‫واژه‌نامه‬

‫پارسی‌سره‬

‫فرهنگستان زبان پارسی‬

‫بنام خدا‬

‫واژهنامه پارسی سره‬
‫گروه گردآورندگان‬
‫فرهنگستان زبان پارسی‬

‫فرهنگستان زبان پارسی‬
‫تهران ‪۱۳۹۰‬‬

‫سرشناسه ‪ :‬گروه گردآورندگان‪ ،‬فرهنگستان زبان پارسی‬
‫عنوان و نام پدید آورنده‪ :‬واژه نامه پارسی سره ‪ /‬گروه گردآورندگان‬
‫مشخصات نشر‪ :‬تهران ‪۱۳۹۰ :‬‬
‫‪ISBN :978-964-00-7814-7‬‬

‫وضعیت فهرست نویسی‪ :‬فیپا‬
‫موضوع ‪ :‬زبان و ادبیات فارسی‬
‫رده بندی کنگره ‪۲ :‬ز ‪۲‬ف ‪P ۶/۱۰‬‬

‫رده بندی دیویی ‪۷۰۳ :‬‬
‫شماره کتابشناسی ملی ‪۱۱۱۳۴۶۵ :‬‬

‫شابک ‪۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۷۸۱۴-۷‬‬
‫همکاران و گروه گرداورنده‪ :‬امیرحسین اکبری شالچی‪ ،‬مهرماد کهزایی‪ ،‬آریا سرور‪ ،‬روح الله شهرامی‪ ،‬سیامک‬
‫قدیمی‪ ،‬حامد قنادی‪ ،‬حسین اقوامی )آزاد(‪ ،‬داریوش محمدی‬
‫انتشارات فرهنگستان زبان پارسی ‪۳ :‬‬
‫تهران‪ ،‬خیابان انقلب‪ ،‬خیابان ‪ ۱۲‬فروردین پلک ‪۴۱۳‬‬
‫چاپ‪ :‬نخست‬
‫شمارگان‪۱۰۰۰ :‬‬
‫سال انتشار‪۱۳۹۰ :‬‬
‫چاپ‪ :‬فرزان‬
‫صفحه آرایی‪ :‬فرشته زیدآبادی‬
‫حروفچینی کامپیوتری‪ :‬الوند نگار‬

‫‪.‬‬

‫‪and belongs to public domain‬‬

‫این کتاب‪ ،‬براساس قانون کپی لفت‬

‫‪law, 2011. It is an open access document‬‬

‫‪This book is registered under US copyleft‬‬

‫به ثبت رسید است و استفاده‪ ،‬انتشار و ویرایش آن برای همه آزاد است ‪ .‬این کتاب به عنوان یک سند در دامنه عمومی حساب می شود‪.‬‬

This Book is Freely available online.
This is to give readers the rights to copy, redistribute, and modify this book and requires all
copies and derivatives to be available under the same license.
Copyleft 2011

.‫بکارگیری این نسک و پخشودن آن در تارکده جهانی آزاد است‬
.‫خوانندگان میتوانند نوشتار این نسک را پخش نمایند و یا آنرا پس از ویرایش بازپخش کنند‬
.‫ برای همگان آزاد می باشد‬،‫چاپ این نسک‬

‫فرهنگستان زبان پارسی‬
‫ خورشیدی‬۱۳۹۰

‫واژهنامه‌پارسی‌سره‬
‫‌‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫فٌرست‬
‫پیغگمتار‬

‫‪۲‬‬

‫اىرر چسایی ضسًگُیی ه ضسًىُیطی ‪#‬دکتس نیسدالل الریو کشازی"‬

‫‪۴‬‬

‫پاضراری از زةان پارضی‬

‫‪۵‬‬

‫ىکتٌٍایی چير درةارً ایو هاژًىانٌ ه رهش ةکارگیسی آن‬

‫‪1۲‬‬

‫آنُزًٍایی درةارً ضسًگُیی ه ضسًىُیطی‬

‫‪1۳‬‬

‫ضٌ گام تا پارضی ضسً عیُا‬

‫‪1۴‬‬

‫ةساةسگشیيی ٍغیاراىٌ ةسای هاژگان ةیگاىٌ‬

‫‪1۴‬‬

‫ةَسًدُیی از گيذیيٌ هاژگان پارضی‬

‫‪1۶‬‬

‫آییونير ىهُدن پزیسش هاژگان ةیگاىٌ‬

‫‪۲۵‬‬

‫پاضخ ةٌ ةسدی دُسدًٍا ةٌ ضسًگسایی ةونایٌٍا‬

‫‪۲۴‬‬

‫ةونایٌٍا‬

‫‪۲۶‬‬

‫کُتاٍُارًٍا‬

‫‪۳۳‬‬

‫هاژًىانٌ‬

‫‪۳1‬‬

‫‪1‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پیضگفتار‬

‫كزين ربرت انديشو رب نگزرد‬

‫بنام خدا ًند جان ً خرد‬

‫زةان پارضی یکی از کَوتسیو زةانٍای زىرً دَان اضت‪ .‬ایو زةان در درازىای ٍشاران ضال‪ ،‬راً دعُاری را پیهُدً اضت ه دُد را ةٌ‬
‫لسگغتگی کيُىیو رضاىرً اضت‪ .‬زةان پارضی انسهزیو‪ ،‬زةاىی زیتا ه رضا ٍهساً ةا آٍيگ ه ىُادتی آرام اضت‪ .‬هلی آىچٌ نایٌ ىگساىی‬
‫اضت‪ ،‬ةکار ةسدن هاژًٍای ةیگاىٌ لساهان در زةان پارضی ىُیو اضت‪ .‬ایو هاژگان ةیگاىٌ دایگشیو هاژًٍای دُدی عرًاىر ه اىرک اىرک‬
‫هاژًٍای دُدی را نیساىرًاىر ه نایٌ لسانُعی آىَا عرًاىر‪ .‬زةان ٍهُارً لسگغت نییاةر ‪ .‬پیُضتٌ گسهٍی از هاژگان از زةان ةیسهن‬
‫نیرهىر ه ةٌ ةُتٌ لسانُعی ضپسدً نیعُىر ه گسهٍی از هاژًٍای تازً در زةان پریرار نی گسدىر ه عهاری از هاژًٍایی کٌ در زةان‬
‫ناىرًاىر از دیر آهایی ه دضتُری ه گاً چم هاژً‪ ،‬دچار دگسگُىی نی عُىر‪ٍ .‬س زةاىی هام هاژً نیگیسد "اگس هتيَا اگس" هاژً دایگشیو‬
‫ىراعتٌ ةاعر ه ایو پزیسلتيی اضت‪ ،‬هلی در پارضی ةذای گسلتو هاژً‪ ،‬آعمتگی نیةیيیم‪ ،‬چُن ةرهن ٍیچ ٍيذاری هاژًٍا ةس زةان‬
‫اىررعرًاىر ه آٍيگ ه ٍهاٍيگی ه ٍهگيی آىسا ىاةطانان ىهُدًاىر‪ .‬داد ه ضتر لسٍيگی از دیسةاز یکی از راًٍای ةاليرگی ه پسهرش‬
‫لسٍيگٍا ةُدًاضت‪ .‬نسدناىی کٌ ةا دیگس لسٍيگٍای دَان داد ه ضتر ىراعتٌاىر‪ ،‬دچار هاپص ناىرگی عرًاىر ‪#‬چياىچٌ در ةسدی‬
‫ٍهتُدٍای دهرالتادً ه درا التادً در نیان ديگلٍای اضتُایی نیةیيیم"‪ .‬یکی از پیانرٍای داد ه ضتر لسٍيگی‪ ،‬داد ه ضتر هاژگان‬
‫اضت‪ .‬زةانٍا هاژگاىی را کٌ ىرارىر از زةانٍای دیگس هام نیگیسىر ه هاژًٍای دُد را ةٌ دیگس زةانٍا هام نیدٍير‪ .‬ایو داد ه ضتر‬
‫هاژگان نایٌ تُاىهيرتس عرن زةانٍا نیعُد‪ .‬هاىگَی‪ ،‬ایو هانگیسی هاژگان‪ ،‬زناىی زیاىتار دُاٍر عر کٌ ةی ةيرهةار ه لذامگطیذتٌ‬
‫گسدد ه هاژگاىی را درةسگیسد کٌ در زةان هانگیسىرً ةساةسٍایی داعتٌاىر‪ .‬از آن ةرتس زناىی دُاٍر ةُد کٌ ایو هاژگان تازً از راً‬
‫رضیرً‪ ،‬اىرک اىرک دای هاژگان ةُنی زةان گیسىرً را ةگیسىر ه نایٌ لسانُعی آىَا عُىر‪ .‬ایو ٍهان چیشی اضت کٌ ٍم اکيُن در‬
‫زةان پارضی رخ نیدٍر‪ .‬در درازىای ‪ 1۴۳۳‬ضال گزعتٌ هاژگان زیادی ةياةٌ لسىُدٍای گُىاگُن ‪#‬از هاداعتو تازیان ةٌ ةکارگیسی آن‬
‫گسلتٌ تا ىاضتیَيرگی ه تيتلی پارضیگُیان" ةٌ زةان نا اىررآنرًاىر‪ .‬اکيُن در ایو رهزگار ةسگسدن ناضت کٌ ةا پاضراری از زةان‬
‫دُیظ ةپادیشیم در راً عکُلایی ه ةاليرگی آن ةکُعیم‪.‬‬
‫در ایو هاژً ىانٌ کُعیرً ایم ةسای هاژگان ةیگاىٌ ةساةسٍای پارضی آىَا را ةيهایاىیم تا پارضیگُیان ةتُاىير در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ‬
‫دُد‪ ،‬از آن ةَسًگیسىر‪ .‬کُعظ عرً اضت کٌ هاژگان پارضی کٌ ةرضت لسانُعی ضپسدً عرً اىر ه یا کارةسد آىَا در زةان کهسىگ‬
‫عرً اضت‪ ،‬دهةارً ىهایاىرً عُىر‪ .‬درلسایير پاالیظ زةان‪ ،‬ةٌ یک ىکتٌ ةایر درىگسیطت کٌ ةکارةسدن هاژً ٍای پارضی‪ ،‬ةٌ نؿيای یک‬
‫ضسً ةسیرن از ةکارةسی هاژً ٍای ةیگاىٌ ىیطت؛ هلی تادایی کٌ نی عُد ه ةٌ زیتایی‪ ،‬رضایی ه عیُایی گمتار ه ىُعتار‪ ،‬آضیتی‬
‫ىهیرضر‪ ،‬ةایر ةساةسٍای پارضی ةسای هاژگان ةیگاىٌ ةکار رهد‪.‬‬

‫‪۲‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةس ایو ةاهر ٍطتیم کػٌ ٍػهػٌ زةانٍػا ةا ٍػم ةساةسىر ه از دیرگػاً ارزشٍای اىطػاىی ٍػیچ زةاىی ةس زةاىی دیگس ةستسی‬
‫ىرارد‪ .‬ةا ٍیچ زةاىی ضس ضتیش ىراریم ه ةاهر داریم ٍس زةاىی ةسای گُیظهران آن زةان ةَتسیو ه ةاارزعتسیو زةان اضت ه‬
‫گُیظهر ٍس زةاىی ةایر ةتُاىر از زةان دُد پاضراری کير‪ٍ .‬هٌ زةانٍای دَان ةا ارزش ٍطتير ه ٍیچ نسدناىی ىهیتُاىر ةا‬
‫زةان دُد ةٌ دیگس نسدنان لذسةمسهعر ه یا زةانٍای دیگس را دُارةغهارد‪ .‬تاریخ‪ ،‬ةاهرٍا‪ ،‬دیو‪ٍ ،‬يس ه آییوٍای ٍس نسدنی‬
‫پارًٍایی ٍطتير کٌ «عياضيانٌ لسٍيگی» آىَا را نیضازىر ه تکتک آىَا گيذیيٌ ارزعهيری ٍطتير کٌ عایطتٌ ةاليرگی‬
‫ه عکُلایی نیةاعر‪.‬‬
‫ٍيگانی کٌ ضذو از ضسًگسایی ةٌ نیان نیآیر‪ ،‬ةسدی ةٌ ىادرضت گهان نیکيير کٌ ضسًگسایان را آٍيگ دُارداعتو‬
‫زةان هُنیت آىَا ةُدً ه یا دُاضتار ىاةُدی آن زةان ٍطتير‪ .‬ضسًگسایی‪ٍ ،‬یچ ىاضازگاری ةا گُىٌگُىی زةاىی ه ةُدن‬
‫زةانٍای ةیغهار ةس رهی ایو کسً داکی ىرارد‪ .‬ایيکٌ در ضسًگسایی کُعیرً نیعُد تا از ةکارةسدن هاژگان دیگس زةانٍا‬
‫‪#‬چٌ ؾسةی ه تسکی ه چٌ اىگلیطی ه لساىطُی ه‪ "...‬پسٍیش عُد ةساةس ةا ىایظ ‪~#‬ىمی" دیگس زةانٍا ه دعهيی ةا آن ىیطت‪.‬‬
‫ٍهاىگُىٌ کٌ گمتٌ عر‪ٍ ،‬س زةاىی در دای دُد ةطیار ارزعهير اضت ه گُیظهران ایو زةانٍا ىیش ةایر ةس تُاىهيرضازی‬
‫زةان دُد ه زدهدن آضیبٍایی کٌ ةٌ آن زةان رضیرًاضت کُعا ةاعير‪.‬‬
‫نا ىیش زةان پارضی را دهضت داریم ه ناىير دان دُیظ ةٌ ىگَتاىی از آن نیپسدازیم‪ .‬از ایو ره‪ ،‬ىهیپزیسیم کٌ هاژًٍای‬
‫ةیگاىٌ‪ ،‬کٌ ةساةس درضتی ةسای آن داریم‪ ،‬در ىُعتار ه گمتار نا راً یاةر‪ .‬ةس ایو ةاهریم کٌ اگس گمتار ه ىُعتار دُد را ایو گُىٌ‬
‫ضانان دٍیم‪ ،‬ةٌ زهدی هاژگان پارضی ىیش ناىير هاژگان ةیگاىٌ ةسای گُشٍایهان آعيا نیعُىر‪.‬‬

‫دکتس نیسدالل الریو کشازی‪ ،‬از اضتادان ةشرگ زةان پارضی‪ ،‬درةارً چسایی ضسًگُیی ه ضسً ىُیطی گمتار ةطیار ارزعهيری دارىر کٌ‬
‫عایغتٌتس دیرم ایو گمتار ارزعهير‪ ،‬کٌ ٍسآىچٌ ةایر در ایو زنیيٌ گمتٌ عُد را در دُد دارد‪ ،‬را ةٌ دىتالٌ ایو پیغگمتار ةیاهریم‪.‬‬

‫در پایان؛‬
‫ایو هاژً ىانٌ‪ ،‬دارای کاضتیٍا ه ىارضاییٍای لساهاىی اضت‪ .‬ةسآىیم کٌ در هیسایظ ٍای پص از ایو تا دایی کٌ ةتُاىیم ایو کاضتیٍا ه‬
‫ىارضاییٍای را کهتس ىهاییم‪ .‬اگس عها ىیش پیغيَادی درةارً ایو ىطک داریر‪ ،‬ةٌ ىغاىی‪0‬‬
‫‪info@persianacademy.org‬‬

‫ةا نا تهاس ةگیسیر‪.‬‬
‫ةا ضپاس لساهان ه آرزهی عادی ه لسازنيری ةسای ٍهٌ پارضیگُیان‬
‫گرهى گردآهرهدگان‬
‫اردیتَغت ‪1۳۶۳‬‬

‫‪۳‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫اهدر چرایی سرىگٍیی ه سرى هٍیسی‬
‫دکتس نیسدالاللریو کشازی‬

‫زةان عکسیو ه عیُای پارضی کٌ نیتُاىیم ةیدرىگ ه دهدلی آن را ىقشتسیو ه تُاىهيرتسیو زةان زیتاعيادتی در دَان ةراىیم‪،‬‬
‫ضسعت ه ضادتاری دهگاىٌ ه ىاضازهاراىٌ دارد‪ 0‬از ضُیی زةاىی اضت ةطیار ضُدً ه ضادً‪ ،‬ىقش ه ىازک‪ ،‬ةا زىگ ه آٍيگی دالهیش ه‬
‫دُيیایی ه گُعيُاز؛ از دیگس ضُی‪ ،‬زةاىی اضتُار ه ضذتدان ه پایرار کٌ تُلانٍا ه تيرةادٍایی ضَهياک ه ضتیشآنیش را از ضس‬
‫گزراىیرًاضت ه در درازىای ضرًٍا ه ٍشارًٍا‪ ،‬ةسدای ه ةسپای ناىرًاضت ه ةاری گسان ه تولسضای ه تُاىکاً ه پغتعکو را ةس دهش‬
‫کغیرًاضت کٌ لسٍيگ گساىطيگ ه ىازعذیش ایساىی اضت‪ .‬ایو زةان‪ ،‬ةَسًدُی از تُاىاییٍا ه دالهیشیٍای دُیظ‪ٍ ،‬هُارً انسهزیان‬
‫ایسان را ةٌ دیسهزیان ه پطیيیان را ةٌ پیغیيیان ه ىُادگان را ةٌ ىیاکان پیُضتٌاضت ه رعتٌای ضذت ه اضتُار ه ىاگططتيی ةُدًاضت‬
‫کٌ گزعتٌ ایسان را اکيُىی ه رهزآنر گسداىیرًاضت ه پایگاً ه پایيران پیُضتگی ه یکپارچگی لسٍيگ ه تاریخ ایسان گسدیرًاضت‪.‬‬
‫زةاىی کٌ نایٌهرتسیو ه ىقشتسیو ضاناىٌ ضسهدیيٌ ه ضَساهدیو ‪ ~#‬عؿسی" دَان را‪ ،‬در چيری ه چُىی‪ ،‬در دُد پریر آهردًاضت ه آهازً‬
‫ایسان را تا دهرتسیو ضسزنیوٍای گیتی درگطتسدًاضت ه ضذيُراىی ةشرگ ه هرداهىر را‪ ،‬در آلسیيظ عاٍکارٍای داهدان ادةی ةٌ کار‬
‫آنرً اضت؛ عاٍکارٍا ه ضذيُراىی کٌ ةٌ ٍیچ گهان ه گشالٌ ٍهاىير ه ٍهالی ةسایغان در ضساضس دَان ىهیتُان یالت‪ .‬عگسلی ه‬
‫عاٍُاری ایو زةان ه ضذتگی ه ضُتُاریِ آن تا ةران پایٌ ةُدًاضت کٌ ضذو پارضی ه ادبِ درپیُضتٌٔ آن را آىچيان نایٌ ةذغیرًاضت‬
‫ه ةسةسدًاضت کٌ لسازىای لسديرًٔ لسٍيگ ه ٍيس ایسان ه ضتیـ اضتُار ه ضس ةس ضپَس ایو ٍيس ه لسٍيگ گسدیرًاضت‪.‬‬
‫در ایسان پص از اضالم ٍهُارً آىچٌ نایٌ ىازش ه ضسةليری نا ایساىیان ةُدًاضت ه ةران ةس پَيٌ گیتی ةاال ةسالسهدتٌایم ه دُیغتو را‬
‫از دیگس نسدنا هاالتس داىطتٌایم ه ىازان ه ضسالسازان گمتٌایم کٌ‪«0‬ناییم کٌ تُاىطتٌایم ضذيُراىی ضتسگ ه ةیناىير چُن لسدهضی ه‬
‫دیام ه نُلُی ه ضؿری ه حالغ در دانان لسٍيگ دُیظ ةپسهریم ه ةتاالىایم!» ضذو پارضی ةُدًاضت‪.‬‬

‫آسیب هاژگان ةیگاهي ةي ةافتار هازک ه دالهیز ه آًوگین زةان پارسی‬
‫یکی از ٍرؼٍای ضسًگُیی ه ضسًىُیطی ایو اضت کٌ از زیانٍایی کٌ هاژگان ةیگاىٌ ةٌ ضادتار آهایی ه گُعيُاز زةان پارضی‪ ،‬ه‬
‫ٍهچيیو رضایی‪ ،‬پذتگی هاضتُاری آن هارد نیکيير‪ ،‬دلُگیسی کيیم‪ .‬ایيکٌ زةان پارضی ىهیةایر هانُاژًٍا را در دُد راً دٍر‪،‬‬
‫دیرگاٍی داىغُاراىٌ ه ةس پایٌ ةسٍانٍای زةان عيادتی اضت‪ .‬زةان پارضی ةطیار پیغسلتٌاضت‪ .‬زةاىی ةُدًاضت ةطیار پُیا‪ .‬از دیر زةان‬
‫عياضی تاریذی‪ ،‬پیغسلتٌتسیو زةان کيُىی اضت‪ .‬ایو از آىذاضت کٌ زةان آییيٌ لسٍيگ اضت‪ .‬لسٍيگی کٌ پُیاضت‪ ،‬زةاىی ٍم ضيگ‬
‫‪۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ه ٍم ضاز ةا دُیظ را پریر نیآهرد‪ .‬لسٍيگ ایساىی چُن لسٍيگی پُیا ه پیغتاز ةُدًاضت‪ ،‬زةان پارضی ٍهاٍيگ ةا آن ةطیار‬
‫دگسگُن عرً ه پیغسلت کسدًاضت‪ .‬زةان پارضی انسهز ضادتاری دارد کٌ ةا ةطیاری از دیگس زةانٍای دَان ٍم رهزگار ىیطت‪ .‬ةٌ‬
‫ضذو دیگس‪ ،‬آن زةانٍا از دیر کارةسدٍای ضسعتیو ه ةيیادیو‪ ،‬در رهزگاران ه در ضادتارٍایی ناىرًاىر کٌ دیسی اضت زةان پارضی از‬
‫آىَا گزعتٌاضت‪ .‬دیگس زةانٍای دَان ةا پارضی دری یاٍهان پارضی ىُ‪ٍ ،‬م رهزگار ىیطتير‪ .‬ةسای ىهُىٌ ةا پارضی نیاىٌ ضيذیرىی‬
‫اىر‪ ،‬حتی ةا پارضی ةاضتان‪ .‬اگس زةان پارضی کٌ ةطیار پیغسلتٌاضت‪ ،‬از ایو زةانٍا کٌ در ضيذظ ةا آن ٍيُز کَو ناىرًاىر هاژً‬
‫ةطتاىر‪ ،‬ةسدُد زیان زدًاضت‪ .‬ایو هاژًٍا ةا ضادتارٍا‪ٍ ،‬يذارٍا ه رلتارٍای زةان پارضی ضازگار ىیطتير‪ .‬از ایو رهی آىَا را گشىر‬
‫نیرضاىير ه ةسنی آعُةير‪ .‬ةران نیناىر کٌ عها پارٍای از پالس یا ةُریای ضتتس درعت را ةس پسىیاىی ىقش ه ردغان ةپیُىریر ه‬
‫ةرهزیر‪ .‬پیراضت کٌ ایو ده ةا یکریگس ضذت ىاضازىر‪ .‬ىذطتیو ه آعکارتسیو زیان ه گشىری کٌ زةانٍای ةیگاىٌ ةٌ زةان پارضی‬
‫نیزىير آن اضت کٌ ةالتار آٍيگیو ه ديیایی ه ٍهُار ه گُش ىُاز‪ ،‬آهایی را در ایو زةان از نیان نیةسىر‪ .‬هاژًٍای ایساىی ٍيگانی کٌ‬
‫از رهزگاران ةاضتاىی نیاىٌ ةٌ رهزگار ىُ رضیرًاىر‪ ،‬هاژًٍای پارضی عرً اىر‪#‬پارضی دری"‪ ،‬از دیر ضادتار آهایی‪ ،‬ضُدً ه ضادً ه ىسم ه‬
‫ٍهُار گسدیرًاىر‪ .‬ةسای ىهُىٌ‪ ،‬یک هاژً درعتياک گسان اهضتایی ناىير دُرىٌ‬

‫]‪[khoarnah‬‬

‫در پارضی عرًاضت لس‪.‬‬

‫]‪[far‬‬

‫از دیر‬

‫ضادتار آهایی‪ ،‬ةٌ لسدام دُد رضیرً اضت؛ یؿيی هاژٍای ناىير «لس» ةیظ از ایو ضُدً ه کُتاً ىهیتُاىر ةغُد‪ .‬انا هاژًٍایی کٌ نا از‬
‫زةاىٌای دیگس نیضتاىیم‪ ،‬نیتُاىير هاژًٍای درعت ه گسان ه ىاٍهُار ةاعير کٌ آن ضادتار دالهیش آهایی را از نیان نیةسد‪.‬‬
‫زةان پارضی در درازىای زىرگاىیظ ةٌ پایٌای از ضُدگی ه ضادگی‪ ،‬پیساضتگی ه ىاةی رضیرًاضت کٌ ٍيذارٍا ه کارکسدٍای‬
‫ةسهنزةاىی در آن از نیان رلتٌ ه تيَا آىچٌ ةٌ یکتارگی ه ةٌ ىاةی ىیازٍای راضتیو ه ىاگشیس زةاىغيادتی را ةس نیآهرد ه ةٌ کار نیآیر‪،‬‬
‫در آن ةسدای ناىرًاضت‪ٍ .‬يذارٍا ه ضادتٍایی ةسهنزةاىی ه ةاهرعيادتی چُن ىسیيگی ه نادگی ه انُسدی هاژگان کٌ ٍیچ کارکسد‬
‫زةاىغيادتی ىرارىر ه ةٌ «تٌ ىغطتٍایی» از ةاهرٍای ةاضتاىی ه اضعُرًایاىر کٌ در زةان ةاز نیتالتٌاىر ه ةٌ ىهُد نیآنرًاىر‪ ،‬در‬
‫زةان پارضی‪ ،‬یکطسً از نیان رلتٌاىر‪.‬‬
‫از آن اضت کٌ آنیذتگی زةان پارضی ةا دیگس زةانٍا کٌ ةا آن ٍهسهزگار ىیطتير ه ٍيُز آفازیيٌ ه الیياک ه آلُدً ةٌ کارکسدٍای‬
‫ةسهنزةاىی ناىرًاىر‪ ،‬ةریو زةان ىقش ه ىاب آضیبٍا نیرضاىر ه آن را نیآالیر‪ .‬آعکارتسیو ه ةسدطتٌتسیو آضیب کٌ پیظ ه ةیظ از‬
‫دیگس آضیبٍا لسادیر نیآیر‪ ،‬آضیب آهاعيادتی اضت‪ .‬هانُاژًٍای درعتياک ه ىاٍهُار ه گُشآزار‪ ،‬ةالتار ىازک ه دالهیش ه آٍيگیو‬
‫زةان پارضی را نیپسیغير ه زىگ ه آٍيگ دُيیایی آن را زیان نیرضاىير‪ .‬آضیبٍایی دیگس کٌ از ایو رٍگزر ةٌ دیگس ضاناىٌٍای‬
‫زةان ٍهچُن ضاناىٌ گسداىغی ‪ ~#‬ؼسلی" ه ىحُی ه ناىاعيادتی ‪ ~#‬نؿيیعيادتی" نیرضر‪ ،‬ىَان اضت ه دیسپیرا ه زةان را از درهن‬
‫نیلسضایر ه نیپُضاىر‪.‬‬
‫انا دُاضت ضسًىُیطان ةازگغت ةٌ زةان زنان رهزگار لسدهضی ىیطت؛ اگس ىُعتٌٍا ه ضسهدًٍای پارضی گسایاىٌ انسهز ةٌ زةان‬
‫لسدهضی نیناىر‪ ،‬از آن رهی ىیطت کٌ آن ىُیطيرً یا ضسایيرً‪ ،‬آن زةان را ةٌ کار نیگیسد یا نیدُاٍر ةٌ عیًُ لسدهضی ةطسایر‪ .‬از‬
‫آىذاضت کٌ زةان پارضی ةران ضان کٌ اضتاد تُس یا ضؿری ةٌ کار گسلتٌاضت‪ ،‬از دیری دیگس‪ ،‬ىشدیکتسیو زةان ةٌ زةان ضسعتیو‬
‫پارضی اضت‪ٍ .‬يگانی کٌ نا نیکُعیم ةٌ ایو زةان ةسضیم‪ ،‬دُاًىادُاً‪ ،‬آىچٌ ةٌ دضت نیآهریم‪ ،‬ىشدیک لسدهضی دُاٍر ةُد؛‬

‫ةی هیازی زةان پارسی از هاژىًای ةیگاهي‬
‫زةان پارضی زةاىی اضت تُاىهير ه ةیىیاز‪ .‬اگس گاٍی ةٌ هانُاژًٍا ىیاز دارد‪ ،‬ایو ىیاز در ٍهان نسز ه اىرازٍای اضت کٌ ٍس زةان‬
‫نیتُاىر داعت‪ ،‬ه حتی ةطیار کهتس از ةطیاری از دیگس زةانٍا ىیازنير هانُاژً ٍاضت‪ .‬ایو تُاىهيری در زةان پارضی ةسنی گسدد ةٌ‬
‫ضاناىٌ ه دضتگاً هاژً ضازی در ایو زةان کٌ ةطیار ىیسهنير ه کارآنر ه آلسیيظ گساىٌاضت ه حتی ةیکساىٌاضت‪ .‬نا نیتُاىیم‬
‫‪۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةیعهارً در پارضی هاژً ةطازیم‪ .‬زةان پارضی ناىير ةطیاری از زةانٍای دَان کالتریيٌ ىیطت؛ ةریيطاىکٌ پیهاىٌٍا ه ریذتٍای از‬
‫پیظ ىَادٍای ةسای هاژً ضازی در ایو زةان ىهیةیيیم‪ .‬زةان پارضی ةطیار ىسنغپزیس اضت؛ ةٌ نُم نیناىر‪ 0‬دُد را ةا تُان زةاىی در ةٌ‬
‫کار ةسىرً دُیظ دنطاز نیگسداىر‪ٍ .‬س چٌ نایٌ ه تُان ه داىظ عها در زةان پارضی ةیغتس ةاعر‪ ،‬ایو زةان را آضاىتس ه نایٌهرتس‬
‫نیتُاىیر ةٌ کار ةگیسیر‪ .‬ةسای ٍهیو اضت کٌ ایو زةان در دَان ضسهد ه ضذو ه عؿس عرًاضت‪ .‬ةسای آىکٌ ضذيُر نیتُاىر آىچٌ را‬
‫در درهن اه نیگزرد‪ ،‬ةٌ یاری ایو زةان رهعيتس ه رضاتس ةاز گُیر‪ .‬اه زةان پارضی را ةیظ از ٍس زةان دیگس نیتُاىر از آن دُد کير ه‬
‫نیتُاىر زةاىی هیژً ه عیًُ عيادتی در پارضی ةسای دُد ةیاةر‪ .‬ةسای ىهُىٌ‪ ،‬یکی از هاژًٍای ةطیار آعيا در زةان پارضی‪ ،‬هاژً‬
‫«دضت» اضت‪ .‬ةا ایو هاژً نیتُان دًٍا هاژً ضادت؛ گزعتٌ از آن هاژًٍا کٌ دیگسان پیظ از ایو‪ ،‬از ایو هاژً ضادتٌاىر‪ .‬ةطيرًاضت‬
‫کٌ ایو هاژً را ةا هاژً دیگس ةپیُىریر تا هاژٍای ىُ ةٌ دضت آیر‪ 0‬لسادضت‪ ،‬لسهدضت‪ ،‬زیسدضت‪ ،‬زةسدضت‪ ،‬ةاالدضت‪ ،‬پاییودضت‪،‬‬
‫دضتاهیش‪ ،‬دضتتير‪ ،‬دضتگیسً ه‪ ...‬حتی نیتُاىیم لسٍيگی دسد از هاژگاىی را کٌ تاکيُن ةا ایو هاژً ضادتٌ عرًاضت لساٍم ةیاهریم‪ .‬از‬
‫ایو رهی‪ ،‬ایو زةان در ضسعت ه ضادتار‪ ،‬زةاىی ُتيُک نایٌ ىیطت کٌ از ةسآهردن ىیازٍای رهز ىاتُان ةاعر ه ةذُاٍر از هام هاژًٍا ةَسً‬
‫ةسرد‪ .‬ىاتُاىی‪ ،‬کهتُد ه ةیتُعی از زةان پارضی ىیطت‪ ،‬ازکطاىی اضت کٌ ایو زةان را ةٌ کار نیگیسىر‪ .‬از ایو رهی نیتُان از هاژگان‬
‫ةیگاىٌ ةپسٍیشیر؛ ةسای هاژگاىی کٌ ةٌ ٍس اىگیشًای در ایو زةان راً دطتٌاضت‪ ،‬ةساةسٍای پارضی ةیاةیم؛ اىرکاىرک ایو هاژًٍا را ٍم از‬
‫ةان ةساىیم؛ ه آن هاژگان دیگس را ةٌ دای آىَا ةيغاىیم‪ .‬نا اگس گاٍی اىرک ىیاز داعتیم کٌ هاژًای را از زةان دیگس ةطتاىیم‪ ،‬ةسآىم کٌ‬
‫نیتُاىیم چيیو کسد‪.‬‬

‫ده هیژگی ةویادین زةان پارسی‬
‫ةٌ راضتی راز ه لطُن ایو زةان زىرً زیتای زریو کٌ دالرام ه دالرای ضذو را ةٌ عاٍُارتسیو ه گساىهایٌتسیم زیُرٍا ه آرایٌٍا‬
‫آراضتٌاضت‪ ،‬در چیطت؟ پاضذی کٌ ةریو پسضظ ةيیادیو نیتُان داد‪ٍ ،‬هان نیتُاىر ةُد کٌ در آفاز ایو دطتار یاد کسدً آنر‪0‬‬
‫ىاضازهارىگی ضسعتیو در زةان پارضی کٌ ىقشی اضت ىازک ه در ٍهان ٍيگام ضذيی اضت ضُتُار‪ .‬زةان پارضی ةٌ ده هیژگی ةيیادیو‬
‫از دیگس زةانٍای دَان درایی نیگیسد ه لساتس نیرهد‪ ،‬آن چٌ نایٌٔ عگمتی اضت‪ ،‬آن اضت کٌ ایو ده هیژگی ةا یکریگس ىاضازىر ه‬
‫آعتیىاپزیس‪ .‬یک هیژگی ضتُاری ه ضذتداىی اضت ه هیژگی دیگس ىقشی ه ىازکی‪ .‬زةان پارضی در پی پُیٌای پایرار‪ ،‬درعتیٍا ه‬
‫ىاٍهُاریٍای دُیظ را ةٌ کياری ىَادًاضت ه ةونایٌٍا ه کارکسدٍای ةسهنزةاىی دُد را یک ةٌ یک لسهگزاعتٌاضت‪ ،‬دُاضت نو از‬
‫ایو کارکسدٍا ه ةونایٌٍا ٍيذارٍا ه رلتارٍایی در زةان اضت کٌ ارزش ه کارایی زةانعيادتی ىرارىر؛ ةٌ راضتی ناىرًٍا ه الیٍا ه‬
‫تٌىغطتٍای اضعُرًای ه ةاهرعيادتیاىر کٌ ةٌ زةان راً دطتٌاىر‪ٍ .‬يذارٍا ه کارکسدٍایی از گُىٌ ریذتٍای دراگاىٌ ةسای‬
‫دهگاىگی ‪#‬تحيیٌ" یا ىسیيگی ‪#‬تزکیس" ه نادیيگی ‪#‬تأىیث" ه انسدی ‪#‬تذيیث"‪ .‬زةان پارضی ةریو ضان ةٌ زةاىی ىاب ه پیساضتٌ از دیر‬
‫زةانعياضی دگسگُن عرًاضت‪ .‬از دیگس ضُی‪ ،‬آن پُیٌ پایرار‪ ،‬هاژًٍایی گسان ه ىاٍهُار را تساعیرًاضت ه ةٌ هاژًٍایی ىسم‪ ،‬آٍيگیو‪،‬‬
‫گُعيُاز دیگسگُن ضادتٌاضت‪ .‬ایو ٍهٌ زةان پارضی را ىقشی ه ىاةی ةطیار ةذغیرًاضت‪ ،‬انا ایو ىقشی ه ىاةی نایٌ ضطتی ه‬
‫آضیبپزیسی آن ىغرًاضت‪ .‬زةان پارضی گشىرٍایی گسان ه آضیبٍایی ةشرگ را تا کيُن از ضس گزراىیرًاضت ه از ةُتٌ ٍس آزنُن‬
‫دعُار تاریذی ضسةلير ه پیسهزنير ةیسهن آنرًاضت‪.‬‬
‫ةا ایو ٍهٌ ایو زةان عکسیو ه دالهیش کٌ یکی از لسٍيگیتسیو زةانٍای دَان اضت ه دردغانتسیو‪ ،‬نایٌهرتسیو ضاناىٌٔ ادةی دَان‬
‫در آن پریر آنرًاضت‪ ،‬در ایو رهزگار ةا دعهيی ضذت ىیسهنير ه زیاىکار رهةٌرهضت کٌ لياهری رضاىٌای اضت‪.‬‬
‫لياهری رضاىٌای کٌ حتا تا ىَاىگاً داىٌٍای کطان راً دطتٌاضت‪ ،‬زةانٍای ةُنی را کٌ پیغیيٌای دیسیيٌ ه چيرٍشار ضالٌ دارىر‪،‬‬
‫نیلسضایر؛ نیکاٍر؛ از تاب ه تُش نیاىرازد؛ تا ضساىذام آنٍا را یکطسً از نیان ةسدارد‪.‬‬

‫‪۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پص حتی زةاىی ةٌ ضتُاری ه ضذتداىی زةان پارضی ىیش در ةساةس ٍهاهردی چيیو ضَهگیو ه ضتسگ‪ ،‬ىیاز ةٌ یاری ه پغتیتاىی ه‬
‫دضتگیسی دارد‪ .‬ةس ٍس دهضترار زةان پارضی اضت کٌ ةٌ یاری آن‪ ،‬ةٌ ٍس عیًُ کٌ نیتُاىر‪ ،‬ةغتاةر‪ .‬یکی از ایو کُعظٍای یاریگساىٌ‪،‬‬
‫کُعغی اضت کٌ در راًاىرازی پایگاً زةان لارضی اىذام گسلتٌاضت‪ .‬پریرآهران ایو پایگاً نیکُعير کٌ در نسز تُان دُیظ ىقشیٍا‬
‫ه کاراییٍای زةان پارضی را ىغان ةرٍير ه دالهیشیٍایی را کٌ در ادب پارضی ىَمتٌاضت آعکار ةگسداىير‪ .‬در ایو ضالیان‪ ،‬درای را‬
‫ضپاس!‪ ،‬فهذُاران ه یاریگساىی کٌ ةسعهارعان پیدرپی الشهدً نیآیر‪ ،‬آضیبعياضاىٌ ةٌ زةان پارضی نیىگسىر ه نیکُعير کٌ‬
‫تُانيریٍا ه کاراییٍای آن را کٌ نیتُان گمت ةیگساىٌ ه نسزىاعياس اضت‪ ،‬ةغياضاىير ه در کار آهرىر‪ .‬تا ایو زةان در رهزگار‬
‫پسآعُب ه ةیلسیاد رضاىٌٍا ىیش‪ ،‬ةتُاىر تُلان ه تيرةاد را از ضسةگزراىر ه از ایو ةُتٌ آزنایظ ىیش پیسهزنير ه ضسةلير ةرر آیر‪ .‬آزنایغی‬
‫کٌ ضَهگیوتس آزنُن ایو زةان تُاىهير ه ضذتدان عهسدً نیعُد‪.‬‬
‫از درگاً دادار کٌ اه ىیش ةیگهان زةان پارضی را گسانی نیدارد‪ ،‬زیسا دهضترار زیتایی اضت‪ ،‬ةسای آىان در ایو کُعظ لسٍيگی آرزهی‬
‫کانگاری ه ةذتیاری دارم‪.‬‬

‫‪۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پاسداری از زةان پارسی‬
‫داریُش نحهری‬
‫عایر آنگاً کٌ لسدهضیِ پاکزاد‪ ،‬دضتةٌکار ضسایظ ه آلسیيظ عاًىانٌ عر‪ٍ ،‬هیو رهیدادٍایی را از ضس نی گزراىر کٌ انسهزً نا‬
‫ٍس دم نیعيُیم ه ةازنیةیيیم‪ .‬عایر اه ٍم ةس ضسِ ضسزنیو ضُدتٌاش رهزٍا نیگسیطت ه پیُضتٌ آً ه الطُس ضسنیداد ه از دُد‬
‫نیپسضیر چسا ةایر ایو ضسزنیوِ آزاد ه آةاد چيیو ةٌ ضُی ىاةُدی ه هیساىی رهد‪ .‬ةیگهان از ٍهاالن لسدهضی کطان ةطیاری ةُدًاىر‬
‫کٌ کاضٌی چٌکيم‪ ،‬چٌکيم در دضت‪ ،‬پیُضتٌ از زنیو ه زنان نیىالیرًاىر ه ةس ضیٌرهزی ایساىی نیگسیطتٌاىر‪ .‬عایر لسهدضی ٍم‬
‫ٍس ةار کٌ ضسهدی کَو یا تساىٌای نیَيی نیعيیر اعک از چغهاىظ رهان نیعر‪ ،‬ةٌ ٍهان گُىٌ کٌ انسهز‪ٍ ،‬س گاً ضسهد «ای ایسان‪،‬‬
‫ای نسز پسگَس» را نیعيُیم‪ ،‬ةُقش گلُیهان را نیلغارد‪ ،‬اىگاری کٌ دیگس ٍُایی ىیطت کٌ در دم لسهکغیم ه ةاز پص دٍیم‪.‬‬
‫هلی نیداىیم کٌ در ٍهٌی آن ضالٍای ضیاً ه رىخآهر‪ ،‬در نقشِ لسدهضی‪ ،‬اىریغٌ ه اىگیشًای دان نیگسلت کٌ ةٌ ىیکی در ایو ةیت‬
‫اه ىهایان اضت‪0‬‬

‫عج‬
‫بس ن‬
‫ی ر ج ربدم رد اين سال سی م زنده كردم بدين پارسی‬
‫اه ةٌ ىیکی ه درضتی دریالتٌ ةُد کٌ چٌةُد ایسانزنیو‪ ،‬زیس پای ةیگاىگان لگرکُب نیعُد‪ .‬اه ٍُشنيراىٌ دریالتٌ ةُد کٌ ةایر کاری‬
‫کسد ه راٍی دُطت تا از هیساىی ایسانزنیو ه ایساىی پیظگیسی کير‪ .‬از ایو ره دضت ةٌ کارِ آلسیيظ عاًکار ه کارِضتان دُد عر‪.‬‬
‫ٍُشِ ضسعار‪ ،‬عُر ه اىگیشًی پایرار لسدهضی‪ ،‬اه را یاری رضاىر تا یکتيٌ کاری از پیظ ةسد کٌ انسهز ةسای ٍشارانٍشار ایساىی در‬
‫ٍهٌی ضسزنیوٍای ایساىی‪ ،‬نایٌی ةالظ ه ىسدةانِ لسٍيگ ایساىی اضت‪ .‬ةیگهان یادگار لسدهضی‪ ،‬ةيیادِ یگاىگی ایسان اضت ه یا‬
‫دضتکم نیتُان ةریو دضتآهیش ةسای یگاىگی ٍهٌی آدمٍای ایساىی در ٍهٌی ضسزنیوٍای ایساىی کُعیر ه از ایو راً ةسای ةذظ‬
‫ةشرگی از آدنیان ةس ایو گُی داکی‪ ،‬دُشةذتی ه ةٌرهزی لساٍم کسد‪.‬‬
‫ةٌ گهانِ ىُیطيرًی ایو ىُعتار‪ ،‬آنچٌ ةسای لسدهضی ةشرگ‪ ،‬اىگیشًی آلسیيظ عاًىانٌ ةُد‪ ،‬انسهز ٍم‪ ،‬از ٍس ضُ رخ نیىهایر‪ .‬ایساىیان‬
‫درا از ٍم‪ ،‬در ضسزنیوٍایی پارً پارً نیزیير‪ .‬یگاىگی از نسدنان ایساىی رهی ةسنیتاةاىر‪ .‬لسٍيگ ایساىی در دهر ه ىشدیک دُار‬
‫عهسدً نیعُد‪ٍ .‬س ایساىی در گُعٌای از ایو دَانِ پَياهر درگیس گسلتاریٍای کُچک ه ةشرگ دُد اضت‪ .‬از تادیکان در دهرتسیو‬
‫داهر ایسانزنیو تا کسدٍای دلیس در دهرتسیو ةادتس ایسانزنیو ٍس یک گسلتار ه ضسگسم ةرةذتیٍای دُد ٍطتير‪.‬‬
‫ٍهیوٍا ةص اضت تا ٍمچُن لسدهضی‪ ،‬ةٌ ةایطتگی کاری ةسای یادآهری عکًُ ه ةشرگی ایسانزنیو ه از ضسگیسی ةازضازی آن‬
‫ةیاىریغیم‪ٍ .‬مةطتگی ه یگاىگی دهةارًی ایساىیان ه در پیآیير آن ةٌرهزی نسدنان ایساىی‪ٍ ،‬يگانی عرىی اضت کٌ یکایک ٍمهىرانِ‬

‫‪۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ضسزنیوِ لسٍيگیِ ایساىیان‪ ،‬ةس ةيیاد ه پایٌی چٌةُدِ لسٍيگی دُد آگاٍی یاةير ه ایو ىکتٌای اضت کٌ ةایر ةٌ ٍس ایساىی‪ ،‬آن را‬
‫یادآهری کسد‪.‬‬
‫یادآهری ه ةازضازی آن یگاىگی ه ٍمةطتگیِ لسٍيگیِ از دضت رلتٌ‪ ،‬کاری اضت کٌ گُیا از دضت لسنانرهایان ةٌ در اضت‪ .‬پیگیسی‬
‫ایو دُاضت‪ ،‬در دَان ىُیو ه پیظرلتٌ دش از راً ةازضازی اىریغٌ ه رای ایساىیان عرىی ىیطت‪ .‬اگس چٌ ةا یاری لسنانرهایان نیتُان‬
‫ةریو کار عتاب ةذغیر هلی ایو گُىٌ کٌ اکيُن داىطتٌ عرً‪ ،‬دُاٍيرگان یگاىگی ه ةازضازی ایسانزنیو ٍمچُن لسدهضی ةشرگ‬
‫تکهتيَایير ه یاریگسی ىیطت کٌ آىان را یاری کير‪.‬‬
‫آلسیييرًی عاًىانٌ‪ ،‬راز ٍمةطتگی ه ةازضازی ایسانزنیو را در ةسکغیرن زةان پارضی ه لسٍيگ ایساىی نیدیرً اضت‪ .‬ه چٌ زیتا ه‬
‫ٍُشنيراىٌ ایو را دریالتٌ ةُدً اضت‪ .‬زةان‪ ،‬ةشرگتسیو ه ارزشنيرتسیو هیژگی دراگس تیسًٍا ه نسدنان از یکدیگس اضت‪ .‬ةسای نا‬
‫ایساىیان‪ ،‬زةانِ پارضی‪ ،‬گشیيغی اضت ضساضس تاریذی کٌ ٍیچگاً ةٌ زهر عهغیس ه ديگ ةس دیگس نسدنان هرزاىرً ىغرً اضت‪ .‬زةانِ‬
‫پارضی‪ٍ ،‬هان داالىی اضت کٌ نا را ةٌ ضُی یکی عرن نیةسد‪ .‬ةا ٍس گُیظ ه زةان دیگسی کٌ ةاعیم ایو گشیيظ زیتای تاریخ ه‬
‫کارىانٌی ایسانزنیو‪ ،‬راًگغا ه پیُىرای ناضت‪.‬‬
‫لسٍيگ‪ ،‬زنیيٌای اضت کٌ در آن‪ ،‬نسدم عیًُی زىرگی دُیظ را نییاةير‪ ،‬ةا آن نیزیير ه ةس آن نیةالير‪ .‬لسٍيگ ٍس چٌ راًگغاتس‬
‫ه نسدنیتس ةاعر آدمٍایی لسٍیذتٌتس ه ةٌرهزتس نیپسهرد‪ .‬گُیا‪ ،‬لسدهضی پاکىَاد از ایو کٌ لسٍيگِ ٍمنیَياىظ را پُیيرً ه‬
‫پیظةسىرً ىهیدیرً اضت‪ ،‬ضذت آعمتٌ ةُدً اضت‪ ،‬از ایو ره در عاًکارش دضت ةٌ کار ةسدطتٌکسدن ه ةازىهاییِ زیتاییٍای‬
‫لسٍيگِ ایساىی عرً اضت ه ریش ه درعت‪ ،‬دهر ه ىشدیکِ آییوٍای لسٍيگِ ایساىی را ةٌ چَسًی کارىانٌی ایسانزنیو ه ةٌ زةان پارضی‬
‫دری ةازآلسیرً اضت‪.‬‬
‫زةان اةشار گمتهگُ ه داىطتو یکدیگس اضت‪ .‬آدنیان از لسای تاریخ ه گزرِ زنان ةا زةانِ ىُعتاری ةسای یکدیگس ضذو نیگُیير ه‬
‫پیامرضاىی نیکيير‪ .‬چيانچٌ لسدهضی ةشرگ ةا زةان پارضی از پصِ ٍشارًای ةا نا ضذو گمتٌ اضت‪ .‬زةانِ گمتاری ىیش ةسای آن کٌ‬
‫ةتُاىر از پص دُیظکاری ةيیادیاش ةسآیر‪ ،‬ةایر رضا ه آضان ه رهان ةاعر‪ .‬تا گُیيرگان ه عيُىرگان‪ ،‬ایو تيَا اةشار داىطتوِ یکدیگس‬
‫را ةتُاىير ةٌ آضاىی ةٌ کار گیسىر‪.‬‬
‫تازشِ دانهنان ةساىراز تازیان‪ ،‬ه چيری پص از آن هیسانگسیٍای نقُالن‪ ،‬عَسٍایِ آةاد ه داىظگاًٍا ه ادبضساٍای ایو ضسزنیو را‬
‫ىاةُد کسد ه ةطیاری از ىُعتٌٍای زةانِ پارضی در آتظ ديگ ضُدت ه داىظنيران ه ادبداىان ایساىی را از دمِ تیـ گزراىر ه آن گُىٌ‬
‫عر کٌ پیُىر ضسایيرگان ه ىُیطيرگان ضرًٍای پیغیو ةا ضسایيرگان ه ىُیطيرگان ضرًٍای پطیو‪ ،‬از ٍم گطیذت‪ .‬ةٌ هیژً پص از‬
‫تازش نقُالن‪ ،‬ایو گططت چيان عر کٌ زةان پارضی‪ ،‬ةٌ ضُی ىاةُدی گام ةسداعت‪ .‬پریراری ةشرگاىی اىگغتعهار ناىير نُالىا ه‬
‫ضؿری ه حالغ در ضرًٍای ٍمتم ه ٍغتم را ةایر درا از آن داىطت‪ .‬چسا کٌ پص از تازش نقُالن تا چير دٌٍ‪ ،‬کارضازی ه درآیظ‬
‫اضتادان پیغیو‪ ،‬ةس پای ةُد ه ىیش ضؿری ه نُالىا پسهردًی ادةطتان پیظ از نقُل ةُدىر ه حالغ‪ ،‬در عیسازِ ضرًی ٍغتهی پسهردً‬
‫نیعُد کٌ تا اىرازًای ةٌ دهر از یُرش نقُالن ناىرً ةُد‪.‬‬
‫از ضرًی ٍغتم کٌ ةگزریم‪ ،‬دهرًی «ىغیب ادةی» نیآفازد ه تا آفازًی ضرًی ضیشدٍمِ ناٍغیری ‪~#‬ههسی"‪ ،‬ایو ىغیبِ ادةی‬
‫دىتالٌ نییاةر‪ .‬ضرًی ضیشدٍم زنانِ رضتادیش ادةی زةان پارضی اضت‪ .‬در آفاز ضرًی ٍغتم ةٌ گمتٌی ادهارد ةساهن‪« ،‬ىذطتیو‬
‫تتاًگسِ ةشرگِ زةانِ پارضی»‪ ،‬کٌ ٍهان «هؼاؼ الحضسً» ةاعر‪ ،‬ىطکی ةٌ ىام «تذشیت الهؽار ه تشدیت االؾؽار» ىُعت کٌ «تاریخ‬
‫هؼاؼ» ىانیرً نیعُد‪ .‬هؼاؼ در ایو تاریخىانٌ تا تُاىطتٌ اضت ضذوپسدازی ه ٍهاٍيگآهری کسدً ه هاژگان تازی ه تسکیِ نقُلی‬
‫ةٌ کار ةسدً اضت ه در ایو راً ةٌ اىرازًای لساخرهی ه گشاؼگُیی کسدً اضت کٌ دُاىيرًی ىاهیژًکار پارضیزةان از آن ىهیتُاىر ةَسً‬
‫ةگیسد‪ .‬چسا کٌ ىُیطيرًی آن‪ ،‬تاریخىُیطی را ةَاىٌای کسدً اضت تا «نذهُؾٌ ی ؼيایؽ ؾلُم ه لَسضت ةرایؽِ لضایل ه دضتُرِ‬
‫اضالیب ةالفت ه هاىُن هُالیب ةساؾتِ ‪ »...‬دُد را ةٌ رخ دُاىيرً ةکغر ه ةستسی ٍيسی ‪ "!#‬دُد را ةیاضتُاىر‪ .‬ه از ایو ةرتس‪ ،‬عهاری از‬

‫‪۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ىُیطيرگان ضرًٍای ضپصتسِ ٍغتم‪ ،‬ةٌ هیژً در تاریخىگاری‪ ،‬از «هؼاؼ الحضسً» پیرهی کسدىر کٌ هاپطیوِ آنٍا نیسزا نَریدان‬
‫اضتسآةادی‪ ،‬دةیس ىادرعاًِ الغار ه ىُیطيرً ی ده ىطک «دَانگغای ىادری» ه «درًی ىادرً» اضت‪.‬‬
‫ةسآیير آن عر کٌ نا پارضیزةاىان انسهزیو‪ ،‬ىُعتٌٍای ىُیطيرگان ضرًٍای ىذطت اضالنی را ةٌ آضاىی درنییاةیم هلی در دُاىرن‬
‫ىُعتٌٍای آفاز دهرًی هادار ه زنان ىادرعاً الغار درنیناىیم‪ .‬هیژگی ىُعتٌٍای هؼاؼالحضسًای‪ ،‬کارةسد ةیدُد ه ةطیار هاژگان‬
‫تازی اضت ةٌ گُىٌای کٌ گاً ضادتار زةان پارضی ٍم در آن گم نیعُد ه ىهیتُان ةا دلآضُدگی آن ىُعتارٍا را پارضی داىطت‪.‬‬
‫دُشةذتاىٌ‪ ،‬دگسگغت آزادیدُاٍان ضرًی پیظ‪ ،‬پاکضازی زةان پارضی از هاژگان ةیدُد ه ةی ٍُدًی ةیگاىٌ را ةٌ یک ىیاز ه‬
‫ضپصتسٍا ةٌ یک ديتظ دگساىر‪ .‬ىُیطيرگان نیکُعیرىر ٍس چٌ ضادًتس ه رهانتس ةيُیطير ه از هاژگان دُشةالت ه دُشدریالت‬
‫پارضی ضُد ةسىر‪.‬‬
‫ةا رهی کار آنرن لسٍيگطتان یکم زةان ه ادب پارضی‪ ،‬کار پاسداری‪ ،‬پاالیظ ه تُاننيرضازی زةان پارضی عتاب گسلت ه نا انسهزً‬
‫ةطیاری از هاژگان ه ىُضادتٌٍا ی داىظنيران لسٍيگطتان یکم را ةٌ کار نیةسیم ه ةٌآضاىی آنٍا را درنییاةیم‪ .‬اگس ىتُد کارِ آن‬
‫داىظنيران‪ ،‬عایر انسهزً نا ةٌ دای هاژگان دُشآٍيگ ه زیتایی ٍمچُن داىظگاً‪ ،‬داىظکرً‪ ،‬یخچال‪ ،‬عَسداری‪ ،‬عَسةاىی‪،‬‬
‫دادگاً‪ ،‬دادگطتسی‪ ،‬دةطتان‪ ،‬دةیسضتان‪ٍُ ،‬اپیها ه ‪ ...‬هاژًٍا ی ىادریالتيی ه گمراٍی ٍمچُن اىیُرضیتٌ‪ ،‬لاکلتی‪ ،‬رلسیذساتُر‪ ،‬ةلریٌ‪،‬‬
‫ىؼهیٌ‪ ،‬نحکهٌ‪ ،‬ؾرلیٌ‪ ،‬نکتب‪ ،‬اضکُل‪ ،‬ظیارً ه ‪ ...‬را ةٌ کار نیةسدیم ه در نقش کُدکاىهان ٍم‪ ،‬ایو دشیسًٍای گمىام لسٍيگی‪،‬زةاىی‬
‫را ٍس رهز ةارنیکسدیم ه زةان پارضی را ةسای دُد ه آیيرگان ىاکارةسدی ه ىادلپزیس نیگسداىریم‪.‬‬
‫گزعتگانِ لسٍيگی نا کار دُد را کم ه ةیظ ةٌ دُةی پیگسلتير ه ةسآیير آن عر کٌ انسهزً ةٌ گُاٍی زةانداىان ةشرگ‪ ،‬پارضیگسایی‬
‫ه گسایظ ةٌ کارةسدِ هاژگان پارضی‪ ،‬ةٌ یک دُاضت ه ىَادِ درهىی ه کهاةیظ لساگیس‪ ،‬دگسیرً اضت ه لساگیساىٌ نیتُان گمت کٌ‬
‫پارضیزةاىان‪ ،‬ةٌ ارزشِ کارةسدِ هاژگانِ زةانِ دُدعان پیةسدًاىر‪ .‬ایو گسایظ‪ ،‬در رهىر ضسعتیو زةان پزیسلتٌ عرً اضت ه از ایو راً‪،‬‬
‫زةانِ پارضی ىیازٍای ةایطتٌ ه عایطتٌ ی دُد را در هاژًضازی ةسنیگیسد ه ةٌ ضادتار اضتُارتس ه رهعوتسی دضت نییاةر‪.‬‬
‫اگس چٌ ضادتارٍا ی ةیگاىٌ کهاةیظ از ایو زةان دهر ریذتٌ عرًاىر ه دیگس ةٌ کارةسدن ضادتارٍا ه دضتُرٍا ی ةیگاىٌ‪ ،‬یک ىادرضت‬
‫ه کَژداىی ه زعتضذيی داىطتٌ نیعُد هلی ٍيُز نیةیيیم کٌ هاژگان ةیگاىٌ ی ةطیاری در زةان نا رلتهآنر نیکيير ه ایو‪،‬‬
‫ةایطتگیِ ىیسه الشایی گسایظِ درضت ه ةٌ دای پارضیگسایی در زةانِ پارضی را گُشزد نیکير‪ .‬ایو ىیاز ه ةایطتگی‪ ،‬ةسای دَان ىُیو‬
‫ه اةشار ةصتُاننير آن‪ ،‬رایاتار ‪~#‬ایيتسىت"‪ ،‬ضرچيران نیعُد‪ .‬پارضیزةاىان ةا دَان از راًِ رایاتار رهزةٌرهز ةیظتس درگیس نیعُىر ه‬
‫ةا ٍشاران هاژًی تازً رهةٌره نیعُىر کٌ ةٌ اىگیشًٍا ی گُىاگُن از پص کارِ ةسگسداىرن آنٍا ةٌ زةان پارضی ةسىهیآیير‪ٍ .‬هیو ىکتٌ‬
‫اضت کٌ اىگیشًای نیعُد تا کطاىی کٌ دلضُز زةان پارضی ٍطتير ه آن را از دان دهضتتس نیدارىر دضت ةٌ کار عُىر ه در ایو‬
‫ةازار علُغ‪ ،‬ةٌ یاری ایو پیس کَو ةٌ پا دیشىر‪.‬‬
‫زةانعياضان‪ ،‬زةان را ةاعيرًای زىرً ةسنیعهسىر کٌ در پیچ ه دم رهزگار راً دُیظ نییاةر‪ ،‬گاً پطت ه گاً ةلير نیعُد ه پیظ‬
‫نیرهد‪ .‬گاٍی ٍم از پص تُلانٍای رهزگار ةسىهیآیر ه ردت دُیظ از نیان آدنیان ةسنیدارد‪.‬‬
‫نیداىیم کٌ زةان پارضی از پص آن ٍهٌ گزعتٌ ی پس ىغیب ه لساز چيرٍشار ضالٌی ایسانزنیو دُد را ةٌ نا رضاىرً ه اکيُن ٍم‬
‫ضسا لسازاىٌ ةس زةان نا رهان نیعُد‪ .‬زنان نا یک ىاضاىی چغمگیس ه عایر ةستسی عگمتآهر ةا دیگس زنانٍا دارد ه آن پیظرلت تير‬
‫لوآهری ه گطتسش دنان داىظ ه لو در نیان آدنیان اضت‪ .‬از آندا کٌ زةان ىذطتیو اةشار آدنی ةسای ةَسً کسدن اىریغٌ ه‬
‫یالتٌاش ةا دیگسان اضت‪ ،‬پص از ایو ٍهٌ‪ ،‬دُش ه دسهش زناىٌ‪ ،‬ةیظتسیو ىغاىٌپزیسی داعتٌ اضت‪ .‬ةطیاری از زةانٍای دَان‬
‫انسهز‪ ،‬در رهدداىٌی چسديبهدُش داىظ ه لوآهری پسهردًاىر ه از ایو راً ةالیرًاىر ه اکيُن راً دُیظ‪ ،‬چٌ ضذت ه چٌ آضان‪،‬‬
‫پینیگیسىر‪.‬‬
‫هلی زةان پارضی دری‪ ،‬از پص ٍشارًٍا ةالظ ه پسهرش‪ ،‬ىاگاً ةٌ ایو رهدداىٌی دسهعان داىظ رضیرً ه ةا آن ٍمراً گغتٌ اضت‪ .‬ةا‬
‫آن پیظ نیرهد ه ةا آن ٍمىُا نیعُد‪ .‬دسهعيرگی ه رهىرگی داىظ ه پیظرلت آنچيان اضت کٌ ٍیچ زةاىی ةی یاری گُیيرگان ه‬
‫‪1۳‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫کارةسىرگان آن‪ ،‬ىهیتُاىر از پص ىیازٍای رهزالشهىی کٌ داىظ ةس آن ةارنیکير‪ ،‬ةسآیر‪ .‬دضتگاً زةان ةٌ دُدی دُد کير اضت ه آن‬
‫تُاىایی ه چاةکی را ىرارد کٌ ایو ٍهٌ ىام ه ىغاىی ةسضادتٌی داىظ را ةِگُُارَد‪ .‬از ایو ره‪ ،‬انسهزً زةانٍای پیظرلتٌ ه کارا ةٌىاچار‬
‫ىیاز ةٌ یاری دلضُدتگان ه دُاٍيرگاىغان دارىر‪ .‬زةان پارضیِ نا ٍم‪ٍ ،‬هیو گُىٌ اضت ه ةایر ةٌ یاری آن ةغتاةیم‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫هکتيًایی چود درةارى این هاژىهامي ه رهش ةکارگیری آن‬
‫نَسناد کَشایی‬
‫در ایو هاژً ىانٌ کُعظ عرً اضت تا دایی کٌ ةتُان‪ ،‬ةسای ٍهٌ هاژگان ةیگاىٌ چيریو هاژً ةساةس پارضی ىهایاىرً عُد تا‬
‫پارضیگُیان ةتُاىير ةس پایٌ ىیاز دُد یکی از ایو ةساةسٍا را در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ دُد‪ ،‬ةکارگیسىر‪ٍ .‬س هاژً ةطتٌ ةٌ دایی کٌ ةکار‬
‫نیرهد ه ٍهچيیو آٍيگ ه ضانٌ ىُعتٌ‪ ،‬نیتُاىر ناىاکٍای ‪~#‬نؿيیٍای" گُىٌگُىی ةذُدگیسد‪ .‬ةسای ىهُىٌ هاژً "اىتغار" در دایی‬
‫ةسای "الغاىرن" ه "پساکيرن" ةکار نی رهد ‪#‬اىتغار گسد ه داک" ه در دای دیگس ةسای "پذغُدن" کتاب ه رهزىانٌ‪.‬‬

‫از ضُی دیگس یکی از ىارضایی ٍای کيُىی ایو هاژًىانٌ ایو اضت کٌ در آن هاژًٍای ةیگاىٌای کٌ ىُعتار یکطاىی دارىر هلی‬
‫آهایظ ه ناىاکٍای گُىٌگُىی دارىر ‪#‬ةسای ىُىٌ نَطکو ه نُطکِو‪ ،‬دِیس ه دَیس هیا دِسم ه دُسم" ٍهگی در یک ضسهاژً‬
‫آنرًاىر ه ةساةسٍای آىَا از ٍم درا ىغرًاىر‪0‬‬
‫مسکن‪ 0‬آرانتذظ‪ ،‬داىٌ‪ ،‬ضسای‪ ،‬ضسپياً‪ ،‬کاعاىٌ‬
‫خیر‪ 0‬ةذغظ‪ ،‬ةشرگُاری‪ ،‬پاک ‪ ،‬دُاىهسد‪ ،‬دُب‪ ،‬دُش‪ ،‬عایطتٌ‪ ،‬ىیک‪ ،‬ىیکُکار‪ ،‬ىٌ‬
‫جرم‪ 0‬ةشً‪ ،‬ةشٍکاری‪ ،‬تيُنير‪ ،‬چگالی‪ ،‬گياً‬
‫ضحس‪ 0‬داده‪ ،‬ضپیرًدم‪ ،‬پگاً‬

‫ٍهاىگُىٌ کٌ نیةیيیر ایو ضسهاژًٍا از ٍم درا ىغرًاىر ه کارةس هاژًىانٌ دُد ةایر ایو ناىاکٍا را از ٍم عياضایی کير‪.‬‬
‫انیرهاریم در هیسایظ ٍای پص از ایو ایو ىارضایی را از نیان ةسداریم‪.‬‬

‫کُعظ عرً اضت کٌ هاژگان پارضی کٌ ةرضت لسانُعی ضپسدً عرً اىر ه یا کارةسد آىَا در زةان کهسىگ عرً اضت‪ ،‬دهةارً ىهایاىرً‬
‫عُىر‪ .‬عایر در آفاز ةسای نسدم ایو هاژًٍا ىاآعيا ه دیسپزیس ةاعر‪ .‬ةَتس اضت اگس ةسای یک هاژً ةیگاىٌ چيریو ةساةس ىهایاىرً عرًاضت‪،‬‬
‫ةساةسٍایی دایگشیو آن عُىر کٌ ةسای نسدم آعياتس ةاعر تا ةٌ رضایی ه عیُایی گمتار آضیتی ىسضر‪ٍ .‬سچير ةر ىیطت ةسای زىرً‬
‫کسدً هاژًٍای ةرضت لسانُعی ضپسدً عرً‪ٍ ،‬س از گاٍی ىیش آىَا را در الةالی گمتار ةکار ةسد ه آىَا را در نیان ده کهاىک ‪"#‬‬
‫ةازعياضاىر‪.‬‬

‫‪1۲‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫آمٍزىًایی درةارى سرىگٍیی ه سرىهٍیسی‬
‫نَسناد کَشایی‬
‫ًور سرىگٍیی‬
‫گمتار ه ىُعتار ضسً ةایر ٍهساً ةا زیتایی‪ ،‬اضتُاری‪ ،‬عیُایی ه رضایی ةاعر‪ .‬ضسًگُیی ه ضسًىُیطی ٍيسی اضت ٍهطيگ ه ٍهتساز ةا‬
‫ضسهدن چکانٌٍای زیتای پارضی‪ .‬ضسًگُیی تيَا ایو ىیطت کٌ هاژًٍای ةیگاىٌ را ةا ةساةسٍای پارضی آن دایگشیو کسد‪ ،‬در ضسًگُیی‬
‫ةایر ةَتسیو هاژًای را از نیان ةساةسٍای پارضی ةسگشیر کٌ ةا آٍيگ ه ضانٌ ىُعتٌ ٍهذُاىی داعتٌ ةاعر‪.‬‬
‫دیگس آىکٌ در ضسًگُیی گاً ىهیتُان تيَا ةطادگی هاژً را دایگشیو کسد‪ ،‬گاٍی ةایر ضادتار آن گشارً ‪~#‬دهلٌ" دگسگُىی یاةر ه ةٌ‬
‫ضادتار پارضی درآیر‪ .‬ةطیاری از هاژگان ةیگاىٌ ةٌ ٍهساً دُد ضادتار ةیگاىٌ را ضسةارِ زةان نیکيير کٌ ٍهساً ةا دایگشیيی آن هاژً‪،‬‬
‫ضادتار ىیش ةایر ةٌ پارضی ةسگسدد‪.‬‬
‫یکی از دسدًٍایی کٌ ةٌ ضسًگسایی گسلتٌ نیعُد ایو اضت کٌ ةسای نسدم کُچٌ ه ةازار ه نسدنی کٌ ةا هاژگان ضسً آعيایی ىرارىر ه‬
‫اىرریالت گمتار ه ىُعتار ضسً کهی دعُار اضت‪ٍ .‬سچير کٌ آرنان لسدانیو ایو اضت کٌ یکطسً ٍهٌ هاژگان ةیگاىٌ از زةان زدهدً‬
‫عُىر‪ ،‬هلی ایيکار یکعتٌ عرىی ىیطت‪ .‬زناىی کٌ رهی ضذو ةا کطاىی اضت کٌ ةا ضسًگُیی آعيایی ىرارىر ةَتس اضت زةاىی ضادً‬
‫ه عیُا ةسای آىَا ةکارگسلتٌ عُد‪ٍ ،‬س چير ةر ىیطت ٍس از گاٍی در الةالی گمتار هاژًٍای ىژادً پارضی ىیش ةکار رهد تا ایو هاژگان ىیش‬
‫کم کم در نیان نسدم دای ةاز کير ه ةا آىَا دُ ةگیسىر‪.‬‬
‫ٍهُارً ةایر کُعیر کٌ گمتار ه ىُعتاری ضادً‪ ،‬زیتا ه عیُا‪ ،‬نسدم ةیغتسی را ةطُی ضسًگسایی کغیر‪ .‬ةشرگتسیو آضیب ةٌ ضسًگسایی‬
‫زناىی اضت کٌ گمتار ه ىُعتار‪ ،‬ىاعیُا ه ىارضا ه پس از هاژگان ىاآعيا کٌ ةا آٍيگ ضذو ىیش ٍهذُاىی ىرارىر ةاعر کٌ ةا دُد‬
‫دلطسدی ه دلشدگی نیآهرىر ه نایٌ هاپص زدن پارضیضسً از ضُی نسدم کُچٌ ةازار نیعُد‪.‬‬

‫‪1۳‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫سي گام تا پارسی سرى صیٍا‬
‫ةسای ایيکٌ یک ىُعتٌ آنیذتٌ ةٌ هاژگان ةیگاىٌ‪ ،‬در پارضی انسهزیو ایسان را ةٌ پارضی ضسًای عیُا ه رضا ةازگسداىر‪ ،‬ىیاز اضت ضٌ‬
‫گام پیدرپی‪ ،‬پیهُدً عُد‪.‬‬
‫‪-۱‬گام هخست‪ ،‬ةاز گرداهدن ةي پارسی پالٍدى‪ :‬در گام ىذطت ةایر هاژگان ةیگاىٌ را تا دایی کٌ نیتُان ةا هاژگان پارضی رهانَير ه‬
‫آعيا ةسای ٍهٌ دایگشیو ىهُد‪ .‬ایو دایگشیيی ةایر ةگُىٌای ةاعر کٌ ٍهگان ةطادگی ةیىیاز ةٌ هاژًىانٌ ةتُاىير آىَا را دریاةير‪.‬‬
‫‪ -۲‬گام دهم‪ ،‬سرىسازی‪ :‬در ضسًضازی ةایر ٍهٌ هاژگان ةیگاىٌ را یکطسً از ىُعتار زدهد تا ىُعتٌای ضسً لساٍم آیر‪ .‬در ضسًضازی‬
‫ىاگشیس از ةکارةسدن هاژًٍایی ٍطتیم کٌ عایر ةسای ٍهگان آعيا ىتاعير ه در نیان تُدً نسدم رهانَير ىتاعر‪ .‬هلی ایو هاژگان ةایر‬
‫آرام آرام دای دُد را در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ نسدم پیرا کيير‪.‬‬
‫‪ -۳‬گام سٍم‪ ،‬صیٍاسازی‪ :‬از آىذا کٌ هاژگان ةیگاىٌ‪ ،‬گاً ةٌ ٍهساً دُد ضادتار دضتُری ةیگاىٌ را ىیش ةٌ زةان نیآهرىر‪ ،‬تيَا ةا یک‬
‫دایگشیيی ضادً هاژگان‪ ،‬ىهیتُان ةٌ یک ىُعتار رضا‪ ،‬عیُا ه دُشآٍيگ دضت یالت‪ٍ .‬هاىگُىٌ کٌ در ٍيگام ةسگسدان یک ىُعتٌ‬
‫اىگلیطی ةٌ پارضی ىهیتُان ٍهان ضادتارٍا را ةکار ةسد در یک تسگُهان ‪~#‬تسدهٌ" عیُا ه ٍيسی ىیاز اضت ضادتار دضتُری ٍم‬
‫ةازگسدان عُد ه یا گاٍی هاژًٍایی را ةسای رضایی ةیغتس الشهد‪ ،‬در ضسًضازی ىیش ةایر ةسای رضایی ه زیتایی ىُعتار‪ ،‬هیسایظٍایی را‬
‫اىذام داد‪.‬‬
‫در زیس‪ ،‬ىُعتٌای کٌ از هیکیپریای پارضی گسلتٌ عرً اضت‪ ،‬آنرً‪ .‬ایو ىُعتار را گام ةٌ گام ةٌ پارضی ضسً عیُا ةسنیگسداىیم‪0‬‬

‫‪1۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پارسی امرهزین‪:‬‬
‫ةا آىکٌ در نُرد نحل تُلر زرتغت تاحاال تحویوات گطتسدًای ؼُرت گسلتٌ انا ٍيُز ىتیذٌ هعؿی ةٌ دضت ىیانرًاضت‪ .‬از گاتٍا‬
‫کٌ تيَا نأدز اضاضی رادؽ ةٌ زىرگی زرتغت اضت‪ٍ ،‬یچگُىٌ اظالع دهیوی‪ ،‬دُاً در ةاب نُلر ه دُاً درةارً نحل دؾُت ه نيعوٌ‬
‫ؾهل اه‪ ،‬ةٌ دضت ىهیآیر‪ .‬در چيریو هطهت از یغتٍا در اهضتا نحل لؿالیت دیيی زرتغت ایساىُیخ ذکس عرًاضت‪ .‬در نياةؽ پَلُی‬
‫ه ةٌ دىتال آىَا در کتابٍای ؾسةی ه لارضی ایساىُیخ را ةا آذرةایذان یکی عهسدًاىر‪ .‬داىغهيران اىتطاب زردعت را ةٌ آذرةایذان‪ ،‬ةٌ‬
‫دالیل لساهان نسدهد نیداىير کٌ نَهتسیو آىَا دالیل زةاىی اضت‪ .‬زةان اهضتایی یؿيی زةان کتاب اهضتا‪ ،‬زةاىی اضت نتؿلن ةٌ عسؽ‬
‫ایسان ه در ایو کتاب ٍیچ ىغاىی از هاژًٍایی کٌ اؼل نادی یا لارضی ةاضتان داعتٌ ةاعر‪ ،‬دیرً ىهیعُد‪ .‬انسهزً ةیغتس داىغهيران‬
‫ایسانعياس ایساىُیخ را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت را آىذا داىطتٌاىر‪.‬‬

‫پارسی پالٍدى‪:‬‬
‫ةا آىکٌ درةارً زادگاً زرتغت تاکيُن پژهٍظٍای گطتسدًای اىذام عرً هلی ٍيُز ةسآیيری ةی چُن ه چسا [در ایو ةارً] ةٌ دضت‬
‫ىیانرًاضت‪ .‬از گاتٍا کٌ تيَا نأدز ةيیادیو درةارً زىرگی زرتغت اضت‪ٍ ،‬یچگُىٌ آگاٍی درضتی‪ ،‬دُاً درةارً زادگاً ه دُاً درةارً‬
‫نحل دؾُت ه نيعوٌ ؾهل اه‪ ،‬ةٌ دضت ىهیآیر‪ .‬در چيریو ةذظ از یغتٍا در اهضتا نحل لؿالیت دیيی زرتغت ایساىُیخ یاد‬
‫عرًاضت‪ .‬در نياةؽ پَلُی ه ةٌ دىتال آىَا در کتابٍای ؾسةی ه پارضی ایساىُیخ را ةا آذرةایذان یکی عهسدًاىر‪ .‬داىغهيران‬
‫ىطتتدادن زردعت را ةٌ آذرةایذان‪ ،‬ةٌ دلیلٍای لساهان پزیسلتٌ ىغرً نیداىير کٌ نَهتسیو آىَا دلیلٍای زةاىی اضت‪ .‬زةان‬
‫اهضتایی یؿيی زةان کتاب اهضتا‪ ،‬زةاىی اضت کٌ از آنِ داهر ایسان نیةاعر ه در ایو کتاب ٍیچ ىغاىی از هاژًٍایی کٌ ریغٌ نادی یا‬
‫پارضی ةاضتان داعتٌ ةاعر‪ ،‬دیرً ىهیعُد‪ .‬انسهزً ةیغتس داىغهيران ایسانعياس ایساىُیخ را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت‬
‫را آىذا داىطتٌاىر‪.‬‬
‫‪‬‬

‫ةسای رضایی ةیغتس‪[ ،‬در ایو ةارً] الشهدً عر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ةا آىکٌ هاژً پارضی ىغر‪ ،‬انا ضادتار دضتُری آن ةٌ پارضی ةسگسداىرً عر‪ 0‬اىتطاب‪ 0‬ىطتت دادن‪ ،‬دالیل‪ 0‬دلیلٍا‪،‬‬

‫پارسی سرى‪:‬‬
‫ةا آىکٌ درةارً زادگاً زرتغت تاکيُن پژهٍظٍای گطتسدًای اىذام عرً هلی ٍيُز ةسآیيری ةی چُن ه چسا در ایو ةارً ةٌ دضت‬
‫ىیانرًاضت‪ .‬از گاتٍا کٌ تيَا ةونایٌ ةيیادیو درةارً زىرگی زرتغت اضت‪ٍ ،‬یچگُىٌ آگاٍی درضتی‪ ،‬دُاً درةارً زادگاً ه دُاً‬
‫درةارً دایگاً لسادُان ه دایگاً کسدار اه‪ ،‬ةٌ دضت ىهیآیر‪ .‬در چيریو ةذظ از یغتٍا در اهضتا دایگاً کسدا دیيی زرتغت ایساىُیخ‬
‫یاد عرًاضت‪ .‬در ةونایٌٍای پَلُی ه ةٌ دىتال آىَا در ىطکٍای تازی ه پارضی ایساىُیخ را ةا آذرةایذان یکی عهسدًاىر‪ .‬داىغهيران‬
‫ىطتتدادن زردعت را ةٌ آذرةایذان‪ ،‬ةٌ عََُىرٍای لساهان پزیسلتٌ ىغرً نیداىير کٌ نَهتسیو آىَا عََُىرٍای زةاىی اضت‪ .‬زةان‬
‫اهضتایی یؿيی زةان ىطک اهضتا‪ ،‬زةاىی اضت کٌ از آنِ داهر ایسان نیةاعر ه در ایو ىطک ٍیچ ىغاىی از هاژًٍایی کٌ ریغٌ نادی یا‬
‫پارضی ةاضتان داعتٌ ةاعر‪ ،‬دیرً ىهیعُد‪ .‬انسهزً ةیغتس داىغهيران ایسانعياس ایساىُیخ را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت‬
‫را آىذا داىطتٌاىر‪.‬‬

‫‪1۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پارسی سرى صیٍا‪:‬‬
‫ةسای ایيکٌ ةتُان ایو ىُعتٌ را یکطسً ضسً ىهُد‪ ،‬تيَا ةا دایگشیيی ضادً هاژگان ىهیتُان ایو کار را کسد ه ةایر ضادتار گشارًٍا را‬
‫اىرکی دگسگُىٌ کسد‪ .‬دعُار تسیو ةذظ ضسًضازی ٍهیو ةذظ اضت‪ٍ .‬هیيذاضت کٌ ٍيس ضسًگسداىی دُد را نیىهایاىر‪0‬‬
‫ةا آىکٌ درةارً زادگاً زرتغت تاکيُن پژهٍظٍای گطتسدًای اىذام عرً هلی ٍيُز ةسآیيری ةی چُن ه چسا در ایو ةارً ةٌ دضت‬
‫ىیانرًاضت‪ .‬از گاتٍا کٌ تيَا ةونایٌ ةيیادیو درةارً زىرگی زرتغت اضت‪ٍ ،‬یچگُىٌ آگاٍی درضتی‪ ،‬دُاً درةارً زادگاً ه دُاً‬
‫درةارً دایی کٌ هی لسادُان دُد ةٌ [آییو نشدیطيا را آفاز ىهُد] ه دایگاً کسدار [دیيی] اه‪ ،‬ةٌ دضت ىهیآیر‪ .‬در چيریو ةذظ از‬
‫یغتٍا در اهضتا دایگاً کسدار دیيی زرتغت ایساىُیخ یاد عرًاضت‪ .‬در ةونایٌٍای پَلُی ه ةٌ دىتال آىَا در ىطکٍای تازی ه‬
‫پارضی ایساىُیخ را ةا آذرةایذان یکی عهسدًاىر‪ .‬داىغهيران ىطتتدادن زردعت را ةٌ آذرةایذان‪ ،‬ةٌ عََُىرٍای لساهان پزیسلتٌ ىغرً‬
‫نیداىير کٌ نَهتسیو آىَا عََُىرٍای زةاىی اضت‪ .‬زةان اهضتایی یؿيی زةان ىطک اهضتا‪ ،‬زةاىی اضت کٌ از آنِ داهر ایسان نیةاعر ه در‬
‫ایو ىطک ٍیچ ىغاىی از هاژًٍایی کٌ ریغٌ نادی یا پارضی ةاضتان داعتٌ ةاعر‪ ،‬دیرً ىهیعُد‪ .‬انسهزً ةیغتس داىغهيران ایسانعياس‬
‫ایساىُیخ را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت را آىذا داىطتٌاىر‪.‬‬
‫‪‬‬

‫ةسای رضایی ةیغتس [آییو نشدیطيا را آفاز ىهُد] ه [دیو] الشهدً عر‪.‬‬

‫‪1۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةراةرگزیوی ًضیاراهي ةرای هاژگان ةیگاهي‬
‫ضیانک هریهی‬
‫چسایی ضسًىُیطی‪ ،‬ضذيی ةص دراز اضت‪ ،‬کٌ پیغتس درةارً آن گمتٌ عر‪ .‬در ایيذا یک ضذو کُتاً ةا ضسًگسایان دارم‪ ،‬کٌ پیظ از ةکار ةسدن‬
‫هاژگان پارضی ضسً ه یا ضسً کسدن‪ ،‬ةَتس اضت ةا ژرؼ ةیيی ةیغتس ةٌ آن ىگاً کيير‪.‬‬
‫کُتاً ضذو ایيکٌ‪ ،‬ضسًىُیطان ةسای ضسً کسدن یک هاژً در یک گشارً ‪#‬دهلٌ"‪ ،‬ةٌ دىتال هاژًىانٌٍای گُىاگُن رلتٌ ه از درهن آىَا‪ ،‬هاژگان‬
‫ٍهطيگ ه ةساةس را یالتٌ ه آن را ةٌ کار نیةسىر‪ .‬ةا ایو ٍهٌ گاٍی ٍهطيگ ایو هاژگان ةٌ ٍیچ رهی گُیا ه ٍهاٍيگ ةا گشارً ‪#‬دهلٌ" ىیطت‪،‬‬
‫ٍاتا ‪#‬حتی" ةا دگسگُن کسدن ه کم ه زیاد کسدن گشارً ‪#‬دهلٌ" ٍم ةٌ ةسآیير دلذُاً ىهیرضير؛ چسا؟‬
‫چُن هاژگاىی کٌ ةیظ از ٍشار ضال پیظ ةٌ پارضی آنرًاىر‪ ،‬ایيک الشهن ةس ناىی ‪#‬نؿيی" ةيیادیو دُد‪ ،‬ناىیٍای دیگس ٍم ةٌ دُد گسلتٌاىر کٌ‬
‫در ٍیچ هاژًىانٌای ىُعتٌ ىغرًاضت‪ .‬ةسای ةازىهُدن ایو گمتار ةٌ یک ىهُىٌ نیپسدازیم؛‬
‫هاژًٔ «اتماهاو» را ةسنیگشیيیم ه نیدُاٍیم ٍهطيگ آن را ةيُیطیم‪ .‬در هاژًىانٌٍای گُىاگُن ةٌ ایو ٍهطيگٍا ةسای آن ةسنیدُریم‪:‬‬
‫اتماهاو‪ 0‬ىاگَاىی‪ ،‬ىاگَان‪ ،‬ةياگٌ‪ ،‬ىاگسلت ‪ //‬ةیپیغیيٌ‪ٍ //‬هراضتان ‪ٍ //‬هگی‪ٍ ،‬هگان ‪ //‬یکتارً‬
‫دُب ایو ٍهطيگٍا ةطیار درضت ٍطتير‪ ،‬پَو ‪#‬هلی" آیا ٍهٌ ایوٍا ةص اضت؟‬
‫پاضخ ىٌ‪ ،‬چسا؟ ةٌ ایو گشارً ىگاً کيیر‪0‬‬
‫پسضظ‪ 0‬ةَشاد پطس تیشی ىیطت‪.‬‬
‫پاضخ‪ 0‬اتماهاو! ةَشاد پطس ةطیار تیشی اضت ه پارضال ٍم عاگسد یکم عر‪.‬‬
‫در ایيذا دایگشیو کسدن «اتماهاو» ةا هاژگاىی کٌ در ةاال ىُعتٌ عر‪ ،‬ةطیار ىاٍيذار اضت‪.‬‬
‫پص ةَتس اضت ةٌ دىتال ناىیٍای ‪#‬نؿيیٍای" دیگسی کٌ هاژًٔ «اتماهاو» در گزر زنان ه ضالیان دراز ةٌ دُد گسلتٌاضت‪ ،‬ةگسدیم‪ .‬در ایيذا‬
‫نیةیيیم کٌ «اتماهاو» را نیتُان ةا هاژگان «ةٌ ٍیچرهی» ه «ٍسگش» ٍم دایگشیو کسد‪.‬‬
‫پص ضسًٔ گشارً ةاال را نیتُان ةریيگُىٌ ىُعت‪0‬‬
‫پسضظ‪ 0‬ةَشاد پطس تیشی ىیطت‪.‬‬
‫پاضخ‪ٍ 0‬سگش! ةَشاد پطس ةطیار تیشی اضت ه پارضال ٍم عاگسد یکم عر‪.‬‬
‫پص ایو ناىیٍا در کيار ناىیٍای ىُعتٌ عرً چيیو ٍطتير‪0‬‬
‫اتماهاو‪ٍ // ...0‬هچيیو ‪ //‬ةٌ ٍیچرهی‪ٍ ،‬سگش‬

‫‪1۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ایو ىکتٌٔ ةطیار نََيری اضت کٌ ىُیطيرگان ه ضسًىُیطان ةایر ةٌ آن ةیغتس ه ةیغتس ةيگسىر ه تيَا ةٌ هاژًىانٌٍای پیسانُن ةطيرً ىکيير‪ .‬گسچٌ‬
‫دُدضساىٌ ٍم ىتایر کار کسد‪ ،‬چُن چٌ ةطا ةٌ دای ضُدنيری‪ ،‬زیان ٍم ةٌ زةان پارضی نیرضاىر‪ .‬ایو ىکتٌ ةایر ةطیار نُعکالاىٌ ةسرضی عُد‪ ،‬ه‬
‫ىیازنير دُاىرن لساهان ىطکٍای انسهزیو ه دُب چیسگی ٍيسنيراىٌ ةٌ زةان پارضی انسهزیو اضت‪.‬‬

‫‪1۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةٌرىجٍیی از گوجیوي هاژگان پارسی‬
‫دکتس انیسحطیو اکتسی عالچی‬
‫انسهز دیگس ةطیاری از کطاىی کٌ از ضسًگسایان دل دُعی ىرارىر ٍم ةٌ زةان آنرً نیگُیير کٌ زةان پارضی در یک دٌٍ لسدانیو ‪~#‬ادیس"‬
‫گسایظ آرام ه دسدپطيراىٌای را ةٌ ضُی پارضی پاک تسی در پیظ گسلتٌاضت‪ .‬ایو چیشی ىیطت کٌ کطی ةذُاٍر پطظ ةشىر‪ٍ .‬هٌ نیداىیم کٌ‬
‫تا یک دٌٍ پیظ هاژگاىی ناىير پسضهان‪ ،‬گمتهان‪ ،‬ىُعتاری ه گمتاری در زةان نا چيران کارةسدی ىراعتير ه عایر تيَا ةسدی از دانٌةرضتان‬
‫آىَا را ىُعتٌ یا ةس زةان نیراىرىر‪ .‬انا ٍم ایيک ایو هاژگان در دایگاً هاژگان تازی "نطئلٌ"‪" ،‬ةحث"‪" ،‬کتتی" ه "عماٍی" دا التادًاىر ه‬
‫کهاةیظ ٍهٌ آىَا را در نییاةير‪ .‬چيیو گسایظ رهعيی ةٌ دُدی دُد در زةان پارضی پیرا ىغرًاضت‪ .‬ةسدی از پارضی ىُیطان آگاٍاىٌ‬
‫نیکُعير هاژگان پارضی را ةٌ دای هاژگان تازی کٌ در زةان دا التادً ةٌ کار گیسىر‪ .‬از آن دایی کٌ ٍیچ ایساىی آزادًای دل دُعی از تازیان‬
‫ىرارد‪ ،‬ةسدی دانٌةرضتان دیگس ه یا دیگس کطاىی کٌ ةٌ گُىٌای ةا ىُعتو ضس ه کار دارىر ىیش آن هاژگان را تا اىرازًای ةٌ کار نیةسىر‪ .‬دُش‬
‫آٍيگی ه ىُآییيی هاژگان پارضی در ةساةس هاژگان تازی زنیيٌ را ةسای ةطیاری از ایساىیان کٌ نسدم "دُش ضلیوٌای" ٍطتير ةاز نیکير تا ةاز ٍم‬
‫ةیغتس ایو هاژگان ةٌ کالتر زةان درآیير‪ .‬اگس ةذت ةا هاژً یار عُد ه رادیُ ه تلُیشیُن ٍم آن را ةٌ کار ةسىر‪ ،‬دیگس نیتُان دم آضُدًای ةسآهردً‬
‫گمت کٌ هاژًای پارضی در زةان زىرً عرً یا دضت کم از کًُ هاژگان تازی در زةان پارضی کاٍی کاضتٌ عرًاضت‪ .‬ایيَا ٍهٌ آن چیشی اضت کٌ‬
‫آرام آرام رهی دادً ه نیدٍر ه کار را ةٌ دایی رضاىرً کٌ ةسدی از تازیگسایان ىیش ایو پارضیگسایی را ةذا ةراىير‪ .‬ةٌ ٍس رهی نا ةٌ دُةی‬
‫نیداىیم کٌ عهار هاژگان تازی ٍيُز ٍم در زةان نا ةطیار ةاالضت ه کار ضسً گسایان ةطیار دهر ه دراز‪.‬‬
‫ٍيگانی کٌ ضسًگسایی دانٌ ةٌ دضت نیگیسد‪ ،‬ةا چير دضتٌ هاژً تازی رهةسه نیعُد‪ .‬ةسدی از هاژگان دارای ةساةسٍایی زىرً در زةان ٍطتير ه ةٌ‬
‫ضادگی نیتُان تازی آىَا را کيار گزاعت ه پارضی عان را ةٌ کار ةسد‪ .‬ةسای ىهُىٌ نیتُان ةٌ دای "ضؿی" ه "نذتلك" ه "نورنٌ"‪ ،‬کُعظ ه‬
‫گُىاگُن ه پیظضذو گمت ه دل آضُدً داعت کٌ ٍس پارضی زةاىی آىَا را در نییاةر‪ .‬اگس ىُعتٌ ةلير ىتاعر ه زةاىظ دعُار ىتاعر‪ ،‬ىُیطيرً‬
‫دُاٍر تُاىطت ىُعتٌای تَی از هاژگان تازی ةیالسیير‪ .‬انا ةطیاری از ىُعتٌٍا چيیو ىیطتير ه ضسًىُیص ىاچار اضت هاژگاىی را ةٌ کار گیسد کٌ‬
‫عایر در زةان زىرً ىتاعير‪ ،‬یا کارةسدی کساىٌنير ‪~#‬نحرهد" داعتٌ ةاعير ه یا‪ ....‬ضسًىُیص ٍيگام ةسدُرد ةا ایو دضتٌ از هاژگان چٌ نیکير ه‬
‫آىَا را از کذا نیآهرد یا از کذا ةایر ةیاهرد؟ ةسای ىهُىٌ اگس دُاضت هاژگان تازی "ؼساؼ"‪" ،‬نطتوس" ه یا "نؿیو" را ةٌ کار ىگیسد‪ ،‬ةایر ةساةس‬
‫پارضی عان را از کذا ةیاةر؟‬
‫ضذو نا ٍم ایيذاضت کٌ ةطیاری از ضسًىُیطان ةا ةسگغت ةٌ گيذیيٌ کٌ در ضس دُد آنادً دارىر ةٌ ضادتو عتاةشدً هاژًای تازً دضت‬
‫نییازىر‪ .‬کهی ةا دُد نیاىریغير ه درآنیشً ‪~#‬تسکیب" تازًای نیضازىر‪ .‬ةطیار دیرً نیعُد کٌ ىٌ تيَا ٍیچ رهعيگسی ةسای ةسضادتٌٍای دُد‬
‫ةٌ دضت ىهیدٍير‪ ،‬کٌ آىَا را لَسضت ٍم ىهیکيير‪ .‬ایو زنیيٌ آعمتگی زةان ه گسیش ةطیاری از دهضتراران زةان پارضی را لساٍم نیکير‪ .‬آىان‬
‫پیُضتٌ ةا هاژگان عهارنيری رهةسه نیعُىر کٌ ایو یا آن ىُیطيرً ةٌ کار ةسدً ه ٍس کرام تا اىرازًای رضا ٍطت ه تا اىرازًای ٍم ىیطت‪ .‬ایيک‬
‫آىکٌ زةان پارضی زةان ةطیار ىیسهنيری اضت ه در دُد گيذیيٌ ضسعاری از هاژگان ىژادً پارضی دارد کٌ ضسًگسایان نیتُاىير ةطادگی آىَا را‬
‫ةکارگیسىر‪.‬‬
‫ضسًىُیطان نیتُاىير ةساةس پارضی هاژگان تازی را در ضٌ دضتٌ گيذیيٌٍا ه ةونایٌٍای ةيیادیو ةذُیير‪0‬‬

‫‪1۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫‪ -1‬لسٍيگٍا ه ىُعتٌٍای کَو پارضی‬
‫‪ -۲‬گُیظٍای زىرً پارضی ه زةانٍای ایساىی دیگس‬
‫‪ -۳‬زةانٍای ایساىی نیاىٌ ةٌ هیژً پَلُی‬
‫در دىتالٌ‪ ،‬ةٌ ةسرضی ایو ةونایٌٍا ه رهعو ضازی چگُىگی کارةسد آىَا نیپسدازیم‪.‬‬

‫فرًوگًا ه هٍصتيًای کٌن پارسی‬
‫ٍيگانی کٌ نیگُییم هاژگان تازی ةطیاری ةٌ زةان پارضی درآنرً‪ ،‬دُد پزیسلتٌایم کٌ رهزگاری هاژً تازی در زةاىهان ىتُدً یا ةطیار اىرک‬
‫ةُدًاضت‪ .‬ةٌ ٍس رهی ایو هاژگان در دهرًای ةٌ زةان راً یالتٌ ه دا دُش کسدًاضت‪ .‬پص آن پارضی کٌ از ایو دضتٌ هاژگان تَی ةُدً کذاضت؟‬
‫ىذطتیو لسٍيگٍای پارضی از ضُی پارضی زةاىان دساضان ةسای آن دضتٌ از ایساىیان کٌ در ةادتس ه دل ایسان آن رهزگار نیزیطتير ىگاعتٌ‬
‫عرً تا آىان ةا هاژگان کم کارةسد پارضی آعيا گسدىر ه ایو زةان را کٌ اىرک اىرک زةان ادب ه ىُعتارعان نیعر ةَتس دریاةير‪ .‬در ایيذا نیتُان‬
‫ةسای ىهُىٌ "لقت لسس"‪" ،‬ؼحاخ المسس" ه یا "ضسنٌ ضسیهاىی" ىام ةسد‪ .‬ایو لسٍيگٍا درةسگیسىرً هاژگان پارضی ةطیاری ٍطتير کٌ ٍم ایيک‬
‫ىیش نیتُاىغان ةکار گسلت ه ةس رضایی ه یکرضتی زةان الشهد‪ .‬کم ه ةیظ ٍهٌ هاژگان آىَا پارضی اضت ه یکی از ةَتسیو ضسچغهٌٍای ٍس ضسً‬
‫گسایی‪ .‬در ضرًٍای پص از آن ٍيگانی کٌ پارضی در ٍيرهضتان گطتسش ةطیار یالت‪ ،‬ىُیطيرگان آن دیار ٍم ةٌ لسٍيگ ىُیطی دلتطتگی‬
‫ةطیار ىغان دادىر ه ةا ةَسً گیسی از لسٍيگٍای پیغیو‪ ،‬هاژً ىانٌٍای ةشرگ تسی آلسیرىر‪ ،‬انا آىان ىیش چيران رهی دُعی ةٌ هاژگان تازی‬
‫ىغان ىرادىر ه از ایيذاضت کٌ ایو دضتٌ از لسٍيگٍا در عهار ضسچغهٌ ىذطت نیآیير‪ .‬از نیاىغان ةایر از "لسٍيگ دَاىگیسی" ه "ةسٍان‬
‫هاظؽ" ىام ةسد‪ .‬ةسٍان هاظؽ دریایی اضت از هاژگاىی کٌ ةطیاریعان ةایر از ٍم ایيک ةٌ کالتر زةان ةازگسدىر ه از ىگاً پسهاژگی ةایر ةشرگ تسیو‬
‫لسٍيگ از ایو دضت ةاعر‪ .‬در ایو هاژًىانٌ عهار ةطیاری از ایو هاژگان از ةسٍان هاظؽ" آنرًاضت ناىير‪0‬‬
‫گُاش‪ 0‬ؼمت‬
‫پالیرً‪ 0‬دالؼٌ‬
‫دژآکام‪ 0‬زاٍر‬
‫لیار‪ 0‬ؼيؿت‬
‫کام ىاکام‪ 0‬التتٌ ‪#‬در گُیظ تادیکی ٍم کارةسد دارد"‬
‫لُری‪ 0‬لعیك‬
‫پغيگ‪ 0‬دما‬
‫آیا ةَتس ىیطت ةٌ دای ضادتو درآنیشًٍایی تازً داعتٌٍای دُد را ةَتس ةطيذیم ه ٍهیو هاژگان کَو را زىرً ضازیم؟ انا از هاژگان کٌ ةگزریم‪،‬‬
‫گاٍی زىرً کسدن ةسدی از کيایٌٍا ٍم ةایطتٌ نیعُد‪ .‬ایيک ىهُىٌٍایی از آىَا در ٍهان دضتٌ از لسٍيگٍا‪:‬‬
‫رهزگزار‪ 0‬کماؼ ‪#‬فیاث القات"‬
‫ةیَُدً دُاری‪ 0‬اضساؼ ‪#‬ةسٍان هاظؽ"‬
‫دُیظ ةاز‪ 0‬لاىی لی اللٌ ‪#‬ةسٍان هاظؽ"‬
‫چیو از اةسه گغادن‪ 0‬رحم کسدن ‪#‬ةسٍان هاظؽ"‬
‫تٌ ریظ گزاعتو‪ 0‬لسیب دادن ‪#‬فیاث القات"‬
‫دگستغيٌ‪ 0‬ةطیار نغتاؽ ‪#‬ةسٍان هاظؽ"‬
‫ىَاىی گغای‪ 0‬نيذم ‪#‬لسٍيگ دَاىگیسی"‬
‫دضتٌای دیگس از هاژگان کارانر ایو لسٍيگٍا نؽررٍاضت‪ .‬ىهُىٌٍایی از آىَا‪:‬‬
‫ریُیرن‪ 0‬نؿشهل گغتو ‪#‬لسىُدضار"‬
‫پيگاعتو‪ 0‬رضم کسدن ه تُؼیك کسدن ‪#‬آىيرراج"‬
‫پيالتو‪ 0‬ةطتٌ عرن راً نذاری آب ه عیس حیُاىات ‪#‬لسىُدضار"‬
‫زاضتو‪ 0‬تُلیر کسدن ‪#‬آىيرراج"‬
‫‪۲۳‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةُعیرن‪ 0‬نالحؼٌ کسدن ‪#‬آىيرراج"‬
‫اىتازیرن‪ 0‬عسیک عرن ‪#‬لسىُدضار"‬
‫الطساىیرن‪ 0‬نيذهر کسدن ‪#‬لسىُدضار"‬
‫رهعو اضت کٌ لسٍيگ ىُیطان ةطیاری از ایو هاژگان را از ىُعتٌٍا ةسگسلتٌاىر‪ .‬انا آىان ٍسگش ىتُاىطتٌاىر ٍهٌ آىَا را گسد آهرىر‪ .‬از ایو داضت‬
‫کٌ نا ةا ةسرضی ىُعتٌٍای کَو ةٌ هاژگان پارضی ةیغتسی دضت نییاةیم از ضُی دیگس ىتایر لسانُش کسد کٌ کُعظ در پارضی ىُیطی کاری‬
‫تازً ىیطت‪ .‬ىشدیک ةٌ ٍشار ضال پیظ از ایو ةیسهىی ه پُرضیيا کُعیرىر کتابٍای داىغی دُد را تا اىرازًای ةٌ پارضی ةيُیطير‪ .‬از ایو رٍگزر‬
‫هاژًٍای پارضی ضادتٌ یا ةٌ ٍس رهی در ىُعتٌٍای دُد ةٌ کار گسلتٌاىر کٌ ٍم ایيک ىیش تا اىرازًای راٍگغای پارضی ىُیطان تُاىر ةُد‪ .‬گمتٌ‬
‫ایيکٌ پیظ از ٍس دهی آىان داىغهيری ةٌ ىام ةذارایی ةٌ ایو کار دضت یازیرً ةُدًاضت‪ .‬ایيک ىهُىٌٍایی از هاژگاىی کٌ اةُریحان ةیسهىی در‬
‫تمَیم دُد ةٌ کار ةسدً ‪:‬‬
‫دهری‪ 0‬ةُؿر‬
‫راضت پای‪ 0‬نتطاهی الطاهیو‬
‫زةسىگس‪ 0‬ؾالی اليؼس‬
‫ةطیار پَلُ‪ 0‬کحیساالضالع‬
‫ٍهتازی‪ 0‬عسکت‬
‫ضپص ره‪ 0‬تاةؽ‪ ،‬تالی‪ ،‬نولر‬
‫عکالتو‪ 0‬اعتواؽ‬
‫ىهُىٌٍایی از هاژگاىی کٌ پُرضیيا ةٌ کار گسلتٌ‪:‬‬
‫ةَسً پزیس‪ 0‬هاةل هطهت‬
‫پیُضتگی‪ 0‬اتؽال‬
‫نایٌ‪ 0‬نادً‬
‫کيا‪ 0‬لاؾل‬
‫زایظ دً‪ 0‬نُلر‬
‫ةطتياکی‪ 0‬اىذهاد‬
‫ایطتادً ةٌ دُد‪ 0‬هائم ةالزات‬
‫از کارٍای ىاؼس دطسه‪0‬‬
‫آرنیرً‪ 0‬ضاکو‬
‫ةطُدىی‪ 0‬نلهُس‬
‫زةسیرن‪ 0‬ضوُط‬
‫ضپطی‪ 0‬تادس‬
‫چسایی‪ 0‬ؾلت‬
‫ةطیاری‪ 0‬کحست‬
‫از ىُعتٌٍای الضل الریو کاعاىی‪0‬‬
‫نسدنی‪ 0‬اىطاىیت‬
‫گشارىرً‪ 0‬عارح‪ ،‬نمطس‬

‫‪۲1‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پیرایی‪ 0‬ػَُر‬
‫دُاضتاری‪ 0‬عُؽ‬
‫دان گُیا‪ 0‬ىمص ىاظوٌ‬
‫عکالتٌ‪ 0‬ىاعی عرً‬
‫ىایاةيرگی‪ 0‬ؾرم ادراک‬
‫گيذایی‪ 0‬ػسلیت‬
‫از لَسضت تمطیس کغك االضسار ه ؾرً االةسار‪:‬‬
‫ضتیَيرً‪ 0‬نتؿؽب‬
‫دش کسدن‪ 0‬تتریل کسدن‬
‫کژ پیهان‪ 0‬دائو‬
‫ىطپاضی‪ 0‬کمسان‬
‫گسدن ىَادً‪ 0‬نطسم‬
‫ٍم دیراری‪ 0‬نالهات‪ ،‬نؽاحتت‬
‫دُاٍظ گسی‪ 0‬عماؾت‬
‫ةطیاری از لسٍيگٍایی کٌ در رهزگار نا ىُعتٌاىر ٍم دارای هاژًٍای پارضی کارآنری نیةاعير‪ .‬ىهُىٌٍایی از لسٍيگ ىؼام‪:‬‬
‫آتظ داىٌ‪ 0‬آن اظاؽ ناعیو کٌ نحل آتظ کسدن اضت‪.‬‬
‫یيگی دىیا‪ 0‬آنسیکا‬
‫پادعاً گسدش ‪ /‬عاً گسدش‪ 0‬نسدن پادعاً ه ةس تذت ىغطتو دیگسی‪ .‬پاچا گسدعی در گُیظ کاةل ةٌ چم کُدتا ٍم ةٌ کار نیرهد‪.‬‬
‫پیطُدن‪ 0‬نیل کسدن‬
‫پطاپیظ‪ 0‬ىانستب‬
‫پسٍیشاىٌ‪ 0‬فزای نذؽُص ةیهار‬
‫ضال گسدش‪ 0‬هارد عرن ضال ىُ‬

‫گٍیشًای زهدى پارسی ه زةانًای ایراهی دیگر‬
‫انا پص از زیس ه ره کسدن ٍهٌ ضسچغهٌٍای یکم ٍم عایر ةسای ةسدی از هاژًٍای تازی ةساةسی ىیاةیم یا ةساةسٍایی ةیاةیم کٌ چيران رضا یا ةذا‬
‫ىتاعير‪ .‬در ایو داضت کٌ در گيخ عایگان دیگسی ةٌ رهی نا ةاز نیعُد‪ 0‬ؼرٍا گُیظ پارضی ه چيریو زةان زىرً ایساىی‪ .‬ةا ةٌ کار ةسدن‬
‫هاژًٍای گُیظٍا‪ ،‬هاژگان پساکيرً را ةٌ زةان نسکشی ةازگسداىرًایم‪ .‬ایو کار دانيٌ ةطیار گطتسدًای دارد‪ .‬نو تيَا در ایيذا ةٌ ةسدی از هاژگان‬
‫گُیظٍای دساضان ةشرگ نیپسدازم ه ةص‪ .‬ةٌ کار گسلتو هاژگان دساضان ایو دُةی را ىیش دارد کٌ زةان ایسان را ةٌ زةان ضسزنیوٍای پارضی‬
‫زةان ىشدیک نیضازد ه زنیيٌای را ةسای ٍهٌ لَهی ةیغتس لساٍم نیىهایر‪.‬‬
‫ىهُىٌٍایی از هاژگان گُیظ لسارهد ‪~#‬ناهرااليَس"‬
‫ره ه آی‪ 0‬تسدد‬
‫دم دزد‪ 0‬ىهام‪ ،‬داضُس‬
‫ایطتادً گسی‪ 0‬نواهنت‬
‫رهیاىیرن‪ 0‬حاؼل کسدن‬
‫ضساضس‪ 0‬نطتویها‬
‫‪۲۲‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫کطاىٌ‪ 0‬ؾاریتی‬
‫گمت ه گزار کسدن‪ 0‬نزاکسً کسدن‬
‫از گُیظٍای دساضان انسهز ایسان ‪:‬‬
‫دل هرس‪ 0‬حُؼلٌ‬
‫دضت هر ةاد‪ 0‬نطسؼ ‪#‬گياةاد"‬
‫چسزىذت‪ 0‬رظیل ‪#‬ةیسدير"‬
‫پیظ زادً‪ 0‬لسزىر زن‪ ،‬لسزىری کٌ زن پیظ از ازدهاج دهةارً داعتٌ ةاعر‪# .‬هساچٌ کٍُطسخ"‬
‫آتغک‪ 0‬ضمسیص ‪#‬اضتان دساضان"‬
‫ةيیم‪ 0‬ضوط ديیو ‪#‬هایو"‬
‫چسىر ه چار‪ 0‬دس ه ةحث ‪#‬نغَر"‬
‫از گُیظٍای کاةل ه ٍساتی‪:‬‬
‫ضسا‪ 0‬حیاط‬
‫دلپس‪ 0‬نعهئو ‪#‬کاةل"‬
‫ةطتٌ کار‪ 0‬نکاىیک ناعیو ‪#‬کاةل"‬
‫پیسً‪ 0‬نحالؼت ‪#‬کاةل‪ٍ ،‬سات"‬
‫ةاالةیيی‪ 0‬ىؼارت ‪#‬کاةل"‬
‫کسانير‪ 0‬نَم ‪ٍ#‬سات"‬
‫هرضُریرن‪ 0‬نيکس عرن ‪ٍ#‬سات"‬
‫ةایر داىطت کٌ ةاز ٍم ایو تيَا هاژًٍا ىیطتير کٌ کارضازىر‪ ،‬در نیان گشارًٍا ٍم نیتُان ةٌ ىهُىٌٍایی از ةساةسٍایی در ةساةس هاژًٍای تازی دضت‬
‫یالت‪ .‬گشارًٍایی کٌ در گُیظ تادیکی کارةسد دارىر‪0‬‬
‫زناىٌ ضازی کسدن‪ 0‬ةا عسایط ضازش کسدن‬
‫از دل راضتی‪ 0‬از ؼهیم دل‬
‫دضت کالتو‪ 0‬ةٌ چیشی ددالت کسدن‬
‫ةا دل ضمیر‪ 0‬ةا ىیت دالػ‬
‫گُش رس کسدن‪ 0‬داظسىغان کسدن‬
‫دضت رضا داعتو‪ 0‬انکاىیات نادی داعتو‬
‫ةٌ دضت درآهردن‪ 0‬ؼاحب عرن‬

‫زةانًای ایراهی میاهي ه ةي هیژى پٌلٍی‬
‫انا ایو ٍم ةص ىذُاٍر ةُد‪ .‬ةٌ هیژً در زنیيٌ هاژگان دلتسی ةاز ٍم کار ىالسدانیرً دُاٍر ناىر‪ .‬پَلُی‪ ،‬ةشرگ تسیو زةان ایساىی نیاىٌ ٍم ةسای‬
‫نا گمتيیٍای ةطیار دارد‪ .‬ىهُىٌٍایی از آىَا‪:‬‬
‫پشاهش‪ 0‬ةلُغ‬
‫کارتاران‪ 0‬ؾانالن دهلتی‬
‫گتظ‪ 0‬داؼیت‬
‫ةی ةَس‪ 0‬نحسهم‬
‫‪۲۳‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫چاعظ‪ 0‬نُؾؼٌ‬
‫آلسیتاری‪ 0‬هررت دالهٌ‬
‫اضتُر‪ 0‬هیم‬
‫از ٍهٌ ایو ضسچغهٌٍا کٌ ةگزریم‪ٍ ،‬طتير هاژگاىی کٌ ةاز ٍم ةساةسی ةسایغان پیرا ىهیعُد‪ .‬رهعو اضت کٌ آن دضتٌ از هاژگاىی کٌ ةٌ‬
‫پریرًٍای تازً ةسنیگسدىر‪ ،‬در ضسچغهٌٍای کَو ةساةسی ىرارىر ه از ةسرضی گُیظٍا ىیش ىهیتُان ةٌ ةسآیيری رضیر‪ .‬ةسای ىهُىٌ ةساةسٍای‬
‫رادیُلُژی ه اهتؽاد ه تلُیشیُن را ىهیتُان در ضسچغهٌٍای یاد عرً یالت‪ .‬نگس ةازیالت ةسدی از آىَا کٌ پیغتس در گُیظ تادیکی ةساةس‬
‫ىَادًٍایی یالتٌاىر‪ .‬در ایيذا ایو لسٍيگطتان اضت کٌ ةایر دضت ةٌ کار عُد‪ ،‬انا ةَتس اضت کٌ ىُیطيرگان ٍم چغم ةساً لسٍيگطتان ىيغطتٌ‬
‫دُد ةٌ ضادتو درآنیشًٍا یا ةسرضی هاژگاىی کٌ پیغتس تادیکان ضادتٌاىر‪ ،‬ةپسدازىر‪.‬‬

‫ةرآیود‬
‫ضسً گسایان ةیغتس کُعیرًاىر ةا ةَسً گیسی از ىیسهی پيراعت دُد هاژًٍای پارضی تازًای ةطازىر‪ .‬انا ىذطت ةایر ةٌ داعتٌٍا ىگاً درضت تسی‬
‫الکير ه ىُعتٌٍای کَو ه گُیظٍا ه پارضی نیاىٌ را درضت تس پژهٍیر ه ضپص ةٌ ضادتو هاژً پسدادت‪ .‬ضسً گسا ةایر پیُضتٌ در ةازیالت‬
‫هاژگان پارضی کُعا ةهاىر‪.‬‬

‫‪۲۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫آیینمود همٍدن پذیرش هاژگان ةیگاهي‬
‫دکتس نحطو عانلُ‬

‫ةسگسلتٌ از ضسآفاز ىطک «هاژًٍا ی لارضی»‪ ،‬ةا اىرکی هیسایظ‬
‫ٍیچ زةاىی را پاک ه پالُدً ىهیتُان یالت‪ ،‬زیسا در دَان کيُىی‪ ،‬گسهًٍای گُىاگُن نسدم‪ ،‬ةٌیکریگس ىیاز دارىر ه در پیِ ىیاز‪ ،‬ةازار داد‬
‫ه ضتر گسم نیعُد ه در ایو گیسهدار اىتٍُی هاژً از دایگاً ه زادگاً ىذطتیو داةٌدا نیگسدد ه از ضسزنیيی ةٌ ضسزنیوِ دیگس‬
‫نیرهد‪ .‬در عيادت ایو ىیاز‪ ،‬ضذو از کغُرٍای پیغسلتٌ ه ىاپیغسلتٌ ىیطت‪ ،‬ضذو از کغغی اضت کٌ نسدم دَان‪ ،‬کٌهنٌ‪ ،‬تُاىا ه‬
‫ىاتُان‪ ،‬ةشرگ ه کُچک ةٌ یکریگس دارىر ه ىاگشیسىر کٌ پای دهضتی پیظ ىَير ه دضت دهضتی ةمغارىر‪ .‬ةریو رهی ٍهچيان کٌ ىیاز‬
‫نسدم دَان ةٌ دهضتیٍا ةٌ نسز ةیىیازی ىهیرضر‪ ،‬داد ه ضتر هاژگان ٍم ةٌ نسز پایان ىشدیک ىهیعُد‪.‬‬
‫ىٌتيَا در نیان زةانٍای پیظرلتٌی دَان‪ ،‬کٌ در نیان زةانٍای آفازیو ٍم زةاىی ىهیتُان یالت کٌ دضتىذُردً ه ضَسً ةاعر‪،‬‬
‫هلی اىررعرن هاژگان ةیگاىٌ ةٌ زةان ةایر نسزی داعتٌ ةاعر ه ٍيذارنير ه آییونير ةاعر‪ .‬ىتایر ایيگُىٌ ةاعر کٌ ٍس هاژً ةیگاىٌای‬
‫ةطادگی ةٌ زةان راً یاةر‪ .‬اىررآنرن ةطیاری از هاژگان ةیگاىٌ ةٌ زةان ىیازیو ىتُدً ه ةطیاری از ایو هاژگان ةساةسٍای دردُر ه‬
‫گسانضيگی در زةان دارىر‪ .‬تيَا ه تيَا زناىی نیتُان ه ةایر یک هاژً ةیگاىٌ را ةٌ زةان راً داد کٌ در زةان ةساةس ه ٍهتسازی ىراعتٌ‬
‫ةاعر ه ٍهچيیو راً ةسا ضادتو ةساةسی دردُر ه عایغتٌ ةسای آن ةطتٌ ةاعر‪.‬‬
‫رهزاىٌ چيریو ةار هاژًٍای ةیگاىٌی نؿاهن‪ ،‬ةُلتو ه ىغسیٌ‪ ،‬تش ه رضالٌ‪ ،‬دیپلم ه تؽرین‪ ،‬پارتی ه ضیالت‪ ،‬نارک ه ؾالنت‪ ،‬نسضی ه‬
‫نتغکسم ةٌ زةان ایساىیان نیآیر ه دًٍا ةار ىُعتٌ نیعُد‪ .‬نگس ایو هاژگان ةساةسٍایی چُن دضتیار‪ ،‬پژهٍظىانٌ یا گاًىانٌ‪ ،‬پایانىانٌ‪،‬‬
‫گُاٍیىانٌ‪ ،‬نیَهاىی‪ ،‬ىغاىٌ‪ ،‬ضپاسگشارم‪ ،‬ىرارد؟ هاژًٍای آتلیٌ‪ ،‬اضتُدیُ‪ ،‬اىطتیتُ‪ ،‬ةُتیک‪ ،‬دراگ اضتُر‪ ،‬کلیيیک‪ ،‬گالسی‪ٍ ،‬تل‪،‬‬
‫چير درضر از ىام ضازنانٍا‪ ،‬لسهعگاًٍا ه ىهایغگاًٍای کغُر را درةسنیگیسد‪ .‬نگس ایو هاژًٍا ةساةسٍایی چُن ىگارداىٌ ه ٍيسکرً‪،‬‬
‫کارگاً ه ٍيسگاً‪ ،‬اىذهو ه ضازنان‪ ،‬لسهشگاً‪ ،‬دارهداىٌ‪ ،‬درنانگاً‪ ،‬ضسضسا ه ىهایظگاً‪ ،‬نَهانضسا ىرارد کٌ گسهٍی ةسای ىامگزاری‬
‫ضساغ هاژًٍای لسىگی نیرهىر؟ نگس ةٌ دای هاژًٍای اةذری ‪#‬ا ب ج د" کٌ ةسای عهارًگزاری ةکار نیرهىر ةساةس پارضی ‪#‬ا ب پ ت"‬
‫ىرارىر کٌ گسد عیًُی ؾتسی ه ؾسةی نیگسدىر؟ در ىُعتٌٍا ه گمتٌٍای ضسآنران ه ةليرپایگان‪ ،‬ىُیطيرگان ه ضسایيرگان کغُر‬
‫چير درضر هاژًی ةیگاىٌ ةٌ چغم نیدُرد؟ نگس ةیظتس ایو هاژًٍا ةساةس پارضی ىرارد کٌ ایيان دضت ةس دانو هاژًٍای ةیگاىٌ‬
‫نیزىير؟ اگس دریالت هاژگان ةیگاىٌ از رهعی آییونير ه ٍيذارنير پیسهی نیکسد‪ٍ ،‬سگش ةٌ ایيذا ىهیرضیریم‪ .‬ةطیاری از ایو‬
‫ىاٍيذارنيریٍا از ایو رهضت کٌ ایورهزٍا پارضیگُیان ةٌ ارزش‪ ،‬تُاىهيری ه زةان پارضی کهتس آگاً ٍطتير ه آىسا آىچيان کٌ ةایر‬
‫ارج ىهیىَر ه ةشرگ ىهیدارىر‪ .‬در ایورهزگار پارضیگُیان در ةسدُرد ةا یک هاژً ةیگاىٌ ةذای آىکٌ اىرکی ةٌ یاد دُد لغار آهردً تا‬
‫ةساةس پارضی آىسا ةیادآهرىر‪ ،‬راً ضادًتس را ةسنیگشیيير ه ةی آىکٌ ٍیچ رىذغی ةٌ دُد دٍير‪ ،‬ةطادگی هاژً ةیگاىٌ را ةکار نیةسىر‪.‬‬
‫ةیرهدرةایطتی ةایر پزیسلت کٌ اىریغٌی «ىاچیشعهاری زةان» اىگیشًی ایو گسایظٍاضت ه تا ایو اىریغٌٍا‪ ،‬ةٌ ٍس گُىٌ ه ةسای ٍس‬

‫‪۲۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫آرنان‪ ،‬در پارًای از نقشٍا رديٌگس اضت هیسایظ ه آرایظ زةان پارضی‪ ،‬ىٌتيَا ةٌدرضتی اىذام ىهیپزیسد ةلکٌ دضتدُش کارعکيی‬
‫نیعُد‪.‬‬
‫ةریو رهی‪ ،‬در گام ىذطت‪ ،‬ةایر ارزش زةان پارضی را در پاضراری لسٍيگ ه ٍهتطتگی نسدم ایسان عکُلان کسد تا آىان کٌ تیغٌ ةس‬
‫ریغٌی زةان نیزىير از پیآنر کار دُیظ آگاً عُىر ه داىطتٌ ه ىراىطتٌ زةان لارضی را گسلتار هاژًٍای ةیگاىٌ ىکيير‪.‬‬
‫در گام دهم‪ ،‬ةایر هیسایظ ه آرایظ زةان را از راً آنُزش پیگیس ه گطتسدً دىتال کسد ه در ایو راً از ىُیطيرگان‪ ،‬ضسایيرگان‪،‬‬
‫رهزىانٌٍا‪ ،‬رضاىٌٍای دیراری ه عيیراری یاری گسلت ه زنیيٌی ٍمکاری ٍهگاىی را لساٍم کسد‪.‬‬
‫ه در گام ضُم ةایر رهىر پزیسش هاژگان ةیگاىٌ را ٍيذارنير ه آییونير ىهُد‪ .‬ةریوضان کٌ در رهیارهیی ةا یک هاژً ةیگاىٌ‪ ،‬ىذطت‬
‫ةایر دیر کٌ آیا ةساةس ه ٍهطيگ دردُر ه عایاىی در زةان دارد ه یا ىٌ؟ اگس ةساةسی ةسای آن ىتُد‪ ،‬ةایر دیر کٌ آیا نیتُان از تُاىهيری‬
‫ةاالی زةان پارضی ةسای هاژً ضازی ه ةساةسضازی ةسای آن ةَسً ةسد ه یا ىٌ؟ اگس ةاز ٍم ةساةسیاةی ه ةساةسضازی ةسای آن هاژً عرىی ىتُد‪،‬‬
‫آىگاً نیتُان پایِظنيراىٌ ه پسهاگسایاىٌ‪ ،‬تيَا اگس ةٌ ةالتار آٍيگیو ه ضاناىٌٍای دضتُری‪ ،‬ضادتاری ه گسداىغی‪ ~#‬ؼسلی" زةان‬
‫آضیتی ىسضر‪ ،‬آن هاژً را پزیسلت‪.‬‬
‫زیان ه آضیب هاژًٍای ةیگاىٌ یا هانُاژًٍا ةُیژً در ایو رهزگار کٌ رهزگار گطتسش ه کارایی پسگشاؼ ه ةيرگطل رضاىٌٍاضت‪ ،‬ضر‬
‫چيران عرًاضت‪ .‬ةگُىٌای کٌ ةیغتسیو زیان در کهتسیو زنان ةٌ زةان نیتُاىر رضیر‪ .‬از آن اضت کٌ ایساىیان ه پارضیزةاىان ایو‬
‫رهزگار‪ ،‬گساىتسیو ه دعُارتسیو کُعظ ه تکاپُی را در پاضراری از زةان ىیاکاىی کٌ ةطتس لسٍيگ ه ادب ه اىریغٌ ه عَسآییيی ایساىی‬
‫اضت‪ ،‬پیغارهی دارىر ه اگس در ایو کُعظ ةشرگ ه تاریذی ىطتًُ ه پایرار ه کارآنر ىتاعير‪ ،‬ةیم آن نیرهد کٌ ایو زةان عگسؼ ه‬
‫ةیٍهاىير ةٌ دانُعی ه لسانُعی ةگسایر‪ .‬در آن زنان اضت کٌ یکی از ةشرگتسیو ه دریـاىگیشتسیو ىگُنةذتیٍای لسٍيگی دَان‬
‫رخ دُاٍر داد‪ .‬دُعتذتاىٌ از آن رهی کٌ ٍسدای زٍس ٍطت‪ ،‬پادزٍسی ىیش نیةایر ةُد‪ ،‬نا ایساىیان اىر اىرک ةس آن ضسالتادًایم کٌ‬
‫ةٌ زةان ىیاکاىی دُیظ ةیيریغیم ه ةکُعیم کٌ کهس ةٌ یاری آن ةسةيریم‪.1‬‬
‫ةا آنچٌ کٌ گمتٌ عر ةایر پزیسلت کٌ پاالیظ زةان پارضی یک ىیاز لسٍيگی اضت‪ ،‬ه ةایر ةٌ یک ديتظ ٍهٌگیس دگسیرً عُد‪.‬‬

‫‪ -1‬ایو ةير‪ ،‬از گمتار ایو ةير از گمتار اضتاد نیسدالل الریو کشازی ةسگسلتٌ عرًاضت‪.‬‬

‫‪۲۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پاسخ ةي ةرخی خُردىًا ةي سرىگرایی‬
‫یکی از دُسدًٍایی کٌ ةا پاالیظ زةان پارضی ه ضسًگسایی گسلتٌ نیعُد ایو اضت کٌ‪« 0‬زةان اةشار عکُلایی اىریغٌ ه نایٌی‬
‫ىهُداری اىتاعتٌٍای نقش اضت ه ٍس الشاری کٌ اىریغٌ را ةغکمر ه نقش را ىهایان ضازد در دُر ارزش اضت‪ .‬نسدم اةشاری نیدُاٍير‬
‫کٌ نقش دُیظ را ةغکالير ه درهن دل دُد را ةسگُیير‪ ،‬درةارًی ضادتهان ایو اةشار ضذو ىتایر گمت ةلکٌ ةایر ةران اةشار ضذو‬
‫راىر»‪ .‬ایو رای ه پيرار را ىهیتُان درضت اىگاعت ه درةطت پزیسلت‪ ،‬زیسا ضذو ٍس چٌ ضادًتس‪ ،‬دلىغیوتس‪ ،‬رضاتس ةاعر اىریغٌ را‬
‫رهعوتس ه ضُدنيرتس عکُلان نیکير‪ .‬یک لساز ةیطت هاژًای کٌ دً هاژًی آن تازی‪ ،‬تسکی ه لسىگی اضت ه دردُر دریالت ٍهٌی‬
‫نسدم ىیطت چگُىٌ نیتُاىر ضذو رضا ه دلىغیو ةاعر؟ نگس ىٌ آىطت کٌ ضذو ةایر درهن نقش را ةغکالر ه اىریغٌ را ةغکمر هلی‬
‫ٍيگانی کٌ تُدًی نسدم هاژًٍای گمتاری یا ىُعتاری را درىیاةير چگُىٌ نیتُاىير از اىریغٌی گُیيرً ه ىُیطيرً ضس در ةیاهرىر؟‬
‫اگس ةٌ «زةان» تيَا ىام «اةشار عکُلایی اىریغٌ» دادً عُد ایو گمتار پیظ نیآیر کٌ از راًٍای دیگس ٍم نیتُان اىریغٌ را عکُلا‬
‫کسد هلی ةایر دیر ژرلای آن یکضان ه ةَسًی آن یکىُادت اضت‪ ،‬ةسای ىهُىٌ‪ 0‬رلتار «کس ه گيگان» را درىگسیر کٌ ةا تکان دادن ضس‬
‫ه دضت دُاضت دُد را ةازنیگُیير هلی ٍیچ یک از ایو ده کار زةان را ىهیکير‪ .‬در نیان نسدان داىظ ه کغُرداری آىانکٌ‬
‫دلىغیو ه گیسا ضذو نیگُیير ه ضادً ه رضا نیىُیطير کامیابتسىر‪ .‬از ایو رهی‪ ،‬ةایر ةس آنچٌ نیگُیير‪« 0‬زةان اةشار عکُلایی‬
‫اىریغٌ اضت» ایو لساز ىیش الشهدً عُد‪ 0‬زةان اةشار عکُلایی اىریغٌ اضت کٌ ةا دریالت ٍهگاىی ٍمراً ةاعر ه ةٌ ضادگی‪ ،‬اىریغٌٍا را‬
‫ةغکمر ه ةٌ آضاىی نیان گُیيرً ه عيُىرً‪ ،‬ىُیطيرً ه دُاىيرً پیُىر ةس پا ضازد‪ .‬اگس چيیو اضت‪ ،‬ةایر پزیسلت کٌ ةا ایو ٍهٌ‬
‫هاژًٍای رىگارىگ لسىگی کٌ ٍس رهز ةار زةان پارضی نیعُد‪ ،‬ایو زةان‪ ،‬ىٌ نیتُاىر اىریغٌٍا را ةٌضادگی عکُلا کير ه ىٌ تُاىایی آن‬
‫را دارد کٌ نیان گُیيرً ه عيُىرً‪ ،‬ىُیطيرً ه دُاىيرً ةٌ آضاىی پیُىر ةسپاضازد‪.۲‬‬
‫از دیگس دُسدًٍایی کٌ ةس زدهدن هاژًٍای ةیگاىٌ‪ ،‬ةُیژً هاژًٍای تازی از زةان پارضی گسلتٌ نیعُد ایو اضت کٌ ایو هاژًٍا زةان‬
‫پارضی را ىیسهنير کسدً اىر ه ىتایر ةٌ آنٍا دضت زد کٌ از تُاىایی ه رضایی زةان کاضتٌ دُاٍر عر‪ .‬ایو رای ه پيرار را ىیش ىهیتُان‬
‫درضت اىگاعت پزیسلت ‪ .‬گيذیيٌ هاژگان پارضی آن اىرازً پسةار ه پسنایٌ اضت کٌ ىیاز چيراىی ةٌ دریالت هانُاژً ىرارد‪ .‬از دیگس ضُی‬
‫اگس ٍم ىتُان در گيذیيٌ هاژگان پارضی ةساةسی دردُر ةسای هاژگان انسهزیو ه هاژگان درپیُضتٌ ةا لوآهریٍای ىُیو یالت‪ ،‬ةطادگی‬
‫نیتُان از دضتگاً تُاىهير هاژًضازی زةان پارضی ةَسً دطت‪ .‬کطاىی کٌ ایيگُىٌ ضسًگسایی را ىکٍُظ نیکيير‪ ،‬تُاىایی زةان‬
‫پارضی را ىاچیش نیعهارىر ه ةا داهری ىادرضت از ارزش آن نیکاٍير ه ةس هاژًٍای ةیگاىٌ ارج نیىَير‪ .‬ایيان ىهیداىير کٌ در زةان‬
‫پارضی ةا پصهىرٍا ه پیظهىرٍا ه ةا درٍمکسدن هاژًٍا ‪ٍ#‬مکسد"‪ ،‬نیتُان ضرٍا هاژًی ىاب ه زیتا ضادت‪ .‬دضتگاً هاژًضازی زةان‬

‫‪ -۲‬ایو ةير از گمتار دکتس نحطو عانلُ ةسگسلتٌ عرً اضت‪.‬‬

‫‪۲۴‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫پارضی آىچيان تُاىا ه ىیسهنير اضت کٌ ةیدرىگ ه دهدلی نیتُان گمت ةسای ٍس هاژً ةیگاىٌای نیتُان ةساةسی دردُر ه عایطتٌ‬
‫ضادت‪.‬‬
‫از دیگس ضُی‪ ،‬گسهٍی ةس ایو ةاهرىر کٌ آىچيان هاژًٍای ةیگاىٌ ه ةٌ هیژً تازی‪ ،‬ردت ه دانٌ پارضی پُعیرًاىر ه پارضی عرًاىر کٌ‬
‫دیگس نی تُان آىَا را پارضی اىگاعت ه ىتایر آىَا را از زةان راىر چُن در تار ه پُد زةان تيیرً عرً اىر ه زدهدن آىَا گطتسً ه دانيٌ‬
‫کارةسد هاژگان را نیکاٍر‪ .‬اگس ةا ىگاٍی ژرلکاهاىٌ ةيگسیم دُاٍیم یالت کٌ ةیغتس ایو هاژگان ةیگاىٌ از ٍمضسعت ةا ضُدگی ه‬
‫ضادگی پیساضتگی زةان پارضی ىیطتير‪ .‬دیگس زةانٍای دَان کٌ ةا پارضی ةٌ گُىٌای ةسدُرد داعتٌاىر ه دارىر‪ ،‬ةا ایو زةان پیغسلتٌ‬
‫ه پُیا ٍهسهزگار ىهیتُاىير ةُد ه ٍيُر در دهرًٍا ه رهزگاراىی از دیر تاریخپُیایی ه دگسگغت زةانٍا ةطس نیةسىر کٌ زةان پارضی‬
‫دیسی اضت از آىَا لساگزعتٌاضت‪ .‬ةسای ىهُىٌ هاژًٍای دیسیيٌای ٍهچُن «دُرىٌَ»‪« ،‬آژیدٍَاکا» ه «اَىگسًنَئیيیُ» ةٌ پایان پُیٌ‬
‫دُیظ ةٌ ضُی ضُدگی ه ضادگی رضیرًاىر ه ةٌ ریذت ه ضادتار آهایی لسدانیو دُد کٌ «لس»‪« ،‬اژدر» ه «ریهَو» اضت رضیرًاىر‪.‬‬
‫انا هاژگان ةیگاىٌای کٌ ةٌ پارضی اىررعرًاىر ٍيُز آن درازآٍيگی‪ ،‬درعتی ه دعُاری دُد را دارىر ه ٍيُز ةطیار ناىرً اضت تا ةٌ‬
‫لسگغتگی زةان پارضی ةسضير‪.‬‬
‫گسهٍی ٍهارً ةس ایو اىریغٌاىر کٌ زةان ضؿری ه حالغ ‪ ...‬ىاةُد نیعُد ه پیُىر اضتُار نسدم ةا ضذوضسایان ادب ایسان از نیان‬
‫نیرهد ه ٍهٌ نسدم ةا گُیيرگان دُد ةیگاىٌ نیعُىر‪ .‬هاىگَی چسا ةایر زةان ضؿری ه حالغ ‪ ...‬از نیان ةسهد؟ دایگشیو کسدن‬
‫نغتی هاژًی تازی‪ ،‬چٌ آضیتی ةٌ زةان حالغ ه ضؿری نیزىر؟ نگس ٍهٌی نسدم نیتُاىير ةٌ ٍهٌی هاژًٍای ةٌ کارةسدً عرًی‬
‫حالغ ه ضؿری پیةتسدىر ه چم آنٍا را ةغياضير؟ اگس در ةساةس هاژًٍای ضيگیو ه ىاةٌٍيذار تازی‪ ،‬هاژًٍای پارضی ةسگشدیرً عُد ه‬
‫ىُعتٌ عُىر‪ ،‬حالغ ه ضؿری از نیان نیرهىر؟ ایيان ةا ديگ الشار ایو کٌ حالغ ه ضؿری آضیب نیةیيير‪ ،‬دلُی ٍس گُىٌ‬
‫تازیزدایی را نیگیسىر ه ٍسگش ةٌ ایو کٌ زةان لسدهضی تُضی چٌ نیعُد‪ ،‬ىهیاىریغير‪.‬‬
‫ه در پایان آىکٌ‪ ،‬ةسدی ةس ایو گهان اىر کٌ هاژًٍای تازی‪ ،‬هاژًٍای زةان دیو اضت ه ةایر ةس آىَا ارج ىَاد ه یا آىکٌ نیان «دیو» ه‬
‫«هاژً» پیُىری ىاگططتيی ةس پا اضت‪ .‬ایو گسهً نیگُیير اگس ةٌ دای «ةطماللٌ السحهو السحیم»‪« ،‬ةٌىطتؿیو» ه «ةؿُن اللٌ» گمتٌ‬
‫عُد «ةٌىام درای ةذغيرًدی نَسةان»‪« ،‬درایا ةٌ یاری تُ» ه «درایا ةٌ انیر تُ» درای ةشرگ راز ه ىیاز ةيرًاش را ىهیعيُد ه ةٌ‬
‫ضُی هی ىگسش ىهیکير‪ .‬ایو پيرار درضت ىیطت‪« ،‬دیو» ةا «هاژً» پیُىری ىرارد ه آنچٌ ةران پیُضتٌ اضت «دل» اضت‪ ،‬دیو در‬
‫کيار «دل» نیىغیير ه آرانظ درهن ه پاکی ضسعت نیةذغر‪ .‬درا ه پیهتس را ةایر ةا «دل» دُاىر ىٌ زةان‪ ،‬ةریو رهی «هاژًی دل»‬
‫ةسای ٍهٌی نسدم گیتی یکضان اضت ه یک ریغٌ دارد‪ .‬در گزعتٌ‪ ،‬ةیظتس لسزىران ایسان را ةا هاژًٍایی ناىير ةَاالریو‪ ،‬ضساجالریو‪،‬‬
‫عهصالریو‪ ،‬هُامالریو‪ ،‬ىؼامالریو‪ ،‬ردبؾلی‪ ،‬رنضانؾلی‪ ،‬عؿتانؾلی‪ ،‬فالمؾلی ه ‪ ...‬نیىانیرىر ه انسهز هاژًٍایی چُن لسانسز‪،‬‬
‫لسیتسز‪ ،‬لسٍاد‪ ،‬کانسان‪ ،‬کاهً‪ ،‬کیارش ه ‪ ...‬دای آن را گسلتٌ اضت‪ .‬ىٌ آن «هُامالریو» ةسای دیو اضتُاری نیآهرد ه ىٌ ایو «لسانسز»‬
‫دیو را ةٌ نسز ةی دیيی نیرضاىر‪ ،‬ىٌ در آن ٍيگام کٌ از هاژً ةُی دیو نیآنر دیو از ضالُضی ه چاپلُضی ةس کيار ةُد ه ىٌ اکيُن‬
‫کٌ‪ ،‬ةگمتٌی کَيٌپسضتان‪ ،‬پیُىر هاژً ه دیو از ٍم گططتٌ اضت‪ .‬ةریو رهی «هاژً» ىٌ دیوآهر اضت ىٌ دیوةَس‪ ،‬ىٌ ةیدرا را ةٌ درا‬
‫نیرضاىر ه ىٌ ةادرا را از درا درا نیکير‪ ،‬ىٌ درهىی را رهعو نیکير ه ىٌ دلی را ةٌ تاریکی نیکغاىر‪ .‬ىغاىٌای اضت کٌ عياضای‬
‫ةسهن اضت ه ةا درهن پیُىری ىرارد‪.۳‬‬

‫‪ -۳‬ایو ةير از گمتار دکتس نحطو عانلُ ةسگسلتٌ عرً اضت‪.‬‬

‫‪۲۵‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫ةنمایيًا‬
‫ةسای لساٍم آهری ایو هاژًىانٌ الشهن ةس هاژًىانٌ ٍای پارضی چُن لسٍيگ نؿیو‪ ،‬لسٍيگ دٍذرا‪ ،‬ةسٍان هاظؽ‪ ،‬لسٍيگ آىيرراج‪ ،‬از ىطکٍای زیس ىیش ةَسً ةسدً‬
‫عرًاضت‪:‬‬

‫‪ ‬تَهُرس داللی؛ لسٍيگ پایٌ ةٌ پارضی ضسً‪ ،‬اىتغارات اةو ضیيا‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۴‬‬
‫‪ ‬لیال داللی؛ لسٍيگ داللی ‪#‬هیساضت لسٍيگ پایٌ"‪ ،‬ىغس ادتسان‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۶‬‬
‫‪ ‬احهر کطسهی؛ هاژً ىانٌ پارضی پاک‪ ،‬چاپ ةاٍهاد آزادگان ه عسکت ضَانی چاپاک‪ ،‬تَسان ‪.1۳۲۳‬‬
‫‪ ‬نحطو عانلُ؛ هاژً ٍای لارضی‪ ،‬اىتغارات پریرً‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۴‬‬
‫‪ ‬ضیا الریو ٍادسی؛ لسٍيگ ةیطتٍشار‪ ،‬ىغس ةٌ آلسیو‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۶‬‬
‫‪ ‬نَساىگیش لسنیو؛ هاژً ىانٌ کُچک زةان پارضی‪ ،‬اىتغارات لسٍيگ ایسان‪ ،‬پاریص ‪.1۳۵۶‬‬
‫‪ ‬اةُلواضم پستُ؛ هاژًیاب‪ 0‬لسٍيگ ةساةسٍای پارضی هاژگان ةیگاىٌ‪ ،‬اىتغارات اضاظیس‪ ،‬تَسان‪.1۳۴۴‬‬
‫‪ ‬لسیرً رازی؛ لسٍيگ هاژً ٍای لارضی ضسً‪ ،‬ىغس نسکش‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۶‬‬
‫‪ ‬ج داىغیار‪ ،‬لسٍيگىانٌ ی پارضی آریا‪ ،‬اىتغارات لسٍيگ نسدم‪ ،‬اؼمَان ‪.1۳۵۶‬‬
‫‪ ‬نؽعمی پاعيگ‪ ،‬لسٍيگ پارضی پاعيگ ‪#‬ریغٌیاةی هاژگان پارضی"‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵1‬‬
‫‪ ‬انیسحطیو اکتسی عالچی؛ هاژًىانۀ ىالسدام ضسً ةس پایۀ زةان پَلُی‪ ،‬هاژًىانٌ ضسً ةسگسلتٌ از نورنٌ دٍذرا‪ ،‬لسٍيگ‬
‫ىالسدام پارضی ضسً ةس پایٌ ةسٍان هاظؽ‪.‬‬
‫‪ ‬انیسحطیو اکتسی عالچی؛ ‪ ،‬لسٍيگ گُیغی دساضان ةشرگ‪ ،‬ىغس نسکش‪ ،‬تَسان‪.1۳۴۳ ،‬‬
‫‪ ‬ةَسام لسًهعی ‪ ،‬لسٍيگ زةان پَلُی‪ ،‬اىتغارات داىغگاً تَسان‪.1۳۵۵ ،‬‬
‫‪ ‬د‪.‬ن‪ .‬نکيشی‪ ،‬ةسگسدان نَغیر نیسلذسائی‪ ،‬لسٍيگ زةان پَلُی‪ ،‬پژهٍغگاً ؾلُم اىطاىی‪ ،‬تَسان‪.1۳۴۲ ،‬‬
‫‪ ‬نحهر حطیو اةو دسؼ تتسیشی‪ ،‬ةسٍان هاظؽ‪ ،‬ةٌ کُعظ دکتس نحهر نؿیو‪ ،‬انیسکتیس‪ ،‬تَسان‪.1۳۶۲ ،‬‬
‫‪ ‬نيؽُر جسهت‪ ، ،‬لسٍيگ کيایات‪ ،‬انیسکتیس‪ ،‬تَسان‪. 1۳۶۴ ،‬‬
‫‪ ‬لَسضت تمطیس کغك االضسار ه ؾرً االةسار‪ ،‬نؿسهؼ ةٌ تمطیس دُادٌ ؾترالسً اىؽاری‪ ،‬ةٌ کُعظ نحهر دُاد عسیؿت‪،‬‬
‫انیسکتیس‪ ،‬تَسان‪. 1۳۶۳ ،‬‬
‫‪ ‬ضیر نحهر ؾلی داؾی االضالم ‪ ،‬لسٍيگ ىؼام‪ ،‬داىظ‪ ،‬تَسان‪. 1۳۶۴ ،‬‬
‫‪ ‬م لاضل اؼ‪ ،‬لسٍيگ ؾتارًٍای ریذتٌ زةان تادیک‪ ،‬آکادنی لوٍای پی ضی ضی تادیکطتان‪ ،‬ایيطتیتُت زةان ه ادةیات‬
‫ةٌ ىام رهدکی‪ ،‬ىغسیات دهلتی تادیکطتان‪ ،‬دهعيتٌ‪. 1۶۳۶ ،‬‬
‫‪ ‬نحهردان عکُری‪ ،‬هالدیهیس کاپساىك‪ ،‬رحیم ٍاعم ه ىاؼسدان نؿؽُنی‪ ،‬ةسگسدان ‪ 0‬نحطو عذاؾی‪ ،‬لسٍيگ هاژگان‬
‫لارضی تادیکی‪ ،‬اىتغارات لسٍيگ نؿاؼس‪ ،‬تَسان ‪.1۳۵۵‬‬

‫‪۲۶‬‬

‫هاژًىانٌ پارضی ضسً‬

‫فٌرست کٍتاًٍارىًا‬
‫در ایو هاژًىانٌ گاٍی کُتاٍُارًٍایی ةسای رهعوضازی ةیغتس هاژگان ةکار رلتٌ اضت‪.‬‬

‫به ‪ :‬هاژگاىی کٌ از ةسٍان هاظؽ گسلتٌ عرًاىر ه در ةسٍان هاظؽ لساىهُدً عرًاىر‪.‬‬

‫ڀ ‪ :‬هاژگاىی کٌ پُرضیيا‪ ،‬دُرزداىی ‪#‬عاگسد اه"‪ ،‬ةیسهىی‪ ،‬دیام ه دیگس داىغهيران‬
‫ایساىی در ىُعتٌٍای پارضی دُد ةکارةسدًاىر ه گُیای هاژگاىی اضت کٌ در آن دهران‬
‫کارةسد داعتٌ ه گُیا از ىُعتٌٍای کَو ایساىی گسلتٌعرً اىر‪.‬‬
‫پي ‪ :‬هاژگاىی کٌ از زةان پَلُی گسلتٌ عرًاىر ه آهایظ انسهزیو آىَا ةازضازی عرًاضت‪.‬‬

‫دى ‪ :‬هاژگاىی کٌ از لسٍيگ دٍذرا گسلتٌ عرًاىر ه در لسٍيگ دٍذرا لساىهُدً عرًاىر‪.‬‬
‫فى‪ :‬هاژگاىی کٌ از ةسىَادًٍای لسٍيگطتان زةان ه ادب لارضی ٍطتير‪.‬‬
‫ک ‪ :‬هاژگاىی کٌ از زةان کسدی گسلتٌ عرًاىر‪.‬‬

‫‪۳۳‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫چاًٍا ‌‬
‫‌‬
‫ىُضاز‪‌،‬ىُرخاب‪‌،‬عیرخاب‪‌،‬ضایَغکو‪‌،‬ضایٌ‌عکو‪‌،‬‬
‫ضایتان‪‌،‬پسخُاـکو ‌‬
‫ٍفحآضهان‪ٍ‌،‬فح‌آضهان‪‌،‬زةاىشد‌ضدارً‌عياضی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫پرران‌ةسیو ‌‬

‫آ‬

‫ٍمعیسً‪‌،‬دُاٍس ‌‬
‫‌‬
‫ىذيهاعرگی‪‌،‬ـسضایظ‪‌،‬عُطح‌هضاب‪‌،‬عُطح‌ه‌‬

‫‌‬

‫ضاب‪‌،‬ضاییرگی‪‌،‬ضایظ‪‌،‬زدگی‪‌،‬رىجظ‪‌،‬دساعیرگی‪‌،‬آزردگی ‌‬
‫دردحِ‌کَسىا ‌‬

‫جراةُو‪‌،‬آٍیذدٌ ‌‬

‫آب‌ىانیسی‪‌،‬آب‌زىرگی‪‌،‬آب‌جاهیری ‌‬

‫پیلٌ‪‌،‬ةاد‌چسکی‪‌،‬ةاد‪‌،‬آناس‌چسکی‪‌،‬آناس ‌‬

‫گِو‌آب‪‌،‬آب‌ةلُری ‌‬

‫دُدکانگی ‌‬

‫آب‌ِ‌رَضاىٌ ‌‬

‫دناهىراب ‌‬

‫آب‌کظ‪‌،‬آب‌کِظ ‌‬

‫ضیهاب‪‌،‬آةک‪‌،‬آةَک ‌‬

‫آب‌زىرگی ‌‬

‫ضِپَس ‌‬

‫آب‪‌،‬زیطح‌آب‪‌،‬جانـشا‪‌،‬جان‌ـَشا‪‌،‬آب‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زیطح‬

‫چُبضيگ ‌‬
‫‌‬

‫زىرگی ‌‬

‫ٍمةطداىٌ‪ٍَ‌،‬هَُىراىٌ‪ٍَ‌،‬هتَطداىٌ‪‌،‬گاً‌ةَا ‌‬
‫‌‬
‫زرخک ‌‬

‫ةطح‪ٍ‌،‬مهىر‪ٍَ‌،‬هَُىر‪ٍَ‌،‬هتَطح ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫آب‌یکرىگی ‌‬
‫‌‬

‫ىاپیهُدىی‪‌،‬نؾاکی‪‌،‬گسداةی‪‌،‬ژرؼ ‌‬

‫طسِعدی‪‌،‬آةذُیی ‌‬
‫آبضسعدی‪‌،‬آة ِ‬
‫‌‬

‫رهزآنرً‪‌،‬ةٌرهز‪‌،‬ةٌ‌رهز‌آنرً‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رهزآنر‪‌،‬ةَيگام‪‌،‬ةٌ‬

‫نِی‌اىگُری ‌‬

‫ةٌ‌رهز ‌‬

‫دُیر‌چُن‌چیر‪‌،‬آب‌دُیر ‌‬

‫ةٌرهزآهرد ‌‬
‫‌‬

‫پَسعک‪َ‌،‬پسَعک‪‌،‬آب‌کَياد ‌‬

‫رهزآنر‌کسدن‪‌،‬ةَيگاناىرن‪‌،‬ةٌ‌ٍيگام‌‬

‫آةلُچ‪‌،‬آب‌ؽَير‪‌،‬آب‌پاىیز ‌‬

‫کسدن‪‌،‬ةٌ‌رهزآهردن‪‌،‬ةٌ‌رهز‌آهردن ‌‬

‫آبکان‪‌،‬آب‌کاىی ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫رهزآنر‌( ‌‬

‫چکیرً‌آب‪‌،‬چکیرآب‪‌،‬چکٌ‌آب‪‌،‬چِکیراب ‌‬

‫دضدگاً‪‌،‬دَضدگاً‪‌،‬پذظ‌ردغارً‪‌،‬اةشار‪‌،‬اَةشار ‌‬

‫عکسیيٌ‪‌،‬عکسةطدٌ‪‌،‬عِکَسیيٌ ‌‬

‫جرازیطدی‪‌،‬جُرازیطدی ‌‬

‫ىیاکان‪‌،‬پرران ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ضساچٌ‪‌،‬ضَساچٌ‪‌،‬اپسک‪‌،‬اَ َپسَک ‌‬
‫کاعاىٌ‌( ‌‬

‫ٍفحآضهان‪‌،‬پرران‌ةسیو ‌‬
‫‌‬

‫ةیچغهُره‪‌،‬ةیچغم‌ه‌ره ‌‬
‫‌‬

‫ىیاکاىی‪‌،‬ىیاکان‪‌،‬پرران‪‌،‬پِرَران ‌‬

‫ـشهنرهدً‪‌،‬ـُشهىسهدًِ‪‌،‬آهیشً ‌‬
‫‌‬

‫ٍفحآضهان‪ٍ‌،‬فح‌آضهان‪‌،‬زةاىشد‌ضدارً‌عياضی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ـشهن‌رهدگی‪‌،‬ـُشهن‌رهدِگی‪‌،‬آهیشآناس‪‌،‬آناسِ‌‬

‫پرران‌ةسیو ‌‬
‫آهیشً ‌‬

‫ٍا‪ٍ‌،‬هیغگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهیغٌ‬

‫ةیگلتسگان‪‌،‬ةیگُلتَسگان ‌‬
‫‌‬

‫ٖٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گياٍکار‪‌،‬ختَکار‪َ‌،‬ةشٍَکار ‌‬

‫گٍُسپسضدی‪‌،‬پطیودیر ‌‬
‫‌‬
‫گٍُسپسضدی‪‌،‬گٍَُس‌پَسضدی‪‌،‬پطیو‌دیر‪‌،‬پَطیيریر ‌‬

‫پسهاٍا‪‌،‬پَسهاٍا ‌‬

‫ـسهىغطح ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ىیشارٍا‪‌،‬ةیغٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىیطدان‬

‫پیىُعح‪‌،‬پی‌ىُِِعح ‌‬
‫‌‬

‫آگُر‌(آجس‌خازی‌عرً‌آگُر‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌خازی‌‬
‫راًیاـدٌ)‪‌‌،‬آژیاىٌ ‌‬
‫‌‬

‫ةارکسدن‪‌،‬ةارریشی ‌‬

‫درا‌پاداعح‌دٍاد ‌‬

‫کارةطح‪‌،‬کارةَطح ‌‬

‫دیسرس‪‌،‬دیسآیيرً‪‌،‬دیس‪‌،‬درآیيرً‪‌،‬پطآیيرً‪‌،‬پَطآی‪‌،‬‬

‫ضدایظگس‪‌،‬ضِدایغگَس‪‌،‬خسضاضدای‪‌،‬خَسضاضِدای ‌‬
‫‌‬

‫اَىجانِظ ‌‬

‫آخُر‪‌،‬ایشددُرعیر‪‌،‬ایشد‌دُرعیر ‌‬

‫خلذٌِ‌رهد ‌‬

‫دیرارگاً‪‌،‬دیرار ‌‬

‫خلذٌرهد ‌‬
‫‌‬

‫آعؾال ‌‬
‫ةشرگنسد‪‌،‬ةُشرگهسد ‌‬
‫‌‬

‫دضحاـشار‪‌،‬دَضداَـشار‪‌،‬پیچگسدان ‌‬
‫‌‬

‫کالترگغایی ‌‬

‫کیظةطح‪‌،‬کیظ‌ةَطح‪‌،‬زةاىشدِ‌عَدسَىگ ‌‬
‫‌‬
‫زاةگس‪‌،‬زاةگَس ‌‬

‫هاةطدٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬یکان‌یکان‪‌،‬یکان‪‌،‬خکٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یک‬

‫کغظ‪‌،‬کِغيرگی‪ِ ‌،‬کغِظ ‌‬

‫دیگسی‪‌،‬دیگس‪‌،‬دگس ‌‬

‫زٍس‌گیاً ‌‬

‫ضپسی‪‌،‬پطیو‪‌،‬پایان ‌‬

‫دضدٌ ‌‬
‫آخظ‌ٍهساً ‌‬

‫ضَس‌آدُر ‌‬

‫خُيردُی‪‌،‬آخغی ‌‬

‫ضسآدُر ‌‬
‫گیسىرً ‌‬

‫گلذو ‌‬

‫کسددی‪َ ‌،‬کسَددی‪‌،‬ةیَُعی‪‌،‬اـطسدگی‪‌،‬اَـطسدگی ‌‬

‫خُيردُی‪‌،‬آخغی ‌‬

‫هاپطیو‪‌،‬دیگسی‪‌،‬دِگَس‪‌،‬پطیو‪‌،‬پایاىی‪‌،‬ةفسجام‪‌،‬اىجام ‌‬

‫زهد‌دغم‪‌،‬خير‌دُی ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬ضَساىجام‪‌،‬در‌پایان‪‌،‬پَص‌ایچ‪‌،‬ةداهار ‌‬

‫اخلص‪‌،‬اَخلَص ‌‬

‫پطیو‌داره ‌‬

‫ٍيسکرً‪ٍُ‌،‬يسکرً‪‌،‬کارگاً‌ٍيسی‪‌،‬کارگاً‪‌،‬کارکَر ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬پطیو‌زنان‪‌،‬پایان‌رهزگار ‌‬

‫ةُیاـغان‪‌،‬ةُُی‌اَـغان‪‌،‬اَـغاىٌِ ‌‬
‫‌‬

‫ضساىجام ‌‬

‫های‪ٍَُ‌،‬اةار‪‌،‬پَياد ‌‬
‫عاٍتسگ‪‌،‬عاٍتَسگ‪‌،‬زةاىشد‌نَيگیا ‌‬

‫پایان‌چَسب‪‌،‬آضایظ‌ه‌ـساهاىی ‌‬

‫آیيرً ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬پطیو‌زنان‪‌،‬پایان‌رهزگار ‌‬
‫ضساىجام‪‌،‬ضس‌اىجام‪‌،‬اىجام‌ضس ‌‬

‫زیس‌عیسهاىی‪‌،‬زةس‪‌،‬زِةَس‪‌،‬درهاىٌ‪‌،‬دَرهاىٌِ ‌‬

‫پطیيراره ‌‬

‫رهزی‪‌،‬آیيرً ‌‬

‫پطیيراره ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ناىرًٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫یادگارٍا‪‌،‬یادةُدٍا‪ٍ‌،‬يایا‪‌،‬ىغاىٌٍا‪‌،‬ىِغاىٌ‌‬
‫‌‬

‫پطیيشنان‪‌،‬پطیو‌زنان ‌‬

‫ناىراک‪‌،‬درعٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫پایان‌ىگسی ‌‬

‫گياًٍا‪‌،‬گياٍان‪‌،‬گُياً‌ٍا‪‌،‬گُياٍان‪‌،‬ةشً‌ٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٕٖ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫لُزً‪‌،‬ةادانٌةاـح‪‌،‬ةادانٌِ ‌‬
‫‌‬

‫پطیيتیيی‪‌،‬پایاىيگسی‪‌،‬پایان‌ىِگسی‪‌،‬پَطیو‌ةیيی ‌‬

‫دهضظ‪‌،‬دُهضِظ‪‌،‬چطتيرگی ‌‬

‫رهز‌ةازپطیو‪‌،‬رضدادیش‪‌،‬دیگسضسا‪‌،‬دیگس‌گیدی‪‌،‬پطیو‌‬
‫ضسای‪‌،‬آىجَان‪‌،‬آن‌ضسای‪‌،‬آن‌جَان‪‌،‬اىجانظ‪‌،‬اَىجانِظ ‌‬

‫عاًاللٌ‪‌،‬عاً‌اللٌ ‌‬
‫‌‬

‫پایاىچسب‪‌،‬آضایظ‌ه‌ـساهاىی ‌‬

‫ةیدَررُه ‌‬
‫‌‬

‫ضدُرةان‪‌،‬دٍَيٌ‌دار‪‌،‬دٍََيٌ‌دار ‌‬

‫ىیُشدرناىی ‌‬
‫‌‬

‫پاییيگاً‪‌،‬ةٌپایان‪‌،‬ةٌ‌پایان ‌‬
‫‌‬

‫عيُایی‌ىگارً ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬ضَساَىجام‪‌،‬دضدِپص‪‌،‬دَضحِ‌پَص‪‌،‬پایانِ‌کار ‌‬

‫عيُایی‌عياضی ‌‬

‫دیگسی‪‌،‬دیگس‪‌،‬پطیو‪‌،‬پایاىی ‌‬

‫عيُایی‌عياس ‌‬

‫هاپطیو‪‌،‬دیگسان‪‌،‬دگسان‪‌،‬پطیيیان‪‌،‬پطیو‪‌،‬پایاىی‪‌،‬‬

‫دضدگاً‌عيُایی‌ضيج ‌‬

‫پَطیيیان‪‌،‬ةازپطیو ‌‬

‫عيُایی‌ضيجی ‌‬

‫هاپطیيرم‪‌،‬هاپطیو‌دم ‌‬

‫عيُایی‌آزنا ‌‬

‫چُن ‌‬

‫ضيجغگس‌عيُایی ‌‬

‫پیچ‪‌،‬نیخآدُر‪‌،‬ضدُرةير ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نیخ‬

‫کلُچٌ ‌‬

‫نیخ‌پیچ‪‌،‬نیخ‌آدُر‪‌،‬ضدُرةَير ‌‬

‫گُشٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ادبٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دٍُا‪‌،‬آییو‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬رهش‬
‫‌‬
‫ـسٍيگ‬

‫ضگزةان‪‌،‬دَسگُعک‪‌،‬دَسگُعَک ‌‬
‫‌‬

‫آییوٍای‌پطيریرً ‌‬
‫‌‬

‫آذرآةادگان‪‌،‬آخُرپاخکان‪‌،‬آخُرپاخِکان ‌‬

‫َرهِعگسی ‌‬

‫ٍهیغٌةَار‪‌،‬گل‌آـداةگسدان ‌‬
‫‌‬

‫آییو‌ه‌رهش ‌‬

‫دُراک‪‌،‬خُعک‪‌،‬آزهک‪‌،‬آزهؽٌ ‌‬

‫رهش‌گسی ‌‬

‫کٌٍُ‪‌،‬کٌٍُُِ‪‌،‬دیشاةٌ‪‌،‬دیشاب‪‌،‬اُع ُدسُک ‌‬

‫ٍمىام‪ٍ‌،‬م‌ىام ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬راًٍا‪‌،‬ةُُعاٍا‪‌،‬اىریغٌ‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رای‬

‫هیيجی‪‌،‬ژد‪‌،‬ژاژک‪‌،‬ژارک‪‌،‬جاجک‪‌،‬آلُچ‪‌،‬اَلُچ ‌‬

‫رأی‪‌،‬رایَا‪‌،‬راًٍا‪‌،‬چاعدَک‪‌،‬ةُعا‪‌،‬ةُُعاٍا‪‌،‬آىيرراج‪‌،‬آرای‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىغرىی‪‌،‬ىغاىی ‌‬

‫اىریغٌٍا‪‌،‬اىریغٌ ‌‬
‫‌‬

‫کلو‪‌،‬زخؽلًُ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسدً‬

‫خازیطدان‪‌،‬اَرةطدان‪‌،‬اَرَةطدان ‌‬

‫ایُدانَو‌(ایُدانَو‌ةٌ‌چم‌ىذطدیو‌آـسیرً‌اضح‪‌.‬ةس‌اضاس‌‬

‫ةادامزنیيی‪‌،‬ةادام‌زنیيی ‌‬
‫‌‬

‫آىچٌ‌در‌اهضدا‌آنرًاضح‪‌،‬ایُدانَوَ‪‌،‬ىذطدیو‌اىطاىی‌اضح‌کٌ‌‬
‫‌‬

‫ةاةاآدم‪‌،‬ةاةاآدَم ‌‬

‫آـسیرً‌عرًاضح)‪‌ ‌‌.‬‬
‫‌‬

‫رانظجُ‪‌،‬رانِغجُ‪‌،‬آضایظ‌دُاً‪‌،‬آرانظ‌دُاً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫نغی‌ه‌نغیاىٌ ‌‬

‫آرانظ‌جُ ‌‬

‫نسدنی‌کسدن‪‌،‬آدم‌ةُدن ‌‬

‫ةيرپایان‪‌،‬ةَيرپاییان‪‌،‬ةَيرپایان ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬آدنی‌ضسعح ‌‬

‫ةيرىگاری‪‌،‬ةَيرىِگاری ‌‬

‫نسدنی‪‌،‬آدنیگسی ‌‬

‫ةيرعياضی‪‌،‬ةَيرعِياضی ‌‬

‫ىاهضاالر‪‌،‬دریاضاالر‪‌،‬دریا‌ضاالر‪‌،‬دَریاضاالر ‌‬

‫دیشچاً ‌‬

‫ةادانٌةاـح ‌‬
‫‌‬

‫دیشچاً‪‌،‬چاً‌ِ‌جََيرً‪‌،‬چاًِ‌جَََيرً ‌‬

‫ٖٖ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫داىظِ‌عُهار‪‌،‬داىِظِ‌عُهار ‌‬

‫کيگس‌ـسىگی ‌‬
‫اـشارنير‪‌،‬اَـشارنَير ‌‬

‫ىژادً‪‌،‬ىژاددُاً‪‌،‬ىِژادً‪‌،‬ةُشرگ‌هار‪ُ‌،‬ةشُرگُار ‌‬

‫ٍيسهر‪ٍ‌،‬يسنير‪ٍ‌،‬يسپیغٌ‪ٍُ‌،‬يَسنَير‪ٍُ‌،‬يَسپیغٌ‪‌،‬‬

‫ىژادًدُاٍی‪‌،‬ىِژادً‌دُاٍی ‌‬
‫‌‬

‫ةازیگسىهایظ‪‌،‬ةازیگس ‌‬

‫زَةاىشدِ‌اَضب‌دَهاىی‪‌،‬خک‌اىجام‪‌،‬خَک‌اَىجام ‌‬

‫کيگسـسىگی‪‌،‬کَيگَس‌ـَسىگی ‌‬

‫آزادیذُاً‪‌،‬آزادی‌جُ ‌‬

‫ىُعدار‪‌،‬کاال‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬ةير ‌‬

‫آزادیذُاٍی ‌‬

‫ىَشار ‌‬

‫کلُچٌ ‌‬

‫ىیمخيٌ‪‌،‬ىیم‌خيٌ‌زىان‪‌،‬کَ َپيَک‪‌،‬خَيشیب‪‌،‬خَو‌پُش‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ضس‪‌،‬ةیآؽاز ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫دیسیيگی‬

‫خَيپُُش‪‌،‬پَيتٌِ‌دهددٌِ ‌‬

‫پيتٌکٍُی‪‌،‬پيتٌ‌کٍُی ‌‬
‫‌‬

‫ىیم‌خيٌ ‌‬

‫رىجیرً‪‌،‬دلگیس‪‌،‬دل‌آزردً‪‌،‬دِلگیس‪‌،‬آزردً‌دل ‌‬

‫ـسنانةَس‪‌،‬ـَسناىتَس ‌‬
‫‌‬

‫رىجیرً‪‌،‬دلگیس ‌‬
‫‌‬

‫جيگپاد‪‌،‬جَيگپاد‪‌،‬آرس‪‌،‬ایشدِ‌جيگ ‌‬
‫‌‬

‫عداةيرً‪‌،‬عِداةَيرً‪‌،‬رضدادیش‪‌،‬رَضدادیش ‌‬

‫زَراهَىر ‌‬

‫دىرانِ‌ىیظ ‌‬

‫کهاىٌ‪‌،‬کَهاىٌِ ‌‬

‫آزنایظٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةایگاىی ‌‬

‫ىهایيرً‪‌،‬ىهایيرًِ‪‌،‬نشدهر‪‌،‬گهاعدٌ‪‌،‬کارگشار‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫نَساز‪‌،‬نَِساز ‌‬

‫ىهایيرً‪‌،‬ىهایيرگی‪‌،‬کارگشاری‪‌،‬ةيگاً ‌‬

‫نَِساز‪‌،‬دِزداد ‌‬

‫ةيگاً‌جَاىی‌کارنایٌ‌ٍطدٌای ‌‬
‫‌‬

‫ةایگاىی ‌‬

‫گغدگشاری‪‌،‬ضفسگزار‪‌،‬ةيگاً‌ضپاری ‌‬

‫ةایگان ‌‬

‫کارگشاری‪‌،‬ةيگاً ‌‬

‫نامرَگ‪‌،‬کالن‌رگ‪‌،‬کَالىسَگ ‌‬
‫‌‬

‫رهزندهزی‪‌،‬رهزَىرهزی ‌‬
‫‌‬

‫خیهچٌ‪‌،‬ةازارچٌ‪‌،‬ةازارچٌِ ‌‬

‫ضَفدٌ‌ةازی‪‌،‬ضَفدٌِ‌ةازی ‌‬

‫زُرـیيَک ‌‬

‫یکدا‪‌،‬دال‪‌،‬خکذال‪‌،‬خک ‌‬

‫زُرـیيک ‌‬

‫دساس ‌‬

‫ىازیطدگی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‪‌‌،‬آضانةس‌( ‌‬
‫‌‬
‫فھ)‬
‫ةاالةس‌( ‌‬

‫ةاضداىغياضی ‌‬

‫پيتٌیِ‌ىطُز‪‌،‬پيتٌ‌ىَطُز ‌‬
‫‌‬

‫ةاضداىغياس ‌‬

‫پاک ‌‬

‫زةانِ‌زرگسی‪‌،‬زةانِ‌زَرگسی ‌‬

‫دردةَس ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ىغاىٌِ‪‌،‬ىغان‪‌،‬ضسةسگ‪‌،‬ضَس‌کاؽَز‪‌،‬‬
‫ىغاىٌ‌( ‌‬

‫پاکی ‌‬

‫اَىگ ‌‬

‫دردةَس ‌‬
‫ضیمآضٌ ‌‬
‫‌‬

‫پُضح‌ةذارایی‪‌،‬پُضحِ‌ةذارایی ‌‬

‫ناضَشی ‌‬

‫اَددسناری ‌‬

‫ةاد‌گلُ ‌‬

‫‪ٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىَادک‪‌،‬آعُال ‌‬

‫گژةیيی ‌‬

‫آعُةگس‪‌،‬آعُب‌دُاً ‌‬

‫کَژةیيی ‌‬

‫آعُبدُاً ‌‬
‫‌‬

‫جُعیو ‌‬

‫کيام ‌‬

‫دهال ‌‬

‫ىژادگان‪‌،‬ىِژادِگان‪‌،‬عتان‌گاٍان‪‌،‬عَتاىگاٍان‪‌،‬آـداب‌‬

‫ضدارًعياضی‪‌،‬ضدارً‌عياضی ‌‬
‫‌‬

‫زَردی‌ٍا ‌‬

‫گجفٌ‪‌،‬گػػَژـٌ‪‌،‬گَجؿ ‌‬

‫نَِسةُو‪‌،‬نَِس‌ةُو‪‌،‬دُیغاهىری‪‌،‬ةازهةَير ‌‬

‫گَژـٌ‌کاری ‌‬

‫نیخچادر‪‌،‬نیخ‌چادر‪‌،‬گشىر‪َ ‌،‬گشَىر‪‌،‬آعام‌دُسنا ‌‬
‫‌‬

‫عظ‌خيگی‪‌،‬رَةُُ‪‌،‬دم‌خيگی‪‌،‬خيگی‌عظ‪‌،‬خيگی‌دم‪‌،‬‬

‫چادرةَير‪‌،‬چادُرةَير‪‌،‬ةيرِ‌چادر‪‌،‬ةَيرِ‌چادُر ‌‬

‫خيگرنی‪‌،‬خيگرم‪‌،‬خَيگ‌دم‪‌،‬خَيگرَم ‌‬

‫زَؽارچٌ‪‌،‬خُذم‌جارُهب‪‌،‬پاکالؽی‪‌،‬پا‌کالؽی ‌‬

‫ناىرً‌پیٌ‪‌،‬گيریرً‪‌،‬گَيریرً‪‌،‬ةَرةُ ‌‬

‫دایٌ‪‌،‬ةیخُذم‪‌،‬ةاىُ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زن‪‌،‬ةی‬

‫زیسکغک‪‌،‬زیس‌ ِکغَک ‌‬

‫دردح‪‌،‬دار‪ِ ‌،‬درَدح‪‌،‬چُب ‌‬

‫دل‌آرام‪‌،‬آضُدً‌دل ‌‬

‫پیانسضان‪‌،‬پسدٍرار ‌‬

‫ةیهٌ ‌‬

‫چهَيی‪‌،‬چَدسک ‌‬
‫ضَهارهغ‌ َ‬

‫دضدیار ‌‬

‫ةار‌ه‌ةُيٌ ‌‬

‫دردنير‪‌،‬پشعک‪ِ‌،‬پشِعک‪‌،‬اىرهٍگیو‪‌،‬اىرهً‌گػُطار‪‌،‬‬
‫اَىرهٍگُطار ‌‬

‫ضسپياً‪‌،‬پَََطح ‌‬

‫نغگیشً ‌‬

‫رهعٌ ‌‬

‫ةُو‌الد ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آضیبٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬آـح‬
‫گشىرٍا‪َ ‌،‬گشَىرٍا‪‌،‬آگِفح‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬یاهر ‌‬
‫دَضدیار‌( ‌‬

‫ٍا‪‌،‬زنانٍا ‌‬
‫‌‬
‫نسگٍا‪‌،‬نَسگ‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬زةانگیسی ‌‬
‫‌‬
‫(از‌ةیهاریٍا‌اضح)‬
‫‌‬
‫زةاىگیسی‌‬

‫ضاددهانِ‌اُضدُار‪‌،‬ضُدُن‪‌،‬اىرهً‌گػُطار‪‌،‬اضدُارضادح ‌‬

‫کساىٌٍا‪‌،‬کسان‌خا‌‬
‫کیَان‪‌،‬کيارٍانُن‪‌،‬کساىٌٍای‌آضهان‪‌ ‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍفحداىٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةادگاًٍا‪‌،‬ةاددیشٍا ‌‬
‫‌‬
‫کسان‪‌،‬کَساىَا‪‌،‬دهردضح‌‬

‫ىطکتا ‌‬

‫کساىی‪‌،‬کَساىی‪‌،‬ةیسهىی ‌‬

‫خسـیيٌ ‌‬

‫گشىر‪‌،‬گَشىر‪‌،‬آگفح‪‌،‬آضیب ‌‬

‫پیيُةا‪‌،‬پُيیُا ‌‬

‫دُدکلیر ‌‬

‫داىگُ ‌‬

‫ِىغَطح ‌‬

‫ضس‌آعپش ‌‬

‫خَُی‌گاً ‌‬

‫آدال ‌‬

‫ـسهرهىرً‪‌،‬ـسه‌رهىرً ‌‬

‫عُریرً‪‌،‬پسیغان‪‌،‬آعفدٌ‌رهان ‌‬

‫ىاٍهگاً ‌‬

‫دلُاپص‪‌،‬دِل‌آعُب‪‌،‬آعفدٌ‌دل‪‌،‬آعفدٌ‌درهن ‌‬

‫ةُسهىشَد ‌‬

‫دسَد ‌‬
‫آعفدٌ‌ ِ‬

‫آگَیيانٌ ‌‬

‫آعفدٌ‌درهن ‌‬

‫ضپیرپَس ‌‬

‫دُل ‌‬

‫‪ٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ختٌضپیر ‌‬
‫‌‬

‫خپٌٍا‪‌،‬پُغدٌ‌ٍا ‌‬
‫‌‬

‫خَپٌّ‌ضپیر ‌‬

‫آکتَس ‌‬
‫کار‪‌،‬ـسنان‪‌،‬رـدار‪‌،‬دات‪‌،‬پیهان‪‌،‬پسدً ‌‬

‫خاغ ‌‬

‫رهزداد ‌‬

‫ضَسدَضدٌِ‪‌،‬ریظ‌ضپیر ‌‬

‫کُيُن‌گَسایی ‌‬

‫ضَيگار‪‌،‬ةازضپیر‪‌،‬ةازِضِپیر ‌‬

‫رهزداد ‌‬

‫َکسَىگِ‌ضپیر‪‌،‬ضِپیرار ‌‬

‫يُنگسایی ‌‬
‫ک ‌‬

‫ضِپیر‌گُيتَر ‌‬

‫ٍيسپیغٌ‪‌،‬ةازیگس ‌‬

‫کیا‪‌،‬کریُر‪‌،‬کرةان‪‌،‬کَرةان‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضسکار‪‌،‬ضَسهَر‪‌،‬دُاجٌ‪‌،‬‬
‫پاىا‪‌،‬ةان ‌‬

‫کاری‪‌،‬کارضاز ‌‬
‫ةشرگزادگی ‌‬
‫‌‬

‫دارایی ‌‬

‫نٌِ‌پُر ‌‬

‫گَيرًِ‌ ُکلَو ‌‬

‫پاضرار ‌‬

‫کيغُر‪‌،‬کاری‪‌،‬کارضاز‪‌،‬کارا‪‌،‬پُیا‪‌،‬پسخکاپُ‪‌،‬ةَکار ‌‬

‫ضسهری ‌‬

‫ىیسهی‌کارا‪‌،‬کيغُری‪‌،‬کيظهر‪‌،‬کارکسد‪‌،‬کارةسی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کیا‪‌،‬کرةان‪‌،‬ضسهر‪‌،‬دُاجٌ‪‌،‬ةان ‌‬

‫کارةُسی‪‌،‬کار‪‌،‬خکاپُ ‌‬

‫کیاىی‪‌،‬کَرةاىی‪‌،‬ضَسهَری‪‌،‬پاىایی‪‌،‬ةآىی ‌‬

‫کيغُرضاز‪‌،‬کياىيرً‪‌،‬کاراگس‪‌،‬کُياىَيرًِ‪‌،‬آؽازگس ‌‬

‫اِضپیرً ‌‬

‫کيغگسایی‪‌،‬کارآنری ‌‬
‫کيغُری‪‌،‬کيغُرضازی‪‌،‬کياىظ‪‌،‬کارضازی‪‌،‬‬

‫ضپیرپَس ‌‬

‫کاراگسی‪‌،‬کارا‌عرن‪‌،‬کُياىِظ‪‌،‬ةٌ‌کاراىرازی‪‌،‬ةٌ‌کار‌درآهردن‪‌،‬‬

‫کتسکُ ‌‬

‫ةکارهاداری‪‌،‬ةکاراىراددو‪‌،‬ةساىگیذدو ‌‬

‫ضسِ‌عب ‌‬
‫عانگاً‪‌،‬ضس‌ِعب‪‌،‬ضُسىای‌دُاب‪َ ‌،‬‬

‫خاؽَيرَضح ‌‬

‫دردحِ‌ةیل‪‌،‬پلم‪َ‌،‬پلَم ‌‬

‫خاؽيرضح ‌‬

‫پَلَام ‌‬

‫یکيُادح‪‌،‬ضپیرناىیک‪‌،‬ضادً‪‌،‬رىگياپزیس‪‌،‬ةیفام‪‌،‬‬

‫ةسادرِ‌کَالن‪‌،‬اةسةسادر ‌‬
‫ةیسىگ ‌‬

‫کُدىی‪‌،‬کُدَىی ‌‬

‫ةيرةاز‪‌،‬ةَيرةاز ‌‬

‫ـسٍيگطدان ‌‬
‫ـسٍیذدٌ‪‌،‬ـَسٍیذدٌ‪‌،‬داىظ‌هر‪‌،‬داىغگَسای‪‌،‬داىغجُ ‌‬

‫ةيرةازی‪‌،‬ةَيرةازی ‌‬

‫داىغگاٍی‪‌،‬ـسٍيگهىر ‌‬
‫‌‬

‫دژ‌ِ‌آخو‪‌،‬دژ‪ِ ‌،‬دژِآخِو‪ِ ‌،‬دژِ‌ـَساز‪‌،‬دِژ ‌‬
‫ةليراٍساضی ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬داىغگاٍی ‌‬
‫داىغگاٍی‌( ‌‬

‫ةیظاضدذُاىی‪‌،‬ةیظ‌اُضدذُاىی ‌‬
‫‌‬

‫گسیشای‪‌،‬گَسیشای ‌‬

‫آضٌ‪‌،‬آضٌِ ‌‬

‫ضُسدٌِ‌دار‪‌،‬ةَالدهر‪‌،‬ةَالدُر ‌‬

‫پزیسىرً‪‌،‬پزیسا‪‌،‬پَزیسا ‌‬

‫کاد ‌‬

‫عدابضيج‪‌،‬عِداةطَيج ‌‬
‫‌‬

‫کاد ‌‬

‫عداب‪‌،‬عِداب‪‌،‬خيری ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دُراکٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دُرک‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬رهزی‬
‫نیًٍُا‪َ ‌،‬نشًِ‌ٍا‪‌،‬ضَتشی‌‬
‫‌‬

‫‪ٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پيج‌خَو ‌‬

‫رخداد‪‌،‬پیغآنر‪‌،‬ةرآنر‪‌،‬ةَرآنَر ‌‬
‫‌‬

‫پيج‌خَو ‌‬

‫گغدگاً‪‌،‬چسدغگاً ‌‬

‫ىسی ‌‬

‫ارزشعياضاىٌ‪‌،‬اَرزعغياضاىٌ ‌‬
‫‌‬

‫رهزیٍا ‌‬
‫‌‬

‫دُرىرً‪‌،‬دُرَىرًِ‪‌،‬پادعاً ‌‬

‫رهزیٍا ‌‬
‫‌‬

‫هاخَک‌دُاران‪‌،‬کسنذُاران‪‌،‬دَطدسدُاران ‌‬

‫کاچال‪‌،‬ضاز‌ه‌ةسگ‪‌،‬ضاز‪‌،‬ضاددگیٍا‪‌،‬اـشارٍا‪‌،‬اـشار‪‌،‬‬
‫‌‬

‫نُرچٌدُران‪‌،‬نُرچَذُاران ‌‬
‫‌‬

‫اةشارٍا‪‌،‬اَىگازًِ‌ٍا ‌‬

‫دهکژًِ‪‌،‬دهکجٌ‪‌،‬ده َکجٌِ‪‌،‬ده‌ َکژًِ ‌‬
‫زن‌ِ‌پسدُر‪‌،‬زنِ‌پُسدُر‪‌،‬دُرً‪‌،‬دُرًِ ‌‬

‫گػػُُارىرً‌ٍا ‌‬

‫ردجُش‪‌،‬رخ‌جُش ‌‬

‫گُُارَىرً‌ٍا ‌‬
‫زٍَار ‌‬

‫ةی َلپٌِّ ‌‬

‫دَنگَسٍا ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ناٍیذاىٌ‪‌،‬آةشیيها‪‌،‬آةشیگاً ‌‬
‫آةشیران‌( ‌‬

‫عِکَيجَک‪‌،‬زیيٌ‌ٍا ‌‬

‫ةیلَپٌ ‌‬
‫‌‬

‫پراـيراَةشار ‌‬

‫ٍمآٍيگی‪‌،‬ضازگاری‪‌،‬ضازش ‌‬
‫‌‬

‫اىرامٍای‌آهایی ‌‬
‫‌‬

‫عِاللٌ‪‌،‬عِاللٌِ ‌‬

‫عکاراةشار ‌‬

‫آهایی ‌‬

‫دضحهپاٍا ‌‬
‫دُرٍا‪‌،‬ةی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫خُضسی‬

‫آهاعياضی ‌‬

‫نَيگ‌اَةشار ‌‬

‫اةسه ‌‬

‫ناژ‌اَةشار‪‌،‬دُعی‌اةشار ‌‬

‫ٍمدیطی‪ٍَ‌،‬هریطی‪‌،‬آضُدگی ‌‬
‫‌‬

‫ىَُااَةشار‪‌،‬ضازٍا‪‌،‬ديیایگان‪‌،‬دُيیایگان‪‌،‬‬

‫اىتارً‪‌،‬اَىتارًِ ‌‬

‫دُيیاهِگان‪‌،‬دُيیااَةشار ‌‬

‫کُپٌ‌کسدَن‪‌،‬اىتازش‪‌،‬اَىتارِش ‌‬

‫کَپَس‪‌،‬ضساپسدً‪‌،‬ضایتان‪‌،‬خاژ‪‌،‬خارُم ‌‬

‫آةذیش ‌‬

‫خاژ‪‌،‬پسچیو‌گاً‪‌،‬آالچُب ‌‬

‫آةذیش ‌‬

‫در‪‌،‬ةیداىهان‪‌،‬آهارً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫درةٌ‬

‫ضسیغم‌چیيی ‌‬

‫رـحهةسگغح‪‌،‬دهضَسً ‌‬
‫‌‬

‫ضَيگِ‌خَيریص ‌‬

‫ٍغرار‪ٍ‌،‬ساس‪ٍَ‌،‬ساس‪‌،‬ضُسىای‌آنادً‌ةاش‪‌،‬زىَار‪‌،‬خسس‪‌،‬‬

‫گطدسدن‪‌،‬ةشرگگسی‪‌،‬ةشرگ‌ىهایی ‌‬
‫‌‬

‫ةیم‪‌،‬آنادًةاش‪‌،‬آژیسدن‪‌،‬آژیس ‌‬
‫‌‬

‫پزیسش‪‌،‬پَزیسِش ‌‬

‫ٍشارٍا ‌‬

‫داىمکیغی‪‌،‬ىِهیراىَم‌گسایی ‌‬
‫ىهی ‌‬
‫‌‬

‫پطساىٌ‪ِ‌،‬پطَساىٌ ‌‬

‫ةسزن‌ٍساضی ‌‬

‫رىجٍا‪‌،‬دردٍا ‌‬
‫‌‬

‫دهدً‪‌،‬دهدنان‪‌،‬داىران‪‌،‬ختار ‌‬

‫خيرردٍا‪‌،‬خو‌دَردٍا ‌‬

‫داىران‌ةُیٌ ‌‬

‫رهاندردٍا‪‌،‬رَهاىرَردٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضُسدٌِ‌نَُس ‌‬

‫جُيگ ‌‬

‫ٖٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫زاکگُىگان ‌‬
‫‌‬

‫ىگارىانٌ‪‌،‬ىگارداىٌ‪‌،‬جُيگ ‌‬

‫زاگگُُىِگان‪‌،‬زاک‌گُىگان ‌‬

‫ضپیرًیِ‌خُذم‌ِنسغ‪‌،‬ضپیرً‌نُسؽاىٌِ‪‌،‬ضپیرً‪‌،‬ضِپیرً ‌‬
‫‌‬

‫جلتک‪‌،‬جُلتک‪‌،‬جُلتَک ‌‬

‫دار‪‌،‬ضپیرًای ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضپیرٍیی‪‌،‬ضپیرً‬

‫ضتُک‌خُير‪‌،‬زةاىشد‌دُيیا ‌‬
‫عادیاىگیش‪‌،‬ضَتک‌خير‪َ ‌،‬‬

‫ضپیرگی‪‌،‬ةیظضِپیرگی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پیظ‬

‫ضالىانٌ‪‌،‬ضاليانٌِ‪‌،‬زیج ‌‬
‫‌‬

‫ضپیرًضان ‌‬
‫‌‬

‫پسضدیرگان‪َ‌،‬پسَضدیرِگان‪‌،‬ایشدان‪‌،‬ایشَدان ‌‬

‫ضپیرًضان‪‌،‬ضِپیرٍطان ‌‬
‫‌‬

‫نپسضح ‌‬
‫ایشدا ‌‬

‫زالخيی ‌‬
‫‌‬

‫چُُلی ‌‬

‫اُعدُسک‪‌،‬اُع ُدسَک ‌‬

‫زةاىشد‌ٍُاپیهایی‪‌،‬رهش‪‌،‬رَهِش ‌‬

‫اـشار ‌‬

‫ةُسهىشاد ‌‬

‫عسمگاً‪‌،‬زٍار ‌‬
‫‌‬

‫ضگپیسا‪‌،‬ضَگ‌پیسا ‌‬
‫‌‬

‫ىسیيگی‪‌،‬ىسی‪‌،‬ىسً‪‌،‬ىَسی‪‌،‬ىَسً ‌‬

‫ضیهکزَىگ‪‌،‬ضیهَک‌زَىگ ‌‬
‫‌‬

‫کُغح‌اـشار ‌‬

‫ضیهک‪‌،‬ضیهَک ‌‬

‫َىسًِ ‌‬

‫زاگطيگ‪‌،‬زاگطَيگ ‌‬

‫ضاز‌نُضیلی‪‌،‬ضاز ‌‬

‫آةسُـح ‌‬

‫گُعٌضيج ‌‬
‫‌‬

‫عتسِ‌زرد‪‌،‬عَتسِ‌زرد ‌‬

‫‪‌،‬راً‌یا‌کار‌دیگس‪‌،‬چارًای‌دیگس‪‌،‬چارً‪‌،‬‬
‫‌‬
‫گشیيٌ‪‌،‬گشیو‬
‫جایگشیو‪‌،‬پیغيَاد‪‌،‬پَطداییک ‌‬

‫ىَادی‪‌،‬ىََادی‪‌،‬ضیژهنَير‪‌،‬زیُیک‪‌،‬خَتَطدياک‪‌،‬اةشاری‪‌،‬‬

‫جایگشیو ‌‬

‫اَةشاری ‌‬
‫ٍهجُش‪ٍ‌،‬مةطدک‪ٍَ‌،‬هجُُش‪ٍَ‌،‬هتَطدٌ‪ٍَ‌،‬هتَطدَک‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دگسهارگی‪‌،‬دِگَسهارِگی‪‌،‬چيرهارگی‪‌،‬چيرریذدی ‌‬

‫آدغیگآنیشً ‌‬
‫‌‬

‫ىادُاضدٌ‪‌،‬ریغذيری‪‌،‬اةشاری ‌‬

‫گُعٌیاب‪‌،‬گُعٌ‌یاب‪‌،‬ضُیاب ‌‬
‫‌‬

‫ضَرای‌اهج‪‌،‬ةَهطاز‪‌،‬آهایِ‌اهج ‌‬

‫ىَيگ ‌‬

‫کيیشک‪‌،‬کَيیشَک‪َ ‌،‬زرِ‌ضسخ‪َ ‌،‬زرِ‌ضُسخ‪‌،‬زَر ‌‬

‫کار‌ةَيرَىرً ‌‬

‫ـسازیاب‪‌،‬ـسازضيج‪‌،‬ـسازاضيج‪‌،‬ـَسازیاب‪‌،‬اهجيها‪‌،‬‬

‫اضدُار‌گیسیر ‌‬

‫اـسازیاب ‌‬

‫کار‪‌،‬ریژکار‪‌،‬دهضحکار‪‌،‬دهضدار‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىُکار‪‌،‬ىاپیغٌ‬

‫گیسىرً‪‌،‬ضداىيرً‪‌،‬ضِداىَيرًِ ‌‬

‫دانرضح‪‌،‬خازٍکار‪‌،‬خازً‌کار ‌‬

‫رزدار‪‌،‬خُضٌ ‌‬

‫ـسجامٍا‪‌،‬ضَسرضیرٍا ‌‬
‫‌‬

‫گػػُسیشآب ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ایارًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫آنار‌ه‌عهارً‬

‫ضَيرگی‪‌،‬ضََُيرگی‪‌،‬ضََُيرِگی‪‌،‬درعٌ‌پزیسی ‌‬

‫چَُاش ‌‬

‫دسیر‌ه‌ـسهش ‌‬

‫رىگیوجام‪‌،‬رَىگیو‌جام ‌‬
‫‌‬

‫دادهضدر ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آرنانٍا‪‌،‬آرزهٍا‪‌،‬انیرٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چغهراعح‬
‫‌‬
‫دُاضح‬

‫زریيٌ‌پاییو ‌‬

‫دُاضداری‪‌،‬چغهراعح‪‌،‬آرزهنيری ‌‬

‫زریيٌةاال‪‌،‬زریيٌ‌ةاال ‌‬
‫‌‬

‫ٖ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خکیاددٌ ‌‬
‫‌‬

‫آرزهنيری ‌‬
‫رهیانعياضی ‌‬
‫‌‬

‫ىغاضدٌ‪‌،‬ىِغاضدٌ ‌‬

‫رهیانعياضی ‌‬
‫‌‬

‫ىاهضاالر‪‌،‬دریاضاالر ‌‬
‫چيیو‌ةاد‪‌،‬ةغتاش‪‌،‬ایرهن‌ةاد ‌‬

‫رهیان ‌‬

‫پيتٌیِ‌کٍُی ‌‬
‫‌‬

‫ةیهارةس‪‌،‬ةیهارةَس ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬دم‪‌،‬در‌دم ‌‬

‫ىغاىگس‪‌،‬عداةٌ‪‌،‬عِداةٌِ‪‌،‬زیيٌ‪‌،‬رُچان ‌‬

‫کيار‌گزاعدو‪‌،‬ةسکيار‌کسدن‪‌،‬ةساىراددو ‌‬

‫عداةٌضيج‪‌،‬عِداةٌ‌ضَيج ‌‬
‫‌‬

‫ضسکار ‌‬

‫ضُزن‪‌،‬آهىرک‪‌،‬آهَىرَک ‌‬

‫آن‌ةار ‌‬

‫آرهیيی ‌‬
‫ـسنانةُر‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)framānpat‬کارةيرىرً‌(دھ)‪‌‌،‬ـسنایيرً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫آن‌را‌ختاً‌کسدم ‌‬
‫آىگُىٌ‪‌،‬آن‌گُىٌ ‌‬

‫ـسنان‌دٍيرً‪‌،‬ـسنان‌پاد‪‌،‬ـَسناىپاد ‌‬

‫ٍهاىرَم‪ٍ‌،‬هان‌دم‪‌،‬عداةان‪‌،‬زهد‪‌،‬دریک‌دم‪‌،‬دردم‪‌،‬در‌یک‌‬

‫ـسناىی‪‌،‬زهرکی‪‌،‬دضدُری ‌‬

‫دم‪‌،‬دَردَم‪‌،‬ةیکرم‪‌،‬ةیررىگ‪‌،‬ةی ِررَىگ‪‌،‬ةِیِکرَم ‌‬

‫ـسنایيرً‪‌،‬ـسناىرٍيرً‪‌،‬ـسنان ‌‬

‫ٍهاىرَم‪‌،‬عداةان‪‌،‬زهد‪‌،‬دَردَم‪‌،‬ةی ِررَىگ‪‌،‬ةِیِکرَم ‌‬

‫ـسنایيرگان ‌‬

‫پاسٍایِ‌عب ‌‬
‫‌‬

‫خاالر‪‌،‬پِلداالر ‌‬

‫نَسزَىگُش ‌‬

‫دهپَلُ‪‌،‬آذرضيگ‪‌،‬آذَرضَيگ ‌‬

‫پاسٍایِ‌عب ‌‬
‫‌‬

‫دهزیطدی ‌‬

‫نسزىگُش ‌‬

‫دهزیطدان‪‌،‬دهزیطح ‌‬

‫پَص‌گػُُارش‪‌،‬پَطگُُارِش ‌‬

‫خاالر‪‌،‬پػػِل‌خاالر ‌‬

‫ـساگغح‪‌،‬ـَساگَغح‪‌،‬ضازهارً ‌‬

‫خاالر‪‌،‬پػػِل‌خاالر ‌‬

‫ٍيگامٍا‪‌،‬دَم‌ٍا ‌‬
‫‌‬

‫یاریگس‪‌،‬آرزهرضان‪‌،‬آرِزهرِضان ‌‬

‫کالترعياضی‪‌،‬کالتر‪‌،‬کالتُرعياضی‪‌،‬خو‌عياضی‪‌،‬‬

‫آ ُنلٌِ ‌‬

‫خَيغياضی ‌‬

‫درپياً‪‌،‬ةیتیم‪‌،‬ةٌزیيَار‪‌،‬ةٌ‌زیيَار ‌‬
‫‌‬

‫کالترعياس ‌‬

‫آضُدً‌دل ‌‬

‫دُدضس‪‌،‬ةیطاالر ‌‬

‫زىَاری‪‌،‬پغحهاىکی ‌‬
‫‌‬

‫دُدضساىگی‪‌،‬ةیضاالری ‌‬
‫‌‬

‫زىَاری‪‌،‬پياٍیاةی‪‌،‬پغدُاىکی ‌‬

‫دُخکا ‌‬

‫آبضیاٍی‪‌،‬آب‌ضیاٍی ‌‬
‫‌‬

‫ةیيیٍا ‌‬
‫‌‬

‫آنُزشِ‌هاالپایٌ‪‌،‬آنُزشِ‌هاال ‌‬
‫‌‬

‫ةٌدم‪‌،‬دَم‌ةٌ‌دَم ‌‬
‫دم ‌‬
‫‌‬

‫ىغاضدٌ ‌‬

‫ةیظضََُيرِگی ‌‬
‫‌‬

‫ىُشآٍکٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىاةَيگانی‪‌،‬ةیشناىگسایی‪‌،‬ةیشَناىگَسایی ‌‬

‫ىُعاٍک ‌‬

‫اهةارً ‌‬

‫ىُشآٍکیو ‌‬
‫‌‬

‫‪ٖٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پادىَغح‪‌،‬پادىَاد‪‌،‬ةساةسىَاد ‌‬

‫ٍهطيجی‪ٍ‌،‬هاىيری‪‌،‬ناىطدگی‪‌،‬ـساضيجی‪‌،‬آىاگُیی ‌‬

‫پادزٍَس ‌‬

‫ـسىُدضيجی‪‌،‬ـَسىُدضَيجی‪‌،‬ـَسىُد‪‌،‬زةاىشد‌ـلطفی‪‌،‬‬
‫آىاکاهیک ‌‬

‫خاکریص ‌‬

‫هاکاهیک‪‌،‬هاکاـدی‪‌،‬ـساکاـدی‪‌،‬رهاىکاهی‪‌،‬آىاکاهیک ‌‬

‫پادىَغح‪‌،‬پادىَاد‪‌،‬ةساةسىَاد ‌‬

‫هاکاهی‪‌،‬هاکاـح‪‌،‬نُعکاـی‪‌،‬ـساکاهی‪‌،‬ـساکاـح‪‌،‬‬

‫پادزٍس ‌‬

‫ـَسگُغایی‪‌،‬آىاکاهی ‌‬

‫هاچَسدٌ‪‌،‬گسدةاد ‌‬

‫هاکاه‪‌،‬ـسگغا‪‌،‬ـَسگُغا‪‌،‬آىاکاه ‌‬

‫ىایاب‪‌،‬کَيٌ‪‌،‬کَيطال‪‌،‬کَو‪‌،‬ضالیيٌ‪‌،‬ضالیيٌِ‪‌،‬پِدٌِ ‌‬

‫کاجُدیص‪‌،‬کاجریص ‌‬

‫ضالیذَس‪‌،‬پِدٌ‌دس‪‌،‬ةُيطالذَس ‌‬

‫زرعک‪ِ ‌،‬زرِعک ‌‬

‫کَو‌ه‌ضالذُردً‪‌،‬ضالیفسهعی‪‌،‬پِدٌ‌ـسهعی‪‌،‬‬

‫پادخُسعک‪‌،‬پادخُسعا‪‌،‬پادخُسعَک ‌‬

‫ةيطالـسهضی‪‌،‬ةُيطالفسهعی‪‌،‬ةُيطال ‌‬
‫‌‬

‫ٍهطدیشی‪‌،‬ىیسهی‌آدغیگ‪‌،‬دعهيی‪‌،‬درگیسی‪‌،‬‬

‫ضالیذس‪‌،‬ةيطالذس ‌‬

‫پادکسداری‪‌،‬پادضدیشی‪‌،‬آدغیگگَسی ‌‬

‫ضَذدار ‌‬

‫زةاىشدَ‌زنیيغياضی‪‌،‬رخ‪‌،‬رَخ ‌‬

‫ادسهی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫عیس‌زُؽال‪‌،‬عسزُؽال ‌‬

‫ـساز‪‌،‬ـَساز ‌‬

‫زؽالطيگِ‌ىاب‪‌،‬خاهزؽال‪‌،‬خاهزُؽال ‌‬

‫ةَآٍطدگی‪‌،‬ةٌآرانی‪‌،‬ةٌ‌آرانی‪‌،‬ةيُازیر ‌‬
‫‌‬

‫ٍُُیِظ‪‌،‬نیاىپسدً‪َ ‌،‬ردِظ‪‌،‬آرانٌ‪‌،‬آرانٌِ ‌‬

‫اَىررهىٌ‌ةیيی ‌‬

‫نسدمعياضی ‌‬
‫‌‬

‫رهىٌةیيی‪‌،‬اَىررهىٌ‌ةیيی ‌‬
‫اىر ‌‬

‫نسدمضيجی‪‌،‬خيطيجی‪‌،‬خيپیهایی‪‌،‬اىرانطيجی ‌‬
‫‌‬

‫دِل‌پسدً‪‌،‬دِلپَسدً ‌‬

‫دیطی‪‌،‬آدماىگاری‪‌،‬آدم‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫اىگاری‪‌،‬آدم‬
‫‌‬
‫آدنی‬

‫پسدًخب‪‌،‬دِلپَسدٍدَب ‌‬
‫دل ‌‬
‫‌‬

‫دیطی‪‌،‬آدم‌اىگاری‪‌،‬آدَنیریطی ‌‬

‫ىاةَيجار ‌‬

‫نیهُن‪‌،‬آدمىها ‌‬
‫‌‬

‫کيظگس‪‌،‬کُيِغگَس‪‌،‬زیهایٌ ‌‬
‫‌‬

‫دَرگاعح ‌‬

‫گلُدرد‪‌،‬درد‌ضیيٌ ‌‬

‫خاکریطَک ‌‬

‫دلرَگ‌ىگاری ‌‬
‫‌‬

‫ضدیشی‪‌،‬پادضدیشی‪‌،‬آدغیجگسی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫رگ‌ىگارً ‌‬

‫عادک‪‌،‬عادَک‪‌،‬ضُسهن ‌‬

‫رگىگاری ‌‬
‫‌‬

‫گلطدانِ‌ضُذو‪‌،‬گلطدان‪‌،‬گلچیوِ‌ادةی‪ُ ‌،‬گلِطدانِ‌‬

‫رگ‌ىگار ‌‬

‫ضذَو‪ُ ‌،‬گلِطدان‪‌،‬جُيگِ‌ادةی ‌‬
‫ُ‬
‫پادخُسعا‪‌،‬پادخُسعَک ‌‬

‫رگ‌ىگارً ‌‬

‫پادخو ‌‬

‫رگ‌عياضی ‌‬
‫راً‪‌،‬دُگیسىرًخس‪‌،‬دُگیس ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسةٌ‬

‫جاىراره‪‌،‬پادزیطدیک‪‌،‬پادزیطح‪‌،‬پادزی‪‌،‬‬

‫دمضیيی‪‌،‬دَم‌ضیيی ‌‬
‫‌‬

‫پادزَدم ‌‬

‫ىیکشَن‪‌،‬دهعیشً‪‌،‬دل‌آرام‪‌،‬دِآلرام ‌‬

‫خبةُس ‌‬
‫‌‬

‫ٓ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىاٍهطانگسدی‪‌،‬ىاضان‌گَسدی ‌‬
‫‌‬

‫ـسٍيگىانٌ‪‌،‬ـسىُدضار‪‌،‬ـَسٍيگيانٌ‪‌،‬ـَسىُدضار‪‌،‬‬
‫‌‬
‫داىغيانٌ ‌‬

‫رَىگ‌زا ‌‬

‫هَراَىتَس ‌‬

‫داکشیان‪‌،‬جاىُران‌داکشی ‌‬

‫آىگُىٌ‪‌،‬آىطان‪‌،‬آىجُر‌آىگُىٌ‪‌،‬آن‌گُىٌ‪‌،‬آن‌ضان‪‌،‬آن‌‬

‫جاىُران‌آةشی‪‌،‬آةشیان ‌‬

‫جُر ‌‬

‫رَهاىتاهَری ‌‬
‫ـسناىتسدار ‌‬

‫کيار‌گزاعدو‪‌،‬ةسکيار‌کسدن‪‌،‬ةساىراددو ‌‬

‫چایهان ‌‬

‫ضالگسد‪‌،‬ضال‌گسد ‌‬
‫‌‬

‫چيران‪‌،‬آىگُىٌ‪‌،‬آىاىرازً‪‌،‬آن‌اىرازً ‌‬

‫زندار‪‌،‬زَىرار‪‌،‬رام‪‌،‬جایتاش‪‌،‬جاىُر ‌‬
‫‌‬

‫چيگس ‌‬

‫آٍو‌اَةشار ‌‬

‫ضَسةَطَس‪‌،‬زةاىشد‌نَيگیا ‌‬

‫آٍواةشار ‌‬
‫‌‬

‫عُخگفح‪‌،‬عُدگُفح‪‌،‬داضدان ‌‬
‫‌‬

‫آةریرً‪‌،‬آب‌دیرً ‌‬

‫ةيری‪‌،‬ةطدٌةيری ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کیطٌ‬

‫ىادیر‌گیسی‪‌،‬ضُد ‌‬

‫خککٌٍُ ‌‬
‫‌‬

‫دلرةا‪‌،‬دل‌رةا ‌‬
‫‌‬

‫پاداىگلیص ‌‬

‫ىادیر‌گسـدو‪‌،‬پیغهشد‪‌،‬پیظنُشد‪‌،‬پیغپسدادح‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍهگاً ‌‬

‫پیغتَا‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫زرـیيی‪‌،‬زُرـیيی ‌‬

‫نامرَگ‪‌،‬رگ‌جان‪‌،‬رَگجان‪‌،‬ةشرگطسدسگ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ةادعياضی ‌‬

‫ةُشرگ‌ضُسخ‌رگ ‌‬
‫ضسهىاز‪‌،‬ضَسهِىاز ‌‬

‫ةادضيج ‌‬

‫رگتار‪‌،‬ةیشار ‌‬

‫کهذُىی ‌‬

‫دادگُشار ‌‬

‫ضاالىٌ‪‌،‬رهدةارٍا‪‌،‬دٍظٍا‪‌،‬دٍِظ‌نَيران‪‌،‬دٍَِظ‌ٍا ‌‬
‫‌‬

‫دُجریص ‌‬

‫ةیدُم ‌‬
‫‌‬

‫دیراری ‌‬

‫ةازً ‌‬
‫ةازً ‌‬

‫ٍُاىُرد‪‌،‬دلتان ‌‬

‫ضسِعح ‌‬
‫ىاٍيجار‪‌،‬پاد ِ‬

‫ٍُاىُرد‪‌،‬دلتان ‌‬
‫یخکًُ‪‌،‬کًُ‌یذی ‌‬
‫‌‬

‫رَگفَسادی‪‌،‬دُُىسَهاىِگی ‌‬
‫لَسزپَغٌ ‌‬

‫ىام‌کارةسی‪‌،‬ىامِ‌کارةسی‪‌،‬عياضٌ‌کارةسی‪‌،‬عياضٌ ‌‬

‫گاً‪‌،‬آنزنان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍيگام‪‌،‬آىگٌ‪‌،‬آن‬
‫‌‬
‫آن‬

‫ةَسً‪ٍُ‌،‬شةَس‪‌،‬ةَسً‌ٍُعی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍُش‬
‫اةشار‌درهن‌زٍراىی ‌‬

‫پُُش‪‌،‬ةَسیک ‌‬
‫پیظپسدً ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ىغانٍا‪‌،‬چَهساس‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىغاىٌ‬
‫‌‬
‫یادگارٍا‪‌،‬ىغاىی‬

‫ةیىام ‌‬
‫‌‬

‫ناً‪‌،‬پیک‪‌،‬پُسناً‪‌،‬ةح‪‌،‬ةُح ‌‬
‫ىغاىی‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ىغان‪‌،‬گُاً‪‌،‬چَهساس‪‌،‬ةير ‌‬

‫گزرا‪‌،‬زهدگػُزر‪‌،‬در‌دم‪‌،‬ةی‌درىگ ‌‬

‫عياضٌ ‌‬

‫ضالیاىٌ‪‌،‬ضالُارً ‌‬

‫ٔ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍُازی‪ٍَُ‌،‬ازی ‌‬
‫ٍُاپُیا ‌‬
‫ٍُاهیش‪ٍُ‌،‬اةیش ‌‬
‫عٍُسدُاٍس ‌‬
‫یذکًُ ‌‬
‫ىگارک ‌‬
‫ىگارک ‌‬
‫ىهادک ‌‬
‫آییيٌ‌کُژ ‌‬
‫آییيٌ‌کاه ‌‬
‫یادگار‪‌،‬ىغاىی‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬گُاً‪‌،‬چهساس‪‌،‬چَهساس‪‌،‬ةير ‌‬
‫ىشارىها‪‌،‬ىَشارىها ‌‬
‫ةَسآنرً‪‌،‬آییيٌ‌کُژ‪‌،‬آییيٌ‌کاه ‌‬
‫گُد‪‌،‬آییيٌ‌کُژ‪‌،‬آییيٌ‌کاه ‌‬
‫دالهَيطَيگ ‌‬
‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫فھ)‪ٍُ‌‌،‬ازی‌( ‌‬
‫ٍُازیطدی‌( ‌‬

‫ٍُاپیها ‌‬

‫ٍُاجُيتی‪ٍَُ‌،‬اجُيتی ‌‬
‫ٍُاهیش‪ٍُ‌،‬اةیش ‌‬
‫ٍُاعياضی‪ٍَُ‌،‬اعياضی ‌‬
‫آضهاىطيگ ‌‬
‫ٍُاضيج‪ٍَُ‌،‬اضَيج ‌‬
‫ىاهةسی‌ٍُایی ‌‬
‫ىُنیر‪‌،‬ةیدعدان‪‌،‬ةیرَعدان ‌‬
‫‌‬
‫آییيٌ‌کُژ ‌‬
‫آییيٌ‌کاه ‌‬

‫ٕ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫اٍسیهيان ‌‬
‫دٍظ‪‌،‬ةازداری‪‌،‬آزنایظ ‌‬
‫گفدهان‪‌،‬کاهیرن ‌‬
‫ىذطح‪‌،‬ضس‌آؽاز‪‌،‬آؽازیرن‪‌،‬آؽاز ‌‬
‫ىذطح‪‌،‬ضس‌آؽاز‪‌،‬آؽازیرن‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫ا‬

‫ىُیاةی‪‌،‬ىُآهری ‌‬
‫ىذطدیو‪‌،‬ضادً‪‌،‬دةطدان‪‌،‬آؽازیو ‌‬

‫‌‬

‫ىذطدیو‪‌،‬ضادًخسیو‪‌،‬ضادً‌خسیو ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬چَسًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ریذح‬
‫‌‬
‫گُىٌ‬

‫درآؽاز ‌‬

‫ىذطح ‌‬

‫دُارگسایی‪‌،‬پیظپااـدادگی‪‌،‬پیظ‌پا‌اـدادً‪‌،‬پیظ‌پا‌‬
‫‌‬

‫ىاانیری‪‌،‬ةیضُاد ‌‬
‫‌‬

‫ارجی‪‌،‬ةیارج ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةير‌ه‌ةاری‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫اـدادگی‪‌،‬پسٍیش‪‌،‬ةی‬

‫ضسپیچی‌کسدن‪‌،‬رهیخاـدو ‌‬
‫‌‬

‫یبدیرً ‌‬
‫دُم‌ةُسیرً‪‌،‬ةی‌ـسزىر‪‌،‬آض ‌‬

‫پَص‌رَهی‌کسدن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىُیاةی‪‌،‬ىُآهری‪‌،‬ىُآهردگی ‌‬
‫گسـداری‪‌،‬دچاری‪‌،‬دچار‌عرن‪‌،‬دانو‌گیسی‪‌،‬دُچاری‪‌،‬‬

‫یاـدو‪‌،‬یاـح‪‌،‬یاةيرگی‪‌،‬اىرر‌یاـدو ‌‬

‫آلُدگی ‌‬

‫دعُاری‪‌،‬پیچیرگی ‌‬

‫دچاری‪‌،‬دچار‌عرن‪‌،‬دانو‌گیسی ‌‬

‫دعُار ‌‬
‫پژهژ ‌‬

‫پگاٍیرن ‌‬

‫عایر‌ةُدن ‌‬

‫ـسهةُسدن‪‌،‬اهةاریرن ‌‬
‫عادناىی ‌‬

‫ـسهعرن ‌‬

‫ةَیيٌ ‌‬

‫خاـح‪‌،‬خوزدگی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسپیچی‪‌،‬ضسةاززدن‪‌،‬رهیگسداىی‪‌،‬رهی‬

‫جُطدارٍا ‌‬

‫ىپزیسـدو‪‌،‬ـسهگزراری‌کسدن‪‌،‬ـسهگزاردن‪‌،‬ضسپیچی‌‬

‫رهدٍا‪‌،‬دریاٍا ‌‬

‫کسدن‪‌،‬ضسپیچرن‌از ‌‬

‫زُـح‌خس ‌‬

‫خاـح‪‌،‬خوزدگی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسپیچی‪‌،‬ضسةاززدن‪‌،‬رهیگسداىی‪‌،‬رهی‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هیغگی‪‌،‬ىااىجام‪‌،‬ىا‌ةٌ‌ضانان‪‌،‬جاهیران‪‌،‬جاهیر‪‌،‬‬

‫ىپزیسـدو‪‌،‬ضسپیچی‌کسدن‪‌،‬ضسپیچرن‌از ‌‬

‫خا‌پایان‌زىرگی ‌‬

‫گلٌ‪‌،‬گسهًٍا‪‌،‬پسضدُ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گلٌ‬

‫ٍیچگاً‪ٍ‌،‬هیغٌ‪ٍ‌،‬سگش‪‌،‬آـسیرن‪‌،‬آؽازیرن‪‌،‬آعکاریرن‪‌،‬از‌‬

‫ٍا‪‌،‬آـداةٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫آهخاةٌ‬

‫ضس‌گسـدو ‌‬

‫ةَج ‌‬

‫ٍیچگاً‪ٍ‌،‬سگش ‌‬

‫دیگاةشار ‌‬
‫‌‬

‫آـسیرن‪‌،‬آؽازیرن‪‌،‬آعکاریرن‪‌،‬از‌ضس‌گسـدو ‌‬

‫رگِ‌ران ‌‬

‫ىُضازی‪‌،‬ىُضاددٌ‪‌،‬ىُآهری‪‌،‬ىُآـسیيی‪‌،‬پریرً‪‌،‬آـسیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةیٍُرً‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةی ‌‬
‫ٍُدً‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یاهً‬

‫ىُآـسیر ‌‬

‫ىپزیسـح‪‌،‬ضسپیچیر‪‌،‬ضسةاززد ‌‬

‫ىُآـسیرن ‌‬

‫عتان‪‌،‬عُدُسدار‪‌،‬عُدُسچسان ‌‬

‫ٖ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هاگزاعح‪‌،‬ىگَراعدو‪‌،‬ىگٌداعح‪‌،‬نیاىجیگسی ‌‬
‫‌‬

‫ؽليرران‪‌،‬دگسدیطی‪‌،‬جایگشیيی ‌‬
‫‌‬

‫ىاةطُدگان‪‌،‬عداةیرن‪‌،‬دهعیشگان ‌‬

‫ٍهیغٌ‪‌،‬جاهیرن ‌‬

‫گػػُيگان ‌‬

‫خوٍا ‌‬
‫‌‬

‫گػػُيگ‪‌،‬دانُش ‌‬

‫جاهداىگی‪‌،‬پایيرگی ‌‬

‫ـسنان‪‌،‬ـسگفح‪‌،‬رضاىیرن‪‌،‬رضاىی‪‌،‬رضاىرن‪‌،‬دضدُر‪‌،‬‬

‫ٍهیغگی‪ٍ‌،‬سگشی‪‌،‬جاهیر‪‌،‬جاهداىی‪‌،‬پایا‪‌،‬ةیپایان ‌‬
‫‌‬

‫پیانسضاىی ‌‬

‫پایيرگی ‌‬

‫ـسهگفدو‪‌،‬ةازگفدو ‌‬

‫پایيرگیٍا ‌‬
‫‌‬

‫ـسنانىانٌ‪‌،‬رضیرىانٌ‪‌،‬ةذغيانٌ ‌‬
‫‌‬

‫پایيرگی‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬هیغگی‪‌،‬جاهداىگی‪‌،‬پایيرگی ‌‬

‫ةذظىانٌ ‌‬
‫‌‬

‫گسداىی‪‌،‬ةیزاری‌جُیی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پاهش‪‌،‬پاک‬

‫ـسنانىانٌ‪‌،‬ةذغيانٌ ‌‬
‫‌‬

‫گسداىی‪‌،‬ةیزاری‌جُیی ‌‬
‫‌‬
‫پاهش‪‌،‬پاک‌‬

‫اةلک‌(اةلق‌خازی‌عرً‌اةلک‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌خازی‌‬

‫ىیکُکاران‪‌،‬چیسگی‪‌،‬ةطیارـسزىری ‌‬

‫راًیاـدٌ)‪‌‌،‬ضیاً‌ضفیر‪‌،‬دهرىگ ‌‬
‫‌‬

‫ىهایظ‪‌،‬ىهایاىی‪‌،‬ىهایان‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬آعکاری‪‌،‬‬

‫ٍُشاک‪‌،‬ىادان‪‌،‬ىاةذسد‪‌،‬گُل‪‌،‬گاهریظ‪‌،‬کُدن‪‌،‬کم‌دسد‪‌،‬‬

‫آعکارکسدن ‌‬

‫ضس‪‌،‬ضتک‌نؾش‪‌،‬ضتک‌ضس‪‌،‬ديگ‪‌،‬پذهٌ‪‌،‬ةینؾش ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضتک‬

‫دضحىهایی ‌‬
‫‌‬

‫گُالىٌ‪‌،‬ضتکضساىٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬آعکار‌کسدن ‌‬

‫اٍسیهو ‌‬

‫ىهایان‌کسدن‪‌،‬آعکارکسدن ‌‬

‫کخ‌ژىرً‪‌،‬اٍسیهو ‌‬

‫یکرىرگی‪‌،‬ليجٌ‪‌،‬ضهجی‪‌،‬پاـغاری‌کسدن‪‌،‬پاـغاری‪‌،‬ةٌ‌‬

‫پُر‪‌،‬پطس ‌‬

‫ضدًُ‌آهردن‪‌،‬اضدُار‌کسدن ‌‬

‫پُر‌ضیيا ‌‬

‫پسٍام ‌‬

‫ـسزىران‌آدم ‌‬

‫اةسکًُ ‌‬

‫جَاىیان‪‌،‬آدنیزادگان ‌‬
‫‌‬

‫اةیساٍی ‌‬

‫ـسزىران‌آدم ‌‬

‫آهخاةٌ‪‌،‬آةسیش ‌‬

‫ٍا‪‌،‬داىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضاددهان‬

‫ةیيی‪‌،‬پیرهی‪‌،‬ةسرضی ‌‬
‫‌‬
‫دُسدً‌‬

‫گيگی‪‌،‬ضسةطدگی‪‌،‬پیچیرً‌کسدن‪‌،‬پیچیرگی‪‌،‬پیچظ‪‌،‬‬

‫ضسدهرةیو‪‌،‬دراـکير‪‌،‬آناج ‌‬

‫پُعیرً‪‌،‬پُعیرگی‪‌،‬پُعظ ‌‬

‫رهزنةيری ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬پُعیرگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پیچیرگی‬
‫‌‬
‫ضسةطدگی‬

‫ضدیشش‪‌،‬دُدضسی ‌‬

‫عکًُ‪‌،‬ةشرگی ‌‬

‫دیرن‪‌،‬چغهان‪‌،‬ةیياییٍا ‌‬
‫‌‬

‫پرر‪‌،‬ةاةا ‌‬

‫ةیياخس ‌‬

‫زًٍا‪‌،‬درٍا ‌‬
‫درها ‌‬

‫ضازی‪‌،‬ىاچیش‌کسدن‪‌،‬ةیٍُرً‌ضازی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍیچ‬

‫پرر ‌‬

‫خس‪‌،‬ةیٍُرً‌خس ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یاهً‬

‫ةيرٍا ‌‬

‫دهرخس ‌‬

‫خيکطح ‌‬

‫دعهيیٍا‪‌،‬دعهيی ‌‬
‫‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـسآنر‪‌،‬داضدانةُو ‌‬
‫‌‬

‫ضیيٌکفدسی ‌‬
‫‌‬

‫دردحِ‌الدن ‌‬

‫ةیيایی‌ضيج ‌‬

‫زةاىک‪‌،‬زةانِ‌کُچک ‌‬

‫ةیياییعياضی‪‌،‬ةیيایی‌ضيجی ‌‬
‫‌‬

‫نُکغی‪‌،‬نُ‌کيرن‪‌،‬نُ‌زدایی ‌‬

‫دیرضيج‪‌،‬دیرآزنا ‌‬
‫دُشةیو ‌‬
‫‌‬

‫دیُگلُج‪‌،‬پژهلظ ‌‬

‫دُعتیيی ‌‬

‫گفدار‌پایاىی‪‌،‬ـسجام‌گفح ‌‬

‫چَغهی ‌‬

‫ىارکُکٌ‪‌،‬جاندار ‌‬
‫‌‬

‫ةَیيٌ ‌‬

‫ضاددگی ‌‬

‫ةَیيٌ ‌‬

‫ـس‌ىغیو‪‌،‬ةشرگ‌پرر ‌‬
‫پیُضح ‌‬

‫خساىٌىها ‌‬
‫‌‬

‫ضساچٌ‪‌،‬چَاردیُاری ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬گسداىيرً ‌‬
‫کارهَر‌( ‌‬

‫پسنُگاً ‌‬

‫ىیظگسی‪‌،‬کار ‌‬
‫‌‬

‫عتطدان ‌‬

‫عُخعاد ‌‬
‫‌‬

‫ىیغکارگاً ‌‬

‫نَهیش‪‌،‬ضیذک ‌‬

‫نیَهاىذاىٌ‪‌،‬خاالر ‌‬

‫زد‪‌،‬خُانگػُشیيی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زةان‬

‫ـسناىتسان‪‌،‬عَسهىران‪‌،‬پیسهان ‌‬

‫عاىٌ‌ىها‪‌،‬ضسعاىٌ ‌‬

‫ةیگاىگان ‌‬

‫چارعاىٌ ‌‬

‫دلی‪‌،‬یکپارچگی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬یگاىگی‪‌،‬یک‬
‫ضاددگی‌(دھ)‬

‫آهیشةسداری ‌‬

‫ٍهتطدگی‪ٍ‌،‬هاٍيگی‪‌،‬پیُضدگی ‌‬

‫ىاپزیسی‪‌،‬رهدررهیی‪‌،‬ةساةسىَظ ‌‬

‫ٍهُىران‪ٍ‌،‬هگسایان‪ٍ‌،‬هتطدگان‪ٍ‌،‬م‌پیهاىان ‌‬

‫زیگس ‌‬

‫گسـدو‪‌،‬ـساگسـدو‪‌،‬ـسا‌گسـدو‪‌،‬در‌گسـدو ‌‬

‫هاال ‌‬

‫ليگساىرددو‪‌،‬ـسهد‌آنرن‪‌،‬چيری‌ناىرن‪‌،‬جا‌گیسی‪‌،‬‬

‫عادگسایی ‌‬

‫ةسآضُدن‪‌،‬ةاراـکيی ‌‬

‫زةان‌کُچک ‌‬

‫گغادگی‪‌،‬ـساديرگی‪‌،‬دراز‌عرن‪‌،‬پَو‌عرن ‌‬

‫ضُک‪‌،‬ضُيتلٌ‪‌،‬دُعٌ ‌‬

‫زاةیرن ‌‬

‫چادرپیٌ ‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬مةيرِعی‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hambandišnī‬‬
‫پیُضدو‌(ڀ) ‌‬

‫آناسِ‌چادرپیٌ ‌‬
‫رهپُضح ‌‬

‫ٍمةيری‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hambandīh‬پیُضدگی‌(دھ)‪‌‌،‬یَکرِش‪‌،‬‬
‫‌‬

‫پُشةاـح ‌‬
‫‌‬

‫ىاجرایی‪‌،‬چطتیرن‪‌،‬چطتیرگی‪‌،‬چطتاىرن‪‌،‬پیُىریرن‪‌،‬پیُىر‌‬

‫ٍهٌگیسی‪‌،‬ـساگیسی‪‌،‬ةیهاریِ‌هاگیس ‌‬
‫‌‬

‫زدن‪‌،‬پیُىر‌دادن‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬ةٌ‌ٍم‌پیُضدو ‌‬

‫ٍهٌگیس ‌‬
‫‌‬

‫پیُىراىیرن‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ٍهٌگیسعياضی ‌‬
‫‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گياًةطدو‪‌،‬گياً‌ةطدو‪‌،‬چفدٌ‪‌،‬ةطدو‪‌،‬ةرىانی‪‌،‬ةرىام‌‬
‫‌‬

‫ٍهکاری‪ٍ‌،‬هطُیی‪ٍ‌،‬هطاىی‪ٍ‌،‬هرلی‪ٍ‌،‬مداضداىی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کسدن ‌‬

‫رهیراد‪‌،‬رهی‌داد‪‌،‬ردراد‪‌،‬رخ‌داد‪‌،‬پیغانر‪‌،‬پیظ‌آنر‪‌،‬پیانر‪‌،‬‬
‫ةذدانر ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةشرگساً‌( ‌‬

‫رخ‌داد ‌‬

‫گزرةس ‌‬

‫رهی‌دادن‪‌،‬رخ‌دادن ‌‬

‫دُدىُعح ‌‬

‫یگاىگی‌دیرگاًٍا‪‌،‬یگاىگی‌ةاهرٍا ‌‬
‫‌‬

‫آرناىغَس ‌‬

‫یکشةاىی‪ٍ‌،‬هسایی‪ٍ‌،‬مدُاضدی ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬دنفغار ‌‬
‫ـغاردم‌( ‌‬

‫یکتارً‪‌،‬ىاگَاىی‪‌،‬ةٌ‌ىاگاً‪‌،‬ةياگاً ‌‬

‫دُدکار ‌‬

‫هاىگَی‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ىاگَان‪‌،‬ةا‌ٍم ‌‬

‫دُدکار ‌‬

‫رهیرادٍای‪‌،‬رهیرادٍا‪‌،‬ردرادٍا‪‌،‬پیغانرٍا‪‌،‬پیانرٍا ‌‬
‫ىاگُار‪‌،‬ىاگَاىی‪‌،‬گزری‪‌،‬گزراىٌ‪‌،‬دُدةذُدی‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌‌،‬دُدةذُد ‌‬
‫‪‌‌،‬دُدةٌدُد‌( ‌‬
‫‌‬
‫فھ)‬
‫دُدکار‌( ‌‬

‫دُدةذُد‪‌،‬پیظ‌آنری‪‌،‬ةذدانری‪‌،‬ةذدانراىٌ ‌‬

‫دُدره ‌‬

‫دلگسنی‪‌،‬پغدیتاىی‪‌،‬پغدگسنی‪‌،‬پغح‌گسنی‪‌،‬پغح‌دادن‌‬

‫دُدره ‌‬

‫ةس ‌‬

‫ةسچطپ ‌‬

‫دُد‌اضدُاری‪‌،‬دُاخاٍی ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ةسچطب‪‌،‬ارزش‌ىها ‌‬
‫ةَاىها‌( ‌‬

‫دلگسنی‪‌،‬پغدیتاىی‪‌،‬پغحگسنی‪‌،‬پغح‌گسنی‪‌،‬پغح‌‬
‫‌‬
‫دادن‌ةس ‌‬

‫کاال‪‌،‬کاچال‪‌،‬ةار‌ه‌ةيٌ ‌‬
‫دُد‌اضدُاری‪‌،‬دُاخاٍی ‌‬

‫پایطدو‪‌،‬ةسجای‌داعدو‪‌،‬ةازىهایی‪‌،‬اُضدُاىظ‪‌،‬اُضداىظ ‌‬

‫ةٌ‌دُد‌اضدُاری ‌‬

‫ـسىُدن‪‌،‬اُضدُاىرن ‌‬

‫ىیطح‌کسدن‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬ىاةُدن‪‌،‬ىاةُد‌کسدن‪‌،‬کسدن‪‌،‬‬

‫یادهارً‪‌،‬یادنان‪ٍ‌،‬يایظ‪‌،‬ىُعدٌ‪‌،‬ىُزىر‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ىغان‌داد‪‌،‬‬

‫ختٌ‪‌،‬ختاً‌کسدن‪‌،‬ختاً‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫ىغان‪‌،‬کارایی‪‌،‬رد‪‌،‬درعٌ‪‌،‬آـسیيٌ‪‌،‬آـسیرً‪‌،‬آضیب ‌‬

‫ىیطح‌کسدن‪‌،‬ىاةُد‌کسدن‪‌،‬ریذح‌ه‌پاش‪‌،‬ختاً‌‬

‫ىغان‌ىَادن‪‌،‬کارگس‌اـدادن‪‌،‬کارآیی‌داعدو‪‌،‬درعٌ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫اىراددو ‌‬
‫زنانکغی‪‌،‬زنان‌کغی ‌‬
‫‌‬

‫ٍياییرن‪ٍَ‌،‬ياییرن ‌‬

‫ٍطدٌ ‌‬

‫ٍياییرن‪‌،‬ىغان‌ىَادن‪‌،‬کارگس‌اـدادن‪‌،‬درعٌ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬ضپسیرن‪‌،‬پایان‪‌،‬ةٌ‌ضساىجام‌رضاىرن‪‌،‬‬

‫اىراددو ‌‬

‫ةٌ‌پایان‌رضاىرن‪‌،‬اىجام ‌‬

‫ىغاىی‪‌،‬ردی ‌‬

‫ضپسیرن‪‌،‬ضپسی‌کسدن‪‌،‬اىجام‌رضاىیرن ‌‬

‫ىاعایطح ‌‬

‫پایاىگس ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان ‌‬

‫ٍُاةار‪‌،‬پياد ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان ‌‬

‫ٍطدٌای ‌‬
‫‌‬

‫دهازدٌٍ‪‌،‬دهازدً ‌‬

‫ىطيجیرً‪‌،‬ىژادعياضی ‌‬

‫پزیسـدو‪‌،‬پاضذرٍی‪‌،‬پاضخ‌دادن‪‌،‬پاضخ‪‌،‬ةسآهری‪‌،‬‬
‫ةسآهردن ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىیایظ‪‌،‬ىیاکان‪‌،‬پرران ‌‬

‫پزیسـدو‪‌،‬پاضخ‌دادن‪‌،‬ةسآهردن ‌‬

‫ىیا ‌‬

‫ةَا‪‌،‬گاًةَا‪‌،‬کسایٌ‪‌،‬ضالتَا‪‌،‬رهزةَا‪‌،‬جاةَای‪‌،‬پاـٌ‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ناً‬
‫ةهشد ‌‬

‫نشد‪‌،‬پاداش ‌‬
‫پاـیرن ‌‬

‫پاداش‌یاـدو ‌‬

‫رهادیر‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫کارگشاری‪‌،‬کارةطح‪‌،‬کار‌ةطدو‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬رهاىٌ‪‌،‬ةٌ‌کار‌‬

‫ٍغدو‪‌،‬گزاعدو‪‌،‬پسهاىٌ‌دادن‪‌،‬ةاردادن ‌‬

‫ةطدو‪‌،‬ةکارگیسی‪‌،‬اىجام‌دادن‪‌،‬اىجام ‌‬
‫ةٌ‌اىجام‌رضاىرن‪‌،‬ةکارةطدو‪‌،‬ةکار‌ةطدو‪‌،‬اىجام‌‬

‫دیگپایٌ‪‌،‬آخغران ‌‬
‫دادن ‌‬

‫ىازا‪‌،‬ضدسهن ‌‬

‫پیظىسـديی‪‌،‬اىجام‌ىاپزیس ‌‬
‫‌‬

‫ةیگاىگان ‌‬

‫کارةطح‪‌،‬کار‌ةطدو‪‌،‬ةکارگیسی‪‌،‬اىجام‌دادن‪‌،‬اىجام ‌‬

‫هاداعدو‪‌،‬هاداعح‪‌،‬هاداری‪‌،‬ىاگسیشی‪‌،‬ىاچاری‪‌،‬ـسچپاىی‪‌،‬‬

‫ةکارةطدو‪‌،‬اىجام‌دادن ‌‬

‫زهر‌کسدن‪‌،‬زهر‪‌،‬ةایطدگی ‌‬

‫کارةطديی‪‌،‬اىجام‌دادىی ‌‬

‫هاداعدو‪‌،‬هادار‌کسدن‪‌،‬زهرآهر‌عرن‪‌،‬زهر‌آهر‌‬
‫عرن ‌‬

‫اىجانی ‌‬
‫ةٌ‌ضدم‪‌،‬ةٌ‌زهر‪‌،‬ةشهر ‌‬

‫اىجانيانٌ ‌‬

‫ةٌ‌ضدم‪‌،‬ةشهر ‌‬

‫اىجانيانٌ ‌‬

‫ىاگشیسی‪‌،‬ىاگشیساىٌ‪‌،‬ىادان‪‌،‬ىادُاضدٌ‪‌،‬ىاچاری‪‌،‬زهری‪‌،‬‬

‫نشد‪‌،‬دضدهشد ‌‬

‫ةٌ‌زهر‪‌،‬ةایطدٌ‪‌،‬از‌رهی‌ىاچاری ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىرامٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پارً‬

‫ٍيجهو‪ٍ‌،‬هتُدگاً‪ٍ‌،‬هایظ‪ٍ‌،‬ازنان‪‌،‬نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬‬

‫امٍا ‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةذظٍا‪‌،‬اىر ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پارً‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دسدً‬
‫‌‬
‫ریشً‬

‫گسد‌آنرن‪‌،‬اىجهو‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫العٌٍا‪‌،‬پیکسٍا ‌‬
‫‌‬

‫گسدآنرن ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خوٍا‌( ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬گسدٍهاییٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسهً‬

‫زنان‌نسگ‪‌،‬دم ‌‬

‫ٍهتُدیو‪ٍ‌،‬هتُدی‪‌،‬نسدنی ‌‬

‫نسگ‌ىاگشیس ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گسیش‪‌،‬‬
‫پسٍیشِش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)pahrēčišn‬پسٍیش‌( ‌‬

‫ىغطح‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫دهری‪‌،‬پسٍیش‌کسدن ‌‬

‫ىغطح‪‌،‬گسدٍهایی‪‌،‬دیرار‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫دهری‌کسدن‪‌،‬دهری‌جطدو‪‌،‬پسٍیش‌کسدن‪‌،‬‬

‫رایی‪ٍ‌،‬ماىریغی‪‌،‬ضازگاری‌کسدن ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫پسٍیش ‌‬

‫گسهٍی ‌‬

‫ىاگشیسی‪‌،‬پسٍیشىاپزیس ‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬کُخاً‪‌،‬ـغسدًگُیی‪‌،‬ـغسدً‌کسدن‪‌،‬ـغسدگی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬گشیسضديی‪‌،‬دهری‌ىاپزیس‪‌،‬‬

‫ضسةطدٌ‌گُیی‪‌،‬چکیرً ‌‬

‫دهرىغرىی‪‌،‬پیغگیسی‌ىاپزیس‪‌،‬پسٍیشىاپزیس ‌‬

‫ـغسدً‪‌،‬ةٌ‌کُخاٍی ‌‬

‫کُعظ‪‌،‬اضدادی ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬کُخاً ‌‬

‫گشىر‌رضاىرن‪‌،‬زهرگُیی‌کسدن‪‌،‬زهرگُیی‪‌،‬‬

‫کاالٍا ‌‬

‫دضحدرازی‪‌،‬چیسً‌دضدی ‌‬
‫‌‬

‫ةیگاىٌ‪‌،‬اىیساىی ‌‬

‫ٗ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گهاىٌ‪‌،‬گهان‌ةُسدگی‪‌،‬گهان‪‌،‬گسایير‪‌،‬عایهيری‪‌،‬‬

‫پسیان ‌‬

‫عایری‪‌،‬عَُایی‪‌،‬ةُسدةاری ‌‬

‫نشدهر‪‌،‬نشد‌ةگیس‪‌،‬دضح‌ىغاىرً ‌‬

‫گهان‌ةسدن‪‌،‬گاضیرن ‌‬

‫گغادً ‌‬

‫گهان‌ةطیار ‌‬

‫ةسادرِ‌کَالن ‌‬

‫گهاىم‪‌،‬گهان‌نیرهد‪‌،‬گاضم‪‌،‬گاس‌کٌ‪‌،‬عایر‪‌،‬چٌ‌‬
‫‌‬

‫گسد‌ةسآنرن‪‌،‬ـساگیسی‪‌،‬ـساگسـدو‪‌،‬درةسگسـدو‪‌،‬‬

‫ةطا‪‌،‬اىگارکٌ ‌‬

‫پیسانُىگیسی ‌‬

‫عایر‪‌،‬چٌ‌ةطا ‌‬

‫گسداىرن ‌‬

‫ىیازنيری‪‌،‬ةیچیشی ‌‬
‫‌‬

‫یاران‪‌،‬دهضدراران ‌‬

‫ىیاکان‪‌،‬ىیازٍا ‌‬

‫دهری‌کسدن‪‌،‬پسٍیشکسدن‪‌،‬پسٍیش‌کشدن‪‌،‬پسٍیش ‌‬

‫دهراىریغی‪‌،‬ةٌ‌ٍُش‌ةُدن ‌‬

‫دهری‌کسدن‪‌،‬پسٍیش‌کسدن ‌‬

‫ىیازِش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)niyāzišn‬ىیازنيری‪‌،‬ىیاز ‌‬

‫رهیگسداىی‪‌،‬دهری‌کسدن‪‌،‬دهری‪‌،‬پسٍیشکسدن‪‌،‬پسٍیش‌‬
‫کسدن‪‌،‬پسٍیش ‌‬

‫ىیازنير‌ةُدن ‌‬

‫ضُددو‪‌،‬آخظ‌گسـدو‪‌،‬آخظ‌ضُزی ‌‬

‫ٍُعیاری‪‌،‬ژرـی‪‌،‬دهراىریغیرن‪‌،‬دهراىریغی‪‌،‬پسها‪‌،‬‬

‫ضُدديی‪‌،‬آخظگسـديی ‌‬
‫‌‬

‫پایِظ‌نيری‪‌،‬اضدُارکاری ‌‬

‫درهن‌ضُز ‌‬

‫ژرـی ‌‬

‫ىاعایطح ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬یکدا‪‌،‬یک‪‌،‬خيَا‪‌،‬خک‪‌،‬ةیٍهدا ‌‬
‫‌‬

‫ىُازىرگان‪‌،‬گسانیداعح‪‌،‬گسانی‌داعدو‪‌،‬گسانی‌‬
‫‌‬

‫ضادح‌ه‌ضاز‪‌،‬ضادح‪‌،‬راً‌اىرازی‪‌،‬پریر‌آهردن ‌‬

‫داعح‪‌،‬عکٍُیرن‪‌،‬ضيایظ‪‌،‬پاس‪‌،‬ةشرگراعح‪‌،‬ةشرگراری‪‌،‬‬

‫ضاددو‪‌،‬پریرآهردن‪‌،‬پریر‌آهردن‪‌،‬ةيیان‌‬

‫ةشرگ‌داعح‪‌،‬آزرنیرن‪‌،‬ارجهيری‪‌،‬ارج‌ىَادن‪‌،‬ارج ‌‬

‫ىَادن‪‌،‬ةسپاکسدن ‌‬

‫گسانی‌ةُدن ‌‬

‫ٍیچکطی‪ٍ‌،‬یچکص‪‌،‬کطی ‌‬

‫هاال‌داعدو‪‌،‬ضياییرن‪‌،‬پاضراعدو‪‌،‬پاس‌‬

‫آزادگان ‌‬

‫داعدو‪‌،‬ارج‌ىَادن ‌‬

‫ـساٍم‌آهردن‪‌،‬رضیرن‌ةٌ‌چیشی‪‌،‬دضح‌یاـدو‪‌،‬اضدُار‌‬

‫ةاضيایظ‪‌،‬ةا‌ضيایظ‪‌،‬ةا‌ةشرگراعح‪‌،‬ارجيهراىٌ ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫ةشرگ‌داعح‪‌،‬ةا‌گسانی‌داعح‪‌،‬ةا‌ةشرگ‌داعح ‌‬

‫دارا‌عرن‪‌،‬ةٌ‌دضح‌آهردن ‌‬

‫ةاالخسیو‌ضپاسٍا ‌‬
‫‌‬

‫گسهًٍا ‌‬
‫‌‬

‫عهسدن‪‌،‬درىگس‌آهردن‪‌،‬در‌ىگسیطدو‪‌،‬ةٌ‌یاد‌داعدو‪‌،‬‬

‫ضَُِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)sohišn‬نَسةاىی‪‌،‬نَس‪‌،‬عُر‪‌،‬ضَظ‪‌،‬‬

‫ةٌ‌عهار‌آهری‪‌،‬ةٌ‌عهار‌آهردن‪‌،‬ةٌ‌دیرً‌داعدو‪‌،‬ةغهار‌‬

‫ضَِیرن‪‌،‬دریاـح‪‌،‬دریاةظ‪‌،‬ةسداعح‪‌،‬اىرریاـدو‪‌،‬اىرریاـح ‌‬

‫آهردن‪‌،‬ةریرً‌گسـدو ‌‬

‫گهان‌داعدو‪‌،‬ضٍُیرن‪‌،‬ضَیرن‪‌،‬دریاـدو‪‌،‬‬

‫نَدسی‪‌،‬ضسهری‪‌،‬ةشرگُاری ‌‬
‫پيراعدو ‌‬

‫نسگ‪‌،‬دم‌نسگ‌ةُدن‪‌،‬جان‌دادن ‌‬

‫نَسةاىی‪‌،‬نَس‪‌،‬ضَظٍا‪‌،‬ضَُظ‌ٍا‪‌،‬دریاـح‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىَان‌کاالیی‪‌،‬اىتارگسی‪‌،‬اىتار‌کسدن ‌‬
‫دریاةظ ‌‬

‫اىتار‌کسدن ‌‬

‫ضٍُغیک‌گغدو ‌‬

‫٘‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫زىرً‌کسدن ‌‬

‫عُرنير ‌‬

‫زىرًگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌)zindak kar‬‬
‫‌‬

‫ىیکی‪‌،‬ىگار‪‌،‬ىکُیی‪‌،‬ىکُکاری‪‌،‬نَسهرزی‪‌،‬ةذغيرگی‪‌،‬‬
‫ةذغظ ‌‬

‫گاٍگاً‪‌،‬گاًگاٍی‪‌،‬عایر‪‌،‬اگس ‌‬
‫‌‬

‫ىیکی‌کسدن‪‌،‬ىیکُ‌داعدو ‌‬

‫عایر ‌‬

‫ىیکُخسیو‪‌،‬ىیکُ‪‌،‬ىیک‪‌،‬دُعدسیو‪‌،‬دُب‪‌،‬ةَیيٌ‪‌،‬‬

‫زهرگیس ‌‬

‫ةَدسیو‪‌،‬ةَدس ‌‬

‫زهرگیسی‪‌،‬خلکٌ‪‌،‬ةٌ‌زهر‌گسـدو‪‌،‬ةاجگیسی ‌‬
‫‌‬

‫ىیکُخسیو‌آـسیييرگان ‌‬

‫آگَیٍا‪‌،‬‬
‫ٍا‪‌،‬دتسٍا‪‌،‬خازًٍا‪‌ ‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬رهیرادٍا‪‌،‬رضیرً‬
‫‌‬
‫گشارش‬

‫زٍی‪‌،‬ةٌ‌ةٌ‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫آگاٍیٍا ‌‬
‫‌‬

‫اىررهىٌ ‌‬

‫ىُگُ ‌‬

‫اىررهىٌ ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬پایان ‌‬

‫ضدُران‪‌،‬چارپایان ‌‬

‫ىُضازی‪‌،‬ىُضاددٌ‪‌،‬ىُآهری‪‌،‬ىُآـسیيی‪‌،‬ىُ‌آهری‪‌،‬‬

‫ـسادُاىی‪‌،‬ـسادُاىرن‪‌،‬ـسادُان‪‌،‬دُاىرن ‌‬

‫ىذطح‌ضازی‪‌،‬پریرً‪‌،‬ةسضاددٌ‪‌،‬آـسیيظ ‌‬

‫ـسادُاىر ‌‬

‫پریرآهردن‪‌،‬آـسیرن ‌‬

‫ـسادُاىرن‪‌،‬ـسا‌دُاضدو‪‌،‬دُاىرن‪‌،‬دُاضدو ‌‬

‫کُخٌ‌ىُعح‪‌،‬کُخٌ‌ضذو‪‌،‬کُخاٍی‪‌،‬کُخاً‌کسدن‪‌،‬‬

‫ـسادُان‪‌،‬دُاضح‌ةسگ‪‌،‬پیرادُاضح‪‌،‬ةاعيانٌ ‌‬

‫کُخاً‌ضذيی‪‌،‬کُخاً‪‌،‬کسدن‌کُخاً‪‌،‬چکیرً ‌‬

‫ضشاهارخس ‌‬

‫ةٌکُخاٍی ‌‬
‫‌‬

‫دادگسی‪‌،‬دادرضی ‌‬

‫هیژً‌کسدن‪‌،‬هیژگی ‌‬

‫ـسنانٍا‪‌،‬دضدُرٍا ‌‬
‫‌‬

‫هیژیرن‪‌،‬هیژً‌کسدن‪‌،‬هیژگیٍا‪‌،‬هاگزار‌کسدن ‌‬
‫‌‬

‫عیسیيٌ ‌‬

‫هیژً‪‌،‬ةسگشیسًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضسخ‪‌،‬ضسدسىگ ‌‬

‫یکدایی‪‌،‬هیژً‪‌،‬دُدهیژً‪‌،‬ةسگشیرگی ‌‬

‫ٍُسگ‪‌،‬ىران‪‌،‬ىادان‪‌،‬ىاةذسد‪‌،‬کُدن‪‌،‬کم‌دسد‪‌،‬ضتک‌‬

‫ىَُِيتِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)nihumbišn‬ىَفدو‪‌،‬ىَفدگی‪‌،‬ىَفدگ‪‌،‬‬

‫نؾش‪‌،‬ضادً‌نسد‪‌،‬خَی‌نؾش‪‌،‬ةیدسد ‌‬
‫‌‬

‫ىَاىیرن‪‌،‬ىَاىتِظ‪‌،‬ىاپریرگی‪‌،‬پيَان‌کسدن‪‌،‬پيَان‌عرن ‌‬

‫ىاةذسداىٌ‪‌،‬ةیدسداىٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىَفدو‪‌،‬ىَفدگ‪‌،‬ىاپریرگی‪‌،‬پيَان‌کسدن‪‌،‬پيَان‌عرن ‌‬

‫گسدش‌رهزگار‪‌،‬ضسگزعح‪‌،‬رهز‌ه‌رهزگار‪‌،‬دُعی‌ه‌‬

‫آنیشی‪‌،‬درٍهی‪‌،‬درٍمآنیذدگی‪‌،‬درٍم‌عرن‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫ىادُعی‪‌،‬چگُىگی ‌‬

‫آنیشً‪‌،‬آنیشش‪‌،‬آنیذدو‪‌،‬آنیذدگی ‌‬

‫پسضٌ‌کسدن‪‌،‬پسضٌ ‌‬

‫ىایکطاىی‪‌،‬ىاٍهگُىی‪‌،‬ىاٍهطاىی‪‌،‬ىاٍهدایی‪‌،‬‬

‫گغدک ‌‬

‫ىاضپاضی‪‌،‬ىاضازی‪‌،‬ىاضازهاری‪‌،‬ىاضازگاری‪‌،‬ىاجُر‌ةُدن‪‌،‬‬

‫گَگاً‪‌،‬عایر ‌‬

‫گُىٌگُىی‪‌،‬گُىاگُىی‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬دهگاىگی‪‌،‬دهخیسگی‪‌،‬دگسناىی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫فھ‪‌،‬در‌عیهی)‪‌‌،‬عب‌زىرً‌داری‪‌،‬زىرً‌‬
‫کاٍظ‌( ‌‬

‫ةسـسهدی ‌‬

‫کسدن‪‌،‬زىرً‌ضاددو‪‌،‬زىرً‌داری‪‌،‬زىرگان‪‌،‬ةاز‌زیطح ‌‬

‫دهضذيی ‌‬

‫زىرً‌کسدن ‌‬

‫ىاٍهاٍيگی‪‌،‬ىاةَُش‪‌،‬ىاةطاناىی‪‌،‬عُریرگی‪‌،‬پسیغاىی‪‌،‬‬

‫عب‌زىرً‌داری‪‌،‬زىرً‌کسدن‪‌،‬زىرً‌داری‪‌،‬زىرگان ‌‬

‫پساکيرگی‪‌،‬ةَم‌دُردگی‪‌،‬آعفدگی ‌‬

‫‪3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نيظٍا‪‌،‬نيظ‌عياضی‪‌،‬نيظ‪‌،‬ـسادُیی‪‌،‬رـدار‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دسد‌پسیغاىی‪‌،‬پسیغاىی‌دسد‪‌،‬پسیغانگُیی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دُیٍا‪‌،‬دُی‪‌،‬دُ ‌‬
‫‌‬

‫پسعیرگی ‌‬

‫ـسٍيگرـدار ‌‬
‫‌‬

‫آعفدگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫دُردگیٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫درٍم‌ةسٍهی‪‌،‬ةٌ‌ٍم‬

‫کارعکيی‌کسدن‪‌،‬دضدتسی‪‌،‬ةَم‌زدن‪‌،‬آعُب ‌‬

‫گلُگیسی‪‌،‬ـغار‪‌،‬دٍان‌دهزی‪‌،‬دفگی‪‌،‬خيگيا‪‌،‬آهاکغی ‌‬
‫گشیيظ‪‌،‬ةسگشیرن ‌‬

‫کارعکيی‪‌،‬ةسٍم‌زدن‪‌،‬آعُب ‌‬

‫گشیيظ‪‌،‬عایيرگی‪‌،‬چارً‌داری‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬آزادکانی ‌‬

‫یاران‌یکسىگ ‌‬

‫گشیو‌کسدن‪‌،‬گشیرن ‌‬

‫دهضدی‪‌،‬ةسادری ‌‬

‫گشیو‌کسدن‪‌،‬گشیرن ‌‬

‫ةسادر ‌‬
‫ىُضاز‪‌،‬ىُراـکو ‌‬

‫گشیيغی‪‌،‬کانیک‪‌،‬دلتذُاٍی‪‌،‬دل‌ةذُاٍی‪‌،‬آزاداىٌ‪‌،‬‬
‫آزاد ‌‬

‫هاپطیيٌ‪‌،‬هاپطیو‪‌،‬گزعدٌ‪‌،‬کيُىی‪‌،‬ـسجانیو‪‌،‬ـسجانی‪‌،‬‬
‫گسـدو‪‌،‬ـساضداىرن‪‌،‬دریاـح ‌‬

‫خازً‪‌،‬پطیو‪‌،‬پایاىی ‌‬
‫ةٌ‌خازگی‪‌،‬ةدازگی ‌‬

‫رایگیسی ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌خازگی‪‌،‬ةدازگی ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬پایان ‌‬

‫ىُضاز‪‌،‬ىُةيیاد ‌‬

‫کيارگشاری‪‌،‬راىرن‪‌،‬ةیسهن‌کسدن‪‌،‬ةیسهن‌ـسضدادن‪‌،‬‬
‫ةیسهن‪‌،‬ةسهىکسد‪‌،‬ةسکيارکسدن‌ازکار ‌‬

‫پسداددو‪‌،‬ةجای‌آهردن ‌‬

‫ةیسهىیرن‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)bērōnētan‬ةیسهىیرن ‌‬

‫گشاردن‪‌،‬گُشاریرن‪‌،‬گُشاردن‪‌،‬ةٌ‌جای‌آهردن ‌‬
‫ىازه‌کسعهٌ ‌‬

‫رهز‌هاپطیو‪‌،‬جَان‌دیگس‪‌،‬آنجَاىی‪‌،‬آن‌جَاىی ‌‬
‫‌‬

‫لُس‌ةازی‪‌،‬ضتکطسی ‌‬

‫هیژًخس‪‌،‬ةُیژً ‌‬
‫‌‬

‫پسداددو‪‌،‬ةجای‌آهردن ‌‬

‫یاد‌آهری‪ٍ‌،‬غیاری‪ٍ‌،‬غرار‪‌،‬گُعشد‪‌،‬زىَار‪‌،‬ری‌یادآه‪‌،‬‬

‫ىازه‌کسعهٌ ‌‬

‫آگاٍاىیرن ‌‬

‫لُس‌ةازی‪‌،‬ضتکطسی ‌‬

‫ٍغرار‌دادن‪‌،‬آگاٍاىیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ادارًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضازنان‬

‫یادةسگ‪ٍ‌،‬غرارىانٌ ‌‬

‫ضسپسضدی‪‌،‬ضداد‪‌،‬ضازنان‪‌،‬دیُان ‌‬

‫یادةسگ‪‌،‬یاد‌ةسگ ‌‬

‫گسداىرن‪‌،‬کارگسداىی‌کسدن‪‌،‬ضسپسضدی‌کسدن‪‌،‬‬

‫ىَفدو‪‌،‬ىَان‌کسدن‪‌،‬ىَان‌داعدو‪‌،‬پُعاىرن‪‌،‬پيَان‌‬

‫ضانان‌دادن ‌‬

‫کسدن‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ـساضازنان‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬ضداد ‌‬

‫ىَفدو‪‌،‬ىَان‌کسدن‪‌،‬ىَان‌داعدو‪‌،‬پُعاىرن‪‌،‬پيَان‌‬

‫پیام‌داىٌ ‌‬

‫کسدن‪‌،‬پيَان ‌‬
‫اهاری ‌‬

‫یکرىگی‪‌،‬دضُت‌راضدیو‪‌،‬پاکی‪‌،‬پاکرلی ‌‬
‫‌‬

‫گشاردن‪‌،‬پص‌دادن‪‌،‬ةازپسداددو ‌‬

‫یکرىگی ‌‬
‫‌‬

‫گُشارىرً ‌‬

‫چَار‌آنیؼ ‌‬

‫راضدا‪‌،‬دىتالٌ‪‌،‬دىتال‌کسدن‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬پیگیسی ‌‬

‫ناىرگان‪‌،‬جاىغیيان‪‌،‬پطیيیان‪‌،‬پص‌آیيرگان ‌‬

‫دىتال‌کسدن ‌‬

‫ٓ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دهرًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍياییرن‪‌،‬ـسىایظ ‌‬

‫دارهٍا‪‌،‬چاعيی‪‌،‬ةُی‌اـشار‪‌،‬ةُی‌اـشا‪‌،‬ةُزارٍا‪‌،‬ةُزار ‌‬

‫آزرم‌(ادب‌ةٌ‌چم‌داىظ‌ه‌ـسٍيگ‌ىُعدٌ‌عرً‪‌،‬دُد‌‬
‫یک‌هاژً‌پارضی‌اضح‌کٌ‌از‌ةٌ‌غسةی‌رـدٌ‌اضح؛‌دةیس‪‌،‬دةیسً‌‬

‫دیوٍا ‌‬
‫‌‬

‫عرًاىر)‪ٍ‌‌،‬يس‪‌،‬‬
‫دةطدان‌ه‌دةیسضدان‌ٍس‌یک‌از‌ادب‌ةسگسـدٌ ‌‬
‫‌‬

‫عياس‪‌،‬ادبدان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ادب‬

‫ـسٍيگ‪‌،‬داىظ‪‌،‬پسٍیذح‪‌،‬آییو ‌‬

‫ادبنيراىٌ ‌‬
‫‌‬

‫ـسٍیذدو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـسٍیشش‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬ـساٍِذدو‌( ‌‬
‫ـسٍيجیرن‌( ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آییوٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دیو‬
‫‌‬
‫کیظ‬
‫ادبنير ‌‬
‫‌‬
‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫هیسایظ‌( ‌‬

‫ـسٍيگی ‌‬
‫ادبضار‌(ادب‌ةٌ‌چم‌داىظ‌ه‌ـسٍيگ‌ىُعدٌ‌عرً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫هیسایظ‌کسدن ‌‬

‫دُد‌یک‌هاژً‌پارضی‌اضح‌کٌ‌از‌ةٌ‌غسةی‌رـدٌ‌اضح؛‌دةیس‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌‌،‬هیسایغگس ‌‬
‫هیساضدار‌( ‌‬

‫عرًاىر)‪‌،‬‬
‫دٌ ‌‬
‫دةیسً‌دةطدان‌ه‌دةیسضدان‌ٍس‌یک‌از‌ادب‌ةسگسـ ‌‬

‫ةاىگ‌ىهاز ‌‬

‫ـو‪‌،‬ـسٍيگ‪‌،‬عیًُ‪‌،‬ضتک‪‌،‬رـدار‪‌،‬راً‌ه‌رهش ‌‬
‫نیشش‪‌،‬عاش‪‌،‬پیغاب‪‌،‬آةگُىٌ ‌‬

‫دطدُ‌عرن ‌‬
‫پسهاىٌ ‌‬

‫یاـدو‌(دھ)‪‌‌،‬یاـح‌(دھ)‪‌‌،‬یاةيرگی‌(دھ)‪‌‌،‬هیس‪‌،‬دریاـح‌‬

‫گشىر‪‌،‬رىج‪‌،‬آزار ‌‬

‫کسدن‪‌،‬دریاـح‪‌،‬پی‌ةسدن‪‌،‬اىرریاـدو ‌‬

‫آزار‌دیرن ‌‬

‫اىرریاـدو‪‌،‬اىرر‌یاـدو ‌‬

‫رىجاىرن‪‌،‬دَطدو‪‌،‬پژهلیرً‌کسدن‪‌،‬آزردن ‌‬

‫دریاـدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫یاهًٍا‪‌،‬ژاژٍا‪‌،‬ةیَُدً‌ضذيان ‌‬
‫‌‬

‫داهی‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌هاژً‌‬

‫یاهًٍا‪‌،‬ژاژٍا ‌‬
‫‌‬

‫داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌‌،‬داهش‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬ضسضپسدگی ‌‬

‫کٌ‌در‌هاژً‌داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌‌،‬ـسادُاضح‪‌،‬داهیرن‪‌،‬داه‪‌،‬‬

‫دُاضح‌(دھ)‪‌‌،‬یازِش‪‌،‬کانِظ‪‌،‬دردُاضح‪‌،‬دُیغکاری‪‌،‬‬

‫داددُاٍی‪‌،‬دُدگُیی‪‌،‬دُدعهاری‪‌،‬دُاضح ‌‬
‫داهیرن‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌هاژً‌‬

‫پغدکار‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌‌،‬ازآن‌دُد‌داىطدو ‌‬

‫یازیرن ‌‬

‫کیفس‌دُاضح ‌‬

‫ةذُاضح ‌‬

‫ـسادُاضح‪‌،‬داددُاٍی‪‌،‬دُاضح ‌‬

‫ىاکطان‪‌،‬ـسهنایگان ‌‬

‫داهنير‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌هاژً‌‬

‫ىاکطان‪‌،‬ـسهنایگان‪‌،‬زةُىان ‌‬

‫داهطلب‌ىتش‌ٍطح) ‌‬

‫ٍای‪‌،‬زنیوٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬زنیو‬
‫‌‬
‫ضسزنیو‬

‫کیفسدُاضح ‌‬

‫کار‪‌،‬زنیوٍا‌نسدً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍای‌ةی‬
‫‌‬
‫زنیو‬

‫یکی‌کسدن‪‌،‬یکپارچٌ‌کسدن‪ٍ‌،‬هپیُىری‪‌،‬درٍم‌کسدن‪‌،‬‬

‫ارنيیان ‌‬

‫درٍم‌ضازی‪‌،‬آنیذدو‪‌،‬از‌دُدضازی ‌‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬پیظ‌آهری‪‌،‬پریرار‌‬

‫ٍهٌ‌کارً‪‌،‬ضسپسضح ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫اـشار‪‌،‬اةشار‌ٍا ‌‬

‫پیظ‌ىَادن ‌‬

‫ٔ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گياً‌کسدن‪‌،‬دضح‌ةٌ‌کار‌عرن‪‌،‬دضح‌ةکارعرن ‌‬

‫پیغيَاد‌کسدن ‌‬

‫گياً‌کسدن‪‌،‬ةشٍگسی‪‌،‬ةشٍکاری‌کسدن‪‌،‬‬

‫ره‌کسد‪‌،‬پیغيَاد‌داد ‌‬
‫ةشٍکاری ‌‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬پیغاهرد‪‌،‬پیظ‌آهری‪‌،‬‬

‫درضح‌ىُیطی ‌‬

‫پریرار‌کسدن ‌‬

‫عکطدٌةيری‪‌،‬عکطدٌ‌ةيری‪‌،‬اضدذُان‌پشعکی ‌‬
‫‌‬

‫پیظ‌ىَادن ‌‬

‫عکطدٌ‌ةير‪‌،‬اضدذُان‌پشعک ‌‬

‫پیغيَاد ‌‬

‫رً‪‌،‬ىیاناىرً‪‌،‬نسدًریگ‪‌،‬ناىراک‪‌،‬ةجاناىرً‪‌،‬‬
‫‌‬
‫هاٍغدٌ‪‌،‬هاناى‬

‫رٍيهُىی‪‌،‬رٍتسی‪‌،‬راٍيهایی‪‌،‬راً‌ىهُدن‪‌،‬‬

‫ةازناىرً ‌‬

‫پیغيَاد‌کسدن‪‌،‬پیغيَاد‌دادن ‌‬
‫ىغان‌دادن‪‌،‬ره‌کسد‪‌،‬پیغيَاد‌داد ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هاٍغدٌ‪‌،‬هاناىرً‪‌،‬ىیاناىرً ‌‬
‫نسدًریگ‌( ‌‬
‫‌‬

‫ىهُر‪‌،‬ىغاىرٍيرً‪‌،‬ره‌کسدن‪‌،‬پیغاهرد‌کسدن‪‌،‬ةٌ‌‬

‫هاگیسی‪‌،‬هاگزاعدو‪‌،‬هاگزاعح‪‌،‬هاگزاری‪‌،‬هاگزار‪‌،‬‬

‫ىهایظ‌گزاعدو ‌‬

‫ـسضدادن‪‌،‬ةازـسضدادن ‌‬

‫ـسنير‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضاالر‪‌،‬درایان‪‌،‬درا‪‌،‬پسهردگاران‪‌،‬‬

‫یاهً ‌‬

‫پسهردگار ‌‬

‫ةسخسی ‌‬

‫چَارگاىٌ ‌‬

‫ةسخسی ‌‬

‫چَلم‪‌،‬چلٌ ‌‬

‫ةسخسی‌دادن ‌‬

‫چلٌ ‌‬

‫دُیغاهىران‪‌،‬ةطدگان ‌‬

‫ٍهتطدگی‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬پیُضدار‪‌،‬ةطدگی‪‌،‬‬

‫نَسةانخسیو‌ةذغایيرگان ‌‬
‫‌‬

‫ةسةطدگی ‌‬

‫نسؽاةی ‌‬

‫ةٌ‌ٍم‌پیُضدو‪‌،‬ةٌ‌ٍم‌ةطدو ‌‬

‫لغگسگاً ‌‬

‫پیُىرٍا ‌‬

‫رضاىرن‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫رضاىغی ‌‬

‫رهزیٍا‪‌،‬دُارهةار‪‌،‬دُارةار‪‌،‬دُار‌ه‌ةار ‌‬
‫‌‬

‫هاپطگسایی‪‌،‬هاپص‌گسا‪‌،‬کَيٌ‌پسضدی ‌‬

‫هاال‪‌،‬ارج‌گشاردن ‌‬

‫هاپطگسایاىٌ ‌‬

‫هاال‪‌،‬ارج‌گشاردن ‌‬

‫گم‌راٍی‪‌،‬ازدیو‌ةسگغدو ‌‬

‫گطیل‌داعدو‪‌،‬گطیل‪‌،‬ـسضدادن‪‌،‬رهاىٌ‌کسدن‪‌،‬رهان‌‬

‫ىُضان‪‌،‬لشرش‪‌،‬لسزیرن‪‌،‬لسزً‪‌،‬لسزش‪‌،‬لسزاىرن‪‌،‬لسز ‌‬

‫کسدن‪‌،‬رٍاکسدن ‌‬

‫ةليری‪‌،‬ةليرا‪‌،‬ةاال‪‌،‬ةُليرا‪‌،‬اـساعدگی ‌‬

‫ـسضداد ‌‬

‫اهج‌گسـدو ‌‬

‫ـسضدادن ‌‬

‫ةليریَا ‌‬

‫راٍيهایی‌کسدن‪‌،‬راٍيهایی‪‌،‬دادن ‌‬

‫ةليریضيج ‌‬
‫‌‬

‫ـسازیو‪‌،‬ضسآنر‪‌،‬ةشرگدس‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫پیغسـح‪‌،‬پایٌ‌گسـدو‪‌،‬ةاال‌رـدو‪‌،‬ةاال‌ةسدن ‌‬

‫نسزهةُم‪‌،‬ضسزنیو‪‌،‬زنیو‪‌،‬داک ‌‬

‫پایٌ‌گسـدو‪‌،‬ةسکغیرن‪‌،‬ةاالرـدو‪‌،‬ةاال‌رـدو‪‌،‬ةاال‌ةسدن ‌‬

‫دغيُدکسدن‪‌،‬دغيُد‌کسدن‪‌،‬دغيُد‌عرن‪‌،‬دغيُخو ‌‬

‫پایٌیاـدو‪‌،‬ةسخسی‌یاـدو ‌‬
‫‌‬

‫دغيُد‌کسدن‪‌،‬دغيُد‌عرن‪‌،‬دغيُخو ‌‬

‫ٕ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫از‌ایو‌رهش‪‌،‬از‌ایو‌راً ‌‬

‫دغيُد‌کسدن ‌‬

‫ةریو‌ضان‪‌،‬از‌ایيگُىٌ‪‌،‬از‌ایو‌دضح ‌‬

‫ٍساضاىرن‪ٍ‌،‬ساس‪‌،‬خسضاىرن‪‌،‬خسس ‌‬

‫از‌ایو‌رهی‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫گزعح‌کسدن‪‌،‬گزعح‪‌،‬ضُد‌رضاىرن‪‌،‬ضُ‪‌،‬چغم‌‬
‫پُعی‪‌،‬آضاىگیسی ‌‬

‫ٍهاىير‪‌،‬از‌آن‌نیان ‌‬

‫ضُدار ‌‬

‫پص‌از‌آن‌رهز ‌‬

‫ةليرخس‪‌،‬ةليرپایٌ‌خس ‌‬

‫از‌در ‌‬

‫ىُىَاالن‪‌،‬کاالٍا ‌‬

‫از‌آؽاز‌پیرایظ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پایٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضدُن‬

‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫کارگشاران‪‌،‬دضحاىرکاران ‌‬
‫‌‬

‫در‌زنیيٌ‪‌،‬از‌ضُی ‌‬

‫ٍمىُازان‪‌،‬ىُآنُز ‌‬
‫‌‬

‫ٍهچيیو‪‌،‬از‌دضدٌ‪‌،‬از‌آىگُىٌ ‌‬

‫یُدٌ ‌‬

‫اىرازً‌ىگاً‌ىراعدو‪‌،‬از‌نسز‌گزعدو ‌‬

‫ضازنان ‌‬

‫ةازایطدادن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضازنان‌( ‌‬

‫از‌ةس ‌‬
‫از‌دیر ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ضازناىیاـدٌ ‌‬
‫ضازنير‌( ‌‬

‫از‌یاد‌ةسدن ‌‬

‫ضازهارً‪‌،‬اىرانُارً‪‌،‬اىرانٌ ‌‬

‫از‌یاد‌رـدو ‌‬

‫پیکسی‪‌،‬اىرانی‪‌،‬اىرانُار‪‌،‬اىرام‌هار ‌‬

‫دُددُاً‪‌،‬دُدپطير ‌‬

‫ـسدهس‪‌،‬پسدیص‪‌،‬ةَغح ‌‬

‫نطدهيری‪‌،‬نطدهيراىٌ‪‌،‬ازضسىیاز ‌‬

‫خذح‪‌،‬اهرىگ ‌‬

‫ةاٍهٌ‌جان‌ه‌دل‪‌،‬از‌خٌ‌دل ‌‬

‫خذح‌ـسناىسهایی‪‌،‬خذح‪‌،‬اهرىگ ‌‬

‫از‌ضُی ‌‬

‫خذح‌ـسناىسهایی ‌‬

‫از‌ضُی‌دیگس ‌‬

‫خذح‌ـسناىسهایی ‌‬

‫از‌راً ‌‬

‫خذح‌ـسناىسهایی ‌‬

‫از‌پص‌آن‌ةسآنرن ‌‬

‫از‌ریغٌ‪‌،‬از‌ةو‪‌،‬از‌آؽاز ‌‬

‫پیغاپیظ‪‌،‬از‌ضُی‪‌،‬از‌پیظ ‌‬

‫از‌آؽاز ‌‬

‫ٍهچُن‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬ناىير‪‌،‬ةهاىير ‌‬

‫ازآؽاز‌خا‌پایان ‌‬

‫از‌دیس‌ةاز ‌‬

‫از‌ایو‌ضُ‪‌،‬از‌ایو‌رهی‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫ایيجُر‌کٌ‌دیرً‌نیعُد‪‌،‬ایيجُر‌کٌ‌پیراضح ‌‬
‫‌‬

‫ةریيطان‪‌،‬از‌ایو‌گُىٌ ‌‬

‫ازپیغانر‌رهزگار‪‌،‬از‌ضسىُعح ‌‬

‫ةریو‌گُىٌ ‌‬

‫ازپیغانر‌رهزگار ‌‬

‫از‌ایو‌رهی ‌‬

‫ةسای‪‌،‬از‌رهی‪‌،‬از‌دیر ‌‬

‫از‌ایو‌ره ‌‬

‫از‌رهزن‪‌،‬از‌دیرگاً ‌‬

‫ةاایو‌ره‪‌،‬ازایو‌ره ‌‬

‫از‌رهی ‌‬

‫ٖ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬گاًٍا‪‌،‬زناىَا‪‌،‬رهزگاران ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍيگام‬

‫از‌یاد‌رـدو‪‌،‬از‌یاد‌ةسدن‪‌،‬از‌چغم‌اـدادن ‌‬

‫از‌ىگس‪‌،‬از‌دیر ‌‬

‫ضذح‌دطدٌ‌عرن ‌‬

‫پیانک‪‌،‬پیام‌کُخاً ‌‬

‫ازدیرگاً‪‌،‬از‌ىگسش‪‌،‬از‌دیر ‌‬

‫اضدادان ‌‬

‫از‌ال‌ةٌ‌الی ‌‬

‫اضدادان ‌‬

‫از‌ال‌ةٌ‌الی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اضدُرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍای‌پيراری‪‌،‬اـطاىٌ‬
‫‌‬
‫داضدان‬

‫ةٌ‌جای‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫در‪‌،‬ةير‌عرن‌گسـدار‪‌،‬ةسدگی ‌‬

‫ةٌ‌جای‪‌،‬ةساةس ‌‬
‫پاک‌کسدن‪‌،‬ةیسهن‌کسدن ‌‬

‫‪‌‌،‬زیسضادح‪‌،‬ریغٌای‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬پی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫بھ)‬
‫عالُدً‌( ‌‬

‫ةا‌ایو‌اىگیشً‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پایٌای‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیاىی‪‌،‬ةيیاد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پایٌ‬

‫ةریيگُىٌ ‌‬

‫از‌ریغٌ‪‌،‬از‌پایٌ‪‌،‬از‌ةو ‌‬

‫ازایيسه‪‌،‬از‌ایو‌دیرگاً ‌‬

‫پایيانٌ‪‌،‬ةيیادىانٌ ‌‬

‫ازایسا ‌‬

‫ای‪‌،‬پایٌای‪‌،‬ةيیادیو‪‌،‬ةيیادی ‌‬
‫‌‬
‫ریغٌ‌‬

‫ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫اضدُرًٍا ‌‬
‫‌‬

‫از‌در‌آعدی ‌‬

‫ىانَا ‌‬

‫ازایسا ‌‬

‫عکطدو ‌‬

‫از‌دُد‌ةیذُد‌عرن ‌‬

‫عکطدو ‌‬

‫از‌اىرازً‌گزعدو ‌‬

‫اضپ ‌‬

‫ـسانُش‌عرن‪‌،‬ازیاد‌رـدو ‌‬

‫کاال‪‌،‬ضازهةسگ‪‌،‬ضاز‌ه‌ةسگ‪‌،‬اـشارٍا‪‌،‬اةشارٍا‪‌،‬اةشار ‌‬

‫ـسانُش‌کسدن‪‌،‬از‌یاد‌ةسدن ‌‬

‫ةازیچٌ ‌‬

‫دُددُاً‪‌،‬دُدپطير ‌‬

‫خُعٌ ‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬اىتٍُی‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫پیغیوخس‪‌،‬پیغیو‪‌،‬پیغدس ‌‬
‫‌‬

‫ٍهطسگیسی‪‌،‬عٍُس‌کسدن‪‌،‬زىاعُیی‪‌،‬زن‌گسـدو‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خيجظ‌( ‌‬

‫پیُىر‌زىاعُیی ‌‬
‫ـشهىی ‌‬

‫رعدٌ ‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬ـشهن ‌‬

‫پغدیتان ‌‬
‫نارپیچی‪‌،‬نارپیچ‌ناىير‪‌،‬پیچٌ ‌‬

‫اـشایظ‌زادگان ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آةغار‌( ‌‬

‫کار‌آنر‌ةُدن‪‌،‬خُاىایی‌کاررا‌داعدو‪‌،‬ازپص‌‬
‫آن‌ةس‌آنرن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اـغاىٌ‌( ‌‬

‫آؽازی‪‌،‬ةیآؽاز ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهیغگی‪‌،‬دیسیيگی‪‌،‬ةی‬

‫ةسگٌ‌گطدسدً ‌‬

‫ٍهیغگیٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍسزىانٌ ‌‬

‫دیسیيگی‪‌،‬ةیآؽازی ‌‬
‫‌‬

‫هرزش ‌‬

‫دُدداری‪‌،‬پسٍیش ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گسناةٌ‌رـدو‪‌،‬دُدعُیی‪‌،‬خو‌عطدو‪‌،‬ةٌ‌گسناةٌ‌‬

‫دضدگاً‌دم‌ضيج ‌‬
‫رـدو ‌‬

‫دم‌ضيجی ‌‬

‫کارگهاری‪‌،‬کارگشیيی‪‌،‬کاردٍی‪‌،‬ةٌ‌کار‌گسـدو‪‌،‬‬

‫ةليرگُ ‌‬

‫ةکارگیسی‪‌،‬ةکارگهاردن‪‌،‬ةکارگسـدو‪‌،‬ةکار‌گهاعدو ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ایطدایی‪‌،‬ایطدادً‪‌،‬ایطدا ‌‬
‫ایطداییعياضی‌( ‌‬
‫‌‬

‫ةکارگهاعدو‌پایا ‌‬

‫آنُزگار ‌‬

‫کارنيری‌دهلح ‌‬

‫هرزیرن ‌‬

‫ةکار‌گهاردن‌پارًای ‌‬
‫‌‬

‫هرزعگاً ‌‬

‫ةکارگهاعدو‌زناىی ‌‬

‫اضداد ‌‬

‫درآهردن‪‌،‬ةیسهن‌کغیرن‪‌،‬ةیسهن‌آهردن‪‌،‬ةسهىآهری‪‌،‬‬

‫آؽاز ‌‬

‫ةسهن‌آهری‪‌،‬ةسٍیذدو‪‌،‬ةسآهردن‪‌،‬آٍيجیرن ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬نَس ‌‬
‫جٍُسگیو‌( ‌‬

‫دىتالٌ‌داعدو‪‌،‬دىتالٌ‌داری‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬پایيرگی‪‌،‬‬
‫پایراری‪‌،‬پایرار‌ةُدن ‌‬

‫اضداىرً ‌‬

‫دردُاضح‪‌،‬دُاٍظ ‌‬

‫ضاضداری‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)sāstārīh‬دُکانگی‪‌،‬دُدکانگی‪‌،‬‬

‫دردُاضح‌کسدن‪‌،‬دُاٍظ‌کسدن ‌‬

‫دُدضسی‪‌،‬خکطاالری ‌‬

‫دُاٍظ‌نیکيم ‌‬
‫‌‬

‫دسدً‌دُد‌کانگی ‌‬

‫دردُاضح ‌‬

‫پُعیرگی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گُاٍی‌دُاضدو‪‌،‬گُاًآهری‪‌،‬ـسىُدآهری‪‌،‬ـسىُد‌زىی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫ـسىایظ‪‌،‬عُىرآهری‪‌،‬عََُىرآهری‪‌،‬ةسٍان‌آهری ‌‬

‫کُچک‌دُاٍی‪‌،‬ةَسًکغی ‌‬
‫‌‬

‫ـسىُدآهری‪‌،‬ـسىُد‌زىی‪‌،‬ـسىایظ‪‌،‬عُىرآهری‪‌،‬‬

‫ضُا‪‌،‬جرا ‌‬
‫ةسٍاىیرن ‌‬

‫نگس‪‌،‬ضُا‪‌،‬جرادُاٍی‪‌،‬جرا ‌‬

‫راٍتسد ‌‬

‫نگسپزیس ‌‬

‫راٍتسدی ‌‬

‫پزیسـدو‪‌،‬پزیسش ‌‬

‫آضُدن‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آضاییرن‪‌،‬آضایظ‪‌،‬آرنیرن‪‌،‬‬

‫دگسگُىی ‌‬
‫آرانظ ‌‬

‫ةٌ‌دضح‌آهردن‪‌،‬ةسداعح‪‌،‬ةازیاةی ‌‬

‫ةسآضُد ‌‬

‫خُزیرن ‌‬

‫دم‌دُردن‪‌،‬درازکغیرن‪‌،‬دراز‌کغیرن‪‌،‬‬

‫پیرایظ‪‌،‬ةیادآهردن‪‌،‬ةٌ‌یاد‌داعدو‪‌،‬آگاٍی‌دادن‪‌،‬‬

‫ةسآضُدن‪‌،‬آضُدن‪‌،‬آرنیرن ‌‬

‫آگاٍی‪‌،‬آگاً‌کسدن ‌‬

‫دزدیرن‪‌،‬دزدی ‌‬

‫آگَی‌ىانٌ‪‌،‬آگاٍی‌ىانٌ ‌‬

‫ىَان‌گُعی‪‌،‬ـال‌گُش‌ایطدادن‪‌،‬عيُد‌دزدکی‪‌،‬‬

‫عایطدگی‪‌،‬ضشاهاری ‌‬

‫عيُد‪‌،‬دزدیرً‌گُش‌کسدن‪‌،‬دزدگُعی‪‌،‬دزد‌گُعی ‌‬

‫ضذدی‪‌،‬پا‌ةس‌جایی‪‌،‬اضدُاری ‌‬

‫ضاددار‪‌،‬پیکسً‌ةيری‪‌،‬اضدذُان‌ةيری ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضاددارٍا‪‌،‬ضاددارةيریٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضيگسةيری‬

‫هاپطراد‪‌،‬پص‌گیسی‪‌،‬پص‌گسـدو‪‌،‬پص‌دادن‪‌،‬‬

‫گُل‌زدن‪‌،‬دَسضازی ‌‬

‫ةسگسداىرن‪‌،‬ةازگسداىرن‪‌،‬ةازپص‌گیسی‪‌،‬ةازپص‌دُاضدو ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍساش‪ٍَ‌،‬ساش‪‌،‬ةاال‌آهردن ‌‬

‫دلَسً ‌‬

‫ٍساعیرن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدسهن‌( ‌‬

‫ةاالآهردن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدسهن‌کسدن‌( ‌‬

‫جُیا‌عرن‪‌،‬پسضیرن ‌‬

‫ةُییرن‪‌،‬ةُ‌کغیرن‪‌،‬ةُ‌کسدن‪‌،‬ةُ‌ةسدن ‌‬

‫ىیُىر‪‌،‬پسضظ ‌‬

‫گُاٍی‌دُاٍی‪‌،‬گُاٍی ‌‬

‫پایهسدی‪‌،‬پایراری‪‌،‬ایطدادگی ‌‬

‫راٍيهایی‌دُاٍی ‌‬

‫پیغُاز‪‌،‬پیغتاز‪‌،‬پزیسً‌عرن‪‌،‬پزیسً‪‌،‬پزیسـداری‪‌،‬ةٌ‌‬

‫خُاىهيری‪‌،‬خُاىگسی‪‌،‬ةیىیازی ‌‬
‫‌‬

‫پیغُاز‌رـدو ‌‬

‫ناىيرگُیی ‌‬

‫ةازکاهش ‌‬

‫عایطدگی‪‌،‬درهىراعح‪‌،‬خُاىظ‪‌،‬خُاىایی‌کار‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬‬

‫جایگیسی‪‌،‬جاگسـدو‪‌،‬جا‌گسـدو‪‌،‬پاةسجا‌کسدن‪‌،‬‬

‫آنادً‌ةُدن‪‌،‬آنادگی ‌‬

‫ةسپایی‪‌،‬آرامگسـدو‪‌،‬آرام‌گسـدو‪‌،‬اضدُارعرن‪‌،‬اضدُار‌عرن ‌‬
‫‌‬

‫کيارً‌گیسی‪‌،‬کيارً‌جُیی ‌‬

‫هاىغان ‌‬

‫کيارً‌جطدو ‌‬

‫ىایژً‪‌،‬ىاهاةطدگی‪‌،‬دُدضسی‪‌،‬دُدضاالری‪‌،‬‬

‫کيارًگیسی‪‌،‬کيارً‌گیسی‪‌،‬کيارً‌جُیی‪‌،‬پُزش‌‬
‫‌‬

‫دُدةُدگی‪‌،‬دُدایطدایی‪‌،‬آزادضسی ‌‬
‫گسدىکغی‪‌،‬دُدىهایی‪‌،‬دُد‌ةشرگ‌پيراری‪‌،‬ةشرگی‌‬

‫دُاضدو ‌‬
‫کيارً‌گیسی ‌‬

‫دُاٍی ‌‬
‫گُش‌دادن‪‌،‬عيیرن‪‌،‬عيُدن ‌‬

‫هاجیرَن‪‌،‬پسضیرن‪‌،‬پسضظ‪‌،‬آگٌ‌دُاضح‪‌،‬آگاٍی‌‬
‫دُاضدو ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ىیُعیرن‌( ‌‬

‫ضُد‌جُیی‪‌،‬ضسنایٌ‌دُاٍی‪‌،‬ضسنایٌ‌اىرهزی‪‌،‬‬

‫یاری‌دُاضدو‪‌،‬یاری‌جُیی‪‌،‬پغدیتان‌جُیی ‌‬

‫زهرگُیی‪‌،‬ةَسً‌کغی ‌‬

‫ٍَهارضدگی‌( ‌پھ‌‌از‌کارهاژً‌ٍهارضدو)‪‌‌،‬یکيُاددی‪‌،‬‬

‫کارةسد‪‌،‬ةٌ‌کارگیسی‪‌،‬ةٌ‌کار‌ةطدو‪‌،‬ةکارگیسی‪‌،‬‬

‫دىتالٌ‌داعدو‪‌،‬دىتالٌ‌داری‪‌،‬چيرةارگی‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬پیاپی‪‌،‬‬

‫ةکارةسدن ‌‬

‫پایراری‪‌،‬پایرار‌ةُدن ‌‬

‫ةکار‌ةسدن ‌‬

‫درىگ‌جطدو ‌‬

‫ةذغایظ‌دُاٍی‪‌،‬آنسزش‌دُاٍی‪‌،‬آنسزش ‌‬

‫گُاٍهيری‪‌،‬گُاً‪‌،‬دضدهایٌ‪‌،‬دضح‌آهیش‪‌،‬آهردً‌دُاٍی‪‌،‬‬

‫ةَسًنيری‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)vahrōmandīh‬کارةسی‪‌،‬کارةسد‪‌،‬‬
‫‌‬

‫آهردً‌جُیی ‌‬

‫ضُدجُیی‪‌،‬ضُد‌کارةسی‪‌،‬ضُد‌ةسدن‪‌،‬ةَسًةسداری‪‌،‬ةَسً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دریاـدو‪‌،‬دریاـح‪‌،‬پیةسدن‪‌،‬پی‌ةسدن‪‌،‬پيراعح‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ةَسنيری‪‌،‬ةکارگیسی‪‌،‬ةکار‌ةطدو ‌‬

‫ةسداعح‌کسدن‪‌،‬ةسداعح‪‌،‬اىرریاـح ‌‬

‫ةٌ‌کارگیسی‪‌،‬ةٌ‌کار‌ةسدن ‌‬

‫اىرریاـدو‪‌،‬اىرریاؼ ‌‬

‫ةَسً‌ةسدن‪‌،‬ةکار‌ةسدن ‌‬

‫رً‌آهرد‌دُاٍی‪‌،‬راززدایی‪‌،‬ةَسً‌هری‪‌،‬ةرضح‌آهردن ‌‬

‫رهاضُد ‌‬

‫رهىُیطی ‌‬

‫ىارهاضُد ‌‬

‫ةُییرن‪‌،‬ةُکغیرن ‌‬

‫ـسنان‌دُاٍی‪‌،‬ـدُادُاٍی‪‌،‬پسضیرن ‌‬

‫ةازپسضی ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫اىرهٍیرن‪‌،‬اىرهٍگیو ‌‬

‫ضسةاززىی‪‌،‬دُدداری ‌‬

‫دریؼآهر ‌‬
‫‌‬

‫ىیغذير‪‌،‬ریغذير ‌‬

‫ضپَسآییو ‌‬

‫ىیغذير‪‌،‬ریغذير‪‌،‬دضحاىراددو ‌‬
‫‌‬

‫اضپياج ‌‬

‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬نیساىیرن‪‌،‬ـسضُدگی‪‌،‬ـسضایظ ‌‬

‫ؽهياک‪‌،‬دلگیسکييرً‪‌،‬دردآهر‪‌،‬اىرهٍياک ‌‬

‫یکطاىی‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫اضپير ‌‬

‫یکطاىی‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫ـسضُدگی ‌‬

‫گسنطیسی ‌‬

‫ـسضُدً‌عرن ‌‬

‫ٍيسگاً ‌‬
‫ٍيسگاً ‌‬

‫ٍیچکارً‪‌،‬ىاکام‪‌،‬ىاکارآنر‪‌،‬دهراـکيرىی ‌‬
‫‌‬

‫گشارش‌دُاٍی ‌‬

‫دانُش‌کسدن‪‌،‬آرام‌کسدن ‌‬
‫زدم‪‌،‬جُعگاً ‌‬

‫ةازضداىی ‌‬

‫پسدً‌ةان ‌‬

‫عیًُ ‌‬

‫اضدذُاىگان‪‌،‬اضدذُانةيری‪‌،‬اضدذُان‌ةيری ‌‬
‫‌‬

‫دضحیاـدو‪‌،‬چیسگی ‌‬
‫‌‬

‫ليگسگاً‪‌،‬ةيرر‪‌،‬ةاراىراز ‌‬

‫ةَا‪‌،‬کسایٌای‪‌،‬ةهشد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گاً‬

‫چاه‪‌،‬پُل‌کاؽزی‪‌،‬ةسگپُل‪‌،‬ارزةسگ ‌‬

‫ةیچارگی ‌‬
‫‌‬

‫پُیغگس ‌‬

‫هاپسضی‪‌،‬گشارعذُاٍی‪‌،‬کاهش‪‌،‬ةازدُاضح ‌‬
‫ةازضداىی ‌‬

‫ضسش ‌‬

‫رهش ‌‬

‫پیغیيیان‪‌،‬گزعدگان‪‌،‬درگزعدگان ‌‬

‫دضدیاةی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پیسهزی ‌‬

‫زیيٌ‪‌،‬رزم‌اـشار‪‌،‬جيگ‌اـشار‪‌،‬اةشار‌جيگ‌اـشار ‌‬
‫گُىٌ‪‌،‬عیًُ‪‌،‬رهش‪‌،‬رـدار‪‌،‬راً‌ه‌رهش‪‌،‬راً ‌‬

‫دضدیاةی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پیسهزی ‌‬

‫ىام‌آهران‪‌،‬ىام‪‌،‬ةسىام‪‌،‬آهازً ‌‬

‫ةذارپش‌کسدن ‌‬

‫ىانشد‪‌،‬ةليرآهازً‌عرن ‌‬

‫هارضی‪‌،‬دهةارً‌آؽاز‌کسدن‪‌،‬ةازرضیرگی‪‌،‬ةازدادرضی‪‌،‬‬
‫از‌ضسگیسی‪‌،‬از‌ضس‌گسـدو ‌‬

‫اضم‌داىُادگی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬رازٍا‪‌،‬پُعیرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىَاىی‬

‫ىام‌ىُیطی‪‌،‬ىام‌ىَادن ‌‬

‫رازىاک ‌‬

‫کَُاژً ‌‬

‫رازگُىٌ ‌‬

‫ىام‌ىُیطی ‌‬

‫رازیچٌ‪‌،‬رازگُىٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دـدسٍا‪‌،‬دضدکَا‪‌،‬دضدک‪‌،‬خشدًٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬گُاٍی‬
‫‌‬
‫یاـدٌ‬

‫ٍسز‌دادن‪ٍ‌،‬رر‌دادن‪‌،‬گغاد‌ةازی‪‌،‬ـساخ‌رهی‪‌،‬زیادً‌‬

‫ٍا‪‌،‬آهردًٍا‪‌،‬آهردگان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةيچاک‬

‫رهی‪‌،‬ریذح‌ه‌پاش‪‌،‬ةر‌دضدی ‌‬

‫عکم‌رهی‪‌،‬عکم‌رهش‪‌،‬ةیسهن‌رهی‪‌،‬ةیسهن‌رهً‪‌،‬آضان‌‬

‫عداةيرً‌خس‪‌،‬زهدخس‪‌،‬خيرخس ‌‬

‫رهی ‌‬
‫گسـدار‪‌،‬ةيری ‌‬

‫ضدُرگاً‪‌،‬ةارً‌ةير ‌‬

‫ىغیيان‪‌،‬خوپسهران ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫داکیان‪‌،‬داک‬

‫داضدان‪‌،‬اـطاىٌ‪‌،‬اضدُرً ‌‬

‫ٗ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫عیفدگی‪‌،‬عُر‪‌،‬آرزهنيری ‌‬

‫گسـدار‌کسدن ‌‬

‫نسدم ‌‬

‫خسعک ‌‬

‫ضذح‌خس ‌‬

‫گسـدار‪‌،‬دضدگیس‪‌،‬درةير‪‌،‬در‌دام‪‌،‬در‌ةير‪‌،‬ةسدً ‌‬

‫آعُةگسان ‌‬

‫گسـدارکسدن‪‌،‬گسـدار‪‌،‬کسدن‪‌،‬درةير ‌‬

‫ـسهىگسیطدو‪‌،‬دیرً‌هری‪‌،‬خُاىگسان‪‌،‬ةلير‌پایگان‪‌،‬‬

‫ىغانٍا‪‌،‬ىغا ‌‬
‫‌‬

‫ةشرگُاران‪‌،‬ةشرگان ‌‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬ىهاز‪‌،‬ىهارش‪‌،‬ىهار‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬ىام‌ةسدن‪‌،‬ىا ‌‬

‫گساىهایگاً‌ه‌خُاىهيران ‌‬

‫ىهاردن ‌‬

‫رهعو‌عرن‪‌،‬دردغیرن‪‌،‬خاةان‌عرن ‌‬

‫نیىهارد ‌‬
‫‌‬

‫ةسخسیو‌آـسیرگان ‌‬

‫گطدسش‪‌،‬گطدسدن‪‌،‬گطدساىرن‪‌،‬پساکيرً‌کسدن‪‌،‬‬
‫پساکيرن‪‌،‬پساکير‪‌،‬پذغُدن‪‌،‬پذظ‌کسدن‪‌،‬پذظ‪‌،‬پاعیرن‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬ضسهدً‪‌،‬چکانٌٍا‪‌،‬چانٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍای‪‌،‬ضسهدً‬
‫‌‬
‫ضسهدً‬

‫اـغاىرن ‌‬

‫ـسهغ‪‌،‬ـسهزً‪‌،‬پسخُ ‌‬

‫ىهُىٌ ‌‬

‫جا‌گسـدو ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬پیظ‌دسیر‪‌،‬پاداش‌دسیر ‌‬
‫ىهُىٌ‌( ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬ـسیب ‌‬
‫اعک‌آرزه ‌‬

‫ناالنال‪‌،‬لتسیش‪‌،‬ضسعار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دیطٌٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کم‌ه‌کاضح‪‌،‬ضذدی‪‌،‬ریذح‬
‫‌‬
‫گُىٌ‬

‫ىسضپان‪‌،‬ىادرضدی‪‌،‬ىادرضح‪‌،‬لؾشش‪‌،‬گهساٍی‪‌،‬کُخاٍی‪‌،‬‬

‫گیسی‪‌،‬دسدً‪‌،‬چَسًٍا‪‌،‬چالظ‪‌،‬پیچیرگی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دعُاری‪‌،‬دسدً‬

‫کژی‪‌،‬ةیساً‪‌،‬ةازىغياددو ‌‬

‫ایساد ‌‬

‫لؾشیرن‪‌،‬درضح‌درىیاـدو ‌‬

‫دعُار ‌‬

‫ىادرضح‌گسـدو‪‌،‬جا‌ةٌ‌جا‌گسـدو ‌‬

‫دضح‌آهیذدو‪‌،‬دسدً‌گسـدو‪‌،‬ةَاىٌ‌گسـدو ‌‬

‫ىراىطدٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دعُاریٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضذدی‬

‫ىراىطدٌ ‌‬

‫ةٌ‌ٍرؼ‌رضیرن‪‌،‬ةسدُردن‪‌،‬ةسدُرد‪‌،‬ةسدُدکسدن ‌‬

‫ىراىطدٌ ‌‬

‫ىیک‌ىژادی‪‌،‬ىژادگی‪‌،‬ختارنيری‪‌،‬ةٌ‌ىژادی ‌‬

‫ٍهُىری‪ٍ‌،‬هطُیی‪ٍ‌،‬هذُان‪ٍ‌،‬هتَسی‪‌،‬اىتازش ‌‬

‫دُد‌گٍُسی ‌‬

‫اـسهزش ‌‬

‫یاران‪ٍ‌،‬هرالن‪‌،‬دهضدان ‌‬

‫کارنيری‪‌،‬کارگهاری‪‌،‬کارآـسیيی‪‌،‬کار‪‌،‬ضسگسنی‪‌،‬‬

‫پژهژىاکی‌(دھ)‪‌‌،‬ليجٌ‪‌،‬پاـغاری‪‌،‬پاپیچی ‌‬

‫ضسکار‌ةُدن‪‌،‬ةٌ‌کارگیسی‪‌،‬ةٌ‌کار‌گهاعدو ‌‬
‫گسـداریٍا‪‌،‬درد‌ضسٍا ‌‬
‫‌‬

‫ليجٌ‌کسدن‪‌،‬پاـغاری‌کسدن ‌‬

‫عکاـدو‪‌،‬ةسگیسی‪‌،‬ةسگسـدٌ‪‌،‬ةسگسـدو ‌‬

‫ةَار‌ةير ‌‬

‫دُاٍاىی‪‌،‬دُاضداری ‌‬

‫نالظ‪‌،‬ضایظ ‌‬

‫دُاٍاىی‪‌،‬دُاضداری ‌‬

‫هاژاک‪‌،‬زةاىشد‪‌،‬چيرهاژًای‪‌،‬چيرهاژً ‌‬
‫‌‬

‫ىانی‪‌،‬ىانُری‪‌،‬ضسعياضی‪‌،‬ةليرآهازی‪‌،‬ةليرآهازگی ‌‬

‫هاژگان‪‌،‬چيرهاژگان ‌‬

‫ىیازنيریٍا‪‌،‬آرزهنيری ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌دُاً ‌‬

‫آرزهی‌دیرار ‌‬

‫ضپاٍان‪‌،‬اضپَان‪‌،‬اضپاٍان‪‌،‬اضپادان ‌‬

‫٘‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬اـشهىی‪‌،‬اـشهن‪‌،‬اـشهدن‪‌،‬اـشایظ ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬گٍُس‪‌،‬عیسازً‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬جم‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةیخ‪‌،‬ةيیان‪‌،‬ةيیاد‪‌،‬‬
‫ةو‪‌،‬آؽازً ‌‬

‫ةیظةسداعح ‌‬
‫‌‬
‫نیاىٌ‌ه‌کيارً‪‌،‬نَاد‌ه‌کَاد‪‌،‬نؾش‌ه‌پُضدٌ‪‌،‬عیسازً‌‬

‫ةیظنشد‪‌،‬ةیظ‌نشد ‌‬
‫‌‬

‫ه‌رهیٌ ‌‬

‫اـشهدن‪‌،‬اـشایظ‌دادن ‌‬

‫ٍیچ‪ٍ‌،‬هیغٌ‪ٍ‌،‬هُارً‪ٍ‌،‬سگش‪‌،‬از‌ٍیچ‌ةارً‪‌،‬از‌ةیخ‪‌،‬از‌‬

‫ةیظکاری ‌‬
‫‌‬

‫ةو‪‌،‬از‌آؽاز ‌‬

‫دیگس‪‌،‬ةیغی‪‌،‬اـشهىی‪‌،‬اـشهىٌ‪‌،‬اـشهدىی ‌‬

‫ٍیچ ‌‬

‫زیان‌رضاىرن‪‌،‬آضیب‌رضاىرن ‌‬

‫هیژگیٍا‪‌،‬هیسایظ‪‌،‬ضانان‌دادن‪‌،‬زدایظ‪‌،‬درضح‌‬
‫‌‬

‫خػَتػِظ‌(دھ)‪‌‌،‬عُریرگی‪‌،‬ضسآضیهگی‪‌،‬دلُاپطی‪‌،‬‬

‫کسدن‪‌،‬پیسایظ‪‌،‬پیساضدو‪‌،‬ةَطازی‪‌،‬ةازضازی‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫دلغُرً‪‌،‬درناىرگی‪‌،‬پسیغاىی‪‌،‬ةیخاةی‪‌،‬آعفدگی‪‌،‬آضیهٌ‌ضسی ‌‬
‫‌‬

‫ىیکیپزیس ‌‬
‫‌‬

‫ىاگشیسعرن‪‌،‬ىاچار‌عرن‪‌،‬درناىرگی ‌‬

‫ىیک‌ىام ‌‬

‫ىاگغُدىی‪‌،‬ىاچیش ‌‬

‫ىژادزدایی‪‌،‬ىژادپیسایی ‌‬

‫ىیازیو ‌‬

‫ةٌدُاٍان ‌‬
‫‌‬

‫ىیطدی‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬ختاٍی‪‌،‬پساکيرگی ‌‬

‫ةازىُیطی ‌‬

‫ىاخُاىی‪‌،‬زةُنىهایی ‌‬
‫‌‬

‫گٍُس‌گٍُسان‌(دھ)‪‌‌،‬گٍُس‌گٍُسان ‌‬

‫ىیُعِظ‪‌،‬گسدن‌ىَادن‪‌،‬ـسنان‌ةسی‪‌،‬ـسناىتسداری‪‌،‬‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گٍُس‌( ‌‬

‫پیسهی ‌‬
‫ـسنان‌ةسدن‪‌،‬ضسدم‌کسدن ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گٍُسی‌( ‌‬

‫چغم‪‌،‬ةٌ‌رهی‌چغم ‌‬

‫ٍطدٌای‪‌،‬نَادیو‪‌،‬ضسعدی‪‌،‬ةيیادیو‪‌،‬ةيیادی‪‌،‬آؽازیو ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌رهی‌چغم ‌‬

‫ریغٌای‌خسیو ‌‬
‫‌‬

‫گسدن‌ىَادن ‌‬

‫پیغٌ‌هران ‌‬

‫ضساچٌ‪‌،‬چَاردیُاری‪‌،‬اخاؽ‪‌،‬اخاغ ‌‬

‫آهاٍا ‌‬

‫دراز‌کسدن‪‌،‬ةٌ‌درازا‌کغاىرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةيیادٍا‪‌،‬آؽازًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پایٌ‬
‫‌‬
‫ىَادٍا‪‌،‬ریغٌ‬

‫درازگُیی‪‌،‬پسگُیی ‌‬

‫از‌پایٌ‪‌،‬از‌ةو ‌‬

‫پشعکان ‌‬

‫ةيیادگسا ‌‬

‫ٍا‪‌،‬کيارً‪‌،‬کساىٌٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬گُعٌ‌ه‌کيار‪‌،‬کيارً‬
‫‌‬
‫گُعٌ‬

‫ةيیادگسایان ‌‬

‫ضُیٍا‪‌،‬پیسانُن ‌‬
‫‌‬

‫ای‪‌،‬پایٌای‪‌،‬ةيیادیو‪‌،‬ةيیادی ‌‬
‫‌‬
‫ریغٌ‌‬

‫ىشدیکی‪‌،‬ىشدیکان‪‌،‬دُیغان‪‌،‬پیسانُىیان ‌‬

‫‪‌‌،‬دُشزاد‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hūzāt‬‬
‫‌‬
‫ةٌگٍُس‌(پ‌ھ‌‌‪)patgōhr‬‬
‫‌‬

‫ليگساىرددو‪‌،‬ـسهد‌آنرن‪‌،‬جا‌گیسی‪‌،‬ةسآضُدن ‌‬
‫اخسیظ ‌‬

‫هاالگٍُس‪‌،‬ىژادً‪‌،‬گٍُسی‪‌،‬ریغٌ‌دار‪‌،‬ختارنير‪‌،‬پغح‌دار‪‌،‬ةيرار‪‌،‬‬

‫رهزی‌دادن‪‌،‬دُرش‌دادن‪‌،‬دُراىیرن‪‌،‬دُراىرن‪‌،‬‬

‫ةا‌ىژاد ‌‬

‫دُراک‌دٍی‪‌،‬دُراک‪‌،‬خُعٌ‌دٍی ‌‬

‫ةیدضدان ‌‬
‫‌‬

‫دانُش‌کسدن‌آخظ ‌‬

‫اـشهدًٍا‪‌،‬اـشهدگان ‌‬
‫‌‬

‫‪3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةساةسی‌عب‌ه‌رهز ‌‬

‫ىُیاـدٌ‪‌،‬ىُزادان‪‌،‬کُدکان‪‌،‬ةچٌٍا‪‌،‬ةچگان ‌‬
‫‌‬

‫هادُاٍی‪‌،‬هادُاضح‪‌،‬ها‌دُاٍی‪‌،‬دسهش‪‌،‬دسدً‌‬

‫گشارش‪‌،‬پیام‪‌،‬آگاٍی‪‌،‬آگاٍتُد ‌‬

‫گیسی‪‌،‬پسداش ‌‬

‫آگَی‌پص‌از‌ایو ‌‬

‫دسدً‌پزیس ‌‬

‫دادن‪‌،‬آگاٍی ‌‬

‫هادُاضدو ‌‬

‫آگَی‌رضاىی‪‌،‬آگاٍی‌رضاىی ‌‬

‫دطدُش‪‌،‬دطدُ‌عرن‪‌،‬پزیسش‪‌،‬پزیسا‪‌،‬ةشةان‌آهری‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬آگاٍیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬آگَی‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دادً‬
‫‌‬
‫درهىراد‪‌،‬داىطديی‬

‫ةسهز‌دادن ‌‬

‫آگاٍیرضاىی ‌‬
‫‌‬

‫گفدو‌ایو‌کٌ‪‌،‬ةٌ‌گسدن‌گسـدو‌ایو‌کٌ ‌‬

‫آگَی ‌‬
‫پسىیان‪‌،‬پسىر‪‌،‬اةسیغم ‌‬
‫آضُدًدلی ‌‬
‫‌‬

‫دطدُ‌عرن ‌‬

‫زیيَار‪‌،‬دلآضُدگی‪‌،‬دل‌اضدُاری‪‌،‬پغح‌گسنی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫اضدُاىیرن‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)astovānītan‬دطدُیرن‪‌،‬‬
‫ٍَطدُ ‌‬

‫گهاىی‪‌،‬آضُدًدلی‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آرنیرن‪‌،‬آرانظ‪‌،‬آرام‌دلی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫دضح‌از‌کارکغی‪‌،‬ایطح‌کاری ‌‬

‫اضدُاری‪‌،‬اضدُاردلی ‌‬

‫کام‌پسٍیشی ‌‬

‫رانظ‪‌،‬آرانظ ‌‬

‫کامپسٍیشی‪‌،‬کام‌پسٍیشی ‌‬
‫‌‬

‫پاکرانيان ‌‬

‫کار‌پسٍیشی ‌‬

‫ریذحٍا‪‌،‬اداٍا ‌‬
‫‌‬

‫عکیب‌گشیرن‪‌،‬دضح‌از‌کار‌کغیرن ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬دُیغدو‌دار ‌‬

‫‪‌‌،‬گسایظ‪‌،‬پایةيری‪‌،‬ةاهر‌کسدن‪‌،‬‬
‫‌‬
‫گسهِش‌(پ‌ھ‌‌‪)giravišn‬‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬گفدو‪‌،‬پریرارکسدن‪‌،‬ةازگُ‪‌،‬آگاٍاىرن‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ةاهر‌داعدو‪‌،‬ةاهر ‌‬

‫گفدو‪‌،‬ةازگُ‌کسدن ‌‬

‫ةاهرٍای‪‌،‬ةاهرٍا ‌‬

‫گفدو‪‌،‬ةازگُ‌کسدن ‌‬

‫ةَتُد‪‌،‬ةٌ‌ةليری‌ةسدن‪‌،‬ةلير‌کسدن‪‌،‬ةس‌ةليری‌کغیرن‪‌،‬‬

‫ةازگُیی‌دیرگاً ‌‬

‫ةاليرگی‪‌،‬ةاال‌ةسدن ‌‬

‫گفدو‪‌،‬رهعو‌کسدن‪‌،‬ةازگُ‌کسدن‪‌،‬آگَی‌دادن‪‌،‬‬

‫هاگزاعدو‪‌،‬هاگزاری‪‌،‬ضپسدن‪‌،‬پغدگسنی‪‌،‬پغح‌‬

‫آگاً‌کسدن ‌‬

‫داعدو‪‌،‬پغح‌دادن‪‌،‬ةاهر‪‌،‬اضدُاری ‌‬

‫آعکارخس ‌‬

‫دُدةاهری‪‌،‬دُد‌ةاهری‪‌،‬ةٌ‌دُد‌ایطدایی ‌‬

‫یاری‪‌،‬کهک ‌‬

‫ٍهتاهری‪ٍ‌،‬م‌ةاهری ‌‬

‫هَرضيگ‪‌،‬پغدُاىٌ‪‌،‬ارزش ‌‬

‫ىیک‌ىگسی‪‌،‬ىگسش‪‌،‬رهی‌آهری‪‌،‬پسها‪‌،‬پسداددو ‌‬

‫هرضيگ ‌‬

‫ىیک‌ىگسی‪‌،‬ىگسش ‌‬

‫اضدُارىانٌ ‌‬

‫دُیگسی‪‌،‬دُگسـدو‪‌،‬پای‌ةيری‪‌،‬ةَيگِظ ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬نیاىٌ‌رهی‪‌،‬نیانگسایی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رهی‌نی‬
‫نیاىٌٍا‪‌،‬ن ‌‬
‫یاىٌ‬
‫‌‬

‫عگفدی‪‌،‬عگفح‌زدگی‪‌،‬ةٌ‌عگفدی‌هاداعدو ‌‬

‫خسازیيٌ‪‌،‬ةطيرگی ‌‬

‫عگفح‌اىگیش ‌‬

‫خسازیيٌ‌ةَاری ‌‬

‫عگفح‌اىگیش ‌‬

‫نیاىٌ‌رهی‌در‌ضذو ‌‬

‫هرجاهری‪‌،‬کار‌ةشرگ‪‌،‬ـسجُد ‌‬

‫ٓ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫جارىانٌ‪‌،‬پذغيانٌ‪‌،‬ةاىگيانٌ‪‌،‬آگَیيانٌ‪‌،‬آگَی‪‌،‬آگاٍی‌‬

‫عگفحاىگیش‪‌،‬عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش‪‌،‬عگسؼ ‌‬
‫‌‬
‫ىانٌ ‌‬

‫عهارًٍا ‌‬
‫‌‬

‫آگَی‪‌،‬آگاٍاىیرن‪‌،‬آعکارکسدن ‌‬

‫ىیطح‌کسدن‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬کغدو‪‌،‬جان‌ضداىی‪‌،‬جان‌‬

‫داىاخس‪‌،‬داىا‪‌،‬آگاٍدسیو‪‌،‬آگاً ‌‬

‫ضداىرن ‌‬

‫خسیو‌جایٍا‪‌،‬ژرـاٍای‪‌،‬ژرـاٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ژرؼ‬

‫ضس‌ةٌ‌ىیطح‌کسدن‪‌،‬جان‌ضداىرن ‌‬

‫ژرـای‌دریا ‌‬

‫غسبٍا‪‌،‬خازیان ‌‬
‫‌‬

‫کارٍا‪‌،‬ةکار‌ةسدن‪‌،‬اىجام ‌‬

‫رهیگسداىی‪‌،‬رهیگسداىرن‪‌،‬رهی‌ةسخاددو ‌‬

‫هرزاىیرن‪‌،‬هرزاىظ‪‌،‬هرزاىرن‪‌،‬ةکار‌ةطدو ‌‬

‫گطیل‌کسدن‪‌،‬گطیل‪‌،‬ـسضدادن‪‌،‬رهاىٌ‌کسدن‪‌،‬رهاىٌ ‌‬

‫اىجام‌دُاضدٌ ‌‬

‫گطیل‌داعدو ‌‬

‫یارنير ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دٍکٍا‪‌،‬دً‌دً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یکرٍم‬

‫یاران‪‌،‬پغدیتانٍا ‌‬
‫‌‬

‫دٍرٍی ‌‬

‫کژیرن‪‌،‬کژگسایی ‌‬

‫خارهپُدٍا‪‌،‬پیٍا ‌‬
‫‌‬
‫ضَُِغگسان‪‌،‬‬

‫جغوٍا ‌‬
‫‌‬

‫هىران‪‌،‬کارةسان‪‌،‬اىرامٍا‪‌،‬اىرام ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫جغوٍا ‌‬
‫‌‬

‫اىرامٍا ‌‬
‫‌‬

‫نَان‪‌،‬خُاىگسان‪‌،‬ةشرگان ‌‬

‫هاگزاری‪‌،‬دادً‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬ةذغیرن‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫عُرش‪‌،‬آعُب‪‌،‬آعفدگی ‌‬

‫ارزاىی‌داعدو ‌‬
‫هاگزاری‪‌،‬ةذغیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دُراکٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دُردىی‬

‫ىذطح‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫گشاـٌگُیی‪‌،‬ةیظ‌گُ ‌‬
‫‌‬
‫ـسیتِظ‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frēpišn‬گُل‌زدن‪‌،‬ـسیفدو‪‌،‬ـسیب ‌‬

‫ىُادگان‪‌،‬ـسزىران‪‌،‬ةازناىگان‪‌،‬ةازناىرگان ‌‬
‫هاالخس‪‌،‬ةَدس‪‌،‬ةلير‪‌،‬ةسخس ‌‬

‫چیسً‌خس‪‌،‬ةیغدس ‌‬

‫هاالخس‪‌،‬ةَدس‪‌،‬ةلير‪‌،‬ةسخس ‌‬

‫ژرؼدُاب‪‌،‬ةیَُعی‪‌،‬از‌دُد‌ةیذُد‌عرن ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬هیسان‪‌،‬ىامهران‪‌،‬عياضایی‌دادن‪‌،‬ةازىهُد‪‌،‬‬
‫‌‬
‫هیژً ‌‬
‫ىام‬
‫‌‬

‫ةیَُعی‪‌،‬از‌دُد‌ةیذُد‌عرن ‌‬

‫آگَی‪‌،‬آگاٍی‌دادن‪‌،‬آگاٍی‪‌،‬آگاٍطازی‪‌،‬آگاً‌کسدن‪‌،‬آگاً‪‌،‬‬

‫کُچک‌عهسدن‪‌،‬چغم‌پُعی‪‌،‬ةیارج‌کسدن‪‌،‬‬
‫‌‬

‫اةساز ‌‬

‫ادةیکسدن ‌‬
‫ةی ‌‬
‫‌‬

‫ةشً‌ةطح ‌‬

‫گزعح‪‌،‬چغم‌پُعی ‌‬

‫آژیساک ‌‬

‫دارایان‪‌،‬خُاىهيران‪‌،‬خُاىگسان ‌‬

‫ةٌآگاٍی‌رضیر ‌‬
‫‌‬

‫دارایان‪‌،‬خُاىهيران‪‌،‬خُاىگسان ‌‬

‫ـسهگفح‪‌،‬ةازگفح‪‌،‬آعکار‌کسد ‌‬

‫گهساً‌کسدن‪‌،‬ـسیب‌دادن ‌‬

‫ـسهگفدو‪‌،‬ةازگفدو‪‌،‬آگَی‌دادن‪‌،‬آگاٍاىرن‪‌،‬آگاً‌‬

‫گهساً‌کسدن‪‌،‬ـسیب‌دادن ‌‬

‫کسدن‪‌،‬آعکار‌کسدن ‌‬

‫ةیگاىگان‪‌،‬اىیسان ‌‬

‫ـسهگفدو‪‌،‬ةازگفدو‪‌،‬آگَی‌دادن‪‌،‬آگاٍاىرن‪‌،‬آگاً‌‬

‫پسهازىگار ‌‬

‫کسدن‪‌،‬آعکار‌کسدن ‌‬

‫دُدىهایی‪‌،‬دُدةسخسی‪‌،‬دُد‌ةیيی ‌‬

‫ٔ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پالخُن ‌‬

‫اـؾانٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضپَس‪‌،‬چسخٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسدهن‬

‫کارضاز‪‌،‬ةٌةُدی‪‌،‬ةٌ‌دُد‌آنرن‪‌،‬ةذُد‌آنرن‪‌،‬ةازٍُعی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫دسَدی‪‌،‬ةازاَرزاىی ‌‬
‫ةاز ِ‬

‫زنیوگیس ‌‬
‫‌‬

‫گغایظ‪‌،‬راً‌اىرازی‪‌،‬ةازگغایی ‌‬

‫ىاپریری‪‌،‬ـسهىغطح‪‌،‬ـسه‌رـدو ‌‬

‫ةاز‌کسد ‌‬

‫دغذاش‪‌،‬اَپیُن ‌‬

‫گغُدن ‌‬

‫ىشدیکان‪‌،‬دُیغان‪‌،‬ةطدگان ‌‬

‫ىاییرن‪‌،‬ىازش‪‌،‬عکًُ‪‌،‬ضسةليری‪‌،‬ضساـسازی‪‌،‬ةالیرن‪‌،‬‬

‫ناىِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)mānišn‬ناىرن‪‌،‬ناىرگاری‪‌،‬ناىرگار‌‬

‫ةاليرگی ‌‬

‫عرن‪‌،‬زیطدو ‌‬

‫ةسازیرن‪‌،‬ةالیرن ‌‬

‫ةسپاداعدو‪‌،‬ةجا‌آهردن ‌‬

‫درهغ‌ةطدو ‌‬

‫ىیک‌ةذدی‪‌،‬ةذح ‌‬

‫درهغ‌ةطدو ‌‬

‫رهیکسد‌ٍهگاىی ‌‬

‫رضُایی‪‌،‬ختاٍی‪‌،‬ةطیار‌ةر ‌‬

‫ةسگیسی‪‌،‬ةسگسـدٌ‪‌،‬ةسگسـدو‌از‪‌،‬ةسداعح ‌‬

‫ٍهگان‪‌،‬نسدم‪‌،‬کطان ‌‬

‫ةسگسـدٌ‌از ‌‬

‫کطاىی ‌‬

‫ٍهگام‌عرن‪‌،‬ةٌ‌کطی‌پیُضدو ‌‬

‫کطاىیکٌ ‌‬
‫‌‬

‫یارایی‪‌،‬ىیسهنيری‪‌،‬دضحهاری‪‌،‬خُاىهيری‪‌،‬خُاىظ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کطاىیکٌ ‌‬
‫‌‬

‫خُاىایی‪‌،‬خُاىا‌عرن ‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬ـشهىٌ‌رهی‪‌،‬ـشهن‌رهی‪‌،‬ـسادسهی‪‌،‬زیادً‌رهی‌‬

‫نیاىٌ‪‌،‬خساز‌داری‪‌،‬ةازرگاىی‪‌،‬اىرازً‌داری ‌‬

‫کسدن‪‌،‬زیادً‌رهی‪‌،‬خيررهی‪‌،‬پی‌ـسادی‪‌،‬پس‌ةُد ‌‬

‫نیاىٌ‌رهی‪‌،‬خساز‌داری‪‌،‬ةازرگاىی ‌‬

‫گشاؼ‌گسا‪‌،‬گشاؼ‌اىریظ‪‌،‬زیادً‌ره‪‌،‬خير‌ره‪‌،‬پی‌ـساخ‪‌،‬‬

‫کيظ‪‌،‬کار‪‌،‬دضح‌زدن‪‌،‬دضح‌ةکار‌عرن‪‌،‬اىجام‌دادن ‌‬

‫پسةُدنيظ ‌‬

‫دضح‌زدن ‌‬

‫اةشار ‌‬

‫دضح‌زدن ‌‬

‫دلغکطدٌ‪‌،‬خيگرل‪‌،‬پژنسدً‌دل ‌‬

‫کارٍا ‌‬

‫دریؾا‪‌،‬دریؼ‪‌،‬ای‌دریؼ ‌‬

‫کارٍایی ‌‬

‫ىهایان‌کسدن‪‌،‬لُ‌دادن‪‌،‬ره‌کسدن‪‌،‬آعکار‌کسدن ‌‬

‫پاک ‌‬

‫لُ‌دادن‪‌،‬آعکار‌کسدن ‌‬

‫دطدُش‪‌،‬ةشةان‌آهری‪‌،‬آعکارگُیی ‌‬

‫ةسهن‌اـکيی ‌‬

‫دطدُیرن ‌‬

‫ةسخس‪‌،‬اـشهىدس ‌‬

‫دُطدُىانٌ ‌‬

‫چاعح‌عانگاٍی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةَسگاىی‪‌،‬ةرٍیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةَسً‬

‫اژدٍا‪‌،‬اژدر ‌‬

‫گُىٌٍا‪‌،‬ضُگير‌دُردن‪‌،‬جُرٍا ‌‬
‫‌‬

‫کساىٌ‪‌،‬کسان‪‌،‬ـساس‪‌،‬دهردضح ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پُضدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬گسهً‬
‫‌‬
‫الیٌ‬

‫ضداىی‪‌،‬خسازی ‌‬

‫دهرخسیو‪‌،‬دهرخس‪‌،‬جای‌دهر ‌‬

‫اىریغٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضسخاضس ‌‬

‫ٕ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬آدالٍا ‌‬
‫‌‬
‫دهرکسدن‪‌،‬داک ‌‬
‫رهةٌ‬
‫‌‬

‫ضسخاضس‌جَان ‌‬

‫ىگُنضاری‪‌،‬ىگُن‌ـِدادن‪‌،‬اـکيرن ‌‬
‫‌‬

‫ضسخاضس‌جَان ‌‬

‫لگامکغی‪‌،‬اـطارکغی ‌‬
‫‌‬

‫ضسخاضس‌کغُر ‌‬
‫کهدس‪‌،‬اىرک ‌‬

‫جگسٍا ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬کهدسیو‪‌،‬دضح‌کم ‌‬
‫کهیيٌ‌( ‌‬

‫پلیرعرن‪‌،‬ةشرگپيراری ‌‬
‫‌‬
‫زةانداری ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬کهدسیو‪‌،‬دضح‌کم ‌‬
‫کهیيٌ‌( ‌‬

‫ةشرگخس ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬کاالٍا‪‌،‬ردًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىيگ‌داعدو‪‌،‬ىهُىٌ‬

‫زعح‪‌،‬ةیریذح ‌‬
‫‌‬

‫ىهُىٌٍایی‌از ‌‬
‫‌‬

‫زعح‪‌،‬چسکیو‪‌،‬پلیر‪‌،‬ةیریذح ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬کهدسیو‪‌،‬کهدسی‪‌،‬ةذظ‌ِ‌کم‌خس ‌‬
‫کهیيٌ‌( ‌‬

‫ىُیطاىرن ‌‬
‫ٍا‪‌،‬دهشٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫عاىٌ‬

‫نسزهةُم‪‌،‬کغُر‪‌،‬ضسزنیو‪‌،‬آبهٍُا ‌‬
‫‌‬

‫ةسچطتاىی ‌‬

‫دغيُد‌گسداىیرن‪‌،‬دسضيرعرن ‌‬

‫پُعیرگی‪‌،‬پيَان‌عرن ‌‬

‫نسدنان‪‌،‬خیسًٍا ‌‬
‫‌‬

‫گیاًىاکی‪‌،‬ضُسنٌ‌کغی ‌‬
‫‌‬

‫ژرؼ‌دریا‪‌،‬دریاةار‪‌،‬پَياب‪‌،‬اَةَسدریا ‌‬

‫پسها‪‌،‬ةاکداری ‌‬
‫‌‬

‫ضالنيران‪‌،‬ةشرگطاالن‪‌،‬ةشرگان‪‌،‬ةُشرگان ‌‬
‫‌‬

‫پُعیرن ‌‬

‫زةسدضدی‪‌،‬دادن‪‌،‬چیسًگسی ‌‬
‫‌‬

‫دضحآهری‪‌،‬ةرضح‌‬
‫‪‌‌،‬ةٌ ‌‬
‫اىرهزش‌(پ‌ھ‌‌‪‌ )handōzišn‬‬

‫ٍا‪‌،‬ژاژٍا‪‌،‬درهغٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ژاژً‬
‫کغاهرز‪‌،‬عیاردادن‪‌،‬عُذم‌زدن ‌‬

‫آهردن‪‌،‬الفيجیرن ‌‬

‫ضَهارهغ ‌‬

‫دضحآنرً‪‌،‬اىرهددٌ‪‌،‬الفيجیرً ‌‬
‫ةٌ ‌‬
‫‌‬

‫پاچٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫عکطدو ‌‬

‫گسانیخسان ‌‬
‫‌‬

‫یاـدٌ‪‌،‬یاـدو‪‌،‬ىُیاةی‪‌،‬دریاةی‪‌،‬پیرایظ‪‌،‬پیةُسد‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کمگیسی ‌‬
‫آهردن‪‌،‬دضح ‌‬
‫‌‬
‫رهی‌‬

‫ةازیاةی ‌‬
‫یاةغی‪‌،‬ةازیاةاىٌ ‌‬

‫دطسهان ‌‬

‫ـساخعاىٌ ‌‬
‫‌‬

‫هریشِ‌زرد‪‌،‬هِریش ‌‬

‫ضسىگُىی‪‌،‬چیس‌ًگسدی‪‌،‬ةطيرً‌کسدن‪‌،‬ةطيرً‪‌،‬ةطيرگی‪‌،‬‬

‫گیس‪‌،‬پاالندهز‪‌،‬پاالن ‌‬
‫‌‬
‫دَُی‌‬
‫ةص ‌‬

‫عکمةارً‪‌،‬پُسدُر ‌‬
‫‌‬

‫ةطیرن‪‌،‬ةطيرً‌کسدن ‌‬

‫ضگان ‌‬

‫ةطیرن‪‌،‬ةطيرً‌کسدن‪‌،‬ةطيرً‪‌،‬ةطيرگی‪‌،‬ةص ‌‬

‫پغٌرَم‪‌،‬ةیرةُیٌ ‌‬
‫‌‬

‫ةطيرً‌کسدن ‌‬

‫لیفٌدار ‌‬
‫‌‬
‫ةطاکٍا‪‌،‬اـطسٍا ‌‬
‫‌‬

‫گایظ ‌‬

‫پُغدٌ‌ٍا ‌‬

‫ةص‌کيیر ‌‬
‫پسٍیش‪‌،‬پاسداعح‪‌،‬ةیرارناىی ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬آدالٍا ‌‬
‫‌‬
‫دهرکسدن‪‌،‬داک ‌‬
‫رهةٌ‬
‫‌‬

‫ٖ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پسٍیش‪‌،‬پاسداعح‪‌،‬ةیرارناىی ‌‬
‫‌‬

‫پادریم ‌‬

‫پُعیرًگسایی‪‌،‬پيَان‌عرن ‌‬
‫‌‬

‫رهاىانٌ ‌‬
‫دهدةس ‌‬

‫پياٍیرن‪‌،‬پياًگیسی ‌‬
‫‌‬

‫ةازارضسدی ‌‬

‫ةٌةُو‌رضی‪‌،‬ةُو‌جُیی ‌‬
‫‌‬

‫ةسـسضح ‌‬

‫پیهُدن‪‌،‬پیهایظ ‌‬

‫خُير ‌‬

‫کارآنر‪‌،‬کارا ‌‬

‫درهىآزنایی ‌‬

‫پُسگُیی‪‌،‬ةطیارکسدن‪‌،‬اـشهدن ‌‬

‫آزنایظ ‌‬

‫ـشهىدس‪‌،‬ةیغدس ‌‬

‫آزنایيرً ‌‬

‫ةیغدس‌رهزٍا ‌‬

‫آزنُدً ‌‬

‫ةیغدسیو‪‌،‬ةیغدس ‌‬
‫ةیغدس ‌‬

‫پیگسدی ‌‬
‫‌‬

‫یيٌ‪‌،‬ةیغیو‪‌،‬ةیظخسیو‪‌،‬ةیغدس ‌‬
‫‌‬
‫ةیغ‬

‫ىهایيرً‪‌،‬ىهاگس ‌‬
‫گاً‪‌،‬ىهایظ‪‌،‬ىغاندادن ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىهایظ‬

‫ةیغیيٌ‪‌،‬ةیغیو‪‌،‬ةیظخسیو‪‌،‬ةیغدس ‌‬
‫‌‬

‫عُرگسـدگی‪‌،‬عُراىگیش ‌‬

‫نَیطدی‪‌،‬عهار‌ةیغدس‪‌،‬ةیغیيٌ‪‌،‬ةیغدسیو‪‌،‬ةیغدسی‪‌،‬‬
‫ةیغدس ‌‬

‫ىُکار ‌‬
‫ةیغدسیو‌رایٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىارهاىدس‪‌،‬ىارهاخس ‌‬

‫ضیاٍچغم ‌‬

‫خُسعٌ‌یِ‌آةی ‌‬

‫گرانيغی‪‌،‬زُـدی ‌‬

‫پُسگیاً‪‌،‬پُسپُغح ‌‬

‫گرانيغی‪‌،‬زُـدی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آضٌ‌( ‌‬

‫خیسًخس ‌‬
‫‌‬

‫زىگار ‌‬

‫ىهایی‪‌،‬درهغاىگیشی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫درهغ‬

‫ضیهکزَىگ ‌‬
‫‌‬

‫کسدٍا‪‌،‬کسدان‪‌،‬کُسدان ‌‬

‫زىگارِ‌نص ‌‬

‫ىُادح‪‌،‬گسانیداعح‪‌،‬ةُشرگ‌داعح‪‌،‬ارج‌ىَادن ‌‬
‫‌‬

‫فھ‌عیهی)‪‌‌،‬زىگارش ‌‬
‫اکطایظ‌( ‌‬

‫ةشرگهيغاىٌ ‌‬

‫زىگآٍو ‌‬
‫‌‬

‫ةشرگهيغاىٌ ‌‬

‫کامضاز ‌‬
‫آب‪‌،‬دُش ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کياد‪‌،‬زیطح‬

‫ىهایظ‪‌،‬ىهاةار‪‌،‬پسدًیِ‌ىهایظ ‌‬
‫‌‬

‫ٍُازا ‌‬

‫داعح‪‌،‬دل‌ىذُاٍی‪‌،‬ةیزاری ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫هاداعح‪‌،‬ىادُش‬

‫ٍُازدگی ‌‬

‫ىاگشیسی‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچاری‪‌،‬ةٌىادُاضح‪‌،‬ةٌ‌ىادُاضح‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍُازی ‌‬

‫ةيادُاضدٌ ‌‬
‫ىاگشیس‪‌،‬ةٌىادُاضح ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ٍُادرناىی‌( ‌‬

‫خس‪‌،‬ةذغيرًخس ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسانی‬

‫ضُسداىٌ ‌‬

‫اضدتسک ‌‬

‫ةطیار ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫‪‌،‬دناغةُسیرً‪‌،‬ةی‌ضپس ‌‬
‫‌‬
‫ىارضا‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اکىگارً‌( ‌‬
‫پژه ‌‬

‫ةازدارىرگان ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پژهاکىگاری‌( ‌‬
‫‌‬

‫کژپای ‌‬

‫پژهاىگاری‪‌،‬پژهاک‌ىگاری ‌‬

‫ةطيرًخس ‌‬
‫‌‬

‫پژهاىگارً‪‌،‬پژهاک‌ىگارً ‌‬

‫دُرش‪‌،‬دُردن‪‌،‬ةار ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةُمعياضی‌( ‌‬
‫‌‬

‫رهعيایی ‌‬
‫ضسةسىر‌گٍُسىغان‪‌،‬زراب‪‌،‬دیَیم‪‌،‬جامِ‌گُل ‌‬

‫ةُم‌عياددی ‌‬

‫ىاىُک‌ةُیا ‌‬

‫نانةری‪‌،‬آةُسی ‌‬
‫‌‬

‫خاجریشی ‌‬
‫‌‬

‫آةُسی‌دان ‌‬

‫عاًاـطس‪‌،‬عادگ‪‌،‬داکغی ‌‬
‫‌‬

‫زیسکان ‌‬

‫گسدً‪‌،‬پسٍُن ‌‬

‫گسهً‪ٍ‌،‬مدضدگان‪‌،‬گسهً‪‌،‬دضدٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫ضُسدٌ‌خاج ‌‬

‫چُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةیةسه‌ةسگسد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫عیبضيج ‌‬
‫‌‬

‫چُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةیةسه‌ةسگسد‪‌،‬ةٌ‌ٍیچ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهساً‌ةا‌پاـغاری‪‌،‬ةی‬

‫دیتایِ‌ٍفح‌رىگ‪‌،‬پسىر ‌‬

‫گُىٌای‪‌،‬ةٌ‌ٍیچ‌گُىٌ‪‌،‬ةا‌پاـغاری ‌‬
‫‌‬

‫ـسجامرضاىی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رضاىرن‪‌،‬رضاکسدن‪‌،‬ةٌ‬

‫دُم‌اضتیان ‌‬

‫رىگ‪‌،‬خیسًرىگ ‌‬
‫‌‬
‫رىگ ‌‬
‫ةٌ‬
‫‌‬

‫زیسکخس ‌‬
‫‌‬

‫ىیهٌکُر‪‌،‬پاکُخاً ‌‬
‫‌‬

‫دارپُضدان ‌‬

‫رضاخس ‌‬

‫دارداران ‌‬

‫کُرِ‌نادرزاد ‌‬

‫ٍمارز ‌‬
‫‌‬

‫کطدک ‌‬

‫ٍمارزی ‌‬
‫‌‬

‫ىسنی‪‌،‬ـسهخيی‪‌،‬دریُزگی ‌‬

‫ٍُغیار ‌‬

‫کيارٍا‪‌،‬پياًٍا‪‌،‬پياٍاىرن ‌‬
‫‌‬

‫ةساةسدُاً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پسدًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پُعظ‬

‫ةسهن‌زٍساةٌ ‌‬

‫ليگدضح‪‌،‬کارِ‌ختاً ‌‬
‫‌‬

‫دهدگیس ‌‬

‫ٍيسهران‪‌،‬کارآنران‪‌،‬رىجُرعرن ‌‬

‫ةسهىدساهی ‌‬

‫ٍيسهران‪‌،‬کارآنران‪‌،‬رىجُرعرن ‌‬

‫ةُسهن‌چغهی ‌‬

‫کاٍظِ‌دیر‪‌،‬دیسگی ‌‬

‫دَررُه‪‌،‬ةسهن‌رـح ‌‬

‫کُيرزةان‪‌،‬دیسً‌چغم ‌‬

‫دُدگٍُسگسی ‌‬

‫گػػُيرً‌دٍو‪‌،‬ةردل ‌‬

‫گػػَيراةسه ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پژهاک‌( ‌‬

‫هاىگَی‪‌،‬نگس‪‌،‬جش ‌‬
‫کغطان‪‌،‬کغرار‪‌،‬کغایير ‌‬

‫ةُم‌ضازگان ‌‬

‫ختار ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىُیطٌای ‌‬
‫‌‬

‫دس ‌‬

‫ٍهرنی‪ٍ‌،‬م‌دُیی‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫ٍهیيگاً‪ٍ‌،‬هیو‌دم‪ٍ‌،‬م‌ایيک‪ٍ‌،‬م‌اکيُن‪‌،‬ایيگاً‪‌،‬ایيک‪‌،‬‬
‫ایو‌ٍيگام‪‌،‬ایرر‪‌،‬اکيُن ‌‬

‫دهضح‌عرن ‌‬

‫ٍهیغٌٍطح‪‌،‬ناىرً‪‌،‬دیگس‪‌،‬پص‌ناىرً‪‌،‬ةجاناىرً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬پاژىامٍا‪‌،‬ةَسىام‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ـسىام‬

‫ةازناىرً ‌‬

‫دل‌ىگار ‌‬

‫ٍهاىا‪ٍ‌،‬سآیيٌ‪‌،‬چسا‌کٌ‌ىٌ‪‌،‬ةیگهان‪‌،‬ةٌ‌راضدی‌کٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌‬
‫‌‬

‫دل‌ىگاری ‌‬

‫ٍهٌ‪‌،‬اگسچٌ ‌‬

‫ىُار‌دل‪‌،‬دل‌ىگارً ‌‬

‫پُعاک ‌‬

‫کَسب ‌‬

‫اةشار ‌‬

‫کَسةا‪‌،‬کَسُب ‌‬

‫پسها‌(ب‌ھ)‪‌‌،‬نَسهرزی ‌‬

‫یکرل ‌‬
‫نیةارً ‌‬
‫‌‬

‫الةٌ‪‌،‬دردُاضح‪‌،‬دُاٍظ ‌‬

‫نیةارگی ‌‬
‫‌‬

‫الةیرن‪‌،‬الةٌ‌کسدن ‌‬

‫درا‪‌،‬پسهردگار ‌‬

‫جُش‌ه‌دسهش‪‌،‬خب‌ه‌خاب‪‌،‬ةساـسهددگی ‌‬

‫درا‌نیداىر‪‌،‬ایشد‌ةَدس‌داىر ‌‬
‫‌‬

‫درنان‪‌،‬ةَتُدی‌یاـدو ‌‬

‫ؽم‪‌،‬دردنيری‪‌،‬اىرهً‪‌،‬اـطسدگی ‌‬

‫ةٌ‌عرىی ‌‬

‫رهىُعح ‌‬

‫ةَتُدی‌یاـدو ‌‬

‫درا ‌‬

‫پژهژ‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫یان‪‌،‬ـسخاةی‪‌،‬در‌دل‌اـکيرن ‌‬

‫ةرگسایی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)duš virravišnīh‬ةرگسهعی ‌‬

‫درایی‪‌،‬درایا‪‌،‬ای‌درا ‌‬
‫رىگ‌هارىگ ‌‬

‫پیُضح ‌‬

‫خا ‌‬

‫پیةسان ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬رعدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىخ‬

‫ٍمداضدان ‌‬
‫‌‬
‫ىاگشیسی‪‌،‬ىاچاری ‌‬

‫رىج‌آهر‪‌،‬دردىاک‪‌،‬دردآهر ‌‬

‫ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬از‌رهی‌ىاچاری ‌‬

‫ىادةیس‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ٍهیو‌دم‪ٍ‌،‬هیو‌ایيک‪ٍ‌،‬م‌اکيُن‪‌،‬ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬

‫هیسایظ‪‌،‬هلی‪‌،‬هاىگَی‪‌،‬گسچٌ‪‌،‬ةٌ‌ٍس‌رهی‪‌،‬آىگاً ‌‬

‫عاٍیار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پادعاٍیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ـسناىسهایی‬

‫داهر‌نیاىٌ ‌‬

‫ـسناىسهایی‪‌،‬ضسی‪‌،‬پادعاٍی ‌‬

‫چطتاىیرن‪‌،‬چطتاىرن ‌‬

‫رٍتس‪‌،‬پیغُا ‌‬

‫ضذح‪‌،‬دعُار‪‌،‬ةر ‌‬

‫پیغيهاز‪‌،‬پیظ‌ىهاز ‌‬

‫ةسٍم‌زدن‪‌،‬ةسٍم‌دُردن ‌‬

‫ضسپياً‪‌،‬زىَاری‪‌،‬زىَار‪‌،‬درپياً‪‌،‬جان‌پياً‪‌،‬پياً‌دادن‪‌،‬‬

‫ةسٍم‌زدن‪‌،‬ةسٍم‌دُردن ‌‬

‫خسضی‪‌،‬ةیةیم‌عرن ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پياً‪‌،‬ةی‬

‫ىُیطٌ ‌‬

‫پياٍيرگی‌دادن‪‌،‬پياً‌دادن ‌‬

‫‪33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةیهاریٍای‌هاگیس ‌‬
‫‌‬

‫ضپسدً‪‌،‬ضپسدگاىی ‌‬

‫ةیهاریٍای‌پی ‌‬
‫‌‬

‫ضپسدً‌ىگَرار ‌‬

‫ةیهاریٍای‌گُش‌ه‌گلُ‌ه‌ةیيی ‌‬
‫‌‬

‫گسهیی ‌‬

‫ةیهاریٍای‌نیشً‌راً ‌‬
‫‌‬

‫عاٍيغاً ‌‬

‫ةیهاریٍای‌گسنطیس ‌‬
‫‌‬

‫عاٍيغاً ‌‬

‫ةیهاریٍای‌زىان ‌‬
‫‌‬

‫نسدم ‌‬

‫ـسنان‌ىانٌ ‌‬

‫دُدداری‌کسدن‪‌،‬ةازایطدادن ‌‬

‫دُیغدو‌داری‪‌،‬دُد‌داری ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬آزنُن‪‌،‬آزنایظ ‌‬
‫آرهیو‌( ‌‬

‫دضدیيٌ‪‌،‬دضديُعح‪‌،‬پایيام ‌‬

‫هیشایظ‌(پ‌ھ‌)‪‌‌،‬آزنُدن‪‌،‬آزنایظ‌کسدن ‌‬

‫دضدیيٌ‌ىَادن‪‌،‬دضدیيٌ‌کسدن ‌‬

‫راضدای‪‌،‬راضدا ‌‬

‫دضدیيٌ ‌‬

‫یَکرِش‪‌،‬آنیشً‪‌،‬آنیشش‪‌،‬آنیذدو ‌‬

‫دضدیيٌ‌ىَادن ‌‬

‫عکم‌پسی‪‌،‬پسعرن ‌‬

‫عایر‌ةُدن‌(دھ)‪‌‌،‬عرىی‪‌،‬عایظ‪‌،‬دضح‌یاـدو‪‌،‬خُاىایی ‌‬

‫عکم‌پسی‪‌،‬پسعرن ‌‬

‫گهان‌ایو‌نیرهد‌کٌ‪‌،‬عایر‪‌،‬ایو‌‬
‫‌‬

‫ضس‌ةاز‌زدن‪‌،‬دُدداری‪‌،‬دُد‌داری‪‌،‬پسٍیش ‌‬

‫نیعایر‌کٌ ‌‬
‫‌‬

‫دُدداری‌کسدن‪‌،‬دُد‌داری‌کسدن‪‌،‬ةاز‌ایطدادن ‌‬

‫عرىی‪‌،‬عایطديی ‌‬

‫ضپاضگشاری‪‌،‬ضپاس‌داعدو ‌‬

‫عایطدٌاضح‪‌،‬عایر‪‌،‬جادارد ‌‬
‫‌‬

‫ـسداد‪‌،‬جراضازی‪‌،‬ةسجطدگی‪‌،‬ةسخسی‌عهار‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫گهان‌رـدو‪‌،‬عرن‪‌،‬عایطدو ‌‬

‫ةسخسیٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬خُاىاییٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‌داعدٌ‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬خُاىایی‬
‫‌‬
‫دضدهایٌ‪‌،‬داعدٌ‬

‫ٍهاىير ‌‬

‫آضایيرًٍا‪‌،‬اـشارٍا‪‌،‬اـشارگان‪‌،‬اةشارٍا‪‌،‬اةشارگان ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ناىير‌آىَا ‌‬

‫عُرىی ‌‬

‫یاهری‪‌،‬یاری‌رضاىی‪‌،‬یاری ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬ىُعدار ‌‬

‫یاری‌رضان ‌‬

‫درضح‌ىُیطی ‌‬

‫ـسنایظ‪‌،‬ـسنان‌دادن‪‌،‬دضدُر‌دادن‪‌،‬دضدُر ‌‬

‫ىهکٍا‪‌،‬ىهک ‌‬
‫‌‬

‫ـسنُدن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دارایی‪‌،‬داىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زنیو‌ه‌داىٌ‬

‫گزران‌زىرگی ‌‬

‫ىیهسه‌گُجٌای‪‌،‬ىیهسه‪‌،‬گُجٌ‌ىیهسه‪‌،‬داگیيٌ ‌‬
‫‌‬

‫ةیهاریٍا ‌‬
‫‌‬

‫خسس‪‌،‬ةیةیم‪‌،‬آرانظ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ةیهاریٍای‌کُدکان ‌‬
‫‌‬

‫ٍساضی‪‌،‬ةیةیهی‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زىَارداری‪‌،‬زىَار‪‌،‬ةی‬

‫ةیهاریٍای‌ةیسهىی ‌‬
‫‌‬

‫آضایظ‪‌،‬آرانظ‪‌،‬آةیهی‪‌،‬ایهيی ‌‬

‫ةیهاریٍای‌درهىی ‌‬
‫‌‬

‫ىَساضیرن‪‌،‬ةیهياک‌ىتُدن‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آرانغی ‌‬

‫ٍای‌نؾشی‪‌،‬ةیهاریٍای‌نؾش ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةیهاری‬

‫نسدگان‪‌،‬درگزعدگان ‌‬

‫ةیهاریٍای‌رهاىی ‌‬
‫‌‬

‫دیشابٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٗ‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گهاعدگی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬داراییٍا‪‌،‬دارایی‪‌،‬داراک ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫داعدٌ‬

‫چغمداعدو‪‌،‬چغهراعح‪‌،‬چغم‌داعح‪‌،‬چغم‌ةساً‌‬
‫‌‬

‫داراییٍای ‌‬
‫‌‬

‫ةُدن‪‌،‬انیر ‌‬

‫داراییٍای‌جاةجا‌عُىرً ‌‬
‫‌‬
‫کارٍا‪‌،‬رهیرادٍا ‌‬

‫ةیُضیرن ‌‬

‫ىیکُکاری ‌‬

‫ةیُضیر ‌‬
‫چغم‌داعدو‪‌،‬ةیُضیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دُاضحٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسایظ‬

‫پیظ‌ةیيی‌عرن ‌‬

‫ـسناىسها‪‌،‬ـسناىرً‪‌،‬ضسکسدً‪‌،‬ضسدار‪‌،‬ضاالر ‌‬

‫پیظ‌ةیيی‌نیعُد ‌‬
‫‌‬

‫گسهدار‪‌،‬راضدیو‪‌،‬راضدکار‪‌،‬رازدار‪‌،‬درضدکار‪‌،‬اضدُان ‌‬

‫پیظ‌ةیيی‌نیعُد ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌انیر‌درا‪‌،‬انیرهارم ‌‬

‫ضس‌ه‌ضانان‌دادن‪‌،‬ضانان‌دٍی ‌‬

‫گغادً‌رهیی‪‌،‬گطدسعی‪‌،‬گطدسش‪‌،‬گطدسدً‌عرن‪‌،‬‬

‫ضسکُةگس‪‌،‬ضاناىرٍی ‌‬

‫گطدسدن‪‌،‬گطدسدگی‪‌،‬اـشایظ ‌‬

‫ضُدةسی‪‌،‬ضُد‌جُیی‪‌،‬ةَسً‌هری ‌‬

‫دُعی‪‌،‬دسنی ‌‬

‫ضُدةس ‌‬

‫پیؾهتسان‪‌،‬پیانتسان ‌‬

‫ىکٍُیرن‪‌،‬ىکٍُظ‪‌،‬ضيجیرن‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬ضسً‌کسدن‪‌،‬‬

‫پیؾهتسان‪‌،‬پیانتسان ‌‬

‫ضذوضيجی‪‌،‬دسدً‌گیسی‪‌،‬دُسدً‌گیسی‪‌،‬ةسرضی‪‌،‬ةاریک‌ةیيی ‌‬
‫‌‬

‫دُدکُغی ‌‬

‫دسدً‌گیسی‪‌،‬دسدً‌گسـدو‪‌،‬ةسرضی‌کسدن ‌‬

‫دُدکُغاىٌ ‌‬

‫جاةجایی‪‌،‬جا‌ةجایی‪‌،‬خساةسد ‌‬

‫گشیيٌ‪‌،‬گشیيظ‪‌،‬ةسگشیرن ‌‬

‫ةسگسدان ‌‬

‫گشیو ‌‬

‫کیيٌ‌جُیی‪‌،‬کیيٌ‌خُزی‪‌،‬کیيذُاٍی‪‌،‬ریهيی‪‌،‬‬

‫گشیرن‪‌،‬ةسگشیرن ‌‬

‫دُىذُاٍی‪‌،‬خالـی‪‌،‬خاهان‌گیسی‪‌،‬پی‌هرزی ‌‬

‫گشیييرً‪‌،‬گشیيظ‌کييرً ‌‬

‫کیو‌آددو ‌‬

‫ٍهٌپسضی‪‌،‬گشیيهان‪‌،‬گشیرنان ‌‬
‫‌‬

‫کیونيظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)kēn mēnišn‬‬
‫‌‬

‫گشیيظ‪‌،‬گشیو ‌‬
‫گشیيغی ‌‬

‫کیونيغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)kēn mēniših‬‬
‫‌‬

‫کارهَرز ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬خٌ‪‌،‬پایان‪‌،‬ةٌ‌پایان‌رضیرن‪‌،‬ةٌ‌پایان ‌‬

‫پيراعح‪‌،‬پيرار‪‌،‬آٍيجظ ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬خٌ‪‌،‬پایان‪‌،‬ةٌ‌پایان‌رضیرن‪‌،‬ةٌ‌پایان ‌‬

‫پيراعدی‪‌،‬آٍيجیرً ‌‬

‫دُیغکاری ‌‬

‫هاةطدگی‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬ةطدگی ‌‬

‫یخ‌زدن‪‌،‬یخ‌ةطدو‪‌،‬ناضیرن‪‌،‬ـطسدن‪‌،‬ةطدياکی‪‌،‬‬

‫گطدسش‪‌،‬گطدسدن‪‌،‬چاپ‪‌،‬پساکيیرن‪‌،‬پساکيظ‪‌،‬‬

‫ةطداىکی ‌‬

‫پساکيرگی‪‌،‬پساکَيظ‪‌،‬پذظ‌کسدن‪‌،‬اـغاىرن ‌‬

‫ٍمةُد ‌‬
‫‌‬

‫پساکيرن‪‌،‬پذغُدن ‌‬

‫رهشٍا ‌‬
‫‌‬

‫گهایظ‪‌،‬هاداعدو‪‌،‬گهاعدو‪‌،‬گهاعدگی‪‌،‬گهارش‪‌،‬ةٌ‌‬

‫رهشٍا ‌‬
‫‌‬

‫کارگهاری‪‌،‬ةکارگهاری ‌‬

‫٘‪3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضازنان ‌‬

‫لؾشش‪‌،‬کژی‪‌،‬کژرهی‪‌،‬کژرـح‪‌،‬کژدیطگی‪‌،‬کجسهی‪‌،‬‬
‫کجساٍی‪‌،‬کج‌راٍی ‌‬

‫یکپارچگی‪ٍ‌،‬هتطدگی‪ٍ‌،‬هاٍيگی‪‌،‬پیُضدگی ‌‬
‫‌‬

‫کج‌اىریغی ‌‬

‫ةيرش‪‌،‬ةير‌آنرن‪‌،‬ةطدٌ‌عرن‪‌،‬ةطدٌ‌ةُدن ‌‬

‫کیتظ ‌‬

‫ضذو‌ىگاری‪‌،‬رهدُاىی‪‌،‬دُد‌ىُعح ‌‬

‫ٍا‪‌،‬کژدیطگیٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍای‪‌،‬کژی‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کژی‬
‫لؾشش‌‬

‫ةٌ‌انیر‌درا ‌‬

‫ٍا‪‌،‬کج‌اىریغیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کج‌راٍی‬
‫‌‬
‫کجسهی‬

‫ضذو‌ىگاری ‌‬

‫هیژً‌ضازی‪‌،‬هیژً‌ةُدن‪‌،‬هیژً‪‌،‬هیژگی‪‌،‬در‌دضح‌‬

‫ةٌ‌انیر‌درا ‌‬

‫گسـدو‪‌،‬ةرضح‌آهرن ‌‬

‫ةٌ‌انیر‌درا‪‌،‬انیرهارم ‌‬

‫هیژً‌ضازی ‌‬

‫ةٌ‌انیر‌درا‪‌،‬انیرهارم ‌‬

‫ـسهعرن‌(ڀ)‪‌‌،‬ىغیب‪‌،‬ىاةُدعرن‪‌،‬ـسهعرن‪‌،‬‬

‫ةٌ‌انیر‌درا‪‌،‬انیرهارم ‌‬
‫عادٌ‌عادٌ‌عرن‪‌،‬چير‌عادگی ‌‬

‫ـسهپاعی‪‌،‬ـسه‌ةُدگی‪‌،‬پطح‌عرن‪‌،‬ةٌ‌پطدی‌گساییرن ‌‬

‫جرا‌عرن‪‌،‬پساکيرن ‌‬

‫ةسچیرگی‪‌،‬از‌نیان‌رـدو ‌‬

‫یاریگسان‪‌،‬یاری‌دٍيرگان‪‌،‬ةذغيرگان ‌‬

‫کهاىظ‪‌،‬کژی‪‌،‬دهیرگی‪‌،‬دَهیرگی ‌‬

‫راضدی‪‌،‬دادنيری‪‌،‬دادگسی‪‌،‬داد ‌‬

‫کژی‪‌،‬دهیرگی ‌‬

‫ةَرادنيری‪‌،‬ةٌ‌درضدی‪‌،‬ةساضدی‪‌،‬از‌ضس‌دادگسی‪‌،‬از‌‬

‫گَيگ ‌‬

‫رهی‌داد ‌‬

‫درهن‌زٍساةٌ ‌‬

‫رٍا‌کسدن‪‌،‬دل‌ةسگسـدو‪‌،‬دل‪‌،‬چغمپُعی‪‌،‬چغم‌‬
‫‌‬

‫درهن‌ةیو ‌‬

‫پُعی‪‌،‬ةسگغح ‌‬

‫درهن‌ةیيی ‌‬

‫کيارً‌گیسی‌کسدن‪‌،‬چغم‌پُعی‌کسدن ‌‬

‫ىهایٌ ‌‬

‫ضانان‌گسـدو‪‌،‬ضانان‌پزیسی‪‌،‬ةطاناىی‪‌،‬آراضدگی ‌‬

‫ىغاىٌ ‌‬
‫ىیسه‪‌،‬کارنایٌ‪‌،‬کارةسی‪‌،‬پسکاری ‌‬

‫ٍهساً‪‌،‬پیُضدو‪‌،‬پیُضدگی ‌‬

‫هازدگی‪‌،‬دلشدگی‪‌،‬ةیشاری ‌‬

‫یکطاىی‪ٍ‌،‬هطاىی‪ٍ‌،‬هدایی‪ٍ‌،‬هاىيری‪‌،‬ضازش‪‌،‬ةساةسی ‌‬
‫ىگسٍا‪‌،‬دیرٍا‪‌،‬دیرگان‪‌،‬چغهان ‌‬

‫گُعٌگیسی‪‌،‬گُعٌ‌ىغیيی‪‌،‬گُعٌ‌گیسی ‌‬
‫‌‬

‫ضانان ‌‬

‫گُعٌىغاىرن ‌‬
‫‌‬

‫نژدگاىی‪‌،‬عاگسداىٌ‪‌،‬دٍظ‪‌،‬دضح‌دُش‪‌،‬پاداش ‌‬

‫دُ‌گیسی ‌‬

‫ىسنظ‌ىاپزیس‪‌،‬ىسنظ‪‌،‬الده‪‌،‬کغطاىی‪‌،‬دهیرگی ‌‬

‫آدنی‌(ایُدانَو‌ةٌ‌چم‌ىذطدیو‌آـسیرً‌اضح‪‌.‬ةس‌اضاس‌‬

‫کغطان ‌‬

‫آىچٌ‌در‌اهضدا‌آنرًاضح‪‌،‬ایُدانَوَ‪‌،‬ىذطدیو‌کطی‌اضح‌کٌ‌‬
‫‌‬

‫پیهان‌ةيری‪‌،‬ةطدٌ‌عرن‪‌،‬ةطدو ‌‬

‫آـسیرً‌عرًاضح)‪‌‌،‬نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬گیُنست‪‌،‬کص‪‌،‬آدم ‌‬
‫‌‬

‫لذدگی‌دُن ‌‬

‫آدنُارً ‌‬

‫پیهان‌ةطدو ‌‬

‫آدنی‌گسایی ‌‬

‫پژهاک‪‌،‬ةازدُرد‪‌،‬ةازخاب‪‌،‬ةاز‌خاب ‌‬

‫نسدنی‪‌،‬آدنی ‌‬

‫پژهاک ‌‬

‫نسدنی‌(دھ)‪‌‌،‬نسدنی‪‌،‬آدنیگسی‪‌،‬آدنی‌گسی ‌‬
‫‪3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬ةاعيرگان ‌‬

‫ةازخاب‪‌،‬ةاز‌خاةظ ‌‬

‫نسدنان‌ةُعَس ‌‬

‫ةازخاةیرن ‌‬

‫عَسهىران ‌‬

‫خسکیرن‪‌،‬خسکظ‪‌،‬خساکظ‪‌،‬پکیرن‪‌،‬پکظ‪‌،‬پُکظ‪‌،‬پُکِظ ‌‬

‫ضتککسدن‪‌،‬دُارداعح‪‌،‬دُار‪‌،‬دارضازی‪‌،‬ةر‌زةاىی‪‌،‬ةر‌‬
‫‌‬

‫یگاىٌ‌عرن‪‌،‬خيَایی‪‌،‬خک‌عرن ‌‬

‫دٍاىی ‌‬

‫خيَایی‪‌،‬خکی ‌‬

‫ىاداىی‪‌،‬ةیذسدی ‌‬

‫گططدو‌(دھ)‪‌‌،‬ىاپیُضدگی‪‌،‬گططدو‪‌،‬گططدگی‪‌،‬‬

‫ةساـساعدٌ‪‌،‬اـساعدٌ ‌‬

‫جرایی‪‌،‬جرا‌عرن ‌‬

‫کُعظ‪‌،‬دلتيری‪‌،‬پغدکار ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دادً‌هرزی‌( ‌‬

‫پیغکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬

‫کاٍظ‪‌،‬ـغسدگی ‌‬

‫دادً‌عُد‪‌،‬پیغکظ‌عُد ‌‬

‫ىاةُدی‪‌،‬ضسىگُىی‪‌،‬ةسچیرگی‪‌،‬ةساـدادن ‌‬

‫داد ‌‬

‫پایان ‌‬

‫پیغکظ‌کسدن ‌‬

‫پایان ‌‬

‫ةرٍر ‌‬

‫گططدو‌(دھ)‪‌‌،‬هاةسیرگی‪‌،‬گطیذدگی‪‌،‬گططح ‌‬

‫پیظکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬
‫‌‬
‫آناجٍا‪‌،‬آناج ‌‬
‫‌‬

‫هاگغح‪‌،‬ـسادیش‪‌،‬عُرش‪‌،‬زیسهرهیی‪‌،‬دگسگُىی‪‌،‬‬

‫ٍای‌ضٌگاىٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍسم‬

‫دگسگغح‪‌،‬دگسدیطی‪‌،‬جيتظ‪‌،‬آعُب ‌‬

‫نسدم‪‌،‬کطان‪‌،‬داىُادً‪‌،‬داىران‪‌،‬ةُنی ‌‬

‫گسدن‌ىَادن‪‌،‬پیسهی ‌‬

‫دُاىيرگان ‌‬

‫چَارچُب‌ةيری‪‌،‬چارچُب‌ةيری ‌‬

‫رام‪‌،‬دُگیس‪‌،‬داىگی‪‌،‬آرام ‌‬

‫هَرضُریرن‪‌،‬رد‌کسدن‪‌،‬ةاهر‌ىکسدن ‌‬

‫عایطدگی‪‌،‬ضشاهاری ‌‬

‫هرضُریرن‌(گُیظ‌ٍسات)‪‌‌،‬ةِطداهً‌عرن ‌‬

‫نَََيرخسیو‪‌،‬ةسجطدٌ‌خسیو‪‌،‬ةسجطدٌ‌خس ‌‬

‫عکطدٌ‌عرن‪‌،‬عکطح‪‌،‬پساعیرن ‌‬

‫ضَل‌اىگاری‪‌،‬ضطدی‪‌،‬خيتلی ‌‬

‫اىگغح‌آرزهنيری ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـسه‌گزاعدو‌( ‌‬

‫اىگغح‌ىغاىٌ‪‌،‬اىگغح‌گُاٍی ‌‬
‫اىگغح‌پغیهاىی ‌‬

‫نَيری‪‌،‬عایطدگی‪‌،‬ارزعهيری‪‌،‬ارزش‪‌،‬ارج ‌‬

‫رهدٍا ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پایانٍا‪‌،‬پایان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پایاىٌ‬
‫‌‬
‫ـسجام‬

‫هیساىی‪‌،‬هیساىگسی‪‌،‬هیسان‌کسدن‪‌،‬ىیطدی‪‌،‬ىاةی‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬‬

‫ٍای‪‌،‬نیاىٌٍا‪‌،‬نیان ‌‬
‫‌‬
‫نیاىیو‪‌ ‌،‬‬
‫نیاىٌ‬

‫ىاةُدضازی‪‌،‬ىاةُد‌کسدن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ـسنایظٍا‪‌،‬دضدُرٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ـسنُدً‬

‫ٍای‪‌،‬گُىٌٍا‪‌،‬جُرهاجُر ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گُىٌ‬

‫ٍا‪‌،‬ضسآؽاز‪‌،‬در‌آؽاز‪‌،‬پیظٍا‪‌،‬آؽازٍا‪‌،‬آؽاز ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىذطح‬

‫ٍهرم‪‌،‬ادح ‌‬

‫هلگسدان‪‌،‬ىاگزرىرً‪‌،‬ىاکص‪‌،‬ـسهنایگان‪‌،‬رىران ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پُیاىها‌( ‌‬

‫ـساز‪‌،‬ةليری‪‌،‬ةاال‪‌،‬اهگ ‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةسگٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةسگٌ‬

‫فھ) ‌‬
‫پُیاىهایی‌( ‌‬

‫آٍُرً ‌‬

‫ٓٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةسپاعرً‪‌،‬ةسپا‌عرً ‌‬

‫دضح‌ةاز‪‌،‬دضح‌آزاد‪‌،‬ةاز ‌‬
‫زهدٍيگانی‪‌،‬زهدگاٍیٍای‌پشعکی‪‌،‬زهدگاٍی ‌‬
‫‌‬

‫پریر‌آیر ‌‬

‫آؽازیو ‌‬

‫پریر‌آهرد ‌‬
‫پریر‌آهردن ‌‬

‫گُعک ‌‬

‫کُخٌ‌ضذيی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬چير‪‌،‬چگُىگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چير‌هچُىی‬
‫‌‬
‫چُىی‬

‫نُىٌ‪‌،‬رای‪‌،‬آرنان‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫رهیرادٍا‪‌،‬ردرادٍا‪‌،‬چگُىگیٍا ‌‬
‫‌‬

‫آرناىی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬گاًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪ٍ‌،‬يگام‬
‫‌‬
‫هدح‬

‫دلذُاً‪‌،‬ةَیو‌آرزه ‌‬

‫خيری‪‌،‬خسعسهیی ‌‬

‫آرنان‌گسا‪‌،‬اىگارگسا ‌‬

‫گساىطيگ‪‌،‬ةسازىرً‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫پيرارآنیش‪‌،‬آرنان‌گسا ‌‬

‫یکم‪‌،‬یک‪‌،‬ىذطدیو‪‌،‬ىذطح‪‌،‬ضسآؽاز‪‌،‬آؽازیو‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫نیَهاىان‪‌،‬دُاضح‌اىریغی‪‌،‬آرنان‌گسایی‪‌،‬ایرً‌‬

‫ىذطدیو‪‌،‬ىذطح ‌‬
‫ةاهری ‌‬

‫یکم‪‌،‬ىذطح ‌‬

‫اىگارً ‌‬

‫ىذطح‌آىکٌ ‌‬

‫اىگارگان‪‌،‬اِىگارگان ‌‬

‫ـسزىران‪‌،‬زادًٍا ‌‬
‫‌‬

‫اىگارًعياضیک‪‌،‬اىگارگاىی ‌‬
‫‌‬

‫ىذظ‪‌،‬ىذطدیيگی‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫آرناىهيری ‌‬

‫ىذطدی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫اىگارگان‪‌،‬اِىگارگان ‌‬

‫ضسپسضدان ‌‬

‫اىگارگاىی‪‌،‬اىریغٌای ‌‬
‫‌‬

‫ضسپسضدان ‌‬

‫ٍُاةاىی ‌‬

‫ىذطدیيگی‪‌،‬ىذطدیو‪‌،‬آؽازیو ‌‬

‫ىاکارایی‪‌،‬دضح‌آهیش‪‌،‬دسدً‌گیسی‪‌،‬دسدً‪‌،‬ةَاىٌ‌جُیی‪‌،‬‬

‫ىذطدیو ‌‬

‫ةَاىٌ ‌‬

‫رـح‌ه‌آنر‪‌،‬آنر‌ه‌عر ‌‬

‫ىاکارایی‌داعدو‪‌،‬کهتُد‌داعدو ‌‬

‫نشدهران‪‌،‬دضح‌ىغاىرگان ‌‬

‫ضذيساىی‌کسدن ‌‬

‫رهایی‪‌،‬اضدانٍا‪‌،‬اضدان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ـسنان‬

‫دضح‌آهیذدو‪‌،‬دسدً‌گسـدو‪‌،‬ةَاىٌ‌گسـدو ‌‬

‫ـسناىسهایی‪‌،‬ضاخساپ‪‌،‬اضدان ‌‬

‫دسدً‌گیسی ‌‬

‫زناىَا‪‌،‬رهزٍا‪‌،‬رهزگاران ‌‬

‫دسدً‌گیس ‌‬

‫رهزگار‌جُاىی ‌‬

‫ایساىی‌ختار ‌‬

‫نادران‪‌،‬ةیپرران ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نادرنسدگان‪‌،‬پررنسدگان‪‌،‬ةی‬

‫ایساىی‌گسی ‌‬

‫ـراکاری‪‌،‬جان‌ةازی‪‌،‬از‌دُدگزعدگی ‌‬

‫هدغی ‌‬

‫پزیسـدو ‌‬

‫یشدان‌پیسهزگس ‌‬

‫گغایظ‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬ضاددو‪‌،‬درضح‪‌،‬ةسپایی‪‌،‬ةسپاداعدو‪‌،‬‬

‫ٍهجایٌ ‌‬

‫آـسیيظ ‌‬

‫ٍهپار ‌‬

‫کارآـسیيی ‌‬

‫ٔٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫آىچيان ‌‬

‫ٍاس ‌‬

‫ةگهان‌اـکيرن ‌‬

‫ةجای‌آهردن‪‌،‬اىجام‌دادن‪‌،‬اىجام ‌‬

‫دغهیرن‪‌،‬خاةياکی‪‌،‬ةساىگیذدو ‌‬

‫ةجای‌آهردن‪‌،‬اىجام‌دادن ‌‬

‫ٍهایٌ ‌‬

‫دهدنان‪‌،‬داىران‪‌،‬خیسً ‌‬

‫پیسهی‪‌،‬آٍيگیرن ‌‬

‫ـسضدادً‪‌،‬پیک‪‌،‬پیام‌ةس ‌‬

‫رٍيهُدان‪‌،‬پیغُایان ‌‬

‫ىهار ‌‬
‫اىگارً ‌‬

‫ٔ‬

‫گسایظ‪‌،‬پای‌ةيری‪‌،‬ةاهرنيری‪‌،‬ةاهرداعح‪‌،‬ةاهر‌داعدو‪‌،‬‬

‫ٔ‬

‫ةاهر ‌‬

‫پیظىهازان ‌‬
‫‌‬
‫عياضان‪‌،‬هاژًداىان ‌‬
‫‌‬
‫هاژً‌‬
‫اةسىامٍا ‌‬
‫‌‬

‫گسهیرن ‌‬

‫ٍفح‌ىام‌درا‪‌،‬اَةَسىام‌ٍا ‌‬

‫آضُدً ‌‬

‫اةسىامٍا ‌‬
‫‌‬

‫رٍيهُدان‪‌،‬پیغُایان ‌‬

‫دُددسزایی ‌‬

‫پیغيهازان ‌‬

‫ضُسخ‌گس ‌‬

‫هاژًداىان ‌‬
‫هاژًعياضان‪‌ ‌،‬‬
‫‌‬

‫ُىذُطح‌زیُی ‌‬

‫اةسىامٍا ‌‬
‫‌‬

‫کٌپَریر ‌‬
‫‌‬

‫رایاىانٌ ‌‬

‫ىُنیر ‌‬

‫ٍهیوگُىٌ ‌‬
‫‌‬
‫ایو‌ةار ‌‬
‫ىٌ‌ایيگُ‪‌،‬ایيگُىٌ‪‌،‬ایيگُ‌ىٌ‪‌،‬ایيجُر‪‌،‬ایرهن ‌‬
‫ایو‌اىرازً ‌‬
‫در‌ایو ‌‬
‫ایو‌ةار ‌‬
‫ایو‌پاس‌عب ‌‬
‫ایو‌زنان ‌‬
‫اىررکيظ ‌‬
‫رایاخار‪‌،‬خارکرً ‌‬
‫رایاخاری ‌‬
‫نو ‌‬
‫فھ)‪‌‌،‬ىهایٌ‪‌،‬ـَسضح ‌‬
‫ىهایٌ‌( ‌‬

‫گزاعدو‪‌،‬کارگزاعدو ‌‬
‫ایو‌ضُ ‌‬

‫ایيگُىٌ‪‌،‬ایيجُر‌ایيگُىٌ ‌‬

‫ٕٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍُعراراىٌ‪‌،‬ىیک‌ةیياىٌ ‌‬
‫ٍهیغگی‪‌،‬پایرار‪‌،‬اضدُار ‌‬
‫پاضراراىٌ ‌‬
‫پیغیيٌ‌دار ‌‬
‫دسضير ‌‬

‫ب‬

‫دعهياىٌ ‌‬
‫دعهياىٌ ‌‬

‫‌‬

‫داىظ‌آنُددٌ ‌‬

‫ـساىهُن‪‌،‬ـسانُن‪‌،‬ضُیگان‪‌،‬ضُی‪‌،‬ضُ‪‌،‬راضدا ‌‬

‫هاال‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫ةاپسهاىٌ‪‌،‬ةا‌رهادیر ‌‬

‫ٍُعیُار ‌‬

‫درىگس‌آهردن‪‌،‬در‌ىگسیطدو‪‌،‬ةٌ‌یاد‌داعدو‪‌،‬ةٌ‌‬

‫ضُد‌ةذظ‪‌،‬ةا‌ةَسً ‌‬

‫عهار‌آهری‪‌،‬ةٌ‌عهار‌آهردن‪‌،‬ةٌ‌دیرً‌داعدو‪‌،‬ةریرً‌گسـدو ‌‬

‫دلگغا‪‌،‬دل‌اىگیش ‌‬

‫ضطدی‌ىا‌پزیس‪‌،‬پا‌ةسجا‪‌،‬ةسجا‌پا ‌‬

‫عاداب‪‌،‬ضسزىرً ‌‬

‫ىانرار‪‌،‬ضسعياس‪‌،‬ةا‌داىُادً ‌‬

‫گساىهایٌ‪‌،‬ةا‌ارزش‪‌،‬ةا‌ارج ‌‬

‫در‌ىگس‌ةٌ‪‌،‬ةا‌ىگسش‌ةٌ ‌‬

‫ضطدی‌ىا‌پزیس‪‌،‬پایرار‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ختارنير‪‌،‬ةا‌ىژاد‪‌،‬ةا‌ریغٌ ‌‬

‫ةا‌ةاهرٍای‌گُىاگُن ‌‬

‫ىیکسهز‪‌،‬ىیکتذح‪‌،‬ةَسهز ‌‬

‫ةا‌ىام ‌‬

‫ارجهير ‌‬

‫دهراز‌ٍم‪‌،‬ازٍم‌جرا ‌‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫خُاىا‪‌،‬ةا‌خُاىایی ‌‬

‫کار‌آزنُدً‪‌،‬آزنُدً ‌‬

‫ارجهير ‌‬

‫پسهریرً‪‌،‬پسهرش‌یاـدٌ‪‌،‬پسٍیذدٌ‪‌،‬ةاـسٍيگ ‌‬

‫دیسیيٌ‪‌،‬دیسیو ‌‬

‫ةا‌ضپاس ‌‬

‫ضساىجام ‌‬

‫ةطیار‌گطدسدً‪‌،‬ةا‌آب‌ه‌خاب ‌‬

‫عایطدٌ ‌‬

‫پسٍیشگار‪‌،‬پارضا ‌‬

‫عایطدگی ‌‬

‫ةا‌ٍهٌ ‌‬

‫ىیکنيظ‪‌،‬دادگس‪‌،‬ةاگزعح‪‌،‬ةا‌گزعح ‌‬
‫‌‬

‫ةا‌ایو‌ٍهٌ ‌‬

‫ٔ‬

‫ةا‌ىگسش‌ةٌ ‌‬

‫ةا‌جان‌ه‌دل ‌‬
‫ةا‌ایيَهٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌ٍهٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌ره ‌‬

‫یارا ‌‬

‫ةا‌ایو‌کٌ ‌‬

‫گیسا‪‌،‬دلپطير‪‌،‬دُب ‌‬

‫ةا‌ایيکٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ ‌‬

‫نَسةان‪‌،‬گسم‪‌،‬دُىگسم‪‌،‬پسعُر ‌‬

‫ةا‌آىکٌ ‌‬

‫دهضداىٌ ‌‬

‫پس‌عُر ‌‬

‫آگاً ‌‬

‫رهی‪‌،‬ره‪‌،‬درهازً‪‌،‬درب‪‌،‬در ‌‬

‫ٖٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫آـسیو ‌‬

‫پطيریرً‪‌،‬ةٌ‌دلذُاً ‌‬
‫ةکانٌ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)patkāmak‬ةکام ‌‬

‫هاگُیظ ‌‬
‫کارضسضسی ‌‬

‫درةارً‪‌،‬ةسای‪‌،‬از‌ةسای ‌‬

‫ىغیهيگاً‪‌،‬لگيچٌ‪‌،‬ضسیو ‌‬

‫ـساهان‪‌،‬پسةار‪‌،‬ةارهر ‌‬

‫‪‌‌،‬نيظنير ‌‬
‫‌‬
‫نيظنير‌(پ‌ھ‌‌‪)mēnišnōmand‬‬
‫‌‬

‫آزنُدً ‌‬
‫پسهریرً‪‌،‬پسهرش‌یاـدٌ‪‌،‬پسٍیذدٌ‪‌،‬ةاـسٍيگ ‌‬

‫ىگسىرً‌(دھ)‪‌‌،‬ةیيایی‌(دھ)‪‌‌،‬ىگسیرن ‌‬

‫اىتارً ‌‬

‫یاهً‪ٍَ‌،‬يجام‪‌،‬ىادرضح‪‌،‬ختاً‪‌،‬پُچ‪‌،‬ةی‌ٍُدً ‌‬

‫نسداب‪‌،‬خاالب ‌‬

‫ختاً‌کسدن‪‌،‬ةساىراددو‪‌،‬ةساـکيرن‪‌،‬از‌ةیو‌ةسدن ‌‬

‫ضيگ‪‌،‬گسانضسعح ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسعح‪‌،‬گسان‬
‫گسدهن‌‬

‫ةیٍُرً ‌‬
‫‌‬

‫ةا‌ىگسش‌ةٌ‌ایو‌کٌ ‌‬

‫ىَان‪‌،‬ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬درهن‪‌،‬اىررهن ‌‬

‫چُةرضح‪‌،‬چُب‪‌،‬چهاؽ ‌‬

‫ىَاىی‪‌،‬درپيَاىی ‌‬

‫چُةرضح ‌‬

‫ىَان‪‌،‬درهىی‪‌،‬اىررهىیو ‌‬

‫ةاژ ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬دُیغدو‌دار ‌‬

‫ٍهسیظ‪ٍ‌،‬م‌ریظ ‌‬

‫نایٌ‪‌،‬عُىر‪‌،‬دضح‌آهیش‪‌،‬ةساىگیشىرً‪‌،‬اىگیشً‪‌،‬اىگیشاىيرً ‌‬

‫دُاٍس ‌‬

‫اىگیشیرن‪‌،‬اىگیذدو ‌‬

‫پژهٍيرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫نایٌ‌پير ‌‬
‫جاىُرگاً‪‌،‬ةاغ‌جاىُران ‌‬

‫آزرنیو ‌‬

‫ةاغٍا‪‌،‬ةاؽطدان‪‌،‬ةاغ ‌‬
‫‌‬

‫ةاد‌ةاددسی ‌‬

‫پسها‪‌،‬ةیةاک‪‌،‬ةارگ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫عادةاد ‌‬

‫نیاىگیس‪‌،‬اىتارک ‌‬

‫ضذح‌ةاد‪‌،‬خير‌ةاد ‌‬

‫نیاىگیسی ‌‬

‫ةادىگان ‌‬

‫کالُضَک‪‌،‬ةاضهس ‌‬

‫دیسىرً ‌‬
‫ٍانُن‪‌،‬دعح‪‌،‬ةیاةان ‌‬

‫ىاگزرىرً‌(دھ)‪‌‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاگزرىرً‪‌،‬ناىرً‪‌،‬ناىرىی‪‌،‬دیگس‪‌،‬‬

‫نَسةان‪‌،‬دلطُز‪‌،‬ةاگزعح ‌‬

‫پص‌ناىرً‪‌،‬ةجاناىرً‪‌،‬ةازناىرً ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ىهایان‪‌،‬پریرار‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ضسجا‌ناىرن‪‌،‬ةسجا‌ناىرن‪‌،‬ةاز‌ناىرن ‌‬

‫ةار‌ٍهگاىی ‌‬

‫پطهاىر‪‌،‬ةازناىرً ‌‬

‫کُرضُ‪‌،‬دردغظ‪‌،‬پسخُ ‌‬

‫ناىرً‪‌،‬پص‌ناىرً‪‌،‬ةجای‌ناىرً ‌‬

‫آـسیو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دهعیشً‪‌،‬پُپک ‌‬
‫ةالَطح‌( ‌‬

‫آـسیو ‌‬

‫کاردان‪‌،‬کارآنر‪‌،‬عایطدٌ ‌‬

‫گُگسد‪‌،‬آخظ‌زا ‌‬

‫ةا‌دُعسهیی‪‌،‬ةا‌جان‌ه‌دل ‌‬

‫عاداب‪‌،‬دلچطب‪‌،‬خسه‌خازً ‌‬

‫‪ٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ىاچار ‌‬

‫دریایی ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬ةاری ‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬نیاىگاً‪‌،‬نیان‪‌،‬گسناگسم‪‌،‬درگیس‌ه‌دار ‌‬
‫ٍيگانٌ‪‌،‬نیاىگاً‪‌،‬نیان‪‌،‬گسناگسم‪‌،‬درگیس‌ه‌دار ‌‬

‫ةٌ‌هیژً ‌‬

‫گفدهان‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬گفح‌ه‌عيُد‪‌،‬کاهش‪‌،‬جُیظ‪‌،‬‬

‫ةٌ‌دُاضح‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫جطدار‪‌،‬جُطدار ‌‬

‫خساز ‌‬

‫گفدهان‌کسدن‪‌،‬گفدگُ‌کسدن‪‌،‬گفح‌ه‌عيُد‌‬

‫ضذو‌کُخاً‪‌،‬ةٌ‌کُخٌ‌ضذو ‌‬

‫کسدن‪‌،‬ضذو‌زدن ‌‬

‫ةٌ‌هیژً ‌‬

‫گفدهان‪‌،‬گفدگُ ‌‬

‫هاژگُىٌ‪‌،‬هارهن ‌‬

‫گفداهرد ‌‬

‫رضیرً‪‌،‬پذدٌ‪‌،‬ةسىا ‌‬

‫گفدگٍُای‌گُىاگُن‪‌،‬گفدگٍُای ‌‬

‫پشاهیرن ‌‬

‫دریا ‌‬

‫ةٌ‌ىَاد ‌‬

‫دریای‌آرام ‌‬

‫ىَير‪‌،‬ىَفدٌ‪‌،‬دفدٌ ‌‬

‫دریای‌نازىرران ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬نَداةی‪‌،‬پالگاىٌ‪‌،‬‬
‫فھ)‪‌‌،‬ایُاىک‌( ‌‬
‫ایُاىگاً‌( ‌‬

‫ىاآرانی‪‌،‬ضساضیهگی‪‌،‬چالظ‪‌،‬آعفدگی ‌‬
‫چالظٍایی ‌‬
‫‌‬

‫ةَاردُاب‪‌،‬ةالکاىٌ‪‌،‬ایُان ‌‬
‫هال ‌‬

‫دریایی ‌‬

‫هعدو‪‌،‬ىسم‪‌،‬پسهعح ‌‬

‫هَعْم‪‌،‬نَاب‪‌،‬نٌ‪‌،‬دنٌ‪‌،‬دم‪‌،‬ةذار ‌‬

‫دیشران ‌‬

‫ةَس‪‌،‬ةٌ‌پاس‪‌،‬ةسای‪‌،‬از‌رهی‪‌،‬از‌ةَس‪‌،‬از‌ةسای ‌‬

‫ىُار‪‌،‬گسهً ‌‬

‫ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫زدم‌ةيری‪‌،‬زدم‌ةير ‌‬

‫ةذظ‌نسدنی ‌‬
‫ةذظ‌ـسناىسهایی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضازنير‌( ‌‬

‫ةُیژً‪‌،‬ةٌ‌هیژً ‌‬

‫اىتارً ‌‬

‫رعک‪‌،‬خيگ‌چغهی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬ةِغکًُ‌( ‌‬
‫عُکٍُيرً‌( ‌‬

‫ژَکُر‪‌،‬زُـح‪‌،‬رعکُىر‪‌،‬رعکتس‪‌،‬چغم‌خيگ‪‌،‬خيگ‌چغم‪‌،‬‬

‫ةانیاىجی ‌‬

‫آزنير ‌‬

‫دلتطدٌ‪‌،‬پای‌ةير ‌‬

‫دژ‌دُ‪‌،‬خيردُ‪‌،‬ةر‌دُ ‌‬

‫اىطيگ‪‌،‬گسانضسعح‪‌،‬ةسازىرً‪‌،‬ارجهير ‌‬
‫‌‬
‫گس‬

‫ـسهنایٌ‪‌،‬ةرگٍُس‪‌،‬ةر‌ةيیاد ‌‬

‫ىاکغدٌ‪‌،‬زنیو‌کغح‌ىغرً ‌‬

‫زعح‪‌،‬ةیریذح ‌‬
‫‌‬

‫دهچسدٌ ‌‬

‫ةر‌ىَاد‪‌،‬ةر‌ضسعح ‌‬

‫ىهُىٌ‌ةاـح‪‌،‬ةاـح‌ةسداری ‌‬

‫ةر‌ریذح ‌‬

‫نگس‪‌،‬جرا‌از ‌‬

‫ىادرضح‪‌،‬ةر‌عهار ‌‬

‫دریاٍا ‌‬

‫ةر‌کسدار ‌‬

‫‪ٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةٌ‌چم ‌‬

‫ةر‌ىُیص ‌‬

‫ةسایو‌پایٌ ‌‬

‫کژ‌رـدار‪‌،‬ةر‌دُی ‌‬

‫ةریو‌گُىٌ ‌‬

‫ةر‌گهان‪‌،‬ةر‌پيرار ‌‬

‫ىااىریظ ‌‬

‫دژدیم‪‌،‬ةر‌ضسعح‪‌،‬ةر‌زاد ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬رهعو‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ةر‌ىَاد‪‌،‬ةر‌نيظ‪‌،‬ةر‌ضسعح ‌‬

‫داىٌ‪‌،‬خذم ‌‬

‫زعح‪‌،‬ةر‌ىها‪‌،‬ةر‌ریذح ‌‬
‫ةیریذح‪‌،‬ةر‌ریذح ‌‬
‫‌‬

‫داىٌ‌اـغاىی ‌‬

‫دژدُ ‌‬

‫خذم‌پاعیرن ‌‬
‫دٍظ‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫ىاگاً‪‌،‬زهدگُیی‪‌،‬دُدآی ‌‬

‫ىؾش‪‌،‬عُدی‪‌،‬ضذو‌ىؾش‪‌،‬ضذو‌عیسیو ‌‬

‫ىاگاً‪‌،‬زهدگُیی‪‌،‬دُدآی ‌‬

‫عُخ ‌‬

‫ىٍُا‪‌،‬ىُآهرٍا‪‌،‬خازًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةس‌پایٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ةر‌درهن ‌‬
‫ةراىررهن‌( ‌‬

‫زیسا ‌‬

‫دژدیم ‌‬

‫ةَُارهن‪‌،‬ةٌ‌گُىٌ ‌‬

‫ناً‌عب‌چَاردً ‌‬

‫هارهی‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬ةٌهارهن‪‌،‬ةٌ‌هارهن‪‌،‬ةس‌پاد ‌‬
‫‌‬

‫پطُاز‪‌،‬پررهد‪‌،‬ةررهد ‌‬

‫ىاةیُضان ‌‬

‫ىُةيیاد‪‌،‬ىُآهری ‌‬

‫از‌راً ‌‬

‫یُـٌ‪‌،‬جایگشیو‪‌،‬جاىغیو ‌‬

‫هارهی‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬در‌دعهيی‌ةا‪‌،‬در‌ةساةس ‌‬

‫ةٌ‌اىگیشً‪‌،‬از‌رهی ‌‬

‫ةساةس ‌‬

‫چُىکٌ ‌‬

‫ةُارهىٌ ‌‬

‫کالتر‪‌،‬خيٌ‪‌،‬خو‪‌،‬پیکس‪‌،‬اىرام ‌‬

‫هارهی‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬ةس ‌‬

‫آؽاز ‌‬

‫ةسدهش‪‌،‬ةس‌دهش ‌‬

‫ةیررىگ ‌‬

‫ةس‌دهش ‌‬

‫گهان‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ةس‌پایٌ‪‌،‬ةس‌اضاس ‌‬

‫ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌دلذُاً‪‌،‬ةٌ‌دُاضدٌ‌دل ‌‬

‫چادرىغیو‪‌،‬ةیاةاىی ‌‬

‫هرجاهىر ‌‬

‫ضِگالظ ‌‬

‫ةس‌پایٌ ‌‬

‫ىُآـسیر‪‌،‬ىُ‪‌،‬ىؾش‪‌،‬خازً‪‌،‬ةریو‌ىُآـسیر ‌‬

‫دردغيرً‪‌،‬دردغان‪‌،‬پسـسهغ ‌‬

‫ٍهدا‪‌،‬جاىغیو ‌‬

‫خذح‌رهان ‌‬

‫ةریو‌ضان ‌‬

‫ضَُاىیرن ‌‬

‫ةریو‌رهی‪‌،‬ازایو‌ره ‌‬

‫زٍی‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ةریو‌رهش ‌‬

‫آـسیو ‌‬

‫‪ٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةریرً‌دُد ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬پریرار‪‌،‬آعکارا ‌‬

‫از‌ةَس‌دل ‌‬

‫ِةسَىج ‌‬
‫ىهاىام‪‌،‬ىام‌ىها‪‌،‬ىام‌ةازرگاىی ‌‬

‫ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫نفسغ ‌‬

‫هارٍیرگی‪‌،‬رٍایی‪‌،‬ةیگياٍی ‌‬

‫ىتایطح ‌‬

‫ةریرً‌دُد ‌‬

‫ضیيٌ‌پَلُ ‌‬

‫دد‌نيغی ‌‬

‫ىذظ‪‌،‬گفح‌ه‌گُ‪‌،‬ـسىُد‪‌،‬پَسهٍَان‪‌،‬آهىر ‌‬

‫ةسةُت‪‌،‬ةسةح ‌‬

‫ةسهگسد ‌‬

‫هَردً‪‌،‬دژ ‌‬

‫ضسنا‪‌،‬ضسدی‪‌،‬زم‪‌،‬زَم‪‌،‬ديکی ‌‬

‫پسٍیشکسدن‪‌،‬پسٍیشاىرن ‌‬

‫ضسنایغی ‌‬

‫ةٌ‌ـسادُر ‌‬

‫ٍُیرا‌کسدن‪‌،‬ىهایظ‪‌،‬ىهایان‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬پریرار‪‌،‬‬

‫ىادُاضدٌ‪‌،‬ردرادً‪‌،‬پیغانر ‌‬

‫آعکار ‌‬

‫ىاگَاىی ‌‬

‫ٍهطيگ ‌‬

‫ةسپایٌ‌دُیغکاری ‌‬

‫کاؽزةازی ‌‬

‫هاژگُىٌ‌هاژً‪‌،‬هاژگُىٌ‪‌،‬هارهىٌ‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬ةٌهارهن‪‌،‬ةٌ‌‬
‫‌‬

‫ىایژً‌ةیو ‌‬

‫هارهىٌ ‌‬

‫ىایژً‌ةیيی ‌‬

‫گاٍی ‌‬

‫ىایژً‌آناس ‌‬

‫ضدسدً‪‌،‬زدهدً‪‌،‬ازنیان‌ةسداعدٌ‪‌،‬ازنیان ‌‬
‫زدهدن‪‌،‬از‌نیان‌رـدو ‌‬

‫دعدی‪‌،‬دغکطاری‪‌،‬پاک‪‌،‬ةیگياً‪‌،‬ةیاةاىی ‌‬

‫زدهدن‪‌،‬ةساىراددو ‌‬

‫پارچٌ‌ـسهش ‌‬
‫دره‪‌،‬خؿ‪‌،‬آب‌دٍو‪‌،‬آب‌دٍان ‌‬

‫هاژگُىٌ‪‌،‬هاژگُن‪‌،‬هارهىٌ ‌‬

‫ةغکُل ‌‬

‫ةسدهش ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةطدانٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةُضدان‬

‫عایرکٌ‪‌،‬چياىکٌ‪‌،‬اگسکٌ ‌‬

‫گطدسدىی‪‌،‬دضدگاً‪‌،‬دُان ‌‬

‫ِدرَدظ‌(دھ)‪‌‌،‬کَسةا‪‌،‬ـسهغ‪‌،‬رهعيایی‪‌،‬ردغٌ‪‌،‬‬

‫پطاهىر ‌‬

‫دردغيرگی‪‌،‬آذردظ ‌‬

‫گطدسش‪‌،‬پَو‌کسدن‪‌،‬ةاز‌کسدن ‌‬

‫خیسهژ‌(ک)‌ ‌‬

‫گطدسدن‪‌،‬گطدساىیرن ‌‬

‫پایرار‪‌،‬ةسجا‪‌،‬ةسپا‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ـسادیرن‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frāxvēnītan‬گطدسش‌دادن‪‌،‬‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫رهیپُش‌( ‌‬
‫‌‬

‫گطدسدن‪‌،‬گطدساىیرن‪‌،‬گطدساىرن‪‌،‬ـسادیرن‪‌،‬پَو‌کسدن‪‌،‬ةاز‌‬

‫ـساهاىی‪‌،‬ةطیاری‪‌،‬اـشهىی‪‌،‬اـشهن‌عرن ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫خاالب‪‌،‬آةگیس‪‌،‬آةران ‌‬

‫ةٌ‌ىام‌درا ‌‬

‫عياضيانٌ‪‌،‬ةسگ‌عياضایی ‌‬

‫ةٌ‌آضاىی ‌‬

‫ـسالهاس‪‌،‬ـساةگیو ‌‬

‫گغادً‪‌،‬گطدسدً‪‌،‬ـساخ ‌‬

‫ٗٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضپطیو‪‌،‬پیسـح‪‌،‬پطیو‪‌،‬پص‌از‌آن ‌‬

‫ىُیر‪‌،‬نژدً ‌‬
‫ىُیر‌دادن‪‌،‬نژدً‌دادن ‌‬

‫گاٍی ‌‬

‫گغادً‌ره‪‌،‬دُعسه‪‌،‬ديرً‌ره‪‌،‬ديران ‌‬

‫گاٍی ‌‬
‫گسهٍی‪‌،‬پارًای‪‌،‬ةسدی ‌‬
‫‌‬

‫نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬آدنیان‪‌،‬آدنی‪‌،‬آدم‪‌،‬اىطان ‌‬

‫ٍس‌از‌چير‌گاٍی‪‌،‬گاًگاٍی ‌‬
‫‌‬

‫دهری‪‌،‬پیغرضدی ‌‬

‫گاٍی ‌‬

‫چُب‌دُم ‌‬

‫گاٍی ‌‬

‫آؽاالىیرن ‌‬

‫اـشهن‌ةس‌آن‪‌،‬اـشهدً ‌‬

‫دیر‪‌،‬چغم‪‌،‬ةیيظ‪‌،‬ةیيایی ‌‬

‫ةٌ‌اىگیشً‪‌،‬از‌رهی ‌‬

‫دیراری ‌‬

‫چُىکٌ ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌ‪‌،‬ةٌ‌رهش ‌‬

‫ٍهچُن ‌‬

‫رهعو‌ةیو‪‌،‬داىا‪‌،‬ةیيغهير‪‌،‬ةیيا‪‌،‬آگاً ‌‬

‫ةس‌دهش ‌‬

‫ةیيغهيری‪‌،‬ةیيظ ‌‬

‫دهر ‌‬

‫ضسنایٌ‪‌،‬دضدهایٌ‪‌،‬دارایی‪‌،‬داراک‪‌،‬خُاىایی ‌‬

‫پایان‪‌،‬ةیاىرازً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫خو‌پسهری‪‌،‬خو‌آضایی‪‌،‬ةیَُدگی‪‌،‬ةیکاری ‌‬

‫جانٌ‌ةير‪‌،‬پدیس ‌‬

‫ىاچیشگی‪‌،‬زدایظ‪‌،‬ختاٍی‪‌،‬ازنیان‌رـدو ‌‬

‫ضذح‪‌،‬درٍم‪‌،‬پیچیرً‪‌،‬پیچ‌در‌پیچ‪‌،‬ةطیار‌ضذح‪‌،‬‬

‫ىَان‪‌،‬عکهٌ‪‌،‬درهن ‌‬

‫ةطیار‌درٍم‪‌،‬ةسٍم ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌ ‌‬

‫گلُگیس‪‌،‬کیيٌ‪‌،‬دعهيی‪‌،‬دغم ‌‬

‫کُعهيراىٌ ‌‬

‫ةجش ‌‬

‫رهی‌ٍم‌رـدٌ‪‌،‬در‌کيار‌ٍهٌ‌ایيَا ‌‬

‫نگس‪‌،‬ةجش ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌای‌کٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍطدی‪‌،‬ناىرن‪‌،‬ناىرگاری‪‌،‬پایيرگی‪‌،‬پایطدگی‪‌،‬‬

‫کير‪‌،‬کُير‪‌،‬درىگیو‪‌،‬آٍطدٌ ‌‬

‫پایراری‪‌،‬پایرارناىرن ‌‬

‫کير‪‌،‬آٍطدٌ ‌‬

‫ناىرن‪‌،‬ناىرگاری‪‌،‬ناىایی‪‌،‬پایطدگی‪‌،‬پایراری ‌‬

‫گسانره ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ضانان‪‌،‬ةطشا ‌‬

‫ةٌ‌ىها‪‌،‬آعکارا ‌‬

‫دُارةار‌ـسهش‪‌،‬ةيکرار ‌‬

‫اىگیشش ‌‬

‫ةٌ‌اىرازً ‌‬

‫ـسانُن‪‌،‬ضُیگان‪‌،‬ضپص‪‌،‬دیگس‪‌،‬دهری‪‌،‬دهرا‪‌،‬پص‌از‌آن‪‌،‬‬

‫ةٌ‌اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫پص‌از‌ایو‪‌،‬پص‪‌،‬آیيرً‪‌،‬آىگاً ‌‬

‫آعيا‌ضذو‌آىکٌ ‌‬

‫پص‌از ‌‬

‫ةٌ‌گهان ‌‬

‫پص‌از‌ىیهسهز ‌‬

‫ناىرً‪‌،‬دیگس‪‌،‬پص‌ناىرً‪‌،‬ةجاناىرً‪‌،‬ةازناىرً‪‌،‬آن‌دیگسٍا ‌‬

‫ضپص‪‌،‬زناىی‌دیگس‪‌،‬دیسخس‪‌،‬در‌آیيرً ‌‬

‫پص‌زنیيٌ ‌‬

‫ضپص‪‌،‬زناىی‌دیگس‪‌،‬دیسخس ‌‬

‫دهعیشگی‪‌،‬دضح‌ىذُردگی ‌‬

‫در‌آیيرً ‌‬

‫٘ٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گشىرٍای‌گیدی‌ضسعح‪‌،‬گشىرٍای‌گیدی ‌‬

‫دضح‌ىذُردً ‌‬

‫عَس‪‌،‬آةادی ‌‬

‫نغدشىی ‌‬

‫یاد‌داعدو‪‌،‬داىطدو ‌‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ضساضس‪‌،‬ةیکتار‪‌،‬از‌ةیخ‌ه‌ةو ‌‬

‫کسک‪‌،‬ةرةرً ‌‬

‫پایان‌عرن‪‌،‬اىجام‌یاـدو ‌‬

‫عَسداری‪‌،‬راٍراری ‌‬

‫هلی‪‌،‬هاالخس‌کٌ‪‌،‬ةَدس‌از‌آن‌کٌ‪‌،‬ةٌ‌جای‌آن‪‌،‬ةرخس‌از‌آن‪‌،‬‬
‫ایيکٌ‪‌،‬ةاالخس‌از‌آن ‌‬

‫ـسهةسدن‪‌،‬دُردن ‌‬

‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬رىج‪‌،‬پدیارً‪‌،‬آـح‪‌،‬آضیب‪‌،‬آزار ‌‬

‫ـسهدادن‪‌،‬ـسهةسدن‪‌،‬ـسه‌ةسدن‪‌،‬دُردن‪‌،‬اهةاریرن ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫هىکٌ‪‌،‬هلی‪‌،‬هاىگٌ‪‌،‬هاالخس‌کٌ‪‌،‬چٌةطا‪‌،‬چٌ‪‌،‬ةَدس‌از‌آن‌کٌ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهاىير ‌‬

‫ةٌ‌جای‌آن‪‌،‬ةرخس‌از‌آن‪‌،‬ایيکٌ‪‌،‬ةاالخس‌از‌آن ‌‬
‫ةلير‌ةذح ‌‬

‫ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬

‫ىانی‪‌،‬ىانُر‪‌،‬ضسعياس ‌‬

‫گشىر‌یاـدو‪‌،‬ضدهریرن‪‌،‬رىج‌دیرن‪‌،‬آضیب‌دیرن ‌‬

‫ةاالنيظ ‌‬

‫ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬
‫ٍهدا‪‌،‬ةیناىير ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ةليرةاال ‌‬

‫ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬

‫ـسازنير‪‌،‬ةلير‌پایٌ ‌‬
‫ةلير‌ىگس ‌‬

‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬آـح‪‌،‬آضیب ‌‬

‫ةشرگهيظ ‌‬

‫گشىر‌یاـدو‪‌،‬ضدهریرن‪‌،‬رىج‌دیرن‪‌،‬آضیب‌دیرن ‌‬

‫دیسزنان ‌‬

‫ةٌىادُاضح‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬ؽُؽا‪‌،‬عُرش‪‌،‬آعُب ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬دهضُیی‪‌،‬دهضُیٌ ‌‬
‫چارةاغ‌( ‌‬

‫ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهاىير ‌‬

‫نَا‪‌،‬نََا‪‌،‬زنج‪‌،‬آةگُىٌ ‌‬

‫دل‌اىررهای‪‌،‬ةیةسىانٌ ‌‬
‫‌‬

‫ةَسهر‪‌،‬ةَسهج ‌‬

‫ةیةسىانگی ‌‬
‫‌‬

‫کسخی ‌‬

‫عَسٍا‪‌،‬آةادیٍا ‌‬
‫‌‬

‫نازه‪‌،‬ةلُت‪‌،‬ةسه‪‌،‬ةَسه ‌‬

‫ٍهان‌گاً‪‌،‬ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬

‫پشاهش‌(پ‌ھ‌)‪‌‌،‬رضیرگی‪‌،‬رضایی‪‌،‬پشاهَش‪‌،‬ةسىایی‪‌،‬ةالظ ‌‬

‫پیام‪‌،‬آگَی ‌‬
‫عیُایی‪‌،‬زةان‌آهری‪‌،‬رضایی‌ضذو‪‌،‬رضایی ‌‬

‫زنان ‌‬

‫پسهاىک ‌‬

‫‪‌‌،‬دردم‪‌،‬ةیدرىگ‪‌،‬اىرر‌‬
‫‌‬
‫ٍمدنان‌(پ‌ھ‌‌‪)hamdamān‬‬
‫‌‬

‫گزراىٌ‪‌،‬پسهاىک‪‌،‬پدٌ ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬رضا ‌‬
‫گغادًزةان‌( ‌‬
‫‌‬

‫ضدهکظ‪‌،‬رىجیرً‪‌،‬آزردً ‌‬

‫ةهب ‌‬

‫ىاگَاىی ‌‬

‫ناىير‪‌،‬ةٌ‌ندل‪‌،‬ةٌ‌داضدان ‌‬

‫ٍهدا‪‌،‬ةیناىير ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫در‌ٍهان‌دم‪‌،‬د‌رٍهان‌دم‪‌،‬ةٌ‌ٍهان‌دم ‌‬

‫کم‌دسدی‪‌،‬ةیدسدی ‌‬
‫‌‬

‫ٍهیو‌کٌ ‌‬

‫‪ٗٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ٍهشةاىی‪‌،‬ةٌ‌ٍهسایی ‌‬

‫کم‌کم‪‌،‬آرام‌آرام ‌‬

‫ةٌ‌ٍهشةاىی‪‌،‬ةٌ‌ٍهسایی ‌‬

‫ـسا‌دُر ‌‬

‫ةٌ‌پاس ‌‬

‫ةٌ‌اىگیشً‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫ةٌ‌گهان‌ةطیار ‌‬

‫ةَيگام‪‌،‬ةٌ‌ٍيگام ‌‬

‫جش‌ایو‪‌،‬ةیسهن‌از‪‌،‬ةٌ‌جش ‌‬

‫هاالدگس‪‌،‬گِلیگَس ‌‬

‫جش‌ایو‪‌،‬ةیسهن‌از‪‌،‬ةٌ‌جش ‌‬

‫ریغٌ‌گزعدٌ‪‌،‬ةو‌گزعدٌ ‌‬

‫ةٌ‌آگاٍی‌نیرضاىر ‌‬
‫‌‬

‫ریغٌ‌کيُىی‪‌،‬ریغٌ‌آیيرً‪‌،‬ةو‌کيُىی‪‌،‬ةو‌آیيرً ‌‬

‫ةٌ‌دلیل‪‌،‬ةسپایٌ ‌‬

‫گِلکار‪‌،‬ضسا‪‌،‬ضازً‌ضاز‪‌،‬ضازً‪‌،‬ضازىرً‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬ضاددهان‌‬
‫ضاز‪‌،‬ضاددهان‪‌،‬دایگس‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫ٍهذُان‌کسدن‪ٍ‌،‬هتَس‌کسدن ‌‬

‫ةيیان‌ىَادن‪‌،‬ةيیادىَادن ‌‬

‫ةٌ‌زةاىشد‌ٍهگان ‌‬

‫ضسا‪‌،‬ضاددهان‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫ٍهساً‌ةا‪‌،‬ةٌ‌ٍهساً‪‌،‬اـشهن‌ةس ‌‬

‫ضاددو‪‌،‬ةساـساعدو ‌‬

‫اـشهن‌ةس ‌‬

‫ةيررٍا‪‌،‬ةيررگاًٍا‪‌،‬ةَيَررٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ىاگشیسی‪‌،‬ةٌ‌ىا‌دُعرلی ‌‬

‫ضاددو‪‌،‬ةساـساعدو ‌‬

‫ٍهساً‌ةا‪‌،‬ةٌ‌ٍهساً‪‌،‬ةٌ‌پیُضح ‌‬

‫گِلکاری ‌‬

‫ةریيگُىٌ‪‌،‬ةریيطان‪‌،‬ةریو‌گُىٌ‪‌،‬ةریو‌ضان‪‌،‬‬

‫ةسىها ‌‬

‫ةریو‌رهی ‌‬
‫ةٌ‌ایو‌ـسىُد‪‌،‬ةٌ‌ایو ‌‬

‫ىفدک ‌‬

‫از‌آن‌رهضح‌کٌ ‌‬

‫ةٌ‌اىرازً ‌‬

‫ةٌ‌ایو‌ضان ‌‬

‫دضدی ‌‬

‫ةٌ‌ىاداىی‌زدن ‌‬

‫ةٌ‌پطدا ‌‬

‫گام‌ةٌ‌گام‪‌،‬کم‌کم‪‌،‬دسدً‌دسدً‪‌،‬دسد‌دسد‪‌،‬ةٌ‌‬

‫ـسزىران‌آدم‪‌،‬آدنیشادگان‪‌،‬آدنیشاد ‌‬

‫آٍطدگی‪‌،‬اىرک‌اىرک ‌‬

‫ـسزىر‌آدم ‌‬

‫دٍيادیو ‌‬

‫ٍهگُىٌ ‌‬

‫ةٌ‌عهارً ‌‬

‫آدنیان ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌ‌گطدسدً‪‌،‬ةٌ‌گطدسدگی ‌‬

‫ةيیاد ‌‬

‫ةٌ‌ـسادُر ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬عالُدً‪‌،‬ضسعح‪‌،‬آـسیيظ ‌‬

‫ةٌ‌عُىر‪‌،‬ةسای ‌‬

‫داراکی‪‌،‬خُان ‌‬

‫چطان‪‌،‬ةٌ‌چٌ‌ضان ‌‬

‫ىاخُاىی ‌‬

‫ةٌ‌ـساهاىی ‌‬

‫ةٌ‌رهی‌کسدن ‌‬

‫ةٌ‌اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫را‌اىجام‌دادن ‌‬

‫ةٌ‌ضشا‪‌،‬ةطشا ‌‬

‫ةٌ‌اىریغیرن‪‌،‬اىریغٌ‌کسدن ‌‬

‫ةٌ‌ـسنان ‌‬

‫ٍهساً ‌‬

‫ٓ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ىادرضح‌پيراعح‌کٌ ‌‬

‫ةَس‪‌،‬ةٌ‌پاس‪‌،‬ةسای‪‌،‬از‌رهی‪‌،‬از‌ةَس‪‌،‬از‌ةسای ‌‬

‫جرا‌از‌ایيکٌ‪‌،‬جرا‌از‌ایو‌کٌ ‌‬

‫زیسا‪‌،‬چُن‪‌،‬از‌رهی‌ایو‌کٌ‪‌،‬از‌ایو‌ره‌کٌ ‌‬

‫در‌اىریغٌ‌ةُدن‪‌،‬ةٌ‌اىریغیرن‪‌،‬ةٌ‌اىریغٌ‌‬

‫ةٌ‌یاد‌آهرد ‌‬
‫کسدن ‌‬

‫ةٌ‌یاد‌آهردن ‌‬

‫ةٌ‌گفدٌ ‌‬

‫یاد‌داعدو‪‌،‬ةٌ‌یاد‌داعدو ‌‬

‫ةٌ‌گفدٌ‌کطی‪‌،‬ةٌ‌گفدٌ‌آعيا‪‌،‬آعيا‌ضذو‌‬

‫ةٌ‌هیژً ‌‬
‫آىکٌ ‌‬

‫ةٌ‌هاژگُىٌ‪‌،‬ةٌ‌هارهىٌ ‌‬

‫ةارٍا ‌‬

‫ةٌ‌ـسىُد‪‌،‬ةٌ‌آهىرِ‪‌،‬ةٌ‌اىگیشً‪‌،‬از‌رهی‪‌،‬از‌ةسای ‌‬

‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ضساضس ‌‬

‫چُىکٌ ‌‬

‫از‌دیر ‌‬

‫ةٌ‌ضادگی ‌‬

‫ٍهطان‌ةا‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هچُن‌ةا‪ٍ‌،‬هچُن‪‌،‬ةٌ‌ناىير ‌‬

‫ةٌ‌رهال‌ٍهیغگی ‌‬

‫ٍس‌زناىی‌کٌ‪‌،‬ضس‌زناىی‌کٌ ‌‬

‫ةٌ‌ةاهر ‌‬

‫ٍس‌زناىی‌کٌ‪‌،‬ضس‌زناىی‌کٌ ‌‬

‫ةٌ‌عداب‪‌،‬ةٌ‌خيری‪‌،‬ةا‌عداب ‌‬

‫ةسای‌زناىی‌ةساةس ‌‬

‫ةٌ‌ضذدی ‌‬

‫ةا‌گزعح‌زنان ‌‬

‫ةٌ‌گطدسً‌زیس‪‌،‬ةٌ‌ـَسضح‌زیس ‌‬

‫ٍهطان‌ةا‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هچُن‌ةا‪ٍ‌،‬هچُن‪‌،‬چُىان‪‌،‬ةٌ‌‬

‫ةٌ‌عیًُ‪‌،‬ةٌ‌ضانٌ ‌‬

‫ناىير‪‌،‬ةطان ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌ ‌‬

‫ةسای ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌ‪‌،‬ةٌ‌عیًُ‪‌،‬ةٌ‌رهی‪‌،‬ةٌ‌رهش ‌‬

‫ٍهساضدا ‌‬

‫ةٌ‌عیًُ ‌‬

‫در‌چارچُب‪‌،‬ةس‌پایٌ‪‌،‬از‌رهی ‌‬

‫کُعهيراىٌ ‌‬
‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫ةَيگام‪‌،‬ةٌ‌ٍيگام‪‌،‬ةگاً ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫ةا‌ىارهایی ‌‬
‫ةٌ‌گُىٌ ‌‬

‫نیان‌ةیياىٌ‪‌،‬در‌نیاىٌ‪‌،‬در‌نیاىگیو‪‌،‬از‌دیر‌‬

‫ةٌ‌ةَدسیو‌گُىٌ‪‌،‬ةٌ‌ةَدسیو‌رهش ‌‬

‫نیاىٌ ‌‬
‫ةٌ‌گهان‌نو ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌای ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌گفدٌای ‌‬
‫‌‬

‫جطدٌ‌گسیذدٌ ‌‬
‫در‌ضيجظ ‌‬

‫ٍهساً‌ةا‪‌،‬ـشهن‪‌،‬ةٌ‌ٍهساً‪‌،‬اـشهن‌ةس‌آن‪‌،‬اـشهن‌ةس ‌‬

‫در‌ضيجظ ‌‬

‫ةٌ‌اىگیشً‪‌،‬از‌رهی‪‌،‬از‌ةسای ‌‬

‫درىگس‪‌،‬در‌ىگس‪‌،‬ةٌ‌ىگس‪‌،‬از‌دیرگاً‪‌،‬از‌دیر ‌‬

‫چُىکٌ ‌‬

‫گهان‌نیرهد ‌‬
‫‌‬

‫ٍهچُن‪‌،‬از‌رهی ‌‬

‫ةٌ‌ٍس‌رهی ‌‬

‫ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫ةٌ‌ٍس‌رهی ‌‬

‫ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫ٔ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کاؽزةازی ‌‬

‫از‌ایو‌ره ‌‬
‫ةٌ‌ٍهیو‌ـسىُد‪‌،‬از‌ٍهیو‌رهی‪‌،‬از‌ایو‌رهی ‌‬

‫زیؼ‪‌،‬دهخ‪‌،‬ةالج‪‌،‬ةَالج ‌‬

‫ةٌ‌ٍیچ‌رهی ‌‬

‫خُان‌اـشا ‌‬
‫ةٌ‌دضح ‌‬

‫از‌رهی ‌‬

‫کسىا ‌‬

‫ةٌ‌راضدی ‌‬

‫ٍيگانی ‌‬

‫ةٌ‌رهش‪‌،‬ةٌ‌راً‪‌،‬ةگُىٌ ‌‬

‫نغدشىی‪‌،‬نغح‌زىی ‌‬

‫ةٌ‌گُىٌای‪‌،‬ةٌ‌راٍی ‌‬
‫‌‬

‫گِهیش‪‌،‬پیغاب ‌‬

‫پریر‌عرن‪‌،‬پریر‌آنرن ‌‬
‫ضاددو‪‌،‬پریر‌آهردن ‌‬

‫گشارعيانٌ‪‌،‬گشارش‌ىانٌ ‌‬

‫پریرآهرىرً ‌‬

‫دهضُیی‪‌،‬دهضُیٌ‪‌،‬دیاةان‌پَو ‌‬
‫ىاً‪‌،‬ىا ‌‬

‫ةٌ‌دضح‪‌،‬ةرضح ‌‬

‫ىاپیرا ‌‬

‫ةٌ‌رهعيی ‌‬

‫ةیپسها ‌‬
‫‌‬

‫ـساهان‪‌،‬ةٌ‌ـساهاىی‪‌،‬ةطیار ‌‬

‫ضيگرل ‌‬

‫رخ‌داد ‌‬

‫ةیفسٍيگ ‌‬

‫رخ‌دادن ‌‬

‫ةیفسٍيگی ‌‬

‫یکىُرد ‌‬
‫‌‬

‫کُدن ‌‬

‫یل‪‌،‬گُسد‪‌،‬دلیس‪‌،‬دالهر ‌‬

‫ةیپایٌ ‌‬
‫‌‬

‫دضداهیش ‌‬

‫یٍُش ‌‬
‫ة‌‬

‫ةَتُد ‌‬

‫آىاخاهی‪‌،‬آىات ‌‬

‫گیجی‪‌،‬عگفح‪‌،‬دیسً ‌‬

‫درضح ‌‬

‫ىارها‪‌،‬درهغ‌ةطدو‪‌،‬چفدٌ ‌‬

‫ةیریغٌ ‌‬
‫‌‬

‫از‌رهی ‌‬
‫پُپک ‌‬

‫ةیریغٌ ‌‬
‫‌‬

‫پیچک ‌‬

‫ارزش‪‌،‬ةیارج ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دُار‪‌،‬ةی‬
‫خيرره ‌‬

‫دکان‪‌،‬ةاةکر ‌‬

‫ىاةاهری‪‌،‬ىاةاهر ‌‬

‫پرایظ ‌‬

‫ىاةذسد‪‌،‬ىاةاهری ‌‬

‫پریر‌آهردن ‌‬

‫رهیگسدان ‌‬

‫ٍشیيٌ‪‌،‬درآنر‪‌،‬خودُاً‪‌،‬خسازیيٌ‪‌،‬پیغسیش ‌‬
‫‌‬
‫ةشرگهَس ‌‬

‫رهیگسداىی ‌‬

‫خُـان‌ةسؼ‪‌،‬ةسـتاد ‌‬

‫ةیکسان‪‌،‬ةیپایان ‌‬
‫‌‬

‫دارانيری ‌‬

‫ةیرادنير ‌‬
‫ىاةطانان ‌‬

‫ةَا‌ةازار ‌‬

‫ٕ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گطداخ‪‌،‬دریرً‪‌،‬پسره‪‌،‬ةیعسم ‌‬
‫‌‬

‫ىا‌ةٌ‌ضاناىی ‌‬

‫ىاگٌ‪‌،‬ىاگاً‪‌،‬ىاآگاً‪‌،‬ضسزدً ‌‬

‫ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫ىاآنیذدٌ‪‌،‬ىاآگاٍی ‌‬

‫ةیٍهدا ‌‬
‫‌‬

‫خسس‪‌،‬ةیةیم ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫خَیرضح ‌‬

‫نپيرار ‌‬

‫درىگ‪‌،‬ةیاىریغٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬
‫دام‌کاری‪‌،‬دام‌دضح ‌‬

‫ىاٍغیار ‌‬

‫ىاةذسدی‪‌،‬ىاةذسد‪‌،‬کُخٌ‌اىریظ ‌‬

‫ىهاىرگی‪‌،‬ـساضاهىر‪‌،‬زهدگزر‪‌،‬زهد‌گزر ‌‬
‫ضس‌ه‌خٌ‪‌،‬ةیپیُىر ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ىاةذغُدىی‪‌،‬ىاةذسدی‪‌،‬کُخٌ‌اىریغی ‌‬
‫ىازپسهردً‪‌،‬ةیادب ‌‬
‫‌‬

‫ضيگرل ‌‬

‫ىاةطانان‪‌،‬درٍم ‌‬

‫ةیناىير ‌‬
‫‌‬
‫ضطح ‌‬

‫گهان‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫دغک‪‌،‬ةیجان ‌‬
‫‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬ةیآٍيگ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫رىگ‪‌،‬یکرل‪‌،‬ةیکلک ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یک‬

‫یکطان‌اىگار ‌‬

‫ةیرىج ‌‬
‫‌‬

‫پیسایٌ‪‌،‬ةیآالیظ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ةیپیغیيٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىاةَُش‪‌،‬ةیپسها ‌‬
‫‌‬

‫ةیَُدً‪‌،‬ةالژ ‌‬

‫خسضُ‪‌،‬ةشدل‪‌،‬ةش‌دل ‌‬

‫کژپطيری‪‌،‬ةرپطيری ‌‬

‫ىارها‪‌،‬ةیَُدً‪‌،‬ةیذُدی ‌‬
‫ةیپاضخ ‌‬
‫‌‬

‫کژپطير‪‌،‬ةرپطير‪‌،‬ةر‌پطير ‌‬

‫ةیگٍُس ‌‬
‫‌‬

‫نایٌ‪‌،‬ةیداىظ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نایٌ‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫ىاىُیطا‪‌،‬ىادُاىرً‪‌،‬ىادُاىا‪‌،‬کم‬

‫ضطح ‌‬

‫دریرً‪‌،‬ةیآزرم ‌‬
‫‌‬

‫کسان‪‌،‬ةیپایان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهاىی‪‌،‬ىاٍهاىير‪‌،‬ىاجُر ‌‬

‫ةیاىرازً ‌‬
‫‌‬

‫ةیگهان‪‌،‬ةیةسه‌ةسگسد ‌‬
‫‌‬

‫پایان‪‌،‬ةیاىرازً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةیکسان‪‌،‬ةی‬

‫ىادان‪‌،‬ةیدسد ‌‬
‫‌‬
‫گهان‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةٌ‌گهان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫پایان‪‌،‬ةیاىرازً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةیکسان‪‌،‬ةی‬

‫تایی‪‌،‬ىاعکیتا‪‌،‬ضدان‪‌،‬ةیخاب ‌‬
‫‌‬
‫ىاعکی‬

‫ةیجيتظ‪‌،‬آرام ‌‬
‫‌‬

‫ىاعياس‪‌،‬ىاعکیتی‪‌،‬ىاعکیتایی‪‌،‬ةیخاةی ‌‬
‫‌‬

‫آرنیرن ‌‬

‫ىاخُان‪‌،‬ىاعکیب‪‌،‬خاب‌ةی‪‌،‬ةیخاب ‌‬
‫‌‬

‫لهص‪‌،‬کسدح‪‌،‬ضطح ‌‬

‫کُر‌ضدارً‪‌،‬خیسً‌ةذح ‌‬

‫ةیغهار‪‌،‬ةیاىرازً ‌‬
‫‌‬

‫دغک‪‌،‬پژنسدً ‌‬

‫ىانسد‪‌،‬ةیرگ ‌‬
‫‌‬

‫نیاىجی‪‌،‬کساىجی‪‌،‬ةیضُیٌ ‌‬
‫‌‬

‫پسیغان‪‌،‬ةیٍُش ‌‬
‫‌‬

‫ةیضُیگی ‌‬
‫‌‬

‫ةیخاةی ‌‬
‫‌‬

‫ةینشً ‌‬
‫‌‬

‫عداةشدً‪‌،‬ةیخاب ‌‬
‫‌‬

‫ٖ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةیگاً‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)apēgās‬‬

‫ىاآگاً ‌‬
‫ةیآز ‌‬
‫‌‬

‫کژخاب ‌‬

‫ىاةسدةار‪‌،‬ةیگيجایٌ ‌‬
‫‌‬

‫کژخاةی ‌‬

‫ةیىيگ‪‌،‬ةیغسم ‌‬
‫‌‬

‫ةَسً‪‌،‬ةیةسآیير ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةیَُدً‪‌،‬ةی‬

‫ىانَسةان‪‌،‬ضيگرل ‌‬

‫خَی‪‌،‬ةیةَسً ‌‬
‫‌‬

‫ةیدادگسی‪‌،‬ةیراد ‌‬
‫‌‬

‫ىاةطاناىی‪‌،‬ىاةطانان ‌‬

‫چلهو‪‌،‬پذهٌ ‌‬

‫ىاةطاناىی‪‌،‬ىا‌ةٌ‌ضاناىی‪‌،‬ةیضاناىی ‌‬
‫‌‬

‫ىاپاک‪‌،‬ةیآزرم ‌‬
‫‌‬

‫ٍهدا‪‌،‬ةیناىير ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ىاةذسد‪‌،‬دل ‌‬

‫ةَسً‪‌،‬ةیةس ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضُد‪‌،‬ةی‬

‫ةیعُر ‌‬
‫‌‬

‫درضح‪‌،‬ةیکاضدگی ‌‬
‫‌‬

‫ةَاىٌ‪‌،‬ةیاىگیشً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫کسان‪‌،‬ةیپایان‪‌،‬اکسان ‌‬
‫‌‬
‫ة‌‬
‫ی‬

‫ىانَسةان‪‌،‬ةینَس ‌‬
‫‌‬

‫ىاکُعا ‌‬

‫ةیدُراکی ‌‬
‫‌‬

‫ضس‌در‌گم‪‌،‬پسیغان ‌‬

‫رىج‪‌،‬ةیاىرهً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ةینیاىجی ‌‬
‫‌‬

‫ضطح‌ىَاد‪‌،‬ةیرگ ‌‬
‫‌‬

‫ىاکص‪‌،‬ـسهنایٌ‪‌،‬پطح ‌‬

‫ضُد‪‌،‬ةیةَسً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةیَُدً‪‌،‬ةی‬

‫ةَاىٌ‪‌،‬ةیاةشار ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دضداهیش‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ىاضگالیرً‪‌،‬ىااىریظ ‌‬

‫ىاپایرار ‌‬

‫ىاٍيجار‪‌،‬ةیٍيجار ‌‬
‫‌‬

‫ضتکطس‪‌،‬ضتکطار ‌‬

‫ةیراد‪‌،‬ةیدات ‌‬
‫‌‬

‫ىاةَيگام‪‌،‬ةیٍيگام ‌‬
‫‌‬

‫دسد‪‌،‬ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫کَيٌ‪‌،‬عتیيٌ‪‌،‬عب‌ناىرً ‌‬

‫ىاآرام‪‌،‬ضساضیهٌ‪‌،‬دطدٌ‌دل‪‌،‬پسیغان‪‌،‬ةیخاب ‌‬
‫‌‬

‫عتیيٌ‌عرن ‌‬

‫ةیخاةی ‌‬
‫‌‬

‫رهیگسداىی ‌‬
‫‌‬

‫ضتکتال‪‌،‬آضاىگیس‪‌،‬آزادً ‌‬

‫گشاردن‌(دھ)‪‌‌،‬گفدو‪‌،‬گفدار‪‌،‬گشاردن‪‌،‬ضذو‪‌،‬زةان‌آهری‪‌،‬‬

‫ةیچُن‌ه‌چسا ‌‬
‫‌‬

‫آعکاراىرن ‌‬

‫ىاعایطدگی ‌‬

‫ةسعهسدن‪‌،‬ةازگُ‌کسدن‪‌،‬ةاز‌ىهُدن‪‌،‬ةاز‌گفدو ‌‬

‫ىاعدایی‪‌،‬ىاعایطدگی ‌‬

‫‪‌‌،‬دهرکساىٌ‪‌،‬ةیکسان ‌‬
‫‌‬
‫دهرکساىٌ‌(پ‌ھ‌‌‪)dūr karānak‬‬

‫یگاىٌ ‌‬
‫پسها‪‌،‬ةیةاک ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫رهعيگس ‌‬

‫ىانسد‪‌،‬ضدهگس ‌‬

‫کر‪‌،‬کاعاىٌ‪‌،‬ضسا‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫آرش‪‌،‬ةیآرِش ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫چم‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫عب‌زىرً‌داری ‌‬

‫ىاةجا‪‌،‬ةیَُدً ‌‬

‫گشاـٌ‪‌،‬گشاؼ ‌‬
‫آرنیرن ‌‬

‫‪٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نیانرهدان ‌‬
‫‌‬

‫ضيگرل ‌‬
‫درـظ‪‌،‬پسچم ‌‬

‫رىگ‪‌،‬یکدلٌ‪‌،‬یکرل ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یک‬

‫رىگ‪‌،‬یکدلٌ‪‌،‬یکرل ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یک‬

‫ةیکسان ‌‬
‫ةینیاىجی ‌‬
‫‌‬

‫ةیپیغیيٌ ‌‬
‫‌‬

‫زی‌ضاالری ‌‬

‫دهپذدک ‌‬
‫ةیظ‌از‌اىرازً ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ضسگزعح‌ىانٌ‪‌،‬ضسگزعح‪‌،‬‬
‫زىرگیيانٌ‌( ‌‬

‫خذهی‪‌،‬خذم‌نسؽی ‌‬

‫زیطح‌ىانٌ ‌‬

‫دام‌پشعک ‌‬

‫زیطح‌عياضی ‌‬

‫ةییکطُ ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دهضاالىٌ‌( ‌‬

‫ةییکطُیاىٌ ‌‬
‫‌‬
‫ةییکطُیی ‌‬
‫‌‬
‫ـسهش‪‌،‬دسیر ‌‬
‫پیظ‌پسدادح‪‌،‬پیظ‌ةَا ‌‬
‫ـسناىتسداری‪‌،‬پیهان ‌‬
‫پذهٌ‪‌،‬ةیکارً‪‌،‬ةیدضح‌ه‌پا ‌‬
‫‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عِکَِیرن‌( ‌‬

‫ىاآرانی ‌‬
‫ةیگهان ‌‬
‫نُپیچ ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ضیاٌٍ‪‌،‬خسازىانٌ‪‌،‬خساز ‌‬
‫خسازىانٌ‌( ‌‬
‫آگَی‌ىها ‌‬

‫آگَی‌ىها ‌‬
‫ةیگاً‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)apēgās‬‬

‫نیاىٌ‪‌،‬نیان‪‌،‬جرایی ‌‬

‫نیان‌ـسهیغی‪‌،‬نیان‌ـسهیظٍا‪‌،‬نیان‌ـسهیظ ‌‬
‫‌‬
‫ـسانسزی‪‌،‬جَاىی‪‌،‬جَان ‌‬
‫نیاىکغُری‪‌،‬نیان‌کغُری‪‌،‬کیَاىی‪‌،‬ـسانسزی‪‌،‬‬
‫ـساةُنی‪‌،‬جَاىی‪‌،‬جَاىگطدس‪‌،‬جَان‌کغُری ‌‬
‫نیاىطرًای‪‌،‬نیاىسهدان ‌‬
‫‌‬
‫نیاىٌ‪‌،‬نیان ‌‬
‫نیانکغُری‪‌،‬ـسانسزی‪‌،‬جَاىی ‌‬
‫‌‬

‫‪٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةُضدان‪‌،‬ةاؽچٌ‪‌،‬ةاغ ‌‬
‫چُةیاىٌ ‌‬
‫دُدرهگاً ‌‬
‫نَطدان ‌‬
‫جُرچیو ‌‬

‫پ‬

‫گزرگاً‪‌،‬خیهچٌ‪‌،‬ةازارچٌ ‌‬
‫گزرىانٌ‪‌،‬رهادیر ‌‬
‫پالغدٌ ‌‬
‫نَداةی‪‌،‬درگاٍی‪‌،‬ةاؽک ‌‬
‫عاً ‌‬
‫ةطدٌ ‌‬

‫پا‌را‌از‌گلیم‌دراز‌کسدن ‌‬

‫ضسدهعی ‌‬

‫پیهان‌عکطدو ‌‬

‫چُدا‪‌،‬آةاـح ‌‬

‫پرر‪‌،‬ةاةا ‌‬

‫خازی‌گسایی ‌‬

‫خيغهسد‪‌،‬خيغهار ‌‬

‫آهىگ ‌‬

‫گسً‌پسهاىٌای‪‌،‬عاپسک‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬
‫‌‬

‫زدهتيری‪‌،‬زدم‌ةيری‪‌،‬دارهگزاری ‌‬

‫ضسپیچ ‌‬

‫ناىطسا ‌‬

‫ىیغهَک‪‌،‬گسدگاً‪‌،‬پادرـظ‪‌،‬پا َدرَـظ ‌‬

‫دیُارچٌ‪‌،‬درگاً ‌‬

‫آضیب‌عياضی ‌‬

‫گساىریص ‌‬

‫آضیب‌عياس ‌‬

‫زیسىُیص‪‌،‬پاىُعح‪‌،‬پا‌ىُعح‪‌،‬پا‌ةسگ ‌‬

‫یذگسدی‪‌،‬ضسش ‌‬

‫ٍُاىُرد‪‌،‬دلتان ‌‬

‫ىاضازهاری‪‌،‬ىاضازً‪‌،‬ىاضازىها ‌‬

‫عذارک ‌‬

‫ىاضازهار ‌‬

‫ىَاىی‪‌،‬کاراک‪‌،‬خُاىظ‪‌،‬خُاىایی ‌‬

‫ىاضازهاراىٌ ‌‬

‫پایی ‌‬

‫نُنک ‌‬

‫دُددُاً ‌‬

‫پیساةالیيی ‌‬

‫پس‌کارةسد ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬هجکتار‪‌،‬هجک‪‌،‬ـساز ‌‬
‫ةير‌( ‌‬

‫پسعهار ‌‬

‫ٍهطُیٌ‪ٍ‌،‬هطُی‪ٍ‌،‬هساضدا‪ٍ‌،‬م‌ضُ‪ٍ‌،‬م‌ره ‌‬

‫آزىرً ‌‬

‫دیُارً‪‌،‬خجیس ‌‬

‫دلیس‪‌،‬جُاىهسد‪‌،‬پایهسد ‌‬

‫نیَهاىی‪‌،‬نَهاىی‪‌،‬جغو‪‌،‬ةشم ‌‬

‫پا‌ةس‌جا ‌‬

‫ٍُادُاً‪‌،‬گُىر ‌‬

‫ـیطُ‪‌،‬دُدپطير‪‌،‬پسةاد ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬دیُارً ‌‬
‫دیُارک‌( ‌‬

‫کارکسدگسایی ‌‬

‫‪٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هرزگسهی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پیظدیطٌ‌( ‌‬
‫‌‬

‫ناٍک‪‌،‬کهاىک ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ىُرخاب‪‌،‬ىُراـکو‪‌،‬پسخُ‌اـکو ‌‬
‫ـساخاب‌( ‌‬

‫خو‌آزنایی‪‌،‬پُش‌آزنایی ‌‬

‫کالن‌ةسىانٌ‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬پیغيَاد‪‌،‬پیسىگ‪‌،‬ةسىانٌ‪‌،‬اىگارً ‌‬

‫ـساهان‪‌،‬پسةس ‌‬

‫ـسآیير‪‌،‬زیسـسآیير‪‌،‬رهىر ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دضدی‌( ‌‬

‫داىغهير‪‌،‬اضداد ‌‬

‫پسخاب ‌‬

‫گیج‪‌،‬عُریرً ‌‬

‫چَسضان ‌‬

‫ضسگغدٌ‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫پسعهار ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫چاپگس‌( ‌‬

‫پسخؾال ‌‬

‫گسدش‪‌،‬دهرً ‌‬

‫ةطیار‌دُاً ‌‬

‫ریذح‪‌،‬رـدار ‌‬

‫پسةار ‌‬

‫دُدىهایی ‌‬

‫گیسا ‌‬

‫دادپشعکی ‌‬

‫رهدً‌دراز‪‌،‬پسگفدار‪‌،‬پسچاىٌ ‌‬

‫گزرهاژً ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬ةسدةار ‌‬

‫جایگاً‪‌،‬پیک‪‌،‬پایگاً‪‌،‬پاضگاً ‌‬

‫ىیسىگةاز‪‌،‬خسـيرکار ‌‬
‫‌‬

‫رایاىانٌ ‌‬

‫پسضُد‪‌،‬ةررد‌دُر ‌‬

‫گاً‌یاری‪‌،‬خیهارگاً ‌‬

‫ىُراـکو ‌‬

‫ىاکص‪‌،‬نایٌ‌ـسه ‌‬

‫دُرا ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫فھ)‪‌‌،‬پطاىُگسا‌( ‌‬
‫پطاىُیو‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫کارکيان‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پطاىُگسا‌( ‌‬

‫پُرنير‪‌،‬پسـسزىر ‌‬

‫پُرنير‪‌،‬پسـسزىر ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پطاىُگسایی‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آژً‌( ‌‬

‫ىانُری‪‌،‬ىانٌ‌رضان‪‌،‬ىانٌ‌ةس‪‌،‬چاپار‪‌،‬پیک ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آژدار‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گزرهاژً‌( ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬خُاىا ‌‬

‫پل‌آهیشان ‌‬

‫دیسیيٌ‪‌،‬دیسیو ‌‬

‫ضپیر‌زر‪‌،‬اضپیو‌زر ‌‬

‫خُان‌ـسضا ‌‬

‫كطتیرً ‌‬

‫ةيفغک ‌‬

‫عياگاً ‌‬

‫عاٍشادً ‌‬

‫ریذح‌پزیس‪‌،‬خیيگٌ ‌‬

‫عاٍردح‪‌،‬عاً‌ددح ‌‬

‫دُىاةٌ ‌‬

‫خو‌آزنایی‪‌،‬پُش‌آزنایی ‌‬

‫عهارً‪‌،‬پلهک ‌‬

‫ٗ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پیغا‌دضح ‌‬

‫چيرگاىی ‌‬

‫پیظ‌پسدادح ‌‬

‫رانیاری‌(ک)‪‌‌،‬هیيارخاری‪‌،‬کغُرآرایی‪‌،‬کغُر‌آرایی‪‌،‬‬

‫پیغایل‪‌،‬پیغاپُش ‌‬

‫جَان‌آرایی ‌‬

‫پیغيَادٍا ‌‬

‫عَسةاىی‪‌،‬عَسةان‪‌،‬پاضتان‪‌،‬پاس‌هر ‌‬

‫داىگی‪‌،‬داىگاىٌ‪‌،‬خُعی ‌‬

‫کارآگاً ‌‬

‫رىگیشً‪‌،‬رىگراىٌ ‌‬

‫زـدک ‌‬

‫خطاز‌کَسب ‌‬

‫نکيرً‪‌،‬ـغاری‪‌،‬خلهتٌ ‌‬

‫چپک ‌‬

‫نکيرً‪‌،‬ةادکظ ‌‬

‫گغدگاً‪‌،‬چسدغگاً ‌‬

‫گیسً‪‌،‬گیسک ‌‬
‫ةاد‌ةشن ‌‬
‫دیُارچٌ‪‌،‬درگاً ‌‬
‫پاد‌ریظ ‌‬
‫ةسخسی‌عهار‪‌،‬ةسخسی ‌‬
‫جهغاک‪‌،‬پاژىگ ‌‬
‫گسدً‪‌،‬گسد‪‌،‬گَسد ‌‬
‫گشارش ‌‬
‫در‌ضر ‌‬
‫در‌ضری‪‌،‬چير‌ضری ‌‬
‫ٍسزً‌ىگاری ‌‬
‫ةَطپار ‌‬
‫ةسخسی‌عهار‪‌،‬ةسخسی ‌‬
‫پیخارهارً ‌‬
‫‌‬
‫هدغُر ‌‬
‫پیجُ ‌‬
‫عب‌جانٌ‪‌،‬پی‌جانٌ‪‌،‬پای‌جانٌ‪‌،‬پاجانٌ ‌‬
‫عب‌جانٌ‪‌،‬پی‌جانٌ‪‌،‬پاجانٌ ‌‬
‫پیظ‌ىیاز ‌‬
‫دُاضدو‌پیظ‌ةٌ ‌‬
‫پیظ‌رضیر‪‌،‬پیظ‌پسدادح‌ىانٌ ‌‬
‫اىگارً ‌‬
‫پیغگام ‌‬
‫دیرً‌ةان ‌‬

‫٘٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍياییرن‪‌،‬کارگس‌عرن ‌‬
‫ضُداگس‪‌،‬داد‌ه‌ضدرگس‪‌،‬ةازرگان‪‌،‬ةازاری ‌‬
‫ضپطی ‌‬
‫هاپص‌ناىرن‪‌،‬دیسکسد‪‌،‬درىگ ‌‬
‫پص‌اُـح ‌‬

‫ت‬

‫ـسؽُل‪‌،‬دیس‌کسد‌درکار ‌‬
‫دیسکسدن‪‌،‬ةٌ‌پص ‌‬
‫گُعهالی‌دادن‪‌،‬ادب‌آنُددو ‌‬
‫ازآؽاز‌خا‌پایان ‌‬

‫پسدادح‪‌،‬ةاز‌پسدادح ‌‬

‫خاکيُن‪‌،‬خا‌کيُن ‌‬

‫خار‌آها ‌‬

‫خاکيُن‪‌،‬خا‌کيُن ‌‬

‫عم‌پُعیرً‌چ‪‌،‬رٍاییرً‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬دً‌رٍایی‪‌،‬چغم‌‬

‫خا‌اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫پُعیرً ‌‬

‫خا‌اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫جَاىسٍا ‌‬

‫پسدازً‌(ةسای‌خاةع‌ریاضی)‪‌‌،‬ـسناىتسدار‪‌،‬ضسضپسدً‪‌،‬ضپص‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬نََسهزً‌( ‌‬
‫‪‌‌،‬ناًرهز‌( ‌‬
‫بھ) ‌‬
‫ناًرهزً‌( ‌‬
‫‌‬

‫ره‪‌،‬دىتالٌ‌ره‪‌،‬دىتال‌کييرً‪‌،‬پیسه‪‌،‬پی‌ره‪‌،‬پسهازً ‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬گزعدٌ‌دهر‪‌،‬گزعدٌ‪‌،‬کَو‌ىگاری‪‌،‬کارىانٌ‌‬

‫عَسهىری‪‌،‬ةُم‌پزیس ‌‬

‫گزعدگان‪‌،‬ضسگزعح‪‌،‬ةاضدان ‌‬

‫عَسهىری‌ایسان ‌‬

‫ٍيگانٌ‌ضسآنرن‪ٍ‌،‬يگانٌ‌پایان ‌‬

‫ضسضپسدگان ‌‬

‫زادرهز ‌‬

‫ىهرار‪‌،‬ىگارً‪‌،‬ـسىها‪‌،‬ضسىها ‌‬

‫ٍيگانٌ‌ةسهىرً ‌‬

‫نسدً‌کظ‪‌،‬گاٍُک ‌‬

‫کارىانک ‌‬

‫جطدار ‌‬

‫ةاضداىی ‌‬

‫دالکُةی‪‌،‬دالشىی ‌‬

‫ىُیو ‌‬

‫دلديگی‪‌،‬اىرهٍگیيی‪‌،‬اـطسدگی ‌‬

‫عُرةذدی‪‌،‬دریؼ‪‌،‬اىرهً‪‌،‬اـطُس ‌‬

‫دلذساش ‌‬

‫دریؼاىگیش ‌‬
‫‌‬

‫ٍيایظ‪ٍَ‌،‬يایظ‪‌،‬ىغان‌زدن‪‌،‬ىغان‌اىراددو‪‌،‬کارضازی‪‌،‬‬

‫اىرهً‌ةار ‌‬

‫کارایی‪‌،‬درآیظ‪‌،‬درعٌ‌زدن‪‌،‬درعٌ‌اىراددو‪‌،‬آضیب‌زدن ‌‬

‫ـطُضیرن ‌‬

‫کارضاز‌ةُدن‪‌،‬کارایی‌داعدو‪‌،‬کارا‌ةُدن‪‌،‬درعٌ‌‬

‫دریؼ‌دُردن‪‌،‬اىرهً‌دُردن‪‌،‬اـطُس‌دُردن ‌‬

‫زدن‪‌،‬درعٌ‌اىراددو ‌‬

‫دریؼىاک ‌‬
‫‌‬

‫ٍياییرن‪ٍَ‌،‬ياییرن ‌‬

‫راً‌اىرازی‪‌،‬پایٌ‌گشاری‪‌،‬پایٌ‌گزاری‪‌،‬ةيیاىگزاری‪‌،‬‬

‫ٍيایا‪‌،‬کارضاز ‌‬

‫ةيیان‌گزاری‪‌،‬ةيیاد‌گزاری ‌‬

‫کارضاز‌ةُدن‪‌،‬کارایی‌داعدو‪‌،‬کارا‌ةُدن‪‌،‬‬

‫پایٌ‌گشاری‌کسدن‪‌،‬ةيیان‌گشاردن‪‌،‬ةيیان‌‬

‫درعٌ‌زدن‪‌،‬درعٌ‌اىراددو ‌‬

‫گزاری‌کسدن ‌‬

‫ةسٍهکيظ ‌‬

‫‪٘ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دریؼىاک ‌‬
‫‌‬

‫رزم‌آزنایی‪‌،‬راٍکار‪‌،‬چارً‌جيگی‪‌،‬ةسىانٌ‌ریشی ‌‬

‫پا‌ةس‌جایی ‌‬

‫رٍغهار ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرن ‌‬

‫ضفارش‪‌،‬پاـغاری‪‌،‬پا‌ـغاری‪‌،‬ةشرگيهایی ‌‬

‫ةسآهردً ‌‬

‫پاـغاری‌کسد ‌‬

‫نادیيگی ‌‬

‫پاـغاری‌کسدن‪‌،‬ةشرگيهایی‌کسدن ‌‬

‫پغدیتاىی‪‌،‬اضدُارکسدن ‌‬

‫دُ‌گسـدو ‌‬

‫اَضديیرن‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)astēntīan‬‬

‫دردىاک‪‌،‬دردنيری‪‌،‬آزردگی‪‌،‬اىرهً ‌‬
‫هیسایظ‪‌،‬ىُعدٌ‪‌،‬گسدآهری ‌‬

‫خب‌عیس ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً ‌‬

‫داد‌ه‌ضدر‪‌،‬جاةجایی ‌‬

‫ىگسش‪‌،‬ژرؼ‌ىگسی‪‌،‬درىگ‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫ٍم‌اىریغی‪‌،‬رَنظ‌اىریغٌ‌ٍا ‌‬

‫ـساٍم‌کسدن‪‌،‬ـساٍم‪‌،‬زیيَاردادن‪‌،‬پياً‌دادن‪‌،‬آضایظ ‌‬

‫ضگالظ ‌‬

‫پیظ‌ةیيی‪‌،‬آیيرً‌ىگسی ‌‬

‫ضگالظ ‌‬

‫ـساٍم‌کسدن‪‌،‬ةسآهردً‌کسدن‪‌،‬ةسآهردن ‌‬

‫گفدهان‪‌،‬گفدگُ ‌‬

‫پیظ‌ةیيی‌رهزی ‌‬

‫ىَان‌پیهاىی‪‌،‬ضازش‪‌،‬ضادح‌ه‌پادح ‌‬

‫زرً‌پُش ‌‬

‫از‌ٍم‌دهری ‌‬

‫درىگ‌کسدن‪‌،‬درىگ‪‌،‬آٍطدگی ‌‬

‫دُشعياضی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hī hūšnās‬کارداىی‪‌،‬زةسدضدی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫نادیيٌ‌ضازی‪‌،‬نادگی ‌‬

‫چیسگی‪‌،‬آگاٍی‪‌،‬اضدادی ‌‬

‫ٍهطسگشیيی‪‌،‬زىاعُیی ‌‬

‫خفیرن‪‌،‬خارنیؾی ‌‬

‫درضح‌عهسدن‪‌،‬درضح‌عهاری‪‌،‬پزیسش ‌‬

‫دگسگُىی‪‌،‬ةسگسداىرن ‌‬

‫ٍایطدو ‌‬

‫جش‌کسدن ‌‬

‫پزیسعيانٌ ‌‬

‫ٍهایُىی‪‌،‬ـسديرگی‪‌،‬عگُن ‌‬

‫کارگسی‪‌،‬ـَسجاد ‌‬

‫ختسیشی‌ختار ‌‬

‫ضپطی ‌‬

‫ـسديرً‌ةاد‪‌،‬ـسديرً‪‌،‬عادةاش‪‌،‬عاةاش‪‌،‬دجطدٌ ‌‬

‫ضپطی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گياً‌زدایی‪‌،‬ةیگياٍی ‌‬

‫دیسکسدن ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬عکسدير‌( ‌‬
‫عکسديرً‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫درىگیرن‌( ‌‬

‫لتذير‌زدن‪‌،‬لتذير‪‌،‬عیسیو‌دير‪‌،‬عکسدير ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـسٍيجیرن‌( ‌‬

‫ىیم‌ةير‪‌،‬زیسةير‪‌،‬ةیيک‪‌،‬ةير‪‌،‬ةذظ‪‌،‬آهیژً ‌‬
‫پیانرٍا ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـُطُس‌( ‌‬

‫عَسهىر‪‌،‬پیسهان‪‌،‬ةاعيرگان ‌‬

‫دریؼاىگیش ‌‬
‫‌‬

‫ـسناىتسی‪‌،‬پیسهی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـُطُضیرن‌( ‌‬

‫ـسنان‌ةسدن‪‌،‬پیسهی‌کسدن ‌‬

‫ٓ‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىُنيغی‪‌،‬ىُدُاٍی‪‌،‬ىُجُیی‪‌،‬ىُآهری‪‌،‬ىُ‌اىریغی‪‌،‬خازً‌‬

‫دهرکسدن‪‌،‬دهر‌کسدن‪‌،‬ةیسهن‌کسدن ‌‬

‫گسایی ‌‬

‫ـساگسی‪‌،‬ةسخسی‌دادن‪‌،‬ةسخسی‌ةیجا ‌‬

‫ىُضازی‪‌،‬ىُ‌کسدن‪‌،‬دهةارً‪‌،‬خازً‌کسدن‪‌،‬ازضسگیسی ‌‬

‫عکُـایی‪‌،‬دردغيرگی‪‌،‬دردغاىی‪‌،‬آةگُىگی ‌‬

‫ةاززیطدی ‌‬

‫ضاىی‪‌،‬آهازًگسی‪‌،‬آگَی ‌‬
‫‌‬
‫ىهایاىرن‌آگَی‪‌،‬گطدسش‪‌،‬پیام‌ر‬

‫ةازىگسی ‌‬

‫ـسىاـدو‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)franāftan‬آگَی‌دادن ‌‬

‫ةازدُاىی ‌‬

‫آهازًگس ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هرزیرگی‪‌،‬کارآزنایی‪‌،‬کارازنُدگی‪‌،‬‬
‫آرهیو‌( ‌‬

‫آهازًگسی ‌‬
‫‌‬

‫آزنُن‪‌،‬آزنُدن‪‌،‬ارهىر ‌‬

‫آهازًگساىٌ ‌‬
‫‌‬

‫آزنُدن‪‌،‬از‌ضس‌گزراىرن ‌‬

‫آهازًگساىٌ ‌‬
‫‌‬

‫کازآزنا‪‌،‬کارآنُز‪‌،‬کارآزنا ‌‬

‫ةازگفح ‌‬

‫کارآزنایی‪‌،‬آزنُىی ‌‬

‫ةازىهُد ‌‬

‫خيَایی‪‌،‬ةیٍهطسی ‌‬
‫‌‬

‫ةازىهُدن ‌‬

‫آٍيجظ ‌‬

‫ضکطکی‪‌،‬خپظ‌دل ‌‬

‫نُعکاـی‪‌،‬جراکسدن‪‌،‬پارً‌پارً‌کسدن‪‌،‬پارً‌پارً‌عرن‪‌،‬‬

‫ناىرً‌ةجا‪‌،‬ناىرً‪‌،‬پص‌ناىرً‪‌،‬ةطيرً‪‌،‬ةجاناىرً‪‌،‬ةازناىرً ‌‬

‫پارً‌پارگی‪‌،‬پارً‪‌،‬پارگی‪‌،‬ةير‌ةير‌کسدن ‌‬

‫دالکُةی‪‌،‬دالشىی ‌‬

‫جرایی‌دُاً ‌‬

‫پایرار‌کسدن‪‌،‬پاةسجاعرن‪‌،‬پاةسجا‌کسدن‪‌،‬پا‌گسـدو‪‌،‬‬

‫هاکاهی‪‌،‬نُعکاـی ‌‬

‫اضدُار‌کسدن‪‌،‬اضدُار‌عرن ‌‬

‫هاگغُدن ‌‬

‫دهگاىگی ‌‬

‫کاهش‌کسدن‪‌،‬جطدجُ‪‌،‬جطح‌ه‌جُ‪‌،‬پی‌جُیی‌‬

‫ضُداگسان‪‌،‬ةازرگاىان ‌‬

‫کسدن‪‌،‬پی‌جُیی ‌‬

‫‪‌،‬آنُددٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬آنُزً‌ٍا‬
‫‌‬
‫آنُزً‬

‫در‌اىریغٌ‌آهردن‪‌،‬ةریرً‌آهردن‪‌،‬اىگارش ‌‬

‫ضُداگسی‪‌،‬داد‌هضدر‪‌،‬داد‌ه‌ضدر‪‌،‬دسیر‌ه‌ـسهش‪‌،‬‬

‫ىهُد‪‌،‬ىهایان‪‌،‬رديهایی‪‌،‬دردغان‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ةازرگاىی ‌‬
‫ضُداگساىٌ‪‌،‬ةازرگاىی ‌‬
‫ضُدایی‪‌،‬ضُداگساىٌ‪‌،‬ةازرگاىی ‌‬

‫ىَادن ‌‬

‫ٍهگیيی‪ٍ‌،‬هگيی‪ٍ‌،‬هسىگی ‌‬

‫ةُسزِش‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)burzišn‬گسانی‌داعدو‪‌،‬ةشرگراعدو‪‌،‬ارج‌‬

‫گسدٍهایی‪‌،‬اىجهيی ‌‬

‫ةٌ‌ىاداىی‌زدن ‌‬

‫گسدآنرگان ‌‬

‫دضح‌درازی‪‌،‬چيگ‌اىرازی‪‌،‬خازش‪‌،‬ةیسهن‌از‌اىرازً ‌‬

‫گسدآنرً ‌‬

‫گاـیرن‪‌،‬دضح‌درازی‌کسدن‪‌،‬چيگ‌اىراددو‪‌،‬‬

‫ـسىهایی‪‌،‬زیُری‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫خازیرن ‌‬

‫ضازهةسگ‌دادن‪‌،‬ضاز‌ه‌ةسگ‪‌،‬ةطیج‌کسدن‪‌،‬آنادگی ‌‬
‫اىرازیٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چيگ‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دضح‌درازی‬
‫‌‬
‫اىرازی‬
‫‌‬
‫دضح‬

‫ٍا‪‌،‬ضاز‌ه‌ةسگ‪‌،‬آنادگیٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضازهةسگ‪‌،‬ضاز‌ه‌ةسگ‬

‫خازشٍا ‌‬
‫‌‬

‫آگاٍیٍا ‌‬
‫‌‬
‫رهادیرن‪‌،‬رهاداىطدو‪‌،‬رهاداعدو‪‌،‬رهاداری ‌‬

‫ٔ‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىکُداعح‪‌،‬عاةاش‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ضدایظ‌کسدن‪‌،‬ضدایظ‪‌،‬‬

‫ـسهضُ‪‌،‬ـسهد‪‌،‬زیس‪‌،‬پاییو ‌‬

‫آـسیو‌گفدو‪‌،‬آـسیو‌ةاد ‌‬

‫زیسزنیو ‌‬
‫زیس‌پاس ‌‬

‫آـسیو‌اىگیش ‌‬

‫درپياً ‌‬

‫ىکُداعدو‪‌،‬ةيیک‌داعدو ‌‬
‫پياٍيرً‌عرن‪‌،‬پياٍظ‪‌،‬پياً‌ةسدن‪‌،‬ةطح‌ىغیيی‪‌،‬‬

‫زیس‌پسخُ‌دیگسی ‌‬
‫ةطح ‌‬

‫هاژً‌ىانٌ‪‌،‬هاژً‌ةٌ‌هاژً ‌‬

‫ةطح‌ىغطدو ‌‬

‫ىغان‌دیرن‪‌،‬گشىر‌یاـدو‪‌،‬درعٌ‌پزیس‌‬

‫ةطدگاً ‌‬

‫ةُدن‪‌،‬آضیب‌پزیسی ‌‬

‫یادگیسی‪‌،‬یاد‌گیسی‪‌،‬ـساگیسی‪‌،‬درس‌دُاىرن‪‌،‬داىظ‌‬

‫زیس‌ىام ‌‬

‫یاةی‪‌،‬داىظ‌آنُزی‪‌،‬ةٌ‌دضح‌آهردن‪‌،‬آنُزش‪‌،‬اىرهددو ‌‬

‫زیس‌ـغار ‌‬

‫ـسٍیذدٌ‪‌،‬داىظ‌اىرهددٌ ‌‬

‫نَارعرً ‌‬

‫داىظآنُددگی‪‌،‬آنُزش ‌‬
‫‌‬

‫زیس‌درـظ ‌‬

‫داىظ‌یاـدٌ‪‌،‬داىظ‌آنُددٌ ‌‬

‫زیس‌ىگس‌گسـدو ‌‬

‫یادگیسی‪‌،‬آنُزعی ‌‬

‫زیسیو‌(دھ)‪‌‌،‬زیسیو ‌‬

‫رً‌آهرد‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬

‫هاپطگسایی ‌‬

‫رهیرادن‪‌،‬اىجام‌عرىی‪‌،‬اىجام‌عرن ‌‬

‫جيتیرن‪‌،‬جيتظ‪‌،‬جيب‌ه‌جُش‌کسدن‪‌،‬پُیيرگی‪‌،‬‬

‫کُچک‌عهاری‪‌،‬کُچک‌ةیيی‪‌،‬زةُىی‪‌،‬دُاری‪‌،‬‬

‫پُیظ‪‌،‬پُیایی ‌‬

‫دُارضازی‪‌،‬دُارداعح‪‌،‬پطدی ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬ىگاعدو‪‌،‬ىگارش ‌‬

‫هارضی‪‌،‬رضیرگی‪‌،‬جطدجُ‪‌،‬پژهٍیرن‪‌،‬پژهٍظ‪‌،‬‬

‫ىُعدو‪‌،‬ىگاعدو ‌‬

‫ةسرضیرن‪‌،‬ةسرضی‪‌،‬ةازجُیی ‌‬

‫اىگیشش‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پژهٍیرن ‌‬
‫ةیگهان‪‌،‬ةررضدی ‌‬

‫کیتیرن‪‌،‬کیتظ‪‌،‬کژرهی‪‌،‬دگسگُن‌کسدن‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬ةسرضیٍا‪‌،‬ةسرضیٌ‌ا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پژهٍظ‬

‫دضدکاری‪‌،‬دضدتسی ‌‬

‫پژهٍغی ‌‬

‫دگسگُن‪‌،‬اریتاىرً ‌‬

‫زهرگفدو‪‌،‬دضدُردادن ‌‬

‫اىگیشش‌(دھ)‪‌‌،‬عُراىرن‪‌،‬ةساىگیذدو ‌‬

‫ـسناىسها‌کسدن‪‌،‬اضدُار‌کسدن ‌‬

‫ةساىگیيذدو‪‌،‬ةس‌اىگیذدٌ‌عرن ‌‬

‫هاکيظ‪‌،‬هاکاهی‪‌،‬نُعکاـی‪‌،‬گُارش‪‌،‬گغُدن‪‌،‬‬

‫ةساىگیيذدو‪‌،‬ةساىگیذدو‪‌،‬ةس‌آؽاالىیرن‪‌،‬‬

‫کيرهکاه‪‌،‬کاهش‪‌،‬کاٍظ‌یاـدو‪‌،‬ـساکاهی‪‌،‬ریغٌ‌یاةی‪‌،‬ازدضح‌‬

‫آؽاالىیرن ‌‬

‫رـدو ‌‬

‫ةساىگیشاىيرً ‌‬

‫کُچک‌عرن ‌‬

‫ىارها‌کسدن‪‌،‬ىارها‌داعدو‪‌،‬ىارها‪‌،‬جلُگیسی‪‌،‬ةازداعدو ‌‬

‫هاپطیو‌ىگارش ‌‬

‫دریؼ‪‌،‬پغیهاىی‪‌،‬اـطُس ‌‬

‫هاکاهیک ‌‬

‫ٕ‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کاٍظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)kāhišn‬کم‌کسدن‪‌،‬کاضدو ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عکیب‌( ‌‬

‫ىانطار‪‌،‬رٍایی‌یاـدو‪‌،‬رضدو ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عکیتیرن‌( ‌‬

‫ىاـسناىی‪‌،‬ضسپیچی‪‌،‬رهیگسداىی ‌‬

‫نرارا‌ضازش‪‌،‬عکیتایی‪‌،‬عکیب‪‌،‬خاب‌آهری‪‌،‬خاب‪‌،‬‬

‫خَی‌کسدن‪‌،‬خَی‌ضازی‪‌،‬ةیسهن‌ریذدو ‌‬

‫ةسدةاری‪‌،‬ةسخاـدو‪‌،‬ةسخاةیرن ‌‬

‫هر‌آهردن‪‌،‬نایٌ‌زىی‪‌،‬کغا‌کسدن‪‌،‬ضسعدو‪‌،‬دگسزاةی ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬رىج‌پزیس‪‌،‬خاةا ‌‬

‫گهاىٌ‌زدن‪‌،‬گهاىٌ‪‌،‬دیرزدن‪‌،‬ةسآهرد‌کسدن‪‌،‬ةسآهرد ‌‬

‫خاب‌آهرد ‌‬

‫گهاىٌ‌زدن‪‌،‬ةسآهرد‌کسدن‪‌،‬اىگاردن ‌‬

‫عکیتیرن‪‌،‬خاب‌آهردن‪‌،‬ةسخاـدو‪‌،‬ةسخاةیرن ‌‬

‫کهاةیغی‪‌،‬ةسآهردی ‌‬

‫خُاىفسضا ‌‬

‫انُسدی ‌‬

‫ةسىهی‌خاةر ‌‬

‫گهان‌کسدن‪‌،‬ضهسدیرن‪‌،‬پيراعدو‪‌،‬پيراعح‪‌،‬پيرار‪‌،‬‬

‫هاداعدو‪‌،‬هاداری‪‌،‬ضسةار‌کسدن‪‌،‬ةیظ‪‌،‬ةار‌کسدن ‌‬

‫اىگارش ‌‬

‫هاداعدو‪‌،‬هادار‌کسدن‪‌،‬زهر‌آهر‌عرن‪‌،‬ةپزیساىرن ‌‬

‫پيراری ‌‬

‫ـساگغح‪‌،‬دیگسگُن‌عرن‪‌،‬دگسگُىی‪‌،‬دگسگُن‌ىهُدن‪‌،‬‬

‫ـساٍم‌ضازی‪‌،‬ـساٍم‪‌،‬ةطیج‪‌،‬آنادً‌کسدن‪‌،‬آنادً‌‬

‫دگسگُن‌عرن‪‌،‬دگسگغح‪‌،‬دگسدیطی ‌‬

‫ضازی ‌‬

‫دگسگُىیٍا ‌‬
‫‌‬
‫دگسگُىیٍای‪‌،‬‬
‫‌‬

‫پیظ‌ـساٍم‌کسدن‪‌،‬پیظ‌ةیيی‌کسدن‪‌،‬‬

‫دگسگُىیٍایی ‌‬
‫‌‬

‫ةطیجیرن ‌‬

‫هاگزاری‪‌،‬هاضپسدن‪‌،‬هاضپاری‪‌،‬ةَسً‌ةسداری ‌‬

‫ةطیجیرً ‌‬

‫هاگزار‌کسدن‪‌،‬هاضپسدن‪‌،‬هاضپاری‪‌،‬دادن ‌‬

‫یادآهری‪‌،‬یادآهر‪ٍ‌،‬هذُاىی‪‌،‬دریاـح‪‌،‬ةیاد‌آهردن ‌‬

‫ضال‌گغح ‌‬

‫یاد‌آهردن ‌‬

‫عگفح‌زدگی‪‌،‬ضسگغدگی ‌‬

‫یادآهر ‌‬

‫پاضارگاد ‌‬

‫یادآهر ‌‬

‫هیساىی‪‌،‬هیسان‌کسدن‪‌،‬هیسان‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬زیس‌ه‌ره‌کسدن‪‌،‬‬

‫پراـير‪‌،‬پایراری ‌‬

‫زیس‌ه‌ره‪‌،‬درٍم‌کُةیرن ‌‬

‫ٍهٌگیس‪ٍ‌،‬هگاىی ‌‬
‫‌‬

‫دُشعياضی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hī hūšnās‬هیژً‌کاری‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ناىرگاری‪‌،‬راضدا‪‌،‬ادانٌ‌داعدو ‌‬

‫هیژگی‪‌،‬گسایظ‪‌،‬کارعياضی‪‌،‬کارداىی‪‌،‬ضسرعدٌ‌داری‪‌،‬‬

‫پی‌گسـدو‪‌،‬ادانٌ‌دادن ‌‬

‫ضسرعدٌ ‌‬

‫پی‌گسـدو‪‌،‬ادانٌ‌دادن ‌‬
‫کارعياس‌ةُدن‪‌،‬کارداىی‪‌،‬کاردان‌ةُدن‪‌،‬‬

‫دراىریغیرن ‌‬

‫ضسرعدٌ‌داعدو‪‌،‬ضسرعدٌ‌داری ‌‬

‫دراىریغیرن‌(دھ)‪‌‌،‬دراىریغیرن‪‌،‬چارً‌اىریغی ‌‬

‫کاری‪‌،‬کارعياضی‪‌،‬کارداىی ‌‬

‫کارداىی‪‌،‬رایشىی‪‌،‬راٍکار‪‌،‬چارً‌اىریغی‪‌،‬چارً‪‌،‬خارً ‌‬

‫هیژً‌کسدن‪‌،‬کيارگشاری‪‌،‬ةذظ‌کسدن ‌‬

‫چارً‌کسدن ‌‬

‫لؾشش‪‌،‬ضسپیچی‪‌،‬ضس‌پیچی‪‌،‬رهیگسداىی ‌‬

‫ةطیجيرً ‌‬

‫ٍسزهارش ‌‬

‫ٖ‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خسجهاىیرن‌(خسجهان‌از‌خسگهان‌پارضی‌ةٌ‌‬

‫رـدٌ‌رـدٌ‪‌،‬اىرک‌اىرک ‌‬
‫کم‌کم‪‌،‬دسدً‌دسدً‪‌،‬پلٌ‌پلٌ‪‌،‬پایٌ‌پایٌ ‌‬

‫غسةی‌رـدٌ‌اضح)‪‌‌،‬خسگُییرً‌کسدن‪‌،‬خسگُییرن‪‌،‬خسگُیٌ‌‬

‫کم‌کم‪‌،‬آٍطدٌ‌آٍطدٌ ‌‬

‫کسدن‪‌،‬خسگُهاىیرن ‌‬
‫هاالیی‪‌،‬ةَغهاری‪‌،‬ةٌ‌عهاری‪‌،‬ةسخسی‌دادن‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫آنُزش‌دادن‪‌،‬آنُددو ‌‬

‫ةسخسی‌دادن‪‌،‬ةسخس‌ىَادن‪‌،‬ةسخس‌داىطدو ‌‬

‫داکطپاری ‌‬

‫دلطُزی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)dil sōčak‬نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬نَس‌‬

‫ىگارش‪‌،‬گسدآهری‪‌،‬ـساٍم‌کسدن‪‌،‬ـساٍم‌آهری ‌‬
‫یادآهری‪‌،‬یادآهردن‪‌،‬یاد‌آهری‪‌،‬گُعشد ‌‬

‫هرزی‪‌،‬دلطُزی ‌‬

‫یادآهریٍا ‌‬
‫‌‬

‫رٍایظ‪‌،‬رٍاضازی‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫ىسیيگی ‌‬

‫رٍاضازی‪‌،‬پسهاىٌ‌دادن‪‌،‬پسهاد‌دادن ‌‬

‫ضُگُارً‪‌،‬ضُگيانٌ‪‌،‬اىرهً‌آهر ‌‬

‫ره‌ه‌آی‪‌،‬رـح‌هآنر‪‌،‬رـح‌ه‌آنر‪‌،‬آنرهعر‪‌،‬آنر‌ه‌عر ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬نَداةی‪‌،‬پالگاىٌ‪‌،‬پادگاىٌ‪‌،‬ایُان ‌‬
‫ةَاردُاب‌( ‌‬

‫گهان‪‌،‬دهدلی‪‌،‬دهدل‌ةُدن ‌‬
‫پََِلیرن ‌‬

‫عرانر‪‌،‬عُرآنر‪‌،‬رـح‌ه‌آنر‪‌،‬آنر‌ه‌عر‪‌،‬آنر‌ه‌رـح ‌‬

‫ىگاعدو‪‌،‬ىغان‌ىَادن‪‌،‬پيگاعدو ‌‬

‫کغدانا ‌‬

‫پيگاعدو ‌‬

‫چگالی‪‌،‬خُدً‪‌،‬اىتٍُی‪‌،‬اىتاعدگی‪‌،‬اىتاعح ‌‬

‫خساهیرن‪‌،‬خساهش ‌‬

‫خساةسی ‌‬

‫ةساىگیذدو‪‌،‬اىگیشش ‌‬

‫خادیص ‌‬

‫هاداعدو‪‌،‬هادارکسدن‪‌،‬ها‌داعدو‪‌،‬ةساىگیذدو ‌‬

‫گزرچک ‌‬

‫ها‌دارد ‌‬

‫نؾاک‪‌،‬گُر‪‌،‬داک‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫ـسازش‪‌،‬پایٌ‌دادن‪‌،‬ةسکغیرن‪‌،‬ةاالةسی‪‌،‬ةاال‌ةسدن ‌‬

‫پسهرش‌(دھ)‪‌‌،‬ـسٍیشش‪‌،‬ـسٍیذدو‪‌،‬پسهرش ‌‬

‫خساکٌ ‌‬

‫هرزش‪‌،‬پسهرش‌اىرام ‌‬

‫چيتس ‌‬

‫پسهردً ‌‬

‫دیشش‪‌،‬پیغسـح‪‌،‬ةاال‌رـدو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬‬
‫ـسٍیذدو‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frahaxtan‬ـساٍِذدو‌( ‌‬

‫هاٍغدو‪‌،‬هاگزاعدو‪‌،‬رٍاکسدن ‌‬
‫دُةاددو ‌‬

‫ـسٍیذدو‪‌،‬پسهرش‌دادن‪‌،‬پسهردن‪‌،‬پسهراىرن‪‌،‬پسٍیذدو ‌‬

‫هاناىرً‪‌،‬هاگزاعدٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضانان‪‌،‬ردیؿ‪‌،‬راضح‌ه‌درضح‌کسدن‪‌،‬‬
‫ضانان‌( ‌‬

‫ٍم‌کسد‪ٍ‌،‬م‌آنیشی‪‌،‬ریذح‪‌،‬درٍهی‪‌،‬پیکس‪‌،‬ةَم‌‬

‫چیيظ‪‌،‬چیرنان‪‌،‬پی‌آیی ‌‬

‫پیُضدو‪‌،‬آنیؼ‪‌،‬آنیشً‪‌،‬آنیشش‪‌،‬آنیذدو‪‌،‬آنیذدگی‪‌،‬آنیذدار ‌‬

‫ضسپسضدی‌کسدن‪‌،‬ضس‌ه‌ضانان‌دادن‪‌،‬رهةساً‌‬

‫ضسعدو‪‌،‬آنیذدو ‌‬

‫کسدن‪‌،‬رضدک‪‌،‬ةٌ‌اىجام‌رضاىرن ‌‬

‫ضسعدٌ‪‌،‬آنیذدیک‪‌،‬آنیذدٌ ‌‬

‫خسگهان‪‌،‬خسزةان ‌‬

‫دهرً‪‌،‬دهرک ‌‬

‫هیچاردن‪‌،‬ىُرىر‪‌،‬خسگُیٌ‪‌،‬خسزةاىی‪‌،‬ةسگسداىی‪‌،‬‬

‫ةا‪‌،‬ارجهيراىٌ ‌‬

‫ةسگسداىرن‪‌،‬ةسگسدان ‌‬

‫ةسنان ‌‬

‫‪ٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬کم‌گسـدو‪‌،‬رهاداری‪‌،‬چغم‌پُعی‪‌،‬آضان‌‬

‫دناةير ‌‬

‫گیسی‪‌،‬آضان‌گسـدو ‌‬

‫گسنا‌ضيج ‌‬

‫ضطح‌گیسی‪‌،‬ضادً‌گیساىٌ‪‌،‬رهاداری‪‌،‬آضان‌گیسی ‌‬

‫ىُضازی‪‌،‬ةازضازی ‌‬

‫ٍهطاىی‪ٍ‌،‬هچيری‪ٍ‌،‬هاىيری‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬پایاىٌ ‌‬
‫پایاىٌ‌( ‌‬

‫عهاراـشار‪‌،‬دضدگسد ‌‬

‫ةارکظ ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬گشیيٌ‪‌،‬آزنُىٌ‪‌،‬آزنُن‪‌،‬‬
‫فھ)‪‌‌،‬آزنُن‌( ‌‬
‫آزنُىٌ‌( ‌‬

‫پیچير ‌‬

‫آزنایظ ‌‬

‫ُخسَىگ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آزنُدن‌( ‌‬

‫رهىُیطی ‌‬
‫ٍم‌آهازی‪‌،‬ضسهدن‪‌،‬ضساییرن‪‌،‬دُش‌دُاىی‪‌،‬خساىٌ‌‬

‫گسـدو‪‌،‬عکطح‪‌،‬پیسهزنيری‪‌،‬ةرضح‌آهردن ‌‬

‫دُاىی‪‌،‬آهازدُاىی‪‌،‬آهاز ‌‬

‫عداب‌دٍی‪‌،‬عداب‪‌،‬زهد‪‌،‬خيری‪‌،‬خير‪‌،‬پسعداةی ‌‬

‫ٍساس‪‌،‬نسدم‌کغی‪‌،‬کغدو‪‌،‬آدم‌کغی ‌‬

‫ٍهُارضازی ‌‬

‫نسدم‌کظ‪‌،‬دٍغح‌اـکو‪‌،‬آدم‌کظ ‌‬

‫دلراری‪‌،‬دل‌آضایی‪‌،‬آضایظ‪‌،‬آرانظ‌دادن‪‌،‬آرانظ‪‌،‬‬

‫نسدم‌کغی‪‌،‬دٍغح‌اـکيی‪‌،‬آدم‌کغی ‌‬

‫آرام‌کسدن ‌‬

‫ـسىای ‌‬

‫زىجیسی‪‌،‬زىجیسهاری‪‌،‬زىجیسهار‪‌،‬زىجیسًای‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫گطدسش‌دادن‪‌،‬گطدسش‪‌،‬رهانيرضاددو‪‌،‬رهاگی‪‌،‬‬

‫پیاپی ‌‬

‫رهاگ‪‌،‬رهادٍی‪‌،‬رهاج‌دادن‪‌،‬رها‌کسدن‪‌،‬رَهانيرضازی‪‌،‬‬

‫دضدیاةی‪‌،‬چیسً‌عرن‪‌،‬چیسً‌دضدی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پیسهزی ‌‬

‫ةازارگسنی ‌‬

‫ٍهرردی‪‌،‬دلراری‪‌،‬دل‌آرانی ‌‬

‫خسیاک‪‌،‬پاد‌زٍس ‌‬

‫دلراری‌دادن ‌‬

‫اپیُن ‌‬

‫دلراری‪‌،‬دلذُعی‪‌،‬دل‌آرانی ‌‬

‫نیش‌ضذيساىی‪‌،‬ضکُی‌ضذيساىی ‌‬

‫زیيٌ‌دادن‪‌،‬زیيظ ‌‬

‫کغتاؼ ‌‬

‫جيگ‌اـشاری ‌‬

‫ىَفدٌ‪‌،‬گزارً‪‌،‬پایان‌ىانٌ‪‌،‬ةسىَاد ‌‬

‫هاگزاری‪‌،‬گسدن‌ىَادن‪‌،‬خو‌در‌دادً‪‌،‬پزیسـدو ‌‬

‫ضُزن‌زدن ‌‬

‫خو‌در‌دادن ‌‬

‫دُدضازی‪‌،‬پالیرن‪‌،‬پالُدن‪‌،‬پاکطازی‪‌،‬پاک‌کسدن ‌‬

‫آضاىیرن‪‌،‬آضاىکسد‪‌،‬آضان‌کسدن ‌‬

‫رهان‌پاالیی‪‌،‬درهن‌پاالیی ‌‬

‫آضاىیرن ‌‬

‫لسزً‪‌،‬ضطح‌عرن‪‌،‬جيتیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آضایيرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یاری‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیسىگ‪‌،‬ـسیب‌دادن‪‌،‬ـسیب‪‌،‬دهرهیی‪‌،‬‬
‫خسـير‌( ‌‬

‫کسدن‌یکطان‪‌،‬ضس‌ةطس‌کسدن‪‌،‬ةساةسی‪‌،‬ةساةس‌ضازی ‌‬
‫ةساةس‌کسدن ‌‬

‫چغم‌دیر‪‌،‬چغم‌ةیيی‪‌،‬خسـير ‌‬

‫ٍهگُىی‪ٍ‌،‬هطاىی‪ٍ‌،‬هاىيری‪ٍ‌،‬هاىيرضازی‪ٍ‌،‬م‌ضازی‪‌،‬‬

‫ـسآهیش‌کسدن‪‌،‬زیُردادن‪‌،‬آرایظ‪‌،‬آذیو ‌‬

‫ناىيرگی‪‌،‬ناىطدگی ‌‬

‫زیُردادن‪‌،‬آرایظ‪‌،‬آذیو ‌‬

‫ناىطح‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫‪ٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىگساىی‪‌،‬دلُاپطی‪‌،‬دلغُرً ‌‬

‫ناىيرگی‌(ڀ)‪ٍ‌‌،‬هاىگسی‪‌،‬ناىيرضازی‪‌،‬ناىير‌کسدن ‌‬

‫کير‌ه‌کُب‪‌،‬دلغُرً‌ه‌ىا‌آرانی ‌‬

‫ناىاىیرن ‌‬

‫ىیسهدادن‪‌،‬ـسهزش‪‌،‬ردغير‪‌،‬دلگسنی‪‌،‬خُان‌ةذغی‪‌،‬‬

‫هاالیی‪‌،‬ةشرگ‌نيغی ‌‬

‫ةغُرآهردن‪‌،‬آـسیو‌گفدو‪‌،‬آرزهنير‌کسدن‪‌،‬اىگیشش ‌‬

‫ةشرگ‌نيغی ‌‬

‫اىگیشاىر ‌‬

‫عياضایی‪‌،‬پی‌ةسدن‪‌،‬ةازعياضی‪‌،‬ةازعيادح‪‌،‬ةاز‌‬

‫ىیسهدادن‪‌،‬دلگسنی‌دادن‪‌،‬ةغُرآهردن‪‌،‬آـسیو‌‬

‫عياددو ‌‬

‫گفدو‪‌،‬آرزهنير‌کسدن‪‌،‬اىگیشاىر ‌‬

‫ازٍمکسدن ‌‬
‫‌‬

‫ٍهساٍی‪‌،‬پطُاری ‌‬

‫گشیيی‪‌،‬ةٌپطيری ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةٌ‬

‫دضح‌اىرازی‪‌،‬ةٌ‌چيگ‌آهری ‌‬

‫عياضایی ‌‬

‫رهیراد‪‌،‬ردراد‪‌،‬پیغانر‪‌،‬ةَم‌دُردن‪‌،‬ةسدُرد ‌‬

‫ضذدگیسی‪‌،‬ضذح‌گیسی‪‌،‬خيری‪‌،‬پسداش ‌‬

‫ىاگَاىی‪‌،‬پیغانری ‌‬

‫ضذح‌گیسی‪‌،‬ضذح‌کسدن‪‌،‬ضذح‌عرن‪‌،‬دعُار‌‬

‫ىاگَاىی ‌‬

‫عرن‪‌،‬اضدُار‌کسدن ‌‬

‫ةَم‌کُـدو‪‌،‬ةسدُرد ‌‬

‫کالترعياضی‪‌،‬کالتر‌عياضی‪‌،‬کالتر‌عکاـی‪‌،‬رهعو‌‬

‫ـسایازی ‌‬

‫گسی‪‌،‬رهعو‌کسدن‪‌،‬رهعو‌ضازی‪‌،‬ةازعکاـی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پیکسًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىغاىٌ‬
‫‌‬
‫ىگارً‬

‫ىگیشش‪‌،‬ىگیذدو‪‌،‬زىریرن ‌‬

‫هیسایظ‪‌،‬هیساضداری‪‌،‬درضح‌کسدن‪‌،‬درضح ‌‬

‫پزیسً‪‌،‬ةشرگراعح‪‌،‬آنرن ‌‬

‫هیساضدو‪‌،‬درضح‌کسدن ‌‬

‫آییوٍا ‌‬
‫‌‬

‫پیغهسگی‪‌،‬ةالگسدان ‌‬

‫ٍهیاری‪ٍ‌،‬هکاری ‌‬

‫گُاٍیيانٌ‌(راىيرگی)‪‌‌،‬گُاٍی‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫ـسهزً‪‌،‬خاةظ‪‌،‬پسخُ‌اـکيی‪‌،‬پسخُ‌اـغاىی ‌‬

‫گُاٍیيانٌ‌راىيرگی ‌‬

‫پسخٍُا ‌‬

‫راضح‌عهسدن‪‌،‬ةساضح‌داعدو ‌‬

‫عکاـدو‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دضح‌ةسد‌زدن‪‌،‬ةچيگ‌آهردن ‌‬

‫ضپاضهيری‪‌،‬ضپاضگشاری‪‌،‬ضپاس ‌‬

‫رهعو‪‌،‬رک‌هراضح‪‌،‬ةیپسدً‪‌،‬آعکار‌ضاددو ‌‬
‫‌‬

‫دیطٌنيری‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)dēsakōmandīh‬ىَاد ‌‬
‫‌‬

‫رهعو‌ضادح ‌‬
‫رهعو‌ضاددو‪‌،‬آعکار‌ضاددو ‌‬

‫ضازنان‌دادن‪‌،‬ضاددو‪‌،‬پریرآهری‪‌،‬پایٌ‌ریشی‪‌،‬‬

‫خَفطیر ‌‬

‫ةسپایی‪‌،‬ةسپاضاددو‪‌،‬ةسپا ‌‬

‫خَفطیرً‪‌،‬خَفطیرن ‌‬

‫گغایظ‪‌،‬ضازنان‌دادن‪‌،‬ضاددو‪‌،‬پریرآهردن‪‌،‬‬

‫خَفطیرن ‌‬

‫پایٌ‌ریذدو‪‌،‬ةسپاکسدن‪‌،‬ةسپاضاددو‪‌،‬ةاز‌کسدن ‌‬

‫کُچک‌کسدن‪‌،‬کُچک‌عهاری‪‌،‬کُچک‌ةیيی‪‌،‬دُار‌‬

‫ضازهةسگ‪‌،‬ضازنان ‌‬

‫کسدن‪‌،‬پطح‌عهاردن ‌‬

‫ىاآرانی‪‌،‬لسزً‪‌،‬لسزش‪‌،‬خيظ‪‌،‬خکان ‌‬

‫پاالیظ ‌‬

‫گُاٍی‪‌،‬گُاً‌ةُدن ‌‬

‫ٍهار‌پاالیی ‌‬

‫گُاٍی ‌‬

‫‪ٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةساةسکسد‪‌،‬ةساةسضيجی ‌‬

‫پاالیغگاً ‌‬

‫ةٌ‌آز‌آهردن‪‌،‬آزنيری ‌‬

‫پالُدن‪‌،‬پاالییرن ‌‬

‫ـسازعُیِغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)frāč šōyišnīh‬ـسازعُیِغی‪‌،‬عطح‌‬

‫گشیسش‪‌،‬گشیس‪‌،‬رای‪‌،‬ةسآن‌عرن‪‌،‬آٍيگ‌کسدن‪‌،‬آٍيگ‌‬
‫داعدو‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫هعُ‪‌،‬پاک‌کسدن‪‌،‬ةسعيُم‪‌،‬آلُدً‌زدایی ‌‬

‫گشیسیرن‪‌،‬ةسآن‌عرن ‌‬

‫هاىهُدن‪‌،‬هاىهُد‪‌،‬نسدم‌ـسیتی‪‌،‬ـساىهُدی‪‌،‬دگس‌ـسیتی‪‌،‬‬

‫هاىهُدی‪‌،‬ضاددگی‪‌،‬دُدآرایی‌کسدن ‌‬

‫دُدىهایی‪‌،‬دُدضدایی‪‌،‬دُد‌ىهایی‪‌،‬پریراری‪‌،‬آعکار‌عرن ‌‬

‫ضسهدً‪‌،‬ضسهد‪‌،‬خساىٌ ‌‬

‫راٍپیهایی‪‌،‬راً‌پیهایی ‌‬

‫گهان‪‌،‬پيراعح‪‌،‬پيرار‪‌،‬اىگاعدو‪‌،‬اىگاعح‪‌،‬اىگارً‪‌،‬‬

‫گَسزِش ‌‬

‫اىگارش‪‌،‬اىگار ‌‬

‫ٍهدا‌ةُدن‪‌،‬خسازنيری‪‌،‬ةساةسی‪‌،‬ةساةس‌عرن ‌‬

‫اىگاعدٌ‪‌،‬اىگاردً ‌‬

‫دُعانر‪‌،‬دُش‌ه‌ةظ ‌‬

‫بھ)‪ٍُ‌‌،‬عیرن‪‌،‬گهان‌کسدن‪‌،‬‬
‫اَىگاردن‌( ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫پيراعدو‪‌،‬اىگاعدو ‌‬

‫ٍهکيظ ‌‬

‫اىگارشٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍمیاری‪ٍ‌،‬هکاری‪ٍ‌،‬هساٍی‪‌،‬دضدیاری ‌‬
‫‌‬

‫درهیغی‪‌،‬پغهیيٌ‌پُعی ‌‬

‫گشارش‪‌،‬دُاب‌گزاری‪‌،‬ةازگُیی ‌‬

‫پزیسً‪‌،‬پزیسش‪‌،‬ةسىَادن ‌‬

‫دُاب‌گشاری ‌‬

‫ةسىَادن ‌‬

‫عگفدی‪‌،‬عگفدایی‪‌،‬عگفح‌زدگی‪‌،‬عگفح‌داعدو ‌‬

‫ىگارً‪‌،‬ىگار‪‌،‬ـسخُر‪‌،‬ضیها‪‌،‬ردغارً‪‌،‬پیکسً ‌‬

‫عگفدی‌آهر ‌‬

‫ىگاریو ‌‬

‫عگفح‌اىگیش ‌‬

‫ٍهطداری‪‌،‬ىاٍهطاىی‪‌،‬ىاضازی‪‌،‬ىاجُری‪‌،‬رهیارهیی‪‌،‬‬

‫عگفدی‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش ‌‬

‫دهگاىگی‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬پاراددظ ‌‬
‫ٍهتایطدی ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫ىهُدٍا‪‌،‬راٍپیهایی ‌‬

‫عدابزدگی‌(دھ)‪‌‌،‬کسدن‌عداب‪‌،‬عداـدو‪‌،‬عداب‌‬
‫‌‬
‫عداـدو‪‌،‬عداب‌کسدن ‌‬

‫زاری‌(ب‌ھ)‪‌‌،‬گَسزِش ‌‬

‫ةطیاری ‌‬

‫نُیٌ‪‌،‬الةٌ‪‌،‬گسیٌ‪‌،‬زاری ‌‬

‫عهارً‪‌،‬عهارگان‪‌،‬عهارش‪‌،‬عهار‌عهارگان‪‌،‬عهار ‌‬

‫ىاخُان‌کسدن‪‌،‬ضطح‌کسدن ‌‬

‫عهار‌اىرکی ‌‬

‫در‌پياً‪‌،‬خاهان‌دادن‪‌،‬پغدیتاىی‪‌،‬پایيراىی ‌‬

‫عهاری‪‌،‬چيری ‌‬

‫پغدیتان ‌‬

‫ةیغهاری‪‌،‬ةطیاری ‌‬

‫ىاةُدی ‌‬

‫چير‌ٍهطسی‪‌،‬چير‌زىی ‌‬

‫ضيجی‪ٍ‌،‬مدُرد‪ٍ‌،‬هذُاىی‪‌،‬عياددو‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یکی‌کسدن‪ٍ‌،‬م‬

‫ضدهگسی‪‌،‬ضدم‪‌،‬زهرگُیی‪‌،‬دضح‌اىرازی ‌‬

‫خهیش‌کسدن ‌‬

‫خساز‪‌،‬ةساةسضازی ‌‬

‫دراز‌دضدی ‌‬

‫پُزعگسی‪‌،‬پُزعذُاٍی ‌‬

‫ٗ‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬ازرهی‌آگاٍی ‌‬

‫دضح‌درازی‌کسدن‪‌،‬دضح‌درازی‪‌،‬درازدضدی‪‌،‬خکظ‪‌،‬‬
‫خادح‌ه‌خاز‪‌،‬پسداش‪‌،‬آـير ‌‬

‫دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬ازرهی‌آگاٍی ‌‬

‫نیشان‌ىانٌ ‌‬

‫دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬ازرهی‌آگاٍی ‌‬

‫هیهَير‪‌،‬ىیک‌گُیی‪‌،‬کسان‌ىهُد‪‌،‬عياضٌ‪‌،‬عياضظ‪‌،‬‬

‫ژرؼ‌ىگسی‪‌،‬ژرؼ‌اىریغی‪‌،‬ةاریک‌ةیيی ‌‬

‫عياضایی‪‌،‬عياضاىظ‪‌،‬عياضاىرً‪‌،‬عياضاىرن‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬‬

‫ىُز‪‌،‬درضح‌کسدن‪‌،‬ةازضازی‪‌،‬ةازضاددو‪‌،‬ةا ‌‬

‫ضدایظ‪‌،‬آگاٍیرن ‌‬

‫آةاداىیکو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫ىیک‌گفدو‪‌،‬عياضاىرن‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ةازگُکسدن‪‌،‬‬

‫ژرـایظ‪‌،‬ژرـایِظ ‌‬

‫ةازگفدو ‌‬

‫پیهان‌ةطدو‪‌،‬پیهان‪‌،‬پزیسش‪‌،‬پایتيری‪‌،‬ةٌ‌گسدن‌‬

‫ىکٍُظ‪‌،‬گُعهالی‪‌،‬کیفس ‌‬

‫گسـدو ‌‬

‫عیُن‪‌،‬ضُگیاد‪‌،‬ضُگُاری ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫کُرةاهری‪‌،‬ضدیَيرگی‪‌،‬رگ‌نسداری‪‌،‬دغک‌اىریغی‪‌،‬‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫پیهرزی‪‌،‬پی‌هرزی‪‌،‬پاـغاری‌ةیذسداىٌ ‌‬
‫‌‬

‫جتجایی‪‌،‬جایگشیيی‪‌،‬جاةٌ‌جایی‪‌،‬جاةجایی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـسهیظ‪‌،‬ةیکاری‪‌،‬ةیکار‪‌،‬ةطدٌ‪‌،‬ةطدار ‌‬
‫ـَسهیظ‌( ‌‬

‫یُـاىترن ‌‬

‫کارةطدگی‪‌،‬کارآزادی‪‌،‬ـسهیظٍا‪‌،‬رهزٍای‌آضُدگی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دیس‌کسدن‪‌،‬پص‌اـکيرن ‌‬

‫آضُدگی ‌‬

‫گشیيظ‪‌،‬ةسگهاعدو‪‌،‬ةسگشیرن‪‌،‬آعکار‌کسدن‪‌،‬آعکار‌‬

‫ـسهیظٍای‌خاةطداىی ‌‬
‫‌‬

‫ضاددو ‌‬

‫ـسهیظ‪‌،‬ةیکاری‪‌،‬ةطدار ‌‬

‫ٍَکاىیرً ‌‬

‫کسىظ‌کسدن‪‌،‬ضس‌ـسهد‌آهردن ‌‬

‫ٍَکاىیرن‪‌،‬گهاعدو‪‌،‬گهاردن‪‌،‬ةسگشیرن ‌‬

‫ىهیرن‌(ىهاز‌از‌ایو‌هاژً‌گسـدٌ‌عرً)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دُردن‪‌،‬دُراىرن‪‌،‬دُراک‌دادن‪‌،‬دُراک ‌‬

‫ةرةُیی ‌‬

‫خيری‪‌،‬پسداش‪‌،‬ةرادهی ‌‬

‫دسد‪‌،‬ةیيغُری‪‌،‬اىریغیرن ‌‬

‫دگسگُىی‪‌،‬دگسگُن‌کسدن‪‌،‬دگسکُىی‪‌،‬دگسش‪‌،‬‬

‫دىتال‌کسدن‪‌،‬دىتال‪‌،‬پیگیسی‪‌،‬پیگسد‪‌،‬پی‌گیسی‪‌،‬پی‌‬

‫دگسضاىی‪‌،‬دگسدیطی‪‌،‬دگس‌گُىی‪‌،‬دگس‌کسدن‪‌،‬دگس‌عرن‪‌،‬دگس‌‬

‫جُیی ‌‬

‫ضاىی ‌‬

‫ةطدگی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هاگسداىرن‪‌،‬گسداىیرن‪‌،‬ـسه‌گسداىرن‪‌،‬ـساگسداىرن‪‌،‬‬
‫دیگس‌کسدن‪‌،‬دگسگُن‌کسدن‪‌،‬دگساىرن‪‌،‬دگس‌کسدن ‌‬

‫دلتطدگی‪‌،‬دارد‪‌،‬دُیغی‪‌،‬از‌آىی ‌‬

‫دگسدیطی ‌‬

‫هاةطدگی‪‌،‬دلتطدگی ‌‬

‫دگسگُن‌عر ‌‬

‫داىغُری‪‌،‬آنُزش ‌‬
‫ةسکيارکسدن‪‌،‬آهیذدو ‌‬

‫دگسیرً‪‌،‬دگسگُن‌عرن‪‌،‬دگس‌عرن ‌‬

‫عََُىرآهری ‌‬

‫دیگس‌عرن ‌‬
‫ٍا‪‌،‬دگسگُىی‪‌،‬دگسعرگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍای‪‌،‬دگسگُىی‬
‫‌‬
‫دگسگُىی‬

‫یاد‌دادن‪‌،‬آنُزً‪‌،‬آنُزش‪‌،‬آنُزاىرن‪‌،‬آنُددو ‌‬

‫دگسگُىیٍایی ‌‬
‫‌‬

‫آنُزش‌ه‌پسهرش ‌‬

‫ىازیرن‌ةالیرن‪‌،‬ىازیرن‪‌،‬دُدضدایی‪‌،‬ةالیرن ‌‬

‫آنُزًٍا‪‌،‬آنُزاک ‌‬
‫‌‬

‫٘‪ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍهرلی‪ٍ‌،‬م‌اىریغی ‌‬
‫ىایکطاىی‪‌،‬ىاهاةطدگی‪‌،‬ىاٍهی‪‌،‬ىاٍهگُىی‪‌،‬ىاٍهطُیی‪‌،‬‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫( ‌‬

‫ىاٍهطاىی‪‌،‬ىاٍهدایی‪‌،‬ىاضپاضی‪‌،‬ىاضاىی‪‌،‬ىاضازی‪‌،‬ىاضازهاری‪‌،‬‬
‫ىاضازگاری‪‌،‬ىاجُر‌ةُدن‪‌،‬گُىٌگُىی‪‌،‬گُىاگُىی‪‌،‬دهگاىگی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫دهری‪‌،‬دهخیسگی‪‌،‬دگسناىی‪‌،‬جرایی‪‌،‬ةسـسهدی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬اَهژهلیرن‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬ـَژهلیرن‌( ‌‬
‫هَژهلیرن‌( ‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اَـژهلیرن‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫هَژهليرً‌( ‌‬

‫کاهیرن‪‌،‬جطدجُ‪‌،‬ةازرضی‪‌،‬ةازجُیی ‌‬
‫کيرهکاه‪‌،‬جطدجُ‪‌،‬پیکاهی ‌‬

‫دردُاضحٍای ‌‬
‫‌‬

‫گسدش ‌‬

‫دردُاضح ‌‬

‫گسدعگاً ‌‬

‫ـسجام‌دُاٍی ‌‬

‫دهگاىگی‪‌،‬دهدضدگی‪‌،‬ده‌ةٌ‌ٍم‌زىی‪‌،‬جرایی‌اىراددو‪‌،‬‬

‫چَار‌راً‪‌،‬ةسعگاً‪‌،‬ةسدُرد ‌‬

‫پساکيرن‪‌،‬پساکيرگی ‌‬

‫گُعٌ‌ىغیيی‪‌،‬ةازىغطدگی ‌‬

‫لغدو‪‌،‬گسدش‪‌،‬عادناىی‌کسدن‪‌،‬عادناىی‪‌،‬ضسگسنی‪‌،‬‬

‫گسـدو‌ةٌ‌گسدن‪‌،‬پزیسـدو ‌‬

‫دُعی‪‌،‬دُش‌گزراىی ‌‬

‫پزیسـدو‪‌،‬پزیسا‌عرن ‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬کهی‪‌،‬کاضدی ‌‬

‫زعح‌اىگاری ‌‬

‫کم‌کسدن‪‌،‬کاٍظ‪‌،‬کاضدو‪‌،‬پساکيظ ‌‬

‫هرجاهىری‪‌،‬اعُیی ‌‬

‫گشاردن‌(دھ)‪‌‌،‬گشارً‪‌،‬گشارش‪‌،‬گشاردن‪‌،‬زىر‪‌،‬زَىر‪‌،‬‬

‫پیغیيگی‪‌،‬پیغگانی‪‌،‬پیغدازی‪‌،‬پیظ‌اـدادن ‌‬
‫پیغی‌ه‌پطی ‌‬

‫دیرگاً ‌‬

‫پیغی‌ه‌پطی ‌‬

‫گطدسدً‪‌،‬گطدسدگی‪‌،‬ـشهىی ‌‬

‫ضسىُعح‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ضپاس‪‌،‬ارجگزاری‪‌،‬ارج‌ىَی ‌‬
‫‌‬

‫ىُازش‪‌،‬نَسهرزی‪‌،‬دلجُیی ‌‬

‫ضسىُعح ‌‬

‫عيادداری‪‌،‬پيراعح‪‌،‬اىریغیرن‪‌،‬اىریغٌ‪‌،‬اىریغگسی ‌‬

‫ضسىُعح ‌‬

‫اىریغیرن ‌‬

‫ضپاضيانٌ‪‌،‬ضپاس‌ىانٌ ‌‬

‫جراضازی‪‌،‬جرا‌کسدن‪‌،‬از‌ٍم‌گغایی ‌‬

‫ـسىانیغی‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ضدایظ ‌‬

‫خفيگرار ‌‬

‫عادیاىٌ‪‌،‬رً‌آهرد‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫ضسگسنی‪‌،‬دُش‌گزراىی ‌‬

‫پیظ‌کظ‌کسدن ‌‬

‫یاد‌دادن‪‌،‬آگاً‌کسدن ‌‬

‫ىشدیکیٍا‪‌،‬ىشدیکی‪‌،‬ـسانيری‪‌،‬آعيایی ‌‬
‫‌‬

‫نَدسی‪‌،‬ةسخسی‪‌،‬ةاالخسی ‌‬

‫ىشدیکی‪‌،‬ىشدیکضازی‪‌،‬ىشدیک‌کسدن ‌‬
‫‌‬

‫هاگزاری‪‌،‬هاگزار‌کسدن‪‌،‬ضپسدن ‌‬

‫ىشدیکی‪‌،‬ىشدیکان‪‌،‬ىشدیک‌ةٌ‪‌،‬کهاةیظ‪‌،‬کها‌ةیظ‪‌،‬کم‌‬

‫آهازٍا ‌‬

‫ه‌ةیظ‪‌،‬پیسانُن‌ِ ‌‬

‫ةسٍهکيظ ‌‬

‫ىشدیک‌ةٌ‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬کهاةیظ‪‌،‬کم‌ه‌ةیظ ‌‬

‫ٍهگسایی‪‌،‬ىشدیکی ‌‬
‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬خاهان ‌‬

‫کهاةیغی‪‌،‬کهاةیظ‪‌،‬کم‌ه‌ةیظ ‌‬

‫دردُاضح‪‌،‬دُاٍظ ‌‬

‫پسدادح‌ةيری ‌‬

‫‪ٙٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةذغظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)baxšišn‬پارً‌پارً‌کسدن‪‌،‬ةذغظ‪‌،‬‬

‫گرایی‪‌،‬دریُزگی ‌‬
‫ىادرضح‌عهسدن‪‌،‬رد‌کسدن‪‌،‬درهغ‌عهاردن‪‌،‬درهغ‌‬

‫ةذظ‌کسدن‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫اىگاعدو ‌‬

‫ةذغیرن‪‌،‬ةذظ‌کسدن ‌‬

‫درهغ‌عهسدن‪‌،‬ةِطداهً‌عرن ‌‬

‫کاضدی ‌‬

‫هاگُیی‪‌،‬دهةارً‌گُیی‪‌،‬چيرةارگی‪‌،‬ةطانر‪‌،‬ةازگُیی‪‌،‬‬

‫لؾشش‪‌،‬کُخاٍی‪‌،‬ضطدی ‌‬

‫ةازگفح‪‌،‬ةازآهرد‪‌،‬ةاز‌کسد ‌‬

‫چکیرً‪‌،‬چکاىرن ‌‬

‫هاگسداىیرن‪‌،‬هاگسداىی‪‌،‬چيرةارگی‌کسدن‪‌،‬‬

‫کُعیرن‪‌،‬کُعظ‪‌،‬دضح‌ه‌پازدن‪‌،‬پُیٌ ‌‬

‫ةازگسداىیرن ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬ىادرضدی‪‌،‬دؽلی‪‌،‬دؽلکاری ‌‬
‫‌‬

‫ةازگفح ‌‬

‫ضاددگی ‌‬

‫ةاز‌کسد ‌‬

‫کُعیرن‪‌،‬کُعظ‪‌،‬دضح‌ه‌پازدن ‌‬

‫چيرةارً ‌‬

‫ٍهاىيرً‌ضازی‪‌،‬دىتالٌ‌رهی‪‌،‬پیسهی‌کُرکُراىٌ‪‌،‬پیسهی ‌‬

‫ةُسزِش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)burzišn‬گسانی‪‌،‬ةشرگراعح‪‌،‬‬

‫هالُچاىیرن ‌‬

‫ارجهيرعهسدن ‌‬

‫کم‌کسدن‪‌،‬کاٍظ‪‌،‬کاضدو ‌‬

‫ضسپسضدی‪‌،‬ةگسدن‌گسـدو ‌‬

‫کاضدو ‌‬

‫آالیظ ‌‬

‫پسٍیشگاری‪‌،‬پسٍیشکاری‪‌،‬پسٍیش‪‌،‬پارضایی ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬ضذيُری‪‌،‬ضذوگُیی ‌‬
‫‌‬

‫پسٍیشگاری‪‌،‬پسٍیشکاری‪‌،‬پسٍیش‪‌،‬پارضایی ‌‬

‫کار‪‌،‬دُیغدو‌کاری‪‌،‬ةگسدن‌ىَادن‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫ىیسهٍای‪‌،‬ىیسهنير‌ضاددو‪‌،‬ىیسهدادن‪‌،‬ىیسهةذغی‪‌،‬‬

‫ةٌ‌پایان‌رضاىرن‪‌،‬ةفسجام‌رضاىرن ‌‬

‫ىیسهاـشایی‪‌،‬ىیسه‌ةذغی‪‌،‬خُانةذغی‪‌،‬خُاىایی‌دادن ‌‬
‫‌‬

‫ةفسجام‌رضاىرن ‌‬

‫گاٍيانٌ‪‌،‬گاٍغهار‪‌،‬ضاليها‪‌،‬ضاليانٌ‪‌،‬ضالغهار‪‌،‬‬

‫ةفسجام‌رضاىیرً ‌‬

‫رهزعهار‪‌،‬ةسآهرد‪‌،‬ارزیاةی ‌‬

‫ـوآهری‪‌،‬ضادح‌آهری ‌‬
‫‌‬

‫پاةطدگی ‌‬

‫عگسد ‌‬

‫دیو‌پُعی ‌‬

‫ٍطدایظ‪‌،‬ـسگغح‪‌،‬ةُددٍی ‌‬

‫پاةطدگی ‌‬

‫لم‌دادن‪‌،‬پغح‌گسنی‪‌،‬پغح‌داعدو‪‌،‬پغح‌دادن‪‌،‬پغح ‌‬

‫ةفسجام‌رضاىرن ‌‬
‫اىتاعح ‌‬

‫پغح‌داعدو‪‌،‬پغح‌دادن ‌‬

‫ـسگغح‪‌،‬رضایی‪‌،‬پذدگی‪‌،‬ةیکم‌ه‌کاضدی ‌‬
‫‌‬

‫پغح‌داعدو‪‌،‬پغح‌دادن ‌‬
‫ضذو‌یار ‌‬

‫ةشرگدُیغديی‌(دھ)‪‌‌،‬ـیطظ‪‌،‬دُدضدایی‪‌،‬دُد‌ةشرگ‌‬
‫‌‬

‫خپٌ‪‌،‬پغدٌ ‌‬

‫ةیيی‪‌،‬ةشرگیىهایی‪‌،‬ةسخيی‪‌،‬ةاد‌ضسی ‌‬
‫‌‬

‫دردغيرگی‪‌،‬دردغظ ‌‬

‫عگسد ‌‬

‫کُعظ ‌‬

‫ةطیار‌کسدن‪‌،‬اـشهىی ‌‬

‫ـسهپاعی ‌‬

‫دلگساىی‪‌،‬دلديگی‪‌،‬آزردگی ‌‬

‫عُرش‪‌،‬دسهعیرن‪‌،‬آعفدگی ‌‬

‫ٓٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىَظ ‌‬

‫خُزِش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)tōÄišn‬هاکيظ‪‌،‬ضشا‌دادن‪‌،‬خاهان‪‌،‬ةاز‌‬

‫ضیها‪‌،‬دهرىها‪‌،‬جامِ‌جَم ‌‬
‫نایٌ‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬جطدار ‌‬
‫ضَُِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)sohišn‬نالیرن‪‌،‬نالظ‪‌،‬ضُدن‪‌،‬ضاییرن‪‌،‬‬

‫دردغيرگی‪‌،‬دردغظ ‌‬
‫دُاىرن ‌‬

‫ضالظ‪‌،‬دضح‌زدن‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پطاهیرن‪‌،‬پطاه‪‌،‬پسناس‪‌،‬‬

‫کُخاً‌کسدن‪‌،‬ژاهش ‌‬

‫ةسناضیرن‪‌،‬ةسدُرد ‌‬
‫زىگ‌زدن‪‌،‬پسناضیرن ‌‬

‫ضپَسةیو ‌‬

‫ىگسیطدو‪‌،‬ىگاً‌کسدن‪‌،‬دیرن ‌‬

‫ـساةیو ‌‬

‫ٍام‌( ‌پھ‌‌‪ٍ‌‌،)hām‬هٌ‪ٍ‌،‬هاد‪‌،‬ـسجام‪‌،‬پایان‪‌،‬ةطيرً‪‌،‬‬

‫ىیطح‪‌،‬ىفلٌ‪‌،‬ختاً ‌‬
‫ٍرر‌دادن‪‌،‬ختاً‌کسدن‪‌،‬از‌دضح‌دادن ‌‬

‫آزگار ‌‬

‫هاگُیی‪‌،‬هاگُیظ‪‌،‬هاگفح‪‌،‬گُیظ‪‌،‬ةشةان‌آهردن‪‌،‬‬

‫یکطسً ‌‬

‫ةازگُیی ‌‬

‫ٍهٌ‌کارٍا ‌‬

‫هاگفدو ‌‬

‫پایان‌یاـدو ‌‬

‫دهرگُ‪‌،‬دهرآه ‌‬

‫پایاىیرً‪‌،‬پایان‌یاـدٌ ‌‬

‫زىگ‌زدن ‌‬

‫ةٌ‌اىجام‌رضاىرن ‌‬

‫ٍهتيری‪‌،‬ةَم‌پیُىر‌دادن‪‌،‬آنیشً ‌‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ضساضس ‌‬

‫ٍهتيری‪‌،‬آنیشًای ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ٍهٌای‪‌،‬ةٌ‌ٍهٌ ‌‬
‫‌‬

‫دریاـدو‪‌،‬ةسداعح‪‌،‬ةسدُرد‪‌،‬اىگاعدٌ ‌‬

‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگی ‌‬

‫گُغو‌کسدن‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)vušn kartan‬‬

‫یکپارچگی‌کغُری ‌‬
‫‌‬
‫دگسدیطی ‌‬

‫هادار‌ىهُدن‪‌،‬دردٍان‌ىَادن ‌‬

‫گسایطدگی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)grāyastakīh‬گسایظ‪‌،‬دلتطدگی‪‌،‬‬

‫دهرىُیص ‌‬
‫دهر‌ىگار ‌‬

‫دُاٍاىی ‌‬

‫ةادکار ‌‬

‫ٍم‌کانکی ‌‬

‫عاگسدی‌کسدن‪‌،‬داىغجُیی‪‌،‬داىظ‌آنُزی‪‌،‬داىظ‌‬

‫گسایظٍا ‌‬
‫‌‬

‫آنُددو ‌‬

‫پیکٌ ‌‬

‫داىظ‌آنُزی‌کسدن‪‌،‬داىظ‌آنُددو ‌‬

‫دسنای‌ٍيری ‌‬

‫دهرةاٍهی ‌‬

‫ةَسً‌ةسدن‪‌،‬ةسدُرداری ‌‬

‫رىگارىگی ‌‬

‫ىگارً‪‌،‬ـسخُر‪‌،‬خيریص‪‌،‬پیکس ‌‬

‫دنرنی‌ةُدن ‌‬

‫ىکُداعح‪‌،‬ضدایظ‪‌،‬ةشرگراعح‪‌،‬ارج‌گزاری ‌‬

‫ضسةطدٌ‌گفدو ‌‬

‫ىکُداعدو ‌‬

‫ىَاىی‪‌،‬ضسةطدٌ‪‌،‬درپسدً ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضُگُاری‪‌،‬ضساىجام ‌‬

‫ضسةطدٌ ‌‬

‫کغیرگی‪‌،‬درازکغیرن‪‌،‬دراز‌عرن ‌‬

‫ٔٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىاضازگاری ‌‬

‫آرانظ‌رهاىی‪‌،‬آرانظ‌رهان ‌‬

‫ىاضازی‪‌،‬دهگاىگی‪‌،‬دهجُری ‌‬

‫ـسٍيگ‪‌،‬عَسیگسی‪‌،‬عَسىغیيی‪‌،‬عَسگسایی‪‌،‬‬
‫عَسگاىی‪‌،‬عَسآییيی‪‌،‬عَسآییو‪‌،‬پیغیيٌ ‌‬

‫گاً‌ةٌ‌گاً ‌‬

‫کظ‌دادن‪‌،‬زنان‌دادن‪‌،‬دراز‌کسدن ‌‬

‫گُعهالی‪‌،‬کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬خُزش‪‌،‬پاداـسً‪‌،‬پادا‌ـسً‪‌،‬آگاً‌‬

‫ىاـسناىی‌کسدن‪‌،‬گسدىی‌کسدن ‌‬

‫کسدن ‌‬
‫ضسددعح ‌‬

‫ىاـسناىی‪‌،‬گسدن‌کغی‪‌،‬ضسکغی‪‌،‬ضسپیچی ‌‬

‫ـسهدی‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frōtīh‬کاٍظ‪‌،‬ـسهدی‪‌،‬ـسهدآیی‪‌،‬ـسهد‌‬

‫یکجایی ‌‬
‫هیيارش‪‌،‬هرزیرن‪‌،‬هرزعگاً‪‌،‬هرزش‪‌،‬هرز‪‌،‬هَرزِش‪‌،‬‬

‫آنرن‪‌،‬پطسـح‪‌،‬پاییوآنرن ‌‬
‫‌‬

‫ىسنظ‪‌،‬دهةارً‌کاری‪‌،‬پیگیسی‪‌،‬ةُزش‪‌،‬آنادگی ‌‬

‫کم‌کسدن‪‌،‬کاٍظ‌دادن‪‌،‬کاضدو‪‌،‬ـسهکاضدو‪‌،‬‬

‫هگسىٌ ‌‬

‫پاییو‌آهردن ‌‬

‫ضُضهار ‌‬

‫ضُد ‌‬

‫ریغذير‪‌،‬دضح‌اىراددو ‌‬

‫خيتُر ‌‬

‫دضداهیش ‌‬

‫ضاناىرٍی ‌‬

‫ضسنایٌ‪‌،‬دارایی‪‌،‬خُاىهيری ‌‬

‫پاک‌کسدن ‌‬

‫ٍَيگ‪‌،‬گسدن‌ىَادن‪‌،‬ضسـسه‌آهردن ‌‬

‫ٍهاٍيگی‪‌،‬ضاناىرٍی‪‌،‬ضانان‌دادن‪‌،‬چیرنان‪‌،‬ةٌ‌رعدٌ‌‬

‫چسب‌زةاىی‪‌،‬چاپلُضی ‌‬

‫کغیرن‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫ةرضح‌آهردن‪‌،‬ةچيگ‌آهردن‪‌،‬ازاىیرن‪‌،‬از‌آن‌دُد‌‬

‫کیيٌ‪‌،‬دلشدگی‪‌،‬ةیشاری‪‌،‬ةر‌آنرن ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫دم‌زدن‌(دھ)‪‌،ٍُ‌‌،‬دنیرن‪‌،‬دنظ‪‌،‬دم‌هةازدم‪‌،‬دم‌ه‌‬

‫دردُاضح‪‌،‬دُاٍظ‪‌،‬ةٌ‌آرزه‌دُاضدو‪‌،‬ةسای‪‌،‬ةرىتال‪‌،‬‬

‫ةازدم‪‌،‬دم‌زدن‪‌،‬آٍیرن ‌‬

‫آرزه‌کسدن ‌‬

‫اىجام‌دادن‪‌،‬اضدُار‌کسدن ‌‬

‫ـاریرن‌(ـسٍيگ‌خاجیکی؛‌ـسدهس‌عکسؼ)‪‌‌،‬‬

‫عب‌چسً ‌‬

‫دُاٍظ‌کسدن ‌‬

‫کاٍاىیرن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دُاٍظ‌نیکيم ‌‬
‫‌‬
‫دردُاضح‪‌،‬دُاٍظ‪‌،‬آرزهنيری‪‌،‬آرزه‌کسدن ‌‬

‫کاٍیرن‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دارا‌عرن‪‌،‬خُاىگسی ‌‬

‫الرهةی‪‌،‬عکم‌رهةی‪‌،‬رهدً‌عُیی‪‌،‬رهدً‌عُ‪‌،‬چاً‌رهةی ‌‬

‫پاکیشً‌ةُدن‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫خيگ‌دنی ‌‬

‫ةازعياددو ‌‬

‫گُىاگُىی‪‌،‬جُر‌ها‌جُری ‌‬

‫ىیهاد‪‌،‬عياددو ‌‬

‫ده‌زةَس ‌‬

‫کغهکظ‪‌،‬ضدیشً‌کسدن ‌‬

‫پایاپای ‌‬

‫ٍهاٍيگی‪‌،‬ـسادُر‪‌،‬ةسازىرگی ‌‬
‫زایظ‪‌،‬زادن‪‌،‬زادآهری ‌‬

‫خکاهری‪‌،‬خادح‌هخاز ‌‬

‫زادآهر ‌‬

‫ٍساضاىرن‪‌،‬خسضاىیرن‪‌،‬خسضاىرن ‌‬
‫پَرِضح‌ةطدو ‌‬

‫ٕٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىگسیطدو‪‌،‬پسها‌داعدو ‌‬

‫درهغ‌ةطدو‪‌،‬ةسچطب‪‌،‬ةرىانی‪‌،‬ةر‌ىام‌کسدن‪‌،‬اىگ ‌‬

‫ىگسش‌ٍا ‌‬

‫ـسديرً‌ةاد‪‌،‬عادةاش ‌‬

‫رهعيگسی‪‌،‬رَهایظ‪‌،‬درضح‌اىگاری ‌‬

‫ىدسضی‪‌،‬ةیپسهایی‪‌،‬ةیتاکی ‌‬
‫‌‬

‫ددهاری‪‌،‬ددنيغی‪‌،‬ددگسی‪‌،‬جاىُرگُىگی‪‌،‬‬

‫ةاال‌آهردن ‌‬

‫جاىُردُیی‪‌،‬جاىُراىٌ ‌‬

‫ٍُایظ‪ٍُ‌،‬ارضاىی ‌‬

‫یگاىٌ‌پسضدی‪‌،‬یگاىگی‪‌،‬یکداپسضدی ‌‬

‫ـسآهری‪‌،‬ـساٍم‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬ضاددو‪‌،‬ةطیجیرن‪‌،‬ةطیج‪‌،‬‬

‫کاهاک ‌‬

‫آنایظ‪‌،‬آنادً‌کسدن‪‌،‬آنادً ‌‬

‫پررهد‪‌،‬ةررهد ‌‬

‫آنادً‌کسد ‌‬

‫گغح‪‌،‬گسدش‪‌،‬دهرً‌گسدی ‌‬

‫ـساٍهیرن‪‌،‬ـساٍم‌کسدن‪‌،‬آنادً‌کسدن ‌‬

‫آناٍیرن‪‌،‬آناضیرن‪‌،‬آناس ‌‬

‫پغدیةان‪‌،‬آنایيرً ‌‬
‫‌‬

‫آناضیرن ‌‬

‫ـساٍمآهری ‌‬
‫‌‬

‫پیچير ‌‬

‫ةٌ‌عُرآهری‪‌،‬ةساىگیذدو ‌‬

‫گسدعگس ‌‬

‫ةازپزیس ‌‬

‫گغدگسی‪‌،‬گسدعگسی‪‌،‬جَاىگسدی ‌‬

‫ةازپزیس‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هاةذغیرن‪‌،‬پساکيرً‌ضاددو‪‌،‬پذغایظ‪‌،‬پذظ‌کسدن‪‌،‬‬

‫ـسناىتسان‪‌،‬پیسهان‪‌،‬ةذظٍا ‌‬
‫‌‬

‫پذظ ‌‬

‫پیاپی‪‌،‬پی‌در‌پی‪‌،‬پغح‌ضسٍم‪‌،‬ةطانر ‌‬

‫ةسعدُک‪‌،‬ةسعدٌ ‌‬

‫ٍهسیگی ‌‬

‫جی‪‌،‬ةٌدضح‪‌،‬ةٌ‌هضیلٌ‪‌،‬ةٌ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نیاىگی‪‌،‬نیاىجیگسی‪‌،‬نیان‬

‫کارىانٌٍا‪‌،‬رهزنَان ‌‬
‫‌‬

‫دضح‪‌،‬ةرضح‪‌،‬از‌پَلُی ‌‬

‫ٍم‌هزىی‪ٍ‌،‬م‌ضيگی ‌‬

‫گطدسش‪‌،‬ـسادی‪‌،‬پیغسـح‪‌،‬پَياهری‪‌،‬اـشایظ ‌‬

‫ـسهخيی ‌‬

‫دضح‌ةرانو‌عرن ‌‬

‫ٍمداضداىی‪ٍ‌،‬هاهایی‪‌،‬ضازگاری‪‌،‬ضازش‪‌،‬پطير ‌‬
‫‌‬

‫دضدیيٌ‌ىَادن ‌‬

‫دضدغُیی‪‌،‬دضح‌ةٌ‌آب‪‌،‬آةذاىٌ ‌‬

‫ضدُدن‪‌،‬ضدایظ ‌‬

‫ٍهشاد‪ٍ‌،‬هساً‪ٍ‌،‬هپا‪‌،‬ةاٍم ‌‬

‫ضفارش‪‌،‬ضپارش‪‌،‬رٍيهُد‪‌،‬پیغيَاد‪‌،‬پير‪‌،‬اىررز ‌‬

‫گهانآنیؼ ‌‬
‫‌‬

‫ىگیشِش‪‌،‬ـساىهُن‪‌،‬ـساىهُد‪‌،‬رهعيگسی‪‌،‬رهعو‌ىهایی‪‌،‬‬

‫پغیهاىی‪‌،‬ةازگغح ‌‬

‫رهعو‌ضازی‪‌،‬ةازىهُد‪‌،‬ةازگُیی‪‌،‬ةازگفح‪‌،‬آعکارىهایی‪‌،‬‬

‫ىکٍُظ‪‌،‬ضسکُـح‪‌،‬ضسزىظ ‌‬

‫آعکارضازی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىگسیطدو‪‌،‬ىگسهرزی‪‌،‬ىگسش‪‌،‬ىگس‪‌،‬ىگاً‪‌،‬‬
‫پسها‌( ‌‬

‫رهعيگسىانٌ ‌‬
‫رهعيگسىانٌ‪‌،‬رهعو‌گس‌ىانٌ ‌‬

‫نيیر‪‌،‬رهیکسد‪‌،‬رهیآهری‪‌،‬رهی‌آهری‪‌،‬دیر‪‌،‬دریاـح‪‌،‬‬
‫‌‬

‫رهعو‌آن‌کٌ‪‌،‬رهعو‌ایو‌کٌ ‌‬

‫پسداددو‪‌،‬آگاٍی ‌‬

‫رهعو‌آن‌کٌ‪‌،‬رهعو‌ایو‌کٌ ‌‬

‫ىگسیطدو‪‌،‬درىگسیطدو‪‌،‬خیهار‪‌،‬پسها‌داعدو‪‌،‬‬

‫ةازىهُد ‌‬

‫پسداددو‌ةٌ ‌‬

‫ٖٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىاضشا‪‌،‬دعيام‌دادن‪‌،‬دعيام‪‌،‬دُار‌داعدو‪‌،‬ةر‌زةاىی‪‌،‬ةر‌‬

‫ىگیذدو‪‌،‬زىریرن‪‌،‬رهعيگسی‌کسدن‪‌،‬رهعو‌‬

‫دٍاىی ‌‬

‫گسداىیرن‪‌،‬ةسىگیذدو‪‌،‬ةازىهُدن ‌‬
‫ىیسىگ‪‌،‬ضادح‌هپادح‪‌،‬زنیيٌ‌ضازی‪‌،‬زد‌ه‌ةير ‌‬

‫خهاعاداىٌ ‌‬

‫ىاٍهطاىی‪‌،‬ىاجُری ‌‬

‫چَسنان ‌‬
‫گُىٌ‌عياضی ‌‬

‫کانیاةی‪‌،‬پیغسـح‪‌،‬پیسهزی‪‌،‬ةَسهزی ‌‬

‫ىَيرً‪‌،‬ضسهاژً‪‌،‬ضسىانٌ‪‌،‬ضسگفدار ‌‬

‫دُاٍظ‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬چغهراعح‪‌،‬چغم‌داعح‪‌،‬انیر‌ه‌‬
‫دُاٍظ‪‌،‬انیر ‌‬

‫عهار‌(ف‌ھ)‪‌‌،‬عهارگان ‌‬

‫ناىِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)mānišn‬درىگ‪‌،‬پاییرن‪‌،‬ةازایطدادن‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضپسدیص‌( ‌‬

‫ایطدادن‪‌،‬ایطح ‌‬

‫ىهُىٌ‪‌،‬گُىٌ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دضدیيٌ‌( ‌‬

‫گسهً‪‌،‬دضدٌ ‌‬

‫دضدگیسی‪‌،‬ةازداعح ‌‬

‫رایاىک ‌‬

‫پغدیداعدو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫ىگسً‪‌،‬دیرنان ‌‬
‫دیرناىیک ‌‬

‫‪‌‌،‬پغدیداعدو‌(دھ)‪‌‌،‬دراضپاری‪‌،‬‬
‫‌‬
‫پغدیداعدو‌(دھ)‬
‫‌‬

‫خهاعاداىٌ ‌‬

‫دراةاهری‪‌،‬پغدگسنی‪‌،‬ةٌ‌درا‌ضپاری‪‌،‬انیرهاری‪‌،‬انیر ‌‬

‫ىگسً‪‌،‬دیرنان‪‌،‬دیرگاً‌داىغُراىٌ‪‌،‬دیرگاً ‌‬

‫چغم‌ةٌ‌ایشد‌داریم‪‌،‬ةٌ‌انیر‌درا ‌‬

‫دیرناىیک ‌‬

‫زایظ‪‌،‬زادً‌عرن‪‌،‬زادنان‪‌،‬زادرهز ‌‬

‫دیو‌عياضی ‌‬

‫زادرهزت‌دجطدٌ‌ةاد ‌‬
‫ضسپسضدی‪‌،‬ضاناىگسی ‌‬
‫زایظ‌(دھ)‪‌‌،‬ـسآهری‪‌،‬ـساهردً‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬ضاددو‪‌،‬‬

‫ضادح‪‌،‬زایُری‪‌،‬زایظ‪‌،‬زایاىرن‪‌،‬زاضدو‪‌،‬پریر‌آهردن‪‌،‬‬
‫ةارآهری‪‌،‬ایجاد‌گسی ‌‬
‫زاضدو ‌‬
‫زادهری‪‌،‬زادآهری ‌‬
‫ضازىرً‪‌،‬زایُر ‌‬
‫دریک ‌‬
‫خُدً ‌‬
‫ةسش‌ىگاری ‌‬
‫عکاـٌ‪‌،‬داالىٌ‪‌،‬داالن ‌‬
‫گهان‪‌،‬پيراعح‪‌،‬پيرار ‌‬

‫‪ٔٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫آگاعدٌ ‌‬
‫دـدسیيٌ‌کسدن‪‌،‬آگاعدو ‌‬
‫ةیاگار ‌‬
‫ىام‌ىُیطی‌کسدن‪‌،‬ىام‌ىُیطی ‌‬
‫ىام‌ىُیطی‌کسدم ‌‬

‫ث‬

‫ىانتسدً‪‌،‬ىام‌ىُیطی‌کسدن ‌‬
‫عياددٌ‌عرً ‌‬
‫پا‌ةسجا‌ناىرن‪‌،‬ایطدایی ‌‬
‫ضذح‪‌،‬پایرار‪‌،‬پایا‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬پا‌ةسجا‪‌،‬پا‌ةس‌جا‪‌،‬ةا‌دهام‪‌،‬‬

‫ضسنایٌ‪‌،‬داعدٌ‪‌،‬دارایی‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬پُل ‌‬

‫ایطدا‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ؽيی‪‌،‬دارا‪‌،‬خُاىگس ‌‬

‫ایطدا‌رای ‌‬

‫چَل‌چساغ‪‌،‬چلچساغ‪‌،‬پسهیو ‌‬

‫اددسی ‌‬

‫نسزٍا ‌‬

‫پا‌ةسجا‪‌،‬ایطداٍيگ ‌‬
‫پا‌ةسجا‪‌،‬اضدُان ‌‬
‫درد ‌‬

‫درهاخ‌کسدن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گساىی‌(دھ)‪‌‌،‬گساىی‪‌،‬ضيگیيی‪‌،‬ضيگیو‌عرن‪‌،‬رهدل‪‌،‬دل‌‬
‫گسان‌(ڀ)‪‌‌،‬گساىتار‪‌،‬گسان‪‌،‬ضيگیو ‌‬

‫آٍيگنير‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hangōmand‬اضدُان‌( ‌پھ‌‌‬
‫‌‬

‫گسانره‌(دھ)‪‌‌،‬گسان‌ره ‌‬
‫‌‬

‫‪‌ ‌‌،)astovān‬‬

‫ضٌ‌گاىٌ ‌‬

‫ضُم ‌‬
‫ضُم‌آىکٌ‪‌،‬ضُم ‌‬

‫ضٌ‌گاىٌ ‌‬

‫ضُم‌ایو‌کٌ‪‌،‬ضُم ‌‬

‫‪‌‌،‬یک‌ضُم‪‌،‬ضٌیک ‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬ضٌیک‌(ڀ)‬
‫ضٌیکی‌(ڀ) ‌‬
‫‌‬

‫دهنیيٌ‪‌،‬دهنیو ‌‬

‫ٍُدً‪‌،‬نیًُ‪‌،‬ضُد‪‌،‬رً‌آهرد‪‌،‬دضداهرد‪‌،‬دردح‪‌،‬ةَسً‪‌،‬‬

‫دهنی‪‌،‬ده‌دیگس ‌‬

‫ضٌیکی ‌‬
‫‌‬

‫دیگس‌ةار‪‌،‬دهم‌آىکٌ‪‌،‬دهم ‌‬

‫ةازدٍی‪‌،‬ةار ‌‬

‫دهم‌ایو‌کٌ‪‌،‬دهم ‌‬

‫ضُدنير‪‌،‬ضُدآهر ‌‬

‫دنک‪‌،‬دم‪ُ ‌،‬دهُنک‪‌،‬دَنک ‌‬

‫ٍُدً‪‌،‬نیًُ‪‌،‬ـسجام‪‌،‬ضُد‪‌،‬رً‌آهرد‪‌،‬دضداهرد‪‌،‬دردح‪‌،‬‬

‫دُهنک‌عهار‪‌،‬دَم‌عهار ‌‬

‫پی‌آنر‪‌،‬پطانر‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةازدٍی‪‌،‬ةار ‌‬

‫پایطدگی‪‌،‬پایراری‪‌،‬پا‌ةسجایی‪‌،‬آرانظ‪‌،‬اضدُاری ‌‬

‫نیًُ‪‌،‬ضُد‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ارزش ‌‬

‫پایرار‌ىیطح ‌‬

‫پغیشک‪‌،‬پغیش ‌‬

‫دُیغدو‌داری ‌‬

‫ضيایظ‪‌،‬ضدایظ‪‌،‬ضپاس ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬ىگاعح‪‌،‬ىگارش‪‌،‬رهىُیص‪‌،‬پایطدگی ‌‬

‫ضدایظ‪‌،‬درهد ‌‬

‫زاد‌ىگاری ‌‬

‫دهیی ‌‬

‫‪ٔٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىیکُ‌کاری‪‌،‬نشد‪‌،‬کسـٌ‪‌،‬پاداش‪‌،‬ةذغظ ‌‬
‫کسـٌگس ‌‬
‫‌‬
‫کسـٌگسان ‌‬
‫‌‬

‫‪ٔٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پالیش ‌‬
‫ضيگ‌عرً‪‌،‬ضفح‌ه‌ضذح‪‌،‬دج‪‌،‬دغک‪‌،‬ةسةطدٌ ‌‬
‫گسدآهر‪‌،‬ـسآراضدٌ‪‌،‬ـساگیس‪‌،‬ـساخ ‌‬
‫ـساگیس‪‌،‬رضا ‌‬
‫ـسآراضدٌ ‌‬

‫ج‬

‫ٍهٌ‌دان ‌‬
‫ٍهشیطدگاً‪ٍ‌،‬هتُدگاً‪ٍ‌،‬هتُد‪ٍ‌،‬ازً‪‌،‬نسدم‪‌،‬چپیسً‪‌،‬‬

‫‌‬

‫چتیسً‪‌،‬خُداک‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫گياً‪‌،‬ةشً‬

‫ـساگیسی ‌‬

‫ضدهکار‪‌،‬زهرگُ‪‌،‬ةیرادگس ‌‬

‫جان‌در‌پيچٌ‪‌،‬جان‌ةس‌دضح ‌‬

‫چاچسهد‪‌،‬چاچ‌رهد ‌‬

‫پَلُ‌(ڀ)‪‌‌،‬هر‪‌،‬کيارً‪‌،‬کيار‪‌،‬ضُی‪‌،‬ضُ‪‌،‬پَلُ ‌‬

‫گزرگاً‪‌،‬عاٍساً‪‌،‬ضسک‪‌،‬راً‪‌،‬دیاةان‪‌،‬ةشرگساً ‌‬

‫ٍُادُاٍی‪‌،‬پغدیتاىی ‌‬

‫راً‌داکی‪‌،‬داکساً ‌‬

‫گُىٌ‪‌،‬گُعٌ ‌‬

‫راً‌ةسضُ‪‌،‬ةسضُراً ‌‬

‫کياری‪‌،‬پَلُیی ‌‬

‫راً‌دضدسضی ‌‬

‫گياٍکار‪‌،‬دُىی‪‌،‬ختَکار‪‌،‬آدنکظ‪‌،‬آدم‌کظ ‌‬

‫اىررکغيرً‌(دھ)‪‌‌،‬گیسا‪‌،‬کغيرً‪‌،‬کغظ‪‌،‬رةایظ‪‌،‬‬

‫ـشهن‌دُاً‪‌،‬جاً‌پسضح ‌‬

‫کغاىيرً‪‌،‬رةایيرً ‌‬

‫هاکُش‌(دھ)‪‌‌،‬هاگزار‌کسدن‪‌،‬هاکُش‪‌،‬کُعيرً ‌‬

‫ىهگیس ‌‬

‫ىاداىی‪‌،‬ىادان‪‌،‬ىاآگاً‪‌،‬گُل‪‌،‬کُراىریظ‪‌،‬ةیدسد ‌‬
‫‌‬

‫ٍيجظ‪‌،‬گساىظ‪‌،‬کغظ‪‌،‬رةایظ ‌‬

‫رها‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)rawāk‬عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬ضشا‪‌،‬دردُر‪‌،‬‬

‫رهان ‌‬
‫داد‌ه‌ـسیاد ‌‬

‫پطيریرً ‌‬

‫دادزن ‌‬

‫رهاعهسدن‪‌،‬رهاداىطدو ‌‬

‫رها‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)rōwāk‬کيُىی‪‌،‬رهىرً‪‌،‬رهان‪‌،‬رها‪‌،‬رایج ‌‬

‫پاداش ‌‬
‫ضشاهار‪‌،‬رها‪‌،‬دردُر ‌‬

‫رُعیرن ‌‬

‫رهاعهسدن‪‌،‬رهاداىطدو ‌‬

‫رهاىیرن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ضدهگس‪‌،‬ضدهکار‪‌،‬ةیرادگس ‌‬

‫ضذو‌چیو‪‌،‬دم‌دزد‪‌،‬اىیغٌ‪‌،‬اَىیغٌ‪‌،‬اَةیغٌ ‌‬

‫کًٍُا ‌‬
‫‌‬

‫ةسضاز ‌‬

‫ىاگشیس‌کسدن‪‌،‬ـغار‪‌،‬زهر ‌‬

‫ةسضازٍا ‌‬

‫ةٌ‌ىاچاری‪‌،‬ةٌ‌ـغار‪‌،‬ةٌ‌زهر ‌‬

‫ىفسیرن‪‌،‬ىؾش‪‌،‬گیسا‪‌،‬دليغیو‪‌،‬دلکظ‪‌،‬دلچطب‪‌،‬‬

‫ةٌ‌ىاچاری‪‌،‬ةٌ‌ـغار‪‌،‬ةٌ‌زهر ‌‬

‫چغهگیس ‌‬

‫عیان‪‌،‬خاهان‪‌،‬ةسگسداىرن‪‌،‬ةازىَظ‪‌،‬ةازپسدادح ‌‬

‫ىگَتان‪‌،‬ىگسیطديی ‌‬

‫خُددو ‌‬

‫ٗٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةایطدٌ‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)apāyastak‬‬

‫اىررکغیرن‌(دھ)‪‌‌،‬گیسش‪‌،‬گیسایی‪‌،‬کغظ‪‌،‬رةایظ‪‌،‬‬

‫پزیسش ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پَژم‌( ‌‬

‫پزیسش‌داىغجُ ‌‬

‫ىَادی‪‌،‬ضسعدی ‌‬

‫کغیرن‪‌،‬درکغیرن‪‌،‬پزیسـدو ‌‬

‫ٍساس‪‌،‬خسس‌ه‌ٍساس‪‌،‬خسس‪‌،‬ةشدلی ‌‬

‫آعام ‌‬

‫گُتٌ ‌‬

‫گیسایی‪‌،‬کغظ ‌‬

‫نیران‌جيگ‪‌،‬رزنگاً‪‌،‬آهردگاً ‌‬

‫نَکَير‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬ةیخ ‌‬

‫رهی‪‌،‬رخ‪‌،‬پیغاىی ‌‬

‫کغیرگی‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫خيٌ‪‌،‬خو‪‌،‬پیکس‪‌،‬اىرام ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬چسىر‌ه‌چار‪‌،‬ةگُ‌نگُ ‌‬

‫ىیارضديی‪‌،‬ىیا‪‌،‬کُعظ‪‌،‬پا‌ـغاری ‌‬

‫یارا‪‌،‬ىدسضی‪‌،‬ىاٍساضی‪‌،‬گطدادی‪‌،‬دلیسی‪‌،‬دلیس‌عرن‪‌،‬‬

‫ةیعُدی‪‌،‬ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةٌ‌درضدی ‌‬
‫‌‬

‫ةیةاکی ‌‬
‫‌‬

‫ٍهاىا‪‌،‬ةیعُدی‪‌،‬ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةٌ‌درضدی‪‌،‬ةساضدی ‌‬
‫‌‬

‫یارضدو‪‌،‬ىَساضیرن‪‌،‬ىدسضیرن ‌‬

‫الیٌ‪‌،‬دیُارً‪‌،‬دیُار‪‌،‬پُضدٌ ‌‬

‫گساىکظ‪‌،‬ضيگیيتَس‪‌،‬ةارةس ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬ىاضازگاری‪‌،‬کغهکظ‪‌،‬کارزار‪‌،‬زد‌ه‌دُرد‪‌،‬رزم‪‌،‬‬

‫کاردپشعک‌(ایو‌هاژً‌ةطیار‌کَو‌اضح‌ه‌پُرضیيا‌ٍم‌‬

‫چُن‌ه‌چسا ‌‬

‫آن‌را‌در‌داىغيانٌ‌غالیی‌ةکار‌ةسدً)‪‌‌،‬کسىدگس ‌‬

‫ٍا‪‌،‬چَار‌داىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زیگ‬

‫ىاضُر‪‌،‬زدم‪‌،‬ریظ ‌‬

‫گفداهرد‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬درگیسی‪‌،‬پیکار ‌‬

‫کاردپشعکی‌(ایو‌هاژً‌ةطیار‌کَو‌اضح‌ه‌پُرضیيا‌‬

‫گفدهان‌کسدن‪‌،‬گفدگُ‌کسدن‪‌،‬ضذو‌زدن ‌‬

‫‪‌‌،‬ىیظگسی‪َ ‌،‬کسِىح ‌‬
‫‌‬
‫ٍم‌آن‌را‌در‌داىغيانٌ‌غالیی‌ةکار‌ةسدً)‬

‫ىیا‪‌،‬پرر ‌‬
‫زیگ‪‌،‬چَارگُش‪‌،‬چَارداىٌ‪‌،‬چَار‌داىٌ ‌‬

‫رهزىانٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫کُعغگس‪‌،‬پغدکاردار‪‌،‬پسکُعظ‪‌،‬پسکار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةشًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫لؾشٍا‪‌،‬گياً‬

‫ىُیو‪‌،‬ىُةاهً‪‌،‬ىُ‪‌،‬خازً ‌‬

‫رهزىانٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةشًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫شٍا‪‌،‬گياً‬
‫لؾ‬

‫ىُضاز‪‌،‬ىُةيیاد ‌‬

‫گُسةشً‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬زیسک‪‌،‬خُاىا ‌‬

‫خازً‌هارد ‌‬
‫خازگیٍا‪‌،‬ةٌ‌خازگی ‌‬
‫‌‬

‫گساىکظ‪‌،‬ضيگیيتَس ‌‬

‫خازگیٍا‪‌،‬ةٌ‌خازگی ‌‬
‫‌‬

‫نایٌ‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬ةو‌نایٌ‪‌،‬ةو ‌‬
‫گسگاىی ‌‬

‫خازً‌چاپ ‌‬

‫زدم ‌‬

‫ىُعح‌اـشار‪‌،‬ىُضاز‪‌،‬ىُةيیاد‪‌،‬خازً‌ضاز ‌‬

‫خيَایی ‌‬

‫خازً‌خسیو ‌‬

‫زىگ‪‌،‬درای‪‌،‬ةسىگ ‌‬

‫گیسا‪‌،‬ـسیتيرً‪‌،‬ـسیتا‪‌،‬دلسةا ‌‬

‫پیهاىٌ ‌‬

‫گیسایی‪‌،‬گیسایظ ‌‬

‫دردظ‪‌،‬ادگس ‌‬

‫دُرً ‌‬

‫٘ٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫لؾشش‪‌،‬لسد‪‌،‬گياً‪‌،‬ؽير‪‌،‬چگالی‪‌،‬خيُنير‪‌،‬ةشٍکاری‪‌،‬ةشً ‌‬

‫ریشگان ‌‬

‫گسدش‪‌،‬گزران‪‌،‬ضیالن‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش‪‌،‬رهایی‪‌،‬رهاىی‪‌،‬‬

‫ریشگان ‌‬

‫رهان‌ةُدن ‌‬

‫گطدادی‪‌،‬ةیپسهایی ‌‬
‫‌‬

‫زدم‪‌،‬ریظ‪‌،‬آضیب ‌‬

‫خو‌(دھ)‪‌‌،‬نسدار‪‌،‬العٌ‪‌،‬کالتر‪‌،‬خو‌نسدً‪‌،‬خو‪‌،‬پیکس ‌‬

‫زدهرار ‌‬

‫کسپ‪‌،‬خيُنير‪‌،‬خو ‌‬

‫رهزىانٌ ‌‬

‫خيکسد ‌‬

‫گُعهالی‪‌،‬گُعشد‪‌،‬کیفس‪‌،‬خاهان‪‌،‬پاداـسً ‌‬

‫خيُنيری‌(ڀ)‪‌‌،‬خيُنيری ‌‬

‫ىدسضی‪‌،‬دلیسی‪‌،‬پسدلی ‌‬

‫ىدسس‪‌،‬گطداخ‪‌،‬دلیس‪‌،‬دالهر‪‌،‬ةیةاک ‌‬
‫‌‬

‫نگس‪‌،‬لذح‪‌،‬جرا‌از‪‌،‬پارً‪‌،‬ةير‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫کیُت‪‌،‬عگا‪‌،‬خیسدان‪‌،‬خُةک‪‌،‬ختيگُ‪‌،‬ةطدٌ ‌‬

‫یک‌ةٌ‌یک‪‌،‬نُ‌ةٌ‌نُ‪‌،‬داىٌ‌ةٌ‌داىٌ‪‌،‬ةير‌ةٌ‌ةير‪‌،‬‬

‫گیدایی ‌‬

‫ةذظ‌ةٌ‌ةذظ ‌‬

‫گل‌گالب‪‌،‬عُنَخ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬لذح‪‌،‬خکٌ‪‌،‬پارً‪‌،‬ةَس‪‌،‬ةير‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬ةَسً‌( ‌‬
‫پارً‌( ‌‬

‫ضاددگی‪‌،‬رهضازی‪‌،‬درهغ‪‌،‬ةسضادح ‌‬

‫ةذظ ‌‬

‫ضاددگی‪‌،‬درهؽیو‪‌،‬درهؽی‪‌،‬درهغ‪‌،‬ةسضاددٌ ‌‬

‫نُ‌ةٌ‌نُ‪‌،‬ةير‌ةٌ‌ةير ‌‬

‫گیدیعياضی‪‌،‬گیدی‪‌،‬گیداىگاری‪‌،‬گیداعياضی ‌‬
‫‌‬

‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬پاداـسً‪‌،‬ةاداـسً ‌‬
‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬پاداـسً ‌‬

‫خاج‪‌،‬اـطس ‌‬

‫دُرً ‌‬

‫ضدم‪‌،‬ةیراد‪‌،‬آزار ‌‬
‫آزردن‪‌،‬آزار‌دیرن ‌‬

‫چشاىرن ‌‬

‫آزاراىرن ‌‬

‫گشیسک‪‌،‬آةذُضحٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضدم‪‌،‬ةیراد‪‌،‬آزار ‌‬

‫کیفسی ‌‬

‫آزارىرً ‌‬

‫آةذُضحٍا ‌‬
‫‌‬

‫دُد‌آزار‪‌،‬آزاردُاً ‌‬

‫ـسهىغیيی‪‌،‬دطب‪‌،‬آةذطب‪‌،‬آب‌ةسیرن‪‌،‬اهکار ‌‬

‫دسک‪‌،‬دَسَک‪‌،‬ةاالةس ‌‬

‫کغير‌ناً‪‌،‬کغير ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آةشن‌( ‌‬

‫ىاعکیتی‪‌،‬زاری‪‌،‬ةیداةی ‌‬
‫پاةسجا‪‌،‬ةیةاز‌گسد ‌‬
‫‌‬

‫کتُک‪‌،‬پالس‪‌،‬پَالس ‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬دـدسچٌ ‌‬

‫زىگارزدایی‪‌،‬دردغيرگی‪‌،‬خاةظ‪‌،‬پسدادح ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬آداک‪‌،‬آةذُ‪‌،‬آةذطح‪‌،‬آةذاضح ‌‬
‫آةذُضح‌( ‌‬

‫پسدادح‌کسدن ‌‬
‫زىگارزدایی‪‌،‬دردغيرگی‪‌،‬خاةظ‪‌،‬پسدادح ‌‬

‫گشیح‌(جشیٌ‌خازی‌عرً‌گَشیَح‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬

‫عکيجٌ‌گس‪‌،‬دژدیم‪‌،‬آدنکظ ‌‬

‫راًیاـدٌ)‪‌‌،‬گشیٌ‪‌،‬ةاژ ‌‬
‫خازی‌ ‌‬

‫دُشعکٍُی‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hūškōhīh‬هاالیی‪‌،‬ـس‪‌،‬عکًُ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ای‌از‪‌،‬پارًای‌از ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گُعٌ‬
‫پارًای‌از‌آن ‌‬
‫‌‬

‫عُکًُ‪‌،‬ةشرگی‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫‪ٔٓٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گسدآهردن ‌‬

‫ـس‌ه‌عکًُ ‌‬

‫گسد‌آنرن‪‌،‬ـساٍم‌عرن ‌‬

‫دهر‌عرن‌از‌نیَو ‌‬

‫اىتًُ ‌‬

‫هاکظ‪‌،‬گسـدو‪‌،‬کغیرن‪‌،‬ـسادُاىی‪‌،‬دؽل‌کار‪‌،‬خسـيرگس‪‌،‬‬
‫ةر‌کارً‪‌،‬ةر‌ضسعح‪‌،‬ةازداعح ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گسدآهردن‪‌،‬گسد‌آهردن‪‌،‬‬
‫َـلَيجیرن‌( ‌‬

‫ىگسکغی‪‌،‬عیفدگی‪‌،‬درکغی ‌‬

‫ـليجیرن‪‌،‬اىرهددو‪‌،‬اىتاعدٌ‌کسدن‪‌،‬اىتاعدو‪‌،‬الفيجیرن‪‌،‬‬

‫هاکغیرن ‌‬

‫اـشهدن‪‌،‬اـشایظ‌یاـدو ‌‬

‫کغیرً ‌‬

‫رهیَهسـدٌ ‌‬

‫الیٌ‪‌،‬ـسز‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬پُعیيٌ‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پُعاىٌ‪‌،‬پُضح ‌‬

‫رهیَهسـدٌ ‌‬

‫پُعیيٌ ‌‬

‫آدیيٌ ‌‬

‫ىغطحٍا‪‌،‬ىغطدو ‌‬
‫‌‬

‫گسهٍی ‌‬

‫ىغطح‌کارنيران‪‌،‬ىغطح‪‌،‬گسدٍهایی‪‌،‬دیرار‪‌،‬اىجهو‌‬

‫نسدنگان‪‌،‬نسدم‪‌،‬گسهً‪‌،‬گسد‌آنرن‪‌،‬عهار‪‌،‬خُدً‪‌،‬‬

‫ىغطح ‌‬

‫خيغهسد‪‌،‬خيغهار‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬ةاٍَهاد‪‌،‬آنار‪‌،‬اىتٍُی‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫ىغطحٍا‪‌،‬ىغطح‌کارنيران ‌‬
‫‌‬

‫چهکسان ‌‬

‫ٍسزً‪‌،‬ضتکطس ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ـسازٍا‪‌،‬رضدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گفدارٍا‪‌،‬گشارً‬

‫ىغطدو‪‌،‬ةسخذح‌ىغطدو ‌‬

‫ةٌ‌ٍهٌای‌(دھ)‪‌‌،‬یکتارً‪ٍ‌،‬هگی ‌‬
‫‌‬

‫ىؾش‪‌،‬ىغطدو ‌‬

‫ضََهان‌(پ‌ھ‌‌‪ٍ‌‌،)sahmān‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬گفدٌ‪‌،‬گفدار‪‌،‬‬

‫ىهُد‪‌،‬دردغظ‪‌،‬خاةظ ‌‬
‫ىیم‌خيٌ ‌‬

‫گشارً‪‌،‬ـساز‪‌،‬ضََهان‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬دضدٌ‌ای‪‌،‬دضدٌ‌هاژً‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬‬

‫ةشرگُار‪‌،‬ةشرگ‪‌،‬ةسیو ‌‬

‫دضدگی‪‌،‬دضح‌هاژً ‌‬

‫ضيگ‪‌،‬ةیجان ‌‬
‫‌‬

‫نسدم‪‌،‬خُدً‌نسدم‪‌،‬خُدً ‌‬
‫نسدنی‪‌،‬نسدنطاالری ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هتطدسی‪ٍ‌،‬هتطدس‌عرن‪‌،‬‬
‫ٍهذُاةگی‌( ‌‬

‫ٍهگی‌ةا‌ٍم ‌‬

‫ٍمآؽُعی‪‌،‬آنیشش‌کسدن‪‌،‬آنیشش ‌‬
‫‌‬

‫ٍهگی‪ٍ‌،‬هگيان‌ةٌٍم‪ٍ‌،‬هگان ‌‬
‫‌‬

‫ٍهتطدس‌عرن‪ٍ‌،‬م‌آؽُعی‌کسدن‪‌،‬پاضیرن‪‌،‬‬

‫زن‌دُةسهی‪‌،‬دُةسهی ‌‬

‫آنیشش‌کسدن ‌‬

‫دیُ‪‌،‬دب‪‌،‬پسی‪‌،‬پدیان ‌‬

‫نسدم‪‌،‬گسهً‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬خُدً‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آخظپیکس‌( ‌‬
‫‌‬

‫ؽغيگی‪‌،‬زیتایی‪‌،‬دُعگلی ‌‬
‫نسدم‌ضاالری‪‌،‬گسهً‪‌،‬خُدً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫نیيُ‌( ‌‬

‫کاضٌ‌ضس‪‌،‬اضدذُان‌ضس ‌‬

‫نَدس‪‌،‬نَِدس‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضسکار‪‌،‬پیظ‌کظ‌ةٌ‌آضدان‪‌،‬‬

‫ٍهتاریظ‪‌،‬گسهً‪‌،‬گسدآهردً‪‌،‬ـليج‪‌،‬رهی‌ٍم‪‌،‬رنو‪‌،‬‬

‫آضدان ‌‬

‫رایغگسی‪‌،‬چيرگاىٌ‪‌،‬الفيج‪‌،‬اـشهدً‌عرً‪‌،‬اـشهدً ‌‬

‫عها‪‌،‬هاالگَس‪‌،‬عها‪‌،‬ةشرگُار ‌‬

‫گسدآهری‪‌،‬ةسداعح ‌‬

‫عها‪‌،‬هاالگَس‪‌،‬عها‪‌،‬ةشرگُار ‌‬

‫گسد‌آهردن ‌‬

‫ٓٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گزرىانٌ‪‌،‬رهادیر‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫هر‪‌،‬گُياً‪‌،‬کيار‪‌،‬ضُ‪‌،‬پژیس‪‌،‬ةال ‌‬

‫ٍهتُدٍا ‌‬

‫گياً‪‌،‬ختَکاری‪‌،‬ةشٍکاری‪‌،‬آدم‌کغی ‌‬

‫ٍهتُدٍای‌نسدنان ‌‬

‫ختَکار ‌‬
‫کيار‪‌،‬ضُ‪‌،‬پَلُ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضُیٍا‪‌،‬پَلٍُا ‌‬
‫‌‬
‫ک ‌‬
‫يارً‬

‫ضُیٌ‪‌،‬خُاىایی ‌‬

‫گٍُسٍا‪‌،‬گٍُسان‪‌،‬گٍُس‪‌،‬ضیم‪‌،‬زر ‌‬

‫نیيُ‪‌،‬ـسدهس‪‌،‬پسدیص‪‌،‬ةَغح ‌‬

‫گٍُسٍا‪‌،‬گٍُسان‪‌،‬گٍُس‌اـشار ‌‬

‫گياً‪‌،‬ةشً ‌‬

‫گٍُسی‪‌،‬گٍُس‌ـسهش‪‌،‬زرگسی‪‌،‬زرگس‪‌،‬زر‌ـسهش ‌‬

‫ضَسدً‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)sardak‬ىَاد‪‌،‬نایٌ‪‌،‬گیيٌ‪‌،‬گَس‪‌،‬کاال‪‌،‬‬

‫پاداشٍا ‌‬
‫‌‬
‫پاداشٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضسعح‪‌،‬ژاد‪‌،‬دُ ‌‬

‫ـساخ‌دضدی‪‌،‬دٍظ‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫ژادیو‪‌،‬ژادنير ‌‬

‫عکيجٌ‪‌،‬ضدم‪‌،‬جفا‪‌،‬ةیراد‪‌،‬آزار ‌‬

‫ىسهالضی ‌‬

‫گسضيگی ‌‬

‫ىیهسهز‪‌،‬ىطا‪‌،‬پاییو‌دضح‪‌،‬اهادغدس‪‌،‬ادغدس ‌‬

‫گسدش‪‌،‬جيب‌ه‌جُش‪‌،‬خکاپُ‪‌،‬خازیرن‪‌،‬خازش ‌‬

‫دیُاىٌ‌ضسی‪‌،‬دیُاىگی‪‌،‬دلی‪‌،‬پسیغان‌نؾشی ‌‬

‫گٍُس‌(دھ)‪‌‌،‬گٍُس‪‌،‬ضیاٍی‪‌،‬دهدً‪‌،‬دهداب‪‌،‬دهات ‌‬

‫رهیان ‌‬
‫رهیاىی ‌‬

‫گٍُس‌گٍُسان‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ضُیٍا‪‌،‬راضداٍا‪‌،‬پیسانُن ‌‬
‫‌‬

‫گٍُسی ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬ضدیش‌کسدن‪‌،‬جيگیرن ‌‬

‫یذٌ‪‌،‬گسیتان‪‌،‬کیطٌ‪‌،‬ةسیک‪‌،‬اىتان ‌‬

‫کاةیو‪‌،‬دضدگاً ‌‬

‫آنُدریا ‌‬

‫دضدگاً‌گُارش ‌‬

‫‌‬

‫ضُی‪‌،‬ضُ‪‌،‬ضهح‪‌،‬ری‪‌،‬رهی‪‌،‬ره‪‌،‬راضدا‪‌،‬ةریو‌ره‪‌،‬ازایو‌‬
‫رهی ‌‬
‫ىارها‪‌،‬ةیَُدً‪‌،‬ةیذُدی ‌‬
‫ةَسضُ‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىادرضح‪‌،‬ىاداىی‪‌،‬ىاداىطدگی ‌‬
‫دهزخ ‌‬
‫هردک ‌‬
‫ٍُا‪‌،‬ىیُا‪‌،‬پیسانُن ‌‬
‫پاضذگُ ‌‬
‫پاضخ ‌‬
‫پاضذگُ ‌‬
‫ٍهطایگی‪‌،‬گسداگسد‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫ٔٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫چگُىٌای‪‌،‬چگُىٌ ‌‬
‫‌‬
‫چٌ‌اىرازً ‌‬
‫نیذاىٌ ‌‬
‫چک ‌‬
‫هارضی‌کسدن‪‌،‬ةسرضی‌کسدن‪‌،‬ةازرضی‌کسدن‪‌،‬‬

‫چ‬

‫ةازةیيی‌کسدن‪‌،‬آزنُدن ‌‬
‫ضیاٌٍ‪‌،‬ةسضیاٌٍ‪‌،‬ةسرضاىٌ‪‌،‬ةازةیياىٌ ‌‬

‫‌‬

‫ليگ‪‌،‬عل ‌‬
‫ىانٌ‌رضان‪‌،‬پیک ‌‬

‫گسز‪‌،‬چُةرضدی ‌‬

‫ىیسىگةاز‪‌،‬الؼ‌زن ‌‬
‫‌‬

‫الت‌ةی‌ضسهپا ‌‬

‫چار‌زدهٌ ‌‬

‫دهزاىُ‌ىغیيی‪‌،‬چيرک‪‌،‬چهتک ‌‬

‫ىهُدار ‌‬

‫نالؽٌ‪‌،‬کفگیسک‪‌،‬کفگیس ‌‬

‫کفظ ‌‬

‫چٌ‌جُری‪‌،‬چگُىٌای‪‌،‬چگُىٌ ‌‬
‫‌‬

‫رهضسی ‌‬

‫چَار‌ضدُن ‌‬

‫چَارگانٌ‪‌،‬چارگانٌ ‌‬

‫چَارضُی‪‌،‬چَار‌ضُک ‌‬

‫ـسةٌ ‌‬

‫چَارزىظ ‌‬

‫جاکُ ‌‬

‫چَار‌ةس ‌‬

‫پیغسهکارهان ‌‬

‫چَارضدُن ‌‬

‫چپ‌خليگس‪‌،‬خليگس‌چپ ‌‬

‫چَارگانٌ‪‌،‬چارگانٌ ‌‬

‫رةُدن‪‌،‬چاپیرن ‌‬

‫گس‪‌،‬کار ‌‬

‫چاپيرً‪‌،‬چاپظ ‌‬
‫چپسً‪‌،‬پسچیو ‌‬
‫‌‬

‫چپک ‌‬
‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گپ‌( ‌‬
‫گپطسا ‌‬

‫ضيگ‌آخظ‌زىٌ ‌‬
‫آخظ‌زىٌ‪‌،‬اـسهزً ‌‬
‫چساغ‌دضدی ‌‬
‫اُعهار ‌‬
‫ضپَس‌گسدهن‪‌،‬چسخ‌ضپَس ‌‬
‫چغمهارً ‌‬
‫‌‬
‫چگُىٌ‪‌،‬چطان ‌‬

‫ٕٔٔ‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خساعٌ‌( ‌‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٖٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍهساٍی‪ٍ‌،‬هساً‌ةُدن‪ٍ‌،‬طح‪‌،‬ـساٍم‪‌،‬پیرا‪‌،‬پریرار‪‌،‬‬
‫ةُدً‪‌،‬ةاعيرً‪‌،‬ةاعا‪‌،‬آنادً‪‌،‬اکيُن ‌‬
‫آنادً ‌‬
‫ةاعيرگان ‌‬
‫آنادً‌پاضخ ‌‬

‫ح‬

‫ىگَرار‪‌،‬ىگَتان‪‌،‬ىگاً‌دارىرً‪‌،‬ىطدو‌از‌ةسدا‪‌،‬پاضتان‪‌،‬ةٌ‌‬
‫یاد‌دارن‪‌،‬از‌ةسداىطدو ‌‬

‫‌‬

‫یادآهری‪‌،‬یاداىتار‪‌،‬یاد‪‌،‬هیس‪‌،‬ةَسم ‌‬
‫ىیازٍا‪‌،‬ىیازنيریٍا ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـسناىسها‪‌،‬ـسناىرار‪‌،‬پادعاً‪‌،‬اضداىرار ‌‬
‫آرىگ‌( ‌‬

‫پسدً‌دار ‌‬

‫ـسناىسهایی ‌‬

‫ىیازنيری‪‌،‬ىیاز‌ىیطح‪‌،‬ىیاز‪‌،‬در‌دُاضح‪‌،‬دُاٍظ‪‌،‬‬

‫ىهایانگس‪‌،‬ىغاىگس‪‌،‬گُیا‪‌،‬ةازگُیيرً ‌‬
‫‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬آیفح ‌‬

‫کيُن‪‌،‬ضسدُعی‪‌،‬دُعی‪‌،‬جایگیس‪‌،‬خيررضدی‪‌،‬خاب‪‌،‬‬
‫‌‬

‫گزرىرً‪‌،‬دغو‪‌،‬خير‌هخیش‪‌،‬ةسان ‌‬

‫ایيگاً‪‌،‬ایيک‪‌،‬ایرهن‪‌،‬انسهزً‪‌،‬انسهز‪‌،‬اکيُن ‌‬

‫ىُعرً ‌‬

‫عگفح‌آن‌کٌ‪‌،‬از‌ضُیی ‌‬

‫رهی‌دادن‪‌،‬پریر‌آنرن ‌‬

‫عگفح‌آن‌کٌ‪‌،‬ایيک‌آىکٌ‪‌،‬از‌ضُیی ‌‬

‫رهیرد‪‌،‬رهیراد‪‌،‬ردراد‪‌،‬پیغانر‪‌،‬پریرً ‌‬

‫کيُن‌کٌ‪‌،‬ایيک‌کٌ‪‌،‬اکيُن‌کٌ‪‌،‬اکيُن ‌‬

‫ةیةاک ‌‬
‫‌‬

‫ٍم‌ایيک‪ٍ‌،‬م‌اکيُن‪‌،‬کيُن‪‌،‬ایيگاً‪‌،‬ایيک‪‌،‬ایرهن‪‌،‬‬

‫کاردان‪‌،‬زةسدضح‪‌،‬چیسً‌دضح ‌‬

‫اکيُن ‌‬

‫رزنجُ ‌‬

‫ةٌ‌ایو‌زهدیٍا ‌‬
‫‌‬

‫کغاهرز‪‌،‬رهضدایی‪‌،‬ةسزگس ‌‬

‫اَضدِظ‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)astišn‬کيُىٌ‪‌،‬ـدو‪‌،‬ضان‪‌،‬چُىی‪‌،‬چير‌ه‌‬

‫گسم‪‌،‬ضُزان‪‌،‬خفدان ‌‬

‫چُىی‪‌،‬چگُىگی ‌‬

‫رعکیو‪‌،‬ةردُاً‪‌،‬ةر‌اىریظ ‌‬

‫ٍيگانیکٌ‪ٍ‌،‬يگانی ‌‬
‫‌‬

‫پَسؽَطح ‌‬

‫ةسدار‪‌،‬ةارآهر‪‌،‬ةُسدار ‌‬

‫ٍیچگاً‪ٍ‌،‬سگش‪‌،‬نتادا ‌‬

‫ةاردار‪‌،‬آةطدو ‌‬

‫زیسش‌زدن ‌‬

‫ٍُادار‪‌،‬پغدیتان‪‌،‬پغدُان ‌‬

‫کساىٌ‌(ڀ)‪‌‌،‬کيارً‪‌،‬دانيٌ‪‌،‬پیسانُن‪‌،‬پَلُ ‌‬

‫ٍُاداران‪‌،‬دلتطدگان‪‌،‬پیسهان‪‌،‬پغدیتاىان ‌‬

‫ـسآهردً‪‌،‬ضازً‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬رً‌آهرد‪‌،‬راٍتسد‪‌،‬دضدیاـح‪‌،‬‬

‫ـساگیس‪‌،‬درةسگیسىرً‪‌،‬در‌ةس‌گیسىرً ‌‬

‫دضداهرد‪‌،‬دضداهر‪‌،‬دضدانر‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةسداعح ‌‬

‫ضسگغدٌ‪‌،‬ضسگسدان ‌‬

‫ةسآنرً‌از ‌‬

‫دارای ‌‬

‫پسةار‪‌،‬ةارهر ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬دردُر ‌‬

‫ةسآنرً ‌‬

‫نَََيریو‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬دردُر ‌‬

‫پسةار‪‌،‬ةارهر‪‌،‬ةاردً ‌‬

‫‪ٔٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسگغدٌ‪‌،‬ضسگسدان ‌‬

‫داىٌ‌آراضدٌ‪‌،‬پسدً ‌‬

‫دارای‪‌،‬دارا ‌‬

‫گيجایظ‪‌،‬اىرازً ‌‬
‫گيجایظ‌آگَیٍا ‌‬
‫‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬دردُر ‌‬

‫گيجایظ‌گفدارٍا ‌‬

‫نَََيریو‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬دردُر ‌‬

‫گيجا‪‌،‬گُيجا ‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫نسز‪‌،‬کيارً‪‌،‬کيار‪‌،‬کساىٌ‪‌،‬کسان‪‌،‬ضس‪‌،‬رأس‪‌،‬پایان‪‌،‬پا‪‌،‬اىرازً ‌‬

‫دُد‌دُاٍی ‌‬
‫گيترً‪‌،‬گيترک‪‌،‬ؽُزاب‪‌،‬ؽيچاب ‌‬

‫خيری‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫زىراىی‌عرن‪‌،‬زىران‌کسدن‪‌،‬زىران‪‌،‬ةير‪‌،‬ةازداعدگاً ‌‬

‫خیشدیراری‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫زىران‌اةر ‌‬

‫هاالخسیو‌جایگاً‪‌،‬هاالخسیو‌جا‪‌،‬ـسیيٌ‪‌،‬جایگاً‌هاال‪‌،‬‬

‫داىٌ‪‌،‬دان‪‌،‬خذم‪‌،‬ةسز ‌‬

‫ةاالخسیو‌جا ‌‬

‫داىٌ ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬دضح‌کم ‌‬
‫کهیيٌ‌( ‌‬

‫داىٌٍا‪‌،‬ةيغو ‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬داىٌ‪‌،‬داىگیٍا‪‌،‬ةيغو ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫داىٌ‬

‫ةیغیيٌ ‌‬

‫یار‪‌،‬دهضح‌داعديی‪‌،‬دهضح ‌‬

‫زیسیيٌ ‌‬

‫ٍدا‪‌،‬خا‌جایی‌کٌ‪‌،‬خا‌آىجاکٌ‪‌،‬خا‌اىجا‌کٌ‪‌،‬خا‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ‪‌،‬‬

‫نیاىٌ‪‌،‬نسز ‌‬

‫اگسچٌ ‌‬

‫ةٌ‌ـساهاىی ‌‬

‫گهان‪‌،‬ةیةسه‌ةسگسد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍس‌آیيٌ‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ةی‬

‫فھ)‪‌‌،‬کهدسیو‪‌،‬دضح‌کم ‌‬
‫کهیيٌ‌( ‌‬

‫یگهان ‌‬
‫ٍس‌آیيٌ‪‌،‬نسز‪‌،‬کسان‪‌،‬ة ‌‬

‫دضح‌ةاال‪‌،‬خسیو‌ةیظ‪‌،‬ةیغیيٌ‪‌،‬ةیغدسیو ‌‬

‫(ضر‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌‬
‫‌‬
‫ضر‌در‌ضر‌‬
‫‪‌‌،‬رخ‌دادىی‪‌،‬چارً‌ىاپزیس‪‌،‬ةیچُن‌‬
‫‌‬
‫صر‌ىُعدٌ‌عرً؛‌ىگا‌ضرً)‬

‫دغم‪‌،‬خیشی‪‌،‬خيری ‌‬

‫ه‌چسا‪‌،‬ةایطدٌ‪‌،‬ةایطح ‌‬

‫گهاىٌ‪‌،‬گهان‌ةسدن‪‌،‬گهان‪‌،‬گاس‪‌،‬پيرار‪‌،‬اىگار ‌‬
‫گهاىٌ‌زىی‪‌،‬گهان‌کسدن ‌‬

‫ٍدا‪‌،‬خا‌جایی‌کٌ‪‌،‬خا‌آىجاکٌ‪‌،‬خا‌اىجا‌کٌ‪‌،‬خا‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ‪‌،‬‬

‫نیزىم ‌‬
‫نیگاضم‪‌،‬گهان‌نیکيم‪‌،‬گهان‌ ‌‬
‫‌‬

‫اگسچٌ ‌‬
‫خاجاییکٌ‌ةغُد‪‌،‬خاةدُان ‌‬

‫گهاىیک ‌‬
‫نیاىٌ‪‌،‬نیاىک ‌‬

‫زهدْره‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کاضٌ‌چغم ‌‬

‫پُعیرگی‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پسدًداری‪‌،‬پسدً‪‌،‬پسدَک ‌‬
‫‌‬

‫ىشدیک‌ةٌ‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬کم‌ه‌ةیظ‪‌،‬پیسانُن‪‌،‬اىرازً ‌‬

‫ضيگ‌خساش ‌‬

‫اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫ةادکظ‌کسدن ‌‬

‫گفدار‪‌،‬گفح‪‌،‬ضسها‪‌،‬ضذو‪‌،‬داضدان ‌‬

‫کهسهیی‪‌،‬عسم ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دهری‪‌،‬پسها ‌‬
‫پسٍیش‌( ‌‬

‫گُاً‪‌،‬ـسىُد‪‌،‬ةسٍان ‌‬
‫ضيگ ‌‬

‫پسهاییرن ‌‬

‫کلتٌ‪‌،‬دکٌ‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫‪ٔٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضذيان ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ضدسدن‪‌،‬زدهدن‪‌،‬زدایظ‪‌،‬راىرن‪‌،‬دهر‌‬
‫کسدن‪‌،‬پاک‌کسدن‪‌،‬اىراددو‪‌،‬از‌نیان‌رـدٌ ‌‬

‫کارهراىٌ‪‌،‬کارعياس‪‌،‬کاردان‪‌،‬چیسًدضح‪‌،‬چیسً‌‬
‫‌‬

‫ىیطح‌کسدن‪‌،‬ىاةُد‌کسدن‪‌،‬ضدسدن‪‌،‬زدهدن‪‌،‬‬

‫هراىٌ‪‌،‬پیغٌکاری ‌‬
‫‌‬
‫دضح‪‌،‬پ ‌‬
‫یغٌ‬

‫زدایظ‪‌،‬راىرن‪‌،‬پاک‌کسدن‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن‪‌،‬اُضدسدن ‌‬

‫جيتظ‌(ڀ)‪‌‌،‬جُيتٌ‪‌،‬خکان‪‌،‬پُیظ ‌‬

‫ـسهش‌هیژً‪‌،‬ارزان‌ـسهعی ‌‬

‫جيتظ‌ةٌدُاضح‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫ختظ‌(دھ)‪‌‌،‬گسنای‪‌،‬گسنا‪‌،‬ضُز ‌‬

‫ىُاىیرن‪‌،‬جيتیرن ‌‬

‫گسنایغی ‌‬

‫جيتظ‌آضهاىی‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىگَراری‪‌،‬ىگَتاىی‪‌،‬پاضراعح‪‌،‬پاضراری‪‌،‬پاضتاىی ‌‬

‫جيتیرن‪‌،‬خکان‌دُردن ‌‬

‫ضذيُر‪‌،‬پسگُ‪‌،‬پسضذو‪‌،‬پسچاىٌ‪‌،‬پس‌گفدار‪‌،‬پس‌چُىٌ ‌‬

‫ةجيب ‌‬

‫ىغایطح‪‌،‬ىاعایطدگی‪‌،‬ىاعایطح‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىارها‪‌،‬‬

‫جيتظ‌ةذُد ‌‬

‫ىاپطير‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬
‫ىتسد‪‌،‬کارزار‪‌،‬رزم‪‌،‬جيگ‪‌،‬پیکار‪‌،‬آهرد ‌‬

‫پسدً‌ضسا‪‌،‬اىررهىی ‌‬

‫ىیشً‪‌،‬کارد‪‌،‬عهغیس‪‌،‬خسـير ‌‬

‫ىُنیری‪‌،‬ىاکانی‪‌،‬ىاانیری ‌‬

‫آزکانگی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)āzkāmakīh‬آز ‌‬

‫آزرنِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)āzarmišn‬گسانظ‪‌،‬آزرم‪‌،‬آةسه‪‌،‬ارزش‪‌،‬‬

‫آزهىر‌ةُدن ‌‬

‫ارجهيری‪‌،‬ارج ‌‬

‫عتطدان‪‌،‬پسدً‌ضسا‪‌،‬اىررهىی ‌‬

‫دُد‌دُری ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةيرهاژًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضذو‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬هات‬
‫‌‬
‫هاج‬

‫هات‌(حسؼ‌الفتا)‪‌‌،‬ةيرهاژً‌(حسؼ‌الفتا)‪‌‌،‬هاج‪‌،‬‬

‫اـشهنهاژگان ‌‬
‫‌‬

‫ٍهيغیيی‪‌،‬گفدٌ‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬ضذو ‌‬
‫ـشهنهاژً ‌‬
‫‌‬

‫پیُىرهاژگان ‌‬

‫ةيرهاژً ‌‬

‫پانال ‌‬

‫ضذو‌پایاىی ‌‬

‫دیتا‪‌،‬پسىیان‪‌،‬پسىر‪‌،‬اةسیغم ‌‬

‫هاکٌ ‌‬
‫یاهً‪‌،‬ضذو‌ىادرضح‪‌،‬چسىر ‌‬

‫آزنَير ‌‬

‫هاژً‌پیُىری‪‌،‬پیُىرهاژً ‌‬

‫آزکانٌ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)āzkāmak‬پُسکانگی‪‌،‬آزهىر‪‌،‬آزهر‪‌،‬‬
‫ٍهشهر‪ٍ‌،‬هچغم‪ٍ‌،‬هتاز‪ٍ‌،‬هاهرد‪ٍ‌،‬م‌ىیسد‪ٍ‌،‬م‌آهرد ‌‬

‫گفدو‪‌،‬ضذو‌گفدو‪‌،‬ضذو‌راىرن ‌‬

‫ضُددو‪‌،‬آخظ‌ضُزی ‌‬

‫ةيرهاژً‌ضیو ‌‬

‫گسداگسد‪‌،‬ضسا‪‌،‬پیسانُن‪‌،‬ةارگاً‪‌،‬ارجگاً ‌‬

‫هاکٌ ‌‬

‫پُعیرگی ‌‬

‫ضذو‌ىاةجا ‌‬

‫ضسپسضدی ‌‬

‫کار‪‌،‬عگسد‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫گسهً‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬جسگٌ‪‌،‬خُدً‪‌،‬ةاٍَهاد ‌‬

‫کاری‪‌،‬کارعياضاىٌ‪‌،‬کارعياس‪‌،‬کاردان‪‌،‬کارآزنُدً‪‌،‬‬

‫ةاٍَهاد ‌‬

‫زةسدضح‪‌،‬چیسٍرضح‪‌،‬چیسً‌دضح ‌‬

‫دلديگی‪‌،‬اىرهً‪‌،‬اـطسدگی ‌‬

‫‪ٔٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫رعکُىر‪‌،‬رعکَُىر‪‌،‬رعکتس‪‌،‬رعکتَس‪‌،‬رعک‌ةس‪‌،‬چغم‌‬

‫اىرهٍتار ‌‬

‫خيگ‪‌،‬ةر‌اىریظ ‌‬

‫ؽهگیو‪‌،‬ؽهشدً‪‌،‬پژنان‪‌،‬اىرهٍگیو‪‌،‬اـطسدً ‌‬

‫ضَغی‪‌،‬ضَُغی‪‌،‬دریاـدی‪‌،‬دریاةغی‪‌،‬پسناضٌ‌ای ‌‬

‫ضَُِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)sohišn‬دریاـح‪‌،‬دریاةظ‪‌،‬اىرریاـح ‌‬

‫خارپایان ‌‬

‫دریاـدگس‪‌،‬دریاةيرً‪‌،‬دریاةغگس ‌‬

‫خارپایَک‪‌،‬خارپای‪‌،‬خارپا ‌‬

‫نارِش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)mārišn‬نارِش‪‌،‬عهارعگسی‪‌،‬عهارش‪‌،‬‬

‫گلٌ‌ه‌رنٌ ‌‬

‫عهار‪‌،‬رایغگسی‪‌،‬داىظ‌عهارگان‪‌،‬ةسآهرد ‌‬

‫عکًُ‪‌،‬ةشرگی‪‌،‬ةشرگُاری ‌‬

‫خسضیرن ‌‬

‫نيگ‪‌،‬عاٍراىٌ‪‌،‬ةيگ ‌‬

‫ضيجیرً ‌‬

‫نسزةيری‪‌،‬کالت‪‌،‬دیُار‪‌،‬دژ‪‌،‬پسچیو‪‌،‬ةسج‪‌،‬ةاره ‌‬

‫ٍهارىیرن‪‌،‬عهسدن‪‌،‬راییرن‪‌،‬ةس‌عهسدن ‌‬

‫ةرضح‌آهردن ‌‬

‫عهارگس‪‌،‬عهاردار ‌‬

‫ةُریا ‌‬

‫عهارگسی‪‌،‬عهارداری ‌‬

‫ةالج ‌‬

‫دهراىریظ ‌‬

‫ٍم‌ىغیيان‪‌،‬ةاعيرگان ‌‬

‫هاال‪‌،‬درضح‪‌،‬ارزعهير ‌‬

‫ـسنير‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضسکار ‌‬

‫رعک‪‌،‬چغم‌خيگی‪‌،‬خيگ‌چغهی ‌‬

‫ـسنير‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضسکار ‌‬

‫ىیک‌دریاةيرً‪‌،‬ىازهک‪‌،‬ىازک‪‌،‬عکييرً‪‌،‬زهدکيظ‪‌،‬‬

‫ٍطح‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬ىشد‪‌،‬رهدررهیی‪‌،‬درگاً‪‌،‬پیغگاً‪‌،‬‬

‫زهدرىچ‪‌،‬زهدرىج‪‌،‬زهد‌رىج‪‌،‬دليازک‪‌،‬دل‌ىازک‪‌،‬دریاةيرً ‌‬

‫پریری‪‌،‬پریر‪‌،‬ةُدن‪‌،‬ةُد‪‌،‬آنادگی ‌‬

‫ضَيرگی‪‌،‬ضدسضایی‪‌،‬ضَُيرگی‪‌،‬اىگیشش ‌‬

‫گسد‌ٍم‌آنرن ‌‬

‫ضَُيرً ‌‬

‫ىشدةاش‪‌،‬رهةسه ‌‬

‫عََُىر‪‌،‬ةساةس‪‌،‬اىگیشً‪‌،‬اىرازً ‌‬

‫ىشدةاش‪‌،‬رهةسه ‌‬

‫ةٌ‌ـسنُدً‪‌،‬ةٌ‌ـسنایظ‪‌،‬ةٌ‌ـسنان‪‌،‬ةٌ‌دضدُر‪‌،‬‬

‫عادناىی‪‌،‬دسضيری‪‌،‬ةَسً ‌‬

‫ةساةس‌ـسنُدً‪‌،‬ةساةس‌ـسنایظ‪‌،‬ةساةس‌دضدُر ‌‬

‫کيرن‪‌،‬کاهیرن‪‌،‬کاهش ‌‬

‫خا‌جایی‌کٌ‌عُد ‌‬

‫ىم‪‌،‬ىگَراری‪‌،‬ىگاٍتاىی‪‌،‬پاسةاىی ‌‬
‫‌‬

‫ةساةس‌ـسنُدً‪‌،‬ةساةس‌ـسنایظ ‌‬

‫کيرن‪‌،‬ـسهکيرن ‌‬

‫رعکُرزی‪‌،‬رعک‪‌،‬چغم‌خيگی ‌‬

‫نؾاک‪‌،‬گُدال‪‌،‬ضُراخ‪‌،‬چالٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دریؾا‪‌،‬دریؼ‪‌،‬آرزه‌ةرل‪‌،‬اـطُس ‌‬
‫دِژنان‌( ‌‬

‫یادضپاری‪‌،‬ىگَراری‪‌،‬ىگَتاىی‪‌،‬پطيَاد‪‌،‬پاضراری‪‌،‬‬
‫پاضتاىی‪‌،‬پاس‪‌،‬اىرهددو‪‌،‬از‌ةس ‌‬

‫اَىرَنیرن ‌‬

‫رازداری‪‌،‬رازةاىی ‌‬

‫دریاـدگس‪‌،‬دریاةيرً‪‌،‬دریاةغگس‪‌،‬پسهاضيرً ‌‬

‫ةَراعح ‌‬

‫ىیکی‪‌،‬ىیکُیی‪‌،‬زیتایی‪‌،‬درضدی‪‌،‬دُةی ‌‬

‫یاد‌داعدو‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دهضدی‪‌،‬دهضداىگی ‌‬
‫ىیکُدان‪‌،‬ىیکُ‪‌،‬ىیک‌اىریغی‪‌،‬ىیک ‌‬

‫ىگَراعدو‪‌،‬ىگَراری‌کسدن‪‌،‬از‌ةس‌کسدن ‌‬

‫ٗٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫راضدی‌دُاٍی‪‌،‬آنیؼ‌پژهٍی ‌‬

‫ٍُدً‪ٍ‌،‬رً‪ٍُ‌،‬رً‪ٍَ‌،‬طدُ‪‌،‬ضشا‪‌،‬رها‪‌،‬راضح‌ه‌درضح‪‌،‬‬
‫راضح‪‌،‬درضح‪‌،‬داد ‌‬

‫راضدیرا‪‌،‬ةساضدی ‌‬
‫‌‬

‫پژهٍاىٌ ‌‬

‫راضدیو ‌‬

‫آنُزاىٌ ‌‬

‫ىگاعدٌ‪‌،‬ىگاعدو‪‌،‬کيرن‪‌،‬خساعیرن ‌‬

‫ىگارعاىٌ ‌‬

‫ىگاعح‌کييرً‪‌،‬ىگارىرً‪‌،‬ىگارگس‪‌،‬نَسضاز‪‌،‬کيرً‌گس‪‌،‬‬

‫دضدهشد ‌‬

‫خساعگس ‌‬
‫ضسگزعح‪‌،‬داضدان‪‌،‬اـطاىٌ ‌‬

‫دهُعاىٌ ‌‬

‫نیاىجی‪‌،‬گشارً‪‌،‬ـسنایظ‪‌،‬ـسنان‪‌،‬ـسداد‪‌،‬رهش‪‌،‬‬

‫کارنشد ‌‬

‫دضدُرىانٌ‪‌،‬دضدُر‪‌،‬داهر‪‌،‬دادهر‪‌،‬انس ‌‬

‫جاىُراىٌ‪‌،‬جاىُراىگی ‌‬

‫ـسزاىگان ‌‬

‫ضپاس‌دار ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـسزاىظ ‌‬
‫ـسزاىگی‌(دھ)‪‌‌،‬ـسزان‌( ‌‬

‫کاراىٌ ‌‬
‫زةُىی‪‌،‬دُاری‪‌،‬پطدی ‌‬

‫ـسناىسها‪‌،‬ـسناىرً ‌‬

‫ضشاهاری ‌‬

‫ـسناىسهایی‪‌،‬ـسناىرٍی ‌‬

‫پيَاىٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫نیاىجیگسی‪‌،‬ریظ‌ضپیری‪‌،‬داهری ‌‬

‫راضدجُی‪‌،‬جُیيرً‌راضدی ‌‬

‫کغُرنراری‪‌،‬ـسنانرهایی‪‌،‬ـسناىرٍی‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍُدًنير ‌‬
‫‌‬

‫ضاالری ‌‬

‫ضپاسدار‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌)spāsdār‬‬
‫‌‬

‫ـسناىسهایی‌اش ‌‬
‫درةاری ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬ىاره‪‌،‬گُل‪‌،‬کلک‪‌،‬ـسیب‪‌،‬دؽل‪‌،‬خسـير ‌‬

‫پزیس‪‌،‬ىیکُدان‪‌،‬ـسزاىٌ‪‌،‬داىای‌راضحدان‪‌،‬داىا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىیکی‬

‫ىیسه‪‌،‬خسـيرگس‪‌،‬پغح‌ٍم‌اىراز ‌‬

‫دسدنير‪‌،‬آگاً ‌‬

‫‪ٍُ‌‌،‬دًٍا‪‌،‬دضدهشد‪‌،‬‬
‫‌‬
‫کاراىٌ‌(ةٌ‌ناىاک‌دضدهشد)‬

‫گهیشش‪‌،‬گغُدً‪‌،‬گغُد‪‌،‬گرادح‪‌،‬چارً‌گسی‪‌،‬چارً‪‌،‬‬

‫دادیک‪‌،‬جیسً‪‌،‬پاداش ‌‬

‫ةازکسدن‪‌،‬ةاز‌گغُد‪‌،‬آنیذدو ‌‬

‫اىطدٌٍای‌‬
‫درضح‌داىطدٌٍای‌نسدنان‪‌،‬درضح‌د ‌‬
‫‌‬

‫گغُدً‌عرن‪‌،‬چارً‌جُیی‌عرن‪‌،‬پاضخ‌یاـدو‪‌،‬‬

‫نسدم ‌‬

‫پاضخ‌دادً‌عرن‪‌،‬آب‌عرن ‌‬

‫نشدهر‪‌،‬نشد‌ةگیس ‌‬

‫گغُدن‪‌،‬چارً‌جُیی‪‌،‬چارً‌جطدو‪‌،‬چارً‌‬

‫دضدهشد ‌‬

‫اىریغیرن‪‌،‬چارً‌اىریغی‪‌،‬پاضخ‌دادن‪‌،‬آب‌کسدن ‌‬

‫ٍُدًعياس‪‌،‬دادیکران ‌‬
‫‌‬

‫گهیزىرً‪‌،‬گغایيرً‪‌،‬گغایغگس‪‌،‬کارگغای‪‌،‬رها‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍُدًای‪‌،‬دادیکی ‌‬
‫‌‬

‫دُردىی‌پاک‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫کُچک‪‌،‬کَُدَس‪‌،‬ـسهنایٌ‪‌،‬دُار‪‌،‬دسد‪‌،‬پطح‪‌،‬ةیهایٌ ‌‬

‫گُارایی‪‌،‬عیسیيی‪‌،‬عیسیو ‌‬

‫کُچک‌عر ‌‬

‫گلُگاً‪‌،‬گلُ ‌‬

‫کُچک‌عرن‪‌،‬دُار‌عرن‪‌،‬پطح‌عرن ‌‬

‫زرـیو‪‌،‬زُرـیو‪‌،‬چيتسً‪‌،‬چيتس‪‌،‬اىگغدسی ‌‬

‫ـسٍُد‪‌،‬راضدیيٌ‪‌،‬راضدیيگی‪‌،‬راضدی‪‌،‬درضدی‌ه‌‬

‫ـسناىتسدار‪‌،‬ةيرً ‌‬

‫راضدی‪‌،‬درضدی‪‌،‬آنیؼ ‌‬

‫٘ٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یسىا‪‌،‬ضسدیيٌ‪‌،‬ةسىاک ‌‬

‫گسد‌ىغیيی‪‌،‬پسً‌زدن‪‌،‬پسً‌ةطدو ‌‬

‫دغکيای‪‌،‬دغک‌ىای‪‌،‬چاکيای ‌‬

‫ىای‪‌،‬دغک‌ىای‪‌،‬دسدسً ‌‬

‫نَغیاىٌ ‌‬

‫گسد‪‌،‬زرـیيی ‌‬
‫ىسنظ‪‌،‬عکیتایی‪‌،‬ةسدةاری‪‌،‬آرانی ‌‬

‫رهیرادٍا‪‌،‬پیغانرٍای ‌‬

‫کُی‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جانٌ ‌‬

‫پیغانرٍایی ‌‬
‫یادٍا‪‌،‬هیس‪‌،‬گیساییٍا‪‌،‬ضَُظ ‌‬
‫‌‬

‫ىسم‌عیسیيی‪‌،‬عیسیيی ‌‬

‫گیج‪‌،‬کم‌یاد‪‌،‬کم‌هیس‪‌،‬پسیغان‌یاد ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گيرمةا‌( ‌‬
‫‌‬

‫کيارًٍا‪‌،‬پیسانُن ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گسناةٌ‌( ‌‬

‫هاگزاری‪‌،‬ضپسدً‪‌،‬چک‪‌،‬ةسات ‌‬

‫دس‪‌،‬االغ‪‌،‬اضدس ‌‬

‫ٍای‪‌،‬ىشدیکیٍا‪‌،‬گسداگسد‪‌،‬دهر‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىژادعياضی‪‌،‬ىشدیکی‬

‫رزنی‪‌،‬دلیسی‪‌،‬دالهری‪‌،‬پَلُاىی ‌‬

‫هةس‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫پَلُاىی ‌‬

‫ىیازٍا‪‌،‬ىیازنيریٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىاداىی‪‌،‬کُدىی‪‌،‬کم‌دسدی‪‌،‬ضتک‌نؾشی‪‌،‬ةیدسدی ‌‬
‫‌‬

‫ىیازٍا‪‌،‬ىیازنيریٍا ‌‬
‫‌‬

‫خساةس‪‌،‬ةارکظ‪‌،‬ةارةس ‌‬

‫گطدسً‪‌،‬گسداگسد‪‌،‬کُی‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬دانيٌ‪‌،‬پیسانُن‪‌،‬پَيٌ‪‌،‬‬

‫گسناةٌ ‌‬

‫ةسزن‪‌،‬ةسخ‪‌،‬ةذظ ‌‬
‫ٍیسةرضدان ‌‬

‫ٍُاداری‪ٍ‌،‬هیاری‪ٍ‌،‬هرلی‪‌،‬جاىتراری‪‌،‬پغدیتاىی ‌‬

‫عکیتایی‪‌،‬دل‌ َهرَس‪‌،‬خُان‪‌،‬خاب‪‌،‬ةسدةاری ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اَىرَدطیرن‌( ‌‬

‫خاالب‪‌،‬آةگیس ‌‬

‫ضدایظ‪‌،‬ضپاس ‌‬

‫در‌نُرد‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫خساةسی‪‌،‬خساةسدن‪‌،‬ةسدن‪‌،‬ةارةسی ‌‬

‫دهر‌ه‌ةس‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫خساةسدن ‌‬

‫گسداگسد‌عَس‪‌،‬ةسهن‌عَس ‌‬

‫جاةجایی‪‌،‬خساةسی ‌‬

‫زىرً ‌‬

‫خساةسی ‌‬

‫عسم‪‌،‬آزرم‪‌،‬آذرم ‌‬

‫آـيرٍا ‌‬

‫ٍطدی‪‌،‬زیطح‪‌،‬زىرگی‪‌،‬زىرگاىی‪‌،‬جان ‌‬

‫یُرش‪‌،‬خکظ‪‌،‬خک‪‌،‬خازش‪‌،‬خاددو‪‌،‬خادح‌ه‌خاز‪‌،‬خادح‪‌،‬‬

‫نیان‌ضسا‪‌،‬ضسا‪‌،‬دیُارةطح‪‌،‬ةیسهىی ‌‬

‫آـير ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫گاٍگاً‪‌،‬گاًگاٍی‪‌،‬عایر‪‌،‬اگس ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬رزنیرن‪‌،‬خازیرن‪‌،‬خاددو‪‌،‬آـير‌‬
‫آـيریرن‌( ‌‬

‫ٍس‌کجا‪‌،‬جا‪‌،‬آىجا‌کٌ ‌‬
‫آةسه‪‌،‬ارزش ‌‬

‫پادرزم ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫نرٍُش‌( ‌‬

‫نسداىگی‪‌،‬جُاىهسدی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گیجیرً‌( ‌‬

‫ضسخ‌ـام ‌‬
‫یسىا‪‌،‬ضسدیيٌ‪‌،‬ةسىاک ‌‬

‫‪ٔٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬اج‌ه‌هاج‪‌،‬گُعُان‪‌،‬ضسگغدٌ‪‌،‬‬
‫عُلیرً‌( ‌‬

‫ضسگسدان ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬اژهییرن ‌‬
‫عُلیرن‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عُلیرً‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عیفدگی‌( ‌‬

‫عگفدی ‌‬

‫عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش ‌‬
‫عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش ‌‬
‫عگفح‌زدً ‌‬
‫ٍیش‪‌،‬ىانسد‪‌،‬چغم‌چسان ‌‬
‫کغاکظ ‌‬
‫دَعدان ‌‬
‫گطدسً ‌‬
‫دریؼ‪‌،‬آخ‪‌،‬اـطُس ‌‬
‫ختاً‌عر ‌‬
‫ختاً‌عرن ‌‬
‫اـطُس‌کٌ ‌‬
‫ىیسىگ‪‌،‬ـسیب‪‌،‬عیلٌ‪‌،‬دؽل ‌‬
‫‪‌‌،‬ىیسىگةاز‪‌،‬ىیسىگ‪‌،‬نکس‪‌،‬‬
‫‌‬
‫بھ)‬
‫کیرآهری‌(دھ)‪‌‌،‬خسـير‌( ‌‬

‫ـطُن‪‌،‬ـسیب‪‌،‬عیلٌ‪‌،‬دؽل‪‌،‬خشهیس ‌‬
‫ـسیتکار‪‌،‬ـسیتا ‌‬
‫ٍيگام‪‌،‬نیان‪‌،‬زنان ‌‬

‫زیطدار‪‌،‬دَد‪‌،‬جاىُر‪‌،‬جاىرار ‌‬
‫دد‪‌،‬جاىُر‌درىرً ‌‬
‫دَد‌هَش‪‌،‬جاىُری ‌‬
‫جاىُری ‌‬
‫‌‬

‫ٕٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٕٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىسم‌رـدار‪‌،‬ـسهخو‪‌،‬اـدادً ‌‬
‫یاد‪‌،‬هیس‪ٍُ‌،‬ش‪‌،‬دل ‌‬
‫آضُدً‌دل ‌‬
‫عیفدٌ‪‌،‬دُاٍان ‌‬
‫یادآهری‪‌،‬یادآهردن‪‌،‬یادآهر‌عرن ‌‬

‫خ‬

‫یادآهری‌کسد ‌‬
‫یادنان‌ٍا‪‌،‬یادةُدٍا ‌‬

‫‌‬

‫دلتاددٌ ‌‬

‫ىگیو‪‌،‬پایاىی‪‌،‬اىگغدسی ‌‬

‫یادآهری‪‌،‬یادآهر‪‌،‬گُعشد ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬خٌ‪‌،‬پایان ‌‬

‫یادىانٌ‪‌،‬یادنان‪‌،‬یادگار‪‌،‬یادةُد‪‌،‬یاد‌ةُد ‌‬

‫پایان‌دادن‪‌،‬ةفسجام‌رضاىرن‪‌،‬ةپایان‌ةسدن ‌‬

‫لؾشعکار‪‌،‬گياًنير‪‌،‬گياٍکار‪‌،‬ةشً‌کار ‌‬
‫‌‬

‫پی‌چطب ‌‬

‫عاً ‌‬

‫پایان‌یاـدو‪‌،‬اىجانیرن ‌‬

‫ـير ‌‬

‫کرةاىُ‪‌،‬ةاىُ ‌‬

‫ـير‌کُةی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىُکس‪‌،‬کارگشار‪‌،‬ـسناىتس‪‌،‬چاکس‪‌،‬پیغکار ‌‬
‫پیغیار‌( ‌‬

‫ـيریو‪‌،‬پسش ‌‬
‫آهیژً‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)apak‬ىاةاهر‪‌،‬ىاب‪‌،‬ضسً‪‌،‬زدهدً‪‌،‬پالیرً‪‌،‬‬

‫ةیسهن‪‌،‬ةسهن ‌‬

‫ةیسهن‌از‪‌،‬ةیسهن ‌‬

‫پاک‪‌،‬ةیآالیظ ‌‬
‫‌‬

‫ىاخاهَضح ‌‬

‫ةیآالیظ ‌‬
‫‌‬

‫ةیسهن‌از‌کغُر ‌‬

‫ضارایی‪‌،‬ضارا ‌‬

‫ـاةیسهن‌عرن‌(دھ)‪‌‌،‬ـساجطدو‪‌،‬ـاةیسهن‌عرن‪‌،‬‬

‫دادار‪‌،‬پریرارىرً‪‌،‬پریر‌آهرىرً‪‌،‬ةاعاىيرً‪‌،‬آـسیييرً‪‌،‬‬
‫آـسیيغگس‪‌،‬آـسیرگار ‌‬

‫در‌عرن‪‌،‬ةیسهن‌عرن ‌‬

‫نادرخای‪‌،‬نِسدا‪‌،‬دایشً ‌‬

‫ةَس ‌‬
‫ةیگاىٌ‪‌،‬ةسهىهسزی‪‌،‬ةسهىهسز ‌‬

‫کاکُ‪‌،‬دایی ‌‬

‫ـسىگی‪‌،‬ةیگاىٌ‪‌،‬ةیسهىی‪‌،‬ةسهىی‪‌،‬اىیساىی ‌‬

‫هىگ‪‌،‬خَی‪‌،‬خَُی‪‌،‬پُچ ‌‬
‫خَی‌ه‌خَک ‌‬

‫ىٍُيجار‪‌،‬ـساپيرار‪‌،‬عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش‪‌،‬‬

‫ىاپذدٌ‌ضسعح‪‌،‬دام‌ضس ‌‬

‫چغهگیس ‌‬

‫کیا‪‌،‬ضاالر‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫اىتارً ‌‬

‫داىگاً ‌‬

‫هیژً‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬

‫کرةاىُ‪‌،‬دهعیشً‪‌،‬ةاىُ ‌‬

‫خَیگاً ‌‬

‫داىٌ‌خاةطداىی ‌‬

‫هیژً ‌‬

‫خذم‌ناٍی ‌‬

‫هیژًای ‌‬
‫‌‬

‫ىاةکار‪‌،‬دعهيیار‪‌،‬دعهو‌یار ‌‬

‫هیژگی‪‌،‬ضُدةذغی ‌‬

‫ٕٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یار ‌‬

‫کهسه‪‌،‬عسنگیو‪‌،‬عسنطار‪‌،‬آزرنگیو ‌‬

‫کژپیهان‌(دھ)‪‌‌،‬ىانسد‪‌،‬ىاراضح‪‌،‬ىاةکار‪‌،‬دعهيیار‪‌،‬دعهو‌‬

‫درهد‪‌،‬درا‌ىگَرار‪‌،‬ةررهد ‌‬
‫درا‌ةیانسزدش ‌‬

‫ىاپریر‪‌،‬ىاپاکی‪‌،‬پلیری‪‌،‬ةرىَادی‪‌،‬ةرضسعدی ‌‬

‫درهد‪‌،‬دراىگَرار‌یا‌ةررهد‪‌،‬دراىگَرار‪‌،‬درا‌‬

‫ىاىُا ‌‬

‫ىگَرار‪‌،‬ةررهد ‌‬

‫ىاىُایی ‌‬

‫ةررهد‌گسـدو‪‌،‬ةار‌ةطدو ‌‬

‫پلیری‪‌،‬ةرىَادی‪‌،‬ةرضسعح ‌‬

‫درای‌یکدا ‌‬

‫ىُداد‪‌،‬گشارش‪‌،‬رضیرً‪‌،‬خازً‪‌،‬پیام‪‌،‬آگَی‪‌،‬آگاٍی ‌‬

‫دساش‪‌،‬آضیب ‌‬

‫ضذو‌چیو‪‌،‬اىیغٌ ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬ـسیب‪‌،‬خسـير ‌‬

‫آگاً‌ةُدن ‌‬

‫کارٍا‪‌،‬دضدیاری ‌‬

‫پیام‌دادن‪‌،‬آگاً‌کسدن ‌‬

‫ىیسهرضاىی‪‌،‬ـسناىتسداری‪‌،‬زاهر‪‌،‬دضدیاری‪‌،‬خیهار‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬زةسدضحٍا‪‌،‬آگاٍان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کارآزنُدً‬
‫‌‬
‫کارعياس‬

‫پیغگاً‪‌،‬پیغکاری‪‌،‬پسضدظ‪‌،‬ةٌ‌کار‌رـدو‪‌،‬ةيرگی ‌‬

‫ىُگشاری‪‌،‬پیام‌گشار‪‌،‬پیام‌رضان‪‌،‬ةيگاً‌پیام‌رضاىی ‌‬

‫دیسیيگی ‌‬

‫ىُدادىُیص‪‌،‬گشارعگس‪‌،‬رهزىانٌ‌ىُیص ‌‬

‫ةفسناییر ‌‬

‫هرزیرً‪‌،‬کارعياس‪‌،‬کارازنُدً‪‌،‬زةسدضح‪‌،‬آگاً ‌‬

‫ىُکس‪‌،‬کارگشار‪‌،‬زاهر‪‌،‬پیغیار‪‌،‬پیغکار‪‌،‬پاکار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آگاٍیٍا‪‌،‬آگاٍی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پیام‬
‫‌‬
‫خازً‬

‫کارگشاری‪‌،‬پیغکاری‪‌،‬پسضدیرن ‌‬

‫آگاٍی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬پاکار‌( ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬پیغکار‌( ‌‬
‫پیغیار‌( ‌‬

‫لؾشش‪‌،‬کژرهی‪‌،‬کجسهی ‌‬

‫زاهر ‌‬

‫ىاپاک‪‌،‬گجطدک‪‌،‬پلیر‪‌،‬ةرىَاد‪‌،‬ةرضسعح ‌‬

‫پسضدار ‌‬

‫کاردان‪‌،‬کارآزنُدً‪‌،‬آگاً ‌‬

‫هیسان‪‌،‬ىاآةاد ‌‬

‫هاپطیو‪‌،‬پایاىی‪‌،‬پایان‌دادن‪‌،‬پایان ‌‬

‫هیساىگس‪‌،‬هیسان‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ىاةطانان‪‌،‬رنتیرن‪‌،‬رنتظ ‌‬

‫پایان‌یاـدو‪‌،‬اىجام‌عرن ‌‬

‫گشىر‌دیرن‪‌،‬آضیب‌دیرن ‌‬

‫پایان‌دادن ‌‬

‫ـسه‌عکاىرن‪‌،‬از‌کار‌اىراددو ‌‬

‫عسنيرگی‪‌،‬عسنطاری‪‌،‬عسم‪‌،‬ضساـکيرگی‪‌،‬آزرم ‌‬

‫ىیایغگاً‪‌،‬نَساةٌ‪‌،‬دُرآةاد ‌‬

‫عسم‌آهر ‌‬

‫هیساىگس ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬عسنیرن‪‌،‬عسنيرً‌عرن‪‌،‬‬
‫چَکَطیرن‌( ‌‬

‫هیساىگسی ‌‬

‫عسم‌کسدن‪‌،‬عسم‌داعدو‪‌،‬عَسنیرن ‌‬

‫هیساىی‪‌،‬هیساىٌ‪‌،‬کيرنٌ ‌‬

‫عسم‌دارم ‌‬

‫هیژگان‪‌،‬هیساىی ‌‬

‫عسم‌دارم ‌‬

‫دٍغهير‪‌،‬دٍغگس‪‌،‬ةاژ‪‌،‬ةاج ‌‬

‫کهسه‪‌،‬آزرنگیو ‌‬

‫دساعگس‪‌،‬چُب‌خساش ‌‬

‫عسنطار ‌‬

‫یاهًٍا ‌‬
‫‌‬

‫عَسنیرن ‌‬

‫ٍشیيٌ ‌‬

‫ٖٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةُیژً‪‌،‬ةٌ‌هیژً ‌‬

‫ٍشیيٌ‌راً ‌‬

‫ةٌ‌هیژً ‌‬

‫ىتان‪‌،‬خُعٌ‌دان‪‌،‬ةاردان ‌‬

‫ىامٍا‪‌،‬هیژگاىی‪‌،‬نسدنی ‌‬
‫هیژً ‌‬
‫‌‬

‫عيگ‪‌،‬ةیيی‌پیل ‌‬

‫هیژً ‌‬

‫عُال ‌‬

‫هیژگی ‌‬

‫ةیذُدگغدو ‌‬

‫ضدیش‪‌،‬دعهيی ‌‬

‫ضُـی‪‌،‬جُلذی ‌‬

‫هیژگی ‌‬

‫ةیسهىی‪‌،‬ةیسهن‌رـدو‪‌،‬ةیسهن‌آنرن‪‌،‬ةیسهن‪‌،‬ةسهىغر‪‌،‬‬
‫ةسهىظ‪‌،‬ةسهىسهی‪‌،‬ةسهىسـح ‌‬

‫ـسهخيی‪‌،‬اـدادگی ‌‬

‫هاعرگاً ‌‬

‫ضَهیسً‌(ةسٍان‌كاطع‌(‌(دط‌ٍيرضی)‪‌‌،‬دةیسً‌(آن‌‬

‫گيجیيٌ‪‌،‬گيج ‌‬

‫دطی‌کٌ‌ةسای‌ىُعدار‌ةکار‌نیرهد)‪‌‌،‬ىُعح‪‌،‬راضدٌ‪‌،‬راضدا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫دضح‌ىُعدٌ‪‌،‬دضح‌ىُعح‪‌،‬ةير ‌‬

‫گيجُر ‌‬

‫راً‌آٍو ‌‬

‫گيجُر ‌‬

‫جراگس ‌‬

‫گيجهری ‌‬
‫‌‬
‫ضفال ‌‬

‫پگهال‪‌،‬پَگهال ‌‬

‫گشیيٌ‪‌،‬گسناةٌ‪‌،‬پاالب ‌‬

‫رهش‪‌،‬راً‌ه‌رهش‪‌،‬راً ‌‬
‫ىادرضدی‪‌،‬ىادرضح‪‌،‬ضَُ‪‌،‬چیيٌ‪‌،‬ةشً‪‌،‬ایساد‪‌،‬اعدتاً ‌‬

‫آضیبٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةشٍکار‪‌،‬ةشً‌گس ‌‬

‫زیاىکاری‪‌،‬زیان‌ةسدن‪‌،‬زیان ‌‬

‫ضذو ‌‬

‫آضیب‌دیرن‪‌،‬آزار‌دیرن ‌‬

‫دُعيُیص ‌‬

‫کيطی‪‌،‬چغم‌خيگی ‌‬

‫ناً ‌‬

‫دُعيُیطی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ناً‌گسـدگی‪‌،‬گسـدو‌ناً‪‌،‬گسـدگی‌‬
‫گسـح‌( ‌‬

‫گياًنير ‌‬
‫‌‬
‫ىاگُاری‪‌،‬نسگ‌آهر‪‌،‬گشىر‪‌،‬ضیج‪‌،‬زیان‪‌،‬خسس‪‌،‬ةیم‪‌،‬‬

‫گِيِص‪‌،‬کيص‪‌،‬زُـح‪‌،‬خيگ‌چغم ‌‬

‫آضیب ‌‬

‫ضذدسه‪‌،‬درعدسه‪‌،‬دغهگیو‪‌،‬خير‌دُ ‌‬

‫ٍساس‌اىگیش‪‌،‬گشىرةار‪‌،‬زیاىتار‪‌،‬زیان‌آهر‪‌،‬دعُار‪‌،‬‬

‫ىسم‌رـداری‪‌،‬ـسهخيی‌کسدن‪‌،‬ـسهخيی‪‌،‬اـدادگی ‌‬

‫خسضياک‪‌،‬ةیهياک‪‌،‬آضیب‌زىيرً ‌‬

‫درعدی‌(ڀ)‪‌‌،‬ضذح‌رهیی‪‌،‬درعدذُیی‪‌،‬درعح‌‬

‫نسز‌ه‌ةُم‪‌،‬کغُر‪‌،‬ضسزنیو ‌‬
‫دضديُیص‪‌،‬دضح‌ىُیص ‌‬

‫رهیی‪‌،‬دغهگیيی‪‌،‬خيردُیی‪‌،‬پسداعگسی‪‌،‬ةررـداری ‌‬
‫ـسهخيی ‌‬

‫ضذيُر‪‌،‬ضذيگُ‪‌،‬ضذيسان ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬نيظ‪‌،‬ضسعح‪‌،‬دیم‪‌،‬دُی‪‌،‬دُ ‌‬

‫هاال‪‌،‬کالن‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫ضدیشً‌جُ‪‌،‬دعهو‪‌،‬پیکارجُ ‌‬

‫کُرعاپسک ‌‬

‫دعهيگُىٌ‪‌،‬دعهياىٌ ‌‬

‫ضتکی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هیژً‪‌،‬ةارً ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىُ‌آهری‪‌،‬نيظ‪‌،‬نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬ـسدُی‪‌،‬ضسعح‪‌،‬رـدار‪‌،‬‬

‫پيَاىی‌(دھ)‪‌‌،‬ىَفدٌ‪‌،‬ىَان‪‌،‬پيَان ‌‬

‫دیم‪‌،‬دُی‪‌،‬دُ‪‌،‬خُدً‪‌،‬آهرش‪‌،‬آـسیيظ‪‌،‬آـسیرً ‌‬

‫ىَفدٌ‪‌،‬ىَان‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ىُپریر ‌‬

‫کُرعاپسک‪‌،‬عتکُر‪‌،‬عب‌پسً‪‌،‬ةِیُاز ‌‬

‫ٍيگانی ‌‬

‫‪‌‌،‬کُخٌنایگی‪‌،‬ضتکی‪‌،‬زةُىی‪‌،‬دُاری ‌‬
‫‌‬
‫ضتکضاری‌(دھ)‬
‫‌‬

‫آـسیرً ‌‬

‫دپٌ ‌‬

‫ضاددو‪‌،‬آـسیيظ‪‌،‬آـسیرن ‌‬

‫کُچک‪‌،‬کم‪‌،‬ضتک ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬آـسیيظ ‌‬

‫هىگی‪‌،‬خَیگی‪‌،‬پُچی ‌‬

‫گغادگی‪‌،‬رديٌ ‌‬

‫خَیگی‪‌،‬پُچی ‌‬

‫ختاٍی‌ىاپزیسی‪‌،‬آضیب‌ىاپزیسی ‌‬
‫ىَاىی‪‌،‬ىَاىگاً‪‌،‬خيَایی‪‌،‬پيَاىی ‌‬

‫رٍایظ‌(دھ)‪‌‌،‬رٍایی‪‌،‬رٍا‪‌،‬آزاد ‌‬

‫عتطدان‪‌،‬اىررهىی ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬کُخاٍغرً‪‌،‬ـغسدً‪‌،‬چکیرً ‌‬

‫نسدم‌گسیش‪‌،‬پسدً‌ىغیو ‌‬

‫ةریو‌ضان ‌‬

‫ىاةیُضان‪‌،‬ىاةی‪‌،‬ضسً‌گی‪‌،‬ضسگی‪‌،‬ضارا‪‌،‬ضادگی ‌‬

‫ضذو‌کُخاً ‌‬

‫پاکرلی ‌‬

‫رٍایی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬کيراب‪‌،‬عاداهً‪‌،‬عاداب‪‌،‬آةگیس‪‌،‬‬
‫عاداةٌ‌( ‌‬

‫رضدو ‌‬
‫هارهی‪‌،‬هارهىٌ‪‌،‬ىایکطان‪‌،‬ىاٍهگُن‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاره‪‌،‬‬

‫آةکَير ‌‬

‫کيراب‌پارس‪‌،‬عاداب‌پارس‪‌،‬عاداب‌ایساىی‪‌،‬‬

‫ضسپیچی‪‌،‬زعدی‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬ختٌ‪‌،‬ةشً‪‌،‬ةری ‌‬
‫کژکار‪‌،‬ختَکار‪‌،‬ةشٍکار ‌‬

‫آةکير‌پارس ‌‬
‫جاىغیو‪‌،‬پادعاً‌خازی ‌‬

‫ختَکاری ‌‬

‫دُش‌دُی ‌‬

‫آـسیييرً‪‌،‬آـسیيغگس‪‌،‬آـسیيا ‌‬
‫ىُآهراىٌ‪‌،‬آـسیيغگساىٌ ‌‬

‫یاهر‪‌،‬یار‪‌،‬دهضح ‌‬

‫ىُآهری‪‌،‬ىُآـسیيی‪‌،‬آـسیيظگسی ‌‬
‫‌‬

‫ىاهان‪‌،‬نیزدً ‌‬
‫‌‬
‫نطدی‌آهر‪‌،‬ةادً ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬کهتُد‪‌،‬کاضدی‪‌،‬درنیان ‌‬
‫نسدم‪‌،‬خُدًٍا‪‌،‬آـسیرگان ‌‬
‫‌‬

‫یک‌پيجم‪‌،‬پيجک‪‌،‬پيج‌یک ‌‬

‫رةُدگی ‌‬

‫دلديگ‪‌،‬پژنسدً‪‌،‬اـطسدگی ‌‬

‫درٍم‌آنیذدٌ‪‌،‬دل‪‌،‬چسک‪‌،‬آنیشً‪‌،‬آنیذدگی ‌‬

‫هرآ‪‌،‬کغا ‌‬

‫ةسکيرن‪‌،‬ةسکياری ‌‬

‫ضسعح ‌‬
‫ىس‌نادً‪‌،‬کهاضٌ‪‌،‬کُهاضٌ‪‌،‬ديشک‪‌،‬دَيشَک‪‌،‬ةی‌ضُ‪‌،‬انسد ‌‬

‫زداـشاری ‌‬

‫ةیکيظ‌کسدن ‌‬
‫‌‬

‫ةسکيار‌کسدن ‌‬
‫دادعاد‪‌،‬پیغیارً‪‌،‬پیغکظ ‌‬

‫ضسىیشً‪‌،‬دعيٌ‪‌،‬دُىتس ‌‬

‫ـسزىر‪‌،‬جاىغیو‪‌،‬ةازناىٌ ‌‬

‫گُدال‪‌،‬گيرک‪‌،‬کيرً‪‌،‬کيرک ‌‬
‫زٍسدير ‌‬

‫ىاضازگاری‪‌،‬پیهان‌عکيی ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىیکىَاد ‌‬
‫‌‬

‫دُاب‌گهساٍی‪‌،‬دُاب‌ـسانُعی ‌‬

‫ىیکُنيظ‪‌،‬ىیکُ‌ىَاد‪‌،‬ىیکُ‌ضسعح‪‌،‬دُب‌‬

‫زةُىی‪‌،‬پطدی ‌‬
‫ضسعح ‌‬

‫دُاضح‌درهىی ‌‬

‫ىیک‌اىریظ ‌‬

‫‪‌‌،‬یاران‪‌،‬هیژگیٍا‪‌،‬هیژگی ‌‬
‫‌‬
‫بھ)‬
‫هیژگان‌( ‌‬

‫دُش‌اىرام ‌‬

‫داىَا ‌‬

‫دُش‌پیهان ‌‬

‫دُعی‪‌،‬دُش‌ةُدن‪‌،‬چاؽ‌ةُدن‌دناغ‪‌،‬‬

‫دُةچَس ‌‬

‫خيررضح‌ةُدن ‌‬

‫ضذيُر‪‌،‬دُش‌گفدار ‌‬

‫پاکرل‪‌،‬پاک‌ىَاد ‌‬

‫دُعيُا‪‌،‬دُش‌آها ‌‬

‫زیتا‪‌،‬دُش‌چَسً‪‌،‬دُةسهی ‌‬

‫زیتارهی ‌‬

‫دُیغکار‪‌،‬دُد‌رای‪‌،‬ةسنذیرً ‌‬

‫دُعگُی ‌‬

‫دُد‌رای‪‌،‬ةسنذیرً ‌‬

‫ىیک‌رـدار ‌‬

‫دُدگسدان‪‌،‬دُد‌خُان ‌‬

‫دُش‌داد‌ه‌ضدر ‌‬

‫دُدره‌رهةاز ‌‬

‫دُش‌چغم‌اىراز ‌‬

‫دُدةطيرً ‌‬

‫دُش‌ىگس ‌‬

‫دُدگسدان ‌‬

‫دُش‌آهاز ‌‬

‫ضتشً‌دُرش ‌‬

‫دُش‌ىگار ‌‬

‫ریشً‌دُرش ‌‬

‫ـسديرً ‌‬

‫ىیک‌دُی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضاهیش‌( ‌‬

‫ىیکتذح ‌‬

‫عادنان‪‌،‬عادکام‪‌،‬عاد‪‌،‬ضسدُش‪‌،‬دلغاد‪‌،‬دُرضير‪‌،‬‬

‫عیسیو‌ضذو ‌‬
‫دسضير ‌‬

‫دُش‌ریذح ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضاهیش‌( ‌‬

‫نيُچَس‪‌،‬دُش‌چَسنان ‌‬
‫دُش‌پسدادح ‌‬

‫دُشرُضح ‌‬
‫‌‬

‫چاةلُضی ‌‬

‫دُش‌ضِگال ‌‬

‫دُعيُیص‪‌،‬دُاىا ‌‬

‫عاد ‌‬

‫دلفسیب ‌‬

‫ٍساس‪‌،‬خسضیرن‪‌،‬خسس‪‌،‬ةیم‪‌،‬ةاک ‌‬

‫دُعذُی‪‌،‬دُش‌رـدار‪‌،‬دُش‌دُی ‌‬

‫ٍساضیرن‪‌،‬خسضیرن‪‌،‬ةیم‌داعدو ‌‬

‫نَسةان‪‌،‬دُش‌رـدار ‌‬

‫ٍساضياک‪‌،‬ضَهياک‪‌،‬خسضياک‪‌،‬ةیهياک ‌‬

‫دُش‌پطير ‌‬

‫گساز ‌‬

‫دُعسه‪‌،‬دُةسهی ‌‬

‫آنذدٌ‌عرن ‌‬

‫دُش‌ضذو ‌‬

‫دهزىرً‪‌،‬درزی‪‌،‬جانٌ‌دهز ‌‬

‫دُش‌آهاز‪‌،‬دُش‌آها ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دهزىرگی ‌‬
‫گهان‪‌،‬پيرار‪‌،‬اىگارش ‌‬
‫پيراعح‌آهر‪‌،‬پيراعح‌اىگیش‪‌،‬پيرارآهر‪‌،‬پيراراىگیش ‌‬
‫پيراعح ‌‬
‫گهان‌کسدم‪‌،‬پيراعدم ‌‬
‫گهان‌کسدن‪‌،‬ضهسدیرن‪‌،‬پيراعدو‪‌،‬اىگاعدو ‌‬
‫پيراری‪‌،‬پيرارآنیش ‌‬
‫چادر‌دهز‪‌،‬خاژ‌دهز ‌‬
‫ىانسدی‪‌،‬ىاضپاضی‪‌،‬ىاراضدی‪‌،‬دعهيیاری ‌‬
‫پیهان‌عکيی ‌‬
‫دؽاکسدن ‌‬
‫ىیکُکاراىٌ‪‌،‬ىیکُکار‪‌،‬ىیکُ‪‌،‬ىیک‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬دُش‪‌،‬دُب‪‌،‬‬
‫جُاىهسد‪‌،‬پاک‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬ةذغظ ‌‬
‫ىیک‌دُاً ‌‬
‫ىیک‌دُاً ‌‬
‫ضُد‌رضاىرن‪‌،‬دضدگیسی ‌‬
‫دُش‌آنر ‌‬
‫ةذغظ‌در‌راً‌درا ‌‬
‫ىیکذُاٍاىٌ ‌‬
‫دُعانر‪‌،‬دُش‌آنر ‌‬
‫ىیکُیی‪‌،‬ىیکُکاری‪‌،‬ىیکُکاراىٌ‪‌،‬رضدگاری ‌‬
‫گسهً‪‌،‬ضپاً‪‌،‬خیسً ‌‬
‫ـساهان‪‌،‬ةطیار‪‌،‬اىتًُ ‌‬
‫چادر‪‌،‬خاژ ‌‬
‫دسگاً‪‌،‬اضپک ‌‬
‫خاژ‌ةازی ‌‬

‫ٕٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةارگشاری ‌‬
‫ىانشد‪‌،‬دردُاضدگس‪‌،‬داهدُاً‪‌،‬داه‌دُاً‪‌،‬دُاضدار ‌‬
‫داهدُاٍان ‌‬
‫پایرار‪‌،‬پا‌ةسجا‪‌،‬ةسپا‪‌،‬آةاد ‌‬
‫داىغيانٌ ‌‬

‫د‬

‫بھ)‪‌‌،‬گسدی‪‌،‬گسد‪‌،‬‬
‫ـسهىر‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)fravand‬پَسٍُن‌( ‌‬

‫دهردار‪‌،‬دؼ‪‌،‬داریٌ‪‌،‬چيتسً‪‌،‬چيتس‪‌،‬ةسٍُن‌یا ‌‬
‫داىغيانٌ ‌‬

‫ةازگسداىرن ‌‬

‫دریٌ‌زن ‌‬

‫درٍم‪‌،‬درم ‌‬

‫دریٌ ‌‬

‫نؾشیيٌ ‌‬

‫پسگار ‌‬

‫ده‌خليگس ‌‬

‫پَسٍُنِ‌ىیهسهز ‌‬

‫نیان‪‌،‬درهن‪‌،‬خُ‌یا‌درهن‪‌،‬خُ‪‌،‬اىررهىی‪‌،‬اىررهن‪‌،‬اىرر ‌‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هیغگی‪ٍ‌،‬هُارً‪ٍ‌،‬هظ‪‌،‬جاهیران‪‌،‬پایيرً‪‌،‬‬

‫درهن‌کغُر ‌‬

‫پایا ‌‬

‫اىررهىی‌(ڀ)‪‌‌،‬درهىی‪‌،‬داىگی ‌‬

‫نیدُارً ‌‬
‫‌‬

‫داد‌ه‌ـسیاد‪‌،‬داد‌ه‌ةیراد ‌‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هُارً‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫ةسادر ‌‬

‫دهپار ‌‬

‫زدایظ ‌‬

‫ٍهیغگی ‌‬

‫ـسدادًٍا ‌‬
‫‌‬

‫کاکُ ‌‬

‫زىران‪‌،‬آنُزىران‪‌،‬ادةگاً ‌‬

‫داىغيانٌ ‌‬

‫ضُداکرً ‌‬

‫داىغيانٌ ‌‬

‫آنُزعگاً ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هیغٌ‪ٍ‌،‬هیغگی‪ٍ‌،‬هُارً‪ٍ‌،‬هظ‪‌،‬‬
‫پررام‌( ‌‬

‫ٍيسکرً‪ٍ‌،‬يسضدان ‌‬

‫جاهیران‪‌،‬پایيرً‪‌،‬پایا ‌‬

‫دیُاىٌ‌داىٌ‪‌،‬خیهارضدان ‌‬

‫ٍا‪‌،‬نیدُارً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نیران‬

‫عَسآهرد ‌‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هُارً‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫کالىدس‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫ٍهیغٌ ‌‬

‫آرانتذظ ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هیغگی ‌‬
‫پایِطدٌ‌( ‌‬

‫ختُکٌ ‌‬

‫دسس ‌‬

‫ىیایغگس‪‌،‬ـسادُان‪‌،‬دُاٍيرً ‌‬

‫دسس‌کُچک ‌‬

‫ىغان‪‌،‬ضُزان‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫دسس‌ةشرگ ‌‬

‫گُاٍی‪‌،‬دةیشً ‌‬

‫چسنگس‪‌،‬خیهاجگس‪‌،‬پُضح‌پیسا ‌‬

‫پایکُةی ‌‬

‫ٕ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫راضدیرا‪‌،‬ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةساضدی‪‌،‬ةررضدی ‌‬
‫‌‬

‫عکًُ‪‌،‬ةاىگ‪‌،‬آهازً ‌‬

‫در‌ٍيگام‪‌،‬در‌رهىر ‌‬

‫کیطٌ‪‌،‬آهىر ‌‬

‫در‌پیغگاً ‌‬

‫ةازگسداىرن ‌‬

‫درةارً ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬گٌ‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان‪‌،‬پاس ‌‬

‫در‌دضح‌ضادح ‌‬

‫خیگسا‪‌،‬ارهىررهد‪‌،‬ارهىر ‌‬
‫نیاىجیگسی‪‌،‬دضح‌درازی‪‌،‬دضح‌اىرازی‪‌،‬پادرنیاىی ‌‬

‫در‌دضح‌اىجام ‌‬

‫دهدزایيرً‪‌،‬دهدزا ‌‬

‫در‌دضح‌ضادح‪‌،‬در‌دضح‌اىجام ‌‬
‫درةارً‪‌،‬در‌پیُىر‌ةا ‌‬

‫دهدگان‪‌،‬دهدزایيرگان‪‌،‬دهدزاٍا‪‌،‬دهدآهرٍا ‌‬

‫در‌ةاالی ‌‬

‫درآنر‪‌،‬در‌آنر ‌‬

‫در‌ةاال ‌‬

‫گام‌ىَادن‪‌،‬درهىغر‪‌،‬درهن‌عرن‪‌،‬پاىَادن‪‌،‬پاىَادگی ‌‬

‫چياىچٌ‪‌،‬اگس ‌‬

‫نسهاریر ‌‬

‫ٍيگانیکٌ‪‌،‬چياىچٌ‪‌،‬ةا‌آىکٌ‪‌،‬اگس‌چياىچٌ‪‌،‬اگس ‌‬
‫‌‬

‫پسهازکو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هایَطح‪‌،‬هاىگَی‪ٍ‌،‬هساً‌ةا‪ٍ‌،‬هچيیو‪ٍ‌،‬م‌ٍيگام‌ةا‪‌،‬‬

‫درةارً ‌‬

‫درٍيگام‪‌،‬اـشهن‌ةسیو ‌‬

‫ٍسچٌ‌زهدخس‪ٍ‌،‬س‌چٌ‌زهدخس‪‌،‬ةطیار‌زهد‪‌،‬ةطیار‌‬

‫درٍيگام‪‌،‬در‌راضدای‪‌،‬در‌درازىای‪‌،‬در‌درازىا‪‌،‬در‌درازا ‌‬

‫خير ‌‬

‫در‌ةساةس ‌‬

‫پیظ‌دیرً‌ٍهگان ‌‬

‫ٍهطان‌ةا‌آن‪ٍ‌،‬هطان‌آن‪‌،‬در‌ٍهان‌ضان‪‌،‬ةٌ‌‬

‫در‌ایو‌ةارً ‌‬

‫ٍهان‌ضان ‌‬

‫در‌ایو‌ةارً ‌‬

‫هگسىٌ ‌‬

‫در‌ایو‌راضدا‪‌،‬در‌ایو‌ةارً ‌‬

‫هگسىٌ ‌‬

‫در‌پایان ‌‬

‫هگسىٌ ‌‬

‫در‌آن‌ةارً ‌‬

‫در‌ةساةس‪‌،‬در‌ازای ‌‬

‫درةارً‪‌،‬در‌ایو‌ةارً ‌‬

‫پیغدسٍا ‌‬
‫‌‬

‫دهم‌ایو‌کٌ‪‌،‬از‌ضُیی ‌‬

‫ضسخاضس‪‌،‬رهیَهسـدٌ ‌‬

‫در‌کيار ‌‬

‫رهیَهسـدٌ ‌‬

‫ره‌ةٌ ‌‬

‫در‌خيگيا ‌‬

‫درگیس‌اىجام‌کاری‌ةُدن ‌‬

‫اژکو ‌‬

‫ره‌ةٌ‌پیغسـح ‌‬

‫ٍهيغیو‪ٍ‌،‬هساً‪‌،‬ةٌ‌ٍهساً ‌‬

‫ٍم‌ایيک‪ٍ‌،‬م‌اکيُن ‌‬

‫ـسارهی‪‌،‬در‌ةساةس‌آن‪‌،‬در‌ةساةس ‌‬

‫ره‌ةٌ‌پیغسـح ‌‬

‫در‌ضيجظ‌ةا ‌‬

‫در‌ٍيگانی‌کٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ‪‌،‬ایيک‌آىکٌ ‌‬

‫درةارً ‌‬

‫زناىیکٌ‪‌،‬در‌ٍهان‌ٍيگام‪‌،‬ایيک‌آىکٌ ‌‬

‫ةياةس‌ایو‪‌،‬ةسآیير‌ایيکٌ‪‌،‬ةسآیير‌ایو‌کٌ‪‌،‬از‌ایو‌رهی ‌‬

‫دردُر‌چیسی‌ىتُدن ‌‬

‫‪ٕٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـساگسـدو‪‌،‬داىظ‌آنُددو‪‌،‬آنُددو ‌‬

‫ـسدیر‪‌،‬درىگس‪‌،‬درىگ ‌‬

‫آنُزش‌دادن‪‌،‬آنُددو ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬درىگس‌آهردن ‌‬

‫دسانظ ‌‬

‫درىگس‌آهردن‪‌،‬ةٌ‌دیرً‌داعدو ‌‬

‫در‌زنان‪‌،‬در‌دم ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬درىگس‌آهردن‪‌،‬در‌ىگسیطدو‪‌،‬در‌‬
‫ىگس‌داعدو‪‌،‬ةٌ‌یاد‌داعدو‪‌،‬ةٌ‌دیرً‌داعدو‪‌،‬ةریرً‌گسـدو ‌‬

‫گسدهىٌ ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬در‌پایان ‌‬

‫گسدهىٌ‌دار ‌‬

‫ةٌ‌ٍس‌رهی ‌‬

‫درخالش ‌‬

‫در‌ٍس‌گُىٌ ‌‬

‫چياىچٌ‪‌،‬اگس ‌‬

‫ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةساضدی‪‌،‬ةررضدی ‌‬

‫چياىچٌ ‌‬

‫ةسای‌عها ‌‬

‫ةَهان‌ضان ‌‬

‫درکهدسیو‪‌،‬ةا‌عداب ‌‬

‫در‌پغح‪‌،‬در‌پص ‌‬

‫از‌پایٌ‪‌،‬از‌ةيیاد‪‌،‬از‌ةو ‌‬

‫یادگیسی‪‌،‬گیسایی‪‌،‬دریاـح ‌‬

‫اىرهٍتار‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫دریاـدو‪‌،‬در‌یاـدو‪‌،‬پی‌ةسدن ‌‬

‫ٍُش‪‌،‬دسد‪‌،‬ةیيظ‪‌،‬آگاٍی ‌‬

‫درٍم‪‌،‬درم ‌‬

‫ةریيگُىٌ ‌‬

‫دضدذُش ‌‬

‫در‌ایو‌پیسانُن ‌‬

‫درةارً ‌‬

‫پیهان ‌‬

‫پسىرً ‌‬

‫عَسآهرد ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬ةسآیير‌ایيکٌ ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬گيجاىرن‪‌،‬جای‌دادن ‌‬

‫در‌یاد‌داعدو ‌‬

‫یيٌٍا‪‌،‬پایگان ‌‬
‫ز ‌‬

‫ةغهار‌آهردن ‌‬

‫نیشان‪‌،‬زیيٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پایٌ ‌‬

‫اضپُخا ‌‬

‫دنا ‌‬

‫دریای‌ضسخ ‌‬

‫پایٌ‌هر‪‌،‬پایٌ‌دار ‌‬

‫دریای‌نکسان ‌‬

‫درضُی‌هارهىٌ ‌‬

‫دژ‪‌،‬چيرً ‌‬

‫ٍهیو‌دم‪ٍ‌،‬م‌اکيُن ‌‬

‫دژپُل‪‌،‬دزپُل ‌‬

‫ةٌ‌راضدی ‌‬

‫چيرً‌گزاری ‌‬

‫درةارً‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫چيرً‌ضيجی ‌‬

‫ـسنسهاریر ‌‬

‫ضساىجام‪‌،‬در‌پایان ‌‬

‫درةارً ‌‬

‫ىاگَان‪‌،‬ىاگاً ‌‬

‫آنُزً‪‌،‬آنُزش ‌‬

‫ةا‌ٍغیاری ‌‬

‫آنُزً‌ىذطح ‌‬

‫گالهیش‌عرن‪‌،‬دضح‌ةٌ‌گسیتان‌عرن ‌‬

‫عاگسد ‌‬

‫دضح‌در‌گسدن‌اىراددو ‌‬

‫ٖٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دـدس‌رضیرگی ‌‬

‫ىُرس‪‌،‬ىُةس ‌‬

‫دـدس‌یادنانٍا‪‌،‬دـدس‌یادةُد ‌‬
‫‌‬

‫دضدگسد ‌‬

‫دگسریذح ‌‬

‫دضديُعح ‌‬

‫هازدن‪‌،‬راىظ‪‌،‬راىرن‪‌،‬دهر‌کسدن‪‌،‬پص‌زدن‪‌،‬پراىر‪‌،‬‬

‫خُالح ‌‬

‫پایراری ‌‬

‫گسهٍی ‌‬

‫زنان‌گزراىی ‌‬

‫ـسنان ‌‬

‫یکَُ‪‌،‬یکتارً‪‌،‬ىاگَان‪‌،‬ىاگاً ‌‬

‫دضدُر‌ىغطح ‌‬

‫ةار ‌‬

‫دضدُر‌کغدو ‌‬

‫گُراىرن‪‌،‬در‌داک‌کسدن‪‌،‬داکطپاری ‌‬

‫عیًُ‌ىانٌ‪‌،‬دضدُرکار‪‌،‬دضدُر ‌‬

‫گُراىرن‪‌،‬داکطپاری‪‌،‬ةٌ‌داک‌ضپسدن ‌‬

‫پیغیارً‪‌،‬پیغارً ‌‬

‫داکطپاری ‌‬

‫نیش‌کار ‌‬

‫رىج‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫خسـير‌ىَاىی ‌‬

‫نُعکاـی‪‌،‬نُ‌عکاـی‪‌،‬نُ‌عکاـدو‪‌،‬ژرؼ‌ةیيی‪‌،‬ژرؼ‪‌،‬‬

‫ىیایظ‪‌،‬ضدایظ ‌‬

‫ریشةیيی‪‌،‬ریش‌ةیيی‪‌،‬خیشىگسی‪‌،‬خیشةیيی‪‌،‬خیش‌ةیيی‪‌،‬ةاریک‌ةیيی ‌‬

‫ةاژ‌داعدو ‌‬

‫پاد‌ىگسش ‌‬

‫ىیاییرن‪‌،‬ىیایظ‌کسدن ‌‬

‫ٍُش‌گهاردن ‌‬

‫ىیایظ‌نیکيم ‌‬
‫‌‬

‫ةاریک‌(ڀ)‪‌‌،‬نُعکاـاىٌ‪‌،‬نُعکاؼ‪‌،‬نُ‌عکاؼ‪‌،‬نُ‌ةٌ‌‬

‫کغهکظ‪‌،‬ضدیش‪‌،‬زد‌ه‌دُرد‪‌،‬درگیسی‪‌،‬جيگ ‌‬
‫کدک‌کاری‌کسدن ‌‬

‫نُ‪‌،‬ژرؼ‌ىگس‪‌،‬ژرؼ‌ةیو‪‌،‬ریشةیياىٌ‪‌،‬ریشةیو‪‌،‬درضح‌خیشىگس‪‌،‬‬

‫ـسادُىی‪‌،‬ـسادُاىی‪‌،‬ـسادُاىرن‪‌،‬ـسادُان ‌‬

‫درضح‪‌،‬خیشىگس‪‌،‬خیشةیياىٌ‪‌،‬خیش‌ةیو‪‌،‬ةاریک‌ةیياىٌ‪‌،‬ةاریک‌ةیو ‌‬

‫ـسادُاىر ‌‬

‫ٍُعراراىٌ‪‌،‬نُعکاـاىٌ‪‌،‬درضح‪‌،‬ةٌ‌درضدی‪‌،‬ةا‌ژرؼ‌‬

‫ـسادُاىرن ‌‬

‫ىگسی‪‌،‬ةا‌ریش‌ةیيی ‌‬

‫ىانٌ‌ـسادُان‪‌،‬ـسادُان‌ىانٌ ‌‬

‫ةاریک‌اىریظ‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ـسادُاىی‪‌،‬ـسادُاىٌ‪‌،‬ـسادُان‌ىانٌ ‌‬

‫عهار‪‌،‬دم‪‌،‬دَم ‌‬

‫کغهکظ ‌‬

‫دم‌عهار‪‌،‬دَم‌عهار ‌‬

‫داهیرن‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌‬

‫کسپٌ‪‌،‬ـسهعگاً‪‌،‬دهکان ‌‬

‫هاژً‌داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دهکاىرار ‌‬

‫ىگساىی‪‌،‬دلُاپص‪‌،‬پسیغاىی ‌‬

‫پشعک ‌‬

‫دـدسٍا ‌‬

‫اـساٍی‪‌،‬اـسا ‌‬

‫پغدیتاىی‪‌،‬پغدیتان‪‌،‬پراـير‪‌،‬پایراری‪‌،‬پَراـير‪‌،‬‬

‫ره‌دُاىی‪‌،‬ةٌِ‌دُاىی ‌‬

‫ایطدادگی ‌‬

‫کسپٌ ‌‬

‫پراـيریرن ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬آرایٌ‪‌،‬آراضدو‪‌،‬آذیو ‌‬
‫آرایٌ‌( ‌‬

‫دـدسداىٌ ‌‬

‫ٖٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گیدایی ‌‬

‫گس‪‌،‬آذیوکار ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬آراگس‪‌،‬آذیو‬
‫فھ)‬
‫آرایٌگس‌( ‌‬
‫‌‬

‫گیدایی‪‌،‬جَاىی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آرایغی‌( ‌‬

‫ایوجَاىی‌(دھ)‪‌‌،‬گیدیاىٌ‪‌،‬گیدایی‪‌،‬گیدُُی ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬چیرنان ‌‬
‫فھ)‪‌‌،‬آرایظ‌( ‌‬
‫آرایٌ‌گسی‌( ‌‬

‫جَاىی‌ه‌ایوجَاىی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫آن‬

‫داىٌ‌آرایی ‌‬

‫ٍُعهيری‪‌،‬زیسکی ‌‬

‫کیطٌ‌کظ ‌‬

‫ٍُعهيری‪‌،‬زیسکی ‌‬

‫نیاىٌ‪‌،‬نیاىجی‪‌،‬داد‌ه‌ضدرگس ‌‬

‫دٍلاىَا ‌‬

‫ـسىُدی‪‌،‬راٍيهُدی‪‌،‬راٍيهایی ‌‬

‫رهزگار ‌‬

‫نیاىٌ‌گسی‪‌،‬نیاىجیگسی ‌‬

‫کغاهرز‪‌،‬دٍگان ‌‬

‫‪‌،‬چساییٍا‪‌،‬آهىرٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىذغٌٍا‪‌،‬ـسىُدٍا‪‌،‬عَُىرٍا‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىغاىٌ‬

‫دهنیو ‌‬

‫اىگیشًٍا ‌‬
‫‌‬

‫پیغکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬

‫لُدً‪‌،‬ـطُضگس‪‌،‬عُخ‪‌،‬دلؾک ‌‬

‫داره ‌‬

‫دًٍُ‪‌،‬آهىر‌آةکغی ‌‬

‫چَارپایان‪‌،‬چارپایان ‌‬

‫گسدهىٌ‪‌،‬گاری ‌‬

‫ضیاٍی‌دان‪‌،‬دهدً‌دان‪‌،‬دهداب‌دان ‌‬

‫ىغاىٌ‪‌،‬ىذغٌ‪‌،‬ـسىُد‪‌،‬ـسىایظ‪‌،‬عُىر‪‌،‬عَُُىر‪‌،‬عََُىر‪‌،‬‬

‫دارهکرً‪‌،‬داره‌داىٌ ‌‬

‫رٍيهُن‪‌،‬رٍتس‪‌،‬راٍيها‪‌،‬چسایی‪‌،‬ةسٍان‪‌،‬آهىر‪‌،‬اىگیشً ‌‬

‫ناىرگاری‪‌،‬دیسىرگی‪‌،‬جاهیران‪‌،‬پایيرً‪‌،‬پاةسجا ‌‬

‫ـسىایظ ‌‬

‫دهگسهی ‌‬

‫ضپیرً‌دم‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةانراد ‌‬

‫دهدهرا ‌‬

‫نؾشیيٌ‪‌،‬نؾش‌ضس ‌‬

‫دهال‪‌،‬دهةذظ‪‌،‬ده‌ةساةس ‌‬

‫دنک‪‌،‬دنؼ ‌‬

‫دگسزةاىی ‌‬

‫نسدنطاالر ‌‬

‫کح‌ه‌دانو‪‌،‬دهپارً‪‌،‬ده‌خکٌ ‌‬

‫کُرک‪‌،‬آناضٌ‪‌،‬آةطٌ ‌‬

‫دهالیٌ‪‌،‬دهدیُارً‪‌،‬دهپُضدٌ ‌‬

‫نسدنطاالر ‌‬

‫ده‌عظ ‌‬

‫نسدنی‪‌،‬نسدم‌ضاالری‪‌،‬نسدم‌ضاالراىٌ‪‌،‬‬

‫گسد‪‌،‬دهرک ‌‬

‫نسدضاالراىٌ ‌‬

‫دهر‌ختاً ‌‬

‫نسدنطاالری‪‌،‬نسدم‌ضاالری ‌‬

‫دیش‌ةسداعدو ‌‬

‫پریرآنرن ‌‬

‫گسدیرن‪‌،‬رهزگار‪‌،‬چسدیرن ‌‬

‫ـسهنایگی‪‌،‬پطدی‪‌،‬ةیگٍُسی ‌‬
‫‌‬

‫زناىٌ‪‌،‬چسدٌ ‌‬

‫دىران‌کسهچٌ ‌‬

‫گسداگسد ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫داریيٌ‌( ‌‬

‫پسٍیشیرن ‌‬
‫گُاٍی‪‌،‬دةیشً ‌‬

‫گیدی‪‌،‬گسدهن‪‌،‬کیَان‪‌،‬ضپَس‪‌،‬زنیو‪‌،‬جَان‪‌،‬ایيجَان‪‌،‬‬
‫ایو‌جَان ‌‬
‫ٕٖٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دىار ‌‬

‫آةپاش ‌‬

‫عکاـيرً ‌‬

‫ٍهشاد‪ٍ‌،‬هایير‪‌،‬خُانان ‌‬
‫کغُرٍا‪‌،‬ـسنرارٍا ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫فھ)‪‌‌،‬پُیا‌( ‌‬
‫پُیاییعياضی‌( ‌‬
‫‌‬

‫کاةیيٌ ‌‬

‫دُنةَا ‌‬
‫‌‬

‫کارخار ‌‬

‫دیُ‌ضسعح ‌‬

‫کارخاران ‌‬

‫دیُارِ‌ٍيتاز ‌‬

‫خُاىگس ‌‬

‫دیُان‌کیفس ‌‬

‫ـسناىسهایی ‌‬

‫دیُان‌دادرضی‌کغُر ‌‬

‫دُش‌ضس‌ه‌ره ‌‬

‫ٍهارضدان ‌‬

‫دهم‌ایيکٌ ‌‬

‫ٍلک‪‌،‬لچ‪‌،‬رهان‌پاک‪‌،‬دل ‌‬

‫دهم‌ایيکٌ ‌‬

‫پژاهىر ‌‬

‫ىاکص‪‌،‬ـسهنایٌ‪‌،‬پطح ‌‬

‫دیسش ‌‬

‫ـسهنایٌ‪‌،‬پطح ‌‬

‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضانان‪‌،‬داىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضسای‬
‫‌‬
‫کاعاىٌ‬
‫ىهُدن‪‌،‬ىهُدار ‌‬
‫خساکاـح ‌‬
‫درا‌پسضدی ‌‬
‫ٍا‪‌،‬اىتار‌دادًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پایگاً‌دادً‬
‫ىیایغگاً‪‌،‬آخغگاً ‌‬
‫آخغگاً ‌‬
‫دعشایی ‌‬
‫گسدً‪‌،‬گسد‪‌،‬گِسدک ‌‬
‫گسدً‌لسزان ‌‬
‫کالترعکاـی ‌‬
‫ضانان‪‌،‬آراضدگی ‌‬
‫دُدکانٌ‪‌،‬دُدضس ‌‬
‫دُدکاناىٌ‪‌،‬دُدضساىٌ ‌‬
‫گُىُیطی ‌‬
‫خسجهان‌(خسجهان‌خازی‌عرً‌خسگهان‌اضح‌کٌ‌از‌‬
‫پارضی‌ةٌ‌خازی‌رـدٌ)‪‌‌،‬ةسگسداىيرً ‌‬
‫ةظ ‌‬
‫کیظ‪‌،‬دیو‪‌،‬ةرٍی‪‌،‬آییو ‌‬

‫ٖٖٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نسدٍا ‌‬
‫زیسک‪‌،‬خیش‌ٍُش‪‌،‬ةاٍُش ‌‬
‫ضسعکطدگی‪‌،‬دُاری‪‌،‬پطدی‪‌،‬ةرةذدی ‌‬
‫زةُن‪‌،‬دُار ‌‬
‫زةُن ‌‬

‫ذ‬

‫خاهان‪‌،‬پیهام ‌‬

‫‌‬

‫یادً‪‌،‬یاد‪‌،‬هیس‪ٍُ‌،‬ش‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫ىکٍُظ‪‌،‬ىاضشا‪‌،‬دعيام‪‌،‬ةرگُیی ‌‬

‫گٍُسً‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)gōharak‬ىَاد‪‌،‬گٍُسً‪‌،‬ضسعح‪‌،‬درهن‪‌،‬‬

‫هیسی ‌‬
‫ىگسش‪‌،‬دیرگاً‪‌،‬جَان‌ةیيی ‌‬

‫دیم‪‌،‬جم ‌‬

‫ضیيٌ‌پَلُ ‌‬

‫اىگارگسا ‌‬

‫ىَادی‪‌،‬گٍُسی‪‌،‬ضسعدی ‌‬

‫اىگارگسایی ‌‬

‫ىفطی‪‌،‬گٍُسی‪‌،‬درهىی‪‌،‬درادادی ‌‬

‫ـسزىران‪‌،‬زادٍا ‌‬

‫ىیایغگس‪‌،‬ضدایغگس ‌‬

‫ىامدار ‌‬
‫‌‬

‫چغظ‪‌،‬چغایی ‌‬

‫گرازش‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)vitāzišn‬هیدازش ‌‬

‫چغایی‌(دھ)‪‌‌،‬چغظ ‌‬

‫آٍو‌گرازی ‌‬

‫گلُةسی‪‌،‬کغدو‪‌،‬ضسةسیرن ‌‬

‫گراددو‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)vitāxtan‬آب‌عرن ‌‬

‫کسپان‪‌،‬ضس‌ةسیرً ‌‬

‫گراددو‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)vitāxtan‬‬

‫نشً‪‌،‬گُارایی‪‌،‬دُعی‪‌،‬ةسدُرداری ‌‬

‫دهزیطح ‌‬

‫اىتاعدٌٍای ‌‬
‫‌‬

‫کجرار‪‌،‬ـسهٍغدٌ ‌‬

‫پغدُاىٌ‪‌،‬پص‌اىراز‪‌،‬اىرهددٌ‪‌،‬اىرهددو‪‌،‬اىتار‌کسدن‪‌،‬‬

‫ةادسد‌(دھ)‪‌‌،‬دسدنير ‌‬

‫اىتار ‌‬
‫اىتاردن ‌‬

‫ةالل ‌‬

‫ٍيس‪‌،‬عُر‪‌،‬دریاـح‪‌،‬دُاٍظ‪‌،‬پطير‪‌،‬پسعُر‪‌،‬آرزه ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پص‌دضح‌ىَادن‌( ‌‬

‫ـسدُعی‪‌،‬ضسدُعی ‌‬
‫عادی‌کسدن ‌‬
‫عایطدٌ‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫ریشً‪‌،‬دسدً ‌‬

‫گسانةَا‪‌،‬ةاارزش ‌‬
‫‌‬

‫ریشً‌ةیو‪‌،‬ریشةیو‪‌،‬ریش‌ةیو ‌‬

‫زیس‪‌،‬پاییو‪‌،‬پاىُعح ‌‬

‫ٍُعیاری‪‌،‬عُر‪‌،‬زیسکی‪‌،‬خیشٍُعی‪‌،‬ةاٍُعی ‌‬

‫درزیس‪‌،‬در‌پاییو‪‌،‬پص‌از‌ایو ‌‬

‫یادکسد‪‌،‬یادآهری‪‌،‬یاد‌کسدن‪‌،‬یاد‌آهری‪‌،‬یاد‪‌،‬ىیایظ‪‌،‬‬

‫ضُدةس ‌‬

‫ىسیيگی‪‌،‬ىام‌ةسدن‪‌،‬ضدایظ ‌‬
‫یادکسدن‪‌،‬گفدو‪‌،‬ةازگُ‌کسدن‪‌،‬آهردن ‌‬

‫‌‬

‫‪ٖٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫‪ٖٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬پسخُعياضی‪‌،‬پسخُ‌عياضی ‌‬
‫پسخُپشعکی‌( ‌‬
‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُعياس‌( ‌‬

‫نَدس‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضس‪‌،‬ضار‪‌،‬خارک ‌‬
‫راضح‌ةاهر ‌‬

‫ر‬

‫راضح‌ةاال ‌‬
‫پایرار‪‌،‬پای‌ةسجا‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دلذُش‪‌،‬دُعيُد‪‌،‬دغيُد‪‌،‬ةَکام ‌‬
‫دسضير‌( ‌‬

‫هاةطدٌ‪‌،‬نیاىجی ‌‬

‫چساغ‌دضدی ‌‬

‫هاةطدگی‪ٍ‌،‬هتطدگی‪‌،‬پیُىر‪‌،‬ةطدگی ‌‬

‫گسایيرً‪‌،‬گسایظ‪‌،‬دُاٍان ‌‬

‫گشارش ‌‬

‫نَسةاىی ‌‬

‫در‌پیُىر ‌‬

‫ضُارکار‪‌،‬ضُار‪‌،‬راىيرً ‌‬

‫درةارً‪‌،‬پیسانُن ‌‬

‫ةیجيب‌ه‌جُش‪‌،‬ایطدادً ‌‬
‫‌‬

‫ضادً‪‌،‬آضُدً‪‌،‬آضایظ‪‌،‬آضان‪‌،‬آرام ‌‬

‫ةَسً‌هری‪‌،‬ةازدً ‌‬

‫ىسنیيٌ ‌‬

‫گسً‌گغایی‪‌،‬گسً‌زدایی‪‌،‬راٍکار‪‌،‬راً‌چارً‪‌،‬راً‌ةیسهن‌‬

‫خو‌آضا‪‌،‬آضُدً‌جُ ‌‬

‫رـح‪‌،‬چارً ‌‬

‫ضادگی‪‌،‬آضایظ‪‌،‬آضاىی ‌‬

‫ضُارً‌ره ‌‬

‫رضتاب‪‌،‬ردیاب ‌‬

‫عاٍساً ‌‬

‫خاةغگس ‌‬

‫راً‌رهضدایی ‌‬

‫ریغگی‌(ةسای‌رادیکال‌در‌داىظ‌رایغگسی)‪‌‌،‬‬

‫راً‌پيَاىی ‌‬

‫ریغٌای ‌‬
‫‌‬

‫ٍیسةر‪‌،‬دیسىغیو ‌‬

‫آهاپَسا ‌‬

‫گُیيرً‪‌،‬گشارً‌گس‪‌،‬داضدان‌ضسا‪‌،‬ةازگُیيرً ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُزا‌( ‌‬

‫رای ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُزایی‌( ‌‬

‫چغهریر ‌‬
‫ضاـیرن ‌‬

‫(ضرا‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌‬
‫‌‬
‫ضرا‌ه‌ضیها‌‬

‫درـظ‪‌،‬پسچم ‌‬

‫ةٌ‌ىادرضدی‌ةا‌ص‌ىُعدٌ‌نیعُد)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫راضح‌خليگس‪‌،‬خليگس‌راضح ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُدرناىی‌( ‌‬

‫رهىرً‌(دھ)‪‌‌،‬گطدسدً‪‌،‬رهان‪‌،‬رهانير‪‌،‬رهاگ‪‌،‬رها‪‌،‬رَهایی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُةیيی‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةُی‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسخُىگاری‌( ‌‬

‫نَِدس‪‌،‬خارَک ‌‬

‫پسخُ‌عياضی ‌‬

‫دیرگاً ‌‬

‫‪ٖٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نَدسی‪‌،‬نَان‪‌،‬ـشهىی‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫رای‌پزیسش ‌‬

‫ةازگغح ‌‬

‫ةٌ‌چغم‌دیرن ‌‬

‫نسد ‌‬

‫رایشن ‌‬

‫ةازگغح ‌‬

‫رای‌ىاةاهری ‌‬

‫نسدن‪‌،‬درگزعدو ‌‬

‫رای‌داهری ‌‬

‫نسگ‪‌،‬نسدن‪‌،‬کُچ ‌‬

‫رای‌دادگاً ‌‬

‫جان‌ـسهةطدو ‌‬

‫دادار‪‌،‬دراهىر‪‌،‬درا‪‌،‬پسهردگار ‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬زٍران‪‌،‬دلطُزی‪‌،‬ةذغایظ ‌‬

‫دراهىر‌ده‌جَان ‌‬

‫ةذغُدن‪‌،‬ةذغاییرن ‌‬

‫دادار‪‌،‬دراهىر ‌‬

‫گزعح‪‌،‬ةذغظ‪‌،‬ةذغایظ‪‌،‬آنسزش ‌‬

‫ضُد‌پُل‪‌،‬ضُد‪‌،‬ةَسً‪‌،‬اـشهىٌ ‌‬

‫ةذغُدن‪‌،‬آنسزیرن ‌‬

‫رهاهً ‌‬

‫نَسةان‪‌،‬ةذغيرً ‌‬

‫ةَسً‌گیس‪‌،‬ةَسً‌دُار‪‌،‬اـشهىٌ‌گیس‪‌،‬اـشهىٌ‌دُار ‌‬

‫پسهاىٌ‪‌،‬ةارداد‪‌،‬آزادکسدن ‌‬

‫کارهاىطسا‪‌،‬زردپی‪‌،‬داىگاً ‌‬

‫رٍیاـح ‌‬

‫چَارخایی‪‌،‬چَار‌پارً ‌‬

‫ىسنی‪‌،‬کسدی‪‌،‬ضطدی ‌‬

‫درایی‪‌،‬ایشدی ‌‬

‫ىپزیسـدو‪‌،‬ةاز‌گسداىرن ‌‬

‫ضُد‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةازدً ‌‬
‫ةَسً‌آضایی ‌‬

‫گزعدو‪‌،‬گزر‌کسدن ‌‬

‫ةَسً‌آنیشً ‌‬

‫هازدن‪‌،‬ىپزیسـدو ‌‬
‫دادهضدر‪‌،‬ةرً‌ه‌ةطدان ‌‬

‫هاةطدگی‪‌،‬دىتالٌ‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬پیُضدگی‪‌،‬ةطدگی ‌‬

‫ةاال‌پُش ‌‬

‫دىتال‌کسدن‪‌،‬پیُىر‌داعدو‪‌،‬پیُضدو ‌‬

‫ةاال‌پُش ‌‬

‫پیُىرا ‌‬

‫ردً‪‌،‬رج‪‌،‬پغح‌ضسٍم ‌‬

‫پیُىری‪‌،‬پیُضدگی ‌‬

‫ىاکطی‪‌،‬ـسهنایگی‪‌،‬ةرگٍُسی ‌‬

‫یک‌چَارم‪‌،‬چَارم‪‌،‬چَارک‪‌،‬چاریِک‪‌،‬چارک‪‌،‬چارَک ‌‬

‫ىاکص‪‌،‬ـسه‌نایٌ‪‌،‬ةرگٍُس ‌‬

‫گشارً‪‌،‬گشارش ‌‬

‫گل‌ضسخ ‌‬

‫رضدٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬دٍياد‪‌،‬خساز‪‌،‬پایٌ‪‌،‬پایک ‌‬

‫گساىهایگی‪‌،‬گساىتاری‪‌،‬ـسزاىگی ‌‬

‫ةطدو ‌‬

‫اىرهددٌ ‌‬

‫ضس‌هضانان‌دادن‪‌،‬رضیرگی‪‌،‬ةازةیيی ‌‬

‫رهزی‪‌،‬دُردىی‪‌،‬دُراکی ‌‬

‫گسیٌ‌کسدن ‌‬
‫گسیٌ‌کسدن ‌‬

‫فھ)‪ٍ‌‌،‬يجار‪‌،‬ضازگان‪‌،‬رهش‪‌،‬ةسىانٌ ‌‬
‫پسٍیشاىٌ‌( ‌‬

‫آرنان‪‌،‬آرزه‪‌،‬انیرهاری‪‌،‬انیر ‌‬

‫دضدُر‌دُراک‪‌،‬پسٍیشاىٌ ‌‬

‫آرنان‪‌،‬آرزه‪‌،‬انیرهاری‪‌،‬انیر ‌‬

‫ناخیکانٍا ‌‬
‫‌‬

‫نسدان‪‌،‬رٍتسان‪‌،‬ةشرگان ‌‬

‫ٖٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گلطدان‪‌،‬ةَغح‪‌،‬ةاغ ‌‬

‫ـسضدادگی‪‌،‬پیامةسی ‌‬
‫‌‬

‫پیالٌ ‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬ىانک‪‌،‬ناخیکان ‌‬

‫ىهياکی‪‌،‬ىها‪‌،‬ىم‪‌،‬دیص ‌‬

‫پَلُان‌پيتٌ ‌‬

‫ىم‌دارد ‌‬

‫ىَاد‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬يجار‪‌،‬رهش‪‌،‬آییو‪‌،‬آضا ‌‬

‫چسزَىَذح ‌‬

‫ىُیطظ‪‌،‬عیًُ‌ىگارش‪‌،‬دةیسً‌ىُیطی‪‌،‬دةیسً‪‌،‬‬

‫ىگَراعدوِ‪‌،‬ىگَراری‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬پیظ‌رهگیسی‪‌،‬‬

‫دُش‌ىُیص‪‌،‬دُش‪‌،‬آییو‌ىگارش ‌‬

‫پایظ‪‌،‬پاس‪‌،‬ةازةیيی ‌‬

‫پيگاعدو ‌‬

‫پاییرن‪‌،‬پاس‌داعدو ‌‬

‫پایٌای‪‌،‬ةيیادی‪‌،‬آییيی ‌‬
‫‌‬

‫ٍساس‪‌،‬دلَسً‪‌،‬خسس‪‌،‬ةیم‪‌،‬ةاک ‌‬

‫ٍيجاریو‪‌،‬ىادُدناىی‪‌،‬ضازناىی‪‌،‬داخی‪‌،‬پیهاىی‪‌،‬آییيی‪‌،‬‬

‫خسس‌ه‌ٍساس ‌‬

‫ای‪‌،‬آییونير‪‌،‬آضایی ‌‬
‫‌‬
‫آییو ‌‬
‫ىانٌ‬
‫‌‬

‫خيرر‪‌،‬خُيرر‪‌،‬آذردظ ‌‬

‫ریطهان‪‌،‬ریجٌ‪‌،‬پال‪‌،‬ةير ‌‬

‫خيرر‌ه‌آذردظ‪‌،‬خيرر‪‌،‬آذردظ ‌‬

‫لسد‪‌،‬الی‪‌،‬درد‪‌،‬خٌ‌ىغیيی‪‌،‬خٌ‌ىغیو‪‌،‬خٌ‌ىغطح ‌‬

‫لشرً‪‌،‬لسزً‪‌،‬لسزش ‌‬

‫خٌ‌ىغطدٌ ‌‬

‫زیتا‪‌،‬دُش‌اىرام ‌‬

‫رديٌ ‌‬

‫زیتا‪‌،‬دُش‌اىرام ‌‬

‫ضُراخ‌کسدن‪‌،‬رديٌ‌کسدن ‌‬

‫کغاهرز‪‌،‬عَسهىر‪‌،‬دٍُىر‪‌،‬دٍَُِىر‪‌،‬ةازیار ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬پیؾهتس‪‌،‬پیام‌ةس‪‌،‬پیام‌آهر ‌‬
‫ـسضدادً‌( ‌‬

‫گسایظ‪‌،‬دُاٍظ‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬دُاضدو‪‌،‬دُاضداری ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آییوٍا‪‌،‬آضاٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍيجارٍا‪‌،‬رهش‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گساییرن‌( ‌‬

‫دلیسی‪‌،‬دالهری‪‌،‬جُاىهسدی‪‌،‬پَلُاىی‪‌،‬پسدلی ‌‬

‫هارهن‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫رعدٌ‌دادهری ‌‬

‫دهضدار‪‌،‬دُاٍيرً‪‌،‬دُاٍان ‌‬

‫گُُالِظ‪‌،‬رهیظ‪‌،‬رُضح ‌‬

‫یاری‪ٍ‌،‬هرلی‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬رهییرن‪‌،‬رُضدو‪‌،‬ةالیرن ‌‬
‫گَُالیرن‌( ‌‬

‫ـساخ‌زیطدی‪‌،‬ةَشیطدی‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آضایظ ‌‬

‫الج‪‌،‬پارً‌دُاری‪‌،‬ةاج ‌‬

‫ٍهٌپسضی‪ٍ‌،‬هپسضی ‌‬
‫‌‬

‫پارًضداىی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)pārak stānīh‬‬
‫‌‬

‫ٍهٌپسضی ‌‬
‫‌‬
‫زدایظ‪‌،‬ةسگسـدو‪‌،‬ةسداعدو ‌‬

‫یل‪‌،‬دلیس‪‌،‬دالهر ‌‬

‫زدایظ‪‌،‬پیچیرگی‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫ىگسش‪‌،‬رضر‪‌،‬رَضَر‪‌،‬چغم‌دهددو‪‌،‬پایظ ‌‬

‫چَفدٌ‌زدایی ‌‬

‫پاییرن ‌‬

‫لؾش‌زدایی ‌‬

‫دیرگاً ‌‬

‫اىجام‌ضسضسی ‌‬

‫دُعرل‪‌،‬دغيُد‪‌،‬دسضيری‪‌،‬دسضير ‌‬

‫زدهدن‪‌،‬ةسکغیرن ‌‬

‫دُعيُدی‪‌،‬دغيُدی ‌‬

‫زدایظِ‌زیان‌رضاىی ‌‬

‫دُعيُدکييرً‪‌،‬دغيُدةذظ ‌‬

‫گسً‌گغایی‪‌،‬چارً‌گغایی‪‌،‬چارً‌جُیی ‌‬

‫ٖ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسـسهد‌آهردن ‌‬

‫ضس‌ه‌ضانان‌دادن ‌‬

‫ىاپطير‪‌،‬ـسهنایٌ‪‌،‬زعح‪‌،‬دعُاژً‪‌،‬پطح‪‌،‬ةر ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هاالیی‪‌،‬عکًُ‪‌،‬ةشرگی‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬‬
‫ـَس‌( ‌‬

‫نَسً‌اىراز‪‌،‬کؿ‌ةیو‪‌،‬ـال‌ةیو ‌‬

‫اـساعدگی ‌‬

‫داضدان‪‌،‬اـطاىٌ ‌‬

‫یاران‪‌،‬دهضدان ‌‬

‫ىَفدٌ‪‌،‬ضسةطدٌ‪‌،‬راز ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ةازخاب ‌‬
‫ةازخاب‌( ‌‬

‫ىیسه‪‌،‬رنک‪‌،‬خُان‌ه‌خاب ‌‬

‫هازدً‪‌،‬هادُردً‪‌،‬رد‌عرً ‌‬

‫عو‪‌،‬ریگ ‌‬

‫درزگیسی‪‌،‬پارً‌دهزی ‌‬

‫دلگیسی‪‌،‬آزردً‌دل ‌‬

‫هاال‪‌،‬ةلير‌پایٌ‪‌،‬ةلير‌ةاال‪‌،‬ةلير‪‌،‬ةسجطدٌ‪‌،‬ةاال‌ةلير‪‌،‬‬

‫ىُزایی‪‌،‬ىُاددو ‌‬

‫اـساعدٌ ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬گفح ‌‬

‫یار‪ٍ‌،‬هساً‪ٍ‌،‬هرل‪‌،‬دهضح‪‌،‬آعيا ‌‬

‫گسهی‪‌،‬گسهدادن‪‌،‬گسه ‌‬

‫دهضدان ‌‬

‫رهاگ ‌‬

‫ٍهچغهی‪ٍ‌،‬هاهردی‪ٍ‌،‬م‌آهردی‪‌،‬ىگَتاىی‪‌،‬نتارزً‪‌،‬‬

‫پیُىرٍا ‌‬

‫چغم‌ه‌ٍهچغهی ‌‬

‫ةطدگیٍا ‌‬
‫‌‬

‫پیکار‌هرزعی ‌‬

‫پیُىرٍا ‌‬

‫رانغگس‪‌،‬دضح‌اـغان‪‌،‬پایکُب ‌‬

‫هٌگیسی‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌ ٍ‌‌،‬‬
‫رهایی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)rōwākīh‬رهایی‌( ‌‬

‫دضح‌اـغان‪‌،‬پایکُب ‌‬

‫ٍهٌگیس‪‌،‬گطدسدً‪‌،‬رهایی‪‌،‬رهاگ‪‌،‬رها ‌‬
‫‌‬

‫ىسنی‪‌،‬ىازکی‪‌،‬ىازک‌دلی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬ةاریکی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬نَداةی‪‌،‬ضایتان ‌‬
‫ضَداهىر‌( ‌‬

‫ضُز‌آهر‪‌،‬درد‌آهر ‌‬
‫هعح‪‌،‬هَعح‪‌،‬ـَسدٌ‪‌،‬رانغگسی‪‌،‬رانظ‪‌،‬دضح‌اـغاىی‪‌،‬‬

‫رهش ‌‬

‫جيتیرن‪‌،‬پایکُةی ‌‬

‫گفدار‪‌،‬گشارً‪‌،‬رهیرادگُیی‪‌،‬داضدان‪‌،‬ةازگفح‪‌،‬ةاز‌‬

‫هعدیرن‪‌،‬دضح‌اـغاىی‌کسدن‪‌،‬دضح‌اـغاىرن‪‌،‬‬

‫گفدو ‌‬

‫دضح‪‌،‬پایکُةی‌کسدن‪‌،‬پای‌کُةیرن ‌‬

‫گُشاردن ‌‬

‫عهارً‪‌،‬عهار ‌‬

‫ةازگُیيرً‪‌،‬ةازگُ ‌‬

‫ٍهسزم‪ٍ‌،‬هچغم‪ٍ‌،‬هاهرد‪ٍ‌،‬هاىير‪ٍ‌،‬م‌آهرد‪‌،‬ىگَتان‪‌،‬‬

‫پُعاک‌داىٌ ‌‬

‫پاضتان ‌‬

‫ـسهٍس‪‌،‬ـَسهٍََس‪‌،‬رهان‪‌،‬جان ‌‬

‫کم‌نایٌ‪‌،‬عل‪‌،‬آةياک‪‌،‬آةگُىٌ‪‌،‬آةکی ‌‬

‫رهاىتذظ ‌‬

‫ىسم‌دل‪‌،‬ىازک‌دل‪‌،‬دل‌ىازک ‌‬

‫هدغی‪‌،‬نیيُی‪‌،‬نُؼ‌نَسد‪‌،‬کاخُزی‪‌،‬دیو‌یار‪‌،‬آییو‌یار‪‌،‬‬

‫ضدُن‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیاد‪‌،‬ةو ‌‬

‫ایسنان ‌‬

‫درجازدن‪‌،‬ةازایطدایی‪‌،‬ایطدا ‌‬

‫دیيتسان ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬ىگاعح‪‌،‬ىگارش‪‌،‬ـساىجام‪‌،‬ةسخسیو ‌‬

‫نُؾهَسدان‪‌،‬آییو‌نراران ‌‬

‫نسز‌را‌عکطدو‪‌،‬را‌نسزعکيی‌کسدن ‌‬

‫عادی‌ةذظ‪‌،‬جاىفشا ‌‬

‫نسزعکيی ‌‬

‫‪ٖٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫رایغهير‪‌،‬رایغگس ‌‬

‫نیيُی‪‌،‬رهاىی ‌‬

‫دهضذو‪‌،‬دهره‪‌،‬ده‌چَسً ‌‬

‫دُی ‌‬

‫ـسیب‌ه‌دضدان‪‌،‬خسـير ‌‬

‫ىاآؽازرهز‪‌،‬رهز‌دیسیو ‌‬

‫هزن‪ٍ‌،‬يجار‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫رهزدُش‪‌،‬رهز‌دُش ‌‬

‫آٍيگیو ‌‬

‫رهز‌دُش ‌‬

‫هازىظ ‌‬

‫زادرهز ‌‬
‫رهز‌دُش ‌‬

‫ةازىغاىی‪‌،‬ةازىغاىرن ‌‬

‫رهزاىگی ‌‬

‫ریغٌ‌ةيیادیو ‌‬
‫خسعا ‌‬

‫رهزاىٌ ‌‬
‫آضُدً ‌‬

‫رهزاىگی ‌‬

‫پیُىر‪‌،‬ةطدگی‪‌،‬ةسةطدگی ‌‬

‫ٍهٌ‌رهزً‪ٍ‌،‬سرهزً‪ٍ‌،‬سرهز‪‌،‬رهزاىٌ ‌‬

‫پیُىر‪‌،‬ةطدگی‪‌،‬ةسةطدگی ‌‬

‫رهعو‌دل‪‌،‬دسدنير ‌‬

‫دهرادهر‪‌،‬از‌دهر ‌‬

‫رهعو‌ةیو‪‌،‬آگاً ‌‬

‫آهردگاً ‌‬

‫ـساىهُن ‌‬
‫ـساخنيظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)fraxv mēnišn‬‬
‫‌‬

‫عُظ ‌‬
‫عغی ‌‬

‫ضیارً ‌‬

‫نَان‪‌،‬کارـسنا‪‌،‬ـسىغیو‪‌،‬ـسىِغیو‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬ضاالر ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیکُیی‪‌،‬رهاگ ‌‬
‫رهایی‌( ‌‬

‫ىذطح‌هزیس‌(هزیس‌یک‌هاژً‌پارضی‌اضح‌کٌ‌از‌‬

‫پیغسـح‌داعدو ‌‬

‫‪‌vicir‬در‌زةان‌پَلُی‌ه‌پارضی‌نیاىٌ‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌آىَم‌از‌‬

‫آب‌ه‌رىگ ‌‬

‫هاژً‌‪‌vichira‬در‌پارضی‌ةاضدان‌گسـدٌ‌عرً‪‌.‬هزیس‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬
‫غسةی‌رـدٌ‌اضح)‪‌ ‌‌،‬‬

‫عاٍُار‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)šāhvār‬‬

‫ـسپاضتان ‌‬

‫دیرن‪‌،‬دیر ‌‬

‫ـسنَان ‌‬

‫ضسىُعدارٍا ‌‬

‫ضسپسضح‌داىُادً ‌‬

‫ضسىُعدارٍا ‌‬
‫‌‬

‫عَسةان ‌‬

‫دیرن‪‌،‬دیر ‌‬

‫ضسپسضح ‌‬

‫ةازاؽازی ‌‬

‫ضسىُعدارٍا ‌‬
‫‌‬

‫دهرهیی‪‌،‬چغم‌دیر‪‌،‬چغم‌ةیيی ‌‬

‫نَسهرز‪‌،‬نَسةان‪‌،‬دلطُز ‌‬

‫هىَجيک‌ٍا‪‌،‬عاداض َپسَم‌ٍا ‌‬

‫نَان‪‌،‬کارـسنا‪‌،‬ـسىغیو‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ضسکسدً‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬‬

‫ضسپسضدی ‌‬

‫ضاالر‪‌،‬دُاجٌ ‌‬

‫هرزیرن‪‌،‬ضذدی‌کغی‪‌،‬رىج‌کغیرن ‌‬

‫ىذطح‌هزیس‌(هزیس‌یک‌هاژً‌پارضی‌اضح‌کٌ‌از‌‬

‫رایگسی‪‌،‬رایغگسی‪‌،‬رایظ‪‌،‬اىگارش ‌‬

‫‪‌vicir‬در‌زةان‌پَلُی‌ه‌پارضی‌نیاىٌ‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌آىَم‌از‌‬

‫رایغگسی ‌‬

‫ٓ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هاژً‌‪‌vichira‬در‌پارضی‌ةاضدان‌گسـدٌ‌عرً‪‌.‬هزیس‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬
‫غسةی‌رـدٌ‌اضح)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـسنَان ‌‬
‫ضسپسضح‌داىُادً ‌‬
‫عَسةان ‌‬
‫ضسپسضح ‌‬
‫‌‬

‫ٔ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىاخُان‪‌،‬دُار‪‌،‬ةیچارً ‌‬
‫ةرردىذُر‪‌،‬الکی ‌‬
‫عکيجٌ‪‌،‬رىج‪‌،‬درد‪‌،‬آزارِش‪‌،‬آزار ‌‬
‫عکيجٌ‌کغیرن‪‌،‬ضذدی‌کغیرن‪‌،‬ضذدی‌دیرن‪‌،‬‬
‫رىج‌کغیرن‪‌،‬رىج ‌‬

‫ز‬

‫کیُان ‌‬
‫ـغار‪‌،‬ضذدی‪‌،‬رىجٌ‪‌،‬رىجظ‪‌،‬رىج‪‌،‬دعُاری‪‌،‬دردضس ‌‬
‫رىج‪‌،‬آزار‌دادن‪‌،‬اـطسدن ‌‬

‫‌‬

‫کارگس‪‌،‬رىجکظ‪‌،‬رىجتس ‌‬

‫یيگٌ‪‌،‬یرکی ‌‬

‫کُعیرن‪‌،‬رىجٌ‌کسدن‪‌،‬رىجٌ‌ـسنُدن‪‌،‬رىج‌‬

‫زاگ‪‌،‬زاغ‪‌،‬رىگ‌ةلُر ‌‬

‫ةسدن ‌‬

‫کغدکار‪‌،‬کغاهرز‪‌،‬کریُر‪‌،‬ةسزگس ‌‬

‫زٍم‪‌،‬دهعير ‌‬

‫پسٍیشکار‪‌،‬پارضا ‌‬

‫خاراجیرً ‌‬

‫گُىیا‪‌،‬گُعٌ‪‌،‬گُش‪‌،‬کيج‪‌،‬ضُک ‌‬

‫کغاهرزی‪‌،‬ةسزگسی ‌‬

‫گُعٌ‌خير ‌‬

‫عدسگاه‌پليگ ‌‬

‫گُعٌ‌ةاز ‌‬

‫کغدو‪‌،‬کغدکاری‪‌،‬کغح‪‌،‬کغاهرزی‪‌،‬ةسزگسی‪‌،‬‬

‫گُعٌ‌ىغیو ‌‬

‫ةزراـغاىی ‌‬

‫ـشهن‪‌،‬ةیظ‌از‌اىرازً ‌‬

‫زرگ‪‌،‬رهعو‪‌،‬ردغيرً‪‌،‬ده‌ضذيی‪‌،‬خاةان ‌‬

‫چغهگیس ‌‬

‫زر‌هزیُر ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پصناىرٍا ‌‬
‫‌‬
‫دهرریشً‌‬

‫زرىیک ‌‬

‫چغهگیس ‌‬

‫زرةسگٌ‪‌،‬زرةسگ‪‌،‬زرَک ‌‬

‫گسدعگس ‌‬

‫زریو‌دانٌ‪‌،‬دُعيُیص ‌‬

‫ضدسدن‪‌،‬زدهدن‪‌،‬زدایظ ‌‬

‫رٍتسی‪‌،‬پیغُایی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پصناىرٍا ‌‬
‫‌‬
‫دهرریشً‌‬

‫کسکم‪‌،‬ضپسان‪‌،‬زـسان ‌‬

‫ةسجطدگی ‌‬

‫گهان‪‌،‬پيرار‪‌،‬ةاهر‪‌،‬اىگار ‌‬

‫گسدعگس ‌‬

‫عسنی‪‌،‬ةیآزرنی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫عب‌زىاعُیی‪‌،‬ةی‬

‫ضدسدن‪‌،‬زدهدن‪‌،‬زدایظ ‌‬

‫ٍغح‌یک ‌‬

‫داکسهةٌ‪‌،‬داکسهب‪‌،‬داعٌ‪‌،‬داعاک‪‌،‬دار‪‌،‬چیش‌پطح‌ه‌‬

‫ضسنادُردگی‪‌،‬چاییرن‪‌،‬چایظ ‌‬

‫ةی‌ارزش‪‌،‬آعؾال ‌‬

‫ىگاً‌ایطدا‪‌،‬دیسً ‌‬

‫زةان‌ةیگاىٌ ‌‬

‫گُاراب‪‌،‬گُارا‪‌،‬دُعگُار‪‌،‬دُش‪‌،‬پاک‪‌،‬آب‌گُارا ‌‬

‫زةان‌ةیگاىٌ ‌‬

‫لؾشش‪‌،‬گياً‪‌،‬کاضدکاری ‌‬

‫زةان‌گفداری ‌‬

‫زنیو‌لسزً‪‌،‬ةُنَو ‌‬

‫پطيریرً‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬

‫ٕ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫زیُر‪‌،‬آرایٌ‪‌،‬آراضدو‪‌،‬آذیو ‌‬

‫لگام‪‌،‬رٍتسی‪‌،‬دٍيٌ‪‌،‬پیغُایی ‌‬
‫اهزنتُرت ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬زیتیرن‪‌،‬آراضدو ‌‬
‫اـسىریرن‌( ‌‬

‫ضذو‌زیسلب‪‌،‬خسىم ‌‬

‫آرایٌ‪‌،‬آرایظ ‌‬

‫زنیو‌کغح‌ىغرً‪‌،‬اَکغح ‌‬

‫‌‬

‫زنیو‌کغاهرزی ‌‬
‫کغدی‪‌،‬کطدی ‌‬
‫ضُضو‪‌،‬زىتک ‌‬
‫هیش‪‌،‬هَیش‪‌،‬کلیش‪‌،‬کَلیش‪‌،‬پسنس‪‌،‬پَسنس ‌‬
‫کتح‪‌،‬کَتح ‌‬
‫زىگان ‌‬
‫زىجپیل‪‌،‬زىجپیِل ‌‬
‫زىریان ‌‬
‫پسٍیشکاری‪‌،‬پارضایی ‌‬
‫ىاٍیر‪‌،‬آىاٍیدا ‌‬
‫دیرارگسان‪‌،‬دیرارگس‪‌،‬پاةُضگس ‌‬
‫هیساىی‪‌،‬ىیطدی‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬ـسهپاعی ‌‬
‫ىاپایرار‪‌،‬ىاةُدعرىی ‌‬
‫جاهیران‪‌،‬پایرار ‌‬
‫ژهپیو ‌‬
‫ٍهطس‪‌،‬نسد‪‌،‬جفح ‌‬
‫جفح‌ه‌خاؽ ‌‬
‫ٍهطس‪‌،‬زن‪‌،‬جفح ‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫گُاران‌( ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هعياد‪‌،‬گطدسدً‪‌،‬ـشهن‪‌،‬ـساهان‪‌،‬‬
‫ـشایطدٌ‌( ‌‬

‫ضسعار‪‌،‬ةطیار‪‌،‬اىتًُ‪‌،‬اـشهن‪‌،‬اـشهدً ‌‬
‫اـشهدن‪‌،‬اـشاییرن ‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـشایطدٌ‌( ‌‬
‫ـساهاىی‪‌،‬ةیغی ‌‬
‫دیرار ‌‬
‫پسنُن‪‌،‬آرایظ ‌‬
‫رهگسـح ‌‬

‫ٖ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ژ‬
‫‌‬
‫پاضرار‪‌،‬پاخاژ ‌‬
‫گُىٌ ‌‬
‫خيُک‪‌،‬پُلک ‌‬
‫کسعم‪‌،‬ریذح ‌‬
‫دیسزىرک ‌‬
‫یذيی‪‌،‬لسزاىک ‌‬
‫گش ‌‬
‫اپُةساک ‌‬
‫ضسدار‪‌،‬خیهطار ‌‬
‫زیسک‪‌،‬ازدا ‌‬
‫رهزىانٌ ‌‬
‫داهر ‌‬
‫هرزیک‪‌،‬هرزعی ‌‬
‫زام‌گدیک ‌‬
‫زنیو‌عياضی ‌‬
‫زنیو‌عياس ‌‬
‫ٍيرچک ‌‬
‫‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کيارًای‪‌،‬کساىی ‌‬
‫‌‬
‫ضادً‌ىگس‪‌،‬ضادً‌دل‪‌،‬ضادً‌اىریظ‪‌،‬زهدةاهر‪‌،‬دُش‌‬
‫ةاهر ‌‬
‫دیگسآزاری‪‌،‬آزارگسایی ‌‬
‫آزارگسا ‌‬

‫س‬

‫راٍشن‪‌،‬دزد ‌‬
‫دزدان ‌‬

‫‌‬

‫ضازنان‌هرزش ‌‬
‫جاده‪‌،‬اـطُن ‌‬

‫ـسهغ‪‌،‬ردغا‪‌،‬دردغان‪‌،‬خاةان ‌‬

‫ـسیتيرً ‌‬

‫ةساـغاىرن‪‌،‬اـغاىرن ‌‬

‫ىَان‪‌،‬راز‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ـسخیؼ ‌‬

‫زىجیسً‪‌،‬رعدٌ ‌‬

‫گاٍغهار‪‌،‬گاٍطيج‪‌،‬گاً‌ىها‪‌،‬ضایٌ‪‌،‬خطُک‪‌،‬خطُ ‌‬

‫اىراددو ‌‬

‫آـدابىها ‌‬
‫‌‬

‫ضازش‪‌،‬آعدی ‌‬

‫دم‌آضُدگی ‌‬

‫ردً‪‌،‬جاً‪‌،‬پایٌ‪‌،‬پایگاً ‌‬

‫آـدابىها ‌‬
‫‌‬

‫آعياکو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پیغرضح‪‌،‬اَرش ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬کُعيرً‪‌،‬کُعا ‌‬
‫کُعان‌( ‌‬

‫گزعدٌ‪‌،‬پیغیو‪‌،‬پیظ ‌‬
‫رهزگار‌گزعدٌ‪‌،‬رهزگار‌پیغیو‪‌،‬درگزعدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫عاخ‪‌،‬ضاگ ‌‬

‫پیظگفدٌ ‌‬
‫‌‬

‫پدیغان ‌‬

‫پیغدسٍا‪‌،‬پیغدس‪‌،‬پیظ‌از‌ایو ‌‬

‫ٍهرهش‪‌،‬ضاگرهش ‌‬

‫پیغدسٍا ‌‬

‫هاژگُن‪‌،‬ضسىگُن ‌‬

‫پیغیيٌ ‌‬

‫ضسىگُن‌کسدن‪‌،‬ةسکيارکسدن‪‌،‬ةسکيار‌کسدن ‌‬

‫دیسیيگی‪‌،‬پیغیيٌ‌دیُاىی ‌‬

‫عادٌ‪‌،‬ضاگٌ ‌‬

‫پیغیيٌ‌دار ‌‬

‫ضاؽساىراز‪‌،‬چهاىی‪‌،‬پیالٌ‌گسدان‪‌،‬آةسضان‪‌،‬آب‌دً ‌‬

‫پغدیتاىی ‌‬

‫چهاىی‌ىانٌ ‌‬

‫گلُلٌ‪‌،‬ضسةک ‌‬

‫کیطٌ‪‌،‬کُلٌ‌پغدی‪‌،‬دضدکُل‪‌،‬خُةسً ‌‬

‫پیغگاً‪‌،‬آضداىٌ ‌‬

‫دانُش‪‌،‬آرام ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـطُىکار‪‌،‬جادهگس‪‌،‬اـطُىگسً ‌‬
‫اـطُىگس‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫زةان‌ةطدو‌( ‌‬

‫ـطُىکار‪‌،‬جادهگس‪‌،‬اـطُىگس ‌‬

‫آرام‌کسدن ‌‬

‫جادهگسی‪‌،‬اـطُىگسی ‌‬

‫‪‌‌،‬ةیجيتظ‪‌،‬ةاعيرً‪‌،‬آرنیرً‪‌،‬آرام‪‌،‬‬
‫آرنیرً‌(دھ) ‌‬

‫کيارً‌یا‌کيار‪‌،‬کيارً‪‌،‬کيار‪‌،‬کساىٌ‪‌،‬کسان‪‌،‬دریاةار ‌‬

‫ایطدادً ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کم‌دسد ‌‬

‫آرنیرن ‌‬

‫ضایاگ‌ٍيسی ‌‬

‫ةاعيرگان ‌‬

‫ددنيغاىٌ ‌‬

‫ناٍهاىان‪‌،‬ناىرگاران ‌‬

‫رـدگس‪‌،‬جارهکظ ‌‬

‫انطال ‌‬

‫اددسی ‌‬

‫ضال‌دُرعیری ‌‬
‫ناٍغیری‪‌،‬ضال‌ناٍغیری ‌‬

‫رهجا ‌‬

‫ةَیشکی‪‌،‬ةََیشَکی ‌‬

‫ىااددسی ‌‬

‫ضتشیاىٌ ‌‬

‫ىازا‪‌،‬ضدسهن ‌‬

‫خيررضح ‌‬

‫ناٍُارً ‌‬
‫ةَسً‌هری‪‌،‬ةرضح‌آهردن ‌‬

‫ىهایغگاً‪‌،‬ضسضسا‪‌،‬راٍسه‪‌،‬خاالر ‌‬

‫خیسً‌پُغح ‌‬

‫عيُىرً‪‌،‬عيُا ‌‬

‫جاىهاز ‌‬

‫عيُایی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫درزجانٌ ‌‬

‫ضَرُم ‌‬

‫ىِگُىی‪‌،‬ـسهخو ‌‬

‫ردراد‪‌،‬پیظ‌آنر ‌‬

‫نشگح‌(نطجر‌غسةی‌عرً‌نشگح‌اضح‌کٌ‌از‌‬

‫دضح‌پیچ ‌‬

‫پارضی‌ةٌ‌غسةی‌رـدٌ)‪‌‌،‬ىیایغگاً ‌‬

‫گسنرعح ‌‬

‫ٍهاٍيگآهری ‌‬
‫‌‬

‫‪‌‌،‬درگاً‪‌،‬جایگاً‪‌،‬خارىها‪‌،‬آضداىٌ ‌‬
‫‌‬
‫فھ)‬
‫ایطدگاً‌( ‌‬

‫ىام‌ه‌ىغان‪‌،‬زیيَارىانٌ ‌‬

‫خارىها ‌‬

‫عياضيانٌ ‌‬

‫رهىرً‪‌،‬رهان‪‌،‬دیگس ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬اةس‌( ‌‬
‫نیؼ‌( ‌‬

‫دیگسان ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضپیرً‌دم‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةانراد‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬اـطُن‌( ‌‬
‫جاده‌( ‌‬

‫گرا‪‌،‬دریُزً‌گس‪‌،‬پسضظ‌کييرً ‌‬

‫اـطُىگسی ‌‬

‫گرا‪‌،‬دریُزً‌گس‪‌،‬پسضظ‌کييرً ‌‬

‫پگاً‌دیش ‌‬

‫اىگغح‌نیاىی ‌‬

‫ـطُن‌آـسیو ‌‬

‫نایٌ‪‌،‬عُىر‪‌،‬عََُىر‪‌،‬دضح‌آهیش‪‌،‬اىگیشً ‌‬

‫ـسیتيرً ‌‬

‫پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫ضپیرً‌دم ‌‬

‫ضتشیٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىاعدایی‪‌،‬ىاعدا‪‌،‬چاعح‌ةانرادی‪‌،‬چاعح ‌‬

‫دد ‌‬

‫رادی‪‌،‬دضح‌هدل‌ةازی‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫گزعدو‪‌،‬پیغیگسـدو‪‌،‬پیغی‌گسـدو‪‌،‬پیغی ‌‬

‫رادنير‪‌،‬دضح‌هدل‌ةاز‪‌،‬ةذغيرً ‌‬

‫پیغی‌گسـح ‌‬

‫کار‌ةیهشد‪‌،‬ـطُضگس‪‌،‬ةیگار ‌‬

‫ضایاگ‌(ضیاؽ‌خازی‌عرً‌ضایاگ‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌‬

‫ةیگارگیس ‌‬

‫ةٌ‌خازی‌رـدٌ)‪‌‌،‬عیًُ‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضانان‌دادن‪‌،‬پیساضدو‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫ضذو‌هارضدٌ ‌‬

‫ةٌ‌ٍيگام ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـساخ‌دضح‪‌،‬رادنسد‪‌،‬راد‪‌،‬دضح‌ه‌دل‌‬
‫جُاىهسد‌( ‌‬

‫یاری‪‌،‬دضدیاری ‌‬

‫ةاز‪‌،‬جُاىهسد‪‌،‬ةذغيرً ‌‬

‫یاری‪‌،‬دضدیاری‪‌،‬خُاىتذغی ‌‬

‫ضتک‪‌،‬ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫ىَاىی‪‌،‬ضسپُعیرً‪‌،‬ضسةطدٌ‪‌،‬زىجیسً‪‌،‬رعدٌ‪‌،‬رازآلُد ‌‬

‫ةير‪‌،‬آةگیس‪‌،‬آب‌ةير‪‌،‬آب‌ةطح ‌‬

‫زىجیسً‪‌،‬دىتالٌ ‌‬

‫گسضيگی‌زدایی‪‌،‬ضیسعرن ‌‬

‫اهرىگ ‌‬

‫دردح‌کُيار ‌‬

‫ـسز‪‌،‬عداةيرً‪‌،‬عداةرار‪‌،‬عداةان‪‌،‬چاالک‪‌،‬چاةک‪‌،‬خير‪‌،‬‬

‫ىَان‪‌،‬رنش‪‌،‬راز‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬پيَان ‌‬

‫پسعداب ‌‬

‫ضس‌ه‌ریذح ‌‬

‫زهدگیس‪‌،‬خیشٍُش ‌‬

‫چسنطازی ‌‬

‫کم‌ایطدگاً‪‌،‬خیشره‪‌،‬خیشخک‪‌،‬خيرره‪‌،‬ةرهن‌ایطدگاً‪‌،‬‬

‫پیظ ‌‬

‫ةادپا ‌‬

‫ضسای‌ضپير‪‌،‬ضسای‌پاداش‪‌،‬ةَغح‌ةسیو ‌‬

‫چاالک‪‌،‬خير‌کار ‌‬

‫هاگیسی‪ٍ‌،‬هٌگیسی ‌‬
‫‌‬

‫زهدگُارش‪‌،‬خيرگُارش ‌‬

‫نيگيٌ‪‌،‬ـغار ‌‬

‫زهدره‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ضسگسهً ‌‬

‫خيرره ‌‬

‫جطدجُ‪‌،‬جطح‌ه‌جُ ‌‬

‫خیشخس‪‌،‬خيرخس‪‌،‬پسعداةدس ‌‬

‫نسز‪‌،‬کساىٌ ‌‬

‫رضدم‌زایی ‌‬

‫نسزٍا ‌‬

‫نشنایٌ ‌‬

‫ىیاةُم‪‌،‬ضسزنیو‌ىیاکاىی ‌‬
‫ىَاد ‌‬

‫ٍَيگفح ‌‬

‫دسچيگ‪‌،‬چيگار‪‌،‬چَيگار ‌‬

‫ىها‪‌،‬رهیٌ‌پایٌ‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬رهی‪‌،‬رهةيا‪‌،‬ره‪‌،‬خساز‪‌،‬ةیسهن‪‌،‬ةاالی ‌‬
‫کُژ ‌‬

‫ٍَيگار‪‌،‬عداب‪‌،‬چاالکی‪‌،‬ةادپایی ‌‬

‫ٍانو‪ٍ‌،‬انَو ‌‬

‫عداب‌آؽازیو‪‌،‬عدابِ‌آؽازیو ‌‬

‫رهیٌ‌گسد‪‌،‬رهیٌ‌کاه ‌‬

‫جطدار ‌‬

‫ای‪‌،‬رهیٌ‌ىگس‪‌،‬رهةيایی‪‌،‬پُضدٌای ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسضسی‪‌،‬رهیٌ‬

‫رةُدن‪‌،‬رةایظ‪‌،‬دضدتسد‪‌،‬دزدی ‌‬

‫ةیهایٌ‌ةُدن ‌‬

‫ضسةطح‪‌،‬پیظ‌ةَا ‌‬

‫ردً‌(ڀ)‪‌‌،‬رضدٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬رج‪‌،‬رَج ‌‬

‫ضجام‪‌،‬زنَسیس ‌‬
‫ٍهیغگی‪‌،‬جاهیر ‌‬

‫ضدل‪‌،‬دهلک‪‌،‬دلُ ‌‬

‫ىهُىٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیک‌ةذح‌عرن‪‌،‬کانیاةی‪‌،‬‬
‫ارنگان‌( ‌‬

‫ضسىُعدار ‌‬

‫دُعتذدی‪‌،‬دسضيری‪‌،‬ةَسهزی ‌‬

‫دُاضدگاً‪‌،‬آرنان ‌‬

‫دُعتذح ‌‬

‫نیشةان‪‌،‬عادی‪‌،‬عادناىی‪‌،‬ضسدُعی ‌‬

‫ٗ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پُعظ‌رهی‌ةام‪‌،‬پُعظ‪‌،‬ةام‪‌،‬آضهاىٌ ‌‬

‫ضذو‌چیيی‪‌،‬ةرگُیی‌کسدن ‌‬

‫نغح ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دجطدٌ ‌‬
‫ارنگان‌( ‌‬

‫ىادرضدی‪‌،‬ةیهاری ‌‬

‫کُعظ‪‌،‬دهیرن‪‌،‬پُییرن‪‌،‬پُیظ‪‌،‬پغدکار ‌‬

‫ـسهعرن‌(ڀ)‪‌‌،‬زیسیرن‌(دھ)‪‌‌،‬هاژگُىی‪‌،‬ضسىگُىی‪‌،‬ةٌ‌‬

‫کُعیرن ‌‬

‫زنیو‌دُردن‪‌،‬ةٌ‌زنیو‌دُرد‪‌،‬اـدادن‪‌،‬اـداد‪‌،‬اـح ‌‬

‫ىهایيرگی‪‌،‬ـسضدادگی ‌‬

‫اضدیس‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌)stēr‬‬

‫ضپارش ‌‬
‫ضفارشٍا ‌‬
‫‌‬

‫ـسنان ‌‬

‫ضيگرل‪‌،‬ددنيظ‪‌،‬دُىسیش ‌‬

‫دم‌ایطداد‪‌،‬درىگ‪‌،‬ةازنان ‌‬

‫ىُرد‪‌،‬گغح‌ه‌گزار‪‌،‬گغح‪‌،‬گسدعگسی‪‌،‬گسدش‪‌،‬گزر‪‌،‬‬

‫گغهان‌گِظ ‌‬

‫گزار‪‌،‬رٍيُردی‪‌،‬رٍطپاری ‌‬

‫نؾشنان ‌‬

‫رٍطپارعرن‪‌،‬راٍی‌عرن ‌‬

‫آنیشش ‌‬

‫ىارهاپسدازی‪‌،‬ضذوگسداىی ‌‬
‫‌‬

‫ضکيگتیو ‌‬

‫زیسیو‌(ڀ)‪‌‌،‬زیسیو ‌‬

‫ةاعيرگان ‌‬
‫داىٌ ‌‬

‫آخغَک ‌‬

‫نارًِ ‌‬

‫ضپیر ‌‬

‫ضداهىر ‌‬

‫ضپیررهد ‌‬

‫دم‌ـسهةيری‪‌،‬دانُعی‪‌،‬دانُش‪‌،‬آرام ‌‬

‫ىهایيرً‪‌،‬ـسضدادً ‌‬
‫ضسىهایيرً ‌‬

‫بھ) ‌‬
‫زةان‌ةطدو‌( ‌‬

‫ىاه‪‌،‬کغدی ‌‬

‫گیدیگسا ‌‬
‫‌‬

‫کغدی‌ٍُایی‪‌،‬ضپَس‌پیها‪‌،‬آضهان‌ىُرد‪‌،‬آضهان‌‬

‫ةیدیو‌گسایی ‌‬
‫‌‬

‫پیها ‌‬

‫ةیجيتغی‪‌،‬آرانیرن‪‌،‬آرانظ ‌‬
‫‌‬

‫دان‪‌،‬کم‌دسد‪‌،‬ضتکنؾش‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬ىادان‪‌،‬کم‬
‫ضتکدسد‌(دھ)‬
‫‌‬

‫داىٌ‌گسـدو‪‌،‬جای‌گسـدو ‌‬

‫ضتکطس‪‌،‬دل‪‌،‬ةیذسد ‌‬

‫عغهار ‌‬

‫آةکظ‪‌،‬آب‌دٍيرً ‌‬

‫زیياـشار‪‌،‬رزم‌اـشار‪‌،‬جيگاـشار‪‌،‬جيگ‌اـشار ‌‬

‫آةرارداىٌ ‌‬

‫رزم‌اـشار‪‌،‬جيگ‌اةشار ‌‬

‫آةکظ‪‌،‬آب‌دٍيرً ‌‬

‫جيگ‌اـشارٍای ‌‬

‫آةرارداىٌ ‌‬

‫پُضح‌کو ‌‬

‫ژد‪‌،‬ژَد ‌‬

‫کغدارگاً ‌‬

‫ةَيیم‪‌،‬اىراددو ‌‬

‫پادعاٍان ‌‬

‫ةچٌ‌اىرازی‪‌،‬ةَيیم ‌‬

‫ىیک‌ـسجام‪‌،‬ىیک‌رهز‪‌،‬درهد‪‌،‬ةا‌درهد ‌‬

‫دسدً‌ـسهش ‌‬

‫درهد‌ةس‌عها ‌‬

‫٘‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫عسىگ‪‌،‬زٍس ‌‬

‫درهد‌گفدو ‌‬

‫یکرىرگی‪‌،‬پاـغاری ‌‬

‫عاداب‪‌،‬درضدی‪‌،‬خيررضدی‪‌،‬خيررضح‪‌،‬ةَتُدی ‌‬

‫عيیرن‪‌،‬عيُدن‪‌،‬ضسهد ‌‬

‫زىرً‌ةاعیر‪‌،‬پایيرً‌ةاعیر ‌‬

‫ضهاک‪‌،‬ضهاغ ‌‬

‫خيررضدی‪‌،‬ةَشیطدی ‌‬

‫آضهان‌ٍا ‌‬

‫آٍطدٌ‪‌،‬آرام‌آرام ‌‬

‫دُدجُش‌(ىاظم‌االطتا)‪‌‌،‬جُش‌آهر ‌‬

‫کيرن‪‌،‬رةُدً‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬
‫عاىٌ‌دالی‌کسدن ‌‬

‫ضپَسی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گُسد‪‌،‬دالهر‪‌،‬جيگجُ ‌‬

‫ىهاد ‌‬

‫گُارا‪‌،‬دُعگُار‪‌،‬آب‌رهان ‌‬

‫ىهاردن‪‌،‬ىهادیو‪‌،‬ىهادی ‌‬

‫زىجیسً‪‌،‬رعدٌ‪‌،‬دهدنان‪‌،‬داىران ‌‬

‫ىهاد ‌‬

‫دهدنان‌اعکاىی ‌‬

‫ىهادیو‪‌،‬ىهادی ‌‬

‫رعدٌ‌کًٍُا ‌‬
‫‌‬

‫ٍهرردی‪ٍ‌،‬هاٍيگی‪‌،‬گیسا ‌‬

‫ردً‌ةيری‪‌،‬پایگاىی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ٍمىغطح‌( ‌‬
‫‌‬

‫دهدنان ‌‬

‫هر‪‌،‬گاس‪‌،‬ضُی‪‌،‬ضُ‪‌،‬ره‪‌،‬ردً‪‌،‬راضدٌ‪‌،‬راضدا‪‌،‬جاً‪‌،‬پایٌ‪‌،‬‬

‫پایگان ‌‬
‫پایگاً ‌‬

‫عَسیار‪‌،‬پادعاً ‌‬

‫ضُی‌چپ ‌‬

‫عَسیاری‪‌،‬پادعاٍی ‌‬
‫ـسناىسهایی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پادعاٍی ‌‬

‫ضُی‌راضح ‌‬

‫ىیاک‪‌،‬ىیا‪‌،‬پیغیيیان ‌‬

‫ةسضُ ‌‬
‫گساىجان ‌‬

‫ضازش‪‌،‬آعدی ‌‬

‫گُش‪‌،‬عيیرن‪‌،‬عيُایی‪‌،‬عيُای ‌‬

‫رهزةٌ ‌‬

‫گُعیيٌ‪‌،‬گُعک‪‌،‬گُعاىٌ‪‌،‬گُش‌اـشار ‌‬

‫پیسایغگس‪‌،‬آرایغگس ‌‬

‫عيیراری ‌‬

‫کسدار‪‌،‬عیًُ‪‌،‬رهش‪‌،‬رـدار ‌‬

‫دیراری‌عيیراری ‌‬

‫فھ‌زیطح‌عياضی)‪‌‌،‬اخاكک ‌‬
‫یاددٌ‌( ‌‬

‫عيیراری‌ه‌دیراری‪‌،‬دیراری‌عيیراری ‌‬

‫عیُا‪‌،‬رهان‪‌،‬رضا‪‌،‬دُب ‌‬

‫زٍسی‪‌،‬زٍسآلُد‪‌،‬زٍسآگیو‪‌،‬زٍسآةٌ ‌‬

‫زن‌ةر‌زةان‪‌،‬زةان‌دراز ‌‬

‫عيُا‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پطيرً‪‌،‬پطير ‌‬

‫فھ)‪ٍ‌‌،‬هکاهی ‌‬
‫‪ٍ‌‌،‬ماىریغی‌( ‌‬
‫فھ) ‌‬
‫ٍهایظ‌( ‌‬

‫ضسضپسدً‪‌،‬درضح ‌‬
‫پاکرل ‌‬

‫ىغاىٌ‌عياضی ‌‬

‫ىیک‌ضسعح‪‌،‬پاک‌ىَاد ‌‬

‫ىغاىٌ‌عياضی ‌‬

‫کُرش ‌‬

‫کَو‌رهزی‪‌،‬ضال‪‌،‬زیغهار‪‌،‬زاد‪‌،‬دیسٍشىرگی ‌‬

‫‪ٔ3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةر‌عياضی ‌‬

‫ةسىایی ‌‬

‫ةر‌دُیی ‌‬

‫ضال‌داعدو‪‌،‬زیطدو‪‌،‬زىرگی‌کسدن ‌‬

‫ةررـداری ‌‬

‫ىیشً‪‌،‬ضسىیشً ‌‬

‫ةرىانی ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬عیًُ‪‌،‬رهش‪‌،‬آییو‪‌،‬ایطدار ‌‬
‫گیسً‪‌،‬ضگک‪‌،‬چفح ‌‬

‫ةرگهاىی‪‌،‬ةر‌گهاىی‪‌،‬ةر‌دلی ‌‬

‫ٍهيهایی ‌‬

‫کج‌اىریغی‪‌،‬ةرضگالی‪‌،‬ةر‌دلی‪‌،‬ةر‌دُاٍی‪‌،‬ةر‌‬
‫اىریغی ‌‬

‫گُاٍی‪‌،‬گُاً‪‌،‬دضدک‪‌،‬دةیشً‪‌،‬خشدً‪‌،‬ةيچک‪‌،‬ةيچاک ‌‬

‫ىادرضح‪‌،‬زعدی‪‌،‬زعح‪‌،‬ةری‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫ضيگ‌آخظ‌زىٌ ‌‬

‫ىارهاگسی‪‌،‬ىادرضدکاری‪‌،‬کژکارةسد‪‌،‬کژ‌ضُد ‌‬

‫ضيگ‌آةران ‌‬

‫کژضُد‌ةسدن ‌‬

‫زرضيجٌ ‌‬

‫ةر‌گیسی‪‌،‬ةر‌دریاةی ‌‬

‫ضال ‌‬

‫ةر‌دُیی ‌‬

‫ضالٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةررـداری ‌‬

‫ضٌ‌در‌چَار ‌‬

‫ةرىانی ‌‬

‫ً‪‌،‬ةَس‪‌،‬ةذظٍا‪‌،‬اىتازٍا ‌‬
‫‌‬
‫داىگٍا‪‌،‬داىگ‪‌،‬ةَس‬
‫‌‬

‫کژ‌اىریغی‪‌،‬ةرگهاىی‪‌،‬ةر‌گهاىی‪‌،‬ةر‌دلی ‌‬

‫داىگزار‪‌،‬داىگ‌گزار ‌‬

‫کج‌اىریغی‪‌،‬دعهيی‪‌،‬دعهياىگی‪‌،‬ةرضگالی‪‌،‬ةر‌‬

‫ضادً‪‌،‬آضان‪‌،‬اضُدً ‌‬

‫دلی‪‌،‬ةر‌دُاٍی‪‌،‬ةر‌اىریغی ‌‬

‫دُب‪‌،‬آضان‌ره‪‌،‬آضان ‌‬

‫ةر‌ةکارگیسی ‌‬

‫درنان‌پزیس‪‌،‬چارً‌پزیس ‌‬

‫ةرگهاىی ‌‬

‫آضاىیاب‪‌،‬آضان‌یاب‪‌،‬آضان‌رس ‌‬

‫ةرگُاری‪‌،‬ةرگُارش ‌‬

‫آضاىیرن ‌‬
‫جرا ‌‬

‫ضادً‌ه‌دعُار ‌‬

‫پیغیيٌٍا‪‌،‬پیغیيٌ ‌‬
‫‌‬

‫داىگ‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةَس‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫کيارًٍای‌دریای‌نازىرران ‌‬
‫‌‬

‫ةَسً ‌‬
‫ـسانُش‌کسدن ‌‬

‫ىُعدو‪‌،‬داىظ‌نایٌ‪‌،‬دُاىرن‌ه‌ىُعدو‪‌،‬دُاىرن ‌‬

‫ىراىطدٌ ‌‬

‫پسضظ ‌‬
‫پسضیر ‌‬

‫ىراىطدٌ‪‌،‬ىادُاضدٌ ‌‬

‫پسضیرن ‌‬

‫ىس ‌‬

‫رهیرادٍای‌ةر ‌‬

‫ضادگی‪‌،‬آضاىی ‌‬

‫یاراىٌ ‌‬

‫ٍم‌ضُد‪‌،‬اىتاز ‌‬

‫ةا‪‌،‬آش ‌‬

‫زعدی‪‌،‬ةری‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اةسضدارً‌( ‌‬

‫ىارهاگسی‪‌،‬ىادرضدکاری‪‌،‬کژ‌ةَسگی‪‌،‬ةر‌ةکارگیسی ‌‬
‫ةر‌گیسی‪‌،‬ةر‌دریاةی ‌‬

‫ٓ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍَسةاضپ‪‌،‬گُییو‪‌،‬گُیال‪‌،‬گسدهىٌ‪‌،‬گسدىرً‪‌،‬گسدان‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اةسضدارً‌( ‌‬

‫جيتيرً ‌‬

‫پطدان‌ةير ‌‬

‫گسدهىٌ‌ةسجیص‪‌،‬ةسجیص ‌‬

‫ضُد‌هیژً ‌‬

‫کغُردار ‌‬

‫درٍم‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫رانیاری‌(ک)‪‌‌،‬هیيارداری‌( ‌پھ‌)‪‌‌،‬کغُرداری‪‌،‬‬

‫گسدهىٌ‌ةسؼ ‌‬

‫ضاضداری‪‌،‬رهش‪‌،‬داىظ‌کغُرداری‪‌،‬جَان‌داری‪‌،‬جَان‌آرایی ‌‬

‫نیشةان‪‌،‬نَهاىپزیس‪‌،‬گسدهىٌ‌ران‪‌،‬ضُرگسدان ‌‬

‫کیفس‌دادن‪‌،‬کغُرداری‌کسدن‪‌،‬ـسنان‌راىرن‪‌،‬‬

‫دُارةار‪‌،‬ةار‌ه‌ةُيٌ ‌‬
‫زیسکی ‌‬

‫ةذظ ‌‬

‫رانیار‌(ک)‪‌‌،‬هیياردار‌(‌پ‌ھ‌)‪‌‌،‬کغُردار ‌‬

‫ةرگهاىی ‌‬
‫رً‌آهرد ‌‬

‫رانیاری‌(ک)‪‌‌،‬هیيارداریک‌(‌پ‌ھ‌)‪‌‌،‬کغُرداری‪‌،‬جَان‌‬

‫ضُک‪‌،‬ةازار ‌‬

‫داری‪‌،‬جَان‌آرایی ‌‬

‫ضپاً‌آرایی‪‌،‬راٍتسدی ‌‬

‫رانیاران‌(ک)‪‌‌،‬هیيارداران‌(‌پ‌ھ‌)‪‌‌،‬کغُرداران‪‌،‬‬

‫ضپاً‌آرایی‪‌،‬راٍتسدی ‌‬

‫ضیاضدهراران‪‌،‬ضسان‌کغُر‪‌،‬جَان‌داران ‌‬

‫رٍاهرد‪‌،‬رً‌آهرد‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬

‫عیًُ‪‌،‬ضیاگ‪‌،‬ضتک‪‌،‬ضایاگ‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش ‌‬

‫ةرگُاری‪‌،‬ةرگُارش ‌‬

‫آةگُىٌ‪‌،‬آةگُن ‌‬

‫اىگتیيٌ ‌‬
‫ضساچٌ ‌‬

‫ةَسهد ‌‬

‫ضساچٌ ‌‬

‫گغح‪‌،‬گسدش ‌‬
‫هاپطگسایی‪‌،‬پص‌رهی ‌‬

‫ضساچٌ ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬دُ ‌‬

‫پسضظ ‌‬

‫ضیسگان ‌‬

‫پسضیر ‌‬

‫ضاناىٌ‪‌،‬دضدگاً‪‌،‬پیکسً ‌‬

‫پسضیرن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آبعُیٌ‌( ‌‬
‫‌‬

‫پسضغی ‌‬
‫گسدىرً‌(دھ)‪ٍَ‌‌،‬سةاضپ‪‌،‬رهىرً ‌‬

‫چسدٌ ‌‬

‫خيرآةٌ‪‌،‬خيراب ‌‬

‫گسدً‌ـغسدً ‌‬

‫الدیش‪‌،‬آهاج‪‌،‬آها ‌‬

‫گسدعگس‪‌،‬جَاىگسد ‌‬

‫آهاج‪‌،‬آها ‌‬

‫گغح‌ه‌گزار‪‌،‬گغح‪‌،‬گسدعگسی‪‌،‬گسدش‪‌،‬گزار‪‌،‬‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اضدُاىک‌( ‌‬

‫جَاىگسدی ‌‬
‫جَاىگسد‌ىانٌ ‌‬

‫اىتار‌داىٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫گسدىرً‪‌،‬چسديرً‪‌،‬چسدان‪‌،‬جيتيرً ‌‬

‫ىها‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ردطار‪‌،‬چَسً ‌‬

‫ٍفدان‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)haftān‬‬

‫ٍهایٌ ‌‬

‫ٔ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـس‌ردغار ‌‬
‫ٍهطان‌ضازی‪‌،‬ةَيگام‌رضاىی ‌‬
‫جاهیٌ ‌‬
‫ىهاداىٌ‪‌،‬ردغارگاً ‌‬
‫دُارةار ‌‬
‫ناٍهان‪‌،‬ناىطسا ‌‬
‫دردُاضح‪‌،‬پسضیرن‪‌،‬پسضظ ‌‬
‫پسضیرن ‌‬
‫پسضغی ‌‬

‫ٕ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍهٌگیس‪‌،‬درةسگیسىرً‪‌،‬درةسداعدو‪‌،‬درةس‌گسـدو‪‌،‬در‌‬
‫‌‬
‫ةسگیسىرً‪‌،‬در‌ةس‌گیسىرً‪‌،‬دارای ‌‬
‫ةشرگی ‌‬
‫ةذح ‌‬
‫گُاٍی‌دٍيرً‪‌،‬گُاً‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫ش‬

‫گفديی ‌‬
‫گفديی‌اضح ‌‬

‫‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬هٌگیس‪‌،‬ـاش‪‌،‬رهانير‪‌،‬پساکيرً ‌‬
‫‌‬
‫رها‌( ‌پھ‌‌‪)rōwāk‬‬

‫کالً‌لتٌ‌دار ‌‬

‫پساکيرن ‌‬

‫ىهُدار‪‌،‬عياضٌ‪‌،‬رهعو‌ىهُدار‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬

‫ضذوپساکيی‪‌،‬رهاگٌ‪‌،‬دٍاىشد‪‌،‬چُاىرازی‪‌،‬چُ ‌‬
‫‌‬

‫گشارىرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دُاٍان‪‌،‬دُاضدار‪‌،‬آرزهنير ‌‬

‫رٍيهُن‪‌،‬راٍيهای‌راً‪‌،‬راٍيها ‌‬

‫دُاٍان‪‌،‬دُاضدار‪‌،‬آرزهنير ‌‬

‫گزرٍهگاىی‪‌،‬راً‌ٍهگاىی ‌‬

‫ٍيجار‪‌،‬ـسً‪‌،‬ـَس‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پایگاً‪‌،‬آییو ‌‬

‫ـسیتکار‪‌،‬زةاىتاز‪‌،‬دؽلتاز ‌‬

‫عب‌دُش ‌‬

‫ةرىٌ ‌‬

‫عب‌دُش‪‌،‬عام‌عاد ‌‬

‫ىاىُا‪‌،‬ىان‌گیس‪‌،‬چاالک‪‌،‬چاةک ‌‬

‫عب‌چلٌ‪‌،‬عب‌چل ‌‬

‫ضسایيػػػػرً‪‌،‬ضذو‌ضسا‪‌،‬چکانٌ‌ضسا‪‌،‬چانٌ‌گُ‪‌،‬چانٌ‌‬

‫جُان‪‌،‬ةسىایی‪‌،‬ةسىا ‌‬

‫ضسا ‌‬

‫ناىيرگی‌(ڀ)‪ٍ‌‌،‬هگُىی‪ٍ‌،‬هطاىی‪ٍ‌،‬هدایی‪‌،‬‬

‫ضسهادیک ‌‬

‫ٍهاىيری‪ٍ‌،‬هاىيرگی‪‌،‬ناىطدگی ‌‬

‫کارنير‪‌،‬کارگهاعدٌ‪‌،‬کاردار‪‌،‬پیغٌ‌هر ‌‬

‫ضایٌ‪‌،‬خو‌ىها‪‌،‬خارگُن ‌‬

‫کارگهاعدگان ‌‬

‫خار ‌‬

‫دُاٍظ‌کييرً ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬ناىير ‌‬
‫ناىا‌( ‌‬

‫ضذح‪‌،‬دعُار‪‌،‬خُان‌ـسضا ‌‬
‫ضپاسدار‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)spāsdār‬ضدایغگس‪‌،‬ضپاضگشار‪‌،‬‬
‫‌‬

‫آةذُضدی‪‌،‬آةذُضح‌ناىير ‌‬

‫دغکطارهارً ‌‬

‫ضپاسدار‪‌،‬چاکس‪‌،‬ةجا‌آهرىرً ‌‬
‫‌‬
‫ضاددار ‌‬

‫گهان‪‌،‬دهدلی‪‌،‬پُعیرگی‪‌،‬پيرار ‌‬

‫گلٌ‌نير‪‌،‬داددُاً‪‌،‬دادجُ‪‌،‬دُاٍان ‌‬

‫ٍهگُن‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هریص‪ٍ‌،‬هچُ‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬ناىير‪‌،‬ضان‪‌،‬‬
‫چُن‪‌،‬ةٌ‌ضانِ ‌‬

‫ةُیيرً‌(دھ)‪‌‌،‬ةُیایی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ناىیرن‪‌،‬ناىطدو ‌‬

‫نُعُیٌ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ناىِطدو‌( ‌‬

‫هاال‪‌،‬ـسنير‪‌،‬ـسازنير‪‌،‬ةسگشیرً ‌‬

‫ىاضشاگُیی ‌‬

‫ٖ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هاال‪‌،‬ىژادً‪‌،‬ةشرگُار‪‌،‬ةشرگهيظ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬‬
‫‪‌‌،‬ةیةاک‌( ‌‬
‫بھ) ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬عیسدل‌( ‌‬
‫عیسنسد‌( ‌‬

‫ضساـسازاىٌ ‌‬

‫ىدسس‪‌،‬گُسد‪‌،‬دلیس‪‌،‬دالهر‪‌،‬جطُر‪‌،‬پسدل‪‌،‬ةیپسها‪‌،‬ةی‌ةاک ‌‬

‫ٍهکاری‪ٍ‌،‬هطُیی‪‌،‬اىتازی ‌‬

‫دلیساىٌ‪‌،‬دالهراىٌ‪‌،‬پسدلی ‌‬

‫ضانٌٍا‪‌،‬چگُىگی‪‌،‬پیهان ‌‬
‫‌‬

‫نسدنيغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)martmēnišnīh‬ىدسضی‪‌،‬دلیسی‪‌،‬‬

‫چگُىگی ‌‬

‫دالهری‪‌،‬ةیةاکی ‌‬
‫‌‬

‫ىُعیرن‪‌،‬آعانیرن ‌‬

‫ىیاکان‪‌،‬دهدنان‪‌،‬دردح‪‌،‬داىران‪‌،‬ختار ‌‬

‫ىُعاةٌ‪‌،‬ىُعاب‪‌،‬عَرآةٌ‪‌،‬عکسآةٌ‪‌،‬دهعاةٌ‪‌،‬دهعاب ‌‬

‫ختارىانٌ ‌‬

‫گشاردن‌(دھ)‪‌‌،‬ىگیشِش‪‌،‬گشارً‪‌،‬گشارش‪‌،‬گشاردن‪‌،‬‬

‫عتگسد‪‌،‬پاضرار‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫ـساىهُن‪‌،‬زىر‪‌،‬ریش‪‌،‬رهعو‌گسی‪‌،‬رهعو‌کسدن‪‌،‬رهعو‌ضازی‪‌،‬‬

‫کص‪‌،‬دُد‪‌،‬خو ‌‬

‫ةازگُیی‪‌،‬آعکاری ‌‬

‫دُیغدو‪‌،‬دُد‪‌،‬ةٌ‌خيَایی ‌‬

‫ضسگزعح ‌‬

‫دُدم ‌‬

‫ىگیذدو‪‌،‬گشاردن‪‌،‬زىریرن‪‌،‬ةسىگیذدو‪‌،‬ةازىهُدن ‌‬

‫نسدنی‪‌،‬کطاىٌ‪‌،‬دُدی‪‌،‬دُد‌هیژً ‌‬

‫درازگُیی ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬نيظ‪‌،‬کسدار‪‌،‬ضسعح‪‌،‬رـدار‪‌،‬ةشرگُاری ‌‬

‫داضدان ‌‬

‫ةشرگان ‌‬

‫دضدُرکار‪‌،‬ةسىانٌ‌کار ‌‬

‫ضذدی‪‌،‬درعدی‪‌،‬خيری ‌‬

‫رهیرادىگاری‪‌،‬رهیرادىانٌ‪‌،‬رهیراد‌ىگاری‪‌،‬رهیراد‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬ضَهگیو‪‌،‬ضذح‪‌،‬دعُار‪‌،‬خير‪‌،‬پسزهر ‌‬

‫ىانٌ ‌‬

‫ضذح‪‌،‬ةٌ‌ضذدی ‌‬

‫زةاىٌ‌آخظ‪‌،‬آخغپارً‪‌،‬ادگس ‌‬

‫ضذح‪‌،‬ةٌ‌ضذدی ‌‬

‫آخظ‌ةار ‌‬

‫زىيرً‪‌،‬درعدگُی ‌‬

‫دسَد‌را‌ضانٌ‌کو‌(ىاصس‌‬
‫ضانٌ‌(كُل‌خُ‌دط‌خُضح‪‌،‬نَس ِ‬

‫گسـداری‪‌،‬دردضس‪‌،‬ةری‪‌،‬ةرىَادی‪‌،‬ةر‪‌،‬آزاررضاىی ‌‬

‫دطسه‌()‪‌‌،‬گسهکان‪‌،‬گسه‪‌،‬پیهان‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫یاهً‪‌،‬چسىر ‌‬

‫پیهان‌ةيیادیو ‌‬

‫ىُعاةٌ‪‌،‬نل‪‌،‬رز‪‌،‬ةادً ‌‬

‫پیهان‌ىذطدیو ‌‬

‫نیزدً ‌‬
‫‌‬

‫گسهةطدو‪‌،‬پیهان‌ةطدو ‌‬

‫پاک‪‌،‬نیةَغدی ‌‬
‫‌‬
‫نی‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫نیکرً‪‌،‬دهکرً‪‌،‬دهذاىٌ‪‌،‬دُهکرً‪‌،‬دُهذاىٌ ‌‬

‫پاضتان ‌‬

‫نیدُارً‪‌،‬ةادً‌گطار ‌‬
‫‌‬

‫گسهیی‪‌،‬پیهاىی ‌‬

‫نیدُارگی ‌‬
‫‌‬

‫رهش‪‌،‬راً‪‌،‬آییو ‌‬

‫نيگُلٌ‪‌،‬آهیشً ‌‬

‫کیغی‪‌،‬آییيی ‌‬

‫زعدی‪‌،‬پلیری‪‌،‬پلیرکاری‪‌،‬ةری‪‌،‬ةر‌ىَادی ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ىشدیک‌ةٌ‪‌،‬ـساخس‪‌،‬ضسةليری‪‌،‬ضساـساز‪‌،‬پیسًٍا‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ایژَک‌(ب‌ھ)‪‌‌،‬زةاىٌ‌آخظ‪‌،‬آخظ‌پارً‪‌،‬ادگس ‌‬

‫ةشرگهيغی‪‌،‬ةسـساز‪‌،‬آزرم‪‌،‬آةسه ‌‬
‫ةاریاب ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ةشرگهيغی ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫رهد‌ةشرگ‪‌،‬ةشرگ‌رهد ‌‬

‫ةاریاـدو‪‌،‬ةار‌یاـدو ‌‬

‫رهد‌ارهىر‪‌،‬ارهىررهد ‌‬

‫ـسیاةی‪‌،‬ةاریاةی‪‌،‬ارج‌یاةی ‌‬

‫گهساٍیٍا‪‌،‬ژاژٍا ‌‬
‫‌‬

‫دُرآیان‪‌،‬دُرآی‪‌،‬داهر ‌‬

‫عدسىگ‪‌،‬عدسىج‪‌،‬ضدسىگ‪‌،‬چدسىگ ‌‬

‫داهر‌عياس ‌‬

‫ةاىگ‪‌،‬آرىگ ‌‬

‫ٍيتازان‪ٍ‌،‬هیاران‪ٍ‌،‬هرضدان ‌‬

‫(ایو‌هاژً‌را‌دیام‌ةسای‌عػاع‌دایسً‌ةکار‌نیةسدً‌ه‌‬
‫‌‬
‫ةَسازً‌‬

‫ٍيتازان‪ٍ‌،‬هیاران‪ٍ‌،‬هرضدان ‌‬

‫پیراضح‌کٌ‌از‌دیسةاز‌در‌پارضی‌ةکار‌نیرـدٌ)‪‌‌،‬ـسهغ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫اىتازی‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬يتازی‪ٍ‌،‬يتاز‪ٍ‌،‬هکاری‪ٍ‌،‬هطدان‪‌،‬‬

‫دردغظ‪‌،‬خاةظ‪‌،‬پسخُ ‌‬

‫ٍهساٍی‪ٍ‌،‬هتازی‪‌،‬ةاٍهان‪‌،‬ةاٍَهان ‌‬

‫آییوٍای‌دیيی ‌‬
‫‌‬

‫ةاٍَهان‌ةازرگاىی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آییوٍای‌دیيی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کیظ‌آییو‬

‫اىتاز‌پایيراىی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ىهایيرگان‪‌،‬عادٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىهایيرگی‬

‫ٍهیارکرً‪ٍ‌،‬هیار‌ضسا‪‌،‬ضازنان‌ٍهیاری‪‌،‬‬

‫ىیسىگ‪‌،‬چغم‌ةيری‪‌،‬خسدضدی ‌‬

‫ةاٍهانِ‌ٍهیاری ‌‬

‫چغم‌ةير‪‌،‬خسـيرةاز ‌‬

‫اىتاز‌ةذغی ‌‬

‫چغم‌ةيری‪‌،‬خسدضدی ‌‬

‫ٍيتازیر ‌‬

‫ىهایيرً‪‌،‬ىهایيرگی‪‌،‬عادٌ ‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬ماىتازی‌کسدن ‌‬
‫اىتازی‌(دھ) ‌‬

‫ضسهدً‪‌،‬ضسهد‪‌،‬چکانٌ‪‌،‬چانٌ‪‌،‬خساىٌ ‌‬

‫ٍيتاز ‌‬

‫چکانٌ‌ضسایان‪‌،‬چانٌ‌ضسایان ‌‬

‫آزرم ‌‬

‫عادناىی‪‌،‬ضسعادی‪‌،‬دغيُدی ‌‬

‫ضسعکطدٌ‪‌،‬پکس ‌‬

‫ـسهزیيٌ‪‌،‬زةاىٌ‪‌،‬خاةظ‪‌،‬آخظ‌پارً‪‌،‬اـسازً‪‌،‬ادگس ‌‬

‫ةرىَاد‪‌،‬ةرکار‪‌،‬ةر‌ىَاد ‌‬

‫ـسهزاىرن‪‌،‬زةاىٌ‌کغیرن ‌‬

‫ضسآؽاز‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫ـسهزان ‌‬

‫آؽازیرن ‌‬

‫ـسهزاىرن‪‌،‬اـسهددو ‌‬

‫کاررـداری‪‌،‬آؽازکار ‌‬

‫ٍُش‪‌،‬دریاـدو‪‌،‬داىطدگی‪‌،‬داىایی‪‌،‬دسد ‌‬

‫آؽازیرن‪‌،‬آؽازکسدن‪‌،‬آؽاز‌کسدن ‌‬

‫کار‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫آؽازگس ‌‬

‫درنان‪‌،‬دُب‌عرن‪‌،‬خيررضدی‪‌،‬ةَتُدی‪‌،‬ةَتُد ‌‬

‫عاٍسگ‪‌،‬ضسدسگ ‌‬

‫درنان‌ةذظ ‌‬

‫کیظ‪‌،‬رهش‪‌،‬دیيکسد‪‌،‬دیوآییو‪‌،‬دیو‪‌،‬آییو ‌‬
‫‌‬

‫خيررضدی‪‌،‬ةَتُدی ‌‬

‫گَُسی‪‌،‬پاک‌ىژاد‪‌،‬ةشرگُار‪‌،‬ةشرگهيظ ‌‬

‫درنان‌ةذظ ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬يتاز‪ٍ‌،‬هکار‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬اىتاز‌( ‌‬
‫ةَسًهر‌( ‌‬
‫‌‬

‫ةیهارضدان ‌‬
‫ةیهارضدان ‌‬

‫ٍهرضح‪ٍ‌،‬هتاز‪ٍ‌،‬م‌ضُد ‌‬

‫دُاٍغگسی‌(دھ)‪‌‌،‬نیاىجیگسی‪‌،‬پادرنیاىی ‌‬

‫دضح‌داعدو‪‌،‬اىتازیرن ‌‬
‫ٍهررد ‌‬

‫رهادُاً‪‌،‬رهاجُ ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫چَسک ‌‬

‫زالل‪‌،‬رهعو‪‌،‬دردغان ‌‬

‫ریذح‌گسـدو‪‌،‬پاگسـدو ‌‬

‫زاللی‪‌،‬دردغيرگی ‌‬

‫دیطا‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)dēsāk‬‬

‫ىاىُعدٌ‪‌،‬ضذيی‪‌،‬زةاىی ‌‬
‫نیاىجیگسی ‌‬

‫ضپاس‌گشارىرً‪‌،‬ضپاس‌گشار‪‌،‬ةطیار‌ضپاس‌گشارىرً ‌‬

‫گفداری‪‌،‬زةاىی‪‌،‬زةاىَکی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اىرایٌ‌( ‌‬

‫ىسم‌دلی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬دلطُزی ‌‬

‫ىالٌ‌ه‌داددُاٍی ‌‬

‫نیاىجی‪‌،‬دُاٍغگس‪‌،‬ةذغظ‌دُاً ‌‬

‫زیتا‪‌،‬دلپطير‪‌،‬دُش‌ریذح ‌‬

‫نَسهرز‪‌،‬نَسةان‪‌،‬دلطُز ‌‬

‫ـير ‌‬

‫عکاـدو‪‌،‬عکاؼ‪‌،‬راضح ‌‬
‫ناً‌عکاـی‪‌،‬ناً‌عکاـدو‪‌،‬کار‌ىاعرىی‪‌،‬عکاـدو‌ناً ‌‬

‫خازیاىٌ ‌‬

‫راضح‌ه‌دغک ‌‬

‫درٍم‪‌،‬آعفدٌ‪‌،‬اىتًُ ‌‬
‫اىتٍُی ‌‬

‫ضيگرلی‪‌،‬ضدهگسی‪‌،‬دژدُیی ‌‬

‫دریاةی‪‌،‬ةُی ‌‬

‫لُیص‪‌،‬اللٌ‌دددسی‪‌،‬اللٌ‪‌،‬آاللٌ ‌‬
‫گیجگاً ‌‬

‫ىکٍُظ‪‌،‬ضسکُـح‪‌،‬ضسزىظ ‌‬

‫گهان‪‌،‬دهدلی‪‌،‬پيراعح‪‌،‬پيرار ‌‬

‫ضسزىظ ‌‬
‫ةاالدضح‪‌،‬ةاال‪‌،‬آپا‪‌،‬اپاددس ‌‬

‫گهان‌ةسدن ‌‬
‫پََِلیرن ‌‬

‫اةاددس‌دُرآیی ‌‬

‫گهان ‌‬

‫اةاددس‌دُرةسی ‌‬

‫دهدل‪‌،‬ده‌دل‪‌،‬پسگهان‪‌،‬ةرةیو‪‌،‬ةر‌گهان ‌‬

‫اپاددسی‪‌،‬اةاددسیک ‌‬

‫گلٌ‌نيری‪‌،‬گالیٌ‌نيری‪‌،‬گالیٌ‪‌،‬گَسزش‪‌،‬عاهش‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬ـسخُرٍا‪‌،‬ـدو‪‌،‬ریذح‪‌،‬چَسًٍا‪‌،‬پیکسٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىهُد‪‌،‬ىگارً‬
‫ٍا‪‌،‬ـسخُرٍا‪‌،‬چَسًٍا‪‌،‬پیکسٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىگارً‬

‫داددُاٍی‪‌،‬داددُاضح ‌‬
‫داددُاضح ‌‬

‫دُرعیر ‌‬

‫عاهیرن ‌‬

‫دُرعیری ‌‬
‫کيریل‌(هاژًٔ‌«کيرل»‌اىگلیطی‌[عهع]‌ه‌یا‌«عاىرهلیٌ»‌‬

‫داددُاً ‌‬

‫ـساىطُی‌[عهػران]‌ه‌یا‌"چاىررا‌ی‌ضاىطکسیح‌[‌رهعيی‌‬

‫عکس‪‌،‬ضپاس ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬اضپيرار‌‬
‫ناً]‌ةا‌آن‌از‌یک‌ریغٌ‌اىر)‪‌‌،‬ضِپيرار‌( ‌‬

‫پاس ‌‬
‫ضپاضگشاری ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬عهالٌ ‌‬
‫( ‌‬

‫ىیایظ‪‌،‬ضپاضگشاری ‌‬

‫(کيریلٌ‌ةٌ‌غسةی‌رـدٌ‌ه‌كيریل‌عرًاضح)‪‌‌،‬‬
‫‌‬
‫کيریلٌ‌‬

‫دیطٌ‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)dēsak‬ىهُد‪‌،‬ىگارً‪‌،‬گُىٌ‪‌،‬ـدو‪‌،‬ریذح‪‌،‬‬

‫عهالٌ‌دان‪‌،‬آخغران ‌‬

‫ردطارً‪‌،‬چَسً‪‌،‬آرایٌ ‌‬

‫ضپيرارً ‌‬

‫دیطیرن‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)dēsītan‬پی‌ریشی ‌‬

‫لذدٌ‪‌،‬کُخاً‪‌،‬پارً‪‌،‬اىرک ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةُییرىی‪‌،‬ةُی‌دُش ‌‬

‫دُاضداری‌(دھ)‪‌‌،‬عُر‪‌،‬عادی‪‌،‬دلتطدگی‪‌،‬آرزهنيری ‌‬

‫کهاىٌ‌ضدارً‪‌،‬ضدارً‪‌،‬اددسدهىرً ‌‬

‫عُراىگیش‪‌،‬عادی‌ةذظ ‌‬

‫گُاٍی‌دادن‪‌،‬گُاٍی‪‌،‬جاىتازی‪‌،‬جاىتاددگی‪‌،‬جان‌‬

‫خکاىٌ ‌‬

‫ةاددو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هاالیی‪‌،‬ـسٍی‪‌،‬ـسً‪‌،‬ـَس‪‌،‬عکًُ ‌‬
‫ـَس‌( ‌‬

‫گُاٍی‌دادن‪‌،‬گُاً‌دادن ‌‬
‫جاىطپاراىٌ‪‌،‬جاىتازاىٌ ‌‬

‫خکان‌دُردن ‌‬

‫گُاٍیيانٌ‪‌،‬ضُگير‌ىانٌ ‌‬

‫خکان‌دٍيرً ‌‬
‫ىادجطدٌ‪‌،‬ةر‌عگُن ‌‬

‫عیسدلی‪‌،‬دلیسی‪‌،‬دالهری‪‌،‬ةیةاکی ‌‬
‫‌‬
‫ىانُری‪‌،‬ىانراری‪‌،‬آهازً ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬اجاكک‪‌،‬اجاؽ ‌‬
‫ٍیهٌضُز‌( ‌‬
‫‌‬

‫ىيگ ‌‬

‫چیش ‌‬

‫ىانجُ‪‌،‬آهازً‌دُاً ‌‬

‫کالً‌ةسدار‪‌،‬ـسیتکار‪‌،‬ضالُس‪‌،‬دهره‪‌،‬دؽل‌ةاز ‌‬

‫ىانُر‌عرن‪‌،‬ضسعياس‌عرن‪‌،‬ضسعياس‪‌،‬آهازً‌‬

‫پسزً ‌‬

‫دارعرن ‌‬

‫عیپُرزن ‌‬

‫ىانُر‪‌،‬ىانرار‪‌،‬ضسعياس ‌‬

‫پیس ‌‬

‫ناٍاىٌ ‌‬

‫ٍهذُاىی‪ٍ‌،‬هذُان‌کسدن ‌‬

‫چغم‌ضیاً ‌‬

‫کتاب‌ضیذی ‌‬

‫هایَطح‌(دھ)‪‌‌،‬هرن‪‌،‬هایيرً‪‌،‬هایَطح‪‌،‬کانجُیی‪‌،‬‬

‫دیُ‪‌،‬اٍسیهو ‌‬

‫دُاٍظ‌دل‪‌،‬ةطیار‌دُاٍی‪‌،‬ةطیار ‌‬

‫دیُکانگی ‌‬

‫زىتارً‪‌،‬ةطیار‌کانجُ ‌‬

‫پلیر‪‌،‬اٍسیهيی ‌‬

‫درازگُیی‪‌،‬پسچاىگی ‌‬

‫ضسکغی‪‌،‬دیُگسی‪‌،‬اٍسیهيی‪‌،‬اٍسیهو‌هاری ‌‬

‫خوکانگی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)tankāmagīh‬‬
‫‌‬

‫گسدعی ‌‬

‫کغدٌ‌راً‌درا‪‌،‬کغدٌ‪‌،‬جاىتاددٌ‪‌،‬جان‌ةاددٌ ‌‬

‫دُش‌ضس‌ه‌ره‪‌،‬دُش‌جانٌ ‌‬

‫ىانی‪‌،‬ىانُر‪‌،‬ىانرار ‌‬

‫کیهیا ‌‬

‫ٍم‌اىریغی‪‌،‬ضکالظ‪‌،‬رایشىی‪‌،‬ةسرضی ‌‬

‫کیهیایی ‌‬

‫اىجهو‌رایشىی ‌‬

‫کیهیاگس ‌‬
‫‪‌‌،‬هاگیس‪ٍ‌،‬هٌگیس‪‌،‬گطدسش ‌‬
‫‌‬
‫رهایی‌( ‌پھ‌‌‪)rōwākīh‬‬

‫رایشىی‪‌،‬اىجهو‌داهری ‌‬
‫اىجهو‌عَس ‌‬

‫چیش ‌‬

‫ـسایشن ‌‬

‫چیش ‌‬

‫ضسرایشىی‌پیغٌ‌هران ‌‬

‫ٍيجارٍا‪‌،‬آییوٍا ‌‬
‫‌‬

‫راً‌داکی‪‌،‬داکساً ‌‬

‫ٍيجارٍا‪‌،‬آییوٍا ‌‬
‫‌‬

‫راىيرً ‌‬

‫ٗ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫٘‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬ـسضدادً‪‌،‬ـسضدادن‪‌،‬درةسد‪‌،‬ةیسهن‌دادن‪‌،‬‬
‫ةسهىتسد ‌‬
‫کاالٍای‌ـسضدادً‪‌،‬ةسهىگاً‪‌،‬ةسهن‌ره ‌‬
‫داد‌ه‌ضدر‌کاال ‌‬
‫ةسهىگاٍی‪‌،‬ةسهن‌رهی ‌‬

‫ص‬

‫ـسنُدً‪‌،‬دضدُر‌دادً‌عرً ‌‬

‫‌‬

‫ىیکُکاری‪‌،‬ره‌راضح‪‌،‬راضدگُ‪‌،‬دضدگیس‪‌،‬درضدکار‪‌،‬‬

‫ـسضدادن‪‌،‬ةسهن‌ـسضدادن ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬دُىطسد‪‌،‬ةسدةار ‌‬

‫پاکرل ‌‬

‫کَفشا‪‌،‬ضاهن‪‌،‬ةسٍُ ‌‬

‫راضدیو‪‌،‬ةساضدی ‌‬

‫دراهىر‌(دھ)‪‌‌،‬کریُر‪‌،‬دارىرً ‌‬

‫ضارهگ‪‌،‬ضاره‪‌،‬چارهگ ‌‬
‫ةاالرهىرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دُد‌ضس ‌‬

‫کامنير‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)kāmakōmand‬‬
‫‌‬

‫آذردظ ‌‬

‫یکيُادح‪ٍ‌،‬هُار‪‌،‬ىسم‪‌،‬ةیآالیظ ‌‬
‫‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬ىاخُا‪‌،‬زهرنير ‌‬

‫گلگیسکار‪‌،‬پذکار ‌‬

‫پسهاىٌدار ‌‬
‫‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةیةاک‌( ‌‬
‫‌‬

‫پاالیظ ‌‬

‫داراعرن‪‌،‬ةرضح‌آهردن‪‌،‬ازآن‌دُد‌کسدن ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هُار‌کسدن‪‌،‬ىسم‌کسدن‪‌،‬‬
‫پالیرن‌( ‌‬
‫ٍهُار ‌‬

‫ـسنير ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پالیرً‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دسدنير‌( ‌‬

‫پاالیٌ‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬پاک‌ه‌رهعو ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬زهرنير ‌‬

‫ىیکُکار‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬درضدکار‪‌،‬پسٍیشکار‪‌،‬پارضا ‌‬

‫هاال‪‌،‬ىانُر ‌‬

‫ىاگُیا‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬هذُان‪‌،‬ىام‪‌،‬ىاگُیا‪‌،‬زةان‌ةطدٌ‪‌،‬‬

‫ىُیطيرً ‌‬
‫کارـسنا‪‌،‬کاردار ‌‬

‫دانُش‪‌،‬ةیآها ‌‬
‫‌‬

‫نیشةان‪‌،‬نَهاىرار ‌‬

‫ضازىرً‪‌،‬آـسیييرً‪‌،‬آـسیرگار ‌‬
‫ةاد‌پیظ‌ةَار‪‌،‬ةاد‌پیظ‪‌،‬ةاد‌ةَار‪‌،‬ةاد‌ةسیو ‌‬

‫پایُر ‌‬

‫ضپیرً‌دم‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةانراد ‌‬

‫زنیيرار ‌‬

‫رىگطاز‪‌،‬رىگسز ‌‬

‫کاردان‪‌،‬ضذيهير‪‌،‬رایهير‪‌،‬آگاً ‌‬

‫ضپیرً‌دم‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةانراد‪‌،‬آـداةرم ‌‬

‫دارىرگان ‌‬

‫ةانراد‌ىیک‪‌،‬ةام‌عاد ‌‬

‫رهعيرل‪‌،‬دلرار ‌‬
‫کارعياس‪‌،‬کاردان ‌‬

‫ةانراد‌ىیک‪‌،‬ةام‌عاد ‌‬
‫ضپیرً‌دم‪‌،‬ةانراد ‌‬

‫‪ٔ3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةٌ‌درضدی ‌‬

‫آؽاز‌دُعتذدی ‌‬

‫دارً ‌‬

‫پگاً‌راضدیو ‌‬

‫(ضر‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌صر‌ىُعدٌ‌‬
‫‌‬
‫ضَر‌‬

‫پگاً‌درهؽیو ‌‬

‫عرً؛‌ىگا‌ضرً)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پگاً‌انیر ‌‬

‫(ضرا‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌صرا‌‬
‫‌‬
‫ضرا‌‬

‫ىاعرىی‪‌،‬ىاعدایی‪‌،‬ىاعدا‪‌،‬چاعح‌ةانرادی‪‌،‬چاعح ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً)‪‌‌،‬ىُا‪‌،‬ةاىگ‪‌،‬آهاز‪‌،‬آها‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫عکیتایی‪‌،‬عکیب‪‌،‬درىگ‪‌،‬دُىطسدی‪‌،‬خاب‪‌،‬ةسدةاری ‌‬

‫ىذطح‌هزیسی‌(هزیس‌پارضی‌اضح‌ه‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬

‫عکیتیرن ‌‬

‫غسةی‌رـدٌ‌اضح)‪‌‌،‬هزیسی‪‌،‬ـسىغیيی‪‌،‬ـسنراری ‌‬

‫عکیتیر ‌‬

‫ره‌راضدی‪‌،‬راضدی‪‌،‬راضدگُیی‪‌،‬درضدی‪‌،‬درضدکاری‪‌،‬‬

‫عکیتایی‪‌،‬ةسدةاری‌کسدن‪‌،‬ةسدةاری ‌‬

‫ةیآالیغی ‌‬
‫‌‬

‫ةادً‌ةانرادی ‌‬

‫ـسادُاىرن‪‌،‬ةاىگ‌زدن‪‌،‬آهازدادن ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬دُد‌دار‪‌،‬ةسدةار‪‌،‬ةسد‌ةار ‌‬

‫پی‪‌،‬ةسآن‪‌،‬آٍيگ‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫ٍهيغیيی ‌‬

‫هاال‪‌،‬پیغُا‪‌،‬پیغگاً‪‌،‬ةلير‌پایٌ‪‌،‬ةاالخسیو‌جایگاً ‌‬

‫یاران‪ٍ‌،‬هيغیيان ‌‬

‫ىذطح‌هزیس‌(هزیس‌پارضی‌اضح‌ه‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬

‫عیسازً‌ةير‪‌،‬رهیٌ‌گس‪‌،‬پُعیيٌ‌گس ‌‬

‫غسةی‌رـدٌ‌اضح)‪‌‌،‬ـسنرار ‌‬

‫عیسازً‌ةيری ‌‬

‫ةسخسگاً‪‌،‬ةاالی‌اىجهو‪‌،‬ةاالگاً ‌‬

‫گال‪‌،‬گفدهان‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬ضذو ‌‬

‫ةاالىغیو ‌‬

‫گفدگُ‌کسدن‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬گَپ‌زدن‪‌،‬ضذو‌گفدو ‌‬

‫ضسهزیس ‌‬

‫ضذيان ‌‬

‫گُعهاٍی‪‌،‬گُش‌ناٍی ‌‬

‫ضذيان ‌‬

‫راضدی‌هدرضدی‪‌،‬درضدی ‌‬

‫ضالنح‪‌،‬راضدی‪‌،‬درضدی‪‌،‬خيررضدی‪‌،‬ةَتُدی ‌‬

‫راضدی‪‌،‬درضح‌گفداری ‌‬

‫درضدکاری ‌‬

‫پاکرلی ‌‬

‫درضدی‌ه‌ىادرضدی‪‌،‬درضدی‌ه‌ىا‌درضدی‪‌،‬‬

‫ىیکُکاری‪‌،‬دضدگیسی‪‌،‬دردگسدان‪‌،‬داد‌ه‌دٍظ ‌‬

‫درضح‌یا‌ىادرضدی ‌‬

‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬آـح‪‌،‬آضیب ‌‬

‫ٍانُن‪‌،‬دنو‪‌،‬دعح‌ه‌دنو‪‌،‬دعح‪‌،‬ةیاةان ‌‬

‫آضیب‌دیرن ‌‬

‫نیران‪‌،‬نیانضسا‪‌،‬نیان‌ضسا‪‌،‬نیان‌داىٌ ‌‬
‫‌‬

‫آضیب‌دیرً ‌‬

‫پیغگاً‪‌،‬پَيٌ ‌‬

‫زیاىکار ‌‬

‫کارزار ‌‬

‫آضیبدیرً ‌‬
‫‌‬

‫ىها‌آرای ‌‬

‫گطیل‌داعدو‪‌،‬ـسضدادن‪‌،‬رهاىٌ‌کسدن ‌‬

‫درضح‪‌،‬دُب‌هىیک‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫یار‪ٍ‌،‬هرل‪‌،‬دهضح ‌‬

‫خيررضح ‌‬

‫رهعوگُیغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)rōšn gowišnīh‬رهعيی‪‌،‬رک‌‬
‫‌‬

‫درضدکار‪‌،‬درضح‌کسدار ‌‬
‫خيررضح ‌‬

‫گُیی‪‌،‬ةیپسدً‌گُیی ‌‬
‫‌‬

‫ٓ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پسها‪‌،‬ةیپسدً‌گُیی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رک‌گُیی‪‌،‬ةی‬

‫بھ)‪‌‌،‬خَيگ‌ةار‌‬
‫دعُاریاب‌(دھ)‪‌‌،‬دعُار‌رس‌( ‌‬

‫ةیپسدً‌پُعی‪‌،‬ةی‪‌،‬ةٌ‌رهعيی‪‌،‬ةٌ‌آعکاری ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دعذُاریاب ‌‬
‫( ‌‬

‫ضاؽس‪‌،‬جام‌نیضاؽس‪‌،‬ةادً ‌‬
‫‌‬

‫دژهاری‌(دھ)‪‌‌،‬دعُاری ‌‬

‫راً‪‌،‬چیيُاد ‌‬
‫راً‌راضح ‌‬

‫راً‌ضسةاال‪‌،‬دیش‪‌،‬ةاال‌رهی‪‌،‬ةاال‌رـدو‪‌،‬اهجگیسی‪‌،‬‬

‫ضُداگس‌پُل ‌‬

‫اـشایظ ‌‬

‫ةاد‌ؽسان‪‌،‬ةاد‌ضذح‪‌،‬ةاد‌خير ‌‬

‫دانیرن‪‌،‬ةاال‌رـدو ‌‬

‫ضسگیجٌ‪‌،‬ضسدرد‪‌،‬ةیٍُعی ‌‬
‫‌‬

‫ةاالرهىرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هیژً‪ٍ‌،‬شیيٌ‌کسدن‪‌،‬ىاب‪‌،‬گسداىظ‪‌،‬ضادً‪‌،‬ةٌ‌کارگیسی‪‌،‬‬

‫ـشایيرً‪‌،‬ـسایاز‪‌،‬اـشایيرً‪‌،‬اـشایغی ‌‬

‫ةٌ‌کارةسدن‪‌،‬ةکار‌ةسدن ‌‬

‫دسدضالی ‌‬

‫ٍشیيٌ‌کسدن‪‌،‬ىاب‪‌،‬ضادً‪‌،‬ةٌ‌کارگیسی‪‌،‬ةکار‌‬

‫کُچک‪‌،‬دسدضال‪‌،‬دسد‪‌،‬دُسد ‌‬

‫ةسدن ‌‬

‫دُسدخَو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫چغم‌پُعی‌کسدن ‌‬
‫هیژگاىٌ‪‌،‬خيَا‪‌،‬ةٌىاةی‪‌،‬ةٌ‌ىاةی‪‌،‬ةٌ‌گُىٌ‌ىاب‪‌،‬ةٌ‌ضادگی ‌‬
‫‌‬

‫زاب‪‌،‬رعدٌ‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬ردیؿ‪‌،‬ردً‪‌،‬رج‪‌،‬راضدٌ‪‌،‬راضدا‪‌،‬جادً ‌‬

‫هیژگاىٌ‪‌،‬خيَا‪‌،‬ةٌىاةی‪‌،‬ةٌ‌ىاةی‪‌،‬ةٌ‌گُىٌ‌ىاب‪‌،‬ةٌ‌ضادگی ‌‬
‫‌‬

‫یکرىگی‪‌،‬عاداب‪‌،‬دسنی ‌‬
‫‌‬

‫چغم‌پُعی‪‌،‬ةذغیرن ‌‬

‫یکرىگی‪‌،‬عاداب‪‌،‬دسنی ‌‬
‫‌‬

‫دل‌ـسهةطدو‪‌،‬چغم‌پُعی‌کسدن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬زابٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌،‬ـسهزگان‪‌،‬ضسعح‬
‫ـسهزًٍا‬
‫‌‬

‫ضُدةسی‪‌،‬ضُد‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةازدٍی ‌‬

‫ـسهزً‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ضدایٌ‪‌،‬زاب‪‌،‬چُىی‪‌،‬چگُىگی ‌‬

‫پص‌اىرازگس ‌‬

‫دیُکانگی ‌‬

‫ٍیسةاىی‪‌ (hēr pānak‬پ‌ھ‌)‪ٍ‌‌،‬یسةان‌(پ‌ھ‌‌ ‪hēr‬‬

‫ضات‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬دیهٌ‪‌،‬پسدً‪‌،‬ةسگٌ‪‌،‬ةسگ ‌‬
‫ةسگٌ‌کلیر ‌‬

‫‪‌ ‌‌،)pānak‬‬

‫رهعو‪‌،‬رک‪‌،‬ةیپسدً‪‌،‬آعکارا ‌‬
‫‌‬

‫ضفس‪‌،‬زـسیو‪‌،‬زـس‪‌،‬زِـس‪‌،‬خَی ‌‬

‫رهعوگُیغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)rōšn gowišnīh‬‬
‫‌‬

‫زٍسپُعظ‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)zahr pōšišn‬زریس‪‌،‬زردآب‪‌،‬خلذٌ ‌‬
‫زریس‪‌،‬زردآب‪‌،‬خلذٌ ‌‬

‫رک‌ه‌راضح‪‌،‬ةیپسدً‌پُعی‪‌،‬ةٌ‌رهعيی‪‌،‬ةٌ‌آعکاری‪‌،‬‬
‫‌‬

‫زهد‌دغم‪‌،‬زرداةی‪‌،‬خير‌دُ ‌‬

‫آعکارا ‌‬

‫ضداهىر ‌‬

‫دعذُار‌(ڀ)‪‌‌،‬ىاٍهُار‪‌،‬دعُار‪‌،‬دعذُار‪‌،‬پسپیچ‌ه‌دَم ‌‬

‫صفُیان‪‌،‬صفُی ‌‬

‫ضذح‪‌،‬دعُار‪‌،‬ةر ‌‬

‫ىیکرل‪‌،‬ىیک‪‌،‬پاکرل‪‌،‬پاک ‌‬

‫ضذح‌درنان‪‌،‬ضذح‪‌،‬دعُار‌درنان‪‌،‬درنان‌‬

‫ةاىگ ‌‬

‫ىاپزیس‪‌،‬ةیدرنان ‌‬
‫‌‬

‫عکًُ‪‌،‬ةشرگی‪‌،‬اضدُاری ‌‬

‫دعُار‌یاب‪‌،‬دعُار‌رس ‌‬

‫ىهاز ‌‬

‫ٔ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یذران‪‌،‬کارضاىک ‌‬

‫ضشاهار‪‌،‬درضدی‪‌،‬دردُر‪‌،‬ةایطدگی ‌‬

‫چاعران ‌‬

‫ىیک‌اىریظ ‌‬

‫ٍيس‪‌،‬ضاددو‪‌،‬آـسیيظ ‌‬

‫ىیکذُاٍی‪‌،‬ىیکذُاٍاىٌ‪‌،‬ىیک‌ةیيی‪‌،‬رهادیر‪‌،‬‬
‫رایشىی‪‌،‬ةَیو‌دیر ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬يس‪‌،‬کار‪‌،‬ـسآهری‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬ـَیار‌( ‌‬
‫ـَیاهار‌( ‌‬

‫عایطدگی‪‌،‬ضشاهاری ‌‬

‫ضادداری‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬ضشاهر ‌‬

‫هرز‪‌،‬پیغٌهر ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫هرزی‪‌،‬دضح‬

‫ضازش‪‌،‬دهضدی‪‌،‬آعدی‪‌،‬آضُدگی ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬يسهری‪‌،‬کاری‪‌،‬ضادداری‪‌،‬‬
‫ـَیاهاری‌( ‌‬

‫ضازگاری‪‌،‬آعدی‌جُیی ‌‬

‫پیغٌهری ‌‬
‫‌‬

‫آعدی‌دُاً ‌‬

‫گسهً‪‌،‬رعدٌ‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫ضازش‌کسدن‪‌،‬ةاٍم‌کيار‌آنرن‪‌،‬آعدی‌کسدن‪‌،‬‬

‫ىگار‪‌،‬عهو‪‌،‬دلرار‪‌،‬دلتس‪‌،‬ةح ‌‬

‫آعدی ‌‬

‫ةدکرً ‌‬

‫نَس‪‌،‬ضازش‪‌،‬آعدی‌ه‌نَس ‌‬

‫عادردح‪‌،‬ضياةس‪‌،‬ضسهىاز ‌‬

‫پارىج‪‌،‬پاداش ‌‬

‫ىیک‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬راضح‌ه‌درضح‪‌،‬دُب‪‌،‬‬

‫دُیظ‌ىُازی ‌‬

‫پطيریرً ‌‬

‫درهد‌ـسضدادن ‌‬

‫درضح‌داىطدو ‌‬

‫درهد‌ـسضدادن ‌‬

‫رهاداىطدو‪‌،‬رها‌دیرن ‌‬

‫ىهازگاً‪‌،‬ىهاز ‌‬

‫ىیک‌ىگسی ‌‬

‫ىهاز ‌‬

‫ضرا‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌صرا‌‬
‫‌‬
‫ضرا‌(‬

‫چلیال‪‌،‬چلیپا‪‌،‬چلیپ ‌‬

‫اَىگُم ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً)‪‌‌،‬ةاىگ‪‌،‬آها‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬عیسً‌دردح‪‌،‬زىج‪‌،‬اىگم‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬اَىگُژً‌( ‌‬
‫اَىگژَد‌( ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ردطارٍا‪‌،‬چَسًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رخ‬
‫گُىٌ‪‌،‬ضیها‪‌،‬رهی‪‌،‬ره‪‌،‬ردطارً‪‌،‬ردطار‪‌،‬رخ‪‌،‬چَسً ‌‬

‫ىاب‪‌،‬ژرـا‪‌،‬خک‪‌،‬خَک‪‌،‬ةسگشیرً ‌‬

‫ضیاٌٍ‌ةسداعدو ‌‬

‫یکرالىٌ‪‌،‬دهضداىٌ‪‌،‬دُدناىی‪‌،‬پایهسداىٌ‪‌،‬پاکرالىٌ‪‌،‬از‌‬

‫اىجام‌عرىی‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬

‫خٌ‌دل ‌‬

‫ـسجام‌پزیسـدو‪‌،‬اىجام‌عرن ‌‬

‫یکرل‪ٍ‌،‬هرل‪‌،‬دهضداىٌ‪‌،‬دُدناىی ‌‬

‫ىغطح‌ىانٌ ‌‬

‫یگاىگی‪‌،‬یکرىگی‪‌،‬یکرلی‪ٍ‌،‬هرلی‪‌،‬دُدناىی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫پیطيُیص‌کسدن ‌‬

‫پاکرلی‪‌،‬ةیآالیغی‪‌،‬ةی ‌‬
‫‌‬

‫ضیاٌٍ‌درآنرٍا‪‌،‬پسدادح‌ىانٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پیغٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضاددٌ‬
‫ٍيسٍا‪‌،‬ـسآهریٍا‪‌،‬ـسآهردً‌‬
‫‌‬

‫چَسً‌ىگار ‌‬

‫ٍيسٍای‌دضدی‪‌،‬ـسآهردًٍای‌دضدی ‌‬
‫‌‬

‫رهیٌ ‌‬

‫کفغک‪‌،‬دنپایی‪‌،‬چيرن ‌‬

‫ىغطح‌ىانٌ ‌‬

‫کسضی‪‌،‬چَارپایٌ ‌‬

‫پسدادح‌ىانٌ ‌‬

‫گيجٌ‪‌،‬کارضان‪‌،‬ضيرهغ ‌‬

‫ٕ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىگارگس ‌‬
‫چَسً‌پسداز ‌‬
‫ضسداةی‪‌،‬ضسخ‌رهعو‪‌،‬ردی ‌‬
‫پغهیيٌ‪‌،‬پغم‌گُضفير ‌‬
‫پغهیيٌ‌پُش ‌‬
‫ضُـیگسی ‌‬
‫‌‬
‫ىیایغگاً‪‌،‬ضدایغگاً‪‌،‬داىگاً ‌‬
‫ىذجیسگیس‪‌،‬ناٍیگیس‪‌،‬عکارگس‪‌،‬عکارچی‌یا‌ناٍیگیس‪‌،‬‬
‫عکارچی‪‌،‬دانیار‪‌،‬دام‌اىراز‪‌،‬خُرگیس‪‌،‬خُراىراز ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬ىگَراری‪‌،‬ىگاٍراری‪‌،‬ىگاٍتاىی‪‌،‬‬
‫پاضاد‌( ‌‬

‫پاضراری ‌‬

‫ـسیاد‪‌،‬ةاىگ ‌‬
‫ىذجیس‪‌،‬عکار ‌‬
‫پیهان‌زىاعُیی ‌‬
‫خاةطدان ‌‬
‫خاةطداىی ‌‬
‫خهُزکاری‪‌،‬پالیشکاری ‌‬
‫پسدازگس ‌‬

‫ٖ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضدتسا‌(ڀ)‪‌‌،‬کلفدی‪‌،‬ـسةَی‪‌،‬ضدتسی ‌‬

‫کلفح‪‌،‬ضدتس‪‌،‬پیکس ‌‬

‫درعح‌اىرام‪‌،‬درعح ‌‬
‫هارهی‪‌،‬هارهىٌ‪‌،‬هاره‪‌،‬ىاٍهطُ‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬‬

‫ض‬

‫دعهو‪‌،‬در‌دعهيی‌ةا‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬پاد‪‌،‬ةاژگُىٌ‪‌،‬آدغیج ‌‬
‫پادخسکظ ‌‬
‫ىادُعایير ‌‬

‫‌‬

‫رىجاىرن ‌‬

‫ىگَتان‪‌،‬ىگاٍرارىرً‪‌،‬کاردار ‌‬

‫پاخک ‌‬

‫رهیٌ‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال ‌‬

‫پاد‌زٍس ‌‬

‫کُةيرً‪‌،‬زىيرً‪‌،‬آضیب‌رضان ‌‬

‫ىُعراره‪‌،‬پاد‌زٍس ‌‬

‫زیانکار‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫آضیب‌ىاپزیس ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پایَيران‌( ‌‬

‫گيرزدایی ‌‬
‫ىاٍهدا‪‌،‬ىاضازگاری‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاجُر ‌‬

‫دکهٌ‌دار ‌‬

‫ىادُعایير ‌‬

‫پایيریرن ‌‬

‫رىجاىرن ‌‬

‫هیسان‪‌،‬ىفلٌ‪‌،‬ـسضُدگی‪‌،‬ختاً‪‌،‬پُضاىرن‪‌،‬پایهال ‌‬

‫ىاضازگار ‌‬

‫ىاةُد‌عرن‪‌،‬کيؿ‌عرن‪‌،‬از‌نیان‌رـدو ‌‬

‫گيرزدهدً‪‌،‬گيرزدایی ‌‬

‫از‌نیان‌رـدٌ ‌‬

‫گيرزدایی ‌‬

‫هیسان‌کسدن‪‌،‬ختاٍکاری‪‌،‬ختاً‌کسدن‪‌،‬پُضاىرن ‌‬

‫ىاضازگار‪‌،‬دهگاىٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پطهان‪‌،‬پص‌ناىرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫پطهان‌‬
‫ختاٍی ‌‬

‫ىاضازگاری‪‌،‬دعهيی ‌‬

‫را‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌‬
‫‌‬
‫ضرا‌ةسداری‌(ض‬

‫ىُازىرً‪‌،‬زراةگس‪‌،‬رهدىُاز ‌‬
‫نیذکرً‪‌،‬زرآب‌داىٌ‪‌،‬درم‌ضسای ‌‬

‫صرا‌ىُعدٌ‌عرً)‪‌‌،‬ىگَراری‪‌،‬گسـدو‪‌،‬ةایگاىی‪‌،‬آها‌گیسی‪‌،‬از‌‬

‫گهیشش‪‌،‬کُـدو‪‌،‬کُةٌ‪‌،‬کُةظ‪‌،‬کُب‪‌،‬زدن‪‌،‬دىتک ‌‬

‫آن‌دُد ‌‬
‫(ضرا‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌‬
‫‌‬
‫ضرا‌گیس‌‬

‫زهد‪‌،‬ةیررىگ‪‌،‬ةاعداب ‌‬

‫ىادرضدی‌صرا‌ىُعدٌ‌عرً)‪‌‌،‬آها‌ىگَرار‪‌،‬آها‌گیس ‌‬

‫زةاىشد ‌‬

‫گسـدو‪‌،‬ةایگاىی‌کسدن‪‌،‬از‌آن‌دُد‌کسدن ‌‬

‫کُـدگی‪‌،‬آضیب‌دیرگی ‌‬

‫رىجُری‪‌،‬درد‌ه‌آزار‪‌،‬آزردگی ‌‬

‫در‪‌،‬ةار ‌‬

‫ىالٌ‪‌،‬نُیٌ‪‌،‬ـؾان‪‌،‬عیُن‪‌،‬زاری ‌‬

‫گشىر‌دیرن‪‌،‬آضیب‌دیرن‪‌،‬آضیب ‌‬

‫عیُن‌کسدن‪‌،‬زاری‌کسدن ‌‬

‫خيتک‌زن ‌‬

‫آژیرٍاک ‌‬

‫زهرنير‌ىهایی‪‌،‬آضیب ‌‬
‫زدن‪‌،‬ةطغهسدن ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىاخُاىی ‌‬

‫لح‌ه‌کُب‪‌،‬کُةٌ‌ه‌ىاضشا ‌‬

‫گهساٍی‪‌،‬کجساٍی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آضیبٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کدک‪‌،‬زىظ‬
‫‌‬
‫کُةٌ‬
‫خپیرن‪‌،‬خپظ ‌‬

‫راضدٌ‪‌،‬راضدا‪‌،‬دیُارً‪‌،‬دىرً‪‌،‬پَلُ‪‌،‬ةس‪‌،‬ةَس ‌‬

‫کُةٌ‪‌،‬کُةظ ‌‬

‫پیظ ‌‬
‫پزیسـدو ‌‬

‫کُـدٌ‌عرن‪‌،‬کُـدٌ‪‌،‬کُةٌ‌دُردن‪‌،‬آضیب‌‬
‫دیرن ‌‬

‫خاهان‌داری‪‌،‬پیهاىگسی‪‌،‬پغدیتاىی‪‌،‬پغدُاىٌ‪‌،‬پایيراىی‪‌،‬‬
‫در‪‌،‬ةار ‌‬

‫پایيران‪‌،‬پایتيراىی‪‌،‬ةسگسدن‌گیسی‪‌،‬ةسگسدن ‌‬
‫پایيریرن ‌‬

‫کُةٌ‪‌،‬کُةظ‪‌،‬کدک‪‌،‬زىظ‪‌،‬خکاىٌ‪‌،‬ةسدُرد‪‌،‬آضیب ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ‪‌،‬پایيران‌ىانٌ‪‌،‬پایير‌ىانٌ ‌‬

‫آضیب‌دیرن‪‌،‬آزار‌دیرن ‌‬

‫پیُضحٍا ‌‬
‫‌‬

‫آضیب‌دیرن‪‌،‬آزار‌دیرن ‌‬

‫پیُضحٍا ‌‬
‫‌‬

‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬آضیب ‌‬

‫نیاىٌ‪‌،‬نیان‪‌،‬درهن‪‌،‬درکيار‪‌،‬خُی‪‌،‬ةا‪‌،‬اـشهنةس‪‌،‬اـشهن‌ةس‪‌،‬‬
‫‌‬

‫آضیب‌دیرن ‌‬

‫اـشهن ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬ةیةسه‌ةسگسد‪‌،‬ةٌ‌درضدی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ٍهچيیو‪‌،‬پیُضح‌ةٌ‌ایيکٌ‪‌،‬اـشهن‌ةس‌آن‪‌،‬اـشهن‌‬

‫عیساهژن‪‌،‬دلیس‪‌،‬دالهر ‌‬
‫ةس‌ایيکٌ ‌‬

‫ىیاز‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچاری‪‌،‬ةایطدگی ‌‬

‫اـشهن‌ةس‌آىکٌ ‌‬

‫هایا‪‌،‬ىیازیو‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬دُاضدٌ‌عرً‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬‬

‫اـشهن‌ةس‌درضح‌عهسدن ‌‬

‫ةایطدٌ‪‌،‬ةایر‪‌،‬ةایا ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬نیان‌ضذو ‌‬

‫ىیازیو‌اضح ‌‬

‫ٍهچيیو‪ٍ‌،‬م‌چيیو‪‌،‬ىیش‪‌،‬در‌پیُضح‪‌،‬ةاٍهٌ‌ایوٍا‪‌،‬ةا‌‬
‫‌‬

‫عایطدٌ‌ةُدن‪‌،‬دردُر ‌‬

‫آىکٌ‪‌،‬اـشهنةسیو ‌‬
‫‌‬

‫ىسخ‪‌،‬درضر‪‌،‬دراىگارش‪‌،‬خُان ‌‬
‫نؾاک‪‌،‬گُر‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫ٍهچيیو‪‌،‬در‌ایو‌نیان‪‌،‬از‌ضُیی‪‌،‬از‌ضُی‌دیگس ‌‬

‫ىشاری‪‌،‬ىاچار‪‌،‬ىاخُاىی‪‌،‬الؽسی‪‌،‬ضطدی‪‌،‬زةُن ‌‬

‫پیظ ‌‬
‫ىَان‪‌،‬ىَاد‪‌،‬نيظ‪‌،‬کَص‌هاژً‪‌،‬ضسعح‪‌،‬دل‌اىررهن‪‌،‬دل‪‌،‬‬

‫ىاخُان‌عرن‪‌،‬ضطح‌عرن ‌‬

‫درهن‪‌،‬اىررهن ‌‬

‫ىاخُاىی ‌‬

‫ىَان‌ىادُدآگاً ‌‬

‫درناىرگان‪‌،‬خَیرضدان‪‌،‬ةیيُایان ‌‬
‫درناىرگان‪‌،‬خَیرضدان‪‌،‬ةیيُایان ‌‬

‫ٍهساً‪‌،‬پیُضح ‌‬

‫ىشار‪‌،‬ىاخُان‌ىغان‌دادن‪‌،‬ىاخُان‪‌،‬الؽس‪‌،‬کم‌زهر‪‌،‬ضطح ‌‬

‫ةيرٍا ‌‬
‫ـسهغ‪‌،‬عیر‪‌،‬رهعيایی‪‌،‬خاةظ ‌‬

‫الؽس‪‌،‬رىجُر ‌‬

‫ـسهغ‪‌،‬عیر‪‌،‬رهعيایی‪‌،‬خاةظ ‌‬

‫ضطح‌ىَاد ‌‬

‫زنیو‌کغاهرزی ‌‬

‫ىیسه‌از‌دضح‌دادن‪‌،‬ىاخُان‌عرن‪‌،‬ضطح‌عرن‪‌،‬‬

‫نیَهاىی‪‌،‬نَهاىی‪‌،‬ضُر‪‌،‬جغو‪‌،‬ةشم ‌‬

‫ضطح ‌‬
‫‌‬

‫ٍهطس‪‌،‬زن‌ىاخُان‪‌،‬زن ‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫‪ٔ33‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خاههس ‌‬
‫نسغ‪‌،‬پسىرً ‌‬
‫هیص‪‌،‬داىران‪‌،‬خیسً‪‌،‬ختار ‌‬
‫نسغ‪‌،‬پسىرً ‌‬
‫داىران‪‌،‬خیسً‪‌،‬ختار ‌‬

‫ط‬

‫پشعگی‪‌،‬پشعکی ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬آعپش ‌‬
‫دُالیگس‌( ‌‬

‫‌‬

‫پشعگی‪‌،‬پشعکی ‌‬

‫ىسدً‪‌،‬خارنی ‌‬

‫دُرعگس‪‌،‬دُالیگس‪‌،‬پشىرً‪‌،‬آعپش ‌‬

‫گسداىک‪‌،‬خاس ‌‬

‫آعپشداىٌ ‌‬

‫گسدن‌ىَادن‪‌،‬ـسناىتسداری‪‌،‬پیسهی‪‌،‬ةيرگی ‌‬

‫کلٌ‌پشی‪‌،‬دُالیگسی‪‌،‬آعپشی ‌‬

‫ضیاً‌نسگ ‌‬

‫پذدو‪‌،‬پذح ‌‬

‫گسدىکظ‪‌،‬گساؼکار‪‌،‬ضسکظ ‌‬
‫‌‬

‫ىَاد‌(دھ)‪‌‌،‬نيظ‪‌،‬گٍُس‪‌،‬ضسعح‪‌،‬چاپ ‌‬

‫ليگٌ‪‌،‬خيَا‪‌،‬خک‪‌،‬خاؽ‪‌،‬ةام‪‌،‬ایُان ‌‬
‫خاؽتاز ‌‬

‫هاضسعدگی ‌‬

‫ىااىجام‪‌،‬ىا‪‌،‬عکیتایی‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬خُان‪‌،‬خاه‪‌،‬خاب‪‌،‬ةسدةاری ‌‬

‫هاضسعدو ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خاهَضدو‌(دھ)‪‌‌،‬خاةیرن‌( ‌‬

‫ٍهاىا‪‌،‬ةٌ‌دلذُاً‪‌،‬ةٌ‌دُدی‌دُد‪‌،‬ةساضدی ‌‬
‫ضتر‪‌،‬خسیيان‪‌،‬ختک‪‌،‬خال‪‌،‬ةسپایٌ‪‌،‬ةساةس‪‌،‬ةس‌پایٌ ‌‬

‫خُان‪‌،‬ةیخاب‌عرن ‌‬
‫‌‬

‫خُان‌ـسضا‪‌،‬خاب‌ـسضا ‌‬

‫ناىير‌ٍهیغٌ ‌‬

‫خُانـسضا‪‌،‬خُان‌ـسضا‪‌،‬خاب‌ـسضا ‌‬
‫‌‬

‫چیيٌ ‌‬
‫الیٌ‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬اعکُب ‌‬

‫کامنير‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)kāmakōmand‬داىغجُ‪‌،‬جُیيرً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ردً‌ةيری‪‌،‬دضدٌ‌ةيری ‌‬

‫پژهٍيرً ‌‬

‫کُس‪‌،‬دٍل‪‌،‬ختیسً ‌‬

‫ىانجُ ‌‬

‫درناىی‪‌،‬پشعکی ‌‬

‫چساییجُی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫پشعک ‌‬
‫ىیاد‪‌،‬ىَاد‪‌،‬گیدی‌ضسعح‪‌،‬کیاىاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬ضپَس‪‌،‬‬

‫داىغجُی‌(دھ)‪‌‌،‬داىغگس‪‌،‬داىظ‌پژهً ‌‬

‫زیطدگاً‪‌،‬دیم‪‌،‬دُی‪‌،‬جَان‌ضسعح ‌‬

‫دسهک‪‌،‬دسچُک‪‌،‬خالتی ‌‬

‫ىَاد‌آدنی‪‌،‬ضسعح‌آدنی ‌‬

‫ضسىُعح‪‌،‬ةذح ‌‬

‫ةٌ‌دُدی‌دُد ‌‬

‫ـال‌ةیو‪‌،‬پیغگُ‪‌،‬ةذح‌ةیو ‌‬

‫ىیادی‪‌،‬ضسعدیو‪‌،‬ضسعدی‪‌،‬ضِسعدیو‪‌،‬ةَيجار ‌‬

‫هارهىٌ‌ةذدی‪‌،‬ضسىُعح‌ةر‪‌،‬ةر‌عگُىی‪‌،‬ةذح‌ةر ‌‬

‫ٍفح‌خیس‪‌،‬خپاىچٌ ‌‬

‫ةذح‌ةیرار ‌‬

‫خپاىرن ‌‬

‫پاکیشً‪‌،‬پاکرانو‪‌،‬پاک‌جانٌ‪‌،‬پاک ‌‬

‫ٗ‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍُا‌دُاٍی‪‌،‬پیسهی ‌‬

‫خپظ ‌‬

‫ىُ‪‌،‬عگفح‪‌،‬دُش‌آیير‪‌،‬خازً ‌‬

‫کير‌زةاىی‪‌،‬خپؼ ‌‬
‫ضپُسز‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)sparz‬اضتل ‌‬

‫ٍس‌ده‌ضُی‪ٍ‌،‬س‌ده‌ضُ ‌‬
‫کاکل‪‌،‬عکيج‌نُ‪‌،‬زلؿ‪‌،‬دضدٌ‌نُ ‌‬

‫نغگتُی‪‌،‬دُعتُی‪‌،‬ةُیا ‌‬

‫عیًُ‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال‪‌،‬راً ‌‬

‫ىگارگس‪‌،‬ىگاراـکو‪‌،‬عالُدً‌ریش‪‌،‬ةسىانٌ‌ریش ‌‬

‫راً‌نیاىٌ‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىهُدارضازی ‌‬

‫عیًُ‪‌،‬رهال‪‌،‬راً‪‌،‬آییو ‌‬

‫خساز‌(ٍهاىير‌خسازه)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گُىٌ‪‌،‬عیًُ‪‌،‬عگسد‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال‪‌،‬راً ‌‬

‫خساىگتیو ‌‬

‫عیًُ‌کار‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش ‌‬

‫عاداةی‪‌،‬ضسزىرگی ‌‬

‫دُردىی‪‌،‬دُراکی‪‌،‬دُراک ‌‬

‫ىهُدار‪‌،‬گطدسً‪‌،‬گطدسدن‪‌،‬عالُدً‪‌،‬پیغيَاد‪‌،‬پیظ‌‬
‫ىُیص‪‌،‬پیسىگ‪‌،‬ةسىانٌ‪‌،‬اـکيٌ‪‌،‬اـکيرن ‌‬

‫نشً ‌‬

‫عالُدً‌ریشی‪‌،‬عالُدً‪‌،‬زنیيٌ‌ضازی‪‌،‬ةسىانٌ‌ریشی ‌‬

‫نشً‌خير‌ه‌خیش ‌‬

‫ىگارً ‌‬

‫نشً‌عیسیو ‌‬

‫هاپص‌زىی‪‌،‬راىرن‪‌،‬دهر‌کسدن ‌‬

‫نشنشً‪‌،‬داىٌ‌دام‪‌،‬دُرعک‪‌،‬دُرش‪‌،‬دُردىی‪‌،‬دُراک‪‌،‬‬

‫راىرً‌عرً‪‌،‬راىرً ‌‬

‫چیيٌ ‌‬
‫ضسکُـح‪‌،‬ضسزىظ‪‌،‬ةرگُیی ‌‬

‫ةیسهن‌راىرن ‌‬

‫ىیغرار‪‌،‬گُعٌ‌دار‪‌،‬ضسکُـح‌آنیش ‌‬

‫ةیسهن‌راىرن ‌‬

‫ىاـسناىی‪‌،‬گسدىکغی‪‌،‬عُرش‪‌،‬ضسپیچی‪‌،‬دسهش ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬رهش‪‌،‬رهال‪‌،‬راً ‌‬
‫عیًُ‌( ‌‬

‫کٌٍُ‪‌،‬دیشآب ‌‬

‫دیرگاً‪‌،‬ةیيظ ‌‬

‫ىُزاد‪‌،‬کُدک‪‌،‬ةچٌ ‌‬

‫رهش ‌‬

‫کُدکی‪‌،‬دسدضالی‪‌،‬ةچگی ‌‬

‫کارکسد‪‌،‬عیًُ‌کار‪‌،‬عِگسدکار‪‌،‬رهش‌کار‪‌،‬رهش ‌‬

‫اىگل ‌‬

‫دیرگاً‪‌،‬ةیيظ ‌‬

‫زر‪‌،‬زَر ‌‬

‫نيیظ‪‌،‬رهش‌اىریغٌ ‌‬

‫ان‪‌،‬دیوآنُزان‪‌،‬دُاٍيرگان ‌‬
‫‌‬
‫ٍاهَعد‬

‫اىریغٌ‌ىیک ‌‬

‫زرگس ‌‬

‫یاره‪‌،‬هر‪‌،‬کيارً‪‌،‬کيار‪‌،‬کص‪‌،‬ضُی‪‌،‬ضُ‪‌،‬ضهح‪‌،‬رهی‪‌،‬‬

‫جرایی ‌‬

‫ره‪‌،‬پَلُ ‌‬

‫گططدو‪‌،‬جرا‌عرن‪‌،‬از‌ٍم‌جرا‌عرن ‌‬

‫ٍهاهرد‪‌،‬دُاىرً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫کغادىانٌ‌( ‌‬

‫ٍم‌ضذو ‌‬
‫ٍهآهرد‌عرن‪‌،‬درگیسعرن‪‌،‬ةٌ‌ضدیشةسداضدو ‌‬

‫دیرً‌هر‪‌،‬دیرً‌ةان‪‌،‬پیغسه ‌‬

‫ٍُادار‪ٍُ‌،‬ادُاً‪‌،‬پیسه‪‌،‬پغدیتان ‌‬

‫پیغاٍيگ ‌‬

‫پیسهان‪ٍُ‌،‬اداران ‌‬

‫زریو‪‌،‬زری‪‌،‬زرگُن ‌‬

‫٘‪ٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خَسان ‌‬

‫دردُاضح‪‌،‬دُاٌٍ‪‌،‬دُاً‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬دُاضدو‪‌،‬دُاضح‪‌،‬‬
‫دو‪‌،‬ةطدانکاری ‌‬
‫‌‬
‫جُیٌ‪‌،‬جط‬

‫خَهاضپ ‌‬

‫یُزیرن‪‌،‬دُاضدو ‌‬

‫گِسدگغدو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دُاٍان‪‌،‬جُیان‪‌،‬ةطداىکار ‌‬
‫دُاضدار‌( ‌‬

‫عادی‪‌،‬دُعی ‌‬
‫ضان‪‌،‬دام‪‌،‬جُر‌گُىٌ‪‌،‬خُر ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دُاضدار‌( ‌‬

‫گُىٌای ‌‬
‫‌‬

‫چساییجُی‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬اهَعح‪‌،‬دیو‌آنُز ‌‬
‫‌‬

‫خُس ‌‬
‫خُخی ‌‬

‫دُاٍی ‌‬

‫از‌نیان‌جان ‌‬

‫ـسادُاىرن‪‌،‬ضداىرن‪‌،‬دُاضدو‪‌،‬جُیا‌عرن‪‌،‬ةاز‌جطدو ‌‬

‫خُـان‪‌،‬خيرةاد ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬جاده‪‌،‬اـطُن ‌‬

‫چيتس ‌‬

‫ردطار‪‌،‬چَسً ‌‬

‫درازا‌(ڀ)‪‌‌،‬درازی‌(دھ)‪‌‌،‬درازی‪‌،‬درازً‪‌،‬درازىا ‌‬

‫خلک ‌‬
‫ضسزدن‪‌،‬دُرعیر‪‌،‬خاةیرن‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةسدنیرن‪‌،‬ةسآنرن‪‌،‬‬

‫درازای‌خاریخ ‌‬

‫ةسآنر ‌‬

‫درازً‌گیدایی‪‌،‬درازای‌گیدایی‪‌،‬پَياک ‌‬
‫ةسدنیرن‌آـداب‪‌،‬ةسآنرن‌دُرعیر‪‌،‬ةسآنرن‌‬

‫کظ‌دادن‪‌،‬درازکسدن ‌‬

‫آـداب ‌‬

‫دیسزیُی‪‌،‬دیسجاىی‪‌،‬درازی‌زىرگی ‌‬

‫دُرعیرپیرایی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)xvaršēt pētākīh‬‬

‫دیسعرن‪‌،‬ةٌ‌درازا‌کغیرن ‌‬
‫کغیرً‪‌،‬ژرؼ‪‌،‬دیسپا‪‌،‬دیسةاز‪‌،‬دهره‌دراز‪‌،‬دراز‪‌،‬ةلير ‌‬

‫ضپیرً‌دم ‌‬

‫دیسی‌ىهیپایر ‌‬
‫‌‬

‫آزهرز‪‌،‬آزنير‪‌،‬آز‌هَرز ‌‬

‫ةلير‌ىانٌ ‌‬

‫آرانظ ‌‬

‫دیسَىر‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)dagrand‬دراز‪‌،‬ةلير ‌‬

‫دُدىهایی ‌‬
‫آز ‌‬

‫ضالذُردً ‌‬

‫چغم‌داعدو‪‌،‬آزهرزیرن ‌‬

‫دراز‌زنان ‌‬

‫آزنيری‌کسدن‪‌،‬آز‌هرزیرن ‌‬

‫ضدُرگاً ‌‬

‫آزیو‪‌،‬آزهر‪‌،‬آزنير ‌‬

‫ٍيگام ‌‬

‫کهير‪‌،‬ریطهان‪‌،‬رعدک‪‌،‬رضو ‌‬

‫ضِپَسیرن‌(دھ)‪‌‌،‬ىُردیرن‪‌،‬گزراىرن‪‌،‬ضپسی‌کسدن‪‌،‬‬

‫ىازکييرً‪‌،‬دلسةا ‌‬

‫ضپسدن‪‌،‬رٍطپاری‪‌،‬درىُردیرن‪‌،‬پیهُدن‪‌،‬پُییرن ‌‬

‫خيتُر ‌‬

‫ٍُاپیها ‌‬

‫عُدی‪‌،‬ریغذير‪‌،‬ديرً‌دار‪‌،‬ديرً‌آهر ‌‬

‫پاک‌ه‌پاکیشً ‌‬

‫پژهاک ‌‬

‫نسغ‪‌،‬پسىرً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬عطدو‪‌،‬پاکیشگی ‌‬
‫پاکی‌( ‌‬

‫دیُاىگی‪‌،‬دغم‪‌،‬ةیياب ‌‬

‫‪ٔ3ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةیياب‌ىها‪‌،‬ةسدىها ‌‬
‫گطدسً‌ةشرگی‌از‪‌،‬گطدسدً‌ةشرگی‌از‪‌،‬دانيٌ‌‬
‫گطدسدًای‌از ‌‬
‫‌‬
‫هاال‪‌،‬نيظ‪‌،‬ضسعح ‌‬
‫ناکیان‪‌،‬پسىرگان ‌‬
‫‌‬

‫ٓٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گيجایی‌(دھ)‪‌‌،‬گيجایظ‪‌،‬گيجاىٌ‪‌،‬گيجا‪‌،‬دُرىر ‌‬

‫ىسم‪‌،‬نُییو‪‌،‬الؽس‪‌،‬عکييرً‪‌،‬زیتا‪‌،‬ةاریک ‌‬
‫ةا‌کارداىی ‌‬
‫ـسازنيری‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پیسهزی ‌‬

‫ظ‬

‫پیسهزنير ‌‬
‫پیسهزنيراىٌ ‌‬
‫ضایٌ‌(ڀ)‪‌‌،‬پياً‪‌،‬آضُدگی ‌‬

‫‌‬
‫ضدهگس‪‌،‬زهرگُ‪‌،‬جفاکار‪‌،‬ةیرادگس ‌‬

‫ضدیش‪‌،‬ضدم‪‌،‬زهرگُیی‪‌،‬زهرگفدو‪‌،‬جُر‪‌،‬جفا‪‌،‬ةیراد ‌‬

‫ضدهگساىٌ‪‌،‬زهرگُیاىٌ‪‌،‬ةیرادگساىٌ ‌‬

‫گهساٍی‪‌،‬خاریکیَا‪‌،‬خاریکی ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ىهُد‪‌،‬ىهایان‪‌،‬ىهاد‪‌،‬ىها‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬پیرا‪‌،‬پریرار‪‌،‬‬

‫خیسً‪‌،‬خاریک‪‌،‬خار ‌‬

‫آعکار ‌‬

‫گهاىٌ‪‌،‬گهان‪‌،‬پيرار‪‌،‬اىریغٌ ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬ىهایاىرن‪‌،‬ىهایان‌کسدن ‌‬
‫پسدً‌ةسگسـدو‌( ‌‬

‫گهان‌ةسدن‪‌،‬دهدل‌عرن‪‌،‬پيراعدو ‌‬
‫گهانگس‪‌ ‌ (gumāngar‬پھ‌)‪‌‌،‬ةر‌گهان ‌‬
‫‌‬

‫هاىهُد‌کسدن ‌‬

‫پریرار‌عرن ‌‬

‫ىیهسهزگاً‪‌،‬ىیهسهز‪‌،‬پُغح ‌‬

‫آعکار‌ه‌ىَان ‌‬

‫ىاٍار ‌‬

‫ٍهاىا‪‌،‬گُیا‪‌،‬چيیو‌پیراضح‪‌،‬ةٌ‌آعکاری‪‌،‬آىطان‌کٌ‌‬

‫پغح‌ىُیطی‪‌،‬پُغح‌ىُیطی ‌‬

‫پیراضح ‌‬

‫پیرایی‌(دھ)‪‌‌،‬ىهُد‪‌،‬ىهایان‪‌،‬پیرایظ‪‌،‬آعکاری ‌‬

‫ٍهاىا‪‌،‬گُیا‪‌،‬چيیو‌پیراضح‪‌،‬ةٌ‌آعکاری‪‌،‬آىطان‌کٌ‌‬

‫پیرایی‌ه‌ىَفدگی ‌‬

‫پیراضح‪‌،‬آن‌ضان‌کٌ‌پیراضح‪‌،‬ایو‌گُىٌ‌کٌ‌آعکار‌اضح ‌‬

‫پغدیتان ‌‬

‫ةیهایٌ‪‌،‬ةسهىگسا ‌‬
‫‌‬

‫دُدىهایی ‌‬
‫رهیٌ‌ای ‌‬
‫ىازکی‪‌،‬ىازک‌ضذيی‪‌،‬نُعکاـی‪‌،‬زیسکی‪‌،‬دُعایيری‪‌،‬‬
‫دسدً‌ضيجی‪‌،‬خیشىگسی ‌‬
‫دیگ‪‌،‬در‪‌،‬خغح‪‌،‬خاةٌ‪‌،‬خاةَک‪‌،‬ةاردان‪‌،‬آهىر ‌‬
‫پیهاىٌ ‌‬
‫آةران ‌‬
‫جام‌آةذُری ‌‬
‫دهری‪‌،‬دهرک ‌‬
‫علدٌ‪‌،‬عَلدٌِ‪‌،‬داکسهةٌ‌دان‪‌،‬آدالران ‌‬
‫ضاؽس‪‌،‬جام ‌‬

‫ٔٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىَاد‪‌،‬ىيگ‌داىطدو‪‌،‬ىيگ‌داعدو ‌‬
‫ره‪‌،‬ردطار‪‌،‬رخ‪‌،‬چَسً ‌‬
‫ىاٍيجاری‪‌،‬ىادُعی‪‌،‬رىجُری‪‌،‬ردراد‪‌،‬پیانر‪‌،‬ةیهاری ‌‬
‫عياضا‌(دھ)‪‌‌،‬عياضا‪‌،‬ژرؼ‌ةیو‪‌،‬داىا‪‌،‬دراعياس‪‌،‬‬

‫ع‬

‫ةیيغهير ‌‬

‫ةی ‌‬
‫هانی‪‌،‬ضپيج ‌‬

‫‌‬

‫ةٌ‌هام‌دُاضدو ‌‬

‫پسضدگار‌(دھ)‪‌‌،‬دراپسضح‪‌،‬پسضديرً ‌‬

‫ةٌ‌هام‌دادن ‌‬

‫گزرکييرً‪‌،‬رهىرً‪‌،‬رٍگزر ‌‬

‫کطاىٌ ‌‬

‫دُدپسداز ‌‬

‫رٍطپار‪‌،‬راٍی ‌‬

‫پیادً ‌‬

‫رهاىٌ‌عرن‪‌،‬رٍطپارعرن‪‌،‬رٍطپار‌عرن ‌‬

‫دُدپسداز ‌‬

‫هالٌ‪‌،‬عیفدٌ‪‌،‬عیرا‪‌،‬دهضدار‪‌،‬دلغرً‪‌،‬دلدادً‪‌،‬دلتاددٌ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دىران‌پیل‪‌،‬پیلطدٌ ‌‬

‫پاکتاز‪‌،‬ةیرل ‌‬

‫ىاخُان‪‌،‬ـسهناىرً‪‌،‬زةُن‪‌،‬درناىرً‪‌،‬ةیچارً ‌‬

‫هالٌ‪‌،‬عیفدٌ‪‌،‬عیرا‌پیغٌ‪‌،‬عیرا‪‌،‬دلغرً‪‌،‬دلدادً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ةٌ‌ضدًُ‌آنرن‪‌،‬ـسهناىرن‪‌،‬درناىرن ‌‬

‫دلتاددٌ‪‌،‬پاکتاز‪‌،‬ةیرل ‌‬

‫زةُىاىٌ‪‌،‬ةا‌ـسهناىرگی‪‌،‬ةا‌درناىرگی‪‌،‬ةا‌ةیچارگی ‌‬

‫دل‌ضپسدن‪‌،‬دل‌ةاددو‪‌،‬پاک‌ةاددو ‌‬

‫ـسهناىرن‪‌،‬درناىرً‌عرن‪‌،‬درناىرن‪‌،‬ةیچارً‌عرن‪‌،‬‬

‫نَسآنیش‪‌،‬عیفدگاىٌ‪‌،‬عیراهار‪‌،‬عُریرً‌هار‪‌،‬‬

‫ةٌ‌ضدًُ‌آنرن ‌‬

‫عُرنيراىٌ‪‌،‬دلضپاراىٌ‪‌،‬دلراراىٌ ‌‬
‫‌‬

‫عداةيرً‪‌،‬زهدرس‪‌،‬پیغی‌جُی ‌‬

‫عُریرگی‪‌،‬دلرادگی ‌‬

‫نيظ‪‌،‬عیًُ‪‌،‬ضسعح‪‌،‬رهش‪‌،‬دُی‪‌،‬دُ‌گیسی‪‌،‬دُ‌‬

‫ىاـسنان‪‌،‬عُرعگس‪‌،‬ضسکظ‪‌،‬ةطدًُ‌آنرً‪‌،‬ةطدًُ‌آنرن ‌‬

‫گسـدو‪‌،‬دُ ‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬نَس ‌‬
‫دُ‌گسـدم ‌‬

‫دُ‌کسدن ‌‬

‫ىسنذُ‪‌،‬نَسهرز‪‌،‬نَسةان ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دُی‌گسـدو‪‌،‬دُ‌گسـدو‪‌،‬‬
‫نَسهضیرن‌( ‌‬

‫پُچ‪‌،‬ةیَُدً‪‌،‬ةیکار‪‌،‬اـکار ‌‬
‫رضدگاری‪‌،‬خيررضدی‪‌،‬ةَسهزی ‌‬
‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬پیانر ‌‬

‫دُی‌پزیس ‌‬

‫ضس‌اىجام‪‌،‬پایان‌کار ‌‬

‫دهرً‌زىاىگی ‌‬

‫دهراىریظ‪‌،‬دهر‌اىریظ ‌‬

‫دادهر‪‌،‬دادگطدس‪‌،‬دادگس ‌‬

‫دهر‌اىریغی ‌‬

‫دادگساىٌ‪‌،‬داد‌نيغاىٌ ‌‬

‫ىیک‌ـسجام ‌‬

‫ٍهیغگی‪‌،‬ضادً‪‌،‬دُگسـدٌ‪‌،‬پیظ‌پااـدادً‪‌،‬پیظ‌پا‌‬

‫ىیک‌گسداىیرن‪‌،‬ىیک‌ـسجام‪‌،‬ىیک‌اىجام ‌‬

‫اـدادً‪‌،‬ةَيجار ‌‬

‫گسً‌زن‪‌،‬پیُىرگس‪‌،‬پیهاىگزار ‌‬

‫ىيگ‪‌،‬عسم‪‌،‬آزرم ‌‬

‫ٕٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پیغگیس‪‌،‬ةازدارىرً ‌‬

‫بھ)‪ٍُ‌‌،‬عهير‪‌،‬زیسک‪‌،‬داىا‪‌،‬پذدٌ‪‌،‬ةذسد‪‌،‬‬
‫دسدنير‌( ‌‬

‫داىُار‪‌،‬داىُادً ‌‬

‫ةادسد‪‌،‬اىریغهير ‌‬

‫داىُار‌نير‪‌،‬داىُادً‌دار‪‌،‬پسـسزىر ‌‬

‫ٍُعهيرهار‪ٍُ‌،‬عهيراىٌ‪‌،‬اىریغهيراىٌ ‌‬

‫داىُادً ‌‬

‫گیدی‪‌،‬گسدهن‪‌،‬کیَان‪‌،‬ضپَس‌گسدهن‪‌،‬داىغهير‪‌،‬جَان ‌‬

‫داىُار‌نير‪‌،‬پسـسزىر ‌‬

‫گیدی‌اـسهز‪‌،‬جَان‌اـسهز ‌‬

‫ةاالپُش ‌‬

‫جَان‌ٍطدی‪‌،‬جَان‌نسدنی ‌‬

‫ىیاییرن‪‌،‬ىیایظ‪‌،‬پسضدظ ‌‬

‫جَان‌ىادیرً ‌‬

‫ىیایظ‌کسدن‪‌،‬ضدُدن‪‌،‬ضدایظ‌کسدن ‌‬

‫ضپَسگسدهن‪‌،‬جَان‌دیگس ‌‬

‫نشگح‌(نطجر‌غسةی‌عرً‌نشگح‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌‬

‫جَاىگیس ‌‬

‫ةٌ‌غسةی‌رـدٌ)‪‌‌،‬ىیایغگاً‪‌،‬پسضدغگاً ‌‬

‫هاال‌جایگاً‪‌،‬هاال‪‌،‬عگسؼ‪‌،‬ةلير‌پایٌ‪‌،‬ةطیار‌دُب‪‌،‬ةسضُ‪‌،‬‬

‫گشارً‪‌،‬ـساز‪‌،‬ضذو‪‌،‬چيرهاژً ‌‬

‫ةسجطدٌ‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ةاليرً‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫اىر‌کٌ‪‌،‬ةس‌ایو‌پایٌاىر ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةس‌ایو‌پایٌ‬

‫هاال‌خسیو‪‌،‬ةَدسیو‪‌،‬ةسخسیو ‌‬

‫ضذو‌پسدازی‪‌،‬ضذو ‌‬

‫هاالگاً‪‌،‬ةشرگُار ‌‬

‫ةس‌ایو‌پایٌاىر ‌‬
‫‌‬

‫هاالگَس‪‌،‬هاال‌جایگاً‪‌،‬گساىهایٌ‪‌،‬ةلير‌پایٌ ‌‬

‫ىیسىگ ‌‬

‫هاالجاً‪‌،‬پس‌ةَا‪‌،‬پس‌ارزش ‌‬

‫گشاؼ‪‌،‬پُچ‪‌،‬ةیَُدً‪‌،‬ةیهایٌ‪‌،‬ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫ةلير‌پایٌ‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫زر‌دسیر‪‌،‬ةيرً‪‌،‬ةسدً ‌‬

‫هاالگَس ‌‬

‫پيرآنُزی‪‌،‬پير‪‌،‬آنُزً‪‌،‬آنُزش‪‌،‬اىررز ‌‬

‫هاالىژاد‪‌،‬هاالختار ‌‬

‫پير‌آنُز ‌‬

‫هاالنيظ‪‌،‬ةشرگُار ‌‬

‫گزارش‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)vitārišn‬گزعدو‪‌،‬گزر‌کسدن‪‌،‬گزر‪‌،‬‬

‫هام‪‌،‬هاالگَس‪‌،‬گساىهایٌ‪‌،‬ةشرگُار‪‌،‬ارجهير ‌‬
‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگاىی‪ٍ‌،‬هگان‪‌،‬نسدم‪‌،‬جَاىسها‪‌،‬خُدً ‌‬

‫گزار‪‌،‬ردعرن ‌‬

‫داىطدٌ‪‌،‬ةٌ‌دلذُاً‪‌،‬آگاٍاىٌ ‌‬

‫گزعدو‪‌،‬گزر‌کسدن‪‌،‬گزر‪‌،‬ردعرن ‌‬

‫داىطدٌ‪‌،‬ةٌ‌دلذُاً‪‌،‬آگاٍاىٌ ‌‬

‫عرآنر‪‌،‬رـح‌ه‌آنر‪‌،‬آنر‌ه‌عر ‌‬
‫ةسگزعدٌ ‌‬

‫دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬ازرهی‌آگاٍی ‌‬
‫کيغگس‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)kunišgar‬گهاعدٌ‪‌،‬کييرً‪‌،‬کارگشار‪‌،‬‬

‫گزرگاً ‌‬
‫خسعسه‪‌،‬ادهُ ‌‬

‫کارگزار‪‌،‬کارکو‪‌،‬کاردار‪‌،‬پیغکار‪‌،‬اىگیشً ‌‬

‫ٍيس‪‌،‬کار‪‌،‬ضادداری‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگان‪‌،‬نسدم‪‌،‬خُدً ‌‬

‫ضسزىظ‪‌،‬ضذو‌خير‪‌،‬دغم‪‌،‬خغس‪‌،‬پسداش ‌‬

‫ٍهگاىی‪‌،‬نسدنی‪‌،‬خُدگاىی ‌‬

‫کَيٌ‪‌،‬دیسیيٌ‪‌،‬ةاضداىی‪‌،‬ةاضدان ‌‬

‫ٍهگاىی‪‌،‬نسدنی‪‌،‬نسدناىٌ‪‌،‬خُدگاىٌ ‌‬

‫کَو‪‌،‬پاریيٌ‪‌،‬ةاضداىی‪‌،‬ةاضداىٌ‪‌،‬ةاارزش ‌‬

‫ضُد‪‌،‬درآنر‪‌،‬ةازدٍی ‌‬
‫ضُد‪‌،‬درآنر‪‌،‬ةَسً ‌‬

‫ٖٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نژهک‌کاه ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬نيی‪‌،‬عگفدی‪‌،‬عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌‬
‫عگفح‌( ‌‬

‫نژهک ‌‬

‫اىگیش‪‌،‬عگسؼ‪‌،‬دُدضدایی‪‌،‬دُدةیيی ‌‬

‫ىیم‌دسهار‪‌،‬داهری‪‌،‬دادنيری‪‌،‬دادگسی‪‌،‬داد ‌‬

‫عگفدا ‌‬

‫ليگٌ‌ةيری‪‌،‬ةطدٌ‌ةيری‪‌،‬ةار‌ةيری ‌‬

‫ىاخُاىی‪‌،‬ـسهناىرگی‪‌،‬ضدًُ‪‌،‬درناىرگی‪‌،‬ةیچارگی ‌‬

‫دادگطدسی ‌‬

‫عداب‌کسدن‪‌،‬عداب‪‌،‬چاةکی‪‌،‬خیشی‪‌،‬خيری ‌‬

‫ىیطدی‌(دھ)‪‌‌،‬ىیطح‌عرن‌(دھ)‪‌‌،‬ىاةُدن‌(دھ)‪‌‌،‬ىتُد‪‌،‬‬

‫عداـدو‪‌،‬عداب‌کسدن ‌‬
‫عداب‌کو ‌‬

‫ىاةُدی ‌‬

‫عداةگس ‌‬

‫ةیارجی ‌‬
‫‌‬

‫عداةگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)ōštābgar‬‬

‫ىایاةيرگی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىاخُاىی‪‌،‬ةیکارگی‪‌،‬ةیداىغی ‌‬
‫‌‬

‫گُيگ‪‌،‬کس‌ه‌الل ‌‬
‫ـسخُت‪‌،‬پیس ‌‬

‫ىاةاهری‪‌،‬ةر‌گهاىی ‌‬

‫ىاعکیتا‪‌،‬عداةشدً‪‌،‬ةیعکیب ‌‬
‫‌‬
‫عداةگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)ōštābgar‬‬

‫ىاخُاىی‪‌،‬ىاعرىی ‌‬
‫ىیاضُدگی ‌‬

‫عداةشدً‪‌،‬عداةان‪‌،‬ضساضیهٌ‪‌،‬ةا‌عداةشدگی ‌‬

‫ىاکانی‪‌،‬عکطح ‌‬

‫عگفح‌آهر‪‌،‬عگفح‌اىگیش‪‌،‬عگفح‪‌،‬عگسؼ ‌‬

‫ىارهاىی ‌‬

‫عگفح‌آـسیرً ‌‬

‫ىتُد ‌‬

‫درٍم‌عرً‪‌،‬آنیذدٌ‪‌،‬آؽغدٌ ‌‬

‫ةیآرانی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫عهار ‌‬

‫ىتایطدگی ‌‬

‫عهار‌اىرکی ‌‬
‫درضدی‪‌،‬دادهری‪‌،‬دادگطدسی‪‌،‬دادگسی‪‌،‬دادگساىٌ‪‌،‬داد‪‌،‬‬

‫ىاپیرایی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ةساةسی ‌‬

‫ةیچگُىگی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫یکطاىگسی‪ٍ‌،‬هطاىی‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫ىاکطان‪‌،‬ىاکانیاةی‪‌،‬ىاکانی ‌‬

‫دادنير‪‌،‬دادپیغٌ ‌‬

‫ىاراضدی‪‌،‬ىادرضدی ‌‬

‫دادگطدسی ‌‬

‫ىیطدی‪‌،‬ىتُد‪‌،‬ىاةُدی ‌‬

‫کیيٌ‌خُزی‪‌،‬کیو‪‌،‬ضدیشً‌جُیی‪‌،‬دعهيی ‌‬

‫ةَغح ‌‬

‫عهار‌(ڀ)‪‌‌،‬عهارً‪‌،‬خا ‌‬

‫گسهً‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬جسگٌ ‌‬

‫عهارً‌ىُیطی ‌‬

‫عهاری‪‌،‬چيری‪‌،‬چير‌خو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هیيُک‪‌،‬هىُک‪‌،‬داىیژً‪‌،‬داىجٌ ‌‬
‫داىژً‌( ‌‬

‫گسهٍی‪‌،‬عهاری‪‌،‬دضدٌای‪‌،‬خيی‌چير ‌‬
‫‌‬

‫نژهک‪‌،‬نِژهک‪ُ‌،‬ةلُطیک ‌‬

‫کیيٌهر‪‌،‬دعهو‪‌،‬ةردُاً ‌‬
‫‌‬

‫نِژهک‪‌،‬ةلطیک‪ُ‌،‬ةلُطیک ‌‬

‫ـساهان‪‌،‬پسعهار‪‌،‬ةطیار ‌‬

‫نژهک‌کُژ ‌‬

‫عکيجٌ‪‌،‬رىج‪‌،‬آزار‪‌،‬آذار ‌‬

‫‪ٔٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـساگسـدٌ‪‌،‬عياددٌ‌عرً‪‌،‬عياددٌ‪‌،‬عيادح‪‌،‬رهش‌‬

‫عکيجٌ‌ضذح‪‌،‬رىج‌جاىگاً‪‌،‬آزار‌دردىاک ‌‬

‫ٍهگاىی‪‌،‬رهال‪‌،‬پزیسـدٌ ‌‬

‫عکيجٌ‌رهان‪‌،‬آزار‌رهان ‌‬

‫یشداىغياضی ‌‬

‫دضح‌آهیش‪‌،‬پُزش‪‌،‬ةَاىٌ ‌‬

‫رگ‪‌،‬دُُی‪‌،‬خسخيی‪‌،‬ةادً‪‌،‬آةراىٌ ‌‬

‫پُزیرن‪‌،‬پُزش‌دُاضدو ‌‬

‫عُر‌نیَو‌پسضدی ‌‬

‫نیدُاٍم‪‌،‬ةتذغیر ‌‬
‫درگزریر‪‌،‬پُزش‌ ‌‬

‫ةسآنرن‪‌،‬ةاالیظ‪‌،‬ةاالرهی ‌‬

‫پُزش‌دُاضدو‪‌،‬پُزش ‌‬

‫ةیُگان‪‌،‬ارهس ‌‬

‫ةسکياری ‌‬

‫ارهضک ‌‬

‫گسدهىٌ‪‌،‬گسدهن‪‌،‬اراةٌ ‌‬

‫زىاعُیی‪‌،‬ارهضی ‌‬

‫اراک ‌‬

‫ةیُگاىی‌کسدن‪‌،‬ارهضی‌کسدن ‌‬

‫خازیک‪‌،‬خازی ‌‬
‫ـؾان‪‌،‬ـسیاد‪‌،‬داد‪‌،‬جیؼ ‌‬

‫رگٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضدیشً‌جُ‪‌،‬آعُةگس ‌‬

‫ةسٍيٌ ‌‬
‫گغاد‪‌،‬گطدسدً‪‌،‬پَياهر‪‌،‬پَو‪‌،‬پََو ‌‬

‫زةان‌خازیان‪‌،‬زةان‌خازی‪‌،‬خازی ‌‬

‫هِلَيگ‌ه‌هاز‪‌،‬گطدسدً‪‌،‬گَل‌ه‌گغاد‪‌،‬پَياهر‪‌،‬‬

‫خذح‪‌،‬پَيٌ‪‌،‬آضهان‪‌،‬اهرىگ‪‌،‬اریکٌ ‌‬
‫پح‌ه‌پَو ‌‬

‫جایگاً‌درا‪‌،‬خذح‌ةسیو‌درا ‌‬

‫دادىانٌ‪‌،‬داددُاضح ‌‬

‫ـساز‌کغدی ‌‬

‫ىُعدو‌داددُاضحىانٌ ‌‬
‫‌‬

‫نیران‪‌،‬نیان‌ضسای‪‌،‬پَيٌ ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ـس‪‌،‬ارزش‪‌،‬ارجهيری‪‌،‬ارج ‌‬

‫پَيا‌(ڀ)‪‌‌،‬درازای‪‌،‬پیغکظ‪‌،‬پَيای ‌‬

‫گساىهایٌ‪‌،‬گسانی‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫جلًُ‌ىهایی ‌‬

‫ضُگُاری‪‌،‬ضُگ ‌‬

‫درازاک‪‌،‬پَيای‌گیدایی ‌‬

‫ضُگُاری ‌‬

‫داددُاضح ‌‬

‫یکٌ‪‌،‬خيَا‪‌،‬ةیٍهطس ‌‬
‫‌‬

‫گفدم ‌‬

‫ارجهير‪‌،‬ارج ‌‬

‫گفدو‪‌،‬ةٌ‌آگاٍی‌رضاىیرن‪‌،‬آگاٍی‌رضاىیرن‌ةٌ ‌‬

‫دُد‌ةشرگُاری ‌‬

‫ةگُیم ‌‬

‫ةیکار‌کسدن‪‌،‬ةسکياری‪‌،‬ةسکيار ‌‬

‫دادىانٌ‪‌،‬داددُاضح ‌‬

‫ةسکيار‌عرن ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ىهایظ‪‌،‬ىغان‌دادن‪‌،‬کارداىی‪‌،‬عایطدگی‪‌،‬‬

‫کيار‌گزاعدو‪‌،‬ةسکيار‌کسدن‪‌،‬ةساىراددو ‌‬

‫رهىهایی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬جسةشً‪‌،‬جُسةشً‪‌،‬پیغيَاد‪‌،‬پیغاهرد ‌‬

‫گُعٌگیسی ‌‬
‫‌‬

‫جُسةشً‌داعدو ‌‬

‫پایراری‪‌،‬پاةسجایی‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫رهىهایی‌کسد ‌‬

‫اضدُارآٍيگ ‌‬

‫ٍُیرا‌کسدن‪‌،‬ىهایاىرن‪‌،‬پیغاهرد‌کسدن ‌‬

‫دُاضدو‪‌،‬آٍيگ‌کسدن ‌‬

‫داد‌ه‌دُاضح ‌‬

‫ةشرگُار ‌‬

‫اَراَر ‌‬

‫‪ٔٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خيردُیی‪‌،‬پسدغم‪‌،‬ةردُی ‌‬

‫ىازىیو‪‌،‬نَسةان‪‌،‬گساىهایٌ‪‌،‬گسان‪‌،‬گسانی‪‌،‬دهضح‌‬
‫داعديی‪‌،‬پس‌ارزش‪‌،‬ةشرگ‪‌،‬ةا‌ارزش‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫عتاىگاً‪‌،‬عانگاً‪‌،‬زناىٌ‪‌،‬زنان‪‌،‬رهزگار‪‌،‬دهرً‪‌،‬پطیو‪‌،‬‬

‫یکی‌یٌ‌دهىٌ‪‌،‬لُس‪‌،‬درداىٌ‪‌،‬دُرداىٌ ‌‬

‫پص‌از‌ىیهسهز‪‌،‬ایُار ‌‬
‫زناىٌ‌ةاضدان‪‌،‬دهرً‌ةاضدان ‌‬

‫ىازىیو‪‌،‬ىازکسدً‪‌،‬ىازداىٌ ‌‬

‫زناىٌ‌ـو‌آهری ‌‬

‫رٍطپاری‪‌،‬راٍی‌گغدو‪‌،‬ةساً‌اـدادن ‌‬

‫چاعح‌عانگاٍی ‌‬

‫رٍطپار‌عرن ‌‬

‫زناىٌ‌پاریيٌ‌ضيگی‪‌،‬پاریيٌ‌ضيگی ‌‬

‫نطدهيری‪‌،‬درناىرگی‪‌،‬خَیرضدی‪‌،‬خيگيایی‪‌،‬‬
‫خيگرضدی ‌‬

‫گسدىکغی‪‌،‬ضسکغی‪‌،‬ضسپیچی ‌‬

‫لغگس‪‌،‬لغکس‪‌،‬ضپاً ‌‬

‫ناٍیچٌ ‌‬

‫لغگس‪‌،‬لغکس ‌‬

‫ٍهُىر‪ٍ‌،‬هَُىر‪ٍ‌،‬م‌پیهان‪‌،‬کارةس‪‌،‬اىرام ‌‬

‫ىازا ‌‬

‫پارً‌خو ‌‬

‫اىگپیو‪‌،‬اىگتیو ‌‬

‫ٍهُىر‌عرن‪ٍ‌،‬هپیُىر‌عرن ‌‬

‫عانگاً ‌‬

‫دُدی‪‌،‬دُدناىی‪‌،‬ازدُد ‌‬

‫عانگاً ‌‬

‫ٍهُىری ‌‬

‫دهضداران‪‌،‬دلغرگان‪‌،‬دلرادگان ‌‬

‫دٍظ‪‌،‬ةذغظ‪‌،‬ةذغایظ ‌‬

‫یک‌دٍم‪‌،‬دً‌یک ‌‬

‫ةذغُدن ‌‬

‫کانساىی‪‌،‬دُعگزراىی ‌‬

‫ةذغُدن ‌‬

‫دٌٍ ‌‬

‫دٍظ‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫نَس‌هرزیرن‪‌،‬عیفدگی‪‌،‬عیرایی‪‌،‬دهضح‌داعدو‪‌،‬‬

‫دارهگس‪‌،‬دُش‌ةُ‌ـسهش ‌‬

‫ةسدگی‪‌،‬دلةاددگی‪‌،‬پاکتازی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دادگی‪‌،‬دل‬
‫‌‬
‫دل‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضدارً‌خیس‪‌،‬دةیسضپَس ‌‬
‫خیس‌( ‌‬

‫عیفدگی‪‌،‬عیرایی‪‌،‬دلرادگی‪‌،‬دلتاددگی ‌‬

‫ةذغیرن‪‌،‬ةذغایظ‪‌،‬ارزاىی‌داعدو ‌‬

‫ىاز‪‌،‬کسعهٌ‪‌،‬ةغک ‌‬

‫دُعتُیٌ‪‌،‬دُعتُی‪‌،‬ةُی‌دُش ‌‬

‫لُىر‪‌،‬ةاىاز‪‌،‬ةاکسعهٌ ‌‬

‫عيُضٌ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)šnōsak‬عيُضک‪‌،‬اخطٌ ‌‬

‫دهدنان‪‌،‬داىُار‪‌،‬خیسً‪‌،‬ختار ‌‬
‫دضدُارً‪‌،‬چُپ‪‌،‬چُةرضدی‪‌،‬چُةرضح‪‌،‬چُب ‌‬

‫خغيٌ‌عرن‪‌،‬خغيگی ‌‬

‫ةازگغدو‪‌،‬ةازگغح ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـغسدً‪‌،‬عیسً‪‌،‬عیساةٌ‪‌،‬چکیرً ‌‬
‫اـغُسً‌( ‌‬

‫ةسگغح‌ةٌ‌گزعدٌ‪‌،‬ةازگغح‌ةٌ‌گزعدٌ ‌‬

‫عیسً‌گسـدو‪‌،‬اـغسدن ‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫ضَُِغگس‪‌،‬پی ‌‬

‫عادناىٌ‪‌،‬دٍظ‪‌،‬پاداش‪‌،‬ةذغظ ‌‬

‫دغهگیو‪‌،‬جُعی‪‌،‬خيردُ‪‌،‬ةسآعفدٌ‪‌،‬ةساـسهددٌ‪‌،‬‬

‫عکًُ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)škōhīh‬ـس‪‌،‬عکٍُی‪‌،‬عکًُ‪‌،‬عُکًُ‪‌،‬‬

‫آعفدٌ ‌‬
‫ةسآعفدو ‌‬

‫ةشرگی‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬ةشرگ‌نيغی ‌‬

‫دغم‪‌،‬ةسآعفدگی ‌‬

‫‪ٔٗ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫رهز‌هاپطیو‪‌،‬رضدادیش‪‌،‬جَان‌دیگس‪‌،‬پاداش‌کار‪‌،‬پاداش ‌‬

‫کالن‪‌،‬ضدسگ‪‌،‬زیاد‪‌،‬خيُنير‪‌،‬پَياهر‪‌،‬پسعکًُ‪‌،‬ةیکسان‪‌،‬‬
‫ةشرگ ‌‬

‫گُاً‌گیسان‪‌،‬گسً‌زدن‪‌،‬پیُىر‌زىاعُیی‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پیهان‪‌،‬‬

‫هاال‪‌،‬کالن‪‌،‬ضدسگ‪‌،‬زیاد‪‌،‬خيُنير‪‌،‬پَياهر‪‌،‬پسعکًُ‪‌،‬‬

‫ةطدو ‌‬

‫ةیکسان‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫پیهان‌زىاعُیی ‌‬

‫کالن‌پیکس‪‌،‬کالن‪‌،‬ضدسگ‪‌،‬زیاد‪‌،‬خيُنير‪‌،‬خياهر‪‌،‬‬

‫پیهان‌زىاعُیی ‌‬

‫پَياهر‪‌،‬پسعکًُ‪‌،‬ةیکسان ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫ضدسگی ‌‬

‫گسً‌رهاىی‪‌،‬گسً‪‌،‬کیيٌ‪‌،‬کیو‪‌،‬پیچیرگی ‌‬

‫گسً‌درهىی ‌‬

‫دُد‌کُچک‌ةیيی‪‌،‬دُد‌کم‌ةیيی ‌‬

‫عسم‪‌،‬خو‌ـسهعی‪‌،‬پسٍیشکاری‪‌،‬پاکی‪‌،‬پاکرانيی‪‌،‬‬

‫گسً‌رهاىی‪‌،‬ضسکُـدگی‪‌،‬ضسدُردگی ‌‬

‫پارضایی ‌‬

‫کیيٌ‌خُز ‌‬

‫ؽُل‪‌،‬دیُ‪‌،‬اٍسیهو ‌‬

‫کژدم‪‌،‬کَژدُم ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬چغم‌پُعی‪‌،‬ةذغیرن‪‌،‬ةذغُدن‪‌،‬‬
‫گزعح‌( ‌‬

‫عاٍيگ‪‌،‬عاٍَيگ‪‌،‬پسک‪َ‌،‬پسَک ‌‬
‫دسَد ‌‬
‫ٍُش‪‌،‬داىظ‪‌،‬داىایی‪‌،‬دسد‪ِ ‌،‬‬

‫ةذغظ‪‌،‬ةذغایظ‪‌،‬آنسزش ‌‬

‫دسد‌کارکو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ةذغایظ‌جَاىی ‌‬
‫چغم‌پُعی‪‌،‬ةذغیرن‪‌،‬ةذغُدن‪‌،‬ةذغایظ‪‌،‬‬

‫دسد‌زیطح ‌‬

‫آنسزیرن ‌‬

‫دسد‌ضذوگُی ‌‬
‫‌‬

‫آنسزگار ‌‬

‫دسد‌داىا‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گيریرن‪‌،‬گيریرگی‪‌،‬گير‪‌،‬چسک‌کسدن‪‌،‬چسک‪‌،‬‬

‫دسدنيراىٌ‪‌،‬ةذسداىٌ ‌‬

‫پلغدی‪‌،‬ةرةُ‌عرن ‌‬

‫دسدنيری‪‌،‬دسدنراری‪‌،‬دسدگسایی‪‌،‬دسدپطيری ‌‬

‫پسٍیشکار‪‌،‬پاکرانو‪‌،‬پارضا ‌‬

‫ٍُعی‪‌،‬دسَدهاراىٌ‪‌،‬رهاىی‪‌،‬ذٍيی ‌‬

‫ٍهای‪‌،‬عَتاز‪‌،‬عاٍیو‪‌،‬ةاز‪‌،‬آگفح ‌‬

‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬پاداـسً‪‌،‬ةاداـسً‪‌،‬ةاداَـساً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دیر‪‌،‬ةسداعحٍا‪‌،‬ةاهرٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دیرگاً‬

‫گهان‪‌،‬رای‪‌،‬دیرگاً‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬ةاهر‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫دىتال‪‌،‬پی‪‌،‬پغح‪‌،‬پص ‌‬

‫رهىُس ‌‬

‫دیس‌کسدن‪‌،‬دیس‌کسد ‌‬

‫ىازا‪‌،‬ضدسهن ‌‬

‫پص‌اىراددو ‌‬

‫ىازا‌کسدن‪‌،‬ضدسهن‌کسدن ‌‬

‫پص‌کغیرن ‌‬
‫پص‌زدن ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضَدَسهَن‌( ‌‬

‫پطگسد ‌‬

‫ىگارً‌گس‪‌،‬ـسخُرگس‪‌،‬ردغگس‪‌،‬رُدغگَس ‌‬

‫هاپص‌ناىرگی ‌‬

‫ـسخُرگسی‪‌،‬ـسخُرداىٌ ‌‬

‫هاناىرن‪‌،‬ةاز‌ناىرن ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىگارً‪‌،‬ىگار‪‌،‬ردظ‪‌،‬رُدظ ‌‬
‫ـَسخُر‌( ‌‬

‫هاپص‌ناىرً ‌‬

‫هاکُش‪‌،‬هاکيظ‪‌،‬رهیکسد‪‌،‬پاد‌کار ‌‬

‫هاپص‌ىغیيی‪‌،‬پص‌رـدو ‌‬

‫ٗٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نسؽشار‪‌،‬ضتشً‌زار‪‌،‬چساگاً ‌‬

‫چسایی‌(دھ)‪‌‌،‬چسایی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىگیشًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫عُىرٍا‪‌،‬دضداهیشٍا‪‌،‬چسایی‬

‫چارًگسی‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)čāragarīh‬درنان‪‌،‬دُب‌عرن‪‌،‬‬
‫‌‬

‫داىطدگی‌(دھ)‪‌‌،‬ىغان‪‌،‬رایح‪‌،‬درـظ‪‌،‬داىظ‪‌،‬داىایی‪‌،‬‬

‫چارًگسی‪‌،‬چارً‌جُیی‪‌،‬چارً ‌‬
‫‌‬

‫پسچم ‌‬

‫درنان‌پزیس‪‌،‬چارً‌پزیس ‌‬

‫داىظ‌عهارش‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دهضدرار‪‌،‬دلتطدٌ ‌‬

‫خو‌عياضی‪‌،‬پشعکی ‌‬

‫دلتطدگی ‌‬

‫داىظ‌نسدم‌عياضی ‌‬

‫گسایظ‪‌،‬دهضح‌داعدو‪‌،‬دلتطدگی ‌‬

‫آنارعياضی ‌‬

‫دلتطدگی‌دارم ‌‬

‫آنارعياضی ‌‬

‫دلتطدگی‌داعدو ‌‬

‫داىظ‌رـداری ‌‬

‫نَسهرز‪‌،‬عیفدٌ‪‌،‬دهضدرار‪‌،‬دلتطدٌ ‌‬

‫ـسزان ‌‬

‫دل‌ةطدو ‌‬

‫داىظ‌ضذو ‌‬

‫ىغاىی‪‌،‬ىغاىٌٍا‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ىغان‪‌،‬آرىگ ‌‬
‫‌‬

‫رهان‌عياضی ‌‬

‫کُخاٍُارً ‌‬

‫داىظ‌ىُآهری ‌‬

‫ىغاىٌ‌ضذح‌گُیی‪‌،‬ىغاىٌ‌دهةارً‌گُیی ‌‬

‫خو‌عياضی ‌‬

‫ىغاىٌ‌گشاری ‌‬

‫گیداعياضی ‌‬

‫ـشهن‪‌،‬اـشهن‪‌،‬اـشهدً ‌‬

‫داخغياضی ‌‬

‫اـشهن‌ةس‌آن‪‌،‬اـشهن‌ةس ‌‬

‫داىظ‌رایغگسی ‌‬

‫اـشهن‌ةس‌ایو ‌‬

‫کیظ‌عياضی ‌‬

‫هاىگَی‪‌،‬اـشهن‌ةسایو ‌‬

‫گیدیگ‪‌،‬چیَس‌عياضی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دلتطدگیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دهضح‌داعدٌ‬
‫‌‬
‫گسایظ‬

‫داىظ‌ضدارً‌عياضی ‌‬

‫ىغاىٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضدارً‌عياضی ‌‬

‫ىغاىٌٍای‌راٍيهایی‌ه‌راىيرگی ‌‬
‫‌‬

‫داىغهيران ‌‬

‫ىغاىی‪‌،‬ىغاىٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫داىغُاراىٌ ‌‬

‫ىغاىٌٍای‌راٍيهایی‌ه‌راىيرگی ‌‬
‫‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ةٌ‌رهعيی‪‌،‬آعکارا ‌‬

‫ىغاىٌٍایی ‌‬
‫‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫چسایی‌(دھ)‪‌‌،‬نایٌ‪‌،‬کهتُد‪‌،‬عُىر‪‌،‬عَُُىر‪‌،‬دضداهیش‪‌،‬‬

‫آعکار‌عر ‌‬

‫چُىی‪‌،‬ةیهاری‪‌،‬اىگیشً ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ـس‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬ةاليرگی‪‌،‬ارج ‌‬

‫ةو‌ه‌ةس‪‌،‬اىگیشً‌ه‌اىگیذدٌ ‌‬

‫ـسىَادی ‌‬

‫گیاً‪‌،‬ضتشً ‌‬

‫ةشرگ‌نيغی ‌‬

‫چساگاً ‌‬

‫داىظٍا ‌‬
‫‌‬

‫کاً ‌‬

‫٘ٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کالن‌ـسهش‪‌،‬ةيکرار ‌‬

‫داىظ‌ٍای‌ىُیو ‌‬

‫ـساهاىی‪‌،‬ةطیاری ‌‬

‫داىظ‌زةسیو ‌‬

‫دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬دُد‌دُاضدٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬ازرهی‌آگاٍی ‌‬

‫ةٌ‌رهش‌ةایطدٌ‪‌،‬ةٌ‌رهال‌درضح‪‌،‬ةٌ‌درضدی‪‌،‬ةٌ‌‬
‫ةایطدگی ‌‬

‫کَيٌ‌رهزی‪‌،‬ضال‪‌،‬زیُِش‪‌،‬زىرگی‪‌،‬زىرگاىی‪‌،‬دیسً ‌‬
‫جایگشیو‪‌،‬جاىغیو ‌‬

‫زىرگی‌جاهیر ‌‬

‫پیظ‌ضدان‪‌،‬پیظ‌دریاـح‪‌،‬پیظ‌پسدادح ‌‬

‫دیسزیُی‪‌،‬دیسجاىی ‌‬

‫ةُیژً‪‌،‬ةٌ‌هیژً ‌‬

‫ضال‌داعدو‪‌،‬زیطدو‪‌،‬زىرگی‌کسدن ‌‬

‫یکطان ‌‬

‫ضازىرگی‪‌،‬آةادی‪‌،‬آةاداىی ‌‬

‫در‌ٍس‌رهی‪‌،‬ةٌ‌ٍس‌رهی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گُدی‪‌،‬ژرـای‪‌،‬ژرـا‪‌،‬زیسةيا‪‌،‬خٌ‪‌،‬ةو ‌‬
‫ژرـی‌( ‌‬

‫ةا‌ایيکٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ ‌‬

‫ژرـای‌ضذو ‌‬

‫ةياةسایو‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫ةاال ‌‬

‫زیسةيایی ‌‬

‫زةسیو‌(ڀ)‪‌‌،‬ةاالییو‌(ڀ)‪‌‌،‬هاال‪‌،‬ـساضُ‪‌،‬زةسیو‪‌،‬دضح‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ژرـی‌( ‌‬

‫کيظ‪‌،‬کسدار‪‌،‬کار ‌‬

‫جاىغیو ‌‬

‫کسدار‌ةر‪‌،‬کار‌ةر‪‌،‬ةرکسد ‌‬

‫جراگاىٌ‪‌،‬جرا ‌‬

‫َکسِىح ‌‬

‫ةٌ‌ىادُاضح‪‌،‬ةاایو‌ٍهٌ‪‌،‬ةا‌آىکٌ‪‌،‬ةا‌ایيکٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌کٌ ‌‬

‫کسدار‌ىیکُ‪‌،‬کسدار‌دُب‪‌،‬کار‌دُب ‌‬

‫ىادُش‪‌،‬ةیهار‪‌،‬ازکاراـدادً ‌‬

‫کسدار‌ىیکُ‪‌،‬کسدار‌دُب‪‌،‬کار‌دُب ‌‬

‫هارهی‪‌،‬رهیارهی‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬ةس ‌‬

‫زدن ‌‬

‫ةس‌اه‌عُریر ‌‬

‫َکسِىح‪‌،‬ةکار‌ةطدو ‌‬

‫ةياةسایو‪‌،‬از‌ٍهیو‌ره‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫ةٌ‌کار‌ىتطدو ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دضدار‌( ‌‬

‫کيظ‌ه‌هاکيظ ‌‬

‫ضاددهان‪‌،‬ةيا ‌‬

‫کارکسدی‪‌،‬کارکسد ‌‬

‫گهاعدگان‪‌،‬کارگشاران ‌‬

‫کارکسد ‌‬

‫کانکی‪‌،‬دیرً‌ه‌داىطدٌ‪‌،‬داىطدٌ‪‌،‬دُدکسد‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬‬

‫کارگس ‌‬

‫ازرهی‌آگاٍی ‌‬

‫ىارکُکی‪‌،‬عرىی‪‌،‬دژدُی‪‌،‬دُگسـدٌ‪‌،‬دُگس ‌‬

‫داىطدٌ‪‌،‬دُدکسدً‪‌،‬دُدکانگی‪‌،‬آگاٍاىٌ ‌‬

‫کار‌ةشرگ‪‌،‬کار ‌‬

‫داىطدٌ‪‌،‬دُدکسدً‪‌،‬دُدکانگی‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬از‌دضدی ‌‬

‫کاکی‪‌،‬دُاٍس‌پرر‪‌،‬خُریا ‌‬

‫ةیغدس ‌‬

‫کاکُ‪‌،‬کاکا‪‌،‬ةسادر‌پرر‪‌،‬اپرر ‌‬

‫ةیغدس ‌‬

‫راضدا ‌‬

‫کالن‪‌،‬ـساهان‪‌،‬ةیغدس‪‌،‬ةطیار‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫راضح‌ایطدادن‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ـساهاىی‪‌،‬ةطیاری ‌‬

‫ضدُىی ‌‬

‫‪ٔٗٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫زنان‌کَو ‌‬

‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگان ‌‬

‫پیهان‌عکو ‌‬

‫ـساگیساىٌ ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫ٍهٌگیس‪ٍ‌،‬هگاىی ‌‬
‫‌‬

‫کار‪‌،‬پاضذگُیی‪‌،‬پاضذگُ‌ةُدن‪‌،‬ةسدهش‪‌،‬ةس‌دهش ‌‬

‫ٍهگاىی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬رىجُریٍا‪‌،‬ردرادٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىادُعی‬
‫‌‬
‫ىاٍيجاری‬

‫گُد‪‌،‬ژرؼ ‌‬

‫پیانرٍا‪‌،‬ةیهاریٍا ‌‬
‫‌‬

‫ژرـاىٌ‪‌،‬ازخٌ‌دل ‌‬

‫ةاج‌نسزی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عیالىٌ‌( ‌‬

‫ةاج‌اـشهىی ‌‬

‫ةٌزهدی‪‌،‬ةٌ‌زهدی ‌‬
‫‌‬

‫دسدً‌ةاج ‌‬

‫لجتازی‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬ضدیش‪‌،‬دعهيی ‌‬

‫نَسةاىیٍا‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬نَس ‌‬
‫‌‬

‫ضدیشیرن ‌‬

‫پیانرٍا ‌‬

‫ضدیشیرن ‌‬

‫نسدنان‪‌،‬نسدم ‌‬

‫پارًٍا ‌‬
‫‌‬

‫نسدم‌ـسیب ‌‬

‫چارگٍُس ‌‬

‫نسدم‌ـسیتاىٌ ‌‬

‫لگام‪‌،‬لجام‪‌،‬دٍيٌ‪‌،‬اـطار ‌‬

‫نسدم‌ـسیتاىٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پاژىامٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضسةسگ‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضسىُیص‬
‫‌‬
‫ـسىام‬

‫ٍای‪‌،‬دضحاىررکاران ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کارداران‪‌،‬ضازً‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬رهیکسد‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬آگاٍی ‌‬

‫درآنرٍا ‌‬

‫پسداددو‌ةٌ‪‌،‬پسداددو ‌‬

‫پص‌ـسضدادن‪‌،‬ةسگغح‪‌،‬ةسگسداىرن‪‌،‬ةازگغح ‌‬

‫عاٍتُی‪‌،‬زؽال‌اددٌ‪‌،‬اىتس ‌‬

‫پص‌ـسضدادن‪‌،‬پص‌دادن‪‌،‬ةسگغح‌دادن‪‌،‬‬

‫اىدس ‌‬

‫ةسگسداىرن ‌‬

‫ضسدُاضح‪‌،‬ضس‌دُاضح ‌‬

‫لذح‪‌،‬خَی‪‌،‬ةیجانٌ‪‌،‬ةسٍيٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍشاردضدان‪‌،‬ةلتل ‌‬

‫عسنگاً ‌‬

‫نایٌ‪‌،‬نادً‪‌،‬نات‪‌،‬ةو‌پارً‪‌،‬آدغیج ‌‬

‫هرت‪‌،‬گسدیرً‪‌،‬جایگشیو‪‌،‬جاىغیو‪‌،‬جاةٌجا‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ضسآؽاز‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫جاةجاکسدن‪‌،‬جاةجا‪‌،‬ةٌ‌جای ‌‬

‫ضیهسغ ‌‬

‫دیگس‌عرن‪‌،‬دگسگُن‌عرً‪‌،‬جایگشیو‌عرً ‌‬

‫ةٌزهدی ‌‬
‫‌‬

‫جایگشیو‌عرىی ‌‬

‫ةٌ‌ٍهیو‌ىشدیکی‪‌،‬ةٌ‌زهدی‪‌،‬ةشهدی ‌‬

‫یُـاىترن‪‌،‬هاگسدادن‪‌،‬جاةجاکسدن‪‌،‬جاةجا‌کسدن ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬کارخيک‪‌،‬خارخو‪‌،‬خارةاـک ‌‬
‫خارخَيَک‌( ‌‬

‫جایگشیو‪‌،‬جاةجا‪‌،‬پایاپای ‌‬
‫ىادرضح‪‌،‬دیُاىٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هَرىانٌ‪‌،‬ـسىانٌ‪‌،‬ـسىام‪‌،‬ضسىُیص‪‌،‬‬
‫ضسىانٌ‌( ‌‬

‫دیرار‪‌،‬ةیهار‌پسضی‪‌،‬ةازدیر ‌‬

‫ضسگفدار‪‌،‬ضسةسگ‪‌،‬ضسآؽاز‪‌،‬دیتاچٌ‪‌،‬پیظ‌گفدار‪‌،‬پاژىام‪‌،‬ةسىام ‌‬

‫ضيجٌ‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬جُاىهسد‪‌،‬آزنُن‪‌،‬اییار ‌‬

‫پیهان‌(ب‌ھ)‪‌‌،‬ىُیر‪‌،‬ضُگير‪‌،‬زناىٌ‪‌،‬زنان‪‌،‬رهزگار ‌‬

‫کانجُ‪‌،‬دُعگزران ‌‬

‫ٓ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کانجُیی‪‌،‬دُعگزراىی ‌‬
‫ٍهطس‪‌،‬زن‌ه‌ـسزىر‪‌،‬زن ‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پُرنير‌( ‌‬

‫ـسزىرنير‪‌،‬داىُادً‌دار‪‌،‬پسـسزىر ‌‬
‫ٍُیرا‪‌،‬رهعو‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار ‌‬
‫لؾشش‪‌،‬کهتُد‪‌،‬ةری‪‌،‬آک ‌‬
‫کاضدی‌پُش‪‌،‬ةری‌پُش ‌‬
‫ىکٍُظ‪‌،‬دسدً‌گیسی ‌‬
‫ىکٍُیرن‪‌،‬دسدً‌گسـدو ‌‬
‫کاضدی‌دار‪‌،‬دارای‌کهتُد‪‌،‬ةر‪‌،‬آکهير ‌‬
‫دسدً‌گیسی ‌‬
‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دسدًگیس‌( ‌‬
‫‌‬

‫رهزةٌ‪‌،‬جغو ‌‬

‫جغو‌ىُرهز ‌‬
‫ىُرهزخان‌پیسهز‪‌،‬جغو‌خان‌عاد‌ةاد ‌‬
‫عادیاىٌ‪‌،‬رهزةَاىٌ ‌‬
‫خسضایی ‌‬
‫عادی‪‌،‬دُعی‪‌،‬دُعگزراىی ‌‬
‫ضسنطدی‌ه‌عادی‪‌،‬دُعی‌هدُعگزراىی ‌‬
‫دُعگزراىی ‌‬
‫ایالم ‌‬
‫دیرً‪‌،‬چغم ‌‬
‫ٍهاىير‪‌،‬ناىير ‌‬
‫چغهیيٌ‪‌،‬چغهی‪‌،‬چغهک‪‌،‬چغم‌اـشار‪‌،‬آییيک‪‌،‬‬
‫آیيک ‌‬
‫‌‬

‫ٔ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دریؼ‪‌،‬آرزهنير‪‌،‬اـطُس ‌‬
‫زىذک ‌‬
‫گُل‪‌،‬گشىر‪‌،‬ـسیب‪‌،‬زیان ‌‬
‫ىاةکار‪‌،‬ضدهکار‪‌،‬ةرکار‪‌،‬ةر‌ىَاد‪‌،‬ةر‌ضسعح‪‌،‬ةر ‌‬
‫ىاةکاری‪‌،‬ـسیب‪‌،‬دهرهیی‪‌،‬پیهان‌عکيی ‌‬

‫غ‬

‫گسً‪‌،‬دژپیٌ‪‌،‬خُدً‪‌،‬پیچیرگی ‌‬
‫ىاٍار‪‌،‬ىاعدایی‪‌،‬ىاعدا‪‌،‬عام‪‌،‬دُرعح‪‌،‬دُرش‪‌،‬دُردىی‪‌،‬‬

‫‌‬

‫دُراکی‪‌،‬دُراک‪‌،‬چاعح ‌‬

‫کيام‪‌،‬اعکفح ‌‬

‫دُرش‪‌،‬دُردىی‪‌،‬دُراکی‪‌،‬دُراک ‌‬

‫چپاهل‪‌،‬خاراج ‌‬

‫دُرش‪‌،‬دُردىی‪‌،‬دُراکی‪‌،‬دُراک ‌‬

‫خاراجیرً ‌‬

‫رهزی ‌‬

‫کسدن‪‌،‬خاراج‌کسدن‪‌،‬خاراج ‌‬

‫عام ‌‬

‫راٍشن‪‌،‬چپاهلگس‪‌،‬خاراجگس ‌‬

‫ىاعدایی‪‌،‬چاعح ‌‬

‫ضدهگس‪‌،‬رةایغگس‪‌،‬دضح‌یازىرً ‌‬

‫دُراکی‪‌،‬دُراک ‌‬

‫ضدهگسٍا‪‌،‬رةایغگسٍا‪‌،‬دضح‌یازىرًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىازه‌کسعهٌ ‌‬

‫ىاگاً‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ىاآگاً‌از‌آىکٌ‪‌،‬ىاآگاً‪‌،‬ـسانُعکار ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خاهان‌( ‌‬

‫ىاآگاٍی‪‌،‬ىاآگاً‌از‌آىکٌ ‌‬
‫ىاآگاٍاىٌ‪‌،‬ـسانُعکاراىٌ ‌‬

‫دُرةسان‪‌،‬ةاددس ‌‬

‫ىاگٌگیس ‌‬
‫‌‬

‫ىسم‌ةیش‪‌،‬گسةال‪‌،‬الک ‌‬
‫ةیذدو ‌‬

‫چیسً‌عُىرً‪‌،‬چیسً‪‌،‬خُاىا‪‌،‬ةیغدس‪‌،‬ةسخس ‌‬

‫ةیشیرن‪‌،‬ةیشش ‌‬

‫ةیغدس‌نسدم ‌‬
‫چٌ‌ةطا‪‌،‬ةیغدس‪‌،‬ةطیار‪‌،‬ةطی ‌‬

‫ىاعياددگی‪‌،‬دهرعرن ‌‬

‫ةیغدس ‌‬

‫ىَال‌کاری‪‌،‬کاعدو ‌‬
‫کیيٌ‪‌،‬دعهيی‪‌،‬چغم‌داعح‪‌،‬ةر‌اىریغی‪‌،‬آٍيگ‪‌،‬‬

‫ضذح‪‌،‬دعُار‪‌،‬پیچیرً ‌‬

‫اىریغٌ ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىَان‪‌،‬ىتُد‪‌،‬ىادیرً‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ىاپریر ‌‬

‫کیيٌ‌خُزاىٌ‪‌،‬ةر‌دُاٍاىٌ ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬خا‪‌،‬پایان‪‌،‬اهج ‌‬

‫کیيٌهرز‪‌،‬کانِظ‌کار ‌‬
‫‌‬

‫ؽُؽا‪‌،‬عُرش‪‌،‬آعُب ‌‬

‫ةراىریغی ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬پایاىی‪‌،‬پایان ‌‬

‫کلتٌ‪‌،‬خیهچٌ‪‌،‬ةاال‌داىٌ ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىَان‪‌،‬ىتُد‪‌،‬ىادیرً‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ىاپریر‪‌،‬پيَان ‌‬

‫نسدن‌درآب ‌‬

‫ؽُؽا‪‌،‬عُرش‪‌،‬آعُب ‌‬

‫گسداب‪‌،‬آب‌ژرؼ ‌‬

‫گسد‌ه‌داک‪‌،‬گسد‪‌،‬گست ‌‬

‫دُددُاً‪‌،‬دُدپطير ‌‬

‫گسد‌آلُد‪‌،‬گَسخی ‌‬

‫ـسهعرن‪‌،‬ـسهعر‪‌،‬ـسه‌رـدو‪‌،‬عانگاً‪‌،‬ایُار ‌‬

‫ٕ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍای‌دُراکی‪‌،‬داىٌٍا‪‌،‬جُ‌ه‌گيرم‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گيرم‪‌،‬ذرت‪‌،‬داىٌ‬

‫دُددُاٍی‪‌،‬دُدپطيری‪‌،‬ةسخيی‪‌،‬ةالیرن‪‌،‬ةاد‪‌،‬‬

‫جُ‪‌،‬ةسىج‪‌،‬ارزن ‌‬

‫اةسدُیغی ‌‬

‫ىیام‪‌،‬رهکظ ‌‬

‫ـسخاب‪‌،‬عُراىگیش ‌‬

‫ضسضپسدً‪‌،‬ةيرً‪‌،‬ةسدً ‌‬

‫عُرجُاىی ‌‬

‫چیسً‌عرن‪‌،‬چیسگی‪‌،‬پیسهزنير ‌‬

‫ىاعياددٌ‪‌،‬ىاآعيایی‪‌،‬ىاآعيا‪‌،‬دهراـدادً‪‌،‬دهر‌از‪‌،‬دهر‪‌،‬‬
‫ةیگاىٌ‪‌،‬ةیکص ‌‬
‫‌‬

‫چیسً‌عرن ‌‬

‫ىاعياس‪‌،‬ىاآعيا‪‌،‬ةیگاىٌ ‌‬

‫ىارضدکی‪‌،‬ىاراضح‪‌،‬ىادرضح‪‌،‬ؽلح ‌‬

‫ىاآگاً‪‌،‬ىاآعيایی ‌‬

‫گُل‌زن ‌‬

‫ـسیاد‌زدن‪‌،‬دسهعیرن ‌‬

‫ضساضس‌ىادرضح ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬دُی ‌‬

‫ىادرضح‪‌،‬ىاةجا ‌‬

‫زاد‌ضسعدی ‌‬

‫ؽلدیرن ‌‬

‫ـسهرـدٌ ‌‬

‫ضفدی‪‌،‬درعدی‪‌،‬پسنایٌ‪‌،‬پسنایگی‪‌،‬پسرىگی ‌‬

‫آٍُةسً‪‌،‬آٍُ ‌‬

‫گشاـٌگُیی ‌‬
‫‌‬

‫ضسهدً‪‌،‬چکانٌ‪‌،‬چانٌ‪‌،‬خساىٌ ‌‬

‫جُش ‌‬

‫ٍا‪‌،‬خساىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چانٌ‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چکانٌ‬
‫‌‬
‫ضسهدً‬

‫ضدتس‪‌،‬چگال‪‌،‬پس‌نایٌ ‌‬

‫عطدغُ‪‌،‬عطح‌ه‌عُ‪‌،‬پاک‌کسدن‪‌،‬آةتارش ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ؽم‪‌،‬زاری‪‌،‬اىرهٍگیو‪‌،‬اىرهً ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬نُژ‌( ‌‬
‫نُژً‌( ‌‬

‫نرٍُعی‪‌،‬کیيٌ‪‌،‬عیلٌ‌پیلٌ‪‌،‬ضیاً‌دلی‪‌،‬ةیَُعی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىاز‪‌،‬ةغک ‌‬
‫کسعهٌ‌( ‌‬

‫رهکظ‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پسدً ‌‬

‫اىرهٍگیو ‌‬

‫رهکظ‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پسدً ‌‬

‫پسنایگی ‌‬

‫زهر‌ضداىی‪‌،‬دضدیاةی‪‌،‬دضح‌اىرازی ‌‬

‫ضسنایٌ‌دار‪‌،‬خُاىگسی‪‌،‬خُاىگس‪‌،‬پسنایٌ‪‌،‬پس‌ةار‪‌،‬ةیىیاز ‌‬
‫‌‬

‫ؽم‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫خُاىگس‌ضازی ‌‬

‫دغم‪‌،‬خير‌دُیی‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫دضح‌ةسد‪‌،‬چاپیرً‪‌،‬پسهً ‌‬

‫دغم‌آلُد‪‌،‬ةسآعفدٌ ‌‬

‫گٍُسچیو‪‌،‬گٍُسجُی‪‌،‬عياگس‪‌،‬آب‌ةاز ‌‬

‫دغهياک‪‌،‬دغهگیو ‌‬

‫درىگ‪‌،‬پژهٍظ‪‌،‬ةسرضی ‌‬

‫کسخُ ‌‬

‫هزغ‪‌،‬ؽُک ‌‬

‫آنسزگار‌ـساخآنسز‪‌،‬آنسزگار ‌‬
‫‌‬
‫ةذغایظ‪‌،‬آنسزش ‌‬

‫گُژ‪‌،‬کُژ ‌‬

‫ىاآگاٍی‪‌،‬ـسهگزاری‪‌،‬ـسانُعکاری‪‌،‬از‌یاد‌ةسدن ‌‬

‫پاؽُش ‌‬
‫پاؽُعیرً ‌‬

‫ىاگَان‪‌،‬ىاگاً‪‌،‬ضسزدً ‌‬

‫دیُ ‌‬

‫ةذغایيرً‪‌،‬ةذغایغگس‪‌،‬آنسزگار ‌‬

‫ىیطدی‪‌،‬ىَطح‪‌،‬ىَان‪‌،‬ىتُدن‪‌،‬ىتُد‪‌،‬ىاپریری‪‌،‬پيَان‪‌،‬‬

‫زىجیس‪‌،‬ةير ‌‬

‫پغح‌ضس ‌‬

‫ٖ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضيجظ‌ىاپزیس ‌‬

‫درىتُد‪‌،‬درپيَان‪‌،‬درپغح‌ضس ‌‬
‫ىَان‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ىاپریر‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ىارها‪‌،‬ةیدادی ‌‬
‫‌‬

‫ىَطح‪‌،‬ىتُدن‪‌،‬ىتُد‪‌،‬ىاخُان‪‌،‬ىاپیرایی‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ىاپریری‪‌،‬‬

‫ىاةطيرً ‌‬

‫ىاپریر‪‌،‬ضذو‌چیيی‪‌،‬دعیاد‪‌،‬پيَان‪‌،‬ةرگُیی ‌‬

‫جشگٍُس ‌‬

‫پیغگُ ‌‬

‫ىاعایير‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬

‫پیغگُیی ‌‬

‫ةیپایان ‌‬
‫‌‬

‫ىا‪‌،‬نگس‪‌،‬دیگسی‪‌،‬دیگسان‪‌،‬دیگس‪‌،‬جش‪‌،‬جرا‌از ‌‬

‫ىارها ‌‬

‫ىادُاضدٌ ‌‬

‫ىاةَيجار ‌‬

‫ىاضُدةس ‌‬

‫ىغرىی‪‌،‬ىاعرىی ‌‬

‫ةیگاىٌ‪‌،‬اىیساىی ‌‬

‫ىاپاک ‌‬

‫‪‌‌،‬ةیدسد ‌‬
‫ةیدسد‌(دھ) ‌‬
‫‌‬

‫ىاعایير‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬
‫ىاگُیا‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىاعایير‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬

‫ىاةَيجار ‌‬

‫جشایو‪‌،‬ةٌ‌جش ‌‬

‫ىغرىی‪‌،‬ىاعرىی‪‌،‬ىاپزیس ‌‬

‫ىاهیشً‪‌،‬ىاضسً‪‌،‬آنیذدٌ ‌‬

‫اىجام‌ىاپزیس ‌‬

‫ىاپایرار‪‌،‬ىاپایا‪‌،‬گزرا‪‌،‬زهدگزر ‌‬

‫ةسگغح‌ىاپزیس ‌‬

‫ىاپایرار‪‌،‬ىاپایا‪‌،‬گزرا‪‌،‬زهدگزر ‌‬

‫ىغان ‌‬

‫دهضداىٌ ‌‬

‫ىاٍهایير ‌‬

‫رهضدایی ‌‬

‫ىسیيٌ‪‌،‬ىسنظ‌ىاپزیس ‌‬

‫دهرهیی‪‌،‬دهرىگی ‌‬

‫ةاهرىکسدىی ‌‬

‫ىاعایير‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬

‫ىاةذغُدىی ‌‬

‫ىاضسعدی ‌‬

‫ىاگَان‪‌،‬ىاگفديی ‌‬

‫دادی‪‌،‬ةیداد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ضسىغرىی‪‌،‬ةسىداـديی ‌‬

‫ىاٍيجار‪‌،‬ىاةَيجار ‌‬

‫ىاگغُدىی‪‌،‬چارً‌ىغرىی ‌‬

‫ةیکيظ ‌‬
‫‌‬

‫درىیاـديی ‌‬

‫ازکار‌اىراددو ‌‬

‫دضح‌ىیاـديی ‌‬

‫ىاگشیس ‌‬

‫ىادیرىی ‌‬

‫ىاپزیسـديی‪‌،‬پیظ‌ىسـديی‪‌،‬پیظ‪‌،‬اىجام‌ىاپزیس ‌‬

‫ىاةطانان‪‌،‬ىاةذغُدىی ‌‬

‫ىااضدُان‪‌،‬ىااُضدُان ‌‬

‫درىیاـديی ‌‬

‫رد‌ىکسدىی ‌‬

‫ةذظ‌ىاپزیس ‌‬

‫جاىکاً‪‌،‬خُاىفسضا ‌‬

‫نَار‌گطیذدٌ ‌‬

‫ىاپيراعدٌ ‌‬

‫ةیدرنان ‌‬
‫‌‬

‫‪ٔ٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دهر‌از‌دضدسس‪‌،‬دضح‌ىیاـديی ‌‬
‫درنان‌ىاپزیس‪‌،‬ةیدرنان ‌‬
‫‌‬
‫ةیةسگغح ‌‬
‫‌‬
‫ىغرىی‪‌،‬ىپزیسـديی‪‌،‬ىاپزیسـديی‪‌،‬ةاهرىکسدىی ‌‬
‫ىَغح‌ىاپزیس ‌‬
‫ىاگفديی ‌‬
‫ىاگسـديی ‌‬
‫ىارها‪‌،‬ىارضدکی ‌‬
‫ىارضا ‌‬
‫ىاعایير‪‌،‬ىاعایر‪‌،‬ىاةایطدٌ‪‌،‬ىاةایطح ‌‬
‫نیيُی ‌‬
‫ىاٍهگُن ‌‬
‫جيیظ‪‌،‬ةیجيتظ‪‌،‬اَجيتان ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬
‫ىاگَاىی‪‌،‬ىاگَان‪‌،‬ىاآگاٍاىٌ ‌‬
‫ىاپیُضدٌ‪‌،‬ضُا‪‌،‬جرا‌ازٍم ‌‬
‫ىارها‪‌،‬ةیپسهاىٌ ‌‬
‫‌‬
‫ىاضَیرىی‪‌،‬ىاضَُیرَىی ‌‬
‫هاىسـديی ‌‬
‫ىادیرىی ‌‬
‫ةیيُا ‌‬
‫ىاراضدٌ ‌‬
‫ىغرىی‪‌،‬ىاعکیتا‪‌،‬ىاعرىی ‌‬
‫دغم ‌‬
‫‌‬

‫‪ٔ٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نطاـح‪‌،‬ضُایی‪‌،‬دهری‪‌،‬دهر‌ةُدن‪‌،‬جرایی‪‌،‬ةازً‪‌،‬اىرازً ‌‬
‫دهرکسدن‪‌،‬جراکسدن‪‌،‬ةازگزاعدو ‌‬
‫دهرازٍم‪‌،‬جرا‌ازٍم‪‌،‬ازٍم‌جرا ‌‬
‫دهر‌عرن ‌‬
‫ـسٍیذدٌ‪‌،‬ـسزاىٌ‪‌،‬ـسجاد‪‌،‬داىغهير‪‌،‬داىا‪‌،‬ةیيغُر ‌‬

‫ف‬

‫گيراب‌ره‪‌،‬گيراب‌راٌٍ‪‌،‬گيراب‪‌،‬چسکاةٌ‪‌،‬پطاب‪‌،‬‬
‫پارگیو ‌‬

‫‌‬

‫ةیيغهيراىٌ‪‌،‬ةذسداىٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ ‌‬
‫کارداىٌای ‌‬
‫‌‬

‫کيظهرز‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)kunišn varz‬کيغگس‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)kunišgar‬‬
‫‌‬

‫ةس‌پی‌نو‌ةایطدیر ‌‬

‫کييرً‌(دھ)‪‌‌،‬کارکو‌(دھ)‪‌‌،‬کييرً‌کار‪‌،‬کيا‪‌،‬کارگس‪‌،‬کار‌کييرً‪‌،‬‬

‫چیسً‪‌،‬پیسهزنير‪‌،‬پیسهز ‌‬
‫پیسهزنيران ‌‬

‫پُیيرً‪‌،‬ةسکار‪‌،‬ةاعاىيرً‪‌،‬اىجام‌دٍيرً ‌‬

‫کانکاراىٌ‪‌،‬ـسازنيراىٌ‪‌،‬پیسهزنيراىٌ ‌‬

‫ـاژ ‌‬

‫ىگُن‌ةذدی‪‌،‬ىاگُار‪‌،‬رهیرادىاگُار‪‌،‬رهیراد‌ىاگُار‪‌،‬‬

‫ىتُد‪‌،‬ىادار‪‌،‬گم‌کييرً‪‌،‬ةیةَسً‪‌،‬ةی‪‌،‬ةرهن ‌‬
‫‌‬

‫دعانر‪‌،‬ةطیار‌ىاگُار‪‌،‬ةرةذدی ‌‬

‫ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫ىاپطير‪‌،‬ـساهان‪‌،‬زعح‪‌،‬ةیاىرازً‪‌،‬ةطیار‪‌،‬آعکار ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ضازً‪‌،‬پسدادح‌ىانٌ ‌‬
‫ةسگ‌دسیر‌( ‌‬

‫رهضپی‪‌،‬دُدـسهش‪‌،‬خو‌ـسهش ‌‬

‫پسدادح‌ىانٌ‪‌،‬ةسگ‌دسیر ‌‬

‫گساىهایٌ‪‌،‬پسةَا‪‌،‬ارزعهير ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دهرىگار‌( ‌‬

‫پارس ‌‬
‫پارضی ‌‬

‫عگُن‪‌،‬پیغگُیی‪‌،‬پیظ‌ةیيی‪‌،‬ةذح ‌‬

‫رٍا‪‌،‬دضح‌ازکارکغیرً‪‌،‬دضح‪‌،‬آضُدً‪‌،‬آزاد ‌‬

‫کؿ‌ةیو‪‌،‬پیغگُی ‌‬

‫ضتکتال‪‌،‬آضُدً‌یاد‪‌،‬آضُدً‌دل ‌‬

‫عگُن‌دیرن ‌‬

‫داىظ‌آنُددٌ ‌‬

‫کؿ‌ةیو‪‌،‬پیغگُی ‌‬

‫زاییرن‪‌،‬رٍا‌عرن‪‌،‬آضُدن ‌‬

‫پالُدً ‌‬

‫گام‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫دهدنان‪‌،‬دُیغاهىران‪‌،‬داىُادً‪‌،‬ةطدگان ‌‬

‫ٍسزً‪‌،‬گيریرً‪‌،‬ختاً‪‌،‬پُضیرً‪‌،‬پدیارً ‌‬

‫ىام‌داىُادگی‪‌،‬داىُادگی ‌‬

‫زعح‌دُ‪‌،‬ختٌ‌دُ‪‌،‬ةر‌دُ ‌‬

‫ىهاىرىی‪‌،‬ىاپایيرً‪‌،‬ىاپایرار‪‌،‬نیسا‪‌،‬نسدىی‪‌،‬زهدگزر ‌‬

‫پُضیرن ‌‬

‫ٍُدً‪‌،‬ضُدةذظ‪‌،‬ضُد‪‌،‬ةَسً‪‌،‬ةازدٍی ‌‬

‫ختاً‌کسدن‪‌،‬ختاً ‌‬

‫پیسهز‌عرن ‌‬
‫پیسهزعرن ‌‬

‫‪‌‌،‬گياًنير ‌‬
‫‌‬
‫بھ)‬
‫خسدانو‌( ‌‬

‫پسهىرً ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ىهایان‪‌،‬پریرار‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫پیسهزعرن ‌‬

‫رهکسدن‪‌،‬رضُاکسدن‪‌،‬آعکارکسدن ‌‬

‫‪ٔ٘3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍسزگی‪‌،‬رهضپیگسی ‌‬

‫پیسهز‌عرن ‌‬

‫آجسپش ‌‬

‫پیسهزعرن ‌‬
‫دلسةا‪‌،‬دل‌اىگیش‪‌،‬آعُةگس ‌‬

‫کُرً‌پش‪‌،‬ضفالگس‪‌،‬آجسپش ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گغُدن‪‌،‬گغایظ‪‌،‬ـسازنيری‪‌،‬زةس‪‌،‬‬
‫گغُدن‌( ‌‬

‫ىازیرن‪‌،‬پالیرن‪‌،‬ةالیرن‪‌،‬ةاليرگی ‌‬
‫ىازیرن‪‌،‬ضسـساز‌ةُدن‪‌،‬پالیرن‪‌،‬ةالیرن ‌‬

‫چیسگی‪‌،‬پیسهزی ‌‬

‫ضیيٌ‌چاک‪‌،‬جان‌ـغان ‌‬

‫گغُدن‪‌،‬چیسً‌عرن‪‌،‬پیسهز‌گغدو ‌‬

‫جاىتازی‪‌،‬از‌دُدگزعدگی ‌‬

‫گغایظ‌ه‌کانیاةی‪‌،‬راٍیاةی‌هپیسهزی ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىاةُدکسدن‪‌،‬ازدضح‌دادن ‌‬

‫پیسهزی ‌‬

‫جانضپار‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)Äān apaspār‬جاىطپار‪‌،‬جاىتاز‪‌،‬‬
‫‌‬

‫زةس‪‌،‬زِةس ‌‬
‫ىاخُاىی‪‌،‬گططدگی‪‌،‬کيری‪‌،‬ـسهٍغدگی‪‌،‬ضطدی ‌‬

‫پیغهسگ‪‌،‬ازدُدگزعدٌ ‌‬

‫ضازنان‪‌،‬اِرنان ‌‬

‫گغادً‪‌،‬ـساخ‪‌،‬عکاـدو ‌‬

‫ـسات ‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬ؽُؽا‪‌،‬عُرش‪‌،‬آعُب ‌‬

‫ىاپا‪‌،‬گسیشا‪‌،‬گسیش‪‌،‬گسیذدو‪‌،‬جطدو‪‌،‬جطح ‌‬

‫عُرعگس‪‌،‬آعُةگس ‌‬

‫گسیش‌از ‌‬

‫ىگارً‪‌،‬ىگار ‌‬

‫گسیشاىرن ‌‬

‫ـسنان‌دیيی‪‌،‬دادِضدان ‌‬

‫گسیذدو‪‌،‬جطدو ‌‬

‫ـدُدن ‌‬

‫گسیشپا‪‌،‬گسیشان‪‌،‬گسیذدٌ‪‌،‬رنان‪‌،‬در‌رـدٌ ‌‬

‫رادی‪‌،‬رادنسدی‪‌،‬جُاىهسدی ‌‬

‫ٍُعیاری‪ٍُ‌،‬ش‪‌،‬زیسکی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پیسهزیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گغایی‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضسزنیو‬
‫‌‬
‫گغایظ‬

‫رـدگس‪‌،‬جارهکظ ‌‬

‫ىُرضادح ‌‬

‫رانظ‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آضایظ ‌‬

‫ىُرىگار‪‌،‬رهىُعح‪‌،‬ةسگسدان‪‌،‬ةازردظ ‌‬

‫آضایظ ‌‬

‫دادِضدان ‌‬

‫دهرعرن‪‌،‬جراعرن ‌‬

‫پسزً‪‌،‬پَسزً‪‌،‬ةغک ‌‬

‫ـسنانٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىاگُاریٍا‪‌،‬رهیرادٍای‌ىاگُار‪‌،‬دُعانرٍا‪‌،‬پیظ‌آنرٍای‌‬
‫‌‬
‫ىاگُار‪‌،‬ةرةذدیٍا ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دُدپسدادح‌( ‌‬

‫ضپیرً‌دم‪‌،‬رهعيی‌پگاً‪‌،‬پگاً‪‌،‬ةانراد ‌‬

‫ضالذُردً‪‌،‬پیس ‌‬

‫ختاٍکاری ‌‬

‫گغایظ‌درکار‪‌،‬گغایظ‪‌،‬گغادگی‪‌،‬رديٌ ‌‬

‫ىاگُار‪‌،‬دردىاک‪‌،‬جاىگراز ‌‬

‫عادی‪‌،‬عادناىی‪‌،‬ضسعادی‪‌،‬دلغادی‪‌،‬دغيُدی‪‌،‬‬

‫ىاگُار‪‌،‬جان‌گرازاىٌ‪‌،‬جان‌کاٍاىٌ ‌‬

‫دسضيری ‌‬

‫ىاضشاگُ‪‌،‬دعيام‌گُی‪‌،‬ةر‌زةان ‌‬

‫عُراىگیش‪‌،‬عادی‌ةذظ‪‌،‬عادی‌اىگیش‪‌،‬عادی‌اـشا ‌‬

‫ىاضُدديی‪‌،‬ىاضشاگُیی‪‌،‬دعيام‌دٍی‪‌،‬ةرزةاىی ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬یکٌ‪‌،‬هجُد‪‌،‬ىفس‪‌،‬کص‪‌،‬خيَا‪‌،‬خو‪‌،‬خک‪‌،‬خاؽ‪‌،‬‬

‫ىاضشا‪‌،‬دعُاژً‪‌،‬دعيام‪‌،‬ةر‌زةاىی‪‌،‬ةر‌دٍاىی ‌‬

‫ٍهدا‪‌،‬ةیناىير‪‌،‬ةی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ٍسزگی‪‌،‬رهضپیگسی ‌‬

‫ٗ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هاژً‌ىانٌ ‌‬

‫پسدیص‪‌،‬ةُضدان ‌‬

‫پسٍیذدٌ ‌‬

‫یکایی‪‌،‬کطی‪‌،‬خَکیيٌ ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬یکدا ‌‬

‫خَکیيگی ‌‬

‫ـسیشً‪‌،‬ةایطدٌ‪‌،‬ةایطدگی ‌‬

‫پارضی ‌‬

‫پطا ‌‬

‫ـسضيگ ‌‬

‫هیساىی‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬ختاٍی‪‌،‬ختاً‌عرن‪‌،‬پُضیرگی‪‌،‬ةشً‌کاری ‌‬

‫زیساـکو ‌‬

‫ضیٌ‌کسداری‪‌،‬ضیٌ‌رهاىی‪‌،‬ختاً‌کاری ‌‬

‫گطدسدن‪‌،‬پُعاىرن ‌‬

‫ختاٍکاری ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جای‪‌،‬پیظ‌آنر ‌‬

‫جغيُارً ‌‬

‫زنان‌داعدو ‌‬
‫ىان‌ةٌ‌ىسخ‌رهزدُر‪‌،‬ضُد‌جُ‪‌،‬ةَسً‌گیس ‌‬

‫ـسادی‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گهان‪‌،‬پيراعح‪‌،‬ةپيرر‪‌،‬اىگاعدو‪‌،‬اىگاعح‪‌،‬اىگارً‪‌،‬اىگار ‌‬

‫گطیذدو ‌‬

‫پيراعح ‌‬

‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬ةساـکيرن‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫ىَادن‌(ڀ)‪‌‌،‬اىگاعدو‌(دھ)‪‌‌،‬ىَادن‪‌،‬گهان‌‬

‫گياٍکاری‪‌،‬ةرکاری ‌‬

‫ةسدن‪‌،‬پيراعدو‪‌،‬اىگاریرن‪‌،‬اىگاردن ‌‬

‫گياٍکاری ‌‬

‫ةٌ‌گهان‪‌،‬ةٌ‌اىگار‪‌،‬اگسچٌ‪‌،‬اگس ‌‬

‫کُچُلُ‪‌،‬ریشً ‌‬

‫گهاىی‪‌،‬پيراریو‪‌،‬پيراری‪‌،‬اىگاری ‌‬

‫ضيگُارً ‌‬

‫اىگارً ‌‬

‫دیسیو‌عياضی ‌‬

‫گهاىٌ‪‌،‬دیرگاً‪‌،‬پيرارً‪‌،‬اىگارً ‌‬

‫عیُایی‪‌،‬ضذيُری‪‌،‬ضذيراىی ‌‬

‫گشارً‌پسدازی ‌‬

‫هرعیم‌(ةسای‌ـصل‌ضال)‪‌‌،‬نُضم‌(ةسای‌ـصل‌ضال)‪‌‌،‬‬

‫ـشهىی‪‌،‬ةطیاری ‌‬

‫ـسَگَسد‌(ةسای‌ـصل‌کداب)‪‌‌،‬هارً‪ٍ‌،‬يگانٌ‪ٍ‌،‬يگام‪ٍ‌،‬ات‪‌،‬‬

‫کياری‪‌،‬کيار‪‌،‬عادٌ‪‌،‬ضُد‌پُل‪‌،‬دهنی‪‌،‬دهم‪‌،‬ةَسً‌هام‪‌،‬‬

‫گططح‪‌،‬دنان‪‌،‬جرایی‪‌،‬جرا‌ضاددو‪‌،‬ةازً‪‌،‬آهام ‌‬
‫ٍيگانی ‌‬

‫ةسضُیی ‌‬
‫کياری‪‌،‬عادٌای‪‌،‬ةسضُ‪‌،‬ةذغی ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گُیا‪‌،‬عیُا‪‌،‬زةان‌آهر‪‌،‬دُش‌‬
‫گغادًزةان‌( ‌‬
‫‌‬

‫ىاٍهگيی‪‌،‬ىاٍهطُیی‪‌،‬ىاٍهطاىی‪‌،‬ىاٍهدایی‪‌،‬نیان‌ضس‪‌،‬‬

‫دٌگفدار ‌‬
‫ضذو‪‌،‬پذ ‌‬

‫نیان‪‌،‬دهگاىگی‪‌،‬دهری‪‌،‬جرایی‪‌،‬خارک‪‌،‬ةسـسهدی ‌‬

‫ضپاش‌(پ‌ھ‌‌‪ٍُ‌‌،)spāš‬ا‪‌،‬کیَان‪‌،‬ـسانُن‪‌،‬ـساضُ‪‌،‬‬

‫جراضاددو ‌‬

‫ـساضپَس‪‌،‬ـسادٌ‪‌،‬ضپاش‪‌،‬پیسانُن‪‌،‬پَيٌ‌آضهان‪‌،‬اِضپاش ‌‬

‫گسهً‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬خیسً ‌‬

‫رضُایی‪‌،‬ةیآةسهیی‪‌،‬ةرىانی ‌‬
‫‌‬

‫ةطانر ‌‬

‫ٍُاىُرد‪‌،‬کیَانىُرد ‌‬
‫‌‬

‫گُىٌ‪‌،‬ریذح‪‌،‬دیطٌ‪‌،‬پیکس‌گُىٌ‪‌،‬ةسگ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دُةیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىیکُیی‬
‫‌‬
‫ىیکی‬

‫دیطیرن ‌‬

‫ـساضپَسی ‌‬

‫دیطٌ‌نيری ‌‬

‫ـسٍیذدگی‪‌،‬ـسجادی‪‌،‬داىظ ‌‬

‫ضاىیش‪‌،‬ضاددارً‪‌،‬ریذدار ‌‬

‫٘٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫اضدادىها ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیازنير‪‌،‬ىادار‪‌،‬نطدهير‪‌،‬گرا‪‌،‬‬
‫خيگدضح‌( ‌‬
‫‌‬

‫ضِسگیو‪‌،‬ةازناىرً ‌‬

‫ىُا‪‌،‬ةیچیش ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نایٌ‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫خَیرضح‪‌،‬خيگ‬

‫کيجکاه ‌‬

‫دیو‌عياس‪‌،‬دراعياس‪‌،‬آییو‌عياس ‌‬

‫آدال ‌‬

‫چاىٌ‪‌،‬آرهارً ‌‬

‫کيجکاهی ‌‬

‫دار‪‌،‬ديرًآهر‪‌،‬ةا‌نشً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫عُدی‌آنیش‪‌،‬ديرً‬

‫کيجکاهی‪‌،‬کيجکاه ‌‬

‫ضگالظ‪‌،‬ةاهر‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬داىایی‪‌،‬ةسخسی ‌‬

‫اىریغٌ‌ةر ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬نيظ‪‌،‬ضسعح‪‌،‬دُی ‌‬

‫اىریغٌ‌ىُ ‌‬

‫ىَادی‪‌،‬نيغی ‌‬

‫اىریغیرن‪‌،‬اىریغٌ‌کسدن ‌‬

‫ةَسضم ‌‬

‫هٍُنو‪‌،‬اىریغٌ‌ىیک ‌‬

‫کُعان‪‌،‬کُعا‪‌،‬کاری‪‌،‬کُيغگس‪‌،‬پُیا‪‌،‬پسکيظ‪‌،‬پسکار ‌‬

‫پيراری‪‌،‬اىگاری‪‌،‬اىریغٌای ‌‬
‫‌‬

‫کُيغگسان‪‌،‬پُیيرگان ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دهرىگار‌( ‌‬

‫ىاآرانی‪‌،‬کُعيرگی‪‌،‬کُعظ‪‌،‬کيظهری‪‌،‬کار‌ه‌‬
‫‌‬

‫چسىر‪‌،‬چست‪‌،‬ةیَُدً‪‌،‬ةیذُد ‌‬

‫جيتظ‪‌،‬کار‪‌،‬کُيغگسی‪‌،‬جيتظ‪‌،‬خکاپُ‪‌،‬پسکاری ‌‬

‫داىغهير‪‌،‬داىا‪‌،‬اىریغهير ‌‬

‫کيظ‌(دھ)‪‌‌،‬کارهاژً‌(در‌دضدُر‌زةان)‪‌‌،‬کيِظ‪‌،‬کسدار‪‌،‬‬

‫جای‌ةلير‪‌،‬پَيٌ ‌‬

‫کار‪‌،‬ـسنان‪‌،‬پُیٌ ‌‬

‫کغاهرز‪‌،‬ةسزگس ‌‬

‫یارپُیٌ ‌‬

‫کغاهرزی‪‌،‬ةسزیگسی‪‌،‬ةسزگسی ‌‬

‫کيظ‌ه‌هاکيظ‪‌،‬ةسٍهکيظ ‌‬

‫ـلطفٌ‌دادان‪‌،‬ـسزاىگان ‌‬

‫ٍم‌ایيک‪‌،‬ایو‌زنان‪‌،‬ایو‌دم‪‌،‬اکيُن ‌‬

‫دناةان ‌‬

‫ٍم‌ایيک‪‌،‬خا‌کيُن ‌‬

‫دُاری‪‌،‬ةیچارگی‪‌،‬ةرةذدی ‌‬

‫کارگس‪‌،‬رهزنشد ‌‬

‫دناةان ‌‬

‫کيُىی ‌‬

‫ةَهان ‌‬

‫ىیطدی‪‌،‬ىدُاىطديی‪‌،‬ىتُدی‪‌،‬ىتُد‪‌،‬کهتُد ‌‬

‫ىاخُان‪‌،‬زنیو‌گیس‪‌،‬خو‌ةیهار‪‌،‬ازکار‌اـدادً ‌‬

‫ىراىطدٌ‪‌،‬ىراری‪‌،‬نطدهيری‪‌،‬خَیرضدی‪‌،‬خيگرضدی‪‌،‬‬

‫پص‪‌،‬ةياةسایو‪‌،‬از‌ایو‌رهی ‌‬

‫ةیيُایی ‌‬

‫گرازً‪‌،‬خُپال ‌‬

‫ىیازنيران‪‌،‬ىاداران‪‌،‬نطدهيران‪‌،‬گرایان‪‌،‬خَیرضدان‪‌،‬خَی‌‬

‫پُلک‪‌،‬پُل‌ضیاً‪‌،‬پغیش ‌‬

‫یان‪‌،‬ةیچیشان ‌‬
‫‌‬
‫دضدان‪‌،‬خيگرضدان‪‌،‬خيگ‌دضدان‪‌،‬ةیىُا‬
‫‌‬

‫دسددهضدی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)xrat dōšakīh‬ـسزان ‌‬

‫نَسًٍا ‌‬
‫‌‬
‫خيَا‪‌،‬ةص ‌‬

‫ـسزاىی ‌‬

‫ىیسىگ‪‌،‬دیو‌عياضی ‌‬

‫ىاهک‪‌،‬چُةٌ‪‌،‬خیس‪‌،‬پیکان ‌‬

‫عادرهان‪‌،‬درگزعدٌ ‌‬

‫پلپل ‌‬
‫ضپیرً‌دم ‌‬

‫‪ٔ٘ٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نسدن‪‌،‬دیرً‌ـسه‌ةطدو‪‌،‬درگزعدو‪‌،‬جان‌‬

‫ضپَس‪‌،‬آضهان ‌‬

‫ضپسدن‪‌،‬از‌دضح‌رـدو ‌‬

‫ضپَسةسیو ‌‬

‫درىگ ‌‬

‫زن‌گسایی ‌‬

‫پطایير ‌‬

‫ٍيس‪‌،‬نلخ‪‌،‬عگسد‪‌،‬عِگسد‪‌،‬ضادح‌ه‌کار‪‌،‬ضادح‌آهری‪‌،‬‬

‫گسهً‪‌،‬رضدٌ‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬جسگٌ ‌‬

‫ضادح‪‌،‬رهش‪‌،‬پيکٌ‪‌،‬پسً ‌‬

‫در‌زنان ‌‬

‫ضادح‌ه‌کار‪‌،‬ضادح‌آهری ‌‬

‫ٍهاىرَم‪‌،‬زهد‪‌،‬دردم‪‌،‬ةی‌درىگ ‌‬

‫ىیطدی‪‌،‬ىاةُدی ‌‬

‫ٍهاىرَم‪‌،‬زهد‪‌،‬دردم‪‌،‬ةی‌درىگ ‌‬

‫جاهیران‪‌،‬پایيرً‪‌،‬پایرار ‌‬

‫جُعیرن‪‌،‬جَظ ‌‬

‫جاهداىی‪‌،‬ةینسگی‪‌،‬اَنسدادی ‌‬
‫‌‬
‫ىیطدی‪‌،‬ىاةُدی‪‌،‬ىاةُد‌کسدن ‌‬

‫نسدىی ‌‬

‫جَیرن ‌‬

‫ـسضاهىر‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frasāvand‬ىیطح‌عُىرً‪‌،‬ىیطح‌عُ‪‌،‬‬

‫ةیدرىگ ‌‬
‫‌‬
‫یادعرً‪‌،‬ـساز‪‌،‬ـسا‪‌،‬زِةس‪‌،‬ةال‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ةاالی‌ضس‪‌،‬ةاال ‌‬
‫یادعرً‪‌،‬یاد‌عرً‪‌،‬زةس‌یاد‪‌،‬پیظ‌گفدٌ‌عرً‪‌،‬از‌‬

‫دیو‌ىهُداری ‌‬

‫پیظ‌گفدٌ‌عرً ‌‬

‫جام‪‌،‬پيگان ‌‬

‫هاال‪‌،‬ـسا‪‌،‬عگفح‌اىگیش‪‌،‬عگسؼ‪‌،‬ةیاىرازً‪‌،‬ةطیار‌‬
‫‌‬

‫ـُىریک‪‌،‬ـيرُک‪‌،‬پيرک ‌‬

‫ةاال‪‌،‬ةطیار‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬

‫ـيرٍا ‌‬

‫ـساةسىانٌ ‌‬

‫ٍيسنيراىٌ ‌‬

‫ـساضداد ‌‬

‫پَسضح ‌‬

‫ـسا‌ةاهر‪‌،‬دهر‌از‌پيرار‪‌،‬ةاالخس‌از‌ةاهر ‌‬

‫پَلُی ‌‬

‫زةسیاد ‌‬

‫پَلُیٍا ‌‬
‫‌‬

‫پیظگفدٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍُش‪‌،‬ىیُىری‪‌،‬دریاـدو‪‌،‬دریاـح‌پی‌ةسدن‪‌،‬دریاـح‪‌،‬‬

‫زةسیو‌(دھ)‪‌‌،‬ـساضس‪‌،‬ةاالیی ‌‬

‫دریاةظ‪‌،‬داىایی ‌‬
‫عياضاىرن‪‌،‬آگاً‌کسدن ‌‬

‫پُالد ‌‬

‫دریاـدم‌پی‌ةسدم‪‌،‬درک‌کسدم ‌‬

‫پُعٌ ‌‬

‫ضس‌درآهردن‪‌،‬دریاـدو‪‌،‬داىطدو‪‌،‬ةٌ‌جای‌آهردن ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـسٍيگ‌نسدم‌( ‌‬

‫دریاـدٌ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫نسدنی‌( ‌‬

‫داىا‪‌،‬خیشٍُش‪‌،‬ةا‌ٍُش ‌‬

‫پص‌زنیيٌ ‌‬

‫جُعا‪‌،‬جَيرً‪‌،‬آب‌ـغان ‌‬

‫کلک‪‌،‬رایاهات‪‌،‬دةیسً ‌‬

‫ىاةُدی‪‌،‬نسگ‪‌،‬درگزعدٌ‪‌،‬درگزعح‪‌،‬از‌دضح‌دادن ‌‬

‫ةسگٌ ‌‬

‫نسد‪‌،‬درگزعح ‌‬

‫ةَا‪‌،‬ارزش ‌‬

‫نسدن‪‌،‬دیرً‌ـسه‌ةطدو‪‌،‬درگزعدو‪‌،‬جان‌ضپسدن ‌‬

‫زهد‪‌،‬ةیررىگ ‌‬

‫ٓ‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍهاىرَم‪‌،‬ـِسز‪‌،‬زهد‪‌،‬دردم‪‌،‬در‌زنان‪‌،‬در‌دم‪‌،‬خير‪‌،‬‬
‫ةیررىگ‪‌،‬ةا‌عداب ‌‬
‫ناىير‪‌،‬ةسای‌ىهُىٌ ‌‬
‫ٍهاىجا‪‌،‬در‌جا ‌‬
‫ةٌ‌راضدی ‌‬
‫در‌پياً‌درا ‌‬
‫زىرگیيانٌ ‌‬
‫درنیان ‌‬
‫ةٌ‌دُدی‌دُد ‌‬
‫دٍغهير‪‌،‬جُاىهسد‪‌،‬ةذغيرً ‌‬
‫ناىير‪‌،‬ةسای‌ىهُىٌ ‌‬
‫راک ‌‬
‫پیسهز ‌‬
‫پیسهزً ‌‬
‫گیدیک ‌‬
‫جيتظ‌درناىی ‌‬
‫جيتظ‌درنان‌گس ‌‬
‫ةسگٌ ‌‬
‫ضُد‪‌،‬ةَسً ‌‬
‫ضُد‌جطدو‪‌،‬ةَسً‌نير‌عرن ‌‬
‫ضُد‌رضاىرن‪‌،‬ةَسً‌هرکسدن‪‌،‬ةَسً‌رضاىرن ‌‬
‫ایطدا ‌‬
‫ةغک ‌‬
‫پیل ‌‬
‫فھ)‪‌‌،‬پاالیٌ ‌‬
‫پاالیٌ‌( ‌‬
‫پاالیٌ‌کسدن ‌‬

‫ـسزاىٌ ‌‬
‫ردغارً‪‌،‬رُدغارً ‌‬
‫رُدغارگیس ‌‬
‫‌‬

‫ٔ‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫هاگزاعديی ‌‬
‫عرىی ‌‬
‫ةس‌چیرىی ‌‬
‫دم‌پزیس ‌‬
‫دم‌پزیس ‌‬

‫ق‬

‫ٍهایير ‌‬
‫دم‌پزیس‪‌،‬دَم‌پزیس ‌‬

‫‌‬

‫پیُىر‌پزیس‪‌،‬ةسةطديی ‌‬

‫دهرک‪‌،‬چَارچُب‪‌،‬چارچُب‪‌،‬چارةس ‌‬

‫هاگغديی ‌‬

‫ـسآهیش ‌‬

‫ـغسدىی‪‌،‬خسىجیرىی ‌‬

‫دهرک ‌‬

‫عکو‌پزیس ‌‬

‫پزیسىرً‌(دھ)‪‌‌،‬پزیسا‌(دھ)‪‌‌،‬عرىی‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬رها‪‌،‬‬

‫گفديی ‌‬
‫عایطدٌ‌ةُدن‪‌،‬ضشاهار‌ةُدن ‌‬

‫دردُر‪‌،‬در‌دُر‪‌،‬دارای‪‌،‬ةُدن‪‌،‬ةساةس‪‌،‬ةایطدٌ‪‌،‬ارزش‌دار‪‌،‬ارزش ‌‬
‫ضشاهار‌ىتُدن ‌‬

‫پطيریرىی ‌‬

‫گطدسش‌پزیس‪‌،‬گطدسدىی‪‌،‬کغطان ‌‬

‫پیساییرىی ‌‬

‫پیظ‌ةسدىی‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬

‫پیظ‌ةیيی‌کسدىی‪‌،‬پیظ‌ةیيی‌عرىی ‌‬

‫پیظ‌ةسدىی‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬

‫پسدادديی‪‌،‬ةاز‌دادىی ‌‬

‫ضُزا ‌‬

‫درىگ‌کسدىی ‌‬

‫کغطان‪‌،‬کغان ‌‬

‫ىاةظ‌پزیس ‌‬

‫پژهٍظ‌پزیس ‌‬

‫دگسگُىی‌پزیس ‌‬

‫اـسهدديی ‌‬

‫آزنُدىی‪‌،‬آزنایظ‌پزیس ‌‬

‫عایان‌ةاهر‪‌،‬ةاهرپزیس ‌‬

‫خکٌ‌خکٌ‌عرىی ‌‬

‫دسدً‌پزیس ‌‬

‫ضدُدىی ‌‬

‫ةاهر‌پزیس‪‌،‬اضدُان ‌‬

‫هارـديی ‌‬

‫گزعح‌پزیس‪‌،‬چغم‌پُعیرىی‪‌،‬ةذغظ‌پزیس ‌‬

‫گهان‌پزیس ‌‬

‫کغظ‌پزیس ‌‬

‫دهدعرىی‪‌،‬ةاال‌رـديی ‌‬

‫آنیذديی ‌‬

‫آنُزش‌پزیس ‌‬

‫گطدسش‌پزیس‪‌،‬گطدسدً‌پزیس‪‌،‬گطدسدىی‪‌،‬ـساخ‌‬

‫دگسگغديی‪‌،‬دگسعرىی ‌‬

‫پزیس ‌‬

‫ضپسدىی ‌‬
‫ةسگشیرىی ‌‬

‫ضدایغی‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)stāyišnīk‬‬

‫پذظ‌کسدىی ‌‬

‫ةذظ‌عرىی ‌‬

‫ىکٍُیرىی‪‌،‬ةسرضی‌پزیس ‌‬

‫ٕ‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کهاجران‪‌،‬دیگ‌دُراکپشی‪‌،‬دیگ‪‌،‬خاةٌ‪‌،‬خاةک‪‌،‬خاةَک ‌‬

‫دضح‌اىرادديی‪‌،‬ديریرىی ‌‬

‫نانا‪‌،‬زایهاىگس ‌‬

‫ـسجام‌پزیس‪‌،‬ةازعيادديی ‌‬
‫دیرىی‪‌،‬در‌دُر‌ىگسش‪‌،‬چغهگیس‪‌،‬خهاعایی ‌‬

‫پزیسایی‌(دھ)‪‌‌،‬عایطدگی‪‌،‬ضشاهاری‪‌،‬خُاىایی ‌‬

‫ةسگغُدىی ‌‬

‫جيتظ‌پزیس ‌‬

‫ناىرىی‪‌،‬زی‌پزیس ‌‬

‫عایطدگی‌داعدو‪‌،‬ضشاهارةُدن ‌‬

‫دُردىی‪‌،‬دُراکی ‌‬

‫ةذظ‌پزیسی ‌‬

‫دریاـديی ‌‬

‫کؿ‌زىی‪‌،‬رةُدن ‌‬

‫دضح‌یاـديی ‌‬

‫درهازً ‌‬

‫گفديی‪‌،‬عایان‌یادآهری ‌‬

‫ناضح‪‌،‬دُرش ‌‬

‫گفديی‌اضح ‌‬

‫کغيرً‪‌،‬کُغيرً‪‌،‬جان‌ضدان‪‌،‬آدنکظ‪‌،‬آدم‌کظ ‌‬

‫گرازش‌پزیس‪‌،‬گرادديی ‌‬

‫درٍم ‌‬

‫ةازگغح‌دادىی ‌‬

‫درٍم‌ةس‌ٍم ‌‬

‫ةیياک ‌‬

‫درٍم‌عرن ‌‬

‫کغح‌پزیس ‌‬

‫كاجاریان‪‌،‬كاجار ‌‬

‫ضدُدىی ‌‬

‫عکاؼ‪‌،‬خسک‪‌،‬ةسعٌ‪‌،‬ةسش ‌‬

‫ضسزىظ‌کسدىی ‌‬

‫خسک‌ةسداعدو ‌‬

‫آعانیرىی ‌‬

‫ةسش‌دادن ‌‬

‫ضشاهارخان‌ىیطح ‌‬

‫ىَاىگاً ‌‬

‫گفديی ‌‬

‫گسیذدو‪‌،‬دررـدو ‌‬

‫ـسجام‌پزیس ‌‬

‫گسیشگس ‌‬

‫اىگاعدی ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬خُاىا‌ةُدن‪‌،‬خُاىا‪‌،‬آنادً ‌‬

‫گططديی‪‌،‬گططح‌پزیس ‌‬

‫خُان‌آن‌را‌داعدو‌کٌ‪‌،‬خُان‌را‌داعدو ‌‬

‫دریاـديی ‌‬

‫خُاىطدو ‌‬

‫ةَسً‌پزیس ‌‬

‫درای‌خُاىا ‌‬

‫پزیسـديی‪‌،‬ةاهرکسدىی ‌‬

‫نیخُاىير ‌‬
‫‌‬

‫ةذظ‌پزیس ‌‬

‫کادهضی ‌‬

‫ضيجیرىی‪‌،‬ضيجظپزیس ‌‬
‫‌‬

‫درٍم‌ه‌ةسٍم ‌‬

‫نَارعرىی ‌‬

‫کفک ‌‬

‫دُاىرىی ‌‬

‫دغکیٍا‪‌،‬دغکطار‪‌،‬دُغکاد ‌‬
‫‌‬

‫دُاىرىی‌ىیطح ‌‬

‫دُاىيرً ‌‬

‫ضيجظپزیس ‌‬
‫‌‬

‫کيچک‪‌،‬کمچٌ‪‌،‬کفچک‪‌،‬چُهچٌ ‌‬
‫‌‬

‫نَارعرىی ‌‬

‫ٖ‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫آضاعکو ‌‬

‫ىانٌ‌ةس‪‌،‬چاپارگس‪‌،‬پیک ‌‬

‫دادگساىٌ‪‌،‬آییيی ‌‬

‫داهر‪‌،‬دادهر‪‌،‬دادرس ‌‬

‫آییو‌گزار ‌‬

‫ٍهٌ‪ٍ‌،‬هگی ‌‬

‫دادگساىٌ‪‌،‬آضایی ‌‬

‫اضدس ‌‬

‫ىاهچٌ‪‌،‬کلک‪‌،‬کغدی‪‌،‬کسجی‪‌،‬ةلم‪‌،‬ةَلم ‌‬

‫ةیچُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةسىرً‪‌،‬ةسا ‌‬
‫‌‬

‫درةسگیسىرً‪‌،‬دارىرً‪‌،‬دارا ‌‬

‫درٍم‌کسدن‪‌،‬ةَم‌زدن‪‌،‬آنیشً ‌‬

‫ىَان‪‌،‬پيَان‪‌،‬ایطدادً ‌‬

‫هرخکی‪‌،‬ناٍاىٌ‪‌،‬ناٍاىگی‪‌،‬دعداىی ‌‬

‫راضح‌گُعٌ ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬يجار‪‌،‬ـسدیر‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش‌کار‪‌،‬رهش‪‌،‬‬
‫عیًُ‌( ‌‬

‫دُد‌اضدُار ‌‬

‫دضدُر‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیاد‪‌،‬آییو ‌‬

‫جاىغیو ‌‬

‫کاؼ ‌‬

‫درةسگیسىرً‪‌،‬دارىرً‪‌،‬دارا ‌‬

‫کارهان‪‌،‬رٍيُردان ‌‬

‫ایطدادً‌(ڀ)‪‌‌،‬ىَان‪‌،‬پيَان ‌‬

‫راٍشن ‌‬
‫کارهان‌ضاالر‪‌،‬کارهان‌دار ‌‬

‫راضح‌گُعٌ ‌‬

‫ٍهآها‪‌،‬رج‪‌،‬پطاهىر‌ضسهدً‪‌،‬پَطاهَىر ‌‬

‫دُدپایيرً‪‌،‬دُدپایا ‌‬

‫دُد‌را‌لُ‌دادن ‌‬

‫دُدپایيرً‪‌،‬دُدپایا‪‌،‬دُد‌اضدُار ‌‬

‫گفدو ‌‬

‫جاىغیو ‌‬
‫چغم‌ةٌ‌راً‌گزاعدو ‌‬

‫کپاً‪‌،‬جانٌ‪‌،‬خُزی ‌‬

‫چارچُب‪‌،‬خو‪‌،‬پیکس ‌‬

‫کپاً‪‌،‬جانٌ ‌‬

‫نسدن‪‌،‬جان‌ضپسدن ‌‬

‫عسنی‪‌،‬ةیآزرنی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫زعدی‪‌،‬ةی‬

‫کالب‌ریشی ‌‬

‫ةساةس ‌‬

‫کالب‌ضازی ‌‬

‫پیُىرىانٌ‪‌،‬ةيچاک‪‌،‬ةيچاغ ‌‬

‫چپاىرن‪‌،‬اىراددو ‌‬

‫ٍای‪‌،‬خیسًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬خیسً‬
‫‌‬
‫دهدنان‬

‫کالٍک‪‌،‬زیُرچسخ‪‌،‬دُدک‌چسخ ‌‬

‫خیسًٍا ‌‬
‫‌‬

‫پغح‌ٍم‌اىراز ‌‬

‫زعدی‪‌،‬رضُایی‪‌،‬ةری ‌‬

‫ـسش‪‌،‬ـَسش‪‌،‬ةُپ‪‌،‬ةُب ‌‬

‫نشار‪‌،‬گُر‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫ةُپک‪‌،‬ةُةک ‌‬

‫گُةساک‪‌،‬چاةک ‌‬

‫اىرام ‌‬

‫گُرضدان ‌‬

‫هاژً‌ىانٌ‪‌،‬ـسٍيگ‪‌،‬رهش‪‌،‬ةاهر‪‌،‬اىریغٌ ‌‬

‫رضیر‪‌،‬دریاـح‌ىانٌ‪‌،‬پسدادح‌ىانٌ‪‌،‬ةسگٌ‌ـسهش‪‌،‬ةسگ ‌‬

‫ضازگار‪‌،‬دغيُد‪‌،‬دسضير‪‌،‬اىرک‌دُاً ‌‬

‫رضیر‌اىتار ‌‬

‫یاضٌ‪‌،‬کاىُن‪‌،‬ـسضار‪‌،‬ـسدیر‪‌،‬رهش‪‌،‬دضدُر‪‌،‬دادیک‪‌،‬‬

‫نیساىرن ‌‬

‫دادِضدان‪‌،‬داد‪‌،‬دات‪‌،‬آییو‪‌،‬آضا ‌‬

‫جان‌ضپسدن‪‌،‬جان‌ةاددو ‌‬

‫داخکران‪‌،‬آضا‌دان ‌‬

‫‪ٔٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پاکی‪‌،‬پاکرانيی‪‌،‬پارضایی ‌‬

‫پیغیيٌ‪‌،‬پیغیو‪‌،‬پیظ ‌‬
‫ـساخس‌از‪‌،‬پیظ‌خس‌از‪‌،‬پیظ‌از ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضتُ ‌‬
‫ضاخْگیو‌( ‌‬

‫پیغدس‪‌،‬پیغاپیظ‪‌،‬پیظ‌از‌ایو‪‌،‬از‌پیظ ‌‬

‫ضتُیی ‌‬

‫پیغدس ‌‬

‫گُىٌ‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬پسزهر‪‌،‬اىرازً‌چیشی‪‌،‬اىرازً‪‌،‬‬

‫ىهازضُی‪‌،‬پسضدظ‌ضُ ‌‬

‫ارزش‪‌،‬ارج ‌‬

‫پیغیو‪‌،‬پیغاپیظ‪‌،‬پیظ‌پیظ ‌‬

‫ارجغياضی ‌‬

‫نشارٍا‪‌،‬گُرٍا‪‌،‬آرانگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫هاالجاً ‌‬

‫پزیسایی‌(دھ)‪‌‌،‬پزیسـدٌ‌عرً‪‌،‬پزیسـدو‪‌،‬پزیسش‪‌،‬‬

‫ارزعهيری ‌‬
‫خاهَضح‌(دھ)‪‌‌،‬یارایی‪‌،‬ىیسه‪‌،‬زهر‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬خُان‪‌،‬خاب ‌‬

‫پزیسایی‪‌،‬پزیسا‪‌،‬ةاهر ‌‬
‫پزیسا ‌‬

‫خیش‌ٍُعی ‌‬

‫پزیسـدٌ‌عرن ‌‬

‫خُان‌ىَفدٌ ‌‬

‫پزیسـح ‌‬

‫یارضدو‪‌،‬ةسخاـدو ‌‬

‫خو‌در‌دادن‪‌،‬پزیسـدو‪‌،‬ةٌ‌گسدن‌گسـدو‪‌،‬ةگسدن‌‬

‫ـشهن‌دُاً‪‌،‬جاً‌پسضح ‌‬

‫گسـدو ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬خُاىا‪‌،‬پسخُان ‌‬

‫نیپزیس ‌‬
‫‌‬

‫ىیسهیی ‌‬

‫ىپزیسـدو‪‌،‬ضس‌ةاز‌زدن ‌‬

‫ضپاضرار ‌‬

‫پزیسا ‌‬

‫گسانیداعح‪‌،‬ضپاضگشاری‪‌،‬ضپاضراری‪‌،‬ضپاس‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬پزیسا‌( ‌‬
‫پزیسـدکار‌( ‌‬

‫داری‪‌،‬ارزش‌داىی ‌‬
‫ضپاضگشار‪‌،‬ضپاس‌گشارىرً‪‌،‬ارزعياس ‌‬

‫ىکٍُیرً‪‌،‬ىاپطير‪‌،‬زعح ‌‬

‫کارهان‪‌،‬دهدنان‪‌،‬دضدٌ‪‌،‬خیسً‪‌،‬ختار ‌‬

‫ضپاضگشاری ‌‬

‫کپان ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پایٌ‌( ‌‬

‫کغدو‪‌،‬کغدار‪‌،‬دُىسیشی ‌‬

‫کهی‪‌،‬اىرکی‪‌،‬اىرازًای ‌‬
‫‌‬

‫ٍهٌ‌کغی‪‌،‬کغدار‌ٍهگاىی‪‌،‬کغدار ‌‬

‫هرجاهىری‪‌،‬پاکی‪‌،‬پارضایی‪‌،‬اعُیی ‌‬

‫دُاً‌کغی ‌‬

‫ىتُد‪‌،‬ىتایطدی‪‌،‬ىتایطح ‌‬

‫ىادُاً‌کغی ‌‬

‫گام‪‌،‬پای‪‌،‬پا ‌‬

‫کغدارگاً‪‌،‬دُىسیشگاً ‌‬

‫ىذطدیو‌گام‪‌،‬گام‌ىذطح ‌‬

‫ىایاةی‪‌،‬کهیاةی‪‌،‬دغکطالی ‌‬

‫گام‌ةسداعدو‪‌،‬راً‌رـدو ‌‬

‫دغک‌ضالی ‌‬

‫گام‌دهم ‌‬

‫ىایاةی‪‌،‬کهیاةی‪‌،‬دغکطالی ‌‬

‫گام‌زدن ‌‬

‫یک‌دىرً‪‌،‬لجتاز‪‌،‬درازا ‌‬

‫ىیک‌گام ‌‬

‫ضسةساـساعدو‪‌،‬ضس‌ةساـساعدو ‌‬

‫‪ٔٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضس‌ةسیرن ‌‬

‫راً‌زدن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىشدیکی‪‌،‬دُیغی ‌‬

‫گزعدگان‪‌،‬پیغیيیان ‌‬

‫گسچک ‌‬

‫پایيرگی‌(دھ)‪‌‌،‬کَيگی‪‌،‬دیسیيٌ‪‌،‬دیسیيگی‪‌،‬پیغیيٌ ‌‬

‫ـسهرـدٌ‪‌،‬ؽسعرن‪‌،‬ؽُسعرن‪‌،‬آناضیرً ‌‬

‫گزعدٌ‪‌،‬کَو‪‌،‬دیسیو‪‌،‬دیسةاز‪‌،‬پیغیو‪‌،‬ةاضدان ‌‬

‫گسدً‪‌،‬گسدک‪‌،‬گسد‪‌،‬اضدُار‌ه‌راضح ‌‬

‫رهزگار‌پیغیو‪‌،‬پیغدسٍا‪‌،‬از‌دیس‌ةاز ‌‬

‫هام‌ةی‌ةَسً‪‌،‬هام‪‌،‬ةرٍی‪‌،‬ةرٍکاری ‌‬

‫کَيٌ‪‌،‬کَو‪‌،‬دیسیيٌ‪‌،‬دیسیو‪‌،‬پاریيٌ‪‌،‬ةاضداىی ‌‬

‫هامدُاٍی‪‌،‬هام‌ةی‌ةَسً ‌‬
‫‌‬

‫گزعدگان‪‌،‬پیغیيیان ‌‬

‫هام‌دادن ‌‬

‫ٍال‪‌،‬ىَغح‪‌،‬ىَظ‪‌،‬عکیتایی‪‌،‬عکیب‪‌،‬دیرار‪‌،‬پیهان‪‌،‬‬

‫هام‌گیسی‪‌،‬هام‌دُاٍی ‌‬

‫آرانظ‪‌،‬آرام ‌‬

‫هام‌ه‌دسدً‌هام ‌‬

‫ةس‌ایو‌ةاعر ‌‬

‫پغک‪‌،‬ةذح ‌‬

‫آرام‌ةُدن ‌‬

‫ةذح‌آزنایی ‌‬

‫ىَادن‪‌،‬ىَِیرن‪‌،‬گزاعدو ‌‬

‫پغک‌اىراددو ‌‬

‫ىَادً‌عر ‌‬

‫ةازداری ‌‬

‫ىَادً‌عرن‪‌،‬جا‌گسـدو‪‌،‬آضُدن ‌‬

‫دهؽآب‌دغک ‌‬

‫دضدُر‌ةشً‌رضی ‌‬

‫ضسخ‪‌،‬ضُسخ ‌‬

‫نیان ‌‬

‫ٍسزً‪‌،‬ةرکارً ‌‬

‫نیىَاد ‌‬
‫‌‬

‫دُرش‌ضتشی ‌‬

‫دضدُر‌پیگسد ‌‬

‫ضرً‪‌،‬ضر‌ضال ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ‪‌،‬پیهان ‌‬

‫ردتام ‌‬

‫پیهان‌ةطدو ‌‬

‫خذم‌چغم ‌‬

‫ىَادن‪‌،‬ىغاىرن‪‌،‬گزاعدو ‌‬

‫ضُچُ‪‌،‬خسؼ ‌‬

‫جایگاً‪‌،‬پایگاً‪‌،‬آضایغگاً ‌‬

‫ٍای‪‌،‬ضرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضرً‬

‫زنان‌دیرار ‌‬

‫ضرًٍای‌ىشدیک ‌‬
‫‌‬

‫لَدُپارً‪‌،‬ـسضُدً‪‌،‬عکطدٌ ‌‬

‫ضرًٍای‌نیاىی ‌‬
‫‌‬

‫ىگَتان‪‌،‬دیرةان‪‌،‬پاضرار ‌‬

‫ای‪‌،‬نیان‌ضرًای ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫نیاىگی‪‌،‬نیاىطرً‬

‫ٍا‪‌،‬ىغاىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهاىيرٍا‪‌،‬ىهُىٌ‬

‫ضرًٍای‌نیاىی ‌‬
‫‌‬

‫دُاىظ‪‌،‬دُاىرن ‌‬

‫ىشدیک‌ةٌ‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬دُیغاهىر‪‌،‬دُیظ‪‌،‬دارجی‪‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬ىغاىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهاىيرٍا‪‌،‬ىهُىٌ‬

‫ةیگاىٌ‪‌،‬اجيتی ‌‬

‫کسپان‌(كسةان‌غسةی‌عرً‌کسپان‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌‬

‫زهد‌ٍيگام ‌‬

‫غسةی‌رـدٌ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ةشهدی ‌‬

‫کُسپان ‌‬

‫هیس‪ٍُ‌،‬ش‪‌،‬ىَاد‪‌،‬اىرریاـح ‌‬

‫‪ٔٙ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یکطان‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫دُاضدو‪‌،‬ةسآن‌عرن‪‌،‬ةسآن‌ةُدن‪‌،‬آٍيگ‌کسدن ‌‬

‫ٍهاىيری‪ٍ‌،‬هال ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گِسایَطدو‌‬
‫دریازیرن‌(دھ)‪‌‌،‬گساییرن‌( ‌‬

‫رهضدا‪‌،‬دٍکرً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬یازیرن‪‌،‬یازِش‪‌،‬دریازیرن‪‌،‬آٍيگ‌آن‌کسدن ‌‬
‫( ‌‬

‫ضپاٍی ‌‬

‫یازىرً ‌‬

‫ضسخ ‌‬

‫کُعک‪‌،‬کاخ ‌‬

‫ضسخ‌ناٍی ‌‬

‫کاخ‌عیسیو ‌‬

‫دکهٌ‌چفدی ‌‬

‫ناجسا‪‌،‬ضسگزعح‪‌،‬داضدان‪‌،‬اـطاىٌ ‌‬

‫گاضپیو‪‌،‬گاضپیان‪‌،‬کاضپیو ‌‬

‫داضداىطسا ‌‬

‫ضیاً‌دلی‪‌،‬ضيگرلی ‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬ـسهگزاری‪‌،‬ضطدی ‌‬

‫ناىرً‪‌،‬راضحکاری‪‌،‬داددٍی‪‌،‬داد‪‌،‬ةازپسدادح ‌‬
‫‌‬
‫پسدادح‌ةيری ‌‬

‫ضسهدً‪‌،‬چکانٌ‪‌،‬چانٌ ‌‬

‫ناٍاىٌ‪‌،‬گاٍاىٌ‪‌،‬پطادضح ‌‬

‫داهری‌کسدن‪‌،‬ةجای‌آهردن ‌‬
‫ضسىُعح‪‌،‬پیغانر‪‌،‬ةذح ‌‬

‫ناىير‪‌،‬گُىٌ‪‌،‬ضُگير‪‌،‬جُر‪‌،‬جش‪‌،‬پارً‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫ةذح ‌‬

‫داهری‌کسدن‪‌،‬ةجای‌آهردن ‌‬

‫ةَس‌(ڀ)‪‌‌،‬ضسىُعح‪‌،‬پارً‪‌،‬ةسخ‪‌،‬ةذغظ‪‌،‬ةذظ‪‌،‬‬

‫داهران‪‌،‬دادگسان ‌‬
‫داهری‪‌،‬دادهری‪‌،‬دادضداىی‌کسدن ‌‬

‫ةذظ‌دهم ‌‬

‫داهری‌کسدن‪‌،‬داهرزیرن ‌‬

‫ضيگرل‪‌،‬ضذح‌دل ‌‬

‫داهر ‌‬

‫الیٌ‪‌،‬گسهً‪‌،‬رهیٌ‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پُضدٌ ‌‬

‫رهیرادٍا‪‌،‬ردرادٍا‪‌،‬داضدان‌ٍا ‌‬

‫هاپطگسا‪‌،‬ىادان‪‌،‬خَی‌نؾش ‌‬

‫دادگطدسی‪‌،‬دادرضی ‌‬

‫گسنطیس‪‌،‬گسنطار‪‌،‬زنطداىگاً ‌‬

‫دادگطدسی ‌‬

‫زیتا‪‌،‬دُعگل ‌‬

‫دادگطدسی ‌‬

‫ضپاً‪‌،‬ارخظ ‌‬

‫نطالٌ‪‌،‬گشارً‪‌،‬دضدُر‪‌،‬داضدان‪‌،‬پیانر‪‌،‬پسهىرً‪‌،‬ةسآنر ‌‬

‫گُعدگس‪‌،‬گُعح‌ـسهش ‌‬

‫کدار‪‌،‬ردیؿ‪‌،‬ردً‪ِ‌،‬خسَن‪‌،‬پغح‌ضس‌ٍم‪‌،‬آٍو‌ىُرد ‌‬

‫کغدارگاً ‌‬

‫ةسیرن‪‌،‬ةسش ‌‬

‫گُعدگسی ‌‬

‫راٍشىان‪‌،‬راٍشن ‌‬

‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬دُن‌ةٌ‌دُن‪‌،‬خاهان‪‌،‬پاداـسً ‌‬

‫ىغیو‪‌،‬ىغیم‪‌،‬نیخ‪‌،‬پیس ‌‬

‫ٍا‪‌،‬چانٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چکانٌ‬
‫‌‬
‫ضسهدً‬

‫ضُىها‪‌،‬راضدا‌ىها ‌‬

‫عَسک‪‌،‬دٍکرً‪‌،‬دٍطدان ‌‬

‫کلفدی‪‌،‬کساىٌ‪‌،‬ضدتسی‪‌،‬ضدتس ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گسای‪‌،‬دُاضح‪‌،‬آٍيگ‪‌،‬اىگیشً‪‌،‬اىریغٌ ‌‬
‫گسایظ‌( ‌‬

‫چکیرً‪‌،‬چکٌ‪‌،‬چِکٌ ‌‬

‫ةسآن‌ةُدن‌کٌ‪‌،‬آٍيگ‌را‌داعدو ‌‬

‫چکٌ‌چکان‪‌،‬چکاىٌ‪‌،‬چکاىيرً ‌‬

‫ةسآىير ‌‬

‫گططدو‪‌،‬جراکسدن‪‌،‬ةسیرن‪‌،‬ةسش ‌‬

‫ٗ‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گسدن‌کلفح‪‌،‬زهرگُ‪‌،‬دُدضس ‌‬

‫ةسیرن‌درددان ‌‬

‫ىاةُدی‪‌،‬ضسىگُىی‪‌،‬ةسکيرن‪‌،‬ارزیش ‌‬

‫گطالىرن‪‌،‬رٍاکسدن‪‌،‬ةسیرن ‌‬

‫کغح‌ه‌کغدار‪‌،‬ریغٌ‌کيی‪‌،‬ةساىرازی ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫کالت‌(كلػٌ‌خازی‌عرً‌کالت‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌خازی‌‬

‫ٍس‌آیيٌ‪‌،‬ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫راًیاـدٌ)‪‌‌،‬دژ‪‌،‬درپغح‪‌،‬درپُغح‪‌،‬دِژ‪‌،‬ةاره ‌‬
‫‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫دژ‌ارخغی‪‌،‬پادگان ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬خکٌ‪‌،‬خِکٌ‪‌،‬پارً‪‌،‬ةسیرً‪‌،‬ةسش‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫عیًُ‪‌،‬دُی ‌‬

‫خکٌ‌ضاز ‌‬

‫ؽلؾل ‌‬

‫خکٌ‌خکٌ‪‌،‬پارً‌پارً ‌‬

‫نیذُارگی ‌‬

‫(ضر‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌‬
‫‌‬
‫ضر‌در‌ضر‌‬

‫ٍذام‪‌،‬کلک‪‌،‬کاال‪‌،‬دُدىُیص‪‌،‬دُدکار‪‌،‬دانٌ ‌‬

‫چُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةیةسه‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬پایاىی‪‌،‬ةی‬
‫صر‌ىُعدٌ‌عرً؛‌ىگا‌ضرً)‬
‫ةسگسد ‌‬

‫کالضيگ‪‌،‬ـالدو ‌‬

‫ژرـا‪‌،‬ژرؼ‪‌،‬خٌ‪‌،‬ةو ‌‬

‫گطدسً‪‌،‬ـسناىسه ‌‬

‫کام‪‌،‬دىتال‪‌،‬پغح‌ضس‪‌،‬پص‌گسدن‪‌،‬پص‌ضس ‌‬

‫ىَالچٌ‪‌،‬ىَال‪‌،‬عادچٌ ‌‬

‫کاةُک‪‌،‬زىران‪‌،‬جای‌خيگ ‌‬

‫هرآنرً‪‌،‬کليتٌ‪‌،‬کُليتٌ‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬

‫گيجٌ‪‌،‬دهالب ‌‬

‫هليگار‪‌،‬کليرر ‌‬

‫جياغ‌ضیيٌ ‌‬

‫ىُک‪‌،‬ىک‪‌،‬چیکات‪‌،‬چگات‪‌،‬چکاذ‪‌،‬چکاد‪‌،‬چکات‪‌،‬ةسعيا ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گسً‪‌،‬کُپلٌ‪‌،‬کلُن‪‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬کلیران‌( ‌‬
‫کلیراىٌ‌( ‌‬

‫دلٍا ‌‬
‫‌‬
‫کلًُ ‌‬

‫کالن‪‌،‬کِالن‪‌،‬چیالن‪‌،‬ةير ‌‬

‫ىارگیلٌ ‌‬

‫چیالىگس ‌‬

‫ىاچیش‪‌،‬کم‪‌،‬اىرک‌عهار‪‌،‬اىرک ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آخظاـسهز‌( ‌‬
‫‌‬

‫ةسیاىی ‌‬

‫ؽلدیرن‪‌،‬ؽلح‌دُردن ‌‬

‫گُنص‪‌،‬گم ‌‬

‫کجک‪‌،‬چيگک‪‌،‬چفح ‌‬

‫نيگیا‪‌،‬نيگ‪‌،‬نَيگ ‌‬

‫کلهاضيگ‪‌،‬ـالدو ‌‬

‫ردح‪‌،‬پارچٌ‪‌،‬ةاـح ‌‬

‫یُغ‪‌،‬گِظ‪‌،‬زىجیس‪‌،‬ةير ‌‬

‫ناٍغیر‪‌،‬ناً ‌‬

‫دژٍا ‌‬

‫ناٍُارً ‌‬

‫گِظ‪‌،‬دل ‌‬

‫ناٍی‪‌،‬ناٍغیری ‌‬

‫دلهارً ‌‬
‫‌‬

‫ؽهؾهٌ ‌‬

‫از‌خٌ‌دل ‌‬

‫عهغیس‌کُخاً‪‌،‬دعيٌ ‌‬

‫از‌خٌ‌دل ‌‬

‫کَسیش‪‌،‬کاریش ‌‬

‫کهی‪‌،‬کهتُد‪‌،‬کم‌عرن‪‌،‬کم‌ةُدن‪‌،‬اىرکی ‌‬

‫ةلتل‌زرد ‌‬

‫گسدن‌کلفح‪‌،‬زهرگُ ‌‬

‫ةطيرگی ‌‬

‫٘‪ٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىیسهٍای ‌‬

‫ةطيرً‌کسدن ‌‬

‫ىیسهنيری‪‌،‬ىیسه‪‌،‬دُرش‪‌،‬دُراک‪‌،‬خُان ‌‬

‫کير‌(كير‌خازی‌عرً‌کَير‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌ةٌ‌خازی‌‬
‫راًیاـدٌ)‪‌‌،‬ؽير‪‌،‬عیسیيی‪‌،‬عکسةطدٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىیسهی‌خو ‌‬

‫دضدٌ‌خفيگ ‌‬

‫ةٌ‌ةسگ‌داعدو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کيریلٌ‌(كيریل‪ٍ‌،‬هان‌خازی‌عرًٔ‌«کيریلٌ»‌پارضی‌‬

‫پسدلی ‌‬

‫اضح‌کٌ‌ةٌ‌چم‌عهػران‌اضح‌ه‌دُد‌عهع‌ٍم‌در‌پارضی‌‬

‫ىیسهگسـدو ‌‬

‫ٍهان‌«کيریل»‌اضح‪‌.‬ه‌هاژًٔ‌«کيرل»‌اىگلیطی‌(=‌عهع‌(ه‌‬

‫هران‪‌،‬ؽُچ‪‌،‬راک ‌‬

‫یا‌«عاىرهلیٌ»‌ـساىطُی‌(=عهػران‌(ه‌یا‌"چاىررا‌ی‌‬

‫هزغ‪‌،‬ؽُک ‌‬

‫ضاىطکسیح‌(=‌رهعيی‌ناً‌(ةا‌آن‌از‌یک‌ریغٌاىر)‪‌‌،‬چساغ‌‬
‫‌‬

‫ـسهةسدن ‌‬

‫هارً‪‌،‬‬

‫ؽُری ‌‬

‫‌‬
‫کاریشٍا ‌‬

‫گُژ ‌‬

‫گسهی‪‌،‬گسهگان ‌‬

‫ةسآنرگی ‌‬

‫ىاآعدی‪‌،‬کیو‪‌،‬ضذدی‪‌،‬رهیگسدان‪‌،‬درعدی‪‌،‬دغهگیيی‪‌،‬‬

‫بھ)‪‌‌،‬کهان‪‌،‬کژهارً ‌‬
‫کهاىٌ‌( ‌‬

‫دغم‪‌،‬پسداش ‌‬

‫رىگیو‌کهان ‌‬

‫ضذح‌رهیاىٌ‪‌،‬درعداىٌ‪‌،‬درعح‌رهیاىٌ‪‌،‬دغُىح‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬رىگیو‌کهان ‌‬
‫خیساژً‌( ‌‬

‫آنیش‪‌،‬دغهگیياىٌ‪‌،‬پسداعگساىٌ ‌‬
‫ةٌ‌زهر ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫خیساژً‌( ‌‬

‫ةٌ‌زهر ‌‬

‫ةاز‌عکاری ‌‬

‫رهی‌ةسگسداىرن‪‌،‬دل‌گسان‌داعدو‪‌،‬ةسآعفدگی ‌‬

‫خُةک‪‌،‬ختيگُ ‌‬

‫کَسنان‪‌،‬کَُسنان‪‌،‬پَلُان ‌‬

‫گفدٌ‪‌،‬گفدار‪‌،‬گفح‪‌،‬ـسنایظ‪‌،‬ضذو‪‌،‬زةان‪‌،‬پیهان ‌‬

‫هاپطگسا‪‌،‬ـسهد‪‌،‬ـسهآنرن‪‌،‬پطگسدی‪‌،‬پطسه‪‌،‬پاییو‪‌،‬اـح ‌‬

‫ضُگير‌دُردن‪‌،‬پیهان‌ةطدو ‌‬

‫ـسهدی‪‌،‬اُـح‌کييرً‪‌،‬اُـح‌کيان ‌‬

‫پیهان‌گسـدو ‌‬

‫کًَُ‪‌،‬ةَيَک ‌‬

‫پیهان‌ىانٌ ‌‬

‫ؽُ ‌‬

‫پیهان ‌‬

‫ىیسه‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫دهدنان‪‌،‬دُیظ‪‌،‬داىران‪‌،‬خیسً‪‌،‬ختار ‌‬

‫ىیسهٍا‪‌،‬خُاىاییٍا ‌‬
‫‌‬

‫عَسهىری ‌‬

‫ىیسهٍا‪‌،‬خُاىاییٍا ‌‬
‫‌‬

‫ختارنيری ‌‬

‫پایراری‪‌،‬اضدُاری ‌‬

‫ختارگسایی ‌‬

‫گسـدو ‌‬

‫ىیسهةذظ‪‌،‬ىیسه‪‌،‬خُان ‌‬

‫ضانان‌گسـدو ‌‬

‫ىیسهی‌کغُرداری‪‌،‬ىیسهی‌ـسناىسهایی‪‌،‬دادکاری ‌‬

‫آضاٍا ‌‬

‫ىیسهی‌کغُرداری‪‌،‬ىیسهی‌ـسناىسهایی‪‌،‬دادکاری ‌‬

‫‪ٔٙٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسپسضح‪‌،‬اضدُر ‌‬

‫ىیسهی‌دریاـح ‌‬
‫ىیسهی‌کغظ‪‌،‬ىیسهی‪‌،‬گساىظ ‌‬

‫ىسخ‪‌،‬ةَا‪‌،‬اٍهیح‪‌،‬ارزش‪‌،‬ارج ‌‬

‫ىیسهی‌دادگطدسی‪‌،‬دیُان‌دادگطدسی‪‌،‬دادرضی ‌‬

‫نایٌ‪‌،‬گسانةَا‪‌،‬گسان‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬گسان‬
‫بھ)‬
‫بھ)‪‌‌،‬ةَاهر‌( ‌‬
‫پسةَا‌( ‌‬

‫ىیسهی‌دادگطدسی‪‌،‬دیُان‌دادگطدسی‪‌،‬دادرضی ‌‬

‫ضيگ‪‌،‬پس‌ةَا‪‌،‬ةا‌ارزش‪‌،‬ارزىرً ‌‬

‫ىیسهی‌اىریغٌ‌هپيرار ‌‬

‫گُعح‌ریشً‪‌،‬کُـدٌ‌ریشً ‌‬

‫ىیطح‌عرن‪‌،‬ىیسهی‌آییوگزاری‪‌،‬دیُان‌آییو‌‬
‫‌‬

‫ریش ‌‬

‫گزاری ‌‬

‫دُردکسدن ‌‬

‫ىیسهی‌ةازعيادح ‌‬

‫ضسپسضدی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیسهنير‌کسدن‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬‬
‫ىیسهنير‌(دھ)‪‌‌،‬زهرنير‌( ‌‬

‫ضسپسضدی‌کسدن ‌‬

‫خُاىا‪‌،‬پایرار ‌‬

‫ضسپسضدی ‌‬

‫زهرنير‪‌،‬خُاىهير ‌‬
‫ۀ‬

‫‌‬

‫ىیسهی‌آٍيجا ‌‬
‫ةسگسداىرن‪‌،‬ةاال‌آهردن ‌‬
‫اضدُار‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)stūr‬‬

‫هراىرازی‪ٍ‌،‬م‌ضيجی‪ٍ‌،‬م‌ضجی‪‌،‬ـسا‌ضيجی‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬‬

‫ةسآهرد‪‌،‬ةساةسیاةی ‌‬
‫ةادُد‌ةساةسی‪‌،‬ةادُد ‌‬
‫ضيجیرن‪‌،‬ةسآهردکسدن‪‌،‬ةساةسکسدن ‌‬
‫ریذح‪‌،‬ره‪‌،‬ردطارً‪‌،‬ردطار‪‌،‬رخ‪‌،‬چَسً‪‌،‬چَس ‌‬
‫عُریرن‪‌،‬عُرش‪‌،‬دیشش‪‌،‬دیسش ‌‬
‫ةسداضدو‪‌،‬ةس‌داضدو ‌‬
‫ٍيگانٌ‪‌،‬رهز‌هاپطیو‪‌،‬رهز‌ةازپطیو‪‌،‬رضدادیش ‌‬
‫ٍيگانٌ‌کسدن ‌‬
‫کاز‪‌،‬دهکارد‪ُ‌،‬ةسِعگس ‌‬
‫نُچیيٌ ‌‬
‫ضانهاژً‪‌،‬ةيرهاژً‪‌،‬ةيرهَری‪‌،‬ةير‪‌،‬ةطح ‌‬
‫‌‬
‫ةير‌ه‌زىران ‌‬
‫گَژؼ‪‌،‬گَجغؿ‪‌،‬زـح ‌‬
‫خگاه‪‌،‬ةدُ ‌‬
‫گفدگُ‪‌،‬گفدار ‌‬
‫ٍیاٍُ‪ٍ‌،‬يگانٌ‪‌،‬داد‌ه‌ـسیاد‪‌،‬جیؼ‌ه‌داد ‌‬

‫ٕٓٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نژً‌دُدره‪‌،‬نژً‪‌،‬نژدُدره ‌‬
‫ـسٍِهير ‌‬
‫ديرک ‌‬
‫ـسهعيرً‪‌،‬ضُداگس‪‌،‬پیغٌ‌هر ‌‬
‫یاةيرً‪‌،‬ةازیاةيرً‪‌،‬آعکارگس ‌‬

‫ک‬

‫ىاگسهیرً‪‌،‬ىاگسهىرً‪‌،‬ىادطدُ‪‌،‬ىاةاهر‪‌،‬درا‌ىغياس‪‌،‬‬
‫دیو‪‌،‬ةیدرا‪‌،‬ةجا‌ىیاهرىرً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫‌‬

‫ىُعگاً‪‌،‬كًَُ‌داىٌ‪‌،‬چایذاىٌ ‌‬
‫زعح ‌‬

‫ةطيرً‪‌،‬ةص‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫نیکرً ‌‬

‫ةص‌اضح ‌‬

‫دفدک‪‌،‬ةذدک ‌‬

‫ةایطدٌ‌ه‌عایطدٌ ‌‬

‫گيجٌ ‌‬

‫دسنک ‌‬

‫ٍُاىُرد‪‌،‬دلتان ‌‬

‫دسنک ‌‬

‫ـسناىرً‪‌،‬ضسهان ‌‬

‫آنُزعگاً ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫آبنسهاریر‌( ‌‬
‫‌‬

‫کانجُ ‌‬
‫رایاىٌ ‌‬

‫کيغیار‪‌،‬کيظ‌یار ‌‬

‫گیس‪‌،‬ـسگغدٌ‪‌،‬رضا‪‌،‬درضح‪‌،‬پایان‌یاـدٌ‪‌،‬ةیرديٌ‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍهٌ‬

‫ىُیطيرً‪‌،‬ىگارىرً‪‌،‬دةیس ‌‬

‫ةیدسدً‪‌،‬ةَُُىرً‪‌،‬آکيرً‪‌،‬آرضدٌ‪‌،‬اىجام‌یاـدٌ‪‌،‬اضپُر ‌‬
‫‌‬

‫دیویار ‌‬
‫‌‬

‫ـسجاناىیرن ‌‬

‫چَسچُب‪‌،‬چَارچُب ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا‪‌،‬ةٌ‌درضدی ‌‬
‫‌‬
‫ضساض ‌‬
‫س‪‌،‬ةی‬

‫پیغکظ‪‌،‬ارنؾان ‌‬

‫(ضر‌هاژًای‌پارضی‌اضح‌کٌ‌ةٌ‌ىادرضدی‌‬
‫‌‬
‫ضر‌در‌ضر‌‬

‫کزب‪‌،‬درهؽیو‪‌،‬درهؽگُ‪‌،‬درهؽپسداز‪‌،‬درهغ ‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬هگی‪‌،‬ضسخاضس‪‌،‬ضساضس‪‌،‬ةیکم‌ه‌‬
‫‌‬
‫صر‌ىُعدٌ‌عرً؛‌ىگا‌ضرً)‬

‫کار‌ه‌پیغٌ ‌‬

‫کاضح‪‌،‬ةیدسدً‪‌،‬ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةٌ‌درضدی ‌‬
‫‌‬

‫ىُیطٌ ‌‬

‫دیرگاً ‌‬

‫ةسگی‪‌،‬ةسگٌ ‌‬

‫ةاری ‌‬

‫پیک‌ةسگ ‌‬

‫رٍا‌عرً‪‌،‬دهر‌ریذدٌ‪‌،‬اـکيرً‪‌،‬اـدادً ‌‬

‫عادةاش‌ةسگ ‌‬

‫ىیهکح‪‌،‬دیُان‪‌،‬آضایٌ ‌‬

‫ةسگٌ‌ـسادُاىی ‌‬

‫آةساٌٍ‪‌،‬آةساً ‌‬

‫جغو‌ةسگ ‌‬

‫ىانشد ‌‬

‫ىانٌ‌دان ‌‬

‫ىانٌ‌ةس‪‌،‬ىانشد ‌‬

‫نیاىجی ‌‬

‫ةاعگاً‪‌،‬آخغران ‌‬

‫کارداىٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضطح‪‌،‬خيتل‪‌،‬خو‌پسهر ‌‬

‫ىیغدس‪‌،‬ىِغدس ‌‬

‫ٕٔٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کُةٌ‪‌،‬چُةرضدی ‌‬

‫خيتلی ‌‬

‫ردً‌ةيری‪‌،‬دضدٌ‌ةيری ‌‬

‫رهیٌ‪‌،‬رهکظ‪‌،‬رهپُش ‌‬

‫ردً‪‌،‬دضدٌ ‌‬

‫ضپَس‪‌،‬زنیو‌ه‌زنان‪‌،‬چسخ‌گسدهن‪‌،‬چسخ‪‌،‬جَان‌‬
‫ٍطدی ‌‬

‫کتاب‌ـسىگی ‌‬
‫ضپَس‪‌،‬زنیو‌ه‌زنان‪‌،‬چسخ‌گسدهن‪‌،‬چسخ‪‌،‬جَان‌‬

‫ىَان‌کاری‪‌،‬رازپُعی‪‌،‬پيَان‌کسدن ‌‬

‫ٍطدی ‌‬

‫ىتغدٌ‪‌،‬ضيگيتغدٌ ‌‬

‫جگس ‌‬

‫ىاپاکی‪‌،‬پلیری‪‌،‬آلُدگی ‌‬
‫جگسهارً ‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬ـساهاىی‪‌،‬ضسعاری‪‌،‬ةطیاری‪‌،‬اىتٍُی ‌‬

‫دُدىهایی‪‌،‬دُددُاٍی‪‌،‬دُد‌ةشرگ‌ةیيی‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫گطدسدً‪‌،‬گشاؼ‪‌،‬ـساهان‪‌،‬ةطیار‪‌،‬ةشرگ‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫ضالذُردگی‪‌،‬پیسی ‌‬

‫پسعهارگان ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ـس‪‌،‬عکًُ‪‌،‬ةشرگی ‌‬

‫چيریو‌پَلُ‪‌،‬چير‌ةس‪‌،‬ةطیار‌ةس ‌‬

‫گیساىٌ‪‌،‬گُگسد‪‌،‬آخغشىٌ ‌‬

‫پس‌عهارگان‪‌،‬ةا‌چاپ‌گطدسدً ‌‬

‫نَان‪‌،‬گسانی‪‌،‬ةلير‌پایٌ‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫چير‌گُعٌ ‌‬

‫ةَیشک ‌‬

‫پسرهیراد‪‌،‬پسپیغانر ‌‬

‫پُعیيٌ ‌‬

‫ىاپاکی‪‌،‬ىاپاک‪‌،‬چگال‪‌،‬چسک‌آلُد‪‌،‬آلُدً ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ىگارً‪‌،‬رهی‌ىُعح‪‌،‬‬
‫فھ)‪‌‌،‬رهگسـح‌( ‌‬
‫رهىُعح‌( ‌‬

‫آلُدن ‌‬
‫کژ ‌‬

‫رهىگاعح ‌‬

‫کژدُی‪‌،‬ةر‌دُی ‌‬

‫رهةسدار ‌‬

‫کژپطيری ‌‬

‫کسخٌ ‌‬

‫کژضسعح‪‌،‬کژدُی‪‌،‬کژ‌ىَاد ‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬ىطک‪‌،‬ىانک‪‌،‬ناخیکان ‌‬

‫عهارً‪‌،‬راز‪‌،‬دضدسىج ‌‬

‫پيرىانک ‌‬

‫لسد‪‌،‬گسـدٌ‪‌،‬خیسً‪‌،‬خار‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫پُعیيٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬رىجیرگی‪‌،‬رىجُری‪‌،‬دلگیسی‪‌،‬‬
‫خیسگی‌( ‌‬

‫کارىانک ‌‬
‫داخطدان‌ىانک ‌‬

‫دلديگی‪‌،‬خیسً‌عرن ‌‬

‫ىیایظ‌ىانٌ ‌‬

‫درهؽگُ‪‌،‬درهؽپسداز ‌‬

‫ىانٌ‌اعُیک‪‌،‬ناىطس ‌‬

‫ضاددگی‪‌،‬آىچياىی ‌‬

‫ىُیطيرگی‪‌،‬ىُعدو‪‌،‬دةیسی ‌‬

‫آىچياىی ‌‬

‫دـدسچٌ ‌‬

‫درهغ ‌‬

‫ىطکذاىٌ ‌‬

‫ةارٍا ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ناخیکانٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىطک‬

‫رادی‪‌،‬دٍظ‪‌،‬جُاىهسدی‪‌،‬ةشرگی‪‌،‬ةشرگُاری‪‌،‬‬

‫ىُعداری ‌‬

‫ةذغيرگی ‌‬

‫کح‪‌،‬عاىٌ ‌‬

‫ىاپیرا‪‌،‬ىاپطيری‪‌،‬زعدی‪‌،‬ةیشاری ‌‬

‫ٕٕٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫دطسه‌پسهیش‪‌،‬دطسه ‌‬

‫ةَا‪‌،‬گاًةَا‪‌،‬ضالتَا‪‌،‬رهزةَا‪‌،‬پسدادح‪‌،‬ةهشد ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ناً‬

‫ىاخُان‪‌،‬رىجُر‪‌،‬دلديگ ‌‬

‫ةهشد‌دادن ‌‬
‫ةهشد‌گسـدو ‌‬

‫ردح‪‌،‬جانٌ‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پُعاک ‌‬

‫ةسکيارکسدن ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دُرعیرگسـدگی‪‌،‬دُرعیر‌گسـدگی‪‌،‬‬
‫گسـح‌( ‌‬

‫ةیذدو ‌‬

‫آـداب‌گسـدگی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةلُر‌( ‌‬

‫پیچ‌ه‌خاب ‌‬
‫پسدً‌گغایيرً‪‌،‬آعکارکييرً ‌‬

‫چارپایٌ‪‌،‬خذح‪‌،‬اهرىگ ‌‬

‫یاـدٌ‪‌،‬یاـدو‪‌،‬یاةظ‪ٍُ‌،‬یرا‌کسدن‪‌،‬ىُیاـدٌ‪‌،‬ىُیاةی‪‌،‬‬

‫ىسناک‪‌،‬ضسعیس‪‌،‬رادی‪‌،‬دٍظ‪‌،‬دانٌ‪‌،‬جُاىهسدی‪‌،‬‬

‫پیراکسدن‪‌،‬پیةسد‪‌،‬پی‌ةسدن‪‌،‬پی‌ةسد‪‌،‬آعکارضاددو ‌‬
‫‌‬

‫ةذغظ ‌‬

‫یاـدو ‌‬

‫ـسهخيی‪‌،‬ضسـسهدآهردن ‌‬

‫یاـدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫گُییو‪‌،‬گُیال‪‌،‬گُی‪‌،‬گسدىرً‪‌،‬گسدان ‌‬

‫کغُرٍای‌گسداگسد‌دلیج‌‬

‫گُییو‪‌،‬گسدىرً‪‌،‬گسدان ‌‬
‫ـارس ‌‬

‫گُییک‪‌،‬گُیالی‪‌،‬گسد ‌‬

‫کُعیرن ‌‬

‫ضسضسا‪‌،‬داالن ‌‬

‫ىگَتاىی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةلُرً‌( ‌‬

‫پاضراری ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬جُاىهسد‌( ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬راد‌( ‌‬
‫ـساخدضح‌( ‌‬
‫‌‬

‫چارخاكی ‌‬
‫دضح‪‌،‬پيجٌ ‌‬

‫نَسةان‪‌،‬راد‪‌،‬دٍغگس‪‌،‬دلجُ‪‌،‬دضح‌ه‌دل‌ةاز‪‌،‬ةذغيرً ‌‬
‫زعح‪‌،‬ةرریذح ‌‬

‫کیفس‪‌،‬خاهان‪‌،‬پسدادح‪‌،‬پاداـسً‪‌،‬ةازدٍی ‌‬

‫زعح‌رهی ‌‬

‫(کفظ‌هاژً‌ای‌پارضی‌اضح)‪‌‌،‬کفغرهز ‌‬
‫‌‬
‫کفغگس‌‬

‫ضُزیو‪‌،‬پی‌ـغسدگی ‌‬

‫(کفظ‌هاژً‌ای‌پارضی‌اضح)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬
‫کفغگسی‌‬

‫ىادُعی‪‌،‬رىجُری‪‌،‬ةیهاری ‌‬

‫ةطيرً‪‌،‬ةطيرگی‪‌،‬ةص ‌‬

‫ىادُعی‌داعدو‪‌،‬ىادُش‌ةُدن ‌‬

‫ىهایيرگی‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬جاىغیيی ‌‬

‫ضُداگسی‪‌،‬درآنر‪‌،‬پیغٌ‌هری‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫پایير‌ىانٌ ‌‬

‫داىظ‌اىرهزی ‌‬

‫کارداىی‪‌،‬عایطدگی‪‌،‬ةطيرً‪‌،‬ةطيرگی‪‌،‬ةسازىرگی ‌‬

‫کار‌ه‌پیغٌ ‌‬

‫عایطدگی‌داعدو‪‌،‬ةص‌ةُدن ‌‬

‫ضُداگسی ‌‬

‫کارضاددو‪‌،‬ةطیرن‪‌،‬ةطيرً‌کسدن‪‌،‬ةطيرً‌‬

‫ضُداگسان‪‌،‬پیلٌ‌هران‪‌،‬پیغٌ‌هران ‌‬

‫ةُدن‪‌،‬ةطيرگی‪‌،‬ةسآنرن ‌‬
‫ةطيرً‌نیکير ‌‬
‫‌‬

‫کم‪‌،‬کاٍظ‪‌،‬زیس‪‌،‬ةسداعحٍا‪‌،‬ةسدٌ‪‌،‬ةسخ‪‌،‬ةذظ ‌‬
‫‌‬

‫ةطيرً‌نیکير ‌‬
‫‌‬

‫کم‌کسدن‪‌،‬کاٍیرن‪‌،‬کاضدو ‌‬

‫دیيی‪‌،‬ةیدرایی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىاةاهری‪‌،‬درا‌ىغياضی‪‌،‬ةی‬

‫کم‌کسدن‪‌،‬کاٍیرن‪‌،‬کاضدو ‌‬
‫زیسهاگ‪‌،‬زیسىغان‪‌،‬زیس ‌‬

‫ٖٕٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گشیو‌گُیٌ‪‌،‬ضذيان‌رضا‌ه‌عیُا ‌‬

‫ىاضپاضی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هاژً ‌‬

‫ىاضپاضی ‌‬

‫داىغُاژً ‌‬

‫ىهک‌ىغياضی‪‌،‬ىاضپاضی ‌‬

‫گزرهاژً ‌‬

‫پاپُش ‌‬

‫گزرهاژً ‌‬

‫ضسیيک‪‌،‬ران ‌‬

‫داىغُاژً ‌‬

‫نسگ‌جانٌ‪‌،‬نسدً‌پُش‪‌،‬جانٌ‌نسدً ‌‬

‫داىغُاژً ‌‬

‫داکطپاری ‌‬

‫داىغُاژً ‌‬

‫گسدً‪‌،‬گسد‪‌،‬چاٍک ‌‬

‫ةاعگاً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضسپسضح‪‌،‬جاىغیو ‌‬
‫پایَيران‌( ‌‬

‫ةاعگاً ‌‬

‫زؽال‌ضيگ ‌‬

‫ٍهٌگیس‪ٍ‌،‬هادی‪‌،‬ـساگیس‪‌،‬ضساضسی‪‌،‬ةطیار ‌‬
‫‌‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪ٍ‌،‬هاد‪‌،‬ضساضس ‌‬

‫نَیيگان‪‌،‬دیُان ‌‬

‫ٍهٌ‌دهضدان ‌‬

‫ىهایاىرن‪‌،‬ىهاٍيگ ‌‬

‫یکطسً‪‌،‬یکجا‪ٍ‌،‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ضساضس‪‌،‬رهیَهسـدٌ‪‌،‬رهیَم ‌‬

‫ىهاٍيگ ‌‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬ضساضس‪‌،‬رهیَهسـدٌ ‌‬

‫ٍهگی‪‌،‬ـساگیسی‪‌،‬ةيیادیو‪‌،‬ةيیادهری ‌‬

‫چيک ‌‬

‫گسدناً ‌‬

‫دهةیيی‪‌،‬دهةیو ‌‬

‫ةيرگغا ‌‬

‫رضدٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬داىغپایٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬آنُزگاً ‌‬

‫خلیک ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ردً‌( ‌‬

‫یَُدی ‌‬
‫پشعک‌ةالیيی ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ردًةيری‌( ‌‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫درناىگاً‌( ‌‬

‫دیسیيٌ ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬درناىگاٍی ‌‬
‫ةالیيی‌( ‌‬

‫گُیظ‪‌،‬گفدٌ‪‌،‬گفدار‪‌،‬گفح‪‌،‬ضذو ‌‬
‫هدظ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫درناىگاٍی‌( ‌‬

‫گفدار‌عیُا‪‌،‬ضذو‌رضا ‌‬

‫ٍام‌( ‌پھ‌‌‪ٍ‌‌،)hām‬هٌ‪ٍ‌،‬هگی ‌‬

‫ضذو‌درا ‌‬

‫خسضُ‪‌،‬ةشدل ‌‬

‫گفدار‌ةی‌پسدً ‌‬

‫کم‌ةُم ‌‬

‫ضسهدً ‌‬

‫کم‌آز ‌‬

‫رایاىٌ‌دسد‪‌،‬رایاىک‪‌،‬دسد‌رایاىٌ ‌‬

‫ىاعکیتا‪‌،‬ىاعکیب ‌‬

‫ضگ ‌‬

‫کم‌ٍشیيٌ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضتشیيٌ‌( ‌‬

‫کم‌پسس ‌‬

‫هاکاـح‪‌،‬هاژًٍا‪‌،‬هاژگان ‌‬
‫‌‬

‫‪ٕٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یارکار‪‌،‬اَییار ‌‬

‫کم‌خاب ‌‬

‫دادگاً ‌‬

‫کم‌گيجایظ‪‌،‬کم‌عکیب‪‌،‬دُد‌گم‌کسدً ‌‬
‫کم‌ضال ‌‬

‫کهاةیغی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کم‌ژرـا ‌‬

‫چيری‪‌،‬اىرازً ‌‬

‫کم‌زنان ‌‬

‫چيری‌ه‌چُىی‌(دھ)‪‌‌،‬چير‌ه‌چُىی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کم‌جا ‌‬

‫گسهً‪‌،‬کارگسهً ‌‬

‫کم‌ٍُش ‌‬

‫اىجهو ‌‬

‫کم‌ارج ‌‬

‫گُش‌ةٌ‌زىگ‪‌،‬دُد‌ىَاىیرن‪‌،‬پيَان‌عرن‪‌،‬پيَان‪‌،‬‬

‫کم‌نَسی ‌‬

‫ةشىگٌ‪‌،‬ةشىگاً ‌‬

‫کم‌ناىير‪‌،‬ةیناىير ‌‬
‫‌‬

‫زیس‌ه‌زةس‪‌،‬زیس‌ه‌ره‪‌،‬درٍم‌ریذدٌ ‌‬

‫چُىی‌ه‌چيری‪‌،‬چير‌ه‌چُن‪‌،‬چگُىگی ‌‬

‫رٍا‌عرً‪‌،‬دهر‌ریذدٌ‪‌،‬اـکيرً‪‌،‬اـدادً ‌‬

‫ژرـذُاب ‌‬

‫گُعٌ‌زدن‪‌،‬ضذو‌پَلُدار ‌‬

‫ٍهچُن‌گزعدٌ‪ٍ‌،‬هچُن‌پیظ‪ٍ‌،‬هچيان‪‌،‬‬

‫ةسدُرد ‌‬

‫ناىير‌گزعدٌ ‌‬

‫پیهان ‌‬

‫ٍهچُن‌گزعدٌ‪‌،‬ناىير‌گزعدٌ ‌‬

‫هارضی‪‌،‬نَار‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬رٍتسی‪‌،‬راٍُری‪‌،‬در‌عهار‌‬

‫ٍهچيان‪‌،‬چياىکٌ‌ةُد‪‌،‬چيان‌کٌ‌ٍطح ‌‬

‫آهردن‪‌،‬ةازرضی‪‌،‬ةازةیيی ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬کَدسی‪‌،‬ـسٍیذدگی‪‌،‬ـسگغدگی‪‌،‬ـسازنيری‪‌،‬‬

‫ـسناىٌ ‌‬

‫عایطدگی‪‌،‬پایان‌یاـدو‪‌،‬اىجام‌یاـدو ‌‬

‫نَار‌کسدن‪‌،‬ضسپسضدی‌کسدن‪‌،‬رٍتسی‌کسدن‪‌،‬‬

‫آرناىذُاً ‌‬

‫ةازرضی‌کسدن‪‌،‬ةازةیيی‌کسدن ‌‬

‫آرناىگسایاىٌ ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬عهارىرً ‌‬
‫عهارگس‌( ‌‬

‫آرناىگسایی ‌‬
‫عایطدگیٍا‪‌،‬عایطدگی ‌‬
‫‌‬

‫ىذُر ‌‬

‫خکاهر ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫اـغسدً‌( ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دُعاب‌( ‌‬

‫ٍهيُازی ‌‬

‫پُیظ ‌‬

‫گسدٍهایی ‌‬
‫پُیظ‪‌،‬ةسىانٌ‌آگَی ‌‬

‫ةایدار ‌‬

‫گيجٌ‪‌،‬اِعکاؼ ‌‬

‫رٍا‌عرً‪‌،‬دهر‌ریذدٌ‪‌،‬اـکيرً‪‌،‬اـدادً ‌‬

‫عُدُارً‪‌،‬ديرً‌دار ‌‬

‫رٍا‌کسدن‪‌،‬دهر‌ریذدو‪‌،‬اىراددو‪‌،‬اـکيرن ‌‬

‫خَیضاری ‌‬
‫‌‬

‫رایشن‪‌،‬پیغاىٌ ‌‬

‫یاهری‪‌،‬یاری‪‌،‬پغدیتاىی ‌‬

‫کغُرگان ‌‬

‫ٍهیاری ‌‬

‫کغُرگان ‌‬

‫ٍهیار‪‌،‬دضدیار ‌‬

‫‪ٕٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬گسدٍهایی‪‌،‬ضذيساىی ‌‬
‫ٍهایظ‌( ‌‬

‫آزنُن ‌‬

‫فھ)‪ٍ‌‌،‬هایظ‪‌،‬اىجهو ‌‬
‫ٍهایظ‌( ‌‬

‫ضسعح‪‌،‬جم ‌‬
‫ةسدً ‌‬

‫ىام‌داىُادگی ‌‬
‫ـسضُدگی‪‌،‬ـسخُخی‪‌،‬ضالهيری‪‌،‬ضالذُردگی‪‌،‬پیسی ‌‬
‫درکٍُی‪‌،‬دُرکٍُی ‌‬
‫ضدارگان ‌‬
‫کاالةسگ ‌‬
‫ةساىرازی ‌‬
‫ةاد ‌‬
‫رهیارهیی‪‌،‬آهرد ‌‬
‫ىازةالظ‪‌،‬ةالغدک ‌‬
‫ضدارً‪‌،‬اددس ‌‬
‫ضدارث‌ةسجا‪‌،‬ضدارً‌ةسجا ‌‬
‫ضدارث‌رهان‪‌،‬ضدارً‌رهان ‌‬
‫عکًُ ‌‬
‫گسد‌ةاد‪‌،‬کٌٍُ‪‌،‬کٍُاک‪‌،‬خُـان ‌‬
‫کُنٌای ‌‬
‫‌‬
‫دردُاضح‪‌،‬پسضاىٌ ‌‬
‫ٍُعیاری‪‌،‬زیسکی‪‌،‬دسدنيری ‌‬
‫ةسگٌ‌کلیر ‌‬
‫ىیسىگ‪‌،‬ـسیب‪‌،‬دهرهیی‪‌،‬خسـير ‌‬
‫زٍسً‌دان‪‌،‬زٍس ‌‬
‫ضسنطدی‪‌،‬دُعی ‌‬
‫چگُىگی‌(ڀ)‪‌‌،‬چُىی‌(دھ)‪‌‌،‬چُىی ‌‬

‫کاک‪‌،‬عیسیيی ‌‬
‫پیهایظ‪‌،‬پیهاىٌ ‌‬
‫ٍشار ‌‬

‫‪ٕٓ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫عتگسد ‌‬
‫گل‌ضسخ ‌‬
‫عهغیسةاز‪‌،‬جيگجُ ‌‬
‫ضيجار ‌‬
‫گُیچٌ ‌‬

‫گ‬

‫گلسخ‪‌،‬گلچَسً ‌‬
‫کُضداک‪‌،‬ةاژگاً‪‌،‬ةاژ ‌‬

‫‌‬

‫جذظ‪‌،‬ةادؽارً ‌‬

‫دُدرهگاً ‌‬

‫گُضپير ‌‬

‫پغدیتاىی‪‌،‬پغدُاىٌ ‌‬

‫کيجا‪‌،‬کيج ‌‬

‫فھ)‪‌‌،‬ىگَتان‪‌،‬پاضتان‪‌،‬پاس ‌‬
‫پاضگان‌( ‌‬

‫ةیگارگیس ‌‬
‫ةاجٌ ‌‬

‫نسزداری ‌‬

‫لیُان‪‌،‬جام‪‌،‬آةذُری ‌‬

‫ةاغ ‌‬

‫ةازیکرً ‌‬

‫عاگسد‪‌،‬پیغذرنح ‌‬

‫رهزىٌ ‌‬

‫گسدهىٌ‪‌،‬چَارچسدٌ ‌‬
‫‌‬

‫گاز‪‌،‬گارس‪‌،‬خُرک ‌‬
‫گسی ‌‬
‫ىهایغگاً‪‌،‬ىگارىرً‪‌،‬ىگارضدان‪‌،‬ىگارداىٌ‪‌،‬ضسضسا‪‌،‬خاالر ‌‬
‫ٍسازگاٍی ‌‬
‫گسانی‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬عایان‪‌،‬ارزىرً‪‌،‬ارجهير ‌‬
‫دضدُر‌زةان ‌‬
‫دضدُر‌زةان ‌‬
‫دلگیس‪‌،‬دلديگ‪‌،‬آزردً ‌‬
‫گسانةَا‪‌،‬پس‌ارزش‪‌،‬پُس‌ةَا ‌‬
‫‌‬
‫هاال‪‌،‬گساىهایٌ‪‌،‬گسان‌پایٌ ‌‬
‫ضس‌دهاىی‪‌،‬ةَاىٌ‌جُیی‪‌،‬انسهز‌ه‌ـسدا‌کسدن ‌‬
‫یاةيرگان‪‌،‬گسهً‌یاةظ‪‌،‬گسهً‌پی‌ةسی‪‌،‬‬
‫جطدجُگسان ‌‬
‫رهؽو‪‌،‬چسةی‪‌،‬پیٌ ‌‬
‫چَسً‌پسدازی ‌‬
‫چَسً‌پسداز ‌‬
‫گشارشٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٕٗٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةیریو‪‌،‬ةیآییو‪‌،‬ةرکسدار ‌‬
‫‌‬
‫ةسهىغر‪‌،‬ةسهن‌عر ‌‬
‫درهىغر ‌‬
‫درهىغر ‌‬
‫کیظ‪‌،‬ةیدیو ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ل‬

‫ةطاهایی ‌‬
‫دردغان‪‌،‬خاةان ‌‬

‫‌‬

‫ىاجایگیس‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬

‫ةيرهةار‪‌،‬ةیةير‌ه‌ةار ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسهپا‪‌،‬ةی‬
‫‌‬
‫ار‪‌،‬ةی‬
‫هليگ‬

‫چساغ ‌‬

‫دضح‌کم‪‌،‬دضح‌پاییو ‌‬

‫لهکرً ‌‬

‫ٍس‌آیيٌ‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬ةیگهان‪‌،‬ةٌ‌ىاچار ‌‬
‫‌‬

‫ةیکسان‪‌،‬ةیپایان ‌‬
‫‌‬

‫کارگاً‪‌،‬آزنایغگاً ‌‬

‫ىیطاک‪‌،‬پیغيَاد‌ىانٌ ‌‬

‫ةٌ‌یک‌ىُش ‌‬

‫دات‌ىانٌ ‌‬

‫ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬دُاً‌ىادُاً‪‌،‬ةياچار ‌‬

‫جاهیر‪‌،‬پایيرً‪‌،‬ةیپایان ‌‬
‫‌‬

‫الژهرد ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬عایا‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬رها‪‌،‬دردُر ‌‬

‫ىشار ‌‬

‫ناىرىی‪‌،‬جاهیران‪‌،‬پایيرً ‌‬

‫ةیگهان‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا ‌‬
‫‌‬

‫ىاگفديی‪‌،‬ىاگغُدىی‪‌،‬چارً‌ىغرىی‪‌،‬چارً‌ىاپزیس ‌‬

‫ةایطدٌ‌(دھ)‪‌‌،‬هایا‪‌،‬ىیازیو‪‌،‬ىیاز‪‌،‬درةایطح‪‌،‬ةایا ‌‬

‫جرایی‌ىاپزیس‪‌،‬جراىغرىی‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫ىیاز‌اضح ‌‬

‫ٍهُارً‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬پیدرپی‪‌،‬پیاپی‪‌،‬پی‌در‌پی ‌‬
‫‌‬

‫ىاگشیس‪‌،‬پایکسد‪‌،‬ةایطدٌ‌در‌ةکارگیسی‪‌،‬ةایطدٌ‌‬

‫دیيگسیش ‌‬

‫ةکار‪‌،‬ةایطدٌ‌اىجام‌اضح‪‌،‬ةایطدٌ‌اىجام‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫چُدا‪‌،‬ةلير‌جانٌ ‌‬

‫درةایطدو‌(دھ)‪‌‌،‬ىیاز‌داعدو‪‌،‬ىیاز‌ةُدن‪‌،‬ةایطدو ‌‬

‫خوجانٌ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)tanÄāmak‬ردح‪‌،‬جانٌ‪‌،‬خو‌پُش‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىیاز‌داعدو ‌‬

‫پُعیرىی‪‌،‬پُعظ‪‌،‬پُعاک ‌‬

‫ىیازٍا‪‌،‬ىیاز‌ىیطح ‌‬

‫جانٌ‌پُعیرن ‌‬

‫رهیی ‌‬

‫درزی‪‌،‬جانٌ‌دهز ‌‬

‫ىادان‪‌،‬ةیذسد ‌‬

‫گازر‪‌،‬رددغُی ‌‬

‫یاهً‪‌،‬ژاژ‪‌،‬ةیَُدً ‌‬

‫ـسهش‪‌،‬پُعاک ‌‬

‫ةیدرنان ‌‬
‫‌‬

‫عیسی ‌‬

‫ىشار ‌‬

‫ـساهردًٍای‌عیسی‪‌،‬جیُان ‌‬
‫‌‬

‫ٍیال‪ٍ‌،‬یچکص‪‌،‬ىٌ‌دیگس ‌‬

‫ژم‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةج ‌‬

‫هليگار‪‌،‬ةیةير‌ه‌ةار ‌‬
‫‌‬

‫یکرىرگی‪‌،‬ضسضذدی‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬پاـغاری ‌‬

‫ٕ٘ٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫لغگس ‌‬

‫یکرىرگی‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬پاـغاری ‌‬

‫ىسنیيگی‪‌،‬ىسنی‪‌،‬ىازکی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدیَیرن‌( ‌‬

‫ىیکُیی‌کسدن‪‌،‬ىیکُیی‪‌،‬ىسنی‪‌،‬نَسهرزیرن‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬‬

‫لگام‪‌،‬اـطار ‌‬

‫دُةی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬یکرىرً‪‌،‬ضدیشً‌جُ‪‌،‬پاـغاری‌کييرً ‌‬
‫ضدیَيرً‌( ‌‬

‫نَسهرزیرً‪‌،‬دُاٍغهيرم‪‌،‬دُاٍغهير‌اضح‪‌،‬از‌رهی‌نَس ‌‬

‫یکرىرگی‪‌،‬پاـغاری ‌‬

‫دُاٍغهيرم‪‌،‬دُاٍغهير‌اضح ‌‬
‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬آضیب ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدیَیرن‌( ‌‬

‫لژن ‌‬

‫آضیب‌زدن ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬ىسنیيٌ‪‌،‬ىسم‪‌،‬ىازک ‌‬
‫خاژ‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدیَيرً‌( ‌‬

‫ىَؾش‪‌،‬الغ‪‌،‬کَپساس‪‌،‬عُدی‪‌،‬ضذو‌ىؾش‪‌،‬ضذو‌عیسیو‪‌،‬‬

‫ىگسش‪‌،‬ىگس‪‌،‬ره‪‌،‬دیرگاً‪‌،‬دیر ‌‬

‫ةَشلٌ ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬درىگس‌آهردن ‌‬

‫الیٌ‌آب‪‌،‬آب‌الیٌ ‌‬

‫ةيگسیر ‌‬

‫ىفسیو‌کسدن‪‌،‬دعيام‌دادن ‌‬

‫رهاىراز‪‌،‬دهاج ‌‬

‫ىفسیو‌کسدن‪‌،‬ىفسیو‪‌،‬ىاضشا‪‌،‬ـسىٌ‪‌،‬دعيام ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬گُر‪‌،‬آرانگاً ‌‬
‫خيگيای‌( ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىکٍُظ‪‌،‬ىفسیو‌کسدن‪‌،‬‬
‫پُغُلیرن‌( ‌‬

‫زناىَا‪‌،‬زنان ‌‬

‫ىفسیو‪‌،‬ىفسیرن ‌‬

‫یکرم‪‌،‬لذح‪‌،‬دم‪‌،‬آن ‌‬

‫ىفسیوگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)nifrīnkar‬‬
‫‌‬

‫دنادم‪‌،‬دم‌ةٌ‌دم ‌‬

‫هاژًٍا‪‌،‬هاژگان ‌‬
‫‌‬

‫ىُا‪‌،‬آهاز‪‌،‬آها‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫خا ‌‬

‫جُعکاری ‌‬

‫هاژً‌ةازی‪‌،‬هاژً ‌‬

‫زیسا‪‌،‬چُىکٌ‪‌،‬پص‪‌،‌،‬از‌ایو‌رهی‪‌،‬از‌ایو‌ره ‌‬

‫داىغُاژً ‌‬

‫نشً‪‌،‬گُارایی‪‌،‬دُعی‪‌،‬دُش‌نشگی‪‌،‬ةسدُرداری ‌‬

‫هاژً‌ىانٌ‪‌،‬ـسٍيگ‌ىانٌ‪‌،‬ـسىگ‌ىانٌ ‌‬

‫عادی‌کسدن‪‌،‬دُعی‌کسدن‪‌،‬دُعی‌ةسدن‪‌،‬‬

‫هاژًٍا‪‌،‬هاژً‌ىانٌ‪‌،‬ـسىگ‌ىانٌ ‌‬
‫‌‬

‫دُعگزراىی‪‌،‬دُش‌نشً‌یاـدو‪‌،‬دُش‌ةُدن ‌‬

‫یاهً‌گُیی‪‌،‬لیچارگُیی ‌‬

‫دُش‌دُار‌(دھ)‪‌‌،‬گُارا‪‌،‬دُعهشً‪‌،‬دُش‌نشً ‌‬

‫یاهً‪ٍ‌،‬سزً‪‌،‬ضذو‌ةیَُدً‪‌،‬رٍا‌کسدن‪‌،‬دهر‌ریذدو‪‌،‬ةَم‌‬

‫لؾشىرً‪‌،‬چطتيرً‪‌،‬چطتياک ‌‬

‫زدن‪‌،‬ةساىرازی‪‌،‬اىراددو‪‌،‬اـکيرن ‌‬

‫ةایطدٌ‪‌،‬ةایطدگی‪‌،‬ةایطح ‌‬

‫ةساىراددو‪‌،‬ةساـکيرن‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫ةتایطح ‌‬

‫پیهان‌عکطدو‪‌،‬ةَم‌زدن ‌‬

‫ـسگاً ‌‬

‫هاژً‌ةٌ‌هاژً‪‌،‬هاژً‌ةازی‪‌،‬ضذيپسدازی‪‌،‬زةان‌ةازی ‌‬

‫زةان ‌‬

‫پُعظ ‌‬

‫زةاىی ‌‬

‫گفدٌ‪‌،‬گفدار‪‌،‬ضذو ‌‬

‫‪ٕٓٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ـساضُ‪‌،‬ةاال ‌‬

‫ىااضدُار‪‌،‬ضطح ‌‬

‫عایطدگی‪‌،‬ضشاهاری‪‌،‬ةسازىرگی ‌‬

‫رهی‪‌،‬چَسً ‌‬

‫کارعياضی‪‌،‬کارعياس‪‌،‬داىغيانٌ‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫رهی‪‌،‬چَسً ‌‬

‫ـَسضح‪‌،‬ضیاٌٍ‪‌،‬پَسضح ‌‬

‫ةارهری‪‌،‬ةارهر‌عرن‪‌،‬آةطدو ‌‬

‫پسز ‌‬

‫ةار‌گسـدو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫هلی ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ـسىام‪‌،‬پاژىام‪‌،‬ةَسىام ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬پازانٌ‌( ‌‬
‫پاژىانٌ‌( ‌‬

‫هلی ‌‬

‫ىُالٌ‪‌،‬گُساس ‌‬

‫عب‌ٍيگام‪‌،‬عب ‌‬

‫ةالرج‪‌،‬اَچُپیل ‌‬

‫عب‌ه‌رهز ‌‬

‫هلی‪‌،‬نگس‪‌،‬زیسا‪‌،‬چُن ‌‬

‫دىتالک‪‌،‬پیُىر ‌‬

‫زةان‌گسـدگی‪‌،‬خپؼ ‌‬

‫ـسهنایٌ ‌‬

‫گیسگفدار ‌‬

‫پطح ‌‬

‫نالظ‪‌،‬ةطاهایی ‌‬

‫ـسهنایٌ ‌‬

‫ةطُدن‌(دھ)‪‌‌،‬ةطاهیرن‌(دھ)‪‌‌،‬پسناضیرن ‌‬

‫پطح ‌‬
‫‌‬

‫پاضيرً ‌‬
‫پاضيرً ‌‬

‫گُیظ‪‌،‬ضسزةان ‌‬
‫از‌ایو‌ره ‌‬
‫ٍسزگی ‌‬
‫زىتارگی‪‌،‬دُعکانگی‪‌،‬ةرکاری‪‌،‬ةازی ‌‬
‫نسهاریر ‌‬
‫رایح‪‌،‬درـظ‪‌،‬پسچم ‌‬
‫اـشار‪‌،‬اةشارٍا‪‌،‬اةشار ‌‬
‫ىُعدار‪‌،‬ىُعح‌اـشار‪‌،‬ىُعح‌اةشار ‌‬
‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫چسدٌ‌( ‌‬

‫ةذدٌ‪‌،‬ةذح ‌‬

‫ضَلم‪‌،‬خذدٌ‌ضيگ‪‌،‬خذدٌ ‌‬
‫ةادانک ‌‬
‫چلچساغ ‌‬
‫گام‪‌،‬ـساز‪‌،‬ردً‪‌،‬رج‪‌،‬دُان‪‌،‬خساز ‌‬
‫نسهاریر‪‌،‬گسگٌ‪‌،‬گسگ‪‌،‬دیُ ‌‬

‫ٕٓٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسچغهٌ‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬ةيهایٌ‪‌،‬ةو ‌‬
‫گسـدٌ‌عرً‪‌،‬ةسگسـدٌ ‌‬
‫ةسگسـدٌ ‌‬
‫ۀ‬

‫م‬

‫نایٌ‌ىذطدیو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫داىم‪‌،‬خا‌ٍيگانیکٌ‪‌،‬خا‌ٍيگانی‌کٌ‪‌،‬خا‌زناىیکٌ‪‌،‬ةاىُ ‌‬
‫ٍهیغگی‪‌،‬خا‌پایان‌زىرگی ‌‬
‫خا‌ٍيگانی‌کٌ ‌‬

‫‌‬
‫هاىغان‌(دھ)‪‌‌،‬ىهُن‌ه‌ضان‌(دھ)‪‌‌،‬ىهُن‌(دھ)‪‌‌،‬ضان‌(دھ)‪‌‌،‬‬

‫نایٌ ‌‬

‫هاىگَی‪‌،‬ىهُىٌ ‌‬

‫نایٌ‌نایٌٍا‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫‌‬
‫کاىی ‌‬

‫ةيرگاً ‌‬

‫ـسه‪‌،‬زیسدضح‪‌،‬زیس‪‌،‬پاییو‌خس ‌‬

‫اىرریاةيرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫‪‌‌،‬گیدایی‪‌،‬ایوجَاىی ‌‬
‫‌‬
‫گیدایی‌( ‌پھ‌‌‪)gētāhīk‬‬

‫دُطدُ ‌‬

‫آیيکی ‌‬

‫پسدانيٌ ‌‬

‫دهةادح ‌‬

‫دُطدُ ‌‬

‫ةاددو ‌‬

‫ٍهطان ‌‬
‫ضپص‪‌،‬پص‌از‌ایو‪‌،‬پص ‌‬

‫پَلُاىی‌ضسهد ‌‬

‫خٌ‌ناىرً‪‌،‬ةاز‌ناىرً ‌‬

‫ىغان ‌‬
‫کفچٌ‌نار ‌‬

‫ـسجام‪‌،‬ضساىجام‪‌،‬چکیرً‪‌،‬پایاىٌ‪‌،‬ةازدً ‌‬

‫ـشهىی‪‌،‬خٌ‌ناىرً‪‌،‬ةازناىرً‪‌،‬اـشهىٌ ‌‬

‫ةٌ‌یاری‌ایشد‪‌،‬ةٌ‌دُاضح‌دراهىر‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ىفح‌ضیاً ‌‬

‫آةجُ ‌‬

‫دُدآزاری ‌‬

‫ـساخس‌از‪‌،‬ـساخس‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ةاال‌دضح‪‌،‬ةاال‌خس ‌‬

‫دُدآزاری ‌‬

‫آةجُ ‌‬

‫پیهاىٌ ‌‬

‫آةجُ ‌‬

‫هرزنان‪‌،‬نغح‌ه‌نال‪‌،‬نالظ ‌‬

‫هاناىرً ‌‬

‫گزعدٌ‪‌،‬پیغیيٌ ‌‬

‫ؽم‪‌،‬ضُگُاری‪‌،‬ضُگ‪‌،‬ضُک‪‌،‬داغ‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫رهةير ‌‬

‫ضُگُار‪‌،‬ضُگ‌زدً‪‌،‬داؽریرً‪‌،‬اىرهٍگیو ‌‬

‫زىرً‌ةاد‪‌،‬دراىگَرار‪‌،‬ةٌ‌ىام‌هیاری‌ایشد‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ضُگ‌گسـدو‪‌،‬اىرهٍگیو ‌‬

‫زىرً‌ةاد‪‌،‬دراىگَرار‪‌،‬ةٌ‌یاری‌ایشد‪‌،‬ةٌ‌ىام‌هیاری‌ایشد‪‌،‬‬

‫ضسگزعح‪‌،‬رهیراد‪‌،‬ردراد‪‌،‬داضدان‪‌،‬پیغانر ‌‬

‫ةٌ‌دُاضح‌دراهىر‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫دضداهرد ‌‬

‫ةٌ‌یاری‌ایشد‪‌،‬ةٌ‌ىام‌درا‪‌،‬ةٌ‌دُاضح‌دراهىر‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫چکیرً‌ضذو ‌‬

‫ةٌ‌یاری‌ایشد‪‌،‬ةٌ‌دُاضح‌دراهىر‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ٕٔٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫داعدٌ‪‌،‬دارایی ‌‬

‫آةجُ ‌‬

‫نام‪‌،‬نادر ‌‬

‫عطدی‪‌،‬زةاىک‪‌،‬خُخٌ ‌‬
‫دضدگاً‪‌،‬دُدره‪‌،‬اـشارهارً‪‌،‬اةشار ‌‬

‫پياٍگاً‪‌،‬پياً‌گاً‪‌،‬آضُدً‌گاً ‌‬

‫ىُیطار‪‌،‬ىتغح‌کار ‌‬

‫گهاعدٌ‪‌،‬گهاردً‪‌،‬کارگشار ‌‬

‫اـشارهارً ‌‬

‫عَسةان ‌‬

‫گزعدٌ‪‌،‬ضپسی‌عرً‪‌،‬پاریيٌ ‌‬

‫گهاعدو ‌‬

‫ـساز‪‌،‬ـساخس‌از‪‌،‬ـساخس‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ةاالی‌ضس‪‌،‬ةاال‌دضح‪‌،‬ةاال‌خس‪‌،‬‬

‫گهاعدو‪‌،‬گهاردن ‌‬

‫ةاال ‌‬

‫گهاعدگی‪‌،‬گهارش‪‌،‬گهاردگی‪‌،‬پاکاری ‌‬
‫ـساضرا‪‌،‬خیش‌خس‌از‌ضرا‪‌،‬خيرخس‌از‌ضرا‪‌،‬ةاال‌خس‌‬

‫گهاعدو ‌‬

‫ازضرا ‌‬

‫گیس‪‌،‬راٍتير‪‌،‬جلُ‌گیس‪‌،‬ةازدارىرً ‌‬

‫گزعدٌ‪‌،‬پیغیو‪‌،‬پیظ‌از‌آن ‌‬

‫جلُگیسی‌کسدن‪‌،‬جلُ‌گسـدو‪‌،‬پَيانیرن‪‌،‬ةازداعدو ‌‬

‫ـساپیغیو‪‌،‬دهران‌کَو ‌‬

‫ىُپُش‪‌،‬خيک ‌‬

‫گَسخٌ ‌‬

‫رزنایظ ‌‬

‫ةسىانک ‌‬

‫دنطاز‪‌،‬دُگسـدٌ‪‌،‬دُ‌گسـدٌ‪‌،‬آعيا‪‌،‬ادح‌عرً ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةیغیيٌ‌( ‌‬

‫ناىیگس ‌‬
‫ىهایغگس‪‌،‬ىهارهیٌ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةیغیيٌ‌( ‌‬

‫پایظ ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةیغیيٌ‌( ‌‬

‫‪‌‌،‬دُشدضح‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hūdast‬‬
‫‌‬
‫دُشعياس‌(پ‌ھ‌‌‪)hūšnās‬‬
‫‌‬

‫ـسجام‪‌،‬داعدٌ‪‌،‬دارایی‪‌،‬داراک‪‌،‬خُان‪‌،‬ةازگغح‪‌،‬از‌آنِ‪‌،‬از ‌‬

‫کارآزنُدً‪‌،‬کارآزنُد‪‌،‬کار‌آنُددٌ‪‌،‬کار‌آزنُدً‪‌،‬زةسدضح‪‌،‬‬

‫کاال ‌‬

‫چیسً‌دضح‪‌،‬چیسً‪‌،‬خسدضح‪‌،‬پیغٌ‌هر‪‌،‬آزنُدً‪‌،‬اضدادنسد‪‌،‬‬

‫ـسجام‌ىگس‪‌،‬دهر‌اىریظ‪‌،‬پیظ‌ةیو‪‌،‬آیيرً‌ىگس ‌‬

‫اضداد ‌‬

‫اىتاردار ‌‬

‫ٍيسنيراىٌ‪‌،‬ةا‌کارآزنُدگی‪‌،‬ةا‌زةسدضدی‪‌،‬ةا‌چیسگی‪‌،‬‬

‫ضساىجام ‌‬

‫اضداداىٌ ‌‬
‫اَکطُن ‌‬

‫خب‌لسز ‌‬

‫گَسدةس ‌‬

‫ضسنایٌ‌دار‪‌،‬دارىرً‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬اَزاىيرً ‌‬
‫داعدو‪‌،‬دارا‌ةُدن ‌‬

‫‪‌‌،‬چٌچیشی‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬طدی‪‌،‬ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬‬
‫چیطدی‌(دھ) ‌‬

‫ازاىیرن ‌‬

‫چتُد‪‌،‬چِتُد‪‌،‬جم‪‌،‬ةو ‌‬

‫داعدو‪‌،‬داعداری‪‌،‬داعدار‪‌،‬دارىرگی‪‌،‬داراةُدن‪‌،‬‬

‫ضسعح‌کار ‌‬

‫ازآىظ‪‌،‬اَزاىظ ‌‬

‫ضسای‪‌،‬ضسا‪‌،‬داىٌ‪‌،‬جا‪‌،‬پياٍگاً‪‌،‬آعیاىٌ ‌‬

‫دارىرگان ‌‬

‫ـساضُ‪‌،‬ـسا‪‌،‬آىطُ ‌‬

‫دارایی ‌‬

‫ـساگیدیاىٌ‪‌،‬ـساضپَس‪‌،‬ـسا‌ضسعح ‌‬

‫ضدام‪‌،‬ضاه‪‌،‬ضا‪‌،‬دساج‪‌،‬پاژ‪‌،‬ةاژ‪‌،‬ةاج ‌‬

‫ٕٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گفدهان‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬گفداهرد‪‌،‬گفح‌ه‌عيیر‪‌،‬گفح‌ه‌‬

‫ـساگیدیایی ‌‬
‫عيُد ‌‬

‫ـسارهد ‌‬

‫دضح‌ةکار‌عرن‪‌،‬پیغرضدی ‌‬

‫ـساضُ‪‌،‬آىطُ ‌‬

‫پیغرضدی‌کسدن ‌‬

‫ـساضسعدی‪‌،‬ـساضسعح ‌‬

‫ٍا‪‌،‬گَُلظٍا‪‌،‬دادهضدرٍا‪‌،‬داد‌ه‌ضدرٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گَُلی‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫ـساضسعدی‪‌،‬ـساضسعح‪‌،‬ـساضپَس‪‌،‬ـسا‌ضسعح ‌‬

‫ٍمگَُلی‪‌،‬گَُلظ‪‌،‬دادهضدر‪‌،‬داد‌ه‌ضدر ‌‬
‫‌‬

‫ـسارهد ‌‬

‫یُـاىترن ‌‬

‫ـسارهدان ‌‬

‫درگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ـسارهدان ‌‬

‫ٍهاهرد‪‌،‬ضدیشىرً‪‌،‬رزنيرً‪‌،‬دالهر‪‌،‬چالغگس‪‌،‬جيگاهر‪‌،‬‬

‫ـسای ‌‬

‫پیکارگس ‌‬

‫نُعُارً‪‌،‬نُش ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬ضدیش‪‌،‬چالظ‪‌،‬پیکار‪‌،‬آهرد ‌‬

‫رهیرادً‪‌،‬ردرادً‪‌،‬پیظ‌آنرً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دجطدٌ‌‬
‫بھ)‪‌‌،‬ـسدجطدٌ‌( ‌‬
‫ـسديرً‌( ‌‬

‫ىیاکان‪‌،‬ىیازٍا‪‌،‬ىیازنيریَا‪‌،‬ىیازنيری‪‌،‬ىیاز‪‌،‬دُاضدٌ ‌‬
‫ىُهار‪‌،‬نایٌ‪‌،‬آةگُىٌ‪‌،‬آةگُن‪‌،‬آةکی‪‌،‬آةطان ‌‬

‫بھ)‪ٍ‌‌،‬هایُن‪‌،‬ـسخ‪‌،‬عادةاش‪‌،‬پطيریرً ‌‬
‫( ‌‬

‫گسایيرً‪‌،‬گسای‪‌،‬دُاٍان‪‌،‬اریب ‌‬

‫ٍهایُن‌ةاد‪‌،‬عادةاد‪‌،‬دجطدٌ‌ةاد ‌‬

‫چَفطیرن ‌‬

‫ـسديرً‌ةُدن‪‌،‬دجطدٌ‌ةُدن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬داراییٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫داعدٌ‬

‫ٍهایُن‌گام ‌‬

‫نادً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کارگشار‪‌،‬کارپسداز‪‌،‬دضدیار‪‌،‬پیغکار ‌‬

‫هادُردً‪‌،‬ىُنیر‪‌،‬ىاانیر‪‌،‬ضسدُردً‪‌،‬دلطسد ‌‬

‫ضسپسضدی‪‌،‬پیغکاری ‌‬

‫دُان‌(ب‌ھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬اىرازًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍشیيٌ‬
‫گشاـٌ‌گُیی‪‌،‬ـشهىٌ‌گُیی‪‌،‬ةشرگيهایی‪‌،‬ةشرگ‌اىگاری ‌‬

‫ةو‌نایٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةيیادٍا‪‌،‬اىرامٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىَادٍا‪‌،‬عالُدً‬

‫دُردىی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىازش‪‌،‬عکًُ‪‌،‬ضسةليری‪‌،‬ضساـسازی‪‌،‬ةالیرن‪‌،‬ةاليرگی ‌‬

‫گهاعدٌ‪‌،‬گهاردً‪‌،‬کارگشار ‌‬

‫گُعی‌ٍهساً ‌‬

‫گهاریرن‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)gumārītan‬‬

‫ىاضاز‪‌،‬ىاجُر ‌‬

‫دساج‌گیس ‌‬

‫ىُکار‌(دھ)‪‌‌،‬ىُگام‪‌،‬ىُکار‪‌،‬ىُآهر‪‌،‬ىُآنُز‪‌،‬خازً‌کار ‌‬

‫ـسضدِغی ‌‬

‫زعح‪‌،‬رکیک‪‌،‬پیظپااـدادً‪‌،‬پطح ‌‬
‫‌‬

‫ةيهایگان ‌‬

‫ىُآهراىٌ‪‌،‬ىُآهر ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬عایطح‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬رها‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬

‫ىُآهری‪‌،‬ىُآهراىٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضشاهاریٍا‪‌،‬رهاٍا‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫عایطدگی‬

‫دچار ‌‬

‫گفدگٍُا ‌‬

‫دچار ‌‬

‫گفدگٍُا ‌‬

‫دچار‌ةیهاری ‌‬

‫ٖٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫جرایی ‌‬

‫اضدُار ‌‬

‫هاگزاعدو‪‌،‬رٍا‌کسدن‪‌،‬جرا‌عرن ‌‬

‫ةس‌پایٌ ‌‬

‫دریؼنير ‌‬
‫‌‬

‫نُرد‌گفدگُ‪‌،‬گفدهان‪‌،‬گفدار‪‌،‬ضذو‪‌،‬جطدار‪‌،‬جُطدار ‌‬

‫ىگُىتذداىٌ‪‌،‬ـُطُضاىٌ‪‌،‬عُرةذداىٌ‪‌،‬ضُگهيراىٌ‪‌،‬‬

‫داضدگاً‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫دریؾا‪‌،‬ةرةذداىٌ‌عُرةذداىٌ‪‌،‬ةرةذداىٌ‪‌،‬اـطُس ‌‬

‫داضدگاً‪‌،‬آؽاز ‌‬

‫عُرةذدم ‌‬

‫ىُکار‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کالٌ‪‌،‬کاال‪‌،‬ةار‌ه‌ةيٌ ‌‬

‫دگسگغدٌ‪‌،‬دگسدیص ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ـسنيری‪‌،‬ضيگیيی ‌‬

‫پزیسـدٌ‪‌،‬ةذغیرً ‌‬

‫ٍهطسدار‪‌،‬پُرنير ‌‬

‫ـسنان‌دٍیر ‌‬

‫ضپطیو‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پسداددو‪‌،‬ةذغیرن ‌‬

‫ةا‌اـطُس ‌‬

‫دهرازآلُدگی‪‌،‬پاک ‌‬

‫ةیاد‌آهردن‪‌،‬ةٌ‌پیظ‌چغم‌آهردن ‌‬

‫ضسآنر ‌‬

‫داد‌ه‌ضدر ‌‬

‫ضذح‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬اضدُار ‌‬
‫رهعو‪‌،‬پریرار‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطُ ‌‬

‫گغادً‪‌،‬ـساخ‪‌،‬پَو ‌‬

‫کارعياس‪‌،‬کاردان‪‌،‬زةسدضح‪‌،‬چیسً‌دضح ‌‬

‫ىُیردٍيرً‪‌،‬نژدً‌دٍيرً‪‌،‬پیام‌آهر ‌‬

‫ديران‌لب ‌‬

‫ةیييرً‌ٍغیار ‌‬

‫ٍمداضداىی ‌‬
‫‌‬
‫رهعو‪‌،‬دردغان‪‌،‬ةلُر‌عرً ‌‬

‫دغمدیرً ‌‬
‫‌‬

‫پژهٍيرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کراةشار‪‌،‬کاچال‪‌،‬رانظ ‌‬
‫گسایيرً‪‌،‬ـسارضان‪‌،‬عياضاگس‪‌،‬پیام‌رضان‪‌،‬پُل‪‌،‬ةَا‪‌،‬‬

‫گسدىکظ‪‌،‬ضسکظ ‌‬

‫ةشرگی‪‌،‬آهازًگس‪‌،‬اىرازً‪‌،‬ارزش ‌‬
‫‌‬

‫یکنایٌ‪ٍ‌،‬هگو‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هدا‪ٍ‌،‬هاىير‪ٍ‌،‬م‌نایٌ ‌‬
‫‌‬

‫عالُدً‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیان‪‌،‬ةيیاد ‌‬

‫ضدهگس‪‌،‬ضدهکار‪‌،‬زهرگُ‪‌،‬دضح‌درازی‌کييرً‪‌،‬چيگ‌‬

‫عالُدً‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیاد ‌‬

‫اىراز ‌‬

‫ةسای‪‌،‬ةس‌پایٌ ‌‬

‫ىُگسا‪‌،‬ىُدُاً‪‌،‬ىُپطير‪‌،‬ىُآهر‪‌،‬ىُ‌اىریغی ‌‬

‫ىاآعکار‪‌،‬گيگ‪‌،‬ضسةطدٌ‪‌،‬ده‌پَلُ‪‌،‬پیچیرً‪‌،‬پُعیرً ‌‬

‫رهعو‪‌،‬دردغان‪‌،‬خاةان ‌‬

‫گیج‪‌،‬عگفح‌زدً‪‌،‬ضسگغدٌ‪‌،‬ضسگسدان ‌‬

‫دُشعياس‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hūšnās‬دُش‌دضح ‌‬
‫‌‬

‫گُیا‪‌،‬رهعيگس‪‌،‬پیرا‪‌،‬ةازگُکييرً‪‌،‬آعکارکييرً‪‌،‬آعکارا‪‌،‬‬

‫هاپطگسا‪‌،‬هاپص‌گسا‪‌،‬ضيگُارً‪‌،‬ضيگغرً‪‌،‬ضذح‌ضس‪‌،‬‬

‫آعکار‌کييرً‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ضذح‌اىریظ ‌‬

‫خيررضدی‪‌،‬ةَتُدی ‌‬

‫هاپطگسایاىٌ ‌‬

‫ـسناىتسداری‪‌،‬دىتالٌ‌رهی‪‌،‬پیسهی ‌‬

‫یکپارچٌ‪ٍ‌،‬هرضح‪ٍ‌،‬هتطدٌ‪ٍ‌،‬هاٍيگ ‌‬
‫‌‬

‫دل‌آزردً ‌‬

‫یکيُادح‪ٍ‌،‬هطان ‌‬

‫ضَُاىیرن ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پیغسهىرً‪‌،‬پیغسـدٌ‪‌،‬ةاالرهىرً ‌‬

‫ةاٍهیرن ‌‬
‫ٍهیرن‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)hamēnītan‬‬

‫رٍاعرً‪‌،‬پص‌ىَادً‪‌،‬ةازناىرً ‌‬
‫ةیظ‌از‌ةیظ ‌‬

‫پارچٌ‪ٍ‌،‬مةطدٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫یک‬

‫ىاپایرار‪‌،‬ىااضدُار‪‌،‬لسزىرً‪‌،‬لسزان‪‌،‬ضطح‪‌،‬دهدل ‌‬

‫جيتاىيرً‌(دھ)‪‌‌،‬جيتيرً‪‌،‬جيتاىيرً‪‌،‬پُیيرً‪‌،‬پُیا ‌‬

‫ةساةس ‌‬

‫جيتيرً‌ةٌدُاضح ‌‬
‫‌‬

‫دهپَلُ‌ةساةس ‌‬

‫دژپياً‪‌،‬ةطدی ‌‬

‫زىجیسهار ‌‬

‫عکیتا‪‌،‬ضازگار‪‌،‬ةسدةار‪‌،‬ةسد‌ةار ‌‬

‫ٍهاىير‪‌،‬ناىير ‌‬

‫دگسگُن‪‌،‬دگسکييرً ‌‬

‫دضح‌ةٌ‌دانو‪‌،‬درآهیشىرً‪‌،‬چيگ‌آهیش ‌‬

‫دگسگُن‌کسدن ‌‬

‫پساکيرً‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عُلیرن‌( ‌‬

‫ىانرار‪‌،‬ةشرگهيظ‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬ةسجطدٌ ‌‬
‫ىانرار‪‌،‬داىُادً‌دار‪‌،‬ةشرگهيظ‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬ةسجطدٌ‪‌،‬‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةَغُلیرن‌( ‌‬

‫آةسهنير ‌‬

‫ضسگغدٌ‪‌،‬ضسدرگم ‌‬

‫ضپاضهير‪‌،‬ضپاضگشار ‌‬

‫دعهو ‌‬

‫ضپاضگشارم ‌‬

‫دُش‌عياس‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hūšnās‬هیژً‌کار‪‌،‬هیژگس‪‌،‬‬

‫ضپاضگشاریم ‌‬
‫عکل‌گسـدٌ‪‌،‬ریذح‌گسـدٌ‪‌،‬درةسگیسىرً ‌‬

‫ناٍس‪‌،‬کارعياس‪‌،‬کاردان‪‌،‬کارآزنُدً‪‌،‬آزنُدً ‌‬

‫درةسگیسىرً‪‌،‬در‌ةسگیسىرً‪‌،‬در‌ةس‌گیسىرً ‌‬

‫هیژًکاران‪‌،‬کارآزنُدگان ‌‬
‫‌‬

‫لسزان‪‌،‬پسیغان‪‌،‬ةسآعفدٌ ‌‬

‫کارآزنُدگان ‌‬
‫نیاىدَی ‌‬

‫ـسایاز ‌‬

‫لؾشعکار‪‌،‬گياٍکار‪‌،‬ةشٍکار ‌‬

‫ضازعگس‪‌،‬ضازش‌کييرً‪‌،‬ضازش‌پزیس ‌‬

‫ٍهچم‪ٍ‌،‬هاهیش‪‌،‬دعهو‌پیظ‌آیيرً ‌‬

‫گهاعدٌ‪‌،‬گهاردً‪‌،‬کارگشار‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬پیغکار ‌‬

‫ٍهٌگیس‪ٍ‌،‬هگاىی‪‌،‬ـساگیسىرً‪‌،‬ـساگیس‪‌،‬رهان‪‌،‬رهانير‪‌،‬‬
‫‌‬

‫گسـدٌ‪‌،‬دضح‌اىررکار‪‌،‬دردضح‌دارىرً‪‌،‬چیسً ‌‬
‫ٍمةير‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hamband‬چطتیرً‪‌،‬جراىغرىی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫رَهایی‪‌،‬رَهانير ‌‬
‫ةٌ‌آٍطدگی‪‌،‬ةٌ‌آرانی ‌‬

‫پیُضدٌ‪‌،‬پی‌در‌پی ‌‬

‫دیيرار ‌‬

‫چطتاىرن‪‌،‬پیُىر‌دادن ‌‬

‫یادآهر‪‌،‬آگاٍيرً ‌‬

‫ٍيسنيرىها‪‌،‬دلطُزىها‪‌،‬دُدآرا ‌‬

‫گَش ‌‬

‫گهان‌ةسىرً‪‌،‬عرىی‪‌،‬اىگارىرً ‌‬
‫ٍهچم‪ٍ‌،‬هدا‪ٍ‌،‬هاىير‪ٍ‌،‬م‌چم‪ٍ‌،‬م‌آرش‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫هارهىٌ‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطان‪‌،‬رهةسه‪‌،‬در‌ةساةس‪‌،‬‬

‫ـغسدً‪‌،‬درٍم‌ـغسدً‪‌،‬چگال‪‌،‬اىتًُ‪‌،‬اىتاعدٌ ‌‬

‫پادهاژً‪‌،‬پاد‪‌،‬ةاژگُىٌ ‌‬

‫خسزةان‪‌،‬خسجهان‪‌،‬ةسگسداىيرً‪‌،‬ةسگسدان ‌‬

‫زیاىکار‪‌،‬زیاىریرً‪‌،‬آضیب‌دیرً ‌‬

‫گُش‌ةٌ‌زىگ‪‌،‬ـساپای‪‌،‬چغم‌ةٌ‌راً‪‌،‬انیرهار ‌‬

‫ىاالن‪‌،‬گسیان‪‌،‬ـسهخو‪‌،‬زاری‌کييرً ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گُىاگُن‪‌،‬پساکيرً‪‌،‬پذظ‌عرً‪‌،‬پاعیرً ‌‬

‫ـسهىر‪‌،‬درةسگیس‪‌،‬درةسدارىرً ‌‬

‫خاراىرن‪‌،‬پساکيرً‌کسدن‪‌،‬پساکيرن‪‌،‬پاعاىرن ‌‬

‫هاىهُدگس‪‌،‬دُد‌ىها ‌‬

‫گُىاگُن‪‌،‬درٍم‪‌،‬جُر‌ةٌ‌جُر‪‌،‬پساکيرً ‌‬

‫ضدهریرً‪‌،‬داددُاً‪‌،‬دادجُ ‌‬

‫ٍهطُ‪ٍ‌،‬هرضح‪ٍ‌،‬م‌اىریغٌ ‌‬

‫نیاىٌ‌ره‪‌،‬نیاىٌ‪‌،‬خسازنير ‌‬

‫ٍم‌رای‪ٍ‌،‬م‌داضدان‪ٍ‌،‬م‌پیهان ‌‬

‫در‌پی‪‌،‬ةٌ‌دىتال ‌‬
‫پص‌از‌ایو ‌‬

‫ٍم‌ىگس‪ٍ‌،‬م‌دیر‪ٍ‌،‬م‌اىریغٌ ‌‬

‫پص‌از‌ایو ‌‬

‫یکشةان‪‌،‬یک‌ضذو‪ٍ‌،‬هشةان‪ٍ‌،‬م‌ضذو ‌‬

‫هاال ‌‬

‫یکرل‪‌،‬یک‌زةان‪ٍ‌،‬م‌ضذو ‌‬
‫ٍهرضح‪‌،‬عرن ‌‬

‫هاال‪‌،‬ـسایاز‪‌،‬ةسیو ‌‬
‫عگفحزدً‪‌،‬عگفح‌زدً ‌‬
‫‌‬

‫اىریغٌگس‌(دھ)‪‌‌،‬اىریغهير ‌‬
‫‌‬

‫عگفح‌زدً‌عر ‌‬

‫اىریغهيران ‌‬

‫عگفح‌زدً‌عرن ‌‬

‫اىریغگساىٌ ‌‬

‫ـساهان‪‌،‬ةیغهار‪‌،‬ةطیار‪‌،‬اىتًُ ‌‬

‫رهیارهیی‪‌،‬رهیاره‪‌،‬رهةٌ‌ره‪‌،‬ره‌در‌ره ‌‬

‫گزرا‪‌،‬ضدهگس‪‌،‬زهرگُ ‌‬

‫دهضُیٌ‪‌،‬درپاضخ ‌‬

‫ضدیشگس‪‌،‬پسداعجُ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬هَژهليرً‪‌،‬دردُاضدگس‪‌،‬دردُاضح‌‬
‫هَژهليرً‌( ‌‬

‫خادح‌کسدن‪‌،‬خادح‪‌،‬پسداش‌کسدن‪‌،‬آزار‌‬

‫کييرً‪‌،‬داددُاً‪‌،‬دُاٍيرً‪‌،‬دُاٍان‪‌،‬دُاضدار ‌‬

‫رضاىرن ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دردُاضح‌کييرگان ‌‬
‫هَژهليرگان‌( ‌‬

‫ضدیَيرً‌(دھ)‪‌‌،‬کُردل‪‌،‬ضدیَيرً‪‌،‬دغکهؾش‪‌،‬دغک‌‬

‫ٍم‌گزر‌از‪ٍَ‌،‬هتُس ‌‬

‫ضس‪‌،‬پی‌هرز ‌‬

‫کيارً‌گیسىرً‪‌،‬پاضخ‌یاـدٌ‪‌،‬ةاز‌ىغطدٌ ‌‬

‫گيریرً‪‌،‬گيرا‪‌،‬ةُیياک‪‌،‬ةرةُ ‌‬

‫ةاهراىرن ‌‬

‫هاةطدٌ‌ةٌ‪‌،‬هاةطدٌ‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬از‌آنِ ‌‬

‫ندذال ‌‬

‫هاةطدٌ‌ةٌ‪‌،‬هاةطدٌ‪‌،‬از‌آنِ ‌‬

‫پزیسىرً‪‌،‬پزیسا ‌‬

‫دُیغیرن‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)xvēšēnītan‬‬

‫گزعدٌ‪‌،‬دیسیو‪‌،‬پیغیو ‌‬

‫عاگسد‪‌،‬آنُزىرً ‌‬

‫پیغیو ‌‬

‫پزیسىرً‪‌،‬پایتير ‌‬

‫پیغیيیان ‌‬

‫دگسگُن‌کييرً‪‌،‬دگسگُن‌عُىرً‪‌،‬دگسدیص‪‌،‬دگس‌‬

‫ـسیتکار‪‌،‬دؽلکار‪‌،‬دؽلتاز‪‌،‬درهؽگُ ‌‬

‫کييرً‪‌،‬دغهگیو‪‌،‬خيردُ‪‌،‬ةسآعفدٌ ‌‬

‫پسٍیشیرً‌(دھ)‪‌‌،‬پارضا‌(دھ)‪‌‌،‬ىیکُکار‪‌،‬پسٍیشگار‪‌،‬‬

‫ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهدا‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬ىاجُر‪‌،‬‬
‫گُىٌگُن‪‌،‬گُىاگُن‪‌،‬دیگسگُن‪‌،‬دهر‪‌،‬دگسگُن‪‌،‬جرا‪‌،‬ةسـسهد ‌‬
‫‌‬

‫پسٍیشکار ‌‬

‫پغدی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عََلیرً‌( ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬دُدپسضح‌( ‌‬
‫دُدىها‌( ‌‬

‫دُددُاً‪‌،‬دُدپطير‪‌،‬دُدةیو ‌‬

‫‪ٕٔ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍغیارضاددو‪‌،‬ةیرارضاددو‪‌،‬آگاً‌ضاددو ‌‬

‫دُدپطير‪‌،‬دُدةیو‪‌،‬دُد‌دُاً ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬ـساگیس‪‌،‬رديٌ‌کييرً‪‌،‬چیسً‪‌،‬خُاىا ‌‬

‫ضذيگُی‪‌،‬ضذيگُ‪‌،‬ضذو‌گُی ‌‬

‫گسیشان‪‌،‬رنیرً‪‌،‬دلشدً‪‌،‬ةیشار ‌‬

‫پسگُ ‌‬

‫ةیشار‌ةُدن ‌‬

‫اضدُار ‌‬

‫ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهدا‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬ىاجُر‪‌،‬گُىاگُن‪‌،‬‬

‫گطیذدٌ‪‌،‬ـسهریذدٌ‪‌،‬ـسهپاعی‪‌،‬ـسه‌پاعيرً‪‌،‬ازٍم‌‬

‫رىگارىگ‪‌،‬دیگسگُن‪‌،‬دگسگُن‪‌،‬جُراجُر ‌‬

‫پاعیرً ‌‬

‫ةشً‌هر ‌‬

‫دسهعان‪‌،‬خُـاىی‪‌،‬پسنُج‪‌،‬ةسٍم‌دُردً ‌‬

‫گطداخ‪‌،‬ةیپسها‪‌،‬ةیتاک ‌‬
‫‌‬

‫دهره‪‌،‬دنرنی‪‌،‬دؽلکار ‌‬

‫پی‌در‌پی ‌‬

‫دنرنی‌ضسعح ‌‬

‫گسیشان‪‌،‬گسیذدٌ‪‌،‬ضسگسدان‪‌،‬آهارً ‌‬

‫دیسگاً‪‌،‬دیسپا‪‌،‬دیسةاز ‌‬

‫ٍهطيگ‪ٍ‌،‬م‌اىرازً‪‌،‬ةساةسعُىرً‪‌،‬ةانيظ ‌‬

‫ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطان‪‌،‬ىاٍهدا‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬ىاجُر‪‌،‬ضُا‪‌،‬‬
‫دیگسگُن‪‌،‬دگسگُن‪‌،‬جرا ‌‬

‫ٍهطُیٌ‪ٍ‌،‬هسه ‌‬

‫گسایيرً‌(دھ)‪‌‌،‬گسایظ‪‌،‬دلتطدٌ‪‌،‬دُاضدار‪‌،‬دم‪‌،‬‬

‫ٍهساضدایٌ ‌‬
‫ـسهخو‪‌،‬ضس‌ةٌ‌زیس‪‌،‬داکطار ‌‬

‫چسدظ ‌‬

‫پیاپی‪‌،‬پی‌در‌پی‪‌،‬پغح‌ضسٍم ‌‬

‫گساییرن ‌‬

‫ٍُعهير‪ٍ‌،‬غیار‪‌،‬ـساگیس‪‌،‬رهی‌آهر‪‌،‬آگاً ‌‬

‫گسایطدو‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫درىگسیطدو ‌‬

‫ةَسًنير‪‌،‬ةسدُردار ‌‬
‫‌‬

‫ٍغیار‌عرن‪‌،‬رهی‌آهرعرن‪‌،‬دریاـدو‪‌،‬‬

‫عَسیگس‪‌،‬عَسىغیو‪‌،‬عَس‌آعيا‪‌،‬پیغسـدٌ ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬پی‌ةسدن‪‌،‬آگاً‌عرن ‌‬

‫ىاـسنان‪‌،‬گسدىکظ‪‌،‬ضسکظ ‌‬

‫آگاً‌کسدن ‌‬

‫ٍطدٌ‌گسـدٌ ‌‬

‫ىگسان‪‌،‬خسضان‪‌،‬ةیهياک ‌‬

‫خُاىهير‪‌،‬خُاىگس‪‌،‬خُاىا ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ةاددار‌( ‌‬

‫زةان‌ةاز‪‌،‬چسب‌زةان‪‌،‬چاپلُس ‌‬

‫ةسآنرً‪‌،‬ةاد‌کسدً‪‌،‬آناضیرً‪‌،‬آناس‌کسدً ‌‬

‫رضاگس‪‌،‬رضاکييرً‪‌،‬پیُضح‪‌،‬پایاىی‪‌،‬پایاىٌ‪‌،‬پایان‌ةذظ ‌‬

‫نیاىگیو‌(ڀ)‪‌‌،‬نیاىگی‌(دھ)‪‌‌،‬نیاىٌ‌رهی‪‌،‬نیاىٌ ‌‬

‫هایيرً‌(دھ)‪‌‌،‬هرجاهىر‪‌،‬هایيرً‪‌،‬دُاٍغهير‪‌،‬دُاضدار ‌‬

‫نیانةاال ‌‬
‫‌‬

‫ضسنایٌ‌دار‪‌،‬دارا‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬خُاىگس ‌‬

‫ىشدیک‌جُیيرً‪‌،‬دضح‌ةرانو‪‌،‬دضح‌آهیش ‌‬

‫ىُیطٌ‪‌،‬ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬دضح‌ىُعدٌ ‌‬

‫نسدً‪‌،‬درگزعدٌ‪‌،‬جاىطپسدً ‌‬

‫ٍهاٍيگ‪‌،‬ـسادُر‪‌،‬دردُر‪‌،‬جُر‪‌،‬ةسازىرً ‌‬

‫دُاضدار‪‌،‬چغهراعح‪‌،‬چغم‌ةٌ‌دضح‪‌،‬آرزهنير‪‌،‬‬

‫ٍهطان ‌‬

‫انیرهار ‌‬

‫هارهىٌ‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬پاد‪‌،‬ةاژگُىٌ ‌‬

‫دریک‌جاناىرً‪‌،‬ةیجيتظ‪‌،‬ایطدادً ‌‬
‫‌‬

‫پی‌در‌پی ‌‬

‫ةازایطداد ‌‬

‫ٍُعیار‪‌،‬ةیرارعُىرً‪‌،‬آگاً‌عُىرً ‌‬

‫ٕٗٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کارضاز‌عرن‪‌،‬کار‌ضاز‌عرن‪‌،‬ةٌ‌کار‌‬

‫هرعکطدو‪‌،‬درىگ‌کسدن‪‌،‬پاییرن‪‌،‬ةازایطدادن‪‌،‬‬
‫آنرن‪‌،‬ةٌ‌کار‌آنر ‌‬

‫ةازایطداد‪‌،‬ةاز‌ایطدادً‌عرن‪‌،‬ایطدادن‪‌،‬ازکارناىرن ‌‬

‫دهلذدی‪‌،‬دهخایی‪‌،‬دهپارً‪‌،‬دهةيری‪‌،‬جفدٌ ‌‬

‫ةاز‌ایطداىرن‪‌،‬ازکار‌اىراددو ‌‬

‫ٍا‪‌،‬جفدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دهةيری‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دهپارً‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دهخایی‬
‫‌‬
‫دهلذدی‬

‫ایطداىرن ‌‬
‫نژ ‌‬

‫زاییرً‌عرً‪‌،‬زایچٌ‪‌،‬زادً‪‌،‬ةٌ‌جَان‌آنرً ‌‬
‫زادً‌عرن ‌‬

‫پزیسا‪‌،‬پاضخ‌یاـدٌ ‌‬

‫زادً‌عرً‪‌،‬زادً ‌‬

‫ٍمپیکاری‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)ham patkārišnīh‬کغهکظ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کیغهير‪‌،‬کارگشار‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬دیيکار‪‌،‬دضح‌اىررکار ‌‬

‫ضدیشً‌گسی‪‌،‬ضدیشً‪‌،‬پسداعگسی ‌‬

‫کارگشاران‪‌،‬ضسپسضدان‪‌،‬دضحاىررکاران‪‌،‬دضح‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬گرارٍا‪‌،‬راًٍا‪‌،‬آةس‌اًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گزرگاً‬

‫اىررکاران ‌‬

‫رها‪‌،‬دُب‪‌،‬پطيریرً‪‌،‬پسهاىٌ‌دار‪‌،‬ةا‌پسهاىٌ ‌‬

‫ٍغیُار‪‌،‬ضيگیو‪‌،‬ةسدةار‪‌،‬آراضدٌ ‌‬

‫رها‌داعدو ‌‬

‫ٍهطان ‌‬

‫رهایظ ‌‬

‫ٍهاىير‪‌،‬ىهُىٌٍا‪‌،‬ىهُىٌ‪‌،‬ىغاىٌ‪‌،‬ناىير‪‌،‬عتیٌ‪‌،‬ةطان ‌‬
‫‌‬

‫کیفس‪‌،‬ـسجام‪‌،‬عکيجٌ‪‌،‬ضشا‪‌،‬پاداـسً ‌‬

‫‪‌‌،‬عاعران‪‌،‬پیغابدان ‌‬
‫‌‬
‫آبدان‌(ب‌ھ)‬
‫‌‬

‫پاداـسًگس ‌‬
‫‌‬
‫ٍطحىها‪‌،‬ىاٍطح‪‌،‬ىاآعکار‪‌،‬اىگاری ‌‬
‫‌‬

‫ٍهساً‪ٍ‌،‬هاٍيگ‪‌،‬ضازگار‪‌،‬راضح‪‌،‬درضح‪‌،‬پایرار‪‌،‬ةسپا‪‌،‬‬

‫اـشهىٌ‪‌،‬اـشهدً ‌‬

‫یارا‪ٍ‌،‬يگام‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جای‪‌،‬خُاىایی‪‌،‬پسها ‌‬

‫ىذُد‪‌،‬دً‌گسم‪‌،‬اىرازً‌کم ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىجهوٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىغطح‬

‫ٍهگُن‪ٍ‌،‬هطيگ‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هچُن‪ٍ‌،‬هدا‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬‬

‫ٍهيغیيی‪ٍ‌،‬هرنی ‌‬

‫ىهُىٌ‪‌،‬ناىير‪‌،‬زةاىشد‪‌،‬داضدان‪‌،‬چُن‪‌،‬ةطان‪‌،‬اـطاىٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىجهوٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گسدٍهایی‬

‫ٍهاىير‪‌،‬ناىير‪‌،‬ةطان ‌‬

‫ٍهتطدسی‪‌،‬جفدگیسی ‌‬

‫ناىا‌کٌ‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫چاةلُضی ‌‬

‫گُییکٌ‪‌،‬گُیا‪‌،‬عایر‪‌،‬اىگارکٌ‪‌،‬اىگار‌کٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍُادار ‌‬

‫داضدان‌زدن ‌‬

‫نفح‪‌،‬رایگان ‌‬
‫کُعيرً‪‌،‬جيگجُ‪‌،‬پیکارجُ ‌‬

‫ٍهاىير‪‌،‬ىهُىٌ‪‌،‬چياىکٌ‪‌،‬ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬کُعظ‪‌،‬کُعایی‪‌،‬ضدیش‪‌،‬پیکار ‌‬

‫ةسای‌ىهُىٌ ‌‬

‫کُعيرگان ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬لچک‪‌،‬ضٌ‌گُعٌ‪‌،‬ضٌ‌‬
‫ضٌضُ‌(ڀ)‪‌‌،‬ضيتُضٌ‌( ‌‬
‫‌‬

‫ٍمضانان‌( ‌پھ‌‌‪ٍ‌‌،)ham sāmān‬هطایٌ‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬دیُار‌‬
‫‌‬

‫گُش‪‌،‬ضٌ‌ةس ‌‬

‫ةٌ‌دیُار ‌‬

‫ضِگُعگان ‌‬

‫ٍهطایگی‪‌،‬ىشدیکی‪‌،‬آنیذدو ‌‬

‫لچکی ‌‬

‫هاداعدٌ‪‌،‬هادار‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچار ‌‬

‫کارضاز‪‌،‬کارآنر‪‌،‬ضُدنير ‌‬

‫ٕ٘ٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍهایظ‪‌،‬گسدٍهایی‪‌،‬گسدٍم‌آیی‪‌،‬گسدگاً‪‌،‬‬

‫هاداعدو‪‌،‬هادار‌کسدن‪‌،‬ىاگشیسکسدن‪‌،‬زهرآهر‌‬

‫ـسٍيگطدان‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫عرن‪‌،‬زهر‌آهر‌عرن ‌‬

‫گيگ‌ةار‪‌،‬دضدٌ‌آةذُضح‪‌،‬آةذُضدان ‌‬

‫ٍهگسد‪ٍ‌،‬هداـح‪ٍ‌،‬هادگاً‪ٍ‌،‬هاد‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫گيگ‌ةار‪‌،‬دضدٌ‌آةذُضح‪‌،‬آةذُضدان ‌‬

‫ٍهاد‌ةاعيرگی ‌‬

‫اىجهو‌ٍهگاىی ‌‬

‫ةاٍم‪‌،‬آنادً‪‌،‬اىتاعدٌ ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬کُخاً‪‌،‬ـغسدً ‌‬

‫کُعظ‌کييرً‪‌،‬کُعان‪‌،‬کُعا ‌‬

‫ٍمـشهن‪‌،‬گسدایظ‪‌،‬رهی‌ٍم‪‌،‬ةاٍم ‌‬
‫‌‬

‫کُعظ‌کييرً‪‌،‬کُعان‪‌،‬کُعا‪‌،‬پاةسجا ‌‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هگی‪‌،‬رهیَهسـدٌ‪‌،‬رهی‌ٍم‪‌،‬ةاٍم ‌‬

‫کُعظنراراىٌ‪‌،‬کُعغگساىٌ‪‌،‬پیگیساىٌ‪‌،‬ةا‌پیگسی ‌‬
‫‌‬
‫دهةارً‪‌،‬ةاز‪‌،‬ازىُ‪‌،‬ازضس ‌‬

‫رهیَهسـدٌ‪‌،‬رهی‌ٍم‌رـدٌ‪‌،‬رهی‌ٍم ‌‬

‫دهةارً‪‌،‬ةاز‪‌،‬ازىُ‪‌،‬ازضس ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬گسهً‪‌،‬گسدعرً‪‌،‬گسدآهرد‪‌،‬گسدآهر‪‌،‬گسدآنرً‪‌،‬‬
‫گسدایٌ‪‌،‬گِسدایٌ‪‌،‬کُدً‪‌،‬جُيگ‪‌،‬اىتٌٍُ‪‌،‬اىتاعدٌ ‌‬

‫ـاپص‪‌،‬دهةارً‪‌،‬ةاز‪‌،‬ازىُ‪‌،‬ازضس ‌‬

‫عیفدٌ‪‌،‬عیرا‪‌،‬دیُاىٌ‪‌،‬دل ‌‬

‫گساییرً‪‌،‬ـسیفدٌ‪‌،‬عیفدٌ‪‌،‬عیرا‪‌،‬دلتطدٌ‪‌،‬دلتاددٌ ‌‬

‫ةطیجیرً‪‌،‬آنادً ‌‬

‫گزرگاً‪‌،‬گرار‪‌،‬راً‪‌،‬آةساً ‌‬

‫ـساٍم‌کسدن‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫هرزیرً‪‌،‬کارکغدٌ‪‌،‬کاردان‪‌،‬کارآزنُدً‪‌،‬جَاىریرً ‌‬

‫ىاعياس‪‌،‬ىاعياددٌ‪‌،‬ىاداىطدٌ‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬عياددٌ‌ىغرً ‌‬

‫خيَا‪‌،‬خک‪‌،‬ةیٍهطس‪‌،‬آٍيجیرً ‌‬
‫‌‬

‫عياس‪‌،‬ىاعيادح‪‌،‬گهيام‪‌،‬ةیىام‌ه‌‬
‫‌‬
‫ىاـسجام‪‌،‬ىا‬

‫گياٍکار‪‌،‬ختَکار‪‌،‬ةشٍکار‪‌،‬ةشً‌کار ‌‬
‫ىغان ‌‬

‫زدهی‪‌،‬زدم‌دیرً‪‌،‬آضیب‌دیرً‪‌،‬اـگار ‌‬

‫رهادیر‪‌،‬دضدُر‪‌،‬پسهاىٌ ‌‬

‫زدم‌دیرن‪‌،‬زدم‌ةسداعدو‪‌،‬آضیب‌دیرن ‌‬

‫نگُگ‪‌،‬نؼ ‌‬

‫دَطدو‌( ‌پھ‌‌‪‌ ‌‌،)xastan‬‬

‫نیان‌خَی‪‌،‬کاهاک‪‌،‬پُک ‌‬

‫زدهیان ‌‬

‫گسانی‪‌،‬ةلير‌پایٌ‪‌،‬ةشرگ ‌‬

‫گُیيرً ‌‬

‫رهدررهیی ‌‬

‫هاعرً‪‌،‬ضُا‪‌،‬دهرازٍم‪‌،‬جرا ‌‬

‫رزنجُ‪‌،‬جيگجُ‪‌،‬پیکارجُ ‌‬

‫ىهُدار‪‌،‬ىهایان‪‌،‬ةازىهُدن ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬جيگ‪‌،‬پیکار‪‌،‬آهرد ‌‬

‫خيریطٌ‪‌،‬خيریص‪‌،‬پیکسً ‌‬

‫ىشدیکان‪‌،‬دُیغان ‌‬

‫نُی‌پیچیرً‪‌،‬ـسـسی‪‌،‬چیو‌چیو‪‌،‬چیو‪‌،‬پسعکو ‌‬

‫عهارگس‪‌،‬آنارگس‪‌،‬اَیارگس ‌‬

‫ضاددگی ‌‬

‫عهسدن‪‌،‬عهارش‪‌،‬ضيجیرً‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬رایاىظ‪‌،‬ةسآهرد ‌‬

‫ٍهيغیيی‪ٍ‌،‬هایظ‪‌،‬ىغطدگاً‪‌،‬ىغطح‪‌،‬اىجهيگاً‪‌،‬‬

‫ضيجیرً ‌‬

‫اىجهو ‌‬

‫رایاىرن ‌‬

‫گاً‪‌،‬ضکالظگاً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضگالظ‬

‫ىطُز‪‌،‬ىطيجیرً ‌‬

‫عکٍُهير‪‌،‬عاٍُار‪‌،‬پسىها‪‌،‬پسعکًُ‪‌،‬ةاعکًُ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ریظ‪‌،‬دُةیٍا‪‌،‬دُةی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىیکی‪‌،‬زیتایی‬
‫‌‬
‫ىیکی‬

‫ٍفدٌ‌ىانٌ‪‌،‬ناٍيانٌ‪‌،‬گاٍيانٌ‪‌،‬ضاليانٌ‪‌،‬ادةيانٌ ‌‬

‫دهرگیسی‪‌،‬ةغارش ‌‬

‫آخغران‪‌،‬اـسهزً ‌‬

‫‪ٕٔٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گسان‌دُاً‪‌،‬ضُدجُ‪‌،‬پيَاىگس‌کاال‪‌،‬ةيرار‪‌،‬اىتارگس‪‌،‬‬

‫ىگَرارىرً‪‌،‬ىگَتان‪‌،‬گُعرار‪‌،‬پاضرار‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫اىتارةير ‌‬

‫ىگَراری‪‌،‬ىگَتاىی‪‌،‬پیسً‪‌،‬پاضراری‪‌،‬پَیسً‌داری ‌‬

‫گُیا‪‌،‬عایهير‪‌،‬عایر ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پاضتان‌( ‌‬

‫درهىٌ‪‌،‬درهىهایٌ‪‌،‬ةو‌نایٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىجهوٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىغطدگاً‬

‫درهىهایٌ ‌‬

‫دادگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫درهىهایٌ‪‌،‬درةسگیسىرً‪‌،‬درةسدارىرً ‌‬

‫دادهری‪‌،‬دادگسی‪‌،‬دادرضی ‌‬

‫درهىهایٌٍا‪‌،‬درهىهایٌ ‌‬
‫‌‬

‫خاٍیرن ‌‬

‫در‌پسدً‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬ةاعسم‪‌،‬ةاآزرم ‌‬

‫ىغطح‪‌،‬ىغرىی‪‌،‬ىاعرىی‪‌،‬ىاةُدىی‪‌،‬ةیریغٌ ‌‬
‫‌‬

‫دیُاىٌ‪‌،‬دل ‌‬

‫گفدار‪‌،‬گفح‌ه‌گُ ‌‬

‫کُژ‪‌،‬کاه‪‌،‬ةسآنرً ‌‬

‫گفداری ‌‬

‫هاگُ‪‌،‬رهیرادگُ ‌‬

‫گفداری ‌‬

‫کيارًنير‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)kanārakōmand‬ىاچیش‪‌،‬نسزیو‪‌،‬‬
‫‌‬

‫نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬نَس‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫نسزةطدٌ‪‌،‬کم‪‌،‬کساىٌ‌پزیس‪‌،‬کساننير‪‌،‬اىرک ‌‬
‫‌‬

‫نَسآنیش‪‌،‬دهضداىٌ ‌‬

‫در‌خيگيا‌گزاعدو‪‌،‬آگطدسش ‌‬

‫زىران‪‌،‬ةير‪‌،‬ةازداعدگاً ‌‬

‫گطدسً‪‌،‬چارچُب‪‌،‬خيگيا ‌‬

‫ىانرار‪‌،‬دهضح‌داعديی‪‌،‬دهضح‪‌،‬دلکظ‪‌،‬دلرار‪‌،‬‬

‫ىگيا‪‌،‬کساننيری‪‌،‬چارچُب‪‌،‬خيگيا ‌‬
‫‌‬

‫دلرادً‪‌،‬دلتس ‌‬

‫کساننيری ‌‬
‫‌‬

‫نسدم‌پطيری‪‌،‬دهضدراری‪‌،‬دهضداکی‪‌،‬دهضح‌‬

‫خيگيا ‌‬

‫داعديی‪‌،‬پطيریرگی ‌‬

‫خيگيا ‌‬

‫زىراىی‪‌،‬درزىجیس‪‌،‬درةير‪‌،‬ةازداعدی ‌‬

‫ىیایغگاً‪‌،‬نَساةٌ‪‌،‬نَساب ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیازنير‪‌،‬خَیرضح ‌‬
‫نطدهير‌( ‌‬

‫ىُیطيرً‪‌،‬ىگارعگس‪‌،‬دةیس ‌‬

‫نطدهير ‌‬

‫رهعو‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬آعکار‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ژرؼ‌ىگس‪‌،‬دهرىگس‪‌،‬دهراىریظ ‌‬

‫ضُزاىيرً‪‌،‬ضُز‌آهر ‌‬

‫پسهاگسایاىٌ‪‌،‬پسهاگساىٌ‪‌،‬پایِظ‌نيری‪‌،‬پایِظ‌نيراىٌ ‌‬

‫راىٌ‪‌،‬جيتاىيرً‪‌،‬ةساىگیشىرً‪‌،‬اىگیشً‪‌،‬اىگیشا ‌‬

‫پسٍیشکار ‌‬

‫ٍهرم‪ٍ‌،‬هرل‪‌،‬رازدان‪‌،‬رازدار‪‌،‬دُدی‪‌،‬آعيا ‌‬

‫ضُزان‪‌،‬ضُزا‪‌،‬آخغگیس ‌‬

‫ٍهساز‪‌،‬رازىگَرار‪‌،‬رازدار ‌‬

‫ضُزش‌آهر ‌‬

‫ةازدارىرگی ‌‬

‫هاال‪‌،‬گسانی‪‌،‬ةشرگُار‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫هیژً‪‌،‬ىَظ‪‌،‬ىَاىی‪‌،‬ضسی‪‌،‬پيَاىی ‌‬

‫پاضراراىٌ ‌‬

‫ىاکام‪‌،‬ةیةَسً ‌‬
‫‌‬

‫دارهؽٌ‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫ةیةَسگی ‌‬
‫‌‬

‫نَدس‪‌،‬ضسهر‪‌،‬ةشرگُار ‌‬

‫پژنسدً‪‌،‬اىرهٍگیو‪‌،‬اـطسدً ‌‬

‫نسدىی‪‌،‬جان‌ضپار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دُةیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىیکی‬

‫ٕٕٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫عکطح‌یاـدٌ‪‌،‬دادةاددٌ‪‌،‬ةاددٌ ‌‬

‫ىیکی‪‌،‬دُیی ‌‬

‫ایساددو ‌‬

‫عهسدً‌عرً‪‌،‬عهسدً‪‌،‬ةٌ‌عهارآهردً‪‌،‬ةسعهسدً‪‌،‬‬
‫اىگاعدٌ ‌‬

‫گاً‪‌،‬کُی‪‌،‬کُچٌ‪‌،‬ضسزنیو‪‌،‬جایگٌ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جای‪‌،‬جا‪‌،‬‬
‫ةسعهسدن ‌‬

‫ةُم‪‌،‬ةسزن ‌‬
‫پیُىرگاً ‌‬

‫ىهُدار‪‌،‬ضدسضا‪‌،‬چغهگیس‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫کاعاىٌ‪‌،‬زیطديگاً‪‌،‬زیطدگاً‪‌،‬داىٌ‪‌،‬آعیان ‌‬

‫ضدسضيرً ‌‬

‫یاـدگاً ‌‬

‫رضدادیش ‌‬
‫داىغُر‪‌،‬داىظ‌آنُز ‌‬

‫ةسدُردگاً ‌‬

‫عٍُسدار‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پیُىرگاً ‌‬
‫ایطدگاً ‌‬

‫ةغسدً ‌‬

‫زادگاً‪‌،‬زادةُم ‌‬

‫ـسآهردً‪‌،‬دضداهرد‪‌،‬دضح‌آهرد‪‌،‬دسنو‪‌،‬ةسهىراد‪‌،‬‬

‫ةسهىگاً ‌‬

‫ةسآیير‪‌،‬ةازدً ‌‬

‫گزرگاً ‌‬

‫ـسآهردًٍای‪‌،‬ـساهردً‌ٍا ‌‬
‫‌‬

‫کُیچٌ‪‌،‬کُی‪‌،‬کُچٌ‪‌،‬ةسزن ‌‬

‫خاایيکٌ‪‌،‬خا‪‌،‬ةٌ‌هیژً‪‌،‬ةسای ‌‬

‫گهیشً‪‌،‬آنیشً‪‌،‬آنیذدٌ‪‌،‬آةگُىٌ ‌‬

‫ـسگاً‪‌،‬دـدسداىٌ‪‌،‬درگاً‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پیغگاً‪‌،‬ةُدگاً ‌‬

‫ضسزنیيی‪‌،‬ةُنی‪‌،‬ةسزَىی ‌‬

‫ىطکذاىٌ‪‌،‬دـدسداىٌ‪‌،‬دـدس‌اضياد‌رضهی ‌‬

‫ٍُدج‪‌،‬کجاهً‪‌،‬پالکی ‌‬

‫رهدرةایطدی ‌‬

‫ةار ‌‬

‫عاد‪‌،‬دسضير‪‌،‬ةَسً‌نير ‌‬

‫گسـداری‪‌،‬ضذدی‪‌،‬رىج‪‌،‬درد ‌‬

‫گيجٌ‪‌،‬دهالب‪‌،‬پُعظ‪‌،‬اعکاؼ ‌‬

‫ىاپریر‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ضدسدً‪‌،‬زدهدً ‌‬

‫دیرارگاً‪‌،‬داىگاً‪‌،‬اىجهو ‌‬

‫ضدسدن‪‌،‬زدهدن‪‌،‬اُضدسدن ‌‬

‫ىگسش‪‌،‬ىگاٍراعدٌ‪‌،‬ىگاً‌داعدٌ‪‌،‬گُعیرً‪‌،‬درزیيَار‪‌،‬‬

‫نیلٌ‪‌،‬گغدگاً‪‌،‬چسدغگاً‪‌،‬آضٌ ‌‬

‫درپياً‪‌،‬پاس‌داعدٌ ‌‬

‫ضدسضیرن ‌‬

‫ٍُدٍهير‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار ‌‬

‫نیراىگاً‪‌،‬گسدهىٌ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پَيٌ ‌‬

‫ىاچیش‪‌،‬کُچک‪‌،‬دسد‪‌،‬دُسد‪‌،‬اىرک ‌‬
‫کُعان‪‌،‬کُعا‪‌،‬پژهٍيرً‪‌،‬پژهٍغگس ‌‬

‫هاىَاد‪‌،‬هاگزار‪‌،‬ضپسدً ‌‬

‫ةیگهان‪‌،‬ةٌ‌راضدی‪‌،‬ةٌ‌درضدی ‌‬

‫ضپسدً‌عرً ‌‬
‫عگفح‌اىگیش‪‌،‬عگسؼ ‌‬

‫پژهٍغگسان ‌‬

‫گسداگسد‪‌،‬ـساگیسىرً‪‌،‬ـساگسد‪‌،‬زیطدگاً‪‌،‬درةسگیسىرً‪‌،‬‬

‫پژهٍهيراىٌ‪‌،‬پژهٍغگساىٌ ‌‬

‫پیسانُن‪‌،‬پیساگیس ‌‬

‫ضيجٌ‪‌،‬زرکظ‪‌،‬زرضيج‪‌،‬آزنُىٌ ‌‬

‫زیطدگاً‪‌،‬پیسانُن‌زیطح‪‌،‬پیسانُن‌زىرگی ‌‬

‫ضفح‪‌،‬ضذح‪‌،‬چفح‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬پاةس‌جا‪‌،‬اضدُان‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ـسیتکار‪‌،‬دؽل ‌‬

‫اضدُارخس ‌‬

‫ىازةالظ‪‌،‬پغدی ‌‬

‫دادگاً ‌‬

‫ٕٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گزرگاً‪‌،‬ضُراخ‪‌،‬ةسهىگاً‪‌،‬ةذغیاب ‌‬

‫داد‌ه‌ضدر‌پیام‪‌،‬پیُىر‪‌،‬پیام‌رضاىیٍا‪‌،‬پیام‌رضاىی ‌‬
‫‌‬
‫ضیم‌گُیی‪‌،‬ةیضیم‌گسی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫پیام‌رضاىی‪‌،‬ةی‬

‫هیساىٌ‪‌،‬هیسان‌عرً ‌‬

‫ٍشیيٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫کلٌ‌ؽيری‪‌،‬ضسهگُىٌ‪‌،‬دساعیرً ‌‬
‫گيجیيٌ‪‌،‬اىرهددگاً‪‌،‬اىتاعدگاً‪‌،‬اىتار ‌‬

‫گيجیيٌٍا‪‌،‬اىرهددگاً‪‌،‬اىتاعدگاً‪‌،‬اىتارٍا ‌‬
‫‌‬

‫هیژً‪‌،‬دُدهیژً‪‌،‬ةسگشیرً ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬کغهکظ‪‌،‬رزم‪‌،‬دعهيی‌کسدن‪‌،‬دعهيی‪‌،‬‬
‫پیکارکسدن ‌‬

‫ةُیژً‪‌،‬ةٌهیژً‪‌،‬ةٌ‌هیژً ‌‬
‫‌‬

‫ٍم‌ضذو‪‌،‬عيُىرً‪‌،‬رهی‌ضذو‪‌،‬دهم‌کص‪‌،‬ةیييرً ‌‬

‫کُخٌ‌ىُعح‪‌،‬کُخاً‌عرً‪‌،‬کُخاً‪‌،‬کَيُعح‪‌،‬کاٍیرً‪‌،‬‬

‫عيُىرً‌ةیييرً ‌‬

‫کاضدٌ‪‌،‬ضتک ‌‬
‫ىَفدٌ‪‌،‬ىَان‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ضسةطدٌ‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬پيَاىی‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ضیجیرن‪‌،‬ةٌ‌آب‌هآخظ‌زدن ‌‬

‫ىاپریر‌عرً ‌‬

‫ٍهیطدار‪‌،‬ىایطکان‪‌،‬ىاٍهطُ‪‌،‬ىاٍهساً‪‌،‬ىاٍهریر‪‌،‬‬
‫ىاٍهرل‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬دعهو‪‌،‬پاداىریظ‪‌،‬پاد ‌‬

‫ىَاىیرن ‌‬

‫ىاٍهطُیان‪‌،‬ىاٍهرالن‪‌،‬ىاضازگاران ‌‬

‫پيَاىی ‌‬

‫ىاٍهرلی‪‌،‬دعهيی‌کسدن‪‌،‬دعهيی‪‌،‬پاداىریغی ‌‬

‫ىَاىی‪‌،‬ىَاىگاً ‌‬

‫دعهيی‌کسدن‌کسدن ‌‬

‫ختاً‌گس‪‌،‬آعُةگس‪‌،‬آضیب‌رضان ‌‬

‫گشارعگس‪‌،‬دتسىگار‪‌،‬دتسرضان‪‌،‬پیانگُی‪‌،‬آگَی‌رضان‪‌،‬‬

‫یکرل‪ٍ‌،‬هرل‪‌،‬ىیک‌دُاً‪‌،‬ىیک‪‌،‬پاک‪‌،‬ةیآالیظ ‌‬
‫‌‬

‫آگاٍیرً‪‌،‬آگاٍطاز ‌‬

‫پاکرالىٌ‪‌،‬ةا‌ةی‌آالیغی‪‌،‬ازخٌ‌دل ‌‬

‫دل‌آزاد‪‌،‬دُد‌رآی‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬آزادکام ‌‬

‫پاکراٍان ‌‬
‫‌‬

‫ىُضازىرً‪‌،‬ىُضاز‪‌،‬ىُآهر‪‌،‬ضازىرً‪‌،‬پریرآهر‪‌،‬آـسیييرً ‌‬

‫ناىراکٍا ‌‬
‫‌‬

‫هیژً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬درٍم‌آنیشً‪‌،‬درٍم‌آنیذدٌ‪‌،‬درٍم‪‌،‬‬
‫عیُان‌( ‌‬

‫ىادجطدٌ‪‌،‬ىاچیش‪‌،‬کُخاً‪‌،‬کم‪‌،‬ـغسدً ‌‬

‫آنیشً‪‌،‬آنیذدٌ‪‌،‬آؽغدٌ ‌‬

‫گشیرً‪‌،‬ةٌ‌کُخاٍی ‌‬
‫ةٌ‌کُخاٍی ‌‬

‫آؽغدو ‌‬

‫عُریرً‪‌،‬درٍم‌ریذدٌ‪‌،‬درٍم‌ةسٍم‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬درآنیذدو‪‌،‬آنیذدو‪‌،‬‬
‫عیُاىیرن‌( ‌‬

‫کظ‌رهىرً‪‌،‬رةایيرً‪‌،‬دزد ‌‬

‫ةسکيرً‪‌،‬ةسکيار‪‌،‬ةساـدادً ‌‬

‫درٍم‪‌،‬آنیذدٌ ‌‬

‫پریرً‪‌،‬آـسیرً ‌‬
‫آـسیرًٍا‪‌،‬اـسیرگان ‌‬
‫‌‬

‫ىاٍهگُن‪‌،‬ىاٍهطان‪‌،‬گُىاگُن‪‌،‬درٍم‪‌،‬جُرهاجُر ‌‬

‫هرآهر‪‌،‬کغار‪‌،‬دهیسنایٌ‪‌،‬دهیسعرً ‌‬

‫ضپسی‪‌،‬پایان‌یاـدٌ‪‌،‬اىجام ‌‬

‫ٍچل‪‌،‬گسـداری‪‌،‬کارزار‪‌،‬رىج‪‌،‬دردضس‪‌،‬جيگشار‪‌،‬خيگيا ‌‬

‫ضطدی‌زا‪‌،‬ضطح‌کييرً‪‌،‬ةَيگ‪‌،‬آرانتذظ‪‌،‬اـیُىی ‌‬

‫پسىیان‪‌،‬پسىر‪‌،‬اةسیغم ‌‬

‫ىازةالظ ‌‬

‫ٍساس‌آهر‪‌،‬خسضياک‪‌،‬ةیهياک ‌‬

‫دضح‌کاری‌عرً‪‌،‬دضح‌دُردً‪‌،‬دساعیرً ‌‬

‫گهان‌ةسدً‪‌،‬گهان‪‌،‬پيرارىرً ‌‬

‫ـسناىسها‪‌،‬ضسهر‪‌،‬دراهىرگار ‌‬

‫پيرارً‪‌،‬پيرارگاً ‌‬

‫هیساىٌ‪‌،‬هیساىگس‪‌،‬هیسان‌گس‪‌،‬ختاٍگس ‌‬

‫ٕٕٕ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یاری‌جُ ‌‬

‫ِکغَير‪‌،‬ـسازآب‪‌،‬دیشآب‪‌،‬دیش‪‌،‬آةذیش ‌‬

‫کهک‌ٍشیيٌ‌زىرگی ‌‬

‫دیشآب ‌‬

‫یاهر‪ٍ‌،‬هیار‪‌،‬دضدیار‪‌،‬پغدیتان ‌‬

‫دلذُاً ‌‬

‫عهارً‌گزاری‌عرً‪‌،‬عهارً‌دار‪‌،‬عهارً‌ةيری‌عرً ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬درىگس‌آهردن ‌‬

‫زیيٌ‌ةيری ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬درىگسیطح‪‌،‬درىگس‌آهردن ‌‬

‫آنُزگار‪‌،‬اضداد ‌‬

‫ضدایغگس‪‌،‬چاپلُس ‌‬

‫آنُزگاران ‌‬

‫دضح‌درازی‪‌،‬دضح‌اىرازی‪‌،‬پادرنیاىی ‌‬

‫آنُزعگاً‪‌،‬آنُزعکرً ‌‬

‫کلک‪‌،‬کغیرىی‪‌،‬زؽال‌ىُیص‪‌،‬زاگاب‪‌،‬دانٌ ‌‬
‫چسدگاً‪‌،‬پسگارً ‌‬

‫آنُزگاران‪‌،‬اضدادان ‌‬

‫ىسنی‪‌،‬کيارآنرن‪‌،‬ضازگاری‪‌،‬ةسدةاری ‌‬

‫گُاٍی‪‌،‬گُاً‪‌،‬دضدک‪‌،‬دةیشً‪‌،‬خشدً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آنُزعگاًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دةطدان‬

‫ىیاز‪‌،‬ىُیو‪‌،‬انسهزیو ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دضدکٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬کارنایٌ‬
‫گُاٍیيانٌٍا‪‌،‬کارىان‌ٌ‬
‫‌‬

‫داهیرً‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌هاژً‌‬
‫داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ٍا‪‌،‬اضدُارىانٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةيچاک‬

‫نیَو‪‌،‬نیَهاىان‪‌،‬ـسادُاىرگان ‌‬

‫پغدیتان‪‌،‬پراـيری‪‌،‬پراـيرگس ‌‬

‫داهنير‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌هاژً‌‬

‫ىتسد‪‌،‬جيگ‪‌،‬پیکار‪‌،‬آهرد ‌‬

‫داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌‌،‬داهىرً‪‌،‬داددُاً‪‌،‬دُاٍان‪‌،‬دُاضدار ‌‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هُارً‪ٍ‌،‬هارً‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫داهیرن‌(از‌کارهاژً‌داهیرن‌گسـدٌ‌عرً‌کٌ‌در‌‬

‫درنان‪‌،‬چارً ‌‬

‫هاژً‌داهطلب‌ىتش‌ٍطح)‪‌ ‌‌،‬‬

‫یکطسً‪ٍ‌،‬هیغگی‪ٍ‌،‬هُارً‪‌،‬دىتالٌدا‪‌،‬پیاپی ‌‬
‫‌‬

‫دُاىرً ‌‬

‫دىتالٌ‌داعدو‪‌،‬دىتالٌ‌داری‪‌،‬پایراری‪‌،‬پایرار‌ةُدن‪‌،‬‬

‫گُر‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫ایطدادگی ‌‬

‫گًُ‪‌،‬گٌُ‪‌،‬ضسگیو‪‌،‬دهرعرً‪‌،‬چهیو‪‌،‬پیذال ‌‬

‫کاردان‪‌،‬ژرؼ‌ىگس‪‌،‬دهراىریظ‪‌،‬آگاً ‌‬

‫دضدغُیی‌رـدو‪‌،‬دضح‌ةٌ‌آب‌رضاىرن ‌‬

‫دسدنيراىٌ‪‌،‬ةیيغُراىٌ‪‌،‬آگاٍاىٌ‪‌،‬اىریغهيراىٌ ‌‬

‫ىَاىیرً‪‌،‬داک‌عرً‪‌،‬ةٌ‌داک‌ضپسدً ‌‬

‫ٍيگام‪‌،‬گٌ‪‌،‬گاً‪‌،‬زنان ‌‬

‫داک‌کسدن‪‌،‬ةٌ‌داک‌ضپسدن ‌‬

‫دیسزنان‪‌،‬دیسةاز ‌‬

‫ىهُىٌ‪‌،‬الگُ ‌‬

‫دیسگاً ‌‬
‫دیسگاٍی‌اضح ‌‬

‫عَسی‪‌،‬عَسىغیيی ‌‬

‫دیسزناىی‪‌،‬چيری‪‌،‬چيرگاٍی ‌‬

‫ضَهياک‪‌،‬ةیهياک ‌‬
‫نيگ‪‌،‬گیج‪‌،‬ةیَُش ‌‬

‫چيری‌اضح ‌‬

‫گِسدً ‌‬

‫ةسهزگار ‌‬

‫گسد‪‌،‬چسدی ‌‬

‫ضدایظ‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً‪‌،‬آراضدٌ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضدُدن‌( ‌‬

‫رضاىٌ ‌‬

‫یاهری‪‌،‬یاری‪‌،‬کهک ‌‬

‫ٖٕٕ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ةسگغح‌دادن‪‌،‬ةسگسداىرن ‌‬

‫کغیرً‌عرً‪‌،‬کغیرً‪‌،‬دیسةاز‪‌،‬دراز ‌‬

‫ةاز‌گغدو ‌‬

‫گسداىيرً‪‌،‬ـسىغیو‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬راٍُر‪‌،‬راًةَس ‌‬
‫‌‬

‫رـدٌ‪‌،‬ةسگغدو‪‌،‬ةازگغدو‪‌،‬ةازگغح‪‌،‬ةازآنرن‪‌،‬ةازآنر‪‌،‬‬

‫ٍهاٍيگ‌کييرً‪‌،‬گسداىيرً‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬ضاالر ‌‬
‫آنرً ‌‬

‫گسداىيرً‪‌،‬ضسپسضح ‌‬

‫ضسزدن‪‌،‬ضس‌زدن‪‌،‬ةسگغدو‪‌،‬ةازگغدو‪‌،‬ةازآنرن ‌‬

‫ـسنَان‪‌،‬ـسضاالر‪‌،‬ضسنَان ‌‬

‫ضس‌زدن‪‌،‬ةسگغدو‪‌،‬ةازگغدو‪‌،‬ةازآنرن ‌‬

‫گسداىيرً‪‌،‬ـسىغیو‪‌،‬ضسپطح ‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬آرنان‪‌،‬آرزه‪‌،‬انیر ‌‬

‫گسداىيرگی‪‌،‬گسداىظ ‌‬

‫ٍهسضدٌ‪ٍ‌،‬هسدگی‪‌،‬درپی ‌‬

‫عَس ‌‬

‫ضذدی‪‌،‬رىج‪‌،‬دعُاری‪‌،‬خلذکانی ‌‬

‫آرناىغَس‪‌،‬آرنان‌عَس ‌‬
‫دار‪‌،‬هام‌دار‪‌،‬ةرًکار ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫هام‬

‫ةطدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫گرازً‪‌،‬گراددٌ‪‌،‬آب‌عرً ‌‬

‫جغو‪‌،‬آییوٍا ‌‬
‫‌‬
‫یغح‪‌،‬یشش‪‌،‬یَشش‪‌،‬پسضٌ ‌‬

‫گفدگٍُا ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پاس‌( ‌‬

‫گفدگُ‪‌،‬گفح‌ه‌عيُد‪‌،‬گفح‌ه‌گزار ‌‬
‫گلُ‌ةسیرً‪‌،‬کغدار‪‌،‬دضح‌هپا‌زدً ‌‬

‫کغهکظ‪‌،‬ضدیش‪‌،‬زد‌ه‌دُرد ‌‬

‫ىاکارآنر‪‌،‬ىاـسجام ‌‬

‫ٍهرلی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬دهضدی ‌‬

‫ىشد‪‌،‬ىسیيٌ‪‌،‬ىسم‌کسدن‪‌،‬ىس‪‌،‬نسد ‌‬

‫ىگَتان‪‌،‬گُعُان‪‌،‬دیرً‌ةان‪‌،‬پاضرار ‌‬

‫یادعرً‪‌،‬یاد‌عرً‪‌،‬گفدٌ‌عرً‪‌،‬ضسگفح‪‌،‬ةاال‌گفح ‌‬

‫ىگَراری‪‌،‬ىگَتاىی‪‌،‬ـساةیيی‪‌،‬دیرً‌ةاىی‪‌،‬خیهار ‌‬

‫زةُىی‪‌،‬دُاری‪‌،‬پطدی‪‌،‬ةیچارگی ‌‬

‫جایگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىکٍُیرن‪‌،‬ىکٍُظ‪‌،‬ضسزىظ‪‌،‬ةرگُیی ‌‬

‫دُاضح‪‌،‬پطير‪‌،‬آرنان‪‌،‬آرزه ‌‬

‫ىکٍُیرً‪‌،‬ىکٍُیرن‪‌،‬ىکٍُظ‌کسدن ‌‬

‫نساهدً‪‌،‬رـح‌ه‌آنر‪‌،‬دهضدی‪‌،‬آنر‌ه‌عر ‌‬

‫ىکُیی‪‌،‬ىکٍُیرً‪‌،‬ىارها ‌‬

‫نیًُ‌عکسیو‪‌،‬نازیاىٌ‪‌،‬نازیاری‪‌،‬نازیارً‪‌،‬پسهردً‪‌،‬‬

‫کیظ‪‌،‬رهش‪‌،‬راً‪‌،‬دیو‪‌،‬آییو ‌‬

‫پسٍیذدٌ ‌‬

‫دیيی‪‌،‬آییيی ‌‬

‫چَارگُش‪‌،‬چَار‌گُش‪‌،‬چارگُش ‌‬

‫چغیرً‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫چَارضُیی ‌‬
‫چَارضُ ‌‬

‫ةَسام ‌‬

‫ةَسً‌کاری ‌‬

‫هاةطدٌ‪‌،‬پیُىردار‪‌،‬پیُضدٌ‌ةٌ‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬ةطدٌ ‌‬

‫رـح‌ه‌آنر‪‌،‬پیُىر ‌‬

‫هاةطدٌ ‌‬
‫پسهرىرً‪‌،‬پسهراىيرً‪‌،‬آنُزىرً‪‌،‬آنُزگار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پایگاًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پایٌ‬
‫‌‬
‫چگُىگی‪‌،‬پلٌ‬

‫خپاضتر ‌‬

‫نسؽشارٍا‪‌،‬چساگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دٍيادیو‪‌،‬چیرً‪‌،‬پیاپی‪‌،‬پی‌درپی‪‌،‬‬
‫ضازنير‌( ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةيهایگان‪‌،‬ةازیاةٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫ةو ‌‬
‫نایٌ‬
‫‌‬
‫ةسگغدو‪‌،‬ةازگغدو‪‌،‬ةازگغح‪‌،‬ةاز‌گغح ‌‬

‫پغح‌ضس‌ٍم‪‌،‬ةطانان ‌‬

‫‪ٕٕ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گهاننير ‌‬
‫گهانگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌ ‌‌،)gumāngar‬‬
‫‌‬

‫ضاناىیرن‪‌،‬ضانان‌دادن‪‌،‬پیساضدو‪‌،‬آراضدو ‌‬
‫پی‌در‌پی ‌‬

‫ضسگغدٌ‪‌،‬ضسگسدان‪‌،‬دهدل‪‌،‬ده‌دل‪‌،‬دنرنی ‌‬

‫پی‌در‌پی ‌‬

‫پََِلیرن ‌‬

‫جایگاً ‌‬

‫پََِلیرن ‌‬

‫(ةسای‌ىهُىٌ‌رعدٌٍای‌نسختط‌ةا‌پشعکی‌=‌‬
‫‌‬
‫درپیُضدٌ‌‬

‫ىاپزیسـدٌ‪‌،‬ردعرً‪‌،‬پزیسـدٌ‌ىغرً‪‌،‬اـدادً ‌‬

‫رعدٌٍای‌درپیُضدٌ‌ةا‌پشعکی؛‌جطدارٍای‌نسختط‌ةٌ‌ایو‌‬
‫‌‬

‫ـسضدادً‪‌،‬ةطدٌ ‌‬

‫ةذظ‌=جطدارٍای‌درپیُضدٌ‌ةا‌ایو‌ةذظ‪‌‌،).‬درپیُىر‪‌،‬‬

‫ةطدٌ‌پطدی ‌‬

‫پیُضدٌ ‌‬

‫ىَادیک‪‌،‬ىَادً‪‌،‬گطدسش‌یاـدٌ‪‌،‬رهش‪‌،‬ةٌ‌آییو‪‌،‬ةآییو‪‌،‬‬

‫ردً‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پایٌ‪‌،‬پایگاً‪‌،‬ةار ‌‬
‫آییو ‌‬

‫هاپطگسا‪‌،‬کَيٌ‌پطير‪‌،‬کَيٌ‌پسضح‪‌،‬ةازگسدىرً ‌‬

‫ضپاضگشارم‪‌،‬ضپاس‌گشارم‪‌،‬ضپاس ‌‬

‫راىرً‌عرً ‌‬

‫عاگسد‪‌،‬رٍتس‪‌،‬راٍيها‪‌،‬پیغُا ‌‬

‫چهيشار‪‌،‬چساگاً ‌‬

‫گٍُسىغان‪‌،‬زرىغان ‌‬

‫لسزىرً‪‌،‬لسزان‪‌،‬جيتان ‌‬

‫ةیهاری ‌‬

‫گغُدً‪‌،‬گغایظ‌عرً‪‌،‬گغادً‪‌،‬ـساز‪‌،‬ضسةاال‪‌،‬چارً‌‬

‫پطيریرً ‌‬

‫عرً‪‌،‬چارً‌جُیی‌عرً‪‌،‬ةليری‪‌،‬ةلير‪‌،‬ةاال‪‌،‬اـساعدٌ ‌‬

‫ىهُن‪‌،‬ىهُر‪‌،‬ىهُدار‪‌،‬ىهياک‪‌،‬ىهک‌دُراکی‪‌،‬ىهرار‪‌،‬‬

‫گغُدن‌گسً‪‌،‬گغایظ‌کار‪‌،‬چارً‌جُیی‌‬
‫خس ‌‬

‫کسدن‪‌،‬چارً‌جطدو ‌‬

‫پَرِضح‌ةطدو ‌‬

‫گياً‌کييرً‪‌،‬کييرً‪‌،‬آؽازىرً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫عتاٍيگ‌( ‌‬

‫ضُگیاد‪‌،‬ضُگيانٌ ‌‬
‫ةسخسی‌دادً‪‌،‬اـشهىی‌دادً ‌‬

‫دلپطير‪‌،‬دلپزیس‪‌،‬پطيریرً‪‌،‬ةسگشیرً‪‌،‬ةسازىرً ‌‬

‫ضسچغهٌ‪‌،‬ضسآؽاز‪‌،‬ةونایٌ‪‌،‬ةازیاةٌ‪‌،‬ةازگغدار ‌‬
‫‌‬

‫درـساهاىی‪‌،‬درآضایظ‪‌،‬خو‌آضان‪‌،‬ةاىُا‪‌،‬ةاآرانظ‪‌،‬آضُدً ‌‬

‫ةازگغح ‌‬

‫خو‌آضان‪‌،‬ةا‌آضایظ‪‌،‬آضُدً ‌‬

‫زٍی‪‌،‬دُعا‪‌،‬آـسیو ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً ‌‬

‫گانٌ‪‌،‬گام‪‌،‬زیيٌ‪‌،‬ردً‪‌،‬دُان‪‌،‬جای‌ةاش‪‌،‬پلٌ‪‌،‬پل‪‌،‬پسدً‌‬

‫ٍمکسد‪‌،‬زکاب‪‌،‬رٍُار‪‌،‬دهدً‪‌،‬دهات‪‌،‬دُدره‪‌،‬خساةس‪‌،‬‬
‫‌‬

‫گاً‪‌،‬پای ‌‬

‫آنیذدٌ‌عرً‪‌،‬آنیذدٌ‪‌،‬اضب ‌‬
‫گانٌ‌دهم‪‌،‬گام‌دهم ‌‬

‫ىارىج‌گُىٌٍا‪‌،‬پیُىریان‪‌،‬آنیذدگان ‌‬
‫‌‬

‫ىُازش‪‌،‬نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬ةذغایظ ‌‬

‫هىطار‌(نسکش‌دایسً‌را‌گُیير)‪‌‌،‬هىرضار‌(نسکش‌دایسً‌را‌‬

‫عادرهان‪‌،‬زىرًیاد‪‌،‬زىرً‌یاد‪‌،‬رهاىغاد‪‌،‬درگزعدٌ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫گُیير)‪ٍ‌‌،‬طدٌ‪‌،‬ىاـٌ‪‌،‬نیاىٌ‪‌،‬نیاىگاً‪‌،‬نیان‪‌،‬گاً‪‌،‬کاىُن‪‌،‬کُیان‪‌،‬‬

‫آنسزیرً‪‌،‬ازجَان‌رـدٌ ‌‬

‫ـسىغیو‪‌،‬ـسناىرٍی‪‌،‬ضسپسضدی‪‌،‬ضداد‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جای‪‌،‬پایگاً‪‌،‬‬

‫زىرًیادان‪‌،‬آنسزیرگان ‌‬
‫‌‬

‫پایدذح ‌‬

‫عادرهان‪‌،‬زىرًیاد‪‌،‬آنسزیرً ‌‬
‫‌‬

‫زدایغگاً‪‌،‬پیسایغگاً ‌‬

‫رٍاعرً‪‌،‬پسهاىٌ‪‌،‬آزاد‌عرً ‌‬

‫ضُدا‌کرً ‌‬
‫پژهٍغگاً ‌‬

‫رٍایی‪‌،‬آضُدً‌رهز‪‌،‬آضُدگی‪‌،‬آضایٌ ‌‬

‫‪ٕٕ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یاهً‪‌،‬لیچار‪‌،‬ضذو‌ةیَُدً‪‌،‬ژاژ‪‌،‬چسىر‌ه‌پسىر‪‌،‬چسىر‪‌،‬‬

‫گساىیگاً ‌‬
‫پُچ ‌‬

‫پاضگاً ‌‬

‫کغدشار ‌‬

‫ضداد‌ـسناىرٍی ‌‬
‫ىُضازی‪‌،‬دهةارً‌ضازی‪‌،‬ةازضازی ‌‬

‫کغدشار‪‌،‬جالیش ‌‬

‫رازدار‪‌،‬پُعیرً ‌‬

‫عیپُر‪‌،‬ضسىا‪‌،‬ديیا ‌‬

‫ىُعراره‪‌،‬نلَم ‌‬

‫کَيٌ‪‌،‬دیسیيٌ ‌‬

‫هانرار‪‌،‬گسهی‪‌،‬گسهىَادً‪‌،‬گسهرـدٌ‪‌،‬ضپاضگشار‪‌،‬درگسه ‌‬

‫ىیسىگةاز‪‌،‬ـسیتکار‪‌،‬دؽل‪‌،‬دؽاکار‪‌،‬درهؽگُ ‌‬
‫‌‬

‫نسداىگی‪‌،‬رادنيغی‪‌،‬جُاىهسدی ‌‬

‫ةسخسی‪‌،‬اندیاز‪‌،‬اـشهىی ‌‬
‫ـساهاىی‪‌،‬ةیغی‪‌،‬اـشهىی ‌‬

‫ىانسد‪‌،‬ضدهگس ‌‬

‫پیظ‌آنری‌ـشهىدس‪‌،‬اـشهدً‌ةساىگیشً ‌‬

‫رـح‌ه‌آنر‪‌،‬دهةارً‌ىگسیطدو‪‌،‬دهةارً‌دُاىرن‪‌،‬ةازىگسی‪‌،‬‬

‫زیُر‪‌،‬آرایيرً‪‌،‬آرایظ‪‌،‬آراضدٌ ‌‬

‫ةازةیيی ‌‬

‫آراضدو ‌‬

‫ضسخ‌ىای ‌‬

‫ٍهدازی‪ٍ‌،‬مآهرد‪‌،‬زهرآزنایی‪‌،‬پیکار‪‌،‬پیغی‪‌،‬آهرد ‌‬
‫‌‬

‫هٍسام‪‌،‬ةَسام ‌‬

‫گطدسً ‌‬

‫ضسضپسدً‪‌،‬دىتالٌ‌ره‪‌،‬پیسه ‌‬

‫یاهر‪‌،‬یارنير‪‌،‬ـسیادرس ‌‬

‫ىادُش‪‌،‬رىجُر‪‌،‬دردنير‪‌،‬ةیهار ‌‬

‫ٍهیاری‪ٍ‌،‬هکاری ‌‬

‫درناىگاً‪‌،‬ةیهارضدان ‌‬

‫یاری‪ٍ‌،‬هرلی‪‌،‬کهک‌ٍهیاری‪‌،‬کهک‪‌،‬کسدن‪‌،‬‬

‫ةیهارضدان ‌‬

‫دضدگیسی ‌‬

‫ةیهاری ‌‬
‫ىهایان‪‌،‬دیرىی‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ٍهیاری‪ٍ‌،‬هکاری‪‌،‬پیظ‌پسدادح ‌‬

‫دیراری‌(ڀ)‪‌‌،‬ةریرار‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)pat dītār‬دیراری‌( ‌پھ‌‌‬

‫دهری‪‌،‬درازراٍی ‌‬
‫گغدار‪‌،‬رٍيُرد‪‌،‬رٍطپار‪‌،‬رٍسه‪‌،‬راٍی ‌‬

‫‪‌‌،)kīdītār‬دیرىی‌(دھ)‪‌‌،‬ىهایان‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫راٍیتسی ‌‬

‫ىَاد‪‌،‬ضسعح‪‌،‬آنیؼ‪‌،‬آنیشً ‌‬

‫گغح‌ه‌گزار‪‌،‬گسدش‪‌،‬رٍطپاری‪‌،‬راٍی‌گغدو‪‌،‬ةُم‌‬

‫نطذسگی‪‌،‬لُدگی‪‌،‬عُدی ‌‬

‫ىُردی ‌‬
‫نَهاىطسا‪‌،‬نَهاىذاىٌ‪‌،‬کارهاىطسا ‌‬

‫ضسدس‪‌،‬ضسةار‪‌،‬دضح‌ه‌پاگیس‪‌،‬دضح‌ه‌پا‌گیس ‌‬

‫ىاداران‪‌،‬خَی‌دضدان‪‌،‬خيگ‌دضدان‪‌،‬ةیىُایان‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کاهیرن‪‌،‬دردضس‌دادن ‌‬

‫ةیچیشان ‌‬
‫‌‬

‫رىج‌دادن‪‌،‬دضح‌ه‌پا‌گیسی‪‌،‬دردضسدادن‪‌،‬دردضس ‌‬

‫دُش‌رـداری‪‌،‬آعدی‌کسدن ‌‬

‫گُر‪‌،‬آضداىٌ‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫ٍهساً‌ةا‌ضازش ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضُدٍا‪‌،‬ةسخسیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ـشهىی‬

‫پسضهان ‌‬

‫ٍماـشایی‪‌،‬ـشهن‌ـسهش‪‌،‬ـسا‌ـشهىی‪‌،‬ةیظ‌ـسهش‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬ضطدی‌هرزیرن‪‌،‬ضادً‌اىگاری‪‌،‬آضان‌گسـدو ‌‬

‫ةَاـشهىی‪‌،‬ارزاـشایی ‌‬

‫یکطاىی‪ٍ‌،‬هطاىی‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫یادعرً‪‌،‬ىانتسدً‪‌،‬گفدٌ‌عرً ‌‬

‫‪ٕٕ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسهر‪‌،‬ضسکار ‌‬

‫یکطان‌(ڀ)‪‌‌،‬یکطان‪ٍ‌،‬هطيگ‪ٍ‌،‬هدای‪ٍ‌،‬م‌اىرازً‪‌،‬‬

‫دضدغُیی‪‌،‬دضح‌ةٌ‌آب‪‌،‬آةسیشاً‪‌،‬آةذاىٌ ‌‬

‫پایاپای‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫پص‌دادً‪‌،‬ةسگسداىرً‪‌،‬ةازپص‌دادً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دعُاریٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‌پسضظ‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دعُاری‬
‫‌‬
‫گسـداری‬

‫ـسازدادن‪‌،‬ةسگغح‌دادن‪‌،‬ةسگسداىرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پیظ‌آنرٍا‪‌،‬پسضظٍا‪‌،‬پُسضهان‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫چیطح‬

‫رایشن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬دعُاریٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‌پسضظ‬
‫گسـداریٍا‪‌،‬دع ‌‬
‫ُاری‬
‫‌‬

‫داهرعياس‪‌،‬داهر‌عياس ‌‬

‫ٍا‪‌،‬پیظ‌آنرٍا‪‌،‬پسضظٍا‪‌،‬پُسضهان‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫چیطح‬

‫ىادار‪‌،‬ىاخُان‪‌،‬ـسهدضح‪‌،‬ضدهریرً‪‌،‬درناىرً‪‌،‬‬

‫دردُاضح ‌‬

‫خَیرضح‪‌،‬خيگرضح‪‌،‬خيگ‌نایٌ‪‌،‬ةیيُا‪‌،‬ةیچیش ‌‬
‫‌‬

‫پریرآهرىرً‪‌،‬ةساىگیشىرً‪‌،‬ةساىگیشاىيرً‪‌،‬اىگیشً‌ضاز ‌‬

‫خاـدگان‌ه‌کُـدگان‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گزعدٌ‪‌،‬پیغیيٌ‌دار‪‌،‬پیظ‌عرً‪‌،‬آؽاز‌عرً ‌‬
‫دارای‌پیغیيٌ‪‌،‬پیغیيٌدار ‌‬
‫‌‬

‫دُش‌آنرً‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫کسایٌ‌ىغیو ‌‬

‫ضسنایٌ‌دار‪‌،‬خُاىهير‪‌،‬خُاىگس ‌‬

‫ً‪‌،‬پسیغان‪‌،‬پا‌در‌ٍُا‪‌،‬ةیریغٌ‪‌،‬آعفدٌ‪‌،‬از‌‬
‫‌‬
‫درناىر‬

‫راضح‌گُعٌ‪‌،‬چَارگُش‪‌،‬چارگُش‌دراز‪‌،‬چارگُش‌‬

‫ریغٌ‌درآنرً‪‌،‬از‌ةیخ‌ةسکيرً ‌‬

‫ةلير‪‌،‬چارگُش ‌‬

‫ضاضدار‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)sāstār‬دیسً‌ضس‪‌،‬دُدکانٌ‪‌،‬دُدضس‪‌،‬‬

‫ضپيجی ‌‬
‫یاری‌جطدٌ‪‌،‬یاری‌ةذظ ‌‬

‫دُدرای ‌‬

‫دریاةيرً‪‌،‬آنادً ‌‬

‫دُدکانگان ‌‬

‫کيارً‌گیس ‌‬

‫ةطیاردهر ‌‬

‫کَيٌ‪‌،‬کارکسدً‪‌،‬ـسضُدً‪‌،‬دضح‌ده ‌‬

‫ىَان‌ـسهعی‪‌،‬ىَان‪‌،‬پيَاىی‪‌،‬پيَان ‌‬

‫ـسهرـدٌ‪‌،‬ؽُخٌ‌هر‪‌،‬عياهر ‌‬

‫نگس‪‌،‬ضُا‪‌،‬جرا‪‌،‬ةٌ‌جش ‌‬

‫زنیو‌ه‌داىٌٍا‪‌،‬دارایی‌ٍا‪‌،‬دارایی‪‌،‬داىٌ‌هزنیو ‌‬
‫‌‬

‫پزیسـدٌ‌عرً‪‌،‬پاضخ‌دادً‌عرً‪‌،‬ةسآهرد‌عرً ‌‬

‫خُاىگس ‌‬

‫ةسآهرًکام ‌‬
‫‌‬

‫دریاـدٌ‪‌،‬ةَسً‌گسـدٌ‪‌،‬ةسآنرً ‌‬

‫ىیکُ‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬پطيریرً ‌‬

‫ةَسً‌نير‪‌،‬ةسدُردار ‌‬

‫داىطدٌ‪‌،‬آگاً‪‌،‬آعيا ‌‬

‫پیغُاز‪‌،‬پیغداز‪‌،‬آیيرً ‌‬

‫ىگَتان‪‌،‬زىراىتان‪‌،‬پاضتان ‌‬

‫ناىرگار‪‌،‬جایگیس‪‌،‬پایرار‪‌،‬ةسجا‪‌،‬ةسپا‌عرً‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬در‌دُر ‌‬

‫ىاهاةطدٌ‪‌،‬دُدضس‪‌،‬دُدپا‪‌،‬دُد‌ضاالر‪‌،‬جراضس‪‌،‬جُراضس‪‌،‬‬

‫پایرار‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ةیىیاز‪‌،‬ةرهن‌هاةطدگی‪‌،‬آزاداىٌ‪‌،‬آزاد ‌‬
‫‌‬

‫یاهً‪‌،‬ىاعرىی‪‌،‬دگسگُن‌عرً‪‌،‬خسـيرگس‪‌،‬ازنیان‌رـدٌ ‌‬

‫دُدضساىٌ‪‌،‬جراضساىٌ‪‌،‬آزاداىٌ ‌‬

‫درندگشار ‌‬

‫دُدضساىٌ‪‌،‬جراضساىٌ ‌‬

‫دىتالٌدا‪‌،‬جاهیران‪‌،‬پایيرً‪‌،‬پایرار ‌‬
‫‌‬

‫راضح‌(ڀ)‪‌‌،‬یکساضح‪‌،‬ضَی‪‌،‬ضسراضح‪‌،‬ضس‌راضح‪‌،‬‬

‫دردُاضدگس‪‌،‬دُاٍغهير‪‌،‬دُاٍغگس‪‌،‬دُاضدار ‌‬
‫ـسىُدً‪‌،‬ةاـسىُد‪‌،‬ةا‌ةسٍان ‌‬

‫راضدای ‌‬

‫ٕٕٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یکطسً‪‌،‬یکساضح‪‌،‬ضس‌راضح‪‌،‬آعکارا ‌‬

‫اـطُس‌گسـدو‌(دھ)‪‌‌،‬زةاىک‌اىراددو‪‌،‬‬

‫یکساضح‪‌،‬آعکارا ‌‬

‫ریغذير‌کسدن‪‌،‬ديریرن‪‌،‬اـطُس‌گسـدو ‌‬

‫گسدىکظ‪‌،‬دُددُاً ‌‬

‫ديرً‌دار‌اضح ‌‬

‫ضشاهار‪‌،‬دردُر‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫گسـدٌ‪‌،‬ةيرآنرً‪‌،‬ةطدٌ ‌‬

‫ٍهیغٌ‪ٍ‌،‬هیغگی‪ٍ‌،‬هُارً‪ٍ‌،‬هظ‪‌،‬جاهیران‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬‬

‫ـسهةطدو‪‌،‬ةيرآهردن‪‌،‬ةطدو ‌‬

‫پی‌درپی‪‌،‬پایيرً‪‌،‬پایا ‌‬

‫عادی‪‌،‬دلغادی‪‌،‬دُعی ‌‬

‫ناٍاىٌ‪‌،‬کارنشد‪‌،‬دضدهشد ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـساخره‌( ‌‬
‫‌‬

‫دضداهیش ‌‬

‫عادنان‪‌،‬عاد‪‌،‬دلغاد ‌‬

‫ىیُعيرً‪‌،‬عيُىرً‪‌،‬عيُا ‌‬

‫هاگیسدار‪‌،‬هاگیس‪ٍ‌،‬هٌگیس ‌‬
‫‌‬

‫عيُىرگان ‌‬

‫یکرضح‪ٍ‌،‬هُار‪‌،‬خذح‪‌،‬پَو ‌‬

‫گُاًنير‪‌،‬ـسىُدیو‪‌،‬درضح‪‌،‬پغدُاىٌ‌دار‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬
‫‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬ىهُىٌ ‌‬

‫ةازپسس ‌‬

‫ٍهایُن‪‌،‬ىیکتذح‪‌،‬ـسديرً ‌‬

‫ىاپطير‪‌،‬ىاةَيجار‪‌،‬زعح‪‌،‬ةر ‌‬
‫ىیطح‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ـسضُدً‪‌،‬ازنیان‌رـدٌ ‌‬

‫زادگاً ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬زیتيرً‪‌،‬دردُر‪‌،‬ةسازىرً ‌‬

‫ةُم ‌‬

‫ىَان‪‌،‬درپسدً‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬پيَان ‌‬

‫پُعیرً ‌‬

‫ىهُىٌ‌کاال ‌‬

‫آرام‌ةذظ ‌‬

‫ضسگيجُر‪‌،‬دةیس ‌‬

‫نطدی‌دً‪‌،‬نطدی‌آهر‪‌،‬نطح‌کو ‌‬

‫دضح‌یاـدٌ‪‌،‬چیسً‪‌،‬پیسهزنير ‌‬

‫آرانتذظ‌(داره)‪‌‌،‬کاعاىٌ‪‌،‬ضسپياً‪‌،‬ضسای‪‌،‬ضسا‪‌،‬‬
‫دردکاً‪‌،‬داره‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫نَشگِح‌(نطجر‌غسةی‌عرً‌نشگح‌اضح‌کٌ‌از‌پارضی‌‬

‫ىیازنيری‪‌،‬نطدهيری‪‌،‬خَیرضدی‪‌،‬ةیيُایی‪‌،‬ةیچیشی ‌‬
‫‌‬

‫ةٌ‌غسةی‌رـدٌ)‪‌‌،‬ىیایغگاً‪‌،‬ىیایغکرً ‌‬

‫زیطديی‪‌،‬ةاعيرگی ‌‬

‫پارضُناش ‌‬

‫ىادار‪‌،‬نطدهير‪‌،‬خَیرضح‪‌،‬خَی‌دضح‪‌،‬خيگ‌نایٌ‪‌،‬‬

‫پارضُناش ‌‬

‫ىُا‪‌،‬ةیچیش‪‌،‬ةیچارً ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫خيگ‌دضح‪‌،‬ةی‬

‫دُش‌آٍيگ ‌‬
‫گفدگُ‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا‪‌،‬آعکار ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫رهعو‪‌،‬ةی‬

‫خفيگرار‪‌،‬خفيگ‌دار‪‌،‬ةا‌ضازهةسگ‪‌،‬ةا‌جيگ‌اـشار ‌‬

‫ـسیفدٌ‪‌،‬دلتاددٌ‪‌،‬جاده‌عرً ‌‬

‫کغدارگاً ‌‬
‫پیُضدٌ‪‌،‬پیاپی‪‌،‬پی‌در‌پی ‌‬

‫ىيگطار‪‌،‬زعح ‌‬

‫چیسً‌دضح‪‌،‬چیسً‪‌،‬پیسهزنير‪‌،‬پیسهز ‌‬

‫گسـدٌ‌عرً‪‌،‬ـسناىتسدار‪‌،‬رام ‌‬

‫گُىٌ‪‌،‬عیًُ‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال‪‌،‬راً‪‌،‬دیو‪‌،‬آییو ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬لُدً‪‌،‬عُخ‪‌،‬ریغذير‌عرً‪‌،‬دلؾک‪‌،‬‬
‫ةازیچٌ‌( ‌‬

‫گسدن‌ىَادً‪‌،‬رهعو‪‌،‬ةیگهان‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ديرً‌دار‪‌،‬ةزلٌ‌گُ ‌‬

‫گهان‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ةی‬

‫ديرً‌دار‌اضح ‌‬

‫آیيٌ‪‌،‬ةیگهان ‌‬
‫‌‬
‫ٍس‌‬

‫ديرً‌دار‌ةُدن ‌‬

‫ٕٕ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫نطلهاىان ‌‬

‫ةیيی‪‌،‬ةُیایی ‌‬

‫نطلهاىان ‌‬

‫دیرًٍا ‌‬
‫‌‬
‫ٍمةیيی‪‌،‬ىگسیطديی‪‌،‬ىگسیطدو‪‌،‬ىگسش‪‌،‬ىگاً‪‌،‬دیرن‪‌،‬‬
‫‌‬

‫عيُدىی‌(دھ)‪‌‌،‬عيیرً‌عرً‪‌،‬عيیرً ‌‬

‫دیر‪‌،‬خهاعا‪‌،‬ةسىگسی ‌‬

‫زٍسدُردً‪‌،‬زٍسآلُدً‪‌،‬زٍسآلُد‪‌،‬زٍس ‌‬

‫دیرن‪‌،‬درىگسیطدو‪‌،‬خهاعا‌کسدن‪‌،‬ةازیاـدو ‌‬

‫زٍسىاکی‪‌،‬زٍسنيری‪‌،‬زٍسآلُدگی ‌‬

‫ىانُران‪‌،‬ىانراران‪‌،‬ىامآهران‪‌،‬ىام‌گزاری‪‌،‬ىام‌آهران‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کَيطال‪‌،‬ضالذُردً‪‌،‬پیس ‌‬

‫ةلير‌آهازگان‪‌،‬ةشرگان ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىغطح‪‌،‬جایگاً‪‌،‬خکیٌ‌گاً‪‌،‬خذح ‌‬
‫پیغگاً‌( ‌‬
‫کارکو‪‌،‬عکهسهان ‌‬

‫رایشن ‌‬

‫دىراىغُیٌ‪‌،‬دىراىغُیَک‪ُ‌،‬ةسُس ‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬مضگال‪‌،‬ضِگالغگس‪‌،‬‬
‫اىررزةر‌(پ‌ھ‌‌‪‌ )handarz pat‬‬
‫ٍمضگاالن‪‌،‬رای‌زىان ‌‬
‫‌‬

‫ضیاٌٍ ‌‬

‫ٍهپسضی‪‌،‬ضگالیرن‪‌،‬ضِگالظ‪‌،‬رایشىی ‌‬

‫کارگشاران‪‌،‬دضح‌اىررکاران ‌‬

‫‪ٍ‌‌،‬هپسضی‪ٍ‌،‬مپُسضٌ‪‌،‬‬
‫‌‬
‫ٍمپُسضگی‌(پ‌ھ‌‌‪)ham pursak‬‬
‫‌‬

‫پاضذگُیی‪‌،‬پاضخدٍی ‌‬
‫‌‬

‫کيغکاش‪‌،‬ضگالیرن‪‌،‬ضِگالظ‪‌،‬رایشىی ‌‬

‫کارگشار‪‌،‬ضسپسضح ‌‬

‫ریظ‌ضپیران‪‌،‬پیسضاالران ‌‬

‫کارگشار‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬پاضخ‌دً ‌‬

‫ٍهساٍی‪‌،‬درپی‌کطی‌رـدو‪‌،‬پطُاز‪‌،‬ةررٌٍ ‌‬

‫خسضایی ‌‬

‫ضُراخ‌ضُراخ‪‌،‬چَل‌پيجسً‪‌،‬پيجسً‌دار‪‌،‬پيجسً‌پيجسً ‌‬

‫خسضاگسی ‌‬

‫عیفدٌ‪‌،‬عُرنير‪‌،‬دُاٍان‪‌،‬دُاضدار‪‌،‬آرزهنير ‌‬

‫گغدگاً‪‌،‬گزرگاً‪‌،‬گزر‪‌،‬رهش‪‌،‬راً ‌‬

‫عُرنيراىٌ‪‌،‬آرزهنيراىٌ ‌‬

‫دغکسهد‪‌،‬آةساً ‌‬

‫ضایٌ‌رهعو‪‌،‬درٍم‪‌،‬پُعیرً‪‌،‬پست ‌‬

‫دعُاری‪‌،‬چیطدان‪‌،‬چالظ‪‌،‬پیظ‌آنر‪‌،‬پسضهان ‌‬

‫ٍهُىر‪ٍ‌،‬هتَس‪‌،‬نیاىُىر‪‌،‬دسیرار‪‌،‬چير‌ٍيتاز‪‌،‬اىتاز ‌‬

‫کارةشرگ‪‌،‬کارارزعهير ‌‬

‫ٍهذُان‌عرن‪ٍ‌،‬هتَس‌عرن ‌‬

‫کارگشار‪‌،‬ضسپسضح‪‌،‬پاضذُر‪‌،‬پاضذگُ‪‌،‬پاضخدً ‌‬
‫‌‬

‫ٍهطُد‪ٍ‌،‬م‌ضُد ‌‬

‫کارگشاران‪‌،‬ضسپسضدان‪‌،‬پاضخگُیان ‌‬
‫‌‬

‫ٍسنش‪‌،‬دسیرار‪‌،‬ةسجیص‪‌،‬اهرنشد ‌‬

‫ضسپسضدی‪‌،‬پاضذگُیی‪‌،‬پاضخدٍی ‌‬
‫‌‬

‫ـسهزان‪‌،‬اـسهددٌ ‌‬

‫کارگشاران ‌‬

‫ـسانرً‪‌،‬عیب‪‌،‬جراعرً‪‌،‬جرا‌عرً‪‌،‬ةٌ‌دضح‌آنرً‪‌،‬‬

‫ٍهطان‪ٍ‌،‬هدا‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬ناىير ‌‬

‫ةسگسـدٌ‪‌،‬ةسآنرً‪‌،‬آنرً‌از ‌‬

‫ٍهگُىی‪ٍ‌،‬هطاىی‪ٍ‌،‬هدایی‪ٍ‌،‬هاىيری ‌‬

‫ـساگسدآنرن ‌‬

‫کغهکظ‪‌،‬ضدیش‪‌،‬ةسدُرد ‌‬

‫ةسگسـدو ‌‬

‫ىانرار‪‌،‬ىانتسدً ‌‬

‫عکل‌گسـدٌ ‌‬

‫ٍيتازی‪ٍ‌،‬هکاری‪ٍ‌،‬هرضدی‪ٍ‌،‬ماىتازی‪‌،‬نیاىُىری ‌‬
‫‌‬

‫درةسگیسىرً‪‌،‬درةسدارىرً ‌‬

‫چَسً‌آرا‪‌،‬ةشک‌کو‪‌،‬آرایغگس ‌‬

‫درددکاری‪‌،‬پسدار‌ه‌دردح‪‌،‬پُسدار‌ه‌دردح ‌‬

‫ضسهدً‌آهری‪‌،‬چانٌ‌دُاىی‪‌،‬چانٌ‌آهری‪‌،‬چام‌آهرد ‌‬

‫‪ٕٕٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضذح‌اضح ‌‬

‫هیژگیٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضذح‌ةُدن‪‌،‬دعُار‌ةُدن ‌‬

‫ٍُیرا‪‌،‬ىهایان‪‌،‬عياددٌ‌عرً‪‌،‬رهعو‪‌،‬پیرا‪‌،‬‬
‫ةازعياددٌ‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ضذح‌پطير‪‌،‬دیسپطير ‌‬

‫پیرا‌کسدن ‌‬

‫گسً‌گغا ‌‬

‫ٍا‪‌،‬عياضٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫هیژگی‬

‫ٍا‪‌،‬دسدًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کهتُدٍا‪‌،‬دعُاری‬

‫هیژگی‌دادن‪‌،‬هیژگی‪‌،‬عياضٌ ‌‬

‫ضدُدً‪‌،‬دردُرضپاس‪‌،‬پطيریرً ‌‬

‫ىُعیرىی‪‌،‬کیظ‪‌،‬رهش‌دیيی‪‌،‬آعانیرىی‪‌،‬آعانیرن‪‌،‬‬

‫گهاننير‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)gumānōmand‬گهاىی‌(پ‌ھ‌‌‬
‫‌‬

‫آةذُرد ‌‬

‫نير‪‌،‬گهاناىگیش‪‌،‬گهان‪‌،‬دهدلی‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‪‌‌،‬گهاىیک‪‌،‬گهان‬
‫‪)gumānīk‬‬

‫ـساخس‪‌،‬جای‌ةلير‪‌،‬ةسـساز ‌‬

‫ةرگهان ‌‬

‫داهر ‌‬

‫ـساگیس‪‌،‬ـساگسـدٌ‌عرً‪‌،‬آنادً ‌‬

‫ةادرااىتازگیس‌(دھ)‪ٍ‌‌،‬يتازگیس‪‌،‬چيردرایی ‌‬

‫ةُییرىی‌(دھ)‪‌‌،‬ةُییرىی ‌‬

‫ىُعیرىی‪‌،‬ىُعاةٌ‪‌،‬ةادً‪‌،‬آعانیرىی ‌‬

‫رنيرً‪‌،‬ةیشار ‌‬

‫نیکرً‪‌،‬نیـسهعی ‌‬
‫‌‬

‫رنيرً‪‌،‬ةیشار ‌‬

‫ضانٌ‌ةس ‌‬

‫ىهُدار‪‌،‬ىهایان‪‌،‬رهعو‪‌،‬پیرا ‌‬

‫نسدم‌ضاالری ‌‬

‫ـسازضسهد‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frāč-srōt‬ـسازىام‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)frāč-nāmīk‬‬

‫رها‪‌،‬دیيی ‌‬

‫ىانی‌خسیو‪‌،‬ىانی‪‌،‬ىامدار‌دعو‪‌،‬ىانرار‪‌،‬ىام‌آهر‪‌،‬ضسعياس‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىاردان‪‌،‬ـسهزاىٌ‪‌،‬آخغران ‌‬

‫پسآهازً ‌‬

‫عادنان‪‌،‬ضسدُش‪‌،‬دسضير ‌‬

‫ٍهپسضی‪‌،‬کيکاش‪‌،‬ضگالیرن‪‌،‬ضکالظ‪‌،‬رایشىی ‌‬

‫گسـداری‪‌،‬کار‌ه‌ةار‪‌،‬کار‪‌،‬درگیسی‪‌،‬پیغٌ‌نيری‪‌،‬پیغٌ ‌‬

‫ضکالیرن ‌‬

‫گسـدار‪‌،‬ضسگسم‪‌،‬دلگُش‪‌،‬دضح‌ةٌ‌کار‪‌،‬دضح‌‬

‫ىگسان‪‌،‬پسیغان‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫اىررکار‪‌،‬درگیس‪‌،‬درکار‪‌،‬ةکار ‌‬

‫ةساىگیشىرً‪‌،‬انیردً ‌‬

‫ضسگسم‌ةُدن‪‌،‬ضس‌ه‌کار‌داعدو‪‌،‬دلگُش‌ةُدن‪‌،‬‬

‫عیًُ‪‌،‬رهىر‪‌،‬رهش‪‌،‬رهال‪‌،‬راً ‌‬

‫درگیس‌ةُدن‪‌،‬ةکار‌داعدو ‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬دُاضح‪‌،‬آرزه ‌‬

‫ضسگسم‌عرن‪‌،‬درکارعرن‪‌،‬ةٌ‌کار‌پسداددو ‌‬

‫دُاضح‌درا ‌‬

‫ضسگسنی ‌‬

‫گجطدٌ‪‌،‬ةرعگُن ‌‬

‫نَسهرز‪‌،‬نَسةان‪‌،‬دلطُز ‌‬

‫یار‌ه‌ٍهرم‪ٍ‌،‬هيغیو‪‌،‬دهضح ‌‬

‫دلطُزاىٌ ‌‬

‫ٍمدیراری‌(دھ)‪‌‌،‬یار‌ه‌ٍهرم‌عرن‪ٍ‌،‬هيغیيی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫هیيارش‪‌،‬هرزش‪‌،‬ىُعدو ‌‬
‫ضذدی‪‌،‬رىج‪‌،‬دعُاری ‌‬

‫ٍهرنی‪ٍ‌،‬هرلی‪ٍ‌،‬م‌ضذيی ‌‬

‫دعذُار‌(دھ)‪‌‌،‬کهتُد‪‌،‬ضذدی‪‌،‬ضذح‪‌،‬دعُاری‪‌،‬‬

‫گفدگُ ‌‬
‫دضح‌دادن ‌‬

‫دعُارً‪‌،‬دعُار‪‌،‬دعذُار‪‌،‬درد‌ضس‪‌،‬دسدً‪‌،‬چالظ‪‌،‬پیچیرً ‌‬

‫دضح‌دادن ‌‬

‫ٖٕٓ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬دضدهایٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضسآنرٍا‪‌،‬ریغٌ‬
‫‌‬
‫ضسچغهٌ‬

‫ىیک‌رهز‪‌،‬ىیک‌اىریغی ‌‬

‫خاهاىگیسی‪‌،‬ةازگیسی ‌‬

‫چلیپا‌عرً‪‌،‬ةرارآهیذدٌ‌عرً ‌‬

‫یاةيرً‪‌،‬رهةٌ‌ره‌عُىرً‪‌،‬رهةسهیی‪‌،‬ةسدُردکييرً ‌‬

‫ىهاٍيگ‪‌،‬ىهازگاً‪‌،‬ىهازداىٌ ‌‬

‫ٍشیيٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫آٍيگنير‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hangōmand‬پایرار‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬‬
‫‌‬

‫کارزار‪‌،‬رزنگاً‪‌،‬رزم‪‌،‬پیکار‪‌،‬آهردگاً ‌‬

‫ةاآٍيگ‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬عایطدٌٍا‪‌،‬ضُدٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ىیک‌اىریغی‬

‫کهسةطدو ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ضاددهایٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضازً‬
‫‌‬
‫کاراضدٌ‬

‫ىُیطيرً‪‌،‬ىگارىرً‪‌،‬ةسىُیص ‌‬

‫کيارآنرن‪‌،‬ضازگاری‪‌،‬ضازش‪‌،‬آعدی ‌‬

‫ىُپیرا‪‌،‬ـسآهردً‪‌،‬ضاددٌ‌عرً‪‌،‬ضاددٌ‪‌،‬ضاددگی‪‌،‬‬

‫ریشعگاً‪‌،‬دٍاىٌ‪‌،‬دٍاىگاً ‌‬

‫دضح‌ضاز ‌‬

‫هیساضدار‪‌،‬درضدگس ‌‬

‫ضاددٌ‪‌،‬ضاددگی‪‌،‬دضح‌ضاز ‌‬

‫گُاً‌راضح‪‌،‬گُاً‪‌،‬راضدگُی‪‌،‬راضح‌ىهاد ‌‬

‫راییرً‪‌،‬پزیسـدٌ‪‌،‬ةسىَادً‪‌،‬اىجانیرً‪‌،‬اضدُارعرً ‌‬

‫ضداک‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬ةو‌هاژً‪‌،‬ةازگغديگاً‪‌،‬‬

‫ةسىَادً ‌‬

‫ةازگغدگاً‪‌،‬آٍيگ‌هاژً ‌‬

‫ىگارگس‪‌،‬چَسیاـح ‌‬

‫دردضسدٍيرً‪‌،‬آزاررضان ‌‬

‫ىگَراعدٌ‪‌،‬دهرداعدٌ‪‌،‬درپياً ‌‬

‫گُاٍی‌عرً‪‌،‬راضدگُ‌پيراعدٌ‌عرً‪‌،‬ةاهرعرً ‌‬

‫زیيَاری‪‌،‬در‌پياً ‌‬

‫کُـدٌ‪‌،‬زدهی‪‌،‬آضیبدیرً‪‌،‬آضیب‌دیرً ‌‬
‫‌‬

‫ىگُن‌ةذدی‪‌،‬ةرةذدی‪‌،‬اىرهً ‌‬

‫آضیبدیرگان ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬آضیبٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گشىرٍا‪‌،‬زیان‬

‫ضهج‪‌،‬پاـغار ‌‬

‫زنان‌کيُىی ‌‬

‫پژهزىاکی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گشىرٍا‪‌،‬زیانٍا ‌‬
‫‌‬
‫دهچيران‪‌،‬دهچير‪‌،‬دهةساةس‪‌،‬ده‌ةساةس ‌‬

‫پای‌ـغسدن‪‌،‬پای‌ـغاری‌کسدن ‌‬

‫پیُىر‪‌،‬ةیظ‪‌،‬اـشا ‌‬

‫ىیهٌ‪‌،‬ليگٌ‪‌،‬لذح‪‌،‬ةير ‌‬

‫ةَسگیس ‌‬

‫پایهسداىٌ ‌‬

‫جرا‪‌،‬اـشهن‌ةسایو ‌‬

‫گطارش‪‌،‬کارکسدً‪‌،‬کارکسد‪‌،‬کارةسی‪‌،‬کارةسد ‌‬

‫ةسگیس ‌‬

‫گطارد ‌‬
‫گطاریرن‪‌،‬گطاردن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬درهىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دضدهایٌ‬
‫‌‬
‫زنیيٌ‬

‫گطارىرً‪‌،‬کارةس ‌‬

‫کُخاٍی‪‌،‬ـسهگشاری‪‌،‬ـسهگزراری‪‌،‬ضذدگیسی‪‌،‬دریؼ‪‌،‬‬
‫دُدداری‪‌،‬خيگی ‌‬

‫گطارعگسی‪‌،‬گطارعگسایی ‌‬

‫ـسهگشاری‌کسدن‪‌،‬ـسهگشاردن‪‌،‬ـسهگزراری‌‬

‫پای‌نیـغارىر ‌‬
‫‌‬

‫کسدن‪‌،‬ـسهگزاعح‪‌،‬ـسهگزاری‌کسدن‪‌،‬ـسهگزاردن‪‌،‬دریؾیرن‪‌،‬‬

‫زةاىشد‪‌،‬جااـدادً ‌‬

‫دریؼ‌کسدن‪‌،‬دُدداری‌کسدن ‌‬

‫کُچک‪‌،‬کَیرً‪‌،‬کَدس‪‌،‬ریش‪‌،‬دسد ‌‬

‫ىگاٍراعدٌ‪‌،‬ةایگاىی‌عرً ‌‬

‫ضسضتش‪‌،‬دُش‌آب‌ه‌ٍُا‪‌،‬دسم ‌‬

‫ديرً‌دار‪‌،‬ديرً‌آهر ‌‬

‫ىیکىَاد‪‌،‬ىیکذُاً‪‌،‬ةَطاز‪‌،‬ةٌ‌اىریظ ‌‬
‫‌‬

‫ٖٕٔ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫گُارا‪‌،‬دليغیو‪‌،‬دلپزیس‪‌،‬دُعایير ‌‬

‫ديرً‌آهر ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ناٍيانٌٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىطک‬
‫‌‬
‫ٍا‪ٍ‌،‬فدٌ‪‌،‬ىگارش‬
‫‌‬
‫ٍفدٌ‌ىانٌ‬

‫ىادُعی‪‌،‬زیاىهير‪‌،‬زیاندار‪‌،‬زیان‌ةذظ‪‌،‬زیان‌آهر‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬چاپاکٍا ‌‬
‫‌‬
‫رهزى ‌‬
‫انٌ‬

‫رىجُری‪‌،‬ةیهاری‪‌،‬آضیب‌رضان ‌‬
‫زیانکار‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)ziyānkār‬زیاىرار ‌‬
‫‌‬

‫عادی‌آـسیو‪‌،‬رانغگسی‪‌،‬رانغگس‪‌،‬ديیاگس ‌‬
‫رانغگسی ‌‬

‫عکاـٌ‪‌،‬زدهٌ ‌‬

‫گفدٌ‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬پیظ‌کغیرً‪‌،‬ةطدس ‌‬

‫زیانٍا ‌‬
‫‌‬

‫پیغيَاد‌عرً ‌‬

‫جای‌زدن‪‌،‬خیشی‪‌،‬ةص‌عهار‪‌،‬ةازدً‪‌،‬اةشار‌زدن ‌‬

‫در‌نیان‌گزاعدو ‌‬

‫گشىر‪‌،‬زیان‪‌،‬آضیب ‌‬

‫هاپص‌زدً‪‌،‬راىرً‌عرً‪‌،‬راىرً‪‌،‬دهرکسدً ‌‬

‫پسیغان‪‌،‬ةیچارً‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫زةاىک ‌‬

‫ىگسان‪‌،‬ضسآضیهٌ‪‌،‬دلُاپص‪‌،‬پسیغان‪‌،‬آضیهٌ‌ضس‪‌،‬‬

‫زراىرهد ‌‬

‫آضیهٌ ‌‬

‫ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬گفدار ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫بھ)‪‌‌،‬آعفدو‌( ‌‬
‫عِکَِیرن‌( ‌‬

‫داىا‪‌،‬آگاً ‌‬

‫پسیغاىم ‌‬

‫آگاٍاىرن‪‌،‬آگاً‌کسدن ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىاةُد ‌‬

‫آگاٍاىیرن ‌‬

‫نشنشً ‌‬

‫یلٌ‪‌،‬یگاىٌ‌آزاد‪‌،‬خيَا‪‌،‬ةیچُن‌ه‌چسا‪‌،‬آهیژً ‌‬
‫‌‬

‫زنیيٌ‪‌،‬درهىهایٌ‪‌،‬چکیرً ‌‬

‫ٍیچگاً‪ٍ‌،‬سگش‪‌،‬ةٌ‌ٍیچ‌رهی ‌‬

‫ضذدی‪‌،‬دعُاری‪‌،‬خيگيا ‌‬

‫رٍا‌عرً‪‌،‬جراعرً‪‌،‬آزاد ‌‬

‫یکطان‪ٍ‌،‬هپُش‪ٍ‌،‬هاىير‪‌،‬جُر‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫زةاىک ‌‬

‫ةکانٌ‪‌،‬ةکام ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬دلذُاً‪‌،‬دلپطير‪‌،‬دلپزیس‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍمدُاىی‪ٍ‌،‬هپُعی ‌‬
‫‌‬

‫پطيریرً ‌‬

‫در ‌‬

‫دلذُاً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬گفدارٍا‪‌،‬ضذوٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ىُعدارٍا‪‌،‬گفديی‬
‫‌‬
‫ىُعدٌ‬

‫ىیک‌گهان‪‌،‬دلپُس‪‌،‬دل‌آضُدً‪‌،‬آضُدً‌اىریظ‪‌،‬آضُدً‪‌،‬‬

‫دُاضدارٍا‪‌،‬جطدارٍا ‌‬

‫اضدیگان ‌‬

‫ٍای‪‌،‬دُاضدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫دُاضدٌ‌‬

‫اضدیگان‌ةُدن ‌‬

‫ٍمدُاٍی‪‌،‬دردُاضح‪‌،‬داددُاضح ‌‬
‫‌‬

‫آرانظ‌یاـدو ‌‬

‫هٍظٍا‪‌،‬پژهٍظ ‌‬
‫پژهٍظٍای‪‌،‬پژ ‌‬
‫‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫ىگسش‪‌،‬دُاىظ‪‌،‬دُاىرن‪‌،‬پژهٍظ‪‌،‬ةسرضی ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫دُاىرن‪‌،‬ةسرضی‌کسدن‪‌،‬ةازىگسیطدو ‌‬

‫ةیگهان ‌‬

‫دـدس‌پشعک‪‌،‬پشعکذاىٌ ‌‬

‫ىیک‌گهان‪‌،‬دلپُس‪‌،‬دل‌آضُدً‪‌،‬دل‌آضُدً‪‌،‬دل‌اضدُار‪‌،‬‬

‫آعپشداىٌ ‌‬

‫پغح‌گسم‪‌،‬آضُدً‌اىریظ‪‌،‬آضُدً‪‌،‬اضدیگان ‌‬

‫چاپذاىٌ ‌‬

‫اضدیگان‌ةُدن ‌‬

‫ٕٖٕ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یاهری‪ٍ‌،‬هساٍی‪‌،‬پغدیتاىی ‌‬

‫آرانظ‌یاـدو ‌‬

‫پیهان ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬

‫رٍاعرً‪‌،‬ةسکيار‪‌،‬ةذغُدً ‌‬

‫ةیگهان ‌‬
‫‌‬
‫پاکیشً‪‌،‬پاک‌عرً‪‌،‬پاک ‌‬

‫رٍایی‪‌،‬ةسکياری‪‌،‬ةذغُدگی ‌‬

‫ـسناىگس‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)framāngar‬ـسناىتسدار‌(دھ)‪‌‌،‬ىیُعا‪‌،‬‬

‫هارهىٌ‪‌،‬پاد‪‌،‬ةاژگُىٌ ‌‬
‫درناىگس‪‌،‬درنان‌کو ‌‬

‫ـسنانىیُش‪‌،‬ـسناىتس‪‌،‬ضسضپسدً‪‌،‬رام ‌‬
‫‌‬

‫درنان‪‌،‬چارً‌گسی‪‌،‬ةَتُد ‌‬

‫ضسضپسدگان ‌‬

‫داد‌ه‌ضدرٍا ‌‬

‫کانیاب‪‌،‬کانسها‪‌،‬پیسهز ‌‬

‫ضُداگسی‪‌،‬دادهضدر‪‌،‬داده‌ضدر‪‌،‬داد‌ه‌ضدر‪‌،‬دسیر‌ه‌‬

‫ضدهکظ‪‌،‬ضدهریرً ‌‬

‫ـسهش ‌‬

‫ىسخ‪‌،‬گهان‪‌،‬ةرگهاىی‪‌،‬اىگارً ‌‬

‫ةازار‌کسدن‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گهان‌ةسدً‪‌،‬اىگاعدٌ ‌‬

‫ضدیشً‌جُ‪‌،‬دعهو‪‌،‬پسداعگس ‌‬

‫ىهُدگاً‪‌،‬ىهادیو‪‌،‬ىهاد‪‌،‬ىغان‪‌،‬جای‌ةاال‌رـدو‪‌،‬جای‌‬
‫آعکارعرن ‌‬

‫دعهيی ‌‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آرشٍا‪‌،‬آرِش‌ٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬چم‬
‫‌‬
‫ناىاک‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫ضُگير‪‌،‬پیهان‌ىانٌ‪‌،‬پیهان ‌‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫ةسگغدو‪‌،‬ةازگغدو ‌‬

‫ٍا‪‌،‬گرارٍا‪‌،‬راًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫گزرگاً‬

‫داد‌ه‌ضدر‪‌،‬جایگسیيی ‌‬

‫رضدادیش ‌‬

‫یُـاىترن ‌‬

‫ٍهطيگ‪ٍ‌،‬هچير‪ٍ‌،‬م‌ارز‪‌،‬جایگشیو‪‌،‬ةساةس‪‌،‬ةجای ‌‬

‫یاهر‪ٍ‌،‬هیار‪‌،‬کاریار‪‌،‬دضدیار ‌‬

‫ةساةس‌ایو‌پُل ‌‬

‫ٍا‪‌،‬زعدیٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کاضدی‬

‫ٍهچيری‪ٍ‌،‬م‌ضيگی‪‌،‬ةساةسی‪‌،‬ةساةسضازی ‌‬

‫هارضی‪‌،‬ىگسش‪‌،‬ةیهار‌ةیيی‪‌،‬ةسرضی‪‌،‬ةاچغم‌دیرن ‌‬

‫کانٍا ‌‬
‫‌‬

‫ىیایغگاً‪‌،‬زیگُرات‪‌،‬پسضدغگاً ‌‬

‫ضدیش‪‌،‬رهیارهیی‪‌،‬درگیسی ‌‬

‫گزرگاً‪‌،‬گزر‪‌،‬گرار‪‌،‬دُاةگشار‪‌،‬جای‌گزر ‌‬

‫ـسٍيگ‪‌،‬داىظٍا ‌‬
‫‌‬

‫یار‪‌،‬ىگار‪‌،‬دلرار‪‌،‬دلتس‪‌،‬پسضدٌ ‌‬

‫زیِظ‌(دھ)‪‌‌،‬گزران‪‌،‬زیطح‪‌،‬زىرگی‪‌،‬زىرگاىی‪‌،‬رهزی ‌‬

‫ىارکُکی‪‌،‬دژدُی‪‌،‬دُگسـدٌ‪‌،‬دُگس‪‌،‬ةَيگی‪‌،‬اپیُىی ‌‬
‫ىیکذُاً‪‌،‬ـسنير‪‌،‬ضسعياس‪‌،‬خُاىگس‪‌،‬ةٌ‌ىام‪‌،‬آةسهدار‪‌،‬‬

‫ٍهيغیو‪ٍ‌،‬هشی‪ٍ‌،‬هرم‪ٍ‌،‬مآنیش‪‌،‬دهضح ‌‬
‫‌‬

‫ارزعهير‪‌،‬ارجرار ‌‬

‫ٍهيغیيی‪ٍ‌،‬هشیطدی‪‌،‬ىغطح‌ه‌ةسداضح‪‌،‬رـح‌ه‌‬

‫ىٌ‌ضسد‌ه‌ىٌ‌گسم‪‌،‬نیاىی‪‌،‬نیاىٌ‌ره‪‌،‬نیاىٌ‪‌،‬دُش‌آب‌ه‌‬

‫آنر‪‌،‬آنیذدو ‌‬

‫ٍُا ‌‬

‫نَسی‪ٍ‌،‬مآؽُعی‪‌،‬نَسهرزی‪‌،‬دلرادگی ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫ىکٍُغگس‪‌،‬دسدً‌گیس‪‌،‬پسداعگس ‌‬

‫ٍهشنان‪ٍ‌،‬هرهرً‪ٍ‌،‬م‌رهزگار‪‌،‬انسهزیو‪‌،‬انسهزی ‌‬

‫دطدُ‪‌،‬دُطدُ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬گياٍان‪‌،‬ةشًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫لؾشش‬

‫گُعٌ‌ىغیو‪‌،‬کيارً‌گیس ‌‬

‫ٖٖٕ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫عياضٌ‪‌،‬عياضاىيرً‪‌،‬عياضاىرً‪‌،‬عياس‪‌،‬عياددٌ‌عرً‪‌،‬‬

‫عکیب‌گشیو ‌‬

‫آعياکييرً ‌‬

‫گسهىرً‪‌،‬ةاهرنير‪‌،‬ةاهردار ‌‬

‫عياددو‌(دھ)‪‌‌،‬عيادح‌(دھ)‪‌‌،‬داىظ‪‌،‬ةیيغهيری ‌‬

‫اضدُاىیرن‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)astovānītan‬ةس‌ایو‌ةاهر‌ةُدن ‌‬

‫عياضاىرً‪‌،‬عياضا‪‌،‬عياس‪‌،‬آعيا ‌‬

‫ةاهرٍا ‌‬

‫عياضایی‪‌،‬عياضاىرن‪‌،‬آعياکسدن‪‌،‬آعياضازی ‌‬

‫گُعٌ‌ىغیو‪‌،‬پسٍیشکار‪‌،‬پارضا ‌‬

‫عياضاىرن ‌‬

‫درضدکار ‌‬

‫عياضيانٌ‪‌،‬ةسگ‌عياضایی ‌‬

‫ىیاز‪‌،‬ىذُطدی ‌‬

‫ٍيگانٌ‪‌،‬گیس‌ه‌دار ‌‬

‫هرچکسدی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)varč kartīh‬هرچ‪‌،‬ـسجُد‪‌،‬عگفدی ‌‬

‫ىهُدً‪‌،‬گفدٌ‪‌،‬پیظ‌کغیرً ‌‬

‫رىگیيٌ‪‌،‬آنیذدٌ ‌‬

‫ىانی‪‌،‬ىانُر‪‌،‬ىانرار‪‌،‬ىام‌آهر‪‌،‬عياددٌ‌عرً‪‌،‬عياددٌ‪‌،‬‬

‫نیاىٌ‪‌،‬نیاىگیو ‌‬

‫ضسعياس‪‌،‬پسآهازً‪‌،‬آعيا ‌‬

‫دادگطدسی‪‌،‬دادگسی‪‌،‬داد ‌‬

‫ىاٍهاىير‪‌،‬ىانی‌خسیو‪‌،‬ضسعياضدسیو ‌‬

‫کان ‌‬

‫آهازً ‌‬

‫کاىی‌عياضی‪‌،‬کان‌عياضی ‌‬

‫گساىهایٌ‪‌،‬گسانی‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫کاىی ‌‬

‫کيارگزاعدٌ‌عرً‪‌،‬ةسکيارعرً ‌‬

‫عکم ‌‬

‫ىگار‪‌،‬دلطدان‪‌،‬دلرةا‪‌،‬دلرار‪‌،‬دلتس ‌‬
‫‌‬

‫ىایاـدٌ‌(دھ)‪‌‌،‬کم‪‌،‬اىگغح‌عهار‪‌،‬اىرک ‌‬

‫ةیگياً‪‌،‬پسٍیشکار‪‌،‬پاک‪‌،‬پارضا ‌‬
‫پسٍیشکاری‪‌،‬پاکی‪‌،‬پارضایی ‌‬

‫عهاری ‌‬

‫گياٍکاری‪‌،‬گياً ‌‬

‫ىیطح‌عرً‪‌،‬ىایاـدٌ‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ضس‌ةٌ‌ىیطح‪‌،‬ختاً‪‌،‬از‌نیان‌‬

‫کاضدی‪‌،‬دعُاری ‌‬

‫رـدٌ ‌‬
‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬کغدو‪‌،‬ضس‌ةٌ‌ىیطح‌کسدن‪‌،‬از‌‬

‫ٍا‪‌،‬دعُاریَا‪‌،‬چالظٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ضذدی‬
‫‌‬
‫کاضدی‬

‫نیان‌ةسدن ‌‬

‫دُعتُ‪‌،‬ةُیا ‌‬

‫ةا‌آىکٌ‪‌،‬ةا‌ایيَهٌ‪‌،‬ةا‌ایو‌رهش ‌‬

‫ناىرً‪‌،‬ضسگسدان‪‌،‬درىگ‪‌،‬چغم‌ةٌ‌راً‪‌،‬ةیکارً ‌‬

‫رىجیرً‪‌،‬درضذدی‪‌،‬پسیغان ‌‬

‫ضس‌دهاىرن‪‌،‬چغم‌ةٌ‌راً‌گزاعدو‪‌،‬انسهز‌ه‌ـسدا‌‬

‫پُزعهيری‪‌،‬پُزش‌دُاضدو‪‌،‬پُزش ‌‬

‫کسدن ‌‬

‫پُزیرن‪‌،‬پُزش‌دُاضدو ‌‬

‫ةسگغح‪‌،‬ةازگغح‪‌،‬ةازگسداىرً ‌‬

‫پُزیرن‪‌،‬پُزش‌دُاٍی ‌‬

‫ةشرگ‪‌،‬ارجهير ‌‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫دسدنير‪‌،‬ةذسداىٌ‪‌،‬ةاادب ‌‬

‫پُزعگس‪‌،‬پُزش‌دُاً ‌‬

‫هاژگُىٌ‪‌،‬هاژگُن‪‌،‬هارهىٌ‪‌،‬هارهن‪‌،‬ضسىگُن ‌‬

‫خازی‌عرً ‌‬

‫ـسهٍغدٌ‪‌،‬آهیشان‪‌،‬آهیذدٌ‪‌،‬آهىگان‪‌،‬آهىگ ‌‬

‫ـساره‪‌،‬دضدذُش‪‌،‬جلُ‪‌،‬پیظ‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫هاره‌زدن‪‌،‬پغدک‌زدن ‌‬
‫دةیس‪‌،‬آنُزىرً‪‌،‬آنُزگار‪‌،‬اضداد ‌‬

‫‪ٕٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫یاهر‪‌،‬یاریگس‪‌،‬یاری‌دٍيرً‪‌،‬یارنير‪‌،‬یار‪ٍَ‌،‬کاىیرً‪‌،‬‬

‫آنُزگاری ‌‬

‫ىغانزد‪‌،‬رهعو‪‌،‬دیرآنرً‪‌،‬آعکارا‪‌،‬آعکار‌عرً‪‌،‬آعکار ‌‬
‫‌‬

‫ىاخُان‪‌،‬زنیو‌گیس‪‌،‬رىجُر‪‌،‬ةیهار‪‌،‬اىگیذدٌ ‌‬

‫ٍَکاىیرً ‌‬

‫داىطدٌ‌(دھ)‪‌‌،‬ىهایان‪‌،‬رهعو‪‌،‬پیرا‪‌،‬آعکار ‌‬

‫ٍَکاىیرن ‌‬

‫ٍا‪‌،‬داىطدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫داىظ‬

‫آکهير‪‌،‬آضیب‌دیرً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫دضدارةير‌( ‌‬

‫ـسهعگاً ‌‬

‫راز‪‌،‬چیطدان ‌‬

‫ىایکطان‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬ىاضاز‪‌،‬ىاجُر‪‌،‬دگسگُن ‌‬

‫هاالدگس‪‌،‬نَساز‪‌،‬ضازىرً‪‌،‬آةادگس ‌‬

‫ىایکطاىی‪‌،‬ىاٍهگيی‪‌،‬ىاضازی‪‌،‬ىاضازگاری‪‌،‬ىاجُری ‌‬

‫نَسازی‪‌،‬ضاددهان‪‌،‬رازی‌گسی‪‌،‬آةادگسی ‌‬

‫ـسیب‌دُردً ‌‬

‫دضدارةير‪‌،‬دضدار‌ةير ‌‬

‫ةاارزش ‌‬

‫ٍهیغٌ‪‌،‬کار‌عرً‪‌،‬ضاددٌ‌عرً‪‌،‬دُ‌گسـدٌ‪‌،‬پسداددٌ‌‬

‫دارای‌ارزش‌دُراکی‪‌،‬پسىیسه ‌‬

‫عرً ‌‬

‫ةاددس ‌‬
‫ٍهارً‪‌،‬ةیغدس ‌‬

‫گساىطس‪‌،‬دُدعیفدٌ‪‌،‬دُددُاً‪‌،‬دُدپطير‪‌،‬دُدةیو‪‌،‬‬

‫یکرَهىراىٌ‪ٍ‌،‬هُارً‪‌،‬ةیغدس‪‌،‬ةٌ‌یک‌رهىر ‌‬
‫‌‬

‫دُد ‌‬

‫ٍهیغگی‪‌،‬ضادً‪‌،‬رهانير‪‌،‬پیظ‌پا‌اـدادً‪‌،‬ةیةَا‪‌،‬‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬دُددُاً‪‌،‬دُدپطير‌عرن ‌‬
‫ـُيُدن‌( ‌‬

‫ةیارزش‪‌،‬ةَيجار ‌‬
‫‌‬

‫ىاضسً‪‌،‬ىاةطانان‪‌،‬عُریرً‪‌،‬درٍم‪‌،‬پسیغان‪‌،‬آعفدو ‌‬

‫ناىاک‪‌،‬چَم‪‌،‬آرِش ‌‬

‫ةٌ‌زهرگسـدٌ ‌‬

‫نیيُی‪‌،‬نیيُُی‪‌،‬چم‪‌،‬آىجَاىی‪‌،‬آضهاىی ‌‬

‫راىرً‌عرً ‌‬

‫نیيُی‌(‌ ‌پھ‌)‪‌ ‌‌،‬‬

‫پُزش‪‌،‬ةذغایظ‪‌،‬آنسزش ‌‬

‫نیيُیی‌(‌پ‌ھ‌)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ةذغُدً‪‌،‬آنسزیرً ‌‬
‫ضذح‪‌،‬پیچیرً‪‌،‬ةطدٌ ‌‬

‫ناىاک‪‌،‬گو‪‌،‬چم‪‌،‬چَم‪‌،‬آرش‪‌،‬آرِش ‌‬

‫عکطح‌دُردً‪‌،‬درٍم‌عکطدٌ‪‌،‬ازپای‌درآنرً ‌‬

‫چهیرن ‌‬

‫درٍم‌عکطدٌ ‌‬

‫ةا‌ایيَهٌ ‌‬

‫ؽهياک‪‌،‬اىرهٍياک‪‌،‬اىرهٍگیو ‌‬

‫کژ‪‌،‬کج‪‌،‬دهیرً ‌‬

‫ىاگاً‪‌،‬عتیذُن‪‌،‬خادح‌ىاگَاىی ‌‬

‫دیسکسدً‪‌،‬پص‌اىراددٌ‪‌،‬پص‌اـدادً ‌‬

‫ىازىرً‪‌،‬ضساـساز‪‌،‬دُیظ‌ةال ‌‬

‫ٍَکاىیرً ‌‬

‫گفدارٍا‪‌،‬ضُدنایٌ‪‌،‬درهىهایٌ‪‌،‬چم ‌‬

‫ضيجٌ‪‌،‬زرضيج‪‌،‬خسازه‪‌،‬پیهاىٌ‪‌،‬اىرازً‪‌،‬اضداىرً ‌‬

‫ضُایی‪‌،‬دهری‪‌،‬جرایی ‌‬

‫ٍهساٍی‪ٍ‌،‬هپایی ‌‬

‫پیُىرگاًٍا‪‌،‬ةيرٍا ‌‬
‫‌‬

‫گزران‪‌،‬زىرگاىی‪‌،‬رهزی ‌‬

‫ٍا‪‌،‬اىرریابٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬اىرریاـح‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پيرارً‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬داىطدٌ‬
‫‌‬
‫دریاـدٌ‬

‫پُرنير ‌‬

‫کلیر ‌‬
‫ضسـساز‪‌،‬ضسةلير‪‌،‬ةاليرً ‌‬

‫‪ٕٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کغدار‪‌،‬کارزار‪‌،‬زد‌ه‌دُرد ‌‬

‫کارآگاً‪‌،‬جُیيرً‪‌،‬ةازرس‪‌،‬ةازجُ ‌‬

‫اىرازًٍا ‌‬
‫‌‬

‫رضُا‪‌،‬ةیآةسه‪‌،‬ةرىام ‌‬
‫‌‬

‫ٍمآؽُعی‪ٍ‌،‬م‌ةطدسی‪ٍ‌،‬م‌آؽُعی‪‌،‬ىشدیکی‪‌،‬‬
‫‌‬

‫هاز‪‌،‬ةاز ‌‬
‫آنیشش ‌‬

‫خاةرار‪‌،‬پیچیرً ‌‬
‫عیفدٌ‪‌،‬عیرا‪‌،‬دلتاددٌ ‌‬

‫ٍمٍيگام‪ٍ‌،‬هشنان‪ٍ‌،‬م‌ٍيگام‪‌،‬ىشدیک‪‌،‬پیسانُن ‌‬
‫‌‬

‫رایگان ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آناجٍا‪‌،‬آرزهٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫کام‬
‫پیهاىکاری ‌‬

‫گسیشگاً‪‌،‬گسیش ‌‬

‫گفدارٍا ‌‬

‫عادی‌ةذظ‪‌،‬عادی‌آـسیو‪‌،‬دلگغا ‌‬
‫یگاىٌ‪‌،‬یکٌ‪‌،‬یکدا‪‌،‬خيَا‪‌،‬خکیو‪‌،‬خکدا‪‌،‬خک ‌‬

‫ىُعدهان‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬ىانٌ‪‌،‬گفدار‪‌،‬ضذو ‌‬

‫ـساهان‪‌،‬ةیظ‌از‌اىرازً ‌‬

‫جایگاً‪‌،‬جا‪‌،‬پایٌ‪‌،‬پایگاً‪‌،‬اهرىگ‪‌،‬ارزش ‌‬
‫‌‬
‫ـسىغیيان‪‌،‬ضسهران‪‌،‬ضسپسضدان‪‌،‬پایُران‪‌،‬ةليرپایگان ‌‬

‫گطدسدً‌عرً‪‌،‬ـسش‌عرً ‌‬

‫پایرار‪‌،‬پاةسجا‪‌،‬ایطدا‪‌،‬اضدُار ‌‬

‫گشارىرً‌(دھ)‪‌‌،‬گشارىرً ‌‬

‫پایراری‪‌،‬ایطدادً‌گسی‪‌،‬ایطدادگی ‌‬

‫ٍسزً‪‌،‬جلُیش‪‌،‬ختَکار‪‌،‬ةرکارً ‌‬

‫خاهَضدو‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گشارىرً‪‌،‬گشارعگس ‌‬

‫ٍهطيجی‪‌،‬ضيجیرن‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬ةساةسی ‌‬

‫گطدسدً‪‌،‬ـساهان‪‌،‬پیُىرگاً‪‌،‬پسدانيٌ‪‌،‬ةيرگاً‪‌،‬ةير‌اىرام‪‌،‬‬

‫ٍم‌ضيجیرن‪ٍ‌،‬م‌ضيجی‌کسدن‪‌،‬ضيجیرن ‌‬

‫ةير‪‌،‬ةلير ‌‬
‫ةیعهار‪‌،‬ةٌ‌گطدسدگی‪‌،‬ةٌ‌درازا ‌‬
‫‌‬

‫نؾاک‪‌،‬گُر‪‌،‬ددهٌ‪‌،‬آرانگاً ‌‬

‫کيغگیس‪‌،‬کسدً‪‌،‬عرً‪‌،‬پُییرً‪‌،‬ةکار ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬ضشاهار‪‌،‬دلپزیس‪‌،‬پطيریرً‪‌،‬پزیسـدٌ ‌‬

‫پُییرگی ‌‬

‫رٍتس‪‌،‬پیغُا ‌‬
‫ىیسهنير‪‌،‬زهرنير‪‌،‬خُاىهير ‌‬

‫ىیطح‪‌،‬ىاپیرا‪‌،‬ىاپطير‪‌،‬ىاپریر‪‌،‬گم‌عرً‪‌،‬گم ‌‬
‫ىاپیرا‪‌،‬ىاپریر‌عرً‪‌،‬ىاپریر‪‌،‬گم‌ىغان‪‌،‬گم‌عرً ‌‬

‫نیاىٌ‌ره ‌‬

‫ىاپریرعرن‪‌،‬گم‌عرن‪‌،‬ازدضح‌رـدو ‌‬

‫عایطدٌ‪‌،‬دردُر‪‌،‬دردُاضحعرً ‌‬
‫‌‬
‫عایطدٌ‌زنان‪‌،‬دردُر‌زنان‪‌،‬دُاضدٌ‌رهز ‌‬

‫ىاپریر‌عرً‪‌،‬گم‌عرً ‌‬

‫کغدٌ ‌‬

‫ىاپریر ‌‬

‫کغدگان‪‌،‬جان‌ةاددگان ‌‬

‫نطدهير‪‌،‬خيگرضح ‌‬

‫اضپير ‌‬

‫هاناىرً‪‌،‬درناىرً‪‌،‬خَیرضح‪‌،‬ةیچارً‪‌،‬ةرةذح ‌‬
‫دریاـدٌ‪‌،‬داىطدٌ‪‌،‬چم‪‌،‬پيرارً‪‌،‬اىرریاـح‪‌،‬اىرریاب ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬نایٌ‪‌،‬پیهاىٌ‪‌،‬اىرازً ‌‬
‫اىراز‌( ‌‬

‫کارآنر‪‌،‬ضُدنير‪‌،‬ضُدةذظ‪‌،‬ةارهر ‌‬

‫چيری‪‌،‬اىری‪‌،‬اىرکی ‌‬

‫دُطدُ ‌‬

‫ضسىُعح ‌‬

‫رهیارهی‪‌،‬رهةٌره‪‌،‬رهةسهی‪‌،‬رهةسه‪‌،‬ره‌در‌ره‪‌،‬ره‌ةٌ‌ره‪‌،‬‬
‫‌‬

‫هرزش‌دادن‪‌،‬هرجاهىر‪‌،‬ضپير‪‌،‬ضپيدا‪‌،‬ضپيح‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬‬

‫ةساةس ‌‬

‫پاک‌دانو‪‌،‬پاک‪‌،‬پارضا‪‌،‬اعُ‪‌،‬اضپير ‌‬

‫ضدیش‪‌،‬رهیارهیی‪‌،‬رهةٌرهیی‪‌،‬درگیسی ‌‬
‫‌‬

‫‪ٕٖ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫پیغگام‪‌،‬پیغسه‪‌،‬پیغداز ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫کُلُخٌ‌( ‌‬

‫ضسآؽازیو‪‌،‬پیظآؽازیو‪‌،‬آؽازیو ‌‬
‫‌‬

‫آییيگزاری‪‌،‬آییو‌گزاری ‌‬

‫ضسآؽاز‪‌،‬دیتاچٌ‪‌،‬دیتاجٌ‪‌،‬درآنر‪‌،‬پیغگفدار‪‌،‬‬

‫الیسهب‪‌،‬کيادگس‪‌،‬کاریشکو‪‌،‬چاً‌کو ‌‬

‫درآنر‪‌،‬پیظآؽاز‪‌،‬پیظ‌گفدار ‌‬
‫‌‬
‫پیظگُفدار‪‌،‬پیظ‌‬
‫‌‬

‫عکطح‌یاـدٌ‪‌،‬ةاددٌ‪‌،‬ازپا‌در‌آنرً ‌‬

‫زنیيٌ‌ضازی‪‌،‬زنیيٌ‌چیيی‪‌،‬آؽازگسی ‌‬

‫ىیسه‌یاـدٌ‪‌،‬ىیسه‌گسـدٌ‪‌،‬کاؽز‌چيرالیٌ ‌‬

‫عرىی‪‌،‬اىجام‌پزیس ‌‬

‫گُیٌ‪‌،‬گفدٌ‪‌،‬زنیيٌ‪‌،‬جطدار ‌‬

‫ناىرگاً‪‌،‬ضداد‪‌،‬زیطدگاً‪‌،‬دطدُ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پایگاً ‌‬

‫ارزیاب ‌‬

‫ضداد‌ضپاً ‌‬

‫ىیسهنير‪‌،‬ىیسهزا‪‌،‬ىیسهةذظ‪‌،‬ىیسه‌ةذظ‪‌،‬خُاىيرً‪‌،‬‬

‫گسان‌ارج‪‌،‬گسانیرار‪‌،‬گسانی‌دارىرً‪‌،‬ـسنير ‌‬

‫خُاىتذظ ‌‬

‫ـسنُدً‪‌،‬ـسنان‌دادً‪‌،‬دضدُری‪‌،‬ةسىَادً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ضيجٌ‪‌،‬ضيجظ‪‌،‬پیهاىٌ‪‌،‬اىرازً ‌‬
‫اىراز‌( ‌‬

‫ةسىَاد ‌‬

‫درةير‪‌،‬پایتير‪‌،‬پای‌ةطح‪‌،‬پاةطدٌ ‌‬

‫ٍا‪‌،‬آییو‌ىانٌٍا‪‌،‬آییو‌ىانٌ ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬آییو‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬رهش‬
‫‌‬
‫عیًُ‬

‫پاةطدگی ‌‬

‫کارنشد‪‌،‬دضدهشد‪‌،‬پاداش ‌‬

‫ناىرگار‪‌،‬عَسهىر‪‌،‬زیطدُر‪‌،‬ةاعيرً ‌‬

‫هانرار‪‌،‬ةرٍکار ‌‬

‫ىُیطی‪‌،‬ىُعدٌٍا‪‌،‬ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدو‪‌،‬ىانٌ‌ىُیطی‪‌،‬ىانٌ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍم‬

‫ىشدیک ‌‬

‫ىگاری‪‌،‬ىانٌ ‌‬

‫ةذغاگس‪‌،‬ةذظ‌کييرً ‌‬

‫ىیسىگةاز‪‌،‬ـسیتکار‪‌،‬ـسیتا ‌‬
‫‌‬

‫ةَسً‪‌،‬ةذغی‪‌،‬ةذظ‌عرً ‌‬

‫کیفس‪‌،‬ضشا‪‌،‬پاداـسً ‌‬

‫کساىٌ‪‌،‬راٍتسد‪‌،‬دُاضدگاً‪‌،‬آناجگاً ‌‬

‫گفدگٍُا‪‌،‬گفح‌ه‌عيیرٍا‪‌،‬گفح‌ه‌عيُدٍا ‌‬

‫گياًنير‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)vināsōmand‬لؾشعکار‪‌،‬گياٍکار‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ٍمگُیغی‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)hamgōwišnīh‬گفدگُ‪‌،‬گفح‌ه‌‬
‫‌‬

‫ةشٍکار‪‌،‬ةشً‌کار ‌‬

‫عيیر‪‌،‬گفح‌ه‌عيُد ‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬دُاضح‪‌،‬آٍيگیرً‪‌،‬آٍيگ‪‌،‬آرنان‪‌،‬آرزه ‌‬

‫گاً‪‌،‬زیطدگاً‪‌،‬جایگاً‪‌،‬جا ‌‬

‫چکیرً ‌‬

‫فھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضازهکار‌( ‌‬

‫ضُدً‪‌،‬دهرً‪‌،‬خکٌ‌خکٌ‪‌،‬پایٌ‪ِ‌،‬پلِکان‪‌،‬ةسیرً‌ةسیرً‪‌،‬ةسش‪‌،‬‬
‫آهاج‪‌،‬آها ‌‬

‫ةطدٌ‌کار ‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةسیرً‌ةسیرًٍا‪‌،‬‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬پایٌٍا‪ِ‌،‬پلِکان‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬خکٌ‌خکٌ‬
‫‌‬
‫ضُدً‬

‫اـشارهارً ‌‬

‫ةسشٍا ‌‬
‫‌‬

‫دةیسضدان‪‌،‬دةطدان‪‌،‬آنُزعگاً‪‌،‬اىریغگاً ‌‬

‫ای‪‌،‬چسدٌای ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫دهرً‬

‫ىُعدٌ‌عرً‪‌،‬ىُعدٌ‪‌،‬ىُعدار‪‌،‬ىگاعدٌ‪‌،‬ىانٌ ‌‬

‫گططدٌ‪‌،‬جراعرً‪‌،‬ةسیرً ‌‬

‫ىُعدارٍا ‌‬

‫ةیـسزىر ‌‬
‫‌‬

‫درىگ‪‌،‬ایطح ‌‬

‫گُد‪‌،‬کُژ‪‌،‬کاه‪‌،‬خُدار ‌‬

‫گسـدٌ‪‌،‬ؽهگیو‪‌،‬رىجیرً‪‌،‬دلديگ‪‌،‬دالزردً‪‌،‬دل‌آزردً‪‌،‬‬

‫ناىغگس‪‌،‬دلؾک‪‌،‬پیسه‪‌،‬ةازیگس ‌‬

‫اىرهٍگیو‪‌،‬اـطسدً‌دل ‌‬

‫ٖٕٗ‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ىکٍُظ‪‌،‬ضسکُـح‪‌،‬ضسزىظ ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬ىیسىگ‪‌،‬کلک‪‌،‬ـطُن‪‌،‬‬
‫کیرآهری‌(دھ)‪‌‌،‬خسـير‌( ‌‬

‫ـسعدگان ‌‬

‫ـسیب‪‌،‬عیلٌ‪‌،‬دؽلی‪‌،‬دؽل ‌‬

‫ىسم‪‌،‬ضطح‪‌،‬ضازگار‪‌،‬آرام ‌‬

‫ٍَهارضدٌ‌(پ‌ھ‌‪‌،‬از‌کارهاژً‌ٍهارضدو)‪‌‌،‬دهةارً‪‌،‬چيرةارً‪‌،‬‬

‫ىسنی‪‌،‬ىسنظ‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬نَس ‌‬

‫پیاپی‪‌،‬پی‌در‌پی‪‌،‬پغح‌ضسٍم‪‌،‬ةاز ‌‬

‫پُعیرً ‌‬

‫گسانی ‌‬

‫پُعیرىی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گسانی ‌‬
‫ىاپطير‪‌،‬زعح ‌‬

‫نسدنان‪‌،‬نسدم‪‌،‬عَسهىران‪‌،‬خُدً ‌‬

‫عکطدٌ ‌‬

‫ٍهیار‪ٍ‌،‬هساً‪ٍ‌،‬هرم‪‌،‬پایتير ‌‬
‫آگاً ‌‬

‫یاـدٌ‪‌،‬ىُیاـدٌ ‌‬

‫ـسهزان‪‌،‬عُریرً‪‌،‬ضُزان‪‌،‬پسعُر‪‌،‬پسدسهش‪‌،‬‬

‫ىُیاـدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫ةساـسهددٌ‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫ىُیر‪‌،‬ىُیاـدٌ ‌‬

‫پياً‪‌،‬پياگاً ‌‬

‫عظ‌ضُیی‪‌،‬چارخاكی‪‌،‬خُان‌ضُم ‌‬

‫لگام‌گیس ‌‬

‫ةطيرً‪‌،‬ةص ‌‬

‫هاةطدٌ‪‌،‬پیُضدٌ‪‌،‬پیُضح ‌‬

‫هادار‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچاری‪‌،‬ىاچار ‌‬

‫هاةطدٌ‌عرن‪‌،‬پیُضدٌ‌عرن‪‌،‬پیُضدو ‌‬

‫پایان‌دٍيرً ‌‬

‫پیُضحٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضسنایٌ‪‌،‬دارایی‪‌،‬خُاىگسی ‌‬

‫هادار‪‌،‬ىاگشیس‪‌،‬ىاچار‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫کغدیةان‌( ‌‬
‫‌‬

‫هاداعدو‪‌،‬ىاگشیسىهُدن ‌‬

‫ىادرا‪‌،‬نلُان‪‌،‬دریاىُرد‪‌،‬جاعُ ‌‬

‫پیظ‌ىیازٍا ‌‬

‫ىگسش‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ىفسیو‌عرً‪‌،‬گجطدٌ‪‌،‬گجطدک‪‌،‬راىرً‌عرً ‌‬
‫دهر‌ریذدٌ‪‌،‬ةسکيار‪‌،‬ةساـدادً‪‌،‬اـکيرً‪‌،‬اـدادً‪‌،‬ازنیان‌‬

‫ىگسیطدو‪‌،‬ىگسش‪‌،‬ىگاً‌کسدن ‌‬
‫رـدٌ ‌‬

‫درىگسیطدو‪‌،‬ةُعیرن ‌‬

‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬ةساـکيرن‪‌،‬از‌نیان‌ةسدن ‌‬

‫ىیک‌رـداری‪‌،‬ىُازش‪‌،‬نَسهرزی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬دُش‌‬

‫ضذو‌گفدٌ‌عرً‪‌،‬آهایی‪‌،‬آهاپزیس ‌‬

‫دُیی ‌‬

‫ىانیرً‌عرً‌ةٌ‪‌،‬ىانیرً‌عرً‪‌،‬ىانیرً‪‌،‬ىامگسـدٌ ‌‬
‫‌‬

‫ٍمدیراری‌(دھ)‪‌‌،‬دیرار‪‌،‬ةَهسضی ‌‬
‫‌‬

‫ٍیس‪‌،‬ـسناىسهایی‪‌،‬ـسعدٌ‪‌،‬عَسیار‪‌،‬دارىر‪‌،‬دارایی‪‌،‬‬

‫دیرار‌کسد ‌‬

‫دُاضدٌ‪‌،‬پادعاً ‌‬

‫دیرً‌ةُضی‌کسدن‪‌،‬دیرار‌کسدن ‌‬

‫ـسعدٌ‌نسگ‪‌،‬ـسعدٌ‌آدم‌کظ ‌‬

‫ٍمدیرار ‌‬
‫‌‬

‫ضسهش ‌‬

‫نایٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬ةيیان ‌‬

‫عَسةاىُ‪‌،‬عَتاىُ ‌‬

‫ىاآرانی‪‌،‬دلگیسی‪‌،‬دلديگی‪‌،‬خيگرلی‪‌،‬ةٌ‌ضدًُ‌آنرن‪‌،‬‬

‫عکًُ‌درایی‪‌،‬ضپَس‪‌،‬جَان‌ةاال‪‌،‬پادعاٍی ‌‬

‫اىرهً‪‌،‬اـطسدگی ‌‬

‫نسدنان‪‌،‬کغُرٍا ‌‬

‫ٖٕ٘‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کغُرٍای‌ٍم‌پیهان ‌‬

‫عایطدو‌(ڀ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫ةطُدىی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫کغُر‪‌،‬ضسزنیو ‌‬

‫ناالنال‪‌،‬لتسیش‪‌،‬لتالب‪‌،‬ضسعار‪‌،‬ضسریش‪‌،‬پس‪‌،‬آکيرً ‌‬

‫ىُا‪‌،‬آٍيگ ‌‬

‫آکيرن ‌‬

‫ٍسکٌ‌ٍسکٌ‪‌،‬خیسً‌ـسناىی‪‌،‬خیسً‌عاٍی‪‌،‬خیسً ‌‬

‫ىغرىی‪‌،‬ىاعایا‪‌،‬ىارها‪‌،‬ىاةجا‪‌،‬ةازداعدٌ‪‌،‬ةازداری‌عرً ‌‬

‫عاٍاىٌ‪‌،‬پادعاٍان ‌‬

‫از‌رـدو‌ةاز‌داعدو ‌‬

‫دلديگ‪‌،‬پژنسدً‪‌،‬آزردً‪‌،‬اىرهٍگیو‪‌،‬اـطسدً ‌‬

‫از‌آنرن‌ةاز‌داعدو ‌‬

‫رىگیو‪‌،‬رىگارىگ ‌‬

‫ةازدارىرگی ‌‬

‫نیَيی‪‌،‬نیَو‌پسضح‪‌،‬نسدنی‪‌،‬نسدنگسا‪‌،‬نسدناىٌ‪‌،‬‬
‫کغُری‪‌،‬ضسزنیيی‪‌،‬خُدً‌گسا ‌‬

‫ضپاضهير‪‌،‬ضپاضگشارم‪‌،‬ضپاضگشار‪‌،‬ضپاضگس‪‌،‬ضپاس‌‬

‫ةاىهک ‌‬

‫گشارم‪‌،‬ضپاس‌گشار‪‌،‬ضپاس‪‌،‬داىٌ‌آةادان ‌‬
‫ضپاضگشارم ‌‬

‫ىهکیو‪‌،‬ىهکرار‪‌،‬گيرنگُن ‌‬

‫نَس‌عرً ‌‬

‫ىسنظ‌دٍيرً‪‌،‬ىسم‌گسداىيرً‪‌،‬ىسم‌کييرً ‌‬

‫هارضی‪‌،‬رضیرگی ‌‬

‫پغدکار ‌‬

‫زیو‌پص‪‌،‬پص‌ازایو‪‌،‬ازایو‌پص‪‌،‬از‌ایو‌پص ‌‬

‫ةَم‌ضاییرً ‌‬

‫رهیَهسـدٌ‪‌،‬رهی‌ٍم‌رـدٌ ‌‬

‫ضسزىظ ‌‬

‫ىاراضدٌ ‌‬

‫کغُرٍا‪‌،‬ضسزنیوٍا ‌‬
‫‌‬

‫ٍا‪‌،‬ةيهایگان‪‌،‬ةو‌نایٌٍا‪‌،‬آةغذُرٍا ‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬ةو ‌‬
‫نایٌ‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضسچغهٌ‬

‫جلُگیسی‪‌،‬پیغگیسی‪‌،‬ةازداری‪‌،‬ةازدارىرگی ‌‬

‫رازهىیاز‪‌،‬رازگُیی‪‌،‬رازگفح‪‌،‬راز‌ه‌ىیاز ‌‬

‫جلُگیسی‌کسدن‪‌،‬ةازداعدو ‌‬

‫پیام‌آهر ‌‬

‫هاال‪‌،‬گشیرً‪‌،‬ـسیيٌ‪‌،‬ـَسیيٌ‪‌،‬ضسآنر‪‌،‬ةسخس ‌‬

‫گلرضدٌ ‌‬

‫آزنُىگس‪‌،‬آزنُىتان‪‌،‬آزنایيرً‪‌،‬آزنایظ‌کييرً ‌‬
‫کغیرً‪‌،‬دىتالٌ‌دار‪‌،‬درازعرً‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬کارزار‪‌،‬ضدیشگسی‪‌،‬ضدیش‪‌،‬درگیسی‪‌،‬جيگ‪‌،‬پیکار ‌‬

‫ىغرىی‪‌،‬ىاعرىی ‌‬

‫ضساٍا‪‌،‬داىٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫ـسادُر‪‌،‬عایطدٌ‪‌،‬رها‪‌،‬دردُر‪‌،‬چياىکٌ‌عایر‌ه‌ةایر‪‌،‬‬

‫ىاةایطدٌٍطدی ‌‬
‫‌‬

‫پطيریرً‪‌،‬ةجا‪‌،‬ةایطدٌ ‌‬

‫یاریگس‪‌،‬یاری‌دٍيرً ‌‬

‫ـسادُر ‌‬

‫ضدُدً ‌‬

‫ٍا‪‌،‬جایگاًٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ٍا‪‌،‬دجک‬
‫‌‬
‫دیرگاً‬

‫درٍم‌عرً‪‌،‬درٍم‌ضسعدٌ‪‌،‬درآنیذدٌ‪‌،‬آنیذدٌ‌عرً ‌‬

‫آزادگاًٍا ‌‬
‫‌‬

‫ضسپیچيرً‪‌،‬زاهَر‪‌،‬ةی‌ضُیگی‪‌،‬ایطديرً‪‌،‬اَعایيرً‪‌،‬‬

‫ٍمىگسی‪‌،‬ىگسگُیی‪‌،‬گفدهان‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬گفداهرد ‌‬
‫‌‬

‫اَضُیگی ‌‬
‫عایِان‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)šāyēn‬عایيرً‌( ‌پھ‌‌‪‌‌،)šāyandak‬‬

‫ةلير‪‌،‬اضدُارةُدن ‌‬
‫ةشرگُاری‪‌،‬ارجهيری ‌‬

‫عرىی‪‌،‬عایر‪‌،‬عایا‪‌،‬رها‪‌،‬آضان ‌‬

‫ىاضازگاری ‌‬

‫عایر‪‌،‬خُاىر‌ةُد‪‌،‬اىجام‌پزیس‌اضح ‌‬

‫ضُدٍا ‌‬

‫‪ٕٖٙ‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫خٌ‪‌،‬پسداددٌ‪‌،‬پایان‌یاـدٌ‪‌،‬پایان‌رضیرً‪‌،‬پایان‪‌،‬‬

‫دهره‪‌،‬دهةَهشن‪‌،‬درهؽگُ ‌‬

‫اىجانیرً ‌‬

‫ىتسد‪‌،‬گفدگُ‪‌،‬کارزار‪‌،‬ضدیش‪‌،‬درگیسی‪‌،‬جيگ‪‌،‬پیکار ‌‬

‫ـسجانیرن‪‌،‬ةٌ‌پایان‌رضیرن‪‌،‬اىجانیرن ‌‬

‫کم‌ةَایی‪‌،‬کاٍظ‌گسی‪‌،‬ةَاعکيی‪‌،‬ارزعکيی‪‌،‬‬

‫کغیرً‌عُىرً‪‌،‬کغیرً‪‌،‬پایان‌یاـدٌ ‌‬

‫ارزان‌دسیر‪‌،‬ارزان‌دسی ‌‬

‫کغیرً‌عُىرً‌ةٌ ‌‬

‫یاـدو ‌‬

‫ـسجانیرن‪‌،‬اىجانیرن‪‌،‬اىجام‌عرن ‌‬

‫عانٌ‌آناس ‌‬

‫اىجانیرً ‌‬

‫ضذيگاً ‌‬

‫عياس‪‌،‬ضدارًعهس‪‌،‬ضدارً‌عياس‪‌،‬اددسنار‪‌،‬‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ضدارً‬

‫گغُدً‪‌،‬گطدسدً ‌‬

‫اددسعياس‪‌،‬اددس‌عياس ‌‬

‫ضسچغهٌ‪‌،‬داضدگاً‪‌،‬ةيهایٌ‪‌،‬ةو‌نایٌ‪‌،‬آةغذُر‪‌،‬آةذیشگاً ‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬یذتطدٌ‪‌،‬ةطدٌ‌عرً ‌‬
‫ـطسدً‌( ‌‬

‫ىیکی‌عهاری‪‌،‬ىیکی‪‌،‬ىکُیی‪‌،‬نَسةاىی‪‌،‬عهارش‌دُةی‪‌،‬‬
‫ضدایظ‪‌،‬ضپاس‪‌،‬دُةی ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ـطسدن‌( ‌‬

‫ىازکظ‪‌،‬دردُاضدگس‪‌،‬دُاری‌کظ ‌‬

‫اـطساىیرن‌(خاریخ‌ةیَلی)‪‌ ‌‌،‬‬

‫گشیرً‪‌،‬ةَیيٌ‪‌،‬ةسگشیرً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫نَيجَيیک‌( ‌‬

‫آٍيجیرً ‌‬
‫هاةطدٌ‌ةٌ‪‌،‬پیُضدٌ‌ةٌ‪‌،‬ةطدٌ‌ةٌ ‌‬

‫رٍاىيرً ‌‬

‫گطدسدً‪‌،‬ـاش‪‌،‬چاپ‪‌،‬پساکيرً‪‌،‬پذظ ‌‬

‫گهساً‪‌،‬کژیرً‪‌،‬کژدیطٌ‪‌،‬کژ‪‌،‬کجسه‪‌،‬ةیساٌٍ‪‌،‬ةیساً‪‌،‬ةٌ ‌‬

‫پساکيرن‪‌،‬پذغُدن‪‌،‬پذظ‌کسدن‪‌،‬اـغاىرن ‌‬

‫گهساً‌عرن‪‌،‬گهساً‪‌،‬کجسه‪‌،‬چَفطیرن‪‌،‬ةٌ‌‬

‫چاپ‌کسدن‪‌،‬پساعیرن ‌‬

‫ةیساٌٍ‌رـدو‪‌،‬ةٌ‪‌،‬از‌راً‌ةرر‌رـدٌ‪‌،‬اُریتاىرن ‌‬

‫گهاعدٌ ‌‬

‫اریتاىرً‪‌،‬اُریتاىرً ‌‬

‫ىگسان‪‌،‬دلهان‪‌،‬چغهرار‪‌،‬چغم‌در‌راً‪‌،‬چغم‌ةٌ‌راً‪‌،‬‬

‫گهساً‌کسدن‪‌،‬گسداىرن‪‌،‬ةیساً‌کسدن ‌‬

‫چغم‌ةساً‪‌،‬ةیُضیرً‪‌،‬ةیُضان ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬یکدا‪‌،‬هیژً‪‌،‬درةطح‪‌،‬خيَا‪‌،‬خک ‌‬

‫ةیُضیرن ‌‬

‫یکدا‪‌،‬ىاٍهدا‪‌،‬ةیٍهدا ‌‬
‫‌‬

‫ةطانان ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬یکدا‪‌،‬ةیٍهدا ‌‬
‫‌‬

‫یکطُی‌گسدىرً‪‌،‬ىیطح‌عُىرً‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬دهرعُىرً‪‌،‬‬

‫ىیطح‪‌،‬ىاةُد‪‌،‬ةسچیرً‪‌،‬ازنیان‌رـدٌ ‌‬

‫ازنیان‌رـدٌ ‌‬

‫ةسچیرً‌عرن ‌‬

‫دسدً‌گیس‪‌،‬دُسدً‌گیس ‌‬

‫ةسچیرن ‌‬

‫دسدً‌گیسان‪‌،‬دُسدً‌گیسان ‌‬

‫کُژ‪‌،‬کهاىی‪‌،‬کهان‪‌،‬کج‪‌،‬دم‪‌،‬دَم ‌‬

‫دسدً‌گیسان ‌‬

‫ةرعگُن ‌‬

‫خساةسدً ‌‬

‫ىُعدٌ‌عرً ‌‬

‫خساةسدن ‌‬

‫ىُعدٌٍا ‌‬
‫‌‬

‫خساةسدن ‌‬

‫رهیگسدان‪‌،‬ةیشار ‌‬

‫خساةسدن ‌‬

‫گانٌ‪‌،‬کلتٌ‪‌،‬کاعاىٌ‪‌،‬ـسهدگاً‪‌،‬ضسای‪‌،‬ضسا‪‌،‬داىٌ ‌‬

‫ٓ‪ٕ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫ضسدضیس‪‌،‬ضسدضار ‌‬

‫هاالیی‪‌،‬ـسنيری‪‌،‬عکًُ‪‌،‬جایگاً‪‌،‬پایگاً‪‌،‬ارج ‌‬

‫ـسىُدی‪‌،‬ـسزاىٌ‪‌،‬داىغُراىٌ‪‌،‬دسدهرز‪‌،‬دسدنيراىٌ‪‌،‬‬

‫پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫ةذسداىٌ ‌‬

‫گُعٌگیس‪‌،‬گُعٌ‌ىغیو‪‌،‬گُعٌ‌گیس‪‌،‬کيارً‌گیس ‌‬
‫‌‬

‫ىگسگاً‪‌،‬دیرگاً ‌‬

‫گُعٌ‌ىغیو‌کسدن‪‌،‬گُعٌ‌ىغیو‌ضاددو ‌‬
‫یکپارچٌ‪ٍ‌،‬هتطدٌ‪ٍ‌،‬هاٍيگ‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬
‫‌‬

‫دیرگاً‪‌،‬دهرىها‪‌،‬چغم‌اىراز ‌‬

‫هاةطدٌ‪‌،‬دُیغاهىر‪‌،‬دُیظ‪‌،‬پیُضدٌ ‌‬

‫ضازنير‪‌،‬پیساضدٌ‪‌،‬پیاپی‪‌،‬پغح‌ضسٍم‪‌،‬پسداددٌ‪‌،‬ةٌ‌‬
‫ضانان‪‌،‬ةطانان‪‌،‬آراضدٌ ‌‬

‫پیُىر‌دادن ‌‬

‫ةطاناىیر ‌‬

‫ىاةُد‌کسدن‪‌،‬ةساىراددو‪‌،‬ةساـيکيرن‪‌،‬از‌نیان‌‬

‫هیساضدو‪‌،‬ضانان‌دادن‪‌،‬آراضدو ‌‬

‫ةسدن ‌‬

‫ىِگسش‪‌،‬ـسدیر‪‌،‬دُاضدٌ‪‌،‬آرنان‪‌،‬آرزه ‌‬

‫ضسچغهٌ‪‌،‬ضسآؽاز‪‌،‬ریغٌ‪‌،‬پایٌ‪‌،‬آؽازً ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫ضازنير‌( ‌‬

‫ضسآؽاز‪‌،‬آؽازً ‌‬
‫ـسنان‌عاٍی‪‌،‬ـسنان‪‌،‬عُعٌ ‌‬

‫ضسهدً‪‌،‬چکانٌ‪‌،‬چانٌ ‌‬

‫ىُیطيرً‪‌،‬ىگارىرً‪‌،‬دةیس ‌‬

‫نَسضانان‪‌،‬نَس‌ضانان‪‌،‬کَکغاندُرعیری‪‌،‬‬
‫‌‬

‫دـدسداری‪‌،‬دةیسی ‌‬

‫کَکغان‌دُرعیری‪‌،‬عیرضانان‪‌،‬ضاناىٌ‌دُرعیری ‌‬
‫‌‬

‫ـسنيری‪‌،‬ردً‪‌،‬جا‪‌،‬پایٌ ‌‬

‫دهرکسدن‪‌،‬پیغگیسی‪‌،‬ةازداری‪‌،‬ةاز‌داعدو ‌‬

‫رهگسداىرً‪‌،‬چغم‌پُعی‪‌،‬چغم‌پُعيرً‪‌،‬پغیهان‪‌،‬‬

‫جلُگیسی‌کسدن‪‌،‬پَيانیرن‪‌،‬ةازداعدو ‌‬

‫ةسگغدٌ‪‌،‬ةازگسدىرً ‌‬

‫ىیطح‌ه‌ىاةُد‪‌،‬ىیطح‌عُىرً‪‌،‬ىاةُدگسدىرً ‌‬

‫رهگسداىرن‪‌،‬چغم‌پُعیرن‪‌،‬پغیهان‌عرن ‌‬

‫پیهان‌ةطدٌ‌عرً‪‌،‬ةطدٌ‪‌،‬ةسپاعرً‪‌،‬اضدُار‌عرً ‌‬

‫ىیهٌگاً‪‌،‬دادهر‪‌،‬دادنير‪‌،‬دادگس ‌‬
‫‌‬

‫ةطدو ‌‬

‫دادهراىٌ‪‌،‬دادنيغاىٌ‪‌،‬دادگساىٌ ‌‬

‫ةطدٌ‌عرً ‌‬

‫ىغاىرن‪‌،‬گهاعدٌ‪‌،‬گهاردً‪‌،‬دضح‌ىغاىرً‪‌،‬دضح‌‬

‫هاگغح‪‌،‬هاژگُن‪‌،‬پژهاکیرً‪‌،‬ةسگغدٌ‪‌،‬ةازخاـدٌ‪‌،‬‬

‫ىغان ‌‬

‫ةازخاةیرً‪‌،‬ةازخاةظ‪‌،‬ةازخاب ‌‬

‫گهاعدو‪‌،‬گهاردن ‌‬

‫ةازخاةیرن ‌‬

‫بھ)‪‌ ‌‌،‬‬
‫پسهیش‌( ‌‬

‫خُاىگس‪‌،‬ةَسً‌رضان‪‌،‬ةذغيرً‪‌،‬آضایيرً ‌‬
‫گغُدً‪‌،‬عکاـدٌ‪‌،‬خسکیرً‪‌،‬خسکيرً‪‌،‬پُکیرن‪‌،‬پُکِظ ‌‬

‫یکطان‪ٍ‌،‬هطُ‪ٍ‌،‬هطان‪ٍ‌،‬هطاز‪‌،‬ضازگار‪‌،‬ةسٍم‌ىَادً‪‌،‬‬

‫کفداىیرن‪‌،‬خسکاىرن ‌‬

‫ةسرهی‌ٍم‌ىَادً‪‌،‬ةساةس ‌‬

‫گغُدً‪‌،‬عکاـدٌ‪‌،‬خسکیرً‌عرن‪‌،‬خسکیرً‪‌،‬خسکيرً‪‌،‬‬

‫گُیا‪‌،‬ـسىُد‪‌،‬دسدهرزی‪‌،‬دسد ‌‬

‫پُکیرن‪‌،‬پارً‌عرن ‌‬

‫کُی‪‌،‬ضسزنیو‪‌،‬ضانان‪‌،‬دهر‌ه‌ةس‪‌،‬دانيٌ‪‌،‬ةسزن‪‌،‬ةذظ ‌‬

‫خسکيرً‪‌،‬خساکٌ‪‌،‬پُکَيرً ‌‬

‫آزادگاً ‌‬

‫گزرگاً‪‌،‬ضُراخ‪‌،‬رهزىٌ‪‌،‬رهزن‪‌،‬رديٌ‪‌،‬راً‪‌،‬پيجسً ‌‬

‫آزادگاً‌ةازرگاىی ‌‬

‫یگاىٌ‪‌،‬خيَا‪‌،‬خکیو‪‌،‬خکدا‪‌،‬خک‪‌،‬ةیناىير ‌‬
‫‌‬

‫گسنطیس‪‌،‬گسنطار‪‌،‬ضسزنیو‌گسم ‌‬

‫ىاپیُضدٌ‪‌،‬گطیذدٌ‪‌،‬جراگغدٌ‪‌،‬جراعرً ‌‬

‫نیاىٌ‌ضار ‌‬

‫ٔ‪ٕ3‬‬

‫هاژًىانٌ‌پارضی‌ضسً‬
‫‌‬

‫کُچيرً‪‌،‬دهر‌از‌نیَو‪‌،‬داىٌ‌رٍا‪‌،‬ةُم‌رٍا ‌‬

‫ٍُدً‪‌،‬ضُد‪‌،‬ةَسً ‌‬

‫ـسهایِظ‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)fravāyišn‬کُچ‪‌،‬خسک‌نیَو ‌‬

‫ضُد‌جُ ‌‬
‫کارپزیس‌(دھ)‪‌‌،‬کيظ‌پزیس ‌‬

‫ـساپسهازی ‌‬

‫کُچیرن ‌‬

‫کسدگی‌(دھ)‪‌ ‌‌،‬‬

‫خک‪‌،‬خازىرً‪‌،‬خادح ‌‬

‫رٍا‌عرً‪‌،‬جرا‪‌،‬ةازعرً ‌‬

‫دُشعياضی‌(پ‌ھ‌‌‪‌‌،)hī hūšnās‬هرزیرگی‪‌،‬هرزً‪‌،‬‬
‫‌‬

‫ىکٍُیرً‪‌،‬ىاپطير‪‌،‬گجطدک‪‌،‬ةیشارعرً‪‌،‬ازچغم‌اـدادً ‌‬

‫ٍيسنيری‪‌،‬کسدىی‪‌،‬کارداىی‪‌،‬ضسرعدٌ‪‌،‬زةسدضدی‪‌،‬چیسً‌‬

‫ىیطح‌عرً‪‌،‬ىایی‪‌،‬ىاٍهاٍيگ‪‌،‬ىاضازگار‪‌،‬کاٌٍ‪‌،‬راىرً‪‌،‬‬

‫دضدی‪‌،‬چیسگی‪‌،‬چیسدضدی‪‌،‬خسدضدی ‌‬

‫دهر‌عرً‪‌،‬پُچ‪‌،‬پاد‌ارزش‪‌،‬ةیارزش ‌‬
‫‌‬

‫بھ)‪‌‌،‬زادگاً ‌‬
‫گَُارً‌( ‌‬

‫پُچ‌گُیی‪‌،‬ةیَُدً‌ةاـی ‌‬
‫ىُک ‌‬

‫پیساضدٌ‪‌،‬پاکیشً‪‌،‬پاک ‌‬

‫گسـدٌ ‌‬

‫ىغان‪‌،‬کاةیو ‌‬

‫ىاةُد‪‌،‬ضسىگُن‪‌،‬ةسکيار‪‌،‬ازٍم‌پاعیرً ‌‬

‫زىَار‪‌،‬زنان‪‌،‬درىگ ‌‬

‫جرا‌عرً‪‌،‬خکٌ‪‌،‬ةسیرً ‌‬

‫نسگتار‪‌،‬کغيرً ‌‬

‫آخغران ‌‬

‫ىیطدگاً‪‌،‬ىاةُدگاً‪‌،‬نیران‌جيگ‪‌،‬کغدو‌گاً‪‌،‬کغدارگاً ‌‬

‫عُریرً‪‌،‬پسیغان‪‌،‬ةساىگیذدٌ‪‌،‬آعفدٌ ‌‬

‫نَیو‪‌،‬نَير‪‌،‬گساىهایٌ‪‌،‬کسانير‪‌،‬کِسانير‪‌،‬عایان‪‌،‬پسارج‪‌،‬‬

‫دگسگُن‌عرن ‌‬

‫ةسجطدٌ‪‌،‬ةاارزش‪‌،‬ةا‌ارزش ‌‬

‫ىگاعدٌ‪‌،‬ىگاریو‪‌،‬ىگارعرً‪‌،‬کيرً‌عرً‪‌،‬ةسىگاریرً ‌‬

‫اـشارٍا‪‌،‬ةایطدٌٍا ‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫اـشارٍا‪‌،‬جيگ‬
‫‌‬
‫ضازهةسگ‪‌،‬راً‬

‫جاةجا‌عرً‪‌،‬ةسگسـدٌ‪‌،‬ةازگفدٌ ‌‬

‫هاالخس‪‌،‬ةسخس‪‌،‬ارزعهيرخس ‌‬

‫ىادرضح‪‌،‬ىاپزیسا‪‌،‬ىاةاهر‪‌،‬زعح‪‌،‬رد‌کيير ‌‬

‫یاهً‪ٍَ‌،‬يجام‪‌،‬چسىر‪‌،‬پُچ‪‌،‬پست‌ه‌پال ‌‬

‫زیس‌زدن ‌‬

‫ـذیش ‌‬

‫زیسش‌زد ‌‬

‫نَيرز‪‌،‬کارعياس ‌‬

‫عکطدٌ‌عُىرً‪‌،‬عکطدٌ‪‌،‬درٍم‌عکطدٌ ‌‬

‫نَساز‪‌،‬نَِساز ‌‬

‫پس