P. 1
Monorail KL Magazine7

Monorail KL Magazine7

|Views: 274|Likes:
منشور بواسطةPooria Asteraky

More info:

Published by: Pooria Asteraky on Jun 05, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

67 65

2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
monorail magazine
2009 ربماتپس ،یلصا -متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009/ It’s a special free copy
D
e
s
i
g
n

b
y

R
e
z
a

S
a
m
a
d
a
n
i
a
n
monorail magazine
PP 16307/06/2021(024726)
شتآ و صقر
راگنربخ-دنورهش
زورما یا هناسر یاضف رد
یمشچ
حلص لابند هب
Mal aysi a
یزلام رد یراذگ هیامرس و یگدنز یارب تسا یهار ،تسین ازیو کی اهنت یزلام ناریا اب MM2 H
www.IranMalaysia.com
16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang, KL 50450, Malaysia, Tel: 03 216 12234
22248328 :نفلت ،1 دحاو ،موس هقبط ،1775 ناکشزپ نامتخاس ،یمور لپ زا رتلاب یتعیرش ،نارهت :ناریا یناشن
:یزلام یناشن
MM2H مود هناخ ،یزلام
یزلام روشک یمسر یتماقا همانرب اهنت
یزلام تماقا ذخا هار نیرت عیرس
یزلام دیدمت لباق تماقا لاس 10
کلما رب یعطق تیکلام
یکناب یاه ماو و تلیهست نیرتهب
لیبموتا دیرخ یارب ماو و فیفخت
نادنزرف لیصحت یارب رتمک هیرهش تخادرپ
ینامرد یاه همیب زا هدافتسا
یتماقا و یقوقح یاه هنیزه نیرتمک
تکرش تبث یارب هژیو زایتما
لاس 50 یلاب نینس یارب لاغتشا هزاجا
نینس همه یارب راک و بسک یزادنا هار
یلصا یضاقتم ردام و ردپ یارب تماقا لاس 10
لاس 21 ریز نادنزرف یارب تماقا لاس10 دیدج
دیدج
دیدج
دیدج
دیدج
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یریبدرس یاروش تراظن اب
نایتاره افص هیریرحت ریدم
safa@monorail-kl.com
:زا دیناوخ یم
زرگنر یدهم /یزورهب نیما /قلطم هسیفن
راکمشیربا میرم /کیجات ادیش /یناتسین انام
نامکرت هیناه رتکد /گنهرف انیم /تباث لسع
نوماد /دنمهرف افطصم /یهاشتلود ایدرب
اویش دادرهم /هداز مرک نوماه
نیهاش و نامیا
ناینادمص اضر یرنه ریدم
reza@monorail-kl.com
عیبراقآ یدهم ییارجا ریدم
mehdi@monorail-kl.com
تاغیلبت و یناگرزاب روما
ads@monorail-kl.com
Tel: 03 216 32234
روپمللاوک رد اه نابز یسراف هیرشن
www.monorail-kl.com
زایتما بحاص
Macro Business Solutions Sdn. Bhd
16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang
KL, Malaysia 50450, Tel: 03 216 32234
یکرتسآ ایروپ لووسم ریدم
pooria@monorail-kl.com
ز
ا
غ
آ
ر
س
monorail magazine
شیپ ش��ش را��شتنا زا سپ ار ل��یرونوم دورد
هرامش نیتسخن اما ،نونکا .دیشاب اریذپ ،هرامش
تکرح نامه لیرونوم .دیراد تسد رد ار هیرشن
گنراگنر و دنسپ مدرم اما یا هفرح ،نیتم و ایوپ
.داد دهاوخ همادا ار یمیمص اما
نا��میارب هدا��تفا قا��فتا ل��یرونوم رد ه��چ نآ
دنسپ دروم هک میلاحشوخ و تسا شخب ترسم
ینعی لیرونوم یاوتحم .تسا هدش عقاو مه امش
رد دوش یم میدقت امش هب هچ نآره و اه حرط ،اه سکع ،اه هتشون نیمه
رد امش ناتسود و امش یراکمه لصاح تاحفص دصرد داتشه زا شیب
هچ و یا هفرح یاه رایعم ر��ظن زا هچ تهج نیا زا .ت��سا هیریرحت میت
ت��سرد یتکرح اوتحم دیلوت ،نابطاخم زاین اب اوتحم یراگزا��س رظن زا
کت کت هناقلخ شلت و مزل یراذگ هیامر��س اب نونکات ادتبا زا هک هدوب
.تسا هتسشن راب هب هیریرحت ناتسود
میدوب هتفگ هرامش شیپ نیت��سخن زا هک ت��سه نامدای رگید فرط زا
یاه تیلاعف ه��ب دنمقلع ی��عمج ط��سوت هک ت��س یا هیرشن لیرونوم
یعیبط تروص هب لیرونوم .دوش یم هیهت نانیشن یزلام یارب یتاعوبطم
هک تس یتاراشا و تاکن یواح اما ،تسین یزلام رد یگدنز لمعلا روتسد
و دزادنا یم یا ه��شوگ رب یرون یهاگ ،دنز یم نهذ رد ار یا هقرج یهاگ
ار ییاوت��سا نیمزر��س نیا ندید هنوگرگد یارب یا هیواز اهنت مه یهاگ
هتشاد ار ییاناوت نیا لیرونوم رگا .دناشن یم بطاخم نام��شچ ربارب رد
،دهد باتزاب زین ار نابطاخم لد فرح و دیامن یتاراشا نینچ هک دشاب
.دنراد رارق یتسرد ریسم رد ناراکردنا تسد
دولآ زمر یتلاح خ��یرات ه��شیمه رد ییاناد و تفرعم ،شناد ،تا��علطا
هب تفرعم زین ینتسناد ره و هدوبن ییاناد تخب ار ی��سکره .دنا هت��شاد
شناد دیلوت ماخ کاروخ ،هیلوا یاه هداد ای تاعلطا .تسا هتشادن هارمه
هدوزفا نآ رب زین بترم و ت��سین دودحم ،درادن یمامت تاعلطا .ت��سا
نیا ندرک ناماس هب و ندرک دنمراتخاس ناوتب دیاش ار شناد .دو��ش یم
ریخ هچ نآ یارب ت��سا شناد یریگراک هب تفرعم و ،ت��سناد تاعلطا
.دوش یم زاغآ اه هداد و تاعلطا زا یلماکت هریجنز نیا اما .تسا
ر��شب و دنک یم هبرجت ار تاعلطا رصع زورما ایند ه��ک میا هدین��ش دایز
تاعلطا دیلوت تعر��س تنرتنیا و رتویپماک ریظن ی��یاهرازبا هب اکتا ا��ب
شناد هزورما دنیوگ یم اتح یخرب .ت��سا هدرب لاب یموجن ید��ح رد ار
لک اب ت��سا ربارب دو��ش یم دیلوت لا��س هد لوط رد ه��ک ی��تاعلطا و
دیاش .تسا هدش دیلوت نیا زا شیپ راصعا و نارود مامت رد هک ی��شناد
نادنچ اعدم نیا دسر یم رظن هب لمات یمک اب اما د��شاب بیجع شکرد
یدودعم دادعت لاثم ناونع هب تاعوبطم راک هزوح رد .تسین یعقاو ریغ
رییغت ار گنج نیا ت��شونرس مانتیو گنج زا هدنهد ناکت یا��ه سکع
نآ هتفرشیپ رازبا و یا هفرح راگن همانزور دنچ ط��سوت اه سکع نیا .داد
نانآ و تشادن رایتخا رد یرازبا نینچ یسک ره .دوب هد��ش دیلوت نامز
روضح سناش گنج یاه هنحص یدودعم رد اهنت دنتشاد رایتخا رد هک
.دنتشاد
،د��شاب روپمللاوک نیمه رد یکچوک یتارهاظت دینک رو��صت زورما اما
ره رد دعب ه��قیقد دنچ ؛ینابایخ ن��تارام کی ای یلحم ن��شج کی ا��ی
و شرازگ ،کر��حتم و تباث ریوصت ناراز��ه و اهدص ا��یند زا یا ه��شوگ
نیا دنم��شوه دارفا .ت��سا هدها��شم لباق هعقاو نیا دروم رد رظن راهظا
یارب .دنریگ یمن رارق تاعلطا لی��س ربارب رد و دننک یم کرد ار هدیدپ
ار هدیدپ نیا .دنا هتشاذگ دازآ ار تنرتنیا روشک نیا رد هک ت��سا نیمه
.دنمان یم ینابایخ یراگن همانزور ا��ی یدنوره��ش یراگن همانزور ،نف لها
داش .میا هتشاد نایرج نیا هب یهاگن مین لیرونوم هرام��ش نیت��سخن رد
.دیشاب دنلبرس و
لووسم ریدم – یکرتسآ ایروپ
قوقح هیلک .درادن صاخ یسایس و یتدیقع شیارگ هب یگت��سباو هیرشن نیا .تسا تراجت و شزومآ ،ینا��سر علطا یشم اب یا هیرشن و دو��ش یم ر��شتنم و هیهت یراذگ ت��سایس یارو��ش رظن ریز لیرونوم
هب طوبرم نیناوق تقباطم اب و روشک نیا رد هضرع یارب و هدوب یزلام پاچ لیرونوم .تسا عناملب اه هناسر ریاس رد عبنم رکذ اب نآ بلاطم جرد .ت��سا هیر��شن نیا زایتما بحاص تکر��ش هب قلعتم لیرونوم
رد یتیلووسم چیه هیرشن نیا .تسین راشتنا لباق دنشاب هتشاد تریاغم لیرونوم فده اب نساسا و دنشاب هنایارگداژن ای و تیموق هب نیهوت ،زیمآریقحت تاملک یاراد هک یبلاطم .دوش یم رشتنم روشک نیا
و کح هزاجا هیرشن ات دیهدب هزاجا دیاب اما دینک لاسرا ار دوخ تارظن و ریواصت ،تلاقم ام یارب دیناوت یم امش .تسا ناگدنهد یهگآ هدهع رب تاغیلبت تحص و درادن هدش رشتنم تاغیلبت یاوتحم دروم
ار یا همجرت هک یتروص رد ،مینک هراشا دیاب نایاپ رد .درادن دوجو نآ سپ زاب ناکما نوچ دیشاب هتشاد دوخ یارب ار یا هخسن دیتسرف یم ام یارب هک ییاه هتشون زا تسا بوخ و دشاب هتشاد ار نآ حلصا
.دینک همیمض هخسن کی زین یلصا نتم زا دیتسرف یم ام یارب
72
2009 هیروف ،موس هرامش شیپ ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
هژیو فیفخت اب هدمع شرافس
ناریا رد یگدنیامن شریذپ
R U a fan?
PP 16307/06/2021(024726)
monorail magazine
6
8
10
12
16
22
24
26
28
32
33
37
37
مهد یم شرازگ نم
تیمگلتسا
ربخ نگاو کی
یزلام یاهامنیس یاه هشیگ
مدآروج همه ؛اج نیا
تکرش تبث
درک مروبجم کوب سیف
یندناوخ یاه یندید
ادارپ لد زییور اتاگآ اب نلیم رد هناحبص
مریگب تلاف ،نک چرس
! گرزب راکهاش
نامتخاس رگراک
فیثک یاه سابل
48
52
6
12
39
40
43
44
45
46
48
52
54
56
60
62
66
71
نوماد تایفشک زا
حلص لابند هب یمشچ
میهد رازآ رتهب ار نامرنتراپ هنوگچ
ایاجارتوپ هچایرد رب اهدژا تکرح
خیرات میوقت
هناوخ باتک
یسارکومد تست
یا هناسر رایع مامت گنج کی
گلبو
حلص ینعی ز َ ج
شتآ و صقر
یزلام تاعوبطم رد ناریا
درز هحفص
NEWS
شرازگ نم
مهد یم
؛اج نیا
مدآروج همه
میهد رازآ رتهب ار نامرنتراپ هنوگچ
تست
یسارکومد
یا هناسر رایع مامت گنج کی
شتآ و صقر
نلیم رد هناحبص
ادارپ لد زییور اتاگآ اب
زا "ادار�پ لد ز�ییور ا�تاگآ"
ناحارط ن�یرتادص و ر�س رپ
طقف ه�ن .ت�سا ا�یند رد د�م
،ایناپ�سا شدو�خ رو�شک رد
طا�قن زا یرای�سب رد ه�کلب
یایند هب ناد�نم هقلع ناهج
ن�یرخآ ند�ید ر�ظتنم د�م
.دنت�سه یو یا�ههعومجم
1960 لا�س رد ادار�پ م�ناخ
و هدمآ ا�یند ه�ب د�یردام رد
هب انول�سراب دُ م وتیت�سنا رد
وا .تسا هدوب لوغشم لیصحت
یویدوتسا و دیردام رد نونکا
.دراد تنوکس شایصخش
یقیسوم هفاک
زکرم ریدم اب ییوگتفگ
یزلام لقتسم ناراگنربخ
کینیلک
یقوقح 22
16
ی
ز
ل
ا
م


ی
ا
ه
ا
م
ن
ی
س

ی
ا
ه

ه
ش
ی
گ
درک مروبجم کوب سیف
15
16
17
18
19
20
21
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
62
61
60
59
58
57
56
55
27
26
25
24
23
22
54 53 52 51 50 49 48 47 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14
13
12
1 1 1 1
56
تسیلانروژ - دنورهش
یگدا��س هب ،اه هنا��سر رد رود نادنچ هن ی هت��شذگ هب یهاگن ا��ب
زا شیپ ات نصخ��شم ،لبق لا��س دنچ نیمه ات هک م��یبای یم رد
قیرط زا تاعلطا و را��بخا لاقتنا ،ی��تاعلطا بلقنا نتفرگ ا��پ
.ت��سا هدوب هارمه ناوارف یاه یراذگرتلیف ا��ب مدرم هب اه هنا��سر
هچ مدرم دنتفرگ یم م��یمصت یتحار هب اه هنا��سر رگید ترابع هب
هکبش ای همانزور نتفای .دنشاب ربخ یب زیچ هچ زا و دننادب ار زیچ
لماک و حیحص رابخا و تاعلطا هب نآ قیرط زا ناوتب هک یر��بخ
نیمه زا .دوبن ناسآ یراک ،نکمم ریغ هن رگا ،درک ادیپ یسرتسد
زین اه نآ ی هرسان زا هرس صیخشت و دوب غاد زین تاعیاش رازاب ،ور
.دومن یم نکممان
دورو ،عماوج رد را��بخا و تا��علطا شدرگ یاضف ند��ش زاب ا��ب
یژولونکت تفر��شیپ ،اه گلبو دلوت ،مدرم یاه هناخ هب ت��نرتنیا
و لاتیجید یرادر��ب ملیف و ی��ساکع یاه نیبرود نتفرگ رار��ق و
،هارمه یاه نفلت ند��ش ریگارف ،مومع سرت��سد رد تمیق نازرا
و تبث یارب رگید ی هلی��سو و رازبا اه هد و ی��بیج یا��ه ردروکیر
،نیریا��س اب طابترا ندرکرارقرب و اه نآ ی هرباخم ،اهدادیور طبض
هتسکش تاعلطا ی هئارا و شیاریو رد یتنس یاه هناسر یلوپونوم
هکلب ،هفرح ناونع هب هن هک دندش ادیپ یرایسب دارفا هتفر هتفر .دش
© James Lee 2009
شرازگ نم
مهد یم
ی هدیدپ هب یهاگن
زورما یا هناسر یاضف رد مسیلانروژ – دنورهش
sheyda@monorail-kl.com کیجات ادیش
لابند هب رت یدج ی هقلع کی ناونع هب اهدعب و ننفت ر��س زا ادتبا
شدرگ و دنتفر اه دادیور زا یعقاو تایاور ی هئارا و یرادر��ب ریوصت
نیا هزورما .دندیشخب قنور ناهج ر��ساترس رد ار حیحص تاعلطا
و دنوش یم هدناوخ ینابایخ راگنربخ ای راگنربخ – دنوره��ش دارفا
یتنس یمسر یاه هناسر زا اه نآ یاه شرازگ ،دراوم زا یرایسب رد
.دریگ یم رارق نابطاخم لابقا و هجوت دروم رتشیب زین
ناکم / نامز
یدیلوت یاو��تحم« ثحابم و ا��ه گلبو ن��یلوا دلوت ه��ک نیا ا��ب
د��ننام و )UGC: User Generated Content( »نار��براک
تیلاعف یمسر زاغآر��س ،ددرگ یم زاب یدلیم دون ی ههد هب اه نیا
اب نراقم و 2000 ی هیروف ار اه راگنربخ – دنوره��ش ی هدرت��سگ
.دنا هتسناد یبونج ی هرک رد »زوین یام هوا« یربخ هکبش سیسات
تدم ضرع رد »تسا رگشرازگ کی دنورهش ره« یتاغیلبت راع��ش
هرک یربخ لا��ترپ نیرتروه��شم هب ار »زوین یام هوا« ی��هاتوک
طسوت هکب��ش نیا یاوتحم لک زا دصرد ت��سیب .تخا��س لدبم
یقاب دصرد داتشه و دوش یم نیودت و هیهت یا هفرح راگنربخ 40
یداع نادنورهش ط��سوت لماک روط هب هک ت��س ییاوتحم ،هدنام
شیب رضاح لاح رد ،یربخ لاترپ نیا .دو��ش یم تیریدم و دیلوت
لاح رد یزور هناب��ش تروص هب هک دراد لاعف ربراک رازه هاجنپ زا
.دنا هکبش نیا یور رب یزاساوتحم
یروآ عمج هب هبا��شم لاترپ اه دص و اه هد ،د��عب هب خیرات ن��یا زا
.دنا هتخادرپ تسد نیا زا ییاه شرازگ
اه هناسر مرفر
یارب یلاع ییاضف ،ریخا لاس هد رد هژیو هب بو یروانف ی هعسوت
تفگ ناوت یم .تسا هدروآ دوجو هب اه تسیلانروژ – دنورهش دشر
نتفگ یارب یفرح و دروب یک کی لقادح هک تنرتنیا ربراک ره هک
.تسا هوقلاب راگنربخ – دنورهش کی ،دشاب هتشاد
دنورهش و دنا هتشاذگ شیپ اپ زین یتنس یاه هنا��سر ،نیب نیا رد
هب ناوت یم ،راذگ ناینب ناو��نع هب .دنا هد��ش اریذپ ار اه راگنربخ –
اب نراقم ،2005 لاس رد هک درک هرا��شا یس یب یب یربخ هکب��ش
ییاضف ،اه هکبش ریاس زا توافتم یتکرح رد ،ندنل یاه یراذگ بمب
تادهاشم و اه ملیف ،اه سکع ساکعنا یارب ار شتیاس بو رد هژیو
هک ت��سا نا نا ی��س یربخ هکب��ش ،رگید لاثم .داد رارق ناربراک
لاس رد ار )iReport( »مهد یم شرازگ نم« ناونع اب ی��شخب
تادیلوت یروآ عمج هب ات درک یحارط دوخ تیا��س بو رد 2006
،نا نا ی��س بیقر ،نآ زا سپ .دزادر��پب تنرتنیا ناربراک یر��بخ
هب )uReport( »دیهدب شراز��گ ام��ش« ناونع اب زین زوین سکاف
،مهم یربخ یاه هکبش بلغا نبیرقت اهدعب .د��ش دراو هصرع نیا
هک دنداد صاصتخا رما نیا هب ار دوخ یتنرتنیا یاضف زا یتم��سق
و یس یب نا سا ما ،یس یب یا ،زوین یاکسا هب ناوت یم اه نآ نایم زا
.درک هراشا هریغ
یسانش بیسآ
نیلوا ،یداع مدرم تسد هب رابخا لاقتنا و یروآ عمج رما ندرپس اب
صیخشت یگنوگچ زا لاوس دوش یم ردابتم نهذ هب هک ی��شسرپ
یارب کیژولونکت یاهرازبا تفرشیپ اب نامز مه هک یدراوم رگید زا
میرح ضقن ی هلا��سم ،ت��سا هدمآ دوجو هب عیاقو طبض و ت��بث
عوضوم رضاح لاح رد ،صوصخ هب دروم نیا .تسا دارفا یصوصخ
یاپورا رد هژیو ه��ب فلتخم یاهرو��شک یراذگ نوناق لفاحم غاد
هراومه یسوملم زرط هب یژولونکت تفرشیپ تعرس .ت��سا یبرغ
رتشیب نآ یاه رازبا و نونف زا هدافتسا ندرک دنمنوناق تعر��س زا
قوقح ضقن قیداصم اب دروخرب رد نیناوق فعض هجیتن رد و تسا
ناونع هب .تسا یدج یا هلاسم رضاح لاح رد نادنوره��ش یندم
رد یروه��شم و ددعتم یاه هدنورپ هب ناوت یم دروم نیا رد لاثم
ریزو لته قاتا رد یفخم نیبرود نتشاذگراک ؛درک هرا��شا یزلام
،ناملراپ ی هد��نیامن ی هنهرب همین یا��ه سکع شخپ ،ت��شادهب
.هریغ و سراد��م رد ناوجون نارتخد زا یرادر��ب ملیف و ی��ساکع
؛ت��سا هدی��سر دوخ جوا هب یزلام رد هنیمز نیا رد ینوناق فعض
یازج رثکادح ،تسد نیا زا یدراوم رد ،رو��شک نیا نیناوق قبط
.دوب دهاوخ تیگنیر 100 نایطاخ
نامه ،دراد ترورض ا��ج نیا رد نآ صیخ��شت هچ نآ لاح ره رد
فده .تسا نانکارپ هعیا��ش اب اهراگنربخ - دنوره��ش نایم توافت
قیاقح نداد باتزاب و ینا��سر علطا ،راگنربخ - دنوره��ش یعقاو
یاهرازبا مامت یناسر علطا نیا رد دشوک یم و تسا ربخ کی لوح
.ددنبب راک هب شا شرازگ تحص تابثا یارب ار دوجوم
یا هفرح راگنربخ لباقم رد راگنربخ - دنورهش
ناراگنربخ یاهزمرق طخ و اه تیلوئسم ،قلخا ،قوقح زا نخ��س
– دنورهش دروم رد اه هدودحم نیا اما .تسا هتفر رای��سب یا هفرح
کوب سیف هحفص دبل ،میشابن نیرتلاب ربراک ای سیون گلبو رگا
یکی ،هدش هک مه راب کی زور دنچ دیاش ،هن رگا .تسا لاعف نام
دولپآ رکیلف یور ی��سکع ،میراذگب بلطم رتیوت یور ط��خ ود
هاگن ار ریخا ثداوح زا یملیف و مینزب بویتوی هب یرس ای ،مینک
ود یکی یاه ملیف دبل ،د��شابن هک مه اه نیا زا مادک چیه .مینک
ینارنخ��س یتوص لیاف ای زور لئا��سم زا سکع دنچ ،یا هقیقد
هک دوش یم ادیپ نام هارمه نفلت هظفاح یور یا یناوخرع��ش ای
.تسا هدرک طبض و تبث ار نآ یک و اجک ،ی��سک هچ میناد یمن
نفلت ی هظفاح رد هن و می��شاب تنرتنیا ربراک هن رگا ت��یاهن رد
هتشاد یا هخسن اه »راگنربخ - دنوره��ش« تادیلوت زا نام هارمه
؛مینک یم هدافت��سا تادیلوت نیا زا مینادب هک نآ نودب ،می��شاب
و اه همانزور رد هک یرابخا ای اه ملیف ای اه سکع زا یدایز داد��عت
،میونش یم و مینیب یم ،میناوخ یم ینویزیولت یربخ یاه هکب��ش
هک یناراگنربخ .دنتسه اه »راگنربخ - دنوره��ش« دیلوت عقاو رد
زا اما .دنا یداع نادنورهش ام لثم و دنا هدناوخن یراگنربخ سرد
یساکع نیبرود ،هارمه نفلت نیبرود دننام ،یژولونکت یاهرازبا
رتیوت ای گلبو دننام یتنرتنیا ی هژیو یاهاضف ،یبیج لاتیجید
لقتنم نارگید هب ار تاعلطا و رابخا ات دننک یم هدافتسا هریغ و
.دننک
ییاضف هک یماگنه هک تس یهیدب .ت��سا تاعیا��ش زا قثوم رابخا
یاه هدین��ش ،دو��ش یم داجیا یا هعقاو و نخ��س ره لقن یارب زاب
رارق اضف نیا رد یعقاو رابخا گن��س مه زین تاعیا��ش و قثوم ریغ
.دتفا یم قافتا رتیوت رد هاگ هک هچ نآ هباشم .دنریگ یم
دنورهش موهفم نیب یزراب توافت مینک دیکات تسا مزل اج نیا رد
اب راگنربخ - دنوره��ش .دراد دو��جو نکارپ هعیا��ش اب راگ��نربخ -
لوا .دنک تابثا ار شرا��بخا تحص دنک یم شلت راک ود ما��جنا
اب ار وئدیو ای ر��یوصت ،سکع ،دنک یم لقن ار ی��شرازگ رگا هک نآ
یو شرازگ رب زین ریواصت ،رات��شون رب هولع ات دنک یم هار��مه نآ
یرتشیب هچ ره عبانم دنک یم یع��س ،هک نیا مود .دنراذگب هحص
رتشیب ربخ تملس نزو ات دنک نآ هارمه دوخ شرازگ دییات یارب
.دوش
بو یروانف ی هعسوت
ییاضف ،ریخا لاس هد رد هژیو هب
اه تسیلانروژ – دنورهش دشر یارب یلاع
هک تفگ ناوت یم .تسا هدروآ دوجو هب
دروب یک کی لقادح هک تنرتنیا ربراک ره
کی ،دشاب هتشاد نتفگ یارب یفرح و
تسیلانروژ – دنورهش
تسا هوقلاب
ه
ن
ا
خ
ر
ک
ف
7 6
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
9 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
فلخرب هک تفگ دیاب .تسین حضاو و ن��شور نادنچ اه راگنربخ
هک ت��سین نیا اه راگنربخ – دنوره��ش ی هفیظو ،یلامتحا روصت
طیارش هجوت اب هک تسا تسرد .دنیامزایب ار رابخا مقس و تحص
– دنورهش ،نآ یشاوح و عبانم نتفرگ رظن رد و ربخ یلک بناوج و
رابخا شرازگ تهج هب ار طایتحا بناج عقوام شرازگ رد راگنربخ
یرب نامز لئاسم و ربخ تحص شجن��س اما ؛دراد یم هگن حیحص
صصختم نارگ لیلحت و یا ه��فرح ناراگنربخ راک ،ت��سد نیا زا
یربخ نارابمب ار ناهج یکدنا ی��نامز ی هلصاف هب ات دنک ن��شور
– دنوره��ش تم��س هب یا هفرح یربخ یاه سناژآ شخرچ .دنک
ثداح تهج نیمه هب ن��قیقد غاد رابخا نایرج رد ناراگ��نربخ
.دوش یم
یزلام
قشم ر��س »تاعلطا یدازآ ،هنا��سر یدازآ ،نایب یدازآ« راع��ش
زکرم نو��چ مه یزکارم .ت��سا یزلام ناراگ��نربخ – دنوره��ش
یاه داهن یخرب اب هارمه ،ینیک ایشیلام ،یزلام لقتسم ناراگنربخ
دنمقلع نادنورهش شزومآ یارب یتدم هاتوک یاه هرود ،یللملا نیب
یراگنربخ - دنورهش .دنا هدید کرادت روشک نیا رد یراگنربخ هب
یاه شزومآ نیا رب هیکت اب ،تسا ناوج رای��سب هک نآ اب یزلام رد
هب .ت��سا هدرک د��شر لا��س ود یکی ضرع رد یبوخ هب دنم ماظن
تیاعر و شمارآ ظفح اب ،ی��سایس ضرتعم یاه هورگ ،صاخ روط
عیاقو ییامنزاب رد یژولونکت زا هدافتسا ییابیز هب ،رو��شک نیناوق
ناراداوه هب و هتفرگ دای ار یجراخ و یلخاد لئا��سم دقن و هعماج
دیآ یم شیپ ،نایم نیا رد هک دنچره .د��نا هداد شزومآ زین دوخ
لاعف و روهشم یاه ت��سیلانروژ – دنوره��ش و اه سیون گلبو هک
- دنورهش تکرح یلک دنور اما ،دنوش هاگ ت��شادزاب ی هناور یهاگ
.تسا تبثم اه نآ تیلاعف دنیآرب و شخب دیما یزلام ناراگنربخ
هرتسگ
دننام رت نردم و هد��یچیپ یعامتجا یاه هکب��ش ات 360 و��های زا
نوچ مه ییوئدیو یاه لاترپ ،ه��لابند ،نیرتلاب ،رتیوت ،کوب سیف
را��شتنا لیبق زا یا هدرت��سگ تاناکما هک اه نیا دننام و بو��یتوی
یرای��سب یا هی��شاح تاناکما و وئدیو و سکع ،ر��ظن ،ت��شاددای
ناربراک رایتخا رد ار ن��یل نآ یجن��سرظن و یریگ یار نو��چ مه
– دنورهش یارب یب��سانم تیلاعف ی هصرع یگمه ،دنهد یم رارق
ی هفقو یب رورم یدایز ناربراک هک تسا بلاج .دنتسه اه راگنربخ
یاه هناسر زا هدافت��سا هب یلک هب ار اه تیا��س بو و اه گلبو نیا
هتفر هتفر ا��ه راگنربخ – دنوره��ش و د��نهد یم حیجرت یتن��س
زا یرای��سب دراوم رد اتح .دننک یم ادیپ شیپ زا شیب ینابطاخم
تاعوبطم و ینویزیولت یاه هکب��ش ،لوا تسد و غاد رابخا هلمج
یا هفرح ریغ تادیلوت زا هدافت��سا تم��س هب سوسحم ی��شخرچ
.دنهد یم ناشن مدرم
دیون لاح ره رد ،مدر��م نورد زا را��بخا دیلوت د��شر هب ور د��نور
یاضف هک تهج نآ هب رت ملاس .دراد هارمه هب ار رت ملا��س یا هدنیآ
رد ار لوا ت��سد و هد��شن رتلیف رابخا ،نآ زا ی��شان یتاعلطا زاب
،یهد تهج و د��هد یم رارق ناهج مدر��م رایتخا رد ه��یناث دنچ
رب یرکف ای یسایس ی هطل��س و ،لاب زا میمصت ،یزا��س تشونرس
نآ رد تاعلطا شدر��گ هک یا هعماج .دزا��س یم لک��شم ار نانآ
گنج هن ،دبات یم رب ار غورد و یروتاتکید هن ،تسا عیر��س و دازآ
و ،دنیب یم دوخ هب یر��تمک یعامتجا یاه بی��سآ .ار یریگرد و
و رت هنادنم��شوه شا یللملا نیب و ینورد لئا��سم عیر��س لح رد
رد شتفرشیپ و د��شر ،زین تب��سن نامه هب .دنک یم لمع رت یوق
تقد و تعرس یعامتجا و ی��سایس ،یگنهرف فلتخم یاه هنیمز
.دبای یم یرتشیب
دوجو هب زاین ساسحا ی هیاپ و تیمها ثعاب هچ نآ نساسا .ت��سا
هن و تساه نآ یهد شرازگ تعرس ،ت��سا ناراگنربخ – دنورهش
عیرس لاقتنا راگنربخ – دنورهش راک نیرت مهم .شرازگ تادنتسم
تیمها مود ی هجرد رد نآ مقس و تحص و تسا تاعلطا و رابخا
،دومن هئارا ار یشرازگ راگنربخ – دنورهش هک نآ زا سپ .دراد رارق
نادیم هب هک د��سر یم نارگ لیلحت و یا هفرح ناراگ��نربخ تبون
.دنوش ایوج هدش شرازگ رابخا ی هرسان و هرس زا و دنیایب
دید ی هیواز ،یناسر ربخ عون ود نیا رگید توافت ،هت��شذگ نیا زا
و دوخ یربخ سناژآ لوصا تیاعر اب ،یا هفرح راگنربخ ؛تساه نآ
شرازگ کی ی هیهت تهج زوجم ب��سک دننام ،صاخ دعاوق تحت
هک یریوصت تفگ ناوت یم .دزادرپ یم رابخا ی هئارا هب نآ لاثما و
هثداح ای رو��شک کی تیعضو زا یداع روط هب یا هفرح راگ��نربخ
یاه یراذگ ت��سایس زا یعبات یدایز دح ات ،دهد یم بطاخم ه��ب
لحم روشک یعامتجا – ینوناق – یسایس لئاسم ای عوبتم سناژآ
یدازآ هب هجوت ا��ب اه راگنربخ – دنوره��ش اما .ت��سا شا تیلاعف
یدید اب ار لئاسم ،تسا هداد اه نآ هب ندوب یا هفرح ریغ هک یلمع
هدش هئارا ریوصت تفگ ناوت یم .دنهد یم ساکعنا و دننیب یم رت زاب
هب هک تس یرت یمدرم ریوصت ،راگنربخ – دنوره��ش کی یو��س زا
.دریگ یم رارق زین لابقا دروم تهج نیمه
ناراگنربختبسن هب ناراگنربخ–دنورهشتوق ی هطقن ،نیا رانک رد
اب نا��شرتشیب ییان��شآ و ثداوح هب اه نآ ندوب کیدزن ،یا هفرح
زا ینارهت دنورهش کی هک دینک روصت .ت��سا نآ رب رثوم یشاوح
ود ره ،رگید یوس زا نا نا یس یا هفرح راگنربخ کی و ،و��س کی
ینارهت دنوره��ش .دنت��سه نارهت زا غاد یربخ ساکعنا لابند هب
مه ،تسا رت طل��سم شهاگداز یره��ش تیعقوم هب مه نتعیبط
مه و ،دراد مدر��م اب عیر��س طابترا یرارقرب رد یرت��شیب ییاناوت
.دنک یم ادیپ یسرتسد شرظن دروم ناکم هب رت هدا��س و رت عیرس
زین ار شهارمه نفلت نیبرود ،ینارهت دنورهش نیا هک ت��س یفاک
تفرشیپ تعرس
هراومه یسوملم زرط هب یژولونکت
نونف زا هدافتسا ندرک دنمنوناق تعرس زا
فعض هجیتن رد و تسا رتشیب نآ یاه رازبا و
قوقح ضقن قیداصم اب دروخرب رد نیناوق
رضاح لاح رد نادنورهش یندم
تسا یدج یا هلاسم
یناتسین انام
ت
ی
م
گ
ل
ت
س
ا
m
a
n
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
1 1 1 0
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
درک میهاوخن روسناس ار تنرتنیا
یزلام ناریا تیاس :عبنم
هک ییاه شرازگ هب خ��ساپ رد زورما یزلام ریزو ت��سخن قازر نوت ب��یجن
دروم رد نر��یخا
یا هصقانم مل��عا
ترازو ط��سوت
تاطابترا ،گنهرف
ن��یا تا��علطا و
دیرخ یارب روشک
گنیرتلیف متسیس
ر��شتنم تنرتنیا
ملعا تسا هد��ش
تلود ه��ک در��ک
چ��یه یز��لام
دازآ یاضف رد ار تنرتنیا رو��سناس نلوصا و درادن صوصخ نیا رد یا همانرب
.دناد یم هدیاف یب تاعلطا شدرگ
مدرم نیب رد یدن��سرخان داجیا و مادقا نیا یفنم ریثات هب یو ن��ینچمه
تلود یاه یراذگ تسایس رد یرییغت چیه هظحل نیا ات دوزفا و درک هرا��شا
وگتفگ هب طا��بترا نیا رد تلود ا��ما ت��سا هد��شن داجیا تنرتنیا دروم رد
.تسشن دهاوخ
تاعلطا و تاطابترا ،گنهرف ریزو ،یزلام ریزو تسخن ینارنخس هیشاح رد
گنیرتلیف متسیس دروم رد رگ شرازگ کی لاو��س هب باوج رد رو��شک نیا
هب ییایزلام ناکدوک یسرتسد شهاک روظنم هب هناما��س نیا :تفگ تنرتنیا
.دش دهاوخ ارجا تنرتنیا حطس رد یقلخاریغ تاحفص
یناور تینما نیمات هار رد یراذگ ت��سایس نیا ندوب ریذپان بانتجا ا��ب یو
یاضف سیلپ ناونع هب ار یز��لام تاطابترا و ایدم یتلوم هتیمک ،ناکدو��ک
ی هدهع رب ار متسیس نیا ندرک ییارجا تیلوئسم و یفرعم رو��شک یزاجم
.تسناد هتیمک نیا
رد یزلام یاه هنا��سر رد یددعتم یاه شرازگ هتفه نیمه هبن��شجنپ زور
گنیرتلیف مت��سیس یارجا یارب رو��شک نیا تاطابترا ترازو هصقانم دروم
متسیس هباشم یمت��سیس ار نآ نادقتنم زا یرای��سب و دوب هد��ش رشتنم
.دندوب هدناوخ نیچ تنرتنیا گنیرتلیف یلاجنج
رد ار دوخ یداهن��شیپ یاه حرط گرزب یناپمک 4 نو��نکات دو��ش یم هتفگ
تینما هتیمک هک دور یم را��ظتنا و دنا هدرک هئارا روکذم هصقانم اب طا��بترا
.دیامن یریگ میمصت دروم نیا رد یراج لاس ربماسد هام رد یزلام یلم
نادرگناور داوم فشک
روپمللآوک نارهت ریسم رد
نیلنآ مج ماج :عبنم
اب هزرابم و یهاگآ هرادا نارومام ،لا��سما هامریت 28 ،»مج ماج« شرازگ هب
یاه هلومحم ی��سررب و لرتنک ماگنه ،نارهت دابآرهم هاگدور��ف ردخمداوم
هک دند��ش یکوک��شم هت��سب هجوتم دابآرهم هاگدورف کر��مگ رد یت��سپ
لاسرا یزلام روشک هب دوب رارق و هد��ش کح نآ یور یفلتخم یاه هنا��شن
یسررب دروم ار نآ ،هدرک لقتنم سیلپ زکرم هب ار هت��سب نیا اه نآ .دو��ش
3 و تسا یتعنص کتلغ هاگت��سد کی نآ لخاد د��ش مولعم هک دنداد رارق
.تسا هدش یزاساج نآ لخاد هنارهام )هشیش( نادرگناور داوم مرگولیک
یارسداد مود هبعش سیئر یزابهش رایداد هب عوضوم ،هلومحم نیا فشک اب
،ییاضق یگنهامه ا��ب و شرازگ نارهت دابآرهم هاگدور��ف بلقنا و ی��مومع
هام دادرم لوا هک نیا ات د��ش زاغآ نآ هدننک لا��سرا نتفای یارب وجت��سج
،درک نایب و تفرگ سامت سیلپ زکرم اب کرمگ نلوو��سم زا یکی لا��سما
هک یا هلومحم صوصخرد و هدرک هعجارم کرمگ هرادا هب یلکیه یوق درم
.دنک یم لاوس ،هدرک لاسرا یزلام روشک هب ار نآ لبق زور دنچ
و تمیزع کرمگ هرادا ه��ب تاعلطا نیا ندروآ ت��سد هب زا سپ نارو��مام
مهتم لاقتنا اب .دندرک ریگتسد و ییاسانش ار یت��سپ هلوسرم هدننک لاسرا
داوم هلومحم لا��سرا هب و تفرگ رارق ییوجزاب دروم یو ،س��یلپ زکرم ه��ب
یارسداد یرایداد مود هبع��ش هب تاقیقحت همادا یارب و درک فارتعا ینویفا
هب شتاراهظا رد و تفای لا��قتنا نارهت دابآرهم هاگدورف بل��قنا و یمومع
لابق رد دوب رارق نم و تسا یرگید درم لام هلومحم :تفگ یزابهش رایداد
منک تفایرد ناموت نویلیم کی نآ لاقتنا
لیه�س ه�سسوم اب ار دوخ دادرارق IMEC
درک وغل
کمیآ نابز جلاک هیعلطا
.دش وغل کمیآ مان زا هدافتساوس یپ رد لیهس هسسوم اب کمیآ دادرارق
جلاک و Country Heights Education یو��س زا هرداص هیعلطا رد
نابایخ رد لیه��س مان هب یا ه��سسوم اب جلاک نیا دادرار��ق IMEC نا��بز
وغل www.imeciran.com یتنرتنیا تیاس سردآ اب نارهت - ناخمیرک
:تسا حرش نیا هب کمیآ جلاک هیعلطا نتم .تسا هدش
هیعلطا
ناونع هب ناریا رد لیهس تکر��ش شیپ هام 6 دودح زا دنا��سر یم علطا هب
.تسا هدرک یم تیلاعف نابز هدرشف یاه هرود یارب وجشناد بذج هدنیامن
یرازگرب یعدم یتاغیلبت اب نارهت رد لیه��س هسسوم نریخا مید��ش علطم
هسسوم .ت��سا هدومن ناریا رد یم��سر یهاوگ یاطعا و کمیآ یاه سلک
.درادن ار یهاوگ یاطعا و هرود یرازگرب رایتخا و هزاجا لیهس
نیا دادرارق اب ضقانت رد و تسا یقلخا ریغ مه و ینوناق ریغ مه تکرح نیا
.دشاب یم کمیآ نابز شزومآ زکرم و تیاه یرتناک اب تکرش
و میتفرگ لیه��س ه��سسوم اب دوخ دادرارق وغل هب میمصت یروف یمادقا رد
چیه کمیآ و تسین زین کمیآ هب وجشناد مازعا هدنیامن رگید هسسوم نیا
.دنک یمن لوبق هسسوم نیا طسوت هدش ماجنا تامادقا دروم رد یتیلوئسم
مارتحا اب
کمیآ تیریدم
دنلیات رد ناهج غیج نیرتدنلب هقباسم
:عبنم
نیلنآ یرهشمه
ناهج رسارس زا یهورگ
یا��یاتاپ هر��یزج رد
ات دندمآ مهدرگ دنلیات
غیج نیرتدنلب هقباسم
مان و راز��گرب ار ناهج
دح باتک رد ار دو��خ
هب موسوم ناهج باصن
.دننک تبث سنیگ
نا��یم زا ر��فن هدزا��ی
د��صناپ و راز��ه کی
،هدننک تکرش بلطواد
.دنتفای هار تاقباسم نیا ییاهن رود هب
)Sergey Savelyev( فویلیواس یئگرس مان هب یسور درم کی تیاهن رد
نیا تسخن هدر رد لبی��سد 116/8 یدنلب اب یغیج ندی��شک اب ت��سناوت
هک دوب یلبیسد 129 دروکر زا رتمک رایسب مقر نیا هک دریگب رارق تاقباسم
.دوب هتشاذگ اجب دوخ زا رازه ود لاس تاقباسم رد یسیلگنا کارد لیج
نیا یسور نامرهق .دش اطعا هزیاج رلد ود و تسیب و دصتشه هدنرب درف هب
.دنکشب ار ناهج باصن دح هدنیآ تاقباسم رد داد هدعو تاقباسم
کینورتکلا تلود هزوح رد یزلام
دیسر ناهج مهدزای ماقم هب
یزلام ناریا تیاس :عبنم
رد یزلام ،کینورتکلا تلود ظاحل زا ناهج یاهروشک یدنب هدر نیرخآ رد
.درک بسک ار مهدزای ماقم ،روشک 198 نیب
اراد اب یزلام روشک ،زگنیکورب ییاکیرمآ هسسوم یم��سر شرازگ ساسا رب
ییاهروشک نت��شاذگ رس ت��شپ و کینورتکلا تلود یم��سر لاترپ ندوب
شیرتا ،دنلنف ،نپاژ ،دئوس ،سیئوس ،دنله ،ایلاتیا ،ایناپسا ،هسنارف نوچمه
مهدزای ماقم 2008 لاس رد تسا هتسناوت ایند رو��شک 198 نیب رد ژورن و
.دیامن بسک ار
مجنپ و تسیب ماقم زئاح یزلام نآ زا شیپ لاس رد هک ت��س یلاح رد نیا
روشک نیا رد کینورتکلا تلود تامدخ و اه تخاسریز هعسوت اما دوب هد��ش
تلود لاترپ هک دوب ریگمشچ نانچ نآ 2008 هب 2007 لا��س زا راذگ یط
یناهج هرگنک ییاپرب اب نامزمه تسناوت 2008 لا��س رد یزلام کینورتکلا
.دهد صاصتخا دوخ هب ار WITSA ربتعم هزیاج ICT
تامدخ عون 1115 رب غلاب یزلام ک��ینورتکلا تلود لاترپ رضاح لا��ح رد
ات دوب دنهاوخ رداق ا��ه نآ و دنک یم هئارا نادنوره��ش هب ار فلتخم ن��یلنآ
هدرتسگ تامدخ نیا زا تنرتنیا قیرط زا یناکم ره زا و هتعاس 24 تروص هب
.دنیامن هدافتسا
و یتلود تامدخ ،زاین درو��م تاعلطا هزوح ه��س رد تامدخ هعومجم نیا
کیدزن موس هورگ رد لاثم ناونع هب هک دنا هدش یدنب می��سقت اه مرف دولناد
لاترپ یور رب نادنوره��ش دولناد تهج فلتخم یرورض مرف عون 2900 هب
یتلود یاه شخب اب طابترا رد ار دوخ یاهراک یگداس هب ات تسا هتفرگ رارق
هیلک تخادرپ و یسررب ،تفایرد هب دراوم نیرت هداس رد هک دنیامن یریگ یپ
و یلغش یاه تصرف نایم رد وجتسج ،تایلام تخادرپ و هب��ساحم ،ضوبق
یاه هسورپ لیهست و رتشیب یگنهامه داجیا یارب ینامزاس نایم تاطابترا
.درک هراشا یرادا
دنناوتب اه تلود هک تسا یطیارش ندرک مهارف یانعم هب کینورتکلا تلود
نادنوره��ش هب هتفه مایا مامت رد و یزور هناب��ش تروص هب ار دوخ تامدخ
.دننک هئارا
هتفرگ رارق اه تلود راک روتسد رد یدج روط هب ریخا یاه لا��س رد رما نیا
یطیارش نینچ ققحت هار رد ار دوخ یاهورین دنمشوه نادرمتلود و ت��سا
و یداصتقا ،ی��سایس یاهدنیآرف هک دنا هدمآرب دد��صرد و دنا هدرک جی��سب
نیا زا و هدرک حلصا تاعلطا و تاطابترا نیون یروانف کمک اب ار یعامتجا
.دنزادرپب نادنورهش هب تامدخ هئارا هب یرتدمآراک هویش هب قیرط
تهج رد نبلاغ ک��ینورتکلا تلود شرت��سگ و یریگراک هب ،ت��قیقح رد
و ییاراک دوبهب ،ی��یادززکرمت ریظن یتلود یاهدنیآرف رد تار��ییغت ماجنا
.تسا یشخبرثا
هلا��سم نیا و درادن دوجو کینورتکلا تلود هرابرد یدحاو فیرعت ن��لوصا
.تسا یروانف ریغتم و ایوپ تیهام زا یشان
و ییاراک دوبهب روظنم هب تاطابترا و تاعلطا یروانف زا هدافتسا هب هزورما
رد یلوپ و یتاعلطا تلدابم یریذپ هسیاقم و تاعلطا تیفافش ،یشخبرثا
و نادنورهش و تلود نیب ،نآ هعبات یاه نامزا��س و تلود نیب ،تلود نورد
.دوش یم قلطا کینورتکلا تلود یصوصخ شخب و تلود نیب
30.7 اب ناریا روشک زگنیکورب هسسوم یدنب هدر رد هک ت��سا رکذ هب مزل
2008 لاس رد 109 ی هبتر هب 2007 لا��س رد ایند 129 هاگیاج زا زایتما
،اکیرمآ ،ناویات ،یبونج هرک یاهروشک تسیل نیا رد .تسا هدرک ادیپ ءاقترا
.دنراد رایتخا رد ار مجنپ ات لوا یاه ماقم اداناک و روپاگنس
رادهگنادخ نیمسای
ملیف ،زا��س ملیف ،دمحا نیم��سای
رد ییلام هدن��سیون و س��یون همان
زور دنچ زا سپ یگلا��س 51 نس
هتک��س زا ی��شان ضراوع اب هزرابم
.تسبورف ناهج زا مشچ یزغم
1958 یلوج کی دلوتم نیمسای
رد ار دو��خ تل��یصحت یو .دو��ب
یسانشناور یاه هتشر رد ناتسگنا
.دنا��سر نایاپ هب ی��سایس مولع و
یاهشخب رد راک هب لوغشم یتدم
رنه تم��س هب ار وا یعامتجا و یرکف یاه ینارگن اما دوب یناگرزاب و یراجت
ات تخادرپ اه هناسر و تاعوبطم اب یراکمه ،دازآ نت��شون هب یتدم .دناشک
شش عومجم رد .تخاس ار دوخ دنلب ملیف نیتسخن 2002 لا��س رد هکنیا
ار ینوگانوگ زیاوج هک تسا هدنام راگدای هب دمحا نیمسای زا ییامنیس ملیف
بیترت هب اه ملیف نیا .دنا هدرک دوخ نآ زا یناهج و یلحم یاه لاویتسف رد
:دنشاب یم ریز
Films
Rabun (My Failing Eyesight) (2003)
Sepet (Chinese Eye) (2004)
Gubra (Anxiety) (2006)
Mukhsin (2007)
Muallaf (The Convert) (2008)
Talentime (2009)
زا یکی رد .ت��سا هتخا��س زین یتاغیلبت م��لیف یداد��عت د��محا نیم��سای
مک ت��سد یتاغیلبت یاه ملیف تخا��س اب “ دوب هتفگ شریخا یاه هبحاصم
”.منک تخادرپ ار دوخ هناخ هراجا مناوت یم
یاه تسپ نیرخآ زا یکی رد ،تشون یم زین ار ریز گلبو ود دمحا نیمسای
.تسا هتشاذگ شیامن هب ار ”یلق رفعج نیهاش“ زا ییویدیو شگلبو
yasmintheflmmaker.blogspot.com
yasminthestoryteller.blogspot.com
ر
ه
ش
ر
د
ربخ نگاو کی
دنمهرف افطصم
ا
م
ن
m
o
s
t
a
f
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
17
13
یناوری�ش ریز قاتا رد یا ه�ناگیب
)Aliens In Te Attic(
زتلاوکسا ناج :نادرگراک
یزتناف - زیگنا هرطاخم :رناژ
تر��بار ،لدا��سیت یل��شا :نار��گیزاب
رتچیر یدنا ،نولن نیوک ،نمفاه
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 113
ناج د��نلب راک ن��یمتفه م��لیف نیا
تفگ ناوت یم لک رد .ت��سا زتلاوکسا
.دنا هدوبن قفوم نادنچ دنا هدوب یزتناف یاهراک همه هک وا یاهراک ه��عومجم
اینام رد نا��ش ییلیو هناخ رد تلیطعت یار��ب هک یا هداوناخ ملیف ن��یا رد
لاغشا ینتشاد تسود یا هناگیب ط��سوت نلبق هناخ هک دنبای یم رد دنت��سه
دنراد هناخ زا تظفاحم رد یعس اه هچب .ینتشاد تسود نادنچ هن هتبلا .هدش
.دهد یم خر یراد هدنخ تاقافتا نیب نیا رد هک
)G-Force(یج یورین
نمتیی تیوه :نادرگراک
یگداوناخ - یزتناف – نشکا :رناژ
رنراگ یلک ،کیزانایفیلاگ کاز ،تنرآ لیو ،یگین لیب :نارگیزاب
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 88
زور یژولونکت نیرخآ اب ییاه حلس هب هدش حلسم یاه شوم دروم رد ملیف
رتسمه زا لکشتم ،ناوارف تانیرمت و اه شزومآ اب يفخم نلماک يمیت ،تسا
،تسا ناهج تشونرس ظفح نانآ تیرومام .هدش تیبرت يهاگ��شیامزآ ياه
.تسا نانآ ياه هجنپ رد اهنت ناهج تشونرس لاح
یناطی��ش رنویلیب ت��سد زا ار ایند ات دنو��شیم رومام يآ يب فا فرط زا اهنآ
.دنک دوبان دوخ تاعارتخا ا��ب ایند دراد دصق یناطی��ش رنویلیب ، دنهد تاجن
ار اهنآ هورگ تلود ،دننا��سرب مامتا هب ار دوخ ت��یرومام هکنیا زا لبق ه��تبلا
کی رد شورف هب اهنآ راک هک يیاج ات دنک یم تازاجم ار اهنآ و هدرک لحنم
اهنآ ينارذگ شوخ يمک زا دعب و دوشیم هدی��شک يگناخ تاناویح هاگ��شورف
.دننک یم رارف
هس ملیف نیرت جرخرپ دیاش ملیف نیا هک تسا دقتعم زمیات کرویوین دقتنم
اب ون و توافتم یراک .تسا هد��ش هتخاس لاح هب ات هک دشاب ين��شکا يدعب
.دنا هدش یحارط یبوخ هب هک ابیز و نشکا یاه هنحص
ناوت یم هک ت��سا یدح رد ،یدعب ه��س ن��شکا یاه هنجص یابیز یحارط
شروضح دهاش دیاش .دراد ددعتم زیاوج ندرب یارب ار ییلاب لیسناتپ تفگ
تسود یاهرتسمه اب هارمه باذج ناتساد یور ره هب .میشاب زین راک��سا رد
بطاخم هک نیا اب .دشاب هتشاد یبوخ شورف اکیرمآ رد هدش ثعاب ینت��شاد
یروآدای یار��ب اه رتگرزب متح رو��ط هب یلو دنت��سه ناکدوک ملیف ی��لصا
.درک دنهاوخ رپ ار اه نلاس یکدوک
)Cold Prey II( درس یزاب
گربنتسا ستم :نادرگراک
تشحو :رناژ
نیلاف تربور ،نودلا ستم ،لدراب وسلب دیرگنا :نارگیزاب
ژورن 2008 لوصحم هقیقد 86
تسد کی ناتشگنا دادعت هب دیاش ریخا لاس دنچ رد تفگ ناوت یم تارج هب
ییاه ملیف هب ناوت یم هنومن ناو��نع هب .می��شاب هدید رناژ نیا رد یبوخ ملیف
.درک هراشا )اتاکان ودیه هتخاس( هریت بآ و 1 هقلح ،هرا نوچمه
دقاف و دایز یا��ه ملیف دیلوت ثعاب رناژ نیا ه��ب نارگا��شامت نوزفازور هقلع
نیا زا یوریپ هب زین اپورا .تسا هدش امنی��س زا هدودحم نیا رد یرنه شزرا
نکاس و درس یاه یزاس اضف .ت��سا هدرک رناژ نیا رد دیلوت هب عور��ش جوم
هدرک لمات لباق ار اه ملیف نیا یروآون یمک اب هارمه ییاه نات��ساد اب هارمه
.تسا
هب ار ی��لبق تم��سق رد ماع لتق هتفای تاجن ا��هنت ،ک��ینیج ملیف ن��یا رد
و دوش یم هزانج یدایز دادعت هجوتم اج نآ رد .دنرب یم اتوی رد ینات��سرامیب
.تسا هدش عورش نددجم شا هنابش یاه سوباک هک دبای یمرد
)Coraline( نیلوراک
کیلس یرنه :نادرگراک
یگداوناخ - یزتناف – نشیمینا :رناژ
یرت ،گنیناف ا��توکاد :ناگ��شیپ ادص
،چنرف ناد ،زردنا��س ر��فینج ،ر��جته
دیوید سیک
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 100
رگوداج زا یراک ،یک��سورع ملیف کی
یرنه" : اکیرمآ یک��سورع یامنی��س
دناوت یم ز��یگنا ناجیه هژاو ."کیل��س
یملیف اه تدم زا دعب .د��شاب بسانم
ت��سود تارطاخ روآدای ،یک��سورع
.تسا یکدوک ینتشاد
اما ن��یگنر یا��یند درو��م رد م��لیف
یزاوم یناهج دراو ،شقاطا راوید رانک یا هچیرد قیرط زا هک ت��سا هلا��س 11 رتخد کی راو سوباک
سوباک هب جیردت هب یلو ،د��سر یم رظن هب زیگنا لد و گنر��شوخ شلوا هک دو��ش یم ناهج نیا اب
.دوش یم لیدبت
ای و یعقاو یایند رد رگا دیاش هک تسا نآ ندوب یکسورع رد ملیف تیباذج تفگ ناوت یم تیاهن رد
.تشادن یفطل دش یم هتخاس یرتویپماک نشیمینا
)Funny People(راد هدنخ یاه مدآ
مارد - یدمک :رناژ ،وتیپا داج :نادرگراک
،لیه ناج ،اناب کیرا ،نام یلزل ،نگور سس،رلدنس مادآ :نارگیزاب
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 146
مینیب یم وا هت��شذگ یاهراک هب یهاگن اب ،یدمک یامنی��س درم وتیپا داج
،"هلاس 40هرکاب " لثم قفوم ییاه ید�مک ،دنت��سه یدمک رناژ رد همه هک
زین ار یرگید قفوم یدمک را��ظتنا دیاب سپ .")Knocked Up(پآ د��کان
.میشاب هتشاد
مامت رد هک رلدنس مادآ یرگیزاب اب تسا یا نیدمک دروم رد ملیف نات��ساد
اما .ت��سا هتخادرپ زنط و یدمک یاه شیامن یارجا هب ط��قف شا ی��گدنز
دنچ و تسا هدش ناطرس راچد هک دننک یم ملعا وا هب ناکشزپ هک یماگنه
هک یدارفا و یگدنز هب رتشیب یمک دریگیم میمصت ،تسین هدنز رتشیب یتقو
.دنک هجوت دنتسه شرانک رد
یم هاگن ایند نیا هب هنوگ زنط هک تسا ینامدرم یگدنز فرعم ملیف ناتساد
لثم مه ار یگدنز تا��قافتا نیرتدب اه نا��سنا هنوگ نیا .)اه ن��یدمک(دننک
همه اب یگدنز .دهد یم ماجنا اه ناسنا اب ایند هک دننیب یم یگرزب یخو��ش
مدرم بل رب هدنخ ندروآ هک نا��ش نامرآ زا ار اه نآ دناوت یمن شتامیلمان
اهنآ " :دیوگ یم نیلپاچ زلراچ یدمک لوا درم هک روطنامه .دنک رود ت��سا
" .دنراد مغ رازه دننادنخ یم هک اه نآ اما ،دنراد مغ کی دندنخ یم هک
یدمک فرص ملیف ه��ک درک هرا��شا نیا هب ناوت یم ملیف نیا مهم تاک��ن زا
ات دوش یم ثعاب قیمع و هدنرب زنط .تسین یحط��س یاه گولاید اب کب��س
و بوخ یملیف اب عومجم رد .دشاب زین نات��ساد یعامتجا دعب هجوتم هدننیب
.تسین فطل زا یلاخ شندید هک میتسه وربور تخاس شوخ
13
20
)Up( لاب
نوسرتپ باب و رتکاد تیپ :نادرگراک
یدمک - نشکا – نشیمینا :رناژ
،نوسرتپ باب ،یاگان ندروج ،رملپ رفوت��سیرک ،رنسا دراودا :ناگ��شیپادص
ودنیل یرولد
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 96
.دنک یم یگدنز گرزب یرهش رد هک تس یا هلاس 78 درمریپ دروم رد ناتساد
رد وا کچوک هناخ .تسا هداد حیجرت ره��ش یغول��ش رد یگدنز هب ار اوزنا وا
دهاوخ یم یرادرهش نونکا و هدز مه هب ار رهش هرظنم اه شارخ نامسآ نایم
هجو چیه هب ار شا هناخ ت��سین رضاح درمریپ اما .دنک بیرخت ار وا ی ه��ناخ
تسا هدرک لصو شا هناخ هب هک کنکداب نارازه اب تلع نیمه هب و دنک کرت
رسپ قافتا ب��سح رب اما .دنک زاغآ ار ییارجام رپ رف��س ات دیآ یم رد زاورپ هب
اه لگنج هب یرفس رد اه نآ و دوش یم هارمه وا اب زین هیاسمه ی هلاس ش��ش
.دننک یم هبرجت ار یبلاج یاهارجام هداتفا رود تعیبط و
ربتعم تکرش یراکمه اب راسکیپ تکرش ی هتخاس نیرتدیدج نشیمینا نیا
نیرت گرزب ی هیحاتتفا ناونع هب هک د��ش لدب ین��شیمینا هب ین��سید تلاو
ناشن دوخ نیا هک تفر هدرپ یور هب نک ینعی ناهج یامنیس ی هراون��شج
.تسا ملیف نیا هب نک ناگدننکرازگرب ندش بذج ی هدنهد
تسا هدوب رلد نویلیم 150 نشیمینا نیا یارب هدش هتفرگ رظن رد ی هجدوب
هک هدوب رلد نویلیم 68.2 لوا ی هتفه رد طقف ملیف شورف هجدوب نیا اب هک
راسکیپ و ینسید تلاو تکرش و نشیمینا نیا نارادفرط یلاح��شوخ بجوم
مه تکر��ش نیا یلبق ن��شیمینا Wall-E شورف لباقم رد مقر نیا .د��ش
تسکش لوا ی هتفه رد ار تکرش نیا یلبق ن��شیمینا تسناوت و دوب رت��شیب
هدوب نلا��س 3766 اکیرمآ رد UPی هدنهد شیامن یاه امنی��س دادعت .دهد
.دنزب مقر اکیرمآ رد ار شورف رادقم نیا ات تسا
امنیس نلاس 1500 دودح خیرات رد راب نیلوا یارب هک نیا رگید بلاج تاکن زا
نادرگراک رتکاد رتیپ هک نیا رگید و .دننک یم نار��کا 3D تروص هب ار م��لیف
هتشاد ار Finding Nemo و Monster Inc تخاس ی هقباس نلبق UP
دنتسه امنیس خیرات یاه نشیمینا نیرت ناشخرد زا ود ره هک تسا
ی هدنهد نا��شن هک ت��سا 100 زا 88 تیرکاتم رد نیدقتنم ی هرمن نونکات
.دشاب یم نشیمینا نیا تمظع
24
17
August
August
August
September
September
September
یاه هشیگ
یزلام یاهامنیس
1 2
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 1 4
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
.دیریگب لیوحت دوخ راک لحم ای و لزنم رد راشتنا زا سپ ار هلجم دیناوت یم سپ نیا زا یزلام یاجک ره رد
.تسا تیگنیر 59 هرامش 6 یارب و ،تیگنیر 99 هرامش 12 یارب یزلام رد لاسرا هنیزه و کارتشا یاهب
مادقا کارتشا یارب ،مرف لیمکت و )www.monorail-kl.com( لیرونوم تیاس هب هعجارم اب دیناوتیم امش
نیلوا لیوحت نامز رد کارتشا هنیزه تخادرپ .تسا مرف تفایرد زا دعب هرامش نیلوا زا کارتشا هرود عورش .دینک
طیارش دروم رد لیرونوم تیاس هب هعجارم اب دنناوت یم مه یزلام زا جراخ ناتسود .دریگ یم تروص لحم رد و هرامش
.دننک بسک علطا اه هنیزه و کارتشا
sub@monorail-kl.com 03-21632234 :دیریگب سامت ام اب رتشیب تاعلطا یارب
)Te Ugly Truth( تشز تقیقح
کیتکول تربار :نادرگراک
مارد - هناقشاع :رناژ
کین ،رتنیو کیرا ،ر��نرت یرب ،رلتاب درارج ،لگ��یه انیرتاک :نار��گیزاب
یسریس
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 96
قشع هب هک تسا یدرم و نز نیگم��شخ دروخرب دروم رد نات��ساد
یرجم کی اب دیاب هد��ننک هیهت شقن رد لگیه ا��نیرتاک .د��ماجنا یم
و قشع هراب رد فراعتمریغ و اورپ یب یاهزردنا هک دنک رس ینویزیولت
هزیگنا ،قشع هن یسنج ششک هکنیا هلمج زا ،دهد یم جاودزا و هطبار
مناخ هک یتیصخش یقلخا ماظن هب هک یئاهفرح .ت��سا طباور یلصا
و کریز درم ،ملیف لوط رد اما .درادن یناوخ مه ،دنک یم یزاب لگ��یاه
هک دوش یم یئابرلد نز قشاع شدوخ ،رلتاب دلارج یزاب اب ،سانش نز
.دزاس یم لگیه انیرتاک زا ،دوخ یاهزردنا اب
،نآ نشخ و تخمز رهاظ و ت��سا یگدنز تقیقح دروم رد نات��ساد
ار یا هنوراو یایند نادرگراک ملیف نیا رد .توهش و ق��شع نایم دربن
یتاساسحا و فیطل یمدآ نات��ساد درم ،د��شک یم ریوصت هب ناتیارب
،دهد یم شزومآ ار نز نات��ساد درم .ن��شخ و تخمز نز و ت��سا
یدمک نیا اما .هنانز یر��بلد و فراعم یاه راتفر اب د��شاب نز هنوگچ
نآ دهاش اه ملیف رد 2007 لاس زا ابیرقت هک تسا یلکشم راچد ابیز
هلاس 100 شرف کی ییامن خن هب هک هزمزور ناتساد ؛هشیلک ،میت��سه
.دز سدح ار نآ نایاپ ناوت یم یتحار هب و تسا
)The Final Destination 4( 4 ییاهن دصقم
کانسرت - زیگنا ناجیه :رناژ ،سییول.رآ.دیوید :نادرگراک
،نتناسنو لتناش ،نوسمایلیو تیلکیام ،وناز کین ،نلا اتسیرک :نارگیزاب
اکیرمآ 2009 لوصحم ،وپماک یباب
:هتشذگ تمسق هس رب یرورم
،تسین طوبرم مه هب هصق و اه تیصخش ظاحل زا هناگ هس نیا ناتساد
.تسا گرم زا رارف و مه دننامه هس ره راتخاس اما
کی راو��س ودرا رد تکر��ش تهج ینات��سریبد هورگ کی لوا هصق رد
رفن دنچ ناتساد نامرهق ینیب هدنیآ اب رخآ هظحل رد هک هدش گنییوب
دروآ یم دوجو هب زاورپ هدامآ یامیپاوه رد وا هک یلاجنج رثا رب ا��ه نآ
نا��ش ندنام هدنز ثعاب جارخا نیمه هک دنو��ش یم جارخا ا��میپاوه زا
.ددرگ یم
دور یم دارفا نیا غارس یکی یکی هک گرم هت��شرف نات��ساد همادا رد
کاپ یتیگ هحفص زا شارخلد و هنایشحو نلماک یلک��ش هب ار اه نآ و
.دنک یم
گرزب کی رد هک نا��ش نانیشنرس و هدننار نیدنچ مود نات��ساد رد
دنلب ساد زا ناگد��ننار زا یکی ی��نیب هدنیآ اب زا��ب د��نا تکرح رد هار
گرم هت��شرف هنازوت هنیک راک��ش زاب یلو دننک یم رارف گرم هت��شرف
.ددرگ یم زاغآ
و دریگ یم تروص یزاب رهش نرت کی رد ینیب هدنیآ موس نات��ساد رد
.هرابود یاه یخلس نامه
گرم هتشرف تخس یاه ماقتنا و لاب تنوشخ دهاش یلبق ملیف هس رد
رد هک یا هتکن .دنا هتخیرگ دوخ ت��شونرس زا هک میت��سه ینا��سک زا
میلست ار اه ناسنا همه هک تسا نیا تفگ ناوت یم هعومجم نیا دروم
.میرادن یشقن نآ رییغت رد ام هک نیا و هتسناد تشونرس
دوب میهاوخ راتشک دنور نیمه دهاش زین هعومجم نیا راهچ هرامش رد
.لبق تمسق هس زا توافتم یتیاور اب
6
)G.I Joe: Rise of Cobra( یربک نتساخرب :وج.یآ.یج
زیگنا ناجیه -یلیخت - نشکا :رناژ ،زرماس نافتسا :نادرگراک
،یل وه گنوب ،نودرگ فزوج ،نوتسلسا رفوت��سیرک ،یونیکآ لاودآ :نارگیزاب
اکیرمآ 2009 لوصحم هقیقد 107 ،رلیم انیس
رب رلد نویلیم 300 لداعم یا هجدوب اب یدوویلاه جر��خ رپ و میظع هژور��پ
.دینک تواضق ار نآ ات تسامش نامشچ راظتنا رد امنیس هدرپ یور
.میراد رطاخ هب ییایموم هعومجم اب ار زرما��س نافت��سا ملیف نیا نادرگراک
هب ناوت یم وا ی هتشذگ یاه ملیف زا .دراد یلیخت رناژ هب یصاخ هقلع زرماس
زین وا دیدج ملیف .درک هراشا )2 و 1( ییایموم و برقع هاشداپ ،گنیسله نو
یاه گولاید هب ناوت یم وا یاه ملیف زراب تاکن زا .دو��ب دهاوخ رناژ نیمه رد
.درک هراشا ملیف یدج و نشکا یاه هنحص رد اتح دولآ زنط
هخاش فرعم ،تسا هنوگزابر��س یزاب بابسا یرس کی م��سا هک وج.یآ.یج
Government ففخم .G.I فرح ود .اکیرمآ حلسم یاهورین فلتخم یاه
ای یزاب باب��سا یر��س کی ،وج.یآ.یج .دهد یم ینعم ی��تلود ا��ی Issue
وربسه یزاس کسورع تکرش هک ،دنتسه لک��ش یعیبط یلو زیر کسورع
نیا اما .دهد یم نوریب ار اهنآ ی��چنیا راهچ ای ه��س هزادنا رد 1980 ههد زا
هدش هتخاس پیرت��سا کیماک ای روصم هصق یرس کی سا��سارب اهک��سورع
Private شم��سا مه لوا دمآ نوریب یناهج مود گنج نارود رد ه��ک د��نا
درک کمک هصق نیا ترهش هب هچنآ یلو دوب رگرب هفیظو زابر��س ای Breger
و مچیم تربار تکر��ش اب دمآ نوریب گنج زا دعب هلصافلب ه��ک دوب ی��ملیف
رد اکیرمآ ماظن هدایپ یاه یراکادف تشادگرزب و شیاتس هک تیدرم سجرب
.راگنربخ کی دید زا دوب گنج نایرج
ت��سا صاخ یاه تایلمع یارب بختنم ی��شترا دروم رد ملیف نیا نات��ساد
یناطیش یشترا اب تسا رارق شترا نیا .ت��سا وج.یآ.یج شترا نیا مان هک
.تسا هحلسا للد کی نداد تسکش اه نآ تیرومعم .دنک هزرابم
.دش نارکا ایند رد نامزمه روط هب تسوگآ 6 یزلام رد ملیف نیا
27
10
August
August
September
1 7 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
رد یا هریزج ،مدی��سر نوات جروج هب دوز ح��بص
رد دوب ییاج نم دصقم هتبلا .گننیپ ره��ش رانک
هدین��ش .)Sodem( »مید��س« مان هب ادک تلایا
عافترا رد و نا��تخرد یلبل رد اج نآ ه��ک مدوب
زا هک رتم 950 لو��ط هب ت��سه یلپ یرتم 30
ییاوتسا یاه لگنج تعیبط دو��ش یم نآ یلاب
.دید کیدزن زا ار
نیرتهب .مت��سناد یمن ار قیقد ری��سم و لحم اما
زکارم هب هعجارم هشیمه عقاوم روج نیا رد لح هار
یاه ناکم روشورب هک ییاج .تسا یزلام مسیروت
یارب هتخان��شان یاهاج ات دنک یم کمک یندید
،نم دب سناش زا اما .دشابن کانسرت اه ت��سیروت
مدش روبجم و دوب لیطعت یزلام م��سیروت زکرم
یکمک نادنچ هک مسرپب ار ریسم یلحم مدرم زا
:دنتشادن رتشیب داهن��شیپ کی همه نوچ ؛درکن
!ی��سکات یارب تیگنیر 150 ا��ت 100 ت��خادرپ
دنتساوخ یم و تسین سوبوتا دنتفگ یم مه همه
،منک نات تحار د��یراذگب .دنریگب ی��سکات میارب
کمک هب نم اما .دندوب ی��سکات للد همه اج نآ
ار ریسم googlemapینت��شاد تسود تیا��س
ترُ و وتاب هب یت��شک اب بیترت نیا هب .مدرک ادیپ
تخادرپ اب اج نآ زا ،متشگرب )Butterworth(
)Kulim( میلوک رهش هب سوبوتا اب و تیگنیر 2
.مدیسر میدس هب سوبوتا اب تیاهن رد و متفر
.منک یمن داهنشیپ یسک هب نلصا ار اج نآ ؛شتسار
یاه تخرد ز��ج یزیچ هک ت��س ییاج مید��س
ییاوتسا یاه لگنج ییابیز نساسا .درادن حور یب
داجیا هک لیلد نیا هب دیاش ؛دید ناوت یمن اجنآ ار
ی��هافر تا��ناکما
،اه ت��سیروت یارب
ه��تبلا و ا��ه هدنرپ
ار اهروناج ه��مه
.دوب هداد یرار��ف
دیسر یم رظن هب
نا��یرج ن��یا
تخاس مه زونه نوچ ،د��شاب راد همادا
نیا شا هجیتن و دراد همادا یلاوح نآ رد زا��س و
هقطنم فارطا ،ندعم کی هیبش یزیچ هک هد��ش
.دشاب هتفرگ ارف ار
هک منامب اجنآ ار بش متشاد میمصت همانرب قبط
نادنچ یسکات ندرک ادیپ اما .مدش نامیشپ
لوئ��سم هک صوصخ هب دو��بن ی��تحار راک
ندرک ادیپ هب یدیما هک یلحم اهنت - لته
.منامب نم هک داد یم حیجرت - دوب یسکات
یاپ اب ،متفرگ نت��شگرب هب میمصت هرخلب
دوب یتخ��س زور .راب و��لیک 10 و هدا��یپ
نتشگرب ،دنامب میدس هب ندیسر .زورنآ
هک نیا زا دعب .رگید نات��ساد کی د��ش
نایم رد و تولخ هداج کی رد رتمولیک 6 دود��ح
ناوج هس هب ،دش لوات زا رپ میاهاپ و متفر هار اهدغج یوهوه یادص
ثرُ و رتاب ا��ت میقت��سم و دندرک راو��س ار نم اه نآ .مدروخرب ی��یلام
نوات جروج نامه هب یتشک اب اج نآ زا .دنداد متاجن عقاو رد .دندناسر
Hutton
*
مان هب تمیق نازرا و کیش یلیخ لتساه کی هب و متشگرب
.درک ادیپ نوات جروج رد ارنآ ناوتیم یتحار هب .متفر Lodge
یاه هناخرفاسم و اه لتساه ،اه لته دوجو نوات جرج یاه یبوخ زا یکی
ار ناکما نیا ف��لتخم یاه ت��سیروت هب هک ت��سا یددعتم و عونتم
تیعضو .دننک باختنا ار ی��یاج ،دنراد هک یلوپ هب هت��سب ات دهد یم

؛اج نیا
مدآروج همه
ناینادمص اضر
ر
ف
س
م
ه
r
e
z
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
ترهش تیصوصخ نیا اب نوات جروج
؛تسا نادرگناهج قوتاپ هک هدرک ادیپ
ینادرگناهج زا عونتم نویسکلک کی
.دنا هدمآ ایند یاج همه زا هک
تسا هدوب رفس رد هتشذگ لاس 20 وا لشار
.تساکلم و نوات جرج رد نارگشدرگ یارب لومعم تاحیرفت زا یکی هک دنتسه یشکرفاسم یاه هخرچود ؛اچِب
19 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
راو هدر و لدنچ یاه ماب اب جرب یا هنوگ :اهادوگاپ *
ناترذگ رگا یلک روط هب .تسا بیترت نیمه هب مه اهراب و اه ناروتسر
لثَ م هتبلا .دیشاب ناتیاه هنیزه نارگن دیابن یلیخ ،داتفا نوات جرج هب
مه اج نیا رد »یرو��خ یم شآ ردق نامه ،ی��هدب لوپ ردق ه��چره«
ار نات یروخ شآ عونت ،یهافر تاناکما دا��یز دادعت یلو ؛دراد قادصم
.دنک یم رتشیب
نادرگناهج قوتاپ هک هدرک ادیپ ترهش تیصوصخ نیا اب نوات جروج
ایند یاج ه��مه زا هک ینادرگناهج زا عو��نتم نوی��سکلک کی :ت��سا
تسیب هک لشار مان هب مد��ش ان��شآ یدرگناهج اب اج نآ نم .دنا هدمآ
دوب هدیدن هک ییاهروشک دودعم وزج .درک یم یگدنز رفس رد دوب لاس
.تسا هتشاد لکشم ازیو نتفرگ یارب تفگیم هک دوب ناریا
.دینزب مدق کچوک رهش نیا یاه هچوک سپ هچوک رد یمک ت��سیفاک
،ییادوب دبعم ،دجسم .دینیب یم مه رانک رد ار فلتخم یاه رکفت گنر
.دنراد رارق نا��بایخ کی رد مه را��نک رد همه ا��سیلک و ودنه د��بعم
هک دنت��سه یتلود زکارم ی��سیلگنا یرامعم اب یمیدق یا��ه ترامع
هب نا��شدادعت هک ینادرگناهج و دننک یم ار نا��شدوخ راک رت فرط نآ

*
اهادوگاپ و ییادوب دباعم .دسر یم رظن هب یلحم مدرم زا رتشیب بتارم
،اهدژا یاه همسجم .دزادنا یم نیچ مرگ یبهذم یاه نشج دای ار امش
امش یارب ار اه نیا همه مه رگید دامن نیجود کی و اه هبهار و بهار
.دنک یم لجسم
یاه یمرگرس زا یکی ،رهش نیا یبهذم نکاما زا رادید و راذگ و تشگ
رطاخ هب طقف هن رهش نیا .تسا ناگدننکدیدزاب و اه ت��سیروت هدمع
یلو منک یمن تکر��ش یدعب تاباختنا رد زگره نم ت��فگ یم لوراک
نیب ام لآ هدیا رگا نوچ درک تکرش دیاب تفگ یم و دوب فلاخم دلوس
نانچمه اه نآ .دوب دهاوخ رتهب اه نآ زا یکی هرخلب اما تسین اهدزمان
هب دندرک عورش ،دش یدج هلاسم یتقو و دنداد یم همادا ار ناش ثحب
نیا رد و مدرک یم ناش هاگن ناریح مه نم .ندرک تبحص یو��سنارف
دنیآ یم همه هک تس ییاج ایوگ ییاوتسا نیمزر��س نیا هک مدوب رکف
.نیمه ،دنشابن رگید یاج کی هک
.د��ش یرپ��س نوات جروج رد ندز خرچ و اه تبحص نیمه اب زور نآ
هک ییاه مدآ …دو��ب بلاج ی��لیخ نوات جرو��ج رد ا��ه مدآ ی��گدنز
نیلوا اهراد هک��شرد و اه باوخ نابایخ .دندایز ،دننک یمن یراک چ��یه
.دنک یم هجوت بلج هک تس یزیچ
لاب لدم یاه نیشام .ت��سا یصوصخ هب یاج نوات جرج ،عومجم رد
رد دوع یو��ب ،دننک یم تکرح شکرفا��سم یاه هخرچ ه��س رانک رد
زا رهظ طسو تسرد ناذا یادص و دروخ یم ما��شم هب ره��ش ر��سارس
درک یم شوگ ناذا هب تذل اب لراک .دوش یم هدینش رهش هشوگ هشوگ
همادا ثکم یمک زا دعب ”.مراد ت��سود یلیخ ار ناذا نم“ تفگ یم و
شمارآ نم هب یلو تس یلومعم ناتیارب اهامش هک مناد یم هتبلا“ :داد
نیا یلو مرادن ملسا هب مه یا هقلع و متسین نامل��سم نم ،دهد یم
”.تسابیز
گلبو و کوب سیف ،لیمیا سردآ لدابت ؛یظفاحادخ م��سارم ،بورغ
دباعم زا یکی هب لراک ،ت��شگرب دنلیات هب دلو��س .میدروآ یاج ه��ب ار
لته رد مقاتا ه��ب مه نم و د��نارذگب اج نآ ار ب��ش ات تفر ی��یادوب
.متشگرب
و اها��سیلک لیلد هب هک ،دهد یم دوع و جاک یوب هک شا ییادوب دباعم
.تسا یندید مه شدجاسم
ایسآ قر��ش بهاذم ندید یارب یدایز لیامت اه ییاپورا هک هتکن نیا
لتساه نامه یوت .د��شاب اه باتک رد طقف هک ت��سین یزیچ ،دنراد
سو��سفا طقف .مدروخرب اهادوب ق��شع نآ زا ات ود هب نازرا و کی��ش
رد ییاج ،نابز نیا مدرک یمن رکف تقو چیه .مدوبن دلب یو��سنارف هک
.دروخب درد هب یزلام
ان��شآ رتخد ات ود اب ،مدوب هدرک یور هدایپ رتمولیک 6 هک یزور یادرف
اه نآ زا یکی .دنشاب یوسنارف دز سدح دش یم ناشرهاظ زا هک مدش
.داد ناشن نم هب ار شراگیس دعب و Fire تفگ و دمآ ولج
.دوب هدمآ یزلام هب دلو��س شتسود اب دنلیات زا و دوب لوراک شم��سا
یگدنز دنلیات رد و دناوخ یم سرد یو��سنارف هاگشناد کی رد دلو��س
ار مسیدوب و ددرگب ار ای��سآ ات دوب هدمآ ه��سنارف زا مه لراک .درک یم
طیار��ش رطاخ هب ود ره .یلاخ بیج اب هتبلا .دنک ه��برجت ک��یدزن زا
روشک زا ،دوب هدرک داجیا ه��سنارف رد یگزات هب یزوکرا��س هک یدیدج
.دنت��شگ یمن رگید یاه هناهب لابند مه نادنچ و د��ندوب هد��ش جراخ
.میا هدش هتسخ هسنارف رد یگدنز زا دنتفگ یم
شیب هکنیا و دنا هدرک فذح ار یعامتجا تاناکما مامت هک نیا زا لوراک
دب دروخرب زا و هد��ش شنترپ هک تفگ یم هعماج یمومع وج همه زا
زا اما دنهد یم تایلام ه��سنارف رد هک اه یجراخ اب یزوکرا��س تلود
هدرک توعد ار اه یجراخ ه��سنارف تلود« :دنمورحم یهافر تا��ناکما
ام هتبلا .د��ننک کرت ار رو��شک نآ هک دهاوخ یم اه نآ زا لا��ح ی��لو
لاح رد یهافر تاناکما زا اه یجراخ لثم و م��یرادن یبوخ عاضوا مه
».میندش مورحم
یوسنارف رفاسم لوراک
نوات جرج رهش دجسم
طولب هدنشورف ینیچ درم
67 20
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یزلام یاهاج یقاب لثم ،دراذگ یم اج هب مدآ یارب نوات جرج هک ی��تارطاخ
یاه ناکم و ینتشاد تسود تعیبط کی نتشاد زا شیب ،نوات جرج .ت��سین
دیاش .دنا هدمآ ایند یاج همه زا هک روج او روج یاه مدآ زا ت��سا رپ ،یخیرات
.تسا نآ هبذاج رپ خیرات رانک رد هریزج نیا ییایفارغج تیعقوم رطاخ هب نیا
تبث یناگرزاب یتکرش ،یدلیم 1600 ربما��سد رد ییایناتیرب راجت هک ینامز
،دنتفرگ رایتخا رد یرا��صحنا روط هب ار دنه هراق هب��ش رد تراجت و د��ندرک
یاه هاگردنب نیرت گرزب زا یکی هب کچوک هریزج نیا دندرک یمن رکف نلامتحا
.دوب یاپایاپ یاه هلدابم لحم طقف ادتبا رد هک ییاج ؛دوش لیدبت یزلام
دباعم زاس و تخاس یناب
اه یسیلگنا مه ییادوب
،لاثم ناونع هب .دنا هدوب
Burmese Buddhist
،ثیل جرج رس ار Pagoda
لاس رد زلو یاورنامرف
دیشخب اه ییلام هب 1803
ار نآ اه یناریا ام لوق هب ای
.درک فقو
یبهذم مسارم ماجنا لاح رد ینز ؛ییادوب دبعم
نوات جروج رهش دبعم رانک رد هناعا یروآ عمج لاح رد دبوم :لباقم هحفص سکع *
اه ی��سیلگنا نیمه مه ییادوب د��باعم زا��س و تخا��س یناب هک نآ ر��ت بلاج
جرج ر��س ار Burmese Buddhist Pagoda ،لاثم ناونع ه��ب .دنا هدوب
اه یناریا ام لوق هب ای دیشخب اه ییلام هب 1803 لاس رد زلو یاورنامرف ،ثیل
.درک فقو ار نآ
تعاس راهچ روپمللاوک زا و ت��سا گنانیپ هریزج یزکرم ره��ش نوات جرج
ود نیا لصاف دح .تسا یواکنل یکیدزن رد هریزج نیا .ت��سا هار سوبوتا اب
.دینک یط یتشک اب دیناوت یم ار هریزج
23 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
ییانشآ تیمها هب هجوت اب لیرونوم هرامش نیا یقوقح کینیلک رد
یراجت یاه تیلاعف و اه تکرش تبث لوئسم داهن اب زیزع ناگدنناوخ
لوئسم داهن .تخادرپ میهاوخ داهن نیا یفرعم هب ،یزلام روشک رد
زاغآ یارب و تروص ره رد هک یراجت یاه تیلاعف و اه تکرش تبث
،دوش یم هتخانش ینوناق عجرم اهنت ناونع هب یراجت تیلاعف هنوگره
هب بیترت ره هب و هدوب اه تکرش اب طبترم روما هیلک ماجنا یلوتم
هدر و حطس ره رد یراجت تیلاعف هنوگره هب عورش هک دسر یم رظن
.دشاب یم تسد نیا زا یتامادقا یارب داهن نیا یبسن تخانش مزلتسم
و اه تکرش تبث نوناق زا یتمسق حیرشت هب ،داهن نیا یفرعم زا سپ
ناراک ردنا تسد هجوت دروم رتمک هک میزادرپ یم نآ ییارجا همان نییآ
زا یرود هطساو هب هتبلا دص و لمع رد نکیل ؛تسا هتفرگ رارق
ناناگرزاب و راجت هجوت دروم شیپ زا شیب یتسیاب یم یردام نیمزرس
دروم ثحبم :دریگب رارق ناشیا هداوناخ و اکرش نینچمه و مرتحم
تکرش یراجت تایلمع فقوت تبث و ملعا هوحن و ماتتخا ام رظن
.دشاب یم )Termination Of Business(
رد راب نیتسخن یارب )Companies Act( یزلام یاه تکرش نوناق
ارجلا مزل 1966 لاس لیروآ 15 زا و دیسر بیوصت هب 1965 لاس
روما ینیب شیپ لباق ریغ هعسوت هب هجوت اب و نآ زا سپ .دیدرگ
،تفریذپ یم تروص هدش تبث یاه تکرش طسوت نتدمع هک یراجت
زین و نوناق ییاراک ظفح یارب ات تشاد نآ رب ار یزلام راذگ نوناق
و ددجم یاه یسررب هب مادقا ،اه تکرش زاین دروم تاررقم ظاحل
بلاق رد نآ یمک و یفیک اقترا و لیمکت هب تبسن و هدومن یعماج
نیا هک ؛دیامن تمه یرورض ریغ دراوم فذح و نآ هب یداوم قاحلا
ققحم 1999 و 1998 ،1993 ،1986 ،1969 یاهلاس یط رد رما
تاحلصا نیا هیلک ظاحل اب یزلام یاه تکرش ینونک نوناق .دیدرگ
تحت )C.L.R.C( یراجت نیناوق حلصا هتیمک و هدوب ارجا لاح رد
دوخ شرازگ نیرخآ زین )S.S.M(یزلام یاه تکرش نویسیمک رظن
.تسا هدومن رشتنم 2007 لاس رد ار
نیمه یزلام رد )C.A( اه تکرش نوناق یلصا یرجم هک تفگ دیاب
لاس لیروآ 16 زا و هدوب یتلود نامزاس کی هک دشاب یم S.S.M داهن
تیصخش ءاطعا یلصا عجرم ناونع هب ار دوخ یلصا تیلاعف 2002
بلاق رد( یراجت یاه تیلاعف و اه تکرش تبث نایضاقتم هب یقوقح
.تسا هدومن زاغآ )زوجم رودص
رد نوناق لامعا و ارجا و تراظن ،هرادا تیلوئسم S.S.M تقیقح رد
هرمآ تاررقم زا فلخت نیبکترم زین و تکرش تبث نایضاقتم صوصخ
:هلمج زا طبترم دراوم صوصخ رد نوناق
یدعب تاقاحلا و 1965 لاس اه تکرش نوناق - 1
1956 لاس یراجت یاه تیلاعف تبث نوناق - 2
نیناوق روما اب طبترم یاه همان نییآ و اه لمعلاروتسد و دعاوق ریاس و
:هلمج زا تراجت و اه تکرش
)نوناق همان نییآ( 1966 لاس اه تکرش تاررقم - فلا
1957 لاس یراجت تبث دعاوق - ب
.دشاب یم
عجرم ناونع هب S.S.M یلصا تیلوئسم هک تفگ ناوت یم تقیقح رد
تاقیقحت زا تسا ترابع ،نیناوق و دعاوق ،یراجت تاعلطا یارب یلصا
هب یراجت روما تیفیک رتهب هچ ره شیازفا و لتعا تهج رد هعسوت و
قیرط زا اه تیلاعف نیا .یزلام روشک یلم داصتقا حطس اقترا روظنم
روط هب S.S.M یتراظن و یتاقیقحت ،ییارجا ددعتم و دنمناوت یاهوزاب
و هیفصت و متخ ات رما ودب زا اه تکرش اب طبترم روما هیلک هب لماک
)S.S.M( یزلام رد اه تکرش تبث داهن اب ییانشآ
یراجت یاه تیلاعف فقوت تبث تهج مادقا هوحن و
روظنم هب اه تکرش ماجنا لاح رد اتح و هدش ماجنا یاه تیلاعف زین
رد اه تکرش ییارجا روما دنور رد یراجنهان هنوگره زورب زا یریگولج
.ددرگ یم لامعا روشک لک
ناریا تراجت نوناق دننامه یزلام یاه تکرش نوناق تفگ ناوت یم
هک هدومن لمع اه تکرش ثحبم رد طقف هتبلا 1310 لاس بوصم
لاس رد صاخ و ماع یماهس یاه تکرش هب طوبرم نوناق نیرخآ
رییغت هحیل و هدش هدوزفا نادب شیپ لاس 40 دودح ینعی 1347
زا تروص ره هب ؛دیدرگ لوصو ملعا سلجم رد هتشذگ لاس نآ
تسین تسد رد یشرازگ یداصتقا نویسیمک رد نآ تیعضو نیرخآ
تاسسوم و اه تکرش تبث لک هرادا ،ناریا رد نوناق نیا یرجم داهن و
یلکش روما ماجنا هییاضق هوق تراظن تحت هک دشاب یم یراجت ریغ
راشتنا و ملعا تیاهن رد و تارییغت تبث زین و سیسات یتافیرشت و
ناکما هنوگره نودب( دشاب یم راد هدهع ار اه تکرش هیفصت متخ یهگآ
.)ییارجا روما دنور لرتنک تهج یتراظن دحاو و یسرزاب
اب ناوت یم یزلام رد تکرش هنوگره تبث تهج هک نیا تیاهن رد
ای و رهش حطس رد نآ ریاود زا کی ره ای و S.S.M زکرم هب هعجارم
تخادرپ و زاین دروم تادنتسم و کرادم هئارا و یتسپ رتافد قیرط زا
.دومن مادقا هام 3 ات 1 نیب ینامز تلهم فرظ ،ینوناق یاه هنیزه
ینوناق یاه مرف و کرادم لیمکت تهج هک ددرگ یم داهنشیپ دنچره
زا یریگولج تهج( صصختم و هبرجت اب نیرواشم تامدخ زا نمتح
.ددرگ هدافتسا )یتآ تلکشم زورب
تکرش یراجت تیلاعف فقوت
یراجت روما و اه تکرش تیلاعف زاغآ هوحن اب یا هزادنا ات هک نونکا
فقوت ملعا هوحن و للع هب ،میدش انشآ نآ یرجم و یلوتم داهن و
.میزادرپ یم )Termination of Business( تکرش تیلاعف
هب دناوت یم یراجت تیلاعف ره ،یزلام یاه همان نییآ و نیناوق قباطم
:ددرگ یقلت هتفای همتاخ ریز هناگجنپ لیلد زا یکی تلع
زاغآ ار دوخ تیلاعف تلع نآ هب تکرش هک یراجت تایلمع نایاپ - 1
.هدومن
)ریصقت هب یگتسکشرو زا ریغ هب( یگتسکشرو ملعا - 2
کلام توف - 3
تینما اب تفلاخم رد هک یلامعا ای و ینوناق ریغ تایلمع ماجنا - 4
.دنشاب روشک یقلخا ای یمومع مظن ،یلم
فقوت رب ینبم ییاضق ای ینوناق عجرم زا هرداص مکح یارجا رد - 5
تکرش تایلمع
)نیکلام ای( کلام ،)3 فیدر ءانثتسا هب( دراوم نیا زا کی ره زورب یپ رد
نایاپ هیملعا مرف زور 30 تلهم فرظ رثکادح و هلصافلب یتسیاب یم
تکرش تیلاعف نایاپ للع ای تلع و خیرات یواح هک یراجت تیلاعف
ای/و تکرش تبث تادنتسم هارمه هب ار نآ و هدومن لیمکت ار دشاب یم
ریوصت ای/و تیلاعف فقوت مکح هدننک رداص هاگداد روتسد زا یریوصت
کی ره هب یگتسکشرو تابثا تادنتسم هئارا ای/و کلام توف یهاوگ
.دیامن لاسرا تسپ قیرط زا ای لیوحت S.S.Mریاود زا
)توف( 3 فیدر زورب طیارش یارب ینوناق تلهم تسا رکذ هب مزل
کلام اهنت افوتم هچ نانچ و هدوب توف خیرات زا هام راهچ رثکادح
تکرش یاکرش تروص نیا ریغ رد و یو نادنواشیوخ ،هدوب تکرش
.دنشاب یم S.S.M هب کرادم هئارا لوئسم
،S.S.M هیحان زا نآ دییات و قوف روما هیلک ماجنا زا سپ و تیاهن رد
ای و نیکلام/کلام هب و رداص یراجت یاه تیلاعف متخ یمسر هیملعا
.دش دهاوخ میلست تکرش نیلوئسم نیرخآ
تبث
تکرش
یحاسم اضردمحم
ی
ق
و
ق
ح

ک
ی
ن
ی
ل
ک
m
o
h
a
m
m
a
d
r
e
z
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
© Monorail 2009
© Monorail 2009
لیرونوم سکع ویشرآ ،وپیا رهش یزکرم نادیم سکع*
25 24
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
... ای درک مروبجم کوب سیف
مییوگ یم نامدوخ هب یعامتجا یاه هکبش دروم رد هک یغورد تفه
دروم نیا رد ریخا ی هتفه دنچ نیا یاه تبحص مامت هب نم اما ؛میتسه کوب سیف زا نتفرگ داریا قشاع ام همه نبیرقت
غورد ننک یم هدافتسا کوب سیف زا ارچ هک نیا دروم رد همه هک نیا :مدیسر یزیگنا تفگش فاشتکا هب و مدیشک کرس
نومدوخ هب کوب سیف دروم رد هک نتسه یغورد تفه اه نیا هک مدیسر هجیتن نیا هب عماج شهوژپ کی زا دعب .نگ یم
:میگ یم
© Stefan Dumitru 2009
مش یم تسود نوش مسانش یم نلماک هک یدارفا اب طقف نم
یسکره اب امش .نیراد یصوصخ هب یاهرایعم نوتدوخ یارب هک نینکن دومناو نفطل
نوتزا اکیرمآ خیرات رادربهلک نیرت گرزب »فاد یِ م ینرب« هگا اتح .دیش یم تسود
.هشاب دایز نکمم دح ات نوت ناتسود دادعت دیاوخ یم امش .هشاب هدرک یتسود تساوخرد
یتوافت و مریذپ یم ور نوش مدیدن هلاس 20 هک یروجاوروج یامدآ نم هک هنیمه رطاخ هب
ینوخ نمشد زا مه تسود کی اتح منک لوبق منوت یمن .مش یمن لئاق نوش نیب
تقو ره هک منکدروخ باصعا راکمه زا هر یمن متَ ک وت .مشاب هتشاد رتمک مناتسریبد نارود
تسود یرتمک دادعت هر یم رو شانوخان هب منک یم تبحص مراد یراک یاه هسلج یوت
ناتسود زا رفن دنچ نعقاو .دیرادن نم اب یتوافت مه امش هک دینک رارقا .مشاب هتشاد
؟دینک توعد نوت هنوخ هب دیرضاح ور نوت کوب سیف
منکب ور راک نلف درک مروبجم کوب سیف
رفن 1364 ی همه هب هدرکن روبجم ور امش کوب سیف
.دیتشاد ایدملک یرامیب ینامز هی دیگب نوت تسود
هنک نوتروبجم ات دوب هداتسین نوترس لاب کوب سیف
یاه تداع دروم رد »نم دروم رد هتکن 25« یوت
روط نیمه و .نیسیونب ییاهنت نامز رد نوت یصخش
یسنج یاه شیتف دروم رد دوب هدرکن راداو ور امش
تملم« نتشاذگ ور راک نیا مسا اه کشزپناور .نینک یلوضف نوت ناراکمه
یارب تس یهار تقیقح رد هک یرگید ندرگ هانگ نتخادنا نومه ای »یرهاظ
نینوتب ات هگید سک تمس هب نوت هانگ ساسحا و یراسمرش ندرک هجوتم
نم .دینکن نادجو باذع ساسحا و دیشاب هتشاد نوتدوخ دروم رد یرتهب سح
انیار« متشون مکوب سیف یوت ینورد سح کی رطاخ هب هناحول هداس یلیخ راب هی
یاه هنعط و اه یخوش رطاخ هب اه تدم ات و »هداتفا لیف غامد زا هنک یم ساسحا
هدوبن سک چیه هابتشا نوا هک ممهف یم لاح .مدوب رفنتم کوب سیف زا مناتسود
.مدوخ زا ریغ
تسین ندرک تنایخ راوید-هب-راوید ندرک ینوطیش
»ناتسود« اب »یزاجم یعامتجا طابترا« شمسا نوچ
شوت نیل نآ ندرک ینوطیش هش یمن لیلد تسا
یاه وداک نداتسرف نمض رد .هشاب هتشادن یلاکشا
لیلد .دینک لیطعت مه ور نوتراکمه هب هزماب یزاجم
یا ینعم چیه هیزاجم یوداک شمسا نوچ هرادن
یسک ینوتسبات یزومآراک ی هرود هرادن تیبوخ هک دیتسه هجوتم .هشاب هتشادن
کی هب نوت هناقشاع تاساسحا زاربا !دینکب یزاجم ی هقشاعم هی هب لیدبت ور
نیل نآ رازآ .هراد ور تیعضو نیمه مه هنوت تسود هک ییامنهار عطقم رتخد
.هرادن یکیزیف رازآ اب یقرف نادنچ
ندوب طابترا رد یارب کوب سیف زا نم
منک یم هدافتسا دارفا اب
؛دینک لوبق !دیتسه لوضف امش هک هنیا شتقیقح !ریخ هن
ور و ریز ور نارگید لیافورپ یلیلد نومه هب مه امش
رس نوشراک زا ماوخ یم نم .منک یم نم هک دینک یم
،هروآ دایتعا هک تسین کوب سیف نیا تقیقح رد .مرایب رد
مدآ هک هنارگید یگدنز تایئزج نتسنود هب لیم هکلب
دنچ نفاصنا ؟روط هچ امش .ما هدش شریگرد یباسح هک نم .هنک یم داتعم ور
ور و ریز فرص نوتریذپان یریس بیجع سح نوا ندرک اضرا یارب زور رد تعاس
؟دینک یم نوتاقفر راوید ندرک
.نتسه شنارگیزاب مه نوم ناتسود و تسام یامن عقاو لایرس کوب سیف
Project و Idol American لثم تسرد هد یم هزاجا نوتهب هک یزیچ
نارگید دروم رد دینکش یم همخت هک یلاح رد و دیشب ولو اپ هب هماژیپ Runway
نوشدوخ دروم رد کحضم یاه زیچ ندرک شاف زا تسد مدرم هگا .دینک تواضق
سح نوا دیاوخ یم یروطچ امش نرادرب نوشاهUpdates Status یوت
ور شوت و هت دینز یم هل هَل هک دینک رارقا ؟دینک اضرا ور نوت نورد یولوچوک
.هر یم اه اجک و هنک یم دمآ و تفر ییاسک هچ اب نوت هاگشناد یقاتا مه دیرایبرد
تسود زا یکی سکع یتقو دش عمج مامشچ یوت کشا یلاحشوخ زا هک نم
!هدش لچک و هتخیر شاهوم ی همه هک مدید ور مقباس یاه رسپ
منک یمن لاح کوب سیف اب نلصا هک نم
رکذ کوب سیف زا ترفن یارب هک یلیلد مامت !لایخ یب
هدولآ ور امش هک نتسه یلیلد نومه نقیقد دینک یم
نیا لوگ مه نلصا .ساج نیمه هتکن .هدرک کوب سیف
ام !میروخ یمن ور نیتشادرب کوب سیف یارب ندیدج هک یلیم یب پیریت
نوت یلبق یاه رتخد تسود لابند نتشگ فرص تعاس دنچ یزور هک مینود یم
یلحم یب نوتهب و ش نیدید هدکشناد هفاک یوت زورید هک هرسپ ورای نوا ای
مدرک یم یعس یلیخ کوب سیف یوت ندش وضع لیاوا نم .نینک یم درک
نیرخآ دروم رد قیقحت لاح رد و متسه »دیم تراگرام« راگنا هک منک راتفر یروج
یسانش ناسنا یارب نم هک نتسنود یم همه اما .یسانش ناسنا یاه هتفای
مینیشب مناتسبد ناتسود زا یکی اب هک مدوب اج نوا هکلب ،متسین اج نوا یعامتجا
.میدنبب یلاخ شرس تشپ و مینکب ور اه یناتسبد مه زا هگید یکی یلوقچ
مرادن ور یسک اب تباقر دصق نلصا نم
هتشاد تسود یرتشیب دادعت میاوخ یم اهنت هن ام
زا مه اه زییوک و اه یزاب یوت میاوخ یم هکلب ،میشاب
نم هک دوب شیپ تقو دنچ نیمه .میشاب رتهب همه
یزاب یوت منوتب ات مدرک فرص تقو تعاس 24 دودح
کوب سیف متسنود یم نوچ ؟ارچ .منزب ور مناتسود زا یکی زوپ »Scramble«
Scramble یزاب یوت ور امش دروکر انیار« هک هتسرف یم شارب ماغیپ هی
شوت هناحضتفم تسکش نیا هب هک ش تنماک باوج رد دعب و »تسکش
ماغیپ تهب کوب سیف متشادن ربخ نلصا نم هوا« متشون دوب هدرک فارتعا
ناکما نومهب نوچ میتسه کوب سیف قشاع ام »!اباب یا !یتخاب هد یم
تنرتنیا راوید تشپ ور نوم هنادنسپدوخ دنخبل و مینکب تردق ساسحا هک هد یم
هرتلاب 147 زا نوتزایتما Scramble یزاب یوت هگا نمض رد .مینک یفخم
!دینکن مه ور نم هب نداد یتسود تساوخرد رکف اتح
هنم تسود کوب سیف
هب ات هدنوم زونه دنچره .هتراجت روج هی کوب سیف ،ریخ
اه ونیزاک ننود یم همه .هسرب ش یعقاو یهد دوس
یسرتسد اب و ترپ ی هشوگ هی ور یجورخ یاه هار
ژاپمپ اوه یوت ور نژیسکا و ند یم رارق تخس
هگن ونیزاک یوت رتشیب هچره نتخاب و رامق یارب ور یرتشم ننوتب هک ننک یم
و اه راتاوآ ی هلیسو هب اما ،هنک یم ور راک نیمه نقیقد مه کوب سیف .نراد
یاه راوید یوت رتشیب هچره ور امش داوخ یم کوب سیف .ش یزاجم یاه یزاب
نیا هب یمک .هنک بلج ور اه یچ تاغیلبت رظن هنوتب ات هزادنب ریگ شیزاجم
یتاغیلبت رنب نوا تشاد تسود ور امش نعقاو کوب سیف هگا .دینک رکف عوضوم
اج نیا ؛دنرفنتم امش زا ندرک ملعا امش ناتسود زا رفن جنپ« هک نومضم نیا اب
یلصا ی هحفص یلاب تسرد ور »!نتسه یک اه نوا دیمهفب ات دینک کیلک ور
یلیخ تسود هی ارچ هک دینک رکف نیا هب .تشاذ یمن Scramble یزاب
شرایتخا رد هک ور یبلاطم و اه سکع مامت تیکلام هنک یعس دیاب بوخ
زا داوخ یم یا هدافتسا هچ هگب امش هب هک نیا نودب هنک بحاصت دیراذ یم
هجوت هنک یمن یعس زگره تسود هی نمض رد ؟هنکب امش یصخش یاه سکع
رازه 12 امش هب امابوا روهمج سییر« تفگ یم هک نوا لثم یغیلبت هب ور نم
مرس هنوتب هک هنک بلج »یروطچ میگب ات دینک کیلک ور اج نیا ،هد یم لوپ رلد
.هراذب هلک ور
مکی غورد
مود غورد مجنپ غورد
مشش غورد
متفه غورد
موس غورد
مراهچ غورد
هناتسلگ انیس :نادرگرب،یلک انیار :هدنسیون ،کیوزوین :عبنم
ه
ت
ک
ن

ک
ی
M
a
g
a
z
i
n
e
L
a
y
o
u
t
و ی��سراف نا��بز رد Layout هژاو
اب یفنص نمجنا ه��مان ماظن رد روط نیمه
نادنچ هک هدش هتخانش ییارآ هحفصلداعم
ییارآ هحفص هکارچ .تسین یبسانم لداعم
هعومجم د��ناوت یم ی��یانعم ظا��حل ه��ب
یدراوم ؛هحفص نیئزت یارب دشاب ییاهدتم
هعومجم نیا رد ناوت یم ار بیهذت د��ننام
ای و یت��سد یاه تکفا ندروآ .داد رار��ق
هک هحفص ندر��ک ابیز یارب یر��تویپماک
تلجم هد��مع رد هچ نآ ت��فگ ناو��تیم
ییارآ هحفص هژاو ا��ب م��ینیب یم نار��یا رد
هب نردم هناسر رد هچ نآ اما .دراد تقباطم
هدش هتخانش یصصخت هت��شر کی ناونع
یمک دو��ش یم هتفگ Layout نآ ه��ب و
ناونع دیا��ش .ت��سا توافتم هژاو نیا اب
.دشاب یرتهب لداعم »ییامناج«
زیم یور لیا��سو یتقو هرمزور یگدنز رد
ندوب یدربراک نمض و دینیچ یم ار دو��خ
زورب مه ار دیکات ای و هقیلس یعون ،شنیچ
.تسا توا یل نامه نیا .دیهد یم
ندیچ زا ت��سا ترابع ع��قاو رد توا ی��ل
رتیتوس و ریوصت ،رتیت رصنع ه��س هناقلخ
تروص هب دناوتب هک یا هنوگ هب ،هحفص رد
هدننیب ا��ب هلاقم ِ یزاوم ی��طابترا یر��صب
.دنک رارقرب
ِشقن )Layout Man(حارط یارب نتم
حارط هچ ره و دراد ار )Texture( تفاب
هک دنک شخپ یا هنوگ هب هحفص رد ار نآ
هتشاد یرتهب بیکرت هحفص رصنع هس اب
رت قفوم ه��حفص ییابیز ظا��حل هب د��شاب
و یجراخ رصانع زا ،توا یل رد .دو��ش یم
عقاو رد و دو��ش یم هدافت��سا رتمک یفاضا
طابترا ی��عون داجیا رد حار��ط ت��یقلخ
یلصا رصنع ه��س نیب اد��یپ ای و نا��هنپ
نایب ار د��یدج ینات��ساد .ت��سا ه��حفص
ار هدش هت��شون ی هلاقم ،هدننیب هک دنک یم
دح هب ندی��سر هتبلا .دنیبب هظحل کی رد
و سکع تیفیک و عونت هب یگت��سب لامک
رتیتو��س و رتیت باختنا نینچمه و ه��لاقم
و یراکمه هک تساج نیا .دراد ب��سانتم
تاناکما دناوت یم لماوع رگید اب یرکفمه
.دنک مهارف هدننک توا یل یارب ار مزل
ی��فارگوپیات و ی��ناوخ سکع رد ترا��هم
شقن ز��ین )فورح هلی��سو ه��ب ی��حارط(
.دراد توا یل دنیآرف رد یا هدمع
نییعت رای��سب تلجم رد توا ی��ل ش��قن
ییاهنت ه��ب دوخ هاگ ه��گ و ت��سا هد��ننک
.نایب یارب تس یرازبا
یور رت��شیب تیباذج دا��جیا و د��ننک یم
تسه مه یدراوم .یشورفباتک ناوخشیپ
،هتشون و یزاسریوصت زا یبیکرت باتک هک
تسا هتشون و کیفارگ ای هت��شون و سکع
کرت��شم لصف ناونع هب مه توا یل هک
رد .د��شاب هت��شاد شقن دناوت یم ود ن��یا
هک نیا ا��ب تفگ دیاب اه تیا��س بو درو��م
ظاحل هب اما ،د��نراد یتوافتم یا��ه تیلباق
.دنراد یهباشم یاه یدنب هت��سد یا هناسر
و داعبا رد ا��هنت اه نآ توا ی��ل ور ن��یا زا
هک توافت نیا اب ؛دنک یم قرف هئارا لکش
رایتخا رد تیقلخ یارب یتوافتم تاناکما
هک یناحارط رت��شیب هتبلا .ت��سه حارط
یاضف اب یتخس هب دنراد یپاچ راک هقباس
بو یحارط و دننک یم رارقرب طا��بترا بو
.تسا هدرک ادیپ یصصخت نلماک یلکش
یاه هناسر رد توا یل فلتخم یاه هخا��ش
ی هلصوح زا هک تسا دایز ردق نآ فلتخم
هک باتک نا��مه .ت��سا جراخ هلاقم نیا
ینک��شراتخاس نیرتمک ا��ب و هدا��س عون
یدایز یاه نوناق زا دوش یم یدنب هحفص
شدوخ صاخ تابساحم و دنک یم یوریپ
.دراد ار
یحارط رد مهم و صاخ شخب کی توا یل
رد نبیرقت اما ،تسا یا هناسر تلوصحم
کیفارگ یحارط عاونا مامت دنیآرف یاهتنا
میرف کی رد رصنع دنچ اج ره .دراد دوجو
ییامندوخ رصانع نایم طابترا دنریگ رار��ق
زا یتم��سق ناونع هب توا ی��ل و د��نک یم
.دوش ماجنا یتسیاب یحارط دنیآرف
؟دنرت باذج یجراخ تایرشن ارچ اما
یا هرود یار��ب را��شتنا رد تابث و هبرجت
هدرک زیامتم ار هقباس اب تایرشن ،ینلوط
رایسب لوغ تایرشن رد دیلوت دنیآرف .تسا
ی هجیتن هحفص کی راک هاگ .تسا هدیچیپ
ت��سا هرفن هد یمیت یراکمه و یرکفمه
ار هدننک توا یل شقن ناوت یمن یتحار هب و
هحفص تیقفوم رد هیرشن لماوع رگید زا
دیلوت مجح هب هجوت اب هتبلا و درک کیکفت
میت و تاناکما ب��طاخم یناهج داد��عت و
زا .دنراد دیلوت و لایرتم هیهت یارب یا هژیو
،یسراف فورح لداعتم ان مرف رگید یو��س
رای��سب یناریا حارط یارب ار ی��فارگوپیات
یاه تنوف دادعت دیاش .تسا هدرک تخ��س
اهدص زا ش��یب ن��یتل )Type Face(
دادعت هک ت��سا یلاح رد نیا د��شاب رازه
.تسا ددع 20 دودح یسراف یاه تنوف
ه
ن
ا
س
ر
ک
ی ت
اعوبط
م رد
ت
�س
ه ف
ورعم هلمج
ب
�طاخ
م« :د�یوگ ی
م ه�ک
د�نیب ی
م
ار
هیر�ش
ن
ل
وا
ا�م ه�مه ».د�ناوخ ی
م د�عب
ای و هت�ش
اد ار ه�برج
ت ن
�یا
هک ت
�س
ور ن
یا زا .م
یا هدید
ار ت
س
ا ن
تم هک ی
لص
ا ع
وض
وم ات دنک ی
م ل
مع ن
اکیپ ک
ون دننام هلج
م ل
یامش
و ل
کش
ت
س
ا هدننک ن
ییعت هیرش
ن ک
ی ی
رص
ب ت
یقفوم رد ی
دایز ل
ماوع .دنا�س
رب هدنناوخ هب
L
ayo
u
t اج ن
یا رد اما .ر�یوص
ت و )دو�ش
ی
م هدناوخ هاگن ک
ی رد هک( رتیت ه�لمج زا
.دهد ی
م رده هب ای و دناس
ر ی
م رمث هب ار ت
امحز م
امت هک ت
س
ا
ی
ا
ه
ی
ن
د
ی
د
ی
ن
د
ن
ا
و
خ
ک
ی ت
اعوبط
م رد
ت
�س
ه ف
ورعم هلمج
ب
�طاخ
م« :د�یوگ ی
م ه�ک
د�نیب ی
م
ار
هیر�ش
ن
ل
وا
ا�م ه�مه ».د�ناوخ ی
م د�عب
ای و هت�ش
اد ار ه�برج
ت ن
�یا
هک ت
�س
ور ن
یا زا .م
یا هدید
ار ت
س
ا ن
تم هک ی
لص
ا ع
وض
وم ات دنک ی
م ل
مع ن
اکیپ ک
ون دننام هلج
م ل
یامش
و ل
کش
ت
س
ا هدننک ن
ییعت هیرش
ن ک
ی ی
رص
ب ت
یقفوم رد ی
دایز ل
ماوع .دنا�س
رب هدنناوخ هب
L
ayo
u
t اج ن
یا رد اما .ر�یوص
ت و )دو�ش
ی
م هدناوخ هاگن ک
ی رد هک( رتیت ه�لمج زا
.دهد ی
م رده هب ای و دناس
ر ی
م رمث هب ار ت
امحز م
امت هک ت
س
ا
فلتخم یاه هناسر رد توا یل
را��ظتنا ناد��نچ ناو��ت یمن ا��ه همانزور زا
لک هکارچ ت��شاد هناقلخ یا��ه توا یل
هیهت زا د��یلوت لحارم ما��مت یارب نا��مز
زور کی رد د��یاب عیزوت ات هتفرگ ب��لطم
دایز نادنچ توا یل مه��س هک دوش ماجنا
رد بلاطم ند��یچ یلک راتخا��س .ت��سین
یحارط ه��شیمه یارب راب کی اه همانزور
رییغت لا��س دنچ ره هک نیا ای و دو��ش یم
هدننک نییعت ،ل��یلد ن��یمه هب .د��ننک یم
.ت��سا سکع ،یرصب ت��یباذجِ ی��لصا
صوصخ هب و اه همان هتفه دروم رد طیار��ش
یرت��شیب تصرف .دراد توافت اه همانهام
مه یر��ت هدننک ن��ییعت ش��قن و ت��سه
.ت��سا هد��ش هتفرگ رظن رد اه نآ یار��ب
اه همان لصف هک اج نآ زا ؛ا��ه همان لصف اما
یاه تیلاعف فد��ه اب و یصصخت رت��شیب
صاخ بطاخم ،دنوش یم رشتنم یشهوژپ
تیقلخ هب یا هقلع نادنچ ،دنراد تباث و
هک ارچ ؛دنرادن طابترا یرارقرب رد یر��صب
هدنناوخ فیلکت ه��ک یصصخت یاضف رد
یاه توا یل ت��سا ن��شور عو��ضوم ا��ب
هدا��س ار طابترا هک نیا زا شیب ه��ناقلخ
لاح نیا اب( .د��ننک یم تخ��س ار نآ دننک
نیا ).دنتسین ی��شهوژپ اه همان لصف همه
.ت��سا قداص مه باتک دروم رد عوضوم
اب طابترا و با��تک شورف یار��ب نار��شان
افتکا دلج یور یحارط هب رتشیب بطاخم
ن
ا
ی
ناد
م
ص

ا
ض
ر
r
e
z
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
ر
ی
و
ص
ت
27 26
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
،ادارپ مناخ یاهراک یاه یگژیو ن��یرت مهم زا
هعومجم ر��یظن مک توار��ط و هدیا ی��گ هزات
هب ددرگ یم رب نیا دیا��ش .ت��سوا یاه سابل
دوز رایسب و یگلا��س 20 ن��س رد یو هک نیا
دم تعنص دراو و داد ناشن ار دوخ دادعت��سا
یاهراک هک یلاس دنچ نیا رد هصخش هب .دش
هاگ چیه منک یم لابند ار فورعم دم حارط نیا
هعومجم .ما هد��شن ل��سک شیاهراک ندید زا
،نامک نیگنر ،دی��شروخ ،ها��م زا یر��یظن یب
امش دنناوت یم اه نیا دننام ییاه مت و هرات��س
زییور اتاگآ یاهراک ییابیز وحم اه تعا��س ار
.دننک ادارپ لد
ت��سیز طیحم نلاعف نیرت مهم زا ادارپ مناخ
اتح هک تسا مه ایناپ��سا زب��س بزح وضع و
یاه تکرش باختنا هب شا یصخش قیلع نیا
؛ت��سا هدش هدی��شک مه شدادرار��ق فر��ط
هدنهد ناشن لا چا ید و یدوئآ دننام ییاه مان
.تسا هدنیآ هب یو نیبزیت هاگن قمع
نیا یارب ار نلیم رد ه��ناحبص رتیت ارچ ا��ما
؟ما هدرک باختنا هرامش
یارب یبسانم تصرف هشیمه نلیم دم هتفه
هدوب دم یایند یاه لوغ زا یرایسب ییامندوخ
،ینامرآ ،هچاسرو دننام یگرزب یاه مان .تسا
تلوصحم نیرتهب و ن��یرخآ انابگ و ه��چلود
اما .دنراذگ یم ش��یامن هب نلیم رد ار دو��خ
زییور اتاگآ زج دوبن یسک چیه لاسما هراتس
بیرغ و ب��یجع هعومجم ا��ب هک ادار��پ لد
.تخیگنارب ار یرایسب نیسحت شدوخ
هتبلا ،ناد��نم هقلع یاه نی��سحت را��نک رد
ار ادارپ مناخ تیصخ��ش هک یدارفا دنت��سه
دنشاب یم نیا لابند هب و هداد رارق لاوس دروم
نیا اتح اما ؟ر��یخ ای ت��سه لامرن وا ایآ هک

*
Catwalk هک د��ننک یم فارتعا زین دار��فا
رد اه نیرت باذج هلمج زا ادارپ لد مناخ یاه
.دنتسه یللملا نیب حطس
دروم رد هد��ش پاچ یاه دقن هب هک یهاگن رد
روط هب ،متخادنا ادار��پ مناخ نلیم ش��یامن
یزیمآ گنر هک دندوب هدیقع مه یگمه لماک
درف هب رصحنم هعومجم ن��یا فصو لباق ریغ
لباق ا��ه سابل ه��نوگ نیا ا��ما ؛ت��سا
اب .دن��شاب یمن ا��ج همه رد ندی��شوپ
نز ناد��قتنم زا ن��ت دنچ لا��ح نیا
هیهت هب تب��سن ار دوخ ید��نم هقلع
هتفگ و هدرک ملعا اه متیآ زا یداد��عت
رد ییاهزیچ ن��ینچ یاج هک د��ندوب
.تسا یلاخ ناش سابل دمک
رصحنم ا��هنت ت��یقلخ ن��یا ه��تبلا
هرت��سگ و دو��ش یمن نانز سا��بل هب
اتح و نادر��م ،ناکدو��ک تلو��صحم
تادیلوت ت��سیل رد مه لزنم ناملبم
شیامن .درو��خ یم م��شچ هب ادارپ لد
یهاگن مین ادارپ م��ناخ نلیم دم هتفه
غرم مخت صوصخ هب و ه��ناحبص هب مه
حارط دوخ هک اج نآ ات .ت��شاد ورمین و
تا��ساسحا زاربا هب خ��ساپ یارب یتقو
زمرق یسابل ،دمآ نس یور هب نیرضاح
رد هناحبص
اتاگآ اب نلیم
ادارپ لد زییور
ادار��پ لد ز��ییور ا��تاگآ
یگلا��س 50 هنات��سآ رد
ی��لیامت د��هد یم نا��شن
و یگت��سشنزاب ه��ب
هتفه .درادن یراک هظفاحم
هب یلاح رد نل��یم د��م
هعومجم هک دی��سر نایاپ
و ادار��پ مناخ یا��ه سابل
عوضوم شنوماریپ یشاوح
اه ینامهیم رتشیب تبحص
هک ت��سا رکذ هب مزل .دوب
،ایناپ��سا رد کیتوب ن��یدنچ ب��حاص یو
ریا��س و ت��سا اک��یرما و ا��یلاتیا ،ه��سنارف
رظندروم تلوصحم دنناوت یم نادنم هقلع
.دنیامن یرادیرخ نیل نآ تروص هب ار دوخ
وتولچ ونینوز ویروتیو زا اه سکع
،اه لدم هک دوش یم هتفگ یشیامن نس هب Catwalk*
هب نآ یور رب ار ینیئزت مزاول ریاس و اه سابل هعومجم
نوماریپ هدش رکذ یرایسب لیلد .دنهد یم ناشن نیرضاح
نوچ هک دنک یم هراشا نیا هب اه نآ زا یکی هک مان نیا باختنا
هبرگ نتفر هار هیبش نس نیا یور رب اه لدم نتفر هار هوحن
دور یم راک هب Catwalk ترابع ناس نیدب ،تسا
هرامش ود یکی رد نوزم هحفصمدوخ رظن هب
و دش رود شدوخ یلصا ریسم زا ریخا
هب هجوت نودب .تشاد یپ رد مه یتاضارتعا
یایند هب میدرگ یمرب ،دوب یک رصقم هک نیا
نیرتیلاجنج زا یکی یسررب و دم گنراگنر
.ریخا یاه لاس یاه شیامن
یورمین غرم مخت شیور رب هک ت��شاد نت هب گنر
.دروخ یم مشچ هب یگرزب
،زمرق یونایپ :دیزادنیب یهاگن کی ت��سیل نیا هب
،نان ،غرم مخت ،لفق و دیلک ،للب ،هدنرپ هنل ،سفق
زا اصع و تخرد ،لیب��س ،سابل دمک ،سابل و��شک
اه سابل زا یخرب رد ه��ک دنت��سه ییاه متیآ هلمج
دوخ روحسم ار یا هدننیب ره و دنروخ یم مشچ هب
.دنیامن یم
زرگنر یدهم
ن
و
ز
م
m
e
h
d
i.
r
a
n
g
r
a
z
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
و ر�س رپ زا "ادارپ لد ز�ییور اتاگآ"
.ت�سا ایند رد دم ناحارط نیرتادص
هکلب ،ایناپسا شدوخروشک رد طقف هن
نادنم هقلع ناهجطاقن زا یرایسب رد
نیرخآ ند�ید رظتنم د�م یایند ه�ب
ادارپ مناخ .دنتسه یو یاه هعومجم
ا�یند ه�ب د�یردام رد 1960 لا�س رد
هب انول�سراب دُ م وتیت�سنا رد و هدمآ
نونکا وا .تسا هدوب لوغشم لیصحت
شا یصخش یویدوت�سا و دیردام رد
.دراد تنوکس
ادارپ لد زییور اتاگآ مناخ تیاس زا اه سکع
29 28
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
Expat
Solutions
دیرخ زا لبق یراذگ هیامرس یهدزاب نیمخت
Calculating the Return of Investment
ینوکسم و یراجت کلما تاعلطا کناب نیرت یوق
تلماعم تینما نیمضت و یقوقح تیریدم
4.1% زا ماو یاه هرهب نیرتمک اب 80% فقس ات یکناب ماو ذخا
دیرخ زا لبق کلما یراذگ شزرا
کسیر تیریدم
Risk Management
Most Enhanced Database and Listings
Loan Applications & Lowest Interest Rate
Legal Management Services
Evaluation
زنشولوس تپسکا
مجرتم روضح و ییایزلام ناسانشراک اب ناگیار هرواشم
(+6)03 21632234 :یگنهامه نفلت
16-03, Plaza 138, Maya Hotel, KLCC, Kuala Lumpur
©
A
n
d
re
s
R
o
d
rig
u
e
z
| g
e
tty
im
a
g
e
.c
o
m
2
0
0
0
9
یدلاویو یو ناس
ارایک تنوم
یبل - یکیپملا درادناتسا لوط اب رختسا - یصاصتخا کراپ عبرم رتم 8000 - تولخ و جند - یعطق تیکلام
سکلبود اهدحاو همه - دحاو ره یارب یصاصتخا
ایسآ ناحارط نیرتهب اب لماک رچینرف - تسخن لاس 2 یارب اهب تشگزاب نیمضت % 12 دحاو ره دیرخ اب
دییامرف دیدزاب ام هنومن یاهدحاو زا
33 32
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یلم میت - 1
نیشفا لوق هب -یناریا یاهریش رظتنم یبونج یاقیرفآ رد یسک
.فذح و میدش مراهچ یمیت جنپ ناسآ هورگ رد ام ،دشابن -یبطق
یلیخ ،دشاب یندرکن رواب دیاب نرهاظ هک یقافتا ،میدشن مه موس اتح
ماجنا ار یگداس نآ هب راک نکیزاب همه نآ اب ام هک دهاوخ یم رنه
رکف ،دورب یناهج ماج هب میقتسم یلامش هرک هورگ نیمه رد و میهدن
یناهرب و ایک یودهم و یمیرک و یعاجش و مانوکن داوج یمیت هک دینک
و یلامش هرک زا رت نییاپ تقو نآ دشاب هتشاد ار ...و یربتعلخ و
یمیت راهچ هورگ رد لبق هرود رد هک یلامش هرک ،دریگب رارق ناتسبرع
؟تفرگ تروص یناسک هچ طسوت راکهاش نیا قلخ اما ،دش مراهچ
رذب دادرهم ؟یدابآ یلع ؟جات ؟نایشافک ؟ییاد یلع ؟یبطق نیشفا
؟دوب رصقم کی لابند دیاب ایآ ؟شاپ
میتسناوت هن ام و دنک لمع شلوق هب تسناوتن هک یبطق نیشفا
همه و دندرک تیامح وا زا همه ،ار یبونج هرک هن میربب ار یلامش هرک
هب مه یروهمج تسایر یامیپاوه اتح( دوب شرایتخا رد تاناکما
رد تاباختنا ی هحوبحب رد یناهج ماج هب دوعص تیساسح لیلد
. دربب فآ یلپ هب اتح ار میت تسناوتن اما )دوب یلم میت رایتخا
هب رگاشامت رازه دصروضح رد هک درک لیلذ ردقنآ ار میت هک ییاد یلع=
اب هک ییاد ،میتخاب ناتسبرع
دوجو زا ار میت شیاه یزابجل
یمیرک یلع دننام ینانکیزاب
رکف هک ییاد ،درک مورحم
،دنمهف یمن یزیچ هیقب و دیوگ یم تسرد وا اهنت هشیمه درک یم
هک ییاد ،داد یم شاخرپ اب ار یا هنازوسلد داقتنا ره باوج هک ییاد
یتمحر یدهم شا هراتس هشیمه هک درک یم یزاب دب ردقنآ شمیت
...داد یم تاجن ار ام ی هزاورد یپایپ هک دوب
طقف هتبلا هک( درب یم میت ،دوب ندز دنخبل طقف شراک هک نایشافک
مه یواسم و تخاب یم و دز یم دنخبل )میدرب یدازآ رد ار تاراما
دوب یبطق شباختنا هک دوب یسیئر هک نایشافک ،دز یم دنخبل درک یم
باختنا ار نهک یلیام ییاد زا دعب هک نایشافک ،دش یبرمرس ییاد اما
)!!!دوبن ناشیا تارایتخا هزوح رد نرهاظ ندرک باختنا هتبلا (درک
لوپرویل یبرمرس دناد یمن هک نایشافک ،دمآ راب هب تحاضف نآ هک
وا ،دروخ یمن شنارتگرزب هزاجا نودب مه بآ هک نایشافک ،تسیک
زاب یناهج ماج زا فذح زا دعب و دوب ناریا لابتوف نویساردف سیئر
!!!دیدنخ مه
ار یلم میت طیارش هشیمه هک جات ،تسا یلم یاه میت ریدم هک جات
نانکیزاب تروپساپ زور دنچ ات دنیوگ یم هک جات ،درک یم فیصوت یلاع
...دادن سپ اهنآ هب ناشزبس دنب چم رطاخ هب ار
مه دشاب یندب تیبرت نامزاس سییر مه تساوخ یم هک یدابآ یلع
یسایس ار لابتوف ردق نآ هک یدابآ یلع ،لابتوف نویساردف سییر
اویش دادرهم
mehrdad.s@monorail-kl.com
! گرزب راکهاش
دینکن نیهوت نامروعش هب نفطل ای
،یتنرتنیا یاهوجت��سج یرامآ لیلحت
ناربراک راتفر نیب یا هطبار ف��شک هب
شیپ هدمع یاهدادیور و لاح نامز رد
.تسا هدش رجنم ور
یروانف ،بو رد real-time یوجتسج
ی��سررب هب اهنت ه��ک ت��سا ید��یدج
ییاه سیورس رد اه یناسرزور هب نیرخآ
یروانف نیا اما .دزادرپ یم رتییوت دننام
لاتیجید یا��یند رد یا ه��لولو د��یدج
یهاگن د��ناوت یم هک ار��چ ؛هدرک ا��پ هب
رد دارفا ه��چ نآ هب د��نکفایب ی��لامجا
رد ای دننک یم رکف نآ هب ایند ر��سارس
یارب قایتشا .دنهد یم ماجنا هظحل ره
دایز ردق نآ تاعلطا نیا هب یبای تسد
دیرخ رکف ه��ب ار لگوگ اتح هک ت��سا
.تسا هتخادنا رتییوت
نا��شن - لگوگ – یتنرتنیا یوجت��سج لو��غ تا��قیقحت ن��یرت هزات
رتدنمشزرا رایسب دناوت یم real-time یوجت��سج جیاتن هک دهد یم
نونکا مه زا ار هدنیآ ت��سا رداق هکارچ ،دشاب یلومعم یوجت��سج زا
.دنک ینیب شیپ
تاعلطا ،لگو��گ نارگ��شهوژپ ،نا��یراو لا��ه و یو��چ گ��نوینویه
ج��یاتن ت��یبوبحم درو��م رد Google Trends زا هدمآ ت��سد هب
بیکرت ناناداصتقا هدافتسا دروم یاه لدم اب ار توافتم یاهوجت��سج
.دننک ینیب شیپ ار یگناخ یاه جارح و رف��س نوچ یتلیامت ات دندرک
دنتسناوت اه نآ ،دراوم همه رد نبیرقت ؟دش هچ شا هجیتن دینک یم رکف
.دنهد هیارا یرتهب یاه ینیب شیپ
نینچ مه و هت��شذگ هام ماقرا و دادعا میمعت اب ناوت یم ،هنومن یار��ب
هیلقن لیاسو تاعطق و اهوردوخ ی اه جارح ،لبق لاس رد هبا��شم نامز
وردوخ اب طبترم یتنرتنیا یاهوجتسج مجح رگا اما ؛درک ینیب شیپ ار
هتساک دصرد 15 ات ام��ش ینیب شیپ یاطخ ،دییازفایب دوخ لدم هب ار
.دوش یم
هیلوا رادشه
،اه وجت��سج هک تفگ دیاب ؟دراد ناک��ما یز��یچ نینچ هنوگچ ا��ما
روط هب .دننک یم راک��شآ دارفا دصاقم و تاین صوصخ رد ار ییاه هداد
وجت��سج رد »یراکیب همیب« ترابع زا هدافت��سا شیازفا جوم ،لا��ثم
کیدزن یا هدنیآ رد یداصتقا تلکشم زورب لامتحا ی هناشن دناوت یم
.دشاب
دناوت یم وجتسج تاعلطا هک دوب هداد نا��شن زین نیا زا شیپ لگوگ
نادداصتقا ،نیف کیرا زین لبق هتفه .دنک ینیب شیپ ار ازنلوفنآ عویش
یوجتسج یرامآ یاه هداد زا هدافتسا اب هتسناوت هک تفگ یناهج کناب
15 ات ار ی��صوصخ شخب هب ماو یا��طعا ینیب شیپ یاطخ ،لگو��گ
.دهد شهاک دصرد
رگا .دنشاب هتشاد زین یرتشیب ییوگشیپ تردق دنناوت یم ینآ جیاتن اما
نونکا مه اه نآ هک مینادب و د��شابن دارفا رکف هب رصحنم ام تا��علطا
یا هنا��شن ناوت یم صاخ یا هظحل رد ،دنلوغ��شم یراک هچ هب نقیقد
.دروآ تسد هب ار یدعب یاهدمایپ زا مهم
هدنیآ هب یمایپ
یاه نامز یارب صو��صخ هب هک دراد دوجو مه یر��گید یاه هداد ا��ما
-F ( یم چویف یتنرتنیا هاگیاپ رد .ت��سا هد��ش یراذگ فده هدنیآ ر
ار نآ تفایرد خیرات و دینزب لیم یا دوخ یارب د��یناوت یم ،)tureMe
.دینک یزیر همانرب دعب لاس 30 ات
سوملآ سول یلم هاگشیامزآ زا نلوب ناهوی
یسررب اب )UCLA( سلجنآ سل رد اینرفیلاک هاگشناد زا هپپ وتربلآ و
متسیس یعون ،2006 لا��س رد هاگیاپ نیا هب یلا��سرا لیم یا رازه هد
و سرت ،دیما و دندرک لامعا اه نآ رب ار ی��ناور تیعضو یراذگ شزرا
.دندرک لیلحت هدنیآ زا ار اه لیم یا ناگدنسیون ینیب شیپ
2012 ات 2007 یاه لاس یارب هک ییاه مایپ نحل داد یم ناشن جیاتن
هک تسا ییاه لیم یا زا رت هدر��سفا یهجوت لباق لکش هب ،هدش هتشون
هتسناوت نانآ ایآ .تسا هد��ش یراذگ فده نآ زا دعب لاس ش��ش یارب
؟دننک ینیب شیپ ار ناهج لاح یداصتقا دوکر دندوب
یزیچ قوف هجیتن ،رت��شیب تاعلطا هب ی��سرتسد نودب عطق روط هب
تسا هدرک یزیر همانرب نلوب ور نیا زا .تسین نامگ و سدح زا رتشیب
رتییوت یاه مایپ نینچ مه و FutureMe زا یرت��شیب یاه لیم یا ات
هک دشاب اه مایپ نحل رد ییاه نا��سون نتفای یپ رد و دنک ی��سررب ار
ار یطابترا دناوتب وا رگا .دننک ینیب شیپ ار یدعب یداصتقا تار��ییغت
یاه نا��سون ینیب شیپ یارب ناوت یم ار عبانم نیمه هاگ نآ ،دنک ادیپ
.درک هدافتسا هدنیآ یداصتقا
یاپدر سا��سا رب سپ نیا زا یداصتقا یاه ینیب شیپ د��ینک یم رکف
؟دش دهاوخ ماجنا ناربراک نیلنآ
نیا خساپ اتح ،بو رد عیرس ییوجتسج دیاش اما .دید و درک ربص دیاب
.دنک صخشم زین ار شسرپ
یدشرا هدازآ :همجرت / لیروآ 30 ،تسیت نیاس وین :عبنم
،نک چرس
مریگب تلاف
ه
ن
ا
خ
ر
ک
ف
ی
ک
ا
خ

ن
ی
م
ز
© Tiero 2009
67 34
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
Globex Group
Immigration Offce
Hamid Kazemi
Member of CSIC
I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n

T
o

C
a
n
a
d
a
یمظاک دیمح
یلکو هعماج یمسر وضع
اداناک ترجاهم
ترجاهم هتشر لیصحتلا غراف
اداناک مئاد تماقا ذخا لماش ام رتفد تامدخ
:قیرط زا
،یراجت ،یراذگ هیامرس ،یصصخت -
یناتسا یاه همانرب ،یلاغتشادوخ
یراک و یرادید ،ییوجشناد یازیو -
T: 416-225-3021
C: 416-525-1115
F: 416-225-4106
A:6075 Yonge Street, Toronto
www.canadaim.ca
info@canadaim.ca
اه یبآ-3
یم مارآ یدایز رظن هب هتبلا ،دراد یمارآ طیارش اهزور نیا للقتسا
ار وا نیدقتنم هک یوافرم دمص شدیدج یبرم هیبش یزیچ ،دسر
وا هک دنیوگ یم یوافرم نیفلاخم ،دننک یم مهتم شمارآ نیمه هب
یا هیشاحرپ و گرزب میت رب طلست یارب مزل تردق و امزیراک زا
و قلخا رطاخ هب ار وا شناقفاوم اما ،تسین رادروخرب للقتسا دننام
اهلاس هک ارچ دنناد یم یتسرد باختنا ار وا و دنیاتس یم شتملس
رانک ییون هعلق اب ینایتشآ ظعاو لاح ره هب ،تسا هدوب میت نیا رانک
زوریپ یدعب هدش ادج ،دنک تیاده ار میت ات دنام لارنژ رایتسد و دماین
للقتسا اما .تسویپ نامرک سم هب لاس هدزاود زا دعب هک دوب ینابرق
،ویراو ناج ،یرابج دننام ینانکیزاب و شقباس میت یلصا هندب تسناوت
.دنک ظفح ار ... و روپربکا ،یردیح ،یناهرب ،یمظاک
یرادمان ناکشا ،درفسابع اضریلع ،هدازیلع یلع ،ینابرق زوریپ :اه هدشادج
...و
ساپ (هداز نارمع فینح ،)ناکیپ (یدمحم دمحم :اه دراو هزات
،)اپیاس( یتمحر شونایک ،یتیانع اضر و)ناکیپ (یحلاص دیس ،)نادمه
...و)نامرک سم (یقداص نیسح ریما
اه زمرق -4
نیا اما ،دنک ادیپ یبرم سیلوپسرپ هرخلاب هک دش یمن شرواب یسک
سیلوپسرپ یبرمرس نمسر تاورک راچنارک و داد خر بیجع قافتا
دنتفگ یم هک ار یساورک یاه همانزور بلاطم مه درفیراصنا ،دش
هراتس اما دمآ راچنارک .درک در هرسکی تسا رمخلا مئاد راچنارک
بوخ هچ تفگ نیبدروخ ،تفر نیذآ لیتسا هب -یمیرک یلع -اه زمرق
ار وا درفیراصنا اما هدرکربص رخآ زور ات تفگ یمیرک ،تفر یمیرک هک
یمیرک ،دنامب هتساوخ یمن یمیرک هک تفگ درفیراصنا ،هتساوخ یمن
ینویلم 350 یروص دادرارق کی ام هک هتفگ وا هب درفیراصنا هک تفگ
هرخلاب و میهد یم نویلم 500 وت هب اما دمهفن یسک هک میدنب یم
.تفر نیذآ لیتسا لومتم میت هب یمیرک
،عراز رایزام ،یرون نامژپ ،چیورتپ ناویا ،یمیرک یلع :اه هدش ادج
...و هروت میهاربا
،)زاریش قرب(یریش یدهم ،)یرطاب ابص(ییاضر ثیش :اهدراو هزات
...و)ملسموبا(وئاب مثیم ،)دهشم ملسموبا (یفرآ میتیپشا
لابتوف یاهنم -5
هک (ناتسنمرا -ناریا فلوپوت هدیسرن دصقم هب هاگ چیه زاورپ رد
میت یاضعا ،)تسا هرمزور و یداع یقافتا ام روشک رد نرهاظ
نازیزع نیا زا نت هس اما ،دنتشاد روضح مه ودوج ناناوجون یلم
هتفگ هک روط نآ ،دنا هدوبن ناشدوخ نرهاظ هتفر تسد زا
یلاس نس و هدوبن ناوجون نادنچ هک نانکیزاب زا رفن هس دوش یم
طیارش ینس ظاحل هب هک ینارگید یاه همانسانش اب دنا هتشاد
هک یماگنه ،دنوش یم مازعا تاقباسم هب دنا هتشاد ار ندوب ناوجون
یناسک مان ناگ هتفر تسد زا تسیل رد دتفا یم قافتا هثداح نیا
رسپ یاج هب یهلازیزع یبتجم ،دنا هدوب هدنز تقیقح رد هک تسا هدوب
یاج شیومع رسپ یاج هب روپرقاب یبتجم ،یهلازیزع بیصم شیومع
یلم میت رد دنو ینیز نامیا یاج هب یهاش کلم دمحم و روپرقاب ییحی
اه همانسانش یانبم رب یتفایرد تروپساپ هب هجوت اب ات دنا هتشاد روضح
بلقت گرم راب نیا لاح ره هب ،دننک تکرش زاورپ رد نارگید کرادم و
بیذکت همه لومعم قبط هچرگ ،درک راکشآ ار لوئسم ناتسود
نام ینتشاد تسود نانکیزاب هب یناهارف ییافص دییوگن ،دینکن نیهوت
فذح ثعاب عوضوم نیا دییوگن ،دنشوپب زبس دنب چم ات هداد لوپ
تیریدم ،دیتسه یلم میت فذح ثعاب امش ،تسا هدش یلم میت
نانکیزاب یوم یارب هک امش ،دوب میت نیا فذح ثعاب اه امش قیل ان
هار یقلخا روشنم ،دینک ناشمورحم دیهاوخ یم ناشلیبس و شیر و
نیرت کیکر -نهک یلیام بانج -نات یلم میت یبرمرس اما ،دیزادنا یم
هن ،دروخ یمن ناکت بآ زا بآ و درب یم راک هب شیاه هینایب رد ار ظفلا
یبرم ناونع هب نهک یلیام بانج زا هک دروخ یمن ناکت بآ زا بآ اهنت
یمن توس ناتزغم (دوش یم ریدقت لاس قلخا
ار یداقتنا چیه تیفرظ هک امش ...)؟دشک
امش ،لابتوف دننام یعوضوم رد اتح دیرادن
یدوخ ار نارگشرازگ دینک یم شلت اتح هک
یسایس ار لابتوف هک امش ،دینک یدوخریغ و
،دیورب تسین هک مه رارق .دیا هدرک دوبان و
بخ ،درادن افعتسا لایخ هتفگ هک نایشافک
مه یبطق ،درادن یریثات نرهاظ شدوبن و دوب هک وا تسین مه یزاین
دوش یم هتفگ دشابن رگا هک مه یدابآ یلع ،تسه مه جات ،دنام یم
ار وا یاج دنک یمن یقرف نلامتحا هک یسک ای ولدیعس ای شاپرذب
و دینامب ؟؟تسا هداتفا رگم یقافتا ؟دیورب هچ یارب نلصا ،دریگ یم
یزاین دینکب لابتوف ندرک دوبان رتشیب هچره یارب ار دوخ شلت مامت
ناتدوخ هب قلعتم زیچ همه ،تسین یهاوخ رذع و حیضوت هب مه
.دینکن نیهوت نامروعش و مهف هب رگید نفطل طقف ،تسا
!!!!!!یقلخا روشنم -2
،تسا یقلخا روشنم ام لابتوف هیشاحرپ و هزور ره ثحابم زا یکی
تفای روفو هب ام روشک یاه هصرع ی همه رد قلخا هک ییاجنآ زا
یندب تیبرت نامزاس نمی زا مه نآ هک لابتوف دوب هدنام طقف ،دوش یم
نوناک زا یکی هب لدبم نونکا گیل نامزاس و نویساردف نلوسم و
هکنآ زا تسا ترابع یقلخا روشنم ،تسا هدش ناهج رد قلخا یاه
لدم اما دش دهاوخن تلاخد نایبرم و ناراکشزرو یصخش یگدنز رد
ییاه تلکیسروتوم عون ،لیبس و شیر لدم ،وربا یانحنا و مجح ،وم
نآ رگید هک هداد لوق یدابآریما هک دوش یم هتفگ (دنوش یم راوس هک
،یصخش یاه طابترا ،تاوارک نتسب ،)دوشن راوس ار شتلکیس روتوم
یقلخا روشنم هک تسا یلئاسم عاونا زا...و یصوصخ و یمومع تایبدا
و للقتسا دیدج نکیزاب هداز نارمع فینح ،دنک یم دروخرب اهنآ اب
روشنم ندرکن تیاعر لیلد هب هک دنتسه ینکیزاب ود یدحاو تخبکین
هب نرهاظ مه یمیرک زوریف...دنا هدش مورحم لصف مین کی یقلخا
یرپس کی هتسد گیل رد ار لصف کی دیاب نارگاشامت ندنادنخ لیلد
هزاجا یقلخا روشنم رگا هک تسا هتفگ یمیرک اتسار نیا رد ،دنک
نیزاوم ات دراد دیما و دزپ یم تلتک و دفاب یم اوماک هناخ رد دهدب
.دهد رارق رظندم زپ و تخپ و زود و تخود رما رد ار روشنم نیا
شحف و کیکر ظافلا ندرب راک هب و دیدهت اب یقلخا روشنم نرهاظ
نهک یلیامدمحم هک ناشن نآ هب ناشن ،درادن یراک یشک شحف و
و نیهوت رد یدیدج لصف هک شناشخرد یاه هینایب هب هجوت اب
ریدقت وا زا و هدیزگرب قلخا یبرم ناونع هب ،دومن زاب تمرح کته
شحف جامآ هک ییون هعلق ریما و دش ذیفنت مسارم یهار سپس وا ،دش
هدیشخب ار وا هک تفگ اهنت هن دوب نهک یلیام بانج یاه هاریبدب و اه
.درک شیاتس ار نهک یلیام تدش هب هکلب
یلم میت تکمین یور یناریا یبرم نمتح تشاد رارصا هک دید یم
وا هزاجا نودب لابتوف نویساردفرد یسک هک یدابآ یلع ،دنیشنب
رکف شناکیدزن و ناشیک مه ریاس لثم هک یدابآ یلع ،دروخ یمن بآ
نیا اب ای و میناهج و ایسآ تردق نیرتگرزب ام هک نیا نتفگ اب درک یم
هب میناوت یم نامندوب یناریا رب هیکت اب ام هک روصت نیا نایب ای روصت
نآ زا لفاغ ،دنک تیریدم ار شزرو تسناوت دهاوخ میسرب ییاج ره
ماج هب ام بخ ،تسین رامآ دننام و دراد راک و رس جیاتن اب شزرو هک
،درک شناهنپ مه دوش یمن ،داد رییغت دوش یمن ار نیا ،میتفرن یناهج
!!!!!میتسین هجوتم نامدوخ و میشاب هتفر هک تسین مه دیعب هتبلا
ام هک دوب هتفگ داژن یدمحا دومحم یاقآ بانج شسیئر هک روطنامه
!!!!میوشب ناهج مراهچ میناوت یم
اه هدینش مامت اما ،دسرب طبر یب رظن هب شاپ رذب دادرهم مان دیاش
ناوج لماع ریدم-شاپرذب میقتسم رظن اب ییاد هک دوب نآ زا یکاح
یلم میت یبرمرس ناونع هب -روهمج سیئر کیدزن تسود و اپیاس
میت هب اپیاس زا مه زاب نهک یلیام ،ییاد یرانکرب زا دعب ،دش باختنا
.تفای هار یلم
لکشم تفگ sms لثم دوش یمن و تسه و دوب نایرع تیعقاو اجنیا
لثم دوش یمن ،درک ناشرتلیف اه تیاس لثم دوش یمن ،دراد ینف
اما دیآ یمن ناتشوخ نعطق نایاقآ ،تخادنا تیزاراپ ناشیور اه هکبش
ناتشوخ ،دناد یمن رصقم ار نانکیزاب یسک و دش فذح یلم میت
نیا ،درک دوش یمن شیراک و دنتسب زبس دنب چم نانکیزاب اما دیآ یمن
شزرو رد امش ی هدزباتش و یصصخت ریغ و یساسحا تیریدم ی هجیتن
تیریدم نیا ،نامروشک رد اه هصرع ریاس هیبش ،دوب لابتوف رد و
دعب ،دوب رذن رطاخ هب اه دنب چم نیا هک دیوگ یم هک تسا نامه
دعب ،دوش یمن یا همین کی هک رذن دادیب داد یا هک دتفا یم شدای
هدیدان ار هیضق لک دنک یم یعس دعب ،دنک دروخرب دنک یم یعس
زا لبق هک یلابتوف دیتخاس امش هک تسام لابتوف نیا ،دریگب
هتسب ار شیاهوم ارچ هک دنهد یم ریگ شا هراتس هب شیزاب نیرتمهم
،دننک زاب دنب جم اوعد و روز اب دنهاوخ یم شا همین ود نیب و تسا
بجعت ردقنیا ام مناراکمه زا یکی لوق هب نلصا مینک بجعت دیاب ارچ
.تسا هدش هراپ نامناد بجعت هک میا هدرک
یریبدت یب و یفذح یاه دروخرب اب ،دیدناشک اجنیا هب ا رام لابتوف امش
مادک ندرگ ار نیا دیهاوخ یم لاح ... و مهوت و رورغ و یراک منادن و
رصقم یناهارف ییافص دییوگب دیهاوخ یم مه زونه ؟دیزادنیب نمشد
،دوب میرحت رد زونه ناریا لابتوف دیاش دوبن رگا هک یریدم ؟تسا
تصش ماقم هب افیف مهدزناپ هبتر زا لاس راهچ یط رد ناریا لابتوف
،تسا هتفرن یناهج ماج هب ناریا لابتوف ،تسا هدرک لزنت مکیو
اتح ...و دنا هدش فذح همه ایسآ یاههاگشاب ماج رد ام ناگدنیامن
هک مه ناریا نویزیولت ؟دینک یهاوخ رذع مدرم زا دیتسین رضاح
دنک یم شخپ هبحاصم و ملیف و لایرس ات داتفه هنازور ،راگنا هن راگنا
...یلم میت فذح هرابرد یا هقیقد جنپ همانرب کی زا غیرد اما
نامروعش هب رگید نفطل ،دیا هدناشک یدوبان زرم هب هک ار لابتوف
طوقس هب افیف یدنب هدر نیرخآ رد ناریا یلم میت
طوقس هلپ هس اب راب نیا و داد همادا دوخ هلاس راهچ
.تفرگ رارق مکی و تصش هاگیاج ردرگید
37 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یلوضف اه هرجنپ تشپ اه نزریپ هک مدیمهف ار نیا ؛مدوب نامتخا���س رگراک یتقو
هب ملد هشیمه .دننک ا���شامت ار بورغ دنا هدمآ دور یم نا���شدای طقف ،دننک یمن
هچرگ .دش یم مگ مارآ میتخا���س یم هک یجرب ت���شپ .تخو���س یم بورغ لاح
هدش نفد لاح نیا اب اما دش یم نم بیصن همه زا شیب شیاشامت تبهوم
یاه هناش سامتلا دیاب زادنا مشچ یا هکت یارب .ینوتب یاه نامتخاس ت���شپ دوب
یاه هناش .تفرگ یم ملد ،تخا���س لیاوا .درک ار سا���سحا یب یاهلویه نیا
دیما اما .رهش نیگنس هاگن ریز تخاس یم یا یتبرغ ارم اه نامتخا���س نیا نهپ
.متشاد اه عقوم نآ هک دوب یا هزیگنا اهنت متشه و متفه تاقبط هب ندیسر
یاه نامتخاس هلک سپ زا بورغ جات لقال رگید مدیسر یم تاقبط نیا هب یتقو
هک ار بورغ اما میتشادن ار عولط یاشامت تقو هک اهرگراک ام .دش یم ادیپ تشز
رون یب نیمزریز رد و دنتفر یم هک دندوب هتسخ ردق نآ اهرگراک دنچ ره .دید دش یم
.دش یم عورش هزات نم یگدنز .مت���سناوت یمن نم اما دند���ش یم ولو حور یب و
یایند دراو و دش در نآ زا هدیباوخ د���ش یم هک دوب یدیما هنزور میارب بورغ
شحارط ناسدنهم هک ییایند .تشادن یرگراک و نامتخاس هک ییایند .دش یرگید
راکهاش یاشامت وحم ،اه رهش رد کشخ و هقلخلا صقان یاه مجح هب ندیلاب یاج هب
.مشاب تخرد کی ینامتخاس رگراک متشاد وزرآ هشیمه .دندش یم ناتخرد یحارط
.زلف و نامیس ام لام و تسا بوچ و غمص اه نآ حلاصم ؟تسین یفاصنا یب
تسد .بوچ زا یمیلگ نوچمه .دنفاب یم ار تخرد جر هب جر ناتخرد یاهرگراک
.دننک یم قلخ یرامعم یاهراکهاش هک ینادنمرنه .دی���سوب دیاب ار ناتخرد ناحارط
هناش و اجک ناتخرد هخاش .دنناشک یم وس نیرت کزان هب ار تفارظ لداعت نیع رد
رد تخاس زا سپ دنناوت یم ناتخرد یاهرگراک ،رت مهم همه زا .اجک اه نامتخا���س
یاهتنا رد متشاد تسود نم .دنو���ش هناخ بحاص ،دنزا���س یم هک یتخرد نامه
.بورغ هب ور .مشاب هتشاد یا هناخ یتخرد هخا���ش یورهار نیرتدنلب و نیرتلاب
اه نامتخا���س نیا یاهورهار .درب یم مباوخ و مدروخ یم با���ت دمآ یم هک داب
بات هزم مدآ ت���سا فیح .یناریو ماگنه رد رگم دنروخ یمن بات تقو چیه
نامتخاس رگراک
.د���شچب یا هزرل نیمز اب مه نآ ،گرم هب هدنام هظحل دنچ یارب طقف ار ندروخ
یندیشون اه گرب نابیاس ریز اه ناتسبات .دش یم هفوکشرپ اه هرجنپ یاه نادلگ راهب
زا میدرب یم تذل ردقچ و میدمآ یم نییاپ اه گرب روسناسآ اب زییاپ .میدیشون یم
اب هک ییاه بش هچ .دیفس یاه هخاش یور میدرک یم یکسا مه اه ناتسمز . یکبس
.میتفر یمن باوخ هب تخرد یاپ نابرهم یوراج و رگتفر شخ و شخ یادص
رد نامتخاس زا ردق نآ هتبلا .دندوب یبوخ یمرگر���س زین اهرتوبک ،بورغ زا ریغ
نم اما .دوشن ناشادیپ اهرو نآ و دنسرتب هک دوش یم دنلب ادص و رس تخاس لاح
زیرزیر ار شیپ بش کشخ نان زا یمک دوب اهرگراک تحارتسا تقو هک اهرهظ
هک مت���سناوت یمن یلو .متخیر یم ماب زا یزیمت ه���شوگ یور بآ اب و مدرک یم
،میتشگ یمرب همه هک دعب و نییاپ متفر یم .ناشیارب منک یزاب ار کسرتم شقن
.هدش ناشیاوعد یمک هتبلا و دنا هدروخ ار همه هک دنا هتشاذگ ماغیپ میارب مدید یم
.دوب یگدنز بورغ و هلضف و رَپ نم یارب
.تسا ینابرهم هتبلا و شوگیزاب ناطی���ش رتخد بورغ مدرک یم رکف ه���شیمه
و دنک یم ضوع گنر یه .دراد یا هناکدوک مغ و یدا���ش ،شبورغ و عولط رخآ
ای خرس یهاگ ،درز یهاگ ،دنک یم یجنران یهاگ ار شیاهوم .د���سر یم شدوخ هب
هجوت بلج یه و دنز یم شیوم هشوگ یا هدرک فپ و دیفس نویپاپ یهاگ .زمرق
دوش یم بیجن ردقچ و دراذگ یم شیوم یل یشفنب کیراب قاجن���س یهاگ .دنک یم
یوربور یاه جرب یاه هرجنپ .هدا���تفا نییاپ نام���شچ نآ اب ،اه تقو روج نیا
مدرک یم رکف هشیمه .دید ار ناشیوت دش یمن .دندوب یا هنیآ ام همین نامتخا���س
باق تشپ منز یم سدح ؟دنک اشامت ار بورغ نم لثم دنیشن یم ی���سک ایآ
ار بورغ یناوج دای هب دوخ نام���شچ اب و دنا هت���سشن ییاه نزریپ اه هرجنپ نیا
و دنا هدمآ هچ یارب دور یم ناشدای یهاگ طقف .دو���ش رت حضاو ات دننک یم رت گنت
.دننک یم یلوضف طقف هک تسا تقو نآ
ف
ر
ح
فیثک یاه سابل
هک دش هجوتم نز ،هناحبص فرص نمض دعب زور .دندرک یشک ب ابسا یدیدج هلحم هب یناوج درم و نز
راگنا .دنتسین زیمت نادنچ اه سابل« :تفگ و تسا هتسش یاه تخر ندرک نازیوآ لاحرد شا هیاسمه
».درخب یرتهب ییوش سابل ردوپ دیاب نلامتحا .دیوشب سابل روط هچ دناد یمن
.تفگن یزیچ اما درک یهاگن شرسمه
نامه ناوج نز درک یم نازیوآ ندش کشخ یارب ار شا هتسش یاه سابل هیاسمه نز هک راب ره
تخر دنب یور زیمت یاه سابل ندید زا یزور ،دعب هام کی دودح هک نیا ات .درک یم رارکت ار فرح
سابل تسرد یسک هچ هک ما هدنام .دیوشب سابل روط هچ هتفرگ دای« :تفگ شرسمه هب و درک بجعت
»؟هداد شدای ار نتسش
».مدرک زیمت ار نامیاه هرجنپ و مدش رادیب دوز حبص زورما نم« :داد خساپ درم
هب مینیب یم هچ نآ ،مینک یم هدهاشم ار نارگید راتفر هک یتقو :یقلخا یریگ هجیتن
زا لبق .دراد یگتسب میتسه ندرک هاگن لوغشم نآ زا هک یا هرجنپ تیفافش هجرد
میراد یتینهذ هچ هظحل نآ رد دوخ هک نیا هب مینک هجوت تسین دب ،یداقتنا هنوگره
هک یدرف ندرک تواضق یاج هب هک میراد ار نآ یگدامآ ایآ میسرپب نامدوخ زا و
؟میشاب وا تبثم یاه هبنج ندید یپ رد مینیب یم
،لانسرآ :تسا یمیت هچ یبرم وا هک دیناد یم نمتح ،دروآ دهاوخ
شیاه یهدب تخادرپ مدع تلع هب ملسموبا هاگشاب هکنآ بلاج هتکن
.درب یم رس هب قیلعت رد ار یتدم
هتفگ ،دوب دهاوخ یناریا تسیلاستوف نز رنویژل نیلوا طایخ زانهب
.دراد داهنشیپ ییایناپسا یمیت زا وا هک دوش یم
:اه هلمج کت
تحاران مه مدش لاحشوخ مه یلم میت فذح زا :یزیزع دادادخ
.دوب راک هایس و زاب دناب ییون هعلق :یربکا لادی
.تفگ غورد مدرم هب یبطق :یزیزع دادادخ
،تشاذگ نیتویگ ریز دیاب ار اه للد :)ششخب زا دعب(یزیزع دادادخ
.منز یم ششوگریز دیایب نم غارس اهنآ زا یکی رگا
نلوئسم هنافساتم :سلجم شزرو نویسکارف وضع هشیپ تحلف
.دندوب هجوت یب ام هناسانشراک تارکذت هب نویساردف
!دنک تلاخد یبطق دادرارق رد دیابن نامزاس : یدابآ یلع
.دوب هرخسم ییون هعلق تانیرمت :یرابج یبتجم
!!!مللقتسا مدوخ نم :ییون هعلق
!دوشب نم رایتسد دیاب یبطق؟؟؟موشب یبطق رایتسد نم :یزاجح
دعب و شیپ لاس راهچ زا : لابتوف یلم میت قبسا یبرم یکرف نیسح
نویساردف نیا رد هک یتاقافتا هب لابتوف نویساردف زا ناکداد نتفر زا
همه ناتدوخ نامز نآ دینک هجوت داد یور روشک لابتوف لک رد و
.دش دهاوخ ناتریگتسد زیچ
هس اب وگتفگ یارب ار دوخ یگدامآ کانبات تیاس هک نآ بلاج ،دندرک
.درک ملعا دنا هدش هتشک نویساردف رظن زا هک یراک ودوج
موس یناهج تاقباسم لبق هرود رد هک ناریا ناناوج لابیلاو میت
.دنام زاب ناهج رترب میت راهچ عمج رد روضح زا دوب هدش
تروص رد هک درک بیوصت ار یحرط تیروف یملسا یاروش سلجم
و دوش یم لیدبت هناخترازو هب یندب تیبرت نامزاس ییاهن بیوصت
.درک دهاوخ ادیپ شزرو رب یرتشیب تراظن سلجم تروص نیدب
لابتوف زا هاتوک-6
دوخ هلاس راهچ طوقس هب افیف یدنب هدر نیرخآ رد ناریا یلم میت
مکی و تصش هاگیاج ردرگید طوقس هلپ هس اب راب نیا و داد همادا
.تفرگ رارق
رد ار یتیاده لوپ زا رپ یاه بیج هک نیذآ لیتسا دراو هزات میت
روپنایواک دماح ،هدازروپاش ریما ،یدنز نودیرف ،یمیرک یلع ،دراد رایتخا
.تسا هدیرخ ار یبعک نیسح و
ره یور ،دور یم شیپ ناخ ریما رظن قبط زیچ همه ناهاپس رد
ات هتفرگ نایمیرک زا ؛هدش یرادیرخ هتشاذگ تسد هک ینکیزاب
رایسب یتمحر یدهم دیس رتمهم همه زا و هروت میهاربا و همعن لآ
فوکچیوتسا هن دوب اناگیت هن ملسموبا دیدج یبرم مان تمیق نارگ
وا دیریگن تخس ناتدوخ هب دایز دیسانش یمن رگا ،دوب یدهم روپ رصان،
یلماع ریدم یمساق بانج هتبلا ،تسا هدوب اه تکمین مود رفن هشیمه
ار رگنو نسرآ هدنیآ رد هتفگ دروایب ناریا هب ار اناگیت دوب رارق هک
39 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
!
د
ی
ن
ک

ر
ب
ص

ا
ج

ن
ی
م
ه
!
ر
ه
ش
ر
د
نوماد تایفشک زا
Damooncrazy@yahoo.com
هجوگ معط اب یناطرس یوراد
اب یسیلگنا نارگشهوژپ
صاخ یعون زا هدافتسا
یصرق یگنرف هجوگ زا
دناوت یم هک دنا هدرک هیهت
یاه یرامیب اب هزرابم رد
و دشاب دیفم رایسب یبلق
ار نوخ لورتسلک نازیم
.دهد شهاک دصرد 90 ات
هدوب یگنرف هجوگ رد هک تسا نادیسکا یتنآ یا هدام نپوکیل
زا یریگشیپ رد هدام نیا .تسا نآ زمرق گنر لماع و
.دنک یم افیا یمهم شقن هتکس و یقورع و یبلق یاه یرامیب
نپوکیل مامت هک دهد یم ناشن نادنمشناد نیشیپ تاقیقحت
هدافتسا لباق ناسنا ندب یارب یگنرف هجوگ کی رد دوجوم
.دنک بذج ار نآ زا یشخب اهنت تسا رداق ندب و تسین
:دییوگب »روخن هصغ روخب هجوگ« راعش یاج هب ،سپ نیا زا سپ
.شکشیپ هصغ ،یریگن ناطرس روخب هجوگ
رزخ یایرد رد هدنگ یمانوس کی
هب هراشا اب رزخ یایرد تاقیقحت و تاعلاطم یلم زکرم ریدم
رد یمانوس کسیر :تفگ رزخ یایرد رد یمانوس عوقو لامتحا
.تسا لاب نیمز شزغل یاهدنیارف رثا رب رزخ
ناراگنربخ عمج رد بلطم نیا نایب اب ناورشوخ نویامه
رظن زا رزخ یایرد هک تسا هدش صخشم رضاح لاح رد :تفگ
هزرل نیمز زا لصاح نیگمهس جاوما داجیا و هزرل نیمز زورب
مارآ و دنه یاه سونایقا دننام ییاه هزوح دح رد شتارطاخم
دراد دوجو ایرد یبونج شخب رد هک یبیش هب هجوت اب یلو تسین
،زورب تروص رد هک تسه ییاه شزغل نیمز دوجو لامتحا
دودح هک دننک داجیا ار یجاوما دنناوت یم اه شزغل نیمز نیا
رزخ یایرد رد ار یمانوس و تشاد دهاوخ عافترا رتم ود ات کی
.دنهد هعسوت و هدرک داجیا بذاک تروص هب
مدای هلاحم لامش یاه هداج« گنهآ دعب هب نیا زا درادن بیع
.میناوخ یم یواکنل یاه هداج رد ار »هرب
تسا نیا هلاسم ،هچب ای پات پل
زا موادم و ینلوط هدافتسا دنداد رادشه نادنمشناد
یروراب تردق پات پل هب موسوم لمح لباق یاه هنایار
.دهد یم شهاک ار نادرم
یارب تسا نکمم هچرگا :دنیوگ یم لویول هاگشناد ناققحم
اما دشاب نهذ زا رود یلیخ ندش ردپ ،ناوج نادرم زا یرایسب
تسا نکمم یناوجون و یناوج نارود رد ناش یراتفر یاهوگلا
یگدنز یتآ یاه لاس رد ندش ردپ یارب اه نآ ییاناوت یور
دایز هدافتسا دنا هتفایرد قیقحت نیا رد نارگشهوژپ .دراذگب ریثات
تردق فعض ثعاب هک تسا ییاهروتکاف هلمج زا پات پل زا
یتشادهب ماظن صصختم کی .دوش یم نادرم رد یزاسروراب
زا دایز هدافتسا هک تسا هتفایرد دوخ تاعلاطم رد لویول هاگشناد
.دناسر یم بیسآ نادرم یزاسروراب تردق هب پات پل
میاوخ یم هچب .دننک یمن کرد ار مدآ طیارش نادنمشناد نلصا
.بسچب ار کوب سیف ؟راک هچ
رکونسا تعسو هب یا هپاناک
ناملبم یایند رد
یاه هپاناک اب یزورما
دیوش یم هجاوم یدایز
هداس تکرح کی اب هک
باوخ تخت کی هب
رثکادح ات دنوش یم لیدبت
کی یاضف زا هدافتسا
.دوش هدرب قاتا
کی هک دینک روصت نونکا
یرهاظ اب هتبلا هپاناک
قاتا رد ابیز نادنچ هن
شوخ اج امش ییاریذپ
هک رتدب نآ زا و دنک
نیا .دوش لیدبت رکونسا یزاب زیم کی هب هداس تکرح کی اب
یعطق زا یربخ و هدش هئارا حرط کی بلاق رد زونه هپاناک
شلت مه نم رظن هب .تسین سرتسد رد نآ دیلوت ندش
هک ارچ .دیبایب نآ هدنزاس هناخراک ای و تمیق زا یربخ ات دینکن
رکونسا یزاب هب دنمقلع نایانشآ و ناتسود یارب نآ زا دعب
.دش دیهاوخ زیزع تدش هب
پچ یاپ ریز بایزلف
مه دیاش ای و زلف ندرک ادیپ یارب دیهاوخ یم رگا سپ نیا زا
یارب دیناوت یم دینزب رس تعیبط هب یزلف یاهب نارگ یاه جنگ
بایزلف یناتسبات لدنص تفج کی زا رتشیب تذل و تلوهس
.دینک هدافتسا
هدش یزاساج بایزلف هاگتسد کی لدنص نیا نیریز هرادج رد
طابترا رد دوخ یتلو 9 یرتاب هعومجم اب لباک کی کمک هب هک
یرتاب کپ و هدیشوپ لماک سفن هب دامتعا اب ار لدنص .تسا
دنلب راولش کی دیناوت یم هزات .دیدنبب دوخ یاپ قاس هب ار نآ
ات دیشوپب مه
بایزلف هاگتسد
یفخم نلماک امش
نمض رد و دشاب
.دیوشن مه جربتم
لدنص نیا
ییاهزلف دناوت یم
قمع رد هک ار
یرتم یتناس 70
امش یاپ ریز زا
کمشچ قیرط زا سپس .دنک یبای ناکم دنا هدش نفد نیمز رد
امش فیرظ رایسب روتاربیو کی ای و کچوک زمرق غارچ کی ندز
لباق هعومجم نیا یاه یرتاب .درک دهاوخ هاگآ زلف دوجو زا ار
.دنک راک موادم تعاس 6 دناوت یم و هدوب ژراش
توافتم یپیت اب و دیزادرپب رلد 59.95 هک تسا یفاک اهنت
هلاچم رس هک مراودیما طقف .دیوش راپسهر جنگ ندرک ادیپ یارب
.دینکن راکش یسپپ هدش
22248328 :نفلت 1 دحاو موس هقبط 1775 ناکشزپ نامتخاس ،یمور لپ زا رتلاب یتعیرش :نارهت
Kuala Lumpur: Address: 16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang, Tel: +603 21612234
تبث قیرط زا تماقا
یناریا یاه تکرش یگدنیامن
یزلام-ناریا زا یصاصتخا یتمدخ
دیدمت لباق هلاس هس تماقا
هیلوا هیامرس هب زاین نودب
یزلام رد تکرش تایلام تخادرپ هب زاین نودب
یجراخ یاه تکرش نایم شور نیرتراد فرطرپ
یجراخ ناراذگ هیامرس یارب هژیو تلیهست
هتفه 10 رد اهنت یگدنیامن تبث و تماقا تفایرد
www.IranMalaysia.com
info@IranMalaysia.com
یناریا یربخ ناساکع نیرت مانشوخ زا یکی ناوتب دیاش ار یتقد اضر
گنج ایند یاجره رد هک تسا لاس 30 زا شیب .تسناد ناهج رد
ناگ هدیدلب اب ار ام یتقد اضر یاه سکع ،دهد یم یور یریگرد و
20 روضح نایم نیا رد .دنک یم هارمه
کیفارگویج لانشن هلجم رد اضر هلاس
یتصرف )National Geographic(
رتشیب ات تسا هدرک داجیا وا یارب هژیو
ریز دوخ نیبرود هارمه هب ار ا��یند طاقن
دیدپ ریواصت زا یا هنیجنگ و دراذ��گب اپ
تیا��س سیون هلاقم هک ییاج ا��ت .دروآ
هطوطب نبا ار وا ک��یفارگویج لان��شن
.تسا هداهن مان رصاعم
و یعامتجا تاعوضوم هب اضر هژیو هقلع
یریگرد و گنج زا وا ترفن صاخ روط هب
نیا رد یناسرربخ یارب رمتسم شلت و
زا یا هدمع شخب هک هدش ثعاب ،هنیمز
.دبای صاصتخا عو��ضوم نیا هب وا را��ثآ
یناهج حطس رد شلت نیا هناتخبشوخ
هب وا یارب یدایز زیاوج و هدنامن هدیدان
.تسا هدروآ ناغمرا
اضر هت��سویپ یاه شلت زا رگید ی��کی
،شناراکمه زا یرای��سب نوچمه یتقد
و نایب یدازآ شرت��سگ یار��ب شل��ت
ناشن بسک هب رجنم هک یزیچ .تسا هدوب ات��سار نیا رد شزومآ
هدش وا طسوت )هسنارف یتلود ناشن نیرت یلاع( هسنارف یلم هیلاوش
.تسا
یگلاس 14 رد یحیرفت روط هب ار یساکع دیوگ یم دوخ هک نانچ اضر
هب رورم هب و درک زا��غآ
رد .د��ش دنم هقلع نآ
ریثات تحت یگلاس 16
ناریگ یهام تلک��شم
هب مادقا ،سرا��ف جیلخ
راهچ هیرشن کی پاچ
»زاورپ« ما��ن هب یگرب
هب ر��جنم ه��ک دو��من
وا هک نانچ هبرجت نیمه .د��ش سابعردنب تینما هرادا هب وا راضحا
یدازآ ،رت مهم و نآ تیمها و هنا��سر زا وا کرد هب رجنم دیوگ یم
رد دوخ تلیصحت نایاپ زا سپ و 50 ههد همین رد اضر .دیدرگ نآ
)SIPA( هسنارف یاپیس یرازگربخ اب ار دوخ راک یرامعم هت��شر
)Newsweek( کیوزوین هلجم اب یراکمه ،همادا رد و در��ک زاغآ
یاه یریگرد زاغآ اب .دومن زاغآ زین ار ناریا یربخ ساکع ناو��نع هب
یخیرات ههرب نیا نارگریوصت نیرت مهم زا یکی هب لیدبت وا بلقنا
و ناتسدرک رد یلخاد یاه یریگرد لابند هب 1360 لا��س رد .دش
هب ار ناریا نآ زا سپ یدنچ و دش قطانم نیا یهار ارحص نمکرت
نیا هنافساتم .درک کرت ه��سنارف دصق
ناریا نلمع وا و تشادن یتشگزاب رفس
ه��شیمه یارب ینطاب لیم مغر یلع ار
.درک کرت
میات هلجم ی��گدنیامن هب 62 لا��س رد
رد و ت��فر نات��سناغفا ه��ب )Time(
هنایمرواخ هقطنم یربخ ساکع تیاهن
ررکم یاهرف��س .د��ش هلجم نیا یارب
یاه تیلوسم رورم هب ناتسناغفا هب اضر
رد هک یروط هب ؛داهن وا شود رب یدیدج
نامزاس رگ شرازگ هب لیدبت 68 لا��س
70 یاه لاس( ف��سینوی سپس و للم
هرمث .دیدرگ ناتسناغفا روما رد )75 ات
داجیا ناتسناغفا رد ینلوط روضح نیا
فده اب )1380( لباک رد ه��نییآ داینب
نیا رد نرد��م یراگن همانزور شزو��مآ
نارظن بحاص هد��یقع ه��ب .دوب رو��شک
هع��سوت رد یتایح ی��شقن داینب ن��یا
.دراد ناتسناغفا رد یناسر علطا
ی هلاسم«:دیوگ یمداینب هرابرددوخاضر
یدازآ یتقو ات و تسا یدازآ لوا هیاپ نایب یدازآ هک تسا نیا مهم
ناوت یمن یدازآ یوس هب نلصا تقو چیه ،دشاب هتشادن دوجو نایب
داجیا .دروآ دوجو هب دازآ تاعوبطم اب دیاب مه ار نایب یدازآ اما .تفر
هلاسم نیمه رتشیب ،نات��سناغفا »هنییآ« یتاعوبطم یگنهرف داینب
مزل نلوا ه��ک دوب
ناتسناغفا رد تسا
هب دازآ تا��عوبطم
مود .د��یایب دوجو
طیار��ش ه��ک نیا
ار نات��سناغفا
متخان��ش یم ه��ک
میلعت مت��سناد یم
نامز نآ رد یناغفا ناراگ��نربخ رت��شیب هچ ره شزومآ و تیبرت و
اه نیا هک تشاد جایتحا نعقاو نات��سناغفا هک دوب یزیچ نیرت مهم
،لاس تشه ضرع رد نلثم .دنریگب ت��سد هب ار تاعوبطم تردق
و اه مناخ زا رفن راز��ه کی دودح هب ار تاعوبطم تاعوضوم ما��مت
هب .ت��سین شزومآ هلا��سم طقف هتبلا .میداد شزومآ یناغفا نایاقآ
ویدار .دننک ر��شتنم هلجم لوا زور نامه زا هک میدرک کمک اه نآ
حلص لابند هب یمشچ
یتقد اضر
نوچمه یتقد اضر هتسویپ یاه شلت
یارب شلت ،شناراکمه زا یرایسب
رد شزومآ و نایب یدازآ شرتسگ
رجنم هک یزیچ .تسا هدوب اتسار نیا
هسنارف یلم هیلاوش ناشن بسک هب
طسوت )هسنارف یتلود ناشن نیرت یلاع(
تسا هدش وا
ار یراک هظحل نیرخآ ات مناوتب هک تسا نیا مهم
تیناسنا و تیرشب هب تمدخ یعون هب هک مهدب ماجنا
شمارآ رگید دیشاب هدیسر دح نیا هب یتقو .دشاب
.دوش یم امش ی هرمزور یاهراک و یگدنز ءزج
عیبراقآ یدهم
mehdi@monorail-kl.com
ن
ط
و

م
ه
یتقد اضر کوب سیف :سکع *
41 40
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
43
نآ تیاهن رد ه��ک دنت��سه اه نیا و دنزا��سب ملیف .دننک یزادنا هار
».درک دنهاوخ دابآ ار تکلمم
هدرک رفس زین ایند طاقن رگید زا یرایسب هب وا نات��سناغفا رانک رد
هتفرگ ایلامیه و نیچ زا و ادنآور ات هتفرگ ووزوک و ینسوب زا .تسا
ار نآ دوخ نیبرود اب اضر دشاب یا هنحص اجره .ناتسبرع یارحص ات
.درک دهاوخ هنادواج
روضح و ناتسناغفا رد شزومآ و یناسر علطا رد اضر رمتسم شلت
و زیاوج یلمع ج��یاتن یمامت رانک رد ناک��لاب و ادنآور رد یر��بخ
هولع ناوت یم هک هدروآ ناغمرا هب اضر یارب یرامش یب یاه نا��شن
هزیاج ،ایناپسا یهاشداپ تقایل ناشن هب ،هسنارف زا هیلاوش نا��شن رب
ایبملک هاگشناد یمسر نا��شن و ف��سینوی )HOPE( دیما یناهج
.درک هراشا زین
دیا��ش ،نایناریا یارب اضر یاه سکع هعومجم نیرت بلاج زا ی��کی
تاعافترا رد ات��سور هدزای زا یا ه��عومجم زا وا یریوصت شراز��گ
تبحص ی��سراف نابز هب شنانکا��س هک د��شاب ایلامیه یا��ه هوک
یاهرف��س زا یکی رد نم« :دیوگ یم ه��نیمز ن��یا رد وا .د��ننک یم
27 هورگ کی هب ن��یچ فرط رد ایلامیه یا��ه هیاپهوک رد مدو��خ
یگدنز یرتم رازه را��هچ عافترا رد هدکهد 11 رد ه��ک هرفن راز��ه
فلتخم یاهاج زا مک مک ار ناشرابخا هتبلا .مدرک دروخرب دننک یم
هک مریگب هزاجا عقوم نآ نیچ تموکح زا متسناوت و مدوب هدین��ش
اه یجراخ یارب هقطنم نآ ه��ب رف��س هک ارچ ،مورب اج نآ هب مناوتب
نیا لثم اه نیا اب ام دروخرب نیلوا هک دوش یمن ناترواب .دوب عونمم
.دندوب هتسشن ام یولج یسودرف ای ظفاح ،یزاریش یدعس هک دوب
هک یا ی��سراف .ابیز رای��سب ،دندرک یم تبحص نابز نامه اب اه نآ
یتغل و هملک هنوگ چیه تسا هدشن دراو نآ رد یا ه��شدخ هنوگ چیه
».تسین نآ رد دنتسه دیدج هک ییاهزیچ زا
نآ اب طبترم لیا��سم و ناریا تیعضو ،یناهج یاه تیلاعف رانک رد
دوخ راک هرابرد یو .ت��سا هدوب اضر مهم یا��ه هغدغد زا هراو��مه
ماجنا ار یراک هظحل نیرخآ ات مناوتب هک تسا نیا مهم« :دیوگ یم
نیا هب یتقو .دشاب تیناسنا و تیرشب هب تمدخ یعون هب هک مهدب
ی هرمزور یاهراک و یگدنز ءزج شمارآ رگید دی��شاب هدی��سر دح
».دوش یم امش
ار دوخ یراکمه 1369 لاس زا یتقد اضر دش هتفگ هک هنوگ نامه
،یراکمه نیمه ساپ هب و تسا هدرک زاغآ کیفارگویج لان��شن اب
باتک پاچ هب مادقا کیفارگویج لان��شن هتشذگ لا��س هام ید رد
هتفرگ سکع نارازه زا تسا یا هدیزگ هک درک »حلص + گنج ،اضر«
عیاقو یریوصت ششوپ هب اه سکع نیا هدمع شخب .وا طسوت هدش
ییاه سکع .دراد صاصتخا ییاقیرفآ و ییایسآ یاهروشک یسایس
هرابرد دوخ وا .دنا هتفای تسد یناهج ترهش هب دراوم یضعب رد هک
و وجگنج ه��ک ت��سین هنوگ نیا ر��شب تاذ« :دیوگ یم باتک ن��یا
یریوصت هناف��ساتم یبرغ یاهرو��شک مامت رد و د��شاب هاوخ گنج
و گنج هشیمه ریوصت ،دنراد ایسآ و اقیرفآ یاهرو��شک رثکا زا هک
شخب زا مفده نم .تسا هدوب اه نیا و یطحق و راتشک و یزیرنوخ
نیا هک مهدب نا��شن مهاوخ یم هک ت��سا نیا باتک نیا رد حلص
یزیرنوخ و گنج یاه سکع طقف تدم نیا رد امش هک ییاهروشک
ییاه هرهچ هچ دینیبب .دنراد یوق گنهرف هچ دینیبب ،دیدید نآ زا
».دننک یم یگدنز اه نآ رد
:عبانم
یتقد اضر یمسر تیاس
کیفارگویج لانشن تیاس
هنامز ویدار اب یتقداضر هبحاصم
www.IranMalaysia.com
Iran Malaysia
news@iranmalaysia.com دیریگب سامت ام اب رابخا دروم رد رظن راهظا و دوخ هقلع دروم رابخا ششوپ یارب
ناهج و یزلام رابخا نیرخآ
م
ی
ه
د

ر
ا
ز
آ

ر
ت
ه
ب

ا
ر

ن
ا
م
ر
ن
ت
ر
ا
پ

ه
ن
و
گ
چ
دنناوخب اه مناخ
یبوخ هب ار نات لباقم فرط فعض طاقن تقد اب دینک یعس هطبار عورش زا لبق .1
.دینکب اج هب هدافتسا نآ زا موزل عقاوم رد اهدعب ات دیسانشب
مولعم ان هطبار زا و دنزب فرح یدج لئاسم هرابرد امش اب دهاوخ یم شلد دینیب یم رگا .2
دروم رد عیرس دیزرو رارصا رگا و دینزب پچ یلع هچوک هب ار ناتدوخ یه تسا هدش هتسخ
ات دینک خلت تدش هب ار وا و ناتدوخ تاقوا و دینک یریگ ههبج هداتفا اپ شیپ عوضوم کی
.دورب شدای زا شیاهفرح
لئاسم هرابرد تسا هقلع زاربا لاح رد ندیدش یتقو و ینفلت هملاکم کی طسو .3
.دینزب فرح اه هنیزه ای و وا هتشر باختنا لیبق زا یدج
وا هب حیرص یلیخ دینک فیرعت یمک وا زا هک دیما نیا هب دنک یم فیرعت امش زا یتقو .4
وا زا ناربج یارب امش نلا دنک یم رکف رگا تسا هدناوخ روک و دراد هجوت دوبمک هک دییوگب
.دینک یم فیرعت
رد ار اه نآ و دینک هجوت شدوخ زا شیب شناتسود هب دیتسه شناتسود عمج رد یتقو .5
.دیهد رارق دیجمت دروم وا روضح
هک یا هداعلا قوف یاهداهنشیپ و دوخ نارادفرط دروم رد راب کی تقو دنچ ره دینک یعس .6
.دینزب فرح دیا هتشاد اه مدآ رگید زا
شزیچ چیه هچب دیراودیما هک دینک زاربا نحیرص وا هب دنز یم یفرح هچب دروم رد یتقو .7
.دینک یم قد هنرگ و دورن وا هب
اب یدرم غارس تقو چیه هک دینک هیصوت دوخ درجم رتخد ناتسود هب وا روضح رد .8
.دنورن امش رنتراپ تاصخشم
.دینک هسیاقم ناتردپ اب ار وا و دینک راتفر دوخ ردپ دننام وا اب .9
رگید وا هک دیوگب وا هب دنک زاربا امش هب ار شا هقلع دهاوخ یم هک کیتنامر تاظحل رد .10
.تسا دیعب یلیخ اهراک نیا وا زا و تسا هدنگ درم کی و تسین هچب
.دینک شباطخ رس کبس و دیربب لاوس ریز ار وا درک دروخرب یبوخ هب نات ناتسود اب رگا .11
هک دیوگب وا هب و هدرک باطخ تیصخش یب ار وا درکن دروخرب یبوخ هب نات ناتسود اب رگا .12
.دناد یمن ار اه مناخ اب راتفر زرط
رب ار اه لاناک تیریدم و هتفرگ تسد رد ار نویزیولت لرتنک لابتوف یاشامت عقوم .13
.دیریگب هدهع
دیناوت یم یرگید زا دیآ یمن رب راک سپ زا رگا هک دینک دیکات کمک تساوخرد زا لبق .14
.دینک تساوخرد
.دیرادن یزاین وا هب هک دینک یروآدای وا هب یهاگ زا ره .15
.دینک یهن و رما وا هب یه نیشام ای لیاسو ریمعت عقوم .16
هقلع زاربا ملیف درم هشیپرنه هب تبسن تخس یدوویلاه ملیف کی ندید ماگنه رد .17
.دینک
رظن رب ار اه نآ رظن و دینک تبحص یرگید نادرم اب دوخ یگدنز یصخش لئاسم هرابرد .18
.دینادب مدقم وا
دنناوخب نایاقآ
.دینک لاوس نددجم ار وا مان دینک یعس هطبار لیاوا رد .1
ادص وا یاج ار یرگید درف مان هطبار کیتنامر یاه تصرف رد .2
.دینک
،دلوت درگلاس لثم فلتخم یاه تبسانم ناکملا یتح دینک یعس .3
.دیرواین دای هب ار …و یدزمان ،جاودزا
.دینزب باوخ هب ار ناتدوخ شندرک لد درد عقوم .4
.دینک عنم جاودزا زا ار نارگید شروضح رد .5
وم لدم رییغت( شرهاظ رد هدمع رییغت کی هدهاشم تروص رد .6
.دینزب پچ یلع هچوک هب ار دوخ )نلثم سابل و
و هدرک ادیپ شیاهوم رد دیفس یوم رات کی ،ناکما تروص رد .7
.دیروایب شدای هب هاگ زا ره و دیراد هگن یراگدای ار نآ
.دیرامشب شیارب ار شتروص یاه کورچ و نیچ .8
.دیشکب شخر هب ار لیماف رگید یاه نز تخپتسد .9
هب درک یروآ دای ار شا هقلع دروم یاه تبسانم وا دوخ رگا اتح .10
.دیرخن شیارب یا هیده ناونع چیه
طوبرمان یوداک کی دیرخب شیارب یا هیده دیهاوخ یم هچ نانچ .11
موبلآ یرس ای و تسدربنا و یتشوگ چیپ راچآ تس کی .دیرخب
داهنشیپ ینار لیبموتا تاقباسم و یجراخ یاه تسیلابتوف سکع
.دوش یم
.دیشکب شخر هب ار شا هداوناخ و ردام و ردپ دب تاداع .12
.دیریگب هرخسم هب ار شدلوت ناکم .13
رورم و روبع عیاقو مامت و دینزب رغ بترم وا یگدننار عقوم .14
دزشوگ وا هب شاب بظاوم هلمج کی اب ار هدایپ نارباع و اه نیشام
.دینک
ار شندب یاضعا دح زا شیب یگرزب و یکچوک و یرغل ای یقاچ .15
.دیشکب شخر هب راب کی یا هتفه لقادح
نآ تلع درومرد یتقو و دیریگب رکفتم و نیگمغ هفایق دوخ هب .16
و دیتسه دوخ ییاهنت راغ رد نلا دییوگب وا هب درک لاوس امش زا
.دیربب دوخ اب ار وا دیناوت یمن
.دیورب ترفاسم هب دوخ ردام اب ای و ییاهنت هب .17
دنک یم تبقارم امش زا لد و ناج اب وا و دیرامیب هک یتقو .18
.دریگ یمن ار مدآ ردام یاج سک چیه دییوگب
.دینزب سیل ار نآ قشاق و ینتسب هساک هت پاش یفاک رد .19
©
R
e
d
b
a
ro
n
2
0
0
9
maryami@monorail-kl.com رف یرکاذ میرم
ه
ن
ا
خ
ر
ک
ف
45 44
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یرنه ،یبدا
هدوب ییایسآ بیدا نیتسخن روگات .تشذگرد 1941 لاس توا متفه رد دنه ریهش فوسلیف و ناد یقیسوم ،هدنسیون ،رعاش ،بیدا روگات تانارادنیبار
یاه هیضرف زین و هاتوک یاه ناتساد ،رعش یاه هعومجم ،رایسب تافیلات روگات زا .تسا هدش )1913 لاس زیاوج( لبون یبدا هزیاج هدنرب هک تسا
.تسا هدنام یقاب ددعتم یفسلف
مسارم رد مدرم زا یریثک عمج و دش رازگرب ناریا زاوآ نز نیتسخن ،یریزو کولملارمق میحرت سلجم یسمش یرجه 1338 لاس توا مهد رد
16 زا و دوب ناشاک یلاها زا یو .تفاتش یقاب راید هب یبلق یرامیب رثا رب دادرم مهدراهچ بش یریزو کولملا رمق .دندرک تکرش یو میحرت
رد 1308 لاس رد ،راب نیتسخن یارب و هدوب ناوخ هیثرم نآ زا شیپ وا .دوب هتخادرپ زاوآ و یقیسوم شزومآ هب دواد ین یضترم داتسا دزن یگلاس
.دوب هدرک ارجا زاوآ همانرب ،عمج ربارب رد هحیرق شوخ رعاش ازریم جریا دوب دای سلجم
هشیدنا و ملع
،»یدژارت دلوت« یاه باتک هدنسیون و یناملآ فوسلیف هچین .تشذگرد یگلاس 56 رد 1900 لاس توا مجنپ و تسیب ،هچین ملهلیو کیردرف
هدناوخ طحنم ار نآ و هتخادرپ برغ یزاوژروب ندمت یدج دقن هب دوخ یاه باتک رد هراومه »دب و بوخ یوس نآ« و »تشترز تفگ نینچ«
.تسا
.
یشزرو
یناراکشزرو نآ رد هک اه هقباسم رود نیا ماجنا یارب .دش زاغآ نیلرب رهش رد 1936 لاس توا مکی زور رد کیپملا یاه یزاب هزات رود نیمتشه
مسارم رد رلتیه .دیماجنا لوط هب لاس ود قوف مویداتسا ثادحا .دش هتخاس ناهج نامز نآ مویداتسا نیرتگرزب ،دندوب هدرک تکرش تلم 52 زا
،دندوب یناملآ نتدمع هک نت رازه دصکی اه یزاب نیا شیاشگ مسارم رد .دنتفر هژر یو ربارب زا ناراکشزرو و هدرک تکرش اه هقباسم نیا زاغآ
.دندناوخ دورس رلتیه یارب و هتفای روضح
ناریا یعامتجا یسایس
یپ رد .درک اضما ار تیطورشم نامرف راجاق هاش نیدلارفظم ماجنارس ،)یدیشروخ یرجه 1285 دادرم 14( یدلیم 1906 لاس توا مجنپ
یدورو ردرس رب و هدش لیکشت هاش نیدلارفظم روضح اب ناتسلگ خاک رد اروش سلجم هسلج نیتسخن و نیودت یساسا نوناق نامرف نیا رودص
زین لاس نامه رد دوب راچد لس یرامیب هب هک هاش نیدلارفظم .تفرگ رارق »رفظم لدع« یولبات ناتسراهب یخیرات نادیم رد سلجم ترامع
.تشذگرد
ناهج یعامتجا یسایس
ندش تسد هب تسد زا سپ ،یخیرات رظن زا .تسا سیلگنا رامعتسا زا یزلام روشک للقتسا درگلاس اب فداصم 1957 لاس توا مکی و یس
هریزج هبش یشیجلا قوس طاقن رب یدلیم 1824 لاسرد ناتسلگنا تلود ،یدنله و یلاقترپ یرامعتسا یاه تردق نیب هقطنم یاه نیمزرس
ماجنا راتساوخ هک ناملسم ییلام ناگبخن یوس زا نتدمع یبلط حلصا تانایرج یریگ لکش جیردت هب مهدزون نرق رخاوا رد .تفای طلست ایلام
توا مکی و یس رد ،اه تلایا نیطلس و بازحا نارس ،سیلگنا تلود نایم یقفاوت همانرب قبط .دش زاغآ دندوب دوخ هعماج راتخاس رد یتاحلصا
نویساردف ریزو تسخن نیلوا ناونع هب ونمآ بزح تقو سیئر »نمحرلادبع وکنت« و دروآ تسد هب ار دوخ لماک للقتسا یزلام 1957 لاس
.دش هدیزگرب یزلام
امیشوریه رهش رب ار یمتا بمب نیتسخن ،اکیرمآ »29 - یب« نکفا بمب کی )نپاژ تقو هب توا مشش( اکیرمآ تقو هب 1945 لاس توا مجنپ
زین لاس نامه توا مهنرد .دراذگ یقاب حورجم نت رازه 120 رب نوزفا و هتشک نت رازه تصش زا شیب هظحل نامه رد هک دنکفا ورف نپاژ رد
تردق اب اکیرمآ یمتا بمب نیمود یلحم تقو هب دادماب هقیقد 20 و 11 تعاس ،امیشوریه رب یمتا بمب نیتسخن ندمآ دورف زا سپ زور هس اهنت
موس کی و دمآ دورف رهش زا یا هشوگ رب داب شزو تلع هب هک دش هدنکفا نپاژ رگید رهش یکازاگان رب »یت نا یت« نت رازه 22 لداعم یبیرخت
.دراذگ یقاب حورجم رگید نت رازه 60 و هتشک نت رازه 80 لکرد و هدرک دوبان ار رهش
)Dragon Boat( »اهدژا قیاق« یللملا نیب هراونشج نیتسخن
زور هس تدم هب نئوژ مجنپ زور زا ایاجارتوپ هچایرد لحم رد
.دش رازگرب
یاه شزرو هعومجم رد رفن 1500 روضح اب یشزرو هراونشج نیا
رد اهدژا قیاق تاقباسم ندرک رقتسم فده اب و ایاجارتوپ یبآ
،یزلام یاهروشک زا نادرم و نانز یاه میت .دش اپرب یزلام
نیا رد سیلگنا و یزنودنا ،گنک گنه ،نیچ ،نپاژ ،روپاگنس
.دندرک تکرش هراونشج زا رود
نیا هنیشیپ یفرعم اه نآ فده هک دندرک ملعا ناگدننکرازگرب
کی ناونع هب هزورما هک تسا مدرم هب یلحم ینارقیاق عون
.دوش یم هتخانش یللملا نیب شزرو
تسا ینیچ کیراب و رکیپ زارد ییوراپ قیاق یعون ،اهدژا قیاق
هب قیاق کون .دوش یم هدافتسا ینار قیاق یمیت تاقباسم رد هک
ناویح نیا مد لکش هب نآ یاهتنا و ینیچ یاهدژا رس لکش
.تسا هدش یحارط یریطاسا
راد ناکس کی و دننز یم وراپ مه رس تشپ رفن 20 اهدژا قیاق رد
قیاق یولج رد نز لبط کی نینچمه .دتسیا یم قیاق یاهتنا رد
رد مهم هتکن .دنک یم جییهت ار نانزوراپ لبط رب ندیبوک اب
مهاب دیاب اه نآ .تسا نانزوراپ یگنهامه قیاق تعرس و تیاده
.دننزب وراپ ناسکی تعرس اب و
.دسر یم لاس رازه ود هب نیچ رد ینارقیاق عون نیا تمدق
نیا ایسآ قرش بونج یاهروشک زا یرایسب رد زین نونکا مه
.دوش یم رازگرب تاقباسم
یلنیز دماحدمحم زا سکع
اهدژا تکرح
ایاجارتوپ هچایرد رب
خیرات میوقت
ر
ه
ش
ر
د
ه
ت
ش
ب
ن

گ
ن
س
67 46
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
یهورگ یارجام زا یخیرات یا هتخادرپ »بسا نازابرس«
گاد ملق هب هک تسا ناتسناغفا رد ییاکیرمآ نازابرس زا
ریوصت هب زمیات کرویوین بختنم ی هدنسیون ،نوتنتسا
.تسا هدش هدیشک
زا سپ هک دوش یم زاغآ اج نآ زا ناتساد کیتامارد تیاور
ییاکیرمآ نازابرس زا یکچوک هورگ ،ربماتپس 11 ثداوح
نیا .دنوش یم ریگرد نابلاط یاهورین اب بسا رب راوس
فرصت هب و دتفا یم قافتا فیرشرازم یکیدزن رد اه یریگرد
ی هطقن هک دماجنا یم اکیرمآ یاهورین طسوت فیرشرازم
.تسا هتفر یم رامش هب نابلاط اب هزرابم هار رد یکیژتارتسا
نابلاط یورین دصشش زا شیب ،دعب زور شش اهنت اما
نازابرس مک رامش و دننک یم هرصاحم ار فیرشرازم
.دزادنا یم تشحو و بعر رد ار نانآ ،هقطنم رد ییاکیرمآ
کدنا و دوش یم رت گنت هتفر هتفر نابلاط هرصاحم ی هقلح
ناهاوخ یدازآ یهارمه هب هقطنم رد هدنام یقاب نازابرس
دوخ طلست ات دندنب یم راک هب ار دوخ شلت ی همه ناغفا
.دنهدن فک زا ار فیرشرازم رب
یندنام دای هب یاه تیصخش زا ولمم ناجیهرپ ناتساد نیا
نارومام ات هتفرگ هژیو یاهورین نارسفا زا ؛تسا راذگ رثا و
اما .نابلاط ناسوساج و هاوخ یدازآ یاه ناغفا ،یا یآ یس
هدنسیون رظن تقد ،دنک یم رت باذج ار باتک نیا هچ نآ
رارق دوخ راک ی هیامتسد هک تسا یا هدرتسگ تاقیقحت و
.تسا هتخادرپ اه نآ تیاور هب یسامح یرتسب رد و هداد
و دور یمن یضاق هب هیوس کی نوتنتسا گاد ،تیاهن رد
،دنک یم هراشا زین اکیرمآ شترا رد یتیریدم یاه فعض هب
زا هک دزرو یم رارصا ،یخیرات تادنتسم یانبم رب اما
لاح ره رد ناتسناغفا گنج ،یدنورهش و یعامتجا هجو
و تسا هدز مقر قارع گنج تبسن هب ار یرتهب تیعضو
.تسا هدومن یداع مدرم هجوتم ار یرتمک تارطاخم
گنج ،یناسنا مولع ،رصاعم خیرات :هتسر
Horse Soldiers :ناونع
Doug Stanton :هدنسیون
Paternoster :رشان
تیگنیر 122.90 :تمیق
یناهج شبنج زا تیامح رد یداقتنا تلاقم هعومجم باتک نیا
هعومجم نیا نیدقتنم هاگن .تسا ناملسم یاه هداوناخ رد تلادع
تلادع و یربارب هنوگچ و ارچ هک تسا زکرمتم روحم نیا رب
یهاگیاج ملسا هب دقتعم هداوناخ کی بوچراچ رد دناوت یم
دوجو لیلد هچ هب و ،دنک ادیپ دوخ یارب ینلقع و مکحم
و یمازلا زورما یملسا عماوج یاه هداوناخ ناینب رد یلصا نینچ
.تسا ریذپان زیرگ
ملسا نارهاوخ عمجم طسوت هک هعومجم نیا توق ی هطقن
رونا انیز تسد هب و یروآدرگ )Sisters in Islam Forum(
یفلتخم مولع نیصصختم لیلحت هک تسا نآ ،تسا هدش نیودت
و نانز یعامتجا و یقوقح لئاسم رد تاحلصا زا تیامح رد ار
تلاقم نیا ناگدنسیون .دنک یم هضرع هداوناخ رد اه نآ شقن
،یملسا مولع و هقف ،یسانش نآرق لیبق زا یفلتخم یاه هزوح زا
،تیسنج تاعلاطم ،للملا نیب قوقح ،رشب قوقح ،یخیرات لیلحت
داصتقا و یسایس مولع ،یسانش هعماج ،یسانش مدرم ،یسانش موق
داهن ی هلوقم هب دوخ یا هفرح شناد یانبم رب و دنا هتساخرب
ماکحا یانبم رب نآ رب مکاح دعاوق یاهدیابن و اهدیاب و هداوناخ
.دنا هتخادرپ یملسا
،ینیسح ریم ابیز رتکد هعومجم نیا ناسیون هلاقم هلمج زا
یسانش ناسنا یو صصخت هک تسا یناریا داتسا و رگشهوژپ
دوخ یرتکد هجرد هک یو .دشاب یم هعسوت و تیسنج ،یملسا
هدومن تفایرد ناتسلگنا جیربمک هاگشناد زا 1980 لاس رد ار
روسفرپ و ندنل هاگشناد هنایمرواخ تاعلاطم وتیتسنا داتسا ،تسا
هب ناوت یم یو تافیلات هلمج زا .تسا کرویوین هاگشناد وعدم
هداوناخ نیناوق هب یهاگن ؛جاودزا ییامزآ زاب« ریظن ییاه باتک
یبهذم نامتفگ ؛تیسنج و ملسا« ،»شکارم و ناریا رد یملسا
یادن و یروکشا یفسوی ؛یسارکومد و ملسا« و »زورما ناریا رد
دنتسم ملیف ود ینادرگراک نینچ مه یو .درک هراشا »تاحلصا
هب قلط« ؛تسا هتشاد هدهع رب ار ناریا زور لئاسم ی هرابرد
و لاعف ءاضعا زا یو .)2001( »یرارف« و )1998( »یناریا کبس
.تسا ناملسم یاه هداوناخ رد تلادع یناهج شبنج زاس میمصت
رد تلادع قاثیم هب یشخب باتک ی همدقم رد ،نیا رب هولع
هدش یزیر حرط ملسا نارهاوخ عمجم طسوت هک هداوناخ
دنک یم یفرعم هدنناوخ هب ار نآ فلتخم هوجو هک دراد صاصتخا
یملسا مسینیمف دامن یتسرد هب هک ،عمجم نیا صاخ شنیب و
.دهد یم حرش هداوناخ رد نانز شقن باب رد ار تسا یزلام رد
تیسنج تاعلاطم ،یسانش ناسنا ،ملسا ،مسینیمف ،خیرات :هتسر
:ناونع
Wanted:
Equality and Justice in the Muslim Family
Zainah Anwar :راتساریو و هدنروآدرگ
Musawah :رشان
تیگنیر 28.00 :تمیق
بسا نازابرس
:توعد
تلادع و یربارب
ناملسم هداوناخ رد
کیجات ادیش
ه
ن
ا
و
خ
ب
ا
ت
ک
s
h
y
d
a
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m یپ سراپ یفارص
Sultan Ismail •
17.4 Menara HSBC, Jalan Sultan Ismail,
Kuala Lumpur, WP 50250, Malaysia
Tels: 03 21434411
03 21434422
03 21434433
Fax: 03 21434455
H/P: 012 6333554
South City •
South City condo.B.0601
روگنلس ،زات کت ناروتسر مشش هقبط
Tels: 03 89455222
03 89455333
Fax 03 89455444
Cyberjaya •
Unit 4801-0-9
روگنلس ،ایاج ربیاس ،انایرآ ناروتسر لوا هقبط
Tel: 03 83205020
Johor •
No.41-1,(First foor), Taman Pulai 23,
Taman Pulai Utama, Johor Bahru, 81110
Tels: 07 5204422
07 5204433
H/P: 012 6870804
w w w . p a r s d b . c o m
نیلنآ تروص هب باسح هب زیراو
کناب هب هعجارم نودب و
ناریا یاه کناب باتش هکبش هب لصتم
یزلام رد ناریا لایر دیرخ
دیریگب سامت ام یاه هبعش زا یکی اب
49 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
.دییوگب نامیارب نامزاس نیا تیلاعف عورش زا یمک ادتبا
رد ار )Alternative( ن��یزگیاج ی هنا��سر کی داجیا 2001 لا��س رد ا��م
ما�ن هب یا هژور���پ رد لیلد نیمه ه�ب و م��ید��ید یرورض هع�ماج یا��ضف
ی هکب��ش کی قیرط زا ار لقت��سم ناراگنربخ یاد��ص )RadiQRadio(
زورما ی هزادنا هب یژولونکت نا��مز نآ. میدنا��سر یم مدرم شوگ هب ییویدار
قیرط زا و هد��ش طبض ترو��ص هب ام یا��ه همانرب و دو��ب هدر��کن تفر��شیپ
هب اه تعاس همانرب کی دولناد یهاگ و د��ش یم هدین��ش ییادتبا یاهرازفا مرن
یژولونکت یاهرازبا و هژور��پ نیا تیریدم رد تیدودحم. د��یماجنا یم لوط
.درک فقوتم لاس 3 زا دعب ار ریسم ی همادا هتفرشیپریغ
رد یصوصخ یاه هناسر ایآ ؟ت�سیچ نیزگیاج یاه هنا�سر زا روظنم
؟دننک یمن تیافک یزلام
.مینک یم می��سقت یراجت و یتلود ش��خب ود هب یزلام رد ار اه هنا��سر ا��م
اما ،دنهد یم ز��ین یصوصخ ناو��نع یراجت یاه هنا��سر هب ا��ه یضعب ه��تبلا
و تاعوبطم ه��چ – اه هنا��سر نیا مامت د��شرا ناریدم هک ت��ساجنیا هتکن
رد عقاو رد .دنو��ش یم بوصنم تلود فرط زا - ی��نویزیولت یاه لاناک ه��چ
هک دنراد روضح تیریدم سار رد تلود ناگدنیامن زین یصوصخ یا��ه شخب
.دننک یم داجیا ناراگن همانزور هاگدید هئارا رد ار ییاه تیدودحم عبط هب
تروص هچ هب زکرم نیا یا�ه تیلاعف ییویدار ی هکب�ش فقوت زا دعب
؟درک ادیپ همادا
نیرمت جیورت )1 :میا هدرک فیرعت زکرم نیا یارب ار یلصا فده راهچ نونکا ام
و اه ت��سایس یضعب رییغت تهج یمومع راکفا ندرک دعاقتم )2 ،نایب یدازآ
تهج یمومع جی��سب و نایب یدازآ ی هرابرد مدرم یهاگآ یاقترا )3 ،نیناوق
ندینش یزاس ناسآ )4 ،تاعلطا هب یسرتسد و تاعوبطم یدازآ هب ندیسر
.هناسر قیرط زا هعماج دارفا فلتخم تارظن و اهادص
تاعوبطم رد ار ییاه هلاقم بترم ترو��ص هب فادها نیا هب ندی��سر یارب ام
و تاعوبطم رد هچ نآ رورم اب ار یتاوزج زین لا��س ره و مینا��سر یم پاچ هب
یرازگرب لاح نیع رد .مینک یم رشتنم ت��سا هداتفا قافتا یزلام یاه هناسر
رامش هب زکرم نیا یلصا یاه تیلاعف هلمج زا ددعتم یاه نیپمک و ینارنخس
.دور یم
یجیاتن هچ ه�ب و دیا هدرک رازگرب ن�یپمک یدراوم هچ رد لا�ح هب ا�ت
؟دیا هدیسر
یاه نمجنا اب هک ییاه نیپمک و اه ینارنخ��س یرازگرب اب 2004 لا��س رد ام
یتامادقا دوجوم نیناوق یضعب هیلع دوب هد��ش یهد نامزا��س رگید یتلودریغ
نرثکا هک دراد دوجو یز��لام نیناوق نیب رد نوناق 10 دودح .م��یداد ماجنا
هب زاین اه نآ هک میدقتعم ام و تسا هدی��سر بیوصت هب اه ی��سیلگنا نامز رد
مدع رطاخ هب هک دنت��سه یلک رای��سب نیناوق اه نیا .دنراد یدج یر��گنزاب
هتبلا .دننک یم دودحم ار یا هناسر یاه تیلاعف یتحار هب ییزج و قیقد فیرعت
عوضوم نیا راب نیلوا یارب اما میا هد��شن ینوناق چیه رییغت هب قفوم لاح هب ات
نارادم تسایس هک ییاج ات د��ش هدی��شک سلجم هب غاد ثحب کی ناونع هب
نیا ی هرابرد ار نا��شدوخ فلاخم رظن هنادازآ م��ه لانوی��سان ناسیراب بزح
هارمه و میدوبن اهنت نیپمک نیا رد ام هک منک دیکات دیاب .دندرک زاربا نیناوق
هب اه نآ اب و میورب نارادم ت��سایس تاقلم هب میت��سناوت یدایز یاه هورگ اب
.مینک تبحص تحارص
هب مدرم دازآ یسرتسد فده اب میدرک رازگرب یرگید نیپمک 2005 لاس رد
نیا هتبلا .دنوش یم توکسم یهاگ و یناگیاب یتلود یاه هرادا رد هک یتاعلطا
زا ام .تسا روگنلس ناتسا حطس رد اهنت دراد همادا زین نانچمه هک نیپمک
هب دنهد هزاجا مدرم هب ات میا هتساوخ نات��سا نیا ناراذگ نوناق و ناگدنیامن
هجوت اب .دنبای ی��سرتسد دنک یم ادیپ طابترا مومع هب هک یتاعلطا یاوتحم
نیمه یلوج رد میراودیما هدش ماجنا هطوبرم ناگدنیامن اب هک ییاه یبل هب
هام رد تیرثکا یارآ نتفرگ زا دعب و هد��ش یسررب نوناق نیا )2009( لا��س
.دوش هتشاذگ ارجا هب چرام
ِ تمل��س« نیپمک درک هرا��شا نآ هب ناو��ت یم ه��ک ی��یاه تیلاعف ر��گید زا
ناش قوقح زا ناراگنربخ یزاس هاگآ اب میتسه شلت رد ام .تسا »ناراگنربخ
نارادم تسایس یهاگ و سیلپ هک یکیزیف یاهدروخرب ربخ ندرک هتسجرب و
.میزادرپب فنص نیا یا هفرح قوقح یایحا هب دنراد ناراگنربخ اب
یزلام رد ناراگنربخ اب سیلپ درو�خرب زا یداح دراوم لاح هب ات ا�یآ
؟تسا هدش شرازگ
ام .تسا هنایوج تملاسم اهروشک زا یرایسب هب تب��سن یزلام تیعضو هتبلا
هک یلاح رد ؛میا هتشادن ناراگنربخ ی هجنک��ش ای لتق زا ی��شرازگ لاح هب ات
.تسا هدرک ملعا ار راگنربخ 40 لتق مک تسد ،لاس 8 یط نیپیلیف رو��شک
شیپ یدنچ .دیآ یم باسح هب هناریگ شیپ مادقا کی ام یاه تیلاعف عقاو رد
اه تدم و تفرگ رارق متش و برض دروم روهوج ناتسا رد ناراگنربخ زا یکی
زا ناراگنربخ ریا��س و مدرم میراذگب دیابن ام .درب یم ر��س هب امک تیعضو رد
یزاس هاگآ رب هولع میدقتعم لیلد نیمه هب .دننک روبع یتحار هب هلاسم نیا
.میزادرپب زین ناراگنربخ شزومآ هب دیاب یمومع راکفا
…دوش یم ماجنا زین یشزومآ یاه تیلاعف زکرم نیا رد سپ
حطس نم رظن هب .میراذگ یم تاقلم رارق ناراگنربخ اب نامدوخ ام هتبلا ،هلب
رد رگا و تسا نییاپ نا��شدوخ یفنص قوقح زا ام ناراگنربخ یمومع شناد
.دش میهاوخن ور هب ور لابقتسا اب دوش رازگرب ی��شزومآ یاه سلک زکرم نیا
نهذ و میورب ناراگنربخ رادید هب نامدوخ میتفرگ میمصت ام لیلد نیمه هب
یارب .مینک ریگرد نا��شدوخ قوقح ضقن و دوجوم نیناوق فعض اب ار ا��ه نآ
و میتشاد گنانیپ نات��سا ناراگنربخ زا یعمج اب یرادید هت��شذگ هام لاثم
نیا ،یا هفرح ناراگنربخ رانک رد.میتخادرپ وگتفگ هب لیاسم نیمه ی هرابرد
نیا رد .دنک یم راز��گرب زین دنمقلع ناناوج یارب ییاه سلک ی��هاگ ز��کرم
تست
یسارکومد
،ناراوستیکنو یرتیاگ اب ییوگتفگ
یزلام لقتسم ناراگنربخ زکرم ریدم
ناراگنربخ زکرم« هب قلعتم مدید ار یتیاس بو ،یتنرتنیا یاهراذگ و تشگ رد
ناریا جراخ و لخاد یتنرتنیا ناربراک شقن هب ار دوخ یلصا ربخ هک »یزلام لقتسم
،تیاس بو یفرعم شخب رد .دوب هداد صاصتخا تاباختنا زا سپ عیاقو یناسر علطا رد
کیتارکومد ی هعماج کی یاقترا فده اب لقتسم و یتلودریغ ناگرا کی زکرم نیا
یسرتسد ،اه هناسر یدازآ زا دنراد قح مدرم نآ رد هک یا هعماج ؛تسا هدش ناونع
یاه نارحب هب زکرم نیا تیلاعف ی هنیشیپ .دنوش رادروخرب نایب یدازآ و تاعلطا هب
رد روشک نیا لقتسم ناراگن همانزور نامز نآ رد .ددرگ یمرب یزلام 1998 یسایس
نیدقتنم و مدرم هب نآ عیزوت و تاعلطا یروآ عمج هب مادقا هرفن جنپ هورگ کی
زکرم ،ناشیاه تیلاعف ی همادا رد و هتفای شرتسگ هورگ نیا یاضعا اه دعب .دندرک
.تشاذگ تنرتنیا یزاجم یایند هب اپ )CIJ Malaysia( یزلام لقتسم ناراگنربخ
یا هناسر یاضف اب رتشیب ،زکرم نیا تیریدم ،ناراوستیکنو یرتیاگ اب ییوگتفگ رد
.میوش یم انشآ نامزاس نیا یاه تیلاعف و یزلام
قلطم هسیفن
ل
ا
و
ک

ا
ج
ن
ی
ا
n
a
f
s
e
@
m
o
n
o
r
a
il-
k
l.
c
o
m
یناریا یاه یفارص نیرتربتعم زا
یزرا تاج هلاوح و زرا لیدبت رد
017 6338832
یزلام رد نایناریا زرا لیدبت زکرم
www. s a r a f i j a l a l i . c o m
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
هیهت و شرازگ نتشون نوچ یثحابم زا تعر��س هب مینک یم یع��س اه سلک
و تاعوبطم نوناق ،نایب یدازآ ه��ب عجار اه نآ اب رت��شیب و میرذگب هبحاصم
.مینک تبحص هتشر نیا یا هفرح قلخا
دوجو »لقت�سم ناراگنربخ نمجنا زکرم« ز�ین رگید یاهرو�شک رد
زا یا هبعش ام�ش ایآ عقاو رد ؟دنا هت�سباو مه هب زکارم نیا ایآ .دنراد
؟دیتسه یللملا نیب نمجنا کی
ناونع نیمه اب اهروشک زا یضعب رد هک دوب بلاج مه نم یارب نقافتا .ریخ
رد هک یزکارم اب میا هدرک یع��س ام هتبلا .دنت��سه تیلاعف لاح رد یزکارم
تاعلطا و میریگب طابترا میراد کرتشم فادها ایسآ قرش بونج ی هقطنم
.میرادن مه اب هدش یهدنامزاس طابترا اما مینک لدب و در
کی ناونع هب ام�ش ی هجدوب هک دیهد حیضوت ت�سا نکمم نیاربانب
؟دوش یم نیمات اجک زا یتلودریغ نمجنا
کمک ام لثم ی��یاه نمجنا هب هک دنت��سه یدایز یللملا نیب یاه نامزا��س
ی هجدوب کی یا��طعا هب هیب��ش رت��شیب اه نآ یلام کمک هتبلا .د��ننک یم
،اه تیلاعف زیر ،ا��ه همانرب ام .ت��سا دنمفده ی همانرب کی یازا رد صخ��شم
یارجا یارب ار یا هجدوب ی��سررب زا دعب اه نآ و هداد حیضوت ار نام فادها و
زا یشرازگ میت��سه فظوم ام زین راک مامتا زا دعب .دنهد یم صیصخت هژورپ
.میهدب اه نآ لیوحت هدمآ تسد هب جیاتن
نیا زا یکی ی��لام تیامح اب ام ز��کرم هک ت��سا یپایپ لا��س 3 لاثم یارب
و کچوک یاهره��ش نانز اب طابترا رد ی��بلاج رای��سب ی هژورپ ،اه نامزا��س
ناتساد ات میهاوخ یم نانز زا هژورپ نیا رد .دهد یم ماجنا یزلام یاهات��سور
.میراذگ یم دازآ هژوس باختنا و نتفای رد ار اه نآ ام .دننک هیهت ی��شرازگ ای
شزادرپ و سکیم ،طبض یگنوگچ دار��فا هب رترب یاه شرازگ باختنا زا د��عب
ناشیاه شرازگ ات میهاوخ یم اه نآ زا تیاهن رد و هداد میلعت ار ادص یتامدقم
یزیاوج هنایلاس ی هژورپ نیا رد .دننک طبض و دنناوخب ناشدوخ یادص اب ار
یکی هژورپ نیا دیهاوخب ار شتسار .ددرگ یم ادها نارگشرازگ نیرتهب هب زین
تکرش نآ یرازگرب رد هک تس ییاه تیلاعف نیرت باذج و نیرت شخب تذل زا
یگناخ یاه تنوشخ هب عجار نرثکا هک یعقاو یاه شرازگ ندین��ش .ما هدرک
تیاور ناتساد یقیقح یاه تیصخ��ش نابز زا و ت��س یعامتجا تلک��شم و
ار اه ناتساد نیا میوش قفوم یزور مراودیما .تسا راذگریثات رایسب دو��ش یم
.میناسرب یزلام مدرم شوگ هب یرسارس ییویدار یاه هاگتسیا قیرط زا
زا یلام یا�ه کمک تفایرد ر�طاخ هب ام�ش زکرم اب ت�لود درو�خرب
؟تسا هنوگچ یجراخ یاهروشک
اب ام اما .دو��ب تخ��س تلود یارب هلا��سم نیا لوبق ی��مک راک یاد��تبا رد
تلود زا اد��تبا عقاو رد .میت��شاذگ ر��س ت��شپ ار تلک��شم یزا��س فافش
میدش ور هبور اه نآ یفنم خساپ اب هک ینامز و میدرک یلام کمک تساوخرد
،هژورپ یارجا نامز رد و میدرک تیامح یا��ضاقت یللملا نیب یاه نامزا��س زا
تیاس بو یور رب هدرپ یب و فافش روط هب ار یلام رسناپسا هب طوبرم تاعلطا
راک و ر��س و میا هدرک تداع تلک��شم یضعب هب رگید ام هتبلا .م��یداد رار��ق
.میناد یم نامراک وزج ار اه نآ اب نتشاد
و یا هنا��سر یاه تیدودحم نوماریپ یلئا��سم هب نامیاه تبحص ت��یاهن رد
یارب هنایوج هحلاصم یا��ه شور اب یزلام تلود هک ییاه ی��شم طخ نییعت
هک مداد حیضوت یر��تیاگ یارب .درک ادیپ همادا د��نک یم نییعت ناراگ��نربخ
نیا دراو ه��ک 2004 لا��س هب تب��سن ییایزلامریغ رظان کی ناونع هب ن��م
لباق تفرشیپ مدقتعم و متسه اه هناسر یاضف ندش زاب دهاش ما هدش روشک
ی��سایس حیرص یاهدقن و یعامتجا تلضعم ند��ش حرطم رد یا ه��ظحلم
یرتیاگ اما ؛ت��سا هداتفا قافتا یزلام نویزیولت اتح و تا��عوبطم حط��س رد
نایب یدازآ تیعضو زا یرت��شیب یاهراظتنا هزوح نیا نلاعف مامت لثم ز��ین
هاگن هزوح نیا لیاسم و هدنیآ هب ینارگن و یزو��سلد اب و دراد شرو��شک رد
یکیزیف دیدش یاهدروخرب زا شروشک هک تسا دونشخ وا دنچ ره .دنک یم
و دمان یم »هوهق و کیک اب لرتنک« ار تلود یاه ت��سایس اما دنک یم زیهرپ
یبایتسد تحلاصم اب ولو تلود هک دنراذگب دیابن ناراگن همانزور ت��سا دقتعم
.دزادنایب ریخات هب دازآ یاه هناسر هب ار اه نآ
نامهیم رظتنم ،ا��بیز و زب��سرس ره��ش نلک نیا ،روپمللاوک بلق
مامت هک ت��سا دنَل یِ م یناپمک زا صاخ یا هژور��پ ایلاگیر .ت��سا یا هزات
هب اج کی ار یناپمک – هورگ نیا زا��س و تخاس ی هلاس ت��سیب ی هبرجت
یطیحم رد یگدنز زا یدیدج کب��س و ریوصت دراد انب و هتفرگ ت��مدخ
نابایخ یلام��ش یادتبا رد ت��سرد .دهد هئارا دوخ نانکا��س هب ار نردم
روپمللاوک رهش زکرم هب ور وس کی زا یزادنا مشچ اب ،لیعامسا ناطلس
زا یبیکرت ایلاگیر ،ز��لیه ینِ ک زب��سرس یاه هپت هب ور ر��گید یو��س زا و
هب ار ییانثتسا یناکم تیعقوم و زور هب و لماک یتاناکما ،نردم یرامعم
.تسا هداد هدعو شنارادیرخ
گنیچوک یاه نابایخ هب یصاصتخا لپ ود اب ایلاگیر یعلض هس نامتخاس
و هاگ��شورف هقبط ود رب هولع .دوب دهاوخ لصتم لیعام��سا ناطل��س و
یزکرم طایح رد ،دنا هد��ش هتفرگ رظن رد ی��بل رد هک یتامدخ ز��کارم
.ت��شاد دنهاوخ رارق ایرت هفاک و رخت��سا دننام یهافر تاناکما ع��متجم
شیپ زاغآ و یرادرب هدر��پ ی هیلوا یاهزور رد هک ینارادیرخ رظن زا ا��ما
و ییایفارغج تیعقوم رانک رد ،دندروآ موجه نآ تم��س هب هژورپ شورف
هتشاد شقن اه نآ باختنا رد مهم لماع ود ،هدنزا��س یناپمک یمانشوخ
رخت��سا و هاگحیرفت هژیو هب عمتجم لآ هدیا و صاخ تاناکما لوا ؛ت��سا
باختنا ناکما مود و ،دراد میقت��سم دید ره��ش لک هب هک نآ ما��ب یور
عبرم رتم 1000 ات 45 زا توافتم داعبا و اه زیاس رد ینوک��سم یاهدحاو
نیا کی هجرد تاناکما و ت��یعقوم زا یرادروخرب ناکما ر��ما نیا .ت��سا
نوگانوگ یاهزاین و اه هقیل��س اب فلتخم دارفا یارب ار ینوک��سم ی هژورپ
.تسا هدروآ مهارف
هب ات ایلاگیر ی هدنیآ هب تبثم یهاگن اب یجراخ و یلخاد ناراذگ هیامر��س
دنا هدومن دیرخ شیپ ار عمتجم نیا یا��هدحاو دصرد 65 زا شیب زور��ما
تخا��س رازاب صوصخ هب و یناهج داصتقا ناما��س هب ان عاضوا مغر یلع و
تیعقوم رب هیکت اب روط نیمه و یلاع لابقتسا نیا ی هناوت��شپ اب ،زاس و
رد همانرب یور و تعر��س هب ایلاگیر تخا��س راک ،هدنزا��س یناپمک صاخ
.تشاد دهاوخ همادا نایاپ ات همانرب قبط و تسا تفرشیپ لاح
سیورس هب ناوت یم ایلاگیر یارب هدش یزیر همانرب ی هژیو تاناکما نایم زا
،راب ،هراتس جنپ ناروت��سر ،سواه بلک لماک تاناکما ،یبل رد شریذپ
ندب نلاس ،اپسا و ژا��سام نلاس ،نیزومیل سیورس ،یصوصخ یامنی��س
هتسبرادم یاه نویزیولت و هتفرشیپ یتینما تاناکما ، کدوک دهم ،یزاس
.درک هراشا
دیفم یراذگ هیامرس ی هرواشم رد انشآ یمان هک زنشولوس تپسکا تکرش
یعقاو هوکش :ایلاگیر
،تینما ،ییابیز زا ل��ماک یبیکرت ار ایلاگیر ،ت��سا یزلام رد ن��ئمطم و
نیمه هب و دناد یم روپمللاوک بلق رد نردم تاناکما و شمارآ و یتحار
هب هک ینایرتشم ؛دنک یم داهن��شیپ دوخ نایرت��شم هب ار نآ دیرخ تهج
و دنشیدنا یم ناش نادنزرف و دوخ یارب نشور و هدوسآ یا هدنیآ نیمضت
و گنر هب گنر یلاخوت تاغیلبت هب هجوت یب ار کلما رد یراذگ هیامر��س
بناوج ی هیلک نتفرگ رظن رد اب یصصخت یا هروا��شم نتفرگ زا سپ اهنت
زنشولوس تپسکا ،نیا رب هولع .داد دنهاوخ ماجنا یلامتحا یاه کسیر و
:تسا هدومن نیمضت هژورپ نیا نارادیرخ یارب ار ریز تامدخ
یارب دصرد 70 ات و مود تماقا ناگدنراد یارب دصرد 80 ات یعطق ماو -
راک یازیو ناگدنراد
ی هیلک نتفرگ رظن رد اب ی��قوقح ی هروا��شم و دادرارق دنور رب تراظن -
یرتشم زاین دروم طیارش
)Legal Fees( کلم لاقتنا یقوقح یاه هنیزه فذح -
ناونع هب چنیا ود و لهچ LCD نویزیولت هاگت��سد کی ؛رخآ ت��سد و -
هیده
دینک هبساحم ار کسیر و هیامرس تشگزاب ،دیرخ ره زا لبق
:نابز یسراف مجرتم روضح اب ناگیار یصصخت هرواشم
03-21632234 :یگنهامه نفلت
،سانورتپ یا�ه جرب لباقم ،گنپما نا�بایخ ،رو�پمللاوک :سردآ
3 دحاو ،16 هقبط ،138 ازلپ ،ایام لته
زنشولوس تپسکا
Expat
Solutions
Regalia @ Sultan Ismail
روپمللاوک بلق رد سکول یاه نامتراپآ شورف شیپ
تنرتنیا نودب یز��لام میقم یاه یناریا ا��م یاه زور نیا ی��گدنز
یسررب مینک یم هک یراک نیلوا نلومعم کش نودب .درادن ییانعم
،کوب سیف دننام ییاه تیا��س .تسا نامرو��شک تیعضو نیرخآ
رایتخا رد ار یرایسب تاعلطا ،اه نیا هبا��شم و نا نا ی��س ،رتییوت
.دنهد یم رارق دوخ نیبطاخم
روط هب ار ام هرمزور ی��گدنز سنج لاتیجید و نیون یاه هنا��سر
سپ رگا .میورب یرود هار تسین یجایتحا .دنا هدرک نوگرگد یلک
دننام یزاجم یا��هاضف هب ناریا یرو��همج ت��سایر تاباختنا زا
زا ییاه یناریا ه��ک دیدید یم ،دیدز یم ر��س رتییوت و کو��ب سیف
هب ار نا��ش تارظن و هدمآ مه در��گ هحفص کی رد ا��یند ر��سارس
.دنتشاذگ یم کارتشا
نوماریپ یا هنا��سر زور ث��حب ،لبق لا��س 50 دودح رد ی��نامز
زا هدافت��سا د��شر نونکا اما ؛دوب ویدار ر��ب شتارثا و نو��یزیولت
یارب ار یتارطخ ،مدرم نایم رد یعامتجا یاه تیا��س و تنرتنیا
.تسا هدرک داجیا »اه هداوناخ همه یارب نویزیولت« راعش
یزاجم یایند م��ه ناریا تاباختنا ی��شاوح رد لاح ن��یمه رد
یاه هناسر خر هب ار شتردق دناوت یم هنوگچ هک داد ناشن تنرتنیا
ییاج هب مهم نیا .دشکب یس یب یب و نا نا ی��س دننام یدنمتردق
دوخ 2009 نئوژ 20 هرامش رد تسیمونوکا هلجم هک دش هدیشک
درکیور هب »ر��فص نا نا ی��س ، کی رتییوت« ناونع اب یا ه��لاقم رد
هلاقم نیا رد .تخادرپ یعامتجا یاه تیا��س هب نیبطاخم تبثم
نا نا یس نیبطاخم هچ نآ سکع رب هک دنک یم هرا��شا هدن��سیون
یشاوح نداد شرازگ یاج هب یا هناسر لوغ نیا ،دندوب شرظتنم
همانرب ددجم شخپ هب 2009 ن��ئوژ 13 زور رد ناریا ی��تاباختنا
.دوب هتخادرپ »گنیک یرل«
دننام یتنرتنیا یاه تیا��س .دوب هتفرن ت��سد زا تصرف زونه اما
،ریواصت ،رابخا زا ولمم ،رگید یدادعت و بویتوی ،رتییوت ،کوب سیف
نا نا یس درکرید .دندوب ناریا یاهدادیور زا یتا��شرازگ و اه پیلک
یتنرتنیا نیپمک هک دوب هدش ثعاب رگید ینویزیولت یاه هنا��سر و
تسناوت بیجع دادیور نیا .دتفیب هار هب رتییوت رد ینویزیولت دض
.دنک بلج دوخ یوس هب ار یدایز نارادفرط
زا ار تقبس یوگ یتنرتنیا یاه هناسر ،هیلوا تاعا��س رد حوضو هب
نیبطاخم نایم رد دح هچ ات هک دنداد نا��شن و دندوبر نویزیولت
هک د��ش ثعاب هلا��سم نیا .دنراد ت��یبوبحم
دننام ینویزیولت یاه هنا��سر ،دعب یاهزور رد
دوخ هب هریغ و هریزجلا ،یس یب یب ،نا نا ی��س
یشاوح هب ،فرص ینا��سرربخ یاج هب و هدمآ
.دنزادرپب زین ناریا تاباختنا تایئزج و
تیلاعف ر��ب هد��ش لامعا یاه تیدودحم ا��ب
یوگ هک دو��ب تنرتنیا زا��ب نیا ،ناراگ��نربخ
یاه ملیف و اه سکع ،اهربخ و دوبر ار تقب��س
.ت��شاذگ یم کارت��شا هب مدرم اب ار یدیدج
قلطم یرترب ناونع اب نآ زا نم هک یا هلاسم
نویزیولت دننام یدنمتردق هناسر رب تنرتنیا
.منک یم دای ناریا تاباختنا صاخ دروم رد
ایور کی طقف و ط��قف مهم نیا لبق اه لا��س
ار »بو« ات دوب شلت رد »یل زرنرب میت« هک ییاه لاس .دومن یم
.دنک ریگ همه یا هدیدپ ار نآ و هدرک قلخ
یل زرنرب میت
World Wide Web نیشام و
.دش دلوتم ندنل رهش رد 1955 نئوژ 8 رد یل زرنرب ناج یتومیت
سدنهم و تخادرپ دروفسکآ هاگشناد رد کیزیف لیصحت هب یو
اپورا تارذ کیزیف هاگشیامزآ رد ،1980 لا��س رد .د��ش رازفا مرن
موهفم سا��سا رب یناهج ماظن کی حر��ش هب وا ،ونژ رد )نر��س(
زا دندوب رداق ایند نارگشهوژپ مامت نآ تحت هک تخادرپ نتمربا
.دنراذگب کارتشا هب ار دوخ تاعلطا یا هطقن ره
هناخ هک تشگزاب نرس هب هرابود یل زرنرب میت ،1984 لا��س رد
رد تنرتنیا ،نارود نآ رد .دو��ب ایند رد یتنرتنیا تلوحت ی��لصا
زونه .دوب شیاه سیور��س ندرک دن��سپ هماع ینلوط هار یادتبا
تاعلطا تفایرد و ندرک تمرف ،ندرک هریخذ دننام ییاهدرادناتسا
.دندوب هدشن هنیداهن
میت ،1989 لاس رد
هلاقم هئارا اب یل زرنرب
:تاعلطا ت��یریدم«
نیا »داهن��شیپ کی
یفرعم اب ار تلکشم
ربا لا��قتنا لک��تورپ
لح )HTTP( نتم
.درک
،ا��ه نیا را��نک رد
نیلوا یل زر��نرب میت
قلخ زین ار ر��گرورم
بو ردپ .ت��سا هدرک
هکب��ش ار هدیدپ نیا
ت��سناوت یم هک داهن مان )World Wide Web( بو یناهج
هزاجا ،هد��ش ایهم یاهرازفا مرن اب و هدرک داجیا ار بو یاه هحفص
اه نآ و هت��شاد ی��سرتسد بو یاه هحفص هب نیبطاخم هک دهد
.دننک هریخذ ار
یکی ،فرس نوتنیو
ل��ماع نار��یدم زا
تنرتنیا نا��متراپد
،لگوگ تکر��ش رد
رد یا ه��لاقم رد
خیرات هب میات هلجم
2009 ن��ئوژ 29
د��ننام« :د��یوگ یم
زا یر��گید رای��سب
هب مه ن��م ،مدر��م
نیا زا ل��ماک روط
هجوت بو ،راب نیلوا یارب .مدوب علطا یب یخیرات یاهدروآ ت��سد
کیرا و نسردنا نرام هک ینامز .درک بلج 1993 لاس رد ار نم
».دندرک هضرع ار Mosaic مان اب دوخ یکیفارگ رگرورم ،انیب
نارادفرط رب Mosaic هک یرثا حیر��شت ت��سا لک��شم رای��سب
،نتم هب رصحنم یراز��با ریگرد نامز نآ ات هک ،ت��شاد تنرتنیا
هنا��سر ره هک دوب نیا هباثم هب نیا .دندوب دیلک هحفص و هت��شون
نونکا تسناوت یم دوب هد��ش یفرعم مومع هب میدق رد هک یرگید
هک یلمع تردق .دوش هت��شاذگ همه رایتخا رد تنرتنیا قیرط زا
ناوتان نآ ماجنا زا نو��یزیولت و ویدار ،همانزور دننام ییاه هنا��سر
یمانو��س کی« ناونع هب نآ زا فر��س نوتنیو هک یزیچ .د��ندوب
.دنک یم دای »یتنرتنیا
ار بو یناهج هکبش موی��سرسنک یل زرنرب میت ،1994 لا��س رد
تسوچاسام یژولونکت وتیتسنا رد رتویپماک مولع هاگ��شیامزآ رد
اب ،یل زرنرب میت ،یرگید عرتخم ره دننام .درک سی��سات )MIT(
هنیمز نیا رد رتشیب تافاشتکا لابند هب یناوارف قایت��شا و هزیگنا
یاه ییاناوت ن��تفای هب یو ،موی��سرسنک سییر ناونع هب .ت��سا
رب اهزور نیا رد وا هک یا هژورپ .تسا لوغشم بو یارب یرتدیدج
هاگیاپ یاوتحم نداد نا��شن یارب یهار نتفای ،دنک یم راک شیور
هدهاشم لباق نامزمه هک ت��سا تنرتنیا یور رب میجح یاه هداد
هچیرد ،دوش قفوم یو رگا .دنت��سین وجت��سج یاه سیور��س رد
هلاسم .دش دهاوخ هدو��شگ تاعلطا یژولونکت خیرات رد یدیدج
زا رت مهم رایسب یعارتخا« ناونع هب نآ زا فرس نوتنیو هک یمهم
.درب یم مان »World Wide Webیفرعم
رد .تسا هدی��سر نا��شخرد هطقن نیا هب ینلوط هار نیا نونکا و
ییاه تیدودحم اب یناسر علطا یارب یربخ یاه هنا��سر هک یلاح
یدنورهش یراگنربخ ناونع تحت یدیدج هدیدپ ،دنتسه هجاوم
و ناریا تلوحت نیرخآ زا ار ایند ر��سارس مدرم ،تنرتنیا هب اکتا اب
.دزاس یم ربخ اب ناهج
و مانمگ دارفا شلت نویدم اه نیا مامت مییوگب رگا ت��سین هفازگ
هک یناشخرد غباون .دنت��سه یل زرنرب میت دننام یروه��شم رتمک
هک مراد لیامت .دن��شخب یم تیعقاو گنر ام ددعتم یا��هایور هب
هسیدوا کی :2001« ملیف ،کیربوک یلنتسا هنادواج رثا زا ییاهامن
و ادتبا رد دروناضف و اه نومیم هک مروایب ام��ش دای هب ار »ییاضف
دنتسیرگن یم یرکیپ لوغ زیمآ رحس گنس هب تریح اب ملیف یاهتنا
لاس 40 دودح اما .دنتشادن نآ تیوه زا یعلطا نیرت کچوک هک
میت دننام یدار��فا فطل هب و کیربوک یلنت��سا ینیب شیپ زا د��عب
»میناوت یم ام« :هک تشاد اعدا عطق هب ناوت یم ،یل زرنرب
© Yanik Chauvin 2009
www.millenniumprize.f :زا هدش هتفرگ یل زرنرب میت سکع*
رایع مامت
ی
ا
ه
ن
ا
س
ر
بو ردپ هک ییایور هب هاتوک یهاگن
درک لیدبت تیعقاو هب نامیارب
mehdi.rangraz@monorail-kl.com زرگنر یدهم
گنج کی
ه
ن
ا
خ
ر
ک
ف
53 52
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
55 54
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
LINK
english82.persianblog.ir
گ
ل
ب
و
دیناوخب یزلام ناریا رد ار ناسیون یزلام یاه تسپ همه
www.iranmalaysia.com
اه نیرت یزلام
تسا 1984 نامه1388
بصن« ربخ راشتنا اب نآ ندش فداصم اب و لوروا جروج 1984 نامر راشتنا درگلاس نیمتصش رد
اب ار 1984 شفورعم نامر لوروا جروج هک هعیاش نیا »روشک سرادم رد هتسب رادم یاه نیبرود
.تفرگ توق ،تسا هدروآ رد ریرحت ی هتشر هب ناریا رد سومادارتسون حور یراکمه
1388 تشهبیدرا 16 هبنشراهچ زور ظ.ب 7:11 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(14( نارگيد یاه مایپ
یزلام زا
ییلام نابز نامه ای Melayu Bahasa سلک :ناکم
لداعتم و مارآ :سلک تیعضو
-------------------------------------------------------------------------
؟دندموا یزلام هب ارچ رگرامعتسا یاه یسیلگنا هنود یم یسک :ییلام داتسا
.دنریگب دای ییلام هک :میم
-------------------------------------------------------------------------
!راجفنا لاح رد :سلک تیعضو
1388 تشهبیدرا 9 هبنشراهچ زور ظ.ق 4:41 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت

+(16( نارگيد یاه مایپ
حرش نودب
!دنک دولپآ سکع شگلبو رد دهاوخ یم شلد ییاه تقو کی ،رگید تسا دازیمدآ
...
!دوش یم نامیشپ …رگید تسا دازیمدآ :ریرحتلا دعب
1388 تشهبیدرا 7 هبنشود زور ظ.ب 2:02 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(5( نارگيد یاه مایپ
نامز تب
هک ام زا« یگ یم یخوش هب تاه فرح طسو یتقو ینیب یم ینک یم او مشچ ییاه تقو کی
یخوش نیا هب هدنخ یمن یسک هگید ،هش یمن درگ یسک یامشچ لبق لثم هگید ،»هتشذگ
همودک اه فرح نیا هگ یمن یسک ،ینک یم حازم یراد هک تسین شلایخ نیع سکچیه ،هناگچب
»ریخ هب تدای هک ییاجک ینووج« دایرف یتسار یتسار دیاب هک تساه تقو روج نیا ؛ناج هچب
اه هیناث نماد هب تسد دیاب هک ،درک مخ رس نامز تُ ب شیپ دیاب هگید هک تساه تقو روج نیا ؛دروآرب
…دش
1388 تشهبیدرا 6 هبنشکی زور ظ.ب 2:20 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(16( نارگيد یاه مایپ
خزرب
یاه هدنخ یارب ،هزم یب یاه هفیطل سپ زا ار تتروص یاه هلضع یروبجم هک اج نآ ینعی خزرب
.ینک ضبقنمو طسبنم هنارهاظتم
1388 تشهبیدرا 5 هبنش زور ظ.ب 12:39 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(13( نارگيد یاه مایپ
Privacy
!هنایع و راکشآ سک همه رب زیچ همه تشهب رد :هگ یم
!هراد ور منهج مکح یکی نم یارب ییاج نیچمه :مگ یم
1388 نیدرورف 16 هبنشکی زور ظ.ب 4:52 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(25( نارگيد یاه مایپ
؟ربخ هچ هگید
،نفلت طوطخ هب زاین اه نآ یرارقرب یارب اساسا هک دنتسه یتاملاکم »راد ربخ هچ هگید« تاملاکم
راهچ تس یفاک طابترا یرارقرب یارب امش !دیرادن یرگید یطابترا ی هلیسو چیه ای و تنرتنیا لیابوم
فرط تسد هب هشیمه یارب راب کی ار نآ زا یتشونور ،دینک میظنت تقد هب ار یا هشیلک ی هلمج طخ
.دینک شا هرقرق رابکی تعاس تشه ره فرط ود ره و دیراپسب لباقم
1388 نیدرورف 10 هبنشود زور ظ.ب 7:26 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(10( نارگيد یاه مایپ
...منهج هب ؟یدرُ م
نازیم و نیئتورپ و نیماتیو و لورتسلک هش یم اپ باوخ زا هک زور ره رمع هی مدآ هراد هدنخ یلیخ
ییاذغ میژر وت ور ش همه و هنک باسح هکترچ اب ور هسرب شندب هب زور لوط رد دیاب هک یا یرلاک
سور رایواخ و ینتگنشاو لاقترپ بآ و ناماروا لسع و یهوک زب ریش هناحبص ،هنک ظاحل شا هنازور
هشاب هتشاد یباداش تسوپ ات هباوخب ش یمیژر راهن زا دعب هقیقد تسیب اهرهظ ؛هنک شرام رهز
ور شلورتسلک و شولاتفش دلاس ور هزیرب هک هرایب ریگ روگنا ی هتسه نغور یتخبدب رازه اب و
هنومب تیف شلکیه ات خرچلگ هرب هدایپ تعاس هی ش یرلاک مک دلاس لوانت زا دعب و هراد هگن نییاپ
یادخ ات هنک تفوک خلت ور شوهق و هراذب یگنرف جیوه و هرهزرخ و رایخ کسام اه بش شدعب و
هک ور کچرک نغور و نیماتیو یتلوم تبرش و ریش ناویل هی باوخ زا لبق و هرن لاب شنوخ دنق هدرکن
شنوج سرت زا رمع ی همه مدآ هراد هدنخ یلیخ ؛هشکب رس مه اب ور هد یم کوخ باشیپ ی هزم
رانم اب انعن بیس ود نویلق قرف و تیل اب تیل ارتلوا راگیس قرف همهفن نلصا و هنزن راگیس هب بل
ی همه زا ور شنهذ و هربب راک هب اگوی یاه کینکت باوخ عقوم و هیچ ناهفصا ناخ یلعفطل دجسم
ی هرخسم یاهزور نیمه زا زور هی دعب ،هنک تیوقت ور شزکرمت ات هنک یلاخ یراج یاه تفاثک
یاه سوق و شک ،دولآ باوخ هراد هک یلاح رد ،هش یم رادیب باوخ زا شگرم ربخ هک شیگدنز
هنک یم رکف نیا هب نامزمه و هنک یم عورش شقاتا رد مد زا ور شنوزوم تاکرح اب هارمه یهاگحبص
هرب جلم اب و هروخب ر ُ س قاتا رد مد یشرف اپ یور شاپ ،هتشاذگ اجک ور ش یب لاروا نودند ریمخ هک
!یلیخ !اعقاو هراد هدنخ یلیخ ،هشکب رس ور تمحر قیر یندز مه هب مشچ هب و رد بوچراهچ وت
1388 نیدرورف 3 هبنشود زور ظ.ب 4:29 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(20( نارگيد یاه مایپ
هدرک رفس
هراب یم اپ هی سکرک نومسآ زا هراد مدید باوخ ،منارگن :متفگ
؟نوشاهاپ تمس زا ای ندرک یم طوقس نوشرس زا اه سکرک :دیسرپ
نوشاپ هگنل هی نومه تمس زا منومگ :متفگ مدرک رکف مکی
؟یراد هدرک رفس :دیسرپ هلصافلب
؟یدیمهف اجک زا ،هرآ هرآ :متفگ
!یتفگ مهب زورید تدوخ :تفگ
1388 نیدرورف 2 هبنشکی زور ظ.ب 7:58 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
+(20( نارگيد یاه مایپ
یگدنز
شندز مه یارب یقشاق ینک تمه رگا .دنشاب هتخیر رکش نآ هت هک تسا ییاچ ناویل لثم یگدنز
ینیریش زا شمود همین و دیشون یهاوخ خلت ار شلوا ی همین هن رگا ش یشون یم نیریش یروایب
.دز دهاوخ ار تیولگ

مدوخ
1387 نمهب 23 هبنشراهچ زور ظ.ق 16:9 تعاس ؛ نافرع :هدنسیون
:اه گت
(23( نارگيد یاه مایپ
یکیدزن نیمه رد
:یفارگویب
یتص��ش ه��هد ک��ی نا��فرع
را��هچ ه��س .ت��س یلومعم
ات هد��مآ قر��ش ه��ب را��هنلا فصن
گ��نر موب !د��ناوخب بر��غ تا��یبدا
زا رود یاه لا��س طخ بوچ ا��هنت
گنر موب ا��ب وا ؛ت��سین شا هناخ
،دور یم ییایفارغج ربج گنج هب
د��شک یم س��فن ،د��شیدنا یم
اب ار تAبر��غ رد نت��سیز جنر و
.دروآ یم بات نتشون
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
6 1 56
2009 نوج ،مشش هرامششیپ ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, June 2009
حلص ینعی ز
َ
ج
،ناحرف انعر اب وگ و تفگ
ینایاپ و مود شخب
لیرونوم لبق هرامش یقیسوم هفاک رد
،ناحرف انعر اب هبحاصم تسخن شخب
.دیدوب هدناوخ ار یناریا زج هدنناوخ
وگ و تفگ نیا ینایاپ و مود شخب کنیا
.تسامش یور شیپ رد
نایتاره افص
تیاکح »نابرطم یاعد« هعطق ندش هتخاس تیاکح
…نینک یم فیرعت نومارب ،تس ینیریش
راک رس هب نتفر ریسم رد زور کی .تس یعقاو تیاکح نیا هتبلا
کی مدید مدرک زاب .تسه راتیگ هبعج کی اه لاغشآ یوت مدید
نوغاد و برد و یمیدق راتیگ لیتسا کی .تسا نآ یوت مه راتیگ
نوشن ویتسا هب و مدروآ ار راتیگ هدز ناجیه و لاحشوخ یلیخ .دوب
و رت ور راتیگ هصلخ …مدرک ادیپ یچ ویتسا نیبب متفگ مداد
شب مک کی فورعم لوق هب و میتخادنا میس و میدرک شزیمت
هنوخ یوت میدوب هتشاذگ ار راتیگ نیا .میداد نوشن هقلع و قشع
ار راتیگ یروط نیمه ویتسا زور کی .میدز یم شاب رادگ هگ و
مه انلوم باتک ،دز یم زولب ههادب تروص هب تشاد دوب هتشادرب
»نابرطم یاعد« میگ یم شب ام هک یرعش نیمه و دوب زیم یور
…دوب زاب
هد نیبگنا ار نابرطم ایادخ
هد نینهآ تسد ،برض یارب
تفگ یم هشیمه ویتسا .ندناوخ هب مدرک عورش یقافتا یلیخ نم
گنهآ کی نمتح هشاب نوغاد و برد مه ردق هچ ره یزاس ره
نومه نابرطم یاعد هعطق و ؛هشب هتخاون هرظتنم هک تسه شوت
نیا لثم تقیقح رد .»مدمآ زاب« تسه مه ام موبلآ مسا .دوب گنهآ
هتشگرب هرابود و دوب هدرک ادیپ هرابود یگدنز کی زاس نیا هک دوب
شطبض زور نوا یادرف و میتشون ار گنهآ نیا ام هصلخ .دوب
هک ییاسک و نوم ناتسود زا یرس کی یارب میداتسرف و میدرک
دش وربور یبوخ لابقتسا اب گنهآ نیا .نتشاد هقلع نوماهراک هب
گنهآ نیا .دندرک قیوشت راک همادا هب ییاروج کی ار ام همه و
ناونع اب ید یس کی یور تفر و درک ادیپ ار شدوخ یگدنز مه
یوت هک دوب یبیکرت موبلآ کی تقیقح رد هک made in Persia
زا ؛دوب یناریا یقیسوم روج همه موبلآ نیا یوت .دش رشتنم ناملآ
.دیدج یقیسوم ات هتفرگ ناریا لهچ و یس ههد یتنس یقیسوم
ام دش ثعاب هک دوب گنهآ نیمه زا لابقتسا رطاخ هب تیاهن رد
داجیا ام رد قایتشا و روش نیا میتفرگ هک یباوج اب و میشب قیوشت
.مینک تسرد تسد نیا زا ییاه گنهآ رتشیب و رتشیب هک دش
و هیلوا یارجا نومه ،هش یم هدینش موبلآ رد هک مه ییارجا نیا
میتسنوت یم ام .دش هتخاون هدش ون راتیگ نامه اب هک تس یلصا
هک میداد حیجرت اما ،رتهب یاهزاس اب مینک یزاونزاب ار هعطق نوا
.هنومب یقاب تروص نومه هب نوا میدب هزاجا
و هتوگ راعشا دایب رفن کی رگا نینک یم رکف ناحرف مناخ
یجورخ ،هنک راک یناریا یهاگتسد یقیسوم اب ار ریپسکش
نیا امش رظن هب منیبب ماوخ یم ؟دایم رد بآ زا یچ راک
؟هفرط کی ای تس هفرطود نوبایخ
کی مه نیا .هشاب مه هفرط ود هنوت یم نقافتا هن )هدنخ اب(
راک شور هشاب هتشاد هقلع دیاب یکی .شدوخ هساو تس یا هژورپ
…هنک
ار ثلثم کی .مینک هاگن لاوسنیا هب هگید هیواز کی زا نیایب
ناحرف انعر مناخ ثلثم نیا سار کی رد هک میریگب رظن رد
،یسراف کیسلک راعشا هگید سار کی یوت ،هراد رارق یعون
نیا یراکمه لصاح .زولب و زج کبس هگید سار کی یوت و
رهاظ رد هک موبلآ ات ود دیلوت هب هدش رجنم ثلثم سار هس
نابز یسراف هچ نابطاخم نیب رد ،هدش هجاوم مه لابقا اب
مینکب تشاگن ار ثلثم نیا رگا لاح .نابز یسرافریغ هچ و
کی یوت یبرغ هدنناوخ ای و نیسیزوم کی :تروص نیا هب
کیسلک راعشا یلک روط هب و هتوگ و ریپسکش راعشا ،سار
یوت …یناریا یهاگتسد یقیسوم هگید سار یوت و ،یبرغ
لقادح – هک تسا سار مودک نینک یم رکف مود ثلثم نیا
؟هدش قیفلت نیا ماجنا زا عنام – هظحل نیا ات
.میدرک یم ار شتبحص هک تس ییاه گنر نومه لثم اه نیا نینیبب
یاه گنر نینک یم سوه نیشکب نیاوخ یم ولبات کی امش نلثم
ار اه گنر نیا مدآ رازه نارازه هنکمم لاح .نیرادرب ور زبس و یبآ
صوصخ هب هش یم هدیشک هک ییولبات ره یلو ،ننک یشاقن و نرادرب
یسک هنکمم ،هیروط نیمه مه نیا .هدشن هدیشک نلبق و تسا
ور اه نوا شدوخ هقیلس هب و هنکب هدافتسا اه نامِلا نیا زا و دایب
یقیسوم هفاک
safa@monorail-kl.com
و
گ
و
ت
ف
گ
67 58
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
نینک هدافتسا نیاوخ یم رصنع کی زا یتقو هتبلا .هنیچب مه رانک
نوا نینوت یم رتهب نیشاب هتشاد نوا اب رتشیب ییانشآ رگا عبطلاب
.نیریگب راک هب ور
یقیسوم اب مه دیاب هنزب راک نیا هب تسد هشاب رارق رگا یسک
راعشا و تایبدا و نابز مه و هشاب هتشاد یفاک ییانشآ یناریا
مدآ نوا و مینک ادیپ ار یسک نیچمه رگا .هسانشب ور یسیلگنا
مه ور راک نیا قشع و هنک بیکرت مه اب ار ود نیا هک هنک سوه
؟هن هک ارچ ،هشاب هتشاد
دوخ هتخاس تسه نوتاهراک یوت هک ییاه یدولم هدمع
یاقآ راک نیتفگ نلبق هک روط نومه اه میظنت و تسامش
؟هتروص هچ هب نوتاهراک یریگ لکش هوحن .بوات نویتسا
شور نینک یم عورش دعب نینک یم باختنا ار رعش لوا
هش یم هتخاس یدولم لوا ،هن ای ؟ندرک همزمز ار یدولم
نوا اب بسانتم یرعش هچ هک نینیب یم نیدرگ یم دعب و
؟تس یدولم یاضف
.دایم شیپ روط کی هعفد ره .هرادن یصوصخ هب یوگلا شتسار
دعب ،هشب هتخاس ینومراه کی شلوا تسا نکمم گنهآ کی یارب
ار اه یدولم رتشیب نم هک نیا دوجو اب .مزاسب شور یدولم کی نم
ییاروج کی نیا بوخ اما ،ور میظنت و ینومراه ویتسا و مزاس یم
هدیا کی مه نم ،هراد هدیا کی نوا .تسا هفرط ود گولاید کی
یدولم زا ییاهاج کی ،مونشب هک ار نوا میظنت هنکمم نم ،مراد
.هش یم قلخ شاوی شاوی هعطق هک نیا ات .سکعرب ای ،مدب رییغت ار
نومه لثم ،هش یم هتخاس مه اب ش همه مه اه گنهآ زا یضعب
کی رد یدولم و ینومراه و رعش نلثم هعفد کی .مدمآ زاب گنهآ
یقرب ونایپ کی لاثم روط هب هعطق نوا یارب .نش یم دلوتم نامز
نم ،نتخاون هب درک عورش و ونایپ تشپ تفر ویتسا ،دوب اج نوا
نلصا هک نیا لثم ،دموا منهذ یوت یدولم و رعش نوا عقوم نومه
… لبق زا هتشاد دوجو هعطق نیا ییاروج کی
یششوک ات تسه یششوج رتشیب تاعطق تخاس سپ
یا هتکن اما .هیبوخ یلیخ یاهراک یششوج یاهراک نلصا ،هتسرد
دعب ات درک یدایز یششوک یاهراک لوا دیاب هک هنیا تسه هک
کی هک دایم شیپ مه یهاگ اما .هشب نوشادیپ یششوج یاهراک
مه دعب مینک یم ش نییاپ لاب و میر یم راجنلک شاب یلیخ ار راک
.رانک شمیراذ یم و هنیش یمن نوم لد هب رس رخآ
یارب ار نینوخ یم نیراد هک یملک هک هدموا شیپ لاح ات
چیه ای ،نینک همجرت ،ننود یمن یسراف هک نوتاه هدنزاون
زا ؟هگ یم هراد یچ ملک ننودب هک ندش واکجنک انوا تقو
…راک هب نشب کیدزن یسح ظاحل زا ننوتب هک نیا رظن
نوشارب همه بوخ .دایم شیپ مئاد و تس یمهم یلیخ بلطم نیا
یلیخ یلیخ حیضوت کی تاقوا رتشیب .هیچ انیا ننودب هک هبلاج
فرح هراد یچ هب عجار گنهآ نیا نلثم بوخ هک مد یم هداس
ییاسک هک یتقو صوصخ هب اه تقو یضعب اه ترسنک یوت .هنز یم
هتخانش یاه همجرت ،نتسه نلاس یوت نتسه نابز یسیلگنا هک
بوخ یلو .مید یم تسد هب ار هدش انلوم یاهراک زا هک یا هدش
.درک لقتنم هش یمن ور یناعم عماج روط هب تقو چیه تیاهن رد
نوا یلو ،ننوسر یم ییاروج کی ار موهفم هک هتسرد اه همجرت
.هنک یمن ادا شتایئزج اب ار بلطم لصا
…رخآ فرح و
و ند یم شوگ ام یقیسوم هب هک ییاسک زا ماوخ یم طقف نم
راک کی یقیسوم ،نینود یم ؛منک رکشت ننک یم قیوشت ور ام
یا ینعم چیه هدنونش نتشاد نودب ندز کیزوم ،تس یهورگ
مه اب بطاخم و یقیسوم هدنزاس هک تس یتکرح کی نیا و هرادن
هک دایم دوجو هب یتقو یبوخ یقیسوم کی هشیمه .ند یم ماجنا
ننیقی تروص نیا ریغ رد .نشاب هتشاد دوجو یبوخ یاه هدنونش
.دش دهاوخ شومارف یقیسوم نوا
راک یازیو تفایرد و تکرش تبث یارب
تسامش هارمه یزلام ناریا هورگ WRT و DP10
تبث
تکرش
یزلام رد
تس یراک
هداس
تس یگداس نامه هب مه تکرش تبث اب تماقا تفایرد
تسیچ نآ ماجنا حیحص شور هک مینادب رگا
یوریپ اب ام ار تماقا تفایرد و تکرش تبث
میا هدرک هداس نوناق زا علطا و
و رکفت رب ناتدوخ و دیراپسب ام هب ار هداس یاهراک نیا
دینک زکرمت راک و بسک رد تیقفوم یارب رتشیب شلت
دوش یم هداز یزلام رد هک تسامش تراجت نیا
دیرادرب راوتسا ار ماگ نیتسخن ام اب هارمه
IranMalaysia
www.iranmalaysia.com
ییاه هدنورپ شریذپ زا دسر یمن لزنم هب جک راب نوچ
میروذعم دنا هدش دودرم و هدرک مادقا رگید قرط زا هک
مود هناخ تماقا رد هچ ام یتماقا یاه هدنورپ 100%
تبث اب تماقا رد هچ و یگدنیامن تبثاب تماقا رد هچ و
.دنا هدوب قفوم تکرش
03-21632234 :نفلت 4 دحاو 16 هقبط ،138 ازلپ ،ایام لته ،لیسناک شیتیرب بنج ،گنپما نابایخ روپمللاوک :یناشن
67
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
،بهذم ،گنهرف رایع مامت ی هنیآ هکلب ،تسین شیامن کی اهنت یلاب رد صقر
،یقیسوم و صقر هب یلاب مدرم هاگن .تسا نیمزرس نیا مدرم موسر و تاداقتعا
مدرم نیا یگدنز رد هچ نآره .تسا یراگن خیرات ای یگدنسیون هب ام هاگن دننام
،یبهذم رصانع و نایادخ ،تاناویح ،اذغ ،هایگ و لگ ،تعیبط زا ،ت��سا راذگرثا
زاوآ و صقر رد ،دنشک یم ار شراظتنا هدنیآ رد ای هدوب هت��شذگ رد هچ نآ ره و
.دوش یم هداد شیامن اه نآ
.دراد یدایز تمدق یلاب رد یگنهرف تیلاعف نیرت مهم ناونع هب ص��قر
رد یا هدمع یگنهرف تارییغت هوا��ج ی هقطنم هب مل��سا دورو هک نآ اب
فلتخم قطانم رد یواج گنهرف نتفر نیب زا نآ تارثا زا و هتشاد یپ
نانچ مه و دنتسه انثتسا نایم نیا رد یلاب مدرم ،ت��سا هدوب یزنودنا
نآ هب نتخادرپ ی هصرع ن��یرت مهم صقر هک ار دوخ یگنهرف ر��صانع
.دنا هدومن ظفح تسا
راب هس یلاب یاهودنه .دراد ینتسسگ ان یدنویپ بهذم اب صقر یلاب رد
هب هک اه نآ زا یکی لقادح و ،دنروآ یم اج هب یبهذم م��سارم زور رد
ییاهدامن .تسا هارمه زاوآ و صقر اب ،دو��ش یم رازگرب بورغ ماگنه
ای جنرب و ،ییاوت��سا گنر هب گنر یذغاک یاه لگ ،شتآ نو��چ مه
صقر زا فده .دننک یم یهارمه ار صقر نیا فلتخم لحارم رد مدنگ
نیطای��ش/نایادخ اب ندرک رارقرب طابترا ای ،یلاب گ��نهرف رد یبهذم
هاگ یلاب یاهودنه داقتعا هب هک ینایادخ هب ییوگ دمآ شوخ ای ،ت��سا
ناتساد بلغا زاوآ و صقر نیا .دنیآ یم نیمز یور مدرم ندید هب هاگ هب
نآ یلصا روحم هک دراذگ یم شیامن هب ار یموق – یبهذم یا هناسفا ای
بولغم و یکین یاهدامن یزوریپ تیاهن رد و رش و ریخ نایم یا هعفارم
.تسا اه یدب ندش
مارتحا زا ت��س یشیامن هک دنا »راو هدیمخ« یلاب یتن��س صقر تاکرح
رمک و اه وناز ،اه جنرآ ،اه ت��شگنا ،اه تسد .نیمزر��س نیا ناگیادخ هب
ظفح اب یقی��سوم و زاوآ نزو رد و د��نا هدیمخ ص��قر تدم ما��مت رد
هنت نییاپ و هنتلاب رد نار��گیزاب تکرح .دنروخ یم با��ت تلاح نیمه
نیا هب ،ت��سا ف��لاخم ت��هج ود رد
تم��س کی هب اهوزاب تقو ره هک انعم
تم��س هب اهاپ و رمک بات ،دنو��ش مخ
ینارگیزاب ،لباقم رد .دوب دهاوخ فلاخم
،تماق تسار نلومعم ،دنا ترارش دامن هک
مظن یب ،نوزوم ریغ یتاکرح اب و دنمتردق
.دنوش یم رهاظ گنهامهان و
انایامار ی هناسفا
یصقر لک��ش هب یلاب رد هک ت��س یا هناسفا نیرت مهم انایامار نات��ساد
زا ،هنا��سفا نیا زا یلاب یاهودنه تیاور .دیآ یم رد ت��یاور هب راو ه��لاب
.تسا توافتم نآ یدنه تیاور
راشف و دنفرت اب ،ت��سا ایدویآ یها��شداپ ثراو هک امار ،تیاور نیا رد
ایدویآ تخت و جات بحاص ار دوخ رسپ دهاوخ یم هک شردپ مود رسمه
لگنج هب انامسکل شرتکچوک ردارب و اتی��س شر��سمه اب هارمه ،دنک
روحسم اکگنلآ لاگسدب هاشداپ ،نایم نیا رد .دنو��ش یم دیعبت اکادناد
ییلط ینزوگ لکش هب ار دوخ ی هیلاوش اچیرام و دوش یم اتیس ییابیز
و دنیب یم ار نزوگ اتیس .دتسرف یم لگنج هب راک��ش ی همعط ناونع هب
هب هرابود و دروخ یم ریت نزوگ .د��نک راک��ش ار نآ هک دهاوخ یم امار زا
اتیس ،هیلاوش دایرف یادص ندینش اب .دیآ یم رد اچیرام هیلاو��ش لکش
.دتسرف یم اه نآ تمس هب کمک یارب زین ار انام��سکل ینعی امار ردارب
زا و دنک یم داجیا اتی��س زا تظافح یارب ییوداج یا هقلح انام��سکل
ها��شداپ .دیاین نوریب هقلح نیا زا ،ردارب ود بایغ رد هک د��هاوخ یم وا
وا زا ،هتفر اتیس دزن هب و دروآ یم رد یا یناحور لکش هب ار دوخ اکگنلآ
ی هقلح نوریب هب تسد اتی��س .دروایب شیارب بآ یناویل هک دهاوخ یم
نیا زا ها��شداپ .دهدب وا هب ار بآ ناو��یل ات دنک یم زارد شا ی��یوداج
یقب ام .درب یم دوخ رصق ه��ب و دیابر یم ار وا ،دنک یم هدافت��سا تصرف
تعیبط رصانع یهارمه و اتی��س تاجن یارب ردارب ود شلت ،نات��ساد
تیاور نایاپ رد .دراذگ یم شیامن هب ار نانآ اب تاناویح و ناتخرد دننام
زا ار اکگنلآ هاشداپ نت هب نت یگنج رد امار ،ناتساد نیا زا یلاب یلاها
یاهودنه تیاور رد .دنادرگ یم زاب دوخ دزن ار اتی��س و دروآ یم رد یاپ
اتیس زا عافد هب »نیمز« اما ،دوش یم هتشک هاشداپ تسد هب امار ،دنه
.دناهر یم اکگنلآ هاشداپ تسد زا و دنک یم یفخم دوخ رد ار وا
رد رتائت و ص��قر تروص هب نات��ساد نیا یارجا رب هولع یلاب مدر��م
زا زین یزاس همسجم و یشاقن هلمج زا اهرنه ریاس رد ،یبهذم کسانم
.دنا هدومن قلخ نآ یانبم رب ار ییابیز راثآ و هتفرگ ماهلا هناسفا نیا
شتآ و صقر
shahrzad@monorail-kl.com کیجات دازرهش :شرازگ و سکع
م
س
ر

ک
ی
63 62
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
رد تاباختنا زا د��عب یا��ه قافتا ا��هزور ن��یا
بو��سحم یزرم-نورد ینایرج ر��گید ناریا
،2009 نئوژ 15 لثم ییاهزور رد .دو��ش یمن
هک ت��شاد دوجو ایند رد یا ه��مانزور ر��تمک
را��شتنا اب ار ام رو��شک ینابایخ یاه یریگرد
هدرکن سکعنم لوا ی هحفص رد ربخ ای سکع
ی��سیلگنا نابز هب هک NST و رات��سا .د��شاب
یزلام ژاریت رپ ی همانزور ود دنو��ش یم رشتنم
رد توافتم ی��یاهدرکیور یهاگ هک دنت��سه
ناریا ی هرابرد لیلحت نت��شون و ربخ باختنا
نودب میراد د��صق شرازگ نیا رد .دنا هت��شاد
بلاطم هب ،هدنسیون هاگدید ی هئارا ای و لیلحت
باتزاب و اه همانزور نیا ی هتفه ود یاهرتیت و
.میزادنایب یهاگن تاباختنا زا دعب ناریا رابخا
لابقتسا هب رات��سا ی همانزور زا رت شیپ NST
نئوژ 9 زور زا و ه��تفر ناریا تاباختنا را��بخا
لقن هب ار ی��بلطم )تا��باختنا زا ل��بق زور 3(
یاه هرظانم ی هرا��برد یربخ یا��ه سناژآ زا
طسوت داژن یدمحا« رتیت اب اهدزمان ینویزیولت
ی هحفص رد ».د��ش مهتم ییوگ غورد هب ا��بقر
یط .تسا هدرک رشتنم ناهج رابخا هب طوبرم
زین زور کی اتح همانزور نیا ،یسررب هتفه ود
و تسا هدشن رشتنم ناریا زا یربخ جرد نودب
و ،شرازگ ،رابخا راتسا ی همانزور اب هسیاقم رد
ناریا ریخا عیاقو ی هرابرد یرتشیب یاه لیلحت
زور زا شیپ همانزور نیا .تسا هدناسر پاچ هب
یاه عمجت و ناناوج یاه سکع زین یریگ یار
ناد��یم رد یو��سوم ناراد��فرط ی هدرت��سگ
زور( نئوژ 12 زور رد و هداد ششوپ ار یدازآ
مهرد یارب دیدهت« رتیت اب یبلطم )یریگ یار
ناونع هب ار »نابلط حلصا یاه همانرب نتسکش
.تسا هدیزگرب ناهج رابخا شخب ِ لوا ربخ
ناریا تاباختنا یار��جام اما رات��سا ی همانزور
ی هیعافد هب و دریگ یم یپ ن��ئوژ 12 زور زا ار
اه هرظانم مامتا زا دعب داژ��ن یدمحا ینویزیولت
اب ار یر��تیت ریز همانزور ن��یا .دنک یم هرا��شا
نحلادید��ش نانخ��س داژ��ن یدمحا« ناو��نع
ت��سویپ »درک داریا شیابقر ه��یلع یدیدج
یاه هرامش و دنک یم یو نارادفرط زا یسکع
زا یکی رد اهزور زا یرایسب رد ناریا رابخا دعب
هتسجرب راتسا لوا ی هحفص کچوک یاه باق
.دوش یم
کی زا یریوصت راتسا ی همانزور نئوژ 13 زور
)هعنقم اب ینز و نساحم اب یدرم( یناریا جوز
ی هحفص کچوک باق رد ار نداد یار لاح رد
ندناوخ یارب ار نابطاخم و دناشن یم دوخ لوا
شلت رد ور هنایم یادیدناک« رتیت ریز اب یبلطم
تاحفص هب »اهارگداینب نت��سکش مه رد یارب
زین NST ی همانزور .د��نک یم توعد یلخاد
ی هدرتسگ تکرش هب ناهج رابخا ی هحفص رد
دیدمت زا و دزادر��پ یم تاباختنا رد نا��یناریا
.دیوگ یم ینلوط یاه فص و یریگ یار تعاس
نامز مه یا��عدا هب یر��تیتریز ا��ب نینچمه
تاباختنا تیقفوم رد یو��سوم و داژن یدمحا
نیا »هاگ د��ید« ی هحفص رد .د��نک یم هرا��شا
تحت ثرو تر��بور ملق هب یا ه��لاقم ،ه��مانزور
شیارگ رییغت ه��ب تاباختنا رد ناریا« ناو��نع
تسخن شخب رد هدنسیون هک هدش جرد »دراد
ی هدنرب هک هلا��سم نیا زا ادج « :ت��سا هدروآ
نافلاخم عیسو لیامت ،تس یسک هچ تاباختنا
و یو��سوم نیسحریم زا ت��یامح ه��ب تلود
هب یمدرم یا��ه ضارتعا و ا��ه تفلاخم زار��با
راذگ ریثات نا��یناریا ی هد��نیآ رد داژ��ن یدمحا
».دوب دهاوخ
زا ی��سکع اب NST ه��مانزور ن��یا ،د��عب زور
یو ،لوا ی هحفص کچوک باق رد داژن یدمحا
دنک یم ملعا »زاسرسدرد تاباختنا زوریپ« ار
ار ی��سیلپ گرزب سکع یلخاد تاحفص رد و
روآ ک��شا زاگ یرپ��سا اب دوخ زا عافد لاح رد
نانخس زا یشخب هک یلاح رد ،دهد یم ششوپ
سک چیه« :هد��ش هتسجرب نتم رد یو��سوم
تلادع ی��عدم هک ی��تلود در��ک یمن رو��صت
م��شچ لباقم رد هزادنا نیا هب ات ت��س یبهذم
نیا ی هیشاح رد و ».دو��ش بلقت بکترم تلم
ی��سایس ی هقبا��س رب ارذگ یرورم اب ،هحفص
زا یرت عماج یفرعم هب یوسوم و داژن یدمحا
.دزادرپ یم دزمان ود نیا
راتسا ی همانزور لوا ی هحفص کچوک باق رد
داژن یدمحا نارادفرط یاه تسد زا یسکع زین
دنا هدرب ر��س یلا��ب ار یو زا یر��یوصت ه��ک
رابخا هب طو��برم ی هحفص هب ار ناگد��نناوخ
اه ضارتعا« رتیت اب هک دنک یم ت��یاده ناهج
زا یگرزب سکع ،»ت��سا هتفرگلاب نار��هت رد
ار تاباختنا ی ه��جیتن هب ضرتعم نایامیپهار
باتزاب هب یرتیت ریز رد و دنا��شن یم هحفص رد
ملعا زا دعب نیضرتعم اب دید��ش یاهدروخرب
هرا��شا تاباختنا ی هدنرب ناونع هب داژن یدمحا
.دنک یم
هرا��شا نلبق ه��ک رو��ط نامه ن��ئوژ 15 زور
ناریا رابخا ه��ب ایند رد یا همانزور رتمک د��ش
یسکع هب ار دوخ لوا تاحفص و دوب هتخادرپن
سیلپ و اه یصخ��ش سا��بل یا��ه یریگرد زا
.دوب هداد��ن صاصتخا مدر��م ا��ب شرو��ش دض
ت��سخن سکع رب هولع زین NST ی همانزور
اه ضارتعا« رتیت ا��ب یلخاد ی هحفص ک��ی رد
تلود س��ییر ه��ک یلاح رد ،در��یگ یم لا��ب
یرازگرب ه��ب »دنک یم عا��فد شا یزور��یپ زا
.دنک یم هرا��شا داژن یدمحا یزور��یپ ن��شج
:تسا هدمآ ن��شج نیا زا ی��سکع حر��ش رد
ار ناضرتعم نار��هت رد زور��ید داژن یدمحا«
دننام تاباختنا دیوگ یم وا .داد رار��ق بطاخم
دیاب ناگدنزاب و ت��سا لابتوف ی هقبا��سم کی
NST ریبدرس زور نیا رد ».دنریذپب ار هجیتن
ناونع اب ار دو��خ یلیلحت ی هلاقمر��س ن��یلوا
دروآ یم رد شراگ��ن هب »ر��ثکتم ِ تلم ک��ی«
ی هجیتن رگا« :د��یوگ یم ه��لاقم یاد��تبا رد و
هک نانچ نآ ناریا یروهمج ت��سایر تاباختنا
یسارکومد نایرج ،دو��ش هتفریذپ هدش ملعا
هچ نآ زا داضتم ن��لماک یمایپ رو��شک نیا رد
هدوب دندی��شک یم ار شراظتنا ایند مدرم رثکا
ات هک تسا دقتعم هلاقم ی هدن��سیون ».ت��سا
نایماح ی هدرت��سگ نیپمک ه��ک نیا زا ل��بق
دیاشگب بجعت زا ار نایناهج م��شچ یو��سوم
ییادص ه��ک دی��سر یم لمتحم ریغ ر��ظن ه��ب
ریاس مدرم شوگ هب ناریا یو��س زا رت ور هنایم
:تسا هدمآ هلاقم یاهتنا رد .د��سرب اهرو��شک
نامز ات دیاب نار��یا دروم رد یناهج توا��ضق«
ندرک شکورف زا د��عب و تلم نیا تا��قیقحت
».دتفایب قیوعت هب هدمآ دوجو هب نافوط
ی��سکع جرد اب لوا ی هحفص رد ز��ین رات��سا
یار��ب ار ب��طاخم ،ا��ه یریگرد زا ک��چوک
یا��ه شرازگ ه��حفص ود زا ش��یب ند��ناوخ
یلخاد یاه شخب ه��ب ناریا را��بخا زا ددعتم
هک تاحفص نیا رد .د��نک یم تیاده همانزور
یاه یریگرد زا یگرزب سکع هب نآ مو��س ود
ییاهرتیت ا��ب ،هد��ش هداد صاصتخا ی��نابایخ
ار نارادفرط ارآ ی ه��جیتن رد لاجنج« نو��چ
بوکرس ار نیضرتعم ناریا« و »تسا هتفشآرب
و بلط حلصا 170 یریگت��سد ه��ب »دنک یم
ایند یاهرو��شک نار��س ناربهر یریگ عضوم
هدش هرا��شا ناریا رد اه تنو��شخ هب تب��سن
یلخاد رابخا تا��حفص رد همانزور نیا .ت��سا
نینکاس و نایوج��شناد زا یعمج ضارتعا زین
تراف��س بنج رد ار یز��لام م��یقم ی��ناریا
رتیت اب یسکع هارمه هب ناریا یملسا یروهمج
.داد ششوپ »نیشرپ ضارتعا«
ربهر روتسد زا یربخ )نئوژ 16( دعب زور راتسا
باق رد ار تافلتخا هب یگدی��سر تهج ناریا
همانزور نیا .دناشن دوخ لوا ی هحفص کچوک
زا ی��سکع ،ناهج رابخا یلخاد تا��حفص رد
اب ناضرتعم عمج رد ار شر��سمه و یو��سوم
هب ار شنایماح ات د��ش دیدهت یو��سوم« رتیت
نیا رانک رد و با��ختنا »دنک توعد توک��س
ار هلولگ طسوت نیضرتعم ند��ش هتشک رابخا
رابخا شخب رد نینچمه رات��سا .درک جرد زین
اب یزلام شروش دض سیلپ دروخرب هب یروشک
و للم نامزا��س لباقم رد ضرتعم یناریا 700
ندرک قرفتم یارب روآ ک��شا زاگ زا هدافت��سا
.دنک یم هراشا تیعمج نیا
هب ناهج رابخا رتیت ز��ین NST ی همانزور رد
»اه تیاکش ی��سررب هب ناریا ربهر روت��سد«
شناراداوه نایم رد یوسوم زا یسکع و هراشا
نیا »هاگدید« شخب رد .ت��سا هدش تسویپ
رد ناریا
تاعوبطم
یزلام
باتزاب هب یهاگن
ناریا ریخا یاه قافتا
یزلام ی همانزور ود رد
و ند�ش ی�ناهج ر�صع رد
،یعامتجایاه هکبششرتسگ
کی را�بخا را�شتنا ی هزو�ح
دودحم نآ یاهزرم هب روشک
هب ه�ک ی�یایند رد .دو�ش یمن
مو�لع نادنم�شناد هیب�شت
هب هیب�ش یز�یچ تا�طابترا
،ت�سا گرز�ب یا هد�کهد
یاهدادخر و ی�عیبط ثداوح
کی مهم یعامتجا و یسایس
سرتسد رد تعر�س هب تلم
هد�کهد ن�یا دار�فا ریا�س
نایم نیا رد .در�یگ یم رار�ق
،یمانوس ی هثداح هب ناوت یم
راتشک ،نیچ کانلوه ی هلزلز
ثحب تا�باختنا ،هز�غ مدرم
اکیرمآ هدحتم تلایا ز�یگنارب
ی هر�ظتنمریغ گر�م ا�تح و
هک درک هراشا نوسکج لکیام
یناهج یعوضوم ه�ب ناهگان
هب ار ا�یند مدرم ،هد�ش لد�ب
.تشاداو شنکاو و ثحب
ر
ه
ش
ر
د
nafse@monorail-kl.com / قلطم هسیفن
65 64
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
ی هرابرد یلیلحت هلاقم ک��ی رب هولع همانزور
سان��شرس سیون نوت��س ط��سوت هک نار��یا
-ن��هوک جر��ج- ز��میات کرویوین ی ه��مانزور
ملق هب یرگید ی هلاقم ،ت��سا هد��ش هت��شون
هاگشناد ناداتسا زا یکی ،نیدلا باه��ش هفیرش
رد امابوا ینارنخ��س تیمها ی هرابرد UKM
رتهب تخانش یوس هب « رتیت اب هرهاق هاگشناد
یارب ار رفس نیا هک هد��ش حرطم زین »اکیرمآ
لباق و تبثم یملسا یاهرو��شک و ناناملسم
.تسا هتسناد لمات
کچوک یاهرتیت زا یکی ن��ئوژ 17 رد NST
رد رفن 7 ند��ش هت��شک هب ار لوا ی ه��حفص
هداد صاصتخا تاباختنا زا دعب یاه ییامیپهار
یاه تنونشخ ایند« رتیت یلخاد تاحفص رد و
اهرتیت ریاس زا رت گرزب ار »درک موکحم ار ناریا
.دیشک ریوصت هب نیضرتعم زا یسکع هارمه هب
»هاگدید« ش��خب رد نینچمه ه��مانزور نیا
ناریا رد« ناونع تحت یرگید یلیلحت ی هلاقم
هب »تسا هدمآ دوجو هب تاحلصا هب یشیارگ
پاچ هب ییاکیرمآ هاگشناد دات��سا کی شراگن
ی هحفص رد یکچوک رتیت رد راتسا اما .دناسر
ربخ »ارآ یرامشزاب یارب ناریا یگدامآ« زا لوا
اه ییامیپهار رد رفن 7 ندش هت��شک و دهد یم
لاس زا دعب ناریا یسایس نارحب نیرت گرزب ار
سکع اب همانزور ن��یا .دنک یم ناو��نع 1979
ن��شج رد داژن یدمحا ناراد��فرط زا ی��گرزب
ربخ هیسور ت��سشن رد یو روضح زا یزوریپ
رد داژن یدمحا« رتیت ریز یلا��ب رد و دهد یم
اه یریگرد هب یا هرا��شا چیه SCO ت��سشن
نابایخ رد ار اه یریگرد زا سکع دنچ ،»درکن
هب هحفص 3 هک زور ن��یا رد .دهد یم ش��یامن
لامعا هب دوب هد��ش هداد صاصتخا ناریا رابخا
ناراگنربخ یارب تلود یو��س زا اه تیدودحم
یاه هکبش زا یو��سوم نایماح ی هدافت��سا و
هک یا هلاقم رد .دو��ش یم هرا��شا زین یتنرتنیا
هب »هبیاه نا��سوس« ملق هب شخب ن��یمه رد
هدش هتخادرپ ارآ شرام��ش رد تعرس هلا��سم
یت��سد شرام��ش زا زونه اه نآ رگا« :هد��مآ
لومعمریغ یتعرس اب جیاتن ،دننک یم هدافتسا
».تسا هدش ملعا
ی ه��مانزور لوا ی ه��حفص ن��ئوژ 18 زور رد
راعش هک تسد کی زا یکچوک سکع اب راتسا
هدروآرد زاز��تها هب ار »؟ت��ساجک ن��م یار«
هدامآ رت��شیب یاه ضارتعا یارب ناریا« ر��تیت
هدنناوخ و هدناشن یکچوک باق رد ار »دوش یم
یلخاد تا��حفص هب ربخ یر��یگ یپ یار��ب ار
را��شتنا اب هارمه هحفص نیا رد .دهد یم عاجرا
شناراداوه لیخ رد یوسوم زا گرزب یریوصت
ربهر اب اهدزمان ناگد��نیامن رادید زا ی��سکع
رد همانزور نیا .تسا هدیسر پاچ هب زین ناریا
یاه هناسر هب هاپس راطخا« ،هطوبرم رابخا نیب
یرتیت ریز رد و هدرک ییامن گرزب ار »یتنرتنیا
هد��ش هتفگ اه تیا��س بو هب« :دنک یم ناونع
فذح ار ییاز شنت تاعلطا هنوگره ات ت��سا
اه یناریا ضارتعا ه��ب تاحفص نیا رد ».دننک
ی هرابرد شاک��نک و ف��لتخم یاهرو��شک رد
ناریا تلود فرط زا هاگشناد یوک هب تلمح
ی همانزور ،نیا رب هولع .تسا هدش هرا��شا زین
کی زا یا ل��یمیا »اه همان« ش��خب رد NST
هک ت��سا هدرک جرد ار ی��یایزلام ی هد��نناوخ
دهد یم رکذت یجراخ دارفا و نایوج��شناد هب
.»دنرادرب ت��سد هدوهیب یاه عمجت نیا زا« ات
هب نخ��س یور بلاغ روط هب هک همان ن��یا رد
ریا��س و ویکوتاب رد اه یدنه ریخا ییآ مهدرگ
اه لیمات نت��شک هب ضارتعا رد یتدابع زکارم
یوجشناد 700 عمجت هب ،تساکنل یر��س رد
.دوش یم هراشا زین للم نامزاس لباقم رد یناریا
نیا زا ییاه عمجت هک تسا دقتعم هدنناوخ نیا
شروشک یلم تینما لخم تسا نکمم تسد
.ددرگ شیاه نطو مه شیاسآ و
هب طوبرم را��بخا رات��سا ،)نئوژ 19( دعب زور
ششوپ ار ناگد��ش هتشک یازع رد ییامیپهار
رتیت اب هدرت��سگ یاه یریگت��سد ه��ب و هداد
زین »دندش ریگتسد بلط حلصا یلصا نلاعف«
ی هحفص رس زا یشخب رد .ت��سا هدرک هراشا
طوبرم عیاقو هب هک همانزور نیا یجراخ رابخا
یاه تبحص هدر��ک ادیپ صا��صتخا ناریا ه��ب
ایآ« :ت��سا هد��ش هت��سجرب زین رو��پ ییلج
،؟دوش یم بوسحم مرج یوسوم زا یرادفرط
رد » .تسا نم لاو��س اهنت نیا رضاح لاح رد
ی��سکع یلاب رد NST ی همانزور زور نیمه
اب تاباختنا یا��هدزمان ناگدنیامن تا��قلم زا
تاقلم هب تاباختنا ناگدنزاب« رتیت ناریا ربهر
یحرش و هدیزگرب ار »دنور یم نابهگن یارو��ش
هداد ش��شوپ هحفص کی رد ار تاقلم نیا زا
کی زا ی��سکع ربخ نیا ی ه��نیمز رد .ت��سا
یوسوم زا یریوصت و لگ یا هخاش هک ت��سد
.تسا هدش ییارآ هحفص هتشاد هگن ار
رد ناریا مود را��ب یارب 2009 ن��ئوژ 20 زور
یاه همانزور و ت��فرگ رارق ناهج رابخا رد��ص
نانخ��س هب زین یزلام رو��شک عبط هب و ا��یند
نارهت هعمج زامن یا��ه هبطخ رد ناریا ر��بهر
هب NST ه��مانزور لوا ی هحفص .د��نتخادرپ
راع��ش لاح رد نارازگزامن زا ی��گرزب س��کع
سکع حر��ش رد .درک اد��یپ صا��صتخا نداد
د��ش رتیت ربهر ط��سوت تاباختنا تحص دییات
داژن یدمحا زا ی��سکع یلخاد تا��حفص رد و
هعمج زامن یاه هبطخ هب نداد شوگ لاح رد
ربهر زا لقن هب هحفص نیا رد .دیدرگ ر��شتنم
[تاباختنا ی ه��جیتن[ نیا« :ت��سا هدمآ ناریا
اب زین رات��سا ی همانزور .»ت��سا مدرم باختنا
زا ناشیا تیامح و عوضوم نیمه هب نتخادرپ
لقن هب تاباختنا ی هجیتن دییات و داژ��ن یدمحا
ینابایخ یاه ضارتعا هب« :درک ناونع ناشیا زا
ملق اب یا ه��لاقم زور نیا رد .»د��یهد ه��متاخ
اب ،امیرپ ایدم هریدم تایه سییر ،رفعج ناهوج
طیارش هب زیچ چیه یلاتیجید ناریا رد« ناونع
ناسیون نوتس ی هحفصرد »ددرگ یمن زاب قباس
هلاقم نیا رد هدنسیون .دش رشتنم همانزور نیا
هراشا ناریا بلقنا رد سکف نی��شام شقن هب
ار دوخ مایپ اه یناریا نامز نآ رد ه��ک دنک یم
هک هلی��سو نیا ط��سوت شتآ و نوخ نایم رد
هب دمآ یم با��سح هب نردم رای��سب یراگزور
همادا رد هدنسیون .دننا��سر یم نایناهج شوگ
هب و تنرتنیا زا ی��ناریا ناناوج ی هدافت��سا هب
و دنک یم هراشا یعامتجا یاه هکبش صوصخ
یرو��شک لاح هب ات هاگ چیه ناریا هک دیوگ یم
نیون یاه یروآ نف زا هدافت��سا رد یندز لاثم
زا رتشیب هک یوسوم نایماح اما ت��سا هدوبن
زا یرادر��ب هرهب اب دنت��سه ناریا ناوج ل��سن
رتیوت و ،رکیلف ،کوب سیف ،بویتوی یاه هکبش
لقتنم رو��شک یاهزرم زا جراخ هب ار تاعلطا
.دننک یم
سرد کی دیاب هک ت��سا دقتعم رفعج ناهوج
و تفرگ نار��یا ر��یخا یا��ه قافتا زا گرز��ب
نانچ مه داژن یدمحا دیا��ش« :دهد یم ه��مادا
زگره نار��یا اما ،د��نامب یقاب رو��همج سییر
ناضرتعم .ددرگ یمن زاب قباس طیارش هب هرابود
اما - دندوب ادص و رس رپ و هتف��شآ دنچ ره -
هدمآ دوجو هب تار��ییغت هک دننک لوبق د��یاب
قافتا اما ،دو��ب دهاوخ کدنا هاتوک ی��نامز رد
هزورما .ت��سا عو��قو لا��ح رد ز��ین یر��گید
نامز ره زا ش��یب ربیا��س یایند رد اه یناریا
کوب سیف ،بویتوی زا هدافتسا و دنا لاعف رگید
لماعت ی هوحن و ا��ه نآ طابترا شور ر��تیوت و
رییغت ار تسایس ی ایند هب نا��ش ندرک هاگن و
ار بلطم ،هلاقم ی همادا رد هدنسیون ».دهد یم
،هدناشک اکیرمآ یروهمج ت��سایر تاباختنا هب
زا امابوا نارواشم ی هنادنمشوه یرادرب هرهب هب
دقتعم و دنک یم هراشا نیون یطابترا یاهرازبا
هک ت��س یلوحت و رییغت م��هم ی هتکن ت��سا
تابسانم رد هارمه یاه نفلت و تنرتنیا یایند
هلاقم یاهتنا رد یو .تسا هدرک داجیا تسایس
یاضف رد نیون یناریا دنلب یادص« :دسیون یم
اهنت راگزور نیا رد .د��سر یم شوگ هب یزاجم
ادتبا هک دشاب تاباختنا ی هدنرب دناوت یم یسک
».ددرگ یلاتیجید یاضف حتاف
رابخا د��نچره ن��ئوژ 21 ی��نعی د��عب زور زا
یکوخ یازنلوفنآ ه��ب طوبرم ی هد��ننک نارگن
رد ار یزلام یاه همانزور تاحفص زا یرای��سب
رد ولو – ناریا رابخا نا��نچمه اما دریگ یمرب
مراهچ و مو��س یاهرتیت و کچوک یا��ه باق
ی همانزور زور ن��یا رد .دروخ یم م��شچ هب -
3000 ا��ب دید��ش یا��هدروخرب« زا NST
ربخ ناریا یا��ه نابایخ رد »ناضرتعم زا ن��ت
ناهج رابخا ی هحفص رس رد ربخ نیا .دهد یم
یسکع اب و دریگ یم رارق زین رات��سا ی همانزور
زا گن��س ندرک باترپ لا��ح رد ناو��ج ود زا
یرام��شزاب« و »ناضرتعم رب یریگ تخ��س«
هولع هب و د��یوگ یم »ا��ه قودنص د��صرد10
را��شف بآ و روآ ک��شا زاگ زا سیلپ« رتیت ریز
نارهت رد ضرتعم نارازه اب هلباقم یار��ب یوق
.دناجنگ یم هحفص رد ار »درک هدافتسا
رات��سا ی همانزور لوا ی هحفص ک��چوک باق
هزئاف یریگت��سد ربخ ه��ب ن��ئوژ 22 زور رد
تاحفص رد و در��ک ادیپ صا��صتخا یم��شاه
روهمج سییر ر��تخد« ر��تیت ریز ا��ب ی��لخاد
هب »دش ریگتسد ناریا یاه یمارآان رد قبا��س
ی��سکع هحفص نیا رد .تخادرپ ارجام حر��ش
هب نارهت« رتیت ا��ب هژیو دراگ ناراو��سروتوم زا
هب طوبرم رابخا زا »دو��ش یم راداو بوکر��س
شروش دض سیلپ یاه یریگرد و تا��شاشتغا
NSTی همانزور ،خیرات نیمه رد .دهد یم ربخ
ی هحفصر��س رد یو��سوم زا لقن هب ار یربخ
غورد زا دیاب ناریا« :دهد یم رارق ناهج رابخا
نئوژ 22 خیرات رد همانزور نیا .»دو��ش ریهطت
سکع هارمه هب اه یریگرد زا یدد��عتم رابخا
.دناسر پاچ هب
ی هتفه ود یربخ ششوپ هب اهنت شرازگ نیا
ی��یایزلام ی ه��مانزور ود رد نار��یا تا��قافتا
هک دهد یم نا��شن دهاوش اما ت��سا هتخادرپ
ناریا را��بخا ی��سررب نیا زا دعب ا��ه هتفه ا��ت
اه همانزور ن��یا یلصا تا��حفص رد نا��نچ مه
یلیلحت یاه هلاقم داد��عت هب و دنا هد��ش رهاظ
ریاس یسررب هناف��ساتم .تسا هدش هفاضا زین
،ییلام یاه نابز ه��ب هک یزلام یا��ه همانزور
ریذپ ناکما دنو��ش یم ر��شتنم یدنه و ینیچ
اهروتاکیراک و ا��ه سکع جرد زا ا��هنت و دو��بن
رابخا هب تا��عوبطم نیا هجوت ه��ب م��یناوت یم
یراگن همانزور نا��سانشراک .م��یربب یپ ناریا
هب نتخادرپ ی هوی��ش ه��ک دنت��سه د��قتعم
ییامن گرزب ،اه سکع با��ختنا ،اهرتیت ،رابخا
ییاز��س هب ریثات اه لوق لقن یزا��س هتسجرب و
اتح و دنراد ی��مومع راکفا هب یهد لک��ش رد
نابحاص ی هدیقع ی هدننک س��کعنم یدح ات
ی هویش هب رت قیقد یهاگن اذل .ت��سا هنا��سر
شیب یتاعلطا یهاگ عوضوم کی هب نتخادرپ
بطاخم هب ار دیآ یم رد ش��یامن هب ه��چ نآ زا
حلص یدوز هب میراودیما اهتنا رد .دهد یم هئارا
ییاهزور دها��ش و ددرگزاب نطو هب ش��مارآ و
؛می��شاب نامزیزع رو��شک رد ر��ت مارآ و ر��تهب
تیرثکا یدنم تیاضر اب هک شنت یب ییاهزور
.دشاب هارمه هعماج
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
Gleneagles Intan Medical Centre
282 & 286 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
T : (+603)4257 1300
Hospital Besar Kuala Lumpur
Jalan Pahang, 50586 Kuala Lumpur
T : (+603)2615 5555
روگنلس
Ampang Puteri Specialist Hospital
1 Jalan Mamanda 9
Taman Dato Ahmad Razali 68000 Ampang,
Selangor
T : (+603)4270 2500
Damansara Specialist Hospital
119 Jalan SS20/10, Damansara Utama
Petaling Jaya 47400 Selangor
T : (+603)7722 2692
Sunway Medical Centre
No.5, Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway,
46150 Petaling Jaya, Selangor
T : (+603)7491 9191
Hospital Selayang
Lebuh Raya Selayang-Kepong, 68100 Batu
Caves, Selangor
T : (+603)6120 3233
Hospital Kajang
Jalan Semenyih, 43000 Kajang
T : (+603)8736 3333
روهوج
Johor Specialist Hospital
39-B, Jalan Abdul Samad 80100 Johor Bahru,
Johor
T : (+607)225 3000
Hospital Sultanah Aminah
Jalan Skudai, 80100 Johor Bahru, Johor
T : (+607)282 2344
گنانیپ
Gleneagles Medical Centre
Pulau Pinang Clinic Sdn Bhd
1, Jalan Pangkor, 10500 Penang
T : (+604)227 6111
Hospital Pulau Pinang
Jalan Residensi, 10450 Pulau Pinang
T : (+604)229 3333
تسپ تامدخ
DHL 1800888388
TNT 03- 79623333
Nation Wide 03- 51633333
Post Malaysia 03- 22741122
ISP و تنرتنیا تامدخ
Airzed
www.airzed.com
Arcnet NTT MSC Sdn Bhd
www.arc.net.my
Atlas One - Broadband Internet Provider
www.atlasone.net
Biz Surf - Broadband Internet services
www.bizsurf.com
Celcom.net
www.celcom.net.my
Digi's Mobile Internet with GPRS & EDGE
(Enhanced Data Rates for Global Evolution)
www.digi.com.my
Giga Broadband - VDSL
www.vdslnetwork.com
iDiGi Internet Services
www.idigi.com.my
iZZi Mobile wireless broadband, iBurst
www.izzi.com.my
Jaring
www.jaring.my
Maxis Net
www.maxis.net.my
P1 - WiMAX
wireless broadband provider, w1max, Green
Packet, Packet One
www.p1.com.my
PutraNet
www.putra.net.my
Time Net
www.time.com.my
Time Broadband
timebroadband.time.net.my
TMnet
tm.net.my
U-Mobile
Surf With U - 3G wireless broadband provider
surf.u.com.my
ZapZone Wireless Hotspot
www.zapzone.com.my
سیورس یسکات
Public Cab 03 - 62502020
Wira Cab 03 - 21443630
Tele Cab 03 - 40421019
Tele Taxi 03 - 92211019
Super Cab 03 - 20953399
Sunlight 03- 905 75757
Airport Limo 03 - 92238080
Outstation Taxi ( Puduraya ) 03 - 20780213
ییاوه طوطخ
Iran Air 03 - 21610411
Etihad 03 - 26872222
Malaysian Airlines 1300 883 000
Air Asia 03- 2171 9333
Qatar Airways 03 - 214118181
Emirates 03 - 20585888
Gulf Air 03 - 21412676
Singapore 03 - 26923122
Kuwait Airways 03 - 20316033
Mas Kargo 03 - 8777 1717
هسردم و سرد
03 – 42562857 (نارسپ) یناریا هسردم
03 - 42569507 (نارتخد) یناریا هسردم
www.parsitest.com ناتسریبد نیلنآ یاه نومزآ
03-42565446 يمزراوخ هاگشزومآ
International Schools
Sayfol International School
(+603)4256 8781 www.fairview.edu.my
International School of Kuala Lumpur (ISKL)
(+603)4259 5600 www.iskl.edu.my
Mont’Kiara International School (Elementary)
(+603)2093 8604 www.mkis.edu.my
MAZ International School
(+603)7874 2930 www.mazinternational.edu.my
Fairview International School
(+603)4253 2233 www.fairview.edu.my
ELC International School
(+603)6156 5001 www.elc.edu.my
Malacca Expatriate School
(+606)315 4970 www.meschool.virtualave.net
Australian International School, Malaysia
(+603)8943 0622 www.aism.edu.my
Utama International School
(+603)4021 2490 www.sriutama.com
International School of Johor
(+607)221 8112
St. Christopher’s International Primary School
of Penang
(+604)226 3589 www.uplands.org
هاگشناد و وجشناد
03 – 21622234 یزلام یاه هاگشناد زا شریذپ یامنهار
یهاگشناد یاه تیاس
www.IranIndia.com
www.TrainingMalaysia.com
03-42565446 روپمللاوک دحاو رون مایپ هاگشناد
یتارباخم یاه تکرش
Celcom www.celcom.com.my
DiGi www.digi.com.my
Maxis www.maxis.com.my
Telekom Malaysia www.telekom.com.my
Time Telecom www.time.com.my
U Mobile www.u.com.my
یزلام یاه کناب
یراجت یاه کناب
Affn Bank Berhad
www.affnbank.com.my
Alliance Bank Malaysia Berhad
www.alliancebank.com.my
AmBank (M) Berhad
www.ambg.com.my
Bangkok Bank Berhad
www.bangkokbank.com.my
Bank of America Malaysia Berhad
www.bankamerica.com.my
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(Malaysia) Berhad
www.bk.mufg.jp
CIMB Bank Berhad
www.cimbbank.com.my
Citibank Berhad
www.citibank.com.my
EON Bank Berhad
www.eonbank.com.my
Hong Leong Bank Berhad
www.hlb.com.my
HSBC Bank Malaysia Berhad
www.hsbc.com.my
Malayan (May Bank ) Banking Berhad
www.maybank2u.com.my
OCBC Bank (Malaysia) Berhad
www.ocbc.com.my
Public Bank Berhad
www.publicbank.com.my
RHB Bank Berhad
www.rhb.com.my
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
www.standardchartered.com.my
The Bank of Nova Scotia Berhad
www.scotiabank.com.my
The Royal Bank of Scotland Berhad
www.abnamromalaysia.com
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad.
www.uob.com.my
یملسا یاه کناب
Affn Islamic Bank Berhad
www.affnbank.com.my
Al Rajhi Banking & Investment Corporation
(Malaysia) Berhad
www.alrajhibank.com.my
AmIslamic Bank Berhad
www.amislamicbank.com.my
Asian Finance Bank Berhad
www.asianfnancebank.com
Bank Islam Malaysia Berhad
www.bankislam.com.my
Bank Muamalat Malaysia Berhad
www.muamalat.com.my
CIMB Islamic Bank Berhad
www.commerce-tijari.com
EONCAP Islamic Bank Berhad
www.eoncap-islamicbank.com.my
Hong Leong Islamic Bank Berhad
www.hlib.com.my
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
www.kfh.com.my
RHB Islamic Bank Berhad
www.rhbislamicbank.com.my
تاعوبطم و یربخ یاه سناژآ
Star Newspaper
www.thestar.com.my
03- 79671388
New Strait Times
www.nst.com.my
03- 22823322
The Sun
www.sun2surf.com
03- 77846688
The Edge
www.theedgedaily.com
03- 77879988
Malaysia KINI
www.malaysiakini.com
03- 2283 5567
یسراف رابخا
www.IranMalaysia.com
03- 21612234
نابز یسراپ تایرشن
03-21453227 کاوژپ
03-20262031 تسیروت
03-21434422 یناریا
03-21632234 لیرونوم
2009 چرام ،مراهچ هرامش شیپ ،یزلام میقم نایناریا هیرشن
سناژروا
103 نفلت تاعلطا
999 سنلوبمآ و سیلپ
994 یناشن شتآ
03 - 21634422 مسیروت سیلپ
03 – 20729044 ییامنهار سیلپ
1300885050 یرگشدرگ یامنهار
03 – 87762000 زاورپ تاعلطا
هداوناخ و هناخ
تاکارتشا و تاسیسات
03 – 22965566 ( اگانت ) ورین ترازو
03 – 22409494 یزلام تارباخم
03 – 20527922 بآ هرادا
1300823838 ورتسآ
ناکدوک یارب دیفم نکاما
Camp5
یاضف یدرونهرخص هطوحم نیرتگرزب 5
th
foor, 1 Utama
ناناوجون یارب بسانم ،ایسآ رد هتسب
Petro Sains
دئمن – ایروس عمتجم – سانورتپ یاهجرب رد هدش عقاو
Aquaria
یارب مه و اه هچب یارب مه هک ییابیز و زهجم مویراوکآ
یاه جرب رد هدش عقاو دوب دهاوخ زیگنا هرطاخ اهرتگرزب
سانورتپ
Allegro Music
هطوحم یاراد و یقیسوم یاه هاگشزومآ نیرتهب زا یکی
گنپما رد هدش عقاو هلاس 3 ات ههام 18 ناکدوک یارب یزاب
تنیوپ
یناریا یاه هاگشورف
03-40447311 کت تکرامرپوس
03–42578171 رحس تکرامرپوس
03–40433029 دومحم هچرازاب
03–89413090 اناسح تکرام ینیم
03-42525450 بان تکرامرپوس
03-42522253 لسع تکرامرپوس
03-90561348 ایرآ تکرامرپوس
03-62010439 تاگ تکرامرپوس
مهم دیرخ زکارم و یاهریجنز یاه هاگشورف
Giant www.giant.com.my
Jusco www.jusco.com.my
Isetan www.isetankl.com.my
Carrefour www.carrefour.com.my
Makro www.makro.com.my
Ikea www.ikea.com.my
یزرا تامدخ
:یپ سراپ یفارص
03-21434422 یزکرم رتفد
03- 89455222 South City رتفد
03- 83205020 ایاجربیاس رتفد
FastPay اروها یزرا تامدخ
03-62018416
012-3486736
017-6338832 یللج یفارص
اهامنیس
Cathay
www.cathaycineplexes.com.my
Golden Screen Cinemas
www.gsc.com.my
TGV Cinemas
www.tgv.com.my
MBO Cinemas
www.mbocinemas.com
IMAX
tel: 03- 21173047
تایرشن و باتک یاه هاگشورف
MyNews
www.mynews.com.my
MPH
www.mph.com.my
www.berjaya.com
Borders
Malaysia Online Bookstore
www.valuebookshop.com
University Book Store Malaysia
www.ubsm.com.my
( اه هاگشناد زا ریغ ) مهم یاه هناخباتک
American Association Malaysia ( AAM)
8 Jalan Murni, Off Jalan Damai KL, 55000
Tel: 03- 21420611
The British Council
Wisma Dredging 142C, Jalan Ampang 50450
Tel: 03 – 27237900
Lincoln Resource Centre
American Embassy, 376 Jalan Tun Razak,
50450 Tel: 03 – 21685000
Selangor Public Library
8, Persiaran Perdagangon, 40572, Shah Alam
Tel: 03 – 55197667
National Library of Malaysia
232 Jalan Tun Razak, 50400 Tel: 03- 26871714
یترجاهم و یتماقا روما
ترجاهم هرادا
Headquarters of the Department of Immigration,
Malaysia
(Ministry of Home Affairs)
Level 1-7 (Podium) No 15, Persiaran Perdana,
Precint 2,
62550 Putrajaya,
FEDERAL TERRITORY
Telephone: 03-88801000 Fax: 03-88801200
http://www.imi.gov.my
KLIA +603-8776 8018
Kuala Lumpur +603-2095 5077
Pulau Pinang +604-261 5122
Shah Alam +603-5519 0653
Seremban +606-762 0000
یزلام تماقا یامنهار
www.IranMalaysia.com
03 - 21612234 / 019-3013330 یزلام نفلت
021- 22248328 ناریا نفلت
کلما یاهتیاس
www.thinkproperty.com.my
www.fullhouse.com.my
: ( ماو ، دیرخ ، هراجا ) کلما یامنهار
زنشولوس تپسکا تکرش
کلما رد یراذگ هیامرس هرواشم و تیریدم
03 21632234
یترفاسم یاه سناژآ
03-21440081 Sky's Angels
03-21454848 Seewak
03-21712400 Palm Beach
03-26970401 Jeddi Tour
لیبموتا دیرخ یامنهار
www.ontheroad.com.my
www.autowrold.com.my
تاس و روس
اه ناروتسر
03- 83191929 انایرآ ناروتسر
03 – 42510025 اباب یلع ناروتسر
03 – 20310455 ملاپ ناروتسر
03 – 42573615 نیاش ناس ناروتسر
03 – 89413364 زاتکت ناروتسر
03 – 21447475 یقرش هبلک ناروتسر
03 – 42573615 بیان ناروتسر
03 – 21420744 مج ماج ناروتسر
03 – 21644454 ایشرپ ناروتسر
03 – 83185095 ادیول ناروتسر
03 - 42515105 نارهت ناروتسر
03-78850547 لپا در ناروتسر
017-6803509 بابک هناخ
03-89949790 اتسیول ناروتسر
03-21414444 نوتیز ناروتسر
012-4940590 بش کی و رازه ناروتسر
03-21414444 نوتیز ناروتسر
لحم رد
1300888333 زونیمود ازتیپ
1300131300 زدلانود کم
یدرگ بش
Jalan Ampang
Zuck 03- 21711997
Saloma Bistro 03- 21610122
Bangsar- Jalan Telawi 2& 3
The Red Chamber 03- 22831898
Barzar 03- 22831898
Alexis 03- 22842880
Vintage 03-22873810
Absolute Chemistry 03-22827242
The Social 03-22822260
La Bodega 03-22878318
Sultan Ismail
Hard Rock Café 03-27155555
Espadana 03- 21426666
Bar Blonde 03- 26911088
Havana Club 03-21447170
Jalan P Ramlee
Poppy 03- 21418888
Beach Club 03- 21669919
Budaba 03- 26946868
اه هناخترافس
یزلام رد ناریا یملسا یروهمج ترافس
Embassy of the Islamic Republic of Iran
No. 1, Lorong U-Thant Satu Off Jalan U-Thant
55000 Kuala Lumpur T : (+603)4251 4824 - 30
F : (+603)4256 2904
iranembassy.com.my
emb@iranembassy.com.my
نارهت رد یزلام ترافس
،متسیب و مهدجه نابایخ نیب ، کجنلو - نارهت - ناریا
021-22404081 :نفلت یزلام روشک ترافس - 46 کلپ
ایلارتسا ترافس
دنلزوین ترافس
روپاگنس ترافس
دنلیات ترافس
نیچ ترافس
دنه ترافس
نپاژ ترافس
یزنودنا ترافس
تاراما ترافس
اداناک ترافس
سیلگنا ترافس
اکیرمآ ترافس
یئنورب ترافس
همیب یاه تکرش
www.tokiomarine.com.my
www.pacifcinsurance.com.my
www.aia.com.my
www.axa.com.my
www.ing.com.my
www.prudential.com.my
اه ناتسرامیب
ناتسرامیب دادعت تسا یهیدب تسا یداهنشیپ تسرهف نیا
تسامش اب باختنا و تسا رتشیب رایسب اه
روپمللاوک
Prince Court Medical Centre
39 Jalan Kia Peng 50450, Kuala Lumpur
T: (+603) 2160 0000
Sentosa Medical Centre
36 Jalan Chemur Damai Complex
50400 Kuala Lumpur
T : (+603)4043 7166
(+603)2146 5555
(+603)2078 2533
(+603)2161 6277
(+603)2148 8222
(+603)2142 8595
(+603)2093 3504
(+603)2142 7044
(+603)2142 1354
(+603)4253 5221
(+603)2718 3333
(+603)2170 2200
(+603)2168 5000
(+603)2161 2800
KLIA
67 66
2009 یم ،مجنپ هرامششیپ ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, May 2009
درز هحفص
Maklumat
Yellow Page
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
67 65
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
+603 2142 8133
+603 2412 0000
+603 2026 6060
+603 2117 8000
+603 2295 8000
+603 2694 8833
+603 2143 7000
+603 2282 1888
+603 2144 4883
+603 2296 1188
+603 2692 6077
+603 2144 2200
+603 2144 3888
+603 2148 6888
+603 2161 8888
+603 2162 5522
+603 2162 3888
+603 2148 2322
+603 2715 1000
+603 2095 2020
+603 4043 7777
+603 2161 7777
+603 2148 9166
+603 2181 9111
+603 2070 1777
+603 4041 3011
+603 2693 3988
+603 2639 9333
+603 2711 8866
+603 2078 7888
+603 4042 2177
1. Agora Hotel
2. Alison Genesis Hotell
3. Ancasa Hotel
4. Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre
5. Boulevard Hotel
6. Brisdale International Hotel
7. Capitol Hotel
8. Carcosa Seri Negara
9. Cardogan Hotel
10. Cititel
11. City Villa Hotel
12. Concorde Hotel
13. Corona Inn
14. Coronade Hotel
15. Corus Hotel
16. Crown Princess Hotel
17. Crown Regency Hotel
18. Crowne Plaza Mutiara Kuala Lumpur
19. Dorsett Regency Hotel
20. Duta Vista
21. Dynasty Hotel
22. Equatorial Hotel
23. Federal Hotel
24. Fortuna Hotel
25. Furama Hotel
26. Grand Central Hotel
27. Grand Centrepoint Hotel
28. Grand Continental Hotel
29. Hotel Maya Kuala Lumpur
30. Grand Olympic Hotel
31.Grand Pacifc Hotel
یلو گنلک و روپمللاوک یاهلته
امش یاه یدنمزاین
هقرفتم
0173927240 هنادرم و هنانز هاگشیارآ ،ورشوخ اضر
012 2244 012 لیابوم شزومآ و تامدخ و ریمعت نایئانف ریما
0172399606 یتکرش و ییوجشناد یرتویپماک یاه هژورپ ماجنا و رتویپماک یصوصخ سیردت
A Level , GCSE یهاگشناد شیپ ،ناتسریبد یمیش یصوصخ سیردت
0142318685 @: www.chemclub.ir
یروصنم اضریلع یتکرش و ییوجشناد یاه هژورپ ماجنا و رتویپماک یصوصخ سیردت
0172399606 :نفلت
روپربکا نیهاش طسوت هقباس لاس هد زا شیب اب ناتسریبد یضایر یصوصخ سیردت
0173845421:نفلت
0172853244 :نفلت ، هدازدسا شرآ :طسوت MATLAB رازفا مرن هژورپ ماجنا و سیردت
@: asadzadeh_a1@yahoo.com
0133387735 هدننار اب رنویچروف اتویوت هیارک
0178706218 کیسلک و پاپ ،راتیگ یصوصخ سیردت
0142329770 نلامک نیدلا ماسح داتسا طسوت - کبنت و روتنس - یتنس یقیسوم شزومآ
0129242350 یدومحم هثدحم طسوت دک وتا رازفا مرن شزومآ
014 222 70 85 یرتکد یوجشناد یدیشروخ یلع - یناگرزاب تابتاکم شزومآ
ads@monorail-kl.com دینزب لیمیا ام یارب ًافطل ،تاعلطا ناگیار جرد یارب
32.Grand Plaza Park Royal Kuala Lumpur Hotel
33. Grand Seasons Hotel
34. Hotel Nova
35. Hilton KL
36. Hotel Istana
37. JW Marriott Hotel
38. Katari Hotel
39. Kuala Lumpur International Hotel
40. Le Meridien KL
41. Malaya Hotel
42. Malaysia Hotel
43. Mandarin Court Hotel
44. Mandarin Oriental Hotel
45. Mandarin Pacifc Hotel
46. Media Kuala Lumpur
47. Micasa All Suite Hotel
48. Midah Hotel KL
49. Mirama Hotel
50. New World Hotel
51. Nikko Hotel
52. Pacifc Regency Hotel
53. Pan Pacifc Hotel
54. Prince Hotel & Residence Kuala Lumpur
55. Puduraya Hotel
56. Quality Hotel
57. Radius International KL
58. Renaissance Kuala Lumpur Hotel
59. Residence Hotel
60. Ritz Cariton Kuala Lumpur Hotel
61. Ritz Garden Hotel
62. Shangri La Hotel
63. Shen Court Ritz Hotel Apartment
64. Sheraton Imperial
65. Stanford Hotel
66. Swiss Garden Hotel
67. Swiss Inn Hotel
68. The Ascott Kuala Lumpur
69. The Heritage Station Hotel
70. The Legend Hotel
71. The Lodge
72. The Plaza Hotel
73. The Regent of Kuala Lumpur
74. The Royale Bintang
75. The Westin KL
76. Tiara Inn
77. Vistana Hotel
78. Wenworth Hotel
+603 2142 5588
+603 2697 8888
+603 2143 1818
+603 2264 2264
+603 2141 9988
+603 2715 9000
+603 2031 7777
+603 2697 8833
+603 2263 7888
+603 2072 7722
+603 2142 8033
+603 2273 9933
+603 2380 8888
+603 2070 3000
+603 2142 8333
+603 2179 8000
+603 2273 9999
+603 2148 9122
+603 2163 6188
+603 2161 1111
+603 2026 2211
+603 4042 5555
+603 2170 8888
+603 2072 1000
+603 2693 9233
+603 2715 3888
+603 2162 2233
+603 2693 3333
+603 2142 8000
+603 2273 8118
+603 2032 2388
+603 9282 7777
+603 2717 9900
+603 2691 9833
+603 2141 3333
+603 2072 3333
+603 2142 6868
+603 2273 5588
+603 4042 9888
+603 2142 0122
+603 2698 2255
+603 2141 8000
+603 2143 9898
+603 2731 8333
+603 2143 5555
+603 4042 8000
+603 9283 3888
:لیرونوم هیده
یهگآ یحارط و یساکع ،یبای هدیا یارب ناگیار هرواشم -
کی ،هرامش راهچ رد یهگآ جرد دادرارق اب 7 ات 4 یاه فیدر تاغیلبت یارب -
.دوش یم رشتنم ناگیار امش غیلبت هرامش
دیریگب سامت ام اب رتشیب تاعلطا یارب
Email: ads@monorail-kl.com 03 21632234 :نفلت
زاتمم هناسر – زاتمم تاغیلبت
ندرک رکف هیقب زا شیپ یمک ینعی یزوریپ
نفلت و مان – درز هحفص
یلخاد هحفص مراهچ کی
یلخاد هحفص فصن
یلخاد هحفص مامت
ور رد ور یلخاد هحفص ود
دلج لخاد
دلج تشپ
200
600
1100
1900
3500
3500
4800
200
1000
1800
2800
5200
4200
5400
1
2
3
4
5
6
7
یارب تمیق
یناریا یاه تکرش
هرامش کی یارب لیرونوم هیرشن رد تاغیلبت هفرعت
یداع تمیق هزادنا و تیعقوم
.تسا تیگنیر هب اه تمیق -
monorail magazine
ییامیپاوه یاه تکرش
Gulf Air
Suite 1801, Central Plaza, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala
Lumpur, Malaysia
Reservation: 03-21412676 Airport: 03-87764775
www.gulfair.com
Qatar Airways
Ground Floor, Central Plaza, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala
Lumpur, Malaysia
Reservation: 03-21186100 Airport: 03-87766250
www.qatarairways.com
Etihad Airways
Suite 32.2, Level 32, Menara Standard Chartered, No.30, Jalan
Sultan Ismail, 50250, Kuala
Lumpur, Malaysia
Reservation: 03-26872222
www.etihadairways.com
Emirates
Address Lot 9.03.01, Level 9
Pavilion Kuala Lumpur
168 Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur
T - 03 2058 5888 (Reservations and Ticketing)
T - 03 2058 5899 (Sales) /03 2058 5909 (Finance/Admin)
F - 03 2058 5999
Kuwait Airways
7th fr. UBN Tower JLN P. Ramlee 50250و Kuala Lumpur
T - 03-20316033/7033 F - 03-20324033
Air Asia
KL Sentral Unit 11, Level 1, Stesen Sentral Kuala Lumpur, 50470
Kuala Lumpur www.airasia.com
Mas Kargo
HQ Address
Malaysia Airlines Cargo Sdn. Bhd.
1M, Zone C, Advanced Cargo Centre
KLIA Free Commercial Zone, Southern Support Zone
Kuala Lumpur International Airport
64000 Sepang
Selangor, Malaysia
T - 03-8777 1717 / 8777 1603 F - 03-8783 3078 / 8783 3031
نشج ای اکدرم درگلاس نیمود و هاجنپ ،ت��سوگآ 31
نامدرم ه��ب ار یزلام یا��بیز رو��شک للقت��سا زور
زا ام یاه شرازگ رظتنم .مییوگ یم ک��یربت شنینزان
.دیشاب لیرونوم یدعب هرامش رد اکدرم یاه نشج
،یفطصم سیرافاج زیزع راکمه و تسود زا رکشت اب
.ابیز سکع نیا یارب
هتشذگ لاس رد اکدرم مسارم
©

J
a
f
a
r
i
s

M
u
s
t
a
f
a

2
0
0
8
Happy Merdeka Day
71 70
2009 ربماتپس ،متفه هرامش ،یزلام میقم نایناریا هیرشن Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
N
E
W
S
Press TV
The value of joint projects between Iran and Malaysia
in the oil sector is to reach $22 billion, an Iranian oil
ministry offcial says.
Speaking to Shana news agency, Deputy Minister
for International Affairs Hossein Noqrekar-Shirazi
revealed that the collaboration between the two coun-
tries would include the construction of refneries in
Malaysia and other Asian countries.
«Two refneries will be constructed in the south and
north of Malaysia,» he said.
«The Malaysian refnery in the Kedah Province,
will process a mix of heavy and super-heavy Iranian
crudes, with a capacity of 250,000 barrels per day
(bpd),» Noqrekar-Shirazi elaborated.
«The refnery will be supplied with 100,000 bpd
super-heavy and 150,000 heavy export crudes coming
from Iran.»
«The [required] investment for the construction of the
Malaysian refnery is $8.4 billion, and it is forecast
that 30 percent of this will come from investors and
the remaining 70 percent from loans,» he explained.
The Iranian offcial said that a new joint Iranian-Ma-
laysian company - SKS-PARS - has already been set
up in Malaysia for this purpose.
In addition to the Kedah refnery, Noqrekar-Shirazi
said that Malaysia had asked Iran for collaboration in
the construction of another refnery in the south of the
country.
Iran and Malaysia also have plans to set up a 300,000
bpd refnery in Indonesia and build further refneries in
Vietnam and Syria. A high-ranking delegation is due
to visit Iran over the next two weeks to discuss these
plans.
Iran-Malaysia
Oil Ventures
to Reach $22B
M’sia set to attract
foreign property
investment in a big way
AsiaOne
TO help offset a drastic drop in private investment,
Malaysia plans to aggressively internationalize its real
estate and has set a target of attracting RM20 billion
(S$8.2 billion) in foreign investment over the next
decade.
It has tasked a new public-private entity called Ma-
laysia Property Incorporated (MPI) with improving
the level of foreign investment in the sector, which
is currently a mere 2.5 per cent of the value of total
properties transacted. In some other countries, foreign
transactions as a total are in excess of 30 per cent.
Malaysia has turned to property investment follow-
ing a plunge in private investment from a third of
gross domestic product (GDP) in 1997 to 9 per cent
at present. The drastic change in the global landscape
and competition for global capital has forced Malaysia
to liberalize a number of sectors - including property -
where it was previously very protective.
Foreigners are allowed to own freehold residential
property, and Malaysia›s is some of the cheapest in the
region with prime space going for RM1,000-plus per
square foot.
The government also recently liberalized the sector by
removing a key approval for foreign transactions ex-
cept where the transaction exceeds RM40 million and
involves a dilution of bumiputra interests.
But the current impediment, property players say, is
widespread crime. Unless the government redoubles
its efforts to contain crime, foreign investors will re-
main chary.
‹To encourage foreign direct investment in commercial
and shopping areas and in residences, we cannot but
emphasize the increasing concern regarding personal
safety and property security in our country,› MPI
board of directors chairman Thong Yaw Hong said at
the launch of the entity late last week.
‹The business climate in Malaysia has, to some extent,
been negatively impacted by the increasing number of
companies indicating that crimes and thefts are a se-
vere obstacle to investment.›
The perception of crime is also a reason hindering
Malaysia›s efforts to encourage multinational compa-
nies to establish their operational headquarters in the
country.
Minister in the prime minister›s department in charge
of economic planning Nor Mohamed Yakcop acknowl-
edged it was a problem - as is poor public transport
- which leads investors to prefer markets such as Hong
Kong or Singapore. ‹We have taken note of it,› he said
at MPI›s launch.
The government will provide RM25 million in grants
over the next fve years to MPI ‹to promote and brand
Malaysia as a preferred real estate destination to inter-
Malaysia A Good
Example Of
A Comprehensive
Islam Nation,
Says PM
KUALA LUMPUR, Aug 5 (Bernama)
-- Prime Minister Datuk Seri Najib Tun
Razak said Malaysia is in a great position
to share with the world its uniqueness of
being a comprehensive Islam nation.
«I am also proud to mention that we do
this in a way that is shared with our non-
Muslim communities.
«Malaysia has many good examples to share
with the world; a thriving Islamic fnance
industry, a comprehensive pilgrimage fund
and administration system and syariah law to
name a few,» he said in his latest blog entry.
Malaysia should be proud of that, he said, adding that
he believed that promoting and sharing the way Ma-
laysia managed Islam was one avenue to ensure that
Islam could be understood and respected better by
nations in the world.
«From an international perspective, I sincerely believe
we will see a more positive relationship between not
just the world leaders, but also the citizens of these
countries, based on respect and open dialogue,» he
said.
The prime minister also said Muslims, while forming
expectations and demanded respect for Islam, must
also be mindful of reciprocating the same to others.
«It is our role as Muslims to refect the best qualities
that the Quran and Hadith continuously speak of.
«By displaying the positive values of Islam -- respect,
knowledge-seeking, peace-loving -- we will also be
able to dispel widely-held stereotypes about the Mus-
lim community and break the cycle of violence,» he
added.
To another question, Najib said he understood that
at frst glance, the decision to liberalize the economy
might appear awkward for the Bumiputeras.
He assured, however, that while the government took
measures to revitalise Malaysia with a new economic
model, the needs of Malaysians would not be over-
looked.
The prime minister said the global economic land-
scape had change immensely over the decades and
as such, Malaysia must transform itself to further en-
hance its competitiveness.
national investors›, with a matching amount from the
private sector. MPI›s target markets include the United
Kingdom, West Asia, Japan, Korea, Hong Kong, Sin-
gapore and Indonesia.
Malaysia tourist arrivals num-
bers still growing
Travel Blackboard
As international traveler numbers drop around the
globe, Malaysia is bucking the trend reporting an in-
crease of 3.5% in the number of international travelers
arriving in the country in the frst half of the year.
“The top ten tourist generating markets for June 2009
were Singapore (1,222,096), Indonesia (215,948),
Thailand (107,526), Brunei (107,083), China (includ-
ing Hong Kong & Macau) (58,351), India (57,603),
Australia (39,536), the Philippines (37,701), the
United Kingdom (32,962) and Japan (25,924),” said
Tourism Malaysia in a statement.
Surprisingly Iranian arrivals were the biggest growth
market, jumping some 94.2% in June when compared
to June 2008.? Iran was followed by and Canada, with
massive 65.5% and 51.7% growth rates respectively.
Slightly closer, New Zealand and Australian arrivals
also jumped 33.4% and 24.9% reaching 4,105 and
230,117 in total visitor numbers respectively.
Of its top three countries, Singapore performed incred-
ibly well, jumping 25.1%, but this was counterbal-
anced by a similar drop of 25.4% from the Thailand
market, Indonesia edged up slightly by 3.3%.
Monorail Iranian Magazine in Malaysia, September 2009
Monorail Magazine
Persian Magazine in Kuala Lumpur
All Rights Reserved for
Macro Business Solutions Sdn. Bhd.
Managing and Publishing Director
Pooria Asteraky
pooria@monorail-kl.com
Art Director
Reza Samadanian
reza@monorail-kl.com
Editorial Secretary
Safa Haratian
Executive Manager
Mehdi Aqarabi
mehdi@monorail-kl.com
Advertising
ads@monorail-kl.com
Tel: 03 21632234
Address
16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang,
Kuala Lumpur 50450, Malaysia
www.monorail-kl.com
info@monrail-kl.com
Print
BS Print (M) Sdn. Bhd.
No. 10, Jalan Indarahana 1, KL 58100
F
i
r
s
t

W
o
r
d
monorail magazine
Monorail Magazine ™ is focused on education, business and
lifestyle for the beneft of its main audience; the Iranian com-
munity in Malaysia. It is the voice from Iranians for Iranians, the
speaking of a new language for newcomers to Malaysia, which
has no interest in politics and deeply respects Malaysian law and
order.
Monorail Magazine ™ is an independent media operating under
the supervision of Macro Business Solutions Sdn.Bhd. It refects
no interests or ideas of any ideological or political or religious or
ethnic minority, while only serving the social needs of its audi-
ence. Opinions of readers are of our high concern to be refected
in our issues, but to publish them; Monorail Magazine ™ re-
serves the right to process it under its own editorial pattern. Ad-
vertisers assume all responsibility for listing items on the market
or for sale in this magazine. Please contact the sellers to resolve
any questions before or after purchasing the advertised items.
All rights of publications are reserved by the parent company,
while citations to Monorail Magazine™ and use of its content
are allowed as long as it is not violating copy right laws of Malay-
sia. Monorail is a Free Magazine.
Merdeka;
A celebration that never ends
Independence of Malaysia Has created a great
Nation, now only ffty two years after the inde-
pendence we can witness a remarkable achieve-
ments and attractive visions of a goal oriented
Nation.
Isn’t it amazing that we see several races, cul-
tures and religions have come together in this
tropical land?
To be brief I realize that one of the key plans
to lead this country to higher levels of glory is
“1Malaysia”.
Based on Prime Minister’s overview, 1Malaysia is
intended to provide a free and open forum to dis-
cuss the things that matter deeply to us as a Na-
tion. It provides a chance to express and explore
the many perspectives of our fellow citizens.
What makes Malaysia unique is the diversity of
our peoples. 1Malaysia’s goal is to preserve and
enhance this unity in diversity which has always
been our strength and remains our best hope
for the future. I hope this Website will initiate
an open and vital dialogue exploring our Malay-
sian identity, purpose, and direction. I encourage
each of you to join me in defning our Malaysia
and the role we must play in its future. Each of us
— despite our differences — shares a desire for
a better tomorrow. Each of us wants opportunity,
respect, friendship, and understanding.
To make it very clear that how 1Malaysia is go-
ing to be implemented and how serious is his
administration on making a better Malaysia, PM
says: “The government will implement what is
within its means to provide a more comfortable
living environment for the people. This is in line
with the One Malaysia concept with the people’s
needs being given priority and implementation of
projects speeded up.”
1Malaysia has focused on 8 wise values: Culture
of excellence, Perseverance, Integrity, Loyalty,
Humility, Acceptance, Education and Meritoc-
racy. Each of these values is carrying a load of
mutual commitment, a kind of commitment that
all members of this Nation are presenting to one
another.
At this eve of Merdeka, I wish my sincere wishes
to Malaysia and its great people to be always in
peace, prosperity and unity.
Pooria Asteraky
Managing and Publishing Director
PP 16307/06/2021(024726)

‫‪M alaysia‬‬

‫مالزی، خانه دوم ‪MM2H‬‬ ‫•تنها برنامه اقامتی رسمی کشور مالزی‬ ‫•سری ‌ترین راه اخذ اقامت مالزی‬ ‫ع‬ ‫•01 سال اقامت قابل تمدید مالزی‬ ‫•مالکیت قطعی بر امالک‬ ‫•بهترین تسهیالت و وا ‌های بانکی‬ ‫م‬ ‫•تخفیف و وام برای خرید اتومبیل‬ ‫•پرداخت شهریه کمتر برای تحصیل فرزندان‬ ‫•استفاده از بیم ‌های درمانی‬ ‫ه‬ ‫•کمترین هزین ‌های حقوقی و اقامتی‬ ‫ه‬
‫جدید‬ ‫جدید‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•امتیاز ویژه برای ثبت شرکت‬

‫•اجازه اشتغال برای سنین باالی 05 سال‬ ‫•راه اندازی کسب و کار برای همه سنین‬

‫جدید‬ ‫جدید‬

‫•01سال اقامت برای پدر و مادر متقاضی اصلی‬
‫جدید‬

‫‪www.IranMalaysia.com‬‬
‫نشانی ایران: تهران، شریعتی باالتر از پل رومی، ساختمان پزشکان 5771، طبقه سوم، واحد 1، تلفن: 82384222‬ ‫نشانی مالزی: 43221 612 30 :‪16-04, Plaza 138, Maya Hotel, Jalan Ampang, KL 50450, Malaysia, Tel‬‬
‫‪ M M 2 H‬با ایران مالزی تنها یک ویزا نیست، راهی است برای زندگی و سرمای ‌گذاری در مالزی‬ ‫ه‬

‫•01سال اقامت برای فرزندان زیر 12 سال‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->