P. 1
13- جراحة المخ والأعصاب

13- جراحة المخ والأعصاب

4.0

|Views: 11,439|Likes:
منشور بواسطةAhmad Samir

More info:

Published by: Ahmad Samir on Sep 29, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض!

ة"ا#لاب $ايب
باصعلاو خملا ةحارج مسق
نيغرفتملا ةذتاسلا
مـــــسلا
لغش خيرات
ةفيظولا
!يملا خيرات "تا#لا مـــقر
$%&اشلا $ف'ل ليعامسا (()
%&'(('(&)% (%'('(&%*
:.م.ت 7369203
نيما محم ليعامسا (()
%+','(&*& +'-'(&.%
:.م.ت 5165635
*%&ر اير+, *%&ر محم (()
.('(%'(&)* (&')'(&.*
:.ع.ت 3920124 :.م.ت
3469029 :.م 0122122955
يمحلا -ع يمحلا -ع (()
ناي,
.('(%'(&)* %%'&'(&.*
:.ع.ت 3939187 :.م.ت
4173605 :.م 0122113851
محم محم نيلا .!ص (()
/0ح+
%%'%'(&*, (&')'(&.&
:.ع.ت 7948206 :.م.ت
5717550 :.م 0123109088
رص1لا و-ا 2ي&وت ماش3 (()
./'(%'(&*) &'('(&,(
:.ع.ت 5910285 / 6386350
:.م.ت 5916762
%سا مي3ار-ا %سا محا (()
محا محم
./'(%'(&&% %.'(('(&,.
:.ع.ت 5758972 :.م.ت
3587741 :.م 0122189873
مي3ار-ا محم $ف'ل محم (()
/تاحش $0ع
%&','(&*- (,')'(&,-
:.ع.ت 3685555 :.م.ت 3585642
:.م 0127425602
و-ا 2ي&وت ماش3 نميا (()
4$&وت (م()5 رص1لا
./')'%//. .'&'(&++
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +.
13
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
سلا ةذتاـــ
مــــــسلا
لغش خيرات
ةفيظولا
!يملا خيرات "تا#لا مـــقر
$س1م محا محا ورمع (()
6ي7ر5 60جم 4 مس8لا
%&'(('(&*& %*'-'(&,*
:.ع.ت 3484226 :.م.ت 3803124
:.م 0123954887
م%1ملا -ع مي0%لا -ع ((9
بجر $0ع
./'+'(&&( (-','(&,*
:.م.ت 5722175 :.ع.ت
5725677
:.م 0122114849
$سيع محا محم محا (()
%-'&'(&&+ -'(/'(&-.
:.ع.ت 3932457 :.م.ت
3480078
:.م 0122108037
$ف'صم :3, محا (()
:3,
%-'&'(&&+ )'.'(&-,
:.ع.ت 3026971 :.م.ت
3483826
:.م 0122103320
محم :ر3وجلا (()
:واش1ملا :ر3وجلا
%*'-'(&&) ('('(&--
:.ع.ت 3630293 :.م.ت
5163071
:.م 0122186576
مي3ار-ا ليعامسا (()
محم ليعامسا
%-'(('(&&) (,'(('(&-%
:.ع.ت 6391763 :.م.ت
2419347
:.م 0123504239
اشر محم ماصع (()
:واجحلا
%-'(('(&&* %*'-'(&-+
:.ع.ت 3031797 :.م
0122136921
:.م.ت 5853978
محم ومحم ورمع (()
*وفص
%-'(('(&&* (%'-'(&-)
:.ع.ت 3351456 :.م.ت
3473458
:.م 0122139340
/يجو محم $ف'صم (()
ب'ق
%-'(('(&&* ()','(&-)
:.ع.ت 3442786 :.م.ت
5163287 :.م
0122118951
لا%لا -ع نسح محم (()
ليا1
%)'(/'(&&& %'(/'(&-)
:.ع.ت 5703607 :.م.ت
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +,
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
3383299 :.م
0123169114
مي0حلا -ع $0ع ةماسا (()
:وا#شلا
%)'(/'(&&& (-'('(&-*
:.ع.ت 3685003 :.م.ت
5212863 :.م
0101000081
نيلا %س لا; محم (()
$قاق,لا
%&'(%'(&&& +'(/'(&--
:.ع.ت 3359411 :.م.ت 3030014
:.م 0122137949
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +-
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
ةذتاسلا عبات
ظ&اح محا محم (()
نا<مر
%&','%//( ,'.'(&+(
:.ع.ت 5894191 :.م.ت
2741139 :.م
0122145345
مي0حلا -ع 2را' محم (()
رافلا
.('(/'%//( (-'&'(&+/
:.ع.ت 3037787 :.م.ت
3378248 :.م
0122168120
$حت& محم رصا1 (()
رو1غلا
%&'-'%//% %.')'(&+/
:.ع.ت 3920827 / 4015535
:.م.ت 4018500 :.م
0123152334
مي0حلا -ع $م0ح (() $م0ح
$قوسلا
%&'&'%//, %)'(('(&+/
:.ع.ت 3372265 :.م.ت
3638672 :.م
0122106990
رورس نام=ع رمع (()
%&'(%'%//, (&'%'(&-&
:.ع.ت 3932178 / 7600597
:.م.ت 7600596 :.م
0122136369
م!سلا -ع نار- محم (()
:وا1شلا
%&'(%'%//, %*')'(&+(
:.ع.ت 3952429 :.م.ت
3170366 :.م
0123138255
محا رات;م ل7او (()
:#ملا
%&'(%'%//, %+'%'(&+%
:.ع.ت 3357115 :.م.ت
3545385 :.م
0101424855
لا; (() - محم $0ع ميس
و م
%)')'%//- ,'(('(&+%
:.ع.ت 7760113 :.م.ت
3365664 :.م
0123191759
لما+ نيما $مار (() ع $0
%)')'%//- )'%'(&+.
:.ع.ت 3512222 :.م.ت 5217800
ر3ا' محم ورمع محا(()
باوتلا -ع
%+'(/'%//- (&'+'(&+%
:.ع.ت 4552539 :.م.ت
4548395
:.م 0123122533
مي3ار-ا محم مي3ار-ا (()
/تاحش $0ع
%+'(/'%//- -'(%'(&+%
:.ع.ت 7605684 :.م.ت
5070034
:.م 0101402616
$مي1غلا *%0' محم $1م (
%+')'%//+ %%'+'(&,*
:.ع.ت 3951364 :.م.ت
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج ++
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
ايجولويس&5 $ي+ي1ي0+لا
ل 0 4$-ص%لا ,ا#ج
3380388 :.م
0105050398
نيلا $حم محم محم (
$1ويس-لا
.('(/'%//) ,'(('(&+.
:.ع.ت 3022907 :.م.ت
3041801 :.م
0127342964
لو0غ, %س با#ش محم (
>لاص محم
.('(/'%//) (-'%'(&+-
:.ع.ت 7925088 :.م.ت
2759701 :.م
0101403260
نيعاسملا ةذتاسلا
مــــــسلا
لغش خيرات
ةفيظولا
!يملا خيرات

"تا#لا مـــقر
$<ترملا محم (
$-ار%لا $سيو'س-لا
%-'.'(&&% .'-'(&-/
:.ع.ت 4311848 :.م.ت 4307041
نيلا .!ص محم (
$1ويس-
%+'%'%//. (/'(%'(&+,
:.ع.ت 5245405 :.م.ت 3583116
:.م 0122160471
:يو3 $0ع 2يص محم (
%&'&'%//, ()','(&+-
:.ع.ت 7743600 / 3132951
:.م.ت 3048191 :.م
0101513151
بيسح *&ار محم يلو (
محم
%&'&'%//, (-')'(&++
:.ع.ت 3441858 :.م.ت 5267006
:.م 0101642103
راتسلا -ع م,اح (
رص1لاو-ا
%)'(/'%//, %,'%'(&+,
:.ع.ت 356088 :.م.ت 2316021
:.م 0123406669
محا ?ي-لا -ع م,اح (
@وج
%)'(/'%//, %/'-'(&++
:.م.ت 7402070 / 5711776
:.ع.ت 5759468 :.م
0122257603
$حم ليعامسا ميحرلا -ع(
ميا,%لا و-ا نيلا
%&'+'%//- ./'('(&-(
:.ع.ت 5751464 :.م.ت
3307486 :.م 0127449157
-ع نيلا لامج "يرش (
:وا+ملا يجملا
%&'+'%//- (('('(&-(
:.ع.ت 5827132 :.م.ت 4195617
:.م 0122124128
ني-ا%لا ني, $ف'صم (
محم $0ع
%&'+'%//- ()'&'(&+)
:.ع.ت 3519561 :.م.ت 5242175
:.م 0127458879
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +)
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
$ف'صم محم نيلا A!ع (
:,ا,ع
%&'+'%//- (('*'(&+*
:.ع.ت 3270945 :.م.ت 347092
:.م 0122163379
و-ا 2ي&وت ماش3 "رشا (
رص1لا
%&'+'%//- (('*'(&+*
:.م.ت 5919040 :.م
0123672088
نسح نيلا .!ص محا (
,'+'%//+ -'('(&+&
:.ع.ت 3385824 :.م.ت
3036151 :.م 0101403014
نسح محا رو1ا :رسي (
,'+'%//+ (,'('(&+*
:.ع.ت 7625050
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +*
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
نيدعاسملا ةذتاسلا عبات
مي3ار-ا ر8ص محا >ماس (
Bا1م
,'+'%//+ *'*'(&+&
:.م.ت 5839577 :.ع.ت 7836262
/ 5553978 :.م 010/1417185
محا محم محم ماش3 (
ني,ح
,'+'%//+ ('(/'(&+&
:.ع.ت 5321212 :.م.ت 3825773
:.م 0101467474
ب1ع محم محا نميا (
%*'(('%//+ ()'(%'(&+&
:.ع.ت 7608638 :.م.ت 5311093
:.م 0123123823
$ف'ل ليعامسا نسح (
$%&اشلا
%*'(('%//+ %+'.'(&)/
:.ع.ت 3584910 :.م.ت 5168792
:.م 0101455794
-ع .اتفلا -ع A!ع (
,ي,%لا
%*'(('%//+ (,')'(&)/
:.ع.ت 3356030 :.م.ت 4108644
:.م 0101432173
محا :ري; :جم (
ةرمسلا
%*'(('%//+ %%'*'(&)/
:.ع.ت 3931681 :.م.ت 3405202
:.م 0122126019
ناوص ي%س محا محم (
.('(/'%//) (/'*'(&)/
:.ع.ت 5324224 :.م.ت 3635500
:.م 0122126633
بويا محم مسا- (
.('(/'%//) %-'&'(&)%
:.ع.ت 5750849 :.م.ت
5245111 :.م 0101777780
نيــسرملا
مـــــسلا
لغش خيرات
ةفيظولا
!يملا خيرات "تا#لا مـــقر
لي1ق ماصع 2را' (
%*'(/'(&&) %('%'(&+.
:.ع.ت 3957074 :.م.ت 4047034
:.م 0123344686
.ومم اC& محم (
يسلا
./'-'%//( (('(('(&++
:.ع.ت 3365670 :.م.ت 3458294
:.م 0101900300 - 0122438876
ر-1ع محم ريمس لا; (
%)'(('%//% %'-'(&)(
:.م 0101562181
$سيسلا :مح محم (
%*'-'%//. (('('(&)(
:.م.ت 3686795 :.م 0105126675
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج +&
ةرهاقلا ةعماج – ىنيعلا رصق بط ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاض! ة"ا#لاب $ايب
نيسردملا عبات
-ع ,ي,%لا -ع محا (
:,اجح ,%ملا
%*'-'%//. *'+'(&)(
:.م.ت 3465827 :.م 0101485743
$ماس ومحم >ماس (
نار-
%*'-'%//. %+')'(&)(
:.م.ت 4181754 :.م 0105114415
يمحلا -ع محا ماش3 (
يع
%*'-'%//. %+'-'(&)%
:.م.ت 5167442 :.م 0101415628
"راع محم نيسح (
$-رغملا نيسح
%-'+'%//. (*'-'(&++
ل "ير' محا 2را' ( - بي
%)','%//- %*'(('(&)(
:.م.ت 3378375 :.م 0103405336
*&ار محم محم (
ني-اع
%)','%//- &'(/'(&)%
:.م.ت 8462575 :.م 0105273050
لام+ $ف'صم م,اح (
مصلا -ع محا
%)','%//- %.'&'(&).
:.م.ت 3358345 :.م 0122414488
ةماسا ورمع محم (
بي'لا محم
%)','%//- (-'(('(&),
:.م 0122174376
2,ارلا -ع محا محم (
$جات0-لا
%&'+'%//- ()'(/'(&),
:.م.ت 3352274 - 3307162
:.م 0127457973
لام+ Dا -ع ورمع (
محم نامسلا
%+', ىلا ةدتمم
./','%//+
(('*'(&).
:.م 0127364056
رافغلا -ع محم با#يا (
$سيع
%+', ىلا ةدتمم
./','%//+
%/'(/'(&).
:.م 0121152545
محم اC& محم محم (
مي3ار-ا
%+', ىلا ةدتمم
./','%//+
-'('(&),
:.م 0105389192
محا ي%سلا محا (
ي%سلا
%+', ىلا ةدتمم
./','%//+
%,'%'(&),
:.م.ت 3910083 :.م 0127457972
محم .ومم محم (
ةم!س
%%'(/'%//+ %-'.'(&)-
:.م 0101003854
نسح .ومم رمع (
$+0فلا
%,','%//) &'('(&),
:.م 0123954993
0#ق 1اص2ا3 45لا ة6ارج )/

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->