‫وزارت جهاد کشاورزی‬

‫معاونت توسعه منابع انسانی وامورمجلس‬
‫اداره کل اموراداری‬

‫به برادرخود علمی راصدقه دهیدکه راهنمای اوشود‪.‬‬
‫رسول اکرم(ص)‬

‫قانون مدیریت خدمات کشوری مهر ماه ‪1386‬‬
‫نشاني ‪ :‬تهران ‪ ،‬بلوارکشاورز نبش حجاب ساختمان‬
‫وزارت جهادکشاورزی طبقه دوم‬
‫تلفن ‪81362209 :‬‬
‫دورنگار ‪81362080 :‬‬
‫‪Email :edary@maj.ir‬‬

‫قانون مدیریت خدمات کشوری‬
‫فصل هفتم‪-‬استخدام‬
‫فصل اول ‪ -‬تعاریف وزارتخانه ‪،‬‬
‫موسسه دولتی‪،‬موسسه غیردولتی‪،‬‬
‫دستگاه اجرایی‪،‬پست سازمانی‬
‫فصل دوم – راهبردها‬
‫وفناوری انجام وظایف‬
‫فصل سوم‪-‬حقوق مردم‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی برگشت‬

‫فصل هشتم‪-‬انتصابفصل چهاردهم‪ -‬شورای عالی اداری و‬
‫وارتقاءشغلی‬
‫شورای توسعه مدیریت وسرمایه انس‬
‫فصل نهم‪-‬توانمندسازی فصل پانزدهم‪ -‬مقررات‬
‫کارمندان‬

‫فصل چهارم‪-‬ساختارسازمانی‬

‫مختلف‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫فصل پنجم‪ -‬فناوری‬
‫اطلعات وخدمات اداری‬
‫فصل ششم‪-‬ورود به خدمت‬

‫فصل یازدهم‪-‬ارزیابی عملکرد‬

‫فصل دوازدهم‪-‬حقوق‬
‫وتکالیف کارمندان‬

‫فصل اول‪ -‬تعاریف‬

‫ماده ‪ -6‬پست سازمانی ‪ :‬عبارت است از جایگاهی که در ساختار‬
‫سازمانی دستگاههای اجرائی‬
‫برگشت‬
‫برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص ( ثابت و موقت ) پیش بینی‬
‫و برای تصدی یک کارمندان‬
‫در نظر گرفته می شود‪ .‬پستهای ثابت صرفا ً برای مشاغل حاکمیتی که‬
‫جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد ‪.‬‬
‫ماده ‪ -8‬امور حاکمیتی ‪ :‬آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب‬
‫اقتدار و حاکمیت کشور است‬
‫و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی‬
‫از این نوع خدمات موجب‬
‫محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود‪.‬‬
‫ازجمله امور حاکمیتی مرتبط با وزارت متبوع عبارتست از‪:‬‬

‫بند (ط)ماده‪8‬‬
‫میراث فرهنگی ‪.‬‬

‫– حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬

‫موارد مهم مطرح شده در‬
‫این فصل‪:‬‬
‫سعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی‬
‫تماعی‪،‬فرهنگی وخدماتی بارعایت اصول ‪29‬و‪ 30‬قانون اساسی‬

‫برگشت‬

‫ور زیربنایی‪ :‬با مدیریت حمایت ونظارت دستگاههای اجرایی دولتی وتوسط ب‬
‫ی انجام خواهد شد‪.‬‬

‫رتصدیهای اقتصادی با رعایت اصل‪4‬قانون اساسی به بخشی غیر دولتی واگذ‬
‫ی رقابت سالم ورشد وتوسعه وامنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت جهت‬
‫د‪-‬کوجک سازی حجم دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی‬
‫به بخشهای غیر دولتی‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬

‫ده ‪ -13‬امور حاکمیتی توسط دولت و در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی وبرگشت‬

‫صوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی انجام می گردد‪.‬‬

‫ده ‪ -14‬امور تصدیهای اجتماعی ‪ ،‬فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (‪ )29‬و سی ام (‪0‬‬
‫ون اساسی جمهوری اسلمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات ع‬
‫ر دولتی تعیین صلحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گ‬

‫عمال حمایتهای لزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی‬
‫ری این وظایف‬

‫خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی‪.‬‬

‫مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره ‪ ،‬واگذا‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬
‫برگشت‬
‫‪-4‬امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‪.‬‬
‫‪-5‬واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها‬
‫و موسسات عمومی غیر دولتی‬
‫‪-6‬با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‪.‬‬
‫‪-7‬ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای‬
‫اجرائی‪.‬‬
‫تبصره‪ -1‬اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه‬
‫فوق الذکر ( ‪ 1‬لغایت ‪ )4‬مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی‬
‫وظیفه دولت است ‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬تائید صلحیت علمی و اخلقی کلیه کارمندانی که به موجب‬
‫این ماده در بخشهای آموزشی ‪ ،‬بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند‬
‫داشت و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات به عهده‬
‫دستگاه اجرائی ذی ربط می باشد‪.‬‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬
‫ماده ‪ -18‬به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه وبرگشت‬
‫با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‬
‫مشخص ‪ ،‬حجم کار معین ‪ ،‬قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور‬
‫شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند‪ .‬در‬
‫صورت عدم مراجعه متقاضیان ‪ ،‬اجازه داده می شود با رعایت قانون‬
‫برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه‬
‫اقدام گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط‬
‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی‬
‫تعیین صلحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلحیت‬
‫می گردند‪.‬‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬
‫برگشت‬

‫ماده ‪-21‬دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و‬
‫افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلقیت‬
‫کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب‬
‫مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثر گذاری آن در‬
‫تصمیم گیری ها را فراهم آورند‪ .‬نظام پیشنهادها و نحوه‬
‫پرداخت پاداش بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که با‬
‫پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬

‫برگشت‬
‫بخش‬
‫ده ‪ -22‬با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به‬
‫تی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد‪.‬‬

‫قال به سایر واحدها‬
‫زخرید سنوات خدمت‬
‫افقت با مرخصی بدون حقوق به مدت ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال‬
‫قال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف واگذار شده میباشد‪.‬‬
‫جام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور‬

‫صره ‪ -1‬در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود ‪ ،‬قو‬
‫ررات قانون کار بر کارکنان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد ‪ ،‬کارکنان کار فرمای جد‬
‫سوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند‬
‫صره ‪ -2‬در مواردی که با حفظ مالکیت دولت ( یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه‬
‫ط به بخش غیر دولتی واگذار گردد ‪ ،‬ماموریت کارکنان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می باشد‪.‬‬
‫ن نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬
‫صره ‪ -3‬کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‬
‫رایی اعلم کند‪ .‬دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از ر‬
‫انتخاب و اقدام کند ‪.‬‬

‫فصل دوم – راهبردها وفناوری انجام وظایف‬
‫ماده‪-24‬ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا ‪ ،‬مجتمع مسکونی ‪ ،‬رفاهی ‪ ،‬واحدهای درمانی و‬
‫برگشت‬
‫آموزشی ‪،‬‬
‫فضاهای ورزشی‪ ،‬تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد‬

‫ده ‪ -25‬در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب‬
‫ن قانون اقدامات ذیل را نجام دهند‬

‫ش های مهم عبارتند از)‬

‫– تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (‪ )54‬این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد‬
‫کنان دستگاههای اجرای که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد‬
‫ی باشند هر سال به میزان دو در صد (‪ )%2‬در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش‬

‫حداکثر معادل یک سوم کارکنان که به روشهای بازنشستگی ‪ ،‬بازخریدی ‪ ،‬استعفاء و سایر‬
‫ارد از خدمت دستگاههای اجرای خارج می شوند استخدام نمایند‬

‫فصل سوم‪-‬حقوق مردم‬
‫برگشت‬
‫الف‪-‬دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق وتکالیف خود در‬
‫تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا کنند‬

‫ب‪-‬مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی‬
‫از حقوق یکسان برخوردارند‪.‬‬

‫ج‪-‬دولت مکلف است به منظور تکریم ارباب رجوع‪،‬‬
‫امتیازات استخدامی‪ ،‬تشویقات وتنبیهات را به عنوان‬
‫عوامل موثر منظورنماید‪.‬‬

‫فصل چهارم‪-‬ساختارسازمانی‬
‫برگشت‬
‫دستگاههای اجرایی مکلفند تشکیلت خود را متناسب با بندهای ذیل‬
‫طراحی وتنظیم نمایند‪:‬‬
‫برخی از مهمترین ویژگیهای‬
‫عبارتند از‪:‬‬

‫به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری ‪ ،‬سطوح عمودی مدیریتی در دستگا‬
‫ئی ملی و استانی با احتساب بالترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی ‪ ،‬به قرار ذیل تعیین میگرد‬
‫تخانه ها و موسسات دولتی ‪ :‬حداکثر در ‪ 4‬سطح ‪-‬‬
‫دهای استانی ‪ :‬حداکثر ‪ 3‬سطح ‪-‬‬
‫دهای شهرستانی ‪ ،‬مناطق و نواحی همتراز ‪ :‬حداکثر ‪ 2‬سطح ‪-‬‬
‫ر واحدهای تقسیمات کشوری ‪ :‬یک سطح‪-‬‬

‫واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها ( به استثناء استانداریها‬
‫ایت ماده (‪ )32‬این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود در‬
‫سطح تغییر می یابند‬

‫فصل چهارم‪-‬ساختارسازمانی‬
‫برگشت‬

‫اده ‪-43‬دستگاههای اجرایی مکلفند تشکیلت تفضیلی خود را با رعایت مفاد‬
‫اده (‪ )32‬تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند‪ .‬سازمان موظف‬
‫ست حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد ‪ ،‬مغایرت و یا عدم‬
‫غایرت با الگوها ‪ ،‬ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلمن نماید‪ .‬دستگاههای‬
‫جرائی ذی ربط موظفند پس از اصلح موارد مغایر ‪ ،‬تاییدیه سازمان را کسب‬
‫مایند‬

‫فصل چهارم‪-‬ساختارسازمانی‬

‫پستها‬
‫اده ‪ -35‬هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی ‪ ،‬متصدی یکی از‬
‫برگشت‬
‫سازمانی خواهند بود و هر گونه به کار گیری افراد و پرداخت حقوق بدون داش‬
‫ست سازمانی مصوب پس از یکسال از ابلغ این قانون ممنوع است‬

‫بصره ‪-‬دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تائید سازمان تا‬
‫ه درصد (‪ ) %10‬پستهای سازمانی مصوب ‪ ،‬بدون تعهد استخدامی و در سقف‬
‫عتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک س‬
‫ه کار گیرند‬

‫اده ‪ -38‬کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فص‬
‫داکر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلح ساختار سازمانی خود اق‬
‫مایند‬

‫فصل پنجم‪ -‬فناوری اطلعات وخدمات اداری‬
‫برگشت‬

‫‪ – 39‬دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار‬
‫را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کار آمدی فعالیتها نظیر سرع‬
‫ت ‪ ،‬هزینه ‪ ،‬کیفیت ‪ ،‬سلمت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم‬
‫س دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال‬
‫این روشها را مورد بازبینی و اصلح قرار دهند‬

‫ره – میزان بهره وری و کارآمدی فعالیتها ‪ ،‬صحت امور و رضایت مردم از‬
‫مات دولتی بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرایی به تائید‬
‫مان می رسد ‪ ،‬سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد‬
‫زه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود‬

‫فصل پنجم‪ -‬فناوری اطلعات وخدمات اداری‬

‫اصلح فرایندها وروشهای انجام کار با هدف افزایش بهره وری و‬
‫برگشت‬
‫یکبار‬
‫سه سال‬
‫به شهروندان به صورت الکترونیکی‬
‫خدمات‬
‫هرارایه‬
‫روشها و‬
‫بازبینیرسانی‬
‫اطلع‬
‫و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای‬
‫خدمات‬
‫دریافت‬
‫مناسب از فضاهای اداری وساختمانها‬
‫برداری‬
‫بهره‬
‫ره – کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد اس‬
‫را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به اد‬
‫اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلم نمایند تا از ط‬
‫رتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگ‬
‫ه بردار آن تعیین گردد‬
‫صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند ف‬
‫اد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلم نمایند‬
‫ایجاد پایگاه اطلعات ایرانیان در سطح کل کشوربا استفاده از کد‬
‫پستی وشماره ملی ولزوم استفاده دستگاههای اجرایی از کدپستی‬
‫وشماره ملی برای ارایه کلیه خدمات‬

‫فصل ششم‪-‬ورود به خدمت‬
‫برگشت‬
‫برای ورود به خدمت بایستی تعیین صلحیت استخدامی افراد‬
‫صورت پذیرد و بایستی شرایط عمومی استخدام احراز شود‪.‬‬

‫صره ‪4‬ماده ‪ -45‬قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است‬

‫ه ‪ -47‬به کارگیری افراد در دستگاههای اجرای پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که‬
‫ر عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است ‪ .‬دستور‬
‫وط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‬

‫فصل هفتم‪-‬استخدام‬
‫ماده ‪-48‬استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش انجام می پذیرد‪.‬‬
‫برگشت‬

‫‪.‬الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی‬

‫‪.‬ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین‬

‫صره ‪ -2‬کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با ر‬
‫قررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد‬

‫صره ‪ -4‬سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و بر‬
‫شاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند‬

‫صره ‪ – 5‬تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص‬
‫ی گردد و در مورد کارکنان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد‬

‫فصل هفتم‪-‬استخدام‬

‫برگشت‬
‫ده ‪ -49‬کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خ‬
‫سمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت ا‬
‫شرایط از بدو خدمت جزء مستخدمان رسمی منظور خواهند شد‬

‫صره ‪ -2‬با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلحیتهای موضوع ماه (‬
‫پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد‬

‫سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود‪1-‬‬

‫ابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند ( الف ) ماده (‪ )45‬فصل ورود به خدمت‬
‫ضافه می شود‬

‫فصل هفتم‪-‬استخدام‬

‫گردن‬
‫ه ‪ -51‬کارمندان رسمی در یکی از حالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‬
‫برگشت‬

‫شستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط‬

‫فاء از طریق بازخریدی دواطلبانه با موافقت دستگاه اجرائی ذی ربط و با دریافت دو ماه‬
‫ق و مزایای مستمر به ازاء هر سال خدمت‬

‫ریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد مستخدم در سه سال متوالی یا چها‬
‫ب ( بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ) با در‬
‫ماه حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال خدمت‬
‫به خدمت بر اساس ماده (‪.)126‬‬

‫ج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط‬

‫فصل هفتم‪-‬استخدام‬
‫برگشت‬
‫ماده ‪ -52‬تمدید قرارداد کارکنان پیمانی منوط است به‪ :‬استمرار پست‬
‫سازمانی‪،‬کسب نتایج مطلوب ارزشیابی ‪،‬جلب رضایت مردم ‪ ،‬ارتقاء‬
‫سطح علمی وتخصصی‬

‫ره ‪ – 1‬در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربو‬
‫ل خواهد شد‬

‫فصل هشتم‪-‬انتصاب وارتقاءشغلی‬

‫پس‬
‫ه ‪ -56‬انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لزم و‬
‫برگشت‬
‫راز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد‬

‫ه ‪ -57‬به منظور استقرارنظام شایستگی ‪،‬دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات زیررا انجام‬

‫حات‪ :‬مدیران سیاسی عبارتنداز‪ :‬رئیس جمهور ‪ ،‬روسای قوای مقننه وقضائیه ‪ ،‬معاون اول‬
‫ر ‪ ،‬نواب رئیس مجلس و وزرا ‪ ،‬استانداران ‪ ،‬معاونین وزیر و بقیه مدیران ‪ ،‬مدیران حرف‬
‫می گردند‪.‬‬
‫الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای ‪ ،‬شرایط‬
‫تخصصی لزم را تعیین‬
‫نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالتر ارتقاء یابند ‪ .‬در‬
‫مواردی که از این طریق‬
‫امکان انتخاب وجود نداشته باشد ‪ ،‬با برگزاری امتحانات تخصصی لزم ‪ ،‬انتخاب‬
‫‪.‬صورت می پذیرد‬
‫دستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده در صد (‪ )%15‬سمتهای‬

‫فصل هشتم‪-‬انتصاب وارتقاءشغلی‬

‫برگشت‬
‫– عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی ( مذکور در ماده (‪ )74‬این قانون) بدون‬
‫زام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالتر می باشد‬

‫– دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهار ساله می باشد و تمدید آن بلمانع است‬
‫ییر سمت افراد قبل از مدت مذکور بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصوی‬
‫یات وزران میرسد امکان پذیر می باشد‬

‫صره ‪ -2‬درهر یک از دستگاههای اجرائی ‪ ،‬یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور‬
‫بندهای (د) و (هـ) ماده (‪ )74‬این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن‬
‫ر اساس آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد‬

‫صره ‪ -4‬مدیران مذکور در ماده (‪ )74‬این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای‬
‫قی می گردند‬

‫فصل نهم‪-‬توانمندسازی کارمندان‬

‫ههای اجرایی مکلفند نظام آموزش کارمندان خود را تدوین نمایند‪ .‬برگشت‬
‫دستگاههای اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی‬
‫مصوب برای اجراء دوره های‬
‫آموزشی با دانشگاههای و موسسات آموزشی انعقاد قرارداد‬
‫نمایند‪.‬‬

‫ده ‪ -64‬اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره ها‬
‫وزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشو‬
‫هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد‪.‬‬

‫صره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند‪.‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫برگشت‬

‫م پرداخت کارکنان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می باشد و امتیاز حاصل از‬
‫شیابی عوامل ضرب در ضریب ریالی ‪ ،‬مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان است و ضر‬
‫لی با تصویب مجلس شورای اسلمی هر ساله دربوجه سنواتی اعلم می گردد ‪.‬‬
‫وق ثابت بر اساس عوامل شغل و شاغل بشرح ذیل تعیین می گردد‪.‬‬
‫شغل به ‪ 5‬رتبه تقسیم می شود که عبارتند از ‪:‬‬

‫رتبه های‬
‫شغل‬

‫مقدماتی‬
‫پایهخبره‬
‫ارشد‬
‫عالی‬

‫مشاغل کارشناسی و بالتر‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫برگشت‬
‫و هر رتبه از هر شغلی با توجه به اهمیت و پیچیدگی وسطح تخصص و مهارت مورد نیاز به‬
‫کی از طبقات جدول حق شغل اختصاص می یابد جدول حق شغل حداقل ‪ 2000‬و حداکثر‬
‫امتیاز دارد ‪6000‬‬

‫متیاز حق شاغل بین ‪ 1000‬امتیاز الی ‪ 4500‬امتیاز است و بر اساس عواملی همچون تجرب‬
‫حصیلت – دوره های آموزشی – سابقه خدمت تعیین می گردد ‪ .‬ضمنا ً امتیاز حق شاغل –‬
‫نبایستی از ‪ %75‬امتیاز شغل وی تجاوز کند‪-‬‬

‫کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی و حساسیت های شغل در یکی از‪-‬‬
‫‪.‬طبقات جدول فوق العاده مدیریت که بین ‪ 500‬الی ‪ 5000‬امتیاز دارد قرار می گیرند ‪-‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫فوق العاده ها‬

‫برگشت‬

‫فوق العاده های مستمر‬

‫وق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه و مدت اسارت‬
‫متیاز و دارندگان نشانهای دولتی تا ‪ 750‬امتیاز ‪1500‬‬

‫وق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و ‪ ...‬تا ‪ 1000‬امتی‬
‫و برای برخی موارد با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش است‬

‫وق العاده شغل برای مشاغل تخصصی تا سطح کاردانی حداکثر ‪ 700‬امتیاز و برای مشاغل‬
‫کارشناسی حداکثر ‪ 1500‬امتیاز و برای مشاغل بالتر حداکثر ‪ 2000‬امتیاز می باشد‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫‪:‬فوق العاده های غیر مستمر‬

‫برگشت‬

‫فوق العاده بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای‪1-‬‬
‫مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالتر باشند تا به میزان ‪ %25‬امتیاز‬
‫‪.‬حقوق ثابت و برای سایر شاغلین تا ‪ % 20‬قابل پرداخت خواهد بود‬

‫کمک هزینه عائله مندی و اولد ‪ :‬برای همسر ‪ 800‬امتیاز و به ازای هر‪2-‬‬
‫‪.‬فرزند ‪ 20‬امتیاز و حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت است‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫فوق العاده کارایی و عملکرد ‪3-‬‬

‫برگشت‬

‫ف – به حداکثر ‪ %70‬از کارمندان بر اساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی تا ‪ %20‬امتیازات مر‬
‫ه حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت است‬
‫ب ‪ :‬میزان بهره مندی کارمندان هردستگاه از سقف ‪ %70‬یاد شده متناسب با رتبه بندی عمل‬
‫ستگاه که توسط شورای عالی اداری و در سه سطح متوسط (‪ %30‬کارکنان ) ‪ ،‬خوب‬
‫ارکنان ) و عالی (‪ %70‬کارکنان ) می باشد است ‪)50%‬‬
‫ماموریت روزانه ‪ ،‬ماموریت خارج از کشور ‪ ،‬جابجایی محل خدمت و نوبت کاری به کارکنا‬
‫ابل پرداخت می باشد‬
‫مبالغی تحت عنوان اضافه کار ‪ ،‬حق التدریس ‪ ،‬حق التحقیق ‪ ،‬حق الترجمه ‪ ،‬حق التالیف‬
‫رکنان قابل پرداخت است و مجموع این مبالغ تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس نبایس‬
‫‪ %50‬حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند و ‪ %20‬کارمندان هر دستگاه به اقتضاء‬
‫شرایط از محدودیت سقف ‪ %50‬مستثنی هستند‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫برگشت‬
‫سق‬
‫‪-6‬فوق العاده ویژه‪ :‬برای حداکثر ‪ %25‬از مشاغل برخی از دستگاههای اجرایی تا‪%50‬‬
‫امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر قابل پرداخت است ‪.‬‬

‫رداخت فوق العاده کارایی و عملکرد و فوق العاده شغل مشروط به اعمال اصلحات ‪-‬‬
‫ساختاری ومنابع انسانی و و اگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از‬
‫صرفه جویی های بعمل آمده می باشد‬

‫حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و بازنشستگان در هر سال اعلم می گرد‬
‫و سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ‪ 7‬برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‬
‫العاده های مستمر تجاوز کند‬

‫کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر ‪ ،‬غیر مستمر ‪ ،‬پاداش و هزینه ه‬
‫باید در فیش حقوقی درج گردد ‪-‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫نظام پرداخت (حقوق ومزایا) دراین لیحه براساس ارزشیابی ‪-1 :‬عوامل (اجزاء ) شغل ‪-2‬‬
‫ویژگیها یاخصوصیات شاغل‬
‫به روش امتیازی (امیتازدهی) صورت می گیرد‪.‬‬
‫برگشت‬
‫عوامل (اجزاء) شغل عبارتنداز ‪:‬‬
‫ر‬
‫دیف‬

‫عوامل‬
‫(اجزاء)‬
‫تشکیل دهنده‬
‫تخصص‬
‫شغل‬

‫‪2‬‬

‫مدیریت‬
‫سرپرستی‬

‫‪1‬‬

‫وتخصیلت‬
‫موردنیاز‬
‫(سطح‬
‫مهارت‬
‫شغلی)‬

‫مجموع‬
‫امتیاز‬

‫حداکثر‬
‫‪3000‬‬
‫امتیاز‬

‫حداکثر‬
‫‪5000‬‬
‫امتیاز‬

‫عوامل فرعی تر تشکیل‬
‫دهنده شغل‬

‫عوامل فرعی تر‬

‫مشاغل کارشناسی رسته‬
‫مشاغل باشرایط احراز‬
‫اداری ومالی و آموزشی‬
‫ابتدائی ‪1000‬‬
‫وفرهنگی حداکثر ‪2200‬‬
‫مشاغل با شرایط احراز‬
‫امتیاز‬
‫سیکل ‪1200‬‬
‫مشاغل کارشناسی رسته‬
‫مشاغل با شرایط احراز‬
‫فنی مهندسی ‪ ،‬بهداشت‬
‫دیپلم ‪1500‬‬
‫درمان‪ ،‬کشاورزی ودام ‪2500‬‬
‫احراز‬
‫شرایط‬
‫مشاغل با‬
‫قسمت‬
‫مسئول‬
‫مسئول‪،‬‬
‫کارشناس‬
‫مدیرکل‬
‫مشاغل رسته آمار‬
‫دیپلم ‪1800‬‬
‫فوق‬
‫امتیاز‬
‫‪500‬‬
‫برنامه ریزی ‪ 2000‬امتیاز‬
‫وانفورماتیک فرابری داده ها‬
‫شرایط احراز‬
‫مشاغل‬
‫ادارهبا‪ 700‬امتیاز‬
‫رئیس‬
‫ستادی ‪ 1800‬امتیاز‬
‫حداقلیا معاون‬
‫مدیریت‬
‫مدیرکل ‪ 1200‬امتیاز ‪2800‬‬
‫کارشناسی‬
‫اجرائی ‪ 1600‬امتیاز‬
‫مدیرکل ‪ 2000‬امتیاز‬
‫رئیس سازمان‪:‬‬
‫رئیس سازمان ‪2800‬‬
‫ملی ‪ 2800‬امتیاز‪ -‬استانی ‪2400‬‬
‫مقامات ‪:‬‬
‫امتیاز‬
‫معاون وزیر – وزیر‪ -‬رئیس جمهور‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫ر‬
‫دیف‬

‫‪3‬‬

‫عوامل (اجزاء) تشکیل‬
‫دهنده شغل‬

‫تلش جسمانی و‬
‫شرایط محیط‬
‫کار‬

‫‪4‬‬

‫بازارکار‬

‫‪5‬‬

‫تلش فکری‬

‫مجموع‬
‫امتیاز‬

‫حداکثر‬
‫‪1000‬‬
‫امتیاز‬

‫حداکثر‬
‫امتیاز‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫امتیاز‬

‫سایرعوامل مثل‬
‫‪6‬‬
‫تاثیرتصمیمات‬
‫حساسیت شغل‬
‫شغل ‪11000‬‬
‫ع امتیازات‬
‫وغیره‬

‫عوامل فرعی تر تشکیل دهنده شغل‬

‫کاردرمحیط مرطوب ‪100‬‬
‫کاردرارتفاع ‪100‬‬
‫نور ‪100‬‬
‫کار درمحیط نامطبوع ‪100‬‬
‫کاردرمحیط خطرزا ‪200‬‬
‫سایرعوامل از قبیل فعالیت زیاد ‪400‬‬
‫امتیاز‬
‫مشاغل کمیاب ‪500‬‬

‫عوامل فرعی تر‬

‫برگشت‬
‫کم‬

‫‪:‬نور‬

‫متوسط‬

‫مشاغل بین المللی ‪800‬‬
‫خودشاغل دستورالعمل را بایداجرا‬
‫نماید‪ 300 .‬امتیاز‬
‫خودشاغل دستورالعمل وشیوه کار را‬
‫بایدطراحی نماید‪ 500 .‬امتیاز‬

‫‪500‬‬
‫امتیاز‬

‫حداقل امتیاز شغل در لیحه ‪ 2000‬امتیاز می باشد‬

‫زیاد‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫برگشت‬

‫ع ‪ 11.000‬امتیاز ( درلیحه حداکثر عامل شغل ‪ 6000‬امتیاز وعامل مدیریت وسرپرس‬
‫کثر ‪ 5000‬امتیازدارد‬

‫وامل هنوز قابل تجزیه می باشند یعنی تعدادعوامل شغل تا ‪ 40‬یا‪ 50‬مورد هم متناس‬
‫ف وسایرماموریتهای سازمان قابل تجزیه می باشد ( تجزیه عمودی ) ضمن اینکه هر‬
‫وامل فرعی تر دیگر هم قابل تجزیه است ( تجزیه افقی‬

‫ضی از عوامل مثل بازار کار کیفی است که قابل تبدیل به کمیت نیست یا خیلی س‬
‫قه ای است که عیب نظام امتیازی است‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫خصوصیات و ویژگیهای شاغل که بموجب این لیحه قابل‬
‫ارزیابی می باشد ‪.‬‬

‫برگشت‬

‫ر‬
‫دیف‬

‫ویژگیهای شاغل‬

‫مجموع‬
‫امتیاز‬

‫‪1‬‬

‫مدرک تحصیلی‬

‫‪1000‬‬

‫ابتدایی ‪100‬‬
‫دیپلم ‪300‬‬
‫لیسانس ‪800‬‬
‫فوق لیسانس ‪900‬‬
‫دکتری ‪1000‬‬

‫‪2‬‬

‫تجربه مفید‬

‫‪1000‬‬

‫‪3‬‬

‫سنوات مستخدم‬

‫‪600‬‬

‫تجربه به ازای هر سال ‪ 20‬امتیاز‬
‫تجربه مدیریتی به ازای هرسال ‪30‬‬
‫به ازای هرامتیاز‬
‫سال ‪ 20‬امتیاز‬

‫‪4‬‬

‫تسلط به زبانهای خارج‬

‫____‬

‫____‬

‫‪5‬‬

‫دوره های آموزشی‬

‫‪500‬‬

‫دوره های آموزشی مربوط به شغل به‬
‫ازای هر ‪ 100‬ساعت ‪ 20‬امتیاز‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫ر‬
‫دی‬
‫ف‬
‫‪6‬‬

‫برگشت‬

‫ویژگیهای شاغل‬

‫مجمو‬
‫ع‬
‫امتیاز‬
‫‪300‬‬

‫‪7‬‬

‫تالیف آثار علمی و تدریس و ارایه‬
‫طرحهای ارزنده‬

‫‪400‬‬

‫ارائه مقاله در مجلت علمی به ازای‬
‫هر مقاله ‪ 100‬امتیاز‬

‫‪8‬‬

‫عضویت در کمیته تخصصی خلقیت‬
‫و ابتکار و غیره‬

‫‪700‬‬

‫_____‬

‫مجموع امتیازات‬

‫‪4500‬‬

‫تشویقات‬

‫از وزیر به ازای هر بار ‪100‬‬
‫ازمعاون وزیر به ازای هر بار ‪50‬‬
‫از مدیر کل یا رئیس سازمان ‪30‬‬

‫‪.‬حداقل امتیازات شاغل در لیحه ‪1000‬وحداکثر آن ‪ 4500‬می باشد‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫ق العاده های مطرح دراین قانون عبارتند‪:‬‬

‫برگشت‬

‫فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا (حداکثر ‪ %25‬حقوق ثابت هرمستخ‬

‫فوق العاده ایثارگری ‪ 1500‬امتیاز متناسب بادرصدجانبازی ومدت حضوردرجبهه اسارت که د‬
‫ن نامه تشریح خواهد شد‪.‬‬

‫رای نشانهای دولتی تا ‪ 750‬امتیاز درنظرگرفته شده‬

‫فوق العاده سختی محیط کار تا ‪ 1000‬امتیاز‬

‫فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی ‪ ،‬متناسب با سطح تخصص برای مشاغل ک‬
‫‪ 70‬امتیاز‪ ،‬مشاغل هم سطح کارشناسی تا ‪ 1500‬امتیاز و برای مشاغل بالتر تا ‪2000‬‬
‫ده است‪.‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬
‫برگشت‬

‫وق العاده عملکرد وکارآئی‬
‫داکثر ‪ %70‬کارمندان هرسازمان قابل پرداخت خواهدبود‪ %30 .‬درصدازکارمندان که‬
‫لکرد درستی ندارند از این فوق العاده نمی توانند استفاده نمایند‪.‬‬

‫‪ 7‬براساس عواملی نظیررضایت ارباب رجوع‪ ،‬رشدو ارتقاءاثربخشی وکیفیت وسرع‬
‫م کار ازمجموع ‪ %100‬کارکنان سازمان انتخاب خواهندشد‪.‬‬

‫دا ً این ‪ %70‬متناسب با امتیازی که کسب می نمائید درسه سطح متوسط خوب وع‬
‫بندی خواهندشد‪.‬به سطح عالی ‪ :‬نسبت به خوب و خوب نسبت به متوسط درصدب‬
‫اخت خواهدشد‪(.‬متناسب با تاثیرآنان) حداکثرپرداخت ‪ %20‬حقوق ثابت ماهیانه هر‬
‫خدم می باشد‪.‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫هزینه سفر‪ ،‬ماموریت روزانه (داخل وخارج) ‪ ،‬نوبت کاری‪ ،‬هزینه نقل وانتقال‪ ،‬برگشت‬
‫کسرصندوق‬
‫تضمین اضافه کار‪ ،‬حق التحقیق ‪ ،‬تدریس‪ ،‬ترجمه‪ ،‬تالیف هم با مصوبات هیات وزیران متناس‬
‫وضعیت ایجادشده پرداخت خواهدشد‪.‬‬
‫جموع مبالغ اضافه کار وحق التدریس از ‪ %50‬حقوق ثابت وفوق العاده های مستخدم تجاوز‬
‫واهدکرد‪( .‬البته ابهام دارد)‪.‬‬

‫فوق العاده ویژه برای حداکثر ‪ %25‬ازمشاغل سازمان تا ‪ %50‬درصدحقوق ثابت و‬
‫ق العاده های مستمر حسب عوامل بازارکار داخلی وبین المللی‪ ،‬ریسک پذیری‪،‬‬
‫یرفعالیتها در درآمدملی‪ ،‬حساسیت کار‪ ،‬قابل وضع خواهدبود‪.‬‬

‫فوق العاده بهره وری تا ‪ % 25‬صرفه جویی دراعتبارات سازمان با تائید ذیحساب بین‬
‫ارکنان همان واحدکه صرفه جویی را انجام داده اند قابل توزیع خواهدبود‪.‬‬

‫فصل دهم‪-‬حقوق ومزایا‬

‫برگشت‬
‫مستم‬
‫ق العاده ایثارگری ‪ ،‬فوق العاده شغل و فوق العاده سختی کار جزء فوق العاده های‬
‫حسوب می شوند و سایرفوق العاده غیرمستمر هستند‪.‬‬

‫ق العاده ویژه ‪ +‬فوق العاده های مستمر‪ +‬حقوق ثابت ‪ ،‬مشمول کسوربازنشستگی است‪.‬‬

‫یاز مقامات(معاون وزیر و بالتر) درلیحه مشخص شده است‪.‬مقامات می توانند ارکلیه‬
‫وق العاده های مستمر و غیرمستمر متناسب با وضعیت شغلی وعملکردشان استفاده نماین‬

‫قوق ومزایای اعضای هیات مدیره ومدیرعامل شرکتهای دولتی که قابل واگذاری به بخش‬
‫صوصی نمی باشد توسط هیات وزیران تعیین میگردد‪( .‬قبل ً توسط شورای حقوق ودستمزد بود‬

‫فصل یازدهم‪-‬ارزیابی عملکرد‬
‫برگشت‬

‫ای اجرایی موظفند ‪ :‬استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عمل‬
‫و کارمندان ‪ ،‬برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد را در واحدهای خود اجر‬

‫فصل دوازدهم‪-‬حقوق وتکالیف کارمندان‬

‫برگشت‬
‫حق‬
‫ه ‪ -88‬کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از‬
‫زایای مربوط را دارند ‪ .‬حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن اس‬

‫ره ‪ -1‬کارمندان دستگاههای اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگا‬
‫ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخ‬
‫ی ادامه تحصیلت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال‬
‫ایش خواهد بود‬
‫ده ‪ -91‬ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظ‬
‫عات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت‬
‫مندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد‪ .‬میزان ساعات‬
‫یس معلمان واعضاء هیات علمی از ساعات موظف ‪ ،‬در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‬
‫ین خواهد شد‬
‫ره ‪ -1‬کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساع‬
‫ر روزانه (حداکثر ‪ 11‬ساعت ) تقلیل دهند‬

‫فصل دوازدهم‪-‬حقوق وتکالیف کارمندان‬
‫تبصره ‪ -3‬دستگاههای اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران‬
‫برگشت‬
‫و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی‬
‫ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را درشش‬
‫روز هفته تنظیم نمایند(ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی‬
‫باشند)‬

‫ه ‪ -96‬مدیران و سرپرستان بلفصل ‪ ،‬مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند‬
‫د در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند‪ .‬در صورتی‬
‫کارکنان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و‬
‫ء استفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ‪ ،‬علوه بر بر خور‬
‫مندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان ( حسب مورد ) نیز که در کشف تخلف‬
‫یم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد‪.‬‬

‫فصل دوازدهم‪-‬حقوق وتکالیف کارمندان‬

‫برگشت‬
‫ماده ‪ -98‬تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد‪.‬‬
‫در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول ما فوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی‬
‫حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‬

‫بصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول ک‬
‫ست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری‬
‫رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد‪.‬‬

‫ده ‪ -99‬به کارگیری بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالتر ) در مو‬
‫صی به عنوان اعضاء کمیته ها ‪ ،‬کمیسیون ها ‪ ،‬شوراها ‪ ،‬مجامع و خدمات مشاوره ای غیر‬
‫دریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دست‬
‫رایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکنند بلمانع می باشد‪.‬‬

‫فصل دوازدهم‪-‬حقوق وتکالیف کارمندان‬

‫برگشت‬
‫احکام‬
‫اده ‪ -100‬کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ‪،‬‬
‫وامر روسای ما فوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند ‪ ،‬اگر کارمندان حکم یا امر‬
‫قام ما فوق را بر خلف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند ‪ ،‬مکلفند کتبا مغایرت دستو‬
‫ا با قوانین و مقررات به مقام ما فوق اطلع دهند‪ .‬در صورتی که بعد از این اطلع ‪ ،‬مقام م‬
‫تبا اجراء دستور خود را تایید کرد ‪ ،‬کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از‬
‫ن حیث مسئوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باش‬

‫ده ‪ -103‬پرداخت اضافه کاری تتها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز‬
‫ی باشد و هر گونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قان‬
‫جوه و اموال عمومی است‪.‬‬

‫ماده ‪ -107‬دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می توانند کارمند خود را‬
‫بازنشسته‬
‫نمایند‪.‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬

‫برگشت‬

‫الف)حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی پنج سال برای‬
‫مشاغل تخصصی‬
‫با تحصیلت دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالتر با درخواست کارمند برای سنوات بالتر از‬
‫‪ 30‬سال‬
‫ب)حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز‬
‫حقوق‪.‬‬

‫تبصره ‪-1‬سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای‬
‫متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولن تا پنج سال کمتر میباشد‬
‫و شرط سنی برای زنان‬
‫منظور نمی گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت‬
‫برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی‬

‫تبصره ‪-3‬دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و‬
‫پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را‬
‫بازنشسته کنند‪.‬سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد‬
‫برگشت‬
‫سال است‪ .‬کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر‬
‫از بیست و پنج سال است ‪ ،‬در صورتیکه بیش از بیست سال سابقه‬
‫خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه ‪،‬‬
‫ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند‪.‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬

‫ماده ‪ -108‬در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال‬
‫سال خدمت‬
‫دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال ‪ ،‬دو و نیم در صد (‪ )%5/2‬رقم‬
‫تعیین شده حقوق‬
‫بازنشستگی علوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید‪.‬‬
‫ماده ‪ -110‬مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی‬
‫کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬
‫برگشت‬

‫ده ‪ -111‬به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر‬
‫دمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه‬
‫ربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد‪ .‬آن قسمت از سابقه‬
‫دمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات‬
‫دمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود‪.‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬
‫برگشت‬
‫بگیران‬

‫ده ‪ -113‬از تاریخ ‪ 1/1/1386‬حقوق کلیه بازنشستگان ‪ ،‬وظیفه‬
‫مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پا‬
‫سال ‪ 1385‬بازنشسته یا از کار افتاده و یافوت نموده اند در صورتی که‬
‫متر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در‬
‫یحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد ( با رعایت ماده ‪ )129‬و ارقام‬
‫ذکور در جداول بندهای "الف " و "ب" این ماده و تبصره های مربوط باشد‬
‫این میزان افزایش می یابد‪.‬‬

‫ف ) حقوق بازنشستگی ‪ ،‬ار کار افتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس‬
‫تیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و بر اساس‬
‫سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود‪.‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬
‫‪2 1‬‬

‫‪4000‬‬

‫برگشت‬

‫‪3‬‬

‫‪4500‬‬

‫‪12‬‬

‫‪9000‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪13‬‬

‫‪9500‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5500‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10500‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6500‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11000‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7000‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11500‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7500‬‬

‫‪18‬‬

‫‪12000‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12500‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8500‬‬

‫‪20‬‬

‫‪13000‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬

‫ماد‬
‫ربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (‪)2‬‬
‫برگشت‬
‫ظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از‬
‫اسلمی ‪ ،‬تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند‬
‫هد بود‪:‬‬
‫‪14500‬‬
‫»‬

‫«‬

‫‪15500‬‬

‫« »‬

‫‪16500‬‬

‫« »‬

‫‪17500‬‬

‫« »‬

‫‪19000‬‬

‫«‬

‫»‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬
‫برگشت‬

‫ بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشس‬‫ش از سی سال است به ازاء هر سال ( تا ده سال ) دو نیم در صد‬
‫م فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور‬
‫تگی آنها کمتر از سی سال است ( تا پانزده سال ) به ازاء هر سا‬
‫م درصد ( ‪ )%5/2‬از ارقام فوق الذکر کسر می گردد ‪ .‬مشروط بر ا‬
‫ن حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگ‬
‫ردد‪:.‬‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬

‫برگشت م‬
‫‪ -4‬کمک هزینه عائله مندی و اولد بازنشستگان و وظیفه بگیران‬
‫افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (‪ )8‬قانون تنظیم بخ‬
‫ت مالی دولت مورخ ‪ 27/11/1380‬و اصلحات بعدی آن لغو می گردد‪.‬‬

‫‪ -5‬هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مق‬
‫مل قبل از بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ار‬
‫رداخت می باشد‬

‫‪ -9‬مشمولین قانون حالت اشتغال – مصوب ‪ -1372‬مجلس شورای‬
‫ی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند‬

‫فصل سیزدهم‪-‬تامین اجتماعی‬
‫برگشت‬

‫ به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی م‬‫دوقهای بازنشستگی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون ‪ ،‬بن‬
‫جراء خواهد بود‬
‫غلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می توانند‬
‫ل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدما‬
‫تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرارد دهند‬

‫ن اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند ‪ ،‬در صورت نداشتن‬
‫و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست‬
‫ت اشتغال به تحصیلت دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک‬
‫یمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند‬

‫چهاردهم‪ -‬شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت وسرمایه انس‬
‫برگشت‬

‫شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه‬
‫انسانی به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در‬
‫ابعاد‪،‬نقش و اندازه دولت ‪ ،‬ساختار تشکیلتی و نظامهای‬
‫استخدامی ‪ ،‬مدیریت منابع انسانی ‪ ،‬روشهای انجام کار و ‪...‬‬
‫تشکیل گردیده است‪.‬‬

‫فصل پانزدهم‪ -‬مقررات مختلف‬

‫برگشت‬
‫که‬
‫ه ‪ -121‬کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها ‪ ،‬موسسات و تشکیلت و سازمانهایی‬
‫نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند ‪ ،‬وزارت اطلعات ‪ ،‬نهادهای عمومی غیر‬
‫با تعریف مذکور در ماده (‪ )3‬تطبیق دارند ‪ ،‬اعضاء هیات علمی و قضات ‪ ،‬هیاتهای مستشا‬
‫ان محاسبات ‪ ،‬شورای نگهبان ‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری م‬
‫ررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظ‬
‫ری عمل می شود‪.‬‬

‫ده ‪-241‬ماده ‪ -124‬کارمندان رسمی در یکی از حالت ذیل قرار خواهند داشت‬
‫ف – اشتغال در یکی از پستهای سازمانی‬
‫– مرخصی استعلجی ‪ ،‬استحقاقی و بدون حقوق‬
‫آماده به خدمت به موجب ماده (‪ )126‬این قانون‬
‫انتقال یا ماموریت به دستگاههای اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های‬
‫زش کوتاه مدت و یا کار آموزی‬

‫فصل پانزدهم‪ -‬مقررات مختلف‬

‫برگشت‬
‫ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیاتهای رسی‬‫تخلفات اداری و یا احکام ماده (‪ )95‬این قانون‬
‫– استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات‬
‫– سایر حالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری وسایر قوانین پیش بینی شده است‬

‫ده ‪ -125‬آئین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر‬
‫ستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پردا‬
‫قوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد‬
‫سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد‬

‫فصل پانزدهم‪ -‬مقررات مختلف‬

‫برگشت‬
‫ماده ‪ -612‬کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی در حالت زیر به صورت آماده به خدمت ‪،‬‬
‫مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند‬
‫نحلل دستگاه اجرایی ذی ربط ‪1-‬‬
‫حذف پست سازمانی کارمندان ‪2-‬‬
‫بود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق ‪3-‬‬
‫ارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع‬
‫قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند‬

‫فصل پانزدهم‪ -‬مقررات مختلف‬

‫صره‪ -1‬در دوران آمادگی به خدمت ‪ ،‬به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت‬
‫واهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده‬
‫خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی ‪ ،‬بازنشسته و در غیر این صورت با‬
‫ریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‬
‫خیره شده بازخرید خواهند شد‬
‫برگشت‬

‫صره ‪ -2‬کارمندانی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری‬
‫اتهام مربوط برائت حاصل نمایند‪ ،‬حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت‬
‫مادگی به خدمت دریافت خواهند نمود‬

‫اده ‪ -129‬ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ‪ ،‬متناسب با‬
‫حکام این قانون اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به‬
‫دازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلم می گردد ‪ ،‬افزایش می یابد‬

‫فصل پانزدهم‪ -‬مقررات مختلف‬

‫برگشت‬
‫ماده ‪ -130‬کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کار‬
‫دولت مصوب ‪ 5/6/86‬مجلس شورای اسلمی مغایر با این قانون از تاریخ لزم الجرا شدن‬
‫‪.‬این قانون لغو می گردد‬

‫ماده ‪ -131‬مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لزم الجراء شدن این قانون‬
‫‪.‬خواهد بود‬

‫برگشت‬