P. 1
الكواشف اللونية للسكريات

الكواشف اللونية للسكريات

|Views: 148|Likes:
منشور بواسطةDib Djamel Eddine

More info:

Published by: Dib Djamel Eddine on Jun 12, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2015

pdf

text

original

تبقنا ةذحاسلن ايهعنا تسرذمنا نا تيعيبط وىهع تيناثنا تنس ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا

ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا
I – تمذقم
- ٙف دٕخٕنا خؼئبشنا ٔ اسبشزَا شثكلا دبجكشًنا ىْأ ٍي دبٚشكغنا شجزؼر
داذٛجٛهنا ٗنئ خفبضئ ،خٕٚٛحنا خدغَلا ( ٌْٕذنا ) ٘زنا ٕ٘ٛحنا سٔذهن اشظَ ،دبُٛرٔشجنا ٔ
ءإع ذح ٗهػ ٌإٛحنا ٔ دبجُنا حبٛح ٙف ّجؼهر . نا خٛهًػ مضفث ٔ وٕمر ٙئٕضنا تٛكشز
صٕهٛهٛغنا حدبي خػبُظن خفبضلبجف ،دبٚشكغهن ٙئٕضنا كٛهخزنا خٛهًؼث ءاشضخنا دبربجُنا
خدغَلا ٙف ىكاشزر ٙزنا ءبشُنا تٛكشزث ءاشضخنا دبربجُنا وٕمر ،بٓهكبْٛ ءبُجن خٚسٔشضنا
ذغن دبجُنا بٓن أدهٚ خُيبكنا خلبطنا ٍي ٌٔضخًك شجزؼر ٙزنا ٔ داشخذًك خٛربجُنا ّزخبح
ءبُثأ ٔ حسٔشضنا ذُػ خٕٚلبطنا ّربٛح ٍي خطشُنا محاشًنا .
- ظٛغجنا بٓهكش ٙف دبٚشكغنا ٌاف ،دبجُنا ٙف بًك ٔ ،وًٕؼنا ّخٔ ٗهػ
( صٕكٕهدنا ) ذمؼًنا ٔ ( ٍٛخٕكٚلدنا ) خٚسٔشضنا خلبطنا ٍي خهئبْ خًٛكث خَٛإٛحنا خٛهخنا ذًر ،
خٕٚٛحنا بٓفئبظٔ غًٛدث وبٛمهن .
- ٜا ضؼجنا بيأ شخ شْإظنا ٙف ضظخزنا ٙنبػ اسٔد تؼهٚ ،دبٚشكغنا ٍي
بُٓي شكزَ لبثًنا مٛجع ٗهػ ٔ ،حدذؼزي ْٙ ٙزنا ٔ خٕٚٛحنا : صٕجٚشنا ( دبُٛرٔشثٕٛهكُنا
خٕٚهخنا ) صٕزكلدنا ، ( ٕ٘هخنا ساذدهن داذٛجٛهنا ضؼث ) صٕزكلنا ، ( تٛهحنا ...........) خنا
- دلٕحكن خَٕٛزٛك ٔأ خٚذْٛذنأ دبمزشي بَٓأث دبٚشكغنا فٚشؼر ٍكًٚ ،بٛئبًٛٛك
محنا كٚشط ٍػ ٙزنا ٔ حدبي مك ْٙ ٔأ ،مٛغكٔسذٛٓنا حذٚذػ ٔ بٛهػ - ٙئبي ( خًٓهحنا ) ٙطؼر
دبمزشًنا كهر .
II - تبزجخنا نم فذهنا
خنٕٓدي خٚشكع حدبي خؼٛجطن ٙػُٕنا ضٛخشزنا ٔ فشكنا ٙف خثشدزنا فذْ ٗهدزٚ .
بًْلك ٔأ خٛئبًٛٛكنا ٔ خٛئبٚضٛفنا صإخنا ٗهػ دبًزػلبث . كٚشط ٍػ خفٔشؼي خٚشكع دبُٛؼن
خَٕٛن فشإك .
III - يبيزجخنا صاسلا
3 - 1 ثايزكسهن عاجرلا ةرذق ىهع ةذمخعمنا صيخشخنا ثلعافح ( معافح و جكذنب معافح
ذيىفراب )
ذْٛذنأ عُٕنا ٍي حشح خفٛظٔ ٔأ خػًٕدي ٗهػ بٓزُٛث ٙف خٚٔبحنا ،خنضزخًنا دبٚشكغنا
خُٛؼي فٔشظ ذحر ٔ ٌٕزٛك ٔأ : ٙضيبح ٔأ ،ذكذُث فشبك خنبح ٙف بًك ٘ذػبل ظعٔ شٛفٕر
حساشحنا ميبؼث ٔ ذٕٚفسبث فشبك خنبح ٙف بًك ( ٍٛخغزنبث ) ٗنئ تهمُر ٔ ظشُر ٌأ بَٓبكياث
عُٕنا ٍي ٖشخأ خفٛظٔ éne-diol مثي ذغكإي ميبػ دٕخٔ ٙف لاضزخلا حذٚذش ْٙ ٙزنا ٔ
تبقنا ةذحاسلن ايهعنا تسرذمنا نا تيعيبط وىهع تيناثنا تنس ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا

خَٕٛٛربك داذمؼي مثي ٔأ ٍٛهٛثًٛنا قسصأ ٔأ كٚشكجنا ضيبحك خٕٚضؼنا دبجكشًنا ( مثي :
.. Cu
+2
، Hg
+2
، Fe
+3
، Ag
+
) ٙف بًك طبحُنا ذٛغكأ مكش ٙف تعشزٚ اذمؼي بٓؼي خَٕكي
بُراسبجزخا خنبح .
3 - 2 عح يخنا صيخشخنا ثلعافح لارىفرىفنا ثاقخشم نيىكح ىهع ذمخ ( تنىهم :) معافح
لايب معافح ،فىنافهيس معافح ،شينىم .
٘ٔبغٚ ٔأ شجكأ بٓزهغهع لٕط ٙزنا دبٚشكغنا ،حساشحنا ميبؼث ٔ ،ٙضًحنا ظعٕنا ٙف
ٌٕثشك داسر ظًخ C5 ٌاذمف بَٓبكياث 3 ٍي خمهح مكشزن ءبًنا ٍي دبئٚضخ سلث
ْ ،بٓربمزشي ذحأ ٔأ لاسٕفسٕفنا حشٛخلا ِز ( لاسٕفسٕفنا خمهح ) ذٚذؼنا غي مػبفزر ٌأ بَٓبكياث
خكشحهن مثبل ٍٛخٔسذْٛ بٓث ٙزنا ٔ خٕٚضؼنا دبجكشًنا ٍي ( لاذجزعلن مثبل ) مثي : ،دلُٕٛفنا
ٍٕٚهزنا حذٚذش حرإَ مكشزن ٘شطػ ٍٛيأ ،خٛنُٕٚئ دبَُٕٛك . خَٕٛهنا دلػبفزنا ٍي عُٕنا ازْ
ا ٍٛث ضًٛٛزهن بٓياذخزعا ٍكًٚ شكزَ دلػبفزنا ِزْ ىْأ ٍي ٔ دبٚشكغن :
* لىخفان افنأ ------ ٙدغفُث ٌٕن ٙطؼٚ ( خمهح مكش ٙف ) شٛنٕي فشبك ٔأ مػبفزث ًٗغٚ ٔ .
* لىنيسروشير ---- فَٕبفهٛع فشبكث مػبفزنا ًٗغٚ ٔ شًحأ ٌٕن ٙطؼٚ .
* لىنيسرأ -------- لبٛث فشبكث مػبفزنا ًٗغٚ ٔ داصٕزُجنا غي شضخأ ٌٕن ٙطؼٚ .
3 - 3 ايزكسنا نع فشكنا دىينا معافح و ةدذعخمنا ث
معلغنا ٌئ ( 1 - 4 ، 1 - 6 ) دبئٚضخ ضزًر ٌأ بَٓبكياث لثي ءبشُنبك دذؼزي شكع خُٛجن
لذؼًث دٕٛنا 2 دذؼزًنا شكغنا عَٕ خؼٛجطن ضًٛي بَٕهي اذمؼي ٙطؼزن خفن مكن خئٚضخ ( ٌٕن
ٍٚشزغكذنا غي ٙدغفُث شًحأ ٌٕن ،ٍٛخٕكٚلدنا غي شًحأ ٌٕن ،ءبشُنا غي قسصأ )
خظحلي : ػ ُ دٕؼٚ ٔ ٌٕهنا ٙفزخٚ ،ٍٛخغزنا ذ ذٚشجزنا ذُػ سٕٓظهن خَٛبث حشي .
IV - اههحازم و تبزجخنا
4 - 1 ةرذق ثلعافح لاشخخلا ثايزكسهن ( ثاسىخيكنا و ثاسوذنلا )
4 - 1 - 1 جكذنب معافح
 تهمعخسمنا ميناحمنا و داىمنا :
1 . ذكذُث فشبك ٔأ لٕهحي : طبحُنا دبزٚشجك ٍػ حسبجػ ( 0.5 % ) ٘ذػبل ظعٔ ٙف ؛ ٔ
ظهخث شضحٚ 50 % طبحُنا دبزٚشجك ٍي ٙهكنا ىدحنا ٍي 0.5 % غي 50 % ٍي
وٕٚدٕظنا ذٛغكٔسذْٛ ٍي ٙهكنا ىدحنا 10 % .
تبقنا ةذحاسلن ايهعنا تسرذمنا نا تيعيبط وىهع تيناثنا تنس ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا

2 . ضٛكشزث خٚشكع دبُٛػ 2 % .
 ممعنا تقيزط و ممعنا :
ىدح جضًٚ فٛظَ ٔ فبخ سبجزخا ةٕجَأ ٙف 1 - 2 ظفَ غي حشجزخًنا خٚشكغنا خُٛؼنا ٍي مي
ذكذُث فشبك ٍي ىدحنا . نا ٍخغٚ ىث اذٛخ ظٛهخنا جس خخسد ٗزح ٘ساشح غجُي ٙف حٚضً
ٌبٛهغنا ( ٙهيس وبًح ٙف .) ٙف ةٕجَلا عبل ٙف شًحأ تعاس ٌٕكر اذٛخ عحل ذٚشجزنا ذؼث
لضزخي شكغنا ٌبك ارئ بي خنبح .
4 - 1 - 2 معافح ذيىفراب
 تهمعخسمنا ميناحمنا و داىمنا :
1 . ذٕٚفسبث فشبك : ضكشي ٙضيبح ظعٔ ٙف طبحُنا دبزٛعأ ٍػ حسبجػ ( مخنا ضًح
CH
3
COOH .)
2 . ضٛكشزث خٚشكع دبُٛػ 2 % .
 ممعنا تقيزط و ممعنا :
ذكذُث فشبك خنبح ٙف بًك .
خظحلي : ا ازْ ٖشدٚ ذكذُث فشبك غي ٘صإزنبث سبجزخل .
4 - 2 لارىفرىفنا ثاقخشم نيىكح ىهع ذمخعح يخنا تينىهنا ثلعافخنا ( معافح
فىنافهيس و لايب ،شينىم )
4 - 2 - 1 شينىم معافح
 ميناحمنا و داىمنا تهمعخسمنا :
1 . ضٛكشزث لٕزفبَ بفنأ لٕهحي 1 ؽ / 100 لَٕبثٚلا ٍي مي .
2 . ضكشًنا كٛزٚشجكنا ضًح ( H
2
SO
4
.)
3 . خٚشكع دبُٛػ ٍي جربًَ .
 ممعنا تقيزط و ممعنا :
ٍي ىدح ٗهػ ٕ٘زحٚ فٛظَ ٔ فبخ سبجزخا ةٕجَأ ٙف 1 - 2 خٚشكغنا خُٛؼنا ٍي مي
ٍي فبضر بْسبجزخا داشًنا 3 – 5 ٚ ،لٕزفبَ بفنأ ٍي داشطل ٔ ئطث مكث ىث اذٛخ ةٕجَلا جش
تبقنا ةذحاسلن ايهعنا تسرذمنا نا تيعيبط وىهع تيناثنا تنس ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا

ٍي ىدحنا ظفَ فبضٚ خطفبش بٓٛهػ ٔ خطبي خطعإث ٔ ةٕجَلا ٌاسذخ ٗهػ ٔ طاشزحا
ضكشًنا كٛزٚشجكنا ضًح . ٔ ٘شكع ٕ٘هػ سٕط ،ٍٚسٕط مظفر خٛدغفُث خمهح ٍٕٚكر عحل
ٙضيبح ٙهفع سٕط .
4 - 2 - 2 فىنافهيس معافح
 تهمعخسمنا ميناحمنا و داىمنا :
1 . َٕبفهٛع فشبك ف : ٙضيبح ظعٔ ٙف لُٕٛعسٔضٚس حدبي ٍػ حسبجػ ( HCl ضكشًنا .)
2 . ضٛكشزث خٚشكغنا دبُٛؼنا ٍي مٛنبحي 2 % .
 ممعنا تقيزط و ممعنا :
ٍي جضًٚ فٛظَ ٔ فبخ سبجزخا ةٕجَأ ٙف ( 1 - 2 ) ظفَ غي حشجزخًنا خٚشكغنا دبُٛؼنا ٍي مي
حذًن ةٕجَلا ٍخغٚ ىث ، فشبكنا ٍي ىدحنا 3 ، ٙهيس وبًح ٙف كئبلد عحل ذٚشجزنا ذؼث ٔ
خَٕٛزٛكنا دبٚشكغنا غي شًحلا ٌٕهنا سٕٓظ ( صٔشكع ٔ صٕزكشف .)
4 - 2 - 3 لايب معافح
 تهمعخسمنا ميناحمنا و داىمنا :
1 . لبٛث فشبك : ٙضيبح ظعٔ ٙف لُٕٛعاسلا حدبي ٍػ حسبجػ ( HCl ضكشًنا ) .
2 . ضٛكشزث خٚشكغنا دبُٛؼنا ٍي مٛنبحي 2 .%
 ممعنا تقيزط و ممعنا :
سبجزخا ةٕجَأ ٙف ٍي ىدح جضًٚ فٛظَ ٔ فبخ ( 1 - 2 ) خٚشكغنا دبُٛؼنا ٍي مي
ٍي ىدحنا ظفَ غي حشجزخًنا ( 1 - 2 ) حذًن ةٕجَلا ٍخغٚ ذٛدنا جشنا ذؼث ،فشبكنا ٍي
10 غي شضخًنا قسصلا ٌٕهنا سٕٓظ عحل ذٚشجزنا ذؼث ٔ ،ٙهيشنا وبًحنا ٙف كئبلد
خٛعبًخنا دبٚشكغنا ( صٕجٚس ٙغكأ ٘د ٔ صٕجٚس .)
4 - 3 دىينا معافح
 تهمعخسمنا ميناحمنا و داىمنا :
1 . ففخًنا دٕٛنا فشبك : 1 % ٙف دٕٛنا ٍي 100 لٕهحي ٍي مي KI 2 % .
2 . خٚشكع دبُٛػ 2 % .

تبقنا ةذحاسلن ايهعنا تسرذمنا نا تيعيبط وىهع تيناثنا تنس ثايزكسهن تينىهنا فشاىكنا

 ممعنا تقيزط و ممعنا :
ٍي زخ فٛظَ ٔ فبخ سبجزخا ةٕجَأ ٙف ( 1 - 2 ) حشطل غي حشجزخًنا خٚشكغنا خُٛؼنا ٍي مي
حٛضٕزن ٔ ،دٕٛنا فشبك ٍي ظمف حذحأ خٚشكغنا دبُٛؼنا غي ٌإنلا ٍٛث ضًٛٛزنا ٔ خٚؤشنا
تٛثبَلا فٛفخر مضفٚ ٔأ ُٙجنا ٌٕهنا ٔ ءبشُنا غي قسصلا ٌٕهنا سٕٓظ عحل شطمًنا ءبًنبث
ٍٚشزغكذنا غي ٙدغفُجنا .
تلشر ىث ٌٕهنا ءبفزخا عحل ٔ ٙهيشنا وبًحنا ٙف تٛثبَلا ٍٛخغزث ىل خدٛزُنا ٍٚٔذر ذؼث
ذٚشجزنا ذؼث ّردٕػ .
خظحلي : فشبكنا ىعا ٔ خٚشكغنا خُٛؼنا ىعا ّٛهػ سبجزخا ةٕجَأ ضظخٚ خٚشكع خُٛػ مكن
شجزخًنا

ٚؼطٙ نٌٕ ثُفغدٙ (فٙ شكم حهمخ) ٔ ٚغًٗ ثزفبػم أٔ كبشف يٕنٛش.2+‪ )Ag+، Fe+3، Hg+2 ، Cu‬يكَٕخ يؼٓب يؼمذا ٚزشعت فٙ شكم أكغٛذ انُحبط كًب فٙ‬ ‫حبنخ اخزجبسارُب.‫انكىاشف انهىنيت نهسكزياث‬ ‫انسنت انثانيت عهىو طبيعيت‬ ‫انمذرست انعهيا نألساحذة انقبت‬ ‫انًشكجبد انؼضٕٚخ كحبيض انجكشٚك أٔ أصسق انًٛثٛهٍٛ أٔ يثم يؼمذاد كبرَٕٛٛخ (يثم:‬ ‫.3 انكشف عن انسكزياث انمخعذدة و حفاعم انيىد‬ ‫ئٌ انغالعم( 1-4، 1-6) نجُٛخ عكش يزؼذد كبنُشبء يثال ثايكبَٓب أٌ رًزض خضٚئبد‬ ‫انٕٛد ثًؼذل 2 خضٚئخ نكم نفخ نزؼطٙ يؼمذا يهَٕب يًٛض نطجٛؼخ َٕع انغكش انًزؼذد (نٌٕ‬ ‫أصسق يغ انُشبء، نٌٕ أحًش يغ اندالٚكٕخٍٛ، نٌٕ أحًش ثُفغدٙ يغ انذكغزشٍٚ)‬ ‫يالحظخ: ػُذ انزغخٍٛ، ٚخزفٙ انهٌٕ ٔ ٚؼٕد يشح ثبَٛخ نهظٕٓس ػُذ انزجشٚذ.‬ ‫*ريشورسينىل ---..IV‬انخجزبت و مزاحهها‬ ‫4-1 حفاعالث قذرة االخخشال نهسكزياث (األنذوساث و انكيخىساث)‬ ‫4-1-1 حفاعم بنذكج‬ ‫‪ ‬انمىاد و انمحانيم انمسخعمهت :‬ ‫1.‬ ‫*أرسينىل -------.‬ ‫فٙ انٕعظ انحًضٙ، ٔ ثؼبيم انحشاسح، انغكشٚبد انزٙ طٕل عهغهزٓب أكجش أٔ ٚغبٔ٘‬ ‫خًظ رساد كشثٌٕ 5‪ C‬ثايكبَٓب فمذاٌ 3 ثالس خضٚئبد يٍ انًبء نزشكم حهمخ يٍ‬ ‫انفٕسفٕسال أٔ أحذ يشزمبرٓب، ْزِ األخٛشح (حهمخ انفٕسفٕسال) ثايكبَٓب أٌ رزفبػم يغ انؼذٚذ‬ ‫يٍ انًشكجبد انؼضٕٚخ ٔ انزٙ ثٓب ْٛذسٔخٍٛ لبثم نهحشكخ (لبثم نالعزجذال) يثم: انفُٕٛالد،‬ ‫كَُٕٛبد ئُٕٚنٛخ، أيٍٛ ػطش٘ نزشكم َٕارح شذٚذح انزهٍٕٚ. ْزا انُٕع يٍ انزفبػالد انهَٕٛخ‬ ‫ًٚكٍ اعزخذايٓب نهزًٛٛض ثٍٛ انغكشٚبد ٔ يٍ أْى ْزِ انزفبػالد َزكش:‬ ‫*أنفا نافخىل -----.0% يغ 05% يٍ‬ ‫انحدى انكهٙ يٍ ْٛذسٔكغٛذ انظٕدٕٚو 01%.ٚؼطٙ نٌٕ أخضش يغ انجُزٕصاد ٔ ٚغًٗ انزفبػم ثكبشف ثٛبل.‬ ‫3-2 حفاعالث انخشخيص انخي حعخمذ عهى حكىين مشخقاث انفىرفىرال (مهىنت): حفاعم‬ ‫مىنيش، حفاعم سيهفانىف، حفاعم بيال.‬ .0%) فٙ ٔعظ لبػذ٘؛ ٔ‬ ‫ٚحضش ثخهظ 05% يٍ انحدى انكهٙ يٍ كجشٚزبد انُحبط 5. يحهٕل أٔ كبشف ثُذكذ : ػجبسح ػٍ كجشٚزبد انُحبط (5.‬ ‫3.‬ ‫‪ .ٚؼطٙ نٌٕ أحًش ٔ ٚغًٗ انزفبػم ثكبشف عٛهفبَٕف.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->