‫اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﻣﻮادﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪن اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ‬

‫اﺳﭙﺮم هﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ژل هﺎ ‪ ،‬ﮐﺮﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﮐﻔﻬﺎ ‪ ،‬و ﺷﻴﺎﻓﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪ .‬اﮐﺜﺮ اﻳﻦ‬
‫اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﺣﺎوﯼ ﻣﺎدﻩ ﻧﺎﻧﻮﮐﺴﻴﻨﻮل – ‪ (Nonoxynol-9) 9‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻴﺰ‬
‫ﺷﺪن و ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﺎردارﯼ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺪاوم ﺑﺎ روﺷﻬﺎﯼ ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺪوﻣﻬﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﺛﺮ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﺎردارﯼ ‪ 79‬ﺗﺎ ‪ 97‬در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮاد هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺑﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻀﯽ از‬
‫ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ هﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ‪ ،‬اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ )ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم( از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﯼ‬
‫اﻳﺪز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺤﻮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ‬
‫از اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﺎردارﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬
‫ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺎدﻩ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﯽ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ در داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﻗﺮار داد ‪ .‬درﻣﻮاردي‬
‫ﮐﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ‪.‬ﺑﻌﺪ‬
‫از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 8‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﮐﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ‬
‫ﻣﺪت ‪ ،‬درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻬﺒﻞ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﺸﻮ دهﻴﺪ‬
‫ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن اﺛﺮ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ .‬ﮐﺮم هﺎ ﻳﺎ ژل هﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ‬
‫ﻳﮏ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻳﺎ ﮐﻼهﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺁﻧﻬﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﻴﺰ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد ‪.‬‬
‫ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ هﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ و هﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮادﯼ ﮐﻪ دراﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ هﺎ وﺟﻮد دارد‬
‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻟﺮژﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ .‬درﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرش ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺰاﯾﺎﯼ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ هﺎ‬
‫ﻣﺰاﯾﺎﯼ اﺳﭙﺮم ﮐﺸﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫* اﺛﺮ ﻟﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﻲ و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﻲ ﺁن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺬت در هﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫* ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺑﻬﺎ ﺷﻮد‬
‫* در ﺑﺮوز ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ هﺎي ﺑﻌﺪي در ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ هﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﭙﺮم ﮐﺶ هﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫* ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻩ و اﻳﺠﺎد ﺧﺎرش ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬
‫* از اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ‬
‫* ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد‬

‫‪TINA ::.‬‬

‫‪.::‬‬

‫‪http://www.jimbosalamat.tk‬‬
‫‪http://groups.yahoo.com/group/jimbo-ir‬‬