DOA PERKHEMAHAN (1

)

‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫حَم‬
ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سِم ا‬
ْ ‫ِب‬
‫عَلى‬
َ ‫حّمٍد َو‬
َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫عَلى‬
َ ‫لُم‬
َ‫س‬
ّ ‫لةَُوال‬
َ‫ص‬
ّ ‫ َوال‬,‫ن‬
َ ‫ب اْلَعاَلِمْي‬
ّ ‫ل َر‬
ِّ ‫حْمُد‬
َ ‫َاْل‬
َ ‫جَمِعْي‬
‫ن‬
ْ ‫حاِبِه َأ‬
َ‫ص‬
ْ ‫آِلِه َوَأ‬
Ya Allah Ya Tuhan Kami
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah
mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri
perkhemahan pada kali ini .
Ya Allah , Ya Qahhar Ya Jabbar ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi
menghubungkan silaturrahim , bertukar-tukar pendapat di
samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk
generasi yang berguna pada masa hadapan .
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah
kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami
dengan cahaya dan hidayah-Mu.
Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati
serta mengamalkannya.

‫جَعْل‬
ْ ‫ن َوَل َت‬
ِ ‫ن سََبُقْوَنا ِباِلْيَما‬
َ ‫خَواِنَنا اّلِذْي‬
ْ ‫غِفْرَلَنا ُذُنْوَبَنا َوِل‬
ْ ‫الّلُهّم ا‬
‫حْيٌم‬
ِ ‫ف َر‬
ٌ ‫ك َرُءْو‬
َ ‫ن َءاَمُنْوا َرّبَناإّن‬
َ ‫ل ِلّلِذْي‬
ّ‫غ‬
ِ ‫ي قُـُلْوِبَنا‬
ْ ‫ِف‬

‫ب الّنار‬ ‫عَذا َ‬ ‫سَنةًَوِقَنا َ‬ ‫ح َ‬ ‫خَرِة َ‬ ‫سَنةً َوِفي ال ِ‬ ‫ح َ‬ ‫َرّبَنا َءاِتَنا ِفي الّدْنَيا َ‬ ‫حْمُدلِّ‬ ‫سّلَم ‪َ ،‬واْل َ‬ ‫حِبِه َو َ‬ ‫صْ‬ ‫عَلى َءاِلِه َو َ‬ ‫حّمٍد َو َ‬ ‫عَلى ُم َ‬ ‫ل َ‬ ‫صّلى ا ُ‬ ‫َو َ‬ ‫ب الَعاَلِمْي َ‬ ‫ن‬ ‫َر ّ‬ .