P. 1
خاطرات من از سکس مامان و بابام.ن

خاطرات من از سکس مامان و بابام.ن

4.91

|Views: 55,133|Likes:
منشور بواسطةanon-641142

More info:

Published by: anon-641142 on Oct 01, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

ماباب و نامام سکس زا نم تارطاخ....

*
زا دیشچیمن وشياسآ و شمارآ معط سکچيه هنوخ لثم "اقي! م"#$يم ه% هسردم هم!اي
!و&ن 'وخ مسر! $(ا و م")ي$يم ورا*م$% +ا,ا و -اونا . اه هچ/ هن و ام0عم هن 1م 2س!
"ا34م5م 677 +!آ 8!$% 9م هم:$; ا: او<! می= $ه . !$کيم م;ا$خا $يدم +وناخ >را/
و م?ا&ن م@ان $"#! وA 1م و 8او)ن هسردم زا ور ا/ا/ ا: امام ه% !و&ن Bا ه"Cه . +د? 9من
!و/ $Dقم +ردE مه 9م% ه: د:ا? . م?ا/ >!رواین ا*م0عم ا: اه هچ/ زا 9ک: $س 9:F/ ه:
مه 2سر! G هش/ هی0)A Bروط ه: د:ا/ >!ا:ز ش:H$نا هچ/ 1:ا 2C( 9م +ادم 8و=
. !و&ن شهار 1:ا اما !و/ +Iاس و 1س مه $/ا$/ د3= BH$نا و +!و/ Jاع# شیE 1م 2CKیم
انوا ه% !و/ مه Lا*ک= و 9:ا/ا/ 9Mام Bا*کم% +ا$"Nا ه/ !و/ 'وخ مسر! هک3:ا $یO ه"&Mا
و3م 9ه 9ش:امن روط ه/ Pق# و 1"#$:QE 9م ور 8د? 'ا$خ هنوخ و BH$نا هی0)A 1:ا
+دنوزو,يم ه% 9ياه شيAآ $/ >وF< ه% +!و/ +وس RF% . هسردم $"#! 8!$% 9م ادS
Tادها ا/ و 8!و/ $? 90یخ ه% مU3E و +را*= Jاس Bاه هچ/ زا Vی%ا ه: Wن وA م"#ر م% م%
هسردم JXارا زا 8و?$"شی/ G 1"?ا! 9نو)مه هسردم 8و$ی/ و هسردم ر! 1م Bا*نامرآ و
هچ/ ه/ Bدیم*# 9م Bد:دیم ونوش#ای و 8!و/ >!ز ا;ر! را/ د3= و RF% $ه ه% 8!و/
ر! G 8اK:ار منوا G 1ک/ و3م ای/ 1نز 9م !ا! ه% 9:اه ه#ای 8وا زا Y >روخ 9من 9نا",/!
9",ه زا مMوM 9م ا3:ا Zم; وA 1م دیم*# 9م امام ا*عوم 8وا ه(ا ه% G ادخ Bا[ر >ار
>د3/ ه% 9:ا; زا اما 8و?!وخ وA 8!ادیمن >ار "FSا وراه هچم هچ/ . !$% 9م م5اس
!راو اA +!$% LFA ردق3:ا و +!روآر! $س 8و?را% زا !و/ 9"قشم $ه ه/ +!و/ Jو\# 90یخ
و +د? لم]"م ور 9"CK3ه 9Mام ر$[ ا*]:$CA ^نز $س >ار 1:ا ر! ه"&Mا +د? 8وشعم;
+!و/ $"کی=و% همه زا 1م 8وشعم; BوA .+!ا! JاN 90% 8ومسردم ه#و/ و 9:ا/ا/ _ی; ه/
وAو +د? 8وشعم; !راو رو`/ هSFخ . 2#$Kیم مS$N 90یخ ه% هچ/$A 1"C( 9م م*/ و
9يو?انز لaا,م و سکس ش<و[وم "ا$ث%ا و دشيم -و$? bي$CA ^نز ه% 8و? !$(`يم
c !و/ دیدب دیدن یاداوج یا 90یخ 93عم ه"&Mا G +!اديم $dن مه 90% و +!$کيم 2%$? e
1م ه% +!و/ ه"CKن سکچیه ه/ . 2?ا! 9(زاA +ا$/ و +دیم*# 9من ور 8و?ا*#$N زا
هم*C/ B`ي= هسردم Jوا و >د/ 9Aوس 8وشيکي +ديس$"يم 93عي +دي! ومر!ام وردE سکس
8وشساو fCM ه: 9ها( اما . وین 9ن ه3% 2مNر ادخ هK:! ه% مه دع/ امام وردE مه دع/
زا/ 8وش3ه! 1",ه gا ه#$N دشيم 8و?ا<!ا 90يخ ون!و/ $"(ر`/ ه% 9يانوا ه% +دمویم
8ومه همه م"CKیم ه% 9:ا`ی= ه"&Mا GG منوديم اU% زا ورا3:ا 1م ه% _UعA زا دنوميم
hیه سکس iایa`; زا 1م هن$(و +!و/ >دی3? ا: >د:! B$س iای0م< 9ط ه% !و/ B!راوم
ه/ 9"N و 1شیم ه0ماN Bرو5= انامام ه% م",نودیمن "FSا "Fثم . م"?ادن 9قی! -Fطا
م*/ 9مام هشیمه 8و= . هشیم را! 9ن 9ن 8امام ه: را% 8وا ا/ ه% !$کیمن رو5خ م3هX
ه/ Y مM! وA 1ی:د? jر`/ 9م% ه% دع/ 9نامام J! وA !روآ ور i$هاوخ و وA ادخ ه% 2CKیم
c 1:دموا این! ییییییخخآ !و/ >زادنا 1یمه هچ/ 8دموا این! ه/ زا مAا<Fطا "اعاو 1م و e
ه"&Mا . هشیم ه0ماN رو5= 8ز ه: +دیم*# 1م 9DD)A Bاه ش:امه 1یمه BوA هک3:ا اA
8وAا$/ +اوخ 9م ه% و Bا >$طاخ 8و= +!ز Jاثم و3:ا . ل& زا $A لما% اما kان +زا/
lايN وA اي RF% >$س اي Y دشيم ه% bي$CA ^نز . 2,ه ه04,م 1یمه ه/ lو/$م مK/
9کي "Fثم .9]5س و م% iا<Fطا $"شی/ ه"&Mا 8!$کيم 2&]S و 9ها( مه >رو! 1",شيم
ا: . !$کيم mي$عA دمويم منوا و!و/ ه"C( سکس زا 9يا`ي= هي و!و/ >!$% nاو!زا L$هاوخ
!ا:ز 'اA و 'آ ا/ دمو: 9م و هنوخ !و/ ه"#ر L$,E 2سو! ا/ JXارا 8ومه زا 9ک: هک3:ا
Fکسوا ه0ثم مه هيق/ و 1",&يم 9Mاخ !راوم >$"شي/ ر! ه"&Mا ه% . !$% 9م m:$عA
مه !و/ لK?وخ مه !و/ 9سدقم +وناخ شمسا می"?ا! م0عم ه: . 8!$کيم m% 1",شيم
9ن م:دیم*# و هشیم لA ^U/ و ^U/ 9ه شM! م:د:! ه% !و/ Jاس Bا5سو . لکیه Lوخ
>ام BوA . شM! وA >را! 9ن o و p Lاهو0*E BوA هچ/ 93ع: !و/ >د? jر`/ شمک? 90یخ
90یخ ا*ث]/ 8وا BوA ه% Bرا/ 1یMوا . !ادیم 8وشن $"(ر`/ ور شمک? 1یمه و "FSا !و&ن
Bزا/ >$),م ا/ انوا زا 9ک: و +!و/ >د? 8وشعم; !راو >زاA ه% !و/ 9"و +!$% _UعA
ردق3:ا شمک? 1:ا ه% >!$% و 2)/د/ 1:ا Bرو5= 9سدقم $هو? هنودیم ادخ 2C(
شمه هنوخ +دیسر 9"و اA و +!$% _UعA 90یخ 1م . >د3خ $:ز 8!ز همه و G >د? jر`/
وراه هچ/ ه% >!$% 9خو? "ام"N $"خ! 8وا ه% +!$کیم $ک# و ه04,م 1:ا ه/ +!$کیم $ک#
8وا ه/ 95/ر ه= 9ن 9ن ه% !و/ >د? !اU:ا م3هX BوA >د3( Jاوس 2مF< ه: اما هنود3)/
8ود/ هشیمه Jومعم q&ط 1م م:!رو)یم اQO امام وم$هاوخ ا/ می"?ا! ه% $*@ >را! ارا%
r وA J! وA !روآ ور ام Bرو5= ادخ r امام s م"C( امام ه/ و*: Y B$:وDA 9AوS رو,ناس
!و/ 1م زا $"(ر`/ 'وخ ه% مم$هاوخ . Lو0( وA !$% $ی( همقM د? !$( Lامش= امام ه%
زا/ امام . منامام Bو0; ه"?ا! هKن و?د3خ روز ه/ +د:! 2,نودیم 1م زا $"شی/ و
c Iا/ !ا! و?اهو$/ا تر!یم مد"خ #$ی%& نم #کی'و(نو%& 9نا3چنآ 2سH ه: ا/ e
c 1م J! وA !روآ وراهام? ادخ و می"ساوخ ادخ زا و م:!$% ا<! 9:ا/ا/ و 1م +`:`< s 2C(
#)%ج *+ تاجا"م , -ییا.د #/ #ب #ب امام د3)&M م:! ه% rBرو5= 'وخ م"C( زا/ e
2C( د3)&M ا/ ود3% مک]م و مtM ه% G +$س وA !ایم هم0/ا 8Iا ه% >د? 9:ا*Mدم 8وا زا
9%$خ Jدم م3م Y9م*Cیم Bد? را! 9ن 9ن YBد? Rو$< YBد? jر`/ i!وخ 9"و
Bادخ G ه*0/ ه% +دیم*# 9:ارو; ه: اما G >د3خ زا +!$% شO +$هاوخ ا/ ومدیش% 2MاUخ
ا5سو 8وا G B`ی= ه: و ه"?اQن 8ومینامام J! وA وراه 9ن 9ن ام 9:ا*3A ه/ 8و&0*م لK;وا
90یخ ه04,م 1:ا G >!ا! Bرو53:ا و3م 'او; امام ه% G iد? ه/ >!و/ را% ردنا 2س!
9:ا*A$E و i$= $طا)/ اه هچ/ 8وا Zم; وA 8و= 9#$ط زا و !$کیم u:$]A و3م BواکU3%
سکس دیAاسا زا 9ک: ه/ و هشیMاN 90یخ هچ/$A ه% 8!$% 9م $ک# همه +!و/ ه"C( ه%
زا/ ه% زور ه: . مس$t/ B`ی= ه04,م 1:ا !روم ر! 9,% زا م"ساو)یمن Y +!و/ >د? ل:د&A
م3م و 8!$کیم 9م0< v]/ 1"?ا! اه هچ/ w ه% 8وشیک: Y 8وش*/ +!و/ >!ز JX 9مش=
2C( Y 2CKیم هیق/ هساو L$هاوخ P/اور زا !ا:ز ون!و/ >!ا! $هو? م% 1س وA و?$هاوخ
ه?ا&ن شساوN L!وخ ه(ا ه% >را! 2سو! ورارا% 8وا ردق3:ا L$هو? هKیم +$هاوخ
!و/ ه"#$( وممش= و0; 8وخ 1م هK:! G ه3کیم ش0ماN وA >`:$یم وش/آ _? $ه L$هو?
وA +ود% Gr هی% i$هاوخGr هی= 'آ s مK/ +$یK/ وشق: +$/ م"ساوخ 9م G 9Mو\# زا
>د/ bی[وA Iا: Gr >`:$/ G
ام? ه% Bراک"شE ا/ 1م و 2?Q( 9Aدم ه: +راین !ر! ونوA$س هSFخ G هK:! د? 9من اما
و 8`:ر 9م اU% و هی= 'آ ه% +دیم*# شی/ام% دی",ه Z05م و د:را! xا$س 1م ر! 8ا`:`<
1:ا 8دیم*# ا/ 1م ه% د? -و$? اUنومه زا اه$س!ر! و . kان +زا/ اما Y ه? 9م 9=
J! وA !ایم 9ن 9ن ه: Lدع/ 13% 9م سکس ا/ا/ و 8امام را/ $ه +!$% 9م $ک# -و[وم
$ه . ه04,م 1:ا د? ل:د&A jر`/ ل\عم u: ه/ م3% y$< ه= ه% $س!ر! 93ع: . مینامام
م0ی# هنوخ وA ام Lا!$# 13% 9م ورا% 8وا 8را! زا/ ا3:ا امام +دیم*# 9م ا&? را/
9م $ک# شمه و +!$% 9من >اKن امام مک? زا $یO ا; hیه ه/ هK:! 1م . می"?ا! 9:ام3یس
9ه و د? 9م ه;و"م ^3ش امام ه% +!$% 9م >اKن ردقنوا Y >را! 9ن 9ن "ام"N 8Iا +!$%
ماAا وA م"#$یم z$N ا/ م3م Gr وMو=و% هی= دیس$E 9م >د3خ ا/ و!$% 9م >اKن L!وخ ه/
و3م Bا; !ای/ !او)/ 9ک: هک3:ا روDA G هنو!ر! و +!و/ Bرا{A هA 8و= Y +دی/و% 9م ور!
و +!$% 9م ا$;ا هنوخ وA ور uیAا/و$%آ iا%$N +ا,ا و -اونا و !$% 9م منوو:! >$یK/
1:$"ک=و% ا/ . م"):ر 9م مه ه/ و$نوخ
Bا ه04,م 6 c +!$% 9م 2:Xا ل& زا $"شی/ وم$هاوخ . +!ز 9م |ی; 2<اس #ی ا0 نو/
دوب ی)ی1ط و دوب 2د+ تدا. نو+ارب 3ید4 +د? 9م $&خ ا/ 2و $ه هSFخ e G
_? ه&3? }3E ه: ا*عوم 8ومه هم!ا: . هنوخ وA می"?ا! 9طا,/ زور د3= اA 8وش,کس زا
مش:رو53یمه ه"&Mا G !و/ JوK3م و JوK3? 9/ا,N و !روخ 9/ا,N 'و$شم ه: 9:ا/ا/ !و/
!ای/ >د/ و _M هK:!.... G و!و/ >!ز مه ور 9م~ دی3% $ک# هK:! >د3)/ وK/ و JاN $س 90یخ
ه: اA !و/ ه",شن Lرا3% میمام . م:د:د3خ و 2?اQ( 8وممه $س ه/ $س 90% G ایاس
وشtM ا: G !$% 9م •ام و 9مام hM و hM 9ه 1:ا >د3خ $:ز م:!ز 9م ام و 2C( 9م B`ی=
. 13% 9م ورا% 8وا _شما +زا/ +!و/ 14م5م . Bزا/ و0/اA هSFخ و 2#$( 9م مک]م
8وا 9چیه ه% 1م هK:! G می/او)/ م:$/ ه"و $:! ه% !$% 9م را$Sا 90یخ 9مام 8و=
_شما ه% دیم*# 9:ا/ا/ Jا= و مش= زا >$یK/ هنایهام ر! +! دموا _? ه% مه هیMا{?آ
دN 1:ا اA 1م ه% 8!$% 9من مهور L$ک# 9"N +ر!ام وردE 'وخ G ..... و 9ک: !اوخ 9م
Y ونوماAا وA می"#ر همه مه 'اوخ Zوم و لaا,م 9\ع/ زا م?ا/ >ا(آ و م?ا/ ه"#ر و0;
ا3:ا امام €اAا وA !و/ $&خ ه= 1نو! 9م دیAاسا همه هK:! ه% م&? همین
8و$ی/ م"#ر +د? د30/ Y م#ای !و/ رام $هز n$/ لثم زا/ و +د? رادی/ $*@ هن ه% b&S
9/ ا/ +ومN 90خا! ر! 2شE م"#ر .. 2,ین هنوخ می,% !ایم 'آ $ی? BادS +د:!
r 90ق,# و% 2مFس 2C( !$% زا/ ور! امام ه% r اااااااااااااااااامام +!$% ادS 9K0SوN
>!$% زا/ ور! BI . +ایم 8Iا م3م 8$یK/ اQO 1"#ر i$هاوخ ا/ 9:ا/ا/ روش/ و"AروS و$/
2#$( Lد3خ منامام r م3ی&/ و"M! r ااامام م"C( ومخا Bرو5نومه . هشن L!$س ه% !و/
Lور 2س! ه: و +!$% شM! ه/ >اKن ه: Gr Bد:دن IاNاA هKم 2C( _UعA ا/ !$% زا/ ور!
+!$% 9م RوM وم!وخ 9ها( 8و= ممنامام . !و/ سیخ سیخ ه% +دیش%
. هنومه -و[وم +زا/ !$% $ک# ش3یس زا +!روخ 9م $ی? 9کMا ا: Lا$/ +د? 9م 9ن 9ن
و +!$% 9م $ک# ل& _? ه/ شمه و 8و$ی/ م"#ر . روش/ و"AروS و$/ وMو=و% و$/ 2C(
. ه? u3خ مM! ه% م3% راکی= م3ی&/ +$/ ورو! ه/ +!$% >اKن 9ه !و/ >دموا ر! مS$N
9:انود0( Y ایMومعم 1:ا زا هن م( 9م ه% 8ود0( 2?ا! 8ود0( 90% 8ومنوخ 8وا وA منامام
>را! هF< 90یخ 8و= . 8وش*/ !و/ >دیسر 90یخ و 8و?ا$/ !و/ >دیش% 2مNز ا*Mاس ه%
2):ر 9م 'آ 8وا ا/ امام ه% می"?ا! uی=و% •راE ه: هنوخ`t?آ BوA م"#ر . >ای( و ل( ه/
ا/ دع/ . >`:$ن ه% 8و$ی/ +دموا Lاو: +!$% ش?و; 'آ $E و م"?ا! L$/ روامس وA
8وشمه 9"و زور 8وا دع/ و G 9/آ ه= منوا G را/ 1:د3= G +!ا! 'آ انود0( همه ه/ z$N
mی% _سا لثم !$% 9م ه"کس 2?ا! 9"Nاران و _UعA زا امام وند? uشخ 9ک: 9ک:
اه >راچی/ 8وا هش:ر ا$= ه% هنو! 9من 9,% >زو3ه ه% +زو3ه اما . د? u3خ مM! وم!$%
ه0Mاو منو! 9من م3م د? uشخ
+د? 9م 1?ور امام q:$ط زا 1م BدN اA اما لما% 90یخ هن !و/ $"*/ د:ا? Y منو! 9من
ه% Lدع/ 2و د3= اA 8و= . +!ا! 9من 8وشن ور راU3ه ان Bاهرا"#ر 1:ا اA هی\ 1:ا وA
را/ $ه 1? 9من را! هچ/ 8او)ن اA 2C( م*/ اه هچ/ زا 9ک: و +دیم*# ور هی\ لSا 1م
. 8وشمش= Bو0; +!روایم ونوشAاوما همه هنوخ وA 8را! سکس انوا +د? 9م ه;و"م ه%
2,ه می($م ه: 1م 8!و/ >دیم*# 8و?!وخ ا3:ا امام ه% Bروط
_? اA Bا/ "Fع# Rان لK;وا Bا"سو! همه Bا$/ >د3( Rو/ م3:ا

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->