P. 1
تفسير الشعراوي 005

تفسير الشعراوي 005

4.71

|Views: 894|Likes:
منشور بواسطةsawsaw_948
تفسير الشعراوي اسلاميات اسلامي منتدى دارنا islamic
تفسير الشعراوي اسلاميات اسلامي منتدى دارنا islamic

More info:

Published by: sawsaw_948 on Sep 15, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

يوارعشلا ريسفت

( َنيِرِكاَ مْ لا ُرْيَخ ُهّللاَو ُ هّللا َرَكَ مَ و اوُرَكَ مَ و 54 )
لو و! "#لا ن$ %"#لا& 'و نوكتو (امس ا)لو *ايمسم +! ل,علا ا)كر-ي +تلا (ايش$ا ن.
/يا-&لا ن. 012ا,#لا 3رع4و ر&ك4 ام-45 +4اعملا +ت6ت 7ل8 -ع&و 9(ايش$ا 7ار-: ناس4;ل <#ا=م
ن ي 9>ي,تسم 1ير? ه4. @+4امي:ا A)4ملا ن5 Bا لو,ي 7ل8لو 9/س#ملا روم$ا +! نوكت ام2ا-
+تلاو /س#ملا روم$ا نم C >ي,تسملا 1ير?لا C /ملكو 9ا)يل. ل=وملا 1ير?لاو /ياDلا 3رع4
0A)4ملا -5او,ل 1ي&?تلا& ا)يل5 "ا4لا 3رعتي
Eل5 ا)4ا=F 3تلت ' +تلا GرHشلا Iرت ن /5اسJ 9رHشلا نم G8وخ6م 9 C ركم C /ملك ن.
راHش$ا نم Kو4 7ا4! ْنكلو 9ام KرJ نم +! 9ام /Lرو ن >ك#ي ن Mي?تسي ناس4:ا نNJ ا)Oع&
9+! KرJ ي نم /Lرو ي 3رعي ن ناس4:ا Mي?تسي ' Pي#& ا)Oع& Eل5 /Jوفلم ه5ورJ نوكت
Eل5 3لي ي8لاJ 9ركمي ي8لا و! 9رو-يو 3لي ي8لا لHرلاJ C ركملا C /ملك ا48خ E4عملا ا8! نمو
ريD& 7ل8 ناك نNJ 9/,ي,# Qار&. لH نم لات#ي ي8لاو 9ام /,ي,# ه4م Rلختسي ن لH نم ناس4.
S@لو,ي 1#لاJ 7ل8لو 0(+سلا ركملا و! ا8)J ررOلا -=,& ناك ن.و 9/لي# هيمس4 ررOلا -=L
Tهّللا T*ّ 4ُسِ ل َ-ِHَ ت نَلَJ َنيِلUوَ$ا َ*ّ 4ُس ّ'ِ . َنوُ رVW4َي ْلَ )َ J TهTلْ!َ6ِ& ّ'ِ . V(EXيUسلا ُرْكَ مْ لا V1يT#َ ي َ'َ و ِ (EXيUسلا َرْكَ مَ و
@ر?اJYZ [\يِوْ #َ ت Tهّللا T*ّ 4ُسِ ل َ-ِHَ ت نَلَو [ \يT-ْ&َت 43 0]
ا44NJ 9-#6& ررOلا Kا,ي. ه4م -=,ي ' ي8لا ركملا ن ي 9(+س ريF ^ركم 7ا4! ن 7ل8 E4عمو
ام @ل6س4 ن ا4لو 0C (+سلا ركملا C و)J ررOلا Kا,ي. ه4م -=,ي ي8لا ركملا ام 9ريخ َركم هيمس4
9_D&م و! ام4ي& <#لا 7ل ر)Wي -,J 9`اياو4 يرا-ي ركمي ي8لا ن. aركملا Eل. ام ا4اس4. MJ-ي ي8لا
"ا4لا& لو!6م ريF -يع& ناكم Eل. 7&#=ي ن \bم لوا#يJ 97& ركميل \م5 7ل نيQي ن -يريو
0لت,لا نوكي -Lو 9ررOلا cل& 7& MLوي ن -يريو
-Hي -L *يي&تلا لوا#ي ي8لا ن$ 9Gر&خ و /ك4# Eل. dات#ي *يي&تلاو 9*يي&تلا ركملا "س نمJ 9ن8.
7ل8 نNJ 9*يي&تلا Eل. dات#ي ركملا >ا- امو 9نيمختلاو "-#لا& *يي&تلا ايا&خ ?,تلي نم هتلا&L
0هHاوي نكلو -يكي 'و ركمي ' يو,لا ن$ رش&لا +J 3عOلا Eل5 /م\5
هتوL ن Eل. ن2م?م يو,لا ن$ 9ه,ل?ي ن نكمملا نمJ 93يعO >=خ& 7سمي ن /W#ل يو,لا ن.
9رركتت >ل /=رJ رم$ا ر&تعي ه4NJ 9ايوL 7لمي ني# 3يعOلا نكل 03يعOلا ا8! ي8eت ن Mي?تست
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ي8لا و! 3يعOلا ن.(افعOلا Gر-L 7ل8ك *لتL /=رJ *&ا= ا8NJ /فيعOو@لو,ي ر5اشلاJ 7ل8لو
لك4ي -Lو 9\,5 fHرو /لي# ه4م IوL هم=خ ن `را&ت5ا +J MOي -L ركمي ي8لاو 0*ي&يو ركمي
0هتيي&ت و `ركم رم ركاملا Eفخي 7ل8ل 9اريbك ه&
+J نوكي ' لوسرلا ن. aنوركمي نم EلعJ 9اوركمي ن +4امي:ا A)4ملا >و=خ -ار ام ا8NJ
اَمَ و >ُ )َ سgفh 4َ ّ'ِ . َنوُ 5َ-h خَي اَمَ و اوg 4َمi َنيT8ّلاَو َهّللا َنوُ 5ِ-اَخُ ي S0Bا هعم نكلو `-رفم& /كرعملا
@Gر,&لاYZ َنوُ رُعh شَي # 0]
ن -# Mي?تسي نلJ `-Hويو ا2يش Qر&ي ن Bا -يري ام-4عJ 7ل8لو 9ناس4. ي *ي&ي ام >لعي BاJ
0هت)Hاومل -#$ ل&L ' Bا ركمJ ن8. 9`رمو Bا G-ار. هHاوي
@نارم5 لiY S َنيِرِكاَ مْ لا ُرْيَخ ُهّللاَو ُ هّللا َرَكَمَ و ْاوُ رَكَ مَ و Z 54 ]
Bا (امس نم *سيلو ?,J /لكاشملل *(اH ام4 >ل5اJ Bا ا)& 3=وي ن -ع&تست /ف= -Hت /5اسو
Eل5 ر-اL Bا نNJ 9ا4ل اوتي&ت ن >ت-ر ن. >ك4. @نيرJاكلل اولو,ي ن >)4اكمN& ني4مeملا ن. 9E4س#لا
Eل= Bا لوسر Eل5 لير&H ا)& لQ4 9/يفيLوت +)J هتاف=و Bا (امس ام 9>كيل5 ركملا <ل,ي ن
ْاوُ رَكَمَ و Z 9B امسا هلعH4و اف=و ه4م ن#4 1تش4 ن f=ي ' B لعJ -Hو ا8. نكل 9>لسو هيل5 Bا
ن$ 97ل8 لو,ت ن 7اي. 9ركام و 9K-اخم Bا (امس نم "يلJ 9 S َنيِرِكاَ مْ لا ُرْيَخ ُهّللاَو ُ هّللا َرَكَ مَ و
' >)4 Eل5 >)ل-يل 9رش&لا نم لعفل ل&ا,مك Bا ركم& ا4! لو,لا (اHو 9/يفيLوت هتاف=و Bا (امس
' >)J 9>)& ركمي ن -ار ا8. Bا ن$ 9Bا& اوركمي ن نوعي?تسي 'و 9Bا او5-خي ن نوعي?تسي
0S َنيِرِكاَ مْ لا ُرْيَخ ُهّللاَو ُهّللا َرَكَ مَ و ْاوُ رَكَ مَ و Z @لو,ي 1#لا ن. 07ل8 /)Hاوم نوعي?تسي
ا8املو 0ريخلا Eل. ي-eيل ركملا M4=ي نم 7ا4! ن Eل5 ليل- 7ل8و 00C ريخ ركم C 7ا4)J ن8.
>\سلا هيل5 Eسي5و 9>\سلا هيل5 >يرم ن&ا Eسي5 ا)لخ-يس /كرعم 7ا4! ن$ aا4! /يjا `8! +ت6ت
' Gر=4لا ن. 9G-ي,علا Eل5 "ا4لا ل-يل اW5او (اH ام4. 9G-ي,علا +م#يل 3يسلا& لتا,يل (+Hي >ل
ن لوسر ي نم <ل?ت ' *4اك (امسلا ن 3رع4 ن#4و 0/H#لا& نكلو 9?,J 3يسلا& نوكت
نUم >ُ)h 4Tمَ J Tهِ&4َ8ِ & اَ4h8َخَ k\Vكَ J S0<ي-6تلا Eلوتت *4اك +تلا +! (امسلا ن$ G-ي,علا لي&س +J <را#ي
اَمَ و اَ 4hLَ رhFَ ْنUم ْ>ُ)h 4Tمَ و َ_ْ رَ$ا Tهِ& اَ4hفَ سَخ ْنUم ْ>ُ)h 4Tمَ و g /َ #ْيU=لا ُهh تَ8َخَ ْنUم ْ>ُ)h 4Tمَ و l&ِ=اَ # Tهْ يَلَ5 اَ4hلَسْرَ
@*و&ك4علاYZ َنوُ مT لhWَ ي ْ>ُ)َ سVف4َ ْاوV 4اَك نِكاmَ لَو ْ >ُ)َ مT لhWَيِل ُهّللا َناَك 4$ 0]
h8ِ. Eَسوُم T-ْعَ & نTم َليِ 2اَرْسِ . +T4َ& نTم ِ;َمْ لا Eَلِ. َرَت ْ>َلَ S@لي2ارس. و4& <ل? ام4ي# '. لاتL (+Hي >لو
ْاوg لِتاَ,g ت ّ'َ Vلاَ تِ,ْ لا ُ>Vكْ يَلَ 5 َ<T تVك نِ. ْ>gتْيَسَ5 ْلَ ! َلاَ L Tهّللا ِليِ &َس +ِJ ْلِ تاَ,n 4 lكTلَم اَ4َل hPَ عْ &ا ُ>ُ)ّ ل o+ِ &َ4ِل ْاوV لاَL
ّ'ِ . hاْوّ لَوَ ت Vلاَتِ,ْ لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 َ<T تVك اUمَ لَJ اَ4ِ2pَ4ْ&ََو اَ 4ِراَيT- نTم اَ4ْHِ رhخV ْ-َLَ و T هّللا ِليِ &َس +ِJ َلِ تاَ,g 4 ّ'َ pَ4َل اَمَ و ْاوV لاَL
@Gر,&لاYZ َنيTمِ لاّWلاِ& q>يTلَ 5 ُهّللاَو ْ >ُ)h 4Xم [\يTلَL %4& 0]
ني8لا ه& <-eتل 3يسلا لم#ت ن ا)ل Bا ن8 +تلا +! >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م نكلو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0"ا4لل /#ي#=لا G-ي,علا rول& نو- نولو#ي
7رتي ن نم '-&J 9/ي4امي:ا "ف4لا +J رايتخ'ا +م#يل ام4. 9G-ي,علا _رفيل *6ي >ل 3يسلا ن.
-ا&عل ر!ا,لا >لاWلا هHو +J 3يسلا نوعJري نوملسملاJ /2?اخ G-ي,5 1ا4ت5ا Eل5 نيرو),م "ا4لا
0>)ت-ي,5 اوراتخي ن >)ل Bا -ا&5و 0Bا
>\س:ا -& -L Bا ن. @>)يل5 -ر4 0C 3يسلا& رشت4ا >\س:ا ن C @>\س:ا (ا-5ا لو,ي ام-4عJ 7ل8لو
ن5 KاJ-لا نوعي?تسي ' (افعO ل2او$ا نوملسملا ناك -,ل 9>ا)ت'ا ا8! ?,سي Eت# 3عO&
رشت4ا -L >\س:ا ناك ولJ 9/يام#لا ن5 اb#& نورHا)يو 9/ش&#لا Eل. >)Oع& هHتيJ 9>)سف4
>\س:ا اوOر ني4مeملا ن. aنمeم لو `ركيل 3يس لو لم# ي8لا نم @ل6س4 ن ا4لJ 3يسلا&
0نامي:ا Gو,& اي#ي لاQ امو رمتساو -& -L >\س:ا ن. 0`ا)ت4مو 3عOلا /ياF +J >!و ا4ي-
' 1#لا (اشو 9ا)تكوش ا)ل /لي&L نمو 9/يم /م +J (اH >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن.
_اخو (افعOلا >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا& نمi ل& 9'و sيرL (ايوL >\سN& ه4ي- Bا ر=4ي
>b 9Bا& نامي;ل Gو5- 9اما5 رش5 /b\b G-م /ي4امي:ا Gو5-لا /ل#ر >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
' 3يسلا Mفتراو 9/يوL /ي4امي. G-#و نيملسملا لك را= ن Eل. 9/4ي-ملا Eل. Bا لوسر رHا!
رشت4ا >\س:ا ن ولو 0/#ي#=لا G-ي,علل "ا4لا رايتخا /ير# +م#يل نكلو 9G-ي,علا _رفيل
رايتخا /=رJ >\س:ا tات -,ل a/ملسملا -\&لا +J Iرخ *ا4اي-ل (ا4& -وHو رسف4 3يكJ 03يسلا&
0ناس4. لكل G-ي,علا
رشت4ا -L >\س:ا ن 3رعي ن >لسم لك <Hاوو 9/ل,تسم /ي4امي. G-#و لbمي >لسم لكJ ن8.
Bا نكم -,J 9+4امي:ا 7ولسلا 1&?يل Bا `اف?=ا -L 9Bا ني-&و Bا& نمeمك ه4و 9/4س#لا Gوس$ا&
0Gو-,لاو 7ولسلا& _ر$ا +J >\س;ل
ن 7ل8 9>\س:ا Eل. >\س:ا >و=خ ا)4م 8ف4ي GرDb هكولس +J 7رتي ' <Hاو هيل5 >لسم لك ن.
7ل8لو 9>\س:ا >و=خ ا)4م 8ف4ي GرDb و! Bا A)4مل /&س4لا& >لسملا 7ولس نQاوت ل\تخا
>\س:ا& نوع4ت,ي ام4. 9ه& نوع4ت,يو 9>\س:ا Eل. نو&!8ي ام4ي# Iرخ$ا ناي-$ا +J نوركفملاJ
نع?لا نو-يري ني8لا ام 0/ي4امي:ا Gر?فلا& هيل. نو-ت)يو 9ل,علا& ه4و=#مي >)4. 01# A)4م ه4$
ه& نوم)تي ام *ارDbلا نم هيJ نو-HيJ 9نيملسملا نم _ع& 7ولس Eل. نورW4ي >)J 9>\س:ا +J
0>\س:ا
ني8لا نيركفملا <لF6J 7ل8لو 9G-ي,علا M&تمو 9G-ي,علا ني& ام2ا- نوLرفي نيف=4ملا نيركفملا ن.
/)H نم >\س:ا Eل. نو&!8ي ني8لا نكلو 0ه& نو4مeيو >\س:ا Eل. نو6Hلي 9`اHت'ا ا8! نوع&تي
*4اك 7ل8لو 9>\س:ا& او4مeي ن Eل. 7ل8 >!ا5- امQتلم >\س;ل اع&ات اوJ-ا= نNJ 9ه5ا&ت
ام4.و 9+م\س. fتJ ا)لخ-ي >ل -\& +J Gر=اعملا /يم\س:ا -\&لا +J GريJولا Gريbكلا Gر)مHلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Gاي# نم نوملسملا ('e! هيل5 ام "ا4لا 1ارJ 9نيمQتلم نيع&ات -ارJ +J /يم\س:ا Gوس$ا ا)تلخ-
*فل 7ل8 لك 93يW4 9هيQ4 9نيم fمس لماعت <ولس نمو 9/ليمH /مي,تسم *اJر=ت نمو 9/5رو
@اولاL a<ي?لا 7ولسلا ا8! Eل5 >كلعH ي8لا ام @نول(استي >)لعHو 9>\س:ا Eل. "ا4لا Gر)مH
0نوملسم ا44$
0>\س:ا >)ل نو#رشي نوملسملا -&و a>\س:ا E4عم امو @*اعمتHملا 7لت +J "ا4لا ل(استو
ني# Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاJ 7ل8لو 9>Qتلملا +H)4ملا 7ولسلا و! >\س:ا Eل. *فل ي8لاJ 9ن8.
+T 4ّ4ِ. َلاَLَ و l#ِلاَ= َ لTمَ 5َو T هّللا Eَ لِ. pَ5َ- نUمX م u'ْ وَ L ُنَسْ#َ ْنَمَ و S@لو,ي /#Hا4لا Gو5-لا A)4م _رعي
@*ل=JYZ َنيTمT لْسُمْ لا َنTم 33 0]
`-Hو -L `ريF هيل. و5-ي ام ن Eل5 نمeملا ل-يل 9fلا=لا لمعلاو ناسللا& نوكت Bا Eل. Gو5-لاو
نلعي ام4. 97ل8& نمeملا +فتكي 'و 9ناسللا& Gو5-لل G-ا)ش و! fلا=لا لمعلاJ 9و! همQتلاJ ا-يفم
EOرلا fمسلا 7ولسلا Eل5 ه4وري نمل هلو,ي aنمل 7ل8 لو,ي S َنيTمT لْسُمْ لا َنTم +T 4ّ4ِ. Z @لو,يو
0ه4ي- Eل. هتا8 نم /تفل ا)4. 0<ي?لا
نم ريbك Eل. نو&!8ي او4اك ني8لا راHتلا نم /5امH /?اسو& >\س:ا رشت4ا 3يك ا4ل رسفي ا8! ن.
>Qتلملا >)كولس را=J 9>\س:ا Kرو&و 9>\س:ا راLو&و 9>\س:ا <-6& "ا4لا Mم اولماعتو 9-\&لا
7ل8& (+H >ل ا4 @>)4م ناس4:ا لو,يو 9>Qتلملا >)كولس +J رسلا ن5 >و,لا >)ل6سي ام-45و 9اتJ'
0>\س:ا Bا ني-ل +5ا&تا نم نكلو ي-45 نم
-,ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= نم ل2او$ا نوملسملا @Gوس$ا 7ولسلا +J 7ل8 لاbمو
E4عمو 9هتسار# نو&وا4تي او4اكJ 9همو=خ نم هيل5 نوJاخي >)يل5 Bا ناوOر هت&ا#= ناك
1#لا -ارو 0>)4ي& اميJ 7ل8 نولوا-تي را?خvل -=ملا او4وكي ن او-ار >)4 "ار#لا <وا4ت
+& ن& +ل5 >ا4و 9/يفخ /4ي-ملا Eل. /كم نم >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر رHا)ي ن ه4ا#&س
ه)Hو Bا >رك w +ل5 -ار -,ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ناكم `اOرو ه45 Bا +Oر <لا?
0`-=ي ي8لا و! ه4NJ ر?خ (اH ا8NJ 9-=ملا و! نوكي ن w
ولو Eت# >\س;ل ريخ >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا (ا,& ن 1bاو ه4$ 7ل8 لعفي ناك ه4 7ش '
-#اولا ناك 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= نم +لاعلا Eماستلا و! ا8! 0ه#ور& `ا-تJا
هيل5 7ل8 -وعي امx4. Bا ني- Kا&تاو لوسرلا& Gوس$ا ن$ >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا <#ي >)4م
cل&يل 'وسر Bا هلسر نم Eل5 /WJا#ملا لي&س +J >)4م -#او *ومي ام-45و 0>يمعلا ريخلا&
0Bا لي&س +J G-ا)شلا لا4 -,J هتو5-
KQميJ اLو,ش 1ي-=لا -Hي >ل 0راDلا +J Bا لوسر Mم هيل5 Bا ناوOر 1ي-=لا رك& و& و! ا8!
ي8eت -L *ارش#لا نم Gرش# (+Hت ن Eشخي ه4$ 1ش +J هم-L MOي >ل a1و,شلا -سيل ه&ايb نم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eت# >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا Eل5 WJا#ي ن -ار -,ل a>لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا GرO#
ريخ لوسرلا (ا,& ن6& او4مi >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= ن6& G-ا)ش `8!و 9`ا-تJا ولو
0>)سف4 >! >)2ا,& نم >)سوف4لو نامي;لو >)ل
-ار ا8ك!و 9GرH)لا ل&L `ولت,ي ن اوتي&و اوركم ام-45 9رافكلا Eل5 هلوسر Gر=4 Bا -ار ا8ك!و
-,ل 9لات,لا +J >\س:ا (ا-5 هHاو ام-45 GرH)لا -ع& >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر ر=4 Bا
0نيركاملا ريخ Bا نكلو 9اوركم
/Hاوملا& ' ا-م#م اوموا,ت ن اوعي?تست نل @Bا نم ر=4لا ا8)& لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن6كو
ه45 Bا +Oر رم5 ا4-يس و! >لسو هيل5 Bا Eل= ه5ا&ت نم M&ات ا8 و! ا!و 0*يي&تلا& 'و
ا8! (ارو +4,ليلJ 9`ُ -لو >تيي و 9هتHوQ لمرت و 9هم هلكbت ن -ار نم @لو,يو 9ا4ل5 رHا)ي
0/يفخ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر رHا! ام4ي& 0ي-اولا
dرخيو هسف4 /يام# Mي?تسي Iو,لا ن. 03يعOلل Gوس >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن$ aا8امل
لوسر +J *4اك 3يعOلل Gوس$اJ 7ل8ل %/يفخ رHا)ي ن -& \J 3يعOلا ام 0ار!اHم GرH)لا Eل.
ْ-َLَ و S0>)& ركم Bا نكلو 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا (ا-5 ركم -,ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا
@>ي!ار&.YZ Vلاَ &ِHْلا ُهh4Tم َلوُ Qَتِل ْ>ُ !ُرْكَ م َناَك نِ.َو ْ >ُ!ُرْكَ م Tهّللا َ-4T5َو ْ >ُ !َرْكَ م ْاوُ رَكَ م 4& 0]
هت)Hاوم -45 رو&ي ركملا ا8! 9لا&Hلا لاوQ Eل. ي-eي -L ي8لاو هت-شو هف45 >Fر >!ركم ن.
هلوL Bا هيJ لQ4و لي2ارس. +4& ركم (اH -,ل 0ني#لا=لا `-ا&5و هلسر Eم#ي ي8لا Bا ركمل
Eسي5 ا4-يس نم او=لختي ن او-ار >)4$ 0S َنيِرِكاَ مْ لا ُرْيَخ ُهّللاَو ُ هّللا َرَكَمَ و ْاوُ رَكَ مَ و Z @>يك#لا
U+َ لِ. َ7ُ عِ Jاَرَو َ 7يyJَ وَ تُم +y4ِ. اzَسيT5اي ُهّللا َلاَ L h8ِ . Z @ه4ا#&س 1#لا لا,J 0>\سلا هيل5 >يرم ن&ا
S 000ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا َنTم َ7ُ رX)َ ?ُمَ و
{( 446 )
َ7وُ عَ &ّتا َنيT8ّلا Vلِ 5اَHَو اوُ رَفَ ك َنيT8ّلا َنTم َ7ُ رX)َ ?ُمَ و U +َ لِ. َ7ُ عِ Jاَرَو َ7يy Jَ وَ تُم +y 4ِ. Eَ سيT5 اَي ُهّللا َلاَ L h8ِ.
( َنوgفT لَتhخَ ت ِهيِJ ْ>g تh4Vك اَميِ J ْ>Vكَ 4ْيَ& ُ>Vكْ #َ 6َJ ْ>Vكُ عِ Hْرَم U+َ لِ. U>g b T/َماَ يِ,ْ لا ِ>ْوَ ي Eَ لِ. اوُرَفَ ك َنيT8ّلا َ1ْوَ J 55 )
Eسي5 ن Eل5 ليل- 7ل8و 9>يك#لا لو,لا ا8)& ركملا /ل6سمل هOر5 -ع& ه4ا#&س 1#لا (اH -,ل
/يا)4 Eل. Eسي5 Bا ن6م?J لت,لل Gرماeمو 9*يي&تلاو 9رفكلا لي2ارس. +4& نم "# >\سلا هيل5
َنيT8ّلا َ1ْوَ J َ7وُ عَ &ّتا َنيT8ّلا Vلِ 5اَHَو ْ اوُ رَفَك َنيT8ّلا َنTم َ7ُ رX)َ ?ُمَ و U +َ لِ. َ7ُعِ Jاَرَو َ7يy Jَ وَ تُم +y 4ِ. S 0/كرعملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>\سلا هيل5 >يرم ن&ا Eسيعل Bا ا!-ار 93Lاوم /ع&ر ا)4. 0Z T/َماَيِ,ْ لا ِ>ْوَ ي اzَلِ. ْاوُرَفَ ك
نم Wافل$ا _ع& E4عم 8خ64 ام ا&لاF ن#4 0Z َ7يy Jَ وَ تُم S @1#لا لوL /ملك -45 نjا 3,4 ن -ير4و
0Wفللا نم -=,ملا >)ف4J M2اشلا E4عملا dوريو Wفللا +J Iرخ$ا +4اعملا *ومت >b 9M2اشلا <لاDلا
9/Wفللا لامعتسا ل= Eل. MHر4 ن ا4! ا4يل5 نكلو 9*وملا ا)4 Eل5 ا)م)ف4 C +Jوتلا C /ملك ن.
ا=اخ هلعHيل -#او `8خ6يJ 9G--عتم ناعمل KوOوم Wفللا ا8!و 9Wفل Eل5 E4عم <لDي -L ه4NJ
نكي >ل 9نكلو 0*وملا و!و C GاJولا C E4عمل ا-#او ا!8خ6ي -L C +Jوتلا C /ملك ن. 0`8! نم -#او&
اَم ُ>َلْعَ يَو ِ لْ يّللاِ& >Vكاّ Jَ وَ تَي يT8ّلا َوُ !َو S@>يركلا نiر,لا +J ل2ا,لا و!و aZ َ7يy Jَ وَ تُم +y4ِ. S @لاL ي8لا 7&ر
Z َنوg لَمْ عَ ت ْ>Vت4Vك اَمِ & >VكV 2X&َ4ُي U>gb ْ>Vكُ عِ Hْ رَم Tهْيَلِ. U>g b E|مَ س}م qلَ Hَ اzَOh,ُ يِل ِهيِJ ْ>Vكg bَعْ &َي U>g b ِراَ)ّ 4لاِ& >gتْ#َ رَH
@>اع4$اY &$ 0]
1#لا ل,ي >ل 0+Jوتلا +4اعم نم E4عم >و4لاJ 0>كمي4ي E4عم& ا)4. aE4عم ي6& ا4! Z >Vكاّ Jَ وَ تَي S ن8.
+ِJ h*ُ مَ ت ْ>َ ل +Tتّلاَو اَ )mT تْوَ م َنيT# َ"Vف4َ $ا EّJَ وَ تَي ُهّللا S0Z َ7يy Jَ وَ تُم +y 4ِ. S @هيJ لاL ي8لا اOي ه&اتك +J
~*اَ يj َ 7ِ لَ8 +ِJ Uنِ. E| مَ س}م ~لَ Hَ اzَ لِ. اzَرhخV$ا V لT سْرُيَو َ*ْ وَ مْ لا اَ)ْ يَلَ5 اzَOَ L +T تّلا V7T سْمُ يَJ اَ)mِ ماَ 4َم
@رمQلاYZ َنوُ رّكَفَ تَي •>ْوَ,y ل 4% 0]
ن ا4ل ني& >يركلا نiر,لا 1?4م ن. 9نiر,لا 1?4م /ي#ا4 نم ا8! 0اOي اتوم >و4لا 1#لا Eمس -,ل
-45 Wفللا <لF ه4 '. 9Iرخ ناعم ا)ل نكلو ?,J *وملا و! ا!ا4عم "يل C +Jوتلا C /ملك
' ('e! -45 Wفللا 1ل? ام ا8NJ 9E4عملا ا8)& >!-45 Wفللا ل,تساJ E4عم Eل5 /Dلل نيلمعتسملا
a(اH ا8املو Wفللا +J ا-يH 1L-4 ن -& ' 9' @لو,4 ('e)لو 9E4عملا ا8)ل '. 3ر=4ي
' ل,علا ا)يJ 3,ي -L +تلا (ايش$ا ن$ @+! /&اH:او aا8ك! Wفللا Bا راتخي ا8املو @ل2اL لو,ي -Lو
+J -# 3,ي ' Eت# 97ل8 لمت#يو 9ا8! لمت#ي <ولس6& Bا ا)يJ +ت6يو /&ول?ملا >اك#$ا +J رbeت
هيل5 -اQ ي8لا ام (امسلا Eل. Bا هعJر -L >\سلا هيل5 Eسي5 ن -,تعي ي8لاJ 0/فLو ل!6تسي ' رم
>اك# نم هيل5 R,4 ي8لا ام 9MJُر -L >\سلا هيل5 Eسي5 ن -,تعي ' ي8لاو aه4ي- >اك# *4
@ل2اL لو,يJ aا)يJ 3,ي -L ل,علا نكل 9ني-لل /&ول?ملا >اك#$ا +J رbeت ' /يO,لا `8! ن. 9ه4ي-
0Bا `اJوت -,ل @رخi لو,يو a(امسلا Eل. -ع=ي 3يك
0ني-لل /&ول?ملا >اك#$ا +J رbeت ' ا)4$ -يري امك ناس4. ي ا!-,تعيلو
Eل5 >)فلا لمت#ي >\ك& Bا ا)& +ت6ي 1لخلا نم <ول?ملا >ك#لا +J رbeت ' +تلا (ايش$اJ 9ن8.
EJوت C ن نjا ا4Jر5و 0Mف4ت 'و رOت ' /ل6سم >ام Gري# +J ل,علا 7رتي ' Eت# هHو نم رbك
ِراَ)ّ 4لاِ& >g تْ#َرَH اَم ُ>َلْعَ يَو ِ لْ يّللاِ& >Vكاّ Jَ وَ تَي يT8ّلا َوُ !َو S@ه4ا#&س هلوL نم >و4لا E4عم& GاJولا نم +ت6ت C
@>اع4$اYZ َنوg لَمْ عَ ت ْ>V ت4Vك اَمِ & >VكV 2X&َ4ُي U>g b ْ>Vكُ عِ Hْرَم Tهْ يَلِ. U>g b E|مَ س}م qلَ Hَ اzَ Oh ,ُ يِل ِهيِJ ْ>Vكg bَعْ &َي U>gb &$ 0]
V7T سْمُ يَJ اَ)mِ ماَ 4َم +ِ J h*ُ مَ ت ْ>َل +T تّلاَو اَ )mTتْوَ م َنيT# َ"Vف4َ$ا EّJَ وَ تَي ُهّللا S@Eلاعتو ه4ا#&س هلوL نمو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Z َنوُرّكَ فَ تَي •>ْوَ ,y ل ~*اَيj َ7ِ لَ8 +ِ J Uنِ. E|مَ س}م ~لَ Hَ اzَلِ. اzَرhخV$ا V لT سْرُيَو َ *ْوَ مْ لا اَ)ْ يَلَ5 اzَ Oَ L +Tتّلا
@رمQلاY 4% 0]
97ل8 fOوت /ي&رعلا /Dللاو 0Gاي#لا "# ن5 <يF >و4لا ن$ اتوم >و4لا Eمس -L ه4ا#&س 1#لا ن.
ن5 لQا4تت ن 74م <ل?يو 9لاملا نم اDل&م هتOرL نمل w لاbملا لي&س Eل5 w لو,ت *46J
9امامت +لام *يJوتسا @هل لو,ت 97لام لك 7ي?عي ام-45و 9+لام +Jوتس ن -& ' 9' هOع&
0همامت& هت8خ 74 ي 9هتيJوتJ
*وملا ني& 1رفلا 3رع4 Eت# 7ل8 لوL 0امات (+شلا 78خ و! نوكي -L S َ7يy Jَ وَ تُم Z E4عمJ 9ن8.
9/ي4&لا _,4& Gرم نوكت -L C Gاي#لا <لس C /ملكو 9Gاي#لل <لس ه4 +J +,تلي ام!\ك 9لت,لاو
*وملا ام 0/ي4&لا _,4& نكلو 9Gاي#لا <لس نم نول ا8! 9هلت,يJ هتمHمH Eل5 رخj -#او <رOك
ه4iرL +J Bا 1رJ 7ل8لو 9+! امك /ي4&لا E,&تو 9tورلا Bا 8خ6ي ام4. 9/ي4&لا _,4& نوكي \J
نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُ م اَمَ و S0Gاي#لا 1ا!Q. +J اعم ا-#تا ن.و C لتL C و C *وم C ني& >يك#لا
l2ْيَش َهّللا UرُOَ ي نَلَJ Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَ لَ 5 ْ<T لَ,4َ ي نَمَ و ْ >Vكِ &اَ,ْ 5َ اzَلَ5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Vلُ س}رلا TهTلْ&َL
@نارم5 لiYZ َنيِرِكاّ شلا ُهّللا يِQْHَيَسَو '44 0]
7ل8لو 9/ي4&لا _,4& Gاي#لا +)4ي لت,لا نكل 9Gاي#لا (ا)ت4ا Eل. ام)4م لك ي-eي لت,لاو *وملا ن.
ن -ير ا4 C @لو,ي ن Mي?تسي -# ' نكل 0اOع& >)Oع& نولت,يJ رش&لا Eل5 رش&لا _ع& ر-,ي
رش&لا ن. 0tورلا KQ4& Gاي#لل <لس نم `-ا&5 Eل5 Bا هيرHي ام و! *وملاJ 9 C ن\J *ومي
9اي#تJ G-املا +J ل#ت tورلا نكلو 9tورلا KQ4ت +تلا +! *سيل /4ي&لاو 9لت,لا& /4ي&لا Eل5 نور-,ي
0/مر ري=ت ي >رتو *ومت G-املا نم Bا ا)5Q4ي ام-45و
/م\سك 9G-املا +J tورلا -وHول Bا ا!-ار +تلا /=اخلا *اف=اوملا& ل\خ. و! ام4. لت,لاJ 9ن8.
نكس ' ا4 C @لو,ت tورلاJ /يساس$ا /=اخلا *اف=اوملا `8! نم (+ش لتخا ا8NJ 0<ل,لا و •ملا
0C ا4!
0ا)4كسل fل=ت ' /ي4&لا نكلو <&س ي$ 00KQت4ت ن -يرت ' ا)4vJ 9*5Qت4ا ام ا8. tورلا ن.
0Eل5$ا لbملا Bو لbملا <رO4و
ه4م ر-=ي ي8لا tا&=ملا& (ا&ر)كلا -وHو 3رعتو 9ا)&يكرت >تي لQ4ملا +J +تلا (ا&ر)كلا ن.
ن ليل-& *اف=اوملا `8)& /ي4& +J '. ر)Wي ' رو4لا ن$ 9رو4لا& *6ي >ل tا&=ملا ن. 0(وOلا
0-سHلل /&س4لا& tورلا 7ل8كو 0<!8ي (وOلا نكلو 9G-وHوم (ا&ر)كلا لWت رسك4ي ام-45 tا&=ملا
نوكت ن /=اخلا *اف=اوملا `8! >!و 0/=اخ *اف=اوم هل -سH +J '. -Hوت ' tورلا ن.
نكل 93Lوتلا Eل5 ناوb M&س رورم ل&L هكيل-ت نكمملا نمJ 9<ل,لا 3Lوت نNJ 9/&سا4م /ي4&لا اي\خ
0*لتخا *اف=اوملا ن$ +)ت4ي (+ش لكJ 9•ملا اي\خ *-سJ ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
<ا!8.و %/ي4&لا >-)ل /يساس /ليسو لت,لاو 9/=اخ *اف=اوم ا)ل /ي4& +J '. ل#ت ' tورلاJ 9ن8.
0Eلاعتو ه4ا#&س Bا '. 7ل8 Eل5 ر-,ي 'و 9/ي4&لا >-! ريD& Gاي#لا 1ا!Q. و! *وملا نكل 9Gاي#لا
0ا)&يرخت نوعي?تسي 7ل8لو G-ام ا)4$ 9/4ي&لا Eل5 نور-,ي Bا 1لخ نكلو
لو,ي ني#و 0C >و4لا C Gرم +4عتو C لاملا (افيتساك C 9(+شلا >امت Gرم +4عت C 7يJوتمJ C 9ن8.
' +,لخ ن ي 9امامت 7-ير @لو,ي ن -يري ه4ا#&س ه4. a7ل8 +4عي ا8ام S َ7يy Jَ وَ تُم +y4ِ. Z @1#لا
9رش&لا نم رش&لا رايF$ /Oر5 _ر$ا +J 74$ 9امات Eل. 7&لا? +4. 97تي4& >-! Eل5 نور-,ي
ي 9 C امات C E4عمو 9l‚ مات رش&لا نم 7ت8خ -,ل 9I-#و +ل ا=لاخ نوكت ناكم +J 7& +تpس +4كل
0ه4م او4كمتي >ل G-املا >-! نم هيل5 نور-,ي ني8لاJ 9هتاف=اوم لك& 7-سH +J tورلا ن
-Lو 0S َ7يy Jَ وَ تُم Z @1#لا لوL Mم امي,تسم +ت6ي >يك#لا لو,لا ا8! S U+َ لِ. َ7ُ عِ Jاَرَو Z @1#لا لو,J 9ن8.
@لو,ي ن Eل5 ار-اL ناك هتر-L ل\H& 1#لا ن. @لو,4 aE4عملا ا8)& GاJولا 8خ64 ا8امل @ل2اL لو,ي
+J <يترتلا +Oت,ت C واولا C ن. @لاL ي8لا نم @اOي لو,4و 07ل8 -ع& 7اJوت >b ‚+ل. 7عJار +4.
@رم,لاYZ ِرg8g4َو +ِ&اَ8َ 5 َناَك َ3ْيَكَ J S@ه4ا#&س 1#لا ل,ي >ل aP-#لا '& 0]
MمHلا -يفت C واولا C ن. 0ر84لا -ع& نم نوكي ام4. <ا8علا ن. aا!-ع& و ر84لا ل&L <ا8علا (اH ل!
َ>يِ!اَرْ&ِ.َو ~tوn 4 نTمَ و َ 7h 4Tمَ و ْ >ُ)َ LاَbيTم َنْيXيِ&ّ4لا َنTم اَ4h8َ خَ h8ِ .َو S@اOي ه&اتك +J Bا ل,ي >ل 0?,J نيb-#لل
@<اQ#$اYZ lWيTلَF lLاَbيXم ْ>ُ )h 4Tم اَ4h8َخََو َ>َيْرَم ِنْ&ا Eَ سيT5َو اzَ سوُمَ و ( 0]
9 C 7تيمم C ي S َ7يy Jَ وَ تُم Z *8خ -L 74 _رJ EلعJ 9Pا-#$ا <يترت +Oت,ت ' C واولا C ن.
0هعJري >b Eسي5 EJوتي 1#لا ن E4عم& aP-#لا +J <يترتلا +Oت,ت C واولا C ن. @لاL ي8لا نمJ
/2ر&ت MJرلا ن نWي -L _ع&لا ن$ @7ل8 Eل5 -ر4 a'و S َ7يy Jَ وَ تُم Z *(اH ا8املو @ل2اL لاL ا8NJ
0*وملا نم
نم >\كلا ا8! 0رش&لا لك ا)& رمي /ل6سمو 0<Q' /&رO *وملاJ 9اع?L *وميس Eسي5 نكلو
>لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر _ƒوJ Bا ن ا4-Hو Pي-#لا Eل. ا4&!8 ام ا8NJ 0+4iر,لا R4لا /ي#ا4
Z َنوُرّكَ فَ تَي ْ>ُ)ّ لَعَ لَو ْ >ِ )ْ يَلِ. َلX Qg4 اَم ِ"اّ4لِل َنXيَ&gتِل َرْكy 8لا َ7ْ يَلِ. اَ4ْلَQh4ََو S@1#لا ل,ي >ل 9ني&يو tرشيل
@ل#4لاY 44 0]
0a)>ك4م >كمام.و >كيJ >يرم ن&ا لQ4 ا8. >ت4 3يك( @>لسمو يراخ&لا `اور امك Pي-#لاJ
/يل,5 /فLو نjا 3,4لو 0Iرخ Gرم لQ4يس >يرم ن&ا ن ا4ل ني& >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا ن ي.
Eسي5 /يا-& +J >تل&L نوي4\,5 اي @لو,4J اي4-لا +J <عتلا /5اش. نولوا#ي ني8لا نيي4\,علا هHاو4ل
ا8. @لو,4 ا4! 0>ع4 نولو,يس a-\يملاو -اHي:ا +J 1لخلا /,ير? ريF Eل5 < ريF نم -Hوي ن
*4اك ن. هتاي# /يا)4 +J نوف,ت 3يكJ "يماو4لل 1راخ <يH5 (+ش& `-لوم /يا-& >تل&L -L >ت4ك
ن. 0/ي4اbلا /&يHعلا اول&,ت ن >كل -)مي Eلو$ا /&يHعلا نول&,ت >كلعH ي8لا ن. 0a"يماو4لل /Lراخ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@لو,ي ه4ا#&س 1#لا
اzَ لِ . ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا َ1ْوَ J َ7وُعَ &ّتا َنيT8ّلا Vلِ 5اَHَو ْ اوُ رَفَك َنيT8ّلا َنTم َ7ُ رX)َ ?ُمَ و U +َ لِ. َ7ُعِ Jاَرَو َ7يy Jَ وَ تُم +y 4ِ. Z
@نارم5 لiY S T/َماَ يِ,ْ لا ِ>ْوَ ي 55 0]
('e! P&خ نم 7ر)?مو رش&لا نم 7يل5 رو-,م ريF امات 78خ6س +44. Eسي5 cل&ي ه4ا#&س ه4.
ل-ت C M&تا C /ملكو 0/ماي,لا >وي Eل. اورفك ني8لا 1وJ 7وع&تا ني8لا ل5اHو 9>)تساH4و نيرJاكلا
Eسي5 -ع& نم (اH ي8لا نمJ 9-ع& +ت6ي ي8لا و! MX&تملا ن ي 0اع&x تُم ولتي C lع&ّتُم C 7ا4! ن Eل5
Eل5 a7وع&تا ني8لا نوكي A)4م ي Eل5 نكلو 0>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ه4. a(امسلا نم A)4م&
ي8لا A)4ملا ريF Eل5 7ع&تي ي8لا ن. aEسي5 اي *4 هتDل& ي8لا A)4ملا > ه& اeاH ي8لا A)4ملا
07ع&تا ي8لا و)J fي#=لا A)4ملا Eل5 MOولا f#=يل +ت6ي ي8لا نكلو 97ل اع&ت نوكي نل هتلL
Z 0Bا `-ار امك A)4ملا cل&يو MOولا f#=يل >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -م#م (اH -Lو
-م#م /م نNJ %ا8)& E4عملا ا48خ نNJ S T/َماَ يِ,ْ لا ِ>ْ وَ ي اzَلِ. ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا َ1ْوَ J َ7وُعَ &ّتا َنيT8ّلا Vلِ 5اَHَو
9اOي Eسي5 ه& لQ4و 9اعيمH لسرلا ه& (اH ي8لا Bا A)4م *ع&تا +تلا +! >لسو هيل5 Bا Eل=
C نم ا4! -ارملا "يل لو,4 0>و,لا ا)& 3ر#4ا +تلا اياO,لا نم اريbك *##= -L -م#م /م نو
-وHو /لا# +J P-#ي ام4. 7ل8و 0نا!ر&لاو /H#لا C 1وJ C نم -ير4 ا44كلو 9ر=4لاو /&لDلا C 1وJ
G-ي,5و >\س:ا /يOL '. او-Hي نل >!و ا)تل-و ا)HH#& روم$ا نو4Qي (\,5 نيف=4م >وL
0>\س:ا
َلَ سْرَ يT8ّلا َوُ ! S@ه4ا#&س 1#لا لاL 7ل8لو 0نا!ر& GوLو ليل- رو)W /يLوJ +! /يLوفلاJ 9ن8.
Z َنوV كِ رhشُ مْ لا َ`ِ رَك ْوَ لَو T هyلVك ِنيX-لا Eَلَ5 ُ`َ رِ)h Wُ يِل y1َ#ْ لا ِنيT-َو اzَ -ُ )ْ لاِ& ُهَلوُ سَر
@/&وتلاY 33 0]
Eل5 -!اشلا و!و ناي-$ا /Jاك Eل5 >\س:ا رو)W 1#لا -كeي 9>يركلا نiر,لا نم رخi MLوم +Jو
Z ^-يِ)َ ش Tهّللاِ& اzَ فَ كَ و T هyلVك ِنيX-لا Eَلَ 5 ُ`َ رِ)h Wُ يِل y1َ #ْلا ِنيT-َو اzَ -ُ)ْ لاِ& ُهَلوُ سَ ر َلَ سْ رَ يT8ّلا َوُ ! S@7ل8
@fتفلاY %) 0]
ا4اي- >لاعلا +J ن. @ل2اL لو,ي -Lو 0ناي-$ا لك Eل5 ر)Wي ن >\س;ل -ار -L Bا ن 7ل8 E4عمو
7ل8 3اعOو رايلم نjا >لاعلا +J نيملسملا نم نو-وHوملاو 9>\س:ا ا)يل5 ر)Wي >لو 9Gريbك
9/H# را)W. `ر)Wي ن >\س;ل -ار Bا ن. @ل2ا,لا ا8! لbمل لو,4 0Iرخ *ا4اي- Eل5 رش&لا نم
ني4او,لا او5رشيل نوعمتHي ني# ام2ا- "ا4لاو 97ل8ك >! >)ل&ِL نم نكلو ?,J >ت4 >كTلَ&ِL نم '
"4H نم Kرشي نم Eل. رW44لJ 0>\س:ا Eل. اريخ نو6Hلي 9اOع& >)Oع& fلا=م او--#يلو
هلي-عت >تي +Oر$ا Mيرشتلا ن. 9' aهلا# Eل5 لW ايOرا اعيرشت *ير ل6س4لو _ر$ا Mيرشت
0ام2ا-
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9ƒ-Hَت +تلا روم$ا *ايOت,م Eل5 هل-ي ام >لعلا نم هل نكي >ل لو$ا Mيرشتلا MOو ي8لا ن$ ا8امل
0Mيرشتلا لي-عت Eل. "ا4لا dات#ا 9'و Kرش نم ن!8 +J نكت >ل Gاي#لا +J روم *‚-َ H املJ
ه4. aريسي `اHتا ي Eل. رW44لو 9نوكلا اياOL نم /يOL ي +J ل-عم Iرش& نو4اL ي6& 7سم4لو
ا&ورو +J *ماL ام-45و 0>\س:ا نم <ر,ي ه4NJ >\س:ا Mم 1تلي >ل ن.و 9>\س:ا Eل. هHتي ام2ا-
Mمس *#ت ايلا?ي. +J 1\?لا& Mيرشتلا (اH aP-# ي8لا ام 9>\س:ا +J 1\?لا Eل5 /HO
Gاي#لا روم ن$ `و5رش ام4. 0' a1\?لا tا& >\س:ا ن$ 1\?لا او5رش ل! 0ناكيتافلا ر=&و
ام ن Eل5 Gاي#لا روم$ >)5وOخ& ليل-لا اوماL >)46كJ 91\?لا Mيرشت GرورO Eل. >)تعOخ
نكلو نيملسمك ' 1\?لا Mيرشت Eل. *6Hل ا&رو ن ليل-& 0ا,# ناك /&رHتلا ل&L >\س:ا ه& (اH
0ه& '. Eت6تت ' >)تاي# fلا=م ن$
Eل. اول=و -,ل 0/&لDلا +! 7لت a>=خلا نم +ت6ي ي8لا ليل-لا نم رbك /&لFو رو)W 7ا4! ل!و
ي8لا 9ا&رلا +Jو 0>\س:ا ه& (اH ام 1-= Eل5 ليل-ك >\س;ل >)تي!ارك >Fر 91\?لا Mيرشت
لاملا ن Eل. /&رHتلا& اول=وت >)4$ 9ه4م Rلختلا لوا#ت ا&رو -Hت 9هلل#ي ن ا4! _ع&لا -يري
ا&رلا (اDل. ن اوJر5 >)4aي رف=لا Eل. G-2افلا *Oفخ4ا ا8. '. Gاي#لا +J هتفيWو ي-eي '
`8! Eل. لو=ولا Eل. >!6Hل ي8لاو 9Gاي#لا +J /ي,ي,#لا هتفيWو لاملا ي-eي Eت# يرورO
>\س:ا ه& -& ام Eل. اول=و -,ل 0ا&رلا اوع4مي ن او-ار6J 9ا&رلا ه&&س Gاي#لا -اسJ ن و! /,ي,#لا
aBا ني-ل /&س4لا& ا8! نم رbك 9ارو)W -يرتو 9اLوJ -يرتو 9/&لF -يرت 0ا4رL رش5 /ع&ر نم
لوL لم6تلا& M&ات4و >\س:ا „-ا&م& 8خ$ا Eل. >!ر?Oا Gاي#لا رم fل=ي ام >و=خلا >)فJ 9ن8.
ني8لا ل5اH 1#لا ن ي 9 S T/َماَ يِ,ْ لا ِ>ْوَ ي اzَلِ. ْاوُرَفَ ك َنيT8ّلا َ1ْوَ J َ7وُ عَ &ّتا َنيT8ّلا Vلِ 5اَHَو Z @1#لا
0اورفك ني8لا 1وJ Bا نم >-ا,لا لي=$ا A)4ملا Eل5 اوراس
07وع&تي >ل 00' a7وع&تا ل! 9/ي!ول نم لا,ي ' ام >يرم ن&ا Eسي5 اي 7يJ نولو,ي ني8لاJ
+4& Eل. لوسر >يرم ن&ا Eسي5 ن. 0Bا نم >-ا,لا A)4ملا Eل5 +ت6ي ي8لا و! Eسي5 M&تي ي8لا ن.
نكلو 97ل8 ريF و نا?و$ا و /يمو,لا و "4Hلا *اي&=عل +ت6ت ' (امسلا *ا4اي-و 0لي2ارس.
Eل5 3رعت4ل tو4 ا4-يس /=,& 1#لا ا4ل (اH 7ل8لو 9_ع&& >)Oع& "ا4لا ?&ري ي8لا و! A)4ملا
<كريل ه4&ا >\سلا هيل5 tو4 ا5- ام-45و 0هل! هل +H4ي ن ا#و4 ا4-يس Bا -5و -,ل 0+4اعملا `8!
ْنTم +T 4ْ&ا Uنِ. X<َ ر َلاَ,َ J ُهU&Uر qtوg 4 Iَ-اَ4َو S@B >\سلا هيل5 tو4 لا,J 9_Jر tو4 ن&ا نكلو @هعم
@-و!YZ َنيTمِ كاَ #ْلا ُ>َ كْ #َ َ*4َ َو n 1َ#ْ لا َ7َ -ْ5َو U نِ.َو +T لْ!َ 45 0]
ُهّ4ِ. Vtوg 4اي َلاَ L S@لاL 1#لا ن$ 9' a>-لا /يل! ل! tو4 ا)لاL +تلا +! (اي&4vل /&س4لا& /يل!$ا ل)J
َنTم َنوV كَ ت نَ َ7g WT 5َ +y 4ِ. €>hلT5 Tهِ& َ7َ ل َ"ْيَل اَم ِنhلَ2ْسَت َ\َJ •fِلاَ= ُ رْيَF qلَ مَ 5 ُهّ4ِ. َ7T لْ !َ ْنTم َ"ْيَل
@-و!YZ َنيTلِ!اَHْلا 4& 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
"يل Bا -45 نم fيسملا ه& (اH ي8لا A)4ملا اوع&تا ني8لاJ ا)& نو4مeملا >! Gو&4لا ل! ن$ aا8امل
ن. 0?,J (امس `8! ن. ي-و)ي ه4 هسف4 Eل5 1ل?ي نمو 9fيسملل <س4لا هسف4 Eل5 1ل?ي نم
ل,ي >ل 0>لعلاو A)4ملا >)bاريم (اي&4$ا ن. 0Bا -45 نم لQ4ملا A)4ملا M&تي نم و! 1#لا M&تملا
/مور +J Bا لوسر Mم MمتHي ' +سراJ و!و ناملس Eل5 >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
@/ي&ر5
0C *ي&لا لi ا4م ناملس C
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Pي-# R4&و 9ه4امي. >ك#& *ي&لا لi Eل. ناملس <ست4ا ا8ك!و
لعH -L ه4ا#&س 1#لا ن ي 9 C /ماي,لا >وي Eل. اورفك ي8لا 1وJ 7وع&تا ي8لا ل5اHو C @ن8.
لوسر -م#م و! Eسي5 A)4م <و=ي ي8لاو 0Bا -45 نم >-ا,لا 1#لا A)4ملا نوع&تي ني8لل /يLوفلا
*ا4اي-لا M&تت +تلا _ر$ا نم /عLر ن$ a/يJارDH /#اسم /يLوJ +! /يLوفلا نوكت ل! Bا
/يLوJ نوكت /يLوفلاJ 00' a>\س:ا& ني4مeملا _ر /عLر نم /#اسم ر&ك >\س:ا ريF Iرخ$ا
0ليل-
نو4مeي ' ني8لا Iر4 ن#4و aليل-لا >Qلي ' 3يك @نيل2اL -ر4 0>Qلي ' ليل-لا ن. @ل2اL لو,ي -Lو
هيل. 1&س ام Eل. رش&لا ني4اوL نم نو44,ي اميJ نوريسي >)4. aهيل5 نولل-ي 3يك 0هيل5 نولل-ي ه&
7ا4)J 9ن8. …Kا&ت 7ا4!و C اورفك C /ملكو C 1وJ C /ملك /يjا `8! +J ا4! >ا- امو 0(امسلا ني4,ت
+J ل=فلا نم -& \J 0ل\O 7ا4!و 9I-! 7ا4!و 9ل?ا& 7ا4!و 91# 7ا4!و 9/مو=خو /يOL
0/يO,لا `8!
0`اوس Eل5 'و هسف4 *ا8 Eل5 ' I-ار. 3ر=ت ناس4;ل -Hوي ' /5اس ل=فلا +ت6يو
ا4 @لو,ي BاJ Bا Eل. MHرملا نوكي ام-45 نكل 9_ر$ا +J 3ر=تلا نوعي?تسي نيملاWلا ن.
00ن8. 0<ا&سvل >كتيكلم هيJ لوQت *Lو 7ا4! نكل 9<ا&س$ا نم ريbك +J +ل Gا=5 >ت4و >كتكلم
0/يرايتخا *ا-ارمو *ا-ار. اعيمH ا4ل -Hو Bا ن$ ل?ا&لا 7ل8كو _ر$ا Eل5 >ك#تي -L >لاWلاJ
ِنَمy ل €(ْ+َ ش ْ>ُ)h 4Tم Tهّللا Eَلَ5 اzَفh خَي َ' َ نوُ Qِراَ& >ُ! َ>ْوَ ي S@Bا G-ار. '. *ا-ار. \J /ماي,لا >وي +J نكل
@رJاFYZ ِراU)َ ,ْ لا T-ِ #اَوْ لا Tهّلِل َ>ْوَ يْلا V7h لُمْ لا '& 0]
َنيT8ّلا َنTم ْاوُ عِ &nتا َنيT8ّلا َUرَ&َت h8ِ. S@1#لا هلوL 7ل8 Eل5 ل-ي ي8لاو 00KQا4م نو-& >-اL >ك#لاJ ن8.
اَمَ ك ْ>ُ)h 4Tم َUرَ&َتَ4َJ uGU رَك اَ4َل Uنَ ْوَ ل ْاوُ عَ &ّتا َنيT8ّلا َلاَ Lَ و † V<اَ &ْسَ$ا ُ >ِ)ِ & h*َ عّ ?َ,َتَو َ<اَ 8َ عْ لا hاُوََرَو ْاوُ عَ &ّتا
@Gر,&لاYZ ِراّ4لا َنTم َنيِHِ راَخِ& >ُ! اَمَ و ْ >ِ)ْ يَلَ5 ~*اَ رَسَ # ْ>ُ)َ لاَمْ 5َ ُهّللا ُ>ِ )يِ رُي َ7ِ لَ8َك اّ4Tم ْاوُ (Uرَ&َت '&& w
'&( 0]
لو,يJ 9ه4م ر&تي ل\Oلا <#ا= ن -Hيل /ماي,لا >وي +ت6ي ل\O Eل5 ا-#او M&تا ي8لا ن.
رش&لا /L\5 /ي#ا4 نم ا8! 9ا4و5-خ نمم >,ت44ل اي4-لا Eل. ا4عHرا <راي @Bا نيل2اس نوع&تملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن -ع& 9ي-ي$او /4سل$او -ولHلا G-ا)ش -H4 3وسJ 9هسف4 -#اولا -سHلا /ي#ا4 نم ام 0رش&لا&
لو,ت 9ناس4:ا /م-خل "او#لاو tراوHلا `8)ل 1#لا ريخست ?,سيو ناس4:ا G-ار. ا)45 ?,ست
ا8 و! ا! نكل 9<# ' ام لعJ ن Eل5 +4مFرت G-ار. +&#ا=ل *4اك -,ل @"او#لاو tراوHلا
ا8)لو -ولHلاو /4سل$ا -)شت 7ل8ل 00B هلك 7لملا ن$ ريخست 'و >اFر. 'و ر)L \J 9/ماي,لا >وي
0S َنوg فT لَتhخَت ِهيِJ ْ>Vت4Vك اَميِ J ْ>V كَ 4ْيَ& ُ>Vكْ #َ6َJ ْ>Vكُ عِ Hْرَم U+َ لِ. U>gb Z @1#لا لو,ي
00' a7ل8 -ع& 3يلكت 7ا4! ل! aا8ام +! >ك#لا Gرمb نوكتل نوفلتخي هيJ او4اك اميJ >ك#ي 1#لا ن.
>ا-ام @ا4لL امكو 9(اQHلل ا)يJ >ك#لاو 97لا4! لم5 ' Gرخjا +فJ 0(اQHلا +! >ك#لا Gرمb نكل
>ك#لا و! ام Iر4 ن ا4ل -& \J 9>)عHرم Bا Eل.و 9/5امH 1وJ /5امHو 9نورJاكو نوع&تم 7ا4!
اَيh4}-لا +ِ J ^-يT-َ ش l&اَ8َ 5 ْ>ُ)ُ &y8َ 5V6َJ ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا اUمَ 6َJ Z @>يك#لا لو,لا ا8 و! ا! aنوكي 3وس ي8لا
S 000TGَ رTخjاَو
{( 447 )
( َنيِرِ=اَ 4 ْنTم ْ>ُ)َ ل اَمَ و T Gَ رTخَpْلاَو اَ يh4}-لا +ِ J ا[-يT-َ ش ا[&اَ8َ 5 ْ>ُ)ُ &y8َ5V6َJ اوُ رَفَ ك َنيT8ّلا اUمَ 6َJ 5& )
>)4اميN& >)4. 9امامت 7ل8& نو4مeي ني4مeملا ن$ a'و ني4مeملا Eل5 >ك#لا& Bا *6ي >ل ا8امل
Eل5 لمتشي ه4كلو ?,J Gرخjا +J <ا8علا لمشي ' >ك#لا ن Eل. ا4! ه&ت44لو 0ه4وعيو 7ل8 نوJرعي
ن نو-,تعت ' @ا4ل لو,ي 1#لا ن6كو 9>ك#لا ل&L نوكيس اي4-لا <ا8عJ 9اOي اي4-لا +J <ا8علا
<ي=ي -L ?,J اي4-لا +J <ي8عتلا ن$ …Gرخjا +J >!اي. +&ي8عت نم >)يفعي اي4-لا +J >!اي. +&ي8عت
0+& نمi نم
Eل. نيرJاكلل <ا8علا لHe ' +44. Gرخjا +J ه&85و اي4-لا +J ه&85 +4NJ 9+& رفك نم ام
0Gرخjا <ا85 Eل. اي4-لا <ا85 >O6س نكلو ?,J Gرخjا
ا8! ن5 1#لا لو,يو 0Gرخjا +Jو اي4-لا +J رJاكلا <8عي ن +! (+ش لك -ع& /لي=#لا ن.
0P-# نم <سا4ت +تلا Gو,لا هيJ W#لت ن -& ' M,ي ني# P-#لا ن$ %-ي-ش <ا85 ه4. @<ا8علا
@Eل5$ا لbملا Bو لbملا ا8! <رO4لو
Pي-#لاJ ن8. 0هتو,ل ا&سا4م ا2يش رسكي -L <اشلاو 9لف?ك هتوL -و-# +J ا2يش رسكي -L لف?لا ن.
' aBا <ا85 Eل5 /Lا? -#$ ل)J 9Bا و! ل5افلا ناك ا8NJ %هل5افل /&س4لا& اسايL `8خ64 ن <Hي
9هل ر=ا4 ' ه&8عيو Bا همQ)ي ي8لا ن$ 9ر=ا4 نم ('e! نم -#$ "يلو 97ل8 رو=تي -#
Z 000ْ>ُ!َروُ HV ْ>ِ)يyJَ وُ يَJ ِ*اَ #ِ لاU=لا ْاوg لTمَ 5َو اوg 4َمi َنيT8ّلا اUمَ َو S @ل&ا,ملا& 1#لا +ت6ي 7ل8 -ع&و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
{( 448 )
( َنيTمِ لاّWلا }<T #ُي اَل ُهّللاَو ْ >ُ!َروُ HV ْ>ِ)يy Jَ وُ يَJ ِ*اَ #ِلاU=لا اوg لTمَ 5َو اوg 4َمَ i َنيT8ّلا اUمَ َو 5( )
ن8N& >ي,ملا >يع4لا نولا4يس او4مi ني8لاJ 9Bا نم -ي-شلا <ا8علا نولا4يس اورفك ني8لا >ا- امJ ي
0Bا
{( 449 )
( ِ>يِكَ #ْلا ِرْكy 8لاَو ِ *اَ يَpْلا َنTم َ7ْ يَلَ5 V`وg لhتَ4 َ7ِ لَ8 5) )
@Eلاعتو 7را&ت 1#لا لو,ي
9Eسي5و 9Eي#يو 9ايركQو 9>يرمو 9نارم5 Gرما ن6ش +J 9Pا-#$ا نم 1&س امل Gراش. Z َ7ِ لا8 S
-Lو 0<2اH5 ي 9*ايi ا)لكو 9نوكلا "وما4 ا)يJ 1رخي /&يH5 /يOL ('e! نم -#او لكل ناكو
7لت& ني,يلا ر&خلا (اHو 9Pا-#$ا 7لت اور=ا5 ني8لا `iر ام MLاو نم <2اHعلا `8! ا4يل. *ل,4
نم 3و=وملا 1#لا <اتكلا و!و 9هفلخ نم 'و هي-ي ني& نم ل?ا&لا هيت6ي ' نiرL +J <2اHعلا
ام4. 9نiر,لا 1ير? ن5 >كل=و ام ن Eل. w ني4مeملا ا)ي w او42م?اJ Z ِ>يِكَ #ْلا ِرْكy 8لا S ه46& Bا
و! *ايjا 7لت ن5 را&خ نم ه& (اH امJ 9هفلخ نم 'و هي-ي ني& نم ل?ا&لا هيت6ي ' اعLاو Eك#
0`وك#و "ا4لا `ر=ا5 ي8لا MLاولا 1&ا?ي ام
ه&4ت4 ن <Hي /يOL +!و 9>\سلا هيل5 Eسي5 ا4-يس /يOL ه4ا#&س ا4ل 1#لا _رعي 7ل8 -ع&و
_رع4 امك 9Bا `-ار ي8لا MOوملا ريF +J ه4وعOي ني8لا رW4 /)Hو _رع4J ا-ي-H ا)&4ت ا)يل.
Eل5 اي4-لا +J ا4م ارا=ت4ا *سيل /ل6سملاJ 9Bا `-يري ي8لا MOوملا +J ه4وعOي ني8لا رW4 /)Hو
نم ناك 7ل8ل 9Eلاعت 1#لا ا)يل5 ا4&سا#يو Gرخjا +J +ت6ت /&Lا5 ا)ل /ل6سم ا)4$ 9ا8ك @لو,ي 1يرJ
0هسف4 -# >لWي ' Eت# 91#لا ا)يJ fOتي /يف=ت ا)يف=4 ن ا-H >)ملا
ني- ن >لع4 ن#4و /ي-و)يلا ني- Eل5 ر? ي 9/ي-و)يلا ني- Eل5 >\سلا هيل5 Eسي5 (اH -,ل
E4- نو- 9/Jر=لا /ي-املا روم$ا Eل. Qا#4ي هلعH افير#ت -و)يلا نم هفير#ت >ت -L /ي-و)يلا
هيل5 Eسومل اولاL >)4 +J >)تي-ام لbمتتو 9نوي-ام >)J 9<يDلا& نامي:او /ي#ورلا رومvل را&ت5ا
ُ>Vكh تَ8َ خَ6َJ uGَ رْ)َ H َهّللا Iَرَ4 اzّ تَ# َ7َ ل َنTمْ en 4 نَل اzَسوVماَ ي ْ>gتhلgL h8ِ.َو S@>يركلا نiر,لا `اك# ام >\سلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@Gر,&لاYZ َنوُ رVW4َت ْ>gتh4ََو g/َ,ِ 5اU=لا 55 0]
>O& w --#ل 9اس#م ا-و)شم ناك ول ه4$ %€<يF Bا ل\Hو لامك نم اOع& ن Eل. اوتفتلي >ل >)4.
-Hوي -L ه4ا#&س ه4 +4عي 7ل8J >!رو=ت +J َQXيV#و َ-T-ُ# -L >ا- امو 9َ QXيV#و w لا-لا رسكو (ا#لا
9-وHولا لك +J -وHوم ه4$ 7ل8 لbم ن5 `Q4م ه4ا#&س 1#لاو 9رخi ناكم +J -Hوي 'و ناكم +J
0نوكلا لك +J هع4= ليمHو هلام5 راbi Iر4 نكل 9نيعلا& `ار4 'و
0هيJ لامكلاو ل\Hلا >امت نم و! ا&يF Bا نوكJ ن8.
-,ل 9>اع?لا +!و >)تاي# *ايتLا روم Eت# 9/يس# ا)4 Eل5 ا)لك (ايش$ا اورو= -L -و)يلا نكل
ي8لا <يDلا نم 1Qرك 9Iولسلاو ƒنملا >)يل5 لسر6J 9هيتلا +J >)#يري Eت# ا&يF >)ل Bا ا!-ار
1Qر ه4. 9هHارختسا +J او-)تHي >لو 9ه)4ك اوJرعي >لو 9`و-روتسي >لو 0`وت&4تسي >ل 9>)يل. +ت6ي
@>)45 Bا ر&خ امك اولاLو <يDلا نم >)ل >-ا,لا 1Qرلا ا8! Eل5 او-رمت 7ل8 Mمو 9<يDلا نم
نTم ُ_ْ رَ$ا g *ِ &h4gت اUمT م اَ4َل ْdِرhخُ ي َ7U &َر اَ4َل ُKْ -اَJ ‡-ِ #اَو ~ >اَعَ ? اzَلَ5 َرِ&ْ=ّ 4 نَل اzَسوVماَ ي ْ>gتhلgL h8ِ.َو S
^رْ=T م ْاوg ?ِ &ْ!ا €رْيَخ َوُ ! يT8ّلاِ& اzَ 4ْ-َ َوُ ! يT8ّلا َنوV لT -ْ&َتْسَتَ َلاَ L اَ)T لَ=َ &َو اَ )T سَ-َ5َو اَ )ِ موgJَ و اَ )ِ 2pّbِLَ و اَ)T لh,َ &
َنوُ رgفْ كَ ي ْاوV 4اَك ْ>ُ)ّ 4َ6ِ& َ7ِ لَ8 Tهّللا َنXم •<َ Oَ Dِ & وُ(pَ&َو g/َ4َكْ سَمْ لاَو g /ّلy8لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 h*َ &ِرُOَ و ْ >gتْلَ6َس اUم ْ>Vكَ ل UنِNَJ
@Gر,&لاYZ َنوُ -َتْعَ ي ْاوV 4اَكU و ْاوَ =َ 5 اَمِ & َ7ِ لا8 y1َ #ْلا ِرْيَDِ & َنيXيِ&ّ4لا َنوg لgتh,َ يَو T هّللا ِ*اَ يpِ& &' 0]
7ل8ل %Gاي#لا روم نم ي-ام رم6ك >اع?لا ا8! اوري نو 9اوفل امك >)ماع? نوكي ن نو-يري >)4.
نو 9+ت6ي ' -L نملا ن ا4ير-ي نم C @اولاLو 9Iولسلاو نملا و!و 9<يDلا 1Qر +J اوككشت
لك اولوا4ت >)4$ %<يDلا نم >)ل <!ُو 1Qر +J /,b >)ل نكت >لJ C ا4يل5 لQ4ت ' -L Iولسلا
لا=و Q)ت /في45 GQ! Eل. /Hا# +J >)J /ي-ام >!روم لك *ما- امو 0/Jر= /ي-ام& >!روم
0<يDلا& هيJ نو4مeي E4عم Eل. >)Hرخgتل %`8! >)تي-ام
ن Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا -ار6J 9*ا&&سمو ا&ا&س '. Gاي#لا Iري ' ي-املا ركفلا ن >لع4 ن#4و
+ت6ي ي8لا "وما4لا 1ير? ريF Eل5 >\سلا هيل5 Eسيع& (اH 7ل8ل 9ي-املا ركفلا 7ل8 >)4م Mلخي
*(اH /4تفلا نكل 0-و)يلا -45 /ي-املا -5اوL لQلQي Eت# 9< نو- Gرما نم هلعHJ 9رش&لا هيل5
0-لو هل نوكي ن ن5 `Q4م ه4ا#&سو 9هل;ل هتو4&& اولا,J 9هموL +J
aGو4&لا `8)& نولو,ي >)تلعH +تلا /)&شلا ام ل6س4 ن ا4لو
BاJ 9tورلا هيJ •ف4 Bا ن نم *(اH ام4. /)&شلاو 9/ع4تمم Gروك8لاو G-وHوم /موم$ا ن. @اولاL
0<$ا و!
Eسي5 ن$ %Eسي5 +J او4تفت ن نم Eلو >-i +J او4تفت ن <Hول 7ل8ك رم$ا ن ول @>)ل لو,4
>\سلا هيل5 >-i +J /4تفلا نوكتJ 9Gو& 'و /موم \J >-i ام 9/موم ه,لخ +J ناك >\سلا هيل5
هيل5 >-i +J Bا لوL اوJرعت ن >كلJ 9 C ه#ور نم هيJ •ف4 ه4. @لاL 1#لا ن. C @>تلL ن.و 9ر&ك
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
g*h خَفَ 4َو ُ هgتْيUوَ س اَ 8ِNَJ † ~نوg 4ْسUم ~Nَمَ # ْنXم ~لاَ =h لَ= نXم ^رَشَ & ˆ1ِلاَخ +y 4ِ. T/َكِ 2‰َمh لِل َ7} &َر َلاَ L h8ِ.َو S@>\سلا
@رH#لاYZ َنيT-ِHاَس ُهَ ل ْاوُعَ ,َ J +ِ #و}ر نTم ِهيِJ %) w %# 0]
هيل5 Eسي5 (+Hم Eت#و >-i 84م /ياك#لا `8! ن5 >تكس ا8املJ 9-وHوم >-i +J ا4! •ف4لاJ ن8.
و هيJوت +!و 9Iرخ /يOL Eل. +ت64 7ل8 -ع&و 9ا)تيا)4و /H#لا 7لت _#- >تي ا8ك!و 9>\سلا
+J >ت4تJ ا8امل @ل(است4 ا4!و @اعم نييرلا نXيَ&g4 Eت# w هتاJوو هيJوت w اعم نيتيO,لا Eل. 9هتاJو
لاL ام4ي# >\سلا هيل5 >ي!ار&. •يرات او8خ6ت >ل @>)ل لو,4و 9Eتوملا Eسي5 اي# -,ل @نولو,ي a7ل8
Uنِ2َمh ?َ يyل نِكmَ لَو اzَ لَ& َلاَ L نTمْ eg ت ْ>َلَوَ َلاَ L اzَتْوَ مْ لا +mTيْ#g ت َ3ْ يَك +T4ِرَ X<َ ر V>يِ!اَرْ&ِ. َلاَ L h8ِ.َو S@هل Bا
َ7َ 4يTتْ6َي Uنُ)ُ 5ْ-ا U>gb اŠ(ْQُH Uنُ)h 4Xم ~لَ &َH yلV ك اzَ لَ5 ْلَ عْ Hا U>gb َ7ْ يَلِ. Uنُ!ْرُ=َ J ِرْيّ?لا َنXم u/َعَ &ْرَ h8gخَ J َلاَ L +ِ&hلَL
Z q>يِكَ # qQيِQَ5 َهّللا Uنَ ْ>َلْ5اَو lيْعَ س
@Gر,&لاY %&$ 0]
+! /يp& >\سلا هيل5 Eسوم (+Hي >ل 97ل8كو 9ري&ك >\سلا هيل5 >ي!ار&. +J /4تفلا لاHمJ ن8.
هل *&bت >ل اميJ Gاي#لا 1لخ هي-ي Eل5 Bا IرH ام4. 9Gاي# هيJ *4اك اتيم (+Hي >ل ه4. aا=علا
هيل5 Eسوم ا=5 +J او4تفت >ل ن8. ا8امل Eعست /ي# w -امH +!و w ا=علا *#&=6J 9Gاي#
a>\سلا
ه2اي#. +J و 9>\سلا هيل5 Eسيع& *(اH +تلا GQHعملا +J -# نتفي ن f=ي ' ه4ا 3رع4 ا8ك!و
>)4كلو 9<يF Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن ا4عم نو,فتي >\سلا هيل5 Eسي5 Kا&تو 9Bا ن8N& Eتوملا
Eسيع& (اHJ ارش& ا)يJ >)ل EلHتي Gرو=& رش&لا "4eي ن -ار Bا ن. @نولو,يJ ا4عم نوفلتخي
0"4$ا 7ل8 >)ل 1,#تيل >\سلا هيل5
Bا 1لخ ل! C ل6س4و 9ل,علا& ل& 9/ي&=5 نو-&و 9/يساس# نو-& /ل6سملا `8! P#&4س @>)ل لو,4و
Gرو= نم Gرو= ي6J 97ل8 -ع& نم ر&ك >b 9\ف? ناك Eسي5 ن. aهل;ل Gرو= +?عيل Eسي5
aBا لbمت *4اك /يل#رملا
B ن. aBا Gرو= +! ل)J ل)ك Gرو= *4اك ن.و aBا Gرو= +! ل)J لف? Gرو= *4اك ن.
نم Gرو= /ي6J 9 C (+ش هلbمك "يل C ه4ا#&س و)J ا))4ك 3رع4 'و ا!ار4 ' G-#او Gرو=
aBا Gرو= ا)4. @نولو,ت +تلا رو=لا
ناك ولو 97ل8 ن5 `Q4م ه4ا#&س و!و …ارايF B ن 7ل8 E4عمJ رو=لا `8! لك Eل5 Bا ناك ن.و
>)4. ريDتي ' ي8لا 1#لا w ه4ا#&س w و)J 7ل8ك رم$او *ا&bلا ه4. @ا4ل,ل G-#او Gرو= Eل5
0Eسي5 +J لbمتJ 9هل:ا& "ا4لا "4eيل رش& +J هترو= لعHي ن -ار Bا ن. @نولو,ي
0\يلL -يQي و اما5 نيb\b @/&اH:او a_ر$ا Eل5 Eسي5 -وHو 1رDتسا >ك @ل6س4 ن ا4لو
0>كرو=تل ا,&? نيb\bلا *او4سلا `8)& G-و-#م /ي)ل:ا Gرو=لا& "ا4لا /Jرعم GرتJ نوكت ا8ك!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Bا 7رت ل)J 0ني4سلا نيي\م و! /يرش&لا رم5 ن. C aهلك Iرش&لا 1لخلا رم5 ام C ل6س4 نا -& 'و
Gاي#لا Eل. اوم-L ني8لا نيرخjا ه,لخ 7رت >b 9هترو= >)ل ي-&ي ن نو-& نيلو$ا ني,&اسلا ه,لخ
هل: رو=ت ا8! ن. aهل Gرو= >)ي?عي ن نو-& 9هعJرو w هتم)م >امت ي w Eسي5 GاJو -ع&
نيb\b '. ا)ي,&ي \J هترو=& نOي ن ل,عي \J 0>لWلاو 7رشلا ن5 `Q4م Eلاعتو ه4ا#&سو 9>لاW
0/,ل?ملا Bا /لا-5 +J 1bي ل,5 هل&,ي ' لو,لا ا8! ن. aاما5
>!ر85 -L Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو نورو8عم >!و 9<ل= -L >\سلا هيل5 Eسي5 ن. @نولو,ي >)4. >b
@لو,ي ني# 9ل-اعلا 1#لا •ير6تلا -رو6J 7ل8 +J
Uنِ.َو ْ >ُ )َ ل َهX&gش نِكاmَ لَو V `وُ &َلَ= اَمَ و V `وg لَتَL اَمَ و T هّللا َلوُ سَر َ>َ يْرَم َنْ&ا Eَ سيT5 َfيTسَمْ لا اَ4hلَتَL اّ4ِ. ْ>ِ)ِ لْوَ Lَ و S
@(اس4لاYZ l4يِ,َ ي V`وg لَتَL اَمَ و X نّWلا َKاَ &yتا ّ'ِ . •>hلT5 ْنTم Tهِ & ْ>ُ)َ ل اَم ُهh4Xم ‹7َ ش +ِفَ ل ِهيِJ ْاوg فَ لَتْخا َنيT8ّلا '5( 0]
ن لو,عملا نم ناكو >)ل ه&ش ه4$ %<ل= و لتL ه4. @اولو,ي ن +J ار85 >)ل Bا لعH -,ل
امو `ولتL امJ 9>كل ه&ش -,ل 9' C @لو,يل (اH >\س:ا ن$ 9/لكشملا `8)ل \# >\س:ا نم اوسمتلي
<ول=ملا ن$ 0هل. ن&ا و هل. ه4 ن5 >)تركJ _,4ي w <ل=لا و لت,لا w لعفلا ا8! ن$ %`و&ل=
هل:ا <ل,4ي ن ناس4:ا ل,عي 3يكJ 9<لا=لا <لDت +تلا Gر-,لا هي-ل *4اكل 9هل. ن&ا و ا)ل. ناك ول
<ل=ي >ل >يرم ن&ا Eسي5 ن. @لو,ي ام-45 >\س:او a1ولخم نم هيل5 ارو-,م w هل:ا ن&ا و w
ا)& >اL +تلا 3ير#تلا <وي5 نم ا)لك -2ا,علا Eف=يل (اH -L >\س:ا ن Iرت ا8ك!و 0Bا همرك -,J
0ناي-$ا 7لتل نوع&تملا
Eل= Bا لوسر >اي +J *b-# /يل-H /يOL ا4يل5 _رعيل Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا +ت6ي 7ل8 -ع&و
+J 7ل8 >تي نو 9/ل&ل&لا `8! نم w ا-و)يو Iرا=4و نيملسم w "ا4لا dرخي Eت# 9>لسو هيل5 Bا
Bا لوسر Eل. نارH4 Iرا=4 نم -Jو (اH -,J 0-#او -و&عمل /ي-و&علا& نو4مeم >)لك >)4$ 9G-وم
ل-H >و,لا ('e)ل ناكو 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر& او,تلاو 9/4ي-ملا +J >لسو هيل5 Bا Eل=
ل-H اعم Iرا=4لاو -و)يلل ناك امك 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Mم ل-H >)لو 9-و)يلا Mم
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Mم
اOع& >)Oع& +J ا&راOتم 'وL Iرا=4لاو -و)يلل ن `ر-=م Iرا=4لاو -و)يلا ني& ل-Hلاو
اzَ لَ5 V-وُ)َ يْلا T*َ سْيَل اzَ راَ=ّ 4لا T*َ لاَLَ و ‡ (ْ+َ ش اzَلَ5 اzَراَ=ّ 4لا T*َ سْيَل V-وُ)َ يْلا T*َ لاَLَ و S@1#لا ا4ل هيوري
اَميِ J T/َماَيِ,ْ لا َ>ْوَ ي ْ>ُ)َ 4ْيَ& ُ>V كْ #َي ُهّللاَJ ْ>ِ)ِ لْوَ L َلh bTم َنوُ مَ لْعَ ي َ' َ نيT8ّلا َلاَ L َ7ِ لَ8َ ك َ<اَ تِكْ لا َنوg لhتَي ْ>ُ!َو ‡ (ْ+َ ش
@Gر,&لاYZ َنوg فT لَتhخَي ِهيِJ ْاوV 4اَك ''3 0]
امو C اي4ار=4 >ي!ار&. C ناك 9' نولو,ي Iرا=4لاو C اي-و)ي >ي!ار&. ناك C @نولو,ي -و)يلاJ
+J اوملكتي نا او-ار -L >)4 ه&&سJ 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ني&و Iرا=4لا ني& ل-Hلا
/,لعم لWت ' Eت# /ي2ا)4 /يف=ت /يO,لا Eف=ي ن Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا -ارو …Eسي5 /ل6سم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
('e! نمو 9>)2اسeر (اول *#ت نارH4 Iرا=4 MمتHا املJ 0نتفلل اراbم ا)لعHتو /4سل$ا ا)كولت
>)ل لا,J 9"يسL >)عمو 9Gروشملا <#ا= <Lاعلا Eمسي نم >)4مو 9-يسلا همسا نم (اسeرلا
Eسي5 ن. @لوسرلا >)ل لاLو 0Bا ن&ا ه4. @اولاL aEسي5 +J نولو,ت ا8ام @>لسو هيل5 Bا Eل=
او&ODJ 9لوت&لا (ار8علا Eل. ا!ا,ل هتملكو هلوسرو `-&5 و!و C Bا -&5 +4. C @لاL >\سلا هيل5
7ل8 لbم *ير -L *4ك ن. a< ريF نم ?L ا4اس4. *ير ل! @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل اولاLو
0ه& ا4ر&خ6J
S 000َ>َ-اَ( ِلَ bَمَ ك Tهّللا َ-4T5 اzَسيT5 َلَ bَم Uنِ. Z @/ميركلا /يjا *لQ4 ا4!و
{( 450 )
( VنوV كَ يَJ ْنVك ُهَل َلاَ L U>g b ~<اَ رgت ْنTم ُهَ,َ لَ خ َ>َ -َi ِلَ bَمَ ك Tهّللا َ-h4T5 Eَ سيT5 َلَ bَم Uنِ. 5# )
هيل5 >-i نNJ 9< نو-& (اH -L >\سلا هيل5 Eسي5 ناك ا8NJ 9IوL$ا /H#لا& ل=فلا لو,لا (اH -,ل
لوسر +4 نوملعت @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر >)ل لاLو 9> نو-&و 9< نو-& (اH -L >\سلا
Bا Eل= Bا لوسر >!ا5-و 9ل2اسملا `8! +J >لكت4 ا-F ا4رW4 @اولا,J 9/م$ا `8! +&4 +44و Bا
0' @اولا,J نامي:ا Eل. >لسو هيل5
اzَ لَعَ ل ْ>VكاU يِ. ْوَ pّ4ِ.َو S@لو,ي و)J ل?ا& /يOL Mم 1# /يOL Kار= ه4ا#&س 1#لا _رعي ام-45و
@6&سYZ ~نيِ&}م ~لَ \َO +ِ J ْوَ IŠ-ُ! %4 0]
نيتيO,لا ن$ aا8امل 9ني&م ل\O Eل5 رخjا 3ر?لاو 9I-)لا Eل5 ا-#او اJر? ن. ي
+J >)& MمتHي ن Eل. >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر >!ا5-و 9اعمتHي ن نكمي 'و 9ناتOLا4تم
Bا /4عل َلQh 4َتْسgت ن 1#لا Bا Eل. MيمHلا ل)ت&يو 9(اس4لاو (ا4&$ا ناJر?لا و5-يو 9ر!اW ناكم
Z 000َنيِرَتْمُ مْ لا نXم ْنVكَ ت َ\َJ َ7X &Uر نTم n1َ #ْلا S @>يركلا لو,لا (اH ا8! +Jو 9ني&8اكلا Eل5
{( 451 )
( َنيِرَتْمُ مْ لا َنTم ْنVكَ ت اَلَJ َ7X &َر ْنTم n1َ #ْلا &$ اْوَ لاَعَ ت ْلg ,َJ ِ>hلTعْ لا َنTم َ7َ (اَH اَم T-ْعَ & ْنTم ِهيِJ َ7ّ Hاَ# ْنَمَ J )
( َنيِ&ِ8اَكْ لا Eَلَ 5 Tهّللا َ/َ 4ْعَ ل ْلَ عْ Hَ 4َJ ْلِ )َ تْ&َ4 U>gb ْ>Vكَ سgفh 4ََو اَ 4َسgفh 4ََو ْ >Vكَ (اَسT4َو اَ 4َ(اَسT4َو ْ >Vكَ (اَ4ْ&ََو اَ 4َ(اَ4ْ&َ ُKْ -َ4
&' )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9(ارملا و 7شلل لاHم \J >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسرل Bا نم ل=فلا لو,لاو نƒي&لا 1#لا (اH -,ل
و)J 9ا-& ل?ا&لا& >ك#ي نل ي8لا ل-اعلا هل:ا Eل. >اكت#'ا ل&,يلJ ~ -# Eل. >كت#ي ن -ري نمو
ْ>Vكَ سgفh 4َو اَ4َسgفh 4ََو ْ >Vكَ (pَسT4َو اَ 4َ(pَسT4َو ْ >Vكَ (pَ4ْ&ََو اَ 4َ(اَ4ْ&َ ُKْ -َ4 hاْوَ لاَعَ ت S @لو,لا ا8! (+Hيو 91#لا ه4ا#&س
9>)2اس4و >)2ا4&$ Gو5-لا ا)Hويل ناو5-م نيJر?لا ن. 0Z َنيِ&ِ8اَكْ لا Eَلَ5 Tهّللا َ*َ 4ْعّ ل لَ عْ Hَ4َJ ْلِ )َ تْ&َ4 U>gb
و! `روO#&و 9>)يل5 /ي'ولا هل نمو 9ه2اس4و ه2ا4& Gو5-ل و5-م >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاJ
0لا)ت&\ل >)سف4و >)2اس4و >)2ا4& Gو5-ل نو5-م >!و 9>لسو هيل5 Bا Eل=
/&ار,لا >! (اس4لاو (ا4&$ا ن @+! /&اH:او a(اس4لاو (ا4&vل Gو5-لا نوكت ا8املو @ل2اس ل6سي -Lو
Eل= لوسرلا ناكJ 0هل!و هسف4 نم /عO& >)4. 9'وسر نكي >ل ن.و 9ناس4. لك >)ت +تلا /&ير,لا
ل!$ا GQ5 >)4$ (اس4لاو (ا4&$ا نم >ك&ا&# اوتا! C @>)ل لو,ي ن6& روم6م >لسو هيل5 Bا
/4عللا لاQ4تس' (ا5-لا +J KرOتلا +! @C /ل!ا&ملاو C C /ل!ا&م +J ا4عم اولخ-او <ول,لا& >),=لو
Eل5 7ت4عل لQ4تل <راي C @ناJر?لا لو,ي ام-45و 9/4عللا +! w (ا&لا >O& w /ل)&لاJ 9<8اكلا Eل5
01#لا هل:ا و! /4عللا لQ4ي ن Mي?تسي ي8لا هل:اJ 9/لا-علا 1ل?م لم#ي (ا5- ا8)J C ا4م <ا8كلا
لQ4ت 3وسJ G--عتملا /)لjا نم لQ4ت /4عللا *4اك ولو 9ه& نوكرشي نم Eل5 /4عللا لQ4يس و!و
0-#اولا هل:ا Kا&ت Eل5 /4عللا
+تلا Gر!ا,لا Gو,لا Eل. /5ارO +!و w ا4لL امك w /ل)&لاو /ل!ا&ملا Eل. Gو5-لا *4اك ا8)لو
C @لو,4 ن#4J 9(ا5-لا 1ل?م ا4! /ل!ا&ملا& -ارملا را= >b 93\خلا E)4تل رم$ا +J 3ر=تت
0Bا و5-4 ي 9 C Bا Eل. ل)ت&4
(اس4لاو (ا4&$ا Gو5-& 1#لا Bا -45 نم لQ4ملا رم$ا& >!(اH >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاJ ن8.
0C 7يل. +ت64و -F Eل. ا4ْرTWh4َ C @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل اولاL >)4كل 9"ف4$او
و! ل!و a>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لعJ ا8ام Iريل >)4م ا-#او tا&=لا +J اولسر >b
Bا لوسر ن >)لوسر -Hوو a?,J -ي-)تلا ه& -ار ه4م لوL -رHم و! و 9/,ي,# رم$ا ا8)ل -عتسم
' C @اولاL 7ل8ل 9<لا? +& ن& +ل5و /م?اJو نس#لاو نيس#لا هعمو (اH -L >لسو هيل5 Bا Eل=
Bا Eل= Bا لوسر /يOرت اولوا#و 9او8خ '. اي&4 >وL ل!ا& ام Bاو 9 C /ل!ا&ملا Mي?تس4 نل
Eل. Gو5-لا نا او4W -,ل C ه4ي- Eل5 ه5ا&تو -م#م لWيو ا44ي- Eل5 لW4ل C @اولاLو 9>لسو هيل5
ا-ا-عتسا هل! هعمو (اH 1-ا=لا ني,يلا <#ا= نكل 9لوسرلا `8ف4ي نل -ي-)ت -رHم +! /ل!ا&ملا
7لمي ' ي8لا ام 9ني,يلاو نامي:ا 1يم5 `-45 نم 'ا 3Lوملا ا8! لbم Eل5 ل&,ُ ي نلو 9/ل!ا&ملل
0ا)45 MHري نا -& ' ل& /ل!ا&ملا Eل5 ل&,ي نلJ l4ي,ي
Eل5 ا4فيخت و ا4وQDت ' اعم 1فت4ل @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل اولاLو 9/ل!ا&ملا ن5 اوعHر -Lو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/ل!ا&ملا نم اورJ -,ل Œ7ل8 ريFو ليخلا نم +!و رف= +Jو <Hر +J /يQHلا 7ل لسر4 ن
لQ4 ام& ني,ي Eل5 ناكJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ام 9>!رم نم 7ش +J >)4 >)تJرعمل
نم لHرلا لHخي Eت# 7ل8ل 9>)عم >!(اس4 نو8خ6ي <ر#لا Eل. اوHرخ ا8. <رعلا ناكو هيل5 Bا
0اOي >! هعم اولتgL َلT تgL نNJ 9هتوم -ع& نم اول8ي \يكل `(اس4و `-'و 7رتي ' Eت#و 9رارفلا
ه4ا#&س 1#لا لوL Mمس4لJ >\سلا هيل5 Eسي5 /ل6سم +J ل-Hلا +)44 ن نjا ن#4 ا4-ر ن. ن8.
نTم n1َ#ْ لا † VنوV كَ يَJ نVك ُهَل َلاَ L U>gb ~<اَ رgت نTم ُهَ,َ لَخ َ>َ -اَ( ِلَ bَمَ ك Tهّللا َ-4T5 اzَسيT5 َلَ bَم Uنِ. Z @Eلاعتو
`8! +J نيكاشلا نم Mماسلا ا)ي نكت \J /ي&و&رلا نم >-ا,لا 1#لا ه4. S َنيِرَتْمُ مْ لا نXم ْنVكَ ت َ\َJ َ7X &Uر
hاْوَ لاَعَ ت Z @لو,4 ن6& ا)مس#4 ن ا4لJ Bا نم /م-ا,لا /H#لل G-اOم /H#& +ت6ي ن -ار نمو 0/ل6سملا
0S َنيِ&ِ8اَكْ لا Eَلَ5 Tهّللا َ*َ 4ْعّ ل لَعْ Hَ 4َJ ْلِ )َ تْ&َ4 U>gb ْ>Vكَ سgفh 4َو اَ4َسgفh 4ََو ْ >Vكَ (pَسT4َو اَ 4َ(pَسT4َو ْ >Vكَ (pَ4ْ&ََو اَ 4َ(اَ4ْ&َ ُKْ -َ4
w Bا ن$و /ل!ا&ملا نم اورJ -L >)يل5 ني,&اسلا ن$ aا8امل 07ل8 Eل5 >)4م -#او eرHي نلو
w لاL 1#لا و! هلوسر Eل5 هلQ4ي ام ن Eل. ا4ا42م?او ا4امي. ني4مeملا -يQي نا -يري w ه4ا#&س
S 000n1َ #ْلا ُRَ =َ ,ْ لا َوُ )َ ل اَ8اmَ! Uنِ. Z @w ه46ش لH
{( 452 )
( V>يِكَ #ْ لا VQيِQَعْ لا َوُ )َ ل َهّللا Uنِ.َو ُ هّللا اّلِ. ‡هَلِ. ْنTم اَمَ و n 1َ#ْ لا ُRَ=َ ,ْ لا َوُ )َ ل اَ8َ ! Uنِ. &% )
91ل?ملا 1#لا و! ا4ل 1#لا هيوري ام ن Eل. ا4تفلي Z n1َ #ْلا ُRَ =َ ,ْ لا َوُ )َ ل اَ8اmَ! Uنِ. S @1#لا هلوLو
*8خV ام-45 9Pي-#لا ر=علا +J P-#ي امك 9MLاو& لايخ dQم و 9/=L و /ياك# -رHم "يلو
Pي-#لا ا)لكش& /=,لا ن. w <رDلا GراO# نم >-ا,لا w Pي-#لا +&-$ا 3رعلا +J /=,لا /ملك
RL نم /,تشم C /=L C /ملك نا ا4Jر5 ول نكل 9اري&ك ارو- لايخلا ا)يJ <علي ام4. 3ورعملا
9 C /=L C ريF Iرخ /ملك ن5 *'ايخو *اياور نم نو&تكي اميJ <-$ا ل! P#&ل رb$ا
0/ليخ 'و هيJ لي-&ت ' لعفلا& P-# ام M&تت و! R=,لاJ
Z ُهّللا ّ'ِ . ~`اmَ لِ. ْنTم اَمَ و n 1َ#ْ لا ُRَ=َ ,ْ لا َوُ )َ ل اَ8اmَ! Uنِ. S @لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ا8 و! ا!و
ن$و 9Iرخ R=,& +ت6يس رخi هل. -Hوي ' ه4 Eل. ن2م?4لJ -#اولا هل:ا نم R=,لا (اH ا8NJ
+J >يك# و)J `رم Eل5 <لاF ه4 Mمو 9`رم Eل5 <لاDلا ي Z V>يِكَ #ْلا VQيِQَعْ لا S و! -#اولا Bا
0هJر=ت
Z 000َنيT-Tسhفُ مْ لاِ& q>يTلَ5 َهّللا UنِNَJ hاْوّ لَوَ ت نِNَJ S @لو,ي 1#لا ن. 9' aاول-اH ني8لا >و,لا Wعتا ل! نكل
{( 453 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
( َنيT-Tسhفُ مْ لاِ& q>يTلَ5 َهّللا UنِNَJ اْوّ لَوَ ت ْنِNَJ &3 )
Eل5 اومك# ا8ك!و 9/ل!ا&ملا اول&,ي نل >)4 'Q >ل5 -L Bا ن Eل5 ل-ي Z hاْوّ لَوَ ت نِNَJ S هلوL ن.
Mمو Z َنيT-T سhفُمْ لاِ& q>يTلَ5 َهّللا UنِNَJ hاْوّ لَوَ ت نِNَJ S @هلوL +J ه4ا#&س 1#لا 1-=J 9نو-سفملا >)46& >)سف4
9هل:ا& نو4مeم >)4$ لماكلا ني-لا Eل. >!و5-ي ن >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر Bا رم -,J 7ل8
Z 000ْ>Vكَ 4ْيَ&َو اَ 4َ4ْيَ& ‡(iَوَ س ‡/َمT لَك اzَ لِ . hاْوَ لاَعَ ت ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي ْلg L S @1#لا لو,ي 7ل8ل 9<اتكلا&و 9(امسلا&و
{( 454 )
َ8Tخّتَي اَلَو ا[2ْيَش Tهِ& َ7ِ رhشg 4 اَلَو َ هّللا اّلِ. َ-ُ&ْعَ 4 اّلَ ْ>Vكَ 4ْيَ&َو اَ 4َ4ْيَ& ~(اَوَ س ‡/َمT لَك Eَلِ. اْوَ لاَعَ ت ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي ْلg L
( َنوُ مT لْسُم اّ4َ6ِ& اوُ-َ)ْ شا اوV لوg ,َ J اْوّلَوَ ت ْنِNَJ Tهّللا ِنوُ - ْنTم ا[&اَ&ْرَ اŠOْ عَ & اَ4ُOْ عَ & &4 )
َ'َ و S >b 9هيJ لا-H ' رم ا8!و Z َهّللا ّ'ِ . َ-ُ&ْعَ 4 ّ'َ S ا)يJ (اوتلا ' /يوتسم /ملك Eل. Gو5- ا)4.
/ميلسلا لو,علاJ 9هلامك ل\H Eل. Kافتر'ا Eل5 ر-,ي ' نم هعم لخ-4 ' ي Z l2ْيَش Tهِ& َ7ِ رhشg4
1ولخم لك ن. aنوكلا 1لخ Eل5 7رشلا ل! aا8ام Eل5 نوكي 7رشلا ن$ %C 7رشلا C /ملك _Jرت
aنوكلا ا8! Gرا-. Eل5 7رشلا نوكي و 0نوكلا Bا 1لخ ن -ع& نم (اH ام4. /ي!ول$ا +J `وكرش
Gرا-. Eل5 ر-اL ه4ا#&س 1#لا ن$ ا&&س نوكي ن نم هفت و)J 7رشلا +J <&سلا و! ا8! ناك ا8.
0هل >وQل ' 7رش ي6J ن8. 9امHس4م نوكلا را= ناس4:ا هع&تا ام ا8. اH)4م لQ4و 9نوكلا ا8!
*ار-L نم R,4ت *ار-,لا `8)J /=اخ *ار-,& ام هل. Mتمتو 7يرش هل w Bا& 8ايعلاو w ناك ن.و
اَم S@>يركلا هلو,& رم$ا ا8! 1#لا >س#ي ا8)لو 9/)لjا ('e! Gر-L +J QH5 ا8!و 0+4اbلا هل:ا
•_ْ عَ & اzَلَ5 ْ>ُ)ُ Oْ عَ & َ\َعَ لَو َ1َلَخ اَمِ & ~`اmَ لِ. nلV ك َ<َ !َ8ّل ^8ِ . ‡هmَلِ. ْنTم ُهَعَ م َناَك اَمَ و ‡ -َلَو نTم ُهّللا َ8َ خّتا
@نو4مeملاYZ َنوg فT =َ ي اUمَ 5 Tهّللا َناَ#ْ &ُس #' 0]
نXم l&اَ&ْرَ lOْعَ & اَ4ُOْ عَ & َ8Tخّتَي َ'َ و S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 9/لو&,م *سيل `8! (اكرشلا /ل6سمJ ن8.
9ا4يل5 >ار#لا و ا4ل ل\#لا >)4م -#اولا MOي 9/4)كو اتو4)ك ا4Oع& نم 8خ64 ' ي 0Z Tهّللا ِنوُ -
hاْوّ لَوَ ت نِNَJ S @1#لا لو,ي >b 0>ر#ي و لل#ي ن 1ولخمل "يلو 9Bا نم +ت6ي ام4. >ير#تلاو ليل#تلاJ
<ا&ر 'و هل 7يرش ' ي8لا -#اولا هل:ا G-ا&5 ل&,ي ' نم ن. ي Z َنوُ مT لْسُ م اّ4َ6ِ& ْاوُ -َ)ْ شا @ْاوV لوg,َ J
ن$ %نامي:ا /يOL ل&,تل -عتسم ريF ه&لL ن `ا4عم ا8!و 9(اكرشو ا&ا&ر -يري ام4. 9>ر#ت و لل#ت
/كر#لا +J رم$ا ر-=م و!و 9Gر-,لا 1ل?م هل ي8لا و! ا-#او ار-=م ن6& Qيمتت نامي:ا /يOL
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0نوكلا +J *اكر#لا <راOتت \J 9-#$ا -#اولا و!و
C @لاL ا)ل. 7ا4! ن ولJ C لعفت ' C و C لعJا C m& Bا A)4مل /عOاخلا +!و ا)لك ا4تاكر# ن.
0(او! ا)ل رايF هلjا ('e! ن Bا& 8ايعلاو 7ل8 E4عم ناكل 9 C لعفت ' C @لاL رخi ا)ل.و C لعJا
Uنِ)يِ J نَمَ و ُ _ْ رَ$اَو V*اَ واَ مU سلا T*َ -َسَفَ ل ْ>ُ!َ(iَوْ !َ n1َ #ْلا َMَ&ّتا ِوَ لَو S@هلو,& ا8! >س#ي ه4ا#&س 1#لاو
@نو4مeملاYZ َنوُ Oِ رْع} م ْ>T!ِ رْكT 8 نَ5 ْ>ُ)َ J ْ>T!ِرْكT 8ِ & ْ>V!اَ4ْيَتَ ْلَ & (' 0]
اzَ لِ. hاْوَ لاَعَ ت ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي ْلg L S >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م هلوسر ناسل Eل5 Bا Gو5- *4اك ا8ك!و
ِنوُ - نXم l&اَ&ْرَ lOْعَ & اَ4ُOْ عَ & َ8Tخّتَي َ'َو l2ْيَش Tهِ& َ7ِ رhشg 4 َ'َ و َ هّللا ّ'ِ . َ-ُ&ْعَ 4 ّ'َ ْ>Vكَ 4ْيَ&َو اَ 4َ4ْيَ& ‡(iَوَ س ‡/َمT لَك
G-ا&5 \J 9*ا(وت4 \& /يوتسم Gو5- لم#ت /يi ا)4. 9 Z َنوُ مT لْسُم اّ4َ6ِ& ْاوُ -َ)ْ شا ْاوV لوg ,َ J hاْوّلَوَ ت نِNَJ Tهّللا
ا4Oع& 8ختي 'و 9ا2يش ه& 7رش4 'و 9Bا نم '. C لعفت ' C و C لعJا C 8خ64 ' ن#4و 9B '.
اّ4َ6ِ& ْاوُ -َ )ْ شا S @نو4مeملا ل,يلJ 9اولوتو اوOJر نNJ 9>ير#تلا و ليل#تلل ار-=م و اتو4)ك اOع&
7لتو 9ا&ا&ر اOع& 8ختي ' ا4Oع&و 9هل (اكرش 'و 9-#او هل. '. -Hوي ' ه4 ي Z َنوُ مT لْسُم
0ه& (اH ام نوع&تم ن#4و هيJ (وت4 'و dو5 ' ي8لا Iوتسملارم$ا& (اH ام4. >\س:ا ن6& G-ا)ش
Z 000َ>يِ!اَرْ&ِ. +ِJ َنو} Hpَ#gت َ>ِ ل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 455 )
( َنوgلِ,ْ عَ ت اَلَJَ T`T -ْعَ & ْنTم اّلِ. Vليِ Hh4ِNْلاَو V Gاَ رْوّ تلا T*َ لِQh4V اَمَ و َ >يِ!اَرْ&ِ. +ِ J َنوn Hاَ#gت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي &5 )
Eل. >)سف4 نو&س4ي >ك4م -و)يلا ن. aBا ليلخ >ي!ار&. +J >كلا-H نوكي ا8امل @>)ل6سي 1#لا ن.
نوكي ن نكمي ' >\سلا هيل5 >ي!ار&.و 9Eسي5 Eل. >)سف4 نو&س4ي >ك4م Iرا=4لاو 9Eسوم
ن6& (ا5-'ا >)4كمي ' Iرا=4لاو >ي!ار&. -ع& نم *(اH -L /ي-و)يلاJ 9-و)يلا +5-ي امك اي-و)ي
-,ل aن8. /Hا#ملا >لJ 9>\سلا هيل5 >ي!ار&. -ع& نم *(اH -L /ي4ار=4لا ن$ 9اي4ار=4 ناك >ي!ار&.
aليH4:او Gاروتلل اع&ات نوكي 3يكJ >ي!ار&. -ع& نم ليH4:او Gاروتلا *لQ4
Z 000q>لT5 Tهِ& >Vكَ ل اَميِ J ْ>gتْHَ Hاَ# ِ('Veَ ! ْ>g تh4َا! S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 456 )
َنوُ مَ لْعَ ت اَل ْ>gتh4ََو ُ >َلْعَ ي ُهّللاَو € >hلT5 Tهِ & ْ>Vكَ ل َ"ْ يَل اَميِ J َنوn Hاَ#gت َ>TلَJ €>h لT5 Tهِ& ْ>V كَ ل اَميِ J ْ>gتْHَ Hاَ# ِ(اَلVeَ ! ْ>g تh4َ اَ!
( && )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
اول-اHت 9tوتفم <ا& ه4 Eل5 ل-Hلا او8خ6ت ن نو-يرتو Gاروتلا نم >ك-45 +,& اميJ >تل-اH -,ل ي
0<ويDلا >\5 نم#رلا 1لاخلا هملعي ام نوملعت ' >ت4و 9(+ش لك +J
Z 000lمTلْس}م lفيT 4َ# َناَك نِكَ لَو l‚ يِ4اَرْ=َ 4 َ'َ و l‚ يِ-وُ)َ ي V>يِ!اَرْ&ِ. َناَك اَم S @لو,يJ رم$ا ا8! 1#لا fOويو
{( 457 )
( َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و اŠ مT لْسُم ا[فيT 4َ# َناَك ْنِكَ لَو ا| يِ4اَرْ=َ 4 اَلَو ا| يِ-وُ)َ ي V>يِ!اَرْ&ِ. َناَك اَم &( )
>ي!ار&. نكي >لو 0`-ع& نم *(اH /ي-و)يلا ن$ 9اي-و)ي نكي >ل >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن -ك6تي 7ل8&و
َنTم َناَك اَمَ و lمT لْس}م lفيT 4َ# َناَك S نم#رلا ليلخ و!و ه4كل 9`-ع& نم *(اH /ي4ار=4لا ن$ 9اي4ار=4
نم G8وخ6م /ملكلاو 9Bا نم >-ا,لا +Jا=لا ني-لا +4عت Z lفيT 4َ# S /ملك ن >)ف4 ن#4و Z َنيِكِ رhشُمْ لا
لك Eل. 34#لا ل,4 >b 9نيلHرلا +J dاHو5ا ي 9لفس نم نيLاسلا +J ليم و! 34#لاJ 9*اس#ملا
0~وتسم ريF رم
نوكي 3يكو a/ما,تس'ا +J و dوعلا +J >\سلا هيل5 >ي!ار&. ناك ل! 9ناس4:ا ل(استي ا4!و
Eل5 (اH ه4كلو 9/ما,تس'ا Eل5 ناك >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن. @لو,4 ا4!و adو5 34#لاو 9افي4#
اJر#4م >ا- امو 9dوعلا ا8! ن5 dرخيل >ي!ار&. (اHو 0اHوعم ناك >لاعلاJ rا? dاHو5او /ي4bو
1#لاو 0rا? +عيرشتو ي-,5 -اسJ Eل5 '. نوت6ي ' لسرلا ن$ aا8امل 9>ي,تسم و)J dوعلا ن5
9Gرم W,يتست /ي4امي:ا /يلخلاو 0/ي4امي. /يلخ "ف4 لك +J لعHي هH)4م لQ4ي /5اس Eلاعتو ه4ا#&س
-Hوت ا8ك!و 9`ا&ت4'ا نوكيJ 93ار#4'ا -ع& Wا,يتس'ا +ت6ي >b 93ر#4تJ 9Gرم لفDتو 9>QتلتJ
07ل8& رم6ي >ل Bا ن @•?اخلا لعفلا -45 ناس4;ل "م)ت +تلا "ف4لا 7لت 9/ماوللا "ف4لا
Gرام "ف4لا *را= /ماوللا "ف4لا -Hوت >ل نNJ 9ارفDتسمو ا&2ات Bا A)4م Eل. ناس4:ا -وعيو
ن لوا#ت G--عتم "وف4 -Hوت G-#اولا "ف4لا لو#و 93ار#4'ا Eل. ام2ا- هHتت +تلا +!و 9(وسلا&
<او=لا Eل. `اHت'او لا-ت5'ا نوكي GرمJ 9MمتHملاو /2ي&لا نم "وف4 +!و 9dوعملا >ƒو,تو >وا,ت
-Hوت ل& 9/ماوللا "ف4لا -Hوت ' Gرمو 9/ماوللا "ف4لا نم ي ناس4:ا *ا8 نم ام-اL 6?خلا -ع&
نم /يلخ هيJ نوكي ن نم ولخي ' ناس4:ا ا8! لو# ي8لا MمتHملا نكل 9(وسلا& Gرام$ا "ف4لا
نمJ (وسلا& Gرام *#&= -L MمتHملا +J اي\خلا لك *4اك ا8. ام 9<او=لا Eل. هي-)ت ريخلا
aا)&و=يو ا)ل-عي ي8لا
9/ي4امي:ا ا!اي\خ& "ف4لا /يتا8 نم K-رلا -,تفي ناس4:ا ن$ 9-ي-H لوسر& Bا +ت6ي ن -&' ا4!
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9>عيو >\Wلا >?ي ا8ك!و 9/&ي?لا اي\خلا 7لت نم 7ل8ك `ولخل -وHوملا MمتHملا نم K-رلا -,تفيو
Eل= -م#م /م$ نمO -L Eلاعتو ه4ا#&س Bاو 0"وف4لا +J نامي:ا /لعش -يعيل 'وسر Bا لسريJ
ن يرورOلا نمJ ا8)لو 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -ع& +&4 ا)ل +ت6ي ' >لسو هيل5 Bا
9<و=ت /ماوللا "ف4لاJ /لفDلا *4اك ا8NJ 9/ملسملا *ا8لا +J E,&ي ريخلاJ 9E,&يو ريخلا ا)يJ -Hوي
Eل. Gرام$ا "ف4لا نو-)ي نو42م?م نوريbك >وL 7ا4)J (وسلا& Gرام "ف4 7ا4! *4اك ن.و
0<او=لا
ا!رم6J /,&اسلا Iرخ$ا >م$ا ام 9ريخلا نم رو=علا نم ر=5 ي +J -م#م /م ولخت نل ا8ك!و
-اسفلا >\W >عيو 9"وف4لا +J ريخلا Kومش لك •ف?4ت ام-45 لسرلا >)ل لسري Bا نNJ %3لتخم
0همو,تو هل-عتل dو5 Eل5 *لخ-ت -L (امسلا ن. @لا,ي (امسلا لخ-تت ني#و 9(امسلا لخ-تتJ
9>ي,تسم و)J ل2املا ن5 \2ام >ا- امو 9ل2املا ن5 \2ام ي 9افي4# (اH >\سلا هيل5 >ي!ار&NJ ن8.
l‚يِ4اَرْ=َ 4 َ'َ و l‚ يِ-وُ)َ ي V>يِ!اَرْ&ِ. َناَك اَم Z @1#لا لوL >)ف4 ا8ك!و 0/ما,تس'ا +! /#مسلا /يفي4#لاJ
0S َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lمT لْس}م lفيT 4َ# َناَك نِكَ لَو
نم ناكل /ي4ار=4لا 7ل8كو 9*ل-&و *Jر€# -L /ي-و)يلا نكت >لو 9(اي&4$ا و& و! >ي!ار&. ن.
-L نكلو 9ا)لو= +J 3لتخت ' ناي-$ا ن$ %>ي!ار&. /لم Eل5 Iرا=4لاو -و)يلا نوكي ن لو&,ملا
ن نكمي ' >\سلا هيل5 >ي!ار&. ا4-يسJ 7ل8لو 9رو=علل /&سا4ملا *اعيرشتلا _ع& +J 3لتخت
' 7ل8كو 9>)ت-ي,5 +J >)ل ا,Jاوم نوكي ' ي 9>)4م P-# ي8لا 3ير#تلا را&ت5ا& اي-و)ي نوكي
ه4 ي S َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lمT لْس}م lفيT 4َ# َناَك Z ه4كل 9ا)سف4 <ا&سvل اي4ار=4 نوكي ن نكمي
0dاHو5'ا 1ير? ن5 ل2ام
ل-ت +تلا C افي4# C /ملك& (اH ا8املو C امي,تسم ناك >ي!ار&. ن. C @Bا ل,ي >ل ا8املو @ل2اL لو,ي -L
-Lو ه4امQ ل! /,ير? Eل5 ناك ه4 "ا4لا _ع& نWل C امي,تسم C @لاL ول @لو,4و adوعلا Eل5
lمT لْس}م Z /ملكو S lمTلْس}م lفيT 4َ# َناَك Z ه46& >ي!ار&. 1#لا 3=ي ا8)لو ل\Oو dو5 +J او4اك
0A)4ملا& نامي:ا و!و هيJ lمَلْسVمو 9Bا Eل. همامQ >لس ه4 ي 9Bا و!و C هيل. املسم C +Oت,ت S
ا4,&? ام ا8.و C لعفت 'و لعJا C m& -رو ام لك +J >لسا -,J Bا Eل. همامQ >ي!ار&. >لس ام-45و
هيل5 ا#و4و 9املسم ناك >\سلا هيل5 >-i ن -H4سJ لسرلاو (اي&4$ا <كوم Eل5 1ا,تش'ا ا8!
0نيملسم او4اك >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر او,&س ني8لا (اي&4$ا لكو 9املسم ناك >\سلا
1&?يو 9Bا و!و %هيل. >َلْ س€م Eل. (+ش لك +J همامQ E,لي لسرلا <كوم نم لوسرو +&4 لك ناك
لQ4 ن Eل. 9/,&اس <تك& ني4مeملاو (اي&4$ا لكل اف=و >\س:ا ناك 7ل8&و 9هيل. لQ4 ي8لا A)4ملا
C m& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -م#م Eل5 (امسلا /لاسر ه& *متتخا ي8لا لماكلا A)4ملا
لوسر Eل5 لQ4 ام ريF B ام\س. -# Kرشي نلو 9+ت6ي -ي-H رم 7ا4! -عي >لو C لعفت 'و لعJا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا
را=و 9Gاف=م G-ي,عك >\س:ا ر,تساو 0Bا نم همامت& A)4ملا لQ4و 9>\س:ا نم /ياDلا *لمتكا -,ل
ا)يل5 7ر-تسُي ' +تلا +!و >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م 9/ملسملا /م$ا Eل5 امل5 >\س:ا
Uنِ. Z @1#لا لاL 7ل8ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م Eل5 لQ4و -رو ام لك +J B *ملس /م ا)4$
S 000V`وُعَ &ّتا َنيT8ّلَل َ>يِ!اَرْ&ِNِ& ِ"اّ4لا Eَلْوَ
{( 458 )
( َنيT4Tمْeُ مْ لا }+ِ لَو ُ هّللاَو اوg 4َمَ i َنيT8ّلاَو } +ِ &ّ4لا اَ8َ !َو V`وُ عَ &ّتا َنيT8ّلَل َ>يِ!اَرْ&ِNِ& ِ"اّ4لا Eَلْوَ Uنِ. &) )
9G--#م /م$ لQ4 ام4. Bا لوسر ا4-يس Eل5 ني,&اسلا لسرلا نم لوسر لك ن W#ل4 ن ا4لو
@Eلاعت لاL 9>\سلا هيل5 Eسي5 7ل8كو 9لي2ارس. +4& Eل. Bا هلسر >\سلا هيل5 EسومJ
Eل. لQ4و ه& (اH ي8لا A)4ملا 1ي&?ت -و-# +J املسم 'وسر ي Z َليِ 2اَرْسِ. +T4َ& اzَلِ. ['وُ سَرَو S
+!و 9/متاخلا /لاسرلا& +4امي:ا A)4ملا /يف=ت *متو Mيرشتلا نم _ع& ريDت املJ 9لسرلا ('e!
هتلاسر& >م$ا 7لت ل! نم _ع& نمi -,J رش&لا لكل /ما5 +!و >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /لاسر
ني-لا& نامي:ا <كوم رمتساو 9Bا لوسر ا4-يس >)يJ لسر نم ا)& نمi امك 9>\سلاو G\=لا هيل5
>م$ا /متاخ +! >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م *را= ا8ك!و 0ا4يل. ل=و ن Eل. >تاخلا
0نيلسرملاو (اي&4$ا >تاخ و! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن$ %/يم\س:ا
نم (اي&4$ا لbمو +لbم C @لاL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن ه45 Bا +Oر Gرير! +& ن5
"ا4لا لعHJ 9`اياوQ نم /يواQ نم /4&ل MOوم '. هلمHو ه4س#6J اتي& E4& لHر لbمك +ل&L
0C نيي&4لا >تاخ ا4و /4&للا ا46J 9/4&للا `8! *عOو \! @نولو,يو 9هل نو&Hعيو ه& نوJو?ي
هيل5 >ي!ار&. ن$ 7ل8 او-رو ام4. 0اي4ار=4 و اي-و)ي ناك >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن. @نولو,ي ني#و
ن$ /لوا#م +J /ي4امي:ا /يلخلا ل= اورO#تسي ن او-ار -L >!و 0(اي&4$ا Gو& هيJ >\سلا
ي و 9>-لا و ن?ولا و "4Hلا& *سيل /ي4امي:ا /ل6سملا نا اولسا4ت >)46كو >)سف4 Eل. ا!و&س4ي
نم او(اH نم اوسيل >ي!ار&N& "ا4لا Eلو6J 7ل8لو 9-#اولا Bا A)4مل (امت4'ا ريF رخi (امت4ا
M&تا -L >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ا4ي&4و 9`وع&تا ني8لا >! >ي!ار&N& "ا4لا Eلو ن. ل& 9هتير8
اول=اوي >لو A)4ملا اوJر# نمم 9هلس4 نم (اH نم& >ي!ار&: /L\5 \J 7ل8ل 9>\سلا هيل5 >ي!ار&.
~*اَ مT لَكِ & ُه}&َر َ>يِ!اَرْ&ِ. اzَلَتْ&ا T8ِ.َو S@ه4ا#&س لاL ام-45 >ي!ار&. Mم /يO,لا `8! Bا >س# -,ل 9نامي:ا
@Gر,&لاYZ َنيTمِ لاّWلا يT-ْ)َ 5 Vلاَ 4َي َ' َلاَ L +TتUيXرg8 نTمَ و َ لاَ L lماَمِ . ِ"اّ4لِل َ7g لِ5اَH +y 4ِ. َلاَ L Uنُ)U مَ تَ6َJ '%4 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل5 امامت >\سلا هيل5 >ي!ار&. ا)مت6J 9+!او4لاو رماو$ا +! *املك& >ي!ار&. 1#لا ن#تما -,ل
لكشلا& امامت. ناك ام4. 9/يلكشلا& ر!اWتي >امت. -رHم نكي >لو 9>اQتل'ا نم نوكي ام E=L
0اعم نومOملاو
Eل=ي ن6& Bا نم رم$ا E,لتي نمل ا4تيeر و! ?,J لكشلا& +!او4لاو رماو$ا >امت Eل5 لاbملاو
`8! +ل=ي رخi ا4اس4. 7ا4! نكل 9+لكش (ارHNك /سمخلا _ورفلا `8! +ل=يJ 9_ورJ /سمخ
0Bا ه45 EOري >امت. /ي)ل:ا رماو$ا >تي ه4. 9\كشو ا4ومOم لامكلا +J ا),#& /سمخلا _ورفلا
0هHو لمك Eل5 Bا نم /يفيلكتلا *املكلا& *(اH +تلا *ا(\ت&'ا >\سلا هيل5 >ي!ار&. I- -,لو
هيل5 >ي!ار&. +فكي ناك ام a*ي&لا نم -5او,لا MJري ن Eل5 >\سلا هيل5 >ي!ار&. Bا رم6ي >ل
9رم$ا I- -L ناكل 7ل8 لعJ ول ه4. a`ا-ي هلو?ت ام E=L Eل. /&عكلا (ا4& MJر& رم$ا 8ف4يل >\سلا
ام& /&عكلا E4&J 9(اJولا >امت *ي&لا نم -5او,لا /ماLN& رم$ا +Jوي ن -ار >\سلا هيل5 >ي!ار&. نكل
نم -يQيو 9هLوJ نم 3,يل رH#& >\سلا هيل5 >ي!ار&. (اHJ 9اOي /لي#لا هلو?ت ام&و 9`ا-ي هلو?ت
/يراكت&'ا هتلي#&و ني-يلا +J هتLا?& (ا4&لا +Jوي نا -ار -,ل 9رH#لا را-,م /&عكلا را-H لو?
ناس4:ا -5است +تلا *او-$ا نم 7ل8 ريFو C *'ا,سلا C نامQلا 7ل8 +J اJورعم نكي >لJ 9اOي
0Mي?تسي ام E=L Eل. _ر$ا ن5 Kافتر'ا Eل5
I- -L ناكل %`ا-ي هلو?ت ام را-,م Eل5 (ا4&لا نم -5او,لا MJر -L >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن ولو
7ل8ل 9`راكت&ا نم /لي# 7ل8 Eل. 3اOو 9/يعLاولا /يتا8لا هتا4اكمN& (ا-$ا -ار ه4كل 9Bا 3يلكت
m& >ار#لا *ي&لا روQ4 ام-45 هJرع4 ام ا8!و 9/&عكلا را-H نم -يQيل هيل5 3,ي ي8لا رH#لا& (اH
َ7g لِ5اَH +y 4ِ. S@>ي!ار&: ه4ا#&س 1#لا لاL >امت:ا ا8! *املكلا >ي!ار&. >ت املJ C >ي!ار&. >ا,م C
@Gر,&لاYZ lماَمِ . ِ"اّ4لِل '%4 0]
>امت& C لعفت 'و لعJا C *ي- 74$ >)4ي- +J "ا4لل امام. نوكت ن Eل5 نوم6م >ي!ار&. اي 74. ي.
هتاي# +J A)4ملا رمتسي ن -ري >ل ه4. 9ه&ر A)4م Eل5 >\سلا هيل5 >ي!ار&. GريF ر4لو 0نا,ت.و
ناسل Eل5 ه4ا#&س 1#لا لا,J 9هتير8 +J /مام:او A)4ملا لWي ن Bا نم <ل? ه4كلو 9?,J
@Gر,&لاYZ +TتUيXرg8 نTمَ و S@هتير8 +J /4ام$ا رارمتسا ا&لا? >ي!ار&. '%4 0]
ه4ا#&س 1#لا نكل 9هتوم -ع& نم Eت# هيل5 3اخو A)4ملا Eل5 GريDلا& vتما -L >ي!ار&. ا4-يس ن.
@Gر,&لاYZ َنيTمِ لاّWلا يT-ْ)َ 5 Vلاَ 4َي َ' S@ه4ا#&س لو,يJ >ي!ار&. ل\خ نم >)عيمH 1لخلا >لعُي Eلاعتو
'%4 0]
ام& A)4ملا +J ل-عيو هسف4ل lملاW نوكي نم 7تير8 نم +ت6يس ه4$ 9/bارو *سيل /ل6سملا ن ي
7لت ن. 9Gو&4لا Pر. -5اوL ا4ملعي 1#لا ن. 0/مام:ا *اف= هيJ رJاوتت ' 7ل8& و!و 9`او! <سا4ي
لاbملاو 93ير#ت نو- همامت& A)4ملا 1ي&?ت Eل5 ر-اL و! نم (اي&4$ا Pري ن +O,ت -5او,لا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لi ا4م ناملس C @+سرافلا ناملسل لاL ني# >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4ل همل5 ام 7ل8 Eل5
0C *ي&لا
ه&س4 ل& 0' C <رعلا نم *4 C +سرافلا ناملسل ل,ي >ل >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م 1لخلا -يس ن.
>ل5 -,ل 9همامت& A)4ملا 1ي&?ت نم Pر:ا ا8! ه&ل?تي ام& Gو&4لا Pر. Eل. ه&س4 ي 9*ي&لا لj
9Gو&4لا Pر. ن5 >\سلا هيل5 >ي!ار&. ا4-يسل ه4ا#&س 1#لا همƒل5 ام >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس >لعت امك 9ا#ورو ا=4 A)4ملا 1ي&?ت& ام4. 9>-لا& Pر:ا ا8! "يلJ
0ناJو?لا نم هل!و هيH4ي ن6& ا#و4 1#لا -5و -,ل 9>\سلا هيل5 tو4 ن5 1#لا هل همƒل5 امم >لسو
ي-ا4يJ C a+ل! +H4ي نا Bا +4-عي >ل C ل(استيJ 91رDلا Eل5 اJرشم ه4&ا >\سلا هيل5 tو4 Iريو
ْنTم +T 4ْ&ا Uنِ. X<َ ر َلاَ,َ J ُهU&Uر qtوg 4 Iَ-اَ4َو S@لاL ني# >يركلا نiر,لا `-رو ام& 9هّ&ر >\سلا هيل5 tو4
@-و!YZ َنيTمِ كاَ #ْلا ُ>َ كْ #َ َ*4َ َو n 1َ#ْ لا َ7َ -ْ5َو U نِ.َو +T لْ!َ 45 GاH4 tو4 <ل? Eل5 ا-ر 1#لا لو,يJ ]
َ7g WT 5َ +y 4ِ. €>hلT5 Tهِ& َ7َ ل َ"ْيَل اَم ِنhلَ2ْسَت َ\َJ •fِلاَ= ُ رْيَF qلَ مَ 5 ُهّ4ِ. َ7T لْ!َ ْنTم َ"ْيَل ُهّ4ِ. Vtوg 4اي َلاَ L S@ه4&ا
@-و!YZ َنيTلِ!اَHْلا َنTم َنوV كَ ت نَ 4& 0]
aا8امل aS َ7T لْ!َ ْنTم َ"ْيَل ُهّ4ِ. Z >\سلا هيل5 tو4 ن&ا ن5 /يل!$ا (افت4' +4iر,لا ليلعتلا Eل. رW44لو
لعفلا ن$ w /5و4مم /يتا8لا w C fلا= ريF لما5 ه4. C ل,ي >ل 1#لا ن. 0S •fِلاَ= ُ رْيَF qلَ مَ 5 ُهّ4ِ. Z
نمJ 9لمعلا ه4. 9ام >و,ل (امت4ا و 9ام -ل&ل (امت4ا 'و 9ا&س4 "يل نامي:اJ %Bا ه& <سا#ي ي8لا و!
ر-#4ت +تلا *ا8لل +ت6ت ' (اي&4vل /&س4لا Uن. 9لوسرلا ا8! ل! نم نوكي لوسر ي Kرش& لمعي
0*ا8لا هع4=ت ي8لا لمعلا& (اي&4vل <است4'ا نوكي ل& 9+&4لا <س4 نم
>)4م نمi نم ه,لخ لك& 1لاخلا /م#ر رو=ي افLوم >ي!ار&. ا4-يس ن5 1#لا ا4ملعي رخi MLوم +Jو
(اH امك 9/كم& >)تماL. لعH ني8لا هتي& ل!$ 1Qرلا /عس >\سلا هيل5 >ي!ار&. <ل? -,ل 0رفك نمو
َنَمi ْنَم ِ*اَ رَمّ bلا َنTم ُهَلْ!َ h1ُQْراَو l4Tمi ^-َلَ& اَ8اmَ! ْلَ عْ Hا X<َ ر V>يِ!اَرْ&ِ. َلاَ L h8ِ.َو S@>يركلا <اتكلا +J
@Gر,&لاYZ ْ>ُ)h 4Tم '%& 0]
نمeملا َ 1َ Qَر ل& 9' a/كم ل! نم ?,J او4مi ني8لا 1Qر& >ي!ار&. Gو5-ل 1#لا <اHتسا ل)J
ِراّ4لا ِ<اَ 8َ5 اzَ لِ. ُ`} رَ?ْOَ U>g b [\يTلَL ُهُعy تَمV 6َJ َرَفَ ك نَمَ و َ لاَ L S@هل لاL ام4ي# 7ل8 >ي!ار&. >xل5و 0رJاكلاو
@Gر,&لاYZ VريT=َ مْ لا َ"ْ2ِ&َو '%& 0]
ل&L نم لوفكم ي-املا *ايتL'او 9>!رJاكو >)4مeم 91لخلا لكل 1#لا نم لوفكم ي-املا 1Qرلا ن.
Kا&تا ن. 93لتخم رمNJ A)4ملا 1Qر ام 0اي4-لا `8! Eل. رJاكلاو نمeملا E5-تسا ي8لا و! ه4$ Bا
>ي!ار&. -ع& او(اH نمم -# هع&تي >ل A)4ملا ا8!و 03يرHت نو- ه& (اH ام& >يلستلا +Oت,ي A)4ملا
0/لL >! 3ير#ت نو- >\سلا هيل5 Eسوم /لاسر& نمi نمJ 9ليل,لا '. >\سلا هيل5
نكل 9<يDلا& نامي:ا Eل. /Jر=لا /ي-املا ن5 لي2ارس. +4& -ع&ت /لاسر& >\سلا هيل5 Eسي5 (اH >b
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>! >\سلا هيل5 >ي!ار&N& "ا4لا Eلو6J 7ل8 Eل5و 9اOي ا)فير#ت >ت >\سلا هيل5 Eسي5 /لاسر
او4مi ني8لا >! ('e!و 9*'اسر نم 1&س ام لكل Eف=ملاو fي#=لا >تاخلا A)4ملا اوع&تا ني8لا
ليلخ >ي!ار&. /لاسر& >)4م نمi نم اعيمH ني4مeملا +لو Bاو 9>\سلا هيل5 Bا Eل= -م#م /لاسر&
1#لا لو,ي 7ل8 -ع& 00>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /لاسر& نمi نمو 9\ماك ا#ي#= ا4امي. 9نم#رلا
S 000ْ>Vكَ 4وn لTOُ ي ْوَ ل ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم ˆ/َفِ 2pّ? *U-َو Z @ه4ا#&س
{( 459 )
( َنوُ رُعh شَي اَمَ و ْ >ُ)َ سgفh 4َ اّلِ. َنوn لTOُ ي اَمَ و ْ >Vكَ 4وn لTOُ ي ْوَ ل ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTم ˆ/َفِ 2اَ? h*U -َو &# )
3ر#4ملا ن$ aني4مeملا اولOُ ي ن او&# ا8املو 0C *&# C و C *4مت C و! C *-و C E4عملا ن.
3يلكتلا EOت,م Eل5 هتكر# ?&Oي ن +J fH4ي >ل 3ر#4مك ه4 3رعي 9>ي,تسملا Iري ني#
Iري /5اسو 9هسف4 ?&Oي ن Kا?تسا -,J نمeملا >Qتلملا ام 9 C لعفت ' C و C لعJا C mل +4امي:ا
ا8امل @نمeملل ا-س# هسف4 ني&و ه4ي& لو,يو …هسف4 ر,ت#ي ه4NJ 9امQتلم رخi ا4اس4. >Qتلملا ريF
aهسف4 Eل5 ر-,ي ن >Qتلملا ا8! Kا?تسا 3يكو
Eل. >Qتلملا <8H Mي?تسي ' ام-45و 93ار#4'ا <4اH Eل. >Qتلملا 8خ6ي ن 3ر#4ملا لوا#يو
ل,ي >ل 03ار#4'ا <4اH Eل. `8خ6يل هيل5 لات#ي ن لوا#يو 9ه& Q)يو 9ه4م رخسي و)J 3ار#4'ا
َنوُ Qَماَ Dَ تَي ْ>ِ)ِ & ْاو} رَم اَ8ِ.َو † َنوV كَ #ْOَ ي ْاوg 4َمi َنيT8ّلا َنTم ْاوV 4اَك ْاوُ مَ رْHَ َنيT8ّلا Uنِ. S@Eلاعتو ه4ا#&س Bا
ْاوg لTسْرV pَمَ و † َنوn لاَOَ ل T(َ'Veاmَ ! Uنِ. ْاوV لاَL ْ>ُ!ْوَ َر اَ8ِ .َو † َنيِ)ِ كَ J ْاوُ &َلَ,4ا ُ >ِ )T لْ!َ اzَلِ. ْاوُ &َلَ,4ا اَ8ِ.َو †
@نيفف?ملاYZ َنيTWِJاَ# ْ>ِ)ْ يَلَ5 %# w 33 0]
*املك& ه4م نورخسيJ 9/ما,تسا ا8 ا4مeم ا4اس4. 3ار#4'ا ل! Iري ام-45 نjا P-#ي ام ا8!و
Eل. 3ار#4'ا ل! -وعي ام-45و ه4امي. نم لي4لا لوا#ي و C 7#ا4H Eل5 ا48خ C ا)عمست +تلاك
*اياك#& ل!$ا ('e)ل G-اعسلا نو,,#ي >)46كو 9ني4مeملا نم اورخس 3يك ر-4ت& نووري >)J >)ل!
('e! نم هيJ نوك#Oي اموي >)ل ن6& ني4مeملا 1#لا ن2م?يو 9نمeملا ناس4:ا نم /يرخسلا
@نيفف?ملاYZ َنوُ رVW4َي ِ7ِ 2iَ رَ$ا Eَلَ5 † َنوV كَ #ْOَ ي ِراّفV كْ لا َنTم ْاوg 4َمi َنيT8ّلا َ>ْوَ يْلاَJ S@رافكلا 34 w 35 0]
@نيفف?ملاYZ َنوg لَعh فَ ي ْاوV 4اَك اَم VراّفV كْ لا َ<X وg b ْلَ ! S@نامي:ا ل! 1#لا ل6سيو 3& 0]
0رفكلا ل! <ا,علا& يQاHا 3يك >تJر5 -L ي
نم _ع& 6تفي 'و 0>\سلاو G\=لا هيل5 -م#م /لاسر& ني4مeملا >! >ي!ار&N& "ا4لا Eلو6J 7ل8ل
ام لك "يل نكلو 9ه4و4متيو 7ل8 نو&#ي >)4. 0ل\Oلا Eل. ني4مeملا <8H /لوا#م نم رفكلا ل!
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
7ل8 نو&#ي >! 9لا4ملا ريس5 و \ي#تسم ارم ناس4:ا <ل?ي ن و! E4متلاJ 9P-#ي ناس4:ا `-وي
ْوَ ل ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم ˆ/َفِ 2pّ? *U-َو S @Eلاعت هلوL 7ل8 Eل. ريشي 9نو-يري ام Eل. اول=ي نل نكلو
0Z َنوُ رُعh شَي اَمَ و ْ >ُ)َ سgفh 4َ ّ'ِ . َنوn لTOُ ي اَمَ و ْ>Vكَ 4وn لTOُ ي
ام و! 7ل8 Eل5 لاbملاو @' a7ل8 Eل. لو=ولا نوعي?تسي ل! نكل 9ني4مeملا ل\O. نو4متي >)4.
نيي&ا#=لا /في8# Eل.و ل&H ن& 8اعم Eل. او&!8 ام-45 -و)يلا نم <اتكلا ل! _ع& هلعفي
>ل >)4كل رام5و /في8#و 8اعم /4تJ اولوا#و ليلHلا +&ا#=لا رام5 Eل. اOي او&!8و 9نيليلHلا
0اوع?تسي
<ا!8لا E4عم& Gرم ل\Oلا +ت6ي -,J 9G--عتم ناعم Eل5 +ت6ي C ل\Oلا C ن 3رع4 ن ا4يل5و
T(pَ,َ لِ& >ُ ! ْلَ & ~-يT-َ H ~1h لَخ +ِفَ ل اّ4ِ.َ ِ_ْ رَ$ا +ِJ اَ4hلَلَO اَ8ِ.َ ْاوV لاَLَ و S@1#لا هلوL لbم 9(+شلا +J (ا4فلاو
Z َنوُ رِJاَك ْ>ِ)X &َر
@G-HسلاY '$ 0]
نم Pع&V4و 9/ي4اb -وع4 /يلو$ا ا4ر=ا45 7كفتتو _ر$ا +J <و84 ن -ع& C نوكرشملا ل(است -,ل
1#لا لاL امك 91#لا هHو Eل. ناس4:ا (ا-ت!ا >-5 E4عم& Iرخ Gرم ل\Oلا +ت6ي -Lو 0C a-ي-H
S01#لا A)4ملا ن5 P#&ي لWو >ا4=$ا G-ا&5 _Jر ام-45 >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسرل اف=و
@E#OلاYZ اzَ -َ )َ J k'pَ O َ 7َ -َHَوَ و ( 0]
Eل. 91#لا A)4ملا ن5 P#&ت *للWو 9>ا4=$ا G-ا&5 +J sيرL A)4م 7&Hعي >ل -م#م اي 74 ي
/مع4لا 7ت(اHJ 9/يا-)لا ن5 P#&ت 'اO *4ك -,ل 0>يو,لا A)4ملا ا8! 7يل. لQ46J Bا 7ا-! ن
0Bا نم /لماكلا
ه45 3ر#4ي ه4كل 91#لا A)4ملا Eل5 ناس4:ا 3رعتي ن و!و 9ل\Oلا نم رخi نول 7ا4!و
اَمَ و ْ >Vكَ 4وn لTOُ ي ْوَ ل ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم ˆ/َفِ 2pّ? *U-َو Z @1#لا لوL لbم A)4ملا ا8! ن5 ا-يع& هHتيو
0S ْ>ُ)َ سgفh 4َ ّ'ِ . َنوn لTOُ ي
`رك4يو A)4ملا 3رعي ي8لا لاOلا ن @+! /&اH:ا نوكتو a"ف4لا ل\O. P-#ي 3يك @ل(است4و
هتا8 ل\O& 3تكي >ل و)J 9`ريF ل\O. لاOلا /لوا#م& lمرُH >b:ا ا8! -ا-Qيو 9امb. <كتري ام4.
S@Eلاعت هلوL >)J +J 'اكش. ا4ل ل# -L >يركلا لو,لا ا8!و 0`ريF ل\O. هتلوا#م& '\O -ا-Qي ل&
Z اzَ&ْرgL اَ8 َناَك ْوَ لَو € (ْ+َ ش ُهh4Tم ْلَ مْ #ُي َ' اَ )T لْمT # اzَلِ. ˆ/َلَ,hbُم ُKْ -َ ت نِ.َو اzَ رhخV َرْQِو ˆ Gَ رِQاَو ُ رِQَت َ'َو
@ر?اJY ') 0]
ْ>ُ)َ 4وn لTOُ ي َنيT8ّلا ِراَQْوَ ْنTمَ و T /َماَ يِ,ْ لا َ>ْوَ ي u/َ لِماَ ك ْ>ُ!َراَQْوَ ْاوg لTمْ #َ يِل S@w ه46ش لH w هلوL >)J +Jو
@ل#4لاYZ َنوُ رِQَي اَم َ(pَس َ'َ •>hلT5 ِرْيَDِ & %5 0]
+! ل#4لا Gروس +J راQو$او *ا8لا +J ل\Oلا رQو و! ر?اJ /يi +J رQولا ن 3رع4 ا8ك!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
^راQوا >)سف4ا ل\O نم نو-يQي ل& 9>)سف4 ل\O& نوفتكي ' نولاOلا ('و)J >!ريF ل\O:
َنوn لTOُ ي اَمَ و Z 0/لماك >!راQو نولم#ي >)4 Eل. اJاOم '\O نو-ا-Qي 7ل8& >)J >!ريF ل\ON&
0S َنوُ رُعh شَي اَمَ و ْ >ُ)َ سgفh 4َ ّ'ِ .
0<ا,علا هيل5 نولا4يس ي8لا <كرملا ل\Oلا ا8! نم +ت6ت 3وس +تلا /bراكلا& نورعشي ' >)4.
ن5 اوفLوتل 1#لا ني,يلا ن5 اوb#& ولو 9>!ريF ل\O. ن5 اوفLوتل >)فلا +J \يلL او,معت >)4 ولو
0>)سف4 ل\O
S 000Tهّللا ِ*اَ يpِ& َنوُرgفْ كَ ت َ>ِ ل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي Z @1#لا لو,ي 7ل8 -ع& نمو
{( 460 )
( َنوُ -َ)h شَت ْ>gتh4ََو T هّللا ِ*اَ يَpِ& َنوُ رgفْكَ ت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي ($ )
>ت4و /&يHعلا Bا *ايp& نورفكت >ل >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر ناسل Eل5 >)ل6سي 1#لا ن.
aBا لوسر نمQ +J /&يHعلا *ايjا <اتكلا ل! -)ش ل! ل2اس ل6سي -L ا4!و aنو-)شت
@نيل2اL Bا نو5-ي او4اك >)4. a>-اL +&4 (+Hم& >)4ولتا,ي نم Eل5 -و)يلا fتفتسي >ل @+! /&اH:او
او4اكJ >)يل5 ا4ر=4ت '. نامQلا رخi +J ا4ل هHرخت ن ا4ت-5و ي8لا ƒ+م$ا +&4لا 1#& 7ل6س4 ا4.
S@Eلاعت Bا لاL ^-س#و ايD& ه& اورفك w >لسو هيل5 Bا Eل= w Pع& املJ >)2ا-5 Eل5 نور=4ُ ي
اUمَ لَJ ْاوُرَفَ ك َنيT8ّلا Eَ لَ5 َنوُ #Tتhفَ تْسَي Vلْ &َL نTم ْاوV 4اَكَ و ْ >ُ)َ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=ُ م Tهّللا ِ-4T5 ْنXم q<اَ تِك ْ>ُ!َ (pَH اUمَ لَو
@Gر,&لاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَ لَ5 Tهّللا g/َ4ْعَ لَJ Tهِ & ْاوُ رَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ!َ(pَH )# 0]
ي8لا >\س ن& Bا -&5 ا8!و 0>ك#لاو 7لملا نو-يري او4اك -,J 0/ي4مQلا /?لسلا لH نم اورفك -,ل
هتير ني# هتJر5 -,ل C @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس ن5 لاL -L >لس6J l‚ي-و)ي ناك
0C -ش -م#مل +تJرعمو +4&' +تJرعمك
9*ا4ي&لا *ايjا او-)ش -,لو Gاروتلا *ايi +J G-وHوم هف=وو Bا لوسر *ع4& >)تJرعمJ ن8.
Bا A)4م >)Oع& 3y ر#ُ ي ن 7ل8 <ل?ت ولو Eت# /ي4مQلا /?لسلا +J اعم? *ايjا اورك4 >)4كل
نارفDلا 7وك= او5ا& ني8لا ('e)ك G-ساJ /ي4مQ /?لس Eل. 3ير#تلا ا8! اولƒو#يو +لاعتو ه4ا#&س
َنوV لوg,َ ي U>gb ْ>ِ)يT -ْ يَ6ِ& َ<اَ تِكْ لا َنوُ &gتْكَ ي َنيT8ّلyل qلْ يَوَ J S@Bا A)4م نوJر#ي ني8لا ('e! ن5 1#لا لاL 7ل8لو
Z َنوُ &Tسْكَ ي اUمX م ْ>ُ )ّ ل qلْ يَوَ و ْ >ِ)يT -ْ يَ h*َ &َتَك اUمX م ْ>ُ)ّ ل qلْيَوَ J [\يTلَL l4َمَ b Tهِ& ْاوُ رَتhشَيِل Tهّللا T-h 4T5 ْنTم اَ8اmَ!
@Gر,&لاY (# 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0هH)4مو Bا >\ك نوJر#ي ني-لا ('e! ري=م و! <ا8علا ن.
Z 000ِلِ ?اَ&ْلاِ& ّ1َ #ْلا َنوُ سِ &hلَت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي S @ه4ا#&س 1#لا لو,يو
{( 461 )
( َنوُ مَ لْعَ ت ْ>gتh4ََو ّ 1َ #ْلا َنوُ مgتْكَ تَو ِلِ ?اَ&ْلاِ& ّ1َ #ْلا َنوُ سِ&hلَت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي (' )
+J ا4ماسH لخ-4 ام4. 9ا4س&\م ي-تر4 ام-45 ن#4J 9(+ش +J (+ش لاخ-. و! C "&لت C E4عمو
0"و&لملاو "&\لا رW4م 3لتخي ا8)&و 9"&\ملا
`8)J ل?ا&لا& 1#لا نو?لخي >)4. 9ل?ا&لا هHاوي و!و 1#لا ام2ا- -H4 Bا Eل. Gو5-لا لاHم +Jو
ام-45 7ل8 P-# -Lو 9ل?ا&لا& 1#لا "ا&ل: <اتكلا ل! _ع& نم /لوا#م ن5 P-#تت /يjا
9>\سلا هيل5 Eسي5 و >\سلا هيل5 Eسوم ه& *6ي >ل ام ا)يJ اولخ-و ليH4:او Gاروتلا اوJر#
*'وا#ملا ر&ك *(اH >b 9ل?ا&لا& 1#لا "ا&ل: Iرخ *'وا#م نمO /لوا#م +! `8! *4اكو
+J *-رو ا)4 >Fر 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر& Gراش&لل >!راك4. و!و ل?ا&لا& 1#لا "ا&ل:
0/يوامسلا >)&تك
Gراش& اورك4 -,ل 9>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م& او4مeي >لو 9Eسي5 و Eسوم& نامي:ا او4ل5 -,ل
نامي:ا او4ل5 >)4$ 9ل?ا&لا& 1#لا "ا&ل. /مL 7ل8 ناكو 9/متاخلا -م#م /لاسر& Eسي5و Eسوم
-م#م ه& (اH ي8لا >\س:ا ن نوملعي او4اك >)4$ 7ل8و >تاخلا +&4لا& نامي:ا اورك4 >b نيلوسر&
ْاوُ -َ#َ Hَو S0ه4و-#Hي >)4كلو 7ل8 اوJر5 >)سف4 Eل. اولخ ام ا8. او4اكو 91#لا ني-لا و! Bا لوسر
@لم4لاYZ ^‚وg لُ5َو lمh لgW ْ>ُ)ُ سVف4َ pَ)h تَ4َ,ْ يَتْساَو اَ )ِ & '4 0]
+J >)4م اي-امت 9/متاخلا /لاسرلا 7لت ن5 "ا4لا ا)& -عت&يل /لي# Eل5 روbعلا نولوا#ي >)J 7ل8 Mمو
Z 000ْاوg 4َمi َنيT8ّلا Eَلَ5 َلِ Qh4V يT8ّلاِ& ْاوg 4Tمi ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم ˆ/َفِ 2pّ? h*َ لاَLَ و S @1#لا لوL لQ4و 9رفكلا
{( 462 )
ْ>ُ)ّ لَعَ ل ُ`َ رTخَ i اوُرgفْكاَ و ِ راَ)ّ 4لا َهْ Hَو اوg 4َمَ i َنيT8ّلا Eَ لَ5 َلِ Qh4V يT8ّلاِ& اوg4Tمَ i ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTم ˆ/َفِ 2اَ? h*َ لاَLَ و
( َنوُ عِ Hْرَي (% )
9/لي#لا 7لت اوع4?=ا 7ل8ل 9A)4ملا رم +J نيملسملا اوككشي ن <اتكلا ل! نم _ع& -ار -,ل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>ل5 Eل5 <اتكلا ل! ن نوJرعي او4اكو نييم او4اك نمQلا 7ل8 +J sيرLو <رعلا نم نو4مeملاJ
نمi ام ا8NJ 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Eل5 لQ4 -L هلك نiر,لا نكي >لو 9(امسلا A!ا4م&
+Jو 0ل?ا&لا& 1#لل ?لخ ا8)J را)4لا رخi ه& اورفكو را)4لا هHو Bا لوسر /لاسر& >)4م _ع&
0ني4مeملل Kا-خ ا8!
هHاوي ام لو و! هHولاJ 9ر)Wلاو tا&=لا *ا5اس ه& -و=,م Z ِراَ)ّ 4لا َهْ Hَو S ن 3رع4 ن ا4لو
ا)Hو M4= -,ل C @/)كافلا M2ا& ن5 لو,4J 9/يمويلا ا4تاي# /لbم +J 7ل8 8خ64 ن#4و 9رم ي +J
/#لا=لا رامbلا 3لخ Eفخو 9/&رعلا /)Hاو +J رامbلا AO4 MOو -L ه4 ي 9 C /)كافلل
ن$ 9Kا-خلاو sDلا `-=,مJ لعفلا ا8! لbم رHاتلا لعفي ام-45و 0G-ساJ Iرخ ارامb /HOا4لا
9/)كافلا هHاو نم و! Iرتشا ام M&ر -HيسJ /)كافلا `8! نم را-,م ي Iرتشا ام ا8. ناس4:ا
0G-سافلا رامbلا نم +Lا&لاو
ن\5. >b را)4لا لو نامي:ا ن\5N& ني4مeملا او5-خي ن <اتكلا ل! نم _ع& لوا# 7ل8كو
ني4مeملا "وف4 +J /ل&ل&لا /5ارQو 7شلا /5اش. و! لا#لا /عي&?& 3-)لاو 9را)4لا رخi رفكلا
>!و -ي-Hلا ني-لا ا8! <اتكلا ل! ر&تخا -,ل C @نييم$ا نم _ع& لو,ي -,J 9ني-لا ا8! Rو=خ&
0C (امسلا A!ا4مل ا,&ا?م `و-Hي >لو (امسلا A!ا4م& >ل5 ل!
ا4-يس رم -L ه4ا#&س 1#لا ناك ا8NJ 9/&عكلا Eل. /ل&,لا ليو#ت /ل6سم +J *لQ4 -L /يjا ن و
ل! نم نورJاكلاJ 9/&عكلا Eل. "-,ملا *ي& نم /ل&,لا لو#ي ن >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
/&عكلا Eل. G\=لا +J هHوت4و -م#م >\ك را)4لا لو Mمس4لJ C @اولاLو 97ل8 _,4 او-ار <اتكلا
0C "-,ملا *ي& ا4تل&L لعH4و را)4لا رخi +ل=4 >b
Gر-,لا >-5و /4?فلا /لL >امت نم +! رفكلا <يلاس لك ن ا4ل 3شكي ن 7ل8& -ار -L 1#لا ن6كو
نيملسملا نم اOع& لعل 9نيملسملا -O /يسف4لا <ر#لا لاعش. او-ار -,ل 9ر&-تلا نس# Eل5
نو- اوJرت5او 9>)سف4 او#OJ -L >)4 اوW#لي ن نو- >)4كل 9-ي-Hلا ني-لا رم +J نوككشتي
ي8لا رفكلا 3Lوم >)سف4$ او8خ -L >! ام4ي& ا,# نو4مeملا >! نiر,لا& او4مi ني8لا ن6& >)4م -=L
ِراَ)ّ 4لا َهْ Hَو ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا Eَلَ5 َلِ Qh4V يT8ّلاِ& ْاوg 4Tمi S @>)45 /ياك# ه4ا#&س لاL 9نامي;ل _ي,4 و!
0رفكلا >)سف4$ اوOترا -L >)J Z ُ`َ رTخi ْاوُ رgفْكاَ و
<اتك ل! >)4وكلو 97ل8 >)45 "ا4لا 3رعيل 7ل8و %>\س:ا& 1ي-=تلا نوككشملا ('e! نل5 -,ل
ا45وHر ن. @نولو,يسJ 9هتJرعم -ع& نم >\س:ا ن5 اوعHر ام ا8NJ 9هيل5 >ك#لا Eل5 نور-اL >)J
ام Mم ا,Jاوتم 'و ا&سا4م `-H4 >لJ 9ني-لا ا8)ل ا4را&تخا <&س& ام4. 9<=عتلا و ل)Hلا <&س& "يل
0/يسف4لا <ر#لا <يلاس نم ا8!و 0ا4لوسر Eل5 لQ4
>)ت&علو >)5ا-خ اومتكي ن اولوا# ني8لل Kا-خلاو ركملا 7ل8 3شكي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
ّ'ِ . ْاوg 4Tمْ eg ت َ'َو S @1#لا لو,لا ا8! هلوسر Eل5 لQ4ُيَJ 0Kا-خلاو 7يكشتلا ا)& او-ار +تلاو 9Gركاملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Z 000Tهّللا Iَ-ُ! اzَ-ُ)ْ لا Uنِ. ْلg L ْ>Vكَ 4يT- َMِ&َت نَمِ ل
{( 463 )
َ-h 4T5 ْ>Vكوn Hاَ#ُ ي ْوَ ْ>VتيِتوV اَم َلh bTم €-َ#َ Eَتْeُ ي ْنَ Tهّللا Iَ-ُ ! Iَ-ُ)ْ لا Uنِ. ْلg L ْ>V كَ 4يT- َMِ &َت ْنَمِ ل اّلِ. اوg4Tمْ eg ت اَلَو
( q>يTلَ5 €Mِساَو ُ هّللاَو V (اَشَي ْنَم ِهيTتْeُ ي Tهّللا T-َ يِ& َلْ Oَ فْ لا Uنِ. ْلg L ْ>VكX &َر (3 )
_ع& نامي. /&عل نييم$ا نم ه& ني4مeمللو >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل 3شكي ه4ا#&س 1#لا ن.
ن اOع& >)Oع& نورمpتملا <لا? -,ل 9را)4لا رخi ه& رفكلاو را)4لا هHو >\س:ا& <اتكلا ل! نم
('e! لاL 7ل8لو 9نييم$ا نم نيملسملا /ل&ل& و!و هJ-! ركملا -,في ' Eت# ارس رم$ا لWي
'. /5-خلا `8! رس اوفشكت ' ي Z ْ>V كَ 4يT- َMِ &َت نَمِ ل ّ'ِ . ْاوg 4Tمْ eg ت َ'َو S @_ع&ل >)Oع& نورمpتملا
Bا Eل= Bا لوسر Eل5 /يjا `8! لوQ4& هلك رم$ا ا8! 3شكي 1#لا نكل 9>كتلكاش Eل5 و! نمل
رو-= Eل. /يسف4لا <ر#لا *-تراو 9/ل&ل&لا 7لت رم -سJ 7ل8&و 9ني4مeملل ا!اي. هF\&و >لسو هيل5
@ه4ا#&س لو,يJ <اتكلا ل! نم _ع&لا ('e! /عي-خ 3شك +J >يركلا لو,لا رمتسيو 9ا!ولعش نم
0Z ْ>VكX &َر َ-4T5 ْ>Vكو} Hpَ#ُي ْوَ ْ>VتيِتوV pَم َلh bXم €-َ #َ Eَ تْeُ ي نَ Tهّللا Iَ-ُ! اzَ-ُ )ْ لا Uنِ. ْلg L S
را)4لا لو نامي:ا ن\5. او-ار ني8لا <اتكلا ل! نم نيركاملا لعJ 3شكي ه4ا#&س 1#لا ن.
%Bا نم I-! نكي >لو 9هل /عير8و ل\O:او ل\Oلا >يم= نم ه4كل C "ف4لا I-! C نم نولك
<اتكلا ل! نم _ع&لا ('e!و 9Bا ا!-يري +تلا /ياDلا Eل. ناس4:ا ل=وي ام4. Bا I-! ن$
-,ل %>\س:ا& نو4مeي Kا&ت نو- >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس اولعHي ن /عي-خلا& او-ار
را)4لا هHو نامي:ا& (ا5-'ا ليbمت Eل5 >)Lافتا اومتكي ن6& <اتكلا ل! نم >و,لا ('e! +=اوت
/ل&ل& و!و 9هJ-! ركملا -,في ' Eت# >)ت4اي- ل!$ '. 7ل8 او4لعي 'و 9`رخi +J ه& رفكلاو
0نيملسملا
ل! +تو املbم اوتو$ >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ني-& او8خ ن. "ا4لا ن$ %3وخلا >!8خ -,ل
A)4ملا و! >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ه& (اH ي8لا A)4ملا ن. ل& 9A)4ملا& /Jرعم نم <اتكلا
ن اوJاخ >)4 و 9نامي:ا نم "ا4لا اومر#ي ن او-ار ام4. <اتكلا ل! نم ركملا ل!و 9>تاخلا
Eل. ل=ت +تلا /4?فلا /لL نم 7ل8 لك ناكو 9نامي:ا رم +J /Hا#ملا +J >)عم نوملسملا لخ-ي
0(ا&Dلا -#
>لعي 1#لا ن اوسا4ت >)4. 9اولعJ ام ر!اWو اومتك ام ن?ا& 3رعي ' Bا ن اوم!وت >)4$ aا8امل
او&!8و 9ر=م نم اوHرخ ام-45 >)لعJ 1&اس Mم 7ل8 1&ا?تو 9رو-=لا +فخت امو ني5$ا /42اخ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ا)ي >كتوي& اومل5 C @>\سلا هيل5 Eسومل لاL Bا ن او5-او 9(ار#=لا رو&5 (ا4b هيتلا Eل.
نلJ *وي&لا Eل5 *ام\علا اوعOي >ل ول >)46كو 0C ا)لك -\&لا& s?&و لQ46س +4$ 9نويلي2ارس:ا
ْلg L S @>يركلا هلوسر 1#لا cل&يو 9ل\Oلاو /&يخلا E)ت4م و! ل& /ياDلل <2اخ >\ك ه4. 9Bا ا)Jرعي
0Z q>يTلَ 5 €Mِساَو ُ هّللاَو ُ(pَشَي نَم ِهيTتْeُ ي Tهّللا T-َ يِ& َلْ Oَ فْ لا Uنِ.
-ع&و 9نو-وت امك اسا4 او8خ6ت ن نيملسملا& ركملا ل! اي اوعي?تست نلJ Bا -ي& لOفلا >ا- امو
0Bا '. ه5Q4ي نلJ ه& نمi نمل Bا هيتeي ني# لOفلا ن$ %>!و5-خت ن نو-يرت 7ل8
(ا?5. Eل5 ر-اL ه4 E4عم& Mساو Bاو 9Bا `ا?5 -L >ا-ام Bا& نامي:ا لOJ KQ4ت نل /لي#لاJ
لOفلا ا8! 1#تسي نم& >يل5 ه4ا#&س 1#لاو 9ا2يش هلOJ نم 7ل8 R,4ي نلو 91لخلا لكل لOفلا
0ه&ر& لوDشم ه&لL ن$
Z 000ُ(pَشَي نَم TهT تَمْ #َرِ& }Rَ تhخَ ي S @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 464 )
( ِ>يTWَعْ لا ِلْ Oَفْ لا وg8 ُهّللاَو V (اَشَي ْنَم TهTتَمْ #َ رِ& }Rَ تhخَي (4 )
ه4ا#&س و!و 9Bا نم لOJ +! Gاي#لا *اW#ل نم /W#ل لكJ %Bا Eل5 1# هل "يل ا-# ن.
01ل?ملا لOفلا <#ا= و!و (اشي نمل هH)4م& نامي:ا& هتم#ر +?عي
Z 000َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh 4َمْ 6َت نِ. ْنَم ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTمَ و S @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 465 )
َ*ْ مُ - اَم اّلِ. َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي اَل ~راَ4يT-ِ& ُهh4َمْ 6َت ْنِ. ْنَم ْ>ُ)h 4Tمَ و َ 7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت ْنِ. ْنَم ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTمَ و
( َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو َ <T 8َكْ لا Tهّللا Eَلَ 5 َنوV لوg ,َيَو q ليِ &َس َنيXيXمV 6ْلا +ِJ اَ4ْيَلَ 5 َ"ْيَل اوV لاَL ْ>ُ)ّ 4َ6ِ& َ7ِ لَ8 اŠمِ 2اَL Tهْيَلَ5 (5 )
' 7ل8J <اتكلا ل! ركم نم اOع& لوسرلل 3شك -L 1#لا ناك ا8NJ 9+)ل:ا 3ا=4:ا 1ل?م ه4.
9/4ام$ا& Qيمتي ْنَم >)4م ل& 9' 9(وس ل! >)لك >)46كو <اتكلا ل! Eل5 /لم# 7ا4! ن +4عي
0ل-علا 3=4ملا هل:ا 3ا=4. -كeي ام4. لو,لا ا8!و
-L 9>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م Gو5- ن >لعي و)J 9ا)ملعي +تلا "وف4لا <?اخي ه4ا#&س 1#لا ن.
نوJرعي ني8لا >!و 9<اتكلا ل! نم هيJ ام& هلك >لاعلا ا)& <?اخيو 9نيعمH "ا4لل /م#ر *لQ4
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
"ا4 >)4مو 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس /لاسر (+Hم Eل5 ل-ت +تلا *ام\علاو *ايjا
Bا ن ولو 0ا)& او4مeيو ا!وسر-يل >!روعش Gرe& +J >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م Gو5- اولعH -L
ن +J ركف4 ا4ك C @Bا لوسر& نامي:ا +J اورفك ني8لا لا,ل 9<اتكلا ل! لك Eل5 /لم#لا لعH -L
0C >)4م ن#4و <اتكلا ل! لك Eل5 /لم# نشي ا-م#م نكل ا4ل Bا >يلاعت 8ف44 ن -ير4 ن#4و 9نمe4
@نولو,ي >\س:ا GركJ `-وارت نم نNJ /4ام$ا& نوQيمتي <اتكلا ل! نم اOع& ن. Bا لو,ي /5اسJ
9لكلا Eل5 >ك#لا نiر,لا >م5 ول نكل 9ه&ر نم رو4 ن5 '. >لكتي ' >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ن.
>ك#لا >عي ا8امل C >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ه& (اH ام& نامي:ا /&Fر& نولDش4ي ني8لا ل(استل
0C aنامي:ا Eل. 1ير?لا +J ريس4 ن#4و MيمHلا
ِلْ !َ ْنXم Š(iَوَ س ْاوُ سْيَل S@نامي:ا Eل. نو)Hتي lسا4 >)4م ن +J ل=فلا لو,لا 1#لا MOي ا8)لو
@نارم5 لiYZ َنوُ -ُ Hْسَي ْ>ُ!َو ِ لْ يّللا َ(pَ4i Tهّللا ِ*اَ يi َنوg لhتَي ˆ/َمِ 2pَL ˆ/UمV ِ<اَ تِكْ لا ''3 0]
Eل= Bا لوسر& او4مeي ن +J ريكفتلاو ني-لا ا8! /سار-& >)سف4 اولDش ي8لا ن2م?ي ام ا8! +Jو
0>لسو هيل5 Bا
'و 7ل8ك ا4سل ن#4 C نامي:ا +J >)4م نوركفي ني8لا لا,ل اعيمH >)ت4عل& لQ4 -L نiر,لا ناك ول
0C aا4ت4عل& -م#م +ت6ي ا8املJ 9/4عللا 1#تس4
+J 1ل?ملا ل-علا Z َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنَم ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTمَ و S ن6& لو,لا Iر4 7ل8ل
@3ا=4:ا
<ا#= >)4م ن$ %Iرا=4لا Z ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ S نم ا4! -=,ي نiر,لا ن. @نيرسفملا _ع& لاL -Lو
ريسفتلا ا8! +Jو 9Iرا=4لاو -و)يلا >! <اتكلا ل!6& -و=,ملا ن 3رع4 ن#4و 9+# ريمO
9ني-لا >وي Eل. Eلتُي ي8لا ه4iرL +J ا)عيشي ل& 9Bا ا!رك4ي ' >)ل ريخلا /ف=J Iرا=4لل 3ا=4.
3=4م نiر,لا ن$ 9نiر,لا نم *ايi هيJ لQ4ت (+س رم Uي <اتكلا ل! اOي 1-=يل 7ل8و
روم$ا لو,ي ام-45 اL-ا= نوكي ن -& \J >)يJ ريخلا /ل=خ لاL -L >ا- امJ 03ا=4:ا 1ل?م
0ا)& اوف=تا +تلا /2يسلا
ا4! را?4,لاJ C 7يل. `-eي را?4,& ه4م6ت ن. نم <اتكلا ل! نمو C @ه4ا#&س 1#لا لو,ي ام-45و
-H4 لHو Q5 Bا <اتك +J ا)Oرعتس4 ام4ي# /4ام$ا /ملكو 9لاملا نم ري&كلا ر-,لا +J /Dلا&ملل
ْاوV لاَL S@C Eل5 C m& I-عتت Gرمو S ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنَم Z /يjا `8! لbمك 9(ا&لا& I-عتت Gرم ا)4
@3سويYZ َنوُ #ِ=اَ 4َل ُهَل اّ4ِ.َو َ3V سوُي اzَلَ5 اّ4َمْ 6َت َ' َ 7َ ل اَم اَ4اَ&َاَي '' ْ>Vكg 4َمi ْلَ ! َلاَ L S1#لا هلوLو ]
@3سويYZ َنيTمِ #اUرلا ُ>َ#ْ رَ َوُ !َو lWِJاَ# €رْيَخ ُهّللاَJ Vلْ &َL نTم ِهيTخَ اzَلَ5 ْ>VكV ت4Tمَ pَمَ ك ّ'ِ . Tهْيَلَ5 &4 0]
0C Eل5 C m& /ي-عتم Gرمو 9(ا&لا& Gرم /ي-عتم +ت6ت /4ام$ا G-ام ن.
0Bا و! >لكتملاJ 9/مك# هل نيJر#لا ني8! نم 3ر# لكو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/م8 '. هيل5 نَمَ تeملا (+شلا <#ا=ل /H# 'و نَمتeم Eل5 نِمتeم هيJ نمت6ي (+ش +! /4ام$ا ن.
/4ام$ا ام4. /4ام *سيل `8)J -و)ش و 9-,5 و لا=يN& /موك#م ام)4ي& /L\علا *4اك نNJ نَمتeملا
0ا)&‚ رِ,ي ' ا‚ م.و ا)&‚ رِ,ُ ي ن ام. 7ل8 -ع& نمتeملاJ 7ل8 -ع&و 9ام)4ي& اميJ رخ' ناس4ا ا)ي?عي ام +!
7ا4!و 9/4ام$ا هيJ لم#تت lتLو 7ا4! ن$ 9/4امvل ?ات#ي ن 1#لا نمeملا Eل5 ن. @ا,&اس ا4لLو
0ا)&#ا= ا)&ل? ن. /4ام$ا هيJ ي-eت رخi *Lو
/4ام cل&ملا ا8! Wف#ا C @لو,يو 9لاملا نم اDل&م ناس4. 7يل5 _رعي ن6ك /4ام$ا لم#ت لاbمو
+ت6ي ام-45و 9 C لم#تلا C Eمسي لعفلا ا8! ن. 9cل&ملا 8خ6تو 0لعJ6س >ع4 @هل لو,تJ C 7-45
/ي4لا نوكت -Lو 9لم#تلا *Lو >)سف4 نو4مOي لكلاو C (ا-$ا C همسا ا8)J ه&ل?يل لاملا <#ا=
<#ا= +ت6ي ام-45 ه4 لم#تملا نمJ 9رايF$ا 3ورW نم6ي ' 1#لا نمeملا نكلو 9لعفلا& ا8ك!
-L Gاي#لا 3ورW نوكت -,J 9رايF$ا& لDش4ا -Lو هسف4 نمeملا -Hي نَمتeملا نم ه&ل?يل لاملا
ول P-#ي ا8امو @هل *لاLو 9*كر#ت -L هسف4 نوكت ن و /4ام$ا +J 3ر=تيل هعJ- امم هتم!ا-
0لم#تلا *Lو هسف4 نمO ن.و 9(ا-$ا *Lو هسف4 نمOي ' 1#لا نمeملا ن. a/4ام$ا +J *Jر=ت
+Jو /4ام$ا نو8خ6ي ي8لاو 0C لم#تلا C و C (ا-$ا C ام! نيتWو#لم /4ام$ا +J W#ل4 ن <Hي ن8.
نمeملاJ 7ل8ل (ا-$ا *Lو >)سف4 نو4مOي ' >)4كل 9لم#تلا *Lو >)سف4 او4مO ا!و-eي ن >)تي4
0ا)&#ا=ل ا!ƒ-ر Mي?تس \J (ا-$ا *Lو +ت6ي -,J 97ل8ل +سف4 _ر5 ا8املو @هسف4ل لو,ي ?ات#ملا
0/4ام$ا `8! لم# نل ا46J +45 -عت&ا 7وHر @/4ام$ا <#ا=ل لو,ي 7ل8ل
1#لا ا)45 لاL +تلاو رايتخ'او 3يلكتلا /4ام +J P-# ام 7ل8و (ا-$ا *Lو نم 32اخ ه4.
اَ)h 4Tم َنh,َفh شَ َو اَ)َ 4hلTمْ #َ ي نَ َنْيَ&6َJ ِلاَ &ِHْلاَو ِ_ْ رَ$اَ و ِ*اَ واَ مU سلا Eَلَ5 َ/َ4اَمَ $ا اَ4ْOَ رَ5 اّ4ِ. S@ه4ا#&س
@<اQ#$اYZ ['وُ )َ H lموgلَW َناَك ُهّ4ِ. Vناَسh4ِ:ا اَ)َ لَمَ #َو (% 0]
نو4مOي ' >)4$ %نيرو),م اولWي نو رايتخا >)ل نوكي ' او&ل? لا&Hلاو _ر$او (امسلا ن.
ناس4:اJ C روم$ا <تر6سو لLا5 +44. 9' C @لاL -,J لو)H >ولW ه4vJ ناس4:ا ام 9(ا-$ا /W#ل
0(ا-$ا *Lو لعفي ا8ام 3رعي >ل ه4$ لو)Hو 9هسف4ل >ولW
9(ا&لا& /ي-عتم /4ام$ا -H4و S ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنَم ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTمَ و Z @1#لا لو,لا ا4! Iر4 7ل8ل
9dاQتماو ?ا&ترا 7ا4! f&=6J 9هت4ام6& را?4,لا 1=تلا ي 91ا=ل:ا w /Dللا +J w (ا&لا E4عمJ
ن 7يلعJ ه,ير&& <!8لا را?4L 7يرDي /5اسJ 9را?4,لا ن5 /4ام$ا ل=فت ن (ا-$ا /5اس 7اي.و
نو- را?4,لا Eل. *رW4 ن. 74$ 7ت4ام 7رتتJ را?4L 7يرDي ن 7اي.و 9را?4,لا& /4ام$ا 1=لت
0/&يخلا +! `8)J /4ام$ا Eل. رW4ت ن
/4ام$ا لعHا ي 9نكمتلاو (\عتس\ل +ت6ت /Dللا +J C Eل5 C mJ 9/4ام$ا Mم C Eل5 C لامعتسا ام
را?4,لا 8خ6ت ن6& 7سف4 7b-#ت /5اسJ 9را?4,لا 1وJ 7ت4ام ري=ت 7ل8&و 9را?4,لا Eل5 /يلعتسم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-H4 ا8)لو 9/4ام$ا Q5 رك8تJ /يرDم /Oير5 اي4- Eل. 7Hرخي ه4$و 97تاي# /كر# 7ل ري-ي ه4$
/2امسمخ 1رسي >ل ناس4. -ي M?L /ي- اولعHو 9را4ي- M&ر +J 1راسلا -ي M?,& اولاL -L (ا),فلا
ا-ر هي,J لا,Jرا4ي- M&ر +J *ع?L ا)لا&ام *ي-و -Hس5 ني2م "مخ& -ي@\2اL _ع&لا لeاستو را4ي-
1#لا لوL ن8Nيرا&لا /مك# >)JاJ 9/4ايخلا ل8 ا)=خرو 9ا!\F /4ام$ا Q5@_رتعملا 7ل8 Eل5
ام& /4ام$ا 1=ليل (ا&لا& (اH لو,لا ا8! S ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنَم ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTمَ و Z @Eلاعتو ه4ا#&س
هسف4 هل *لوس ام&ر را?4,لا ن5 ا!UQِ5و /4ام$ا ل=J ول ه4$ ا-& ام)4ي& ل=في 'و هيل5 نمتeا
0/4ام$ا 7رتيو را?4,لا 8خ6ي ن
ن <Hي /4ام$اJ 9هيل5 نمتeملا (+شلا 1وJ /4ام$ا نوكت 9Eلع& /ي-عتم /4ام$ا +ت6ت ام-45 7ل8كو
ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنUم ْ>ُ)h4Tمَ و Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو 9هتميL *لF ام)م (+شلا Eل5 /يلعتسم نوكت
*4مت2ا ي8لا 7را4ي- ن5 لاeسلا >2ا- نوكت ن ي S lمِ2pَL Tهْ يَلَ5 َ*ْ مُ - اَم ّ'ِ . َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ّ' ~ راَ4يT-ِ&
07را4ي- <ل? +J fلت نو 9ناس4:ا 7ل8 هيل5
+4& نم _ع& >اL -Lو S qليِ &َس َنيXيXمV $ا +ِJ اَ4ْيَلَ 5 َ"ْيَل ْاوV لاَL ْ>ُ)ّ 4َ6ِ& َ7ِ لا8 Z @1#لا لو,ي 7ل8 -ع& نمو
-و=,ملاو 0>)Lو,# اورك46J ني4مeملا <رعلا نم نييم$ا /عي-خي 9Bا لوسر -)5 Eل5 لي2ارس.
S@1#لا لاL امك >$ا Eل. نو&وس4ملا >! و 9<اتكلا ل! نم او4وكي >ل ني8لا نو4مeملا ا4! نييم$ا&
ْ>Vكّ لَعَ ل َGَ -ِ2hJَ $اَ و َراَ=ْ &َ$اَ و َ MْمU سْ لا ُ>Vكَ ل َلَ عَ Hَو l2ْيَش َنوُ مَ لْعَ ت َ' ْ >Vكِ تاَ)U مV ِنوg ?ُ& نXم >Vكَ Hَرhخَ ُهّللاَو
@ل#4لاYZ َنوُ رVكh شَت () 0]
Iر,لا > Eل. نو&وس4م >)4$ 7ل8ك >)4ومسي او4اك -,J 9/كم ل! C نييم$ا& C -و=,ملا نوكي ن و
0C /مركملا /كم C
ا8! MOو ي8لا نمو a"ا4لا /لماعم +J dو-Qملا <ولس$ا ا8)& ن8. <اتكلا ل! (اH ني نم
/لماعملا +J 3لتخت 1لخلا لQا4مو ل2اOفلا ل!و aنييم$ا ني4مeملا /عي-خ& +O,ي ي8لا A)4ملا
لHرل *4اك ا8. ا!رك4يو /4ام$ا ناس4. 8خ6ي ن >يو,لا 1لخلا +O,ي ل!و aرخi Eل. ناس4. نم
ريDل ا&رلا& هلاوم ناس4. _ر,ي ن f=ي ل! aي-و)يل *4اك ن. ا)& 3رتعيو /4ام$ا -ريو a+م
' 7ا4!و 9/ليOJ ا4! 9/ف#Hم *\ماعملا `8! نوكت ن8. aا&ر نو- -و)يلا _ر,يو 9-و)يلا
'و 9ناس4. لكلو نامQ لكو *Lو لك +J /لمتكمو /يوتسم نوكت ن <Hي /يO,لا ن. 9' 9/ليOJ
0Kو4تت ن +D&4ي
ل& >)يل5 Bا هلQ4 ي8لا <اتكلا A)4م -O ا8! ن. a<اتك ل! >!و لو,لا ا8)& او(اH ن8. ني نم
يوامسلا <اتكلاJ 9هيJ "يل ام Mيرشتلا& او,=لو >)سف4 او5-خ -,ل ريو#تلاو 3ير#تلا نم و!
9/=اخ /لماعم >)لو <اتكلا ل! >! 34= @نيف4= رش&لا 3ي4=ت ه& "يل >)يل5 لQ4 ي8لا
Bا Eل= Bا لوسر /لا-5 نم اوملعتي نا >)يل5 ناكو 9Iرخ /لماعم >)لو نويم$ا >! 34=و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>)تلماعم +J >لسو هيل5
>يركلا لو,لا ا8! +J 9ل-اعلاو 1-ا=لا •ير6تلا Bا نم هيل5 لQ4ملا R4لا& Bا لوسر >)ل Žر -,ل
Bا هيJ ر-=ي >ل •ير6تلا ا8!و 0>\س:ا Mم /ي-و)يلا •يرات لHسي ام4. ر?اوخلا& هلوا4ت4 ي8لا
7ل8&و 9/ي-و)يلا ني- Eل5 او4اك ن.و 9>)4م 1#لا <ا#= 3=4 ل& 9اعيمH >)لمشي ا-#او امك#
امك# ر-= -L >\س:ا ناك ولJ 91#لا لك& (اH -L >\س:ا ن >)4م نيف=4ملا نا!8 +J ر,تسا
`-وارت ي8لا >)4م 3=4ملا و Bا لوسر Gو5- -O >)4م 3Lو نم (اوس -و)يلا لك -O ا-#او
@-و)يلا نم نوف=4ملا لا,ل ر-= -L لماشلا >اعلا >ك#لا 7ل8 لbم ناك ول 9>\س:ا& نامي:ا GركJ
3=4يل (اH >\س:ا نكل a/مHا)ملا `8! >\س:ا ا4مHا)ي 3يكJ >\س:ا& نمe4 ن +J ركف4 ن#4
0ه,# 1# ي8 لك +?عيJ
1-= Eل5 G-ا)ش 7لتو S َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ~راَ?h4ِ,ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنَم Z @لو,لا& >)ل Bا Žرeي ني8لا >! ('e!و
ْ>ُ)h4Tمَ و Z @>يك#لا لو,لا >)يJ (اH ني8لا >! ('e)J G-املا >)يل5 *D? ني8لا ام 9('e! نم ني,يلا
*D? نمل 1-ا=لا •ير6تلا و! ا8!و S lمِ2pَL Tهْيَلَ5 َ*ْ مُ - اَم ّ'ِ . َ7ْ يَلِ. T`X -َeُ ي ّ' ~ راَ4يT-ِ & ُهh4َمْ 6َت نِ. ْنUم
نiر,لا ا4Dل&ي ا8ك!و 9G-را?ملاو /,#\ملا -ع& '. هيل5 ام >)4م ناس4:ا -ري \J G-املا >)يل5
01-=& •يراتلا
'و 91#لا >سا& 3و=وم هل. همام >Qتلم ناس4. و! هي-eيو را?4L Eل5 نمتeي ي8لا ن +J /لعلاو
01#لا& >)تاي# /كر# او)Hاوي ن '. `-ا&5 نم Bا -يري
9 C Eل5 C m& /ي-عتم +!و Gرم >يركلا نiر,لا +J -رت C /4ام$ا C /ملك ن. 9Iرخ Gرم ا4! رركو
ا8. 746كJ 9رخi (+ش& (+ش 1ا=ل: /Dللا +J +ت6ت (ا&لا ن$ 9(ا&لا& /ي-عتم +!و Iرخ Gرمو
Eل5 C m& /ي-عتم /4ام$ا *(اH 7ل8كو 9ا)ي-eت Eت# /4ام$ا& 1=تلت ن -& \J >لسملا ا)ي *4متeا
0هيل5 *4متeا ي8لا (+شلا Eل5 +لعتست ن 7يلعJ *4متeا ا8. نمeملا ا)ي 74 ي 9 C
ا8! +J *Jر=ت ام ا8. Mف4 نم 7يل5 -وعي ام Eل. رW4ت \J \bم هي4H /2ام Eل5 *4متeا ام ا8NJ
/ساف4و G-2اف& نمeملا ا)ي 7سف4 sDت ن 7ايNJ 0/عف4ملا 7لت Eل5 +لعتست ن <Hي ل& 9cل&ملا
0/#Hارلا +! /4ام$ا /فك ن -HتسJ /4ام$ا& (+شلا ا8! نراL ل& 9/4ام$ا نم هسلتخت ي8لا (+شلا
Bا Eل= Bا لوسر ن ن5 >)تري=& *يم5 ام4. 9<اتكلا ل! نم /4ام$ا /4ايخ او#ا&تسا ني8لاو
1#لا ني-لا ن. 9>!را=& *يم5و 0ا!-ع& و /لاسرلا ل&L (اوس /4ام$ا& Gر)شلا لا4 -L >لسو هيل5
هل. نم اعيرشت >Oي 1#لا ني-لاJ %رخi 34=و 9رش&لا نم 34= ني& /4ام$ا (ا- +J 1رفي '
"يلو 9>)سف4 -45 نم Mيرشت و! /4ام$ا (ا- +J /Lرفتلا& >)عيرشت ن -H4 ا8ك!و MيمHلا 1لخ
اولماعي ن ا)ت?اسو& اومك# +تلا /يO,لا 1#لا _#-يو 9اعيمH ه,لخ نو2ش +لوتملا <رلا نم
ْ>ُ!َو َ <T 8َكْ لا Tهّللا Eَ لَ5 َنوV لوg ,َ يو Z @ه4ا#&س لا,J 9<اتكلا ل!$ >)تلماعم ن5 3لتخت /لماعم نييم$ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0S َنوُ مَ لْعَ ي
@اولاL >)تيلايو 9ه45 نوJر#4يو fي#=لا >ك#لا نوJرعي >)J 9<8ك >)لوL نا نوملعي aا8ام نوملعي
w ا4لL امك w ني-لا >يلاعتو 9>)4ي- >يلاعت Eل. 7ل8 نو&س4ي >)4كل 9>)سف4 -45 نم >ك#لا 7ل8 ن.
>)ف4= >b ا,لخ 1لخ ه46& ا&8ك Bا Eل5 نورتفي w Bا& 8ايعلاو w 7ل8& >!و 9Bا نم G8وخ6م
>)4 اومل5و Bا Eل5 او&8ك ا8ك!و 9هل /4ام$ا I-eت ' lف4=و 9هل /4ام$ا I-eت lف4= @نيف4=
7ل8 >Fرو Bا Eل5 <8كي نم 1#لت +تلا /&و,علا نوملعي اOي >!و 0(ارتJ'ا و! ا8!و 9نو&8اك
0او&8ك
C لوعفملا C 38#ي ني# 1#لا 0C ا8ك نولمعي C @ل,ي >لJ ه& لوعفملا /يjا `8! +J 1#لا 38# -,ل
ن نوملعي ('e! ن6& ا4Dل&ي ن -يري ه4ا#&س ه4. 9/كر#لا >معي ن -يريو >)فلا >معي ن -يري و)J
Eل& C /ملك ا!-ع& +ت6ي >b /يف4م /يOL +ت6ت /5اسو 00<8كلا 7ل8 /&و,5 نوملعيو 9<8ك ا8! >)لوL
@اولاL -,ل 0ا!-O *ِ &hbgت ا)4 7ل8 E4عمو ا)ت,&س +تلا /يO,لا _,4ت ا)4NJ C
Z @/يلاتلا /يjا +J لو,ي 1#لاو 9 C "يل C m& /يف4م /يOL `8!و C لي&س نييم$ا +J ا4يل5 "يل C
S َنيِ,ّ تُمْ لا }<T #ُ ي َهّللا UنِNَJ Eَ,ّتاَو T`T -ْ )َ عِ & اzَ Jْ وَ ْنَم اzَ لَ&
{( 466 )
( َنيِ,ّ تُمْ لا }<T #ُي َهّللا UنِNَJ Eَ,ّ تاَو T `T -ْ)َ عِ & EَJْ وَ ْنَم Eَلَ& (& )
ل! ا!ا5-ا +تلا /,&اسلا /يO,لا _,4يل (اH ام4. Z اzَلَ& S /يjا `8! /يا-& +J 1#لا لوL ن.
هل /&س4لا& "ا4لاو 9Bا و! Kرشملا ن$ %لي&س نييم$ا +J >كيل5 ْي @لو,ي 1#لا ن6كو 9<اتكلا
0(اوس ه4ا#&س
@/ما5 /يO,& 1#لا لوL +ت6ي 7ل8 -ع&و
@نارم5 لiY Z َنيِ,ّ تُمْ لا }<T #ُي َهّللا UنِNَJ Eَ,ّ تاَو T `T -ْ)َ عِ & اzَJْ وَ ْنَم S (& ]
a-)5 يو aا4! -)علا ام
و! ه& 74امي. E4عمJ هل:ا& نمeت /5اسو Bا& ا4مi ا446& ا4سف4$ `ا4يOترا ي8لا +4امي:ا -)علا ه4.
74م ه&ل?ي ام& >Qتلت >ل ن.و 074م ه&ل?ي ام& >Qتلت نو 9ه4ا#&س ه4م ر-=ي >ك# لكل 7لو&L /يbي#
ام4ي# Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن. @ا4لL 7ل8لو 0>اQتل'ا و! نامي:ا G-2اJ ن$ %/ميL \& 74امي. ناك
' ه4ا#&س 1#لا ن. 9ا8ك >كيل5 <تك او4مi ني8لا ا)ي6ي 'و ي-ا4ي ه& نمi نمل >ك# Mيرشت -يري
Mمسا 9ا)ل. +& نمi نم اي C @لو,ي ه4ا#&س ن6كو نمi نم ي-ا4ي ام4. 9"ا4لا لك 3يلكتلا +J ي-ا4ي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0C نمi نمم <ل? ام4. 9امك# +& نمeي >ل نمم <ل? ' ا4 074م `-ير ي8لا >ك#لا +4م
ن6& لو,لا ا8! _ع&لا >)في -Lو Z َنيِ,ّ تُمْ لا }<T #ُ ي َهّللا UنِNَJ Eَ,ّ تاَو T `T -ْ)َ عِ & اzَ Jْ وَ ْنَم S @1#لا لو,ي ا4!و
Bا نNJ C لعفت 'و لعJا C mل /,&ا?م هتاكر# لك لعHي ن +J Bا E,تاو +4امي:ا `-)ع& EJو نم
Eل. MHري ' C <#لا C ن. 97ل8 ل,ي >ل Bا نكل 9Eلو$ا /ل!ولل >)فُي -L ي8لا E4عملا و! ا8! 0ه&#ي
0Z َنيِ,ّتُمْ لا }<T #ُ ي َهّللا UنِNَJ S @1#لا لاL -,ل 9لمعلا Eل. MHري ل& *ا8لا
رك84 ن#4و C +ل ول#ي ام 7ل8 -ع& نم لعJ6سو 9Bا +4&# -,ل C @لو,يو •?خي -L ناس4:ا ن.
ي *ا8لل "يلو B /=لاخ /ي4& -&علا هي-eي ي8لا fلا=لا لمعلا <#ي Bا ن6& لو,لا ا8! <#ا=
0Z َنيِ,ّ تُمْ لا }<T #ُ ي َهّللا UنِNَJ Eَ,ّتاَو T`T -ْ)َ عِ & اzَ Jْ وَ ْنَم S @لاL 7ل8ل 9/ميL
f&=يس -&علل Bا نم <#لا ن >)فت ن 7اي.و 9Iو,تلا هيJ Bا <#يس E,تاو `-)ع& EJو ي8لا ن.
+J لWتل 9ام2ا- 7ل 3=ولا نوكي ن Eل5 Rر#اJ 9هيJ 3=ولا -وHول <# ه4كل 9ايتا8 ا&#
0Bا /ي&و&#م
Bا -45 *او8لاو 9*ا8 نم لسا4تت *ا8لا ن ا4ل fOو Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن. @لو,4 7ل8لو
0fلا=لا لمعلل /مي,لا ام4. 9/ميL هل "يل "4HلاJ 0-#او ل= نم /لسا4تم
هيH4ي ن6& >\سلا هيل5 ا#و4 -5و ام4ي# Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن. @ا4لLو 9امي-L لbملا ا4&رO -Lو
َلاَ L S@P-# ام5 /ياك# ه4ا#&س لاL 9نيLرDملا نم ه4&ا ن6& tو4 •HوJ >b 9هل!و و! 1رDلا نم
اَمُ )َ 4ْيَ& َلاَ #َو َ >T #Uر نَم ّ'ِ . Tهّللا ِرْمَ ْنTم َ>ْوَ يْلا َ>ِ =اَ 5 َ' َلاَ L T(pَمْ لا َنTم +T4ُمT =ْ عَ ي ~لَ &َH اzَلِ. يِوpَ س
Z َنيِLَ رhDُ مْ لا َنTم َناَكَ J ُdْوَ مْ لا
@-و!Y 43 0]
ْنTم +T 4ْ&ا Uنِ. X<َ ر َلاَ,َ J ُهU&Uر qtوg 4 Iَ-اَ4َو S@ه4&ا GاH4 ا&لا? ه&ر I-ا4 -,ل a>\سلا هيل5 tو4 لعJ ا8ام
@-و!YZ َنيTمِ كاَ #ْلا ُ>َ كْ #َ َ*4َ َو n 1َ#ْ لا َ7َ -ْ5َو U نِ.َو +T لْ!َ 45 ن 9tو4 Eل5 `-ر ل\خ نم Bا ا4ملعيو ]
لاL 7ل8ل 9>)H)4م Eل5 او(اH نم >! (اي&4$ا ل! ام4. 9>)لس4 نم او(اH نم اوسيل (اي&4$ا ل!
@-و!YZ •fِلاَ= ُ رْيَF qلَ مَ 5 ُهّ4ِ. َ7T لْ!َ ْنTم َ"ْيَل ُهّ4ِ. S@ه4&ا ن5 tو4ل 1#لا 4& 0]
7ل8لو 9Gو&4لا A)4م نوع&تي ني8لا >! Gو&4لا ل! ن$ 7ل8 atو4 ل! نم "يل tو4 ن&ا نوكي ا8امل
ُهّ4ِ. Z @tو4 ن&ا ن5 لاL ه4ا#&س 1#لا نكل C fلا= ريF لما5 ه4. C @ه4&ا ن5 tو4ل 1#لا ل,ي >ل
0لمعلا Eل. رم$ا 1#لا <س4 -,ل 00S •fِلاَ= ُرْيَF qلَ مَ 5
ا=خش <#ي ' Bا ن ا4ل fOوي +4iر,لا ه&ولس +J Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن +! /مك#لاJ ن8.
ا4! C (ا)لا C ن$ 9 C ه&#ي Bا نNJ E,تاو `-)ع& EJو نم C @ل,ي >لJ هتاف=و هلمعل ام4. 9هتا8ل
نNJ 9-&علا *ا8 ' -&علا لم5 <#ي Bا ن6& ناي&لا لماك l#اOي. 7ل8 +J ن. 9*ا8لا Eل. MHرت
لو,ي 7ل8 -ع&و 9Bا A)4مل اع&تم لWي ن -&علا نم <ل?تي 7ل8J Bا /ي&و&#م Eل5 -&علا Rر#
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
S 000TGَ رTخjا +ِJ ْ>ُ )َ ل َ1َ\َخ َ' َ7ِ 2اmَلْوV [\يTلَL l4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي َنيT8ّلا Uنِ. Z @1#لا
{( 467 )
اَلَو ُ هّللا ُ>ُ)ُ مy لَكُ ي اَلَو T Gَ رTخَpْلا +ِJ ْ>ُ)َ ل َ1اَلَخ اَل َ7ِ 2َلوV ا[ليTلَL اu4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي َنيT8ّلا Uنِ.
( q>يِلَ q<اَ 8َ5 ْ>ُ)َ لَو ْ >ِ)يy كَ Qُي اَلَو T /َماَ يِ,ْ لا َ>ْوَ ي ْ>ِ)ْ يَلِ . ُرgWh4َي (( )
3يرلا +J ن#4و 0/L-& ا!ا4عم >)ف4ل %ا!-45 3Lوت4 ن -& \J C Mي&و (ارش C /ملك Mمس4 /5اسو
ا#مL 9رخi اJر? 3ر? ل-ا&ي ن6ك 9رشا&م Mف4 هل ي8لا 1Qرلا +J *'-ا&ملا و *اOيا,ملا Iر4
نم لك ن$ 9M2ا&و •راش 7ا4! "يلJ 7ل8 Eل5و 9Iرخ /علس& ا)تل-ا&م >تي /علس `8)J 9sام,&
aاعي&و (ارش ن8. رم$ا f&=ي Eتم @ل6س4 ا4!و 0Kا&و Iرتشا -L نيJر?لا
يرتشي ام-45 7ل8 لاbمو 9رشا&م ريF 1Qر& ارشا&م اLQر ل-&تس4 ام-45 P-#ي Mي&لاو (ارشلا ن.
ريF 1Qر +! sورL /سمخلا ن$ 9Mي&لاو (ارشلا و! ا8! ن. 9sورL /سمخ& Q&خ 3يFر ناس4:ا
1Qر و! 3يFرلاو 07رتست 'و 7ش?5 نم 7يورت 'و 7ع&شت ' -و,4لا ن$ %/يعف4لا رشا&م
ي8لا نNJ ا2يش يرتشي ن ناس4:ا <#ي ام-45و KوHلا 745 MJ-يو 7ع&شي ه4$ /يعف4لا رشا&م
0ا4مb Eمسي (ارشلا +J هعJ-ي
aنمbلا يرتشي 3يكJ ن8.
+J /&يخ لو نوكت 7ل8لو 9ا)& Iرتشُم ا)4. 9ا-& Gارتشم نوكت ' نامb$ا ن ا4ل fOوي 1#لا ن.
يرتشي ي8لاJ 9Iرتشُي ' نمbلا ام4ي& 9نمbلا اورتشا >)4. 9\يلL ا4مb Bا -)ع& نورتشي ني8لا /,ف=
ا&رلا >ير#ت (اH ا4! نمو 9ليلL نمb ه4كل 9/ميL هل نمb `ورتشا ي8لا نمbلا *يل ايو 0/علسلا و!
/ل6سملا `8! +J +&ارملا نوكيو 9Gرش5و /2ام `-رتسي ن -يريو 9/2ام Rخشلا +?عي +&ارملا ن$
0ا)تيا-& نم /&2اخ /,ف=لا نوكت ا8ك!و 9/علس -و,4لا لعH -L
>)4. 9/ل\Oلا ه4م '-& نو8خ6يو I-)لا نول-&تسي ني8لا "ا4لا "وف4 +J /&يخ لو6J ن8.
@Gر,&لاYZ َنيT-َتْ)ُ م ْاوV 4اَك اَمَ و ْ >ُ)g تَراَHyت h*َ #ِ &َر اَمَ J اzَ-ُ)ْ لاِ& َ/َلَ\UOلا hاُوَ رَتْشا َنيT8ّلا َ7ِ 2اmَلْوV S0نورساخ
'& 0]
C (ا&لا C ن 3رع4و 0Z [\يTلَL l4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي َنيT8ّلا Uنِ. S @ا4! لو,ي ه4ا#&س 1#لاو
1ي-=تلا Eل5 ا)& اوفل# +تلا نامي$او Bا -)5 اوكرت >)4 ي 97ورتملا Eل5 لخ-ت ام2ا-
/ل6سملا `8)ل a7ل8 P-#ي 3يك 9ليلL نمb& 7ل8 اورتشا >)4 9>!(اH ا8. هتر=4 Eل5و 9لوسرلا&
/يjا `8! ن. @-# نلو,ي \J 9<&سلا Rو=خ ' KوOوملا >وم5 -ارملا ناك ن.و 9لا# /عLاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
`8! هيل5 1&?4ت \يلL ا4مb Bا *ايp& يرتشي نم لكJ ' 9ا)& +ل ن6ش \J +4\فلا رم$ا +J *لQ4
0/يjا
ن& <عك Eل5 *لخ- /5اHمو <-H -)5 +J /5امH ن +! /يjا ا)يJ *لQ4 +تلا لا#لا /عLاوو
ا8! ن نوملعت ل! @>)ل لا,J w Gوسكلاو >اع?لا ي w Gريملا ه4م نو&ل?ي ي-و)يلا 3رش$ا
اريخ >كمر# Bا نكلو >كوسك نو >كمع? ن *مم! +44. @لاL 9>ع4 اولاL aBا لوسر لHرلا
املJ -م#م& نامي:ا >ت4ل5 -,ل /&اH:ا >)ت(اHو aريbكلا ريخ Bا ا4مر# ا8امل @اول(استو اريbك
9/)&ش ا4ت&لF ام&ر ه4$ GرتJ ا45- @3رش$ا ن& <عكل اولاL 93Lوملا ا8! +J >)سف4 او-Hو
0ا4سف4 ا)يJ MHار4لJ
+J ا4رL -,ل @3رش$ا ن& <عكل اولاLو 9نامي:ا Eل5 Gوسكلاو >اع?لا اولOJ 9Gرتفلا *رم ام-45و
ني8لا >! ('e!و 0Gوسكلاو *و,لا <عك >!ا?56J 0'وسر "يل -م#مو 96?خ ا4ي-ل G-وHوملا ا4&تك
و)J 9\يلL ا4مb Bا *ايp& يرتشي نم لكو 0Gوسكلاو >اع?لا و!و 9\يلL ا4مb Bا *ايp& اورتشا
tورل رياسم ه4 و 9ير=5 ه4 "ا4لا >ام ر!اWتي ن لH نم Bا >اك# نم امك# "م?ي
0Bا ه45 EOري ' لاعJ$ا نم \عJ رم$ا (ايلو$ نيQي و 9نامQلا
Bا *ايi نم /يi لعHي نم لكو 9\يلL ا4مb Bا *ايp& يرتشي ام4. 7ل8 لbم لعفي ي8لاJ ن8.
نم Mي&لل /Oر5 Bا *ايi نم /يi لعHي نم لكو 9\يلL ا4مb ا)45 8خ6ي ن لH نم Mي&لل /Oر5
[\يTلَL l4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي َنيT8ّلا Uنِ. Z R4لا ا8! +J \خا- ر&تعُي ا4مb ا)45 8خ6ي ن لH
0S
>)46& <اتكلا ل! Eل5 Bا `8خ ي8لا -)علا و Gر?فلا -)5 نوكي ن ام. 9Bا -)ع& ا4! -و=,ملاو
ه& (اH ي8لا -)علا و! ه& نامي:ا او4لعي ن -& \J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /bع& اوكر- ن.
اَمy ل ˆ1X-َ=} م qلوُ سَ ر ْ>Vكَ (pَH U>gb ‡/َمْ كT #َو ~<اَ تِك نXم >Vكg تْيَتi pَمَ ل َنْيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َ خَ h8ِ.َو S@1#لا لو,لا
hاَ4ََو ْ اوُ -َ)ْ شاَJ َلاَ L اَ4ْرَرhLَ ْاوV لاَL يِرْ=ِ . ْ>V كِ لا8 اzَلَ5 ْ>g تh8َخَ َو ْ >gتْرَرhLَ َ َلاَ L ُهّ4ُرV=4َ تَلَو T هِ& Uنg4Tمْ eg تَل ْ>Vكَ عَ م
@نارم5 لiYZ َنيT-ِ!اّشلا َنXم ْ>Vكَ عَ م )' 0]
/&يخ 7ل8 ناكو 9Gوسكلاو Gريملا ل&ا,م 1&اس نامي. نم `و4ل5 امل >)&ي8كت /ف= *(اH ام-4عJ ن8.
@1#لا >)45 لو,ي 7ل8لو 9ليلL 7ل8 Mم نمbلاو 9نمbلا اورتشا -L >)J Iر&ك
ْ>ُ)َ لَو ْ >ِ)يy كَ Qُي َ'َ و T /َماَيِ,ْ لا َ>ْوَ ي ْ>ِ)ْ يَلِ. ُرVW4َي َ'َو ُهّللا ُ>ُ)ُ مy لَكُ ي َ'َ و T Gَ رTخjا +ِJ ْ>ُ)َ ل َ1َ \َخ َ' َ 7ِ 2اmَلْوV Z
@نارم5 لiY S q>يِلَ q<اَ 8َ5 (( ]
>)& 1#Tلgت S [\يTلَL l4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي Z +!و /ل=لا ن Eل5 ل-ت S َ7ِ 2اmَلْوV Z /ملكو
Rاخش$ا ('e! +J *لQ4 ن.و /يjا `8)J 0هسف4 ري=ملا هل لعHتو *اف=لا `8)& 3=تي نم لك
Bا لوسر /لاسر& نامي:ا ن5 Rوك4لا ل&ا,م Gوسكلاو >اع?لا (ارش /b-ا# >)4م *رH ني8لا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ي +J نوللا ا8! Eل5 ناك نم لكو /ف=لا `8)& 3=تم لك لمشت ا)4NJ >لسو هيل5 Bا Eل=
0S ْ>ُ)َ ل َ1َ \َخ َ' َ 7ِ 2اmَلْوV Z m& ه4ا#&س 1#لا >)ف=يو 9ناي-$ا نم ني- ي +Jو 9ر=5
نوكي -اكي E4عم لو# رو-ت ا)لك C 1لخ C /ملكو C /,يلخ C /ملكو C 1لgخ C /ملكو S َ1َ\َخ Z /ملكو
0/كلم ري=ت Eت# هيل5 <لDت ناس4:ا +J /ف= -Hوت ن w >\لاو (اخلا >O& w 1لخلاJ 9ا&را,تم
1-=لا را= لو$ا ا4\J ن @`ا4عمو C >ركلا ه,لخ ن\J C و C 1-=لا 1لخ `-45 ن\J C @لا,يJ
3=و 7ل8كو 9هيJ ايعي&? ارم 1-=لا را= ل& اL-ا= نوكي ن +J هسف4 <عتي 'و /كلم `-45
0`-45 /يHسو /كلم را= >ركلا ن ي >ركلا& +4اbلا ن\J
نم لعJ لك ن 3رع4 ا44$ %/يس#لا روم$ا +J /يلjا يواست /يو4عملا روم$ا +J /كلملا `8!و
Aس4ي ي8لا لماعلا 9لاbملا لي&س Eل5و 9ه2ا- +J اQيمتم ناس4:ا نوكيل /&ر- Eل. dات#ي لاعJ$ا
ني& 7وكملا 7ر#ي 3يك >لعتي نو 9?يخلا 7وكم 7ير#ت Eل5 <ر-تي ن Eل. dات#ي /لi Eل5
9ا!-ا-ترا +J /ي4اbلا 7وكملا /كر# ام)& 7سمتل اعم نا?يخلا 3لتخي 7ل8 -ع&و 9Aيس4لا ?ويخ
Eل. ل=يل 9ليو? *Lو Eل. dات#ي و)J لمعلا ا8! Eل5 ناس4. <ر-تي ني#و 9Aيس4لا >تي 7ل8&و
0/كر#لا G(افك
/لi >ام "لHي ن <ير-تلا ن,تي ن -ع& dاس4لا Mي?تسيو 9ا&ع= رم$ا نوكي <ير-تلا /يا-& +J
0/يلi <ر-تملا dاس4لا Eل. /&س4لا& /ل6سملا *را= -,ل 0/يلp& 7وكملا 7ر#ت `ا-يو Aيس4لا
9tاتفملا ري-ي 3يك هملعي <ر-ملاJ 9Gرايسلا G-ايL >لعتي ي8لا ناس4:ا& لbملا *&رO ن 1&سو
KاJ-4ا +J >ك#تلا ا=5 7ر#ي 3يك >b 9Gرايسلا f&كم 7في 3يكو 97ر#ملا نيخستل رWت4ي 3يكو
3يكو 9ل=افلا >ك#تلا لا-& Eل5 ?DOلاو -وLولا لا-& Eل5 ?DOلا ني& نQاوي 3يكو 9Gرايسلا
0f&كملا لا-&ل /فيفخ *اسمل& /5رسلا _يفخت& Gرايسلا ريس ني& نQاوي
9ريكفت نو-&و /يلp& لمعي ه4NJ <ير-تلا >امت -ع& ه4كلو 97&تريو >لعتلا /يا-& +J ناس4:ا •?خي -Lو
9"&\ملا /كاي# >لعتي ي8لا +&=لا& 'اbم 1&اسلا +J *&رOو 9ريكفت Eل. dات#ي ' +لi لم5 ه4.
ني& /فلتخملا *اJاسملا "ايL +J (ا?خ$ا ه4م M,تو 9Gر&:ا >س +J ?يخلا MOيل اتLو 8خ6ي ه4.
لمعلاو 9/يلp& ا)ي-eيو 9/&ع= *4اك +تلا لام5$ا `8! لعJ Eل5 <ر-تي 7ل8 -ع& نم ه4كل 9QرDلا
C /كلم ن\J -45 1-=لا ن. C @لا,يJ 9/يو4عملا روم$ا +J /كلملا ل&ا,ي 9/س#ملا روم$ا +J +لjا
0اL-ا= نوكي ن ه,ُ!ري ' ناس4. ه4 ي.
C <و=4م ه& لوعفملاو MJرلا ل5افلا >ك# ن. C @>)ل لو,4 w \bم w و#4لل ا42ا4& >يلعت (ا4b ن#4و
9AلHلتي و 9ا!اس4ي -Lو 9G(ار,لا (ا4b G-5ا,لا 1ي&?ت لوا#ي ه4NJ 9ام Gرا&5 ن&'ا 1?4ي ام-45و
G-5ا,لا Eل5 <ير-تلا >تي ن -ع&و 9fي#=لا +تو=لا ا)مسر& *املكلا 1?4ي ه4NJ ا!رك8تي ام-45و
0`-45 /كلم و#4لا ري=ي 7ل8&و 9Eش\تت `(ا?خ نNJ 9ن&'ا ر,يو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
C @لا,يJ 9/لو)سو رسي& لاعJ$ا ا)45 ر-=تJ 9"ف4لا +J •سرت /ف= 1لخلا ن. 91لخلا 7ل8كو
+J •سرت +تلا *اف=لا ا)4. C 1لخ هل /5اHشلا C و 9 C 1لخ هل >ركلا C و 9 C 1لخ هل 1-=لا
+ِ J ْ>ُ)َ ل َ1َ \َخ َ' َ 7ِ 2اmَلْوV Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لاو 0/لو)سو رسي +J لاعJ$ا ا)45 ر-=تJ "ف4لا
نم >)ل <ي=4 ' "ا4لا نم 34=لا ا8! ن6& 1لخلا نم 72لو نامر# _ع&لا رسJ -Lو S TGَ رTخjا
0S TGَ رTخjا +ِJ Z ه46& نمQلا --#ي 1#لاو 9ناس4:ا +J /خسار /ف= 1لخلا ن$ 91لخلا
0+2ا)4لاو fي#=لا >يي,تلا >وي +! GرخjاJ 9هيJ 7را-تلا نكمي ' ي8لا *Lولا +! Gرخjاو
+J >يو,لا 7ولسلا ا8! <ستكي Eت# هكولس ل-عيJ >يو,لا 7ولسلا <ي=4 هل نوكي ' -L ناس4:ا ن.
0/يو,لا /&يخلا +! `8!و 97ار-تس\ل 'اHم -Hي ن Gرخjا +J Mي?تسي ' ناس4:ا نكل اي4-لا
(اQHلا ن#4 Iر4 ' -L و `رH نم <ي=4 هل نوكي 'و ام لمع& >و,ي -L 9اي4-لا +J ناس4:اJ
<ي=4 هل نكي >ل ي8لا لمعلا ا8! ن5 Gرخjا +J هOوعي Bا نكلو Bا هل هي?عي ي8لا <ي=4لاو
aلي#تسم رم 7ل8 ‚ن. a_يوعتلا >تي 3يكJ Gرخjا +J هل 1\خ ' نم ام اي4-لا +J ه4م
-Lو S q>يِلَ q<اَ 8َ5 ْ>ُ)َ لَو ْ >ِ )يy كَ Qُي َ'َ و T /َماَ يِ,ْ لا َ>ْوَ ي ْ>ِ )ْ يَلِ. ُرVW4َي َ'َ و ُ هّللا ُ>ُ)ُ مy لَكُ ي َ'و Z 1#لا 3يOيو
َ'َ و اَ )يِ J ْاوV 2َسْخا َلاَ L S@نيرJاكلل لو,ي Bا ن. 9رخi MLوم +J >يركلا نiر,لا ل,ي >ل @ل2اL لو,ي
@نو4مeملاYZ ِنوُ مy لَكg ت '$) 0]
ُ>ُ)ُ مy لَكُ ي َ' Z @1#لا لو,ي Iرخ Gرمو 9 S ِنوُ مy لَكg ت َ'َ و اَ )يِ J ْاوV 2َسْخا Z @Gرم >)ل 1#لا لو,ي ا8املJ
>)ملكي ه4ا#&س ه4 و 9>)عف4ي ام\ك >)ملكي ' 1#لا ن. @لو,لا ا8! لbم Eل5 <يH4و 0aS ُهّللا
aBا >)يل. رW4ي ' 3يك نكلو 9هتك2\م /?ساو&
9هسف4 ن5 ه4ا#&س هلو,يو Eلاعتو ه4ا#&س B <وس4م ريW4 هلو "ا4لا +J -Hوي ارم -H4 /5اسو
0S €(ْ+َ ش TهTلhbTمَ ك َ"ْيَل Z @را?. +J رم$ا ا8! 8خ64 ن -& \J
لو#يو 9هيل. ه4وي5 هHوي ' ه4 ي C ن\J Eل. رW4ي ' ن\J C @لو,4 Iرش&لا ا4لاHم +J ا44.
-H4 Iرش&لا MOولا +فJ هي&شتلا ن5 `Q4م Bا ن$ 9Bا Eل5 7ل8 "ايL نكمي ' نكل 9ه45 هيتL-#
ام-45 <اش ه4 ي C نيعلا -يL و! EتJ C @لا,يJ رW4لاو هHولا& هيل5 ل&,يJ هل ا,ي-= <#ي ا4اس4.
نيعلا لعHت نسا#م <اشلا ا8! +فJ %رخi ناكم Eل. ه45 <!8ت \J نيعلا -ي,ي و)J نيعلا هيل. رW4ت
>امت!\ل /مسك +2رملا Eل5 و روW4ملا Eل5 رW4لا& نيعلا لا&L. 8خ64 ا8ك!و 0ه45 ا-يع& <!8ت '
0Iرش&لا MOولا +J fي#= ا8!و 9ه&
>-5 >)ف4 ا8ك!و 0S €(ْ+َ ش TهTلhbTمَ ك َ"ْيَل Z @را?. +J /ل6سملا 8خ64 ا4! 9B /&س4لا& 7ل8 (اH ام ا8. نكل
' C >)& >ت)ي 'و 9>)لم)ي Bا ن6& S [\يTلَL l4َمَ b ْ>ِ)ِ 4اَمْ يََو T هّللا T-ْ)َ عِ & َنوُ رَتhشَي َنيT8ّلا Z Eل. Bا رW4
9>)يل. 1#لا رW4 >-5 +J رم$ا ا8ك!و 9هي&شت لك ن5 `Q4م ه4ا#&س 1#لاJ 9 C هتم#ر& Bا >)لا4ي
<ا,5 +J <Fري ام-45 رش&لا نم رم$ا +لو ن. S €(ْ+َ ش TهTلhbTمَ ك َ"ْ يَل Z @را?. +J اOي رم$ا 8خ64
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/م#ر ن5 >)ل -اع&. ه4. ŒaEلاعتو ه4ا#&س 1#لا لام!N& ا4لا& امJ 9هلم)يو هيل. رW4ي ' 9`ايا5ر -#
0ه4اوOرو Bا
E4عم& و 9ري)?تلا E4عم& +ت6ت /يكQتلاو S q>يِلَ q<اَ 8َ5 ْ>ُ)َ لَو ْ >ِ)يy كَ Qُي َ'َ و Z ه4ا#&س 1#لا 3يOيو
C ا4\J EكQ ن\J C @اOي لا,يو هيل5 E4b ي C ا4\J EكQ ن\J C @لو,4J G-ايQلاو (ام4لا و (ا4bلا
0(ام4و ري)?ت +! +تلا C GاكQلا C نوكت ا8! نمو 9`ر)? ي
نم >!ر)?ي 'و >)يل. رW4ي 'و رش&لا نم 34=لا 7ل8 >لكي ' ه4 ه4ا#&س 1#لا ا4ر&خي ام-45و
ل5اف& P-#لا GوL 8خ64 ن -& \J S q>يِلَ q<اَ 8َ 5 ْ>ُ)َ لَو Z @هلو,& >)ل `-5 امل /م-,م ا8)J 9>!راQو
0P-#لا
لف?لا /عف= ن لا#لا /عي&?& >)ف4 C لHرلا ا4\J لف?لا Mف= C @لا,ي ام-45 /ي-اعلا ا4تاي# +Jو
0/مك\ملا +J ل?& /عف= ن5 3لتخت <اشلا /عف= 7ل8كو 9<اشلا /عف= ن5 ا)توL +J 3لتخت
ناك ا8NJ 9P-#لا ?ا4م و! ي8لا ه& لوعفملا Eل5 افعOو GوL هل5اJ 3\تخا& 3لتخي P-#لاJ ن8.
-ع& نمو 0ه4م >كاي.و Bا ا4اH4 9همل$ -و-# 'و %اميل ا&ا85 نوكي ن -& \J Bا و! <ا8علا ل5اJ
َنTم َوُ ! اَمَ و ِ<اَ تِكْ لا َنTم V`وُ &َسْ#َ تِل ِ<اَ تِكْ لاِ& ْ>ُ)َ تَ4Tسْلَ َنوُ وh لَي l,يِرَفَ ل ْ>ُ)h 4Tم Uنِ.َو Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8
S 000ِ<اَ تِكْ لا
{( 468 )
ْنTم َوُ ! َنوV لوg ,َ يَو ِ<اَ تِكْ لا َنTم َوُ ! اَمَ و ِ <اَ تِكْ لا َنTم V`وُ &َسْ#َ تِل ِ<اَ تِكْ لاِ& ْ>ُ)َ تَ4Tسْلَ َنوُ وh لَي ا[,يِرَفَ ل ْ>ُ)h 4Tم Uنِ.َو
( َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ!َو َ <T 8َكْ لا Tهّللا Eَ لَ5 َنوV لوg,َ يَو T هّللا T-h4T5 ْنTم َوُ ! اَمَ و T هّللا T-h4T5 () )
ام-45 >)ت4سل نوُوh لَي و 9هي4اعم ن5 `وJر#يل Bا نم ر-ا=لا >\كلا& >)ت4سل نوولي >)4 ي
ني& ل-H4 ن لوا#4و 9\&# لتف4 ام-45 ن#4J 9لتفلا و! C +للا C و 0+4اعملا ن5 ري&عتلا نو-يري
نم GوL MO4 ن و! لتفلا نم 3-)لاو 9\&# M4=4ل اعم >)لتف4 >b 9?ويخلا نم ني4bا ني5رJ
GوL نم -يQ4 ا44NJ ?ويخلا `8! لتف4 ام-45و 9G-و-#م GوL ا)ل *اريعشلا `8)J 9?ويخلا *اريعش
0اعم ا)ل-H& ?ويخلا
نم ه4 نو5-ي >\ك& >)ت4سل نوولي >)4 Iر4 ا8ك!و 9GوL Eل. لو=ولا ه& -ارملا لتفلاJ ن8.
7ل8 نولعفي >)x 4. Bا -45 نم لQ4ي >لو A)4ملا نم "يل >\كلا ا8!و 9Bا -45 نم لQ4ملا A)4ملا
9 C ا45ار C @ل&L نم اولاL امك لوسرلا +J نع?لاو >\س:ا /4اكم نم Rي,4تلاو >!Qكرم /يو,تل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ْاوُعَ مْ ساَو اَ4ْرgWْ4ا ْاوV لوgLَ و اَ4ِ5اَر ْاوV لوg ,َ ت َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاَي S@ني4مeملا ا&?اخم 1#لا لاL 7ل8ل
@Gر,&لاYZ q>يِلَ q<اَ 8َ 5 َنيِرِJاَكلِ لَو '$4 0]
ْاوV -اَ! َنيT8ّلا َنXم S@ل2ا,لا ه4ا#&س و)J 9Bا >\ك 3ير#تل /=رJ >)ل +?ع4 ' ا4ل fOوي 1#لا ن.
l4ْعَ ?َو ْ >ِ )T تَ4Tسْلَ6ِ& l‚يَل اَ4ِ5اَرَو • Mَمْ سُ م َرْيَF ْMَمْ ساَو اَ 4ْيَ=َ 5َو اَ4ْعT مَ س َنوV لوg ,َ يَو T هTعِOاَ وU م نَ5 َ>Tلَكْ لا َنوg JX رَ#ُي
ُهّللا ُ>ُ)َ 4َعّ ل نِكَ لَو َ>َوhLَ َو ْ>ُ)ّ ل ^رْيَخ َناَكَ ل اَ4ْرgWْ4اَو ْ Mَمْ ساَو اَ4ْعَ ?َ َو اَ 4ْعT مَ س ْاوV لاَL ْ>ُ)ّ 4َ ْوَ لَو ِ نيX-لا +ِJ
@(اس4لاYZ [\يTلَL ّ'ِ . َنوg 4Tمْ eُ ي َ\َJ ْ>T!ِرhفV كِ & 4& 0]
لو,لا ا8! 1#لا لاL -,J 9هعOوم ن5 >\كلا نوJر#ي >!و 9ا4ل w ه4ا#&س 1#لا w >)#OJ -,ل
اوماL امك ا4ي=5و ا4عمس اولاL >)4 >)يل5 Bا لHس -,ل 7رOي ' هعمست ي8لا ن @E4عم&
لوL ل&L نم او8خ امك امامت 9 C ا-& *عمس ' C ي C Mمسم ريF Mمسا C @اولاLو /ملكلا 3ير#ت&
@3ار5$اYZ ˆ/ّ?T# ْاوV لوg Lَ و S@Bا '&' 0]
9<اتكلا نم 3ير#تلا ا8! <س#4 Eت# 7ل8 اولعJ -L >!و 9 C ˆ/ّ?4T# ْاوV لوgLَ و C @لو,لا ا8! اوJر#و
اوم!وي Eت# *املكلا نم /?&4تسملا +4اعملا نم اOع& نولتفي >)4 ي 9<اتكلا نم و! امو
9E4عملا /#ي#=و 9B G-ارم ناعم +! /#ي#=لا ريFو G-ارملا ريF +4اعملا `8! ن6& ني4مeملا
ِ<اَ تِكْ لا َنTم V`وُ &َسْ#َتِل S @ه4ا#&س لاL 7ل8لو 9هيJ "يل ام (امسلا نم لQ4ملا A)4ملا Eل5 نو5-ي >)4.
>كيل5 "يل-تلاو "ي&لتلا +J /&Fر ه4وJر#ي <اتكلا& >)ت4سل نوولي ام-45 >)4. Z ِ<اَ تِكْ لا َنTم َوُ ! اَمَ و
او&وتي ن QاHل <س#J 7ل8 اولعJ ول >)4. 9>)لوسر Eل5 Bا -45 نم لQ4ملا <اتكلا نم ه4 او4Wتل
0اولعJ ام Eل5 اوم-4يو >)&ر Eل. اوعHريو
هيل5 اور=و ا2يش <اتكلا +J اوb-# >)4 Eل5 ليل- و)J Z Tهkللا T-h 4T5 ْنTم َوُ ! S @7ل8 -ع& >)لوL ام
9<اتكلا اوJر# >)4 >)يل5 E5-ُ ي ن /)&ش >)سف4 ن5 اوف4يل Z Tهkللا T-h4T5 ْنTم َوُ ! S @>)لو,& او(اHJ
<يرملا -اكي( <ا& نم (اH >!رم ن. a`8! 9>)لا&& ر?خت *4اك <اتكلا اوJر# -L او4وكي >ل ولو
0>)4م P-# رم (افخ. Eل5 نولات#ي لو,لا ا8)& >)4. )+4و8خ لو,ي ن
/ميركلا /يjا `8)J 9)Bا -45 نم و! امو( @لو,يJ >),#\ت /4ايخلا ن -كeي w ه4ا#&س w 1#لا ن.
َنوُمَ لْعَ ي ْ>ُ!َو َ <T 8َكْ لا Tهّللا Eَ لَ5 َنوV لوg ,َ يَو Z @ه4ا#&س لو,ي 9Bا <اتكل >)فير#ت 3شكتو >)#Oفت
ريF /يم\كلا /&س4لا نوكت ن و! ا4Jر5 امك <8كلاو 9<8كلا و! ه4ولو,ي ام ن نوJرعي >)4. S
@*'ا# P\b Eل5 +ت6ت Pا-#$ا +J <س4لاJ 9MLاولل /,&ا?م
0/عLاو /&س4
0/ي4!8 /&س4 +!و ا)يJ ركفي /&س4
0ا)& 1?4ي /&س4
ر&خت ن 7لا&& ر?خ ا8.و /عLاو /&س4 `8)J لعفلا& -)تHم و!و 9-م#م همسا ا4اس4. 3رع4 ام-4عJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0/ي4!8 /&س4 ر?اخلا ا8)J -م#م -ا)تHا& 7ل ا,ي-=
/يم\كلا /&س4لا نوكت ن و! 1-=لاو 0/يم\ك /&س4لا *را= 7ل 1ي-=ل ر&خلا ا8)& 1?4ت /5اسو
-)تHم و!و -م#م همسا نم لعفلا& 7ا4! نوكيو C -)تHم -م#م C @لو,ي ن6ك ا)عم 1ستم MLاو ا)ل
همسا نم 7ا4! نكي >ل ن. ام 9اL-ا= ا4اس4. ~-م#م -ا)تHا ر&خ& 1?ا4لا *4 نوكت ا8)&و 9لعفلا&
(املعلاو 0ا&8اك ر&خلا ري=ي 7ل8ل 9/يعLاولا /&س4لا Mم 1فتت ' /يم\كلا /&س4لاJ -)تHمو -م#م
>-5 و! @<8كلاو 9MLاولل >\كلا /,&ا?م و! @1-=لاJ 0رايعملا ا8)& <8كلاو 1-=لا ني& نوLرفي
0MLاولل >\كلا /,&ا?م
اَ8ِ. S@1#لا ا)يJ لو,ي +تلا ني,Jا4ملا Gروس -45 اوف,ي ن 7يكشتلا نو&#ي ني8لا نم _ع& لوا#و
َنيِ,ِ Jاَ4ُمْ لا Uنِ. ُ-َ)h شَ ي ُهّللاَو ُ هVلوُ سَ رَل َ7ّ 4ِ. ُ>َلْعَ ي ُهّللاَو T هّللا Vلوُ سَرَل َ7ّ 4ِ. ُ-َ)h شَ4 ْاوV لاَL َنوg ,ِJاَ4ُمْ لا َ7َ (pَH
@نو,Jا4ملاYZ َنوُ &ِ8اَكَ ل ' 0]
-45 نم لوسر و! >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ا4-يسو 9Bا لوسرل 74. -)ش4 @نو,Jا4ملا لاL -,ل
Bا ن$ 9' aBا >لعك >)مل5 ل)J S ُهVلوُ سَرَل َ7ّ 4ِ. ُ>َ لْعَ ي ُهّللاَو Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لاو 9لعفلا& Bا
>)4 Mم نو&8اك >)46& 1#لا >)ف=ي 3يكJ 9 S َنوُ &ِ8اَكَ ل َنيِ,ِ Jاَ4ُمْ لا Uنِ. ُ-َ)h شَي ُهّللاَو Z @لاL ه4ا#&س
aه& و! -)ش ام& او-)ش
/يOL +J >)&8ك -L ه4ا#&س ه4كلو 9/L-ا= /يOL `8)J Bا لوسر ا-م#م ن +J >)&8كي ' 1#لا ن.
+J ه4و-,تعي ام 1و?4ملا >\كلا 1Jاوي ن +4عت S ُ-َ)h شَ4 Z @>)لوL ن$ 9 S ُ-َ )h شَ4 Z @+!و ا!ولاL
لك ناسلJ 9ني&ا8ك اورا= 7ل8لو 9>)&ولL +J ام Mم 1فتي ' لوL و! S ُ-َ )h شَ4 Z @>)لوLو 9>)&ولL
0ه&لL +J ام 1Jاوي ' >)4م
/&س4 هل "يل ام\ك نولو,ي >)4. ي 9 S َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو َ<T 8َ كْ لا Tهّللا Eَلَ5 َنوV لوg,َ يَو Z @1#لا هلو,J ن8.
9<8كلا او-معت -,ل 9/لفF 7ل8& او,?4 >)4. @لو,4 ' Eت# 9<8ك ه4 نوملعي >!و 9ه,&ا?ت /يHراخ
1-=و 9ر&خلا 1-= ني& 1رف4 ن <Hي ا44 +Oت,ت /L-لاو 0<8كلا نولو,ي >)4 نوJرعي >!و
9<8ك هتا8 +J ر&خلاو 9اL-ا= ر&خملا نوكي ا4اي# نكل MLاولا 1&ا?ي ن و! ر&خلا 1-= 0ر&خملا
9ا&اتك fتفي ه4و G(اOم ن\J GرH# -!اش ه4$ C ليللا لو? رك8تسي ا4\J ن. C @-#او لو,ي ن6ك
ر&خلا نكل 9/لا#لا `8! +J 1-ا=لا ر&خملا ن. 9ام /ياور G(ارL +J اLراF ن\فلا ا8! نوكي ام4ي&
0<8اك
ن.@"ف4لا +J ام ناي& /ليسو و! ناسللJ 9-م5 ن5 نو&8اك >)4 -H4 ن#4 /يjا لاHم +J نكلو
َناَك اَم Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع& نمو\يل- -اeفلا Eل5 ناسللا لعH ام4.و -اeفلا +فل >\كلا
S 000َGU وُ &n4لاَو َ >ْكُ #ْ لاَو َ<اَ تِكْ لا ُهّللا VهيTتْeُ ي نَ •رَشَ&ِل
{( 469 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Tهّللا ِنوُ - ْنTم +ِل ا[-اَ&T5 اوV4وV ك ِ"اّ4لِل َلوg ,َ ي U>gb َGU وُ &n4لاَو َ >ْكُ #ْ لاَو َ<اَ تِكْ لا ُهّللا ُهَيTتْeُ ي ْنَ •رَشَ&ِل َناَك اَم
( َنوُ سُ رْ-َت ْ>gتh4Vك اَمِ &َو َ <اَ تِكْ لا َنوُ مy لَعg ت ْ>gتh4Vك اَمِ & َنيXيِ4اU&َر اوV4وV ك ْنِكَ لَو (# )
ن 7ل8 +Oت,يو 9<اتك +J هلQ4ي و)J 9هH)4م لQ4ي ني# Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن 3رع4 ن#4و
9"ا4لل هDل&يو هسف4 Eل5 ه,&?يو A)4م& (+Hي لوسرلا ن ي 9/لاسرلل ا4اس4. ه4ا#&س +ف?=ي
9A)4ملا 1&?يل Eف?=م اOي +&4لاJ 9+&4لا ن5 هتم)م +J 3لتخيو Bا نم Eف?=م لوسرلا
/?ساو لوسرلاJ ن8. 9اOي ا,ي&?ت ه4وري نكلو ?,J >\كك A)4ملا "ا4لا Mمسي ' Eت# ا8ك!و
0?,J +كولس d8وم4 و! ل& 9/يDيل&ت /?ساو "يل +&4لاو +كولس d8وم4و /يDيل&ت
نTم َ7T لْ&َL نTم اَ4hلَسْرَ pَمَ و S@/يjا +ت6ت 7ل8لو 9لوسرلا لسريو +&4لا لسري Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن.
ُهّللا ُ>ِكْ #ُ ي U>g b Vناَ?ْيّشلا +ِ,h لُي اَم ُهّللا g•َس4َيَJ TهT تUيT4ْمV +ِJ Vناَ?ْ يّشلا Eَ,ْ لَ اzّ4َمَ ت اَ8ِ. ّ'ِ . o+ِ &َ4 َ'َو ~لوُ سUر
@A#لاYZ q>يِكَ # q>يTلَ5 ُهّللاَو Tهِتاَيi 5% 0]
+&4لاو 9Gوس$او r\&لل لسرم لوسرلا 9Bا -45 نم لسرم ام)يلك +&4لاو لوسرلا ن 3رع4 ا8ك!
Eل5 "ف4لا لم# نكلو 9ا-وHوم A)4ملا نوكي /4مQ$ا نم اOع& 7ا4! ن$ 9?,J Gوسvل لسرم
امو ل\#لا ام >لع4 ا4لكو -وHوم A)4ملا نا رOا#لا ا4ر=5 7ل8 لاbمو 9-,تفملا و! 9A)4ملا
Eل. dات#4 ن#4J 7ل8ل 9A)4ملا Eل5 ا4سف4 لم# >-5 /ي#ا4 نم +ت6ت نامQلا ا8! /&يخ نكل 9>ار#لا
aن8. >ك#لا و! امJ 9Gو&4لاو 9<اتكلا ا4Jر5 ا8ك! 9/يكولس Gوس
/ي4امي:ا /مك#لا -Hوت ن يرورOلا نم "يل ه4 Eل5 ا4ل-يل ا4! C >ك#لا C @/ملك& 1#لا (اH -,ل
نوكتو 9/ي4امي:ا /ي5رلا نم ناس4. <ي=4 نم /مك#لا نوكت -L ل& 9?,J +&4لا و لوسرلا +J
نام,ل /ي=و ا4ل Bا رك8ي >ل 0ا8! +Oت,ت /مك#لا ن$ ا)لو,يJ 9ه4!8 +J /HOا4 /ي4امي:ا /يO,لا
نو- ناس4. +ت6ي ن نكمملا نمJ 7ل8 Eل5و 9+4ي-لا A)4ملا +! ه4&' نام,ل /ي=و ن. aه4&'
Eل5 Bا نم نا8ي. ا8!و 9ه,&?يو ه& WعيJ 9ه4!8 +J t-,4ي +4امي:ا A)4ملا نكلو 9Gو&4 و /لاسر
0هDل&يو ه& لمعيJ 9ه& M4ت,ي ن هل&,تسي ني# ل,5 ي$ نكمي A)4ملا ن
3يOي نل 9A)4ملا ا8! 1ي&?تو Bا A)4مل Gو5-لا +J /مك#لا Bا ه&)ي نم ن -كe4 ن ا4ل -&'و
B Gو5-لا& +فتكي ه4. 9"ا4لل Bا نم Pوع&م ه4 +5-ي نل و)J Bا Mم /L-= >ك#&و 9ا2يش A)4ملل
0/4س# Gوس نوكي 9ن6&و
Eل= Bا لوسر Mم نارH4 Iرا=4 لا-H -ع& /يjا `8! *(اH -,ل a/يjا `8! *(اH ا8امل نكل
Bا لوسر اول6سو 9-و)يلا نم /5امH >)يل. *مO4ا لا-Hلا (ا4bو 9/4ي-ملا +J >لسو هيل5 Bا
@>لسو هيل5 Bا Eل=
لو=و 9هي!او4و A)4ملا رماو6& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر >)Dل&6J aرم6تو نمeت ا8ام& w
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نم رخjا _ع&لاو نارH4 Iرا=4 نم >)Oع& 9<اتكلا ل! نم او4اك /5امHلا 7لت ن$و 9G-ا&علا
`8! /5ا? "ا4لا نم نو-يريو 9Bا -45 نم *سيل /ي-&عت رماو نوفيQي او4اكو 9/4ي-ملا -و)ي
ام ني&و 9`رماوو >\سلا هيل5 Bا Eل= Bا لوسر A)4م ني& 1رافلا Eل. او4?في >ل 7ل8ل 9رماو$ا
A)4ملا (وO Eل5 Bا G-ا&5 "ا4لا نم <ل?ي >لسو هيل5 Bا Eل= -م#مJ 9رماو نم >! `وفيQ
0>)فييQت نم رماو +J "ا4لا /5ا? نو&ل?يJ >! ام 9ه4ا#&س 1#لا هيل5 هلQ4 ي8لا
9Bا نم "يل رم6& ناس4. (اH ام ا8NJ 9ناي-$ا لك لو= +J `-#و B +! w >لع4 امك w /5ا?لاو
Bا& 8ايعلاو w "ا4لا `-&عي ن <ل?ي ناس4:ا 7ل8 ن `ا4عم ا8)J 9هيJ `وعي?ي ن "ا4لا نم <ل?و
_ع&لا ا8! Eل5 3Lاوملا *)&اشت ا8)لو 0Bا& 7رش +! Bا رماو ريF +J رش&لا /5ا? ن$ w
امك 9و! `رماو$ >)ت5ا? >)4م <ل?ي >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن او4Wو 9<اتكلا ل! نم
aا)ل. 78خت4و 7-&ع4 ن -يرت @اولاLو A)4ملل >)فير#ت -ع& "ا4لا نم نو&ل?ي او4اك
>اك#$ا اوفلاخ ني8لا >)2اسeر ني&و 9Bا A)4م Eل5 نيم$ا لوسرلا ني& 1رافلا Eل. او4?في >ل >)4.
<ل? -L ه4كلو 9و! هتا8ل هت5ا? >)4م <ل?ي >ل >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاJ 9ا!ريD& ا!ول-&تساو
ام >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر رك4تساو 9Gو-Lو 'وسر ه& (اH ي8لا A)4ملل /5ا?لا >)4م
0`ولاL
@1#لا هلوL ه4ا#&س Bا لQ4و
Tهّللا ِنوُ - نTم +y ل ^-اَ&T5 ْاوV 4وV ك ِ"اّ4لِل َلوg,َ ي U>g b َGU وُ &n4لاَو َ>ْكُ #ْلاَو َ <اَ تِكْ لا ُهّللا VهيTتْeُ ي نَ •رَشَ &ِل َناَك اَم Z
@نارم5 لiY S (# ]
نW Bا& او4Wو 9A)4ملا Eل5 ا4يم 'وسر رتخي >ل Bا ن او4W >)4 7رشلاو /لفDلا >)& *Dل& -,ل
G-ا&5 Eل. Bا G-ا&5 ن5 اولو#تJ 9>! `وJر# امك A)4ملا 3ر#يس لوسرلا ن او4W >)4 و 9(وسلا
َGU وُ &n4لاَو َ >ْكُ #ْلاَو َ<اَ تِكْ لا ُهّللا VهيTتْeُ ي نَ •رَشَ&ِل َناَك اَم Z ل=فلا لو,لا (اH 7ل8لو 9'وسر Bا هbع& نم
0S Tهّللا ِنوُ - نTم +y ل ^-اَ&T5 ْاوV4وV ك ِ"اّ4لِل َلوg ,َ ي U>gb
هَ4وn لِHُ ي او4اك >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= _ع& ن Eل. اOي E4عملا 3ر=4ي -Lو
نو >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لHُ ي ن ه4م <ول?م نمeم لكو w >لسو هيل5 Bا Eل=w
امك 7يل5 >لس4 @هل اولاL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل /&ا#=لا _ع& <# ?رJ نمو 9همWعي
a7ل -Hس4 ' 9_ع& Eل5 ا4Oع& >لسي
`-ا&5 3لك ي8لا و! ه4ا#&س 1#لاو 9-# نم هل -وHسلا <ل?ي >ل >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن.
ُهّللا ُ>َ لْعَ ي ْ-َL lOْعَ & ْ>VكT Oْ عَ & T(pَ5ُ-َ ك ْ>Vكَ 4ْيَ& ِلوُ سUرلا َ(pَ5ُ- ْاوg لَعْ Hَت ّ' S@لا,J هلوسر >يركت& ني4مeملا
Z q>يِلَ q<اَ 8َ 5 ْ>ُ)َ &يT=ُ ي ْوَ ˆ/َ4hتِJ ْ>ُ)َ &يT=g ت نَ T`ِ رْمَ ْنَ5 َنوg فِ لاَخُ ي َنيT8ّلا ِرَ8ْ#َيhلَJ ^8اَوِ ل ْ>Vك4T م َنوg لّلَسَ تَي َنيT8ّلا
@رو4لاY &3 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0B '. نوكت ' (ايش هل +?ع4 ن ' 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل >يWعتلا و! <ول?ملا ن.
0اOع& ا4Oع& (ا5- ن5 lفلتخم `(ا5- لعH4 ن و! هل >)ميركتو Bا لوسرل نيملسملا >يWعت ن.
َنيXيِ4اU&َر ْاوV4وV ك نِكاmَ لَو Z @لو,ي ا)لو#و ا)45 ر?اوخلا لاHم +J ن#4 +تلا /يjا `8! +J 1#لاو
0S َنوُ سُرْ-َت ْ>gتh4Vك اَمِ &َو َ<اَ تِكْ لا َنوُ مy لَعg ت ْ>Vت4Vك اَمِ &
ا!-ع& *&bتو ا)ل&L +تلا /يO,لا _,4ت C Eل& C ن. @ل&L نم ا4لL املbم 9 7ار-تس\ل ا4! C نكل C ن.
+ل ا-ا&5 او4وك C @لو,ي ن رش&لا نم -#$ "يل ه4 >)ف4ل ا4! 7ر-تسي 1#لا ن. 0ا)ل /فلاخم /يOL
Z @+! ا)تا&b.و ا)لH نم 7ار-تس'ا >تي +تلا /يO,لاو 9Gو&4لاو >ك#لاو <اتكلا Bا `ا?5 ن -ع& C
لكو 9 C نا&ر C /ملكو 9 C نوي&ر C /ملكو 9 C <ر C /ملكو 9 C +4ا&ر C /ملكو S َنيXيِ4اU&َر ْاوV4وV ك
لو# رو-تو 9+&رملا -)عتو 9/ي'ولاو 9/ي&رتلا Eل5 ل-ت C (ا&لا C و C (ارلا C نم /4وكملا G-املا
a/4يفسلا -و,ي ي8لا و! /4يفسلا نا&ر "يل 0E4عملا ا8!
<س4ت ن *-ر ا8. 74. aC +4ا&ر C /ملك E4عم امJ ن8. 9/ي&رتلل +لوتملا fOوت C <رلا C /ملكو
C +4ا&ر C @لو,4J ا4و4و افل ا)ل 3يO4 /&س4لا +J /Dلا&ملا ا4-ر ا8.و 0C +ƒ&ر C @لو,ت C <ر C Eل.
C +4امل5 C @نولو,يJ >لعلا Eل. ارم او&س4ي ن نو-يري نم Gر=اعملا *اري&عتلا +J -H4 7ل8لو
>5Qي +4املعلا ن و! C +4امل5 C و C +مل5 C ني& 1رفلاو 0>لعلا Eل. /&س4لا +J /Dلا&م 7ل8 +Jو
-يك6تل ني-2اQ l4و4و lفل C +4امل5 C +J ن -H4و 9ي-املا >لعلا Eل5 +شمت `روم لك ن هسف4ل
0>لعلا Eل. /&س4لا
aC +4ا&ر C /ملك& Bا Eل. <است4'ا -كe4 ا8املو @ل2اL لو,ي -Lو
/لي=# نم `-45 ام لك ن ا)4م @ناعم Eل. ي-eتو 9<ر /ملك نم G8وخ6م /ملكلا ن$ @لو,4و
نم 8خ6ي ه4 ي 9`-45 نم (+ش& *6ي >ل ه4$ %<رلا Eل. ا&وس4مو ار-ا= نوكي ن -& ' r\&لا
08خ$ا +4ا&ر و)J %ا-& رخi -# نم 8خ6ي 'و Bا
+&ري <ر هلQ4 1لخ& اف=تم نوكي ه4NJ >لكتيو لو,ي ني# ه4. @رخi E4عم Eل. /ملكلا ي-eتو
رم$ا ر&-يو 9اي&رم نوكي "ا4لل `-45 ام ل,4ي ام-45 و)J 9>)4م G-و=,ملا /ياDلا اوDل&يل "ا4لا
0t\=لاو t\فلل
R4لا +,لت و! >لعلا ن. S َنوُ سُرْ-َ ت ْ>gتh4Vك اَمِ &َو َ <اَ تِكْ لا َنوُ مy لَعg ت ْ>Vت4Vك اَمِ & Z @w ه4ا#&س w 1#لا لو,ي
0+H)4ملا R4لا +J يركفلا P#&لا +! /سار-لاو 0+H)4ملا
ل=ف4ت Eت# dرو4لاك G-ا# /ل6& fم,لا "ر-4 ا44 ي C fم,لا "ر-4 C @لو,4 3يرلا +J ن#4J 7ل8ل
0MJا4لا R\ختسا +! "ار-لا /Hيت4 نوكتو C ن&تلا C ن5 fم,لا <و&#
+,لتل MOاخ 7ل8و Bا نم ر-ا=لا A)4ملا >كريF نوملعت ي C نوملعت C ني& 1رJ هيفJ ن8. 0
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0R4لا ن5 >)فلا +J >كراكJ نولمعت ي S َنوُ سُرْ-َت ْ>gتh4Vك اَم Z ني&و 9R4لا
ي C هسرا- C @لا,يو 9(ا?5و 8خ و! /سرا-ملا E4عمو 9/سرا-م Eل. dات#ي R4لا ن5 >)فلا ن.
-L *4و ي-45 ام *لL +44 ي C ا4سرا-ت C @اOي لا,يو 9رخi Mم "ير-تلا ل-ا&ت& >اL -L -#او ن
0R4لا +J -Hوي ي8لا >ك#لا ?&4تس4و Rلختس4 ن نكمي Eت# 7-45 ام *لL
0E4عم نم رbك$ \مت#م R4لا +ت6ي -Lو 9امك#م R4لا +ت6ي -Lو
9*سرا-ت -L *م- امو 0A)4ملل /مك#ملا Rو=4لا Eل5 *Jرعت 74 -& \J 9*ملعت -L *م- امو
%A)4ملا لا&,تسا نْسُ# رك8لا ل!$ 7تسرا-م ني# /لمت#ملا Rو=4لا نم *م)J -L 74 -& \J
0lعم نيرم$ا +J lي4ا&ر نوكت ن <Hي 7ل8ل
S 000l&اَ&ْرَ َنْيXيِ&ّ4لاَو َ /َكِ 2َ\َمْ لا ْاوg 8Tخّتَت نَ ْ>Vكَ رُمْ 6َي َ'َ و Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 470 )
( َنوُ مT لْ سُم ْ>gتh4َ h8ِ. َ-ْعَ & ِرhفV كْ لاِ& ْ>Vكُ رُمْ 6َيَ ا[&اَ&ْرَ َنيXيِ&ّ4لاَو َ /َكِ 2اَلَمْ لا اوg8Tخّتَت ْنَ ْ>Vكَ رُمْ 6َي اَلَو )$ )
ن. 0ا&ا&ر نيي&4لاو /ك2\ملا 8اختا& "ا4لا رم6ي ن Gو&4لاو >ك#لاو <اتكلا Bا `اتi رش&ل "يل ه4 ي
او-&5ا و 9/ك2\ملا او-&5ا و 9+4و-&5ا @لو,ي ن نكمي ' Gو&4و <اتك و >لع& Bا ه=تخا نم
0(اي&4$ا
0Z َنوُ مT لْس}م ْ>g تh4َ h8ِ. َ-ْ عَ & ِرhفV كْ لاِ& >V كُ رُمْ 6َيَ S @ه4ا#&س 1#لا <يHيو aا8امل
>)46ك نيملسم Mم *4اك ا)عم امو /يO,لا /عLاو ن Eل5 ل-ت Z َنوُ مT لْس}م ْ>gتh4َ h8ِ. َ-ْ عَ & S @1#لا هلوLو
7ي?ع4 ن -ير4 ن#4 @اولاLو >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر اومWعي ن او-ارو او(اH ام-45
@>)ل >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا fUOَ وَ J 07ل -Hس4 ن -ير4و ن2اك ي نم رbك >يWعتلا +J اعOو
0B '. نوكي ' -وHسلا Uن
ن ولو 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا >يWعت 7ل8& نو-=,ي او4اكو 9نوملسم اوملكت ني8لاJ ن8.
ا4-يس ن5 ا8! ر-=ي ن رو=تي 'و 9>\س:ا ن5 >)Hرخي ه4ا 7ل8 E4عم ناكل >),Jاو Bا لوسر
0>\سلا >)يل5 (اي&4$ا نم `ريF ن5 و >لسو هيل5 Bا Eل= Eف?=ملا ا4&ي&#و
Z 000‡/َمْ كT #َو ~<اَ تِك نXم >Vكg تْيَتi pَمَ ل َنْيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َ خَ h8ِ.َو S @لو,ي ه4ا#&س 1#لاو
{( 471 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Uنg4Tمْ eg تَل ْ>Vكَ عَ م اَمِ ل ˆ1X-َ=ُ م qلوُ سَر ْ>Vكَ (اَH U>gb ‡/َمْ كT #َ و ~<اَ تِك ْنTم ْ>V كg تْيَتَi اَمَ ل َنيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َخَ h8ِ.َو
َنTم ْ>Vكَ عَ م اَ4ََو اوُ -َ)ْ شاَJ َلاَ L اَ4ْرَرhLَ اوV لاَL يِرْ=ِ . ْ>Vكِ لَ8 Eَلَ5 ْ>g تh8َخََو ْ>gتْرَرhLَ َ َلاَ L ُهّ4ُرُ=h 4َتَلَو T هِ&
( َنيT-ِ !اّشلا )' )
لو$ا A)4ملا ن اعيمH 3رع4و 9لسرلا <كومل 1#لا Pع& <ا&س Eل5 3رعت4 ا4لعHت /يjا `8!
`-'و >-i cxل&و 9>اHس4ا Eل. ريست Gاي#لا لعHي ام لك ا4مOتم >\سلا هيل5 >-i Eل5 Bا هلQ4 -L
>و,ي امك 9>)تاي# روم >-خي ام `(ا4& <$ا >لعي املbم امامت 9>)تاي# روم >)مل5 امك A)4ملا ا8!
+ك ليH Eل. ليH نم r\&لا ل=اوتتو 9>!(ا4& نوDل&ي (ا4&$او 9ني-لا <ول?م (ا4&$ا r\&N&
>تي ني-لا *ا&ول?م نم اOع& ن -H4 هع&اتتو نمQلا +لاوت Mم نكلو 9/ير8لل A)4ملا لو=و لمتكي
0ا)4ايس4
Eل5 >تت ام4. A)4ملا ن5 /لفDلا ن Iر4 ا8ك!و A)4ملا ن5 *لفF -L "ا4لا ن Eل5 ليل- ا8! ن.
همولتو هسف4 ه)&4تو 9A)4ملا ا8! +J ام 9/ي2QH ن5 لفDي ا4اس4. -H4 A)4ملا r\& -ع&J 9ل#ارم
/2يسلا لعفي ه4. 9/ماوللا "ف4لا <#ا=& 3Lوملا ا8! <#ا= +مس4و 9/ي2QHلا 7لتل هكرت Eل5
ناس4. 7ا4!و 9هيJ /ي4امي:ا /5ا4ملا /يلخ -وHو& Mتمتي ه4$ %Bا A)4مل /W,يلا Eل. -وعت هسف4 نكل
9(وسلا& Gرام$ا "ف4لا <#ا= ه4. %/فلاخملا& هسف4 هيل5 fلتو A)4ملل /فلاخملا „رمتسي رخi
Eل. هتفليل هسف4 dراخ نم `ريF Eل. dات#ي ناس4:ا ا8! لbمو 9*ا2يسلا <اكترا +5او- ه& Eلاوتتو
0ريخلا
a(وسلا& Gرام$ا "ف4لا <ا#= نم اعيمH `-ارJا را= ا8. MمتHملل P-#ي ا8امو
/يا-! و! ه4ا#&س 1#لا -ارم ن$ %لوسر (+Hم نم -& 'و 9>? -L -اسفلا ن 7ل8 E4عم ن.
Pي-#لا ا8 و! ا!و 0ا2يش هيل. ا4g,لخ 3Oي >لو 9لامكلا *اف= لك هلو ه4ا#&س ا4,لخ -,ل 9"ا4لا
ن5 Iور اميJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لاL @لاL ه45 Bا +Oر ر8 و& `اور ي8لا +س-,لا
\J امر#م >ك4ي& هتلعHو 9+سف4 Eل5 >لWلا *مر# +4. ي-ا&5 اي C @لاL ه4 Eلاعتو 7را&ت Bا
نم '. M2اH >كلك 9ي-ا&5 اي 9>ك-! +4و-)تساJ هتي-! نم '. لاO >كلك 9ي-ا&5اي 9اوملاWت
اي 9>كسك +4وسكتساJ 9هتوسك نم '. 9را5 >كلك 9ي-ا&5 اي 9>كمع? +4ومع?تساJ 9هتمع?
ي-ا&5 اي 9>كل رفF +4ورفDتساJ 9اعيمH <و48لا رفF ا4و 9را)4لاو ليللا& نو2?خت >ك4. 9ي-ا&5
>كرخiو >كلو ن ول ي-ا&5 اي 9+4وعف4تJ +عف4 اوDل&ت نلو 9+4ورOتJ يرO اوDل&ت نل >ك4.
ن >ل 9ي-ا&5 اي 9ا2يش +كلم +J 7ل8 -اQ ام 9>ك4م -#او لHر <لL E,ت Eل5 او4اك >ك4Hو >كس4.و
9ا2يش +كلم نم 7ل8 R,4 ام >ك4م -#او لHر <لL رHJ Eل5 او4اك >ك4Hو >كس4.و >كرخiو >كلو
لك *ي?56J +4ول6سJ 9-#او -يع= Eل. اوماL 9>ك4Hو >كس4.و >كرخiو >كلو ن ول ي-ا&5 اي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
+! ام4. 9ي-ا&5 اي 9ر#&لا لخ- ا8. ?يhخT ملا R,4ي امك '. ي-45 امم 7ل8 R,4 ام 9هتل6سم ناس4.
'. نمولي \J 7ل8 ريF -Hو نمو 9Bا -م#يلJ اريخ -Hو نمJ 9`اي. >كيJو >b 9>كل ا)ي=# >كلام5
0C هسف4
ا8! هل 3Oي >لو لامكلا *اف= >امت +J 9-&$ا Eل. لQ$ا نم و!و ا4,لخ -L Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن.
وg 8 V1اUQUرلا َوُ ! َهّللا Uنِ. † ِنوُ مT عh ?ُ ي نَ V-يِرV pَمَ و ~ 1ْ QXر نXم >ُ)h 4Tم V-يِرV pَم S@ل2ا,لا و!و 9ا2يش 1لخلا
@*ايرا8لاYZ VنيTتَمْ لا TGUوg ,ْ لا 5( w 5) 0]
G-اعس& رفWت ن هتع4=ل <#ي ه4ا#&س ه4. %ا4ت#ل=مل ه5رشي و)J ^رم 1#لا ا4ل Kرشي ام-4عJ ن8.
-يري ' و)J C لعفت 'و لعJا C @A)4ملا لو,ي ني#و C لعفت 'و لعJا& C A)4ملا لQ4 7ل8ل %A)4ملا
ام-4عJ 07ا4! /ير# +م#يل ا4! /ير# --#ي ه4. 9>)يم#ي ام& 'ا 1لخلا Eل5 /كر#لا /ير# --#ي ن
0ا-# ا-# 1رسي \J 9رش&لا لكل لماش رم$اJ w لاbملا لي&س Eل5w /Lرسلا Bا >ر#
نم 1رست ن ي-ي$ا نيي\مل M4م 7ل8 +J ناك 9/Lرسلا نم ~-#او َ -ي M4م ني# ه4ا#&س 1#لا ن.
لكل <سك 7ل8 +Jو 9رخi ا4اس4. ناس4. 1رسي ن نم رش&لا لكل /يام# ا8! +Jو 9ناس4:ا ا8!
74م <ول?م ه4 Eل5 `8خ نكلو 974م <ول?م ه4 Eل5 `8خ6ت ' Mيرشتلا 8خ6ت /5اسJ 9ناس4.
0اOي 7ل <ول?مو
ا8! نكي >لو 9`ريF >را#م Eل. هي4ي5 -مي ن نمeملا -&علا Eل5 A)4ملا >ر# -,ل 9رخi لاbمو
(اH -,ل 9-&علا ا8! >را#م Eل. ني5 ي -تمت ' 7ل8&و 9نمeم ناس4. لكل ام4. 9-#او -&عل >ير#تلا
-تمت \يك را=&$ا نيي\م 7لH نم ا4ففكو 9-#او *4و 7ريF >را#م ن5 ر=&لا _D& 7ل رم$ا
07مرا#م Eل.
ا4#لا=ل *(اH ام4. *اعيرشتلا لكو 9Mيرشتلا -وHو نم /42م?م Gاي# <سكي نمeم -&5 لكJ ن8.
Eل.و 9>-i 84م نوكلا +J رمتساو ل=اوت -L لسرلا َ<ْ كَ ر ن$ ا4& امي#ر 1#لا ناك 7ل8لو 9اعيمH
+J ن$ 9ا-& هيJ _Lا4ت ' لسرلا ('e! لك ه& (اH ي8لا A)4ملاو 9>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م
لوسر <كوم _Lا4يل 9Eت -L لوسر <كوم نوكي ن نكمي \J 7ل8ل 91لخلل /#ل=م A)4ملا ا8!
0رخi
aهل لاي5 "ا4لا لكو a-#او Kرشملاو ناي-$ا ني& _Lا4تلا& +ت6ي ي8لا ام نكل
لسرلا Kا&ت ن >لع4لJ 7ل8ك رم$ا اورو=ي ن _ع&لا لوا# ن.و 9_Lا4تلا نم لسرلا „ر&4 ا44.
+J /ي4مQ /?لس >)ل *4اك ني8لاJ 9اي4-لا +J ا)& نومك#تي /ي4مQ /?لس >)سف4$ نو-يري ني8لا >!
07ل8 اولعJ /ي4ار=4لا و /ي-و)يلاك ني-
ن$ aا8امل /ي4ار=4لا -ير4 ' ن#4 @-و)يلا را&# لاL /ي-و)يلا Eل5 /ي4ار=4لا *(اH ام-45و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نم >)يل5 Bا هلQ4 ام Eل5 نيLا& اولW را&#$ا ('e! ن ولو 9>)ي-ي +J *4اك /ي4مQلا /?لسلا
ا4م)J 1مع4 ن Eل5 ا4-5اس @هل اولاLو ه2يHمو /َمَ -,م هل نيركاش >-اL لوسر ي ي-ي اوgلU&َ,ل A)4م
0Bا A)4مل
ن >وي نم *'اسرلا <كومو 9/ي4مQ *ا?لس ا)ل (او! -Hوت ني# '. P-#ي ' 3\خلاJ ن8. 0
0-4اعتم ' -4استم A)4م و! ناس4:ا Bا 1لخ
9-#او هل. Eل. >)تفليس ه4$ 9/ل)س نوكت /لكشملاJ هلN& ني4مeم ريF اسا4 -Hيل لوسر +ت6ي ام4ي#و
Eل. نو&وس4م >!و لوسر ا)ل +تلا /5امHلا Mم Gري&ك نوكت /لكشملا نكل 9Bا `-يري ي8لا A)4ملا&و
<است4'ا& >)2ا5-ا نم او8خ -L Kا&ت$ا ('e!و (+Hي و)J Bا نم لوسر (اH ام ا8NJ (امسلا
هيل5 او4اك ي8لا ني-لل او&=عتJ 9Iرا=4لاو -و)يلا Mم P-# امك /ي4مQ /?لس 1&اس لوسر /لاسرل
0/ي4مQلا /?لسلا <اس#ل A)4ملا اوJر# -L >!را&ك ن نيسا4تم
-م#م /م Bا Eف?=او 3ار#4'ا G-ايس نم 1لخلا Bا +م#يل 1لخلا Eل. لسرلا <كوم رمتسا -Lو
+J اوDلا& اسا4 *ير ا8NJ 9/م$ا `8! +J ريخلا (ا,& نمO -L Bا ن$ %>لسو هيل5 Bا Eل=
نVكَ تْلَو S@ل2ا,لا و! 1#لا ن$ %نQاوتلا P-#ي Eت# --ملا +J Bا >!-اQ اسا4 7ا4! ن 1bJ -ا#ل:ا
لiYZ َنوُ #Tلhفُ مْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2اmَلْوV َو ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َيَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َيَو ِ رْيَخْلا Eَلِ. َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>Vكh 4Xم
@نارم5 '$4 0]
َنوُ رُمْ 6َت ِ"اّ4لِل h*َ HِرhخV ‡/UمV َرْيَخ ْ>gتh4Vك S@ه4ا#&س 1#لا لو,ي >يركلا نiر,لا نم رخi MOوم +Jو
َنوg4Tمْ eُ مْ لا ُ>ُ)h 4Xم ْ>ُ)ّ ل ^رْيَخ َناَكَ ل ِ<اَ تِكْ لا Vلْ !َ َنَمi ْوَ لَو T هّللاِ& َنوg 4Tمْ eg تَو ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َتَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ&
@نارم5 لiYZ َنوg ,ِ ساَفْ لا ُ>ُ!ُرَbْكَ َو ''$ 0]
>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م نم -رJ -45 /ماوللا "ف4لا +J +سف4لا KQاولا M4تما نNJ ن8.
ن نم "ا4لا >=عي ' Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو 9A)4ملا Eل. ه4و)&4ي نوملسم "ا4 +ت6ي 3وسJ
ِ*اَ #ِلاU=لا ْاوg لTمَ 5َو ْاوg 4َمi َنيT8ّلا ّ'ِ . † •رْسgخ Eِفَ ل َناَس4ِ:ا U نِ. † ِرْ=َ عْ لاَو S@ل2ا,لا و)J او2?خي
@ر=علاYZ ِرْ&U=لاِ & hاْوَ=اَ وَ تَو y 1َ #ْلاِ& hاْوَ =اَوَ تَو ' w 3 0]
ل-ا&تم رم /ي=وتلا ن >)ف4ل 7ل8و C او=و C /ملك& T *6ي >لو 9 C او=اوتو C /ملك& (اH 1#لا ن.
0هي=ويJ `ريF -45 GوL /W#ل -Hوت A)4ملا >ام 3عO /W#ل +J ناس4. -Hوي /5اسJ 9MيمHلا ني&
هي=وي نم -HيJ %A)4ملا >ام 3عO /W#ل هل +ت6ت -,J 9E=وملا Eل. اOي /ل6سملا `8! -رتو
رم$ا ام4. 9/ي=وتلا E,لت >)تم)م نورخiو 9او=ويل نو=و=خم "ا4 -Hوي ' ه4 Iر4 ا8ك!و
Ž +ت6يJ ل2اسملا نم /ل6سم +J 3عOي -L ناس4:او 9+4امي:ا لJاكتلا و! ا8!و 9>)4ي& ل-ا&تم
رايF$ا *اW#ل /موا,مل <وا4تلا& P-#ت /ل6سملا `8! ن. 93عOلا ا8! ن5 -عت&ا @هل لو,ي نمeم
-L ا4اس4. ا4ير ام ا8NJ 9لا# Eل5 *&bي ناس4:ا لعHت ' رايF$ا *اW#ل ن$ %/يرش&لا "ف4لا +J
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-Hتس 3عOت ني# اOي *4و 9ر&=لا& E=اوت4و 1#لا& E=اوت4 ن ا4يلعJ ام >اQتلا >ام 3عO
07ي=وي ْ نَم /ي4امي:ا 7توخ نم
ن5 نو!ا4تي ' او4اك -,J ا)يل5 /,&اسلا >م$ا ام 9>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م +J لا#لا و! ا8!
*فلت G-ي-H GQHعم هعمو -ي-H لوسر& +ت6تو (امسلا لخ-تت ن -& ' ناك 7ل8لو 9`ولعJ رك4م
*فل 7ل8 +Jو 9نوكلا "وما4 1رخ +!و 9GQHعملا ا)& +ت6ت (ايش 7ا4! ن Eل. ايرسL اتفل لو,علا
0Gر-,لا 1?ا4م Eل. "ا4لل Bا نم
(امسلا >كيل. لسرت ن اورWت4ا 9r\&لا ا8! هموL +&4 لك cل&ي ن6& (اي&4$ا Eل5 1اbيملا Bا 8خو
0`و-يو 9هعم او4وكJ هH)4م Bا ن5 cل&ملا لوسرلا (+Hي /5اسو 9\سر
لخ-تت ام4ي# (امسلا ن ه&ل=و 0A)4ملا +J اوعOي ن نيروم6م >\سلا اعيمH >)يل5 لسرلا ناك
هعم نوملسي ل& 9>-ا,لا لوسرلا -O او&=عتي 'و 9>)ماوL هع&تي ن -& \J -ي-H لوسر& +ت6تو
ني8لا Kا&ت$ا نكل 9fي#=لا A)4ملا Eل5 "ا4لا نواعيل (+Hي ام4. لوسرلا ن$ %ه& نو&#ريو
لQ4 _رملا ا8! نم ه,لخ n1#لا +م#ي ن لH نمو 93ير#تلا او-معت /ي4مQلا /?لسلا نو,شعي
@لا,J 9نيي&4لا Eل5 `8خ ي8لا 1اbيملا
Uنg4Tمْ eg تَل ْ>Vكَ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=} م qلوُ سَر ْ>Vكَ (pَH U>g b ‡/َمْ كT #َو ~ <اَ تِك نXم >Vكg تْيَتi pَمَ ل َنْيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َ خَ h8ِ.َو Z
@نارم5 لiY S ُهّ4ُرV=4َ تَلَو T هِ& )' ]
ا4-يس <يعش ر=ا5 املbم لوسرل ر=اعم لوسر +ت6ي ام-45 fل=ي لو,لا ا8! ن. @ل2اL لو,ي -L
w اOي w P-#ي ا8! @لو,4و 9>\سلا هيل5 >ي!ار&. ا4-يس ?ول ر=ا5 امكو 9>\سلا هيل5 Eسوم
ن.و 9fOاولا r\&لا همو,ل +?عي ن لوسر لكل -ار -L ه4ا#&س 1#لاJ 9لسرلا ر=اعتت >ل ن.و
لوسرلا& او4مi -L اوما- امJ 9<=عتلا -O /5ا4م لوسرلا +?عي ن -& \J ن'وسرلا ر=اعتي >ل
@هموL cل&ي ن لوسر لك Eل5 ناكو 9>)لوسر -ع& نم >-ا,لا لوسرلا لا&,تسا َنس# >)يلعJ `وع&تاو
9*اLو$ا نم *Lو ي +J (امسلا *لخ-ت ا8NJ 9*Lو ي +J (امسلا لخ-تت ن راWت4ا +J او4وك
3Lوم ه4م اوف,ت ن >كاي.و 9Gƒ راOملا 3Lوم ه4م اوف,ت ن >كايNJ >كعم امل 1-=م لوسر& *(اHو
َ1اَbيTم ُهّللا َ8َ خَ h8ِ .َو Z 0هيJ "&ل 'و EلHو fOاو لوL ا8!و C `ور=4ت C ن >كيل5 ل& 9Gوا-علا
S ْ>Vكَ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=} م qلوُ سَر ْ>V كَ (pَH U>gb ‡/َمْ كT #َو ~<اَ تِك نXم >Vكg تْيَتi pَمَ ل َنْيXيِ&ّ4لا
0S ْ>Vكَ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=} م qلوُ سَ ر Z @E4عم tرش +J لو,4و
ي8لا نكل 9-#او R=,لاو 9G-#او را&خ$او 9G-#او -2ا,علا ن$ %ا)يل5 1فتم اياO,& +ت6ي ني-لا ن.
<اتك& لوسرلا (اH ا8NJ 9رخi ا4مQ <سا4ي 'و ا4مQ <سا4ي -L ي8لا +عيرشتلا >ك#لا و! 3لتخي
0`وL-=ت ن >كل -& \J R=,لا A)4م و 9-2ا,علا A)4م +J Gر2ا-لا روم$ا +J >كعم امل 1-=م
نمeت +تلاو لسرلا& *4مi +تلا /5امHلا /يا-! -يعيل (اH لوسرلا ن$ %7ل8 اولعفي >ل -و)يلا نكل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ريF /#ي#=لا را&خ$او G-ي,علا fOاولا A)4ملا& >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م (+Hم ناكو 9هلN&
'QلQم >تاخلا +&4لا (+Hم ناكو <سا4ملا Mيرشتلا& (اH امك A)4ملا >5-ت +تلا R=,لاو /Jر#ملا
هفير#ت >ت ي8لا A)4ملا&و ?,J >)لوسر Kا&تا Eل5 ر= نم >)4مJ 9/ي4مQلا /?لسلا او(رمتسا نمل
*4اكو 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا& 9*4مi Iرخ /5امH >)4مو 9-ي-Hلا لوسرلا Kا&تا اوOJرو
>\س:ا Gو5- *4اك 7ل8لو 9<=عتلل /Hيت4 +ت6ت /&يخلاو 9رخi لوسر& نمeت /bلاb /5امH 7ا4!
-L >تاخلا ني-لا ل! 9sLا4يو "ر-ي ن /,&اس /لاسر ي$ M&تم لكل Gو5-و 9-2ا,علا /يف=تل +!
aا)ل lL-=م (اH و a-2ا,علا +J /,&اسلا ناي-$ا ن5 3لتخي ام& (اH
*اعيرشتلا +J 3لتخا ن.و R=,لاو را&خ$او -2ا,علا +J ه,&س امل اL-=م >تاخلا ني-لا (اH -,ل
نم /يرش&لا >=عي ن -ار Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن6كJ 9رخi ا4مQ <سا4ت 'و ا4مQ <سا4ت +تلا
%رخi لوسر >ام \2ا# ا-س 3,تل لوسر Kا&تا نم 6ش4ت +تلا (ايمعلا /ي&=علاو 9(اHو)لا /ي&=علا
+&4 لك Eل5 1اbيملا 8خ -L ه4ا#&س ه4و 12ا,#لاو را&خ$ا `ا?5 -L لوسر لك لسر ني# BاJ
امل اL-=مو ار=اعم +ت6ي لوسر لك 1ي-=تل هعم نو4مeملاو و! -ا-عتسا Eل5 نوكي ن6& هلسر
0نامي:ا ا8! GرورO& هتم لوسر لك cل&ي نو 9ه& او4مeي نو 9>)عم
نوكي ' لسرلا <كاوم +J لbمتملا +4امي:ا <كرلا نم -يري Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن$ aا8امل
ايشفتم -ا#ل:ا لعHي ي8لاJ 0ا)لك ني-لا /يOL (ا-5 او)Hاوي ن >)يل5 ل& 9ا‚و-5 _ع&ل >)Oع&
ني&و >)4ي& Gوا-علا *4اك ام&رو 9نوفلتخم /يوامسلا ناي-$ا Eل. ني&وس4ملا ن و! ر=علا ا8! +J
لاHملا +?عي 3\تخ'ا ا8!و 9B نيرك4ملاو ني-#لملا ني&و >)4ي& Gوا-علا نم IوL >)Oع&
لك Kا&ت لو,ي ن E4عم امJ 9اوفلتخا امو او,فت ' ا,# ناي-$ا `8! *4اك ول @نولو,يJ ني-#لملل
a(امسلا نم ام-اL 'وسر نوع&تي >)4. لوسر
9-ا#ل:ا رو8& "ا4لا +J اور8&يل /=رJ /يوامسلا *ا4اي-لا Kا&ت 3\تخا نم نو-Hي ني-#لملا ن.
Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لا نكل (امسلا A)4م& و (امسلا& نمeي نمل /ي4امي. GوL 'و \تكت نو-Hي 'و
ه4 هلسر /5اس +&4 لك Eل5 1اbيملا 8خ -L ه4ا#&س ه4 +4عي ا8!و S َنْيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َخَ h8ِ.َو
نامي:ا >كيلعJ /مك#لا 7لتو <اتكلا ا8)ل 1-=م لوسر >ك(اH ا8. ه4.و 9/مك#لاو <اتكلا `اتi -L
-ي-Hلا لوسرلا Gر=4 +J هعم نمو +&4لا نوكي ن -& ' ل& 9?,J نامي:ا ن\5. +فكي 'و 9ه&
3يOيو /H# ني-#لملا ('e)ل ناك امل 1اbيملاو -)علا ا8)& ‚+&4 لك Kا&ت لم5 ولو @لو,4
/ل-$ا -يس رارL:او S ْاوُ -َ)ْ شاَJ َلاَ L اَ4ْرَرhLَ ْاوV لاَL يِرْ=ِ . ْ>Vكِ لا8 اzَلَ5 ْ>gتh8َ خََو ْ >g تْرَرhLَ َ َلاَ L Z @ه4ا#&س
G-ي-شلا /?&ارلا ي C G-وملا `ر=i C @لا,ي 7ل8لو 9-ي-شلا -)علا و! ر=:او %نولو,ي امك
1#لا لا,J 9 S اَ4ْرَرhLَ Z Eلاعت B >!رارL. ني)Hوم (اي&4vل +4امي:ا <كوملا لاL 0G-و,عملا
0ه& ا-و)شمو هيل5 ا-و)شمو ا-!اش +Oت,ت ام2ا- G-ا)شلاو 0S ْاوُ -َ)ْ شاَJ Z @ه4ا#&س
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9 S ْاوُ -َ)ْ شاَJ Z @1#لا 1اbيملاو -)علا ه4م او8خ ني8لا نيي&4لل لو,ي ي8لا و! ه4ا#&س 1#لا >ا- امو
a>)سف4 Eل5 نو-)شي ل! aه& -و)شملا امو aهيل5 -و)شملا امو 9-!اشلا 3Lوم +J >)J ن8.
aنيرخjا (اي&4$ا Eل5 +&4 لك -)شي و
a+)ل:ا رار,لا ا8! هتم cل& -L ه4 -)شي و
0_ع&ل >)Oع& -)شي (اي&4$ا نو 9هتم Eل5 -)شي لوسرلا ن.
>-ا,لا لوسرلا& او4مeي ن ه& -و)شملاو 9رخi +&4 هل -و)شملاو 9اي&4 -!اشلا نوكي -L ن8.
0`ور=4يو
>-ا,لا لوسرلا& نامي:ا GرورO ا)Dل& -L ه46& هتم +! هيل5 -و)شملاو 9+&4لا -!اشلا نوكي -Lو
ْنَم GرQاeمو 9لوسرلا ا8! GرQاeم >)يلعJ لوسر& *4مi -L *ما- ام /م$ا ن$ %(امسلا A)4م&
@-ا#ل:ا ل?ا& >امe نامي:ا <كر --&تي ' Eت# 7ل8و 9`-ع& نم +ت6ي
ْ>Vكَ عَ م hاَ4ََو ْ اوُ -َ)ْ شاَJ َلاَ L اَ4ْرَرhLَ ْاوV لاَL يِرْ=ِ . ْ>Vكِ لا8 اzَلَ5 ْ>gتh8َ خََو ْ >g تْرَرhLَ َ َلاَ L ُهّ4ُرV=4َ تَلَو Tهِ& Uنg4Tمْ eg تَل Z
@نارم5 لiY S َنيT-ِ !اّشلا َنXم )' ]
(اي&4$ا و 9_ع& Eل5 >)Oع& -)شي (اي&4$ا @/ميركلا /يjا `8! +J *-رو +تلا *ا-ا)شلا <تر4لو
0(اي&4$ا Eل5 Bا G-ا)ش >b 9>)مم Eل5 نو-)شي
ني- >ام <=عتي ا,&اس ا4ي- ا4-Hو ام ا8. ه4 ه&44 ن ا4يلعJ 1يbوتلا ا8)& (اH -L رم$ا >ا- امو
>)4 >لع4لJ Bا ن5 لوسرلا 7ل8 r\& 1-= Eل5 /لا-لا GQHعملا& ني-لا ا8! +ت6ي ن -ع& 91#'
9>ات >اHس4ا& 9نامي:ا Eل. Gو5-لل Wفت#ي ن -يري Bا ن Eل. MHري 7ل8 <&سو 0/يO,لا `8! او4اخ
>)4$ %>)تل#4 و >)تلمل لوسر ل! <=عتي 'و 9هت2ي&ل 'و هتيمو,ل 'و هسف4ل لوسر <=عتي \J
>وL لك <=عتي \J ا?&ارتم A)4ملا لWي ن <HيJ 9-#او A)4مل -#او هل. ن5 نوDل&م اعيمH
-ع& نم /H# \J 9ا-Oاعتم ا-4استم ام#\تم ا&كوم *'اسرلا <كوم نوكيل ا8!و 9>)4ي- و >)ي&4ل
0هي-ي ني& امل اL-=م >ا- ام 9+ت6ي لوسر ي Gو5- >-ا=ي ن +&4 M&اتل 'و 9+&4ل 7ل8
G-ا)شو 9>)مم Eل5 (اي&4$ا G-ا)شو 9>)Oع& Eل5 (اي&4$ا G-ا)ش _ر5 -L ه4 1#لا ا4مل5 -,ل
9ام#\تو ارQpت نامي:ا <كوم -ا-Qي 7ل8لو 0ا!-كiو -و)علا 1bو 7ل8و 9MيمHلا Eل5 ه4ا#&س Bا
نمل /م-ا=ملا K-4لو 00(امسلا نم /لاسر& رخi ا4مeم >-ا=يل (امسلا نم /لاسر& نمeم +ت6ي \J
('e! >ام 3وLولا نوعي?تسي (امسلا /لاسر& نو4مeملا 3تاكتي ني#و 9(امسلا /لاسر& نو4مeي '
S َنوg,ِ ساَفْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2اmَلْوV 6َJ َ7ِ لا8 َ-ْعَ & اzّلَوَ ت ْنَمَ J Z @1#لا لو,ي fOاولا ناي&لا ا8! -ع&و 9G-#\ملا
{( 472 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
( َنوg,ِ ساَفْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2َلوV 6َJ َ7ِ لَ8 َ-ْعَ & Eّلَوَ ت ْنَمَ J )% )
امك _ر5 C Eلوت C و 07يل5 هHو& (اH ه4 +4عت C ل&L C و 0C ل&L C ل&ا,م +! C Eلوت C E4عم
0+ل5 ل&,ي >لو 9+ل ه&6ي >ل ه4 ا8! E4عمو 0C `ر)W +4ا?5 C @/ع2اشلا ا4تاري&عت +J ن#4 لو,4
-ي-Hلا نامي:ا +?عيو _رعُي ي8لاJ 9ني-لا 7ل8 Eل5 ُ"ا4لا لَ&h,ُ ي ن T-)علا 8h خَ ْنTم -ارملاJ ن8.
ه4. aا8ام -ع& Z َنوg ,ِ ساَفْ لا ُ>ُ ! َ7ِ 2اmَلْوV 6َJ َ7ِ لا8 َ-ْعَ & اzّلَوَ ت ْنَمَ J S @هلو,& هف=يو Bا `-5وتي `ر)W
Eل5 Bا G-ا)شو 9ا)Oع& Eل5 ا)Oع& >م$ا G-ا)شو 9نيي&4لا Eل5 1اbيملاو -)علا 8خ -ع& +لوتلا
aهل Bا -ي5و نوكي ا8امJ 9-ي-Hلا +&4لل `ر)W E?5 نمJ 0-#$ ر85 \J ن8. 9MيمHلا
<اس# ه&سا#ي Bا ن و! -ي5ولا ن ي Z َنوg,ِ ساَفْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2اmَلْوV 6َJ S @هلو,& >)ف=ي 1#لا ن.
*8خ w 3رعت امك w +4اعملاو 0/5ا?لا A)4م ن5 dورخلا و! w >لع4 امك w 1سفلاو 9ني,سافلا
+ت6ت >b 9'و "#ملا (+شلا و! Iرش&لا +5ولا +J ل=$ا ن$ 0*اسوس#ملا نم ا)عOو
%ا)ترشL ن5 /&?رلا dورخ و! /Dللا ل= +J 1سفلاو 0*اسوس#ملا Wافل نم 8خ6تل *ايو4عملا
+عي&?لا >H#لا RLا4تي ام4ي#و 0ا)ترشL ن5 RLا4ت -L Gرمb لك >H# نوكي 9<?ري ني# fل&لاJ
نم /&?رلا *\ف4' /=رJ +! هيل5 /كر# ي f&=تو 9هيل5 /OافOJ Gرش,لا f&=ت Gرش,لا ن5
0ا)ترشL
dرخي نمل lف=و هلعHو ري&عتلا ا8! ُني-لا َ8َخَو 0ا)ترشL ن5 *Hرخ ي C /&?رلا *,سJ C @لا,يو
A)4م ن5 ناس4:ا dرخ ام ا8NJ 9هتاJر=ت لك +J ناس4:ا& ?ي#ي Bا A)4م ن6كJ 9Bا A)4م ن5
0ا)ترشL ن5 *Hرخ +تلا /&?رلا لbم ناك 9Bا
1سفلا نوكي ل6س4 ا4!و 0ري&ك 1سJ 7ا4!و 9ريD= 1سJ 7ا4)J 9ر&ك Kو4 نم 1سJ >ام ن#4و
ن ي 9•Rا5 لك ه& 3=وي dورخلا ا8! نكل aلوسرلا /5ا? A)4م ن5 dورخ -رHم ا4!
A)4م& نمeم ه4 ي C 1سJ ه4. C @•Rا5 لك ن5 لو,4 ا44. 9اي2QH 1سJو A)4م& نمeم ه&#ا=
ه4$ %/م,لا 1سJ و)J ا4! 1#لا ه45 P-#تي ي8لا 1سفلا ام 9A)4ملا ا8! نم /ي2QH ن5 dرخو
>م$ا *-)شو 9>)مم Eل5 (اي&4$ا -)شو 9-)علا 8خ -L Bا ناك ا8NJ 9هلك نامي:ا <كر ن5 1سJ
ناس4:ا Eلوتي ن$ /=رJ 7ا4! نوكت 7ل8 -ع& 9MيمHلا Eل5 Bا -)شو 9_ع& Eل5 ا)Oع&
a_رعيو
ناك ولJ 9Bا هلQ4 ي8لا A)4ملا ا8! ريF اH)4م -يري ه4$ 7ل8 لعفي ه4. a_رعيو Eلوتي ا8امل >b
اH)4م <ل?يو A)4ملا ن5 _رعي ه4NJ M4ت,ي >ل ي8لا ام 9A)4ملا ا8! Eل5 ل&L$ Bا A)4م& M4تLا -L
' ه4 >لعت *4و ا=و=خ a1يbوتلا ا8! 'و G-ا)شلا `8! EOرت ' نم اي -يرت A)4م ي6J `ريF
0Iرخ A!ا4م لسري رخi هل. 7ا4! "يلJ 9A)4ملا ا8! '. fي#= A)4م -Hوي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لو,4 ن ا4لو 9اOع& >)Oع&ل رش&لا نم A)4م '. 9Bا A)4م ريF A)4م +ت6ي ' ه4 3رع4 ا8ك!و
ن -& ' M&اتلا ن. aناس4. هع&تي ن6& Eلو ا4اس4. لعH ي8لا نم @Bا A)4م ريF اH)4م M&تي نمل
A)4م +J رخi ا4اس4. ناس4. M&تي ن نكل 9ه4م Eل5 هع&تي ي8لا نوكي ن -& 'و 9هع&تي نم5 P#&ي
لOJ نمو 9ا-& هل lيواسم M&تي ' يواسملا ن$ %Bا A)4م ن5 1سJ و!و 91يلي ' ا8)J 9`-45 نم
' Eت# aا8امل 0رخi ا4اس4. ناس4. M&تي ' Eت# اعيمH "ا4لل `-45 نم A)4ملا لعH ه4 ه4ا#&س Bا
ناس4. لك ن. 0هل Iو! ' ه4ا#&س 1#لاو 9رخi ناس4. *ار-,م Eل5 ار?يسم ناس4. Iو! نوكي
0رش&لا لك 1لخ ي8لا B اع&ات `او! نوكي ن <Hي
aهسف4ل ناس4:ا هيOتري ي8لا A)4ملا امJ رخi هل. 7ا4! "يل >ا- امو
A)4ملاو 9رش&لا MOو نم A)4م و! Bا A)4م M&تي >ل ول هسف4ل ناس4:ا هيOتري ي8لا A)4ملا ن.
هل رش&لا نم KXرشم لكJ 9*-Hو -L (او!$ا *ما- امو 9Iو)لا نم ام2ا- M&4ي رش&لا هعOي ي8لا
V*اَ واَ مU سلا T*َ -َسَفَ ل ْ>ُ!َ(iَوْ !َ n1َ #ْلا َMَ&ّتا ِوَ لَو S@Eلاعت لاL 0نوكلا -اسJ Eل. ي-eي ا8!و 9Iو!
@نو4مeملاYZ َنوُ Oِ رْع} م ْ>T !ِرْكT 8 نَ5 ْ>ُ )َ J ْ>T!ِرْكT 8ِ & ْ>V!اَ4ْيَتَ ْلَ & Uنِ)يِ J نَمَ و ُ _ْرَ$اَ و (' 0]
-)علا >)يل5 8خ -L Bا ن$ %>يW5 1سJ ه4. aهيJ >! 1سJ ي6J 9Bا A)4م نوOري ' او4اك ا8NJ
aريDلا 7ل8 و! نمو Bا ريF نوD&ي >)4. 9>ع4 aنوD&ي Bا ريDJ 9-)علا ا8! 1bوو >)2اي&4 Eل5و
1#لا لو,ي 7ل8لو 91لاخلا ل&ا,م 1لخلا اولعH -L >! ل& 9رخi هل. Bا Mم "يلJ 9' aرخi هل. و!
Tهْيَلِ.َو l!ْرَكَ و l5ْوَ ? ِ_ْرَ$اَ و ِ *اَ واَ مU سلا +ِJ نَم َ>َلْسَ ُهَلَو َ نوg Dْ &َي Tهّللا ِنيT- َرْيَDَ Jَ Z @Eلاعتو ه4ا#&س
S َنوُ عَ Hْرُي
{( 473 )
( َنوُ عَ Hْرُي Tهْيَلِ.َو اŠ!ْرَكَ و اŠ 5ْوَ ? ِ_ْ رَ6ْلاَو ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ ْنَم َ>َ لْسَ ُهَلَو َ نوg Dْ &َي Tهّللا ِنيT- َرْيَDَ Jَ )3 )
'وسرو اي&4 Bا هلسر ي8لا >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /لاسر& ني4مeم ريF اوما- ام >)4.
رش&لا A!ا4م '. ن8. >)مام "يلو 9Bا A)4م ريF اH)4م نو-يري >)4 +J >)ت&Fر 3شكي 7ل8 نNJ
او4وكي ن ه,لخل -يري Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن. 9ل\Oلا Eل. امت# -و,ت +تلاو 9(او!$ا نم /ع&ا4لا
>ت4 @A)4ملا ا8! ا4ل لاLو 9هH)4م +J ا4ل fOو -L Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ه4. 9>)سف4 Mم نيي,?4م
9هلك نوكلا >كم-خي G-اس 9نوكلا ا8! G-اس _ر$ا +J (افلخلا ا)ي >ت4و 9نوكلا +J نوفلختسم
نم لL *ا&4لاو 0ركفلا& >ك4م لL ناوي#لا 9>كتم-خ +J ا!و-Hت -وHولا "ا4H Eل. اورW4او
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0*ا&4لا نم لL -امHلاو 0"#لا& ناوي#لا
ناوي#لا >-خي *ا&4لاJ 9ناس4:ا ا)ي 7ت-ار: •Oرت -امHو *ا&4و ناوي# نم نوكلا "ا4H6J ن8.
نم رش&لا ن#4 ا!8خ64 +تلا ر=ا4علاو 9MيمHلا >-خي -امHلاو 9ناس4:ا ا)ي 7م-خي ناوي#لاو
>-خي ام4. 7ي4يع& `ارت -وHولا +J "4H لكJ ن8. 0ناوي#لاو *ا&4لا اOي ا)4م -يفتسي -امHلا
0`ولعت +تلا "ا4H$ا
0*ا&4لا >-خي -امHلاو
0ناوي#لا نام-خي *ا&4لاو -امHلاو
7ل,5 <Hاو نم ناك aنم >-خت ناس4:ا ا)ي *4و ناس4:ا /م-خ +J ناوي#لاو *ا&4لاو -امHلاو
ن -& ' ناك Iرخ$ا "ا4H$ا Eل5 7ت-ايس <سا4ي ا?ا&ترا ه& ?&ترت نميJ ركفت ن ناس4:ا ا)ي
0Iرخ$ا "ا4H$ا Eل5 G-ايسلا 7ا?5ا نم5 P#&ت
a7توLو 7تر-,& "ا4H$ا `8! *رخس -L ناس4:ا ا)ي *4 ل!
*رخس +تلا Gو,لا +! ام ركفت ن 7يل5 <Hي ناك ام a7ل8 7ل fيتت /يتا8 Gر-L 7لمت *سلJ %'
ام a1يم5 >و4 +J ?Dت >2ا4 *4و 7تم-خو 9Gر-L 7ل -Hوت ' ني# 7تم-خJ 9هيل5 ر-,ت ' ام 7ل
7ل P#&ت نو 97سف4 Mم اي,?4م نوكت ن <Hي ناس4:ا ا)ي 74. aركفلا ا8! ركفت ن <Hي ناك
نNJ 9"#م نوكلا ن$ %7يل5 -يس هيJ -Hوي ' نوكلاو 07ريF Eل5 7ت-ايس <سا4ي -يس ن5
+م\ك ا8! ن. C @لو,ت ن <HيJ هتم-خ +J نوكت ن <ل?ي هل:ا و! ا&يF ن6& 7b-#ي نم 7(اH
ل& 7-#و *سل نوكلا +J *46J 9نوكلا Eل. رW4ا 7ل8 -ع&و C نوكلا +J +عOول /&س4لا& +,?4م
9/م)م *ا&4للو 9/م)م ناوي#لل 9هتم)م هلو ه4و4اL هل "ا4H$ا نم "4H لكو 9Iرخ "ا4H 7ا4!
0' aهتم)م Eل5 -رمت "ا4H$ا نم اس4H *-Hو ل)J 0/م)م -امHللو
-Hتو 9ه&كرتل /OJ نم >اHل ا)لو -لHو رير# نم G-اسو ا)يل5 /ي?مك هم-ختست 9\bم نا=#لا ن.
7ل /م-خلا *- -,ل 9*&6ت امو ناوي#لا Pور نم _ر$ا -امس لم#ت رخi >وي +J /ي?ملا `8!
امك ا)تم)م ي-eت w ن8. w "ا4H$ا لك 0ا-& 7يل5 *-رمت امو 9\Lا4 7ل /م-خلا *-و 9ا&كار
ا),لخ ي8لا و! Bا ن. a>ا,تسا (+ش ي6&J 9ا)يJ >ا,تسا -L رم$ا >ا- امو 9ا)يJ رم$ا >ا,تساJ 9+D&4ي
\J 9/ي&و&رلا /لا-5 رم$ا ا8! +Jو C ارJاك و ناك ا4مeم ناس4:ا /م-خ +J +4وك C @ا)ل لاL 9ا)لل8
0ناس4:ا /م-خ +J ا)تكر# ن5 8شت و رخ6تت
Œa>ويلا <Hت#6سو >)يل5 1رش نلو 9+44و&Hعي 1لخلا -عي >ل @*لاL Gرم "مشلا >ك-# Iر
0+& Kافت4'ا نم >)4كم نل 7ل8ل 9(او)لا "ف4ت 1#تست -عت >ل 1لخلا ن. 9' @لاLو (او)لا -رمت
(+ش لكJ 00' aهيل5 *=عتساو /5ارQلل /#لا= اOر ناس4:ا *&4تسا ل! aM4تما ر?ملا ا4ير
0\يل8تو اريخست هتم)م ي-eي -وHولا +J
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َ\َJَ ُ<ِ راَشَمَ و ُ MِJاَ4َم اَ)يِ J ْ>ُ)َ لَو † َنوg لVكْ 6َي اَ)h 4Tمَ و ْ >ُ)V &وV كَ ر اَ)h 4Tمَ J ْ>ُ)َ ل اَ!اَ4hلّلَ8َو S@1#لا لو,ي 7ل8ل
@"يYZ َنوُ رVكh شَي (% w (3 0]
ا)ي >لعت Eت# 7ل8و 9"46تسي 'و 9لل8ي \J ناوي#لا نم اOع& 1ل?ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
_ع& "46تساJ نوكلا Eل5 /,ل?م Gر-L 7ل *4اك نNJ 7تر-,& لمHلا "46تست >ل 74 ناس4:ا
*ا4اوي#لا نم اOع& نوكلا ا8! +J Iرت ناس4:ا ا)ي *4و 0-س$ا "46تسا و >لاعلا ا8! ني&اعb
ا8! ن Eل5 1#لا ا4ل-يل "ا42تسا ريD& 0/ش#وتملا *ا4اوي#لاو ني&اعbلا لbم G-راش *اLولخملاو
ريخستو ليل8ت ه4. 9هmلل8ت ن 7تر-,& *4 *ع?تسا امل 7ل Bا هmلل8ي >ل ول 7م-خي ي8لا
7QH5 Mم w ه4ا#&س w ه4م \Oفت ناس4:ا ا)ي 7ل Eلاعت Bا ه#4م *اLولخملا `8)ل KوOخو
07فعOو
ناس4:ا /م-خل Bا نم رخسم 1لخلا لك ن$ 9نوكلا +J ناس4:ا E=5 -L اعJا4 ا2يش -H4 >لو
1لاخلاJ 9اعيمH 1لخلا لمشي /ي&و&رلا (ا?5 ن$ 9/ي&و&رلا (ا?5 و! ا8!و 9ا4مeم و ناك ارJاك
ناس4:ا ريF نم "ا4H$ا <يHتست 7ل8لو 9اعيمH >)تي&رت Eلوتيو >)لك "ا4لا <ر و! >رك$ا
'و هي?عت <ا&س$ا نNJ <ا&س$ا >ا-ختسا رJاكلا نس# نNJ 0ارJاك > ا4مeم ناك (اوس ناس4;ل
9/ي&و&رلا (ا?5 و! ا8)J ا)ما-ختسا نس#ُي ' و 9<ا&س$ا >-ختسي ' ي8لا نمeملا +?عت
0?,J ني4مeملل (ا?5 و!و C لعفت 'و لعJا C و)J /ي!ول$ا (ا?5 ام 0MيمHلل /ي&و&رلاو
ا&يH5 اما#س4ا هتا8 +J >Hس4مو 9هيJ 8و8ش \& هتم)م ي-eي و!و نوكلا Gرو= +! `8! *4اك ا8NJ
' ن#4J ا8)لو 0ناس4:ا ا)ي 74م (اH -L للخلا ن. C aنوكلا +J للخلا (اH ني نم C ل6س4 ن ا4لJ
0ا-& هيJ -اسJ \J هيJ ناس4;ل لخ-م 'ام ام 9هيJ لخ-م ناس4;لو '. نوكلا +J ا-اسJ -H4
0' aر=L (او)لا ن نم Eكتشا -L ا-# *ير
>-اعلا& هbيولت& (او)لا +J لخ-ت4 ا44 fي#= 9ا-& `8! (او)لا /ل6سم& هل لخ- ' ا-# ن$ ا8امل
ني#J 9ن8. -اسفلا ا8! نم fل=ت -L *اJاشتكا& 1لخلا >رك€ي 1#لا ن اOي fي#=و 9*\Oفلاو
0-سفي -L (+شلا نNJ ناس4:ا لخ-تي
+J لخ-ت4 ن <Hي ل& 9' aي-ي$ا +Jوتكم نوكلا نم 3,4 ل! aلخ-ت4 ' 7ل8 E4عم ل! نكل
0Bا A)4م& نكلو 9نوكلا
KوOخلا '. هل A)4م ' ي8لا نوكلا ريسي (+ش لكJ 9Bا A)4م& نوكلا +J *لخ-ت ن. 74.
<ول?م ناس4:ا ا)ي *4و 9هتم)م ناوي#لاو 9هتم)م -امHلاو ا)تم)م "مشلا *- امكJ 9ريخستلاو
ا8ك لعJا C @+J 74م هتا&ول?م Rخلتت +تلا /5ا?لا 7لت 9Bا Mي?ت ن +!و 97تم)م ي-eت ن 74م
0نوكلا Mم *مHس4ا -L نكت C لعفت ' C و C لعJا C m& A)4ملا Mم *مWت4ا نNJ C ا8ك لعفت 'و
@ني4مeملا <ولL هل ر?ف4تو M?,4ت >ا)فتسا& ا)متخيو /يO,لا `8! ل‚ يQي ه4ا#&س Bا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لiY S َنوُ عَ Hْ رُي Tهْيَلِ.َو l!ْرَكَ و l5ْوَ ? ِ_ْ رَ$اَ و ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ نَم َ>َلْسَ ُهَلَو َنوg Dْ &َي Tهّللا ِنيT- َرْيَDَ Jَ Z
@نارم5 )3 ]
C E4عم امو 9ا4ل(است ام ا8.و 0ا!رك و ا5و? B >لس -L _ر$ا +Jو *اوامسلا +J (+ش لك ن.
S@>يك#لا +4iر,لا R4لا +J _ر$او *اوامسلا *لاL امك 9ريخستلا /5ا? +! /&اH:اJ C aا5و?
Z َنيTعِ 2pَ? اَ4ْيَتَ pَتَلاَL l!ْرَك ْوَ l5ْوَ ? اَيTتْ2ا ِ_ْ رَvِلَو اَ )َ ل َلاَ,َ J qناَخُ - َ+T !َو T (pَمU سلا Eَلِ . اzَ وَ تْسا U>gb
@*ل=JY '' 0]
C ن. @لاL -L (املعلا نم اOع& ن. aC ا!رك C @E4عم امو 9ارخسم اع2ا? (اH هل 3يلكت ' ام لكJ
'و KوOخ& هتم)م ي-eي >)4م لكJ 9ناوي#لاو 9*ا&4لاو 9-امHلاو 9/ك2\ملا "ا4H لمشت C ا5و?
(املعلا _ع& >)J -,J C ا!رك C ن5 امو 9ناي=علا Eل5 Gر-L >!-# 7لمي 'و >)4م -# _رتعي
+?ع4 ن >ي,تسي 'و f=ي ' @لو,4 ('e)لو 9\bم -ي&علاك Gو,لا& "ا4لا نوم-خي ني8لا "ا4لا >)4
1#لا ن$ %ا!رك ا-# >-خي ن رش&لا نم ^-# `رك -L >\س:ا ن. اولو,يل /=رJ >\س:ا >و=خ
T-َ,َ J Tهّللاِ& نTمْ eْ يَو ِ*وV Fاّ?لاِ& ْرgفْ كَ ي ْنَمَ J X+َ Dْ لا َنTم ُ-hش}رلا َنUيَ&ّت -َ L ِنيX-لا +ِJ َ`اَ رْكِ . َ' S@لاL ه4ا#&س
@Gر,&لاYZ q>يTلَ5 qMيTمَ س ُهّللاَو اَ )َ ل َ>اَ=ِ ف4ا َ ' اzَ ,h bُوْ لا TGَ وْ رُعْ لاِ& َ7َ سْمَ تْسا %5& 0]
ن <Hي ا44NJ ا8)لو Œaرخi ا4اس4. >-خيل ا4اس4. `ركي 3يكJ ه& نامي:ا Eل5 ^-# `ركي >ل Bا >ا- امJ
ه4ا#&س ه4$ 9هل رخسم هلك نوكلا ا8! ن ا4Dل& ه4ا#&س 1#لاو 9+,ي,#لا ا)عOو Eل5 ا!رك >)ف4
لاL 9هل ر!ا,لاو ر&-ملا و!و 9B هلك نوكلاJ 9ا)& >لسم /ل6سم `8!و `ريF هل. 'و ه,لخ ي8لا و!
ْ>ُ)ُ Oْ عَ & َ\َعَ لَو َ 1َلَخ اَمِ & ~`اmَ لِ. nلV ك َ<َ !َ8ّل ^8ِ. ‡هmَلِ. ْنTم ُهَعَ م َناَك اَمَ و ‡-َلَو نTم ُهّللا َ8َخّتا اَم S@1#لا
@نو4مeملاYZ َنوg فT =َ ي اUمَ 5 Tهّللا َناَ#ْ&ُس •_ْ عَ & اzَلَ5 #' 0]
هتم)م ناس4:ا >)في ن <Hي ناكو 9`-ارم Eل5 -# -رمتي نلJ 1لاخلا و!و -#اولا و! >ا-ام و
Bا 3لك امك /فلكم ريF +!و ا)ل رايتخا ' "ا4H$ا /ي,& ن$ %Bا هفلك ي8لا -ي#ولا و! ه4 Eل5
'و ا8ك لعJا C @7ل لو,ي A)4ملاJ %رايتخ:ا KرJ 3يلكتلاJ ن8. C لعفت ' C و C لعJا C m& ناس4:ا
لعفت ن$ ا#لا=و 9ه& 7رم6ي ام لعفت ن$ ا#لا= 7,لخ -L ه4 >لعي هعOو ي8لا ن$ C ا8ك لعفت
0ه& 7رم6ي ' ام
?يخلا M?,4او *لgش ن. G-ار:ا ن ليل-& 9ا)&#ا= G-ار. <س# 7ر#تتل /Lولخم w \bم w -يلا ن.
w Bا& 8ايعلاو w 7ل8& <ا=ملا ناس4:ا لوا#ي 82-45 /ل5افلا /#راHلا Eل. Gرمjا G-ار;ل ل=وملا
+J ريست ام-45 ناس4:ا ا)ي 7ت-ار.و 9ناس4:ا G-ار: Gرخسم -يلاJ 9Mي?تسي \J `-ي MJري ن
0C لعفت ' C و C لعJا C (وO +J ا))Hوت 74NJ Bا A)4م (وO
ام-45و 9<رOت ن$ /#لا= -يلا ن 7ل8 E4عمJ C ^-# ا)& <رOت ' C @\bم 7ل لا,ي ام-45و
/ي5او?لا /2ي! Eل5 1ولخم *46J 9رbاعلا -ي& 8خ6ت ن Eل5 Gر-اL 7-يJ C رbاعلا -ي& 8خ C @7ل لا,ي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
00C ا8ك +J G-ار:ا 8ف4ت 'و ا8ك +J G-ار:ا 8ف4 C @7ل لو,يل A)4ملا +ت6يو 07ت-ار: 7#راوH نم
(+ش لك ي-eيو 91افت'ا >امت Gرخسملا (ايش$ا Mم 1فتي و)J A)4ملا M&تي ام-45 ناس4:اJ ن8.
<كرلا ن5 8شيJ 9A)4ملا 1&?ي ' ام-45 >اHس4'ا ن5 ناس4:ا 3لتخي Eتم نكل 9(ا- ريخ Eل5
+ِ J نَمَ و ِ *اَ واَ مU سلا +ِJ نَم ُهَل ُ-ُHْ سَي َهّللا Uنَ َرَت ْ>َ لَ S@Eلاعتو ه4ا#&س هلوL ر,تلو 9هلك نوكلا +J
Tهْيَلَ5 ّ1َ # qريTbَكَ و ِ "اّ4لا َنXم qريTbَكَ و } <iَوU -لاَو ُرَHّشلاَو V لاَ &ِHْلاَو V>وُHn4لاَو ُ رَمَ ,ْلاَو ُ"ْمّ شلاَو ِ_ْ رَ$ا
@A#لاYZ ُ(pَشَ ي اَم Vلَ عh فَ ي َهّللا Uنِ. •>ِرْك} م نTم ُهَ ل اَمَ J ُهّللا ِنِ)ُ ي نَمَ و V <اَ 8َعْ لا ') 0]
*ا-امHلا `8! لك 9لا&Hلاو 9>وH4لاو 9-Hاس رم,لا 9G-Hاس "مشلا 9G-Hاس ا)لك "ا4H$ا ا)4.
9-وHس "ا4لا نم ريbكو 9B G-Hاس <او-لاو ناوي#لاو 9B -Hاس *ا&4لاو رHشلا 7ل8كو 9G-Hاس
ن ولو 9<ا8علا هيل5 1# 7ل8ل -Hاس ريF ريbك 7ا4! 9رش&لا نم -Hاسلا ريbكلا ا8! ل&ا,م +J نكل
8خi 3وس ا4 C @لاLو 93لتخا ناس4:ا نكل 9"ا4H$ا /ي,&ك را=ل `8ف4J Bا A)4م 8خ -L ناس4:ا
@1#لا لو,لا +J (اH امك C لLا5و >لا5 +4$ 9/4ام$ا لم#ت رايتخا
اَ)َ لَمَ #َ و اَ)h 4Tم َنh,َ فh شََو اَ )َ 4hلTمْ #َي نَ َنْيَ&6َJ ِلاَ &ِHْ لاَو ِ_ْ رَ$اَ و ِ*اَ واَ مU سلا Eَلَ 5 َ/َ4اَمَ $ا اَ4ْOَ رَ5 اّ4ِ. S
@<اQ#$اYZ ['وُ )َ H lموgلَW َناَك ُهّ4ِ. Vناَسh4ِ:ا (% 0]
ني#و هلك -وHولا Mم ناس4:ا >Hس4' 9 C لعفت ' C و C لعJا C +J Bا A)4م ناس4:ا 8خ ولJ
ريF نم -وHولا +J /فلاخم +ت6ت ' امك ا-& /فلاخم ه4م +ت6ت نلJ هلك -وHولا Mم ناس4:ا >Hس4ي
ني# /يملعلا *ا#وم?لا ن 3رع4 ن#4و 0>اHس4'ا +J ايلاbم نوكلا f&=ي 7ل8 -45و 9ناس4:ا
ولو 9رخi (+ش ا)45 <يDيو 9ا2يش >لعت ا)4كلو 9ريخلا -يرت ا)4NJ ام رم +J ل,علا لDشV تو لمعت
0ا)ماHس4ا Eل. اي4-لا *را=ل (+ش لك& >يلعلا Bا ن5 او8خ
Eل5 /كر#لا لي)ست& اوماL نيQ4&لا ل2اس& 7ر#تت +تلا *اكر#ملا اومم= ني8لا ني5رتخملا ن.
نا 7ل8 ليل-و 9نوكلا& اررO *ع4= نيQ4&لا نم /Hتا4لا *افلخملاو >-اعلا نكلو 9/ي4اس4:ا
نكي >ل <?#لا و! -وLولا ناك ام-45و 0/2ي&لا Pولت /موا,مل <يلاس ن5 نوb#&ي نjا (املعلا
لو#تي ناك <?#لا 1ارت#ا نم (QHJ 9هتم)م ي-eي ناك ر=45 لك ن$ aا8امل 9/2ي&لل Pولت 7ا4!
0ا)تاراسم Eل. (ايش$ا لك 3ر=4تو 9mتاQاF Eل. لو#تي رخi (QHو 9نو&رك Eل.
ه4ا ناس4:ا رƒ-L -,ل 0>ل5 3=4& Gر=اعملا *ا5رتخملا Eل. لخ- -L ناس4:ا ن Eل5 ا4ل-ي ا8! ن.
6ش4J 9ا)bولتو /2ي&لا Eل. رW4ي >ل ه4كل 9*اJاسملا ر=تخيو لا,b$ا ل,4يو 9/كر#لا 3يفخت -يري
`8! Kارتخا /5اس ناكل >لعلا Eل5 /لماشلا Gر-,لا ناس4:ا -45 ناك ول نكل 9/2ي&لا -سفي >-ا5
0>-اعلا -اسJ نم ل-عتل /ل-اعم MOو ن5 P#& -L *اكر#ملا
نم Eس4يو ر=اL يرش&لا ل,علا نكلو 9>-,تي ن يرش&لا ل,علل 7رتي ه4. 91#لا /مW5 Eل. رW44لو
اوماL >)4 نو4Wي او4اك /يرش#لا *ا-ي&ملا او5رتخا ني8لا ن. 0اريخ ررOلا ه45 Aت4ي ام (ايش$ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ني8لا >)سف4 >و,لا *ا-ي&ملا `8! >ير#ت& >و,ي نا 1#لا G-ار. (اشتو 9نوكلا +J -ي-H fتف&
['اَ مْ 5َ َنيِرَسhخَ $اِ & >VكV 2X&َ4g4 ْلَ ! ْلg L S@ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8ل 9ررOلا ا)4م او-Hو >)4$ %ا!و5رتخا
ْاوُ رَفَك َنيT8ّلا َ7ِ 2اmَلْوV † lعh4ُ= َ نوg 4Tسْ#ُي ْ>ُ)ّ 4َ َنوُ &َسْ#َ ي ْ>ُ!َو اَ يh4}-لا ِGاَيَ#ْلا +ِJ ْ>ُ)ُ يْعَ س ّلَ O َنيT8ّلا †
@3)كلاYZ l4ْQَو T /َماَ يِ,ْ لا َ>ْ وَ ي ْ>ُ)َ ل V>يِ,g 4 َ\َJ ْ>ُ)V لاَمْ 5َ h*َ ?ِ &َ#َJ Tهِ2اَ,ِ لَو ْ >ِ)X &َر ِ*اَ يpِ& '$3 w '$5 0]
ا4ل <رOي ه4ا#&س 1#لاو 9Bا A)4م (وO +J نس#لا ن5 P#&اJ 7تع4= لمكت ن *-ر ن 74.
>-ا5 نكل 9ا!ريFو *ارايسلاو M4ا=ملا >-اعك راO ا4ت5ا4= >-ا5 ن 3رع4 ا44. 0fOاولا لbملا
/&و=خ نم -يQيل -امسلا ه4م M4=يو ناوي#لا Pور 8خ6ي ناس4:اJ 9MJا4 ناوي#لا +J Bا 1لخ
'و 9QQ,ي ا2يش ا)يJ -H4 ' _رvل /&و=خ +?عت +تلا ناوي#لا *\OJ ن <يHعلاو 9_ر$ا
aا8امل 9ناس4:ا *\OJ +J -Hوت +تلا /#2ارلا ا)ل -H4
9"&ايلا sيش#لا لbم 9Gريbك اJا4= همام -Hي -L ناوي#لا ن. 9هتHا# ر-L Eل5 لك6ي ناوي#لا ن$
Kو4ي ناس4:ا نكل 9/#2ارلا /)يرك *\OJ dرخُي ' 7ل8لو 9>اع?لا ن5 M4تما ناوي#لا M&ش ا8.و
9هل رايتخا ' ناوي#لا ن. 9*\ف4'او 1\?4'ا Eل5 هتي)ش P#يو هتLا? 1وJ لك6يو نوليو
9هل <سا4ملا هتQيرD& راتخيJ لكeي ' ي8لا 7ل8و لكeي ي8لا ا8! همام -Hيو GQيرDلا& >وك#مو
9رايتخ'ا& Mتمتي ناس4:ا نكل 91ل?ملا ريخستلاو GQيرDلا& >وك#م ه4$ %لك6ي ' ن?&لا *vتما ا8.و
-و-#& (افتك'ا QواHتي Gر-L نم هي-ل ام& هلعHو Bا A)4م ن5 `-ع&و رايتخ'ا ا8! هيل5 -سJ6J
0M&شلا
0*ارخسملا +J ا5و? B >لس هلك نوكلا ن tوOو& Iر4 ا8ك!و
نو?عي >!و …7ل8 >)تاJ -L (املعلا _ع&و 0`ارك:او ر),لا& ام\س. 7ا4! ن >)فت ن 7اي.و
@>)ل لو,4 7ل8لو C 3يسلا `اركN& رشت4ا >ك4ي- ن. C @نولو,يJ /H# >\س:ا /H# >\س:ا >و=خل
ن. 0رايتخ'ا /ير# /يام# و! -#او (+شل MJر ام4. 3يسلا ن$ %ا-& ا!رك >لسي >ل ا-# ن. 9'
لا,J >!-2ا,5 Eل5 "ا4لا اور&Hيل >)تو,& "ا4لا _ع& ?لست M4ميلو 9`ارك:ا M4ميل MJُر -L 3يسلا
-\&لا ن 7ل8 ليل-و 9 C نو-,تعي ام رايتخا +J ارار# "ا4لا او5-و 9>ك-# -45 اوفL C @3يسلا >)ل
0Iرخ *ا4اي- ا4-Hو امل 3يسلا& ا#تJ رم$ا ناك ولو 9نيملسملا ريF ا)يJ -Hت >\س:ا ا)#تJ +تلا
0C /يQH نوOرفت >ك4. C نو-يQيو 7ل8& نوL-شتي اOي >!-H4 9>\س:ا ريF
Eل5 `ا4كرت رJاكلا نكلو نمeملا Eل5 /يQH _رف4 >ل ن#4 9>كسف4 Eل5 نو-رت >ت4 @>)ل لو,4و
0`وركم -\&لا <ا= ول نو4مeملا ه45 MJا-يل رJاكلا ا)عJ-ي /يQHلاو 9`رفك
aا!رك >لس نم 7ا4! ن6& 1#لا هلوL >)ف4 3يكJ ن8.
هلعJ +J لخ-ت روم هيJو 9ل2اسملا `-45 *مس,4ا ي8لا و! ناس4:ا ن. @+تjاك ا)م)ف4 ن#4
اراتخم نوكي ناس4:اJ 9رايتخا 'و G-ار. \& هل P-#تو 9ه45 ار)L P-Hت روم هيJو 9هتا-ارمو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
' ا4م ا-# ن. %رايتخ'ا& هيJ هل لخ- \J هيJ و هيل5 M,ي ي8لا لعفلا ام 9ه4م M,ي ي8لا لعفلا +J
7ل8 3رعي ي8لا و! +ك8لا ناس4:او 9_رملا& هت&ا=. >وي و هتاJو >وي و 9`-\يم >وي راتخي
نم اياوQ 7ا4! ن. %(ا&Dلا نم 75- ناس4:ا ا)ي @7ل8 ل!اHتي و 3رعي ' ي8لا ناس4;ل لو,4و
روم$ا نم ريbك +J 7ت-ار. نو- B >لست 74. ا!رك B املسم نوكت ن Eل5 ا)يJ ر&Hم *4 7تاي#
aرايتخ'ا /يواQ -45 >\س:ا +J 3,ت ا8املJ 9اعJ- ا)ل Mي?تست 'و 97يل5 M,ت +تلا
و! 0ا)عJ- Mي?تسي ' روم نم هيل5 و هيJ M,ي اميJ ناس4:او 9B /ملسم ا)لك *ارخسملا ن.
+! ناس4:ا ا)ي هيJ لخ- 7ل "يل اميJ ريخستلا G-ايL ن Iر4 ا8ك!و 9ناس4:ا نم ا!رك B >يلست
ناك ولJ a7تاي# اياوQ لك& >لست ن 7يل5 <Hي \J 9*ا42اكلا لك لbم 7ل8 +J 7لbم 9B /ملسم
ل! %ه#راوH نم (+ش ي6& >لسي ' رJاكلا ا8! EلعJ _اع& نم هيJ ام لك& رJاك ناس4. 7ا4!
aا)لم5 ي-eت ن نم ا)ع4مي ن Mي?تسي
3Lوي ن -& ' 9ه45 امFر P-#ي "ف4تلا ن$ %"ف4تلا ن5 3Lوتي ن -& ' هل P-#يس ام ر4لو
هيJ ام لك لعHي ن لوا#يلJ رفكلا „رمتسي نم 7ا4! >ا- امو 0ه45 امFر 1-ت ا)4$ %ه&لL *اL-
-# *لفي >لو 9ه& لQ4تو اروم `ركيو 9هل +ت6ت 'و اروم <#ي ه4 -Hيس ل& %Mي?تسي نلو 9ارJاك
ن ناس4;ل Bا راتخاو 9*وملا >ويو -\يملا >وي ناس4. لكل راتخا -L Bا ن$ 9B >\س:ا نم
َ>َلْسَ ُهَلَو Z @1#لا لاL 7ل8ل 9هف4 >Fر اعOاخ f&=يو 9ا)عJ- Mي?تسي 'و هLوJ Pا-#$ا يرHت
0S َنوُ عَ Hْ رُي Tهْيَلِ.َو l!ْرَكَ و l5ْوَ ? ِ_ْ رَ$اَ و ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ نَم
ل2اسملا +J C ا!رك C 8خ64لو 9A)4ملا >يلاعت 8ف4 ني8لا نمeمللو 9ناس4:ا ريDل C ا5و? C 8خ64لو ن8.
ا)يرHي ي8لا ن$ 9ا)عJ- Mي?تسي 'و 9ا)!ركي و!و هيل5 M,تو ا)يJ ناس4:ا رايتخ' لخ- ' +تلا
ا)يJ `ركم *4 ناس4:ا ا)ي 7تاي# نم /يواQ 7ا4! *ما- امو 9-يري امل لاعفلا 1لاخلا و! هيل5
a/يرايتخ'ا /ل6سملا +J *-رمت ا8املJ
8خ6ي نمeملا ن$ %نامي:ا Eل. هHتيو 9 C ' C @رفكلل لو,يو /?,4لا `8! رJاكلا 8خ6ي ن <Hي ناك
ED?ت 'و 9/كلم Eل5 /كلم ED?ت ' Eت# هلك نوكلا Mم >Hس4 ن -ير ا4 @لو,يو /?,4لا `8!
01لخلا& Bا نم /م#ر `8!و 9Iرخ G-ار. Eل5 G-ار.
ن -يري نمو A)4ملا همر#ي ام لعفي 'و A)4ملا ه&ل?ي ام لعفي ه4NJ B هH)4م ناس4:ا >لسي ني#و
ام لعفت >ل ا8.و a74م Bا `-يفتسي ي8لا ام *لعJ ا8. @هل لو,4و 9 C لعفت ' C و C لعJا C +J 3,ي
a74م Bا رOي ي8لا
Pي#و 9/#ل=م هيJ رم‰ل ناك ن. هيل5 -رمتي و ‚-َرُي ام4. رم$اJ ا-يH ركفت ن 7يل5 ن. 9(+ش '
A)4مJ ن8. 9هتا8 1لخلا t\=. '. 1لخلا نم هتا-ارم +J Eلاعتو ه4ا#&س 1#لل /#ل=م ' ه4.
'و 9هسف4 -O f&=ي ه4 Bا A)4م +J 3,ي نم ه& <ا=ي ام لوو 9ناس4:ا /#ل=مل و! 1#لا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
+تلا *ارو),ملا +J >لسي '6& هسف4 <رHيلJ 9>لسي ' -يري نم 7ا4! ناك نNJ 9نوكلا Mم >Hس4ي
0لي#تسم رم ا8!و 9ا)يل5 رو),م و!
Z @ا4ل لاL 9هيل5 -ا)ش:ا -ع&و -)علا -ع&و >س,لا -ع& 1#لا ه4 Iر4ل 9/L-& +4iر,لا 3Lوملا ر,4لو
نم ن. 0S َنوُ عَ Hْ رُي Tهْيَلِ.َو l!ْرَكَ و l5ْوَ ? ِ_ْ رَ$اَو ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ نَم َ>َ لْسَ ُهَلَو َ نوg Dْ &َي Tهّللا ِنيT- َرْيَDَ Jَ
نم هيJ نمو هيJ ام& B هلك نوكلا ن$ %نوكلا Mم و هسف4 Mم اي,?4م "يل Bا ني- ريF +D&ي
هل "يل اميJ B رJاكلا >لس اOيو 9Bا A)4م EOترا ي8لا ناس4:ا 7ل8كو 9_ر$او *اوامسلا
0رايتخا هيJ
1#لا نكلو 98ف4ي ن Eل5 ر)V Lو 9رخV سو MOخ ه4 +4عت >يركلا +4iر,لا 1ايسلا ا8! +J C >لسو C
@*ل=JYZ َنيTعِ 2pَ? اَ4ْيَتَ pَتَلاَL S@لاL _ر$او (امسلا ن5 -رو ه4ا#&س '' •Oرت ن 3ول6ملا ن. 0]
9B >\س:ا _ر$او (امسلا *&سك -,J C نيع2ا? ا4يت اتلاL C ام-45و 9Bا رم$ _ر$او (امسلا
0امت# Bا Eل. -وعيس w ارJاك و ناك ا4مeم w ناس4:اJ MHرم لك Bا EلNJ
Gرم نiر,لا نم Iرخ MLاوم +J ا!ار4 ن ا44كمي /يjا ليي8ت +J +ت6ت +تلا C نوعHري C /ملكو
+J ا!-H4و 9Bا Eل. KوHرلا Eل5 نورو),م >)4 E4عم& C نوعHرُي C ا),?44و لوعفملل /ي4&م +ت6ت
+J Kارس:ا نو-يري >)4 ي 9 S َنوُ عَ Hْرُي Z ا),?44J ل5افلل E4&م لعفك نiر,لا +J Iرخ MLاوم
Bا Eل. او-وعي ن نو&Fري ' Bا ني- ريF نوD&ي ني8لا ن >)ف4 /يjا `8! +Jو 9Bا Eل. G-وعلا
@لو,ي Eلاعتو ه4ا#&سJ 9ر),لا& >)5اHر. >تي 7ل8ل
@رو?لاYZ ا|5َ- َ>ّ4َ)َ H ِراَ4 اzَلِ. َنو} 5َ-ُي َ>ْوَ ي S '3 0]
َ>يِ!اَرْ&ِ. اzَلَ5 َلِ Q4V pَمَ و اَ 4ْيَلَ5 َلِ Q4V pَمَ و T هّللاِ& اّ4َمi ْلg L Z @7ل8 -ع& نم ه4ا#&س 1#لا لو,يو
S 000ِ?اَ&ْسَ$اَ و َ<وg ,ْعَ يَو َ 1اَ#ْسِ .َو َليِ 5اَمْ سِ.َو
{( 474 )
اَمَ و ِ ?اَ&ْسَ6ْلاَو َ<وg ,ْعَ يَو َ 1اَ#ْسِ.َو َليِ 5اَمْ سِ.َو َ >يِ!اَرْ&ِ. Eَ لَ5 َلِ Qh4V اَمَ و اَ 4ْيَلَ5 َلِ Qh4V اَمَ و Tهّللاِ& اّ4َمَ i ْلg L
( َنوُ مT لْسُم ُهَل ُنْ#َ4َو ْ>ُ)h 4Tم ‡-َ#َ َنْيَ& g1Xرَفg 4 اَل ْ>ِ)X &َر ْنTم َنو} يِ&ّ4لاَو EَسيT5َو Eَ سوُم َ+ِ توV )4 )
لسرملاو ه& ني4مeملاو لوسرلا dQمي 1#لا ن -H4 ا44NJ ا4ر?اوخ& /يjا `8! Eل. رW44 ام-45
و! C لL C @1#لا لوL ن. 9/ي4امي. G-#وك ني4مeملاو لوسرلا Eل. P-#تيو 9ه& نامي:ا +J >)يل.
Mم لوسرلا >اHس4ا Eل5 ليل- Z اّ4َمi S @لو,ملاو 9>لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا و! -رفمل <ا?خ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
اّ4َمi S +J -وHوم لوسرلا ن6كو 9 C لL C +J *ر)=4ا -L /يم\س:ا /م$ا ن6كJ 9ه& /4مeملا /م$ا
>)يل. 1#لا <ا?خ ري=يو 9ه& ني4مeملا ني&و لوسرلا ني& >اHس4'او dاQتم'ا 1,#تي 7ل8&و 9 Z
0ا)يJ >ا=ف4ا ' G-#او /ي4امي. G-#ول <ا?خ و!
لم#يل (اH ل& 9هتم Eل5 Eلاعتيل *6ي >ل لوسرلا ن ا4ل fOويل <ولس$ا ا8)& 1#لا (اH -Lو
نمو 9Bا& نمi -,ل 9ني4امي. >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل ن. @ل&L نم ا4لL 7ل8لو 9/م$ا `8! َ(ا&ْ5
r\&لا >ت -,ل 9ا)لك هتم Mسي I-eُم I- -L ه4$ 9ا4ل Mفشيس >لسو هيل5 Bا Eل= و!و 9ني4مeملل
لL C @لو,ي ن "اي,لا ناك 9 Z اّ4َمi ْلg L S @1#لا لو,ي 7ل8لو 9ا)لك هتم Mسي ام& 3يلكتلل MOخو
9ا)عOوم +J /ملك لك MOي >يركلا ه4iرL +J 1#لا نكل 0Z اّ4َمi ْاوVلوg L S @لو,ي ن و 9 C *4مi
Z اّ4َمi ْلg L S @ا4! 1#لا لاL -Lو 9هتملكل ا,شا5 E4عم لك f&=يو 9ا!ا4عمل /&8اH /ملكلا f&=تJ
+ت6ي رم$او 9ا)لوسرل /ي5او? +J >\س:ا /مو 9هتم +J dQتمم لوسر ا-م#م ن ا4ل fOتيل
ن >و=خلل راعش. ا8! +Jو 9MيمHلا نم نوكي رم$ا ا8)ل 8يف4تلاو 9ه4ا#&س 1#لا نم Bا لوسرل
E4عم ناكل C *4مi لL C @لاL ولJ 9/يوL /ي4امي. /ي&=5 ا8 نوكيس >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا
ريbكو 9هموL ه& نمi >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا نكل 9?,J ه4امي. '. 7لمي نل لوسرلا ن 7ل8
َ"اّ4لا َ*ْيََرَو † ُfhتَفْ لاَو T هّللا ُرْ=َ 4 َ(pَH اَ8ِ. S@1#لا لاL امك /كم fتJ هي-ي Eل5 (اHو >!ريF
@ر=4لاYZ lHاَوh Jَ Tهّللا ِنيT- +ِJ َنوg لgخْ -َي ' w % 0]
/فLو >)ل (املعلا ن Eل. *فتل4 ن ا4لJ Z اَ4ْيَلَ5 َلِ Q4V pَمَ و T هّللاِ& اّ4َمi ْلg L S @1#لا هلوL ر,4 ام-45و
TGَ رTخjاِ&َو َ7T لْ&َL نTم َلِ Qh4V pَمَ و َ 7ْ يَلِ. َلِ Qh4V pَمِ & َنوg4Tمْ eُ ي َنيT8ّلاو S@1#لا لو,ي GرمJ 9لاQ4:ا /ل6سم +J
@Gر,&لاYZ َنوg4ِLوُ ي ْ>ُ! 4 0]
u/َمْ #َ رَو IŠ -ُ!َو ِ هيِJ ْاوg فَ لَتْخا يT8ّلا ُ>ُ)َ ل َنXيَ&gتِل ّ'ِ . َ<اَ تِكْ لا َ7ْ يَلَ5 اَ4ْلَQh4َ pَمَ و S@1#لا لو,ي Iرخ Gرمو
@ل#4لاYZ َنوg4Tمْ eُ ي •>ْوَ,y ل &4 0]
0C Eلع& C اي-عتم Iرخ Gرم Gرم +ت6يو 9 C Eل. C m& اي-عتم Gرم +ت6ي C لاQ4:ا C ن -H4 ا8ك!و
1#لاJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل ا)Hوم نوكي ام4ي# >\كلا ن. @(املعلا نم _ع& لاLو
لوسرلل Bا r\& ني& نول=في w >)4م -=L نو- w (املعلا ('e! ن6كو 9 C 7يل5 لQ4 C @لو,ي
Eل5 A)4ملا لاQ4. نم /ياDلا ن Eل. اوتفتلي >لو 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا /م Eل. r\&لا ن5
0/م$ا /يا-! و! لوسرلا
9اUيفخ ا&ولس 7ا4! ن 7ل8 %ا4ل ر)W <ولس نم /ي#?س& رم$ا 8خ64 ' ا4يل5 ن. @لو,4 ن#4و
GرمJ %>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاو /مvل لQ4 A)4ملا ن نا-يفت ام4. C Eل5 C و C Eل. C ن و!و
S@1#لا هلو,ك >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل هHوم <ا?خلاو C Eل. C m& اي-عتم لوQ4لا& 1#لا +ت6ي
pَ4U&َر َنوV لوg,َ ي y1َ#ْ لا َنTم ْاوg Jَ رَ5 اUمT م ِMْمU -لا َنTم V_يِ فَ ت ْ>ُ)َ 4ُيْ5َ Iَرَت ِلوُ سUرلا Eَلِ. َلِ Q4V pَم ْاوُ عT مَ س اَ8ِ.َو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@G-2املاYZ َنيT-ِ!اّشلا َMَم اَ4ْ&gتْكاَ J اّ4َمi )3 0]
هلو,ك >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل هHوم <ا?خلاو C Eل5 C m& اي-عتم لوQ4لا& 1#لا +ت6ي Gرمو
Z َنوg4Tمْ eُ ي •>ْوَ ,y ل u/َ مْ #َرَو IŠ -ُ!َو ِ هيِJ ْاوg فَ لَتْخا يT8ّلا ُ>ُ )َ ل َنXيَ&gتِل ّ'ِ . َ<اَ تِكْ لا َ7ْ يَلَ5 اَ4ْلَQh4َ pَمَ و S@1#لا
@ل#4لاY &4 0]
ْ>gتْعT مَ س اَ8ِ . ْنَ ِ<اَ تِكْ لا +ِ J ْ>Vكْ يَلَ5 َلU Qَ4 ْ-َLَ و S@ني4مeملا Eل. Pي-# +J لاQ4:ا& 1#لا +ت6ي /bلاb Gرمو
Uنِ. ْ>ُ)g لhbXم ^8ِ . ْ>Vكّ 4ِ. T`ِ رْيَF ~PيT -َ# +ِ J ْاوV Oوg خَي اzّ تَ# ْ>ُ)َ عَ م ْاوُ -ُعh ,َ ت َ\َJ اَ)ِ & VَQْ)َ تْسُيَو اَ )ِ & ُرَفْ كُ ي Tهّللا ِ*اَ يi
@(اس4لاYZ lعيT مَ H َ>ّ4َ)َ H +ِJ َنيِرِJاَكْ لاَو َ نيِ,ِ Jاَ4ُمْ لا ُMِماَ H َهّللا '4$ 0]
m& نايت:اJ 9/م$ا /#ل=م و! لوQ4لا نم /ياDلاو 9ولعلا هيJ Wو#لمو (امسلا نم لQ4م <اتك ه4.
لQ4 -L و)J ني4مeملل /&س4لا& A)4ملا >ا,م -يQتل ا4! C /يلعلا C 9/م$ا /#ل=ملو 9ولعلا -يفْي )Eل5(
Pي# نمو 9 C Eل5 C m& +ت6ي ولعلا Pي# نم و!و 9 C /يyل5 C +Oت,ي لوQ4لاJ ن8. 0>)ت#ل=مل
هDل&يل لوسرلا Eل5و لوسرلا Eل. لQ4و Eل5$ا 1#لا نم لQ4 A)4م و)J 9 C Eل. C m& +ت6ي /ياDلا
ن >)ف4 ن f=ي \J -رفلا /ير# نم -ي,ي امك# ا4ير ا8. ا44. @ا4لL 7ل8لو 0>)ت#ل=مل ني4مeملا Eل.
لاbم 9-رفلا /ير# لH نم نيي\ملا -ي,ل -ي,لا ا8! لbم (اH ام4. 9هتير# -ي,يل -رفلا ا8! -=L -L Bا
لك /#ل=مل و!و نيي\ملا نم ناس4. لكل رم و)J 9ناس4:ا Eل5 /Lرسلا A)4ملا >ر#ي /5اس 7ل8
0اعيمH ني4مeملا /#ل=مو 97ت#ل=مل لQ4 -L نiر,لاJ 9ناس4.
َليِ 5اَمْ سِ.َو َ >يِ!اَرْ&ِ. اzَلَ5 َلِ Q4V pَمَ و اَ 4ْيَلَ5 َلِ Q4V pَمَ و T هّللاِ& اّ4َمi ْلg L Z @1#لا هلوL ر,4 ام-45و
ْ>ُ)h 4Xم ‡-َ#َ َنْيَ& g1Xرَفg 4 َ' ْ >ِ )X &Uر نTم َنو} يِ&ّ4لاَو اzَ سيT5َو اzَ سوُم َ+ِتوV اَمَ و ِ ?اَ&ْسَ$اَ و َ<وg ,ْعَ يَو َ 1اَ#ْسِ.َو
>Oي A)4م& (اH ام4. >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن fOوي لو,لا ا8)J 0S َنوُ مT لْسُم ُهَل ُنْ#َ4َو
Bا 1لخ ن >وي نم *'اسرلا <كوم +J (اH ام 1Jاوي و!و 9را&خ$او R=,لاو -2ا,علا fي#=
لوسر (اH ا8. ه46& 9ل&L نم (اي&4$او >م$ا Eل5 -)علا Bا 8خ -Lو 0لسرلا لسرو _ر$ا
لسرلا& نمeي ن6& >لسو هيل5 Bا Eل= ا4لوسر Eل5 Bا 8خ 7ل8كو 9ه& ن4مeيل >)عم امل 1-=م
R4لا Iر4 ا8ك!و 9ا4اي- لمكيل نكلو 9ا4اي- >-)يل *6ي >ل >لسو هيل5 Bا Eل= و)J 9ني,&اسلا
@ليلHلا +4iر,لا
@G-2املاYZ l4يT- َ>\ْسِ:ا ُ>Vكَ ل V*يTOَ رَو +T تَمْ عT 4 ْ>Vكْ يَلَ5 g*ْمَ مh تََو ْ >V كَ 4يT- ْ>V كَ ل g*h لَمْ كَ َ>ْ وَ يْلا S 3 0]
+J G-وHوم را&خ$او 9R=,لاو 9-2ا,علا fي#= نم ا)يJ (اH ام لك& /,&اسلا ناي-$ا ن6ك
Eل= لوسرلا لاL 7ل8لو 9ناكمو نامQ لك <سا4ت M2ارش& >\س:ا (اH 7ل8 لك 1وJو 9>\س:ا
ه4س#6J ا4اي4& +4& لHر لbمك +ل&L (اي&4$ا لbمو Eلbم ام4. C @3يرشلا هbي-# +J >لسو هيل5 Bا
'ول ا8! نم نس# ا4ير ام نولو,يو ه& نوJو?ي "ا4لا لعHJ /4&ل MOوم '. هلمكو هلمHو
0C /4&للا ا4 *4كJ /4&للا `8! MOوم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن `ريF Eل5 -)علا Bا 8خ -,J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Eل. E)ت4ا رم$ا لك >امQJ ن8.
نم (+Hي >لو 9لسرلا نم 1&س نم& 1-=و نمi >لسو هيل5 Bا Eل= و!و 9(+Hي ام-45 `وL-=ي
Z @/ميركلا /يjا `8)ل \يي8ت 1#لا لاLو 9`وL-=ي ن هتم نم 'و Bا لوسر نم <ل?ي (+ش `-ع&
0S َنوُ مT لْسُم ُهَل ُنْ#َ4َو
ا)لك /ل6سملا ل& 9/ي4مQ /?لس >)ي?عي ام ني,&اسلا لسرلا نم لوسر ي Kا&ت$ -Hوي ' ه4 ي
و! >\س:ا >ا- امو 0*'اسرلا <كوم +J /ي2ا)4لا /يO,لا +! 7لتو 0Bا Eل. +)ت4تو 9Bا نم -&ت
اماHس4ا نوƒكيو 9B >\س:ا +J هسف4 Mم امHس4م نوكيل هسف4ل ناس4:ا `راتخي ي8لا -اي,4'ا 7ل8
7ل8&و 9B ا5وOخ >لس ه4 +J ا!ريFو -امHو *ا&4و ناوي# نم هيوت#ي امو رخjا نوكلا Mم
نوكلا >ا- امو 0Eلاعتو ه4ا#&س B ^رّخسم هلك B >لسملا نمeملا ناس4:ا هيJ ام& نوكلا f&=ي
/4ْمي)لا `8! نمي)ي ي8لا ن$ %Iرخ /كر# -4اعتِل /كر# +J -اOت \J B ارخسم را= -L ناس4:ا&
ا8.و 9`ريD& >-?=ي ن نم هم=عي ا4و4اL Gاي#لا +J هتكر# لاHم +J ناس4. لكل MOو ي8لا و!
ي8لا >-ا=تلا 7ل8 9/كر#لا +J >-ا=تلا M4مت ريياعم >)سف4$ اوعOي ن او5ا?تسا -L رش&لا ناك
0<2ا=مو Pراوك Eل. ي-eي
/فيWولا `8! E4عمو aC +Hلو#ملا C همسا 3Wوم -Hوي ' 9/ي-ي-#لا 7كسلا Eل. رW4لل 97ل8 لاbم
>!-ت ' Eت# --#م راسم Eل. نيعم 1ير? نم /م-ا,لا Gر?ا,لا ليو#ت& >و,ي ا)& >2ا,لا ن و!
*ارا?L نم M4= اميJ ناس4:ا لعJ نم 7ل8 ن. 0هسف4 1ير?لا نم *(اH Iرخ Gر?اL
و!و w Eل5$ا لbملا هلو w 1#لا& ا4لا& امJ 9ا)م-ا=ت M4مت ل2اسو اOي M4= -,ل 9*\=اومو
0Iرخ /كر#& -وHولا +J /كر# >-?=ت ' Eت# A)4ملا MOو -L ه4ا#&س ه4. aناس4:ا 1لخ ي8لا
ا4عمس 0رايتخ'ا لW +J *لخ- +تلا (ايش$او 9ريخستلا نو4ا,& *(اH +تلا (ايش$ا Eل. رW44لو
ي-افي لمHلاJ 9ا-& 7ل8 P-#ي >ل aلمH& لمHلا >-?=او نيOراعتم ني,ير? +J اراس نيلمH ن
ن 7ل8 9Gرايس Mم Gرايس >-ا=ت ن5 Mمس4 ا44كل 9هلم#ي امو رخjا لمHلا نم لم#ي امو هسف4
+J ه4م +ت6ت -L ي8لا و!و >-=ي ي8لا و!و 9راتخم ناس4. G-اي,& ريست ل& ا)تا8& ريست ' Gرايسلا
0Pراوكلا هتلفF
C /لفDك 9هتم)م ن5 ناس4. /لفF و 9/يرايتخ'ا روم$ا +J 6ش4ي ام4. /كر#& /كر# >-ا=تJ ن8.
Iرخ /كر#& -وHولا +J /كر# >-ا=ت نكل 9*ارا?,لا رورم >يW4ت +J هلم5 ن5 C +Hلو#ملا
9Eل5$ا نمي)ملا -ي +J لاQ ام ي8لا رم$ا ن$ 9ا-& P-#ي 'و 9لي#تسم رم و! -وHولا +J
َ' ُ هّللا Z @لو,يJ هتاف=& ا4Jرعيو امHس4م نوكلا ريسي ي8لا Bا و!و 9(امسلاو _ر$ا نمي)م
S €>ْوَ 4 َ'َو ˆ/َ4Tس ُ`g 8g خْ6َت َ' V >و}يَ,ْ لا }+َ #ْلا َوُ ! ّ'ِ . َ`اmَ لِ.
-,J >ت4 اوما4J يا/لفF و /4س ا48خ6ت و >ا4 'و >كرم ر&-مو >ك&ا&س6& >2ا,لا ا4 +4 @`ا4عمو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>كلH نم هلك -وHولا *رخس
ن5 ناس4:ا ا)ي *4 8شت ا8املJ 9هسف4 Mم >Hس4ي -وHولاو 9ا8ك! >\س:ا +J رم$ا >ا- امو
a7سف4 *اكلم ن5 g8yشت ا8املو a-وHولا
0-يعسلا ناس4:ا *ر= نوكلا Mمو 7سف4 Mم *مHس4ا ن. 74. aنوكلا Mم امHس4م نوكت ' ا8امل
\bم اكيرم +J P-#لا M,ي Pي#& 9/يلا5 Gرو=& اي-ام >لاعلا (ا,ترا Iر4 Pي-#لا ا4ر=5 +Jو
tارتسا ل! نكلو (اOفلا Eل. ايخورا= ا&كرم ناس4:ا <كريو 9اروJ نويQفلتلا /شاش Eل5 `ار4J
+?عت (ايش راكت&' >)لماعم +J (املعلا 1!ريو ه4!8 -كي ه46كو 9(ا45 >لاعلا -ا-Qا -,ل 9' a>لاعلا
نم ا-& rرفي ' نوكلا را= 7ل8&و 0_راعتتو >-ا=تتو <ار?O'او 1ل,لا نم ا-يQم >لاعلل
0/4خاس و G-را& <ر#
-#او A)4م Eل. نو-و-رم اعيمH ا4سلJ 9رش&لا (او!6& >لاعلا روم Gرا-. نم 6ش4ي ام4. 7ل8 لك
9<ار?O'او 1ل,لا Iر4 7ل8ل 9`او! هلم5 +J M&تي ناس4. لك ل& 9+)ت44J ا4ا)4يو 9رمت64J ا4رم6ي
ن5 •_ار ريF ناس4. و! *ار-خملا \bم ا)4م 9<2ا=مو لاو! نم اي4-لا vمت *اخر=لا Iر4و
@ناس4:ا ا8! لbمل لو,4و 9نام-:ا& ا)4م <ر)لا لوا#ي ام4. 9هتاي# /)Hاوم -يري \J 9هتاي# MLاو
`8! هHاويل هل,5 Eل5 \,5 dات#ي و)J /لكشم هيت6ت ام-45 ناس4:ا ن$ %/لكشملل \# ا8! "يل
7ل,5 <4اH& رخi ل,ع& +ت6ت ن6& <لا?م 74 >Fر 97ل,5 MXيَOg ت ام4. نام-:ا ا8)& *4و 9/لكشملا
ا-ي,عت *-اQ /لكشملاJ /4?J /لLو (ا&F <ور)لا ام4. 9ا)ل#ي ' /لكشملا نم <ر)لاJ 97تلكشم ل#تل
/يام# 7ل8 ناكل Bا A)4م نم >كع2ارش >ت8خ ول اي\&لا `8! لbم نم وكشت +تلا *اعمتHملل لو,4و
0Pراوكلا 7لت لbم نم >كل
ا))Hو4 ا44NJ رش نا-يم ا)ل -Hوي >ل ا8NJ 9'و رشلا Eل. ام2ا- هHوgت *اراكت&'ا لك ن Iر4 ا8ك!و
' ي8لا ن$ ريخلا ن5 3ر#4مو f4Hم ريخ ه4. 9' 9Bا هHول Rلاخ ريخ هتيل ايو 9ريخلا Eل.
`8! /?اسو& نو5رتخملا هلعH -L Pلاbلا >لاعلاو /يما4لا <وعشلاك *ا5ارتخ'ا نم نوللا ا8! 7لمي
ن.و >!ريDل ''8.و ا-ا&عتسا >)م-,ت اولعH >)4. %>)ل ارو),مو ا-&عتسم *ا5ارتخ'او *اJاشتك'ا
07ل8 ريD& اور!اWت
روم$ا MLاو Mم 'و ا4سف4 Mم w <Hي امك w نيي,?4م نك4 >ل ا44$ a7ل8 لك P-#ي ا8امل
9<عتلا ا8! لك ا4ل <&ست ن f=ي ' ا)ل -# ' +تلا /يملعلا *ا#وم?لاJ ا)يJ ن#4 +تلا /يOو)4لا
aا8! P-#ي >ل َ>ِ ل نكلو 9fيرتس4 نا *ا#وم?لا `8! 1ي,#ت Eل. لو=ولا -ع& _ورفملا ناك ل&
Bا Kرش +! /4يم$ا -يلا ن. 9/4يم$ا -يلا +! *سيل (او!$او 9ا42او! -ي& رش&لا ن#4 ا4مامQ ن$
"ف4لاو 1لاخلا Mم نام$ا 1ير? >سري >\س:ا >ا- امو 91لخ نم /#ل=مل '. Kرشي >ل ي8لا
+! `8!و 9>\س:ا و! Bا -45 ني-لاJ ن8. 9Iرخ$ا "ا4H$ا نم هيJ ام& 9`اي#4 ي8لا نوكلاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Z @هلو,& ه4ا#&س 1#لا ا)ع&تيو S َنوُ مT لْسُم ُهَل ُنْ#َ4َو Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8ل /يمت#لا /Hيت4لا
S 000ُهh4Tم َلَ &h,ُ ي ْنَلَJ l4يT- ِ>َ\ْسِ:ا َ رْيَF ِcَ تْ&َي نَمَ و
{( 475 )
( َنيِرِساَخْلا َنTم TGَ رTخَ pْلا +ِ J َوُ !َو ُهh4Tم َلَ &h,ُ ي ْنَلَJ ا[4يT- ِ>اَلْ سِNْلا َرْيَF ِcَ تْ&َي ْنَمَ و )5 )
نNJ 0ه4م Bا هل&,ي نلJ 7ل8 ريF ا4ي- -ري نمو 9>\س:ا ني- +! هلك >لاعلا -عست +تلا /ياDلا ن.
ناس4. -ي M?,g ت 74. %GوسL ني4,تلا ا8! +J ن. @اش!-4م لو,يو (امسلا ني4,ت ه&Hعي ' نم 7ا4! ناك
لخا- رش&لا نم *ارش5 `وشت Gرايس >-=ت Gرايس ن. @ل2ا,لا ا8! لbم Eل5 -ر4 ه!وشتو
0رش&لا نم *ا2م `وشيJ /bراك& <ا=ي را?L و 9نيترايسلا
اريbك لL '. ا!-H4 نلJ 9هلك >\س:ا •يرات +J ا)ع?L >ت +تلا ي-ي$ا --5 ن5 P#&4 ام-45 ن#4و
ن$ %/يرخسلا ريbت /ل6سم ناس4:ا لامH Eل5 /WJا#ملا& (ا5-ا يو 9P-او#لا& ني!وشملا --5 نم
*ا2ملا *4Jو *!وش Iو)لا ن5 /Hتا4لا <ور#لا ام4ي& 9Gاي#لا ه& *ما,تسا 1راسلا -ي M?L ني4,ت
Mيرشت ن. 9' a<48لا P-#ي ن /&و,علا Mيرشت E4عم ل! 9/?سفس لو,لا ا8! لbم ن. 93'jاو
0<48لا <كتري ن نم ناس4:ا ري8#ت +4عي /&و,علا
هتاي# Eل5 Wاف# 7ل8 +J "يل C 7لتL رم$ا +لو EلوتيسJ اسف4 *لتL ن. C @ناس4: لو,4 ام-45و
Gاي# Eل5 هسف4 *Lولا +J WJا#ي و)J -#او -رJ Gاي# Eل5 Mيرشتلا WJا#ي ني#و aنيرخjا Gاي#و
@Gر,&لاYZ َنوg ,ّ تَت ْ>Vكّ لَعَ ل ِ<اَ &ْلَ$ا +ِلوV اي qGاَيَ# ِRاَ=ِ ,ْ لا +ِ J ْ>Vكَ لَو S@Eلاعت Bا لو,ي 9ناس4. لك '(# 0]
ِ>َ \ْسِ:ا َ رْيَF ِcَتْ&َي نَمَ و S @ه4ا#&س 1#لا لو,J ن8. 9/م\سلا /ياF اميلس ني4,تلا ا8! f&=ي ا8ك!و
اميJ Bا 6?خ ه46كJ Bا ه5رش ام _Lا4ي اعيرشت Kرشي ي8لا ن Eل5 ا4ل-ي Z ُهh4Tم َلَ &h,ُ ي ْنَلَJ l4يT-
0/ل6سملا `8! 7تتاJ -L ه4$ %هل:ا ا)ي 74م 1لخلا Eل5 ا4ا4# رbك ا4 @B لاL -L ه46كو 9Kرش
Eل. (+ش لك -ريلو 0ه,لاخ Mم <-$ا >Qتلي ن ناس4:ا Eل5و 9Bا Kرش ن5 1سJ لو,لا ا8! +Jو
نوكي ن '. >)للا 9fيرتو fيرتست *46J 7&ر Eل. (+ش لك ناس4:ا ا)ي -رت ني#و 9+&رملا Bا
ا8. ام 9Bا -ار ام ريF -يرت *46J 3ار#4'ا +J /#ل=م 7ل ناك نNJ 03ار#4'ا +J /#ل=م 7ل
َرْيَF ِcَتْ&َي نَمَ و S @1#لا لاL 7ل8ل %"ا4لا لك /#ل=م هيJ ام 1#لا Kرش -,J "ا4لا /#ل=م *-ر
0Z َنيِرِساَخْ لا َنTم TGَ رTخjا +ِJ َوُ !َو ُهh4Tم َلَ &h,ُ ي ْنَلَJ l4يT- ِ>َ\ْسِ:ا
Eل. ا4ا42م?ا E#4م +J +فكت ' Gرا&علا `8! ن. Z ُهh4Tم َلَ&h,ُ ي ْنَلَJ S @Eلاعت هلوL +J ل2اL لو,ي -Lو
ه!ركي -# ' w ه4ا#&س w و)J ل&,ي ' -Lو ل&,ي -L BاJ 9Bا Eل. ه& <ر,ت ي8لا لمعلا (اQH
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
*4ك ول aلو,لا ا8! Eل. 7تHا# امJ *ي& و *يOر 7&ر Eل. +ت6تس 74. @هل لو,4و 9(+ش Eل5
0Z َنيِرِساَخْلا َنTم TGَ رTخjا +ِJ َوُ !َو S @1#لا لو,يو 97&ر رم Eل5 -رمتت 'و \Lا5 نكJ 9Mي?تست
Gاي# Gرخjاو 9ه5ايOو لاملا "ر <ا!8 و! C رسخلا C و 9 C رسخلا C نم G8وخ6م @رساخلاو
/ل6سملا ن. 9' C /ل6سملا +)ت4ت >b \يلL <8عت 3وس C @ل2اL لو,ي ن (ا&Dلا نمو 9Gاي# ا!-ع& "يل
ُهّللا يT-ْ )َ ي َ3ْ يَك S @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0ا!-ع& Gاي# 'و /م2ا- Gاي# Gرخjا ن$ %+)ت4ت '
Z 0001َ # َلوُ سUرلا Uنَ ْاوُ -ِ )َ شَو ْ >ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْاوُ رَفَ ك lمْ وَ L
{( 476 )
يT -ْ )َ ي اَل ُهّللاَو V *اَ 4Xيَ&ْلا ُ>ُ !َ(اَHَ و • 1َ# َلوُ سUرلا Uنَ اوُ -ِ)َ شَو ْ >ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْعَ & اوُرَفَ ك اŠمْ وَ L ُهّللا يT-ْ )َ ي َ3ْ يَك
( َنيTمِ لاّWلا َ>ْوَ ,ْ لا )& )
>)4. 9نامي:ا -ع& اورفك >وL نم <Hعت4 ن ا4و5-ي ه4ا#&س 1#لا ن. %Mي-&لا <ولس$ا ا4! Iر4 ا44.
Gو\# 1ا8و نمi ي8لا نكل 9نامي:ا Gو\# اوLو8ي >ل >)4. @ا4ل,ل ل&L نم نامي:ا او4لعي >ل ول
0<كرملا -رمتلا ه4. aرفكلا Eل. <!8ي ن هسف4 Eل5 ل&,ي 3يك نامي:ا
9ام2ا- `ررك4 ام رك8تت ن <Hي @هل لو,4 a>)&48 امJ 9>!-)ي >ل Bا >ا-ام @\2اL ناس4. ل(استي -Lو
@>)4م -#اولا لو,ي ني8لا 9نيمQتلملا ريF -45 /=اخو /ع2اش /يOL ا)4$ ن!8لا +J /يO,لا fOتتل
ر-=ي ' لو,لا ا8! لbمو 3ار#4'ا رير&تل ل'-تسا 7ل8 ن. aا4 لعJ ا8امJ 9+تيا-! -ري >ل Bا ن.
/ي=عملا ن. C @لو,ي ي8لا ن. 9B M2ا? نم ا-& لو,لا ا8! +ت6ي 'و 9هسف4 Eل5 3رسملا نم '.
/5ا?لا ن. C @ل,ي >ل ا8املJ 9Bا نم /5ا?لا ن 3رعي ن <Hي C a+&48 امJ 9+4م Bا ا!-ار ام4.
/ي=عملا -45 3,تو 9/5ا?لا <اوb رك8 ن5 +=اعلا ا)ي لفDت ا8امل aا)يل5 ا4&يbي ا8املJ Bا نم
-L >ا- ام C @اOي لو,4 ن <Hي ناك C a+4&8عي ا8املJ /ي=عملا Eل5 <تك -L Bا ن. C @لو,تو
0C aا&اوb ا)يل5 +4ي?عي ا8املJ /5ا?لا +ل5 <تك
نم <ر)ت ن -يرتو 9ا)&اوb /5ا?لا نم 8خ6ت ن -يرت 74. @3ار#4'ا هسف4ل رر&ي نمل لو,4 ا44.
+ت6ت C /يا-)لا C ن. @ل&L نم *لL -,ل 9هت,ي,# Eل5 رم$ا >)فت ن Eل. dات#ت *4و 0/ي=عملا <ا,5
7ل8 نم رbك ا2يش M4=ي >لو GوHرملا /ياDلل /ل=وملا 1ير?لا Eل5 ل- ي C Iَ-َ! C نيي4عم&
Gراش.و 9هيل. ي-)تو ا4يعم ا,ير? fOوت Gراش. لك ن. %(ام=لا رورملا *اراش. و! لاbملاو
@هل لو,يو ناس4. -ي& 8خ6ي Gراش:ا `8! -45 -# -Hوي 'و 0هيل. ي-)تو رخi ا,ير? fOوت Iرخ
07تياF Eل. 7ل=و$ 7عم <كر و 974م 3,ت ام-45 /&رعلا fل=و 7-ي& 8خpس ا4
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Bاو GوHرملا /ياDلا Eل. /ل=وملا 1ير?لا Eل5 /ل'- ا)4 ي. 9?,J /يا-! +! Gراش:ا `8! ن.
1ير?لا Eل5 ه4ا#&س >)ƒل- ي 9اOي رJاكلاو >)4م نمeملا اعيمH "ا4لا I-! -L Eلاعتو ه4ا#&س
-يري امك راسو `اOتراو A)4ملا ا8! لِ&L >سL @نيمسL Eل. 7ل8 -ع& "ا4لا >س,4او 0/ياDلل ل=وملا
+& *4مi 74. @هل لو,ي 1#لا ن6كJ 9ه& نمiو Bا <ا4H Eل. نمeملا ا8! tار ن /5اسو 9Bا
/يا-)لا +! `8!و 9روم$ا 7يل5 3فخو 74ي5 ن +!و 9Iرخ GQ2اH 7ل نوكتس 7ل8ل 9+H)4م&و
`-&5 +?عي Bا ن. 9 C /4وعملا C +4عتو هH)4م EOتراو ه& نمi نمل GQ2اH Bا ا)ي?عي +تلا /ي4اbلا
0?اش4& ا)يل5 \&,م هلعHيو 9/5ا?لا Gو\# نمeملا
fOتي Eت# لو,لا ا8! ررك +44. C /4وعم C /ي4اb Gرم نوكتو C /ل'- C Gرم نوكت /يا-)لاJ ن8.
9ه& نمi نم و! ه4يعي ي8لا ن. aناس4:ا نيعي نَم @لو,4و 9ام2ا- `رك84لو 9اعيمH ا44ا!8 +J رم$ا
0Bا ه4يعي \J 9Bا& رفك نم ام
1ير?لا هيل5 "&تلا >b 1ير? +J ريسي ام ا4اس4. ن. @w ه&رO *لQ امو w \bم *لL ن 1&سو
1ير?لا ني @هل6سJ افLاو اي?رش -Hو 7ل8 -ع&و 9\bم /ير-4كس:ا Eل. رJاسملاك /ياDلل ل=وملا
a/ير-4كس:ا Eل.
Eل. fي#=لا 1ير?لا و! ا8! @ل2اسلل \2اL /ير-4كس:ا Eل. ل=وملا 1ير?لا Eل. +?رشلا ريشيJ
0/ير-4كس:ا
ا4! 7ت-Hو +44 B -م#لا C @+?رشلل ل2اسلا لو,ي ام-45 نكل 9ناس4:ا ا8! ل- -L ا4! +?رشلا ن.
هل fOويو ل2اسلل هتا-اشر. نم -يQيJ 9+?رشلا <لL رس6ي لو,لا ا8)J C لي&سلا +ل *رسي 74$
+J ل2اسلا -اQ ن.و 9هOرتعت -L /&,5 ي Eل. ه)&4يو 91ير?لا Eل. ل=ي 3يك 1يL-لا لي=فتلا&
Eل. هل=ويل ل2اسلا Mم <كريل Kو?تيو 9رbك +?رشلا نا-Hو رس6ي 7ل8 نNJ 9+?رشلل `ركش
نمل /4وعملا لك >-L -L +?رشلا نوكي 7ل8&و 9*ا&,5 نم ه&4Hتي ن <Hي ام هل ا#راش 91ير?لا
0`ركش
ا8! لbم +Jو 9+?رشلا لHرلا <8كJ 91ير?لا ن5 +?رشلا ل6س رخi \Hر ن _رتف4ل نكل
1#لا ن. 0هي&شتلل ' <ير,تلل لbملا ا8! *&رO -Lو 9لHرلا ا8! لbم +?رشلا ل!اHتي 3Lوملا
ه&ا#ر Eل. <!8 نمJ 9A)4ملا Eل5 >)ل- ي 9اعيمH "ا4لا Bا I-! -Lو 9/ل'-لا /يا-)& 'و ل-ي
ْ>V!اَتiَو IŠ -ُ! ْ>ُ!َ-اَQ hاْوَ -َتْ!ا َنيT8ّلاَو S0ريسيتلاو /4وعملا /يا-! +!و 9/ي4اb /يا-! Bا `ا?5 9ه& نمiو
@-م#مYZ ْ>V !اَوg,َ ت '( 0]
َX+ل5 *ل&L -L *م- ام @نمeملا -&علل لو,ي 1#لا ن6ك 9Iو,تلا +!و /يا-)لا Gو\# >)ي?عي 1#لا ن.
/يا-! ه45 M4مي 1#لاJ 97رشلا& هسف4 >لWي ي8لاو 9رفكي ي8لا ام 9نامي:ا Gو\# 7لJ نامي:ا&
يT -ْ)َ ي َ3ْ يَك Z @Eلاعت هلوL +J >ا)فتس'اJ ن8. 0ا)& نمeي >لو /ل'-لا /يا-! Iر -L ه4$ %/4وعملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
+!و Eلو$ا /يا-)لا ن5 ' -اع&تس'او راك4:ا ه& -اري لeاست و! S ْ>ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْ عَ & ْاوُ رَفَ ك lمْ وَ L ُهّللا
a+& رفك نم ني5 3يك @ي 9/4وعملا /يا-! ن5 ه4كلو 9/ل'-لا /يا-!
>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا *ع4 >!(اH ي8لا <اتكلا ل! نم _ع& و! لو,لا ا8)& -و=,ملاو
+تJرعمك هتير ني# ^-م#م *Jر5 -,ل @لو,ي 9>)4م و!و >\س ن& Bا -&5 ن. Eت# >)&تك +J
َلوُسUرلا َنوُ عِ &ّتَي َنيT8ّلا S@Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا هلو,ي ام 7ل8 1ا-=مو 9-ش -م#مل +تJرعمو 9+4&'
ِنَ5 ْ>V !اَ)h 4َيَو ِ3وُ رْعَ مْ لاِ& >ُ!ُرُمْ 6َي ِليِ Hh4ِ:اَ و ِ Gاَ رْوّ تلا +ِ J ْ>ُ!َ -4T5 l&وgتْكَ م ُهَ4وُ -ِHَ ي يT8ّلا U+XمV $ا U +ِ &ّ4لا
ْ>ِ)ْ يَلَ5 h*َ 4اَك +Tتّلا َلَ \hFَ$اَ و ْ >ُ!َرْ=ِ . ْ>ُ )h 4َ5 ُMَOَ يَو َPِ 2pَ&َخْ لا ُ>ِ)ْ يَلَ 5 ُ>Xرَ#ُيَو ِ *اَ &Xيّ?لا ُ>ُ)َ ل nلT #ُيَو ِ رَكh 4ُمْ لا
Z َنوُ #Tلhفُ مْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2اmَلْوV ُهَعَ م َلِ Q4V يT8ّلا َروn 4لا ْاوُعَ &ّتاَو V`وُ رَ=َ 4َو V`وُ رUQَ5َو T هِ & ْاوg 4َمi َنيT8ّلاَJ
@3ار5$اY '5( 0]
لو,ي ام4. ليH4:او Gاروتلا +J >!-45 ا&وتكم /ف=و نو-Hي @ل,ي >ل 1يL-لا +4iر,لا ري&عتلاو
@3ار5$اYZ ِليِ Hh4ِ:اَ و ِGاَ رْوّ تلا +ِJ ْ>ُ !َ-4T5 l&وgتْكَ م ُهَ4وُ -ِ Hَي يT8ّلا S@1#لا '5( 0]
/L- نم >\سلاو G\=لا هيل5 +&4لا Gرو= Iري ن ه4كمي ليH4:او Gاروتلا ر,ي ي8لا ن6ك
7ل8 -كeي لوLو 1?4 Mم 9/لماشو /ل=فم /Jرعم ليH4:ا هJر5و Gاروتلا هتJر5 -,ل 93=ولا
>)4كلو 93ر5 ام >تكيو ناس4:ا 3رعي -,J %C لو,ت C ن ني&و C 3رعت C ن ني& 1رJ 7ا4!و
ني8لا Eل5 ه& نو#تفتسي ل&L نم او4اك -,J 97ل8& اوJرت5او >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا اوJر5
Vلْ &َL نTم ْاوV 4اَكَ و ْ >ُ)َ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=ُ م Tهّللا ِ-4T5 ْنXم q<اَ تِك ْ>ُ !َ(pَH اUمَ لَو S@ه4ا#&س 1#لا لاL 9اورفك
@Gر,&لاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَ لَ5 Tهّللا g/َ4ْعَ لَJ Tهِ & ْاوُ رَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ!َ(pَH اUمَ لَJ ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Eَ لَ5 َنوُ #Tتhفَ تْسَي
)# 0]
هع&ت4و +&4 +ت6يس @اولا,J 9نيرJاكلا Eل5 Gر=4 ه2يHم ل&L >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا او8خ -,ل
g/َ4ْعَ لَJ Tهِ & ْاوُرَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ!َ (pَH اUمَ لَJ S@<يHي 1#لا ن. aاولعJ ا8امJ 0>ر.و -ا5 لتL هعم >كلت,4و
@Gر,&لاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَلَ 5 Tهّللا )# 0]
/لا-علا Eل. رW4ا 0ه& اورفك (اH املJ 9ه2يHم ل&L نم >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا& او4مi >! ن8.
ْلg L S0/ي4امي:ا /ماركلاو 1#لاو 1-=لا 3Lوم Eل5 >)ل-ي ن -يري ني# 9Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا نم
@-5رلاYZ ِ<اَ تِكْ لا ُ>hلT5 ُ`َ -4T5 ْنَمَ و ْ >Vكَ 4ْيَ&َو +T4ْيَ& ^-يِ)َ ش Tهّللاِ& اzَفَ ك 43 0]
ن.و 9Bا لوسر ا-م#م ن نو-)شي ('e! 9Iرا=4لاو -و)يلا >! <اتكلا >ل5 >!-45 ني8لا ن.
ْاوُ رَفَ ك lمْ وَ L ُهّللا يT-ْ)َ ي َ3ْ يَك Z 9>)ي-ي ني& +تلا <تكلا +!و ليH4:او Gاروتلا 3=4ي هتلا-ع& نiر,لا
ام4ي# ا!و4ل5 >b 9>)&تك 1و?4م نم 'وسر ه& او4مi -,ل S •1َ # َلوُ سUرلا Uنَ ْاوُ -ِ )َ شَو ْ >ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْعَ &
0C >ر.و -ا5 لتL هعم >كلت,4و هع&ت4 +&4 +ت6ي C @اولاL
Bا Eل5 اول&,ي >لو 9/يا-)لل -ا-عتس'ا >)ي-ل "يل >)4. aBا >)ي-)ي 3يكJ 97ل8 اوع4= -L او4اك ا8NJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
S@Eلاعت لاL >)4ا5$ Bا Eل5 اول&L ولو /يا-)لا Eل5 >)4يعي ' ه4ا#&س و)J 7ل8ل 9<#لا نم (+ش&
@-م#مYZ ْ>V !اَوg,َ ت ْ>V !اَتiَو IŠ -ُ ! ْ>ُ!َ -اَQ hاْوَ -َ تْ!ا َنيT8ّلاَو '( 0]
نَمَ و S@1#لا لو,لا E4عم ا4ل fOوي ا8!و 9/4وعملا /يا-! نو-& Bا >)كرت 7ل8لJ 9او-ت)ي >ل ('e!و
@(اس4لاYZ [\يِ&َس ُهَ ل َ-ِHَ ت نَلَJ ُهّللا ِلT لْOُ ي )) 0]
ام ه4 ي 9>!رفكو >)يF +J >)كرتي ي Bا >)لOي او4مeي >لJ /ل'-لا /يا-)& او-ت)ي >ل ني8لا ن.
ل=$ا& نمeي >ل ا8. ه4$ %' a/4وعملا /يا-! هي-)يل `-ي& Bا 7سمي ل)J Bا& نمeي >ل نم 7ا4! >ا-
*اريسيتلا 1-=ي ناك Bا& نمeي >ل >ا- امو a/4وعملا /يا-! Bا ه#4مي 3يكJ 9/ل'-لا /يا-! و!و
<?اخم لكل /ما5 /يا-! /ل'-لا /يا-! ن >لعت ن <Hيو 9ا)L-=ي ' ه4. 0' aهل Bا ا)#4مي +تلا
1#لا ن6كو Bا& ا4مeم ل&L نمل +)J /4وعملا /يا-! ام 9هL\?. Eل5 ناس4:ا و!و 9ايفيلكت ا&ا?خ
لك +J ريسيتلا -Hتس C و C +ت4وعمل ل! *4 C و C +ت4وعم 8خJ +تل'-& *4مi *4 C @هل لو,ي
0Bا هي-)ي \J رفك ي8لا ام 9 C روم$ا
0
ام لعفي >ل رJاكلاو 9ناعُملا نم u\عJ (ا-ت&ا +Oت,ت /4وعملا ن$ %رJاكلا نيعي ' ه4ا#&س 1#لا ن.
َ>ْوَ ,ْ لا يT-ْ)َ ي َ' ُ هّللاَو Z @ل=فلا لو,لا نوكي 7ل8ل 9نمeي >ل و)J 9/4وعملا `8! ه& لا4ي ن نكمي
َ' ُ هّللاَو Z 1#لا لو,لا نوكيو S َنيِ,ِ ساَفْ لا َ>ْوَ ,ْ لا يT-ْ)َ ي َ' ُ هّللاَو Z 1#لا لو,لا نوكيو S َنيِرِJاَكْ لا
امك Bا& 7رشلا و!و لي=$ا >لWلا او&كترا ني8لا نوملاWلا >! ('e! ن. 0S َنيTمِ لاّWلا َ>ْوَ ,ْ لا يT-ْ)َ ي
@نام,لYZ q>يTWَ5 €>h لgWَل َ7ْ رyشلا Uنِ. Tهّللاِ& ْ7ِ رhشgت َ' U +َ 4ُ&اي ُهgWTعَ ي َوُ !َو T هT4ْ&' V ناَمh ,V ل َلاَ L h8ِ.َو S@1#لا لاL
'3 0]
@نامي:ا Eل. ا,ير? نوJرعي \J 9>)&ولL Eل5 >تخيو 9'\O >!-يQي ه4NJ >)كرتي ام-45 1#لاو
يT -ْ)َ ي َ' ُ هّللاَو V*اَ 4Xيَ&ْلا ُ>ُ!َ(pَHَو • 1َ # َلوُ سUرلا Uنَ ْاوُ -ِ )َ شَو ْ >ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْاوُ رَفَ ك lمْ وَ L ُهّللا يT-ْ)َ ي َ3ْ يَك Z
@نارم5 لiY S َنيTمِ لاّWلا َ>ْوَ ,ْ لا )& 0]
9>يWعلا ري&كلا >لWلا >)سف4 اوملW >)4كلو 9هتلاسر 1-= Eل5 /لا-لا *ايjا& لوسرلا >!(اH -,ل
Bا لوسرل *ع4 >!-45 ناك ني8لا <اتكلا ل! +J *لQ4 -L /يjا `8! ل! نكلو 9Bا& 7رشلا و!و
او4مi اسا4 ن و! رخi (+ش لH نم *لQ4 و aه& *اراش&و *اراش.و >لسو هيل5 Bا Eل=
aه& اورفك >b >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر&
نم لسرلا& او4مi ني8لا <اتكلا ل! نم او4اك (اوس 9>)يل5 1&?4يو 9نيت2فلا لوا4تي 1#لا لو,لا ن.
اورفك >b Bا لوسر /لاسر& او4مi ني8لا نم > 9>\سلاو G\=لا هيل5 -م#م /لاسر& او4مeي >لو ل&L
Pرا#لاو *لس$ا ن&او 91ري& ن& /مع? 7ل8 لاbم 9لوسرلا -)5 +J >)Oع& نم P-# امك 9ه&
`وخ هل 8خو -#او >)4م <ات 9ا)يJ اوbكمو /كم Eل. او)Hتاو نامي:ا او4ل5 ('e! 9-يوس ن&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0او&وتي >ل نوLا&لاو 9Bا لوسر -45 ا4امO
@Eلاعت هلوL اعيمH >)يل5 1&?4يو 9نيت2فلا لوا4تي 1#لا لو,لا ن.
يT -ْ)َ ي َ' ُ هّللاَو V*اَ 4Xيَ&ْلا ُ>ُ!َ(pَHَو • 1َ # َلوُ سUرلا Uنَ ْاوُ -ِ )َ شَو ْ >ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْاوُ رَفَ ك lمْ وَ L ُهّللا يT-ْ)َ ي َ3ْ يَك Z
@نارم5 لiY S َنيTمِ لاّWلا َ>ْوَ ,ْ لا )& ]
Tهّللا َ/َ4ْعَ ل ْ>ِ)ْ يَلَ5 Uنَ ْ>ُ !VeiَQَH َ7ِ 2اmَلْوV Z @>يك#لا هلو,& ('e! (اQH ه4ا#&س 1#لا ا4ل ل=فيو
S َنيTعَ مْ Hَ ِ"اّ4لاَو T/َكِ 2\َمْ لاَو
{( 477 )
( َنيTعَ مْ Hَ ِ"اّ4لاَو T/َكِ 2اَلَمْ لاَو Tهّللا َ/َ 4ْعَ ل ْ>ِ)ْ يَلَ5 Uنَ ْ>ُ!Veاَ QَH َ7ِ 2َلوV )( )
Bا /م#ر نم او-ِرg? -L اوما- امو 9>)4م نوعلم لك >لعي Bاو 9/م#رلا نم -ر?لا +! /4عللاو
9/4عللا نو--ري Bا 1لخ نم نو4مeملاو 9/4عللا نو--ري -)شملا نامي. Bا& نو4مeملا >!و /ك2\ملاJ
>)4علي 3يك aارافك > ني4مeم او4اك (اوس "ا4لا لك >)4علي 3يكو 9"ا4لا MيمH >)4علي 7ل8كو
>ل ن.و `ر,ت#يو `رW4 نم هلQ4ي ه4NJ ام /ي=عم <كتري ا4اس4. Iري ام-45 رJاكلا ن. aنورJاكلا
0ا4مeم نكي
لbم رJاكلا نعلي ' lمرُH <كتريو /ي=عم لعفيو A)4ملا Eل5 dرخي ا4اس4. -Hو ارJاك ن <َ!و
0هيOترت 'و 7ل8 _Jرت ا)يل5 "ا4لا Bا ر?J +تلا GQوكرملا Gر?فلا ن$ ه4علي ه4. aناس4:ا 7ل8
%7ل8ك >)4و4علي "ا4لا MيمH ن -H4و 9>)4ي& اميJ نو45\تي رافكك >)لعHي ن 1#لا (اش ا8ك!و
f&=ت ا8ك!و 9>اbjا 3ارتLا Eل. 7ل8 >!رHو 9نامي:ا -ع& رفكلا& Bا A)4م ن5 اوHرخ -L >)4$
ُ>ُ)h 4َ5 g3ّفَ خُ ي َ' اَ )يِ J َنيT-ِلاَخ S @Eلاعت لاL /4عللا +J نو-لاخ 7ل8 Mم >!و 9MيمHلا نم /45\ملا
Z َنوُ رَW4ُي ْ>ُ! َ'َ و V <اَ 8َعْ لا
{( 478 )
( َنوُ رَWh 4ُي ْ>ُ! اَلَو V<اَ 8َ عْ لا ُ>ُ)h 4َ5 g3ّفَ خُ ي اَل اَ)يِ J َنيT-ِ لاَخ )) )
رJاكلا ن "ا4لا _ع& نWي -Lو ا-& ام2ا- لWي <ا8علا ن ي Z V<اَ 8َ عْ لا ُ>ُ)h 4َ5 g3ّفَ خُ ي َ' S E4عمو
لوL Eسا4تي ه4. 9/يOL رك8يو /يOL لفDي ه4. ' 0`رم +)ت4ي 3وسJ 1رت#يو را4لا لخ-يس >ا- ام
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
اَ!َرْيَF ^-وgلُH ْ>V !اَ4ْلU-َ& ْ>ُ!V-وgلُH h*َ HTOَ 4 اَمّ لVك ^راَ4 ْ>ِ)يT لْ=g 4 َ3ْ وَ س اَ4ِتاَيpِ& ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. S@1#لا
@(اس4لاYZ lميِكَ # ^QيِQَ5 َناَك َهّللا Uنِ. َ<اَ 8َعْ لا ْاوV Lوg 8َيِل 5& 0]
ن Eل. ل=وت -L >لعلا ن. @>)Oع& لو,ي -Lو 9ا-&و ام2ا- 1#لا نم رم6& <ا8علا نوLو8يس >)4.
7ل8& و!و 9Eلو$ا ا?وس نيرشعلا -ع& ?وسلا& <رOلا نم Aتا4لا >لvل هتيساس# ل,ت ناس4:ا
ارعشتسم لWيل ا-ي-H اساس#. <8عملل 1لخي Bا ن. 9رخi ?م4 Eل5 Gرخjا +J <ا8علا ن Eس4ي
'و -كeم >)&ا85 ن ي Z َنوُ رَW4ُي ْ>ُ! َ'َ و V <اَ 8َعْ لا ُ>ُ)h 4َ5 g3ّ فَ خُي َ' S @1#لا لاL 9<ا8علا ام2ا-
َ7ِ لا8 T-ْعَ & نTم ْاوV &اَت َنيT8ّلا ّ'ِ . S @Eلاعت لو,ي 7ل8 -ع&و 0>)&ا85 نم او#يرتسيل 1#لا >)كرتي
Z q>يT#Uر qروg فَ F Bا UنِNَJ ْاوُ #َلْ=َ َو
{( 479 )
( q>يT#َر qروg فَ F َهّللا UنِNَJ اوُ #َلْ=َ َو َ7ِ لَ8 T-ْعَ & ْنTم اوV &اَت َنيT8ّلا اّلِ. )# )
/ع4= >)4$ %<#يو -وي ام Eل5 او4وكي ن <#ي 9>)لك 1لخلل 1لاخلا و! Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
نير)?تملا <#يو ني&اوتلا <#ي Eلاعتو ه4ا#&س و)J Bا
>ستت /&وتلا `8! ا)يJ KوHر ' /=لاخ /L-ا= /&وت ي l#و=4 /&وت هيل. او&وتي ن `-ا&5 رم -Lو
>لاWملا -رو Iرخ Gرم <48لل G-وعلا >-5 Eل5 >Qعلاو *اJ ام Eل5 >-4لاو <48لا ن5 K\L'ا&
0>لاWم 7ا4! *4اك ن. ا)&ا#=$
را)4لا& `-ي ?س&يو را)4لا (+سم <وتيل ليللا& `-ي ?س&ي Bا ن. C >لسو هيل5 Bا Eل= لاL -Lو
0C ا)&رDم نم "مشلا Mل?ت Eت# ليللا (+سم <وتيل
نNJ <48 نمل /&وتلا Kرشي >ل ول Bا ن$ %نوكلا t\=. 3-)& /&وتلا Mيرشت 1#لا -Hو ا8ك!و
لكل ا&كترم ^-ساJ اع2اO هسف4 رW4 +J ري=ي -L G-#او Gرم ولو Bا A)4م ن5 لفF نم
Eل. -وعي ن <48 +J هسف4 Eل5 3ارس:ا <#ا=ل نمO -L /&وتلا Mيرشت& Bا ن6كJ 9*اLام#لا
9نوكلا fلا=ل (اH ام4. /&وتلا MيرشتJ ن8. 9-ساJ ناس4. رورش نم MمتHملا >#ري امك 9Bا
@Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8ل 9Bا /&#م& >ع4يل ناس4:ا fلا=لو
@نارم5 لiY Z q>يT#Uر qروg فَ F Bا UنِNَJ ْاوُ #َلْ=َ َو َ 7ِ لا8 T-ْعَ & نTم ْاوV &اَت َنيT8ّلا ّ'ِ . S )# 0]
9t\=:او /&وتلا& نو&لا?م >)4$ %-ي5ولا +J >)لخ-ي ' هتم#ر& Bا ن '. 1&اسلا >!رفك >Fر&J
'. >)للا 0-ساJ (+ش هيJ "يل نوكلاو 0ه#\= Eل5 ا#لا= ا2يش -اQ ه4 C fل= C /ملك E4عمو
' نمO4 ا8ك!و 9نوكلا +J t\=لا -يQي ن <2اتلا Eل5و ناس4:ا نم يرايتخا لعJ ن5 6ش4ي ام
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0fلا=لا (+شلا -سفي نل 9ا#\= fلا=لا -يQي ن -يري نم ن$ %`-سفيJ (+شلا Eل. <2اتلا (+Hي
/5اس +4امي:ا >)ي5و /لفF *اW#ل نم /W#ل +J >)سف4 Eل5 اوJرس ني8لا ('e! ناك ام&رو
رم +J او5راسيو او‚-Hي ن نولوا#ي 9>)4ي-ل /&س4لا& ا!وJرتLا +تلا GريرHلا و <48لا نورك8ي
0/,#\لا >)ت5ا?& /,&اسلا >)تي=عم رسك Bا رُ&ْHَي Eت# fلا=
نم /يواQ >)يJ نوكت -L "ا4 >! 9ريخللو t\=;ل نوسم#تي ني8لا "ا4لا نم اريbك -Hت 7ل8لو
9ا-H Gريbك *'اHم +J *اريخلا لمعل نو)Hتي 7ل8 -ع&و 9(+ش +J >)سوف4 Eل5 3ارس:ا اياوQ
لعHي 1#لا ه4. 9+ل2\# Eل. 78خpس ا4و ا2يش +مرا#م نم *سلتخا *4 @>)4م لكل لو,ي Bا ن6ك
9(ار,فلا Eل5 1-=تيJ 9ريخلا Eل. هHتيJ `ريمO <)لت /م2ا- ا?ايس /,&اسلا -رفلا /ي=عم نم
0?ايسلا `8! لbم >)تاي# +J "يل /&يترلا /5ا?لا ل! ناك ام&رو
-L ا4اس4. >ك4م -#اولا Iري /5اسJ 9?ايسلا 7لت >)&)لت ني8لا >! >)سف4 Eل5 اوJرس ني8لا نكلو
%ريخلا ه& لعفي ام ه4م رyخَ سVيس Bا ن >لعلا >امت >ل5او 9/يا-)لا& هل Bا K-يلJ هسف4 Eل5 3رس
نTم ْاوV &اَت َنيT8ّلا ّ'ِ . S @Bا >)45 لاL نم Eل5 1&?4ي ا8!و 0ا-& ه,لاخ نم نوكلا 1رسي نل ا-# ن$
>)سوف4 Eل5 >)Jارس. Gرار# ن$ Gريbك *ا#\= اولم5 ي )او#ل=و( Z ْاوُ #َلْ=َ َو َ 7ِ لا8 T-ْعَ &
0ا)&!8تو /,&اسلا >)تاJار#4ا رتست /,#' (ايش ام2ا- اوع4=ي ن نو-يري >)J 9ام2ا- >!رو)W <)لت
Z 000ْ>ُ)g تَ&ْوَ ت َلَ &h,g ت نّل ^رhفVك ْاوV -اَ-ْQا U>g b ْ>ِ)ِ 4اَميِ . َ-ْ عَ & ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 480 )
( َنوn لاUOلا ُ>ُ ! َ7ِ 2َلوV َو ْ >ُ)g تَ&ْوَ ت َلَ &h,g ت ْنَل اŠرhفV ك اوV -اَ-ْ Qا U>gb ْ>ِ )ِ 4اَميِ . َ-ْعَ & اوُرَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. #$ )
>!و >)ت&وت ل&,ت ' ('e! 9ارفك او-ا-Qاو 9>)4امي. -ع& اورفك ني8لا 72لو ن5 P-#ت /يjا `8!
ه4. aرفكلا -ا-Qي 3يك نكل 0او&وتي >ل "ا4و او&ات "ا4 9/,&اسلا /ي‰ل /ل&ا,م *(اH -Lو 9نولاOلا
ن لوا#ي ل& 9هت&يخ& +فتكي ' و!و 9نمeي ن ن5 `ريDل ا,2ا5 ناك 7ل8 -ع&و 9هتا8 +J رفك -L
_ع& +J لQ4 -L لو,لا ا8!و 9Bا& 8ايعلاو رفكلا +J -اي-Qا 7ل8 +Jو 9نيرخjا Eل5 هت&يخ رش4ي
9ه& اورفك Eسي5 (اH املJ 9>\سلا هيل5 Eسي5 >-,م& *6&4ت +تلا *اراش&لا& او4مi ني8لا -و)يلا نم
0ارفك او-ا-Qا -م#م (اH املو
نم اوسيل ('e!و 9`eا&#و Bا (ا4& >)4ا او5-او -م#م& ارفك او-ا-Qا >b 9'و Eسيع& اورفك -,ل
هت&وت +J MHارلاو C 9tو=4لا /&وتلا او&وتي >لو 9ناسللا& /&وتلا او4ل5 >)4 و 0او&ات ني8لا
0<ل,4ملا ا8! >كاي.و Bا ا4اLو 0C ه&ر& „Q)تسملاك
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
l&َ!َ8 ِ_ْ رَ$ا ُ (ْلX م >T!T -َ#َ ْنTم َلَ &h,ُ ي نَلَJ qراّفV ك ْ>ُ!َو ْ اوV تاَمَ و ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
Z 000Tهِ& اzَ-َ تْJا ِوَ لَو
{( 481 )
ْ>ُ)َ ل َ7ِ 2َلوV Tهِ& Iَ-َ تْJا ِوَ لَو اŠ&َ!َ8 ِ_ْ رَ6ْلا ُ(ْلT م ْ>T !T-َ #َ ْنTم َلَ&h,ُ ي ْنَلَJ qراّفV ك ْ>ُ !َو اوV تاَمَ و اوُرَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ.
( َنيِرِ=اَ 4 ْنTم ْ>ُ)َ ل اَمَ و q >يِلَ q<اَ 8َ5 #' )
ا=اخ امك# ا4ي?عي ن Bا -يريو 9رفكلا Eل5 اوتامJ 9او&وتي ن >)ل Bا ر-,ي -,لو 9اورفك -,ل
اي4-لا +J >)لمع& Rاخلا >ك#لاو 9Gرخjا +J <ا85 نم ه4و,لتي ام& ا=اخ امك#و9اي4-لا +J >)لمع&
ا4!و 9>)ل رايخ ' ه4$ <ا,5 نم Gرخjا +J ه4و,لتي ام& Rاخلا >ك#لاو 9ارايتخا >)ل ن ه&&س
7عف4ي ' @هل لو,4 aا&!8 _ر$ا (لم >)تاي# +J او,ف4 >)4 ا&!8 _ر$ا (لم ل)J 9/فLو (املعلل
0/?&ا# 7لام5 ن$ ريخلا لام5 +J 1اف4:ا ا8!
' 1اف4:ا ا8! @هل لو,4 9ا&!8 _ر$ا (لم ريخلا +J 1ف4 -Lو رفكلا Eل5 *ام ارJاك ن <!
لH نم لاملا ا8! 1ف4 -L و)J 9هلN& نمeم ريF >ا- امJ 9رفكلا +!و EمWعلا /4ايخلا Mم 9Mف4ي
Bا -45 هل "يلJ 7ل8ل 9Gرخjا +J ريخلا& هيQاHي ن Eل5 ر-,ي ' نم Eل5 ا,ف4م را=و 9"ا4لا
%' aرJاكلا 7ل8 لا& +J Bا ناك ل)J 9هل لم5 نمم ارH <ل?ي نا هيل5 9\م5 لمعي ي8لاJ 9(+ش
هلا& +Jو ريخلا 7ل8 M4= -,ل 0ه4م ل&,ي نلJ ا&!8 _ر$ا (لم 1ف4 ول 7ل8ل 9رفكلا Eل5 *ام ه4$
`رH لا4ي ه4. 97ل8 ريF و ا4س#م و ا5رتخم ناك (اوس 9(ا4bلا نم ه,# ه4و?عي "ا4لاو 9"ا4لا
0C ليL -Lو لا,يل *لعJو C @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لوL هيل5 1&?4يو 9/ي4اس4:ا نم
7لملا ن 7لا& +J نكي >ل 9Gرخjا +J ارH +4م <ل?ت ا8املJ 7لا& +J نك >ل @هل لو,ي Bا ن6ك
T-ِ #اَوْ لا Tهّلِ ل َ>ْوَ يْلا V7h لُمْ لا ِنَمy ل €(ْ+َ ش ْ>ُ)h 4Tم Tهّللا Eَلَ5 اzَ فh خَي َ' َ نوُ Qِراَ& >ُ ! َ>ْوَ ي S@ه4ا#&س لاL 9+ل
@رJاFYZ ِراU)َ ,ْ لا '& 0]
اوففخو *اراكت&'او *اJاشتك'ا& اي4-لا او2لم نم Gرخjا <اوb لا4ي ' 3يك @لو,ي "ا4لا _ع&و
*افلeملاو ليbامتلا >)ل *ماLو 9>!ارك8 *-لخو /ي4اس4:ا >)ت?5 -,ل @لو,4و a/ي4اس4:ا >'i ا)&
اولمعي >ل >)4 7ل8 9>)Lو,# +J "خ& \J 9"ا4لا >!ا?56J "ا4لل اولم5 -,ل 9Q2اوHلاو -اي5$او
ْ>ُ)V لاَمْ 5َ ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلاَو S@ه46ش لH لو,يJ M2ارلا ريو=تلا >)فLوم 1#لا رو= -Lو 9Bا >)لا& +Jو
ُهّللاَو ُ هَ &اَسT# V`اّJَ وَ J ُ`َ -4T5 َهّللا َ-َ Hَوَ و l2ْيَش ُ`ْ -ِ Hَي ْ>َ ل ُ`َ (pَH اَ8ِ. اzّتَ# Š(pَم ُنpْمّ Wلا ُهُ &َسْ#َي ‡/َعيِ ,ِ & ~<اَ رَسَك
@رو4لاYZ ِ<اَ سT#ْلا VMيِرَس 3# 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/Hيت4 (ار#=لا +J ناش?علا ر2اسلا هم!وتي (ار#=لا +J (املا ليخت ن5 Aتا4 <ارس ه4.
`-Hي >ل `(اH ا8NJ 9هسف4ل لم$ا M4=ي ه4. 9(املا >!و Eل. ا)Hتم ر2اسلا لWيJ 9(وOلا *اساكع4ا
+J ه,ف4 ول ا&!8 _ر$ا (لم ه4م ل&,ي نل 7ل8كو 9<ا8علا E,لتيو >-4يJ 9Bا -وHو& 6Hافيو 9ا2يش
ن. 9Gرخjا +J هسف4 ه& I-تJا ول 9ا&!8 _ر$ا (لم ه4م Bا ل&,ي نل 7ل8 -ع&و 9اي4-لا +J ريخ ي
7ل8 ل&,ي نم -Hي ل)J 9ا&!8 _ر$ا (لم -Hو -L ه4 _رJ Eل5و l&!8 _ر$ا (لم -Hيس ناك
@1#لا لو,ي @ا2يش 7لمي -عي >ل Gرخjا +J ه4$ %<!8لا -Hي نل /,ي,#لا +J هx4. 9' aه4م
@رJاFYZ ِراU)َ ,ْ لا T-ِ#اَوْ لا Tهّلِل َ>ْوَ يْلا V7h لُمْ لا ِنَمy ل S '& 0]
ِ<اَ 8َعْ لا ِ(وُس نTم Tهِ& hاْوَ -َتhJَ ' ُ هَعَ م ُهَلhbTمَ و lعيT مَ H ِ_ْ رَ$ا +ِJ اَم ْاوُ مَ لَW َنيT8ّلِل Uنَ ْوَ لَو S@ه4ا#&س لو,يو
@رمQلاYZ َنوُ &Tسَتْ#َي ْاوV 4وV كَ ي ْ>َل اَم Tهّللا َنXم ْ>ُ )َ ل اَ-َ&َو T /َماَ يِ,ْ لا َ>ْوَ ي 4( 0]
نم P-# لك ن$ %اميل ا&ا85 ('e)ل ن. ي S َنيِرِ=اّ 4 نXم ْ>ُ )َ ل اَمَ و q>يِلَ q<اَ 8َ 5 ْ>ُ)َ ل َ7ِ 2اmَلْوV Z
Gو,لا 1ل?م هلو Bا Eل. ا&وس4م +&ي8عتلا P-#لا ناك ا8NJ 9هل5اJ GوL نم هتوL 8خ6ي ام4. Pا-#$ا
ار=ا4 -Hي نل ه4$ 0<ا8علا ا8! ه45 ر-ي نم >لاWلا -Hي نلو 01ا?ي نل <ا8علاJ 7ل8ل 9Gر-,لاو
0`ر=4يل -# +ت6ي ' 9`ر=44 ا4& اي)J <8عتي ا4\J ن. @لو,يو -# +ت6ي نلJ اعيفش -Hي نلو 9هل
S 000َنو} &T#g ت اUمT م ْاوg ,ِفh 4gت اzّ تَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 482 )
( q>يTلَ5 Tهِ & َهّللا UنِNَJ ‡(ْ+َ ش ْنTم اوg,ِ فh 4gت اَمَ و َنو} &T#g ت اUمT م اوg ,ِفh 4gت Eّتَ# Uرِ&ْلا اوVلاَ4َت ْنَل #% )
ي ‚رَ&لاو Mساولا ي C ‚رَ&لا C mJ 9 C /عسلا C E4عم Eل. /فعOملا (ارلاو (ا&لا G-ام لك ي-eتو
*ارا,لا >H# ن$ 9ر&لا نم Mسو ر#&لا ن. C @ل2اL لاL ن.و C ر#&لا C هل&ا,مو /عستملا _ر$ا
+J 7تكر# ن. 9' C ل2ا,لا ا8! لbمل لو,4 C @ا)4ي& ل=فت +تلا *ا?ي#ملاو را#&لا >H# +J "يل
لكش Eل5 '. ر#&لا +J 7ر#تت ' 74$ %/,يOم ر#&لا +J 7تكر#و 9/عسوم w _ر$ا w ر&لا
*46J w_ر$اw ر&لا +J 7تكر# ام 9<شخلا نم tول Eل5 Eت# و /4يفس& 7ر#تت ن ام.9Rاخ
0ر#&لا +J 7لاHم ن5 Mستم ر&لا +J 7لاHمJ 9(+Hت و <!8ت 9<كرت و +شمت
9/عسلا Eل. ي-eت ا)4$ 9/ي,تلم ناعم ا)لكو C /4Hلا C و! و 9/5ا?لاو 9Iو,تلا و! C ‚ رِ&لا C و
8خ >!-#6J 9/عس ا)لك ن$ %/ي,تلم ا)لك 9/4Hلا 7ل8كو 9Iو,تلا 7ل8كو 9/عسلا Eل. ي-eت /5ا?لاJ
Gريخ$ا /ل#رملا نم ا!8خ >)Oع&و 9/5ا?لا و!و <&سلا& ي Eلو$ا ا)تل#رم نم /ملكلا E4عم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Pي-#لا -ع& /,ف4لا ن5 Pي-#& (+Hي ن Bا -ار ا8امل 9ل2اس ل6سي -Lو 9/4Hلا و!و <&سملا& ي
9ارJاك *امو رفك ه4$ >يل$ا <ا8علا ه&ي=ي نم5 >لكتي ني# 1#لا ن. @لو,4و aرافكلا <ي8عت ن5
9ه4امي. Eل5 *امو 9l#لا= لم5و نمi نم و!و 9ن!8لا Eل. +ت6ي ل&ا,ملا نNJ نير=ا4 نم هلامو
ن. 0هل نير=ا4 -Hي نل رJاكلا ام4ي& 9`-ي& 8خ6ي نم -Hيسو 9>يع4لا و!و >يل$ا <ا8علا "ك5 هلJ
ه4NJ هL\?ا (اH ن.و 9ريخ لك و! ر&لا ن$ %ر&لا +!و /5ا?لا Eل5 Bا (اQH -Hيس نمeملا
0/4Hلا و! هتمLو Bا نم (اQHلا Eل. 3ر=4ي
نiر,لا +J لو,لا ا8! (اH -,ل 9ني4مeملل 1#لا /لماعم و!و رافكلل 1#لا /لماعمل ل&ا,ملا Iر4 ا8ك!و
/ي4اس4. *اكلم هم\ك& <?اخي و)J 0A)4ملا& نيفلكملا ه4ا#&س <?اخي ني#و 9QHعملا Bا >\ك و!و
ريF *اكلملل 1لاخلا ناك ولJ 9B /Lولخملا *اكلملا لك >\كلا ا8! ي8Dي ن -& \J ن8. 9و! ا),لخ
-& ' 7ل8ل 91لخ ي8لا B ا4! >\كلا نكلو 9*اكلملا Mم >\كلا >Hس4ي ' نكمملا نم ناكل >لكتملا
0Bا >\ك Mم *اكلملا >Hس4ت ن
ني# Mي?تستJ ا,يL- اك&اشت /ك&اشتم G--عتملا *اكلملا `8!و 9G--عتم *اكلم /ي4اس4:ا "ف4لا +Jو
ن نكم امل ا)& اميل5 *اكلملا& >لاعلا نكي >ل نNJ 9/ي4ا-Hو -يHاوم 7ر#ت ن /يعمس /كلم <?اخت
0+4اعملا E5ا-ت /عي&? ا)& Eت6تت -L /ي4ا-Hو *اكلمل ا,Jاومو 9/يعمس /كلمل ا,Jاوم 1?4ملا (+Hي
ناس4:ا ن C +4اعملا E5ا-ت C E4عمو 9ناس4:ا +J G-وHوملا /ي=اخلا و! C +4اعملا E5ا-ت C و
\bمJ 9ن!8لا +J رO#تل ا)ي5-تسي /2ي&خ ناعم Eل. E4عملا 7ل8 ريشيJ +4اعملا نم E4عم ل&,تسي
0هJرعت ا4اس4. Iرت ني#
هل! ن5 ارو= اOي 7ر?اخ& رو=يو 97عم هخيراتو هعم 7خيرات 7ي?عي +4اعملا E5ا-ت نNJ
*4 ا)ت-!اش و ه4ي&و 74ي& *4اك +تلا Pا-#$ا& +4اعملا E5ا-ت 7ل +ت6يو 9هJراعمو 9ه2اL-=و
0E4عملا و5-ي E4عملا ن ي C +4اعملا E5ا-ت C هيمس4 ام و! ا8!و
8خ6ت ' Eت# 9-#او نi +J هيJ /كلم لك <?اخي ه4NJ 9ناس4:ا Eلاعتو ه4ا#&س Bا <?اخي ني#و
9*اكلملا لكل ايJاكو ايJوتسم (اH Bا >\ك ن. (ا8F ا)ل -Hت ' Iرخ /كلم نو- 9ا!(ا8F /كلم
ناكو 9*ي&لا& اوJو?ي ن نم نيكرشملا M4مي ن Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا -ار ام4ي# 7ل8 لاbمو
+J اوJو?يل G-يع& /,ي#س نكام نم نوت6يو 9*ي&لا& نوJو?ي 9>)Jاو?ل Bا >ير#ت ل&L نوكرشملا
9ا)4م >)مQلي (+ش لك اورتشيو 9/كم ل! Eل5 ا!و,ف4يل >)لاوم6& نوت6ي او4اكو 9A#لا >سوم
<?اخي و)J A#لا نم نيكرشملا M4مي ن Bا -يري ني#و 0اي-ا=تLا امسوم ناك A#لا >سومJ
و!و w >ل5 -L ه4ا#&س و!و 93او?لا ني&و نيكرشملا ني& اولو#ي Eت# /كم& نيمي,ملا نيملسملا
اَ)} يَاي S@لو,يJ 9*Lولا ا8! +J لخ-تتس Iرخ /كلم ن ه4ا#&س >لعي 9*اكلم نم 1لخ ام&w >يلعلا
@/&وتلاYZ اَ8اmَ! ْ>ِ)ِ ماَ 5 َ-ْعَ & َ>اَرَ#ْلا َ-ِHْ سَمْ لا ْاوُ&َرh,َ ي َ\َJ €"َHَ4 َنوV كِ رhشُمْ لا اَمّ 4ِ. ْاوg 4َمi َنيT8ّلا %) 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/كلم ن 'Q >ل5 -L 1#لاو 9/ي4اس4:ا "ف4لا +J *اكلم 7ر#تت ن -& \J >ك#لا ا8! لQ4ي ام-45و
نيملسملا نم اOع& ن E4عم& 9>ك#لا ا8! Kامس -45 7ر#تتس /كم ل! -45 /ي-ا=تL'ا /يعف4لا
ا4يل5 نو-في ني8لا نيكرشملا M4م4 ا4ك ا8.و C @نولو,ي -L >ك#لا ا8! لوQ4 *Lو /كم& نيمي,ملا
ن. aن8. M4=4 ا8امJ >اعلا /لي? ا4لوعي ي8لا و! ي-ا=تL'ا >)مسومو ا4ع2اO& اورتشيل لاوم$ا&
"ف4لا +J 7ر#تت ن -& \J `و&ر,ي ن نيكرشملا Eل5 *ي&لا >ير#ت& >ك# لوQ4 -45 ه4 >لعي Bا
َ3ْ وَ سَJ u/َ لْيَ5 ْ>gتhفT خ ْنِ.َو S@Gرشا&م 7ل8 <,5 w ه4ا#&س w لو,يJ 9/يعف4لا /يكلملا 7لت /ي4اس4:ا
@/&وتلاYZ q>يِكَ # q>يTلَ5 َهّللا Uنِ. َ(pَش نِ. TهTلْOَ J نTم ُهّللا ُ>VكيT 4hDُ ي %) 0]
ناس4:ا ن. >لكتي l‚&َر ن$ +)ل:ا >\كلا /ميW5 +! 7لتو 9ر,فلا نم 3وخلا ي 9/ليعلا نم 3وخلا
1#لا نكل 9"ا4لا ني& Gروbو /ل&ل&و /HO P-#ت -L 7ل8 -ع&و 9Gريbك ناعم هتوفت -L >لكتي ام4ي#
M&تيو S اَ8اmَ! ْ>ِ)ِ ماَ 5 َ-ْعَ & َ>اَرَ#ْ لا َ-ِ Hْسَمْ لا ْاوُ &َرh,َ ي َ\َJ €"َHَ 4 َنوV كِ رhشُ مْ لا اَمّ 4ِ. Z @لو,ي ام-45 Eل5$ا
1#لا +&Hو لعJ -Lو S TهTلْOَ J نTم ُهّللا ُ>VكيT 4hDُ ي َ3ْ وَ سَJ u/َ لْيَ5 ْ>gتhفT خ ْنِ.َو Z @ن2م?ملا هلو,& اروJ 7ل8
ن5 /م-اL *ارمbلا `8! ن او-,تعت ' @ا4ل لو,ي ه46كو 9(+ش لك *ارمb >ار#لا *ي&لا Eل. <لHو
َ7َ عَ م اzَ -ُ)ْ لا ِMِ&ّتّ4 نِ. ْاوV لاَLَ و S@1#لا هلوL +J (اH امك 9ا4-ل نم 1Qر ا)4كلو Kو?تلا 1ير?
Uنِكاmَ لَو اّ 4ُ-ّل نXم lLْQXر ‡(ْ+َ ش yلV ك V*اَ رَمَ b Tهْيَلِ. اzَ &ْHُ ي l4Tمi lمَرَ# ْ>ُ)ّ ل نyكَ مg 4 ْ>َلَوَ pَ4TOْ رَ ْنTم h3ّ ?َ خَتg4
Z َنوُ مَ لْعَ ي َ' ْ >ُ!َرَbْكَ
@R=,لاY 5( 0]
/46م?ل 9/يا&H ا)4. 9+?عي ' و >ار#لا *ي&لا ل! +?عي ن -#$ /ير# 7ا4! *سيل ه4 ي
9Gاي#لا >اوL هيل5 <ترتي ي8لا ي-ا=تL'ا نام$ا +?عي ه4ا#&س و!و 9"ف4لا +J /يعفتلا /يكلملا
+J +ت6ت -L /يiو 9رخ6تت -L /يiو >-,تت -L /يi 7ا4! ن -H4 نiر,لا *ايi +J رW4لا نعم4 ام-45و
+5ا-ت& /?&ترمو 9ا)ل&L +تلا /يjا& +4اعملا +5ا-ت& /?&ترم 9E?سولا /يjا ن -H4و 9?سولا
ن6& +#وي رم +ت6ي \J ناس4:ا *اكلم لك I8Dتتو يوترتل 7ل8لو 9ا!-ع& +تلا /يjا& +4اعملا
اَ4ُ&y8َ عُ ي َ'ْ وَ ل ْ>ِ)T سVف4َ +ِJ َنوV لوg,َ يَو S@1#لا لوL و!و 7ل8ل 'اbم لم6ت4ل 9/يرش&لا "ف4لا R,4ي ام 7ا4!
@/ل-اHملاYZ VريT=َ مْ لا َ"ْ2ِ&َJ اَ)َ4ْوَ لْ=َ ي ُ>ّ4َ)َ H ْ>ُ )ُ &ْسَ# Vلوg ,َ 4 اَمِ & ُهّللا ) 0]
Eفخ +J >يلعلا ه4ا#&س 1#لا >)فشكيو 9 C >)سف4$ اولاL ام4. C @-#$ اولو,ي >ل نيكرشملا ن.
+J /يسف4لا *اكلملا لكل 3شاكلاو `-ا&5 ايافخ لك& >يلعلا و!و 9>)سف4 +J ام ر)WVيو 9>!ايا&خ
UنِNَJ ‡(ْ+َ ش نTم ْاوg ,ِفh 4gت اَمَ و َ نو} &T#gت اUمT م ْاوg ,ِفh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي ني#و 0ه,لخ
Bا هل&,ي ' اLاف4. 7ا4! ن -يفت /يi -ع& *(اHو 91اف4:ا Eل5 _ير#ت /يjا نNJ 0S q>يTلَ5 Tهِ & َهّللا
ِوَ لَو l&َ!َ8 ِ_ْ رَ$ا ُ (ْلX م >T!T -َ#َ ْنTم َلَ &h,ُ ي نَلَJ qراّفV ك ْ>ُ!َو ْ اوV تاَمَ و ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. S@ه4ا#&س هلوL +J
@نارم5 لiYZ َنيِرِ=اّ 4 نXم ْ>ُ)َ ل اَمَ و q >يِلَ q<اَ 8َ5 ْ>ُ )َ ل َ7ِ 2اmَلْوV Tهِ& اzَ-َتْJا #' 0]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ل6سي ناس4:ا لعHي -L /ي4اس4:ا "ف4لا +J +4اعملا E5ا-تو 9Bا هOJري /,ف4لا نم نول 7ا4)J ن8.
ْاوg ,ِفh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @Eلاعت هلوL +ت6ي نو -& ' ناك 7ل8ل C a/لو&,ملا /,ف4لا ن8. +! ام C
Rر#ت +تلا /يjا Iر4 ا8ك!و 9/لو&,م /,ف4 اOي 7ا4)J G-و-رم /,ف4 7ا4! *4اك ا8NJ S َنو} &T#gت اUمT م
9ل2اس ل6سي -L 9 S َنو} &T#gت اUمT م ْاوg,ِ فh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z 0ا)ل&L ام Mم /مHس4م 1اف4:ا Eل5
/ي4اس4:ا "ف4لا /عي&? ن 3رعي ن هلو a<#ي امم 1ف4ي نا -ع& '. ر&لا ناس4:ا لا4ي ' ا8املو
^رْيَخ ْاوg,ِ فh4ََو ْاوV عيT ?ََو ْاوُ عَ مْ ساَو ْ >g تْعَ ?َتْسا اَم َهّللا ْاوg ,ّ تاَJ S@>يركلا نiر,لا +J (اH ا8)لو C fشلا C +!
@ن&اDتلاYZ َنوُ #Tلhفُ مْ لا ُ>ُ ! َ7ِ 2اmَلْوV 6َJ TهTسhفَ 4 Ufgش َ1وُي نَمَ و ْ>VكT سVف4َ$ '& 0]
ناك ن. لوا#ي ه4NJ 7ل8ل 9Gر-,لا -ع& نم QHعلا هيت6ي ن ا-& نم6ي ' ناس4:ا ن$ +ت6ي "ف4لا fشو
GQاي#لا *(اH ا4! نمو 9*اHا# نم `-45 ام Eل5 WJا#يJ 9>!وتملا QHعلا نمeي ن ا2يش 7لمي
/ي?ْعُ ملا /4كم$ا *LاO ن >وي نم *6ش4 ام4.و 91لخلا لو نم (ايش$ا `8! 6ش4ت >لو /يكلملاو
0>!وتملا QHعلا ا8)ل +5ا- \J *اHا#لا Mست /ي?عملا /4كم$ا نوكت ني#J 9*اHا#لا نو-
لHرلا ا8! ن&ا dات#ي ام-45و هلQ4م لخ-و 9لا,تر&لا نم اLو-4= Iرتشا \Hر ن _رتف4ل
لHرلا dوQ نNJ لا,تر&لا نم \يلL لHرلا رO# ول نكل 9-يري ام 8خ6ي ه4NJ نيت4bا و /لا,تر&ل
>ر#ي -L ام& هتيHس Eل5 ن&ا لك 7رتت ' Eت# -'و$ا ني& لا,تر&لا >س,ت ن Eل5 /=ير# نوكت
0نيرخjا
-ار نمو 98خا _ر$ا -ار نمJ 9_ر$ا +J ناس4;ل Bا 3\ختسا (-& +J رم$ا ناك ا8ك!و
+J *-& /ي?عملا /4كم$ا 1يO& 7ل8و *اHا#لا *اي?عُم *لL ام-45و 9همام +)J رامbلا لك
@ا4ل لو,ي ه46كو /ل6سملا `8! +J ا4تفلي ه4ا#&س 1#لاو 9(ايش$ا Qايتماو 9/يكلملا +J /&Fرلا رو)Wلا
0Bا ريخ +J B <راOم -&علا ا)ي 74 *-Hول /ي,ي,# /يعLاو GرW4 ا)يل. *رW4 ول /,ف4لا ن.
Bا -45 لمعتو 9ه& ??ختو 97ل ه,لخ ي8لا ل,علا& Bا -45 لمعت 74 ي C <راOم C E4عمو
a*4 7ل ا8امJ ا)عم لعف4ت 7ل Bا ا),لخ +تلا G-املاو 9Bا ا),لخ +تلا /Lا?لا&
9ه,# B ?5NJ 9-&علا ا)ي ا&راOم *م- امو ا2يش 7لمت ' <راOم -رHم *4و 9B (+ش لك ن.
Mي?تسي ' ي8لا ر-ا,لا ريF 7وخ `8خ6ي Bا 1# ن. 9(اي4F$ا E4F و)J %و! `8خ6ي ' Bا 1#و
w ه46ش لH w ه4 <#ت امم /,ف4لا 74م <ل? ني# Bا ن -&علا ا)ي نWت 'و 9G-املا Mم ل5افتي ن
74 742م?ي ام4. 9ر-اL *4و 7يخ$ 74م 8خ6ي /5اس ه4. 9ه,ف4ت ن 74م <ل? ام 7يل5 رbكتسا -L
0Bا -ي +J نيم6تلا و! 7ل8 نير-ا,لا نم 7ل 8خ6يسJ *QH5 ن.
ناس4:ا ي-)يJ 9<#ي ' امم 1ف4ي ن لوا#ي ناس4:ا نكل 91ف44 ن +J ا4&&#ي ن -يري 1#لا ن.
نكل 0dات#م -#اول 7ل)تسملا (ا8#لا +?عي و 9ري,فل هي?عي لامعتس\ل ا#لا= -عي >ل ي8لا <وbلا
اوعمس ام4ي# >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= لعف4ا 7ل8ل <#4 امم 1ف44 ن6& ا4رم6ي Bا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لوسر اي @لو,ي ا)عمسي ام4ي# /#ل? و& ا8! S َنو} &T#g ت اUمT م ْاوg,ِ فh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @R4لا ا8!
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لا,J 9Bا لي&س +J هHرخ ا46J C (ا#ري& C و! ‚+ل. +لام <# ن. 9Bا
ا)& لعف4يJ /ميركلا /يjا Mمسي /bرا# ن& -يQ ا8!و 9ه&راL +J هلعHJ 97&راL +J هلعHا @>لسو
9+سرفل +&# >لعت *4 Bا لوسر اي @لو,يJ 9ه&#ي ناكو C لَ&َس C همسا "رJ `-45 ناكو 97ل8ك
ه&كرو -يQ ن& /ماس6& (اHو 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ه4م `8خ6J Bا لي&س +J هلعH ا4و
لعH ن *-ر ا4 Bا لوسر اي @-يQ لاLو 9نQ# ه4 ي C "ف4 +J *-HوJ C @-يQ لاL "رفلا
هل&L Bا ‚ن. اَم C @-يQل Bا لوسر لا,J 0ه&كريل +4& ' "رفلا +?عت *4و Bا لي&س +J "رفلا
0C 74م
9ل&:ا Pا4. f,لي ل#J ا)ل ل&:او 9ل&. `-45 ناكو ه45 Bا +Oر ر8 و& ا4-يس لعف4ي 7ل8 -ع&و
dرخاJ 9لوDشم +4. @هل لا,J …ر8 +& Eل. 3يO (اHو هيل. ر8 +& لام <# ل#فلا ا8! ناكو
ا!iر املJ 9/لوQ)م /Lا4 `-ي +Jو -ا5 >b 93يOلا dرخJ 07تJايOل ه#&84ل ا!ريخ رتخاJ +ل&. Eل.
7ل \#J ا!ريخ *ير -,ل ر8 ا& اي @3يOلا لاL 9ل&:ا ريخ *ا! 7ل *لL 9+4ت4خ @لاL ر8 و&
0+ترف# +J MOو >ويل هيل. +تHا# >وي ن. @ر8 و& لا,J 0هيل. >كتHا# >وي *ر-Lو
نم 1#تسي ي8لا ليلHلا >ويلا و! Gرف#لا +J MOوي ن >وي ن 3رعي ر8 ا& ليلHلا +&ا#=لا ن.
0هل -عتسي ن (رملا
ي-45 "يل @لاL 9/يjا Mمس املJ 9ا)&#ي ناكو 9"راJ نم /ليمH /يراH `-45 ناك رم5 ن&ا ا4-يسو
'ول @لاL ه4كل ا),ت5 ن -ع& ا)HوQتي ن نكمملا نم ناكو 9ا),ت5و 9/يراHلا `8! نم ‚+ل. <#
اسر- 1اف4:ا /ل6سم +J ا4ي?عي ه45 Bا +Oر ر8 و& ا4-يسو 0ا)تHوQتل ا),ت5 +J t-,ي 7ل8 ن
ن 7رم6تسي ' رَ-َ,لا @/b\b (اكرش لاملا +J @لو,يJ 9/يسف4لا /كلملل /&5وتسملا "ور-لا Kور نم
Pي# لاملا& <!8ي ن +J ا-&5 ن86تسي ' ر-,لا ن ي 0*وم و 7ل! نم `رشو `ريخ& <!8ي
0رَ-َ,لا ه4. 9لاملا +J لو$ا 7يرشلا و! ا8! 0*وم و 7ل! Eل. لاملا 8خ6تJ /&ي=م ي +ت6تJ 9-يري
>b 97سر MOت ن Eل. 7رWت4ي 9Pراولا هx 4. @لو,يJ ر8 و& ا4ل ه#Oوي لاملا +J +4اbلا 7يرشلاو
لو,ي Pراولا ن. 0ا)ل! ريF نم *#&=و اي4-لا +J 7لمت ام لك *وملا& *&لس -L *4و ا)Lاتسي
0لاملا +J +4اbلا 7يرشلا و! ا8!و 9 C +ل 7رت ام& MتمتسvJ C @هسف4ل
' *ع?تسا نNJ 9*4 Pلاbلاو @لو,يJ لاملا +J Pلاbلا 7يرشلا ه45 Bا +Oر ر8 و& ا4ل fOويو
7يل5 +D&4ي 9Pراولا و ر-,لا لاملا Eل5 7&لDي ن 7اي. ي 9ا!QH5 نكت \J /b\bلا QH5 نوكت
0(اكرشلا +Lا& 74م `8خ '.و Bا لي&س +J لاملا 1اف4N& <لDت ن
<و&#ملا ريخلا ا-5 Eت# *لQ4 ام4ي# /يjا& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /&ا#= لعف4ا -,ل ن8.
اUمT م ْاوg,ِ فh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @1#لا لوL اوJر5 -,ل 0/4Hلا 7ل8 (اQH ناكو 9>!ريF Eل. >)4م
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ناعم ا)لكو 9Gو,لا /عس و /كر&لا /عس و 9Iو,تلا و /5ا?لا Eل5 /&ترتملا /4Hلا ي S َنو} &T#gت
>ويلا ا4و 3ورعملا& اي4-لا +J نو2ِ Jاكي -ا&علا ناك -L C @+س-,لا Pي-#لا +J Bا لو,ي 7ل8لو 9/ي,تلم
0C /4Hلا& •Jاك
*مميت و \عJ <#ت امم *,ف4 ل! >لعي <#ت امم /,ف4ل ا4مb ر&لا +?عي ي8لا ه4ا#&س 1#لا ن.
امم ه,ف4ل ا4مb ر&لا ي8لا ن$ 9رم$ا ا8! +J 7سف4 K-خت ن نمeملا ا)ي 7ايNJ 9ه4م 1ف4تل Pي&خلا
0S q>يTلَ5 Tهِ & َهّللا UنِNَJ ‡(ْ+َ ش نTم ْاوg,ِ فh 4gت اَمَ و Z @ه4ا#&س لو,ي 7ل8ل 9"ف4لا ايا&خ >لعي <#ت
0*,ف4 3يكو 97تي4 +J ام >لعي ه4. 9لماش Bا >ل5و
7ا4! ن ا4ل fOو >b 9ا&!8 _ر$ا (لم *4اك ولو Eت# /OوJرملا /,ف4لا ه4ا#&س 1#لا ني& -,لو
<8ك -,ل aPي-#لا ا8! (اH ا8املو نيت,ف4لا ني& ل&ا,تلا Iر4 7ل8&و 9/4Hلا ا!eاQHو /لو&,م /,ف4
9ه& Gراش&لا او&8كو Gو5-لا رم ل)تسم +J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر <اتكلا ل! _ع&
7ل8 P-# 0>)&تك +J *رِكg 8 +تلا 3ا=و$ا اورك4و 9ليH4:او Gاروتلا +J ا(اH Gراش&لاو *ع4لاو
ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Eَلَ5 َنوُ #Tتhفَ تْسَ ي Vلْ &َL نTم ْاوV 4اَكَ و Z ه& Gراش&لا ن\5. +J ل&L نم او?روت -L >)4 Mم
0S Tهِ & ْاوُ رَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ!َ(pَH اUمَ لَJ
او4Wو 9Bا >اك# _ع& اوJر# -Lو >)&اتك ا)4 نو-,تعي +تلا Gاروتلا +J >)#Oفي ن Bا -ار -,ل
>)4 Eل5 /H#لا >و,تل ا)يل. او)&ت4ي >لو Pا-#6& >)ل (اH 7ل8ل 9Gروتسم لWتس *افير#تلا `8! ن
(اسeر -ارو 9ا4Qلا /ش#اJ *&كترا +تلا /ير&يخلا ن5 ل&L نم ا4لL املbم Gاروتلا 3ير#ت& اوماL
لاLو >Hرلا +! +4Qلا /ميرH Eل5 Gاروتلا +J G-راولا /&و,علا ن$ 9ا)45 /&و,علا اوففخي ن -و)يلا
Bا Eل= Bا لوسر Eل. او&!8 املJ C اففخم امك# هي-ل لعل 9-م#م Eل. <!84 C @(اسeرلا ('e!
Bا Eل= Bا لوسر ني&J 07مك# +J 3=4ت >ل 74. 9' @اولا,J 0>Hرلا ه4 >)ل fOو 9>لسو هيل5
اور,ي ن لوسرلا >!رمو Gاروتلا& (+Hو >ك-45 +تلا Gاروتلا >ك#& EOري ه4. >)ل >لسو هيل5
اولفFو او&bو -L Bا لوسر اي >)4. @>\س ن&ا لا,J ا!ولفDي ن او-ار >Hرلا /يi Eل. او(اH املJ
0/يjا
ن او-ارو >!-45 ا-وHوم B امك# او?ختي نا او-ار -و)يلا (اسeر ن Eل. MيمHلا ه&ت4ا ا8ك!و
اوكرتي >لو 93=ولا ا8! او#مو >\سلاو G\=لا هيل5 +&4لا 3=و +J اوb-#و اولعJ امك 9`ورك4ي
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر /لاسر Eل5 /يiو /4ي& نوكتل (ايش$ا _ع& >!اس4ا Bا نكل 9ارb هل
>ي!ار&. >اي نم /مر#م `8! @اولاL 9ا)4ا&لو ل&:ا >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ل# ام-45و 0>لسو
ا)4 >)ل >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا fOوJ 9ا)ليل#ت ل&,4 ن نكمي 'و 9tو4 >اي نم هل&L نمو
0ا)ل# Bا 9/مر#م *سيل
نم (اH -L 'وسر ن '. ل&L نم /مر#م *4اك ن.و Eت# ا)4ا&لو ل&:ا ن اوم)في ن <Hي ناكو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Bا لوسر رم 7ل8ل 9/مر#م نكت >ل ا)4ا&لو ل&:ا ‚ن Mم هل&L ام •س4ي ن هل Mيرشت& Bا -45
ن نكمي \J 9/ي-م#ملا /ي4ارو4لا /مWعلا +! `8!و 0Gاروتلا Eل. >كت#ي ن6& >لسو هيل5 Bا Eل=
ي8لا >ك#لا& +ت6ت ام4. Gاروتلا ن 1bاو و!و '. C Gاروتلا Eل. >كت#4 C @>لسو هيل5 Bا Eل= لو,ي
لوسر لاL امل ا,&ا?م >\كلا نو-HيJ 9Gاروتلا نورO#يو 0<تكي 'و ر,ي ' ه4 Mم 9لو,ي ام -يeي
Vليِ 2اَرْسِ. َ>Uرَ# اَم ّ'ِ . َليِ 2اَرْسِ. +T4َ&yل k\mT # َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك Z @Bا لاL 7ل8ل >لسو هيل5 Bا Eل= Bا
S 000TهTسhفَ 4 اzَلَ5
{( 483 )
اوg تْ6َJ ْلg L VGاَ رْوّ تلا َلU Qَ4gت ْنَ ِلْ &َL ْنTم TهTسhفَ 4 Eَ لَ5 Vليِ 2اَرْسِ. َ>Uرَ# اَم اّلِ . َليِ 2اَ رْسِ. +T 4َ&ِل اkلT# َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك
( َنيِLِ -اَ= ْ >gتh4Vك ْنِ. اَ!وg لْتاَJ ِGاَ رْوّ تلاِ& #3 )
9ر84ك اماع? هسف4 Eل5 >ر#ي -,J %ر# و)J 9ام اماع? w لي2ارس. w <و,عي Bا +&4 >ر#ي ني#و
و! ام4. -و)يلا ا)ي ه& نوHت#ت امو 9ا2يش هيل5 >ر#ي >ل Bا نكل 9G-ا!Q و d\5 /ليسوك و
Z TهTسhفَ 4 اzَلَ5 Vليِ 2اَرْسِ. َ>Uرَ# اَم ّ'ِ . َليِ 2اَرْسِ . +T4َ&yل k\mT # َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك S <و,عي ا4-يسل /ي=و=خ
a/مر#م *4اك ا)4ا&لو ل&:ا ن. @نولو,ت ا8املJ
+! 7لتو 9ا)& او#Oفُ ي ن نو&#ي ' /=ي,4 >)سف4 Eل5 اورتسي ن او-ار >)4$ 7ل8 اولعJ -,ل
ِرَ,َ &ْلا َنTمَ و • رgفg W يT8 ّلV ك اَ4ْمU رَ# ْاوV -اَ! َنيT8ّلا Eَ لَ5َو S@>يركلا لو,لا& نiر,لا ا)فشك +تلا /=ي,4لا
>V !اَ4ْيَQَH َ7ِ لا8 •>hWَ عِ & َ?َلَ تْخا اَم ْوَ pَياَوَ #ْلا ِوَ اَمُ !Vروُ )g W h*َ لَمَ # اَم ّ'ِ . pَمُ)َ موُ #g ش ْ>ِ)ْ يَلَ 5 اَ4ْمU رَ# ِ>َ4َDْ لاَو
@>اع4$اYZ َنوg Lِ -اَ=َ ل اّ4ِ.ِو ْ >ِ)T يhDَ &ِ& '4& ]
ن *#Oو +تلا +! /ميركلا /يjا `8!و 9اوملW >)4$ -و)يلا Eل5 *مرُ# -L (ايش 7ا4)J ن8.
ا)ع&ا=ا نوكت +تلا >-,لا ي Z رgفg W يT8 ّلV ك S @E4عمو 0>)ملWل /مع?$ا `8! >)يل5 >ر# -L 1#لا
ا)لك `8!و 9?&لاو 9Qو$او >اع4لاو ل&:ا +J ا!-H4و 9/ل=ف4م M&ا=$ا *سيلJ 9/ل=تمو /Hم-4م
+)J C اياو#لا C ام 0ر)Wلا Eل5 ي8لا >#شلا +4عي Z اَمُ !Vروُ )g W h*َ لَمَ # اَم ّ'ِ . S رفWلا *او8 Eمست
>ير#تلا ن. >Wعلا& ?لتخي ي8لا >#شلا ي 0Z •>hWَعِ & َ?َ لَتْخا اَم ْوَ S /WيلDلا (اعم$ا +J +تلا نو!-لا
>)يD&و >)سف4$ >)ملW Eل5 >)ل ا&ا,5 ناك ام4. >ير#تلا نكلو 9GراO (ايش$ا `8! ن$ نكي >ل ا4!
0>!ريF Eل5
a+4\فلا رم$ا >ير#ت +J ررOلا ام Bا >ك# نم *\ف4'ا +J <Fار لك لو,ي ' Eت# 7ل8 لوLو
-L >ير#تلاJ 0Bا >ك# ن5 *\ف4'ا +J /&Fر +! Bا همر# اميJ ررOلا ن5 P#&لا /لوا#م ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
C ا4م ناس4:ا M4مي w Eل5$ا لbملا Bو w Iرش&لا Iوتسملا Eل5 ن#4و 9ا&ي-6تو ا&- +ت6ي
ناك ن8. 9هم /5ا? ن5 dرخ ن&'ا ن$ 9Iول#لا ه45 M4مي و 9ا&ي-6ت ه4&ا ن5 C 3ور=ملا
ْ>ُ)َ ل h*ّ لT#V ~*اَ &Xيَ? ْ>ِ)ْ يَلَ5 اَ4ْمU رَ# ْاوV -اَ! َنيT8ّلا َنXم •>h لgWِ&َJ S@Eلاعت لاL ا&ا,5و >)ل [(اQH >ير#تلا
اَ4ْ-َ تْ5ََو ِلِ ?اَ&ْلاِ& ِ"اّ4لا َلاَ وْ مَ ْ>ِ)T لْكَ َو ُ هh 4َ5 ْاوُ )g 4 ْ-َLَ و اَ&Xرلا ُ>T!T 8hخََو † ^ريTbَك Tهّللا ِليِ &َس نَ5 ْ>T!X-َ=ِ &َو
@(اس4لاYZ lميِلَ l&اَ 8َ5 ْ>ُ)h 4Tم َنيِرِJاَكh لِل '&$ w '&' ]
0>)يل5 Bا `-ار ي8لا (اQHلا و! 7ل8و
نم -=,لا و! ام هل لو,ي ه46كJ Bا A)4م ن5 dرخي >لاWل +ت6ي ام4ي# يوامسلا Mيرشتلا ن.
لاوم لك6ي ا8امل aBا لي&س ن5 -=ي ا8امل aا&رلا 8خ6ي ا8امل a>لWي ا8امل aBا A)4م ن5 هHورخ
Mيرشتلا +ت6ي 7ل8ل 9ه,# نم رbك (+ش& هسف4 Mتمي Eت# 7ل8 لعفي >لاWلا ن. aل?ا&لا& "ا4لا
0همر#ي Mيرشتلا نكل 9هل k\#و ا,# /عتملا نم W#لا ا8! ناكو 9/عتملا W# هيل5 *وفيل يوامسلا
لعHي ن -ارو …Bا `رخ ام لHعتسا لتا,لا ن$ aهلت,ي نم Pاريم نم >ر#ي لتا,لا 7ل8 لاbمو
0Pاريملا نم /مر#يل Mيرشتلا +ت6ي 7ل8ل 9لتL /ميرH <كتراJ 9Pاريملا& /عتملا هسف4ل
7ل8 MOو ني# Mيرشتلاو C Pاريملا نم >ور#م *46J ا8ك! 7تي4 *ما- ام C @هل لو,ي Mيرشتلا ن6ك
97لمي ام >)يل. ل,ت4يل لت,لا& هيل5 هتbرو I-عتل /Oر5 Pروم لك ناكل '.و …Pروم لك Eم# ام4.
-=لاو …1#لا راك4N& >لWلا 9/فلتخملا ه5او46& >لWلا -H4 ا4! 7ل8كو Pاريملا نم /مر#4 0' @لا,J
(ايش >)سف4 Eل5 اولخ- -L -و)يلا >ا- امو 9ل?ا&لا& "ا4لا لاوم لكو 9ا&رلا 8خو 9Bا لي&س ن5
0>)ل ا,# *4اك (ايش >)4م <لسي MيرشتلاJ >)ل *سيل
ن. @اولا,J رم$ا ا8! >)45 Kاشُي ' نو&Fري >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نمQ +J -و)يلا ناكو
نوللا ا8! ن >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -Hو 7ل8 -ع&و 0لي2ارس. +4& Eل5 >ر#م >اع?لا ا8!
0>)#OJ ي8لا رم$ا ا8! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر 3شكJ 9Gاروتلا +J ل\# >اع?لا نم
َنو} &T#g ت اUمT م ْاوg,ِ فh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @/,&اسلا /يjا +J 1#لا هلوL -ع& /يjا `8! (+Hت ا8املو
0Bا نم /لو&,ملا ريF /,ف4لا fOوت /يi -ع& *(اH -L S Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z /يi ن 3رع4 ن#4و aS
/كلم /ي4اس4:ا "ف4لا +J ن. @/ي4اس4:ا *اكلملا +J +4اعملا +5ا-ت ن5 9'و `ا4لL ام رك84لو
ني8لاJ S َليِ 2اَرْسِ. +T4َ&yل k\mT # َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك Z @1#لا لو,ي ني#و 9Iرخ /كلم 7ر#تتJ 9ل&,تست
`ا&ت4ا& /ل6سملا `8! Eل. *فتلي نل "ا4لا نم ناع&شلاJ 9/فلتخم *'اعف4ا نولعف4يس ا8! نوعمسي
`-45 "يل نم ام 9>اع?لا نم Iرخ ناول Eل. 7ر#تت -L هسف4 نNJ >اع?لا _ع& `-45 نمو 9cلا&
0ه4م >ار#لاو >اع?لا نم ل\#لا Eل5 3رعتيل -ي-ش `ا&ت4ا& *فتلي 3وسلJ >اع?
را,تJ'ا نHش M2اHلا -45 ريbي ي8لا >ك#لا ا8! 9>ر#يو لل#ي ي8لا >ك#لا& Bا +ت6ي ن ل&,J ن8.
9هعم -وHوم ريF Eل5 ام-عم 7ر#ي ن ل&L 1#لا ن. 9ه&اعل هل ليسي ي8لا >اع?لا رك8 نHشو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن ل&Lو 9>اع?لا رك8يو ه4ا#&س 1#لا +ت6ي ن ل&,J 7ل8ل 9هعم -وHوم Eل5 اي?عم 7ر#ي ه4NJ
هيل5 هلQ4 ام& ا)ل&L 1?4 -L لوسرلا -H4 9اماع? -Hت ' +تلا /ي4اس4:ا "ف4لا Eل5 رم$ا <ل,ُ ي
w نوكي /ي4اس4:ا "ف4لا +J +4اعملا +5ا-ت&J 0S َنو} &T#g ت اUمT م ْاوg ,ِفh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z 1#لا
ي8لا نQاوتلا نوكي ا8ك!و 0/م-عم /كلم 7ر#ي ن ل&L /كلامو G-Hاو /كلم 7ر# -L w ه4ا#&س
0هل 1ولخملا نوكلا +J Bا `-ار
+J (+ش لك ن. S 9Eَ س4َي َ'َو +X &َر nلT Oَ ي ّ' Z 0ا2يش رك8يو ا2يش Eس4ي \J 9ه4وك >ك#ي <ر ه4.
و)J 9رخi اOع& Eس4يو 91لخلا نم اOع& رك8ي ' و!و 9>يلعلا ري-,لا 1\خلا و!و `ر‚-َL امك همل5
0/مك#ل /مع4لا E?5و 9/مك#ل >-علا <تك -L
'. *سيل <سكلا Eل5 Gر-,لا ن ناس4. لك Iري Eت# 7ل8و 9هكرتي >ل ه4كلو 9Gر&5 ري,فلا لعH -,ل
ن نكمملا نمو 9*ا5اس و 12اL- -ع& اQHا5 نjا ر-ا,لا f&=ي ن نكمملا نمJ 9\2اQ اOر5
Eت# %نيرخjا (ا?5. Eل. 7ر#تي ه4NJ 7ل8 ر-ا,لا و Iو,لا >ل5 ام ا8NJ 9افيعO يو,لا f&=ي
او?عي ن6& (ايوL$ا Bا رم6ي ام-4عJ 9(ايوL$ا هي?عيJ 9افيعO را= ول +)ل:ا نيم6تلا هسف4ل نمOي
08خ6ي 3وسJ افيعO را= ول >)4م -#اولا ن$ %او&يHتسي ن. >)يل5 نNJ او,ف4يو
>-خ -L لو,لا ا8! S َنو} &T#gت اUمT م ْاوg ,ِفh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z @Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لو,J ن8.
ا)4. 9ارJاك >ا- ام 9ه& I-تJا ولو ا&!8 _ر$ا (لم >!-# نم ل&,ي نل ه4 +!و 9ا)ت,&س /يOL
>b 9ار-! *سيل +تلا /,ف4لا -ي-#ت& 7ل8 -ع& نم +ت6يو 0ر-! ا)4. 9ا)ل را&ت5ا ' /OوJرم /,ف4
امو 9>اع?لل _رعتت /يOL +!و 9ا!و&8ك >)4كلو Gاروتلا +J >!-45 -Hوت /يO,& -و)يلا fOفي
-Hاولا *اكلمJ 97ر#تت ن نكمي +تلا *اكلملا نم ريbكلا 7ا4)J >اع?لل _رعتت /يO,لا *ما-
7ِ رَ#ُي ن لي,J 0>-عملا *اكلم ه& 7ر#تت ي8لا <ولس$ا ريF <ولس6& نوكت ا)تكر#J 7ر#تت ني#
ا8)ل ا-ي=ر لم5 -L نوكي ه4ا#&س ه4NJ 9Gرس#& 7ل8 E,لتي ' Eت# 9>-عم ه4 Eل. >-عملا نا-Hو
UنِNَJ ‡(ْ+َ ش نTم ْاوg ,ِفh 4gت اَمَ و َ نو} &T#gت اUمT م ْاوg ,ِفh 4gت اzّتَ# Uرِ&ْلا ْاوV لاَ4َت نَل Z 'و -Hاولا <لL 1LريJ 9>-عملا
@ه4ا#&س 1#لا هلوL +ت6ي 7ل8 -ع&و S q>يTلَ5 Tهِ & َهّللا
ْلg L VGاَ رْوّ تلا َلU Qَ4gت نَ ِلْ &َL نTم TهTسhفَ 4 اzَلَ5 Vليِ 2اَرْسِ. َ>Uرَ# اَم ّ'ِ . َليِ 2اَرْسِ . +T4َ&yل k\mT # َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك Z
@نارم5 لiY S َنيِLِ -اَ= ْ >Vت4Vك نِ. اَ!وg لْتاَJ ِGاَ رْوّ تلاِ& ْاوg تْ6َJ #3 ]
\J ار-=م *ما- امو 9ر-=م +! ل#و C >ار# C ا)ل&ا,يو 9 C ل\# C و! C ل# C /ملك E4عمو
هلوL رLاJ *2ش ن.و C ل# ('e! C @لو,4و 9 C ل# نا8! C @لو,4 ل& C ن'\# نا8! C لو,4
ْنِNَJ Uنِ)ِ 4اَميِ Nِ& ُ>َ لْ5َ ُهّللا UنV!وg 4T#َتْماَ J ~*اَ رِHاَ)ُ م V*اَ4Tمْ eُ مْ لا ُ>V كَ (pَH اَ8ِ. ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S@Eلاعت
@/4#تمملاYZ Uنُ)َ ل َنوn لT #َي ْ>ُ ! َ'َو ْ >ُ )ّ ل •لT # Uنُ! َ' ِ راّفV كْ لا Eَ لِ. UنV!وُ عِ Hْرَت َ\َJ ~*اَ 4Tمْeُ م UنV!وُ مg تْمT لَ5 '$ ]
k\mT # َناَك ِ>اَعّ ?لا nلV ك Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي ام-45و 9-رفم ل#لاو 9(اس4لا /5امHل `8! C ن! ' C
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
هسف4 Eل5 >اع?لا نم اOع& >ر# -L ه4 +4عي ا8)J S TهTسhفَ 4 اzَلَ5 Vليِ 2اَرْسِ. َ>Uرَ# اَم ّ'ِ . َليِ 2اَرْسِ. +T4َ&yل
>ل ا2يش ر84ي ني# ر8ا4لا ن$ %Bا /,JاوJ هسف4 Eل5 همر# -L ه4و 97رتي و 8خ6ي ن +J ر# و)J
0Bا >ام ر84لا& هسف4 >Qل -L و)J هيل5 Bا هOرفي
VGاَ رْوّ تلا َلU Qَ4gت نَ ِلْ &َL نTم Z و! /مع?$ا نم اOع& هسف4 Eل5 لي2ارس. هيJ >ر# ي8لا نمQلا ن.
ْلg L Z @لي2ارس. +4& <?اخي ن >يركلا هلوسرل رم$ا +ت6يو 9Bا همر#ي >ل >ير#تلا ا8! ن ي S
هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن اومل5و 9>!رتس 3شك -L ه4. S َنيِLِ -اَ= ْ >Vت4Vك نِ. اَ!وg لْتاَJ ِGاَ رْوّ تلاِ& ْاوg تْ6َJ
7ل8و 9Gاروتلا& -و)يلا *6ي >ل ا8)لو 9Gاروتلا +J -وHوم هL-= -يeي ي8لا R4لا ن >لعي >لسو
امو 9/ل-اHملا و 9/HاHللا لمت#ي 'و 9Bا لوسر ه& (اH ام 1-=ي ا#ير= ا=4 ا)يJ ن >)ملعل
Tهّللا Eَ لَ5 اzَرَتْJا ِنَمَ J Z @1#لا لو,يو 0نيL-ا= ريF >)4 +4عي ا8)J Gاروتلا اورO#ي >ل اوما-
S 000َ<T 8َكْ لا
{( 484 )
( َنوُ مِ لاّWلا ُ>ُ ! َ7ِ 2َلوV 6َJ َ7ِ لَ8 T-ْ عَ & ْنTم َ<T 8َ كْ لا Tهّللا Eَلَ5 IَرَتْJا ِنَمَ J #4 )
نمJ <اتك و لوسر ه& لQ4ي >ل ا2يش Bا Eل5 -# 1لتخي ' fOاولا ري8#تلا لو,لا ا8! +J ن.
َ/ّلTم ْاوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ-َ= ْلg L S @7ل8 -ع& 1#لا لو,يو 0هسف4 '. >لWي ' Bا Eل5 <8كلا يرتفي
Z 000lفيT 4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ.
{( 485 )
( َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و ا[فيT 4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ. َ/ّلTم اوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ-َ = ْلg L #5 )
0Z lفيT4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ. َ/ّلTم ْاوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ -َ= ْ لg L S @لو,ي ن >لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر 1#لا رم6ي
/لم& نامي:ا Eل. Gو5-لاو 9نيملسملا Bا& ني4مeملا لك *ƒمس +تلا +! >ي!ار&. /لم ن 3رع4و
و! (اي&4$او لسرلاو نامي:ا <كرJ 93\خلا لمت#ي ' نامي:ا ر!وH ن tاOي: +! >ي!ار&.
*ا-,تعملا لمشت C /لملا C و 0اع&ات 7ا4! ن امك ام-,م 7ا4! ن +4عت C اوع&تا C /ملكو 9-#او <كر
0-2ا,علا ناي&ل نوكي ني-لاو 9>اك#$ا لمشت /عيرشلا ن امك 9/ماعلا *اعيرشتلاو
اميوL اH)4م M&تيو 9>ي,تسم ?خ Eل5 ريسي ي8لا +4عت Z lفيT4َ# S /ملك ن ل&L نم ا4Jر5 -Lو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نيميلا 9نيLاسلا +J ليم ل! 34#لاJ 7ل8 Mمو C (ا#مسلا /يفي4#لا C ا4تلم Eمس4 ن#4و ايوتسمو
Bا A)4مل ي-ا)لا 1#لا ني-لا ن5 لو,4 ن8. 3يكJ 9راسيلا Eل. /سو,م راسيلاو 9نيميلا Eل. /سو,م
a3ي4# ه4. @هتعيرشو
ي8لا نNJ >5 -L -اسفلا >ا- امو 9-اسفلا >عي ني# '. لسرلا لاسرN& لخ-تت ' (امسلا ن. @ا4لL -,ل
9-اسفلا ن5 ل2ام `ا4عم 3ي4#لاJ 9>ي,تسملا ?ار=لا Eل. I-ت!ا ي8لا و! -اسفلا ن5 اJر#4م ليمي
0Z نيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lفيT 4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ. َ/ّلTم ْاوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ-َ = ْلg L S 9ل-تعم dوعملا ن5 ل2املاJ
>يلعلا و!و 1#لا >لكتي ني#و 9\عJ MLو ام لو,لا 1&ا?ي ن و! 1-=لا ن$ %>ع4 Z ُهّللا َ1َ -َ= S
>لكتي ن لو,عملا نم "يلJ Eلاعتو ه4ا#&س هلو,ي ام MLاولا 1Jاوي ن -& ' aP-#ي ي8لا امJ 'Q
_,4يJ Gاي#لا MLاو +ت6ي 7ل8 -ع&و 9لوسرلا Kا&ت ناسل Eل5 و 9لوسر ناسل Eل5 +ت6ي ام\ك Bا
0هH)4م Eل. Gو5-لا fلا= +J و! ام >\كلا نم لQ4ُي 'Q >يلعلا 1#لا ن. 9هفلاخيو 1#لا لوL
Eل5 P-#ت 3وس ا)4 'Q >يل5 w ه4ا#&س w ه4NJ نامي:ا اياOL نم /يOL Bا 1ل?ي ني#J ن8.
او4اك ني4مeملا ن. 0ا)م)Jو ا)&اعيتسا Eل5 MHشي ' هيJ *ليL ي8لا 3رWلا ناك ن. 9لاL ام 1Jو
ن5 رHا)ي ه4NJ هيم#ت Gريش5 >)4م -#اولل نكي >ل ن.و ني,!رمو 9ني-)?Oم رم$ا لو +J
/مL +Jو /يسا,لا G-ي-شلا Gرتفلا `8! +Jو 0-)?Oيو <8َعُ ي ه4NJ GرH)لا M?تسي >ل ن.و 9-\&لا
@رم,لاYZ َرُ&}-لا َنوn لَوُ يَو ُ Mْمَ Hْلا ُ>َQْ)ُ يَس S@1#لا لو,لا لQ4ي ني4مeملا -ا)?Oا 45 ]
-5اسي ' MLاولا ن. aا8! MمH ي @ل(استي لو,لا ا8! Bا ناوOر هيل5 رم5 ا4-يس Mمسي ام-45و
1ل? -L Bا ن Eل5 ليل- ا8!و …ر&-لا اولوو َ MمHلا نو4مeملا >Q!و 9ر-& *(اH >b 9ا8! Eل5
-ع&تسي ن ه4كمي ناس4:ا ن. 01-=لا 1ل?م ا8!و 9ر&خ امكو لاL امك P-#تس ا)4 نمOو /يOL
ني نمJ 9>لعيو 1لخيو 1لخ ي8لا و! 7ل8 لاL ي8لا نكل 91لخ ي8لا ريF لاL ي8لا ن ول 1-=لا
@>يركلا لو,لا E4عم ا8!و a_Lا4تلا +ت6ي
@(اس4لاYZ ^ريTbَك lJَ\Tتْخا ِهيِJ ْاوُ -َ Hَوَ ل Tهّللا ِرْيَF ِ-4T5 ْنTم َناَك ْوَ لَو َ نiْرg,ْ لا َنوُ رU&َ-َ تَي َ\َJَ S )% ]
نو#سمتي Iرا=4و -و)ي نم <اتكلا ل! ن <يHعلا نمو 9'Q >يلعلا -45 نم (اH 1# لوL ه4.
>ي!ار&. ن. @لاL >)Oع&و 9اي-و)ي ناك >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن. @>)Oع& لا,J 9>ي!ار&. ا4-يس +J
3يكJ 9>ي!ار&. -ع& نم ات(اH ام4. /ي4ار=4لاو /ي-و)يلا ن اوم)في ن <Hي ناكو 0اي4ار=4 ناك
َلْ !َاي S@\2اL >يركلا نiر,لا (اH 7ل8ل a`-ع& نم *(اH -L للملا `8!و اي4ار=4 و اي-و)ي نوكي
@نارم5 لiYZ َنوg لِ,ْ عَ ت َ\َJَ T`T -ْعَ & نTم ّ'ِ . Vليِ Hh4:اَ و VGاَ روّ تلا T*َ لِ Q4V pَمَ و َ >يِ!اَرْ&ِ. +ِ J َنو} Hpَ#g ت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا
&5 ]
نِكَ لَو l‚ يِ4اَرْ=َ 4 َ'َ و l‚ يِ-وُ)َ ي V>يِ!اَرْ&ِ. َناَك اَم S@>\سلا هيل5 >ي!ار&. ني- 7ل8 -ع& 1#لا fOو -Lو
@نارم5 لiYZ َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lمT لْس}م lفيT 4َ# َناَك &( ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/لL ن5 '. ر-=ي ' >\ك ه4. aاي4ار=4 و اي-و)ي ناك ه4 >ي!ار&. Eل5 او,لتخي ن نكمي 3يكJ
<اتكلا ل! ل)J S نيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و Z @>ي!ار&. ن5 1#لا لو,ي ام-45و 0/Dلا& /لفFو /4?J
9Bا& 7ارش. ا8)J Eسيعل Gو&4لا& نو4مeيو 9ريQعل Gو4&لا& نو4مeي ني# >)4$ %>ع4 aنوكرشم
>ي!ار&. ا)& (اH A#لا ر2اعش ن$ %>ي!ار&. /لم Eل5 >)4. @نولو,ي >ا4=$ا G-&5 <رعلا ناك اOيو
َ/ّلTم ْاوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ-َ= ْلg L Z @لو,يو 97ل8 ن5 >ي!ار&. ا4-يس ه4ا#&س 1#لا `Q4ي ا8)لو 9>\سلا هيل5
/لمل /,Jاوم ه& (اH امو >ي!ار&. /لم ن Eل5 ل-ي 7ل8و S َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lفيT 4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ.
1#لا لو,ي >b 0>\سلا هيل5 >ي!ار&. Gو5-ل /&اH.و 9ه& (اH امو >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م
S َنيTمَ لاَعh لyل IŠ-ُ !َو lكَ راَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلU وَ Uنِ. Z @ه4ا#&س
{( 486 )
( َنيTمَ لاَعh لِل IŠ-ُ !َو ا[كَ راَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡*ْ يَ& َلU وَ Uنِ. #& )
`8! ل&Lو 9/ي4اس4:ا *اكلم لكل 1#لا (اور. +J ا&&س +4اعملا E5ا-ت ناك 3يك ل&L نم ا4Jر5 -,ل
هيل5 >ي!ار&. ا4-يس ن5 Pي-# 7ا4! ناك /مركملا /كم& >ار#لا *ي&لا (ا4& ن5 P-#تت +تلا /يjا
لiYZ َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم َناَك اَمَ و lفيT 4َ# َ>يِ!اَرْ&ِ. َ/ّلTم ْاوُ عِ &ّتاَJ ُهّللا َ1َ-َ= ْلg L S@1#لا لاL ني# >\سلا
@نارم5 #5 ]
`-ي Eل5 >ار#لا *ي&لا -5اوL MJر ناكو 9>ار#لا *ي&لا& /ل= (اي&4$ا لو و! >\سلا هيل5 >ي!ار&.و
>ي!ار&. ا4-يس /لاسر +J >\كلا +ت6ي ني#J 9>\سلا هيل5 tو4 -)5 +J ناJو?لا& رتسو رم? ن -ع&
9>ار#لا *ي&لا (ا4& /b-ا# +!و 9>ي!ار&. ا4-يس •يرات +J /b-ا# ر&ك +ت6ت ن -& \J >\سلا هيل5
Bا Eل= Bا لوسر >)سر Eل5و نيملسملا ني& GاHا#ملا ن5 >لكت ام4ي# ه4ا#&س 1#لا ن امك
-ار 3ر#ملا ليH4:او /Jر#ملا Gاروتلا >)ي-ي +Jو <اتكلا ل! ني&و 9نiر,لا `-ي +Jو >لسو هيل5
ا4م -يري Bا ن 7ل8 E4عمو 0نيملسم ا4امس ي8لا >ي!ار&. /لم و! -#او (+ش Eل. ا4-ري ن ه4ا#&س
(او!$ا *ع&تا ن. _ر$ا ل! /كر# ن$ %_ر$ا ل! /كر# Eل5 (امسلا >يL ر?يست ن
/كر#لا -و)Hم KايO و! ا)45 Aت4ي ام نNJ *م-ا=ت -L *اكر#لا *ما- امو 9*اكر#لا *م-ا=ت
0ا--&م -و)Hملا ا8! ري=يو 9/ي4اس4:ا
ناس4:ا ا8! w `ركف& ا)b#&ي ن -ع& w ه&لL +J G-ي,5 Qكرتت +تلا >ي,لا لم#ي ي8لا ناس4:ا نكلو
*اعيرشت 1&?ي ن ناس4:ا Kا?تسا امل ا8! <لا,لا -وHو 'ولو 9Bا *اعيرشت ه& 8ف4ت <لاL هل
ريD& ناس4:اJ %ه#راوH& Bا Mي?ي ن Kا?تسا املو 9*اعيرشتلا `8! ي-eي ن Kا?تسا اَمَ لو 9Bا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0/&ول?ملا /كر#لا ي-eي ن Mي?تسي ' <لاL
<لا,لا <=4ي ن +!و Iرخ /يلم5 نم Mيرشتلا +J w ن-&لا w +4اس4:ا <لا,لل -& \J ن8.
0اOي G-ا&علا +J <ي=4 <لا,لل f&=ي 7ل8&و 9B -#او *ي& Eل. هHوتي ني# لم5 هل نوكيو
نمeملا ناكJ 9هسف4 <لا,لا >ك#ي هHتُملا ا8!و €هَHx تُم w اOي w <لا,لل -Hوي ن -& ' ناك ا8)لو
ا)Hتم ا4&لاL نوكي ن Iر#ت4 Bا GرO# +J نوك4ل G\=لل +ت64 ني#J 9ا&لاLو ا&لL lموك#م >لسملا
aا8امل 9هيل. هHوت4 ن Bا ا4رم ي8لا ناكملا Eل.
+J >سHلا نوكي ن -يري هتاLارش.و هت'Q4تو هتكر&و هتم#ر +?عي /5اس Eلاعتو نا#&س 1#لا ن$
Eت# MيمHلا هيل. هHتي *ي& B نوكي ن -& ' ناك 7ل8لو %*ايلHتلا `8! لا&,تس' ل!eم MOو
<لا,لا +J G-#و اOي +?عي ه4NJ 9G-#و *'اسرلا <كومل 1#لا E?5 امكJ 9G-#و ني-تلل +?عي
Eل5 رم$ا Bا رسي -Lو 9ا-Hسم ر&تعُي >\س;ل /&س4لا& هيJ Bا -&عي ناكم لكو 9هَHتملاو +4اس4:ا
@w >لسو هيل5 Bا Eل= w لا,J 9-م#م ا4-يس /م
0C ارو)?و ^-Hسم _ر +ل *لعH C
/م Eل5 هتم#ر Mسو -L نكلو ا--#م ا4اكم +Oت,ي /,&اسلا *ا4اي-لا +J هت-ا&5و Bا (ا,ل ناكو
0>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م
/ي#?سلا /ل!ولل و-&ي -L ي8لا <ارتلا نNJ رو)?لا (املا -,تف4 ام-45 ا44. 9رو)? _ر$ا <ارت ن.
0ارو)? ا4ل Bا هلعH -L /JاW4لا >-5 +J <&س ه4
/م نم -رJ لك (ا,ل نوكي ن -ار -L Bا ن6كو 9<ارتلا& ر)?تيو >ميتي ن ه4كمي ناس4:ا ن.
0ا-Hسم ري=ي B >لسملا هيJ -Hسيو Bا هيJ -&ع4 ناكم لكو 0اري&ك اريسيت ارسيم ه& -م#م
M4=ملا +J Bا -&عي لماعلا Iر4 ن#4J 9-Hسملاو هيJ Bا -&ع4 ناكم ي ني& اLراJ 7ا4! نكل
+J ر2اسلل نكميو 9ل,#لا +J _ورفلا ي-eيو Bا -&عي t\فلاو 9ل=فلا +J Bا -&عي 8يملتلاو
ا4اكم ناس4:ا QXيَ#ُ ي ني# نكلو 97ل8 -ع& هلم5 لواQي نو 9ناكم ي +J هت\= ي-eي ن Kراشلا
0Qي#ُ م ناكم ه4. %Gاي#لا *ا?اش4 نم رخi ا?اش4 هيJ لواQي ن روW#مJ 9B اتي& نوكيل
0ا-Hسم ري=يل ه==خت ناكمو هيJ لمعت ناكم ني& اLراJ 7ا4! نكلو 9/لو&,م ا)لك G-ا&علا ن.
لDتس4 ' >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -ار 7ل8ل 9Bا (ا,ل '. هيJ لواQي ' ناكم و! -HسملاJ
/,ف= -,عي ي8لا ن w >لسو هيل5 Bا Eل= w ا4ل fOو -Lو 9ا4اي4-& 1لعتي رم ي +J Qي#لا ا8!
Bا -ري ' لوسرلا ا5- -,J 0`-Hي نل هل 'اO ا2يش هيJ -ش4ي ي8لاو 9ا)يJ Bا 7را&ي >ل -Hسملا +J
0هتلاO هيل5
ناس4:ا R=خيلJ 9/5اس نيرش5و اb\b >وي لك ناس4:ا نم 8خ6ت ن ا)يفكي اي4-لا روم ن.
"يلJ 0-Hسملا <ا& Eل5 لاع4لا Mلخي امك اي4-لا Gاي#لا _ارF لك Mلخيلو 9`-#و B /5اس نمeملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9Bا (ا,لل R=خملا *Lولا +J Bا (ا,ل ريF (+ش ي6& ناس4:ا لDش4ي ن /Lايللاو <-$ا نس# نم
0(ا,للا ا8)ل R=خملا ناكملا +Jو
نو 9`وDلو >\كلا لوOJ +J -# 7عم >لكتي ن نم 7سف4 M4مت ن +D&4ي -Hسملا لخ-ت /5اسJ
9ا-Hسم نوكيل ام اQي# R=خ4 ن /5اسو 0-Hسملا +J 7-وHو نم -يفتستل 3اكت5'ا يو4ت
aا)Hتم هل راتخي ن -#او لكل رم$ا 7رتي a-Hسملا لخا- `اHت'ا نوكي 3يكJ
ام4ي& Bا رايتخا& B *ي& و! -#اولا ناكملا ا8! 9-#او ناكم Eل. `اHت'ا& >Qتلم نمeملا ن. 9'
و! اعيمH ا))Hتم Bا 1لخ رايتخا& Bا *وي&J 9Bا 1لخ رايتخا& B *وي& +! Iرخ$ا -Hاسملا
0>ار#لا Bا *ي&
/ي,& Mم Bا *ي& Eل. ه!اHتا نوكيس -&ا5 لك ن$ %ا)Hاوتم >لاعلا -Hتس GرW4لا `8! رW4ت ني#و
ا)Oع& ل&ا,g ت ا)لك ا4!وHو ن. 9نو)Hاوتيو 9Bا *ي& لو# >)لك نو4مeملا 3تليJ 9B ني-&اعلا
@لو,ي ه4ا#&س 1#لاو a/&عكلل `اHت'ا GرورO ام نكلو 9اOع&
@Gر,&لاYZ q>يTلَ5 €Mِساَو َ هّللا Uنِ. Tهّللا ُهْ Hَو U >َbَJ ْاوn لَوg ت اَمَ 4ْيَ6َJ ُ<ِرhDَ مْ لاَو g1ِرhشَمْ لا Tهّللَو S ''5 ]
"ا4لاJ 9>اعلا E4عملا و! ا8)J 9<رDملاو 1رشملا B >ا- امJ 9هلو,4 ام -يeت /يjا `8! ن. @لو,4
ل=وت ن -ع&و 9اOي <و4Hلاو لامشلا >b <رDملاو 1رشملا Eل5 اوJرعت نوكلا اوJر5 ام لو
+Lرشلا لامشلا C ا4Jر5 /Jورعملا M&ر$ا /يل=$ا *ا)Hلا <4اH& /ي5رفلا *ا)Hلا -ي-#ت Eل. >لعلا
9B *ا)Hتملا لكJ ن8. 0C +&رDلا <و4Hلا C و C +Lرشلا <و4Hلا C و C +&رDلا لامشلا C و C
0>يركلا لو,لا ا8! 1,#ي /&عكلل `اHت'او
ناس4. ا)يل. هHتيو 9همام <رDلا نوكيو 9هفلخ 1رشلا نوكي -,J /&عكلا Eل. ناس4. هHتي ام-45و
/يواQ +J نوكيJ 9/&عكلا Eل. هHتي Pلاbو 9/&عكلل هHتملا هHو Mم ه)Hو ل&ا,تيJ 9/&عكلا Eل. رخi
*ا)Hلا لكو <و4Hلاو لامشلاو <رDلاو 1رشلا نم رش&لا 3تلي ا8ك!و 9ا)يل. ارWا4 Iرخ
0/&عكلا لو# /ي5رفلا
نوكت ' 7ل8&و 9/&عكلا Eل. هHتم 1لخلا MيمH ي S ُ<ِ رhDَ مْ لاَو g 1ِرhشَمْ لا Tهّللَو Z @1#لا لو,J ن8.
_ر$ا Qكرم /&عكلا ‚ن /!اتم +J لخ- ن -ير ' ا4و 0Iرخ /)H نم Bا& Eلو /)H 7ا4!
7ل8ل 9MيمHلل اQكرم نوكت هيJ /?,4 ي6J اروكم ناك ا8. (+شلا ن$ %ا)4م *,لخ _ر$ا نو
7ل8&و 9G-ايQو +فكي 7ل8 ن. aا!راتخا -L Bا ن ا)#Hري ن +فكي ' نكل 9>\كلا ا8! لbم 7رت4لJ
0+فكي ا8!و 9Bا رايتخا& Bا *ي& ا)4$ %7ل8ك ا)4. 9رم$ا +)ت4ي
<ل= نم *سيلو لو,علا ا)يJ 3,ت +تلا (ايش$ا ن >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4مل5 -,ل
ن5 ه)Hو Bا >رك +ل5 ا4-يس لو,يو 0ل-H و 3\خ ل#م نوكت ن f=ي ' ني-لا و -2ا,علا
Eل= Bا لوسر fOوJ C aB *ي& لو 7ل8 C 9لHر هل6س @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/&عكلا لعH -L Bا نا tاOي. ا8! 0"ا4لل MTOُ و *ي& لو و! نكلو 9اتوي& هل&L ن >لسو هيل5 Bا
يT 8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلU وَ Uنِ. Z @Eلاعت Bا لو,ل 7ل8و 9رش&لا "4H هيJ -&عتي هل *ي& لو +!
نمJ يرش&لا "4Hلا Eل5 /,&اس "ا4Hا 7ا4! *4اك ن. نكلو 0S َنيTمَ لاَعh لyل IŠ-ُ!َو lكَ راَ&ُم َ/ّكَ &ِ&
"اي,لا -45 ه4كلو -#او ل,علا 1?4م +J >-i امو0ا)Jرع4 ' *وي& B 7ا4! *4اك ه4ا -كeملا
/Jا,bلا '. نوكلمي ' ني8لا "ا4لا 1?4م Mم >-?=ي ' B *ي&ك >ار#لا *ي&لا -وHوJ 7ل8لوم-او
و)J /4س نويلم ا8ك نم *ايرف#ل اJاشتكا 7ا4! ن 9>)4م -#اولا Mمسي ن /5اسJ 9/ل#Oلا /ي4ي-لا
"ير-: لايH /سمخ 7ا4! ن _رتف4ل aني4سلا نيي\م هيل5 رمي >ل >-iو 3يك @\2اL ل(استي
\يH نيb\bو >\سلا هيل5 >ي!ار&' u\يH رش5 -#و 9>\سلا هيل5 tو4ل لايHا /b\bو >\سلا هيل5
0ا)4يي\م ' *او4سلا 3'p& ا--#م يرش&لا -وHولا نوكي ا8ك!و 9>\سلا هيل5 -م#مل
نكل 97ل8 ل,ي >ل ني-لا ن. a_ر$ا َرَمَ 5 نم لو >-i ن. @-# 7ل لاL ل!و @لو,4 ناس4:ا ا8)ل
ل,يلJ 7ل8ل 9_ر$ا نكس نم لو "يل ه4كلو 9يرش&لا "4Hلا ا8! لو و! >-i ن. @لاL ني-لا
Uنَ َرَت ْ>َ لَ S@Eلاعتو 7را&ت 1#لا لوL اعيمH Mمس4لو ني4سلا نيي\م _ر$ا `8! رم5 ن. @(املعلا
@>ي!ار&.YZ ~-يT-َ H ~1h لَخِ & T*ْ 6َيَو ْ >Vكْ &T!h 8ُي ْ6َشَ ي نِ. y1#ْلاِ& َ_ْ رَ$اَو ِ*اَ واَ مU سلا َ1َ لَخ َهّللا '# ]
0C *وي& هل&L ل& 9' C @>\سلاو G\=لا هيل5 +&4لا لاL 7ل8ل 9P#&لا ا8)ل لاHم \J ن8.
Vلْ &َL نTم V`اَ4h,َ لَخ UنpَHْلاَو S@ا4ل&L _ر$ا او4كس -L نHلا ن fOوي ام لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
@رH#لاYZ ِ>وُمU سلا ِراّ4 نTم %( ]
qلِ 5اَH +y4ِ. T/َكِ 2َ\َمh لِل َ7} &َر َلاَ L h8ِ .َو S@/ك2\ملا هيل5 *‚-رو 9/فيلخ ناس4:ا ن. ه4ا#&س 1#لا ل,ي >ل
َ7َ ل ُ"X-َ,g 4َو َ 7T -ْمَ #ِ & ُfX&َسg4 ُنْ#َ 4َو َ (pَمX -لا V7ِ فْ سَيَو اَ )يِ J ُ-Tسhفُ ي نَم اَ)يِ J Vلَ عْ Hَتَ ْاوV لاَL u/َفيT لَ خ ِ_ْ رَ$ا +ِJ
@Gر,&لاYZ َنوُ مَ لْعَ ت َ' اَ م ُ>َ لْ5َ +y4ِ. َلاَ L 3$ ]
ي 9"ا4لل MOُو *ي& لو +! /&عكلا ن -كeي Bا >\كJ ن8. 9رش&لا نم اوسيل 7ل8 اولاL ني8لا ن.
+J لخ-4 ' Eت# ل,علا ا)يJ 3,ي +تلا (ايش$ا +J >لكت4 ن +5ا- \J 7ل8لو 9يرش&لا "4Hلل
*ي& لو ن. C @ا4ل لا,ل _ر$ا +J *ي& لو +! /&عكلا ن ا4ملعي ن -ار -L Bا ناك ولو 0/!اتم
@لاL ه4ا#&س 1#لا نكل 9هلH نم *ي&لا MOو ي8لا "4Hلا --# -L نكي >لو 9 C _ر$ا +J MOو
ن >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ني& 7ل8لو 9 S lكَراَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلUوَ Uنِ. Z
0>لعلا ه& +ت6ي ام لكل Mستي <اوH ه4. 0"ا4لل MOو *ي& لو ه4كلو 9اتوي& هل&L
aC لو C E4عم ام S lكَ راَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلU وَ Uنِ. Z @1#لا لو,لا Eل. رW44 ني#و
لاbمو C رخi C ا)ل "يلو C لو C ا)ل اروم 7ا4! ن. 9' a(ا)ت4ا هل (ا-ت&ا لك ل!و 9(ا-ت&'ا ه4.
ن ناس4:ا نكمي ام و! -#او --علا -ع& ام رخpJ 9رخi هل "يل `-ع& امو C -#او C --علا 7ل8
ناس4:ا ناكو 9Iرخ -ا-5 7ا4! نويلش-لا -ع& ام نكلو 9/ي4ويلش-لا *اري-,تلا +J اQH5 ه&س#ي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0رخi ا)ل "يلو لو ا)ل /4Hلا 7ل8كو 9 C 3ل 3ل C نويلملا ن5 لو,ي >b 93ل$ا -45 3,ي امي-L
-L ه4ا Iر4و 9\عJ ا!-H4 C MOُ و C /ملك Iر4 ام-45و 0/&عكلا و! "ا4لل Bا هعOو *ي& لو6J ن8.
ن C "ا4 C /ملك +ت6ت ني# >Q\لا نمJ 7ل8ل "ا4لل MOو -L *ي&لا ا8! >ا- امو 0"ا4لل MTOُ و
0هل MOو *ي& هل ناكو 9"ا4لا لك -لاوو 9"ا4لا نم C >-i C و C *ي& C 7ا4! نوكي
Uنِ. Z @لو,ي Bاو 9"ا4لا نم >-i ن$ 9>ع4 @لو,4 ا44NJ >-i ل&L `eا4& >ت -L *ي&لا ن. @لا,ي ني#و
ل&L نم وHوم *ي&لاJ ن8. aBا -45 *ي& هل نوكي ن نم >-i >ر#4 ا8املJ S "اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلU وَ
@لو,4 نWلا ا8! <ا#=$و 9*ي&لا E4& ي8لا و! >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن نWت "ا4لا _ع&و 0>-i
َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلU وَ Uنِ. Z @لاL -L نiر,لا ن$ %نiر,لا _Lا4ي لو,لا ا8! لbم ن. 9اعم نiر,لا >)ف4ل
ل&L نم "ا4لل نوكي ' 3يكJ 9هل نو,&اس "ا4 هل&L نم ناك >ي!ار&. ن tاOي. 7ل8و S "اّ4لِل
a*ي& >ي!ار&. -ع& نم "ا4لل نوكي 'و a*ي& >ي!ار&.
Bا ا)عOو +تلا Bا -45 ا)سف4 1و,#لا >)ل >\سلا هيل5 >ي!ار&. (+Hم ل&L نوشيعي او4اك ني8لا ن.
"اّ4لِل َMTOُ و ‡*ْ يَ& َلU وَ Uنِ. Z +4iر,لا R4لاو 9>)ل هتي& لعH -L Bا ن -& \J 9>ي!ار&. -ع& نمل
لعJ و! C MTOُ و C mJ 9"ا4لا ريF هعOاوJ لوعفملل َ اَيT4ْ&َم لعفلا (اH -L >ا- امو 97ل8 -كeم S
a/ك2\ملا >! ل! aهعOو ي8لا نمJ 9هل5اJ >سي >لام Eل5 +4&م
لو,ي 1#لا نكلو (ا4&لا ا8! /لواQم& Bا نم رم$ا او,لت -L /ك2\ملا نوكي ن و!و 7ل8 f=ي -L
+4عي ا8!و 9>لا5 >)4$ %/ك2\ملل I-! *ي&لا ن +4عي ا8!و C نيملاعلل I-! C @ه4. *ي&لا ا8! ن5
ن. 9Iرش&لا ل,علا ر-L Eل5 نوكلا لعHي ن ر-,ي ' َا-# ن. 97ل8 ل&L نم Bا هعOو -L *ي&لا ن
/ل6سم ام 07ل,5 <اكر +J نوكلا لعHت ن 7اي.و 9نوكلا <اكر +J نوكي ن يرش&لا ل,علا Eل5
َنTم َ-ِ5اَوَ ,ْ لا V>يِ!اَرْ&ِ. ُMَJْ رَي h8ِ.َو S@ل2ا,لا +4iر,لا R4لل >)J >-5 ا8)J ['و /&عكلا +4& -L >ي!ار&. ن
@Gر,&لاYZ V>يTلَعْ لا VMيTمU سلا َ*4َ َ7ّ 4ِ. pّ4Tم ْلU&َ,َ ت اَ4U&َر Vليِ 5اَمْ سِ.َو T *ْ يَ&ْلا '%( ]
ليل- ا8)J ن8. نا-وHوم _رعلاو لو?لاJ 9Kافتر'ا و!و Pلاbلا -عُ&لا -اHي. ه4. aMJرلا و! امJ
ناك ي8لا ن Aت4تس4 ا8ك!و 0*ي&لا Kافترا >\سلا هيل5 >ي!ار&. >ي,ي ن ل&L *ي&لا -وHو Eل5
و)J (ا4&لا ام 9ناكملا نا--#ي ني8للا _رعلاو لو?لا -وHو Mم 9Kافتر'او G-5ا,لا و! اسوم?م
ن#4و 0هسف4 ناكملا Eل. نو)Hتي "ا4لا ناك >ار#لا *ي&لا >-)4ا ام-45و C نيكملا C --#ي ي8لا
ولو 9/&عكلا 1وJ نم -وHوملا (او)لا Eل. هHت4 ا44NJ 9>ر#لا +J Pلاbلا رو-لا +J +ل=4 ام-45
3رع4 ا8ك!و 9/&عكلا ر8H Eل. هHت4س ا44NJ +ل=4 ن ا4-رو 9رتم 3ل6& _ر$ا *#ت ا,ف4 ا4رف#
0/&عك /&عكلا وH ن
P-# ام +4امي:ا >)فلا& ر,4لو 9ناكملا ' نيكملا -اHي. +J ناك >\سلا هيل5 >ي!ار&. لمعJ ن8.
ا8! +J ام)عOيل ام)& dرخو 9لي5امس. ا)4&او رHا! >ي!ار&. 8خ -,ل 0>\سلا هيل5 >ي!ار&:
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ه& -Hوت ' ناكملا ا8!و 9*و,لاو (او)لاو `ايملا +! Gاي#لا *ا4وكم ن 3رعت C رHا!و C 0ناكملا
> 7ير& ا4! ا4تلQ4 ل! aا4! ا4كرتت 3يك @>\سلا هيل5 >ي!ار&. /ل2اس رHا! *لاL 7ل8ل 9`ايملا Eت#
Bاو 9*446م?ا -,ل C @*لاL 7ل8ل 9Bا نم هيHوت ه4. @>\سلا هيل5 >ي!ار&. ا)ل لا,JaBا نم هيHوت&
0C ا-& ا4عيOي '
نامي:ا نكي >ل ولو 9هتمL +J نامي:ا و! ا8!و 9Bا `رم ام Eل. هHتا >ي!ار&. ن$ رHا! 1ل,ت >ل
ا8! +J ا)4&ا Mم sيعتو ا)45 ا-يع& <!8ي لف?لا < 7رتت >$ <لL ي6J /عيJرلا /Hر-لا `8! Eل5
>ي!ار&. <ر& نمeت ا)4كلو 9>ي!ار&N& نمeت ' +)J 9(ام هيJ و >اع? ه& -Hوي ' ي8لا ناكملا
~-اَوِ & +T تUيXرg8 نTم V*4َ كْ سَ +ّ 4ِ. pَ4U&Uر S@>ي!ار&. ناسل Eل5 1#لا لو,لا -Hت >يركلا نiر,لا ر,ت ام-45و
ْ>ُ)h Lُ Qْراَو ْ >ِ)ْ يَلِ. يِوْ )َ ت ِ"اّ4لا َنXم uGَ -ِ 2hJَ ْلَ عْ HاَJ َGَ \U=لا ْاوVميِ ,ُ يِل اَ4U&َر ِ>Uرَ#ُمْ لا َ7T تْيَ& َ-4T5 •Kْ رَQ يT8 ِرْيَF
@>ي!ار&.YZ َنوُ رVكh شَي ْ>ُ)ّ لَعَ ل ِ*اَ رَمّ bلا َنXم 3( ]
ر,4 ام-45و 9>ر#م *ي&لا ا8! نو *ي& 7ا4! ناك هتير8ل >ي!ار&. ناكس. /5اس ه4 3رع4 ا8ك!
ه4&ا هكراش ل& `-رفم& *ي&لا -5اوL MJري >ل >\سلا هيل5 >ي!ار&. ن -H4 >ار#لا *ي&لا MJر ن5
َ*4َ َ7ّ 4ِ. pّ4Tم ْلU &َ,َ ت اَ4U&َر Vليِ 5اَمْ سِ.َو T*ْ يَ&ْلا َنTم َ-ِ5اَوَ,ْ لا V>يِ!اَ رْ&ِ. ُMَJْ رَي h8ِ.َو S0>\سلا هيل5 لي5امس.
@Gر,&لاYZ V>يTلَعْ لا VMيTمU سلا '%( ]
نم#رلا ليلخ `-لاو -5اسي ن هل fمست Gرو=& AO4 -L ناك >\سلا هيل5 لي5امس. ن >لع4 ا8ك!
ه4كس ام-45 ناكملا ا8! +J \ف? 6ش4 لي5امس. ن Eل5 ا4ل-ي ا8!و 9>ار#لا *ي&لا -5اوL /ماL. +J
هيل5 >ي!ار&. ل&L نم ا-وHوم ناك >ر#ملا *ي&لا ن ن,يت4 ا8ك! 9>ر#ملا *ي&لا -45 >ي!ار&. `-لاو
َلU وَ Uنِ. Z @>يركلا لو,لا ا8! +J *-رو +تلا C /ك& C /ملك E4عم +J رW4لا 1L-4 ام-45و 9>\سلا
C /ك& C و! >ار#لا *ي&لا ناكمل امسا 7ا4! ن 3رع4 ا44NJ S lكَراَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِ ل َMTOُو ‡*ْ يَ&
+J 7ل8 W#ل4و 9نا4واعتي C (ا&لا C و C >يملا C ن. @لو,ي (املعلا _ع&و 9/كم و! رخi >سا 7ا4!و
ناJر# C (ا&لا C و >يملاو 0C (ا& C ا)46ك C >يملا C 1?4ي ه4. 9>اكQ& <ا=ملا و C 34خ$ا C ناس4:ا
0ا)Oع& نم E4عملا /&يرL +ت6ت ام)4م Wافل$او 91?4لا +J نا&يرL
ا8ك!و 9ناكملا >#-Qا ي C ناكملا ƒ7& C ر,4 ا44. 0C /ك& C 1ا,تشاو C /كم C 1ا,تشا Eل. رW44لو
ي8لا >ا#-Q'ا ناكم ه4 ي S lكَراَ&ُم َ/ّكَ &ِ& يT8ّلَل ِ"اّ4لِل َMTOُ و ‡ *ْ يَ& َلUوَ Uنِ. Z @1#لا هلوL نم 3رع4
ن نم >ار#لا *ي&لا >ا#-Qا Eل5 ل- 'و 9>ار#لا Bا *ي& روQتل -وJولا لكو "ا4لا لك هيل. +ت6ي
-Lو ريسي ه4 ير-ي 'و 9>ار#لا *ي&لا& 3و?ي ناس4:او 9_ع&& >)Oع& ?لتخي (اس4لاو لاHرلا
03او?لا (ا4b Gرما "ملي
>سا C /كمو C 9>ار#لا *ي&لا ناكم >سا +! ي 9/&عكلاو 3او?لا هيJ ي8لا ناكملا +! C /ك& C و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
7م C نم G8وخ6م C /كم C ن. aا8ام نم G8وخ6م C /كم C و 0>ار#لا *ي&لا ه& -Hوي ي8لا ا)لك -ل&لا
امك لي=فلاو 9ن&ل نم هيJ ام لك Rتما ي 9 C KرOلا لي=فلا 7تما C و C KرOلا لي=فلا
ن&ل نم KرOلا +J ام لك Rتما -L لي=فلا >ا- امو 0ر,&لا ريD= و ل&:ا ريD= و! 3رع4
`ايملا Rتمت ن +J cلا&تو -)Hت "ا4لاو 9`ايم ا)يJ "يل 3رع4 امك /كمو 9M2اH ه4 ا8! E4عمJ
0/كم +J ا!-Hت ام-45 /ليل,لا
(+ش لو# رو-ت ا)لك G-املاو C 3اكلاو (ارلاو (ا&لا C نم G8وخ6م ا)4 -H4 C اكرا&م C /ملك +Jو
وم4ي ه4NJ ه4م *8خ ام)م ي8لا +ما4لا +?عملا *ا&bلا > 9-ماHلا *ا&bلا و! ل)J 9*ا&bلا همسا
9 C +)ت4ي ' ه4NJ ه4م *Jر= ام)م /كر& هيJ لاملا ا8! ن. C @لو,4 /يمويلا ا4تاي# +J ا44. aاOي
8خ6ت (املا VMمَHَ ت ا)4 +4عت ا4تاي# +J C /كْرِ& C /ملكو 0-ف4ي 'و +?عيو 9MيOي ' *&اb ه4 ي
0رخi (ام ا)يل. +ت6يJ 8خ6ت ام)م ا)4م
*و&bلا ه4. 9^-# ^-#او و! لاQي 'و 'Q لQي >لو C 1#لا *&b C +4عت C Bا 7را&ت C /ملكو
aC 3يك C ا-& 7را&م >ار#لا *ي&لا ن. 0>ار#لا *ي&لا E4عم +J +ت6ي *ا&bلا ن -H4 ا8ك!و 01ل?ملا
*ي& ه4 نم لOJ /كر& 7ا4! ل!و a`8! نم نس# /كر& 7ا4! ل!و a/4س#لا هيJ 35اOت *سيل
9نفكلا Eت# هعم 8خ6ي >ار#لا *ي&لا Eل. <!ا8لا ناك امي-,J aM?,4ت 'و (+ش لك *ارمb هيل. E&Hgت
نم Gاي#لا *ايلامك& +ت6يل <!8ي >ار#لا Bا *ي&ل ر2اQلا نNJ نjاو 9fلملاو 9?يخلاو Gر&:ا 8خ6يو
@ا4لL aI-)لا و! ام 0S َنيTمَ لاَعh لyل IŠ-ُ! Z ه4. @7را&ملا >ار#لا *ي&لا ا8! ن5 ه4ا#&س لو,يو 07ا4!
9هم هت-لو >ويك ه&و48 نم dرخي >ار#لا *ي&لا ْرُQَي نمو 9/ياDلل /ل=وملا /ل'-لا و! I-)لا ن.
`8! Eل. رW44 ام4ي#و 0/4Hلا Eل. 1ير?لا >ار#لا *ي&لا GرايQ& 3رعي ه4. a' > /4Hلل I-ت!ا ل)J
>ا,م +! هيJ G-#او /يi ن5 '. >لكتي >ل *ي&لا ن5 >لكت ام-45 Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن -H4 /ل6سملا
0Gريbك *ايi هيJ ن Mم >ي!ار&.
S 000l4Tمi َناَك ُهَ لَخَ- نَمَ و َ>يِ!اَرْ&ِ. V>اَ,Uم q*اَ 4mX يَ& q*اَ يi ِهيِJ Z @1#لا لاL
{( 487 )
ا[ليِ&َس Tهْيَلِ. َKاَ ?َ تْسا ِنَم T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَ لَ5 Tهّلِلَو اu 4Tمَ i َناَك ُهَلَخَ - ْنَمَ و َ >يِ!اَرْ&ِ. V>اَ,َ م q*اَ 4Xيَ& q*اَ يَi ِهيِJ
( َنيTمَ لاَعْ لا ِنَ5 •+T 4َF َهّللا UنِNَJ َرَفَ ك ْنَمَ و #( )
3=و +!و Z q*اَ 4mX يَ& S و Z q*اَ يi ِهيِJ S @1#لا هلوL +J G-وHوم MمHلا /Dي= ن -H4 ا44.
9*ايjا -ع& >ي!ار&. >ا,م '. رك8ي >ل ه4ا#&س ه4. Z َ>يِ!اَرْ&ِ. V>اَ,U م S @1#لا لاL 7ل8 -ع&و 0MيمHلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Z َ>يِ!اَرْ&ِ. V>اَ,U م S ر,4 ن#4و 9*ا4ي&لا *ايjا هيJ >ي!ار&. >ا,م ن Eل5 ل-ي ا8!و 9G-#او /يi >ا,ملاو
>يملا >O& >ا,ملا ن$ Eلو$ا >يملا >O& C >ا,م C ا),?44 'و C >ا,م C /ملك +J Eلو$ا >يملا fتف&
a>\سلا هيل5 >ي!ار&. >ايL ناك ا8امل 9>اي,لا ناكمJ >يملا fتف& >ا,م ام 9>ي!ار&. /ماL. ناكم +4عت
رW44 ام-45و 0C رH# C Eل5 >و,ي >ي!ار&. ناكو 9>ار#لا *ي&لا -5اوL MJريل >و,ي >ي!ار&. ناك -,ل
MJري ن >\سلا هيل5 >ي!ار&. نم <ل? Bا ن$ %*ا4ي&لا *ايjا لك هيJ -Hت 74NJ >ي!ار&. >ا,م Eل.
7ل8&و 9هي-ي لو? هي-eي ي8لا Kافتر'ا هي?عي ن *ي&لا -5اوL MJري ني# هيفكي ناكو 9*ي&لا -5اوL
-وعت >\سلا هيل5 >ي!ار&. نكل w ل&L نم ا4لL امك w Bا <ول?م I- -L >\سلا هيل5 >ي!ار&. نوكي
' ا8املو C @هسف4 +J >ي!ار&. لا,J 9>امت.و لامك.و <#و 1شع& Bا *افيلكت لك ي-eي ن Bا Mم
>لو 9 C *'ا,سلا C GركJ >ي-,لا نمQلا 7ل8 +J 7ا4! نكت >لو C aيا-ي لو?ت امم رbك *ي&لا MJر
%هيل5 3Lوو 9ارH# >\سلا هيل5 >ي!ار&. رO#و 0لي5امس. ه4&ا '. >\سلا هيل5 >ي!ار&. Mم نكي
0رH#لا ر-L -5او,لا MJريل
9?,J /ي4-&لا /لا?تس'ا ر-,& ' -5او,لل MJرلا& Bا رم 8ف4ي ن -ار نم#رلا ليلخ >ي!ار&NJ ن8.
>ي!ار&. ن5 Bا لوL E4عم ا8!و 9Bا ه&ل?ي ام 1وJ -5او,لا MJري ن Eل5 لايت#'ا ر-,& نكلو
+T تUيXرg8 نTمَ و َلاَ L lماَمِ . ِ"اّ4لِل َ7g لِ5اَH +y4ِ. َلاَ L Uنُ)U مَ تَ6َJ ~*اَ مT لَكِ & ُه}&َر َ>يِ!اَرْ&ِ. اzَلَتْ&ا T8ِ.َو S@>\سلا هيل5
@Gر,&لاYZ َنيTمِ لاّWلا يT-ْ)َ 5 Vلاَ 4َي َ' َلاَ L '%4 ]
هيل5 3,يل رH#& Eت ه4 نم لماكلا (ا-$ا ا8! Eل5 ل- 'و 9\ماك (ا- Bا <ول?م I- ه4 ي
ه4&ا و! -5او,لا MJر +J هكراشو `-5اس ي8لا ن 3رع4و 0رH#لا ا8! ر-L *ي&لا Kافترا نم -يQيل
>)ف4 ا8ك!و 9-#او ناس4. 3وLو Mسي رH#لا ن -Hي >ي!ار&. >ا,م /يeر& Bا همرك نمو 0لي5امس.
ا8)J 9رH#لا ا8! +J G-وHوملا >ا-L$ا ناكم ام 9راH#$ا `-لاو لوا4يو -5اسي ناك لي5امس. ن
<ل?تي ا8! نNJ نا4bا هلم#ي ن _ورفملا نم ارH# لم#يو 3,ي ناك ام-45 >ي!ار&. ن +4عي
0M,ي ' Eت# نمi ناكم +J نيم-,لا *ا&b
@هليلخل لاL /لي#لا `8! لات#ي >ي!ار&. Iر /5اس هتر-L *لH Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن Iرت اي ل)J
0اع,ت ' Eت# ام!-4سي ا=وF رH#لا +J نا=وDت نيم-,لا 1#لا لعHو 07ل8 /4eم 7يفك6س
ن 3اخو 9لات#ا -L >ي!ار&. ن. @هل لو,4 9رH#لا >ي!ار&: َنَ' Bا ن Eل. ه4!8 Mستي ' ي8لاو
`8!و 9رH#لا MJريو لم#ي ني# هم-L *&bت Eت# هم-L ر-L Eل5 رH#لا +J ا4اكم *#4J 9هم-L لQت
-5او,لا +4&ي ن ركJ ه4$ >ي!ار&. نا5 Bا ن. 9هل 7م)Jو 74!8 Mستي ام 8خJ 0*ا4ي& *ايi
نوكت /يا-)لا ن >لع4 ن#4و 9هيل5 ه4ا5و 7ل8 +J هل Bا نƒكم -Lو 9`ا-ي لو?ت امم رbك ا)عJريو
@-م#مYZ ْ>V!اَوg ,َ ت ْ>V !اَتiَو IŠ -ُ! ْ>ُ!َ-اَQ hاْوَ -َتْ!ا َنيT8ّلاَو S0/4وعملا /يا-!و /ل'-لا /يا-! '( ]
ام-45و 9/&يHعلا روم$ا +! *ايjاو 9 S l4Tمi َناَك ُهَ لَخَ- نَمَ و َ>يِ!اَرْ&ِ. V>اَ,Uم q*اَ 4mX يَ& q*اَ يi ِهيِJ Z
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن >لع4 ن#4و 9هلخ-ي ي8لا ناس4;ل نم$ا +4عي *ي&لا لوخ-و 0ا!رك4ت ن Mي?تست ' 74NJ ا!ارت
*اراb ل2ا&,لا `8! _ع& ني&و 9ل2ا&,لا هيJ MمتHت ناكملا ا8!و 0ناكملا ا8! +J `eا4& >ت -L *ي&لا
aا8امل S l4Tمi َناَك ُهَلَخَ - نَمَ و Z (ام-لا ن,#ت `اOت,م& ي8لا MOولا Bا ن‚ي&ي 7ل8ل 9<ور#و (ام-و
<Hوي امرH >رH -L ناك ولو Eت# <LاعV يو <رلا *ي& -#او لخ-ي ن f=ي 'و <رلا *ي& ه4$
>ل `-لاو w <ا?خلا لتا,& هيJ *رفW ول @ه45 Bا +Oر رم5 ا4-يس لاL 7ل8لو 0هيJ -#لا هيل5 Bا
0هل _رعت
نم ام 9`اي4- +J هJرتLا رم ي6& --#م نم$ا ا8!و 0dرخي Eت# >رHملا Eل5 1ا4خلا 1‚ يَOُ ي نكلو
*ا4ي&لا *ايjاو 9Bا لOJ نم /يلا5 /Hر- ا)4. 9رخi (+ش هيJ >ك#لاJ /ماي,لا >وي ا4مi ناك هلخ-
GرايQ +J <Fار لك لم Bا 1,#يلو 9>ار#لا *ي&لا راQ نم ا!اري >ار#لا *ي&لا +J /#Oاولا
*ي&لا لخ-ت /5اسJ 0Iرخ Gرم GرايQلل -وعي ن -ارو <!8 نمل GرايQلا رركي نو 9>ار#لا *ي&لا
ناكملا Eل. هHتي /يOر$ا Gركلا +J 7ل ل&ا,ملاو *ي&لا +J ناكم Eل. هHتت ا4! *46J >ار#لا
ا44NJ /&عكلا +J نوك4 ام-45 ن#4و 0ا)لك /&عكلا Eل5 /لمتشم *ا!اHت'ا ري=ت ن Eل. 9ل&ا,ملا
9ا)4م ه46& Kو?,ملا E4&ملا Eل. `وHولا هHو4 ن#4و 9ا!ار4 ا44$ E4&ملا Eل. ا4!وHو هHو4
9*ر=L /,ف4لا نكلو 9اOي /&عكلا نم و! 9لي5امس. رH# لو# E4&ملا "و,لا و!و 9>ي?#لاو
ن +فكي ه4NJ ا)يل. هHتاو /&عكلا ن5 ناس4:ا <اF ا8NJ 9ا8ك! لWJ 9/&عكلا ناكم --#يل `ولعHJ
0ا)ت)H Eل. هHتي
لخا- +J نول=ي ني8لا ن$ %Gر2ا-لا لكش 8ختت /&عكلا لو# G\=لا +J 3وف=لا -H4 7ل8لو
Eل. 3=لا لا? ولو ا)ت)H Eل. او)Hتي ن +فكيJ ا)Hراخ نول=ي ني8لا ام 9ا)4و-!اشي >ر#لا
8خ6ت 3وف=لاJ >ر#لا لخا- +J ام 9'-تعم نوكي >ر#لا dراخ نيل=ملل 3=لاJ 7ل8ل 9رتم 3ل
/&يHعلا *ايjا نم -H4و 9رتملا M&رو ارتم رش5 ا4bا و! /&عكلا +J -عُ& EOL ن$ Gر2ا-لا لكش
"ا4H E4- لbمي رH#لاو 9هلي&,ت Eل5 *Jا)تت "ا4لا -Hت -وس$ا رH#لا Eل. *رW4 ام ا8. 74
ركفلا +J ه4م لL ناوي#لا `-ع& نمو 9نوكلا +J -يسك 3لختسم ناس4:ا ن اعيمH >لع4و 9نوكلا
0رH#لا ه4مو -امHلا "4H +ت6ي 7ل8 -ع& نمو 9*ا&4لا "4H نوكي ناوي#لا -ع& نمو 9رخسمو
9رH#لا ل&L ا8. '. نس#لا >اتلا لو&,لا 7س4لا ه4م Bا ل&,ي ' نوكلا +J -يسلا ناس4:ا ا8! Iر4 ا44.
ل&,ي >ل نمو 9رH#لا لو# >#-Qت "ا4لاو 0ا!ا4- Eل. "ا4H$ا Eل5 1#لا ل,4ي ا8ك!و 9`اي# و
ناس4:اJ 9Bا <ا& Eل. 1لخلا نم اكولسو اLار?تسا Iرت ا8ك!و 9اريbك ا2يش -,تJا ه4 "#ي رH#لا
9>\سلا& هتي#ت و رH#لا لي&,ت& 7س4لا +J رم هيل. +ت6ي 9`ريF Eل5 -يس ه4 >!وتي ي8لا ر&كتملا
_رفي >لو >\سلا& -وس$ا رH#لا +ي#ي ن ه4م ل&,ي w ه4ا#&س w 1#لا ن >Fر& ناس4:ا ا8!و
ا8!و 9همW5 -L Bا ن$ 9"ا4H$ا E4- و!و 9رH#لا ل&,ي ن لوا#ي 7ل8 Mم ه4كلو هل‚&,ي ن هيل5
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
1#لا نم رم$ا +ت6ي 9/ي4bو و /يرH# ا)4 ناW نWي ' Eت#و 9ناس4:ا رورF 34$ رسك لو
0رخi رH# >Hر&
هل&,ي ارH# -H4 0>Hرُي رخi ارH#و 9"-,ُي ارH# -H4 ن#4J 9ا4! ا)ل W#لم ' /يرH#لاJ ن8.
ه4ا#&س رمjا G-ار: ا4خوOر Eل5 ل-ي 7ل8و 0`ر,#يو هير-Qي رخi ارH#و همWعيو ناس4:ا
ام-45و 9/5ا?لاو Mمسلا& >يWعتلا 1# ي-eي نمeملاJ ارH# >Wع4 ن6& ا4رم6ي ام-4عJ 9?,J Eلاعتو
/يتا8لاJ 9اOي B /5ا?لاو Mمسلا& رH#لا ا8! >Hري نمeملاJ 9رخi رH# >Hر& ه4ا#&س ا4رم6ي
E,&تسا -L >\س:ا ن. @اولاL (+سلا نWلا <ا#= نم _ع&و 01\?:ا Eل5 ا)ل لخ- ' /يرH#لا
0/ي4bولا _ع&
aراH# /b\b و!و "يل&. >Hر اورك8ت >لو 9-وس$ا رH#لا >يWعت نورك8ت ا8املو @لو,4 ('e)لو
9Bا رم Mي?ي ام4. نمeملا ن. 9راH# /b\b >Hرو ا-#او ارH# 7س4لل ي-eملا نمeملا >W5 -,ل
+! +تلا >ا4=$ا G-ا&5 _يO# نم 1#لا ا4عJر -,ل 0G-ا&علا و 7س4لا +J /يتا8 ي رH#لل *سيلJ
و! 7ل8و 9رمjا رم$ امارت#ا رH#لا ا4ل&L -,J C -وس$ا رH#لا اول&L C @ا4ل لاL ه4كل 9رفكلا ني5
9هلbم رH# "ي-,تو >يWعت Eل. رH#لا G-ا&5 نم 9واسم Eل. واسم نم 1#لا ا4ل,4 -,ل 0ني,يلا E)ت4م
a*ا4ي& *ايi `8! *سيل 0ني,يلا E)ت4م -وس$ا رH#لا لي&,تو 97رشلا E)ت4م *4اك >ا4=$ا نكل
C Eل. tورتو /&عكلا 7رتت C رHا! C ن. a*ا4ي& *ايi *سيل 9/&عكلا نO# +J -Hوت +تلا >QمQو
0`ايملا ن5 اb#& رو-تو 9/&عكلا <4اH& C لي5امس. C MOت ن -ع& C Gورملا C Eل. -ع=تو C اف=لا
Eل. dات#ي ا)4&ا ن' `ايملا 1ير? 3رعي ا4اس4. -Hت و اري? Iرت ا)لعل ?اوش /ع&س رHا! *عسو
ا)لو,ل ا,ي-=ت -Hت *4اك ا)يعس لو +J ا!ايم Gورملا و اف=لا Eل5 *-Hو ا)4 ولو 9<رشلا
0*عس ا)4. C ا4عيOي ' Bا ن. C ناكملا ا8! +J /ماL;ل ا)& (اH ام-45 >ي!ار&:
(املا 7ي?5 ام4. 9+عسلا نم 7ي?5 نل نكلو 9+عسلا& 7يل5 @ناس4. لكلو ا)ل لو,ي Bا ن6كو
/ع&س Eعست ه4ا#&س 1#لا ا)لعH -,ل 9Bا ا4عيOي نل @ا)لوL +J *L-=J ن8. 0لي5امس. لHر *#ت
ناس4:ا ن ا4ملعي ا8!و 97ل8 نم رbك Eل5 ر-,ت ن ا!رم5 لbم +J Gرم' نكمي 'و 9?اوش
ا8! +Jو 9ه4ا#&س Bا و!و 9<ا&س$ا <&سم& 1لعتي ن هيل5 <ل,لا نكلو 9<ا&س$ا رشا&ي ن هيل5
نوكت -ع&لا Eل5و لي5امس. >-L ناكم ر2&لا ن ناس4:ا Iري /5اسJ 0اعيمH "ا4لا 7ولس ل-عي ام
ا8! +J "يل 9لي5امس. >-L /&رO ناكم >QمQ -Hت 7ل8 -ع&و 9ام)4ي& Eعستو 9Gورملاو اف=لا
a<ا&س$ا <&سم& <ل,لا 1لعتيو 9ا)& 8خ6يو <ا&س$ا رشا&ي ن ناس4:ا I-)ت *ا4ي& *ايi
لكوتلا /ي4اميNJ C لكاوتلا G-\& C و لسكلا ن5 3لتخت +!و 9لكوتلا /ي4امي. نمeملا +?عي ا8! ن.
`8)J لكوتلا& (ا5-'ا Mم <ا&س$ا& 8خ$ا ن5 لسكلا ام 9لكوتت <ول,لاو 9لمعت tراوHلا ن +!
7رتل اL-ا= ناك ولو 9`رشو >)4& لك6ي همام لك$ا +ت6ي ام-45 لكاوتملا لوسكلا ا8! لbمو 9G-\&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
`-ي -مي >b 9لمعلا >-5و 9لسكلاو لكاوتلا راتخي ا8امل aن8. ا)DOمي ا8املو 9همJ Eل. Qف,ت /م,للا
0C لكاوتلا *اف= C +! `8! ن. aلك6يل
لك -H4 ا44NJ 7ل8 -ع&و 9Bا <ا&س6& 8خ$ا +! 9Gر&5 (املا رHفتو C رHا! C +عس نم 8خ64 ا44.
9هعم نوكي نƒم5 \JاF نوكي هلاDش4ا ?رJ نمو 9ه&ر Mم هسف4& 'وDشم >ار#لا *ي&لا +J ناس4.
لك 7ل,5 نم _ف4ي /&عكلا Eل. رW4تو لخ-ت /5اسو 0ه& ير-ي ' ه4NJ هل ناس4. <# ناك ولو
-وعت 7سا4ملا نم rرفت ن -ع& 74كل 97لام و 7-'و رك8ت ' 9(ايش$ا نم (+ش ي +J ركJ
ناكملا 1اOل /ع,&لا `8)& 7-يHاومو 7,لعتو 7Lوشو 7&# لW ول '.و 97لم5و 7-'و +J ريكفتلل
<Hي ا4!و 0S l4Tمi َناَك ُهَلَخَ - نَمَ و Z @>ار#لا *ي&لا ن5 ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع& 0اعيمH "ا4لا&
ار&خ C ر&خلا C نوكي ن ني&و 9MLاولل اخيرات C ر&خلا C نوكي ن ني& اLراJ 7ا4! ن >)ف4 ن
هيJ -Hو -,J 9Gريbك (ايش6& 7ل8 _,4 >تل MLاولل اخيرات S l4Tمi َناَك ُهَ لَخَ- نَمَ و Z ناك ولJ ايفيلكت
0او4َ مƒ 6ي >لو >وL
نامي)H ن. @"ا4لا لاL *او4س 84م نامي)H هلوا# ي8لا ريخ$ا (ا-ت5'ا P-ا# 3رع4 ن#4و
ل(استو *ي&لا +J ني4مi او4وكي ن نم#رلا *ي& AيH# M?تسي >ل 9"ا4لا Eل5 I-ت5ا ام-45
/ل6سم ن8. @3ار#4'ا ل! _ع& لاL ل& aS l4Tمi َناَك ُهَ لَخَ- نَمَ و Z @1#لا لاL 3يكJ 9>)Oع&
@لو,4 ('e)لو Œ/L-ا= *سيل S l4Tمi َناَك ُهَلَخَ- نَمَ و Z لعHت >ار#لا *ي&لا Eل. نامي)H لوخ-
03يلكت& را&خ. ني&و 9P-# -L MLاو& 1#لا را&خ. ني& اLرJ 7ا4! ن.
نكلو 9ا-& -# همHا)ي و هHي)يو >ار#لا *ي&لا -# لخ-ي ' `ا4عم ناك MLاولا& را&خ:ا ن.
/Oر5 3رع4 امك 3يلكتلاو 9ه& ه,لخ 3يلكت ه& -=,يو ر&خ& Bا ر&خي ن @`ا4عم +فيلكتلا را&خ:ا
ا)ي6ي @`ا4عم ا8)J S l4Tمi َناَك ُهَ لَخَ- نَمَ و Z @ه4ا#&س Bا لاL ا8NJ 9E=عي ن$ /Oر5و 9Kا?ي ن$
@7-لول *4 لو,ت w Eل5$ا لbملا Bو w لbملا <رO4و 0`و4م6J >ار#لا *ي&لا لخ- نم 9نو4مeملا
ا8! لخ- نم لكل >ارك:ا QاH4. Eل5 ل-ي ا8! 0>ركي هلخ- نم 3ويOلل fتفي *ي& ا8! +4& اي
a`8ف4ي ن 7-لول -يرتو ر&خلا *لL 74 > ^-& 3لختي ' ا8! نو لعفلا& هل هلو=#و *ي&لا
/Oر5 /ي=ولا 7لتو 9*ي&لا ا8! لخ-ي نم >ارك. GرورO و! 74&' ارم لم#ي ر&خ ا8! ن.
"اس Eل5 S l4Tمi َناَك ُهَلَخَ - نَمَ و Z @1#لا لوL نم >)ف4 ن#4J 7ل8ل 93لاخت ن$ /Oر5و Kا?تل
V*اَ bيِ&َخْ لا S@Eلاعت Bا لوL و! 7ل8 Eل5 رخi لاbمو 9ناي=عللو /5ا?لل /Oر5 9+فيلكت رم ا)4
َنوV لوg ,َ ي اUمT م َنوُ (Uرَ&ُم َ7ِ 2اmَلْوV ِ*اَ &Xيّ?hلِ ل َنوُ &Xيّ?لاَو َ نيِ&Xيّ?لِ ل V*اَ &Xيّ?لاَو ِ *اَ bيِ&َخhلِل َنوV bيِ&َخْلاَو َنيِbيِ&َخhلِل
@رو4لاYZ q>يِرَك ˆ1ْ Qِرَو ˆGَ رِفh DU م >ُ)َ ل %& ]
ريF لHر /م=5 +J M,ت /&ي? Gرما -H4 Pي# 97ل8 ريF Gاي#لا MLاو -H4 @لو,ي "ا4لا _ع&
ن#4و a7ل8 Bا لو,ي 3يكJ 9ا)HوQتيو /&ي? ريF Gرما Mم M,ي ا&ي? \Hر -H4و 0هHوQتتو <ي?
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
97ل8 اولعJا ْيَ 0+فيلكت رم ه4كلو 0MLاولل اخير6ت 7ل8 ل,ي >ل Bا ن. @لو,لا ا8! <ا#= Eل5 -ر4
1#لا رم 1لخلا لbتما ا8NJ 0*ا&ي?لل نو4وكي نو&ي?لاو ني&ي?لل *ا&ي?لا نوكي ن +فيلكتو +مك#و
-وHو Pو-#& (+&4& MLاولا نNJ 1#لا رم$ 1لخلا _ع& لbتمي >ل ن.و 97ل8 اولعفي ن >)يلعJ
0"كعلا و *ا&ي? ريDل ني&ي?
اL-ا= نوكي ن -ار نمJ 9+فيلكت رم ه& -اري ر&خ و! S l4Tمi َناَك ُهَلَخَ - نَمَ و Z @1#لا لو,J ن8.
@ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0>ار#لا *ي&لا لخ- نَم نمَ eُ يلJ ه& Bا هفلك اميJ
لiY S َنيTمَ لاَعْ لا ِنَ5 •+T 4َF Bا UنِNَJ َرَفَ ك نَمَ و [ \يِ&َس Tهْ يَلِ. َKاَ ?َ تْسا ِنَم T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَلَ5 Tهّللَو Z
@نارم5 #( ]
M,ت /ع&تلاو 9 C >\لا C هيل5 *لخ- ام Eل5 M,ت G-2افلا ن >)JاJ 9 C Eل5 C و C mل C Mمست ني#و
/ع&تلاو لو$ا ن\فِ ل /يعف4لاJ C ا8ك ن\J Eَلَ5 ن\فل C @@لو,4 ني#J 0C Eل5 C هيل5 *لخ- ام Eل5
ا8! EلعJ 0S T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَلَ5 Tهّللَو Z @Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لو,ي ني#و 0+4اbلا ن\J Eل5
' Bا ن ا4-Hول Gرا&علا رس Eل. ا4?J ول نكل 9"ا4لا Eل5 نوكت ا4! /ع&تلاو 9B نوكت ا4! /يعف4لاJ
07ل -ا5 7يل5 امو 97يل. -ا5 B امJ 97يل. -وعي ه4كلو 9B A#لاJ 9ا4ل هفيلكت نم (+ش& Mفت4ي
T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَ لَ5 Tهّللَو Z @>يركلا لو,لا 7ل8 نم >)فت ن 7ايNJ 97ل `رb6J 7يل5 3يلكت لكو
' G-2افلا نكلو 9B A#لا ن. >ع4 9/ع&تلل +! C Eل5 C ن >)فت ن 7اي.و 9/يعف4لل Eلو$ا >\لا ن S
-يفُي ن ن5 `Q4م Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاJ 97يل5 -وعت هت-2اJو 97يل5 3يلكت و!و 97يل5 '. -وعت
G-2اJ ن 3رعي ن نمeملا -&علا EلعJ ايفيلكت امك# لQ4ي ني# ه4ا#&س و!و 9هماك# نم >ك# نم
0`اوس (+شل ' 9A#لاو -=,لا نوكي Bو 9هتاي# Eل5و هيل5 G-2ا5 >ك#لا
ن6& >يل5و ري&خ و!و 1لاخلا ه4$ a>ار#لا *ي&لا A#ي ن نمeملا -&علا Eل5 ن. @1#لا لو,ي ا8املو
Eل. رW4ي ن هيل5 اLاش افيلكت -Hي ني# 3لكملا نمeملا Eل5 نكلو 9"ف4لا Eل5 1اش 3يلكتلا
ل)سي 7ل8لو 9هيل5 -وعت ا)4 -Hو >ك#لا نم G-2افلا Eل. رW4 نNJ 9>ك#لا ا8! نم G-2اعلا G-2افلا
نوكت 0ه45 لفDيو ا)يل5 (اQHلا لم)يو /5ا?لا Eل5 ل&,ي ' ي8لاو 0/5ا?لا رم نمeملا -&علا Eل5
0هيل5 /4ي! /ي=عملا نوكت ا)يل5 (اQHلا لم)يو /ي=عملا Eل5 ل&,ي ي8لاو 0هيل5 /Lاش /5ا?لا
0هيل5 ' هل ا)4 >لعل /5ا?لا /ياF رO#تسا ول M2ا?لا نكلو
هسف4ل 1,#ي -L +=اعلاJ %هل ' هيل5 ا)4 >لعل /ي=عملا Eل5 <ا8علا رO#تسا +=اعلا ن ولو
*Lو /ي=عملا Eل5 /&و,علا +=اعلا رO#تسا ولو 9ري=L ا!-م 9/لHا5 Gو)ش ا)4كل 9Gو)ش
9/2را?لا Gو)شلا Eل. نورW4ي /ي=عملا نو&كتري ني8لا نكلو 0ا-& هتي=عم Eل5 >-L ام ا)لم5
+J /ي=عملا Eل5 <ا,علا اورO#تسي ' 9>)سف4 اوف=4 ولو 9ا)45 /ي=عملا (اQH نولQعيو
/ي=عملا Gو)ش نNJ /ي=عملا Mم /ي=عملا (اQH نورO#تسي ني#و 0ا)&اكترا +J /&Fرلا *Lو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0"4Hلا GQيرF +!و ناس4:ا Q2ارF 345 ن5 ام2ا- لbملا ا8! <رOو 9>)4م +)ت4ت
<ا8علا رO#تسا @ايس4H -رشتملا ا8)ل لو,4 ا)لا4ي ن -ار >b /ليمH GاتJ Iر ا-#او 7ا4! ن <!
Gاتفلا `8)& Mتمتت ني# 7ل Bا `-5 ام 7ي4يع& 7ير4ل لاعتJ Gاتفلا `8! *8خ ن.و 9لمعلا ا8! Eل5
ه4م -شو ل& لخ-تس ا8! لbم +J @هل لVLو 9lيƒم#مو ^روHسم ا4رJ هل -Lوو 9Bا Kرش ن5 اHراخ
0Gاتفلا نم *ل4 ن.
<ا8علا رO#تسي ام-45 MيOت /ي=عملا Gو)شJ %' a/ي=عملا 7لت <اكترا Eل5 -رشتملا ا8! ل&,ي
و! لي&سلاو S [\يِ&َس Tهْ يَلِ. َKاَ ?َتْسا ِنَم T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَلَ 5 Tهّللَو Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لا ن. 0ا)يل5
ناس4:ا هHتي ام-45و 9اLور?م نوكي ام G-ا5 /ياDلل ل=وملا 1ير?لاو 9/ياDلل ل=وملا 1ير?لا
@(ايش /b\b 7ا4! ن 3رعت ا8ك! 9هيل5 ريسيس ي 91ير?لل 1را? و)J A#لا /OيرJ (ا-$
03لكملا و!و A#لا هيل5 Bا <تك نم و!و 91را?
01ور?م لي&سو
0*ي&لا A# +!و 9/ياFو
Eت6تت 3يكJ 1ير?لا ا8! 7لسي ن Eل5 Gر-L `-45 نوكي ن -& \J ا,ير? 7لسيس 1را?لا >ا- امو
9ا)&كري +تلا /ي?ملا و! Gر-,لا +J (+ش +4اbو 9-اQلا و! Gر-,لا +J (+ش لو ن. aGر-,لا `8!
0A#لا 1را?ل /ل#ارو -اQ Eل. dات#4 ا44 ني&ت4 ا8ك!و
ن8. 0ا4مi لي&سلا نوكي ن _رتفُ ي ل& 9' aر?اخملا& اJوف#م نوكي 9هLر?ي ي8لا لي&سلاو
Rخي G-ا5 -اQلاو 01ير?لا نمو 9/ل#ارلاو 9-اQلا @+! 9*اHا# P\b ا)مQلت /5ا?تس'اJ
aاراD=و Gرس لوعي ناس4:ا ناك ن. لا#لا نوكي ا8ام نكلو 9هسف4 ناس4:ا
0-وعي ن Eل. >)لوعي نمل ا-اQ 7رت -L نوكي ن /5ا?تس'ا نمJ لا#لا ا8! Eل5 ناس4:ا ناك ا8.
ه4ا#&س ه4كلو 0S ُ>Vكْ يَلَ5 َ<T تVك ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي Z @3يلكت لك +J لاL Bا ن Eل. ه&ت44 ن ا4يل5و
لوسرو 9?,J اوملس نمل "يلو "ا4لا Eل5 B A#لا ن6& 9fOاولا لو,لا& A#لا /OيرJ +J (اH
ن >\سلا هيل5 >ي!ار&. +J نوك#متي او4اك ني8لا <اتكلا ل! ا5- -L >لسو هيل5 Bا Eل= Bا
Eل= -م#م /لاسر& ني4مeملا نيملسملل A#لا ناك ولو 9A#لا ن5 اوع4تماJ 9>ار#لا *ي&لا اوH#ي
نوكيل اوH#ي ن Iرا=4لاو -و)يلا Eل5 >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر _ر5 امل >لسو هيل5 Bا
9*ي&لا ا8! ƒ<ر و! ^-#او ا)ل. او-&عيو Bا *ي& Eل. اعيمH 1لخلا هHتي ن Eل5 >)ل lعمH 7ل8
_رم نو-& A#ي >ل نميJ >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لو,ي 7ل8لو 0A#لا ن5 اوع4تما >)4كلو
@3يرشلا Pي-#لا +J لو,ي 9Qو5و ر,J و 9ر2اH نا?لس و 9"&ا#
Eل. هDل&ت /ل#ارو ^-اQ 7لم نم C @لاL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نا ه45 Bا +Oر +ل5 ن5
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eلاعت Bا ن 7ل8و 9اي4ار=4 (اش ن.و اي-و)ي (اش ن. *ومي ن هيل5 \J A#ي >لو Bا *ي&
0C S [\يِ&َس Tهْ يَلِ. َKاَ ?َتْسا ِنَم T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَلَ5 Tهّللَو Z @لو,ي
نو-& A#ي ' نم M,ي ل)J S َرَفَ ك نَمَ و Z @1#لا لو,& Gرشا&م M&تا -L A#لا& 3يلكتلا -H4 7ل8لو
ن$ aا8امل 9رفكلا +J لخ-ي ه4. >ع4 @نولو,ي (املعلا 0/فLو (املعلا 3,ي ا4! aرفكلا +J ر!اL M4ام
َ<َ رَOَ و S@w ه46ش لH w هلوL 7ل8 لاbمو 9Bا /مع4& رفك و 9Bا& رفك نا5و4 (املعلا -45 رفكلا
ُهّللا اَ)َ Lاَ8َ 6َJ Tهّللا ِ>ُعh 4َ6ِ& h*َرَفَ كَ J ~ناَكَ م yلV ك نXم ^-َFَر اَ)g Lْ Qِر اَ)يT تْ6َي u/ّ4ِ2َمh ?}م u/َ4Tمi h*َ 4اَك u/َ يْرَL u\َbَم ُهّللا
@ل#4لاYZ َنوُعَ 4ْ=َ ي ْاوV 4اَك اَمِ & ِ3ْوَ خْ لاَو ِKوُ Hْ لا َ"اَ&ِل ''% ]
/يواQ نم >ك#لا 8خ6ت ' 9ه&ت4ا @لو,4 ا4!و 9اي4ار=4 و اي-و)ي ناس4:ا *ومي ن6ك 9رفكلا و! و
T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَ لَ5 Tهّللَو Z @هلو,& 1#لا ا)#Oوي /يفيلكتلا /ل6سملا ن. 0Iرخ$ا /يواQلا 7رتتو
aه4و8ف4ت ' نكلو ه& نو4مeت و a3يلكتلا ا8! +J نوOراعت ل)J 0S
-H4س a' و ا)& نمeم *4 ل)J S T *ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَ لَ5 Tهّللَو Z +! /ي4امي:ا /يفيلكتلا /يO,لا ن.
0C >ع4 C m& ني4مeملا لك نم /&اH:ا
و!و 9Bا نم >ك#لا (ا- Eل5 Rر#ي ا4مeم -H4 ن#4J %رخi Eل. نمeم ْ نTم 3لتخي 3Lوملا نكلو
0اي=ا5 f&=يJ >ك#لا (ا- Eل5 Rر#ي ' -L رخi ا4مeم -H4و 9M2ا?لا
ن6& -ا,ت5'ا +J رفك نم ي 9A#لا >ك#& رفكي نم 7ا4! 9نا5و4 رفكلا ن 3Lوملا ا8! +J -H4و
نارفكلا /ي=عم <كتري ي8لا و!و رخi Kو4 7ا4! ْنكل 9ا,# رJاك ا8!و 9*ي&لا A# "ا4لا Eل5 B
-اQ Eل5 Gر-L نمو 91ير? نم نمو 9/ل#ار نمو 9-اQ نم /5ا?تس'ا `ا?5 Bا ن$ %/مع4لا&
7ل8ل 0A#لا Eل. Eعسي ن ناس4:ا ا8! لbم Eل5 <Hي ناك ا4!و 9-وعي ن Eل. >)لوعي نم +فكي
0^و&# هيل. <!8ل /كم& اbاريم هل ن6& رِ&hخV >!-# ن ول نيJراعلا _ع& لاL
9رفكلا نم ر&ي ا!-,ت5ا نمJ 9/ي4امي. /يOL +! S T*ْ يَ&ْلا }AT# ِ"اّ4لا Eَلَ5 Tهّللَو Z @Eلاعت هلو,J ن8.
A#لا& نمeم و!و لعفي >ل نمو 9M2ا? و)J A#لا& >اL نمو 0رفكلا +J و)J ا!رك4و ا)فلاخ نمو
0•Rا5 و)J
لو,ي -L 0S َنيTمَ لاَعْ لا ِنَ5 •+T 4َF Bا UنِNَJ َرَفَك نَمَ و Z @1#لا لو,ي ني# +4iر,لا (ا-$ا /L- Eل. رW44لو
aS َنيTمَ لاَعْ لا ِنَ5 •+T 4َF Bا UنِNَJ Z @لاLو aه45 +4F Bا نNJ رفك نمو @Bا ل,ي >ل ا8املو @ل2اL
نم هيل5 ام I-و 9نمiو رفكي >ل ي8لا ن >)فت ن 7ا‚ي.و 9هتاLولخم لك ن5 •+4F Bا ‚ن. @لو,4و
نم ن نWت ن 7اي. 9-eي >ل ي8لا ن5و I‚-َ ي8لا ن5 +4F Bا ن. %B /عف4م لم5 ه4 93يلكت
0لعفي نم5و 9لعفي ' نم5 S َنيTمَ لاَعْ لا ِنَ5 •+T 4َF Bا UنِNَJ Z %ا-ي B >-L و 9اJورعم B M4= -L I‚-
S 000Tهّللا ِ*اَ يpِ& َنوُرgفْ كَ ت َ>ِ ل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اي ْلg L Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
{( 488 )
( َنوg لَمْ عَ ت اَم Eَ لَ5 q-يِ)َ ش ُهّللاَو T هّللا ِ*اَ يَpِ& َنوُ رgفْ كَ ت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي ْلg L #) )
/لمH لو,ي ن ا4اس4. *فلك ا8. 74. %ل&L نم ا4لL امك هلوسرل Bا نم رم +)J C لL C Mمست ني#و
لاbمو 9/لمHلا ي-eي ه4. a/لمHلا ي-eي و C لL C رم$ا& +ت6ي ناس4:ا ا8! ل)J هيل. هلسرت نمل
+& C @\2اL هم5 Eل. <!8ي 74&اJ C ا-F 7يت6يس +& ن. @7معل لL C @\bم 74&' لو,ت ني# 7ل8
0C ا-F 7يت6ي
ل! اي Bا لوسر ا4Dل&يJ C -م#م اي لL C @لوسرلل Bا لو,ي ن +فكي نكي >ل @ل2اL لو,ي -Lو
نم `ا,لت ام لاL ه46كJ 9Bا نم هسف4 رم$ا cل&م لوسرلا نكلو 9+فكي 7ل8 ناك aنورفكت >ل <اتكلا
ايJر# cل&ي لوسرلا ن Eل5 ل-ي ا8!و Z ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي ْلg L S @و! Bا نم لوسرلا `ا,لت ي8لاو 9Bا
ا)يJ +ت6ي 'و Z ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي S @1#لا لو,& -&ت نiر,لا +J Gريbك *ايi 7ا4!و Bا ن5 هعمس ام
aC ني4b'ا ني& 1رفلا ام C C لL C m& /Lو&سم +ت6ت *ايi 7ا4!و 0C لL C @1#لا لوL
ه4. Z <اَتِكْ لا َلْ !َاي S @لو,يJ 9ه&ا?خل \! >)لعHيJ 9ه,لخ Mم 3?لتي Gرم 1#لا ن -H4 ن#4
ن /&ترم Eل. اوماستي >ل >)4$ -م#م اي >)ل لL @هلوسرل لو,ي Gرمو 0Gرشا&م >)ل Bا نم <ا?خ
Gرمو C لL C m& اLو&سم Gرم 91لخلل 1#لا نم ا&ا?خ ا4-Hو ام ا8NJ @Gرشا&م Bا نم او&?اخُي
9Gرم >)عم 3?لتي >),لخ ني8لا ه,لخ <?اخي ني# ه4ا#&س 1#لا ن >لعتْلJ 1و&سم ريF Iرخ
@>لسو هيل5 Bا Eل= لوسر cل&ي ه4NJ dاHللا >)4م -Hي ني# Gرمو 9>)&?اخي ن$ \! >)لعHيو
0>)ل لL
<#ا=ل لL @ه&4اH& نمل لو,ي ا4م -#اولا -H4 9ا4تاي# +J w Eل5$ا لbملا Bو w 7ل8 Eل5 لاbملاو
*و=لا <#ا= ناس4:ا ا8! <?اخي ن ن5 Eَلاَعَ ت -L ل2ا,لا ا8! ن. 0*م=ي ن +لاعلا *و=لا
(+Hي ني#و 0*وكسلا& +لاعلا *و=لا <#ا= رم6ي ن ه&4اH& "لHي نمم <ل?يJ Mفترملا
9ليH4:ا <ا#= Iرا=4لاو 9Gاروتلا <ا#= -و)يلا >)4 3رع4 ن#4J <اتكلا ل!$ <ا?خلا
0Z <اَتِكْ لا َلْ !َاي S @1#لا >)45 لو,ي نم >! ('e!و
3رع4 ن#4J Z <اَتِكْ لا َلْ !َاي S @>)ل لو,ي ني# 1#لا ن$ aا8امل C نiر,لا ل! اي C @ا4ل -# ل,ي >لو
لQ4 ي8لا <اتكلا +J -وHوم ه4 Bا >ل5 ام _راعي >!رفكو 9<وتكم لك Eل5 1ل?ُي <اتكلا ن
Eل. و5-ي 'و 9نامي:ا Eل. و5-ي <اتكلا +J ام ن >لعيو 9<اتكلا لQ4 ي8لا و! ه4$ %>)يل5
ن <اتكلا ل! نم 1م#لا نم f&=يJ 9-!اشلا و!و 9<اتكلا لU Qَ4 ي8لا 1#لا و! >ا- امو 0رفكلا
>)4 >)يل5 لHسي w ه4ا#&س w Bاو @Bا Eل5 نو&8كي 7ل8& >)4$ %رفكلا •J +J >)سف4 اوعLوي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>)&اتك +J >)يل5 لQ4مو <وتكم و! ام اوفلاخ
_ر$ا 1لاخل /&س4لا& 7ل8 اوعي?تسي نلJ _ر$ا ل! /يمعت او5ا?تسا ن. w <اتكلا ل! w >)4.
0(امسلاو
>!رتس و! Bا *ايp& >!رفك ن 7ل8 نم >)ف4 ل)J S Tهّللا ِ*اَ يpِ& َنوُ رgفْكَ ت َ>ِل Z @لو,ي ني# 1#لاو
ه& *اراش&لا *4اك -,ل 9>)4م P-# ا8ام Iر4ل aا)& اورفك >b 9ا)& او4مi >)4 و ايلو ارتس Bا *ايi
(+Hي ن ل&L ا)& او4مi -L >!و ليH4:ا +J /&وتكمو 9Gاروتلا +J /&وتكم >لسو هيل5 Bا Eل=
ْ>ُ !َ(pَH اUمَ لَو S@>يك#لا لو,لا (اH ا8! +Jو 0ا)& اورفك لعفلا& Bا لوسر (اH املJ 9Bا لوسر ا4-يس
اUم ْ>ُ!َ(pَH اUمَ لَJ ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا Eَ لَ5 َنوُ #Tتhفَ تْسَي Vلْ &َL نTم ْاوV4اَكَ و ْ>ُ)َ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=ُ م Tهّللا ِ-4T5 ْنXم q<اَ تِك
@Gر,&لاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَ لَ5 Tهّللا g/َ4ْعَ لَJ Tهِ& ْاوُ رَفَك ْاوg Jَ رَ5 )# ]
/?لسلا >)ل -عت >لJ 9/ي4مQلا /?لسلا >)45 tQ#Q ه4$ a>لسو هيل5 Bا Eل= ه& اورفك ا8امل
>)#لا=م >)ل 1,#ي ام نولمعيو Bا ناوOر ا)يJ نوعي&يو /4Hلا ا)يJ نوعي&ي او4اك +تلا /ي4مQلا
ا8!و C Bا '. هل. ' C @لوL ن5 *ع4تما -L اشيرL ن. @*لL ن 1&سو 0Bا >اك#$ *افتلا نو-
9ا!ولا,ل لا,ت /ملك -رHم *4اك ولJ 9 C Bا '. هل. ' C نم -ارملا *م)J ا)4 Eل5 ليل- Kا4تم'ا
0Bا '. 3لكم 'و 9Kرشم 'و Kا?م 'و -و&عم ' ه4 اوم)Jو اوJر5 >)4كل
اَ)َ 4وg Dْ &َت َنَمi ْنَم Tهّللا ِليِ &َس نَ5 َنو} -ُ=َ ت َ>ِ ل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َاي ْلg L Z @<اتكلا ل!$ لو,ي 1#لا ن.
S 000lHَوT 5
{( 489 )
~لِJاَDِ & ُهّللا اَمَ و V (اَ-َ )g ش ْ>gتh4ََو اŠHَوT 5 اَ)َ 4وg Dْ &َت َنَمَ i ْنَم Tهّللا ِليِ &َس ْنَ5 َنو} -ُ=َ ت َ>ِل ِ<اَ تِكْ لا َلْ !َ اَي ْلg L
( َنوg لَمْ عَ ت اUمَ 5 ## )
+فكي ناك 0a"ا4لل >كل\O. رQو نولم#ت ا8املJ %>كل\O رQو >تلم#و 9>كتاو8 +J >ت&خ >ك4 <!
a"ا4لل >كل\O. رQو اOي اولم#ت ن ' 9>ت4 >كل\O رQو اولم#ت ن
ِرْيَDِ & ْ>ُ)َ 4وn لTOُ ي َنيT8ّلا ِراَQْوَ ْنTمَ و T/َماَ يِ,ْ لا َ>ْوَ ي u/َلِماَ ك ْ>ُ!َراَQْوَ ْاوg لTمْ #َ يِل S@لاL w ه4ا#&س w 1#لا ن.
@ل#4لاYZ َنوُ رِQَي اَم َ(pَس َ'َ •>hلT5 %5 ]
@ر?اJYZ اzَرhخV َرْQِو ˆ Gَ رِQاَو ُ رِQَت َ'َ و S@لاL -L ه4 Mم 7ل8 لاL ه4ا#&س ه4. ') ]
ي8لا ام 0?,J همb. لم#تي ا8)J 9`ريF لTOُ ي >ل ي8لا لاOلا و! `رQو Mم ارQو لم#ي ' ي8لا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل5 Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا >)ل6سي ا4!و 9`ريDل لOملا لاOلا و)J `ريF رQوو 9هسف4 رQو لم#ي
0Z َنَمi ْنَم Tهّللا ِليِ &َس نَ5 َنو} -ُ=َ ت َ>ِ ل S @هلوسر ناسل
>ك4. …اميL ا4ي- ه4و-يرت ' >ك4. 0aه&ر& -&علا ?&ري ي8لا ني-لا نم نو-يرت ا8ام >)ل لو,ي ه46ك
0/Jاسملا لي?ي dوعملا ن$ %_رDِ ل اHوعم نوكي ام4. /ما,تس'ا ن5 dوعملاو 9اHوعم ا4ي- نو-يرت
Eل5 لي?يل >ي,تسملا 1ير?لا ن5 3ر#4ي ن Eل. `و5-ي ي8لا ام >ي,تسم 1ير? +J ريسي ي8لا ‚ن.
ن5 3ر#4ي ي8لا ام 0>ي,تسملا 1ير?لا لOفي ه4NJ Gرشا&م /ياDلا -يري ناك ن. 0aلي&سلا هسف4
Eل. ل=ي ' -Lو 9/Jاسملا هسف4 Eل5 لي?ي ل& 9G-وش4ملا /ياDلا +D&4ي ' و)J >ي,تسملا 1ير?لا
0/ياDلا
-L ا44NJ C اHو5 C Mمست /5اسو Z lHَوT 5 اَ)َ 4وg Dْ &َت َنَمi ْنَم Tهّللا ِليِ &َس نَ5 َنو} -ُ=َ ت َ>ِ ل S @لو,ي 1#لاو
fتف& C dو5 C ا)عمس4 ني# 0نيعلا رسك& C dو5 C ا)عمس4 Gرمو 0نيعلا fتف& C dو5 C Gرم ا)عمس4
+J و)J نيعلا رسك& C dوTعلا C ام 9fمرلا و ?2ا#لاك 9>ايL هل ي8لا (+شلل و! dَوَ علاJ 9نيعلا
ُ(iَ -َ)g ش ْ>gتh4ََو lHَوT 5 اَ)َ 4وg Dْ &َت S @>ي,لاو +4اعملا +J >)Jار#4ا ن5 1#لا >)ل لو,ي 7ل8ل 9>ي,لاو +4اعملا
0Z
Bا Eل= -م#م ه& (اH ام ن Eل5 (ا-)ش >ك4 >Fر& اHو5 ني-لا نوD&ت >ت4 @>)Dل&ي 1#لا ن.
Eل5 نو#تفتست >ت4كو 9-م#م /لاسر& نورش&ت >ت4كو 91-=لا& اDل&م (اH ه4. 91#لا و! >لسو هيل5
اي w >ت4و 0>ر.و -ا5 لتL هعم >كلت,4 >b هع&ت4 +&4 +ت6يس @نولو,تو /كم ل! نم اوكرش ني8لا
0لوسرلا ا8! 1-= Eل5 -و)ش w <اتكلا ل!
9ل)H ن5 >تي 7ل8 *يل ايو 0>!ريF اولOُي ن او-)Hو اولO >! %+=اعملا نم /لسلس او&كترا -,ل
7ل8 >Fر&و 01#لا Eل5 -و)ش >)4 cل&م >)4م /ل6سملا *Dل&و0>ل5 ن5و -=,& >تي ناك رم ه4كلو
9نيعلا ير `ورو اولاL ام اوJر5 >)4 9 C -و)شلا C E4عمو 0ل\O:او ل\Oلا Eل5 اور=
ُهّللا اَمَ و S @هلو,& ه4ا#&س 1#لا >!رك8ي 7ل8ل 9هتعمس ا2يش "يلو 9`-)شت (+شل /يeر و! -و)شلاJ
0Z َنوg لَمْ عَ ت اUمَ 5 ~لِ JاَDِ &
>كلعHي ي8لا امJ 0/يوامسلا >ك&تك +J روك8م ا8!و 9/#Oاو اDل&م -م#م ا)& (اH +تلا /لاسرلا Uن.
لفDي Bا ن. /)&ش >كتسم -L >ك4 -& ' a-و)ش >ت4و 1#لا 1ير? نومQتلت ' w <اتكلا ل! اي w
0Z َنوg لَمْ عَ ت اUمَ 5 ~لِ JاَDِ & ُهّللا اَمَ و S @' >)ل لا,J 97ل8 ن5
َ<اَ تِكْ لا ْاوVتوV َنيT8ّلا َنXم l,يِ رَJ ْاوV عيT ?gت نِ. ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @ه4ا#&س 1#لا لوL +ت6ي 7ل8 -ع&و
Z َنيِرِJاَك ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & >Vكو} -ُرَي
{( 490 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
( َنيِرِJاَك ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْ>Vكو} -ُ رَي َ<اَ تِكْ لا اوV توV َنيT8ّلا َنTم ا[,يِ رَJ اوV عيT ?g ت ْنِ. اوg 4َمَ i َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي '$$ )
w >ت4 >تم- ام >)لا& -)ي نل Bا *ايp& نورفكي ني8لا ن Eل. /4مeملا /2فلا هƒ&4 Bا ن 7ل8 E4عم
اوككشي ن '. لا& Bا *ايp& نيرJاكلل -)ي نلو 9نيمي,تسم >تم- امو 9G-اHلا Eل5 w نو4مeملا ا)ي
0>)م\س. -ع& نم >!ورفكي نو 9اHو5 ا!وD&ي نو 9>)4ي- +J ني4مeملا
>!و 9اولOو اولO -L اHو5 رم$ا نوD&ي ني8لا ن$ %او4مi ني8لا ا)ل ه&ت4ي ن <Hي /يOL `8!و
a/4مeملا /ف2ا?لا 3Lوم نوكي ا8امJ 9نولمعي ام5 لJاF ريF Bا ‚ن نوملعيو 9ا8! Eل5 نو-)شي
0Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @هلو,& ه#Oوي ه4ا#&س 1#لا ن.
نم 7ا4! ن 9-=لا& -و=,ملا "يلو 9Bا لي&س ن5 ني4مeملا او-=ي ن نولوا#ي <اتكلا ل! ن.
-ا-تر'او KوHرلا& ني4مeملا Kا4L: <اتكلا ل! نم /لوا#م +! ل& 9' 9نامي:ا نم ني4مeملا M4مي
1#لا >!ر8#ي 7ل8ل 9Bا نم 3يلكتلا& >Qتلت +تلا /ف2ا?لا >! نو4مeملاJ %`و,4ت5ا ي8لا نامي:ا ن5
@هلو,& ه4ا#&س
نم امسL --#ي 1#لا Z َنيِرِJاَك ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & >Vكو} -ُرَي 9َ<اَ تِكْ لا ْاوV توV َنيT8ّلا َنXم l,يِ رَJ ْاوV عيT ?gت نِ. S
ن ا4Dل&ي ه4ا#&س 1#لا ن6ك 0لما#ت نو-و 1#و 1-=و /!اQ4& •ير6ت 7ل8و 9<اتكلا اوتو ني8لا
*ا5امHو 'اسر نيملسملا Eل. نو2يHيو 9يوسلا 1ير?لا نوكلسيس <اتكلا ل! نم ا,يرJ 7ا4!
ْاوV عيT ?gت نِ. S 1#لا لو,ي 7ل8ل 0<اتكلا اوتو ني8لا لك ن5 >لكتي ' 1#لاJ %>\س:ا Mم ا-ارJو
@7ل8 -ع& ه4ا#&س لو,يو 9/,ي,#لا Eم#ي و!و Žرeي 1#لا ن. Z َ<اَ تِكْ لا ْاوV توV َنيT8ّلا َنXم l,يِ رَJ
Z 000ُهVلوُ سَر ْ>Vكيِ Jَ و Tهّللا V*اَ يi ْ>Vكْ يَلَ5 اzَلhتgت ْ>gتh4ََو َ نوُ رgفْكَ ت َ3ْ يَكَ و S
{( 491 )
~?اَرT= Eَلِ. َيT -ُ ! ْ-َ,َ J Tهّللاِ& ْ>T=َ تْعَ ي ْنَمَ و ُ هVلوُ سَر ْ>Vكيِ Jَ و T هّللا V*اَ يَi ْ>V كْ يَلَ5 Eَلh تgت ْ>gتh4ََو َ نوُرgفْ كَ ت َ3ْيَكَ و
( ~>يِ,َ تْسُم '$' )
9Bا& /Jرعملا >يع4 +J >!و ني4مeملا نم Iرخ Gرم رفكلا +ت6ي ن نم <يHعتو >اWعتسا ه4.
0>)يJو >)عمو 1# Bا لوسرو 9>)يل5 Eلتgت Bا *ايpJ
ناك -,J %/=L 7ل8ل ‚ن. Z َ<اَ تِكْ لا ْاوV توV َنيT8ّلا َنXم l,يِ رَJ ْاوV عيT ?g ت نِ. S @ني4مeملل ه4ا#&س 1#لا لو,يو
'ام -يري نم لكو 9لاملا +J لماعتلا نو-يHي >)4$ %/ي-ا=تL'ا /?لسلا نوكلمي /4ي-ملا +J -و)يلا
9<اتكلا نوملعي >)4$ %+ملعلا Qيمتلاو 1وفتلا اOي -و)يلل ناكو 0ا&رلا& >)4م _رت,يل >)يل. <!8ي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
7ا4! ناك 7ل8كو 0ايوامس ا&اتك نوJرعي ' ني8لا نييم$ا نم /4ي-ملاو /كم ل! /ي&لاF ناك ام4ي&
@Qيمتلل <ا&س /b\b -و)يلل ناك ا8ك! 0نو=#و K\L >)لJ %<ر#لا& >)تر&خ و! -و)يلل رخi Qيمت
9<ر#لا نو4ف& >)تر&خ >b 9+مل5 1وفت و!و <اتكلا& 00>لعلاو 9/ي-ا=تL'ا /ما5Qلا 1,#ي لاملا
ني& *اوا-علا Gراb. >)تلوا#م لbم 0ه,يمعتو "ا4لا ني& 3\خلا -اHي. نولوا#ي 7ل8 1وJ او4اكو
GراHت dاور نو4مOي 7ل8&و 9/م2اL <ور#لا لWت Eت# 7ل8& GرHاتملاو 0dرQخلاو "و$ا
0ني&را#تملا نم 1يرJ لك ا)& نو-ميو ا)4وع4=ي +تلا /#لس$ا
>)4م KاO 7ل8&و dرQخلاو "و$ا ني& >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا -ƒ #و >\س'ا (اH املو
/لQ4ملا -و)يلا نم *5اOJ 9<تكلا Eل5 نمي)م <اتكو ني-& >\س'ا (اHو 0ي-ا=تL'ا 1وفتلا
رافكلا اومQ! ني4مeملا نم /لL اور -,J %/ي&ر#لا /لQ4ملا -و)يلا نم *5اO 7ل8كو 0/يملعلا
ن او-ار 7ل8ل 9/4ي-ملا +J -و)يلل نا?لس لك KاO ا8ك!و 9ر-& +J (ارك4 /ميQ! >)& اولQ4و
"و$ا ني& ام لعش4و AHe4لJ اولا,J 9>\س:ا (+Hي ن ل&L هيل5 ناك ام Eل. رم$ا او-يعي
ولعي نامي:ا رو4 Iر -Lو C "يL ن& "6ش C همسا Rخش لاLو 9ا)Hي)4و *اوا-علا نم dرQخلاو
Aّي! 9(اف=لا *اماست&او G-وملا >)4ي& -Hوتو 0+4امي:ا >اHس4'ا >)لمشيو dرQخلاو "و$ا `وHو
-ا,# نم هيل5 او4اك ام Eل. >)عHر4و /58H ا!-يع4 ن -& ' Bاو C @لاLو "يL ن& "6ش 7ل8
0C اوعمتHا -L وما- ام ا4ل رار,تسا \J 9*اوا-5و
C >وي Eمسي >وي Eل. ه4م Pي-#لا 1ر?ت >b 9dرQخلاو "و$ا ني& "لHو -و)يلا نم EتJ لسر6J
هيJ ر=4لا ناكو 9dرQخلاو "و$ا ني& ناكو 9>\س:ا ل&L <رعلا >اي نم >وي >سا و!و 9 C Pاع&
A‚ي)J >ويلا ا8! +J ليL ي8لا رعشلا& +ت6يو رك8ي ي-و)يلا Eتفلا "لHو 9dرQخلا Eل5 "وvل
00t\سلا C @اولاLو 9_Fا&تلا W,يتساو رخافتلا ل=#و 9KاQ4لا P-#و dرQخلاو "و$ا /يم#
Eل= >ا,J 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس Eل. ر&خلا Eم4و 9G-يكملا *#H4 ا8ك!و C t\سلا
-ش Eل5 لا#لا او-HوJ 9dرQخلاو "و$ا KامتHا Eل. اْوَ )ت4ا Eت# 9هت&ا#= هعمو >لسو هيل5 Bا
Iوْ 5َ-ِ& @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لا,J 9لوم#م t\سو 9_Fا&تو 9KاQ4 9dاي)لا *اHر-
ŒŒ>كر)W ني& ا4و /يل!اHلا
Bا Eل= Bا لوسر 3اOو 9>ك4ي& Bا لوسر ن$ %>كسف4 نم اولHخت ن <Hاولا نم ناك ي
*4اك ا8امJ 9>ك&ولL ني& 3لو 9/يل!اHلا رم >ك45 ه& M?Lو 9>\س:ا& Bا >كمرك -,ل @>لسو هيل5
9t\سلا (ا,ل. Eل. >لسو هيل5 Bا Eل= هتاملك >)تعJ- -,ل a>و,لا "وف4 +J لوسرلا *املك MLاوم
'و f&L >وي ناك امJ 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Mم اوJر=4او اOع& >)Oع& 14ا5و اوك&و
0>ويلا 7ل8 نم ارخi نس#و
-L >)4 -H4 dرQخلاو "و$ا ني& /4تفلا لاعش: -و)يلا نم >و,لا ('e! هلعJ ام لم6ت4 ام-45و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-ا,#$او *اوا-علا 7لت اوHي)ي ن او-ار6J dرQخلاو "و$ا ني& >ي-,لا KاQ4لا /عي&? اوكر-
لات,لا -اكJ ا&ا& *\ف4\ل لعH dرQخلاو "و$ا ني& ر5اشملا Aيي)ت ن -H4 7ل8كو 9/مي-,لا
اوم-4و 9t\سلا او,لو 9-يHاوملا *-! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر >)يJ >لكت ام-45و 9لعتشي
0اولعJ ام Eل5
"و$ا ني& Gوا-علا 7ار-. ن -H4 ا44NJ P-# اَمِ ل رو=تلا 1مع& رم$ا Iر4 ن ا4-ر ا8.و
>b 9/مي-,لا *اراbلا (اي#.و •?اخلا 7ار-:ا ا8! 7ير#تل -و)يلا MJ- ي8لا و! -و)يلا نم dرQخلاو
0لاتتL\ل t\سلا لم#ل <ا&لا fتJ -L /مي-,لا *اراbلا 7لت& dرQخلاو "و$ا لاعف4ا ناك
"ف4لا لاعف4ا @اي4اb 9(+شلا& "اس#:ا @'و @<تارم P\b& رمي 9(+شلل 7ار-:ا ن -H4 ا8ك!و
dرQخلاو "و$ا 7ر- 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا P-#ت ام-45و 9+كولسلا KوQ4لا %اbلاb 9هل
0/2?اخلا *اكار-:ا اوكرتو 9(اOD&لا -يHاوم *-!و 9t\سلا او,ل6J /يسك5 /,ير?& رم$ا
-Lو >كر)W ني& ا4و /يل!اHلا Iو5-& C @+! (ايش /b\b& >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا >!رك8 -,ل
(ا,لN& 7ل8 اول&,تسا -Lو 0C >ك&ولL ني& 3لو 0/يل!اHلا رم >ك45 ه& M?Lو >\س:ا& Bا >كمرك
*اكار-:ا او##= ي او,4اعت >b >)يJ -يHاوملا هتكر# رم و!و 9اي4اb (اك&لا >b 9'و t\سلا
لاLو 0-ك4لاو /&يخلاو WيDلا -و)يلا <ا= 7ل8 P-# املو 0"كعلا& KوQ4لا P-# ا8ك!و 9اbلاb
0>ويلا 7ل8 x'. ^رخi نس#و 'و وس >\س:ا +J >وي ناك امJ @/=,لا `8)ل Žرeملا
+J /5ا4ملا ن‚وكت +تلا /يلخلا *-Hُو 7ل8 -ع&و 9/4ي46م?لا 1ارشN& E)ت4او 9"و&ع& >ويلا -& -,ل
ني& ا4و /يل!اHلا Iو5َ -ِ& C @لو,لا 7ل8 >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لاL ن -ع& 9ني4مeملا "وف4
0C >ك4ي& 3لو /يل!اHلا رم >ك45 ه& M?Lو 9>\س:ا& Bا >كمرك ا8. -ع& >كر)W
/5ا4ملا 1#لا لعH -,ل 0و-عل -يك و 9نا?يشل KQ4 لك -45 ارO#تسم >يركلا لو,لا ا8! را= -,ل
رخسي Bا ن Iر4 ا8ك!و 9dرQخلاو "و$ا نم ني4مeملا -45 نا?يشلا rQ4و 9-يكلا لعJ -O
هيل5 Bا Eل= لوسرلا +ت6يو /ل6سملا `8! P-#ت >ل ولJ 9نامي:ا ن6ش /عJر +J Eت# رJاكلا
Kافتر'ا نم /5ا4ملا `8! نيملسملا I-ل f&= امل لو,لا 7ل8 لو,يل >و,لا ني& و!و رbeملا ه,?4م&
نم ناك -,J /ملكلا `8! لbم لاL -L لوسرلا Kا&ت نم -# ناك ولو 9>)4ي& اميJ (اOD&لا ن5
/5ا4ملا *-Hو -,J >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ا)لاL ام-45 نكل 9رb$ا ا8! P-#ي ن لمت#ملا
0ا-وHوم لوسرلا نوكي ' -Lو +ت6ي +تلا Pا-#$ا نم ا!ريDل
w >\س:ا اورش4 -,ل 0/&2اخ >)لو,5 -Hت 74NJ 0نيرJاكلا Eل. *رW4 ن. نمeملا ا)ي *46J 7ل8لو
9>ر.و -ا5 لتL هعم >كلت,4و هع&ت4 +&4 +ت6يس @اولاL ني# \bمJ 9(ا,م#لا >)فLاوم& w >)ت-ار. نو-
aP-# ي8لا امJ
ي8لا ني-لا ه4. 9>وL اي اوعمسا @_ع&ل >)Oع& لاL -ي-Hلا ني-لا& اوعمس ن /5اس را=4$ا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0هيل. -و)يلا ن#4 1&س4 ا4& اي! هيل. ا4و,&سي ن ل&,J 9-و)ي ه& >كترش&
+J لوخ-لا Eل5 dرQخلاو "وvل اعJا- dرQخلاو "و$ا Eل5 >!رخافتو -و)يلا (\عتسا ناك -,ل
0نمeملا نامي. *ي&bت +J ارbeم رJاكلا رفك Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لعHي ا8ك!و 9>\س:ا
>T=َ تْعَ ي نَمَ و ُ هVلوُ سَر ْ>VكيِJَ و Tهّللا V*اَ يi ْ>Vكْ يَلَ5 اzَلhتgت ْ>gتh4ََو َنوُ رgفْ كَ ت َ3ْ يَكَ و Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي ني#و
Z @Mمست /5اسJ 01#لا نم +ت6ي <يHعتو >اWعتسا ه4ا >)ف4 S ~>يِ,َ تْس}م ~?اَرT= اzَ لِ. َيT -ُ! ْ-َ,َ J Tهّللاِ&
9>)يل5 Eلتي Bا <اتكو نو4مeملا رفكي ن -ع&تسملا نم ه4$ 9<يH5 رم 7ل8J S َنوُ رgفْ كَ ت َ3ْ يَك
0>)يJ Bا لوسرو
+J '. +ت6تي 'و 97سمتلا @>ا=ت5'ا E4عمو 9Bا& >ا=ت5'ا Eل. Gو5-لا 7ل8 -ع& نم (+Hيو
هعJري >ل ن. +تا8لا ل,bلا ا8! 9ايتا8 \,b ناس4;ل ن$ C نامي:ا ل&#& *م=ت5ا C @لا,يJ 9ول5
-Hوي 'و ل&#& 7سميو وHلا +J ا,لعم ناس4:ا ناك ا8. '. 6ش4ي ' ا8!و 0ناس4:ا& M,ي ه4NJ 9`اوس
ل&#& 7سميو Bا& >=تعي نمJ 0_ر$ا Eل. ?&)ي Rاخلا هل,b& ناس4:ا ل& 9لفس Eل. هعJ-ي نم
0?و,سلاو Xيِوُ )لا نم هسف4 M4مي ه4NJ نامي:ا
Eل= Bا لوسر ا4ل ه4س امو 9*ايjا نم ا4يل5 َ+T لgت ام M&ت4 ن و! Bا& >ا=ت5'ا ن رعش4 ا4!و
ني& لوسرلا -وHو ناك 7ل8كو 9هلوسر /4سو Bا <اتك و! >ا=ت5'ا <ا&J ن8. 0>لسو هيل5 Bا
/Lارش. -Hوت ن -& \J 9/يل!اHلا G6م# +J نيسمD4م او4اك >)4$ 9يرورOلا رم$ا و! >!ر)W
1#لا _&,ي >لو 0رو4لا Eل. *املWلا نم >)Hرخ -L Bا ن اوريJ 9>)ل (+Oت Eت# >)4ي& لوسرلا
Eل= لوسرلا لاL 0ا4ي- >\س:ا ا4ل +Oرو /مع4لا ا4يل5 >تو 9ني-لا ا4ل لمك ن -ع& '. هلوسر
0C +ت4سو Bا <اتك ام!-ع& اولOت نل ني2يش >كيJ *كرت C @>لسو هيل5 Bا
0>ي,تسم ?ار= Eل. ي-)ي ي8لا >=اعلا +! Bا لوسر /4سو 9Bا *ايi -وHو ن Iر4 ا8ك!
نيعم ناكم Eل. <!8ت ن 7تياF ن <)J 9GوHرملا /ياDلا Eل. ل=وي ام و! 3رع4 امك I-)لاو
0I-! همسا /ياDلل ل=وملا Eل5 ا4اس4. ل-ي ام لكو 9I-! و! ناكملا 7ل8 Eل. 7ل=وي ي8لاJ
0اريخم 1لخلا _ع&و 9ارو),م 1لخلا _ع& لعHو 9اعيمH 1لخلا 1لخ Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
ه4NJ `روم _ع& +J '. ناس4:ا ا-5 ام نوكلا +J *اLولخملا /Jاك و! Bا 1لخ نم رو),ملاو
امJ 9ه4م *&لg ? امك هتم)م ي-eي Bا 1لخ نم ناس4:ا ا-5 ام لك ن. @ا4لL 7ل8لو اOي ا)يJ رو),م
ن5 (امسلا *ع4تما 'و 9<)ت ن fيرلا *ع4تما 'و 9اموي "ا4لا Eل5 1رشت ن "مشلا *ع4تما
/&ا-لا <كريل ناس4. (اH 'و 97ل *&4 \J Bا +=عت 74. ناس4;ل _ر$ا ل,ت >لو 9ر?مت ن
0ير)W <وكر نم 74كم \J نر#6س 7ل8لو 9•Rا5 74. %' @*لا,J Gرخسملا
7ل8 /م-خ و!و 9ه4م GوHرملا /ياDلل رو),م رخسم ناس4:ا ا-5 ام (+ش لك ن Iر4 ا8ك!
لعH -L Bا ن Eل. ام2ا- ه&4ت4 ن <Hي 7ل8لو 00رايتخا هل ي8لا و! `-#و ناس4:او 0ناس4:ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لا,J ناس4:ا -45 (اH >اس,4'ا نكلو 9"ا4H$ا لك +J KامH:ا لعHو 9ارييستو اريخست 1لخلل
ُرَمَ ,ْ لاَو ُ "ْمّ شلاَو ِ _ْرَ$ا +ِJ نَمَ و ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ نَم ُهَل ُ-ُ Hْسَي َهّللا Uنَ َرَت ْ>َلَ S@ه4ا#&س 1#لا
ُهَل اَمَ J ُهّللا ِنِ)ُ ي نَمَ و V<اَ 8َعْ لا Tهْيَلَ 5 ّ1َ# qريTbَكَ و ِ"اّ4لا َنXم qريTbَكَ و }<iَوU -لاَو ُ رَHّشلاَو Vلاَ &ِHْ لاَو V >وُHn4لاَو
@A#لاYZ ُ(pَشَي اَم Vلَعh فَ ي َهّللا Uنِ. •>ِرْك} م نTم ') ]
C و! رخسملا -Hاسلا *ا&4لاو 9 C >وH4لاو رم,لاو "مشلا C @+! Gرخسملا G-Hاسلا *ا-امHلا ن.
-Hست ا)لك ا)46& 9KامH:ا& 1#لا >ك# ا)يل5 +تلا *ا42اكلا نمO +)J C <او-لا C 7ل8كو … C رHشلا
0S V<اَ 8َعْ لا Tهْ يَلَ5 ّ1َ# qريTbَكَ و ِ "اّ4لا َنXم qريTbَكَ و Z @ه45 1#لا لاL -,J ناس4$ا ام 0Gرخسم /عOاخ
>ل 0اراتخم ناس4:ا 1لخ Bا ن$ aا8امل0ناس4:ا -45 >اس,4'ا (اH -,ل aنم -45 (اH >اس,4'اJ ن8.
9رخسملا Gر-L Eل5 [\يل- ريخستلا "يل a*ا42اكلا /ي,&ك ارخسم ناس4:ا 1لخي ن نكمملا نم نكي
Gر-,لا *&bي ن -ار امك ه4ا#&س 1#لا نكل 9fي#= ا8! …هتر-L نم dرخي نل ه,لخ نم ا2يش نو
>b 9+=عي و نمeي ن اراتخم ناك نمJ 0رايتخ'ا& /ي&و&#ملا *&bي ن -ار 9ريخستلا& ر),لاو
0B /ي&و&#ملا ناس4:ا ه& *&bي ام4. رايتخ'ا ا8)J 9نمeي ن راتخا
Bا -ار ا8)لو 9/ي&و&#ملا *&bي يرايتخا >سLو 9Gر-,لا *&bي ير)L >سL ني& 1لخلا Bا 34= ا8ك!
+!و هلاعJ لك ناس4:ا لعفي ' w ن8. w ا8املJ 0لعفي ' و لعفي ن اراتخم نوكي ن ناس4;ل
<8Hت امك ناس4:ا <8Hي +#?سلا 1ير&لا ا8!و 9اي#?س ا,ير& Gو)شلل ن$ aنامي:ا Mم /مHس4م
0sاَرَفلا ُ را4لا
%(وOلا ناري4& sارَفلا 1رت#يو 9sاَرَفلا <8Hي ا!eوOJ (\خلا +J ام ^را4 ناس4:ا -Lوي ام-45
0را4لا 7لت +J ه5ر=م ن 3رعي >ل ه4كلو 9`ارFو رو4لا ه&8H -,J
9ناس4;ل Gو)شلا نيQتت 9*او)شلا +J 7ل8ك C ا)5ر=م *,ش5 "ف4 <ر C @لو,ت /ي&رعلا /مك#لاو
0ناس4:ا Kر=م ا)يJ نوكيJ ا)يل. ه&8HتJ
a7ل8 نم ناس4;ل /يام#لا ام نكل
-يكو نا?يشلا -يك نم هسف4 8,4ي ن -ري نمJ C لعفت ' C و 0C لعJا C Bا A)4م +J +! /يام#لا ن.
ن 1م#لا نم ه4. @امي-L *لL -Lو 0C لعفت ' C و C لعJا C +J Bا A)4مل MOخي ن هيلعJ "ف4لا
' هت5ا4= -و-# +J ناس4:او 0/4اي=لا نو4اL ا)ل MOي ن Eس4ي >b 9ام [/ع4= M4ا= M4=ي
aهتر-L /L\?& ه4ا#&س 1#لا& ا4لا& امJ 97ل8 Eس4ي
+J هتع4= /4اي= نو4اL Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا MOوو 9ناس4:ا M4= -L Eلاعتو ه4ا#&س 1لاخلا ن.
هل +ت6ي \J نيتملا ل&#لا& >=تعي ن -ار نمJ 9ا8ك لعفت 'و ا8ك لعJا @\5و لH لا,J ناس4:ا
ي8لا و!و ه,لخ ي8لا و! Bا ن$ %Bا A)4م& >=تعيلJ 0"ف4 Iو! 'و و-5 -يك و نا?يش rQ4
0C لعفت 'و لعJا C +J QHوملا نو4اL و!و 9هتع4= /4اي=ل نو4ا,ك هH)4م MOو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نوكت ام Kور >ا=ت5'ا /ملكو S ~>يِ,َ تْس}م ~?اَرT= اzَ لِ . َيT -ُ! ْ-َ,َ J Tهّللاِ& >T=َ تْعَ ي نَمَ و Z @1#لا لو,يو
+تا8لا هل,b نNJ rارفلا +J `-وHو (ا4b +J و!و 9rارفلا +J ا,لعم (او)لا +J ناس4:ا نوكي ام-45
Iو)لاو ?و,سلا نم هسف4 8,4ي ه4NJ Bا A)4م& ناس4:ا 7سمتي ام-45 نكل 9ه?,سيو هعLوي ني8لا و!
/H2ا! "ف4لا *او)ش MJ-4تJ 91ير&لا& /ي=عملا ن‚يQي ن نا?يشلا /م)مو )واولا رسكو (ا)لا >O&(
اUمَ ل Vناَ?ْيّشلا َلاَLَ و S@1#لا لو,ي 0ا4يل5 /H#لا 8خ6يو /ماي,لا >وي نا?يشلا +ت6ي 7ل8لو …/ي=عملا Eل.
نَ ّ'ِ . ~ناَ?hلُس نXم ْ>Vكْ يَلَ5 َ+ِ ل َناَك اَمَ و ْ >Vكgتhفَ لh خَ6َJ ْ>Vكn ت-َ5َوَ و y 1َ #ْلا َ-ْ5َو ْ >Vكَ -َ5َو َ هّللا Uنِ. ُرْمَ $ا َ +TOg L
g*ْ رَفَك +y4ِ. U+T خِرْ=ُ مِ & ْ>V ت4َ pَمَ و ْ>VكT خِرْ=ُ مِ & hاَ4َ pUم ْ>Vكَ سVف4َ ْاوV موV لَو +ِ4وV موg لَت َ\َJ +ِل ْ>gتْ&َHَ تْساَJ ْ>Vكg تْوَ 5َ-
@>ي!ار&.YZ q>يِلَ q<اَ 8َ5 ْ>ُ )َ ل َنيTمِ لاّWلا Uنِ. Vلْ &َL نTم ِنوُ مg تْكَ رhشَ pَمِ & %% ]
هل Gر-L ' نا?يشلاو 9َناس4:ا ُنا?يشلا ر),ي ن و! لو$ا Kو4لا @نا5و4 3رع4 امك نا?لسلاو
06?خلا 7ل8 لعفي ن6& ناس4:ا نا?يشلا M4,ي ن و! +4اbلا Kو4لاو 07ل8 Eل5
aلاHملا ا8! +J ر),لاو Kا4L:ا ني& 1رفلا ام
ن و)J Kا4L:ا ام 0ناس4:ا `-يري ' ا2يش لعفي ن Eل5 ناس4:ا نا?يشلا ر&Hي ن و! ر),لا ن.
+ل نكي >ل @/ماي,لا >وي نا?يشلا نلعيو رايتخ'ا& ناس4:ا هلعفيJ ناس4;ل رم$ا نا?يشلا نيQي
0+ل *&HتساJ ناس4:ا ا)ي /ي=عملا 7ل *4يQ -,ل 9Bا +=عت Eت# ناس4:ا ا)ي ه& 7ر)L نا?لس
aC >كخر=م C E4عم ام S U+T خِرْ=ُ مِ & ْ>V ت4َ pَمَ و ْ>VكT خِرْ=ُ مِ & hاَ4َ pUم Z @لو,ي /ماي,لا >وي نا?يشلا ن.
9-H4مو PيDم @Žر=مJ 97-H4و 7bاF6J 7خار= Mمس ي 9 C Žر= C نم /,تشم ا)4.
0نا?يشلا -H4ي ن Mي?تسم& ناس4:ا 'و 9ناس4:ا G-H4 Mي?تسي نل ه4 نلعي نا?يشلاو
ناس4;ل 8ا,4. 'و 9ا)يJ -# هي,لي ن نو- /يوا)لا +J ناس4:ا MLوي ام و! /يرش&لا "ف4لا ل,bJ 9ن8.
وH4ي ه& >=تعي نمJ 9ا4يل. -و-مملا ل&#لا و! Bا A)4م ن6ك 0Bا ل&#& >ا=ت5'ا& '. /يوا)لا نم
0/يوا)لا نم
>لعي ه4ا#&سو 9Gر)?ملا /يو&4لا /4سلاو ا4,لاخ نم لQ4ملا نiر,لا و!و Bا ل&#& >=تع4 ا4م- امو
Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0>ي,تسملا ?ار=لا Eل. Bا ا4ي-)ي ن -& \J w ا)&#ا=ل "ف4لا -يك
S 000Tهِتاَ,g ت ّ1َ # َهّللا ْاوg,ّ تا ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي
{( 492 )
( َنوُ مT لْسُم ْ>gتh4ََو اّ لِ. UنVتوُ مَ ت اَلَو T هِتاَ,g ت ّ1َ# َهّللا اوg ,ّ تا اوg4َمَ i َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي '$% )
C او,تا C /ملك Mمس4 ني#و 0ني-لا (ا-5 >\ك اوعمسي '6& 'و /5ا4ملا ني4مeملا E?5 -L Bا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
لاL 7ل8لو 9/ياLو ا)4ي&و 74ي& لعHت ن 7يلعJ 9I8$او <عتلا 7ل <&ست (ايش 7ا4! ن >)ف4لJ
@نارم5 لiYZ َنيِرِJاَكh لِل h*U -T5V +T تّلا َراّ4لا ْاوg ,ّ تاَو S@1#لا '3' ]
ه4ا#&س 1#لاو 0ا)4م هي,ي ا&اH#و /ياLو را4لا ني&و ه4ي& لعHي ن ناس4:ا نم <ل?ي 1#لا ه4.
@G-2املاYZ ِ<اَ سT #ْلا VMيِرَس َهّللا Uنِ. َهّللا ْاوg,ّ تاَو S@لاbملا لي&س Eل5 لو,ي ني# Eلاعتو 4 ]
-ير نمeمك ا4و 7ل8 نوكي 3يك @ل2اL لو,ي -Lو 0ه&OF نم 7ي,ي ا&اH# Bا ني&و 74ي& لعHا ي.
aBا /يعم +J sي5. ن
نمeملاJ 9لامHلا *اف=& لWتست *4و 9Bا ل\H *اف= نم 7سف4ل /ياLولا لعHت 74. @لو,4
7ل8كو 9ا!ريFو *ور&Hلاو ر),لا +!و 9Bا ل\H *اف= نم /ياLو هسف4ل لعHي نم و! 1#لا
E4عملاJ Z َهّللا ْاوg,ّ تا S و Z َراّ4لا ْاوg,ّ تا S @1#لا لو,ي ني#J 0ل\Hلا *اف= -و4H نم ا)x4. را4لا
ن. a)هتا,ت 1#( +4عت ا8ام Z Tهِتاَ,g ت ّ1َ # َهّللا ْاوg ,ّ تا S @ه4ا#&س 1#لا لوL ناس4. Mمسي ام-45و 0-#او
'و +)ت4ي ' ي 9tQ#Qتي 'و لوQي ' ي8لا *&اbلا (+شلا +4عت w 3رع4 امك w C 1# C /ملك
01#لا و! ا8! 9<8&8تي
9هعم <8&8تت 'و 7ر-اDي ' اخسار ا4امي. نمeملا ا)ي 74امي. نوكي ن و! a+,تلا 1# ام ن8.
9Eس4ي \J رك8V يو 9+=عي \J A)4ملا Kا&تا& Bا Kا?يJ 9هH)4م Kا&تا و! هتا,ت 1# Bا (ا,تاو
'و رك8يو C لعفت ' C و C لعJا C m& A)4ملا Kا&تا +J -Hوي /5ا?لا 1ير?و 0رفكُ ي 'و ركشVيو
9Bا ن5 -&علا لDشت -L Bا ا),لخ +تلا >ع4لا نكلو 9Bا A)4م 8ف4يو 9Bا Mي?ي -L -&علا ن$ %Eس4ي
0>ع4ملا /مع4لا 7يس4ت ن 7اي.و 9ا)& >ع4 نم /مع4 لك +J رك8تت ن 7و5-ي A)4ملاو
ا!-رتو /مع4 لك ل&,تست -&علا ا)ي *م- امو 0Bا هل ا)&!و +تلا >ع4لا& رفكي 'و Bا -&علا ركشيو
لكو 9/مع4لا 1# ي-eت 74 ي >ع4لا& رفكت 'و C Bا& '. GوL ' 9Bا (اش ام C @لو,تو Bا Eل.
0ا)& رفكي >لو 9ا)يل5 ه&ر -&علا ركش /مع4 ا)4 +4عت ا),# -&علا ي-eي /مع4
Eل5 ولو 1#لا لو,ت ن و 9>2' /مول Bا +J 78خ6ت ' ه4َ ي Z Tهِتاَ,g ت ّ1َ # S @E4عم +J ليLو
لاLو 01-=و 1#& E,ت ر&تعي ي8لا 1#لا E,تلا ي 9 C E,تلا 1# C ه45 لا,ي ام ا8! 07سف4
9ا)&ول?م >ام >)سوف4 /&ا#=لا 3عOتسا 9/&ا#=لا ا)عمسو *لQ4 ام-45 /يjا `8! ن. @(املعلا
Z ْ>gتْعَ ?َ تْسا اَم َهّللا ْاوg,ّ تاَJ S@7ل8 -ع& لQ4 Bا ن. @لا,يو aE,تلا 1# Eل5 ر-,ي نم @>)Oع& لا,J
@ن&اDتلاY '& ]
اَم َهّللا ْاوg ,ّتاَJ Z @7ل8 -ع& نم لاL >b 9نوعي?تسي ' ام 'و "ا4لا 3لك Bا ن ا8! E4عم ل)J
هلو,ل >)فلا •?خت -L "ا4لاو 9Mسولا +J ام& '. 3لكي ' ه4ا#&س 1#لا ه4. 9' aS ْ>gتْعَ ?َ تْسا
ا8! نWيو 93يلكتلا 7ل8& >وL ن Mي?تسم ريF ا4 @-&علا لو,يJ S ْ>gتْعَ ?َ تْسا اَم َهّللا ْاوg,ّ تاَJ Z @Eلاعت
ي S ْ>g تْعَ ?َتْسا اَم َهّللا ْاوg ,ّ تاَJ Z @1#لا هلوL ن. %•?اخ >)J ا8! ن. 9' 0ه45 ?,سي 3يلكتلا ن -&علا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
\J 0ه& >و,ت ن 7يل5 ه& >و,ت ن 7ت5ا?تسا& امJ 9Mسولا نم 7ت5ا?تسا +J ناك ام& Bا +,تت 74.
07ت5ا?تسا -و-# >لعي Bا ن$ %Mي?تسم ريF ا4 @لو,يو _Lا4ملا E4عملا Eل. -# <ر)ي
ا)ي 7سف4 Eل5 *4 3فخت ' 74. 003فخي ي8لا w ه4ا#&س w و)J Mي?تسم ريF نوكت /5اسو
رم$ا نوكي /5اسو 9' و 7ت5ا?تسا ن5 اHراخ رم$ا ناك ا8. >لعي ي8لا و! 1#لا 1لاخلاJ 9-&علا
َ' S@1#لا لو,لا >-ختسي ' ناس4:ا EلعJ 7ل8لو 0745 3فخي ي8لا و! BاJ 7ت5ا?تسا ن5 lHراخ
@Gر,&لاYZ اَ)َ عْ سُو ّ 'ِ . lسhفَ 4 ُهّللا g3y لَكُ ي %)& ]
7يل5 ل& 0Mسولا Eل5 3يلكتلا +4&ي >b 9Mسولا ر-,ي ن Mي?تسي ' ناس4:ا ن$ %هعOوم ريF +J
>ا- امو 9"ف4لا Mسول 3يلكتلا لQ4 ي8لا و!و 9"ف4لا 1لخ ي8لا و! Bا ن ناس4:ا ا)ي >)فت ن
و!و 93لك ي8لا ه4ا#&س ه4. 0A)4ملا ا)ل ررL ام4ي# "ف4لا Mسو& >يلعلا و)J Bا و! "ف4لل 1لاخلا
>ل56J 3لك -L ه4ا#&س ناك نNJ 0ا)عسو '. اسف4 3لكي ' و)J 7ل8لو 9*عسو -L "ف4لا ن6& >يلعلا
نم هع4مي و هيل5 1شي ام ناس4;ل P-#ي ام-45و 97عسو +J ام& 3لك -L ه4ا#&س ه4 -&علا ا)ي
_يرملا @7ل8 لاbم 0Rخرلا ا4ل لQ4يو 3يفختلا ا4ل MOي w ه4ا#&س w و)J l‚مات ه& 3لك ام (ا-
0G\=لا ر=,ي ن هل رJاسملاو 9ناOمر +J را?J:ا /=خر هل 9رفس Eل5 ي8لا و
ر-,ت >b 'و 7عسو ر-,ت ' 7ل8لو 9ا),لخ +تلا "ف4لا Mسو -و-# >ل5 ي8لا و! ه4ا#&س BاJ ن8.
ليي8ت +Jو 0Mسولا +J 7ل8J 3لك -L 1#لا >ا- ام @لLو 9'و 3يلكتلا رƒ -L نكلو 9هيل5 3يلكتلا
>-5 @و!و لعJ ن5 +)4 >ام ا4سف4 -H4 S َنوُ مT لْس}م ْ>g تh4ََو ّ'ِ . UنVتوُ مَ ت َ'َ و Z @هلو,& /ميركلا /يjا
0>لسم ناس4:او '. *وملا
ا8NJ 07يل5 لQا4 رم ه4$ %رايتخا هيJ 7ل "يل رم$ا 7ل8 ن. a*مت ' @-# 7ل لو,ي a7ل8 3يك
9>لسم *4و '. *مت ' @7ل ليL ا8. نكلو 97ل8 7لمي ' ا-# ن$ %<Hعتت 74NJ 9*مت ' @7ل ليL
لا#لا نكلو %ناس4:ا Gر-L +J "يل *مت ' @ه45 +)4ملا لعفلا ن Eل. ريكفتلا& ل=تو 9ركفت *46J
+ت6ي *وملا ن. @7سف4ل لو,ت 7ل8ل %ناس4:ا Gر-L +J 9>لسم *4و '. @و!و لعفلا هيل5 M,ي ي8لا
0يرايتخا& نوكي >\س:ا ن$ 9+ت5ا?تسا& +)J 9>لسم *4و '. @/ملك نكلو 9+4م لم5 ريD&
Eت# املسم لWت ن6& نوكي ?ايت#'او ?ات#ت 7ل8لو a*وملا 7يل5 M,ي Eتم 3رعت ' 74 fي#=
0>لسم *4و /W#ل ي +J *وملا 7J-ا=ي
0ا4رايتخا& "يل و!و لو$ا لعفلا ن5 +)4 و! S َنوُ مT لْس}م ْ>gتh4ََو ّ 'ِ . UنVتوُ مَ ت َ'َو Z @Bا لو,J 00ن8.
ن. aنيرم$ا ني& 1Jو4 3يكJ S َنوُ مT لْس}م ْ>g تh4ََو ّ'ِ . UنVتوُ مَ ت َ'َو Z و! رايتخا هيJ ا4ل ي8لا لا#لاو
ن و!و 9رايتخا هيJ ا4ل ي8لا رم$ا Eل. +ت64 7ل8لو 9هيل5 M,ي Eتم ا4م -#$ رايتخا ' *وملا
ي +J *وملا 3-ا= نNJ 9>\س:ا <ا-!6& اكسمتم ا4م لك لWيو 9نيملسم نوك4 ن Eل5 Rر#4
>كيل5 M,ي Eتم نور-ت ' >ك4$ %>كم\سN& اوكسمت @ا4ل لو,ي ه4ا#&س 1#لا ن6كو املسم نوكي /W#ل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0*وملا
(افخ. ن$ %Mساولا ناي&لا +)ت4م ه4. %' 9_ع&لا نWي امك اما)&. "يل ناس4:ا ن5 *وملا (افخ.و
aا8امل 0ناي& fOو *وملا fOوي 7ل8 لك 9ا&&سو ا4سو 9'ا#و ا4مQ ناس4:ا ن5 `-اعيمو 9*وملا
ا&Lرتم ناس4:ا >ا- امو /W#ل ي +J *وملا <Lرتي ا4م ناس4:اJ *وملا >لع& رb6تسا ني# Bا ن$
ِلْ &َ#ِ& ْاوُ مT=َ تْ5اَو Z @7ل8 -ع& 1#لا لو,يو 0ناي& Mسو و! ل& Mساو ناي& ا8)J /W#ل ي +J *وملل
S 000ْ>Vكِ &وg لgL َنْيَ& َ3ّ لَ6َJ Š(iَ-ْ 5َ ْ>gتh4Vك h8ِ . ْ>Vكْ يَلَ5 Tهّللا َ*َ مْ عT 4 ْاوُ رVكْ 8اَو ْاوg LU رَفَ ت َ'َ و lعيT مَ H Tهّللا
{( 493 )
ْ>Vكِ &وg لgL َنْيَ& َ3ّ لَ6َJ [(اَ-ْ 5َ ْ>gتh4Vك h8ِ. ْ>Vكْ يَلَ 5 Tهّللا َ/َمْ عT 4 اوُ رVكْ 8اَو اوg LU رَفَ ت اَلَو ا[عيT مَ H Tهّللا ِلْ &َ#ِ& اوُمT =َ تْ5اَو
ْ>Vكّ لَعَ ل Tهِتاَيَi ْ>Vكَ ل ُهّللا ُنXيَ&ُي َ7ِ لَ8َك اَ)h 4Tم ْ>V كَ 8َ,h 4َ6َJ ِراّ4لا َنTم ‡Gَرhفُ # اَفَ ش Eَلَ5 ْ>gتh4Vكَ و ا[ 4اَوh خِ. TهTتَمْ عT 4ِ& ْ>gتْ#َ&ْ=َ 6َJ
( َنوُ -َتْ)َ ت '$3 )
اومل5ا @لو,ي ه46كو 9dرQخلاو "وvل هي&4تلا ل\خ نم 9ني4مeملا لك ه&4يل >يركلا لو,لا ا8! (اH
>\س:ا (+Hي ني# نكل 0(+ش +J >\س:ا نم *سيل (ايش6&و ناك >\س:ا ل&L رخافتلا ن
0ا8ك ا4مو 00ا8ك ا4م @هلو,& >\س:ا ل&L ام& ناس4. EOاDت ام ا8NJ `-#و >\س:ا& نوكي رخافتلاJ
0>\س:ا ل&L 7ل8 ن. %' @ƒ-رلا +ت6ي ا4)J
ن& ƒ+& ا4مو @dرQخلا نم -#او لا,J C /ميQخ ا4م C @>\س:ا -ع& نم "و$ا لاL ن P-# -Lو
ليسF و! ا8! /لW4#و <!ارلا ن&ا /لW4# ا4م @"و$ا نم -#او لا,J *&اb ن& -يQو <عك
%نيت-ا)ش& هت-ا)ش >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لعH ليلH +&ا#= *&اb ن& /ميQخو 9/ك2\ملا
+&4لا Iرتشا -,J C %<او=لا >ك#لا Eل. هت-! ني,يلا /ي4ارو4و 0+4ارو4 نامي. <#ا= /ميQخ ن$
ن$ Mي&لا رك4 +&ار5$ا نكلو 9نمbلا هل رO#يل <!8و +&ار5 نم اسرJ >لسو هيل5 Bا Eل=
لاLو لوسرلا +&ار5$ا I-ا4J `ارتشا -L لوسرلا ن >ل5 نو- "رفلا نمb +J `-اQ "ا4لا _ع&
0هتع& '.و هعت&اJ "رفلا ا8! ا5ات&م *4ك ن. هل
لHرلا Q)ت4ا -,ل 07ل8& -)شي ا-!اش *ا! لHرلا لا,J 0C 74م هتعت&ا -L *سل C @لHرلل +&4لا لا,J
هت&لا?م /W#ل اسلاH /ميQخ ا4-يس ناكو 9*Lولا ا8! +J -# -وHو نو- ه4م Kات&ا +&4لا ن /=رJ
0هتعيا& -L 74 Bا لوسر اي -)ش ا4 @/ميQخ ا4-يس لا,J 0-!اش& +&4لل
93ر=4او لHرلا *كسJ +‚&4لل "رفلا Mي& ا4و ا4iر /ميQخ لعل @هسف4ل لاL 9<8اك لHرلا ن$و
C aا4عم نكت >لو -)شت >& /ميQخ اي C @هل لاLو 0/ميQخ لوسرلا I-ا4 لHرلا 3ر=4ا ن -ع&و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل5 7ا4مi -L l,# '. لو,ت ' 74 >ل5 aلو,ت ام& 7L-= 'و (امسلا ر&خ +J 7L-= ا4 @لا,J
لا,J 9?ا&4تس'ا نس#و 1ي-=تلا /ي4ارو4 /ميQخل ن لوسرلا >لعJ 0ا44ي- Eل5 97ل8 نم لOJ
0C C ه&س#J /ميQخ هل -)ش نم C @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا E?5 7ل8&و 9/ميQخ G-ا)ش هيJ +فكت ني-!اش dات#ي ي8لا رم$اJ
MمH +J dرQخلاو "و$ا ني& Bا MمH 3يك ر4لو 9نيلHر G-ا)ش هت-ا)ش لعHو /ميQخل >اسولا
ا)يل5 -)شو /&وتكم ا)ت-Hو ا8. x'. /يi <تك x' +سف4 Eل5 *يلpJ @*&اb ن& -يQ لاL 9نiر,لا
هيل5 Bا Eل= لوسرلا ناكو 9/ميQخ x'. ا)يل5 -)شي >لو /&وتكم ا)ت-HوJ /&وتلا رخi x'. 9نا4bا
نم *&اb ن& -يQ ن 3رع4 ن ا4لو C ه&س#J /ميQخ هل -)ش نم C @/ميQخ +J لاL -L >لسو
7ل8و 9+HرQخلا +سو$ا Mف4J 9نiر,لا MمH +J Bا ام)عمH -,ل 0"و$ا نم /ميQخ نو dرQخلا
(+Hي /5اس نكل 9>\س:ا ريD& ناك >\س:ا ل&L رخافتلا ن +!و 9G-ي-H /ل'- ه4ا#&س 1#لا ا4ل-يل
ن ‚+سو اي 7ايNJ 9ه& رخفي ن هلJ 9>\س:ا نس# -L >ا- ام "4H ي نم -#او ي6J >\س:ا
ن& -يQ ا4م C @لو,ي ن +HرQخلل "يلو 9اOي /ميQخ& رخفلا هل +HرQخلاJ %C /ميQخ ا4م C @لو,ت
9>\س:او 9نiر,لا +J رخjا& Bا هعمH -L ام)4م k \Vك ن$ 9ه& رخفي ن اOي +سوvلJ C *&اb
0Bا ل&#& >ا=ت5'ا نوكي ا8ك!و
h8ِ . ْ>Vكْ يَلَ5 Tهّللا َ*َمْ عT 4 ْاوُ رVكْ 8اَو ْاوg LU رَفَ ت َ'َ و lعيT مَ H Tهّللا ِلْ &َ#ِ & ْاوُ مT =َ تْ5اَو Z @Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لو,ي
اما5 نيرش5و /2ام dرQخلاو "و$ا ني& Gرعتسم *لW <ر#لا ‚ن. S ْ>Vكِ &وg لgL َنْيَ& َ3ّ لَ6َJ Š(iَ-ْ 5َ ْ>gتh4Vك
>)&ولL ني& Bا 3ل >\س:ا (اH ام-45و >و <$ ناوخ ام! 9-#او نيتلي&,لا ل= ن Mم
0ا4اوخ. هتمع4& او#&=و
هتروbو <لL /&! ا!(ارو نوكي ن -& ' tراوHلا نم ‡/#راH T/FQ4 لك ن Eل5 ا4ل-ي ا8!و
9 S ْ>Vكِ &وg لgL َنْيَ& َ3ّ لَ6َJ Z 'و <ل,لا +J -Hوت /عف=لا نكلو 9rارJ نم ا-# Mف=ت ' -يلاJ 9هHاي!و
Gرمو 0/Jا#لا +! افشلاو S اَ)h 4Xم ْ>Vكَ 8َ,4َ 6َJ ِراّ4لا َنXم ‡Gَ رhفُ # اَفَ ش اzَلَ5 ْ>gتh4Vكَ و Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لا ن.
ن 7شوي و)J /Jا#لا Eل5 ناك نمو 9را4لا /Jا# Eل5 او4اك -,ل 0C /فش C @لا,ي Gرمو C افش C @لا,ي
0را4لا +J >تيو)ل >\س:ا 'ولو 9>\س:ا& >تكرا-ت -,ل @لو,ي Bا ن6كJ 9M,ي
9اي4-لا +J >\س:ا /مع4 Iر4 ا8ك!و S َنوُ -َ تْ)َ ت ْ>Vكّ لَعَ ل Tهِ تاَيi ْ>Vكَ ل ُهّللا ُنXيَ&ُي َ7ِ لا8َك Z @ه4ا#&س لو,يو
+J ا!اري ن نمeملا Mي?تسي ل& راWت4ا Eل. dات#ت ' را4لا نم ناس4:ا 8ا,4. Eل5 نامي:ا Gر-,J
+J >وي لكو 9/ي&=علا& ني5Qومو 9*اJ\تخ'ا& نيLرeم >\س:ا ل&L <رعلا ناك -,لو 0اي4-لا
را- *سيل 3رع4 امك اي4-لاو …اي4-لا +J /لHا5 /مع4 `8!و 9ا4اوخ. اورا= >\س:ا (اH املو 01ا,ش
0(ا,&لاو (اQHلا را- +!و Gرخjا +J نوكي ام& 7لا& امJ 9(اQH
ْ>gتh4Vك h8ِ. Z @1#لا >)&?اخ -,ل 0>كتيا-! Eل5 اولWت ن ه& -و=,ملا S َنوُ -َتْ)َ ت ْ>V كّ لَعَ ل Z @1#لا هلوLو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>ل5اJ 9هيل5 *4 ام 74م Mيرشتلا <ل?ي /5اسو S l4اَوh خِ . TهTتَمْ عT 4ِ& ْ>g تْ#َ&ْ=َ 6َJ ْ>Vكِ &وg لgL َنْيَ& َ3ّ لَ6َJ Š(iَ -ْ5َ
>كعم ي8لا نامي:ا Mم ي )او4مi ني8لا ا)ي اي( 1#لا لو,ي ام-4عJ 9هتما-تسا 74م -يري Mيرشتلا ن
Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0ام2ا- نامي:ا >كل رمتسيل +م\ك -ع& ا4امي. او--H 9+م\ك ل&L
S 000ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ)h 4َيَو ِ3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َيَو ِ رْيَخْ لا Eَلِ . َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>V كh 4Xم نVكَ تْلَو
{( 494 )
( َنوُ #T لhفُمْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2َلوV َو ِ رَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ)h 4َيَو ِ3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َيَو ِ رْيَخْ لا Eَلِ . َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>V كh 4Tم ْنVكَ تْلَو
'$4 )
9"رفلا /م و 9<رعلا /م6ك 9"4H Eل. <ست4ت +تلا /5امHلا ا)& -اريو 9Gرم 1ل?ت C /م C /ملكو
C /م C /ملك 1ل?ت /bلاb Gرمو 9ني-لا ي /لملا ا)& -اريو C /م C /ملك 1ل?ت Gرمو 9>ورلا /م و
Tهِليِوْ 6َتِ& ْ>V كV 2X&َ4V hاَ4َ ‡/UمV َ-ْ عَ & َرَكّ -اَو اَ مُ )h 4Tم اَHَ4 يT8ّلا َلاَ Lَ و S@1#لا لو,ك /ي4مQلا Gرتفلا ا)& -اريو
@3سويYZ ِنوg لTسْرَ6َJ 45 ]
9نمQلا نم GرتJ -ع& ي /م -ع& 3سوي ا4َ-يس رك8ت ايeرلا 3سوي ا4-يس هل رسJ ي8لا لHرلا ن.
lفيT 4َ# Tهّلِل lتِ4اَL u/UمV َناَك َ>يِ!اَرْ&ِ. Uنِ. S0ريخلا *اف=ل MماHلا لHرلا Eل5 C /م C /ملك 1ل?ت Gرمو
@ل#4لاYZ َنيِكِ رhشُمْ لا َنTم V7َ ي ْ>َلَو '%$ ]
-ارJ$ا نم --5 +J MمتHت -L ا)4كلو 9-#او +J MمتHت ن يرورOلا نم "يل ريخلا لا=خ ن$
/ف= هيJ Pلاbو 9/&ي? Iرخ /ف=& 3=تم `ريFو 9/&ي?لا /ف=لا& Qيمتملا ن\J 7ا4! نوكيJ
لك هيJ *عمتHا >\سلا هيل5 >ي!ار&. نكل 9لامكلا Gرو= ر)Wت /م$ا KومHم نمو 9/bلاb /&ي?
0لمتكملا ريخلا لا=خ
نم ناس4:ا -رHي ن 9`ا4عم ن. a7ل8 امJ KاHش 74م نكيل @هل لو,َ 4و ناس4: +ت6ت ن /5اسو
9ا5اHش ناس4:ا نوكي Eت# 7ل8 Eل5 ا!-يوعتو ا)&ير-ت& 7ل8و 9ا5اHش ا=خش ا)4م dرخيو هسف4
0اميرك \Hر 7سف4 نم dرخ ي 9>يرك 74م نكيل @رخj لو,ت و
0Z ِرْيَخْ لا Eَلِ . َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>V كh 4Xم نVكَ تْلَو S @ه4ا#&س 1#لا هلوLو
او4وكت ن اOي `ا4عمو 9ريخلا Eل. و5-ت /م نو&?اخملا ا)ي >ك4م نوكي نا +4عي لو,لا ا8!
/5امH >ك4م نوكت ن @+4عي لو,لا ا8! ن Iري (املعلا _ع&و 9ريخلا Eل. و5-ت /م اعيمH
رم6ت /يjا `8! ن و!و 9ا8! نم 1م5 ام)J 7ا4! ‚نكلو 0رك4ملا ن5 نو)4يو 3ورعملا& نورم6ي
ن ي. 9رك4ملا ن5 E)4تو 93ورعملا& رم6تو 9ريخلا Eل. و5-ت /م نيملسملا /5امH لك نوكت ن6&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
+)4لاو 3ورعملا& رم$ا& ?,J ا)4م /5امH Rتخت \J 97ل8& نيملسملا /م ّلV ك <لا?ت /يjا `8!
نمJ 9رك4ملا ن5 /ي!ا4و 93ورعملا& Gرمi ا)لك نيملسملا /م نوكت ن <Hاولا ل& 9رك4ملا ن5
0ه& رم6ي ن هيل5 >اك#$ا نم امك# 3رعي
ن5 `ريF +)4ي ن و!و اOي رخi >ك# هل رك4ملا +ت6ي ي8لا ن. @لاL نم (املعلا نم 7ا4!و
ن5 +)4ي ن @+4اbلاو 9رك4ملا M4=ي x' @لو$ا @نيرم6& <لا?م نمeملا ناس4:ا ن ي 9رك4ملا
7سف4 fل= @هل ل,ت \J 9هلعJ -L و!و 9رك4ملا ن5 7ا)4ي ناس4. نم f=4 (اH ن. 7ل8لو 0رك4ملا
نكرت 'و +ملع& 8خ@ر5اشلا هلاL ام 7ل لو,ي ' Eت# 7ل8 هل ل,ت ' 9'و ه& f=4ت ام *4 M&تاو
ن رك4ملا ن5 E)4يو 3ورعملا& رم6ي نم& ر-H$ا نكلرا4لل -وعلا لخو رامbلا نHاو +لم5 Eل.
@>)يJ Bا لاL نم GرمQ +J لخ-ي ' Eت# هلو,& نيلماعلا لو نوكي
@3=لاYZ َنوg لَعh فَ ت َ' اَ م ْاوV لوg ,َ ت نَ Tهّللا َ-4T5 lتh,َ م َرُ&َك † َنوgلَعh فَ ت َ' اَ م َنوVلوg ,َ ت َ>ِ ل ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S
% w 3 ]
Eل5 /عمتHم /م >كسف4 نم او-رH ي S ِرْيَخْلا Eَلِ. َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>Vكh 4Xم نVكَ تْلَو Z @1#لا هلو,J ن8.
Eِفَ ل َناَس4ِ:ا U نِ. † ِرْ=َ عْ لاَو S@Eلاعت هلوL Eل. اوعمتساو 9رك4ملا ن5 E)4تو 3ورعملا& رم6ت ا)4
@ر=علاYZ ِرْ&U=لاِ & hاْوَ =اَوَ تَو y 1َ #ْلاِ& hاْوَ =اَ وَ تَو ِ*اَ #ِ لاU=لا ْاوgلTمَ 5َو ْاوg 4َمi َنيT8ّلا ّ'ِ . † •رْسg خ ' w 3 ]
C @1#لا لاL 7ل8 -ع&و 0fلا=لا لمعلاو نامي:ا و!و ا)&ول?مو G-ي,علا fOوت /ميركلا Gروسلا ن.
9رايF$ا نم ه4ا نمeم لك 3رعي ن ي aC او=اوتو C E4عم ام C او=وو C ل,ي >لو C او=اوتو
>ام 3يعO ريF رخjا نكل 9ا)ع4=يJ /ي=عم >ام ام!-َ# 3عOي -Lو 9نمeملا `وخ 7ل8كو
GرورO اOي 3يعOلا Eل5و 93يعOلا /ي=وت 3يعOلا ريF Eل5 نوكي 7ل8ل 9/ي=عملا 7لت
E,لتت Iرخ /5امHو 9>!ريF نو=وي /5امH لعHي >ل >\س:اJ 0`ريF Mم E=اوتي Eت# `ا&ت4'ا
ا4لكو 0/ي=عم >ام 3عOي نم ْنَم -H4 ام4ي# w -ا=لا رسك& w Rوم ا4لك ل& 9/يا=ولا
ني& ل5افتلا +Oت,ي +=اوتلاJ %/ي=عملا >ام افيعO نوكي ني# w -ا=لا fتف& w 9[E=وم
0ر&=لا& +=اوتلا 7ل8كو 9[E=وم نوكت Gرمو 9اي=وم نوكت GرمJ 00ني&4اH
>لسملا Žvل /bراك *b-# ن. 7ل8كو 9`ر&=يل `وخ +ت6ي نيملسملا نم -#اول /bراك P-#ت /5اسJ
…`ر&=ي نم هتوخ. نم -Hي 9رU&َ=ُ ي ن Eل. ام *Lو +J >لسم dات#ي ام-4عJ 9>لسملا `وخ `ر&=ي
0S ِرْ&U=لاِ & hاْوَ =اَ وَ تَو y 1َ#ْ لاِ& hاْوَ=اَ وَ تَو Z @/&لا?م ا)لك /م$اJ
ِنَ5 َنْوَ )h 4َيَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َيَو ِ رْيَخْلا Eَلِ. َنوُ 5ْ-َ ي ˆ/UمV ْ>Vكh 4Xم نVكَ تْلَو Z @1#لا لوL E4عم >)ف4 ا8ك!
93ورعملا& ناس4:ا رم6ي ن6& 1#لا ا!رسفي ريخلا Eل. Gو5-لاو 0S َنوُ #Tلhفُ مْ لا ُ>ُ ! َ7ِ2اmَلْوV َو ِ رَكh 4ُمْ لا
0رك4ملا ن5 E)4ي نو
و! fلفملاJ 9ا)ليل- ا)عم /ملك +! S َنوُ #Tلhفُ مْ لا Z /ملك ن S َنوُ #Tلhفُمْ لا ُ>ُ! َ7ِ 2اmَلْوV َو Z @1#لا لو,يو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>b ا)bر#يو _ر$ا fلفي ي8لاJ 0_ر$ا fلJ نم 9G8وخ6م /ملكلاو 0/#&ارلا /,ف=لا 8خ ي8لا
7ل8 -ع&و 0"#م رم نم /يو4عملا /ل6سملا& 1#لا (اH -Lو 9/يا)4لا +J ه2يHت Gرمbلا -Hي ا)5رQي
' اريخ لعفت ني# 7&ي=ت +تلا /,شملا ن نWت ن 7اي. @لو,يJ رخi ا2يش ا4ي?عي ن 1#لا -يري
ي8لا ناس4:ا \bمJ 9لامكلا& 7يل5 -وعي ' ريخلا ه& لعفت ي8لا R,4لا ن و 9/#ارلا& 7يل5 -وعت
لو,ت (ا,م# /HوQ هل نوكت -L ناس4:ا ا8! 0ا)يJ ا!ر8&و fم,لا نم C /ليك C dرخو _ر$ا fلJ
`8! ن. 9_ر$ا +J ا)يمرتل C /ليك C 8خ6ت 3يكJ fم,لا نم C *\يك C M&ر '. 7لم4 ' ا44. @هل
0fم,لا نم <-ار$ا نم --ع& +ت6تس +تلا +! dوQلا ا!8خ +تلا C /ليكلا C ن 3رعت ' Gرملا
0(ايش 7ي?عي ن -يري و!و '. ا2يش 74م 8خ6ي >\س:ا ن >)فت ن 7ايNJ
RوDتو _ر$ا <ارتو 1رعلا هت)&H \5 -Lو `ارتو 9يرلا&و Pر#لا& E,شي ي8لا t\فلا ن.
َ1nشي >ل ي8لا `ريF ام 0هتلD& رورسم tرJ و!و -ا=#لا >وي `ارت 74. 9`ايملاو ني?لا +J هما-L
Eل. رW4ت ن 7ايNJ 0>-ا4و نيQ# و!و >ويلا ا8! +J +ت6يJ 91رعلا *ا&# هت)&H لعت >لو Pر#لا&
ن 7اي.و 0Mف4لا 7ل رbكت ي Mف4لا 7ل <‚&رت روم ا)x4. 9Mف4لا 7مر#ت روم ا)4 Eل5 ني-لا 3يلاكت
0نيرخjا (ا-ت5ا 745 M4ميل (اH ل& 7تير# Eل5 روHيل (اH -L Bا >اك# نم امك# ن نWت
لاوم Wف# لH نم -يي,ت و)J 9-# لام 1رسي ' ناس4. لك 3لك ني# Kرشلا ن. @ل&L نم ا4لLو
رشت4ي نام$ا -H4 ا4!و 9ناس4:ا ا8! نم ا2يش اوLرسي ّ' "ا4لا لكل +4مO رم و!و 9نيي\ملا
0MيمHلا ني& نامي:ا&
3يلكتلا ن. 0/ي4امي:ا 3يلاكتلا /ميL *Jرعل 7عم `وسرامي ن "ا4لا ني-لا M4م ام Eل. *رW4 ولو
Bا +م#ي Eت# اعيمH "ا4لل ر-ا= 3يلكتلا ا8! 9`راH >را#م Eل. ه4وي5 -# -مي ' رم6ي ني#
7تير# -يLو 9نوريbك >!و 7لH نم نيرخjا /ير# 3يلكتلا -UيََL -,ل 9"ا4لا نوي5 نم 7مرا#م 7ل
0-#او *4و نيرخjا لH نم
M&س 7ي?عتو …/&#لا 8خ6ت _ر$اJ 9ا#\Jو ا#\= +?عي 3يلكت لك ن رك84 ن <HيJ ن8.
*اير# نم 7ل 8خ ه4$ 97تير# نم 3يلكتلا `8خ ام Eل. رW4ت \J 9/&# /2ام /ل&4س لك +J ل&ا4س
امم رbك *ارمb 7ي?عيس ه4$ 9+سف4ل +تكر# R,4 -L 3يلكتلا ن. @ل,ت 'و 0اOي نيرخjا
07-,J
S 000V*اَ 4Xيَ&ْلا ُ>ُ!َ(pَH اَم T-ْعَ & نTم ْاوg فَ لَتْخاَو ْ اوg LU رَفَ ت َنيT8ّلاَك ْاوV4وV كَ ت َ'َ و Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو
{( 495 )
( q>يTWَ 5 q<اَ 8َ5 ْ>ُ )َ ل َ7ِ 2َلوV َو V *اَ 4Xيَ&ْلا ُ>ُ !َ(اَH اَم T-ْعَ & ْنTم اوg فَ لَتْخاَو اوg LUرَفَ ت َنيT8ّلاَك اوV4وV كَ ت اَلَو '$5 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ه4ا#&س 1#لا *ايi tوOو >Fر& 0/Lرفلا Eل. ي-eي ي8لا Iو)لا Kا&تا ن5 +)4ي >يك#لا لو,لا ا8!و
>يW5 >)لو 9را4لا Bا >)يل=يس 1#لا /يOL tوOو -ع& نم Iو)لا نوع&تي ني8لا ('e)ل ن$ 9>)ل
Z 000q`وُ Hُو } -َ وْ سَتَو q`وُ Hُو } _َ يْ&َت َ>ْوَ ي S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0<ا8علا
{( 496 )
اَمِ & َ<اَ 8َعْ لا اوVLوg 8َ J ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْ عَ & ْ>gتْرَفَكَ ْ>ُ)V !وُ Hُو h *U -َوْ سا َنيT8ّلا اUمَ 6َJ q`وُ Hُو } -َوْ سَتَو q `وُ Hُو } _َ يْ&َت َ>ْوَ ي
( َنوُ رgفْ كَ ت ْ>gتh4Vك '$& )
RخشلاJ 9اي4-لا +J *ا2ي&لا 3\تخا راbi نم ام! _اOي&'او -ا-وس'ا ن >لع4 ن <Hي ا4!و
+J Gرش&لل /4ولملا G-املا ن$ 9/2ي&لا <سا4ي ام& _ي&$ا Rخشلا ن5 ه4يوكت +J Bا -يQي -وس$ا
7لمي \J Gرش&لا _ي& ام 9/2ي&لا 3ورW /شياعمل <سا4ملا نوللا هي?عتل 9Gو,& G-وHوم `-سH
0/4ولملا G-املا `8! لbم dات#ت ' هت2ي& ن$ 9/4ولملا G-املا نم +Jاكلا ر-,لا `-سH
Gرخjا +J `ار4 3وس ام5 P-#تت +)J 9/يjا `8! +J ام 9-وسملا fلا=ل اي4-لا +J -اوسلاJ ن8.
ريF 9*اوامسلاو _ر$ا ريF _ر$ا ل-&تت امك امامت 9نيفلتخم _اي&لاو -اوسلا نوكي Pي#
0*ا2ي&لا لH نم اOاي& و ^-اوس نوكي نل ه4. 9_اي&لاو -اوسلا رم ل-&تي 7ل8كو *اوامسلا
9Gرخjا +J _ي& `-Hتو 9اي4-لا +J -وس ناك ناس4. Iرت -L 74$ %/ماي,لا >وي <Hعتتس 7ل8لو
0Gرخjا +J -وس را= >b اي4-لا +J _ي& ه4ول ناك رخi ا4اس4. -Hتو
9ه&سا4ي ام -#او لك +?عي Bا ن. 9' 9Bا نم `وركم اي4-لا +J -وس$ا ناس4:ا ن ناW نWي \J
ن#4 9Iرش&لا ا4لاHم +Jو 0ا)يJ اي#ي +تلا /2ي&لا Eل5 هيو,ي ي8لا نوللا& `-م -L Bا ن ليل-&
<!8ي ي8لا ناكملا +J _رم رش نم هيم#4 Eت# 9ام ناكم Eل. رJاسم ناس4. ي$ ل=ملا +?ع4
BاJ %هWف#ت +تلا /5ا4ملا ه4يوكت +J ناس4. لكل ه4ا#&س E?5 -,J _ر$ا +J Bا g1h لَخ 7ل8ك 9هيل.
_ر$ا ل-&تت امك /ماي,لا >وي ل-&تتس /ل6سملا `8!و 0/2ي&لا نم ناس4;ل /يام# ه4$ -اوسلا `ركي '
0GرJاكلا `وHولا -وستو 9/4مeملا `وHولا _ي&تو 9_ر$ا ريF
Gر&F هيل5 ه)Hو نكلو _ي& ا-#او Iرت 74 ليل-& 9يرا&ت5ا رم 9ام)يلك -اوسلاو _اي&لا ن و
Mشي t\=لا 1ير&و 9ه)Hو vمي ني,يلا رو4 نكلو 9نوللا -وس رخi ^-#او Iرتو 9GرتL ه,!رت
ˆGَ رِOاّ 4 ‡8ِ2َمْ وَ ي q`وُ Hُو S@1#لا لاL 7ل8لو 9هيل. رW4لا >ي-ت ن نم 7ي4ي5 M4مت ن ر-,ت ' *4و 9ه4م
@/ماي,لاYZ ˆGَ رِWاَ4 اَ)X &َر اzَلِ. † %% w %3 ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-وس$ا نوكي -,J 9ه#م\م `ر)Wتو %ناس4:ا <لاL Eل5 fO4ي ام4. "ف4لا لخا- +J ام ن ي
ه4كل هHولا _ي& ناس4:ا نوكي -Lو 9Gرسjا /ي&8اHلا& +لHتلاو 1ارش:او رش&لا& هHولا •Oم
0tورلا >لWم
9/2ي&لا Mم >eاوتلا Eل5 ناس4:ا G-5اسمل و! ام4. 9اي4-لا +J ناس4. Gرش& -ا-وسا نا >)ف4 ا8ك!و
9ا!-اوس نم نس# نيعلا _اي& ن. @لو,ي ن -# Mي?تسي ل! 9ا)Oاي&و نيعلا -اوس 7ل8 لاbمو
0هتم)مل -عم (+ش لك ن$ %' 0a"كعلا و
ا8! ن. @لا,ي ل)J 9هيوليو %>ي,تسملا -ي-#لا -وم5 +4bيل (ا4&لا لما5 +ت6ي ام-45 @رخi لاbمو
7ل8كو 0/4يعم /م)مل ا#لا= نوكيل -ي-#لا -و5 لكشي ن -يري ه4. %' 0a-ي-#لا dو5 -L ناس4:ا
+J ام 9/2ي&لا +J Gاي#لا 3ورW Mم <سا4تيل Bا `-ار ام4. 9اي4-لا +J _اOي&'ا و -ا-وس'ا
%(امسلا +! نوكت نل (امسلاو _ر$ا +! نوكت نل _ر$او 9*ي4Jو *لاQ -L اي4-لاJ Gرخjا
@لو,ي 1#لاJ
@>ي!ار&.YZ ِراU)َ ,ْ لا T-ِ #اَوْ لا Tهّلل ْاوُ Qَرَ&َو V *اَ واَ مU سلاَو ِ _ْرَ$ا َرْيَF ُ_ْ رَ$ا V لU -َ&gت َ>ْوَ ي S 4) ]
رورسو "ف4 3ارشتسا& Bا (ا?5 ل&ا,ي >ي,ملا >يع4لا نم هل Bا `-5 ام Iري ني# نمeملاJ
'اeس هHوي ه4ا#&س 1#لاو 0هHولا >لWم نوكي ن -& \J را4لا نم `-ع,م Iري ي8لا ام 9?اس&4او
-,J %اي4-لا +J "ا4لا ('e! 3رعي ناك نم •Hافُي رم ا8! ن6ك و S ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْ>gتْرَفْ كَ Z @('e)ل
>),!رتو (ا-وس Gر&F >)!وHو Eل5و /ماي,لا >وي >)4وري نكلو 9`وHولا _ي& اي4-لا +J >!ور
+! `8! 0نامي:ا -ع& رفكي نم /مس و! 7ل8 ن6كو 0aS ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْ>gتْرَفْ كَ Z @>)ل نولو,يJ 9GرتL
0نامي:ا -ع& رفكلا ه4. aنوللا ا8! Eل. >كري= ي8لا ام ي Gرخjا +J >)تم\5و >)تمس
aنامي:ا -ع& اورفك ني8لا >! نمJ
1&?4ي لوL ا8!و 9رفكلا 7ل8 Eل5 اوتامو 9رفك نامي:ا Eل5 ر? >b 1&س -L نامي:ا ن +4عي ا8!
Z نوكي و 0نامي:ا -ع& اورفك ('e!و 9`ريFو *لس$ا ن&ا لbم >\س:ا ن5 او-ترا ني8لا Eل5
ه,لخ Eل5 Bا 8خ6ي >ل @/يل&L ا)ل نوكي ن -& ' ا4! /ي-ع&لا @لو,4 ا4لعHي S ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْ>gتْرَفْ كَ
ه4. S اzَ لَ& ْاوV لاَL ْ>VكX &َرِ& g*ْ سَلَ Z @ه4ا#&س لاLو a>-i ر)W نم >)Hرختسا ني# ر8لا >لا5 +J ا-)5
و 0نامي. -ع& رفك -,J /ل6سملا `8! _,4يل MLاولا +J (اH نمJ 9رx8لا >لا5 +J -وHوم +4امي. رارL.
Gاروتلا +J ا!ومترLو 9ا!ومتJر5 +تلا *اراش&لا ه& >كت(اH ن -ع& 9-م#م& >ك4امي. -ع& >ترفك
لوL >كيل5 1&?4او 9لسرلا >تاخو /م$ا `8! لوسر ه4و 9/لا#م ' >-اL ه4 >ت-ك6ت -Lو 9ليH4:او
@Gر,&لاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَلَ5 Tهّللا g/َ4ْعَ لَJ Tهِ& ْاوُرَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ !َ(pَH اUمَ لَJ S@1#لا )# ]
+J نامي:ا -ع& اي4-لا MLاو +J رفكلا نوكي ن ام.و 9ني-ترملا +J نوكي ن ام. 9لو,لا ا8)J ن8.
Bا Eل= Bا لوسر& نامي:ا -ع& رفكلا نوكي و 9اعيمH "ا4لا Eل5 -)علا Bا 8خ ام-45 ر8لا >لا5
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ني8لا (او!$ا ل! نم 7ل8 نوكي و 9ليH4:او Gاروتلا +J *اراش&لا ه& *(اH -Lو >لسو هيل5
/ي2ا)&لاك هيل. <است4'ا E5-ت +!و 9>\س:ا ن5 *Hرخ +تلا 1رفلاك 9اعيش `ولعHو ني-لا او8خ
`-H4 +4iر,لا R4لا Eل. رW4لا نعم4 ام-45و 9ا8! لك لمت#ت /يjا ن. 0ا!ريFو /ي4اي-ا,لاو
0+4اعملا `8! لك <5وتسي
َنوُ رgفْ كَ ت ْ>gتh4Vك اَمِ & َ<اَ 8َ عْ لا ْاوV Lوg 8َ J ْ>Vكِ 4اَميِ . َ-ْعَ & ْ>gتْرَفْ كَ Z @?,J -رو ه4ا#&س 1#لا ن W#\4 ا4!و
لا4يس ه4اميN& نمeملا ن +4عي 7ل8و 9رفكلا <&س& <ا8علا نوLو8ي ?,J رافكلا& Rتخي لوL ا8!و S
S َنوُ -ِلاَخ اَ)يِ J ْ>ُ ! Tهّللا T/َمْ #َر +ِفَ J ْ>ُ)V !وُ Hُو h *U Oَ يْ&ا َنيT8ّلا اUمَ َو Z @Eلاعت لو,ي 0هلم5 <اوb
{( 497 )
( َنوُ -ِ لاَخ اَ)يِ J ْ>ُ ! Tهّللا T/َمْ #َر +ِفَ J ْ>ُ)V !وُ Hُو h *U Oَ يْ&ا َنيT8ّلا اUمَ َو '$( )
َ7ِ 2اmَلْوV S@Gرم لو,ي ه4ا#&سJ هت5ا?و ه4امي. Eل5 نمeمل [(اQH ني&ي ني# Bا ن ام2ا- W#\4لو
@3ار5$اYZ َنوُ -ِ لاَخ اَ)يِ J ْ>ُ ! T/ّ4َHْ لا V<اَ #ْ=َ 4% ]
ْ>ِ)يT -ْ)َ يَو ~ لْOَ Jَ و ُ هh4Xم ‡/َمْ #َر +ِ J ْ>ُ)g لTخْ -ُيَسَ J Tهِ& ْاوُمَ =َ تْ5اَو T هّللاِ& ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اUمَ 6َJ S@لو,ي Iرخ Gرمو
@(اس4لاYZ lميِ,َ تْس}م l?اَرT= T هْيَلِ. '(5 ]
هي?عيJ 9/4Hلا >يع4 -يريو Bا -&عي نم >)4م @ناف4= G-ا&علا +J "ا4لا ن. aني4b'ا ني& 1رفلا ام
Eل5 /4Hلا رمت 'و G-ا&علا 1#تسي Bا ن$ %Bا -&عي رخiو 0fلا=لا هلمعلو هت-ا&عل (اQH /4Hلا Bا
0Bا هHو (ا,ل لا4ي ه4. 9/م#رلا *ا8 لا4ي ا8!و 9هلا&
/يLا& /م#رلا نكلو 9ا)ل Bا (ا,&N& /يLا& +)J 9B /Lولخم /4Hلا ن. a/م#رلاو /4Hلا ني& 1رفلا امو
+J Bا MOي w ه4ا#&س w هتا8ل G-ا&علا نس# هيJ Bا Iري نمJ 93اك نامO ا8!و 9Bا (ا,&&
0/م#رلا
ا4عمس +تلا Mتملا نم /عتم ا)يJ "يل C نو‚ يل5 C ا)مسا *ا4Hلا نم /4H 7ا4! ن. @ل&L نم ا4لLو
ن5 لك6ي ' -&علا >ا- امو 0Bا Iرت ن '. ا)يJ "يلو 97ل8 ريFو ري?لا >#لك 9/4Hلا +J ا)45
aBا هHو /يeر /عتم و 9Mتملا /4H 9هل لOJ$ا امJ 9Gرخjا +J KوH
0Iرخ$ا Mتملا& Mتمتلا نم Eمسو ELر >ع4ملا /يeر& Mتمتلا ن لا-H ' a>ع4ملا& > /مع4لا& Mتمتت
>)4. 9>)& ?ي#تو 9ني#لا=لا -ا&علا ('e! 34تكت /م#رلا ن ا4ل fOوت نiر,لا +J /ي2ا-$ا /L-لاو
ا!-كeيو 9ا)يJ نو-لاخ >!و 9>)& ?ي#ت نكلو 9?,J /م#رلا >)سمت \J ا)يJ نولخا-و /م#رلل 3رW
ا442م?ي >b 9-ا&علا ا)يJ لخ-ُي /م#ر 7ا4! ن6كJ Z َنوُ -ِلاَخ اَ)يِ J ْ>ُ! S @هلو,& G-ي-H /يJرW& 1#لا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0/م#رلا +J لوخ-لل Eلو$ا C +Jو C 9-ولخلل /ي4اbلا C ا)يJ C mJ 0ا-& ا4م KQ4gت ' ا)4 Eل5
Z 000y1َ #ْلاِ& َ7ْ يَلَ5 اَ!وg لhتَ4 Tهّللا V*اَ يi َ7h لT ت S @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 498 )
( َنيTمَ لاَعh لِل اŠمh لgW V-يِرُي ُهّللا اَمَ و y 1َ#ْ لاِ& َ7ْ يَلَ5 اَ!وg لhتَ4 Tهّللا V*اَ يَi َ7h لTت '$) )
_ي&ا نمو 9<ا8علا لا4 /ماي,لا >وي ه)Hو -وسا نمJ 9هتا(اQHو ه4ي!ار&و هHH# +! Bا *ايi ن.
' ا4اس4. لعHي ي8لا امJ 9 Z y1َ #ْلاِ& َ7ْ يَلَ5 اَ!وg لhتَ4 Tهّللا V*اَ يi َ7h لT ت S -لاخ ا)يJ و!و /م#رلا لا4 ه)Hو
نكل 01#لا ريD& ر&خي و)J 9هع&تُي 1#لا ‚نِvJ 9ناس4:ا 7ل8 -45 اي5ا- 7ا4! ن -& ' a1#لا& ر&خي
-& \J ن8. <ي5 و R,4 لك ن5و 7ل8 ن5 `Q4م Eلاعتو ه4ا#&سJ %' a1لاخلا <عتي ام 7ا4! ل!
lمh لgW V-يِرُي ُهّللا اَمَ و S @ه4ا#&س لو,ي 07ل8 -ع& هكلم ن5 dراخ (+ش \J 91#لا '. لو,ي x'
@*ل=JYZ ِ-يِ&َعh لyل •>ّ\َWِ& َ7} &َر اَمَ و S@لاL امك هسف4 ن5 >لWلا +ف4ي ه4ا#&س ه4. 0Z َنيTمَ لاَعh لyل 4& ]
ر!اWم ن. a>لWلا +ت6ي 3يكو 0-ا&علا ا)ي >ت4 >ك4مو هسف4 نم …هL\?. Eل5 >لWلا -يري ' 1#لاو
Iوتسم ا4اس4. +?عت ' و 0>لW ا8! 00>رH ريD& ا4اس4. 8خ6ت ن w 3رع4 امك w +! >لWلا
-يري ناك نNJ 9هل Mف4لا& رم$ا -وعي ن -يري ه4. a>لWلا& >و,ي نم لعفي ا8امو 0>لW ا8! 00ه4اس#.
ه4$ %امرH ناس4: 1فلي -Lو 9هسف4 +J \Fو ا-,# يوريل 7ل8 لعفي و)J >رH ريD& ~ناس4. َ8h خَ
9\bم هل,تعيJ 9ا)يJ هJار#4ا >لعي و!و 9fلا=ملا نم /#ل=م ي +J `--)ي -L ناس4:ا ا8! ن Iري
0ه#Oفي ' Eت# نHسلا +J هعOي و
هسف4 ن5 MJ-ي و /عف4م 1,#ي ن -يري و!و '. >لWلا Eل. 1#لا ن5 ناس4. <!8ي ن نكمي ' ن8.
%7ل8 ن5 `Q4م ه4. %هيل5 ه,لخ نم M,ي اررO MJ-ي و 9>لW& /عف4م هتا8ل 1,#ي نل Bاو 9اررO
هتلعHو 0+سف4 Eل5 >لWلا *مر# +4. ي-ا&5 اي C @لو,ي +س-,لا Pي-#لاو 0`-ا&5 1وJ ر!ا,لا و)J
0C اوملاWت \J امر#م >ك4ي&
>ولWملا 3عOيل >لWي >لاWلاJ 9هفعOي >لو 9هملW ي8لا IUوَ L ه4$ aا8امل 0ل!اH رش&لا نم >لاWلاو
ْfOو4لو 0-يرت ام "ك5 *لعJو 7سف4 Eل5 هتيوL 74$ %(اك8لا ليلL 9+&F *4 @هل لو,4J 9همام
9ا4لاي5 Iر4و /يمويلا ا4تاي# Gر2ا- Eل. ل,ت44س 9Bا لاي5 اعيمH ن#4 w Eل5$ا لbملا Bو w 7ل8
Mم نوكي -لاولا ُ<h لَ,َ J `اخ >لWو -'و$ا نم -لو (اHو 9-'و هل نوكي ام-45 ا4م -#اولا ن.
<سا4ي اررO `اخ رO >لاWلا -لولاJ ن8. 0>ولWملا ه4&ا EƒOرتي ن -لاولا لوا#يو 9>ولWملا
0هيخ$ هتيو,ت /,ي,# ل)Hي ه4. 9`-لاو GوL <سا4ي اعف4 `ا?5 ه4كلو 9هتلوف?
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
' aه,لخ نم رخi >لWي ه,لخ نم ا-#او ه4ا#&س Iري ني# Bا لعفي ا8امJ Bا لاي5 اعيمH ا4م- امو
9ه2ا&F ن5 نلعي 7ل8& >لاWلاو 9َ>ولWملا >لاWلا Iو,ي ا8ك!و 9هتيا5ر& >ولWملا لمشيس 1#لا ن -&
ن5 ه4$ %هملW ن ل!6تسي ' ه4. @لا,لو 9هملWي ن `و-5 Eل5 ƒنOلو 9>لW >ل 9ايك8 ناك ولJ
0Gرشا&م هتيا5رو هف4ك +J هلعHي ن +!و 9Iر&ك G6Jاكم Bا هي?عيس هل EملW 1ير?
لو,4و 0ه,لخ نمم ا-& -رشي نل ه4 ناس4:ا ا8! Eس4يو 9لHا5 Mف4 لH نم >لWي ا-#او -H4 -Lو
*لوا#و 97سف4 *يرا-و 1ولخملا نم *-رش 74كلو 97,لخ نمم -رشت نل *4 @ناس4:ا ا8! لbمل
ا442م?ي ه4ا#&س 1#لا ن6كو 0>و4 'و /4س `8خ6ت ' >ويL 1لاخلا نكل 97سف4ل لHاعلا Mف4لا 1,#ت ن
0>و4 'و /4س `8خ6ت ' ه4ا#&س ه4$ ا44وفH (لم >ا44 ن6&
ررOلا G-ار. و 91# ريD& /يعف4 G-ار. ن5 '. 6ش4ي ' >لWلا ن$ S َنيTمَ لاَعh لyل lمhلgW V-يِرُي ُهّللا اَمَ و Z
هلك نوكلل 7لام ه4و 1لخلا ن5 `ا4F -كeي 1#لا -H4 7ل8لو 97ل8 ن5 +4F Bاو 9>رH ريD&
S 000ِ_ْ رَ$ا +ِJ اَمَ و ِ *اَواَ مU سلا +ِ J اَم Tهّللَو Z @لو,يJ
{( 499 )
( Vروُ مV 6ْلا ُMَHْ رgت Tهّللا Eَلِ.َو ِ _ْ رَ6ْلا +ِ J اَمَ و ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ اَم Tهّلِلَو '$# )
-L >يركلا نiر,لا ن >لع4 ن#4و 0رم لك MHرُي هيل.و 9هكلمو ه&و هل (+ش لك 97لملا 7لام ه4.
9ل5افلل (ا4&لا& (اتلا fتف& )روم$ا ُ Mِ Hرَت( ا)Oع& +Jو -رو -Lو G--عتم *ا(ار,& Bا -45 نم لQ4
>O& اOي +ت6ت )نوعHرت( 7ل8كو 9لوعفملل (ا4&لا& (اتلا >O& )روم$ا ُ Mِ Hرت( @Iرخ G(ارL +Jو
0Bا -45 نم *ا(ارL w ا4لL امك w ا)لكو 9ا)#تJو (اتلا
نمeملا ن$ %نيراتخم هيل. -وع4 ا44 7ل8 E4عمJ (اتلا fتف& Z َنوُ عَ Hْرت هْيَلِ.َو S @1#لا لو,ي ام-45و
9Gرخjا Eل. Kراسيو يرHي ه46كJ 9اي4-لا +J <ي? هلم5 ن$ 9Gرخjا Eل. ل=ي ْن <Fريو n<#ُي
k\Vك ‚ن. 0+=اعلا و رJاكلا Eل5 1&?4ي ا8!و 0(اتلا >O& Z َنوُ عَ Hْرgت هْ يَلِ.َو S @Eلاعت لو,ي Gرمو
Gرخjا Eل. G-وعلا Eل5 رو),م ه4. 9هت-ارN& *سيل /ل6سملا نكل 9رخjا Eل. <!8ي ' لوا#ي ام)4م
@رو?لاYZ ا|5َ- َ>ّ4َ)َ H ِراَ4 اzَلِ. َنو} 5َ-ُي َ>ْوَ ي S@+4iر,لا ري&عتلا -H4 7ل8لو '3 ]
>رHملا& 7سمي +?رشلا -H4 w Eل5$ا لbملا Bو w ا4تاي# +Jو 0اعJ- را4لا Eل. >)عJ-ي نم 7ا4!
>O& Z َنوُ عَ Hْ رgت هْيَلِ.َو S @1#لا لوL نوكي ا8ك!و 0K-لا و! 7ل8 00نHسلا Eل. هعJ-يو /س&\م نم
هترخi Eل. لور)ي و)J 1bاولا نمeملا ام 0/يا)4لا Eل. Gر!اL Gو,& KوJ-م ه4 ي 9>يHلا fتJو (اتلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0ه&ر هHول اLاتشم
MHرت Eت# ه4م روم$ا *Hرخ Eتمو @ل2اL لو,ي -L 0Z VروُمV $ا ُMَHْرgت Tهّللا اzَلِ.َو S ر,ت ام-45و
9<ا&س$ا& (ايش ا)يJ لعHو 9ناس4:ا Mف4ل يريخست ر),& ا),لخ 9اي4-لا Bا 1لخ ني# @لو,4و aهيل.
9اعيمH ا4يل5 1رشت "مشلاJ 9G--شملا w (ا&لا fتف& w <&سملا 8خ6ي ه4NJ <&سلا ناس4:ا لعJ نNJ
ن ارم ا)ل Bا ر-=ي >لو 9اعم رJاكلاو نمeملل w Bا رم6& w +! 9Gرار#لاو (3-لاو (وOلاو
9رJاكلاو نمeملا Eل5 رمي ام4. 9`-#و نمeملا Eل5 رمي ' (او)لاو 9ا!اياQم& `-#و نمeملا Rتخت
07ل8ك نمeملا ا)5رQيو 9رامbلا ا)4م 8خ6يJ رJاكلا ا)5رQي _ر$او 9(املا 7ل8كو
نNJ 9/ي&&س (ايش 7ا4!و 9ناس4:ا /Lا? ا)يJ لخ-ت ' +تلا +!و 9/يريخست (ايش نوكلا +فJ ن8.
_ع& Bا 7y لَمُ ي ام-45و 0رJاكلاو نمeملل <ا&س$ا لعH -L Bاو 9<&سملا 7ل *6ي <&سلا *لعJ
نوكي 7ل8لو %*ا&&سم 'و <ا&س \J 9Gرخjا +J نكل 9MيمHلا 1وJ >وي,لا و)J 1لخلا <ا&س 1لخلا
@رJاFYZ ِراU)َ ,ْ لا T-ِ#اَوْ لا Tهّلِل َ>ْوَ يْلا V7h لُمْ لا ِنَمy ل S@ا-يH اورLا 9`-#و هل رم$ا '& ]
اي4- +! اي4-لا ن$ %ا4ا?لس 7لمتو 9ا-ي&5 7لمتو 9ا&ا&س 7لمت w Bا G-ارN& w اسا4 اي4-لا +J ‚ن.
ِنَمy ل S هيل. ُهh4Tم *عHرو 9ه4م /ّ4Tم ا)&ا&س6& اي4-لا *-& -,ل 07ل8ل لاHم \J Gرخjا +J ام 0<ا&س$ا
0Mي?تست *4ك ول /ي&&سلا ريس نك @هل لو,4 /ي&&سلا& Qتعي نمو Z ِراU)َ ,ْ لا T-ِ #اَوْ لا Tهّلِل َ>ْوَ يْلا V7h لُمْ لا
نمو 0ار-اL *4ك ن. 7تو,& Wفت#ا @هل لو,4 9/كر#لل <&س w ار!اW w ا)4$ Gو,لا& Qتعي نمو
9(+ش ي6& Wفت#ي ْنَ Eل5 ر-ا,& -# 'و 0Mي?تست *4ك ول 7لملا& Wفت#تل @هل لو,4 7لملا& Qتعي
B Gرخjا +Jو 9نjا 7ل (ايش$ا _ع& ن رم$ا ر!اW +J ناك ن.و 9Bا Eل. `-رم (+ش لكJ
ْ>gتh4Vك S @7ل8 -ع& 1#لا لو,يو 0هيل. *عHرو 9ه& *-& -,ل 9(+ش لك هيل. MHريو 9رم لك نوكي
Z 000ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َتَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َت ِ"اّ4لِل h*َ Hِ رhخV ‡/UمV َرْيَخ
{( 500 )
Vلْ !َ َنَمَ i ْوَ لَو Tهّللاِ& َنوg4Tمْ eg تَو ِ رَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َتَو ِ3وُ رْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َت ِ"اّ4لِل h*َ HِرhخV ‡/UمV َرْيَخ ْ>gتh4Vك
( َنوg ,ِ ساَفْ لا ُ>ُ !ُرَbْكَ َو َنوg 4Tمْ eُ مْ لا ُ>ُ)h 4Tم ْ>ُ )َ ل اŠرْيَخ َناَكَ ل ِ<اَ تِكْ لا ''$ )
0Z Tهّللاِ& َنوg 4Tمْeg تَو ِ رَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َتَو ِ3وُ رْعَ مْ لاِ& َنوُ رُمْ 6َت S @ر=ا45و *اف=اوم ا)ل /يريخلا `8!
رم @+! (ايش6& >كل /يريخلاJ 9/يريخلا >ك45 *ل#4ا 9ر=ا4علا `8! نم ر=45 3لخت نNJ
0Bا& نامي. 0رك4ملا ن5 E)4 03ورعملا&
C mJ 9fي#=لا E4عملا +J KوOوم Wفللا ن -Hت 74NJ C رك4م C و C 3ورعم C /ملك Mمست /5اسو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0ه45 نورخjا 3رعي ن ناس4. لك }رُسَيو 9ه& نورخافتيو هيل5 "ا4لا 3راعتي ام و! C 3ورعملا
ا)Jرعي ن ناس4. لك <#ي ريخلا ر!اWمJ 9ه4م نولHخيو "ا4لا `رك4ي ي8لا و! C رك4ملاو C
0ناس4. لك ا!رك4ي رشلا ر!اWمو 9ه45 نورخjا
' "لHم +J -Hوي ام-45 هسف4 RللاJ 03ر#4ملا -45 Eت# G-وم#مو /&و&#م ريخلا ر!اWم ن.
ن.و Eت# 9رك4م رم ه4. 9Rللا لعفل `راك4تسا نلعي ه4NJ 1رس -L l4\J ن Mمسيو 9-# هيJ هJرعي
Gر?فلاو 0Gر?فلا ري-,تل ناعOخي C رك4ملا C و C 3ورعملا C ن 3رعت ا8ك!و 0هلعفي و! ناك
روم$ا /ميلسلا Gر?فلا رك4تو 9"ا4لا ني& ا)يل5 اJراعتم ا)لعHتو 9Gريخلا رومvل +ت6ت /ميلسلا
0ا)لعفي نمم Eت# 9Gرك4ملا
GQ2اHلا نم ه4$ aا8امل 9رك4ملا ن5 +)4لاو 3ورعملا& رم$ا -ع& نم Bا& نامي:ا /ل6سم Bا -رويو
M4=يو 9رك4ملا ن5 +)4يو 3ورعملا& رم6يو /ي4اس4:او /ي#ير$ا *اف= هل ناس4. -Hوي ن
و /ي#= *4اك (اوس نيQHاعلاو نيHات#ملل /يا5ر *اسسeم >ي,يو 9*اL-=لا >-,يو 9ريخلا
هلعفي ام لك نوكيJ 9Bا A)4م /يواQ نم ' 9/ي4اس4:ا هسف4 /يواQ نم 7ل8 لعفي ه4كل 9/ي-ا=تLا
ي8لا ن نWت \J 7ل8لو 9Bا& نامي:ا را?. +J 7ل8 لعفي >ل ه4$ (+ش& هل V3رَ تعُ ي 'و ا?&ا#
-&علا لا& +J Bا نوكي نو 9ه& نامي:ا Eل5 ناك نم يQاHي BاJ %Bا& نامي. نو- ريخلا M4=ي
ه4NJ /عمسلاو Qكرملاو `اHلاو /ي4اس4:او /ما)شلا لH نم اريخ M4= نمJ 0ريخلا M4=ي /5اس
ه4‚ي&ي ام و!و 9ليL -,J 7ل8 ه45 لا,ي ن لH نم 7ل8 M4= -L >ا-امو 9هل لم5 نمم `(اQH لا4ي
+ت6J -)شتسا لHر هيل5 /ماي,لا >وي +O,ُي "ا4لا لو ن. C @هلو,& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
74كلو 9*&8ك @لاL 0*-)شتسا Eت# 7يJ *لتاL @لاL aا)يJ َ *لم5 ام @لا,J ا)JرعJ همع4 هJرعJ ه&
ه& Eت6J نiر,لا رLو همل5و >لعلا >لعت لHرو 0<#سJ ه& رم >b 9ليL -,J (يرH لا,ي ن$ *لتاL
*&8ك @لاL 9نiر,لا 7يJ *رLو هتمل5و >لعلا *ملعت @لاL ا)يJ *لم5 ام @لا,J ا)JرعJ همع4 هJ‚رعJ
ه)Hو Eل5 <#سJ ه& رم >b 9ليL -,J „راL @لا,يل نiر,لا *رLو 9>لا5 @لا,يل >لعلا *ملعت 74كلو
همع4 هJ‚رعJ ه& Eت6J هلك لاملا 3ا4= نم `ا?5و هيل5 Bا Mسو لHرو 9را4لا +J E,ل Eت#
@لاL 0ا)يJ V*,ف4 '. ا)يJ 1ف4ي ن <#ت لي&س +J *كرت ام @لاL aا)يJ *لم5 امJ @لاL ا)JرعJ
0C را4لا +J +,لV >b ه)Hو Eل5 <#سJ رم >b 9ليL -,J 9-اوH و! @لا,ُ يل *لعJ 74كلو *&8ك
ن /5اس هلا& +J Bا ناك نم Gرخjا +J يQاHي Bا نكل 9"ا4لا لوL نم هلم5 (اQH لا4ي ه4.
َلاَ Lَ و l#ِلاَ= َلT مَ 5َو T هّللا Eَلِ. pَ5َ- نUمX م u'ْوَ L ُنَسْ #َ ْنَمَ و S@لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاJ 7ل8ل 0لم5
@*ل=JYZ َنيTمT لْسُمْ لا َنTم +T4ّ4ِ. 33 ]
ه4$ 9ريخلا لعفي ' ه4. 9نيملسملا نم ه4$ 7ل8 لعفي ه4 نلعيو 9fلا=لا لمعلا لعفي نمeملا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/4ايخJ Bا& 3ارت5'ا 7رتو 9ريخلا نم ناس4. M4= ام)مJ 9•ل. +4اس4. و 9ي-وHو و 9+5ويش
نم ل4يلJ ~-# لH نم اريخ لمعي ي8لاو 9ه& رفكو ه,لاخ رك4و -#H ه4$ 0لم5 لك -سفت رفكلا
0لمعلا ا8! (اQH -#$ا ا8!
' >)لعHي ي8لا ام نكلو 0Bا& نامي.و 9رك4ملا ن5 E)4و 93ورعملا& رم …/يjا `8! +J ا4!و
ل! نW 9>\س:ا (اH ا‚ملJ 932اQلا `اHلا Eل5 >)=ر# ه4. aاJورعم اولم5 ن.و Bا& نو4مeي
او4اك +تلا MJا4ملاو /4اكملاو /?لسلاو `اHلا >)&لسيس >\س:ا ن Iرخ$ا *ا4اي-لا +J `اHلا
`اHلاو Qكرملا Eل5 اوJاخو _ر$ا Eل5 /4Hلا او5ا& ن >)Oع& /Lام# نم ناكو 9ا)يل5 نول=#ي
@لو,ي 1#لاJ 9/4?فلا /لL نم 7ل8 ناكو 9MJا4ملاو
@نارم5 لiY S َنوg,ِ ساَفْ لا ُ>ُ!ُرَbْكَ َو َنوg 4Tمْ eُ مْ لا ُ>ُ)h 4Xم ْ>ُ)ّ ل ^رْيَخ َناَكَ ل ِ<اَ تِكْ لا Vلْ !َ َنَمi ْوَ لَو Z ''$ ]
نول=#يس او4اكو 9ني-لا& GراHت \J 9Bا& نامي:ا (وO +J /?لسلاو `اHلا >)ل لWل او4مi ولJ
رخi رHو 9>)ي&4& >)4امي. Eل5 رH و 9Gرخjا +J رHو 9اي4-لا +J رH 9نيترم >!رH Eل5
9نمi -L >)Oع& ن. 9' aاو4مeي >ل <اتكلا ل! ن لو,لا ا8! E4عم ل! نكلو 9Bا لوسر& >)4امي:
َنوg ,ِ ساَفْ لا ُ>ُ!ُرَbْكَ َو َنوg 4Tمْ eُ مْ لا ُ>ُ)h 4Xم Z @ه4ا#&س لو,يJ اي,ي,# اخير6ت >)ل Žرeي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاJ
ن$ 9نيرJاك >)تلم (ا4& نم >!ريF نوكي نو 9نامي:ا& >)Oع& 3=و +ت6ي ن "اي,لا ناكو S
0S َنوg ,ِساَفْ لا ُ>ُ!ُرَbْكَ َو Z @لو,يJ >)لعفل <سا4ملا E4عملا --#ي 1#لا نكل 9رفكلا هل&ا,ي نامي:ا
"يلو رفكت ن ني& 1رJ 7ا4)J 9/L-لا E)ت4م& /ملك لك -رويJ >لكتي ي8لا Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن.
0ليH4:او Gاروتلا G(ار,ك نامي:ا *ام-,م 3رعت *4و رفكت نو 9هتل-و نامي:ا *ام-,م 7-45
ام-45 >)J 7ل8ل %*اراش&لا اوJر5و *ا4ي&لا *ايjا اورو ليH4:او Gاروتلا <اتكلا ل! رL -,ل
نو,ساJ >! <اتكلا ل! نم Bا لوسر& اورفك ي8لا ن. 0رفكلا Mم اOي او,سJ 9Bا لوسر& اورفك
9Bا لوسر /لاسر& نامي:ا او4لعي ن *ايjاو *اراش&لل >)تJرعم EOت,م ن$ 9>!رفك +J Eت#
1سJو dرخ >b 91#لا 3ر5 ه4$ %رفكلا +J Eت# 1ساJ و! ل& 9اي-ا5 ارJاك "يل >)4م -#اولاJ
0ه45
Mم >)4م نمeملا لعفي ا8ام ن8. S َنوg,ِ ساَفْ لا ُ>ُ!ُرَbْكَ َو َ نوg4Tمْ eُ مْ لا ُ>ُ)h 4Xم Z @لاL -L 1#لا >ا- امو
>)& اوعLويل /4مeملا /يلL$ا& /ي4ار=4لاو /ي-و)يلا +J /يرbك$ا >!و نو,سافلا R&رتيس a1سافلا
َ' U >g b َراَ&ْ-َ$ا ُ >Vكوn لَوُ ي ْ>Vكوgلِتاَ,ُ ي نِ.َو Iu 8َ ّ'ِ . ْ>Vكو}رُOَ ي نَل Z @ه4ا#&س 1#لا لو,يو 9ررOلاو I8$ا
S َنوُ رَ=4ُ ي
{( 501 )
( َنوُ رَ=h 4ُي اَل U>gb َراَ&ْ-َ 6ْلا ُ>Vكوn لَوُ ي ْ>Vكوgلِتاَ,ُ ي ْنِ.َو Iu8َ اّلِ. ْ>Vكو} رُOَ ي ْنَل ''' )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0Z Iu8َ ّ'ِ . ْ>Vكو} رُOَ ي نَل S @لو,يJ >)& /يرbك$ا رارO. نم /يلL$ا `8! ن2م?ي ه4ا#&س 1#لا نكل
w /ي-و)يلا 7رتو >Vلس ي8لا >\س ن& Bا -&5 لbم w <اتكلا ل! نم *4مi +تلا /يلL$ا ا)تي اي ي
ن نلعي w ه4ا#&س w 1#لاJ %>ك& <ا8علا لاQ4. Eل5 Gر-اL /,سافلا /يرbك$ا ن او4Wت ن >كاي.
0I8$ا QواHتي نل >)4م *4مi +تلا /يلL$ا& ررOلا لاQ4: /يرbك$ا /لوا#م
aI8$ا و! امو aررOلا و! ام
9ه5وLو *Lو >لeي I8 و)J ررOلا ام 9+)ت4ي >b ه5وLو /5اس >لeي ي8لا P-#لا و! I8$ا ن.
/?يس&لا /عف=لاJ /?يس& /عف= رخi ا4اس4. ناس4:ا Mف=ي ام-4عJ 97ل8 -ع& نم راbi هل نوكتو
و! ا8)J >روتو *ام-ك +J <&ستتو /يوL /عف=لا *4اك ا8. نكل 9Gرشا&م <!8ي ا)ملو 9>لeت
1سافلاJ 9(اQ)تس'اك /ملكلا& I8$ا نوكي -Lو 9?,J لعفلا رشا&ُي /5اس >لeي I8$اJ ن8. 0ررOلا
نمeملا *ا8 +J ررO ا)ل "يل /ملكلا `8! 9رْHgفلا و رفكلا /ملك& 1?4يJ 9نمi ي8لا& „Q)تسي -L
'. ني4مeملا اورOي نل رفكلا ل! ن Eل5 ني4مeملا ن2م?ي ه4ا#&س 1#لا ن. 0هعمس ي8eت ا)4كلو
0رb I8$ا ا8)ل "يلو 9>)ت5ا?تسا +J ام E=L ا8!و 9I8$ا
'. >)xللا ا-& >ك4م اولا4ي ن اوعي?تسي نل >)4 +4عي Z Iu8َ ّ'ِ . ْ>Vكو} رُOَ ي نَل S @1#لا لو,J ن8.
و همWعتو 9رفكلا -Hمت و 9نمeملا روعش ي8eت /كر#& Gراش. و 9Qمللاو QمDلا و (اQ)تس'ا
' >!و 91سفلا ل! هعي?تسي ام E=L ا8! 9ني-لا ا)يل5 1Jاوي ' رHJ و ر)5 /ملك 1?4ي
Gو5-لا Mم لاو4ملا ا8! Eل5 راس -L رم$ا MLاو ن Iر4 7ل8 -ع&و 0نامي:ا ل!$ ررOلا نوكلمي
ّ'ِ . ْ>Vكو}رُOَ ي نَل S @/ملك Bا ا),ل? -,ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس -و4H Mمو /ي-م#ملا
ل! ن *&bو 91سفلا ل!و Bا لوسر -4H ني& M2اLولا *عLو -,J 0ا4و4اL /ملكلا *را=J Z Iu8َ
0I8 '. نامي:ا ل! ررO اوعي?تسي >ل 1سفلا
P-# املو 9ريO4لا +4&ل P-# املو 9/WيرL +4&ل P-# املو 9Kا,4يL +4&ل P-# ام Eل. رW44لو
اي 74رDي ' @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل اولاL -,ل aI8 '. ني4مeملا اورO ل! 9ر&يخ -و)يل
نَم 3رعتسJ ا4ت&را# *4 ا8NJ 9>)يل5 *ر=ت4اJ <ر#لا& >)ل >ل5 ' ارارF اموL *ي,ل 74 -م#م
0ناسللا& >\ك -رHم 7ل8 ناكو 0لاHرلا
ا8! -ع&و 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر >)مQ! -,ل 9اعيمH >)ل P-# ام ا4ل لم#ي •يراتلا ن.
ْ>Vكوgلِتاَ,ُ ي نِ.َو S @لو,ي 1#لا ن$ %Bا >)4كمي >لJ +,ي,#لا ررOلا Eل. I8$ا ن5 اوعفتري ن او-ار
اررO اوعLويل ني4مeملل I8$ا او-X عَ =ُ ي ن 1سفلا ل! -ار نNJ 9 Z َنوُ رَ=4ُ ي َ' U >gb َراَ&ْ-َ$ا ُ>Vكوnلَوُ ي
0ه4م Rا4م ' رم >)تميQ)J 9ني4مeملا >ام را&-$ا نولوي نيرJاكلا نNJ 9اي,ي,#
3ر# C ْن. C mJ C <اوHلا C هيمس4 امو C ?رشلا C هيمس4 ام 7ا4! ن /Dللا +J 3رع4 ن#4و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-H4 7ل8ل 9نو4لا 38#4 ا4x4NJ /سمخلا لاعJ$ا نم لعفلا ناك ْ نNJ ه&اوHو ?رشلا لعJ >QHت ?رش
0S َراَ&ْ-َ$ا ُ >Vكوn لَوُ ي ْ>Vكوgلِتاَ,ُ ي نِ.َو Z @1#لا لو,لا
+!و 0را&-$ا >ك4ولوي ا)ل= S َراَ&ْ-َ$ا ُ >Vكوn لَوُ ي Z و 0نو4لا ه4م هJو8#م ?رش لعJ S ْ>Vكوgلِتاَ,ُ ي Z ن.
ن. a>QHلا و MJرلا& نوكي ل)J 97ل8 -ع& 3?علا +ت6ي ام-45و 9نو4لا ه4م *J8# ?رش <اوH
ا)4. 0S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U >gb Z @هلوL +ت6يJ MJرلا& 3?عي 1#لا نكل ŒŒ>QHلا& 3?علا نوكي ن G-اعلا
0ه4ا#&س Bا و! >لكتملا ن$ 9\لH ارم 7ا4! ن Eل. *فتلي +&رعلا ن!8لا لعHت /‚يِ&اَرْ5ِ. Gرسك
aC نو4لا C *(اH 3يك
لو,لا ا8!و 0اور=4ي ' >b را&-$ا >كولوي >كولتا,ي ن. @رش&لا >\كك /يjا 1?44لَJ /فLو 3,4 ا4!
لتا,ي ام-45 P-#ي ا8ام a7ل8 -ع& نم P-#ي 3وس ي8لا ام نكل 9G-#او /كرعمل اخير6ت نوكي
لم#ي >يك#لا لو,لا ا8! ن. S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U >gb Z @+! /&اH:ا نوكتو a1سفلاو رفكلا ل! نو4مeملا
(اوس ا-& نور=4ُي ' >)46& 1سفلا ل! Eل5 Bا نم >ك# ا)4. 9(اQHلاو ?رشلا ن5 G-يع& /يOL
9ر=4لا >-5 /لعJ 9?رشلا Eل5 /Jو?عم *سيلو 9/ل=ف4م /ت&اb /يOL ا)4. اولتا,ي >ل ن اولتاL
0رفكلا ا)4كلو 9لات,لا *سيل
نWي -,J 9ا-ي-H E4عم ا4-Hول w \مH >)فلا ا)يJ ا4,L- ن -ع& w اJور# Gرا&علا +J >)فلا ا4,L- ا8.و
ن$ C نور=4ي \J را&-$ا >كولوي C و! 9رياDم و#4 Eل5 Eت6تي ن _رتفي ناك لو,لا ن ناس4.
(افلا `-يفت ام ا8!و 9>ك-)5 /يا-& +J >كيل5 نور=ت4ي ' >)4 +?عي C (اJ C mلا -ع& +ت6ي ي8لا
' >)4 +4عي ا8!و 9+خارتلا -يفي و!و C >b C 3ر# -رو 1#لا نكل 0<ي,عتلاو <يترتلل ا)4$
0را&-$ا >)يلوت Eل5 ا)& ن}-ُ رَي /كرعمل GرتJ -ع& او-عتسا ول Eت# نو4مeملا ا)ي >كيل5 نور=ت4ي
0Žارت نو-& رشا&ملا <ي,عتلل +ت6ت (افلاو 9+خارتلا Mم <ي,عتلل +ت6ت C >b C ن$ 9ي-ي&6ت >ك# ه4.
@"&5YZ ُ`َ رَ&hLَ 6َJ ُهَتاَمَ U>gb S@+تjاك (افلا MOو -H4 نiر,لا ر,4 ام-4عJ 7ل8ل %' ]
@"&5YZ ُ`َ رَش4َ َ(pَش اَ8ِ . U>g b S@1#لا لو,ي ا!-ع&و 9Gرشا&م *وملا -ع& نوكي ر&,لا لوخ- ن$ %% ]
G-م \& يروJ <ي,عت 7ا4! ناك ا8.و … C >b C m& +ت6ي 1#لاJ /ي4مQ Gƒ-م -ع& <ي,عت 7ا4! ناك ا8NJ
رمتسم >ك# ا8! ن6كو 9 C >b C -ع& +ت6ي ا)لوا4ت4 +تلا /يjا +J <ي,عتلاو 0C 3 C m& 1#لا +ت6ي
نjا /م2ا,لا /كرعملا (ا)ت4ا -ع& >لو 9نامي:ا ل! Eل5 اور=ت4ي نل 1سفلا ل! ن6& 1#لا نم
ول امم اعLو -ش و!و S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U>gb Z @ل=فلا لو,لا و! ا8! 9+2ا)4 >ك#& /ميQ! ا)4. 9>)4ي&
-كeي tاOي:ا نكلو 9>)تاو8& رفكلا ل! ر=ت4ي x' نكمملا نم ن$ aا8امل C نور=ت4ي َ' C (اH
0اOي >!ريD& نور=4ُي 'و 9>)تاو8& ' نور=ت4ي ' w رفكلا ل! w >)4
ا)4كلو 9?,J Bا لوسر -)5 Eل5 Gرو=,م /ل6سملا *سيلJ /م2ا- /يOL S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U >gb Z ن.
0ني-&jا -& Eل. لWتس
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن$ C اوُ رَ=4ُ ي َ' U >gb C لو,لا نوكي ن <ل?تت *4اك /يjا ن. @لو,4 ن >)فلا +J /ي#?سلا نمو
نامOلا +?عي ي8لا Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا و!و >لكتملا& 12\لا E4عملا نكل 07ل8 +Oت,ي <ار5'ا
Eت# /L- رbك +!و S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U>gb Z @لو,ي ن -& ' ا)مو=خ >ام /ملسملا /مvل نا42م?'او
+)J S َنوُ رَ=4ُ ي َ' U >g b Z ام 9>)4م <ا&س$ا /يلخ-م ا)يJ C نور=ت4ي C ن$ C نور=ت4ي َ' C نم
نلJ >!ور=4ي ن اولوا#و >!ريF >وL 1سفلا ل!$ <=عت ن.و Eت# 9^-& >)ل ر=4 ' ن +4عت
07ل8 اوعي?تسي
>تلخ- >ك4 اومل5اJ >)ل >وL <=عت& و >)4م >كيل5 نيرJاكلل ار=4 w نوملسملا ا)ي w >تير نNJ
aنوملسم ن#4و -و)يلا ا4يل5 ر=ت4ي 3يك @لو,يو ناس4. +ت6ي -Lو 0Bا A)4م ريF Eل5 >)عم
ل! aنامي:ا نمو >\س:ا نم ا4-45 ا8امو a>\س:ا tورو A)4م نjا M&ت4 ن#4 ل! @لو,4و
a/يم\س. /كرعمك 7تكرعم *لخ- ل!و a7تميQ! (ا4b 7&ر Eل5 7سف4 <س#ت
نامي:ا Eل5 /يLر5و /يموLو /ي&=عل (امت4'ا ا4م-L …0>\س:ا x'. (+ش لك Eل. ا4)&ت4ا -,ل 9'
-4H نم ن#4و /كرعملا ا4لخ- ا8. '. B Gر=4 <ل?4 ن ا4ل 1#ي ' aBا نم ار=4 <ل?4 3يكJ
Uنِ.َو S@لا,J `-و4Hل /&لDلاو ر=4لا نمO Bا ن$ %B ^-4H نوك4 ' ام-45 P-#ت /ميQ)لاو 0Bا
@*اJا=لاYZ َنوُ &ِلاَDْ لا ُ>ُ)َ ل اَ4َ-4ُH '(3 ]
َنْيَ g/ّلy8لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 h*َ &ِرُO Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو 00Bا -و4H نم ا4سل ا44 او-ك6تJ <لD4 >ل ا8NJ
S 000اوُ(pَ&َو ِ "اّ4لا َنXم ~لْ &َ#َو Tهّللا َنXم ~لْ &َ#ِ & ّ'ِ . ْاوg فِ,g b اَم
{( 502 )
Tهّللا َنTم •<َ Oَ Dِ & اوV (اَ&َو ِ "اّ4لا َنTم ~لْ &َ#َو Tهّللا َنTم ~لْ &َ#ِ & اّلِ. اوgفِ ,g b اَم َنْيَ g/ّلy8لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 h*َ &ِرُO
اَمِ & َ7ِ لَ8 ‹1َ# ِرْيَDِ & َ(اَيِ&h4َ6ْلا َنوg لgتh,َيَو Tهّللا ِ*اَ يَpِ& َنوُرgفْ كَ ي اوV4اَك ْ>ُ)ّ 4َ6ِ& َ7ِ لَ8 g/َ4َكْ سَمْ لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 h*َ&ِرُOَ و
( َنوُ -َتْعَ ي اوV4اَكَ و اْوَ =َ 5 ''% )
7ل8 E4عمو 9ر=م +J هي4Hلا ا8! <رO @لو,4 ام-45 9-و,4لا +J C <رO C /ملك >-ختس4 ن#4و
ا)يJ >سريو -,4لا ا)4م M4=ي +تلا G-املا نم 9/&\= رbكا G-ام نم <لاL M4=& >و,ي M4ا=لا ن
MOختو 9<َلا,لا 7ل8 +J G-املا <=ي >b 9هي4Hلا +)Hو Eل5 رو=لاو <اتكلا رQ&ت +تلا *ايرف#لا
(ا4&لا& C >QلV C ا!ا4عم C <رُO C ن6ك 0<لا,لا Eل5 G-املا +&6تت 'و 9رو=لاو /&اتكلا Qر&تJ <لا,لل
ن نكمي 'و هيل5 E&6تت 'و هيJ <=ت ي8لا َ<لا,لا ُ >َ Qhلَت /5و4=ملا G-املا ن6كو 9ام)يJ لو)Hملل
0ه& x'. لكشتت
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ي Z g/ّلy8لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 h*َ &ِرُO S @1#لا لو,ي ام-45و 0لعفلا Eل5 رس,لاو >اQل:ا `ا4عم <رOلاJ ن8.
ن5 7ف4ي ن ا-,4 <ورOملا ن-عملا Mي?تسي ' امك 9ا-& ا)45 7اكف4'ا نوعي?تسي ' /ل8لا >)تمQل
Z ْاوg فِ ,g b اَم َنْيَ S @1#لا لوLو 9>)ل <لاLو 9>)يل5 *&رO /&L /ل8لا ن6كو 9هيل5 7= ي8لا <لا,لا
aو! ام 97ل8ل (ا4bتسا 7ا4! نكلو 0ناكم ي +J او-Hُو ام4ي ('8 >)4 -يفت
‡-)5 -وHو /لا# +J /ل8لا نم نو4اعي ' >)4. Z ِ"اّ4لا َنXم ~لْ &َ#َ و T هّللا َنXم ~لْ &َ#ِ & ّ'ِ . S @1#لا لوL ه4.
هلوسر -)5و ['و Bا -)5 +J او4اك املJ @/يام#لا >)ل اوم-,ي ن (ايوL "ا4 نم -)5 و Bا نم
او4اخ املو 9ني4مi او4اكJ 9-)علا >!ا?5و /4ي-ملا >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لخ- /5اس
0Iرخ Gرم /ل8لا >)يل5 *&رُO aP-# ا8ام %ه& اوJوُي >لو 9-)علا
+تلا /Hي)لا اوHي)J 9>)45 Bا ل&# M?,4او 9-)علا او4اخ >)4كل ني4مi Bا -)5 +J او4اك -,ل ن8.
0ري&خ -و)يو /WيرL +4&و ريO4لا +4&لو Kا,4يL +4&ل P-# ام و!و 9لQ4 ام >)& لQ4و ا!ا4Jر5
ام لو >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن نوJرعت >ت4و 0Bا Mم -)5 +J او4اك 7ل8 ل&L >)J ن8.
9-)علا او4اخ ن Eل. نا42م?ا +J اوشا5و -و)يلا ني&و ه4ي& -)علا -,5و -Hسملا +4& /4ي-ملا لQ4
ّ'ِ . ْاوgفِ ,g b اَم َنْيَ g/ّلy8لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 h*َ &ِرُO S @1#لا لو,ي امك 9/4ي-ملا نم او-رV?و 0/ل8لا >)يل5 *&رOJ
0Z ِ"اّ4لا َنXم ~لْ &َ#َو T هّللا َنXم ~لْ &َ#ِ&
Eل5 ام2اL ناك `-)5 +J لوسرلاJ 9"ا4لا Eل5 /ي'ولا هل نم ل\خ نم Bا نم -)علا او8خ -,ل
ام-45 ا8! P-#يو 9>\س:ا رم Eل5 نيم2ا,لا لW +J >)عم رم$ا نوكي 7ل8كو 9نيملسملا رم
0>\س:ا A)4م& روم$ا ريست
نم GQعلا اوDت&ي ن '. /ل8 +J ام2ا- >)4. 9/يتا8 GQ5 ي نوكلمي ' >)4$ 7ل8J "ا4لا ل&# ن5 ام
ا4تاي# +J لا#لا ا8! Eل5 >!ار4 ن#4و 0"ا4لا نم /يام# <4اH نم و 9Bا نم ل&#و -)5 <4اH
9ر&وتك <ر# +J C لي2ارس. C ا4&را# ام-4عJ 7ل8ل %-# 34ك +J sيعلا نم >)ل -& ' 9Gر=اعملا
0يركسعلا ا)ل,b& اكيرم *لخ-ت ن Eل. >)يل5 ا4ر=ت4ا
0C اكيرم <را# ن +ل َ-h لَH ' C @ير=ملا /لو-لا "ي2ر لا,J
ول GQ5 >)ل نوكتو 9/يتا8 GQ5 \& >)J %>)توL *)ت4 ' ?,J >)4ي&و ا44ي& <ر#لا *4اك ول ن8.
اوُ (pَ&َو Z @7ل8 -ع& نم >)45 ه4ا#&س 1#لا لو,ي 0"ا4لا نم ل&# و 9Bا نم ل&# <4اH +J او4اك
ول GQعلا نولا4ي >)J 9(ا4bتسا هل /ل8لا ن W#\4 ن ا4لو S g/َ4َكْ سَمْ لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 h*َ&ِرُOَ و T هّللا َنXم •<َOَ Dِ &
>)45 1#لا لاL -Lو 9ا)يJ (ا4bتسا \J 9/4كسملا ام 9"ا4لا نم ل&# و Bا نم ل&# <4اH& او4اك
Z Tهّللا َنXم •<َ Oَ Dِ & وُ (pَ&َو g /َ4َكْ سَمْ لاَو g /ّلy8لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 h*َ &ِرُOَ و S@>يركلا نiر,لا +J رخi MOوم +J
@Gر,&لاY &' ]
>!ر=ي4 نم >)ل +ت6ي -,J /ل8لا ام 9Bا نم رم6& نيكاسم >)4. 9"ف4لا +J +تا8 رم /4كسملا ن$
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9/يتا8 /4كسملا نوكت ام-45و 9>)تيتا8 +J +)J /4كسملا ام 9dراخ نم رم /ل8لاJ %>)&4اH& 3,يو
نم >)م=عي "ا4لا نم ل&# 'و 9ا)4م >)يH4يJ >)يت6ي Bا نم ل&# ' ه4$ %ا)4م >)ل 8ا,4. \J
-L 1#لا ن نم ر&ك ا&OF ا4م -# Iر ل!و S Tهّللا َنXم •<َ Oَ Dِ & اوُ(pَ&َو Z @1#لا لو,يو 0ا!راbi
@3ار5$اYZ lمَمV ِ_ْ رَ$ا +ِJ ْ>V!اَ4ْعّ ?َLَ و S@Bا لوL ر,4لو a_ر$ا +J >)ع?L '&) ]
+J /ي&رعلا GريQHلا و! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نمQ +J >!اوi ي8لا -ي#ولا ناكملا
G-ايس >)ل *را=و 9<اتك ل! >)4$ %/يمل5 G-ايس >)ل *را=و 9\يلL اور,تساو 9<رbي
هسف4 ناكملا و! _ر$ا +J *اتشلا نم >!او ي8لا ناكملا ا8!و 9/ي&ر# G-ايس 7ل8كو 9/ي-ا=تLا
ا&وتكم ه4و-Hي او4اك ام و! <رbي Eل. او(اH -L هلH نم ي8لا <&سلا ناك -,ل 0هيل5 او-رمت ي8لا
`وع&تي ن -& 'و ناكملا ا8! +J +ت6يس اي&4 ن -يفي ام (اH Gاروتلا +فJ %Gاروتلا +J >!-45
ْ>Vكَ (pَH U>gb ‡/َمْ كT #َو ~<اَ تِك نXم >Vكg تْيَتi pَمَ ل َنْيXيِ&ّ4لا َ1اَbيTم ُهّللا َ8َ خَ h8ِ.َو S@ل&L نم هيل5 ا4لL ي8لا 1اbيملاك
اَ4ْرَرhLَ ْاوV لاَL يِرْ=ِ . ْ>Vكِ لا8 اzَلَ5 ْ>gتh8َ خََو ْ >gتْرَرhLَ َ َلاَ L ُهّ4ُرV=4َ تَلَو Tهِ& Uنg4Tمْ eg تَل ْ>Vكَ عَ م اَمy ل ˆ1X-َ=} م qلوُ سَر
@نارم5 لiYZ َنيT-ِ!اّشلا َنXم ْ>Vكَ عَ م hاَ4ََو ْ اوُ -َ)ْ شاَJ َلاَ L )' ]
نيم-ا,لا نامي:ا Vل! cل&ُي نو 9ا)يل. اوbT عُ & +تلا >م$ا r\& لسرلا Eلوتي ن6& +O,ي 1اbيملا ا8!و
'. <رbي Eل. اوت6ي >ل w -و)يلاو w 0لماكلا A)4ملا& Bا -45 نم ام-اL 'وسر 7ا4! ن6& >!-ع& نم
نكل 9Bا& نيرJاكلا Eل5 ا&ر# نو4وكي 7ل8 -ع& نمو 9ه& او4مeيل رWت4ملا +&4لا اوف,لتي ن لم Eل5
Z Tهِ & ْاوُ رَفَ ك ْاوg Jَ رَ5 اUم ْ>ُ!َ(pَH اUمَ لَJ S@هلوL +J >)4م P-# ام& ا4ر&خي ه4ا#&س ه4. aP-# ي8لا ام
@Gر,&لاY )# ]
/&اH:ا نوكت a<&سلا امو a/4كسملا& >)&لاL Bا >تخ ن -ع&و 0Bا نم <OD& او(ا& ن -ع& ا8امJ
Bا لسر -,ل S ‹1َ # ِرْيَDِ & َ(pَيِ&h4َ$ا َنوg لgتh,َ يَو T هّللا ِ*اَ يpِ& َنوُ رgفْكَ ي ْاوV 4اَك ْ>ُ )ّ 4َ6ِ& َ7ِ لا8 Z @ه4ا#&س 1#لا نم
@1#لا هلوL +J ا)4م رك8 ا4(اH +تلا *ايjا 7لت 9ا)& اورفك >)4كلو /&يH5 *ايi >)ل
@Gر,&لاYZ ْ>V كاَ 4hLَ Qَر اَم ِ*اَ &Xيَ? نTم ْاوg لVك اzَ وh لUسلاَو U نَمْ لا ُ>Vكْ يَلَ5 اَ4ْلَQ4ََو َ >اَمَ Dْ لا ُ>Vكْ يَلَ5 اَ4hلّلَ Wَو S 5( ]
ْ>Vكَ LاَbيTم اَ4h8َ خَ h8ِ .َو S@1#لا هلوL +J (اH ام ا)4م 9لي2ارس. +4&ل 1#لا ا)لسر *ايjا نم ريbك
@Gر,&لاYZ َنوg ,ّ تَت ْ>Vكّ لَعَ ل ِهيِJ اَم ْاوُ رVكْ 8اَو ‡GU وg ,ِ & >Vكاَ 4ْيَتاَ( pَم ْاوg 8g خ َروn ?لا ُ>Vكَ Lْ وَ J اَ4ْعَ Jَ رَو &3 ]
نوي5 ه4م *رHف4اJ ا=علا& رH#لا >\سلا هيل5 Eسوم <رO >)مامو نامي:ا ن5 اولوت >)4كلو
َGَ رhشَ5 اَتَ4ْbا ُهh 4Tم h*َ رَHَف4اَ J َرَHَ #ْلا َ7اَ =َ عX & <ِرْOا اَ4hلg,َ J TهTمْوَ ,ِ ل اzَسوُم اzَ,ْ سَ تْسا T8ِ .َو S0او&رشيل `ايملا
@Gر,&لاYZ ْ>ُ )َ &َرhشUم ~"اَ4V nلV ك َ>T لَ5 ْ-َL l4ْيَ5 &$ ]
>)46ش +Jو 9>!ولتLو >)2اي&4 Eل5 <8كلا او5-او 01# ريD& (اي&4$ا لت,& اوماL -,J 7ل8 >Fر&و
نو 9/ل8لا >)يل5 <رOg ت ن$ l&&س ُناي=علا َنَاَك S َنوُ -َتْعَ ي ْاوV4اَكU و h اْوَ =َ 5 اَمِ & َ7ِ لا8 Z @1#لا لو,ي
ني& 1رJ 7ا4!و 0>)لعJ نم •شا4 7ل8 لكو 9/4كسملا >)يل5 <رOg ت نو 9Bا نم <OD& او(و&ي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َنXم •>hلg Wِ&َJ S@1#لا هلوL ر,4لJ 7ل8 >)ف4 Eت#و 9لعJ Eل5 Bا >)&Lاعي ن ني&و 9لعف& Bا >!-&ي ن
@(اس4لاYZ ^ريTbَك Tهّللا ِليِ &َس نَ5 ْ>T !X-َ=ِ &َو ْ >ُ)َ ل h*ّ لT#V ~*اَ &Xيَ? ْ>ِ)ْ يَلَ5 اَ4ْمU رَ# ْاوV -اَ! َنيT8ّلا '&$ ]
+J /عتم >)مر# Bا ن *ا&ي?لا >ير#ت E4عم ن$ 9>)سف4$ >)4م >لW& *ا&ي?لا >)يل5 Bا >ر# -,ل
*ا-ارم "ك5 Eل5 +ت6ت Kراشلا *ا-ارم ن$ %<ي? ريF +J /عتم اول#تسا >)4$ 7ل8و 9<ي?
'و MLاوللو 1#لل Žرeي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ‚ن. @ل&L نم ا4لL امكو 0Kراشلا رم ن5 نيHراخلا
GركJو 9لوسرلا& نامي:ا GركJ >!-وارت "ا4 >)4م ناك -,J 9اعيمH >)عمHي Pي-#& >)لك >)لمشي
+J نوركفي ني8لا ني& ل=في ن Bا ل-5 نم ناك 7ل8ل %\عJ نمi نم >)4مو 9نiر,لا& نامي:ا
َنوg لhتَي ˆ/َ مِ 2pَL ˆ/UمV ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم Š(iَ وَ س ْاوُ سْيَل Z @ه4ا#&س لو,ي 7ل8ل 0رفكلا Eل5 نير=ملاو نامي:ا
S 0000Tهّللا ِ*اَ يi
{( 503 )
( َنوُ -ُHْ سَي ْ>ُ !َو ِ لْ يّللا َ(اَ4َi Tهّللا ِ*اَ يَi َنوg لhتَي ˆ/َمِ 2اَL ˆ/UمV ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنTم [(اَوَ س اوُسْيَل ''3 )
ا8املو نiر,لا *ايi 9/4مي)ملا *ايjا ا)4. aا)4ولتي او4اك B *ايi ي نكل 9لعفلا& P-# ام ا8!و
' 7ل8 ريسفت 3رع4 Eت# a-وHسلا /5اس نiر,لل G(ارL 7ا4! ل!و Z َنوُ -ُHْ سَي ْ>ُ!َو S @1#لا لو,ي
/مسلا Bا >)ي?عي Eت#و 9ليللا +J G\=لا ي 9/متعلا نول=ي ' -و)يلا ن 3رع4 ن ا4ل -&
G\= +!و w (اشعلا w 9/متعلا G\= نومي,ي >)46& >)َJ‚ رَعV يو Z َنوُ -ُ Hْسَي S @>)45 لاL /يم\س:ا
@هلوL نم >)ف4 و نوملسم >)J ن8. 9نو-Hسيو نيملسملا *اول= نول=ي اوما- امو 9نيملسملا
ام 0G\=لا +J KوOخلا *امس IوL -وHسلاو 9KوOخلا ناو45 G\=لا ن Z َنوُ -ُHْ سَي ْ>ُ !َو S
ن 3رع4و 0لماك Kوشخ& G\=لا نو-eي >!و ليللا (ا4i Bا *ايi نولتي >)4 -& \J نول=ي اوما-
+J `8!و 9-H)تلا G\=و 9\يل نiر,لا G(ارL /Jورعملا ن4سلا نمو 9>\س:ا +J G-ا&علا نس# نم
0ناس#:ا >ا,م Eل. ناس4:ا ا)& لخ-ي +تلا /ي4امي:ا /يلمعلا dرا-م
+J *اLو$ا KومHم +! C َ(pَ4i C و 0C +عم C MمH C (اعم C ~لbم ا)لbم C +4. C MمH Z َ(pَ4i S و
ر,ي رخi نمeمو 9ليللا نم *Lو +J نiر,لا ر,ي نمeم 7ا4)J 0-#او C +4. C +J *سيلو 9ليللا
+J ه&ر Mم لخ-ي ي8لاو 9نiر,لل G(ارL +J ليللا نوع?,ي ني4مeملا ن6كو 9رخi *Lو +J نiر,لا
ه4كلو 9ا-#او اتLو ي 9ا-#او C +y 4. C 8خ6تس +!و /متعلا G\= ?,J +ل=ي ' و)J 9ناس#:ا >ا,م
>ا- امو 9هيل5 _رتفملا ن5 -اQو 9G\=لا رركي ه4 Eل5 ليل- 7ل8J ليللا (ا4i +J +ل=ي ام-45
ه4 ي 9ناس#:ا >ا,م +J لخ-ي ن -يري ه4$ نiر,لا Gو\ت& +فتكي ' و)J 9_رتفملا ن5 -اQ -L
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
"مخ& <راي +4تفلك *4 @هسف4ل لاL -L ه46ك 9هيل5 _رتJا امم رbك هل +ل=ي ن$ \! ه&ر -Hو
ن\5N& اوفتكي >ل <اتكلا ل! نم _ع&لا ا8! ن6كو 7ل8 نم رbك 1#تست <راي 74كل *اول=
Bا لوL >)يل5 1&?4ي ن او&#و 0ليللا (ا4i اول=J 9>)ل,b& اولخ- >)4كلو 9?,J >\س:ا& نامي:ا
Z َنيT4Tسْ #ُم َ7ِ لَ8 َلْ &َL ْاوV 4اَك ْ>ُ)ّ 4ِ. ْ>ُ)} &َر ْ>V !اَتi pَم َنيT8T خi † ~نوُيُ5َو ~*اّ 4َH +ِJ َنيِ,ّ تُمْ لا Uنِ. S@Eلاعت
@*ايرا8لاY '5 w '& ]
Bا ا4-&عت _رتJا امم رbك6& Bا -&عJ ه&ر& نمi ي8لا ناس4;ل 3=و ا)4. aC نس#م C E4عم ام
نم ا4مو >اعلا +J ر)ش >اي=& Bا ا4-&عت ن#4و 9u\َbَم نيرش5 Eل. ل=تل ا!-يQ4J *اول= "مخ&
0>اي$ا نم ا--5 ر)ش لك +J >و=ي
0>اي$ا نم ا--5 ر)ش لك +J >و=ي نم ا4مو >اعلا
-يQي نم ا4مو 9Gرم A#لا& ه4ا#&س ا4-&عتو 9<ا=4لا Eل5 -يQي نم ا4مو 9<ا=4لا& GاكQلا& ا4-&عتو
ام "4H نم *ا-ا&5 (ا- و! ه&ا&J ناس#:ا >ا,م +J لخ-ي ن -&علا -يري ني#J 0A#لا *ارم --5
0Bا هOرتJا اميJ -يQي ه4كلو 9Bا ا)& -&عي +تلا G-ا&علا tرت,ي و Kرتخي ' -&علاJ %ه& Bا `-&عت
اول=J >\س:ا +J >)ل,b& اولخ- -,ل 9نiر,لا >)45 P-#تيو <اتكلا ل! نم Bا& او4مi ني8لا ('e!و
نXم [\يTلَL ْاوV 4اَك S@1#لا لو,لا او,&?ي ن او-ارو 9ناس#:ا >ا,م اولخ-و 9نiر,لا او(رLو ليللا (ا4i
@*ايرا8لاYZ َنوُ عَ Hْ)َ ي اَم ِلْ يّللا '( ]
Gريbك (ا4i +J G\=لا او- -L >)4 -& \J اوعH! ام \يلLو 9ليللا +J اول= -L اوما- ام >)4 ي
\J (امسلا Eل. نيQرا& نوك4و 9ليللا +J +ل=4و ناس#:ا >ا,م +J لخ-4 ني# ن#4و 0ليللا نم
_رvل نورW4ي (امسلا ل!و 9اي4-لا (امسلا *#ت /عم' اموH4 -H4J رW44و 9ا)45 (+ش ا4ل=في
*وي&لا ا)4. @>)ل لا,يJ ا)45 نول6سيو 9_ر$ا +J /عم\لا /2لvتملا >وH4لا نم -H4 املbم نو-HيJ
0…(امسلا ل!$ >وH4لاك (+Oي ا8! هيJ *ي& لكو 9نو-Hسي >!و ليللا (ا4i ا)ل! +ل=ي +تلا
ن6& ه,لخ Eل5 Bا _رJ ل!و S َنوُرِفh Dَ تْسَي ْ>ُ! ِراَ#ْ سَ$اِ &َو Z @('e! *اف= +J 1#لا 3يOيو
9ناس#:ا >ا,م +J لخ-ي ن -يري نم نكلو 9' aليللا نم \يلL '. نوعH)ي \J ليللا (ا4i اول=ي
0/Oيرفلا ي-eي و)J f&=لا +ت6ي ام-45و 9(اشعلا G\=& +فتكيJ ي-اعلا >لسملا ام 07ل8 لعفي و)J
َنيِ,ّ تُمْ لا Uنِ. S@1#لا لو,لا هيل5 1&?4يو 0MH)ي ام ليللا نم \يل,J ناس#:ا >ا,م +J لخ-ي نم نكل
اَم ِلْ يّللا نXم [\يTلَL ْاوV 4اَك † َنيT4Tسْ #ُم َ7ِ لَ8 َلْ &َL ْاوV 4اَك ْ>ُ)ّ 4ِ. ْ>ُ)} &َر ْ>V!اَتi pَم َنيT8T خi † ~نوُ يُ5َو ~ *اّ 4َH +ِJ
@*ايرا8لاYZ ِ>وُرْ#َمْ لاَو ِلِ 2pّسلّل •1َ# ْ>ِ)ِ لاَوْ مَ +ِJَ و † َنوُ رِفh Dَ تْسَي ْ>ُ ! ِراَ#ْسَ$اِ &َو † َنوُ عَ Hْ)َ ي '5 w '# ]
9>ور#ملاو ل2اسلل 1# >)ل ام +J نوكيJ 9ناس#:ا >ا,م fOوت +تلا +4iر,لا ناي&لا /L- `8!و
9نامي:ا >ا,م ولعي ي8لا ناس#:ا >ا,م ا4! >ا,ملا ن$ 9dرخي ي8لا لاملل >ولعم ر-L 7ا4! "يلو
† q>وgلْعU م •1َ# ْ>ِ)ِ لاَوْ مَ +ِ J َنيT8ّلاَو S@1#لا هلوL +J `رك8 (اH -L w 3رع4 امك w نامي:ا >ا,مو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@dراعملاYZ ِنيX-لا ِ>ْوَ يِ& َنوg LX -َ=ُ ي َنيT8ّلاَو † ِ>وُرْ#َمْ لاَو ِ لِ 2pّسلyل %4 w %& ]
>ا,م +J نكل 9\يلL ا)LوJ و GاكQلا -و-#& هلام نم dارخ:ا -ي,ي -L نامي:ا >ا,م +J ناس4:اJ
لخ- نم >)4مJ %(اوس اوسيل <اتكلا ل! ن 3رع4 ا8ك!و 0لاملا نم dرخي امل -و-# \J ناس#:ا
ِ*اَ يi َنوg لhتَي ˆ/َمِ 2pَL ˆ/UمV ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم Š(iَوَ س ْاوُ سْيَل Z @1#لا >)يJ لا,J 9ناس#:ا <ا& نم >\س:ا
ن f=ي ' ا44 ا4ل -كeيو 0fOاولا (ا4bتس'ا ا8)& 1#لا ن6كو 9 S َنوُ -ُHْ سَي ْ>ُ !َو ِلْ يّللا َ(pَ4i Tهّللا
Tهّللا ِ*اَ يpِ& َنوُ رgفْكَ ي ْاوV 4اَك ْ>ُ )ّ 4َ6ِ& َ7ِ لا8 Z @هلوL >)يJ (اH ني8لا >! >)عيمH <اتكلا ل! ن نW4
7ل8لو 9(اوس اوسيل <اتكلا ل!6J %' S َنوُ -َتْعَ ي ْاوV 4اَكU و hاْوَ =َ 5 اَمِ & َ7ِ لا8 ‹1َ # ِرْيَDِ & َ(pَيِ&h4َ$ا َ نوg لgتh,َيَو
>!و ليللا (ا4i نiر,لا Gو\ت& /م2اL /5امH <اتكلا ل! نمJ 9اعيمH >)يل5 ا&#س4م Bا >ك# نوكي '
"ولHلاJ 9"ولHلا ريF -وع,لاو 9 C -5اL C -O +! C >2اL C /ملكو 9/م2اL /م >)4. 9نو-Hسي
0"لHJ اعH?Oم ناك @لا,يJ KاH?O'ا ن5 نوكي
G\=لا +J -وع,لاو 0>اي,لا -ع& نوكي -وع,لاJ 9-ع,J لو,4 ا44NJ C ام2اL ناك C @لو,4 ام-45 نكل
+J 3,ي ناك >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن 3رع4 ن#4و 9fيرم ريF و)J >اي,لا ام 9fيرم
Eل5 ل,bلا KQو4 ن#4J -ع,4 ام-45 نكلو 9نيم-,لا Eل5 هلك ل,bلا ن$ %`ام-L >روتت Eت# G\=لا
او8خ >)4 7ل8 E4عمJ S ˆ/َ مِ 2pَL ˆ/UمV ِ<اَ تِكْ لا ِلْ !َ ْنXم Z @1#لا >)ف=ي ام-45و 0>سHلا (اO5 /لمH
+J 1#لا رمتسيو 0Kوشخو /ما-تسا& G\=لا نو-eي او4اكو 9R\خ. لك& _ورفلا (ا- /4ام
000ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َيَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُرُمْ 6َيَو ِرTخjا ِ>ْوَ يْلاَو T هّللاِ& َنوg 4Tمْ eُ ي Z @/يلاتلا /يjا +J >)ف=و
S
{( 504 )
ِ*اَ رْيَخْ لا +ِ J َنوُ 5ِراَسُيَو ِرَكh 4ُمْ لا ِنَ5 َنْوَ )h 4َيَو ِ 3وُرْعَ مْ لاِ& َنوُرُمْ 6َيَو ِرTخَpْلا ِ>ْوَ يْلاَو T هّللاِ& َنوg4Tمْ eُ ي
( َنيT#ِ لاU=لا َنTم َ7ِ 2َلوV َو ''4 )
*اف=لا& نوف=تي ام4. 9رك4ملا ن5 +)4لاو 93ورعملا& رم$ا&و 9رخjا >ويلاو Bا& نامي:ا& >!و
ا8! لخ- -,ل 0>لسو هيل5 Bا Eل= -م#م /م +!و "ا4لل *Hرخq /م ريخل /ف= Bا ا!-رو +تلا
+J اولخ- -L اوما- امو 9ناس#:ا >ا,م +J w رم$ا لو نمو w >)ل,b& <اتكلا ل! نم _ع&لا
اوف,لت -ي-Hلا +&4لا (اH ن -رHم&و 0-ي-Hلا +&4لا رو)Wل نيJرشتسم او4اك 1#& >)J ناس#:ا >ا,م
@هلو,& >)تاف= ه4ا#&س 1#لا لمكيو 0"ا4لل *Hرخ /م ريخ نم اورا=و 9هتلاسر& او4مiو ?يخلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S@ني4مeملا 1# +J Eلاعتو ه4ا#&س هلوL لbمك ا8!و Z ِ*اَ رْيَخْلا +ِ J َنوُ 5ِراَسُيَو S
@نارم5 لiYZ َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T5V ُ_ْرَ$اَ و V *اَ واَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَ و ْ >VكX &Uر نXم ‡Gَ رِفhDَ م '33 ]
+J ناي,تلي C /لHعلا C و C /5رسلا C mJ C /لHعلا C و C /5رسلا C ني& اLرJ 7ا4! ن 3رع4 ن#4و
نمQ +J ناكم Eل. ناكم نم /Jاسملا ناس4. M?,ي ن 7ل8 لاbمو 9P-#لل /&س4لا& نمQلا ليل,ت
7ا4! نكلو نكمم *Lو لL نمQلا نم 1رDتسي ي8لا و! /Jاسملا M?L +J Kرسي ي8لاو 9نيعم
9(ا?&:ا /5رسلا ل&ا,مJ 9ل&ا,ملا +J fOتي ام)4ي& 3\خ لوو 9/لHعلاو /5رسلا ني& 3\تخا
8اختا +J E46ت ن\J @لا,يJ C Gا4$ا C و! C /لHعلا C ل&ا,مو 6?& ن\5و 9Kرس ن\J @لا,يو
و! ا)ل&ا,مو 9/موم8م C /لHعلاو C 9>وم8م C (ا?&:ا C و!و ا)ل&ا,مو /#و-مم /5رسلاJ 0رار,لا
+D&4ي ' اميJ >-,تلا +! /لHعلاو 9هيJ >-,تلا +D&4ي اميJ >-,تلا +! /5رسلا ن$ %tو-مم +46تلا
S@1#لا لاLو C /م\سلا +46تلا +Jو /ما-4لا /لHعلا +J C @لاbم$ا +J ليL 7ل8لو 9هيJ >-,تلا
@نارم5 لiYZ ْ>VكX &Uر نXم ‡Gَ رِفhDَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو '33 ]
>)J ريخلا +J /Lرا& >)ل *#مل املك ي Z ِ*اَ رْيَخْ لا +ِJ َنوُ 5ِراَسُيَو S لو,ي ا4! @ه4ا#&س و!و
9P-# ريخلا Eل. Kارس:ا ن نوملعي >)4. 9هيJ >-,تلا +D&4ي اميJ نوم-,تي >)4 ي 9ا)يل. نو5رسي
نمOي ي8لا امJ 9Gاي# +Oت,ي 7ر#تملاو mاكر#تم +Oت,ت /كر#لاو 9/كر# +Oت,ي P-# لكو
+Oر QيQعلا -&5 ن& رم5 ا4-يسو 9*اريخلا Eل. Kرست ن <Hي 7ل8ل 9Gاي# هل لWت ن ناس4;ل
ن& رم5 ن&ا (اHJ 9/فيلخلا Wا,ي. نم "ا4لا M4مي ه&Hا# ناكو 9/لولي,لا >ا4ي ناك `اOرو ه45 Bا
@<Hا#لل لاLو QيQعلا -&5
' و!و ا)يJ fيرتسي /5اس ا)4. @\2اL <Hا#لا هع4مJ 9/5اسلا ني4مeملا ريم Eل5 لخ- ن -ير
9/HOلا QيQعلا -&5 ن& رم5 ا4-يس Mمسو 0fيرتسيل ه5-J 9ا)يJ x'. را)4لا و ليللا نم fيرتسي
0fيرتست Eت# لخ-ي ' ه&لا? ا4و 7يل5 لخ-ي ن -يريو 974&ا ه4. @<Hا#لا لاL 0<Hا#لا ل6سJ
+4Dل& +& اي @ن&'ا لاL 9هي& Eل5 ن&'ا لخ- املJ 0لخ-ي ه5- @<Hا#لل QيQعلا -&5 ن& رم5 لاL
0Bا لي&س +J ا)ف,تل ا8ك /عيO dرختس 74
Eل. Bا 7ي,&ي ل! @\2استم ن&'ا لاL 0ا)مر&4 ا-F 0Bا (اش ن. لعJ %QيQعلا -&5 ن& رم5 لاL
0ريخلا Eل5 +44يعي نم ي-'و نم لعH ي8لا B -م#لا @+ك&ي و!و QيQعلا -&5 ن& رم5 لا,J a-F
ن ناس4:ا EلعJ هيل5 *ّ&! -L ريخلا /&! *ما- امJ 9ريخلا Eل. Kراسي ن هي& نم ن&'ا -ار -,ل
/&! Rا4تLا Eل. Kراسي ن هيلعJ 7ل8ل 9هسف4 +J Pا-#$ا رايF ير-ي ' ناس4:ا ن$ %ا)& 8خ6ي
نم -H4 -L ا44مQ +J ا44كل 9ريخلا Eل5 `-لاو نيعي QيQعلا -&5 ن& رم5 ن&ا ا8 و! ا!و 9ريخلا
َنوُ 5ِراَسُيَو Z @1#لا لوL نيسا4تم 9ريخلا لعJ +J <$ا ركJ ن. هي& Eل5 رْHَ#لا <ل?ي نم (ا4&$ا
0S نيT#ِ لاU=لا َنTم َ7ِ 2اmَلْوV َو ِ *اَ رْيَخْلا +ِJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
aنو#لا= >! لم5 ي$ @و! لاeس Qر&ي ا4!و
لHر C هل&ا,مو C fلا= لHر ا4\J ن. C @ا4تاي# +J لو,4 ا44. 9لم6تلا نم \يلL +Oت,ت /&اH:او
fلا=لا لHرلاو 9_ر$ا +J (افلخ هتير8و >-i Bا لعH -,J 9/J\خلل fلا= ناس4:او 0C fلا?
لHرلا ام 0ا#\= `-يQي و هيل5 و! ام Eل5 (+شلا ا8! 7رتيJ هتا8 +J fلا=لا (+شلا Iري
0ا#\= لعفي 'و 9`-سفيJ fلا=لا (+شلا Eل. +ت6ي و)J -سفملا و fلا?لا
>Qعلا ل! نم نكي >ل نNJ 9(املا "ا4لا ه4م 8خ6ي ار2& -Hي -L w لاbملا لي&س Eل5 w لHرلا ن.
ل! نم لHرلا ناك ن. ام 0<ارتلا& ر2&لا >-ري -,J ا#لا? ناك ن.و 0هلا# Eل5 هكرتي ه4NJ
ا4اQخ +4&يل ركفيJ 9ر2&لا نم +,تست +تلا "ا4لا /م-خ +J K-&ي ن لوا#ي و)J >Qعلاو t\=لا
8خ6يJ 9*وي&لا Eل. ا!-ميو <ي&ا4 ناQخلا نم dرخيو 9/عJار /لp& ر2&لا نم (املا <#سيو ايلا5
0ر2&لا t\= G-ايQ +J `ركJ >-ختسا -L لHرلا ا8! ن. 9لQا4ملا +J >!و `ايملا "ا4لا
_ر$ا رامعتس' fلا=و _ر$ا +J /فيلخ نوكي ن$ fلا= ه4 +4عت C fلا= لHر C /ملكJ ن8.
ريF رم ي fل=ي ن لوا#يو 9ا#لا= `-يQي و 9هتا8 +J fلا=لا 7رتيJ 9Gرما5 ا)لعHي ن ي
لمعلا Eل5 >-,ي \J 9>ل5 1م5 ن5 هلم5 لعHي ن لوا#ي و)J لمعي ام-45 fلا=لا لHرلا 0fلا=
07ل8 -ع& نم ررOلا <&سي >b Mف4 /ي#?س +?عي ي8لا
>ل >)4كل 9/5ارQلا +J *اJjا Eل5 او&لDت >)4 او4W /يرش#لا *ا-ي&ملا او5رتخا ني# 7ل8 لاbمو
`8! اولمعتست ' @نولو,ي او-ا5 7ل8ل 9او-اJ امم رbك /2ي&لا&و /5ارQلا& اورO -L >)4 اوJرعي
9/ميلس /يمل5 -5اوL Eل5 ام2اL لم5 لك نوكي ن -& ' ا8)لو 9/مH رارO *ا8 ا)4$ %*ا-ي&ملا
ُهh 4َ5 َناَك َ7ِ 2اmلوV nلV ك َ-اَeg فْ لاَو َرَ=َ &ْلاَو َ Mْ مU سلا Uنِ. €>h لT5 Tهِ& َ7َ ل َ"ْيَل اَم g3h,َ ت َ'َ و S@Eلاعت هلوL ر,4لو
@(ارس:اYZ ['وVeْ سَم 3& +ِJ ْ>ُ )ُ يْعَ س ّلَO َنيT8ّلا † ['اَ مْ 5َ َنيِرَسh خَ$اِ & >VكV 2X&َ4g4 ْلَ ! ْلg L S@ه4ا#&س هلوLو ]
@3)كلاYZ lعh 4ُ= َنوg 4Tسْ #ُي ْ>ُ )ّ 4َ َنوُ &َسْ #َي ْ>ُ !َو اَ يh4}-لا ِGاَيَ#ْلا '$3 w '$4 ]
ليللا (ا4i Bا *ايi نولتي >)J 9+,ي,#لا 3=ولا >)ف=وJ <اتكلا ل! نم نمi نم Bا >رك -,J ن8.
نو5راسيو 9رك4ملا ن5 نو)4يو 3ورعملا& نورم6يو 9رخjا >ويلاو Bا& نو4مeيو 9نو-Hسي >!و
+J /J\خلاو نوكلا Gرامعل ني#لا=لا نم >)46& اما5 امك# >)يل5 1#لا >ك#ي >b 9*اريخلا +J
0_ر$ا
S َنيِ,ّ تُمْ لاِ& q>يTلَ5 ُهّللاَو ُ`ورَ فْ كُ ي ْنَلَJ •رْيَخ ْنTم ْاوg لَعh فَ ي اَمَ و Z @1#لا 3يOي 7ل8 -ع& نمو
{( 505 )
( َنيِ,ّ تُمْ لاِ& q>يTلَ5 ُهّللاَو V`وُ رَفْكُ ي ْنَلَJ •رْيَخ ْنTم اوg لَعh فَ ي اَمَ و ''5 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نل ه4ولعفي ي8لا ريخلاJ %1#لا و!و `-45 MيOي ' ا2يش ن.و 9ل-اعلا (اQHلا >)ي?عي ه4ا#&س ه4.
لام5$ا ناس4. M4=ي ن Q2اHلا نمJ 9ني,تملا& >يل5 ه4ا#&س ه4$ %"ا4لا ن5 رتسي و >)ل -#Hُي
1#لا -وعي 7ل8 -ع&و 0(اQHلا نس# 7لمي ي8لا و!و 9لم5 لك Iري و)J 1#لا ام 9-# ا!اري 'و
Tهّللا َنXم ْ>ُ!ُ-َ'ْ وَ َ'َ و ْ >ُ)V لاَوْ مَ ْ>ُ)h 4َ5 َ+T 4hDg ت ْنَل ْاوُرَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ. S @لو,يJ اورفك ني8لا لا# ناي&تل
Z 000l2ْيَش
{( 506 )
اَ)يِ J ْ>ُ! ِراّ4لا V<اَ #ْ=َ َ7ِ2َلوV َو ا[2ْيَش Tهّللا َنTم ْ>ُ!V-اَلْوَ اَلَو ْ >ُ)V لاَوْ مَ ْ>ُ)h 4َ5 َ+T 4hDg ت ْنَل اوُرَفَ ك َنيT8ّلا Uنِ.
( َنوُ -ِ لاَخ ''& )
-'و$او لاوم$اJ 9ري-,تلا نو4س#ي ' >)4. 9Bا نم +4Dت -L -'و$او لاوم$ا ن نورJاكلا نWي
€رْHَ ُ`َ -4T5 َهّللا Uنََو ˆ /َ 4hتِJ ْ>Vكُ -َ'ْ وَ َو ْ >VكV لاَوْ مَ pَمّ 4َ ْاوُمَ لْ5اَو S@Eلاعت هلو,ل اLا-=م /4تفلا ناWم نم ام!
@لاف4$اYZ q>يTWَ5 %) ]
%ا)تا8 +J /موم8م *سيل /4تفلاJ %هت,ي,# Eل5 رم$ا >)ف4 ن -& \J /4تJ -'و$او لاوم$ا *ما- امو
9-'و$او لاوم$ا `-45 نوكي ن6ك 0fH4يو 9/4تفلا& ناس4:ا رمي -Lو 9نا#تماو را&تخا ا!ا4عم ن$
>)مل5 ل& رورDلا& `و&ي=ي >ل -'و$او 9ريخلا +J هلمعتسا ه4. ل& لاملا `رDي \J لعفلا& /4تJ >!و
ي ناس4:ا Mمسي /5اسJ 7ل8ل 9ني-لا +J /يكولسلا d8ام4لا Eل5 نو6ش4ي >)لعHو Bا A)4م لم#
9نا#تماو (\ت&او را&تخا +! /4تفلا ن رك8تي ن هيل5 ل& (+س رم ا)4 نWي \J /4تJ هيJ رم
0ا)ت)Hاوم -45 3عOيو 1فخي نم رOت ام4. /4تفلاJ %/4تفلا `8! Mم fH4ي ن ناس4:ا Eل5و
'و 9لاملا ا8! هيJ نوكلمي ' >وي +ت6ي 3وس ل& 9-'و$او لاوم$ا /4تJ +J نو#H4ي ' نورJاكلاو
نم -#او لك نوكيسو 9ا2يش Gرخjا +J ه& اورتشي نلJ لاملا اوكلم ن. Eت#و 9-'و$ا 72لو
€-ِلاَو يِ QْHَ ي ّ' lمْ وَ ي hاْوَ شْخاَو ْ >VكU &َر ْاوg,ّ تا V"اّ4لا اَ)} يَاي S@1#لا لو,ل اLا-=م 9هسف4& 'وDشم >!-'و
>Vكّ 4UرgDَ ي َ'َ و اَ يh4}-لا VGاَيَ#ْلا ُ>Vكّ 4UرgDَ ت َ\َJ •1َ# Tهّللا َ-ْ5َو U نِ. l2ْيَش T`T -ِ لاَو نَ5 ~QاَH َوُ ! q-وVلْوَ م َ'َ و T `T -َلَو نَ5
@نام,لYZ Vروُ رَDْ لا Tهّللاِ& 33 ]
>)لاوم6& نولوDشم اي4-لا +J نورJاكلاو 9نيرخjا ن5 هي)لي ن6ش /ماي,لا >وي هل „رما لك ن.
+J هلعH ي ا8ك ن5 `ا4F @لو,4 ا44 -H4 Z ْ>ُ)h 4َ5 َ+T 4hDg ت ْنَل S @هلوL لم6ت4 ام-45و >!-'وو
اع2اH ناك نNJ 9`ريF Eل. /Hات#م ريF /يتا8 هل نوكت نم و! +4Dلا aن8. n+4َ Dلا و! نمJ (ا4Dتسا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9_رعلا Gرbك ن5 +4Dلا "يل C @لو,ي >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لاو 9ريDلا -ي نم لكَ6ي ' و)J
0C "ف4لا E4F +4Dلا نكلو
املك 9fلاملا (املاك اي4-لا _ر5و 9Kاتمو 9رbك و ƒلL اي4-لا Gاي#لا Kاتم و! _َرَعلا& -و=,ملاو
Eس4يو -'و$او لاملا& رتDيو 9ا)شDيو هسف4 K-خي ('e! نم رJاكلا ن. 06مW *--Qا ه4م *&رش
رورDلاJ 9ا)عLوم ريF +J Gاي#لا /ل6سم 8خ6ي رJاكلا ن. 9هلك 7لملا 7لمي نم رم6& ريست Gاي#لا ن
نمو 0-'و و لام \& Gاي#لا sيعي ن Mي?تسي ناس4:اJ 9K-اخ رم Gاي#لا +J -'و$او لاملا&
ه4$ aا8امل …هيل5 Gرس# `-'وو هلاوم -Hيو /ماي,لا >وي +ت6ي Gاي#لا +J -'و$ا و لاملا& رتDي
+J M,يو Eس$ا نم +4اعي و)J 3Lوملا ا8)ل هل!eي ام5 `ا-ع& -'و$او لاملا ن رك8ت املك
0Gرس#لا
ْ>ُ ! ِراّ4لا V<اَ #ْ=َ َ7ِ 2اmَلْوV َو S @Bا& رJاك و!و -'و$او لاملا& رتDملا ا8! ن5 ه4ا#&س 1#لا لو,يو
0-'و$ا و لاملا& هسف4 /عي-خ +J M,ي نم& 1يلي ري=م ا8!و Z َنوُ -ِ لاَخ اَ)يِ J
و! <#ا=لا ن. 9 C <#ا=لا C /ملك E4عم 'و 3رع4ل aرا4لل l&#ا= ناس4:ا نوكي 3يكو
-&ي ي8لا ن. 0a/&#=لا -&ت ني نم نكل 9همQ\م ي ن\J <#ا= ن\J @لو,4 ن#4J %>Q\ملا
-L رم ا8!و 9ا)OJري و /&#=لا ل&,ي ي8لا C +4اbلا ن\J C mل 9لو$ا C ن\J C و! /&#=لا
راتخا ه4 Eل5 ا)&4eيو هسف4 >ولي ناس4:ا ن Iر4 را4لا Mم /&#=لا ن5و 9هJرع4 ' -Lو هJرع4
0ا)&#ا=و را4لا
ل!6تسا ي8لا ا4 @لو,يو هسف4 <رOيJ 9ررO ه&ا=و ا&48 <كترا -L ا4اس4. Gاي#لا +J Iر4 ا4سل
@هسف4ل لو,يو 9را4لا لخ-ي و!و 9/ماي,لا >وي هسف4 -Hي رJاكلا ناس4:ا 7ل8كو 9ه,#تسو +& لQ4 ام
ِلَ ! َ>ّ4َ)َ Hِل Vلوg,َ 4 َ>ْوَ ي S@ا)ل 1#لا لاeس Eل5 ا-ر ا)تW#ل را4لا لو,تو 9+سف4& هتلعJ ام 1#تس ا4
@1YZ ~-يِQUم نTم ْلَ ! Vلوg,َ تَو T*َ vَتْما 3$ ]
Eل5 /ي'و ناس4;ل ناك ا8NJ 9ا)&#ا= _D&ت +!و رJاكلا ناس4:ا _اع& Iر4 Gرخjا +Jو
MOاخ ا)&#ا=و /ماي,لا >وي +ت6ت _اع&$ا `8! ن '. هت-ار: /عOاخ +!و 9اي4-لا +J هOاع&
%اي4-لا +J `-ي ه=عت >لJ C /عف=لا I--شو ا4\J +&رOا C 9اي4-لا +J `-يل لو,ي >لاWلا ن. 0ا)ت-ار:
`ا=عي \J 9رفكلا /ملك 1?4ي ن ه4اسل رم6ي رفكلا& هسف4ل >لاWلاو 9هت-ار: /عOاخ ا),لخ Bا ن$
>وي +ت6ي رJاكلا 7ل8 نكل 9اي4-لا Gاي#لا +J هت-ار: /عOاخ هOاع& ن$ aا8امل 9اي4-لا +J ناسللا
' +تلا لاعJ$ا لعفت ن Eل5 /مFرم نوكت 'و 9هOاع& رر#تتJ 9هت-ار. ن5 لQع4تو /ماي,لا
+تلا +! _اع&$ا نكلو @ل2اL لو,ي -L 0هيل5 -)شتو 9ا)&#ا= Eل5 _اع&$ا -رمتتو 9ا)يOترت
0*لعJ ام5 اريفكت <ا8علا ل&,ت ا)4كلو 9>ع4 0<8عتت
ارافك ا4ير نNJ S َنوُ -ِ لاَخ اَ)يِ J ْ>ُ ! ِراّ4لا V<اَ #ْ=َ َ7ِ 2اmَلْوV َو Z را4لل _اع&$ا نم -&ت /&#=لاJ ن8.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
aا8امل 0ريخلا 7ل8& +5-خ4ت ن "ف4 اي 7اي. @\2اL هسف4 ا4م لك ر8#يلJ اي4-لا +J اريخ نولمعي
?&ا# ريF ناك ن.و 9Bا -45 ?&ا# لم5 و! /م,لا رفك Mم لم5 لكو 9/م,لا رفك sيعي رJاكلا ن$
اَيh4}-لا ِGاَيَ#ْ لا T`ِ 8اmَ! +ِJ َنوg,ِ فh 4ُي اَم Vلَ bَم Z @نيرJاكلا ('e! ن5 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0"ا4لا -45
S 000ُهhتَكَ لْ!َ6َJ ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW •>ْوَ L َPْ رَ# h*َ &اَ=َ •رT= اَ)يِ J ~fيِر ِلَ bَمَ ك
{( 507 )
ُهhتَكَ لْ!َ 6َJ ْ>ُ)َ سgفh 4َ اوُ مَ لَW •>ْوَ L َPْ رَ# h*َ &اَ=َ •رT= اَ)يِ J ~fيِر ِلَ bَمَ ك اَيh4}-لا ِGاَيَ#ْلا T`T 8َ ! +ِJ َنوg ,ِ فh 4ُي اَم Vلَ bَم
( َنوُ مT لhWَ ي ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْنِكَ لَو ُ هّللا ُ>ُ)َ مَ لَW اَمَ و ''( )
w ه4. Bا A)4م ن5 نو-يع& >!و اي4-لا Gاي#لا (ا4b +J نورJاكلا ('e! ه,ف4ي ام 3=ي 1#لا ن.
/HOلاو G-شلا Eل5 ل-ت C (ارلاو -ا=لا C G-امJ 9G-ش ي 9ر= ا)يJ fير& ه)&شي w ه4ا#&س
اَ)َ )ْ Hَو h *ّكَ =َ J ‡GU رَ= +ِ J ُهgتََرْما T*َ لَ&hLَ 6َJ S@>ي!ار&. Gرم. ن5 1#لا هلاL ام 7ل8 لاbمو 9<خ=لاو
@*ايرا8لاYZ q>يِ,َ 5 qQوُ Hَ 5 h*َ لاَLَ و %# ]
q-اَ5 اَمَ َو S@1#لا هلوL لbمو 0-لت ن G-ا5 لي#تسيو >ي,5و QوH5 ا)4$ %AيHO& *(اHو *ت ا)4.
@/Lا#لاYZ ‡/َيِتاَ5 •رَ=ْ رَ= ~ fيِرِ& ْاوV كT لْ!V6َJ & ]
0Kومسم *و= ا)لو Mي,=لا لم#ت +تلا +! ر=ر=لا fيرلاو
+J نوكي -L -ر&لاJ 9ا-ي-شو اع2اش -ر&لا *لعH fيرلا ن ي Z •رT= اَ)يِ J ~fيِر ِلَ bَمَ ك S @1#لا هلوLو
ناكم نم -ر&لا ا8! ل,4ت ا)4NJ fيرلا +ت6ت ام-45و 97لت هت,?4م +J ايLا& لWيو 9ا)يJ fير ' /,?4م
لعفت ا)4. a-ر& G-Tش ا)يJ +تلا fيرلا لعفت ا8امو 0ه& ررOلا Gر2ا- MستتJ 9رخi ناكم Eل.
C /ملك Mمس4 /5اسو Z ُهhتَكَ لْ!َ6َJ ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW •>ْوَ L َPْ رَ# h*َ &اَ=َ S @1#لا ا)45 لو,يو 9Pراوكلا
نلJ Pر#ي >ل ن. ه4. ناس4:ا 3رعيل 9lbر# Bا `امس -Lو 9KرQلا ه4 3رع4 ن#4J C Pر#
V`اَ4hلَعَ Hَل ُ(pَشَ4 ْوَ ل † َنوُ 5ِراUQلا ُنْ#َ4 ْ>َ ُهَ4وُ 5َرْQَت ْ>V ت4ََ † َنوg bُرْ#َت اUم >g تْيََرَJَ S@1#لا لو,ي 9-=#ي
@/عLاولاYZ َنوُ )ّكَ فَ ت ْ>g تhلَWَJ lماَ?ُ # &3 w &5 ]
لعH ي 9_رvل Gراb. Pر#لاJ %*ا&4;ل /مQ\لا /يلمعلا و!و 9Pر#لا -سفت /مراعلا fيرلا ن6ك
رو8Hلا `8!و 9ا)4م (ا8Dلا 8خو 9ا)Lارتخا Eل5 Iو,تو 9/?يس&لا رو8Hلا ا)يJ وم4تل /ش! _ر$ا
0*ا&4;ل >Q\لا (او)لا 8خ6ت ن /bور#ملا _ر$ا /شاش! ل\خ نم w اOي w Mي?تست
9ريخلا +J >)لاوم او,ف4 ني4مeم ريF /5امH ن5 و!و لbملا ا4ل <رOي ن -يري ه4ا#&س 1#لا ن.
•>ْوَ L َPْ رَ# h*َ &اَ=َ •رT= اَ)يِ J ~fيِر ِلَ bَمَ ك S @Eلاعت هلو,ل اLا-=م 0ه4م Iو-H 'و >)عف4ي ' 7ل8 نكل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل5 1اف4:ا ري=م نوكي ا8ك!و Z َنوُ مT لhWَ ي ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْنِكاmَ لَو ُ هّللا ُ>ُ)َ مَ لَW اَمَ و ُ هhتَكَ لْ!َ 6َJ ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW
ر= C mلاJ 9-ر&& <و#=م -ي-ش *و= ا)يJ fير هيل5 *&! ي8لا Pر#لا /2ي)ك 9/4مeم ريF /ي4
رL ليل ليللا نNJ %-Lو@`-&عل لو,ي <رعلا >يرك +2ا?لا >تا#و 934علاو G-ور&لاو G-شلا هيJ C
>يركلا لHرلا ا8! ن.ر# *46J افيO *&لH ن. رمي نم 7را4 Iري ّلَ5ر= fير >\F اي fيرلاو
-ي-شلا ليللا و! @C ر,لا ليللاو C 0+2ا?لا >تا# لQ4م Eل. ƒافيO I-! ام ا8. -&علا tارس 1ل?ي
Mي,=لا ن ا4َاَرgL +J 3رع4و 0-ر&لا& /&و#=ملا G-ي-شلا fيرلا +! @C ر=لا fيرلا C و 0G-ور&لا
/ميركلا /يjا `8)& (اH -L ه4ا#&س 1#لا ن ا4! W#\4و 0ا)فلتيJ 9*ا5ورQملا _ع& Eل5 لQ4ي
ا2يش >!-'و 'و >)لاوم >)45 +4Dت نل اورفك ني8لا ن ا)يل5 /,&اسلا /يjا +J ا4ل fOو ن -ع&
ا),ف4 +تلا لاوم$ا `8! ن +!و 9Mماسلا Eل5 ر?ت /)&ش ي MJ-ي ه4ا#&س و!و 9را4لا >!ري=مو
0ا)4وكلمي ' >)4$ %Gرخjا +J ا2يش >)45 +4Dت نل 9ريخلا لمعل نورJاكلا
aا8امل
+J ناك ل)J 00/كر# لك نم 3-)لا --#ت +تلا +! ام2ا- /ي4لاو 9هيل5 <اوbلل -اري ام4. لمعلا ن$
(اش4.و 9<ركلا Aيرفتو 9*ا-5اسملاك "ا4لا هملعي ي8لا ريخلا +J >)لاوم او,ف4 ني# رافكلا /ي4
9اي4-لا `اH +J اعم? ا)4ولمعي او4اك و 9>ع4لا `8! }<َ ر رافكلا ('e! لا& +J ناك ل! *ايفشتسملا
a/ي4اس4:ا رك8و •يراتلا ري-,تو
' >)J 97ل8 (ارو ام& نو4مeي ' >)4$ %/ي4اس4;ل و 9•يراتلل و 9`اHلل ا)4ولمعي او4اك >)4 7ش '
ن. @ل&L نم ا4لLو 0اوم-L ام Eل5 هيJ نو&ساَ#[ُي رخi >وي -وHو& نو4مeي 'و …هل. -وHو& نو4مeي
رخفلاو 9ا)!اHو 9ا!رك8و اي4-لل اولم5 -L اوما- امو 9هل لم5 نمم `رH <ل?يلJ \م5 لمعي ي8لا
0(+ش لك اي4-لا >)ت?5 -,J 9ا)يJ
E4عمو 0نورك8تي >)لعل "ا4لل لاbم$ا <رOي ي8لا و!و 9\bم ا4ل <رOي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا
+س# رم6& هلbميو ه=خشيJ 9هم)J لو,علا _ع& ن5 <يDي -L يو4عم رم Eل. +ت6ي ن @لbملا
لو لف?لا ن 3رع4و 0>)فلا +J *ايو4عملا ل= +! *اس#ملا ن 3رع4 ن#4و 9MيمHلا هJرعي
0*'و,عملا *اس#ملا نم ن‚وكي 7ل8 -ع& >b 9'و "#ملا (+شلا 7ر-ي هتاكار-. fتفتت ام
را4لا ن6& Kا4تLا لف?لا -45 نوكتيJ 9هLر#تJ ا)كسميJ ارا4 Iري w لاbملا لي&س Eل5 w لف?لاJ
لك6يو 9>ع?لا ول# لسعلا ن6& Kا4تLا `-45 نوكتيJ 9اول# `-HيJ 9\س5 لف?لا <رشيو 0/Lر#م
لكJ 9>ع?لا رم (+شلا ا8! ن +!و /مولعم /يOL `-45 نوكتتJ 9لW4#لاك ارم ا2يش لف?لا
0'و /س#ملا روم$ا نم +ت6ت ام4. G--عتملا هكار-. ل2اسو& ناس4:ا ا)Jرعي +تلا *امولعملا
ن8$او 9Iرتل نيعلا @+!و 9Gر!اWلا "مخلا "او#لا ا)ل2اسو w ا4مل5 امك w /س#ملا روم$او
ا)ل Gر!اW /سا# لك ن 3رع4 ا8ك!و 9"ملتل لما4$او 91و8يل ناسللاو 9>شيل 34$او 9Mمستل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
و ا)تQ)H 7ر-4 ' ا4كلو 9ا)لام5 7ر-4 Iرخ "او#& Mتمتي ناس4:او 07ار-:ا +J /ياF
0ا)ت'i
aه45 -يع& و ه4م <يرL `اري ي8لا (+شلا ل! ناس4:ا 3رعي ن +!و -ع&لا /سا# @7ل8 لاbم
ريF /سا#& ل,bلا 7ل8 7ر-ي ه4. 9هل,b I-م 3رعيJ (+شلا ناس4:ا لم#يJ ل,bلا /سا# 7ل8كو
(+ش نم ل,b ا2يش ن ناس4:ا ا)& 3شتكي ل,bلا /سا# +! /سا#لا `8! 9Gر!اWلا "مخلا "او#لا
/سا# 7ا4!و 0لم#لا +J لو8&ملا -)Hلا ر-L 3رعت (+شلا لم#ت +تلا *\Oعلا ن 7ل8 %رخi
ا8! 7مس ل! 3رعيل هلما46& sام,لا ناس4:ا 7سميJ C نيَ&لا C /سا# +! Gر!اW ريF Iرخ
0نيسم' ني& اعLاو نوكي ن -& ' (+شلا 7مس /Jرعملو aرخi sامL 7مس نم ر&ك sام,لا
1#لا لو,ي 7ل8لو 9"#لا *4& *اكار-:ا لكJ %ا4-45 +4اعملا +&رت Gريbك "او# 7ا4)J ن8.
َراَ=ْ &َ$اَ و َ MْمU سْ لا ُ>Vكَ ل َلَ عَ Hَو l2ْيَش َنوُ مَ لْعَ ت َ' ْ >Vكِ تاَ)U مV ِنوg ?ُ& نXم >Vكَ Hَرhخَ ُهّللاَو S@Eلاعتو ه4ا#&س
@ل#4لاYZ َنوُ رVكh شَت ْ>Vكّ لَعَ ل َGَ -ِ2hJَ$اَ و () ]
9ناتيساس$ا ناتليسولا ام)4$ 'و را=&$او Mمسلا ه4ا#&س -رو -Lو 97ار-;ل ل2اسولا +! `8!
<رOي ن Bا -ار ا8NJ 9ا!ريFو *اي&ل,لاو +4اعملا& /=تخملا +!و C G-2J$ا C 7ل8 -ع& نم -روو
>لع4و 0"او#لا هيJ 1فتت ‚+س# رم6& +ت6ي ه4ا#&س و)J لو,علا هيJ 3لتخت -L يو4عم رم +J \bم
ي8لا رم$ا +ل ه&ش @هملعمل لو,ي ا2يش ناس4. ل)Hي ام-4عJ 9 C هي&شتلا C همسا ارم /Dللا +J ن
9هJر5 ' @<#ا=لا لو,يJ aا4\J 3رعت @ه&#ا= ل6سي -L ا4م ناس4:او 0هJر5 رم6& هل)H
+J ا4\J يواسيو 9لو?لا +J ا4\J يواسي هJرعت ' ي8لا ا4\J ن. @ه&#ا=ل ا4م ناس4:ا لو,يJ
لbملا ا4ل <رOي ه4ا#&س 1#لاو 0هJرعي رم Eل. هJرعي ' رم نم ناس4:ا ل,ت4ي ا8ك!و 0نوللا
/)لi >)ل نوكت /5اس اورفك ني8لا ن ا4ل fOوي Bاو 9/يو4عملا روم$ا >)ف4ل 9/يس#لا روم$ا&
ُ(pَكَ رgش ِهيِJ u\ُHUر u\َbَم ُهّللا َ<َ رَO S@w ه4ا#&س w لو,ي <ار?O'ا& <ا=ت >)تاكلمJ G--عتم
@رمQلاYZ َنوُ مَ لْعَ ي َ' ْ >ُ!ُرَbْكَ ْلَ & Tهّلل ُ-ْمَ #ْ لا u\َbَم ِناَيِوَ تْسَي ْلَ ! ~لُ Hَرyل lمَلَ س u\ُHَرَو َ نوُ سِكاَ شَتُم %# ]
(اكرشلاو 9(اكرشلا نم --عل 7ولمم لHر لا#و ري=م fOاولا لbملا& ا4ل fOوي ه4ا#&س ه4.
ا8! نوكي ن -& ' لا#لا /عي&?&و 91ا,شو KاQ4 >)4ي& ل& 9ني,فتم اوسيل -&علا ا8! نوكلمي ني8لا
KQومو lتƒتشُ م نوكي /لا#لا `8! لbم +J -&علا ن. 9Bا& 7رشلا /يOL نوكت ا8ك!و 9ا,!رم -&علا
lمَ لَس u\ُHَرَو Z @لو,لا& ا))&شي 1#لاJ -ي#وتلا /يOL ام 9نوسكاشتم >!و ه4وكلمي ني8لا ني& "ف4لا
0S ~لُ Hَرyل
9MيمHلا نم "#م E4عم Eل. +لاعلا ي-,علا E4عملا نم w ا4& /م#ر w ه4ا#&س 1#لا ا4ل,4ي ا8ك!و
ن /يjا `8! +J Bا -يري 7ل8كو 9?,J -#او نم `رماو E,لتي -#او -يسل 7ولمملا لHرلا ن Iر4ل
نNJ ناس4:ا ا8! 1ف4 ام)مJ 9هت5ا? +J Bا (اOر. /ي4 ريF Eل5 ا2يش 1ف4ي نمل \bم <رOي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن <Hي نكل 9' 9?,J /ي2QH 8خ64 ' ا4يل5 >يركلا نiر,لا لاbم ر,4 ام-45 ن#4و 0?&ا# هLاف4.
نيسكاشتملا (اكرشلا& \bم ا4ل Bا <رO املbم /فلتeم Gرو=ك هلك لbملا >)ف4ل ا)لك /لمHلا 8خ64
لاbم 0لbملا KومHم& رم$ا 8خ64 نكلو 9هتيJر#& لbملا 8خ64 x' ن8. ا4يلعJ 9\Hر نوكلمي ني8لا
V*اَ &َ4 Tهِ& َ?َ لَتْخاَJ ِ(اَمU سلا َنTم V`اَ4ْلَQh4َ ‡(pَمَ ك اَيh4}-لا ِGاَيَ#ْ لا َلَ bUم >ُ)َ ل ْ<ِرْOاَ و S@ه4ا#&س 1#لا لو,ي 9رخi
@3)كلاYZ ^رT-َتh,} م ‡(ْ+َ ش yلV ك اzَ لَ5 ُهّللا َناَكَ و ُ tايXرلا V`وُ رh8َت lميTشَ ! َfَ&ْ=َ 6َJ ِ_ْ رَ$ا 45 ]
(املا 9لbمك 1#لا ا)&رOي +تلا /=,لا ه&شت 9ا)لك Gاي#لا /=L نكلو 9' a(املاك اي4-لا Gاي#لا ل)J
7ل8 -ع&و 9ليمHلا ر!Qلا Aت4ي *ا&4لاو 9اتا&4 E?عتJ 9Qت)ت 7ل8 -ع&و 9_ر$ا& ?لتخي لQ4ي ني#
9/H)&و GرOخو GراO4 ا)يJ 9Gر!Qم /يا-&لاJ %ا)تJرخQ +J اي4-لا +! ا8ك! 9>يش! Eل. +)ت4ي
0Gرم-مو /ملeم /يا)4و
اميش! f&=ي ن هتيا)4و *ا&4لاو را!Q$ا& ا))&شيو اي4-لا Gاي#لا E4عم ا4ل ل,4ي ه4ا#&س 1#لاJ ن8.
َنhDَ ت ْ>ّل نَ6َك ^-يT=َ # اَ!اَ4hلَعَ Hَ J S0>يركلا نiر,لا نم رخi MOوم +J هلو,ي ام و!و 9tايرلا `ور8ت
@"4ويYZ َنوُ رّكَ فَ تَي •>ْوَ,ِ ل ِ*اَ يjا VلX=َ فg 4 َ7ِ لا8َ ك ِ"ْمَ $اِ & %4 ]
@1#لا هلوL +J رW4لا نعم4 ام-45و
ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW •>ْوَ L َPْ رَ# h*َ &اَ=َ •رT= اَ)يِ J ~fيِر ِلَbَمَ ك اَيh4}-لا ِGاَيَ#ْ لا T`ِ 8اmَ! +ِJ َنوg ,ِفh 4ُي اَم Vلَ bَم Z
@نارم5 لiY S َنوُ مT لhWَ ي ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْنِكاmَ لَو ُهّللا ُ>ُ)َ مَ لَ W اَمَ و ُ هhتَكَ لْ!َ6َJ ''( ]
9Bا /ي4 ريD& >)لاوم نو,ف4ي ي8لا >و,لا >! هU&َشُملا 9 C ه& ا)&شم C و C ا)&شم C /يjا `8! +J -H4
Iو-H ' ه4 /Hيت4لاو 9ر=لا ا)يJو fيرلا هت&ا= ي8لا KرQلا و! @ه& هU&َشُملاو 9Bا& نورJاك ي
07ا4! 'و 9ا4!
a>)سف4 اوملWي >ل >وL Pر# fيرلا <ي=ت ' ل!و 9>)سف4 اوملW >وL Pر# fيرلا <ي=ت ا8املو
ني8لا /4Hلا <ا#= لbم 7ل8 +J >)لbم 9/&و,عك /bراكلا `8! >)& لQ4ت >)سف4 اوملW ني8لا ن.
† َنيT#ِ&ْ=ُ م اَ)ّ 4ُمِ رْ=َ يَل ْاوُ مَ سhLَ h8ِ. T/ّ4َHْلا َ<اَ #ْ=َ pَ4ْوَ لَ& اَمَ ك ْ>V !اَ4ْوَ لَ& اّ4ِ. S@ه4ا#&س 1#لا >)يJ لو,ي
@>ل,لاYZ ِ>يِرU=لاَ ك h*َ #َ&ْ=َ 6َJ † َنوُ مِ 2pَ4 ْ>ُ!َو َ 7X &Uر نXم ˆ3ِ 2pَ? اَ)ْ يَلَ5 َ3اَ ?َ J † َنوg 4hbَتْسَي َ'َو '( w %$ ]
7ل8 Iر4 ا44. a/bراك هت5ارQ <ي=تو هسف4 >لWي >ل \Hر Iر4 ' نكلو 9>)ملW& Bا >!اQH -,ل
(اQHلا 8خ6ي 9هتbراك Eل5 ر&=يو 9/bراك هت5ارQ <ي=تو هسف4 >لWي >ل ي8لا لHرلاو 9Gاي#لا +J
ريF 1ير? نم هلام +J هتلخ- -L /لفDلا *4اك 'ام ا)& 7ل! -L Bا لعلو 9Bا نم <اوbلاو
0Kورشم
Eل5 1ف4ي ي8لا ام 0لاملل اري)?ت نوكت و 9(اQHو <اوb ا)ل نمeملل /&س4لا& /bراكلا نوكت ا8ك!
0هل <اوb \J 9رJاك و!و Bا /ي4 ريF
نيرJاكلا >لWي >ل ه4ا#&س و)J S َنوُ مT لhWَي ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْنِكاmَ لَو ُ هّللا ُ>ُ)َ مَ لَW اَمَ و Z هلو,& /يjا 1#لا لي8يو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
او,ف4 >)4$ 9>)سف4 اوملW ني8لا >! >)4كلو 9`-45 ا)ل /لي=# 'و Iو-H نو-& >)ت,ف4 لعH ني#
9>)لام5 *?&َ#َ J رفكلا& >)سف4 اوملW ام-45 7ل8 اوع4= ني8لا >!و 9لو&,لا /2ي! ريF Eل5 /,ف4لا
@Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا /لا-5 +! 7لتو
اَم ْاو} -َو ['اَ &َخ ْ>Vكَ 4وV لْ6َي َ' ْ >Vكِ 4وُ - نXم u/َ 4اَ?ِ& ْاوg 8T خّتَت َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو
S 000ْ>nتT4َ5
{( 508 )
ْنTم V(اَOh Dَ &ْلا T*َ -َ& ْ-َ L ْ>nتT4َ5 اَم او} -َو ا[لاَ&َخ ْ>Vكَ 4وV لْ6َي اَل ْ>Vكِ 4وُ - ْنTم u/َ 4اَ?ِ& اوg8Tخّتَت اَل اوg 4َمَ i َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي
( َنوg لِ,ْ عَ ت ْ>gتh4Vك ْنِ. ِ*اَ يَpْلا ُ>Vكَ ل اّ4Uيَ& ْ-َ L ُرَ&ْكَ ْ>ُ!Vروُ -ُ= +ِفh خgت اَمَ و ْ >ِ)ِ !اَوh Jَ '') )
و! 7ل8 -ع& (+Hي ام ن >لعتلJ Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @هلو,& >)ي-ا4يو ني4مeملا Bا <?اخي ني#
' ه4ا#&س و!و 93لكيل ي-ا4ي ه4NJ 9ه& ني4مeملا 1#لا ي-ا4ي /5اسJ 0ه4ا#&س 1#لا نم 3يلكت
Eل5 Gر-,لا هيJ ريbي ه4NJ 9نامي:ا <ا#ر Eل. ه& نمeملا ريF و5-ي ني# ام 9ه& نمi نم '. 3لكي
@هل لو,يJ 9ريكفتلا
ا8NJ 0ا-#او ا)ل. نوكلل ن نمeت Eت# 9نوكلا ر!اWم +J رƒكJ 9_ر$ا +J رƒكJ 9(امسلا +J رƒكJ
ّ1َلَتَJ 9-#اولا هل:ا& *4مi -L *م- ام هل لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا نNJ 9-#اولا هل:ا& ناس4:ا نمi
0>ك#لا هل:ا ن5
' و!و 9ه& ني4مeملا 3يلكتلا& <?اخي ه4ا#&س و)J Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @لو,ي ني# 1#لا ن.
GريW# +J لخ-يل Bا هي-ا4يJ نمeي >ل نم ام 9نمi نم '. C لعفت ' C و C لعJا C m& 3لكي
ه4ا#&س 1#لاJ نامي:ا GريW# +J ناس4:ا لخ- ام ا8NJ Z ُ>VكU &َر ْاوُ -ُ&ْ5ا V"اّ4لا اَ)} يَاَي S @نامي:ا
ر-ا,لا هل:ا& نمi -L -&علا >ا- امو C لعفت ' C و C لعJا C m& 3يلكتلا& نمeملا ا8! >ركي Eلاعتو
ن `ر!اW ام ناي#$ا _ع& +J (+Hيو 0هتاي# fل=ي ام هل:ا نم MمسيلJ 9>وي,لا 91لاخلا >يك#لا
0Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @1#لا لو,ك نامي:ا& `رم6ي >b 9ه& ا4مeم ي-ا4ي Bا
لك نم <ول?ملا ن Iر4 ا4!و aنامي:ا& `رم6ي >b 9ه& ا4مeم Bا ي-ا4ي 3يك ناس4:ا ل(استيو
نم <ل?ي ني# 1#لاJ 9ايوL نامي:ا <كر رمتسيل ا)ل 3يOيو ام2ا- نامي:ا لاعJ ي-eي ن نمeم
7ولسلا نم نوللا ا8! Eل5 /ما-تس'ا نمeملا نم -يري Bا ن >لع4لJ %هيJ ا-وHوم ^رم نمeملا
^رم >يركلا لو,لا ا8! لم#ي ام4. Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @لو,ي ني# 1#لا ن6كو 9Bا ه&#ي ي8لا
>و,ل 'اHم رايتخ'ا& fسJ Bا ن 3رع4 ن#4و 0رايF$ا نم رش&لا ن$ 9نامي:ا Eل5 /ما-تس'ا&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/ما-تسا و! <ول?ملا ن. 9' 9/ل6سملا +)ت4ت >b نامي:ا ن\5. -رHم رم$ا "يلJ 9او-تراJ او4مi
0نامي:ا
3يلكت رم$ا +J >ا- امو 9ا-ي-H افيلكت 7ا4! ن >)ف4لJ Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @1#لا لوL ر,4 ني#و
Z ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي S @+! /م-,م هل Bا نم +فيلكت >ك# لك /يbي#J ن8. 9-وHوم رايتخ'ا ر=4عJ
ا)ي 7,# نم "يلJ aرم$ا ا8)& <راي +4تفلك ا8امل @ل6ستو 9>ك#لا /ل5 +J نمeملا ا)ي P#&ت 'و
w *4ك ا8NJ 9ه& نمi نم '. 3لكي >ل ه4ا#&س 1#لاJ %*4مi -L *م- ام C ا8امل C @ل6ست ن نمeملا
C m& Bا <ول?م 8ف4و 97سف4 Eل5 Bا نم6J >يك# ر-اL 1-ا= هل. ه46& *4مi -L w نمeملا ا)ي
0ا)م)فت >ل > /لعلا *م)J (اوس C لعفت ' C و C لعJا
0`ررك4 ا4لQ امو لbملا ا4&رO ن 1&سو
9/لع& <ا=م +مO)لا `Qا)H ن ركفي >اع?لا لوا4ت -ع& >O)لا (وس نم وكشي ي8لا _يرملا ن.
ا8! Eل. <!8يو 9+مO)لا Qا)Hلا +J ا==ختم ا&ي&? راتخيو Aلاعملا <ي&?لا رايتخا +J ركفيو
<ي&?لاو 9هيل. <ا!8لا ررLو ا&ي&? راتخا -,J %_يرملل /&س4لا& ل,علا لم5 +)ت4ي ا4!و 0<ي?لا
9(او-لا <تكي >b 9(ا-لا Rخشيو 9رم$ا dات#ا ن. /مQ\لا ليلا#تلا <ل?يو 91يL-لا R#فلا يرHي
(او-لا ا8! 8خi نل <ي&?لل لو,ي ن f=ي ' _يرملا نNJ 9_يرملل (او-لا <ي&?لا <تكي ني#و
ام!\كو 9<ي&?لا _يرملا Mي?ي ا8ك!و 9<ي&?لا >\ك 8ف4ي ن هيل5 ل& 0هتمك#& +4تع4L ا8. '.
و! نمeملا -45 ل,علا لم5 لك ن. aه,لاخ Mم ناس4:ا <- نوكي 3يكJ 9/يرش&لا +J رخ‰ل ~واسم
Eل5 نوم6م ه4$ %>ك#لا Bا ن5 ّ1َ لَتَJ 9اميك# Bا& w نمeملا ا)ي w *4مi ن -ع&و 9Bا& نمeي ن
0هتع4= *4 74$ 7)Hوي ن
ا)46ك G\=لا /ل5 ن5 P#&ي 'و 9ا)ي-eي ن نمeملا Eل5و 9G\=لا& نمeملا رم6ي 1#لا ن.
-L 7سف4 ن Eل. *فتلت 74NJ 9+ل=ت ني#و 9G\=لا& 1#لا نم ر-ا= رم$ا ن. 9' 9\bم /Oاير
>ك#لا /ل5 +! `8!%نامي:ا /#ار Eل# ام @7سف4ل لو,تJ 9/#ارلا& *رعشو G\=لا& *#رش4ا
9همرك لOJ نم 1#لا -H4 7ل8لو 9`8ف4ي ن -ع& نمeملا ا)Jرعي +4امي:ا >ك#لا /ل5 ن. 0+4امي:ا
@Gر,&لاYZ q>يTلَ5 ‡(ْ+َ ش yلV كِ & ُهّللاَو ُ هّللا ُ>Vكُ مy لَعُ يَو َ هّللا ْاوg ,ّ تاَو S@ا4ل لو,ي %)% ]
ل6ست ' -&علا ا)ي 74. 9نامي:ا /#ار 7ي?عيو 9/لعلا 7ي?عي 9>ك#لا +J Bا +,تت ن /5اس *46J
>اك#$ا *ايbي# _ع& لHeي -L ه4ا#&س 1#لا ن$ 9B امك# 8ف4ت Eت# /لعلا& Kا4تL'ا ن5 'و
نم ا4رL رش5 /ع&ر G-مل >اك#$ا نم >ك# /ل5 3رع4 ' ا4للW ا44 7ل8 لاbمو 9/ليو? ا4ورL ه,لخل
ريQ4خلا >#ل لك اولHeي ن ني4مeملا -ا&علا Eل5 ناك ل)J 9ريQ4خلا >#ل لك >ير#ت لbم نامQلا
+تلا راOملا 7لت aهيJ +تلا راOملا 3رع4 Eت# ليل#تلل لماعم اوكلتمي ن Eل. ا4رL رش5 /ع&ر
0' 00ايلمعم *ت&b
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9^ررO هيJ ن -اف#$ا -اف# 3شتكاو 9`و8ف4 >)4كلو 9>ك#لا 8يف4ت اولHeي >ل ني4مeملا -ا&علا ن.
Mي?تسي ' -L Bا -45 /مك# هل >ك#لا ا8! ن. 9/ل5 هل 3رع4 ' >ك# لك 8يف4ت Eل. ا4عJ-ي ا8!و
9ناس4:ا هJرعي نكي >ل اميJ >اك#$ا _ع& fOوت (ايش +ت6تس نكلو 9ا)م)في ن ناس4:ا ل,5
اَ)} يَاي Z @+! >ك# لك /ل5 f&=تو 9/ل5 هل 3رعت ' >ك# لك +J /,bلا *ا#اOي:ا 7لت ا4ي?عتو
0S ْاوg 4َمi َنيT8ّلا
لاbمو 03يلكتلا ا8! +4م 8خ ا)ل. +& *4مi نم اي @`-ا&5 نم -&5 لك ي-ا4ي لو,لا ا8)& 1#لا ن.
(او-لا ا8! 8خ 7Oرمل <ي&? +4 *L-= نم اي @<ي&?لا لو,ي ام-45 w Eل5$ا لbملا Bو w 7ل8
0Bا ن8N& Eفشتسو
<ي&?لا <تك -,ل @<يHي _يرملاJ a(او-لا ا8! 8خ6ت ا8امل @هل6سيو اOيرم ناس4:ا روQي ام-45و
1مع& نولLاعلاJ 7ل8لو 9ا)لاL Bا ن$ ا!8ف44 ن <Hي ه4. aBا >اك# 8يف4ت& ا4لا& امJ 9(او-لا ا8! +ل
/ي?م ل,علا ا8! ن. @نولو,ي نو-اHلا نولLاعلا ('e! 9/ي#?س& ل,علا E5-ُم ن5 نوفلتخي /ي-Hو
ه4كلو 9Bا& نمeت ن Eل. 7ل=وي ل,علا ن6كJ 0هيل5 7عم لخ-ي ' نكلو نا?لسلا <ا& Eل. 7ل=وي
0هيل5 Gر-L هل "يل اميJ هسف4 رش#ي '
>ك4 ي S ْ>Vكِ 4وُ - نXم u/َ 4اَ?ِ& ْاوg 8T خّتَت َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي Z @>-ا,لا 3يلكتلا ا8! +J ه4ا#&س 1#لا ن.
ن. 0(ا-5$ا -يكو نا?يشلا rQ4 ه45 او-ع&ت ن6& نامي:ا ا8! Eل5 Wاف#لا >كيلعJ 9>ت4مi -L >تم- ام
0ناس4:ا Mم لخا-تت +تلا /4ا?&لا نم +ت6ي ام4. (ا-5$ا -يكو نا?يشلا rQ4
هعم نوسلHيو >)&#ا=ي ني8لا "ا4لا ي 9هت=اخ >! لHرلا /4ا?& ن. 9ا-يH C /4ا?& C /ملك >)ف4لو
/ع?L ي 7سم4 ام-45 ن#4J %<وbلا /4ا?& نم اOي G8وخ6م C /4ا?& C /ملكو 9`رارس نوJرعيو
%7ل8ك ا!راتخيو /م5ا4 /4ا?& نشخلا <وbلل MOي M4ا=لاJ 7ل8لو 9نشخ <وbلا ن Iر4 <ايb نم
0>!-&عتستو >)ليمتستو /موع4لا& "ا4لا Eل5 لخ-ت (اL-=$ا نم /4ا?&لاو 9>سHلا& /ل=تم ا)4$
0C راb- "ا4لاو 9راعش را=4$ا C @لو,ي >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا -H4 7ل8لو
ني8لا /ميL نم +لعُ ي >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لاو 9-سHلا رعش "م\ي ي8لا <وbلا و! C راعشلاو C
نم w ا4لL امك w G8وخ6م C /4ا?& C /ملك ن 3رع4 ا8ك!و 0<#و G-وم& /يم\س:ا Gو5-لا اول&,تسا
MO4و 9(3-لا ا4ي?عيل 3و=لا ي-تر4 ن#4J %هيم#ت Eت# >سHلا& >#تلت +تلا ا)4$ 9<وbلا /4ا?&
+تلا ي 9/Hيلولا& /4ا?&لا نومسيو 93و=لا /4وشخ >سHلا ن5 -ع&4ل /4ا?& >سHلا ني&و ه4ي&
0/4ا?&لا `8! نم -وHولا +J رش لكو 9"ا4لا Gاي# +J لخ-ت
-&5 ي fم?ي ام /&ا#=لا نم هلو هيل. E#ومو >و=عم و!و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن.
نيس#لا ا4-يس ني& راو# +J هف=و نم اOع& -H4 >يركلا لوسرلا ا8! 9هل Gو-L `8ختي ن نمeم
@نيس#لا لاL ه)Hو Bا >رك +ل5 ا4-يس هي&و هيل5 Bا ناوOر
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر "لHم ن5 +ل لL +& اي
@ه)Hو Bا >رك +ل5 لاL
0C رك8لا رbكي Bا لوسر ناك C @Pي-#لا +Jو 0رك8 Eل5 '. >و,ي 'و "لHي ' Bا لوسر ناك
+! /كر# I- -,J -ع,J ام2اL ناك نمJ 9/كر#& /كر# لا?&. و! >اي,لاو "ولHلا ن$ aا8امل
رك8ي >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ناكو 0>اي,لا +! /كر# I- -,J 9>ا,J اسلاH ناك نمو 9-وع,لا
/لO5 >ك @هسف4 ل6سي ن Mي?تسي ا4م ناس4:او 9لHو Q5 1لاخلا /مع4 اركاش 9/كر# لك +J Bا
a>و,ي و -ع,ي Eت# ناس4:ا ا)كر#ي
ا)Jرعي ' -ا-5 +!و 9هسولH و >سHلا Kافترا نQاوتل 7ر#تت *\Oعلا نم Gري&ك -ا-5 ا)4.
0ناس4:ا
ه4NJ 9>اي,لا ناس4:ا لوا#ي ن -رHم&و 9ناس4:ا -ارم >)فت (ام=لا GQ)H$ا `8! لعH ي8لا امJ
+! ام 3رعت ' 7-ي *عJر ا8. 74. a-ع,ي ه4NJ 9-وع,لا ناس4:ا لوا#ي ن -رHم&و 9>و,ي
>لاعلا Iو?4ا 7يJو C@ر5اشلا ا)45 لو,ي /يلا5 Gرا-. 7لتو 9-يلا MJرتل 7ر#تت +تلا *\Oعلا
9>ا4ت 74NJ >ا4ت ن *-ر ن. 74. 0*4 7لخا- +J را=و Iو?4ا -L ري&كلا >لاعلا ن6ك C ر&ك$ا
نم +! 97-سH /كلمم +J 7مك#تو 7ت\Oعل 7رماو ن 1#لا 7ل ني&يو 0>و,تJ >و,ت ن <#تو
MJر Eل5 Gر-,لا 7ريF ا-# <لس -L ه4ا#&س ه4 -HتJ 7لو# رW4ت ني# 7ل8 7ر-ت %Bا ريخست
ه4كل %-ي هل نوكت -L 7ريF ن. 9' 9ا-ي 7ل ن -رHمل 7تتاو -L /كر#لا ن نWت ن 7اي.و 0Kار8لا
1#لا ريخست& 7ر#تت ام4. "ف4لا +J *ا-ار:ا لك ن 3رع4 ا8ك!و 07ر#تتJ ا!رم6ي ن Mي?تسي '
0ناس4:ا /م-خل ا)ل
+J +4اJا5و +#ور ‚+ل5 ƒ-ر ي8لا B -م#لا @ل,يلJ >ك-# W,يتسا ا8. C @>لسو هيل5 Bا Eل= لاL
0C `رك8& +ل نT8و ي-سH
ه4 ا4ملعي >لسو هيل5 Bا Eل= ا4لوسرو 9-وعL و >ايL لك -45 ه,لاخ رك8 Eل. ناس4:ا هHوُ ي ه4ا
0/كر#لا Eل5 Gر-,لا ا4يJ 1لخو ا4,لخ ي8لا رك84 ن ا4يل5 *اكر#لا نم /كر# لك& لاعف4ا لك -45
ريF --5 ه4. a\bم `ر)W 7#ي ن6& ناس4:ا نم رم ا)&ل?تي /كر# >ك @هسف4 ا4م لك ل6سيلو
ي8لا و)J /كر# لك +J `رك84 ن6& Bا Mم <-$ا نس#4 ن ا4يل5 ا8ك!و 0*اكر#لا نم 3ورعم
0*ار-,لا `8! لكل ا#لا= ا4م ناس4. لك 1لخ
'و "لHي ' ناك @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا َ"لHم ه)Hو Bا >رك +ل5 3=و Eل. -وع4و
0رك8 ن5 '. >و,ي
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا8 و! ا)J 9رش&لا نم /4ا?&لا Mم لماعتلا +J لوسرلا /L- Eل. ه&4ت4لو
ن\فل ا4اكم R=خي ن ي 9ناكملا ن?ويو 0ا)4ا?ي. ن5 E)4يو نكام$ا ن?وي ' ناك >لسو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
"لHي -# \J 9هت&ا#= ناك 7ل8كو 9"لHملا ه& E)ت4ا Pي# "لHي لوسرلا ناك -,ل 9هيJ "لHيل
<#ا= ه4 نورخjا ا)عم ليختي /=رJ لوسرلا -45 هت4اكم نم -# 8خ6ي ' Eت# ه&4اH& ام2ا-
ا8!و 9-Hسملا +J ا4اكم هسف4ل 8ختي نم 7ا4! ن ا4ر=5 +J Iر4 ن#4و /يساوس >)لكJ %GوW#
Gر,4 ن5 >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر E)4( @لاL ام)45 Bا +Oر ورم5 ن&ا نعJ 0ه45 +)4م
0)ريع&لا ن?وي امك -Hسملا +J ناكملا لHرلا نx?وي نو M&سلا sارتJاو <ارDلا
Pي# "لH >وL Eل. <!8 ا8. ناكو @Bا لوسر "لHم 3=و +J ه)Hو Bا >رك +ل5 3يOيو
Gو5- <يHيو Gاشلا ل,تعي 9_ر$ا Eل5 لك6يو _ر$ا Eل5 "لHي ناكو C 9"لHملا ه& +)ت4ي
0C 7ولمملا
<رOي ن -ار -,ل 9"لHملا ه& +)ت4ي Pي# "لHي 9>يركلا لوسرلا ه4. aا8! نم رbك <- 7ا4!
"لHي ا-Fو 9-يع& ناكم نم نمeم <4اH& نمeم "لHي -L >ويلاJ %*ا(ا,للا Kو4تت Eت# لbملا ا4ل
0*ا(ا,للا Kو4ت& نامي:ا /يHام-4ا 1,#تت ا8ك!و 9رخi ناكم نم ام)4م لك (اH ني4bا <4اH& ام!\ك
<س#ي ' Eت# هسلHم نم >)&ي=4 ه2اسلH لك +?عي Bا لوسر ناكو @ه)Hو Bا >رك +ل5 لو,يو
0ه4م هيل5 >رك ا-# ن هسيلH
9هسلHم +J -#او لكل 7ل8ك رW4ي و)J 9-#اول GرW4 +?عي ام-45 >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن.
"يلH لك 3رعي Eت# 7ل8ل %/ل&ا,ملا /ي#ا4لا Eل. Iرخ /ملك +?عي و)J /ي#ا4 Eل. /ملك >لكت ن.و
Eل. 'وسر "يلو %/Jاك "ا4لا Eل. لوسر >لسو هيل5 Bا Eل= هx 4و 9/يساوس ني4مeملا ن لوسرلل
0هيل. Bا هbع& ي8لا هلوسر Eل. "لHي ه4 ه2اسلH نم -#او لك 3رعي Eت#و 9>)4يع& >وL
ناس4. لك 3رعي Eت#و 9"ا4لل Gو-,لا +?عي Eت# >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا 7ولس ناك ا8ك!
0نامي:ا fلا= ريF +J >ا#تل'ا ل\Dتسا -#اول <&سي -L %_ع&& >)Oع& "ا4لا >ا#تلا ن
>كلتا,ي ني4مeملا ريF نم ركسعم +J >ك4 Eل. او)&4ت نو4مeملا ا)ي اي @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8ل
-يكلا ا8!و 9>كل او-يكي ن -& ' ل& 9>ك4امي. Eل5 >كوكرتي ن نكمي ' ('e!و 9>ك4امي. -4اعيو
0>كيل. نو8ف4يو 9(ايش >كل نوس-ي >)4 +J EلHتي
7ا4)J %>لسي >ل نم& *ا?ا&ترا هل نمi نمم ريbك ناك (اH ام-45 >\س:ا ن اعيمH 3رع4و
`8! نم 1#لا ر8#ي 7ل8ل 9/5اOرلا نم Gوخ$او 9راوHلاو >ي-,لا 3ل:او 9/Lا-=لاو 9/&ار,لا
9/5اOرلا نم +خ ا8! و 9+فيل# ا8! و 9+,ي-= ا8! و 9+&يرL ا8! نمeم نلو,ي \J 9ل2اسملا
%-ولا& >كعم نولخا-تي اسا4 او8ختت ن >كايNJ ا8)لو 97ل8 لك 1وفت /ي4امي. Gوخ >كل 1,#ي >\س:اJ
و <!8تس >ك4ي& رفكلاو نامي:ا GوHJ ن او-,تعت ن >كاي.و 9لاHملا ا8! نم +ت6ي رشلا ن$
9ناول$ا نم نول لك& >ك4ي-لو >كل -يكلا <ا& نم >كيل5 اولخ-ي ن او5روتي نل رافكلا ن$ %1يOت
@1#لا نم رم$ا +ت6ي 7ل8ل 9ا-& ا8! +J نور=,ي ' w رافكلا w >!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
روم >كيل5 -سفي \خا-ت ني4مeملا ريF Mم اولخا-تت \J نامي:ا ا8! اوم#ا 9 S او4مi ني8لا ا)ي اي Z
['اَ &َخ ْ>Vكَ 4وV لْ6َي َ' Z @+لي امك نوكيس >كعم /4ا?&لا `8! لا# ن$ aا8امل 9او-)ي نل >)4$ %>ك4ي-
ن#4و 9ل,علا و!و >سHلل Gر&-ملا /2ي)لل -اسفلا و! @لا&خلاو 9>كل -يكلا +J ا-& نور=,ي ' ي S
0C \&خ C ل,علا ل\تخا Eمس4
@لو,ي 1#لا ن.
ْنTم ُ(pَOh Dَ &ْلا T*َ -َ& ْ-َL ْ>nتT4َ5 اَم ْاو} -َو ['اَ &َخ ْ>Vكَ 4وV لْ6َي َ' ْ >Vكِ 4وُ - نXم u/َ 4اَ?ِ& ْاوg 8Tخّتَت َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي Z
@نارم5 لiY S َنوg لِ,ْعَ ت ْ>gتh4Vك ْنِ. ِ*اَ يjا ُ>Vكَ ل اّ4Uيَ& ْ-َ L ُرَ&ْكَ ْ>ُ!Vروُ -ُ= +ِفh خgت اَمَ و ْ >ِ)ِ !اَوh Jَ '') ]
ريF نم /4ا?& 8ختت ن و! ه45 +)4ملا نكلو 9ني4مeملا نم /4ا?& 8ختت ن "يل ه45 +)4ملاJ
ريF نم /4ا?&لاو 9هسر#ي ام هل "يلJ رJاكلا ام 9هسر#ي نامي. هل نمeملا ن$ %ني4مeملا
-45 رم$ا 3,ي 'و 9-اسفلاو لا&خلا ني4مeملل -يرت ا)4 +J G-#او /W#ل +J ر=,ت ' ني4مeملا
' Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو S ْ>nتT4َ5 اَم ْاو} -َو Z ني4مeملل /,شملاو *4علا نو&#ي >)4. ل& 9-#لا ا8!
@Gر,&لاYZ q>يِكَ # qQيِQَ5 َهّللا Uنِ. ْ>Vكَ تَ4ْ5َ$ ُ هّللا َ(pَش ْوَ لَو S@ه4ا#&س لو,ي ا8! +Jو 9*4علا ا4ل -يري %%$ ]
ا)ي >كل ر‚سَي ه4ا#&س 1#لا نكل 9/,شملا لم#ت Gريbك روم6& >كفلكل 9-ار ول ه4ا#&س ه4 ي
0>)ل /,شملا نو&#يو 9ني4مeملل لا&خلا '. نو-وي ' رفكلا ل! نكل 9نو4مeملا
ن نولوا#ي >!و 9ني-لا 7يل5 هOرJ ام& >و,ت *46J ا4مeم نوكت ني# 74. a/,شملا 6ش4ت ني نمو
*اكلم >س,4ت •ف4لا ا8)&و 9نمeملا "ف4 KQوتتJ 9ني-لا ا8! هيOت,ي ام ريD& نمeملا +J اوخف4ي
Eل5 نار?يسي <ار?O'او 1ل,لا نNJ ا)سف4 Eل5 *اكلملا >س,4ت ام-45و 9ا)سف4 Eل5 نمeملا
0>اHس4او >\س +J /يسف4لا *اكلملا sيعت ' ام-45 نpش4ي <ار?O'او 1ل,لاJ 9ناس4:ا
Gرسيم /ي-املا >!رومو /ي-ا=تLا Gاي# ELر Eل. *ل=و +تلا *اعمتHملا +J 7ل8 Iر4 ن#4و
Mم >)4كل 9Mفترم ناس4:ا لخ-و 9/ي5امتH'او /ي#=لا *ا4يم6تلا 7ل8كو 9/4Uمَ eُ م /خوخيشلاJ 9ا)لك
7ل8 لك (ارو <&سلاو 98و8شلا >)4ي& رشت4يو 9را#ت4'ا /&س4 >)4ي& Mفترتو 9<عت +J نوشيعي 7ل8
9ناس4:ا نمeي ام-45 '. 1,#تي ' /يسف4لا *اكلملا >\سو 9/مHس4م ريF /يسف4لا >)تاكلم ن و!
9هتHوQ ي 9هل\# Eل. رW4ي ني# w لاbملا لي&س Eل5 w لHرلاJ 0ه& نمeي ام >يلاعت 1&?يو
Gرما Eل. `ا4ي5 هHتت ام-45 ام 9/مHس4م /يسف4لا هتاكلم ن$ %نا42م?ا& رعشيو /#ار& ا)يل. رW4ي
-# ه?&O ل!و a' و `اري نم 7ا4! ل! 3رعي Eت# هلو# نم لك <Lاري ه4NJ 9هتHوQ *سيل
0هتاكلم ?&ختتو KQفي و)J -# ه?&Oي ام-45و a'و
'و ا-& نور=,ي' >)4$ 9ني4مeملا ريF نم /4ا?&لا نم >كاي. @ني4مeملا ه4ا#&س 1#لا ر8#ي 7ل8ل
ن نم 6ش4ت ام4. /,شملاو 0/,شم +J >كولخ-ي ن هيJ نولوا#ي >!و '. -و)Hلا نم ا-)H نوكرتي
\Dتسم *اكلملا *تشتو +سف4لا <ار?O'او 3ار#4'ا Eل. نمeملا <8Hي ن لوا#ي رJاكلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ام ني& 1يJوتلا نمeملا Mي?تسي 'و 9ني-لا 3لاخي ام& نمeملا هيOري ن ا&لا?م 9/Lا-=لاو /&ار,لا
نوكرتي ' نورJاكلاو 0/,شملا& "#يو نمeملا *اكلم >س,4ت 7ل8ل %رJاكلا ه&ل?ي امو ني-لا ه&ل?ي
0ا!وم4تFاو ا!وQ)ت4ا '. ني4مeملل -اسفلا& +ت6ت /=رJ ي
ْنTم ُ(pَOh Dَ &ْلا T*َ -َ& ْ-َL ْ>nتT4َ5 اَم ْاو} -َو ['اَ &َخ ْ>Vكَ 4وV لْ6َي َ' ْ >Vكِ 4وُ - نXم u/َ 4اَ?ِ& ْاوg 8Tخّتَت َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَاي Z
0S ْ>ِ)ِ !اَوh Jَ
نم /5امH 7سف4ل M4=ت ني# 74. a/4ا?& >!8خت4 3يكJ >)!اوJ نم *-& -L (اOD&لا *ما- امو
ر)Wي ناسل هل 1Jا4ملاو 0>)سف4 Mم نيمHس4ملا ريF ني,Jا4ملا نم اOع& >Oت ا)4NJ 9ني4مeملا ريF
>\ك /يرخسلا& ل,4ي 1Jا4ملا ناسل نNJ ني4مeملا ريF Eل. 1Jا4ملا <!8ي ام-45و 0ن?&ي ام 3\خ
0نمeملا
' >)4. 9('e! Eل. 'و ('e! Eل. ' 97ل8 ني& ني&8&8ملا ني,Jا4ملا `اوJ نم (اOD&لا ر)Wت ا8ك!
ام ن$ 9ليلL ('e! (اOD& نم ني4مeملا ل=ي ي8لاو 9رفكلا Eل. نومت4ي 'و نامي:ا Eل. نومت4ي
ن ام.و 9ني,Jا4م >ام ا!ولو,ي ن امNJ 9>)!اوJ نم (اOD&لا او-&ت ني#و 0ر&ك >!رو-= +فخت
9>\كلا ا8! هيJ ليL نم& >ل5 Bاو 9نمeملا& /يرخسلاو (اQ)تس'ا اول-ا&تيJ 9_ع&ل >)Oع& ا)لو,ي
0ني4مeملا ن#4 ا4ل >)#Oفيو >)فشكي BاJ >)4ي& اميJ >\ك& نورJاكلا P-#تي ام-4عJ 7ل8لو
7ا4! ن اوملعي ن ني,Jا4ملاو نيرJاكلا Eل5 ناكو 9ايا&خلا لك همل5 /L\?& 3شكي Eلاعت Bا ن.
+J 1اف4و رفك ل!6ك >)4كل 9(ايش$ا 1- Eل. ه)&4ي Eت# نمeملا +J نامي:ا /يلم5 <Lري ا)ل.
S ُرَ&ْكَ ْ>ُ!Vروُ -ُ= +ِفh خg ت اَمَ و ْ >ِ)ِ !اَوh Jَ ْنTم ُ(pَOh Dَ &ْلا T*َ -َ & ْ-َL Z @1#لا لوL لوQ4 -رHم ناك -,ل 9(ا&F
نا اوJر5 >)4كل 0-,#لا نم /يلاخ >!رو-= *4اك ول >)سف4 ن5 اوعJ-يل >)مام /=رJ 7ل8 ناك
Eل5 fO4 -L ني-Lا#لا ني-#اHلا ('e! <ولL +J ي8لا WيDلا ن. 0>!رو-= +J ام >ل5 -L Bا
نيرJاكلا رو-= +J ام هت&ا#=و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Eل. ل,4 ي8لا نَم نكلو 9>)ت4سل
a7ل8 نم رbك و! امم
ن8. S ُرَ&ْكَ ْ>ُ!Vروُ -ُ= +ِ فh خgت اَمَ و Z @Eلاعت هلوL نم لQ4 ام& >)#OJ -L w هتر-L *لH w Bا ه4.
1#لا fOوو 9نامي:ا 7ل8 /4اي=ل /يو,لا *ا5ا4ملا `ا?5 Bا ن$ %/H# Bا& نمi نمل -عي >ل
ه&ت4ي ن <HيJ 9ني-لا ا8)ل >)2امت4ا -اسJ. +J ا-& اعسو اورخ-ي نل >!(ا-5 ن ني4مeملل
0نو4مeملا
9ن8. S َنوg لِ,ْ عَ ت ْ>gتh4Vك ْنِ. ِ*اَ يjا ُ>Vكَ ل اّ4Uيَ& ْ-َL Z @لاL 1#لا ن -H4 /يjا ليي8ت +J لم6تلا ا4,L- ام ا8.و
9/ي4iرL *ايi نوكت ن ام. 9*ايjا ن. @ل&L نم ا4لL -Lو 97ل8 fOوت Eلاعت Bا نم /لQ4ملا *ايjاJ
S@نiر,لل /&س4لا& 1#لا لوL Mمس4لو 0*ايi هل نوكلاو 9*ايi هل نiر,لاJ 9/ي4وك *ايi نوكت ن ام.و
@ل#4لاYZ َنوُ مَ لْعَ ي َ' ْ >ُ!ُرَbْكَ ْلَ & •رَتhفُ م َ*4َ pَمّ 4ِ. ْاوV لاَL VلX Qَ4ُي اَمِ & ُ>َلْ5َ ُهّللاَو ‡ /َيi َناَكU م u/َ يi pَ4ْلU-َ & اَ8ِ.َو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
'$' ]
ِ"ْمّ شلِل ْاوُ -ُHْ سَت َ' ُرَمَ ,ْ لاَو ُ "ْمّ شلاَو Vراَ)ّ 4لاَو V لْ يّللا Tهِتاَيi ْنTمَ و S@ه4ا#&س 1#لا لو,ي نوكلا لاHم +Jو
@*ل=JYZ َنوُ -ُ&ْعَ ت V`اUيِ. ْ>V ت4Vك نِ. Uنُ)َ,َ لَ خ يT8ّلا Tهّلِل ْاوُ -ُ Hْساَو ِ رَمَ ,h لِل َ'َو 3( ]
0ا4تاي#ل اروتس- ه4م 8خ64ل هيل. ه&ت44 ه4 <Hي ي8لا *J\لا <يHعلا (+شلا +! /يjا ن >لع4 ا8ك!و
<Hيو 0/يH)4ملا *ايjا 1-= -يeت /ي4وكلا *ايjاو 9A)4ملا +?عت /ي4iر,لا *ايjاJ 97ل8 Eل5و
ن 9او4?فتو اول,5 -L ني4مeملا ن Eل5 ل-ي ي8لاو 0*ايjا `8! Eل. نو4مeملا ا)ي او4?فتت ن
ا!و w ني4مeملا ريF نم ي w >)4و- نم /4ا?& او8ختي ن ن5 او)4 -L >)4 *4ي& Eلو$ا /يjا
ْ>Vكوg,َ ل اَ8ِ.َو T هyلVك ِ<اَ تِكْ لاِ& َنوg4Tمْ eg تَو ْ >Vكَ 4و} &T#ُ ي َ'َ و ْ >ُ)َ 4و} &T#g ت ِ('ْوV ْ>gتh4َpَ! Z @لو,ت /يلاتلا /يjا ي8 +!
S 000TWْيَDْ لا َنTم َلِ ماَ 4َ$ا ُ >Vكْ يَلَ5 ْاو} Oَ 5 hاْوَ لَخ اَ8ِ.َو اّ 4َمi ْاوV لاَL
{( 509 )
او} Oَ 5 اْوَ لَخ اَ8ِ.َو اّ 4َمَ i اوV لاَL ْ>Vكوg,َ ل اَ8ِ .َو T هyلVك ِ<اَ تِكْ لاِ& َنوg 4Tمْ eg تَو ْ >Vكَ 4و} &T#ُي اَلَو ْ >ُ)َ 4و} &T#g ت ِ(اَلوV ْ>g تh4َ اَ!
( ِروُ -}=لا ِ*اَ 8ِ & q>يTلَ5 َهّللا Uنِ. ْ>VكT WْيَDِ & اوVتوُ م ْلg L TWْ يَDْ لا َنTم َلِ ماَ 4َ6ْلا ُ>Vكْ يَلَ5 ''# )
ن5 ني4مeملا يولت ن M?تست >ل /4ا?&لا ن Eل5 ل-ي و!و 9/4ا?&لا ن5 >\كلاو Pي-#لا لاQ امو
fلفي >لو 0نيرJاكلا نم اوريDي ن اولوا# نامي:ا Gو\# اوLا8 ني8لا ني4مeملا ن. ل& 9نامي:ا
>لو 9>)سف4 Eل5 اور?يسي ن اOي نورJاكلا fلفي >ل 7ل8كو 9ني4مeملا نم اوريDي ن نورJاكلا
اول,5 -L نو4مeملا ن Eل5 ا4ل-ت /يjا ن. 0C ا4مi C @اولاL 7ل8ل 91اف4لا '. نيرJاكلا ('e! >ام نكي
aC >ك4و&#ي 'و >)4و&#ت C @هلو,& 1#لا (اH w ن8. w ا8املو 01#لا *ايi
ن نو4مeملا او-ارو 9>\س:ا A)4م +J 1#لا /يOL >)ل او#رش ني# نيرJاكلا نو4مeملا <# -,ل
نورJاكلا >ُ )َ لَ-اَ& ل)J 9+,ي,#لا <#لا و! ا8!و 9Gرخjاو اي4-لا +J رفكلا <5اتم نيرJاكلا او&4Hي
M?تسي >لو 0G-وملا >-5 ليل- ا8!و 9رفكلا Eل. ني4مeملا 8خ و-ار نورJاكلا ('e! ن$ %' a<#لا
3Lوم ن Eل5 ا4ل-ي C ا4مi C @>)لوL E4عمو C ا4مi C @اولاL 7ل8لو 9<ر6ملا ا8! 1ي,#ت نورJاكلا
اولاL Z اّ4َمi ْاوV لاَL ْ>Vكوg,َ ل اَ8ِ.َو S >)Lاف4 نم ^-& نورJاكلا -Hي >ل 7ل8ل %ايوL ا&لُ= افLوم ناك نيملسملا
-& ا4!و 0نولو,ي امل ا,&ا?م >)كولس نكي >لو 9>)!اوJ +J (اOD&لا رو)W نم >Fرلا Eل5 7ل8
3وسJ ا8ك! رم$ا رمتسا ول @رفكلا ل! لاL 7ل8لو %نيرJاكلل >)ت-وم ليل,تو >يH#ت +J نوملسملا
ا8. >)فLوم <ل,4يو 9ر!اWلا +J نامي:ا او5-ا 3Lوملا ا8! او&4Hتي Eت#و 00نوملسملا ('e! ا4كرتي
Z TWْيَDْ لا َنTم َلِ ماَ 4َ$ا ُ >Vكْ يَلَ5 ْاو} Oَ 5 hاْوَ لَخ اَ8ِ.َو S @هلوL +J 3Lوملا ا8! 1#لا رو=يو 9>)سف4$ اولخ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
a_علا و! امJ
9M&ا=$ا 3ار? ا)4. aلما4$ا امو 0`امO,يل (+ش Eل5 نيكفلا (ا,تلا و! 9ايوDل ّ _علا ن.
لما4$ا نومسيو 9لم4لا /يلخ نم G8وخ6ملا /كر#لا /فخ نم (+شو …/L-لا نم (+ش ا)يJ لما4$او
' ركفلا ن ي 0/يرسL /يلاعف4ا /يلم5 ا!-H4 ا!ار4 ام-45 لما4$ا _5 /يلم5و 9نا4&لا اOي
9>ل$ا <&سي M&=$ا _عJ 9هع&ا= _5 /يلمعل ا&كترم لWي ن +Oري نم 7ا4! "يلJ %ا)&تري
+J للخو <ار?Oا /Hيت4 /يرسL /ل6سمك M&ا=$ا _5 Eل. ناس4:ا MJ-ي WيDلا& (\تم'ا نكل
0لاعف4'ا
0aWيDلا (+Hي ني نمو
ل& 9Bا A)4م ن5 Gرعش -يL ني4مeملا او#Q#Qي ن اوعي?تسي >ل >)4$ نيرJاكلا Eل. WيDلا (اH -,ل
نورJاكلا ناكو 9نامي:ا رو4 Eل. نيرJاكلا او&8Hي ن نو4مeملا لوا# -,ل 9"كعلا و! ام P-#
اوعLو 7ل8لو %>!-سافم اورش4يل ني4مeملا Eل. ا)4م نولخ-ي /4ا?& >)سف4 نم اوع4=ي ن نو-يري
0>!-ارم نم (+ش نم نو4مeملا >)4كمي >ل ام-45 WيDلا +J
-ار ا8. ا8)لو %هم=خ Eل5 ه&OF ن\5. نم نكمتي ' ني# WيDلل /سيرJ ا4اي# M,ي ناس4:ا ن.
ا8! Eل5 هلOJ +J -يQي ن هيلعJ همو=خ نم -#او -س# هHاوي ن نامي:ا ل! نم ناس4.
ناس4:ا ن >\س:ا >يلاعت نم ن -H4 اOي 9Gرارمو اWيF >=خلا ا8! -ا-Qي ا4!و 9ناس4:ا
M&َتي نكلو 9هسف4 <48لا <كتري ' Eت# 7ل8و 9/2يس& رخi هيJ ا)ع4=ي +تلا /2يسلا ل&ا,ي ' نمeملا
@روb6ملا لو,لا
C هيJ Bا Mي?4 ن نم رbك6& ا4يJ Bا E=5 نم •Jاك4 ' ا44. C
نوملسملا ناكو >\س:ا Eل5 ا-,#و اWيFو 9/مو=خ نو-ا-Qي >)يل. نيملسملا ناس#N& >)4.
0/خسار /ي4امي. 'ا&H او4اك -,ل <ولس$ا 7ل8& نوJر=تي ل2او$ا
/لماعملا (وس Eل5 نو-ري نوملسملا ْنكل 9نيملسملل >)تلماعم (وس& Bا نو=عي >\س:ا >و=خJ
G6م#و ر2& +J نوع,ي >)4NJ هJ-! 1,#ي ' >!-يك ن >\س:ا >و=خ Iري /5اسو 9/لماعملا نس#&
امك و!و 9WيDلا نم M&ا=$ا _5 و! >)لام5 لو6J >)سف4$ نورJاكلا نولخي ام-45و 0WيDلا
ريb6ت لك ن 7ل8 %<ر6ملا 1ي,#ت ن5 QHعلاو <ODلل M&اتلا يرس,لا لاعف4'ا /Hيت4 *#Oو
0ا)يJ اي4ا-Hو 'اHم 1ر?ي ام4. /يرش&لا "ف4لا +J +كار-.
<&سي ام-45 ناس4:اJ %/كر#لا& ر)Wت /ي5وQ4 /يلمع& هسف4 ن5 ر&عي ن -& ' +4ا-Hولا لاHملاو
ناس4:ا /&ي? Eل5 ليل- ا8! 9*املكلا& روbيو /5رس& لعف4ي و)J <ODلا نم ا4ول هJرعي -#اول
\J 9ا)يل5 ر?يسيو 9هت'اعف4ا نQخي ه4$ %ه4م ر8#لا <HيJ هلاعف4ا ر)Wي ' ي8لا اَUم 0<OاDلا
MمHتت ام-4عJ C >يل#لا WيF او,تا C @رb$ا لو,ي 7ل8لو %و-&ت Gرو= /ي Eل5 'و ر)Wت Eتم 3رعت
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0ليكلا ه& _يفي Eتم 3رعي -# \J >يل#لا <لL +J /مكارتم /مي-L *'اعف4ا 1وJ G-ي-H *'اعف4ا
نم -يري ' +م\س:ا Mيرشتلاو 0+كر#لا KوQ4لا& ناس4:ا لعف4يJ 9نا-Hو ه45 6ش4ي 7ار-:اJ ن8.
MOي 7ل8لو %ا&8)م 'اعف4ا لعف4ي ن >لسملا نم <ل?ي ه4كل 9لعف4ي ' >= ارH# نوكي ن ناس4:ا
Z َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو ِ "اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو َ WْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو S@ه4ا#&س لو,يJ 9اH)4م نمeملل 1#لا
@نارم5 لiY '34 ]
Eل5 <ODي ' ي8لاو 9ناس4:ا WيF +5-تسي ام Pا-#$ا نم 7ا4! ن6& 3رتعي نiر,لا ن.
نوكي ن ناس4:ا نم -يري Bاو 9/يوسلا رش&لا /عي&? Mم 1Jاوتي ' ا,ير? 7لسي ام4. 1\?:ا
ا4لو 9ناس4:ا ا8! *'اعف4ا <8)ي 1#لا +&رملا Bا نكلو 9هت'اعف4او `روعشو هف?او5 هل 9l4اس4.
@>ي!ار&. `-لو *ام ني#J 9/4س#لا Gو-,لا >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا +J
ا4.و 9ا4&ر +Oري ام '. لو,4 'و نQ#ي <ل,لاو Mم-ت نيعلا ن. C @>\سلاو G\=لا هيل5 لاL
0C نو4وQ#مل >ي!ار&. اي 7Lارف&
ناس4:او 9نQ#ي <ل,لاو 9Mم-ت نيعلاJ 9نامي:او /ف?اعلا ني& dQمي >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا ن.
0ا&8)م 'اعف4ا \عف4م نوكي ن ناس4:ا Eل5 ام4. 9Pا-#$ا >ام ّ>= نوكي '
Mي?تسي ' Pي#& ي-ي-# <لاL +J نمeملا MOي ' و)J ‚يوسلا ناس4:ا ن5 نiر,لا ر‚&عي ام-45و
Z َنيِرِJاَكْ لا Eَ لَ5 ‡GU QT5َ َنيT4Tمْeُ مْ لا Eَلَ5 ‡/ّلT8َ S@ه4ا#&س لو,يJ ريDتي ن
@G-2املاY 54 ]
ا8)J 9/فلتخملا 3Lاوملل لعف4ي ه4كل 9GQعلا Eل5 ا5و&?م 'و 9/ل8لا Eل5 ا5و&?م نمeملا "ليJ ن8.
Eل5 GQ5 <ل?تي رخi 3Lوم 7ا4!و 9\يل8 نمeملا نوكيJ ني4مeملل اعOاوتو /ل8 <ل?تي 3Lوم
Tهّللا Vلوُ سUر €-Uمَ #}م S@ني4مeملا ن5 لو,ي ه4ا#&س 1#لاو 9اQيQ5 نمeملا نوكيJ نير&كتملا نيرJاكلا
Z l4اَوْ Oِ رَو T هّللا َنXم u\ْOَ J َنوg Dَ تْ&َي ^-UHُس lعّكُ ر ْ>V !اَرَت ْ>ُ )َ 4ْيَ& ُ(pَمَ #ُر ِراّفV كْ لا Eَ لَ5 ُ(iU-Tشَ ُهَعَ م َنيT8ّلاَو
@fتفلاY %# ]
نوكي ني#J 9Pا-#vل نولعف4ي ني4مeملا U نكلو ات&اb ا,لخ G-شلا 'و 9ات&اb ا,لخ *سيل /م#رلا ن.
' ه4ا#&س Bاو 0-ي-شو يوL و)J رافكلا /)Hاوم +J نوكي ني#و 9>ي#ر و)J ني4مeملا Mم نمeملا
ِ"اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو َ WْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو S@1#لا لو,ي 7ل8ل 9-مHتم -#او <لاL Eل5 نمeملا -يري
@نارم5 لiYZ َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو '34 ]
@ل#4لاYZ Tهِ & ْ>gتْ&ِLوُ 5 اَم ِلh bTمِ & ْاوُ &ِLاَعَ J ْ>gتْ&َLاَ5 ْنِ.َو S@ل2ا,لا ه4ا#&س و!و '%& ]
'و 9>)& >يل5و 1لخلا 1لخ ه4$ 7ل8و 96?خ Eل5 ا-# <Lاعي ن نم نمeملا M4مي >ل 1#لاJ ن8.
هLو,# 7رت ول نمeملاJ 9-ع& اميJ ه4امي. +J نمeملا --)تي ' Eت# 7ل8و 9>)5ا&? >-ا=ي ن نكمي
<ا,علا MيLوت Eل5 <ر-تي نمeملاJ ا8)لو %نيملسملا 1و,# +J نولوHيو نولو=يس رافكلا نNJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
1و,# نم 1# Eل5 „رتHم ي <Lاعي 3يك نمeملا 3رعيل 7ل8و 9•?خملا نمeملا Eل5 Eت#
ن ام.و 9ه& <Lو5 ام لbم& <Lاعي ن ام. و)J 9ه&ا,ع& +,تري ن6& <لا?م اOي نمeملاو 0Bا
@ل#4لاYZ َنيرِ&اّ=لy ل €رْيَخ َوُ )َ ل ْ>gتْرَ&َ= نِ2َلَو S@1#لا لو,ل Mمتسيو 9رbك +,تري '%& ]
>ل ا8ك!و 9ا=ا=L <ا,علا MيLوت +J 1#لا نمeملا E?5 ن -ع& (ا,تر'ا A)4م 1#لا MOو -,ل
7ا4! ن ا4ل fOوي ه4ا#&س ه4. M&?لا ا8! 1لخ امل 7ل8 ه4ا#&س -ار ولو ناس4:ا M&? Bا رس,ي
dرخ نNJ 9اي5وQ4 WيDلا ن5 ر&عي ' ي WيDلا >Wك لوا#ي ن هيل5 نمeملا نو 9WيDلا& 'اعف4ا
0E,تراو ه4م َ+ِ فV شو „ر& -L ه4 `ا4عمJ ه&لL نم رم$ا ا8! نمeملا
>Wكلا ا8!و 9ه‚&ست ' *46J q-# 7ƒ&س نNJ 9اي5وQ4 WيDلا ن5 نمeملا ر&عي ' و! WيDلا >WكJ ن8.
dرخُي ه4NJ 97ل8& لاعف4'ا Eت# ل!اHتو رbك نمeملا E,ترا ا8NJ 9<ل,لا +J لاعف4'ا نامتك +4عي
و)J 9ناس#:ا /&ترم Eل. لوخ- ه46& 1#لا هف=يو 9Eل5 (ا,ترا +,تري 7ل8& و!و 9ه&لL نم WيDلا
0/&ي? /ملك& WيDلل <&سملا Eل. نمeملا نس#ي ا8ك!و S َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو Z @ل2ا,لا
Eلو$ا /ل#رملا +J WيDلا *مWك -L *4و نمeملا ا)ي 7WيF +J <&ست ي8لا 3Lوم نوكي ا8امJ
+تلا +!و /bلاbلا /ل#رملا Eل. *ل=و 97&لL نم لاعف4'ا *Hرخ ن.و /ي4اbلا /ل#رملا +J *وف5و
هسف4 WيDلل <&سملا MHاري ن -& ' S َنيT4Tسْ#ُ مْ لا }<T #ُي ُهّللاَو Z 00ناس#:ا ا)4. نامي:ا /مL لbمت
0لعJ ام Eل5 >-4يو
ي8لاJ 9>)يل. (اس نمل او4س#ي ن ني4مeملا <لا? ام-45 /ي4اس4:ا ر5اشملا ل!اHتي >ل >\س:ا ن.
Z @لاL ني# Iرش&لا M&?لا +J 1#لا نمeملا E?5 -L >\س:ا ن 3رعي >)فلا 1L-يو رW4لا نعمي
0نمeملا& E,ترا ه4كلو S Tهِ& ْ>gتْ&ِLوُ 5 اَم ِلh bTمِ & ْاوُ &ِLاَعَ J ْ>gتْ&َLاَ5 ْنِ.َو
-L نمeملا ‚ن -H4سJ C هل C و C ه4م C m& ا)&س#تو /ي-ا=تLا /يO,ك رم$ا ا8! Eل. رW44 ام-45و
<لL نNJ هل Ž >لW& >اL ه2ا4& نم ا4&ا <$ا -Hي /5اس w Eل5$ا لbملا Bو w 7ل8 لاbمو 00<سك
ن#4و هل راDي o<رم ƒ<رك Bا نNJ Bا -ا&5 نم -&عل (اس ا4اس4. ن <)J …>ولWملا Mم نوكي <$ا
@Bا& 3راعل لاL -#او ن 3رع4
a+&4اH +J Bا لعH نمل نس# \J @Bا& 3راعلا لا,J a7يل. (اس نمل نس#ت
هل <#ي نمeملا هم=خ ن نم Aتا4 رJاكلا WيF ن. 9ني4مeملا نم نيرJاكلا WيF Eل. نjا -ع4لو
%ه&او= -,في -اكي رم$ا ا8! <&س&و 9-,#لا نم +لDي رJاكلا ام4ي& /4يDO ه&لL +J "يلو نامي:ا
0S TWْيَDْ لا َنTم َلِ ماَ 4َ$ا ُ >Vكْ يَلَ5 ْاو} Oَ 5 hاْوَ لَخ اَ8ِ.َو Z @1#لا لو,ي 7ل8ل
او4ل5 >لسم >)عم "يلو Iرفك MمتHم +J او#&= ام ا8. نيرJاكلا ن 0ا)& -و=,ملا C اولخ C و
نامي:ا /&يF +J w WيDلا نم لما4$ا _5 w رم$ا ا8! اولعJ -,لو 9ني4مeملا نم WيDلا
>!و 9نiر,لا >)#OJ 3يك اوركفل ل,عت نم Gر8 نيرJاكلا ('e! -45 ناك ول 9Bا& ني4مeملاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
aني4مeملا ن5 ا-يع& لعفلا ا8! او&كترا ني8لا
ا)Dل&يو 9هلوسرل روم$ا نم َ +Jاخلا لو,ي ني4مeملل اk&ر 7ا4! ن Eل. ل=ي ن >!ريكفتل نكي >ل
0ني4مeملل لوسرلا
+D&4ي ا4!و S TWْيَDْ لا َنTم َلِ ماَ 4َ$ا ُ >Vكْ يَلَ5 ْاو} Oَ 5 hاْوَ لَخ اَ8ِ.َو Z >)ل fOفلا ا8! اوم)في >ل 7ل8 Mم >)4كل
<!8ت -,J -# 7WاF ا8NJ 9هWيF Pف4ي ن ن&Hي -L ناس4:ا نكلو 9WيDي -L ^رم 7ا4! Uن >)ف4 ْن
<OاDلاJ 0C KوQ4لا ليو#ت C m& Eمسي ام و! 7ل8و 7سف4 Eل5 لعف4ت -L و 9هيل5 لعف4تو هيل.
9هيل5 لعف4ي ن 3اخيJ 98وف4 <#ا=و ايوL نوكي -L هيل5 <ODي نمو 9/ي&OF /Lا?& •لتمي
لاL -,J 9ا8ك! /ل6سملا *ما- امو 9هلما4 Eل5 _عي ن6& هسف4 Eل5 ه&OF /Lا? <OاDلا Pف4يJ
@1#لا
@نارم5 لiY S ِروُ -}=لا ِ*اَ 8ِ& q>يTلَ5 َهّللا Uنِ. ْ>VكT Wْ يَDِ & ْاوV توُ م ْلg L Z ''# ]
\J 7ل8ل %WيDلا نم اوتومت ن Eل. رمتستس نورJاكلا ا)ي >كل ني4مeملا /WاF. ن 7ل8 E4عمو
0S ْ>VكT Wْ يَDِ & ْاوVتوُ م ْلg L Z @رفكلا Eل. ني4مeملا <8H >كتلوا#م نم ل2ا?
>!رايتخا +J "يل *وملا ن$ w `رايتخا +J "يل (+ش& ناس4:ا رمeي /5اس ه4 ا4Jر5 -L ن#4و
ريس لWيل هيل. ر-= -L رم$ا ن 7ل8 E4عمJ 9WيDلاك `رايتخا +J (+ش ني&و ه4ي& راتخي نو w
0*وملا هكر-ي Eت# WيDلا و!و هيل5 ر-,ي ي8لا رم$ا
نولWيس نكلو 9*وملا اوعي?تسي نل نيرJاكلا ن +4عي ا8)J S ْ>V كT WْيَDِ & ْاوVتوُ م Z @1#لا لو,ي ام-45و
WيDلا نم >)لا# Eل5 نولWي ا8ك!و 9نوتومي Eتم نوJرعي' >)4$ %اوتومي ن Eل. WيDلا /لا# +J
نو,&?ي ني4مeملا ن Eل5 ليل- ا8)J ني4مeملا نم WيF /لا# +J نورJاكلا >ا- امو ني4مeملا نم
0fي#= <ولس6& >)H)4م
ِ*اَ 8ِ & q>يTلَ5 َهّللا Uنِ. ْ>V كT WْيَDِ & ْاوVتوُ م ْلg L Z نيرJاكلل /ملeم Gرا84و ني4مeملل /&ي? Gراش& /يjا `8! +Jو
dرخت >لو 9ركفلا Eل5 ر?ت +تلا روم$ا& ي 9رو-=لا *ا8& >يل5 ه4 ا4ملعي 1#لا ن. S ِروُ -}=لا
@نارم5 لiYZ ُرَ&ْكَ ْ>ُ!Vروُ -ُ= +ِفh خgت اَمَ و S@ل2ا,لا ه4ا#&س و!و 0لو,لا لاHم Eل. -ع& '') ]
لم5 نم ه4ولعفي ام& (اQHلا Eل5 ?,J "يل ر-اL و)J رو-=لا +فخت ام& >يلعلا 1#لا و! >ا- امو
+J /4ماكلا /ي5وQ4لا ريF لام5$ا fOفي ن6& اOي >)يQاHي ن Eل5 ر-اL ه4كلو +5وQ4
نِ.َو اَ )ِ & ْاوُ #َرhفَ ي ˆ/َ 2Xيَس ْ>Vكْ &T=g ت نِ.َو ْ >ُ!ْeُ سَ ت ˆ/َ4َسَ # ْ>V كْ سَسْمَ ت نِ. Z @ه4ا#&س لو,ي 7ل8 -ع&و 9>!ور-=
S 000l2ْيَش ْ>ُ!ُ-ْ يَك ْ>Vك} رُOَ ي َ' ْاوg ,ّ تَتَو ْاوُ رِ&ْ=َ ت
{( 510 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ا[2ْيَش ْ>ُ !ُ-ْيَك ْ>Vك} رُOَ ي اَل اوg ,ّ تَتَو اوُ رِ&ْ=َ ت ْنِ.َو اَ )ِ & اوُ#َرhفَ ي ˆ/َ 2Xيَس ْ>Vكْ &T=g ت ْنِ.َو ْ >ُ!ْeُ سَ ت ˆ/َ4َسَ # ْ>V كْ سَسْمَ ت ْنِ.
( q?يT#ُ م َنوg لَمْ عَ ي اَمِ & َهّللا Uنِ. '%$ )
-L -#اولا E4عملا +J *ارا&علاو 9لماكلا +4Dلاو /ماتلا /L\?لا w ه4ا#&س w هلو Bا >\ك نiر,لاو
ي8لا ه4ا#&س و! ه4. 00<سا4ملا Wفللا /ي!ا4تم /L-& --#ي ه4ا#&سو 9هلوL هل >ا,م لك ن$ 3لتخت
† َنيyلَ=ُ مْ لا ّ'ِ . † l5وg4َم ُرْيَخْلا ُهUسَم اَ8ِ .َو † l5وُQَH }رّشلا ُهUسَم اَ8ِ. † l5وgلَ! َ1Tلgخ َناَس4ِ:ا U نِ. S@لاL
@dراعملاYZ َنوُ مِ 2iَ- ْ>ِ)T تَ\َ= اzَ لَ5 ْ>ُ! َنيT8ّلا '# w %3 ]
َ7اَ 4hلَ سْرََو َ7T سhفّ 4 نTمَ J ‡/َ2Xيَس نTم َ7َ &اَ=َ pَمَ و T هّللا َنTمَ J ‡/َ4َسَ# ْنTم َ7َ &اَ=َ pUم S@لاL ي8لا ه4ا#&س و!و
@(اس4لاYZ ^-يِ)َ ش Tهّللاِ& اzَفَكَ و [ 'وُسَ ر ِ"اّ4لِل (# ]
ريخلا +J /&ا=Nك ناس4;ل P-#ي ام5 >لكتي Gرمو 9ريخلاو رشلا +J "ملا ن5 >لكتي \5و لH ه4.
@لو,ي ه4ا#&سJ <ولس$ا +J اJ\خ -Hت ا)45 ر?اوخلا --=& ن#4 +تلا /يjا +Jو 9رشلا +J و
`-روي >لو 9ا|سَم هلك رم$ا -روي >ل ه4. Z اَ)ِ & ْاوُ #َرhفَ ي ˆ/َ2Xيَس ْ>Vكْ &T=g ت نِ.َو ْ>ُ!ْeُ سَت ˆ/َ 4َسَ# ْ>Vكْ سَسْمَ ت نِ. S
' >\ك ا8! @لو,ي ا4م -#اولا نNJ E4عملا +J نعمت4 ام-45و >يك# <ر >\ك ه4. C /&ا=. C هلك
0>يك# <ر '. هلو,ي
9-#او E4عم& /&ا=:او "ملا ن. @لاL (املعلا _ع& C /&ا=:ا C و C "ملا C Eل5 ن$ا 3رعت4لو
Z l5وg4َم ُرْيَخْلا ُهUسَم اَ8ِ .َو † l5وُQَH }رّشلا ُهUسَم اَ8ِ. † l5وgلَ! َ1Tلgخ َناَس4ِ:ا U نِ. S@1#لا هلوL ليل-&
@dراعملاY '# w %' ]
`رم64 ن#4J 9هترما لHرلا "م ا8NJ "وسمملاو "املا ني& /ل= -اHي. و! "ملا ن. لو,4 ا44كلو
/&ا4Hلا ه& P-#ت ' (ا,تلا نم رbك "يل رم$او "وسمملا& "املا (ا,تلا -رHم ه4$ …?,J (وOولا&
>روي -L ه4NJ /عف= ا-#او <رOي ي8لاJ %G-ايQو (ا,تلا +)J /&ا=:ا ام 9لسDلل /Hا# \J
9/&ا=:او "ملا ني& اLرJ 7ا4! ن 3رع4 ا8ك!و 9r-=لا <ي=يو 9-خلا& +,تلي 3كلاJ 9/F-=
0Z ْ>ُ!ْeُ سَ ت ˆ/َ4َسَ# ْ>Vكْ سَ سْمَ ت نِ. S @1#لا لو,ي ني#و
+Jو 00ريخلا نم ليلL و /مي4F -رHم ا)4. Gري&ك *سيلو 9/?يس& /عLاولا /4س#لا ن 7ل8 E4عمJ
@هل لو,ي نم -Hي -Lو 9sورL Gرش5 <سك -L هم=خ ن$ اWيF •لتمي نم -H4 /يمويلا ا4تاي#
و! GريD=لا /4س#لا نم WيDلا ا8! لbمو a\bم هي4H /2ام <سكي ن Eل. 7WيF رخ-ت ' ا8امل
ريخلا "م -رHم&J 0نيرJاكلل ر-كلاو <عتلا <&سي ام4. ني4مeملل +ت6ي ريخ ي ن Eل5 ليل-
a/2يسلا رم ن5 ا8امJ نيرJاكلا <عتي ني4مeملل
ني4مeملا <ي=ي (وس ي$ نو#رفي نيرJاكلا ن. Z اَ)ِ & ْاوُ #َرhفَ ي ˆ/َ 2Xيَس ْ>Vكْ &T=g ت نِ.َو S @لو,ي 1#لا ن.
هل هي-سا# Iرت „رما& P-ا# نم 7&س#و@ام#ار -سا#لا <ل,4ي ن /ي4اس4:ا +Oت,م ناك ه4 Mم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
هل ام#ار <ل,4ي `-س#ي ناك ي8لا ن ناس4. Eل5 M,ت /&ي=مو P-ا# نم 7&س# +4عيا4يم#ار
0هلH نم *4Q# ا4 Bاو @لو,يو
+J نو#رفي رفكلا ل! ناك 9' aنيرJاكلا 3Lوم نم ريDت *4اك ني4مeملا /&ا=. -تشت ا‚ملJ ن8.
Z ْ>ُ!ْeُ سَ ت ˆ/َ4َسَ# ْ>Vكْ سَ سْمَ ت نِ. S @لو,ي 1#لاJ نو4Q#ي ني4مeملل ريخ ي ريخ (اH ا8.و 9نامي:ا ل!
َ' ْ اوg,ّ تَتَو ْ اوُ رِ&ْ=َ ت نِ.َو اَ)ِ & ْاوُ #َرhفَ ي ˆ/َ2Xيَس ْ>Vكْ &T=g ت نِ.َو S 9lفيفخ lسم >)سمي ريخ ي +! /4س#لاو
0I86& 7و&ي=ي نلJ 7ل او-اك ام)م *46J 9 Z l2ْيَش ْ>ُ !ُ-ْيَك ْ>Vك} رُOَ ي
+J >)#رJ Eل5 ر&=تو 9>!ƒرش Eل5 ر&=تو 9>)توا-5 Eل5 ر&=ت ن 74م <ول?ملا ن.
>!-يكو %/5ا4م 7-45 نوكيJ ر&=ا 97سمت و 7&ي=ت /مع4لا نم >)4Q# Eل5 ر&=تو 9<2ا=ملا
ْ>Vك} رُOَ ي َ' ْ اوg,ّ تَتَو ْ اوُ رِ&ْ=َ ت نِ.َو Z 97&4اH +J Bا نوكي ن نمOتل @Bا 1تاو ر&=ا 74م لا4ي نل
0S l2ْيَش ْ>ُ !ُ-ْيَك
ي 97ريF نم q-يك ه4 و-&ي Pي#& ريDلا& ررOلا Kا,ي. Eل5 لات#تو *ي&ت ن و! -يكلا a-يكلا امو
-&كلا <ي=ي امJ 9-#او E4عم& ام!و 9-&كلاو -يكلا نم 8وخ6م -يكلا ل=و 0`رOتل 7ريDل ر&-ت
@نولو,يو 9`QH5و ناس4:ا Eي5 (+ش ه&ا= ا8. 9ناس4:ا +J يو,لا MO&لا و! -&كلا ن$ %>لeي
0ه45 +ك#ي ي8لا MOوملا +J Gو,لا /?,4 Eل. ل=وت ي /,ي,#لا -&ك <ا= ن\J
3ر5اJ ركميو *ي&ي ^-#او Iرت /5اسو 9/5اHشلا ليل- "يل *يي&تلا ن. @اولاL aنوتي&ي E4عم امو
9/)Hاوملا Eل5 ر-,ي ' ي8لا 3يعOلا -يكيو ركمي ام4. 9ركمي 'و -يكي ' KاHشلا ن$ %نا&H ه4
0>كعم نوكي Bا ن$ %ا2يش >!-يك >كرOي ' Bا او,تتو >)تاوا-5 *ايOت,م Eل5 اور&=ت نNJ
ا8)J C ?ي#م C /ملك Iرت /5اسو 0S q?يT#ُم َنوg لَمْ عَ ي اَمِ & َهّللا Uنِ. Z @>يركلا لو,لا& /يjا 1#لا لي8يو
/يعLاو /&رHت ي8 +! ا!و 0ه4م /Hا# -رشت ' +4عت @/?ا#:او 0(+ش لك& >لا5 ه4 Eل5 7ل-ي
َهّللا Uنِ. l2ْيَش ْ>ُ!ُ-ْ يَك ْ>Vك} رُOَ ي َ' ْاوg ,ّ تَتَو ْاوُ رِ&ْ=َ ت نِ.َو Z @ا-كeم ا)يJ 1#لا لو,ي %>\س:ا •يرات +J
0/يO,لا `8! 1-= رك8ي ن ا4م لك Eل5و S q?يT#ُ م َنوg لَمْ عَ ي اَمِ &
{( 511 )
( q>يTلَ5 qMيTمَ س ُهّللاَو ِ لاَتِ,h لِل َ-ِ5اَ,َ م َنيT4Tمْ eُ مْ لا V„X وَ &gت َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF h8ِ.َو '%' )
لتا,م /2امع&س 9/لL نوملسملا ناكو 3'i /b\b& رافكلا (اH w -# GوQF +J w Gرملا `8! +J ه4.
Z l2ْيَش ْ>ُ !ُ-ْيَك ْ>Vك} رُOَ ي َ' ْ اوg ,ّتَتَو ْاوُ رِ&ْ=َ ت نِ.َو S @هلوL +J `اياOL 1-= 1#لا ني&ي Eت#و 9?,J
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@/يO,لا `8! 1-= رك8او ي 9+4لعلا >)لم5 ل& +تيي&تلا -يكلا ا4! -و=,ملا "يلو
-اريو 1ل?ت @ل!$او 9را)4لا رخi @tاورلاو 9را)4لا لو @+! Gو-Dلاو 9 Z َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF h8ِ.َو S
هيJ -ار ي8لا *Lولا ا8! +J ا)يJ ناك لوسرلا ن$ %/ش2ا5 GرH# ا4! -و=,ملاو 9/HوQلا ا)&
نم روتوم لكJ 9>!-وش# اوعمH -,ل 9>!ارسو ر-& EلتL نم >)سف4$ اور6bي ن sيرL رافك
نايفس و& >)مي5Q لاL ر-& /كرعم -ع& >)4ا Eت# 9لاHر هلو ناسرJ هل ناك ر-& /كرعم
و 9نQ#لا لسF ا)4ومسي Kوم-لاJ 9نQ#لا <!8ي (اك&لا نNJ >ك\تL نيك&ت ' (اس4لل لL @ه&ا#=$
0tاتري `و5- @هلو# نم لو,ي نيQ# ناس4. +ك&ي /5اسJ 9-يHاوملا <و8
' ن)ل لL @نايفس و& لاL 7ل8ل %>ا,ت4'ا Gو8H *?&)ل ر-& EلتL Eل5 نيك&و (اس4لا *4Q# ولJ
ركسعم MمتHا [\عJو 0ر6bلا او8خ6ي ن Eل. ^-وHوم ر-& /ل6سم +J WيDلا لWي ن -يري ه4. 0نيك&ي
/ل6سملا `8! +J >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا راشتسا 7ل8 -ع&و 9-# -45 لتا,م 3'i /b\b +J رفكلا
+J '. `ا5-تسا امو 9لولس ن& +& ن& Bا -&5 و! ني,Jا4ملا ر&ك نم -#او Eل. لسرو ه&ا#=
@را=4$ا رbكو لولس ن& +& ن& Bا -&5 لا,J 9/كرعملا `8!
9ه4م ا4ل4 '. و-5 ا4يل5 لخ-ي >لو 9ا4م لا4 '. /4ي-ملا dراخ و-5 Eل. dرخ4 >ل ن#4 Bا لوسر اي
>)!وHو +J لاHرلا >)لتاL ا!ولخ- ن.و 9"&#م رش& اوماL اوماL نNJ >)يل. dرخت ' Iر4 ا4NJ
نم نورخi راشو ني&2اخ اوعHر اوعHر ن.و 9>)LوJ نم GراH#لا& ناي&=لاو (اس4لا >!امرو
@اولاLو 9>)يل. dورخلا& /&ا#=لا
ا8! <ا#= 7رتي >لو 9ا4فعOو >)45 ا4ُ&َH ا4 نوري ' ا42ا-5 Eل. ا4& dرخا Bا لوسر اي C
C او-ار ام Eل5 >),Jاو Eت# >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر يرلا
Eل5 او#ل ي8لا نWو 9ه#\س 8خو ه5ر- "&لJ هتي& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لخ-J
ناك ام Eل5 اوم-4J -يري ' ام Eل5 `و!ركتسا -L >)4 dورخلا& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
لا,J 9-عLاJ *2ش نNJ 97ل8 ا4ل نكي >لو Bا لوسر اي 7ا4!ركتسا @اولاL >)يل5 dرخ املو 9>)4م
0C لتا,ي Eت# ا)عOي ن ُهَتَمْ $ "&ل +&4ل +D&4ي ام C @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
S @/,&اسلا /يjا +J *(اH +تلا /يO,لل اL-= نiر,لا ه& ُرyكَ 8ُي ي8لا و! ا8!و 9<ر#لا Eل. اوHرخو
0Z q?يT#ُ م َنوg لَمْ عَ ي اَمِ & َهّللا Uنِ. l2ْيَش ْ>ُ!ُ-ْ يَك ْ>Vك} رُOَ ي َ' ْاوg ,ّ تَتَو ْاوُ رِ&ْ=َ ت نِ.َو
@-م#م اي رك8ا
@نارم5 لiY S ِلاَتِ,h لِل َ-ِ5اَ,َم َنيT4Tمْ eُ مْ لا V(IXوَ &gت َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF h8ِ.َو Z '%' ]
@+4عي ا4\J *و&و 9لات,لل نكام +J ني4مeملا ن?وت ي S ِلاَ تِ,h لِل َ-ِ5اَ,َ م َنيT4Tمْ eُ مْ لا V(IXوَ &gت Z و
0ناس4:ا هيل. MHري ن?ولا ن$ %ن?و همساو 9MHري ي هيل. (و&ي ناكم +J هت4?و
ي S ِلاَ تِ,h لِل َ-ِ5اَ,َ م َنيT4Tمْ eُ مْ لا V(IXوَ &gت َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َ F h8ِ.َو Z @1#لا لو,ل /ي2ا-$ا /L-لا Eل. رW4ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
<را#ي ي8لاو 9>ايLو ‚رJو ‚ رك <ر#لاو 9*ا&bلل نكام ي C -5ا,م C /ملكو 0ا4?وو G(ا&م >)ل لعHت
*فتلي ' نمOتي نيلتا,ملا Eل. لوسرلا رم ن6كJ 9نا-يملا +J € نّ?َوُ م ه46كJ 9/كرعملا +J Bا هت&bي
ن$ %نjا 74?و و! ا8! ن. ي هيJ هتUو&و هت&b ي8لا ه4?وم ريF رخi ن?وم Eل. >)4م ي
0ه& l4!ر نوكيس +4امي:ا 7ري=م
و! >ك4?و ن. @>)ل لو,تو C ني4مeملا C ن?وت ي S V(IXوَ &gت َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF h8ِ.َو Z @هلو,J ن8.
ن& Bا -&5 C >)يل5 ر‚مو %Gامرلا& (اH >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرو 0ا)& >كت&b +تلا >ك-5ا,م
ا4رو)W اوم#اJ `8! >كJا=م Eل5 اوموL C @>)ل Bا لوسر لاLو \Hر نوسمخ 82موي >!و C ري&H
0C ا4ور=4ت \J لت,4 ا4ومتير ن.و 9ا4وكرشت \J ا4ر=ت4ا -L ا4ومتير نNJ
رO#م +J /&رHتلا لعHي ن Bا (اشو %/مي4Dلا Eل. *لام >)سوف4 ن$ `8! Eل5 اور-,ي >ل >)4كل
-2ا,لا رم Kا&تا ن 7لت +تلا 7راعملا لك +J ني4مeملل ني&ي Eت# @>لسو هيل5 Bا Eل= هلوسر نم
0اومQ)4ت ن -& \J لوسرلا >تفلاخ ن. >ك4.و 0/ي-4Hلا /يلم5 +J "اس$ا و! نوكي ن <Hي
اور=ت4ا نيملسملا ن ولو 0ر=ت4ا >\س:ا ن. 9' @لو,4و 0-#V +J >Q)4ا >\س:ا @ل2اL لو,ي -Lو
aرم Bا لوسرل >ي,تسي ناك 9>لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا رم$ Gامرلا /فلاخم Mم C -# C +J
لوسر Mم >!و /&رHتلا اوشيعي ن نم -& ' ناكو 9رم$ا او8ف4ي >ل ني8لا نوملسملا >Q)4ا -,J ن8.
نولتا,ملا -ت&ا 9/كرعملا لو +J ني4مeملا Eل5 ر=4لا fير *&! ام4ي#J 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا
او8خ6يل اولQ4و ا44وكرتيو ا4ريF <\س$ا 8خ6يس @Gامرلا لا,J 9>2ا4Dلاو <\س$ا& لاDش4'ا +J
Mي8و P-# ام P-#و >)Lو?و /=رفلا Q)ت4ا هموL ني- Eل5 ناكو -يلولا ن& -لاخ Q)ت4اJ 9>2ا4Dلا
و5-ي Bا لوسر لعHJ اومQ)4او او6فك4اJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لتL ر&خ "ا4لا +J اشJو
لوسر اي @اولا,J >)&ر! Eل5 >)م\J ه&ا#= نم /ف2ا? هيل. *Qا#4ا Eت# C Bا -ا&5 ‚+ل. C @لو,يو
نير&-م ا4يلوJ ا4&ولL *&5رJ 7لتL ر&خ ا4ات 9ا4تا)مو ا42ا&p& 7ا4ي-J @Bا
/كرعملا ن$ %^را=ت4ا 'و /ميQ! ر&تعgت ' /ل6سملا ن -ك -L -#V /كرعمل +خيراتلا 1ي,#تلا ن.
0/ع2ام لاQت ' *4اك
(ارم# +J >)كر-و 9و-علا <ل? +J dورخلا Eل. -# GوQF +J هعم ناك نم لوسرلا ا5- ا!-ع&و
هيل5 Bا Eل= لوسرلا رم >اQتلا +J lسر- ني4مeملا +?عي ن -ار Bا ‚ن. 0نورJاكلا UرَJو -س$ا
0S ِلاَ تِ,h لِل َ-ِ5اَ,َ م َنيT4Tمْ eُ مْ لا V(IXوَ &gت َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF h8ِ.َو Z @1#لا لاLو 9>لسو
ا8!و 9رسي tا4H 7ا8و نمي tا4H ا8)J 9>ا)ملا KQوي ي8لا 9-2ا,لا *ايلو2سم& رك8ي 1#لا ن.
ه4ا#&س ه4 ني4مeملا 3رعي Eت# S q>يTلَ5 qMيTمَ س ُهّللاَو Z @هلو,& ا8! 1#لا لي8يو 0Gرخeم ا8!و /م-,م
ن$ %*اي4لا +J نوكي ام& C >يل5 C ه4ا#&سو 9لات,لا -5ا,م ني4مeملا و& -L هلوسر ن -)ش -L
0<لاو,لا -اي,4ا ل&L <ولL -اي,4ا ا)4كلو 9<لاوL -اي,4ا *سيلو نامي:ا ن5 KاJ- <ر#لا +J /ل6سملا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
S 000اَمُ )} يِلَو ُ هّللاَو َ \َشhفَ ت نَ ْ>Vك4T م ِناَتَفِ 2pّ? h*U مَ ! h8ِ . Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو
{( 512 )
( َنوg4Tمْ eُ مْ لا ِلّ كَ وَ تَيhلَJ Tهّللا Eَلَ5َو اَ مُ )} يِلَو ُ هّللاَو اَ لَشhفَ ت ْنَ ْ>V كh 4Tم ِناَتَفِ 2اَ? h*U مَ ! h8ِ. '%% )
('e!و 9dرQخلا نم C /ملس و4&و C 9"و$ا نم C /bرا# و4& C ام! ناتف2ا?لاو 9ن&Hلا و! لشفلاو
ن&ا 1Jا4ملا >\ك اوعمسو …/كرعملا Eل. 1ير?لا +J او(اHJ 9راسيلا tا4Hلاو نيميلا tا4Hلا او4اك
0نو&ر)يس sيرL ولتا,م ا4اري ن -رHم& ه4$ %لاتL P-#ي نل @>)ل لاL 8. 9لولس
>ك-ش4 @لاL /bرا# ن&ا Bا -&5 ن '. 0>كا4ع&ت' ['اتL >لع4 ول @لوسرلل 1Jا4ملا لولس ن&ا لاLو
0MHارتلا +J اوƒم! ن -ع& اوت&bو لات,لا Eل. اوراسJ 0>ك4ي- >ك-ش4و Bا لوسر >ك-ش4و Bا
/ل#رم +J ري=ي ر?اخلا ا8!و 9ام /يلم5 و#4 ر?اخلا 7ر#ت و! >)لا ن. aا4! C ƒ>)لا C E4عم امو
0اوت&b >)4كل 9<ا#س4:ا ر?اخ& ‚>َ ! -رHم و! >)4م P-# ي8لاJ ن8. 9lمQ5و ^-=L /ي4اb
هيت6ت ناس4:اJ 9ناس4:ا Eل. هترW4 +J +,?4م >\س:ا ن *&bُي ن ا8)& Bا -ار -,ل a7ل8 ا8املو
نَ ْ>Vك4T م ِناَتَفِ 2pّ? h*U مَ ! h8ِ. S @لا,J 0d\علا ا4ي?عيل /ل6سملا `8! 1#لا -روي 7ل8ل 0Gريbك ر?اوخ
0Z َ\َشhفَ ت
w *مم! +4$ +&لL tرش4ا -,ل ي w >! >ل +4 +4رسي ام Bاو @نيتف2ا?لا نم -#او لاL -Lو
8خ ه4$ tرJ -,ل 0Bا /ي'و +&س#و 9 Z اَمُ)} يِلَو ُهّللاَو S @>)يJ Bا لاL ني8لا نم ني *4مO +4$
0Bا /ي'و و!و 9>اسولا
GوQDلا `8! ن >لع4 ن#4و 9-ُ# GوQF لو# *اميركلا *ايjا نم /ي#وملا ر&علا ?,تل4 ا8ك!و
9G-ُعلاو --علا +J /لL >!و نيملسملا ر=4& *)ت4ا Iر&كلا ر-& GوQFو 0Iر&كلا ر-& GوQDل /يلاتلا
ريTعلا +J sيرL لاوم اور-ا=يل ام4.و 9l&ر# او-)شيل /كرعملا Eل. نوملسملا <!8ي >ل ر-& +فJ
نكلو …/لم#ملا ريعلا او)Hاوي x' Bا (اش 7ل8 Mمو 0/كم +J ا!وكرت +تلا >)لاوم$ lOيوعت
0>)ل ر=4لا (اHو 9/كوشلا *ا8 /2فلا او)Hاويل
(ا-5 >م! MƒمH -L ه4NJ 9>)مو=خ <ولL +J نيملسملل /&ا)ملا Eƒ&ر -L نكي ن.و 9ر=4لا ا8! نكلو
*ع4م -Lو sيرL "و(ر ا4ير 7ل8لو %رفكلا را&ت5ا ا)& نو-ري /&رO -ي-ستل اوعمHتيل >\س:ا
lتو&كم نQ#لا لWي ن نو-يري >!و 9/&عتملا "ف4لا fيرُي (اك&لا ن$ %>!\تL Eل5 نيك&ي ن ا!(اس4
نو&#ي +تلا /ف?اعلا /ي#ا4 نم ا8! 9('e! ر6b& 8خvل /يرش&لا "ف4لا 7ر#ت /ي-,# -يHاوم M4=يل
/كرعم ري&-تل /ليسو نوكيل اH4 ي8لا ريعلا لام& اوWفت#ا >)4NJ لاملا /ي#ا4 نمو 9/HHeم لWت ن
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>!را&ت5ا ا)يJ نو-ري
/لم# نايفس و& -اL [\bمJ 0>)&ا,5 Eل5 نو‚-َرُي او4اك >)4كلو 9l2يش اولعفي ن -ُ # ل&L اولوا# -Lو
هت&ا#=& _)4 Bا لوسر ا4-يس Eل. ا!ر&خ Eم4 املJ /4ي-ملا ا)& >Hا)ي ن -ارو 9/2ام نم /4وكم
3فخيل 1ير?لا +J /4eم نم `-45 ام E,لو l&را! ‚رفJ 9Bا لوسر dورخ نايفس و& cل&J 9>)يل.
نم >)ماع? اوكرت >)4$ C 1يوسلا GوQF C ا)4ومسي 7ل8لو 9/كر#لا +J Kرستل <او-لا Eل5 لم#لا
01يوسلا
Bا Eل= Bا لوسر نكلو Gرم نم رbك 7ل8 -ع& /4ي-ملا Eل5 اوريDُي ن رافكلا _ع& لوا# امك
Gرمو نوسمخو /2ام Gرمو /2ام >!--5 GرمJ …نيلتا,م "ر Eل5 >)يل. <!8ي ناك >لسو هيل5
>لسو هيل5 Bا Eل= هت?خ نم ناكو 0>)لمش >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا *تش [\عJو 9نات2ام
+Jو >!-ل& +J لWي ن /4ي-ملا وQDل اورمpتي ن نو-يرُي >)4 هDل&ي ناك >وL Eل. <!8ي ني#
0ليل,لا& "يل اتLو >!ركسعم
Aلاعت +تلا *ايjاو 9ناك ام ناكو 9-#V GوQDل او2يHيل اوعمHت 7ل8 -ع&و 0-#V GوQF 1&س 7ل8 لك
-5ا,م نيلتا,ملل و& >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاJ 9/كرعملا +J (اH ام& *ا(ا#ي. ا)يJ GوQDلا `8!
ƒ>! رخjا _ع&لاو 9ه4اكم 7رت نيلتا,ملا نم اOع& نكل MLاوملا 7لت +J *ا&bلا& >!رمو 9لات,لل
0Gري&كلا Bا *ايi /كرعملا `8! +J *لHت -Lو 0sيرL رافك ‚رJو 9^ريخ *&b ه4كل 9<ا#س4'ا&
اوHرخ ام4.و /كرعمل اوHرخي >ل 9/لL >!و C ر-&& C نيملسملا Eلاعتو ه4ا#&س Bا ر=4 ني#J
`8! Eل5 نور=4يس >\س:ا Eل.و Bا Eل. >)ت&س4 -رHم& >)4 "ا4 نW ام&رو 0ري5 Gر-ا=مل
9--علو G-عل ^-ا-5. 9<ا&س$ا -اف4تسا نم -& ' ه4 >)ملعي ن Bا -ار6J <ا&س$ا نوكرتيو 9Gريتولا
0-2اL هيHوتل /5ا?و
7ل8لو 9ر=4لا& ~ل\)تسا -ع& '. 6ش4ت >ل /فلاخملاو 0ناك ام نوكي ن -& 'و ناك اوفلاخ املJ
dرختس4ل ا!راو? لك +J Gر&علا ?ا4م ا4ل ني&تل %GوQDلا `8! لو# /يi نوتس -ع& اميJ (+Hيس
ن5 ا4! >\كلا نكلو 0[(اخر >)عم وHلا نوكي [ G-ا5 نير=ت4ملا ن >لع4و 0"ر-لاو /Wعلا ا)4م
lJر? ا4يل5 R,يل ا4! نiر,لا (اHJ 9/فLو Eل. dات#ي رم ا8!و 9Bا <ا&س6& نو8خ6ي ' نم /ميQ!
@Eلو$ا Gر&علا 9/Wعلاو Gر&علا ا)4م dرختس4ل GوQDلا نم
0ني4مeملا R#متل *(اH ام4. /كرعملاJ ن8. 9‚+َ & ن&ا G-اي,& نو,Jا4ملا 3لخت 9اوHرخ ام4ي# >ƒ)4
9ني,يلا نمو *ا&bلا نم هيل5 و! ام را-,م ه4م ني&يو 9اكر5 هكرعيو نمeملل +ت6ي Rي#متلاو
Eل5 /5اسلا >و,ت ن Eل. هلك •يراتلا +J /4وم6م نوكتس ا)4$ /4مeملا /2فلا R#مي ام4. 1#لاو
-45 يوL s6Hو 9/ت&اb <ولL >)ل "ا4 '. رم$ا ا8! Eلوتي ن نكمي \J 9G-ي,علا `8! /يام#
0ا)لك اي4-لا 3راخQ ا)4و- /م!و 9-2ا-شلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نيملسملا <ولL +J <=4ت ' نامي:ا -2ا,عJ 9/يرش&لا ا)5اOو +J /يرش&لا "ف4لا Aلاعي 7ل8 -ع&و
0هلك ي-,علا رم$ا 7ل8 -ع& نوكتي G-ي,علا نم /عJ- +?عت /&سا4م لك نكلو 9نامي:ا ن\5. -رHم&
*8ƒف4 نكلو 9/يرش& "وف4 >)J 9MHارتلا& *م! -L ني4مeملا نم نيتف2ا? ن 1#لا ا4ل ني&ي 7ل8لو
0ناتف2ا?لا *عHر -,ل aBا رم Eل. *(اJو *عHر > >)لا 7ل8 ناتف2ا?لا
0*-ا5 >b *Hرخ /2Jو رم$ا لو نم *=ك4 /2J >)4امي. او4ل5 ني8لا ني& ا4ير ا8ك!و
9رم$ا /يا)4 Eل. اوت&b ل& "ف4لا Pي-# -45 اوف,ي >ل /2فلا 7لت -ارJ نكلو "وف4لا *b-#ت -,ل
ني8لا نم ('e!و 9'و ر=4لا اور ني8لا Gامرلاك رم$ا نم /ي#?سلا /ياDلا Eل. *&b نم >)4مو
0اوت&b ني8لا نم او4اك >)4كلو 9*م! +تلا /ف2ا?لا نم او4اك امو 9ƒ +& ن&ا Mم ['و اوƒ رJ ام 9اوت&b
ْ-َ,َلَو S@Eلاعت هلوL ر,4لو 9لوسرلا رم اوفلاخو 9>2ا4Dلل اوLاتشا لو$ا ر=4لا 1ير& -45 >)4كل
ْ>Vكاَ رَ pَم T-ْ عَ & نXم ْ>gتْيَ=َ 5َو ِرْمَ $ا +ِ J ْ>gتْ5َQاَ4َتَو ْ >g تhلTشَJ اَ8ِ . اzّتَ# TهT4h8ِNِ& ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت h8ِ . ُ`َ -ْ5َو ُ هّللا ُ>Vكَ Lَ -َ=
ْ>Vكh 4َ5 اَفَ 5 ْ-َ,َ لَو ْ >Vكَ يTلَتْ&َيِل ْ>ُ)h 4َ5 ْ>Vكَ Jَ رَ= U >g b َGَ رTخjا V-يِرُي نUم >Vك4Tمَ و اَيh4}-لا V-يِرُي نUم >Vك4T م َنو} &T#gت اUم
@نارم5 لiYZ َنيT4Tمْ eُ مْ لا Eَ لَ5 ~لْ Oَ J وg8 ُهّللاَو '5% ]
رفكلا ركسعم ل?& -يلولا ن& -لاخJ 9رش&لا نم -# +J نتف4 ' +!و Iرخ /?,ل +ت6ت 7ل8 -ع&و
9ني4مeملا sيH 1و? 7ل8 -ع&و 9>)4كام ن5 Gامرلا لوQ4 /=رJ لDتسا ي8لا و!و 9-#V +J
ناكو 01-4خلا GوQF +J ناك -,ل a1-4خلا GوQF +J نكي >ل 9>لسي ن ل&L -لاخ نم 9ناك ام ناكو
00a*اوQDلا `8! +J هتير,&5 *4اك ني6J 97رشلا -4H Mم ا!ريF Gريbك *اوQF +J
ر-ا=ت ن Mي?تست /يرش& /ير,&5 -Hوت ' نكلو …رش&لا /ير,&5 Mم Kرا=تت رش&لا /ير,&5 ن.
ن$ %-#V /كرعم +J `رو- ر)W -,ل 91-4خلا /كرعم +J -لاخ رو- ر)Wي >ل 7ل8لو 9lي4ا&ر l&يترت
نO# +J اولW ول >)4كلو 9رش& /ير,&عل رش& /ير,&5 *ي,&J G-اي,لا رم اوفلاخ -لاخل نيل&ا,ملا
0ا-& ه&ر *اري&-ت Eل5 وف?ت ن -لاخ /ير,&5 *5ا?تسا امل هيHوتلا +J +)ل:ا A)4ملا
را=ت4ا 'و نيملسملل /ميQ! ' @اولاL -#V /كرعم اوسر- ني8لا نييركسعلا لكل +خيراتلا 1ي,#تلاو
+J <لاDلا 1يرفلا لWيو 9/كرعملا _ر ن5 l,يرJ 1يرJ +لHُي ن +Oت,ي ر=4لا ن$ %رافكلل
0sيرL *ƒرJ -,ل a*ƒ رJ و /كرعملا _ر +J *لW sيرL ل)J 0/كرعملا _ر
aنيملسملا نم ^-#او sيرL *رس ل)J 9/ل&ا,ملا /ف2ا?لا نم --5 رسeي ن6& lOي ر=4لا رسفVيو
ني,Jا4ملا نم 3لخت نم '. ا)يJ "يلو اعيمH ني4مeملا نم /يلاخ /4ي-ملا ن اومل5 -,لو 0'
0/4ي-ملا اولخ-ي ن$ +#?سلا >!QوJ >)ل!eي >لو 9لاف?$او (اس4لا نم 3اعOلاو
+مست 3يكJ 9/كرعملا _ر +J اولW 'و 9/4ي-ملا اولخ- 'و 9/مي4F او8خ 'و 9اورس \J ن8.
0/كرعملا _ر +J نوملسملا لWو 0*5ام /كرعملا ن. @ل,4لJ a^ر=4 ا8!
+J ِ لْ &ُي >ل نم Eت# 9(اخر رم$ا نوكي ر=4لا /لا# +J ا4لL امك ا44$ %/,#لا /لو?&لا Eƒ لHتت ا4!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>!-2اL <ي= ني8لاو نيموQ)ملا نكلو 9لوHيو لو=يو ر=4لا /=رJ Q)ت4ي l4س# Š(\& /كرعملا
لوسرل `ر)W •?6?ي Bا -ي&5 ن& /#ل? ن Eت# 9ل&Hلا -ع=ي ن 3عOو 9>لسو هيل5 Bا Eل=
0Gرخ=لا Eل5 -ع=يJ هي?تميل Bا
-ع& 9هت4Hو +J رفDملا 1ل# نم نات,ل# +ت6تو هتي5ا&ر *رسك ن -ع& >-لا ه4م ليسي Bا لوسرو
0لتg L -L Bا لوسر ن. @اولاLو نوفHرملا 3Hر -,ل Eت# aرم$ا نوكي ا8ام ا8!
Bا /ملك Gر=4ل t\سلا لم#ي ن نمتeي ي8لا و)J 9ا8! Mم *&bي نمJ 9Rي#متلا نم و! ا8! لكو
هلو# ناك نيملسملا لا?& نم u\?& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -,فتيو 0/5اسلا >و,ت ن Eل.
0C Mي&رلا ن& -عس C ه4. 9`-Hي \J
+J > و! (اي#$ا +J aMي&رلا ن& -عس لعJ ام +ل رW4ي لHر نَم C @>\سلاو G\=لا هيل5 لو,ي
نيع&س نعg? -Lو هتيرJ 9هسس#ت$ *&!8J @<عك ن& } +َ &V و! را=4$ا نم لHر لا,J C a*اوم$ا
9>\سلا 72ر,ي Bا لوسر @هل لاL `iر املJ 0"وL /يمرو fمر /4ع?و 3يس /&رO ني& ام /4ع?
aw 7لا# 3يك ي w 7-Hت 3يك @7ل لو,يو
ن5 اي&4 IQH ام ريخ اƒ45 Bا 7اQH @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل لL @Mي&رلا ن& -عس لاL
*OاJ >b 03ر?ت ني5 >كيJو Bا لوسر Eل. Rلَ خ ن. ر8ُ5 Bا -45 >كل "يل را=4vل لLو 9هتم
0ه#ور
/ي,& Q)ت4ا 9هلا=4& <را#ي ن Eل5 و,ي >لJ /كرعملا +J نخbV ني# 9ه4م ناك ام رخi اورW4ا
`و4خb ني8لا ('e! ن >لعيلو 0نيملسملا نا8i +J lيو- هتاملك ري=تلو 9هلا,م& <را#يل Gاي#لا
+تلا /ياDلا +! 7لتو 0/4Hلا Eل. <!ا8 ه4و 9ه&ر (ا,ل Eل. `و&رL ن '. هيJ اوع4= ام l#ارH
0نمeم لك ا!وHري
\bمJ Œ7راعملل نو5و?تي 9<ر#لا 7راعم او-)شي ن +J نiر,لا >!ر8عي ني8لا ن lOي -H4و
و! ه4ا#&س ه4$ %Eمعلاو _رملا Mم Bا هماL ر85 dرعلاو 9dر5 ناك 9tومHلا ن& ورم5
@رو4لاYZ €dَرَ# ِ_يِ رَمْ لا Eَ لَ5 َ'َو € dَرَ# ِdَرْ5َ$ا Eَ لَ5 َ'َ و € dَرَ# اzَ مْ 5َ$ا Eَ لَ5 َ"ْيّل S@ل2ا,لا &' ]
لوسر نم <ل?ي 7ل8 Mمو 9/كرعملا Eل. او&!8 -L -ْس$ا لbم /ع&ر نو4& tومHلا ن& ورمعل ناكو
هHولا ا8! ن5 +4وس&#ي ن نو-يري ƒ+4َ & ن. Bا لوسر اي @هل لو,يو /كرعملا Eل. <!8ي ن Bا
0/4Hلا `8! +تHرع& 6? ن وHر$ +4. BاوJ 9هيJ 7عم dورخلاو
ام @هي4&ل لاLو 07يل5 -ا)H \J Bا 7ر85 -,J *4 ا‚م @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هل لا,J
0لت,J هعم dرخJ 9G-ا)شلا هLQري ن Bا لعل 9`وع4مت x ' >كيل5
ر-&& -)شتسا ي8لا +4&ا ن. Bا لوسر اي >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل لو,ي رخi نمeم ا8!و
لتا,J هل ن6J C -ُ# C +J لات,لا& +ل ن86ت ن وHر6J C ا4يل5 ل&L *& اي C @+ل لو,ي ايeرلا +J هتير
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
`و&ا ناك -,ل 9ناميلا ن& /في8# +J +م\س'ا <س4لاو /ي4امي'ا /5ورلا EلHتتو 0^-ي)ش را=J لت,J
+J G-ا)شلا هLQري Bا لعل >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر& 1#لو هفيس 8خ6J lملسم ^ري&ك lخيش
+& 9/في8# ه4&ا لا,J 9ه4وJرعي 'و نوملسملا هلت,J -# ه& >لعي 'و /كرعملا +J لخ-J 9Bا لي&س
0Bاو
Bا لوسر -ارو 0نيم#ارلا >#ر و!و >كل Bا رفDي @/في8# لاL 9اوL-=و 9`ا4Jر5 ام Bاو اولا,J
0نيملسملا Eل5 ا)& *L-=ت ا4و @ناميلا ن& /في8# هل لا,J 9هتي- ي-eي ن >لسو هيل5 Bا Eل=
R#متل 9ا8ك! نوكت ن -& ' ناك -#V GوQF ن Eل5 ا4ل-ت /كرعملا +J *را- +تلا Pا-#$ا `8!
0_ر$ا +J ا!ولعيو Bا /ملك اولم#ي ن$ >)ل!eي l=ي#مت ني4مeملا
S 000ˆ/ّلT8َ ْ>gتh4ََو • رْ-َ&ِ& ُهّللا ُ>Vكَ رَ=َ 4 ْ-َ,َ لَو Z @Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا لو,يو
{( 513 )
( َنوُ رVكh شَت ْ>Vكّ لَعَ ل َهّللا اوg,ّ تاَJ ˆ/ّلT8َ ْ>gتh4ََو • رْ-َ &ِ& ُهّللا ُ>Vكَ رَ=َ 4 ْ-َ,َلَو '%3 )
رم$ا ن. @لو,ي ن -يري ه46كJ 9ر=4 Eل. را=ت4ا >-5 و /ميQ! ه&ش ا)يJ /كرعم نم >)ل,4 -,ل
G-ُعلاو --علا Eل5 او-متعت نا >كاي.و 0>كا5ريو >ك-ميو >ك4يعيو >ك&Lري ي8لا >ك)ل. رم >كل /&س4لا&
+ت6ي ام4. Bا --م ن$ 9>كل ا)يHوت 1#لا `-يري ام Eل5و Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا Eل5 او-مت5ا نكلو
0Bا --مل ل&,تسم ريDل --ملا +ت6ي 'و 9Bا --مل ل&h,َ تسمVل
0رخi (+ش لعفلا& لاعف4\ل ل&ا,لاو (+ش ل5افلاJ 9ل&ا,لا ني&و ل5افلا ني& lLرJ هيJ ن 3رع4و
@لو,4 /ل6سملا <ر,4 Eت#و 93لتخي لاعف4'ا نكلو 9^-#او نوكي -L ل5افلا ن6& @u\bم 7ل8ل ا4&رOو
G-را& 7-ي -Hتل f&=ت (اتشلا +Jو 9-ر&يل هيJ •ف4تJ l4خاس `-HتJ ه4م <رشتل +ت6ت ياشلا <وك
و!و -#او ل5افلاJ ن8. 97-ي •J-تل •ف4ت Gرمو 9ياشلا <وك -ر&تل Gرم •ف4ت 74. 96J-تل ا)يJ •ف4تJ
ولو Bا >\ك نiر,لا ن. @رخi لاbمو 9ل&اL هيJو ل5اJ هيفJ 9رخi (+ش لاعف4\ل ل&ا,لا نكلو 9•Jا4لا
ا4ل >)فشكي ل& >)يل5 Bا رتسي ' 9"ا4 هعمسي 7ل8 Mمو 9/عشاخ *ƒرخل لا&Hلا Eل5 لQ4 ه4
ْاوV توV َنيT8ّلِل ْاوV لاَL َ7ِ -4T5 ْنTم ْاوُ Hَرَخ اَ8ِ . اzّتَ# َ7ْ يَلِ. ُMTمَ تْسَي نUم ْ>ُ)h 4Tمَ و S@هتي!ول /مWع& >)#Oفيو
@-م#مYZ ْ>ُ !َ(iَوْ !َ ْاوُ عَ &ّتاَو ْ >ِ)ِ &وg لgL اzَلَ5 ُهّللا َMَ&َ? َنيT8ّلا َ7ِ 2اmَلْوV lفT 4i َلاَ L اَ8اَم َ>hلTعْ لا '& ]
7ل8 Eل5 -ري 1#لا -H4و 0ليL ام& رات)تسا `ا4عم C lف4i لاL ا8ام C @>)لوLو 9نiر,لا& اولعف4ي >ل >)4.
@-م#مYZ ْ>ُ !َ(iَوْ !َ ْاوُعَ &ّتاَو ْ >ِ)ِ &وg لgL اzَ لَ5 ُهّللا َMَ &َ? َنيT8ّلا َ7ِ2اmَلْوV S@Eلاعت هلو,& '& ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
•رْ-َ&ِ& ُهّللا ُ>Vكَ رَ=َ 4 ْ-َ,َ لَو S @هلوL +J >يك#لا هF\& 1#لا M&اتيو 03لتخم ل&ا,لاو -#او ل5افلا ن.
-Hوي >ل ناJ 9+4امي. ~ل&,تسمل Eت6تي ام4. >كل Bا --مJ ن8. Z َنوُ رVكh شَت ْ>Vكّ لَعَ ل َهّللا ْاوg ,ّ تاَJ ˆ/ّلT8َ ْ>gتh4ََو
نم (امسلا هلسرت ام ل&,تست نا Mي?تست ' *4ك ا8اJ 0--ملا -Hوي \J w (ا&لا رسك& w ل&,تسملا
نم لاسر:ا ن. 9-سافلا Kاي8ملاك لا&,تس'ا Qا)H ن$ %7لا&,تسا Qا)H fل= @7ل لو,4 --م
\J Bا ن5 ل&,تست ن -يرت *4ك نNJ ن8. 0ل&,تسي ' ي8لا و! -سافلا Kاي8لا نكل 9رمتسم *ا5ا8:ا
ْنَلَ َنيT4Tمْeُ مh لِ ل Vلوg ,َ ت h8ِ. S @هل\H لH هلو,& 7ل8 1#لا fOويو 0اميلس 7لا&,تسا Qا)H نوكي ن -&
Z َنيِلَQ4ُم T/َكِ 2\َمْ لا َنXم ~3َ 'i T/َbَ\َbِ& ْ>V ك} &َر ْ>VكU -Tمُ ي نَ ْ>Vكيِفْ كَ ي
{( 514 )
( َنيِلَQh4ُم T/َ كِ 2اَلَمْ لا َنTم ~3اَ لَ i T/َbاَلَ bِ& ْ>Vك} &َر ْ>VكU -T مُ ي ْنَ ْ>Vكَ يِفْ كَ ي ْنَلَ َنيT4Tمْeُ مh لِ ل Vلوg ,َ ت h8ِ. '%4 )
ْاوg ,ّ تَتَو ْاوُ رِ&ْ=َ ت نِ. Eَلَ& S @لو,يJ Bا --م +,لتل لا&,تس'ا Qا)H t\=. /يفيك Eلاعتو ه4ا#&س ني&يو
Z 000اَ8اmَ! ْ>T !ِرْوَ J نXم ْ>Vكوgتْ6َيَو
{( 515 )
( َنيTمX وَ سُم T/َكِ 2اَلَمْ لا َنTم ~3اَ لَi T/َسْمَ خِ & ْ>Vك} &َر ْ>V كْ -T-ْمُ ي اَ8َ! ْ>T !ِرْوَ J ْنTم ْ>Vكوgتْ6َيَو اوg ,ّ تَتَو اوُ رِ&ْ=َ ت ْنِ. Eَلَ&
'%5 )
+J ا4!و 9ر=4لا ناكJ /ل,لا Mم ر-& +J Iو,تلاو ر&=لا& لbملا <رO Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن.
cل&ملا Bا رم او,تت >لو 9ا)45 اور&=ت >لJ >ك&اعل لاس >2ا4Dلا >تير ن /5اسJ %اور&=ت >ل -#V
a--ملل [\! نو4وكت 3يكJ 00>ك4كام >اQتلا +J هلوسر ناسل Eل5
ه4. aه& Mفت4يل --ملا ل&,تسي ي8لا نم نكلو 9--ملا +?عي ي8لا و! Bا ن. a--ملا --#ي ي8لا نم ن8.
0Iو,تلاو ر&=لا Eل5 ر-ا,لا
ْ>ُ)َ ل ْاو} -T 5ََو S @ا4ل ا4&ر لاL 7ل8ل 0G-5 'و ^--5 ل,ت ' 0<ر#لا +J G‚-ُعلا ام! Iو,تلاو ر&=لاJ ن8.
9>كت5ا?تسا +J ام نو-عت >ت4 0' 9>)&لDي ه4 نو4Wت ام >)ل او-5 @ل,ي >لو Z ‡GU وg L نXم ْ>gتْعَ ?َ تْسا اUم
0ر=4لا& >كلمكي ي8لا و! BاJ 00*)ت4ا -L >ك&ا&سو >كت5ا?تسا +J ام نو-عت /5اسو
74 _رتف4ل w -ع& نمو ل&L نم Eل5$ا لbملا Bو w \bمJ 9ا8! نوع4=ي >)تاو8 +J رش&لاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ام4ي& "لاH *4و 9Gري&ك -ور?و 1ي-ا4= 9M2اO&لا& /لم#م /مخOلا *ا&رعلا 7يت6تو 0ري&ك رHات
روعش \& 7سف4 -Hتو 9هتيJا5 Eل5 -ر?لا ه&لDJ -ر?لا لQ4يل لما5 (اHو 9M2اO&لا لامعلا rرفي
9ر-,ي >لو ه&ا&س لماعلا ا8! -ف4تسا -,ل 9هت4واعمو هتر=4ل >و,تو <)ت M,يس `-Hت /5اس 74م
ا8NJ 97&ا&س >‚-Lو ل8&ا لو,ي ه46ك 0Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا& ا4لا& امJ 9هيل. `-ي -مي رم$ا هي4عي ي8لاJ
ه4. 7&ر نم ر&ك "يل ه4كلو *4 74م ر&ك ه4 >ل5اJ 974م ر&ك 3Lوملاو *)ت4ا 7&ا&س *ير ام
Z 000Tهِ& ْ>VكV &وg لgL Uنِ2َمh ?َتِلَو ْ>Vكَ ل اzَرhشُ& ّ'ِ . ُهّللا ُهَلَعَ H اَمَ و S @لو,ي ه4ا#&س
{( 516 )
( ِ>يِكَ #ْلا ِQيِQَعْ لا Tهّللا T-h 4T5 ْنTم اّلِ. ُرْ=ّ 4لا اَمَ و T هِ& ْ>VكV &وg لgL Uنِ2َمh ?َتِلَو ْ >Vكَ ل Iَرhشُ & اّلِ. ُهّللا ُهَلَعَ H اَمَ و '%& )
/ك2\ملا& و >)& >ك-مو Bا >)لQ4 ني8لا 93'i /سمخلا و 3'i /b\bلا& --ملا ن نWت ن 7ايNJ
و 7تا8& 07ل Bا ر=4 +J ?رش و! 9--ملا ا8! ن او4Wت ن >كاي. 00لات,لا Eل5 ني&ر-ملا
/5اسJ 9/يرش&لا G-املا "4eتل Iرش& ا)4كلو 9/ك2\م نو-& 7ر=4ي ن Eل5 ر-اL ه4. %/ك2\ملا&
ني4مeملا <ا&س نNJ 9--علا +J >)يل5 نيLوفتم او4اك رافكلاو 9--ملا نم Gري&ك ^-ا-5 ني4مeملا Iري
' ي8لا QيQعلا Bا -45 نم ر=4لا نكلو 9Iرشُ& -رHم /ك2\ملاJ ن8. 0ر=4لا& 1bتو ن2م?ت
َMَ?h,َ يِل S @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو 0^-& /مك# ا!ولعت ' +تلا هتمك#& ريست روم$ا لكو 0<لD€ ي
Z َنيِ&ِ2pَخ ْاوُ &Tلَ,4َ يَJ ْ>ُ)َ تِ&ْكَ ي ْوَ ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا َنXم lJَرَ?
{( 517 )
( َنيِ&ِ2اَخ اوُ &Tلَ,h 4َيَJ ْ>ُ)َ تِ&ْكَ ي ْوَ اوُ رَفَك َنيT8ّلا َنTم اuJَ رَ? َMَ?h,َ يِل '%( )
3ر?لا M?,J ريbكلا --علا و! 3ر?لا ناك نNJ aا8امل 3ر? و! ام /Jرعم& --#تي 3ر?لا M?Lو
7ل8لو 0>)Oر نم 8خ6ي ن 3ر?لا M?,J /عساو اOر و! 3ر?لا ناك ن.و 0هOع& لت,ُ ي ن
TهTمْ كُ #ِل َ<y ,َعُ م َ' ُ >V كْ #َي ُهّللاَو اَ)ِ Jاَ رh?َ ْنTم اَ)ُ =V,4َ 4 َ_ْ رَ$ا +T تْ6َ4 اّ4َ hاْوَ رَي ْ>َلَوَ S@ه4ا#&س 1#لا لو,ي
@-5رلاYZ ِ<اَ سT#ْ لا VMيِرَس َوُ !َو 4' ]
ا8! 9/ي4امي:ا _ر$ا Eل. (QHلا ا8! >O4يل ا)4م ^(QH >وي لك رسخت /‚ي•رhفV كلا _ر$ا *4اك -,ل
_ع& 8خ64 ن6& نوكي ا4! 3ر?لا M?,J 9لاملا و! 3ر?لا ن _رJاو 9_ر$ا /عسل /&س4لا&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ا)لJاوLو 9lشيرL <ا)ت GريQHلا لك 9ا)لك GريQHلا ا)&ا)ت *4اك +تلا /لQ4ملا 7ا4! >b 9>2ا4Dك لاملا
<!8تس ا)4 3رعت ل2ا&,لا لك ن$ %ا)ل _رعتت ن /لي&L Mي?تست ' <و4Hلاو لامشلل /يراHتلا
G-ايسلاJ ن8. 9sيرL Eل. <!8تس ^-F ا)4$ ا)ل _رعتت /لي&L -Hوت \J 9A#لا >سوم +J *ي&لا Eل.
Eل. >)تل#ر نو 9اومQ)4او اورسك -L sيرL لاHر ن ل2ا&,لا >لعت /5اسو 9sير,ل *4اك /مWعلاو
0هيل. نو&!8ي رخi 1يرJ ن5 نوb#&ي >)4NJ 9G--)م *#&= >اشلا
3ر? ناك ن.و 9>)Oع& لت,يJ ‡ --5 َ3ر? ناك نNJ 9G--عتم لاكش Eل5 ناك 3ر?لا M?L ن.
ناك ن.و 9/ميQ)لا >)ت6ت ار)Lو /مW5 *4اك ن.و 9/ي4امي. _ر Eل. <!8تو 8خeي ا)Oع&J _ر
0Z ْاوُرَفَ ك َنيT8ّلا َنXم lJَرَ? َMَ?h,َ يِل S لQلQتي و)J GريQHلا +J ^8وف4
Eل5 E,& Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن$ w ل=6تسيل ل,ي >ل w Z lJَرَ? َMَ?h,َ يِل S @لاL -L 1#لا ن W#ل4لو
3?علا& ا2لتمم >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ناكو 9^رو- نامي:ا +J هل ن$ رافكلا _ع&
+تلا نiر,لا *ايi *--عت 7ل8لو 9>)ي-)ي ن Bا& نWلا نس#ي ناكو 9هتم Eل5 نا4#لاو /م#رلاو
اَ8اmَ)ِ & ْاوg 4Tمْ eُ ي ْ>ّل نِ. ْ>T!ِراَbi اzَلَ5 َ7َ سhفّ 4 €Mِخاَ& َ7ّ لَعَ لَJ S@لو,ي 1#لا ا8 و! ا! 0رم$ا ا8! +J P-#تت
@3)كلاYZ lفَسَ ِPيT -َ #ْلا & ]
ْلX Qَ4g4 ْ6َشّ4 نِ. † َنيT4Tمْ eُ م ْاوV 4وV كَ ي ّ'َ َ7َ سhفّ 4 €Mِخاَ& َ7ّ لَعَ ل S@1#لا لو,ي >يركلا نiر,لا& رخi MLوم +Jو
@(ارعشلاYZ َنيTعِ Oاَ خ اَ)َ ل ْ>ُ )V Lاَ4ْ5َ h*ّ لَWَJ u/َ يi T(pَمU سلا َنXم ْ>ِ)ْ يَلَ5 3 w 4 ]
Eل. ي-ت)ي ن <#ي لوسرلاو C r\&لا 7يل5 امx4NJ C @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرل لو,ي Bاو
ْ>ُ)ّ 4ِNَJ ْ>ُ )َ &y8َعُ ي ْوَ ْ>ِ)ْ يَلَ5 َ<وg تَي ْوَ €(ْ+َ ش ِرْمَ $ا َ نTم َ7َ ل َ"ْيَل S @1#لا لا,J 9هتم +J -رJ لك نامي:ا
Z َنوُ مِ لاَW
{( 518 )
( َنوُ مِ لاَW ْ>ُ)ّ 4ِNَJ ْ>ُ)َ &y8َعُ ي ْوَ ْ>ِ )ْ يَلَ5 َ<وg تَي ْوَ €(ْ+َ ش ِرْمَ 6ْلا َنTم َ7َ ل َ"ْيَل '%) )
74Q#ي \J 9>)&8عي و. 9>)ت&وت& tرفتJ >)يل5 Bا <وتي ن '. (+ش رم$ا نم -م#م اي 7ل "يل ي
>لWلاو 0رفكلا& >)سف4 اوملW -,J >! ام 0?,J r\&لا x'. -م#م اي 7يل5 ام ي نوملاW >)4$ 7ل8
Eل5 /ي!ول$ا /ف= (افO. و! >لWلا /مLو 0`ريDل `eا?5.و 1#لا ي8 نم 1#لا 8خ و! 3رع4 امك
@نام,لYZ q>يTWَ 5 €>hلgWَ ل َ7ْ رyشلا Uنِ. S@1#لا لو,ي 7ل8لو 07رشلا و!و …Bا ريF '3 ]
@>لسو هيل5 Bا Eل= هلوسرل لو,ي 1#لا ن.
@نارم5 لiY Z َنوُ مِ لاَW ْ>ُ )ّ 4ِNَJ ْ>ُ)َ &y8َعُ ي ْوَ ْ>ِ )ْ يَلَ5 َ<وg تَي ْوَ €(ْ+َ ش ِرْمَ $ا َ نTم َ7َ ل َ"ْ يَل S '%) ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-ار ليL @B 7لم ن)يJ امو _ر$او *اوامسلا ن$ aا8امل 9Bا 7لم ن5 dرخت >ل /ل6سم `8!و
w >)&ر Eل. >!و5-ي و!و >-لا& ه)Hو نوكرشملا <ƒOخ ن -ع& w >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
لQ4و نمeي نم >)يJ ن w ه4ا#&س w هملعل Bا `ا)4J >)يل5 و5-ي ن >\سلاو G\=لا هيل5 -ار
qروg فَ F ُهّللاَو ُ (pَشَي نَم ُ<y 8َعُ يَو ُ (pَشَ ي نَمِ ل ُرِفh Dَ ي ِ_ْ رَ$ا +ِJ اَمَ و ِ *اَواَ مU سلا +ِ J اَم Tهّللَو S @Eلاعت هلوL
Z q>يT#Uر
{( 519 )
( q>يT#َر qروg فَ F ُهّللاَو V (اَشَ ي ْنَم ُ<y 8َعُ يَو V (اَشَي ْنَمِ ل ُرِفh Dَ ي ِ_ْ رَ6ْلا +ِ J اَمَ و ِ*اَ واَ مU سلا +ِJ اَم Tهّلِلَو '%# )
ا4عمس ا44$ %C ه45 Bا +Oر ~-#[V ل&H C @لوL ن -ير -# GوQF +J fم\م ن5 P-#ت4 ا44 ام&و
•يشلا لو,ل >و,لا <HعتJ w ه45 Bا +Oر -# @لاL C -# C /ملك رك8ت ني# Bا& نيJراعلا _ع&
-# *&bا C @هلو,& Bا لوسر ه&?اخي >ل @>)ل لاL >)&H5 Iر امJ 97ل8 لاL ي8لا نا-يQلا Bا -&5
نو-يرت C ه&#4و ا4&#ي ل&H -# C @Bا لوسر هيJ ل,ي >ل 9 C نا-ي)شو 1ي-=و +&4 7يل5 ام4NJ
0ه45 Bا +Oر -# @لL …Œ/&#=لا +J 7ل8 نم نس#
0Eل5$ا "ييا,ملا& ا!8خ ل& 9*4 7سييا,م& ا!8خ6ت \J /Hا# +J 7ل,5 3Lو ا8. 74. @l,&اس ا4لLو
_ع& dارختسا لو# l5رسم اbيb# lيعس Eعسيو يرHي نjا >لعلا ن$ >\كلا ا8! لو,4 ن#4و
اوعOي ن نjا نولوا#يو …ا)& >!افتت *اDل ا)ل *ا4اوي#لا ن ا4ل ني&J 9نوكلا +J Bا رارس
w >\سلا هيل5 w ناميلس Mم /لم4لا /ياك# ا4ل رك8 Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو 07امس$ا /Dلل اسوماL
@لم4لاYZ َنوُ رُعh شَي َ' ْ >ُ !َو ُ `V -وg4ُHَو V ناَمْ يَلُس ْ>Vكّ 4َمT ?ْ#َ ي َ' ْ>Vكَ 4ِكاَ سَم ْاوg لgخْ-ا Vلْ مّ 4لا اَ)} يَاي S@لا,J ') ]
*-ا5 >b ا)عم نم Eل5 WJا#ت +ك )/ي-رو( لمع& *ماLو *Hرخ /لم4 ‚ن Eل5 ل-ي لو,لا ا8!
Kراَ سُيَو -Hيو 1&استي >لعلا ن8. 0ا)لوL نم >س&تJ 9ناميلس ا4-يس ا)عمسو 9ا)تلي=J (ا4& Mم >لكتتل
"4H لكو 9لاعف4ا هل -وHولا +J "4H لكو 9ا)& >!افتي /Dل -وHولا +J "4H لكل ن *&bيل نjا
َ1ِ ?4َم اَ4ْمy لُ5 V"اّ4لا اَ)} يَاي S@ناميلس ا4-يس ناسل Eل5 ا4ل 1#لا لاL 7ل8لو 9رbاكت هل -وHولا +J
@لم4لاYZ Vنيِ&ُمْ لا Vلْ Oَ فْ لا َوُ )َ ل اَ8اmَ! Uنِ. ‡(ْ+َ ش yلV ك نTم اَ4يِتوVَو ِرْيّ?لا '& ]
Eل. <!84و Eماست4 ام-45و 01?4م ري?للJ ن8. 9>\سلا هيل5 ناميلس ا4-يسل /ي=و=خ `8! *4اكو
~*اّ 4َH نTم ْاوV كَ رَت ْ>َك S@>)يل5 -امHلا (اك& >-5و نو5رJ لi +J ه4ا#&س 1#لا لوL Mمس4 -امHلا
اَمَ J † َنيِرَخi lمْوَ L اَ!اَ4hbَرْوَ َو َ 7ِ لَ8َك † َنيِ)ِ كاَ J اَ)يِ J ْاوV 4اَك ‡/َمْعَ 4َو † ~>يِرَك ~>اَ,َ مَ و ~Kوُ رُQَو † ~نوُ يُ5َو
@ناخ-لاYZ َنيِرَW4ُم ْاوV 4اَك اَمَ و ُ _ْرَ$اَ و ُ (pَمU سلا ُ>ِ )ْ يَلَ5 h*َ كَ & %5 w %# ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ا)ل نكلو ?,J >!افتت ' _رو (امس نم -امHلاJ %<يH5 رم ه4. a_ر$او (امسلا +ك&ت ل!
>لكتت ' *ا-امHلا ن +4عي ا8! 0+4ا-Hو +ف?ا5 لاعف4. ن5 6ش4ي ام4. (اك&لا ن$ %lOي 3?او5
Z اَ)َ ل اzَ#ْوَ َ7U &َر Uنَ6ِ& Sa3يك 9ا!را&خ P-#تو 9ا)لا,b dرخت _ر$اJ 0lOي "#ت ا)4كلو 9?,J
@/لQلQلاY 5 ]
qناَخُ- َ+T !َو T (pَمU سلا Eَلِ. اzَوَ تْسا U>g b S@Kوشخلاو /5ا?لا E)ت4م +J Bا Eل. ايت _ر$او (امسلاو
@*ل=JYZ َنيTعِ 2pَ? اَ4ْيَتَ pَتَلاَL l!ْرَك ْوَ l5ْوَ ? اَيTتْ2ا ِ_ْ رَvِلَو اَ )َ ل َلاَ,َ J '' ]
lOي _ر$اJ /Hا# 74Q#ت امكو 9امامت 7لbم 3?او5 ا)ل ن. 9>!افتلا نم رbك و! ام 7ا4)J ن8.
h*َ كَ & اَمَ J S @نو5رJ _ر ن5 Eلاعت Bا لو,يو 9tرفي ن6& ل&ا,م ا)لJ ن8. +ك&ت *ما- امو 9+ك&ت
0GQيم >\كلا ا8)ل ناك امل %"ا4لا _ع& Mم 7&ت >ل ا)4 ولJ Z ُ_ْ رَ$اَ و ُ (pَمU سلا ُ>ِ)ْ يَلَ5
%`\=م MOوم @ناعOوم هيل5 Eك& نمeملا *ام ا8. @w ه)Hو Bا >رك w +ل5 >ام:ا لاL 7ل8ل
-& \J ن8. 0(امسلا +J MOومو _ر$ا +J MOوم 9هلم5 -ع=مو 9نامي:ا /مع4 نم >ر#يس ه4$
Kا,& هل *رش&تسا نمeملا *ام ا8. C @>لسو هيل5 Bا Eل= لاLو 0^روعش (+ش لكل ن >)ف4 ن
0C ا)يJ نJ-ي ن E4متت +!و '. /ع,& نم "يلJ _ر$ا
+J (+ش لكلو 9/Dل (+ش لكل ن >لعلا& *&b ا8. Eت# 7ل8 لو,4 aنjا >\كلا ا8! لو,4 ا8امل
9نiر,لا نم ا!وس#و ا!وكر-6J نامي:ا *امس4 >)يل5 *&! lسا4 هيJ ن. لا,ي 9ام!افت نوكلا "ا4H
0+ت6ت 3يك 3رع4 ' ا4ك ن.و نiر,لا +J ا)4$ هسف4 *ا8 نم ركت&ا ه4 -# +5-ي \J
h8ِ.َو Z @لا,J ا4! ا)45 >لكت 1#لا ن -H4 9/يi نيتس *8خ +تلا w -#V /كرعم w /كرعملا `8!و
-ع&و 9 S ˆ/ّلT8َ ْ>g تh4ََو • رْ-َ&ِ& ُهّللا ُ>Vكَ رَ=َ 4 ْ-َ,َ لَو Z @هلوLو … S ِناَتَفِ 2pّ? h*U مَ ! h8ِ . Z و S َ7T لْ!َ ْنTم َ*ْ وَ -َF
/?,ل `8! ن ول 0GوQDلا لمكيل +ت6ي >b 9ا4! ا)عOي (ايش6& ا4يت6يو ا)ترار# +J GوQDلا 7رتي 7ل8
9/يi نوتس ا)يJ +ت6تس GوQDلا ام4. 9ا4سف4 ا4لDش امل 9رخi KوOوم +ت6ي >b +)ت4تو GوQDلا نم
~ناعم Eل5 نiر,لا <=4ي 7ل8 -ع&و 9GوQDلا ل\)تسا '. ا4ي?عي 'و GوQDلا +J >\كلا +)4ي 3يكJ
َ' ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَ pَي S@لو,يل GوQDلا رم 7رتي w ه4ا#&س w هلعHي ي8لا امJ aGوQDلا ن5 G-يع&
† َنيِرِJاَكh لِ ل h*U -T 5V +T تّلا َراّ4لا ْاوg ,ّتاَو † َنوُ #Tلhفg ت ْ>Vكّ لَعَ ل َهّللا ْاوg ,ّ تاَو u /َفَ5اَO} م lJاَعْ Oَ اَ&Xرلا ْاوg لVكْ 6َت
V*اَواَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ>VكX &Uر نXم ‡Gَ رِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو † َنوُ مَ #ْرgت ْ>Vكّ لَعَ ل َلوُسUرلاَو َ هّللا ْاوV عيT ?ََو
ِ"اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو َ WْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو T (iUرUOلاَ و T (iUرUسلا +ِJ َنوg ,ِف4ُ ي َنيT8ّلا † َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T5V ُ_ْرَ$اَ و
ْ>ِ)ِ &وg 4g8ِل ْاوُ رَفhDَ تْساَJ َهّللا ْاوُ رَكَ 8 ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW ْوَ u/َ شِ#اَJ ْاوg لَعَ J اَ8ِ . َنيT8ّلاَو † َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو
نXم ˆGَ رِفhDU م ْ>ُ !VeiَQَH َ7ِ 2اmَلْوV † َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو ْاوg لَعَ J اَم اzَ لَ5 ْاو} رT=ُ ي ْ>َلَو ُهّللا ّ'ِ . َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي نَمَ و
€نَ4ُس ْ>VكT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL † َنيTلِماَ عْ لا ُرْHَ َ>ْعT 4َو اَ )يِ J َنيT-ِ لاَخ Vراَ)h 4َ$ا اَ)T تْ#َت نTم يِرْHَ ت q*اّ 4َHَو ْ >ِ)X &Uر
ˆ/َ WT5ْوَمَ و IŠ -ُ !َو ِ "اّ4لyل qناَيَ& اَ8اmَ ! † َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْاوُ رgWْ 4اَJ ِ_ْرَ$ا +ِJ ْاوV ريTسَJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@نارم5 لiYZ َِنيِ,ّ تُمh لyل '3$ w '3) ]
ام 9ا&رلا /يOL ا)لو اياOL Eل5 <=4ا 7ل8 -ع&و GوQDلا 7\)تسا '. 1#لا ا4?عي >ل ا8امل
<?L -يس •يشلا /Jراولا ل\Wلا <#ا= Bا >#ر @لوLو 0aGوQDلا 7لتو اياO,لا `8! ني& /L\علا
Kا,& MيمH +J نيملسملا ن ول /ي-,5 /ي4امي. „-ا&م /ل,4لا `8! نم Rلختسي ن Kا?تسا -,J
0ا4يل5 <لF رفكلا لو- نم /لو- ي$ ناك امل >)4ي5 <=4 ا!ولعH _ر$ا
>-5 و /ميQ)لا +J l&&س ناك ي8لا ن$ aا&رلا /ل6سم& *ل)تسا ا8املو 9*ا?,للا `8! >)ف4 ن -ير4و
0-2اQ لام +J Mم? هيJ ا&رلاو 9-2اQ لام /مي4Dلاو 0/مي4Dلا +J اوعم? >)4 -#V /كرعم +J ر=4لا
+,&تسي ن -يري ه4ا#&س و)J 9+)ت4تو رمت رايF Pا-#$او 9/يb-# /يOL ا4! Aلاعي ني# نiر,لاو
نوكت 'و +)ت4يو `ر&5و هتاWع& رمي -L P-#لاJ '.و 9P-#لا نامQ ريF +J Mيشيل P-#لا (ا?5
هل روفDملا لاL امك w P-#لا ن$ %/#تفتم ا)تاكلم نوكت Pا-#$ا& رمت ني# "ف4لاو 0G-2اJ هل
+تلا /يO,لا نNJ -ر&ي ن ل&L P-#لا نiر,لا لDتسي ني#J 9l4خاس نوكي w <?L -يس •يشلا
ا)يJ ام& -#V Pا-# رمت ن -ري >ل ه4ا#&س و!و 0/يرش&لا "ف4لا نم نكمتت /W5وملا ا)ل _رعتت
/4مQ ريF +J Mيشت /ي4امي. اياOL ا)& *&bيل >يركلا نiر,لا ا)لDتسيو '. *اWعلاو ر&علا نم
?سو *?,س ام46ك ا4! ا&رلا /يpJ 0>\سلا *Lو lOي >Wت4تل ا!ريFو <ور#لا نم P-#لا
0-# GوQDل _رعتت +تلا Rو=4لا
Gرم ا&رلا +J >لكتي ن Eل. -#V ن5 >\كلا نم ل,ت4ي نiر,لا لعH ي8لا ام @نولو,ي -L نوي#?سلاو
a['و ه45 >لكت ن -ع& /ي4اb
نم ا)يJ ام fOويو ?س&يل lbا-# لDتسي ن -يرُي ام4.و 9Pا-#$ا Žرeي ' نiر,لا ن. @لو,4و
نم 8خ6ي نوكلا +J P-# لك ن$ %1م5 هلو لو? هلو _ر5 هل P-#لا لعHت +تلا +4اعملا
ا8! 9\bم /ليل و نيت5اس و /5اس نوكي 9نمQلا نم ر-L و! لو? هل P-#لاو 9P-#لا ر-L نمQلا
0P-#لا لو? و!
9Kاست'ا ا)ي?عي _ر5 ا)لو 9+4مQلا P-#لا رم5 `--#ي لو? ا)ل Bا ا)يرHي +تلا Pا-#$او
-يري ' و)J 9Gريbك (ايش$ /لماش 1#لا ا)لعHيو 9/#اسم *را= lمي,تسم l?خ *4اك ن -ع&J
هي?عي _رعلا ا8! 0_ر5 هلو /#اسم هل lعساو ا,ير? `-يري ل& 9>ي,تسم ?خك ريسي ن P-#لل
+?عي ن Bا -يري 7ل8ل 9P-#لا Mم +)ت4ي -L اOي ا8!و 9(ايش$ا نم ^ريbك 8خ6ت /ي#اسم /عLر
و! P-# (ا?5 نم نjا ن#4 -يفتس4 امك 9`(ا?5 +?عيJ •يراتلا +J 1معلا و!و lbلاb ^-ع& P-#لل
0-#V GوQF
رمعلاو 9رمعلا لي?ت >#رلا /ل= ن. @لو,تل 3,ت "ا4لا لعHي ام ا8!و 9lOي >H# هل P-#لاJ ن8.
Mف4ي ن نم ['-&J 9`رم5 _ر5 نم -يQي -#او 7ا4)J 9هل >ي,تسملا ?خلا و!و --#م +4مQ -# هل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0/#اسم `رمعل +?عي و)J ن8. 9Mسو لاHم +J Mف4يو لمعي و)J ريD= لاHم +J "ا4لا
نم ['-&J 9l,م5 `رمعل +?عي ه4. aلمعي ا8امJ 9رمعلا +J IوL نوكي ن -يري رخi ناس4. 7ا4!و
7رتيو fلا=لا هلم5 نم -يQي و)J 9/عساو هتعLر *4اك ام)م `رم5 +)ت4يو هتاي# -رHمل لمعي ن
@>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لاL امك هتاي# -ع& نم رمتسي ريخ و >ل5 نم ^رb
هل و5-ي fلا= -لو و ه& Mفت4ي >ل5 و /يراH /L-= @/b\b نم '. هلم5 M?,4ا ناس4:ا *ام ا8. C
0C
+ِJ اَ)ُ 5ْرَJَ و ˆ *ِ &اَb اَ)g لْ=َ ‡/َ&Xيَ? ~GرَHَشَك u/َ&Xيَ? u/َمT لَك u\َbَم ُهّللا َ<َ رَO َ 3ْيَك َرَت ْ>َلَ S@1#لا لو,ي 7ل8لو
@>ي!ار&.YZ َنوُ رّكَ 8َ تَي ْ>ُ)ّ لَعَ ل ِ"اّ4لِ ل َلاَ bْمَ $ا ُ هّللا ُ<ِ رْOَ يَو اَ )X &َر ِنh8ِ Nِ& ~نيT# ّلV ك اَ)َ لVكV +Tتْeg ت † T(pَمU سلا
%4 w %5 ]
/كر# ري=تJ ا)عمسي نم ن8 +J •سرت ا)4$ %/&ي?لا GرHشلا لbم ا)x 4كل 9*ليL /&ي? /ملك +!
<اوbلا _ع& نNJ /ملكلا `8! ريb6ت نم lHتا4 u\عJ /ملكلا `8)ل Mماسلا لعJ املكو 9/ملكلل /عOاخ
0*ام -L ناك ولو Eت# /ملكلا `8! لاL نم Eل. -وعي
+تلا ريخلا لام56J ن8. …/&ي?لا هتملك& لا? -L `رم5 ن6كو 9sيعي لاQ ام /ملكلا `8! ل2اL ن6كJ
ناس4. 7ا4! ْنكلو 9لH6& -و-#م رمعلا ن$ %رمعلا لي?ت ا)4 ا!ا4عم "يل ناس4:ا نم P-#ت
ه46كJ 9/5اسلا >و,ت ن Eل. u'و=وم ه4م (ا?علا لWيو l,م5 هي?عي رخiو 9lOر5 `رم5 +?عي
0ناb رم5 ناس4;ل رك8لاو @نولو,يو 0^-لاخ ^رم5 هسف4ل E?5
"يل l&&س *4اك /فلاخم لو ن. 9-#V GوQF نم G-افتسملا "ور-لا fOوي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
ر=4لا >تي >لو 9نير=ت4م او-& >)4$ 9 C ر=4لا >امت. >-5 +J C @ل,4 ا45- نكلو 9/ميQ)لا +J
ا)عJاو-J ن8. 9ا)يل. اوعJ-4ا 9>2ا4Dلا اور /5اس >)4ا /فلاخملا `8! MJاو-و 9/فلاخم *b-# -L ه4$
نم نيتe4 'و ليخلا ا45 او#O4ا C @>)ل لاL +&4لا ن$ %Kورشم هHو ريF نم لاملا <ل? +!
>ك4اكم او#ر&ت \J ري?لا ا4ف?خت ا4ومتير ن.و 9ا4يل5 و ا4ل /&و4لا *4اك ن. >ك4كام اومQلا 9>كل&L
ه& رم ام ريF +J (+ش Eل. "ف4لا Mل?تJ 9Kورشم ريF ^رم ناكملا /#را&م *را= ا8)&و C
0ا&رلا ا8ك!و 9لاملل ناك ا4! Mل?تلاو Kورشم ريF ^رم ر&تعي Bا لوسر
9>!ر=4 >تي >ل نيملسملا ن +J P-#لا نم 6ش4 ي8لا رb$او 9P-#لا /4وخس نوكت ن 1#لا -ارو
w -ار6J 0Kورشملا ه)Hو ريF نم -2اQلا لاملا او&# >)4م [\يلL ن <عتلا ر-=م ناكو 9او&عتو
0ا&رلا& لماعتلل (+سلا رb$ا ناي&ل \خ-م 7ل8 نوكي ن w ه4ا#&س
ن5 -2اQلا لاملا +J Mم?لل /2يسلا راbjا fOوت +!و ا4! ا&رلا /يi -H4 ا44 +J /&سا4م `8)J ن8.
ريF ا!ر!اW +J و-&ت ^راbi fOوت +تلا 3Lاوملا نم ريbكلا هيJ نiر,لاو 9Kورشم ريF 1ير?
0?&ارتلا -كeت /,يمعلا GرW4لا نكلو 9/?&ارتم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
† َنيTتِ4اَL Tهّلل ْاوVموg Lَ و اzَ ?ْ سُوْ لا TGَ \U=لاو ِ *اَ وَ لU=لا Eَ لَ5 ْاوg WِJاَ# S@Eلاعت Bا لوL +J ل&L نم ا4لLو
@Gر,&لاYZ َنوُ مَ لْعَ ت ْاوV4وV كَ ت ْ>َل اUم >Vكَ مّ لَ5 اَمَ ك َهّللا ْاوُ رVكْ 8اَJ ْ>V ت4Tمَ iَ8ِ NَJ l4اَ&ْكُ ر ْوَ ['اَ Hِ رَJ ْ>gتhفT خ ْنNَJ %3) w
%3# ]
لا,J نيتيjا نيتا! ل&L 1\?لا ن5 >لكتي ناك Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن. @نيي#?سلا -# لو,ي -L
@ه4ا#&س
ْوَ َنوgفْ عَ ي نَ ّ'ِ . ْ>gتْOَ رَJ اَم g3ْ =T 4َJ u/َOيِ رَJ Uنُ)َ ل ْ>gتْOَ رَJ ْ-َLَ و U نV!و} سَمَ ت نَ ِلْ &َL نTم UنV!وُمg تh,ّ لَ? نِ.َو S
َنوg لَمْ عَ ت اَمِ & َهّللا Uنِ. ْ>V كَ 4ْيَ& َلْ Oَ فْ لا hاُوَ س4َت َ'َو اzَ وh ,ّ تلِل ُ<َ رhLَ ْاوg فْ عَ ت نََو ِ tاَكy 4لا gGَ -h,ُ 5 T`T -َيِ& يT8ّلا hاَوgفْ عَ ي
@Gر,&لاYZ qريT=َ & %3( ]
Eَ لَ5 ْاوg WِJاَ# Z @>يك#لا هلو,& G\=لا Eل5 Wاف#لا& رم6يو 1\?لا ن5 Pي-#لا 1#لا 7رتيو
0S َنيTتِ4اَL Tهّلل ْاوV موgLَ و اzَ ?ْ سُوْ لا TGَ \U=لاو ِ*اَ وَ لU=لا
َنوُ رَ8َيَو ْ >Vك4T م َنْوّ Jَ وَ تُي َنيT8ّلاَو S0*وملا& 1ارفلاو 1\?لا Pي-# لامكتس' 1#لا -وعي 7ل8 -ع&و
+ِJ َنhلَعَ J اَم +ِJ ْ>V كْ يَلَ5 َtاَ4ُH َ\َJ َنْHَ رَخ ْنِNَJ ~dاَرhخِ. َرْيَF ِلْ وَ #ْ لا Eَلِ . l5اَتUم ْ>ِ)ِ Hاَوْ Qَ$ u /UيT=َ و lHاَوْ Qَ
@Gر,&لاYZ q>يِكَ # qQيِQَ5 ُهّللاَو ~ 3وُرْعU م نTم Uنِ)T سgفh 4َ %4$ ]
+م\س:ا A)4ملا ن ا4ل fOتيل aا8امل 9G\=لا /يi ام)4ي& لQ4ي >b 9GاJولاو 91\?لا ن5 >لكتي ه4.
ه4$و 0لماكتم A)4م ه4. 9^-& 9GاJولا ريF 9G\=لا ريF 1\?لا ن. @لو,ت ن 7اي. 0لماكتم A)4م
dوQلاو +ت6تو …<OF ا)يJ "ف4لاو +ت6ت /يلم5 1\?لا ن Eل. ا4)&4ي ن -يري w Eلاعتو ه4ا#&س w
>ت5Qفل >)فلا نو4س#ت >ت4ك ول @A)4ملا >)ل لو,يJ 9ر-ك +J /HوQلا ل!و dوQلا ل!و /HوQلاو
0ر-ك ا)يJ +تلا روم$ا `8! >ك)Hاوت ني# G\=لا Eل.
/5اسJ 9G\=لا Eل. >اL رم ه&َQَ# ا8. ه4 ا4مل5 +&4لا ن$ 9y لَ=و 6Oوتو >L ر-ك +J نوكت /5اسو
9ا4لي# نم ر&ك *را= /ل6سملا @>)ل لL ام)ل!و /HوQلاو dوQلا ني& رتوتلا& نو#شملا وHلا -Hت
6Hل /لكشمل [\# Bا -Hوي ' I-#ت ا4و …/&ع=لا ل2اسملا `8! ل# Eل5 Bا ا4-5اسيل ل=4 اي)J
0ا)ل&L G\=لا Eل. >لسملا ا)يJ
+! ا)يل5 >كتWJا#م ن$ S اzَ?ْسُوْ لا TGَ \U=لاو ِ *اَوَ لU=لا Eَلَ5 ْاوg Wِ Jاَ# Z @لاL 1#لا ن >)ف4 ا8ك!و
نوملستستJ >كت-ش /5اس +Jو >ك,يO /5اس >كلا& +J نوكي' Bا ن$ %*اJ\خلا لك +)4تس +تلا
0G\=لا Eل. نوكي ام dو# ناس4:ا هيJ نوكي ي8لا *Lولا +J 9G\=لا نوس4تو G-شلاو 1يOلل
ن. w Eل5$ا لbملا Bو w لbملا ا8! لوLو 97&ر Eل. <!8ت ن 7يل5 G-شلاو 1يOلا *Lو +J 74.
' 3يكJ 9ا)ل! Eل. <!8ت ا)ت&OF ا8. 7تHوQ 7ل8ك 9هي& Eل. <!8ي ه&ا#= ه&رOي ي8لا -لولا
0a7&ركو 7ت-ش *Lو 7&ر Eل. <!8ت
ناكملا +J (اH S اzَ?ْ سُوْ لا TGَ \U=لاو ِ *اَ وَ لU=لا Eَ لَ5 ْاوg WِJاَ# Z @1#لا هلوL ن -H4 ا8ك!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/b-ا#لا +ت6تJ 9['و ا&رلا ن5 >لكت ه4 l=و=خو ا4! ا)4اكم +J *(اH 9ا&رلا /يi ا8ك!و 9fي#=لا
Kرش ام ريF Eل5 ^-2اQ u'ام -يري نم لك 3رعي +ك 0>يركلا نiر,لا ا8! لQ4يو P-#لا /4وخسو
Gامرلا ريFو Gامرلا @MيمHلا لمش -#V +J (\&لاJ 9`ريF Eل5و هسف4 Eل5 (\&لا ه4م +ت6يس هx4 Bا
0اOي
-,J 7رتي >ل ن. Bا Kرش ام ريF نم -2اQلا لاملاو 9Bا A)4م 3لاخت ام-45 <عتت اي4-لا لكJ ن8.
0Bا لوسر نمو Bا نم <ر#& هلك6ي نم Bا ن8i
{( 520 )
( َنوُ #Tلhفg ت ْ>Vكّ لَعَ ل َهّللا اوg,ّتاَو u/َفَ 5اَOُ م ا[Jاَعْ Oَ اَ&Xرلا اوgلVكْ 6َت اَل اوg 4َمَ i َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي '3$ )
ا8! 9ا)لك6ت +تلا /م,للا لH نم /يلاملا ل2اسملا لك ن$ %>ع4 aلكeي ل)J 9لاملا +J G-ايQ ا&رلاو
+J ŠEJاَعُ م Tهِ&ْرTس +J l4مi >ك4م f&= نم C @لو,ي >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلاو 0ل=$ا و!
0C اي4-لا هل *Qي# ام46كJ هموي *وL `-45 `-سH
نم ل&H /يكلم هعف4ت نلJ 9Q&خ 3يFر ا)يJ "يل /,?4م +J ا4م -#اولا نوكي ام-45 ه4 3رع4و
>\ك و! Z u/َفَ 5اَO} م S و Z lJاَعْ Oَ S @ه4ا#&س هلوLو Z u/َفَ5اَO} م lJاَعْ Oَ اَ&Xرلا ْاوg لVكْ 6َت َ' S 0<!8لا
ل=$ا را= ل=$ا& هت4راL ا8. Pي#& -2اQلا (+شلا @+! 3اعO$اJ 9>اW4 P-# Eل5 ي-ا=تLا
/2املا& نورش5 ا)يل5 8خeيسو w لاbملا لي&س Eل5 w /2ام لاملا ل= نوكي ام-4عJ 9lفيعO
E4عم و! ا8! 9/فيعO /2املا لعHت نورشعلاو /2املاJ ن8. 0نيرش5و /2ام KومHملا f&=يJ G-2افك
03اعO
ام-45و 9^-ي-H لام "ر f&=تس نيرشعلاو /2املا ن -H4س ا44. aC /ف5اOم C E4عم ن5 ا8امJ
ام ا8!و 9lOي *ف5وO 3اعO$اJ ن8. 9اOي نيرشعلا Eل5و /2املا Eل5 G-2اJ 8خ6تس /4س رمت
-)5 +J MLاولا ن$ %' Œa/ف5اOم 3اعO ريD& هلك64 ا44 ا8! E4عم ل!و 9<كرملا f&رلا& Eمسي
0ا8ك! ناك >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
lJاعO نكت >ل ا8NJ 9/ف5اOملا 3اعO$ا و! +)4ملا نو نiر,لا >)J ا4 @-#او 7ل لو,ي -Lو
لbم نكلو a?,J لاملا ل= Eل5 G-2اJ /&س4 +J لbمتي l?يس& l#&ر 8خ6ت ن f=ي ل)J /ف5اOم
@Gر,&لاYZ َنوُ مَ لhWgت َ'َ و َ نوُ مT لhWَت َ' ْ >Vكِ لاَوْ مَ V"وV eُ ر ْ>Vكَ لَJ ْ>g تْ&gت ْنِ.َو S@Bا لوL Eل. `-ر4 ل2ا,لا ا8!
%(# ]
<وشي 'و هلام "ر -و-# Eل. ناس4:ا -وعي ن +Oت,ت /&وتلا ن fOوي >يك#لا لو,لا ا8! ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
MLاولا ناي&ل ?,J *(اH -L +)J Z u/َفَ 5اَO} م lJاَعْ Oَ S /ملك -H4 ام-45و 0<كرم و ?يس& f&ر 7ل8
0ا)ماي +J ^-2اس ناك ي8لا
C /ملك Iر4 /5اس lم2ا- لو,4و Z َنوُ #T لhفg ت ْ>Vكّ لَعَ ل َهّللا ْاوg ,ّ تاَو S @/ي‰ل u\يي8ت 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
هلامH *اف= لك& Bا ني&و >ك4ي& /ياLولا نوكت ل!و 9/ياLو Bا ني&و >ك4ي& اولعHا +4عي C او,تا
ني&و >ك4ي& اولعHا @+4عي Bا او,تاJ ن8. 9ي8eيو >لeي اممو <عتي امم نوكت /ياLولاJ 9' aهل\Hو
@هلوL لbم +)J Z َهّللا ْاوg ,ّ تاَو S @1#لا لو,ي ام-45و 9/ياLو >ا,ت4او ر)Lو *ور&H نم هل\H *اف=
0ل\Hلا *اف= -و4H نم -4H را4لا ن$ 9 Z َهّللا ْاوg ,ّ تاَو S
+J نمeملا <يFرتل +ت6ت `8! C t\فلا C /ملك ن 3رع4 Z َنوُ #Tلhفg ت ْ>Vكّ لَعَ ل S @1#لا لو,ي ام-45و
(ا,&& 1لعتم ه4$ `ار4و 9*Lو لك +J `ار4 ي8لا "#ملا (+شلا نم ا)& 1#لا (اH -Lو 9Bا A)4م
0-=#ت 7ل8 -ع&و 9يورتو ر8&تو Pر#ت *4 9/#\فلاو KرQلا و!و 9ا4تاي#
<5اتملاو 9ر8&لا +J +تلا <5اتملاو 9Pر#لا +J +تلا <5اتملا ن 7ل fOوي ن -يري و)J ن8.
)نيتليك( 8خ6ي t\فلاJ 9-ا=#لا /5اس /Hيت4لا Iرت *4 aا)تHيت4 Iرت Eتم ا)لك E,سلا +J +تلا
R,4 ه4$ %نQخملا *=,4 *4 @هل لو,4 'و 9نا-J M&ر KرQي +ك ه4Qخم نم fم,لا نم
Eل5 `-ي MOي -ا=#لا >وي +ت6ي 9KرQي >لو ه4Qخم نم R,4ي >ل ي8لاJ 7ل8لو 9G-ايQلل نQخملا
Œ824ي# >-4لا Mف4ي 'و lم-ا4 `-خ
-وعيس ه4 '. ^ريbك l2يش 7تكر# نم 8خ ن.و 97&عت ن.و A)4ملا ن. @ا4ل لو,ي ن -يري 1#لا ن.
@هلوL +J لbملا Bا ا4ل <رO -,لو 9لمعلا Eل5 7لا&L.و 7تي4 <س# ريخلا& 7يل5
Z q>يTلَ5 €Mِساَو ُ هّللاَو ُ (pَشَ ي نَمِ ل g3ِ5اَOُ ي ُهّللاَو ‡ /U&َ# g/َ2Xم ‡/َ لV&4ُس yلV ك +ِJ َلِ &اَ4َس َMْ&َس h*َ تَ&4َ ‡/U&َ# ِلَ bَمَ ك S
@Gر,&لاY %&' ]
74م 8خeت /5اسJ ن8. 9/2امع&س 7ي?عت ا)4كل 97-45 ام R,4تJ 74م ا!8خ64 /&# 9fOاو رم ا8!
ه,لخ نم 1لخ +J لbملا 7ل8 Bا ا4ي?عيو 0ا8ك ر-L -يQتس 74 ْرX-َL ام4. 9*=,4 74. @ل,ت ' /&#لا
Bا 1لخ نم 1لخ ناك ا8NJ 0/2امع&س 7ي?عتJ /&# ا)ي?عت *4 9(ام=لا _ر$ا 9_ر$ا و!و
lJاعO _ر$ا `8! ‚<َ ر 7ي?عي \J 0*ي?5 ام 3اعO 3اعO 7ي?عي _ر$ا و!و
ن5 >لكتي /5اس ه4NJ 7ل8 -ع&و 9هت,ي,# Eل5 Vt\َفلا و! ا8! 9(ا?علا لQH Eل5 ر-اL ه4. a/ف5اOم
0lOي را4لا +,تت 74كلو ?,J t\فلا 8خ6ت نل 74. @7ل لو,ي t\فلا
S َنيِرِJاَكh لِل h*U -T 5V +T تّلا َراّ4لا ْاوg,ّ تاَو Z @ه4ا#&س 1#لا لو,يJ
{( 521 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
( َنيِرِJاَكh لِل h*U -T 5V +T تّلا َراّ4لا اوg,ّتاَو '3' )
G‚ رOم 74م <لسيو t\فلا /عف4م 7ل <Hوي ه4. 9/عف4م V<اHي.و 9GرOمل € <لس @ناتل6سم هيفJ ن8.
@نارم5 لiYZ َQاَJ ْ-َ,َ J َ/ّ4َHْلا َلT خْ -Vَو ِ راّ4لا ِنَ5 َtِQْ#ُ Q نَمَ J S@Eلاعت لو,ي 7ل8لو 0را4لا ')5 ]
ه4ا#&س ا4&ر ن +J <&سلا ا8!و 9ري&كلا Qوفلا و! ا8! ن. a/4Hلا لخ-Vو را4لا ن5 tQ#ُQ ا8. ه4$
نامي:ا ا4اH4 3يك 3رع4 +ك aا8امل 9ا)يل5 nرم4و را4لا ا4يرVيس ?ار=لا Eل5 ريسلا /5اس Eلاعتو
Eل5 ه& (اH ي8لا Bا A)4م Kا&تا +! /ليسولا ن. aرا4لا +,ت4و fلف4 +ك /ليسولا امو 9`8! نم
Z َنوُ مَ #ْ رgت ْ>Vكّ لَعَ ل َلوُ سUرلاَو َ هّللا ْاوV عيT ?َ َو S @هلوسر ناسل
{( 522 )
( َنوُ مَ #ْرgت ْ>Vكّ لَعَ ل َلوُسUرلاَو َ هّللا اوVعيT ?ََو '3% )
9745 لوQت >b /&عتملا +J M,ت ن و)J (افشلا ام 9/&عتملا +J 7عLوي ' +J EلHتت C /م#رلا C و
Z ˆ/َمْ #َرَو € (pَفT ش َوُ ! اَم ِنiْرg,ْ لا َنTم VلXQَ4g4َو S0/م#رلا 8خ64سJ (-&لا نم A)4ملا ا48خ ام ا8. ن#4J 7ل8ل
@(ارس:اY )% ]
ا48خ ام ا8. EلHتت /م#رلاو 9lH\5 نiر,لا نوكيو هيJ ا4?روت ي8لا <48لل /لاQ. و! (افشلا ن.
نXم ‡Gَ رِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو 0<5اتم /ي ا4ل +ت6ت \J /يا-&لا +J A)4ملا
Z َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T5V ُ_ْ رَ$اَ و V*اَ واَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ >VكX &Uر
{( 523 )
( َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T 5V ُ_ْ رَ6ْلاَو V*اَ وَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ >VكX &َر ْنTم ‡Gَ رِفhDَ م Eَلِ. اوُ 5ِراَسَو '33 )
اميJ >-,تت ن E4عمو 9+D&4ي اميJ >-,تلا @+! /5رسلا ن. 9/لHعلا ا)ل&ا,م w ا4Jر5 امك w /5رسلاو
نم هترايس& ناس4:ا Kرسي ام-45 7ل8 Eل5 لاbملاو 9لL l4مQ 8خ6ي P-#لا لعHت 74 @+D&4ي
نم ['-&J 9لL نمQ +J *ارتم وليك Gرشعلاو نيت2املا M?,ي ن لوا#ي و)J /ير-4كس:ا Eل. Gر!ا,لا
>-,تلا @+! /5رسلاJ ن8. 0نيت5اس ه4م 8خ6ت +ك Kرسي و)J Gرايسلا +J *ا5اس P\b ه4م 8خ6ت ن
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>وم8م (ا?&:او 9G-وم#م /5رسلاJ 0(ا?&:ا @ا!-Oو 9G-وم#م +!و 9+D&4ي اميJ
ن8. 9tو-مم +46تلاو 9 C +46تلا C ا)ل&ا,م 9/موم8م +!و 9+D&4ي ' اميJ >-,ت C /لHعلا C نكل
لbملاو 9tو-مم +x46تلا ا)ل&ا,مو 9/موم8م /لHعلاو 9>وم8م (ا?&:ا ا)ل&ا,مو 9G-وم#م /5رسلاJ
0/ما-4لا /لHعلا +Jو /م\سلا +46تلا +J @لو,ي +&عشلا
74$ 9/5رس& /4Hلا او8خو GرفDملا او8خ @ي Z ْ>VكX &Uر نXم ‡Gَرِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S @لو,ي 1#لا ن.
%ريخلا لام5 نم \م5 و ني-لا لام5 نم u\م5 لHeت ن 7اي. 9اي4-لا +J E,&تس >ك 3رعت '
ي8لا E4عملا و! ا8! 9/4Hلا 8خو GرفDملا 8خو 7تاي# /=رJ Q)ت4اJ 0' > هل E,&ت 3رعت ' 74$
0C ^-F *ومت 746ك 7ترخj لم5او ^-& sيعت 746ك 7اي4-ل لم5ا C M2اشلا رb$ا هيJ +ت6ي
MمHا +4عي @^-& sيعت 746ك 7اي4-ل لم5ا @E4عم& /يسف4لا >)تا&ول?م ي-eي lم)J ا)م)فت "ا4لا
7تاJ ام ن و! fي#=لا نكل l#ي#= lم)J ا8! "يلو 9/ماي,لا >وي Eت# 7يفكَ ي +ك اي4-لا نم ريbكلا
0ه& لHعت ن 7يلعJ Gرخjا رم اUم 9^-F `8خ6تو [\يو? sيعتس 74 ر&ت5اJ >ويلا اي4-لا رم نم
*ا#اسملا ن 3رع4 ن#4و Z ُ_ْ رَ$اَ و V*اَ واَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ >VكX &Uر نXم ‡Gَ رِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S
ن#4J هلو? نم لL هOر5 ي8لا ام4. 9lع&رم نوكي هOرعك هلو? ي8لا ن$ 9_ر5و ƒ لو? ا)ل
و! _رعلا ن 3رع4 Z ُ_ْ رَ$اَ و V *اَواَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 S 1#لا لو,ي ني#و 9 C \ي?تسم C هيمس4
و!و هJرع4 امل -ع&لا Mسو6& /4Hلا +J لL$ا -ع&لا هƒ &ش ه46كJ 9`ار4 امم Mسو ا)4 ي 9ني-ع&لا لL
اّمم Mسو ا)Oر5 ناك ا8NJ 0`ار4 اUمَ م Mسو ا4ا?56J اOع& ا)Oع& Mم /,=تلم _ر$او *اومسلا
0ن#4 هJرع4 ' -# ه4 aا)لو? امJ 3رع4
@لو,4و aن8. ا)لو? ني6J 0Z ُ_ْرَ$اَ و V *اَ واَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 S @لا,J ا)Oر5 نّي& ا8امل ل2اL لو,ي -L
Z َ_ْرَ$اَ و ِ *اَ واَ مU سلا ُه}يTسْرVك َMTسَو S@لو,ي ه4ا#&س هx4. a?,J نوكلا +! _ر$او *اومسلا ل!و
@Gر,&لاY %55 ]
0C G\J +J 7لم ا!ا,ل /,ل#ك '. ام)4ي& امو _ر$او *اومسلا ام C @>لسو هيل5 Bا Eل= لو,يو
aBا 7لم نم `8! *سيل
Œ/ل6سملا *)ت4او *ع4V =و *2ي! ي C *-5V C E4عمو 9ني,تملل *-5V -L /4Hلا `8! ن Iر4 ا8ك!و
@لو,يJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر 7ل8 -كeي
0C *لعفل ا)4م 3ا?,& >كيتi ن *2ش ولو /4Hلا ‚+ل5 *Oر5 C
-وHولا نكلو 97ل8 -ع& نم -Hويسو -وHوم ريF P-#لا ن +4عي -L P-#لا& را&خ:ا ن$ aا8امل
E)ت4ا -L رم ا!ا4عمJ C *-5V C @لو,ي ام-4عJ 9اعLاو را= `-وHو ن$ %-Hوي ' ن +ف4ي P-#لل
ل2اسو 8خ6يو >ك-45 اي4-لا +,ترت ن Eل. رWت4يو اي4-لا *اماخ نم 8خ6ي نلو 9`-ا-5. نم 1#لا
0' 9/4Hلا ا)& -عيل >تي,ترا امم ‚-اومو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
9 C رش& <لL Eل5 ر?خ 'و *عمس ن8 'و *ر ني5 ' ام ا)يJ C @لا,J ا)45 ه4ا#&س ر&خ -,ل
امو 0ا)4م lFورفم /ل6سم نوكت C *-5V C @لو,ي ام-4عJ 9 C نك C m& ا)لك /4Hلا ه4ا#&س -5و
9ني,تملل *-5V /4Hلاو 9ه4م rورفم ا)ل&ا,م Eل. و ا)يل. ري=ملاJ ن8. ا)4م lFورفم /ل6سم *ما-
0aنو,تملا >! نمJ
{( 524 )
( َنيT4Tسْ#ُ مْ لا }<T #ُي ُهّللاَو ِ "اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو َ WْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو ِ (اUرUOلاَ و ِ (اUرUسلا +ِJ َنوg ,ِ فh 4ُي َنيT8ّلا
'34 )
`8! ا4ي?عتس w -#V /كرعم w /كرعملا ن$ Z َWْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو S ني,تملا *اف= نم _ع& `8!
هتيلو 0لت,ُ ي >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس >5و (ا-)شلا -يس و!و GQم#J 0lOي Gرو=لا
`8!و 0لت,لا نم رbك رم ا8!و 9 C -4! C هتك\J -&ك و!و ه4م MO& 8TخV و 9ه& لybُم ه4كلو ?,J لت,ُ ي
0(+4- نDO ا!ا4عم
`-&ك *8خ C ^-4! C ن. @هل اولاLو GQم# لت,م ر&خ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل (اH ام4ي#و
+J GQم# نم lOع& <8عيل Bا ناك ام C @لاL 9ا)يل5 /UيT=َ 5 Bا ا)لعH 8. 9ا)تWفل >b ا)تDOمو
ن6كJ را4لا لخ-ت ام-45و 9اي\خ ا)مسH +J *لbمتل ا)تلك ولو 9را4لا Eل. <!8تس ا)46ك C را4لا
/عO&لا 7لت Wفلتو (+,لل 6ي)تتو sيHت ا)سف4 لعHي ا)&ر ن -& \J 9را4لا لخ- GQم# نم lOع&
0(ا-)شلا -يس -&ك نم ا)تك' +تلا
ن2ل C @لا,J GQم# لت,م ا)4. 0+,ل ام MWJ ا)46& /b-ا#لا `8! >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا ه&ش -Lو
0C >)4م \Hر نيb\b& نلbم$ ن?اوملا نم ن?وم +J sيرL Eل5 Bا +4رفW
+Jو هيل. رش&لا <# نم -#او +J Bا لوسر -45 هتمLو P-#لا Gور8 8خ6يل WيDلا >Wك (اH ا4!و
َوُ )َ ل ْ>gتْرَ&َ= نِ2َلَو T هِ & ْ>gتْ&ِLوُ 5 اَم ِلh bTمِ & ْاوُ &ِLاَعَ J ْ>g تْ&َLاَ5 ْنِ.َو S@1#لا لوL لQ4يو 9ه&OF P-ا# ر&ك
@ل#4لاYZ َنيرِ&اّ=لyل €رْيَخ '%& ]
لQ46J هلوسر ا8!و 9رايF$ا نم لاعف4'ا ن$ %-#$ لعف4ي ' w هل\H لH w ا4&ر ن 3رع4 +ك
و!و 9WيDلا >Wك& رم$ا ا4! +ت6يو Z Tهِ & ْ>gتْ&ِLوُ 5 اَم ِلh bTمِ & ْاوُ &ِLاَعَ J ْ>g تْ&َLاَ5 ْنِ.َو S @هيل5 w ه4ا#&س w
/يOL ا)عيشُي 7ل8 -ع&و 0C -#q C P-# +Jو لوسرلا Rخت /ل6سم +J رم$ا ا8)& +ت6ي ه4ا#&س
Mم *4اك ا)4$ %Bا لوسر نو- "ا4لا Mم نوكتو 0<ر#لا +J *4اك امك >لسلا +J نوكتل /ما5
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
vمت ن >Wكلا ل=و 0*ايƒ س#لا نم G8وخ6م /يو4عملا روم$ا لك ن 3رع4و Z َWْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو S
-45 (املا ل,4 (ا5و *4اكو 9+Oاملا +J C ا,سلا C ا)لم#ي ناك w 3رع4 امك w <َرِ,لاو 9/&ْرِ,لا
l?&ر ا)سر ?&qُر ي ا)سر Eل5 ‚-g ش (املا& /&ر,لا *2لُم ا8NJ 9rو&-م -لH نم +!و 9<رعلا
9ا)?&رو ا!vم ي C /&ر,لا >Wك C @لعفلا ا8! ن5 لا,يو 9ا)يJ ا‚مَ م (+ش dرخي ' Pي#& lمك#م
>WكتJ (املا dرخت ا)ت4ويل نمJ /&ا-لا ر)W Eل5 و -#او ر)W Eل5 MOوت ام-45و /4يل /&ر,لاو
0(+ش ا)4م dرخي ' +ك >اك#N& ?&رتو
لاعف4ا ه4$ "ف4لا +J dاي)لا M4مي ' Bاو 9ا)Hي)ي ه4. 9/يرش&لا "ف4لا +J لعفي WيDلا 7ل8ك
0+4اس4:ا نيوكتلا +J ا)&ا&س M4مل Bا ا!-ري >ل ول /يعي&?لا *'اعف4'او 9+عي&?
ام Mيرشتلا نم MOيو 9Kو4لا (ا,&ل ا!-يري و! 9/يس4Hلا GQيرDلا @\bم (ايش$ ا!-يري و! ام4.
' -ي-# نم <لاL +J U<َ =ُ ي ن نمeملا نم -يري ' >\س:ا ن. 9WيDلا لاعف4ا 7ل8كو 9?,J ا)&8)ي
9P-#لل <سا4ملا لاعف4'ا نكل 9lOي Pا-#vل لعف4ي ن نمeملل -يري ه4ا#&س و! 9' 9هل 3?او5
0رم-ملا لاعف4'ا& +ت6ي 'و 9رمbملا لاعف4'ا +ماسلا لاعف4'ا
^-UHُ س lعّكُ ر ْ>V!اَرَت ْ>ُ)َ 4ْيَ& ُ(pَمَ #ُ ر ِراّفVكْ لا Eَلَ5 ُ(iU-T شَ ُهَعَ م َنيT8ّلاَو T هّللا Vلوُ سUر €-Uمَ #}م S@1#لا لو,ي 7ل8ل
@fتفلاYZ l4اَوْOِ رَو T هّللا َنXم u\ْOَ J َنوg Dَ تْ&َي %# ]
3?او5 M4=ي ي8لا و! 3Lوملا نكلو 9/م#رلا Eل5 'و 9G-شلا Eل5 l5و&?م "يل نمeملاJ
@G-2املاYZ َنيِرِJاَكْ لا Eَ لَ5 ‡GU QT5َ َنيT4Tمْ eُ مْ لا Eَلَ5 ‡/ّلT8َ S@لو,ي ه4ا#&س 1#لاJ 9ناس4:ا 54 ]
هيخ Eل5 /ل8 9ا8ك! نمeملا لعHي +4امي:ا A)4ملا @لو,4 alعم q QيQ5 qليل8 و! نم 7ا4! ل!و
0Pا-#$ا +J اولعف4ي ' +ك <لاL +J ني4مeملا <=ي ' >\س:اJ ن8. 0رJاكلا Eل5 GQ5و نمeملا
Eك&و لعف4ا -,ل a>ي!ار&. ه4&ا *ام ني# >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لعف4ي >ل @رخi لاbمو
لعHي نكلو Pا-#vل لعف4ي ن نمeملا -يري و! ل& 0رH# نم نمeملا -يري ' Bا ن. 0نQ#و
<ل,لا ن.و Mم-ت نيعلا ن. C @ه4&ا 1ارJ -45 Bا لوسر ا4-يس لاL 7ل8لو 9P-#لا ر-L Eل5 لاعف4'ا
0C نو4وQ#مل >ي!ار&. اي 7Lارف& اx4.و ا4&ر +Oري ام '. لو,4 'و نQ#ي
Aي)ي ام4ي# نمeملا هيل. dات#ي WيDلاو 9ه‚Hوم لاعف4ا ل& 0<رلا ?خسي ام لاعف4'ا /W#ل لو,4 'و
نس# Eل5 ا&لاF لاعف4'ا لعHي ' ي 00همWكي ن نمeملا Eل5 نكلو 9Bا A)4م ن5 l5اJ-
و ل&:ا ن 3رع4 ن#4 @7ل8 لاbم 0"#م رم نم 8وخ6م w ا4لL امك w >Wكلاو 0ري&-تلاو 7ولسلا
9u\bم لمHلاك Gرشا&م ا)4م I8Dتي Iرخو 9>اع?لا ا)يJ نQتخُي G-#او 9نات-عم ا)ل +تلا *اوامHعلا
0رتHي ه4.
ا8NJ 0رارتH'ا و! ا8! 9هDOميو /يJاO:ا G-عملا نم >اع?لا MHرتسي ي لمHلا رتHي @E4عمو
َWْ يَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو Z @لو,ي ه4ا#&س 1#لاو 0>Wك -L لمHلا ن. @لا,ي رارتH'ا ن5 لمHلا M4تما
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0S ِ"اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو
ن @لاعف4'ا >Wك E4عمو 9همWكتو "ف4لا +J E,&ي -,J 9هتا8 +J لاعف4'ا ني& lLرJ 7ا4! ن. @ا4لLو
وفعلا ام 0لاعف4'ا ا8! tامH f&كي هx4كلو 9+لاعف4'ا KوQ4لا Qي# Eل. هHرخي ن Mي?تسي ناس4:ا
/bلاbلا /&ترملا ام 0/ي4اb /&ترم +! `8!و 9P-#ي >ل رم$ا ن6كو 97&لL نم WيDلا dرخت ن و)J
G(اس:ا& ل-&تست 74. ل& 9<س#J -#لا ا8! -45 3,ت ' 74 ي %u\&ا,م [ 'اعف4ا لعف4ت ن @+)J
0وفعلا @/ي4اbلاو 0WيDلا >Wك @Eلو$ا @ل#ارم P\b 7ا4)J ن8. 07يل. (اس نم Eل. ناس#:ا
0هيل. •سملا Eل. نس#ي ن6& وفعلاو >Wكلا ناس4:ا QواHتي ن @/bلاbلاو
نل lOي 7ل ل&ا,ملاJ 9لعف4تو 7WيF >Wكت >ل ن. 74$ %ني,يلا <تارم +J (ا,تر'ا و! ا8!و
WيDلا لWي -Lو 9<ODلاو G-#لا& 7!اHت •لتميو 97لاعف4ا يواسي Pي#& هلاعف4ا ?&Oي ن Mي?تسي
0-اف#و (ا4& نم 'ايH Pƒرو ام&رو lيما4
0/ل6سملا +)ت4تو هسف4 نم 7مام ي8لا لHخي -,J 9WيDلا *مWك ام ا8. نكل
(ار#=لا +J "ا4لا ريس هكرتي ام رb$او C رb$ا Eل5 Eƒف5 C نم G8وخ6م S ِ"اّ4لا ِنَ5 َنيِJاَعْ لاَو Z
0S َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو Z @/يjا ليي8ت +J 1#لا لو,يو 0رb$ا ا8! و#متل fيرلا +ت6ت >b 9\bم
ام-4عJ Bا لاي5 ا4لك ا4م- امو 0Bا لاي5 >)لك 1لخلاو 9Bا /ع4= lعيمH ا44. @7ل8 /فسلJ +J ا4لLو
ه4ا4# نمو `وف5 نمو هتم#ر نم هي?عيو 9هيل. (+س ي8لا 3= +J 3,ي BاJ رخj -#او (+سُي
0a(+سملل نِس#ُي ن هيل. (اَسُملا <Hاو نم "يل 0<سك -L هيل. (اسُملا نوكي ا8ك!و 0Gريbك (ايش
Eل5 نكل 0اoو-5 ه&س#ي ناس4. Eل. (+سي ي8لاJ %<ODلا 3Lاوم +J `(اك8 -,في يرش&لا ل,علا نكل
رbك و! ه2ا8ي. نم 7لا4 ي8لاJ %7&4اH +J Bا لعHي ام4. 7يل. (+سي ي8لا ن >)في ن ا4م -#اولا
0/4س# 7يل. (+سملا +?عتو نامي:ا نس# نوكت ن <Hي ا4! 0(ا8ي:ا ا8! 7&لس امم
ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW ْوَ u/َ شِ#اَJ ْاوg لَعَ J اَ8ِ . َنيT8ّلاَو Z @/4Hلا ل! *اف= +J 7ل8 -ع& نم 1#لا 3يOيو
S 000ُهّللا ّ'ِ . َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي نَمَ و ْ >ِ)ِ &وg 4g8ِ ل ْاوُرَفh Dَ تْساَJ َهّللا ْاوُ رَكَ 8
{( 525 )
ُهّللا اّلِ. َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي ْنَمَ و ْ >ِ)ِ &وg 4g8ِل اوُ رَفhDَ تْساَJ َهّللا اوُ رَكَ 8 ْ>ُ)َ سgفh 4َ اوُ مَ لَW ْوَ u/َ شِ#اَJ اوg لَعَ J اَ8ِ . َنيT8ّلاَو
( َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو اوg لَعَ J اَم Eَلَ5 او}رT=ُ ي ْ>َلَو '35 )
-L 9>)عLاوم اوكرت ني# -# GوQF +J Gامرلا ن 7ل8 E4عم ل)J 0MيWفلا <48لا @+! /ش#افلاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ني4مeملا Eل5 راش نمل ر2ا&كلا نم Gري&ك *ر&ت5ا ا)4كل 9?,J /لQ ا)4. 9' aنامي:ا نم اوHرخ
0هعLوم نم لQ4ي ن Eل5 w لوعفملل (ا4&لا& w _‚رُ# نمل GريD= *ر&ت5او 9اولQ4ي ن
m& ا4! 1#لا (اHو Z َهّللا ْاوُ رَكَ 8 ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَ W ْوَ u/َشِ #اَJ ْاوg لَعَ J اَ8ِ . َنيT8ّلاَو S @<سا4م لوL و)J ن8.
لعJ /W#لJ 9Bا +س4 نم و! هسف4 >لWي و /ش#افلا لعفي نم ن Eل. ا4ل هي&4تك C Bا اورك8 C
9هسف4 >لW نم لا& Eل5 و /ش#افلل ل5افلا ناس4:ا لا& Eل5 Bا نوكي ' "ف4لا >لW و /ش#افلا
+J ه&ا,5و `(اQH ري >لو Bا ري >ل هّ4 9Gو)ش هسف4ل 1,#يل /ي=عملا Eل5 ناس4:ا „yرHُي ي8لاو
0/ش#افلا ن5 M4تم ' ا8! رو=ت ولو 9همام \bام Gرخjا
ني,تملل `(ا?5و Bا رك8 ولو 0ني,تملل `(ا?5و Bا رك8ي >ل 9lOي /5ا?لا +J لم)ي ي8لا 7ل8كو
ه&48ل رفDتسي نمJ Z ْ>ِ)ِ &وg 4g8ِل ْاوُ رَفh Dَ تْساَJ َهّللا ْاوُ رَكَ 8 S @1#لا لو,ي 7ل8لو 0Bا /5ا? ن5 لساكت امل
0Bا رك8 -,J
"ف4لا >لWو 9ر2ا&كلا نم Gري&كلا ا)4. @لاL (املعلا _ع& 03\تخا هيJ /ش#افلا نم (املعلا 3Lومو
9ا)يل5 R4 نiر,لا ن$ %ا4Qلا +! /ش#افلا ن. @(املعلا نم رخi _ع& لاLو 0ر2اD=لا نم GريD=
0GريD=لا و! 7ل8 نو- امو
0C رار=:ا Mم GريD= 'و 0رافDتس'ا Mم Gري&ك ' C @لاL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نكلو
Mم GريD=لا ن$ GريD= 7لتو GريD= `8! @لو,يو ه2ا?خ ن5 QواHتي ن ناس4;ل QوHي \J
ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَ W ْوَ u/َشِ #اَJ ْاوg لَعَ J اَ8ِ . َنيT8ّلاَو S @Eلاعت Bا لوL Eل. رW44 ني#و 0Gري&ك ري=ت GريD=لا
هسف4 Eل5 E,&و 9/Oرا5 Gو)ش هسف4ل 1,# ه4$ اOي هسف4ل >لاW /ش#افلا لعJ ي8لا ن -H4 Z
0^-لاخ l&ا85
%C و C m& ' C واولا C m& 3?علا نوكي ي a?,J >)سف4 اوملW ني8لاو @ن8. 1#لا ل,ي >ل ا8املو
0"ف4لا >لWو /ش#افلا لعJ ني& 3\تخ'ا ا4ل fOوي ن -يري 1#لا ن$
<48ي هسف4 >لWي ي8لا نكل 9/لHا5 ولو /عتم و Gو)ش هسف4ل 1,#ي ام4. /ش#افلا لعفي ي8لا ن$
هسف4ل 1,#ي ' ه4. w لاbملا لي&س Eل5 w روQلا -)شي ي8لاJ %Mف4لا نم (+ش هيل5 -وعي 'و <48لا
9`ريDل /لHا5 /Hا# E‚&ل ه4$ هسف4 >لWي روQلا -!اش ن. 0^روQ هل -و)شملل -وعي Mف4لا نكلو 9Mف4لا
9اي4-لا +J /عتم 8خ -L و)J /ش#افلا <كتري ي8لا ناس4:ا ام 0Gرخjا <ا85 نم هسف4 8,4ي >لو
0Gرخjا +J <ا,علا لا4ي 7ل8 -ع&و
`8! +J 74. %7اي4-& 74ي- Mي&ت ن رش و! ي8لاJ %هسف4 رOي ل& 9هسف4 -يفي ' هسف4ل >لاWلا نكل
0ليلL اي4-لا -مو اي4-لا نم /عتم 8خ6ت -L /لا#لا
اي4-& ه4ي- Mي&ي نم 7ا4!و 0S qليT لَL اَيh4}-لا VKاَ تَم ْلg L Z @ه45 لاL ه4كلو 9اي4-لا Kاتم ن5 ه4ي >ل 1#لاو
0هسف4 >لWيو l2يش 8خ6ي ' و!و 9`ريF
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
هيHوتل /فلاخم و! C <48 C E4عمو 0S ُهّللا ّ'ِ . َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي نَمَ و ْ >ِ)ِ &وg 4g8ِل ْاوُ رَفh Dَ تْساَJ Z @1#لا لو,يو
l&h4َ8 Eمسي 'و 0ه& >Qتلُي >لJ A)4ملا نم +)4 (اHو 0رم$ا 8ف4ي >لو A)4ملا نم رم (اH -,J 0A)4م
'. >يرHت ' @لو,4 يرش&لا ني4,تلا لاHم +Jو 0(امسلا ني4,ت و! 7ل8 9<و48لا Bا ا4Jرعي ني# '.
0>يرHت& '. /&و,5 'و R4&
7ا4! نوكت 'و 9ا)يل5 <ا,علا P-#ي ن نكمي Eت# %/ميرH ر&تعي ام tاOي. GرورO +4عي ا8!و
A)4م& ا4لا& امJ 9/&و,علا Eل5 R4€ي ن ل&L /ميرHلا Eل5 R4لا >تي ه4 ي 0ا)يل5 R4& '. /ميرH
0<48لا <كترم ا),#تسي +تلا *ا&و,علا --#ي 7ل8 -ع&و 9['و <و48لا ا4Jرعي ه4. aBا
3-رت ن "يل رافDتس'اJ ن8. S َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ!َو ْ اوg لَعَ J اَم اzَ لَ5 ْاو} رT=ُ ي ْ>َلَو Z @1#لا لوL Eل. ه&ت44لو
Eل5 ر=ي نو Bا رفDتس @هلو,& <48لا 3-ري ن ناس4:ا Eل5 ن. 0' Bا رفDتس @7لو,& <48لا
0^-& <48لا لعفي '
رفDتست ن /5اس نكلو 974م M,ي -L <48لا ن. %Iرخ Gرم 74م <48لا M,ي ' ا8! E4عم "يلو
@7سف4ل لو,تو 9/,&س€م /‚ي4& نوكي ' ?رش& نكلو 9M,ي -L <48لا ن. 9G-وعلا >-5 Eل5 ر=ت
-L 74 Eل5 \OJ 97‚&ر& „Q)تسملاك نوكت ا8)& 74. 07ل8 -ع& +سف4ل رفDتسو 9<48لا <كتر6س
َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو ْ اوg لَعَ J اَم اzَ لَ5 ْاو} رT=ُ ي ْ>َ لَو Z @1#لا هلوL 0رفDتستل Bا 7ل)مي 'و <48لا M4=ت
0R4& '. >يرHت '. /&و,5 ' ه4 ا4ل fOوي S
-ع& 1#لا لو,يو aرافDتس'ا /يفيكو a<ا,علا و! امو a<48لا و! ام ['و ا4Jرعي ا4ملعي 1#لا ن.
ُرْHَ َ>ْعT 4َو اَ )يِ J َنيT-ِلاَخ Vراَ)h 4َ$ا اَ)T تْ#َت نTم يِ رْHَ ت q*اّ 4َHَ و ْ >ِ)X &Uر نXم ˆGَ رِفhDU م ْ>ُ !VeiَQَH َ7ِ 2اmَلْوV Z @7ل8
S َنيTلِماَ عْ لا
{( 526 )
( َنيTلِماَ عْ لا ُرْHَ َ>ْعT 4َو اَ)يِ J َنيT-ِلاَخ Vراَ)h 4َ6ْلا اَ)T تْ#َت ْنTم يِ رْHَ ت q*اّ 4َHَو ْ >ِ)X &َر ْنTم ˆGَ رِفhDَ م ْ>ُ!Veاَ QَH َ7ِ 2َلوV
'3& )
اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ >V كX &Uر نXم ‡Gَ رِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S@ه4ا#&س هلوL +J >-,ت ام Eل. Gراش. Z َ7ِ 2اmَلْوV S
@نارم5 لiYZ َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T5V ُ_ْ رَ$اَو V*اَ واَ مU سلا '33 ]
َنيِJاَعْ لاَو َ WْيَDْ لا َنيTمِ Wاَكْ لاَو T (iUرUOلاَ و T (iUرUسلا +ِJ َنوg ,ِف4ُ ي َنيT8ّلا S@هلوL +J ني,تملا 3ا=و ناي& Mم
@نارم5 لiYZ َنيT4Tسْ#ُ مْ لا }<T #ُي ُهّللاَو ِ "اّ4لا ِنَ5 '34 ]
ني# /مع4لا ن$ 9KرOتلاو رك8لا /,ف4 (ارOلا +J نو,ف4يو 0ركشلا /,ف4 (ارسلا +J نو,ف4ي >)4.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Bا Eل. /5ارO +Oت,ت (ارOلا +J 1ف4ت ني# /مع4لاو 9/مع4لا `8)ل ركش Eل. dات#ت (ا‚رس& -Hوت
+J او4اك > 9رس5 +J او4اك (اوس نو,ف4ي >)J ن8. 0(ارOلاو /م,4لا راbi 1ف4ملا ن5 tQ#Qيل
0رسي
0>)4م >ل5 ن5 *(اH -L /مع4لا ن نو4Wيو >)يل5 >ع4 Bا ن رسيلا >)يس4ي "ا4لا نم ^ريbك ن.
' ني4مeملا نكل 0>)سف4 >'p& اولDشيو ريDلا >'p& اوس#ي ن ن5 /مع4لا >)ي)لت "ا4لا _ع&و
>وي +J `-ي _&,ي ' ن\J @اولوL 7ل8لو 0رسيلاو رسعلا +J 1اف4:ا& `رمو 0^-& >)&ر نوس4ي
0"&#لا >وي +J 'و "رعلا
ْ>ِ)ِ &وg 4g8ِ ل ْاوُرَفh Dَ تْساَJ َهّللا ْاوُ رَكَ 8 ْ>ُ)َ سgفh 4َ ْاوُ مَ لَW ْوَ u/َشِ #اَJ ْاوg لَعَ J اَ8ِ. َنيT8ّلاَو S@ني,تملا 3ا=و M&اتتتو
@نارم5 لiYZ َنوُ مَ لْعَ ي ْ>ُ !َو ْاوg لَعَ J اَم اzَ لَ5 ْاو} رT=ُ ي ْ>َلَو ُهّللا ّ'ِ . َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي نَمَ و '35 ]
*اFQ4ل Gرم <يHتسي ام-45 ه4 Eل5و 9هسف4 رايF Eل5 نمeملا نيم?ت نم نول 7ل8 +Jو
/ش#افلاJ 0ني,تملا 3ا=و نم 7ل8 لعH Bا ن$ 9Iو,تلا GريW# نم هHرخت ' `8)J 9نا?يشلا
' 9G-وعلا >-5 Eل5 رار=:ا Mم >!رافDتساو 9ا!-ع& B -ا&علا رك8و نا?يشلا rQ4 نم نوكت +تلا
0Z ُهّللا ّ'ِ . َ<وg4n8لا ُرِفhDَ ي نَمَ و S @روفDلا و! 1#لا ن$ 0نو,تم >)46& >)ف=و ن5 ^-& >)Hرخت
@ه4ا#&س 1#لا لوLو 0/ميرH& '. <Lاعي >لو 9R4& '. ^-# 1#لا >رHي >لJ 97ل8& اور&خV -L >)4.
Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن W#\4و 01&س ام لكل Gراش. و! Z ْ>ِ)X &Uر نXم ˆGَ رِفh DU م ْ>ُ!Veiَ QَH َ7ِ 2اmَلْوV S
@1#لا هلوL و! ه& -ت&ا ي8لا لو$ا "و,لا @نيسوL Iو,تلا نم لمعلا ا8)& نيلماعلل لعH
0Z َنيِ,ّ تُمh لِل h*U -T5V ُ_ْ رَ$اَ و V*اَ واَ مU سلا اَ)ُ Oْ رَ5 ‡/ّ4َHَو ْ >VكX &Uر نXم ‡Gَ رِفh Dَ م اzَ لِ. ْاوُ 5ِراَسَو S
اَ)T تْ#َت نTم يِ رْHَ ت q*اّ 4َHَو ْ >ِ)X &Uر نXم ˆGَ رِفhDU م ْ>ُ!VeiَQَH َ7ِ2اmَلْوV S @رم$ا E)4 ي8لا و! +4اbلا "و,لاو
0Z Vراَ)h 4َ$ا
7ل8 -ع&و 9/4Hلا `8)ل ي-eي ام Eل5 ل&,تل /يسف4لا 3?اوعلل l&ا)ل. Bا ا!رك8 +تلا Eلو$ا /4HلاJ
0Z َنيTلِماَ عْ لا ُرْHَ َ>ْعT 4َو S 0^رH /4Hلا لعHو 3ا4=$او 3ا=و$ا رك8
Eل5 3Lوتي لمعل /Hيت4 لماعلا `8خ6ي ني# رH$او 0لمعلا /Hيت4 لماعلا `8خ6ي ام و! G-ا5 رH$او
ري-,ت lOيو 9لمعلا <#ا= نم ري-,ت ه=,4و رH$ا G-ايQJ 0هسف4 لمعلا <#ا= -45 لمعلا >يي,ت
و)J -# ه&ل?ي >ل ن.و G-ايQ <ل?ي ن هلJ ^--#م [\ما5 نو--عتم لم5 <ا#= <ل? نNJ 0لماعلل
0لمعلا (ا- ريW4 رH$ا نم _ر5 لو ل&,ي
+J /,ف=لا Eل. رW44 ني#و 9لما5 نم /Hا# و 9لم5 <#ا= نم /Hا# /ل6سم /ل6سملاJ ن8.
0^رH 7لمعل لعH 7لم5 Eل. dات#ي ' ه4 Mمو 07لم5 Eل. dات#ي ' هل. ني& ا)4 -H4 Gرخjا
رH$ا ا8! ن. @7ل لو,يو 7لم5 Eل5 ^رH 7ي?عيو 97لم5 Eل. lHات#م "يل و! a/ل6سملا `8! ام
>كJ 0رH$ا 1وJ ام& 7يل5 لOفت ن +لو 9رH$ا ا8! 35اO ن ا4 +ل نكل 9E4-$ا -#لا و!
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
<تارم P\b MOو ه4 '. لمعلا ا8! نم -يفتسي ' ه4ا#&س ه4 Mم 9ل#ارم P\b ا)4. aن8. /ل#رم
0رHvل
97يل. dات#ي ' و!و 7,لاخ Eل. dات#ت *4 9-&علا ا)ي *4 7ت)H +! G-#او /)H نم /Hا#لاJ ن8.
لمعت ي8لا ن. 0ريbك& 7ل8 1وJ نكلو 9?,J لمعلا ر-L Eل5 ' رH$ا 1#لا هل:ا 7ي?عي 7ل8 Mمو
0>وي 3=4و >وي *وL و 9>وي *وL 7يفكي ام w لاbملا لي&س Eل5 w 7ي?عي -L -ا&علا نم lموي هل
ُرْHَ َ>ْعT 4َو Z @ل2ا,لا و)J %هLاف4. G-م +)ت4ت ' ^رH 7ي?عي ه4NJ Bا -ي نم رH$ا 8خ6ت ني# 74كلو
0S َنيTلِماَ عْ لا
ام لك 1وفي ل& 9ي-و)Hم Mم <سا4تي ' رH ه4$ %رH$ا ا8! >ع4 @هيJ لا,ي ي8لا رH$ا و! ا8!
0-و)Hملا ا8! Eل. dات#ت ' /)H نم >-اLو -)H نم *ل8&
ا)ي w 74 Eل5 Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ل-يل 9^ريخ Eل5 لOفتمو 0[ 'و Eل5 لOفتم ه4ا#&س ه4.
0*لعJ ام Eل5 ^رH 7ي?عي و)J 7ل8 Mمو 7سف4 Eل5 /5ا?لا رb -وعَي /5ا?لا لمعت ني# w -&علا
+J *عLو +تلا Pا-#vل ارامbتساو ^-اشر. -ُ#V /كرعم *ايi ني& *(اH *ايjا `8! ن ا4#Oوو
ا)4م Gر&علا ?ا,تلا نوكيو 9/4خاس نوكت Pا-#$اJ Pا-#$ا رو=ت +J ناس4:ا sا5 ا8. Eت# 9-ُ#V
h*َ لَخ ْ-َ L Z @7ل8 -ع& نم لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو 0ا!-كeيو ا)مƒ ت#ُ ي lعLاو ن$ %"ف4لا Eل. l&يرL
S 000ْاوُ رgWْ4اَJ ِ_ْ رَ$ا +ِJ ْاوV ريTسَJ €نَ4ُس ْ>VكT لْ&َL نTم
{( 527 )
( َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ &ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك اوُ رgWْ 4اَJ ِ_ْ رَ6ْلا +ِJ اوV ريTسَJ €نَ4ُس ْ>VكT لْ&َL ْنTم h*َ لَخ ْ-َL '3( )
نامQ +J اعLاو *ل=# ي 9 C *Oم C +4عت C *لخ C و 0/ل6سملا `8! +J l5-& >تسل >ت4 ي
9<8كلاو 1-=لا لمت#ي ^ر&خ نوكت Gرم ناس4:ا ا)& >لكتي +تلا را&خ$اJ G-ا5و 0>\كلا ا8! *,&س
91&س -L رم ه4كلو 9[\&,تسم ^رم "يل MLاولا ن$ %<8ك و 1-= Eل. dات#ت ' /ل6سملا `8! نكل
لو,يJ 9ل&L نم P-# -L MLاولا Uن$ 9>\كلا 1-= -كeي اعLاو رWت44 ' >\كلا (+Hي ن -رHم&J
0Z €نَ4ُس ْ>V كT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL S @ه4ا#&س
w ناس4;ل نمOيل %نوكلا 7ل8 /#ل=م 1,#ي ام& ه4وك ا)& Bا 3ر=ي +تلا 1ر?لا +! ن4سلاو
Gاي# +J 1#لا -وسي ن +J لbمتت ناس4:ا /#ل=مو 9هت#ل=م 1,#ي ام w نوكلا ا8! +J -يسلا
0ناس4:ا ل&L ر‚يسملا نوكلا +J 1#لا -اس امك راتخملا ناس4:ا
+J ناوي#لل 'و 0*ا&4لل 'و -امHلل G-ار. ' 9هل G-ار. ' ي @^ريخست نوكلا ا8! +J ن. ا4لL -Lو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ا)يJ MOوو 9/5ارQلل /#لا= _ر$ ناس4. (اH ن P-#ي >لJ 0لعفت ' و 7ل ريخلا لعفي ن
نلJ رJاك ه4. @ناس4. ن5 lموي _ر$ا ل,ت >لو 97ي?5 نل @هل *لاLو _ر$ا *&4ت >لJ 9^رو8&
01Qرلا هل E?5
Gرخسم اOي *ا4اوي#لاو 0هل ي-eت +)J %ا)&ا&س6& 8خ6ي >ا- ام ناس4:ا /م-خل Gرخسم _ر$ا ن.
0لعفت ن ا)ل Bا ريخست& نكلو 9ا)ل 7ريخست Gر-,& 'و 97رايتخا& ' 7تم-خل
>اوك لم#ت ا)&#ا= ا)لعHي GرمJ 9ني#\فلا _ع& لbم 9/ي?م `-45 نوكت -L ناس4:ا ن. @ا4لLو
/&وكر ا)لعHيو ا8! ا)لم5 نم ا)Hرخي ن هل tولي 7ل8 -ع&و 9هت\OJو ناوي#لا Pور نم Žا&سلا
0ا)فW4يو ا)تاي# +J ا))Jريو 9لمH dرسو ليمH >اHل نم ا)4وJرعت +تلا (ايش$ا& ا)لل-يو 9هل
لم# ن5 /ي4اbلا /لا#لا +J *ع4تما و Žا&سلا لم# ن5 /ي?ملا *ع4تما Eلو$ا /لا#لا +J ل!
هل -امH 'و 9رايتخا هل *ا&4 'و 0رايتخا ا)ل "يلJ 9*4 -يرت املbم ا!ريست *4 %' aناس4:ا
0ناس4;ل رايتخ'ا ام4. 9lOي ناوي#لا 'و 9رايتخا
G-ايسلا& ل,تسا ه4 نWي ' Eت# ا)يJ ^رخسم ناس4:ا نوكي ري-ا,م& ناس4:ا رايتخا Bا >ك# -Lو
+J لWي +ك ناس4:ا Eل5 /ير)L ا)لعHي (ايش6& ناس4:ا >ك#ي 1#لاو 0/يتا8 Gر-L هل *#&=6J
ا4-Hو نوكلا Eل. ا4رW4 ام ا8NJ 0رايتخ'ا ا)يJ هل E,&يل (ايش ناس4;ل 1#لا 7رتيو 0ريخستلا را?.
و! ناس4;ل رايتخا هيJ ي8لاو 9هيJ >-ا=ت 'و >اW4 Pا-# Eل5 ريسي (+شل هيJ رايتخا ' ام ن
0aا8امل 9لتخي ي8لا
ن *-ر ا8NJ w Eلاعتو ه4ا#&س w Bا و!و 1َلَخ ي8لا A)4م ريF Eل5 راتخي -L ناس4:ا ن$
0Bا A)4م را?. +J 7رايتخا لعHاJ راتخملا ا)ي رم$ا 7ل >ي,تسي
روم$ا ريستو "ا4H$ا /‚ي,&ك ا|يوس *#&= -L نوكت Bا A)4م را?. +J 7رايتخا لعHت ني#و
0>اWت4ا& 7عم
*46J 9لم5 'و هيJ ناس4;ل رايتخا ' (+شو 9لم5و رايتخا هيJ ناس4;ل (+ش ني& نرا,ت ام-45و
هيJ ي8لا (+شلا ام 9^-& هيJ 3\خ 'و 9رم$ا >ي,تسم هيJ ناس4;ل رايتخا ' ي8لا (+شلا ن -Hت
03\خلا هيJ -Hت *46J 9ناس4;ل رايتخا
ا44NJ 9ريم#لا و ليخلا و لامHلاك *ا4اوي#لا نم *\=اوم /ليسو Eل. ا4رW4 ول @7ل8 لاbم
لتL 'و 9رام#و رام# ني& >-ا=ت P-#ي \J ا&ا!8و /2يH ل&ا,تتو 9-#او 1ير? +J ريست ا!-H4
0نيرام#لا -# <كارل
1ير?لا ناك ام)مو 0lم2ا4 <كارلا ناك ول Eت# lOع& ا)Oع& Eما#تيو I-افتي *ا4اوي#لا ن.
0ناوي#لل 1#لا ريخست 1ا?4 نم 7ل8 ن$ %>-ا=تت ' *ا4اوي#لاJ lم#-Qم
ا!-و,ي 9*ارايسلا ناول ناس4:ا M4= 9*\=اوم /ليسو M4=يل لّخ-ت ني# ناس4:ا Eل. رW44لو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
*ام-ا=ملاو *افلاخملا +ت6ت *-& 7ل8 >Fر&و 9*ارايسلا -و,ي ي8لا و! ناس4:ا ن Mمو 9ناس4:ا
07ل8 +J ^-ي ناس4;ل ن$ %P-او#لاو
-اسJ ه4م Eت6تي ' ه)يHوتو Bا رم6& ^رخسم 1لخ ام ن Eل5 7ل-ي ن -يري Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
1#لا لو,ي ام-4عJ 0Bا A)4م را?. +J راتخت ن لوا#J 9رايتخا هيJ 7ل امم -اسفلا Eت6تي ام4. 9^-&
(ايش$ا رخس ام-45 ه4ا#&س 1#لا ن$ %Mي?تو 1-=ت ن 7يلعJ C ا8ك لعفت 'و ا8ك لعJا C @7ل
0رسي& +شمت 7تاي# +J روم$ا نNJ Bا Mي?ت ام-45 -&علا ا)ي *4و 9M2ار >اWت4ا& *راس ناس4;ل
/مQ اوكتشا ا8امل نكل 9(او! /مQ اوكتشي >لو …"مش /مQ ?L 7تشت >ل "ا4لا ن. @ا4لL 7ل8لو
3يلكتلا نو4اL همك#ي ن <Hي لخ- هيJ ناس4;ل امJ 0>اع?لا dات4. +J لخ- هل ناس4:ا ن. a>اع?
0C ا8ك لعفت 'و ا8ك لعJا C @Bا نم
9Bا ا!-ار امك هتم)م ي-eي -وHولا +J (+ش لك ن 1#& 1ولخم ه4 E4عمو 01#& 1ولخم نوكلا
ناس4:ا 7رت ن.و 01#& ريسي (+ش لكJ 3يلكتلا 8يف4ت& ناس4:ا >اL ام ا8. …هلH نم رyخُس امكو
اَم Z 01#لا Eل5 +4&م نوكلاو 9ل?ا& و! ام Aت4و ل?ا& Eل. ري=ي ه4NJ `رايتخا& 8خو 3يلكتلا
@ناخ-لاY S َنوُ مَ لْعَ ي َ' ْ >ُ!َرَbْكَ Uنِكاmَ لَو y 1َ #ْلاِ& ّ'ِ . pَمV !اَ4h,َ لَخ 3# 9/ت&اb اياOL نوكلل لعH 1#لا ن. ]
9ل?ا&لا و!و 1#لا ل&ا,م& +ت6ي ي8لا و! ناس4:ا رايتخاو 0^-& رخi (+ش Eل5 ي-تعي (+ش \J
1#لا نكل 1#لا& >-?=ي ل?ا&لاو 9ل?ا&لا& >-?=ي 1#لا ن ني&ي ن6& نوكلا Bا نو=ي 7ل8لو
n1َ #ْلا َ(pَH ْلg Lَ و S@Eلاعت لو,ي ا44ي5 >ام 7ل8 ا4ل Bا ر)Wيو 9لوQيو 1!Qي ل?ا&لاو 9E,&يو (+Hي
@(ارس:اYZ lLوُ!َQ َناَك َلِ ?اَ&ْلا Uنِ. Vلِ ?اَ&ْلا َ1َ!َQَو )' ]
>ا-?=ا Eل. اورW4او >ك,&س ام& اور&ت5ا @+4عي S €نَ4ُس ْ>VكT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL Z @ه4ا#&س هلو,J ن8.
0اLو!Q ناك ل?ا&لا ن$ %' a1#لا& ل?ا&لا >ا-?=ا E,&و >ا- 91#لا& ل?ا&لا
<كوم +J نكلو 9_ع& Mم >)Oع& "ا4لا <كاوم +J لوL ' 7ل8ل /يلم5 /لbم Iر4 ن#4 7ل8لو
(اH 1# لكو Bا -45 نم *(اH +تلا A!ا4ملاو لسرلا هلbمي (امسلا 1#و 0(امسلا 1# Mم ل?ا&لا
0نول?&م >وL /ل&اL Bا A!ا4م نم (اHو (امسلا نم
/ف2ا? 7ا4! نNJ Mيشي -اسفلا >ا- امو 9-اسفلا Mيشي ني# '. لخ-تت ' lم2ا- (امسلا ن$ aا8امل
(امسلا <كوم +ت6ي 7ل8 -ع&و ه45 MJا-ت ل?ا&لا&و -اسفلا& /عفت4ملا /ف2ا?لا `8!و 9-اسفلا& /عفت4م
ْ>V كT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL Z @824ي# 1#لا لا,J 9/كرعم 6ش4تJ 9ل?ا&لل Gر=ت4ملا /2فلاو ل?ا&لا ا8! >-ا=يل
-L (امسلا A)4م Mم _ر$ا ل! 7راعم لك نو 91و!Q ل?ا&لا ن 3رع4ل 1#لا ا)لاL 0S €نَ4ُس
َنَيْ-َم اzَ لِ.َو S@ه4ا#&س هلوL نم /يا-& 97ل8 ا4ل ني&تل *و&ك4علا Gروس +ت6ت 7ل8لو 01#لا ا)يJ ر=ت4ا
V`وُ &ّ8َكَ J † َنيT-Tسhفُ م ِ_ْ رَ$ا +ِ J hاْوَ bْعَ ت َ'َ و َ رTخَ$ا َ>ْوَ يْلا ْاوُ Hْراَو َ هّللا ْاوُ -ُ&ْ5ا ِ>ْوَ Lاي َلاَ ,َ J l&ْيَعg ش ْ>V!اَخَ
@*و&ك4علاYZ َنيTمِ bاَH ْ>T !ِراَ- +ِJ ْاوُ #َ&ْ=َ 6َJ g/َفْ HUرلا ُ>ُ)h تَ8َ خَ6َJ 3& w 3( ]
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َنUيَQَو ْ >ِ )T 4ِكاَ سUم نXم >Vكَ ل َنUيَ&ّت -َLَ و h اَ-وُمَ bَو ^-اَ5َو S@/ي4اbلا Gرو=لا +ت6تو 9Eلو$ا Gرو=لا +! `8!
@*و&ك4علاYZ َنيِرT=ْ &َتْسُم ْاوV 4اَكَ و ِ ليِ &Uسلا ِنَ5 ْ>ُ !U-َ=َ J ْ>ُ )َ لاَمْ 5َ Vناَ?ْيّشلا ُ>ُ)َ ل 3) ]
َنْوَ 5ْرِJَ و َنوV راَLَ و S@/bلاbلا Gرو=لاو 0>)ل P-# ام Eل5 >كل-تل /يLا&لا >)4كاسم Eل. اورW4اJ ن8.
@*و&ك4علاYZ َنيِ,ِ &اَس ْاوV 4اَك اَمَ و ِ _ْرَ$ا +ِJ ْاوُ رَ&ْكَ تْساَJ ِ*اَ 4Xيَ&ْلاِ& اzَسو}م ْ>ُ!َ (pَH ْ-َ,َلَو َناَماَ !َو 3# ]
لوا#ي ه4NJ (+ش ه,#\ي ي8لاو 9>),#\ت /Hا# 7ا4! ن6ك ي 0S َنيِ,ِ &اَس ْاوV 4اَك اَمَ و Z Mمست /5اسو
اَ4hلَسْرَ نUم >ُ)h 4Tمَ J Tهِ&4َ8ِ& اَ4h8َخَ k\Vكَ J S@7ل8 -ع& /#Oاو ن4سلا +ت6تو 0نوعي?تسي ' >)4كل 9ه,&سي ن
ُهّللا َناَك اَمَ و اَ4hLَ رhFَ ْنUم ْ>ُ)h4Tمَ و َ_ْ رَ$ا T هِ & اَ4hفَ سَ خ ْنUم ْ>ُ)h 4Tمَ و g /َ#ْ يU=لا ُهhتَ8َ خَ ْنUم ْ>ُ)h 4Tمَ و l&ِ=اَ # Tهْيَلَ5
@*و&ك4علاYZ َنوُ مT لhWَ ي ْ>ُ)َ سVف4َ ْاوV 4اَك نِكاmَ لَو ْ>ُ)َ مT لhWَيِل 4$ ]
<!8ي ن (اش نمJ 9نكاسم ا)ل *ي,&و >كت,&س -L >م +J MLوو >-,ت -L ل?ا&لاو 1#لا Kار=J ن8.
نم رb هيJ ناكم لكو 9-ا5 راbi 7ا4! لاQت 'و 9fلا= ن2ا-م لاQت 'و 9<!8يلJ -ك6تيل ا)يل.
+& نمi نمو 9*ر&خ -L ا46J 7ل8 نم -ك6تلا نو-يرت >ت4ك نNJ @1#لا fOوي 7ل8لو 0راbjا
ِ_ْ رَ$ا +ِJ ْاوV ريTسَ J S@ه4ا#&س لو,ي ه&لL نا42م?ا -يري نملو نمeملا ريDلو 9ير&خ 1-=يلJ
@ل#4لاYZ َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْاوُ رgW4اَJ 3& ]
/يO,لا `8!و 9ل?ا&لا Mم w *&اbلا (+شلا و!و w 1#لا Kار= لbمي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن.
هل رايتخا ' اميJ ل?ا&و 1# ني& ا5ار= 9>)يJ 1#لا ا)ع4=يو 0هل رايتخا ' اميJ Eت# G-وHوم
ناس4:ا نم *سيل (ايش +J ل?ا&لاو 1#لا ني& Kار=لا ه4ا#&س لعH -Lو 0lOي ناس4:ا /#ل=مل
T(pَمU سلا َنTم َلَ Qَ4َ S@لو,ي 1#لاJ >ي,لا +J ام 0/ي-املا روم$ا +J ا!ار4 `8!و 9ناس4:ا >-خت ا)4كلو
~Kاَ تَم ْوَ ‡/َ يhلT# َ(pَDT تْ&ا ِراّ4لا +ِ J Tهْيَلَ5 َنوُ -ِLوُ ي اUمTمَ و lيِ&اUر ^-َ&َQ Vلْ يUسلا َلَ مَ تْ#اَJ اَ!ِرَ-َ,ِ & ˆ/َ يT-ْوَ h*َ لاَسَJ Š(pَم
+ِ J gPVكْ مَ يَJ َ"اّ4لا ُMَف4َ ي اَم اUمَ َو Š(pَفُ H ُ<َ !h8َيَJ ُ-َ&UQلا اUمَ 6َJ َلِ ?اَ&ْلاَو ّ 1َ #ْلا ُهّللا ُ<ِ رْOَ ي َ7ِ لا8َك ُهg لhbXم €-َ&َQ
Z َلاَ bْمَ $ا ُ هّللا ُ<ِ رْOَ ي َ7ِ لا8َ ك ِ_ْ رَ$ا
@-5رلاY '( ]
ني& ر=#4ملا ناكملا +! ا)Jرع4 امك /ي-و$او 9/ي-و$ا +J لاسJ (ام (امسلا نم لQ4 ه4ا#&س ه4.
+! ناي-ولاو 0/ي-و$ا +J ليستو لفس$ا Eل. ر-#4ت ا)4NJ +لا5$ا Eل5 را?م$ا *لQ4 ا8NJ 9نيل&H
l&ارت ري=يو <سرتيو ر?ملا `ايم Mم لا&Hلا نم لQ4ي ي8لا Eم?لاو نيرDلا ن$ %<Oخلا ل#م
ن5 هل P#&ي `ايملا +Lا&و 9هتعس ر-L Eل5 8خ6ي ناي-ولا نم ‡-او لكو 0KرQلا ه4م dرخي l&=خ
+ت6ي ام-4عJ …/ي&رعلا GريQHلا +J lJول6م ^ر)Wم ناك 7ل8و 9_ر$ا ن?ا& Eل. ولو 9رخi 7لسم
ن#4و S lيِ&اUر ^-َ &َQ Vلْ يUسلا َلَ مَ تْ#اَJ Z 0هتعس ر-L Eل5 8خ6ي ‡-او لك 9Š(ام •لتمت /ي-و$ا نNJ ليسلا
ه4. a>يرلا ا8)ل P-#ي ي8لا ام 9(املا f?س Eل5 وف?ي ي8لا C >يرلا C هيمس4و لو,#لا +J `ار4
Eل5 اف? -L >يرلا -H4 ا44. 0aروفت >#ل ا)& رْ-,لا رت >ل 0l&4اH ليميو نكري >b وف?يو MمHتي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Gرار# *(اH ام ا8NJ 9ر-,لا +J -وHوملا (+شلا ر=45 ن5 /Hراخ (ايش هيJ >يرلا ا8!و 0f?سلا
Eل5 -مHتيJ هكرتي ن ام.و 9ر-,لا dراخ ناس4:ا هHرخي ن امNJ 9f?سلا Eل5 هتHرخ را4لا
0+)ت4يو <4اوHلا
ايا,&و *ا&4لا رو8Hك 9Gريbك (ايش ا)يJ _ر$او …_ر$ا نم +ت6ي ه4. a-&Qلا ا8! (اH ني نمو
+ت6تو 9>اسملا +J -Hوت ام-45 (ايش$ا `8! 9_ر$ا >اسم (ايش$ا `8! للختتو (او)لا هلم# ام
نNJ (امسلا نم (املا 1#لا لQ4ي ام-4عJ 7ل8ل %ا)2ا8F 8خ ن5 ا)LوعتJ وم4تل GريD=لا رو8Hلا
0GريD=لا رو8Hلل ^8ف4م 7ا4! لعHيل %f?سلا Eل5 وف?ت (ايش$ا `8! لعHي (املا
/5اسو 0(اbDلا وف?يو 9(اbF ا)4$ %وف?ت (ايش$ا `8! لعHيو 9ا)لك /&رتلا لسDيل ر?ملا Bا لQ4يو
0ل?ا&لا GروJ 7ل8ك 9(ا)ت4ا Eل. ول5 ه4. 9ول5 7ل8 ن >)فت ن 7ايNJ (اbDلا وف?ي ن
€ري)?ت ه4. 0' 9ر-,لا +J ام Eل5 ^ول5 ناك >يرلا Kافترا Uن و 9G-2اJ هل -َ&َQلا ن نWت ن4 7اي.
0S lيِ&اUر ^-َ&َQ Vلْ يUسلا َلَ مَ تْ#اَJ Z @1#لا لاL ا8)لو 9(ا4:ا و ر-,لا +J امل
Eل. رW44لو 0Iرخ6& و /,ير?& <!8تس ا)4NJ /يHومتلا (املا /كر#& >يرلا راbi <!8ت >ل ن.و
َ7X &َر َ-وg4ُH ُ>َلْعَ ي اَمَ و S0•?اشلا Eل. *Hرخ -L G-م -ع& ا)4 -H4 ر#&لا +J +,لت +تلا Gر8,لا (ايش$ا
@رb-ملاYZ َوُ ! ّ'ِ . 3' ]
ه4. a(املا /4اي= >تت 3يك '.و 0•?اشلا 3يW4ت& نوفلكملا ا)عمHيو (+?اشلا Eل5 dرخت ا)4.
نم /&رتلا +,4ي ه4NJ 9u\يس لQ4ي ام-45 (املاJ ن8. 0/يتا8لا هتكر#& هسف4 3W4ي (املا لعHي ه4ا#&س
Bا ا4ل <رOيJ 9لbملا ا8)& ا4Oع& +فتكي ' -Lو 9GريD=لا *اري8Hلا (ا8F 1وعت +تلا 12اوعلا
ّ1َ #ْلا ُهّللا ُ<ِ رْOَ ي َ7ِ لا8َك ُهgلhbXم €-َ&َQ ~Kاَ تَم ْوَ ‡/َيhلT# َ(pَDT تْ&ا ِراّ4لا +ِJ Tهْ يَلَ5 َنوُ -ِLوُ ي اUمT مَ و S@رخi u\bم
Z ِ_ْ رَ$ا +ِ J gPVكْ مَ يَJ َ"اّ4لا ُMَف4َ ي اَم اUمَ َو Š (pَفُ H ُ<َ !h8َيَJ ُ-َ&UQلا اUمَ 6َJ َلِ ?اَ&ْلاَو
@-5رلاY '( ]
/4يHعلاك ري=يو ر)=4ي ن-عملا نNJ 9را4لا +J ن-عم ي نوعOي ام-45 /ياك#لا `8! Iر4 ن#4و
lيوL ري=ي ه4اJ ن-عملا نم P&خلا dرخ4 ام-45و ن-عملا P&خ ا)يمس4 ن#4و MيLا,J ه4م dرختو
هتم)م ي-eي ' هلعHي ي8لا و 9هيJ راOلا P&خلا ه4م *Hرخو 9ن-عملا *ر)= -L را4لاJ ن8.
*ايلمعلا `8!و 9<ل=لا ه4م dرختس ن -ير و /يوL l5ر- -ي-#لا نم M4= -L ا46J 9/يلا5 G(افك&
ن -ير4 /5اس /Oفلاو <!8لا 7ل8كو 0GوL -ا-Qيل هb&خ ليQ4ل را4لا& -ي-#لا ر)ْ=4 ا44 ا!ا4عم
ام)& ?لتخت +تلا ي ام)45 /Hراخلا (ايش$ا ام)4م dرخ4ل ام!ر)=4 ا44NJ راbjا `8! نم ام)=لخ4
0ام)4م *سيل +!و ام)&وشتو
ي8لا و!و Kاتملاو 9GرورO ي-eت ' +تلا /يل#لاو a`ايملا +J +س#لا ليbمتلا ا8! ‚+&ر اي ن8. ا8امل
0S َلِ ?اَ&ْلاَو ّ 1َ #ْلا ُهّللا ُ<ِ رْOَ ي َ7ِ لا8َك Z @لو,ي ه4ا#&س ه4. aGرورO ي-eي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
dرخت را4لاو 9_ر$ا >اسم ن5 ^-يع& +&ارلا -&Qلا لم#ي (املاو 9را4لاك 1#لاو 9(املاك 1#لا ن.
1#لا Bا <رOي 7ل8ك 9ا4ل /&ول?ملا /عف4ملل /=لاخ ن-اعملا لعHتو 9ن-اعملا نم P&َخلاو -&Qلا
0S Š(pَفُ H ُ<َ !h 8َيَJ ُ-َ &UQلا اUمَ 6َJ Z @ل?ا&لاو
1#لا Kار= و! 7ل8 0S ِ_ْ رَ$ا +ِJ gPV كْ مَ يَJ َ"اّ4لا ُMَف4َ ي اَم اUمَ َو Z 9lيمرم l#ور?م ي Š(افHو
نيOLا4تم& `رو=ي ه4 <يHعلا نمو 0/ي-املا روم$ا +J Bا `رو=يو >ي,لاو „-ا&ملا +J ل?ا&لاو
@لو,ت ن l2يش _Lا4ي l2يش Iرت ني# 7ايNJ 9را4و (ام 9G-#او /م)م ناي-eيو ناOLا4تم ام)4كلو
0Iرخ /م)مل <ول?م (+شلا 7ا8و 9/م)مل <ول?م (+شلا ا8! ن$ 0' 97ا8 _Lا4ي ا8!
نو 9ل?ا&لا Mم 1#لا Kار= Eل. ا4ل *فل و! S €نَ4ُس ْ>V كT لْ&َL نTم h*َ لَ خ ْ-َ L Z @ه4ا#&س 1#لا لو,J ن8.
0Gاي#لا ن4س نم /4س `8!و 0(افُH Eل. ا8! @لو,4و 9ول5و GروJ هلو Gرم ل?ا&لا Iري -L ناس4:ا
@Eلاعت 1#لا لوL /L- Eل. اوتفتلاJ 9ام)4م او-ك6تت ن >ت-ر ن.و
0S َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْاوُ رgWْ4اَJ ِ_ْ رَ$ا +ِ J ْاوV ريTسَ J Z
9_ر$ا Eل5 ريسلا 7ل8& -و=,ملا ن >)ف4 ا44 @>اعلا W#لملا 9Rاخ W#لمو 9>ا5 W#لم ا4!و
ا4لQ ام ن#4و 9نوكلا ا8)ل 1لاخلا و)J لمش Bا /يeرJ Bا >لكتي ني# نكل 9ا4تيeر -و-# +! 7لتو
لك >لعي ي8لا و! نوكلا 1لاخو 9^ريخ '. ا)Oع& 3رع4 >لو 9نوكلا ا8! +J *ا2يQH ل)H4
0ايا&خلا
>b 9?,J ن#4 x'. ا)يل5 "يل _ر$ا `8! ن >)ف4 ا4ك ا44$ %_ر$ا Eل5 ريس4 ا44. @لو,4 ن#4
7ل8لو 0Gاي#لل *#ل= امل _ر$ا +J (او)لا -وHو ' ول ه4 w هW# >لعلا 8خ ن -ع& w ا4ل ني&ت
3\DلاJ ن8. يوHلا 3\Dلا ه4ومسيو ا)عم رو-ي ا)لو# ي8لا (او)لاJ 0_ر$ا رو-ت ام-4عJ
ي8لا ام 9_ر$ا +J ريسي ه4NJ ريسي ام-45 ناس4:اJ 9ري&ك -ا-تما هلو _ر$ا نم (QH يوHلا
يوHلا 3\Dلاو 9/س&ايلا Eل5 ر2اسلا ام 9يوHلا 3\Dلا 1وJ ريسي ي8لا و)J _ر$ا Eل5 ريسي
0_ر$ا Eل5 ' _ر$ا +J ريسي و)J هLوJ لاQ ام
Z @ا4ل لو,ي 7ل8ل 9/م-,تملا ن4سلا& ر&تع4 ن ا4م Bا -يريو 9*م-,ت ن4س +! /ل6سملا *ما- امو
' -L ناس4:ا ن$ %راكJ$ا& ريس4 و 9لا,ت4'ا& ريس4 ن ام. 0aا8ام& ريس4 S _ْرَ$ا +ِJ ْاوV ريTسَJ
Eل. او&!8 ني8لا >! w u\bم w /لا#رلاو 9/لا#رلل /م)ملا `8! 7رتيو ريسلا Eل5 Gر-,لا 7لمي
0ا)مامت& /لJاL رم?ت G-#او لمر /ف=ا5 ن او-Hوو 3ا,#$ا ي-او اورو 9GريQHلا <و4H
-L 3=اوعلا نم >كJ 0/لJاL رم?ت G-#او /ف=اعJ 9(ايش$ا نم ريbكلا *راو 3=او5 هيفJ ن8.
َ7} &َر َلَ عَ J َ3ْ يَك َرَت ْ>َلَ S@لو,يJ -امعلا *ا8 >رN& ا4ر&خي ه4ا#&س 1#لاو aنور,لا `8! ƒرم Eل5 *&!
† ِ-اَوْ لاِ& َرhخU=لا ْاوV &اَH َنيT8ّلا َ-وُمَ bَو † T-َ \ِ&ْلا +ِJ اَ)g لhbTم h1َ لhخُ ي ْ>َل +T تّلا † ِ-اَمT عْ لا ِ*اَ 8 َ>َ رِ. † ~-اَعِ &
َ?ْوَ س َ7} &َر ْ>ِ)ْ يَلَ5 U<َ =َ J † َ-اَسَفْ لا اَ)يِ J ْاوُ رَbْكَ 6َJ † T-َ \ِ&ْلا +ِJ hاْوَ Dَ ? َنيT8ّلا † ِ-اَتْوَ$ا IT8 َنْوَ5ْرِJَ و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@رHفلاYZ ~<اَ 8َ5 & w '3 0]
ر=م GراO# Eل5 /Lوفتم ي -\&لا +J ا)لbم 1لخي >ل +تلا -امعلا *ا8 >ر. ن ا4ر&خي ه4ا#&س ه4.
0aنjا +! ني6J /&يH5 نم رbك ا)يJو /&يH5 +!و 0/مي-,لا
0a-\&لا `8! Eل5 *رم /ف=ا5 >كJ 9/لJاL رم?ت w ا4لL امك w G-#او /ف=اع& لامرلا *ما- امو
*#ت رف#4 ن -& \J راbjا ن5 <,44 ن -ير4 ني# نjا Eل. lعيمH لاQ4 ' ا44 -H4 7ل8لو
0/يلمرلا 3=اوعلا ا)ت?F -,ل a_ر$ا 1وJ راbjا `8! *4اك -Lو رف#لا ا8! ا8امل 0_ر$ا
_ر +?Dي ام >5ا4لا <ارتلا نم -Hتل -وعتو ^-#او ^ر)ش 7تي& ن5 <يDت 7ّ4 @7ل8 Eل5 لاbملاو
و 9lما5 7تي& ن5 *&F ول <ارتلا >H# نم -Hت ا8امJ 08Jاو4لا 1\F. نم >Fرلا Eل5 *ي&لا
<ارتلا نكلو aهJ\خو ?ا?ملا& *ا#تفلاو 8Jاو4لا 1\F.و >اك#. >Fر 9>او5 /b\b و 9نيما5
7لا& امJ ا4لQا4م +J P-#ت روم$ا `8! *4اك ا8.و 0_ر$او Pاb$ا +?Dيو <رستي >5ا4لا
a' و ن-ملا رم?ت ل! a/يلمر 3=او5و ري=ا5 ا)يJ +تلا /,?4ملا&
9_ر$ا +J رف#4 ن#4J راbjا ن5 <,44 ام-4عJ 7ل8ل %لامرلا *#ت رم?ت *اراO#لاو ن-ملا ن.
g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْيَك ْاوُ رgWْ 4اَJ Z @1#لا لو,ي ني#و 0/Wعلاو /يeرلل _ر$ا +J ريسلا نم نول ا8!و
ا)45 لو,ي Gري&ك GراO# *رO#ت -L /م نوكت ني# aني&8كملا /&Lاع& +4عي ا8امJ S َنيِ&y8َكُ مْ لا
َ-وُمَ bَو † T-َ \ِ&ْلا +ِ J اَ)g لhbTم h1َلhخُ ي ْ>َل +Tتّلا † ِ-اَمT عْ لا ِ*اَ 8 َ>َ رِ. † ~-اَعِ & َ7} &َر َلَ عَ J َ3ْ يَك َرَت ْ>َلَ S@1#لا
اَ)يِ J ْاوُ رَbْكَ 6َJ † T-َ\ِ&ْلا +ِJ hاْوَ Dَ ? َنيT8ّلا † ِ-اَتْوَ $ا IT 8 َنْوَ 5ْرِJَ و † ِ-اَوْ لاِ& َرhخU=لا ْاوV &اَH َنيT8ّلا
@رHفلاYZ َ-اَسَفْ لا & w '% 0]
(اO,لا >تي 3يك aا)4و=ي ام GراO#لا `8)ل لعHي ن Mي?تسي ' *اراO#لا `8! >اL ي8لا ن.
0aا)&ا!8و ا!راb-4او /عساولا *اراO#لا `8! Eل5
ا)سف4 Wف#ت ن M?تست >ل <ي!رلا ا)م-,ت >Fر *اراO#لا `8)J 9ا)4م Eل5 Gو,& >تي 7ل8 ن -& '
َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْاوُ رgWْ4اَJ Z @1#لا هلوL 1-=4 ا8ك!و 9ا)4م Eل5$ا Gو,لا ا)4. 0(ا4فلا نم
لم#ي ه4ا#&س هلو,J ن8. 0ا)سف4 /يا)4لا 1ليلJ -سفيو ED?ي نمJ 91لخلا لك Iري ي8لا >ويx,لا ه4. 0S
@1-=لا لك
S َنيِ&y8َكُ مْ لا g/َ &ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْاوُ رgWْ4اَJ ِ_ْ رَ$ا +ِ J ْاوV ريTسَJ €نَ4ُس ْ>VكT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َ L Z
S َنيِ,ّ تُمh لyل ˆ/َWT5ْوَ مَ و IŠ -ُ!َو ِ"اّ4لyل qناَيَ& اَ8اmَ ! Z @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
{( 528 )
( َنيِ,ّ تُمh لِل ˆ/َ WT5ْوَمَ و IŠ-ُ !َو ِ "اّ4لِل qناَيَ& اَ8َ! '3) )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نم ا)تمW5و ا)تو?سو ا)توL 8خ6ت Eت6تت ام-45 *ا4اي&لا ن. Z ِ"اّ4لyل qناَيَ& اَ8اmَ! S /ملكلا Eل. رW4ا
Qت)ت C -#او >Lر ناي& C /ملك Mمس4 ا44NJ ام MمتHم +J Gروb -Hت /5اس *4 %ناي&لا ر-= نم GوL
aBا نم >-ا,لا ناي&لا& ا4لا& امJ رش& نم >-اL ناي& و!و اي4-لا هل
C و Z َنيِ,ّ تُمh لyل ˆ/َ WT5ْوَمَ و IŠ -ُ !َو ِ "اّ4لyل qناَيَ& اَ8اmَ ! S GرF Eل5 >ك8خi نل ا4 @Bا نم tاOي. ه4.
"ف4لا لم# @ا!ا4عم C /W5وملا C و 0GوHرملا /ياDلل ل=وملا 1ير?لا و! 3رع4 امك @C I-)لا
0/W5وملا +! 7لت 9<ي!رتلا& رشلا ن5 -ع&لاو 9<يFرتلا& ريخلا لمعل 9l&ي!رتو l&يFرت
لاQ ام P-#لاو Gر&علا ا)4م ا48خ ن -ع& -ُ#V *ايi ايا4b +J *(اH ام-45 (ايش$ا `8! لكو
/ي-املا (ايش$ا ا4ل MOوو 9/ل6سملا `8)& "وف4لا راbتسا -ُ#V /=L ا4ل لمكي ن ل&,J 7ل8ل 0l4خاس
*4اك +تلا *اWعلا ن5 "ا4لا 3ر=4يو -ُ#V /=L +)ت4ت ' Eت#و 9ا4تاي# +J ا)& 8خ64ل %/يمي,لاو
0ا)يJ
>)ل Bا -يي6ت& 7ل8 اوJر5و 91#لا -و4H >! Bا لي&س +J نولتا,ملا ناكو 9ا8ك! /ل6سملا *ما- امو
ي8لاJ 7ل8ل %هL-= Eل5 /لا-لا GQHعملا لما# و!و 0>)4ي& >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م هلوسرو
نوJرعتو 0هيو,يو 1#لا Bا -4سي 3يك نوJرعت >ك4$ %>كفعOي ن f=ي ' -ُ#q /كرعم +J P-#
َ'َو S @7ل8 -ع& ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8لو 9ناي&لاو ن4سلا >كل ا4#Oو -Lو 0ل?ا&لا Eل5 Bا /لم#
Z َنيT4Tمْ e} م ْ>g تh4Vك ْنِ. َنْوَ لْ5َ$ا ُ>gتh4ََو اوg 4َQْ#َت َ'َ و اوg 4ِ)َ ت
{( 529 )
( َنيT4Tمْ eُ م ْ>g تh4Vك ْنِ. َنْوَ لْ5َ6ْلا ُ>gتh4ََو اوg 4َQْ#َ ت اَلَو اوg 4ِ)َ ت اَلَو '3# )
*ا#ارHلا ن$ %/ي4-&لا /ل6سملا& Rاخ رم +!و 9اوفعOت ' ي Z اوg 4ِ)َ ت َ'َ و S @هلو,& -و=,ملاو
>ل >لسو هيل5 Bا Eل= +&4لا ن /Hر-لو 9-عL >)Oع& ن /Hر-ل -ُ #V /عLوم +J نيريbكلا *ك)4
َ'َ و S @1#لا لاL 7ل8ل 9>و,يل `ر)W Eل5 Bا -ي&5 ن& /#ل? هلم#و 9ل&Hلا -ع=ي ن ر-,ي
ري=4 74$ ل?ا&لا -و4H ني&و 74ي& +لخي نل Bا نو نمeم 74 رO#تست ام-45 74$ 9 Z اوg 4ِ)َ ت
ن 7اي. +4اعملا `8! 7ل +ت6ت >ويJ >)2ا-5$ هموLو هي&4 >لسي ' 1#لا و!و Bا نم 1#لاو 91#لل
0ن-&لا GوL نا=,4 و! 3عOلاو 03عOت
/سمخ >)4م *ام 0ريbك >)4م *ام -,J او4Q# -L >!و 9/ي&لL -يHاوم نQ#لاو Z اوg 4َQْ#َت َ'َ و S
-Lو 9/Lاشو /&ع= /يلم5 `8!و 9را=4$ا نم نوع&سو 9نيرHا)ملا نم /سمخ 9^-ي)ش نوع&سو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
w ه45 Bا +Oر w GQم# لت,مل <OFو 9(ا-)شلا Eل5 >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نQ#
Bا +4ر)W ن2ل C @لاL >b C ا8! نم ‚Eل. WيF ?L افLوم *فLو امو Œ^-& 7لbم& <ا=V نل C @لاLو
0C 74اكم >)4م \Hر نيb\b& نلbم$ ن?اوملا نم ن?وم +J sيرL Eل5
0P-#لا نم /ياDلا& P-#لا نرا,ت ن <Hي 74$ aا8امل %Z اوg 4َQْ#َ ت َ'َ و S @1#لا لا,J
ام 0`-ع& نم 3لخ ا8ام رW4او 0<!8 ني Eل. رW4ا نكلو 9"ف4لل 1ا!Q.و <ع= لت,لا ن fي#=
Gاي#لاو 9"ييا,م ا)ل ا4-45 Gاي#لا ن. 0>ك-45 Gاي#لاك *سيل +!و ه&ر -45 Gاي# Eل. <!8 -,J و!
0B اشا# 9' aهسييا,م نم Eل5 ا4سييا,م ل)J 9"ييا,م ا)ل ا4&ر -45
ام ه4$ %هل tرفت ل& هيل5 نQ#ت \J 97رت امم ريخل <!8 ه4 >ل5اJ و! هيل. *رW4 ا8NJ ن8.
ل=ي ن /ياDلا *ما- امو 9Gاي#لا /Jاسم هل ر=L -,J ن8. 0/ل6سملا `8! Eل. ل=تس /ياDلا *ما-
/يوي4-لا *اياDلا +J ن#4و 9ه&ر راوH& -يعس و)J 9ا)ي4اعم /Jاك& Bا -45 Gاي# Eل.و Bا /م#ر Eل.
0ناكملا ا8! Eل. ل=4ل نمQلا ا4ل لHعي نمم ƒ رسg 4 ناكم Eل. <!84 ن -ير4 ام-45
هJرتملاو 9Gرايس l&كار <!8 و l4ا=# l&كار <!8 lيشام /ير-4كس:ا Eل. <!8 ن نم ['-&J
<ر,ي P-# 7ل (+Hي 7ل8 -ع&و 9"ف4لا Eل. /‚&&#مو GّوHرم /ياDلا *4اك ا8NJ 9Gر2ا? l&كار <!8ي
+J هتوL +4مر# Bا ‚ن. @لو,ت ن 7اي. 0-)شتسا -,ل aن8. نQ#ت ا8املJ 9/ياDلا نم /Jاسملا 7ل
ن 3رعت ام-45 74. 91#لا >)& ر=4 ه,لخ نم ريbكل Iرخ GوL E?5 و! 0' 91#لا Gر=4
>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ناك 7ل8لو %/ميW5 /ياDلا ن 3رعت ن -& ' 9B هسف4 Kا& l4اس4.
<#ي و)J ن8. 9<!8يس ني Eل. >)4م -#او لتgL ن. ه4 3رعي ه4$ %هل! >-,ي 9ر-& /كرعم +J
0يوي4-لا <#لا نكل lOي ا4! ا)ل! <#ت "ا4لاو 9ري&كلا <#لا >)&#ي ه4كل 9هل!
+ت6تو aا8امل ر=4لا نم >كتاJ ام Eل5 او4Q#ت ' و >2ا4Dلا نم >كتاJ ام Eل5 S اوg 4َQْ#َت َ'َ و Z
C ل&! ل5ا C @لا,J نايفس و& I-ا4 ام4ي# 7ل8 1ا-=م (اH 7ل8لو 00S َنْوَ لْ5َ$ا ُ >gتh4ََو Z 9/&اH:ا
اولوL @لاL -ر4 ا8ام& @اولاL 9a>)يل5 نو-رت ' @ه&ا#=$ لوسرلا لا,J 9lيلا5 را= >))ل. ن ي
هيل5 Bا Eل= +&4لا لا,J 9 C >كل IQ5 'و IQعلا ا4ل C @نايفس و& لا,J ƒ لHو Eل5 Bا @>)ل
ن. @نايفس و& لاL >b C >كل Eلوم ' ا4'وم Bا اولوL C @لاL aلو,4 ام @اولاL C `و&يH C @>لسو
>ع4 لL C @ه&ا#= نم لHرل >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لا,J 9ل&,ملا >اعلا C ر-& C >ك-5وم
C -5وم 74ي&و ا44ي& و!
اوJرعت ن >ت-ر ا8.و 9نول5$ا >ت46J نامي:ا Eل5 >تم- امJ S َنيT4Tمْ e} م ْ>g تh4Vك ْنِ. َنْوَلْ5َ$ا ُ>gتh4ََو Z mJ
>ت4و 9-ُ#V +J >ك4م اولتL >! 9 C ر-& C /كرعم& C -ُ#V C /كرعم او4را,J 9l,# C ناو5$ا C E4عم
>تم4F >ت4و 0C -ُ#V C +J ^-# >ك4م اورس6ي >لو 9ر-& +J >)4م >ترس >ك4كلو 0ر-& +J >)4م >تلتL
0-ُ#V +J l2يش اوم4Dي >لو 9ر-& +J
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
7ل8 لك 0/ي-4Hلا E4عم هيJ نوكي نمم ا)يJ /يما#م ' ه4 Mم >كت4ي-م Eم# Bا ن$ نول5$ا >ت4و
K-4و C -ُ#V C ا)سف4 /كرعملا Eل. ا4رW4 ن.و 0/كرعم& /كرعم Eل. ا4رW4 ا8. ا8! 9نول5$ا >ت4و
>ك4$ /يO,لا 7لت *ت&b -,ل S َنيT4Tمْ e} م ْ>gتh4Vك ْنِ. َنْوَ لْ5َ$ا ُ >gتh4ََو Z @Eلاعت هلوL لW +J 9ا!-#و ^ر-&
0>تر=ت4ا w Iو)لا ن5 1?4ي ' ي8لا رم Kا&تا نامي:ا ?رش نمو w ني4مeم >ت4ك ام4ي#
>)يJو >!-ي-ا4= نم نيرش5و lعO& <ر#لل /لوH لو +J >تلتL >ك4$ %اع2ار ^را=ت4ا >تر=ت4او
0>ك&ولL +J نامي:ا •لخلت 9>لسو هيل5 Bا Eل= +&4لارم >تفلاخ ام4ي# >ك4كلو 0/يارلا <#ا=
لو +J >تول5 >ت46J 0S َنيT4Tمْ e} م ْ>gتh4Vك ْنِ. َنْوَ لْ5َ$ا ُ >gتh4ََو Z 1-= -كeت *b-# +تلا /يلمعلاJ ن8.
َنْوَ لْ5َ$ا ُ >g تh4ََو Z @Bا لوL +J /يO,لا *L-= -,J %را= ام >كل را= رم$ا >تفلاخ ام-45و 9رم$ا
0S َنيT4Tمْ e} م ْ>gتh4Vك ْنِ.
>ت4 ل& 9/كرعملا _ر +J 1&ي >ل >ك‚ و-5 ن >ت-Hول ا)سف4 /كرعملا Eل. >ترW4 ول >ك4NJ اOيو
>ل aار=4و /&لF هيJ لا4ي رخi MLوم Eل. <!8 aو! <!8 نيو 0/كرعملا MOوم +J >تي,& ني8لا
/ي#ا4 <!8 ام4.و 97ا4! Eل. >كو-5 <!8ي >لو 9-# ا)يJ "يل /4ي-ملاو 9/4ي-ملا '. 7ا4! نكي
0<ر! ي8لا و)J ن8. 9/كم
‚و-علا <ل?يو "ا4لا +J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن8eم ن8eي >ل aP-# ا8ام 7ل8 -ع&و
a>!و-5 ن5 >)4!وي >ل >)&ا= ي8لا ن.و 9Gو,لا ه& او4Wيل هل l&!رم
0' a/كرعملا -)شت >ل /يما#& (اH aنم Mم 9Bا لوسر dرخ -,لو
9/2امع&س /كرعملا او-)ش ني8لاJ 9 C Bا -ا&5 ‚+ل. C @نيملسملا اي-ا4م >\سلاو G\=لا هيل5 لاL ل&
ن& Bا -&5و 9ريم5 ن& <ع=مو 9GQم# >)4مJ 9نوع&سو /سمخ >)4م لتLو ريbكلا >)4م tرH
نم +Lا&لاو 9نيرHا)ملا نم /سمخ ('e! 9/&ت5 Eلوم -عسو 9نامb5 ن& "امشو 9s#H
u'-& 8خ6ي >ل Bا لوسر ن Eت#9/عLوملا لو -!اش ي8لا --علا نم نو#ور?م ('e! …را=4$ا
رbi ل& 9lشيرL -را?ي ي8لا sيHلا Mم او4وكيل >)سف4 اوOر5 ني8لا >و,لا نم /4ي-ملا نم >)4م
و (ا-)شلا لا#لا /عي&?& >)4م نكي >لو 9>)سف4 /كرعملا Eل. هعم <!8 نم& <!8ي ن لوسرلا
0E#رHلا
-&5 ن& ر&اH ا4-يس و!و 0^-#او '. /كرعملا -)شي >ل نمم >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ل&,ي >ل
-L >ار# ن& ورم5 ن& Bا -&5 `ا& ن6& Bا لوسر Eل. ر8ت5او -ُ#V /كرعم +J dرخي >ل ي8لا 0Bا
@هل لاLو M&س هل *ا4& Eل5 هفƒلخ
-ا)Hلا& 7رbو ي8لا& *سلو ن)يJ لَHَ ر ' Gوس4لا ('e! 7رت4 ن 7ل 'و +ل +D&4ي ' ه4. ‚+4& اي
Bا لوسر ل&,J ن)يل5 3لختJ 7تاوخ Eل5 h3ƒ لختJ +سف4 Eل5 >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Mم
ن& Bا -&5 `-لاو ام 9-س$ا (ارم# Eل. هعم نمو Bا لوسر >!-را?و هعم dرخJ هل ن8و …`ر85
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ن هي& -ا)شتسا نم >Fرلا Eل5 Bا لوسر نم <ل? -,J 7ل8 Mمو -ُ# +J -)شتسا -,J ورم5
@رb-ملاYZ َوُ ! ّ'ِ . َ7X &َر َ-وg4ُH ُ>َلْعَ ي اَمَ و S@لو,ي Bا ن >لع4ل 7ل8و 0-س$ا (ارم# Eل. dرخي 3' ]
ه2افل# نمو >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر رس MOوم او4اك ني8لا نيكرشملا نم ^-#او ن.و ا8!
Bاو ام @-م#م اي @هل لاLو -#V -ع& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Eل5 Uرَم 9+5اQخلا -&عم و!و
Eل. /عHرلا اوعمH -Lو (ا#ورلا& هعم نمو <ر# ن& نايفس ا& +,ل >b 97&ا= ام ا4يل5 Q5 -,ل
-L -م#م @لاL a-&عم اي 7(ارو ام @نايفس و& هل لا,J ه&ا#=و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
اولوJ هعم نمو نايفس ا& E4b Eت# >)& لQي >لو 9هلbم ر >ل MمH +J >ك&ل?ي ه&ا#= +J dرخ
ركسعJ ^-# -Hي >لJ -س$ا (ارم# Eل. Bا لوسر <!8 -Lو 9ني5رسم نيف2اخ /كم Eل. >)!وHو
نكلو 9نول5$ا >ت46J ن8. 0/كرعملا نم اورJ ني8لا >! >)4 7ل8 E4عمو 97ا4! >اي /b\b Bا لوسر
€tْرَL ْ>V كْ سَسْمَ ي نِ. Z @لو,يJ ني4مeملا Bا Exلَسُ ي 7ل8 -ع& >b 0S َنيT4Tمْ e} م ْ>g تh4Vك ْنِ. Z ?رشلا اوW# '
S 000ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g 4 V>اUيَ$ا َ 7h لTتَو ُ هgلhbXم €tْرَL َ>ْوَ ,ْ لا U"َم ْ-َ,َ J
{( 530 )
اوg 4َمَ i َنيT8ّلا ُهّللا َ>َلْعَ يِلَو ِ "اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g4 V>اUيَ6ْلا َ7h لTتَو ُهgلhbTم €tْرَL َ>ْوَ ,ْ لا U"َم ْ-َ,َ J €tْرَL ْ>V كْ سَسْمَ ي ْنِ.
( َنيTمِ لاّWلا }<T #ُي اَل ُهّللاَو َ (اَ-َ)g ش ْ>V كh 4Tم َ8Tخّتَيَو '4$ )
Gرار#& "#ت ' 74كل "مل ي 00"# نو-& /&ا=. @و!و C "ملا C ن5 w ل&L نم w ا4ملكت -Lو
1ا=تل'ا Eل. dات#يو /موع4 و Gرار# (+شلا +J "#ت ن و! C "مللا C ام4. 9\bم /موع4 و
Iرخ /Dل +Jو 9tارHلا @و! C tْرَ,لاو C 9l2يش ه& 7ر-ت -اكت ' ام و! C "ملا C ام4. 9*Leملا
Wفل نوكي +ك 9tارHلا نم •شا4لا >ل$ا و!و tرˆ,لا @لوLو w 3ا,لا >O& w C tرg,لا C لو,ت
0E4عم
*4 9lW#لم ا)4م E4عم لكل ن '. 9/لمHلا +J -#او ا!ا4عم ن نWتJ Wافل$ا _ع& Iرت -L *4و
@E4عم هل Wفل لكل نكل 0ر=&لا Eل5 ل-ت `8! لك 0ا4رو 91مرو 9fملو 9رW4و 9Iر @u\bم Mمست
@lOي لا,يو 0ا8ك!و 9/لا?N& رW4 @ا4رو 9-ع& نم -!اش ي @fملو 9هي4ي5 رخeم& Iر @1مر
ن5 نوكي "ولHلا ن fOوي 1يL-لا E4عملا نكل 9^-#او نوكي -اكي >اعلا E4عملاJ 9-عLو 9"لH
و C tرَL C 7ل8كJ 9-#او MOو Eل. ناي)ت4ي نا4b'او 9-ع,J lم2اL ناك 9>ايL ن5 -وع,لاو 0KاH?Oا
01يL- E4عم هل Wفل لك C tرgL C
C و C لا&2رلا C و C رف4ODلا C و C -س$ا C @لا,J 9Gريbك (امس -سvل ن. @w u\bم w نولو,يو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
و! C -س$ا C mJ 9--#م E4عم >سا لكل نكلو 9-سvل (امس `8! fي#=و 0C Gروْ س,لا C و C -ْرَولا
و! C -ْرَولا C و 9هت-&ل sف4ي ام-45 -س$ا و! C رف4ODلا C و 9ناوي#لا ا8! Eل5 >َلَعلاو >اعلا Wفللا
0ه& Rاخ E4عم هل -سvل 3Lوم لكJ 9ه&ل= ?م -L نوكي ام-45 -س$ا /لا#
^-يH ن?JاJ Bا و! >لكتملا ن W# ' Z ُهgلhbXم €tْرَL َ>ْوَ ,ْ لا U"َم ْ-َ,َ J €tْرَL ْ>Vكْ سَسْمَ ي نِ. S @1#لا هلوLو
نم <اوHلا +ت6ي >b 'و +ت6ي ?رشلا ن 9<اوHلاو ?رشلا +J ه4 3رع4و 0هم\ك *ارارم Eل.
و!و ?رشل <اوH و! tاH4لا ن. C fH4ت ركا8ت ن. C ا4لو,ك 9هل هHيت4و هيل5 ا&ترتم 7ل8 -ع&
0راك8تس'ا
/لمHلا `8! نم -ارملا E4عملا ل)J Z ُهgلhbXم €tْرَL َ>ْوَ ,ْ لا U"َم ْ-َ,َ J €tْرَL ْ>Vكْ سَسْمَ ي نِ. S @1#لا هلوLو
a-# +J ني4مeملل tر,لا "مل (اQHك ناك ر-& +J P-# ي8لا نيرJاكلل tر,لا "م ن /ي?رشلا
"ميسJ tرL >كسسمي ن. @1#لا لا,ل ?رش <اوH ناك ول ه4$ %?رشل l&اوH ^-& نوكي ' ه4. 9'
tر,لا نم 1&س ناك ر-& +J نيكرشملا <ا= ي8لا tر,لا ن$ 7ل8 ل,ي >ل ه4كلو 0هلbم tرL >و,لا
0-# +J ني4مeملا <ا= ي8لا
<اوH 7ل8 "يلو 9هلbم tرL >و,لا "م -,J %اوس2ت&ت \J tرL >كسسمي ن. @لو,ي 1#لا ن6كو
' Eت# 7ل8 لوL 9?رشلا <اوHل ليلعت ه4 ي 9?رشلا <اوH Eل5 ه& ل-تسُيل (اH ه4كلو 9?رشلا
0هيJ "يل ام& w Bا& 8ايعلاو w نiر,لا >)تيو (اي5-$ا نم ‚+5- لخ-تي
@/bراك هت&ا= ا8. -#اول ن#4 هلو,4 ام 7ل8 لاbمو 0>)يƒلسيو ني4مeملا *&bي w ه4ا#&س w ه4.
+xلسي 1#لا ن ا4! -و=,ملاو 0هيلس4 ن#4J ن8. 0هلbم 7م=خل P-# -,J 9ا8ك 7ل P-# -L ناك ن.
ه& _رتلو رم$ا ا8! اوQاتHتْلو € وx لُس >ك-45 نكيلJ 9اوس2ت&ت \J tرL >كسسمي ن. @ني4مeملا
0هلbم tرL >)سم -L >و,لا ن$ %>كسوف4
للعت +)J ن8. 9لعفلا& MLو ام& +ت6ت ا)4. 0aM,يس ام& > لعفلا& MLو ام& +ت6ت ل! 9/يلستلاو Gوس$او
0S ُهgلhbXم €tْرَL َ>ْوَ,ْ لا U"َم ْ-َ,َ J €tْرَL ْ>Vكْ سَسْ مَ ي نِ. Z @l#ي#= u\يلعت
E4عم ام 0S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g 4 V>اUيَ$ا َ 7h لTتَو Z @/ما5 /يOL 7ل8 -ع& نم ه4ا#&س 1#لا 1ل?و
0-€ #V GوQFو ر-& GوQF %نيتعLوم >ام ا4! ن#4و 0رخj -#او نم (+شلا ل,4 ي لوا- a/لوا-ملا
>لو KامH:ا& /ميQ! ا)يJ نكي >لJ -€#V GوQF ام 9KامH:ا& ر-& GوQF +J نيملسملل ر=4لا ناكو
0ر=4 ا)يJ نكي
w اور=ت4ا -L رافكلا ن6& u'-H >يلستلا Mم ي S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g4 V>اUيَ$ا َ7h لTتَو Z @1#لا هلو,J ن8.
0>)يل. نو4مeملا ا)ي >ك4م ر=4لا ا4ل,4 ا44NJ w P-#ي >ل ا8! ن >Fر
E4عمو 0نو4مeملا ا)ي >ك4م /فلاخم& '. >)يل. ل,ت4ي >ل ر=4لا ن6& 9/W#\ملا `8! 7توفت ن 7اي.و
0>)لbم C "ا4 C -رHم >ت#&= >ك4 ي 9A)4ملا >ت#ر? >ك4 ي 9>ك4م /فلاخم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>وي >)لو 9>وي >كل ر=4لا نNJ 9>)عم نيواستمو >)لbم A)4م نو-& "ا4 -رHم >تر= -L >تم- امو
0نيرJاكو ني4مeم ني& /لوا-م +! "ا4لا ني& /لوا-ملا ن. @ل,ي >ل 1#لا نا W#ل4لو
Z @لاL ا8ام رW4ا 9>كل نوكي ر=4لا ام4. 9رافكلا Eل. ر=4لا ل,ت4ي ن نكمي \J ني4مeم >تللW نNJ
0sيرL ني&و >ك4ي& ي 9نيرJاكلاو ني4مeملا ني& ل,ي >لو S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g4 V>اUيَ$ا َ7h لTتَو
-و=,ملا نكلو 9را)4لاو ليللا >Oت *اLو نم "ا4لا I-ل 3ورعم و! ام >اي$ا& -و=,ملا "يلو
Z ن8. C ن\J Eل5 ن\J >وي C @lOي لا,يو 0/&لDلا *اLو و ر=4لا *اLو و! ا4! C >اي$ا C m&
ني& /لوا-م ا)4كلو 9نيرJاكلاو ني4مeملا ني& /لوا-ملا نمOتت >ل S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g4 V>اUيَ$ا َ7h لTتَو
>ك4امي. Eل5 >تللW ولJ 0lير!اW sيرL *QافJ 9>)4امي. لخلختJ >2ا4Dلا Eل. >!را=& *لام ني8لا
9ني4مeملا ريF Mم >تيواستو >تيوتسا 7ل8&و 9>ك&ر A)4م ن5 >تيلخت >ك4كل 0^-& 7ل8 P-# امل
0/لا-5 1ل?م ا)4. 9Iرخ Gرم ا8)لو Gرم 7ل8ل >اي$ا نوكت 7ل8&و
@ر=4لاو ولعلل ل& 0/ميQ)لا >-عل ' 91&اسلا ?رشلا رك8ت4 ن ا4يل5
0S َنيT4Tمْ e} م ْ>g تh4Vك ْنِ. َنْوَ لْ5َ$ا ُ>gتh4ََو Z
>تكرتشا >تم- ام @>)4امي. لخلخت ني8لا ني4مeملا ه&4ي >اي$ا /لوا-م /ل6سم +J ه4ا#&س 1#لا ن.
ي8لا ن?فلا ‚ير,&علا +ك8لاو 9>كل lمويو >)ل lموي ر=4لا f&=يJ C "ا4 C -رHم >ك4وك +J >)عم
0رش&لا GوL ل&ا,م رش& GوL ني& رو-ت ا4! /كرعملا ن$ %<لDي نم و! 3ر=تلا نس#ي
ه4. @ا4لL 7ل8لو 0رش& /)Hاوم +J رش& -رHم اورا= -,J Bا A)4م ن5 اولخت -L نوملسملا >ا- ام
*ر)W >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ا4-يس Eل5$ا -2ا,لا رم 8اف4. ن5 Gامرلا Eلخت ام-45
0نيملسملا نيلتا,ملا /ير,&5 Eل5 -يلولا ن& -لاخ /ير,&5
ن. @لو,4 ن نكمي ' ا44 S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g4 V>اUيَ$ا َ7h لTتَو Z @1#لا هلوL +J W#ل4 ن <Hيو
9ناس4:ا /5ومHم >! "ا4لا ن$ %"ا4لا ني& +! ام4. 9نيرJاكلاو ني4مeملا ني& نوكت >اي$ا /لوا-م
و 9<لDي Gو,لا <#ا= و 9<لDي /لي#لا <#ا=و 9/يساوس >)J (امسلا A)4م ن5 او-رHت نNJ
0<لDي G‚ -ُعلا و --علا <#ا=
eرHي نلJ 7&4اH +J Bا 8خ6ت ن. 74. aر=4لا 1,#يو *ا4اكم:ا 7لت لك _وعي ي8لا ام نكلو
-لولا ن. @^-يH ا)يع4 ن ا4يل5و lمي-L ا4لL -,ل 0/كرعم +J 1#لا /)Hاوم +J نوكي ن 1ولخم
نكل 9هلا# Eل. >)4م لك 3ر=4ي 82-45 9هي& نOT# Eل. 6HليJ `e\مQ `-)?Oي ام4ي# ريD=لا
رافكلا ن6ش 7ل8كو aBا لاي5 ن#4و ا4لا& امJ 0هي& ن5 -عت&ي ام-45 `ومQ)ي ن نوعي?تسي ه4ارL
0ني4مeملا Mم
ر=4ي نل Bا ن$ %Bا A)4م ن5 نو4مeملا Eلختي ام4ي# ني4مeملا& -ارف4'ا Eل5 نور-اL رافكلا ن.
0نامي:ا /يOL ل?&ي 7ل8 نNJ هH)4م ريF Eل5 lسا4 Bا ر=4 ولJ 9هH)4م Eل5 اوسيل lسا4
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
و! +)ل:ا A)4ملا ن5 لوQعم و!و ناس4:ا ن5 ر&خ لك ن -H4 %>يركلا نiر,لا „ر,تس4 ام-45و
0رش هلك ر&خ
@ر=علاYZ •رْسg خ Eِفَ ل َناَس4ِ:ا U نِ. † ِرْ=َ عْ لاَو S@لو,ي ه4ا#&سJ ' w % ]
1#لا نم /&اH:ا +ت6تو aنارسخلا نم وH4ي ي8لا نم نكلو 9رسخ +فل هL\?ا Eل5 ناس4:ا ن.
@ر=علاYZ ِرْ&U=لاِ & hاْوَ=اَ وَ تَو y 1َ #ْلاِ& hاْوَ =اَ وَتَو ِ*اَ #ِ لاU=لا ْاوgلTمَ 5َو ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا ّ'ِ . S@لو,يJ 3 ]
† l5وgلَ! َ1Tلgخ َناَس4ِ:ا U نِ. Sw ه4ا#&س w لو,يJ >يركلا نiر,لا نم رخi MOوم +J /يO,لا -ك6تتو
@dراعملاYZ َنيyلَ=ُ مْ لا ّ'ِ . † l5وg4َم ُرْيَخْلا ُهUسَم اَ 8ِ.َو † l5وُQَH }رّشلا ُهUسَ م اَ8ِ. '# w %% ]
نم هيH4ي ي8لا امو 0رشلا /ي#ا4 نم +ت6ي هL\?. Eل5 ناس4:ا ن5 w نiر,لا +J w >\ك لك ن8.
0+)ل:ا A)4ملا ه4. a7ل8
نامي:ا او4ل5 نمل /فيفخ /58لو ا&ي46ت لم#ت S ِ"اّ4لا َنْيَ& اَ)V لِواَ -g 4 V>اUيَ$ا َ 7h لTتَو Z @1#لا لو,J ن8.
0-ُ#V +J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر رم ن5 اوفلخت >)4كلو
َنيTمِ لاّWلا }<T #ُ ي َ' ُ هّللاَو َ (iَ-َ)g ش ْ>Vك4T م َ8Tخّتَيَو ْ اوg 4َمi َنيT8ّلا ُهّللا َ>َ لْعَ يِلَو Z @ه4ا#&س 1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و
0S
0نير=ت4ملا نمTO هسف4 لخ-ُي ن -يري /كرعملا +J 7رتشي >ل ي8لا Eت# -H4 ر=4لا *Lو +فJ
ا)لوQ4 +J 7راش ه46& اJرتعم /ميQ)لا <4اH +J لWي ي8لاو 9ر)Wَي 1#لاJ /ميQ)لا *Lو نكل
لم# +J >)سي 7ل8 Mم و!و 9ا)يJ ا&&س ناك نم >' و ر85 -,J 7راش نكي >ل ناو نيملسملا&
0اL-ا= نوكي 7ل8& ه4. 9/يلو2سملا +J 7راشيو لم#تيو 9GراOلا ا!راbiو ا!راQو
*b-# (اوس او4مi ني8لا >لعي Eلاعتو ه4ا#&س ه4. 9' aاو4مi ني8لا >لعي ' Bا ل! @ل2اL لو,ي -Lو
/ّH#لا نوكت ' 7ل8لو 9/UHُ#لا ه& ن#4 Iر4 ' ƒ+&يDلا +لQ$ا Bا >ل5 نكل 0P-#ت >ل و /كرعم
نم Eل5 /#Oاو /Hُ #لا ه& >و,ت >ل5 ه4NJ ا4مام -وHولا Eل. Bا >ل5 VQر&ي ني# نكلو 9ا44ي& Gر!اW
>ل /=رفلا نكل 9لعفيس ناك ه4 هسف4ل -# +5y -ي ' Eت# 7ل8و 9نامي:ا نس#ي >ل نم Eل5و 9نمi
0هتاوت
@ن8. 0اعيمH ا4يل5 /Hُ#لا Qر&تو هسف4 ا4م لك >لعيل *ا(\ت&'او /يرا&تخ'ا 3Lاوملا +ت6ت ا8ك!و
E5-ي -,J 0ا4يل5 /‚Hُ#لا ه& >و,ت ' نكلو 9P-#ت 3وس امك (ايشvل ‚+لQ$ا Bا >ل5 ني& 1رJ 7ا4)J
ن#4J لعفلا& /كرعملا >و,ت ام-45 نكلو 9نو-م=ي 3وس >)4NJ G-ي-ش /كرعم *ماL ول ه4 _ع&لا
لbملا Bو \bم 7ل8ل <رO4لو aنيرافلا نيل8اختملا نم 7ل8 ريF و! ْنَمو -ما‚=لا ْنَم Iر4
-ير4 ن#4 @هل لو,يو "ر-ملا Eل. +ت6ي *ايلكلا I-#. -يم5 ن -H4 /ي-اعلا ا4تاي# +J ن#4 @Eل5$ا
0GQ2اH >)4م \Vك f4م4و 9<\?لا نم نيLوفتملا Eل5 3رعت4ل ا4ا#تما -,ع4 ن
نم 7ل >)&تر نو 9نوLوفتملا >! نم @7ل لوL ن Mي?تس +44. aنا#تم'ا ا8امل @"ر-ملا -ريJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0ا8ك!و +4اbلا نمو لو$ا
رخi lسر-م -يمعلا راتخيو 9/H# -#$ نوكي ' Eت# ا4ا#تما -,عي ن Eل5 ر=ي /يلكلا -يم5 نكل
1وVفت نوكي ا8ك!و 9<2ا=لا و! لو$ا "ر-ملا MLوت نوكيو /Hيت4لا ر)Wتو 0نا#تم'ا ا8! MOيل
+لQ$ا Bا >لع& ا4لا& امJ يرش&لا Iوتسملا +J P-#ي 7ل8 ناك ا8.و 0/HV#& اLوفت <\?لا ('e!
a1ل?ملا
>ل5 *4ك ا4 @ا4ل لو,ي ' ه4ا#&س و!و 9(+ش لك& ?ي#Vمو (+ش لك >لعي +لQ$ا هملع& 1#لا ن.
00ا8كو ا8ك نولعفتس /كرعم >تلخ- ول >ك4
/Hيت4لا نوكتو /كرعملا MOي 1#لا نكل 9>)يJ *سيل (ايش >)سف4$ او5-يو اول-اHي ن نكمي ناكو
>ولعملا +J نوكي رييDتلا نكل 9Bا >ل5 +J نوكي ' ا4! رييDتلاJ ن8. 0'Q Bا هملعي امل /,&ا?م
0ا4يل5 /Hُ# `ار4 Pي#& >ولعملا +J ل& >ِلاعلا +J "يل 9B
(اف?=ا ا)4 3ر5ا %`8! C 8ختي C /ملك Mمست /5اسو S َ(iَ-َ)g ش ْ>Vك4T م َ8T خّتَيَو Z @1#لا لو,يو
@(اس4لاYZ [\يTلَ خ َ>يِ!اَرْ&ِ. ُهّللا َ8َخّتاَو S@لو,ي ه4ا#&سو 0رايتخاو '%5 ]
هل /يQمل ه&4اH Eل. `8خ6َي ن و! ام2ا- 8اخت'اJ ن8. 9`اف?=او >ي!ار&. رbi -L Eل5و لH ه4 ي
0هت4اكمل /عJرو
-ي)ش /ملكو 9-ي)ش MمH +! C (ا-)ش C ن 3رع4 ن#4J S َ(iَ -َ)g ش ْ>Vك4T م َ8Tخّتَيَو Z @1#لا لو,ي ني#و
-45 1Qريو اي# نوكيس ا8!و 9/كرعملا +J لت,ُ ي ي8لا و! لات,لا +J -ي)شلاJ 9G--عتم ~ناعم ا)ل
0ه&ر
9' 00Gاي#لا <لس ه4 +4عي ا8!و 0ا&ارتو اماW5 `-H4س -ي)شلا ر&L fتف4 ام-45 ا44. @لو,ت ن 7اي.و
Eل5 ر&,لا "ا4لا نم -# fتJ ا8.و 0رش&لا -45 اي# "يلو 9`-45 ƒ+# -ي)شلا ن fOو Bا ن.
َنيT8ّلا Uنَ&َسْ#َ ت َ'َو S0ا4-45 ' `-45 Gاي# -ي)شلل ه4ا#&س Bا لعH -,J %ا&ارتو اماW5 `اريسJ -ي)شلا
@نارم5 لiYZ َنوg Lَ Qْرُي ْ>ِ)X &َر َ-4T5 q(اَيْ#َ ْلَ & lتاَوْ مَ Tهّللا ِليِ &َس +ِJ ْاوg لTتgL '&# ]
نكلو 9اس#ُم ارم ري=ت >!رو&L >)يل5 fتف4 >ويو 9ا))4ك 3رع4 ' Gاي# >)&ر -45 (ا-)شللJ ن8.
G-ا)شلا اOي +4عت ا)4 -H4 C (ا-)ش C /ملك لم6ت4 ام-45و 0>)&ر -45 (اي# (ا-)شلا ن ا4)&4 Bا
ن ('e! >لعي >ل ولJ 9هسف4ل ريخلا <#ُ ي ناس4. لكو 9/كرعملا هلH نم *ماL ي8لا 1#لا Eل5
0اولعJ امل >)تاي# Eل5 >)2ا,& نم >)ل ريخ >)لتL Eل. ي-eي ام Eل5 >)ما-L.
>)4 Eل. C (ا-)ش C +J E4عملا 3ر=4ي -Lو 0ا)يل5 ا-ي)شو Gو5-لل ا-!اش >)4م -#اولا نوكي 7ل8&و
0S َنيTمِ لاّWلا }<T #ُي َ' ُ هّللاَو Z @هلو,& /يjا 1#لا لي8يو …>!eام- *)ت4ا Eت# Gو5-لا اوDّ لَ&
نيفلختم "ا4لا >ا- ام @ا4لL املbمو 91#لا را?. +J رو-ت ن <Hي /كرعملا ن ليي8تلا ا8! E4عمو
و! نيJر?لا نم ر-ا,لاو 9رش&ل رش& Kار= /كرعملا رو-تس ل& >)ملWي ' Bا نNJ A)4ملا ن5
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
7سمتي ' ي8لا >لسملا +&ا#ُي ' ه4ا '. رفكلل هتي!ارك نم >Fرلا& ه4ا#&س 1#لاJ 0<لDي ي8لا
7سمت ن. نكلو 9نامي:ا <ول?م& 7سمي ' ي8لا >لسملا رJاكلا <لDي -L 7ل8ل %نامي:ا <ول?م&
ُهّللا َRX #َمُ يِلَو Z @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0Bا رم6& >)ل نومOم ر=4لاJ نامي:ا <ول?م& نو4مeملا
S 000ْاوg 4َمi َنيT8ّلا
{( 531 )
( َنيِرِJاَكْ لا َ1َ #ْمَ يَو اوg 4َمَ i َنيT8ّلا ُهّللا َRX #َمُ يِلَو '4' )
9GراOلا ر=ا4علا نم ا)=يلختو (ايش$ا ري)?ت و! Rي#متلا ن$ 91ْ#ملا ن5 3لتخي Rي#متلاو
ِ>َلْعَ ي اUمَ لَو َ /ّ4َHْلا ْاوg لgخْ -َت نَ ْ>gتْ&Tسَ# ْ>َ S @7ل8 -ع& 1#لا لو,يو 0ا)لك ا)& <ا!8لا و)J 1#ملا ام
Z 000ُهّللا
{( 532 )
( َنيِرِ&اU=لا َ>َلْعَ يَو ْ >Vكh 4Tم اوُ -َ!اَH َنيT8ّلا ُهّللا ِ>َلْعَ ي اUمَ لَو َ /ّ4َHْ لا اوgلgخْ -َت ْنَ ْ>g تْ&Tسَ# ْ>َ '4% )
9/4تفلا +J >ت#H4و >gتh4TتgJ >ك4 *&bت /&رHت نم -& ' ل& 9ا8ك! لا,ت /ملك -رHم "يل نامي:ا ن.
ن#4 اولو,ت ن >ك4م +فتكيو /لو)س& رمت 3وس /ل6سملا ن او&س#ت \J ن8. …نا#تم'ا +! /4تفلاو
1#لا نوكي ني# Gوس او4وكت ن >كمQلي >كلوL +J نيL-ا= >ت4ك ا8. 0' 91#لا Gو5- لم#4
Gوس$ا Eل. dات#ت 1#لا نامي:ا /يOL ل& 0Gوس Eل. dات#ي ' و)J ايوL نوكي ني# 1#لاJ %افيعO
0نمeملا `QاتHي ن <Hي را&تخا هل /4#لا لوخ-و 03عOلا *Lو
ن ا4يلعJ 7ل8 Mمس4 ام-45و Z َنيِرِ&اU=لا َ>َلْعَ يَو ْ >Vك4T م ْاوُ -َ!اَH َنيT8ّلا ُهّللا ِ>َلْعَ ي اUمَ لَو S @لو,ي 1#لاو
9ريDلا Eل5 /Hُ#لا ه& >و,ت ' >ل5 ه4كلو 9ر&ا=لا نمو -!اHملا نم ايلQ امل5 >لعي Bا ن 3رع4
نTم َ*ْوَ مْ لا َنْوّ 4َمَ ت ْ>g تh4Vك ْ-َ,َ لَو S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0ريDلا Eل5 /Hُ# را= MLاو هل P-# ا8NJ
Z َنوُ رVW4َت ْ>gتh4ََو V `وُ مg تْيََر ْ-َ,َ J ُ`ْ وَ,h لَت نَ ِلْ &َL
{( 533 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
( َنوُ رgWh 4َت ْ>gتh4ََو V `وُمg تْيََ ر ْ-َ,َ J ُ`ْ وَ ,h لَت ْنَ ِلْ &َL ْنTم َ*ْوَ مْ لا َنْوّ 4َمَ ت ْ>gتh4Vك ْ-َ,َلَو '43 )
+J /كراشملل لوسرلا Mم او&!8ي نا او-ار -L ر-& +J 7ارتش'ا 3رش >)تاJ ي8لا >و,لا ناكو
>ت4ك ل!و 9ر=4لا 1,#ي `-#و 7راعملا E4مت ن نو4Wت >ت4ك @1#لا >)ل fOويو 9-ُ#V GوQF
+! /ل6سملا ن نو4Wت >ت4ك ن.و aGر=ت4م نوكت ن -& ' نو4مeملا ا)لخ-ي /كرعم لك ن نو4Wت
9ر=4لاو نمُ يلاو ل6فلا لH نم نامي:ا ركسعم Eل. >تلخ- >ك4 7ل8 E4عمJ 9+4متلا -رHمل ر=4
+J هتاي# <ست#ُم و!و ه#ور M2ا& و!و نامي:ا ركسعم لخ-ي ي8لا نم 3رع4 نا -ير4 ن#4و
0Bا لي&س
نَ ْ>g تْ&Tسَ# ْ>َ S @1#لا لو,ي 7ل8ل 9نامي:ا ركسعم Eل. -#او لك لخ-ل 9(اخر رمي رم$ا ن ولJ
/4Hلا نولخ-ت >ك4 >ت44W ل)J 0Z َنيِرِ&اU=لا َ>َلْعَ يَو ْ >Vك4T م ْاوُ -َ !اَH َنيT8ّلا ُهّللا ِ>َلْعَ ي اUمَ لَو َ /ّ4َHْلا ْاوg لgخْ -َت
ري=يJ ه4ا#&س ا)يرHي +تلا Pا-#$ا همHرتتو 9ا&يF همل5 ام vملا Eل5 1#لا dرخُي ن نو-&
ني8لاو 91#لا Gرمُ Q +J اولخ- ي %او-!اH ني8لا نم ه4ا#&س Bا Qر&يو 9>كيل5 /HV#و اعLاو
01#لا +J I8$ا Eل5 اور&=
ام ن. ي Z َنوُ رVW4َت ْ>gتh4ََو V`وُ مg تْيََر ْ-َ,َ J ُ`ْ وَ,h لَت نَ ِلْ &َL نTم َ*ْ وَ مْ لا َنْوّ 4َمَ ت ْ>gتh4Vك ْ-َ,َ لَو S @ه4ا#&س لو,يو
Eل5 نول&,ت امك *وملا Eل5 >تل&L$ ا#ي#= ناك +4متلا ن ولJ 9>كمام را= امي-L ه4و4متت >ت4ك
Z 000Vلُ س}رلا TهTلْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُ م اَمَ و S @7ل8 -ع& نم ه4ا#&س لو,يو 0Gاي#لا
{( 534 )
ْ<T لَ,h 4َي ْنَمَ و ْ>Vكِ &اَ,ْ 5َ Eَلَ5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا َلT تgL ْوَ َ*اَ م ْنِNَJَ Vلُ س}رلا TهT لْ&َL ْنTم h*َ لَخ ْ-َ L qلوُ سَ ر اّلِ. €-Uمَ #ُ م اَمَ و
( َنيِرِكاّ شلا ُهّللا يِQْHَيَسَو ا[ 2ْيَش َهّللا UرُOَ ي ْنَلَJ Tهْيَ&ِ,َ 5 Eَلَ5 '44 )
`ا4Jر5 •ناb >سا هلو 9 C -م#م C و! لو$ا همسا >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نا 3رع4 ن#4و
Vلوُ سَ ر +y4ِ. َليِ 2اَرْسِ . +T4َ&اي َ>َيْرَم ُنْ&ا Eَ سيT5 َلاَ L h8ِ.َو S@C -م# C و! ليH4:ا +J (اHو نiر,لا نم
>ُ!َ (اَH اUمَ لَJ ُ-َمْ #َ ُهُمْ سا يT-ْ عَ & نTم +Tتْ6َي ~لوُ سَرِ& ^رyشَ&ُمَ و ِ Gاَ رْوّ تلا َنTم Uيَ -َ ي َنْيَ& اَمy ل lLX-َ=} م >Vكْ يَلِ. Tهّللا
@3=لاYZ qنيِ&}م €رْ#Tس اَ8اmَ! ْاوV لاَL ِ*اَ 4Xيَ&ْلاِ& & ]
Gرم *-رو C -م# C و 9*ارم M&ر نiر,لا +J C -م#ُم C >لسو هيل5 Bا Eل= همسا -رو -Lو
0G-#او
TهT لْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َ L qلوُ سَ ر ّ'ِ . €-Uمَ #ُم اَمَ و S @-م#م >سا ا)يJ رك8 /يi +!و 9ا!--=& ن#4 +تلا /يjاو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َنيXيِ&ّ4لا َ>َتاَخَ و T هّللا َلوُ سUر نِكاmَ لَو ْ >Vكِ لاَHXر نXم ‡-َ#َ pَ&َ €-Uمَ #ُم َناَك اUم S@1#لا لوL ر,4لو 0Z Vلُ س}رلا
@<اQ#$اYZ lميTلَ5 ‡(ْ+َ ش yلV كِ & ُهّللا َناَكَ و 4$ ]
ْ>ِ)X &Uر نTم n1َ#ْ لا َوُ !َو ‡ -Uمَ #ُم اzَ لَ5 َلX Qg4 اَمِ & ْاوg 4َمiَو ِ *اَ #ِلاU=لا ْاوg لTمَ 5َو ْ اوg 4َمi َنيT8ّلاَو S@Eلاعت هلوLو
@-م#مYZ ْ>ُ)َ لاَ& َfَلْ=َ َو ْ >ِ)ِ تاَ2Xيَس ْ>ُ)h 4َ5 َرّفَ ك % ]
ْ>V !اَرَت ْ>ُ)َ 4ْيَ& ُ(pَمَ #ُر ِراّفV كْ لا Eَ لَ5 ُ(iU-Tشَ ُهَعَ م َنيT8ّلاَو T هّللا Vلوُ سUر €-Uمَ #}م S@>يركلا لو,لا ا8 و! ا!و
@fتفلاYZ l4اَوْ Oِ رَو T هّللا َنXم u\ْOَ J َنوg Dَ تْ&َي ^-UHُس lعّكُ ر %# ]
7رتشا ا8NJ 9Eمسملا ن!8لا Eل. (اH >س'ا ركg 8 ا8. Pي#& %EU مَ سملا Eل5 lمَلَ5 MOُو ام و! >س'او
نا-لو G-#او Gرس +J ناك ا8NJ 03=و& ام)4ي& Qييمتلا نم -& \J %>سا +J G-#او /2ي& +J نا4bا
^-م#ُ م C Eمسي نم -H4 3يرلا +Jو 9/ف=& ني4b'ا ني& Qيم4 ن -& \J 9-م#ُم ام)4م -#او لك >سا
0C ريD=لا ^-م#ُم C و C ري&كلا
C لا-لاو >يملاو (ا#لا C نم ام)4$ %G-املا ل= +J ناتكرتشم C -م# C /ملكو C -م#ُم C /ملكو
ن ل&L >س'ا ن$ 9-م# +J هيHوتلا ريF -م#م +J +Lا,تش'ا هيHوتلا ن '. 9-م#لا +! G-املاJ
Eل5 امل5 را=و 9+ل=$ا `ا4عم ن5 ل#4ا 9+ل=$ا `ا4عم ن5 ه& *Hرخ ا8. lمل5 نوكي
0Rخشلا
ا-يعس C @هيمسيJ +,ش -&5 لHرلل نوكي -Lو C ارمL C ا)يمسيJ (ا-وس /يراH هل \Hر -H4 -L 7ل8لو
نكل 9EUمسملا Eل5 lمَلَ5 ري=يو +ل=$ا `ا4عم نم ل,ت4ي ه4NJ (+ش Eل5 امل5 >س'ا را= ا8NJ 0C
0اعLاو +ل=$ا E4عملا ري=ي ن +J لeافتلا fملت ا!(ا4& Eمسgت ني# "ا4لا
لامH 8خ6ت ن ا)ل -يري و)J 7ل8لو 9Eمسملا لامH *-,تJا C ارمL C ا)&#ا= ا)يمسي +تلا /ميم-لاو
9ا!ريF نم -ْمَ #لا ا)يل5 M,ي ˆ*ا8 ا)4ا -H4 1ا,تش'ا +J ا)يل. رW44 ني# C -م#ُم C /ملكو 00>س'ا
0هيل5 ريDلا نم >يركتلا MLو ي >Uركم ن\J @لو,ت املbم
0ا!ريDل -م#لا ا)يل5 MLو اتا8 ا!-H4 C -م# C /ملكو
ه4م >يركتلا MLو ي w Gروسكم (ارلا -ي-شت Mم 3اكلا fتJو >يملا >O& w >Xركُ م @لو,4 ام-45و
C -م#لا C G-ام نم ام!\كو نiر,لا +J 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل نامسا ا4-45 ن#4و 0`ريDل
MLو -م#لا ن -ارملا ناك ول نكل 0`ريF نم اريbك هيل5 MLو -م#لا ن هيJ Wو#لم C -م#م C mJ
0?,J هيل5 1ل?ي ي8لا و! C -وم#م C >سا ناكل هيJ Gرbكلا نو- هيل5
لعJ Mم 1&ا?تت C -م# C و 0`ريDل ه4م MLو -م#لا ن ا)يJ Wو#لم ه4. ا4لL -,J C -م# C ام
-م#لا ه4م MLو ي C -م# C mJ ن8. 0C ن\J نم >رك ن\Jو >يرك ن\J C @لو,4 ن#4J ليOفتلا
C +J /Dلا&م C -م# C mJ ن8. 0C -ما# C ا4ل,ل -و-#م ر-,& ه4م MLو -L -م#لا ناك ولJ 9اريbك `ريDل
هيل5 MLو 9 C -وم#م C +J /Dلا&م C -م#م C و 0-م# را=J ^ريbك `ريDل -م#لا ه4م MLو C -ما#
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0^-م#م را=J اريbك `ريF نم -م#لا
ن$ %B -ما#و Bا نم -م#م و)J %نيرم$ا ني& Bا هل MمH >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرJ ن8.
9G-!اHملا >ا,مو (اف?='ا >ا,م @نيما,م ني& هل Bا MمH >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر
ا4! ن#4 ن8. 0C -م# C و C ا-ما# C ناك G-!اHملا&و 9 C -وم#م C و C ا-م#م C ناك (اف?='ا&J
ا4 C @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لاL 0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل ني4bا نيما,م >ام
0C /م#رلا +&4و /&وتلا +&4و رشا#لاو Eف,ملاو -م#و -م#م
ن5 Gامرلا نم >و,لا ل#4ا ن -ع&J 9-ُ # /كرعم ر?اوخلا& ا4! لوا4ت4 ن#4و >\ك 7ل8ل نوكيسو
9اورفيل 7ا4!و ا4! /&ا#=لا هHتي 7ل8 -ع& 9نييسر,لا نيكرشملا نم >)يل5 GUركلا *b-#و 9`رم
+&4لا GرO# ه& <رOيو ارH# 7سمي /2مL ن&ا ن /Hر-ل Bا لوسر Eل5 نوكرشملا لتكتيو
9>-لا ه4م ليسيو 9رفDملا ات,ل# لوسرلا +ت4Hو +J QرD4تو 0هتUيِ5اَ&َر رسكيJ >\سلاو G\=لا هيل5
"لHJ M?تسي >لJ ا!ولعيل ل&Hلا نم Gرخ= Eل5 -ع=ي ن >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لوا#يو
0/يرش& *ا-!اHم ا)لكو 0ا)يل5 Iوتسا Eت# ه& _)4J Bا -ي&5 ن& /#ل? هت#ت
9Bا نم اميركت ناك 7ل8 لك نكلو 0ر-اL ه4ا#&س ه4. a7ل8 لك هلوسر <y4Hُ ي ن ر-ا,& Bا ناك ام
Bا ن. @لو,4 -م#م& ني4مeملا Bا 3Xرعي Eت#و 9G-!اHملا G8ل نم هلوسر >ر#ي ن ه4ا#&س -ري >لو
ام هل P-# ام4ي# Bا لوسر ن Eل5 نمeم ّ لV ك ّلV -يل نكلو 9ه,لخ Eل5 هmلل-يل -م#م& *6ي >ل
<)ت /ميQ)لا fير *-اكو 9-# +J /كرعملا نم نيلتا,ملا _ع& رJ -,J %G-!اHملا 1ا8 -L P-#
+ت,ل# -HيJ Bا لوسر Eل. <!8ي ه45 Bا +Oر G-ي&5 و& ا4-يس ا8 و! ا! 9نامي:ا ركسعم Eل5
>ل6تيJ 9رفDملا +ت,ل# Mلخي ن رك& و& ا4-يس لوا#يJ 9>لسو هيل5 Bا Eل= هيت4Hو +J رفDملا
@G-ي&5 و& ا4-يس لو,يJ 9>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا
0رك& ا& اي 7يل. w
0+45- Bا&
*?,سJ >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هHو نم ا)5Q4يو نيت,ل#لا I-#N& G-ي&5 و& 7سميو
?Lاس w ه45 Bا +Oر w G-ي&5 و& ناكJ Iرخ$ا هتي4b *?,سJ Iرخ$ا /,ل#لا KQ4 >b 9هتي4b
ن& G-ي&5 و& /م$ا `8! نيمو 9نيم /م لكل C @>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هيJ لاLو 9نيتي4bلا
ري=# نم /ع?,& +ت6ت ن Bا ا)م)لي /م?اJ ا4ت-يسو 9>لسو هيل5 Bا Eل= هم- 3Q4يو 0C tارHلا
G8ل هلوسر >ر#ي ن 6شي >ل Bا ن. 0tرHلا ه& -مOتو 1ير#لا نم +Lا&لا <ارتلا 8خ6تو 9ا)Lر#تو
0G-!اHملا
ام او,ل -Lو Bا -ي&5 ن& /#ل?و <ا?خلا ن& رم5 >)يJو /&ا#=لا -Hيو رO4لا ن& "4 +ت6يو
ا8امJ @لو,يJ 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لتgL @نولو,يJ a>كسلHي ام @"4 >)ل6سيJ 9>)ي-ي6&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
>b w >لسو هيل5 Bا Eل= w Bا لوسر هيل5 *ام ام Eل5 اوتومJ اوموL a`-ع& Gاي#لا& نوع4=ت
0لT تL Eت# لتا,J نيكرشملا نم >و,لا ل&,تسا
ا8! 0اوعمسا ي S qلوُسَ ر ّ'ِ . €-Uمَ #ُم اَمَ و Z 0/كرعملا `8)& '. ر)Wتو +ت6ت نكت >ل 3Lاوم ا)لك `8!
ن >لع4 ن <Hاولا نم ناكو 9>يرم ن& Eسي5 -ع& (اH Bا نم لوسر و! 9هتلQ4م `8!و -م#م
Vلُ س}رلا TهTلْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُ م اَمَ و Z 0هتيرش& Eل5 -كeم >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا
0S ْ>Vكِ&اَ,ْ 5َ اzَ لَ 5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ
نم ا46ش لL نو4وكت 3يكJ a>)لسر *تام ام4ي# >)&ا,5 Eل5 ني,&اسلا لسرلا Kا&ت <ل,4ا ل!و
a/ماي,لا >وي Eل. Bا لوسر >كيJ هDل& ي8لا ريخلا E,&ي ' ا8املJ 9P-# -L 7ل8 ن او&! a>م$ا `8!
M4=ي ن -يري ي8لاJ %' aا2يش M4= -L نوكي 9هتوم& *ومي اريخ M4= -L نوكي ي8لا لHرلا
0هفلخي اريخ M4=ي ن هيلعJ اريخ
\J `-ع& >ي5Q ن5 P#&4و *ومي >b 9امي5Q ا)يJ -رفلا نوكي +تلا +! /لشافلا *اما5QلاJ 7ل8ل
-L نوكي ن E4مت4 لW4و a>)4م اف2اخ ناك a`(\مQو ه&ا#= >ي5Qلا 14خ ا8امل @ل(است4و -H4
Z @1#لا لو,ي 7ل8ل %هتاي# نمOي ناس4. -Hوي \J 9هفلخي نم -H4 <!8 ام ا8NJ 9اسا4 >ي5Qلا Eّ&ر
0S Vلُ س}رلا TهTلْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُ م اَمَ و
ه4. 0ر=,لا <ولس همسا <ولس ا8)J S qلوُسَ ر ّ'ِ . €-Uمَ #ُم اَمَ و Z @>يركلا لو,لا Mمست /5اسو
/لاسرلا Eل5 >لسو هيل5 Bا Eل= -م#م ر=L ا8NJ 0/لاسرلا Eل5 ا-م#م ر=,ي Eلاعتو ه4ا#&س
0*ومي 'و لوسر نم ر&ك ا-م#م ن نو-,تعي او4اك هل نير=اعملا _ع& ن +4عي ا8)J
0ا-# Bا -لخي نلو 9لسرلا هل&L نم *لخ -Lو 9لوسر ا-م#م ن ه4ا#&س Bا fOو6J
/يjا `8! *لQ4 ن -ع& Eت# ه4 ليل-& ن!8لا ن5 <يDي 7ل8 ناك >ع4 aن!8لا ن5 7ل8 <اF ل!و
9Bا +#و 1Jاوت /يJا= Gر?J هل *4اكو ه45 Bا +Oر رم5 ا4-يس ن -H4 9Eلتُي ا4iرL *را=و
0>َ)h لُم PU -#م ه4.
Bا <ا#ر Eل. ل,ت4او >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر *ام ام4ي# <ا?خلا ن& رم5 ا8 و! ا!
ني,Jا4ملا نم "ا4 ي-ي M?,ي Eت# *ومي 'و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر *ام ام Bاو @لو,ي
رك& و& ا4-يس +ت6يJ /يjا +س4و /عHافلا لو! نم 7ل8 <ا?خلا ن& رم5 لاL 0>)لHرو ريbك
هلوL \تو 9*ام -L ^-م#م نNJ ^-م#م -&عي ناك نمو 9*مي >ل •+# Bا نNJ Bا -&عي ناك نم @لو,يJ
نَمَ و ْ>Vكِ&اَ,ْ 5َ اzَ لَ 5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Vلُ س}رلا TهTلْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُم اَمَ و Z @Eلاعت
+46كلJ C @<ا?خلا ن& رم5 لا,J 0S نيِرِكاّ شلا ُهّللا يِQْHَيَسَو l2ْيَش َهّللا UرُOَ ي نَلَJ Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَلَ5 ْ<Tلَ,4َ ي
0C 82موي '. ا!رL >ل
>ل ا)4.و 9/لا,م "م >كل *لL +4NJ -ع& ام @لاL /J\خلا& رك& ا& نوملسملا Mيا& ن -ع& رم5 ن. >b
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
`-)5 -)5 +J 'و 9Bا هلQ4 <اتك +J >كل *لL +تلا /لا,ملا *-Hو ام Bاو +4.و 9*لL امك نكت
>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر sيعي ن وHر *4ك +4كلو 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Eل.
Bا I-! ي8لا <اتكلا ا8!و 9>ك-45 ي8لا Eل5 `-45 ي8لا هلوسرل لHو Q5 Bا راتخاJ ا4رُ&ْ-َي Eت#
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هل َيT -َ ! امك او-ت)ت ه& او8خJ هلوسر ه&
@ني4bا نيرم ا4ي?عت `8!و
0>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل /&ا#=لا 1شT5 و! @لو$ا رم$ا
رو=تلا رو? ن5 ا4Hرخي ن f=ي 'و >ي,تسي ' 1شعلاJ %نامي. /Hا# و! @+4اbلا رم$او
+4ل,ت ام Eت# *Jر5 /يjا `8! ولتي رك& ا& *عمس ام-45 @لاL <ا?خلا ن& رمعJ %+4امي:ا
0_ر$ا Eل5 *يو! Eت#و 9ي\Hر
ا)ي >ت4 ه& اوعفترت ' +4عي S Vلُ س}رلا TهTلْ&َL نTم h*َ لَخ ْ-َL qلوُ سَر ّ'ِ . €-Uمَ #ُم اَمَ و Z @ه4ا#&س هلو,J ن8.
0ا4 هتعJر ام 1وJ هتلاسر& نو4مeملا
ن5 KوHر و a/كرعملا ن5 KوHر KوHرلا ا8! ل)J 0MHرَي ي S Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَلَ5 ْ<T لَ,4َ ي Z E4عمو
0f=ي 7ل8و 9f=ي ا8! ن. a-م#م ا)& (اH +تلا /لاسرلا ل=و /4اي-لا ل=و Mيرشتلا ل=
@ا4لLو 9لت,لا Eل.و *وملا Eل. ا4Oرعت ن 1&سو 9fOاو لوL S َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Z @1#لا هلوLو
_,4& نوكي Gرم Gاي#لا& <ا!8لا ن '. 9Gاي#لا& <ا!8لا و!و 9-#او ام!ا-eم لت,لاو *وملا ن.
>2\ملا نكسملا tورلا -Hت >لو /ي4&لا *O,4 نNJ 9ا)تاف=اوم& x '. ا)يJ tورلا نكست ' +تلا /ي4&لا
3ت# <!8ي ناس4:اJ 9/ي4&لا _,4 نو-& Gاي#لا <!8ت ن و! @هL\?. Eل5 *وملا نكل 9هكرتت ا)ل
0`-#و *ام -L `-H4 ي 9هف4
*اف=اوم& '. G-ام +J نكست ' tورلا ن$ %لت,لا& Gاي#لا <ا!8 Eل. ي-eي /ي4&لا _,4J ن8.
_,4 نو-& ا!-رفم& tورلا <!8ت ام-45 نكل 0tورلا *&!8 *اف=اوملا `8! *)ت4ا ا8NJ 9/=اخ
0لت,لا ' *وملا و! ا8)J /ي4&لل
Eل5 7ل8 QوHي 3يكو 0لتL -L +&4لا ن او5اش >)4 7ل8 S َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Z @لو,ي ه4ا#&س Bاو
@G-2املاYZ ِ"اّ4لا َنTم َ7ُ مT =ْ عَ ي ُهّللاَو S@لاL -L Bاو /&ا#=لا &( ]
ن6& نWلا نس# *4 ل!و aا!-ع& و -#V ل&L *لQ4 -L /يjا `8! ن *مل5 *4 ل! @لو,4 ا4!و
ر&خ اوعمس ام-45 >)4 Iرت ' a`روعش Gرe& +J نiر,لا *ايi لكل ارO#تسم نوكي +&ا#= لك
نوكي ن لمت#ي ه4 امك S َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Z @/يjا `8! +س4 -L رم5 ا4-يس ناك ا8.و 9او&ر! هلتL
0>)ل'8.و "ا4لا /4تJ نم هWف#ي w ه4ا#&س w ه4 "ا4لا نم هلوسر Bا /م=5 نم -ارملا
\يbمت نامي:ا Eل. <س4gت +تلا 3ا4=$او 32او?لا لك -#V /كرعم ا4ل لbمت ن Bا -ار ا8ك!
9ا)4م لL /ل#رمو 9>و,لا Pلb& Bا لوسر ن5 M?,4او ل8خ4ا Pي# ƒ+&V ن&ا 3Lوم +J fOتي
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Mم \WيJ ام)&ولL Eل5 ?&ري ن Bا (اش >b 9اتUمَ ! نيتف2ا? +J لbمتت
0/ي-#V$ا /كرعملا +J 3Lوم Gامرلل ناك /كرعملا *&ش4 املو 9>لسو
-&عJ 9>)يJ 1ا,ش4ا ل=#J 9>2ا4Dلا Eل5 >)Oع& <اعل لاس >2ا4Dلا اورو 'و ر=4لا اور ني#J
Eت# لتا,يJ Bا لوسر رم 8يف4ت Eل5 ر=ُي /ل,لا نم هعمو Gامرلا "ي2ر و!و ري&H ن& Bا
9>2ا4Dلا او-ار نورخi >وL 7ا4! ناك ام4ي& 0Gرخjا او-ار ني8لا >! ('e!و او-)شتساو 9-)شتسا
نم >!ريFو Gامرلا نم /يLا&لا /ي,&لا *رJ لتgL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن Mيش امي#و
0C Bا -ا&5 ‚+ل. Bا -ا&5 U+ل. C @>و,لا ي-ا4ي Bا لوسرو 9/كرعملا
3Lوم fOوتو ر)Wتو 0هيل. ني&وس4ملا 3Lاوم Bا Eف=ُ ي 3يك ا4ل لbمت /ي4امي. 3ا=م `8! لك
هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ناك 0Bا A)4م 3لاخي افLوم 3Lو ن. اي4امي. tوOفم ه4و 9-#او لك
>لJ -ع=ي ن -ار ه4. @ا4لL ا44 /Hر-ل /يرش&لا هتو,ل 7ا)4:ا 3Lوم +J w *Lولا ا8! +J w >لسو
7ا)4:ا نم /ل#رملا `8! +J و!و 9هيل5 +&4لا -ع=يل `ر)W /#ل? 6?6?J 9/يرش&لا هت-ام و,َت
7ا)4:ا ا8! +Jو 3عOلا ا8! +J Gو,لا نم هي?عي ن Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا -يري يرش&لا ي-املا
0sيرL Gر&ا&H نم را&H >ام ه& 3,ي ام
0`--)تي را&Hلا ا8! ناك
را&H Eل5 Bا لوسر ر=ت4ي ن لو,عملا نم ناك Bا لوسرل GوL 3Lوم ناك 3Lوملا ن ولو
asيرL
ا8! sيرL را&H نم 3,ي 3يكو هكا)4. 3Lوم +J 9هلوسرل Bا -يي6ت ا4يرُي ن -يري Bا نكلو
Bا Eل= Bا لوسرل لو,يJ /كَمَ ر `-45 *4اكو C +#مHلا 3لخ ن& +& C و! را&Hلا ا8! 93Lوملا
/لوL Bا لوسر هل لو,يJ 0ا)يل5 7لتL$ Gر8 نم lLَرَJ >وي لك ا)فل5 ا4 /كمرلا `8! @>لسو هيل5
0C Bا (اش ن. 7لتL ا4 ل& C @هل8خي نل ه&ر ن نم 1bاولا
ي8لا 3Lوملا ا8! +J و!و Bا لوسرل (اH ه4كلو 9هتوL +J و!و Bا لوسر Mم لHرلا ا8! 1تلي >ل
+ت6ي 7ل8 -ع&و 0هم- لاسو هيت4Hو +J رفDملا ات,لخ *لخ-و هتي5ا&ر *رسكو tارHلا هيJ هت4خb
اي @>و,لا لا,J 9اH4 ن. *وH4 ' a-م#م ني @لو,ي و!و C +#مHلا 3لخ ن& +& C لHرلا ا8! هيل.
aا4م لHر هيل5 3?عي Bا لوسر
-L l‚يَ&V ن >ل5 ه4كلو 9Gو,ل GوL -يري' w Bا لوسر w ه4. 0اوتكسا ن Bا لوسر >)يل. ريشيJ
3لخ ن& +& <رOو 9/&ر#لا Bا لوسر 8خ6J 9*Lولا ا8! +J (اHJ 7)4م Bا لوسر ن 3ر5
اي 7يل5 "6& ' C @ه&ا#= هل لا,J 9روbلا روخي امك روخي هسرJ Eل5 نم ?,سJ 9ه4م *لا4J ا)&
0C s-خ و! ام4. @75QH ام 9ƒ+&V
ن&ا `اور امل Eلاعت Bا <OF هيل5 -تشا ي8لا و! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هلتL ي8لا ا8!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
`-ي& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هلتL ْنَم Eل5 Bا <OF -تشا C @لاL ام)45 Bا +Oر "ا&5
0C >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هHو اْوَ مَ - لوL Eل5 Bا <OF -تشاو Bا لي&س +J
9/ي&لL G-ي,5 `و-اعي >لو 9ا-ا45و ارا&كتسا >لسو هيل5 Eل= Bا لوسر او-ا5 ني8لا ن 3يك رW44لو
S@Eلاعتو ه4ا#&س هلوL نم 7ل8 1,#تيو 9Bا ن5 هF\& نسُ# نو-,تعيو 9/L-= نو-,تعي >)4.
@لم4لاYZ َنيT-T سhفُمْ لا g/َ&ِLاَ5 َناَك َ3ْ يَك ْرgWْ4اَJ ^‚وg لُ5َو lمh لgW ْ>ُ)ُ سVف4َ pَ)h تَ4َ,ْ يَتْساَو اَ )ِ & ْاوُ -َ #َHَو '4 ]
+سف4 ي8لاو @ƒ+& لا,J s-خ و! ام4. 75QH ام @هل ƒ+& <ا#= لاL -,ل aا4! نا,يتس'ا و! امJ
"6& ' @Iرخ Gرم هل اولاL +& <ا#= نكل 0اعيمH اوتامل QاH#لا ل!6& +& ي8لا ناك ول `-ي&
@لو,ي +& ْنكل 0?يس& s-خ ه4. +& اي 7يل5
+ل5 1=& ول BاوJ C Bا (اش ن. 7لتاL ا4 C @/كم& +ل لاL ه4$ %+4لت,ي ه4 *مل5 -,ل Bاو ' w
0/كم Eل. ه& نولJاL >!و *امJ 0+4لت,ل
ن Bا هل (اشيو 97ا)4:او 3عOلا 3Lوم +J و!و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر نم P-#ي ا8!
0/لا#لا `8! +J و!و sيرL Gر&ا&H نم ارا&H لت,ي
-Vمي BاJ %Bا نم ر=4لا --م& ا,ل?م ا)ل /L\5 ' /ي-املا /يرش&لا ن >)ل *&bت /ل-$ 7ل8 ناك ن.
هتيموي,& >\5. و! لوسرلا 3عO *Lو هلوسرل ه4ا#&س `--مو 03عOلا *Lو +J Eت# هلوسر
0او&لFو (ايوL @رش&لا 3ر5 +J لي,ل (ايوL اولW ول >)4$ %`-و4H Eل5 ه4ا#&س
+?عي 7ل8 -ع&و 93يعO لوسرلاو لت,م +J sيرL نم را&Hلا <ي=ي لوسرلا ا8 و! ا! نكل
ه4ا& /,b ني4مeملا -يQتو 9Bا لوسر و! ه46& ه,b `-يQت /ي4امي. (ايش Bا لوسرل ه4ا#&س 1#لا
اريخ Bاو *ير -L +4. C @لاL ه4$ %ا)يJ نوكيس ام& >لعي و!و /كرعملا Eل. dرخ -,ل 0Bا لوسر
ا)تلو6J /4ي=# Kر- +J ي-ي *لخ- +4 *يرو 9اXمh لَb +فيس <ا&8 +J *يرو f&8g ت ار,& *ير
0C /4ي-ملا
ن5 لير&H ريF 1ولخم E&رL _ر$ا +J امو -# >وي +4تير -,ل C @>لسو هيل5 Bا Eل= لاLو
0C يراسي ن5 /#ل?و +4يمي
7ل8 نم ل-تسيل /كرعملا Eل5 Bا لوسر ل&L 7ل8 Mمو 9هيل5 *Oرُ5 ا)لاو# لك& /كرعملاJ ن8.
-,ل 9>لسو هيل5 Bا Eل= ه& 1لعتي ام ا8! 0/كرعملا _وخي ن ل&L /5ا4ملا `ا?5 Bا ن Eل5
' 9/كرعملا EلتLو w /كرعملا EلتL نم -#او Eل. +ت6يJ 9"ا4لا& 1لعتي ي8لا امو 9لو6J Iر
('e! نم -#او Eل. لوسرلا +ت6ي w /كرعم ريF +J *ومي نم و! لسDي ي8لا ن$ %نولسDُي
Bا Eل= ه4 نوري نو4مeملا w /لW4# +4عي w C /ك2\ملا هلسDتل >ك&#ا= ن. C @لو,يJ (ا-)شلا
ر&خلا& >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ر&خ -,ل a3يك 0(ا-)شلا +J G-5ا,لا ن5 dرخ -L >لسو هيل5
ن. 00/ك2\ملا >! هلسDي ي8لا نكلو 00لƒ سDُي ه4 (ا-)شلا نو4اL ن5 /لW4# dرخُي 'و 007ل8 -ع&
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0/لW4# لسDت /ك2\ملا
>b 00هسورع& لخ- -L /لW4# ن >لعيJ 00ه46ش ام هل! ل6سي /4ي-ملا Eل. Bا لوسر MHر ن -ع&و
-,ل 9هل /ك2\ملا لْسg F 7ل8J 00ا&4ُH /كرعملا Eل. <!8J 00/كرعملا (ا-4 هلH56J 00/كرعملل ي-و4
+J >)45 لختي >ل Eلاعتو ه4ا#&س Bا ن Iرخ G-ا)ش `8)J ن8. 00/لW4# /HوQ نم ر&خلا -ك6ت
0G-و=,م /يلم5 *4اك /يلمعلا 7لت نو 93عOلا *اLو
>ل 0Bا لوسر ه4 هسف4ل -كeتل (ايش >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا +?عي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن.
ن& ر&اH ن. @Bا لوسر اي اولا,J هت&ا#= هل (اH >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر ن. @l,&اس ل,4
u\bم ‡/Ji نم -سJ ي >اعلا ا8! َ"اَخ `رُمتو رمتلا ‚QَH Eل. ني-لا لHو ي-و)يل ني- هيل5 Bا -&5
*Lو Eل. `رخeيو هيل5 رWت4ي ي w ار&اH رW4ُي ن ي-و)يلا نم <ل?ت ن Bا لوسر اي <#4J
اي ' @لاLو ي-و)يلا _ري >لJ 9ار&اH رW4ُي ن ه4م <ل?و ي-و)يلا Eل. Bا لوسر <!8J w رخi
0>سا,لا ا&
لوسرلا هيل5 -ا56J 0>سا,لا ا& اي ' @ي-و)يلا لا,J 9>لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر هيل5 -ا56J
ام Bا& نامي:ا /,b& >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر لا,J 00>سا,لا ا& اي ' @ي-و)يلا لا,J /bلاb Gرم
074اتس& Eل. +& <!8ا ر&اH اي @`ا4عم
MH?Oاو 9هيJ "لHي ي8لا ر&اH sير5 Eل. <!8 >b 9لخ4لا ل\خ "اHJ Bا لوسر <!8و
ي-و)يلل ‚+ل5 ام ي-eي هتQQH ام ا8NJ 9*QQHJ *&!8J @ر&اH لاL 0_Lاو QH ر&اH اي @لاLو
@لاL >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر 7ل8 cل& املJ 0ني-م ريF ا4و +ل 1&ي >لام +ل E,&يو
>ل ي-و)يلاJ 9Bا لوسر ه4 fOوت *ا4ي& هلوسر +?عي ه4ا#&س 1#لا ن. 0C Bا لوسر +4 -)ش C
هلوسر +?عي Bا ن Iر4 ا8ك!و 0Bا لوسر ه4 -كeي ام هلوسر Bا +?عيJ 9+&4لا /5افش& _ري
ن او&# ني8لا ('e! 7ل8 Eل5 ل-ي ي8لاو 0Bا لوسر ه4 هل -كeت +تلا /ل-$ا 3عOلا *Lو +J
+ت6يJ 9Gرbك&و 9لكلا نم tو-مملا ي C -م#م C و 93رع4 امك -م#ُم همسا ‚ن. 0همسا +J `و8eي
' >س'ا >تش ن5 Eت# Eلاعتو ه4ا#&س Bا >)Jر=يJ 9`و4علي نو `وH)ي ن نو-يريو همو=خ
0?,J Eمسملا
Bا >)ل6J 9Bا لوسر >سا نم <ا&سلا& اولا4ي ' w ه4ا#&س w -ارو 9/م=علا -ع=ي ن -ار Bا ن.
9نعللا نو-يري ام-45و 0C -م#م C نم '-& امم8م C >!-45 >وتشملا اومسي ن Bا لوسر >و=خ
Bا لوسر 7#OيJ 9 C >م8م C و!و `وراتخا ي8لا >س'ا نو&سي >)4كلو ^-م#م >س'ا نو4علي ' >)J
0<)ل +& Gرما ليمH > هتلاL ام Mمس ام-45 %>لسو هيل5 Bا Eل=
-,J >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر -=,ت +!و 0C ا4يلL ه4ي-و 00ا4ي& `رمو 00ا4ي=5 امم8م C
/&عكلا -45 -Hسملا +J "لاH و!و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر *ت <?#لا /لام# ن P-#
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل= Bا لوسر ن5 ا!ر=&& Bا 8خ ام)يل5 *فLو املJ رH# ا!-ي +Jو 1ي-=لا رك& و& هعمو
ول Bاو +4وH)ي ه4 +4Dل& -,J a7&#ا= ني رك& ا& اي @*لا,J رك& ا& '. Iرت \J >لسو هيل5 Bا
0*لاL ام *لاLو Gر5اشل +4. Bاو ام `اJ رH#لا ا8)& *&رOل هت-Hو
sيرL I8 نم +45 Bا 3ر=ي امَ ل نو&Hعت ' C @w >لسو هيل5 Bا Eل= w Bا لوسر لو,يو
0C -م#م ا4و امم8م نو4عليو lمU مَ 8ُم نومتشي
ن5 Bا `-ع& >س'ا Eت# 9Bا G-ارN& >و=عم ه4 Bا لوسر Eل5 ني-Lا#لا `اوJ نم Iر4 ا8ك!
0>تشي نلو نعلي نلJ Eمسملا ام 9نعللا
هF\& 1-= Eل5 -يك6تلاو 9Bا لوسر /&ا#=ل Eلو$ا /ي&رتلا و! ناك -# GوQF +J P-# ام ن.
-ع& *(اH +تلا 7راعملا W#ل4 ني# 7ل8لو 9هت-سHو 7ل8 *رو= -L /كرعملا `8! ن. 0Bا ن5
لك *لعH +تلا /ي&رتلا اوُ&رو /يف=تلا اوفُ = >)4$ 9ا-& /ميQ! ني4مeملل -H4 ' ا44NJ /كرعملا `8!
9هسف4 +J ام Bا fOفيسJ -ا)Hلاو (\&لا نس#ي >ل ن.و هيفخي ام >لعي Bا ن اJرا5 >)4م -#او
-#V -ع& 7راعملا لك 9-ا)Hلا Eل5 ل&,م و!و 7راعملا >)4م نمeم لك لخ- 7ل8ل %ه45 Bا نلعيسو
0ام\س *(اHو ار=4 *(اH
9ر=4لا و!و GاH4لا و! >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر A)4م Eل5 (ا,&لا ن 1#لا ا4ملعي ا4!و
ْ>Vكِ &اَ,ْ 5َ اzَلَ5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا َلT تgL ْوَ َ*اU م ْنِNJَ Z @ا4ل لاL 9هي&,5 Eل5 نمeملا <ل,4ي ' ه4ا#&س ا4ر8#يو
0S َنيِرِكاّ شلا ُهّللا يِQْHَ يَسَو l2ْيَش َهّللا UرُOَ ي نَلَJ Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَلَ5 ْ<T لَ,4َ ي نَمَ و
/&ا#=لا _ع& نم 7ل8 P-# -Lو 0/ي2رم /ي-ام /يكر# Gرو= +! S Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَلَ5 ْ<T لَ,4َ ي نَمَ و Z
`ر)W E?5 ي C <ل,4ا C E4عمو 9/4ي-ملا Eل. >)Oع& <ل,4او _ع&لا رJ -,ل 9-ُ# /كرعم +J
0S َراَ&ْ-َ$ا hاُوّ لَو Z @هلوL لbم +!و 9`و-عل ا)Hاوم ناك ن -ع& /كرعملل
و!و 9+سف4 <\,4ا 7ل8ك ا)يJو 9اOي +س# <\,4ا هيJ S ْ>Vكِ &اَ,ْ 5َ اzَلَ5 ْ>gتْ&َلَ,ْ 4ا Z @هلوL +J نكلو
اشJ ام -ع&و /عLاولا 7لت Pو-# -ع& ني,Jا4ملا ن 1#لا ا4Jرعيس 7ل8لو 9ني-لا ل= ن5 3ار=4'ا
ني8لا نو,Jا4ملاJ %رخi >\ك >)ل ناك نامي:ا 3اعOو 9>\ك >)ل ناك لوسرلا لتL "ا4لا +J Kا8و
0>ك4ي- Eل.و >ك4اوخ. Eل. اوعHرا 9لتL امل اUي&4 ناك ول @اولاL رافكلا نم ارش رbك >!
"4 3,يJ 0نايفس +& نم ا4ام ا4ل 8خ6يل ‚+َ &V ن&ا Eل. <!84س @اولا,J افيعO ا4امي. او4مi ي8لا ام
لو,ي امم 7يل. ر8ت5و w نو,Jا4ملا ي w ('e! ه& (اH امم 7يل. ر& +4. >)للا @\2اL رO4لا ن&
0w نامي:ا 3اعO ي w ('e!
9>ي-,لا >)4ي- Eل. نو-وعيس >)4. @اولاL ني8لا ني,Jا4ملا لوL نم Bا Eل. ر&ي و)J %1#لا& ا)5Qو -,ل
َهّللا UرُOَ ي نَلَJ Tهْيَ&ِ,َ 5 اzَلَ5 ْ<Tلَ,4َ ي نَمَ و Z @ه4ا#&س لو,يو 0نامي:ا 3اعT O ن5 رفDتسيو ر8تعيو
نم /ف= ي6J ن8. 9لامكلا *اف= لك هل ه,لخ نم ا2يش 1لخي ن ل&Lو [ 'Q Bا ن$ aا8امل 0S l2ْيَش
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
1لخلا هيJ ام& نوكلا -Hو w ه4ا#&س w ه4. 9ه,لخ نم w ه4ا#&س w هيل5 ر?ت >ل لامكلا *اف=
9هتاف= نم /ف= Bا -Qي >ل 1لخلا 1لخJ ن8. 9>لا5 ه4$ `-Hوو 9>يك# ه4$ `-Hوو 9ر-اL ه4$
91لخلا ن#4 ا4يل5 -وعت /#ل=ملاJ ن8. 0ايوس ا,لخ او4وكتل A)4ملا >كل E?5 >كع4=و >ك,لخ ني#J
-2ا5 ا)يJ Mف4لا نكلو 9B ا)يJ Mف4 ' ه4 Eل5 Bا نم +ت6ت +تلا A!ا4ملا Eل. اورW4ت ن <Hي ناكJ
هي-eي ام4. ركشلا ن$ S َنيِرِكاّ شلا ُهّللا يِQْHَيَسَو Z @لو,تل 7ل8 -ع& نم /يjا *(اH 7ل8لو 0>كيل5
>لعت -,ل 0ه&ر نم >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا /4اكم ناي&و >يلعتو Rي#مت /مع4 9/مع4 Eل5 -&علا
0>ع4لا `8! Eل5 ركشلا >)4م 1#تسي Bا ن نو4مeملا
ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و Z @+! اعيمH "ا4لل /ماعلا /يO,لا 9/ما5 /يOL Eل. 1#لا ا4& ل,ت4ي 7ل8 -ع&و
S 000u\UHَe} م l&اَتِك Bا ِنh8ِNِ& ّ'ِ . َ*وُمَ ت
{( 535 )
َ<اَ وَ b ْ-ِرُي ْنَمَ و اَ)h 4Tم TهTتْeg 4 اَيh4}-لا َ<اَ وَ b ْ-ِ رُي ْنَمَ و اu لUHَeُ م ا[&اَتِك Tهّللا ِنh8ِ Nِ& اّلِ. َ*وُمَ ت ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و
( َنيِرِكاّ شلا يِQْHَ 4َسَو اَ)h 4Tم TهTتْeg 4 TGَ رTخَpْلا '45 )
9ا-يQ <رOت ن 7ل ناك ام @لو,4 ا4تاي# +J ن#4J 0C +D&4ي ام C ي C ناك ام C Mمست /5اسو
لو,لا ا8! Z Bا ِنh8ِNِ& ّ'ِ . َ*وُمَ ت ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و S @هلو,J 0ا-يQ <رOت ن +D&4ي ام ه4 -=,4و
74$ %(ا#ي. هل ه4ا#&س 1#لا ري&عت نكلو 9' aيرايتخا رم *وملا ل!و @لeاستلا Eل. MJ-ي -L
9هلعفي ' و 7ل8 لعفي ن راتخي ن ن\فل ن `ا4عم ا8)J 9ا8ك لعفي ن ن\فل ناك ام @لو,ت ام-45
07ل8 -# لو,ي ن نكمي \J Bا Gر-L ن5 ام 0لعفي ' و لعفي ن ن\J Gر-L +Jو
0Bا ن86& ن '. *ومت ن ا)ل امJ 9/كل)تلا -راوم Eل. ا)سف4 MJ-ت "ف4لا ن _رJ Eل5 هم)ف4 ا44.
ا8. 3يكJ 9*ومت ن 7لمت ' 7ل8 Mمو 9/كل)تلا -راوم Eل. ا)سف4 MJ-ت +تلا +! "ف4لا *4اك ا8NJ
ن8 -L Bا نوكي ن '. +ت6ي نلJ "ف4لا هت-ار ن. *وملاJ ن8. 0/كل)تلا -راوم Eل. ا)سف4 MJ-ت >ل
0رو=لا `8! نم Eتش ارو= Gاي#لا MLاو +J -H4 ا44.و 07ل8&
ه4. 9ر#ت4يJ اي4-لا +J -كلاو (\&لل Mستت ' /ي4امي:ا هتLا? ن$ %Gاي#لا `8)& ا5ر8 1يOي نم -H4
(\& و (ا,ش ي6J /&#رلا /ي4امي:ا /Lا?لا 7لمي ي8لا ام 0ه&ا&س MJ- Eل5 ر-,ي ' امم رفي ن -يري
امم رbك +ت#ل=م 3رعي ي8لا >يك#لا +&رملا و)J +&ر ‚ +ل5 `ارH امو 9ا&ر +ل ن. @لو,ي هل&ا,ي
0<48 ن5 +ل Gرافك (\&لا ا8! لعلو 9>ل5
Mمس و Iر -L ا4م لكو 9هسف4 لت,ي ن لوا#يJ 9ه&ا&س MJ- Eل5 ر-,ي ' امم رفي نم "ك5 ا8!و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ليسDك 9>!8ا,4. +J Bا /2يشم 8ف4ي نم >)كر-يو >!8ا,4. >تي نكل 7ل8 نو-يري ني8لا _ع& ن5
هسف4ل -يري ر#ت4ملاJ 0را4لا هسف4 +J لعش نم 1ير# (اف?. و 9/ماس ا=ارL Mلت&ا نمل G-عملا
/=ا=ر هسف4 Eل5 1ل?ي ن -يري ار#ت4ُم -Hت -,J 9ا8! Bا هDل&ي \J 9ن86ي >ل ا8. Bا نكلو *وملا
3,سلا +J 1لعم ل&#& هسف4 14شي ن -يري رخi ار#ت4م -Hت و 9/=ا=رلا 1ل?4ت \J "-سم نم
0Gاي#لا <َ!َو نم '. Gاي#لا _&,ي ' aا8امل 9ل&#لا M?,4يJ
لتا,لا ر&= ول @+&عشلا لbملا -ري ا4!و 0رخi ناس4. هلت,ي ي8لا لوت,ملا 7ا4! نكلو @ل2اL لو,ي -L
GرمJ 9-و-#م لH6& /توLوم -سHلا G-ام tورلا 1رافت +تلا /W#للا ن. 9`-رفم& *امل لوت,ملا Eل5
>)4. 0ليلL 84م ا4عم ناك -,ل @`eاL-= لو,يو 9هف4 3ت# ناس4:ا *وميJ 9<&س نو-& /W#للا +ت6ت
0لHeم <اتك& *ومي ه4$ *ام ه4 نوس4ي
/#ارHلا (ارH. (ا4bو 9ام /#ارH (ارH. Eل. <!8يJ 9Gاي#لا /يJا5 Eل. Eعسي ا4اس4. -H4 7ل8لو
0*ومي
„رما لك ه&ا&س +Jو اي5 ام *وملا +J@7ل8 +J لو,ي ني# +Lوش -م# (ارعشلا ريم Bا >#رو
<? لكJ 745 >ا4 نN)&ا4& *ومي نمك (ا,للا -45 `رفW& *ومي نم 7رمعل -س6)&اتك X+?& ن!ر
ناس4:ا +,تلي ام-45 Eت# 9رم$ا E)ت4ا -,J Iو?4ا ا8. <اتكلا نN)&ا48 نم <?لاJ >4ي >ل و MJا4
نم هيفشي -,J ناس4:ا ن5 *وملا >ا4 نNJ 0-س$ا رفW& *وملاك 9<ا4لا& *وملا يوتسيJ 9-س6&
Gا- و lَ&َ4َ8 نوكي -L d\علاو <?لاJ *وملا W,يتسا ن. ام 0(ام /5رH و (او- RرL هOارم
0هيل5 <Lاعي ام و! ا8!و 9لوت,ملا /يْ4& _,4 ه4 هلعJ ام لك لتا,لاو 9*وملل
0/ما5 /يOL 1ل?ي S u\UHَe} م l&اَتِك Bا ِنh8ِ Nِ& ّ'ِ . َ*وُ مَ ت ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و Z @1#لا لو,J ن8.
/يا)4لاو 9ه4م /ي2ا)4لا /يا)4لا Eل5 1ل?ي Gرمو 9هلك رمعلا نمQ Eل5 Gرم 1ل?ي لHeملا <اتكلاو
`-ار ي8لا <وتكملا لH$ا 1Jاوي ام4. ليت,لا /ي4& _,4ي ني# لتا,لاJ 0+,ي,#لا *وملا +! /ي2ا)4لا
0رخi ناس4. /ي4& _,4 ه4$ ه&Lاع4 ن#4 aن8. لتا,لا <Lاع4 ا8امل نكل 0Bا
Bا ِنh8ِ Nِ& Z @هلوL W#ل4لو 0S u\UHَe} م l&اَتِك Bا ِنh8ِ Nِ& ّ'ِ . َ*وُ مَ ت ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و Z @لو,ي 1#لاو
7ل8لو 9/ل6سملا `8)& اومو,يل /ك2\ملل نوكي ن8:او 0ن8:ا 1ل?ي ي8لا و! Bا ن Eل5 ا4ل-ت +)J S
EّJَ وَ تَي ُهّللا S@ه4ا#&س لو,يJ B /يلمعلا `8! Gرم -4سي /ل6سملا `8)ل _رعتي ني# >يركلا نiر,لا -H4
VلT سْرُيَو َ*ْ وَ مْ لا اَ)ْ يَلَ5 اzَOَ L +Tتّلا V7T سْمُ يَJ اَ)mِ ماَ 4َم +ِ J h*ُ مَ ت ْ>َل +T تّلاَو اَ)mT تْوَ م َنيT# َ"Vف4َ$ا
@رمQلاYZ َنوُرّكَ فَ تَي •>ْوَ ,y ل ~*اَيj َ7ِ لَ8 +ِ J Uنِ. E|مَ س}م ~لَ Hَ اzَلِ. اzَرhخV$ا 4% ]
اzَ لِ. U>gb ْ>V كِ & َلy كُ و يT 8ّلا T*ْ وَ مْ لا V7َ لUم >Vكاّ Jَ وَ تَي ْلg L S@-#او ~ 7َ لمِ ل /يلمعلا `8! نiر,لا -4سي Iرخ Gرمو
@G-HسلاYZ َنوُ عَ Hْ رgت ْ>VكX &َر '' ]
VلT سْرُيَو T `ِ -اَ&T5 َ1ْوَ J ُرِ!اَ,ْ لا َوُ !َو S@*وملا 7لمل ني4واعملا نم لسر Eل. ه4ا#&س 1#لا ا!-4سي Gرمو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
@>اع4$اYZ َنوg ?Xرَفُ ي َ' ْ>ُ!َو اَ 4gلُسُ ر ُهhتّJَ وَ ت g*ْ وَ مْ لا ُ>V كَ -َ#َ َ(pَH اَ8ِ. اzّتَ# u/َWَفَ # >Vكْ يَلَ5 &' ]
لّكوملا -ارم& "يل لH$ا --#ي رم لك ن$ %ه45 r\& لك +J 1-ا= Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاو
و)J ه4م ر-= -L رم لك >ا- امو 07ل8 --#ي ي8لا Eلاعت Bا نم ن8N& و! ام4. 9لH$ا (ا)4N&
و)J %ناو5 هل w لي2ارQ5 w "ف4$ا EJوتي ي8لا 7لملاJ 7ل8 -ع&و 9"ف4$ا EJوتي ي8لا ه4ا#&س
Gروري=J ن8. 0هتم)م -#او لك رشا&يل ه4او5 Eل. رماو$ا ل,4ي و)J Bا نم رم$ا E,لتي ام-45
0Bا Eل. اي2ا)4 *وملا& رم$ا
9ا4و86م +Oت,ي ن8:او 9ن8:ا و! ا8! 9Bا نم r\&& /ك2\ملا Eل. *وملا& رم$ا Gروري=و
Bا نم ن8:ا +,لت *وملا 7لمو 97ل8& *وملا 7لم >)ل ن8 ني8لا *وملا /ك2\م >! نو86ملاو
0Eلاعتو ه4ا#&س
ي8لا و!و اي4-لا (اQH -يري ي8لاJ S اَ)h 4Tم TهTتْeg 4 اَيh4}-لا َ<اَ وَ b ْ-ِرُي نَمَ و Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو
@ارJاك ناك ولو 9ا!8خ6ي 9ا)يJ هتكر# (اQH <ل?ي
^روُ #ْ -Uم lموُ مh 8َ م اَ!\ْ=َ ي َ>ّ4َ)َ H ُهَل اَ4hلَعَ H U>gb V-يِرn4 نَمِ ل ُ(pَشَ 4 اَم اَ)يِ J ُهَل اَ4hلUHَ5 َ/َ لِHاَعْ لا V-يِرُي َناَك نUم S
@(ارس:اYZ ') ]
+ِJ ُهَ ل ْ-ِQَ4 TGَ رTخjا َPْ رَ# V-يِرُي َناَك نَم S@>يركلا نiر,لا نم رخi MOوم +J Eلاعتو ه4ا#&س لو,يو
@IروشلاYZ ~<يT =ّ 4 نTم TGَ رTخjا +ِJ ُهَل اَمَ و اَ )h 4Tم TهTتْeg 4 اَيh4}-لا َPْ رَ# V-يِرُي َناَك نَمَ و T هT bْرَ# %$ ]
0نوفلختم ن#4و %نوم-,تم رافكلا 9ا4تلا# نم لOJ >)تلا# رافكلا ن. @لو,ت ن /يلم5 +)4ي ا8!و
او4اكو 9نو4مeملا ا)يJ >-,ت GرتJ *(اH -,ل aا-H نيم-,تم نو4مeملا ا)يJ ناك GرتJ *6ت >ل ل!و
اي#ت ا)46& >)لو-و >)4امQ نومسي رافكلا ناكو 0>لاعلا +J Eلو$ا /لو-لا >!و 9/4س 3ل$ نيم-,تم
7ل8لو 9`و!وش -Lو ('e! /ي#ا4 نم ا4ل (اH •يراتلا ن' aŒ`8! >ترك4 ا8امل 0*املWلا رو=5 +J
07ل8& -)شي •يراتلاو >ت4و نيم-,تم ا4ك ن#4 @>)ل لو,4
رJاكلل Bا <ا&س K-ي \J 9Bا <ا&س Eل5 ارويF نوكي ن Bا& نمeملا Eل5 <Hي @ا4لL 7ل8لو
-&عي نم ن$ %' aŒو! ا!8خ6يل <ا&س$ا 7رتت Bا& نمeم اي *4و Bا <ا&س6& رJاكلا 8خ6ي 9Bا&
ا8! لاHملا ا8! +J >)سJا44 'و /يملعلا رارس$ا نو8خ6ي >)كرت4 ا44وكJ 9-وHولا +J `Xرس& Eلو Bا
0ا4م ري=,ت
W#ل4و S َنيِرِكاّ شلا يِQْHَ4َسَو اَ )h 4Tم TهTتْeg 4 TGَ رTخjا َ<اَ وَ b ْ-ِرُي نَمَ و اَ )h 4Tم TهTتْeg 4 اَيh4}-لا َ<اَوَ b ْ-ِرُي نَمَ و Z
ا&ا&س >كا?5 ه4ا#&س ه4. 0E4عملا ا8! -كeي نiر,لاو 9نيترم S َنيِرِكاّ شلا Z Wفل& (اH -L 1#لا ن
Mم افيلكت >كي?عتس *4اك ن.و 9ركشلا 1#تست +)J اي4-لا ل2اسم& >كل *(اH -L <ا&س$ا *4اك نNJ
0اOي ركشلا 1#تسي رم و!و 9Gرخjا ريخ >كي?عيس 3يلكتلا ا8)J <ا&س$ا
-كeي ام لو,ي 00S u\UHَe} م l&اَتِك Bا ِنh8ِ Nِ& ّ'ِ . َ*وُ مَ ت ْنَ •"hفَ 4ِل َناَك اَمَ و Z يرW4لا >\كلا ا8! -ع&و
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
MLاوJ 9>\كلا لول-م M,ي ن ني&و >\كلا ني& اLرJ هيJ ن$ %>ك,&س ي8لا نامي:ا <كوم +J `-وHو
Tهّللا ِليِ &َس +ِJ ْ>ُ)َ &اَ=َ pَمِ ل ْاوg 4َ!َو اَ مَ J qريTbَك َنو} يX&ِر ُهَعَ م َلَ تاَL o+ِ &ّ4 نXم نXيَ6َكَ و Z @لو,يJ >ك,&س >\كلا
S 000ْاوV 4اَكَ تْسا اَمَ و ْاوg فُ عَ O اَمَ و
{( 536 )
اَمَ و اوgفُ عَ O اَمَ و Tهّللا ِليِ &َس +ِJ ْ>ُ)َ &اَ=َ اَمِ ل اوg 4َ!َو اَ مَ J qريTbَك َنو} يX&ِر ُهَعَ م َلَ تاَL o+ِ &َ4 ْنTم ْنXيَ6َكَ و
( َنيِرِ&اU=لا }<T #ُ ي ُهّللاَو اوV 4اَكَ تْسا '4& )
a+4يJاHت ا8امل @\bم ناس4. 7ل لو,ي ام-4عJ %C >ك C لbم 9ريbكتلل ا)4. @نولو,ي `8! Z نXيَ6َكَ و S
هل لو,ت ن -يرت ' *4و 9>ا)فتسا ا)4 ا!ر!اW +J C Œ7ترُQ >ك C @7لوL ن. a7ترQ >ك @هل لو,تJ
+4 3رتعتس 7لو,& 74$ w لو,ت ن 7يل5 ي8لا *4 @هل لو,ت ل& 9ا)يJ هترQ Gرم >ك ام)فتسم
ا8. ه4 1bاو *4و '. C 7ترQ >ك C لو,ت ' *4و 0*لعJ امل ا,Jاوم <اوHلا نوكيJ 9اريbك 7ترُQ
9ا)تلL اَمَ ل 9اريbك +4ترQ @لو,يس ه4 1bت ' *4ك ولو C اريbك +4ترQ C @لو,يسJ <يHي ن -ار
9ريbكتلل +ت6ت C >ك C نNJ a7تمرك >ك 97تيساو >ك 97يل5 *لOفت >ك 97ترQ >ك @هل لو,ت ام-4عJ
ا!ا4عم `8! C اماي C و C ا8ك ل=# اماي C @\bم لو,ت ام-45 9اOي ريbكتلل ا)4. C ني6ك C ا)لbم +ت6تو
0C نXي6ك C
يا 9ا8ك هل ل=#يو ا8ك لعفي لHر ي6ك @هل لو,تJ a/ياك#لا `8! *b-# 3يك @1ي-= 7ل6سي -Lو
Gرم >ك @لو,ت ام-45و 9اريbك *5اش ا)4 ا!ا4عم لHر ي6ك @7لوL ن. 9/&يرF *سيل هل6سملا نا
هعم لتاL +&4 نم ريbك @E4عملاو نا#ي#= ن'امعتس'ا نا8)J 7ترQ Gرم نم >كو 97ترQ
نوم!اJ (ا),J "ا4 ي Z َنو} يX&ِر S 1#لا هلوLو 0Bا لوسر Mم ل=#و P-# امك هتلاسر& نو4مeم
Eل. ا!ا4عم 3ر=4ي ن نكمي C نوي&ر C و 9نولتا,ي ا5ا&ت +4عت اOي C نوي&ر C و 9<ر#لا ل&س
0C نيي4ا&رلا C لbم +)ل. >)H)4م ن
@لو,ي ه4ا#&س ه46كو 9Gوس$ا& +ت6ي ن -يري و)J ن8. 9اوفعO ام ي Z ْاوg 4َ!َو اَمَ J S @1#لا لوLو
ن >ك& Eلو$ا ناك -,ل 0Bا لوسر Mم نولتا,ت >ت4و -ُ#V GوQF +J >كفLوم +J >تفعO ا8امل >ت4
ي8لا >تاخلا +&4لا ه4$ %>)ي&4 Mم +&4 Kا&ت ي "ام# نم -ش هعم لات,لا +J >كسام# نوكي
ريخ >ت46J %اوسم#تت ن <Hي ناكJ 9`-ع& -# +ت6ي نلو 9/5اسلا هيل5 >و,تس ي8لا -&ملا MOيس
07ل8ل >كترخ-ا ا4و 9"ا4لل *Hرخ /م
نXيَ6َكَ و S @لو,يJ 9اOي >يلعت لو,لا ا8! +Jو 9>)ل <ات5و >)& _يرعت هيJو لbملا >)ي?عي 1#لا ن.
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
نم +#وتس4و Z ْ>ُ)َ &اَ=َ pَمِ ل ْاوg 4َ!َو اَ مَ J qريTbَك َنو} يX&ِر ُهَعَ م َلَ تاَL S (اي&4$ا نم ريbكو ي Z o+ِ &ّ4 نXم
ي Z ْ>ُ)َ &اَ=َ pَمِ ل ْاوg 4َ!َو اَ مَ J S 93عOي ام لات,لا +J P-# -L ه46كJ 0اوفعO ام ي Z ْاوg 4َ!َو S /ملك
0>كل *b-# املbم /سك4 >)ل *b-# ام
+J *(اH `8! Z ْاوV 4اَكَ تْسا S و Z ْاوgفُ عَ O S و Z ْاوg 4َ!َو S نم لكو 0Z ْاوV 4اَكَ تْسا اَمَ و ْ اوgفُ عَ O اَمَ و S
Eل5 fO4ي و!و <ل,لا هل#م C ن!ولا C و 93عOلا /يا-& C ن!ولا C ن$ %fي#=لا ا)عLوم
0افعO tراوHلا
0/كر#لا هل&ا,ت نوكسلاو 0C نكس C نم ا)4. a+4عت ا8ام S ْاوV 4اَكَ تْسا Z و
ا8)J 7ر#تي ' ي8لا ام 0رJو ‚ رك Eل. dات#ي و)J <ر#لل +ت6ي ي8لاو 9/كر# Eل. dات#ت <ر#لاو
ا!-ع& +ت6تو w (اتلاو نيسلاو 3ل$ا w Mمست /5اسو 97ر#تي ن Eل5 Gر-L هي-ل "يل ه4 `ا4عم
<ل?ل +ت6ت +!و 9>)في ن <ل? ي C >َ)h فَ تْساJ C 9<ل?لل )(اتلاو نيسلاو 3ل$ا( ن >لع4 9/ملك
9ر&خلا <ل? ي C ر&ختسا C @لو,4 و 9>لعي ن <ل? ي C >لعتسا C @لو,4 ن6ك 0ا!-ع& +تلا G-املا
نو&ل?ي lDل&م 3عOلا نمو ن!ولا نم اوDل& >)46كJ 9^-وHو ي l4ْوك هل <ل? +4عي C ناكتسا C و
Z E4عم و! ا8! 9*)ت4ا /كر#لاو 9/كر#لا `ر)Wم -وHولا ن$ %-وHو -رHم >)ل نوكي ن هيJ
0S ْاوV 4اَكَ تْسا
9نوكلا <ل? +4عي C لعفتسا C w نويJر=لا لو,ي املbم w ا)4Qو نوكي نوكلا نTم *ما- امو
ا)يJ نوكي ' را&ت5'ا ا8)& +!و 9نكس نم *4اك ا8. %7ل8ك "يل ا)4Qو نوكي -Lو 9-وHولا <ل?و
ل! C او4اكتسا C mJ C لعتJا C و! ل& C لعفتسا C "يل ا)4QوJ 9/يل= نوكتس نيسلا ن$ %<ل?
-رHم او&ل? >)4 ا!ا4عم نوكي ن Eلو$اJ ن8. 9ني4كاس او4اك >)4$ %' aنوكسلا او&ل? >)4 +4عت
+!و @/4اكتس'ا نم اولَ8 امو اوعOخ امJ @ا!ا4عم +J ليLو 9ه#Hرو هيل. ليم ام ا8! 9-وHولا
0KوOخلاو /ل8لا
<ي=ي امJ S َنيِرِ&اU=لا }<T #ُي ُهّللاَو ْاوV 4اَكَ تْسا اَمَ و ْاوg فُعَ O اَمَ و T هّللا ِليِ &َس +ِJ ْ>ُ)َ &اَ=َ pَمِ ل ْاوg 4َ!َو اَ مَ J Z
' 93عOلاو ن!ولا 7ل8 لكو 0C >!\ت&ا اموL Bا <# ا8. C @Pي-#لا +Jو 9Bا نم (\ت&ا -&علا
rرفت ني# ه4$ %`-45 نم --م& Bا >!-م$ لم#تلا Eل5 اور&= ول >)4$ 9/كرعملا ن5 >)لDشي
01لاخلا -ا-م. +ت6ي +)ت4تو 1لخلا <ا&س
ن ر&=لا ن5 (اQH Eفكو ي S َنيِرِ&اU=لا }<T #ُ ي ُهّللاَو Z @/يjا ليي8ت& Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ا4تفليو
ن +J *سيل /ل6سملا نكلو 9ا4يل5 ا)مع4 +تلا همع4ل Bا <#4 -L @ا,&اس ا4لL ا44$ %B ا&و&#م نوكت
@هلوL >)Oع& ن5 رb -Lو 0B ا&و&#م 7يJ هH)4م 1ي&?ت& ري=ت ن +J ام4.و 9*4 Bا <#ت
ŒŒaْ<َ #ُي >لو U<َ # ^ريbك َرَت >لَ '.و
>ع4لا `8! لbمJ 9+فكي ' >ع4لل 7&# ن$ %Bا نم ا&و&#م نوكت ن -يرت 74كلو 9>ع4لل *&&# *4
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Gاي#لا >ع4 و! >-,ملاJ رخeمو 7ا4!و >-,م 7ا4! 0Iرخ /Hا# 7ا4)J ن8. 9lOي رJاكلا ا!8خ
0ل=$ا و!و Gرخjا +J Bا (اQH و! رخeملا نكلو 9>!رJاكو >)4مeم ا)يJ (اكرش رش&لا لكو
ر&=لا ن5 (اQHلا& Eفك @اولا,ل S َنيِرِ&اU=لا }<T #ُي ُهّللاَو Z @Bا لوL Eل. او4?J "ا4لا ن ولJ 9ن8.
افعO و l4!و >)يJ M4=ت >ل /&ا=:ا ن fي#= 0>)&ا= ام >)&ا= ني# 9B ني&و&#م نوك4 ن
0Bا& ني,يلا /كسُم >)يJ ن `ا4عم ا8!و 9/4اكتسا و
Bا --م 3رعتل هيJ *4 ام Eل5 ر&=ت ن '. 7ل "يلJ 0Bا -ا-م: \! >)لعHت Bا& ني,يلا /كسVمو
S@>)يJ ليL ي8لا لbم لمعت -L 7توL *Lو 74$ %3عOلا *Lو '. 1#& EلHتي ' 7ل Bا --مو 07ل
Uنِكاmَ لَو ˆ /َ4hتِJ َ+T ! ْلَ & •>h لT5 اzَلَ5 ُهVتيِتوV pَمّ 4ِ. َلاَ L اّ4Xم u/َمْ عT 4 V`اَ4ْلUوَ خ اَ8ِ. U>g b اَ4اَ5َ- •رُO َناَس4ِ:ا U "َم اَ8ِNَJ
@رمQلاYZ َنوُ مَ لْعَ ي َ' ْ >ُ!َرَbْكَ 4# ]
ن. @/ي4امي. /يOL Eل. نيW,يتم او4اك >)ّ4ِ$ %S ْاوg 4َ!َو اَ مَ J Z >)&ا= ام >)&ا= ني# ني4مeملا نكل
+ك ا4ر=4ا ا4&ر @اولو,ي >ل aا8! ا4ل P-# ا8املو @اولا,J 9ه45 <يDت ني# '. 7سف4ل 7ملسي ' Bا
نَ ّ'ِ . ْ>ُ)َ لْوَ L َناَك اَمَ و Z @ا8! Eل. >)& *- +تلا <ا&س$ا +J اوركJ ل& 0' 93عOلا نم dرخ4
S 000اَ4َ&وg 4g8 اَ4َل ْرِفْ Fا اَ4ّ&ر ْاوV لاَL
{( 537 )
Eَ لَ5 اَ4ْرُ=ْ 4اَو اَ 4َماَ -hLَ h*X &َbَو اَ 4ِرْمَ +ِJ اَ4َJاَ رْسِ.َو اَ4َ&وg 4g8 اَ4َل ْرِفْ Fا اَ4U&َر اوVلاَL ْنَ اّلِ. ْ>ُ)َ لْوَ L َناَك اَمَ و
( َنيِرِJاَكْ لا ِ>ْوَ ,ْ لا '4( )
/كرعملا `8!و 9/كرعم +J >)4 _ورفملا ناك 9<&سلا Eل. او4?فJ >-,ت <48ل /Hيت4 P-# ام ن6كJ
0' C 'و ا4ر=4ا <راي C @اولو,ي ن _ورفملا ناكو 9اوفعOي >ل >)4 fي#= 9>)تك)4و >)ت-)H
Eل. +4ملسي >ل Bا ن /سك4لا `8! +J <&سلا 9Eلو$ا /سك4لا +J <&سلا 3رع4 ن -& ' @اولاL ل&
0هتيس4 +4$ '. "ف4
ن نكمي ناك 9 Z اَ4ّ&ر S +J (ا-4لا /ملكل رW4او 9 Z اَ4ّ&ر S 9 Z اَ4ّ&ر ْاوV لاَL نَ ّ'ِ . ْ>ُ)َ لْوَ L َناَك اَمَ و S
9/ي!ول$ا& هتL\5 ل&L +! /ي&و&رلا& -&علا /L\5 ن$ aا8امل C ا4&ر C /ملك& او(اH ام4. B اي @اولو,ي
3يلكتلا ا8!و 9هيJ Kا?ي 3يلكت هلJ ا-و&عم >ا- امو 9-و&عم @ي C هل. C E4عمJ 9/فلكم /ي!ول$اJ
Eلوتي ي8لا و! <رلا >ا- امو 9>)فلكي ن ل&L 01لخلا +J هتي&و&ر هل ه4ا#&س و! 97ل8 -ع& +ت6ي
0ا4ي&رت ي8لا *4 9ا4روم +لوتم *4 +4عي C ا4&ر C @>)لوL ن8. 9<راي @اولو,ي ن Eلو$اJ 9/ي&رتلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
C /ملك نم 3رع4و 0`ا4&كترا /لفDلا نم <48& '. ا4&ي=ي (+ش ' ه46كJ Z اَ4َ&وg 4g8 اَ4َل ْرِفْ Fا اَ4ّ&ر S
0C <َ 4َ8لا C G-ام نم G8وخ6م C <48 C /ملك ن$ 9ا-& ا)لعفي ' `ا4عم Eل. ن?في ي8لا ن C <48
*46J <48لا <ا,5 رك8تت ام-45و 9+ت6يس ا2يش ن6& +#وي هسف4 WفللاJ 0/&و,5 `-ع& +ت6يس ُ<h 4ّ8لاو
0هلعفت '
G-ايQو 97ل Bا هّل#َ ام5 اQواHت نوكت /ي=عم لك ن$ Z اَ4ِرْمَ +ِJ اَ4َJاَرْسِ.َو اَ4َ&وg 4g8 اَ4َل ْرِفْ Fا S
ا4ل Kرش BاJ 97تاي# *امو,م ن5 G-ايQ ا)4كلو 9Bا هل# ام Kو4 نم *4اك ن.و /5ورشم ريF
ا4ا?5 Bاو 9ا4Jرس -L نوك4 dاوQ ريF نم ا8! نم رbك 8خ64 ام-45و 9-'و$ا& +ت64ل dاوQلا
*سيل /Hا# 8خ6ت ن +4عي C *Jرسو C 0ا4Jرس -,J ا4ريF لام +J ا4عم? نNJ 9ا4تكر# ر-,& 'ام
ْ>ِ)T سVف4َ اzَلَ5 ْاوg Jَ رْسَ َنيT8ّلا َيِ -اَ&T5اي ْلg L S@لو,ي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لاJ 7ل8لو 7تاي# >او,ل /يرورO
@رمQلاYZ V>يT#Uرلا Vروgفَ Dْ لا َوُ ! ُهّ4ِ. lعيTمَ H َ<وg 4n8لا ُرِفh Dَ ي َهّللا Uنِ. Tهّللا T/َمْ #Uر نTم ْاوg ?َ4h,َ ت َ' 53 ]
ام ريF Eل. ليمتو rوQت 7ي4ي5 لعH ي8لا امJ (اس4لا نم ا8ك 7ل *لل# ا4 @fOوي ه4ا#&س ه4.
رم لكJ ن8. a*Jرس ا8امل 9/L-= 8خ6تسJ ^ري,J *4ك ن.و 7-ي <سك 7ل *لل# ا4 a7ل Bا هل#
-,ل 0Z اَ4َماَ -hLَ h*X &َbَو اَ 4ِرْمَ +ِ J اَ4َJاَرْسِ.َو S C 3ارس. C همسا Gاي#لا (ا,&ل <ول?ملا -#لا Eل5 -2اQ
ن5 1#لا +لخت <ا&س نم و! ل?ا&لاو 9ل?ا&لا اْوَ َر /يا-&لا +J >)4كل 91#لا +J نولخ-ي او-&
[\!و --ملل [\! نوك4 رم$ا +J 3ارس:ا رفDيو <48لا ه4ا#&س رفDي ام-45 نكل 9'و ا4تر=4
0Bا *ي&bتل
<ل?ت /كرعملا a*&bت ' >ا-L$ا ن /كرعملا +J >و)فملاو 7ل8 1#لا لو,ي 3يك Z اَ4َماَ -hLَ h*X &َbَو S
@1#لا لوL ن. aZ اَ4َماَ -hLَ h*X &َbَو S E4عم امJ ن8. 9اكر#تم ['اوH ['او= نوكي ن لتا,ملا نم
0ا-& /كرعملا _ر 7رت4 'و 9/كرعملا _ر نم رف4 ا4لعHت ' +4عي Z اَ4َماَ -hLَ h*X &َbَو S
_ر اوكرت ل& 9/كرعملا _را +J اولWي >ل P-# ام >)4م P-# ام-45 رافكلا ن. @ا4لL 7ل8لو
9G-م /كرعملا _ر +J اوbكم >)4 '. اومQ)4ا >)4 ولو نو4مeملا ('e!و 9اوJر=4او /كرعملا
ناشي4 اس4رJ +فJ 9E4عملا ا8! Eل. ^ريخ رش&لا I-ت!ا -Lو 0>!و-را?و >)2ا-5 (ارو اوركو
7ل8كJ 9هيل. -وعت ن -& ' ناكم ن5 ا)ت-ر? ن. /&ا&8لا ن$ a/&ا&8لا ا8امل C /&ا&8لا ناشي4 C ه4ومسي
`و?عيJ 9ا)يل. G-وعلا Eل5 هسف4 ن?وي ن w /,?4م نم <#س4ا >ا- ام w -2ا,لا Eل5 _ورفملا
0/&ا&8لا ناشي4
ن /5اس ا44$ %ا44كام tر&4 ' ا4يل5 a/كرعم ي +Jو a/,?4م ي +J S اَ4َماَ -h Lَ h*X &َbَو Z @هلو,J
0ا4يل5 و-علا „XرَHُ ي رم ا8!و 9/ميQ! لو `8)J ا)#ر&4
9/يbي# +! S َنيِرِJاَكْ لا ِ>ْوَ,ْ لا Eَلَ5 اَ4ْرُ=h 4او Z /ملك 0S َنيِرِJاَكْ لا ِ>ْوَ ,ْ لا Eَ لَ5 اَ4ْرُ=h 4او اَ4َماَ -hLَ h*X &َbَو Z
نNJ 7ل8لو %1#& نو4مeمو نو4مeم ن8. >)J S َنيِرِJاَكْ لا ِ>ْوَ ,ْ لا Eَلَ 5 اَ4ْرُ=h 4او Z @اولاL -L اوما- امJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/5ا?& >كو-5 Eل5 نور=ت4ت >ك4. @Gرو)شملا هتلوL لو,ي ه45 Bا +Oر <ا?خلا ن& رم5 ا4-يس
0>!--َ5و >)ت-Vع& >كو&لF /ي=عملا +J >!و >ت4 >تيوتسا نNJ 9Bا
ام >ك&ي=ي ن <Hوتسا ي8لاو 9'و >كيJ 3عOلا ن?وم Eل. او)&ت4ت ن <ل?تي نامي:اJ 7ل8لو
ن6ك 0>ل$او <عتلا نم (+ش /كرعملا نم >ك&ا=و او4يكتست >لو 9اوفعOت >ل >ك4. l,# 9>ك&ا=
او&ل?و <و48لا ن5 اوملكت -,ل 9'و >)سوف4 +J P#&لا او4س#6J او)&4ت -L >)4 ا4ل fOوي 1#لا
نم (ا?علا ناك ا8امJ 0/كرعملا ن5 اوملكت 7ل8 -ع&و 9"ف4لا Eل5 3ارس:ا ن5 اوملكتو GرفDملا
aBا
S 000TGَ رTخjا ِ<اَ وَ b َنْسُ #َو اَ يh4}-لا َ<اَ وَ b ُهّللا ُ>V!اَتpَJ Z @1#لا هلوL +J <اوHلا ا4يت6يو
{( 538 )
( َنيT4Tسْ#ُ مْ لا }<T #ُي ُهّللاَو TGَ رTخَpْلا ِ<اَ وَ b َنْسُ#َو اَيh4}-لا َ<اَ وَ b ُهّللا ُ>V!اَتَpَJ '4) )
ا4! >لكتي ام-45 1#لا ن W#ل4 ن ا4لو 9(ايشو >2ا4F اي4-لا نم هي?عي BاJ اي4-لا -يري ي8لا ن ي
Gرخjا ن5 >لكت ام-45 نكل 9 Z اَيh4}-لا َ<اَ وَ b S @لاL ?,J 9(+ش& و نسV#& ا)ف=ي >ل و)J اي4-لا ن5
*لا? ام)م اي4-لا ن$ %1شعُ ي ن <Hي ي8لا لامHلا و! ا8!و Z TGَ رTخjا ِ<اَ وَ b َنْسُ#َو S @لو,ي و)J
ن ام. @نيت4bا نم /Hا# رWت4ت *46J ا)يJ lمع4م *4ك ام)مو 9ل2اQ 3رخQو رورFو Kاتم +)J
0/مع4لا ن5 *4 لوQت ن ام.و 9/مع4لا 745 لوQت
0>)&ا= ام-ع& >)&ر اوHا4 ني# او4س# -Lو Z َنيT4Tسْ #ُمْ لا }<T #ُي ُهّللاَو S @هلو,& /يjا 1#لا >تخيو
Eل5 >!ر=4ي نو >)ما-L *&bي نو 9>!رم +J >)Jارس. >)ل رفDي ن اول6سو 9GرفDملا اول6س >)4.
0ا)ل نQو ' [ (ا&! f&=ت Bا --م >)45 Eلختي ني# /يرش&لا >)توL ن اور >)4$ %نيرJاكلا >و,لا
@ر&=لا +J ا4لL املbمو Z َنيT4Tسْ#ُمْ لا }<T #ُ ي ُهّللاَو TGَ رTخjا ِ<اَ وَ b َنْسُ #َو اَ يh4}-لا َ<اَ وَ b ُهّللا ُ>V !اَتpَJ S
Eل5 (اQHلا& Eفك 7ل8ك 9B l&و&#م نوكت ن ر&=لا Eل5 (اQHلا& Eفك Z َنيِرِ&اU=لا }<T #ُي ُهّللاَو S
َنيT8ّلا ْاوV عيT ?g ت نِ. ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي S @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0B ا&و&#م نوكت ن ناس#:ا
Z 000اوُرَفَ ك
{( 539 )
( َنيِرِساَخ اوُ&Tلَ,h 4َتَJ ْ>Vكِ &اَ,ْ 5َ Eَ لَ5 ْ>Vكو} -ُ رَي اوُ رَفَ ك َنيT8ّلا اوV عيT ?g ت ْنِ. اوg 4َمَ i َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي '4# )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/ل#رم لو نم >!و >ك4. aنيرJاكلا اوعي?ت ن >ك4م +ت6تي 3يكJ رافك >!و ني4مeم >تم- امو
/ي4امي:ا "ف4لا +J 3عOلا /=رJ لDتسيس 1Jا4ملاو رJاكلاو 9رافك >!و نو4مeم >ت4 %نوفلتخم
-عي >لو 9-م#م لتL @اولاL ني,Jا4ملا نم /5امH ن. @ا4لL املbم 9ا)يل. للستي ن لوا#يو 9/ملسملا
+& ن&ا Eل. <!84 @اولاL 3عO /W#ل >)ت&ا= ني8لا نو4مeملاو 0ا42ا&i ني- Eل. 6Hل4لJ لوسر ا4يJ
0نام$ا ا4ل 8خ6يل نايفس +& -45 ا4ل ?سوتي ن ه4م <ل?4و w /4ي-ملا +J لو$ا 1Jا4ملا w
ْاوُ &Tلَ,4َ تَJ ْ>Vكِ &اَ,ْ 5َ اzَلَ5 ْ>Vكو} -ُ رَي ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا ْاوV عيT ?g ت نِ. ْاوg 4َمi َنيT8ّلا اَ)} يَ اَي S @1#لا لو,ي 7ل8لو
`و&ل?ا نكلو 9نيرJاكلا نم ري=4لا او&ل?ت \J ر=ا4 Eل. dات#ي 3Lوملا ناك نNJ 9 Z َنيِرِساَخ
Z َنيِرِ=اّ 4لا ُرْيَخ َوُ !َو ْ >Vكَ 'ْوَ م ُهّللا ِلَ & S @1#لا لو,لا لQ4يو 0ه& >ت4مi نمم
{( 540 )
( َنيِرِ=اّ 4لا ُرْيَخ َوُ !َو ْ >Vكاَ لْوَ م ُهّللا ِلَ & '5$ )
Eلوم 'و ا4'وم Bا @>)ل اولوL +&4لا >)ل لا,J 9 C >كل IUQُ5 'و 9IU Qُعلا ا4ل C @نايفس و& ل,ي >ل
<ا?خلا ن& رم5 هيل5 -رJ 0لاHس <ر#لا 9ر-& >وي& -#q >وي ي 9>وي& >وي @لاL ام-45و 9>كل
3يكJ 9را4لا +J >ك\تLو 9/4Hلا +J ا4\تL %>كلbم ا4سل ن#4 ي 9(اوس ' @لاLو ه45 Bا +Oر
aŒ['اHس نوكت 3يكو (اوس نوكت
-Hوي نا QوHي ي Z َنيِرِ=اّ 4لا ُرْيَخ S @1#لا لوL >)ف4و Z َنيِرِ=اّ 4لا ُرْيَخ َوُ !َو ْ >Vكَ 'ْوَ م ُهّللا ِلَ & S
ر=4لا ام4ا ر=4 ا8! نا لو,4 ' 9lي#?س ^ر=4 >كور=4يو نيرJاك ريF و نيرJاك ^رش& Bا
Eل5 ن2م?اJ Bا /ي#ا4 نم +ت6ي ام لو ر=4لا ن$ aا8امل 9Bا نم +تاي ي8لا ر=4لا و! +,ي,#لا
/ي4امي'ا 7سف4 Eل5 ن2م?اJ Bا ر=4 7يت6ي /5اسJ 9`ر=4 7(اH ام 'او B Rلخمو Rلاخ 74
+J ر=ا4 7ا4! نوكي ن نكمملا نم ه4 Eل5 ليل- Z َنيِرِ=اّ 4لا ُرْيَخ S @1#لا لوLو 0Bا Mم 74او
aMO4 ا8ام ا4يم#يل -#$ <!84 >ل ن.و نjا 3اعO ن#4 <راي @نو4مeملا لاL -Lو 0رش&لا 3ر5
%>ك&ر& نيرJاكلا Eل. او6Hلت ن >كاي.و 9رفكلا ركسعم >ام اي4امي. اركسعم او4وك @1#لا >)ل fOويJ
َنيT8ّلا ِ<وgلgL +ِJ +ِ,h لg4َس S @لعJ6س ا8ام اوJرعت ن نو-يرت >ت4ك ن.و 0>كيل5 ني4وم6م ريF >)4$
>)لاومو >!--5 Œa>!T-َ -َ5 نم >!-يفي ا8امJ نيرJاكلا <ولL +J <5رلا E,ل ا8NJ 0Z َ<ْ 5}رلا ْاوُرَفَ ك
0/مي4Dلاو <َلَسلا +J نوكتو >كل اكلم ري=ت
{( 541 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َ"ْ2ِ&َو V راّ4لا ُ>V!اَوْ 6َمَ و ا[ 4اَ?hلُس Tهِ& ْلX Qَ4ُي ْ>َ ل اَم Tهّللاِ& اوVكَ رhشَ اَمِ & َ<ْ 5}رلا اوُ رَفَ ك َنيT8ّلا ِ<وg لgL +ِ J +ِ,h لg4َس
( َنيTمِ لاّWلا Iَوh bَم '5' )
3يbك sيH& 7يل. >-اL ^-م#م ن. @نايفس +&$ اولاL /5اسJ 0لعفلا& <5رلا >)&ولL +J 1#لا E,لو
و& M4= ا8ام 0-س$ا (ارم# +J >كيل. >-اLو 9ل&L نم او&را#ي >ل نولتا,م هل >O4او 9/4ي-ملا نم
0اورJو >)&ولL +J <5رلا Bا E,ل aهموLو نايفس
رم$ا ا8! نiر,لا ا4ل ني&يو 0ني5و G-امل '. نوكي ' و!و C (ا,ل:ا C نم G8وخ6م Z +ِ,h لg4َس S /ملكو
ِهيTخَ ِ"َْرِ& َ8َخََو َ tاَوْ لَ$ا Eَ,ْ لََو S@Eلاعت لاL 0/ي-ام /Hا# `8! 9 C tاول$ا E,ل6J C @لو,ي ني#
@3ار5$اYZ +ِ4وgفَ عْ Oَ تْسا َ>ْوَ ,ْ لا Uنِ. U>V َنْ&ا َلاَ L Tهْ يَلِ. ُ`} رُHَي '5$ ]
ْاوV لاَLَ و ْ >ُ)U يT=T 5َو ْ >ُ)َ لاَ&T# hاْوَ ,ْ لَ6َJ S@لو,ي ه4ا#&س 1#لاو 0رH#لا E,ل @لو,4 ن#4و 00ي-ام رم ه4.
@(ارعشلاYZ َنوُ &ِلاَDْ لا ُنْ#َ4َل اّ4ِ. َنوَ 5ْرِJ TGU QTعِ & 44 ]
اzَ سوُم X>V اzَلِ. pَ4ْيَ#ْوَ َو S@Eسوم >$ +#ولا ن5 لو,ي Eلاعتو ه4ا#&سو 0ي-ام رم ي 9لا&# ا)4.
َنTم V`وg لِ5اَHَو ِ 7ْ يَلِ. V`و} -iَر اّ4ِ. +T 4َQْ#َت َ'َ و +ِ Jاَخَت َ'َو X>َيلا +ِ J ِهيِ,ْ لَ6َJ Tهْيَلَ5 T*h فT خ اَ 8ِNَJ ِهيTعT Oْ رَ ْنَ
@R=,لاYZ َنيTلَسْرُمْ لا ( ]
<5رلا MمH6س ا4 @لا,J 9اع2اش <5رلا و!و E4عملا لعHي ن -يري Bا ن6ك 9ي-ام رم (ا,ل:اJ
نكس ا8.و 9روَخلا (اH <ل,لا +J <5رلا ر,تسا ام ا8NJ 0اkي-ام هلم5 نوكيو 9<ل,لا +J هعOو
Z َ<ْ 5}رلا ْاوُ رَفَ ك َنيT8ّلا ِ<وg لgL +ِJ +ِ,h لg4َس S @لو,يJ 9'8اخت tراوHلا MيمH Eل5 fO4 <ل,لا روخلا
>)يت6يس ه46& @fOو6J 9(+ش لك نم 3وختلا و!و يو4عم رم <5رلاو 9<5رلا ا4ل لbم ه46كJ
0ن'8خلاو روخلا M4=يل ه& E,&يJ 9<ل,لا +J هي,ليو <5رلا&
C m& +ت6ي ا4! ه4. Bا ن5 Gر-ا=لا ري&اعتلا Eل. اورW4ا Z َ<ْ 5}رلا ْاوُرَفَ ك َنيT8ّلا ِ<وgلgL +ِJ +ِ,h لg4َس S
لعJ Eل. dات#ي رم ن5 >لكتي /5اس Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن W#ل4و Z +ِ,h لg4َس S 9 C /مWعلا نو4
@رH#لاYZ َنوg WِJاَ#َ ل ُهَل اّ4ِ.َو َ رْكy 8لا اَ4ْلUQَ4 ُنْ#َ 4 اّ4ِ. S@هلو,ك C /مWعلا نو4 C m& +ت6ي ه4ا#&س و)J # ]
9/مك#& هلQ44سو Gر-,& هلQ44س ا44$ 0C /مWعلا نو4 C m& +ت64J 9/ميW5 /يلم5 رك8لا لاQ4. ن$و
ن6كJ Z ُنْ#َ4 اّ4ِ. S @هلو,J 9?س&& هلQ44و …_&,& هلQ44و 9/يموي,& هلQ44و 9ر=&& هلQ44و >لع& هلQ44و
ل,ي >ل 0C Bا ا4 +44. C @لو,ي و)J /يلعلا *ا8لا ن5 ه4ا#&س >لكتي /5اس نكل 9ا4! +ت6ت /مWعلا نو4
@ر-,لاYZ ِرْ-َ,ْ لا T/َلْ يَل +ِJ V`اَ4ْلَQ4َ اّ4ِ. S@لو,ي لاQ4:ا +J نكلو 9ا44. ' ]
ا8!و %لعف€ ي P-# ه46ش نم نوكي اميJ +ت6ت C /مWعلا نو4 C mJ %/ليلH /ميW5 /يلم5 `8! ن$
نم#رلا Bا >س& C @لو,ت لم5 }ي „-ت&ت /5اس ا4لL 7ل8لو 9Gريbك *اف=ل dات#ي لعف€ ي ي8لا P-#لا
9هلمعت ن ل&L >ل5 Eل. dات#يو 9هيل5 Gر-L Eل. dات#ي هلمعتس ي8لا لمعلا ن$ aا8امل C >ي#رلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
ي8لا ر-ا,لا >سا& لمعلا Eل5 لخ-ت *46J 9Gريbك *اف= Eل. dات#ي ه4 ي 9/مك# Eل. dات#يو
07مك#ي ي8لا >يك#لا >سا&و 97ملعي ي8لا >يلعلا >سا&و %7ُ رT-h,ُ ي
*ا! @7ل لو,ي \J 9/4اعتس'ا +J Eت# 7م#ري +ك لمعلا Qاري. +J 3تاكتتس *اف=لا `8! لكو
>س'ا *ا! @7ل لو,يJ 9ا)Jرعت ' *4 *اف= 7ا4! ن$ %7لعJ ا)يل. dات#ي +تلا ا)لك *اف=لا
0لامكلا *اف= لك >Oت +!و 9 C Bا >سا& C @لاL 0لامكلا *اف= لكل MماHلا
C ن#4 C @لو,4 ا44 -H4 C MمHلا نو4 C ا)يمس4 +تلا C /مWعلا نو4 C *ير ا8. 74ا W#\ت *46J ن8.
+J اولو,ي >ل 9رش&لا نو4اL +J Eت# ا)W#\4 7ل8لو 9هسف4 >Wعي ني# -#اولا >لكتملل و 0/5امHلل
9 C /مWعلا نو4 C و! ام4. 0/5امHلا نو4 *سيل B /&س4لا& نو4لا `8!و 9 C 7لملا ن#4 C @/يكلملا
+ِ,h لg4َس Z @ه4ا#&س لاL 7ل8ل 9لاعJ$ا نم لعJ ي ا)&ل?تي +تلا لامكلا *اف= لكل /عماHلا /مWعلا
نو4 +ت6تJ ن8. 0هيJ <5رلا (ا,ل. Eل. dات#ي رفك ه& <لL لكJ S َ<ْ 5}رلا ْاوُ رَفَك َنيT8ّلا ِ<وg لgL +ِJ
0aGرJاكلا <ول,لا `8! لك <5وتستل /مWعلا
9<5رلا >)&ولL +J E,لي ن او,#تسا ني8لا >! نكلو 9<5رلا (ا,لا& >)يل5 E4Hتي ' ه4ا#&س و!و
' (اكرشلاو 9لعفي Bا ن$ %<5رلا& >)ل (اH ي8لا و! Bا& 7ارش:ا ن. 0C اوكرش ام& C aا8امل
>!(اH -,ل a>!ور=4يل >)2اكرش& اوت6ي >ل ا8املJ 0>)45 اولخت امل 1# >!(اكرش ن ولو 0نولعفي
<ر @/)لjا 7لتل اولا,ل w نو5-ي امك w Gر-اL /)لi >)ل ناك ولو 9Eلوم >)ل "يل >)4$ <5رلا
ل& 9Mف4ي 'و رOي ' ام Bا& اوكرش >)4كل aا4&ا&ر اي هل نوف,ت ' ا8املJ ا8ك! ا4عم لمعي -م#م
0هعف4 نم <رL `رO
G-ام نم G8وخ6م نا!ر&لاو /H#لاو Gو,لا و! نا?لسلاو S l4اَ?hلُ س Tهِ& ْلX Qَ4ُي ْ>َ ل اَم Tهّللاِ& ْاوV كَ رhشَ pَمِ & Z
ن\J @نولو,يو 0هيل5 هتر-,& همFر ي 9ن\J Eل5 ?لست ن\J @لو,4و C (ا?لاو >\لاو نيسلا C
+Jو 9لعفلا Eل5 >Fرت +تلا Gو,لاو 9ر),لا @+! /?لسلاJ ن8. 9<سي ن ر-اL ي 9ناسللا ?يلس
اي-ام اور=ت4ا ن. >)4$ %Bا نم نا?لس وو8 ام2ا- نو4مeملاو 9نا!ر&لاو /H#لا +! *ايو4عملا
"يل&. ن. @ا,&اس ا4لL 7ل8لو %ليل-لاو 1#لا نا?لس >!-4عJ اي-ام اومQ)4ا ن.و 9ر),لا نا?لس 7ل8J
+ِ4وVموg لَت َ\َJ +ِل ْ>g تْ&َHَتْساَJ ْ>Vكg تْوَ 5َ- نَ ّ'ِ . ~ناَ?h لُس نXم ْ>V كْ يَلَ5 َ+ِ ل َناَك اَمَ و S@لو,يو /ماي,لا >وي +ت6ي
@>ي!ار&.YZ ْ>Vكَ سVف4َ ْاوV موVلَو %% ]
لعف4 ا4لعHي ليل-و نا!ر& ام.و 9/ي=عملا لعف4 ن Eل5 ا4ر),ت GوL ام. @نا5و4 نا?لسلا ن. ا4لLو
0/ي=عملا
ريF >Fرم *4و لعفت 7لعHت Gر!ا,لا Gو,لا ن و! ليل-لا نا?لس ني&و Gر!ا,لا Gو,لا ني& 1رفلاو
+ت6ي GرمJ 97اOر& *لعJ -L نوكتJ %لعفت ن6& 7ع4,يJ ليل-لا نا?لس ام 0لعفلا ن5 _ار
0>Fرم *4و لعفلا لعفت ن Eل5 7ر),ت GوL @E4عم& نا?لسلا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
َ+ِ ل َناَك اَمَ و Z @لو,يو Gرخjا +J هسف4 Eل5 ر,يل نا?يشلا +ت6يJ 9لعفت ن 7ع4,ت ليل-لا GوL ام4.
اولعفت Eت# >كع4,ي ليل- +عم "يلو /ي=عملا Eل5 >كر),ت GوL +عم "يل ي S ~ناَ?hلُس نXم ْ>Vكْ يَلَ5
ْ>Vكg تْوَ 5َ- نَ ّ'ِ . ~ناَ?h لُس نXم ْ>Vكْ يَلَ 5 َ+ِ ل َناَك اَمَ و Z @لاL aن8. /ياك#لا امJ 97ا8 'و ا8! ' 9/ي=عملا
'و 9(+ش Eل5 ه& >كر)L GوL نا?لس \& +تو5-ل >ت&Hتساو +4ومتع? >ك4. ي 0S +ِل ْ>g تْ&َHَتْساَJ
0ه& >كع4L ليل- نا?لس
هيل. نوو6ي ي8لا MHرملا ن ي S َنيTمِ لاّWلا اzَ وh bَم َ"ْ2ِ&َو V راّ4لا ُ>V!اَوْ 6َمَ و Z @هلو,& /يjا 1#لا لي8يو
هي,لت رJاكلا نم /يتا8 MHرملا ا8! +J ن6كو 0هيل. *4 MHرت ي8لا MOوملا و! %Iو6ملاو 9را4لا و!
1#لا هلوL Eل. ن?ف4 ن <Hي 7ل8لو 0هيل. MHري ي8لا `اوbمو `او6م w رJاكلا ي w و)J را4لا Eل5
ي 00S َنيTمِ لاّWلا اzَوh bَم َ"ْ2ِ&َو Z 0C نوعHرgت هيل.و C @هلوLو C نوعَ Hرَت هيل.و C @<يلاس$ا _ع& +J
ا-ولخ E,&يس ي8لا Iوbملا نكل 9ه45 ل#ر4 ا44 Q2اHلا نم Iوbم لكJ 9ا-& `-ع& رفم ' Iوbم
ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت h8ِ . ُ`َ -ْ5َو ُ هّللا ُ>Vكَ Lَ -َ= ْ -َ,َ لَو Z @1#لا لو,ي 7ل8 -ع&و 0Iوbملا "2& و!و را4لا و! نيملاWلل
S 000َنو} &T#g ت اUم ْ>Vكاَ رَ pَم T-ْ عَ & نXم ْ>gتْيَ=َ 5َو ِرْمَ $ا +ِ J ْ>gتْ5َQاَ4َتَو ْ >g تhلTشَJ اَ8ِ . اzّتَ# TهT4h8ِNِ&
{( 542 )
اَم T-ْ عَ & ْنTم ْ>gتْيَ=َ 5َو ِ رْمَ 6ْلا +ِJ ْ>gتْ5َQاَ4َتَو ْ >gتhلTشَ J اَ8ِ. Eّ تَ# TهT4h8ِNِ& ْ>ُ)َ 4و} سُ#َت h8ِ. ُ`َ -ْ5َو ُ هّللا ُ>Vكَ Lَ -َ= ْ-َ,َلَو
اَفَ 5 ْ-َ,َ لَو ْ >Vكَ يTلَتْ&َيِل ْ>ُ)h 4َ5 ْ>Vكَ Jَ رَ= U >g b َGَ رTخَpْلا V-يِرُي ْنَم ْ>Vكh 4Tمَ و اَ يh4}-لا V-يِرُي ْنَم ْ>Vكh 4Tم َنو} &T#g ت اَم ْ>Vكاَ رَ
( َنيT4Tمْ eُ مْ لا Eَ لَ5 ~لْ Oَ J وg 8 ُهّللاَو ْ >Vكh 4َ5 '5% )
@هلوL +J ني&?اخملا ريمO و! لو$ا @نيلوعف4 Z ُ`َ -ْ5َو ُ هّللا ُ>Vكَ Lَ -َ = S +J ن 3رع4و
و)J C Bا C /ل\Hلا Wفل Eل5 -2اعلا ريمOلا Eل. 3اOملا C -ْ5َو C هلوL و! +4اbلاو 9 Z ُ>V كَ Lَ -َ= S
َهّللا ْاوُ رV=4َ ت نِ. S@1#لا لاL -,ل 0-5و ام 1Jو Eل5 (اH MLاولاو 9^-5و P-# -L w ه4ا#&س w
@-م#مYZ ْ>Vكَ ماَ -h Lَ h*X &َbُيَو ْ >Vكْ رV=4َ ي ( ]
@*اJا=لاYZ َنوُ &ِلاَDْ لا ُ>ُ)َ ل اَ4َ-4ُH Uنِ.َو S@ه4ا#&س لاLو '(3 ]
9MLو -,ل aM,ي >ل و -5ولا MLو ل)J 00+لمعلا 1ي&?تلا (اH 7ل8 -ع& 9/ي-5و /يOL نا-كeت ناتيjاو
aر-& /عLوم Eل. /يjا `8! +J 1#لا ريشي ل)J aEتمو
9"مخلا "او#لا و! @"#لاو 9>)4م "#لا نو&!8g ت ي Z ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت S و 0Z TهT 4h8ِNِ& ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت h8ِ . S
>)4ولت,ت %>)4م >ت4كمتو 9P-# -Lو Z ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت h8ِ . S 0"او#لا 7لت هت-,J +4عي هس# *&!8 E4عمو
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
h8ِ. S 9E)ت4ا +4عي "#لا -,J >ا- امو 9ناس4:ا نم dرخي ي8لا *و=لا و! @"#لا و 9>)4ورس6تو
0ر-& +J ا8! %`-5و Bا 1-= Bا A)4م Eل5 >كو-عل >ك(ا,ل >تL-= ام4ي#J Z TهT4h8ِNِ& ْ>ُ)َ 4و} سُ #َت
Z ْ>gتْيَ=َ 5َو ِ رْمَ $ا +ِJ ْ>g تْ5َQاَ4َتَو S 0>ت4&H ي Z ْ>gتhلTشَ J اَ8ِ. اzّ تَ# S @هلوL >كيJ (اH -,J -#V +J ا4! ام
V-يِرُي نUم >Vك4Tمَ و اَيh4}-لا V-يِرُي نUم >Vك4T م S 9>2ا4Dلا +!و Z َنو} &T#g ت اUم ْ>Vكاَ رَ pَم T-ْ عَ & نXم S لوسرلا رم
9>تر=ت4ا \عJو 9Bا -5و 1-= ا)يJ /كرعم @نيتكرعم نم Gر&علا ا4ي?عي ه4ا#&س ه46ك 0Z َGَ رTخjا
/?وس&م /ل6سملاJ ن8. 0P-# ام >كل P-#J لوسرلا رم ن5 >تيلخت ام4ي# Bا -5و 1-= اOيو
0MLاولا& ل& 9?,J *ايjا& "يلو يرW4لا >\كلا& "يل 9/يعLاولا /&رHتلا& >كمام
ا)ي >تلخ- ام4ي# 9`8! ار-& K-و -#V +J رو-ي و! @اOرJ لو,4 9-#V +J ر2ا- هلك رم$ا ن و
ناك ي8لا /#ل? +& ن& /#ل?و 9>تر=ت4ا -,ل aاور=ت4ت >ل > >تر=ت4ا رم$ا لو نوملسملا
لما#و 9/كرعملا لو +J *?,س -L GرJاكلا /يارلا 9نورش5و /عO&و و! لتL رفكلل /يارلا لم#ي
اَ8ِ . اzّتَ# TهT 4h8ِNِ& ْ>ُ)َ 4و} سُ#َ ت h8ِ . ُ`َ -ْ5َو ُ هّللا ُ>Vكَ Lَ -َ= ْ -َ,َ لَو S @Eلاعت هلوL ه#Oو ام ا8!و لت,ي /يارلا
0<#س44 @لو,ت /5امHو 9/كرعملا _ر +J 1&4ل @لو,ت /5امHJ Z ِرْمَ $ا +ِJ ْ>gتْ5َQاَ4َتَو ْ>gتhلTشَJ
ن >ك,# نم ناكل P-# ام P-#ي >ل ولو 9/سك4لا +ت6تJ 0ا8كو ا8ك >ك4م P-#J >2ا4Dلا >تيرو
نم A)4م ن5 >تيلخت ن. >ك4و 9ني-لا ا8! 1-= Eل5 ليل- P-# امJ ن8. 9ني-لا ا8! +J اوككشتت
0/ميQ)لاو /&يخلاو لشفلا >كلpم نوكي ن -& \J Bا A!ا4م
@اولاL /5امHو 9لوسرلا ا4رم امك لW4 @اولاL /5امHJ 9 Z ِرْمَ $ا +ِJ ْ>g تْ5َQاَ4َتَو ْ >gتhلTشَJ اَ8ِ. اzّتَ# S
*لاLو >ت5Qا4ت -L >تم- امو 00Z َGَ رTخjا V -يِرُي نUم >Vك4T مَ و اَ يh4}-لا V-يِرُي نUم >Vك4T م S >2ا4Dلا Eل. <!84
/ل=اوم -ار ي8لاJ ن8. 9>2ا4Dلا Eل. <!84ل @Iرخ /5امH *لاLو 9ا4عLاوم& 7سمت4ل @/5امH
0>2ا4Dلا Eل. <!84ل @لاL اي4-لا -ار ي8لا >س,لاو 9>2ا4Dلا ه)لت >لو Gرخjا -يري ام4. لات,لا
لوسر /&ا#= نم ^-# ن >ل5 *4ك ام Bاو @ه45 Bا +Oر -وعسم ن&ا لاL /ل6سملا `8! +Jو
0-#V >وي لQ4 ام ا4يJ لQ4 Eت# اي4-لا -يري Bا
نو-يري اعيمH >)4 نWي ناك ل& 9اي4-لا -يري نم /&ا#=لا ني& نم ن رو=تي نكي >ل ه4 ي
ن -وعسم ن&ا 3ر5 S َGَ رTخjا V-يِرُي نUم >Vك4T مَ و اَ يh4}-لا V-يِرُي نUم >Vك4T م Z @Bا لوL لQ4 املJ 9Gرخjا
/ل6سملا ن او4WJ 9ر=4لا اور >)4$ %>)يJ t-,ي ' 7ل8و 0رايF$ا ه& <ل,تت نم /&ا#=لا نم
ني4مeملا ن5 Bا اف5 -,لو 0sيرL -ي-ا4= نم ا--5 نو4مeملا لتLو 9رفكلا /يار *?,س -,ل %*)ت4ا
0w >لسو هيل5 Bا Eل= w هلوسر رم$ /فلاخم نم >)4م ر-& ام >)ل رفFو
املJ 9>2ا4Dلا Eل. اورW4ت ن ل&L >)لات,& نيلوDشم >ت4ك >ك4$ >ع4 S ْ>Vكَ يTلَ تْ&َيِل ْ>ُ)h 4َ5 ْ>Vكَ Jَ رَ= U >g b Z
>تت >لو >)يل5 اوQ)Hت >لو 9>)45 >تJر=4اJ 9>كاي4- <ول?م Eل. >كرW4 هHتا >2ا4Dلا Eل. >ترW4
/Oاير و! ام4. GوQDلا `8! +J >كe\ت&او S ْ>Vكَ يTلَتْ&َيِل ْ>ُ)h 4َ5 ْ>Vكَ Jَ رَ= U >g b Z 9>!ر)Lو >)تميQ! >كل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
*#H4 7ل8 -ع&و 0P-# ام لك ا)4م نورتJ 9(\ت&\ل G-و=,م GوQF >)46ك 9A)4ملا Eل5 <ير-تو
0?L /كرعم +J نوملسملا >Q)4ي >ل /كرعملا `8! -ع&J 9/&رHتلا
@7ل8 Eل5 لاbملاو 0ليل,لا +J /ميQ! ر&تعي ' ريbكلا +J ر=4لا >لعي ي8لا "ر-لا @نولو,ي 7ل8لو
GQيمتم /&ترم 7ل8 <&س& لا4ي `-H4 9<وسرلا /ل8 لم# >b 9/4س <سر -'و$ا نم ^-لو ن _رف4ل
0اريخ ناك هل لو$ا <وسرلاJ ن8.9ل2او$ا Gرشعلا ني& 7ل8 -ع&
/يار ?و,س& *)ت4ا /كرعملا ن >ترو=ت ام-45 اOي رW4 /)Hو >كل ناك ه4$ S ْ>Vكh 4َ5 اَفَ 5 ْ-َ,َ لَو Z
/ل6سملا ن >ت44WJ 9رفكلا ركسعم +J -ي-ا4=لا نم _ع& لت,مو /#ل? +& ن& /#ل? لت,مو رفكلا
ول Eت# >ك4كامو >كQكارم +J اوت&bا @>كل لاL لوسرلا ن اورك8ت ن <Hي ناك نكل 9*)ت4ا
0/4ي-ملا نولخ-ي >!ومتير ولو 9/كم Eل. >و,لا M&ت4 ا4ومتير
نم >)Hرخي >ل \5و لH ه4ا#&سو S َنيT4Tمْ eُ مْ لا Eَلَ5 ~لْ Oَ J وg 8 ُهّللاَو Z aŒ7ل8 نم رbك ري8#ت -Hوي
اzَ لَ5 َنوُ وh لَت َ'َو َنوُ -Tعْ =g ت h8ِ . Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو 0>يك#لا لو,لا ا8)& /ي4امي:ا GريW#لا
S 000ْ>V كاَ رhخV +ِ J ْ>Vكوُ 5ْ-َي Vلوُ سUرلاَو ‡ -َ #
{( 543 )
Eَ لَ5 اوg4َQْ#َت اَلْيَكِ ل o>َDِ & ا|مَ F ْ>Vكَ &اَbَ6َJ ْ>Vكاَ رhخV +ِJ ْ>Vكوُ 5ْ-َ ي Vلوُ سUرلاَو ‡ -َ #َ Eَلَ5 َنوُ وh لَت اَلَو َ نوُ -Tعْ =g ت h8ِ.
( َنوg لَمْ عَ ت اَمِ & qريِ&َخ ُهّللاَو ْ >Vكَ &اَ=َ اَم اَلَو ْ >Vكَ تاَJ اَم '53 )
-#او لك Mمس ا8. Eت# 9/كرعملا نم /?,ل& >)ل (اH ا4! Z ‡-َ # اzَلَ5 َنوُ وh لَت َ'َ و َ نوُ -Tعْ =g ت h8ِ . S
C هيJ 9 Z َنوُ -Tعْ =g ت h8ِ . S 9P-#ت ن f=ي ناك ام +تلا /يQخملا Gرو=لا رO#تسي >\كلا ا8! >)4م
9-يع=لا +J <!8 ي C -ع=[ C و 9 C -َعْ =َ C نم Z نوُ-Tعْ =g ت S ا4!و C -ِع=g ت C هيJو 9 C -عْ=َ ت
نوكي ن Eل. dات#ت C َ-Tعَ = C ام4. 0رارِفلا /5رس Eل5 ه4يعت Eت# /يوتسملا _ر$ا -يع=لاو
لكJ 9اوَ شَمو /ل)سلا _ر$ا Eل. اْوَ رَH اورفي ن او-ار /5اس >!و 0هيل. نو-ع=ي ~لا5 ناكم 7ا4!
Z ‡-َ# اzَلَ5 َنوُ وh لَت َ'َ و َ نوُ -Tعْ =g ت h8ِ . S ا)ل <سا4ملاJ ن8. 97ا4! و ا4! رbعتي ن -يري ' >)4م
0/ل)سلا _ر$ا '. همام "يل %7ا4! و ا4! رW4ي ' رافلاو
-2ا,لا نم ا)ي&4ت 7ا4! ن 7ل8 نم >!$او 9(+ش Eل5 نوHرعت ' ي Z ‡-َ# اzَلَ5 َنوُ وh لَت َ'َ و S
ي C >كارخ +J >كو5-ي لوسرلاو C >كو5-ي ي8لا >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا و!و >W5$ا
لوسرلا >gتْمَ مَ F >ت4 0C >D& امF >ك&اb6J C لات,لا نا-يم Eل. G-وعلا >ك4م ا&لا? >كترخeم نم >كي-ا4ي
03Lوملا ا8! Bا >كفLوJ 9`رماو >تفلاخ >ك46& >لسو هيل5 Bا Eل=
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
/ي!ول$ا نا4#& /فلDم ا)& +ت6ي ه4ا#&س ه4كلو 0>ك&Lا5 @لو,ي ه46ك Z o>َDِ & [l‚مَ F ْ>Vكَ &اَbَ6َJ S /ملك
('e! ن >لعي %هتي!ول6&و هتي&و&ر& Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا ن ي 00<اوb +)J ن8. 0Z ْ>Vكَ &اَbَ6َJ S
01# Rيلخت >كل P-# ام ن6كJ Z o>َ Dِ & [l‚مَ F ْ>Vكَ &اَbَ6َJ S @لاL 9>)يل5 ُ"h,َ ي >لJ نو4مeم
>ك4 /ل6سم >كتلDشل /ل8لاو يQخلاو نQ#لا /ل6سم P-#ت >ل ولو Z ْ>Vكَ تاَJ اَم اzَ لَ5 ْاوg 4َQْ#َ ت َ\ْيَكy ل S
ام4. P-# ي8لا >Dلا ن6ك 0ا8! +J <&سلا +! ا)4$ %>2ا4Dلا +J >كلا& لWلو 9ر=4لاو >2ا4Dلا >كتتاJ
ْ>Vكَ &اَbَ6َJ S 9/ميQ)لاو لت,لا نم >ك&ا= امو 0/مي4Dلا Eل5 <اعللا ليس /?,ل >ك&لL نم dرخيل (اH
ر-,ي ه4ا#&س ه4 ي Z َنوg لَمْ عَ ت اَمِ & qريِ&َخ ُهّللاَو ْ>Vكَ &اَ=َ pَم َ'َ و ْ >Vكَ تاَJ اَم اzَ لَ5 ْاوg 4َQْ#َ ت َ\ْيَكy ل o>َDِ & [l‚مَ F
نم (ا-4لا اوعمسي >ل >)4 Z ْ>V كاَ رhخV +ِJ ْ>Vكوُ 5ْ-َ ي Vلوُ سUرلاَو S Q2اHلا نم ن$ 9>كيل5 Eلوتسا ي8لا ام
نم 1#لا لو,يو 0"اس#.و لعJ لك& ري&خ ه4ا#&س و!و Z َنوg لَمْ عَ ت اَمِ & qريِ&َخ ُهّللاَو S 9/كرعملا لو!
ْ>ُ)ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ ْ-َL ˆ/َفِ 2pَ?َو ْ >Vكh 4Xم u/َفِ 2pَ? اzَشhDَ ي lساَعn 4 u/َ4َمَ X>َDْ لا T-ْعَ & نXم ْ>Vكْ يَلَ5 َلَ Q4َ U>g b S @7ل8 -ع&
Z 000T/UيTلِ!اَHْ لا UنَW y1َ#ْ لا َرْيَF Tهّللاِ& َنوn 4gWَي
{( 544 )
Tهّللاِ& َنوn 4gWَي ْ>ُ )ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ ْ-َ L ˆ/َفِ 2اَ?َو ْ >Vكh 4Tم u/َفِ 2اَ? Eَشh Dَ ي ا[ساَعg 4 u/َ4َمَ X>َ Dْ لا T-ْعَ & ْنTم ْ>V كْ يَلَ5 َلَ Qh4َ U>gb
ْ>ِ)T سgفh 4َ +ِ J َنوg فh خُي Tهّلِل ُهّلVك َرْمَ 6ْلا Uنِ. ْلg L ‡(ْ+َ ش ْنTم ِرْمَ 6ْلا َنTم اَ4َل ْلَ ! َنوV لوg ,َ ي T/UيTلِ!اَHْ لا UنَW y1َ#ْ لا َرْيَF
َنيT8ّلا َQَرَ&َل ْ>Vكِ توُ يُ& +ِ J ْ>gتh4Vك ْوَ ل ْلg L اَ4V!اَ! اَ4hلTتgL اَم €(ْ+َ ش ِرْمَ 6ْلا َنTم اَ4َل َناَك ْوَ ل َنوV لوg ,َ ي َ7َ ل َنوُ -ْ&ُي اَل اَم
q>يTلَ5 ُهّللاَو ْ>Vكِ &وg لgL +ِJ اَم َRX #َمُ يِلَو ْ >Vكِ روُ -ُ= +ِJ اَم ُهّللا َ+T لَتْ&َيِلَو ْ>ِ)T عِ HاَOَ م Eَلِ . Vلh تَ,ْ لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 َ<T تVك
( ِروُ -}=لا ِ*اَ 8ِ& '54 )
ني4او,لا& 'و /ي-املا <ا&س$ا& ن6ش هل "يل يولُ5 (ا?5 ا8! ن Eل5 ل-ت Z َلَ Q4َ S /ملكو
*ايلم5 ه&Hوتست _رعلا ا8! 9(اي#$ا Eل5 ر?ت +تلا _ار5$ا نم _ر5 >و4لا ن$ %/يرش&لا
ه4 ه4م >)gJ ام E=Lو 9+! ام نوJرعي ' نjا Eت# /يواميكلا *ايلمعلا `8!و 97سف4 +J /يواميك
9Mمست ن8و 9Iرت ني5و 9لمعي •م نم نوكملا 7ر#تملا Qا)Hلا ن6كJ 0ناس4:ا >سHل +تا8 K-ر
7رتت ي8لا *4 @7ل لو,ي ' 9/Lا?لا ه4م +)ت4ت /5اس 9/Lا? هل Qا)Hلا ا8! /كر#و "او#و
هيل. اول=ي ن نو-يري املbم 9+تا8 K-ر ه4. 0لمعلل ا#لا= -5 >ل ا4 @7ل لو,ي ل& 9' 0لمعلا
03Lوتت +)J *jjا 7لت ن5 ايلi (ا&ر)كلا رايت ل=J -رHم& *jjا لاHم +J نjا
' >سHلا +J (ايش 7ا4! ن +ملعلا P#&لا& ني&تو 0"اع4لا 7يت6يو >و4لا +J و! +تا8لا K-رلاJ
/Hيت4ك ايا,& 7ا4! ن >لع4 ن#4و 0+2ايميكلا نQاوتلاو ل-اعتلا Eل. dات#ت ل& 0*\Oفك dرخت
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Eل5 Gرم dرخت 1ارت#'ا ا8! ايا,&و 91ارت#ا ا)يJ /كر# لكو 9/Lا?لل 1ارت#ا 7ا4!و 9/كر#لل
/Hيت4 +! *\Oفلا `8! نم ريbك ن8. 9ا8ك!و 9l?اخم dرخي Gرمو ا?2اF dرخي Gرمو …لو& /2ي!
' >ا4ت ام-4عJ 9ل-اعتت ن ا!-ير4 نكلو dرخت ن ا)ل -ير4 ' (ايش 7ا4! نكل 91ارت#'ا *ايلم5
ي8لا >و4لا 7ل هلعفي ام و! ا8!و 9ل-اعتلا +J >سHلا لخا- *ايواميكلا „-ت&تو /كر# 7ل -Hوي
0/ي-املا 7&ا&س ه&Hوتست
Gري&ك /&ي=ملا نوكتو رbك همسH 1!ريو هسف4 ن5 و)سي و)J %ا-& >ا4ي ' >Dلاو >)لا <#ا=و
0>ا4ي ن Eل5 >ك4م اي -5است ' >ك&ا&س ن$ >و4لا& >كيل5 هلOJ 1#لا لQ4ي ا4!و 9هيل5
رم ن5 `ول6س املكو 9ايتفلا& َرِ)g تْشا امل ه)Hو Bا >رك ا|يل5 >ام:ا ن. @ا4لL ا44 امي-L نورك8ت >ت4و
E&رت ه4$ Eتفُ ي ه4 اوس4 >)46كو 9ايتفلا& +ت6ي 3يك Iر4و G-,عم /ل6سم& هل +ت64 @اولا,J 9هيJ EتJ
ام 9اريD= لاQام Eل5 ا4-يسو >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسر Gو&4لا *(اH -,J 9Gو&4لا نO# +J
7ا4)J 9نسلا +J را&ك >!و >لسو هيل5 Bا Eل= Bا لوسرل Gو&4لا *(اH -,J نورخjا /&ا#=لا
/مولعم هيل5 لخ-ت >ل ه)Hو Bا >رك ا|يل5 ا4-يس نكلو 9/يل!اHلا >اي نم >!-45 *لخ- *امولعم
ناك 7ل8ل %ايتgJ ه45 6ش4ي ل5افتلا ا8! لكJ 9/يو&4 `-45 +تلا *امولعملا لك 0/يل!اHلا *امولعم نم
0(اتJ:ا +J اعيرس
a/2امتس نم ارا4ي- +44و?عي 3يك <لا? +& ن&ا اي @لو,تJ Gرما هل +ت6ت 9لاbملا لي&س Eل5
9نيت4& ن5و 9/HوQ ن5 *ام هلعل @ا)ل لا,J 0ا-#او ارا4ي- +4و?56J را4ي- /2امتس َ3ّ لَ خ +bروم
)را4ي- /2امع&ر( نيbلbلا نا8خ6ت نات4&لاو )ارا4ي- نيع&سو "مخ( نمgbلا 8خ6ت /HوQلا 9> ن5و
`8! *4و 9<$ و (ا,ش 9G-#او اتخو اخ رش5 E4bا هل لعلو 9را4ي- /2ام و!و "-سلا >vلو
نوكيJ 9*خ$او اخ رش5 +4b'ا Eل5 KQوت ارا4ي- نورش5و /سمخ /كرتلا نم +,& -Lو *خ$ا
0ارا4ي- 7&ي=4
0Gو&4لا *ي& +J >لعت نم -45 <اس#لا /L- ا)4. a7ل8 3ر5 3يك
6ش4ي >لJ >)4مeيل اساع4 >)يل5 لQ4 -L 1#لا ن -H4 ا)45 ا4ر?اوخ --=& ن#4 +تلا /يjا +Jو
(امسلا نم G-ي-H /م#ر Pع& ه4 %C هلQ4 C E4عمو 9هلQ4 Bا نكلو 9رايتخ'ا /كر# نم ا4! >و4لا
"اع4لا ا4يشF @/#ل? و& لاL 7ل8لو 0هيJ >! امم اولعJ ام Eل5 >Dلا >)&ا= ني8لا >و,لا dرخُيل
0`8خ6يJ ?,سي >b `8خ6يJ ا4-# نم ?,سي 3يسلا ناكJ -# >وي ا4Jا=م +J ن#4و
/كر# نم 8ا,4. /يلم5 نوكي Eلاعتو ه4ا#&س 1#لا نم لQ4ي ام4ي# "اع4لاو 0/يرسL /يلم5 +)J ن8.
7ش ' a>)لا# ناك ا8ام او,Jا4 ني8لا >و,لا نكلو 9Bا ا)OوعJ /يرش&لا "ف4لا Eل5 ا)ت=رJ *تاJ
و tرJ >)&ا= -L نوكي ن -& ' 9"كعلا& ل& 0P-# ام Eل5 >F >)&=ي >ل اLاف4 او(اH ني8لا ن
Bا >)كرتي ل& 0"اع4لا /4م >)يل5 Bا لQ4ي ن$ \! نو4وكي ' ('e!و 9P-# ام Eل5 نا42م?ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
Gركفل w لL$ا Eل5 w R\خ'ا& و >\س:ا A)4م Kا&تا& Bا ن=# +J او4وكي >ل >)4$ %>)تاو8ل
0>)تاو8ل Bا >)ملسي ('e! 9>\س:ا
91لL +J او#&= -,J 9"اع4لا /4م >)يل5 لQ4ي نل >ا- امو 0"اع4لا /4م >)يل5 لQ4ُي نلJ ن8.
هسف4 Kا& -L نوكي ه&ر نم >\س:ا ل&,تيو نمeي ني# ناس4:او 0>)تم! -L >)سوف4 ن$ aا8امل
هسف4ل Gرم >لسملا W,يتسا ا8.و 0رمتست ن -&' /ي4امي:ا /,ف=لاJ ه&رل هسف4 Kا& -L >ا- امو 9ه&رل
-L ناك ي8لا BاJ /,ف=لا -,5 +J *عHر -L *م- امو 0/,ف=لا -,5 +J *عHر -,ل @هل لو,4
-,عي ي8لا ن$ %نامي:ا /,ف= ن5 اوHرخ ي S ْ>ُ)ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ Z @هلو,J 97سف4ل 7كرتي 7ارتشا
Uنَ6ِ& ْ>ُ)َ لاَوْ مَ َو ْ >ُ)َ سVف4َ َنيT4Tمْ eُ مْ لا َنTم اzَ رَتْشا َهّللا Uنِ. S@هيJ Bا لاL نم و! 9ه&ر Mم نامي:ا& /,ف=
ْنَمَ و ِ نiْرg,ْ لاَو ِ ليِ Hh4ِ:اَو ِGاَ رْوّ تلا +ِJ lx,َ # Tهْ يَلَ5 ^-ْ5َو َ نوg لَتh,ُيَو َ نوg لgتh,َ يَJ Tهّللا ِليِ &َس +ِJ َنوg لِتاَ,ُ ي َ/ّ4َHƒ لا ُ>ُ)َ ل
@/&وتلاYZ V>يTWَ عْ لا ُQْوَ فْ لا َوُ ! َ7ِ لَ8َو Tهِ& ْ>gتْعَ ياَ& يT8ّلا ُ>VكT عْ يَ&ِ& ْاوُ رTشْ&َتْساَJ Tهّللا َنTم T`T -ْ)َ عِ & اzَ Jْ وَ ''' ]
/كرعملا لخ-يJ 9هسف4 هم)ت ' نمeملا Eل5 <HيJ هسف4 نمeملا نم Iرتشا -L Bا >ا- امو
(+شلاو 9(ايش$ا >!وتو 9<ار?O'او 9/ل&ل&لاو 91ل,لا -&ي هسف4 هتم! ا8NJ 9/ي4امي:ا /,ف=لا&
هسف4 >! هلDش -L ناس4:ا >ا- امو 9/42م?م ريF نوكت هسف4J ن8. 0نول 3ل Eل5 هم!وتي -#اولا
0ا-& "اع4لا +ت6ي \J "ف4لا *ا8 نم +عي&? رم$ /&اHتسا "اع4لا ناك ول Eت#
aBا -و4H -ش ن5 ل2ُس ام4ي# w ه)Hو Bا >ركو ه45 Bا ناوOر w ا|يل5 >ام:ا ن -H4 7ل8لو
نم -ش -ي-#لاJ ن8. 9لا&Hلا M?,ي -ي-#لاو 9+ساورلا لا&Hلا @Gرش5 Bا -و4H -ش@لاLو هي-ي ?س&
لم#ي _ر$او (امسلا ني& رخسملا <ا#سلاو 9را4لا •ف?ي (املاو 9-ي-#لا <ي8ت را4لاو 9لا&Hلا
9هتHا#ل +Oميو (+شلا و <وbلا& رتتسي fيرلا <لDي >-i ن&او 9<ا#سلا M?,ي fيرلاو 9(املا
0C >)لا C Bا -و4H -ش6J 9>و4لا <لDي >)لاو 9ركُ سلا <لDي >و4لاو 9>-i ن&ا <لDي ركُسلاو
/يرش&لا "ف4لا Eل5 لخ-ي >)لا ن$ %Bا -و4H -ش ا8! 9/يرش&لا "ف4لا Eل5 >)لا لخ-ي /5اسJ
نكلو 9-#او نول Eل5 /عLاوو 9-#او رم +J G-,عم ^روم رو=تيJ 9-#اولا <?خلل G--عتم ناول6&
ن5 اوHرخ -,J >)سف4 >)تم! -L اوما- امو >)سف4 >)تم! -L ('e)J %نول لك +J ه& لوHي >)لا
ني4مeملا نم Bا Iرتشا هت?اسو& ي8لا نامي:ا /,ف= ن5 اوHرخ -L اوما- امو 0نامي:ا /,ف=
0ري=ملا /)Hاوم >)يلعJ >)45 Eلخت -L Bا >ا- امو 0>)45 Eلختي BاJ 9>)سف4
لو$ا 34=لا لا# نكل 0(+ش لك نم KQفلا& نو&ا=يو >)& نا-&تسي <ار?O'او 1ل,لا ن.
ن.و /ي4امي:ا /,ف=لا +J +,& نم /لماعم >)لماعي Eلاعتو ه4ا#&س BاJ %3لتخي Eلو$ا /ف2ا?لاو
9*)ت4ا /كرعملا +J /ل6سملا ن او4WJ 9ا2?اخ اريسفت Pا-#$ا *رسJ -L /يرش&لا >)سوف4 *4اك
>!ريسفت Eل5 >)&-و 9>\س;ل R\خ:ا Eل5 >!(ا,& Bا >رت#ا -L ('e! ن. …/مي4Dلا 8خ$ او&!8J
/يOL +J >)=\خ: ه4م >)يل5 لQ4و 9هيJ اوفلاخ امل امF >)&اb6J 91# ريF اريسفت Pا-#vل
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0>\س:ا
C /ف2ا? C /ملك *عمس ا8.و S T/UيTلِ!اَHْ لا UنَW y1َ#ْ لا َرْيَF Tهّللاِ& َنوn 4gWَي ْ>ُ)ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ ْ-َ L ˆ/َفِ 2pَ?َو Z
G-#او GركJ Eل5 ا)عمHت +تلا +! /=اخ *اف=اوم ا)ل /5امHلا `8! نكل 9/5امH ا)4 >ل5اJ
لو,لا +ت6يو …G-#او GركJ لو# رو-ت /5امH ا)4كل /5امH 1ل?م *سيل ا)4. 9ا)لو# نوJو?ي >)46ك
نكلو 9' a-# >)عمس 9>)سوف4 +J اولاL -L اوما- امو 9>)سوف4 +J `ولاL ام 7ل ني&يل ا4! >يك#لا
GركJ لو# نوJو?ي >)4 Eل5 ل-ي امم 9-#او لو,& اعيمH >)سوف4 +J ام& ر&خو 9ه& ر&خ Bا
امو S ‡(ْ+َ ش نTم ِرْمَ $ا َنTم اَ4ّل لَ! Z @+! G-#او /لمH نولو,ي >)لعHي +4ا-Hولا fO4لاJ …G-#او
ِ*اَ 8ِ & q>يTلَ 5 ُهّللاَو Z w ه4ا#&س w Bا ه4. a/5امH >!و >)عمس ي8لا نمJ >)سوف4 +J نولو,يس اوما-
0S ِروُ -}=لا
9 C 32او? C @لو,ت ا)عمHت ام-45و 9 C -رفم C Wفللا 3ر5 +J ا)4 -Hت C /ف2ا? C *لL ا8. *4و
0MمHلا نم -رفملا هي-eي ام W#لي Gرمو 9-رفملا W#لي GرمJ 9MمH Eل5 ل-ي -رفم Wفل +! نكل
+J ا8! -Hت 7ل8لو 9MمHك هيل5 ل-ت ام ني&و -رفم Wفلك ا)4ي& 1رفيJ 9cيل&لا '. ا)يل. ه&4تي ' `8!و
اَمV !اَ-ْ #ِ. h*َ Dَ & نِNَJ اَمُ )َ 4ْيَ& ْاوُ #Tلْ=َ 6َJ ْاوg لَتَتْLا َنيT4Tمْ eُ مْ لا َنTم ِناَتَفِ 2pَ? نِ.َو S@لو,ي 1#لاJ 9نiر,لا QاH5.
ِلْ -َعْ لاِ& اَمُ )َ 4ْيَ& ْاوُ #Tلْ=َ 6َJ h*َ (pَJ نِNَJ Tهّللا ِرْمَ اzَلِ. َ(+ِفَ ت اzّتَ# +ِDْ &َت +Tتّلا ْاوg لِتاَ,َ J اzَرhخV$ا اzَ لَ5
Z َنيT?T سh,ُمْ لا }<T #ُ ي َهّللا Uنِ. ْاوg ?TسhLَ َو
@*ارH#لاY # و اتلتتLا 9ر&خلا& +ت6ي ا4! و)J S َنيT4Tمْeُ مْ لا َنTم ِناَتَفِ 2pَ? نِ.َو Z @لو,ي ام4ي#و ]
/ف2ا? لك ن *W#' /يF\&لا /L-لا نكل ناتف2ا? /Wفللا 9 S ْاوg لَتَتْLا Z @لو,ي ه4ا#&س ه4. aاولتتLا
GرمJ 9 S اَمُ )َ 4ْيَ& ْاوُ #T لْ=َ 6َJ Z aلعف4 ا8امJ S ْاوg لَتَتْLا َنيT4Tمْ eُ مْ لا َنTم ِناَتَفِ 2pَ? نِ.َو Z 0/5امH نم /4وكم
<رOتو -#او 3يس& /ف2ا?لا 3,ت ' لاتتL'ا /5اس +فJ 9نيت4b\ل MHر Gرمو /5امHلل MHر
/ف2ا?لل /4وكملا /ي-رفلاJ ن8. 9لم5 هل /ف2ا?لا نم -رJ لك لات,لا /5اس +فJ 9' 9G-#او /&رO
0G--عتم
`8! 8خ64 و Iرخ$ا /ف2ا?لا نم -رJ لك&و /ف2ا?لا `8! نم -رJ لك& +ت64 ل! fل=4 ام-45 نكل
/L-J aنيتف2ا?لا ني& fل=لا -,ع4و ا)سeر +J /لbمم Iرخ$ا /ف2ا?لاو ا)سوeر +J /لbمم /ف2ا?لا
/ي4bتلل 1#لا -وعي 7ل8 -ع&و S اَمُ )َ 4ْيَ& ْاوُ #Tلْ=َ 6َJ ْاوg لَتَتْLا َنيT4Tمْ eُ مْ لا َنTم ِناَتَفِ 2pَ? نِ.َو Z @لو,ت نiر,لا
h*َ (pَJ نِNَJ Tهّللا ِرْمَ اzَ لِ. َ(+ِفَ ت اzّتَ# +ِDْ &َت +T تّلا ْاوg لِتاَ,َ J اzَرhخV$ا اzَ لَ5 اَمV !اَ-ْ #ِ. h*َ Dَ & نِNَJ Z @لو,يJ
0G-ايL +J /لbمم Iرخ /5امHو G-ايL +J /لbمم /5امH ني& نوكي fلُ=لاو S اَمُ )َ 4ْيَ& ْاوُ #Tلْ=َ 6َJ
َنTم اَ4ّل لَ ! َنوV لوg,َ ي T/UيTلِ!اَHْ لا UنَW y1َ#ْ لا َرْيَF Tهّللاِ& َنوn 4gWَي ْ>ُ)ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ ْ-َL ˆ/َفِ 2pَ?َ و Z @1#لا هلوLو
َنTم اَ4َل َناَك ْوَ ل َنوV لوg ,َ ي َ7َ ل َنوُ -ْ &ُي َ' اU م >ِ)T سgفh 4َ +ِ J َنوg فh خُي Tهّلل ُهّلVك َرْمَ $ا U نِ. ْلg L ‡(ْ+َ ش نTم ِرْمَ $ا
Eل5 ل-يو 9G-#او /كر# لو# رو-ت /ف2ا? ا)4 Eل5 ل-ي لو,لا ا8! S اَ4V!اَ! اَ4hلTتgL اUم €(ْ+َ ش ِرْمَ $ا
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
-Lو 9ني,Jا4ملا /ف2ا? ا)4. ' 9هسف4 +J 1Jا4ي >)4م -#او لك "يلو 9هيل5 1فتم 1اف4 1اف4لا ن
لوL نم >)Jرعت 9لوL G-#و >)لو Rو=خم >\ك >)لو 9/=و=خم /سايس >)لو 9/5امH او4Uوك
0S T/UيTلِ!اَHْلا UنَW y1َ #ْلا َرْيَF Tهّللاِ& َنوn 4gWَ ي ْ>ُ)ُ سgفh 4َ ْ>ُ)h تUمَ !َ ْ-َL ˆ/َفِ 2pَ?َو Z 1#لا
9G-ر?م نوكت هيJ 1#لا /يOLو 9ريDتي ' و)J ات&اb >ا- امو 9*&اbلا (+شلا و! 1#لا ن 3رع4و
نو4Wي >)J 91# هلك 91#لا& ه&اتك لQ4 91#لا& نوكلا لكو 9_ر$او *اوامسلا 1لخ 91# BاJ
91#لا& نوكلا +J Bا ن4س *رمتساو 91# نو4ا,& ه4م نوكلا 6ش4و 91# ه4 Mم 1#لا ريF Bا&
ه4 نم >Fرلا Eل5 ا4ر=4ي >ل ا4&ر @نولو,ي 91#لا ريF Bا& نو4Wي >!و 91#لا ر=4ي ام2ا- و!و
ولو 1,#تت Bا /ّ4Vسو Bا /ّ4ُس ا)4. 9ر=4لل l&ا&س Bا ا)لعH +تلا ر=ا4علا اوسا4تو 9ر=4لا& ا4-5و
ن -& ' 3لاخي ي8لاJ 9-#$ /لماHم \J 9اومQ)4ي ن -& \J 9لوسرلا رم اوفلاخ -,ل 9ه&ا&# Eل5
01#لا و! ا8! ن$ %`(اQH 8خ6ي
Bا رم ن5 اوفلاخ ام4ي# هلوسر >)عمو ه&ا&# ن /Hر-ل fOاو 1#لا ن. اولو,ي ن <Hي ناك
Bا& او4W >)4كل 91#لا& /4س +)J ن8. هت4ُس >)يل5 Bا 1&? >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا هلاL ي8لا
9هلك هفUسلا Eل5 lمَلَ5 /يل!اHلا نوكت ن اUم.و %/يل!اHلا ل! نW ام. ه& -و=,ملاو 9/يل!اHلا نW
0+كولس fO4 هل نWلا ا8!و
و a>2ا4F ا48خ و ا4&لF و ا4رفW و ا4ر=ت4ا ل! ي S ‡(ْ+َ ش نTم ِرْمَ $ا َ نTم اَ4ّل لَ! َنوV لوg ,َ ي Z
-,J %ا4ير نو-& /كرعملا Eل. ا4Hرخ ا44 @ه& ا-و=,م S ‡(ْ+َ ش نTم ِرْمَ $ا َ نTم اَ4ّل لَ ! Z @>)لوL نوكي
اَ4ّل لَ ! َنوV لوg,َ ي Z 0>)&را#4 ا4يل5 ا)4ولخ-ي ام-45و /4ي-ملا +J لW4 نو dرخ4 ' ا4ير نم ناك
>ل ا8امل اوJرعي >لو /ي4امي:ا Gري=&لا اوكلتمي >ل >! S Tهّلل ُهّلVك َرْمَ $ا U نِ. ْلg L ‡(ْ+َ ش نTم ِرْمَ $ا َ نTم
/كرعملا ن$ aا8امل %را=ت4ا ه4 1#لا 3ر5 +J نكل %اور=ت4ي >ل >)4 اوم)J >! 9Bا >!ر=4ي
نول8اختملا >! >Q)4ا ي8لا نكلو 9ر=ت4ا -L >\س:اJ ن8. 9ر=4 \J 3لوخ ن. -&ملا ن *ت&b
+م\س:ا -&ملا ني& ام2ا- 1رف4 ن <Hي 7ل8لو 0هتا8 +J >\س;ل ر=4 ا8!و 9>\س:ا A)4م ن5
0-&ملل ني&وس4ملاو
>ك#لا Eل5 /UHُ # -&ملل نو&وس4ملا نوكي \J 9-&ملل ني&وس4ملا نم -&ملا Eل5 >ك#لا 8خ6ت ن 7اي.
+J Gاي#لا /كر# >ك#يل >\س:ا `اƒمس l4ي- Kرش ام4ي# Bا ن$ %ه& نيمQتلم او4اك ا8. '. هتا8 +J
نيملسملا ني4مeملا ن `ا4عمJ ['اعJ هيJ >ر#و ن4L -L >ا- امو 9['اعJ هيJ >‚ر#و نƒ4L -L و)J "ا4لا
>Hر و -لH >\س:ا رر,ي ام-4عJ 9>اك#$ا 7لت >)لاعJ6& اوفلاخي ن نكمملا نم هل او&ست4ا ني8لا
7لت >\س:ا Kرشي ني#و …/Lراسلا و 1راسلا -ي M?L >\س:ا Kرشي ام4ي#و 9/ي4اQلاو +4اQلا
ا!8خ6ت ' *46J *b-# ام ا8NJ 9>2ارHلا 7لت P-#ت ن Q2اHلا نم ه4 7ل8 E4عمJ 9>2ارHلل *ا&و,علا
MOوو >لسم 1رس @لL ل& /Lرسلا tا& >\س:ا ن. ل,ت ' 9>\س:ا Eل5 ه& >ك#تل >[UرَHُم MLاو نم
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
0`-ي M?L +!و هيل5 /مرا= /&و,5 >\س:ا
+! `8!و S اَ4V!اَ! اَ4hلTتgL اUم €(ْ+َ ش ِرْمَ $ا َ نTم اَ4َل َناَك ْوَ ل َنوV لوg ,َ ي َ7َ ل َنوُ -ْ&ُي َ' اU م >ِ)T سgفh 4َ +ِ J َنوgفh خُ ي Z
ناك ول @اولا,J /كرعملل اوHرخي ' نو-يري او4اك a>)ل نوكي ن نو-يري او4اك ا8امJ 9>)ل /#يOفلا
ول و 9G-#او `8! 9ل=# ام ا4ل ل=#و ا4! /عLوملا ا42H امل 9ا4,?4م ا4ع&تاو (+ش رم$ا نم ا4ل
f=ي نييرلا EلعJ 9ا4! ا! ا4لتL ام ه&ا#=و ^-م#م ه& Bا -5و ي8لا رفWلا نم (+ش ا4ل ناك
*وملا و لت,لا ن. @لاL ي8لا نمو 9m&ا&س6& *وملا و لت,لا اوللعي ن او-ار >)46كJ 9E4عملا
نامQلا /لو)Hمو <&سلا /لو)Hم +!و 9Gاي#لا >ا-5: ر?ت /يOL *وملا ن. a<ا&س6& 1لعتي
0رمعلا /لو)Hمو ناكملا /لو)Hمو
"يلو *ام l4اس4. اورت >ل ل!و a/عLوملاو لت,لا ني& >ت?&ر ا8املJ /لو)Hم /ل6سملا *ما- امJ ن8.
<ر#لا لاتL MLاوم +J '. 6ش4ي ' لت,لا ن ول a/عLوم +J "يلو لتgL -L l4اس4. اورت >ل a/عLوم +J
0>كتاي# +J MLاو ا)ل /ما5 /يOL *وملاو لت,لا ام4. 9ا8! اولو,ت ن >كل ناكل
*وملا ام4.و 9<&س& ?&تري >لو 9نس& ?&تري >لو 9نامQ& ?&تري >لو 9_ر6& ?&تري >ل MLاولا ا8!
0/ل6سملا *)ت4ا 9*ومت 74$ +ت6ي
+ت6ي 7ل8لو 0/ي4امي:ا /يO,لا ن5 اوHرخ -L >)J /عLوملا& *وملاو لت,لا او?&ر ام-45 >)J ن8.
َنيT8ّلا َQَرَ&َل ْ>Vكِ توُ يُ& +ِJ ْ>Vت4Vك ْوّ ل لgL Z @>لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلل fOاو رم6& 1#لا نم -رلا
نم *وملا (ا,ل Eل5 Rَرْ#َ نوكت -L *يملا ا)ي 746كJ 0S ْ>ِ)T عِ HاَOَ م اzَ لِ . Vلh تَ,ْ لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 َ<T تVك
/يلم5 هل يرHg ت ن Eل5 fليو 9lOيرم نوكي ناس4:ا ن. @ا4لL ا44 ليل-& 07يل5 *وملا Rْ رT#
_يرملا هل +ت6يJ 9^ر)ش رWت4اJ *ا#ارHلا نم ري&ك --5 ي-45 @\2اL <ي&?لا ر8تعيJ /ي#ارH
*ومي -Lو <ي&?لا رH Eلعيو 0هيل5 fليو /ي#ارHلا /يلمعلا (ارH. <ي&?لا ل&,ي +كل /?اسو&
0*وملا Eل5 fلي ه4. a' و *وملا Eل5 fلي و)J ن8. 0_يرملا
C َQَرَ& C /ملكو S ْ>ِ)T عِ HاَOَ م اzَ لِ. Vلh تَ,ْ لا ُ>ِ )ْ يَلَ5 َ<T تVك َنيT8ّلا َQَرَ&َل ْ>Vكِ توُ يُ& +ِJ ْ>V ت4Vك ْوّ ل Z @1#لا لو,ي
Qُر&ي ي8لاو 9+عLاو >ا2تلا هل 3‚=لا ن +4عي %3=لا نم َQَرَ& @E4عمJ 9+كر# KاJ-4ا Eل5 ل-ت
0/كر# `8! 93=لل /فلاخم /كر#& >و,ي ام4.
ْ>Vكِ روُ -ُ= +ِJ اَم ُهّللا َ+T لَتْ&َيِلَو ْ >ِ)T عِ HاَOَ م اzَ لِ. Vلh تَ,ْ لا ُ>ِ)ْ يَلَ5 َ<T تVك َنيT8ّلا َQَرَ&َل ْ>Vكِ توُ يُ& +ِ J ْ>Vت4Vك ْوّ ل لg L Z
نم dرخي نم و! MHOملا Eل. Qر&ي ي8لاو S ِروُ -}=لا ِ*اَ 8ِ& q>يTلَ5 ُهّللاَو ْ >Vكِ &وg لgL +ِJ اَم َRX #َمُ يِلَو
ن Eل. >\س:ا /كرعم اولم#ي ن ه4ا#&س Bا ر-,ي نمل (\ت&'ا نوكي 3يكJ x'.و 9رار,تس'ا ناكم
ني=#مُم 9/&رHتلا >)تكر5 -L lموL او4وكي ن -& ' aل2اسملا `8! نكت >ل ا8. /5اسلا >و,ت
0Gراتخملا Gوف=لا ('e! '. >\س:ا +J t\سلا لم# Eل5 l4وم6م نوكي ' Eت# P-#$ا&
/5امH -H4 9-ُ # Eل. dرخي ن Eل. +)ت4يو 9dورخلا& >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا لو,ي /5اسJ
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"
1يرJ 9Iرخ /يف=ت `8!و 9Gامُ رلا >س,4ي 7ل8 -ع&و 9/يف=ت لو `8! 9+& ن&ا /?اسو& نول8اختي
/يف=ت `8! 9لتg L -L >لسو هيل5 Bا Eل= لوسرلا ن Kاَشُ ي 7ل8 -ع&و 9>2ا4Dلل لQ4ي 1يرJو لWي
0/bلاb
*ا8 C /ملكو S ِروُ -}=لا ِ*اَ 8ِ & q>يTلَ5 ُهّللاَو ْ >Vكِ &وg لgL +ِJ اَم َRX #َمُ يِلَو ْ>Vكِ روُ -ُ= +ِJ اَم ُهّللا َ+T لَتْ&َيِلَو Z
ن <#ي ي8لا رم$ا (افخ. Eل5 ناس4:ا Rر#ي ر-=لا +Jو 0رو-=لا /&#ا= ا!ا4عم C رو-=لا
ام >لسي ' Eل5 Rير# ر-=لا ن6ك 9ه&#ا= Eل5 <#ا=لا Rر#ك Rْر#ِ & هسف4ل ه& Wفت#ي
او4وكي ن QوHي -,J %>)سوف4 >ام >)#Oفيو 9"ا4لا >ام >)#Oفي Eلاعتو ه4ا#&س Bا نكلو 9هيJ
0>)سوف4 +J نيشوشDم
ِ_ْ عَ &ِ& Vناَ?ْيّشلا ُ>ُ)ّ لَQَتْسا اَمّ 4ِ. ِناَعْ مَ Hْلا Eَ ,َ تْلا َ>ْوَ ي ْ>Vك4T م hاْوّ لَوَ ت َنيT8ّلا Uنِ. Z @7ل8 -ع& نم 1#لا لو,يو
S 000ْاوُ &َسَك اَم
{( 545 )
http://www.daardesign.com/forum
انراد ىد!"

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->