنیا خشنونت‌های‬ ‫ایران را محکوم کرد» را بزرگ‌تر از سایر تیترها‬ ‫به همراه عکسی از معترضین به تصویر کشید‪.‬‬ ‫روز بعد (‪ 19‬ژوئن)‪ ،‬اس��تار اخب��ار مربوط به‬ ‫راهپیمایی در عزای کشته‌ش��دگان را پوشش‬ ‫داده و ب��ه دس��تگیری‌های گس��ترده با تیتر‬ ‫«فعاالن اصلی اصالح‌طلب دستگیر شدند» نیز‬ ‫اشاره کرده اس��ت‪ .‬در این صفحات ب��ه اعتراض ایرانی‌ها‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف و کن��کاش درباره‌ی‬ ‫حمالت به کوی دانشگاه از طرف دولت ایران‬ ‫نیز اش��اره شده است‪ .‬‬ ‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‪‌ ،‬شماره هفتم‪ ،‬سپتامبر ‪2009‬‬ ‫‪Iranian Magazine in Malaysia.‬در این صفحه عکس��ی‬ ‫از موتورس��واران گارد ویژه ب��ا تیتر «تهران به‬ ‫هم‌چن��ان در صفح��ات اصلی ای��ن روزنامه‌ها‬ ‫ظاهر ش��ده‌اند و به تع��داد مقاله‌های تحلیلی‬ ‫نیز اضافه شده است‪ .‬در بخشی از سر صفحه‌ی‬ ‫اخبار خارجی این روزنامه که به وقایع مربوط‬ ‫ب��ه ایران اختص��اص پیدا ک��رده صحبت‌های‬ ‫جالیی‌پ��ور نیز برجس��ته ش��ده‌اس��ت‪« :‬آیا‬ ‫طرفداری از موسوی جرم محسوب می‌شود؟‪،‬‬ ‫در حال حاضر این تنها س��وال من است‪ » .‬لذا نگاهی دقیق‌تر به شیوه‌ی‬ ‫پرداختن به یک موضوع گاهی اطالعاتی بیش‬ ‫از آن‌چ��ه به نمای��ش در می‌آید را به مخاطب‬ ‫ارائه می‌دهد‪ .‬در این روزگار تنها‬ ‫کسی می‌تواند برنده‌ی انتخابات باشد که ابتدا‬ ‫فاتح فضای دیجیتالی گردد‪».‬این روزنامه در‬ ‫بین اخبار مربوطه‪« ،‬اخطار سپاه به رسانه‌های‬ ‫اینترنتی» را بزرگ‌نمایی کرده و در زیر‌تیتری‬ ‫عنوان می‌کند‪« :‬به وب‌س��ایت‌ها گفته ش��ده‬ ‫اس��ت تا هرگونه اطالعات تنش‌زایی را حذف‬ ‫کنند‪ ».‬در‬ ‫همین روز روزنامه‌ی ‪ NST‬در باالی عکس��ی‬ ‫احمدی‌ن��ژاد و تایید نتیجه‌ی انتخابات به نقل‬ ‫از ایشان عنوان کرد‪« :‬به اعتراض‌های خیابانی‬ ‫خاتم��ه دهی��د»‪ .‬‬ ‫‪ NST‬در ‪ 17‬ژوئ��ن یکی از تیترهای کوچک‬ ‫صفح��ه‌ی اول را به کش��ته ش��دن ‪ 7‬نفر در‬ ‫راهپیمایی‌های بعد از انتخابات اختصاص داده‬ ‫اینترنتی نیز اش��اره می‌ش��ود‪ .‬در این روز مقال��ه‌ای با قلم‬ ‫جوهان‌جعفر‪ ،‬رییس هیات مدیره مدیا‌پریما‪ ،‬با‬ ‫عنوان «در ایران دیجیتالی هیچ چیز به شرایط‬ ‫سابق باز نمی‌گردد» در صفحه‌ی ستون‌نویسان‬ ‫این روزنامه منتشر شد‪ .‬این خبر در سر‌صفحه‌ی اخبار جهان‬ ‫روزنامه‌ی اس��تار نیز قرار می‌گیرد و با عکسی‬ ‫از دو ج��وان در ح��ال پرتاب‌کردن س��نگ از‬ ‫«س��خت‌گیری بر معترضان» و «بازش��ماری‬ ‫‪10‬درص��د صندوق‌ه��ا» می‌گوی��د و به‌عالوه‬ ‫زیر‌تیتر «پلیس از گاز اش��ک‌آور و آب فش��ار‬ ‫قوی ب��رای مقابله با هزاران معترض در تهران‬ ‫استفاده کرد» را در صفحه می‌گنجاند‪.‬‬ ‫جوهان‌جعفر معتقد اس��ت که باید یک درس‬ ‫ب��زرگ از اتفاق‌ه��ای اخی��ر ای��ران گرفت و‬ ‫ادام��ه می‌دهد‪« :‬ش��اید احمدی‌نژاد هم‌چنان‬ ‫رییس‌جمه��ور باقی بمان��د‪ ،‬اما ای��ران هرگز‬ ‫دوباره به شرایط سابق باز‌‌نمی‌گردد‪ .‬در مقاله‌ای که‬ ‫در همی��ن بخش به قلم «سوس��ان‌ هایبه» به‬ ‫مس��اله سرعت در ش��مارش آرا پرداخته شده‬ ‫آم��ده‪« :‬اگر آن‌ها هنوز از ش��مارش دس��تی‬ ‫استفاده می‌کنند‪ ،‬نتایج با سرعتی غیرمعمول‬ ‫اعالم شده است‪».‬متاس��فانه بررسی سایر‬ ‫روزنامه‌ه��ای مالزی که ب��ه زبان‌های ماالیی‪،‬‬ ‫چینی و هندی منتش��ر می‌ش��وند امکان‌پذیر‬ ‫نب��ود و تنه��ا از درج عکس‌ه��ا و کاریکاتورها‬ ‫می‌توانی��م ب��ه توجه این مطبوع��ات به اخبار‬ ‫ایران پی‌ ببری��م‪ .‬این روزنامه در تاریخ ‪ 22‬ژوئن‬ ‫اخبار متع��ددی از درگیری‌ها به همراه عکس‬ ‫به چاپ رساند‪.‬نویسنده در این مقاله‬ ‫به نقش ماش��ین فکس در انقالب ایران اشاره‬ ‫می‌کند ک��ه در آن زمان ایرانی‌ها پیام خود را‬ ‫در میان خون و آتش توس��ط این وس��یله که‬ ‫روزگاری بس��یار مدرن به حس��اب می‌آمد به‬ ‫گوش جهانیان می‌رس��انند‪ .‬نویسنده در ادامه‌ی مقاله‪ ،‬مطلب را‬ ‫به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا کشانده‪،‬‬ ‫به بهره‌برداری هوشمندانه‌ی مشاوران اوباما از‬ ‫ابزارهای ارتباطی نوین اشاره می‌کند و معتقد‬ ‫اس��ت نکته‌ی مه��م تغییر و تحولی‌س��ت که‬ ‫دنیای اینترنت و تلفن‌های همراه در مناسبات‬ ‫سیاست ایجاد کرده‌است‪ .‬‬ ‫در روز ‪ 18‬ژوئ��ن صفح��ه‌ی اول روزنام��ه‌ی‬ ‫استار با عکس کوچکی از یک دست که شعار‬ ‫«رای م��ن کجاس��ت؟» را به اهت��زاز درآورده‬ ‫تیت��ر «ایران برای اعتراض‌های بیش��تر آماده‬ ‫می‌شود» را در قاب کوچکی نشانده و خواننده‬ ‫را ب��رای پی‌گی��ری خبر به صفح��ات داخلی‬ ‫ارجاع می‌دهد‪ .‬در ای��ن روز روزنامه‌ی‬‫‪ NST‬از «برخورده��ای ش��دید ب��ا ‪3000‬‬ ‫ت��ن از معترضان» در خیابان‌ه��ای ایران خبر‬ ‫می‌دهد‪ . September 2009‬‬ ‫‪Monorail‬‬ ‫‪65‬‬ .‬‬ ‫قاب کوچ��ک صفحه‌ی اول روزنامه‌ی اس��تار‬ ‫در روز ‪ 22‬ژوئ��ن ب��ه خبر دس��تگیری فائزه‌‬ ‫هاش��می اختص��اص پیدا ک��رد و در صفحات‬ ‫داخل��ی ب��ا زیر‌تیت��ر «دخت��ر رییس‌جمهور‬ ‫س��ابق در ناآرامی‌های ایران دستگیر شد» به‬ ‫ش��رح ماجرا پرداخت‪ .‬در این صفحه به نقل از رهبر‬ ‫ایران آمده اس��ت‪« :‬این [نتیج��ه‌ی انتخابات[‬ ‫انتخاب مردم اس��ت»‪ .‬‬ ‫در ای��ن نامه که به طور غالب روی س��خن به‬ ‫گردهم‌آیی اخیر هندی‌ها در باتوکیو و س��ایر‬ ‫مراکز عبادتی‌ در اعتراض به کش��تن تامیل‌ها‬ ‫در س��ری النکاست‪ ،‬به تجمع ‪ 700‬دانشجوی‬ ‫ایرانی در مقابل سازمان‌ ملل نیز اشاره می‌شود‪.‬ای��ن روزنامه با عکس‬ ‫بزرگ��ی از طرف��داران احمدی‌نژاد در جش��ن‬ ‫پیروزی از حضور وی در نشس��ت روسیه خبر‬ ‫می‌دهد و در ب��االی زیر‌تیتر «احمدی‌نژاد در‬ ‫نشس��ت ‪ SCO‬هیچ اش��اره‌ای به درگیری‌ها‬ ‫نکرد»‪ ،‬چند عکس از درگیری‌ها را در خیابان‬ ‫نمای��ش می‌دهد‪ .‬‬ ‫این روزنام��ه همچنین در بخ��ش «دیدگاه»‬ ‫مقاله‌ی تحلیلی دیگری تحت عنوان «در ایران‬ ‫گرایشی به اصالحات به وجود آمده است» به‬ ‫نگارش یک اس��تاد دانشگاه آمریکایی به چاپ‬ ‫رساند‪ .‬در ای��ن روز که ‪ 3‬صفحه‌ به‬ ‫اخبار ایران اختصاص داده ش��ده بود به اعمال‬ ‫محدودیت‌ها از س��وی دولت برای خبرنگاران‬ ‫و اس��تفاده‌ی حامیان موس��وی از شبکه‌های‬ ‫تصویری بزرگ از موسوی در خیل هوادارانش‬ ‫عکس��ی از دیدار نماین��دگان نامزدها با رهبر‬ ‫ایران نیز به چاپ رسیده است‪ .‬در این صفحه همراه با انتش��ار‬ ‫دست ممکن است مخل امنیت ملی کشورش‬ ‫و آسایش هم‌وطن‌هایش گردد‪.‬عالوه بر این‪ ،‬روزنامه‌ی‬ ‫‪ NST‬در بخ��ش «نامه‌ها» ایمی��ل‌ای از یک‬ ‫خوانن��ده‌ی مالزیای��ی را درج کرده اس��ت که‬ ‫به دانش��جویان و افراد خارجی تذکر می‌دهد‬ ‫تا «از این تجمع‌های بیهوده دس��ت بردارند»‪.‬نویسنده در ادامه‬ ‫به اس��تفاده‌ی جوانان ایران��ی از اینترنت و به‬ ‫می‌دهد‪ ».

55000 Tel: 03.com. Selangor T : (+603)4270 2500 1300888333 1300131300 Damansara Specialist Hospital 119 Jalan SS20/10.22831898 03.isetankl.jaring.edu.net.commerce-tijari.Broadband Internet Provider www.com www.my ‫خدمات ارزی‬ :‫صرافی پارس پی‬ ‫دفتر مرکزی‬ South City ‫دفتر‬ ‫دفتر سایبرجایا‬ FastPay ‫خدمات ارزی اهورا‬ ‫صرافی جاللی‬ Cathay www.com.my ‫تاکسی سرویس‬ Public Cab Wira Cab Tele Cab Tele Taxi Super Cab Sunlight Airport Limo 03 .92238080 Outstation Taxi ( Puduraya ) 03 .eonbank.my Affin Bank Berhad www.my MAZ International School (+603)7874 2930 www.20585888 03 .time.20316033 03 .com Arcnet NTT MSC Sdn Bhd www.my AmIslamic Bank Berhad www.bangkokbank. Lorong U-Thant Satu Off Jalan U-Thant 55000 Kuala Lumpur T : (+603)4251 4824 .my emb@iranembassy.rhb.ocbc.79671388 New Strait Times www.com.kfh. www.com.ontheroad.elc.scotiabank.izzi.42515105 03-78850547 017-6803509 03-89949790 03-21414444 012-4940590 03-21414444 ) ‫کتابخانه‌های مهم ( غیر از دانشگاه‌ها‬ American Association Malaysia ( AAM) 8 Jalan Murni.my International School of Kuala Lumpur (ISKL) (+603)4259 5600 www.my 03. 10500 Penang T : (+604)227 6111 ‫رستوران پرشیا‬ ‫رستوران الویدا‬ ‫رستوران تهران‬ ‫رستوران رد اپل‬ ‫خانه کباب‬ ‫رستوران الویستا‬ ‫رستوران زیتون‬ ‫رستوران هزار و یک شب‬ ‫رستوران زیتون‬ ‫در محل‬ ‫پیتزا دومینوز‬ ‫مک دونالدز‬ ‫شب گردی‬ Jalan Ampang Zuck Saloma Bistro Bangsar. 10450 Pulau Pinang T : (+604)229 3333 DHL TNT Nation Wide Post Malaysia 03 – 21644454 03 – 83185095 03 .arc.my Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad www.my 03.eoncap-islamicbank.com.22248328 www.bankislam.21173047 ‫فروشگاه‌های کتاب و نشریات‬ MyNews www.com.thinkproperty.com.my Golden Screen Cinemas www.net www.77846688 The Edge www.21426666 03.com.com.com.22831898 03.digi.gsc.my RHB Islamic Bank Berhad www.alrajhibank.com 03.digi. Persiaran Perdagangon.my Giga Broadband .com.Broadband Internet services www.com IMAX tel: 03.com Borders Malaysia Online Bookstore www. 62550 Putrajaya.ing. Jalan Pangkor. Johor T : (+607)225 3000 Hospital Sultanah Aminah Jalan Skudai.com. 1 Utama ‫ مناسب برای نوجوانان‬،‫بسته در آسیا‬ Petro Sains ‫امور اقامتی و مهاجرتی‬ ‫اداره مهاجرت‬ ‫واقع شده در برجهای پتروناس – مجتمع سوریا – نمئد‬ Headquarters of the Department of Immigration.com EONCAP Islamic Bank Berhad www.my ‫بانک‌های مالزی‬ ‫بانک‌های تجاری‬ Gleneagles Intan Medical Centre 282 & 286 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur T : (+603)4257 1300 Hospital Besar Kuala Lumpur Jalan Pahang.26946868 ‫سفارتخانه‌ها‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی ایران در مالزی‬ Embassy of the Islamic Republic of Iran No.com.77879988 Malaysia KINI www.my PutraNet www.cathaycineplexes.aism.uplands.my EON Bank Berhad www.my Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad www.21443630 03 .virtualave.citibank.my Jusco www.com.fairview.my MPH www.com.uob.com.putra. Shah Alam Tel: 03 – 55197667 National Library of Malaysia 232 Jalan Tun Razak. 1. Bandar Sunway.com.3G wireless broadband provider surf.my Public Bank Berhad www.2283 5567 www.bk.publicbank. Christopher’s International Primary School of Penang (+604)226 3589 www.my 03.com.abnamromalaysia.my ‫سینماها‬ 2009 2009 ‫می‬ ‫سپتامبر‬ ،‫پنجم‬،‫هفتم‬ ‫‌شماره‬ ‫‌شماره‬ ‫ پیش‬،‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‬ 65 66 .my Bank Muamalat Malaysia Berhad www.maxis.ambg.com.my Ikea 03-21434422 03.theedgedaily.my www.com.net.tgv.com.com.my U-Mobile Surf With U . 46150 Petaling Jaya. 50450 Tel: 03 – 21685000 Selangor Public Library 8.my ‫سفارت استرالیا‬ ‫سفارت نیوزلند‬ ‫سفارت سنگاپور‬ ‫سفارت تایلند‬ ‫سفارت چین‬ ‫سفارت هند‬ ‫سفارت ژاپن‬ ‫سفارت اندونزی‬ ‫سفارت امارات‬ ‫سفارت کانادا‬ ‫سفارت انگلیس‬ ‫سفارت آمریکا‬ ‫سفارت برونئی‬ ‫شرکت های بیمه‬ ‫بیمارستان‌ها‬ ‫این فهرست پیشنهادی است بدیهی است تعداد بیمارستان‬ ‫ها بسیار بیشتر است و انتخاب با شماست‬ Prince Court Medical Centre 39 Jalan Kia Peng 50450.com.com Bank Islam Malaysia Berhad www.21610122 021-22404081 :‫ سفارت کشور مالزی تلفن‬.fairview.com.com 03-42565446 ‫درس و مدرسه‬ )‫مدرسه ایرانی (پسران‬ )‫مدرسه ایرانی (دختران‬ ‫آزمون های آنالین دبیرستان‬ ‫آموزشگاه خوارزمي‬ International Schools Sayfol International School (+603)4256 8781 www. 43000 Kajang T : (+603)8736 3333 ‫جوهور‬ Johor Specialist Hospital 39-B.my Mont’Kiara International School (Elementary) (+603)2093 8604 www.thestar.affinbank.my Citibank Berhad www.com.21612234 03-21453227 03-20262031 03-21434422 03-21632234 ‫آژانس‌های خبری و مطبوعات‬ Packet.com.my www.aia.mph.com.celcom.my Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad www.autowrold.21418888 03.21634422 03 – 20729044 1300885050 03 – 87762000 ‫اورژانس‬ ‫اطالعات تلفن‬ ‫پلیس و آمبوالنس‬ ‫آتش نشانی‬ ‫پلیس توریسم‬ ‫پلیس راهنمایی‬ ‫راهنمای گردشگری‬ KLIA ‫اطالعات پرواز‬ 03 – 22965566 03 – 22409494 03 – 20527922 1300823838 ‫خانه و خانواده‬ ‫تاسیسات و اشتراکات‬ ) ‫وزارت نیرو ( تناگا‬ ‫مخابرات مالزی‬ ‫اداره آب‬ ‫آسترو‬ ‫اماکن مفید برای کودکان‬ Camp5 ‫ بزرگترین محوطه صخره‌نوردی فضای‬5th floor. Jalan Lagoon Selatan.com.WiMAX wireless broadband provider.my KLIA +603-8776 8018 Kuala Lumpur +603-2095 5077 Pulau Pinang +604-261 5122 Shah Alam +603-5519 0653 Seremban +606-762 0000 www.com.my Malayan (May Bank ) Banking Berhad www.meschool.com 03.21420611 The British Council Wisma Dredging 142C.imi.net Biz Surf .IranMalaysia. Kuala Lumpur T: (+603) 2160 0000 Sentosa Medical Centre 36 Jalan Chemur Damai Complex 50400 Kuala Lumpur T : (+603)4043 7166 ‫کواالالمپور‬ Maklumat MBO Cinemas www.Yellow Page AmBank (M) Berhad www.my Hong Leong Bank Berhad www.my www.my www. Damansara Utama Petaling Jaya 47400 Selangor T : (+603)7722 2692 Sunway Medical Centre No. Green 2009 ‫ مارچ‬،‫ پیش‌شماره چهارم‬،‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‬ (+603)2146 5555 (+603)2078 2533 (+603)2161 6277 (+603)2148 8222 (+603)2142 8595 (+603)2093 3504 (+603)2142 7044 (+603)2142 1354 (+603)4253 5221 (+603)2718 3333 (+603)2170 2200 (+603)2168 5000 (+603)2161 2800 www. 40572.com 03.mynews.my Isetan Carrefour www.com.com ‫راهنمای اقامت مالزی‬ 03 .my 03.net Australian International School.my ‫تلفن مالزی‬ ‫تلفن ایران‬ ‫سایت‌های امالک‬ : ) ‫ وام‬، ‫ خرید‬، ‫راهنمای امالک ( اجاره‬ ‫شرکت اکسپت سولوشنز‬ 03 21632234 ‫مدیریت و مشاوره سرمایه گذاری در امالک‬ 03-21440081 03-21454848 03-21712400 03-26970401 www.my www.my Utama International School (+603)4021 2490 www.rhbislamicbank.pacificinsurance.time.asianfinancebank.IranMalaysia. Jalan Abdul Samad 80100 Johor Bahru.com Celcom.bizsurf.u.‫ تهران‬.ikea.idigi.com.mbocinemas.22842880 03-22873810 03-22827242 03-22822260 03-22878318 03-27155555 03.com.com International School of Johor (+607)221 8112 St.22823322 The Sun www.TrainingMalaysia.prudential.com.my Fairview International School (+603)4253 2233 www.21711997 03. September May 2009 2009 Celcom DiGi Maxis Telekom Malaysia Time Telecom U Mobile ‫دانشگاه پيام نور واحد كواالالمپور‬ ‫شرکت‌های مخابراتی‬ www.my HSBC Bank Malaysia Berhad www.com.edu. 376 Jalan Tun Razak.com.my TGV Cinemas www.tokiomarine.mufg.com. iBurst www.my Digi's Mobile Internet with GPRS & EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) www.com.my CIMB Islamic Bank Berhad www.jp CIMB Bank Berhad www.com.com.26923122 03 .2171 9333 03 .my Bank of America Malaysia Berhad www.amislamicbank.com.my www.my www.my Time Broadband timebroadband.giant.com.com University Book Store Malaysia www.my The Bank of Nova Scotia Berhad www.my Jaring www.com 03-42565446 ‫اخبار فارسی‬ ‫نشریات پارسی زبان‬ ‫پژواک‬ ‫توریست‬ ‫ایرانی‬ ‫مونوریل‬ Monorail Iranian Magazine in Malaysia.my Maxis Net www.telekom.51633333 03.IranIndia.com.com. 50586 Kuala Lumpur T : (+603)2615 5555 ‫سالنگور‬ Ampang Puteri Specialist Hospital 1 Jalan Mamanda 9 Taman Dato Ahmad Razali 68000 Ampang.my Atlas One .malaysiakini.26911088 03-21447170 03.my P1 .airzed.my Bangkok Bank Berhad www. Packet One www.hsbc.my Star Newspaper www.net.com. 50400 Tel: 03.ubsm.hlb.83205020 03-62018416 012-3486736 017-6338832 www.com.com.my www.zapzone.nst.fullhouse.axa.valuebookshop.my www.VDSL www.214118181 03 .edu.u.21612234 / 019-3013330 021.89455222 03.edu. Malaysia (Ministry of Home Affairs) Level 1-7 (Podium) No 15.cimbbank.carrefour.my Asian Finance Bank Berhad www.atlasone.edu.com.bankamerica. Jalan Ampang 50450 Tel: 03 – 27237900 Lincoln Resource Centre American Embassy.46 ‫پالک‬ Hospital Pulau Pinang Jalan Residensi. Selangor T : (+603)6120 3233 Hospital Kajang Jalan Semenyih.my Makro www.40421019 03 .net.21610411 03 .my Standard Chartered Bank Malaysia Berhad www.com.com.com.jusco.mazinternational.maybank2u.com.com.affinbank.maxis.net.com.gov. 68100 Batu Caves.my Malacca Expatriate School (+606)315 4970 www.20780213 Iran Air Etihad Malaysian Airlines Air Asia Qatar Airways Emirates Gulf Air Singapore Kuwait Airways Mas Kargo 03 .com.com.5.92211019 03 .62502020 03 . FEDERAL TERRITORY Telephone: 03-88801000 Fax: 03-88801200 http://www.com 03.com United Overseas Bank (Malaysia) Berhad.vdslnetwork.21669919 03.my Alliance Bank Malaysia Berhad www.muamalat. Persiaran Perdana.Jalan Telawi 2& 3 The Red Chamber Barzar Alexis Vintage Absolute Chemistry The Social La Bodega Sultan Ismail Hard Rock Café Espadana Bar Blonde Havana Club Jalan P Ramlee Poppy Beach Club Budaba 03.celcom.com.22741122 ISP ‫خدمات اینترنت و‬ Airzed www.org ‫دانشجو و دانشگاه‬ 03 – 21622234 ‫راهنمای پذیرش از دانشگاه‌های مالزی‬ ‫سایت‌های دانشگاهی‬ www.com iDiGi Internet Services www.my OCBC Bank (Malaysia) Berhad www.com.26872222 1300 883 000 03.my ‫بانک‌های اسالمی‬ 67 Affin Islamic Bank Berhad www.79623333 03.8777 1717 03 – 42562857 03 .my www. Johor T : (+607)282 2344 ‫پینانگ‬ Gleneagles Medical Centre Pulau Pinang Clinic Sdn Bhd 1.my ‫سفارت مالزی در تهران‬ ،‫ بین خیابان هجدهم و بیستم‬، ‫ ولنجک‬.p1.my www.my TMnet tm.com.hlib.makro. w1max.berjaya.standardchartered.com.sriutama.my Time Net www.mkis.com.my The Royal Bank of Scotland Berhad www.‫ایران‬ ‫خدمات پست‬ 1800888388 03.com.my ELC International School (+603)6156 5001 www.my ZapZone Wireless Hotspot www.net.42569507 ‫خطوط هوایی‬ www.my iZZi Mobile wireless broadband.iskl. Malaysia (+603)8943 0622 www.com. Selangor T : (+603)7491 9191 Hospital Selayang Lebuh Raya Selayang-Kepong.parsitest.my www.sun2surf. Precint 2.edu.my www. 80100 Johor Bahru.my www.my Hong Leong Islamic Bank Berhad www.com.com.time.my RHB Bank Berhad www.83191929 03 – 42510025 03 – 20310455 03 – 42573615 03 – 89413364 03 – 21447475 03 – 42573615 03 – 21420744 ‫آژانس های مسافرتی‬ Sky's Angels Seewak Palm Beach Jeddi Tour ‫راهنمای خرید اتومبیل‬ ‫سور و سات‬ ‫رستوران‌ها‬ ‫رستوران آریانا‬ ‫رستوران علی بابا‬ ‫رستوران پالم‬ ‫رستوران سان شاین‬ ‫رستوران تکتاز‬ ‫رستوران کلبه شرقی‬ ‫رستوران نایب‬ ‫رستوران جام جم‬ Aquaria ‫آکواریوم مجهز و زیبایی که هم برای بچه ها و هم برای‬ ‫بزرگترها خاطره انگیز خواهد بود واقع شده در برج‌های‬ ‫پتروناس‬ Allegro Music ‫یکی از بهترین آموزشگاه‌های موسیقی و دارای محوطه‬ ‫ ساله واقع شده در امپنگ‬3 ‫ ماهه تا‬18 ‫بازی برای کودکان‬ ‫پوینت‬ ‫فروشگاه‌های ایرانی‬ ‫سوپرمارکت تک‬ ‫سوپرمارکت سحر‬ ‫بازارچه محمود‬ ‫مینی مارکت حسانا‬ ‫سوپرمارکت ناب‬ ‫سوپرمارکت عسل‬ ‫سوپرمارکت آریا‬ ‫سوپرمارکت گات‬ 03-40447311 03–42578171 03–40433029 03–89413090 03-42525450 03-42522253 03-90561348 03-62010439 ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید مهم‬ Giant www.20953399 03.com.edu.21412676 03 . Off Jalan Damai KL.905 75757 03 .26871714 ‫صفحه زرد‬ 103 999 994 03 .alliancebank.30 F : (+603)4256 2904 iranembassy.

Swiss Inn Hotel 68. Wenworth Hotel +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 +603 2142 2697 2143 2264 2141 2715 2031 2697 2263 2072 2142 2273 2380 2070 2142 2179 2273 2148 2163 2161 2026 4042 2170 2072 2693 2715 2162 2693 2142 2273 2032 9282 2717 2691 2141 2072 2142 2273 4042 2142 2698 2141 2143 2731 2143 4042 9283 5588 8888 1818 2264 9988 9000 7777 8833 7888 7722 8033 9933 8888 3000 8333 8000 9999 9122 6188 1111 2211 5555 8888 1000 9233 3888 2233 3333 8000 8118 2388 7777 9900 9833 3333 3333 6868 5588 9888 0122 2255 8000 9898 8333 5555 8000 3888 ‫شرکت های هواپیمایی‬ Gulf Air Suite 1801.qatarairways.Happy Merdeka Day 32. Level 9 Pavilion Kuala Lumpur 168 Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur T . Ancasa Hotel 4.com 67 Emirates Address Lot 9. Malaysia Hotel 43. Grand Central Hotel +603 2693 3988 27. Advanced Cargo Centre KLIA Free Commercial Zone. Renaissance Kuala Lumpur Hotel 59.2. UBN Tower JLN P. Ritz Garden Hotel 62. 50250. Mandarin Pacific Hotel 46. Mirama Hotel 50.‫نازنینش تبری��ک می‌گوییم‬ . Prince Hotel & Residence Kuala Lumpur 55.com 3500 5200 ‫ دو صفحه داخلی رو در رو‬5 3500 4200 Mas Kargo HQ Address Malaysia Airlines Cargo Sdn. Corus Hotel +603 2162 5522 16. The Plaza Hotel 73. Le Meridien KL 41.03. 1M. Crown Princess Hotel +603 2162 3888 17.03-20324033 ‫ پنجاه و دومین سالگرد مردکا یا جشن‬،‫ آگوس��ت‬31 ‫روز اس��تقالل کش��ور زیب��ای مالزی را ب��ه مردمان‬ ‫ منتظر گزارش‌های ما از‬. Grand Olympic Hotel +603 4042 2177 31. Nikko Hotel 52. Malaya Hotel 42. Grand Seasons Hotel 34.‫ قیمت ها به رینگیت است‬- :‫هدیه مونوریل‬ ‫ عکاسی و طراحی آگهی‬،‫ مشاوره رایگان برای ایده‌یابی‬‫ یک‬،‫ با قرارداد درج آگهی در چهار شماره‬7 ‫ تا‬4 ‫ برای تبلیغات ردیف‌های‬. Zone C. Hotel Maya Kuala Lumpur +603 2078 7888 30. Alison Genesis Hotell +603 2026 6060 3. Hotel Istana 37.com Qatar Airways Ground Floor. Residence Hotel 60.‫جشن‌های مردکا در شماره بعدی مونوریل باشید‬ ،‫با تشکر از دوست و همکار عزیز جافاریس مصطفی‬ Monorail Iranian Magazine in Malaysia. Concorde Hotel +603 2144 3888 13. Brisdale International Hotel +603 2143 7000 7. Ritz Cariton Kuala Lumpur Hotel 61. Mandarin Court Hotel 44. GCSE ‫ پیش دانشگاهی‬،‫تدریس خصوصی شیمی دبیرستان‬ 0142318685 @: www. 50250. Crown Regency Hotel +603 2148 2322 18. Hilton KL 36. Malaysia Reservation: 03-26872222 www. New World Hotel 51. Vistana Hotel 78.‫‌شود‬ ‫می‬،‫هفتم‬ ‫منتشر‬ ‫رایگان‬ ‫نشریهشما‬ ‫شماره تبلیغ‬ 2009 ‫سپتامبر‬ ‫ ‌شماره‬،‫مالزی‬ ‫ایرانیان مقیم‬ ‫برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید‬ Email: ads@monorail-kl. Puduraya Hotel 56. The Regent of Kuala Lumpur 74.03-20316033/7033 F . Duta Vista +603 4043 7777 21.03-8777 1717 / 8777 1603 F .ir ‫تدریس خصوصی کامپیوتر و انجام پروژه های دانشجویی و شرکتی علیرضا منصوری‬ 0172399606 :‫تلفن‬ ‫تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان با بیش از ده سال سابقه توسط شاهین اکبرپور‬ 0173845421:‫تلفن‬ 0172853244 :‫ تلفن‬، ‫ آرش اسدزاده‬:‫ توسط‬MATLAB ‫تدریس و انجام پروژه نرم افزار‬ @: asadzadeh_a1@yahoo.com 0133387735 ‫کرایه تویوتا فورچیونر با راننده‬ 0178706218 ‫ پاپ و کالسیک‬،‫تدریس خصوصی گیتار‬ 0142329770 ‫ توسط استاد حسام الدین کماالن‬.‫آموزش مکاتبات بازرگانی‬ ads@monorail-kl. Pacific Regency Hotel 53. Cardogan Hotel +603 2296 1188 10. Media Kuala Lumpur 47. The Heritage Station Hotel 70. Southern Support Zone Kuala Lumpur International Airport 64000 Sepang Selangor.etihadairways. Carcosa Seri Negara +603 2144 4883 9. No. Micasa All Suite Hotel 48. 50470 Kuala Lumpur www. Tiara Inn 77. Kuala Lumpur International Hotel 40. Grand Centrepoint Hotel +603 2639 9333 28. Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre +603 2117 8000 +603 2295 8000 5.Grand Pacific Hotel monorail magazine ‫پیروزی یعنی کمی پیش از بقیه فکر کردن‬ ‫تبلیغات ممتاز – رسانه ممتاز‬ 65 ‫تعرفه تبلیغات در نشریه مونوریل برای یک شماره‬ ‫قیمت برای‬ ‫شرکت‌های ایرانی‬ 200 ‫قیمت عادی‬ ‫موقعیت و اندازه‬ 200 ‫صفحه زرد – نام و تلفن‬ 600 1000 ‫ یک چهارم صفحه داخلی‬2 1100 1800 ‫ نصف صفحه داخلی‬3 1900 2800 ‫ تمام صفحه داخلی‬4 Air Asia KL Sentral Unit 11. Boulevard Hotel +603 2694 8833 6.chemclub. Agora Hotel +603 2412 0000 2. Jalan Sultan Ismail. The Westin KL 76.Grand Plaza Park Royal Kuala Lumpur Hotel 33. Corona Inn +603 2148 6888 14. The Lodge 72. Grand Continental Hotel +603 2711 8866 29. Equatorial Hotel +603 2148 9166 23. Malaysia Reservation: 03-21186100 Airport: 03-87766250 www. 50250. Shen Court Ritz Hotel Apartment 64. Stanford Hotel 66. The Legend Hotel 71. Jalan Sultan Ismail. Fortuna Hotel +603 2070 1777 25.com 03 21632234 :‫تلفن‬ . Level 32. Radius International KL 58.30. Kuala Lumpur.com ‫ لطفا ً برای ما ایمیل بزنید‬،‫برای درج رایگان اطالعات‬ ‫هتل‌های کواالالمپور و کالنگ ولی‬ +603 2142 8133 1. Katari Hotel 39. JW Marriott Hotel 38. Kuala Lumpur. Swiss Garden Hotel 67. The Ascott Kuala Lumpur 69. Jalan Sultan Ismail.03 2058 5888 (Reservations and Ticketing) T .01. Sheraton Imperial 65.‫ سنتور و تنبک‬. Menara Standard Chartered. Capitol Hotel +603 2282 1888 8. Kuala Lumpur.airasia. Cititel +603 2692 6077 11.03-8783 3078 / 8783 3031 4800 5400 Kuwait Airways 7th flr. Pan Pacific Hotel 54.03 2058 5999 © Jafaris Mustafa 2008 ‫ آرایشگاه زنانه و مردانه‬،‫رضا خوشرو‬ 012 2244 012 0172399606 ‫امیر فنائیان تعمیر و خدمات و آموزش موبایل‬ ‫تدریس خصوصی کامپیوتر و انجام پروژه های کامپیوتری دانشجویی و شرکتی‬ ‫نیازمندی‌های شما‬ A Level . September 2009 .‫آموزش موسیقی سنتی‬ 0129242350 ‫آموزش نرم افزار اتو کد توسط محدثه محمودی‬ 014 222 70 85 ‫ علی خورشیدی دانشجوی دکتری‬. Level 1. Stesen Sentral Kuala Lumpur.03 2058 5899 (Sales) /03 2058 5909 (Finance/Admin) F .‫برای این عکس زیبا‬ ‫مراسم مردکا در سال گذشته‬ ‫متفرقه‬ 0173927240 1 ‫داخل جلد‬ 6 ‫پشت جلد‬ 7 . Malaysia Reservation: 03-21412676 Airport: 03-87764775 www. The Royale Bintang 75. Midah Hotel KL 49. Crowne Plaza Mutiara Kuala Lumpur +603 2715 1000 19. City Villa Hotel +603 2144 2200 12. Mandarin Oriental Hotel 45. Dorsett Regency Hotel +603 2095 2020 20.com Etihad Airways Suite 32.gulfair. Furama Hotel +603 4041 3011 26. Federal Hotel +603 2181 9111 24. Shangri La Hotel 63. Bhd. Quality Hotel 57. Malaysia T . Dynasty Hotel +603 2161 7777 22. Central Plaza. Hotel Nova 35. Ramlee 50250‫ و‬Kuala Lumpur T . Coronade Hotel +603 2161 8888 15. Central Plaza.

9% reaching 4. must also be mindful of reciprocating the same to others.222. A high-ranking delegation is due to visit Iran over the next two weeks to discuss these plans. the United Kingdom (32. Malaysia tourist arrivals numbers still growing Travel Blackboard As international traveler numbers drop around the globe. jumping 25. based on respect and open dialogue. China (including Hong Kong & Macau) (58.000 heavy export crudes coming from Iran.083).2 billion) in foreign investment over the next decade. the decision to liberalize the economy might appear awkward for the Bumiputeras. we cannot but emphasize the increasing concern regarding personal safety and property security in our country. September 2009 Iran-Malaysia Oil Ventures to Reach $22B Press TV The value of joint projects between Iran and Malaysia in the oil sector is to reach $22 billion. but also the citizens of these countries.526). 2009 ‫ سپتامبر‬،‫ ‌شماره هفتم‬،‫نشریه ایرانیان مقیم مالزی‬ 70 . Malaysia A Good Example Of A Comprehensive Islam Nation. Foreigners are allowed to own freehold residential property.» he added. The prime minister also said Muslims.has already been set up in Malaysia for this purpose.› he said at MPI›s launch. an Iranian oil ministry official says.? Iran was followed by and Canada.as is poor public transport . with massive 65. Brunei (107. Indonesia edged up slightly by 3. but this was counterbalanced by a similar drop of 25.» he said. ‹We have taken note of it. however. which is currently a mere 2. the Philippines (37. peace-loving -.we will also be able to dispel widely-held stereotypes about the Muslim community and break the cycle of violence.» Noqrekar-Shirazi elaborated.000 bpd super-heavy and 150. while forming expectations and demanded respect for Islam. Iran and Malaysia also have plans to set up a 300. he said.7% growth rates respectively.including property where it was previously very protective. is widespread crime.351). Malaysia has turned to property investment following a plunge in private investment from a third of gross domestic product (GDP) in 1997 to 9 per cent at present.5% in the number of international travelers arriving in the country in the first half of the year. Australia (39. Noqrekar-Shirazi said that Malaysia had asked Iran for collaboration in the construction of another refinery in the south of the country. AsiaOne 71 TO help offset a drastic drop in private investment.» he explained. with a matching amount from the private sector. Of its top three countries. knowledge-seeking. Slightly closer. Thailand (107.3%. «Two refineries will be constructed in the south and north of Malaysia.536). «The Malaysian refinery in the Kedah Province. «Malaysia has many good examples to share with the world.» he said in his latest blog entry. Unless the government redoubles its efforts to contain crime.603). adding that he believed that promoting and sharing the way Malaysia managed Islam was one avenue to ensure that Islam could be understood and respected better by nations in the world. The Iranian official said that a new joint Iranian-Malaysian company .” said Tourism Malaysia in a statement.4 billion. will process a mix of heavy and super-heavy Iranian crudes. To another question. Singapore and Indonesia.948). The government also recently liberalized the sector by removing a key approval for foreign transactions except where the transaction exceeds RM40 million and involves a dilution of bumiputra interests. Deputy Minister for International Affairs Hossein Noqrekar-Shirazi revealed that the collaboration between the two countries would include the construction of refineries in Malaysia and other Asian countries.962) and Japan (25.» he said. jumping some 94. Malaysia is bucking the trend reporting an increase of 3.5 per cent of the value of total properties transacted.096). West Asia. In addition to the Kedah refinery. Malaysia should be proud of that. ‹The business climate in Malaysia has.000-plus per square foot. «By displaying the positive values of Islam -.SKS-PARS . New Zealand and Australian arrivals also jumped 33. Indonesia (215. It has tasked a new public-private entity called Malaysia Property Incorporated (MPI) with improving the level of foreign investment in the sector.Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak said Malaysia is in a great position to share with the world its uniqueness of being a comprehensive Islam nation. a thriving Islamic finance industry. «The refinery will be supplied with 100. But the current impediment. that while the government took measures to revitalise Malaysia with a new economic model. «I am also proud to mention that we do this in a way that is shared with our nonMuslim communities.› The perception of crime is also a reason hindering Malaysia›s efforts to encourage multinational companies to establish their operational headquarters in the country.000 bpd refinery in Indonesia and build further refineries in Vietnam and Syria. Speaking to Shana news agency.4% from the Thailand market. Najib said he understood that at first glance. India (57.701). Hong Kong. and it is forecast that 30 percent of this will come from investors and the remaining 70 percent from loans. Minister in the prime minister›s department in charge of economic planning Nor Mohamed Yakcop acknowledged it was a problem . the needs of Malaysians would not be overlooked. to some extent. Malaysia must transform itself to further enhance its competitiveness. a comprehensive pilgrimage fund and administration system and syariah law to name a few. The prime minister said the global economic landscape had change immensely over the decades and as such.105 and 230. and Malaysia›s is some of the cheapest in the region with prime space going for RM1. been negatively impacted by the increasing number of companies indicating that crimes and thefts are a severe obstacle to investment. In some other countries. foreign investors will remain chary. «It is our role as Muslims to reflect the best qualities that the Quran and Hadith continuously speak of. Aug 5 (Bernama) -. with a capacity of 250. Malaysia plans to aggressively internationalize its real estate and has set a target of attracting RM20 billion (S$8. Surprisingly Iranian arrivals were the biggest growth market.1%.924). Korea. foreign transactions as a total are in excess of 30 per cent. property players say.4% and 24. He assured.NEWS M’sia set to attract foreign property investment in a big way national investors›.2% in June when compared to June 2008. The drastic change in the global landscape and competition for global capital has forced Malaysia to liberalize a number of sectors . “The top ten tourist generating markets for June 2009 were Singapore (1. Japan. ‹To encourage foreign direct investment in commercial and shopping areas and in residences.which leads investors to prefer markets such as Hong Kong or Singapore. «From an international perspective.000 barrels per day (bpd).respect.117 in total visitor numbers respectively. The government will provide RM25 million in grants over the next five years to MPI ‹to promote and brand Malaysia as a preferred real estate destination to interMonorail Iranian Magazine in Malaysia.› MPI board of directors chairman Thong Yaw Hong said at the launch of the entity late last week.» «The [required] investment for the construction of the Malaysian refinery is $8. I sincerely believe we will see a more positive relationship between not just the world leaders. MPI›s target markets include the United Kingdom. Says PM KUALA LUMPUR. Singapore performed incredibly well.5% and 51.

PM says: “The government will implement what is within its means to provide a more comfortable living environment for the people. I wish my sincere wishes to Malaysia and its great people to be always in peace. It reflects no interests or ideas of any ideological or political or religious or ethnic minority. and understanding. To make it very clear that how 1Malaysia is going to be implemented and how serious is his administration on making a better Malaysia. Monorail Magazine‌™ is an independent media operating under the supervision of Macro Business Solutions Sdn. and direction.com info@monrail-kl. Kuala Lumpur 50450. which has no interest in politics and deeply respects Malaysian law and order.com Print BS Print (M) Sdn. What makes Malaysia unique is the diversity of our peoples. cultures and religions have come together in this tropical land? To be brief I realize that one of the key plans to lead this country to higher levels of glory is “1Malaysia”. 1Malaysia is intended to provide a free and open forum to discuss the things that matter deeply to us as a Nation. Merdeka. September 2009 . KL 58100 Monorail Magazine‌™ is focused on education. Loyalty. Bhd. Pooria Asteraky Managing and Publishing Director Monorail Iranian Magazine in Malaysia.com Tel: 03 21632234 Address 16-04. Monorail is a Free Magazine. I encourage each of you to join me in defining our Malaysia and the role we must play in its future. Acceptance. It provides a chance to express and explore the many perspectives of our fellow citizens. Based on Prime Minister’s overview. All rights of publications are reserved by the parent company. Bhd. Monorail Magazine‌™ reserves the right to process it under its own editorial pattern. Each of these values is carrying a load of mutual commitment.” 1Malaysia has focused on 8 wise values: Culture of excellence. purpose.com Art Director Reza Samadanian reza@monorail-kl.com Editorial Secretary Safa Haratian Executive Manager Mehdi Aqarabi mehdi@monorail-kl. now only fifty two years after the independence we can witness a remarkable achievements and attractive visions of a goal oriented Nation. while citations to Monorail Magazine™ and use of its content are allowed as long as it is not violating copy right laws of Malaysia. the speaking of a new language for newcomers to Malaysia. Integrity. Each of us — despite our differences — shares a desire for a better tomorrow. prosperity and unity. 1Malaysia’s goal is to preserve and enhance this unity in diversity which has always been our strength and remains our best hope for the future. respect. This is in line with the One Malaysia concept with the people’s needs being given priority and implementation of projects speeded up.First Word monorail magazine PP 16307/06/2021(024726) Monorail Magazine Persian Magazine in Kuala Lumpur All Rights Reserved for Macro Business Solutions Sdn. Please contact the sellers to resolve any questions before or after purchasing the advertised items. Managing and Publishing Director Pooria Asteraky pooria@monorail-kl. No. Plaza 138. A celebration that never ends Independence of Malaysia Has created a great Nation.Bhd. It is the voice from Iranians for Iranians. 10. friendship. Opinions of readers are of our high concern to be reflected in our issues. Each of us wants opportunity.monorail-kl. but to publish them. Jalan Ampang. business and lifestyle for the benefit of its main audience. Education and Meritocracy. Advertisers assume all responsibility for listing items on the market or for sale in this magazine. I hope this Website will initiate an open and vital dialogue exploring our Malaysian identity. Malaysia www. Perseverance. Isn’t it amazing that we see several races. Humility.com Advertising ads@monorail-kl. Jalan Indarahana 1. At this eve of Merdeka. a kind of commitment that all members of this Nation are presenting to one another. the Iranian community in Malaysia. Maya Hotel. while only serving the social needs of its audience.