P. 1
Ayate Sheytani Salman Roshdi

Ayate Sheytani Salman Roshdi

4.43

|Views: 989|Likes:
منشور بواسطةapi-3735462

More info:

Published by: api-3735462 on Oct 15, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

یناطیش تایآ

یدشر ناملس :ی هتشون
(یناریا) شویراد كنشور : ی همجر-
çجرت- رات-×~ی¡
شم و دییوگم قشع زمر دنیوگ ـــــ دیون
دننك یم ریرقت هك تسا یتیاكح لكشم
(=·اح)
زیزع , -دن-او=
-اتك .وا ت~ـ~· , هـ~=رت »ا=-ارـس ی-ناطیش یا» ه-یآ » ¹ع دـ· ¸ان¡ -`كشم -وك ی¹و ·دیـسر ¸ایا, هـ-
هـك دـیما ¸ـیا هـ- .دـ-ام لـ-اح یـ- ¸' , ه-رع و _ا¡ تـی-یك ~و-+- ,ار- ¸اوار· ¸`ت هـك ~و- -~رك
.~و~ ¸ار-= »و~ د¹= راشت-ا ا- -ار~- و ,د·- _ا¡ ر~ ر-اح ,ا-~و-~ك
·هـت·رگ رار· یـسرر- و دـق- ~روم ی¹¹~¹ا ¸ـی- ¸وگا-وگ -ایرش- ر~ یـ·اك رد· هـ- -اتك ¸ـیا هـك اـ=-' ¸ا
هك یسرا· ¸ا~رگر- , -را-ر~ ار یتاك- رك~ راك ¸ایا, ر~ ی¹و ·»دی~ ی~- همدقم ¸راگ- ه- ,¸ای- ادت-ا
¸ا ت-=- اما .»دی~ »¸` هت·رگ »ا=-ا -دن~یو- ¸ای- ,ا- ,راك -زیر و ¸راگ- =- س =-ح ر~ ¸~وك ا-
ی~- ییا= ه- -ار ¸را`' رگی~ و -دن~یو- ¸ا یت=ان~ =د-ا ¸ین¡~- و اوت=م ¸ا وگت-گ ¸ود- ·»ر´· و =- س
.»-اسر یم ر=- ه- ,رو'~ای -ا-نم ار ری¸ ت~ا~~ای ور ¸یا ¸ا .~ ر -
.اـس ر~ ,د~ر ¸ا~¹ـس `°¯` ¸ـس ¸ا ·-دم' اـی-~ هـ- ی--~- ر~ `¯ ·-دیزگ تـما·ا ¸اتـ~¹گ-ا ر~ یگ¹اـس
,ا- ¸ام´ر ~-ش ه-مین یا» ه-¶- · çرش ·(.-د~ -د-ر- ار یـ=را= ¸ام´ر ¸ـیرت+- , -زیا= هـ~-ار· ر~ هـك)
آو-ارا-ین ه-- یر--س :راو×ج د-ن=-- ¸اتـسا~ هـعو~=م و یـ-ویزیو¹ت »¹ی· و~ ,ویرانـس · ,ومیر- هـ- ار
یـ~ی¹گ-ا یـ-~ا ¸ـ~=-ا و .ایرو´~ م =¹- تـی-زی~= ·زـیار, رـكو- یـ-~ا زـیاو= ·-~رو' ر~ رـیر=ت , هـت~ر
1
هــ- ¸ونكات ¸را`' و -د~ -د-ر- ار ¸ا-ا-¸ `· تــسا هــتشگ رــشتنم و هــ~=رت ¸ا-¸ . ,ا- ¸ام´ر ه¹~= ¸ا)
~-ش ه-مین یا» ه-¶- و çرش .اـس ر~ ,د~ر (.دـ-ا -دی-ا~رگر- زـی- یـسرا· هـ- ار `°°^ هـك یـماگن- ·
»انتیو -ــن= هــی¹ع ¸ایو=ش-ا~ -ار-ا=ت ر~ و تــسوی, _ــ¡ ــ¸-ن= هــ- ~و- _یر-ــ~ك -اگش-ا~ ,و=ش-ا~
هـ- قـشع ·¸دن¹ (~راگ-او') ورشی, ,ا- هـ-ا=ا~ا~ت ر~ رـتا-ت ,ا~ا~ت ·اـ- .اـس ¸ا~- ر~ .تـ~= تـكر~
ری-~رس یتا·ی¹-ت =¡وك ¸-ا¸' =ی ر~ ¸ت`ی-=ت ¸ایا, ر~ .اح ¸یا ا- .~رك -د-¸ وا ر~ ار یگشی,رن-
قـی·وت ·~و- ¸ا~¹ـ~م ¸یـ~ید· ¸ا یـكی , -را-ر~ هـك ¸ام´ ر ¸ـیا .~رك ¸ا=' ار ¸ـ-ام´ ر ¸ـی¹وا ¸راگ- و دـ~
¸اتـسا~ هـعو~=م ·¸ر`ا ¸ـیمو~ و تـ·ای- راشت-ا ,ومیر- وا اـما .تـ·رگ- رار· ¸ـیدقتنم دنـ~, ~روم زـی-
.اـس ر~ .اـس _ـن, ¸ا ¸ـ, و دـش- ¸وی'م `°^` ¸ام´ر · ~-ش ه-مین یا» ه-¶- ¸اكت ¸ام´ر .~رك رـشتنم ار
.`قتسا , ه-· و ~ا~ ¸ا-ت=ا ~و= ه- ار ¸ات~¹گ-ا -اعو-=م -ا=-- ·راشت-ا ¸ا ¸, هك ,ا -دن-~
هك رـ=ا= ¸یا ه- زی- ,د~ر ¸ام´ر ¸یا اـ-· ¸ا .~و~ یـم تـیاكح یـ-او= ¸ا~¹~م ¸ا-¸ ¸ا هك تسا دن-
ر ,د-اگ »ــ-ا= ¸' ر~ ــا -وی- .ا=ن= -ــعا- ·تــسا -~رك ~اقت-ا دــن- یــ-ونك ت¹و~ ~اــ~· ¸ا و -~ا~ -ــق¹
.اـس ر~ هـك تـ~ی- رو' -ریح .دـ~ ¸اتـسودن- ر~ یـ-اوار· `°^¯ اـ- ار ¸ا+= ¸ان¡~- هـك -دنـ~یو- زـی-
¸ام´ ر ر~ ·دنك یم ی-ای¸را ی-¹= ت¹ادع ¸ا ی~ا- ,ا-رای·م çرش _یرات و تی··او ·ه-ا~·ا هك یك- س ا-
اـ- وـتو- رـی=نی- ¸ا و تـ·رگ ~اقت-ا هـ- ار ¸اتـ~كا, رـ-ا·´ م یسایـس ,ا- تیـ-=~ ·~زیم' یـم »ـ- ر~ ار
-ق¹ ین»آ ه-ن- ی -ر-ا- ¸ام´ر ¸یدقتنم .د~ _ون~م ¸ات~كا, ر~ زی- ¸ام´ر ¸یا راشت-ا .تسا -~رك ~ای هیآ
یناطیش یا» .دن-ا~ یم ¸ا ه-اگ هس ,ا- ¸ام´ر , -دننك لی~كت و ,د~ر ¸راگ- ,ان- -نس ¸یر=' ار
¸ام´ر راشت-ا ¸ا ¸ـ, ¸ـیدقتنم هـك ,د~ر ¸ا~¹ـس ~-ش ه-مین یا» ه-¶- زـ~ی= هـ- =ـی~ز- و ¸ار=~- ار وا ·
ر~" :دـیوگ یـم ·دـنت·ای ¸ـیو= ~-ش ه-مین یا» ه-¶- هك ی¹ـ~- دـن- ·»یك~وك دـن- .»ا -~رك -یـ-وت ار دـن-
¸ام´ر .دم' ای-~ ه- دن- .`قتسا ا- -ار~- çرش ¸' ر~ »ر~ام و رد, هك ,روشك ·تسا ¸ات~كا, , -را-ر~
¸' اـت هـ¡-' لـق- ¸ا ¸ـ, اـما .دـنت=یرگ اـ-ودن- را¸' ¸ا ¸ا-ا~¹ـ~م ¸ا ,رایـ~- ¸و¡ زـی- اـ- ¸' .دـنت·رگ -ان,
.¸ات~¹گ-ا ه- »تر=ا+م :»نك وگ¸ا- ار »یگد-¸ ¸اتسا~ ¸ا ,رگی~ ¸=- »تساو= ~و- هت~~گ ¸ام¸ `¯ ه¹اس
~ا¸- و رــیق=ت ·امرــس اــ=نیا ر~ .»~و- -دنكاو ~و= ¸یم¸رــس ¸ا و -ــیر= .»دم' روشك ¸ــیا هــ- هــك »~و-
_ر= و ·-وا-تم ,ا- ¸¸را ا- -¸ات ییای-~ .»ت·ای ,رگی~ ,ای-~ ا-د·- اما ·دیشك یم ار »را=ت-ا یتسر,
-اتك یناطیش یا» هیآ ¸ا .»نك -ی-وت ار -ر=ا+م د- ور »تساو= یم .تسا هت·رگ هیام ه-ر=ت ¸یا ¸ا
و- ,ا- ¸¸را ت·ایر~ و -شك رـگی~ ,وس ¸ا و ل~=ت و _-ر و یـگدنكاو و یگت~ك~ ه~- ¸' وس =ی
".»نك ¸ای- ار
¸ام´ر ی--ناطیش یا» ه--یآ , -د~ -~و-ر تــ=و-ما= .~و~ یــم ¸ا=' ¸ا~ــس' ¸ا ~رم و~ =وقــس اــ- نات--~-
¸یم¸ ر- »¹اس و -د-¸ ییاس' -ز=·م ¸ر= ه- ¸ار·ا~م ¸ا ¸ت و~ و ~و~ یم ر=-نم ¸-ام ,ایر~ ¸ار·ر-
لی-ر-= .تسا یگشی,رن- ¸ا~ ه·رح و د-را~ »ا- ا¡~¡ ¸ید¹- و هت~ر· لی-ر-= و~ ¸یا .دننك یم =وقس
ه¹· ر- هك ی-¸ ای ·_ی , هك¹م ·¸´ك ی¹ا ,و=ت~= ر~ هك تسا دن- ی--~م ,ا- »¹ی· , -¸او'ر´, , -راتس
یـ-ویزیو¹ت ,ا- »¹ی· و یـیوی~ار ,ا- ¸ـق- رـگی¸ا- ·¸ید¹ـ- و .دـنك یـم ر-ـس ¸دن¹ هـ- -~ا+- اـ, تـس ر وا ,
·¸زیزع ¸اتــ~¹گ-ا هــ- ی--~- ر~ ¸رد, رادی~ ¸ا ·ادــ- رــیی·ت و هــ=+¹ رــیی·ت ~اتــسا و ¸اك~وك رو~-"
"Jادت-ا و یو ر هنای- .~~رگ یم ¸ا- ·
هـ- یـكی و دـن-ای یـم ¸ـی~ا~- یـت´ ی-ام ¸ومرم ,ا ه¹ا=تـسا اـ- -ار~- ¸ا~ـس' ¸ا =وقـس ¸ـیح ¸انـسر, و~ ¸ـیا
·دش=ر~ یم ¸رس ~رگ ی-ارو- ,ا ه¹ا- یكیرات ر~ هك اس' هت~ر· ,~رم ه- ,رگی~ و ی-ا=ی~ ~و=وم
.د-و~ یم لید-ت
·دنك یم ریگر~ ¸' یگ-وگ¡ و ییار¡ , هشید-ا ر~ ار -دن-او= ·¸ید¹- و لی-ر-= =ی¹و-~س , ه¹ا=تسا
2
-¹ا· ر~ =ر=تر´ , ,ا-ار=ام ¸اش-ایم هــك دــن-ام´ ر ی¹ــ-ا ,ا- تیــ-=~ و~ ¸' رــگی~ یــ-اگدی~ ¸ا ی¹و
.~را~ ¸ایر= د-د-وی, یم رگیدكی ه- زیم'رارسا ,و=- ه- هك ییا- ه-·
»ی-ای یم راك·ا ¸یرت+- ار ه¡-' و د-ای یم لك~ ریی·ت زی¡ ه~- .تسا ¸اوار· زت یت-' و زت -اتك ¸یا ر~
.~و~ یـم لـید-ت اـ-رادن, ¸ـیرت یـ-ا=ی~ هـ- رـگی~ ,دی~ ¸ا ی-ناطیش یا» ه-یآ دـ- یـ-ام´ ر هـك ¸' ¸ا ¸ـی,
-اتك دـن-ام و دـ~ا- ¸ـی~ '* Jا-س یـگ-وگ¡ , -را-ر~ تـسا یـ-اتك ·دـ-~ ه-ارا ر-ـ~·ی, هـی¹ع یـكرادم
 , -دی¡ی, و _یرـس -اریی·ت اـ- یـگن-ا~- ,ار- ¸`ت اـی تـ-ر= رـ`ا ر~ هـك ,ا ه¹ا=تـسا .رـیی·ت و ه¹ا=تـسا
.تسا ~ا-ت ¸ا ر´," ی¹ا رد, , هت-گ ه- هك ام ,ای-~ .~د-وی, یم _و·و ه- ا- ¸ا~-ا ر~ ه-اوی~ ,ای-~ ¸یا
ر~ هك ی¹اح ر~ و دننك یم یگد-¸ ¸امز~- ه~- ¸ی~ید· و ا- ,¸ا- ·_ا-~ا ا=نیا ر~ .ر-- ~ای ¸ا ار ¸یا
¸ـیا ¸ا یـیای-~ .دـش ك یـم ار -را=ت-ا -ار ¸ایا, ر~ »ــن+= ·یـسر یـم _وا هـ- یـت=-~و= ¸ا ,ا هـ~وگ
-~رك- ریوـ-ت ¸ـین¡ ¸ـیا ار اـی-~ ¸ـیا ,ا-~ا-ت ¸ونك اـت ,ا -دنـ~یو- ¿ـی- و ".~راد- ~و=و رـت یـشحو
¸ام´ر .تسا یناطیش یا» هیآ ,و-ام ییای-~ .تسا ر~ و ری= را¸راك و د- و =ی- ~رو=ر- , ه-ا=ا~ا~ت
.-ایس -ایس ·ا- -ایس و د-دی,س دی,س ·ا-دی,س ¸' ر~ هك
»ا- هـ- ,ر+~ ر~ هـك -اتك »و~ ¸ـ=- ه-یل»اج و ~ر~گ یـم د-نو»ا- قـی-ار= , ه-اـ~·ا ¸ا »ا+¹ا اـ- ~را~ »ا-
رور~ یـ-ام~رم ¸ـ-ادقت·م هـك ار قـیتع دـ+ع ,ا- تـ- ¸ا یـكی زـی- ر~ن,ـس ا ·-دم'ر~ رـیر=ت , هـت~ر هـ-
·د-~و- دنو»ا- .~و- -دیما-
·~را~گ یم ¸این- ار ¸ا+= ¸ای~ا ¸یرتگرز- ¸ا یكی و ~و~ یم ر-مای, هك رگا~وس د-و-ام ·¸=- ¸یا ر~
.~ر- یم -ان, ·د~ -دیما- هنیدم ا-د·- هك -ر•ی ه- ی-ا=ی~ ,ا- هی' ,ار=ام ¸ا ¸,
و ¸ــی=ای~ ·¸اگت~ر· ·¸ایاد= -اتك ¸ــیا ر~ .~را~ تــیمو~ع ~ر~گ یــم دــ-و-ام ر- هــك یــیار=ام اــما
یـم رـ=اع دـ- و =ـی- ¸ایم €ـی=شت ر~ -ا·وا رـتشی- ر~ و دن ی-اـ~-ا رایـ~- ,ا- ت¹ـ-= ,ارا~ ¸ار-ـمای,
.دن-ام
»ا- لی~ـسو-ا هـی¹-ا= رـ+~ _ـی~ • `•م .تـسا زـیگ-ار- .ا‚ـس زـی- ¸ام´ر ,ا- تیـ-=~ رـگی~ »ا- -ا=ت-ا
.اـس ر~ هـك رـ- م ر~ یـ-~ »ا- ,د~ر اـی' .~را~ `°°· و تـ·ر -' رـی¸ هـ- ¸اوـسا دـس ¸ا~ت=اـس »اگن-
دنك یم یعادت ار -~ »ا- ه¡-' ƒتسا هت·رگ »او ار د~ ,¸اس¸ا- رت _-ترم ,ا- ¸یم¸ ر~ •اد·- ¸' د-ا·م
.تسا ¸' ¸~~~ -' و -د~ هت=اس هسام ¸ا هك ,ر+~ ·تسا هی¹-ا= ر+~ ¸~و- ,ا هسام
یـم ¸=ـس هـ- ار ¸ـ-ا-¸ وری- »ادك دـ-ا~ یـ~- هـك دـنك یـم رار·ا -´ رقم =¹م ·لـی-ر-= ¸ـ=- ¸ـیا رـ=' ر~
هـت~ر· -¹ا· ر~ دـ-اوت یـم ¸ا=ی~ هك ¸ـیا اـما .تـسا -~رك ¸ای- ار یـتای-ا وا ¸ا-¸ ¸ا ¸ا=ی~ اـیوگ .دـیاشگ
¸ـیا اـی و تـساد= ¸ا=ی~ و تـسا ¸ا=ی~ ¸ا~- اد= هـك ~¸اد-ا یـم .ای= ¸ـیا هـ- ار -دن-او= ·دـیوگ- ¸=ـس
.تسا هت~ر· رگی~ ی~ی- و ¸ا=ی~ وا ¸ا ی~ی- هك تسا ,~و=وم اد= هك
راتشك ·(دن-) .ا,و- ر~ دیا-راك ¸وی-وی , ه·=ا· ·ری=ا , ه-~ »+م _یا·و ·¸ام´ر رگی~ ¸=- ر~ ,د~ر
رـ== ·»انتیو ر~ اـكیرما یـما=- , ه¹=ادم هـی¹ع رـ-وارگ ¸ادیم -ار-ا=ت ·دـنك¹· -ـن= ·»اـس' ر~ ¸اك~وك
تـ·وم ,ا- هـ-ا= و یـنیش- هـ=ا¸ .ا=ن= ·اـ-و¹· ¸ـ~ و اـ-و¹· _ـن, ¸ـیاز·ا رو+„و- , -دید, ·رد=م ~اوم
ری= و …ی·-تر´, رات·ر رانك ر~ ه~- ¸یا و دنك یم ریو-ت زیم' هیانك ,زن= ا- -ار~- ار ...و ¸دن¹ ر~
~راو †ا¡ا· رو= ه- دننك یم رو-ت هك ·¸ید¹- ا- -ر=ا+م , -را~ا ¸یروم'م و ¸ات~¹گ-ا ¸ی¹, ی-ا~-ا
3
¸ام´ر ¸ا ·-د~ ی-ناطیش یا» ه-یآ ¸' ر~ هـك ,رـ-ع .~¸اـس یـم ار اـم زـیگ-ا تـ-گ~ رـ-ع , -رو=ـسا
تس~ ر~ ار تی··وم دن~وك یم هك ی-ا~ك رو·~ و تی~ی~- ¸ازیم و هت·ر .ا‚س ری¸ ه- رش- , -دنی'
.تسا دی~رت ~روم دن~ا- هت~ا~
•`ا~تحا ¸=- د~ا- یم (د-و-ام) -اتك »و~ ¸=- ¸ا رت -دن-~ ¸اكت ¸یدتم ¸اگدن-او= ,ار- ه¡-' ~~-,ا-
ه-یل»اج ه-- اـ=نیا ر~ .دـنك یـم »یـسرت ار هـ-ا= ی,ـسور =ـی ¸ا یـیا- هن=ـ- هـك تـسا -اتك رـ=اوا ر~
دـن·رت ¸ـیا و دـن+- یـم ~و=ر- ار ر-ـ~·ی, ¸ارـ~~- »ا- ·راك قـ-ور و ,رتشم -¹= رـ=ا= هـ- اـ- ی,ـسور
-`یا~ت اـ- ,د~ر هـك ~راد- ¸ـت-گ هـ- ,¸ای- .د-اـسر یـم ر-ار- دـن¡ هـ- ار هـ-ا= ی,ـسور دـم'ر~ -¸او'ر´,
و ¸ا~رم -اگ'~و=ا- رـی~- ¸د-ایا~- هـ- ه-اـسانش-اور یـ·اك~وم و تـ·~ اـ- و تـسا هـ-اگی- ی¹ك هـ- یـ--~م
.تسا -~¸ تس~ ه-ام¸ _ور و ¸ا-¸
هـك اـ=-' اـت ار ,دن- و ی¹وی-ا,ـسا ·هـ~-ار· ,ا- -¸او و -د~ هـ~=رت یـ~ی¹گ-ا ¸ـتم ¸ا هـك -اتك ¸ـیا ر~
هك ¸راگ- »ر´· و =-س -اریی·ت روما و -د-ا~رگر- یسرا· ه- ا- ¸یو-ا, ر~ -~و- »¸` »و+-م =ر~ ,ار-
.»ا -~رك -اعارم ¸ك~م دح ات ار تسا ه-ایماع -اگ و ی-~ا -اگ
ا- ار ¸ام´ر ¸یا ¸یدقتنم ¸ا ی-·- ·¸ونكات ~ش كی و را,» هسا~ح ار ¸' رگی~ ی-·- ·د-ا -~رك ه~یاقم
=-س ·ی=ر- و د-ا -د-او= ¸رد´م ,ای-~ , ییوداج ç~ی-ا-ر ·دن-ا~ یم زكرام ایسراگ ¸ار=~- ار ,د~ر
هك ~ا~ د-او= ¸اش- -دنی' ·-دی¡ی, »- ر~ ار ¸ام´ر ¸یا -ایح هك ی¹ا=ن= و و-ای- ¸ا ر=- ‡ر- اما هیآ
یناطیش یا» .تسا »ت~ی- ¸ر· راگد-ام ی-~ا را`' ¸ا یكی
ی-اریا =ن~ور
4
Jوا J~-
هتشر- Jی-ر-ج
'

ه-تشر- J-ی-ر-ج ˆ ‰Š‹Œ••Ž ••ŒŠ‘’“• هـ- و دـی=¹= یـم ور· ¸ا-¸ ”ر¡ ¸ا~ـس' ¸ارك یـ- , هـن+, ر~ •
·ی¡و- ·ی¡و- .¸ا- اری~, ار –رم ت~=- ·,رگی~ ,د¹وت ¸ا-او= هك ,ا" :د-او= یم ¸ین¡ دن¹- ¸او'
-اگ ¸' ت-ا-¹ .¸وتاكاتا ·ات ·ات .¸ومای- ار ¸اور, زمر ادت-ا ·ینیم¸ , هنیس ر- ~ور· راتساو= هك ,ا .و-
ه¹ا- و -' ی- ¸اوت یم رو=¡ ·»نی-- وگ- •`-ا ...ی~ا- هت~یرگ رتشی, هك ~و~ یم ¸ا- -را-و~ ,دن=-¹ ه-
,ا-¸ور ¸ا یــكی ر~ "...,رگی~ ,د¹وت ¸ا-او= هــك وــت ·اــ-ا- ƒ¸ا- ·~رو' تــس~ هــ- ار هــ·وش·م .~
و~ ·~رم و~ هـك ~و- -~ز- -دی,ـس ¸ون- ·¸' هـ- =ـی~ز- یـ-ام¸ ر~ اـی و وـ- .اـس ¸ور ¸ـی¹وا دـیا~ ·¸اتـ~م¸
-~ا-تـسا ¸ود- و~ ¸' .دـ-~رك =وقـس ¸ـیم¸ هـ- ¸ا~ـس' ¸ا ,زیگ-ا تـ-گ~ وـ=- هـ- ·-د-¸ و —¹ا- ·یـ··او ~رم
هـ- و تـ~ی- _ا-ترا ¸ا ر = ـس ,ا- هـمدم~ ر-ا یـ- ¸ا~ـس' و ‡اـ- ,او- ر~ .ا- یـتح اـی -ا=- رـت¡ ¸ا
.د-د~ -اتر, ¸یم¸ ه- ¸-ام ,ایر~ , -رانك ییا, راز-
ت-گ یم ¸ین¡ ¸وگ _اع -ام رو- ری¸ ر~ لی-ر-= "...»ت~- وت ا- .¸ا- اری~, ار –رم »یوگ یم وت ه-"
.-د-او= ¸او' ¸ـیا اـ- »ـ- وـت" :تـ·اك~ ار -ـ~ یـكیرات ,ا -د-رع ¸ا+گا- هـك دـ-او= یـم ¸او' ¸ان¡~- و
ر~ -¸ات" :دـ-د-ام ق¹·م -~ز=ی , -دی,ـس -ـ~ ر~ .اتـ~یرك رو¹- ¸و¡ اـ- -¸او و "˜دـ-ر-- ار -رو~ -~ر´م
`اح ¸ـ, .دـ~ یـم ¸ـ=, تـیا- -¹ ¸ا ادـ- ¸و= ,ا- -دن-او= راو- و ,~¸ یـم -¹ ™ـق· وـت »ـ- ا~نیـس
".¸ك ¸`= تی~ن+= ,اد- ¸دین~ ¸ا ار ¸م ¸وگ و ¸ك ¸- رگی~
یم ان~ ·~¸ یم وراو و =تش, و ~ورس یم .ز= ه-اد-¹ا ی· ·د-او= یم _را= هك یت~ی¹وس ·لی-ر-= اما
و دی=ر¡ یم ا-·ر~ ی,وت ¸و¡ و ~رك یم _~= هنیس ,ور ار ا-ا, یت=¹ ·.ارك ای ه-اور, ,ان~ ·ت·ر
یـمر- رـس »ار' »ار' هـك ,ا -دی,ـس ¸ارك یـ- , هـنیم¸ ¸ـ, ر~ و ~وشگ یـم ارا, و تـس~ رـگی~ یـ-ام¸
¸ار~ و¹+, هـ- ¸,ـس و ~اتـ~یا یـم _ـك ·~ا~ یـم -ات و ¿ـی, ¸اگت~ر· ریواـ-ت , -وی~ هـ- ار ¸ـ-د- ·~رو'
5
¸' ,وس ه- را-ك-س و ~ا~ »~ ¸' ر~ ·دی-¹= یم ,~رو' »- ه- ار ه-~ا= ,وری- ~و= ¸اور, ا- و د~ یم
»ـش¡ هـ-" :تـ-گ و ~¸ یـت¹= ر=ـ~~تر´, ,ادـ- ا--ا- دل-~ ˆ š•Ž•› ‹•‹• ,را~ -ـ=¹ ی¹ی= ·• ¿--ا¶
".زـیزع œ’•žŸ’ هـك ,~رم ·-ـ=ا=م .ˆ» .تـسا ¸ـی¹ هـ~ك¡ »و+-م هـ- ی-اتـسودن- ¸ام¸ ر~ اـ¡~¡ •
ه- ,رت~كا= ,راو¹~ و تك وا .~رك یم =وقس ایر~ , -رانك ,وس ه- رس ا- هك ~و- ریگ ت=س •ار-ا„
¸ا- هـك ی¹اح ر~ ·¸د- رانك ‡اـ- اـ- تـس~ ·هـت=اد-ا ار ¸ـتك ,ا- هـ~ك~ -ـیترت و »ـ=- اـ- و تـ~ا~ ¸ـت
رـی=ا , ه¹~= ¸دین~ ¸ا ·~ر~~ یـ~- -ـیر= ¸ادن¡ ¸رـس ر- ار یـ~ی¹گ-ا .دم ~رگ و -ایـس -`ك ¸د-ام
هـ·ای· ·تـ·رگ ~و= هـ- یـ-ارا- ,ا هـ·ای· ·~و- -~ر- راك هـ- ¸ـما- ¸~رك -اتوك ر~ هـك ,ا -وی~ و لـی-ر-=
~ایر· لـی-ر-= .دـن-ا~ یـم ا~ا و تـس¸ یـعو- ار ¸' و دـ-را~ -ر-- اـ- »ا- ¸~رك -اتوك ¸ا هـك یـیا- »~' ,
یــ-" :~¸ ونو¡--س ˆ . špoono ¸ا= ¸دن¹ ·اــ- تــسا ¸دن¹ ~و=" .دــیشك »ــ- ر~ -ر+¡ ¸ا- ¸ــ-=ا=م و "•
یـی`- هـ¡ هـك ~ر- دـن-او=- یـ, زـگر- دـ-ا -~اتـ~یا ¸ـیم¸ ,ور ¸ـییا, هـك اـ- -~ازمارح ¸' ˜»ـیدم' هـك ¸ا-
˜»اارا~ او- ™ـسو ¸ا -را- =ـی .دـ-واد= »اقت-ا اـی †ر- و دـعر اـی -~و- -ا+~ -ر=`ا- .-د~ .¸ا- ¸ا~رـسر-
"˜»و- ·را- ,~ور´و ه¡ ƒه-
·¸اركی- ,ا-· ر~ یرا=-نا ,-یادی¡ ˆ یـ~~~ , هـمو=نم ‹Šg ‹•ng • ·¸اگراتـس ¸ـت=یر ور· اـ- -ار~-
ـت=و-ما= ...~و- ¸ام¸ ¸تـ~- هـ-=- =او¸, ¸ا یـیز= یـیوگ هـك یـ-ا+یك ¸ا=' نات-~ - ˆ Bo‘“•n ¸اور, ·•
,ا -' , -را~~ - ¯`· و اــ-ی¸ و –رز- رــ+~ ¸' ,`ا- تــسر~ یــ-ا+گا- رایــ~- و ی¹-· را==ا یــ- ·
ار رـ+~ »ا- •`-· لـی-ر-= هـك »ـیوگ- دـیا- اـما .دـ~ رـ=-نم ·لـیوا-¹' اـی لـ-ا- ·یـ-وگا-ام ·دـسا· و ی·ر-دی-ـس
.»ــنك- ت¹ا=~ ¸ـم تـسا رــت+- ¸ـیار-ان- .تـسا -دیما- تـی`و تـ=تیا, ·¸دن¹ ~و= ار ¸' و -~رك €ـ=شم
ار· ار اـی¹ا~ی- ,ا- ,دن¹- ~و¹'~رگ ,ا-· هـیو-ا¸ -ام ¸ر~و¸ دـی~رو= -ـ-ر -دیر, راو-ا هـك یـماگن-
,ا- ,دن¹- ¸ا هــك ییا-دــ~= ¸ا ¸ا~ــس' و دــ~ دــید,ا- را~ار ,ا- ه=-ــ- ¸ا -¸یو تــم`ع ·تــ·رگ یــم
·دـ-~رك یـم =وقـس اـیر~ -ـ-ر ,ری~ یـگدیر, ,وـس هـ- و دـ-د~ یـم -اتر, اـ-· هـ- هـ·=ا· راو تـسر و ا
.تشگ -ریت
ƒ»ت~- هك ¸م
ƒت~یك ¸م ز= ه- ا=نیا
و~ ·~رم و~ و .دـ-~ یـم ~ا- ر- ار ~و= لـ-اح هـك یـ-ایگ =ـ~=ت ¸ا ر´, »ای- ¸و¡ .دـ~ هـ~ی- و~ اـ~ی,او-
,ا·' و ¸¸ =تش, لی-ر-= ·هشی,رن- ا¶م¶ ,یدل~ ˆ , š•Ž•›Šn œ’•žŸ’• • ·,ور~ر´ ت و †ر و ق~
·¸ا~رـس تـش, و ¸ـییا, و ·`ا- هـك ی¹اح ر~ ·دـنت=یر ور· هتـ~ك~ و هـن+ك ,راگیـس ¸وتوت -~ر´= ¸و¡
,ا- -راك و هـ~¹-ا· ·¸ز=م ·را- را~ ”ر¡ ,ا-زیم ·=ی-و·ویرتـسا ,ا- یـ~وگ ·¸وگ¸او ,ا- ی¹دنـ-
-`ك ·~و- -د~ ,رادیر= -اگ~ور· -اگ~ور· ¸ا ¸وــ-=م -ـی-=ت اـ- هـك ی-ویدیو ,ا- ,¸ا- ·یـ=ور=
اـ=-' ¸ا زـی- و دـ-~و- هـت=یو' اـ-· ر~ راگ-ا ار ¸¸یـ~كا =ـسام و وـت, ·,~=اك ,ا- ¸ا=ن· ·را~راو- ,ا-
-ار~- هـك ¸ـیر=ا+م ¸ارـ~~- »ـت-گ یـم ~و- رـت+- -دـ~ یـم -دی~ ¸یر·اـ~م ¸ایم ر~ »ـ- رـ=ا+م ¸ـیدن¡ هـك
و ی·اك~وم ا- -ر=ا+م , -را~ا _`-¹ار-ا„ و ¸ان~ ه-ی„و ¸یروم'م و -د-~رك یم ر-س ¸اش-اك~وك
و -د~ اـیو= ار ¸اش-ار-و~ ی¹ـسانت -`' , هـ-=شم »ـی`ع یـتح ·¸ای, اـت ریـس ¸ا ¸ا= -`ا‚ـس _ر=
¸یا ر~ و -دیشك ¸ی- -ر~ ری¸ ه- ار ¸اك~وك _-و -¸ات ت·و ¸' و د-~و- -~رو' ر~ ¸ا~راگ¸ور ¸ا رام~
ر~ »- ر=ا+م ¸یدن¡ هك ا=-' ¸ا ·ه¹- -د-~و- -~ات·ا یق=نم •ار-ا„ ,دی~رت ه- ·دن~ا-- ای دن~ا- -~از¹`ح هك
¸ا~- هـ- ·-را, و هـكت ·~و- -د-ام یـ·ا- اـ~ی,او- ¸ا هـ¡-' اـ- -ار~- زـی- ¸ا-' ·دـ~ یـم -دی~ ¸ار·اـ~م ¸ایم
·_ــ=قنم و -دیر´- ,ا- -ر=ا= ·تــیون·م ,ا- -د-ام¸ا- .دــ-~و- ¸اور, ر~ زــیگ-ا تــ-گ~ و -~و+ی- هــ-وگ
6
,ا- »ـیرح ·-د~ _ـ~· ,ر~ام ,ا- ¸ا-¸ ·-~ات·ا رانك هـ- ¸اگد-ز= , هـن+ك تـسو, ¸و¡ یـیا- تیـ-=~
,ا- قـشع و ¸وما= ,ا- هـ·ر= ¸و¡ یـیا- -زیم' ·رـی~,ا- هـ~=رت ,ا- هـ-ی=¹ ·-دی~ ¸وا=ت ی-وـ-=
¸ـیا ر~ .تـ=یر یـم ور· ·هـ-ا= ·=¹~یام ·¸ـ+یم , -د-ر= ,ا- -¸او ·یـ+ت , هـت·ر ~ای ¸ا »و+-م ·-دش~گ
هـ- -را~ا• -`ا-م یـ- یـ-اكی¹, ¸ا- =و- ¸ا یـیا- هتـ~- ¸و¡ ·را=--ا ¸ا _ـیگ ¸ید¹ـ- و لـی-ر-= هـماگن-
ه- ¸ار~ام ی-ر= ,ا-روشك ر•كا ر~ .د~ یم هت-گ ¸اك~وك ه- -~`و یگ-وگ¡ , -را-ر~ هك ,ا ه-ا~·ا
¸ا دـن-او= یـم دـ-¸ر· هـك یـنید¹او ,ار- اـ- ¸اكی¹, هـك دـ-~ا~ یـم _ـی-وت هـ-وگ ¸ـیا ار ¸~ا¸و- ¸دم' اـی-~
» .د-~رو' یم ~ا¸و- ¸ا~س' ˆ. ¸ا~ا¸و- ی·ی-= ¸دم' ای-~ ه- , -وی~ ه- هك ¸ید¹- و د-د~ -اتر, ¸ییا, ه-
اـ- ¸ید¹ـ- .~و- -دم' »ـش= هـ- ·~ا~ یـ~- ¸ـت ,~اع _ـ-و ¸ـیا هـ- لـی-ر-= هـك ¸ـیا ¸ا ·دـم' یـم ~ور· رـس اـ-
و دـی-ن= یـم »اد´ م ·رایت=ا یـ- , -~ز-ا=ی- , هـشی,رن- ¸' ·هـت~ر· هـك ی¹اح ر~ ·تـ·ر یـم هـ=ری~ _ام~
·¸ییا, ¸' .دی¡ی, یم ¸' رو´~ ه- ار ¸یا, و تس~ و دیشك یم ¸و=' ر~ ار ی¹ا= ,ا-· ,یتسآ ی~ی¹گ-ا
,وـ~-ار· , -¸او یـ=-¹¹ا تـ=ت , هـ~=رت• M•nŸ’• ,ایر~ ¸ا هـیانك .دـ-~ یـم اـن·م زـی- ¸یتـس' هـك
» .¸-ام ˆ. .د-د~ یم ی-' -اگ _سانت ¸' رادی~ _-ام ا-ر-ا و دیشك یم را=ت-ا -~ز=ی و »ار'
و ~و- -~رك یـــ~ی¹گ-ا ¸ا-¸ هـــ- ·,دن- یـــ~ید· ,ا-¸او' ¸ا یـــكی ¸د-او= هـــ- _ور~ -را-و~ لـــی-ر-=
ی~ی¹گ-ا »- »راو¹~ ·د-ا ین,ا¸ ¸م ,ا- ¸-ك ...,'" :ت~ا~گ یم تمرح ¸اش-ا-زیم روشك ه- -اگ'~و=ا-
راو -ا-ح اـ-ر-ا ".تـسا -د-ام ,دن- ¸ان¡~- »ـ-¹· هـ~- ¸ـیا اـ- ی¹و ·یـسور ”رـس -`ك »رـس ,ور ·تـسا
,ا-ر-ا هـكت ¸ار و زـمر دـیا~ .دـ-دی+= یـم ¸اشیوـس هـ- ,و-و-و- و ,و-مینو-و-و- ¸ا ,ا هتـس~ »ا-•
,ا-ر-ا ¸' ·ˆ.» .دــنی' یــم ر~ هــ,ت اــی ·_ر´- ·دــ-نگ ·¸وگا-وگ .اك~ا هــ- هــك ,~و~ع و »ــكارتم ,ا-ر-ا
یكی) د-د-او= یم ¸او' هك ر=ا= ¸یا ه- ای ·د-~و- -~ات~یا -دی,س ¸ایم ر~ راو ¸ك¡ هك ~و- ت¹و-دعر
را=--ا ¸ا یـ~ا- یـگنم »ـ- دـیا~ و (.تـ-¹ا=م و - وك~ ,و,اكت ر~ ,رگی~ و ~و- ¸د-او= .و·شم ت=ـس
یـن·ی ·~رم و~ ¸' ·~و- هـ¡ رـ- ت¹ع اـما .دـنشیدنی- ~و- ¸ا~را=ت-ا ر~ هـ¡-' هـ- هـك ~و- -د~ --ـس اـ~ی,او-
¸ا=ی~ , هت~ر· ¸ایا, ه- ور .اح ¸یع ر~ و ¸ایا, ی- =وقس ¸یا ه- هك ا¡~¡ هت~ر· و ¸ید¹- لی-ر-=
.دنتشگ- -اگ' ~و- -د~ ¸ا=' ¸اشی~ی~رگ~ هك ,ا ه==¹ ¸ا ·~و- »وك=م راو
ƒی~ی~رگ~
تـی~و=وم هـك یـ-دی~ا- و »ر- تـ~~ ¸' ر~ ·اـ-· ¸ایم ر~ ·`ا- ¸' .یـكت=- -ا و یـ·ا-تا هـ- اـما .»ـ-ا= ه¹-
,~ر´ = هـ- -رایـس هـك اـ=-' ·ت=اـس یـم ¸ـك~م ار ¸ر· ¸ـیا ~و= , هـ-و- هـ- و ~و- اـم ¸ر· ¸ویدم ار ~و=
»-و , هق=نم ¸یرتار~گ و ¸یرت ¸ماا- ¸' ر~ ·د~ یم ¸وگ-رس -`= -ی~ارس ه- -رد· و دییارگ یم
رـ- ر~ -~و~ یـم ¸ـك~م اـ-زی¡ ی¹ی= ·یـنك یـم -اتر, او- هـ- ار اـی~ا یـت·و هـك ار¡ --دننك _ـ~م و ~و¹'
¸ـیا :~رك یـم دی-ـسور ار =رام` ,ا·' هـك دـ-د~ ¸وگرگ~ ¸ان¡-' یـ-ای~- , هـشی,رن- و~ ·`ا- ¸' ·.اح
.دن-ای- ,ا -¸ات -ای-و-= و -ای-یك د~ --س هك ~و- ™ی=م , -¸اد-ا ی- راش·
ƒتسا یگ~اس ¸ی~- ه- ¸نیر·' راك دیا -~رك ¸ا~گ .دی~ا- هت~ا~ ر-- ƒت~ی¡ رو=نم ƒیتای-و-= ه¡
,ا -¸ات زی¡ ·¸ك ¸اش-اگ- -و= .~را~ ¸ای- -سانم ت-ر· ه- و ت~ی- ¸اس' زی- ¸نیر·' رارسا ,اش·ا
~و= ا- دیا~ .~راد- یگ¸ات هك ¸یا اما .دننك یم =وقس تعرس ه- هك تسو, -ریت ~رم و~ ا+نت ƒینی- یم
دی~رو= یكی~ز- ات هك تسا ¸یا ز= رگم .¸ا~~و= دح ¸ا ¸ی- ·د-~و- هت·رـ `ا- ,~ای¸ •ا~تح ییوگ-
ƒد-~و- هت·ر ¸ی,
:دینك ¸وگ .ت~ی- رو=نیا .ه-
7
ا- ی·`ت د-· ه- ·~و- هت·ر »-ر~ ت=س هت~ر· لی-ر-= را=ن-ا- ,اد- ¸دین~ ¸ا هك ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا·'
ی~ید· ,ا ه-ارت زی- دین~ یم ‡رگ~ -~ ¸' ¸ا~س' ر~ هت~ر· ه¡-' .~رك ¸د-او= ه- _ور~ دن¹- ,اد-
ـ»ا- ه- ,رعا~ هك ~و- -نو~-ا- ,میج ˆ J•ž•‘ T’ož‘on ـ.اس ر~ • ``¯^ ا- ا¡~¡ .~و- -~ورسـ
¸امر· ه-" :~رك یم ییارس ه~·- ~و- -د~ ی-' و دی-س و ”رس امرس ¸ا وگنی¡ ¸ا-¹ ¸و¡ هك ییا- -¹
-`ك ·ین,ا¸ ¸-ك , ه-ارت ¸ا~- -~زتشحو هت~ر· ه¡ر- ".تسا=ااا, ه- ¸وگ¹ی- ,ایر~ ¸ایم ¸ا ·ی+¹ا
و" .د~ ی~- ¸ید¹- -یرح ·د-او= یم رتدن¹- و رتدن¹- ار ,ا -را· ه-~ , -~رو=- تس~ -¹· و یسور
".د-د-او= ¸اوااا' ¸اگت~ر·
و وگت-گ ه-وگ ¿ی- ¸یار-ان- ·د-دین~ ی~- ار رگیدكی ,اد- ه=و ¿ی- ه- رگی~ و~ ¸' هك ~و- ¸یا تی··او
¸ر= هك د-~رك یم =وقس ¸یم¸ ,وس ه- یتعرس ¸ان¡ ا- .~و-- ¸ك~م ی-او=¸او' , هق-ا~م , هما~ا ای
هق-ا~م ه- و~ ¸' هك ت-گ دیا- یت-گ~ .ا~ك ر~ .اح ¸یا ا- .~رك یم رك ار ¸وگ ·¸اش·ار=ا ر~ او-
.د-~ا~ هما~ا
-¹· ¸ات~م¸ ~رس ,او- و د-~ات·ا یم ور· ¸ا-¸ ”ر¡ رت »ا~ت ه¡ر- تعرس ا- ¸ید¹- و لی-ر-=
-`ی=ت ¸ا هك ~و- -د-ا~- ,زی¡ و ~¸ یم _ی ¸اش-اگ¸م هك ¸ان¡~- .~رك یم دید+ت ~ا~=-ا ه- ار ¸اشیا-
ه·=· ,ا- ¸د- و ا-ا, و ا- تس~ ·¸ارا- ¸ا و دن-ایر~ ار یقیسوم و ر·~ , -ز=·م و دنی' ر~ ه- ی-ای~-
ت~و-رس ¸ا تشحو و د-و~ -اگ' ·د-~و- ¸' ¸ا ییز= و =و¹=م ¸' ا- زی- ~و= هك ¸اك~وك , -د~ ه·=·
¸ایم ه- ¸ا+گا- هك ·~~رو-ر~ ار ¸اشن-~ و _ور ~رو' یم »و=- ¸اشیوس ه- ا, ری¸ ¸ا هك یكان~+س
.~رك ~و-- ¸اش-او=تسا ز·م ات امرس و دنت·ر ور· ی~ی=ع ر-ا ه·=·
و †ر و ق~ و ی~سر ·ر·وم ·ا¡~¡ .د-~و- -~ات·ا دن-ام .ا-اك و ¸ار~ ,ر-ا ه·=· ¸ایم •ار-ا„ و~ ¸'
~و¹' هم ,ا-راوی~ ,وس ¸' ¸ا ,ا هت- و لگ ¸-ن- ¸-اری, ا- هك دی~ ار هت~ر· لی-ر-= ·هت و رس ¸ان¡~-
ی¹و ".¸ا~- یت~- هك ا=-ا~- .ای- ¸م ‡ر= ه-" :د-ز- ~ایر· تساو= یم .دنك یم ان~ ¸·ر= ه- ل-وت
,ا= ه- ور ¸یا ¸ا .دیشك ه-ا-¸ ¸-ور~ ر~ ¸ا=ی- ¸و¡ ,زی¡ ¸ا=' .~و~ یم _-ام ,زی¡ ~رك ¸ا~حا
~رك ان~ ¸یوس ه- ¸ان¡~- هت~ر· و ~وشگ ار ¸-او¸ا- ·د-ار- ~و= ¸ا ار وا هك یم`ك ¸~رو' ¸ا-¸ ر-
و~ ¸' ¸اشیا- »~= »~ا-ت ,وری- .د-دیشك ¸و=' ر~ هت و رس ار رگیدكی و د-دیسر »- ه- »ا=-ارس ات
.دی-اشك یم ت·ای یم -ار -یا=ع ¸یم¸رس ه- هك ,ا -ر-ح †ا~عا ات ¸ارو= -ات و ¿ی, ¸ام'وت ¸و¡ ار
ار زی¡ ه~- »~ ه- »~ هك ,دید= ,ا-ر-ا هكت ·د-~رك یم ¸`ت ا- ,دی,س ¸ا ییا-ر ,ار- هك ¸ان¡~-
ار ¸ا-' ·ت=اس یم .د-م –رگ ه- ار ¸ا~رم و -و-كنع ه- ار ¸ا-¸ ·واگ ه- ار ¸ایاد= و ~رك یم _~م
ار· یـم ~ور· ¸اشیور و رـس ر- دـ-~و- -~رو= دـ-وی, رـگیدكی هـ- هـك یـ~-ا=تما- ,ر-ا -ا~و=وم .تـ·رگ
,ا- هـ-رگ ·~و- هـت=یو' ~و¹' تـ~وگ ,ا- ه·اـس ¸ا هـك ¸ا-¸ ¸و¡ یـیا- ¸اتـ~, اـ- »ـی=ع ,ا- لـگ .دـ-دم'
وا »~= هك تشگ »´-وت ¸یا را¡~ ی~و+ی- ه- =ی~ز- ی¹اح ر~ ا¡~¡ و ·ا~- -سا را~ »س ¸ا~رم ·راد¹ا-
و~ و هت·رگ ا,و~ ¸ایم ار ¸رس ¸ونكا هك ,رگی~ ¸ا~-ا ¸' ا- و ~و~ یم _~م ·هت·ای ,ر-ا یتی-یك زی-
.~رو= یم د-وی, ·~رك یم ¸~¹ ~و= =یرا- و ¸ار~ ¸~رگ ا- ار ¸یا,
لـی=ت هـ- ر~ا· هـ=و ¿ـی- هـ- هـ==¹ ¸' ر~ و تـ~اد- اـ- یـ·ا-¹ای= لـی-· ¸ـیا ,ار- یتـ-ر· ,رگی~ ¸' اـما
یـم رادید, اـ-ر-ا -ا~رگ ,ارو ¸ا هـك ~و- -~ات·ا یـ-¸ -وك~ اـ- رـكی, هـ- ¸ـ~ش¡ ¸ا+گا- هـك ار¡ ·~و--
و -~رك -ـ-- یـنی- ر- ¸ا~¹ا ,ا هـ·=· هـك یـی`= و ز-ـس ,¸و~ ,ر~ور- ,راـس هـ- ¸ـ-¹م یـ-¸ .تـشگ
یـ- و »ر- ¸¸ .~و- -~ر- راك هـ- روتاـ~كی· ~و- هتـ~- ¸رـس تـش, هـك ¸ـیا-وم ¸ـت~ا~ هـگ- »ـ=نم ,ار-
8
~رك یم`س لی-ر-= .دی¸و یم ¸ا -ر+¡ ر- ت=س ~ا- و ~و- هت~ش- ,ا -د-ر, , ه¡ی¹ا· ,ور ر- تكرح
" :تـ-گ و ~-ن¶ر- ا--ر ˆ R•k’• M•ŒŸ’•n“ • هـك ,ا ه¹~= ".دـیا -~رك »ـگ ار تـش+- -ار هـك ¸ـیا لـ•م
¸ا یـ~ا- , هـ-ر- رـ=ا= هـ- ار لـی-ر-= ¸اوت- دـیا~ اـما .~و~ ¸ای- -~ر´م یـ-¸ هـ- -ا== تـ~یا- یـ~-
.دیش=- ¸یاو- ر~ ا, _-و و یگد~ -اتر,
"ƒی-¸ یم ‡رح او- ا-" :دیسر, -=·ت ا- ~و- -دی-~¡ ار ¸یا-ا, هك ا¡~¡
"ƒینی- ی~- ار ¸یارا=- , ه¡ی¹ا· ƒینی- ی~- ار وا رگم" :~¸ ~ایر· لی-ر-=
وت ¸اگدی~ ,ار- ا+نت ¸م .¸ا- هت~اد- را=ت-ا وا ¸ا ·وی-= ه- ·ه-" :~رك همزم¸ ¸~وگ ر~ ¸¸ ,اد- و
.¸ـم قـشع ·-ـس هـگ یـیوگ یـم هـ¡ -و= ·یـ-~ یـم تـس~ ¸ا ار ت¹قع ,را~ »ـ- دـیا~ .»را~ ~و=و
تـسا -ا -د-¸ار- هـك یـیا- »ا- هـ- ار وـت »ـ-اوت یـم ¸ونكا ¸ـیار-ان- .»زیزع تـسا –رم ~از~- ت·ادـ-
".»-او=-
ینی- یم ار وا ·و-و,س" :~¸ ~ایر· -را-و~ لی-ر-= ی¹و ~ا~ هما~ا ~و= ~و¹'ر+· , همزم¸ ه- ,ر-ا ,اكر
"ƒه- ای
_ور~ .~و- ور-ور وا ا- ا+نت لی-ر-= .~ا~ یم ی=سا, ه- و دین~ یم ه- ·دی~ یم ,زی¡ ه- ا¡~¡ ¸ید¹-
,~رك یم ار راك ¸یا ت~یا- ی~- وت" :~رك ت=ی-- ه- . ".~و-- یتسر~ ل~ع .تسا -انگ ¸یا
»~' ار -~و= و ,ا هـت·رگ ¸ـی, تـس~ »ـ- ¸ا- .یـنك هـ=عوم ¸ـم ,ار- یـ-اوت یـم `اح ه¹- .دـیدن= اـكر
و دی¡ی, یم ¸یا- ¸وگ ر~ ,رو= اكر ,اد- .,~رك =رت ارم هك ,~و- وت ¸یا .ی-¸ یم ا= ی·`=ا
هـك ¸م ,ا- -~¹ -ات+م ,ا ,~و- وـت ¸ـیا .~و= یـم ار ¸ـیا- ¸وگ , -~ر, یـیوگ هك ~رك یـم ,رو'~ای
.»دی~ -ایس ار ای-~ ¸اروك ¸و¡ قشع , -د-ار ¸م و ,د~ ¸ا+ن, ر-ا تش,
".ور- ™ق· .ییوگ- ¸م ه- ت~ی- »¸` ه- ƒی-او= یم ه¡" :دیسرت لی-ر-=
¸ا رو~ هك ~و- وت ر=ا= ه- .»یای- -رادی~ ه- »ت~اد- -'ر= ,زیرور-' ¸رت ¸ا ,~و- را~ی- هك یماگن-
تـیا- هـ-ا+- .یـنك =رت ارم اـت ,~ا~ رار· هـ-ا+- ار ¸' و ,~رك یـ·`ت اـ-د·- وـت اـما .»~ر- یـم رـس هـ- وـت
هـك `اح .-~ازمارح ,~رك -ا·`م _ـی ¸¸ اـ- ¸' زـ= هـ- و ,د~ ¸ا+ن, ¸ـتش, هـك ~و- ,ر-ا ¸ا~- لـ•م
.دـ~ا- یـ~ن+= تـیگد-¸ »راودیما ·¸ـم لـی-ر-= »ـنك یـم ¸ـیر-- ارت .»ا -~رك ¸ومار· ار ¸ـش=- »ا -~ر´ م
,ا ·,ا -دم' ¸' ¸ا هـك تـسا یـیا= »ـن+= .~ا- وـت ر- ,د-ا ¸ـیر-- ·,~اتـسر· اـ=-' هـ- ارم وـت اری¸ .»ـن+=
و اكر ¸یر-- .~ر~گ- ¸و= تی=¸و~ ه=ری~ .و¹ا- ,~رگ یم ¸ا- ا=-ا~- ه- »- ¸ونكا و ·»~=م ¸ی¹-ا
¸ا ار -¸او =ـی تـ~-اوت ™ـق· وا .,ری-ـ- و ¸ـش= یـ-ا-¸ .تـ~-ا~ یـ~- وا هـك یـ-ا-¸ ه- یـتای-ا ¸' ¸ا ¸ـ,
.-` .' :ت~اد- ,~ا~تعا زی- ¸' ه- -¸ات و د-~ €ی=شت ¸ایم ¸'
.د-د~ _را= ا-ر-ا هت ¸ا و~ ر- و دی-~¡ ت=س ار ا¡~¡
`ا- هـ- ر-ا -قـس .~رك یـم هـمزم¸ ار ¸یگی~+ـس ,ا هـ-ارت یـیوگ هـك -ات~ ¸اـ~حا .-ات~ تـ·و ¸' و
لـی-ر-= ,ان~ »اگن- هـك ,ا -ر·- ¸ا~- ·-ر·- .~وشگ ار ¸اش-ا~ش¡ و دـ~ رـت =ـی~ز- -'ر´ , -ـك و دـی+=
9
اـ- ·دـی-ات اـ¡~¡ ر- دـی~رو= وـتر, و دـی+= ¸وری- ¸ـ-ا-¹ ¸ا ·~¸ یـم ر, ر, ¸~و=و †ا~عا ر~ ·اـ-· ر~
:~¸ ~ایر· لی-ر-= ه- -ا== دن¹- ,اد-
ار »و~ ¸امر· ·د-اد- ار ¸ت¹ع ~و= هك ¸' ی- د·- و ".¸ك _ور~ ار -¸اور, `اح ¸ی~- .¸ك ¸اور,"
".¸او=- »- ¸او'" :~رك ر~ا-
ƒد-و~ یم د¹وتم ه-وگ¡ ƒدنی' یم ¸ا+= ه- ه-وگ¡ و- ,ا-زی¡
ƒدی' یم ~و=و ه- د-وی, ای ·-یكرت »ادك ¸ا و- ای -¸ات
_·~ و اق- ,ار- و ƒد-~ یم هما~ا یگد-¸ ه- ه-وگ¡ ~را~ ~و= یت~- ر~ هك ,ر== و =ار·ا , ه~- ا- و
یت~- ¸ا ¸=- »ادك و د-~ر~ ¸ت ه¹ما·م و ¸¸اس »ادك ه- تسا را¡ا- ¸یتویگ ای –رم , ه+¹ا ,ا-ر==
ƒد-~ -راسا ه- ار ~و= ~و¹'¸ار
ƒتسا -ار~- =وقس ا- هشی~- د¹وت ای'
ƒتسا ¸اور, ,ا-اوت ¸ا~-ا ای' ƒد-را~ .ا- ¸اگت~ر· ای'
¸ان¡ یـیوری- ار ¸ـ-¹· ·~رك یـم =وقـس ¸ـ-ام ,ایر~ ,اروام ,ا-ر-ا ¸ایم ¸ا اـ¡~¡ ¸ید¹ـ- ,ا·' یـت·و
ی¹و .~زیرگ یـم وا ¸ا –رم »ر=` ~رك یـم ¸اـ~حا هـك ~رش· یـم هـ=ن, ر~ یـ-دش- »ار و هت=یـ~گ »ا=¹
ه=وما- و ~رك دی~رت ¸ا~حا ¸یا ه- ت-~- ·د-~رك ¸~¹ ار ¸یم¸ یت=س رگی~ را- ¸یا-ا, هك یماگن-
و ~ا~ ت-ـ~- دـ~ یـم یـ~ا- اـ~ی,او- را=--ا ¸ا هـك =را~ا ,وری- یـگت-~' هـ- ار ¸رو' -ریح را~گ ¸~و-
.اح ¸' ر~ هــ¡رگا .تـــ~-ا~ ¸~و= و لــی-ر-= ¸د-ام -د-¸ ت¹ع ار ی¹ا-·ا ¸و= و …ـــ=م ·‡~اـــ-ت
هــ- ·€¹ا= ,ا -~ارا ·-~و- یــگد-¸ , -~ارا -د-ا~رگ قــ·وم ار وا را~گ ¸ــیا ر~ هــ¡-' ·تــ~اد- ,دی~رت
ا- هك ,و زیگ-ا ت·ر تی-=~ ا- ت~ی- لیام ~و- -~رك »`عا ادت-ا ¸ا~- هك ,ا -~ارا .ی-¹قت و یگت=اس
رو-ع ا- ~و- »--م هك¹- ·د~ا- هت~ا~ ,راك ~و- -د~ هت=اس ¸ارگی~ ,اد- دی¹قت ر~ ق·وم ه~ی- ی~`ت
.~و- ~و= »~= و ¸-~ ¸ا اد´= ,ر„ا- هك راگ-ا ·د~ »ی¹~ت -اگ'~و=ا- وا و .دسر- ~و-قم ه- ¸' رانك ¸ا
ر~ ¸اـ~حا ¸' هـك ار¡ .-د- هـما~ا ·تـسا تـسر~ ·ه¹- تـ-گ یـم ¸ا -~ارا هـ- -ا== ,~و= یـ- ¸' ر~
.د- ~`و, ه- ار ¸تسو, و ت~وگ و ¸-' ه- ار ¸-و= و -دنك·ا وتر, ‡ار=ا ه- ·-د~ ¸ا=' ¸-د- زكرم
ل~=ت راش· و یت=س هك ,رو= .~و- هت·رگ ¸ایم ر~ ار وا هت~- یتشم ¸و¡ -~ارا ¸' ه¡رگا .~و- -~رك
‡رـ-ت هـ- ار ¸~و=و یـما~ت »ا=-ارـس و .~و~- یـم »ر- ,رو' -ریح ¸ر= هـ- .اح ¸ـیع ر~ ¸ری~,ا-
, ه=¹ـس ر- یـت·و و دـ~ ی¹وتـ~م تـساو= یـم هـك اـ=كر- و ¸اتشگ-ا ·¸ا-~ ر- هـك ,رو= هـ- ·~رو' ر~
.دی~رگ _=اس ¸-د- ¸ا _اوما ¸و¡ ¸' ,وری- ·~و~- ¸یقی ¸یو=
.¸او=- ¸او' .¸ك ¸اور, ~ا~ ¸امر· هك ~و- ¸ا~- و ~¸ -ن¡ هت~ر· لی-ر-= ر- و
رـتما~ت هـ¡ر- ,وری- و تعرـس اـ- ¸,ـس و هتـ~-' تـ~=- هـك وا و ~و- -دی-ـ~¡ »ـك=م ار هـت~ر· اـ¡~¡
¸و¡ دــ-او= یــم هــك ,¸او' و ~رك ¸د-او= هــ- _ور~ ¸ا+گا- ·~ا~ یــم ¸اكت .ا- ¸و¡ ار ~و= ¸او¸ا-
»ا~ام اما .~و- -دینش- زگر- و ت~-ا~ ی~- ¿ی- وا هك ~و- یگن-' و ¸ا-¸ ه- تن¡رم اكر _-~ , ه-ارت
رركم -~رك- راك-ا زـگر- لـی-ر-= ·دـنك ~ر یـق=نم لـی`~ اـ- ار -ز=·م _و·و دـی~وك یـم یـ,ای, اـ¡~¡ هـك
10
وا رگا و -دی-ا~رگ ¸ك~م ار -ز=·م ¸یا ¸د-او= ه-ارت ا- »'وت ¸~¸ .ا- و -~و- ی-ا~س' .ز= ¸' ت-گ یم
, ه==¹ ر~ ای و د-د~ یم -نس _اوما ا- »~ا-ت »اگن- و~ ر- •ا~تح ·~و- -~ز- .ا- _=س ا- ¸ا~ت ایر~
¸و¡ هك ·~رك ¸ا=' ار ¸دیر, وا هك یماگن- اما .دنتشگ یم ی~`تم ~و- -دیشك و ت-س ل-= »ك~ تسو,
رـتمار' =وقـس دـ-او= یـم رـتدن¹- و ~¸ یـم .ا- رـتشی- لـی-ر-= هـ¡ رـ- و دـ~ هتـساك هـت·ر هـت·ر ¸اشتعرـس
.د-د~ روان~ -' ر~ ~=اك ,ا- هكت ¸و¡ و~ ر- »ا=-ارس هك ¸یا ات ·د~ یم
یـكد-ا و دـ-~و- -د-ام -د-¸ =وقـس ¸ا ¸ـ, هـك ,ر-- و~ اـ+نت ·دـ-~و- اـ~ی,او- را=--ا ¸اگد-ام¸ا- اـ+نت و~ ¸'
¸ـ-اری, و ~و- رت ‡ارح هك ¸' .دـنت·ای اـ=-ا~- ·~و- -د-اشك اـیر~ رانك ه- -' هك ار ا¡~¡ و لـی-ر-= د·-
-ار -' ,ور ر- ا- ¸' هك ~رك یم ~ای دنگوس ¸راو ه-اوی~ ,ا- ییوگ ¸اشیر, ر~ ·ت~ا~ ¸ت ه- ¸-ن-
.دم -ایـس و ¸ـی= -`ك هـك ,رگی~ اـما .~و- -د-اـسر لحاـس هـ- ار اـ- ¸' »ار' »ار' _اوما و دـ-~و- هـت·ر
یـم و ~رك یـم راك-ا ار ¸تـسو~ ,ا- هـت-گ ·-د~ و~ا= راگ-ا هـك ~و- -دی-ـ~¡ ¸رـس هـ- ¸ان¡ ·یـ~ی¹گ-ا
"˜ی~-ا~ -=ع ˜اراگ~رور, .»ی~رو' ¸-ا~ ™ق· ام" :ت-گ
یـیا-اوت , -را-ر~ تـسا رـت+- `اح هـ¡رگا .»ـ-ا~ یـم ار تـی··او ·»ا -~و- رـ„ا- زـی¡ هـ~- ر- هـك ¸ـم اـما
هـتك- ¸ـیا رـك~ هـ- اـ+نت و »ـنك- یـیاع~ا ·»ـ~ا- رـ-اح اـ= هـ~- ر~ دـحاو ـ¸' ر~ »ر~ا· هـك ¸ـیا و »~و= ,ا-
.د~ »ی¹~ت -~ارا ¸یا ه- هت~ر· و د-ا~- -د-¸ ~رك -~ارا ا¡~¡ هك »نك ا-تكا
ƒ~و- یك راك -ز=·م
ƒ¸ی=ای~ ای ~و- ¸اگت~ر· , هت=اس هت~ر· ¸او'
ƒ»ت~- هك ¸م
.~را~ -~ام' ار ا- -ن-' ¸یرت+- هك ی~ك ¸ا~- ·»یوگ- رو=نیا دیرا~گ-
¸اـ~- ار ¸ـ-اگدی~ ·~و- ‡ر- ¸ا -دی~و, هـك ¸ـ-ام ,ایر~ لحاـس ,ور هـ- هـت~ر· لـی-ر-= هـك یـماگن-
.=را-م -د¹وت ·و-و,س ·»یا -د~ د¹وتم -را-و~ وت و ¸م" :~و- ¸یا ¸م`ك ¸ی¹وا ·~وشگ ییایر~ ¸اگراتس
".=را-م »- وت د¹وت ·هت~ر· ا·'
و ~وشگ ار ¸ـ-ا~ش¡ ·~رك -ـت ار ¸ـ=`=ا ·~رك ,ا ه·رـس -ا~¹ك ¸ـیا ¸دین~ اـ- اـ¡~¡ ¸ید¹ـ- اـما و
.~رك ¸ا=' ار ¸ت~یرگ -~و+ی- ·تسا ¸ا~ا¸و- , -د-¸ار- هك رو=-ا~-
'
یعو-وم ار _سانت »ید· ¸ا ·~و- دن- ,ا~نیس _یرات , -راتس ¸یرتگرز- .اس -~ز-ا, -دم ه- هك لی-ر-=
,را~ی- ¸ا ¸ی, , -رو~ ه- هك ~و- را~ هشیر ¸ان¡ -=-م ¸یا ه- وا لیا~ت و ه·`ع .ت·ای یم -ا~= ¸-
11
ییاـس' -ز=·م وـ=- هـ- »ا=-ارـس هـ¡رگا .تـشگ یـم ¸ا- ~و- -دنك·ا –رم رتـ~- هـ- ار ,و هـك یـكا-ر==
¸گرم --س راو _-~ -وركیم ¸' ر=' دنت~ادن, یم هك ~و- ¸ومرم و دید~ ¸ان¡ ¸یرا~ی- .ت·ای -ا=-
ت~یا- یم ~ار·ا ¸ا~- »- دیا~ هت-¹ا .~رك دن-او= _~· ~و= ه- ~و= ار ¸یا-~ا~رار· »ا~ت و د~ د-او=
ر~ و د~ د-او= ¸وری, ¸~و= ا- -وركیم ,ا= ه- ·ت~ا~گ ~و-+- ه- ور یت·و هك د-~رك یم ینی- ¸ی,
_ا~و ¸ان¡ ¸ـیشی, -ا~اع و هـت~~گ یـگد-¸ اـ- ·-د-ام یـ·ا- ¸یگ¹اـس لـ+¡ د¹وت هـ- هـت-- =ـی اـ+نت هـك ی¹اح
هك تسا ¸یا _و-وم اما .تسا -د~ دید,ا- ییاس' -ز=·م ¸ر= ه- -را-كی زی¡ ه~- راگ-ا هك ت-گ د-او=
.~و- -~رك- ینی- ¸ی, ار ¸یا ¸ك ¿ی-
,را~ر-ـ~¹ی· ,وی~وتـسا را~ ”ر¡ ی¹دنـ- »ـیت ,ا-عا ¸ـت را+¡ ·دـ-~ر- یـ, ¸ـت-ی= هـ- هـك ,~ار·ا ¸ـی¹وا
=ــی ¸ا اــمروی¹-ا~ -~ »ــی=ع ,وی~وتــسا ر~ ~و- -~ا~ -~اع ار ¸~و= ,را~ی- ¸ا ¸ــی, اــ- -دم .دــ-~و-
~روم -ــ-ر¸ و ر-¸ و ¸ر· راك~¸رو را+¡ , ه¹یــسو هــ- ,را~ر- »¹ی· رــگی~ , هن=ــ- هــ- هن=ــ-
-¹ت=م »¹ی· -~¸ای ر~ دــحاو ¸' ر~ هــك یــ~ك اری¸ ·~و~ لــ~ح ی-وــ-=م ی¹دنــ- ,ور ر- ¸~ا~تعا
.دـ-د- رد- -~و+ی- ار ¸ـی¸ر-ا تـسا را¡ا- دـنك یـم ,¸ا- »ت~یس یعو- ¸ا ,وری, ا- ی¹دن- »یت ¸ا~رم
,ا هن=- ¸ا ,¸ا- ,ار- ار لی-ر-= ·~و- -د~ لیكشت ه=ق- و -ریا~ ·لیام =و== ¸ا هك زمر , -دی¡ی,
¸~ا~ لیو=ت را-ا- هك د-~رك یم ل~ع یسان~ ت·و و ت·~ ا- ¸ان¡ و د-~ر- یم رگی~ ـ, هن=- ه-
لماح رو+شم ¸اگد-و~ ¸ایم ر~ هك ¸یك~وك ¸ا ار زمر »ت~یس ¸یا .~رك یم یعادت ی--~- ر~ ار ¸رد,
¸ایا, ¸ا ¸, .ت~ا~ ~ای ه- -ت-گ »ی-او= رتشی- •اد·- ¸' , -را-ر~ و -~و- هت~~گ ی--~- ر+~ ر~ را-ا-
-د-ار ,د·- , هن=- ,وس ه- »ا~ت تعرس ا- و دیر, یم ¸ی¹دن- ,ور •ارو· لی-ر-= ,را~ر- »¹ی· ر-
ه- ویرانس ر~ ار ¸~و= ه- =و-رم ت~~· ·¸یار' دید=ت و ¸ا-¹ …یو·ت ¸ا ¸, ا=-' ر~ و د~ یم
" :ت-گ ¸~یت را~ا·و ,ا-عا ه- را- =ی لی-ر-= .د-~ا~ یم ¸تس~ ی--~- ق=ا- ,ا- »¹ی· ر~ ¸د~ -راتس
"˜د~ا- هت~ا~ -·وت ات و~ یكی -ار ™سو هك تسا -د-ر, ی¹دن- , هق-ا~م یعو- ر~ تكر~ ل•م
ار ¸راك ·دـــ-~و- -د~ ¸ـــ•عا- اـــ- -وركیم _ا-~ا راگ-ا هـــك ,¸ومرم ,را~ی- ¸' ¸ا ,~و-+- ¸ا ¸ـــ,
¸ـیا ات .~رك یم ,¸ا- »¹ی· ت-- ر~ ™ـق· ¸امز~- هك ,رو= ه- ·ت·رگ رـس ¸ا رـتمار' یـ~تیر ا- -را-و~
و †ر¸ هـك یـت-ی= .دـ-ام ی¹ا= تكاـس ,ا- هن=ـ- ¸ایم ر~ را~ ”ر¡ ی¹دنـ- و ~¸ ¸ـ-ی= ¸ور =ـی هـك
هـ- ییوگ=ـسا, ,ار- ی¹دنـ- »ـیت ¸ا~رم .ت=اـس یـم `مر- ¸ـی, ¸ا ¸ـی- ار اـ- هن=ـ- یگت=اـس †ر-
•ا~تح :دـ-~رك یـم یـ~ارت هـ-ا+- ·دـ-~و- -دم' »ـش= هـ- هـت~ر· تـ-ی= ¸ا هـك ییا~نیـس ,ا- هـما-ر- ¸ایر=م
–رز- ¸ادنمرن- .,~اقت-ا ه¡ ·¸ا-ر· ه- .دنت~ا~ -ر+~ یسان~ ت·و ه- هشی~- هت~ر· ا·' .دنت~- را~ی-
¸ـی¹وا دـ~ -ـعا- رـ=' اـ- ¸ارتعا ¸ـی~- و .تـسا ¸اشقح ¸ـیا .دـ-و~ یـم _ازم یـمدم~ اـ- تـ·و یـ-·-
و دـ-و~ _ار=ا یـكی یـكی و دـن~ا- هـت~ر· ¸د~ -ـی= ~رگ~ ¸ای-ا-ر· ید-اج çود-ا ˆ •k›•žj•Ž›Š ¸ا •
ل=- ¸ات=ر~ ¸' ا- یعون-م ¸`, ,ور را~ ”ر¡ ی¹دن- هك ~و- ¸ین¡ و ~¸ادنی- ¸اش-وری- وی~وتسا ر~
.ت~ش- ¸' ر- ~ر= =ا= و د-ام ی·ا- ¸ا -~رو= --ر
-¹گ ¸ـیم¸ ,ور رـتشی- ”اروـس هـ- اـ-¸ور ¸ـیا دـن¡ر- -تـسا ¸وتكنی¹و -¹گ _و¹ك ƒ~و- اـ=ك لـی-ر-=
دـیا~ اـی دـ-ا -دییور ییاـس' .و= و -¸ر- ,ا- -¹ع ¸و¡ اـ- ¸ار=-ا~ـس' هـیق- ,ات ه´- ¸ا و -د-ا~- یـ·ا-
·ه¹- -د-ا -~ا+- ی~ید· ر+~ ¸د- ,ا- -را, هكت ر- ر-· ,ا- -نس , ه-ا•م ه- ار ا- ¸' »ییوگ- د~ا- رت+-
و دـن-¸ یـم اـ== »اد´ م دـ-ا -~ا~ رار· ,ریگ »ی~ـ-ت -ـتارم ¸ـیرت`ا- ر~ هـك یـیا- »~' ¸ـیرت~+م اـ=-' ر~
اـ- و ~و~ یـم -دنك ¸اگرز- ¸ـیا ,ا- ه¹ك ¸ا -ار=-ا =ر· ¸ا هـك دـینی- یـم ار یـیا-وم رـت·ر= ¸' یـ~ك
هـ- ¸ور -دننی- هـك ¸ام¸ ¸' ر~ .~و- =ر~ لـ-ا· »¹ی· ¸اگدننك هـی+ت یـ-ارگ- هـت-¹ا .~زیر یـم ور· ~ا- ¸¸و
ار اـ- ¸' ¸ا _ا·~ هـك را~ هـ-ا= ,ا- »ـ-ا= و یـ=یرات .~ت-م ,ا- .ایرـس ¸ارو´~ ر~ ·دـ~ یـم رـت~ك ¸ور
12
تیق·وم د~ یم هت~و- ی~¹ی· ¸اونع ,`ا- ¸ما- یت·و هك ~و- هشی,رن- =ی ¸ون- ·دنت~-ا~ یم ~و= ~ا+=
.~و-- یسرتـس~ لـ-ا· »ا- ¸' -حاـ- هـ-ات=-د- اـما .~رك یـم -¹= ,رتشم دـ- ر~ دـ- و ~و- یـ~تح ¸'
هـك ~و- ¸ـیا ه¹'ـ~م .دـ~ا- -د~ »ـی= لـ·- ¸' ¸ا اـی و ¸ـییا, هـ- ور اـی هـت·ر `ا- هـ- ور هـك ~رك یـ~- یـ·ر·
.~و- -~¸ ¸-ی= ,ا ه+-´~ و =~ ¿ی- ی- ‡ر=
,ا- یـ-ام راك~ ¸ی-ـ-=تم و ,ا هـ=ا-رو· ¸ا~رم ·¸ـی¹, ·¸اراوـس ت¹كیـسروتوم ·رـ+~ ,ا= هـ~- ¸ا
¸یا ات .دنت·ای رت~ك دنت~= ه¡ر- اما ·د-~رك و=ت~= ار لی-ر-= د~= لحاس ر~ و -دم' ~ر گ ه•=¹ا »ی=ع
یـم ,~ا+نشی, ¸ـكر- و دـ~ _ور~ ¸وما= , -راتـس ر-ـ· -نـس ,ار- یـنتم هـی+ت ت-=ـ- »ا=-ارـس هـك
ای-و¹ یتا·ی¹-ت -~- ¸یر=' ·ایروم ی¹ی- ل,~ی, »-ا= ·امار وی~وتسا ¸ورتس , هن=- ت-- ¸ا یكی ر~ .~ا~
¸ا رام~ هك تسا تیمانی~ هكت =ی ·ت~ی- ام –رم ¸كم ,ا- .¸اوم~ام ¸' ¸ا ¸یا -هیو~ا ا- -ار~- هت=,
,ور و ~و- -~رك ¸ـت هـ- ار دـ-·م ,ا- هـ-ا·ر ¸ا-¹ هـك ی¹اح ر~ -¸¹ای= یـ- ·~رو' یـم ر~ -راگ¸ور
تـكام رـی¸ ·دـ~ دـ-او= هـن-ر- ,~و¸ هـ- هـك تـ=اد-ا یـم .ای= ¸ـیا هـ- ار هـ~- و ~و- -د-ا~و, ار ~و=
,ا-رین, یـیاوقم ا- ن ك-یرت ˆ T•n“ŒŠŸ ¸ارو´ ~ • Vدنا¶ ˆ œ’•n›•Ž• -~اتـ~یا ·دـ-~و- .و·شم _ا~= هـ- هـك •
هـك †ر- و ادــ- ™ــ-- ¸انكراك ر-ار- ر~ ·دـ~ دـ-او=- هـی+ت »¹ی· ی¹ـ-ا , هن=ـ- دـی~+· یـت·و و ~و-
تـ=یرد- ,ا-راگیـس یدی- • - ˆ.» .~و~ یـم -دی¡ی, ¸وتوت –ر- ر~ ~ـ=اك ,ا= هـ- هـك ,دن- راگیـس یـعو
ی¹ا= ار ¸ا هـنیك و …ـ·- ·_ـی~وت ¸ا ¸ـی, ·دـ-~ا~ یـم لـیكشت ار هن=ـ- ¸اگدننی- اـ+نت و دـ-~رك یـم ~و~
ـسر دـ-رتم ,ا هـ-اق~حا یـ-ارگ- اـ- هن=ـ- یـشنم هـك ی¹اح ر~ ·لـ,~ی, .~رك ی ¸یـ-=~ ,ا-راك هـ- یگد
ان- ¸ورما یـن·ی .¸م »ا -~رو' یـ~-ا~ -=ع ·ایاد=" :تسا هت~ا~ راع ,¸ا- ¸ا دنك ~و~-او دی~وك ·~و-
هك »~و- رك· ¸یا ر~ »اد´ م .»~رم یم یتحارا- ¸ا »ت~ا~ .-او -او .»ینك ,¸ا- ار ه-اق~اع , هن=- =ی ~و-
راگ-ا هـك دـ-~ یـم ¸ـ-·ت ,و- ردق-' ¸ـ~-- .¸~اشگ ¸ا-~ ¸' اـ- .»ور- ورای ¸' =ـی~ز- »ـ-اوت یـم رو=¡
هـ- هـك یـك¡وك ,ا- -ـ-¸ و تـ·وك ¸ـیم¸ هـ- »ـك=م ار ¸ـیا, .اح ¸ـیا ر~ "˜-دیر ¸ـ-ا-~ ,وت =سوـس
یـ~- ¸وما- -دننی- هـك ~رو' ¸ـ-ا~ ی¹ی= ورای ¸ـیا" :دـم'ر~ ادـ- هـ- ~و- هـت=یو' ¸ـیا, ¿´م ,ا-ری=-¸
`ا- ردق-' لـ,~ی, یـیوگ =ـت راك »اگن- ¸ـیا ر~ ".دـ-~ا~ یـ~- وا هـ- »ـ- ار یـما~= =ـی ¸ـق- `ا و ·دـ-ون~
¸اگدننی- هــك دــ~ ,را= ¸ــ-ا-~ ¸ا ¸ان¡ -اری- ود- ,ا- ‡رح و -دیشك- -' ,ا- ¸ــ=· لیــس و تــ·رگ
ا- ار ل,~ی, ,ا- -¸او رای~- -رارح ا- ~و= ¸ایم و هت~ش- ¸اشیا=رس تسار را- ¸ی¹وا ,ار- ,راگیس
»`ك یود نVو- ˆ P’ooŽ•n D•vŠ -' ار -ـن-ت , ه¹و¹ ~و= دنگوـس اـ- هـك ¸ا~¸~ ,اوـسر , هـك¹م •
یـم هـ~یاقم ·دـیا~- یـم .د-م =یتـس` هـ- ¸~¸ »ـ- هـ- »ـش¡ =ـی ر~ ار ¸اراگ- هـما-¸ور ~ادم و دـنك یـم
.د-~رك
.د- ¸ات-وم †اتا ر~ .ا·~' ,ا هــكت هــ- ه¹ــ-ا·`- و دــ~ _را= هن=ــ- ¸ا ¸ایرگ لــ,~ی, هــك ~و- ¸ــین¡ و
¸ا ی¹د- ¸ا~¹ا ه·=· ·د~ یم _را= هن=- ¸ا یت·و و -~و~ -دنك·ا رو~ ~و- رار· هك ی~¹ی· هكت -تشگ
‡ازگ هـ- ,زی¡ هـت~ر· ¸ا-~ دـ- ,و- ¸ا دـ~ا- هـ¡ر- اـما .دـ~ ¸ـیا- =ـ~ا , هـنی' و ~ات·ا ¸وری- ¸ـ·ا-
و یـ-اقع یـنی- اـ- -ار~- .دـیم~ یـم ‡ار=ا هـ- ~رگوگ و ار=ا ¸ا ,ر-ا ¸و¡ لـی-ر-= دـ- ¸ـ-- .~و- هـت-گ-
¸ان¡ .یتش+- ات دیش=- یم ی=¸و~ رتشی- ,ر-ا„ ,و ه- ·¸ی-ا~س' »ا- »=ر ی¹ع ·ی=`كر , -ایس ,وم
اـت »ـی¸اد-ای- راك هـ- ار ,زیت _ام~ تـسا یـ·اك ™ـق· .~راد- ,راك ¸ـنت·ای دـنت-گ یـم ·دـ~ دـید,ا- یـت·و هـك
,ار- لی-ر-= ·~و- ایروم ی¹ی, ل,~ی, _ور= ¸ا رتكا-~ر~ هك ¸-د~دید,ا- ¸ا ¸, هت-- =ی و .»ینك ¸یادی,
.~رك- را~گور· یـش~وك ¿ـی- ¸ا ·دـ-~ دـ-وی, ~و- رـ=·م اـ- ¸ر· هـك یـما- اـ- ار یـ-ا=ی~ ,و- ¸' هـك ¸ـیا
¸و¡ هـ- ·یـگد-¸ ر~ ه-ا-ـس'تم و هـت~ا~گ ¸ا+= ¸ـیا هـ- اـ, ا~نیـس , هن=ـ- ¸ا ,رادن, هـك ~و- ¸ان¡ _ـ-و
.دن-~ یم €ی=شت ~و¸ ی¹ی= ار د- ,و- »~رم ·ا~نیس
13
¸یا ".»ی-ای یم رگی~ ,د¹وت ¸اور, ر~ ·هت=یو' ای¸ر و ا-ر-ا ر~ ¸ا~یا- هشیر هك ی-ا~س' ,ا- یت~- ام"
تـ~ا~ رار· ¸ا~ت=اـس , هـق-= ¸ـیرت`ا- ر~ هـك هـت~ر· لـی-ر-= ¸ا~ترا,' ر~ ¸ـی¹, ار یـیا~·م , هـت~و-
, ه,ت ,ور هك تسر وا ,ا- ¸ار=-ا~س' ر~ هق-= ¸یر=' .~و- هت·ای را-Vا- ˆ M•Ž•‹•Œ ¸یرتدن¹- ر~ ·•
وس =ی ¸ا :د-را~ دی~ ‡ر= و~ ¸ا هك ییا- ¸ا~ترا,' ¸' ¸ا یكی .-د~ هت=اس ر+~ , ه=ق- ویارد ,یرا-
ˆ M•ŒŠn• DŒŠv• رـگی~ ,وـس ¸ا و دـ-ام یـم زـیر هنیـس هـ- »اگن- -ـ~ر- هـك ·• ~-نیو¡ Jادنا--سا ˆ
šŸ•n›•Ž PoŠn“ ¸~ركر´ , هـ- رـت¸ار~ یـ-ام¸ اـ- هـما-¸ور اـت ~و- ,ا هـ-ا+- هـت~و- ¸د~ ادی, .اـیر~ و •
•`•م .دــن-~ هــما~ا ادــ- و رــس ~ا=یا و تــ~ر~ ,ا-رتیت _ا¡ و -ا=-ــ- ,--تیل- ˆ BŽŠ“z • ,ا -وی~ هــ-
¸اونع ا- =ان·و= "در- ی- -ان¡ ,ی-, ری, ه- هتشر-" ·راكر´ , رو--¸ هك ی¹اح ر~ ·~و- -~رك _ا¡ ه¹اقم
, هما-¸ور , -دن~یو- یلید ˆ “’• D•ŠŽy یگ~- و ~و- -~ا~ _ی=رت ار ¸اد-¸ ¸ا ,رار· لی-ر-= رتیت ·•
هــك ,وــ~-ار· ,ا-روتاروك~ اــیوگ .دــ-~و- -~رك _ا¡ ,ا ه-اــ~·ا -اگتما·ا ¸ــیا ¸ا یــ-اوار· ,ا- ¸ــكع
اـ-ر ¸ا ·دـیش~= تـ=ت ¸ویـساروك~ ر~ تـیق·وم رـ=ا= هـ- ·دـ-~و- -~ا~ »ا=-ا ار ¸ا~ترا,' ¸ویـساروك~
ار ,ود- ,ر~ا¡ ,ا-· ا-روتاروك~ تساو= یم هك هت~ر· ·.اح ر- ر~ .د-~و- هت·رگ هما-ریدقت ,و ¹+ ,
-ـیر· »ـ- ¸ا~ترا,' †ر- و †ر¸ .~و- -~رك _ر= ر`~ ¸وی¹یم =ـی ·دـننك ~ا=یا ¸دن¹- ¸ا~ترا,' ¸ور~ ر~
لـی-ر-=" :دـ-~¸ ~ایر· تـ~ر~ رـتیت اـ- اـ- هـما-¸ور رـگی~ را- .دـ~ `مر- هـت~ر· تـ-ی= اـ- هـك ~و- ,رگی~
ه~وگ »ادك ¸ا ای و ¸ییا, ه- ور ای هت·ر `ا- ه- ور هك ~و-- ¸~ور -ر=`ا- اما ·"دنك یم _~= ار ¸ر~ا¡
یـتح اـ- هـمزم¸ و اـ- ,¸ار~ ¸ا-¸ رـ+ش-`ك ¸' ر~ .تـ~-ا~ یـ~- ¸ـك ¿ـی- .تـسا -د~ »ـی= ,رانك و
یـ~- اـ-ر-= ¸ـیرتزیر ¸ا هـك تـن¡رم اـكر وـ-ا- اـما .~و- -دینش- ,~ا~تعا لـ-ا· ر-ـ= »ـ- اـ- ¸وگ ¸ـیرتزیت
¸ویزیو¹ت ,ا- هـما-ر- »اد´ م و ~ا~ یـم ¸وگ ار وـی~ار را-=ا »ا~ت ·دـ-او= یـم ~و- هـیرش- هـ¡ر- ·تـ~~گ
ود ر ناشراد ˆ DooŒ›•Œ‘’•n ر~ وا .~رك رـی-·ت ~و= ¸ـ„ ¸ا ار هـت~ر· , هـت~و- ·~رك یـم اـ~ا~ت ار •
و ت·رگ ار ¸ر~, و رت=~ و~ تس~ ور ¸ی~- ¸ا و دنت·ای ی~- ر~ ¸ارگی~ هك دی~ یم یمای, هت~و- ¸یا
.دنت·ر ت~ا~ رار· تسر وا ,ا-`یو ¸ا~ت=اس ر~ هك ¸¹زنم »ا- تش, ,وس ه- ,رو=او- ,ار- یگ~-
وـ-ا- ¸ـیا _ـ·او ر~ .تـ~ا~ ت-وكـس وا ¸ـییا, , هـق-= ¸ا~ترا,' ر~ و ~و- لـی-ر-= , هیاـ~~- تـن¡رم وـ-ا-
هـت-¹ا .»ـیاز-ی- ,رگی~ »`ك دـ~ا- هـت~ا~ یـموز¹ »ـنك یـ~- روـ-ت .¸تـسو~ »ـ- و ~و- وا , هیاـ~~- »ـ-
ر´, هـ·یا~ و هیانك و -را~ا اـ- ار ~و= ,ا- ¸وتس رـ+~ ¸ـید-ا _ك ی¹ا=ن= ,ا- ه¹=م هك تـسا _-اور´,
ار وـ-ا- ¸ـیا را-تعا و -ر+~ `اح ار¡ • `ـ-ا .»ـینك .وز- اـ- ¸' _=ـس هـ- دـیا-- هـك اـم ی¹و دـ-~رك یـم
ƒ»ینك ¸ود=م
,ا- هـ-ا= ¸' ¸ا هـك تـس ر و ا ,ا-`یو ¸ا~ت=اـس رـ=' ی¹و .تـسا _ـ-اور´ , ƒدـن~تور` ƒ~و- هـك وا اـما و
, ه¹=م ¸اــسرا~·م Vر- ˆ K•ŒŽ• • راك ر~ ¸ر-و~ و دــ~ یــم ی¹اــس -~زیــس .»ــ-ا= ه¹- -_و~زم .~و--
هـقیتع ,ای~ا و ¸ر· -اگشیا~- و -اگ~ور· را-وراك و تـ~ا~ ار ¸~و= .`قتـسا وا اـما .~و- -ـنیری¹و-
¸ات~م , ه¹=م ر~ ¸ا ا-->- ˆ œoŽ•‹• • ار ¸ـیا- ¸ر· وا .~و- هكـس ی¹ی= "ç-یل-" ¸ا هـقیتع ,ای~ا و
ار "ك-یتنآ" »ـ- اـ-ی¸ ·رـگی~ ه¹- .دـنك =ـ-¹ت ,وـ~-ار· , هـ=+¹ اـ- ار اـ- -¸او ¸ـیا دـی~وك یـم و دـ-او= یـم
تـسو, یـگ-وگ¡ .ی-ا~ـس' ,ا- هـ-ا= ¸انكاـس ر~ا- ·-~¸ ¸ـ=ور و -ـ-ر و ت=ـس , -وی~ هـ- اـ-ی¸ .~و-
هـك تـ~ا~ -ر+~ و هـت-گ =رت ار -~ , هـ-اریق· و ت=ـس یـگد-¸ لـ-· اـ- -دم هـك ~و- ¸' رـگ-اش- ¸ـ-د-
,ا- ¸اوی¹ ¸ا »اد´ م .~را~ ,دنموری- تیــ-=~ ك--ی-V Jات--~یر- L•ŽŠq•• ŸŒy‘“•Ž • .اتــ~یرك یــعو-
~را~ -ر+~ ییا-ی¸ و ت·ار„ ه- هك ,و~-ار· ,ا+--ارگ رای~- » . . ˆ ی- ار ¸-`ك و دی~و- یم -ورشم
,ور هـ-امر~ ¿ار-انVو- ˆ œ’oŽ• N•“Œ•j • و دـ-او= یـم هـ¡ تـ~-ا~ یـم هـك ~و- یـ-¸ .تـ=یو' یـم
•ان~- هـك ¸اوار· -ور` اـ- ~و- یـ~وم ¸رـ~~- .~رو' تـس~ هـ- ار ¸' »ا~ت -ات~ اـ- دـ-اوت یـم هـ-وگ¡
شاو-سا ‘q••‘’ • ¸و-=م تكار و »ر- _وت ا- ,¸ا- یعو- ˆ.» . تن¡رماكر .~رك یم ,¸ا- -و=
14
·~رو' ~ر گ ار اـ- هـ¡- ·تـ~و- ,ا هـما- ~و= ¸,ـس -د-او= اـ- هـما-¸ور ر~ ار هـت~ر· لـی-ر-= , هـت~و-
یت~و-رس ه- ات (~و-- -ار رتشی- هق-= =ی) ·د~ ه-اور تش+- ,وس ه- و ~ا~ راش· ار رو~-اس' , ه~ك~
.~د-وی,- ~و- -دیزگر- ~و= هك
¸ونكا ی¹و .~رك _او~¸ا هـ- را~او ارم -دنی' ¸ا یـ-ارگ- و ¸رت ¸ـی, .اـس ¸ـیدن¡" :~و- هـت~و- هـما- ر~
,ور ~و- -~رك _ا¡ ار هـت~ر· »ای, هـك ,ا هـما-¸ور ".»ـ-ز- ه-اروـ~= ,راك هـ- تـس~ هـك تـسا ¸' تـ·و
-را, هما-¸ور هك ~و- -دیشك ™= ی=ی= ¸ان¡ ا- ار ¸ری¸ -~رك زمر· ار »ای, رو´~ و ت~ا~ رار· ¸ت=ت
:دنت~~گ- و د-ر~گ ی~- ,ر-= ¸ین¡ ¸ا ت-- ی,سور ,ا- هما-¸ور هك تسا _-اور´, ·-و= .~و- -د~
"دیر¡ ,ییا¡ _شا- یورا-ی," و "هت~-~-د یا-ی, شر¡ ,یر=آ" .
,را~ی- ه- »- وا دیا~ "ر×ید ید-و-" ·ت=ان~ ی~- ار -را·تسا =ان·و= ,وری- هك لی-ر-= و ~و- را¡~
هـك ~و- ی-ا~ـس' ,ا یتـ~- وا و "...تـ~=- ·,رگی~ ,د¹وت ¸ا-او= هـك ,ا" .~و- -~رك ~ا+نشی, ار ¸ر,
¸اتسو~ ¸ا یكی و ت~ی¸ یم تسر و ا ر~ ·دی~و- یم =ی¹` ی-ا,ما~ ,ییای¡م-ا • OŽyžpŠ•n ه- -را~ا
» .¸اتـسا- ¸ا-وی ,ا -رو=ـسا -وك ˆ. یـم زـی- اـكر ·~و- یـیوری- ¸ان¡ ار لـی-ر-= رـگا و .~و- -دیشك ر,
.~ریگ ای¸ر ر~ هشیر و د-ایور- ر, و .ا- ت~-اوت
ه- -ا== ~دن- راك ه- یت·ار„ ~و= »`ك ر~ هك ¸' ی- ·تسر وا _~ت=م ¸ا-ر~ .دش- ¸وری, وا ه~- ¸یا ا-
·»ـتشگر- .دـم' ادـ- یـ-ما~ -را-كی هـك »ـت·ر یـم -ار =ایح ,وت اـ=نیا »ـت~ا~" :~ا~ -~ا+~ ¸ـین¡ ¸ای-ا+=
یـم ~را~ رـگی~ یـكی »دی~ ·»~رك -اگ- `ا- هـ- .~و- -د~ ~ر´= •`ماك ¸ا هـ~=~= .~و- هـگرز- رـت=~ دـ~=
~و- =ی~ز- »~و- -~ات~یا هك ا=-' ƒ~رك د~ یم ه¡ .د~ هك¡وك رت=~ ت-و- د·- و ~و- ¸ر~, .¸ییا, دت·ا
ه¹ا- »ار' هك¡وك رت=~ .»دم' ¸اشت~س ه- و »ت·رگ ار »-ا-~ تس~ ا- .~رو=- ¸م ه- -را-و~ د·- .~رك یم
¸ا- ¸ــیا-وم و ~رو= یــم -ات او- ر~ =~ا-~ا- لــ•م ¸یراــس .-د~ -ر, »ــگی- »دی~ و »~رك -اگ- `ا- هـ-
".د~ یم -ر, ت~ا~ ر=' .»نی-- ار ¸-د- هك »ت~- ار »یا- »ش¡ ¸م .~و- -د~
ار لـی-ر-= ¸ا¸اـس هـ·یا~ و دـ-د-ا~- -د-¸ =ـی ¿ـی- و دـ-د~ -ر, ¸ـییا, هـ- تـس ر وا ¸ا ¸ـ-اد-¸ر· و اـكر
.»ی-~ ه~تا= ا=نی~- ه- ار -¹=م تسا رت+- ¸ونكا ی¹و .د-~ر~~ ر-قم
-دم .~و- -دی~ را- ¸یدن¡ هك¹- ·را- =ی ا+نت ه- ·–رم ¸ا ¸, ار اكر لی-ر-= هك دینك- ¸ومار· یتسار
,را~ی- هـك لـی-ر-= ·-راتـس لـی-ر-= .-~و- را~ی- دـح هـ¡ اـت ~ر~گرز- ¸' دـنت·ایر~ »~رم اـت دـیشك .و= اـ-
.ت~ا~ ه~-او ¸ت·ر -او= ¸ا و ~و- -~ا~ ت~ك~ ار هت=ان~ا- و ¸ومرم
¸وق- ر- .دـنت=ا- -ـ-ر هـت·ر هـت·ر ·~رو= یـم »ـش¡ هـ- اـ= هـ~- هـك ¸ا -ر+¡ ریواـ-ت ·تـ-ی= ¸ا دـ·-
یـم ¸ام~رم هـ- هـك یـیا- .ا•~ت و ~و- -د~ راكتحا اـ=-' و اـ=نیا هـك ییاـس' .و= و =ان·و= و -دیر, -ـ-ر
رـت~اشگ ¸ا~ش¡ و دـ-دم'رو و دـ-د~ هتـسو, هتـسو, ت¹اح یـ- و لـ-نت ,ا- =¹, =د-ا =د-ا ·دنتـ~یرگ- .دـ-د~
.دــ-~ا~ یــم _ا· ار ¸' ¸ــ-اگ¸م , هــتشگر- و زــیت ,ا-ر=ن= هــك دــ-~و~- یــم -ام و~ ¸و¡ اــ- =ــم~رم
,ا- ”اك ¸ا _را= .دــ-~¸ †و~ ,وت -دی-ن¹·رو ¸ا -~رو= -ــ-ر ¸ا~ش¡ و دــ-دم'رو اــ- =¹, »ا=-ارــس
·ت~´ ـس و دـ-د~ _و·م و _ك و _ـیا- ور و -ـ-ر یـ- لـی-ر-= یـیاوقم »ـی=ع ,ا- -ركی, ·ی--~- ییا~نیـس
.دــ-~و- -~اتــ~یا ¸ان¡~- هتــ~ك~ ¸~رگ اــ- -~رو= =ور¡ ·و¸ا- یــ- ·لــیاح ,ا- -و¡را+¡ ¸ا هــت=یو'
تــ=ر ¸ــ-اگدی~ ¸ا یــگد-¸ _ور· .تــ=ا- -ــ-ر –رم ¸و¡ ییا~نیــس ,ا- ه¹=م د¹= ,ور ¸ریوــ-ت
,ور و د-د~ دید,ا- و و=م ی,ا¡ -ا=-- ¸ا ریوا-ت »ا=-ارس .د~ ت¹اح ی- و =و, ¸-اگ- و ت~-ر-
15
†ر- و †ر¸ر´, -`=م †ار- د¹= تر|ش · ه·-اج و ی×ت-» ریوا~- ا- ی~ور· هما-¸ور ر~ ی+ت و =ا,
¸~رگ هـ- ار زـی¡ هـ~- رـ=' تـس~ و دـ-~رك -او= ار _ا¡ ¸ی¹و‚ـ~م ¸ار~ا- هـك ,رو= هـ- .دـ-د-ام یـ·ا-
,`ا- ·دـ~ا- ,د-ا تـ·ر یـم روـ-ت هـك ,ا -ر+¡ »ـ- ا~نیـس ,ا -رق- , -~ر, ,ور یـتح .دـنت=اد-ا رـ-و=
ریو-ت را- ر- هك دـیشك یـیا= ه- راك .ت=ا- --ر و ~¸ .وات و دییارگ یگدیسو, ه- ¸-اگدنتسر, رس
ر~ ردق-' »¹ی· »ا=-ارــس و ~ات·ا یــم راك ¸ا ,¸ومرم وــ=- هــ- -اگتــس~ ·تــ~~گ یــم روتك¸ور, ر-ار- ¸ا
~و- -ر=ا= هـ¡ر- اـ- -ار~- و ت=وـس ¸' دی-و¹و¹ـس هـك دـ-ام یـ·ا- -~ات·اراك ¸ا روتك¸ور, _ـم` لـ-اقم
هـك ,ا -راتـس .تـشگ ~و-ا- ونار¡و-س ¸ور دـن¡ ‡ر„ هـك ~و~ یـم هـت-گ ,ا -راتـس هـ- یـسان~ -راتـس ر~•
.~و~ یـم .د- ق¹=م رو- هـ- »ا=-ارـس و دـ-ای یـم ¸ـیاز·ا ,ا هـ=ح`م لـ-ا· وـ=- هـ- ¸' _ا-ترا و رو-
¸ـیا ¸ایا, ر~ و دـ-~ یـم تـس~ ¸ا ار ¸ـیو= رـكی, »ـ=عا ت~ـ~· .اح ¸' ر~ -راتـس هـك ~ور یـم روـ-ت
¸ایم ¸ا و دیشك ,~و-ا- ه- ار ¸~~= هك د~ ,رو- و د~ ˆ.» .~~رگ ی~- ¸ا- .وا ت¹اح ه- زگر- -دید,
.تشگ _=اس ¸-ا-¹
اس' .و= , -ر+¡ ¸' هك ¸یا ه- رگم .¸' ه- هی-~ رای~- ,زی¡ =ی ای و ~و- اد= =ی –رم ·ت~~گ ه¡-'
·دـیش=ر~ یـم ی-ا~ـس' ,~و=وم ¸و¡ ¸ـیو= ¸اییاد· و ¸ادن~ت~ارا ¸ار· ر- ا~نیـس یگت=اـس ,ا- -ـ~ ر~
¸ا~ـس' هـ- رـتشی- ~و=وم ¸' دـ-~و- دـقت·م ی¹ی= هـ¡رگا ƒ~و- اد= و ¸اـ~-ا ¸ـی-ام ¸یتـ~- هـك ,~و=وم
=ی~ز- ه- ¸دیش=- »~=ت ه- ار ~و= یگشی,رن- ری=- ی- ¸ارو´~ رتشی- لی-ر-= اری¸ ·¸ا~-ا ه- ات تسا
هـ- هـك یـیا- »¹ی· ر~ رـی~,ا- ل¹= ,~اقتعا اـ- و -دی-ار~گ دـن- , -را· هـ-~ ¸اـ~ید· و را~~ یـ- ,ا- هـ+¹ا
ر·م دن~, »~رم =- س و ه- ‡ "ی|-ا" ¸ان¡ ¸ییا~نیس تی-=~ ,و~ا= .~و- هت~´= تكر~ د~ یم هت=اس
یـم -¹ت=م -ادقت·م و ¸ای~ا ¸ایم ,ا-¸رم ¸ا ·~و~ هـت~اگ-ا ¸ـی-وت و یـتمرح یـ- هـك ¸' یـ- هـك ~و-
¸ایم ر~ انشیرك ¸ق- ر~ ی-' --ر ه- ,ا -ر+¡ ا- ,و .ت~~گ ی¡- gopŠ‘ ی=اسا ر~ • ر ¸اتسو~ ه- دن-
ˆ.» .~و~ یـم هـت-گ اـنشیرك هـ- -و¹· ·دـنت~ا~ ¸یگنـس ,ا- ¸اتـ~, هـك یـیا-واگ -ار~- هـ- ,ورا-ی¸ ,ا-
هك ی¹اح ر~ ·ییا~و- ین~ك· و یگت=اس ت=ر~ ری¸ ه- هت~ش- لماك ¸مار' ر~ ای و دی-·ر یم تس~
¸ـق- ·~و- هـت·رگ ¸ا~ـس' هـ- ور ار ¸تـس~ ,ا- -ـك - ا--ا-و ‰••“•ž• ˆ.ا~و- »ا- • ور· رـك-ت رـ=- ر~
.~رك یـم رو= رـش- ,ا- _ـ-ر ر~ ·هـت·ر ,رو~ ,ا= زـی- دـم' یـم ~ور· ¸ا~ـس' ¸ا -رد- هـ- رـگا لـی-ر-=
=یس`ك ¸اتسا~ ر~ •`•م و ت·ر ی~- Jا-ریی و ر--ا ) -ا~ ر-كا ه- -را~ا• `°·` - ```° ( ,روتار,ما هك
.و·م ¸ـق- ر~ ·ˆ.» .~ا~ ¸رتـ~گ -ار=گ اـت یـ·ر~ -ون= ¸ا و .اگن- _ـی¹= اـت ¸اتـ~-ا··ا ¸ا ار .و·م
»- ¸' ·¸م‚م ¸وی¹یم ا-د- ر-ار- ر~ وا هك ~و- .اس -~ز-ا, ¸ا ¸ی- .د~ ر-ا„ ¸¹´ی=م ری¸و و –رز-
¸ـیرتان~' و ¸ـیرتری~,¹~ ·تـسا =ـی هـ- هـس ¸ا رـت~ك ¸ـ-ای هـ- ¸' تـی·~= ت-ـ~- ¸ورما اـت هـك ,روشك ر~
رگی¸ا- ¸ایم ¸رم ¸-ارا~او- ¸ا ,رای~- ,ار- هك ~و- ¸ین¡ و .~و- -~رك ه-ر ع ار ی¹ا·تیرا- , -ر+¡
.~و- هت·ر ¸ایم ¸ا ~رك یم ا-یا هك ییا- ¸ق- و
ƒ~و- ه-وگ¡ ~و= لی-ر-= اما د-~و- ¸ین¡ ¸-ارا~او- ·-و=
»~رم ¸ایم ر~ ی·ی-= , -¸اد-ا ه- هك یماگن- -رم¸ور یگد-¸ و تی··او »¹اع ر~ هك ت~ا~ ¸اع~ا دیا-
,ا- =¹, .دـم' یـم رـ=- هـ- ,ا -راتـس رـی= و -وك~ و .`= یـ- ,زیگ-ا -ا=عا وـ=- هـ- ·تـ~ی¸ یـم
¸ا-¹ و ت~ر~ یكد-ا ¸ینی- .دیش=- یم ¸ا -ر+¡ ه- هت·ر .اح ¸ا و هت~= رای~- یت¹اح -اگ ¸ا هت=یو'
, -دیسر -¸ات ,ا- -ویم ¸و¡ ¸~وگ ,ا- همر- و یت~´س ¸اش- ¸~و¹' ت~وگ و هتـ~=ر- ~=رد كج j
•Ÿk “Œ•• ی=ر- ر~ و تسا –رز- رای~- ¸' , -ویم هك ¸' ¸ا رتگرز- و ¸ا- ت=ر~ ه- هی-~ یت=ر~ •
ˆ.» .~را~ ییا~= ‡ر-م دن- =اق- و ی-احور ری= رای~- ~و- ,ا -ر+¡ •اعو~=م .~و- -راو· ی- و ¸ار~
»=ر ه- اما .~رو= یم »ش¡ ه- ¸ك¹+م ,را~ی- را`' ¸' ر~ •اری=ا هك ی-او+~ •`ماك ,ا -ر+¡ ·زیم'ر-ك
16
و را·و و …ـی· ·.ا~ك ·¸دقت اـ- ,ری~,ا- یـیاد= وـ=- هـ- -ر+¡ ¸ـی~- ¸رـ-نع ت~´ ـس و یـ-او+~ رـ-ا„
·.اح رـ- ر~ .~راد- -اتك و -اـ~ح هـك »~رم , هقی¹ـس .~و- هـت=یم' یـیاد= -`یا=` , هـ~- هـ-`=
¸ی- ی¹و ·ا¡~¡ ,ار- یتح ·,ا هشی,رن- ر- ,ار- »- دیا~) ,ا هشی,رن- ¸ین¡ ,ار- هك دیت~- ق·اوم
یــیاد= -¸یو هــ- ·¸ــیم¸ ,ور ر- ¸ایاد= ی¹=ت و رو+„ , -را-ر~ ¸دیشید-ا »اد´ م ·(وا ,ار- ¸ارگی~ ¸ا
¸و¡ ون~یو VŠ‘’n• .دی' یم را~~ ه- ¸' »=- و ¸ا+= =·اح هك ودن- ¸ی~ ¸ایاد= ¸یرت~+م ¸ا یكی •
(اـتیكا و اـ- –ا- ‡وـ~¹ی·) اـنشیرك و (اـیامار , هـسا~ح ¸امر+·) اـمار ¸و¡ یـ-ا-امر+· ~و=و ر~ وـنشیو
¸ـیا :رـگی~ ,د¹وت .~و-- رو' ت-گ~ ¸ادن¡ ·-وا-تم ,ا- -'ی- و ا- ی¹=ت ه~- ¸' اـ- ˆ.تسا -~رك ی¹=ت
.تسا ییاد= -`یا=` ¸ا رگی~ یكی »-
-روـ- زـی- اـی-~ ¸ـیا ر~ ¸ـیو- ,ا- -ایح و _ـسانت تـسا ¸ـك~م رـ=' .هـشی~- هـ- ·¸ا- اـما ·هـك ¸ـیا اـی و
ر~ وا .د-~ا+- »ا- ¸ید¹ا »=- لیعا~سا د¹وت ¸ا ¸, ار هت~ر· لی-ر-= .~ریگ- انو¡ ˆ Poon• • , -ر~·ت~م
»ید· هك ¸ات~¹گ-ا ¿ار نوی¡ ,نی ˆ P•n• of R•jn••‘’ • ,روتار,ما , -د-ام هت ر~ و د~ یم -دیما-
) ت~ا~ رار· نوی¡ · ارداداو · یا--و- ˆ P•n•, V•›o›•Œ•, M•ž‹•Š • ا-ر+~ ¸ا یتح ا-¸ور ¸یا .
»ی-ار-ا ی-ا-ر· »سارم ر~ هك یك~وك ¸و¡ ار وا (.دن+- یم ,رتا-ت ,ا- »ا- ا- ¸' ر- و د-ر~گ ی~- »-
هـك ی-ا~ـس' »ا- ¸' ¸ا یـ~ك تـس~ هـك دـ-~و- -~ا+- »ا- ·¸ـی~ , -راتـس ·¸ـید¹ا »ـ=- لیعا~ـسا ·تـ~ا~ تـكر~
.ت~اد- دیزگر- ا-د·-
هـك یـیار+ق+· ریـس ر~ ¸' ¸انیش-رـس و ~ات·ا ¸ایا-را~ی,او- -ـن¡ هـ- ¸اتـ~´ - ,ا~ی,او- یـت·و ·دـ·- اـ- -دم
,ار- لــی-ر-= ·دــ-~رو= یــم هــ=و= ¸' -ار=ا= ,ایر~ و هــت~~گ ر~ دــ~ یــم یــ~ا- -دنی' تــشحو ¸ا
ر~ام ¸ا یسان~رد· ر=ا= ه- را·ت~م »ا- ¸' -ا=ت-ا هك ~و- هت-گ ه¹~= ¸ا و -~رك .~ ~ر~ ا¡~¡ ¸ید¹-
,ومام ·و-و,ـس ¸ـیم یـ¡ یـمام" .~و- -~ر´م ¸ـی, اـ- .اـس ¸ر~ام .تـسا -~و- وا ~ای ¸ـت~ا~ هـگ- -د-¸ و
وا ی-اـ-ت=ا , هـت~ر· ¸ـم ƒ~رك _ور~ ار ,¸ا- هـت~ر· -ا-ایر= ¸ـیا .وا یـنك یـم رـك· .»~و= ~و=
ر~ ¸ـم ی¹و ·~وش- -روا- دـیا~ .»~و- وـ=~و= و ¸ـیری~ ی¹ی= هـك ¸و¡ دـ-او= یـم هـت~ر· ارم وا .»~و-
".»~و- ون~ ‡رح و را¸' ی- یگ¡-
¸ــی¹وا ¸ــیا .~رك -ر=ا+م ·ر~ام و رد, یــ- رــ+~ ¸' ·ی--~- هــ- یــك~وك ر~ و دــ-ا~- اــ-و, ر~ وا اــما
را-ا- ¸ـی¹ماح یـن·ی ·دـ-دیش=- »ا+¹ا را~ ”ر¡ »ـیت هـ- اـ-د·- هك یـ-ایا, »ـیت ¸ایم ر~ ¸رد, .~و- ¸ـتر=ا+م
ا=-' ر~ هك ی--~- Vاو ه-د ˆ ›•‹‹•w•ŽŽ• زی- هت~ر· لیعا~سا و د~ راك ه- .و·شم ·د-د~ یم -دیما- •
.~رك ¸ا=' ,~رگا~ ا=-ا~- یگ¹اس -~زیس ر~
= -,' -' ر·اـ~م ·¸اگورگ لـی-ر- ¯`· اـ¡~¡ هـك ی¹اح ر~ و دـی=¹=ور· هـت~~گ ,~وـ~,ار ,ا- هـ~·- ر~ ·
هت~ك~ -ی¹- .ت-گ¸ا- ¸یار- ار ¸اگد-و~ زمر »ت~یس ,ا- هقح ·ت~یرگ- یم ¸اش=ر~ ی-ا~ش¡ ا- ار
تعرـس هـ- هـ~- و هـ~- ·-ارا~ا و اـ- هـ-ا= ¸ـی- -ار ·~ر¸ , هـ=ق- و لـیام ™ـ= ·”رـس , -ریا~ ·-ایـس ,
دـ- ¸ا رـتشی- ¸ور رـ- ت=اـس یـم ر~ا· ار `او هـ-~ راز- و~ هـك یـ-ی=ع »ت~یـس ¸' .تـ~~گ ¸ـن-~ ¸ا
.~و- ام ,رس ¸ا-¸ ا- تم`ع ¸' ی¹و .دن-د- لیو=ت ار را-ا- ‡ر„ راز-
_ار¡ و دـ-~ا~ یـم ¸ا, اـ-ور-ار ¸ایم تـس~ هـ- -ـن-ت ¸ایا-را~ی,او- ·~¸ یـ=ر¡ ¸دن¹ ¸ار·ر- ¸اتـ~´ -
¸ا یـــ~¹ی· • `-· هــك ا~نیــس و---ی-ا- ر---ت-او ˆ W•Ž“•Œ M•““’•• و ¸ـــیگ~= ,• نوا» یدل- ˆ ‰oŽ›Š•
H•wn ¸ا یــیا- هیاــس ¸ونكا ·~و- -دم'ر~ ¸ــیا~- هــ- ·~و- رــیگ~ش¡ و ی-ا~ــس' ¸رو-ح هــك یــ-¸ ·•
¸او=و- ¸یا ·¸ید¹ا »=- لیعا~سا ¸' ¸ا ریو-ت ¸یرت --رر´ , و تشگ یم ریو-ت ا- ¸اگورگ ,¸¹اتسو-
17
ه-~ .دیو~ یـم رـ+~ ,وـس ¸' ه- تس~ ه- را-ا- هك ~و- ¸ـید-اگ .دم -`ك اـ- ¸امام , هـت~ر· ·»اد-ار=`
¸ـك- ار ¸رك· .~و- هـت·رگ وـ= ™ـیار~ ¸ـیا هـ- وا .تـ~~گ یـم تـی·~= ¸ایم ¸ا یـك`ا¡ هـ- ¸او= ,`او
یـت·و و دـ~ا- -رـس ,ور یـ-و¡ ¸ار~ ینیـس ,ور را-ا- =ـ¡وك ‡ر„ لـ+¡ ·یـس ·¸ـك »ـ~=م ·و-و,ـس
ر~ ¸دیو~ دـ·- و ,وش- -~ای, اـی راوـس ,را~ تـ-ر· هـقی·~ =ـی ™ـق· ·دـسر یـم -اگتـ~یا هـ- ی¹=م را=·
,ا-زی¡ و ا- ه=ر¡و~ و ا-روتوم ·ا- ¸و-وتا ·ا- ¸ویماك ا- ·رای ~ریگ- ت~-- هك ا=-' ات ·ا- ¸ا-ای=
·یگد-را- »سوم ر~ و دنسر- _·وم ه- دیا- ا- ه-~ .را-ا- ·را-ا- ·و~ ·=ی ·و~ ·=ی ·‡ر= ه~- ¸ا رگی~
¸ا-ای= ¸ا یكی ر~ -' ر~ ر~ك ات ¸ت·رور· ای ·¸-' ™= رانك ر~ ¸دیو~ ·-~ات·ا راك ¸ا را=· هك یماگن-
ه¹- .د-~رك یم ,~¸~ ا- ه-~ ¸ا هك ~و- -د~ لیكشت یتا=تس~ هت~~گ ¸' ¸ا و .هت·رگ لیس ,ا- ا-ا-دVاس
ˆ š•Ž•› ‹•‹• ه¡ .تسا ,ا هنسرگ ر+~ ی--~- ر=' .د-~و- »- ,ا هت·ای ¸ام¸اس و »=نم ,ا- هتس~ ·•
,~¸~ و »ـی~و- ر-ـ= اـ- زـی¡ هـ~- ¸ا و رـ-اح اـ= هـ~- اـم .»ـیدم' یـمر- ¸اشـ~, ¸ا اـم ی¹و .زـیزع »ـیوگ-
~و= ¸ا ¸ام~و= و »ـیت·رگ- =ـ~ك ¸ـی¹, ¸ا زـگر- اـم .~ور- ر~ ر ـ~ · اـم ¸وگ و »ـش¡ ر-ار- ¸ا هـك ~و--
.»ی~رك یم ت=·ا=م
هـــ-¹ك هـــ- هـــت·وك و هتـــ~= رـــ~, و رد, -ـــ~ »اگن- ـــ, -اگ~ور· رانك ر~ ¸ا~رق=م ,ور-اتنا---س ˆ
š•n“•ŸŒ•z • ~ر¸ و ”رس و ز-س راو-ا ¸ا ¸ركی, هك دی~ یم ار لیعا~سا یت·و ر~ام و دنتشگ یم¸ا-
ه~- راگ-ا ·دت·ا یم وا ه- ¸~ش¡ هك ¸ی~- ت-گ یم ·~و~ یم ¸~ور تكرح .اح ر~ ت= ,ا-ا~ی,او-
.~و- لـی-ر-= ~و=و ر~ ,~اعری= ,زی¡ , هـ-اش- ¸ـی¹وا ¸ـیا و .تـسا -د~ رـی-·ت یـ-و= هـ- ¸ـیا-ای¸ر ,
¸' یــگ-وگ¡ ¸ا هــك ¸' یــ- ·ار »~رم ,ا- تــساو= ¸ــیرت هــ-امر=م ~و- ر~ا· _ــ·وم ¸ا~- ¸ا وا •ار-ا„
ـ·`ع ¸ـیا ,ار- رـ-ا„ هـ- ·–رز- ¸ـید¹ا »ـ=- ·¸رد, .دـنك -~رو'ر- ·دـ~ا- -~ر- یـیو- ,ـ ـه اـ+نت هـ- ¸¸
,ا-ا, هـك ی¹اح ر~ ·~ا~ یـم ¸¹ام ار ¸رـ~, ,ا-ا, -ـ~ر- وا •`•م .~و-- لـیا· یـتی~-ا ¸ادن¡ ¸ا~رـ~,
¸ـیا ¸ا هـك یـ~ك , هـ-ی„و و تـسا تـكر- رـ~, ~و=و رـ=' .تـ·رگ یـ~- ¸¸او- ¸ا ی-یـ-- ¸ـیرت~ك رد,
.د~ا- رازگرك~ هك تسا ¸یا -د-ام -ی-- ی- تكر-
~و-- ا=-' ر~ »- لی-ر-= .د~ »ا~ت -را-كی زی¡ ه~- و ت·رگ ¸ری¸ ¸و-وتا .ت~~گر~ ¸ید¹ا »=- ه~ی·-
هك ¸ان¡ هك¹- .دنت-گ- »= ¸ا ¿ی- ر~, ه- و رد, ه- ی¹و .~را~ ¸-اگ- -د-¸ و دنك ت-ا=ا ار ¸یاع~ هك
هق-ا~م ر~ و~ ¸' .د-~رك ¸·~ ی·ا-ا راك ری¸ -وكس ر~ ار ه-= و »= ·د~ا- راك ر~ ,رار· ای »سر
ر- =ی »ادك و دنك یم ل~حرس ,ور ار را-ا- , ه-~ ¸یرتشی- =ی »ادك هك ¸یا :دـ-د~ رـیگر~ هت-گا- ,ا
رـتگرز- یـقشع رـگ-اش- رـتشی- راك یـیوگ ·~و~ یـم رت·یرـس اـی و ~دن- یـم ار اـ-~ا~رار· ¸ـیرت -¸ات -ام
هقیق~ و ¸~رگ تسو, ری¸ ¸ا هك دی~ یم ار ا- –ر -رگ ¸ید¹ا »=- لیعا~سا هك یماگن- ا- -~ .تسا
دیا- ¸ونكا هك ~و- ¸ین¡ و ت·ای یمر~ ~و= ه- ت-~- ار ,و ¸یری~ ¸=-ر و »ش= ·-~¸ ¸وری- رد, ,ا-
¸ا- ~و- -~ر´م هـك یـ-¸ -¹· ر~ ار ~و= , -د~ -ـ-= ¸اكم و دـ~ یـم ¸وری, رـ~, ر- -د~ تـ~ی· رـ- هـ-
رد, ¸ـت' ی¹و ·دـیشك تـس~ تـ-ا·ر ¸ا رد, یـ-ور~ , -زیگ-ا هـ- ¸~ر- یـ, ¸ا ¸ـ, ¸او= رـ~, .تـ·ای یـم
اـی یـت`یكشت .و‚ـ~م »اقم هـ- -~اـس , -د-و~ =ـی ¸ا و ~رك یـ·رت ,~و¸ هـ- ·~و- رو ه¹·~ ¸ان¡~- çد- - ˆ
ž•q•››•ž • ¸اگد-و~ -نـ- تـیو-ع ه- ¸ـید¹ا »ـ=- اـ·' ·دیـسر یگ¹اس -~¸و- ه- هك لی-ر-= .دیـسر
اـی را-ا- ی--م- را»ان ن>-ا= ,-م=نا وا یـ-¹· , ه¹~ح .~ا~ تـس~ ¸ا ار رد, هـك ~و- ه¹اـس تـ~ی- و دـم'ر~
.~و- -~رو' ر~ اـ, ¸ا ¸ـت·ر -ار .اح ر~ ار ر--ا|- ~=ا-~ ا--ا- ˆ B•‹•‘•’•‹ M’•“Œ• • · لـك رـی-~
™ق· اما ".دیو~ –رم ات یگد-¸ ¸ا .-~ازمارح ¸ید¹ا »=- ¸یا -را¡ی- .~رم ات دیو~ ردق-'" ~و- هت-گ -ن-
¸ا اـت ~و- -دیو~ تعرـس هـ- هـ-وگ ¸' ار ¸ار~ -ار ¸' رد, »ا=-ارـس .تـ~-ا~ یـم ار تـی··او »ـیتی لیعا~ـسا
¸او¸ا- ¸ایم ه- -د~ -دنك ~و= ت~وگ و تسو, ¸ا ات ~و- -دیو~ ¸ان¡ .دنك رو-ع ¸ا+= و~ ¸ایم ,ا-¸رم
18
رای~ ¸یا =رت ¸یر=ا+م ·ه¹- .دنك -ا-`ا ,و ه- ار ¸یو= قشع ت~=ع هشی~- ,ار- و د-ای -ار ¸ر~~-
.دن-~ یم _ی=رت ار
,وت راز- ,`ا- , هق-= ر~ ز-س --ر ه- ,ر~ تش, ·¸گ-ر ی-' ,ا-راوی~ ا- رتا+م -حا-ا-ا- رت·~
ر+~ ¸ادن~ترد· ¸ا هك ا~و- ,ا- ه~~=م ¸ا~- ·ه-ر· و زـیگ-ا تش-~ ~و- ,~رم ,و .ت~ا~ رار· را¸ا-
·دـ-~ ¸اكم رـیی·ت هك ¸' یـ- ~ا~ یم ¸اكما ,و ه- هك ~و- زیم'ر= ـس یـیوری- ,ارا~ و دم' یم -اـ~ح ه-
ی~كر- و د~ا- ر-اح ~و- »¸` هك ا=ر- ·ت~ش- یم ¸·اتا ر~ لماك ¸وكس و ¸مار' ر~ هك ی¹اح ر~
¸' هـ- هـ~ی·- رادی~ ,ار- لیعا~ـسا رد, هـك ,¸ور ,ا~ر· .دـنك -ا·`م دـی¸را یـم ¸ـنت هـ- ¸رـس هـك ار
"ƒاــ- ·,رو= یــم هــ-= ی¹ی=" :~رك را-حا رو-ح هــ- ار »ــیتی ¸او= -حاــ-ا-ا- ·دــیو~ ¸رم ,وــس
»ركشتم :دـم' هـت=و~ ¸ـیم¸ هـ- یـ-اگ- اـ- _ـسا, ی-جا-ا- ˆ B•‹•jŠ • رـتا+م -حاـ-ا-ا- .تـسا -و= »¹اح ·
اـما" ...یـ=ا-ا- رـ=' اـما ".~رك یـ-او= یـگد-¸ ¸ـم .زنم ر~ ¸ورما ¸ا .تـسا ¸ـ- رـگی~ -و=" :تـ-گ
".»ا~ت ·هك »ت-گ" ƒار¡ ·رو=¡ ر=' ی¹و ·ی=ا-ا- دیش=-- ".»ا~ت .»ا -~ا~ ر-= »-ا= ه- •`-· .~راد-
اـت ~و- -د~ ¸'ر- و -~رك »ـحر وا .اح هـ- ¸ا+گا- -حاـ-ا-ا- ار¡ تـ-گ- هـت~ر· لـی-ر-= هـ- زـگر- یـ~ك
»ـ-ا= .دیـسر ¸ـن-~ هـ- ,رك· ,دن¡ ¸ا ¸ـ, ی¹و .دـ-~ -ا=- اـ- ¸ا-ای= ر~ -دنی' ¸ود- ¸دیو~ ¸ا ار ,و
یم ر=- ه- ,~ادم ¸و¡ -حا-ا-ا- ~و¹' ت~وگ ¸د- رانك ر~ هك ,رو= ه- .~و- »اد-ا ر=` ی-¸ رتا+م
-یس ¸و¡ قشع =ر· ¸ا ت~یا- یم هك ت~ا~ ¸ای¹= ,و ر~ ¸ان¡ ,ر~ام قشع ¸وع ر~ ی¹و .دیسر
ت~ا~گ یم ¸-ا-~ ر~ -ا-ن-' ¸~و= تس~ ا- ¸¸ ·دیسر یم .زنم ه- هك ا-ا- .د~ا- -دنگ و †ا¡ ینیم¸
·¸¸ ¸ك »¹و هك دین~ یم ار .ا .¸ا .یت .ی- –رز- لكری-~ ¸ارتعا ,اد- -دیسرو- ¸او= ا- -~ و
¸ا لـ-· و تـ=یر یـم رـتا+م ¸ا-~ هـ- ت¹ام قـ~ا· ·قـ~ا· ه-ا=-ـ- رـس .»روای- ر~ ار »ـسا-¹ »~و= را~گ-
هــك تــ·ایر~ ¸او= ¸ــید¹ا »ــ=- و دــنت~اد- دــ-¸ر· و~ ¸' .دــیشك یــم ¸ر- ¸ــیار- ار ¸ــیا-وم ·¸ــت·ر
¸او= ~رم اـ- »ـگی- هـك ~و- ¸ـیا تـ-گ~ ی¹و .دـنك تـكر~ را- ¸ـیا ¸دیشك ر~ »ـ- وا ~و- لـیام -حاـ-ا-ا-
هـ- ار -~ر´م -حاـ- ت¹ام ¸ـیا رـ=' هـك ~و- -~ات·ا ¸ا~ت¹ا هـ- -حاـ- یـت·و و -~رك- رات·ر ¸اك~وك ¸و¡
ات »ینك ¸و¹ ه¡- ل•م ار وا دیا-- ام .تسا -دنگ ~رم ƒینی- ی~- رگم" :~و- هت-گ -او= ر~ ·-د- ر~, ¸یا
یم ر~ ¸م رس ار ا-`- ¸یا ار¡ ر=' ¸," :~و- هت·ر ر~ ا= ¸ا -حا-ا-ا- ت·و ¸' ".دیای- را- ه-ا~رم
دـ-¸ر· و ¸ـم †وش·م و رد, وـت ·یـنم زـی¡ ه~- وـت ی¹و" :هـیرگ رـی¸ ~و- -~¸ رـتا+م »ـ-ا= و "ƒ¸¸ ,رو'
".»-او= ی~- ار یگد-¸ رگی~ »-ا=-ر- »~و= ¸ا ار وت رگا .ینم راو=ری~ ل-= و رورس وت .ینم
ك~ رتا+م -حا- ا-ا- و ~ .~و- -~ا~ ور· ار ت¹ام و هت·ری~, ار ت
,ار- و ·~رك یم ¸ا+ن, ¸-اوار· ,و-ای- و ی~ا=· ¸ایم ار تی-و-= ¸یا هك ~و- ¸ا-ر+م ,~رم ,و
یـم -حاـ-ا-ا- .~رك یـم وـگت-گ _ـسانت , ه-ـ~¹· ¸ا ,و اـ- ~و= -ـ-ر یـ-' رـت·~ ر~ »ـیتی ¸او= ,راد¹~
.د-~رگ¸ا- ¸ا+= ¸یا ¸ا ییا= ه- رگی~را- ¸ر~ام و رد, تسا رار· هك دنك دعاقتم ار لیعا~سا تساو=
یـیا-ر ~د=م تـشگ¸ا- ¸ا و -دم' لـیا- یـیا+- …ـی· هـ- هـك دـن~ا- هتـ~-¸ هـ-اراكزی-ر, ¸ان¡ هـك ¸ـیا رـگم
·~و- هت~اك هت~ر· ¸-~ ر~ ار ~د=م ,ا-د¹وت و تشگ¸ا- ,ایا-· ¸یا هك ~و- رتا+م ¸یا ·ه¹- .دن~ا- هت·ای
ار _اورا روتام' »اقم ر~ یــ-ام¸ و ~و- _اورا را-حا , هــت-ی~ -حاــ-ا-ا- ·~و-- ¸ــیا اــ+نت _و-وم و
و اـ- تـس¸ یـن~ا¡ اـ- ¸ونكا ی¹و دـ-د-ا=ر¡ یـم ¸اوی¹ اـی و دـ-~¸ یـم زـیم , هـیا, هـ- هـك ~رك یـم رـ-ا„
¸ا ¸ا= ¸رت ¸ا ~و- =ـی~ز- را- =ـی ی¹و" :تـ-گ یـم لیعا~ـسا هـ- -ا== -ـسانم ,رتا-ت ,ا-ا~ا و »ـ=ا
".»~رك ¸¹و هك ~و- ¸یا ·~ور- ر~ »ت=تام
19
تـ+= رـ- ¸ا یـكی- _اورا ¸ا یـكی , ه¹یـسو هـ- ¸اوی¹ را- =ـی هـك ¸~رك -ـیر·ت ~و- -~رك اـن- اـ-د·- و
ی¹ا‚س ~¸ »رـس هـ- -را- =ـی هـك ~و- ¸ا-ر+م ¸ان¡ رو-زم _ور ·~و- -دم'ر~ تكرح ه- ~رك یم ,راك~-
¸ـیا ¸ا ¸وم ¸و¡ تـ·و ¸' اـت هـك ¸اوی¹ و "ƒ~را~ ~و=و اد= اـی'" :»دیـسر, .»ـیا~- _ر=م وا اـ- ار –رز-
.د~ »ا~ت ·‡و, .~و-- ی-اكت ¸یرتك¡وك رگی~ .~ات~یا زیم ™سو -را- =ی ·دیو~ یم زیم ,وس ¸' ه- وس
و "ƒ~را~ ~و=و ¸ا=ی~ ای'" :-د- _سا, یكی ¸یا ه- ل·ا` ·ی-~ ی~- -او= ¸' ه- رگا »ت-گ »- ¸م -و=
رت·یرـس دـ·- و ~و- »ار' »ار' ادت-ا .رـیگ- ار تـیا- ¸وگ .~رك ¸دی¸ر¹ هـ- _ور~ ¸اوی¹ ˜»وررر- ¸ا+گا-
=ی و دیر, `ا- زیم ,ور ¸ا ˜¸م ر- ,او .دیر, هك ¸یا ات .د~ا- ,زی¡ ·,ا ه¹¸ هك راگ-ا ·د~ رت·یرس و
ی¹و ·¸ك- ی-او= یم ·¸ك روا- ی-او= یم .د~ هكت =ی و راز- و ت~ك~ و ˜-مورگ .~ات·ا ¸ییا, ,رو
ی~- ر~ رس ¸' ¸ا هك ,راك ر~ تسا رت+- ·رتا+م »ت-گ .~ ر~ و »~رك ار »~و= راك -ا~ح ا=-ا~- ¸م
.ینك- ت¹ا=~ ,رو'
~و=و ه- ¸ر~ام –رم ¸ا ¸ی, یتح هك ار¡ ·ت~ا~گ ¸او= , -د-ون~ ¸-~ ر- یقی~ع ری`'ت تیاكح ¸یا
,امرگ ر~ -¸یو هــ- ·تــ~یرگ- یــم ~و= ‡ار=ا هــ- هــك -اگ+گ .~و- دــقت·م یــ·ی-=¹ا -اروام یــ-ا+=
-وك ¸و¡ ¸' ,ای~ا و ¸انكاـس و هتـ~=ر- ,ا- ¸اكم و »و¹·م ¸ا+= ·دـ~ یـم =ان-ـ~¡ او- هـك رـ+„¸اد·-
زی¡ ه~- هك دنت=اد-ا یم رك· ¸یا ه- ار وا و د-د~ یم دن¹- ا-· ¸ایم ر~ دن~ا- -~رك _ا~ هك ی=ی ,ا-
ا- ت=ر~ ·ییا~نیس ,ا- ¸`عا ·ا- -س ·ا- لی-موتا ·ا- »~' :د-ای یم هما~ا او- رادشك _=س ری¸ ر~
~وشگ یـم ¸ا- و تـ~- یم ار ¸ـ-ا~ش¡ ت·و ¸' .~و- ¸ا+ن, وا ¸اگدی~ ¸ا زی¡ ه~- تی··او »ـ-~ ه- ...و
·دــ-واد= هــ- ~اقتعا اــ- وا .~و- -~رك- ¸ــكرت زــگر- ¸' ¸اــ~حا هــ¡رگا ·~ات·ا یــم ور· »ا-وا , -~ر, و
,ا-ریت ای ا- ,راك ل•م ¸یار- هك ~و- ¸و-'م و -د~ –رز- ¸ان¡ ¸= و تیر-ع و ¸ی=ای~ و ¸اگت~ر·
»¹اع ر~ .-دید- _ور ¸ونكات هك تسا ¸-ا~ش¡ ر~ ی-ق- لی¹~ ه- ~رك یم رو-ت و دنت~ا~ تی··او †ر-
یـ-وی·م هـك دـ~ور· یـم وا هـ- --رز-ـس ,ا- هـشی~ اـ- یـكنیع هـك دـی~ یـم ار یـیو~ا= ¸اـس =ـنیع .ای=
,او- ¸ایم ¸ا ار ,ا ه-اــ~·ا ,ای-~ رادی~ یــیا-اوت ¸ــ-ا~ش¡ ¸ــ, ¸' ¸ا و دــنك یــم ‡ر=ر- ار ¸ــ~ش¡
.ت·ای د-او= -دننك روك و »كارتم
هـك تـ~ا~ یـتی~-ا هـ¡ .~و- -دین~ ر-ـ~·ی, , -را-ر~ ,رایـ~- ,ا- هـ-· ·¸ـید¹ا »ـ=- هـ~ی·- ¸ر~ام ¸ا وا
اـ=ك ˜,~رم -ـ=ع" :تـ-گ یـم ~و= هـ- لیعا~ـسا .~ات·ا یـم رو~ هـ- تـی··او ¸ا -اگ ر~ام ™ـ~- و _ر~
هـ- زـیم'ر-ك راك·ا -ا·وا یـ-·- ·~و=و ¸ـیا اـ- "ƒدـنك وـگت-گ وا اـ- دـ-او=- هـك ~و~ یـم ادی, ,ا هـت~ر·
¸ایم »¹اع ر~ •ات¹-= ·~و- -دیشك ¸ار~ رـتا+م .زنم ,ر-ـس تـ=ت ,ور یـت·و •`•م .تـ·ای یـم -ار ¸ـن-~
.~رك یــم هــ~یاقم ر-ــ~·ی, یــگد-¸ ¸ا یــ-ارو´ ~ اــ- ار ¸~و= یــ-ونك _ــ-و -~ارا یــ- ·,رادی- و -او=
تـیق·وم ~و- ,دن~تور` ¸¸ -وی- هـك هـ=ید= یـترا=ت روما , -را~ا ر~ رـیق· و »ـیتی ر-ـ~·ی, هـك یـ-ارو´~
-او= هـ- هـك ¸ان¡~- .~و- -~رو' ر~ ~و= _او~¸ا دـقع هـ- ار وا »ا=-ارـس و -~رو' تـس~ هـ- ,ریگ~ش¡
¸یراـس دن-رـس هـك ی¹اح ر~ و هتـ~ش- ”رـس لـگ ¸ا -دی~و, یـت=ت ,ور هك دی~ یم ار ¸~و= ·تـ·ر یم
-¸ات ر-و~ .اح ¸ا~- ر~ .~دن= یم ه-ا+ی-س و ¸ی گمر~ ·دشك یم ¸ییا, ه-ا¡ ات یگت=اس ,را·و ا- ار
رانك ¸ترو- ,ور ¸ا ار ه¡را, د-او= یم -~رك ¸ار~ ¸یوس ه- ت-=م تس~ رتا+م -حا-ا-ا- ·¸ا
-را-كی ·-حاـ-ا-ا- اـ- _او~¸ا ,ای¸ر .دـنی-- ~و- -~ا+- ¸ـیا, ,ور هـك ,ا هـنی' ر~ ار ¸ا -ر+¡ اـت دـ-ز-
یـكانتشحو ,ا-ای¸ر ¸ان¡ هـك ¸ا -¸ر- _ـ-= ¸ـیا ¸ا ¸ـ, ¸' ¸ا و ~و- -د~ _ا~ ت¹ا== ¸ا .~رك ¸رادی-
.~و- ¸وشم و ¸ارگ- ~رور, یم ار
¸ا ¸ی- هك ¸~و=و ¸ا یش=- ¸و¡ ای و ~و- ~و= ,ا=رس رگی~ ,ا-زی¡ ل•م ¸ی--~م ¸ا~یا .اح ¸یا ا-
¸یا ه- ·~ر- .زنم ه- ار ,و رتا+م -حا-ا-ا- هك یماگن- .ت~اد- ی-ا= ه=وت ه- ¸ای- ا- ¸=- ریاس
20
-~ا+- دیی'ت ر+´م ~را~ -د+ع ر- ار ,و ¸ا ت-·ارم ییوری- و ت~ی- ا+نت ای-~ ¸یا ر~ هك ¸او= ر~, ~اقتعا
هك ¸' ی- و ~رك ¸توع~ --ر ی-' رت·~ ه- -حا-ا-ا- هك ¸یگ¹اس =ی و ت~ی- د¹وت _-- ¸یار-ان- .د~
.دش- -=·تم ¸ادن¡ ·~رك ¸=ار=ا .زنم ¸ا -را- =ی ·د+- ی··و ¸یا-اقت ای ¸ارتعا ه-
و هت=ا~ر, ار تیا- ¸وت¸ ,ا+- راد·ودن- ¸ك ¸ر· .ی=ار=ا وت" :~رك دیكات ¸اش- ,ا -ر+¡ ا- رتا+م
"._ار=ا ·,راد- ی-¹= رگی~
".¸ا=و~ع ی¹و"
".ریگ- ¸اق-="
,ا ه-اــ~·ا ,وی~وتــسا ¸ا ¸ــیار- تــ-گ و ~ا~ ار ¸ــیگد-¸ , هــید- ¸ــیرتگرز- -حاــ-ا-ا- تــ·و ¸' و
:~وز·ا و تـسا هـت·رگ ییا~نیـس ¸ـیام¸' =ـی ,ار- یـتا·`م تـ·و اـمار وـی¹-ا~ ,~ ,ا·' ·رو+شم ¸اـ~~¹ی·
وا اـ- •`-· و تـسا ¸ـم ی~ی~ـ- ¸اتـسو~ ¸ا اـمار .هـك یتـ~- هـ=وتم .تـسا رـ-ا„ =ـ-ح ,ار- ™ـق· ¸ـیا"
و ور- رـگی~ `اح .تـسا -~و= اـ- رـگی~ ¸د·- و یـنك یـم ,¸ا- =ـ¡وك ¸ـق- =ـی ادت-ا .»ا -~رك ت-=ـ-
".ت~ی- -د-¸ار- ¿ی- هك ریگ- -~و= ه- »- ه-از=اع ,ا- ه·ای· ¸یا ¸ا ·و~ رو~ »~ش¡ ¸ی, ¸ا
".¸ا=و~ع ر=' اما"
هشی,رن- =ی و ور- .رگی~ ور- ~ .دنك ل~ح ¸رس ,ور را-ا- ر~·¹ا »ا~ام دیا-- هك وت ییا-ی¸ ه- ی-او="
".»~رك ت=ار=ا ¸ی, , هقی·~ _ن, ˜وش- ¸ا- ¸ن=~- ,
"...و~ع ی¹و"
".ی~-ا~ ¸و= رد· ¸یا هك ¸ك رك~ ار اد= .د~ »ا~ت »·رح"
,¸وم'راك ~رو= و ~¸ رسارـس ,ا- »¹ی· =ـ¡وك ,ا- ¸ـق- ر~ .اـس را+¡ ی¹و .دـ~ هـت~ر· لـی-ر-= وا و
دـ-اوت یـم یـیوگ هـك دـ-ام یـ·ا- -ات~ یـ- و ~رـ~-و= ¸ان¡ زـی- »اقم ¸' ر~ ی¹و دیـسر یگراتـس هـ- اـت ~رك
_ـ-- و یـ-او=~و= , هـیا, ر- •اق¹=م هـك ت·نـ- ¸ـیا ر~ ¸ـی-¹= -ا= راك~' ¸ادق· .دـنك یـنی- ¸ـی, ار -دنی'
·تسا رور·م ای ق~حا د-~رك یم رو-ت ¸ارگی~ .دیش=- یم ه-اگی- ,ا -ر+¡ ,و ه- ·~~رگ یم یتسر,
-¹ع و -' ر- ,را=- ¸و¡ هك .اسرا+¡ ¸' .و= ر~ و .-د~ رور= را¡~ هك تسا یق~حا هك ¸یا ای
.دیسو-- ار ی-¸ ¿ی- ¸ا-¹ ·ت~~گ
دـنك یـ~- رو== ¸ر=ا= هـ- و ~و~ یـم یـیورا-ی¸ قـ~اع هـك یـق~حا ·-د-¸ا- ¸ـق- ر~ ا~نیـس , -~ر, ر-
·رـیق· دـ-واشیو= ·وـگ ه¹~- ,و~ع ·~ا~ دـ-او=- ¸اش- ¸و= ,ور وا هـ- »ـ- رـگی~ .اـس راز- رـت=~ هـك
.دنك تكر~ ,ا ه-اق~اع , هن=- ¿ی- ر~ هك ¸' ی- ·د~ یم ر-ا„ ی~ا- ~¸~ ای و ركو- ·-~ , ه-اوی~
ی¹و ·دـ-دیدن= یـم ¸ـشیر هـ- و دـ-~ا~ یـم ¸را¸' اـی و دـ-~¸ یـم -دیشك اـی اـ, ـ=´ ت وا هـ- »¹ی· ر~ اـ- ¸¸
ی~- ¸رو~ و د-د-او= ی~- ¸او' ¸یار- ·دنت=و~ ی~- ,و ر- ار ¸اشییا~نیس و ه-اق~اع ,ا- -اگ- زگر-
یـگد-¸ ر~ ·ا~نیـس , هـ·رح ¸ا _را= .دـش- ™ـ-- »¹ی· دی-و¹و¹ـس ر- زـگر- یـیا- هن=ـ- ¸ـین¡ .د-دیـ-·ر
اـ- ¸¸ دـی~وك یـم »اد´ م و .ت~ی¸ یـم وی~وتسا یـكی~ز- ر~ ی¹ا= •ا-یرقت و هـ·اتا و~ یـ-ا~ترا,' ر~ ¸ی~ر·
21
‡ر=نم ¸و- و قـشع _و-وم ¸ا ار ¸ـن-~ تـساو= یـم هـك اـ=-' ¸ا ·»ا=-ارـس .دـنك »ـ~=م هـن-ر- ار
و یـ-ا-وی ,ا- -رو=ـسا .دـ~ هـت=وم' ~و= و ¸او= زـی¡ هـ~- هـت·ر هـت·ر و ~رك لیـ-=ت هـ- _ور~ ·دـنك
~ور´و ·یــ-وگرگ~ و .و¹ح یــمور ر--تی¡و, • J•pŠ“•Œ ,ا- -وی~ هــ- هــك ~و- »ور ¸ایاد= ,اد= رــتی,و¸
¸و-¸ ¸و¡ ·¸وـ~,¹ا -¹ا· ر~ .تـ~ا~ یـم یـ-ا¸را -¸یو یـت~·- -¹ا· رـ- ر~ و دـ~ یـم رـ-ا„ ¸وگا-وگ
تـ~ا~ر- »اگن- و ¸ا~ـس' رد, »اقم ر~ ·¸ـیای- ¸ور و رو- دـ-واد= ¸ویتـسو¹ »اقم ر~ و ~و- ¸ارا- ,اد=
روگ-ا .وـ-=م ا-ی-اتیو » .دـ~ یـم -دیما- ˆ. لـك هـ- هـك ,رـ~, ·رـگی~ ,ا- -¹ا· هـ- وا .و¹ح و ¸ـیم¸ ر-
و یــتو-كنع ¸¸ ·دــ~ .د-م ,ری--س • œŠŒŸ• ,اد= ¸وی¹- رــت=~ ·رــگو~ا= ¸ریــس ¸ا-وی ری=اــسا ر~
تـما·ا »اگن- .~رك یـم .د-م =و= و رـی~ ·–رگ هـ- ار اـ- ¸اـ~-ا ,و .~و- یـیایر~ ,ر, ¸ر, و ¸او'
ت¹اح ه- ار ا- ¸' ~رك را~او ار وا ه~ی~ا اما ·~رك .د-م =و= ه- ار وا ¸ا-ار~- ·¸ا -ریز= ر~ ه~ی~ا
.» .د-ا~رگ¸ا- .وا ·ˆ ی·وسو-ت ه¹~= ¸ا ·زی¡ ه~- ~نا,ی- ینآ • AnnŠ• B•‘•n“ ) ت-از- ی-' `°¯¯ -
`^¯` ¸ار-ــ-ر ¸ا و یــعا~ت=ا »ر´·ر ¸ــی¸را-م ¸ا وا .دــ~ د¹وتم ¸اتــ~¹گ-ا ر~ ی·وــسو-ت را~گ-این- ·(
,ا- .اـس ر~ تـ-از- .~و- دـن- .`قتـسا °` - `^^° یـسور یكـ~تاو`- اـن¹- ی·وـسو-ت -ـتكم رـی`'ت تـ=ت
رـتشی- ,و .تـسا هـت·ری~, »ا+¹ا ودن- ¸ـی~ ¸ا -ـتكم ¸ـیا .دـییارگ ¸ـیرتك~ ¸' هـ- و تـ·رگ رار· لـ-`ا
¸ا تــ-·ارم ·-ــ-~م رــیی·ت ¸ا ¸ــ, و دــی-ار~گ ¸اتــسودن- ر~ ار ¸ر~ع ترو-ان~یر- ودیج JŠ››•
KŒŠ‘’n•ž•Œ“ , هـ·ما= تـ-از- یـ-' .تـ·رگ -د+ع ر- ·تـسا تی-اـ~-ا یـ=ا- ~رك یـم روـ-ت هـك ار
.اــس ر~ ار اــ- ت~ی·وــسو-ت `°·` .» .~رك ,را~گ هــیا, ˆ و د--=ت- نادی- ی ه--یر=ن • •nŠ“•› fŠ•Ž›
“’•oŒy ¸ایم ,ا-وری- و =یت , هی-امورتك¹ا ,ا-وری- ه- تی-~- ی¹ك ,رو-ت ات ~و- یش~وك هیر=- ¸یا
-ا-· ,د·- را+¡ لك~ ریی·ت -¹ا· ر~ ه-~ا= ¸ادیم ·تی-~- , هیر=- ¸اسا ر- .د-ای »ی~·ت هت~- -ار~
,ا-وری- ریاـس هـ- ار رـ=- هـ=ق- ¸ـی~- ~را~ ¸ـ~وك دـ=تم ¸ادیم , هـیر=- .~و~ یـم تـی-•ت •ا~د=م ¸ام¸
.اس ر~ هیر=- ¸یا .د-~ »ی~·ت -د~ رك~ `°¯` .» .د~ ,را~گ هیا, ¸یتش-ا , ه¹یسو ه- ˆ ,ار=ام و هیآ
ی-ناطیش یا» ,دی~ اـی') »تـ~ی- و »ـ-~¸و- -ای' ¸ا ¸ـ, ·»ـ=- , -روـس ر~ ·قـی-ار= , ه-اـ~·ا ,ان-م ر- •
ر-~·ی, ¸ا-¸ ر- لی-ر-= لیم »=ر ی¹ع ار هی' و~ ¸یا و دیو~ یحو »`ك ر~ ¸ا=ی~ ·(...ار ,زع و -`
لـیاوا ر~ ˆ.»(.~ور یـم ¸ا-' تـعا-~ هـ- دـیما و دـ-¸اور, دـن¹- ¸ارا~یتو- اـی اـ- =ـن¹ك اـ- ¸ـیا) ~رك ,را=
هك ا- هما-¸ور »~ی¹'روس و هكم ه- ¸زیم' تیق·وم ت·=ارم ¸ا ¸, د~=م »رح تسایس و ر-مای, ت•·-
-ر+¡ ی- هك ی-اك~وك و د-و~ -د·ی¹- ات د-دیر, یم ¸او= ¸ارت=~ ¸ا-~ ه- ا- ه-اور, ¸اشیا- تیاكح ر~
یـم اـی¸ر »¹اع ر~ لـماك -اییز= اـ- ار ~و= , هـت~~گ ,ا- یـگد-¸ هـك یـ-او= ¸ارـ~, و دـ-د~ یـم د¹وتم
¸~و= ¸-~ لی-ر-= د-ا~ یم ˜اد= رگی~ ·~و- ا+--ارگ ,ا- -نس ¸ا ر´, هك یی`= ,¸~ ر~ •`•م ·د-دی~
¸ا ¸~و=و هك ~و~ ركنم ت~-اوت ی~- ¸ی-او= ی- ,ا- -~ ر~ ی¹و .~رك یم ر´, ییا-زی¡ ه¡ ا- ار
¸' .~ر-ـ- ¸راك هـ- دـ-اوت یـم هـ-وگ¡ تـ~-ا~ یـ~- هـك -~رو=- تـس~ و رـك- ,زی¡ .تـسا -د~ ر´, ,زی¡
ور ¸یا ¸ا .~ا~ یـم ¸ا ه=نك~ ·-ا~= و ¸ی ری~ تیا+- یـ- ¸ا-¸ رو-ح ای¸ر »¹اع ر~ .~و- قشع زـی¡
¸ـیر~ت ¸ـ-~ ر~ ار ¸ـیمو~ع -امو¹·م ¸ا یـش=- ·~و= هـ- ¸~رو' راش· اـ- و دـ-ا~- رادی- ~ا~ یـم _ـی=رت
ر- ¸ك ¿ی- ¸ت·ای- و قشع ,ار- »ی=ع ¸- یتی·ر„ ¸ا هك ار ,زیگ-ا »= ¸ا~حا ه¹یسو ¸ید- ,و .دنك
.~رك یم رو~ ~و= ¸ا ·دنك ¸را•- ار ¸یو= قشع ات ¸یم¸ ,ور
~ر-راك یـت·و ¸ا .دـ~ وروری¸ زـی¡ هـ~- یـنی~ ,ا- »¹ی· _ور~ اـ- ا-نارو¡ • p•Œ•n• ¸ا ,ا هـعو~=م
~و=و رـ=- ‡`ت=ا ¸' -اشنم و _ـیرات ر~ و -د~ لـق- هنیـس هـ- هنیـس هـك اـ- -ر=~ و اـ- ه-اـ~·ا ·ری=اـسا
تق¹= ·-انیاك , هی¹وا تیق¹= ¸ا دنترا-ع هك ~¸ا~ر, یم _و-وم _ن, ه- ·ا-ارو, ر- ·تنس ق-= .~را~
,ا- -رو~ ·¸یــ~ید· و ¸ایاد= , -ر=~ ·دــسر یــم رو+„ هــ- ,ا -رو~ ,ا- ,~و-ا- یــ, ر~ هــك هــیو-ا`
.» .دـن~ا- یـم ™ـ-ترم ¸و-ا· -ـتك و اـتارا+-ا+م اـ- اـ-ا-ارو, ·¸ا-ا~ ,ا- ه¹~¹ـس _ـیرات و یـی`= ˆ ر~ اـ-
-ری= و وـگ ه¹~- ,ا-و~ع ·اـ- €ـ·ر ·اـ-¸او' ,~اع =و¹=م ¸د-ا=نگ .ومر· و تـشگ .و~·م ,¸اـ~~¹ی·
22
وی¹-ا~ ÷ ,~ هك یماگن- .د-~رو' تس~ ه- ¸د~ -راتس ت-ر· ¸ایاد= , ه~- ·دیسر تیق·وم ه- ¸' ر~
¸اتـسا~ ¸اـسار- یـ~¹ی· , هـی+ت , هما-ر- اـمار ,نا- ‰•n•‘’ ,رـس ,ارا~ هـك ودن- ¸ـی~ ¸ایاد= ¸ا •
رـ=ا= ¸ـی~- هـ- و تـسا _ـ-اوم , -دننك ‡ر=ر- یـتاور, و اوی~ رـ~, ¸ـ-اگ .دـ~ا- یـم لـی· رـس لـك~ هـ-
.» .د-ر- یم »ا- وا ¸ا -را=ت ای راك ای و ا- ¸یای- ¸ا=' ر~ ˆ ¸' »ان- ¸اگراتس ¸ا =ی ¿ی- ·دی~ =رادت ار
لـی-ر-= ی¹و .دـ-و~ رـ-ا„ لـی· , ه¹ك ر~ -د~ ¸ا+ن, , -ر+¡ اـ- »¹ی· .و= »ا~ت ر~ دـ-دش- رـ-اح ¸ام¸
»¹ی· و تـ·ری~, ه¹-ا·`- ا--ا- ی--ا¡-ا- .د-م –رز- ,ا -راتـس هـ- ار وا -را-كی هك ~و- زـیم' تـیق·وم ¸ان¡
ر~ ,¸ا- ¸ا ¸, .دم' تس~ ه- ¸ن+, ,ا- ¸وگو ¸ار~ »و=ر= ا- لی· , ه·ای· ا- ¸تیق·وم دن¡ر- ·~رك
هـ- و ~را~ ر- ار ی¹ی· ¸ازیو' و »ـی=- =ـسام ¸' دـ-~ا~ -¸ا=ا وا هـ- ·رـس لـی· ,اد= ¸ـق- ر~ »¹ی· ¸~
,ا- »¹ی· .ایرـس =ـی ر~ اـ~- ¸و~یم -ا~ ·¸امو-ا- ¸ـق- ر~ اـت ~زیوای- ~و= هـ- »ـش ,ر´, و ¸ار~ یـم´ ~ ¸ـیا=
هـ- اـت تـ~ا~ تـ-ا-~ یـگنك -ـن- یـ-ویزیو¹ت .~ت-م ,ا- .ایرـس هـ- رـتشی- هـك هـ`~احر´ , ا-نایا-ار اـ-ایامار•
~ودح اـ-ایامار .دـ~ا- یـم اـتارا+-ا+م »و~ , هـعو~=م .تـسا دـن- یـسا~ح –رز- , هـعو~=م و~ ¸ا یـكی
¯·· لما~ ی-ونك »ر´· ر~ و -د~ ~ورس تیرك~-اس ¸ا-¸ ه- ~`یم ¸ا ل-· .اس `¯··· .» .تسا تی- ˆ ·
یـترا, ر~ رـ+~ ,ا- .وگی¸ ¸ـ, ¸' ¸ا هـك دـ~ ور-ور تـیق·وم اـ- ¸ان¡ اـ- »¹ی· ,ر ـس ¸ـیا .~و~ رـ-ا„
.دنت=یو' یم ~و= ه- ¸و~یم »´~ ·دنت~= یم تكر~ ¸' ر~ ه·مو- ¸ارت=~ هك ی-ان¡-' ,ا-
هـ- ار ,و ¸ا~یا تـیق·وم تـ-گ~ , -دید, و ~و-- لـی-ر-= را~و¹= زـی¡ ¿ـی- رـگی~ ·¸امو-ا- ¸ایا, ¸ا ¸ـ,
.ت~ا~ »- ,رگی~ =ان-س ا ری`'ت ه¡رگا .~و- هت=اس ¸ادن¡ و~ ¸=·ا=م , هت~ر·
.(»زیر- -' ,ور ار -را¡ی- ,اكر , هت, هك ¸یا ز= ت~ی- ,ا -را¡ راگ-ا)
هت·رگ رار· ا- ¸¸ ه=وت ~روم ت=س ·دنك- لی· =سام ¸یزگیا= ار یعون-م »´ ~ هك ¸یا ¸ا ¸ی, لی-ر-=
قـشع »اگن- دـ-~و- -~رك تـساو=ر~ ¸او= ,ا- »ـ-ا= ¸ا ¸ـت دـن¡ هـك ~و- ¸ان¡ ¸ـتر+~ , هـ-~ا= .~و-
را- رــی¸ _ون¹ا -ر ¸' ¸ا~ هــ- »ارتحا رــ=ا= هــ- وا و ~راد-ر- ¸رــس ,ور ¸ا ار ¸ــ-اگ =ــسام ,¸ا-
تـی-یك و تـی~ك -وا-ت ¸ون- ~و- هـت·ای ¸رور, رایـ~- تیموـ-·م اـ- هـك وا ¸ارو´~ ¸' ر~ اـما .~و- هـت·ر-
¸ان¡ ¸-اگ-او=~- ~اد·ت و دنك ¸ار-= ار هت·ر تس~ ¸ا ¸ام¸ تساو= یم ور ¸یا ¸ا و ت~-ا~ ی~- ار
لـك~ ¸ـیرتد- هـ- اـ+نت هـ- وا .~ر- یـم ~ای ¸ا ار ¸اشما- دـننك ¸ـكرت هـك ¸ـیا ¸ا لـ-· -اگ هـك دـ~ ¸اوار·
~و~ یــم رــ-ا„ ¸ایاد= ¸ــق- ر~ هــك ,~رم اری¸ .تــ=وم' زــی- ار ,راك ¸ا+ن, رــن- هــك¹- ·دــ~ -را--¸
-~رك ی~و, -~ر, ار ¸یا- ,~رگ -¸ر- و ا- ییاوسر ه-ار-ام ¸ان¡ ,و .د~ا- €ق- و -یع ی- یت~یا-
هـك ا~نیـس ¸ا+= هـ- ار ¸او= ,`او هـ-~ لـ-· .اـس -~ هـك رـتا+م -حاـ-ا-ا- ·¸ا یـ~ید· ¸ـی-ر هـك ~و-
·~و- هت-= –رم رت~- ر~ هك یماگن- ·~و- -~اتسر· ·تسا -او+~ و ¸~¸ -ی= ه- .و, »ا-وا ه- هتش='
¸' .ا·' لیعا~سا تسا ¸- رگی~ اد= ه-" :دنك _او~¸ا -د~ هك »- ¸ی~رم -ا-`ا ,ار- هك تساو= وا ¸ا
هـك تـسا تـسر~ .,ریگ- ,´د= ار »ـ·رح »~رك یـ~- روـ-ت زـگر- وـش- ¸ا- ¸ـن=~- ور- »ـت-گ هـك یـت·و
".اــ·' ~را~ ,دح »ــ- ,زی¡ر- اــما ·تــسا -ــ=او اــ- ¸' ¸ا ,ون~ ‡رح و اــ-رتگرز- »ارتحا دــ-ا هــت-گ
رـت=~ هـ- تـ·و رـ- و ~وش- -~و¹' یـگن- ¸ـین¡ هـ- هـك ~رو= دنگوـس و تـ·رگ `ا- ار ¸ـیا- تـس~ لـی-ر-=
ƒوـ-راگ اـترگ ƒی-ا~ـس' , هـ+¹ا ƒیتـ~- هـ¡ رـ=تنم" .~رك دـ-او= _او~¸ا وا اـ- •ا~تح ~رو=-ر- -ـسانم
,رو= ه- ت-گ =رت ییا~·م ,دن=-¹ ا- ار ,و لی-ر-= ی¹و ~رو' `ا- ¸و= ه·رس ا- و "ƒیك ƒی¹گسرگ
.ت·ر ای-~ ¸ا ~و~ -~وس' ¸ر=ا= هك ¸' ی- ~رمری, هك
~ور-او= ه- قی~ع ¸ان¡ ,و ~اد·تسا ¸یرت`ا- د~ -=وم ~و- -~رك رات·رگ ار لی-ر-= هك ¸كس ~ا-~رگ
·_-ام ی- و قی~ع ·ی··او قشع ·~و- ¸د~ ق~اع ~اد·تسا ¸' و .~~رگ ~و-ا- هشی~- ,ار- ~و- =ی~ز- هك
23
.و·شم ¸ان¡ دـ~ را~ی- یـت·و اـت .~و- هـت·ای- یـقی·وت ¸ا هـ-رع ر~ زـگر- هـك یـ-یر„ و ر~ا- تـ--وم ¸'
ر~ ¸ارگو~ا= ,و·ا¡ ¸و¡ و د~ یم ¸را¡~ هت~~گر~ هك ار قشع ه- †ایت~ا ¸ا ی~ا- ¸یوشت هك ~و-
تـحار یـ-او= هـ- =یتـسان~ی¸ر´ , ـ-~ رـ- ¸ایا, ر~ ¸ونكا .~و- -~رك ¸ومار· ی¹ك هـ- ·دـی¡ی, یـم ¸ـ-ور~
¸وشم یــگ~اد¹~ ,و¸ر' ر~ اــی و دــ-~و- -~اد- ¸ا هــ=نك~ زــگر- یــیای¸ر ¸ا-¸ یــیوگ ·تــ·ر یــم ور·
.~و- هتشگ-
-دیش=- ار وت ه~- هشی~- هك تسا ¸یا وت لكشم" :ت-گ د~ رادید, ا-ر-ا ¸ایم ¸ا هك ¸ی~- تن¡رم اكر
یـ~- راك ریـ-قت ارت یـ~ك یـتشك یـم »ـ- »~' رـگا .یـت·ر یـم ر~ ر ـ~ · »اد´ م رو=¡ دـ-ا~ یـم اد= .دـ-ا
:~¸ ~ایر· اـكر .~و-- -ـ=- ,ا= ".,دش- هـت=ان~ ,د~ -ـكترم هـك ی¹ا~عا .و‚ـ~م زـگر- وـت .تـ~-ا~
د-ا~ یم اد= و ,دم' ر+~ ¸ییا, ¸ا هك یم~' ,ا ·,ركشتم -~و= ¸ا ی¹ی= ƒه- ·تسا ,د-واد= ت--وم"
".,~رو' -~و= ا- ییا- ¸رم ه¡
,را= ¸' ر~ ار -~و= وـت و دـن·ر„ ¸و¡ ¸ا-' و دـننین¡ ¸ا-¸ ~رك یـم روـ-ت لـی-ر-= اـ-¸ور ¸' ی¹و
تی··او ه¹- .د-~رك یم ت~~گ ·تسا ¸یا ¸ت·ی-= »كح هك ¸یا =ر~ ا- ·ت-گ یم ¸اشكرت یت·و .ینك یم
¸یرك· ی- =ی و راز- و د-~ر~~ ی~- ر-قم ·هت-گ ¸اشكرت هك ر=ا= ¸یا ه- ار وا ا- ¸¸ هك ~و- ¸یا
هتـ~ك~ ار ¸¸ دـن¡ .~ ƒ,ا -د~ ¸ـین= ™قـس لـماع را- دـن¡ ·دیـسر, اـ-ر-ا ¸ایم ¸ا اـكر .دـ-دیش=- یـم ار
 ·~و- هـتشگ زـی- ¸' یـ-ا-ر· ی¹و ·دـ~ یـم دـنم -ر+- اـ- ¸¸ -وا=ـس ¸ا دـن¡ر- ·اـ- .اـس ¸' »ا~ت ر~ ƒ,ا
هـك روـ-ت ¸ـیا ¸رور, .~رو' یـم را- هـ- وا ر~ ار ~اـ~· ¸ـیرتنیری~ و ¸ـیرتقی~ع ¸ا-' ¸ـیاش=- هـك ار¡
.د~ ی~- -كترم ی·`= راك
رــ=ا= هــ- و دــ~ ¸ــیگد-¸ ~راو ·دــیر= ار تــس ر وا ,ا-`یو ,`ا- , هــق-= ¸ا~ترا,' وا یــت·و :اــكر
¸ر~~- .د-د- ¸اش- ,و ه- ار ¸ا هقیتع ,ای~ا و ا- ی¹ا· ~و- -را=ت ¸ا هشی, هك ا=-' ¸ا و یگیا~~-
هك ~و- وا -ای= ر~ و ~و- -~رك تكر~ د-وس –ر-نتوگ ر~ -نیر-¹و- ¸اگد-¸اس ی-ا+= ¸-ار-نك =ی ر~
=ـ-شم ,ا- -نـس اـ- یـ-ا~ترا,' .~و- -~رك -وع~ ¸ـ-ا~ترا,' هـ- ار لـی-ر-= رامل-س ی-ج ˆ J•Š‘•Žž•Œ ·•
,ا-رــ-· یــ-و¡ ,ا- -~ر- نVار- ˆ K•Œ•Ž•n و • یر-را|¶ ˆ Ÿ’’•“ŒŠ هــ- هــك .و·م ¸ارو´~ دــ-نگ اــ- •
ه- ز+=م »ا~ح ¸او ¿و- دی-و- -ا×تسد • .~و- -د~ .د-م w’ŠŒŽpooŽ ‹•“’ قیر= ¸ا راش· ا- »اد´ م -'
_وم ¸اـ~حا و ~و~ یـم _را= رـگی~ ‡ر= ¸ا -د~ ¸او ~راو ¸وـ-=م ¸ز=م ¸ا راش· اـ- ی~ـ~ی-اكم
,رمرم ,ا-راوی~ هـ- تـ=یر یـم ¸ـیار- ,وـ~-ار· یـ-ا,ما~ هـك ی¹اح ر~ اـكر ˆ.~رو' یـم ~و=و هـ- ار
-¹ ه- ار ی-ا,ما~ لی-ر-= هك ¸ی~- .~رك یم ¸ا~حا ~و= تش, ر- ار -نس ~رس ,ا- هگر و -~ا~ هیكت
¸ا یكی ¸ا هك ار ه¡-' -او= ر~ لی-ر-= ".دن~و- ی~- یك¹ا ,ا- ه-ا~و- هك ¸ایاد=" :ت-گ هن·= ه- ~ر-
¸و¡ ·»~و- یم ی-ا,ما~ • ار-ا„ ™ق· ¸م ·ی-ا~ یم :~رك راركت ~و- -د-ام ¸~ای ه- ¸ا=ا·' ,ا- ه-حا-م
¸ـ-او¸ا- ¸ایم ر~ هـك دـیشك- ی¹و= ¸ـ, ¸' ¸ا .~و~ یـم لـید-ت -' هـ- دـسر- »ـ-ا-¹ هـ- هـك ¸ـیا …ـ=م هـ-
دید=ت ی¹ك~ ¸یرت+- ه- ·د-دیسر هسردم ¸ا راكتمد= -ار~- ¸-اد-¸ر· یت·و اما ·~رك یم ¸~¹ ار ¸-ا-¹
و ~رك یـم `مر- ار ¸ر· -را=ت رارـسا و ~و- هتـ~ش- ¸¹اـس ر~ لـی-ر-= اـ- دـی~و, ¸ا-¹ ·~رك ¸ـیار'
یـقیقح »و+-م هـك ~و- ‡رت·م "یرن» ç--~یر-ا" تــسا رــت+- هـك ¸ـیا و تـسا یعونــ-م »ــشیر-ا ¸ا~- ·
-~ا~ _ر~ ,ری~,¹~ وـ=- هـ- ی¹ا· یـعو- »ـش, , هـی+ت ¸ر= ¸' ر~ هـك ~رو=- ار ¸رو~ور´- .وگ لـی-ر-=
¸' هـك ی¹اح ر~ ·~و~ یـم هـی+ت -ر - ,و¹گ ¸ا ¸' »ـش, هـك تـسا ¸ـیا ی¹ا· تـ·ا=¹ لـی¹~ دـ-~و- هـت~و- .-د~
.~رك ¸اوت یم ه¡ ·رگی~ تسا -ا·ی¹-ت .ت~ی- -و=رم ¸ادن¡ »ش,
24
_·اوم ¸یرت-سانما- ر~ و ~رك یم ¸ومار· ار ¸د¹وت _یرات هشی~- .را~ا·و ه- و ~و- ¸ق~اع ه- لی-ر-=
¸ـیا اـ- و .تـ·ات~ یـم ¸رادی~ هـ- دـ-~و- -دم' -ـنیر- -.و- ,ای-~ ¸ا هـك ¸ر-و~ ¸ا-ا~+یم رو-ح ر~
یـ~- ار وا تكاـس یـ~وم ¸و¡ و تـ~ا~ †ر· ¸ارگی~ اـ- اـكر ی¹و .دـ~ یـم -دیش=- هـشی~- لـ•م هـ~-
¸' ¸ا رـتد- زـی¡ راز- و -~ازمارح ار وا ·~رو' یـم ر~ ار ¸رد, ·~رك یـم تـیاك~ راو هـ-اوی~ .دـیش=-
و د-اشك یم =ار· ا ه- ار راك -اگ یتح و ت=اد-ا یم ¸-وری- ¸ا-¸ ~ایر· ·~رك یم ¸نیر-- ·د-او= یم
·ت~ا~گ ی~- -~ركا- ار ,راك ¿ی- اكر .~ا~ یم ت-~- ·ت~اد- زگر- هك ار ,ر-او= ا- ا-¸ -انگ وا ه-
یم ار وا »ـ- ¸ا- ¸ایا, ر~ ی¹و ·دـ-ام یـم ا~نیـس , -~ر, هـ- و تـسا ی==ـس یم~' هك ~¸ یـم »ا+تا وا ه-
لـ-اقم ر~ تـمواقم ¸اوت زـی- لـی-ر-= اـما .دـنك ¸ا- ار ¸¸و¹- , هـ~ك~ تـ~ا~گ یـم ·~ا-ا~ا- هـ¡ر- .دـیش=-
-.و- -ا~ ·¸ر-و~ هـ- ¸¸ هـك _ـ-و ¸' ر~ ¸وـ-= هـ- .تـ~اد- ار تــن¡رم اـكر یــیار,ا ¸ــیاش=-
·~رك یم ل~=ت ه-ا~رم ار ¸ا -دن-¸ ,ا- هت-گ و ت·رگ یم -دیا- ار ¸~و=و لی-ر-= هك ¸ا~- ·-نیر-
هـ- و تـ~ا~گ یـ~- ,و ر- ,ری`'ت ¸ـیرتك¡وك رــگی~ ¸ا-¸ ¸ـیاش=- هـك ی¹اح ر~ ¸ـیار-ان- .~و-- را~ا·و
, -وی~ ه- ¸,س و ~ونش- ار ¸یا- »ان~~ ات دم' یم ¸ا- اكر ~ز- »اد´ م ·~رك یم ¸ومار· ¸دین~ …=م
.د-ای ,راد¹~ ·ت~-ا~ یم وا ا+نت هك ی·و¹'م
.ت~اد- ,ا ه¹-ا· –رم ا- هك د~ را~ی- ¸ان¡ ه-ترم =ی ت·و ¸'
ر~ یرا-و- ا--ینا- ˆ K•ny• K•ž•ŒŠ ,ا هن=ــ- ~و- اــن- .~و- یــ~¹ی· ر~ ,¸ا- .و·شم ایــس' ,`ا- ·•
ر~ ~رو=و~¸ر´ , نوروم- ی ه---ا-د ˆ œ•p• œožoŒŠn رــگیدكی اــ- ¸و-ای·ا هــس یــیوگ هــك اــ=-' ·•
و دــم' یــم ¸ــی, و دــ-دی=¹= یــم -ون= و †ر~ و -ر= ¸ا _وم هتــس~ هــس .~و~ هــی+ت ·دــ-ا هــت=یم'ر~
¸یا ر~ .دـ-~رو= یـمر- رـگیدكی ه- ·دـ-~¸ یم هـ-ر- اـ- هشی,رن- ¸ـی= ,ا- تـس~ هك ییا= ر~ تـسر~
-' ¸ایم هـ- و دـ~ ¸ـیم¸ ¸ـق- اـ=ر~ و ~رو= لـی-ر-= , هـ-ا¡ هـ- یـتشم ,دن- ¸ام¸ ¸ـیرت+- ر~ ·روك~
¸~رگ ه- ا-ری-قت , ه~- ادت-ا .تسا=-ر- رگی~ ی¹و ·~ات·ا ¸یگ~ش= ,ا- نوار- ,اتسوا ˆ E•‘“•Ÿ•
BŒown -د~ هــ- ¸اتــسوا .~ات·ا ~و- -~¸ ار تــشم و ~رك یــم ,¸ا- .د- هــك ییاــس' .و= یــ~ی¹گ-ا •
-ان= لــ-اقم هــك ~و-- ¸ا~- وا رــگم .~رك ¸ارتعا و-ارا-ار -ی--- -نا ˆ N. T. R•ž• R•o • ر~
¸ــ~- هــك ~و- -د-اــسر- .ا~ك دــح هــ- ار رــن- ¸ــیا رــگم ƒ~و- -~رك ,¸ا- یــ--~م ,ا- »¹ی· ¸ا ,رایــ~-
»ـك=م و-ارامار هـك ¸ـیا ¸ا زـگر- اـی' ƒدـنك =ـ-ح ار رـ-ا„ .اح ¸ـیع ر~ و ~را¸ای- ار ~رمری, ~رو=و~¸
·دـ~ یـم ~و-ك و -ایـس ~رمری, ,ا- تـشم ¸ا ¸اتـسوا ¸ایا, ر~ هـشی~- ƒ~و- -~رك یـتیاك~ ~¸ یـم تـشم
·را- =ی یتح ی¹و ·~رك _¡ , ه~ق¹ =ی و ~رو= ت~ت ¸ا- ا- ار وا تحار د~ یم هك ,~رمری, »- ¸'
رك· ~ا~ یم -¸ا=ا ¸~و= ه- ی~ك رو=¡ ¸, -و= .~و- -~رك- ¸ا=ر, و دش- ی-ا--ع »- را- =ی ه¹-
=ایتحا …=م ¸ی¹, و د-~رك ¸=ار=ا ه~- ¸یا ا- ƒتسا -~رو' ر~ ا, ¸ا ار ری~,ا-ان· لی-ر-= وا هك دنك
.~اتسر· ¸-اد-¸ ه- تسار =ی
هك ·یـیاو- ,وری- تـ= ,ا~ی,او- هك ¸ـیا ¸ا ¸ـ, .~و- هـت·ر- .اح ¸ا تـشم ¸~رو= رـ`ا ر~ لـی-ر-= ی¹و
»ا~·ا و _او-ا ·دی-اسر ی--~- ,دنك _یر- ¸اتسرا~ی- ه- ار -راتس ·~و- -د~ -د-او= ار· ت-سانم ¸ی~- ه-
~¸ یم ا, و تس~ یگد-¸ و –رم ¸ایم ¸و- ی- ¸ان¡~- لی-ر-= و ~اد- ¸اش- ,زی¡ •ا-یرقت ا- ¸یام¸'
.~و- -دیـسر »ـ- »ـ-~ و~ و را+¡ , -دنشك ¸ازیم هـ- ~و- یـ·ی-= هـك یـگشی~- -~ز-ا, ¸ا ¸ـ-و= راش· و
-~اتـ~یا ,دنك _ـیر- ¸ا~ت=اـس ¸ـ+, و تـ, و دی-ـس ,ا- ه¹, ,ور ی¹اح ر~ ¸اتـسرا~ی- ,وگن=ـس »ا=-ارـس
یـم .تـسا ,زیم'رارـسا و -ـی=ع ,را~ی- • ا··او" :تـ-گ روشك رسارـس ¸اراگ- هـما-¸ور هـ- -ا== ·~و-
".تسا اد= راك ت-گ ¸اوت
25
-ار~- ار ~و= ¸ا= هت·ر هت·ر هك ¸ان¡ ·~و- -~رك ی¹=ا~ ,زیر-و= ین~ور لی¹~ ¿ی- ی- هت~ر· لی-ر-=
¸¹ی¹حا و د·قم ¸ا ¸و= هك دیسر ییا= ه- راك .~ا~ یم تس~ ¸ا د~ یم _·~ ¸تسو, ری¸ هك ی-و= ا-
.~رك دـ-او= ¸ارو· ¸و= ¸ـینی- و ¸وگ و »ـش¡ ¸ا لیـس ¸و¡ » ~ رـ- دـم' یـم رـ=- هـ- و ~¸ یـم ¸وری-
هك ار ¸و= ~اق·-ا ,ا-ورا~ , هی¹ك و دـ-~رك یم قیرزت ¸و= »اد´ م و ت~ا~ هما~ا ¸ور ت-- ,زیر-و=
و دـ-~و- -~رك قـیرزت ,و هـ- ار -د~ =ـی¹= ¸وم –رم یـعو- ه¹~= ¸ا ·تـسا ~و=وم یـك~ز, »¹اع ر~
.دنت~~ تس~ وا ¸ا »ك »ك ¸اك~ز, ·ت~ا~ .ا--~ ه- ,ا هی~اح ,~و-+- =د-ا اوادم ه¡رگا
-اگتـ~یا , هـ~- ¸ا ¸ـی=ازم _ـ-و هـ- =و-رم را-=ا .~و- رـ-اح لـی-ر-= تـ=ت رانك ¸اتـسودن- , هـ~-
.تـ·رگ یـم رار· -ـ=- ~روم ی¹م ¸ویزیو¹ت تعاـس هـ- تعاـس را-=ا ر~ و دـ~ یـم -دین~ یـیوی~ار ,ا-
رو' =~ا ¸اگ ا- ار ا- ¸' د~ را¡ا- ¸ی¹, هك ~و- ری•ك ¸ان¡ دم' یم ~رگ ¸~راو ¸ا-ای= ر~ هك یتعا~=
دـ-~رك یـم ,را¸ و هـیرگ هـك یـ-ارا~ازع ¸وی¹یم »ـی- ,ار- رو' =ـ~ا ¸اگ ¸ا -~ا-تـسا هـ¡رگا .دـنك -دنكار,
¸ر~, و ت·ات~ ¸رادی~ ه- و ~¸ »- ه- ار ~و= -ا·`م ,ا-رار· ری¸و ت~=- »-ا= .~و- زیم' -ر=~م
رــگا اری¸ ·~و- =ان~ی- ت´ ¹م .~و- هــت·رگ تـس~ ر~ ار وا تــس~ و هتــ~ش- هـت~ر· †اتا ر~ ·~و- ¸ا-¹= هـك
·~ا~ یـم رـ-یك ¸ـین¡ ار ~و- -~رك .و¹ح ¸~ـ~= ر~ یـ+¹ا _ور هـك ,~ر· ¸ـیرترو+شم ·لـی-ر-= دـ-واد=
, ه¹-ا· ·ت·ات~ یم ¸اگ~ر´م رای~ ه- لی-ر-= رگا ƒ~و- هت·رگ ر=- ر~ یتا¸ا=م ه¡ »~رم , هیق- ,ار-
ا+نت ه- ·دنت·ات~ یم اع~ ه- »~رم »ی=ع لی= روشك د-ا·م و د=ا~م ر~ ƒ~و- ردق¡ رای~ ¸' ا- ¸اتسودن-
.¸ا~~و= ,ار- ·-دنی' ,ار- هك¹- ·–رم ه- ور , هشی,رن- یتم`س و یگد-¸ ,ار-
,ا-ا~= اـی لـگ ·~ز- ¸ـ-¹ت ·تـ~ون- ,ا هـما- زـگر- ƒتـ·ر- لـی-ر-= -ا·`م هـ- ¸اتـسرا~ی- ر~ یـ~ك هـ¡
د-~اتسر· یم هت~و- ای -راك یمر~ ی- ا- ¸اق~اع ¸ا ,رای~- هك یماگن- ƒ~اتسر-- یگ-ا= »·= ¸و=
ر~ ¸ی, ¸ا ¸ی- ·ت~ا~ یم تسو~ ¸ك ه~- ¸ا ¸ی- ار وا هك ¸' ·د-~رك یم یتم`س ,و¸ر' ¸یار- و
¸ـ-' ¸ور~ ار ¸ـ-¹· تـن¡رم اـكر .~ر-ـ- ¸ـ„ -وـس »ـ- ¸ا- ¸ـگنیر- -.و- رـ-و~ اـما ·تـ·ر ور· ~و=
یـم .~ ~ر~ رـ-و~ اـ- و ,¸ا- ¸ـ-اد-¸ر· اـ- .~ا~ یـم »ا=-ا ار یــگد-¸ -رم¸ور -اكرح -~رك ¸و-=م
ار ~و= ¸اریو _ور ,امرس »- را- =ی یتح زگر- ی¹و .ت·رگ یم ار و-ا-دك ¸ق- »وز¹ ت·و ه- و ~رك
.~رك- `مر-
.ت·ای ~و-+- وا ی¹و
هــ- .~ا~ ”ر یــ-ا+گا- و _یرــس -¸اد-ا ¸ا~- هــ- و ~و- ¸ومرم ,را~ی- ~و= دــن-ام هــك ,ا ,~و-+- »ــ- ¸'
¸ور =ی .تساد= راك ™ق· ¸یا د-~و- دقت·م ¸اتسو~ و ¸اراگ- هما-¸ور و ¸اتسرا~ی- ¸انكراك هك ,رو=
یــت·و ی¹و .دــ~ اــ,ر- ,¸ا- ¸ــت' »ــسارم روشك -ون= و .ا~~ ر~ و دــ-~رك »`عا یــمو~ع لــی=·ت ار
,ریی·ت »ـ- ¸' .تـسا -~رك رـیی·ت هـك دـ~ راك~' ,~و¸ هـ- ·تـ·ای ¸ا- ار ~و= تم`ـس هـت~ر· لـی-ر-=
.~و- -~ا~ تس~ ¸ا ار ¸-ا~یا وا .زیگ-ا ت-گ~
یـم هـك یـ~ی=ع تـعا~= ¸ایم ¸ا ¸ـی¹, ¸وـ-=م -روكـسا اـ- ·دـ~ €ـ=رم ¸اتـسرا~ی- ¸ا هـك ,¸ور
ر·و~ ه- و د~ ¸زن- ¸دسرم راوس -~رك رو-ع ·~ریگ- ¸ش= –رم .اگن¡ ¸ا ار ~و= ییا-ر تساو=
.و= هـقی·~ =ـی و -ا=ن, و تعاـس تـ-- راك ¸ـیا .~زیرگ- ¸اشتـس~ ¸ا و ~را~گ- .ا· ار ¸ا~ هـ~- تـ-گ
لت- _ات ل-اقم .دنك- دیا- ه¡ ت~-ا~ یم و -~رك ار ¸یا-رك· لی-ر-= -دن-ار ,ا-رو-ام ¸ایا, ر~ و دیشك
,رو=را-ا- ,وـس هـ- تـسار =ـی ·~¸ادنی- یـ-اگ- تـسار و _ـ¡ هـ- هـك ¸' یـ- و دـ~ _را= لـی-موتا ¸ا
لـی-ر-= و دـی¹ا- یـم ~و- هـت~ا--ا ¸ـیور هـك یـعون~م ,ا-ا~= ینیگنـس ¸ا هـ·و- زـیم .تـ·ر ¸' –رز-
26
=و= ¸یسوــس ¸ا ·اــ- یــكارو= ¸' , هــ~- ¸ا ار ¸ــ-اقش- ر--یا~تلیو ˆ WŠŽ“‘’ŠŒ• ¸و-ما¸ اــت هــت·رگ •
,~و~ 4روی ˆ YoŒk ر~ ار ¸' »ا- هـك یـكت-ی- اـ- -ار~- ·تـسا=ك .ام ~و-- »و¹·م هـك ¸ـكی- ,ا- هـ·=· و •
,ونم "ی-نامیا ی-- ت>یا=V" =و= ,ا, و دـ-~و- هـت~و- "ی--»-- ر-ی-" ر~ هـك ی¹اح ر~ ¸,ـس .~رك ر´,
هـ- _ور~ »ا~ت -ات~ اـ- ·دـ-~رو' یـمر- رـس ,رانك و هـ~وگ رـ- ¸ا ¸اـساكع و ~و- -~اتـ~یا ¸¹اـس ¸ایم
¸ـكی- ,ا-زیر -~ر´= هـك تـ~ا--ا یـم ¸ا-~ ر~ _یرـس ¸ان¡ ار -~ر´ م =و= تـ~وگ ,ا- هـكت .~رك ¸~رو=
.~¸ یم ¸وری- ¸-ا-~ , ه~وگ ¸ا
ای .د-او= یم ار د-واد= هی-ا` ه- هی-ا` و »~ ه- »~ ·دم' یم ¸و- ه- هك ¸یا …=م ه- ·~و- را~ی- یت·و
~ور یـم ¸ـنت ¸ا ¸و= هـك ار رازگتمد= ¸ـیا ·-ا ـا+نت تـ=·ا=م ¸ـم ¸ا .اح هـ- اـت هـك یـیاد= ,ا .را~گ-
تـ-=¹ »ـ-اد- اـت =ـ¡وك , -را~ا =ـی ™ـق· ·¸ـك- ,ا -را~ا ·-ا اـی .¸ـك- =رت _ـ-و ¸ـیا ر~ ارم ·,ا -~رك
·¸ا-ر+م , -دنش=- د-واد= ,ا .»-ای- ار ,را~ی- ¸یا ا- ¸د~ زیو`گ ¸اوت ات ·تسا ¸م .اح لما~ ¸ون-
یـم -ا¸ا=م راگ-ا هـك دیـسر ¸رك· هـ- تـ·و ¸' .¸ا- ¸ـم اـ- ·¸ای- ¸ـیرت ت=ـس ¸ـیا ·¸ای- »اگن- ¸ـیا ر~
-¸او اـ- .دـ~ ¸ـیگ~ش= هـك تـ~~گ- ,دن¡ اـما ·دـیش=- ار ~ر~ لـ~=ت ¸اوت وا هـ- یـتدم اـت رـك· ¸ـیا و ~و~
وـت اـی' ƒ»ری~- دـیا- ار¡ »ا هـتشك- ار یـ~ك هـك ¸ـم .تـسا ¸ـ- اـیاد= ·~رك تـساو=ر~ -دمای- ¸ا-¸ ر- ,ا-
·د~ ‡ر=ر- د·- ¸ور و ~ا~ ‡ا-ك ار ¸¸ور =ی ·~و- هت·رگ اد= ه- ت-~- هك ی~ش= ƒیقشع ای یماقت-ا
تـ·ا~ح ¸اـ~حا ¸ـیگد-¸ ر~ ¸ام¸ رـ- ¸ا ¸ـی- و دـ~ ¸ـ~ش= ¸ـیزگیا= ,زیگ-ا تـشحو یـیا+نت و -`=
~و=و ™ـق· .یـ~ا- هـت~ا~ ~و=و هـك »ـ-او= یـم وـت ¸ا ·-ا اـی .~ات·ا ¸ا~ت¹ا هـ- -`= هـ- -ا== و -~رك
هـ- رـگی~ دـی~+· هـك دیـسر ,¸ور »ا=-ارـس .¿ـی- •اق¹=م ·~اد- تـس~ وا هـ- یساـ~حا ¿ـی- ی¹و .¸ا- هـت~ا~
هـك ~و- یـ-وگرگی~ ¸ور ¸ا~- ر~ .~راد- ,¸ای- دـ~ا- هـت~ا~ ~و=و ¸~رك ¸اـ~حا ,ار- ,زی¡ هـك ¸ـیا
ییاد= هك دنك ت-ا` ¸~و= ه- تساو= یم هك ا=-' ¸ا و .د~ ¸ا=' ¸ی~و-+- و ~ا~ ت+= ریی·ت ,را~ی-
ور· ¸ترو- و رس ¸ا =و= ت~وگ ·-~ات~یا ر+~ لت- ¸یرترو+شم ,رو=را-ا- ر~ `اح ·~راد- ~و=و
.ت=یر یم
¸~ور ¸ان¡ ¸یی`= ,ا-وم --ر .~رك یم ¸یا~ا~ت هك دی~ ار ی-¸ و ت·رگر- -اقش- ¸ا ار ¸-اگ-
و دیدن= ¸یور ه- ¸¸ .ت~ا~ ار ا- ¸ات~-وك _ی تی·ا-~ و ین~ور ¸تسو, و ~¸ یم ,دی-س ه- هك ~و-
.د-ا~رگ ار ¸رس
ƒیت~ی- ه=وتم رگم" :~¸ ~ایر· ·ت=یر یم ¸وری- ¸-ا-~ ,ا- ه~وگ ¸ا ¸یسوس ,ا- هكت هك ی¹اح ر~
".تسا ¸یا ه¹'~م .~راد- ~و=و ¸ا+گا- -ا¸ا=م
".تسا ¸یا ه¹'~م .دیا هت·ای¸ا- ار یگد-¸ ا~~ .دیت~- -د-¸ ا~~" :ت-گ و ~ات~یا ¸یور-ور ·دم' ¸ا- ¸¸
.»د~ ¸ـق~اع ·دـ~ رو~ و دـ-ا~رگ ور هـك ¸ـیا …ـ=م هـ- :تـ-گ اـكر هـ- لـی-ر-= ,- ا-یو- ه-ا ˆ AŽŽ•Ž•Š•
œon• ییوگ یم تسار رگا" :~و- ¸یا ¸توع~ ._ی , هك¹م و ,~و+ی ·د-و¹- ·تسر وا _تا· ~رون-وك ·•
.»نك تمواقم »ت~-اوت- ¸م و ".,ا هت·ای¸ا- ار ¸' هك تسا ¸ی~- ,ار- .-د- ریی·ت ار تیگد-¸ »ا~ت
¸اتـسرا~ی- ¸ا .تـسا -ا ه´¹ك ,وت یـتاید-ر¡ ه¡ .ت¹ا·~' _ـسانت ¸' اـ- »ـ- وت" :تـ-گ ق¹~تم یـن=¹ اـ- اـكر
راك =ی دیا- ,رو· .ه-اوی~ =ر~, .د-¸ یم -رس ه- و ,زیرگ یم –رم .اگن¡ ¸ا ·,و~ یم €=رم
ار -د-و¹- ¸' .دـ~ا- راك ر~ یـیو~ا= راگ-ا .~و~ یـم رـ-اح =ـ-¸ هـ==¹ ¸ا~- ر~ تـسر~ و یـنك- ‡`=
"ƒت~ش=-- ی-او= یم ¸ا- ƒی¡ `اح -و= .و-ی= »ا هت=انش- ار وت ¸ك- رو-ت .»یوگ یم
27
ار ¸ـ-ا~ترا,' ·~و- -دنك·ا رـی¸ هـ- رـس هتـ~ش- ¸ـیم¸ ,ور اـكر هـك ی¹اح ر~ و تـ~ی- یـ=ایتحا .هـ- تـ-گ
.تشگ-¸ا- ¸' ه- رگی~ و ت-گ =رت
روشك اـ~ی,او- اـ- ی¹ا ·~رك -ا·`م ار ,و ¸ـ=- تـ~وگ ¸ا ر´, ¸ا-~ اـ- لـی-ر-= هـك ¸' ¸ا ¸ـ, ¸ور هـس
تـم`ع تـش, ·¸ام¸ ,اروام ر~ ¸ور هـس .تـ-گ =رت ار "د-یو~ن ç-=ا,- ا-ط-" ر~ , -ریگتـس~ هـ- هـك
¸اكما هـ¡-' و ¸ـك~م ~را~ ¸اكما هـ¡-' ·~را~ تـی··او ¸ا+= هـك دـنت·رگ هـ=یت- »ا=-ارـس ی¹و .~و- هـت=یو'
وا ¸ـت·ر اـ- .تـیز-ارت ¸¹اـس ر~ قـشع ·دـ-ر~گ یـم هـك یـیا- یـتشك ·-اتوك یـتا·`م .¸ـك~م رـی= ~راد-
,~اع .اح هـ- ار ¸ـیگد-¸ تـ·رگ »ی~ـ-ت و دـ-د- ار· ¸وگ ¸ـتوع~ هـ- دـی~وك و ~رك تحارتـسا لـی-ر-=
ی¹ا=ن= »ـ=ر ی¹ع .دـ-د- هـما~ا ¸ییا~نیـس راك هـ- هـك ~و-- »و+-م ¸ـیا هـ- ¸ا~یا ¸~ا~ تـس~ ¸ا .دـ-ا~رگ¸ا-
-~و¹' یـم ار ,و »ا- هـك ~و- ی¹ا=ن= ¸ـیمو~ ¸ـیا و -~و- -~رو' را- هـ- ¸ـ-~رو= ¸و-ما¸ ,ا- ¸ـكع هـك
.ت·رگ رس ¸ا ار ¸راك و ~رك ا-ما ار »¹ی· دن¡ ر~ ,¸ا- ~ا~رار·
»=- لیعا~سا »ا- ه- وشیر ,ر·ا~م .~و- هت·ر وا .د-ام ی¹ا= را~ ”ر¡ ی¹دن- _-- ¸ور =ی ت·و ¸' و
-,' -' ,ا~ی,او- ه- ¸ید¹ا ¯`· ,ا~ی,او- .د~ راوس ¸دن¹ د-قم ه- `¯` ,ا- _ا- ¸ا یكی ¸ا »ا+¹ا ا- ار
:تـ-گ اـ¡~¡ ¸ید¹ـ- هـ- هـت~ر· لـی-ر-= دـ·- اـ- -دم .دـ-~و- -دیما- ¸اتـسو- هـك¹- ·¸اتـ~¹گ هـ- ·تـش+-
را- و~ ار راك ¸ـیا اـما .»ا -د~ ¸ا= هـ~ی- و هـت·ر -ار هـ~ی- اـت یـنی- یـم هـك ار ¸ـم .,ری~- دـیا- تـ~=-"
`اح و .دـی' یـم ر~ تـسر~ یـ-ز- هـك _ـ~= و اـ~ی,او- ر~ »و~ را- و ¸اتـسرا~ی- ر~ را- =ـی .»ا -~ا~ »ا=-ا
یتایح ا- »تـ~- ,~رم ·»ا -~اتـ~یا ت¹-اقم ¸دن¹ ~و= ر~ ·تـی`و ر~ ا=نیا هك ینم ·زیزع تـسو~ ·و-و,س
"ƒ--م` ت~ی- -و= ¸یا و-و,س و .و- یتایح ا- و- ,~رم ·هت·ای -¸ات
ƒ~رك =رت ار ¸اتسودن- ار¡
و یت=س و ¸اش-~و- »- ا- , ه-ایشحو و دیدشت ت¹اح ¸' و یگ¸ات ر=ا= ه- .¸توع~ و ¸¸ ¸' ر=ا= ه-
.~رك ,راش·ا, ¸تی··او ,ار- هك ¸ك~ما- ,زی¡ -ا-`
¸ا ,ر-یك ·هـ-ا-~ یـتا·اكم .دـ~ _ور~ -ا·اكم =و= تـ~وگ ¸~رو= ¸ا ¸ـ, هـك ور ¸ـیا ¸ا »ـ- دـیا~ و
.ای¸ر ¸ن=
*
,راگیسری= ت~~· ر~ هك ,ا ه¹اس ل+¡ »اد-ا =یرا- ~رم ·تسا=ر- او- ه- ¸دن¹ د-قم ه- ا~ی,او- یت·و
و~ ¸د-ا~رگ و تـس~ رـ- تـشگ-ا و~ ¸دی¡ی, »ـ- ر~ یـیو~ا= , ه¹یح =ـ~ك اـ- ·~و- هتـ~ش- -ر=ن, رانك اـ-
ار ~و= دن¡ ,ا ه==¹ ·د~ یم -دنك رام , هن+ك تسو, ¸و¡ هك ¸-اگ~ا¸ ر+~ ,ا~ا~ت ¸یح ·¸ت~~
یـیا-ی¸ یـعو- اـ- ,ا -ر+¡ .تـ~- ¸ـق- ¸ا -ر+¡ ر- رـ=ا= یگ~وـس' ,ا- هـ-اش- هـك تـ~ا~گ ~ا¸' ,رو=
ی-ام ¸و¡ ¸' ,ا- ه~وگ هك هت~=ر- ی-ا-¹ و ~اشگ ی-ا-~ ا- ·ی·ار~ ا و _¹ت - -و-رو ی ˆ “•Œ‹o“ ه- هك •
28
¸وگ ریق=ت یعو- ا- هك ی-ا~ش¡ ,`ا- ی-ا~ك =یرا- ¸اور-ا و هتشگر- ¸ییا, ت~س ه- د~ا- -دم' -ر--
ت·و ی¹اس دن¡ -~و- هت=اس »ا~ت ت·~ ا- ار -ر+¡ ¸یا ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا·' .ت~یرگ- یم ای-~ ه- --¸ ه-
~و= ,ا~یس ار ¸' یگ~اس ه- هك ~و- .اس دن¡ `اح و -~وش- تساو= یم هك رو=-' تسر~ ات ~و- هت·رگ
زی- ییاد- ¸~و= ,ار- ·هت~~گ ¸' ¸ا .تسا -~و- ی¹ك~ ه¡ •`-· ت~اد- ~ای ه- یتسار ه- و ~ر~~ یم
و ی¹اح یـ- •ا-یرقت و یت~´ ـس اـ- ار را~ادـ- ‡ورح هـك ییادـ- .دـم' یـم ر~ رو= ا~یـس اـ- هـك ~و- هت=اـس
هـ- زـیم' قـیوشت ,~ا-ت ور ¸ـیا ¸ا و ~رك یـم ا~ا -دیر´ - -دیر´ - و ,دنت هـ- ار ادـ- یـ- ‡ورح ·¸ـك·¹ا-
-روـ- .اـس -~ز-ا, ¸ا دـ·- را- ¸ـی¹وا ,ار- هـك ¸ـ-اگ~ا¸ رـ+~ هـ- .تـ~ا~ -ار~- دـیا- و) .تـ·رگ یـم
,ر-ار- هـت~ر· لـی-ر-= ,ا~نیـس یگراتـس ¸ارو´~ اـ- •اقی·~ ¸ـ-اگ~ا¸ ¸ا اـ¡~¡ ,رو~ ¸ام¸ هـك »ـنك هـ·ا-ا
رــسر- یــی`- راگ-ا هــ-ات=-د- .~و- -د~ ¸وگرگ~ ,ا -دننك ¸ارگ- و -ــیر= رو= هــ- _ــ-و ·(~رك یــم
¸ـیا و ,راـ~مر~ یـكد-ا اـ- اـ¡~¡ .~و-- دـیا- و دـیا~ هـك رو=-' رـگی~ »ـ- -ر+¡ ~و= و ~و- -دم' ¸یادـ-
و ت~ا~گ تحار ار تس~ ¸اتشگ-ا ·دن~ا- -دید- ار ¸تا·ار= , -د-ام¸ا- ¸یر=' ¸ار·ا~م رگی~ هك دیما
هـك ~رو' رـ=ا= هـ- ~و- -~ات·ا ¸ـماد-ا هـ- یـ-ی-= , -¸ر¹ تـشحو ¸ا هـك ی¹اح ر~ و تـ~- ار ¸ـ-ا~ش¡
هـسام ¸ار·ر- اـ~ی,او- هـك ی¹اح ر~ .~و- -د~ ¸ا=' †ر~ هـ- ر-ـس ¸ـیح لـ-· , هـت-- دـن¡ ¸یادـ- لـكشم
,ا ه-اگی- ای¸ر »¹اع ر~ و هت·ر -او= ه- .اح ی- و ت~´س ·~رك یم ¸اور, ¸را· _ی¹= ,را=- ,ا-
هــك یــیاش= هــ- =ان-ود-ا ار ¸ــ-اتشگ-ا دــن- هــك ,ا هــشی~ تــسو, ,~رم .~و- -دم' ¸=ارــس هــ- -ــی=ع
¸تسو, ¸اد-¸ ¸ا ات تساو= یم =~ك ¸ید¹- ¸ا ¸ا~ت¹ا ه- و ت·وك یم ~و- -د-ا~و, ار ¸-د- رسارس
_=ـس ¸ا ¸ـی-و= ,ا هـك-~ ه¹ـ-ا·`- .~رك هـشی~ ¸تـ~ك~ هـ- _ور~ و تـ~ا~ر- یگنـس اـ¡~¡ .~و~ اـ-ر
¸ـ-د- ¸ا ار هتـ~ك~ , هـشی~ ,ا- هـكت دـی~وك اـ¡~¡ یـت·و و ~¸ ¸وری- هـ-اگی- ~رم ¸د- , -~رو= =ر ت
ر~ .دـ~ یـم -دنك هـشی~ -ار~- ¸ـ-د- تـ~وگ ,ا- هـكت ¸ـیر=' .~رك ¸~¸ ~ایر· هـ- _ور~ ~رم ·دـنك اد=
»ـ= هـت-= ,ا¡~¡ ,ور ·¸ا ه¹ی-· و »و· , هـ-ا~حر یـ- ,¸او- ¸ا~+یم اـ- ¸اراد-ا~+م ¸ا یـكی »اگن- ¸ـیا
~و= »`ك ¸=¹ دم' یم ¸وری- -او= »¹اع ¸ا هك ¸ید¹- و ƒی-دی~و- ƒا·' دیرا~ لیم ,زی¡ :دیسر, و د~
ه~- ¸' ا- هك ¸ی--~- ی~ید· , ه=+¹ ¸ا~- ا- -را-و~ وا .ت·ای ¸وگرگ~ ی=ی-وت ل-ا· ری= _-و ه- ار
ƒاــ- ._'" :تــ-گ و دــم' ¸=ــس هــ- ·~و- -~رك رو~ ~و= ¸ا (¸ــی, اــ- -دم ¸ا »ــ- ¸') ¸ــ~وك و ی·ــس
دیرا~ لیم ه¡ر- هك دیش=- ¸انی~=ا وا ه- راد-ا~+م یت·و و "ƒه-ا~و- ای یك¹ا -ورشم ƒهی¡ ¸اترو=نم
=ی ™ق· .ی- ی- ه~ا- -و= " :دین~ ار ~و= راكت-ای= ,اد- رگی~ را- ·د-ا ی-ا=م -ا-ورشم , ه~- ·ا·'
".-د- ا~وس یك~یو
دـنك یـتا-ت¹ا »ا~ , هتـ~, و یكـ~یو هـ- هـك ¸' یـ- ·-د~ رادی- • `ماك ·-~رو= ¸اكت -را-كی ~و- لـ·ا=ا- ی¹ی=
را~اد- ‡ورح ,ا~ا ر~ زیم' -ر=~م ریی·ت ¸یا -¹ا· ر~ هت~~گ ه-وگ¡ .ت~ش- ¸ی¹دن- ,ور تسار
دی¹ام یم لیگرا- ¸=ور ¸یا-وم ه- د·- ه- ¸یا ¸ا هك ~و- ¸یا ¸مو+-م ای' ƒ~و- -~رو' ر~ رس ا- -¸او و
,رت~كا= و _ز¹ ™¹= ات ~رك یم ¸ی· »ك=م و ت·رگ یم ه-ا-س تشگ-ا و ت~~ ¸ایم ار ینی- هك ¸یا ای
رـیق=ت »ادك رـگی~ ƒتـسوی, یـم ,ا هـ·رح یـتشك ¸ر· اـ,ور, ¸ارا~او- لـی= هـ- اـی' ƒدـ-ز- -راو· ¸' ¸ا
ه~- ¸یا ¸ا ¸, ¸-اگ~ا¸ ه- تشگ¸ا- هك ~ات·ا یم رك· ¸یا ه- •`-· دیا- ƒدیشك یم ار ¸را=ت-ا ی-ا=ی~
ت·ی-= ا- ر-س ¸یا .د~ا- ت~-اوت ی~- ییارق+· ریس ز= ,زی¡ یتشگ¸ا- ¸ین¡ .تسا …=م -ا-ت~ا .اس
ز= ,زی¡ هك ~و- ¸~ور ¸ور ل•م ادت-ا ¸ا~- ¸ا و ~و- _یرات هی¹ع »ای· و ¸ام¸ راك-ا .ت~اد- ی-او=~-
.~رو' ی~- را- ه- ه·=ا·
ی¹و .»ت~ی- »~و= ¸ورما راگ-ا ·ت-گ ~و= ا- ~رك ¸ا~حا ¸-¹· , هیحا- ر~ ار ی-ی-= ¸,ت هك یماگن-
, هـشی,رن- ¸' ·=ـیر~ر· .و· هـ- دـ~ا- هـ¡ رـ- .تـ~ی- ¸ـ~ور ‡رح ¸ـیا »و+-م اـما ·~وز·ا ه¹ـ-ا·`-
»¹ی· ر~ –رز- Ies acteurs ne sont هت=اـس »و~ -ـن= ¸ام¸ ر~ هـك یـ~¹ی· -تـش+- ¸اد-¸ر·•
29
• ˆ.د~ Les Enfants :ت-گ یم هك ˆ.» .تسا »¹ی· ¸اتسا~ ,ا- تی-=~ ¸ا یكی رمو¹ =یر~ر· du
Paradis pas des gens هـك ¸ـیا اـت ·=ـسام ,ور =ـسام ˆ.» .دنتـ~ی- ,~اع ¸ام~رم ¸اگشی,رن-•
.یسر یم هن-ر- , ه~=~= ه- ¸ا+گا-
ا~ی,او- و ~و- د-او= »=`تم او- هك ~ا~ رادش- ¸اتی,اك ,اد- .د~ ¸~ور ا-دن-ر~ك ¸ت~- را==ا _ار¡
و دـ~ یـم -دی~ ‡ر= =ـی ر~ اـ, رـی¸ هـ- ار=ـ- .~رك ¸ـت·ر ¸ـییا, `ا- هـ- _ور~ یـیاو- ,ا- -ا¡ ر~
`ا- هت·رگ ل·- ر~ »ك=م ار ¸~ی=ع ,روت~یز-ارت ,وی~ار ~و- -د~ راوس ر=· ر~ هك ,ر=ا+م رگراك
¸یرتزیم'ر-ـكت اـ- ار ¸یادـ- و دـم' ~و= هـ- ·تـسا هتـ~-- ار ¸دن-ر~ك رـگراك هـك دـی~ اـ¡~¡ .~رو' یـم
ر~ ~رم ی¹و .~رك -را~ا دـن-ر~ك هـ- و "ƒ...ار¡ .»ـنی-- ¸ـك -اگ-" :تـ-گ و ~رك =وك ¸یـ~ی¹گ-ا , هـ=+¹
¸اكت یـ-نم تـم`ع هـ- ار ¸رـس ~و- -~ا~ ¸تـس~ هـ- _ـ·وم هـ- ¸ید¹ـ- هـك یـتكا, لـ=ا~ _ار-تـسا و~ ¸ایم
»ـ-او= هـك »ری~- ¸ـم دـ-او=- -ا رـگا ƒ-حاـ- هـ¡ ,ار-" :~ا~ -او= و تـ=اد-ا `ا- ار ¸ـیا- هـ-ا~ -~ا~
ر~ ا¡~¡ ¸ید¹- "ƒ~رو= یم ~ر~ ه¡ ه- =ایتحا ¸, .»-ام یم -د-¸ •ا~تح ·»ری~- د-او=- »- رگا و ~رم
:ت-گ ازسا- .~ ر~ ت·ر یم ور· ¸ی¹دن- ¸ور~ هك ی¹اح
یـ-اوت یـ~- رـگی~ .»ـت=یرگ ت¹اگن¡ ¸ا ¸ـی, اـ- -دم ¸ـم .»ـن+= هـ- ور- .وـ~ لـ-او =ر~ هـ- ¸اتـسودن-
.ی-اشك- -~و= ~ز- ارم و ,¸اد-ای- »-ور~ ه- ار تیا- =گن¡
ی·یا·و ¸یا .~و-- »- و ~و- »- ·د-~رك یم ¸ا=' ار ی~ید· ,ا- ه-· هك رو=-ا~- -~و-- یكی ·~و- یكی
.ه- »- دیا~ و دیا~ ¸, .-~اد- ”ر »- و -~ا~ ”ر »- ·»ینك یم -یر·ت ا=نیا ر~ هك
هـسردم ¸ا وا .~رك ادی, ¸اش-ا-ای= ر~ ار ی¹و, -ـیك ·ی--~- تـنیو, .اد-اكـسا , ه¹=م ¸ا ه¹اـس -~ ,رـ~,
»اح~¸ا ¸ایم ر~ ~و- رو-=م ¸و-وتا ر~ .~و- -د~ -~ای, هسردم ¸و-وتا ¸ا -¸ات و تشگ یم ¸ا- .زنم ه-
¸وگ ¸اشیادــ- و رــس ¸ا و دــنیشن- -دی~و, -رو~ ,ا-رــ~, =ان-ــ~¡ و -~رك †رع ,ا- ¸د- راش· و
¸د- †رع و _ــ-ر' ,ا- هــ-ر- ·تــ-وش= ¸ا »ــ- اــ-¸ور ¸' یــتح هــك اــ=-' ¸ا و ·دــ-ز- -ــ-¸ ¸ــیا-
.~و- -~ات·ا ه=یگرس ه- یكد-ا ·¸اد-ا تس~ر´ , و ¸ار~ و رو~ ر-س ¸' ¸ا ·~و- ¸ازیرگ ¸اگ-اگی-
¸ا ه=یگرس ·~و- -~ات·ا ¸یم¸ ر- ¸یا, رانك هك ~ات·ا -ایس یمر¡ .و, -یك ه- ¸~ش¡ یت·و ه~- ¸یاا-
ر´, هك دی~ ¸اوار· ,~ا~ ا- و ~رك ¸ا- ·دی,ا· ار -یك و د~ »= »ا~ت تعرس ا- -~ز-ا=ی- و ت·ر ¸ی- ¸ا
,ا- ی·ار- و -ایس را¸ا- ر~ د~ یم هك ی¹و, ·ی··او .و, هك¹- ·هی,ور ™ق· ه- »- ¸' .تسا ¸انكسا ¸ا
¸' ¸ا ·¸دن¹ ~و= ¸ا هـك -نی¹رتـسا دـ-و, ˜~و- -نی¹رتـسا دـ-و, ¸ا ر´, -ـیك ·ه¹- .~رك ¸وع ی¹¹~¹ا ¸ـی-
¸ا _یگ .~و- -دم' ·ت~ا~ رار· تس~رو~ -ایس ,ا- -' ,وس ¸' و دنت-گ یم ¸تی`و هك ,ا ه-ا~·ا روشك
ار وا یـ~ك ~وش- ¸-~=م اـت تـ=اد-ا ¸ر- و رو´~ هـ- یـ-اگ- ·یـ=را= ¸انكـسا رو=· , هتـس~ ¸' ¸دی~
¸ــ-- ¸و¡ یــ-ا~ك ¸ــیگ-ر .تــ·رگ ر- ر~ ار وا تــش+- ¸ا یــ-ا~ك ¸ــیگ-ر یــیوگ ¸' =ــی و ·تــسا -دید-
.دیــسر یــم ¸ایا, هــ- ~و- -~اتــ~یا وا هــك ,ا هــ=ق- ر~ تــسر~ هــك -د~ -~رو'ر- یــیاع~ اــی و ¸اگت~ر·
.د-دی¸ر¹ یم ·دنت·ر یم ¸ی, ¸انكسا , هت=ود-ا ,وس ه- -یك ¸ور~ هك ی¹اح ر~ ¸-اتشگ-ا
یم ار ¸یسوسا= یك~وك ¸ارو´~ رسارس ر~ ¸رد, هك ~و- -دم' ¸ر=- ه- رت`ا- ¸ینس ر~ ".»نی-- -د-"
و دـن~تور` ·لـكی- تـ~ر~ ,~رم هـك `اوا¡~¡ زـیگن¡ .تـسا هـت~ا~ رـ=- رـی¸ ار ¸ـتاكرح »ا~ت و ~رك
رس =ر~, تش, ¸ا+گا- هك ~رك یم تكرح =-س و »ر- ¸ان¡ ¸یاس' .و= ركی, ¸' ا- ·~و- »اقم -حا-
-ــ~ »اگن- .تــ~ا~ -~اع راك ¸ــیا هــ- وا .~رك یــم -ار= ار ,راك رــ- _ام~ ,وم لــ•م و دیــسر یــم
30
یـم `مر- ¸=رـس تـشم ر~ ار ¸رو' »ر~ لـی¹حا و دـیشك یـم ¸ـید¹ا _`ـ- ,ور ¸ا ار هـ·`م ¸ا+گا-
_`- رد, اری¸ ·تسا= یمر- وا ¸ا هشی~- هك ~وك و ییای~ی~ ~اوم دنگ ,و- »=ر ی¹ع -و`ع ه- .~رك
=ـی ¸ا ار .و, ,و- ·~و- یـیای~ی~ ~وك و ,¸رواشك -ا·یام و اـ- ,ر,ـسا , -دننكدی¹وت ¸ـیرتگرز- ¸ـید¹ا
·_یر-ت و ¸` ل-ا و تسو~ ¸¸ ·تسو~رش- ~رم ¸' ·ا¡~¡ زیگن¡ .~رك یم »ا~شتسا ی¹یام =ی و د-
~ا- .و, -ــیك اــت ~و- -دیر, ¸وری- ¸ا هــ-ا= _ا- ر~ رانك ¸ا ·ی¹م ¸ــ-ن= ,~ا- رو- ·-د-¸ , ه-اــ~·ا ¸'
,زی¡ ¸ا-ای= ¸ا دیا-- وت ·»-ا= ه-" :ت-گ ¸انك ت=ی-- .د,اق- ¸ر~, »اكا- ,ا- تس~ ¸ایم ¸ا ار -~رك
".تسا رت-ی•ك »- ¸' ¸ا .و, -رو- ر- ر~ و تسا -ی•ك ¸یم¸ .,را~ر-
,د¹= -~ ¸ام´ر رانك ·`اوا¡~¡ زـیگن¡ _اـس -و¡ , هـ-ا=-اتك ,ور ~ر- یا» ~-ش ~را¡یر , هـ~=رت
_ـ-ر- و ¸ـم ¸ا یـ=ار¡ .تـ~ا~ رار· و~ا= یـ=ار¡ ·دـ~ یـم -اتك »رك , هـ~·= هـت·ر هـت·ر هـك ¸وتر-
ات ~رك یم ¸ا~ت¹ا راگ-ا .~و- هن=ا ,او'م و ·¸ید¹ا _`- -او=¹~ ,و~ا= _ار¡ ¸ا ,ا ه-و~- هك ی¹قی-
¸اراز- هك ,رو= ه- ·تـ~ا~ -اتك هی¹ع یـقی~ع ,روا~ ¸ـی, زـیگن¡ _ـ·او ر~ .~و~ -دیشك ¸' ه- یتـس~
_ار¡ ~روم ر~ .دـنك ¸ا~ریق=ت ¸دش- -د-او= و یـیانتعا یـ- اـ- اـت ~و- -دیر= ار رـ-م ,ای~ا ¸' ¸ا د¹=
هـ- و دـ-وش- »دقشی, ·¸رـ~, یـتح ·¸ارگی~ ~ا~ یـم -¸ا=ا هـ- ·دـیشك یـم تـس~ ¸' هـ- ¸~و= هـ- »ـ- و~ا=
ت¹~ رد· ر- ت·و ¸' .د~ا- -~و= .ام »-~ یم ¸ور =ی" :هك ~ا~ یم ¸انی~=ا ر~, ه- .دنشك- تس~ ¸'
, -دعو ".تـسا ¸ـم .ام رـ-اح .اح ر~ ی¹و .دـی' یـم -رـس هـ- هـ¡ ¸ـی-- و ¸ـك- تـس~ ¸' هـ- تـساو=
·-دیـسر ¸ایا, هـ- ¸ـت`كشم ,¸ور هـك تـ=یگ-ا یـمر- ¸ـید¹ا _`ـ- اـ·' ر~ ار روـ-ت ¸ـیا و~ا= _ار¡
و تـسا ر-ـ- دـنك- تـ~یا- یـم هـك ,راك اـ+نت و دـی~و, دـ-او= لـ~ع , هـما= ¸ـی-¹· ,ا-و¸ر' ¸ـیرت·ر¸
,ار- ه- وا ,ار- اما .د~ رگراك ¸ا~ك ¸یگ-ر ,و~ا= و -دم' ¸ی, .و, -یك , ه··او هك ¸یا ات .را=ت-ا
هـك ~رك -ا=م ار رـ~, هـ··او ¸ـیا .~و-ر ار `= =¹· و دیـسر رـس اـ¡~¡ زـیگن¡ ¸ا+گا- تـ·و ¸' .¸رد,
ار هـ-ا= هـك ~و- ¸ـیا -را¡ -ار اـ+نت .~رك دـ-او= .امدگ¹ ار ,و ,ا-و¸ر' و .ام' , هـ~- »ا=-ارـس رد,
و –رز- ~رم ¸' ¸ایم ار اــ- ¸و-ای·ا و ~زیرگ- تــساو= یــم ~و=و »ا~ت اــ- هــ==¹ ¸' ¸ا و دــیوگ =رت
.دیا~- لیاح ¸تشیو=
ر´, هك ریس~رس تی`و ¸' ,وس ه- ار ,و ت~و-رس ت·ایر~ هك ~و- ه¹اس -~زیس `اوا¡~¡ ¸ید¹ا _`-
و دـ-اشك یـم تـ~ا~ -را~ا ¸' هـ- و~ا= ¸انكـسا , هتـ~- و ~و- -نی¹رتـسا دـ-و, ¸ـ=- _ر· ,ا- -دعو ¸ا
·-دی~و, -رو~ ,ا- ¸ـی¹, اـ- یـماع و ~و¹' =ا= ی--~- هـ- ت-ـ~- ار ~و= لـ~=ت ¸ـی, ¸ا ¸ـی- ور ¸ـیا ¸ا
و ·دـ-دی-او= یـم ¸ا-ای= , هـ~وگ هـك یـیا- ¸ا~-ا= یـ- ·ا~نیـس †اشع ·را+ن¹ا -ـ-- ¸و¡ ,ا- ¸ا-ای=
دـ-~و- اـكات-اراك ر~ اـم`, ¸یی' ¸اگ هـ-ا·ر ادت-ا هك ت-ارگ ¸ا-ای= , -¸او'ر´, و ¸او= -¸او' ,ا- هـشحا·
هـ¡را, ,ا- هـ-ا=راك رـگی~ .~ا~ یـم تـس~ ¸ا ·د-دیـ-·ر یـم ¸و- , -دننك لـ~ك دـ-ا·م ر~ `اح ی¹و
¸¹~ و ~¸ یم »- ه- ار ¸¹اح ر+~ , -¸اد-ا ی- ی-اوار· و »اح~¸ا و ی=و¹~ و ی¹=م ,ا-را=· ·ی·ا-
-ات و -ـت ر~ ¸ور و -ـ~ و ~و- -~¸ =¹ .ادتعا و ¸¸اوت ·,ور هـ-ایم تـی`و ·اـ-ای¸ر تـی`و ¸' ,ار-
ی=یك -¸· ی=یك .~و- ه-اگی- ,ر+~ ه- ه·`ع ,واح ¸ا ه·`ع ~روم , ه-اك~وك ر·~ .~ر- یم رس ه-
یـعو- ·تـ~ا~ یـم تـسو~ هـك ,ا ,¸ا- و .هـین= -¸ـ= ¸ـ· -یـ=یك -¸ـ= یـ=یك »ـ¡ -¸=ـ~· یـ=یك -یـك
·ی-ا-¸ =ت و ~رك یم ا- ه¡- ه- ار ¸تش, دیسر یم وا ه- ت-و- یت·و هك ~و- –رز-ر~ام ,ا, ´~ر ,¸ا-
,رادن, ی-یارتنا- ž•n“Œ• • اـع~ یـیا~و- و دـن- ,ا- ¸ـیی' ر~ هـك ¸دقم تـی- اـی -¸او ·-`یـس =ـی راركت
یـم یـ-احور اـی یـ-ا·رع ¸او= ,ارا~ اـ- -¸او ¸ـیا هـك دـ-دقت·م ¸ای~ا ¸ـیا ¸اوری, .~و~ یـم -وـ~=م
ˆ.» .دن~ا- وا ,~ -¸ا وا .ا .~رو' یم ¸ا-¸ ر- ار ¸یا-ای¸ر ر+~ ییو~ا= ‡ورح ·دنك یم همزم¸ ار
ه- »ار' و تكاس ¸ن-~ , هیوا¸ ¸یرت ی-ا+ن, ر~ ·دنت·ر یم ¸ك هنیس ¸یوس ه- ¸اتسو~ هك »ا~ام و -¸ا
.¸دن¹ -¸ا وا ,~ -¸ا وا .ا -‡رح ه- ‡رح .دیز= یم ¸دن¹ ت~س
31
-دم ¸ا ·~و~ .د-م ا¡~¡ ¸ید¹- ه- ا¡~¡ ¸ید¹ا _`- دـ~ --س هك ی¹و=ت دی~ »ی-او= •اد·- هك ¸ان¡
¸ادیم یـكی~ز- هـ- وا هـك ¸ـیا ¸ا ¸ـی, اـ- را×-ا-ار- TŒ•f•Žg•Œ šq••Œ• ¸ادیم ¸ـیرترو+شم ¸ا یـكی •
.ˆ¸دن¹ رـ+~ ,ا- »ـیت هـك یـماگن- .دـ~ ¸ا=' رـی, ی--~- ر~ دـ-~ ار· ¸وگ ¸' ,ا-ری~ ¸ر= هـ- و دـسر-
¸ات~¹گ-ا ~رك یم اع~ ¸ید¹ا _`- ·~رك یم ,¸ا- دن- »یت هی¹ع ¸رویار- »وی~اتسا ر~ ¸ات~¹گ-ا تكیرك
ی¹و) .د-ای- هت~یا~ ی~=- زی¡ ه~- ات دن-~ ت~ك~ ار ی¹=م ¸ایدت-م ,¸ا- ¸اگدننك _اد-ا و ~و~ ¸وری,
_`ـ- ی¹ـ-ا لـكشم هـت-¹ا و دـ-دش- -د-ر- اـ- »ـیت ¸ا =ـی ¿ـی- و دیـسر ¸ایا, هـ- ,واـ~م , هـ=یت- اـ- ,¸ا-
(.د-ام ی·ا- ل=نی` را¡ا- ه- -ر~·ت~م هی¹ع رگرا~·تسا ای و د¹قم هی¹ع , -دننیر·' ین·ی ¸ید¹ا
¸ا هن- هك ¸' ی- ت~-اوت یم هك ~و- -دیسر ینس ه- یگ¹اس -~زیس ر~ ا-روتسا- ˆ K•‘“•Œ‹• -·ارم •
¸ا ¸ا-¸ »د· (~و-- یكی ·~و- یكی »- ¸ا-) ·¸ور =ی و دنك ,¸ا- تنیو, .اد-اكسا ,ا- -نس ,ور د~ا-
-~وسر· و ~وس =~- ·_یسو ی-ا~ت=اس هك ¸ا~ ه-ا= ¸ك¡وك ,ا- ¸اویا و ا- -ركرك ·ا- ¸وتس ا- و ~و-
ا- -ور= ی-·- و ~و- رد, ,~ا~ و رور= , هیام هك ار _ا- و دم' ¸وری- ~و- -د~ ان- یسرا, =-س ه-
لح ییا~·م دن-ام _ا- ¸یا) ·دیسر یم ر=- ه- ¸ایا, ی- ·دی-ات یم ی-ا= ¸ر= ه- دی~رو= رو- هك
ار ¸-ات=ر~ و ¸ا-ایگ ¸ا ,رای~- »ا- ¸ك ¿ی- ه- و ¸ا-=ا- ه- ·¸رد, ه- هك ار¡ ~و- زیم' رارسا ·-دش-
ـایـ ـ»رـ ـ,¸وری,ـ ـ»و·ـ ـ¸اـ ـدی¹قتـ ـه-ـ ـهكـ ـی¹-اـ ـ,ـ ـ-¸اور~ـ ـ¸اـ ـ·ت~ا~گـ ـرسـ ـتش,ـ ـ(ت~-ا~ـ ـی~- ,ومیتس
-,وروس ˆ š•p“ŠžŠ•‘ š•v•Œ•‘ ¸حوت ·~رك رو-ع ~و- -د~ هت=اس »ی=ع ,ا ه-اق~حا و=- ه- •
ر- »ا=-ارس و دم' ¸ییا, د-~و- هت=اس ایر~ رانك هك ,راوی~ ¸ا ·ت~ا~گ رس تش, ار ¸ا-ای= زیم' ¸ون=
ی=ی~م ¸اكرت=~ .~ا+- »اگ وگیم ¸ا ر´, =¡وك ,ا- ه¡-وح و †ار- -ایس ,ا- -نس ¸+, , -رت~گ
-~ات~یا ی-' ق·ا ر~ تكرح ی- و تكاس تس~ ه- رت¡ ¸ا~رم و د-~رك یم ,~ا~ و -دن= ¸و, ¸-اری,
ـ,~رمـ ـی-ایسـ ـ-نسـ ـ,~وگـ ـر~ـ ـ¸ید¹اـ ـ_`-ـ ـ.د-~و- -ی-و» ˆ ›’o“Š ¸اـ ـیكیـ ـ,ورـ ـهكـ ـدی~ـ ـارـ ـ¸و,ـ ـ•
¸ا~- د·- و د-او=ار· ار وا ه-ا-س تشگ-ا ا- ~رم و ~رو= -رگ »- ه- ¸اش-اگ- .~و- -د~ »= ا- ه¡-وح
:د-ار ه-یر= ,وس ه- ار ر~, یگنس ,ا- ه¡-وح ¸ارو~ .~ر- -¹ ه- -وكس ¸اش- ه- ار تشگ-ا
¸ی, ,ا ه~·= -`· ¸و¡ و د~ هق¹ح ¸تشگ-ا .~و- _اع دیا~ ¸كنیع -ا· هك ~و- ی-او=تسا ,~و=وم
وا ¸او= تس~ و ت·رگ »ك=م ار ¸-ا-~ تس~ ا- ·~¸ ل·- ار وا ~رم دیسر ¸ید¹ا _`- هك ¸ی~- .دم'
ر~ ¸یتو- .دنك ¸~¹ ار ی-او=تسا و یت~وگ ,و-ع ات د-ار ¸ی-او=تسا و ری, ,ا-ا, ¸ایم رو¸ ا- ار
~رمری, , هتساو= ·~و- هت·رگ- ار· ار زیتس و -ن= زگر- هك ¸ید¹ا _`- .~رو= یم -ات و ¿ی, ~ا-
.ت~ا~گ ~ا¸' ار وا و د~ رو~ و ~رك ار ¸تش, یگ~اس ه- ه-یر= ~رم ت·و ¸' و .~رو'ر- ,را¡ا- ¸ا ار
¿ی- ا- ¸ور ¸' ¸ایر= ¸ا و ت·ر- تنیو, .اد-اكسا ,ا- -نس ت~س ه- زگر- ¸ید¹ا _`- ¸, ¸' ¸ا
¸رد, و د~ د-او= ینتسارو- ¸ار=- را¡~ ¸ر~ام هك ~و- ¸~ور ¸ور ل•م ¸یار- .ت-گ- ¸=س ¸ك
.تسا -~و- ¸~و= ¸ا ری-قت ت-گ د-او= •`ا~تحا ر+~ ر~ ه¡-' ر- ·~و- زیگ-ا -ر-- ه¡ر- وا ر=- ه-
`اح و ~و- هت-+- ه-یر= ~رم ی-او=تسا ¸و=' ر~ ·ت~ا~ یم او ییوگ ازسا- و »ش= ه- ار وا ¸-اگ~ا¸
.~ر-ـ-ر~ هـ- ار ¸ـ-ا= و ~زیرگ- زـی- ی--~- ¸ا تـ~یا- یـم ·~و- هـت·ای یـیا-ر -ـی-= ت¹كـسا ¸' .اگن¡ ¸ا
یتح ·~و- هك یت¹اح ر- ر~ ار ~و= »- و ~رك زكر~تم ار ¸رك· ور ¸یا ¸ا .~ری~- ~ا~ یم _ی=رت ´` او
¸ود- دـ-اوت یـم هـك دـ-`و-ق- ¸~و= هـ- اـت ~ر- راك هـ- ¸دی-او= و ¸ـت·ر _ارتـ~م ·¸~رو= ا~= -ا·وا ر~
هـ- ¸ـ-او= †اتا , -ر=ن, ¸ا دـی~ -او= .دـ-ا~و,- لـ~ع , هـما= -ز=·م ¸ـیا هـ- رد, ,و~ا= _ار¡ =ـ~ك
~ر¹ ·¸و~¹- ¸وتس ·¸- -ی- .دنی- یم ار ¸دن¹ ~و= هك¹- ·ی--~- ه- ¸ییا, ¸' ¸ا+گا- و -~رك ¸اور, ¸وری-
و ~و~ یم رت~ك هت·ر هت·ر ¸عا-ترا دی~ ·~رك یم ¸اور, ر+ش-`ك ¸' ,`ا- هك رو=-ا~- ی¹و .¸روت¸
ت·ر یم ¸ی, ¸یم¸ ,وس ه- ¿ی,رام -~ارا ی- .~و- -~و+ی- او- ™سو ¸-~¸ ا, و تس~ و ¸اوار· ¸`ت
32
-نی~و, ·ل, تنس , ه¹=م ·ر+~ ,وس ه- رس ا- ¸اشك -ر·- هك ¸یا ات د~ یم رتدنت »~ ر- ¸=وقس و
·¸ــی¹ Jد ی--ندر- نا-ای= ˆ T’Œ••›n••›Ž• š“Œ••“ ور· ¸دن¹ رــ+~ ر- یــ-~- دــن-ام و دــ~ هــ-اور •
.ت=یر
*
_`ـ- هـك ~رك ~ا+نشی, ¸ا+گا- رد, و دـی~و, لـ~ع , هـما= »ا=-ارـس ¸ـك~ما- تـساو= ¸' هـك یـماگن-
¸ا ارم و دنك- ارم ر~ د-او= یم •ا~تح :دیشید-ا ~و= ا- ·~ور- ¸ات~¹گ-ا ه- لی-=ت , هما~ا ,ار- ¸ید¹ا
ی~- هك ار یشكشی, -سا ¸اد-~ اما ·رگی~ تسا _-او -و= .~رك ی~- ار ~ا+نشی, ¸یا ´` او ·دنك او رس
¸رد-ا و دن, ¸~ا~ ه- _ور~ ¸وع ر~ و ~رك ,را~~و= ¸تـ~یرگ ¸ا `اوا¡~¡ ¸یرـ~- ·¸ر~ام .د-را~~
ا- ار ¸ا~~و= د-ور یم هك ت¹اوت .ا- ,وش- -ی•ك ,ا- ی~ی¹گ-ا ¸' ل•م" :هك ~ا~ رادش- ,و ه- و ~رك
هـ- اورا- ,ا-ارت·ا ¸ـیا ".دـ-ور یـم »ـ- رـگید~- ¸او -ـی•ك -' لـ=ا~ هـت~~گ ¸ـیا ¸ا .دـننك یـم =ا, ~ـ=اك
ی¹ع رـ=ا= ¸ـی~- هـ- .~را~¸ا- ر-ـس ¸ا ار وا دـ~وك یـم ¸اوت , هـ~- اـ- ¸ر~ام ~رك تـ-ا` ¸ـید¹ا _`ـ-
¸د~ت ¸اتـ~¹گ-ا .تـسا ¸ـك~م رـی= دـی-¸ یـم هـك یـیا- ‡رح ¸ـیا" :~ا~ _ـسا, ¸ا هـ·`ع و قـشع »ـ=ر
".تسا د-ر¡ ا- ‡رح ¸یا و تسا یگرز-
,¸وری, †ا= رــی¸ =ــش= ¸ا~ش¡ اـ- •اد·- .~اد- هـما~ا -ـ=- هـ- و ~¸ ی-ـ-ع ,دن=-¹ -~اع قــ-= ر~ام
, هـق¹ح ردق-' ¸وع ر~ و دـمای- ¸وركات-اـس -اگ~ور· هـ- ¸ـید¹ا _`ـ- , هـ·رد- ,ار- و ~اتـ~یا -¸اور~
را¡~ ,ر~ام قـشع , -دننكریـس , هـ=یار ¸ا رـ~, هـك تـ=یو' ¸د-¸ر· اـ+نت ·¸ـید¹ا _`ـ- ¸~رگ ه- لـگ
.د~ ه=یگرس

دـن-ام یـیا- ¸او=تـسا و ~و- ¸ا-¸ ¸ـیرت -دننك~ و ¸ـیرت »اد-ا =ـ¡وك `اوا¡~¡ ¸یرـ~- ا-- ,-ی- ˆ “Šnk• ·•
و †و~ ¸ــیر-ا„ , -و¹= ~و-~ك ¸ار-ــ= هــ- یــ-او=و- ¸ینــس ¸ا .تــ~ا~ ,ا -رق- -و¡ =ــیرا- ,ا- هـكت
و -¹= یتح و ریگ »ش¡ ¸یا- ,راس ¸ق- .~ا~ یم ¸اش- -یر= و -ی=ع ,ا- ¸ا-¹ ¸دی~و, ر~ ی·و~
¿ـی, و رو' ه=یگرـس ¸ـق- اـی ·-د~ ,¸و~ ,ر~ور- تـ~ر~ ,ا- ,¸و¹ اـ- یـیو~ی¹ ~ر¸ »ـشیر-ا :~و- -دن-¸
¿ـی, ترآ ¸آ Op AŒ“ ·یـ··او .اك~ا ر~ تـكرح هـ- ¸' ر~ هـك »تـ~ی- ¸ر· ,رن- ,ا- -ـتكم ¸ا یـكی •
و~ ™ـسوت تـكرح ¸وگا-وگ .اك~ا هـ- ,رـ-- »ر´· ¸دیش=- .~و~ یـم -~ا~ -¸یو تـی~-ا ·ی-ـ~- و -وق¹ا-
.اـس ر~ ¸ادنمرن- ¸ا -ورگ `°°· یـ~¸را ¸ـیگ-ر _و=ـس -ـتكم ¸ـیا ر~ .تـ·رگ رار· یـسرر- ~روم
¸ـیو- یـیان= رـن- ر~ یـیا-· لـی=ت هـ- و تـ·ر راك هـ- ,د·- هـس ,ا- ت=اـس ر~ لـ-ا ¸ـیا و تـ·ای -¸ات
¸ایان~' اـما و .دـ~ا- -دیـسو- ار هـ¡را, دی-ـس , هـنیم¸ یـیوگ هك -~¸ =ـیتام یـ-¹ »ـی=ع ¸ـق- اـی وˆ .دـیش=-
یـكی- و یگ~اـس اـ- ار -دننكروك ,ا- ¸ـق- ¸' ¸یرـ~- اری¸ دـ-دیش=- یـم وا ر- ار رو' ¸رت , هقی¹ـس ¸ـیا
¸و= و ~´~رم ·-ـیر„ ·تـسا= یـمر- -ـن-ا~-ا- ,ا- هـ¡را, ¸' ¸ایم ¸ا هـك ییادـ- و ~رك یـم ¸ـت هـ-
.~رك یم رازگر- .زنم ر~ هت-- ر- هك ییا- ی-ا~+م ر=ا= ه- ¸ین¡~- و .~و- -ن-'
و ی¹ا= ,ا- ه-ا~رــس ¸و¡ -راو~- هــك ار .زنم ,ا-ر`ات -ــ~ هــ·~= رــ- ¸ــ=او~¸ا ¸ام¸ ¸ا ¸یرــ~-
.~رك یـم ر´, _ـ-ر~و¸ ¸اتـسو~ و و¹`تر´, ,ا- یـن~ور ¸ا ~و- رـیگ¹~ و -ریت یـگ~او-ا= ,ا- -ر-ـقم _یـسو
,´ د= و را·وا- .اح ¸' ر~ و دتـ~یا- ر~ رانك ¸ا-ر~ ¸ـق- ر~ تـ~ا~ رارـ-ا یـك~وك »اگن- ¸ـید¹ا _`ـ-
و و¹و¡وك و د-دیشك یم ¸رـس ر- یتس~ زی- ¸ا-' و ت-گ یم دم' ¸و= ر-او= ه- هتسار' ¸ا-ا~+یم ه-
ه¹و¹و ¸اـ-ا·ر و ¸اگدن-او= و ¸اگد-¸او- .~و- وـ-ای- ¸ا ر´, هـ-ا= اـ- هـ·~= .دـ-~رك یـم ¸ـ-ا== یـ-امام
د-~رك یم ار=ا ·د~ یم ¸=, ¸`یس وی~ار ¸ا هك ار ی-ر= -و-=م ,ا- -ن-' ¸یر=' ·-~رك ا,ر- ,ا
33
¸ان~~~ رـس ,¸ا- -ـ~ هـ~ی= -ـسا ر- راوـس -د~ -ـ-ر ی¹گ ,ا=ار ·¸ـش= ,¸ا- -ـ~ هـ~ی= =ـی ر~ و
·هـت-- ,ا-¸ور , هـیق- ر~ .اح ¸ـیا اـ- .دـیر´ - یـم تـن·¹ و ¸ـیر-- اـی و یـ-و¡ رـیش~~ اـ- ار یكـسورع
·ت·ر یم -ار ا, =و- زیگ-ا »= ,ا-· ¸' ر~ هك راورتو-ك ی-¸ .دیمار= یم ه-ا= ر~ =ایتحا ا- ¸یر~-
¸' زی- ت~ا~ یمر- »د· ر~ام ,ا, ,ا= هك ¸ر~, و ~و- =ان~ی- را~ هیاس -وكس ¸' ¸~¸ »-ر- ¸ا ییوگ
دیشك یم را=ت-ا ا-= ر~ دیا~ هك ار یتیر-ع ای ¸= تیا- »اگ ,اد- دنك- ·ت·رگ ار· ار ¸ت·ر -ار =-س
.دنك رادی-
*
ر- راوـس ر~ام ,ا-رادش- و لـگ ,ا- هـق¹ح اـ- ¸او= ¸ـید¹ا _`ـ- هـك ,¸ور ¸ا .اـس _ـن, ¸ام¸ ¸' ر~
-یس -,~ ¸`ك و~ ,ا~ی,او- ^ زیگن¡ ¸رد, ·ل-اقم ر~ ¸ات~¹گ-ا .ت~~گ یم ~و- -~رك ر-س -ر= ه-
زـی- -دنی' ¸ید¹ـ- .تـ~ا~ رار· ¸ـیا, رـی¸ هـ- یـیا-ی¸ و ,ر~ام ¸یم¸رـس و روا=م ی¹دنـ- ر~ `اوا¡~¡
.دیرگ- ی-اس' ه- ت~-اوت ی~- ¸یر~- دن-ام
-اتك :~رك یـم لق- ار -ارایـس ¸ایم ر-س هـك ~و- -د-او= ار ی¹ی=ت یـ~¹ع ,ا- ¸اتـسا~ -اتك اـ~ی,او- ر~
ا» ه-یا¡ و -ـ~ی¸ا , -_یر- ی ه-انر--س یر-دار- یر ˆ R•y BŒ•›‹•Œy -یـس -,~ .ای= »¹اع ر~ .• ^
هك دی~ یم ر~ام , هنی-س ار "نا-دی,-ر-" ر~ ¸ا~-ا و اد= ¸اگدیزگر- ¸' ت·و ¸' و .دنك یم ل~ح ار
~ا¸- _`ـ-ا »¹ع ,ریگراك هـ- اـ- دـما=-ا یـم .و= هـ- اـ- لـ~- هـك ,ر-ـس ر~ ·روـ-ت لـ-ا· رـی= یت·اـ~م
یی`= ی-ات·' ری¸ و- و _ا=~ ییای-~ ر~ ¸اش-اگد-ام¸ا- ,¸ور دیا~ هك دیما ¸یا ه- ·دننك یم ل•م دی¹وت
–رز- ¸' دـ~ا- هـ¡ رـ- اری¸ ·ر~ام هـ- دـ~ا- رد, , هنی-ـس دـیا- هـك دـ~ هـ=وتم اـ=نیا ر~ .دـ-ریگ- هـشیر
را- و ~ا+- ,رانك هـ- ار رـی=ا ,ا- ه¹گ و اـ-دی~رت ه¹اـس -~زیـس ¸ـید¹ا _`ـ- .~و- اـ=-' ·رد, ·وـ-ا ·~رم
ات .اح ر- ر~ .ت~ا~ یم تسو~ ی¹ی= ی¹ی= ار ¸رد, هك ار¡ .د~ رد, , ه-اك~وك ¸تسر, †ر= رگی~
یم -=- ~راو وا ا- هك ¸یا …=م ه- اما .~و- ,ا -~ا·¹ا †و· رد, ~و- -~رك- د~ر ه- _ور~ -رك· یت·و
~و=و هـك »ـنك یـم »ـ+تم ار وا ¸ـم .`اح ¸ـك ¸¹و .,راد- ¸تـسو~ رـگی~ هـك ,~رك یـم روـ-ت ,د~
·رد, , هنی-س ·ه¹- ...~و- ¸ا~یا ¸~ا~ تس~ ¸ا ه- هی-~ تسوی, _و·و ه- ه¡-' هك ¸ان¡ ·تسا ¸م ی¹ا·تم
یتشم ¸و¡ ¸-ار·ا~م هك ت~ا~ ت-ا-~ ¸ین-' ی¹ی¹حا ه- رتشی-- هك¹- ~و-- -د-ر, »حر , هنی-س _·او ر~
.د-~و- ¸ت=یرور· را=ت-ا ر~ دییو¸اتامر,سا
·د·- ا- .اس .ی-اد- ار ¸دن¹ ت·و ات دن-- هت و رس ار تتعاس ی--~- ر~ -ی-ام¸ ‡`ت=ا »ی- و تعاس _ن,
.»نك یم »+تم ¸ام¸ ¸~رك ور و تش, ه- ار وا ¸م ·»رد, :ت-گ ~و= ا- ¸=¹ت -اسا~حا ¸ایم ر~ ا¡~¡
·¸د~ یـ~ی¹گ-ا هـ- ¸~و- ,دن- ¸ا :اـی ._`ك لـ•م راز- »ـی- و _ـن, ƒدـ-~رك ¸اور, یت·اـ~م هـ¡ اـت اـ- ¸'
ر- و دنتـسا=ر- –رز- ,ر+~ ¸ا اـ- ¸' هـك ار¡ ·رو~ ¸ادن¡ هـ- :اـی ,ریگ -¸اد-ا لـ-ا· رـی= ,ا ه¹ـ-ا·
ار لیام د- هك ,ا یتا-~ اری¸ ·تسا =د-ا هشی~- ا-ر+~ ¸ایم , ه¹-ا· .د-دم' ~ور· رگی~ ,ر+ش-`ك
.دیا~ی, یم ار ,رت-ی+ م و ·رت -ریت ·رت ی+ت ,ا-· ·دنك یم ی= =¡وك ,ر+~ ات
و~ ·دـنی-- ار ¸' رـ~, ~و- -ـ·ارم هـك ی¹اح ر~ :~رك هـ¡ اـ~ی,او- ¸د~ دـن¹- »اگن- `اوا¡~¡ زـیگن¡ اـما و
.د-ا~رگ »- رو´~ ار ¸یا- ت~~ و دی¡ی, »- ر~ ار ¸تس~ و~ تشگ-ا
34
ت=ر~ »ید· ل=م یمد· دن¡ ر~ ی¹ت- ر~ یت·و نر- یا- ه- ار ¸اراك-انگ ¸' ر~ هك »ید· ¸دن¹ ر~ ی¹=م•
¸ار~ ار ¸تس~ و ".تسا وت .ام ¸یا ·ریگ-" :ت-گ ¸ر~, ه- زیگن¡ ·د-د~ رقت~م ˆ.» .دنت=یو' یم را~
~رم رگی~ `اح .~و-- ,ا ه+-~ و =~ ¿ی- ,ا= ¸ت´ یو- ر~ هك ت~ا~ تس~ ر~ ی-ایس یمر¡ -یك .~رك
.ریگ- .,ا -د~
`اوا¡~¡ زـیگن¡ =ـ¡وك ,ا- »ا~ ¸ا یـكی ¸' ,ا- ¸انكـسا , هـ~- اـ- ·-د~ -ـی·وت -ـیك ¸~ا~ ¸ـ, ی¹و
یــم ¸رد, -اگ رـ- یـك~وك ¸اوا ¸ا .~و- -~ات·ا اـ- »ا~ ¸ـیا ر~ یــگد-¸ رسارــس ر~ ¸ـید¹ا _`ــ- و ~و-
یم هید- ¸یار- ,رگی~ =¡وك زی¡ ای ت·ارك رین, ی=و· ای -`ك~ هت~- =ی ·دنك هی-نت ار وا تساو=
:ت-گ یم رشت و »ش= ا- و ~¸ یم ل·- ار وا ·دم' یم ¸ی, ¸نت·رگ ,ار- ¸ید¹ا _`- هك ¸ی~- و ~رو'
"ƒ¸ا- ·,¸اد-ای- ل¡ - ه- ار -~و= ات تسا ی·اك _یو- هكت =ی را- ر- .ر= ,ا"
~و- دـ~ر ¸ـس هـ- ¸دیـسر ¸اش- هـك ار هـید- ¸ـیا و تـ·رگ ار یـشكشی, -ـیك ¸ـید¹ا _`ـ- زـی- ¸دن¹ ر~
رد, تی¹و‚ـ~م »یتـ~- ¸دن¹ ر~ یـت·و اـت ·,ا -د~ ,~رم -~و= ,ار- هـك `اح" :تـ-گ رد, ی¹و تـ·ری~,
".,¸ا~ر, یم وت ار ا- -ا~ح -رو- -دم ¸یا ر~ ·ریگ- ¸~رگ ه- ار -ری,
, هیو-ا¸ `°°` د-او=- ریی·ت تعاس ه- ت-ا-~ ی- ·,را~ هگ- هت و رس ار ¸' هك ¸یا و¹و هك ی¹اس .
هك یتشحو ¸ا وا .امرس ¸ا ه- ی¹و ·دی¸ر¹ یم لت- †اتا ر~ `اوا¡~¡ ¸ید¹ا _`- و ~و- ¸ات~م¸ .~رك
رگو~ا= ¸یر-- ه- ¸ا+گا- ¸ی`= , هنی=نگ ر=' .دـی¸ر¹ یم ~و=ر- ~و- هت·رگ ار· ار ¸~و=و ,ا,ارس
.~و- -د~ .د-م
-ا~ح و ل=~ و _ر= ¸و-اك ه- ~ر- رس ه- ¸دن¹ ر~ ,¸ور ه-ا-~ , هسردم ه- ¸ت·ر ات هك ,ا هت-- و~
=ـی -دم ¸' .و= »ا~ت ر~ و ~و- هـت-گ هـك ~و- ,زی¡ ¸ا~- •اقی·~ زـیگن¡ رو=نم اری¸ .دـ~ .د-م -اتك و
یـ-' ی-وتـسا· یـ-ارا- =ـی لـ•م ·»¸` ,ا- ¸ا-¹ تـ~ی· دـ~ را¡ا- ¸ـید¹ا _`ـ- و ~رك- -ـی= هـ- تـس~ را-
=رام دی-س و ی-' -ار -ار ¸-اری, تس~ ت-- و ه~ك~ تش- ,سو» ناو و~اد´ = ,را-' ه~ی- ,ا- هقی ا-
هـقی .~¸ا~ر,- ¸~و= ·دـنك -~اع ¸ا هـقی , هـ~ك~ هـ- اـت دـ~و,- ¸ور رـ- ~رك یـم ¸را~او زـیگن¡ هـك ار
ز-ـس -¸ات »~' -یـس رـی¸ تـسر~ ار ,دنك ~راك راگ-ا ~رك یـم ¸اـ~حا ¸ـید¹ا _`ـ- هـك ~و- قـ~ ردق-'
-ا~=ترو- ت=ا~ر, ,ار- ی·اك .و, هك دنك _ر= ,رو= ~و- را¡ا- هت~~گ ¸' ¸ا .دنشك یم ¸ا -د~
یتح .د-ور- ا~نیس ه- تساو=- ¸رد, ¸ا هك ~و- ¸وشم ¸ان¡ ور ¸یا ¸ا .د-ا~- ی·ا- ا-زی¡ ریاس و لت-
»¹ی· یـتح .»¹ی· =ی ,ی ین یر- ~نس ی-ا»ا ç-ن|ج .د-رو=- ا~= ¸اروتـسر ر~ هـك ¸ـیا ای و ·دـ-دید- »ـ- ار
¸~ور´و , هت-- و~ ¸یت~=- ¸ا هك ,زی¡ ا+نت د·- ا- .اس و د-~رو=- »- ینی¡ =ارو= -دعو =ی یتح
·دــ-و, .~و- ~ر´ = .و, ,ا- هكــس و ¸انكــسا ·~رو' یــم ~ای هــ- زــیزع ¸ا ÷ وا ÷ ,~ ·¸ا÷ وا ÷ .ا هــ-
~رگا~ دـن-ام ¸ـید¹ا _`ـ- _ـ-و .¸ـن, و -ـنی¹ی~ ا-ی-انا¶ ˆ ‡وـ~¹ی· -ا~ œ’•n•ky• ¸' ¸ا هـك ~و- •
د~ا- دنك یم یگد-¸ هك ی-ا+= ر~ د-اوت یم ¸ا~-ا هك ت~ی¡ هت-گ ¸یا ¸ا ¸رو=نم دیسر, –رز- ~رم
¸ــش= هــك یــتعا~= ¸ایم ¸ا -~رك -' ر´, ار ¸' و ,را~ یــمر- ار ,ا -¸وك هــك دــین~ _ــسا, و دــ~ا-- و
–رم تتا¸ا=م -رو- ¸' ر~ اری¸ ·~زیر- ¸یم¸ ر- -' ,ا -ر=· هك ینك یم ل~ح ,رو= د-ا هت·رگ
, هـــ~- اری¸ دـــنك -یـــ-وت ار ¸ور ¸' رور´ـــس و ¸ـــش= ~و-- ر~ا· راك ¸ایا, ر~ ~رگا~ .~و- دـــ-او=
.~و- هت~~گ »~رم ¸ایم ¸ا ,روك ¸و¡ و ~و- ~رك یم ل~ح رس ,ور ه- هك ,ا -¸وك ه=وتم ¸ساوح
یـ~- ¸اش- یـتا-ت¹ا زـی- ¸دی~و- و ¸~رو= هـ- یـتح •ار-ا„ و ~و- »ار' رایـ~- اـ¡~¡ زـیگن¡ اـ-¸ور ¸' ر~
هـ- »ـش¡ ·هتـ~ش- †اتا , هـ~وگ •ا~یا~ هـك ¸ـیا ¸ا و ~ا~ یـ~- »ا=-ا ¸ویزیو¹ت ,ا~ا~ت زـ= ,راك ¿ـی- و ~ا~
35
, هـما-ر- یـت·و -¸یو هـ- ·~و~- یـم ~ا~ ~و- هـت=و~ ¸ویزیو¹ت ا-» نوت-سا ~-نیل- ˆ “’• •ŽŠn“‘“on•‘ •
_`ـ- ".~¸اد-ا یـم ¸یرـ~- ~ای هـ- ارم یـ- یـ- اـ~¹یو ¸ـیا رـ='" :~و- هـت-گ ¸رـ~, هـ- .دـم' یـم -~ر, ,ور
زـگر- اـما ·دـنك -ا-`ا ار ¸ـ=و¹- وا ¸ا رـت یـ-`و= یـتدم ر~ و رد, -ار~- ¸ـت·رگ -¸ور اـ- دـی~وك ¸ـید¹ا
هك~ ه- و دـ~ یـم _را= لـت- ¸ا تـ·رگ یم -د~ یگنسرگ ~ر~ یت·و و د-اسر- رـ=' ه- ار ¸' ت~-اوت-
·ین=ور ,ا- ه=و= .ت·ر یم ت=ور· یم ,ر-اح , -د~ ”رس , ه=و= هك =ی~ز- ت~ی· ¸ا¸را ,
¸¹اـس ~راو تـس~ هـ- هـ=و= یـت·و .دـ-دی=ر¡ یـم ¸اشیا- _یـس ,ور هتـ~-' ·¸ـیرتیو تـش, ر~ هـت=یو'
ی-وتسا· ل=ا~ را¡ا- ه- ·دننی-- ار ¸' لت- ¸انكراك ~و-- لیام ¸و¡ .~رك »ر~ ¸ا~حا ·د~ لت- ,~ور´و
اـ- ·دیـسر یـم »اشم هـ- ¸¹كی- »ا~ت ¸ا -د~ ”رـس , هـ=و= دـنگ ,و- هـك ی¹اح ر~ و دـ-ا,¡ هـ~ك~ تـش-
-اگ- رـی¸ هـ~ك~ تـش- , هـ=و= اـ- .تـ·ر `ا- و دـ~ رو~-اـس' راوـس ”رـس , -ر+¡ و -~رك ~ا- یـ-ارا-
ر~ ¸ان¡~- ¸ر· _ـ-ر ¸ا ¸ـی- تـ~~گ اـ- هـك رـی~,ا- یـت~' یـ~ش= ·اـ- ی¡رو~-اـس' و ¸ا-¸ -وی- , -ری=
اـ- -ار~- ار رد, ¸تـسر, , هـ-اك~وك ¸اـ~حا هـك یـ~ش= .دـ~ د¹وتم ¸ـ-ور~ ر~ ·ت=وـس یـم ¸ا هنیـس
یـ- ,ار- ار ¸ـ~وك ,ا+تنم هـك ت=اـس ,~رم ,و ¸ا و دـیشك ,~و-ا- هـ- ¸~و=و ر~ یـ--~م -اساـ~حا
ه- ¸د~ لید-ت لیا~ت ·¸ا ی-ور~ تساو= ه- هك یش~وك .ت~- راك ه- ییاد= ه-وگ ر- ·اد= ¸ا ,¸ای-
.~¸ یم ¸ما~ ·رایع »ا~ت ی~ی¹گ-ا =ی ه- ¸د~ .د-م ین·ی ·د~ا- ت~-اوت ی~- و ~و-- زگر- ¸رد, ه¡-'
هت~ا~گ ~=اك ™ق· ا- ت¹اوت ر~ و دیای-ر~ -' ¸ا _ی=- ~و- هت-گ ¸ر~ام ه¡-' ه¡رگا .ی~ی¹گ-ا =ی ه¹-
هــ¡رگا و دــ~ا- ¸رتــس~ ر~ وشتــ~~ ,ار- ی-و-اــ- و =ر¡ و »ر¹و -' اــ+نت ¸¸رو ¸ا دــ·- و دــن~ا-
,ا- تعاـس =د-ا هـ- هـ-ادیمو- هـك دـ~ا- ی-اتـ~م¸ تـ=¹ ¸ات=ر~ ¸ایم ر~ رـ~ع یـق-ام ¸د-ار~گ ¸ـمو+-م
یم ه·`م ا- هشی~- ¸ام¸ ¸' ات هك ¸ید¹ا _`- ¸ات~م¸ ,ا- -~ ر~ .دن-¸ یم -ن¡ یك-' و ردك رو-
ه- ¸ایاد= روتس~ ه- هك ~و~- یم ,ا -رو=سا ,ا- تی-=~ ¸ا یكی ¸و¡ »ش, ¸ا ی-وك ری¸ ·دـی-او=
¸یا و¹و .د~ یم ی~ی¹گ-ا ¸وع ر~ .ت~اد- ی¹اك~ا ی¹و .د~ا- -د~ »وك=م هنیس ,ور ر- یگنس ل~=ت
هك ار¡ ·د-~ا~ ی~- ¸ور- وا ه- ار ¸ا~رارسا و د-~¸ یم دن=شی- ¸ا ه=+¹ ¸دین~ ا- ·ا- یس`ك~- هك
هـ- تـس~ هـك ~و- »اگن- ¸' ر~ .~رك یـم اـ=ر-ا, ¸~ی~ـ-ت ر~ ¸ـی, ¸ا ¸ـی- ار وا اـ- ¸ـت~ا~گ رانك ¸ـیا
اـی -دیر, -ـ-ر ¸ام~رم ,ا- =ـسام :دـنت=ان~ یـم اـ-ورای ¸ـیا هـك ~رك ادی, ار یـیا- =ـسام و ~¸ لـ~ع
هك د-~رك رو-ت و دنت·ری~, ~و= ¸ایم ار وا »ا=-ارس و ~ا~ -یر· ار ه~- هك ¸یا ات .یكق¹~ ,ا- =سام
وا ات دنك یم او=ا و قیوشت ار ا- لیروگ هك ¸ا~ح ی-ا~-ا , -وی~ ه- ¸ید¹ا _`-".تسا ¸ام~و= ¸ا"
ار اـ- ¸' ·دـنن-ا,¡- ¸ـ-ا-~ ر~ ¸وم ¸¸او- و یـمر- اـ- -ار~- و ·دـ-ری~,- ¸اش-ورگ ر~ ,و-ع ¸و¡ ار
.~ا~ -یر·
-ا~=ترو- ¸یر=' و ~رك ی¹ا= ~و- هت·ای ¸ا~ك ¸یگ-ر ,ا+ت-ا ر~ ,¸ور هك ار ی-یك هك ¸یا ¸ا د·-)
~رم =ـی وـت ¸ا ¸ـم ·,دم' ر- اـ-راك , هـ~- , -د+ع ¸ا -~و= ƒ,دی~ `اح" :تـ-گ ¸رد, ·تـ=ا~ر, ار
و دن-ا~ ی~- ¸ی, ¸ا .ت~-ا~ دن-او=- زگر- ا-رد, هك تسا ,زی¡ ¸یا ƒ,~رم رو= ه¡ ی¹و ".»ا هت=اس
(.تسا ری~ ی¹ی= رگی~ هك دن~+· یم ی-ام¸
و دــی~ ¸ــ-اقش- ر~ ,~و~ یــ-ام یــعو- ه-ا=-ــ- »اگن- ,¸ور هــك ~و- -~رك _ور~ ار هــسردم -¸ات
.دـنك _ور~ دـیا- یـ-ام ,ا=ك ¸ا تـ~-ا~ یـ~- .دـ-ام -ری= ¸' هـ- ~و- هتـ~ش- ی¹دنـ- ,ور هـك رو=-ا~-
ه~ق¹ ی¹و ~رو' ر~ ¸-ا-~ ¸ا ار ه~- .~و- زیر ,ا- —یت ¸ا ر´, .~ر- ¸ا-~ ه- ار ¸' ¸ا ,ا ه~ق¹ »ا=-ارس
یـتح .دـ-~رك یـم ¸ـیا~ا~ت ¸ـیا- ,~رگاش~- و دـیشك یـم _ـ-ر -وكـس ر~ .~و- رو=-ا~- »ـ- ,د·- ,
, هـ~- اـت دـیشك .و= هـقی·~ ~و- .~رو= دـیا- رو=نیا ار یـ-ام ·»ـ-د- تـ-اش- را~گ- تـ-گ- اـ- ¸' ¸ا یـكی
و ~و- -دم'ر~ -¸ر¹ ه- ¸-د- ا-ر=' ¸' .~زی=ر- زیم تش, ¸ا راك ¸ایا, ات ت~اد- -¸ا=ا .~رو= ار ی-ام
.تـسا هـت·رگ یـ~+م ¸ر~ هـك دیـسر ¸ـن-~ هـ- رـك· ¸ـیا تـ·و ¸' .تـ~یرگ یـم •ا~تح تـ~-اوت یـم رـگا
36
وا هـ- زـگر- یـ~ك و تـ~ا~ ¸اوار· ¸او=تـسا و —ـیت و ¸ا= ,ا -زم هـك ~و- ,ا ,~و~ یـ-ام ¸اتـ~¹گ-ا
:~رو= »~· و تسا ,ر= ه¹ك و ¸ا-=¹ »~' هك دیسر ه=یت- ¸یا ه- .~رو=- ه-وگ¡ ار ¸' هك ت=وم' ی~-
ر~ »اگ ¸یت~=- .~و- ¸تیق·وم ¸ی¹وا ,~و~ ی-ام ¸~رو= ".دینی- یم `اح .»-~ یم ¸اش- ¸ا~ ه~- ه-"
.¸ات~¹گ-ا _ت· -ار
.~رك ¸ا=' ار ¸ات~¹گ-ا _ت· =ا= یتشم ¸~رو= ا- _تا· »ای¹یو دنیوگ یم
*
ر~ .~و- ¸اتـ~¹گ-ا ر~ یـ-اگش-ا~ ¸ا=' را=ت-ا ر~ .تـشگ¸ا- هـ-ا= هـ- هـت-گ =رت ار هـسردم دـ·- .اـس _ـن,
=ــی هــ- ¸¹ید-ت و .و=ت -دم ¸ــیا ی--تیVو ˆ VŠŽ•y•“Š هــ- رــس رد, ر-ار- ر~ ¸یرــ~- .~و- ¸ایا, هــ- ور •
و –رز- ,ا-~اقت-ا زی¡ ه~- ه- ت-~- ·دنك یم تیاك~ -و= ه¡ ¸ی--" :ت-گ یم و ت~ا~گ یم ¸رس
رس و دنت-ی- `ا- ¸' ¸ا -او= »اگن- ت~ی- دی·- و د-ا -د~ ل~ ی-قس ,ا- ¸ز-~ا- دیوگ یم .~را~ یساسا
یـ~- ·»ـینك ”رـس هـك ¸' یـ- ار اـ- =ارو= یـ-·- ار¡ .دـ-ا -دننك †ا¡ هـ~- اـ-ا~= .د-¸اـس اد= ¸ا~-د- ¸ا
هـ- ار¡ دـ-اد- دـ-او= یـم .-دم'رو ¸اشگ-ر و دـ-ا -د~ =ا-ر== و ت~´ ـس `ا- , هـق-= ,ا- ¸ـك¹ا- .»ـیز,
هـ- .دـ-ا -~رك دـ~ر -¸اد-ا یـ- _ا- ¸ات=ر~ و اـ- -ایگ .»ـی¸ا~ر, یـ~- ¸' ,راد+گ- هـ- و »ـی+=وت یـ- هـ-ا=
¸ا وا و تسا تكاز- ی- و ¸ش= -¸اد-ا ی- »- ¸ا~یا- »¹ی· -¸ات و .»یت~- ی¹گن= ¸ام~رم ام وا , -دیقع
.~رو=- ار رـی~ -' دـنك یـ~- -'ر= »~' هـك تـسا ~ای¸ ¸رم و ~ر~ ردق-' و دـی' یـ~- ¸ـ~و= اـ- ¸'
هتشگر- ¸ات~¹گ-ا ¸ا ام ,و¹و¡وك و¹ا- .¸ا= ر-و~ د-ا -~رو' را- ,رگی~ رو= ار وا •ا··او .¸م ,اد=
".تسا -د~ ا·' و دنك یم ت-=- -و= رد· ¸یا و
یـم ور· اـیر~ ر~ هـك دـ-~رك یـم اـ~ا~ت ار دـی~رو= و دـنت~ا~ یـمر- »اگ اـ- ¸ـ~¡ ,ور -ور= ¸ایا, ر~
¸ـید¹ا _`ـ- .وـشیر ¸ا~رم ¸و¡ اـی و رام تـ-ی- هـ- یـ-ات=ر~ .دـ-~¸ یـم هـسر, ¸ات=ر~ رـی¸ -اگ .تـ·ر
`اوا¡~¡ ¸ان¡~- ¸ـیگ~او-ا= »ا- ی¹و ·دـیما- یـم ¸ید¹ـ- ار ¸~و= `اح ¸ـی¹گ-ا دـم ¸ا ,وری, هـ- هـك)
¸ا ,رای~- »ا- ·(~رك -اتوك ار ¸' یترا=ت _¹ا-م ر=ا= ه- رتا-ت رازگراك =ی ·د·- یتدم هك ¸یا ات ·~و-
=ــ¡وك ,ا- هــتو- ·ران¡ و لــگن= , ه¹·~ ·اد-اراكا= ·¸ای-ا- ·=ــ= تــ=ر~ :~و- هــت·رگ ار· ار اــ- ¸'
ی-یو- ی-یو|¶ د¹وت ¸ور ~و= تـس~ هـ- زـیگن¡ هـك یـیو~رگ تـ=ر~ ·¸ـیگد-¸ تـ=ر~ ,ا, ¸ز- »تـس~ اـی
,ار- و د-~و- -~رك »گ ار ¸اشیا, و تس~ د¹وت ت=ر~ ,ا, ر~, و رد, .د-~و- -دییور ·~و- هت~اك ¸ر~,
_ا- هك ~و- ریگر~ زیگ-ا »= رو-ت ¸یا ا- ¸ید¹- .دنت·ای ی~- ی-سانم _سا, ¸یر~- »ی`م ,ا- ی=و~
تـ~-اوت یـ~- زـگر- وا هـك ~و- -د~ »ـگ ,زی¡ و ~و- ,رت+- ,ا= ·دـ-اد- ار ¸ات=ر~ »ا- هـك ¸ـیا ¸ا لـ-·
-اگ- ¸' یـ=¹ت هـك ار¡ .~رگن- رـ~, ¸ا~ش¡ ر~ دـ-اوت یـ~- رـگی~ هـك تـ·ایر~ اـ¡~¡ زـیگن¡ و .دـ-ای ¸¸ا-
-د=- ,و~رگ تـ=ر~ رانك ¸ا یـت·و .دـ~ یـم .د- یـ=ی هـكت هـ- ¸ـ-¹· یـیوگ هـك ~رك یـم ¸~رـ~¹~ ¸ان¡
و تـ~~گ تـسا ,را= ¸' ر~ ¸رـ~, اـ+نت _ور ~و- -~رك روـ-ت ¸اشیرو~ ¸ار~ ¸ارو´ ~ ر~ -اگ هـك ه¹اـس
یــن·ی .~ا~ هــیارا ,´د= و ~رــس ,ریوــ-ت ,و ¸ا و دــم'ر~ راك ¸ا -ــسانما- اــ- -¸او ·~رك ¸=ــس ¸ا='
¸ان¡ ه- ¸-د~ لید-ت »ا=-ارس دیسرت یم و د~ا- تساو= ی~- زگر- هك ,~رم ه-وگ ¸' ریو-ت تسر~
.~~رگ ری~,ا- -انت=ا ,~رم
~ای ار ¸ا -~او-ا= رـیق=ت هـك هـت·ر _را= هـ- ¸ـیا ,ار- رـگا وـگ- -رـ~, هـ-" :دـیر= ¸یرـ~- هـ- -ا==
دـنك یـم رـك· رـگم .~راد- ~را~ش- راو= ار وا هـك ¸ـیا زـ= یساـ~حا »ـ- ¸ا -~او-ا= را¡ا- هـ- ·~ریگ-
37
¸' ¸ا ƒتـ~یك -ر,- یا» çرادنا=نا¡ ˆ • gŒ•n› p•nj•n›Œ•ž هـك تـسا ¸ـیا ¸ـم ت~و-رـس اـی' ƒ•
"ƒ~و~ »-ی-- -یر= و -ی=ع ,~و=وم ¸یا= ه- و »-د- تس~ ¸ا ار »ر~,
".»ا وت ¸ویدم »ت~- ه¡ر- ¸م ·زیزع رد," :~ا~ _سا, ~رمری, ه- ¸ید¹- اما
¸`ت و دـ-~و- رـ=ا= -دی=-ر ¸اكا~ك ¸اتـ~-ات رساترـس ر~ و~ رـ- .~و- یـگ~او-ا= ,وگت-گ ¸ـیر=' ¸ـیا
یـم _-ر »اد´ م -را¡ی- .ی-او=- -ر~·م -رد, ¸ا دـیا- وت »زیزع .~و- -~و+ی- ت=اسو ,ار- ¸یرـ~- ,ا-
ر~ ار وت د-~ ی~- -¸ا=ا ¸رور= اما دشك ¸ر-و~ و ا-روتساك ¸ا هن- یتح .دنك یت~' و دشك- ¸و='
ه--Vاو ˆ V•ŽŽ•‹’ هـ- ا-روتـساك .رـ~, هـ- ·~ا~ یـم ¸ـت ¸¸اـس هـ- رد, هـ- ی¹و .دـ-~رك ت=اـسو رـی, , •
".تسا »- ¸یع ¸اش~ن= ر~, و ا-ا- .تسا یكی ¸ا~و~ ر- ت·ی-= هك تسا ا=نیا لكشم" :ت-گ ¸یر~-
یـ-ا~+م ~رك »`عا -راـ~= یـعو- اـ- ¸یرـ~- ·دـ~ ¸ا=' ¸اتـ~كا, اـ- -ـن= هـك یـماگن- ·ر-مات,ـس -ام ر~
¸ون- »ــی-د- ¸اش- هــك ¸ــیا ,ار-" :~ا~ _ــی-وت و ~رك دــ-او= رازگر- ¸اكا~ك ار اــ- -ــ~ هــ·~= ,ا-
¸ا~ش¡ ر~ ی·ر- زیگن¡ ".د-¸ا~ر, ی~- ین~~~ ه- ™ق· و د-را~ »- یتسو~ ¸اوت ·ا- ¸ا~¹~م و ا-ودن-
-~ر, اـ- -ر=ن, , هـ~- ر- تـ-گ ¸اراكتمد= هـ- ¸وع ر~ و ~رك ,را~~و= هـ•حا-م ¸ا و دـی~ ¸رـ~~-
¸ید¹ـ- -ـ~ ¸' .دـننك -~ا-تـسا ¸' ¸ا رـ+~ ,را-=ا یـ~وما= -اعاـس ر~ هـك دـننك -ـ-- »ـی=- ,ا-
یـ-ا~+یم ¸وـ-=م یـ~ی¹گ-ا تـك ,و .دـ~ رـ-ا„ یـ-ا-ر~ ¸ـی~ید· ¸ـق- ر~ را- ¸ـیر=' ,ار- `اوا¡~¡
رس ر- ¸ام¸ ,ا -رق- ~رگ هك ی~ید· ¸ا-ا~+یم ¸ا~- -د-دیسر ¸ا-ا~+یم هك یماگن- و دی~و, ار -~ ,ا-
ار هـت~~گ ,ا- هـسو- و اـ- ¸¸او- ¸ا~- -دـنت~اد- هـت~~گ اـ- یـتوا-ت ¸ـیا زـ= ی¹و ~و- هتـ~ش- ¸اشیور و
–رز- ردق¡ دـینی-- دـنت-گ یـم اـ- ¸' .دـ-~رك =ر-ـت ار ¸ـی-او= اـ- ·اـ- »ـید· ,ار- یـگنت¹~ ¸اـ~حا اـ- »'وت
:~و- هـت-گ وـی~ار .دـ-~و- -ـن= ¸ار- ¸ـت~ا~ ¸ا+ن, ¸`ت ر~ هـ~- .»ـیوگ- هـ¡ .یـنی-¸ا- رـ~, هـ¡ .-د~
یـم یـكد-ا ¸اشتـس~ دـ-دیشك یـم تـس~ ¸ید¹ـ- ,ا-وم هـ- یـت·و و ".~را~ ~و=و یـیاو- -`~ح رـ=="
.~و- ت-وش= ه- هت=یم' ¸اش~¸او- ای و دی¸ر¹
,ا-ا= و ا- ه~-· ·ا- -او=ت=ت ری¸ ر~ -اگ-ان, ,و=ت~= ر~ ¸ا-ا~+یم و د~ دن¹- ت·وری~ ری¸' ,اد-
¸ا و¹~م زیم رانك ار ~و= ت~ا~ ¸ت ه- ,ا هما-¸ور _ر= ,راس هك `اوا¡~¡ ¸یر~- .د-د~ ¸ا+ن, رگی~
,ا هـ·=· ·تـسا -~ات·ای- یـ-ا= †ا-تا ~رك یـم ~و~-او هـك ی¹اح ر~ و تـ·ای اـ+نت ¸وگا-وگ ,ا- یـكارو=
.دــش=-- -را-و~ یــ-انی~=ا ¸ا-ا~+یم هــ- زــیم رانك ر~ ~و= رو-ح اــ- دــی~وك و تــ~ا~گ ¸ا-~ هــ- یــ-ام
¸ـك ¿ـی- ·~رك رـیگ ¸ـیو¹گ ر~ دـ~ ¸ـگرم --ـس »ا=-ارـس هـك ,ا یـ-ام ¸او=تـسا یـت·و هـك ~و- رو=نیا
یتح .د-~و- -~رك ¸و· هت~- ¸ا~ش¡ ا- ,رانك و ه~وگ ر~ =ی ر- ¸ا-ا~+یم .دسر- ¸~ا~ ه- ات ~و-- ا=-'
.~و- -~رك »ـگ ار ¸ـیا, و تـس~ زـی- ¸ـعر-تم , هـتشگر- ¸ـی¹گ-ا ¸ا ¸ید¹ـ- ·,~و~ یـ-ام _ـتا· ¸ید¹ـ-
_ـ·ر هـك ,ری¸' ~د=م ,ادـ- اـ- یـت·و و .~رم و دـی¡ی, ~و= ر- ¸ا-¸ ¸ـ-- ·~ات·ا ¸ـیم¸ هـ- اـ¡~¡ ¸یرـ~-
-~ر´م ,رو=را-ا- †اتا ¸ایم ر~ ار ~و= ¸ا-زیم ·دنتشگ¸ا- راودن-سوگ هك ¸ا-ا~+یم ·~رك »`عا ار ر==
اـی –رم , هـك-`م ·تـ·ای ¸ایر= ی--~- ر~ هك یـتا·یا~ لق- هـ- .دـنت·ای ,Vا- ی- ی¡ ی-ا- ˆ k’•ŽŠ- pŠŽŠ
k’•Ž••‘ .~و- هت·ر تس~ ¸ا هشی~- ,ار- ی¹ی¹~ ¿ی- ی- ¸یر~- _·او ر~ .~و- -~و-ر ار وا ·•
*
¸ر~, , -وی~ ه- ی-ام ¸او=تسا ر- ه-¹= ر~ ی-اوتا- ر`ا ر~ `اوا¡~¡ ¸یر~- –رم ¸ا .اس =ی ¸ون-
اــی ·-~رو' ¸ا-¸ ر- ,ا هــ~¹ك • `-· هــك ¸' یــ- زــیگن¡ هــك ~و- هــت~~گ- ·~و- -د-او= ¸ر~ _را= ر~ هــك
38
ا- ¸رد, هك ~رك ت·ایر~ ,ا هما- ی~ی¹گ-ا _¹اك ر~ ¸ید¹- .~رك _او~¸ا رگی~ را- ·د~ا- -~ا~ ,رادش-
ر~ هـشی~- زـیگن¡ و ~و- ¸د~ ”وـ~نم ـ‡´ر´ ~ ر~ هـك یك-ـس ·یـگشی~- -ات و -' ¸ا ,راع ¸راگ- =-ـس
تس~ ¸ا ه¡-' اری¸ ¸ك ,~ا~" :~و- هت~و- .د~ا- ~ا~ ~و- -~ا~ ¸امر· وا ه- ·~ر- یم راك ه- ,راگ- هما-
هـ- -را-كی ·~را~ »ا- ¸یرـ~- زـی- ¸دید= , -د-او=ر~ام تـ·ایر~ ¸ید¹ـ- هـك یـماگن- ".-دم' ¸ا- ~و- هـت·ر
¸ایم اـ+نت هـك ~و- ,ا هـ-وگ هـ- هـما- تـ-وش= .تـ~و- رد, هـ- ¸ـیگ~ش= و هـ-ا~¹ا„ ,ا هـما- و ~¸ ¸رـس
هـك ~را~ -وا-ت هـ-ن= ¸ـیا ¸ا ~ر~گ یـم ¸ارت=~ و ¸ار~ام ¸ایم هـ¡-' اـ- و ~و~ یـم تـ·ای ا-رـ~, و اـ-رد,
_ــسا, ر~ ,ا هــما- ه¹ــ-ا·`- زــیگن¡ .تــسا ¸ا+ن, ¸' ¸ــ, ر~ ¸~رك ~ر´ = -راور' و ¸~¸ تــشم ¸اكما
·رــیقح ·.~ر ·ی¡رو~-اــس ·تــ-ك- ·¸ا-وا یــ~ید· ,ا-ازــسا- ™ــ= را+¡ ¸ا هــك -اتوك ,ا هــما- .تــ~و-
و ".~و~ یم »`عا ل=ا- هشی~- ,ار- یگ~او-ا= ™-اور , هی¹ك •ا-=¹" :~و- -د~ لیكشت ل=~ و -دن=ر~ام
".دیت~- ی¹اع راكرس رما ¸یا _یات- .و‚~م" :هك ~و- -دم' ¸ایا, ر~
¸ا ¸یار- ¸' ل~=ت هك ~رك ت·ایر~ یگ~وش=- ¸ا یكاح ,رگی~ , هما- ¸ید¹- ·-وكس .اس =ی ¸ا ¸,
·¸ا=ر~," :هك ~و- -~رك .~ ~ر~ `اوا¡~¡ زیگن¡ .~و- رتراوگا- ی¹-· , -دننك~ر= و زیم'دید+ت , هما-
, ه¡- ه·`ع =ر· ¸ا ¸ا~-ا .تسا ¸یری~ ی¹ی= --' -هك ~رك ی-او= ه-ر=ت ار یتا==¹ ,د~ رد, یت·و
یم -زیزع ~و=وم ¸' ,رادش- ¿ی- ی- ·¸ا+گا- و دنك یم ¸¸او- و د-اش- یم ¸یو-ا¸ ,ور ار ¸ی-¸ا-
ه- ·ه¹-ا·`- اما ·~ریگ- ار· ار ¸ا~-ا »ش= ¸' =ی دیا~ .دنك یم ¸ی= ار »~' ƒ»یوگ- تحار- ا- »-اوت
=~وك هــك »ــی~+· یــ~- ¸`اــ~گرز- اــم رــگم اری¸ .~ور یــم ¸ایم ¸ا ~و- -د~ رادید, هــك یتعرــس ¸ا~-
".~راد- ی-اگ' ~و= ل~ع ¸یا ¸ا هك وا ƒت~ی- ر-قم
ه-اشنم –رز- •ار-ا„ یتوكس دی~وك ~و- -دی=-ر ت=س و~ا~ =~وك =ی ا- ~و= , ه~یاقم ¸ا هك ¸ید¹-
ت=س ¸ون- »اگن- ¸' ر~ اری¸ ·~و- هت·رگ ی~ی¹گ-ا -رو,سا, ¸ت`ی-=ت ¸ایا, ¸ا ل-· وا .دنك =-ح ار
' ی-و-ا· ,ا- ,ریگ ¸دن¹ ر~ ~را~ دـ-· ~ا~ ر-ـ= زـیگن¡ ه- -اتوك یـت~ا~~ای ر~ ور ¸یا ¸ا .~و- -دش- ¸ا=
:~رك ت·ایر~ ¸ر,~كا ت~´, ا- ار ا¡~¡ زیگن¡ _سا, .دی'ر- یگشی,رن- راك ,و=ت~= ه- و دنك تما·ا
ه- ار -راك·ا و هت·ر -د¹= ه- ¸ا=ی~ ¸م ر=- ه- .,وش- رایع »ا~ت ,و¹وگی¸ =ی یگرا-كی تسا رت+-"
هـ- اـی' ƒیـ~ا- ¸ویدم ,زی¡ یـنك یـ~- روـ-ت ·,ا هـت·رگ اـم ¸ا هـ~- ¸ـیا هـك وـت .تـسا -~ا~ رـیی·ت ی¹ك
, ه~- ی-او= یم ای' ƒیت~ی- ¸ویدم -~و= _ور و ¸-~ ه- ای و -زیزع ر~ام , -ر=ا= ه- ·-روشك
-اگ- رـی¸ ار یـی`= وـم ¸ا-¸ و یـ-ار~گ- رو-ر´ , ,ا- _ار¡ رـی¸ یـیار'~و= و ¸~ا~ ر· هـ- ار تـیگد-¸
¸م ر~, وت ƒ,ریگ- ¸و=' ر~ ·د-ا -~ا~ .و, -~و¹' -ن- .ا~عا ,ا~ا~ت ,ار- هك ییا- ه-یر= , -ری=
=ـی هـك¹- ·یتـ~ی- ] شو» ·Jو- g’o•Ž, ’oo‘’ هـشی,رن- دـ-او= یـم .یتـ~- یـ~ن+= یـ-ا=ی~ اـی ·•
"ƒ»-د- ه¡ ار »-اتسو~ -او= »نی-- وگ- ˜~وش-
¸ـ= هـك `اح" :~و- -~وز·ا ~و- ¸ـیق¹= _ـك ¸ا یـكاح هـك ار رـی¸ زـیگ-ا تـ·ر تـ~ا~~ای اـ-ما رـی¸ ر~ و
".¸ك ¸ومار· ار و~ا= _ار¡ ¸~ر- -را ه- .ای= ·,ا هت·ای ار -~و= ¸و·¹م
*
ار یگ~¸ ¸= و ¸ی=ای~ , ه¹'~م و ت~و- یم هما- ¸ر~, ,ار- -اگ ه- -اگ `اوا¡~¡ زیگن¡ ¸, ¸' ¸ا
¸ین¡ و ~و~ یم ا, و~ ی=ور~ ه- لید-ت د~ا-- †~ا- ~و= ا- هك ,~رم" :ت~و- یم .~رك یم ,رو'~ای
و _ی=ـ- ار وـت _ور ¸ـم »رـ~," :تـ~و- یـم یتاساـ~حا یـن=¹ اـ- اـی و ".دـن-ا=ی~ را`' ¸ـیرت+- یـتا-اویح
39
¸ر~ ¸ا ت·و ر- ¸, .تسا -~رك .و¹ح ت~~= ر~ ا+نت ¸ا=ی~ و »ا هت~ا~ هگ- و~رگ ت=ر~ ر~ »¹اس
".-ای¸ا- ·دنك یم د~ر _ا- ر~ هك ار تید-ا _ور و ~رگ¸ا- ه-ا= ه- ,د~ ¸`=
¸ا یـكاح و هتـسار' هـت~~گ ر~ هـك ¸رد, ™ـ= .~و- -~رك رـیی·ت اـ- .اـس ¸ـیا .و= ر~ اـ- هـما- ™=تـس~
-دییارگ یـكا, و یگ~اـس هـ- و -د~ رـت ¸ـیار' یـ- و رـتكیرا- ·دـ~ یـم هـت=ان~¸ا- ی-اـس' هـ- و ~و- ~ا~تعا
و -د~ هـ·ی-=¹ا -اروام -~= ¸ـی, ¸ا ¸ـی- ¸رد, هـك دـین~ ¸ید¹ـ- و دـمای- ,ا هـما- رـگی~ »ا=-ارـس .~و-
¸' ر- هك ییای-~ ¸ا هك ر=ا= ¸یا ه- دیا~ .تسا -دیزگ ت¹زع , ه~وگ هك هت·ای -د~ ¸ان¡ ¸شك ¸یا
.دن-ای ی~- ینما ¸اكم ¸ینم‚م ییای-~ ¸ین¡ ر~ اری¸ ·~زیرگ- دنیا-ر- ار ¸ر~, د-~و- ر~ا· ¸ی=ای~
.اح یـ- و »ـی`م , -وی~ هـ- ¸ـنید¹او .~و- هـتشگ ¸ید¹ـ- ¸ـیوشت --ـس ,رو~ »ـ=ر ی¹ع رد, یـ-وگرگ~
یم اد= هی-~ رتشی- ی+¹ا ر- ¸ا ار زیگن¡ ¸رد, یك~وك ر~ ¸ید¹ا _`- و د-~و- ¸ا~¹~م ی--~- ی¹ا-ا
ر~ ·(.تـ~اد- ,ا هـ-~= رـگی~ ¸ونكا دـن¡ر-) ~و¹' رـ-ك _ون¹ا -ر ¸' ·رد, هـك ¸ـیا .و-· ور ¸ـیا ¸ا .دـی~
راوگا- ت=س ¸یاد= ی- ر~, ,ار- ·دنك یم »= ر~ك هكم ه- ور و د-¸ یم ¸یم¸ ه- و-ا¸ ,ری, ¸س ¸یا
.~و-
¸ا-¸ ¸ا~- اـ- دـ~ا- رـ`‚م ¸ـ-ای- تـساو= یـم هـك ی¹اح ر~ و ".تـسا رـگو~ا= ¸' ریـ-قت" :تـ-گ ~و= اـ-
-د~ ¸ا=ی~ ریسا هك »نم ¸یا ای' ·و~ , -را~~ ¸یر~-" :~وز·ا یم ~ر´ - یم راك ه- ¸رد, هك ,ر, و ¸=
".-~رك- ریی·ت »==تس~ هك ¸م ƒتسا -~رك .و¹ح »~~= ر~ ¸= و »ا
-ورگ اـ- -ار~- ·هت=اـس ~و= , هـشی,رن- ·اـ¡~¡ ¸ید¹ـ- ¸,ـس و تـ~~گ اـ- .اـس .دـمای- ,ا هـما- رـگی~
,رتا-ت ور¡ر-سور¡ نار×ی,ا- ˆ PŒo‘p•Œo PŽ•y•Œ‘ , هـمانشیا~- ر~ اـت تـشگ¸ا- ی--~- هـ- • یونا-
رنویلی- ¸شق- ,ا-¸ای- ا- ار ¸یاد- هن=- ,ور .دنك ¸ا- ار ,دن- رتك~ ¸ق- ·وا~ ~را-ر- _ر´ = ر`ا
رو~ هـ- ¸ـی, اـ- -دم هـك ار ,ا هـ=+¹ ¸' و ¸ـت-گ ¸=ـس -وی~ ¸' ·رـتا-ت ¸ا _را= ی¹و ·~ا~ یـم قـی-=ت
¸ا رگی~را- اد- ی- و را~اد- ‡ورح ¸' ·~و- -~ا~ ریی·ت و هت=اد-ا ¸یاد- .دی+= یم ¸وری- ¸-ا-~
.د-راد- ¸' ¸ا ی~ك تس~ زی- ¸-د- رگی~ ,ا- ت~~· ت·ایر~ ,~و¸ ه- و ~رك یم ت-ای= وا ه-
*
ی-=~ـ ـ¸ین¡ـ ـ,ری-·تـ ـه-ـ ـ.دنكـ ـیمـ ـا-یاـ ـارـ ـیق¹ا=ـ ـ¸ق-ـ ـ·~¸ا~-ـ ـو-ـ ـ¸اـ ـارـ ـ~و=ـ ـد-او=ـ ـیمـ ـهكـ ـ¸'
.دن-ای یم وا ر~ ,ا ه-~ا= رگی~ ,ا هیوا¸ ¸ا ی¹و .تسا ~و=وم ¸یرتزیگ-ا -ر-- و ر·اك ·ی·ی-=ری=
¸ا ا- »~' ی-·- هك ار¡ .د-~ یم ¸اش- ~و= ¸ا ر== .ا-قتسا ر~ هك ,ا ه-ا-امر+· لیا~ت و ¸`ت ر~
¸یر=ا+م رتشی- :دینك یسرر- یسایس و یعا~ت=ا -اگدی~ ¸ا ار ¸' ای و دنی' ی~- ¸وری- -د-¸ , ه¹ا=تسا
هك ¸یا ات »ینك یم ~و= ¸ا هك ینی=ور~ -ی-وت .دنی' ر~ رگی~ یت'ی- ه- دن-اوت یم و د-¸وم' یم ار ¸'
»- ¸' ·»ینك یم ¸ا+ن, ار ¸ا~ی··او ~و= .»ی¸اس ‡ر=ر- د-ا -~ا~ ام ه- هك ار ییاورا- ,ا- ت-~- -ار`ا
وا ه- ی~ك هك تسا دنم¸ای- ¸ی¸وری, -ا-`ا ,ار- ·دنك یم ق¹= ار ~و= هك ,~رم .یتینما لی`~ ه-
و دییای- ¸ییا, ™= -و¡ دن¡ هك ¸یا ای و ~رو' یم ر~ ار اد= ,ا~ا »-¸ا- دییوگ- دیا~ .~روای- ¸ا~یا
, ه-· ن, دن- كن, ˆ TŠnk•Œ‹•ŽŽ و دن-وك- »- ه- ار ¸اشیا- تس~ ¸اك~وك رگا .دیروای- ~ای ه- ار •
.رگی~ تسا ¸ی~- ¸ا~-ا :دییوگ- یگ~اس ه- دیا~ ای و .دنی' ی~- ~و=و ه- ¸ایر, ·دننك- ,~ا~
40
-~¸ ¸دح تسر~ ه¹- .ت~- زی- ,رگی~ ه- ¸ا~یا _ات=م هك¹- ·د-روای- ¸ا~یا وا ه- هك ~را~ ¸ای- ا+نت ه-
.قشع :دیا
, ه-~ ¸ایا, ه- -د-ام ¸ور »ی- و _ن, ا¡~¡ ¸ید¹- °· ¸ا-ور ¸اشیا-وم ه- ¸ون- ا- ¸¸ هك ی-ارو´~ ·
ا- ·دنت~- یم ,ی-وV >م¡ ˆ P•ž•Ž• Lov•Ž•Ÿ• • ¸اگشی,رن- ¸ا و¹~م ین¹اس ¸ایم ر~ وا .د~ ان~'
ار وا ¸ید¹- .ت~یرگ- یم ¸اش=ر~ رای~- ·¸اش=ر~ ی-اگدی~ ا- ار ¸ید¹- و ~و- -~ات~یا ت~یك~تورت
ه-ا= ه- را¡ا- .ت-گ =رت ار ی-ا~+یم ,رگی~ ~رم ا- وا و ت·رگ را-=-ا ر~ -~ »ا~ت ¸دن=-¹ ا-
ه- »ا~ت .اس و~ ¸ید¹- .دنی-- ارـ `~, -ی=¹ تسو, و ر~ك یكیرا- ·دن=-¹ ·¸ا~ش¡ -او= ات تشگ¸ا-
ییا-یك~ ه~- ¸یا ¸ا ~و= هك وا .دنك یم »ی¹~ت ی¹یم ی- ا- ار ¸یا- هنی=نگ ¸ات~¹گ-ا .~و-ـ `~, .ا--~
ریی·ت ,ار- هك یتا~ح¸ , ه~- ·~وش- »ار رگا و هتشگ ¸ت~و-رس رادت-اما ¸¸ هك ت·ایر~ ~و- -~زت-گ~
·د-دی¡ی, »- ر~ `~, دی-س , ه¡ی¹ا· ,ور هك ¸ی~- ور ¸یا ¸ا .ت·ر د-او= ~ا- ر- -~رك ~و= ¸ت=اس و
ه- ·~رو= یم »ش¡ ه- ¸ید¹- ¸ا-¹ ,ور ¸یا- =رك ¸و-وتا -اگت~یا ر~ ا- -~ ه~ی- هك ,ا ه¡ی¹ا·
".¸ك روا- .,ا -~و- ¸را=ت-ا ر~ هك »-ا~- ¸م .-د- ار -¸ا=ا ¸یا ¸م ه-" :~ات·ا ¸ا~ت¹ا
`~, هك ¸یا ¸ا ل-· ¸ید¹- .تسا -~رك ¸روا- هك ت-گ و ~ا~ -¸ا=ا ی¹-· , همدقم ¿ی- ی- ی-~ ¸ا+گا-
ت·و ر-ـ `~, .د-او=- ا ر ¸راك·ا ه-وگ¡ ت=ومای- زگر- اما ·~رك _او~¸ا وا ا- د-د- -دیقع ریی·ت
وتـ ـه-"ـ ـ:ت-گـ ـیمـ ـ.~وش-ـ ـرت+-ـ ـ¸¹احـ ـاتـ ـ~ركـ ـیمـ ـل-·ـ ـ~و=ـ ـ,ورـ ـه-ـ ـارـ ـ-او=ـ ـ†اتاـ ـر~ـ ـ~و-ـ ـ¸یگ~=
ر- وا .دیما- ـیم ـ‡د-ـ ا رـ وا ـ¸ید¹- ".دنی-- ت¹احـ ¸'ـ ر~ ا رم ی~ك ـ»راد-ـ تسو~ ـ.~راد-ـ ی=ا-ترا
ر~ »ا=-ارس و =¡وك ,ا ه-ا= ر~ •اد·- ·¸یم¸ ری¸ =ی ر~ لیاوا هك ¸اشكرتشم یگد-¸ , هت~- ,ا-ر~
¸یا ه- رتشی- ¸ید¹- ¸ای- ".¸ك ¸ا- ار ر~ ·»را~ تتسو~" :دی-وك یم تشم ت~~گ یم ل¹=م یترا~ع
¸' ر~ هك ار ,ا ,دیماا- زگر- هك ~و- دید~ ¸ان¡ ·~رو' تس~ ه- -را-و~ ی-انی~=ا ~و= ر~ هك ر=ا=
.~و~ یم ¸ا+ن, ~راد- ¸دیش=ر~ ¸اوت -اگر- ار¡ `~, دی~+· ی~- .ت·ای- ر~ ·~و- هت-+- -دننك -ری= دن=-¹
-~رك یشك~و= را~· ر~ ت=ا- ¸ا ی~ا- ,ا- ی-د- ر~ †ر= و~ ر- ¸ر~ام و رد, ~رك ¸ا· یت·و و
هك ییاد- .د-ام ا+نت ¸یاد- ی·ار~ ا -ن-' ا- هك ~و- -د~ —¹ا- -¸ات `~, .~و- -د~ ری~ ی¹ی= رگی~ ·د-ا
هتشگ~گ و ¸ك ی- ,~و=وم وا هك .اح .د-ایا~- یم ~رك -~ا~ح وا ه- دیا- هك ی-¸ ·یی`= رت=~ ار وا
ا-یك~ د~ر ¸س ه- ¸ا~رت=~ ¸دیسر ات هك د-~و- -~اد- ار ¸یا ت~ح¸ ~و= ه- یتح ¸ر~ام و رد, .~و-
یم~ ر- و ت~اد- ¸-- ه- ~ا~تعا ¿ی- وا ور ¸یا ¸ا و ·دنت~ا~ ¸تسو~ ردق¡ هك ~و- _-او ¸, .دن~ا-
-اگ و ~¸ یم دن=-¹ هشی~- --س ¸ی~- ه- و ·~و- ¸ار- و »ی- ¸ا -دنك' دی-ار~گ یم ¸ا+= ¸یا ر~ هك
,ا ه~` ·.ا·~' هكت =ی ~رك یم ¸ا~حا و دی¸ر¹ یم و ت~- یم ~و= ,ور ر- ار ر~ را- =ی ,ا هت--
.~راد- ¸~رو= ,ار- †دن· هك تسا ی-و~یم ای و اوت=م ی-
»و¸ومورك هك دی~+· ¸ید¹- .اس -~ ¸ا د·- ی¹و ت~-ا~ یم ر-قم ار ~و= `~, .د-دش- را~ ه¡- ا- ¸'
¸یا وا .~رو' ی~- ~ای ه- تسر~ ·-اتوك ای د-~و- ¸ار~ ای ¸یا- »و¸ومورك .تسا €ق- را¡~ ¸یا-
و -د-ام -د-¸ ¸ی¹·· لك~ ه- هك ~و- ت=- ,رای ه- •ار-ا„ و ~و- -~ر- -را ه- =یت-¸ رو= ه- ار €ق-
-~ر- -را ه- رد, ¸ا ار €ق- ¸یا اما .~و- -دمای- ر~ راك ¸ا ,ا هق¹=¹ا €·ا- و -یر= و -ی=ع ~و=وم
¸ید¹ا _`- هك ~¸ ¸دح ¸اوت یم یگ~اس ه- و دنت~اد- ی-او= ¸اك~ز, ƒ=ی »ادك ¸ا ƒر~ام ¸ا ای ~و-
.~¸ ‡رح دیا-- ¸اگ~ر´ م رس تش, د~ا- ه¡ر- .~ر~~ ر-قم ار =ی »ادك
.دنت=اس ی~- »- ا- ر-و~ و ¸¸ ا- یگ¸ات
41
.»~ ¸ا~- ه- اما دیشید-ا _و-وم ¸یا ه- ا-د·- وا
»- دیا~ ·»یت~اد- د-¸ر· هك ر=ا= ¸یا ه- دیا~ .~و- -~ات·ا ¸اد-ا تس~ ه- ام یگد-¸ ·ت-گ ~و= ا- ا-د·-
یم ور را- ت-وش= ,`قت ¸' ¸ا ¸ارو´ ~ ¸' ر~ ...»- دیا~ و ·»ی~و- -د~ رو~ رگید~- ¸ا هت·ر هت·ر
یم را=ت-ا هت~- ¸ا~ش¡ ا- و ت·رگ یم -دید- ار -~رو=ور· ,ا- -زیتس و ¸ار= ه~- ¸' و د-ا~رگ
.دی' ¸ا- `~, دن=-¹ ات دیشك
,ار- ار ¸اش=ر~ ,ا -دنی' ات دی~وك و ~ر~~ زیا= ار ,~ا~ ¸اش=ر~ -¹· ¸یا ·دن=-¹ ¸یا ه- ~اقتعا وا
¸و= ه- ¸اتسودن- ه- ر-س »اگن- .دش=- تی··او ¸' ه- ·.ای= ¸' روا- ا- و دنك »~=م ¸ا~و~ ر-
¸م .~راد- »- -=- ·»ا -~رو' ¸-ا~ هك هت-¹ا .»ا -~رو' ¸-ا~ ¸م .دیشید-ا یم ی-¸ ¸ین¡ ¸ت~ا~ ی~-ا~
¸ر-ار- ر~ هك ا- .اس , هیاسر´, -ار ¸' ~و- ¸و= ه¡ و .»ت~- ای-~ , -~ازمارح ¸یرت ¸-ا~ ¸و=
.`~, »ی`م و -ی=- رو-ح ر~ ,ری, و ر~ع ¸اد-ا »ش¡ ·ت·ای یم ~ادتما
تش- و ل+¡ هك ~و- =ی~ز- زی¡ا- و یگت=اس تی··او ¸یا روا- ه- و -~رك ¸یق¹ت ¸~و= ه- ¸ان¡ وا
ا- یت·و ·ی--~- ه- ¸دیسر ¸ا د·- تعاس Jی-و ینی, ˆ Z••ny V•kŠŽ ر- هك یی`- ¸ی¹وا ·دی-او= یم •
ییا- »ای, ر=' .~ات·ا .اح ی- ,¸ا- قشع _ور~ ¸ا ل-· ·ه¹- .ت·ر ¸و- ¸ا هك ~و- ¸یا د~ .¸ا- ¸رس
¸ا و _¡ ت~س ه- ار ¸ا+= تكرح تسار »ش¡ ¸ا راگ-ا هك د-~و- ~ا-تم ¸ان¡ دیسر یم ¸ز·م ه- هك
.دی~ یم تسار ت~س ه- ¸دیز·¹ .اح ر~ ار ¸' _¡ »ش¡
*
¸او¸ا- ا- ·ر-وی¹یم ,و-ا- ¸یا~- ¸ایا, ر~ ·.وا -~ ·~رك ,¸ا- قشع وا ا- هك ,دن- ¸¸ ¸یت~=- ینی¸
.~و- هت~~گ- .اس ه~- ¸یا هك راگ-ا ·د~ ¸و-=م ¸ك ت=ر ~راو او- ی- ¸ری¸ ,اد- و ییار,ا
وت هك »~و- ر=تنم ¸یا~- .و= »ا~ت ر~ ¸م ·-~و= ¸ا= ه- .تسا -دننك ¸ویام .اس ه~- ¸یا"...ا- .اس
-ن-' ,- ر- یاو =ی ¸د-او= هت~-اوت »نی-- را~گ- »ت-گ یم »¹~ ,وت .رگی~ ¸ر¹س رتی, ¸یع .ی-او=- ار
~و- -زما- ی¹ی= ƒ,~رو' یم ر~ ا ر ¸یو¹ا ,ا~ا ¸اوكسا تكار ا- دی' یم -~ای ƒ~ریگ- ~ای ا ر ت-
ه- .~راد- ~و=و ,¸او' هك همانشیا~- ر~ ƒت~ی¡ رگی~ ¸یا ی¹و .رگی~ ~و- ,¸ا- ل´= اما .¸ا=زیزع
ا- دنك- .ی~ا- ا- ی¹=م ام ا- و ینك ¸`= ا-دی-س ¸یا تس~ ¸ا ار -~و= ی-اوت یم ·¸ك ¸وگ ·=ر~
"ƒ,ا -~رك ¸ومار· ار ¸~و- ام
.دم ار ¸یا-وم و ت~ا~ =یرا- -و¡ دن-ام ,ركی, هك ~رو' یم ر=ا= ه- ی-او=و- ر~ ار ینی¸ وا
-~ناو - Q••n“ ـ, ه-~ ر~ هك ی~ی¹گ-ا رو+شم _ر= • °· و ~و- -~رك -اتوك -یرا ˆ.» .د~ ‡ور·م
=ی ه- -دن= …=م را- =ی .اور, ی- و رور~ ,رت=~ .د~ یم _ك ا-وم -¹ا=م ت+= ر~ ¸دن=-¹ ادآ ,
ˆ •››• ـ,ا- ه·اك ¸' ¸ا ·»ا-د- • -دنل--ا- نا-ای= ˆ ••ŽkŽ•n› Ro•› راگیس و هت~ش- ردق-' و هت·ر •
د-~و- -~رك دید+ت د-د-ا=ر¡ یم ار ه·اك هك ییا-¸اد-اا, »ا=-ارس هك ~و- -دی~و- `وكاكوك و ~و- -دیشك
ر=' .~رك دن-او= ,~راك ار ¸ا -ر+¡ هك "دا,آ را-" ¸راگیس هك ی¹اح ر~ ینی¸ .~و- ¸=د· ه·اك ر~
»- دیا~ .ت-گ =رت ار ه·اك اور, ی- و ت·رگ- ر- ا- ¸' ¸ا ار ¸ا -ری= -اگ- ·د-اسر یم ر=' ه- ار
,دنك _یر- ¸اتسرا~ی- ر~ ·-د-اسر ¸ایا, ه- یك~ز, -`ی-=ت یگ¹اس دن¡ و یس ر~ `اح .~و- یگ-اوی~
ادی,ا- ,ر-ا ¸دیسر ر-= ¸دین~ …=م ه- .~رك یم راك ر+~ ,ا- ¸ا~-ا= ی- ,ار- و دی~ یم …یرم
ه- ·دنك یم ~و-ا- ار ا- هیر و ¸ا~ش¡ دنت-گ یم هك Jا¡و- ˆ B’op•Ž ییاكیرما راك دنت-گ یم .~و- هت·ر •
42
ت¹ا-ا , -دننك ~ود=م , -رو=سا , -را-ر~ هك ی-اتك -ر+~ و ~و- زی- ,رن- دقتنم ینی¸ .تسا ا-
¸اد-¸ـ ـ¸ا~-ـ ـز=ـ ـ,زی¡ـ ـ-=-ـ ـ~رومـ ـت¹ا-اـ ـ¸یاـ ـرگمـ ـی¹وـ ـ.~ركـ ـینی-ـ ـ¸ی,ـ ـد~ـ ـیمـ ـارـ ـ~و-ـ ـهت~و-
ه- رگم .~¸اس ¸' ¸یزگیا= ار ی=یرات ر-ت·م یتا-ت¹ا †`=ا یعو- ~و- -دی~وك وا هك ~و- =یرو¹ك¹و·
¸ا -¸اد-ا هك یسا-¹ ر- ¸~رك ¸ر· »- ¸' ƒ~و- ¸ت·رگ ¸ر· ,ان-م ر- ی¹م -ن-ر· رسارس هك ¸یا
¸اونع ینی¸ .~و- ¸-اونع ر=ا= ه- رتشی- -اتك -ر+~ اما .د~ا- -سانم "~و= یدن» ا|ن-" ,ار- ار
ا+نت هك تسا ¸یا رو=نم" :ت-گ ~ا~ یم ا¡~¡ ه- ار ¸' ¸ا ه=~- =ی یت·و .~و- -~رك -ا=ت-ا ¸-اتك
¸ر= ¸یا ƒ~را~ ~و=و ¸~و- ,دن- تسر~ و -و= قیر= =ی ا+نت ار¡ .تسا -~ر´ م ,دن- -و= ,دن-
¸ا رتد- ی-·- ·»یت~- ,د- ,ا- ,دن- یگ~- ام _·او ر~ .ت~ی- ودن- ییارگ~این- ¸ا~- ز= ,زی¡ رك·
".هیق-
_ن, .ت~اد- =ش= -و¡ ل•م ی-د- رگی~ ¸اشیر, دن¹- ,ا-وم ا- ¸ورما ینی¸ .~و- هت-ك~ =نیا ¸ییا-ی¸
د~ رادی- یت·و .~و- هت·ر .اح ¸ا ¸ید¹- و د-~و- -او=ت=ر ر~ ·دم' ¸ك ت=ر ه- هك ¸یا ¸ا د·- تعاس
".ه- ای تسا هت-گ یم تسار هك -دی~+-- زگر- وا" :ت-گ ینی¸
".»یریگ یم ¸, ار وت ام ا·' .~ا~رتسا" ت-گ یم .ت=اس ,ا -¸ور, ~و= ,ار- ¸ید¹- ¸ا لیكو ینی¸
¸اراو=م~' دن-ام وا .د·¹-- -د-¸ -د-¸ ار وا ·~و-قم ه- ¸دیسر ,ار- د-او= یم ینی¸ دیشید-ا یم -اگ
¸ید¹- و ~رك یم ,¸ا- قشع ش,ارد 4و= Žong poŒk »اگن- ¸اراو=م~' هك ~ازیم~' ی-ا-ر· ت~وگ •
=ا-ترا هك ی-ا~ یم" :دیسر, وا ¸ا .~و-ˆ .» .,ز- ی¹, ¸اراو=م~' -اح`=-ا ¸ا .د-رو= یم ¸ش=
را-ا- ,ا= ه- ار ¸ا هن-ر- ¸ار هك ینی¸ "ƒتسا -د~ ¸ر=م ,راو=م~' ه- لیا~ت و ,راو= -ایگ ¸ایم
--س ¸ا-ایگ ‡ر-م ر~ =ار· ا ا- ت·و ی-·-" :~ا~ هما~ا ¸ید¹- .~ا~ ی-نم _سا, رس ا- ·~رو= یم
ه- ¸¸ ".~رو' یم ~و=و ه- ,راو= »~' -`ی=ت هك ~و~ یم ¸و= ر~ ی-ا= ییای~ی~وی- ~اوم _~رت
-ایگ یت´ ¹م ام .تسا ا- ‡رح ¸' ¸ا" :ت-گ ا-ی¸ »ا~' ¸و= ·ینی¸ .~¸ ار ¸=ك دن=-¹ و ~رك -اگ- `ا-
".دن-ا~ یم ه~- ار ¸یا .تسا ¸ا~گن-ر· وز= ¸ا·رع و ی-¹= _¹- و »یت~- راو=
هنیس هك ,را- ¸ی¹وا .تسا ینی¡ ی·ر„ ¸¸ راگ-ا هك دنك رات·ر =ایتحا ا- ¸ان¡ ~و- را¡ا- وا ل-اقم ر~
-راو· ¸-ا~ش¡ ¸ا ¸یمواگ ری~ ت=¹= و --ر ه- ,زیگ-ا ت-گ~ و »رگ ,ا- =~ا ~رك ¸~¹ ار ¸ا
.وا .د-~و- -دیر´ - ·دننك یم -~ام' »ا~ ,ار- هك ی=رم ¸و¡ ار ¸ر~ام ¸د- ه-وگ¡ هك ~و- -دی~ وا .~¸
و ~و- ¸ر~ام –رم د-ا~ وا .~و- هت·ر ¸ی, ¸ا=رس »- ¸ا- و .تسار , هنیس د·- و _¡ , هنیس
ی- ینی¸ ¸ا+ن, ¸ار- .~و- -~رك لید-ت هعون~م ,ا هق=نم ه- ار ¸یا- ¸ات~, –رم ¸یا راركت تشحو
.ت~یرگ یم ری~ ¸-ا~ش¡ ¸ا اما ت~اد- د-¸ر· وا .=ا-
ه¡ ی-ا~ یم وت" :¸~¸ ت·وكرس ه- ~رك _ور~ و ~ر- ~ای ¸ا ار ا- =~ا ·,¸ا- قشع ¸ی¹وا ¸ا ¸,
تی-ان¡-' , ه=+¹ .,ا -د~ ی~ی¹گ-ا =ا, .یت~- ,رار· ¸ا-رس =ی ل•م وت .»یوگ یم ت+- `اح ƒیت~-
·دق¹ یم ی-اگ ·ت~ی- ینك یم رك· -~و= هك »- ی-و= ¸' ه- -¸ات و ی¡ی, یم -رو~ ی~¡ر, ل•م ار
".ا-ا- ·تسا یعون-م لی-س =ی ل•م
.دنك ¸ای- ار ¸' ه-وگ¡ ت~-ا~ ی~- ی¹و "...¸م ,اد- ·تسا -~ات·ا ی-ی=ع †ا-تا" :دیوگ- تساو= یم
.ت~ا~ هگ- ار ¸-ا-¸ هك ~و- ¸یا
43
یمر- .اس ه~- ¸یا ¸ا د·- وت ل•م ییا- »~'" :دیشك هسا-ر´ = دیسو- یم ار ¸ا ه-ا~ هك ی¹اح ر~ ¸¸
ر=- ا-ا~~ ه- ت-~- ام هك »یوگ- را~گ- ¸ا= ه¡- ·-و= .دیت~- یك دینك یم رك· ت~ی- »و¹·م و دی~رگ
تیاكانی- دن=-¹ وت ینی¸ یتسار" :ت-گ ¸ید¹- .~و- رت-اش=ر~ »- `~, دن=-¹ ¸ا ¸دن=-¹ ".»یراد- ی-و=
".,ا -~اد- تس~ ¸ا ار
¸ا- و ~و- -د~ ¸ومار· ¸ی, ا- -دم هك ی-اد-~ری~= یتا·ی¹-ت ی+گ' ƒ~و- -دم' ا=ك ¸ا رگی~ ¸یا .اكانی-
ی-ایس ¸' .¸ا- -ا هیاس -·ارم .¸ا- -·ارم ا¡~¡ .د-~ا~ یم و¹ ار وا اراك~' هك را~اد- ‡ورح »-
.دی' یم تی, رس تش, ¸ا هك
ت~ی~كرام ¸او= ¸ا~~¹ی· =ی .دم' رتا-ت ه- د-~و- ¸¹ا--~ ¸اتسو~ ¸ا ¸ت و~ هك ی¹اح ر~ ¸یا~- »و~ -~
»ا- ه- ادناری- ¿رج ˆ ‰•oŒg• MŠŒ•n›• _¹ _¹ ار ا-ا, ¸ت·ر -ار »اگن- هك ت¹و- -ن+- ,~رم ·•
لی-س =و- ه- و ~رو= یم ¸اكت ¸اكت ¸ا هك¹ر´ , , هقی¹= ·-~¸ `ا- ار ¸-اتوك ,ا- ¸یتس' و دیشك یم
»و~ .د-~و- -دیشك »وم ¸یما=- زیگ-ا ت-گ~ -یدنا- ,¡و- ˆ B’•p•n ‰•n›’Š هما-¸ور و رعا~ ·•
·~ا~ یم رس ار ¸ا ه-اكری¸ , -دن= یت·و ات ¸ا -ر+¡ ی¹و -د~ دی-س ~و¸ ¸یا-وم هك ~و- راگ-
ه- ".»ی-د- ت-اش- ار ر+~ »ی-او= یم ·ا-ا- ~`اس ¸ا-~و¸" :ت-گ ینی¸ .ت~ا~ ه-اك~وك یتیمو-·م
".د-ام یم و-اك ل•م ¸ید¹- .د-راد- »ر~ ا- ییایس' ¸یا" :دی=ر¡ ¸-ا-ار~- ,وس
--ر ه- ار ¸یا-وم .~و- -دم' ا=نیا ه- ¸ویزیو¹ت رگ~رازگ =ی ¸ی, ¸ور دن¡" :ت-گ اد-اریم _ر´ =
¸ما- ت-گ یم و ~و- -~رو' ر~ یترو- ادلیر- ˆ K•Œ••›• ".~و- ,ا ه·ی- ه¡ »دی~+-- .تسا •
ی~- یگد-¸ ای-~ ¸یا ر~ راگ-ا هك تسا -~اس و ‡ا- ردق-' _ر´ = ·¸ك ¸وگ" :دیر´ - ار ¸·رح ینی¸
¸' .دیو~ یم لید-ت ی-ی=ع -ا~و=وم ه¡ ه- ا~~ د-ا~ ی~- وا .دنك ~نیس -,یشود ˆ MŠ‘‘ šŠng’ ·•
ـت~سا »ت-گ وا ه- .~را~ ,ا -¸اد-ا زی¡ ر- ”' -ادیل= ˆ K’•ŽŠ›• ـ¸¸و ه- ·تسا • -اد-د ˆ D•Ž›• هك •
ل•م ییا- _یت .ار ¸~و= »ا- .دنك =-¹ت ار ¸' ت~-اوت ی~- »- ¸ا- اما .تسا ز, و ت=, , ه¹یسو یعو-
ی¹ی= ~رك ¸ا~حا »~ ر~ "ƒه- رگم ·»~¸ ‡رح ا- ی¹=م ¸یا ل•م »- ¸ا- .دیراد- -ن-ر· •`-ا ·ا-ا~~
¸ك ¸-" :ت-گ ¸مار' ,اد- ا- ,د-اگ ¸,و- .~رك -اگ- ~ا~ و ~رگ ¸ا~ش¡ ا- -را-كی و تسا هت·ر دنت
™ق· ·ا~~ ¸ا= »ت~اد- ,رو=نم" :~رك ¸م ¸م ¸یگمر~ _ر´ = و ".¸ك- »ك=ت وا ه- رد· ¸یا .تنی¸
".~و- ی=و~
ا= ه~- ه- ام .ی-ا~ یم هك -~و= .تسا ,دن- ¸ا ر´, ای-~ ینی¸" :~ا~ ار ¸-او= و ~¸ ,دن=¸و, ا¡~¡
.»یرا~گ یم ا= ¸یما ,د-ا .ا¡=ی ر~ ار ¸امرس هك ¸یا ای و »یو~ یم راكری~·ت ای¹ارتسا ر~ .»یور یم
دیا- وت .ی¹ا~~ ·ی-ر= ·ی-ون= دن- .تسا دن- ,ور- ا=ر- و ت-گ یم تسار -~¹ك -ت~یرك »- دیا~
¸ا ¸د~ ا-ر ر~ هك ,ا -وی~ ¸یا و »ی-~ یم ¸اش- –رز- ,ا-راك ر~ ام هك ,رو+ت ه~- ¸یا ه- ت-~-
تسا رت+- ¸, .»یت~ی- وت ل•م ییا- ,دن- ام هك تسا ا=نیا لكشم اما .ی~ا- هت~ا~ رور= »یرا~ ا-¸رم
و ت=اد-ا وا ,و¸ا- ری¸ ار ¸-او¸ا- ینی¸ "ƒ~و- ه¡ ,ا هت~و- هك ی-اتك ¸' »سا .ینك -~اع ام ه-
ل•م هك ¸یا ,ار- ¸`ت ر~ع =ی ¸ا د·- .دی-د- ¸وگ .¸م ~`اس ,ا- ‡رح ¸یا ه- دینك ¸وگ" :ت-گ
=ی .ت~- دیما »- ¸ون- ~و~ یم »و¹·م .~وش- ,دن- -~رك ¸و- ه-ترم =یـ `اح د~ا- ا- تسو,دی-س
¸-ور~ ر~ »-ر- و »-ر~ ,زی¡ و ~و~ یم ”رس ~رك ¸ا~حا ا¡~¡ ".تسا -د-¸ ¸~و=و ر~ ,زی¡
.ت=یر یم »- ر~ ار زی¡ ه~- ¸اتسودن- .دنك یم د~ر
44
ه- ار وت" :~وز·ا ت·ر یم ور· ¸تسو, ر~ ~راك ل•م ¸ا هسو- و دیسو- یم ار وا هك ی¹اح ر~ ینی¸
,را~ _·وت ام ¸ا ت·و ¸' و ¸و¹,ا¡ ,ا·' ,را~گ یم ار -~و= »سا وت .-اویا هك •ا··او ·ا¡~¡ اد=
"ƒ»یدن=-
*
ـر~ ناتسودن» ¸كور و -د~ هت=اس راكتمد= یگن-ر· ,ار- هك ینی~ام ·تنی¸ , ه-ار· لی-موتا ·
ار وا تی·~= , هق¹ح دن-ام -~ ~رك ¸ا~حا ·~و- و¹= ,ا- ی¹دن- ¸ا رت`عا ¸' -قع ,ا- ی¹دن-
ریق=ت و ¸+ك ی~=- ی- و …=م رو-ح ·هت·ر ~ای ¸ا ت~=ع ¸' ا- ¸اتسودن- .~ریگ یم ¸ایم ر~ -نت
ـ.دی-¹= یم ,~رو' »- ه- ار وا ¸ا -د~ ییاجری» ˆ ’ŠŒj• • ¸ا-¸ ¸ا یكی ¸و¡ ·¸و¸ام' ی¹ا-ا ه- هی-~
ه- ¸تس~ راوروتار,ما تكرح ا- و تسا=ر- ت~ا~ تس~ ر~ رس هس ,ا -زی- هك دن- زیگ-ا ت-گ~
.د-ام -ری= ا~-~رم ¸¸ ¸' ¸ا~ش¡ ه- ا¡~¡ ·ت~~گ یم ¸اش¹-اقم ¸ا هك یماگن- .~ا~ ت~یا =ی·ارت
.دیسو, یم ا-راوی~ ر- ·~و- -د~ دید,ا- ,زیم'رارسا رو= ه- هك ,ا هشی,رن- ·هت~ر· لی-ر-= ریو-ت
یم تیا-ر ل~ع ¸ا~رم ه- -ی¡ی·" :¸و¡ یتا·ی¹-ت ای و راگیس -ا·ی¹-ت ·اد- و رس ·زیر -~ر´ = ·.ا·~'
".تسا ¸اتسودن- ,ا-ی¸ ,ا-¸اد-ا »ش¡ ¸ا ییز= ·اما-ا," -رت -ی=ع »- ¸' ¸ا و ".دش=-
" ƒ»یور یم ا=ك " =را, ار لی-موتا ینی¸ .ت~ا~ ار زیت _یرتسا ,ا- -را-اك ز-س ,ا- ¸و-- تی-یك -~
:~رك " .-~و-- -ر+~ زگر- هك دن¡ ر- .-~و= ر+~ .یسان~ ی~- ار ی--~- هك وت ر=' ƒه- ,ا -د~ »گ
-ام , -رك ر~ یگد-¸ ل•م تنیو, .اد-اكسا ر~ ت-وكس .ت~ی- یك~وك ,ای¸ر ز= ,زی¡ وت ,ار- ی--~-
هــك اــ=-' ر~ .تــسا یت--سا- و یری--س ˆ ‹•‘“••,‘ŠŒŒ•• ¸وــ-=م ت~ــ~· =ــی اــ+نت ·~راد- ~و=و •
,ا- »~' اـی' .تـسا ¸اراكتمد= ان -سویش ˆ š’Šv š•n• اـی' ƒدـ-¸اد-ای- -ار اوع~ اـت دـ-دم' یـ~- ¸ات=ارـس •
ƒدـ-~رم یـم یگنـسرگ ا¸ یـ·ا- هـ¡را, -ا-اـ-تعا ر~ اـ- هیاـ~~- ~نام-س ا--اد ˆ D•“• š•ž•n“ ƒهـ¡ •
¸ـی¹وا ƒ,دی~ ار اكیدنـس ,ا-عا ¸ا یـكی هـك ,~و- ه¹اـس دـن¡ ƒتـ=ادنی- -ار هـ- -ار-ا=ت ¸ات هـ-ا= لـ-اقم
¸=-- ƒیت~ا~ .اس دن¡ ,د~ راوس را=· ·ینك تكرح -دن-ار و لی-موتا ا- هك ¸یا ,ا= ه- یت·و ه-ترم
·~و-- ی--~- ا=-' ی¹و ·»زیزع نات~یر¡ ˆ P•ŒŠ‘“•n • .~و- -یا=ع ¸یم¸رس ای "
:ت-گ ¸ید¹- " ƒ,~و- ا=ك ا- ت·و ¸' -~و= وت و "
:~ا~ _سا, »ش= ا- وا و " .»~و- ا=-ا~- »- ¸م "
.ا- ه¡وك ¸, ,ی¶ د-·- • ¸' ¸یت~=- ل-ا و تسا =ی~ز- ا~و- ¸ی~ ه- هك ,دن- ,ا- ¸یك ¸ا یكی »ا-
یرا,آ ی- د-~و- -دی¡ی, یكیتس`, ,ا- ه~یك ر~ ار ¸ی~ید· ,ا- ه~~=م و ~و- ری~·ت تس~ ر~ ˆ.» .تسا
ه- ار زیگ-ا تشحو ,ا- ¸كع ¸ا ر´, ,ا هما-¸ور رایس ¸ور· هما-¸ور =ی .~زیر- ¸اشیور --ر هك
ت-=ـ- هـ- _ور~ ¸زیم' , هـمزم¸ , -وی~ هـ- ,د-اگ ¸ـ,و- .¸ـ-' -ار , هـ·=ا· :~و- هـت~ا~گ ¸ـیا~-
¸ا را=·) -~رك اـن~ هـ-ا=~ور لحاـس ,وـس هـ- ‡~اـ-ت ¸ا ¸ـ, دـ-~و- -د-ام -د-¸ هـك ی-ار·اـ~م اـیوگ .~رك
ر~ و (~و- -د~ -ر, ی¹, ,ور ¸ار·ا~م ی·~=تس~ هك د-~و- -د~ ور-ور ی-~ ی¹ا-ا ا- لحاس یكی~ز-
¸ا-¹ ت·و ¸' و د-~و- -د~ ه-= یگ~- ات د-~و- هت~ا~ هگ- ردق-' و -~ا~ ل- -' ری¸ ه- ار هتشگر- ت=-
.د-~و- -دی~¸~ ار ¸اشیا-
45
و یشحو ار ام هك ی~ك ƒی-¸ یم وا ,و¹= ار ا- ‡رح ¸یا ار¡ .دن-- ار ت-ا-~" :دیشك ~ا~ ینی¸
".د-ا~ یم -د-ام -قع
ا=-'ـ ـر~ـ ـ.~و~ـ ـ-د-ا¸وسـ ـیكی~ز-ـ ـ¸'ـ ـر~ـ ـ·انشیركـ ـد-·مـ ـر~ـ ـاتـ ـت=ور·ـ ـیمـ ـی¹دن-ـ ـ-و¡ـ ـی-اگ~ور·
.دیسر یم ¸ور· ه- زی- دنی- یم ار ا= ه~- و زی¡ ه~- هك انشیرك دی-س و یترو- ی-ا·¹ ¸ا~ش¡
".تسا ~ای¸ -¸اد-ا ¸ا ¸ی- ی-دی~ ,ا-زی¡ هك تسا ¸یا ¸تقیقح"
*
ـه- یگ~- -یا-ا»د ˆ ›’•‹• ـا- ¸ا~ت »اگن- ا~نیس راك ا- ه=-ار ر~ _ر´ = هك دنت·ر ی=و¹~ • اداد ا- ˆ
›•›• دنت~ش- یموینیمو¹' ,زیم تش, .~رك یم دم' و ت·ر ¸' ه- -~¹ و ¸و- -را=ت ¸اگدن-ا~رگ ای •
¸-اتسو~ ¸ا و دی~و-ـ `وكاكوك ینی¸ .د-~ات·ا »- ¸ا= ه- -~¸ یم ¸,و- و _ر´ = و د-دی~و- -ریت »ر و
و ت·ر »ا-د- ,ا- ه·اك ه- هك را¸' ر~~- ~رم و~ ..و, ی- و د-رو= -ورشم ¸ا~و~ ر-" :~رك ییوگد-
یت·و .»رك~ »~رك -ا=ت-ا ار وت هك ~و-- ت+= ی- .دن-~ یم رد- ار ¸اشیتن·¹ ر~ع و دننك یم دم'
".~و~ یم دن~·`ع ی=را= ¸ان=ا ه- »~' ·تسا ¸ییا, رد· ¸یا ی¹=م -`و-=م _=س
یم =ی¸و¹و-دیا ری~-ت دن¹- ,اد- ا- ار ¸-' -ار , ه·=ا· ¸ونكا و ~و- هت·ر .ا,و- ه- ینی¸ ا- •`-· _ر´ =
·تـسا -رد· ل´-~ـس هـك¹- ·تـ~ی- یـ··او ¸اكم =ـی اـم -اگدی~ ¸ا اـكیرما ƒتـ~ی¡ اـم ,ار- اـكیرما" :~رك
یم ر~ ار ¸امرد, -رد· ¸' اما ·»نی-- ار ¸' »ی-اوت ی~- ام .ادی,ا- یترد· .¸' لك~ ¸یرت-¹ا= ر~ -رد·
تـكر~ ·هـما~ا ر~ و ".تـ~ی- »ـ- ,زیرگ -ار .~رو' د-یا-را- نوینوی ˆ UnŠon œ•Œ‹Š›• • -ـسا اـ- ار
:~رك یـم هـ~یاقم اـیورت " لـ•م تـسر~ هـی-· .»ـی~رك -وع~ تـك¹~م ¸ـیا هـ- ار اـ- -~ازمارح ¸ام~و= اـم
.دـ-~و- -د~ ¸ا+ن, -ــ~ را=ت-ا ر~ هــك ~و- ,~¸~ لـ+¡ " :دــیشك ~ایر· تـ·و ¸' و " اـ-ا- ی¹ع هـك اــم ی¹و
ƒار .– وی=ر ,ا·' ƒ»یت~ا~ ار یك .»یت~اد- "
هت-گ , هما~ا ر~ ·~رو= یم و¹تو¹ت ی~ك هك ی¹اح ر~ و تسا=ا, ه- ه-ترم =ی ,د-اگ ¸,و- ه==¹ ¸یا ر~
یـ~- ه¹'ـ~م ¸ـم رـ=- ¸ا" :تـ-گ .~و- هـت·ر ¸د¹= هـ- ¸ا=ی~ راگ-ا هـك ~ا~ ¸=ـس ~ا~ ¸ان¡ ¸تـسو~ ,ا-
هشی~- .»یش=- یم ار ¸ام~و= -~رك ~اد~¹· ر-قم ار ا- ی=را= هشی~- ام .د~ا- ی=را= ت¹ا=~ د-اوت
¸م , -دیقع ه- اما ·_ر´= »-او= یم -ر~·م .,رگی~ , -ر~ »ن+= ای ¸ات~كا, ای تساكیرما راك راك ای
,ا-د~= ,ا- ¸كع ".-انگ ی- ,ا- »~' راتشك .~رك _ور~ »اس' ¸ا دیا- .~~رگ یمر- »اس' ه- زی¡ ه~-
ار اـ- ¸' .~و- -د~ -دی¡ دـ-و~ -~ام' ¸ـت·ر ¸اـس ,ار- هـك ی-ا¸ا-رـس ¸و¡ ·-ـیترت و »ـ=- اـ- هـك ¸اك~وك
-دیر´ - وـ·ا¡ اـ- ار رـگی~ یـ=ر- ¸~رگ ·-~رك -اتر, -نـس یـ=ر- ه- .دـ-~و- -~ر´م اـت دـ-~و- -~¸ =ـتك ردق-'
»ـ=- هـ- ار دـن- ~و- ر~ا· تـشحو و ¸رت اـ+نت یـیوگ .~رو' رـ=ا= هـ- ار –رم ‡و-ـ- ¸' اـ¡~¡ .دـ-~و-
.~رو'
:ت-گ ¸=س ه-·و ی- »ا~ت , هقی·~ ه- و ت~ی- ¸,و- " ¸ا~كت =ت رگا و »یراك-انگ »اس' ~روم ر~ یگ~- ام
.»ـیمان- ¸د~تم ار ~و= »ـی-اوت یـ~- »ـیریگ- ¸~رگ هـ- ار ¸اك~وك راتشك -انگ " یـم »ر ¸ا-ات~ ¸انك ت-=ـ-
-وكس ر~ ¸¹اس هك ¸یا ا- اما ·~و- -د~ »= یكا-ر== _-و ه- ¸-د- و د~ یم رتدن¹- ¸یاد- و دی~و-
-ا== تـ~م ار وا و دـی~وك- ¸ـ-~رك تكاـس ,ار- ·~رك- یـتكرح ¸یوـس هـ- ¸ـك ¿ـی- ·~و- هـت·ر ور·
ت~ش- ¸یگنس "...هك »ینك یم رك· ام ·ه-ا¸ور ~ا~· و ¸~¸ ریت ·¸~رك روك" , ه¹~= ™ساوا ر~ .~رك-
.د~ -ری= ¸-اوی¹ ه- و
46
:~¸ ~ایر· .تـسا=ر- تـ-¹ا=م هـ- ¸¹اـس رو~ ,ا- هـ~وگ ¸ا یـكی ¸ا یـ-او= »اگن- ¸ـیا ر~ " ¸ا دـیا- »اـس'
.~رك یـم »ـكح ¸ان¡ ,~اـ-ت·ا لیاـ~م اـ=-' ر~ ·~و~ =ر~ یسایـس -اگدی~ " یـیوگ _ـسا, هـ- ,رگی~ ~رم و
:دـم'ر- " ·دـ-¸ یـم تـشك دـ-· هـ- ار ,ا هـ¡- رـت=~ ,~رم لـی¹~ هـ¡ هـ- ¸ـیا _ـی-وت ¸ا ی¹ام -`كشم
.تسا رـ-ا· " :~ا~ _سا, ,رگی~ »- ¸ا- و " -دیشك- یگنسرگ زـگر- تسا »و¹·م ·یشید-ا یم ¸ین¡ رگا
,ا _>~ ˆ ‘•Ž•’ ¸ا~-ا ر~ ار ی-اویح ,و= ه-وگ¡ ,~ا-ت·ا -`كشم دن-ا~ ی~- =یت-امر ,ا- »~' ·•
.دـنك یـم -د-¸ " †ر- .دـ~ یـم رـت=ی¹= یـیوگ او- .~رش· »ـك=م ار ¸ـس`یگ اـ¡~¡ و تـ·رگ `ا- وـ-ای-
هـت·ر هـت·ر ·~¸ یـم ه~¹قـس اـ- _ـ-ر' ·دییاـس یـم ¸ا هـ-ا~ هـ- اـ- هـ-ا~ .~¸ یـم »ـش¡ ,وت `= ,ا- ¸اد-~
ار ¸تـس~ ـ¿´ م _ر´ = .~و- -د~ ¸ا=' ¸اـ~~-ا- ,ا- ¸ـ,ت ¸' ¸ا هنیـس ر~ و دـ~ یـم -رـس تـ=¹= هـ- او-
:~ر- ¸ـ-وری- ¸اشك ¸اشك و تـ·رگ " .~و- -د~ ز-ـس تـسا -ر+¡ ƒتـسا -و= ت¹اح " ¸اكت ,رـس ¸ید¹ـ-
¸ـیا »را~ ¸ـم هـك یـ-یر= -~اع .یـگد-اماو و »ر" :تـ-گ .تـ·رگ »ار' و ~رك ر´, -ـ~ ¸ا ار اـ- هـیر ·~ا~
یم »- ه- »¹~ا·ت -ا·وا رتشی- .»-~ یم تس~ ¸ا ار »-ا-عا .رتنك ¸یا~- ¸ایا, ¸ا د·- •`و~·م هك تسا
¸ـی- ,زی¡ ¸ـ-ا~ش¡ ر~ و تـ~ا~ ¸تروـ- هـ- »ـش¡ یـنی¸ ".»~ات·ا یـم ¸رك· هـ- •`-· ~و- رـت+- .~رو=
:تـ-گ یـم ¸ـ-اگ- یـگری= .ت=ـس و ¸وری, ·-دنش=ر~ یـت¹اح .دـ~ یـم -دی~ ,~رد~- ¸ا " =ـی -ر=`ا-
.~و- -دیسر ¸ت·و رگی~ .د~ -ریگتس~ ییا-زی¡ "
¿ی- اما .دنك یم ادی, تی-و-م ¸' ه- ت-~- ی¹اس -~ ·~و~ یم `ت-م دییو-یت ه- هك ی~ك ·دیشید-ا ا¡~¡
هـك تـ·ری~, یـم ار تـی··او ¸ـیا دـیا- .~و~ یـم دـید,ا- ¸و= ر~ _ـ·ادم ~اوم »ا=-ارـس و تـ~ی- ,د-ا زـی¡
-~ا~ تس~ ¸ا ·دـیش=- یـم ار ¸اتـسودن- تی··او ل~=ت ¸اوت ,و ه- هك ار ,ا -دننك ¸وـ-م ~اوم ¸ـ-و=
.~و~ یم ی~ا- _ور ¸ا هك تسا ,ا ,را~ی- ¸یا ·-¹· ¸,ت و »ر .تسا
.~و- -دیسر ار· -او= تعاس =نیا
·¸اش-~رگ ,ا- .ادم ا- هك ییا- -رع ا- ·لت- ™ق· ·لت- هشی~- .~رك- -وع~ ¸ا ه-ا= ه- ار وا ینی¸
هقی و ل~ -اوارك ا- ·دنك- ار ¸یا- ¸-ك هك ¸' ی- .دنمار= یم ا-رودیروك ر~ تس~ ه- †ا¡ا· یك~یو
ه- ·دـی~و, ار لـت- دی-ـس , ه-ید· ¸¸ .~ا+- ¸ـ-ا~ش¡ ,ور ر- ار ¸دعاس و دـ~ ¸ار~ ت=ت ,ور ¸ا- ,
:دیسو- ار ¸ا ه-ا¡ و د~ »= ¸یور " ار وت =` -شما ام .~ات·ا تیار- ی·ا-تا ه¡ -شما »یوگ- را~گ-
.»یت~ك~ "
:ت~ش- و تسا=ر- ¸یگ~ش= " هك ,ا ,دن- .تسا ¸ی~- ~و- =` ل=ا~ ه¡-' .¸ك -اگ- تسر~ ¸, -و=
-~ا اـ- »~رم ·»ـنك یـم ت-=ـ- ی-اتسودن- ¸ا-¸ ه- تـ·و رـ- اـ-¸ور ¸ـیا .-د~ هـ~=رت یـ~ی¹گ-ا ¸ا-¸ ه-
.»نی~- ¸م .دننك یم »-اگ- " ار »و~ ,را==ا ·دن- ,و-ای- ر~ ·~و- -~رك رایت=ا هك یمو~ ¸ا-¸ رات·رگ
,ا -دی-ار~گ رس ¸ا هك ,ر== , -د-اشم ا- ·,~رك رو-ع هنی' ¸ایم ¸ا یت·و .~رگ-¸ا- رگی~ :دین~ یم
.دنك -ا ه·=· ه·=· دیا~ هنی' .,را~ یمر- -قع ه- یماگ
:تـ-گ دـم' یـم -او=ت=ر هـ- هـك ی¹اح ر~ یـنی¸ " رور= ¸اـ~حا ¸ـ,و- هـ- ت-ـ~- ردق¡ -ـشما یـ-ا~ یـ~-
ا- و ,´د= و »رگ رد· ¸یا ƒ~رك ¸ا=' ار ی•=- ¸ین¡ و د~ ~راو ,را- ه- ¸اوت یم روشك دن¡ ر~ .»~رك
.»-~ یم _ی=رت ار یكی ¸یا ¸م .¸ا= ¸و¹,ا¡ ·-~و= .ام ت-د~ت .»ارتحا ه~- ¸یا "
47
:~ات·ا ¸ا~ت¹ا هـ- " ¸' ¸ا .دـیای- »ـ-دی~ هـ- ر-ـ= یـ- و -~¸ رـس یـ~ك »راد- ¸و= ¸ـم .را~ر- »رـس ¸ا تـس~
و رـ=' تـ-- »ـسر و -ار هـت~~گ یدا-ا- ˆ k•‹•››Š یـ~- ·»ـ-او=- ¸ا~- »ـ-اوت یـ~- ·»ا -~رك ¸ومار· ار •
»ـسارم »ـ-ا~ _ا-ن ˆ nŠk•’ ار »ـ-ار »ـ-ا~- اـ+نت رـگا ·»ا هـت·ای ¸رور, هـك ,ر+~ ¸ـیا ر~ و تـسا هـ-وگ¡ •
هـ-ا= و تـسا هـ-ا= هـی-~ اری¸ ·دـنك یـم را¡~ ه=یگرـس هـ- ارم و تـ~ی- ¸ـم , هـ-ا= اـ=نیا .»ـنك یـم »ـگ
.~¸اد-ا یم ¸ارو´~ ه- ار »رس و د-ا¸ر¹ یم ار »¹~ ™ی=م ¸یا .ت~ی- "
:~¸ ~ایر· ¸¸ " .ه-اوی~ ت=-د- .وش- ق-اس ل•م و -د- ریی·ت ار -~و= .ق~حا =ی .یت~ی- ¸ی- یق~حا وت
.ی-اوت یم وت " ار ¸~ید· ~و= ات دنك او=ا ار وا تساو= یم هك ,ا ییایر~ ,ر, ·~و- -ا~رگ ¸و¡ وا
تی¹- .د~ا- _-~ ت~-اوت ی~- وا و ~و- ,ا=ر- ¸' ¸ا ,ا هیاس ا+نت =نیا و ~و- -~ر´م ~و= ¸یا اما .د-ای¸ا-
.دنك -~ا-تسا ¸' ¸ا ت~ا~ .ای= وا و ~و- ¸¹·- -یك ر~ ¸دن¹ ه- تشگ¸ا-
*
:تـ-گ ¸ید¹ـ- ·دـ-~و- -دیشك ¸ار~ رـگیدكی رانك -او= یـ- هـك یـماگن- ·_-ـ- ,ا- =ـی~ر- " زـگر- وـت
ƒ,~رك- _او~¸ا " :دـیشك هـسا-ر´ = یـنی¸ " -~رك ¸ومار· ار زـی¡ هـ~- هـك ,ا -~و- رو~ اـ=نیا ¸ا ردق-' وـت
.»-ایـس ¸ـم ƒیـنی- یـ~- رـگم .,ا " اـت تـ=اد-ا ,رانك هـ- ار هـ·`م ~رك یـم »ـ= ار ¸ـتش, هـك ی¹اح ر~
:~¸اـس ¸ایا~- ار ¸ر·او یـیا-ی¸ " هـك یـماگن- یود نVو- ~و= اـت تـ-گ =رت ار اـ- -ر~ ¸ا~¸~ , هـك¹م ·
یـیا-ی¸ , -را-ر~ هـك ار ,ا -رو=ـسا دـ-~و- -~رك _ا¡ ار ¸ـیا- ¸ـكع هـك اـ- هـما-¸ور ·دـنك »ی¹ـ~ت ار
"یــ-ا= تــی-ا~= ¸ود- و ی¹و~·م ·-~اــس" ی¹ی= ار وا و -دیشك ,~و-ا- هــ- دــ-~و- هت=اــس ¸ــیا ه-اــ~·ا
.~راد- یـ-یر·ت ¸اتـسودن- .ا~~ ر~ -ریت تـسو, .دـ-~رك -یـ-وت " :تـ-گ ¸ید¹ـ- " را=ت-ا .»ـنك یـ~- رـك·
.»نك روا- ار ,زی¡ ¸ین¡ ¸ا- هت~اد- "
:دیدن= ¸¸ " ƒد-او= یم _او~¸ا یك .,ا -دش- لید-ت لماك ق~حا =ی ه- ¸ون- ~و~ یم »و¹·م .ت~ی- د-
˜»ت~ا~ راك ¸م "
:~و- -د~ »ـ- دـن~تور` هك¹- ·-~رك _او~¸ا اـ+نت ه- " یـم یـگد-¸ رو=¡ ت~-ا= و وت ·»ـنی-- وگ- `اح -´=
ƒدـینك " ر~ هق-= _ـن, ,ا ه-ا= ر~ ن ~نی-ا J-ی» ˆ No““Šng HŠŽŽ ی~- تـینما ¸اـ~حا اـ=-' ر~ •اری=ا اـما .•
,و¹ ¸ـی~ -ـس و -~رك- اـ-تكا ویرتـسا -اگتـس~ و و-دیو هـ- هـشی~- لـ•م اـ-~¸~ , هتـس~ ¸ـیر=' اری¸ ·~رك
زـی- ار -ا-اویح ¸اراكتیان= هـك یـیا= ر~ یـگد-¸ .~و- -~رك ¸اـ~حا »ـك »ـك .دـ-~و- -~و-ر زـی- ار ¸ا-+گ-
,ار-) »ید· راگ¸ور ر~ ~و- هت-گ وا .تسا ل=م »ید· »سر =ی ¸یا ~و- هت-گ `~, .ت~ی- ¸ك~م دنیا-ر یم
¸ام¸ و ¸رد´ م رـ-ع ·¸اتـ~¹گ-ا ,روتار,ما ·»ـید· راگ¸ور ·یـكیرات رـ-ع ·¸ـ+ك ¸ارو´~ هـ- _ـیرات `~,
یـم ار ¸ادن~تور` ,ا- -ـس ارق· .دـنت·ر یـم ¸ور· هـ- -و= -د~ -~و-ر -ا-اویح ·(دـ~ یـم »یـ~قت .اح
ر~ ار اـ- ¸' •ا~د=م تـ·و ¸' و دـننك ¸ومار· ار ~و= »ا- اـت دـ-~ا~ یـم »ـی¹·ت ار اـ- ¸' ردق-' و دـ-دی~¸~
,ا- -¸ا·م -رو¡ نا-ای= ---ول-و ˆ PoŒ“o‹•ŽŽo Ro•› یـــم ¸ا~ -را¡ی- و ¸ـــیگ-ود-ا ¸ا-حاـــ- هـــ- •
یم -اییز= ~راو ه¡رگا ·~رك یم وگ¸ا- ار ی¹=م _یرات یت·و و ~و-- ی-و= ”روم `~, اما .دنت=ور·
:ت-گ لیكو ینی¸ .~رك ~ا~تعا ¸یا- هت-گ ه- ~ای¸ د~ ی~- ·د~ " ار ا=-' رت~و¸ ه¡ ر- دیا- ·¸م ,اد=
.ینك یشك -ا-سا و ی~ور-- "
»را~ تـسو~ هـك یـ-¸ ر~ ¸ـم ..از= را·و و یـیا-ی¸ هـ- ·یـنی¡ تـ·ار„ هـ- .¸ـی¹و` `~, »ـ-¸ :دـم' ¸~ای
.ت-گ ¸راك ¸ا و دشیدنی- ¸' ه- دی~وك .ییا·و ی- و .ا~ت-ا .»ا -د-او~ هشیر
48
»ا=-ارس هك دیشك ییا- —ی= ¸ان¡ ·~و~ یم ¸یمات یقیر= ه¡ ¸ا ¸ید¹- دم'ر~ دین~ لیكو ینی¸ یت·و
ت=ت ,ور هك دی~ ار ا-ی¸ ی-¸ .تسا ر-= ه¡ دنی-- ات ~¸ ار †اتا ر~ ¸~رگ ه- .ادم ,ا- -رع ¸ا یكی
یـم ور· -ر=· -ر=· ¸ا هـ-ا¡ ¸ا و تـسا ,را= ¸ا -ر+¡ ¸ا ¸ـیمواگ رـی~ هـ- هـی-~ یـ·یام و هتـ~ش-
ی- .ا·' دیش=-- .ت·ر و ت~- ار ر~ ه¹-ا·`- ~رك یم ی-او=ر~ع ا¡~¡ ¸ا هك ی¹اح ر~ -رع .~زیر
˜دیرا~ ی~-ا~ -=ع اما ÷
:تـــ-گ -دن= =ـــی¹~ ¸ایم ر~ یـــنی¸ " تـــكر~ ,ا- -~ازمارح ¸' .تـــ=-د- یـــنیم¸ -یـــس ,ا ,ار×نا ˆ
Ang•Œz .د-ا -~رك ی=ا· ار تیا- »یس ی-ا~ح • "
:ت-گ رور= ا- .~و- ر=~~ت -عا- »- ¸¹·~ `اح " .»را~ -¹ت=م ,ا- ه=+¹ دی¹قت ر~ ,~ای¸ ~اد·تسا ¸م
ƒ»نك- -~ا-تسا ¸' ¸ا ار¡ "
:~رك دی¹قت ار ¸ا ه=+¹ ~ا~ یم ¸اكت او- ر~ ار ¸یا-ا, هك ی¹اح ر~ ¸¸ " ,ا·' ƒ»نك- -~ا-تسا ¸' ¸ا ار¡
.~رو= ر´ س »- ¸ا- ¸اتیعون-م لی-س ˜هشی,رن- "
ایاد= ,او
ƒد~ »ا ه¡
ƒ»نك ه¡
.=~ك
یـم رـگا .دـنت-گ یـم ادـ- =ـی و راز- ~رم وا هـ- .تـ~ا~ ار راك ¸ـیا تـی¹-ا· و ~و- ~اد·تـسا اـ- وا رـ='
هت~- .' -دیا ,اد- رگا ·دنك یم ت-=- رو=¡ ی-ویزیو¹ت —ی¹-ت ر~ ا~~ _ا¡ك ,ر=- دی-اد- دیتساو=
ا- ¸ر· ¸ا-¸ ¸ا ا-را--ا -ا·ی¹-ت ر~ .~و- ¸اتت`كشم .`ح ¸ید¹- ·دیت·ای ی~- ار ریس »·= ا- ¸,ی¡ ,
_ـی یـگ-ر· ~و=- و هـت=, اـی-و¹ هـ- اـی و ·~رك یـم ,¸ا- ار رو+شم ,ا- تیـ-=~ ¸ـق- ·تـ-گ یـم ¸=ـس
دـ-~رك یـم روا- ¸اگد-ون~ هك ~و- ¸ان¡ ¸ترا+م یـیوی~ار ,ا- هـما-ر- ر~ .دـیش=- یم ایوگ یـ-ا-¸ ·-~¸
,ار- هـك یـیوی~ار , هـمانشیا~- =ـی ر~ را- =ـی .تـسا اـكیرما رو+~= ¸ـی-ر اـی و ی¹ی~یـس ·یـنی¡ ·¸ور
~رك ,¸ا- -¹ت=م را·ت~م ,ا- »ا- ا- ,رو= ار ¸ق- ت-- و یس ر- ·~و- -د~ هت~و- اد- ت-- و یس
·~و= --‚م ,ات~- ا- ¸ید¹- .د~+-- ار ¸تیق·وم زمر ت~-اوت- ¸ك ¿ی- هك نای-و-ا- ی- ی- ˆ MŠžŠ
M•žo•ŽŠ•n را¸ا- ¸ا یــگ¸ر- »+ــس ¸ان¡ اــ- ¸' .~رك یــم تــموكح ¸اتــ~¹گ-ا یــیوی~ار _اوما ر- ·•
ی~ك تسا رت+-" :¸ای¹ومام یم یم , هت-گ ه- هك د-~و- -~رو' تس~ ه- ییوی~ار ,ا- هما-ر- ,و-ای-ر´ ,
زیگ-ا -ا=عا یم یم راك , هن+, ".~ر-- یما- -ارا-=-ا ¸وی~ی~ك ¸ا ·ی=و~ ه- و¹و ·ام ‡ار=ا ر~
,ا-ادـ- ¸ا -~ر, رـ- و دـیوگ- ¸=ـس اـی-~ , هـ~وگ رـ- ی¹ا-ا ¸ینـس , هـ~- ,ادـ- اـ- ~و- ر~ا· وا .~و-
ات هت·رگ اس' هت~ر· تی¹و¸ ¸ا ·ار -د~ ™-- ~سو ی- ˆ M•• W•‘“ یم یم .دنك دی¹قت زیگ-ا هنت· •
اـ, =ـی »ـ- اـ- اـت و~ اـم .,~و- ~ا¸' وـت تـ·و رـ- .»ـینك _او~¸ا یـ-ام¸ =ـی دـیا- اـم" :~رك ~ز~وگ را- =ـی
".»یت~- د=تم ل¹م ¸ام¸اس
49
_ــ-وم اــ- ,~و+ی هــ- ت-ــ~- هــك دــ-ا -~رو'را- ,رو= ارم و یتــ~- ,~و+ی وــت" :~رك -را~ا ¸ید¹ــ-
".»ریگ-
لــماك ,~و=وم ¿ــی- .یــنی- یــم .,ا -د~ هــنت= هــك »ــ- -~و= .»ــ~ا- ,~و+ی -´=" :تــ=اد-ا `ا- هــ-ا~
"˜ت~ی-
¸ی¹شیم ریات یتا·ی¹-ت رتسو, ه- هك ¸ان¡ ·ت~ا~ -~رش· و -نت ,ا-ر· ¸یا-وم و ~و- د· -اتوك یم یم
.د-ار ¸وری- ¸ن-~ ¸ا ار رگی~ ¸ا-¸ و دیشك -¸ای~= لیكو تنی¸ ·ی--~- ر~ .~و-- ت-ا-~ ی-
:دیدن= یم ت~ا~ " ات اما .ینك دی¹قت ار ¸اشیاد- هك دن-~ یم .و, ه~- ¸یا وت ه- ا- ¸' ..و, ه~- ¸یا
-ر+¡ اـ- ¸' اـما ~و~ یـم رو+شم تیادـ- ,رو=نیا .دـننی-- ار -ا -ر+¡ هـك دـن-~ یـم ار .و, ¸ـیا یـت·و
هـ- ,زی¡ ƒار¡ رـ=' ƒتـسا _و¹ تـ-ا~ش¡ ƒتـسا _ـك تینی- ƒار¡ یـ-ا~ یـم ¿ـی- .دـننك یـم ¸ا+ن, ار -ا
.د-ا هت~اك -ا ه¹ك ر~ و-اك ·ز·م ,ا= ه- هك •ا··او ƒزیزع دسر ی~- -ر=- "
ییوگ .€·ا- ,ا ه-ا~·ا اما ·د-~و- ه-ا~·ا ~و= _و- ر~ یم یم و وا هك دن¡ ر- .تسا تسر~ ·دیشید-ا
ار -¸ات ,ا-~ا~رار· هـك ~و- ¸ان¡ ¸اشیا- یـیا-اوت , -¸وح , هـ-~ا= .دـ-~و- =ـیرات یـیا- -راتـس و~ ¸'
تس~ ¸ا ار ¸اشیا- ¸د- ·اد- , هیارا ,ار- هك راگ-ا .د-~و- ی-رما- ¸ان¡~- ا- ¸' اما ·~رك یم -~=
-~ارا هـك ,رگی~ ¸¸ رـ- اـی و ور-وم ·اـی,~¹ا اـی و ی¹¡یتو- ¸و-و وـی~ار ر~ ~و- ر~ا· یـم یـم .دـ-~ا~ یـم
هـ- و ~و- ادـ- =ـی اـ+نت وا .~ا~ یـ~- ¸ـیر-ا„ _ـ-و هـ- یـتی~-ا ¸ـیرتك¡وك ور ¸ـیا ¸ا ·دـ~ا- ~رك یـم
هت~~گ ¸یا ¸ا .د-~و- ¸ا هت~=¹~ ق~اع ¸او= ¸¸ هس ¸ونكا »- .ت~ا~ ¸¸را ه-ا=-ار- =ی , -¸اد-ا
:~رك یـم ‡ارتعا دـ~ا- ¸ـیگمر~ هـك ¸' یـ- و دـیر= یـم =¹م »اد´ م " ¸ا هـك تـسا ی-ـ-ع رات·ر =ـی ¸ـیا
ینمرا ÷ ,~و+ی »و· ی=یرات ,ا- -یش- و ¸ار· ¸ا ~و= هك ~و~ یم ی~ا- ¸د-او~ هشیر ه- =ر-م ¸ای-
ر- دیزم »- »یو¹گ =¡وك _ی¹, و -~رو' -ار~- ه- ¸س ¸ت·ر `ا- هك ی-ا= ,دیماا- و ~ریگ یم ه~ش¡رس
¸ـیام¸' ار =`ما دـیر= »ـنك یـم هیـ-وت هـ~- هـ- .تـسا ¸ـ=- »ار' رایـ~- =`ما ¸~و- ارا~ .-د~ ت¹ع
.دـننك " ر~ ¸ـیش- -قـسا =ـی وا ك-و-ون ˆ NoŒfoŽk • ر~ یـ-اق-~ , هـ-ا= =ـی · یدنا-رن ˆ NoŒž•n›y • ·
ر~ -ـ-¸ _ر´ - =ـی ینا--سو- ˆ T•‘Ÿ•n • لحاـس ر~ یـنیم¸ و ا-یم»و- ˆ Bo’•žŠ• • .تـ~ا~ رایت=ا ر~
:ت-گ یم " هك¹ ·-¸و¸ ·-ن¹= -ن¹= .اد- .دنحاورا -اگ تما·ا ¸ا~ ه~- , _اورا ·¸ر· ,ور ¸و=
ار یـنیم¸ هـك ~راد- ~و=و یـ~ك .~و~ یـم ادی, اـ- هـ-ا= ¸ـیا ر~ دـی-او=- هـ¡ رـ- ·-او= ¸ا-¹ اـ- ¸ا-¸
.د-د- تس~ ¸ا -~اس و ‡ا- و ,ریگر~ ¸ود- "
ار ¸~و=و -ود-ا ~و- -دیشك ¸ار~ لـیكو تـنی¸ رانك هـك ی¹اح ر~ و ¸ـم زـ= هـ- ¸ـك ¿ـی- ·دـیشید-ا اـ¡~¡
·هیاس =ی .ر~~- و .و, ·تیق·وم ·ا~ی,او- تی¹- =ی ا- ی=-~ ل·ا` ی¹و .»~ا- -د~ _-~ دیا~ .ت·رگ ار·
.راد¹و, _-~ =ی ·ا·' ه¹- .دنك یم یگد-¸ ¸و~¹م و ,~ام ,ای-~ ر~ هك ,ا هیاس اما
:~رك ¸¸او- ~و- -~رو= -ات ¸ید¹ــ- ¸وگ ,ور هــك ار یــیا-وم یــنی¸ " و یتــ~- تكاــس هــك یــ-اگ
یت·و ·ی-د- -و¹= –رز- ,~رم ار -~و= ات ی~وك ی~- و ینك ی~- دی¹قت ار -یر= و -ی=ع ,ا-اد-
·یـ-ا~ یـم .دـ-~ یـم ¸اش- ار یـ-ی=ع -`= -ا -ر+¡ ·دـننك یـم تـیا~ا~ت ¸ارگی~ هـك یـنك یـم ¸ومار·
اـی ت~وگ ,وت »ـ-ا-او=- دـ-او= یـم »¹~ هـك ردق-' .~ریگ یـم »ـ=¹ ی¹ی= ¸ـم و ی¹ا= و رـك- _و¹ =ـی لـ•م
, -راتـس .یـق~حا وـت ردق¡ .~ریگ یـم »ـ- »ـ~= .اح ¸ـیع ر~ اـما .,~رگر- یـگد-¸ هـ- اـت »ـ-ز- -رتشی-
تكر~ ¸' ا- تسا را¡ا- هك ,ا -راتس .ت~ی- ا- ¸' یگ-ر ¸ویزیو¹ت -سانم ¸ا -ر+¡ --ر هك یگرز-
50
¸ـق- ¸~رك ,¸ا- هـ- -¸ات و دـنك ر-ـس اـ- ی¹=م روشك هـ- یـ-وع و--- ˆ ‹•‹• ر~ اـت دـ~ا- یـ-ار »ـ- •
یم تك¹~م ¸' ر~ ¸ان¡~- وت و د-رو' یم -رس ه- دن-او= یم یی`- ر- ا- ¸' .دن-د- ¸-ار همانشیا~-
.اـ¡~¡ تسا راو -~ر- , هـشید-ا =ی ¸یا دنگوس اد= ه- .,را~ ¸اشتسو~ یـیوگ یـم و یـ-ام " ی¹اح ر~ و
¸اكت »ك=م و دی-~¡ ار ¸یا- ه-ا~ ت~ا~ ه¹-ا· ~رم -رو- ا- رت~یت-اس دن¡ ¸عون~م ,ا- هنیس هك
:~ا~ " .~رگر- تن+یم ه- اد= ه- ارت ·,ا هت~ا~گ -~و= ,ور ه- هك ی~سا ر- ای ·ا-ا- ~`اس "
اـ- زـی¡ هـ~- .~ر- ¸ایم ¸ا ¸ـیار- ار .و, »و+-م ,~و¸ هـ- هـك ~و- ¸اـ~¹و, ¸ان¡ ¸ید¹ـ- –رز- تـیق·وم
»ا- هـ- ¸اك~وك ¸ویزیو¹ت ¸ا ,ا هـما-ر- .دـ~ _ور~ ,~اع , هـما-ر- =ـی ی-یا~- تادوجو- ,-یامن اـ- ·
»¹ی· ,ا-`وی- تــكر~ نا-رات--س ~--نج ¸ا هــك ç~--س نا-ای= š•‘•ž• š“Œ••“ • ی-ویزیو¹تـ ـ.ایرس
ˆ.» .¸اك~وك و _او-ا ¸اش-ایم ر~ هك رگی~ -ارك -ا~و=وم , -را-ر~ ,د~ك .ایرس =ی .دنسر یم رس
»ا~·ا " ی=یر- " »- ی-اك ی=یرم یتح .د~ یم -دی~ -ایگ ات ¸اویح ¸ا و ل¡ و ل´= ات ی-امام و ¸ا- ¸ا ·
و د~ یم _ار=تسا ~و= ه- ~و= »ا= ~اوم هك ~و- ییا-· یگنس ¸ارگی¸ا- ¸ا یكی اری¸ ~و- ¸اش-ایم ر~
-نس ¸یا »ا- .ت·ای یم -ایح د·- , هت-- , هما-ر- ,ار- _·وم ه- نوی-ا- ~ی¡ ˆ Pyg•ž•ŽŠ•n • ~و-
¸وتكاك یعو- ه- هك ¸¸ †ور' و -~ا ی- ,~و=وم هك ~و- -د~ -=وم -دننك هی+ت , -د-ام -قع زن= و
¸ـیا .دـنك تـكر~ هـما-ر- ر~ زـی- ~و- -دم' ¸ام¸ ¸ایا, ر~ ار=ـ- , -رایـس ¸ا و تـ~ا~ تـ-ا-~ وـ- دـ-
¸ر= هــ- هــك -وــس لــك~ هــ- یــیا-· , -دن-او= هــس -و`ع هــ- .تــ~ا~ »ا- ییای¹ارتــسا ,اد¹یتام ~و=وم
, -رایـس ¸ا یـ-ورگ ·دـنت-گ یـم یـیا-· ,ا- -ر~ اـ- ¸' هـ- و دـ-~و- -د~ هت=اـس =یتـس` ¸ا یـك=-م
و ورتم ,ا- ¸ـیو- را·~ ·-دن+= -ا~و=وم ¸ا هـك -ر-¸ J -س ناردار- ˆ ‘o•Ž-‹Œo“’•Œ‘ -د~ لـیكشت •
·~و- هما-ر- ی¹-ا ¸اكم هك ییا-· , هنی-س ر~ یت=ت ری¸ و ·د-د-او= یم ییا-· ت´¹م ار ~و= و ~و-
ی,-ا- ˆ B•g‘y »ا- هـ- یـ-ان= ¸ا هـك ~وك ,ور =سوـس • Vو-ن ~ار- ˆ œŒ•‹ N•‹•Ž• ¸ا و دـم' یـم •
یـ-ام ¸وح هـت ر~ و ·~و- -~رك رار· ¸رد, تـس~ " ,-·- " =ارو= هـك ¸و- اـ- ر,وـس ,`وی- ‡دـ- ·
هك ~و- ¸یا~- ¸ق- ¸یرتزیگ-ا تشحو ·ی¹دیر ,د·- ر-- .دنت~ا~ تكر~ هما-ر- ر~ ·ت~ا~ تسو~ ینی¡
,ا-و¹-ات ¸ا یـكی هـ- ,--ی- ,ی-~نار- ˆ •Œ•nŸŠ‘ B•Ÿon یـ·`= هـت ¸اد-~ تـس~ =ـی .تـ~ا~ تـ-ا-~ •
,ادی~ و ه¹او هـك روك رویو ینرو×ی-س ˆ šŠgo•Œn•y W••v•Œ ·¸ـیا~- ,ا- -راتـس .~و- هـشی,رن- •
¸ـیار' زـیگ-ا -ا=عا ,¸ر= هـ- ار ¸اشیا-وم و دـ-دی~و, یـم =ـی~ ,ا- ¸ا-¹ ·یـیا-· ¸امام و »یـ~كام
و ا¡~¡ ¸ید¹- ار و~ ¸' ¸ق- .د-وش- ی-ویزیو¹ت , -راتس ƒه¡ هك ·هك ~و- -~¸ =¹ ¸اش¹~ و د-~رك یم
»- ¸' .د-~ا~ یم رـیی·ت ار ¸اشیاد- ا-وم ای ¸ا-¹ ریی·ت ا- -ار~- و دـ-~رك یم ,¸ا- ¸ای¹ومام یم یم
ات ¸ا~رس ,ور و ~ا~ یم --ر ریی·ت ریس زمر· ات ¸-ن- ¸ا ¸اشیا-وم هما-ر- =ی ر~ -اگ .ییا-وم ه¡
ریی·ت زی- ار ~و= ,ا, و تس~ و -ر+¡ ا- ¸' .د~ یم -دی~ارت هت ¸ا ای ~ات~یا یم _یس رت~یت-اس ت-~
,ا ه-اــ~·ا ,ا- »وق¹ح ¸' ¸ا وــ- ,ا هــ=+¹ »ــش¡ و ¸وگ ·_ام~ ·و¸ا- ·اــ, رــیی·ت رــ- اــ- و دــ-~ا~ یــم
.~و- ,رتوی,ماك ریواـ-ت ~ر-راك ·تـشگ هـما-ر- قـی·وت -ـ=وم هـ¡-' اـما .دیـسر یـم ¸وگ هـ- یـنی-تور,
اـی و رـگی~ -ارك ,ا-¸اد-ا »ـش¡ ·یـیا-· , هنی-ـس :~و- یگت=اـس یـ=ی=م رـگ-اش- هـشی~- هن=ـ- روك~
تعاس را+¡ ,¸ور را¡ا- ه- ا- ¸' .د-~و- یگت=اس •ار-ا„ زی- ¸اگشی,رن- .ی-اشك+ك ¸ی- ,ا-وی~وتسا
ور ¸ـیا ¸ا .دن-ا-ـ~¡- ¸ا~ركی, و -ر+¡ هـ- یـ·ا-ا یعونـ-م ,ا-عا اـت دـ-د-ار~گ یـم »ـیرگ †اتا ر~ ار
یتگا,ـسا , هـك¹م و یـ-اشك+ك یـتشك رـی~,ا- تـ~ك~ ¸امر+· ·¸امام و یـیا-· ,و- ی¹- ·یـ=یرم »یـ~كام
¸ا~- ¸ا .دـنت=اد-ا -ار هـ- ¸ارگا~ا~ت ¸ایم ر~ یـ-ا=ی- و رو~ و دـنت·ر ه¹اـس دـ- -ر هـ-~ =ـی ·یـ-ا+یك
.~و~ ر~ا- ای-~ »ا~ت و ¸ویزیووروا ·اكیرما ه- ت~یا- یم هما-ر- :~و- »و¹·م ¸ا='
¸اگدننی- , -ریا~ هك ¸ان¡~- هت·ر هت·ر ییا~- تادوجو- وش یسایس ,ا- ¸-وك- ·ت·ای یم ¸رت~گ
د-د-او= یم =انتشحو دح ¸ا -~ای¸ ار ¸' ¸اشت`~ح ر~ ¸اراك ه=·ا=م .ت·رگ یم `ا- ¸' ه- ت-~- زی-
51
ی~ن= ,ا- هن=- هك د-~و- دقت·م و " وش " -زی~و~ ه- -~ای¸ ت·و ر- ی¹دیر) ~را~ ییا= ی- تحار-
-اگدی~ ه- .اكی~ار ¸ادقتنم .تسا -یر= و -ی=ع ,~ای¸ »`ك =ی ر~ و (د~ یم =و·- دیشید-ا یم رویو
دـن-یر= و -ـی=ع •اموز¹ یـیا-· -ا~و=وم هـك روـ-ت ¸ـیا هـ- دـنت-گ یـم و دـنت·رگ یـم ~اریا ¸' ,ا هـشی¹ك
و دنك ,را~~و= ¸' ر~ ,¸ا- ¸ا هك د-~رو' یم راش· ا¡~¡ ه- .تسا ت-•م ریوا-ت د·ا· و د-¸ یم ¸ما~
:تـ-گ یـنی¸ هـ- ¸ید¹ـ- .دـ-ریگ- ‡د- ار وا دـ~ --ـس راك , هـما~ا زـی- »ا=-ارـس " ر~ تـشگ¸ا- ¸ا ¸ـ,
.تسا ی=یر-ت , هما-ر- =ی .ت~ی- هك ی¹ی•~ت یتن·¹ و~ ¸یا ر=' .ت~ا~ »-او= لكشم ¸دن¹ "
:تـ-گ یـنی¸ " یـم ار هن=ـ- هـ- ~ور´و , -¸ا=ا وـت هـ- یـت·و اـ+نت اـ- ¸' ·هـت~~گ ¸' ¸ا ƒهـك ,ار- _ـیر-ت
.دننك یم رن- هك •ا··او .د-را~گ- -رس ”رس ¸یگ -`ك و دن-ا~و,- =یتس` ا- ار -ا -ر+¡ هك دن-~ "
:تـ-گ ¸¸ دـ-د~ رادی- یـت·و ·دـ·- ¸ور _-ـ- " _ـیت ¸و= •ا··او وـت هـك تـسا ¸ـیا _و-وم ·¸ا= د¹ـ-
دید,ا- و -~¸ =¹ك ه~- ه- لی-ر-= هك `اح .,ا هتشگر- ¸ات~¹گ-ا ¸ا و --ر ,ری~ تسو, ¸یا ا- ·یت~-
ا=نیا .د-دنم¸ای- دید= ,ا- -ر+¡ ه- ا- ¸' .رای »یوگ یم ,´د= .,ریگ- ار ¸یا= ی-اوت یم وت تسا -د~
¸ا یـ-اوت یـم وـت .¸ـك ¸ـیام¸' و ¸ا~- نا¶ا- ˆ B•Ÿ’Ÿ’•n • -ا -ر+¡ رـ=' .یـ~ا- رـتق·وم هـت~ر· و
.ت~ی- -سانت ی- ا- ¸' ,ا- -رو- دن-ام "
¸انی~=ا ¸ر= هـ- ·تـ·رگ یـم ~و= هـ- هـك ار یتیـ-=~ رـ- ·¸ارو´~ رـ- ر~ یـ-او= ر~ تـ-گ یـنی¸ هـ-
ار هــ==¹ رــ- تــ~-اوت یــم وا اری¸ تــ~اد- یــتی~-ا ¸' ,ا-~و-~ك ور ¸ــیا ¸ا و ~و- رادیا,ا- یــش=-
هـك ~و- -دیـسر یـیا= ه- `اح اـما .دـنك لـید-ت رـگی~ ¸ید¹ـ- هـ- ار ¸ید¹ـ- رـ- و ,د·- , هـ==¹ ¸ـیزگیا=
:د~ یم ت=س و ت-س -ا-اكما ,ا- –ر و ~و~- یم رو'~ر~ ی-وگرگ~ " ی¹و ·ت~ی- ¸اس' ‡ارتعا ¸یا
.یگد-¸ ا- هك¹- ·»-¸ ا- ا+نت ه- .»ا -~رك _او~¸ا `اح " , ه=+¹ »-¸ا- " یمید• " =ی ه- ا+نت ¸م _·او ر~
اـ-د·- ~و- ¸ـك~م و ~را~ .اـس ~ات-- ¸ا ¸ـی- »رد, .رـتا-ت ر~ ,¸ا- ,ار- هـ- .»ا هـتشگر- ی--~- هـ- لـی¹~
.~ور- -وك _ارس ه- دیا- هك تسا د~=م ¸یا ¸, .دمای- ¸یا~- ¸دی~ ه- وا اما .د-د- تس~ یت-ر· ¸ین¡ "
:تـ-گ یـنی¸ .و~ا= _ار¡ =¹ام ·`اوا¡~¡ زـیگن¡ »رد, " ¸ـك- ی·ـس .یـنك یـم یـ=و~ .`اوا¡~¡ زـیگن¡
.,ور- ¸م ¸ود- " :ت·وك »- ه- ار ¸یا- تس~ " .-~رك د~ر ردق¡ ¸یا- ¸=ا- و ا-وم »نی-- »-او= یم "
¸ار=-ا~ـــس' ¸ا ¸' ,را~·م .~و- دـــی¹قت -ـــن-ر· ی--~- -ـــن-ر· .‡ور·م ¸ـــیش- هـــ~وگ ¸' ·¸رد,
»اد´ م ¸' ,ا~نیـس ·~و- -د~ ,را~ر-وگ¹ا -و-ش ا-- در- ~--» و _-~- ك-ی نات-ساد هـ- ·~رك یـم دـی¹قت ار
-ن¡ ¸ا ار ی-~ را- =ی ل·ا` ا- »¹ی· , ه~- ~رم ¸ا-امر+· هك ,رو= ~ی-و-اد ,ا- D•ŸoŠ“ ¸ا~¸~ •
و دــ-د-ا-ر یــم راو=-و= ˆ.» .دــ-~رك یــم ه¹~ح »~رم هــ- -¹ت=م ,ا- هتــس~ ر~ هــك دــن- ¸اشك »~' و
ر~ »ــ- ¸' .دــ-~رم یــم ¸و= ¸ا=رــس ¸ا ¸اشییا~نیــس رــ~ع .و= ر~ را- =ــی ان•تــسا ¸ود- ¸¸ ¸ا-امر+·
,ای¸ر هـ- زـیگن¡ یـیادی,ا- .دـ-~و- -~رك وـ= یـتا~راو یـگد-¸ هـ- زـی- رـ+~ ¸ـیا ,ا-ر-وی¹یم .»¹ی· لـیاوا
¸ا و د-ر- یم رس ه- ¸ار=-ا~س' , هق-= ¸یر=' ر~ ¸اگو ¸` ,ا- .~ر =-س ه- هك ,ر-وی¹یم ,دن-
یم ینی¸ و د~ ی~- ه-`= ¸كع ر~ ای¸ر ¸یا د~ا- ه¡ ر- ی¹و .~¸ یم ¸ما~ دننك یم ,رو~ »~رم
:~ا~ رادش- ¸ید¹ـ- .دـنی-- ~و= »ـش¡ اـ- ار وا تـساو= " اـت .~رو' یـم ر~ =¹ك~ ·دـ~ا-- ¸و= ¸¹اح رـگا
ار وـت دـیا~ هـت-¹ا .تـسا ¸ـتور· رایـ~- ·هـت~~گ ¸' ¸ا ˜یـیا- =¹ك~ هـ¡ »ـ- ¸' .دـنك یـ~- روا- دـنی-- یـ~ك
.د-ا -~¸ »·ر ¸ا~·¹ا= ر~ ار ¸یا راگ-ا .~و~ یم »·رح وا ا- ¸م ~ای¸ .ا~تحا ه- و دنك -ا== دسا· "
یم -¹= ¸-اگ~ا¸ ر+~ ر~ ه¡-' ~و- ¸یا .~و- ¸یاش=- ~و- -د-اشك ¸اتسودن- ه- ار ا¡~¡ ¸ید¹- ه¡-'
.¸رد, ای وا ·دش=- یم ار ,رگی~ =ی »ادك ت~-ا~ ی~- اما .~رك
52
*
¸یر~- ¸دید= ر~~- ا- ¸ور _ن, ,ا هت-- :`اوا¡~¡ زیگن¡ ,ا·' ی-ونك یگد-¸ رو' ت-گ~ ,ا- هتك-
¸' ه- هك ی·~ت=م ر~ »و~ "€رس ی ه·ل•" هشی,رن- , ه¹=م ر~ ·ت~ا~ ,دن¹- ,ا-راوی~ و دنت-گ یم
ـدن~, -Jی» ی-ا¡ ˆ P•ŽŠ HŠŽŽ , ه-ا= ر~ ¸ر~~- ¸ود- ار هت-- ر=' ¸ور و~ اما ·~رك یم یگد-¸ •
·هت~~گ , -دش~گ ,ای-~ ر~ ار ~و= ت¹و+ك ,ا-¸ور ¸یا ات دی-ار~گ یم تنیو, .اد-اكسا ر~ ¸اشی~ید·
»و~ ر~~- دنت-گ یم هك تسا ¸یا -¹ا= .دنك ¸ا~حا ¸یر~- ¸ا هت·ر تس~ ¸ا ر~~- ¸ی¹وا رانك ر~
,ار- زیگن¡ هك ینی¸و~ی¹ ¸دسرم -قع ی¹دن- ر- -دی~¹ ینی¸ .~را~گ ی~- ی~ید· , ه-ا= ر~ ار ¸یا,
یت·و و ".~را~گ- ه-ا= ¸' ر~ ار ¸یا, ~راد- -¸ا=ا »و~ ¸یر~- »- دیا~" :ت-گ ~و- -~اتسر· ¸ر~,
لی-موتا --ر -ریت ,ا- هشی~ ه- ی-اگ- هك ی¹اح ر~ ·د~ ه·ا-ا ¸دسرم ل=ا~ ¸اد-ا »ش¡ ه- ¸ید¹-
".ینی~ام -=ع" :ت-گ و دیشك یتوس ¸ی~=ت ,ور ¸ا ت=اد-ا یم
ار زیگن¡ ~وك ,روتار,ما ·`اوا¡~¡ ییای~ی~ ~وك تكر~ ,را=ت رتا·~ یت¹و~ ¸وی~ی~ك =ی ~و- رار·
_و-وم ¸یا اما ·دنك یسرر- ~و- -د~ »+تم -ا~راو =ر~گ ت=ا~ر, »دع و یتای¹ام ,را~ر--`ك ه- هك
".یت~- یم~' رو= ه¡ •ا··او وت »~+-- هك ت-ر· »- ¸یا" :ت-گ .~و-- -¹ا= ینی¸ ,ار-
وا هت~~گ ¸ا-ات~ دم و رز= ~رك ¸ا~حا ¸ید¹- .د~ -~وشگ ¸ا~ر-ار- ر~ ی-ا-~ا- ¸و¡ تنیو, .اد-اكسا
·ت-گ ~و= ا- .~و~ یم هت~ا--ا ¸' ~وس =~- , هیاس تشگ¸ا- ¸ا ¸یا- هیر ییوگ .دنك یم †ر= ار
¸ا~مادك ¿ی- .دنك یم _یا- ا ر ا- -د-¸ یگد-¸ .~و- هتشگ¸ا- -¹· ¸,ت .»ت~ی- »~و= راگ-ا ¸ورما
.»یت~ی- ¸ام~و=
.زنم ل=ا~ ¸ا رو~ -ار ¸ا .رتنك »ت~یس ا- هك د-~و- -~رك --- _ا- ,~ور´و ه- ¸ین-' ,ر~ ا-¸ور ¸یا
و د~ ¸ا- ررو ,اد- ا- »ار' ر~ .~رك یم »وم و ر+´ م ار -~وسر· ,¸وری, †ات و د~ یم هت~- و ¸ا-
هك ~ات·ا ییو~رگ ت=ر~ ه- ¸~ش¡ هك ¸ی~- .دم' ¸ا- ~و- هتشگ »گ ¸' ر~ ¸ام¸ هك ی-اكم ه- ¸ید¹-
¸, ر~ ر=ا= ¸ی~- ه- .دم' ر~ -¸ر¹ ه- ¸یا- تس~ ·تسا ,را= ¸' ر~ ,و _ور ~رك یم اع~ا ¸رد,
,را~گ هیامرس ,ا ه-وگ ¸ور~ا¸ ت=ر~ ·ری~شك ر~" :ت-گ ینی¸ ه- و د~ ¸ا+ن, -ای··او ی·ر= ی-
ت=ر~ .د~ا- -دیسر ¸ت¹+م هك تسا ,ا ه~ی- دن-ام و~رگ ت=ر~ ·~و~ یم –رز- =~وك یت·و .تسا
ه- هك ¸او= .~رك یگد-¸ ¸ا=' ای یسورع ‡ر- ار ¸دم'ر~ و ت=ور· ار ¸' ¸اوت یم و ~را~ ¸¸را
.دش=- یم ,رای ~و= ی¹ا~گرز- ¸ارو´~ ه- ·تسا یك~وك ¸اش- هك ت=ر~ _=· ا- ·دسر یم _و¹- ¸س
"ƒه- ·تسا دنی' ¸و= =ا-¸وس -اسا~حا ¸ا ت=ار· ¸یا
`ا- د~ یم ی+تنم ی¹-ا ر~ ه- هك ,ا ه¹, ¸~ ¸ا هك یماگن- .~ات~یا -را~ع ,~ور´و رانك لی-موتا
ت~ا~ ¸ت ه- ,ز¹· ه~ك~ دی-س ,ركو- ¸ا-¹ هك ,~ر~-و= و .اس ¸+ك راكتمد= .~و- تكاس ینی¸ ·دنت·ر
ار ا-وم ¸یا ه¡رگا .ت=ان~¸ا- ار وا ¸دی-س تش,ر´ , ,ا-وم ¸دی~ ا- ¸ا+گا- ا¡~¡ و دم' .ا-قتسا ه-
.~رك یم ییاور-امر· .زنم روما ر- ا- »ید· هك ~و- »د=ت~م , ه-`او ¸ا~- ¸یا .~رو' یم ~ای ه- -ایس
-د~ ری, رد· ¸یا" :~¸ دن=-¹ ,راو~~ ه- ه-`او .دیسو- ار ~رمری, و ".ی+-`او ·اد= ,ا" :ت-گ »ا=-ارس
-را~ع .ات~یرك ¸ا و¹~م ,ا-ور-ار ه- ار و~ ¸' ~رمری, ".دیروای- ا=- ارم ا~~ »دیسرت یم هك ·ا-ا- »ا
~ا~ _ی-وت ه-`او .تسا ,د~ع دی~رت ی- ه-ا= ریی·ت »دع ر~ =ار· ا هك ت·ایر~ ¸ید¹- و ~رك ییا~ن-ار
ر~ .د-ام یم ی·ا- وا راگ~ای -رو- ه- ه-ا= ¸یا ~رو= دنگوس -حا- زیگن¡ »گی- –رم ی, ر~ هك
53
و ا- ‡ر„ ·-ا`ا و ا- ل-م ·ا- ی~اق- .~و- ی·ا- ریی·ت ¸ود- زی¡ ه~- »-ا= ¸یر~- –رم ¸ور ¸ا ه=یت-
~و= ,ا= ر~ ه~- ·¸دسر~ راك ,ا- ¸یر¹ا- ,ا- ه~~=م و یگن= ,ا-واگ ,ا هشی~ ”رس ,ا- -ركی,
ییایموم و -~ر´م »- ه-ا= راگ-ا ·.ا·~' د-س ر~ -د~ ه¹ا¡م ,ا-~=اك ·ا-زیم ,ور -`=م ¸ا~- .د-~و-
ل•م ·ایاد= .د-ا -~رك ¸ییایموم" :ت-گ ~رو' یم ¸ا-¸ ه- ار ا- ینت-گا- هشی~- ل•م هك ینی¸ .~و- -د~
--ر ی-' ¸¹اس –رز- ر~ ه-`او هك یماگن- ·ه==¹ ¸یا ر~ تسر~ و "ƒه- رگم ·تسا _اورا , ه-ا=
.دی~ ار ¸ر~ام _ور ¸ید¹- ·~رك یم ¸ا- ار
¸~و= .ا=-'" :~رك -را~ا ور-ار =یرات هت ه- تشگ-ا ا- .دی=ر¡ ¸یوس ه- ینی¸ و دیشك ,دن¹- ~ایر·
·هك ,¸ور ·~و- -دی~و, ¸ور ¸' هك ¸ا~- ·ت~ر~ ,ا-رتیت ¸' ا- ,ا هما-¸ور یتن·¹ ,راس ¸' .~و-
.~ا~ یم ¸اكت د~ا-- ¸اور, ه- ر~ا· هك -ی·- ,ا -د-ر, دن-ام ار ¸یا-و¸ا- ه-`او ¸ونكا ی¹و "...هك
¸م ا- هك ا-روتساك »ا هن- .دیدی~ هك ~و- ¸م ¸¸ ¸یا .¸م ¸¸ ƒت~- ¸ات~ای .~و- ا-روتساك ¸یا ·ا-ا- ¸ی--
,~وگ ,وت و ا=-' »ت·ر ا+نت ,¸ور و »د~ –رز- هك ¸یا ات ·~رك یم ,¸ا- یگنس , ه¡-وح ر~
زیگن¡ ·ت·ر ای-~ ¸ا »گی- یت·و .دیوش- ¸یگ~ش= ·ا-ا- »را~ ¸-او=" :ت~ا~ _اع -ا· =نیع هك ,~رم
»-ا= ردق-' ¸اتر~ام ƒدیت~ی- -¹ا=م هك ا~~ .د-~ا~ ا-روتساك ه- ار ¸اشیا- ¸ا-¹ ¸ا تس~ دن¡ -حا-
~و- -~رو' تس~ ه- ار ¸¹~ا·ت هك ا¡~¡ ".د-دیش=- یم ار ¸اش¹یاسو ¸ا~~و= ·د-~و- ,¸ا-¹~ و تس~
ق-اس ل•م ه-`او ".»ت~ی- -¹ا=م ¸م هك تسا »و¹·م .ه-`او اد= ,ا-ر …=م" :~رك ت·ا~ح ¸ا~حا
دیش=--" :دنك ¸-¸رس ار -ا-را ر~, ~ا~ یم -¸ا=ا وا ه- ی~ید· ركو- =ی ¸ای- ,~ا¸' قح .~ات~یا ق~
".دییوگ- ر-ك دیا-- ا~~ اما ·ا-ا-
~را~ ¸رت ¸ا راگ-ا .~زیر یم ی·رع ه¡ ¸ی--" :~رك همزم¸ تسا رتا-ت , هن=- ,ور هك ¸ان¡ ینی¸
ا-· ر~ ¸ان¡~- ,راكا== یعو- اما ~رك .ا-قتسا یمرگ ه- ا¡~¡ ¸ا و د~ ~راو ا-روتساك ".~ریم یم
د~ _را= ¸¹اس ¸ا ی-او= -ر~·م ا- زی- ا-روتساك ·~روای- -'زمات و و=-' ات ت·ر ه-`او .~¸ یم _وم
=¹ام ,رادن, هك دمار= یم ¸ان¡ ا-روتساك .د-ا -~ا~ -رو- ,راك =ی ا- ¸یا" :ت-گ ه¹-ا·`- ینی¸ هك
هساك »دن- یم =ر~ .~و- -~زتشحو »- ~رمری, .~ریگ یم `ا- ار ¸رس ¸ی¡~- .تسا -د~ -ار= ¸یا
دیا~ و دنت~- ا+نت ا=نیا ر~ ا- ت·و رتشی- ا- ¸'" :د~ا- یق=نم دی~وك ا¡~¡ ".تسا هساك »ی- ری¸ ,ا
یم ¸ا~حا و د-رو= یم ا~= ا- ¸ا~+یم ¸و-=م ‡ور„ ر~ و دن-او= یم ی¹-ا -او= †اتا ر~
هی-~ ردق¡ هن+ك ,راس ¸' ر~ ا-روتساك هن- ·دیشید-ا ~و= ا- اما ".تسا ¸ا~~و= , ه-ا= ا=نیا دننك
.تسا ¸ر~ام
تس~ ¸ا ر~ام ¸ا ار -د-¸ , هن- هك ,ا -د-ام ام ¸ا رو~ ردق-'" :ت-گ رس تش, ¸ا ¸رد, ,اد- هك
".ی-~ ی~- زی~ت -ا هت·ر
زیگن¡ .دنی-- ~و- -~رو= =ور¡ هن+ك ی-یس ¸و¡ هك ار ¸رد, ¸یگ-ود-ا , -ر+¡ ات دی=ر¡ ¸ید¹-
و ,ا,ا, ,ا-و¸ا- هك `اح .ت~ا~ ¸ت ه- ~و- ¸ی·ا¡ ¸ام¸ .ام هك ییای¹اتیا راو¹~ و تك ¸' `اوا¡~¡
»ك~ ونول¡ یم ان~ ¸یا- ¸ا-¹ ر~ دم' یم ر=- ه- ·~و- -~ا~ تس~ ¸ا ار ˆ.» .¸وتراك ,ا- »¹ی· ¸انسر,•
ر~ -ا· ر~ وا .ت~ی¡ د-ا~ ی~- تسر~ اما ~~رگ یم ,زی¡ .ا--~ ه- هك ~و- -د~ ,~رم ل•م .دنك
ار ¸ا -ر+¡ ¸ان¡ ¸ام¸ ,و~ا= و -~رو= -ات ¸-ا-¹ و ینی- .ت~یرگ- یم ار ¸ر~, و ~و- -~ات~یا
هك دی~+· یم -¸ات ا¡~¡ .~و~- یم هت~~گ ,اس' .و= ,ا~یس ¸ا -ی·- ,ر-ا=ت ¸و¡ هك ~و- -~رم¸,
=ی و تسا ~رمری, =ی ™ق· =نیا و -د~ ل=ا- ¸-و~·ا .ت~ی- ¸ك ¿ی- ¸د-اسرت ه- ر~ا· رگی~ ¸رد,
ه=·ا=م ¸ر= ه-ـ `اوا¡~¡ زیگن¡ ,ا-وم هك دی~ یم ,رو=¹~ ا- ینی¸ هك ی¹اح ر~ .روگ -¹ ¸یا,
54
ی~- .ا~تحا ت~ا~ ا, ه- ~رو-~ك' ,دن- و -~¸ ¸كاو ,ا- ¸-ك هك ا=-' ¸ا و تسا -اتوك ,ا ه-اراك
تس~ ه- راگیس ا-روتساك هن- »اگن- ¸یا ر~ .د~ا- تسر~ »- ¸یا, ت~~ ی¡نیا -~¸ای ¸=ا- ¸اتسا~ ت·ر
, هیور هك ,د¹ی·رت~¡ , ه,ا-اك ,وس ه- ·ت~~گ ه·وش·م و ر~, ·رد, ·¸ا~ هس ر- رانك ¸ا ·د~ ~راو
دن-ام ·-دننك =یر=ت یتس¸ ا- ¸~ای¸ ¸س »=ر ی¹ع و ت·ر د~ یم هت~- و ¸ا- تش, ¸ا ¸ی-' ل~=م
.ت~ش- ¸یور ا~نیس ,ا- -راتس
هن- رانك و ~رك رو-ع ¸ر~, ر-ار- ¸ا زیگن¡ هك ~و- -دش- لی~كت ا-روتساك , -دن-~ ¸اكت ~ور´و ¸ون-
:~رك همزم¸ ا¡~¡ ¸وگ ری¸ ~¸ یم †ر- ییاوسر ¸یا ¸ا ¸-ا~ش¡ هك لیكو ینی¸ .ت~ش- ق-اس ,
را~ ”ر¡ زیم ا- هك ری, ركو- ·ه-`او ر~ -ا· ر~ و ".تسا ¸, او- راگ-ا ·زیزع دن-- ار ت-ا-~"
تش, ار ¸یو¸ا- هك ~رك یم ا~ا~ت ار ¸ی~ید· -ا-را ¸ا~حا ی- ,ا -ر+¡ ا- ~و- -د~ ~راو ی-دی~و-
.~راد- یتیاك~ »- ¸¸ و دنك یم هق¹ح وا ¸¸
.دننك یم رات·ر ی~سر و د-ریگ یم ار ¸ا~~و= ¸اد-¸ر· ·~و~ یم ور ¸ارد, یت-- ¸ا=ی~ یت·و •ا-¹ا=
"ƒدنت~- -و= »-ا= ¸یر~- ƒتسا رو=¡ رد, ¸¸ .اح ·¸ا= رد, -´=" :دین~ ار ¸~و= ,اد- ا¡~¡
یم د- ی¹ی= ´` او ·دنك ی~- رات·ر ,رو=نیا ت~- هك ا~~ ا- -ا -اش-ا" :ت-گ ینی¸ ه- -ا== ~رمری,
ی¹یا~ت ه- ت-~- هك وا ƒ-دم' ت~و= ¸م ¸¸ ¸ا ا-¸ور ¸یا" :ت-گ ¸ر~, ه- ~رس ین=¹ ا- د·- و ".~ر~گ
»- ¸م ر~, یتح رگی~ دیا~ ƒیت~ی- ¸ر~, هك وت ƒ-دش=-- ه¡ ,ار- .دنی-- ار وت د-او= ی~- و ~راد-
".ی~ا--
.تسا ل~=ت ل-ا· ری= ¸یا اما .»نك اوع~ دیا-- ¸م .ری, ز´- .¸ك ¸-اگ- .»نك _از- وا ا- »ا -دمای- ¸م
 ƒ»ر~ام , ه-ا= ر~" :~¸ ~ایر· =یتامار~ ین=¹ ا- ·د~ یم -د-¸ا- ~و= ا- -ن= ر~ هك ی¹اح ر~ ا¡~¡
-~رو' ات و~ ¸یا ¸ور ه- ه¡ ¸ی-- .-~و= ~ا~· ی-اوگ »- ¸یا ·تسا دسا· -ا ه-ا=ترا=ت دیوگ یم ت¹و~
وت .,ا -~و¹' ر-¸ ه- ار ¸اشیگد-¸ ƒ,ا -~ا~ .و, ردق¡ .,ا -دیر= ار ا- ¸یا ·ا-روتساك و ه-`او .,ا
.ت=وس یم »ش= ¸ا و ~و- -~ات~یا ¸رد, ل-اقم ".ی-یرم
و دیا هت~ا~گ ا~~ ƒدی-ا~ یم ه¡ ا~~ ر=' اما ·دیش=-- ا-ا-" :~رك ی-ایمر~ا, ¸ا+گا- »د=ت~م , ه-`او
¸یا, ری¸ ¸یم¸ ~رك ¸ا~حا ¸ید¹- ".دینك یم -وا-· ام , -را-ر~ و دیا هتشگر-ـ `اح و دیا هت·ر
یم .و, ام ه- وا هك تسا تسر~" :~ا~ هما~ا ه-`او .~و- هت=و~ »ش¡ »ن+= ه- ییوگ .~زیر یم ور·
ار هن- تمواقم ی- , ه-ا~ ا¡~¡ زیگن¡ ".دینی- یم هك ¸یا ,ار- »- و د-~ یم ¸امراك ,ار- »- ·د-~
.دی-~¡ رت~ك=م
هت·رگ ردق¡ ت-¸ یگدن= ت-ا- ƒدیا -~رك ه¹ما·م ردق¡ رس ات و~ ا~~ ه-`او ƒردق¡" :~¸ ~ایر· ا¡~¡
"ƒ,ا
.تسا =و, ¸ون- ¸ا ه¹ك اما ·-د-او= ¸ر~ ¸ی¹گ-ا •`•م .,ا ه-اوی~ -=ع" :ت-گ ریق=ت ا- ا-روتساك
¸تسو~ـ ـ»-ـ ـا-ردق-'ـ ـدیا~ـ ـی¹وـ ـ.ی-¸ـ ـیمـ ـ-دنگـ ـ-دنگـ ـ,ا-ـ ـ‡رحـ ـ-ر~امـ ـ,ـ ـه-ا=ـ ـر~ـ ـوـ ـ,اـ ـهتشگر-
".»یرا~ یم هگ- -د-¸ ار ¸حور -ار ¸یا ¸ا و ¸امر-- هس ر- .»یت~ا~ ¸تسو~ ام اما ...یت~اد-
=ی ¸یا ت-گ ~و~ یم" :ت-گ ه-`او »ار' ,اد- اجو¡ ˆ pooj• ".¸تسر, ل~ع .تسا •
55
هك •ا··او .,ا -دم' د-·م ¸یا ه- ¸ا~یا ¸ود- وت ·وت اما و" :ت-گ ¸ركو- یمار' ¸ا~- ه- ا¡~¡ زیگن¡
".ییورر´, ی¹ی=
ه,ا-اك , هتس~ ,ور ت·ر یم هك ی¹اح ر~ و ".د¹- ¸ك .و" :~رك ت-ای= »- لیكو تنی¸ ·رس ر=' و
.یت~ی- د-ا¸ و د-اع ¸ادن¡ »- -~و= ƒی-¸ یم ¸و= رد· ¸یا ار¡" :~ا~ هما~ا ·دنیشن- ~رمری, رانك
".دن-د- ار ¸اشیا-راك -یترت رو=¡ دن-ا~ یم ¸ا~~و= ا- ¸یا
ات -دم' ·زیزع د-ز- »ا+تا ام ه- ات -دم' ¸یا" :~¸ ینی¸ ,و-ا¸ ه- زیگن¡ .د~ هت~- و ¸ا- ¸ید¹- ¸ا-~
وت .»ی-د- یت-ر· وا ه- ای-ـ `اح .-د-ام _یگ و -~رو= تس~ور ام ¸ا ی¹و ·~ریگ- ار ¸ی-او= »اقت-ا
".»ری~, یم ییوگ- ه¡ ر- وت اما ·دنك »وك=م ارم وا »را~گ ی~- ¸م .¸ك ,روا~
ه=یت- ه- و ·»نك »گ ار »یا, و تس~ هك د-ز- »- ه- ارم .~ا·ت تساو= یم .ری, , -~ازمارح ·-~ازمارح
-یك =ی" :ت-گ ا¡~¡ ¸ید¹- .,ریق=ت -=ع .دنك »رو-=م د-اوت ی~- .»-¸ ی~- ‡رح ¸م .دیسر »-
"...~و- »- -~رك ”رس , ه=و= =ی .~و- د-و, ¸¹=ا~ هك ~و- ی¹و,
*
¸یگ-ر =¹· ¸دی~¸~ ه- ·¸د-¸ر· یسوسا= ه- .زی¡ ه~- ه- ƒ~رك یم »+تم زی¡ ه¡ ه- ار رد, ·ر~,
~رم ار وت ¸م" ه- .د~ا-- ت~-اوت یم هك ~و- -~رك لید-ت ,زی¡ ه- ار وا هك ¸یا ه- .دی·-ت ه- و ·¸ا~ك
,ا- ¸یاش=- و ری~,ا- »یمرت ,ا- ییاد= ه- ·"»-د- ه¡ ار ان~' و تسو~ -او=" ه- ·"»رو' یم را-
¸ی- .ق-اس ر~~- زیم'ر-ك ¸تسر, .اح ¸یع ر~ و دید= ¸¸ ا- -ا ¸تسر, ه- ¸~ا~ ¸ت ه- ·زیم' ¸ی-وت
·~و- -دم' ¸تس~ ه- ی-اس' ه- زی¡ ه~- .¸~و- ت~یا ی=م ی=ا ه- ·»~ییو~ا= _ار¡ ه- زی¡ ر- ¸ا
ه- ·وگ- ار تیو¸ر' .~و~ یم ر-اح ¸= .‡و, ·-د- ¸¹ام .تی··وم ·-رد· ·-ور` ·¸¸ ·تی-ا~=
.~و- -~¸ ¸ری¸ د·- و -~ا~ ار و~ا= _ار¡ .و· هك ~و- ,رد, وا .ی=م ی=ا .,رو· ·ا·' »ش¡
*
و ”رس ,ا -ر+¡ ا- ا¡~¡ ¸ید¹- ات د-د-ام تكرح ی- و تكاس ردق-' ا-روتساك و ه-`او ·ینی¸ ·زیگن¡
-س'ت ..اس ه~- ¸یا ¸ا د·- ت-وش= ه~- ¸یا" :ت-گ ,ا ه==¹ ¸ا ¸, زیگن¡ .~رك -وكس -~زت¹==
وت ¸ا=ر~, .~را~ .~ ر~ ار هت~~گ ,ا- ¸ز·¹ , هنیك ¸ون- ر~, ¸یا و هت~~گ ¸ر· _-ر =ی .تسا رو'
.-د-ا~- ی·ا- ¸م ¸ا ,زی¡ رگی~ ƒ»ت~- ه¡ ¸م .ینك ل~ح -ا ه-ا~ ,ور ی=و= ل•م ارم دیا-- رگی~
¸م ایرد و در-ری¡ ".»ت~ی- وت یگ-وگ¡ _ی-وت رگی~ ¸م .»-ا= ¸ك .و-· .»ت~ی- وت ,
و ¸ور-- و ر´-- .ر´-- _ی- ¸ا ار ت=ر~ ¸یا" :دی~ -ر=ن, ¸ا ار ه¹اس ل+¡ ,و~رگ ت=ر~ ا¡~¡ ¸ید¹-
".تسر-- ¸م ,ار- دق- ار ¸¹و,
هك ,ا ه-ا·ر ¸و¡ ار تس~ ¸' و د~ دن¹- ینی¸ و ~رك ¸ار~ ار ¸تسار تس~ و تسا=ر- `اوا¡~¡
ر~ هك یتعاس ییوگ .د-د~ .د-م راكتمد= ه- •ارو· ا-روتساك و ه-`او و ت·رگ ~ری~, یم ار ی¹گ هتس~
56
, -را-ر~" :ت-گ ینی¸ ه- `اوا¡~¡ ·~و- -~رك ~ز~وگ ار ¸و~·ا ¸`=- ¸دیسر ار· ·~و- هت~~گ -وكس
".دینی-- دی~ا- هت~ا~ تسو~ »نك یم ¸ا~گ هك »را~ ,زی¡ ¸م ·¸ات-اتك
-~رك ریگ لگ ,وت راگ-ا ~رك ¸ا~حا ,ا ه==¹ ¸ا ¸, ¸ید¹- و د-~رك =رت ار †اتا †ا-تا ه- و~ ر-
تسا ¸- ƒ,ا -~رك ر+·" :ت-گ و د-ا=ر¡ ار ¸رس ینی¸ .ت·وك ¸یم¸ ر- یق¹= _ك ا- ار ¸یا, ·تسا
".وش- ه¡- رگی~
, هـ¡را, هـ·=· دـن¡ لـما~ ·~را~ ,ا= تـنیو, .اد-اكـسا -را~ع ر~ هـك `اوا¡~¡ ,رن- را`' ¸ویـ~ك¹ك
هـك هـعو~=م -ا·=· , هـی¹ك .-د~ یـ~اق- ¸' ,ور ر- هـما- -ز~ح ¸ا یـیا- هن=ـ- هـك تـسا ,ا ه-اـ~·ا
¸یا ¸امر+· ت~ی- »و¹·م هت-¹ا .تسا »-~ز-ا~ ¸ر· ه- ق¹·تم ·د-~ یم ¸اش- ار -ز~ح ی-امر+· ی-اگد-¸
·~و- -~ات·ا دحا -ن= ¸ادیم ر~ ¸د~= یت·و هك د~ا- ر-~·ی, ,و~ع ·‡ور·م , -ز~ح ¸ا~- هعو~=م
¸یا ه- ار ا- ی~اق- ¸یا ¸م" :ت-گ ینی¸ ه- `اوا¡~¡ زیگن¡ .~رو= ار ¸رگ= و دیسر رس یكم دن-
یـم -ا=- -`كشم ¸ا ار وا را- دـن¡ دـینی-- .~رو=- تـ~ك~ ~را~ -¸ا=ا ¸امر+· هـك »را~ تـسو~ رـ=ا=
و یــ=اقت¹ا ت~رــس , -را-ر~ لـیكو یـنی¸ , هـیر=- دـیی'ت ر~ یـیایوگ -اوگ ¸ان¡~- اـ- یـ~اق- ".دـن-~
¸ـیا ,ور ر- راك ,ار- ¸اتـسودن- =اق- , هـ~- ¸ا ار ¸ا~اق- .و·م »اكح .~و- دـن- ,رن- تنـس ,د-وی,
¸ـیدن¡ اـ- هـك رـس دـن¡ ,دنمرن- ر-ا ~ا=یا ¸ایر= ر~ ,~ر· ت´یو- ور ¸ـیا ¸ا ·دـ-~و- -~رو' ~ر گ اـ- -~ر,
=ییا¸وم یتس~ .~و- دن- ی~اق- ¸نیر·' †ار=ا ی- راك ل-اح و ~و- هت·ر ¸ی- ¸ا ~رك یم ی~اق- وم »¹·
.دیر·' یم ینی¡ =-س ه- ار ,ر-ا ¸ا~س' »وس تس~ و ا- »~' رگی~ یتس~ ·~رك یم ی~اق- ار ر`ات -ك
یـم `ا- ار اـ- -~ر, »ـید· راگ¸ور ر~ .~و- -د~ هـت~و- اـ- -~ر, تـش, ·هن=ـ- رـ- هـ- =و-رم ,ا- هـ-·
ا- ی-امر+· , ه-· و ت~ش- یم تش, ¸' ی¹اق- و د-~ا~ یم ¸اش- »- تش, ییا~نیس »¹ی· دن-ام و دنت·رگ
=-س ,ا- ی~اق- ا- ی-اریا روتاینیم , هما- -ز~ح ,ا- -~ر, ر~ .د-او= یم دن¹- ,اد- ا- ار ادان نا- ˆ
K•nn•›• و • نVار- ˆ K•Œ•Ž•n یم ار یم`سا و ,دن- ,ا- ه-~¹· هك ,رو= ه- ·~و- -د~ -یكر •
.د-دیسر یم ~و- ¸ارو´~ ¸' , -¸یو ¸اش- هك ·.و·م ¸ارو´~ ر=اوا رتنس ه- هك دیدی~
رس ¸ا ·~و~ع هك ,~رم .د-~¸ یم ریت ¸ی-اشی, ه- رگ ه=نك~ ,ا- ¸ا~-ا و ~و- رات·رگ ی-ا¡ ر~ ی¹و=
اـ= هـ~- هـت=یر ¸و= و ~رش· یـم تـشم ر~ ¸ان¡~- ار ¸ریش~~ ·¸~ات·ا .اح ر~ ·~و- -د~ هـق~ »ـك~ اـت
¸ـیا ·,رگ یـشحو ¸ـیا" :تـ-گ ¸یـ~ی¹گ-ا ,ادـ- اـ- دـن¹- و دـ~ ™¹ـ~م ~و= ر- -را-و~ ¸ید¹ـ- .~و- ,را=
".~ر~ ه- راور-ر- قشع
¸اگدی~ هـ- ~و= , هـ-و- هـ- زـی- ¸¸ و تـ~= یـم ار یـنی¸ ™ـق· ¸ـ-اگ- .~رك- اـنتعا `اوا¡~¡ زـیگن¡
ه- ار ¸وی~ك¹ك ¸یا »ا~ت ¸م ƒتسا ¸یا ¸ا ری= .»-ا= تسا -ن-ر· ی- ام ت¹و~¨ :~و- -د~ -ری= ~رمری,
¸ـیار- ·دـننك ,راد+گ- ی-سانم ل=م ر~ ار اـ- -~ر, دیا- اـ- ¸' ƒدیتـ~-ا~ یـم ·هید- .»ا -~رك هـید- ت¹و~
ی¹یا~ت ¿ـی- ·دـننك یـ~- .و-· اـ- ¸' اـما .د-اـسو, یـم ار اـ- -~ر, ~را~ یـگن+ك رـ=' .د-¸اـ~- ی-ا~ت=اـس
¸اتروا- »ـیوگ- رـگا ˜یـیا-~ا+نشی, هـ¡ »ـ- ¸' .دـسر یـم ~ا+نشی, »ـیار- اـكیرما ¸ا -ام رـ- تـ·و ¸' .دـ-راد-
¸ا ار ¸' , هـ~- -~ر´= -~ر´= ~را~ اـكیرما و ·»زیزع تـسا -اریم ¸ـیا .»ـ~ور· یـ~- ¸ـم ی¹و .~و~ یـ~-
,ا- یـ~اق- .~ریگ یـم اـم çراو یوار ˆ R•vŠ V•Œž• ,ز-ر- ,ا- ه~ـ~=م ·• Vدنا¶ ˆ œ’•n›•Ž• .•
یم و-ا¸ ¸اشیا, ,و¹= ام و دننك یم -اتر, ار ¸اش¹و, -یك ا- ¸' ƒه- رگم ·»ی~ور· یم ار ¸ام~و= ام
,ا-واگ »- ¸ر=' .»ی-¸ یدنان ˆ N•n›Š , ه~- ا~~ اما .د-رو' یم ر~ ¸ازگت ,ا- -اگار¡ ¸ا رس ام •
ی¹و ~اتـ~یا رات-گ ¸ا اـ=نیا ر~ ".تـسا ی¹قتـ~م روشك ¸ورما دـن- هـك دـی-ا~ یـم اـ~~ .دـی-ا~ یـم ار اـ- ¸ـیا
ار اـ-ر`~ -ر=`ا- ,¸ور =ـی" :~ا~ هـما~ا .~و- -دش- »ا~ت ¸ون- ¸ن=ـس ·دـیشك یـم را=ت-ا ¸ان¡~- یـنی¸
57
ه¡-' »ا=-ارس و ".¸د~ ¿ی- ¸ا رت~ك ·¸د~ ¿ی- ·یگشحا· -~¹ ,ار- هك¹- ·.و, ,ار- ه- .»یریگ یم »-
زـیگن¡ .~و- ¸ا+ن, "¸د~ ¿ـی- ¸ا رـت~ك" ,ا- -¸او تـش, هـك یـمو+-م .~رك یـم ¸ای- ~و- ¸¹~ هـت هـك ار
¸ـیا .ی¹ا= ¸ـ-ك تـ-= =ـی ƒدـ-ام یـم یـ·ا- وا ¸ا یـ¡ ~ریم یـم یـت·و »~'" :تـ-گ یـنی¸ هـ- `اوا¡~¡
یم ر~ ار ییا- »~' دـی¹قت وا .رـ-ا=تم ¸ـیا .هشی,رن- ¸یا .-~رو' ¸ا·مرا ه- »ـیار- وا هك تـسا یت~و-رـس
وا هـ- »ا هت=اـس هـك ار هـ¡-' و ~ریگ- ار »راك , ه¹ا--~ هـك »راد- ار یـ~ك ¸ـم و دـ-راد- ~و=و هـك ~رو'
ار ینی¸ تس~ ¸ا-¸دن=-¹ د·- و ".تسا -~رك »ور=م ‡`=ا ¸ا ارم وا .تسا ¸ماقت-ا ¸یا .»-د- لیو=ت
وا ه- ار زی¡ ه~-" :ت-گ ¸ید¹- ه- لی-موتا رانك .~رك ت·یاشم ¸ر~, لی-موتا ات ار وا و ~رك ¸¸او-
وا , -د+ع هـ- ار -وا-· `اح .یـنك یـم لـ~ح -~و= اـ- ار ,ر-اح , هـ=و= ¸ا~- ¸ون- وـت .»ا هـت-گ
".»یدیسر ق·اوت ه- ¸یا رس .»را~گ یم
ر- ار ¸تـس~ ·تـ·ر ¸ـی, ~¸ یـم را¸ ¸ـنت هـ- ¸~اشگ راو¹~ و تـك هـك ~رمری, ,وـس هـ- لـیكو تـنی¸
.دیسو- ار ¸ا-¹ و ~ا+- وا , ه-وگ
*
_سا, و رادی~ ¸ا ا¡~¡ ¸ید¹- ·~رك ت-ای= وا ه- ¸رد, ,ا- یگ¸ر- , ه-ا= ر~ تنی¸ هك ¸یا ¸ا ¸,
¸یا~- .~رك ,را~~و= ت~ا~گ یم لت- ر~ هك ییا- »ا·ی, ه- رنویلی- یونا- ¸ایا, ه- رتا-ت -ورگ ر-س و
ه- تسار =ی -~ ر=' ی-ا~+یم ¸ا ¸, ا¡~¡ .د~ یم =ی~ز- ¸ی~ی¹گ-ا ه-ا= ه- تشگ¸ا- ت·و و -دیسر
اـ- دـن-ار~گ یـم ار لـ~ع -ام ¸ارو´~ ~و- »و¹·م هـك یـ-او= رـ-و~ و ¸¸ رو~-اـس' لـ=ا~ .تـ·ر ¸ـ·اتا
ی-·- ¸ون- ·»نی-- وگ- ·یتسار" :~رك همزم¸ ¸¸ ¸وگ ری¸ ~رم .د-~ا~ یم ¸وگ یقیسوم ه- ی~وگ
~ا~ ¸اكت ,رس ~¸ یم دن=-¹ ه·`ع ا- هك ی¹اح ر~ ¸او= ¸¸ "ƒ»ی' یم ا- ه-یر= ل•م -ر=- ه- ا- ت·و
ارم یـ-اگ ¸ون- .هـ-یر=" :~رك راركت ~رم .تـ~ا~ر- ار یـ~وگ و ".یـیوگ یـم هـ¡ »ون~ یـ~-" :تـ-گ و
.-ر'" :ت-گ و ~ا+- ~رم ی-او=تسا ه-ا~ ,ور ر- ار ¸ا ه-وگ ¸ا-¸دن=-¹ ¸ان¡~- ¸¸ "ƒینی- یم ه-یر=
ار یقیــسوم »ــتیر ¸اشیا- ¸د- رــگی~ را- و ~ا+- ¸ــیا- ¸وگ هــ- •ا~د=م ار یــ~وگ و ".-د~ را-و~ یــكی
¸ـیم¸ ,ور و -~ا~ هـیكت †اتا ر~ هـ- ار ¸ـتش, هـك دـی~ ار یـنی¸ و دـ~ _را= رو~-اـس' ¸ا اـ¡~¡ .تـ·رگ
.~و- هت~ش-
*
رات·ر ا- ه¡- ل•م ار¡ .~را~ ت¹ا==" :ت-گ و ت=یر ¸~و= ,ار- ی-اوار· ,ا~وس یك~یو †اتا ل=ا~
"ƒینك یم
,~ای¸ رادقم و -و¡ =ــ¡وك , هــ·=· ¸' لــ=ا~ .~و- -دیــسر ¸رد, ¸ا ,ا هتــ~- رــ+„¸اد·- ¸ور ¸'
ر´, اـ¡~¡ .~و- و~رگ تـ=ر~ رتـ~كا= ت-گ ¸اوت یم .-نی¹رتسا د-و, هك¹- ·هی,ور ه- »+-' .~و- ¸انكسا
,د~ع یترار~ ا- .~رك یم ی·`ت وا رس ·~و- -د~ ادی, تنی¸ , ه¹ك و رس هك `اح ·,ود- یسا~حا ¸ا
".»را~ ¸¸ ¸م ƒ»-ام یم تشی, ینك یم رك· ƒ»را~ تتسو~ ینك یم .ای=" :ت-گ
".»تساو= یم ار ¸یا -~و= ,ار- ی¹ی¹~ ه- .ی-ا~- ¸م ر=ا= ه- »تساو= ی~-" :ت-گ تنی¸
58
ر~ .~¸ یـم رو´~ »ر~ , ه¹'ـ~م ,ور هـك ~و- هـت·ر رتراـس را`' ¸ا یـكی ,دن- ¸ـیا~- هـ- لـ-· ¸ور دـن¡
ه- .~¸ادنی- ریگ ت-ای= ¸یح ار ¸¸ هك د-~ یم ی-یترت و ~و~ یم ¸ون=م ¸-¸ ه- ,ر-و~ ی¹-ا ¸تم
دنك- ار ¸-¸ یسوسا= ات ~~رگ یم ¸ا- د·- تعاس دن¡ ی¹و ·~ور یم یترا=ت ر-س =ی ه- دیوگ یم ¸¸
دـنك یـم ¸اـ~حا ی¹و ~ریگ- رـ=- رـی¸ ار هـ-ا= لـ=ا~ ·,~ور´و ر~ دـی¹ك ”اروـس ¸ا اـت دـ-¸ یـم وـ-ا¸ و
ی-ا+گا- یشنكاو ا- و -~ات~یا .تسا ¸-¸ .د=ر¡ یم ~زی=ر- هك ¸' ی- .تسا -~ات~یا ¸رس تش, ی~ك
ه- ار ¸-اگ- هك -~اتـ~یا ¸¸ ·-~¸ ¸یم¸ ر- و-ا¸ ~رم :-~ر, ¸یا .تسا هت=و~ وا ه- ار ¸تر-- ر´, -اگ-
·تـسا هـت=و~ ¸ـییا, ه-نو- ,-|- .تـسا رتراـس , AŒŸ’“yp• اـی وـگ¹ا »و+-م هـ- یـسانش-اور _`=ـ-ا •
.تـسا ¸' ¸ا ,را~ر- ه=ـ~- اـی و ¸' -دنیا~- رـگی~ ,ا- هـ-و~- هـك ی¹ـ-ا _ر= ˆ ·,دن- ¸ا~رگر- ر~ ی¹و
,ا= ¸ا ·دـم' یـت-گ~ هـ- رـ~~- یـ-ا+گا- رو-ح ¸ا و تـسا -~اتـ~یا ¸ـتش, یـ~ك دـی~+-- -~¸ وـ-ا¸ رـ-و~
¸¸ =ـ~ا اـت دـیشك ~ایر· و ~ا~ ردق-' و تـ=اد-ا -ار هـ- وـ-ای- تـ·و ¸' .~و~ ور-ور ¸¸ اـ- اـت تـسا=ر-
.د-~رك یت~' »- ا- و دیشك ¸و=' ر~ ار وا د·- و دم'ر~
·دن¡ر- .~و~ ی~- -رس »ر~ هك وت »- ¸' .»شك- ت¹ا== دیا- ییوگ یم" :ت-گ تنی¸ ه- ی=¹ت ه- ا¡~¡
=ر~ ,ار- ار »¸` یــ·`=ا تــ·ار„ اــ- ,دن- ¸ــم ¸ا~گ هــ- .تــسا اــم ی¹م -ای-وــ-= ¸ا یــكی ¸ــیا
".د-ر-ا· زی- »ر~ , -دیا =ر~ ¸ا ور ¸یا ¸ا و د-راد- ,~¸ارت
رایـ~-" :تـ-گ تـ~ا~ یـم هـگ- `ا- ار ¸ـیا- تـس~ هـك ی¹اح ر~ و ~رك »ا~ت ار ¸یكـ~یو لـیكو تـنی¸
یـم رـك· .اـ¡~¡ ¸ید¹ـ- ,ا·' ·»ور یـم »را~ و »د~ »ی¹ـ~ت ¸ـم .»ـیوگ- ,زی¡ تـ~ی- »¸` رـگی~ .-و=
-دم ¸ـیا »ا~ت ر~ دـ~ »و¹·م .»~رك یـم -ا-ت~ا اـما .یـشك یـم ¸ـ-- ™ـق· یـن·ی .یتـ~- -د-¸ ¸ون- »~رك
".,~و- -~ر´م
~ای¸ یـ~ك را~گ- .رـگی~ , هـتك- =ـی" :~و~ _را= ر~ ¸ا ~و¹' =ـ~ا ,ری~ ¸ا~ش¡ اـ- هـك ¸' ¸ا ¸ـی, و
ت-¹· ه- ا- -~ازمارح ت·و ¸' و ,را~گ یم رانك ار تیعا·~ لیاسو , ه~- .دنك =ی~ز- وت ه- ار ¸~و=
".دن-¸ یم ر=ن=
و د~ و¹+, =ی ·ت·رگ _وا ا~ی,او- .~زیگ-ار- ¸د-ام ه- ار وا هك ت~اد- ~و=و ,زی¡ رگی~ ¸' ¸ا د·- و
.د-ا~و, یم راكتمد= ه- ار ¸ا -~ر´م ر~~- ,ا- ¸ا-¹ ¸رد, هك ~و- ییا= ¸ییا, ¸' .~¸ رو´ ~ ¸ا~س' ر~
»ا=-ا اـ- دـ-دی~وك یـم ¸اراد~تسایـس .~و- -~رك _¹· `ماك ار رـ+~ زـكرم =ـی·ارت دـید= _ر= ار-ا¡ یدا¡ ˆ
p•›y•“Œ• تـ·رشی, رت·یرـس اـت دـنیا~ی,- -رای¸ دـ-· هـ- -~ای, ,ا, ار روشك رـس ¸' اـت رـس ¸ـیا ¸ا ·•
ارتا, ,~ا, »ـن+= هـ- :~و=وم -ار اـ+نت ·¸اراد~تسایـس هـ- ¸رد-ا :دـ-~و- هـت~و- رـ+~ ,ا-راوی~ ,ور .دـننك
".»اس' ه-" :د-~و- هت~و- ا-ا= ¸ا ی-·- ر~ و .دینك
·و-ارامار÷یـت÷¸ا ·ر'÷یـ=÷»ا .دـ-~و- -د~ تسایـس یـ=ا· »ـ- اـ- هـشی,رن- رـگی~ `اح نا¶ا- و ا--رود
تو= ˆ B•Ÿ’Ÿ’•n, D•Œg• K’o“• تـ~یا- یـم ¸اگشی,رن- ,ا- ¸ـ~=-ا هـك دـ-~رك یـم ه¹گ • ه-|-ج
€ر--س ی ¸اور, ر~ اــ¡~¡ ¸ید¹ــ- .دــ~ا- ¯`· ¸ــیح ,زی¡ .دــیشك یــتحار ¸ــ-- و تــ~- ار ¸ــ-ا~ش¡
~و= یـن·ی ·ی¹-· ¸-~=م ت¹اح هـ- ~و= هـ- ~و= ¸یادـ- ~رك ¸اـ~حا .~و- -~ات·ا اـ= ¸ـیو¹گ ر~ تـكرح
.~~رگ یم ¸ا- ¸ی~ی¹گ-ا
¸یا-ای¸ر ¸¸ هك ~و- ¸یا ·دم' ¸ی, ا¡~¡ ,ا·' ,ار- ¸اور, ¸یا ر~ هك ,رو' -ار=-ا , ه··او ¸ی¹وا
.دی~ ¸یر·ا~م ¸ایم ر~ ار
59

اـ- هـك ~ات·ا یـ-¸ هـ- اـ¡~¡ -اگ- هـك ¸ـی~- ی¹و .تـ~ا~ یـ-اتوك دـ· و ~و-- تـی-ا~= ¸' هـ- ¸¸ اـی¸ر ر~
,ا~ی,او- ,ا- ی¹دنـ- ¸ایم ¸ا ,~رـ~-و= نات-~ - ¸ـ, .~رو' رـ=ا= هـ- ار لـ-· -ـ~ ¸و-اك ·تـ~~گ یـم
یـ-¸ :~و- -دی~ ,ریوـ-ت »ا+¹ا هـ- هـت=یم' یـیای¸ر ر~ و هـت·ر ور· هـت-~' یـ-او= هـ- لـیكو تـنی¸ ¸ـت·ر ¸ا
یـم یـسو-ای·ا هـ- ¸ـگن-' و اـ·ر¸ هـك راو هـمزم¸ و »ر- ¸ان¡ ییادـ- و یـیا~ا-اك , هـ=+¹ اـ- تـ~یرورت
دن-ام رتشی- هك ~و- -~رك --- ¸~و= ه- -ر=-نم ~اوم ردق-' ای¸ر ¸¸ .~و~ -دین~ تس~رو~ ¸ا هك د-ام
ه-ار-ام ¸ان¡ ار ه¡- .ت~ا~ ¸و=' ر~ ار ,ا هت·ر -او= ه- ~ا¸و- ا~ی,او- ¸¸ .ت~یرورت ات ~و- -~-
.د~ یم -دی~ ¸گ-ر ,ا -و+· ,ا-وم ¸ا ,ا هتس~ ا+نت هك ~و- هت·رگ ¸و=' ر~ -نت ¸ان¡ و -~رك †ادن·
هتس~ =ی هك¹- ·ت~ی- ه¡- دنی- یم ¸¸ ل·- ر~ ه¡-' ~ر- ¸ا~گ ا¡~¡ هك ~و- ¸ان¡ ل-· -~ ,ای¸ر ری`'ت
هـ- .~ ر~ و دـم' ~و= هـ- اـما ·دـشك- ~ایر· ~و- -د-ام »ـك و تـسا ¸وـ-=م تعاـس اـ- -ار~- تـیمانی~
وا .دنك رو~ ¸~و= ¸ا تساو= یم هك ~و- یتا·ار= ,ا- -وای ¸' ¸ا تسر~ ¸یا .ت=ا~ر, ~و= تم`م
~ا~ یگد-¸ ات ~و- -د~ ¸دن¹ ی-ار و هت~- ار ¸تك ,ا- ه~ك~ هك -دی~و, راو¹~ و تك و زی~ت ~و- ,~رم
~و- -ای··او ,ای-~ و-ع وا .دنك .ا--~ ار ین-~=م و .
,رتا-ت -ورگ ,ا-عا رــگی~ ¸ا اد´ = ¸ید¹ــ- وری¡--سور¡ نار×ی,ا- ¸ــیا .~رك یــم ر-ــس یــیا+نت هــ- ·
,ا- -ر~ یــت هــك ¸ارگی¸ا- د-انود-آ -ی--~ن- ˆ ••nŸy-•-Don•Ž› • هــ- ار ~و= ,ا- ¸~رگ ·-دی~و,
¸اگ ه-ا·ر , -وی~ çای-ان ˆ N•“y•ž • ·د-~و- -د~ ==-م یسران- ,ا- ,راس ر~ و د-~ا~ یم تكرح
و دـــ-دی~و- یـــم ار یـــیا~ی,او- تـــ~ی· ¸ا¸را یـــ-ا,ما~ »اد´ م و دـــ-~و- ¸`, و~ , هـــ=ر~ ¸ـــی-اك ر~
¸~و- ,دن- دـن¡ر- .دـ-~رك یـم زـ=اع دـ-~و- هـت·رگ ¸ـی, ر~ زـیم' تـ-ا-ا ,رات·ر هـك ار ¸اراد-ا~+یم
رات·ر ¸ا~- , هما~ا ¸یا ه-`= و دنت~- ی¹¸ا- ,ا- »~' ¸ارگی¸ا- هك دن-اد- د~ یم -عا- ¸اراد-ا~+یم
¸ارگی¸ا- ,وـس ¸' ¸ا لـ·- هـ- هـ¡- ¸¸ .~و~ یـم -وـ~=م ,~اع ,رما رـتا-ت ر~ هـك تـسا ,ا هتـ~یا~ا-
_اورا اـی ,ریـ~مرگ ,ا- -ارـس اـی ~و~ یـتشم اـ- ¸' یـیوگ هـك ~رك یـم ی-وـ-=م -اگ- -دیر, -ـ-ر
ردق-' ~را~ش- راو= ار ¸~و- یــ~ی¹گ-ا ·یــ~ی¹گ-ا =ــی هــك ¸ــیا اــ¡~¡ ¸ید¹ــ- لــ•م یــم~' ,ار- .دنتــ~-
-ار-ا=ت ¸ـی¹, ¸' ر~ هـك تـ=اد-ا ¸ا هـما-¸ور هـ- یـ-اگ- .دـشیدنی- ¸' هـ- تـ~-اوت یـ~- هـك ~و- =ا-~ر~
¸نی-رو~ و هت~ك~ ار ,راگ-ر-= ,و¸ا- .~رك یم -·وتم یكیتس`, ,ا- ه¹و¹گ , ه¹یسو ه- ار ¸-' -ار
¸ی¹, .د-~و- -~رك ~ر´ = ار "یا هی->=ا" اد~ع ,رگی~ €=~ ¿ی- ه- و راگ-ر-= ه-" :~و- -~رك _ا¡
هـ-ر- و -د~ _ـ=· ¸ات=ر~ ·هـتشگ~گ ,ا- هـ-· رـ+~ و تـ·ر -او= هـ- اـ¡~¡ ".تـسا -دش- -ور-م
¸' ر~ را- ¸ـیمو~ ,ار- ·~وشگ ار ¸ـ-اگدی~ یـت·و ·دـ·- یـكد-ا .تـ=ا- -ـ-ر ¸ـن-~ ر~ ,د~ع رـی= ,ا-
¸ا¸را =ـنیع و هـت~ا~گ ¸ـیر .تـ~~گ ¸رانك ¸ا تـ·ر یـم ت¹اوت هـ- هـك ,~رم .~رو= هـكی =ان·و= ر-ـس
ر·اـ~م ¸ـیا .تـ=ان~¸ا- ار وا اـ¡~¡ ~و- رو= رـ- ی¹و .تـ~ا~ »ـش¡ هـ- ¸ـیگ-ر ,ا- هـشی~ اـ- یـت~ی·
-,' -' ¸اور, ,و~ هـ=ر~ ¸ـی-اك ¸ان~ا- ¯`· هـت~ر· لـی-ر-= ·-دش~گ راتسار,وـس ·-د-¸ , ه-اـ~·ا ¸ا~-
.~و-
60
»ـش¡ ا~نیـس –رز- رـگی¸ا- ¸دی~ ¸ا و دـ-ا~رگ ار ¸رـس .~و- وا هـ- -ا== .ا‚ـس "ƒدـیدی-او= -و="
ییاكیرما =ی ¸یا .~و~ -ری= ~و- هت~ش- ییو¹+, ی¹دن- ر~ هك ,رگی~ -یر= و -ی=ع »~' ه- ات دی~و,
رساترس ,ور هك ¸و-- ز-س --ر ه- یتر~ یت و ,ز¹· هتس~ =نیع ·.ا- ¸ی- -`ك ا- ~و- زیگ-ا ت-گ~
¸ا ار ~ر· ¸ـیا اـ¡~¡ .دـنت·ر یـم »ـ-ر~ و دـ-~رو= یـم -ات و ¿ـی, ¸اش=ر~ یـی`= ,ا-~¸ا و~ ¸ا هنیـس
¸ایا, هـ- ¸ـتو¹= رـگی~ `اح اـما ·دـ¡ی,- یـیا+نت , ه¹ی, ر~ ار ¸~و= اـت ~و- -~رك وـ=م ¸دی~ , -¸وح
.~و- -دیسر
" :ت-گ ~رك یم ¸ار~ ا¡~¡ ,وس ه- ار ¸=رس –رز- تس~ هك ی¹اح ر~ ا-~¸ا ~رم ید,-اد ,یجوی ˆ
E•g•n• D•ž‘›•y ".ی=ی~م ¸ارادسا, و ا~~ »-ا= .»ر-اح ,رازگتمد= ر~ ·•
راكرس" :ت-گ و د-ا-ن= ,رس ~و¹' -او= ا¡~¡ · "ƒدیت~- یما=-
¸ارادـسا, ¸ـترا ر~ .اـ·' راـ~كا= .-~ای, ¸ا-رـس =ـی .»تـ~- یـما=- هـك تـ-گ ~و~ یـم ·اـ·' ه¹- ˜-ا- ˜-ا-"
و ·ا·' »ت~- »¹ع »~ا= ¸م" .یت-گ- رت~و¸ ار¡ -و= .تسا .ا·تم ر~ا· رادسا, رو=نم .ا- "..ا·تم ر~ا·
¸-~ هك ,راك-ایس و -ا·' ¸یرتد- ا- ات »نك -رای¸ ار ا~~ –رز- ت´¹م هك تسا -~و- ¸م را=ت·ا -عا-
".ا·' »نك -¸را-م -~رك .ا·~ا ار »~رم
".»ت~ی- ¸اترو=نم ه=وتم"
تـعد- ·لـماكت , هـیر=- .»ـ~ینیورا~ ·اـ·' تـسا ,¸ا- ¸و~یم »رو=نم" :~رو' ¸ـییا, ار ¸یادـ- ,~زما~
¸ـیار- -~زك¹· و ¸ـیگ-ود-ا ¸ـیورا~ »ا- هـك ~و- ادی, ¸یادـ- ¸ـ=¹ ¸ا ".»ـیوگ یـم ار ¸ـیورا~ ز¹را¡ ,ا·'
·-و-ز¹ی- دـن-ام ,را~ »ـس ,`وی- رـ- »ا- اـ- ‡~ارتم ,و-دوم-سآ ˆ B••Žz•‹•‹, A‘žo›••‘ اـی •
¸ات-ان=و~- هـ- ¸ـم" :~رك .~ ~ر~ ,~زما~ .~زیگ-ا یـمر- ار ¸ـتر-- ت-ـ~- ¸ا~- هـ- و تـسا ¸ـی¹-ا ~و=
¸ی~- .»ا ی-=~ دی`سا ت-- و -ا=ن, =~ك ا- »- ¸' ·»~ا~ رادش- ¸یا- -اتك و ¸یورا~ ¸یا , -را-ر~
یـ-ا~+یم ر~ یـگ¸ات ی-نا|ج ç-»ا-- ,ور ر~ ~>- یرا-ور روشك ¸ا و »ـت~ا~ ی-ارن=ـس `ارك و ¸ـی¡وك
.»یوگ یم ار اكیرما ¸ا-او= .د-ا -د~ »گ ا- ¸او= ¸یا »نی- یم ¸م ا·' ·»~¸ ‡رح ¸یا- ¸او= و »~و=
-دنك تسو, و =ر ·یتح و ·د-ر- یم -ان, رد=م ~اوم ه- ¸اشیدیماا- و ¸'ی ر~ هك »نی- یم ار ا- ¸' ¸م
ه- »- `اح و »~¸ ا=-' ر~ ار ‡رح ¸یا ¸م .د-رو' یم ور _او~¸ا ¸ا ل-· ی~ن= ™-اور ه- ·ا·' »یوگ-
یم ¸وی'م و -~ر~·ا ا- ¸' ل•م ا~تح ·تسا ¸و~یم »د= هك »~رك یم روا- »- ¸م رگا .ا·' »یوگ یم ا~~
".»د~
یـم ¸ا=' ییا~نیـس »¹ی· ¸ـیا~- .~و- هـت=و~ »ـش¡ ¸وری- هـ- -ر=ن, ¸ا و هتـ~ش- ‡ر= ¸' هـت~ر· لـی-ر-=
دیا~ .ت·ر یم ¸ییا, و `ا- و ~و- ا,رس ¸ان¡~- ل·- ه- ه¡- ¸¸ .د-~رك یم رو- »ك ار ا- _ار¡ و د~
رو=¡" :دیـسر, دـیوگ- ,زی¡ دـیا- ~رك یـم ¸اـ~حا هـك اـ¡~¡ .~را~ هـگ- تكاـس ار هـ¡- تـساو= یـم
"ƒد-~ا~ ¸اش- ¸نكاو
هك تسا یسدح ا+نت ¸یا .د-~و- -~رك ادی, .اك~ا ا-وگدن¹- »ر=- ه-" :ت-گ ر=' و د-ام ~´~رم ¸ا هیا~~-
»ا~ت ¸م ‡رح د-~رك یم رك· ا~تح .¸~رك ت-=- »- ا- د-~رك ی~- ان- -و= ,ا- »~' ¸' ´` او .»-¸ یم
".-د~
61
هـ- ·اد= اـ- »¹ع یـن~~~ , -دیا ·هـشت'و~ ¸ـینم‚م روشك ¸' ر~ ~رك یـم ¸ا~گ .دـ~ ¸ـیگمر~ یـكد-ا اـ¡~¡
-' ر- ¸ـق- ار ¸تاروـ-ت ¸ـی~وك ,راتور _و¹ك ,ا-عا ¸ـنكاو ی¹و .دـنك یـم ادی, راد·ر= یـتحار
دـ-اد- هـك ¸' یـ- ·¸ـ-انگ یـ- و یـشیمواگ ,ادـ- اـ- ·ا~نیـس ,وـس »ـك رو- ر~ ,~زما~ .~و- -~رك یـم هـ¡
هـك ¸ـی~وك -وك~ا- و یـ·ی-= -اگردن- ‡ار=ا ر~ را~گ و تـشگ ¸ا ¸ـ, .~ا~ هـما~ا ¸اتـسا~ لـق- هـ- دـنك
-~رك ¸ا=' ار -ر= و †ر~ »ـ+-م _ـیرات رسارـس و هـت·ای -ار ¸' هـ- هـیو~ا ,و=تـ~= ر~ اماگو~وكـساو
رت~م ,ا-" :د-~و- هت-گ ا- ه¡- .~و- -~رك ~رو=ر- یكوا رت~م ,ا-' ¸ا ر´, ¸ا=ی~ ه¡- ,ا -دع ا- ·~و-
¸ـیرت+- ƒتـساو= =ایرت اـ~~ ·»ـس لـك-' ¸ـ- ·اـكیرما رتـ~م یـ- ƒ-حاـ- ·تـساو= ¸ـیشح اـ~~ ·¸ـ-
"ƒ¸ییاكوك ƒیكوا ·ت~ی· ¸یرت`ا- ·=ایرت
¸' ·¸ـیورا~ ,~زما~ رـگا .~و- ¸ـیورا~ »اقت-ا ¸ا یـ~ا- اـ~تح هـ··او ¸ـیا .-دن= رـی¸ ~¸ -~ارا یـ- ¸ید¹ـ-
€ـ=~ هـك رـت+- هـ¡ ·تـ~-ا~ یـم اـكیرما رد=م ~اوم -ـن-ر· .و‚ـ~م ار ار ,را-' هـقی =و¹-م , هـقیتع
.~رك یـم -¸را-م ¸ـ+ی¹ع ر- هـ-ا·اتشم هـك دـسانش- یـ·`=ا ¸ا~- , -دنیا~- یـتیگ رسارـس ر~ ار ¸~و=
·دـ~ا- یـیاكیرما »~' .~و- یـ=¹ت ت~و-رـس .~و- -د~ -ری= وا هـ- زـیم' _ـی-وت و =ا-~ر~ یـ-اگ- اـ- ,~زما~
.تسا ,ر+ م ی- ~روم رد· ¸یا ار¡ د~+-- اما ·د~ا- »- _را=
و ~رك ¸~¸ -ر¡ هـ- _ور~ دـنم~ر~ یـت¹اح اـ- و -~رك رـ+· ,~زما~ ·¸ید¹ـ- رایت=ا یـ- , -دن= ¸ا ¸ـ,
¸ایقم ت~ , ,ا- ه-و~- ¸ا د-~ا~ یم ¸اش- ا~ی,او- ر~ هك ی~¹ی· ¸یا ای' .ت~ا~گ ا+نت ¸راك·ا ا- ار ا¡~¡
,ا- »¹ی· هتـس~ ¸' ¸ا اـی ·دـ~ یـم ~و-ا- -ـسا -ا=ت-ا .ا--~ هـ- یـ·ی-= رو= هـ- »ا=-ارـس هـك ~و- لـماكت
هك -یر= و -ی=ع ~نV یلش و ¶ ,ی¶ یو ˆ š’•ŽŽ•y Long, œ’•vy œ’•‘• ا- ¸' ر~ د-ا ات •
...~و- »ـن+= ریوـ-ت لـ•م .دـیشید-ا ¸' هـ- ~ای¸ دـ~ یـ~- هـك ~و- =ان~+ـس ردق-' ƒدـ-دیر, یـم ¸ـییا, و `ا-
ا- ا~نیس »-و و د-~رك -·وتم ار »¹ی· ·د~ ¸~ور ¸ی-اك ,ا- _ار¡ هك ت·ر یم -او= ه- ت~ا~ ا¡~¡
ر~ ¸ا-¸ ~ایر· هك دی~ ار تس~ ه- -ن-ت ر-- را+¡ اری¸ ·د~ ا= ه- ا= ی-ویزیو¹ت را-=ا ,ا~ا~ت رو-ت
.د-دیو~ یم ا~ی,او- ,ا-ور-ار
*
ر~ ار=ـ- ,ا هـسام _اوما هـك یـ-اگ~ور· دـ-ا- ر~ ¸ور -~¸ای و دـ- ار -د~ -~و-ر ,ا~ی,او- ¸ار·اـ~م
را~او ار ¸ا-¹= ا-را~ی,او- ¸¸ =ی و ~رم هس هك ¸یا ¸ا ¸, اری¸ ·د-~رك ا-ر ت=یر یم ور· ¸·ار=ا
¸ی- ی-اگ~ور· ر~ ه- ا- ¸' .دنك ه¡ ¸ار·ا~م ا- ت~-ا~ ی~- ¸ك ¿ی- ·د-~رك ا~ی,او- ¸~رو' ~ور· ه-
ه~وگ ر~ ینیم¸ ه·=· ر~ هك¹- ·ی¹¹~¹ا , ه- هك ”وی~ ¸ا یكی ه·`ع ~روم , هحاو یكی~ز- ر~ ار=-
¸ونكا .د-~و- -دم' ~ور· ·~و- ت=و-ما= =ی ¸دم' ~ور· , -¸اد-ا ه- تسر~ و -د~ هت=اس یك=-م ¸ر=
یـ- و ¸او= ¸ا~رم و ¸ا-¸ هـك دـ-~و- هت=اـس -اگ~ور· ¸ـیا هـ- یسرتـس~ ,ار- »ـ- ,د-ا- ¸ـ~ -ار-ا~ =ـی
ر~ ¸ا-¸ تشگ ·~و= تعرس »ك ,ا- لی-موتا ا- هك ~و- ¸یا ¸اش=یر-ت .د-دیدن~, یم رای~- ار ¸' ر~~-
یـت·و ¸ا هـ¡رگا .دـن-ز- دـی~ ار رـگیدكی -ر=ن, ¸ا ·-و-ر- , -رتـ~گ ¸' ¯`· ·~و- -دم' ~ور· اـ=نیا ر~
.~و- هـــت~ا--ا را~ †ری- ,ا- ¸ـــی¸و~ی¹ و ,رمراد-ا¸ ,ا- ¸ویماك ·¸و, -ر¸ ,ا- ¸ـــی~ام ¸ا -ار-ا~
ر~ -~وش- دـ-او= یـم ~وش- ¸ا·وت دـ-او= یـم -دـ-~¸ یـم هـ-ا¡ اـ~ی,او- رـیدقت رـس ر- ¸اراد~تسایـس یـت·و
او ی¹ك ه- ای دننك ,راش·ا, ~و= _-اوم رس ر- ¸یر·ا~م ¸ا= ت~ی· ه- ای' هك د-~و- -د-ام .~و~ هك ی¹اح
.د~ ¸ا=' ا- -ارس هك ت~~گ- ,زی¡ و ت·رگ ار· ار ¸' ¸وح و .وح و ا~ی,او- ی-یر= ¸وكس ·دن-د-
62
¸یع ر~ و .احرس ,رو= ¸ایا-را~ی,او- , ه-اگ را+¡ -ورگ ·د~ یم -ی~ر »- تش, »اد´ م ا-ار=ام ادت-ا
و دـ-دیشك یـم —ـی= ¸اك~وك یـت·و .دـ-~و- لـ-تم †ر- ¸ایر= هـ- راگ-ا هـك دـ-~رك یـم رات·ر ی-ـ-ع .اح
رـگا .تـسا -ا==¹ ¸ـیرتد- ¸ـیا :تـ-گ ~و= اـ- اـ¡~¡ ·دـ~ یـم ¸ـ=, ‡ار=ا هـ- ,ا هـك¹ ¸و¡ تـشحو
زی¡ ه~- .رتنك تعرس ه- ا- ¸' اما .د-رو' یم ¸امرس ه- یی`- ه¡ ت~ی- »و¹·م دنك ادی, هما~ا رو=نیا
ا- هشی,رن- ¸ا ی~ك تس~ هك ·ا~یس ¸و= یگ~- ·=سام ¸ود- ·¸¸ =ی و ~رم هس .دنت·رگ تس~ ر~ ار
»ا- -و`ع ه- .د-~رك یم .و·ا هك ,را~ ه¹ا--~ ,ا- -راتس ه¡رگا ·د-~و- -د~ »- -راتس هك `اح .دنت~اد-
¸¸ و -نیس ¸م ·-نیس اتو- ·-نیس ارا~ :دنت~ا~ »- ,ا هن=- را·ت~م ,ا- نVوا- ˆ T•vŽ••n »ا- •
را·تـ~م ,ا- »ا- ,ار- یتـ-ر· اـ¡~¡ ~و¹' -او= .ای= یـیوگ .~و- ¸اش- و »ا- یـ- یـیای¸ر ¸¸ .تـ~ا~
¸' ا- ·»ر- ,ا ه=+¹ .ت-گ یم ¸=س ییا~ا-اك , ه=+¹ ا- ای¸ر ¸¸ دن-ام ¸`اوات ی¹و ·ت~اد- "وا" ,ا-
,ار- ·تــ~ش- ¸ــیم¸ ر- »زم¸ .' , هــحاو ر~ اــ~ی,او- هــك ¸ــیا ¸ا ¸ــ, .~و- ¸زیا~ت هــ=و هــك دــكوم
یـم ار ¸اگدنیا-ر دـ-و~ ور-ور ار-´ك رام اـ- هـك ییا-اوـسر لـ•م ·زـیم' ¸اوـسو یـ+=وت اـ- هـك ¸یر·اـ~م
و ,¸ا-روتام' هـ- قـشع ,ا هـ-وگ .دـنت~ا~ یـ-ا= _ـ-و ا~یـس ¸و= ¸ا~رم ¸ـیا هـك دـ~ »¹ـ~م ·دـ-دییا,
هــ- و دــ-و~ رــ-ا„ اــ~ی,او- ¸ا- ,ا-ر~ -ا· ر~ -ــترم ~رك یــم ¸ا~را~او هــك –رم و =ــ~یر ·ار=ام
¸یا ر~ ¸¸ .دن-د- ¸اش- ,~و= ·د-~و- ¸ا+ن, هحاو ل=- ¸ات=ر~ ¸ایم دی~رت ی- هك ,ا ه·رح ¸ا¸اد-اریت
وا .تـ~= یـم ,رو~ ¸ـ-ارا=· »ـ- ¸-¸رـس ¸ا ¸ـ-- -ـك اـ- •ار-ا„ و ~رك یـ~- تـكر~ اـ- ,¸ا- ل´=
¸ید¹ـ- .~ا~ یـم ¸رار· -ورگ ~ر· ¸ـیرتكا-ر== »اقم ر~ ¸ـی~- و ~و-- ¸اـ~ح ~و= یـیا-ی¸ هـ- ت-ـ~-
و راتشك دــن-اوت- هــك دــ-~و- دنــ~,~و= و یــ=-را- =¸ا- ¸' ¸ا ¸ــی- ¸او= ¸ا~رم هــك تــ·ایر~ اــ¡~¡
یـیا-را~ی,او- ¸ا ¸ا~دـ-· و دـنشك- ار یـ~ك یـتحار هـ- دنتـ~-اوت یـ~- اـ- ¸' .دـ-روای- -ات ار ,زیر-و=
ار ¸¸ ¸ـ-ا~ش¡ .~و- -دم' راك ,ار- ¸`اوات اـما .دـ-و~ رـ-ا„ ¸ویزیو¹ت -ا=-ـ- ر- هـك ~و- ¸ـیا رـتشی-
ر~ هـك یـ-ایا-را~ی,او- لـ•م دـن-او= یـم اـ- ¸' .دنتـ~ی- د¹- اـ-~رم ¸ـیا تـ-گ یـم ~و= اـ- .~رك یـم .ا--~
.دـ-رو' یـم ر~ ار €ـ·ا- ,ریوـ-ت ,ا~ا ¸و~یم لـ•م _ـ·او ر~ و ·دـننك رات·ر دـ-ا -دی~ ¸ویزیو¹ت و ا~نیـس
اتو- ·ارا~ هك یما~ام ...تسا ~راو _ا-وا ه- ¸¸ اما .د-رو= یم ار ~و= »´~ هك دنت~- ییا- »رك ا- ¸'
ارگ ¸ور~ -اگ- ¸' اــ- و تــ~ش- یــم تكاــس وا ·دــنتشگ یــم ‡ر= ¸' و ‡ر= ¸ــیا ¸امار= ·-نیــس و
.~رك یم -وعرم ار ¸ار·ا~م
=ـسانم »ا=-ا ,~ا¸' ·¸ا~روشك ,ار- .`قتـسا .~و-- راك ر~ ,ا -¸ات تـساو= ƒدنتـساو= یـم هـ¡ اـ- ¸'
¸ا ,رای~- .¸ا~ یـ-ا=ت-ا روشك ه- ¸ـما ر-س و دـق- .و, ,رادقم ·ت¹ادع ·یسایس ¸ای-اد-¸ ,~ا¸' ·یـنی~
»ت~ی- ¸ر· ر~ یت·و .د-~رك یم ,~رد~- ا- ¸' ا- ·د-د~ یم لت· ه- دید+ت »اد´ م هك ¸یا »=ر ه- ¸ار·ا~م
ا-~ادیور -اریی·ت دن-او= یم هك -~و= ¸ا رت¹-ات~م ,ا- »~' ا- ی-اوت یم ی-اس' ه- ·ینك یم یگد-¸
.ی-ای- یكرتشم ¸ا~حا د-رو' ر~ ¸یو= , -~ارا ت=ت ار
~اد·ت دنتـ~-اوت ی~- اری¸ ·د-~رك ~ا¸' ر-- -ا=ن, ز= ه- ار ¸ار·ا~م , ه~- ·~ور· ¸ا ¸, ¸ایا-را~ی,او-
¸ید¹ـ- ·دـ~ »و¹·م هك رو=نیا .دـ-~رك ~ا¸' ار اـ- =یـس و ¸اك~وك و ¸ا-¸ .دـ-ریگ- رـ=- رـی¸ ار ,رتشی-
قـ=نم هـ- ~رك ¸اـ~حا ¸ید¹ـ- و دـ-~رك تـ-¹ا=م ¸ـی~ا¸' اـ- هـك ~و- وری,ـسور, -ورگ وـ-ع اـ+نت اـ¡~¡
.د-~ یم ¸ت _ا-وا ‡ر=نم ر~ ¸ا هك ¸یا ¸ا ·د~ا- ¸یگ~ش= ای رو=¹~ ¸-دش- ~ا¸' ¸ا هك ¸یا ,ا= ه-
ا- و دیشك یتحار ¸-- دنك ل~=ت ار ¸اشیا- ,¸ا- -` ت~ی- را¡ا- رگی~ و -د~ ¸`= ¸-اراك~-
.»د~ ¸`= ا- .ا·~' ¸یا تس~ ¸ا هك رك~ ار اد= ت-گ ~و=
ی~- و د-راد- ار ¸-~رك ا-ر .ای= ¸ایا-را~ی,او- ~و- -~ر- ی, -¸ات هك ارگ تق¹= »¹اع ·,~زما~ ¸ی=وا
ر~ ی~ار=-ا~س' ¸و¡ ¸¸ار~ د· ¸' ا- هك ی¹اح ر~ و تسا=ر- ا= ¸ا ·دنك ل~=ت ار رك· ¸یا ت~-اوت
63
.~رك =و-رما- -ا~¹ك ¸ت-گ و ~ایر· و ~ا~ ه- _ور~ =یرت~ی- یت¹اح ا- ·~رو= یم ¸ا×ت ¸اكت ~ا-~رگ
ار ا- -ك و ~رو' ر~ ار ¸-ا-¸ ~و¹' -ت ی·-و ا- و د~ ,را= -ك ¸-ا-~ , ه~وگ ¸ا رس ر='
¸یا ا=ك ¸ا .ه~- »ت-گ ·ا- -~ر´- رو~ -~ر´م ه~- هگی~ .ا-رت~گ-اگ ¸ینك ¸مو~ت ا=نی~- ·هگی~ -´= .دی~ی¹
~¸ یم ا, و تس~ ¸یرادی- ¸و-اك ر~ و ~ا~ یم هما~ا رو=نی~- و ...¸ی-وت یم ¸ی~رك رك· رو=¡ ·رك·
¸ی, ·¸`وات ·»ادك تسا »و¹·م -´= ·ا- ¸' ¸ا یكی هك ¸یا ات ت·ا- یم »- ه- دم' یم ¸-ا-~ ه- ه¡ر- و
,~زما~ هك ¸و¡ ·رتد- »- ¸' ¸ا .ت~ك~ ار ,~زما~ =· ه-ر- =ی ا- و د-ا=ر¡ ار ¸گن-ت †ادن· ·دم'
,ور و د~ -دنك »- ¸-ا-¸ =و- ·~و- ¸یا+-¹ ¸دی~ی¹ .و·شم دنت~- -ن-ت ا- ار ¸-ا-~ یت·و ·راك -ت
¸او¸ا- ¸ایم ر~ ¸ا-¸ ی- زی- ·,~زما~ ¸ی=وا ین·ی ·¸' ق-اس =¹ام ه¹-ا·`- و ~ات·ا ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا,
.ت·ر ¸و- ¸ا هشی,رن-
»ی¹~ت ا- د~ ق·وم —¹-´ م »ا=-ارس .~رو' تس~ ه- ار ¸ی~ا¸' ¸-ا-¸ ¸~ا~ تس~ ¸ا ا- ,~زما~ ¸ی=وا ی¹و
¸ك~م .دننك ت-„اوم ی~=¸ »~' =ی ¸ا دنتساو= ی~- ا- ¸' .دنك -ا=م ار ¸اگدنیا-ر ¸·ی¹-ت , ه¹یسو
ا~ی,او- ¸ا ¸اگد-و~ _را= _~= ه- هك ~و- ¸یا .دیای- ¸رس ه- ,رگی~ ,`- ای و ~ریگ- ایراق-ا· ~و-
و ت=ا~ر, یم تی~-ا ی- و ییز= لیا~م ه- ا¡~¡ ¸ید¹- ¸-~ ·ه`~اح -اعاس ¸یت~=- ر~ .تسوی,
ا- ¸' ƒتسا یگن-ت _و- ه¡ ƒتسا =یتاموتا ا- -ن-ت ¸یا ای' .~رك یم _ر=م -~و+ی- -`ا‚س -ترم
-د-¸ دننك =ی¹~ رگا »~' ,ا-ا=ك ه- ƒدننك ا~ی,او- ~راو ی·ا¡ا· ار _`س ه~- ¸یا دنت~-اوت رو=¡
...دـننك یـم ¸اـ~حا =ـی~ز- ار –رم ردق¡ .¸ا~ر-- را+¡ رـ- .دـ-ا -دیـسرت ی¹ی= اـ~تح اـ- ¸'" ƒدـ-ام یـم
تـ-گ یـم هـك ی¹اح ر~ و دـ~ =ـی~ز- ,~رم ی¹و ·تـسا -د~ اـ+نت رـگی~ ~رك روـ-ت ·تـ·ر ,~زما~ یـت·و
»~' _ـ·اوم رو=نیا ·~ا~ هـما~ا و تـ~ش- ارگ تـق¹= ,~زما~ ,ا= ر~ ƒ»ـنیشن- اـ=نیا »ـ-اوت یـم ·رای دـیش=--
.~و- ا~نیس , -راتس هت~ر· لی-ر-= ·~رم .~را~ _ایتحا ¸ا-ز~- ه-
*
اـ-´ را~ی,او- ¸او= هـس ¸' .و= ر~ هـك ,¸ور ·تـ~~گ ¸ـیم¸ ,ور ر- هـك یـ=نشتم ¸ور ¸ـی¹وا ¸ا ¸ـ,
یم ~ایر· -~ -و-ر- ر~ و د-د~ یم =ی~ز- یگ-اوی~ ,ا-¸رم ه- یكا-ر== و=- ه- رس ه- ,ا هما~ع
¸ا~ر~ام و رد, ی- ,ا-ود-ا~ك ¸`ا ·اد-واد= ·ایاد= ای و .دیریگ- ار ام دییای- ·ا- -~ازمارح دییای- ·د-~¸
قــیا·~ ¸ــیا ر~ .ار -دن= رــ-او= ,ا- یــ~ی¹گ-ا ¸' و ·ار -دن= ر~ام ,ا- یــیاكیرما ¸' ·دنتــسر· یــم ار
ا- ¸' ¸ایا-را~ی,او- -·- ,ا- ه-اش- ¸یا ·د-د-او= یم اع~ هت~- ار ¸اش-ا~ش¡ ا- ¸اگورگ , -د-ام¸ا-
یـ~+-- هـك دـم'ر~ یـت¹اح هـ- زـی¡ هـ~- ·¸ور ¸ـی¹وا ¸ا ¸ـ, ه¹- -~رك یـم تـشحو رات·رگ ¸ـی, ¸ا ¸ـی- ار
ار ¸' و ~رو' یـم هـ-ا~و- و ا~= ¸اتـ~´ - ¸یر·اـ~م ,ار- ی¹ی-موتا ·را-و~ ,¸ور .دـ~ یـم ,~اع یـ~+--
ری¸ ار ا- ¸' ا~ی,او- تینما ر~ ¸ایا-را~ی,او- هك ی¹اح ر~ د-~و- را¡ا- ¸یر·ا~م .ت~ا~گ یم د-ا- ,ور
,ای-~ ا- ,رگی~ ¸ا~ت ·ه-ا¸ور ~ادیور ¸یا ¸ا هت~~گ ی¹و ·دننك ل~ح ل=ا~ ه- ار ا- ¸تراك ·دنت~ا~ ر=-
اـی هـت·ر اـ-~ای ¸ا ی¹ك هـ- هـ`~اح ¸ـیا راگ-ا ·~و-- ,ر-ـ= ¿ـی- و ~و- -~ات·ا راك ¸ا وـی~ار .دـنت~اد- _را=
ام ا- -~ازمارح ¸یا" :~¸ ~ایر· -نیس ¸م .د-ا -~رك _را= ا- -د-ور, ¸ا ار ¸' هك تسا رو' »ر~ ¸ان¡
".ا- هگ ˜ا- ی-و¡ ˜ا-ا=ری-" :دنت-گ ¸دیی'ت ر~ »ش= ا- ا- ¸اگورگ و ".»یسو,- ات د-ا -~رك .و ار
¸ا ار _ا-~ا ¸~¸ وسوــس هــك ~و- »اگن- ¸ــیا ر~ و ~و- -دی¡ی, ¸ا~~ر گ یــی`و~ دــن-ام -وكــس و اــمرگ
همدم~ ·~و- د·=م -اتوك ی¹ی= ,ا-وم ا- ,ز´ - ¸یر ی-او= هك ¸اشنیرت ی--ع .د-دی~ ¸اش~ش¡ , ه~وگ
هك تسا -دی~ ار یت¹كسا ت-گ یم .ت~= -او= ¸ا دیشك یم ~ایر· تشحو ¸ا هك ی¹اح ر~ ·_-- ,ا-
یـم ار یـنیگ-ر ,ا- -رك اـ- ¸اگورگ رـگی~ .~ر~گ یـم ار=ـ- ,ا هـسام ,ا- هـ,ت ¸ایم ¸ا رـت~ ر- راوـس
64
هس .د-دین~ یم ار اس' .و= ,ا- .ا- ¸~رو= »- ر- ,اد- هك ¸یا ای و د-~و- هت=یو' ¸ا~س' ¸ا هك د-دی~
لیكشت ه- ار ا- ¸' ¸`وات ¸ور =ی هك ¸یا ات ·د-~و- هت·ر ور· ه-ایارگ ریدقت ی-ود-ا ر~ ا-را~ی,او- ~رم
.دیـسر یـم ¸یر·اـ~م ¸وگ هـ- اـ~ی,او- هـت ¸ا ¸اشنیگ~ش= ,ا-ادـ- وـگت-گ .و= ر~ .دـ-او=ار· ,ا هـ~¹=
ای دنشك- ار ام ¸ا یكی ·دننك ر~ا- »وتا~یت¹ا دیا- دیوگ یم ا- ¸' ه- ~را~" :ت-گ ا¡~¡ ه- هت~ر· لی-ر-=
¸اش-ار~- ¸`وات و ~و- هـت=یم' »ر~ اـ- ¸اش-اگ- یگ~رــ~·ا ·تـشگ¸ا- »اگن- اـما ".,زی¡ ¸ـی¡~- =ـی
`اح .دـن-او= یـ~- زـ=ر رـگی~ .دـ-ا -~ا~ تـس~ ¸ا ار ¸اشت'ر= و .~ اـ- ¸ـیا" :~رك هـمزم¸ لـی-ر-= .~و--
".تسا ,¸ا- -~ ه~ی= , ه-· .¿ی- ƒ-د-ام ی¡ ام ی- ی- ¸`وات ,ار-
:~رك ه¡ ¸¸ اما و
¸ا -~ارا ر~ زگر- »ی¹~ت ای ت~ك~ رو-ت هك دنك ت-ا` ¸یا-´ را~ی,او- ¸اراك~- و ارسا ه- هك ¸یا ,ار-
,راد-ا~+یم دن-ام و دم' ¸وری- =ی , ه=ر~ لیتكك ¸¹اس ر~ ¸ت·وم ,اوز-ا ¸ا ·~رك د-او=- ~راو ی¹¹=
ر~ و -ا=- , هقی¹= ¸دی~و, ,ا= ه- اما .~ات~یا ¸ا~ر-ار- ر~ د-~ یم ¸اش- ار ین~یا لیاسو ~ر-راك هك
اـ+نت هـك ار ,~اشگ -ایـس , هـ-`= ¸ا+گا- ·-ری= و -وـس و ¸~رك ~ا- ¸وـ-=م -ـن¹ی~ ¸ـت·رگ تـس~
.دننی-- ار ¸-د- , ه-ا=~ار¸ یگ~- ات ~ات~یا ¸اش¹-اقم ر~ ~ا¸ر~ام ت=¹ و ~رو' ر~ ¸ت ¸ا ~و- ¸ش~و,
-دی~ -او= ر~ ا¡~¡ هك رو=-ا~- تسر~ ار ا- تیمانی~ و ~و~- یم ی·ا-ا ,ا- هنیس ¸و¡ ا- ==-را-
_ور~ ¸یـسو-ای·ا ,ادـ- هـت ¸' اـ- و دـی~و, ار ¸ـسا-¹ دـ·- .~و- -د-ا-ـ~¡ ¸ـیا- ¸ار ,ور _اكـسا اـ- ~و-
یـم _ر=م یساـسا .ا‚ـس دـن¡ ·~را~گ یـم ~و=و , هـ-رع هـ- اـ, –رز- یـ·د- یـت·و" :~رك ت-=ـ- هـ-
اـی »ـیدن~ترد· و ارگ ق¹=م ·رـی~,ا- ¸¸اـس اـی' ƒ»ـیا هـ-وگ¡ ‡د- -ار ر~ اـم دـسر, یـم اـم ¸ا _ـیرات .~و~
یم او »ا=-ارس و د-ا ه-ام¸ ت=¹-م وری, هك ا- ¸' ¸ا ·ه¹ما·م ل-ا و راك~¸اس »یت~- ,~ار·ا هك ¸یا
.ت·ای هما~ا ا-¸ور ی¹اوت ر~ ¸ام¸ ت~~گ .~و- -~ا~ هیق- ه- ار وا _سا, ¸-د- "ƒدن-~
·~و- اـ- ه¹ـ-ا· ¸ا یـكاح .اح ¸ـیع ر~ و ه-اتـسو~ هـك یـ=ی=م ·-راـسا رو' ¸اق-= و »رگ و هتـ~- ™ـی=م
¸ون= -اگ ,ری~,ا- ‡ا=·-ا دیوگ- تساو= یم .~رك یم رادی- ار ¸¸ ا- ه•حا-م ه- لیم ا¡~¡ ¸ید¹- ر~
یت-ـ- ,ری~, ‡ا=·-ا هـك ی¹اح ر~ ·دـنك یـم تـیاكح یـگدننك~ ¸ا ‡ا=·-ا »دع هـك .~اد-تـسا -اگ و تـسا
ور· اــ-¸ور ی¹اح یــ- ر~ و تــ~-ور· -¹ ¸ان¡~- ی¹و ·~رور, یــم ار »او~ و -رد· هــك ی-اــ~-ا تــسا
-دم ¸یا ر~ .ت·ای ار ,~زما~ ,ا- ¸یونتس~ , ه¡رت·~ ¸¹-اقم ی¹دن- -ی= ر~ هت~ر· لی-ر-= .ت·ر
هك ¸یا ¸ا و دنك یم تمواقم -او= ر-ار- ر~ رای~- ¸~وك ا- ا~نیس , -راتس هك ~و- -د~ ه=وتم ا¡~¡
ر~ و دـ-او= یـم =ـ-ح ¸ا »ـك »ـك دـ·- و دـن¹- ,ادـ- هـ- ار ,~زما~ , هـ¡رت·~ =و== ¸یگنـس ,ا- =¹, اـ-
,~زما~ اما و .~رك ی~- ی-=·ت ·~را~ یم هگ- ¸ا- ار ا- ¸' رو¸ ه- ·~ور یم »- ه- ¸-ا~ش¡ هك ی¹اح
دـننك تـ-ا` ˜دـ-ا -د-ام ™ـق· و دنتـ~- اد= ~و=و -ا-`ا ¸`ت ر~ زـی- اـ~¹ع _ـ·او ر~ :~و- هـت~و- هـ¡رت·~ ر~
-ـی·- و ,و· ,ا-وری- و هـ-~ا= ·»زیت هـی-امورتك¹ا و ~را~ ~و=و دـحاو یـیوری- و ~ا=تا هـ- ¸ـیارگ هـك
یـن·ی ·-دیا ¸ـیرت ¸ـ+ك ƒ~و~ یـم هـ¡ تـ·و ¸' .دنتـ~- ¸' ¸ا یـیا- هـ~وگ اـی اـ- هـ-ن= یـگ~- دـید= =ـیزی·
~را~ ¸ا~تـسو~ ·یـنی- یـم" ...~را~ تـس~ ر~ `ماك ار تـق¹= .رتنك هـك تـ~ا~ »ـی-او= ار رـتر- ,~و=و
ار یـكی یـ··او و -د-¸ ,اد= و وری- ¸ا= یـ- ,ا- ¸ادیم ¸ـیا ¸ا یـكی ¸ایم ,وش- را¡ا- رـگا ·دـیوگ یـم
¸ا ای .د-او=- اع~ †ر- ¸ایر= ,ار- د-اوت ی~- »~' ƒه- تسا ی-¹ا= هتك- ƒ~رك ی-او= ه¡ ·ینك -ا=ت-ا
¸ا+گا- و تـ~- » ~ =ـی ار ¸ـ-ا~ش¡ ".~راد- ,ا -دیا· .دـنك تـساو=ر~ ار تـش+- دـی¹ك _اوما ¸ـیا ¸ا یـكی
".د-¸ یم »- ه- ار »¹اح ·تسا ‡ر=زم ¸ا ه~- ا- ‡رح ¸یا" :~وشگ
65
·¸یوشت و ,زیر †رع را~ و ریگ ¸' ر~ ~و- ه¡ر- .~رك -~اع لی-ر-= ,و-د- ¸-- ه- ا¡~¡ »و~ ¸ور
ی-او= ی- ¸ا ی~ا- ~و-ك ,ا- †و= .د-ام انتعا ی- د~ ی~- ¸ا -ر+¡ ه- اما ·~ا~ ی~- ,رت+- ,و- ی~ك
.تـ·رگ یـم ار· ار ¸تـسو, یـما~ت و دـ~ یـم ¸ـ=, یـ-ر¡ ,ا- هـك¹ ¸و¡ ·~و- هتـ~- ¸ـ~ش¡ رو´~ هـك
ه-ا-~ را+¡ و ت·ر .اح ¸ا و ت~ا~گ ¸ید¹- , ه-ا~ ,ور ار ¸رس .دیسر ا+ت-ا ه- ¸تمواقم »ا=-ارس
.دی-او= -ر~كی ¸ور
»ـسا هـ- ,~رم ·اـ- ¸اگورگ ¸ا یـكی =ـ~ك هـ- اـ¡~¡ هـك دـی~ دـ~ رادی- یـت·و یردنلج ˆ J•Ž•n›•ŒŠ هـك •
اـ~ی,او- ™ـسو ی¹ا= ,ا- ی¹دنـ- ,رـس ,ور و -~رك دـن¹- ار وا ·تـ~ا~ ,ز- ¸ـیر و یـ~وم ,ا هـ·ای·
•ا~د=م و تـشگ¸ا- -~زتشحو یـ-اگ- اـ- و ~رك رار~ا »ا~ت , هـقی·~ -~¸ای ·تـ·ر ت¹اوت هـ- .تـسا -د-ا-او=
اـی ·-او= اـ- هـك دـین~ ار ¸یادـ- ¸ا- اـ¡~¡ دـ·- -ـ~ و~ .تـ-گ یـ~- ,ا هـ~¹ك اـما ·تـ~ش- اـ¡~¡ ¸ـی,
.~و- -~ات·ا ر~ ای¸ر ا- د~ »و¹·م •اد·- هك رو=-'
اـی-~ دـن¹- -وك ¸ـی~- ~" :تـ-گ یـم -دیو= -دیو= هـك دـین~ ار ¸یادـ- اـ¡~¡ ام×ن-ا~-ی-س ~-ن- ••ngˆ
•XŠx•‹•ngž• یـ~+- .~را~ _ا-ترا رـتم -~زیـس ر-ـ- تـش- هـك تـسا ا-نرو¡انآ ˆ Ann•p•Œn• · •
·=ـــی , -را~~" :~رك یـــم _ور~ .وا ¸ا هـــك ¸ـــیا اـــی ".رـــتم ~ات-- ر-ـــ- تـــش- ¶ و ا---م×نو-و- ˆ
œ’ožoŽ•ngž• -اـك ·و~ ·تـش- را+¡ تـش- تـش- ·• ` .-~¸ای ¸ـ~ و ~اتش- · نا- ,-¶ ا-×نوج ˆ
K•nŸ’•nj•ng• .تــــش- و ~و- _ــــن, و ~اتش- ·• و-ا-ا- · یری-Vو-اد · ول----سانا- · تا-را¡ ا----×نان ˆ
M•k•Ž•, D’••Ž•gŠŒŠ, M•n•‘Ž•,N•ng• P•Œ‹•“ ¸ــ~ و تــ~ی- و دــ- و راز- تــش- •
".رتم
تـسا تـسر~ ƒ~ر-ـ- تـ-او= اـت ,را~~ یـم ار رـتم راز- تـش- ¸ا رـتدن¹- ,ا- -وك ,را~" :دیـسر, اـ¡~¡
".دنت~ی- ~ای¸ ¸ادن¡ ی¹و ·د-رتگرز- دن-سوگ ¸ا هك
·¸ـكعر-" :تـ-گ و تـ·رگ ار ¸~ی~ـ-ت ·تـ=اد-ا ¸ـییا, ار ¸رـس ·~رك ¸ـ-اگ- =ان~ش= هـت~ر· لـی-ر-=
".»را~~ یم ار ا- ¸' »ور- -او= ه- هك ¸یا ,ار-
ه~-او ه- ا¡~¡ ¸ید¹- هك ~و- ¸ین¡ و , و ·~را~ ¸ای- ¸ا-ز~- ه- »~' .~ر- ی, -او= ¸ا هت~ر· لی-ر-=
هت~ا~گ- ¸ایم ر~ ¸ك ¿ی- ا- ~و- هت~~گ وا ر- ¸=- ,ا- ت~وگ ¸' ¸~رو= ¸ا ¸, هك ار ه¡-' لی-ر-=
·¸ما- »- -'ی- ر~ اما ·ت~ا~ رو-ح ا-ای¸ر ر~ هشی~- ~و= هت~ر· .د~ ¸ا=' -~ ¸ا~- ¸ا ای¸ر .~و-
یـكی لـی-ر-= و ¸ـم -او= ر~ .تـ~ی- اـ- ‡رح ¸ـیا و ¸~رك ,¸ا- ¸ـق- ·و-و,ـس .-رقم =¹م لـی-ر-=
.تسا ¸م وا و »-´رقم =¹م لی-ر-= ¸م .»یت~-
ار »~' .ه- ه-" :~و- -دم' د=و ه- ¸ید¹- , -د~ -اتوك »ا- ¸دین~ ¸ا لیكو تنی¸ ل•م »- لی-ر-= ·و-و,س
,ا·' دـ~ا- -´= .,ا -د~ یـ~ی¹گ-ا ,ا¡~¡ `اح ¸ـ, .دـنك ¸ـ= -دن= ¸ا دـ-او= یـم »~' .دـ-~ یـم =¹ق¹·
یلس نو¡س ˆ š•ŽŽy špoon ییا- »~' ¸' ¸ا هت~ر· لی-ر-= ".¸ام~و= ی-ا-ت=ا , ه-ی=¹ »- ¸یا . •
¸ا~ هـ~- ¸ا ¸ید¹ـ- .»~و= ¿ـما¡ ·و-و,ـس ·¸و,ـس .تـسا -~رك ,ر-ك ار یـ~ك دـ~ یـ~- هـ=وتم هـك ~و-
.~رك د~ ی~- ,راك ¸دی¸رو -ر-- ز= دن¡ ر- ·ت~ا~ -ر--
و زیگ-ا ت·ر ار لی-ر-= -ا·ارتعا ¸ید¹- -رو- ر- ر~ .ه- »- دیا~ ·~و- ا- -ق¹ ¸یا ر=ا= ه- دیا~
یـی`- رـ- اـی¸ر »¹اع ر~ دـ~ا- هـ¡ر- .~ور- هـت~ر· د¹= هـ- -او= ر~ هـك تـ~اد- یـ-=·ت .تـ·ای -زم یـ-
66
ت~ا~ لی-ر-= اما .~و- ¸' .~ت-م ینی- –رز- ~و= ™ق· -او= ¸یا یگ¸یو .دیای- »~' رـس ه- تسا ¸ك~م
·»ور یم -او= ه- ت·و ر- هك تسا ¸یا _و-وم ·و-و,س" :ت-گ ه-ا~~ت¹م .ت=یر یم †رع ¸رت ¸ا
هك و-دیو =ی ل•م .ا=-ا~- ر~ -او= ¸ا~- .~و~ یم _ور~ ~و- -د~ »ا~ت هك ییا=-ا~- ¸ا تسر~ ای¸ر
ری,د- ¸و-اك و تسوا تسا رادی- هك ¸' هك ¸یا ای ·ای .دننك یم ¸~وما= »ور یم ¸وری- †اتا ¸ا یت·و
.~رك ¸ـ-اگ- -ری= اـ¡~¡ ".ار زـی¡ هـ~- .ار اـ=نیا ·ار اـم .دـنی- یـم -او= ¸~رما- رد, ~و= .تـسا ¸ـیا
.ار ¸اش-دی~ -او= هـ- دـسر- هـ¡ ·دـ-ا~ یـ~- یـ~ك ار اـ- هـت~ر· ¸ـت·ر -او= ƒهـ- -~¸ »رـس هـ-" :تـ-گ
"ƒت~ی- یگ-اوی~
".ی-¸ یم ‡رح ا- ه-اوی~ ل•م .-ر'"
"ƒ-دم' »رس ه- ی¡ •ا··او" :ت-گ ¸انك ه¹ا-
*

یتح و ¸ایا-را~ی,او- ·ا- ¸اگورگ , ه~- رگی~ `اح و د~ یم رت·رحر´ , ·د-ام یم رادی- رتشی- ه¡ ر-
زیم' ت-ا-ا هت~~گ ر~ هك ی-اراد-ا~+م ¸ا~- .~رك یم »رگرس ار ا~ی,او- ¸انكراك , -دیر, --ر _یكا
و -~رك زك ا~ی,او- , ه~وگ ر~ ¸ارا~ازع , ه·ای· ا- ¸ونكا هك †ار- و زی~ت لنسر, و د-~رك یم رات·ر
لـی-ر-= زـیگ-ا تـ-گ~ -ایر=- -~= یـگ~- ·دـ-~و- -~ا~ تـس~ ¸ا یـمار یـ~یا~ ,¸ا- هـ- ¸اش~ید· لـیا~ت
ر~ یگد-¸ دید=ت ا- »زم¸ .' =¡وك -اگ~ور· ر~ ار ¸اشتما·ا وا .ت-گ یم ¸=س _سانت ¸ا هك د-~و- -د~
,د¹وت -ار ر~ و دـ-ا -~ر´م ¸ا+= ¸ـیا ,ار- رـگی~ ¸ونكا تـ-گ یـم هـ~- هـ- و ~رك یـم هـ~یاقم ر~ام »ـحر
اـ- دنتـساو= یـم اـ- ¸اگورگ ¸ا ,رایـ~- هـك ¸ـیا وـگ ·~و- -~رك ¸~ا~ • ار-ا„ -دیا ¸ـیا .دـن-¸ یـم »اگ -¸ات
¸اشییا-ر ¸ور هـــك ~ا~ _ـــی-وت -دیر, ,رگی~ ی¹دنـــ- ,ور تـــ·و ¸' و ¸د-دن-- ی¹دنـــ- هـــ- -ان=
:~¸ ~ایر· لـی-ر-= .~رك تكاـس ار ¸ـ-اگد-ون~ »ا=-ارـس یـنی- ¸و= ¸ـیا و ~و- دـ-او= رـگی~ ,¸ور~ا¸
¸ا ·»یو~ یم د¹وتم ¸ور =ی ر~ یگ~- ¸و¡ و تسا ت~=- ¸ور ¸' ˜~را~ تقیقح ی¹و .تسا -ی=ع"
ه¡ ار ¸~سا د-و~ یم د¹وتم ر~ام =ی ¸ا ه¡- -ا=ن, یت·و ·~و- »ی-او= ¸~~- ¸ا~یگد-¸ ر=' ات ¸ور ¸'
".و¹· -ا=ن, ا~تح ·د-ا~ یم اد= ƒدیرا~گ یم
»ـ- ر~ و تـ·رگ یـم ر,ـس رـی¸ هـ- ار -اروـ-ت ¸ا ,رایـ~- هـك ~و- ,ا -¸او هـت-~' لـی-ر-= ,ار- _ـسانت
¸گرم , ه==¹ ر~ ام` یی`ا~ _ور .و¹ح ·_ی~م زی=اتسر ·رت~كا= ¸ا ¸ونق· ¸تسا=ر- :ت=یم' یم
ونشیو دی¹قت ه- هك رتی,و¸ لك~ ریی·ت و ونشیو تشگ¸ا- ا- -ار~- ا- ¸یا , ه~- ·~ا¸و- یك~وك ¸د- ه-
-¹ا· ر~ -اگ ·-¹ت=م ,ا- یــگد-¸ ر~ ¸اــ~-ا »وادت هــت-¹ا و رــگی~ ,ا-زی¡ و ~و- -دم'ر~ واگ -'ی- هــ-
¸ا-او= هـك ,ا .¸ـتشگ¸ا- ¿ـی- -~ا·ــس تـ+= ر~ یــ-ار و~ ,ریــس .¸ا-ا~ -وــ~ك ر~ -اگ ·اـ- =سوـس
تــ~-اوت یــم ´` او ·~اد- ¸ارتعا تــ~ح¸ ~و= هــ- اــ¡~¡ .¸ا- اری~, ار –رم تــ~=- ·,رگی~ ,د¹وت
_و·و ه- –رم ¸ا ¸ای- ی- _سانت ·~رو' یم ¸یا- ییوگ =ت ر~ لی-ر-= هك ییا- .ا•م رتشی- ر~ دیوگ-
ر~ ·ت-=ــ- »رگ لــی-ر-= .~و- هــت·ری~, -روــ- ,رگی~ †ر= ¸ا -¸ات ,ا- -¹ا· ر~ .و¹ح و هتــسوی,
یـ~- -ات ار ¸ـ·رح ¸د~ -دیر´- هـ=و ¿ـی- هـ- ·~ا~ یـم ¸اكت هـ-ا-ا~ یـیا- .ا- ¸و¡ ار اـ-و¸ا- هـك ی¹اح
"ƒدیت~- »·رح ه=وتم ·ت~ی- ¸ك~م ¸یا ز= و دیای- ای-~ ه- و- ات ~ور- ¸ایم ¸ا دیا- هن+ك" :~رو'
یم تس~ ¸ا ار ¸¹~ا·ت یگت~= ¸ا =`- , هت~ر· .دیشك یم هیرگ ه- ¸ار~ و رو~ ,ا- ق=- ¸یا -اگ
یم ¸ی- ¸ا ار ا- ت-ارك ی-·- ی-`و= -راسا -¸ید¹- و ~ا+- یم ا¡~¡ , ه-ا~ ه- رس ¸ایرگ و ~ا~
67
»ش= زی- -اگ و .¸ا- تحار ·ه~- -´= .دیسو- یم ار ¸رس †ر· و ~رك یم ¸¸او- ار ¸ترو- -~ر-
ــری,ـ ـ=و¹-ـ ـ-ا~ـ ـ¸اـ ـهت~ر·ـ ـهكـ ـ,را-ـ ـ¸ی~ت--ـ ـ.د~ـ ـیمـ ـ-¹ا=ـ ـا¡~¡ـ ـر-ـ ـیگ¹-وحـ ـی-ـ ـو --ی~-ار- ˆ
‰Œ•ž‘ŸŠ ·دی' یم -~و= رس ~را~ـ `- ¸ی~- دیا~ ~¸ ~ایر· یگ~رو=رس ا- ¸ید¹- ·~رك .و· لق- •
.دنك یم .و¹ح ت~~= ر~ ییای¸ر , هت~ر· ¸' و ,ریم یم ,را~ وت .‡رحر´ ,
*
تیار- -ی=ع •ا··او زی¡ =ی ی-او= یم" :~رك .~ ~ر~ ه- _ور~ ¸ا- ¸ور =ی و د- ¸ا د·- لی-ر-=
ه¹- .¸¸ =ی ر=ا= ه-" :~ا~ هما~ا ~و- رو= ر- و "ƒ»ت~- ا=نیا ا ر¡ ¸م ی-اد- ی-او= یم ƒ»یوگ-
.»ا -د-ار~گ وا ا- ار ¸ور »-~ _ن, زی~م هس هت·ر »- ,ور ¸م و .»یگد-¸ ری,د- قشع ا+نت ,ار- .¸ی-ر
.زیزع ¿ما¡ ·و-و,س »ا -د~ ه-اوی~ ¸م ƒتسا -~¸ »رس ه- •ا··او هك دنك ی~- ت-ا` ¸~و= ¸یا
¸یا هك د~+-- ات ~را~ ¸ای- ی-ام¸ -دم ه¡ ه- »~' .ار »ی- و ¸ور هس ¸' »-د- _ر~ تیار- رو=¡ و
·»دیسو- ار وا یت·و -~و= ¸ا= ه- .هتساو= یم هك تسا ¸ا~- ¸یا هك تسا ¸یرت ‡ر¸ و ¸یرت+-
.¸ك- ی-او= یم ·¸ك- روا- ی-او= یم .رای -دن=ر~ام ,ا- ه·ر= ¸' ¸ا ر´, ·د~ ه·ر= ¸ا ر´, او- راگ-ا
-دیسو- ا- لت- ,وت ا- -دنك تسو, و¹- ¸یا ¸ا »- •`-· ¸م اما .تسا ¸ر· ¸كاس , هت~یرتك¹ا ت-گ وا
~ر~ ¸ا »د~ رو-=م ·ری, ی- یكیرتك¹ا =و~ ¸' و ~و- ¸~و= ~و= .~و- ¸یرت+- ا·=· یكی ¸یا .»~و-
".-قع »ر,-
.دنك ¸ای- ار ه==¹ ¸' هك ~و-- ,ا -¸او .¸=ی -وك ¸¸ .ت·ای ی~- ,ا ه~¹ك ¸¸ ¸' یگ-وگ¡ ¸ار- ا ,ار-
".ی~+· ی~- وت" :دیش=- ین·م ¸' ه- وا و ~و- هت=یر ¸یا, رانك -را, هكت ییوگ ¸یگد-¸ هك ,ا ه==¹
ا, ری¸ ار ای-~ ی~ا- ر-اح ¸ر=ا= ه- هك ,ا -~رك- ~رو=ر- ی~ك ا- .اح ه- ات دیا~" .ت~اد- ,ا -دیا·
-~و~ی, ار تس ر و ا -وك وا .,و~ ا~ی,او- راوس و یشك- تس~ زی¡ »- ¸ا ¸ر=ا= ه- هك ی~ك .,را~گ-
-وك =و- ات ‡ا- .ار ا, =ی و ل+¡ و د- و راز- ه- و ت~ی- »- دیا~ ·ا, و~ و راز- ه- و ت~ی- .~و-
"ƒ~و~ ی~- ت=و-ما= راوس ی-¸ ¸ی¡~- =ی ,ار- »~' ینك یم رك· .هت·ر `ا-
ـه- ت-~- ¸زیم' ¸اوسو , ه·`ع _ی-وت ,ار- هت~ر· لی-ر-= ه¡ر- ه-آ ایو- ,- رتشی- ~رون-وكـ
, هیاس ادت-ا .د~ ی~- ق·وم ی¹و ·دنك »~=م ار `~, -ار=ا= دی~وك یم رتشی- ¸ید¹- ·~رك یم ¸`ت
ه- ار ا¡~¡ ت~ا~ لی-ر-= ¸یشت' قشع .~و-- ¸ك ¿ی- رگی~ یتدم ¸ا د·- و دم' یم ¸=ارس ه- ینی¸
:ت·وك یم ¸تش, ه- تس~ ا- ت¹اح ¸یا ه- ه=وت ی- هت~ر· اما ·د-اشك یم یگ~رو=رس و »ش= تیا+-
".-د-ا~- ,زی¡ رگی~ ·و-و,س ¸ا- ~ا~"
*
ا- ا ر وا ·ت·ر ,ز- ¸یر »اد-ا =¡وك ¸اگورگ ¸' ·,ردن¹= ,وس ه- ¸`اوات »-~ و د- ¸ور ر~
¸یدن¡ ـ.اح ه- ـات .-دیسر ¸ایا,ـ ه-ـ ام ـل~=ت و ـر--ـ ·~ركـ »`عا ـدن¹- ـ,اد-ـ ا- و ـ~ا~ ¸اش-ـ تشگ-ا
,ردن¹= ¸ا~ش¡ ر~ ‡ا- د·- .تسا ی-ا-ر· ¸ی¹وا ت·و `اح و -دمای- ی-او= ی¹و ·»یا -~اتسر· »وتا~یت¹ا
ه- ت·و ¸' ".»یشك یم ار وت .وا ·-~ازمارح ¸-ا= ·دترم" :~رك ر~ا- ار ¸گرم »كح و ت~یرگ-
¸وری- ¸ا ,ردن¹= ¸ارا-ریت ¸ا د·- ~و-- لیام اری¸ ·د-و~ -~ام' ¸اور, ,ار- ~ا~ روتس~ ا~ی,او- ¸انكراك
68
یم ¸ا~ت¹ا و ~¸ یم ~ایر· ~رم .د-ار ا~ی,او- ¸ا- ر~ ,وس ه- ار ,ردن¹= ¸گن-ت =و- ا- .~و~ ریگ¹·ا=
ور ¸یا ¸ا ¸`وات ".تسا -دی¡ ار ¸یا-وم وا .~را~ ,زیت ,ا- »ش¡" :ت-گ ا¡~¡ ه- لی-ر-= .~رك
ه- ت-ای= هك ی¹~ع .~و- -~رك ی¡ی· ار ¸یا-وم و هت~ا~ر- ار هما~ع وا هك ~و- -دیزگر- ار ,ردن¹=
.¸تساو= »ا=ر· قح ¸ود- یتیموك=م .-د~ ی¡ی· ی¡را~رس .د~ یم هت=ان~ ¸-ا~یا
¸یا-وم ¸`وات .د~ یم ¸=, ت~ا~ ~و- -~ات·ا ¸راو¹~ ¸سا- ر- هك ,ا هك¹ و ~و- -~¸ و-ا¸ ,ردن¹=
¸یا ¸ا -نیس ¸م ·وتا- ·ارا~ .~رو= ی~- ¸اكت ¸ك ¿ی- .دیشك یم ر~ ,وس ه- ار وا و هت·رگ ار
,ریت و د=ر¡- ~رك ¸را~او ¸`اوات .~و- -~¸ و-ا¸ ر~ ه- تش, ~رم .د-~و- -د-ا~رگ ور راد-ا= ,و¹-ات
.ت~- ار ر~ ¸`وات .~ات·ا -اگ~ور· د-ا- ,ور ¸د~= و د~ »= ~رم .~رك ی¹ا= ¸-~رگ تش, ه-
ا= ر- ƒدی' یم ¸امرس ه- یی`- ه¡ `اح" :~¸ ~ایر· -ورگ ~ر· ¸یرت ی--ع و ¸یرت-او= ·-نیس ¸م
".-دییا¸ ¸امواگ رگی~ .¸ا~=ارس دنتسر· یم ار ا-ود-ا~ك »یور-
".دی~رو= دن-ام .»یور یم ¸رع ه- ¸اگراتس ¸و¡ ام .تسا ¸ایتما ¸یرت`ا- -~ا+~" :ت-گ »ار' ¸¸
*
ر~ ‡ر- , -دننك ¸وگرگ~ ی¹ا· ری¸ ¸' دی,س _ور .ا,ورا ¸ات~م¸ .~ر,س ‡ر- ه- ار ~و= ,ا= هسام
¸ار·ر-ـ ـهكـ ـدی,سـ ـ,ا-ـ ـ-ر=-ـ ـوـ ـ¸ات~¹گ-اـ ـلحاوسـ ـ·ه~-ار·ـ ـ·_¹'ـ ـ,ا-ـ ـ-وكـ ـ.دیش=ر~ـ ـیمـ ـ-~ـ ـ¸ایم
ار ¸ی~ی¹گ-ا .دم -ایس -`ك را=ت-ا و ی¹~و~ ¸ایم ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا·' .د-~رك یم ییا~-~و= ا-راز=رم
-,' -' ¸اور, -را-و~ ای-~ .~و- هت~ا~گ ¸رس ه- ¯`· ا~ی,او- را~ار -ا=-- .~رك یم -شك ار ¸ات~´ -
-¸ا=ا ا- ¸' ی¹و ƒدی-او= یم ~ور· , -¸ا=ا .دیسر یم ¸وگ ه- ییوی~ار ,ا- »ای, .د-~ا~ یم ¸اش- ار
, ه-رقع و دی=ر¡ یم ییاس' .و= ییایر~ , -د-ر, ¸و¡ ¸ات~¹گ-ا لحاوس ¸ار·ر- ¸ات~´- .دنتساو=-
.دیسر ر-- ه- »ا=-ارس ات ت·ر یم ¸ییا, و `ا- ت=وس
رگی~ .د-~رك ی~- .اد= ¸`وات ا- ا-´را~ی,او- هس را- ¸یا .~و- رو' -=·ت ¸ار·ا~م ,ار- ,ریگر~ ¸ا='
¸ان¡ و دیسر ی~- ¸وگ ه- ·ری, ی- ینك یم راك ه¡ ,را~ ای ت=وس , -را-ر~ ¸یگ~ش= ,ا- همزم¸
»ش= ¸ا هك -نیس ¸م ت·و ¸' .دنت-گ ی~- ¸=س زی- رگیدكی ا- ·دن~ا- هت=ا- ار ¸ا~دیما ه~- ییوگ هك
ی- ·د-~و- -~ات·ا رو~ ه- تی··او ¸ا ی-یر= ¸ر= ه- هك ا- ¸اگورگ و ~رك ه¹~ح ¸¸ ه- دیكرت یم ت~ا~
,~اع و -رم¸ور _یا·و ¸ا ,رادن, هك د-~رك ا~ا~ت ¸ان¡ –رم ,ا, ات ا ر و~ ¸' زیتس یت¹ا=~ ¿ی-
·¸ی~- .~ر- ور· -نیس »ك~ ر~ ار ¸~راك ¸`وات و د-~ات·ا ¸یم¸ ر- و~ ¸' .تسا ریدقت »كح و یگد-¸
ه- ـ¸¸ـ هكـ ـ,اـ ه==¹ـ ـر~ـ ـتسر~ـ ·د·-ـ وـ ـ.~¸ـ ـ¸ما~ـ ـ¸یر-ا„ـ ـیتی~-اـ ـی-ـ ـر-ـ ـ¸'ـ ـی-اتوكـ وـ ـ.د~ـ ـ»ا~ت
د-او= ™= ر=' ات ¸`وات و ت~ی- را~ر- ی=و~ هی-· هك د-دی~+· و د~ -را, ه~- -ر¡ ·تسا=ا,
تسوی, یم »- ه- ار رو' –رم ,ا- ¸ات~, ¸' ·¸ن-اری, ری¸ ,ا- ==-را- ¸¸وس هك ی~یس وا .ت·ر
ور· ا~ی,او- ,ا-راوی~ ¸ا+گا- و دیشك ار »یس وا ی¹و د-دیو~ ¸یوس ه- ارا~ و اتو- .ت·رگ تس~ ر~
.ت=یر
.د¹وت .ه- –رم ·ه-
J~- çود
69
دنو»ا-
'
=¹, ا- هك یماگن- ·~و~ یم »ی¹~ت تسا ری~,ا-زیتس ¸عو·و ه¡-' ه- و د-~ یم ر~ ¸ت لی-ر-= هك ا=-'
یـم ¸ـ-ا-ر+م ر~ام رانك ¸ا »¹اوع ¸' ر~ ·~ز·¹ یـم ¸ـیگت~ر· ,ای¸ر ,ا- ¸ـق- ریـ~م ر~ ¸یگنـس ,ا-
اری¸ ·دــما- یــم ¸ا=ی~ ار وا ر~ام .¸ا=ی~ :دــ-او= یــم رــگی~ یــما- هــ- ار ,و ¸ونكا ر~ام اــما .~ر~گ
, هــ¡- .تــسا -~رك ,راكتــس~ دــ-و~ لــ~ح رــ+~ هــ- تــسا رار· هــك ار -ارا~ا ¸انكراك را-ا- ‡ور„
ت~ـ~· ر~ ار ¸ا-ا~¹ـ~م یـت~وگ =ارو= ‡ر~ یـ- تـ~ , ¸ـیا ·دـ·اك~ یـم ار او- تـس~ اـ- ر~ام .رور~
هنشت ام ¸و= ه- ¸ایرتشم `اح و -~رك ا=-ا= ار ا- ¸' و -~ا~ رار· دنت~ی- راو=-ایگ هك ییا-ودن- را-ا-
=ـ¡وك , هـت~ر· ·~ریگ یـم ¸و=' ر~ ار لـی-ر-= ¸ـیا- ¸-¸رـس »ـ=ر ی¹ع اـما .و¹و¡وك ¸ا=ی~ .دـ-ا
یـم ور· ¸یگنـس یـ-او= هـ- و دـنك یـم رو-ع ر~ام رانك ¸ا .تـسا هـ¡- رـ~, ·هـ¡- رـ~, دـ~ا- هـ¡ رـ- ·¸ـم
یـم ¸اور, ¸و¡ ¸د~ ور· ¸ـیا و ~و~ یـم –رز- ·دـنك یـم دـ~ر رـتشی- ·~ور یـم رـت·ر¸ هـ¡ رـ- .~ور
,اد- .-او -او .,ا -د~ ه•=¹ا »ی=ع ردق¡ ¸ك -اگ- ا-ا- ·~¸و یم »ی~- دن-ام رو~ ¸ا ر~ام ,اد- .دیا~-
.تـسا -~رك هـق¹ح دـی~رو= رو´~ هـ- ار ¸ـ-او¸ا- و -~اتـ~یا †ا·' ر- اـ, ·.ا- یـ- ی¹و= ¸و¡ وا .¸~¸ -ـك
ور· ¸ــیح دــ~ -د-ار یــ+¹ا -اگرا- ¸ا هــك ¸ا=ی~ .دــنی- یــم -او= ر~ ار .¸ا ¸ور ·¸یتــ~=- ,ای¸ر ر~
ت~ا~ رار· ی+¹ا --روا ,ا+تنم ر~ هك رد س ت=ر~ ین·ی ·-اگرا- , ه=ق- ¸یرت`ا- ه- ¸ا~س' ¸ا ¸~ات·ا
هـك ار¡ ·~ا~ هـما~ا یـگد-¸ هـ- و دـش- ~و-ا- وا اـما .دـ~ -اتر, ¸ـییا, هـ- و ~رك اـ== ¸تـس~ ی¹و ~¸ -ـن¡
یـنیری~ ,ا- هـ-ارت هـ¡ و .دـ-او= یـم »ـن+= یـن·ی ·¸ـییا, , هـق-= ¸ا ار ¸ا -دن-یر· و »ر- -ای-ا ¸ا=ی~
·¸ا~ هـس رـ- اـ- ·ه¹- ·~و- -~ا~ لـیكشت دـی¹, یـ-ورگ ¸ـ-ارت=~ اـ- وا .تـ~-ا~ یـم ی,- ·تان- ·تV ˆ
L•“,M•n•“,Uzz• لی-ر-= ه- ¸اشیا- تس~ ¸, ¸ا و د-دن= یم رد, -ار~- هك ,ر~ام ی- ¸ارت=~ ·•
¸' و وـت ,ار- .دـ-دن= یـم ¸ا- .»ـیا -دی~ تـیار- یـ-او= هـ¡ یـ-ا~ یـ~- .دـن-¸ یـم دـن=شی- یر-ادو-س ˆ
‹•‘Šn•‘‘ž•n .»ینك وگ¸ا- ار رگی~ ,ا- ¸اتسا~ رگا~وس , ه-· ¸ا ¸ی, اما .تسا -وك ,`ا- هك •
¸ر-و~ .~¸اــس یــم راك~' ,رــ-م رــ=ا- ر- ار »زم¸ , هــ~ش¡ و تــسا اــ=نیا -´رقم =¹م لــی-ر-=
ه~ش¡ =ن= -' ¸~رو= ا- -د-ام ا+نت ار=- ر~ ¸د-¸ر· ا- هك ر=ا- و هت-گ =رت ار وا »ی-ار-ا -ر-ح
یت·و ·ا-د·- .د-ام یم -د-¸ çو»رج ˆ J•Œ’•ž ه~ش¡ و دنك یم ر´, `= ,ا- .از= و لگ ا- ار »زم¸ •
=~وك رد, ·”رس ,ا-ر~ا¡ -¹=´ م ·~رم ¸' ه- ار »زم¸ و دی' یم ¸ا- لی-ر-= ·~و~ یم دـید,ا- یتدم ات
·ه¹- .دــ-~ یــم ¸اش- ·~و- رگا~وــس ¸ا~- ¸د-¸ر· و دــ~ رد, ~و= , هــ-و- هــ- اــ-د·- هــك ,ا -رق- وــم
.دی' یم ~را~ :رگا~وس
-دی-او= هـك ~و~ یـم -اگ' ~ور ور· اـی¸ر »¹اع ر~ هـك ¸' یـ- ·~ور یـم -او= هـ- لـی-ر-= هـك یـماگن- -اگ
یم ¸ار- را¡~ ¸ا+گا- -اگ ¸' و ای¸ر ¸ا ار ¸-د~ -اگ' -او= ·دنی- یم -او= هك ~و~ یم -اگ' ·تسا
.تـسا -ار= »ز·م .-دم'ر~ »رد, ¸ـم ·-ا ·اد= ·-و= ,اد= ,ا ·اـیاد= دـ-¸ یـم ~ایر· ه~یسارـس و ~و~
¸یتـ~=- ,ار- یـت·و زـی- رگا~وـس اـما و .»رو' یـم ر~ ,¸ا- ¸و~یم ¸ـیع ·ل¡ و ل´= ·»ا -د~ هـ-اوی~ =ا,
هت=ت ¸ا ار ~و= تساو= یم و -د~ ه-اوی~ ~رك رو-ت :ت~ا~ ار ¸ا~حا ¸ی~- ·دی~ ار -´رقم =¹م را-
70
¸' ر- هـك یگنـس هـت=ت ·اـ- ,دن¹- ر~ یگنـس هـت=ت .دـنك·ا رـی¸ هـ- یگنـس رد -س ~-=رد _ار·م هـ- -را~ا•
یـم اـ-`وم .تـ-گ ¸=ـس ,و اـ- تـ=ر~ و ~رك هـیكت رد ـس تـ=ر~ اـی یـ+تن~¹ا -رد ـس تـ=ر~ هـ- هـك ر-ـ~·ی,
یگنس هت=ت .~و- -دییور ,د~ر »ك ˆ.» .ییوت »یرم ی~یع »~یقس ¸م -ییوت »رد س و »قشع لی-ر-= :دیوگ
.ای-~ »ا- ,دن¹- ه-
یگ¹اس را+¡ و ل+¡ ه- ¸ورما .=را-م -د¹وت .دـسر- را= ه- ات ~ور یم `ا- ارح -وك ¸ا :دی' یم ~را~
و ¸ـش= ,و-ای- و »اح~¸ا ¸ا رـ, -~رتـ~گ ¸ـیا, رـی¸ و رـس تـش, هـ- هـك ,ر+~ هـك ¸ـیا اـ- ی¹و -دیـسر
.-دی~و,- ,ا -¸ات ¸ا-¹ ¸د¹وت ¸ور ت-ـسانم هـ- .~ور یـم `ا- -وك ¸ا اـ+نت و =ـت ¸ان¡~- ·تـسا رور´ ـس
تــسا ,~رم ,و هــك ار¡ ·دــ-ا -د-ام -د~ات ¸ان¡~- ¸ــت=ت ¸ــییا, -ــترم و زــی~ت ¸ا -¸ات ,ا- ¸ا-¹
(ƒتسا ی-یر= و -ی=ع رگا~وس ه¡ رگی~ ¸یا) .¸نمد-ا¸
ƒت~ی¡ ¸ا~یا ل-اقم , ه=ق- :.ا‚س
~و= ی-ا~یا ی- .تسا »¹~م و هت~- ·_=ا· -¸اد-ا ¸ا ¸ی- ی-ا~یا ی- هك ار¡ .ت~ی- ی-ا~یا ی- -او= .ه-
.تسا ¸ا~یا ,ا ه-وگ
.=~
و اد= -ا ¸ایم -ار , هــ~ی- ر~ هــك ¸ا-' ƒدــ-ا هــ-وگ¡ ¸اگت~ر· اــما .تــسا ¸اــ~-ا , -ری~= ¸ــیا نا--~نا
دنم~یدنا ˆ ’ožo‘•p ا- ¸' .ه¹- ƒدـ-ا هتشگ =~ رات·رگ .اح ه- ات زی- ¸اگت~ر· ای' .دـ-ا هت·رگ رار· •
_ون~م هـ¡-' ¸ا -راـ~= اـ- و دـ-د~ ¸ا+ن, یـ+¹ا -ـ-روا رـی¸ ¸انكدن¹ور= اد= تـساو= ‡`=ر- ,¸ور
¸' ·,~ا¸' .هك ~رك .`دتسا ¸اوت ی~- ای' ·هك تسا تسر~ ای' :~و- ¸سر, د- ¸اششسر, .د-دیسر, ~و-
¸و-=م ,ا -وی~ ¸' .و-ا ~ر-راك ر~ و تسا ر-ام تیریدم ر~ هك د-واد= هت-¹ا .ی~ید· ¸سر, د-
و ¸یم¸ ,ور ر- ¸م , -~ارا راز-ا اـ~~ :هـك ~ا~ ¸اشی~و=¹~ ادت-ا .~رك »ار' ار ¸اگت~ر· ·~را~ ~و= ه-
یــ= ا -را-كی و .-ری= و .و~·م ,ا- ‡رح , هــیق- و ·~و- دــی-او= ¸اــ~-ا تــن·¹ -¸ــیاش=- ,اشگ-ار
ی-اس' ه- ¸اگت~ر· .ا-راك ه- یگدیسر و ا-رس رو´~ ه- ی-ارو- ,ا- ه¹ا- »-¸ا- .¸ارتعا ¸ایا, ·ی=م
.دـ-¸اون- -ـن¡ ¸و¡ ار تـگن-' اـت ,رو' ر~ -`' و راز-ا لـك~ هـ- ار ¸ا-' تـسا یـ·اك .دـ-و~ یـم »ار'
ار ~و= ¸ا~ش¡ -~ا+~ یتح و دننك یم =~ زی¡ ه~- ه- هك دنت~- ,رت ت·ا=ر´ , ,ا- ه-اوی~ ا- ¸ا~-ا
هـ- ¸یگنـس ,ا- =¹, اـ- هـك یـماگن- هـك ار هـ¡-' و ·~ر~گ یـم ¸اش-ا~ش¡ تـش, ر~ هـ¡-' و .دـ-ری~, یـ~-
,ا -~ارا ¸ادن¡ اـ- ¸' -´= ·اـ- هــت~ر· ...دـنك یـم ~و-- ¸ا~ هتــ~- ¸ا~ش¡ تــش, ر- دــ-ور یــم -او=
.¸دش- »ی¹~ت ·¸~اد- ¸ت ین·ی ·¸~رك- تق·اوم ین·ی ¸~رك -~ارا .د-راد-
.~و~ یم لی-ر-= _-ام هك تسا ¸ا=ی~ ¸یا .تسا ی-ا=ی~ ا- هت-گ ¸یا .»-ا~ یم
ƒ¸م
ـن¹- یـ-اشی, .دـ~ا- دـیا- هـك تـسا ¸ان¡ ¸ر-ا„ :رگا~وـس د .=ـیرا- ¸ـسا- ·¸ـ+, ,ا- هـ-ا~ ·یـ-اقع یـنی- ·
¸ا هكت ر- ,ا¸ار~ هك ~را~ ¸ت ر- ,~اع و هكت و~ ی-ا~¹ی= و تسا روك· ,ر-ا„ و ™سوتم د· ,ارا~
.ارا+¡ •ŽŽ ـ~ودح .ا ر- ..و= ی~ید· دحاو : • `` ـˆ.» .تسا ¿نیاـ ¸د- رو´ ~ هـ- ار یـكی ,و و تـسا
.تسا راو -زی~و~و دن¹- ¸-اگ¸م و ت~ر~ ¸-ا~ش¡ .تسا -دنك·ا ه-ا~ ر- راو ا~ر ار ,رگی~ و -دی¡ی,
71
دـ-¸وم' یـم ¸ا~یتی .تـسا اـ, =-ـس ,~رم ,و اـما ·دـیا~- یـم دـن¹- -¸اد-ا یـ- ¸ـیا-ا, هـ- ت-ـ~- ¸ـیا- »اگ
هگ- ار ت-ا-¸ ·¸ك =ایتحا ·دن-~ ¸اش- ¸نكاو ·د-را~ر- »اگ تعرس ه- =ر=تم ,ا- ‡د- ¸و¡ ه-وگ¡
,~رم .~ور یم `ا- ا, و تس~ ا- ا- -نس ,ور ¸ا و دی' یم انح ت=ر~ و —یت ,ا- هتو- ¸ایم ¸ا .را~
یـ-ی=ع رگا~وـس دـیا- ¸ـیا ·»ـیوگ- رـگی~ را- =ـی ·ه¹- و .تـ~ی- »ـك~ »ر- ,ا-راو=ا-ر ¸' ¸ا .»¹اـس تـسا
-ام =ی ات -اگ و ~ور یم `ا- ارح -وك ¸ا ·هت~ا~گ ار=- و -وك ه- رس و -دیر´- زی¡ ه~-¸ا هك ه¹او د~ا-
.د~ا- ا+نت هك د-ام یم -وك ,`ا- ر~
¸ا,ـس , هتـ~یا~ هـك ¸'" ~و~ =ـ-¹ت _ی=ـ- رـگا .هـت·ای رـیی·ت اـی¸ر ر~ هـك تـسا یـیای¸ر یـما- :¸ـما-
یم ¸ییا, و `ا- ری, ,ارح ¸ا هك ¸'" .د~ د-او=- -د-او= »ا- ¸' ه- ا=نیا ر~ اما .د-~ یم ین·م "تسا
»ا- ¸' ه- ا=نیا ر~ ·تسا -اگ' ¸' ¸ا =ی- ه¡رگا و .د-ا -~ا~ ,و ه- هی¹-ا= ر~ هك تسا ,رگی~ »ا- "~ور
ار ,ا ی-ا=ی~ -~¡ر- هك¹- ·~رما-و-ام ه- و ~را~ »ا- تمو-ام ه- وا ا=نیا ر~ .د~ د-او=- -د-او= زی-
»ا- ات د-د~ ¸'ر- یگ~- ¸ا-ایس و ¸اراك ه=·ا=م ·ا- -یو .تسا هت·ری~, د-ا -~ا+- وار- ا- یگ-ر· هك
¸یا ¸ا و د-ر- راك ه- رور= ا- ·د-~و- -~ا+- ¸ا-' ر- ت-ا-ا رس ¸ا و ریق=ت ,ور¸ا ¸ارگی~ هك ار ییا-
,ر-مای, , -زیگ-ا و دیا~ی, یم -وك هك زی- ام ¸یش- ه~وگ ور ¸ی~- ¸ا .د-~رك .د-م وری- ه- ار »ا- -ار
¸' ¸ا ار ¸اك~وك ی=س´و ¸ور· ر~ هك یما- .¸ا=ی~ ا- ‡~ارتم د-و-ام .د~ د-او= -دیما- د-و-ام ·~را~
.د-د-اسرت یم
-ارس ¸یا, ری¸ و ~ور یم `ا- ¸ا=حر~ ¸مرگ -وك¸ا هك رگا~وس د-و-ام .تسا ~رم ¸ا~- ¸یا ,ر+~
.دش=ر~ یم -ات·'ر~
*
اـ- تـسا ,ر+~ .تـسا ار=ـ- ,ا- ¸زی= دـمای, ¸ـیا-ان- .-د~ هت=اـس هـسام و ¸ـ~ ¸ا رسارـس هـی¹-ا=
هــ- تــسا ,ا -ز=·م ¸' یــما~ت و ~را~ -¸اور~ را+¡ و راوی~ رو´ ~ اــترو´~ :زــیگ-ا تــ-گ~ ,¸اد-ا »ــش¡
و یـتا-` یـ- ,ر-و= هـك ار -~ات·ا رو~ ,ار=ـ- دی-ـس ,ا- هـسام لـك~ رـیی·ت , ه¹یح هـك ¸-انكاـس تـس~
, هــت·ایو- -ا-` ~و, و رات ,رگای~یك اــ- و هــت=وم' تــسا ی¹ك~ یــ- و تــ-ای= ·رــیی·ت ·,رادیا,ا- رــ+=م
·~و= ¸یش- هی~ا- , هت~~گ ¸ا ل~- را+¡ ای هس ا+نت ¸ام~رم ¸یا .د-ا هت=اس ا- هسام ¸ا~- ¸ا ار ¸یو=
هك د-~و- هت·ایر~ تسار· ه- ·رگی~ ,ری-·ت ه- ای و د-~و- هشیر ی- ار=- ,ا- هسام ¸و¡ هك یماگن-
.دنت~ا~ ه¹-ا· ·تسا -اگ¹زنم ~و= ر-س
رـس ¸ا هـك دـ-را~~ یـم یـی`- ار ر-ـس ¸ا-' .دنتـ~ی- ر-ـس , هتـ~-¹~ ·¸انیش- هـی~ا- ‡`=ر- ·اـما ¸ار=ا+م
.تسا ¸دیسر , ه¹یسو ر-س ر=ا+م ,ار- .دن-~ یم ¸ت ¸' ه- ¸ای-
-ار یـ·`ت لـ=م ر~ ·دـ-~و- ¸و-زیت ی-ارگا~وـس هـك هـی¹-ا= ¸ام~رم هـك تـ~~گ یـ~- ,ری~ ور ¸ـیا ¸ا
و ¸ـ~ ¸ونكا .دـ-~و- هت=اـس یـتدحو اـ- هـسام ¸ا ¸ـیو= , -~ارا اـ- ·-دیزگ ت-وكـس و´ر-اوراك »ـ+م ,ا-
.تـسا هـی¹-ا= »ـ= و ¿ـی,ر´ , ,ا- هـ¡وك ¸ر-گنـس ¸' , -دی-وك و ,ر+~ دـنموری- را=ت تـمد= ر~ هـسام
-ر=ن, و ~زی= یـمر- هـسام و ¸ـ~ تـ=ا~ر, , هـت=ادگ , -روك ¸ا ¸ـت' یـی`= ,ا- ه¹·~ »اگن- -ـ~
,ا- ه¡وك ر~ و .تسا -دی~و, هشی~¸ا را=ت ر-· ,ا هسام و دن¹- ,ا- راوی~ راو ‡اك~ و ¸ار~ ,ا-
یـ-ازی= -رار~ رـس ¸ا -اگ ¸ـم اـما .دـننك یـم تـكرح »ر- ی~ی¹یـس ,ا- ”ر¡ ,ور ه- اـ- ,راگ هـی¹-ا=
-د-رع هـك ~و¹' -ـك ,ا- -' ¸ا دـن¹- ,راوی~ ·دـی' یـم ار=ـ- ,وـس ¸' ¸ا هـك »ـنك یـم »ـ~=م ار »ـی=ع
72
یـم †ر= هـك یـ-او¸ا- و دـننك~ یـم »ـ- ر~ هـك یـیا- قـیا· ¸ا ر´, ·_ـیام ,ا هـ·=ا· .دـسر یـم رـس ¸اشك
هك ییا- ه-ا~ ¸ا~- ه- ·¿ی- ه- ار ¸عر-تم ,ا هسام ,ا- ر-· ¸یا هك ایر~ دم و رز= ¸ا ی=وم ·د-و~
ر~ هك یماگن- .تسا هی¹-ا= ¸~~~ -' .ت~ی- ی=وم ا=نیا ر~ اما .~رك د-او= .د-م تسا ¸ا~اشنم رس
یت=ـس هـ- ¸ـی-¹=تم اـ- رـ+~ ¸ـی-او·) ~را~ تـ-وقع ¸' ¸ا ,ا -ر=· ¸زیر ·~و~ یـم لـ~ح ی¹گ ,ا- -¸وك
اــ- -ار ر~ ·دیاــسر· _ــم _ــكا-ر== ¸ر= هــ- ار رــ+~ ~و~ ,را= اــ=ك رــ- ر~ اری¸ (.دــننك _ــمرات·ر
,ا-راز-ا ¸ا هـی¹-ا= -' ¸ـی¹ماح .دـ-رو= _ـم -ات و دـ-و~ _ـم _ـك اـ- هـ-ا= و ~و~ _ـم رادید, ”اروـس
زـگر- ·~ا~ ¸ا~رار· _ـیانتعا _ـ- ~روم ¸اوت _ـ~- ¸و¡ هـك دـ-~ور=م ,~ار·ا ¸ا-' .دـ-ر+~ زـیگ-ا -ر--
=ایح ر~ .ت~ی- -راو· ¸' _~ی¹یس ,ا- _ا- ر~ و ~را- _~- ¸ارا- زگر- هی¹-ا= ر~ .د-و~ _~- -~وش=-
¸ار~ و رو~ ,ر-س ه- -' ,و=ت~= ر~ ¸اشیا- هشیر هك ~رو= _م »ش¡ ه- ل=- ت=ر~ دن¡ ا+نت ر+~
اـ- ¸' ¸ا _ـكی و .دـنك _ـم ¸ـیمات _ـنیم¸ری¸ ,ا-ر+- و اـ- هـ~ش¡ ار رـ+~ -' .دـ-ا هـت·ر _ـنیم¸ رـی¸ و
رار· -ایـس -نـس , هـ-ا= -ـن= و ,ا هـسام رودم رـ+~ -¹· ر~ »زم¸ .تـسا »زم¸ , -¸او'ر´, , هـ~ش¡
=ــی »زم¸ رانك اــ=نیا .~را~ ƒ--ت~|- ˆ ‹•’•‘’“Š _ــیام ¸' و -~اتــ~یا -' لــماح ¸ــی~ور=م ¸ا _ــكی ·•
.~را~ »ا- د¹ا= ,و .دشك _م `ا- ار ¸=- _گد-¸ =ا-ر==
¸ا~ ه¹ی-· »ا- و ¸ارگا~وس ر+~ هی¹-ا= هسو- .تسا
,و .د+- _م ~این- ار ¸ا+= ,ا- ¸ی~ ¸ـیرت~+م ¸ا _ـكی ·دـ~ ر-ـ~·ی, هك ,رگا~وـس ·د-و-ام ر+~ ¸ـیا ر~
وـت :دـنك _ـم هـمزم¸ ¸ـ~وگ ر~ _یادـ- .-د~ رات·رگ ¸ار=- ¸ـیرتراو~~ هـ- ·¸د¹وت ¸ور ·¸ور ¸ـیا ر~
ƒ_~وم ای ,~رم ƒ_ت~- ه¡
.»یا -دین~ ار ¸' زی- رتشی, هك ار¡ ·»یسان~ _م ار اد- ¸' ام
*
·¸+´ ¸اراگ¸ور ر~ .تسا -~ر´ ا, ر- رگی~ ی~سارم هی¹-ا= ·~ور یم `ا- ارح -و´ ¸ا د-و-ام ه´ »ا~ام
·اـ=نیا ر~ ار رـ=ا- »ـی-ار-ا .~و- -دم' -ر~ ¸ـیا هـ- ¸د-¸ر· لیعا~ـسا و رـ=ا- †ا-تا هـ- »ـی-ار-ا -ر-ح
~ا~ _ـسا, »ـی-ار-ا ƒتـسا دـ-واد= , -~ارا ¸ـیا اـی' دیـسر, رـ=ا- .~ر´ اـ-ر ·-¹ع و -' یـ- ¸ا-ای- ¸ـیا ر~
ار اد= رــما ,~ا- ¸ا~- ¸ا ¸اــ~-ا .-~ازمارح .تــ·ر و ~ر´ اــ-ر ~و= .اح هــ- ار رــ=ا- -اگ ¸' و .,ر'
¸ـ, .تـسا زـیم' رارـسا اد= ,ا-راك دـنیوگ یـم .-~ا~ یـم رار· رـی~,ا- هـی=وت .ا~عا هـی=وت , ه¹یـسو
رگو~ا= ر=ا- .»یوش- رو~ _و-وم ¸ا تسا رت+- اما .د-ا -~رو' -ان, ¸م ه- ا- ¸¸ هك ت~ی- رو' ت-گ~
¸یا ¸ا ¸, .»ور- ¸ی- ¸ا ات ~رك د-او=- ا-ر ~و= .اح ه- ارم ا~تح ¸, :ت~ا~ ~ا~تعا د-واد= ه- و ~و--
¸' و .دـ-د~ =ـش= ¸ا هنیـس و~ رـ- اـت ~ا~ رـی~ ¸ـك~وك هـ- ردق-' ·~رك اـ-ر اـ+نت و =ـت ار وا »ـی-ار-ا هـك
دیو~ یم ه,ت و~ ¸ایم دیماا- و ¸وشم ر=ا- .-ورم ¸ا ¸,س و ا-- ¸ا ت~=- ·ت·ر `ا- ه,ت و~ ¸ا -اگ
-' و دـ~ رـ-ا„ ,و ر- لـی-ر-= ¸ا+گا- هـك ¸ـیا اـت ·دـید- ¿ـی- اـما دـنی-- ,~ازیم~' اـی رـت~ ·ر~ا¡ دـیا~ اـت
¸ـیا ,ار- اـی' ƒدـ-ا -دم' ~رگ ¸ار-ا¸ ار¡ `اح ی¹و .دـ-ام -د-¸ رـ=ا- هـك ~و- ¸ـین¡ و ~ا~ ¸اش- ار »زم¸
-ر~ -ی-- »ی-ار-ا ~ور´ و هك ار ,را=ت·ا ¸ار-ا¸ _·اور~ .ه- ƒد-ریگ- ¸ش= ار ر=ا- ¸دم' ¸ا- هك تسا
»ـسارم اـت دـنی' یـم »ـ- ~ر گ تـسو~ ¸¸ و رـ-و~ ¸' »ا- هـ- هـی¹-ا= ¸ام~رم .دـ-ریگ یـم ¸ـش= تـسا -~رك
.دن-~رك ‡ر-م و ¸دی~ا, و ¸ت=یر دنم¸ای- زی¡ ر- ¸ا ¸ی- ی¹و ·د-رو' ا= ه- ار ¸یای-
73
یـ-رع ,ا- رـ=ع .تـسا هـ=یار ¸ا ر´, هـی¹-ا= ¸ورما ار- یرودوا ا-ی-ارآ ˆ AŒ•‹Š• O›oŒŠf•Œ• ر~ •
و ¸و-=م -ارو=- ·ی-رع و ینی¡ ¸ی¡را~ ·»ا~¹- .د-¸ یم _وم ا-· ر- ˆ žyŒŒ’ -ار~ ¸ار-ا¸ .•
¸' ¸ایم ر~ .دن-¸ یم هسر, »ـی-ار-ا دیع ¸ور , -راكم را¸ا- ¸ایم ر~ و دن~و- یم ار ا- ل=- ,امر=
تـما·دن¹- ,~رم .دـنك یـم زـیا~تم ¸ـش= ¸ارورـ~م ¸ا ار ,و ¸ا -~رو= -رگ ¸اور-ا هـك تـسا ,~رم اـ-
یكی~ز- ات ار ¸شیر .تسا رتدن¹- د-و-ام ¸ا ¸~رگ و رس =ی •ا-یرقت هك ,~رم .دی-س و ¸ار~ یش~و, ر~
.~را~ یمر- »اگ -رد· , -دننك~ ییا-ی¸ ا- ·¸و¸وم و -~رك -اتوك ¸ی-او=تسا , -ر+¡ , -دیشك تسو,
وا ا=نیا ر~ .تسا هت·ای ریی·ت زی- ¸' ه¡رگا ·~و~ یم `مر- -او= ر~ »ا=-ارس »ا- ¸یا ƒت~ی¡ ¸ما-
ç--یر- J-می--سو-ا ˆ K•ŒŠž A‹• šŠž‹•Ž و وــ= -د-ر~ دــن- رــ~~- و هـی¹-ا= ‡ار~ ا ¸ا و ~را~ »ا- •
-¸اور~ رو' ~وـس دـ-ا·م =¹ام ¸-اـ~ح یـ- -ور` اـ- ·رـ+~ یـتموكح ,ارو~ ¸ـی-ر ·ل-~یـسو-ا .تـسا-ی¸
ه¡ .تسا ¸یم¸رس ¸یا ¸¸ ¸یرتا-ی¸ ر-و~ و ا- ¸اوراك ¸ر¸ا- ·¸اوار· ,ا-رت~ -حا- ·ر+~ ,ا-
ل-~یـسو-ا هـ- ¸ار=- ~و=و ¸ـیا اـ- ƒ~رو' ر~ .ز¹زت هـ- ار رـگ-اوت ¸ـین¡ ,~رم -ا~¹ـ~م دـ-اوت یـم ,زی¡
.دـ-و-ام .-~ات·ا ¸ـ-ا= هـ- -رو= لـ•م ·دـیا -~¸ ¸دح یتـسر~ هـ- هـك ¸ا~- ·»ا- =ـی .~و~ یـم =ـی~ز- زـی-
.د-و-ام .د-و-ام
–ر- ·هـیو~ا _او-ا رـ=·م و _یـسو ,ا-ر~ا¡ ر~ اـ=نیا .~را~ ی¹`= و -وك~ هـ¡ هـی¹-ا= , -راكم را¸ا-
یــنی- ,ار- رــ=ع ¸اگدن~ور· -راكم را¸ا- ¸ــیا ر~ .دــ-ا -دی¡ هتــسار' ار وــی~و= ,ا- -و¡ و انــس -ایگ
¸ا-اگر¸ا- .دـیاشگ یـم -ار تـی·~= ¸ایم¸ا ل-~یـسو-ا .دـ-ا هتـسا=ر- تـ-ا·ر هـ- .و, ,ا- هـ~یك و راو¸
·,~و+ی ~ی-~ی-ونو- Monop’y‘Š“• ~و=و ر~ یـ+¹ا -ی-اـ~-ا -دحو هـ- دـقت·م هـك یـ--~م ,ا هـ·ر· •
و ˆ.» .تسا _ی~م ی~یع یط-ن N•‹•“••n • _ی~م ~`یم ¸ا ل-· هك ی-ر= ,ایس' ی~ید· »او·ا ¸ا یكی
.و~·م ¸ا-' --~م ر~ ¸ار~ار- ا- ¸ار-او= _او~¸ا »سر و دنت~ی¸ یم ¸ات~-رع و هیروس ی¹اوح ر~
ˆ.» .~و- یم ,رادیر= و د-~¸ یم رایع -ری= ,ا- ¸اد-~ ا- و د-~رك یم ¸¸و ار -رق- و `= ,ا- هكس
و را~· و ~رو= یـم »ـش¡ هـ- -رـ-- -`= و ه=¹ـسا و یـنی¡ »ـشیر-ا ·,رـ-م ¸اتك اـ=نیا ر~ .دـ-~رك
¸ا ییا- -~ر, .~را~ _اور ی~و- -~ا- و €·ر ای-ون N•‹Š• اقیر·ا ی·ر~ .ا~~ ر~ ی-اتسا- ینیم¸رس •
ˆ.»ـ ـ.د-اـ ـهت-گـ ـی,ویتاـ ـارـ ـ¸'ـ ـ¸ای-ا-ویـ ـهكـ ـی-ونكـ ـ¸ا~وسـ وـ ـر-مـ ـ¸ی-ام و ی¹وتا-' · ا-ی- ه-آ A•“’Šop •
ـˆ.» .¸اتسا- ¸ا-وی .ا~~ ¸ا یش=- -¹ت=م قـ=انم هـسوك , ه¹ی-· را-ت را+¡ .دـ-ا -~رو' ¸ور· ,ار- ار
,ا- ر~ا¡ ر~ »ر¡ و هــ¡را, و ”رــس ,ا- ر~ا¡ ر~ -ا= هــیو~ا و اــ-ر=ع .دــ-را~ رایت=ا ر~ ار را¸ا-
¸ایتما و تـسا اـ-ریش~~ و اـ+--ارگ ,ا- -نـس .و‚ـ~م اـ- ,ا -رق- وـم -ورگ .~و~ یـم هـ-ر ع -ایـس
¸ـیك¹ام اـی »را+¡ را-ت ¸' ¸ا .¸وی·ا و ¸ـیشح و اـمر= -ار~ ·»ـك~ €ـ·ر ·,¸ا- ¸ات --ا=یر-ت ت~ـ~·
»ك~ €·ر ,ا-ر~ا¡ ¸ا یكی ه- ل-~یسو-ا .د-را~ تس~ ر~ زی- ار -~ر- -را=ت هك تسا راد¹ا= ,ا-رت~
تـس~ هـ- ,ا هكـس -اگ هـت·رگ _ـ¡ تـس~ ر~ .و, ,ا- هـ~یك ·هتـ~ش- رو~اترو~ ¸ار-ا¸ .دـشك یـم رـس
هـ- اری¸ ·دـ-را~ یـ~-ر- ¸ار-ا¸ ¸اتشگ-ا ¸ا »ـش¡ ¸ازیر †رع ¸اگ هـ-ا·ر و و دـننك یـم لـقتنم تـسار
-ر+¡ ~ر~گرز- .دـسر یـم اـ+ت-ا هـ- زـی- €ـ·ر ·~ری~, ¸ایا, اـ- هكـس ¸د~ تـس~ هـ- تـس~ هـك ¸ـیا ~ر=م
.~¸اد-ا یم ار ر~ا¡ , -~ر, و دشك یم »-ر~
و تسا -ریا~ زكرم -ایس -نس , ه-ا= .تسا -د~ هت=اس -ریا~ ر~ -ریا~ و رودم لك~ ه- هی¹-ا= ر+~
رـ-· .دـ-ا -د~ اـن- ¸وری- هـ- ور -ور` و »اقم -ـیترت هـ- ·زـكر~¹ا دـ=تم ,ا- هـق¹حر~ اـ- هـ-ا= ریاـس
رـیگ~ا- و یـعا·~ ,ا- هـ¡وك ¸ا یـكی ¸ا .~را~ رار· هـق¹ح ¸ـیرت یـ-ور~ اـی -ریا~ ¸یتـ~=- ر~ ل-~یـسو-ا
هـ- ¸دیـسر و ,رتشم -¹= ,ار- ~و= , هـ-و- هـ- هـك را~~ر´, ¸ایوگ ¸ـی, رانك ¸ا و دـنك یـم رو-ع رـ+~
¸= هك دننك یم ~و~-او ¸ین¡ و دن¹و·شم ¸· ¸· ای ¸دیشك و·-·- ·¸~رك ری=ری= ه- ¸ار-ا¸ ,ا- .و,
اــ=- ار _ــی~ ¸ارگو~ا= ¸ا یــكی .~ر~گ یــم ·تــسا -~رك .و¹ح ¸اش~ــ~= هــ- رام و ¸اویح ·-د-ر, ,ا-
74
یــم ƒ¸ا= زــیزع ,رو' تــس~ هــ- ار ,رت=~ .~ یــ-او= یــم :~ریگ یــم وا ر- ار -ار .تــسا -~روای-
و .¸ك ¸یام¸' ارم ,ا- -رگ را- =ی .»نك یم تسر~ تیار- »~و= ¸م ای- ƒینك ~و-ا- ار تن~~~ ی-او=
, -ر+¡ »~ ¸ا~- اــما ·~زیو' یــم تــس~ ¸ا تــسا اــ- ¸اــ~-ا یــگد-¸ »ا~ هــك ار یــ-ان= و ~زی= یــمر-
هـ- اـ- هـسام ,ور ر- ¸انك ¸ـم ¸ـم و هـ-ا~¸~ و دـت·ا یـم ¸ـییا, هـ-ادیمو- ¸ـیو¸ا- و دـنی- یـم ار ¸ـ-=ا=م
.~ز= یم ,ا ه~وگ

دن-او= یم اسر ,اد- ه- ار ¸ا~را·~ا ·-~ات~یا ا- ه-·= ,ور ¸ارعا~ ._-ر' راش· و ه~+~- ا= ه~-
¸¸و ¸ـیا هـك تـسا -دم' اـ- ه-اـ~·ا ر~ و دـن-او= یـم ز=ر یـ=ر- .دـن-اش·ا یـم ¸اشیا, ر- هكـس ¸ار-ا¸ و
-ـ-و ر~ ,را·~ا .دنیارـس یـم -دیـ-· یـ-·- .دـ-ا هـت·رگ »ا+¹ا رـت~ »اگ -ـن-' ¸ا ار ی-`یـس را+¡
ار· رـ·~ , هق-اـ~م ¸ام¸ رـگی~ ¸ور و~ یـكی .یـشحو رـ= راك~ و ار=ـ- ,ا-ار=ام ·رـس~و= ¸ار-¹~
یـم -ایـس -نـس , هـ-ا= ,ا- هـ-ا= ,ا-راوی~ ر- ار ¸اگد-ر- ¸ا ¸ـت تـ-- را·~ا ¸' ¸ا ¸ـ, و دـسر یـم
و یــیا=- -ای-ا هــك ¸ارگاین= هــ- ل-~یــسو-ا .دــ-و~ یــم -~ام' ¸اشگرز- ¸ور ,ار- ¸ارعا~ .دــ-زیو'
·,رگی~ هـی¹ع ¸ارـس ¸ا یـكی هـك ~و-ك _ا¸ ¸و¡ یـیا- -دیـ-· .دـ-¸ یـم دـن=-¹ دـن-او= یـم زـیم' تـن=ی~
¸ا یكی ·دنیوگ یم ~ور~ وا ر- ¸ار-اح هك یماگن- و .~و- -~ا~ ¸را-س هیا~~- , ه¹ی-· هی¹ع ,ا ه¹ی-·
·تـــكرح و رو~ر´, ¸اتشگ-ا اـــ- »اد-ا رـــ=` و ¸و-زیت یـــ-او= .دـــ-ای یـــم ~و= رانك ر~ ار ¸ارعا~
ه-امرت=م ل-~یسو-ا ه- ت-~- .اح ¸یا ا- و ~را~ ار هی¹-ا= ¸ا-¸ ¸یرتزیگ-ا .و- هك ی-او= ¸یو-و=-
".دــینك ¸اش·ا ار ¸اشیا-وم »ــت-گ یــم دــی~و-- وــم »ــك رــگا ƒ_ــی~ دــی-ارگ- ¸ــین¡ ار¡" :دــنك یــم رات·ر
ل-· »- ¸' ·یتر+~ ه¡ ·,ا -¸او' -=ع" :دیوگ یم =انشید-ا و د-¸ یم ار ¸ی~اع _ك دن=-¹ ل-~یسو-ا
اـ- ".»ـیشك- ار اـ- ¸' »ـیوش- را¡ا- تـسا ¸ـك~م ¸و¡ ¸ا- -ـ·ارم .دـ-زیر- تـیری~ ,ا- ¸اد-~ هـك ¸ـیا ¸ا
زی- یك-س ¸یا یتح هك تسا ¸ان¡ ¸ترد· , -رت~گ اما ·دیوگ یم ¸=س ه-وگزن= و =-س و »ر- ین=¹
هـك ار ¸اد-~ رـ-" :دـیوگ یـم _ـسا, ر~ دـنك »ـگ ار ¸ـیا, و تـس~ هـك ¸' یـ- ¸او= .~را~ ~و= ر~ ,دید+ت
رس »ار' _ی~ ".د+= ¸وری- »رگ ¸و= ات ~ر~ یم رتقی~ع و دیور یم ¸یا= ه- رتدنموری- یكی ·یشك-
ر- هـك تـسا ¸ـیا رـعا~ راك" :~¸اد-ا یـم `ا- هـ-ا~ ¸او= "ƒ,را~ تـسو~ ار ¸و= , -زم" :دـ-ا-ن= یـم
¸ا+= هـ- ·دـ~ا- هـ•حا-م رـگ¸ا=' ·دـنیزگر- -ـ-ا= ·~را~ر- -~ر, ,راك-یر· ¸ا ·دـ+- »ا- تـسا »ا- یـ- هـ¡-'
,را= ¸و= دـ-ا -دیر~ ¸ـتای-ا هـك یـیا= ¸ا رـگا و دـ~ا- ¸ای-ا+= ¸ـت·ر -او= هـ- ¸ا _ـ-ام و دـش=- لـك~
و تسا زیم'و=- را·~ا , -دنیارس وا ".~رك د-او= هی~·ت ¸' ¸ا رعا~ ·~و~ J·- ˆ B••Ž .~را~ »ا- •
–رز- ¸ا-¸ ¸ا یكی ا~تح .~ر~گ یم ¸ا~رانك ¸ا ی¹وتا-' »`= تش- , ه-ا~ ر- ,را~ -~ر, ¸اور ت=ت
·-ار ¸ایم ¸ا لــ·- ¸~رك رو~ , هــ-ا+- هــ- ل-~یــسو-ا .~ور یــم -راكم را¸ا- رادی~ هــ- هــك تــسا رــ+~
ا- ی·رح .»-ای- ا=نیا ارت »~ر- یم ¸ا~گ" :دنك یم همزم¸ .دشك یم رانك ار وا و ~ریگ یم ار ¸یو¸ا-
ی¹و ·دـنك یـم و=تـ~= ار ,~رم هـك تـسوا ¸ـیا .دـی' یـم یـت-گ~ هـ- _ـی~ -را+م ¸ا لـ·- و ".»را~ وـت
,و¸ا- ل-~یسو-ا .تسا -دنك·ا »ا~ ه- ار ی¡راك~ وا دنك یم رو-ت راك~ هك تسا ,ا ه-وگ ه- ¸رات·ر
.د-ار یم ر+~ -اگیا= ¸یرتسدقم ,وس ه- ار ,و و ~راش· یم رت~ك=م ار ل·-
ر~ -را+م .»ـسان~ یـم ار ~و= ~ودح ¸ـم .یـ-~ا تـیروم'م =ـی .»را~ یـتیروم'م تـیار-" :دـیوگ یـم _ـی~
"ƒ,را~ ه=وت .تسا ¸م ییا-اوت ¸ا رتار· ¸و¸وم ,ا-ارت·ا ¸~ورس و ¸~¸ ت~+ت
=ی ت~ی- _ی=-".تسا ¸ایم ر~ ت·ار~ , ه¹'~م .دت~یا یم رت·ا- دن~,~و= و رور·م ل·- ·ل·- اما
یم رار· ¸اشكم~' رایت=ا ر~ ار -~و= یت·و اما ·هت-¹ا ·ه¹- -و=" ".دی' ر~ تموكح تمد= ه- دنمرن-
ار=ا »ا~ت -د~ اـ- هـی¹-ا= ر~ ¸اگ~ر´م ¸ـیی' •اری=ا "ƒ,ا -~ا~ »ا=-ا هـ-ادن~ت·ار~ ی¹~ع اـی' ƒرو=¡ یـ-~
75
ر- ¸اشك هـیوم و دـن-وك یـم ~و= ,ور و رـس ر- ,ا هـ·رح ¸ارا~ازع ·~ریم یـم یـ~ك یـت·و .~و~ یـم
ر-· ,ور ر- د-ا -دیر´- ار ¸-او-ا¸ ی, هك ار ,رت~ هك تسا ¸یا ر- »سر .دن-¸ یم -ن¡ ¸اشیا- هنیس
هـك دـننك یـم ~ای دنگوـس ¸ا -~او-ا= ~ار·ا ¸ـیرتكی~ز- ·دـن~ا- هـتشك ار ~رم رـگا .~ری~- اـت دـ-را~گ یـم
,ار- ,ر·~ ¸' ¸ا ¸ـ, هـك تـسا ¸ـیا ر- »ـسر .دـ-ریگ- ¸و= اـ- ار ¸و= »اقت-ا و دـن-ای- ار لـتا· »ا=-ارـس
¸ارعا~ ¸ا ,رایـ~- .~را~ ,رعا~ ~اد·تـسا یـیو=ماقت-ا رـت~ك اـما ·~و~ -د-او= رور´ ـس و ¸ـش= »ـسارم
هـ•حا-م و ¸ر ¸ـی, رـعا~ ·لـ·- هـك دـن-' ر- یـگ~- و دنیارـس یـم راتشك ,ا- هـ-ارت یـگد-¸ ¸ـیمات ,ار-
¸-¸رـس هـك تـسا ¸' ¸ا _ـ-ام ,ا هـ·رح رور= ¸ونكا .دیارـس یـم ¸و= ¸یاتـس ر~ ار -ای-ا ¸ـیرت+- وـ=
یـن=¹ اـ- ل-~یـسو-ا ".تـسا یـگن-ر· , ه¹'ـ~م =ـی ¸ـیا" :دـیوگ یـم .~ریگ- .~ هـ- ار ل-~یـسو-ا »ـی`م
ی¹و" :دـنك یـم هـمزم¸ -ایـس -نـس , هـ-ا=~ور رانك و ".دـ~ا- ¸ـین¡ دـیا~" :دـ-~ یـم هـما~ا یـنی~شیر-ا
"ƒ»یت~ی- و-ا- =ی تمد= ر~ و~ ر- ام رگم ƒ»راد- ت-~رگ ه- یك¡وك قح ¸م ای' ·¸ك رار·ا ·ل·-
.~زیر یـم ور· ,ا هتـسو, ¸و¡ و ~را~ یـمر- =رت ¸ـ~-- هـ- ~ا~تعا و ~ر , یـم لـ·- , -ر+¡ ¸ا -ـ-ر
.دشك یم ه-ا= ¸ور~ ه- ~و= ا- ار رعا~ ·د~ا- -~ر- ییو- •ار-ا„ هك ¸' ی- _ی~
¸یا .وح ,ریگ لك~ »اگن- ¸یم¸ , -ر´ك هك ار¡ ·تسا ¸یم¸ ‡ا- -ر~ ¸یا هك د-دقت·م هی¹-ا= ¸ام~رم
دی~ ار ییاـس' .و= و ¸اش=ر~ -و·ای .تـ·ای ,ا -ز=·م دیـسر -ر~ هـ- یت·و »~' .تسا -دی=ر¡ یـم ه=ق-
_ور ریو-ت ¸و¡ هك ار دی,س و »ی=ع یگنس ·¸ا-یاس ¸یا ری¸ و ت~ا~ رار· ¸وتس را+¡ ,ور ر- هك
ار ¸' اـت ~رك اـن- یـیای¸ر ریوـ-ت ¸ـیا ~ر گ ر- »ـك=م یـیا-راوی~ »~' .دـیش=ر~ یـم ¸ـیو= یـ-ور~ رو- اـ-
=ـ~ك .ا--~ هـ- ·»ـی-ار-ا را-كی .دـ~ اـن- دـید=ت اـ-را- هـ-ا= اـما .~و- هـ-ا= ¸ـی¹وا ¸ـیا .دـنك لـ-تم ¸ـیم¸ ر-
راو¸ را~~ یـ- ,ا- ¸ا~ت هـت·ر هـت·ر و .~رك ,¸اس¸ا- ار هـ-ا= لیعا~سا و رـ=ا- ¸د-ام -د-¸ و هت ~ر·
¸ام¸ ر~ .دــ~ ¸ا=' یتــسر, تــ- ¸ارو´~ -اگ ¸' و ~رك -ایــس »ا=-ارــس و -ریت ار -نــس ¸ور· .و= ر~
.د-~و- -دم' ~ر گ اد= -نس ‡ار=ا ر~ یگنس ت- ت-~ ود-یس ·د-و-ام

هـك لـی-ا- »ـی=ع , -ركی, :دنتـ~- اـ=نیا ¸ونكا ¸-ارـ~, ƒدـیشید-ا یـم هـ¡ دـی~ یـم ار اـ- تـ- ¸ـیا »~' رـگا
ل-ا ,ا- تیك .ام' ~ی» HŠ“ • ˆ.» .-ار· ~ور ,ا- ه-ارك ر- ی-اتسا- ,ر+~ ,`ا- ر- ·د-~و- -~اتسر·
-اگ- اـی =ا-ر== لـی-ا· ¸ـین¡~- و .-ام , -دنیاز· .`- ·¸ا,و¡ لـی-ا- .دـنك یـم یـیا~-~و= هـ-از= راوی~
.~را~ ی-ارا~او- زی- رگشمار و رگن-' لی-ا- .تسا -ام .او¸ ه- ور .`- ·¸~و¹' --= و -ری=
یـ=-- , -ركی, و دـننی- یـم ¸ا-¸ »د· ار رـعا~ و _ـی~ و دـ-رگ- یـم ¸ـییا, هـ- لـی-ا· و لـی-ا- اراش هـك
ینوید ,وس DŠony‘•‘ • ˆ.» .¸اتسا- ¸ا-وی ری=اسا ر~ -ار~ _ون¹ا -ر -راتس تحارتسا .~و- هی¹وا
»ـ- ¸ـیا و ·¸وگ~د- -ورك- و _-ـ- , „ان- ˆ M•n•f • رـ-- اـ=نیا ر~ ·¸ـك -اگ- .تـسا دـی~رو= ,اد=
.دـ-¸ یـم »ـ- ر- .ا- -اقع -¹ا· ر~ یـیاد= ·رـكی, .و= -,و• ˆ Q•z•’ • ر~ ¸ا~ك ¸ـیگ-ر هـك ¸ـی-- ار
~رگ ¸ار-ا¸ ¸دقم اـ- ¸ـ=ع ¸د-اش- ور· ,ار- اـ- -نـس لیـس ¸ـیا ·را~~ر´ , ¸ایاد= ¸ـیا ...~را~ تـس~
¸ا+= -¹ت=م =اق- ¸ا ¸ار-ا¸ ¸و¡ ~و= ·دن-ار·ا~م رگاو=ا ه¡رگا ·زی- یگنس ,ا- ه+¹ا ¸یا .د-ا -دمای-
.د-ا ی-ا+= , -راكم را¸ا- ¸یا ¸اگدنیا~- زی- ¸ات- .د-ا -دم'
»~رم ¸ا رــگا .(اد= یــن·ی -ا .تــسا -~اــس -ا , -¸او »و+-م) ~را~ »ا- -ا هــك تــ~- یــیاد= اــ=نیا ر~
ییاد= .ت~ی- -و-=م ¸ادن¡ اما ·~را~ ریگار· ,رادت·ا یكی ¸یا هك ت-گ دن-او= ا~~ ه- ·دیسر,- هی¹-ا=
.¸ا= ,ا- ت- ر-ع ر~ ریگار· و »اع
76
د-~و- ا- ت- ¸یرت-و-=م هك هی¹-ا= , ه+¹ا هس -ار=م ه- ت=یر یم †رع ¸ونكا هك ل·- و ل-~یسو-ا
قشع , ه+¹ا ·,زع ه- ·د-~رك »ی=·ت ا- ت- ه- ا- ¸' .ت~ا~ رار· رگیدكی رانك ر~ ا- -ار=م .د-دیسر
.تسا ~و¹' زمر ¸·اد-ا و -د-ا~رگ -ر+¡ هك ·»ا+-ار´ , و -ریت ,ا-ام ه- ·~را~ ¸اش- ییا~یس هك ییا-ی¸ و
و .تـسا رـیدقت ~و= اـی ·ت~و-رـس ر- »ـكاح هـك ار¡ .دـنك یـم یـسراو ¸ـ-اتشگ-ا ¸ایم ار اـ- هـسام اـ-ام
¸ای-ا-وی هـك ر~ام , هـ+¹ا ·¸اشنیرت`ا- دـن¹- »ا=-ارـس V - و ˆ L•“o • .ا رـتشی- و -` ¸ای¹-ا= و دـ-~ا+- »ا-
·-` .دـیا~- یـم ¸' اـ- ر-ار- .اح ¸ـیع ر~ و -ا دـ- ار وا زـی- ¸ـما- یـتح ._ون¹ا -ر .دـنما- یـم -`
یـم _اتر, ¸ـیم¸ ر- ار ~و= ·تـسا یـ-ا+گا- ینیكـ~ت ¸ا یـكاح ¸ا -ر+¡ هـك ی¹اح ر~ لـ·- .ق¹=مر~ا·
.د-ام یم -~ات~یا ¸ان¡~- ل-~یسو-ا و دت·ا یم -رو- ه- ه+¹ا ر-ار- ر~ .دنك
ر~ ار -` , -¸او'ر´, دـ-·م ·دـن- ¸رـ~~- , -~او-ا= -»ـیوگ- رـتن~ور اـی -ل-~یـسو-ا _ـی~ , -~او-ا=
ر~ ,زع دــ-·م و یــ·ر~ , -¸اور~ ر~ -ا-ام دــ-·م دــم'ر~) .~را~ رایت=ا ر~ رــ+~ یــ-ون= , -¸اور~
لـ·- ¸ـیار-ان- ·دـ-~ یـم لـیكشت ار _ـی~ -ور` ¸اـسا -ا¸ایتما ¸ـیا و (تـسا ¸ا-' هـ- ق¹·تم زـی- .ا~~
»اع و ¸ا= رو-تم ه+¹ا ¸یا ه- رعا~ ¸ا~یا هك ی¹اح ر~ .تسا -` »~ا= زی- _ی~ هك د-ا~ یم -و=
یم ¸یم¸ ,ور ¸ان¡~- و ~¸ر¹ یم ~و= ر- هت·ای ¸یك~ت -¸ات هك ل·- ˜~و- ¸یا ™ق· ¸رو=نم ¸, .تسا
هـ+¹ا , -ر+¡ هـ- اـما ~رگ- یـم ,و ر- تـق-~ اـ- هـ+¹ا .دـنك یـم ,رازگرك~ ار ¸ـ=·ا=م , هـ+¹ا و دـ-ام
.-د~ -كترم یگرز- -ا-ت~ا ل·- .~رك ~ا~تعا ¸اوت ی~- زی- ¸اگ
هـت·ای -ا=- هـك .ای= ¸ـیا ر~ لـ·- و دـ-¸ یـم رـعا~ ,ا- هـی¹ك هـ- ,دگ¹ و دـنك یـم ه¹~ح ¸ا+گا- _ـی~
,اد- .دنك یم ¸¹ا--~ ¸ا-¸دگ¹ ¸ان¡~- ل-~یسو-ا و ~رو= یم ت¹= ·د-¸ یم -ر·- و ~و~ یم ریگ¹·ا=
هما~ا ¸و= ین=¹ و هت~-' ییاد- ا- و ".ی¹ق~·" :دیوگ یم _ی~ و دسر یم ¸وگ ه- ,ا -د-~ ¸د~ ~ر´ =
رـ=ا= هـ- ™ـق· -` دـ-·م -ا-را ,ا -~رك .ای= .,راد- »ـ=ت هـك وـت ·ادـ- و رـسر´ , ـ¸كا=" :دـ-~ یـم
.,راك و »وادم ,ا-دگ¹ و دگ¹ »- ¸ا- و "ƒدنك یم ت·ا·ر وت ا- ,را~ ه+¹ا ه- ت-~- هك ی-او=و- -و+~
~و=و اـ- ~را~ -'ر= یـ~ك هـ¡ اـما ·تـ~ی- ی¹ا= -ایـس -نـس , هـ-ا= .دـیرگ یـم ل-~یـسو-ا ,ا, رانك لـ·-
و ~ریگ یـم ار ¸او= رـعا~ ,وم ·دـ-¸ یـم هـ~تا-~¡ لـ·- رـگ هـ=نك~ ¸ا+گا- ƒدـنك ت=اـسو _ـی~ »ـش=
=ر· ¸ا ل·- و ".~و-- ه+¹ا و-ا- ¸ا »رو=نم ·ل·-" :دنك یم همزم¸ ¸~وگ ر~ و دنك یم دن¹- ار ¸رس
ه- ,زی¡ د-ا~ یم اری¸ ·دشك یم -¸و¸ ·دنك یم ¸ا~حا ~و= _-و ه- ت-~- هك ,زیگ-ا -ر-- »حرت
-را¡ی- .~را~ ¸ـی, ر~ یـگرز- ,ا-راك ¸ون- هـك دـیوگ یـم _ا~و اـی-~ اـ- یـماگن- و -د-ا~- ¸ـیگد-¸ ¸ایا,
¸او= ه- ·دنك یم -¸ات ی~-- ل-~یسو-ا ".هگ ,وسرت رت~" :دنك یم ¸~¹ ار ¸~وگ _ی~ ,ا- -¹ .ل·-
.دنك یم ییا~-~و= ¸تشحو زیم' هن·= , ه-و~- , ه-ا•م ه- هك ی„و·- ·-~ا~ تس~ لماك =و·-
-~زت-گ~ ¸او= و ".و~ دن¹-" :~ا~ ¸امر· ل·- ه- و ·تسا=ر- ~و- -~ات·ا ی`وی~ ه- هك ی=ی~ ای ·ل-~یسو-ا
.د~ _را= ,و .ا--~ ه-
-اتوك ,ا-راوی~ ا- ی=ا- ر~ ·-ایس -نس , ه-ا= ی-ر= .ا~~ ر~ ,ر-م ر=ا- ¸ر~ام و لیعا~سا ر-·
.دـ-ا -~اتـ~یا _ا- ر~ ~رم دـن¡ .دـنك یـم -ـ·وت -دیـسر- ی¹و ·~و~ یـم =ـی~ز- ¸' هـ- ل-~یـسو-ا .~را~ رار·
¸ـیا لـی~كت ,ار- و .¸ا~¹ـس .~را~ یـ-یر= و -ـی=ع »ا- هـك یـ-اریا , -راكی- ¸' -ار~- ·-' لـماح ·د¹ا=
ی- .و= ¸' .~و- -~رك ~ا¸' د-و-ام هك ¸' .-~ر- .`- .ت~ا~ رو-ح »- یموس ر-- ·ا- -د-ام ¸, -ورگ
_ا- , -راوی~ ,ور هـس رـ- اـ-رو= تـ-م .دـم' یـم -و= ¸¹كی- هـ- ¸یادـ- هـك هت=وـس -ایـس »´~ و ”ا~
هـ- ار اـ- ¸ـیا .رـیگ- ‡د- ار اـ- ¸ـیا .¸ـی-- ار اـ- .ا·~' " :دـیوگ یـم ل-~یـسو-ا .دـ-~و- هتـ~ش- »ـ- رانك
:دـنك ¸ا+ن, ار ¸ـیروا-ا- دـ-اوت یـ~- ¸ـسار- , هـ~- اـ- لـ·- ".ار ¸ا~ر-ـ-ر و اـ- ¸ـیا .روای- ر~ رـ·~
77
.ای= هـ¡ .¸ـك- »ـ- ار ¸رك· •`ـ-ا ƒار -~ر´ م ر~ام ,ا- =ـق¹~ ¸ـیا ƒیـیوگ یـم ار اـ- هـ¡و- ¸ـیا ·_ـی~"
ر-ار- ر~ اـت تـ-~ و د-یـس ƒ~رك دـ-او= تـ~ك~رو ار اـ~~ دـ-ا·م دـ-و-ام هـ-اگی ,اد= هـك ƒ,ا -~رك
ل-~یسو-ا .~دن= یم ی-¹ ری¸ =یرت~ی- یت¹اح ا- ".تسا ¸ك~م ری= ƒ~و~ -د-ر- یكی ¸' ت·و ¸' و ·یكی
,را~ ~و= -دن= ¸ا د-اوت ی~- ل·- اما ".را~ هگ- -را·~ا ,ار- ار تیا-ازسا-" :دیوگ یم »ار' ¸ان¡~-
اـ- ل-~یـسو-ا ".د-اـسرت یـم ار »~' هـك •ا··او _ـی~ ,او ...اـ- -~ر- و ¸ـیر=ا+م ·-' ¸`ماح -`ق-ا" :دـنك
.وگ- ر·~ ور- .دسرت- »- دیا- »~' .تسا تسر~ ه¹-" :دیوگ یم _سا, و ~رگ- یم ¸ادن= رعا~ ه- ت·~
اما" :دیوگ یم ه¹ا- ا- و ~و~ یم »= ل·- ".دن~ا- -راك-ا~ را·~ا ¸یا »را~ را=ت-ا و ·»نك یم ¸-او=
.تسا -~¸ ,~ای¸ ‡رح هك دنی- یم و "...تسا ¸م =¡وك ~اد·تسا ¸~ا~ رد- راك ¸یا
".,راد- ,رگی~ , -را¡ .¸ك- »یوگ یم ,راك ر-" :تسا ¸یا ل-~یسو-ا , هت-گ ¸یر='
*
¸ـ=ور ·دـ-زیر یـم هـك ¸ـیا-وم هـ- .دنـسر یـم ¸اشیا-راك هـ- »رح ¸ا-¸ و -~ا~ »¹ -او= †اتا ر~ _ـی~
تـسار -رـ~, .دـن+- یـم ¸ا-¸ =ارو= ¸ـ-اقش- ر~ و دـننك یـم -ار~ ¸ا ر´, ار ¸ـ-اوی¹ ·دـن¹ام یـم لـیگرا-
وا تس~ .تسا »و¹·م -´= .دنی- یم ار وا ¸ا- دن- ا~تح .-ر~, ¸یا ƒ»سرت- د-و-ام ¸ا دیا- ار¡ .ت-گ یم
¸ا ¸ی- هك تـسا -~ر- ی, زی- ~و= و تسا _ـی~ -ـ·- ¸یا .دنك یم دـ-او=- ,راك ر- دن- .تـ~ی- هك
اـ+ت~ا ¸ـم لـ•م »ـ- ¸ون- دـ~ا- هـ¡ رـ- ی¹و .~رو' یـ~- ¸ـیور هـ- دـنی- یـم ار هـ¡-' و دـنك یـم ارادم دـح
دـیا- وا ƒ~را~ ی¹اك~ا هـ¡ ·دـ~ا- ¸ایر= ر~ وا و دـنك =ایتحا ¸ـ-¸ هـك یـت·و اـت ƒدـ~ا- هـت~اد- ار¡ .~را~
لی¹~ -ی ¸ی~- و ~رو' ی~- -ات د-ا~ ی~- ه¡-' ر-ار- ر~ .تسا ~ات·م ¸' ه- .تسا ¸كایرت ¸-ا~ .د-اد-
ی¹و .~دن=- ت~ا~ قح -ر~, .¸رو= ت-م ,ا- ه¡و- ¸' ا- د-و-ام .د~ا- ¸~~~ د-و-ام ا- ه´ تسا ی·ا´
¸' ·.`- .~ور یـم -ار اـ, , هـ=ن, ,ور هـ´ =ات=م تـسا ,~رم ¸ـن~~~ دـن-ام و ~دن= یـ~- ¸اـس' _ـی~
ا- .`- و ~را~ ~و=و اد= دن¡ دیسر, ¸یا·' -` د-·م ¸وری- :~رو' یم ~ای ه- ار ل×ی- ت~ر~ , -~ر-
اـ- ¸' .تـسا –رم »- ¸ـت-گ ر-´ ,از = و تـ-گ رـ-´ .`- ".یـ×ی" :~ا~ _ـسا, ¸ـنیگن-' و دن¹- ,ادـ- ¸'
"ƒ~را~ ~و=و اد= دن¡ یت-گ" :د-~ا~ رار· ¸ا هنیس ,ور یگنس و د-د-ا-او= ¸یم¸ ,ور را¸ا- ر~ ار وا
".یـ×ی ·یـ×ی ·یـ×ی" .دـ-~ر´ هـ·ا-ا .وا -نـس ,ور ,رگی~ -نـس ".یـ×ی" :~ر´ رار×ت ¸ا- و ".یـ×ی"
.~ر´ ~ا¸' ار وا و ت=ا~ر, ¸×¹ام ه- ی·ازگ ,ا+- د-و-ام
د-و-ام ¸ا ه¡ ,ار- .ت~ی- ت·و ‡`تا ا- ¸' ه- ¸ت=ا~ر, .ت~ی- -ر~, ا- قح ·دیشید-ا یم ل-~یسو-ا .ه-
¸ـم هـ´ یـماگن- »ـ- ¸' .¸ـ´ان¹و- یـیارگ -دحو ¸' رـ=ا= هـ- .یـ×ی ·یـ×ی ·یـ×ی ¸' ,ار- ƒ»ـسرت یـم
یـم =ر~ ار ¸ـ-اگدی~ هـ~- ¸ـیا اـ- .~و~ یـم »یـ~قت هـ×ت -~ز-ا, ·هـس ·و~ هـ- »ـن-~ و »دی~رت را¡~ هـشی~-
·~راد- یتوا-ت ارو~ ,ا-عا ا- =ا=¹ ¸یا ¸ا و تسا ق·وم و دن~تور` ام , ه~- , -¸اد-ا ه- »- وا .»ن´
»ـیتی هـ´ دـ-و-ام .»ـیا -~ر×- ¸ـتوع~ تـیو-ع ,ار- ·تـسا یـگ~او-ا= -ـسانم -ا=ا-ترا دـ·ا· ¸و¡ ی¹و
¸رـس -`´ هـ´ دـن´ یـم ¸اـ~حا ·-~ر´ »ور=م رگا~وـس ¸اگدیزگر- , هـگر= هـ- ~ور´و ¸ا ار وا ¸ـ-~و-
اــما .ور -ــت و -¹= -ا= .-¹= -ا= ~و- یــم~' ¸ا-ری~ ¸ا وا .تــسا -د~ »ور=م ~و= قــح ¸ا و هــت·ر
¸ا-' ...دـن´ -ا·`م ·,ا هـت~ر· اـ- اـ=-' ر~ دـیا~ ...هـ´ ¸ـیا رـگم .دـسر یـ~- ه¹· هـ- زـگر- اـ+نت ~رون-و´
یم »= ƒ»ت~- ه¡ ¸م .دن´ =ر~ ارم _-و د-اوت ی~- وا دن¡ر- .~را~ ی¹ای= ه¡ »-ا~ یم .»دی~+· `اح
,رگ-ا~ح ا- و »و~ یم ™¹~م ~و=ر- ·»ن´ یم -ا~ح ار -ا¸ایتما و ا- ت-ر· ·»رو= یم -ات ·»و~
یـ-و= تـ-= ام .»ن´ یـ~- »ـ+تم ,را´ا-¸ هـ- ار دـن- ه´ تسا ¸ـی~- ,ار- .»زیتس یم اـق- -ار ر~ رـی-دت و
¸ـ~یو-و=- اـ- را~گ- .تـسا ¸دقم و ,ا ه-اـ~·ا ”رـس رـی~ =ـ·ا=م »ـ- ¸ا -~او-ا= .¸ـت' و _ـی .»یتـ~-
78
¸راگ¸ور ¸ا رام~ د~ »ا~ت وا ا- ¸را´ یت·و .تسا هت~اد- یتی~-ا ام د-وی, ر~ زگر- یگ-او=~- .د~ا-
رـتا-اوت »¹· :–رز- _ور~ ·دـیوگ یـم ~و= اـ- ~ور یـم -او= هـ- هـ´ ی¹اح ر~ هـی¹-ا= _ـی~ .»رو' یـم ر~
.تسا ریش~~ ¸ا
*
دـ-~ر´ یـم روـ-ت »ـید· راگ¸ور ر~ .~و- هـت·رگ قـ-ور -' ر- هـسام ,¸وری, رـ`ا ر- اساـسا هـی¹-ا= رـ+~
¸ارو´ ~ ¸' ر~ و دـ~ یـم ¸ا·وت ¸و=تـس~ اـیر~ اری¸ ·تـسا اـیر~ ¸ا رـتنما `ا´ لـق- و لـ~ح ,ار- ار=ـ-
و د-دم' دید, ا-ار~-اورا´ ه´ ~و- ¸ین¡ .~و-- ری~, ¸ا×ما ا- -دید, لی-· ¸یا ینی- ¸ی, ·یسان~او- ل-·ام
-ر•ی , هحاو و هی¹-ا= ه- ا=-' ¸ا و ا-- ه- ر-„ قیر= ¸ا ·ای-~ =اق- , ه~- ¸ا ا-`ا´ .دنت·رگ ق-ور
,ا- -ار .دـ~ یـم لـ~ح رـ- م و هـ-قع ردن- ¸,ـس و یـسوم -اگت-و×ـس ·¸ای~ یـم هـ- -اگ ¸' و دیـسر یـم
,روتار,ما و ¸ـیر+ن¹ا ¸ـی- ,وـس هـ- یـ·ر~ .ا~~ و †ر~ , -~ا= :دـ~ یـم ¸ا=' هـی¹-ا= ¸ا زـی- رـگی~
اـ-¸ور ¸' .دـی¸رو یـم قـشع ا-ـ- , هـ×¹م هـ- ¸ا~ی¹ـس ,¸ور هـ´ اـ=-' ·اری~¹ا- و ارت,ای و ¸را, –رز-
,ا- یـتش´ ¸ا ·دـیا~ی, یـم ار -ریز= هـ-~ ‡ار=ا ,ا- -' ¸ورما هـ´ یـیا- یـتش´ اـما ·دـ-~و- تـ´ر-ر´ ,
هـ- ار ~و= ,ا= رـت~ ,ا- ¸اورا´ .تـسا رـتقی·~ ¸اشت`'راز-ا و رـتر-ام ¸اش-ان´را´ و دـ-رت~×=م »ـید·
ت-ا·ر ¸یا ر~ ا-وری- .~ا·ت »ا=-ارس .ییایر~ ,ا- یتش´ و ییار=- ,ا- یتش´ .د-را,س یم ا- یتش´
دـشید-ا یـم ل-~یـسو-ا -اگ .دـنن´ -را¡ دـن-اوت یـ~- ی¹و دـن~وشم هـی¹-ا= »ا×ح .تـسا -~رو= »ـ- هـ- یـ~ید·
, هت·ای ,ار- ار ¸ا+= ران´ و ه~وگ ارو~ .~را~ یم¸ا- ی-اریو ¸ا ار ر+~ ه´ تسا ,زی¡ ا+نت -رای¸
·دـن´ -~= هـسام رـ+~ هـ- ار -¸ات راو¸ دـ-او= یـم هـ´ار¡ ·دـن´ یـم و=تـ~= هـ-اگی- ¸ایاد= ,ا- -ر×ی,
, ه-ا= ا- ¸' -ار=م ه´ -د~ هت=اس یگرز- د-·م ·ا-- ر+~ ر~ .دنت~ی- -ی·ر ی- زی- را´ ¸یا ر~ ی¹و
تـ´ر~ ¸ا هـ´ ی¹اح ر~ ·~را~ ,رایـ~- ¸ا-¹ا= -ون= هـ- ر-ـس ور ¸ـیا ¸ا .دـن´ یـم تـ-ا·ر -ایـس -نـس
.~و~ یم هتسا´ ¸ور ه-¸ور هی¹-ا= , -را×م را¸ا- ¸اگدنن´
·دـ-ا هـت=یم' ر~ یـ--~م رـی= ,ا- یـن~ا¡ اـ- ار یـ--~م »ـسارم »ا=-ا هـی¹-ا= »ا×ح ·ل-~یـسو-ا ~ا+نشی, هـ-
و _ین~ و ت~¸ ,ا-¸او' ·ا- ه-ا= هشحا· ·ا- ه-ا=را~· ر=ا= ه- و -د~ لید-ت یگ¸ر- ز´رم ه- ر+~
هـ´ هـسو´ , ه¹ی-· ¸ا یـ-ورگ هـ´ دـیش´ یـیا= هـ- را´ را- -ـی .~را~ -ر+~ ¸یادـ-ر´ , و دـنت یقیـسوم
را+¡ و دنتساو= یم _ا- هتـ~= ¸ار·ا~م ¸ا ¸اوار· _~=ا- ·د-~و- -ایس -نس , ه-ا= ,ا- ¸ا- -¸اور~
¸ــییا, هــ- -¸اور~ ,دن¹- ¸ا ار ر·اــ~م و~ ¸ــیگ~ش= ·~و- -د~ ¸اش-یــ-- ,زی¡ا- .و, هــ´ اــ- ¸' ¸ا ¸ــت
و دـ-د~ یـم رـت~´ »اد´ م راو¸ هـ´ ~و- ¸ـیا .دـنت~~گر~ اـ- ه¹, ¸ا =وقـس رـ`ا ر~ و~ رـ- و دـ-~ر´ -اتر,
دنیا-ر یم ار ر-ا¸ ¸ا-¸ •ا-¹ا= ا-¸ور ¸یا .دنتشگ ی~- ¸ا- رگی~ د-~و- -دم' هی¹-ا= ه- را- -ی ه´ ی-ا~´
¸ا-او= -¹ت=م ,ا- هتـس~ .دـن~ور· یـم ار ¸ا-' اـی و دـنن´ یـم ,~ا=ا ¸اش-اگتـ~- ¸ا و ه-سو… رـ+~ ر~
یم -ا·`م ا- هتس~رس ا- ا-= ر~ ل-~یسو-ا دنیوگ یم .دنن´ یم .ا~عا ار ~و= ¸و-ا· و دن-¸ یم تشگ
.ی×ی ·ی×ی ·ی×ی :-~رو' ¸' ه- ار ¸مای, د-و-ام ه´ تسا ییای-~ ¸یا .د-~ یم ¸ام¸اس ار ا- ¸' و دن´
.دیا~- یم =ا-ر== هی¹-ا= ر- »´اح -ر•´ ر-ار- ر~ ه´ ,ا -¸او
اـ- .دـ-ریگ یـم رـس ¸ا ار ~و= را´ و دـ-و~ یـم -ـی~ز- •ارو· »رح ¸ا-¸ و دـنیش- یـم و ~زی= یـمر- _ـی~
ل-~یسو-ا .دی' یم ¸ور~ ه- ,ا ه=او= .د-و´ یم »- ه- ار ¸یا- تس~ -´ و دن´ یم ¸ا~رو~ یت´رح
.»ـیرا~گ یـم ¸ـیار- یـסو´ ¸ـیام¸' .تـسر-- دـ-و-ام ¸ـ-ا´ , هـ-ا= هـ- ار ,دـ-ا·" :دـ-~ یـم روتـس~
".ر-- -ی ه- ر-- هس :ه-`~اع ,ا هق-ا~م
79
*
هسام ر+~ ¸یا ر~ .دنن´ یم وشت~~ »زم¸ , ه~ش¡ر~ د-و-ام دیرم هس ر- ·-~ر- و ر=ا+م ·-' لماح
اـت رـس ·_ـ-ر' اـت ا-دعاـس ·وـ-ا¸ اـت اـ-ا, .وـ-و »اد´ م ·وـ-و .دـیا~- یـم -ـیر= ¸ـ- وشتـ~~ ¸اوـسو ¸ـیا
اع~ و ¸ت~~ ._¹~ ·_¹~ .تسا زیگ-ا ت-گ~ ه¡ ¸ی=رس و ا, و تس~ ·-ش= , هنت`ا- ¸' ا- .¸~رگ
ل~¹ـ~ت رو´~ ¸ا- و ¸~ر-ور· رـیگار· ,ا- هـسام ¸' ر~ ار رـس و اـ-ا, ·اـ-و¸ا- و ¸~ات·ا وـ-ا¸ هـ- .¸د-او=
~و= -' هــ- ¸اشقشع .تــسا ¸اــس' لــ·- »¹· ,ار- اــ- ¸ــیا ,ریگ ‡د- .¸~ر´ ¸ا=' وـ- ¸ا ار اــع~ و -'
¸اتشگ-ا ¸ایم هـسام .دـ-ا هـت·ری~, ار ¸ـ~ و هـسام ق¹=م -رد· هـی¹-ا= »~رم اری¸ ·تـسا تـ-ای= ,ا هـ-وگ
.~دن- یـم ار ¸اشتـسو, ~ـ·انم و دـیاز·ا یـم ¸اش-اگ¸م و اـ-وم رـ=· ر- ·دـن´ یـم هـ-ا= ¸اشیا, و تـس~
-ار تـسا ¸ـیا .دـییوش- ~و= یـ×ش= ر~ ار اـم ·ار=ـ- ,ا- هـسام ,ا :تـسا -د~ ¸ـی=ع ¸' اـ- ار=ـ-
هــ- -' ¸اق~اع و دن~ی¹یــس ¸ام~رم اــ- ¸ــیا .¸اشنیرت ¸ی×ــ~م اــت هــت·رگ دــ-ور+~ ¸ــیرت`ا- ¸ا .¸ای¹-ا=
.د-ا هت·ای -ار ¸اش-ایم
یم هن·= ر=~~ت ا- ل·- .~ر´ ,¸ا- ¸اوت ی~- .`- ا- .د=ر¡ یم ¸اش·ار=ا ر~ ¸ما ,ا ه¹-ا· ¸ا ل·-
¸ا~¹ـس ".دـ-~ر´ یـ~- ,وری, وا ¸ا اـ~~ لـ•م یـیا- .ا·~' ™ـق· ·تـ~ا~ یـ~¸را دـ-و-ام را×·ا رـگا" :دـ-¸
یم »ار' .`- و ".دن´ یم ه¹~ح ام ه- ا-اوت ل·- ه´ »یر=ت-م" :دیوگ یم ¸ا-¸ دن=-¹ و ~و~ یم .`- _-ام
یم -ی~ز- ه´ دنی- یم ار د-و-ام ,و~ع -ز~ح ¸یگنس ر×ی, یت·و و تسا هت-~' ·-' لماح ·د¹ا= .~ریگ
یـ¡را×~ و رـیگ یـتش´ ´ ¸ـیرت·ور·م ¸ون- یگ¹اـس تـ-~ ر~ -ز~ح .~و~ یـم ¸یوـس هـ- ¸وشم ·~و~
ت~×~ ~ر-- ر~ ا-را- -ز~ح .ت~ی- -و×´~ر´ , ا- ¸یاتس ¸یا , -¸اد-ا ه- تی··او ه¡رگا .تسا ر+~ ری~
¸دی¡ی, ¸ا هــ´ ~را~ .و, ردق-' ی¹و ·دــ-ا -~ا~ ¸ــتا=- رــی~ .اگن¡ ¸ا ی¹ا-·ا ¸و= اــ- ¸اتــسو~ و -~رو=
یـم را-تعا یـم¸ر ,ا- ه-اـ~·ا ¸ـین¡ هـ- زـی- ¸نـس ,~ای¸ هـت~~گ ¸' ¸ا .دـن´ ,ریگو¹= ییا-ر-ـ= ¸ـین¡
.د-ا ه¡ا,تس~ ¸او= هس ر- .دنن´ یم .ا--~ ار د¹ا=و د-ر - یم ~ای ¸ا ار ل·- ¸ا~¹س و .`- .دش=-
.هت·ر ه´ تسا تعاس دن¡ اما :~و~ یم ¸ارگ- د¹ا= و .هتشگ-¸ا- .زنم ه- ¸ون- د-و-ام دیوگ یم -ز~ح
ƒدـ-ا هـت~ا~گ ¸ـ-اتشگ-ا ,` -و¡ ƒدـ-~ یـم ¸ا هـ=ن×~ ƒ~رو' یـم ¸رـس هـ- یـی`- هـ¡ -~ازمارح ¸'
ری¸ ,ا هسا´ ا~تح .ت~ی- ل-~یس , -وی~ ¸یا :تسا رتمار' ه~- ¸ا ¸ا~¹س رگی~ را- ƒدن-¸ یم ¸·`~
هـ- ¸م ·دـ~ا-- هـ¡ ·دـ~ا- هـ¡ دـیوگ یـم ¸ـنیگن-' ,ادـ- اـ- را~ا·و .`- و .دـی~ا- ¸-~=م .تـسا هـسا´ »ـی-
هت-گ وت ه- را-دن¡ ·.`- ر=' :دن´ یم ¸-¸رس یمر- ه- -ز~ح .دی' ی~- ر~ ا, ¸ا وا .»را~ ¸ا~یا ر-مای,
¸یوشت ¸ا ه´ د¹ا= .تسا ¸ا~-ا ر-مای, د~ا- ه¡ر- .د~ا- هت~ا~ ¸ا~یا اد= ه- دیا- »~' ƒتسا -و= »~ا-
-ـی·- ر-ـمای, دـییوگ- دـی-او= یـم" :دـسر, یـم و دتـ~یا یـم -ز~ح ,ور ر~ ور دـ´رت یـم تی-ا-ـ-ع و
:دیوگ یم و د-و´ یم -' لماح , هقیق~ ران´ ه- -ز~ح "...دیت~- ¸یو~ع ا~~ ه´ تسا تسر~ ƒتسا
".د~+-- دیا-- وا .ین´ یم ی+ت -¹ا· تشحو ¸ا ,را~ رگا یتح ...یسرت یم د~+-- را~گ-"
·ی¡ ·ی´ .دن-¸ یم هق¹ح ¸~ر گ •ارو· .دنت~- وشت~~ .و·شم ر-- را+¡ ر- ·دسر یم رس ه´ د-و-ام
رگی~ راگ-ا ·-~ا¸ر~ار-" :دیوگ یم ¸ی¸ا-رس , هگر و~ ,اد- ا- و دش´ یم -قع ار ~و= -ز~ح ƒار¡
".تسا رات و -ریت ,زی¡ راگ-ا ¸ورما ی¹و ·,~و- ¸~ور ,دم' یم ارح ¸ا ت·ور- .~راد- ,ا -دیا·
:د-¸ یم ~ایر· د¹ا= ".د-ا -~ر´ ,~ا+نشی, ¸م ه-" :د-¸ یم دن=-¹ و دنیش- یم راوی~ , ه-¹ ,ور د-و-ام
ر-مای, ه-" :د-~ یم ¸رد-ا را~ا·و .`- ".¸×- .و-· ار ¸' .تسا را´ ر~ ی×¹´ ا~تح ·ل-~یسو-ا ƒی´"
80
¸ا- دـ-و-ام "ƒ,~ا+نشی, رو= هـ¡" :دـسر, یـم یـسرا, ¸ا~¹ـس ".-~ر´ ~ر هـ´ تـسا »و¹·م -´= .-د- ¸ر~
".د-اد- د-او= یم ه´ د~ ادی, ر-- -ی -ر=`ا-" :د-¸ یم دن=-¹
-ا-ت¹ا ی´د-ا ل-~یسو-ا .¸~ ه-ا~ -ی یסو´ ه- .تسا یסو´ , ه¹'~م" :دن´ یم ¸=س ¸ا=' -را-و~
ییوگ ·دی' یم ر~ ا, ¸ا ~را~ یگت~= -د~ ¸ا د-و-ام دن´ یم ¸ا~حا -ز~ح ".تسا -~ر´ ا-اقت -ا ¸ا
-ز~ح ".ت~ی- را´ ر~ ی·-- ¿ی- ·¿ی-" :د-¸ یم ~ایر· -' لماح .تسا -~ر´ »ر- ه=ن, و تس~ ,وی~ ا-
.دن´ یم ¸ت´اس
هس ه´ -~ر- را´ ه- ار قید-ت , -¸او وا -دن´ قید-ت و د-ای- یقیر= ¸¹~ ر~ ام –رز- ,اد= رگا"
"...دنشتسر, , هت~یا~ د-·م ت- ت-~ و د-یس ¸ا ات هس ™ق· ·ات
¸ـیگ~ش=د-و-ام "˜-ا اـی" :دـنن´ یـم یـ-ار~- وا اـ- ¸ادیرم رـگی~ و "-ا ی¹ا ه¹ا `" :دـش´ یـم ~ایر· .`-
یـم اـ- هـسام ,ور ار اـ-ا, و دـ-و~ یـم ت´اـس هـ~- "ƒدـن-~ یـم ار· ¸وگ ر-ـمای, هـ- ¸ـینم‚م" :دـیا~- یـم
.دنش´
یم ت-ا~- ·ل-اقم ر~ ...~را~ش- زیا= ار -انم و ,زع ·-` ¸تسر, ·-ا ه´ تسا ¸یا وا -او` ر~"
ر~ تـیو-ع هـ- ارم هـ´ ¸اش- ¸ـیا هـ- ·دـسان~ یـم تی~ـسر هـ- ار اـم یـتح و دـ~ دـ-او=- _ـ-ام هـ´ دـن´
".¸~ا+نشی, ~و- ¸یا .دننیزگ یمر- هی¹-ا= ,ارو~
اـ- ¸,ـس و ,ور- ارح -و´ ,`ا- هـ- وـت رـگا .تـسا »ا~ -ـی ¸ـیا ¸ـم رـ=- هـ-" :دـیوگ یـم یـسرا, ¸ا~¹ـس
»ا+¹ا وـت هـ- ار »ای, ¸ا~- تـسر~ لـی-ر-= هـ´ تـسا هـ-وگ¡ تـ-گ دـ-او= اـ~تح ·یـیای- ~ور· یـمای, ¸ـین¡
_سا, رس ا- د-و-ام ".دن´ -ا== -ا~´ و ¸ات`را~ ار وت ه´ دی' یم ¸تس~ ه- ,ا ه-ا+- ت·و ¸' ƒ-~ر´
.تـ~ی- ,~اع ت¹اح هـ- »رو=نم ·»ا هـت=وم' -ـی- ار ¸~ا~ ¸وگ ¸ـم ·¸ا~¹ـس یـ-ا~ یـم" :دـ-~ یـم یـ-نم
¸م .~ ر~ د-ا~ یم ییوگ ·~و~ یم ر-ا„ لی-ر-= یت·و -¹=ا .~را~ -ار~- یشسر, ه´ ,ا ه-وگ ه- ه×¹-
".»حور ,ا·ر¸ ¸ور~ ¸ا .دن´ یم رو+„ »-¹· ¸ور~ ¸ا وا »ن´ یم ¸ا~حا -ا·وا رتشی- .~ر~گ یم ه¡
ردق¡ یت=وم' ام ه- ار -ا ی¹ا ` وت ه´ یت·و ¸ا .تسا ,رگی~ »ا~ ه´ ¸یا ای" :دن´ یم رار-ا ¸ا~¹س
ار اـم و ~و~ یـم اـم -ـ·- --ـس ¸ـیا ƒ~و- »ـی-او= هـ¡ »ـین´ اـ-ر ار را·~ ¸ـیا رـگا .اح ƒ~ر~گ یـم
یـ~- ,´د= ار اـم ¸ـ´ ¿ـی- و دـ-را~~ یـ~- =ا-ر== ار اـم رـگی~ »~رم .~ا~ دـ-او= -و¹= ی¹ا-ا` ,~ار·ا
".~ریگ
یـگد-¸ اـ=نیا ر~ یـ·ا´ رد· هـ- وـت دـیا~" :دـیوگ یـم یـ-ا-ر+م اـ- و ~دن= یـم -دم' دـ=و هـ- هـ´ ار دـ-و-ام
¸ی- -اگ ¿ی- ¸م ,ا- ی-ار ¸=س »اگن- ƒ~ریگ ی~- ,´د= ار ام ی~´ ه´ ,ا -~ر-- ی, رگم .,ا -~ر×-
ر- ل·- ه´ ار ,زیم'و=- را·~ا وت رگم .د-ر·ا~م »- ا- ¸' ¸ا ی~ی- ه´ ·د-و~ ی~- _~= ر-- -ا=ن, ¸ا
:د-او= یمر- ¸ا و ƒی-او= ی~- د-و´ یم ر+~ ,ا-راوی~
.-~ ار· ¸وگ •ا-=¹ ·ر-مای,
·تییارگ -دحو
81
ی×ی ·ی×ی ·ی×ی ¸'
دی' ی~- ¸و= ار هی¹-ا=
.تسر· ¸, ¸ا -دنتسر· ~ز- ار ¸' ¸,
"ƒ»ی´ا-ر== ییوگ یم وت ت·و ¸' ·دنن´ یم -ر=~م ار ام ا= ه~- ا- ¸'
¸' ƒیـ~وشم ار¡ `اح ·~ر´ یـ~- تـ-ارگ- •`-· اـ- ¸' ,ا- -اگدی~" :دـیوگ یـم ¸ارگ- ,ا -ر+¡ اـ- -ز~ح
".ل-~یسو-ا ا- وگت-گ ¸ا د·- »-
".~وش- رت-اس' »~رم ,ار- ¸~رو' ¸ا~یا ه´ »ن´ ,را´ دیا- »شید-ا یم -اگ" :د-ا-ن= یم رس د-و-ام
.دــ-و~ یــم اــ, ¸' و اــ, ¸ــیا و دــنن´ یــم .د- و ´~ر یــ-اگ- .~ریگ یــمر- ر~ ار ¸ادیرم ¸وشم یتو×ــس
هـ- »~رم -¹= ر~ هـ´ دـی-ا~ یـم .تـسا -~ا~ ,ور هـ¡ دـی-ا~ یـم هـ~- اـ~~" :دـیوگ یـم ~ایر· اـ- ¸ا- دـ-و-ام
~زی= یمر- ".د-را~ ی~- ر- تس~ ا- ¸' .دنن´ ی~- ا-ر ار ¸اش-ایاد= »~رم ¸یا .»ا -~و-- ق·وم ¸یی' ¸یا
~ریگ یم و-و ·»زم¸ , ه~ش¡ رگی~ , ه~وگ ر~ ییا+نت ه- و ~و~ یم رو~ ¸ا-' ¸ا دن¹- ,ا- »اگا- و
.دت·ا یم و-ا¸ ه- ¸د-او= ¸ا~- ,ار- و
¸دی~ هـ- ر~ا· »ا=-ارـس اـما ·دـ-ا هـت·ر ور· یـ×یرات ر~ »~رم" :دـیوگ یـم ¸ـیگ~= و هـت·رگ ,ادـ- اـ- .`-
¸' »- -ز~ح یتح .~ریگ یم ار· ار ¸ت را+¡ ر- -ود-ا ".تسا ی×ی اد= .دین~ دن-او= ا- ¸' .د-و~ یم
.د-¸ر¹ یم ~و= ر- ¸-ادیرم و تسا هت-~' د-و-ام .دن´ یم ¸ا~حا ار .`م
ر- ار یتـس~ هـ´ ی¹اح ر~ .دـی' یـم ¸اشیوـس هـ- و دـن´ یـم »ـی=·ت ·~زی= یـمر- .دـسر یـم ¸ایا, هـ- ¸ا~-
.دین´ ¸وگ ¸م ه- ¸ات ه~-" :دیوگ یم دن´ یم هق¹ح ¸یو~ع ~ر گ ار رگی~ تس~ و د+- یم .`- , ه-ا~
:~ ر´ - یم ار ¸ن=س ی=¹ت ه- ·-دش- لما~ ار ر-مای, -=¹ ه´ د¹ا= ".تسا ه=وت -¹ا= ل-~یسو-ا ~ا+نشی,
یم -' لـماح ه- یـمر- هـ- -ز~ح .دـ-رگ- یم ,و ه- -~زتشحو ¸ادیرم ".تـسا -دنن´ او=ا ~ا+نشی, ¸ـیا"
و »د-او= ¸ا~-ا ار ر-مای, ¸م ƒیت-ی-ر~ ¸م ا- یتساو= یم `اح ¸ی~- ه´ ,~و-- وت رگم ·د¹ا=" :دیوگ
ا- ه´ -دیسر ¸م ت-و- ƒه¡ `اح .تسا ی-ا~-ا ,ا- -·- ه- -را~ا ¸م رو=نم ,~ر´ ¸ر· ™¹= ه- وت
"ƒ»ن´ »ر- ه=ن, و تس~ وت
-=- د~و´ یم و ".د-ام ی~- ,دیما رگی~ »یزیت~- رگید×ی ا- رگا" :دیوگ یم ¸~ا~ _¹- ,ار- د-و-ام
-ا ا- »- -` یتح .د-اد- ر-ار- ~و= ا- ار هس ¸' -ا ه´ ت~ی- ¸یا رو=نم" :د-اش ×- ینی~ لیا~م ه- ار
اـم ,اد= ¸ا رـتنییا, یـماقم ر~ ·یـ+¹ا ¸ایقم , هـ-ایم ر~ اـ- ¸' دـ-او= یـم ™ـق· ل-~یـسو-ا .تـ~ی- ر-ار-
".د-و~ هت·ری~,
".¸ی=ای~ ¸و¡ یماقم" :دن´ ,را~~و= د-اوت ی~- .`-
یـگ-ر¸ ~رم _ـی~ .تـسا ¸اگت~ر· تـی··وم رو=نم .هـ-" :تـسا ¸ـی- هـت×- هـشی~- لـ•م یـسرا· ¸ا~¹ـس
".تسا
82
¸ـی-ام یـتا~و=وم ¸اـ~- ار ¸ا-' ~و=و اـم .لـی-ر-= و ¸ا=ی~ .¸اگت~ر· و ¸ـی=ای~" :دـیوگ یـم دـ-و-ام
دیوگ یم .»ییاز-ی- ی-ا~س' -ا~و=وم ه- زی- ار هس ¸' ام د-او= یم ل-~یسو-ا .»یا هت·ری~, اد= و ¸ا~-ا
".تسا ی·ا´ هی¹-ا= »~رم -~= ,ار- را´ ¸یا
و -دش- هت-گ ,زی¡ دیوگ یم د-و-ام "ƒ~ر´ دن-او= ی¹ا= ه~~=م ¸ا ار د-·م -ر=`ا-" :دسر, یم ¸ا~¹س
را+¡ د-اوت ی~- اد=" :دیاز·ا یم .`- ".تسوت ¸~ر´ -ار= را´ ¸یا ¸ا رو=نم" :د-ا-ن= یم رس ¸ا~¹س
اـ- ¸' .,زع و اـنم ·-` ƒیـیوگ یـم هـ¡ ·ر-ـمای," :دـیوگ یـم ~را~ ¸تـ~یرگ .اح هـ´ د¹ا= و ".دـ~ا- اـت
¸' و لی-اوح ¸' ·رـی, ,ا-ا-ر~ ¸' »- ¸' ƒ»ی~ا- هت~ا~ ه+¹ا تسا رار· رگی~ `اح ˜اد= ه- ارت .دـن•-‚م
"ƒرگو~ا= ,ا- -¸و=ع
-ـن= ¸ادیم ر~ هـ´ ,¸ا-رـس ¸و¡ -ز~ح .دـیش´ -ایـس =و== ر-ـ~·ی, , -ر+¡ ر- یگتـ~= و `قت ·-ود-ا
~روم ¸ـیا ر~ »ـی-اوت یـ~- اـم" :~ریگ یـم تـس~ و~ ¸ایم ار -ر+¡ ¸' دـ-~ یـم ,راد¹~ ار یـ~=¸ یتـسو~
".یسر,- لی-ر-= ¸ا و ,~رگ¸ا- -و´ ه- تسا رت+- .-~ا¸ر~ار- ·»ین×- ی×~´
*
هـ- یـت·و .ار -دننی- -اگدی~ -اگ و ·دـن´ یـم رایت=ا ار ¸ـی-رو~ -اگدی~ -اگ ·دـنی- یـم -او= هـ´ ¸' :لـی-ر-=
ور ¸یا ¸ا .د-ر - یم رس ار ¸ا ه¹-وح ت-ا` ریوا-ت اری¸ ·دن´ یم ت´رح »اد´ م ·تسا ¸ی-رو~ ,ا=
ر~ و دـی' یـم ~ور· ¸ا+گا- اـی و ~رگ- یـم ¸اگشی,رن- -ـ¡و´ ,ا- -ر×ی, هـ- ·هتـ~ش- لـیق`ر= ¸ار· ر-
ه=ر~ ت-~ و د-یس دی~ ا- ات د=ر¡ یم هن~ا, ر- »ار' و دت~یا یم ا- ¸' ¸ایم ·تسا ییرما- ه´ ی¹اح
ا- -ار~- ار ¸ی-رو~ ای و د-~ یم ¸اش- ¸ت·ر -ار .اح ر~ ار ل-~یسو-ا و ل·- ای ·~ریگ- »¹ی· -یمارو-ا,
¸انیش-¸¹ دـن-ام •ا-¹ا= اـما .~را~ یـمر- -~ر, _ـی~ -او= †اتا ¸ارـسا ¸ا و ~ریگ یـم تـس~ ر~ »ـ´ ,دتـسا
,ا- ¸ــیا~- هــ- رو~ ¸ا ~و= هــ´ ~¸ا~ر, یــم هــی¹-ا= ,ا~ا~ت هــ- و دــن´ یــم ¸و= اــ= ارح -و´ ,`ا-
--´س ار ¸اگشی,رن- ,ا-رات·ر و .ا~عا ا~نیس ¸ارادتسو~ رگی~ ل•م »- وا .ت~ی- ت-ا-~ ی- ییا~نیس
راگ-ا ی¹و .~ر- یـم -~¹ یـ·`=ا ,ا- ¸ار=- و اـ- یـیا·و یـ- ·اـ- .اد= ,ا~ا~ت ¸ا و دـن´ یـم ¸یگنـس و
هـ¡ یـیا~´ ,ا-¸او' ¸' تـ~ی- »و¹·م ·هـت~~گ ¸' ¸ا ˜تـ~ی- یـ·ا´ »¹ی· لـما´ تـیق·وم ,ار- اـ- ¸¸ ~اد·ت
ی¹ی- ل, »ی, ه- راو ه~~=م ¸ق- -ی •`•م .د-~ر´ یم را´ رتشی- -را×م را¸ا- , هن=- ,ور دیا- .د-د~
.د-د- ر· و د-ا¸ر¹- ار رو+شم ,ا- هنیس ¸' -ا=یر-ت ,ا-ر~ا¡ ¸ا ی×ی ر~ ه´ د-~ا~ یم ایروم
¸ا ¸¹~ دـنی- یـم -او= هـ´ ¸' و .¸ر,- لـی-ر-= ¸ا ور- :دـیوگ یـم دـ-و-ام هـ- -ز~ح ¸ا+گا- تـ·و ¸'
¸م ƒ»~ا- هت~ا~ »نیتس' ,وت ار ا- -او= دیا- ه´ »نم ¸یا ا=نیا ر~ ین·ی ƒ¸م ƒی´ .~¸ر¹ یم -ار=-ا
ه¡ ¸یا .د-~ یم ¸اش- ارم ¸تشگ-ا ا- هشی,رن- ¸یا ت·و ¸' ·»ن´ یم ا~ا~ت »¹ی· »را~ و »ا هت~ش- ا=نیا
,ا- »¹ی· رـی, یـ- یـ¡ا~ا~ت ¸ا `اح اـت یـ´ ƒتـسا یـ·-و "ی--»--" _ر=م لـ×شم لـح -ار هـ´ هتـساو=
لـی-ر-= رـگی~ `اح .دـن´ یـم ¸وع لـ×~ »اد´ م و ~ور یـم ¸ـی, اـی¸ر ی¹و ƒدـ-د- ¸اش- ار »¹ی· ر~ -د~
¸ق- ه´ ¸ی~ید· -·- ¸ا~- ا- .تسا »¹ی· , -راتس و ی¹-ا رگی¸ا- ه×¹- ·ت~ی- -~اس ی¡ا~ا~ت -ی
ر~ ه×¹- ·دن´ ی~- ,¸ا- ار لی-ر-= .ر ™ق· »- ا=نیا ر~ .ت·رگ یم .اح ¸یع ر~ ار رای~- ,ا-¸انسر,
دیا- ت~~· ¸یا ¸ات-وم .دی' یم `ا- -و´ ¸ا _·وم ه- و ~و~ یم ر-ا„ زی- د-و-ام و ر-مای, ·رگا~وس ¸ق-
»¹ی· هن=- -ی ر~ دن-اوت ی~- »- ا- و~ ر- .دیای- ر~ را´ ¸ا -و= ه-اگو~ ¸ق- ¸یا ات د~ا- زی~ت ی-ا~ح
,ار- و دـیوگ- ¸=ـس ,رگی~ تـی··او روـ-ت اـی ·ی¹ا= ,ا-· اـ- تـسا را¡ا- -ـی رـ- و دـ-وش- ,را~ر-
83
-اگتـس~ اـی و _ا×ـسا -ـ~¡ و یـ¡ی· هـ- یـن·ی ·دـن´ ~ا~تعا ,¸و¹ون×ت هـ- تـسا ی¹ا= ¸ـیا= هـ¡-' ق¹=
.-ا- ·-ا- .~وش- -ا-ت~ا -د-ر, , ه¡ی¹ا· ا- •ا-=¹ .تم -نی¹وارت , هت·رشی,
ر~ -´رقم - ¹م ƒهـ- اـی -~¸ ¸رـس هـ- .~را~ تـشحو رگا~وـس ¸' ¸ا ·,رگی~ ¸ا _ـ·او ر~ :دـ~+· یـم `اح
¸یتـ~=- هـ´ تـس یـیا- هـ~-او ¸ا~- ¸ا ی¹و ·تـسر~ .~¸ر¹ یـم ~و= هـ- ¸رت ¸ا یـ-ا· رـش- ¸ـیا ر-ار-
ه-اـ~·ا ¸ا یـ×ی ¸ـیا .~و~ یـم ¸ریگ-ا-یرگ ·دـسر یـم ¸ـت-و- ~را~ و ~ور یـم هن=ـ- هـ- »~' هـ´ ,را-
لـ•م اـی دـی' یـم دـن- »ـ-ا-¸ ·»ـن´ یـم ,زیرور-' اـ~تح دـن´ یـم رـ×· ¸ا هـ~- »~' .تـسا ا~نیـس , -د-¸ ,ا-
اـ-اوت ¸ان¡ ¸ا~رگرا´ _و-- _وم اـما .یـ~ا- قـی` یـ-او= یـم -~و=و , هـ~- اـ- .»و~ یـم دـ~=نم ¸ـ·-
رگا ه´ ی-ا~ یم -و= ه¡رگا .ی~ا- ¸یرت+- ه´ دن´ ,را´ د-اوت یم وا .~ ر - یم -ار~- ار وت ه´ تسا
یم -او= ر~ ه´ ,ا ه-وگ ه- ¸~و= ¸ا ¸ار- ·لی-ر-= , ه~-او ...»- وا را´ ییای-ر- -د+ع ¸ا ی-اوت-
و تسا ¸~و= ·ه¹- .دی' یم ~را~ وا اما ·دیا~- -·وتم ار د-و-ام ¸دیسر ه´ دن´ `قت ~و~ یم --س ·دنی-
.دن´ یم ¸-ح هنیسر~ ار ¸~-- -´رقم -¹م
هـ- .یـ~ا- اـ=-' دـیا-- هـ´ ی¹اح ر~ ·هن=ـ- ,ور دـ-ا -~ا~ ت¹´- تـ+= یـ- یـنی- یـم ¸' ر~ هـ´ یـیای¸ر لـ•م
هن=ـ- ه- د-را~ ه~- و تـسا یـ¡ا~ا~ت ¸ا ر´, ¸¹اس اما .,ا -~ر´ =-ح ,زی¡ ه- و یـ-ا~ یـم ار ¸اتـسا~
, هـشی,رن- ¸' رـس هـ- هـ´ یـی`- لـ•م اـی .~و- -~ا~ تـس~ وا هـ- یساـ~حا ¸ـی¡~- -ـی .دـنن´ یـم -اگ-
هـ´ ¸ـی~- اـما .~و~ یـم رـ-ا„ ری,ـ~×~ , هـمانشیا~- ر~ تـسو, -ایـس ¸¸ ¸ـق- ر~ وا .دـم' تسو,دی-ـس
¸~ای ~را~ر- ار =نیع دم' ات ی¹و .,او ,ا .~را~ »ش¡ ه- ¸ون- ار ¸×نیع د~ ه=وتم ·دم' هن=- ,ور
,ار- دــ-و-ام .تــ~ا~ یساــ~حا ¸ــین¡ لــی-ر-= .,او ,ا »ــ- ¸ا- .-~رك- -ایــس ار ¸ــیا- تــس~ هــك ~ات·ا
-ی ™ق· ¸م ت·و ¸' و .»ن´ -ا=ت-ا =ر~ و دیحوت ¸ایم ¸م ه´ ر=ا= ¸یا ه- .دی' یم ¸م ~ز- ه-~ا×م
هـ¡ وـت هـ- هـ´ ·رای »ـ-ا~ یـم هـ¡ -د~ ¸`· ¸`· ¸ـم رـ=' .دـنی- یـم ¸و-ا´ ~را~ هـ´ »ـق~حا , هـشی,رن-
˜-~´ ,ا-' -~´ .»یوگ-
*
.,را~گ- رس تش, ار -یرات و -نت ,ا- -ر~ دیا- ین´ یم ت´رح ارح -و´ د-قم ه- هی¹-ا= ¸ا یت·و
,ا=ر- یـیایر~ ,ا- ¸ا=رم ,ایاق- ¸ا اـ- ¸ر· یـ= هـ´ =ا, و دی,ـس ,ا- هـسام و ¸ـ~ ¸ا رـگی~ اـ=-' ر~
ارح -و´ .د×م یم ار -ات·' رو- ییوگ ه´ تسا ت=س و -ایس ین~ ه×¹- ·~رو= ی~- »ش¡ ه- ,ر`ا -د-ام
تـ=ر~ ¸ـیر=' .,ور یـم `ا- ¸ـتارق· ¸وتـس ¸ا .تـسا -~ر´ ¸ـی~´ -رـس ¸ار· ر- ی¹ی=ت ,~و=وم ¸و¡
`ا- ا- -نس ¸ایم ¸ا .,را~گ یم رس تش, --ر ,ری~ و »ی=- ,ا- –ر- و دی,س ,ا- لگ ا- ار ا-
یـیا-راوی~ ¸و¡ »ا=-ارـس و ·دـ-و~ یـم رـت ,ا -ر=ـ- و رـت~ی=ع _ـیردت هـ- هـ´ یـیا- -نـس ·,ور یـم
.یـسر یـم ه¹· هـ- تـ·و ¸' .دـنگ-ر یـ-' , هیاـس دـن-ام اـ- -¹ومرام .دـ-دن- یـم دـی~رو= ر- -ار اـس' .و=
¸ییا, ا, د--ا, ~ودح ات ار=- ه- ور .تسا -~رت~گ تیور ¸ی, -و-ر- ,ار=- و -رس تش, هی¹-ا=
¸' ¸ا -دی~و, ¸-´ و .~ات~یا ¸' ر~ ¸اوت یم ه´ تسا دن¹- ردق-' ¸-قس .یسر یم ,را= ه- و یی' یم
یـم ار ار=ـ- ,ا-رتو-´ ,ادـ- ·,ور یـم `ا- هـ´ -و´ ¸ا .تـسا -ـ-ر دی-ـس ,اـس' -ز=·م ,ا- ¸ـ~
دـن-¸ یـم ~ایر· ·دـن-~ یـم تم`ـس -~و= ¸ا-¸ هـ- هـ´ اـ- -نـس .دـن-او= یـم »ا- هـ- ار وـت هـ´ ,ون~
.,ور یم -او= ه- و یش´ یم ¸ار~ ·,ا هت~= یسر یم را= ه- یت·و .د-و-ام ·د-و-ام
*
84
¸' ه´ تسا یت¹اح ¸ا~- ·ت~ی- -او= ه´ ی-او= .~ور یم ور· یتوا-تم -او= ه- یگت~= _·ر ¸ا د·-
,رادن, ·دـن´ یـم یـگدیش´ و ~ر~ ¸اـ~حا »ـ×~ , هـیحا- ر~ هـ´ ی¹اح ر~ .دـما- یـم ¸~ا~ار· ¸وگ ار
دـن´ یـم ¸اـ~حا ~ر´ یـم اـ~ا~ت ار ¸ـییا, و دـی×¹, یـم `ا- ¸' هـ´ لـی-ر-= ¸ون´ا و ~و~ یـم -~ا¸ ,زی¡
¸ـم .تـسا ر-ـ~·ی, ¸ور~ -´رقم - ¹م هـ´ دـی' یـم رـ=- هـ- -ا==¹ ¸ـیا ر~ ƒ»تـ~- هـ´ ¸ـم .تـسا -د~ _ـیگ
لـی-ر-= ·¸ـم .دـت·ا یـم ¸وری- هـت·ر -او= هـ- هـ´ ¸' ‡ا- ¸ا هـ´ ,ا هـت~ر· ·»تـ~- »ـ×~ یـگدیش´ ¸ا~-
.د-~ یم ار· ¸وگ ه~¹= »¹اع ر~ و -دیشك ¸ار~ ·رگی~ ~و= ·د-و-ام هك ی¹اح ر~ ·»سر یم ار· ·هت~ر·
اـم ¸ا -ـی »اد´ تـ-گ ~و~ یـ~- و -د~ هتـ~- ¸ـ·ا- هـ- رو- ¸ـن= ¸ا ¸اش=ر~ ,دن- , ه¹یـسو هـ- ¸ـم ‡ا-
.»یو~ یم ,را= ت+= و~ ر~ ‡ا- دن- ران´ ر~ ام .دنی- یم -او= ر~ ار ,رگی~
¸یا-دی~رت :دن´ یم ¸ا~حا زی- ار ¸یدیمو- ·د-و-ام ‡رگ~ ز´ر~ت و -رد· ر- -و`ع لی-ر-= ¸ورما
¸یع ر~ ه´ ¸~ا~ار· ¸وگ ه- وا ...-دش- =-ح ار ¸تم ¸ون- لی-ر-= ی¹و .تسا ¸ای- ¸ا ر´, ه´ ¸یا و ·ار
.د-~روای- ¸ا~یا اما ·»ی~ا~ ¸اش- ا-ز=·م ا- ¸' ه- :دسر, یم د-و-ام .د-~ یم ¸وگ ·تسا ¸سر, .اح
»ا هنیس وت .»ی~و- ر+~ ¸ام~رم ,ا~ا~ت ¸ر·م ر~ و~ ر- ام .,دم' ¸م ,وس ه- ه´ د-دی~ ار وت ا- ¸'
.,~ا~ اـ= »ا هنیـس ¸ور~ ار-' ¸,ـس و یتـ~~ »زم¸ -' ر~ ار »ـ-¹· هـ-وگ¡ دـ-دی~ اـ- ¸' و ,~ر´ ¸ا- ار
»اگن- -ـ~ و .دـنن´ یـم ¸تـسر, ار یگنـس ,ا- تـ- ¸ان¡~- ی¹و ·دـ-دی~ ار -ر=نم ¸ـیا ¸ا-' ¸ا ,رایـ~-
·»~ر´ ¸اور, ¸دقم رــ+~ ¸' ,`ا- ¸ــم ,~ر- ¸دق~¹ا تــی- هــ- ¸ان´¸اور, ~و= -ار~- ارم و ,دم' هــ´
رـگی~ اـت »~ر×- -یـ-وت ¸ـتاییز= , هـ~- اـ- ·~و- هـ´ رو=-ا~- تـسر~ ار ر-ـس ¸' تـشگ¸ا- ر~ رـگم
¸ا هـ¡ر- ¸ون´ اـت ¸ـم رـگم .دـنت·ات~ -` ¸تـسر, هـ- »ـ-¸ا- اـ- ¸' ی¹و ·دـ-ا~- یـ·ا- -ز=·م ر~ ,دی~رت
هـ-ی„و -ا و ·,د-اـسر یـ+¹ا -اگرا- اـت ارم یـت·و ƒ~و~ ¸اـس' ¸اشیا ر- -ار اـت »ا -~اد- »ا=-ا -دم'ر- »تـس~
و »د~ ور-ور یـسوم ا- تشگ¸ا- »اگن- ·~ر~~ -ـ=او ¸ـینم‚م ر- ار هـ-ا¸ور ,اع~ را- ل+¡ ¸یگنـس ,
یسوم و »تشگ¸ا- د-واد= ~ز- را- را+¡ ¸م .~و- د-او= ¸یگنس ¸- ¸ینم‚م , ه-ا~ ر- را- ¸یا ت-گ وا
ر~ .»ــن´ رار×ت ار ~و= ,ا-اقت رــگی~ را- تــسا رــت+- و تــسا ~ای¸ اــع~ ~اد·ت ¸ــیا تــ-گ یــم ¸ان¡~-
رــگی~ ¸ــم و ·~ا~ ¸ــ-ا´ را- _ــن, هــ- ار هــ-ا¸ور -ــ=او ,ا-¸ا~- ~اد·ت دــ-واد= ·تــشگ¸ا- ¸ــیمرا+¡
را- _ـن, هـ- ·را- لـ+¡ ¸وع هـ- ¸ـت~حر ر~ اد= .»ـت~ا~ »ر~ »ـت-ی- ¸ا~ت¹ا هـ- ¸ا- هـ´ ¸ـیا ¸ا .»ـتشگ-¸ا-
یم ه¡ رگی~ .دن-او= یم ار ,زع و دنتسر, یم ار -انم ¸ون- ا- ¸' و د-~ یم تیا-ر ه-ا¸ور ¸ا~-
ƒ»یوگ- ه¡ ¸اشیا ه- ƒ»ن×- »-اوت
د-و-ام -ار=-ا .¸ر,- ¸م ¸ا ,را~ تسو~ ه´ ر- ¸ا= ه- ار وت .د-ام ت´اس و ~اد- ی=سا, لی-ر-=
را-ت ¸ا اــی' ...,زع ·-انم ·-` ƒدــن~ا- هــت~ر· اــ- ¸' ~را~ ¸ا×ما :دــسر, یــم .تــسا زــیگ-ا تــشحو
-' .دن´ یم ¸-¸رس ار ~و= و ƒد-د-واد= ¸ارت=~ ¸ا-' ای' ƒ,را~ ی-ار-او= وت ای' ·لی-ر-= ƒدن-اگت~ر·
دـیا- اـی' .»ا -د~ رات·رگ -رد· ,ای¸ر هـ- اـی ƒتـسا -ـ·- ¸ـیا اـی' .»رور·م ,~رم ¸ـم .رور= ¸ـیا ¸ا
و یـن·م ¸ا ,راع اـی تـسا هـ-ادنم~ ر = را´ ¸ـیا اـی' ƒ»ـن´ تـ-ای= »~و=- ارو~ تـیو-ع هـ- ¸دیـسر ,ار-
»- وا یتح دیا~ ƒد-ا~ یم وا ای' .»راد- ~ا~تعا _ی~ ت·اد- ه- یتح ¸م ƒتسا ¸م ی-او=~و= ¸ا ی~ا-
.~را~گ یـم ¸ا- ¸ـم ¸~ر´ -ار= ,ار- ار وا تـس~ ~ا+نشی, ¸ـیا .و-· .تـسا ,و· وا و »ـ-ی·- ¸ـم .دـ-اد-
·¸ا+= ¸ام~رم , هـ~- و رـ+~ ¸ـیا ¸ام~رم _ور .~را~ر- ر~ ,~ای¸ _ـ·انم زـی- ¸ـم ,ار- یـ·ر= ¸ا اـما
ه- ر-اح رش- -ا=- ,ار- ه´ تسا ری~,ا- ‡ا=·-ا ردق-' -ا ای' ƒ~راد- ¸¸را هت~ر· هس رد· ه- ین·ی
ای -و×´~ر´ , ·¸تور· ای د~ا- رور·م دیا- د-واد= ای' .»-ا~ ی~- ¿ی- ¸م ƒت~ی- رگی~ هت~ر· هس ¸ت·ری~,
ƒ¸م و ƒتسا یمو+-م ه¡ و ˜ƒ-¹ا= ای -دنش=- ·-~اس
*
85
¸' ه´ ~ر - یم _-ر ¸یا ¸ا -¹=ا هت~ر· لی-ر-= ·,رادی- ه- تشگ¸ا- -ار ه~ی- ر~ ای ·-او= -ار ه~ی- ر~
ادی, ¸ا ه´¹´ و رس زـگر- .ه- .~و~ ی~- رـ-ا„ ا-ای¸ر ¸یا ر~ د-ا~ یم ار ا- _سا, »ـین´ یم رو-ت ه´
زـ´رم هـ×-' .~اد- ¸اش- ور ...¸ای- ·»ـت~ا~ ¸ای- وا هـ- یـت·و ·»~رم یـم »ـت~ا~ یـت·و هـ´ ¸ا~- .~و~ یـ~-
.تسا -یا= ·»¡ی, یم ~و= ه- _-ر و ~ر~ ¸ا وا »ا- ه- ت·و ر- .اد= رو-ا -ا و تسا ا-زی¡ , ه~-
»¹اع ر~ ر-ــمای, :تــسا هن=ــ- ¸ــیا ·~~رگ یــم ¸ا- »اد´ م هــ¡-' و ~را~ یــم هــگ- رو~ ار ~و= .ا·تم ر~ا·
و .~رگ- یـم ¸ـییا, هـ- هتـ~ش- `ا- .اح ¸یع ر~ .¸ا هـ-اگ و~ ¸ـق- ر~ لـی-ر-= و رو- دـن- ·_ور= ·هـ~¹=
د-ا -~زتشحو ¸ان¡ د-را~ رار· ,~ام ¸ا+= ¸ا _را= ه´ ¸یا ¸ا و~ ر- و ·-د~ -ری= `ا- ه- ¸ییا, ¸' ¸ا
ار ~و= وا یــگرز- ر-ار- ر~ ·ر-ــ~·ی, رو-ح ر~ لــی-ر-= و .دــن-د- تــس~ ¸ا ار ¸اش¹قع -د-ام »ــ´ هــ´
-ار= ,رو= د- تسا ¸×~م ´ ` او »-ا~- ت´اس تسا رت+- ری, ی- ¸م دیوگ یم ~و= ا- و د-ای یم ¸اوتا-
.دـ-دنم¸ای- ¸رد-ا ¸ـیا هـ- -' ¸ـی¹ماح ¸و¡ زـی- ¸اگت~ر· .-د- ¸اش- ار تـسرت زـگر- :-ز~ح ,ادـ- .»ـن´
·د-ز- ‡رح هت~×~ ا, و تس~ هن=- .و- ¸ا اد= -´رقم رگا .دن´ -و¹= ¸یتم و -~وس' دیا- -´رقم -¹م
ƒت-گ د-او= ه¡ ر-~·ی,
هـ-ترم -ـی تـسا هـ~¹= »¹اع ر~ ¸ان¡~- هـ´ دـ-و-ام ¸د- :-روـ- ¸ـیا هـ- .هـ-~ا×م ¸ا+گا- تـ·و ¸' و
¿ی- ¸یا .ه- .~ریگ یم تس~ ا- ار ¸~×~ و د-¸ یم ¸وری- ¸-~رگ ,ا- –ر ·~و~ یم ت-س و ت=س
, ه¹~ح »اد´ .~ا~ _ـی-وت اـ- یگ~اـس ¸ـیا هـ- ¸اوت- هـ´ تـ~ی- ,زی¡ .~راد- _رـ- , ه¹~ح هـ- یـت-ا-~
ر~ ƒدـن´ یـم =ـی¹= تـ-ر~ ¸و¡ ار او- ·-د~ اـ-ر-ا ¸دم' ~ر گ --ـس ·-~ر´ لـید-ت -ـ~ هـ- ار ¸ور _رـ-
~و- رت+- .تسا ¸ازیو' دنم~ر~ ~رم رس `ا- دن´ یم ی+ت -¹ا· تشحو ¸ا ~را~ ه´ ,ا هت~ر· .اح ¸ا~-
یگدیش´ »-¸ا- .یگدیش´ .تسا هت=یو' ا-· ر~ ·د~ا- ل-تم یی`= ی=- ه- ه´ ی´~ا-~ا- دن-ام »یت-گ یم
و -د~ زیو`گ ,زی¡ ا- ¸اوت , ه~- ا- وا .~و~ یم _ور~ ام »×~ ¸ا ·¸م ·وا »×~ ¸ا -ز=·م `اح و
و ¸ا- ار ¸' .~رو' یم رو¸ »×· ه- .تسا ا=نیا ¸ون´ا .دن´ یم ¸ا~حا ار -رد· ¸' رگی~ را- لی-ر-=
یم ¸وری- اد- و دسر یم ¸م یتو- ,ا-رات ه- -دم'ر- د-و-ام ¸ور~ ¸ا ه´ وری- ¸' و .دن´ یم هت~-
.دی'
زـگر- ·»تـ~ی- یـی`ا- _=ـس ¸ارن=ـس ¸ـم .»ا -~و-- د¹- ار یـتا~¹´ ¸ـین¡ زـگر- ¸ـم .تـ~ی- ¸ـم ,ادـ- .ه-
.تسا اد- -ی ™ق· ·ت~ی- ¸م ,اد- ¸یا اما .~و- »-او=- »-
تـسر~ ·¸ا-' .~و~ یـم -ری= ¸' هـ- و دـی' یـم ¸ر=- هـ- ,ریوـ-ت .~و~ یـم ¸ا- •`ما´ دـ-و-ام ¸اگدی~
ƒی¡ .دن-ا-ن= یم ار »یا- -¹ ·دن-ن= یم »یا- -¹ .دنی- یم ارم ~را~ وا .~رو' یم ~ای ه- لی-ر-= .تسا
¸' :»ـیا- ¸اد-~ ¸ایم ¸ا ·»ـیو¹گ ¸ا ·»ـ-ا-~ ¸ا ·دـی' یـم ¸وری- ~و=و ¸ـیا اـ- .»ـیوگ- هـ¡ .»ـ-ا~ یـ~- ƒیـ´
.»یوگ یم ار -ا~¹´
.رای ت~ی- ا- ی-اس' ¸یا ه- ¸~و- اد= ی¡ت~´ ,
.ت~ی- هن=- ¸یا ر~ اد= ·اما ·اما ·اما
.»~و- ه´ ی¡ت~´ , ¸م د-ا~ یم ¸~و= اد=
86
*
.و~·م ق-ا=م ه´ ·-' لماح ·د¹ا= .دنت~- ¸-ار ه- »ش¡ »زم¸ , ه~ش¡ ران´ د-و-ام ¸ارای هی¹-ا= ر~
.دـ~ا- ¸-دیـسر -ـ·ارم رو~ ¸ا اـ=-' ر~ اـت ~و~ یـم رـ+~ , -¸اور~ ,وـس هـ- ·تـسا رتر-ـ- یـ- هـ~- ¸ا
ا- -زیرگنس ا- ·-~¸ ه~تا-~¡ ا- =ا= ,وت و ~را~ -~اع ییا+نت ه- ری, ,ا-¸ا-رس , ه~- ل•م ·-ز~ح
و .~و~ یــ~- ¸ــیادی, اــ- هــت-- یــتح و ,~ا~تم ,ا-¸ور -اگ .تــ~ی- را´ ر~ ,ا ه¹=ع .دــن´ یــم ,¸ا-
ار·~ , هق-اـ~م ر~ اـت دـ-ا هـت·ر -را×م را¸ا- –رز- ,ا-ر~ا¡ هـ- هـ~- »~رم .تـسا ی¹ا= رـ+~ ¸ورما
رتو-´ ت-= -ی ,و·-·- و -ز~ح ,ا- -زیرگنس ,اد- ™ق· ه´ تسا قی~ع ردق-' -و×س .دن~ا- ر-اح
.د-ون~ یم ار ,ا -د-و~ ,ا, ,اد- ت·و ¸' .دسر یم ¸وگ ه- د-ا -دم' ارح -و´ ¸ا ه´
`اح .دی' ی~- »زم¸ ه- اما ·هتشگ¸ا- ر-مای, .دسر یم رس هت·رگ ,ا -ر+¡ و -دیر´ - ¸-- ا- ه´ تسا د¹ا=
¸وتس و ل=- ,ا- ه=ا~ ران´ ه´ ا- ¸' .د-ا هت-~' ر- -دعا· ¸ا _را= رات·ر ¸یا ¸ا .د-ا هتسا=ر- یگ~-
¸-- ¸ون- ه´ د¹ا= اما ƒت~ی- یمای, ¸ورما ین·ی :دنسر, یم -ز~ح ¸ا ·د-دیش´ یم را=ت-ا یگنس ,ا-
.¸ا- »`´ ه´ تسا ی··اوم ل•م ر-مای, ر-ا„ .د~ا- »ن´ یم ر×· .ار¡" :د-ا-ن= یم رس ·د-¸ یم ¸--
".ت·ر -را×م را¸ا- ,وس ه- و ت-گ- ین=س ¸م ا- ی¹و .~و~ یم
وا -د-ا -د~ _~= رـ-- تـ~ی- ~ودح ¸ون´ اـت -¸ادیرم و ~ات·ا و¹= -ـ=- , هما~ا ¸ا ,ریگو¹= ,ار- -ز~ح
هـ-ارا´زی-ر, یـتر-- ¸ا یـ´اح ¸ا~ -ر+¡ ت¹اح .دـنن´ یـم یـ-ار~- رـ+~ ¸ـیش- دـن~تور` قـ=انم اـت ار
.دش´ یم ار -را×م را¸ا- ه- ¸دیسر را=ت-ا -ز~ح ™ق· راگ-ا .تسا
ار ~و= »زع و -~اتـ~یا هتـ~- ¸اگدی~ اـ- .دـن-ای یـم ار دـ-و-ام ·راد¹ا= ,ا-رت~ ¸ـی×¹ام ,ا-ر~ا¡ ¸وری-
¸ا ¸ـ, و دـ-~ یـ~- _ـسا, وا ی¹و ·دنشـسر, و ¸ـیوشت ¸ا ر´, اـ- ¸' .دـن´ یـم راوتـسا »ـ+م ¸' »ا=-ا ,ار-
.~و~ یم ¸ارعا~ ر~ا¡ ~راو ه==¹ دن¡
*
¸اش- زیم'از+تسا یشن´او ¸ا هتشگر- ت=- ¸اوری, و -و-=ما- ر-~·ی, ¸دیسر ا- تعا~= ·ر~ا¡ ¸ور~
یم _=· ¸دیش´ و·م و ¸~ر´ و- ,ا-اد- ·دی' یم ¸ی, هت~- ¸اگدی~ ا- د-و-ام ه´ ¸ی~- ی¹و .دن-~ یم
ه- ~رو=- ی~´ ای ,زی¡ ه- ای ~ز·¹- ¸یا, ه×-' ی- و تسا »×=م ¸یا- »اگ اما ·دیاشگ ی~- »ش¡ .~و~
.ز= .~ریگ یم رار· رو- ¸ایم ر~ هت~- ¸ا~ش¡ ا- ¸ان¡~- و ~ور یم `ا- ه¹, دن¡ ¸ا ·دسر یم هن=-
زـیم'و=- اـی ی-اتـسا~ را·~ا ¸اگدنیارـس ·¸اـ-· ¸احادم ·¸ایارـس - یـت¹اح اـ- -تـسا اـ=نیا »ـ- لـ·- هـت-¹ا
تـی·~= ¸ایم ¸ـ-اوری, .دـ-رگ- یـم ~رگ-او= دـ-و-ام هـ- یـ-ارگ- یـ´د-ا اـ- هـت=یم' یمرگرـس ¸ا یـ~ا-
·¸یا- هت-گ ¸راگ- و هن=- -ی~ز- ه- ¸دیسر ,ار- ¸ی-تا´ و دنن´ یم ¸ا- ا= ~و= ,ار- و د-ا -دن´ار,
.دنیو= یم یشی, رگید×ی ¸ا
ران´ ر~ و -~¸ هـی×ت ¸¹ا- دـن¡ ر- و هتـ~ش- هن=ـ- ران´ ر~ ¸ـی~شیر-ا ,ا هـ¡ی¹ا· ر- –رز- ل-~یـسو-ا
¸=ر »ی- ی-ا-وی »ر´· .دن´ یم -و¹= هشی~- ¸ا رت-و×´~ر´ , ,ر-م ,`= ,ا-دن- ¸~رگ ا- دن- ¸ر~~-
رای~- ت´از- و -~ا ا- و ~زی= یمر- ل-~یسو-ا .دسر یم ¸یا, =و- ات ¸-ایس ,ا-وم و تسا رو+شم
تسا ی~سر »ارتحا راز-ا ¸یا ".¸-ا´ ,ا ·ر-~·ی, ,ا ·د-و-ام ,دم' ¸و=" :دیوگ یم د-و-ام ه- -ا==
87
ه×¹- ·دن-¸ ی~- ران´ ار ر-~·ی, ¸اوری, رگی~ .~را~گ یم ری`'ت د-ا -دم' ~رگ ر~ا¡ ر~ ه´ یتعا~= ر- و
.دنی' یم ¸ی, ی-ار ه~ی- و -~زت-گ~ ¸ا-' و دنن´ یم ¸ا- -ار ¸ا~رو-ع ,ار-
¸م و د-ا -دم' ~ر گ ,رای~- ¸ارعا~ ا=نیا ر~" :دیوگ یم _-او و -~ر~~ ·دیاشگ- -دی~ ه×-' ی- د-و-ام
¸ارعا~ ¸یا , ه~- ¸ا رت`ا- ,~و=و ¸' ¸ا »تای-ا و »ر-مای, ¸م اما .»~ا- ¸ا-' ¸ا ی×ی ه´ »ن´ ی~- اع~ا
".تسا
ی, ر~ راو¸ دن-ام زی- ¸ای¹-ا= و تسا د-ا·م ر~ ¸ی~ ,ا= .~و~ یم زیر-¹ ~را~ تعا~= ر-- , هسا´
یم ¸ا-¸ ه- رگی~ را- ل-~یسو-ا اما ˜دی¸ادنی- ¸-وری- ˜دین´ ت´اس ار ورای ¸یا .د-ا -دم' ا=نیا ه- _یر-ت
•ارو· –رز- ر~ا¡ ر~ و ".~ونش- ار ¸یا- هت-گ دیا- ای-~ , ه~- ·هت-گ ¸=س وت ا- تیاد= •ا··او رگا" :دی'
.~و~ یم رار·ر- لما´ -و×س
.دنن´ یم ¸راگ- ه- _ور~ ¸ی-تا´ و ".-راتس" :دیوگ یم اس'دعر ,اد- ا- د-و-ام
˜¸ا-ر+م , -دنش=- د-واد= »ا- ه-"
.ایما و ~ور یــ~- زــی- هــ-اری- هــ- ·دــن´ یــ~- -ا== تــ-ار~- :-ات·' _و¹= »اگن- ·¸ــیور, ران´ ر~
.~را~ ی~- او ¸ت-گ ¸=س ه- ار وا ¸ی-=~
.هت=وم' ,و ه- ار ¸' تسا ¸ار´ ی- ¸ترد· ه´ ¸' :-د~ .¸ا- وا ر- ه´ تسا یحو ¸یا
هـ¡-' و ·¸ا~´ و~ .و= ¸ا رـت×ی~ز- ·دـ~ رـت×ی~ز- -اگ ¸' ·~اتـ~یا هـت~ار·ا قـ·ا ر~ اـ-وری- , هـ~- ر`اـس
.~ر´ »ا+¹ا ¸یو= رازگتمد= ه- د~ .¸ا- هك ار
ه´ دیرا~ ار ¸' -را~= ا~~ ای' ¸, .~و- =ا, رازگتمد= .~ ·~ات·ا دی~ ه´ ه¡-' ه- ¸-ا~ش¡ ه´ یماگن-
ƒدی-~ -ار .~ ه- ,ا ه+-~ تسا -دی~ ه¡-' ه- ت-~-
¸' هـ´ یـماگن- .»دی~ ~را~ رار· ¸ـمار' _ا- یـ×ی~ز- ر~ ·اـ+ت-ا ر~ هـ´ رد ـس تـ=ر~ ران´ اروا زـی- ¸ـم
ار دـ-واد= ,ا- هـ-اش- ¸ـیرت`او ¸ا یـ=ر- و دـش- ‡ر=نم »ـ-اگ- و »ـت·رگ- ر- -دی~ ·~و- -دی~و, تـ=ر~
".»دی~
:د -او= یم زی- ار رگی~ تی- و~ ,دی~رت ای --ر~ ¿ی- ی- ¸,س و
یـمر- دـن- ·_ارـ-م ¸یتـ~=- ¸دین~ ¸ا ¸ـ, "ƒدـیا -دیشید-ا تـسا ¸یموـس هـ´ اـنم و ,زع و -` هـ- اـی'"
دنی¹ا·تم ¸اگد-ر, ¸ا-'" :دن´ یم ت-ار· ¸وما= ¸اگدی~ ا- د-و-ام .دت~یا یم ‡ا- هی¹-ا= _ی~ و ~زی=
".تسا -=او ¸اشتعا-~ و
یـم `ا- -` .ا هـ+¹ا ¸ـسر, ¸ا یـ´اح ,ا-~ایر· ·هـ·یا~ ·ارو- ·~ایر· ·وـ-ای- و ادـ- و رـس هـ´ »ا~ام
یـم ور-ور ,ا -¸ات _ـی+م , هن=ـ- اـ- -~زت-گ~ تـعا~= ·دـن×·ا یـم ¸ـین= –رز- ر~ا¡ ¸ور~ و ~ریگ
¸ا×ت ار ¸ـ-اتشگ-ا هـ´ ی¹اح ر~و دـ+- یـم ¸وگ ,ا- ه¹` ر- ار ~و= تـ-~ و~ ل-~یـسو-ا _ـی~ :دـ-و~
88
ر- =ایتحا اـ- ار یـ-اشی, و دـت·ا یـم وـ-ا¸ هـ- ¸,ـس و ".ر-ـ´ا -ا" :دـن´ یـم رار×ت اـسر ,ادـ- اـ- دـ-دیم
.دن´ یم ,وری, وا¸ا ه¹-ا·`- زی- دن- ¸ر~~- .د+- یم ¸یم¸
·د-ا -~ر´ _ا~ت=ا ¸' ر~ ه~- ه´ ¸ون´ا و -~ات~یا ر~ا¡ ¸ا- ر~ ران´ _یا·و ¸یا .و= ر~ ·-' لماح ·د¹ا=
وـ-ا¸ -ـی~ر هـ- -ـی~ر ¸' ¸ا ¸وری- ¸ا~رم و ¸ا-¸ و ر~ا¡ ر~ ¸ار-اح , هـ~- .~رگ- یـم تـشحو اـ-
و~ ¸' ,رادن, .~ریگ یــم ار· ار اــ= هـ~- راو _وم و -د~ ¸ا=' _ـی~ و دـن- ¸ا تــ´رح ¸ـیا .دــن-¸ یـم
_را= و لـ=ا~ »~رم , هـ~- هـ´ ¸ـیا اـت .دـ-د~ -اتر, ,ا هـ¡ایر~ ¸ور~ هـ- هـ´ دـ-~و- یـیا- -زیر -نـس
ار ا- ¸سا- -~ات·ا و-ا¸ ه- -~ر~~ ¸دقم ار ر+~ یماح , ه+¹ا هس ه´ هت~- »ش¡ ر-~·ی, ر-ار- ر~ ر~ا¡
ر- ه´ ¸یا- -~ا و ~و~ یم هسام ر+~ ی¹ا= -¹· ¸ور~ ه- ·دیرگ یم رایت=ا ی- ه´ -' لماح .~راد-
.تسا =و¹=م ¸' ا- =ا-ر== دیسا یعو- راگ-ا ه´ دن´ یم ”اروس ار ¸' ¸ان¡ ·~زیر یم ¸یم¸
.~رو= ی~- »ش¡ ه- ت-و=ر ¸ا ,ر`ا ¸ا -د~ ¸ا- ¸ا~ش¡ -¹, ر- و د-ام یم ت´رح ی- د-و-ام
*
هـ´ ~ریگ یـم -روـ- یـیا- لـت· رـ+~ ر~ ·¸ا-ا~یا یـ- ر~ا¡ ر~ رگا~وـس ¸اـ~-اریو ,¸وری, -ـ~ ¸' ر~
.د-ا~- را=ت-ا ر~ ¸ار~ ¸ای¹اس =ان¹و- یماقت-ا ¸د-اتس ,ار- ~را~ یم او ار هی¹-ا= .وا ,و-ا-
رـــس =ان-ود-ا ,¸وری, ¸' -ور= و _و¹= ¸ایم و تـــ·ر یـــم هـــ-ا= هـــ- اـــ+نت ر-ـــ~·ی, ,و~ع -ز~ح
,ری~ هـ- ¸ـ~ش¡ ~ر´ دـن¹- ار ¸رـس اـت و دـین~ ار یـ~ر= ,ادـ- هـ´ ~و- هـت=اد-ا ¸ـییا, ار ¸یرتـ~´ا=
,ر-ـ~· †ر- .دـ+=- ¸ـیور هـ- رـ+~ دـن¹- ,ورا- و _ر´- ¸ا ~و- -ـی~ز- هـ´ رات·ا اـس' .و= و -ـ-ر ”رـس
,ا- ¸ا×م تشحو ¸=ام~ ,ا- -ر , ¸ا .~زیم' یم »- ر~ ار=- ,ا- هسام ¸ش=ر~ ا- ¸=رس تسو,
-~ر´ -را~= -ا,س ه´ یماگن- و ·دن´ار, یم ¸وعا= ¸-ا-~ -' ا- و دم~ یم ¸وری- ار ¸یم¸ ,وزنم
-ر·- ¸اویح ‡ر= ه- -~ --ر ی-' رو- ¸یر=' ¸ایم ¸ا .د·¹- یم ار ¸ای-ا,س ·د-¸ یم ار=- -¹· ه-
.-~ازمارح رو×یت-ام رـی," :~¸اـس یـم -~ام' –رم ,ار- ار ~و= ·~راد- _`ـس هـ´ اـ=-' ¸ا و دـش´ یـم ,ا
.»~و- ¸او= یت·و ·»~و- رت-او= یت·و ".»~ر´ یم ه-= ی¹ا= تس~ ار –رز- ,ا- هیرگ ا~~ »یا- ی-او=
یم ¸وگ ه- ه+ق+· ,اد- زی- ر+~ ,ورا- و _ر´- ¸ا دیا~ .رو~ ¸ا و دی' یم -دن= ,اد- رس تش, ¸ا
و دـ-ا -دی~و, ه×ـسا~¹ا- ¸ا-¹ ه´ ¸ای¹-ا= ¸ا یـ-ورگ و -د~ دـید,ا- رو×یت-ام .~رگ- یـم ‡ار=ا ه- .دـسر
ار اـم -` اـ- ¸ـیور~ ¸ـیا هـ´ `اح .دـ-ریگ یـم ¸ایم ر~ ار وا ·دـ-~رگ یـم ¸ا- -را×م را¸ا- ¸ا ¸ادن=
د~+· یم -ز~ح ƒه- رگم ·دننی- یم دید= ,ا-اد= ·دنن´ یم -اگ- ه´ ,ران´ و ه~وگ ر- ه- ·د-را~ .و-·
هـ- .~ریگ یـم ار ¸ـیگن= رـیش~~ _ارـس و ~~رگ یـم ¸ا- هـ-ا= هـ- .~را~ ¸ـی, ر~ زـیگ-ا تـشحو یـ-~ هـ´
:دـیوگ یـم ¸ان´ دـن¹ور= -~ر´ ار ¸ـتمد= _¹ـ- و -ـن= ر~ »ا~ت .اـس را+¡ و لـ+¡ هـ´ ,ر=` رـ´و-
¸' تسا رت+- »ا هت-گ هشی~- .»-د- »-ان~~~ ه- ار قح ه´ »را~ -ر-- ¸یا ¸ا ·ای-~ ر~ زی¡ ر- ¸ا ¸ی-"
¸ی~ ه- ه´ ,¸ور ¸ا ریش~~ ".تسا ¸ی~- لح -ار ¸یرت+- ا- --مد- ¸' ,ار- .»یش´ ×- ار ا- -~ازمارح
ه-ا~ا¸' ری~" :دن´ یم رار·ا ¸ر´و- ه- -شما ی¹و ·-دمای- ¸وری- ¸یمر¡ د¹= ¸ا دیورگ ¸ا -~ا¸ر~ار-
".دش×- را=ت-ا ¸ان¡~- دیا- _¹- .~~رگ یم ر+~ ر~
,ا- ¸د- ا- ¸اریگ یتش´ ´ .تسا ¸ون= و .د-م ¸ا-¹ ¸ا ر´, هی¹-ا= ·»ی-ار-ا .اویت~· -~ ¸یر=' ¸یا ر~
-نـس , هـ-ا= ,ا-راوی~ هـ- یـ-ا=ت-ا رـ·~ تـ-- و دـ-ا -د-اـسر ¸ایا, هـ- ار ~و= را´ -~¸ ¸ـ=ور و †ا¡
89
¸د- اـ- هـ-ا·ر ,ا- هـشحا· و دـ-ا هـت·رگ ار ار·~ ,ا= ¸او= -¸او' ¸ای,ـسور ¸ون´ا .تـسا هـت=یو' -ایـس
ا- ¸ور· ~و= ¸ا-¸ .~را,س یم ¸ا ه-ا¸ور _و- ه- ت=ر ه-ا-~ یتش´ ´ و د-را´ .و·شم -~¸ ¸=ور ,ا-
¸اش=ر~ ¸ا~ش¡ ر~ `= -ـ-ر و دنـ-·ر یـم و دـن-او= یـم ¸اگد-ر, =و- -ـ-ر یـی`= ,ا- -ـسام
-~¹ ¸ا-ا~+یم و و=~وـس ¸ای¹-ا= تـشم ر~ ·تـس`= †ر- اـ= هـ~- ·`= .~و~ یـم ¸ـ×·نم اـ- ,رتشم
ر´, ,ا- ¸ا-ای= ¸ایم ¸ا -نت¹~ -ز~ح .-~ ر+~ -+ت¹م ,ا-راوی~ ر~ و ل·تشم ,ا- لقنم ر~ ·¸اشیو=
,ادـ- .~ر~گ یـم دـ-ا ¸ـ-ی= ¸~ر´ ی¹ا= .و·شم اـ-ر- -ـی= و -~ات·ا ¸و+ی- هـ´ ,راو¸ ران´ و `= ¸ا
هـ+ق+· و اـ-¸او' و ~ون~ یـم اـ- هـ-ا= , -دنش=ر~ و یـی`= ,ا-ر~ تـش, ¸ا ار ه-اتـ~م -رشع و ¸ـیع
.د-ای ی~- ·دیو= یم ار ه¡-' ی¹و .د-~ یم ¸را¸' -دنش´ ,ا-ازسا- ¸و¡ ا- ه×س --ر= --ر= و ا-
و دن´ یم -یق·ت ار ا- هیاس ه-ا~¸~ و ~و~ یم رو~ `= ی-ارو- -رشع و ی-ام~ا~ ¸ا .ت~ی- ا=نیا .ه-
.دش´ یم ار ری~ رو+„ را=ت-ا
تعاـس ¸ا ¸ـ, »ا=-ارـس هـ~وگ ¸ا یـ×ی ر~ ·دـش´ یـم ار ¸را=ت-ا تـ~-ا~ یـم هـ´ ار هـ¡-' ·و=تـ~= اـ-
¸اد-~ اـ- ·”رـس رو×یت-ام ·~و- -دی~ اـی¸ر ر~ هـ´ یـ-اویح .دـ-ای یـم رـ+~ یـ=را= ,ا-راوی~ -ـیرات ,ا-
-زیم' هـ- ¸یادـ- و ~را~ ¸ا~رم هـ- هـی-~ ,ا -ر+¡ و تـسا -ـ-ر یـ-' رو×یت-ام ¸ا~ش¡ .هـ=ر هـس ,ا-
ا- و تسا ¿ی, ¿ی, ¸´¸ا- ر~ دن-ام ¸یا- ¸=ا- ·~و~ یم ~ا- ,دنت ه- وا .د-ام یم -و¹· و ت,مورت ¸ا ,ا
-ر=اشم راگ-ا .~را~ تـسو~ رایـ~- ار ¸اـ~-ا تـ~وگ رو×یت-ام .دـن´ یـم -اتر, ¸ـیگ'ر-¸ ,ا-ریت ¸ـم´ ~
و ¸ا~¹ـس ·د¹ا= ·-ز~ح .دـسر یـم ¸وگ- ز¹· و~ ¸~رو= »ـ+- و ~را´ ¸دیش´ ,ادـ- .تـسا ¸ـی, ر~ ,ا
¸ـ~ر= ·دـش´ یـم »ای- ¸ا رـیش~~ رـی~ ¸و¡ ¸ون´ا -ز~ح .دـ-ا -~ر´ ه¹~ح اـ- ¸' هـ- .دـنی- یـم ار .`-
-ـسام .~ور یـم ¸ـی, دـ-را~ ¸اوت ر~ ¸ا ه¹اـس تـ-~ ,ا-ا, هـ´ یـ-ات~ , هـ~- اـ- .~ر~ یـم ار -و×ـس
.~راد- ¸ا×ما ¸اشنت=ان~ و -د-ا~و, ار ¸اگدنن´ ه¹~ح , -ر+¡
اـ- -ز~ح ·~ور یـم -ار ه¹ی¹-ا= یـگ¸ر- ¸ا ر´, ,ا- ¸ا-ای= ر~ هـ´ یـماگن- .تـسا اـ- -ـسام -ـ~ ·-ـ~
¸ارگ ·ردن~ـس ·,ا ه-اـ~·ا .ا~ رـی~ ·-ـسا ·.ا·~ ·-اقع -'ی- ر~ ار ¸ا-¸ و ¸ا~رم »ـش= ¸ا -دن´' ی¹~
و ییاقیر·ا €ر ·د-را~ ,رگی~ رس »´~ ,ا= ه- ه´ ییا-رام و تسا -دی~ ˆ.» .,ا ه-ا~·ا –رز- , -د-ر,•
و هـن=ا .دـ-ا هـتشگ رادید, ¸ر-ار- ر~ اـ- هـ¡و´ ¸ـ, ¸ا ,رو~' .و+¹او-ا هـ- ‡ور·م راد¹ا- ,ا-واگ و
¸ـیا ر~ -ـنیا ی¹و .دـ-ا -~ر´ هـ--· -و+~ و ~و¹' -ـت »ا-وا -ـ~ ¸ـیا ر~ ار رـ+~ ¸ـی=ای~ و ¸ایروح
ری~ ¸ا~رم -سام .ت~= یم ه´ ار ییا- ¸ا~- ·دیا- یم ار ”رس ,ا- -سام ه´ تسا -یرات ¸ا×م
.~ور یم ت~و-رس .ا-قتسا ه- و .ار ت¹و-
*
لــ×¹ا هـ- -~اع هــ´ اـ=-' ¸ا .دــ-~ر´ ¸دی~و- هـ- _ور~ ¸وــ~-ا~-ا= یـ~= .اگن¡ ر~ دــ-و-ام دــیرم هـس
-¹تم هـ- دـ-~ر´ اـن- ·هـت·ر یـ-ادیم هـ- و دـ-د~ ~و= یـ- ~و= ¸ا هـ×¹- ·تـ~م اـ+نت هـ- ,~و¸ هـ- ·دـنت~اد-
یـ-او= زـ=ر ·~ا~ یـم -ات ار ¸ـ-' -ـی= هـ´ ی¹اح ر~ ·-' لـماح ·د¹ا= تـ·و ¸' و ¸ـیر-اع هـ- یـ-ار,
ار -ی•´ , هی¹-ا= -' .دن´ ¸اریو ار ر+~ د-اوت یم ~را~ تس~ ر~ ه´ یح`س ا- ت-گ یم .~ر´ ¸ا='
اـن- -¸ات ,ر+~ ·=ا, دی-ـس , هـسام ¸ا اـت ~ا~ دـ-او= وشتـ~~ یـ-اریو ¸رم اـت ار ¸' و ~ر´ دـ-او= =ا,
,~رگ یــ, ¸ا ¸ــ, و دــ-~ر´ اــ- ¸' -ــیق·ت هــ- _ور~ ت¹وــ-ری~ ¸ا~رم هــ´ ~و- »اگن- ¸ــیا ر~ .~و~
.دنت=اد-ا ¸ا~ریگ ,ا ه~وگ ر~ ·ی-`و=
رـس -ز~ح هـ´ دـ-~و- -د~ -ری= ”رـس –رم ,ا- -ـسام هـ- و ~و- -د-ار, ¸ا~رـس ¸ا ار یتـ~م تـشحو
.دیسر
90
,ریگر~ ·~و~ یم ~وگ ~راو ه´ -ز~ح .دن´ یم ¸اور, ر+~ ,`ا- ·زیتس ¸یا ,ا~ا~ت ¸یح لی-ر-= ...
¸یم¸ ر- -~ر´م رگی~ ¸ت و~ و دن-~ یم _ی=رت رار· ر- ار رار· ¸اگدنن´ ه¹~ح ¸ا ¸ت و~ .د-ای یم ¸ایا,
¸ا رـت~ی=و و تـ~ی- ,را´ ¸ادن¡ ¸ا~ا- »ـ=¸ اـما ·دـ-ا -د~ یـ~=¸ ¸ا~¹ـس و د¹ا= ·.`- .دـ-دن- یـم ¸ـق-
:~رو' یم ا=- ار ا- ¸' ¸ارگی~ ¸ا ل-· -ز~ح .تسا ¸ا+ن, ا-د~= ری~ -سام تش, ه´ تسا ,ر-= ¸'
".تسا هت=اس ¸امرا´ رگی~ .دن- ¸ار~ار-"
یـم هتـ~ش- رـ+~ راوی~ , هیاـس ر~ دـ-و-ام ¸اوری, .دـنن´ یـم رورت -' اـ- هـ´ اـ- ¸' و رو×یت-ام ¸ـی¹تا·
.دنیرگ
*
.دـ-¸ یـم »د· .زنم یـ-ورد-ا =ایح ر~ .تـسا ¸ا- ¸ـ-ا~ش¡ -ـنیا :رگا~وـس ر-ـمای, ·ر-ـ~·ی, هـ- »ـی~رگر-
یم ر~ام ه- رتشی- ا-¸ور ¸یا و ~را~ .اس ~ات-- ~ودح ر~~- .~ور ی~- وا ~ز- ی¹و .¸ر~~- , ه-ا=
¸یا- ¸اورا´ روما , -را~ا ات ~و- -~ر´ »اد=تسا ار د-و-ام ¸ی, ا- -دم ه´ دن~تور` ¸¸ ¸' ه- ات د-ام
¸ا ¸ــ, .~ر´ -~= ¸یوــس هــ- ار ¸¸ هــ´ ~و- ,زی¡ ¸یتــ~=- تــیریدم ر~ -را+م ·~ریگ- -د+ع ر- ار
ا- ی¹و دن•-‚م ¸-ایاد= ه´ ,ر+~ ر~ تیق·وم و را~رس ¸و- ¸ت~ا~ ¸¸ ,ار- .د-د~ »- ق~اع ,دن¡
دـ-~ر´ یـم .ای= اـی ·دـنت~ا~ هـ~-او وا ¸ا اـی ¸ا~رم .~و-- -~اـس ¸ادن¡ ·~و~ یـم رات·ر `ا´ ¸و¡ اـ- ¸¸
یـتا-` ~و= ¸ا هـ×¹- ·تـ~اد- هـ~-او اـ+نت ه- ¸او= ¸' ی¹و .~راد- ¸اش+=وت هـ- ,¸ای- هـ´ تـسا ,و· ¸ان¡
·ر~ام .تـ·ای یـم وا ر~ ار ¸¸ دـن¡ ~و= , هـ-و- هـ- زـی- »ـیتی ¸او= .تـ~ا~ ¸ای- ¸' هـ- ¸¸ هـ´ ~ا~ ¸اش-
وا ر- ه¡-' ه- ¸ر~~- ·-د~ ه-اوی~ ~ر´ یم رو-ت ه´ یماگن- .ار تسو~ و وگشی, ·ه·وش·م ·ر-او=
لی-ر-= ¸یا .ت~ی- وت ¸-~ , -دییا¸ و تسا -´رقم -¹م ¸یا" :ت-گ وا ه- و ~رو' ¸ا~یا د~ یم ر-ا„
".,د-واد= ر-مای, وت و تسا

.~رگ- یـم یگنـس -ـ-شم , -ر=ن, تـش, ¸ا ار وا رـ~~- و ~راد- ار ¸رـ~~- رادی~ ¸اوت -ـنیا دـ-و-ام
·هق-¸و~ ·ی-ی- ·یسدن- ,ا- ¸ق- -اگ'~و=ا- ¸یا- »اگ و ~ور یم -ار =ایح ر~ .د-ز- »د· ~را~ _ایتحا
ر-ـس ¸ا ¸اورا´ -ار~- هـ´ ~رو' یـم ~ای- ار یـ-ام¸ ¸رـ~~- هـ´ ی¹اح ر~ ·دـن´ یـم »ـسر -ریا~ و ,¸و¹
ی~یع »ا- ه- ,ر-~·ی, .ت-گ یم ¸ا- ~و- -دین~ -ار ¸ایم ,ا- هحاو ر~ ه´ ار ییا- ه-· و تشگ یم¸ا-
.~و- -دم' ای-~ ه- ار=- ر~ ·ی¹=- ت=ر~ ری¸ ·د~ا- هت~ا~ رد, ه×-' ی- د~ یم -دیما- »یرم ه´ ی-¸ ¸ا
¸-ا=ی- .د~ یم و=م و ~رو' یم ~و=و ه- ¸یو= ه¹-ا· و رو~ -اگ-ر~ ی·ر- ه==¹ دن¡ ,ار- ا- ه-·
و دـ-ام یـم رادی- ار -ـ~ »ا~ت ~و- »¸` رـگا .~ا~ یـم ¸اش- هـ•حا-م ر~ هـ´ ,رو~ :~رو' یـم ~ای هـ- ار
-~و- `= ر+~ ¸یا ر~ ی-ون´ _-و ¸ا رت+- »ید· ینیش- ر~ا¡ راگ¸ور ر~ یگد-¸ ه´ ~ر´ یم .`دتسا
»- ¸ا~یتی ¸یرتریق· ه- یتح »ید· لیا-· ر~ .د-~ر´ یم ا-ر ار=- ¸ایم ار رت=~ ¸ا~ا¸و- ¸-ام~رم ه´
تسامر· »×ح =وقس ه´ ی-ا×م ¸یا ر~ ه- ·~را~ ,ا= ار=- ر~ د-واد= ت-گ یم .د-~ر´ یم یگدیسر
.یسر- ا- -ا~ح ه- دیا- ا~ر· و تسا ت·و ری~ اما ·¸م قشع »ق·اوم وت ا- ه´ ¸م :ت-گ یم ¸¸ و
هـ¡ رـگم .تـسا -دین~ هت-گ ,زع و -انم ·-` , -را-ر~ دـ-و-ام هـ¡ رـ- و تـسا اـ-ر-= ¸ایر= ر~ ¸¸
.ا- ری¸ ار -ا ¸ارت=~ ار¡ `اح ·د-~ -ا=- ار هی¹-ا= ~ا¸و- ¸ارت=~ تساو= یم ا- »ید· ƒ~را~ ی-یع
.د-~ یم هی×ت --شم یگنس راوی~ ه- ¸یگنس و د-~ یم ¸ا×ت ,رس .ا‚س ¸یا ¸ا د·- ی¹و ƒ~ریگ- ر, و
,ا- ¸ـق- ر~ دـ·- و ر, ¸ـ~ , -راتـس ·_`-`ا ,¸اوتم ·یـ·¹- ¸ـ~ .ا×~ا ر~ ,ر-و~ ¸ـییا, ¸'
91
ار -~اس ی== ¸ت·ای ¸اوت ,رادن, ·»ا- ی- .ا×~ا ر~ .د-¸ یم »اگ ·(ت-ری-`) وت راز- ¸و¡ ,ا -رت~-'
.~راد-
.تسا هت·ر وا ·~رگ- یم =ایح ه- •ا~د=م یت·و ·د·- ه==¹ دن¡ ·~و=و ¸یا ا-

*
ی, -ر=ن, ¸وری- .~و~ یم رادی- ~ر~رس ا- -دید- زگر- ه´ ی·اتا ر~ ·¸ی~شیر-ا ,ا- ه·`م ¸ایم ر~ ر-~·
هی×ت راوی~ ,دی-س ه- راد-`´ و -ایس ی¹ن~ ر~ -دی~و, ,ر×ی, و ~و~ یم -ی~ز- ¸ار¹ا ت~س ه- -ات·'
¸ا~رم یت·و هی¹-ا= ¸ا-¸ ه´ تسا ¸ا~- ه-ارت .د-او= یم »ر- و هت~-' اما ,و· ییاد- ا- و .تسا -~ا~
:دن-او= یم ¸ا-¸ ل-= د-ور یم -ن= ه-
»یراش· یم ¸و=' ر~ ار ا~~ ام و ·¸ی, ه-
»یراش· یم ·»یراش· یم
»یراش· یم ¸و=' ر~ ار ا~~ ام و ·¸ی, ه-
»ی-ارت~گ یم ¸اتیا, ری¸ »ر- ,ا- ی¹ا· و
»ییوگ یم ¸ات´رت ام و ·~رگ -قع

»ی¸رو ی~- قشع رگی~ ام و ·~رگ -قع
.¸-ا رت~- ر~ یتح
ار دن- .تسا هن-ر- ¸وگ هما= ,ا- ه·`م ری¸ ه´ دنی- یم و دنیش- یم ·~زی= یمر- .تسا دن- ,اد-
یـم ¸وـ-=م ,ا-دن=-¹ ¸' ¸ا و دـ=ر¡ یـم ¸یوـس ه- دـن- "ƒدـ-~و- -~ر´ ه¹~ح ¸ـم هـ-" :دـ-¸ یـم ادـ-
.د-روای- ه-ا=-- ¸ارا×تمد= ات د-و´ یم »- ه- ار ا- تس~ و "ƒه¹~ح" :~رو' یم ر~ ار ¸یا~ا د·- ·د-¸
دنن´ یم -~´ ار د-و-ام .د-و~ یم _را= -اتو´ ,ا- »اگ ا- و دنن´ یم _~= د·- و د-رو' یم ه-اسو¹,ا¡
.دـ-ا~رگ یـمر- ,زیم' هـ·¹ا-م تـس¸ اـ- ار ¸ـ-اگ- دـن- و دـ~و,- ار یـی`= و -ایـس ¸ـی~شیر-ا ,ا~ر اـت
-ر=ن, ران´ ·هــت=اد-ا ¸ــییا, ار ¸رــس ¸¸ "ƒدــ-ا -دی-و´ »رــس ر- ,زی¡ .»رــس" :دــسر, یــم ¸ا- دــ-و-ام
رگم .یت~- ی¹~ز- ر-مای, -=ع ·ر-مای, ·ر-مای, -'" :دیوگ یم از+تسا ه- را·وا- ییو-ا- ¸ق-ر~ ·-~ات~یا
¸ـ×~م ,زی¡ ¸ـین¡ هـ´ هـت-¹ا .هـ- .-~و= تـساو= هـ- ƒیـ~ا- -دم' ¸ـم †اتا هـ- -~و= ,ا, اـ- ~و~ یـ~-
یـ-اد-¸ ارم" :دـسر, یـم .دـ-~ یـ~- ¸ـت ,¸ا- ¸ـیا هـ- دـ-و-ام ی¹و ".,را~ -ر-- ¸ـم ¸ا »ـ-ا~ یـم .تـ~ی-
-شی~" :~و~ یم »ر- و ~¸اد-ا یم `ا- ه-ا~ د·- و "ƒ,ا -د~ ل´= رگم" :~دن= یم ¸ا- دن- و "ƒدیا -~ر´
¸' و ·»ن´ ا~ا~ت ار ¸ش= »تساو= یم و »ت~ا~ -ر+¡ ر- -سام ·»~¸ یم »د· ر+~ ,ا- ¸ا-ای= ر~ »ت~ا~
ران´ اـ- تـ~م لـ•م .»ور- ,ردن×ـس ~و- -ـی~ز- و ~رو= وـت ¸و+ی- ¸د- هـ- »ـیا, ƒ»~رو=ر- هـ¡ هـ- تـ·و
".¸´ ر×شت `اح .»~رو' .زنم ه- ار وت و »~اتسر· ¸اور ت=ت ی, ار همد= .,~و- -~ات·ا ¸ا-ای=
92
".»ر×شتم"
-ـشی~ رـ+~ ,دی~ هـ´ -~و= .,د-ام یـ~- -د-¸ `اح اـت دـیا~ ´` او ·دـ-~و- هـت=انش- ار وـت »ـن´ یـم رـ×·"
".د-ا هتشگ-ر- ه-ا= ه- ¸ون- »~و= ,ا-ر~ار- .دنن´ یم ,ور -~ای¸ »~رم .~و- ه-وگ¡
~و- -~ر´ رو-ت ه´ ی-ام~رم ه- .دسا· ر+~ ¸' ر~ ار ¸~وشم و اور, ی- ¸~رگ ~رو' ر=ا= ه- -نیا
و ,ا ه-اــ~·ا -ــسا ·¸ا=ی~ ,ا- -ــسام ·_ر~یــس ,ا- .ا•~ت و هــتشگ -ری= -دیش=- -ا=- ار ¸اشحور
و هت·ر -~ای, ر+~ ات ·-دم' ¸ییا, ارح -و´ ¸ا ه´ ی-`و= ¸ور ¸' یگت~= .~و- -~ر´ ا~ا~ت ار راد¹ا- ری~
یــ-اشیر, هــ- اروا -ار ¸ادیرم دــی~رت و »ــش= ¸,ــس و .~و- -~ر´ لــ~=ت ار·~ ر~ا¡ ر~ ار _ــیا·و راش·
".»د~ ¸و+ی- ¸م" :~رو' ~ای ه- ار زی¡ ه~- .~و- -~ر´ ¸-¹قنم -دیش´
ار د-و-ام , هنیس ا~ر ‡ا×~ ¸ا ¸تشگ-ا ا- و دنیش- یم ت=ت ,ور وا ,ور ¸ی, ·دی' یم رت×ی~ز- دن-
و ت~´ س وت رگم .د-و-ام تسا -ـ·- , ه-اش- ¸یا .ی~و+ی-" :دیوگ یم همزم¸ ه- و دن´ یم ¸¸او-
"ƒ,ا -د~ ¸اوتا-
رـ~~- ¸ـم ·دـ-و-ام وـگم ¿ـی-" :دـ+- یـم ¸ـیا- -¹ ر- ار رـگ~¸او- تـشگ-ا دـیوگ _ـسا, هـ×-' ¸ا ¸ـی, و
یـگ-ر¸ »~' »ر-و~ دـنن´ یـم .ای= »~رم هـی¹-ا= ر~ .»یتـ~ی- وـت ¸اتـسو~ اـم ¸ا -ـی ¿ـی- و »تـ~- _ـی~
†وش·م ¸م د-ا~ یم -و= .»سان~ یم رت+- ار وا ¸م .تسا ¸-ن¹ا -ی·- ,~رم وا ه´ ی¹اح ر~ ·تسا
دـ-ا·م ·دـ-د-ا·م =ـ·اح ¸ـم , -~او-ا= .تـ~ی- ¸ح`ـ- هـ- ¸و¡ ·~رو' یـ~- ¸~و= ,ور هـ- ی¹و ·»را~
ه-اودن- ی·ر= ¸ا ".د-ا وت دید= ¸اگت~ر· ا- ¸' ƒ»مان- د=~م ار ا- ¸' ی-او= یم .-انم و ,زع ·-`
ار ه·=· و ~و~ یم _-ام وا اما ·د+- ¸-ا-~ ه- ~و= تس~ ا- ار ,ا ه·=· د-او= یم و دن´ یم ‡را·ت
»ش= را`' ".~و- ¸او= ل·- ¸م †وش·م ¸یر='" :د-~ یم هما~ا ¸¸ .~رو= یم و ~ر - یم ¸ا-~ ه- ~و=
.-دی¡ی, وت ,ا, و ر, ه- ه´ »ا -دین~ ·ه¹-" :د-~ یم هما~ا تیا-ر اـ- و دنی- یم د-و-ام , -ر+¡ ر~ ار
یـم ¸ـم ی¹و .دـن~ا- ر-ار- وت اـ- دـن-اوت یـ~- -ـی ¿ـی- ·ل-~یـسو-ا ه- و وا هـ- .~راد- یـتی~-ا ¸او= ¸' اـما
".»-اوت
.~~رگ یــم ¸ا- -ر=ن, ,وــس هــ- و ".,~و¸ هــ-" :دــ-~ یــم _ــسا, دــن- ".»ور- دــیا-" :دــیوگ یــم دــ-و-ام
و ا- ه¹·ا· .د-و~ یم ¸ت·ر , -~ام' رت~ ی-`و= ,ا- ¸اورا´ ·دنن´ یم _~= ار ا-ر~ا¡ ر+~ ¸وماری,
یمر- د-و-ام ‡ر= ه- ¸ا- .تسا هت·ای ¸ایا, .اوا-را´ .د-ا -~ات·ا -ار ه- ار=- ¸ا رو-ع ,ار- ا- ه-ارا
.~~رگ
ی~- ار وت ی-اوتا- ¸م .»ت~- زی- ت¹-اقم , ه=ق- .اح ¸یع ر~ ی¹و ·»ر-ار- وت ا- ¸م" :دن´ یم رار×ت
".,~ر´ یم ار را´ ¸' دیا-- وت .»-او=
ی~- دید+ت ار ¸اتد-ا·م دم' ر~ ,ر== رگی~ ...دیر - یم ا~~ ار ¸ت·-نم اما" :دیوگ یم ی=¹ت ه- د-و-ام
".دن´
دـ-و-ام -روـ- و¹= ار ¸ا -ر+¡ و ~و~ یـم -ـی~ز- ".یتـ~ی- هـ=وتم راگ-ا" :دـیوگ یـم یـمر- هـ- دـن-
¸دقم ار اـ- هـ+¹ا هـ´ وـت ,اد= هـ- وا و »ـت` .ا راد·ر= »ـ- ¸ـم ·یـ+¹ا را~او- وـت رـگا" :~رو' یـم ¸ـی,
و ¸م ¸ایم -ن= .تسا ریگار· و یگشی~- ·,~این- وت ,اد= ا- وا تید- .~راد- ,~اقتعا دن´ یم ~اد~¹·
93
,¸او- -دن- ه´ تسا رتر- ,~و=و وت ,اد= ˜,ا ه´راتم ه¡ »- ¸' .~ریگ- ¸ایا, ه´راتم ا- د-اوت ی~- وت
.دــ-ا~ یــم ر-ار- -ا اــ- ار ~و= وا ·دــ~ا- وا رــت=~ ~راد- ی¹یا~ت ¸ــیرت~´ -` .ا .دــیاش=- یــم و دــن×یم
یم ارم ه´ رو=-ا~- ·دسان~ یم -و= ار -` .ا وا .¸ر,- ل·- ¸ا ور- .»ر-ار- وت ا- ¸م ه´ رو=-ا~-
".دسان~
".د-ز- ¸¹و· ری¸ د-او= یم _ی~ ¸," :دیوگ یم د-و-ام
.د=ن~- ار --او= و ‡ار=ا دیا- .د-ا~ ی~- ¸ون- »- ¸~و= ƒد-ا~ یم ه¡ ی~´" :دیوگ یم هن·= ه- دن-
_¹- ام , ه+¹ا هس و -ا ¸ایم .»یوگ یم ار تقیقح ¸م ه´ ی-ا~ یم وت اما تسا ی-ی·- »~' .ه´ »ت-گ
اما و .»نیا ¸م .–رم ,ا, ات -ن= .»گن=- »-او= یم .»-او= ی~- ¸م ه´ ¸و¡ ·د~ا- رار·ر- د-اوت ی~-
"ƒیت~- ه¡ وت
".د-¸ یم ران´ و دیو~ یم ار هسام -' .-' ¸م و ,ا هسام وت" :دیوگ یم د-و-ام
".¸´ -اگ- ار -ر- و رو´~ .دن´ یم -~= »- ار -' ار=- و" :د-~ یم -او=
¸اشترا~= , -د-ام هت ا- و دن-اسر یم _ی~ ر-· ه- ار ~و= ی~=¸ ¸ا~رم ه´ هت~~گ- ¸نت·ر ¸ا ,زی¡
¿ی- ¸اوت یـ~- ار ر-ـمای, رـگی~ ی¹و .تـسا هـتش´ ار ¸ـ-ار~ار- رـی, , -ز~ح هـ´ دـن-~ یـم _`=ا دـن- ه-
.تسا -~ات·ا -ار ه- ارح -و´ ,وس ه- هت~-' رگی~ را- وا .ت·ای ا=´
*
.د-اسر- لت· ه- هت~ر· یتن·¹ -ق¹ ¸یا ر=ا= ه- ار ¸ر~ام تساو= یم ¸¹~ د~ یم ه´ هت~= لی-ر-=
و ,ا هسام ,ا-ر-· ییای¸ر ر+~ ¸یا تس~ ¸ا ه´ ƒه¡ ,ار- ƒه´ ه- ·دن´ یم ¸ا~ت¹ا ˜-ق¹ د~ »- ¸یا
.و· ¸~ا~ و ت-ار· »ـی¹·ت ·¸ار-ـمای, -¹· ¸تـ~~ رـگی~ .~وش- ¸`= دـ-را~ ¸اد-~ _ر هـس هـ´ یـیا-ری~
»ـت= ·وـت یـ- یـ· ƒ~و~ یـم »ا~ت -اما+¹ا و -ا-~ا×م ¸ـیا ی´ ¸ـ, .تـسا یـ·ا´ ¸ـتش, تـ-- ,ار- تـش+-
رـش- _و- -`×شم , هـ~- .-دن=ر~ام ,ا-ای¸ر ¸ـیا .-~¸ -¹ اـی¸ر یـ- -ایـس -او= -ـی ,ار- ¸¹~ .دـ~
یم »~رم ¸ا ار ی·ا-¹ای= -رد· »~و- اد= ¸م رگا .تسا رو=نی~- »- ا~نیس ر~ .تسا ا- ¸یا ه- =و-رم
¸ـیم¸ ار »رـس تـحار -ـ~ -ـی »تـ~-اوت یـم ·»ـ~ا- ¸ـم هـ´ یـ´و¹-م , -~ازمارح دـیا~ تـ·و ¸' و »ـت·رگ
د-¸ ی~- -زم ردق-' و ~را~ یم هگ- ¸ا- رو¸ ه- ار ¸-ا~ش¡ -او= هی¹ع -¸را-م ,ار- .»-او=- و »را~گ-
و تـسا ¸اـ~-ا دـ~ا- هـ¡ر- اـما .دـنی- یـ~- ,زی= رـگی~ و ~و~ یـم -ـ-ر »ـ´ ¸ا هـی×-~ ¸ـ-ن- ت~ـ~· اـت
.تسا -و´ ,`ا- رو=نم .~رو' یم ر~ رـس -ـیا=ع ¸یم¸رـس ¸ا و دـت·ا یـم ¸وگر= ”اروـس ه- -ر=`ا-
و اـ- -ـ· ر~ هـ- را- ¸ـیا اـما .تـسا رادید, ¸¸ای- و تـساو= رـگی~ را- و ~و~ یـم ادی, ~را~ رگا~وـس
یـم ~و= ,وـس هـ- و دـن´ یـم -ـ¡و´ ¸~و= , -¸اد-ا هـ- ارم وا .»ـماد-ا , هـ~- ر~ هـ×¹- ·¸ـم ,ادـ-
-راتــس ¸وی¹م -ــی راگ-ا هــ´ تــسا ,و· ردق-' -ــ-مد- .تــسا یــ-~ر×- روا- ¸ا هــ-~ا= ,وری- .دــش´
,ا- هسام ا- را= ¸' ر~ و د-ا هن-ر- و~ ر- .دنن´ یم »ر- ه=ن, و تس~ ر-~·ی, و لی-ر-= د·- و ...تسا
.~و~ یـم ¸ـ=, اـ-· ر~ رو- دـن-ام ¸اش·ار=ا ,ا- ¸ـ~ .دـن=¹= یـم و دـن¡ی, یـم »ـ- ر~ ¸ـمر- و دی-ـس
یم ¸, ¸ا=تما »را~ ه´ »نم ¸یا راگ-ا .دن´ یم »نیگنس و --´س ·د=ن~- ار »تی·-و د-او= یم ,رادن,
.»-~
94
¸ـیا هـ- ار وا ·دـن´ یـم »ر- هـ=ن, و تـس~ لـی-ر-= اـ- ارح -و´ , ه¹· یـیا, دـ--ا, ر~ ,را= ر~ دـ-و-ام
ر~ ¸-ا-¸ .د~ا- -~ر-- تس~ ه´ -د-ا~- ییا= رگی~ ·»یوگ- دیرا~گ- و ·دن´ یم -اتر, ‡ر= ¸' و ‡ر=
ت~ی· ر- ه- دیا- وا .»ا -دید- ¸یگ~ش= ¸ین¡ ار ی~´ زگر- .-~رو= »یا- »=ت ه- ¸تشم و هت·ر »~وگ
را+¡ »×تـس~ و تـسا -دی¸رو و تم`ـس ¸ـم ر-ار- ر~ ¸ـ-د- .»ـیوگ- وا هـ- »راد- _ـی- ¸ـم و دـ-اد- -د~
,رت+- , -د-ون~ ه´ تسا _-او اما ·»ی~ا- هت=وم' ¸دین~ -ار ¸ا و~ر- دیا~ ه¡رگا .د-ا~ یم ¸م ر-ار-
»=¸ ی~´ وا .»ی¸اد-ا یم -ن¡ و »ی-¸ یم ت¹= و »یر, یم »- ه- رو=نی~- .ت~ی- ,ا -را¡ ¸, ·تسا
ی×ی ,ور ار ,ا هت~ر· ¸اوت- ~راد- ¸ا×ما .تسا ‡ا- ¸ا~ا¸و- تسو, ل•م ¸م تسو, اما ·-د~ لی¸ و
هت~~گ ¸یا ¸ا .~ر´ ¸ا -~رو¹ و ه¹ و ¸دی-و´ یگنس ه- ای ·ت=اد-ا ریگ را= --م د- ,ا- هتو- ¸یا ¸ا
یتش´ ´ و د-ا هت~ش- ا- -نس ,ور دین´ رك· ه´ ا- ¸یا ¸ا ه¡ر- و ا- تیر-ع ·هن=ا .~را~ »- ی¡ا~ا~ت
~را~ یگت~- هت-¹ا .د-و~ یم -دی~ د-راو=ی-ام _رم هی-~ ه´ راد¹ا- ~و=وم هس »- ¸ا~س' ر~ .دنیا, یم ار
.دن´ یم »ا~ت د-و-ام .دن+ی-~ »- ¸¸ ای و· ه- ¸و¡ ·دت-ی- ه-وگ¡ رو- و »ین´ -اگ- ‡ر= »اد´ ¸ا
.~ر´ -و×=یم ¸ـیم¸ ر- ار دـ-و-ام هـت~ر· .دـنت·رگ یـتش´´ اـ- هـت-- »ـ- هـ×¹- ·اـ- تعاـس هـ×نیا ¸ا دـ·-
¸+گ- ¸یم¸ ,ور ه´ ~ا~ یم وری- ردق-' و هت·رگ ار· ارم ~و=و ¸ا -~ارا .تساو= یم ار ¸یا ¸~و=
™ق· .ت~ی- تسر~ ه´ ¸و¡ .د~ا- -د-¸ا- ,~ر-- ¸ین¡ ر~ د-اوت ی~- -´رقم - ¹م ه´ ¸یا ر=ا= ه- .»را~
¸' و ¸تـ~یرگ ,~ا~ ¸ا ~ر´ اـن- »~¸ ¸ـنیم¸ هـ´ ¸ـیا …ـ=م هـ- ¸ـیار-ان- .دـ-رو= یـم تـ~×~ ¸ـی=ای~
ر- و دـیای- ر~ رـگی~را- ادـ- ¸ا~- ·ادـ- اـت ~ر´ ¸ا- رو¸ هـ- ارم ¸ا-~ .~¸ ار ¸ـی~ید· , هـقح تـ·و
.»ن´ یم ی· »را~ ,رادن, .~زیر- ور· ¸یا,ارس
*
¸ا دـ·- هـشی~- هـ´ یـ-او= هـ- یگتـ~= ¸ا =`- ر-ـ~·ی, دـ-و-ام ·-رقم -¹م لـی-ر-= اـ- یـتش´ ´ ¸ا ¸ـ,
¸ا-ای- ¸' ر~ یت·و .دی' یم .اح رس هشی~- ¸ا رت~و¸ را- ¸یا ی¹و ~ور یم ور· ·د-~ یم تس~ ه-~ا×م
¸و· اـ- -نـس ,ور راد¹ا- -ا~و=وم رـگی~ .تـ~ی- ¸ـ·ار=ا ر~ ¸ـ´ ¿ـی- ·دـی' یـم ¸و- هـ- هـت~ار·ا
:دیوگ یم ی¹ا= ,ا-· ه- -ا== دن¹- ,اد- ه- .~ر, یم ا= ¸ا ه´ تسا ,دح ه- ر-= تی~-ا .د-ا -~ر×-
»اگن- هـ¡-' تـسا ¸ـیا ".~و- ¸ا=ی~ هـ··~ ¸'" ".~د-وی, یـم تـقیقح هـ- ار ¸' ¸ـ-ای- اـ- و ~و- ¸ا=ی~ ¸'"
ر=ا= ¸یا ه- .-د~ ر-ا„ وا ر- لی-ر-= ت-ی- ر~ و -~¸ را´ ه- ه¹یح ¸ا=ی~ .تسا -دین~ ¸~ا~ ار· ¸وگ
, ه=ق- ه×¹- ·د-~و-- ی··او -ای' ·~و- -د-او= ار·~ ر~ا¡ ر~ ه´ ییا- ¸ا~- ·~و- -~ر´ ر- ¸ا ه´ یتای'
ات ~~رگ یم ¸ا- ر+~ ه- رتما~ت ه¡ ر- -ات~ ا- .ی-ا=ی~ ه×¹- ·ییاد= ه- .د-~و- -ای' ی-ا=ی~ و ل-اقم
هت~و- , ه~- ¸ا د-ا ,ار- ات ·دن´ »`عا ·دن´ یم ه-= ار »~' ¸ا~~رگوگ دنگ ,و- ه´ ار یتای' ¸' ¸`=-
¸ادن¡ ه´ یـیا- ¸ویـ~×¹´ ¸' ¸ا »ـ- ¸' ·یـ~ید· ,ا- تنـس ¸ویـ~×¹´ و~ یـ×ی ر~ ™ـق· دـیا~ و دـ-و~ =ا,
یم ا-`ا- ¸' ه´ لی-ر-= ی¹و .دن~و×- ¸ا~را×-ا ر~ یمز= ¸یر~-م و دن-ا~- ی·ا- ·دنت~ی- ~ا~تعا ل-ا·
زی¡ -ی ™ق· .د-ا~ یم ار یסو´ ¸ار ·ت~یرگ- یم هن=- ه- ¸ی-رو~ , هیوا¸ ¸یرت`ا- ¸ا و دی×¹,
¸ـم .وا را- ·اـ-ا- »~و- »~و= هـ··~ و~ر- :هـ´ ¸ـیا .دـ-~ یـم »~' تـس~ را´ اـ=نیا ر~ هـ´ -ـ¡و´ ی¹ی=
¸' ´~ر ر~ »و~ ,رـس -ای-ا »ـ- و ی¹وا -ای-ا »ـ- ·-ای-ا , ه¹~¹ـس و~ رـ- .»~و- »~و= »ـ- »و~ را- ·»~و-
هت~- و ¸ا- قیر= ه¡ ¸ا »-ا-~ »ی-ا~ یم ام و .¸ا~ ه~- ·-و= -ای-ا و د- -ای-ا ·تی- د- و تی- ·ا-
.د~ یم
.~و- هــت~ر· را- ¸ــیا اــما ·~و- ¸ا=ی~ را´ .وا را-" :دــیوگ یــم -¹ رــی¸ هــی¹-ا= -ار ر~ ¸ا-ات~ دــ-و-ام
".~¸ ¸یم¸ یتش´ ´ ر~ ارم ه´ ~و- ¸~و= .»راد- -~
95
*
¸اش- ه- دنیوگ یم .دن-د- رادش- ار دن- »ش= ات دنن´ یم ¸-·وتم ارح -و´ ی×ی~ز- ر~ ·-ر~ ر~ ¸ادیرم
ر~ اـی و دـ-ز- _وم ¸ر- و رو´~ ¸ا·وت دـن-ام اـت -~ر´ ¸ا- ار ¸-ایـس ¸اوـ~یگ و -دی~و, دی-ـس تـ=ر ازع
تـ-ا-~ -`ق-ا »ـ~=م _ور هـ- ¸ون´ا و .دـن´ =ا, ار ¸ـیا, ,ا= و ~و~ -دیش´ ¸¹ا--~ هـ- =ا= و ~رگ
¸ون- ل-~یسو-ا ه´ تسا _یا~ اما .تسا -د~ ¸ا+ن, زی- -ز~ح و د-ا هت=یرگ ر+~ ¸ا یگ~- ا- ¸' .هت·ای
¸~ر´ ¸یگنس و --´س .و·شم و -دش- »ی¹~ت ·ت~~ دیا- ¸و= ا- ار ¸و= دیوگ یم ه´ ¸-¸ تساو= ه-
ه- ‡ا- و ~~رگ یم ¸ا- هی¹-ا= ه- ¸-اوری, ¸رد-ا »=ر ه- د-و-ام ...تسا -ا هس و د-و-ام , هی-·
هـ- تـی·~= .دـنن´ یـم .ا--د- ار وا ¸اشتشحو و ¸رت ~و=و اـ- زـی- ¸اوری, .~ور یـم -ایـس -نـس , هـ-ا=
و د-و~ یم _~= ¸ا~ر- و رو´~ ه- -ا=یر-ت لی-· ¸یا ¸ا ی×ی ای و ا, و تس~ ¸دیر´ - ای -¸ات ییاوسر دیما
.دن´ ی~- ¸اشسویام د-و-ام
همزم¸ ¸~وگ ر~ ¸ا=ی~ ه´ دن´ یم »`عا ار یتای' ¸`=- و دت~یا یم ه+¹ا هس ,ا- ه~~=م ر-ار- ر~
.~ریگ یم ار ¸اشیا= ,ا -¸ات -ای' و د-و~ یم ‡~ح ¸'ر· ¸ا یقیقح ¸تم ¸ا -ای' ¸یا .تسا -~ر´
ƒتسا ی~ی~قت ه-وگ¡ ¸یا ƒر~, ا~~ و ~رو' یم رت=~ وا ای'" :دن´ یم ت-ار· د-و-ام
یـ-ا¸را ¸ا-' هـ- یـماقم ¿ـی- -ا .¸ات-ارد, و اـ~~ .دـیا -دی~ اـی¸ر »¹اع ر~ اـ~~ هـ´ دنتـ~- یـیا- »ا- اـ- ¸ـیا
".~را~ ی~-
یـ~- ر- یگنـس و دـنی' یـ~- ~و= هـ- هـ´ -~ر- ¸اشتام ¸ان¡ .دـنیوگ یـم =رت ار هـ-ا= رـی=تم تـعا~= و
.دنن´ -اتر, وا ه- ات د-را~
*
.دـش´ یـم ار ¸را=ت-ا یـتا¸ا=م .~~رگ یـم ¸ا- هـ-ا= هـ- یـ-ا=ی~ ,ا- هـی' را×-ا ¸ا ¸ـ, ر-ـ~·ی, دـ-و-ام
ی- ¸ا-یرگ •`و~·م ه´ یماقت-ا ƒ¸ن=د- ای تسا ¸ن= ¸و= ƒ-ریت ای تسا ¸~ور ƒه´ »اقت-ا .»اقت-ا یعو-
·هتـ~ش- تـسار -ـ-شم یگنـس , -ر=ن, ران´ ~را~ .اـس ~ات-- هـ´ ر-ـ~·ی, رـ~~- .~ریگ یـم ار ¸ا-انگ
.تسا هت-گ _ا~و یگد-¸ ا- و -~ا~ هی×ت راوی~ ه- ار ¸تش,
_ی~ ه´ یتسایس دن- ر=- ه- .دیوگ ی~- ¿ی- ا- هت-- و ~دن- یم ~و= ,ور ه- ار ر~ »تام †ر= د-و-ام
دـید= ¸ـی~ »ا- .~ور یـم ¸ـی, دـن´ -¸اد-ا یـ- ·هـت·رگ ¸ـی, ر~ لـتا· ~رگی, ,ار- هـی¹-ا= "çیل-~-" .تـسا
, ه¹=م ¸یرترا- ت´`· ر~ یگد-¸ و »~رم , هیق- ¸ا ییاد= ه- دیا- ¸' ¸اوری, ه´ -~ا~ ¸امر· ل-~یسو-ا
تمو×ح ه´ ی··اوم دن-ام ·-~ »اگن- ر~ ¸ا~دم' و ت·ر ·هت~~گ ¸' ¸ا .دن-~ ر~ ¸ت ر+~ ¸یش- ه=ا¸
,رات·رد- »ـ- »~رم رـگی~ ,وـس ¸ا .دـ-راد- زـی- ¸~ر´را´ قـح .-د~ »`عا _ون~م ·تـسا رار·ر- یـما=-
_ـی~ ه´ ¸او= ,ا- =ر´ ت ¸ا ,ا هتـس~ ·دـنن´ یـم -ـت ا- -اگ~ور· ر~ ¸اش-ا-¸ ه- .د-ا -د-ار~گ دـح ¸ا ار
ات دنن´ یم -اتر, ¸ت' ¸اش·اتا ه- »اگن- -~ و دن-~ یم ¸ا~را¸' ·دن´ یم ¸اشتیا~ح و .رتن´ ه-ای-=م
یـم --ـس _ـیرات ,ان~' ,ا-~ا-ت ¸ا یـ×ی .اح ¸ـیا اـ- .د-¸وـ~- ¸ـت' ر~ ر-ـ= یـ- اـ= هـ~- ¸ا ¸اگ هـت-=
96
=ا= _-و و ,و= ™یار~ ه¡ر- ه´ ی-ایگ دن-ام ·~~رگ -~وز·ا ¸ور ه- ¸ور ¸ینم‚م ~اد·ت ر- ه´ ~و~
.دن´ یم د~ر رت+- و رت·یرس ییاس' -ز=·م و=- ه- ·د~ا- رتد-
¸ا هتـس~ ¸' هـ- -ر•ی :دـنن´ یـم ,~ا+نشی, .ا~~ ر~ -ر•ی , هـحاو ی¹ا-ا "نا-دش çیل-~-" هـ- لـیام هـ´
ی-اوت ی~- زگر- وت" :د-راد- ¸ت·ر ز= ,ا -را¡ ه´ تسا دقت·م -ز~ح .د-~ یم ¸×~م د-ا هی¹-ا= =رت
تموق¹ح ¸ا ار ت-ا-¸ یت·و ات دن- .¸´ ¸وگ »·رح ه- .-~ا¸ر~ار- ·ی-اسر- ر=' ه- ا=نیا ر~ ار تمای,
".»یوگ- ,زی¡ »~و= ,ا- »=ت ·دیش=-- ·¸دیر´- ¸ا »تساو=- .~و~ ی~- ی-ار دش×- ¸وری-
~و= ات د-ور یم ¸ینم‚م و دن´ یم .و-· ~و- -د-ام ا+نت ا- هت~~گ -ار=ا= ا- ¸ا -د×~تام ر~ ه´ د-و-ام
ر=تنم هت·ر ~وگ ¸ا~ش¡ ا- ر-~·ی, .د-ام یم ¸ا- ·-' لماح ·د¹ا= اما .د-¸اس -~ام' هی¹-ا= =رت ,ار- ار
وـت ی¹و ·»~ر´ -ـ~ وـت هـ- ¸ـم ·ر-ـمای," :دـیوگ یـم یگ¡ا,تـس~ یـ´د-ا اـ- .~ونش- ار ¸ـیا- ‡رح اـت تـسا
¸¸اس وت و ·ت~ی- ¸¸اس ل-ا د-و-ام »یت-گ یم ادت-ا .»ی~ر´ یم رو-ت ام ه´ ,~و- ¸' ¸ا رتدنم~ ر =
وـت .,~رو' ¸ا·مرا هـ- اـم ,ار- ار ,رت·ر¸ تـقیقح وـت ی¹و ·-~¸ ورا- اـم هـ- دـ-و-ام »ـیت-گ ¸,ـس .,~ر´
تـس~ هـ- ه-وگ¡ »ـینی-- و »ـین´ -د-اشم ار دـی¹, ~و=وم ¸' .ا~عا »ـی-اوت- اـت ,~رو' اـم ~ز- ار ¸ا=ی~ ~و=
".¸=-- ت~~گ یم »ن-~ ر~ ه¡-' ,ار- ارم .,دیش=- ان= ام ¸ا~یا ه- وت .دی' یم ر~ ا, ¸ا قح
ر~ یــ-ا~گد- و یــ=¹ت ".ه¹-" :~و~ یــم رو~ -دم' ¸ور~ هــ- -ر=ن, ¸ا هــ´ دــی~رو= , هــ·~ا ¸ا دــ-و-ام
¸ـم ,ا-را´ .¸ا=ی~ ¸~رو' ·رـت ‡ر¸ تـقیقح .»~ر´ ,ا -~ا·¹ا †را= را´ ¸ـم" :دـ-¸ یـم _وم ¸ـم`´
".تسا -~و- رو=نی~- هشی~-
*
ار ی×ش= ر+~ ا- ¸' .د-و~ یم رو~ هی¹-ا= ¸ا ه´ دن´ یم ا~ا~ت ار ¸ینم‚م ارح -و´ ,`ا- ¸ا لی-ر-=
زی¡ ه×-' ی- -¡و´ ,ا- هتس~ ر~ و دنیوگ یم =رت -' و -' ·-' و ¸ات~¹=- ی×ن= -اگیا= د-قم ه-
¸یو- ¸ام¸ .اس ¸یت~=- ¸ا ¸ور ¸ی¹وا ¸ورما .د-ر~گ یم دی~رو= ,روتار,ما ¸ایم ¸ا ·د-را~ر- ,~ای¸
یتـ~- هـ- ¸ا~را=ت-ا ر~ وـ- ¸ام¸ و ~ریم یـم ¸ا~رـس تـش, »ـید· ¸ام¸ ·دـ-ور یـم ¸ـی, هـ´ »ا~ام .تـسا
یـم هـی¹-ا= ر~ هـ´ ¸اگد~ »ی¹ـ~ت زـیرگ ر-ـ= .~و~ یـم دـید,ا- زـی- دـ-و-ام اـ-¸ور ¸ا یـ×ی ر~ .~د-وی, یـم
:دیارس یم _ا~و »سر ه- ,ا -دی-· ل·- ·د¡ی,
-¸ورما çیل~-
ƒ~و~ یم =ا-نتسا ه-وگ¡
تشحو ¸ا ر´, یمو+-م ¸و¡
.~زیرگ یم ه´ یمو+-م ¸و¡

,`ا- ار ~و= •ا-¹ا= ¸ون´ا .~راد- اـ- ¸ـ-ا~ ¸ـیا ¸ا لـی-ر-= ی¹و ·تـسا -دیـسر ~و= , هـحاو هـ- دـ-و-ام
·-` ·راد¹ا- ~و=وم هــس و دــن-~ یــم ¸یوشتــ~~ را~ ه¹ا--~ ~رــس ,ا- -راتــس .دــ-ای یــم اــ+نت ارح -و´
یـم -ـن¡ ¸ـ~ش¡ هـ- ·دـن-¸ یـم .ا- ¸ر- و رو´ ~ و دـنی' یـم ~ور· -ـ~ ¸ا~ـس' ¸ار· ¸ا ,زع ·-انم
97
,ار- ار اـ- تـس~ .دـن-و´ یـم ¸ـ-د- ر- †`~ ¸و¡ ار ¸اشیا- .ا- و اـ-وم و دـ-ریگ یـم ¸¸اگ ·~¸اد-ا
و دن´ تحارتسا د-او= یم ه´ را- ر- و د-ری~,ا- یگت~= ی-ایو=ماقت-ا ¸ا-' ی¹و ·دن´ یم دن¹- ~و= =-ح
اـ- ¸' ی¹و ·دـن´ یـم ¸`ت ~و= ¸ا _ا·~ ر~ .دـنی' یـم ¸=ارـس هـ- دـن´ یـم ¸ومار· ار تـ=·ا=م رـ×·
.د-را~ .ا- و د-رتگ-ر¸ و رت·یرس
.دن´ ¸ا~رو~ -~ارا و تساو= ا- ا+نت ت~ی- ر~ا· ای¸ر »¹اع ر~ و ~ر´ ¸¹=ا- ¸اوت- ه´ ~راد- ی-ا=ی~ وا
çوس J~-
نا -وا -ید -نا -وا -Jا
'
¸ما- .ه¡ ین·ی _ور »-ا~ یم ¸م ·دیشید-ا -وكس ر~ ¸¸ری, دنومیاد ا,ر ˆ Ro‘• DŠ•žon› و ~و- •
†اتا ~وس =~- , -ر=ن, ¸ا -~رك -نت ار ¸-ا~ش¡ ·¸ا ,راقنم _ام~ ¸' ا- .ت~ا~ .اس تش- و ~اتش-
¸ا ·دیشید-ا و ~ا~ ¸اكت ,رس ¸ا- .~رك یم ا~ا~ت ار لماك -ام و ایر~ و ت~یرگ- یم ¸وری- ه- ¸-او=
~رو= یم ¸اكت هك ,دی-س , ه·`م ای =انسرت ,ا-اد- ¸' ¸ا .ت~ی- زی¡ ه¡ _ور »-ا~ یم هت~~گ ¸'
»ا~تا- راك _ـ-~ .¸ـی~- .»ا~تا- راك ƒتـ~ی¡ •ا··او _ـ-~ اـما .تـسا تـ-م ‡رح ¸ا هـ~- اـ- ¸ـیا .تـ~ی-
·هـ-ا~رم -اتوك ,ا-وم و ¸و· یـ- و ‡اـ- تـش, ·دـ· رت~یت-اـس ~اتش- و دـ- اـ- ¸¸ری, تـ·و ¸' .تـسا
98
ار ینت·ا- --ر ی-' .ا~ و دی¡رو -¹ =ی¸ارت ر-ا„ ¸یا ¸ا تیا-ر ا- و ~ا~ ¸ییا, ار ¸-¹ ,ا- ه~وگ
,ار- اــت تــ~ا~گ »ــ- ,ا هــ==¹ ار ¸ــ-او= یــ- ¸ا~ش¡ و دــی¡ی, ت-ــس ¸ی-او=تــسا ,ا- هــ-ا~ رو´~ هــ-
·ای- وت ·¸مرو- ,ا- یتشك دییای- ·ت-گ ¸ا~ت¹ا ه- .دنك اع~ ا- هت~~گ ~ای ¸ت·ای¸ا- ه-ن- یلیو ˆ. WŠŽŽŠ•-
“’•-œonk •
ت~س راد-ی~ -ار هك ی-ا-ت=ا ¸`, و لحاس ¸ا هكت ¸یا .~و- -' ری¸ ا- ¸یا , ه~- ¸ی, .اس د-+-
قــیا· را--ا و -د~ هتــسو, هتــسو, ¸اشیا-راوی~ -ــ-ر هــك یــیا-`یو .دــ-ا -~رك ¸و, هــت=ت ار ¸ــیا-`یو
یــ~ید· ,ا- هــ-·= ·¸ــكع ی¹ا= ,ا- -ا· ·یــتنی¸ ,ا- ی¹دنــ- ¸ا ر´, و تــسا -~ات·ا لــك~ ¸ا ¸اشیا-
هـك یـ-ارت=~ ,ا- -اتك ·-~¸ ¸ـی¹ات-- »ـشیر-ا ,ا-ری¸ ¸ا-¹ ·-~¸ ¸ا-ور ,ا- هـما- هتـس~ اـ- تییوكـ~ی-
,ا- -و¡ ·د-~رك یم ¸ی= =~ا ¸ا ار ¸' -ا=-- و د-~و- ¸او= ,¸ور ,ار-- L•ŸŒo‘‘• • یعو-
¸ام¸ و اــ- -ر=ا= , هــنی=نگ ,ا- ه¡·ودنــ- , هــ~- و ر-ــ~ت ,ا- »و-¹' ·ˆ.» .ا~ا-اك ر~ _وت اــ- ,¸ا-
¸یتـ~=- هـك ,رو= هـ- ·~و- هتـ~ش- -ـقع لـیام =ـی ~ودح و -~رك رـیی·ت لحاـس ,¸رم ™ـ= .-دش~گ ,ا-
هك ی·`تا- .تسا هت·رگ ار· †`تا- ار ¸·ار=ا ¸ونكا و -د~ ا-ر -' ¸ا رو~ ه- ·اوز-ا ر~ ·¸مر- ر-·
هـك ,ا -~ز-وعا= ¸اك¹ام هـ- لـ~ و لگ و تـ-و=ر و امرـس رـ`ا ر~ ار هـ-و- -ـت »اـ~·ا و _او-ا ت-یـ-م
دن-ام ار ر-· ·¸¸ری, ¸ا~- ·وا .دنك یم .¸ا- ·د-~ر- یم رس ه- ~و= =¹م ·ت~ی¡ ¸~سا ر~ ¸ان¡~-
هـ- ¸ام¸ هـك یـیایر~ یـی`وی- ¸و¡ اـی و -~رك تـ-ای= ¸' هـ- قـیتع ,رز= هـك تـ·ای یـم ,ا یـ-ام ,ایاق-
ی~ی¹گ-ا ¸¸ ¸یا , ه-ا= ¸ایم ¸ا ¸مر- ,ا- یتشك ·¸ی, ¸ر· ه- ˜.اس د-+- .د~ا- -~رك ¸¹ید-ت -نس
یـم ¸اش=ر~ _ا-~ا را=ت-ا هـ- ¸¸ری, ·~و- »ا~ت رد- و ‡اـ- او- هـك یـیا- -ـ~ ر~ .دـ-~و- -~رك رو-ع
.ت~ش-
ار اـ- یـتشك ~ور´ و ¸اوت یـم هـك تـسا یـ-اكم ¸ـیرت+- -ر=ن, تـش, هـك ~ا~ ¸انی~=ا ~و= هـ- زـی- را- ¸ـیا
دـن-ام ·تـ=ان~ یـم -و= هـك یـتا~¹ك راركت و ~رك یـم ¸ـتحار راركت ·,ری, ¸ـس ¸ـیا ر~ .~رك اـ~ا~ت
"çام-ان را-" و "اج ,یرت|-" -و= هك ی¹اح ر~ ·د-ای- ,د-ا و ری~,ا- ریی·ت ·دما= ار ~و= د~ یم --س
¸ا لـ-· ی-ایـس ¸' ر~ ·دـی' یـمر- »ا~ت رد- یـت·و .تـسا -~رو' یـ~ومار· و تـسا -ـیع ¸ا ر´, تـ~-ا~ یـم
¸ا ·دـنی' یـم یـتشك , هنیس ر- -~اتـ~یا _تا· ~و= و ·اـ-ورا, †ر- ·ا- ¸ا-~ا- –رز- _وم هك تسا -دی,س
هشی~- و »ا -دی~ ا-زی¡ ی¹ی= یگد-¸ ر~ ¸م ·ه¹- -د-ر~گ یم ¸وگ¸او قیا· دن¡ و ی-و¡ ¸ك~ _وم ¸ایم
ر~ ¸ا ¸ــیز¹· _ام~ ¸وگدن¡ -`ك ¸' اــ- _ــتا· -»ا هــت~ا~ ار _ا-~ا ¸دی~ ,وری- ·ار ~اد·تــسا ¸ــیا »ــ-
=او¸, دن-ام ·دنك یم رو-ع ی~ید· ,ا- ه,ا-اك و ,رو= =یك ‡ور„ ¸ایم ¸ا و ~ر~گ یم ه-ا= ,~ور´و
.~و~ یم تكاس روگ ¸و¡ د·- و د¡ی, یم .ام' و ا- -ر=ا= , ه-ا= ¸یا ¸ور~ هك تسا ی-ی·-

ر~ ·»~و- =~وك یت·و Jی» Jت- ˆ B•““Ž• HŠŽŽ ر~ -دنك -یر·ت »¹· =-¹ رو=-ا~- هشی~- ت~ا~ تسو~ ·•
,ا- یتشك .»ت·ای -ن= ¸ایم ار ~و= ·د~ا- -یر= »یار- هك ¸' ی- ·-را-كی هك »~و- ا+نت یك~وك ·هت~~گ
·دــ-د~ یـم هــتشك یــ-او= ¸او-نع ر~ هــك ¸و~كاـس رو- ,ا-رــ~, ·-زی- ·¸رگ ·یــگن= یوورا د-ورا» ˆ
H•ŒoŽ› AŒŒow•y• ¸دی~ ,وری- ·~اد·تـسا ¸ـیا هـشی~- ·ه¹- .دـ~ هـسام ¸ا ر´, ¸ـ-ا-~ هـك »ای¹یو و •
-ن= , هن=- هك ا¸´ر یگ¡- ر~ ,¸ور ¸اتسا~ ._ا-~ا ,×نیت~ی» ˆ H•‘“Šng‘ ·~و- -دم' ¸ر=- ه- •
-ـیر·ت ار ¸' ردق-' هـ¡رگا .~و- -د~ لـید-ت ¸~و=و , -دننك ¸ـیی·ت ,ا- هـ-اش- ¸ا یـكی هـ- ¸¸ری, ,ار-
تـی··او هـك ~رو=- »ـ~· رـ=ا= ¸انی~=ا اـ- تـ~-اوت یـ~- ·¸~و= ه¹~= ¸ا ·¸ـك ¿ـی- رـگی~ هـك ~و- -~رك
»¹~ ی¹ی= اـ- تـ·و یـ-·- ·تـ-گ یـم ~و= اـ- .~و- .و·شم ¸ان¡~- ا¸´ ر , -دی~ »ـی¹·ت ¸ـ-~ .هـ- اـی هـت~ا~
.~و~ یـم -ـنت ¸اشیار- Les †eau‡ ˆours رـگی~ را- .-~ر´م زـیزع ,ا-¸ور ¸' ˆاـ-ی¸ ,ا-¸ور•
99
دی~ ·~رك ~و~ ی~- راك-ا ·ه¹- ·دی~ -' رانك ر~ ·~وشگ -را-و~ یت·و ی¹و .ت~- ار ¸ا -ر=ا=ر´ , ¸ا~ش¡
.~رو= یم ¸اكت ,زی¡
اـ- ".دـ~ا- وا دـ-اوت یـ~-" -".تـسا ¸ـك~م رـی=" -"˜تـسا یـ-~رك- روا-" :تـ-گ دـن¹- ,ادـ- اـ- -~ز-ا=ی-
و وـت-ام ·-`ك ,و=تـ~= هـ- ·~رو= یـم راوی~ و لـ-م هـ- ¸ا هـنت `ا- هـك ی¹اح ر~ ·¸¸ر¹ ¸ود- ,ا-ا,
هك¹- ·هسام ه- ·¸ا ر´, ی-ا-~ ا- هت~ر· لی-ر-= ·-~ز=ی و ~رس لحاس ر~ ·ت·و ¸ا~- ر~ .ت·ر ¸یا-ع
.دم' ¸و- ه- ·‡ر-
˜ییوتو,
-»یت-گ •`-· هك رو=-ا~- -د·- .د-ار یم و¹= ه- ار وا ™¹= ,~ای¸ ,رادن, .دیر, ا= ¸ا و ~رك -ت لی-ر-=
تـ·و ¸' .¸ـش-ن- ¸ـ-اری, ¸ـی= ,ا- ¸یتـس' ¸ا ‡ر- ¸د-اكت هـ- ~رك _ور~ و تـ-گ =ـیر-ت ار اـ¡~¡ د¹وت
اـ- -ـ-مد- ¸ـیا تـ~ی- ~و=ی- ·اد= ,ا ·رای" :تـ-گ دـن¹- ,ادـ- اـ- ~رك یـم اـ, ¸' و اـ, ¸ـیا هـك ی¹اح ر~
".تسا ~رس _ی ل•م ¸اش¹~
¸ایم ¸ا ار هـی¹وا یـ-ا~گد- ¸ر- و رو´ ~ ‡ر- هـ~- ¸' ¸ـت·ای †و~ و †و~ هـك تـ~~گ- ,زی¡ هـ~- ¸ـیا اـ-
.¸ت·ر ه=رو ه=رو ~رك ان- ¸ی= و ¸یگنس لكی- ¸' ا- و -~و- ییاوتسا ,~رم د~ا- ه¡ ر- ¸و¡ -~ر-
یـ·ر- »~' ,رادن, ·~رك یـم -اتر, ~و- -~ات·ا رـم~ هـك ¸ـ-ار~- قـی·ر ‡ر= هـ- هـك ~و- ‡ر- , ه¹و¹گ
·¸~ـ~یرك ¸او' و تـسا ,ل- J-×نیج ˆ JŠngŽ• B•ŽŽ‘ هـ-اش- ¸یتـ~=- .دـ-او= یـم رادشك و ادـ-ر´, ار •
_-~ لحاس ¸یا ر~ و د~ یم -دی~ ¸ا~س' ر~ ر= س ,ا- ر-یسو- ˆ L•ŸŠf•Œ .دی-·ر یم _-- , -راتس ·•

...~و- هت·ر ¸ی- ¸ا ¸~-- د- ,و- یمو¹·ما- ت¹ع ه- هك »نك ه·ا-ا دیا- ا=نیا ر~
ری=ا =وقس ¸ا ی~ا- .`ت=ا ی-ای~- ,ا- ه-اش- ¸رات·ر ر~ •`ا~تحا -دن-او= هك ·ری~,ا- ت~ك~ لی-ر-=
»ـیور- وـ~ دـن¹- ˜¸ـ=رد- دـی~رو= لـ•م و وـ~ا, ·یـ-امام وـ~ دـن¹-" :تـ-گ ¸انك~ایر· ¸ان¡~- ·دـنی- یـم ار
,ار- و ~روای- ¸~ای هـ- ار =وقـس =ان¹و- , -ر=ا= اـت ~رك اـیر~ هـ- تـش, ".تـسا ر-ـ= هـ¡ اـ=نیا »ـینی--
رایت=ا ر~ یـ·ری- و تـ~-اوت یـم رـگا ~و- و- ,ا-زی¡ , هنشت هـشی~- هك لـی-ر-= .~و~ -~ام' -دنی' _یا·و
ار ¸و,دی-س ¸یم¸رـس ¸یا هك "دـ-ا~ یـم هـ¡ یـ~ك" »ا- ه- اـت ~رك یـم --- اـ=-ا~- ار ¸' اـ~تح ·ت~ا~
و ".--مد- ,ا -~ر´م رگم ·ا-ا- -ن=- ~ ·و-و,س" :~ات·ا ¸ا~ت¹ا ه- .د-او=- ¸یو= , هت·ای و- ¸یم¸رس
اـما ·دـ~ »ـ= ~و- -~ات·ا ¸ار~ هـ- ¸ار~ هـك ¸ید¹ـ- لـكی- ,وـس هـ- .دـم' ¸~و= هـ- ه¹ـ-ا·`- هـت-گ ¸ـیا اـ-
»ـیا -دم' -ار هـ~- ¸ـیا هـك `اح ·¸و= یـ¡ما¡ رـی~- `اح" :تـ-گ رارـ-ا هـ- .دـنك ¸ـ~~¹ ~رك- -'ر=
".ری~-
یم _ی ¸ترو- ,ور =وقس , ه-ر- و =~ ¸ا ی~ا- ,ا- =~ا و ت~یرگ یم ی¹و ~و- -~ر´~- ¸ید¹-
رـتشی- ¸و-اك هـ- ¸ـ·-و .~و- ‡اـ- هـشی~ ¸و¡ هـك ~و- -د-ا~و, _ـی ¸ا ,ا هتـسو, ار ¸ـ-د- »ا~ت .~¸
تشحو ·د~ یم ی~ا- ¸د- -رارح ¸~و- ¸ییا, ¸ا هك ,ا -دنشك ,رایش- ه~ی- ت¹اح ر~ .ت~ا~ ت-ا-~
ا- -ار~- ¸تسو, ¸دم' رو و ·~¸ د-او= ¸وری- _ی ,ا- =رت ¸ا هك ی-و= ¸دی~ و ¸دیكرت ,اس' ¸و-اك
تسا ¸یا »رو=نم ·•ا··او ام ای' .~و- .ا‚س ¸ا ر´, ·هت~~گ ¸یا ¸ا .~و- هت·رگ ار· ار ¸ن-~ _ی ,ا- ه·رو
ا~نیـس لـ•م •ا··او یـیوگ- یـ-او= یـم یـن·ی ·-' دـ·- ·تـ·و ¸' ·,~¸ یـم .ا- تـیا-و¸ا- اـ- وـت یـت·و هـك
¸یا ·ه- ƒ»یوش- ~ر ¸و-ای·ا -ك ¸ا »ی-اوت- ام هك ~رك دن¹- ار ¸یتس~ -و¡ ¸وت~- ¸وت¹را¡ ین·ی ƒ~و-
100
-' رـی¸ ¸ا دـیا~ هـك ¸ـیا اـی ƒ~و- رو=¡ ¸ـ, ·~و-- رو=نیا رـگا ی¹و .تـسا ¸ـك~م رـی= ·~و~ یـ~- هـك
¸یا تی··او .»یت~- _-~ ای ی-ام ,رادن, هك »یت~~گ ایر~ ¸ایم ¸ا ¸ان¡ و د-~رك ی-ار~- ییایر~ ¸ایر,
یـم وـ=م یـیای¸ر ¸و¡ اـ- ¸ـسر, , هـ~- ·~وشگ ار ¸ـ-ا~ش¡ یـت·و ی¹و ...دـیا- ¸ـم ƒهـ- اـی ,ر' ƒ~و-
¸ن-~ ر~ .ا‚س ر- »´~ ییوگ ·دنك ¸ای- ¸ن-~ ر~ ار ا- ¸' ی-و= ه- ت~-اوت ی~- هك ,رو= ه- ·~و~-
-ـ-ر هـ- دـی~ و ~ات·ا ¸ا~ـس' هـ- ¸ـ-اگ- دـ·- .دـ~ یـم دـید,ا- یـیایر~ری¸ , -ر , ¸و¡ دـ·- و دـی-ن= یـم
-ـ-ر هـ- ‡ر- و ز-ـس ,ا- هك¹ اـ- ~و- یـ-و= یـ=-را- -ـ-ر ¸ا~ـس' .دـ~ا- دـیا-- هـك یـگ-ر .تـسا ,رگی~
¸ا هـك تـ·رگ یـم هـ=یت- تـ~ا~ .دـ-د-ام یـ·ا- رو=-ا~- اـ- -ـ-ر ی¹و ·~¸ -¸م ت=ـس .~و- ,ر-و= یـ-'
·یگت=اس ,ا هق=نم ·¸ات~¹گ-ا ری= »- دیا~ ·¸ات~¹گ-ا ه- ·رگی~ ییا= ·دی¹, ی-اكم ه- ·¸وری- ه- ¸ا~س'
¸' ر~ .ه- ·ه- .»ن+= دیا~ ·~رك ه-`= ·دیا~ .-~ات·ا ور· ¸وگرگ~ یت¹اح ای ¸یم¸رس ای و -ا-ت ,ا ه--·
وـت ¸و¡ .¸ون- هـ- .دـ~ا- »ـن+= دـ-اوت یـ~- ·~ا~ ¸انی~=ا ¸~و= هـ- ~رك یـم دـید+ت ¸ا- یـ~و+ی- هـك .اح
.,ریم یم ,را~ اما .,ا -~ر´~- ¸ون-
.تیز-ارت ¸¹اس :¸, -و=
یم ر=-نم ا~ی,او- =ی دن-ام راش· ری¸ دم' ¸ر=- ه- هك د~ دید~ ردق-' ¸ا·ترا ·~رك ¸دی¸ر¹ ه- _ور~
.~و~
وـ- ¸ا ار زـی¡ هـ~- ~و- را¡ا- ·دـ-ام یـم -د-¸ رـگا و ~ر´- یـم رـس هـ- -`= ر~ .~و-- ¿ـی- رـگی~ دـ·- و
یموز¹ `اح ی¹و .~را~ر- یماگ د-اوت- ات دنك -شك -را-و~ ار ¸یا, ری¸ ¸یم¸ ~و- ریزگا- یتح .~¸ا~-
-`ك ا- ·–رم ی-او=تسا و دن¹- لكی- :~و- ور-ور ری~,ا- -انت=ا ا- اری¸ .د~ا- لیا~م ¸یا ¸ارگ- ت~اد-
هـیكت ,ا -رق- هتـس~ ,اـ-ع هـ- هـك –رم .~ا~ یـم ¸اكت ار ¸' »یـ~- هـك -ایـس یـیا~ر و ¸ـ+, هـ-¹ ,ریـ-ح
.ت~ا~ ا, ه- ی-وتی¸ ز-س ¸تگنی¹و ,ا- ¸یتو, ·-~ا~
~و- ی-¸ ,اد- .»یا -~¸ »- تم`ع .تسا ی-و-= =¹م ¸یا ƒینك یم راك ه¡ ا=نیا" :دیسر, –رم
.~و- -~ز-ا=ی- راگ-ا ·دی¸ر¹ یم ی~+-- ی~+-- هك
ار »ـ~-- و »دـسو-- دـ-او= یـم ·دـیشید-ا -~زتشحو -وكـس ر~ -دـ~ »ـ= ¸ـیور هـ- –رم دـ·- هـ==¹ دـن¡
.~رك ,ا -~و+ی- و -ی·- -اكرح ·¸ارتعا ,ار- و .~ر--
یـم ,دنگ ,و- -ـ=ع ¸ـ~-- ی¹و .تـسا یـ~تح ¸ـ-~و- -د-¸" :تـ-گ لـی-ر-= هـ- ·یـ~ك هـ- -ا== –رم
"ƒ-~¸ =او~م ار ¸یا- ¸اد-~ یك را- ¸یر=' .د-~
*
ƒدیت~ا~ ,را=ت-ا هـ¡ .~و- -د~ وـ-د- و _¹ت ¸ومرم رد· ¸ا~- ی¹ی¹~ ه- ·,رگی~ ¸-- و ¸یری~ یـكی ¸--
ر- دیا- ƒد-¸ یـ~- »~' ه- ,ا همدـ- ¿ی- دـ-~رك یـم رـك· ƒتـسا یـ=و~ ¸~ات·ا ¸ـیم¸ ه- ¸ا~ـس' ¸ا رگم
¸ا »را~ هت-¹ا) ییا-وری- ¸ین¡ و د-ا -~رك تیانع `ا- ,ا-وری- هك د-دی~+· یم ا- ¸یا ¸ا رت~و¸ ¸ا~و~
اـت و یـ~وگی¸ا- اـ- »'وت ,رات·ر دـ-ا -د~ ق¹·م ه¹ك هـك یـیا- ¸ـگم هـ- ت-ـ~- ·(.»ـنك یـم ت-=ـ- »~و=
, ه¹'ـ~م ~روم ر~ »ـیوگ- دـیا- ƒ-~و- یـ-`و= اـ- ¸' =وقـس دـینك یـم رـك· .دـ-را~ ,رگ ی¹ا-ا` ,~ودح
ا-ر-ا ¸ا دییوگ- تسا ¸ك~م .»-ا~ ی~- ه~یاقم ل-ا· »~و= ا- ار ی-ا·ری= ای و ی-ا· تی-=~ ¿ی- =وقس
101
یم »ت~ا~ .دن¹- ,ا ه=ری~ راش· ری¸ ...”¸و~ ¸ت' ه- تش+- راو-ا ¸ا ·,را=- ”اروس ¸ا ·رت~كا= ه-
رـ- ر~ .-ـ~-ا رـی= -ا=ت-ا .دنتــ~ی- ی·~اــ-ت یـگ~- هـك تـ~ا~ ار یــیا- یــ~ی~رگ~ را=ت-ا دـیا- »ـت-گ
·¸د~ -~ا¸ -را-و~ هك¹- ·¸د-ام -د-¸ ™ق· ه- و .ت~ی- ی·ازگ ,ا+- د-ا~- -د-¸ »~' هك ¸یا ,ار- ·-رو-
.ات و~ ¸' ¸س ر~ »- ¸' ·¸د~ و-
ƒ-دم' ~و=و ه- ا- ¸' ر~ یتاریی·ت ه¡ »یوگ- دیا- ƒه¡
.و- د- ¸-- ÷ و- ¸و= ¸--
·~و- -~ات~یا _و¹= و ایر~ ه- تش, ¸ان¡~- هك هت~ر· لی-ر-= رس رو´~ ه- هك دم' د-و~یا~ ا¸´ ر ر=- ه- و
.دش=ر~ یم -ی·- و --ر یی`= ,ا ه¹ا-
.~و- -د-ام ¸یا=رس ¸ون- هك ¸~ی= -`ك ری¸ ·ا¡~¡ ,ا- هقیق~ ,ور یگدم'ر- و~ ¸' و
.و ·و ·و
*
¸وـس یـ-وی~ ¸و¡ اـ- ‡ر- ¸ایم هـك ~ات·ا هـت~ر· لـی-ر-= , -ر=ـ~م و -ـیر= لـكی- هـ- ¸ـ~ش¡ یـت·و
¸ا هـك ¸ـ~ش¡ .~ات-ی- اـ- هـت~ر· ·ر-ـ- ار ¸~ـسا ·~ای هـ- دـ-و~یا~ ا¸´ر ·تـشگ یـم -~ز·و~ ·-ار~ ,اد=
¸اـ~حا ¸ری, ,وـس »ـك -اگ- ¸' اـ- ·~ات·ا وا هـ- ~وـس =ـ~- , هـت·رگ را-= ,ا- هـشی~ ,ارو ¸ا ·-ر=ن,
·وـ=م لـك~ ¸' ر~ اری¸ ·دـت-ی- راك ¸ا ا~ا-م دیـسرت هـك -دم'ر~ ¸ـ,ت هـ- =ا-~ر~ و ت=ـس ¸ان¡ ¸ـ-¹· ~رك
زـگر- یـیوگ هـك ~رك ¸ومار· ¸ان¡ ار ¸ـمر- ¸ا=تا· ا¸´ ر .~و- هـت·ای ار ¸ـی-¹· ,و¸ر' ¸ـیرت·ر¸ »ـ~=ت
¸ا ¸ـی- ¸ری, ,ا-ا, ,ار- هـك یـ-ات~ .تـ·ر ¸ـییا, اـ- -زیرگنـس -ـی~ ¸ا -ات~ هـ- و دـ-ا هـت~اد- ~و=و
.~و- ¸یا ¸ا ه-ا+- .دنك ¸-¸رس ¸نیم¸ ه- ~ور´و ,ار- ار -ی=ع , ه-یر= ¸یا تساو= یم .~و- -¸اد-ا
یت·و ا- ¸ات~-ات و ·د~ یم .دگنس ·ت~ا~ یم تسو~ ه-اق~اع هك ی¹حاس هكت ¸یا ¸ا _ا·~ ر~ •`و~·م
–رگ ¸و¡ ¸ا+گا- ·~ات·ا یم ایر~ دم ™= ¸یرت`ا- ه- ¸ا~را~گ هت-- ر=' -`ی=·ت ¸د-ار~گ ,ار- »~رم
یم .تسا ¸م _ا- ¸یا ÷ دنك رما و د-د- _ی-وت ات د~ یم .¸ا- ¸ا~رس ر- ·¸~و= , هت-گ ه- ·هنسرگ
ی-وـ-= -ـ-مد- ¸`, ¸ـیا .رـی, قـ~حا واگ ¸وری- ور- ¸ا- ~و¸ ÷ دـ-وش- ورر´, رـگا و ÷ هـك دـینی-
,ا-وت, ,ور ار -' ی¹دگنس ا- و ~روای- ار --رز-س ¸ار~ -ن¹ی~ ات تشگ یم ¸ا- ه-ا= ه- و ÷ تسا
هسام ,ا- _ر´ - وا .دنك ¸ا- ¸اش-ات·'د- ¸ویسو¹ ,ا- هشی~ و تكیرك یكیتس`, ,ا- -و¡ ·ی=-ر=~
,ا هتسوی, و ~رك یم ¸ی= ار ¸ا~رگ= و ¸یسوس ,ا- ¿یود-اس و ت·وك یم »- ر~ ار ¸اش-اك~وك
.~و- ا- ¸' ¸ا ...ƒدیو~ ی~- هك تحارا- .»-د- -' ار »ا ه¡=ا- »-او= یم :ت~ا~ -¹ ه- ¸یری~ دن=-¹
یت·و .~ور- ¸اری, , ه-ا= ه- دننك ¸ی-ار د-~و- -دش- ق·وم ¸ا -~او-ا= .¸دنت=ان~ یم -~ رسارس ر~
زگر- رگی~ ~و- هت-گ و هت=اد-ا ¸وری- ار ه~- ·د-~و- -~رك _ر=م ار _و-وم ·-دیش=- -'ر= ~و= ه-
.~و- هت~ا~گ- ی~ك ,ار- ین, =ی ·-~رك »ور=م -را ¸ا ار ه~- -و`ع ه- .د-وش- =ی~ز- ¸ا ه-ا= ر~ ه-
یتح .~¸ ی~- رس وا ه- ر-- =ی و دم' یم هت-- تش, هت-- و ~و- -د-ام ا+نت و =ت `اح اما J-اش ارود
çا-و- ˆ DoŒ• š’•ffŽ•‹o“’•ž ¸=ارس »- ~و- -~ا~ »ا=-ا ار ¸یا-راك ا- .اس ¸' , ه~- ر~ هك •
هك تسا یت-گ~ , هیام ه~- ¸یا ا- .¸~¸رمای- اد= .ت·ر ای-~ ¸ا هت~~گ ر-مات,س ارو~ .ت·رگ ی~- ار
102
تسر~ .ا- ه¹, ¸' ا- »- ¸' .دسر یم ¸یا-راك , ه~- ه- رو=¡ .اس و ¸س ¸یا ر~ ·ری, ,`' .ز· ¸یا
ه-اوی~ ار ی~ك ر- ییا+نت ه~- ¸' .وگ- »- ار ¸-و= ·یت-گ ار ¸د- ی¹و ·دنك یم ~ای¸ ¸و¸و هك تسا
.دنك یم
و ~رو' ¸ا-¸ ر- ¸-¸رس ¸اش- ه- ه~¹ك دن¡ ا¸´ر .ی-ا-¸د- ه- و د~ ¸-ی-- -ن¹ی~ -' ه- لی-ر-= اما
.دم -`ك ¸ون- ت·و ¸' ات و) ~و- -د~ هتش=' ~رگوگ ه- -¸ات و -~رك =وقس هك ¸ید¹- یسراو ¸یح ر~
هكـ ـیمر~ـ ـا-ـ ـد·-ـ ـوـ ـت~ا~ـ ـهگ-ـ ـتس~ـ ـا-ـ ـارـ ـ¸ینی-ـ ـ,ا-ـ ـ-ر,ـ ـ·(~و-ـ ـهت~اد-ـ ـر-ـ ـرسـ ـ¸اـ ـارـ ـ¸ی~ی¹گ-ا
ه- ار ¸اتتسو~ تسا رت+- - ا~~ ¸ .~رك ¸اشتوع~ .زنم ه- ¸انك هت , هتت ·~و- زیگ-ا ت-گ~ ¸نت·ای¸ا-
,رتك ری¸ ات دم' ه-ا= ه- -وك هت=ت -ار ¸ا ·دی-وك یم ا, هك ی¹اح ر~ .تسا ~رس او- .دیروای- - .زنم
ر~ ار »ر~ ی=رس اری¸ ·~و- ¸ون~م ·~و- -~رك ”رس ار ¸یا- ه-وگ هك او- ,~رس ¸ا .دنك ¸~ور ار
.~رك یم ¸ا+ن, ¸ا -ر+¡
*
زگر- راگ-ا هك یترو- .~و- -انگ ی- و =ا, ییان•تسا رو= ه- ی-او= ر~ ا¡~¡ ¸ید¹- , -ر+¡ ت¹اح
¸یا .~و- ¸اگ~از-ا~ تس~ -ك ی·ا- و یمر- ه- هك یتسو, ا- ·-دش- ور ه- ور ,دی¹, و یگ~رو=رس ا-
ی¹ی¹~ ¸ی¹وا ¸ی¹و` `~, ¸ر~~- _·او ر~ و ~و- -~رو= ¸~ر~ ه- ی¹ی= ا- ¸¸ ا- ¸=-اور ر~ -ر+¡
ردق¡" :ت-گ یم -~زت-گ~ .~و- ¸ا -ر+¡ ت¹اح ¸ی~- ·~و- -~رو' وا قشع »ا~ ه- ¸د~ رات·رگ ,ار- هك
¸ید¹- , ه-ا¡ ری¸ ار ¸یا- تس~ هك ی¹اح ر~ و ".د-ام یم قشع , هت~ر· -رو- ه- ·تسا ~ر گ
".تسا یكیتس` _وت ل•م" :~ا~ یم هما~ا ت·رگ یم
".تسا ¸او=تسا ¸ری¸ .»را~ »- ¸او=تسا ¸م" :~رو= یمر- وا ه- و
".د-را~ ه~- .,را~ ییا= =ی" :~ا~ یم تیا-ر `~,
و ·~راد- -رو- -ا-سا و تسا ییایر~ , -راتس هی-~ هك ~و- رك· ¸یا رات·رگ یتدم ات ¸' ¸ا ¸,
.~و- -~ا~ ¸رور, ار ~ود=م و زیم'ر-كت رات·ر ¸' »ك »ك هك ~و- ¸ا~حا ¸یا -ی-=ت ر=ا= ه- رتشی-
¸اـ ـر´ ,ـ وـ ـی-`و=ـ ـی-او=ـ ـ¸اـ ـ¸,ـ ـیت·وـ ـ¸یار-ان-ـ ـ.~و-ـ ـ-د~ـ ـ.د-مـ ـ¸مو~ـ ـت~رسـ ـه-ـ ـ=نیاـ ـهكـ ـ,رات·ر
دی~ یم ییایر~ ,ر, -رو- ه- ار وا ·د~ یم =و-رم لیكو ینی¸ ه- رتشی- هك ری~,ا- ل~=ت ,ا-ای¸ر
ر~ د-اوت ی~- هك ¸یا ¸ا و د-او= یم ¸او' ¸یار- یكا-~ر~ ینیری~ ا- ی=ی روان~ , -~وت رانك ¸ا هك
یم هك ¸كی~ز- اما ·د-¸ یم اد- ·د-¸ یم ¸یاد- د·- و دنك یم -س'ت ¸ار- ا دیای- ¸~ز- یكش=
...~و~ یم .د-م ه-ایو=ماقت-ا و ه-ا=تا· ,ا ه-ارت ه- ¸¸او' و دنك یم ¸سو-=م _ی -وك -¹· ر~ ·دسر
و یی`= و ی-' --ر ه- ی-ا· ر~ هك ,ا هنی' ه- و د~ رادی- ا¡~¡ ¸ید¹- یت·و ·»یت-گ یم هك رو=-ا~-
.¸ وا ه- رگی~ را- هك دی~ ار اس' هت~ر· ی~ید· , -ر+¡ ¸ا~- ·ت~یرگ- ت~ا~ رار· -~رو= لك¹ا =`
لك~ ه- یگدم'ر- و~ ¸یا- هقیق~ ,ور هك ~رك -د-اشم .اح ¸' ر~ .~و- ,´د= ی¹ی= ه¹'~م .تسا -~¸
.~و- -~رو= ه-ر- ¸-اگ=یگ ه- ری=ا -~اوح .`= ر~ ا~تح .تسا -دییور --ر -دیر, »رو و~
ر=ا= ه- ار ~و= ت´یو- ات دی~وك ·ت~یرگ- یم ¸ا هت·ایریی·ت , -ر+¡ ه- هنی' ر~ هك ی¹اح ر~ ا¡~¡
.»ا -~رك ,زیر _ر= ار »ا -دنی' و تسا ی··او »ا هت~~گ هك »ت~- ی··او ~رم =ی ¸م ت-گ هنی' ه- .~رو'
ه¡-' ,و=ت~= ·ق=نم ·ی-=~ =ا---ا ·ت·و :~را~ تی~-ا »یار- ا-زی¡ ی-·- هك »ت~- ,~رم ¸م
103
و ·ی¹ا·ت ¸اكما ·ییا-ی¸ .' -دیا .ی~ید· ل·- ری¸ -و¡ ¸' ·اد= ه- لسوت ¸ود- ·تسا -یر~ و لی-ا
¸یا ل•م .ت~ا~گ ی~- ¸تحار ‡ر=نم راك·ا ·-ا=انم ¸یا »=ر ی¹ع اما .»ت~- را~ ¸¸ ,~رم ¸م .¸-~
ه-`و=ع و ~و-- =ات=م رگا و ت~اد- ی=را= ~و=و ه-ا= ¸یا و ¸`, ¸یا ,وسار· ر~ ای-~ هك :یكی
یم هت=اس و- ¸ا دیا- زی¡ ه~- .د~ یم -اتر, ا-ر-ا ¸ور~ ه- ·¸ییا, ه- ¸' , ه-¹ ¸ا ·~رك یم رات·ر
¸ق~اع ر~~- ه- و ~¸ یم ¸-¹ت ¸ا ه-ا= ه-ـ `اح ¸ی~- ·دیا~ و دیا- ه¡-ان¡ رگا :یكی ¸یا و .د~
راك ¸یا رگا ·تسا -دش- هكت هكت او- و ¸یم¸ ¸ایم ر~ ·را=--ا ر`ا ر~ و تسا -~ر´ ~- هك ~ا~ یم _`=ا
,اد- :یموس ای و .~و-- ان~' وا »ا- ا- ت~ا~ یمر- ار ی~وگ هك ی~ك ا~تح ·~ا~ یم »ا=-ا ار ه-`·اع
¸ا و ~و-- ¸ن-~ , -دییا¸ ·د~ یم =ی~ز- هت·ر هت·ر هك رو~ ییاد- ·~¸ یم --¸ ¸~وگ ر~ هك ییا,
.د~ یم رتكی~ز- هت·ر هت·ر هك ~و- »و~ یت~و-رس ¸دیسر رادش- هك¹- ·د~ ی~- ی~ا- =وقس , همد-
,ا- تس~ و ¸ت~ر~ ¸ا~ش¡ ·–رز-ر~ام , ه-ا= ر~ »ت~- ا=نیا ¸م .¸دن¹ ·¸ا وا ,~ ·¸ا وا .ا
.¸¸ار~ ,ا- ¸اد-~ ·¸گرز-
و را~ ¸ر- .تسا ا=-' ·¸ك -اگ- ·دیشید-ا ¸ایوگ¸رد-ا .د~ یم -دی~ ¸-¹ت =ی ¸-او=ت=ت رانك زیم ,ور
ا- ¸'" :دم' یم ¸ن-~ ه- ینین¡ ¸یا ,ا- -وای د·- و .~~رگ یم ¸ا- ت¹~ا·ت ت·و ¸' .ریگ- ار -را~~
".¸ز- ¸-¹ت ¸`ا ¸ی~- ·¸ك رك· ¸یرا~ازع و -ود-ا ه-" ·د·- و ".د-راد- ار وت ¸¸را ·دنت~ی- وت ل•م
-د~ دید,ا- را~وریگ ¸' ر~ »- ¸ی¡´ م تعاس و ~و-- تعاس †اتا ر~ ...یتعاس ه¡ ت~-ا~ ی~- .~و- -~
.دین~ ی~وگ ¸ا ار ,~رم ,اد- »را+¡ --¸ ا- .ت·رگ ار -را~~ ه- ƒد-ز- ای د-ز- ¸-¹ت .~و-
"ƒتسا ر-= ه¡" :~و- ان~' .اح ¸یع ر~ و »+-م ·~و¹' -او= ·اد-
".»ا هت·رگ -ا-ت~ا ار -را~~ .دیش=-- »نك یم ¸-او= ·دیش=--" :ت-گ ا¡~¡ ¸ید¹-
=ی ¸ا .~و- -دی~ ی--~- ر~ هك ~رو' ~ای ه- ار یمار~ , همانشیا~- ~و- -د~ -ری= ¸-¹ت ه- هك رو=-ا~-
ــ.ت=یرگـ ـیمـ ـ¸ن-~ـ ـ¸اـ ـ-دن~یو-ـ ـ»ا-ـ ـ·...ر`اـ ـ·ی~ی¹گ-اـ ـ¸اتسا~ --نوس- -ین- ˆ T•nny‘on .ه-ـ ـ·ه-ـ ـƒ•
-çاو-- -~سر-اس ˆ šožž•Œ‘•“ M••g’•ž ¸ونكاـ ـهكـ ـی¹-اـ ـ¸تمـ ـر~ـ ـ-ارـ ـ--مد-ـ ـ¸كـ ـ¸¹وـ ـ•
یم ¸ا- ت-ی= ا- .اس ¸ا ¸, ·تسا -~ر´ م د-~رك یم رو-ت ¸ی, ا- -دم ¸ا هك ,~رم ·ت~اد- -دن~یو-
یم ¸ق-اس , ه-ا= ه- ¸ا+- ر~ ی-~ ادت-ا .د-¸ یم رس ¸ق-اس ,ا- †وتا, ه- -د-¸ ی=-~ ¸و¡ و ·~~رگ
-وی- هك .ای= ¸یا ه- ¸-¸ دنی- یم .~رگ- یم ل=ا~ ه- ~و- -د-ام ¸ا- هك ا- -ر=ن, ¸ا یكی ¸ا و ~ور
یتدم .تسا -~ات·ا ,ا ه¡- ,¸ا- -ا-سا زی- -ر=ن, , ه-¹ ,ور و -~رك رایت=ا ,ا -¸ات ر-و~ ·-د~
¸' ی- و ~را~ یمر- ار ,¸ا- -ا-سا »ا=-ارس .دگن= یم ¸تاسا~حا ا- و د-ام یم یكیرات ر~ ¸ان¡~-
,دن- ¸ا~رگر- اما و .دیوگ یم =رت ار ا=-' هشی~- ,ار- ·~و~ ر-= ا- ¸رو-ح ای ¸دم' ¸ا ی~ك هك
ر-و~ .-~رك _او~¸ا تسا -~ر´ م ~رك یم رو-ت هك ,ر-و~ تسو~ ¸یرت+- ا- ¸¸ .~را~ -وا-ت ¸اتسا~
¸ی~ید· تسو~ و ر~~- ¸دی~ ا- و ~و~ یم ~راو ر~ ¸ا د~ا- هت~ا~ ار یتاریی·ت را=ت-ا هك ¸' ی- .وا
هك ¸یا ,ار- ¸تسو~ ¸ا .د-ا -~رك _او~¸ا و~ ¸' هك دنك ی~- رو== ¸ن-~ ه- ·د-ا هت~ش- »- رانك هك
.اح ه- زی¡ ه~- ·تسا هتشگ¸ا- وا هكـ `اح ی¹و ·دنك یم ,رازگسا,س تسا -دیسر ¸¸ ,ا-راك ه-
¸ا یكی »ا=-ارس و دنیوگ- وا ه- ار تی··او رو=¡ دن-ا~ ی~- دید= ر-و~ و ¸¸ .~~رگ یمر- ,~اع
ه- ¸د~ را¡~ ر=ا= ه- ¸ی-`و= ت-ی= •ار-ا„ هك .وا ر-و~ .~را~ یمر- ار=ام ¸ا -~ر, ¸اراكتمد=
¸ا رو~ هك ی-`و= -دم ¸یا ر~ ا~¹~م زی- وا هك دنك یم »`عا ر-= ¸یا ¸دین~ ا- ·-~و- ی~ومار·
هت~~گ یگد-¸ , -ر=ا= هك `اح ه-ا-س'تم ی¹و ·تسا -~رك _او~¸ا ,رگی~ ¸¸ ا- -~ر- رس ه- -~او-ا=
104
ر~~- دنك ا-اقت ات ~ور یم ¸ی¹, ~ز- ~رم .تسا -~رك ¸ومار· ار ت-ی= ¸ارو´ ~ -~اوح ·-دم' ¸ا- ¸ا
.ار ¸¸ ~و=و , -~اس تی··او یتح ·~رو' ی~- ر=ا= ه- ار زی¡ ¿ی- ه¡رگا ·دن-ای- ار ¸دید=
.دت·ا یم -~ر,
ی-او= †اتا ر~ ا+نت ·ت~ا~ ¸ت ه- زمر· و دی-س -ار -ار ¸و-اما- ,اما¸ی, هك ی¹اح ر~ ا¡~¡ ¸ید¹-
و ".د-ر -- ار ا- ,دن- رو~ -~ر´ م" :دیر= ت~یرگ یم هك ی¹اح ر~ و ~ات·ا ت=ت ,ور رم~ ¸ان~ا-
, ه¡را, هك ت·وك ,¸و~روت یش¹ا-ور ه- »ك=م ¸ان¡ ار ¸یا- تشم و د~ ه-= ¸¹ا- ر~ ¸یاد-
.,دن~, »اوع و ی·و~ ی- ¸یا .»ن+= =ر~ ه-" :~رو= ر= ¸ری' ¸ون-و- ¸~ور- , -¸ا·م , ه¹اس -ا=ن,
".¸ا~ یگقی¹س ی- ¸یا .-~ازمارح .-~ازمارح .»ن+= ه- .ت·ار„ ¸ادق· ¸یا .ا- --مد-
.د~ ~راو ¸یریگتس~ ,ار- ¸ی¹, هك ~و- ه==¹ ¸یا ر~ تسر~
*
ه-ا-¸ری, ی-او= ی- , ه-ا-~ , -ر=ن, رانك رگی~ را- د-و~یا~ ا¸´ ر ·¸¹زنم ه- و~ ¸' -وع~ ¸ا د·- -~
دن¡ ا- یت·و ¸ا ·~ا~ یم دنگ ,و- هك ¸' .~و- -د~ -ری= ه¹اس د-+- ,ایر~ ه- =انشید-ا و -~ات~یا ¸ا
.~و- ¸ی~- ¸یار- »- زی¡ ¸یرت+- .~و- -دی-او= ¸ان¡~- ·¸د-~و- هت~ا~گ -او=ت=ر ر~ ¸و= -' ه~یك
لی-ر-= و ~و- ¸ا~+م †اتا ر~ ا¡~¡ .~و- -~ا~ ا= `ا- , هق-= ر~ و~ ر- ه- .~رو' یم ¸ا- ار ¸یوری-
»اگ ,اد- ·ت~یرگ- یم ایر~ ¸اش=ر~ ت~~ ه- هك رو=-ا~- و ·¸موحرم ر-و~ , ه·¹ا=م †اتا ر~
¸اگد-ر, ¸و-=م -وس و یسان~ -د-ر, ,ا- -اتك ¸ایم ر~ .دین~ یمـ `ا- , هق-= ¸ا ار ¸یا-
·د-و~یا~ ,رن- »وحرم Vو- ا- ‹oŽ• یگنس ای ,ز¹· , -ر+´م دن¡ .ا-تا ¸ا هك ~رس , ه=¹سا یعو- •
و واگ ,ا- †`~ ·ˆ.» .~و~ یم هت=اس د-دن- یم »- ه- ار ¸' ,ا+ت-ا هك -ان= یك¡وك , هتس~ رس ه-
ـییاو- ,ا- ¸كع -ای~ناتسا ,و-Vآ ,و- ˆ Lo‘ AŽ•žo‘ •‘“•nŸŠ• ¸' ¸ا ¸ی, ا- -دم هك · •
¸انی~=ا ردق¡ ·†اتا ¸' ر~ ,~رم ,ا- »اگ ,اد- .~¸ یم »د· †اتا ر~ ·~و- هت·رگ تس~رو~ ¸یم¸رس
¸' و .ت·ر یم ¸ییا, و `ا- †اتا .و= ر~ ·د-ار,- ¸رس ¸ا ار -او= هك ¸یا ,ار- هت~ر· .~و- ¸=-
ا- -دم ¸ا هك د-او= یما- ه- ار وا ·ت~یرگ- یم -قس ه- هك ی¹اح ر~ ا¸´ر ·¸یا- »د· ری¸ ·¸ییا,
¸روشك رام ¸یرتكا-ر== »سا هی-~ ¸یگ~او-ا= »ا- .¸یترام ~رك همزم¸ .~و- -~روای- ¸ا-¸ ه- ¸ی,
.¸ورك`و~ ارو-یو .ی~س رام .~و-
ی-و~·ا ¸و¡ ·_ون~م »ا- ¸' ¸~ر- ییوگ .د-~رك یم تكرح ¸`, ر~ هك دی~ ار ییا- لك~ ت·و ¸' و
ار ¸`, تشگ¸ا- »اگن- .~روای- ار ¸یار,ا ¸ی-رو~ ت·ر و ƒ»- ¸ا- ·دیشید-ا .~رو' یم ¸ا- ار ¸اگ~ر´ م
,راك ¸ا+ن, ¿ی- ی- و دن¹-رس هك ¸مر- ,ا- یتشك ‡`= ر- اری¸ ·دیسرت را- ¸یا و ت·ای هیاس ¸ا ر´,
ه-= ییا-اد- ا- و د-~اتسر· یم تن·¹ ی-¹ ری¸ و د-د~ یم =ی~ز- ه-ا~¸~ ا- هیاس ¸یا ·د-~رك یم رو-ع
تس~ و دنت·ر یم -ار `و~ ·دنت~اد- رس راگ-ا ر-ا„ ه- .د-~رك یم †او †او و _ی-ی, ·زیگ-ا تشحو و
-~رو' ¸وری- هتسو, ¸ا ار ا, و تس~ هك د-د-ام یم ییا- -ن¡ر= ه- .دی-ن= یم .و= ¸و¡ ¸اشیا, و
.~ا~ یم اد- ¸`, ¸و, هت=ت -ار ,ور ¸اشنیگنس ,ا- ه~ك¡ و د-دیو~ یم زیر زیر رانك ¸' ¸ا .دن~ا-
.احـ ـر~ـ ـی~ش¡ـ ـ=یـ ـییایر~ـ ـ~¸~ـ ـ¸راوی~ـ ـ,ورـ ـهكـ ـدنسرـ ـیمـ ـقیا·ـ ـرا--اـ ـه-ـ ـد-را~ـ ـدی~ـ ـ.د-~و-ـ ـی¹ی=
ه- و .»-~ ی~- -¸ا=ا ¸م .ت·رگ ار ¸~ی~-ت .~روای- -ات رگی~ و ~و- -د~ ی~اق- ¸ا ه~ · ¸د-ا=ر¡
ار ¸اشقح دیا- .~و- ¸ار~ ز-س -ن¹ی~ ¸ا~- ¸ی-ا=ت-ا , ه=¹سا .~را~ر- ی~و,`ا- ات ت·ر ¸ییا, تعرس
105
·»نی- یم ار ¸ات ه~- »را~" :ت-گ اسر ییاد- ا- ·دیسر هك ,~ور´و ر~ ه- .ت~ا~گ یم ¸اشتس~ -ك
".¸وری- دییای- دیت~- هك ر- ·¸وری- دییای-
¸ك·ارو- ت-- .د~ ه¡ا,تس~ تشحو -د~ ¸ا .~و- -دننكروك رو- .د-~رك ¸~ور ار دی~رو= ت-- ا- ¸'
=¡وك ,ا- _ار¡ ¸اش·ار=ا ر~ و د-~و- -~رك رو- †ر= ار زی¡ ه~- ¸اشگ-ر ی-' -دی-س ,ا-رو- ا-
¸اوت ¸' =ی و ت·ر _یگ ¸رس .د-~رك یم ¸و¸و و د-دی=ر¡ یم ه-اور, ¸و¡ ·-و· _ار¡ و ¸و-ا· ·رت
¸یا :~رك _ور~ ·د~ا- زكر~تم دی~وك یم هك ی¹اح ر~ .~ا~ تس~ ¸ا ار .اح و هت~~گ ¸ایم €ی=شت
ه-ـ ـدی-د- ـهما~ا ـرو=نی~-ـ ـرگا ـƒد-اـ -~ركـ ـ»`عاـ ـی~وما= ـدی-ا~ ـی~-ـ ـرگم ـ·دینكـ ¸وما=ـ ا رـ ـا- ـ_ار¡
,ر ~ا, ه- ار ¸یا-ع =و- و ".»یوگ یم -وای »را~" :دم' ¸~و= ه- -ر-- ا- و .دنی' یم ¸ا~=ارس
ادیو- رو- , -دننك -ری= , هق¹ح ر~ ¸ی¹, ~ار·ا ·د~ا- راك ر~ ی-و~·ا ,رادن, ·ه==¹ ¸' ر~ .دی-وك
.د-د~
¸ات~ای .تسا -دی~ ¸`, ر~ ار یكوكشم ~ر· هك -~ا~ ¸رازگ و -~¸ ¸-¹ت -اگسا, ه- ی~ك د~ »و¹·م
ی·اك ¸ان~ا- ~ر· ¸-¹ت =ی ¸ا~- و ·د-د~ یم ~راو ,ریگی-ام قیا· ا- ی-و-ا·ری= رو= ه- •`-· ·ت~-
-و· _ار¡ یگ~- .دننك لحاس ر~ ¸~¸ تشگ ه- _ور~ ¸و, »رو-ی-وی ¸ا-سا, ت-- و -ا=ن, ات -~و-
·زگنیت~ی- ¸و¡ یتس~رو~ ,ا- ¸اكم ¸ا ا- ی-·- ·د-~ا~ یم ¸اكت یكیرات ر~ راو ه-اوی~ ار ¸اشیا-
ای ¸رو- ت~یا Jی» ,-- ˆ B•x’ŠŽŽ ¸ا -'ی- =ی یتح ·د-~و- -دم' • نوتیار- ˆ BŠg’“on .~و- -دیسر •
-~زیس ار -ر-- ت-- و -ا=ن, ی¹حاس تشگ ¸یا .دننك تكر~ راك~ ¸ا=ی- و ی~و= ر~ دنتساو= یم ه~-
ر~ .د-~ا~ یم ¸اكت »´~ -~¸ ¸ا=ی- و د-دیشك یم و- ار ایر~ ,او- یگ~- هك ~رك یم ی-ار~- -س
ی-ا-سا, _ن, ه- ·ا- -س و ¸ا~رم -ورگ ¸ا رو~ ه- و ,~ور´و ر~ ¸وری- ·ا=-ا~- ·د-و~یا~ ا¸´ ر هك ی¹اح
یمـ ی-ا-+گ- ه-ا=ز,~'ـ ر~ـ وـ -ك~-ـ ,ا-ـ -ر=ن,ـ ·ی¹-ا ـ,~ور´ وـ ین·ی ·.زنمـ ی=ور=ـ _ن, ـرانكـ هك
-`ك و ¸ت ه- ,~اع ¸ا-¹ هك ,~رم هس و -دنك رار· د-او=- ¸اد=و ی- ت~ , ¸' ~و- ¸ك~م ¸و¡ -د-~ا~
¸او= ¸ر¸ا- ا- ¸' , ه~- ¸ا رتو¹= .~و- -د~ -ری= ·دنت~ا~ ی¹و~·م ییا- -ر+¡ و رس ه- ,~اع ,ا-
و دی¹ام یم ار ¸=ام~ و ~رك یم ا, ¸' و ا, ¸یا و ~رگن- ¸¸ ¸ا~ش¡ ه- ت~اد- -'ر= .~و- -~ات~یا »ی`
, هنیس ه- ار ¸یا-ع =و- ا¸´ر .دیسر یم ر=- ه- -ر+¡ ”رس و رتری, ¸نس .اس ل+¡ ه- ت-~-
ر~ا- روتس~ ¸یار- ¸¸ری, ت~ا~گ یم دیا-- ی¹و ƒت~ی¡ ¸ین·م ·=-ار· -~ ت·و ¸یا .ت·وك ¸ر¸ا-
.د-~و- ¸تكرح ¸یرتك¡وك -·ارم رو~ ¸ا هك -ر=ا+م , -را~ا ¸ادنمراك ا- »- ¸' .د~ ی~- -شما .دنك
:~ا~ وت ار ¸ا ه-ا¡ و ~ات~یا ‡ا-
»¸` -»ینك یم رو-ت -د-ا -~ا~ ام ه- یتاع`=ا ین·ی --د~ ییا- ت-=- -,~ »-ا= »-او= یم -ر~·م"
".-د~ ر~ا- »- ¸ا -¸ا=ا -»ینك یسر¸ا- ار ا~~ .زنم دیا- -»ینك قیق=ت تسا
·دنت~ا~ ,~اع ,ا- ه·ای· هك ,~رم هس »اگن- ¸' ر~ تسر~ ی¹و ".زیزع وگ- د-ر¡" :~رك _ور~ ا¸´ ر
¸ا •ار-ا„ هك ~رو' ر~ ,~اعری= ییاد- ی¹وا .دنت~ا~رو ا, ¸ا-سا, ,ا- -س ل•م و د-~رك تسار ¸د-
ا¸´ر رانك ¸ا یگ~- و د-ا=ر¡ ر~ ,وس ه- ار ¸-اگ- -~ ز·و~ یموس و دی¹ا- یمر- ه- یمو~ .~و- ¸·و~
تس~ =ی ا- و ~و- -~ات~یا ا=-' ر~ ا¡~¡ ¸ید¹- .د-د~ ه-ا= ¸~ور ور-ار ~راو و دنت~~گ د-و~یا~
-د~ -دنك ~و- -~رك -ر, -او=ت=ت ,ور ار ¸~و= یت·و هما¸ی, , ه~ك~ -هت~ا~ هگ- ار ¸ا هما¸ی,
.دی¹ام یم ار ¸یا- »ش¡ رگی~ تس~ ا- و -~و-
106
اع~ »ر´· ه- ار ¸یا- تس~ ~رك یم ه¹ا- هك ¸' ·".وگنی-" :ت-گ ~رو' یم ر~ ¸· ¸· ,اد- هك ,~رم
ه-ا~ ا- هك ی¹اح ر~ یموس و .تسا -د~ -ا=ت~م ¸یاع~ د-د- ¸اش- ات ت·رگ ¸ا ه-ا¡ ری¸ ¸د-او=
".»-ا= دیش=--" :ت-گ و ت~~گ ¸رانك ¸ا ·~ا~ یم ل- ار د-و~یا~ ا¸´ ر ¸ا
ا¡~¡ ¸ید¹- رگی~ .د-ار ¸~یش- †اتا ه- ار ا¸´ر ¸ی¹, ,ا-~و= -`ك _وم ·د~ا- -دم' لیس ,رادن, د·-
ر~ -دیوگ- ,زی¡ ¸ات~´ - را=--ا , -را-ر~ وا دینش- زگر- ا¸´ ر .دین~ ی~- ار ¸یا- هت-گ و دی~ ی~- ار
د-و~ یم ~راو ی·ا¡ا· ,ریگی-ام قیا· ا- هك ییا- ¸' ¸ا ¸م .-د~ ی-ا-ت~ا ا~تح ~¸ یم ~ایر· ¸وع
هس ¸ا ·ا·' تسا »و¹·م :¸~¸ دن=¸و, ه- د-~رك ان- ا- ¸ی¹, .اینك ل-ا ه- ·»ت~- اد-اگوا ل-ا ه- ¸م .»ت~ی-
دی-او=- رگا ·د-~رك ه·ا-ا ¸ا-¸دن=¸و, رو=-ا~- و .دی~رك ان~ لحاس ات ا~~ ت·و ¸' و ·ییا, راز-
¸' ¸ا یكی راگ-ا .¸~¸ ه+ق+· ه- د-~رك ان- ,~و¸ ه- ی¹و .تسا~~ قح ¸یا .دی-ا~- تكاس دی-اوت یم
دیا- .د~ یم _-ام ¸ادن= ¸ی¹, .دین~ ی~- ار ¸ید¹- ¸ارتعا ا¸´ ر ی¹و .»یا هت·رگ ار ¸اشیا- -و=
¿ی- و -رو,سا, د-دی~ یت·و ی¹و .»را~ »- تما·ا , -¸ا=ا .»ت~- ی~ی¹گ-ا ¸م ·دینك روا- ار »·رح
ی-ا~رم ی+ت ,ا- -ر+¡ یتح .د~ ,را= ¸اش~ش¡ ¸ا =~ا -دن= -د~ ¸ا ·~راد- -ار~- ییاسان~ =ردم
¸ا- ت·و ¸' .د~ ¸ی= ,~ا~ =~ا ¸ا »- د-~و- -دم' -ر=ا+م ¸یورس ¸ا و دنت~ا~ ¸ت ه- لیوس ¸ا-¹ هك
و -~ات·ا ¸اتتك -ی= ¸ا دید~ یم -ر, دیت~ا~ یت·و ا~تح .دییوگ- ت~ی- »¸` .هت-¹ا ·دنت-گ ¸ا-¸دن=¸و,
ا- -س و ¸ا~رم ¸ادن= »اح~¸ا ¸' ر~ .د-ا -~¸ ار ¸ات-ی= -' ر~ ییایر~ ,ا- ,ر, »- دیا~ .د-ا -د~ »گ
ا- ا- تشم ای و د-~رو' یم ا¡~¡ ,ا-و¸ا- ¸ور ه- ه¡ ¸و, »رو-ی-وی ,ا-و¸ا- دننی-- ت~-اوت ی~- ا¸´ ر
-¸و¸ ای -~و- ا¡~¡ ~ایر· -دین~ هك ییاد- ~و-- ¸-~=م -¸ات .د-~رك ه¡ ¸یا, »¹· ا- ا- ¸یتو, و ¸~ك~
¿ی- رگم" :د~ دن¹- ه-ادیمو- ,~ایر· ا- را- ¸یر=' ,ار- هك دین~ ار ¸یاد- »ا=-ارس اما .ا- -س ,
ـ.»ت~- »ی~كام ¸م ـƒدنت~ی- ه=وتم ا ر¡ ƒدینك ی~- -اگ- ¸ویزیو¹ت ¸اتمادك ی-ا çی~-ا- -,ی ˆ M•xŠž
AŽŠ•n ".•
»- ¸م .دیت~- هك هت-¹ا ·ه¹-" :ت-گ -دی-ن¹·رو »ش¡ ¸ا-سا, ~ی-ر- ˆ K•ŒžŠ“ ".»ا ه=ا-رو· •
:~و- ¸یا ·تسا راك ر~ یگرز- -ا-ت~ا د~ »و¹·م یت·و یتح ·~روای- ¸ا-¸ ه- زگر- ا¡~¡ ¸ید¹- ه¡-'
:ت-گ- د-~رك یم ¸ریگتس~ هك ییا- ¸ا-سا, ه- و ~رك ت¹-= وا ".تسا ¸دن¹ ر~ »¹زنم ¸-¹ت -را~~ ¸یا"
تقیقح »ا هت-گ ا~~ ه- ه¡-' هك دنك یم ت-ا~- »ی~ی¹گ-ا و تسو,دی-س ·ا-ی¸ ر~~- »یس ,وس ¸' ر~"
.=ر~ ه- .ت-گ- »-ا= ه- ".~را~
اما ".»نی-- ¸ك -اگ- .»ی` =-ار· ¸ك ر-- هقی·~ =ی" :ت-گ و ~رك رو= و _~= ار ¸~و= د-و~یا~ ا¸´ ر
ا- ¸د-ا~رگ »ش¡ و ه¹ا- ·¸· ¸· , هما-ر- ¸ا~- ا- ¸ا- دنت~ا~ ¸ت ه- ,~اع ,ا- ¸ا-¹ هك ,~رم هس
ادی, ¸یا ¸ا رت+- ,زی¡ دی~رگ یم =ردم .ا--~ رگا ·»-ا=" :دنت-گ ·-~رك -را~ا ا¡~¡ ه- ¸ا¸ر¹ یتشگ-ا
".دینك ی~-

تشگ-ا , -را~ا ت+= ر~ ا¡~¡ ¸ید¹- یآ ¸ا¡ ˆ Pop•y• ر~ هك دی~+· و ~ر- ¸ا هقیق~ ه- تس~ •
”ا~ و~ ¸یا- هقیق~ ر- اری¸ ·د~ یم ¸ا=' -¸ات هك یسو-اك .تسا -د~ رادی- ¸و-اك ¸یرتزیگ-ا .و-
یم -را, »ك~ تحار هك د-~و- زیت ردق-' هك د~ر ه- ور ,ز- ,ا- ”ا~ ·-¸ات ”ا~ و~ .~و- -دییور
.د-~رك
*
107

, -ر=تنمری= , ه··او ·~ر-- ¸ا -¸ات یگد-¸ ,وس ه- ار ا¡~¡ ¸ید¹- ا- ¸ا-سا, رگش¹ هك ¸یا ¸ا ل-·
¸یروم'م ی-ای~- ,ا- -دن= ,اد- و -دی~ ا ر -دننك -ری= رو- هك هت~ر· لی-ر-= .~ا~ ,ور ,رگی~
هك ار یگنت ,راوس راو¹~ و --ر ,ا -و+· -نیكو~سا تك هك ی¹اح ر~ ·~و- -دین~ ار ¸و-ا· ,ار=ا
هك ی¹اح ر~ و دم' ¸ییا, , هق-= ه- ·ت~ا~ ¸ت ه- ~و- -~رك -ا=ت-ا د-و~یا~ ,رن- ,ا- ¸ا-¹ ¸ایم ¸ا
,ا-~ادیور ~رو' ¸ا-¸ ر- ,زی¡ هك ¸' ی- ·-~ات~یا .وا , هق-= ~رگا, ر~ ·~ا~ یم ¸ی¹ات-- ,و- ی~ك
-~¸ دن-تس~ ,ا- تس~ ا- ا¡~¡ ¸ا+گا- هك ~و- -~ات~یا تكاس رو=-ا~- .~رك یم ا~ا~ت ار ¸ییا, , هق-=
·ت·رـ ـیمـ ـ¸ی¹,ـ ـ--رـ ـ-ایسـ ـلی-موتاـ ـ,وسـ ـه-ـ ـهن-ر-ـ ـ,ا-ا,ـ ـا-ـ وـ ـ~و-ـ ـ-دی-~¡ـ ـارـ ـهما¸ی,ـ ـ¸ان¡~-ـ ـهك
".-د~ ی¡ وگ- ا- ¸یا ه- اد= ه- ار وت ·لی-ر-=" :~¸ ~ایر· و ~ات·ا وا ه- ¸~ش¡
¸ا رگی~ یكی ƒدن~ا- هك ¸اشیا و" :د-دی=ر¡ لی-ر-= ,وس ه- †ایت~ا ا- ,' _ا, و ,ا ه¹ا- ·¸· ¸·
"ƒی-ا~س' ¸ارگان~
ا¡~¡ ه- یت·و ¸روتس~ .د-د~ ¸وما= ا- ¸ك·ارو- ه==¹ ¸' ر~ اری¸ ·دیسام ا- -¹ ,ور -ا~¹ك ی¹و
ه~- ·دی~رو= ت-- ی~وما= ¸ا د·- و .~و- -د~ ر~ا- د-~و- -~ا~ رار· =-=¹ا ت=ت ار وا ·-~¸ دن-تس~
.د-ات یم ~را~ ¸ت ه- -نیكو~سا تك هك ,~رم ,وس ¸ا --ر یی`= و -ی-= ,رو- هك د-~رك -د-اشم
¸' ه- زگر- »ی` ¸ر¸ا- .دی-ات یم ·لی-ر-= رس تش, ر~ ,ا ه=ق- ¸ا ¸اش=ر~ و »ر- رو- ¸' _·او ر~
یم راك-ا ار ,ا -دید, ¸ین¡ ¸دی~ ا~تح ·دیسر, یم ¸' , -را-ر~ وا ¸ا ی~ك رگا و ~رك- -را~ا رو-
.هت·رگ ¸اتی=و~ ا~تح ƒ»ت~ی- ¸ر· ر=اوا ر~ »- ¸' ·ی-ارو- , ه¹ا- .~رك
د-~و-ـ ـا=-' ـر~ـ هك ـ¸ی¹,ـ ـ~ار·اـ ـ, ـه~-ـ "ƒدن-او= ـیمـ ه¡ ـ¸ایا·'" ـ:دیسر,ـ لی-ر-= ـیت·وـ ·.احـ ـر- ـر~
هك راگ-ا .دننك ¸ا· ار ¸ا~رارسا و دن-د- _ر~ لماك -اییز= ا- ار زی¡ ه~- هك د-~رك لیا~ت ¸ا~حا
~و= ه- د~ ق·وم رس ر=' ات د-د-ا-ن= یم رس د·- ا- هت-- ات .تسا -ر=~م هك ¸یا .ه- اما ·وا هك ·وا
و~ ¸' و -~و- د-و~یا~ »-ا= ی~ید· تسو~ ~رم ¸' .تسا هت~ا~ یق=نم لی`~ د-ا -~ا~ »ا=-ا ه¡-' دن-`و-ق-
ه- ی-ا~-ا -ا=ح`م ر-ان- و د-~و- هت·ای ¸د~ †ر= .اح ر~ لحاس رانك ار `·ا- .~ر ,ا¡~¡ ·†ا-تا ه-
ل•م ,~رم »- ¸' .د-وش- هت~ر· ,ا·' ای ا¸´ ر »حازم ¸' ¸ا ¸ی- هك ت~اد- ی¹ی¹~ .د-~و- -~رو' .زنم
-ی=ع -´= ·و -نیكو~سا تك ¸' ا- .ت·ای ¸اوت ی~- وا ¸ا رت ه-امرت=م ,ر-ا„ ا- ار ی~ك هك هت~ر·
.ت~ی- تیان= هك ¸دی~و, ¸ا-¹ -یر= و
".=~ك ·لی-ر-=" :ت-گ ا¡~¡ ¸ید¹-
ه- و د-ا-ن= ,رس د·- .~ریگر- ار ¸-اگ- ت~-اوت ی~- و ~و- -~ات·ا د-و~یا~ ا¸´ر ه- لی-ر-= »ش¡ اما
.~را~¸ا- ار وا ات دی~وك- ی~ك و ~رك ت·=ارم `ا- , هق-=
ا¸´ر -او= †اتا =¡وك ¸ك¹ا- ¸ا هك دی~ ار ¸-ا= , هت~ر· لی-ر= ·دیسر ¸ی¹, لی-موتا ه- هك ا¡~¡
.ت~ی- ادی, -~ازمارح ¸' , ه¹ك ¸, ¸ا ی-ارو- , ه¹ا- ¿ی- و دنك یم ¸-اگ-
'
108
¸یم¸رس ر~ ·-د~ ¸ومار· و رو~ ,ا- ¸ام¸ ¸' ر~ .~و-- یكی ·~و- یكی ...¸امز¹ا »ید· ی· ¸ك -ام ¸ك
ـ»ا- ه- ,~رم ·¸یت-ا¸ر' ,ا -رق- -دنومیاد ه-یرنا نود ˆ Don EnŒŠq•• DŠ•žon› هك ت~ی¸ یم •
و ت~-ا~ ی~- ¿ی- ¸ا~رم ¸ا ا¸´ ر ¸-¸ و ·»ك ا- ¸¸ , -را-ر~ و ت~-ا~ یم ~ای¸ ¸اگد-ر, , -را-ر~
–رز- , -¸اور~ ه- ·~رك یم ,راوس -سا اروینیس هك رو=-ا~- ¸ور =ی .ت~-ا~ یم رای~- قشع ¸ا
یگنس ای~ناتسا ˆ , •‘“•nŸŠ• رس ه- را~ر , ی-`ك و ~و- هت~ش- -سا ,ور ,رو =ی .دیسر د-و~یا~ •
هك دیو~ یم تعرس ه- ¸ان¡ _رمرت~ .دیو~ یم ¸یوس ه- ¸ا-ات~ هك دی~ ار ی=رمرت~ ¸ا+گا- .ت~ا~
_رمرت~ ر=' .~¸ یم راك ه- ت~-ا~ یم هك ار ,ا هقح ر- .اح ر- ر~ و ت=یرگ یم –رم ¸ا ییوگ
~رگ ·_رمرت~ رس تش, ,ا ه¹-ا· =د-ا ر~ .~رك ¸راك~ ¸اوت ی~- یگ~اس ه- هك =ری¸ تسا ی-اویح
ییا, ¸~ , ه¹-ا· ه- _رمرت~ یت·و و .دیسر ¸وگ ه- ¸ای¡راك~ .ا· و لی· و ت·ر او- ه- یكا= و
¸ای~ام ,ا, ¸ی, _رمرت~ .دی¡ی, -د-ر, ,ا, رو´~ ه- و دیسر ار· =ا= و ~رگ ¸ایم ¸ا یی`و- ·دیسر وا
, -ر+¡ ¸ا -اگ- زگر- ·د~ -~ای, -سا ¸ا -د-ر, ¸تشك ,ار- هك ,~رم و دی=¹=ر~ ا¸´ ر --ر ,رت~كا=
ور· -د-ر, ¸~رگ ر~ هتس~ ات و دیشك ¸دن-ر~ك ‡`= ¸ا ار ,ا -رق- ه--· ,~راك وا .ت·رگ-ر- ا¸´ ر
--ر~ر¸ ¸یم¸ ر- هك ی¹اح ر~ و ~ا~ »ا=-ا ·~رگن- _رمرت~ ه- را-كی هك ¸' ی- ار ه~- ¸یا و ~ر-
.~و- ¸ورك`و~ ¸یترام ¸ما- .ت~یرگ- یم د-و~یا~ ا¸´ر ¸اگدی~ ر~ -ری= ¸ان¡~- ·~و- -~¸ و-ا¸ روان+,
ه- هك ه==¹ ¸' ر~ .دم' یم یت-گ~ ه- ~و= رات·ر ¸ا •ا-¹ا= هت~ر· لی-ر-= ·ا¡~¡ ¸د~ ریگتس~ ¸ا ¸,
ه- رگی~ ¸ا -~ارا هك ~و- -~رك ¸ا~حا ·~و- -د~ ی~ی¹گ-ا ¸¸ری, ¸اگدی~ راك~ یت·و ·ت~-ام یم ای¸ر
ت~رس ر=ا= ه- .تسا هت·رگ تس~ ر~ ار وا رایت=ا ¸انع ,رگی~ €=~ ,ا-¸ای- و ~راد- ق¹·ت وا
.و= ,¸ور دن¡ ·د-ا~- رادی- ¸اكم`ا یتح هك ¸یا ه- »ی~-ت ¸ین¡~- و ·ری=ا ,ا-~ادیور زیگ-ا ت-گ~
»اگن- ¸' ر~ ا+نت و .د-~ د-وی, ت~~گ یم ¸-ا~ش¡ تش, هك ییای-~ ا- ا ر _یا·و د~ ق·وم ات دیشك
رگا و ~رك یم ~و-- ¸یرادی- یگد-¸ ه- ¸یا- ¸و-اك ¸ا+= اری¸ ·دش=- -ا=- ار ~و= دیا- هك ت·ایر~
»ش¡ ه- ار ای-~ »ا- هك ·ایو¹ ه¹ا ·وا قیر= ¸ا .د-ای- رگی~ ,د¹وت وا ا- ت~-اوت ی~- زگر- ·~و-- -·ارم
.~و- -دی~
ی¹اح ر~ ·ا¡~¡ ه- =~ك ¸ا ای و -~رك- ی¹ا ا- ¸ا~ت ,ار- یش~وك ¿ی- ¸ون- دی~ یم هك ¸یا ¸ا ¸~و=
ت-= =ی ¸دییور ·رگی~ ,وس ¸ا اما .~و- ر=زنم ·تسا -~رك را~گور· ·ت~ا~ ¸ای- ¸' ه- ت=س هك
ات·ی-= هك ~و- یتا·ا-تا ¸' ¸ا ¸یا هك ی¹اح ر~ .~رك ی~- ¸~وشم ¸ید¹- رس ر- -¸ات و -نش· ”ا~
ار ¸ر=- ری, ,و-ا- ¸ا یت·و و ~ر´ - یم رس ه- ه~¹= ت¹اح یعو- ر~ لی-ر-= .~رك یم ¸-ارگ- دیا-
ه¡ و ت~ی- -¸ات زی¡ ¿ی- ¸ا~س' ری¸ ت-گ و ~¸ ی-یر= دن=-¹ ا¸´ ر ·دیسر, ری=ا ,ا-دماشی, , -را-ر~
ی-اتسا- ,روشك ر~ را~ ”ا~ ,ا-~و= -`ك ا- ¸ا~رم رو+„ •`•م .تسا -دید- ~و= »ش¡ ا- هك ا-زی¡
-د~ -وكدگ¹ را-راز- ا-د- .اح ه- ات ¸~¡ –ر- ر- و ~و-- و- ,ا- ه-· ,ار- ییا= .¸ات~¹گ-ا دن-ام
ر~ ی¹و ·~¸ یم ¸وش·م ,ا- ‡رح و ~ات·ا یم ییوگ`, و -ر, ه- ا- تعاس ·¸ور .و= ر~ .~و-
¸اویر =یك ·,ا,¸~ر,~ ·~ز,- ¸یگنس و »=حر´ , ,ا- =ارو= لی-ر-= ,ار- ت~ا~ رار-ا رگی~ _·اوم
یعو- -راو~- و ·¸یگنس و -¹ت=م ,ا- _وس و =ی¹= ,ا- ¸س ا- »رگ ,ا- =ارو= ·=ی¹= »رك ا-
و -ر=تنمری= رو= ه- ار وا لی-ر-= رو-ح ییوگ .د~ یم -دی~ ¸ا -ر+¡ ر~ ری~,ا- -ی-وت †و~
ی¹و .د-د~ یم -ری= و~ ¸' ه- »~رم و ت·ر یم - ~ ه- دیر= ,ار- ¸-ار~- .تسا -~رك ی-ار ی·ر¸
109
¸ت·ر .ای= لی-ر-= و ت~~گ یم ی,ای, ا-¸ور .~ا~ یم ¸اكت ه-ارم' ار ¸یا-ع و ~رك ی~- انتعا ا¸´ ر
.ت~اد-
راك ه¡ ا=نیا --مد- ¸م .-~ات·ارو ¸اش¹~- هك تسا یعاو-ا ¸' ¸ا .یتن·¹ ی~ی¹گ-ا" :ت-گ ~و= ا-
.اح ¸' ر~ .~و- -د~ هت~- ادی,ا- ییا-ری=-¸ ا- هك ار¡ .~ر- یم رس ه- ه-ا= ¸' ر~ ¸ان¡~- ی¹و "ƒ»را~
و~ا= .دی~+· ی~- »- ار ¸ا ه~¹ك =ی لی-ر-= هك د-او= یم ییای-ا,سا ¸ا-¸ ه- ار ی~ید· ,¸او' »اد´ م ¸¸
ـدن-ام ƒ~و- قیر= ¸یا ¸ا -ه-و- نا-ر - ˆ MoŒg•n L• ••y ـ¸ییو~ا= ¸او' ا- هك ری, , • -,ی-ر- ˆ
M•ŒŽŠn یم ¸د-او= ه- _ور~ ا¸´ ر ·ت·ر یم ر~ ,وس ه- لی-ر-= ƒدی-اشك .ات~یرك را= ه- ار ¸او= •
ƒ»-ا~- ار¡" :ت-گ یم .~ ر~ ·ت=اد-ا یمـ `ا- ه-ا~ هك ی¹اح ر~ و د-ام یم ¸ا- ¸ت·ر ¸ا وا و ~رك
¸یار- ه¡ ا=نیا ر~ ¸ی-- .-~و= ¸ا= ه- .هت=ا- --ر -وك~ .~را~ ¸یشن~- ه- _ایتحا ¸¸ری, د~ا- ه¡ر-
".»-ام یم رگی~ ¸ور و~ ™ق· .»ریگ- -و· ی~ك ات »را~ ¸ای- تحارتسا ه- ¸م .اح ر- ر~ .-د-ام
,ا -رق- ه--· ,و·ا¡ ه¹~= ¸ا .دنت~ش- یم ~و- ,ا -رق- -انییزت ¸ا ر´, هك ییاری~, †اتا ر~ ا-ر-ع
-ری= ¸ییا, ه- راوی~ , ه~وگ , ه~-· ,`ا- ¸ا هك ·د-و~یا~ ,رن- ی¡گ , هنت~ی- ری¸ هك ~و- ی-ا=
یم ,ر~ ¸`یگ و~ لی-ر-= ·ت=او- یم ه-ر- ¸~ –رز-رد, تعاس یت·و و د-~و- -دی-وك ·~و- -د-ام
·~رك یم _ور~ ینی- ¸ی, ل-ا· ه¹~= ¸یا ا- هشی~- ی¹و .~رك یم ت-=- ه- _ور~ ا¸´ ر و ت=یر
ت·و ,~ای¸ ~راد- تسو~ وا .دی' یم ری~ هقی·~ را+¡ ·د-د- ¸اش- ار ¸-~ا هك ¸یا ,ار- –رز-رد,
یم تسار اما~ت هك ¸یا و¹و ~رك یم _ور~ دیوگ- ~و-- یكی و ·~و- یكی هك ¸' ی- د·- .د~ا- ¸ان~
, -ری=~ ¸یر=' .~و~ یم ¸ت-گ ‡ر- هك ~رك یم -د-اشم ار ¸ر·او ,¸ر-ا لی-ر-= ·_ور~ ای ت-گ
یم ~ای ه- هك ,~ا~ ¸ارو´~ ا+نت ·ت-گ ا¸´ر .~رك یم ‡ر-م ¸اتسا~ لق- ر~ ار ¸ا -~ارا , ه-ادیمو-
ای ا¸´ ر -¹· _·او ر~ ·~و- -ر=ا= ¸ا ر´, ی-ا--ا ¸و¡ هك یما= , -~ام ¸یا هك ~ر- ی, لی-ر-= و ·»رو'
»یسرت ~و= ¸ا ¸~و= ·ت~یرگ- یم هنی' ر~ ¸·اتا ر~ ا+نت و =ت هك ی··اوم دن-ام هك ~و- ,ا -رتر,
و ت~ا~ یم تسو~ رتشی- ا¸´ ر هك ~و- ,ر-م هت~~گ ,ا -رق- ¸یم¸رس هك ت~-ا~ لی-ر-= .~و- -~رك
-~رو= یم ‡ر= ¸' و ‡ر= ¸یا ه- -ترم ¸' ر~ هك هت·ر ور و --ر ه-ا= ¸یا ه- ·~ا~ یم _ی=رت
¸' ¸ا ,ا ه~وگ ر~ ای و -د~ یم ~و-ك و ~رو= یم ر~ , -ریگتس~ ه- ¸-د- ·ت=اد-ا یم ار -و+· زیم
.~و~ یم =¡وك زی¡ ه~- ·~¸ یم ~ایر· و د~ یم ,را= ¸ك~ا ·ت~ش- یم
ـ.اس ر~ `°¯` ینیت-ا¸ر' ه~ی- ÷ ی~ی¹گ-ا ه~ی- هك ·¸وم`' ¸و¹ ل-ا هكیر-ا ¸و~ ¸ر~~- †ا-تا ه-
¸یا :ت-گ و ~رك -را~ا ¸و-ای·ا ه- تشگ-ا ا- هكیر-ا ¸و~ .~رك یم ر-س ¸یت-ا¸ر' ه- یتشك ا- ·~و- ا¡-ا¡
ˆ p•žp• ¸یا .ینك ر-س ¸' ر~ دیا- هك¹- ·,ر-- ی, ¸ت·سو ه- ی-اوت ی~- ¸~رك -اگ- ا- ا+نت .تسا •
تكاسـ `ماك ی¹و ·,و· تشم دن-ام ~ا- ا- ت~~· ی-·- ر~ .¸ور تش, ¸ور ·ریی·ت »دع و ی-ا~كی
.~راد- ت=ر~ هك تسا ¸یا ¸¹ی¹~ .دسر ی~- ت~وگ ه- ییاد- ¸یرت~ك اما ·دنك یم تنیم¸ ¸ق- .تسا
=ی ه- ه-و- çا ˆ ož‹• =ی ه- ·,زیر-ت =ی ه- ·• ادان ˆ n•›• ه-و-وا ,ا- –ر- -·ارم دیا- ·یتسار و .•
-ك ¸اك~وك ¸و¡ ا¸´ ر .د-اوت یم –ر- ر-¸ ی¹و ·دشك- ار ی~ك د-اوت ی~- ~ا- .تسا =¹+م »س .ی~ا-
راگ-ا هك ـی-¸ـ یم ـ‡رحـ ¸'ـ ¸اـ ,رو=ـ .¸یگ'ر-¸ـ ,ا-ـ –ر- ·تكاس ـ,ا-~ا-ـ .,رن -ـ هكـ •ا··اوـ .~¸
:ت-گ ¸یوشت ا- ¸روك· و ت~ر~ ¸ا~ش¡ ·»ر- ¸د- ·¸~ور ,ا-وم ا- ,رن - .تسا ¸اك~وك , ه-ا~·ا
˜ت~ی- »- ا- ,د- ¸یا ه- ·ا-ا- ه-
و ~رك _او~¸ا ~ا+نشی, ,رن- .د~ ~راو ¸ا~س' ,ا+ت-ا ی- و ی-' د-نگ ری¸ ·روان+, ¸یم¸رس ¸' ه- ا¸´ ر
دیسر ¸یت-ا¸ر' ه- یت·و ی¹و .ت·ر یم را=ت-ا ه¹اس ل+¡ رت=~ ری, =ی ¸ا هك ~ا~ ار ی=سا, ا+نت وا
110
¸م لكشم ·ت-گ ~و= ا- ƒدنك- ت~-اوت یم ه¡ روان+, ,ا-· ¸' ر~ :د~ _ر=م ¸یار- ,رتگرز- .ا‚س
ـرتك~ ¸ام هیا~~- ت-گ لی-ر-= ه- ا ¸´ ر .تسا ¸~و- -¸ات هك¹- ·ت~ی- ¸~و- د- ای ¸~و- -و= 4روی
-نوت×نی-ا- ˆ JoŒg• Bo‹Šng“on ,ا- ی~ی¹گ-ا ¸اتسا~ »یار- »اد´ م .دم' ی~- ¸~و= ¸م ¸ا زگر- ·•
=ی .د-را~ر--`ك ¸ا~ ه~- ت-گ یم زیم'ریق=ت ین=¹ ا- و ~رك یم -یر·ت ار ی-ون= ,اكیرما »یقم
ƒدن-ای~ك ا~~ ¸ات~¹گ-ا ر~ ییا- »~' ¸ین¡ ·دیسر, ا¸´ ر ¸ا ت·و ¸' .رگ¹وا,¡ و ¸ز-ار و ¸وسا= تشم
-نت ردق-' ·-و-ات ¸و¡ , -ریز= ¸' ر~ ¸اتیا= ا-ا~~ .اروینیس »نك ی~- رك· ~ا~ -او= ¸~و= و
.دی-~ ¸ور- دیا -~رك ¸ا+ن, ¸ات-ور~ ر~ هك ار ه¡-' ات دی-ای- ,رت·یسو ,ا- ق·ا دیا- هك تسا
·¸ا -دننك ل~ك -را¡ی- د~ »و¹·م هك ¸ان¡ یتی·ر„ .~و- ¸دی¸رو قشع ,ار- ¸·رگ~ تی·ر„ د-و~یا~
-~رك -ری=~ ¸اگد-ر, ,ار- ·د~ یم ت·ای دن-ام ه¹¸ ركی, ¸' ر~ قشع و ت·ا=¹ .~رك د-او=- ر´, زگر-
†`تا- ¸ا- .~و- رمیر-سا ˆ ‘ŸŒ••ž•Œ قیا· ر- راوس ار ¸یا-¸ور ¸یرت+- وا .¸ار~ =و- , -د-ر, و •
ــ·ییورا, انو-V ˆـ ـ,ا- Ž•g•n• یمـ ـ¸و-=مـ ـ¸ی-رو~ـ ـ¸ور~ـ ـهكـ ـی¹احـ ـر~ـ ـرازی-ـ ـ¸ایمـ ـوـ ـی¹=مـ ـ•
,رو=ا~= ¸ی-اك ل=ا~ ·د-~رك یم ر-س ¸ری' ¸ون-و- ه- را=· ا- هك را- =ی .~و- -دی-ار~گ ·ت~یرگ-
ایرود-او ·¸ا ه·`ع ~روم , -د-ر, ,اد- ¸~رو' ر~ ه- _ور~ و هت·رگ ¸-ا-~ رو´~ ار ¸یا- تس~
رد· ¸یا ارم ی-اوت ی~- ار¡ دسر,- تساو= یم .~و- -د~ ”رس »ر~ ¸ا ا¸´ ر و ·~و- -~رك .ا,یرت ¸-یا
یم هت~یا~ و -و= ی-¸ ار وا ,رن- هك ار¡ ·دمای- ¸-ا-¸ ه- زگر- ¸سر, ¸یا ی¹و ƒ,راد- تسو~
,و~ی~ی¹ار-¸ ا¸´ر .~و- رگی~ ,ا-~ا¸- ¸ا= هك ت~-ا~ یم ,زیار= ¸ا ار -و+~ و رو~ ی¹و ·~ر~~
ا- -~ ت~ا~ -~اع .دنك ¸وما= ~و= ~و=و ر~ ار †ایت~ا و رو~ ,ا- ه-ارت ات دی~وك و د~ ه-ا=
ری¸ -اگ و ·.اح ¸' ر~ .دنك ا~ا~ت ار رو~ ¸اشك+ك ·-دیشك ¸ار~ و د-ز- »د· ا,ما, ر~ .زنم ¸ا ¸وری-
و دی¸ر¹ یم ‡ر¸ و ر·او ی=ح ا- ¸یا,ارس و دم' یم ر~ -¸ر¹ ه- ·,را= و ¸اش=ر~ ییا-ی¸ ¸' ~و--
.~و- د=و ه- ت¹اح ¸یرتكی~ز- ¸اگراتس یقیسوم ¸یا ا¸´ ر ,ار- .~رك یم همزم¸ ار ¸ان~ا- یگن-'
-دش~گ ,ای-~ ¸' ه- ار وا و دنت یم ¸~رگ ·رات ¸و¡ ا¸´ ر ,ا- ه-· ~رك یم ¸ا~حا هت~ر· لی-ر-=
ـد-~و-ـ ـی-ا~رمـ ـه¡ـ ـ.د-دم'ـ ـیمـ ـرا-ا-ـ ـ,ار-ـ ـر--ـ ـ-ا=ن,ـ ـ¸ورـ ـر-ـ ـ¸'ـ ـر~ـ ـهكـ ـدنكـ ـیمـ ـ~راو و¶و- ˆـ ـ,ا-
g••Ÿ’o -ا-اویحـ ـ¸و¡ـ ـ·رور·مـ ـوـ ـیشحوـ ـرای~-ـ ـ.ه-ـ ـ·د-~و-ـ ـت--ركو-ـ ـوـ ـت~ ,ـ ـینك-ـ ـرك·ـ ـ.امـ ـ•
هك ت-گ یم ی+م ¸ا ·¸ا~ ی-او= ی- ,ا- -~ ,ا¸ار~ ر~ .تسا »و¹·م ¸اش~كع ¸ا .د-~و- راو=ت~وگ
ر=- ه- ییا- -ریز= دن-ام ¸' ر~ ت=ر~ =ت دن¡ هك ,رو= ه- ·ت·رگ یم ار· ار ا,ما, امرگ =ر· ¸ا
¸و-ای·ا _=س ¸ا ل·- را+¡ هك ~و~- یم ,ا -رو=سا ,~و=وم ¸و¡ رو~ ¸ا راوس ر- و د-دم' یم
-اگو~را ¸ت' رانك هك ت-گ یم ار ییا- ه-· ¸یار- ا¸´ ر .د-ام یم ایر~ _-~ ه- ا,ما, .دنك یم رو-ع
-~ر´م ¸ر~ام یت·و .~و- هت-گ ¸یار- ار ا- ¸' ·~رك یم راك-ا ار تش+- هك ینی~ ی- ,و~وگ .~و- -دین~
ا~تح هك ~و- -~رك »`عا »تش- -~ و ·~~رگ¸ا- ~و- -~رك تساو=ر~ ¸حور ¸ا »ا~ت -~ ت-- ·~و-
ات ت·ات~ یم ¸دن-¹~ د-¸ر· ¸ی¹ا- ه- •ارو· ·~و- -دین~ ار ¸' رگا اری¸ ·-دینش- ار وا ,ا-اقت ¸ر~ام
ییا-¸ور _ر~ »ا~ ه- ار لی-ر-= د·- و .تسا راك ¸ایا, –رم هك ت·رگ یم ه=یت- و ·د-~ ¸یراد¹~
ـ¸ام~رم هك ت=اد-ا -نور ¡ ˆ P•Œon و د-دم' یم ¸ا~ -~رو= ¸=ور ,ا-وم و دی-س ,ا- ¸ا-¹ ا- ·•
ـه-وگ¡ـ هكـ ~ركـ -یر·تـ ¸یار-ـ وـ ·د-~رك ـیم ¸اش-وری-ـ ¸ارو~زم -ا»- ,ول×نا ˆ AngŽo‘ ¸-' -ارـ •
¸' و د~ هت=اس رو=نی~- »- ا-دس .دن-اسر- ¸ا~~و= ,ا-ای~-اتسا ه- ار »¸` -امد= دن-اوت- ات د-دیشك
ا- ¸دن+م =ی ,ر~~- ه- هك ~و- .~ ¸یگنس ,ا- ¸¸ ¸' ¸ا" :-~و¹ك ¸تسو~ ¸اتسا~ ه- دیسر یم ت·و
ل=م ه- ¸او= ر-و~ و ¸¸ ".~و- -~رك ¸ویام »- ار -نی¹ر- ,ا- »~' ¸ا ی~ی- و -دم'ر~ ر=نیرگ »سا
ر=-نم ار دس ات دن-ار ر~ ¸وی-`ق-ا هك د-دین~ ,دن¡ ¸ا ¸, و دنت·ر ~رك یم راك ¸' ر~ ر-و~ هك ,دس
ا+نت ¸اراكتمد= ا- ار -~و¹ك و دنك ت=·ا=م ¸' ¸ا ات ت·ر دس ل=م ه- ¸ارگراك -ار~- ر=نیرگ .دننك
111
ـ=ی ·اروینیس .دم' ود- راكتمد= د·- تعاس دن¡ ƒد~ رو=¡ ی-ا~ یم ت·و ¸' و .ت~ا~گ --ر--وا ˆ
’ož‹Œ• ا=ك ¸اتر-و~" و .ی-`ق-ا ¸اتی,اك =ی ـƒه¡ رگی~ .تسا ه-ا= =ی یگرز- ه- ·ر~ »~ -دم' •
¸' و ".~ریگ یم -د+ع ر- ار ¸' -`ق-ا ·دنت~ی- ا~~ ¸ا ت=·ا=م رك· ر~ ¸اشیا هك `اح ƒ»-ا= دنت~-
~رم و~ ر- را¸راك ¸' ر~ ی¹و .~و- ا-زی¡ ¸' ¸ا .ی-ا~ ی~- .ت~ا~گ ه-ا= ¸وری- ار =·ا=م دن¡ ت·و
و~ و ~و~ »ا=-ا =رتشم ¸اش~ت= »سارم ~رك رار-ا -~و¹ك و ·¸اتی,اك »- و ر-و~ »- ·د-د~ هتشك
ه··او ¸یا ¸ا د·- .~رك ,را~ازع و~ ر- ,ار- و دنت~ا~گ ر-· ¸ور~ رگیدكی رانك ر~ هك دی~ ار -و-ات
.تسا =ا-ر== ی-¸ وا هك »یت~-ا~ ‰rop fataIeŠ trop ˆoII‹ fataIe ا-ی¸ ی¹ی= .=ا-ر== ی¹ی=• .
یقیسوم ـ·ا-ی¸ -~و¹كـ ی-~رك-روا-ـ ¸اتسا~ـ ر~ـ لی-ر-= ˆ.»ـ .تسا ه~-ار·ـ ¸ا-¸ ه- ¸تمـ ر~ـ .=ا-ر==
¸-اگ- ی~ش¡ری¸ دی~ یم ·~ات·ا یم ¸¸ ه- ¸~ش¡ رگا یتا==¹ ¸ین¡ ر~ .دین~ یم ار ا¸´ ر ,ا-و¸ر'
¸' .~و~ _را= ا=-' ¸ا تساو= یم ,زی¡ ,رادن, .~رك یم ¸ا~حا ¸شك یعو- ¸·ا- ~رگ و دنك یم
ی-ن= ¸راوع ¸ا ت¹اح ¸یا »- دیا~ .د~ یم دید,ا- ¸ا~حا ¸' و ت·رگ یمر- ار ¸-اگ- ا¸´ ر ت·و
.~و- ی--ع راش·
و د~ رك ¸ا+گا- وا ی¹و ·تسا -دی~ ~و- -دییور ا¡~¡ رس ر- هك ار ییا- ”ا~ ای' ·دیسر, ا¸´ ر ¸ا ی-~
ـرانك ,ا هیا,را+¡ ,ور ه-وگ¡ ~رك -یر·ت ¸یار- ¸~ا~ _سا, ,ا= ه- -نو¡-ا- ˆ g•Žpon ل=' ای ·•
و د-دم' یم ¸~ز- د-~رك یم تكر~ هق-ا~م ر~ هك ییا-واگ و هت~ش- یم ¸وم`' ¸و¹ ر~ ا-واگ
ـ»ا- ه- ,رت=~ ·ر+„¸اد·- ¸ور =ی .د-~ا+- یم ¸یو-ا¸ ر- ار ¸ا~راد=ا~ ,ا-رس -J س Jد اروروا ˆ
A•ŒoŒ• ›•Ž šoŽ ¸-اتسو~ ه- -ا== •ار-ا„ .~رو' ¸ا-¸ ر- یك¹تم ·~و- ¸ورك`~ ¸یترام ~زما- هك ·•
ا- -ركا- ,و-ا¸ ,ور ™ق· ار ¸ا~رس ا-واگ »~رك یم رك· :ت-گ ¸انك همزم¸ د-دیدن= یم ه-ای~وم هك
¸یام¸' ی-اوت یم تسا رو=نیا هك `اح :~ا~ -او= ی-ا-ر+م ا- و دی=ر¡ ¸یوس ه- ا¸´ ر هك ·د-را~گ یم
¸' ی-و= ¸~~~ ·¸ور, رت=~ ¸یرت ینتساو= و ای~-اتسا , ه-ا·ر ¸یرت+- ·د·- ه- ¸' ¸ا .»زیزع ینك
.~و- -دم' ا-ایر~ ,وس ¸' ¸ا هك د~ ر=` ,~ای¸ و د· دن¹- ,~ای¸ ¸¸
ا¸´ر ·د-~رك یم ا~ا~ت ا ر ایر~ و د-~و- -~ات~یا و¹+, ه- و¹+, ¸ا ه-ا-~ , -ر=ن, رانك هك رو=-ا~-
»سا هك ¸ی~- ".یت~- وا , هگن¹ .»یوگ یم ار ¸ورك`~ ¸یترام .یت~- وا هی-~ انیع وت" :ت-گ د-و~یا~
,زی¡ •ار-ا„ د-و~یا~ ا¸´ ر ی¹و .دی¹ا- رایت=ا ی- هك دی¡ی, لی-ر-= ‡ا- ر~ ¸ان¡ ~ر~ ·دم' ,و-اك ¸'
".¸ك -اگ- ار ا=-'" :~¸ ~ایر· ,~ا~ ه- و دینش-
ی·ی-= •ار-ا„ هك ی=رمرت~ ·-`ی=·ت -اگو~را و و¹یترام _ر´ - ت+= ر~ ·-~ ه~ی- لحاس رانك ·ا=-'
.~رك یم و=م و ت~~ یم ار ¸یا, ,ا= -' هك ¸ان¡ ·دیو~ یم -' ™= رانك ¸ا تعرس ه- ·~و~- یم
لی-ر-= ¸اگدی~ و ·ت=یرگ یم ر== ¸ا راگ-ا ·د~ یم رو~ ¸ا-ات~ و ~رو= یم -ات و ¿ی, _رم رت~
.د~ دید,ا- -~ یكیرات ر~ هك ¸یا ات ~رك یم .ا--~ ار ¸' -~زت-گ~
*
¸ور هك ~و- -~رو' ~ای ه- ا¸´ر .د-ر=- ی-ا,ما~ و =یك د-~و- هت·ر ا- ¸' .~ات·ا †ا-تا -~ ر~ ,د·- ~ادیور
=یر-تـ ـ-راكـ ـی~كـ ـ~و-ـ ـ-~ركـ ـ~ر=ـ ـارـ ـ¸اـ ـ-~او-ا=ـ ـهكـ ـا=-'ـ ـ¸اـ ـوـ ـ·تساـ ـ¸یگ¹اسـ ـه´-ـ ـوـ ـ~اتش-ـ ـد¹وت
¸ا+ن, ¸ن-اری, ری¸ هك ار ,¸ار ·د-ریگ- ¸ش= ت~ا~ رار-ا هك لی-ر-= .~و- -~ز- ¸-¹ت و -~اتسر--
¸ا ی--~- =رت ¸ا ل-· هك -نی¹رتسا د-و, ¸ا ر´, را~ -یك ¸و-=م دن-ر~ك :~ا~ ¸اش- ا¸´ر ه- ~و- -~رك
ای- .»ت~ی- یتسدگنت »~' ¸م .»را~ ,را-تعا -راك د-او=- ت¹~ ات -¸ات" :ت-گ .~و- -دیر= -ایس را¸ا-
112
هك ~و- هتشگ ریسا ا¸´ ر ,ا- ه-· ,و~ا= دن- ر~ ¸ان¡ -دم ¸یا ر~ ".»نك ت-ا~+م »-او= یم .»یور-
-د-¸ ¸ا ¸ت·رگ ر-= ا- ی-¸ و ~را~ ,ا یگد-¸ ¸~و= ,ار- ~رو' ی~- ر=ا= ه- و ت~~گ یم ا-¸ور
تكا, و دم' یم د-و~یا~ »-ا= رس تش, ·-~ ر~ دیر= ¸ا ¸, ¸یار-ان- .د~ د-او= -~زت-گ~ و ~ا~ ¸-~و-
.~رو' یم -ار~- ار دیر= ,ا-
دی-ار~گ یم ت·و و ~و- -~ات~یا ی-ا-ای= رانك لی-ر-= ·~رك یم .~ ~ر~ ¸ور· ینیری~ ا- ا¸´ ر هك •اد·-
~راو ,او- ات ~¸ یم ¸-- ¸-- هك ی¹اح ر~ و ~رك ¸ا~حا »ك~ ر~ ار -دنشك -ن¡ ¸' رگی~ را- هك
ییو-ای هك دی~ ار ,ا ی~ید· ,راگ و دین~ ی,`ك _ی¹ك ,اد- .~ات·ا ی·ر- _ار¡ ریت ,ا, ·دنك ¸یا- هیر
هكسا~¹ا- ¸ا-¹ راگ-ا .وا -اگ- ر~ هك ~و- ¸او= ¸ا-¸ و ¸ا~رم ¸ا ر´, ,راگ ¸ور~ .دیشك یم ار ¸'
,ا -رق- ,ا- ه~ك~ ¸یا- ¿´م رانك هك د-~و- -~رك ا, ه- یكشم -نت ,ا-راو¹~ ا-~رم .د-~و- -دی~و,
هی~اح و ~اشگ ,ا- ¸ما~ ·ا- ¸¸ و .~و- ¸ا- ر~ك ات •ا-یرقت و¹= ¸ا ¸ا~دی-س ,ا- ¸-اری, و .ت~ا~
یم »ش¡ ه- یی`= و ,~رم¸ ·ی¹گ ”رس ·~ا~ ,ا- --ر هی` هی` هك ,رو= ه- ·دنت~ا~ ¸ت ه- ,¸و~
ی- ار ¸' †ر- و †ر¸ و -ریت ار ¸ا-ای= ¸اشی~ا~ و د-د-او= یم ¸او' ی=را= ی-ا-¸ ه- ا- ¸' .~رو=
,رگی~ ¸ك ¿ی- اری¸ ·تسا ¸ایر= ر~ ,~اعری= زی¡ =ی هك دی~+· یم لی-ر-= اما .د-ایا~- یم هقی¹س
ی-ا-ور ¸ا =یك , ه-·= .د~ _را= ی~ور· ینیری~ ¸ا ا¸´ر ت·و ¸' .~و- -دش- ,راگ ه=وتم ¸ا-ای= ر~
,ار- ا- ¸'" :ت-گ دن¹- --ا- ه- .~و- هت=یو' ¸تسار تس~ , -را~ا تشگ-ا ¸ا ·د-~و- هت~- ¸' رو´~ هك
¸اش-و= ر~ .د-را~ تسو~ ار €·ر ا- ¸' .»یت~ا~ €·ر ی-ا~+م هشی~- ام ·ی-ا~ یم .دنی' یم €·ر
".تشك ار رو=~` ¸' هك ~و- ی-~ ¸ا~- ¸یا" :~وز·ا د·- یكد-ا و ".تسا
وا ه- ¸دن-ام -~ر´م ر-ا„ ر=ا= ه- هك ای¹و ¸او¸ »ا- ه- ی-=~ ¸' ر~ هك ~و- €·ر ی-ا~+م ¸ا~- ¸یا
هك ~ا~ هما~ا راك ¸یا ه- ردق-' و ~رك ¸ی-وت لس .~ اروروا ه- یت~م .اح ر~ ·د-~و- -~ا~ رو=~` -ق¹
¸یا ا- یگ-او=~- ¸ا ار¡ ·¸یترام ی- .د-ا~- وا ا- ¸~رك »ر- ه=ن, و تس~ ز= ,ا -را¡ ¸یترام ,ار-
¸وری- »یور- ا=نیا ¸ا ای- ت-گ ¸یترام .تسا ,ا -دننك هت~= رت=~ ی¹ی= هك ¸م ر=- ه- ƒدی' یم ت~و=
€·رـ ـت~ی,ـ ـ‡ار=اـ ـ¸ات=ر~ـ ـ¸اـ ـ¸ایر,ـ ¸یم¸رسـ ـ¸و¡ـ ـهكـ ـییا-ـ ـ_ار¡ـ ـهك ـی¹احـ ـر~ـ ·یكیراتـ ـر~ـ و
ار ا-~راك ·د-دی¡ی, و¸ا- رو´~ ار ¸اشیا-و¡-و, ~رم و~ ·ت=اد-ا یم ¸یم¸ ر- ار ¸ا~ هیاس ~و- هت=یو'
¸ی, و ت~ا~ر- ار -~ر´ م -`ك ¸ورك`~ ¸یترام و د~ هتشك ¸او¸ .د-د~ زیو`گ ¸ا-¸ ”ر¡ و د-دیشك
.~و~ یم رو~ هك دی~ ¸یترام و ت~ا~ر- ار -`ك وا .~رك -اتر, لس .~ اروروا ,ا,
یتس~ ر~ ـار ,راگیس -و¡ هك ـی¹اح ر~ ·¸ا-~¡ ـ,ا -رق- ـ¸ا-¹ ر~ ه¹اس ه- و ـ~اتش- د-و~یا~ ـا¸´ ر
و ¸ی= ¸وگ هس و ز-س ی-اوی¹ ¸ا ·~و- -دی¡ی, ¸رس رو´~ ه- ,ا -رق- ,ا ه¡را, و هت·رگ ¸و, ¸كتس~
یم ¸م" :~رك »`عا ¸ا+گا- .ت-گ یم ار هت~~گ -و= ,ا-¸ور ,ا- ه-· و دی~و- یم ی-د·م -'
".»ا -دی-·ر- »- را- =ی و تسا »د¹وت -~ .»-·ر- »-او=
*
د·- ¸ور و ~رو' ر~ ا, ¸ا ار ¸¸ری, ر= س ,ا- همدم~ ات لی-ر-= ا- ا¸´ ر €·ر و -~ ¸' ¸اوار· ,`قت
و ¸ورك`~ ¸یترام لی-ر-= .~رو' ~و= ا- ار »ا-وا ¸ا ی-و--ا هك ی-ت .~ات·ا -او=ت=ر ر~ ی-ت =د-ا ا-
ت~ی-ور, و د-دی-·ر یم وكنم`· د-و~یا~ , ه-ا= »ا- تش, ¸ر· ر=' ,ور هك دی~ ار لس .~ اروروا
-دنی' , -را-ر~ ¸وا ه, ,ا -دع ,ار- و د-~و- -~ات~یا یقیا· ,ا- ه-ا= ,ور دی-س ,ا-راو¹~ و تك ا- ا-
ت~~· »~رم ¸ایم و دی' یم ر~ ¸یك¹ام تس~ ¸ا ا- ¸یم¸ ¸یا ¸ور, تموكح ر~" :د-~رك یم ی-ارن=س
113
تیك¹ام ¸اراد·ر= ¸یا ·ا+-ز-ار ¸یا دییای- .دنك یم -حا-ت ت¹و~ »- ار ی~ی¹گ-ا ¸-' ™= .~و~ یم
و ~و- هت=یو' او- و ¸یم¸ ¸ایم ·`ا- ¸' د-و~یا~ ,رن- ی¡گ , هنت »ی- ".»ی¸ادنی- ¸وری- ار ی-و-=
:~¸ ~ایر· و ~رك -را~ا وا ه- تشگ-ا ا- ¸و,دی-س ¸ای~رو~ ¸ا یكی هك ~رك یم ا~ا~ت ار هن=- ¸یا
لی-ر-= »ك~ ر~ ¸ان¡ ~ر~ ".تسا~~ ¸~~~ ¸یا .تسا ¸ی~- -~رك را~•تسا ار ا~~ هك ¸' .تسا ¸~و="
و =-س ار ¸ید-ا,' ای -د·م »=¸ ¸اكما ¸یق=نم رو·~ هك ,ا ه==¹ ¸ا~- ر~ اما .~ری~- دیسرت هك دی¡ی,
-د~ ا¸´ر ,ا-اوت , -~ارا , ه¡ی¸ا- و ریسا هك ¸یا :~رك همزم¸ ار تقیقح ¸ن-~ ی·ا- ·~رك یم ¸یگنس
ر-~·ی, د-و-ام زیگ-ا ت-گ~ ¸ای- ~و-- ت=ت ریزگا- ·لی-ر-= ·هت~ر· ¸' هك رو=-ا~- تسر~ .تسا
.~و- هت-گ ¸=س
-ات و ¿ی, -او=ت=ر ر~ -ت .اگن¡ ر~ د-و~یا~ ا¸´ ر .-د-ا~- ,زی¡ رگی~ .~ریم یم ~را~ ا¸´ ر هك دی~+·
ه- رتك~ .ت-گ یم ¸=س ¸وتگنی-ا- رتك~ ¸ا هیا~~- ین~~~ و ه-و- »ا »س ¸ا -دیر´- -دیر´- و ~رو= یم
ه- هك ا¸´ر ~و-+- ¸ا ¸, و دنك یم تیا-ك ا~~ ر~~- ,ار- `ماك ییاتسور یگد-¸ دیا~ ~و- هت-گ ,رن-
ـ, هما-ر-س ·~و- -د~ـ `ت-م ¸و-یت -ی¶و¡سو و-یر-ا ˆ Až•ŒŠgo V•‘p•ŸŸŠ -~رك هید- وا ه- ار •
یم .ای= اما .~و- رو+شم ,¸ا~ر,¹ای= ه- -دن~یو- هك »یوگ- دیا-" :ت-گ و ~¸ ,دن=-¹ ¸وتگنی-ا- .~و-
هت ·د~ یم رت-ی·- ه¡ر- "˜د-~رك ¸ما- ه- ار ,ا -را· د~ا- ه¡ر- ·د~ا- رتدنموری- تی··او ¸ا د-اوت
یم ¸ا~حا لی-ر-= و ·د-اسر یم ¸نیت-ا¸ر' ,ا-ای¸ر ‡ر-م ه- رتشی- و رتشی- ار ¸تو· , -د-ام
ه- تعاس _ا-~ا و ~و- -~ا~ »¹ ¸ت=ت رانك یتك~ی- ,ور ی¹اح ی- ا- .د-ا -~¸ ¸ت' ار ¸·ا- راگ-ا ~رك
-ریز= ه~- ¸ا رتزیگ-ا ت-گ~ و ~رك یم ر´, ار ا-· ,~ا- ,ا-¸اس یقیسوم .د-د~ یم رت-اوار· تعاس
`ا- روان~ ,ا-ریت ¸و¡ _اوما ا- -ار~- هك -ریز= .د~ را~و~- لحاس ,وس ¸' هك ~و- یك¡وك دی-س ,
.ت·ای یم ~ادتما ¸ات=ر~ -و--ا -ی~ ات ¸دی-س ,ا- هسام و ~و- دی-س ‡ر- ل•م ·ت·ر یم ¸ییا, و
.~و- دی,س ~=اك ¸و¡ ¸اشیا- –ر- =و- ات هك ¿گ ,دی,س ه- ·دی,س ¸ات=ر~
-او= †اتا تك~ی- ,ور هك رو=-ا~- .دیسر _وا ه- لی-ر-= ی¹ا=ی- و یت~´ س ·-ریز= ¸د~ ادی, ¸ا ¸,
هت·ر هت·ر ¸-د- ¸¸و ~رك یم ¸ا~حا و ~ات·ا یم »- ,ور ¸یا- =¹, ·~و- -~ا~ »¹ –رم ه- ور ¸¸
-نت راو¹~ .~و- ,رگی~ -او= †اتا ر~ د·- .تسا ¸ك~ما- یتكرح ه-وگ ر- هك ~و~ یم ~ای¸ ردق-'
.~و- -د~ هت~- ,ا -رق- -`· ا- ¸دن-ر~ك و ت~ا~ ,ا -رق- ,ا- ه~ك~ ا- ¿´م ,ور هك ~و- -دی~و, -ایس
دی~اتسر· ¸م .ا--~ ه- ا~~" :ت-گ ~و- ی¡گ , هنت »ی- هی-~ ¸ا -ر+¡ هك یمر- و ¸یگنس ~رم ه- -ا==
·ت~ا~ ی~- ر- ¸¸ , -ر+¡ ¸ا »ش¡ و هت·رگ ار ¸=ارس یك ت~-ا~ یم -و= ی¹و "ƒهكیر-ا ¸و~
.د-¸ یم `ا- ¸-~رگ رو´~ دی-س روت ¸ا »ر~ ی=رس دی~ یت·و یتح
¸یا" :~و- هت-گ .دننك ت¹ا=~ ¸ورك`~ ¸یترام , هی-· ر~ ی~سر -اماقم ~و- هت~ا~گ- د-و~یا~ ,رن-
و .تسا ¸ایم ر~ ت·ار~ , ه¹'~م هك ~و- -~ا~ _ی-وت ا¸´ ر ,ار- و ".دنت~- ¸م تی¹و‚~م ت=ت »~رم
,و ه- ¸ون- هك د-د- ¸اش- لتا· ¸ورك`~ ه- ات ~و- -~رك ار ¸ی·س ,ا+تنم د-او~ , ه~- »=ر ی¹ع
هك ¸یا ¸ا ¸, ·هكیر-ا ¸و~ ی¹و .~و- -دیزگر- ای~-اتسا ,و¹و, »یت ی-اتی,اك ه- ار وا •`•م .~را~ ~ا~تعا
زی- ¸اگد-ر, ه- یتح و د~ یم ل~ك و هت~= ~و¸ .~و-- ی¹-· ~رم ¸' رگی~ ~و- هتشك ار رو=~` ¸یترام
¸ادن¡ ادت-ا .ت~~گ یم »- ¸ا هت·ر هت·ر روما , -¸اری~ ¸وم`' ¸و¹ ر~ و ~ا~ ی~- ¸اش- ,ا ه·`ع
¸اش-وری- ی~ك و دنتشگ¸ا- ¸و,دی-س ¸ا~رم .د~ راك~'ـ `ماك هك ت~~گ- ,زی¡ ی¹و ·~و-- ~و+شم
.د-~رك یق¹ت =¹م =ا==-ا لی•~ت ار ¸' ای~-اتسا ر~ ا- ی¹ی= ·ت·رگ ¸و-یت د-و~یا~ ا¸´ ر یت·و .~رك-
114
را~ هعرزم راك †اتا ر~ هكیر-ا ¸و~ ل-اقم هن-ر-ا, ƒ»نك یم ه¡ ا=نیا ¸م دیشید-ا -~زتشحو لی-ر-=
یم ت~ا~ ,رن- -تسا ,رگی~ ¸ك ,ا=نیا .د~ یم ”رس »ر~ ¸ا ·رترو~ ا¸´ ر ا-و~ و ~و- -~ات~یا
رار·" -دی~+· یم ار ¸·رح لی-ر-= ی¹و ·ت-گ ی~- ی~ی¹گ-ا ه- -»را~ ~ا~تعا ی¹ی= وت ه- ¸م ·ت-گ
,ا- تی¹و‚~م ...¸-ار~- وت و دنك- ‡ار=ا ¸یا ر~ ی~~رگ =ی ¸ت-اق- ¸ارو´~ ,ار- »ر~~- تسا
-ا~¹ك و د~ ¸ا- ¸-ا-~ اما ƒ»یوگ- ه¡ ·تسا ¸م ت-و- `اح ".~و~ یم ¸م ¸ت·ر ¸ا _-ام ¸وم`' ¸و¹
·¸=ر¡ ·ا-ا, , هن~ا, ¸ت·وك »- ه- .هكیر-ا ¸و~ تسا ¸م را=ت·ا -عا- .دم' ¸وری- ¸' ¸ا ه-اگی-
._ور=
,ا ه-· .~و- -~رك ¸یا- ¸اتسا~ تی- -ا~ »~=ت ه- _ور~ ¸یگ¹اس ه´ - و ~اتش- -·- ر~ د-و~یا~ ا¸´ ر
ـرس تش, -سا ر- راوس لی-ر-= و .~و- هت-+- ¸ا هنیس ر~ ¸ر· »ی- ¸ا ¸ی- هك -یا,ییوس ونا¡~ی» ˆ
HŠ‘p•no- š•Šz• ا- ,ا هشی- ¸ایم ¸ا ا- ¸' .~رك یم تكرح رگی~ ,ای~-اتسا ه- ییای~-اتسا ¸ا وا •
¸ات=ر~ انایارآ ˆ •Œ•y•n• رانك ¸ا • ارلیدر- ˆ ŸoŒ›ŠŽŽ•Œ• ه- هك ی-ی=ع ,ا- -اگت-وكس ه- و دنت~~گ •
,ا·' ,ا- ¸یم¸ ¸ا و د-دیسر ~و- -د~ هت=اس ¸اتسودن- ,ا-ر-· و دن¹تاكسا ,ا- ه·¹· =-س ردVاود-
,ناوا ˆ œ•›w•ŽŽ•›•Œ Ev•n‘ ر- هك د-~و- ~ا~ ¸یا ¸ا ¸ا-¸ .د-~رك ¸دی~ ت~ا~ ~ا~ ¸¸ ت-- هك •
ــ,ور~¹·ـ ـه-ـ ـد·-ـ ـوـ ـ.د-~و--ـ ـه-ی„وـ ـ»ا=-اـ ـه-ـ ـرو-=مـ ـ-~ـ ـ=یـ ـ,اـ ـهت--ـ ـ¸اـ ـ¸ی-ـ ـ»ادك --,ییوس- -ك- ˆ
M•Ÿšw••n ی·ری- ¸یای~-اتسا ¸·ر~ -و¡ ه- و ~و- ی-ا~¹' ,ا- -دیا ق~اع هك د-دیسر ‡ور·م •
,ای~-اتسا ر~ .~رك یم ییا~-~و= دی-س ,ا -ریا~ ر~ هت~ك~ ی-ی¹- ¸' زكرم ر~ هك ~و- هت=یو' ”رس
و دی~ ار ت~و-رس دی-س , -ریز= را- ¸ی¹وا ,ار- ا¸´ ر ·ه-~رگ یكی~ز- ¸ا رو-ع »اگن- ·¸ییوس =م
ا=-ا~- ار ر·و~ و راكتمد= ت·و ¸' .د-ور- ا=-' ه- قیا· ا- را-ا- ‡ر- و =ی- =ی, ,ار- ~رك رار-ا
, -ر-س ا=-' ر~ و د-ز- ورا, -ریز= ات و دیای- ¸-ار~- هك تساو= ¸ورك`~ ¸یترام ¸ا و ت~ا~گ
.دنی¡- ¸یار- ار -ار~ و ت~وگ و د-ارت~گ- دی-س ,ا- هسام ر- ار ”رس
¸و¹- و -ایس ¸ما~ ا- و د~ـ `و~ ا¸´ ر هك ¸ی~- .¸ون-' ی-ایس ه- و ¸و= ی=رس ه- ·‡ر- ,دی,س ه-
وا هك) ¸ورك`~ ¸یترام ·دیشك ¸ار~ ·~و- -د~ ¸+, ا- هسام ,دی-س ,ور هك ”رس , -ر-س ر- ¸دی,س
~و- هت·رگ دی-س ¸كتس~ ا- یتس~ ر~ هك ی-اوی¹ ر~ ار ”رس -ار~ ·(ت~ا~ ¸ت ه- دی-س و -ایس یسا-¹ »-
هن=- .~ات·ا ی·ا-تا =ی --مد- -دیسو- و ت·رگ ار ا¸´ ر تس~ هك ¸ی~- ·-~¸ ت-گ~ ¸,س و ت=یر
ت~وگ و د-دی=¹= یم ¸' ,ان+, ر~ ·-دیشك ¸ار~ ”رس , ه¡را, ,ور و~ ر- ه==¹ =ی -د~ =یرات
یم ·دنتشگ¸ا- ازییوس و-ا,~ی- ,وس ه- یت·و و .د~ یم ه¹ ¸اش·ایت~ا ینیگنس ری¸ هتا, و ~`اس ·~رس
·~و- ا~= ,ا- هك¹ ¸ا ر´, ¸اشسا-¹ اری¸ ·~رك ¸ا+ن, راكتمد= و ر·و~ ¸ا ار ,زی¡ ¸اوت ی~- هك دنت~-ا~
یم ¸رس =¡وك تكرح ا- و دیشك یم -قع ار ~و= ¸یگ~= هك¹- ·ه-ا~¹ا„ ه- ·¸¸ رگی~ ,ا ه==¹ و
ا+نت -~رو=- تس~ ¸را-ا- و ت¹ی-· ا- ار ¸¸ و د~ یم رو~ ·~رك یم »ی=·ت -~ات~یا وا و .ه- ·ت-گ
ر- هك هن=- و~ ·~رو= یم -ات و ¿ی, ¸ت=ت ,ور –رم , ه-اتس' ر~ ا¸´ ر هك ی¹اح ر~ .ت~ا~گ یم
¸یگد-¸ ,ا- ¸اتسا~ تی- -ا~ ر~ وا و .دش- »ی¹~ت ·د~ »ی¹~ت -د-~رك یم ¸وع ا= د-~و- ری~, ¸اكما و~
.دنك -ا=ت-ا د~ا- تی··او تساو= یم هك ار ه¡-' ~و-- ر~ا·
*
-ام ".د-¸ یم »رس ه- ~را~ ¸م اما ~ریم یم ~را~ وا .»و~ یم ه-اوی~ »را~ راگ-ا" :ت-گ ~و= ا- لی-ر-=
¸م~¸ا- و »~ ر- :دیسر یم ¸وگ ه- †اتا ر~ هك ~و- ییاد- ا+نت ا¸´ ر ,ا- ¸-- ی¹و ~و- -دم' ر-
,ا- ه-·و ر~ یتح .ت~-اوت- ی¹و ·~زی=ر- تك~ی- ¸ا دی~وك لی-ر-= .~و- -ار~- ر=ر= ا- و ¸یگنس
115
هن=- و د-~و- هت~ا~گ ¸ا هنیس ,ور یگنس ,رادن, .~و~- یم ¸یگنس -¸اد-ا ی- ¸-د- ·»~=ت و~ ¸ایم
قشع ¸وم`' ¸و¹ ر~ -اك را--ا ر~ ,ا ه==¹ .د-~و- »-ر- و »-ر~ ¸ان¡~- ·دنت·رگ یم ¸ا= یت·و ·ا-
-ری= -اگ- ری¸ ·د·- ,ا ه==¹ و ·-ی¹- ¸یترام ·~رك یم همزم¸ ار ¸ما- ی,ای, وا و د-~رك یم ,¸ا-
ای و¸ر' ¸ا -ر=ا= €ی=شت هك ,رو= ه- .~رك یم ییانتعا ی- ¸ور ™سو ر~ لس .~ ا روروا ,
ی~- د-و~یا~ ا¸´ر زی- –رم »اگن- یتح اری¸ -~و-- ری~, ¸اكما -د~ رار·ا تی··او ¸ا ~و¹' -انگ ,¸اس¸ا-
.~و~ ور-ور هت~~گ ا- ¸ا- »ش¡ ا- ه-وگ¡ ت~-ا~
¸ق- لی-ر-= و ~رك رو-ع ¸' ¸ا ا¸´ ر , -ر+¡ ا- ~رو=ر- »اگن- ییوگ ·د~ ,را= †اتا ر~ هك -ام رو-
وـ ـریگـ ـت=سـ ـ¸وتگنی-ا-ـ ـرتك~ـ ـ¸تسو~ـ ـوـ ـهكیر-اـ ـ¸و~ـ ـد·-ـ ـ.~ا~ـ ـ€ی=شتـ ـارـ ـ¸روتـ ـوـ ـ¸¹ا-ـ ـراگ-ـ ـو
¸ر=- ه- د·- .د-دم' یم ر=- ه- -د-¸ د-او=- ¸ات¹~ ات و د-~و- -~ات~یا ¸ك¹ا- ر~ هك دی~ ار ¸-¸رسر´ ,
.~و~ یم ا=-ا= _ا-~ا ا- راگ-ا ·ادی,ا- و رتو=م ا¸´ ر ·د-و~ یم رت-=شم و رت=-او _ا-~ا ه¡ر- دم'
ت¹ا=~ ¸' ر~ ¸ینیگنس و ~ر~ .~ و ~را~ یگت~- ¸~و= ه- _ا-~ا رو+„ ~و- -دی~+· هك ا=-' ¸ا و
.ت·رگ ار· ار ¸یا,ارس –رم ¸ا ¸رت و -ر+¹~ ·~را~
ه- ¸م و »نك ,راكتس~ ار ای¹و¸ ¸او¸ –رم ی-اوگ یتساو= ¸م ¸ا" :ت-گ یم ت~ا~ ¸وتگنی-ا- رتك~
ه- وت ·»نی- یم »را~ ار ¸ا ه=یت- و ~و-- تسر~ اما .»~رك ار راك ¸یا ¸ا~~ید· یتسو~ ه- »ارتحا ر=ا=
~رگر- تن=و ه- .~رو= یم ار وت ¸ور~ ¸ا -ر~ -ر~ ~را~ هك تسا ت-اد=و دیا~ و ,ا -~ا~ -ان, لتا· =ی
".ر-- -~و= ا- »- ار ت-¸ ¸' ·دت-ی- ,رتد- †ا-تا هك ¸یا ¸ا ¸ی, و ~رگر- .هكیر-ا
".»ریگ یم -دی~ا- »- ار »ر~~- ¸ا ¸~ر- »سا و »ت~- »ن=و ر~ ¸م ی¹و" :ت-گ د-و~یا~ ,رن -
زگر- ·د-و~ ¸كاس ا= ر- ا- ی~ی¹گ-ا" :ت-گ ~و~ و=م -ام رو- ر~ هك ¸یا ¸ا ل-· ¸وتگنی-ا- رتك~
".د-وش- ق~اع ا¸´ر ا-~ ل•م هك ¸یا رگم ·دننك ی~- =رت ار ¸ات~¹گ-ا
را~او ار ¸~و= د~ ق·وم -ر=`ا- هت~ر· لی-ر-= ·~و- ی¹ا= ¸ك¹ا- هك `اح و ت~~گ -ام ر-ار- ¸ا ,ر-ا
.د-ا هت~- ¸یا, ه- ری=-¸ ا- ار یگنس راگ-ا هك ~و- ,رو= ¸نت·ر -ار .دت~یا- و ~زی=ر- تك~ی- ¸ا دنك
.و= ,ا- هتو- -ا+= , ه~- ر~ ·~رك یم راك »ش¡ ات .دی-اسر -ر=ن, ه- ار ¸~و= ~و- رو= ر- ی¹و
یم ~ادتما ق·ا ات هتو- ¸ا یسو-ای·ا ¸ونكا ·~و- ایر~ •`-· هك ییا= .~رو= یم ¸اكت »ی~- ر~ را= ,اس'
:~رك یم همزم¸ ¸~وگ ر~ هك دین~ ار ¸وتگنی-ا- رتك~ ,اد- .—¹ا- »~' =ی ,دن¹- ه- ییا- هتو- .ت·ای
".~و~ یم دید=ت هت~~گ •ار-ا„ .د-ا -د~ ¸وعا= را¡~ ا- هتو- هك تسا را- ¸ی¹وا ·ری=ا .اس -ا=ن, ر~"
¸اش·ا ¸-ایس ,ا-وم و ~و~ یم هن-ر-ا, ·هتو- _اوم و »ی=- ¸ات=ر~ ¸ایم ¸ا هك دی~ ار ی-¸ ت·و ¸'
وا ه- و ت=یر »- ,ور رو=~` ا- هك ¸یا ¸ا د·-" :ت-گ _و-و ه- ¸رس تش, ¸ا ا¸´ ر ,اد- .تسا
¸' ¸ا ¸یا .~و- -رت=~ ~و= راك .~رك ی~- ¸-اگ- ¸یترام رگی~ ·~و~- ¸¹ید-ت لتا· ه- و ~رك ت-ای=
¸ا+ن, ار رگی~ -ارس ی-ارس .~رك »گ را¸ هتو- ر~ ار لس .~ اروروا لی-ر-= ".تسا ا- =ا-ر==
.~و- -~رك
تش, ا- هك ~رك ¸-اتر, ¸یم¸ ر- ,رو= و د-ا=ر¡ ار ¸-د- .دی-~¡ ار ¸تش, ,زی¡ ~رك ¸ا~حا
,ور ‡ا- ¸¸ری, .~و-- د-و~یا~ ا¸´ ر ز= ه- ی~ك †اتا ر~ .~رك -اگ- ار ¸ر- و رو´~ .~رو= ¸یم¸
-~ا~ تس~ ¸ا ار ¸د-ام -د-¸ ه- دیما ه-وگ ر- ¸¸ هك دی~+· لی-ر-= .~و- -د~ -ری= وا ه- و هت~ش- ت=ت
رگا~وس ا- ¸یا-ای¸ر ر~ هك یت·و ¸' ل•م تسر~ و .تسا دنم¸ای- وا ه- ¸ا ه-~اكم ¸یر=' ,ار- و
116
را~او ار وا ه-وگ¡ ت~-ا~ یم •ار-ا„ ا¸´ ر هك ی¹اح ر~ ...~رك ی-اوتا- و ل+= ¸ا~حا ·~و- -د~ ور-ور
.تسوی, یم رگیدكی ه- ار و~ ¸' ‡ا- هك دی~ ار ¸اش=ر~ ,دن- لی-ر-= و .دنك »~=ت ه-
ر- راوس ا¸´ ر هك ~ا~ یم -' ¸-سا ه- و ~و- -~ات~یا ¸ایا, ی- ,ا- هتو- ¸ایم ر~ ,ریگ-' رانك ¸ونكا
,¸ا- قشع `اح و ~وشگ یم ار ¸یا- ه~ك~ و ا-وم هت·رگ ¸و=' ر~ ار وا `اح .دیسر -ار ¸ا ¸-ای~ام
و ·»رتگرز- وت ¸ا ی¹ی= ¸م ر=' ƒ,راد- تسو~ ارم ی-اوت یم رو=¡ ~رك یم همزم¸ ا¸´ر .د-~رك یم
.~رك یم همزم¸ ¸=-مار' -ا~¹ك وا
¸ار~ ¸یم¸ ,ور ت=¹ و »رگ ¸د- ا- یت·و ·د~ رو~ -سا ر- راوس و دی~و, ار ¸سا-¹ ·تسا=ر- ¸ونكا
...~و-ر ار ¸یا -رق- ه--· ~راك و دم' ر~ ه- ا- هتو- ¸ایم ¸ا ی-¸ تس~ هك دید- ·~و- -دیشك
.‡ر= ¸یا ¸ا .ه- ˜ه- ˜ه-
ر~ ·~رك ¸-اگ- ه¡ا,تس~ د~ -~ای, هك ¸یا …=م ه- و -دیسر وا ه- ریگ-' رانك ¸-ای~ام ا- ا¸´رـ `اح
¸¸ ·د-~ات·ا ¸یم¸ ر- ¸انك `قت و~ ر- .دنك ل~=ت ار ¸ییانتعا ی- د-اوت ی~- رگی~ ت-گ و دیشك ¸~و='
¸~¹ ار ~راك , هتس~ ا¸´ ر تس~ .~رك -را, ار ¸¸ ,ا- ¸ا-¹ وا و ~¸ -ن¡ ار ¸-د- و دیشك ~ایر·
.~رك
˜ا=نیا ·‡ر= ¸یا ¸ا ˜ه- ·زگر- .ه- ˜ه-
یموس ر-- `اح و .د-~رك یم ¸¸او- »ار' ار رگیدكی ·هت=ا~ر, ,¸ا- قشع ه- ه-اق~اع و -ی=¹ ¸ونكا
هكیر-ا ¸و~ .د-دیشك رانك ار ~و= †وش·م و ق~اع و د~ ریگ-' رانك ¸ا- , هق=نم ~راو -سا ر- راوس
-ت·ر ه-اش- ار -ی·ر -¹· و دیشك ار ¸ك¡وك ریت ت--
¸یا .تسا ¸او¸ ,ار- ¸یا .ریگ- .~ر- یم ور· ¸-¹· ر~ ی,ای, ار ,ر=ن= اروروا ~رك ¸ا~حا وا -
--ا ی~ی¹گ-ا ی·ار~ ا ی,سور ,ار- »- ¸یا ·,~رك .و ارم هك ¸یا ,ار-
·را- =ی ا¸´ ر .~ر- یم ور· ¸-¹· ر~ هتس~ ات ار ~راك ·~و- -دنك·ا ¸یم¸ ر- هك ی-¸ ~رك ¸ا~حا وا و -
-.~ر- ور· ار ~راك ·را- دن¡ ·را-و~
ه- را- دن¡ و ت~ا~ر- ار -~ر´م ~رم ~راك ی~ی¹گ-ا ·~رك ت-ا-ا ‡د- ه- ,رن- ریت هك ¸یا ¸ا ¸, -
.~¸ ه-ر- ¸~و¹' ¸و= »=¸
.د~ ¸و+ی- و دیشك ,دن¹- ~ایر· لی-ر-= ه==¹ ¸یا ر~
یم یت=س ه- وا هك ت-گ یم ¸=س یمر- ه- ¸ان¡ ¸~و= ا- ت=ت ,ور ¸¸ری, ·دم' ¸و- ه- یت·و
ـ.دین~ -ور--ا¡ ˆ p•žp•Œo ¸یادی, ت·و ¸' .د-ا-او= ¸یم¸ ر- ار ا- هتو- و دم' ی-ر= -ون= ~ا- ·•
ه-ـ ـ¸ورك`~ـ ـ¸یترامـ ـ»ت=ـ ـ¸ورـ ـلسـ ـ.~ـ ـارورواـ ـرو=¡ـ ـ.¸اتسا~ـ ـر='ـ ـ.¸'ـ ـ¸اـ ـل-·ـ ـ»-ـ ـدیا~ـ ـایـ ـ·د-~رك
ه- ·~وش- ریگتس~ لت· »ر= ه- ی~ك هك د~ -~ا~ ی-یترت رو=¡ .~و- -~رك -ت د-و~یا~ ا¸´ر -رو-
ر~ رو=¡ .د-~رگ¸ا- ¸ات~¹گ-ا ه- »ا~ت تعرس ه- و ~ریگ- ار ا¸´ ر ا-~ تس~ هكیر-ا ¸و~ هك ¸یا =ر~
ات د-~ات~یا ا=-' ر~ ونی¹اسرو- ,ا- -`ك ا- ¸و,دی-س ¸ا~رم و د-د~ را=· راوس ¸وم`' ¸و¹ -اگت~یا
117
,ا- =اس ¸ا یكی د-و~یا~ ا¸´ ر ·~رك تكرح ه- _ور~ را=· یت·و رو=¡ .دن-ای ¸انی~=ا ¸اشنت·ر ¸ا
.~و- هت-+- ¸' ¸ایم ر~ یك¡وك ,ا -رق- ه--· ~راك .~رك ¸ا- ار ¸تس~ رانك
".¸ایا, .-ن= .~اد- ,ور ¿ی- رگی~ و ت~~گر~ »یتشگ¸ا- ¸ات~¹گ-ا ه- هك ی-ات~م¸ ¸ی¹وا ر~ ,رن-"
زگر- »~' هك تسا ¸یا ل•م ·روان+, , ه-رع ¸' ر~ یگد-¸ ¸ا د·- ·دح ¸یا ات ¸د~ =¡وك" :~رك -كم
".~و~ یم ~ر´ = »¹اع ¸یا ر~ زی¡ ه~- .د~ا- -دمای- ای-~ ه-
¸-د~ =-س .~و~ یم هت~ا~ر- ¸~و~ ¸ا ,را- ~رك ¸ا~حا لی-ر-= و د~ رادید, ,ریی·ت -ام رو- ر~
ت=ت ,ورـ تكرحـ ی-ـ د-و~یا~ـ ا ¸´ رـ .~ور-ـ `ا- ـ-قس ـات ـد-اوتـ یمـ ,راگ-ا هك ـ~ا~ ,ورـ _یرس ¸ان¡
.دیسرـ ـیمـ ـی¹و~·مـ ـر=-ـ ـه-ـ ـ.ت~ا~ـ ـرار·ـ ـ‡ا=¹ـ ـ,ورـ ـ¸-او¸ا-ـ ـوـ ـ~و-ـ ـهت~-ـ ـ¸-ا~ش¡ـ ـ.~و-ـ ـ-دی-او=
.~وش- ¸نت·ر _-ام هك ~راد- ~و=و ,زی¡ رگی~ ت·ایر~ لی-ر-=
هكـ ـینیگنسـ ـ¸ی~را-اگـ ـ.د-~و--ـ ـ»ك=مـ ـوـ ـ¸ر·ـ ـی¹ی=ـ ـ¸ون-ـ ـ¸یا-ا,ـ ـ.ت·رـ ـ¸ییا,ـ ـا-ـ ـه¹,ـ ـ¸اـ ـ=ایتحاـ ـا-
تس~ ا- ¸ر~~- هك ,رت~كا= ی¹-رت -`ك ا- -ار~- و ~رك ادی, ت~ا~ ق¹·ت د-و~یا~ ,رن- ه- ,راگ¸ور
ه-ا= ¸ا ~رگن- ¸رس تش, ه- هك ¸' ی- و ت~ا~ر- ~و- هت=و~ ¸¹=ا~ ار هكیر-ا ¸و~ »ا- ~و= ,ا-
.ت=اد-ا ¸`, رانك ار ¸' و ~ر- ار ¸-`ك ~ا- ·~رك ¸ت·ر -ار ه- _ور~ هك ¸یا …=م ه- .ت·ر ¸وری-
»ا~ت وا .»دم' هك ¸ا- ·¸و= ¸دن¹ .~را~گ- ¸رس و ¸~ریگ- ت~-اوت ات دیو~ ¸¹ا--~ ه- ردق-' لی-ر-=
.~¸ ات ' ¸ا ¸دن¹ ر+~ , هن+ك -اتك .¸ا-ا~ ی·ار·= ¸دن¹ :ت~ا~ ¸-ی= ,وت ار ر+~
یم و »-¸ یم ر~ ه-ا= ر~ »ور یم ,رو=نی~- .ه- ƒ»-ز- ای »-ز- ¸-¹ت ƒ»نك- ه¡ ~رك یم رك· ت~ا~
د-اوت ی~- »- ا~ی,او- را=--ا یتح .»دم' وت رت~- ات ایر~ رت~- ¸ا .-د~ -~رو'ر- تیو¸ر' »زیزع »یوگ
·ه¹- -¸و~-م ¸ی~- ه- ,زی¡ ی¹و ·»یوگ- ,رو=نیا »- دیا~ـ `اح ·-= -~را~ هگ- رو~ وت ¸ا ارم
.ا~~ ر-و- ·ی- ی- ی¹ا .تسا تسایس ¸یرت+- -=·ت ~ا=یا
یم ~و- -د~ ی~اق- »ش¡ =ی ییایر~ ~¸~ ¸راوی~ ,ور هك ·قیا· ی~ید· را--ا ¸ا .دین~ ¸او' ,اد- د·-
ر- ·~و- ان~' »- اد- .د-او= یم ار ¸' •ا-¹ا= د-و~یا~ ا¸´ر :~و- ان~' .اح ¸یعر~ و ه-اگی- ¸ا-¸ ه- و دم'
ار ¸' ~ا- و ~و- ¸ا- ی¹ی¹~ ¿ی- ی- قیا· را--ا ر~ .~و- رت-او= ·دی¸ر¹ یم رت~ك .ت~ا~ -وا-ت ی~ك دن¡
.ت·ر ¸او' ,وس ه- لی-ر-= .~¸ یم »- ه-
¸ود- ·دی-س ی~شیر-ا ¸و¹- و -ایس ,ا- ه~ك¡ و ¸ما~ .~و- -دی~و, ¸ا-¹ دی-س , -ریز= ¸ور ل•م ا¸´ ر
ر~ ¸-اش=ر~ و ”رس رتس' و ~رك ¸+, را--ا ¸یم¸ ,ور ار وت¹ا, وا ".روای- ر~ ار تیوت¹ا," ت-گ .-`ك
-و¡ ·ی~ی¹گ-ا یگد-¸ ,ا-زیر -~ر´ = ¸ایم ر~ ¸¸ .~¸ †ر- ~و- ¸~ور -ام رو- ¸ا هك هت~- ,ا-· ¸'
–رز- ,ا- ¸اد~¡ و و~ات ,ا-زیم ·-دیر, -¹ ,ا- ¸اد¹گ ·هت·رور و --ر ,ا-رو¸ا-' ·تكیرك ,ا-
.ت·رگ ,ا= ¸یم¸ ,ور ¸رانك ر~ لی-ر-= .~رك ¸ار~ وا ,وس ه- ار ¸تس~ و دیشك ¸ار~
".»رتگرز- ی¹ی= وت ¸ا ¸م ر=' ƒی~ا- هت~ا~ تسو~ ارم ی-اوت یم رو=¡" :~رك همزم¸ ¸¸
*
118
,ا -ریت و »ی=- ,ا-وم ه- ¸~ش¡ و د-دیشك ¸ییا, ار ¸راو¹~ ¸ی¹, , هشی~ ی- ¸شیتسا ر~ یت·و
ه-ر- -~ ¸' ر~ را- ¸یمو~ ,ار- ا¡~¡ ¸ید¹- ·~و- -~رو= ر· و -د-ا~و, ار ¸یا- ¸ار هك ~ات·ا
وا ر- ¸-ای¡راك~ ,~ا~ , هما~ا »- دیا~ ·~رك ¸دیدن= ه- _ور~ =یرت~ی- ت¹اح ا- را- ¸یا اما .~رو=
»ش¡ ¸ا~- -ا- ¸' ¸ا یكی و د-~و- .احرس -ی=ع -ر=ا+م , -را~ا روم'م هس .~و- هت~ا~گ ری`'ت
:~و- هت-گ ,~ا~ ~ایر· ا- ·-دیشك ¸ییا, ار ¸ید¹- راو¹~ ·تسا ¸یتسا ¸~سا د~ »و¹·م •اد·- هك -دی-ن¹·رو
ه- ار زمر· و دی-س -ار -ار , هما¸ی, ".د-ا هت=اس ه¡ ¸ا ار وت »نی-- را~گ- .یك, ¸ك ¸ا- ار -¸ا·م"
¸ی¹, و~ ~و- -~ات·ا ¸یم¸ ,ور هك ی¹اح ر~ .د-~و- -دیشك ¸ییا, ~رك یم ¸ارتعا هك ا¡~¡ ,ا, ¸ا رو¸
¸ا-سا, ه- .~رو' یم راش· ¸ا هنیس ه- »ك=م ,رگی~ ¸ا-سا, , ه~ك¡ و -دی-~¡ ار ¸-او¸ا- ت-¹ك ¸~رگ
”ا~ .د-وش- ار ا¡~¡ ¸ارتعا ت~ا~گ ی~- ¸ا~ -دن= و ت-=- ,اد- هك ت~~گ یم ¸و= ردق-' ا-
ار ¸و-ا· ,ر=م ¸ار~·ا هت-¹ا هك ·~رو= یم ا- ¸ا-سا, ,ا, †اس ای و .ر ·¸شیتسا -ك ه- »اد´ م ¸یا-
~ای ه- هك ~و- ,ا یحور ت¹اح ¸یرتد- ر~ _و~=م ر~ .د-~رك یم ¸ا ه¹اوح تشم و ~رك یم ی-ا--ع
¸' ری¸ ه¡-' ه- ¸~ش¡ و د-~رو' ر~ ¸نت ¸ا ار ¸ا هیراع , هما¸ی, یت·و ·~و=و ¸یا ا- .~رو' یم
.دنك ,ریگو¹= ت=یرگ ¸یا- ¸اد-~ ¸ایم ¸ا هك ¸ا ه-اروا-ا- , -دن= ¸ا ت~-اوت- ~ات·ا ~و- هت-+-
و-ا¸ ری¸ ¸ا ی¹و ·د-~و~- یم دنموری- و ر-تس ,ا -~ا·¹ا †را= _-و ه- هك¹- ·»ش,ر´ , ا+نت ه- ¸یا- ¸ار
,ا ی-او=تسا و ت~وگ ی- •ا-یرقت و ,و· ,ا-ا, ¿´م ه- ات د-د~ یم =یرا- ¸یا-ا, و دنت~اد- »ش, ¸ییا, ات
-~رو= هكی »- ¸ت¹' ¸دی~ ¸ا ¸ید¹- .د~ یم »ت= ز´- »´س ه- هی-~ ·¸اش=ر~ »س و~ ه- هك د-دیسر یم
دنك روا- ~و- لكشم هك ,رو= ه- ·~و- -د~ تسار ,رو' »ر~ _-و ه- و رت¸ار~ رای~- و-ع ¸یا .~و-
هك ی¹اح ر~ و "ƒت~ی¡ رگی~ ¸یا" ت-گ ·~رك یم ¸· ¸· هك ¸ا~- ·=او- .تسا ¸~و= ت¹' ¸ا~- ¸یا
¸`ا- ر~·ا ·و-ور- و= "ƒ-~ر- ار ت¹~ ا-ام ¸ا یكی دنك-" ~رك ه·ا-ا دیشك یم ی~وگی¸ا- ا- ار ¸'
و دی-وك =او- , -د-~ ه- ار ¸=-ر' و ت·وك ¸-ار ه- ار ¸تس~ ‡رح ¸یا ¸دین~ ا- -ر=ا+م , -را~ا
یگ¸ات هك ·¸ید¹- »=ت ه- •ا·~ا-ت ¸تشم هك =او- ".»یز- »- ام دنك یم .ای= »-ا~گ ·ا-ا- ه-" :~¸ ~ایر·
·~و- -~رو' »ش¡ ه- =~ا -دن= ¸ا هك ی¹اح ر~ ¸یتسا ".هگی~ -ر'" :ت-گ ~ایر· ا- ·~رو= ·~و- -~رك د~ر
".-~رك تسار رو=نیا ت~ی- ~و=ی- ¸, ·ی- ·ی-" :دیشك -¸و¸
-دن= ¸ا ".-~رك تسار ...»یز´ - »- ام" :د-~رك یم راركت هك ی¹اح ر~ ·ات هس ر- ‡رح ¸یا ¸دین~ ا-
¸یاد- دیسرت یم ی¹و ·د-ز- ی·رح تساو= یم ا¡~¡ .د-~ات·ا یم رگید~- ¸او¸ا- ¸ایم ·-~رك -·-
راش· ¸ا هنیس ه- رتشی- ه¡ر- ¸ا-سا, , ه~ك¡ هت~~گ ¸یا ¸ا .دشك- _م - _م ز´- ل•م و د~ا- هت·ر »-
¸' .~رك یم ¸=یگ رتشی- _-و ¸یا ا- ¸ارگی~ ~رو=ر- .~رك یم رت¹كشم ار -ا~¹ك ,ا~ا و ~رو' یم
¸یا ه- وا لید-ت و _~م و ه¹ا=تسا ین·ی -~رك یم ری=تم و -ام ار »~' هك ,ا هق-اس ی- ت¹اح ¸ین¡ ا-
:ت-گ ~و= ا- .د-~رك یم یق¹ت ¸ك~م ,ایا-· ¸یرت .~ت-م و ¸یرت ,~اع دن-ام ار ه·ی-=¹ا -اروام ¸ا=ی~
ر~ ر=' ƒتسا ¸ك~م رو=¡ .~ات·ا یم رك· ¸یا ه- هك ~و-- ,را- ¸یر=' ای ¸ی¹وا ".ت~ی- ¸ات~¹گ-ا ¸یا"
ی¹~ع ا-~ادیور ه-وگ ¸یا _و·و ¸¹=ا~ هك ~و- ¸ی¹, ¸شیتسا ,ا= ه¡ ,ور ه-ایم و .ادتعا ¸یم¸رس ¸یا
-~ات·ا †ا-تا •اد·- ه¡ر- و تسا -~ر´ م ا~ی,او- را=--ا ر~ هك ت·رگ یم ه=یت- ت~ا~ هت·ر هت·ر ƒد~ا-
¸' ه- ت-~- »ید· ¸ا هك تید-ا راك-ا ~و- رو=نیا رگا اما .تسا –رم ¸ا د·- یگد-¸ یعو- ه- =و-رم
یكی- ¸ا ر=ن·ر- ·ی¹ا·تم ,~و=و ¸اش- ¸ایم ¸یا ر~ اما .~و~- یم ه-اق~حا رای~- ·دی¸رو یم رار-ا
ه- رد· ¸یا ·~و- ¸ی-ونك ل=م هك ,ا -ر~ »ن+= ر- ای ”¸و~ ای ”¸ر- ¸یا ار¡ ƒ~و- ا=ك ر~ ·¸' ,دی¹, ای
119
-,-ساس ˆ š•‘‘•x ه- ƒت=ان~ ـیم ,ا ه¡-ر~, ر- هك ~و- هی-~ ی-ایر, ,ا- ه-· و ا- ـ¸ا~ا, •
,رت~- ¸اتسرا~ی- ر~ ,را~ی- تیا+- ر~ ¸ونكا و تسا -~ر´~- ¸ات~´ - , ه·=ا· ر~ دیا~ هك دم' ¸ر=-
,اد- و -~ ت·وری~ ¸-¹ت ¸و¡ ·دیدن~, ار هی=وت ¸یا .تسا ~و¹' »-و ,ا- ¸و-اك ¸و=تس~ و -د~
,زی¡ ...~ا~ یم -و¹= ین·م ی- ·د~ ی~- ق·وم ¸-~ر- ~ای ¸ا ر~ و ~و- -دین~ ی~وگ ¸ا هك ار ,~رم
.دنك دی~رت ·-~¸ »´ -وت -ایر=- لی-· ¸یا ه- ت-~- د~ --س ~ر~ تی··او و ~رو= ¸ا -د-~ ه- »ك=م و زیت
هس لماح ¸ی¹, , هت~-ر~ ¸شیتسا ¸یا ..اح ¸ام¸ ه- ·~رك ‡و=·م ت~~گ یم ه¡-' ه- ار ¸+=وت
.تشحو ,ای-~ .~و- وا ,ای-~ ا+نت ر-اح .اح ر~ ·¸ا-سا, _ن, و -ر=ا+م , -را~ا روم'م
:ت-گ ·~¸ یم دگ¹ وا ه- -ترم هك ی¹اح ر~ ¸یتسا .د-~و- -دم'ر~ ه- _ازم و ,~ا~ ¸ا ¸ارگی~ و =او-
~و~ ی~- هك ¸اویح ¸ا .دیسا-رك =ی هت و رس ¸ات ه~- ا-ا~~" :~وز·ا ¸انكدیی'ت و-ور- و ".¸اویح"
--م` ت·ا=- ¸ا »یرا~ ام" :~ا~ هما~ا =او- د·- و ".دنك رات·ر ¸د~تم ,ا- »~' ل•م ت~ا~ را=ت-ا
".ا-¸د¹و .»ی-¸ یم ‡رح ی-=~
و ~و- هت=یر ¸شیتسا -ك ¸اوار· هك دی~ ار دن-ام ه~¡اس »ر- ,ای~ا ¸' هك ¸یا ات ~و- -د~ _یگ ا¡~¡
˜,ریق=ت ه¡ .~و- -د~ ,ز- »- ¸-د- ی·ی-= .ا~عا `اح •ار-ا„ .ت·رگ ار· ار ¸~و=و »ر~ و ی=¹ت
.زنت ¸ین¡ .~¸ا~- ,ا -د~ تی-رت و ~راو »~' ¸~و= ¸ا ات ~و- -دیشك ت~ح¸ رد· ¸یا هك وا »- ¸'
-ا-~ ل-ا ل= ¸ا~س' =ی ,ار- دیا~ ,را- تحا-· ~» Jیس ˆ šyŽ’•“ ری~·ت ,ا- -¸ا·م ~رگا~ ای و •
, ه=ر¡و~ Vاو نارجو- ˆ ‰•jŒ•nw•Ž• ,ا هت·ا-اد= , هت·ات وا د~ا- ه¡ر- ی¹و ·د~ا-- »+م ¸ادن¡ •
,ا-ا, ·-~ات·ا ¸یم¸ ,ور ¸ار~ ه- ¸ار~ هك را·و ی- ت¹اح ¸' ر~ هك ,ا ه-ارم' ¸=¹ ا- ~رك ی·س ˜~و-
·زیزع ¸اتسو~" :دیوگ- ·~و-- ¸اس' ¸ادن¡ ~و- هت=یر ر-ورو~ ¸' ¸مر- _و·دم و ¸ا- »- ¸ا ¸راو »س
".دیر-- ی, ¸ات-ا-ت~ا ه- -دش- ری~ ات تسا رت+- .¸م ¸ارورس
ه- و "ƒ~و- ی¡ اد- ¸یا ƒ-د~ ی¡" :ت-گ ~رك یم هق¹ح ¸~وگ تش, ار ¸تس~ هك ی¹اح ر~ =او-
هی-~ »یوگ یم ¸`ا" :ت-گ ه-ا-¹=وا~ و-ور- و= "ƒیسر, یم ¸م ¸ا" :ت-گ ¸یتسا .~رك -اگ- ¸·ار=ا
ت·و ¸' ".ه- -ه- -ه- -_م" :~¸ ~ا~ ت·رگ یم ¸-ا-~ رو´ ~ ار ¸یا- تس~ هك ی¹اح ر~ و ".~و- ی¡
یی`- ای ·دننك یم ¸ی-وت د-را~ د~+-- ت~-اوت ی~- ¸ید¹- هك ,رو= ه- .-دن= ری¸ د-~¸ ¸ا~ات هس ر-
هك -د~ یكان·و= و ی-ا=ی~ _-و ¸ا~- را¡~ »- ¸یتو- ,ا-رات و -دم' ¸رس ه- دیسرت یم هك
.~و- ,~رس -¸اد-ا ی- -~ .~و- -~رك ¸دی¸ر¹ ه- _ور~ -را-و~ .~و- -~رو' ¸ر~ ا, ¸ا ل·ا=ا-
ا- -ار~- هك ,ا ه~¡اس _و·دم _و-وم ه- ه-ترم =ی ·~و- ه-اگ هس -ورگ ¸' ر--ر •ار-ا„ هك ¸یتسا
-~اع ام تك¹~م ¸یا ر~" :~ا~ _`=ا ¸ید¹- ه- و تشگ¸ا- ~رو= یم ل· ¸یم¸ ,ور ¸شیتسا تكرح
".»ینك زی~ت ار ¸ا~یراك ت·ا•ك »یرا~
=او- .د~ و-ا¸و~ ¸یم¸ ,ور ات دیشكـ `ا- ار وا و ت~ا~ر- ¸ید¹- , هنیس ,ور ¸ا ار ¸یا, ¸ا-سا,
ار ¸رس و ت~ا~گ ا¡~¡ ¸~رگ ¸, ار ¸گرز- تس~ و-ور- و= ".¸ك ¸كا, .د~ تسر~ `اح" :ت-گ
ه¡ر- .¸ك _ور~" :ت-گ ,~اع ,اد- ا- و ~ر- ~و- ,ا ه~¡اس ,ای~ا ¸ا ر´, هك ¸شیتسا -ك ,وس ه-
".دت·ا یم †ر- رت~و¸ ¸یم¸ ·ینك _ور~ رت~و¸
*
120
·ای -~رك یم ار=ا ار ¸¸و=م ی- ریق=ت »سارم ¸یرت ت~ , و ¸یر=' ¸یا را-=`ا- هك یماگن- یتح
ی=¸و~ ·اس' -ز=·م -ا=- ¸' ¸ا ¸, ·¸ا یگد-¸ ™یار~ هك ی¹اح ر~ ·»یوگ- رگی~ رو= =ی دیرا~گ-
-ر=ا+م , -را~ا روم'م هس ,ا- -اگ- و رات·ر هك ت·ایر~ ا¡~¡ ¸ید¹- -د~ یم رتری~,ا- ل~=ت و رت
هكـ ـ¸یتساـ ـر~·اـ ـ.د-~و--ـ ـهی-~ـ ـرگید~-ـ ـه-ـ •اد-اـ ـرگی~ـ ـا-ـ ـ¸'ـ •`واـ ـ.ت~ی-ـ ـ-یر=ـ ـلیاواـ ـ¸'ـ ـل•مـ ـرگی~
¸ارا=ق~- -ك- ای -ی-اج- ˆ M•Ÿk, JoŸky -' ¸ا ر-تس و لكی- ت~ر~ ,~رم ·د-~رك یم ¸یاد- •
,ا¡~¡ هك ی¹اح ر~ .تسا ,دن¹تاكسا ¸ا ه=+¹ د~ »و¹·م و ت~ا~ رتساك ر¹ر لك~ ه- ی=ام~ هك دم'ر~
ی¹ی= ,¸ا- ,ا~ا~ت ¸ا ¸م ƒه- ,ا هشی,رن- یت-گ ·د~ تسر~ `اح" :ت-گ ·~رك یم ه¹ا- ¸ان¡~- اونی-
".دی' یم »~و=
ـین·ی -=او- , هت-گ ¸یا çی- ه- و -دیر, --ر رای~- ,ا -ر+¡ ,ارا~ ¸ونكا زی- وا .~رك =یر=ت ار -
رگ-اش- ¸~=ا و ت=اد-ا یم ی=سو ¸ور· ,ا- لیا~~ ~ای ه- ار »~' هك ~و- ی-او=تسا یشنمد-ا¸ لك~
,ا-ـ ـ.ایرسـ ـ,ـ ـ-راتسـ ـ,ـ ـ-را-ر~ـ ـت-=-ـ ـه-ـ ـ_ور~ـ ـ¸ونكاـ ـ=او-ـ ـ.~و-ـ ـ¸ی-ور~ـ ـقی~عـ ـ,ـ ـه=نك~
ه- ¸ا+گا- هك و-ور- ر~·ا و ·~و- -~رك هق-ا~م ا- »'وت ,ا-و~ ¸ایر=م و ¸ا ه·`ع ~روم ی-ویزیو¹ت
-~رك ¸ا- ™سو ¸ا ار ¸·ر· ·-~¸ ¸و-=م .¸ ار ¸یا-وم و دم' یم ا~یس ¸و= رای~- ¸ید¹- ر=-
·ه-اگ هس -ورگ ~ر· ¸یرت-او= ·و-ور- -ت~ا~ ,ریگ~ش¡ ~ا-ت ¸ا -ریت ,ا-وم ا- ¸د-و¹- ¸یر و ~و-
¸ت-گ¸ا- ه- ار هس ر- ‡رح ¸یا .تسا ¸ی~- ¸م _یر-ت ƒه¡ ا-رت=~ ,ا~ا~ت ¸, ·ت-گ -¸ر- یت¹اح ا-
ا- ¸' ه- دنتساو= ¸ا-سا, _ن, یت·و ی¹و .ت~ا~ ی-ا= , هیانك هك ت=یگ-ار- یما~ت ه~ی- ,ا- =و=
¸یتساـ ـ,ا·'ـ ـ.د-د-اش-ـ ـ¸اشیا=رسـ ـارـ ـا-ـ ـ¸ی¹,ـ ـوـ ـهت·رگـ ـ,اـ ـه-ا-'مـ ـ¸ی-رـ ـتس¸ـ ـهسـ ـر-ـ ـ·دنیو=ـ ـیسات
".دننك دن¹- »- ار ¸اشیاد- هك ¸یا ه- ·د-وش- -دی~ دیا- ™ق· =¡وك ,ا- ه¡-" :هك ~ا~ ¸ا~¸رد-ا
ت~-ا~ یم ¸و¡ ·~رك یم ,را~~و= _ار-تسا ¸ا رو¸ ه- ·د~ یم ه-= ت~ا~ ا¡~¡ »اگن- ¸یا ر~
.ا--~ و ت·ر ـیم -ار ¸شیتسا ـ-ك ـا, و تس~ـ را+¡ ـ.~رك ـد-او=ـ رتـ ی-`و=ـ ا رـ ¸یت=-د- ـی-ا-ت~ا
ه- هك ا- ¸ا-سا, و د-~رو= یم ل· ‡ر= ¸' و ‡ر= ¸یا ه- هك تشگ یم ¸رو' ه=نك~ ,ا- ه~¡اس
_ور~ ·دنتشگ یم -ر=ا+م , -را~ا ر~·ا _ی-وت ¸ا ی~ا- یگ~رو=رس ¸~رك ی¹ا= ,ار- ه-ا+- .ا--~
.دننك تیوقت ار وا ت~ك~ ¸ا~حا و یتحارا- ات ¸¹-ك ,ا-وم ¸دیشك و ¸~ا~ »ان~~ ¸ید¹- ه- د-~رك
,ایازمـ ـلی¹=تـ ـوـ ـهیز=تـ ـه-ـ ـ_ور~ـ ـ-ر=ا+مـ ـ,ـ ـ-را~اـ ـ¸ار~·اـ ـ¸اـ ـدی¹قتـ ـه-ـ ـ-را~=ـ ـا-ـ ـیگ~-ـ ـد·-
¸یتسا یكا= ر-كت هك ا=-' ¸ا ی¹و .د-~رك -ری= و ,ا ه·رح ¸اریگ یتشك ·-را~ ¸ارگی¸ا- ·¸اگشی,رن-
·د-ریگ- ~و= ه- ار ¸اشیا- تس~`ا- ,دیر=ت و ه-ارك-ن~ور ت¹اح دنت~-اوت ی~- و ~و- هت·رگ ار ¸اش¹اح
»ا+نتات »یت -ا¸ایتما رس ر- ر¡س تا» ˆ To““•n’•ž Ho“‘p•Œ , ه-~ لیاوا • `°°· دنموری- »یت و
هك هیانك ¸یا ا- .و,روی¹ ¸ارا~او- -ت·رگ `ا- ¸ا~ ه··ارم و اوع~ ,¸ورما .و,روی¹ رو>- ,ن>- یند
ˆ D•nny BŽ•nŸ’fŽow•Œ »وسوم هك رو=-ا~- و د-ام یم ,ا هما= رس~ ه- و ~و- ¸كو¹ ینكی¸ا- •
ـ¸ارا~او- ·~و- ه-ا-¸ زی- ¸ت~رس ·~و- لگ ه- -ر¡س ˆ šp•Œ ر~ زی- ا- ¸' .د-~و- -~رو' »ش= ه- ار •
تس~ ا- ت~-اوت یم ر,س , هتس~ورا~ و د-رو= ت-م .و,روی¹ ¸ارا~او- هك د-~و- -دیشك ~ایر· _سا,
ـ,ا-~رگ~ ا- ¸ا-سا, , ه~- هت-¹ا .دنك- ار ¸اشك¹ك هت~- نا×ی-و» ˆ ,ا-ـ ’ooŽŠg•n یم ار .ا-تو· •
,ا- »وی~اتسا ر~ ·دنت~ا~ ¸انكی¸ا- ه- تش, هك ی¹اح ر~ ·ه-ن~ ,ا-¸ور ¸ا ,رای~- ر~ ¸و¡ ·دنت~-ا~
ه- دنتساو= ـیم هك ـیماگن- و د-~و- هت·رگ ر=- ـری¸ ـار ¸ارگا~ا~ت ·روشك -ون= و .ا~~ ـ-¹ت=م
قی·~ »و+-م ¸اش-¹ا=م ¸اراك~- "نداد رج" و "كل- ندن-" و~ .ت·رگ `ا- راك ·دن-د- ¸اش- ار -ری= و
.دنت=و~ »ش¡ ¸ید¹- لكی- ه- و د-دی=ر¡ ت·و ¸' و دنت·ر -ر= »ش¡ رگیدكی ه- ¸یگ~ش= _ان=
121
-¸و¸ =و= دن-ام هك »- ا¡~¡ هك ت~ا~ ¸اع~ا دیا- و ت·رگ یم `ا- »اد´ م ¸ی¹, ¸شیتسا ل=ا~ ,و-ای-
یم تشم ¸-د- -¹ت=م ,ا- ت~~· ه- ¸او= ,ا- ¸ا-سا, .~و- لی=~ ,ا -¸اد-ا ات ¸' ر~ ·دیشك یم
¸اشیا- ه-ر- د-دی~وك یم ¸ا=ی- ~و=و ا- و د-~رك یم -~ا-تسا ¸كو- ه~یك ¸اونع ه- وا ¸ا و دنت·وك
رت~ك یگدی~ -ر- و یگت~ك~ ر== ات دننك ~ود=م ¸-د- رت~و¹' ت~وگ و رتمر- ,ا- ت~~· ه- ار
,ور ه- دنت·رگ »ی~-ت دن¹و·شم ,راك ه¡ ه- ¸اشیا- تس~ ری¸ د-دی~ و= و »یك ·یكا= یت·و و ~وش-
.دننك- ار ¸اش=یر-ت دیا- »- ا- ¸او= ¸یا د~ا- ه¡ ر- ¸و¡ ·د-روای- ¸ا~~و=
لیا~مـ ـ¸اـ ـت~ا~اوـ ـارـ ـ=او-ـ ـوـ ـو-ور-ـ ـ·¸یتساـ ـ·-را=-ـ ـوـ ـا~ا~تـ ـ¸اـ ـت-=-ـ ـه~-ـ ـ¸یاـ ـ·هت~~گـ ـ¸'ـ ـ¸ا
¸ایم ت·~ ¸یاز·ا »وز¹ ¸ا دنم~ ر= ,ا-اد- و ر·وم ,ا- -ر+¡ ا- ¸ونكا و دننك ت-=- ,رتنیگنس
-را=- و ت·~ هك¹- ·ت~ی- ا~ا~ت" ™ق· رو=نم .د-~رك یم ت-=- ه-ام¸ و -رو~ ¸یا ر~ ¸ی¹, ,ا-وری-
ه- ·~و- تی·~= -·ارم دیا- ت-گ ¸یتسا .~رو= یم ~ر~ ه- ی¹ی= ¸او= ,ا- ¸ا-سا, , ه-ر=ت ".تسا
".تسا ,د-ا -را=- ,~ا¸' ,ا+-" :هك ~رك اع~ا و .,¸ا-

".-وا ..,او ..”'" :~¸ ~ایر· دنك ,را~~و= ¸·رح ¸دیر´- ¸ا ت~-اوت ی~- هك ا¡~¡
*
هك تسا ت·و دن¡ ت~-ا~ ی~- رگی~ .ت·رگ ار· ار ¸ید¹- .ا---ا -یر= ت¹اح =ی ·ت~~گ هك ,دن¡
¸وح و .وح ت~-اوت ی~- ه=و ¿ی- ه- و دننك یم ر-س ریق=ت و =وقس -ایس ,ایرام ¸شیتسا ¸' ر~
یم رتدن¹- »~ ه- »~ ~و- -دی¡ی, ¸~وگ ر~ هك ,رركم ,اد- دن¡ر- .د-ز- ¸دح ار ¸اشییا+- د-قم
هك ییا- تشم ¸ونكا .¸دن¹ ·¸ا -وا -,~ ·¸ا -وا -.ا .~و- –رز- ر~ام ,ا-ا, ی¹ای= ,اد- راگ-ا .د~
_~م -یر= , -ر=نم رگی~ هت~~گ ¸' ¸ا .~و~- یم »ر- †وش·م ¸¸او- دن-ام ·د-~رك یم ¸ا ه¹اوح
ر~ ی¹اح ی- ا- .~¸ ی~- »- ه- ار ¸¹اح »- ,ز- ,ا- لكش, ¸یر=' یتح .~و-- زیگ-ا ‡و= ¸ا -د~
ه- ار ¸ی~ا¸' و ~و~ دید,ا- و و=مـ `ماك »ا=-ارس هك¹- هك دیما ¸یا ه- و ~و- -د~ »= ¸ك¡وك ,ای-~
.~رك یم رت~ر´= ه¡ر- ار ~و= ~رو' تس~
,ا-· ·-~رك د=تم ار ا- ¸ا-سا, و -ر=ا+م , -را~ا ¸ادنمراك رگی~ را- ·-را=- ¸ون· ¸ا ت-=-
تس~رو~ ,اد- ¸شیتسا -ك , -رشح ·ا¡~¡ .~و- -~ا~ ریی·ت ار ¸یتسا ¸-¸رس ¸ا ی~ا- زیم'ر+·
,ا- -اگتس~ ¸یاز·ا »وز¹ ه- _=ار .د~ یم _را= ¸-¹ت -اگتس~ ¸ا ,رادن, هك دین~ یم ار ¸-ای¡راك~
هك ی¹اح ر~ د·- و د-~رك یم ت-=- ,رتوی,ماك -اع`=ا دیاو· و -د~ع ,ا-~ادیور و »سارم ر~ و-دیو
, ه~یك ر~ رت ین= و رت+- ,ا- =و¹=م ¸ت=یر دیاو· ¸ا ·ت~ا~ لماك ~ا-ت ¸اشی¹-· ,ا- هت-گ ا-
»ك~ ا- -سا یت·و هك ¸و¡ .دنت-گ ¸=س –رز- -اق-ا~م ¸ا ل-· ,ا+-~ ر~ ¸ی¹, ,ا- -سا =ارو=
=یر=ت ,رگ یشحو و ت-وش= ه- رتشی- ·د~ یم ه¹ا,ات ¸ا ر´, ¸اگدننكر-ا=ت -ار و دنت·رگ یم ¸ور
"ƒه- رگم ·»یو~ یم هكر·م ~راو یتسار تسار ام ت·و ¸' و" :د-د~ یم
ز=اع ا-ر=ن= و ا-وت-ام و ¸ورما , هق-ا~م و ی-ویزیو¹ت ,ا- .ایرس ¸ایم ی-ار ¸ت·ای ¸ا هك ا¡~¡
ار· ¸وگ دی¡ی, یم ¸رس ,وت هك ییا-ا, ,اد- ه- و ~رك- ه=وت ا-`, و -ر, ¸یا ه- رگی~ ·~و- -د-ام
.~ا~
.~ات·ا ¸یرا¸و~ ت·و ¸'
122
"˜دیسر,- رتوی,ماك ¸ا"
و -ر=ا+م , -را~ا روم'م هس ·ت-گ دن¹- ,اد- ه- ار ه¹~= ¸' و ت~ش- و د~ دن¹- و-د- ~و=وم یت·و
یم ه¡ رگی~ ¸یا" :ت-گ -~و- »ا+نتات »یت راد·ر= ا·ا-تا هك -¸ی¹, ¸یرت-او= .د-د~ تكاس ¸ا-سا, _ن,
".»یسر- ¸تمد= ¸ا- دیا- راگ-ا ƒد-او=
.ا¡~¡ ¸ید¹- ·,ا ه·رح »ا- .تسا `اوا¡~¡ ¸ید¹ا _`- ¸م »سا" :ت-گ -دیو= -دیو= ,ز- ~و=وم ¸'
»¹ی-موتا ت-` , -را~~ .»ت~- =یرگ _و¹ك و _و¹ك لی-موتا ·¸اگشی,رن- ت¹ادع ,ا- ¸~=-ا و-ع ¸م
".دیسر,- رتوی,ماك ¸ا •ا-=¹ .تسا ¸یا
=ی" :~و- ~´~رم زی- وا ¸=¹ ی¹و "ƒی¹ا~- -ری~ ی-او= یم یك رس" :ت-گ .و,روی¹ »یت ¸ارا~او- ¸ا یكی
»- ¸' .تسا ی~سا رو= ه¡ رگی~ ¸یا ƒی¡ ی¡ ل- .ت=-د- ,ز´- ¸یع وت .¸ك- -~و= ه- ی-اگ-
".ی~ی¹گ-ا =ی ,ار-
-را~ا -ر=ا+م , -را~ا ¸اروم'م ه- رس ا- هك ی¹اح ر~ و ·~زیگ-ار- ~و= ر~ »ش= یكد-ا ت~-اوت ا¡~¡
".دنی' ی~- ر=- ه- ¸و~كاسو¹گ-ا ی¹ی= ƒی¡ ا- ¸' ¸," :ت-گ ~رك یم
·د-روای-ر~ ¸راگ¸ور ¸ا رام~ ی¹و-· ¸یا ,ار- و دننك ه¹~ح وا ه- یگ~- ~و- =ی~ز- ه==¹ =ی ,ار-
ل-ا ¸م" :~رك راركت و د-ا-او= ¸ترو- ,وت -دیشك دن¡ یت¹كسا -رو- =او- روم'م »ا=-ارس اما
ç=یر- یو ˆ W•y‹ŒŠ›g• • یم یگد-¸ --م` ,ا- لتی- هك ا=-ا~- ._یر- ,و ƒ,دی~+· ·-دن= ر~ام ·
".د-~رك
, -را~ا روم'م هس و ~ات~یا -ایس ¸شیتسا د·- »ی- و هقی·~ هس ".»ینك قیق=ت تسا رت+-" :ت-گ ¸یتسا
ه- ر-- تش- ر- ¸ا~دید= ت¹اح ر~ دی~ ا¡~¡ و د-~ا~ لیكشت ,رو· , ه~¹= ¸ا-سا, _ن, و -ر=ا+م
,زی¡ و .~و- -دی-ا~رگ ر-ار- و ¸ا~كی ار ا- ¸' ¸اش-ا-ق-ا و ¸رت ,رادن, .د-ا -د~ هی-~ رگید~-
·¸ی¹, ,رسارس ,رتوی,ماك ,ا- -د-ور, ا- ¸ما- , ه¹-اقم و ,زكرم -اگسا, ه- ¸-¹ت دی~+· هك ت~~گ-
·-دیش=-- ~و-+- ار ¸·-و ا+نت ه- ·~و- -~رك ییاسان~ ¸ی¹گ-ا =ی , ه=ر~ , ه·-ت ار وا ه¹-ا·`- هك
.تسا -~ا~ رار· ,رتشی- ر== ¸ر·م ر~ ار وا هك¹-
ادی, لحاس ر~ ~و- -~ات·ا ¸و+ی- هك ی¹اح ر~ ا ر وا »ییوگ- »ی-اوت یم" :~رك ~ا+نشی, ا- ¸' ¸ا یكی
»ییوگ یم ¸, "ƒهت·ر -~ای رو= ت-م یكی ¸' و ه-¸ری, رگم .~راد- ,ا -دیا·" :دم' -او= ".»ی~رك
¸ا و ~و- _-و ل´= ,ری, ¸' هك ¸یا ای .ت·ر .اح ¸ا ,ریگر~ ¸یح و ~رك ه¹~ح ام ه- ,ریگتس~ _·وم
¸یا و ·~¸ ی~- ‡رح •`-ا ·~و- ی¡ ¸~سا ·ورای یكی ¸' و .د~ ی~- ¸امریگتس~ ,زی¡ ¸یا- ‡رح
ه-ترم =ی ت·و ¸' ƒهی¡ ام ری-قت ·د-ام یم ¸ا=ی~ ¸یع ·دی¸ادنی- ¸+- ی-اگ- =ی ·»- ت=-د- یكی
یم ه¡ ·¸ی-ر -ان= دی~ا- --نم دییای- ·ه- ƒ»ینك- »یت~-اوت یم ه¡ ام .~رك ¸= ¸~و= ,ار- ت·ر
دنسر- ¸+- ی-ا~ح و تسر~ »- ات .¸~یروای- ¸اد-¸ یك~ز, زكرم ¸یا ه- هك ¸یا ز= ƒ»ینك- »یت~-اوت
رك· هك ~را~ ~و=و ی¹ی`~" ¸ور ¸ا~- ا- »- ¸' .»ینك ¸ییو=¸ا- و ¸~یریگ- ر=- ت=ت »ی-اوت- »- و
_-و --م` یمو~ ورای ¸' و هی ,ری, ™ق· ƒ¸ا- ·ر-- =ی ه- ر-- تش- ƒت~ی¡ ¸اتر=- " ...»ینك یم
123
»ت-گ هك رو=-ا~- .»ینك تسر~ •اد·- ار ه-· »ی-اوت یم ام .¸ك -اگ- .دننك یم ¸ی~~ارا· ی~ك ار ام
.»ینك ¸راكا- .وا تسا رت+-
*
هك ~و- ,رو= ¸·-و .د~ رادی- ¸اتسرا~ی- ت=ت ,ور ·دم' یم ¸ا هنیس ¸ا =`=ا هك ی¹اح ر~ ا¡~¡
»ی- و -~¸و- و ~رك ه·رس ه- _ور~ .د-~و- هت~ا~گ .ا¡=ی ر~ ,دیدم -دم ار ¸یا- ¸او=تسا راگ-ا
ی-او= ه- ·د~ا- -~رو' ر~ رس ¸ی¹·· ¸اكم یگ-وگ¡ ¸ا هك ¸' ی- ·د~ »ا~ت ه·رس زیرك هك د·- هقی·~
هك ی-¸ ¸ا-ر+م , -ر+¡ ·~رو'ر-رس -او= ,ان·ر¸ ¸ا -را-و~ یت·و .ت·ر ور· ه-وگرا~ی- و =-س
:ت-گ ~¸ یم ¸ا ه-ا~ ه- »ر- هك ی¹اح ر~ ¸¸ .ت~یرگ- یم وا ه- ت~ا~ -¹ ه- ¸=- ¸انی~=ا ,دن=-¹
ار ¸~و= ".,ا -~رك و¹و¡وك ,و¹+, هنیس =ی ™ق· .~و~ یم -و= ,~و¸ ه- ت¹اح" ,¡یلی- ~نیسای»
Hy•ŸŠn“’ P’ŠŽŽŠp‘ ¸ا=~اـ ـر-ا„ـ ¸اـ ت·وـ ¿ی- ـ¸م"ـ :~وز·ا وـ ـ~رك ـی·ر·مـ ·ت~ی,ارتویزی· ·ـ •
".ت~ی- تسر~ هك ¸یا ·»-ا= »نك ی~- -وا-·
-رگ ار ¸دی-س »رو-ی-وی .~ا~ رار· ¸-ا-~ رانك ار ییاوقم =¡وك , ه-·= و د-ا=ر¡ و¹+, ه- ار وا د·-
,راگ-ا هك ت~ش- ا¡~¡ ,ور ,رو= و دیر, ت=ت ,ور ه- ه-اراك~¸رو و دنك ار ¸یا- ¸-ك و ~¸
اد= هك ¸' تش, -یر= ,ا-· ات ت=ت ‡ار=ا ,ا- -~ر, ¸ایم ¸ا وا ر- راوس د-او= یم و تسا -سا
ی- و ".هقی·~ یس را- ر- ·را-و~ ,¸ور .تسا رتك~ روتس~" :ت-گ ا=ی-وت .~¸ات- ~و- ه-وگ¡ د-ا~ یم
=-س ¸یا- تشم .¸ید¹- ¸د- ی-ایم ت~~· ¸~ا~ .ام و تشم ~رك ان- =-ا¡ و دنت ·ی·ا-ا ینی¡ همدقم
.~و- -ر-= `ماك و
ی~- ار یكی ¸یا ·~و- -د~ ¸`= -ایس ¸شیتسا ر~ ¸ی¹, ,ا- =تك تس~ ¸ا -¸ات هك اونی- ¸ید¹- ی¹و
دیرا~گ- ·دینك »¹و" :~¸ ~ایر· .ت·وك یم تشم و ~رك یمـ `قت ¸¸ , هنت ری¸ .دنك ل~=ت ت~-اوت
~رو' -ار~- ه- ار ,رگی~ , ه·رس زیرك ~ایر· و ¸`ت ¸یا ی¹و "ƒ-~رك- ر-= ار »-¸ ی~ك ار¡ ·»ور-
,را~" :دنك ¸ش-¸رس تنیسای- ت~ی,ارتویزی· د~ -عا- و دیما=-ا .و= ه- هقی·~ »-~ هس و -د-- هك
_ور~ ¸ون- هك یترو- ر~ ·د~ا- -د~ »ا~ت تتسار ¸~ ا- »راك دیا- ¸`ا .ینك یم -¹ت ارم ت·و
¸-د- ا- -ار~- و ~و- -د-ام ¸ید¹- ت=ت ,ور رو=-ا~- ".ا- ینك ی~- ا- یق¹·د - ¸یا ¸ا رگی~ .»ا -~رك-
ت~ك~ ¸ید¹- .ت·ر یم ¸ییا, وـ `ا- ·د~ا- هی-ا` ه- ¸ایا, --¸ ر=تنم هك ییو-~ور راكراوس دن-ام
و دتسر-- ¸وری- ¸ا -~رك »رو ,ا- ¸~ ¸ا ار ز-س =`=ا ¸¸ ت~~گ و دیشك ¸`ت ¸ا تس~ -~رو=
=¡وك , ه-·= تنیسای- .تسا -د~ رت+- ی¹ی= ¸¹اح هك ~رك ¸اع~ا ریزگا- د~ »ا~ت هك تنیسای- راك
و ".یت~یا یم ا,رس ~و¸ ه¡ دی~ ی-او=" :ت-گ †ار-· و ت~ا~ر- ~و- =`=ا ¸ا ر´, ه~ی- ات ¸ونكا هك ار
.~رك ¸ومار· ار ت=ت رو´~ ,ا- -~ر, ¸دیشك و ت·ر و تساو= -ر~·م یگ¡ا,تس~ ا- د·-
هك ~ا~ ¸اش- ی-د- _یرس یسرر- =ی ".تسا رو=¡ _ا-وا »نی-- هك -دیسر ¸ت·و" :ت-گ ~و= ا- ¸ید¹-
هك هت~ا~ ,دیما ه¡~ی- ¸¹~ هت ت·ایر~ و د~ هت·رگ ¸¹اح .-د-ام رو=-ا~- ¸ا -د~ _~م و دید= _-و
¸یا هك د-~و- -~رك ¸نت ,رگی~ , ه-اگی- و دید= , هما¸ی, .د~ا- هت·رگ ¸ایا, -او= ¸یح ¸و-اك ¸' ا-
¸اتسرا~ی- ¸ان~ا- و ¸ومرم ¸=- ¸' -قس و راوی~ ¸ا ه¡ر- و ا- -~ر, --ر ا- و ~و- -~اس ز-س ه··~
,ا- ”ا~ و د-د~ یم »ت= زیگ-ار- ¸اشیر, ,ا- »س ¸' ه- ¸ون- ¸یا-ا, .دم' یم ر~ رو= ·دی~ یم
=ا-~ر~ـ ـ,را~ر-ـ ـتسر+·ـ ـ¸'ـ ـ¸اـ ـارـ ـواـ ـ¸یكی~ز-ـ ـر~ـ ـ,~رمـ ـ,اد-ـ ـ.د-~و-ـ ـزیتـ ـرو=-ا~-ـ ـزی-ـ ـ¸رس
124
ر=¸ ¸م ل•م ¸ك ¿ی- ·,او" :د~ یم ¸یر »~' .~ هك ~¸ یم ییا- ه=- ¸ان¡ ا د- .ت~ا~¸ا-
"˜-دیشك-
ار ـ,رای~- ـ,ا-اد-ـ هت·رـ هت·رـ ی¹و .دنكـ قیق=ت دی~وكـ وـ "ƒت~یك ـرگی~ـ ¸یا" :ت-گ ـ~و=ـ ا-ـ ا¡~¡
,اد-ـ ـیتحـ ـوـ ـ·ا-ـ ـ¸و~یمـ ـ,ـ ـه¡,ـ ـ¿,ـ ـ·ر-ـ ـ,ا-واگـ ـ¸ا-ر´=ـ ـ·ی-اویحـ ـ,ا-اد-ـ ـ·~ا~ـ ـیمـ ـ€ی=شت
,~ا¸و- , هیرگ و —ی= و ¸¸ , ه¹ا- و -' ,رگی~ ت~س ¸ا د·- .انیم _رم ای ی=و= د¹قم و ¸و-=م
و دیسر ر-ار- و~ ه- ¸' -د~ هك¹- ·دش- _=· ا+نت ه- ¸¸ ,اد- ·ه¡- —ی= ¸دم'ر~ ¸ا ¸, ی¹و دم'
¸¸ ¸ا~یا¸ ~ر~ ¸ا- و تسوی, ی¹وا ه- هك دین~ ار »و~ د-¸ر· ,اد- ا¡~¡ ·د·- , هقی·~ -~ز-ا, ~ودح
ه- دید= ,ا- ه¡- ·~و~- یم ¸ایا, ی- هك ی-ام¸ ر~ ·هقی·~ یس ات -~ز-ا, ل-او· ر~ و ت·رگ ی~- ¸ایا,
.د-د~ یم _را= ¸~حر ¸ا _تا· ی-ا,س ¸و¡ ·ی-~رك-روا- ,~اد·ت
و لگن= ,ا-و- .د-~ یم دنگ ,و- زی- ·~و- ه¡ر- ¸~سا ای ·»ویروتانس هك ~ا~ _`=ا وا ه- ¸ینی-
·ل--ر· ·¸ی¡را~ ·ل- .دن~ا- -~رك ”رس -رك ر~ هك یتا= هیو~ا دن-ام ·ین= ,ا- ه=یار -ار~- ·هعرزم
¸~ور ار ا-زی¡ ی-·- -ی¹كت هك -دیسر ¸ت·و .~را~ ,ا -¸اد-ا ,زی¡ر- ~رك رك· .¸ار-ع¸ و ر,¹گ
·ت~اد- -~اع •اد-ا ¸دید= ,ا-ا, ه- هك ا=-' ¸ا ی¹و ·~زی=ر- دی~وك و ت=یو' ¸ییا, ار ¸یا-ا, .»نك
و ت=ت , ه-¹ ¸ت·رگ ا- و ~رك ‡ر=ر- ار لكشم ¸یا ات دیشك .و= یتعاس .~ات·ا ¸یم¸ ر- ه¹-ا·`-
·~رك یم =-ح ار ¸¹~ا·ت ت~ح¸ ه- هك ی¹اح ر~ »ا=-ارس .ت=وم' ¸ت·ر -ار ¸' ‡ار=ا ر~ زی= و ت·ا
¸اتسا~ , ه-رگ ¸و¡ ·-ر=ا+م , -را~ا روم'م ·¸یتسا , -ر+¡ هك ·د-اسر ,د·- , -~ر, ه- ار ~و=
,ی-آ _¡ ت~س , -~ر, و~ ¸ایم ·ˆ.» ..وراك ¸ییو¹ ر`ا -یا=ع ¸یم¸رس ر~ ¸ی¹' , ه-· ه- -را~ا•
.~رك ,وری, ¸' ¸ا تعرس ه- زی- ¸-د- , هیق- و د~ را~و~-
"ƒتسا رو=¡ ¸ات¹اح" :دیسر, …یرع ,دن=-¹ ا- ¸یتسا
ار ا=نیا »-اوت یم یك ƒ»ور- ت¹اوت ه- »-اوت یم یك ƒ»نی-- ار رتك~ »-اوت یم یك" :ت-گ دنتدنت ا¡~¡
ه- .~رو' یم ¸گ¹ ¸اتیار- ¸,ی¹ی· راتسر, .دی' یم ,~و¸ ه- رتك~" :ت-گ ت~ی`م ا- ¸یتسا "ƒ»نك =رت
¸انسر,ـ ـهكـ ـ,اـ ـ-دن~یو-ـ ـ¸انتماـ ـا-ـ ـ¸یتساـ ـت·وـ ـ¸'ـ ـ".~ور-ـ ـد-اوتـ ـیمـ ـد~ـ ـ-و=ـ ـ¸¹احـ ـهكـ ـ¸یاـ ـ…=م
ارـ هیر ـ,را~ی-ـ ورایـ ¸یاـ دی~رك ـ-=¹" :ت-گ ـد~ا-ـ -~رك ـلح ا رـ ین· ـرو'ـ =¹ق¹· ـلكشم ـ=ی ـ¸-اتسا~
•ا··او »ی~رك ¸اتیادی, یت·و هك دیا -~و- را~ی- ردق-' •ار-ا„ .دنك یم رت¹و-· ل-ا· ی¹ی= ار ¸اتسا~ .دیت·رگ
:~وز·ا ¸یتسا .ت·ای- ,ا ه~¹ك ا¡~¡ ".»ركشتم .»یرو' یم ر=ا= ه- -و= ¸امات تش- ر- .دید~ ¸و+ی-
¸یع د-~رك هك ـ¸یادی, .-~ر´م ¸-او=ت=ر ر~ ـ»- وا .د-و~یا~ ـ»-ا= ·-ری, »-ا= ¸' ـ.رگی~ -¹=م =ی"
".-دش- ~ر ,راك-ار= ¸اكما ¸ون- هت-¹ا .-~¸ ¸-ی= »- ا·' یكی ¸' و .-~و- ~رس -ر - ت~وگ
¸ید¹-ـ -ان=ـ ·ه=یت-ـ ـر~"ـ :ت-گ ـ~و~ ـ_را= ـا¡~¡ـ ¸یو-ـ ـیگد-¸ ـ¸ا ـهشی~-ـ ـ,ار- ـهك ¸یاـ ـ¸ا ـ¸ی, و
ت-=- رو=نیا دیش=-- .دی¸ادنی- رس~ر~ ه- تیاك~ _ر= ,ار- ار ¸ات~و= »نك یم ~ا+نشی, ·د-ور+~
¸ور .دیی' ی~- ر=- ه- ,~ا~تعا ل-ا· د-ا~ –رز- ,ا- »س و و¹و¡وك ,ا- ”ا~ ¸یا ا- ی¹و ·»نك یم
ت~ی,ارتویزی· ·راتسر, ه- ¸رگ ه=نك~ ·~وشگ¸ا- یت·و و ت~- ار ¸-ا~ش¡ ا¡~¡ ¸ید¹- ".ری=- ا~~
™ق· ·,را~ تسو~ هك ه¡ر- ƒ»-ا= ,ور- -ار ی-او= یم" :دیسر, .~و- -د~ لید-ت ¸,ی¹ی· تنیسای- ·ا-
".»نك- تیار- »-اوت یم راك ه¡ »نی-- ات ·تنیسای- ه- ·وگ- ¸م ه-
*
125
".- ¸ ¸س"
دم' یم ,دن- را¸ا- =ی ¸ا ییوگ هك ¸ی¹س ,اد- ·¸ومرم , ه~س‚م ¸' _ار¡ --رز-س رو- ر~ -~
:~رك رادی- ار ¸ید¹-
·- ¸ ¸س" ~و-,لی- ˆ B••Žz•‹•‹ ".و~ رادی- •
ار ¸رس تساو= یم ا¡~¡ هك دم' یم ر=- ه- ¸ك~مری= ¸ان¡ ~و- -~ات~یا ¸¹-اقم ر~ هك ,~و=وم
ا+نت وت ƒینی- یم .ه¹-" :ت-گ ~و=وم ƒ...»- ¸~و= رگم اری¸ ·ت~-اوت- اما .دنك ¸ا+ن, ه·`م ری¸
".یت~ی-
.د-ام یم ¸اد-~ -ی~ر هس ا- یشحو یگن¹, رس ه- ¸رس هك ¸' .اح ·~و- لماك ¸ا~-ا =ی ¸د- ¸-د-
رگید~- ا- ام ت·و ¸' ·د-ور یم -او= ه- و دن-¸ یم -ر¡ -¹=ا -~ ,ا- ¸ا-+گ-" :ت-گ ا=ی-وت
".»ی-¸ یم ‡رح
, ه¹یسو ه- ت=ت ر- هك ت~-ا~ یم رگی~ ا¡~¡ -ا- ت=ت ¸ا یكی ¸ا ییاد- ه==¹ ¸ا~- ر~ تسر~
ر=¸ ¸م ل•م ¸ك ¿ی- ...,او" :~¸ ه=- -~و~ یم ا ز=م هیق- ¸ا و ت=·ا=م راو هق¹ح ,ا -~ر,
ت-گ یم ¸~و= هك رو=-' ای یگن¹, ~رم و ".-دیشك- رو-یتنا- ˆ ž•n“ŠŸoŒ• ¸اما" :دیر= یگ·`ك ا- •
".د-ا -~رك ¸روك هك تسا ¸یا د-ا -~رك وا ا- هك ,راك ا+نت .,ا ه¹ا- ازی¹ ¸یا ¸ا
"ƒ-~رك راك ه¡ یك" :ت-گ ~و- -د~ _یگ هك ا¡~¡
"ƒه- ای ینك ¸¹~=ت ی-اوت یم وت هك تسا ¸یا _و-وم" :~ا~ هما~ا روكیت-ام
:ت-گ ƒه-وگ¡ و یك اما .تسا _~م ¸یا .و‚~م ی~ك ت-گ یم ورای ¸یا •ار-ا„ .~و- _یگ ¸ون- ¸ید¹-
"ƒت=اد-ا ¸اوت یم ی~ك ه¡ ¸~رگ ه- ار ری-قت »~+· ی~-"
هك د-ا -د-ا-او= ار ی-¸ ا=-'" :ت-گ و ت·ر ه¡ور· ¸اد-~ یگ~رو=رس ا- ¸-اد-~ _ر هس ا- روكیت-ام
-~رو' ر~ ر-تس ,ا- »´~ ¸ا~ ه~- ,رگی~ ت~~· ر~ ,ا هیر=ی- ¸ارگا~وس .-د~ ی-' ¸دگرك رتشی- ¸`ا
و دننك ¸وع ا~ی,او- دنتساو= یم ™ق· و د-~و- -دم' -`ی=·ت ,ار- هك دنت~- ی¹اگنس هتس~ =ی .د-ا
ر~ ,~ای¸ .و, ی--~- ر~ و »ت~- ¸ك-ام هك تسا ا- .اس ¸`ا »~و= ¸م .د-د~ -د-ز·¹ ,ا-رام ه- لید-ت
تسا ر-اح یك رگی~ `اح ی¹و .»-~ یم ¸یا~- ار ¸-اری, و راو¹~ و تك »ا~·ا و _او-ا .»رو' یم
,راد¹~ …=م ~و= ه- ~و= ا¡~¡ ¸ید¹- .هیرگ ری¸ ~¸ ه-ترم =ی "ƒدنك »اد=تسا ت=یر ¸یا ا- ارم
".¸ا- هت~ا~ -'ر= .¸ا- ¸-~=م ·ه~ یم تسر~ زی¡ ه~- ·»-ا= -راد- -یع" :ت-گ
ا-ام ¸ا ی-·- هك تسا ¸یا _و-وم" :ت-گ ~و¹' »ش= ین=¹ ا- و ~رك رو= و _~= ار ¸~و= ~و=وم
¸ا~¹ید-ت رتد- ییا-زی¡ ه- ا- ¸' هك ¸یا ¸ا ل-· »ی-او= یم ام .»ینك ل~=ت ار _-و ¸یا »یت~ی- ر-اح
•`•م .دنك یم ریی·ت ~را~ »-د- ¸ا ,ا -¸ات ت~~· »نك یم ¸ا~حا -~ ر- .»ینك رار· ا=نیا ¸ا دننك
".دیرو=- ا- ¸یا ¸ا ات دن¡ ·یتسار ƒدیت~- »رو=نم ه=وتم ...ا- دیش=-- ...»نك یم .و ~ا- »اد´ م یگ¸ات
126
-و~ر ا- ¸ا-+گ- ¸ا یكی ه- .تسا -و= ¸ات~-- ,ار-" :~ا~ ا¡~¡ ه- ,و· ییان·- -ا-ن-' ی=و· =ی و
".~ر =- هت~- ات دن¡ ات »ا -~ا~
ار -رد· ¸یا ا- ¸' .¸ی~- ™ق· ·دننك یم -ی-وت ار ام ا- ¸'" :~رك همزم¸ ر·وم ین=¹ ا- ,رگی~
".»ی-~ یم ر~ ¸ت د-¸اس یم ام ¸ا ا- ¸' هك ,ریو-ت ه- ام و دننك -ی-وت ار ا-زی¡ هك د-را~
ی·ا-تا ¸ین¡ زگر- و »ت~- ا=نیا ¸كاس تسا ا- .اس ¸م .تسا لكشم ¸-~رك روا-" :~رك ه•حا-م ا¡~¡
ی- و -د~ -نت ,ا- »ش¡ ا- هك دی~ ار روكیت-ام اری¸ ·دیسام ¸-ا-~ ر~ -ا~¹ك ی¹و "...~و- -~ات·ای-
·»دی~+· ·-ر' .یت~- ¸ی¡ر-= دنك- ƒتسا ¸ك~م رو=¡ ƒ.اس ¸یدن¡ " :دیسر, .~رگ- یم وا ه- ~ا~تعا
".یسوسا= ا~تح
ای ـ.»ور- ـدیرا~گ-"ـ :دی¹ا-ـ یمـ ی-¸ـ ,اد- ـ.دیسرـ ¸وگ ه- تس~رو~ ¸اـ ,دن¹- ـ, ه¹ا- ـ»اگن- ¸یاـ ر~
_ی~م ,ا ·اد= ,ا .»ور- دیرا~گ- ·»ور- دیا- ·»یرم ¸-ا ی~یع ای ·»ور- »-او= یم ·_ی~م -ر-ح
ه- -ات~ ه- و ~رو' وت ¸ید¹- ت=ت رو´~ , -~ر, ¸ا ار ¸رس -¸ر- رای~- ,ر-ا„ ا- یگرگ ".اد=
".,ا هشی~ اتر- ·تسا ¸ا~- »- ¸ا- .دی' یم ,~و¸ ه- ¸ا-+گ-" :ت-گ روكیت-ام
ی~- ".-د~ هشی~ ه- لید-ت ¸تسو," :~ا~ _ی-وت ه-ار-- ی- روكیت-ام "ƒ,ا هشی~" :~رك _ور~ ¸ید¹-
.دنت~ك~ ار ¸' ا- -~ازمارح ¸یا ت·و ¸'" :دنك یم .د-م تی··او ه- ار ا¡~¡ ¸و-اك ¸یرتد- ت~-ا~
".~ور- ت¹اوت ات د-اوت ی~- یتح رگی~ `اح
ت=ت ¸وا ,وت ور- اد= ه- ار وت ·¸¸" :ت-گ ¸انك ¸· ¸· --رز-س -~ ,وس ¸' ¸ا ,رگی~ ,اد-
".--مد-
:ت=اد-ا `ا- ه-ا~ روكیت-ام "ƒه- ای ت~- ام ا-" :د-اد- تساو= یم .دیشك یم ار روكیت-ام تس~ –رگ
".تسا ¸یا ¸¹كشم .دنك روا- د-اوت ی~- دنی- یم هك ار ه¡-' .د-ا~ ی~- »- ¸~و="
.دنت~ا~گ رار· ه- ا, ·د-دین~ د-د~ یم =ی~ز- هك ار ¸ا-ا-+گ- ,ا- ه~ك¡ ,اد- هك ¸ی~-
*
رگی~ ,رادن, .ت·ر -او= ه- ¸ا- و د~ رادی- -~زت-گ~ ا¡~¡ و ~و-- `~, ای رتك~ ¸ا ی-اش- ·د·- ¸ور
یم ,را= رگیدكی ر~ هك د-~و- ییا- ت¹اح هك¹- ·د-و~ یق¹ت ~ا-تم تی·-و و~ ¸یا ت~اد- یموز¹
دی~ ·دی~ ار هك¹م -او= ...دننك ~ا=یا ¸اوح ¸ایا, ی- »´-وت یعو- ات د-دم' یم ¸وری- رگیدكی ¸ا و د-د~
وا ¸ید¹- و ·»~=م ت¹و~ ·~و- ¸ی¹گ-ا ¸د- وا .دنك یم ,¸ا-قشع ت-=`م ا- -ر-حای¹ع ا- ~را~ هك
.¸یا- -~¹ -ات-ام ·~و- ¸ا ه·وش·م وا .د~ا- ¸-ار~- ات ~و- -~رك -ا=ت-ا ار
»ا~ت هك ¸راك ی¹و .~ا~ ر~ ¸ت .ا· و لی· ی- وا و د-ز- ¸تشم و دنك ,راوس ات دم' ت·و رس تنیسای-
=یر~ –رز- , ه-=وت ر~ زی- وا هك دی~+· ¸ید¹- و "ƒیتسد~- هیق- ا- »- وت" :ت-گ ¸~وگ ری¸ د~
¸ا~حا ا¡~¡ .د-ا-ن= ,رس تیا-ر ا- وا و ".»ت~- »- ¸م ی~ا- وت رگا" :دین~ ار ~و= ,اد- .تسا
دنموری- ی¹و =¡وك و -ی=¹ رای~- ,ا- تشم ¸ا یكی هك ~ات·ا رك· ¸یا ه- و دنك یم ¸ر, ییامرگ ~رك
127
:د~ـ ـدن¹-ـ ـروكـ ـ~رمـ ـ‡ر=ـ ـ¸اـ ـییاد-ـ ـه==¹ـ ـ¸ی~-ـ ـر~ـ ـتسر~ـ ـهكـ ـ.~ریگـ ـتس~ـ ـر~ـ ـارـ ـت~ی,ارتویزی·
".»ا -~رك »گ ار »یا-ع ·»یا-ع"
ار ا-ع .ت·ر روك ~رم ,وس ه- ¸ا-ات~ و دیر, ¸ییا, ا¡~¡ ,ور ¸ا و ".اونی- ت=-د-" :ت-گ تنیسای-
"ƒ-= ƒد~ا- .ت~نی- یم -شما" :ت-گ و تشگر- ¸ید¹- ¸ی, و ~ا~ ¸-حا- تس~ ه- و ت~ا~ر-
دیا- ·ا¡~¡ ,ا·' »ت~- ,راكر´, ¸¸ ¸م" :ت-گ زیت و دنت وا ی¹و ·د-ا~- رتشی- ¸¸ تساو= یم ¸¹~
".»نی-- ار ا- …یرم ·»-د- »ا=-ا ار »راك
ه- رك· ¸یا و ~¸ دن=-¹ دیدم یتدم ¸ا ¸, را- ¸ی¹وا ,ار- و دیشك ¸ار~ تش, ه- ¸ید¹- ·ت·ر یت·و
تسو, -ایس ¸¸ =ی ه- ت-~- ¸كیت-امر -اسا~حا ر=' .~را~ هما~ا _~م ا~تح هك ~رك رو== ¸ن-~
_ور~ ¸ا- روك , هیا~~- ·د-ای- ار ,ا -دی¡ی, راك·ا ¸ین¡ -یق·ت ت-ر· هك ¸یا ¸ا ل-· .~و- -د~ رادی-
:~ا~ ار· ¸وگ رایت=ا ی- ا¡~¡ و ~رك ت-=- ه-
¸ید¹- ".»-ا~ یم ار ¸اتیگدی~+· و ی-ا-ر+م رد· و »ت~- و -~و- ا~~ ه=وتم ·»ا -~و- ا~~ ه=وتم ¸م"
·-~ات~یا ¸ون- ت~ی,ارتویزی· ـ~رك ـیم ـرو-ت ا~تح هك ـییا= ·ی¹ا= ـ,ا-· ا- ~را~ ~رم هك ~ر- ی,
ی¹و ·»نك ی·`ت »-اوت- ,¸ور دیا~ .»نك ¸ومار· ار ی-ا-ر+م هك »ت~ی- یم~' ¸م" :دنك یم ت-=-
.ت~ی- ا=-' رگی~ وا هك دیوگ- دمای- ¸¹~ ا¡~¡ "...ت~ا~ »-او= ~ای ه- ¸انتما ا- ار ¸' هك دی-اد- ¸ونكا
:~رك .ا‚س ا-· ¸ا روك ~رم »ا=-ارس ات ~ا~ ار· ¸وگ ¸یگ-ود-ا .ت·ر ¸ی, -دم =ی زیزع تسو~
·د~ -وكس د·- "ƒا- ت·و ی-·- ƒیكد-ا ·دیروای- ر=ا= ه- ارم »- ا~~ هك »~ا- راودیما »-اوت یم"
_ور~ ¸ا- ری~,ا- ل~=ت ,ا ه-·و ¸ا ¸, ·ر=' و ~رم =ی ¸یگنس و -را-كی ¸ت~ش- ,اد- ·=ش= ,ا -دن=
".-دیشك- ر=¸ ¸م ل•م ¸ك ¿ی- ...,او" :~¸ --ا- ~¸ یم ‡رح ¸~و= ا- هك ~رم و د~
ام .»یو~ یم ور-ور ¸ا~ت~رس ت-ای= ا- ی¹و ·تسا _وا ه- ¸دیسر ,ار- ¸`ت , ه~- دیشید-ا ا¡~¡
رت ت=-~و= و رتك´ -س ¸م یت·و =ی .ت·رگ ار· ار وا _¹ت ی~ح ._ات ,و=ت~= ر~ »یت~- ییا- =ق¹~
.تسا ,را= »یا- –ر ر~ -ایس ی·یام `اح و ·»~و- »رگ .»~و-
™= ر=' ات و تسا ا- ¸' ا- هك ت-گ روكیت-ام و –رگ ه- -~ ¸' .=ر~ ه- .~و-- ,ر-= `~, ¸ا ¸ون-
.~ور یم
*
ار ¸ید¹- ,ا- هیر ¸,ی¹ی· تنیسای- »-ا= ,ا- تشم رگی~ .تسوی, _و·و ه- د·- -~ دن¡ –رز- رار·
¸ام¸اس -و= رای~- هك دم'ر~ -' ¸ا –رز- ¸ایقم ر~ ی¹~ع رار· ¸یا .~و- -~رك =ا, =`=ا ¸ا `ماك
روكیت-ام هك ار ییا- ¸' هك¹- ·»ویروتانس ¸انكاس ا+نت ه- و ~و- هت·ای detenus ه- ¸تم ر~ .ی-اد-¸•
رس ه- »ویروتانس یكی~ز- ر~ ·,زكرم -اگت~ا~¸ا- ,ا- ه¹یم تش, و دیما- یم ˆ.» .تسا ه~-ار· ¸ا-¸
¸ت=ت رانك رو=-ا~- ·~و-- رار· –رز- ,ا-¸-اتسا ¸ا هك ا¡~¡ .ت·رگ یمر- ر~ زی- ار د-~ر- یم
¸ا~رم رانك ¸ا رو-ع ¸ا ¸, و دنت=یرگ ا- ¸و-اك ¸=- ¸' ¸ا †ا-تا ه- و دم' تنیسای- ات د-ام ر=تنم
-~ ¸' ر~ .دنتسوی, ی-ات+م و ~رس -~ تی·ا-~ ه- ·د-~و- ¸اشق-اس ¸ا-ا-+گ- هك ,ا هت~- ا, و تس~
¸ا-¸ و ¸ا~رم :دی~ ار ,رو-ت ل-ا· ری= -ا~و=وم ا¡~¡ و دنت=یرگ یم ,رای~- ,ا- هیاس ی-ارو-
128
”ا~ _ام~ ,ا= ه- هك د-~و- ی-ا~رم .-نس ای ر=' ه~ی- ~راوم ی-·- ر~ یتح و -رشح ای ·-ایگ ه~ی-
,وس ه- اد- ی- و -ات~ ه- ا-`وی- .ه·ار¸ ¸~رگ ,¸ار~ ه- ییا- ¸~رگ ا- ی-ا-¸ و دنت~ا~ ¸دگرك
”اروس رانك ·ا=-' ر~ ¸اد-~ زیت ¸اگد~ _~م ریاس و روكیت-ام .دنت·ر ,زكرم -اگت~ا~¸ا- _~ت=م ¸رم
و د-دم' ¸وری- یگ~- ت·و ¸' و د-دیشك یم ار هیق- را=ت-ا ·د-~و- -دیو= را-ح ¸ا هك یگرز- ,ا-
تنیسای- و ا¡~¡ ¸ید¹- .دنت·ر ~و= -ار ه- =ی ر- زی- یمر~ ¿ی- ی- ی¹و ·دیما ی- ه¡رگا ·ه-ا~ا¸'
.~ركـ ـیمـ ـاد-ـ ـ_`كـ ـ_ی¹كـ ـورـ ـ-~ای,ـ ـت¹ا-س'ـ ـ,ورـ ـ¸ید¹-ـ ـ,ا-ـ ـ»سـ ـوـ ـد-دیو~ـ ـیمـ ـ»-ـ ـرانكـ ـ¸,ی¹ی·
یم ¸یا- ¸وگ ر~ هك ار ,رگی~ ,اد- ¸' ·¸~و= ,ا-ا, ,اد- ت·و ¸' و †ر~ ت-گ تنیسای-
¸دن¹ ر+~ ه- هك د-دیو~ یم ییا- ¸ا-ای= ر~ و †ر~ ·†ر~ ·†ر~ ت~س ه- ا- ¸' .~ر- ¸ایم ¸ا ·دی¡ی,
.د~ یم ی+تنم

یشاج ی¡-اج ˆ J•žpy Jo‘’Š ¸ات~´- را=--ا ر~ ار ¸ر-و~ –رم ر-= ا¡~¡ `~, هك ی-~ ¸ا~- ·•
•اد·-ـ `~, هك ی=یار~ ر~ و ·دین~ "Œ=- •ا--ا" ,اد- ¸دین~ ور ¸یا ¸ا .د~ رت~-~- وا ا- ·دیما-
ا~ا ار -اتوك ه~¹ك ¸~ ¸' و ·دم'ر~ ر-· ,ارو ¸ا -~ ,ا- ه~ی- ر~ هك ·¸ید¹- ·¸=¹اك ی~ید· قی·ر
هك ¸یا ¸ا د·- تعاس و~ ¸ا رت~ك »- ¸' .»ا هت·رگ ی-وع ·دیش=-- »نك یم ¸-او= ·دیش=-- :~رك
.~ا~ ¸رار· انگنت ر~ ·د-~و- -~ا~ »ا=-ا ار هتش,و~ ¸اویح ل~ع یك~یو ر=- و~ =~ك ه- `~, و ی,ما=
یك" :دیسر, و ~¸ یت¹= ¸یوس ه- ت~ا~ »ش¡ ه- رو-د- -ایس =سام هك ی¹اح ر~ ~و¹' -او=ـ `~,
.ت~اد- ی¹اك~ا ~و= _و- ر~ هك ".¸ا-- ¸ارگ- ·~و- -ا-ت~ا" :دیوگ- ت·رگ »ی~-ت وا و "ƒ~و-
تسار هن-ر- رو=-ا~- .دشك- ¸و~ ه- ییا+نت ه- ار ی-ارگ- را- , ه~- ~و- را¡ا- د·- ه- ¸' ¸ا اما
یم ¸تحار راك ¸یا .¸دیكم ار ¸تسار تس~ ت~~ ~رك ان- یگشی~- -~اع ق-= و ت~ش- ت=ت ,ور
.~رك
,ار- »ی=ع یتی·ر„ و ی~یس ,ا-زیو' ت=ر ه- هی-~ ییا- ه-ا~ هك ~و- »اد-ا =¡وك ,~رم ی,ما=
هك ¸یا-وم ·¸زیر و هت·ر~وگ ,ا- »ش¡ ·-دیر, --ر , -ر+¡ و ت~ا~ ی--ع ¸ا=ی- و یگت-~'
ار ا-وم ¸یا ردق-' ¸--قنم ¸اتشگ-ا .د-~ا~ یم ر-= ¸-ور~ رس ¸ا ·~و- ,ر·ر· و یكشم `ماك ¸ون-
و ~ات~یا یم _یس »اد´ م ¸یا-وم و ~و- -دیا· ی- ¸دیشك ¸ر- و ¸~¸ ه-ا~ رگی~ هك ~و- -~¸ »- ه-
¸یا .تسا هت~ا~ ه¹=ع و -~رك ری~ و -د~ رادی- -او= ¸ا ¸`ا ¸ی~- راگ-ا هك دیش=- یم وا ه- ,ر-ا„
»ساـ ـ·¸ا ـ-~ز-ا=ی-ـ ـ,~ای¸ ـوـ ـهك~كسـ ـا-ـ ـ»'وت ـ·ه-انی-ـ ـ»ك~و=ـ ـ·~و¹'ـ ـ»ر~ـ ـ,ـ ـ-دن=ـ ـ,ـ ـ-و`عـ ـه-ـ ـ·ا-وم
,ار- هك ی-ا~ك یتح ·ه~- هك ~و- -~رك .د-م ه·رت ای ی,ما= -ق¹ ¸یا ه- ~و- دیش~= هك ار ¸ی¹-ا
¸¸ ·`~, ز= ه- ه~- ·ه¹- ·~رك رك· .د-~ر- یم راك ه- ~و= ه- ~و= ·د-د~ یم ان~' وا ا- را- ¸یت~=-
راگ-ا .¸ك »ك~ك اد= ای ƒ-وی- ت-گ ~و= ا- دیكم یم ار ¸ت~~ ~و¹' -ت یت¹اح ا- هك ی¹اح ر~ و .¸ید¹-
ر~ »- ¸' ·,ا ییار,ا †ا-تا -=ع .-' ر~ ,روگ ¸ا تشگ¸ا- .~و- -دی=-ر ا¡~¡ ¸ا .ر~~- ت-گ دیا-
ی~ا- ™¹= ¸ا~یا ¸ا هك ,راك ل•م .دم' یم هت~یا~ا- ر=- ه- هك ~و- -یر= ردق-' .ه-ام¸ و -رو~ ¸یا
.~وش-
129
¸یتم ·دیرگ- هك ¸' ی- ~و- -دی~ و ~و- هت·ر `~, , ه-ا= ه- ه¹=ع ا- ~و- -دین~ ار ر-= هك ¸یا …=م ه-
_~= .ا·~' ه- ¸¹یا~ت ¸ا یكاح ¸' _-و هك ·¸ا ه·¹ا=م †اتا ه- ار واـ `~, .تسا هت~ش- ¸یگنس و
,ا- تشم ,ا-رتسو, رانك ر~ ”رس لگ ,ا- ه¡=ا- --ر-' ,ا-و¹-ات ا-راوی~ ,ور .~ر- ~و- ینك
~و- -د~ هت~و- ¸ری¸ هك ,ا هت~ار·ا Partido ŽociaIista ¸ا-¸ ه- ¸تم ر~ .ت~ی¹ایسوس -زح•
یت·و .~رو= یم »ش¡ ه- ییاقیر·ا =سام هتس~ =ی و ¸اتسو~ ¸كع و ~و- هت=یو' ˆ.» .تسا ییای-ا,سا
یم یت~ینی~· ی¹ی=ت -ی~¹ع ,ا- ¸ام´ر و اد- , هما-¸ور ·ا- ,راگیسری¸ ¸ایم ¸ا ار ¸-ار ی,ما=
رك· ·د-~ا~ ر-= ¸م ه- یت·و هك تسا ¸یا رو' -=·ت , ه¹'~م" :ت-گ ¸ا~حا ی- ییاد- ا- `~, ·ت~=
".»ت=اد-ا `ا- ه-ا~ و ~رك د-او= ~ا=یا ¸م یگد-¸ ر~ یك¡وك ی¹ی= ”اروس وا –رم د~ا- ه¡ ر- »~رك
و ~رك دن¹- ار ¸یا-و¸ا- ·~ات~یا ·د-اكرت یم ار ¸¹~ ا- -ر=ا= و ~رش· یم ار ¸یو¹گ …·- هك ی,ما=
ی~ا-= ه- -~زتشحو و ور و --ر ی- , -ر+¡ ¸' ا- ·¸¹ك~ ی- -ایس ,وت¹ا, ¸' هك ی¹اح ر~ ·~¸ .ا-
یك~یو ی¹ا= ,ا- ,ر=- ه- ¸~ش¡ ت·و ¸' .د~ا- -~ات·ا ریگ ¸ور و _ین~ رو- ر~ ل·ا=ا- هك د-ام یم
راكتش, ا- ·را~ »تیر و »ار' ·`اح ات و -~رك ¸دی~و- ه- _ور~ ¸ی, تعاس دن¡ ¸ا ت-گـ `~, .~ات·ا
¸-اتوكـ و ـو~ات ـت=ت ـ,ورـ ـ¸رانك ـی,ما= ـ.تسا ـ-~ا~ ـهما~ا ـراكـ ¸یا ـه- ـ·تماقتسا ـو~ـ ¸اراك~¸رو
ه- ار ,ر=- و ".تسا ت¹یم رو= ر-" :ت-گـ `~, .دنك ,¸ا- ار ا~ن-ار ¸ق- ~رك ~ا+نشی, و ت~ش-
.~ا~ ¸تس~
¸یا و یگ~¸ یم ~ر~رس و دیكم یم ار ¸ت~~ ,ر=- -¹ ,ا= ه- و هت~ش- ت=ت ,ور ‡ا- هك `اح
ه- ه- ·ت~ا~ -~اع یم ه- ه- وا ر=') دنت·وك یم ¸ا ه=~= ¸ور~ ·-~ا~ »- تس~ ه- تس~ ری=ا ¸ار
ان- .د-ز- یمد· و ~زی=ر- ت·رگ »ی~-ت و دی' یم ¸~ش¡ ه- =~ا رگی~ را- ~رك ¸ا~حا ی,ما= ·(¸ار
ار `ا- , هق-= ¸ید¹- .¸ت·ر `ا- ا- ه¹, ¸ا ~رك "-ا×نیم-" ,ا -ر=ن, هك ~و- یگرز- را--ا .دیما- یم
¸ییر~ ·_اك ,ا- ت=ر~ ¸ا ر´ , هك ~رو= یم »ش¡ ه- ه¹=م =را, ¸رگی~ ,ا- -ر=ن, ¸ا و ت~ا~ »ا- ه-
ت-و- .وا ·دیشید-ا ی,ما= .د-~و- -د-ام ,ا=ر- ی-`و= ,ا- .اس ¸ا هك ~و- ییا- ¸ورا- ¸یر=' و
¸یا ات ~ا~ ¸اكت ار ¸رس .~و- ,رادش- ¸ات=ر~ –رم »- دیا~ .تسا ام ت-و-ـ `اح ·~و- ا- ¸ورا-
ر~ »- را- =ی .ت~ش- ¸تسو~ ¸و-ام -و¡ زیم -¹ و د-ز- رانك -~ ت·و ¸یا ر~ ار ه-وگرا~ی- راك·ا
,ر=` رت=~ رانك ~و- هت=یر و=-' و -ار~ ¸یور هك ,زیم -¹ رو=نی~- ¸اش=¹اك ر~ یترا, =ی
¸و¡ ¸یا- =¹, و ~و- هت=اد-ا ¸-ن-ر´ , .ا~ و -دی~و, ,¸و~روت یكشم ینیم ¸ا-¹ رت=~ .~و- هت~ش-
اما .دنك »`س یتح -رت=~ ه- هك دی~ ی~- ~و= ر~ -ز-ر= ردق-' ی,ما= .~¸ یم †ر- ,ا -رق- ,ا-ر,س
ه- زیم'ریق=ت ی-اگ- -رت=~ .~رو' ¸ا-¸ ر- .~ت-م و ی¹و~·م ,ا ه¹~= و ~رك وا ه- ا ر ¸یور ر='
-~ر´م وگت-گ ¸یا ت-گ د-~ تكرح ·~و- -~¸ -ایس =یتام هك ·ار ¸یا- -¹ هك ¸' ی- و ت=اد-ا ¸یا,ارس
ی- رد· ¸یا ار¡ ر+~ ¸یا ,ا-رت=~ »نی-- وگ-" :~و- هت-گ رایت=ا ی- و هت-~'ر- ی,ما= و ƒ,دی~+· ·تسا
رتشی- ¸و¡ ~و- -~ا~ -او= ه¹-ا·`- ·د-د- ¸~رك رك· ت~ح¸ ¸~و= ه- هك ¸' ی- رت=~ و "ƒدن-~ا
ـدنگ ,و- .دیسر ا¡~¡ د·- هقی·~ دن¡ .د-ا وت ل•م ¸یا-ر~, -ی-و¶ا¡ p•“Ÿ’o•ŽŠ دن- ,ان·- یعو- •
†رشم ¸ا ا- --م` ¸یا هك ~و- ی~~=م ریو-ت .ت~ا~ ¸ت ه- ,دی-س ,اتروك و ~ا~ یم ˆ.ی·ر~
ت-گـ ـ~و=ـ ـا-ـ ـی~ا=ـ ـی,ما=ـ ـوـ ـدم'¸ا-ـ ـ»ید·ـ ـی=¹تـ ـ.ت·رـ ـواـ ـا-ـ ـ-رت=~ـ ـد·-ـ ـهقی·~ـ ـ_ن,ـ ـوـ ـ·دنت~ا~ـ ـ¸یم¸
:~وش- دن-~ یم .و, ¸ی`ا- و دن-او= یم ا- ¸' ه¡ ر- ~و- ر-اح .د~ ی~- ¸رس ت¹ا== -~ازمارح
,زی¡ ر- .رو= ت-م ,ا-~انشیركارا- ·دنی- یم »- ار ا~~ -ك و ~و~ یم یت=تور ه- لید-ت هك یتك
ا-رت=~ ¸تسار .دیش~= ,وش- ور-ور تی··او ا- تسا رت+- .دم' ¸~و= ه- راگ-ا ا=نیا ر~ .~را~ -¸اد-ا
د~ا- رو=نیا دیا~ -´= .~ا~ او ی~ك .ت~ی- -~ا~ح ز= ¸ا هیق- و تسا ¸یا تی··او .د-دم' ی~- ت·ر=
.ه- »- دیا~ و د~ا- -~ر´م دیا~ ~ا~ هما~ا و
130
زیگ-ا »= ر=ا= ¸ی~- ه- و یعون-م ,ا ه-وگ ه- -او= ی- .و-· ¸' ر=- ه- ا¡~¡ †اتا ¸ویساروك~
·¸یا~- ,ا- تكارت ·¸اراك~- , -د~ ـا-ما ریوا-ت ـ¸ا ر´, .~و- هشی,رن- =ی †اتا روتاكیراك :دم'
·ا-ـ ـ-زیا=ـ ـ·ا-ـ ـهما-¸ورـ ـ,ـ ـ-دیر´ -ـ ـ·د-~و-ـ ـهت·رگـ ـ¸یا~-ـ ـ¸یحـ ـهكـ ـییا-ـ ـ¸كعـ ـ·-د~ـ ـ-ا·ـ ـ,ا-ـ ـهما-ر-
¸یا ~و- =سام =ی .=سام .یگد-¸ ¸ا ,دی¹قت ·~و- ییو¹یك †اتا =ی .¸اگشی,رن- -ار=ا= ~د·تم ,ا-د¹=
ه~~=م ·و-ای, لك~ ه- ییا- ,راگیس ری¸ :~رو= یم »ش¡ ه- رو+„و- -ی~ =ی _=س ر- ,ور .†اتا
=¡وك , وری ی¡ =رس -اتك , ه~-· ¸, ¸ا هك ˆ.ه~-ار· »یموت-ا, یتنس و ”و~ ,ا-¸انسر, ¸ا یكی•
هك ی=ار¡ رو- ر~ ·ا~نیس ,ا-رتسو, ·ا-راوی~ ,ور ·ا= ه~- و ·~و- -دیشك ,ورا .قشع , هت~ر·•
·†اتا -قس و ی-و= زمر· تكوم ,وس ¸' ¸ا ·-¹· لك~ ه- ,ا هنی' ر~ ·ت~ا~ تس~ ر~ ,ز-ر- ˆ.»
»زیزع و دنسو- یم ار رگی~ »- هك تسا ¸یا ا- ,رتا-ت »سر .دیشك یم -ر·- قشع ه- ¸ید¹- ¸ای-
تس~ ای تیا-ر -¹= .تسا را~رس یگت=اس قشع ¸ا ¸اگشی,رن- , -رم¸ور یگد-¸ .دننك یم -ا==
یسای دی~+· ی,ما= .ت~ی- راو~~ ¸ادن¡ دنك یم و=ت~= ه¡-' =او¸, , ه¹یسو ه- ·=سام =ی ,راد¹~ »ك
ر- ·د-ز- ,راك ر- ه- تس~ تسا ر-اح وا :¸~را~ یم او ,راك ر- ه- هك ~را~ ه-ا= ا¡~¡ ~و=و ر~
ه- هك ینید¹- »- ¸' .~ونش- زیم' ت-=م , ه~¹ك =ی ات دیای-ر~ ی¹ك~ ر- ه- و د~و,- ار ی·ر=زم ¸ا-¹
ی~- تیا-ك ¸یگ-ر¸ و تح`م ¸' ا- `~, یتح .-را¡ی- تیمز= .~و-- ق·وما- ¸¸ ~روم ر~ ه=و ¿ی-
.~رك
یك~یو ¸ایا, =ی~ز- .تسا -~ا~ تس~ ¸ا ¸-¸ ,ار- ار ~و= تیا-ك »ار' »ار' زی- ¸ید¹- :هك ~و- »و¹·م
»ت~- ی~ك ا- هك ¸یا ¸ا ی-ا~ ی~-" :~و- هت-گ -~¸ یم و ~و- هت~ا~گ ¸ا ه-ا~ ,ور ار ¸رس `~, ·»و~
هك ـی~ك ـ.»شكـ ـیم ـیتحار ـ¸--ـ ه¡ ـ·~و~ ـی~-ـ ـ,ریگر~ ـه- ـر=نمـ ـ»نك ـیمـ -دیقع ـرا+„ا ـرا-ـ ـر- ـهك
-روا- .~و- یتن=¹س , -~او-ا= ق~اع" :ت-گ ¸ا- وا و د-ام ر=تنم ی,ما= ".تسا ا- هت~ر· راد·ر=
یم ,راك ر- .~و- .ات~´ , -راك =ی ¸یار- هشی~- روشك ¸یا .هك¹م ·¸ی~¹=م ·تكیرك ,¸ا- .~و~ ی~-
وا .~ا+- ی,ما= تس~ ,ور •ا·~ا-ت ار ¸تس~ و ت~- ار ¸-ا~ش¡ ".دی~ ی~- ار ¸' تش, تی··او ,~رك
دقت·م ¸' ه- هك ی-ات~¹گ-ا .تسا ¸دقم ینیم¸رس _تا· هك ,~رم .~و- ¸ید¹ا _`- »- •ا··او" :ت-گ
و ~=اك ,ا- ه¹و¹گ ·ا- ه¹=م ,ور و دیشك رانك ار ¸~و= `~, ".,~و- ¸' ¸ا یش=- »- وت و ...~و-
و ¸ا·م لقع ·ه~ی· ,ا, ·»رگ ,و=-' .»~و- ری,د- ,ای-اتیر- ~و= ¸م ƒ¸' ¸ا یش=-" :د~ ¸ار~ ا- .ا·~'
ی,ما= ,وس ه- ار ¸تس~ ".»را~ ~و=و •اتقیقح و •ا··او ...¸م ·_ _ ·»را~ تی··او ¸م ر=' ی¹و .¸م
اد- و رس ر, و ,~اعری= یت¹اح ا- ار وا و ~ا+- ¸-¹ ر- -¹ ·دیشك ~و= ‡ر= ه- ار وا و ~رك ¸ار~
.~و- -د~ .ه¹- "ƒ,د~ »رو=نم ه=وتم" :دیسو-
_=ار ار ¸یا- ‡رح دیا-" :ت-گ ت·ر یم رو ¸یا-وم ا- و دیشك یم رانك ار ¸~و= هك ی¹اح ر~ •اد·-
یم ت~وگ ه- ¸ییا, ¸ا ییاد- -~ ,ا- ه--- ¸ك ¸ر· ·`~, ت-گ یم .,دین~ یم دن¹ك¹ا· -ن= ه-
یم ,ا -رك- ~رم ه- ت~ش¡ ¸~یش- †اتا ر~ ه-ترم =ی ت·و ¸' .تسا ر-= ه¡ ینی- یم ,ور یم و دسر
یم ·تسا »و¹·م »ت-گ ƒینك یم ه¡ وت .`ا- ~رگر- دنك یم رما و هت·رگ تس~ ر~ ,ریت ت-- هك دت·ا
ل~=ت ~و~ ی~- ار ¸یا و د-ا -د~ ه-ا= ~راو ¸ی~=ا+م .رگی~ تسا ¸ی~- ه¹'~م -´= .`ا- , هق-= »ور
,را¡ا- رگا »ت-گ" :د-ا -د~ دی-س ¸تشگ-ا ,ا-دن- و -~رك تشم ار ¸یا- تس~ـ `~, دی~ ی,ما= .~رك
هك تسا ¸یا ل•م .ری= ه- .ر-- راك ه- تسر~ ار ا- ¸' ·,ر-- راك ه- ار -د-اماو ¸اس' ,ا- لی•~ت ¸یا
·-~رك --= ار ه-ا= ا- ¸' ¸ا یكی هك ی¹اح ر~ و تسا ا- ¸' =¹م ,ا ه-ا= دننك اع~ا ¸امز~- ر-- و~
رس ,´د= یت¹اح ا- ی,ما= ".تسا تی··او ¸یع ¸یا .تسا ,رو=نیا هی-· .دسر- ریت ت-- ا- ,رگی~
131
,ا·' تسا رو=نیا ·ه¹-" :ت-گ ~¸ یم ¸یو-ا¸ ه- تس~ ا- هك ی¹اح ر~ وا و ~ا~ ¸اكت çج J•ž ·ˆ.ا-رم •
."-د- یك~یو _¹· =ی `اح .تسا رو=نیا •اتقیقح و •ا··او ...یكتسار
تس~ ƒ»ا -ی-و- تساك ·_ی~م ای ت-گ ~و= ا- ی,ما= .~رش· ار ™-- , ه~ك~ و د~ »= ی,ما= ,ور ¸ا
¸رس ,زی¡ یقیسوم ¸ا ¸ون- ¸یا ه·رح -,~ا¸- زیم' ت-وش= ,ا-ا~ا ه~- ¸یا ا- »-ا= ¸یا .ا-ا- ¸ك-
ار ی·ی-= ,ا- =~ا یعون-م -اسا~حا هك ی¹اح ر~ ت·و ¸' .»و-اكی¡ »و- .د~ _ور~ ¸ا-' .د~ ی~-
¸ر· ,اروام ¸ا -ا~~ووا~ .~و- »ت-- و یس و د- رومزم .هیرگ ری¸ ~¸ ·~و- هت=اس ,را= ¸~ش¡ ¸ا
.د-او= ه-اگی- ینیم¸رس ر~ ار اد= ~ورس ¸اوت یم ه-وگ¡ ·~¸ یم --ا- ا-
¸یا" :ت-گ ~و- -~ا~ هیكت و~ات ت=ت ه- ار ¸رس هت~- ¸ا~ش¡ ا- هت~ش- ¸یم¸ ,ور هك ی¹اح ر~ `~,
·-وا ·-وا ·»ی~و- هت~ش- هك ا=-ا~- ·ل-ا- ~ور رانك ".»یریگ- ~ای »ی~و- رو-=م هسردم ر~ ا ر ~ورس
رگا ·»ی¹~روا ,ا" :¸د-او= =-ح ¸ا ~رك ان- و ~ا~ هیكت ·~رش· ا ر ™-- -·وت , ه~ك~ ...»یت~یرگ
ر~ رگا ·»روای- ~ای ه- ار وت رگا ·~ر-- ~ای ¸ا ار ¸یا- -را+م ات را~او ار »تسار تس~ ·»نك ت~ومار·
".»-د- _ی=رت ار »ی¹~روا »ی~ا~
¸د-او= و -اگ-ا-~ و -اگ=-- ,ا-~ورس ¸' .دی~ -او= ار ¸ی--~م , هسردم ·ت·ر هك -او= ه- ·•اد·-
,ا -دیا·" :~¸ ~ا~ ~و~ رادی- ات ~ا~ یم ¸-اكت هك ی¹اح ر~ و دیر, ی,ما= ¸ا+گا- هك دی~ یم ار ریمازم
".تسا -د-¸ --م` .»یوگ یم ار ¸ید¹- .-~ر´~- وا .-د~ ه¡ »یوگ- وت ه- دیا- .~راد-
*
¸یت~=- هك ¸ا -~¸ انح و تش,ر´ , ,ا-وم ¸ور~ ار ¸یا- ه=ن, ·ت~ش- و-ا¸و~ ·د~ رادی- ه¹-ا·`-
و ~و- هت~ش- ا-وم ر~ تس~ ·هن-ر- رو=-ا~- و ~ر- ور· ·~رو= یم »ش¡ ه- ¸اش-ایم ر~ دی-س ,ا-رات
·هنیس ه- ¸~¸ تشم ~رك ان- ,رادش- ¿ی- ی- ¸ا+گا- ت·و ¸' .د~ »ا~ت ی,ما= ‡رح ات ~رو= ی~- »=
هك ی,ما= .د-ا-او= ¸ترو- ,وت »- تشم دن¡ .~¸ یم تشم وری- »ا~ت ا- .ی,ما= ,ا- ه-ا~ و ا-و¸ا-
یمـ ـتشمـ ـوـ ـ~و-ـ ـهت~ش-ـ ـ¸شی,ـ ـ¸ان¡~-ـ ـ·~و-ـ ـ-د~ـ ـ==-مـ `~,ـ ـ,¸و~روتـ ـر-ما~ود-ورـ ـا-ـ ـ¸اـ ـه·ای·
.~و- ¸ی= †رع ¸ا ¸-د- ·ت·رگ ¸ایا, هك ¸-~¸ تشم .~ا~ یم ¸ت و ~و- -~رك ل~ ار ¸-د- .~رو=
.د-~رك -وكس و~ ر- .ت~ش- ¸شی, ¸ا-¸ ¸-- .تسا هت~ك~ ¸یو¸ا- ~رك ¸ا~حا ی,ما=
و دی-ن= =ایتحا ا- ی,ما= .دی~ی¹ ار ¸,¡ ,ا, و ~¸ ه=ن, وا ه- .دم' یم ¸ارگ- ر=- ه- ·د~ ~راو ¸گس
¸م و دنت·رگ ¸ا~ت ا-~¸~ ی¹و" :~رك قید-ت رس ا-ـ `~, ".-د~ »گ »~رك یم .ای=" :ت-گ د·- یكد-ا
¸`ا و د-ا -~رك ¸وع ار ¸~سا ™ق· .»ت=ا~ر, ار _ا- ,ل- ˆ ‰Ž•nn ¸م .~راد- »- ی¹اك~ا .~را~ »ا- •
»-اوت ی~- هك نا= رش ˆ š’•Œ K’•n ".»نك =-¹ت تسر~ ار •
".,~رك ¸`ا هك ,راك ¸یا" :~رك _ور~ .دنك وگت-گ تسا لیام ~رك ¸ا~حا ی,ما= د·- یكد-ا
".اد= ,او"
ـ¸ات~-ات ر~ ".د~ا- »یگد-¸ راك ¸یرت+- دیا~ هك ·»~رك را- =ی ¸م هك تسا ,راك ل•م .ه-" `°°` ·
و ه¹اس ت~ی- ¸ید¹- "یسایس ری-" :~و- -~ر- -ن= د- -ار-ا=ت =ی ه- ¸~و= -ار~- دید+ت ا- ار
132
»~و=ـ ـ_=سـ ـه-ـ ـارـ ـوتـ ـ»-او=ـ ـیمـ ـ·-د~ـ ـهكـ ـ»-ـ ـتیگد-¸ـ ـ»ا~تـ ـر~ـ ـرا-ـ ـ=یـ ـ·-~ات·اـ ـلی·ـ ـ_ام~ـ ـ¸اـ ـ,ا·'"
اكیرما ,ریگر~ ¸ا ,رگراك ت¹و~ ¸و¡ و دیای- (ت·و ری¸و ت~=-) ¸~¹یو د¹ورا- ~و- رار· ".»روای-
,ار-"ـ ـ:ت-گـ ـ.ت·رـ ـ¸-ار~-ـ ـا¡~¡ـ ـ.~و~ـ ـا,ر-ـ ـیتار-ا=تـ ـ~و-ـ ـرار·ـ ـ·~ركـ ـیمـ ـ,راد--ا=ـ ـ»انتیوـ ـر~
یتشم ه- ار ¸ا~~و= ·¸و-ا- ر-ا„ ه- ,ا- »~' ه-وگ¡ »نی-- »-او= یم .»ی' یم »یواك=نك ¸ح ,ا-را
".دننك یم لید-ت -دننك »اح~¸ا
.د-~و- -د~ ¸ی= ¸او=تسا ز·م ات ری-وكسا تكرام ر~ ¸اگدننك ر-ا=ت .دیرا- ¸ارا- ¸و-ای·ا =ی ¸ور ¸'
ت-گ ا¡~¡ .دنت·ای ,را~ر+~ ,ا- ه¹, یكی~ز- ر~ ار ~و= ·دنت·ر یم تی·~= -ار~- هك ا¡~¡ و ی,ما=
-~ات~یا ¸ا~رانك ·د-~و- -~رك تسر~ ¸ور ,ا- لتا· ل•م ار ¸ا~~و= هك و=ش-ا~ و~ .¸و-=م ¸¹
¸-ك ,ا- ه-·= ر~ و د-~و- -~¸ »ش¡ ه- -ریت =نیع ·-دی~و, دن¹- ,ا-وت¹ا, و یكشم راو¹~ ا- ¸' .د-~و-
¸یور و ~و- -~رو= ¸ی= -ایس ر-و= ر~ •`-· هك د-~و- -~رك ¸ا+ن, ییا- یگ-ر· ه=وگ ¸اش¹·- ری¸
¸دیسر ه- -د-ام ی~ك .-~- د-~و- هت~و- ¸یور -ایس ت~ر~ ‡ورح ا- هك د-~و- -د-ا-~¡ ,دی-س ~=اك
,ا·' یت·و »نك یم ¸-او= .دیش=--" :ت-گ و ~¸ ی-ا-سا, , ه-ا~ ه- ا- ¸' ¸ا یكی ·ری¸و ت~=-
ات دشك- ¸ییا, ار هشی~ دی-او=- ¸¸ا •ا-=¹ ·دم' ¸¸ار~ ¸ی~ام ر~ هت=اس ~و= ری¸و ت~=- ·¸و~¹یو
یم ا~~ ه- `اح .ا·' -و= رای~- ·ه- ه-" :ت-گ ¸ا-سا, ".دنك -اتر, ار ¸یا- -~- د-اوت- ¸م تسو~
¸اشیا ه- »- یگ-ر· ه=وگ دی-اوت یم .ت~ی- =و-رم ام ه- ¸و¡ ·دینك -اتر, _رم »=ت دی-اوت یم .»یوگ
دیا هت~و- ¸اشیور و دیا -~رك -ایس ار ¸اشگ-ر و دیا هت~ا~گ ه-·= ر~ هك ییا- ¸' ل•م .دینك -اتر,
»راك~- ت·و ¸' ·دینك -اتر, ¸اشیا ‡ر= ه- ی~س زی¡ =ی رگا ی¹و .ت~ی- =و-رم ام ه- »- ¸یا .-~-
»- ای-~ ا-¸ور ¸' .ری= ه- ی-او= ,ا-¸ور ¸' ~ای ".~رو' یم ار ¸ات¹=~ ¸ریت ت-- ا- -~ات~یا ا=نیا هك
¸ا+گا- ت·و ¸' .د-د~ اوس »- ¸ا ا¡~¡ و ی,ما= و ~رو= ¸اكت تی·~= ·دیسر هك لی-موتا ...~و- ¸او=
و د~ ر´· -و,اك .دیر, ¸' -و,اك ,ور و ت·رـ `ا- ¸~¹یو د¹ورا- ¸ی¸و~ی¹ ¸ا و د~ ر-ا„ ی,ما=
:دیر, یم »~رم ,ا-را·~ »تیر ا- یشحو ,ا- »~' ل•م و ¸دیر, ¸ییا, و `ا- ~رك ان- ی,ما=
.¸یم ی~و- ~ا- -د-¸ ·»یر- یم ·»یگن= یم
ه- دنت~ا~ و ~و- -¸یو , -را~ا ,ا- »~' ¸ا ر´, تی·~= هك ر=ا= ¸یا ه- .¸ییا, ای- :دیشك ~ا~ ¸ید¹-
ی,ما= ی¹و ".--م` .»~و- -د~ ¸ت¹ا== -عا- هك لی¹~ ¸یا ه- رتشی- ی¹و" ·د-دم' یم لی-موتا ‡ر=
یما= .~و- هت-~' ¸دن¹- ,ا-وم و ¸ی= ¸-او=تسا ز·م ات .دیر, یم رت`ا- و رت`ا- ·~ا~ هما~ا ¸دیر, ه-
-د~ـ `و~ ¸رت ¸ا -قع ی¹دن- ,ور ایسرام و ¸~¹یو .¸+ك ,ا- .اس ¸' , -رو=سا ¸ور~ -د-ر,
,ایر~ ¸ایم رس ا- و دیشك قی~ع ¸-- ی,ما= ·¸ك~م , ه==¹ ¸یر=' ر~ .¸یم ی~و- ·و- ·و- .د-~و-
.ت·ا•ك ,ا- =و= :د-ریگ- ار وا دنت~-اوت- زگر- ا- ¸' .د~ دید,ا- و دیر, ¸ا-ر+م و ¸ی= ,ا- -ر+¡
»راودیما ت-گ ·~رك هك _ور~ و ~¸ ی~- ‡رح ¸م ا- هت-- =ی ¸ا رتشی- ¸ید¹-" :~رو' ~ای ه- ی,ما=
".د-~رك- ار راك ¸یا اما .دننك ت-ا=ا~ دن-ز- ریت ا- تحار دنت~-اوت یم ا- ¸ی¹, ¸' هك ی~ا- -د~ ت-ت¹م
هك »یوگ- »تساو= یم ™ق·" :دیشك تس~ `~, ,و¸ا- ه- ی,ما= .د-~و- هت~ش- ت=ت ,ور »- ,و¹+, ¸ون-
".~و- »¸` ی¹و ·دم' یم ¸ك~م ¸م ر=- ه- .»- » .و .,را~ یسا~حا ه¡ »~+· یم
یمـ ـهكـ ـتساـ ـرو=نی~-ـ ـی¹وـ ـ.¸=-- ـارمـ ـ.¸مـ ـ,اد="ـ ـ:ت-گ ـدی=ر¡ـ ـیمـ ـ¸یوسـ ـه- ـهكـ ـی¹احـ ـر~ـ ـ¸¸
".ییوگ
133
*
.ا·~ا ر~ »اد´ م ¸-¹ت .د-ریگ- ار ییا~ی,او- تكر~ , -را~~ د-د~ ق·وم ات دیشك .و= تعاس =ی _--
¸~و= ,اد- .~رك ¸-¹ت ا=نیا ه- وا ر=' رار-ا هقی·~ _ن, و ت~ی- ¸ا ¸, و .~و- ه·=ا· ¸ایو=ر-=
-~ز-ار=- ,ا- »~' راك ه- ات ~و- -د~ تی-رت ,ا ه·رح رو= ه- هك ی-¸ ,اد- »یس ,وس ¸' ¸ا -~و-
اد- ".»نك یم ,~رد~- =ا-~ر~ , ه==¹ ¸یا ر~ ا~~ ا- و دیرا~ یسا~حا ه¡ »~+· یم" :ت-گ ·دسر-
دیش=--" :ت~اد- روا- ار ~و- -~رو' ¸ا-¸ ر-ـ `~, ه¡-' ¸ا ,ا ه~¹ك اراك~' ·~و- ا-یك~ رای~- ه¡رگا
".-د~ ر=-نم ییا, راز- یس ر~ ا~ی,او- ی¹و ·»نك را~ ه=یر= ار ا~~ -اسا~حا »-او= ی~- .»ا~ام
ار »ا~ح ر~ ·ت·رگ یم ¸ا هیرگ ت·و ر- و ·~و- ی=--نم »~' ,~اع _·اوم ر~ هك ا¡~¡ `~, »ا=-ارس
‡رح ¸یا ¸ا رگی~ .دینك ¸- اد= ه- ارت »-ا=" :دیشك —ی= ی~وگ ل=ا~ ·~رك یم ل-· ¸~و= ,ور ه-
,وس ه- ·دی-وك ¸-¹ت -اگتس~ ,ور ار ی~وگ رس ر=' و ".»یوگ یم ه¡ دینی-- دینك ¸وگ .دی-ز- ا-
و دم'ر~ -¸ر¹ ه- ¸-د- ¸رت ¸ا ·~ات·ا وا ¸ا~ش¡ و -ر+¡ ت¹اح ه- ¸~ش¡ ات هك ·دی=ر¡ ی~ا= ی,ما=
-د-¸ ¸ون- .ی-وع =¹ومرام" :¸ت-گ ازسا- ه- ~رك ان-ـ `~, .ت=یر ~رو' یم ¸یار- هك ار ,ا -و+·
=·اتا ¸یرتكی~ز- ‡ر= ه- تساركی و -دم' ~ور· ¸ا -~ر´م -حا- ,ا- .ا- ا- ¸ا~س' ¸ا د-` ƒا- تسا
و د-~و- ه-ا=ز,~' ر~ ا- ¸' ".د-ز- ¸-¹ت ¸-¸ ه- و ~روای- ر~ ار ¸ینمر,وس یت·وك ت=ر ات هت·ر ¸-¹ت
¸-ا-~ .~و- هت=یو' ی~ی=ان·م راو- ¸ا `~, _¡ ,و¸ا- رانك هك ~ات·ا ~راك ,~اد·ت ه- ¸~ش¡ ی,ما=
»گ ار -روگ »روای- -رس ه- یی`- هك ¸یا ¸ا ل-·" :~ا~ ی~- ت¹+م وا ی¹و ·دیوگ- ,زی¡ ات ~رك ¸ا- ار
".»دی~+-- هك وگ- ار ¸م .¸-¹ت تش, ,اد- :»~رك روا- ار ی-وع وت ‡رح هك »ق~حا ردق¡ ¸م .¸ك
و ~و- -~رك رایس ,وك~ی~ ه- لید-ت ار ¸گ-ر ~ر¸ ¸شیتسا ینیم -قع ی,ما= ·~ات-- , ه-~ لیاوا ر~
·دن¹ریا , هت·ر -او= ه- و ,ا ه-ا~·ا .و= ت~ادگرز- ¸رو=نم .¸ی· ت~~ ~و- هت~ا~گ ار ¸~سا ,ی-
Jو- ك- ˆ •Šnn M•ŸœooŽ ت~ا~ -~اع ا¡~¡ هك ¸ا~- ·~و- ·• "ر×ید یو-ا» كی" ,¸ور .¸د-او=-
یك=ـ ـ»-ا=ـ ـ‡ر=ـ ـ¸اـ ـ·,اـ ـه-ارتیدمـ ـ,ـ ـه=+¹ـ ـهتـ ـا-ـ ـ·-~ركـ ـ¸-¹تـ ـوـ ـهت·رگـ ـ¸ی=و~ـ ـی,ما=ـ ـا-ـ ـ¸ید¹-
ــهكـ ـ~و-ـ ـ-~ركـ ـتساو=ر~ـ ـ¸یسا-وا "~~ش" ــ,ـ ـ-ریز=ـ ـر~ـ ـارـ ـ¸یقیسومـ ـ-امد=ــ --وی¡رو-سا ˆ
škoŒpŠo‘ ه- ¸-اراك~- ¸ا ر-- _ن, و ~و= ر-س هت-¹ا .~ریگ- ر`~ راز- -~ ل-اقم ر~ و د-د- هیارا •
رس ه- یی`- ¸ین¡ ¸~رو' .ت·رگ یم »ا=-ا ی-و-= ,ا~ی,او- , ه¹یسو ه- و ~و- ی-ا=م زی- ¸ا-وی
ات دی-د- ت¹+م تعاس =ی" :~ا~ -او= .~و- دی¹, .ا~عا ¸' ¸ا ·ی~ا= ی,ما= ¸و¡ ,ا -~اس و ‡ا- »~'
ی,ما= و ~رك ¸-¹ت د·- یتعاس ¸ید¹- یت·و .د~ یحور ¸ار=- را¡~ ت·و ¸' و ".»نك- ار »یا-رك·
دنی- یم ار ¸د~ ¸ید· , -رو~ ~را~ ¸تسو~ دی~+· ·~رك ~ر یسایس لی`~ ه- ار ¸یسا-وا »-ا= -وع~
ی,ما= و ".د-و~ یم هت~كش¹~ ¸یسا-وا »-ا= ان-~=م" :~و- هت-گ رس ر=' .تسا -~و+ی- وا ا- ی=و~ و
ار ¸تسار .ت~ی- ی-=~ ه=و ¿ی- ه- ه¹'~م دییوگ- ¸اشیا ه- »نك یم ¸-او=" :~و- -~ا~ _سا, ¸ارگ-
".»دن~, یم »- ی¹ی= ار ¸اشیا •ا-=~ ¸م دی-او=-
,~ای¸ یتدم .»یسان~ یم هك تسا ی-`و= یتدم ار رگیدكی ه~- ام دیشید-اـ `~, ·ت·ر ی,ما= یت·و
.»ی-~ را¸' ه-~ و~ -ار=ا= ا- ار رگید~- »ی-اوت یم `اح و .ی-`و=
*
134
.»ا , -~ا= ر~ ¸ا~ هن+ك ی= .»ا هك ر+„¸اد·- ¸ور ¸' ¯ -ا-ت~ا , -را-ر~ ·د-ار یم ~ای¸ تعرس ا-
¸~و=ـ ـدن¡ـ ـر-ـ ـ.~ر-ـ ـیمـ ـ-~¹ـ تعرسـ ـ¸اـ ـ.»ریگ-ـ ـت=س ـرد·ـ ـ¸یاـ ـدیا--ـ ـراگ-اـ ـدیشید-اـ ـا-اد-ـ ¸ت·رگ
.ت~ی- تسر~ •اد-ا =ی¸و¹و-دیا -اگدی~ ¸ا هك ~و- -~رك رار·ا ,~ا~ ه- هشی~-
¸ا ¸یگد-¸ -ا·وا رتشی- هك ت~ا~ ییاد- ·~و- -دم' ای-~ ه- ¸ی¹و` یگ~او-ا= »ا- ا- هك ا¡~¡ـ `~,
·,رسور ·دی-وت , ه¡را, ¸ا ¸یاد- ,رادن, .~و- -د~ ¸' ¸ار-= ,ار- ¸~وك ‡ر- -ا+= ,رای~-
·ا- ه--ار ·یگ-ا= ,ا- یترا, ·.دس ¸و-ا- ·را~ ی-اوری~ ,ا- ه-ا= ·یكا- -و¡ ·ی-ات~-ات -نی~و,
یم ی·س »اد´ م هك ¸یا ا- و ~و- -د~ تسر~ _ا=ترا و –رز- ,ا- -س ·ا~ی¹ك ر~ یگ~او-ا= ,ا- تك~ی-
ه-ا-~ ,ا- _و¹ك ر~ هك ~و- ,ا -دی~و, =ار· ,ا- ت~مد- ,اد- ,دن¹- ه- ·~را~ هگ- ¸ییا, ار ¸' ~رك
·¸یاد- ر=ا= ه- هك ~و- ¸یا ¸یگد-¸ ,~¸ارت ~و- هك رت-او= .دننك یم -اتر, ‡ار=ا ه- ¸ا- ¸ر·
یم ¸¹ا--~ ·ت~ا~ -ر-- ¸ا~¸ا ~و=و »ا~ت ا- وا هك ,ر+~ ,ا-~رم ی-·- و را~ هعرزم ,ا- ¸~¹تن=
¸ا··ادم و _¹- ,ار- ¸اگدننكر-ا=ت ·ت~ی¸ ™ی=م ت„ا-ح ¸ارا~او- ~رو=ر- هك ی¹اح ر~ ·د-~ات·ا
-ار~- قی~ع ین„ -وس ا- ·~رك یم ¸ا~حا =ی~ز- ا- ¸' ه- ار ~و= ,زیر= رو= ه- هك ¸ا+= ریی·ت
هك ییا- »~' ل•م و ~و- ¸اگت~ر· راد·ر= ~و~ یم رو=¡ .-دمای- ¸اش~و= وا ¸ا ~ا~ یم ¸اش- هك ~و-
.ت·ر یم ه¡ور· ¸اد-~ `~, و د-~رو' یم »و=- هت~~گ -ار=ا= ƒ~رك ت-=- د-ا -~ات·ا لی· _ام~ ¸ا
ت~و-رس ,¸ا- ¸یا ¸ا ل-· -وگ- ار ¸تسار و ای- -~ریگ- »ی~-ت ~و- هت~ا~او ار `~, هك ی¹ی`~ ¸ا یكی
ه=و ¿ی- ه- ا¡~¡ هك ~و- -~ر- ی, و -د~ رادی- -او= ¸ا ¸ور =ی هك ~و- ¸یا ·د-~ ه~تا= ¸=او~¸ا ه-
ییایر~ ,وری- ,ا- یتشك و ریاشكروی -نی~و, دنگ ,و- هك ار ییا~ك ,اد- ¸' هك¹- ·~و-- وا ق~اع
یم ~و=و »ا~ت ا- هك ·¸ی¹گ-ا ی~ید· ,ای¸ر ¸اوتر´, و »ا· ”رس ,اد- ¸' ·ت~ا~ یم تسو~ ار ~ا~ یم
~و- -د~ -دیشك ,زی¡ ¸' ,وس ه- =ی ر- .~و- ~ا-تم ,ا- ‡د- _او~¸ا =ی ¸یا .د~ا- ¸نكاس تساو=
.ت=یرگ یم ¸' ¸ا ,رگی~ هك
هك ~و- -~رو= هكی ردق-' ·¸ا -~و+ی- رادش- ا- ق~حا ی,ما= -~ --- ت·و ¸' .-د-ا~- -د-¸ ¸ك ¿ی-
ا-را `ماك -وگ- ار ¸تسار -یقیر= ه- ,¸ا- قشع و ی,ما= ا- ¸د~ رت~-~- ¸ا ~و- -~رك- ت-ر·
-ƒ~و- یك ,د-ار~گ ¸و= ه~- ¸یا هك ,را- ¸یر=' ·ی-ز- ا= ~ا~تعا ی- ار -~و= ت~ی- »¸` --دننك
¸ور دن¡ ~و- رت+- .ت=یرگ یم ¸ك~م -ات~ ¸یر=' ا- ¸یار-ان- .د~ یم ور-ور ,~ای¸ ,ا-زی¡ ا- دیا-
یتن·¹ ی~ن+= ت¹اح ¸یا ¸ا ای-~ دیا~ ·دسر- ¸~و= ه- ر+~ ¸ا _را= ت~ی· ¸ارگ ,ا- لت- ¸ا یكی ر~
¸نكاو »را~ ·»-ا~ یم :~ا~ -¸ا=ا ¸~و= ه- ·د~ا- -´= .¸كو¹ یگد-¸ =~ك ه- ارادم .دم' یم ر~ ه-
¸ا ~ا- ل•م ار ¸' ·,را~ ی-ارتعا »- رگا .»نك- ار »راك را~گ- .=ر~ ه- .»-~ یم ¸اش- ار »یتاق-=
.¸ك ر~ ت-وك
,ا-ر-ا ه-ترم =ی .~رك ریی·ت او- _-و ت·و ¸' .ت~~گ ¸دنییوس ¸ا تعاس ر~ لیام د-كی تعرس ا-
¸ك ¿ی- .ت~ا~ هگ- ¸اگ .اد, ,ور ار ¸یا, .ت·رگ ,دید~ ¸ارا- و ~¸ †ر- و دعر ·د-د~ ر-ا„ -ریت
~و-- ی~ك .ت~ا~گ یم ا+نت -¸او ¸ا ر´, ی-ا-~ ا- ار وا و ~ر´م یم ~و- ¸ر- و رو´ ~ ¸ك ر- .-د-ا~- -د-¸
¸ین=ت ¸+ك ی-ا-وی ه- ت~-اوت یم هك =یس`ك را`' قق=م ·¸رد, .دنك -ت ¸یوس ه- ار ا- ¸' هك
¸ام¸ ر~ هك ¸ر~ام و ·~و- ¸نیر-- و =رتام هك ییاد- ·~و- -~ا~ وا ه- -را ه- ار ¸یاد- و ~¸ا~-
¸' ر~ را- -~¸ای و د- ت~یا- یم و ~و- -ای -ار ¸ا-¹= ¸رد, .~رو= یم ه-= رد, ,ار- -ن=
ا- ¸ك·ا -~- ییا~ن-ار ,ار- ار ¸' ¸یا~ی,او- ,ا- _ار¡ ا+نت هك ی-~ ¸ایم ر~ ·تعرس »ك ,ا~ی,او-
ر~ام ·تشگ¸ا- ¸~وگ ر~ =' -=' =او¸, ¸' ا- یت·و .دنك ر-س ¸ات~¹گ-ا ه- ¸ا~¹' ¸ا ·~رك یم ¸~ور
¸ور~ یتح ·ت·ر ¸¹ا--~ ه- ا=ر- د·- ه- ¸' ¸ا هك د~ ¸ین¡ و دنك- =رت ار وا زگر- هك ~رو= »~·
135
ی~- ¸-ا~ ركو, ,¸ا- ر~ رد, هك ار¡ ·¸ر· ¸ور~ و دمای- ¸ا- ¸' ¸ا زگر- هك یگ~ر~·ا »ار' .-`=
هك دن¹- ی-ا~ت=اس ¸ار· ات »ا=-ارس و .~رك را~· وا ,ا- .و, ا- ·دیشك هت ¸~و= .و, هك یت·و و ~رو'
ی~- ت·و ¿ی- هك ر=ا= ¸یا ه- رتشی- ·دیش=-- ار ا- ¸' زگر- `~, .دنت·ای ار ~و= -ار ¸یر=' و~ ر-
ر~ ا- ¸' ¸ا ه¡ر- ¸~رك ~ر ه- ~رك _ور~ ت·و ¸' .¸ا~دش=-- د-اوت ی~- هك دیوگ- ا- ¸' ه- ت~-اوت
¸' ·د-د- ریی·ت ت~-اوت ی~- ار ¸یاد- هك ا=-' ¸ا و ~ور- _¹اك ه- دش- ر-اح •`•م .~و- -د-ام ¸~و=و
یشك~و= ه-اراك ه=·ا=م هك ·¸ر~ام و رد, ¸·= و ¸·¹ ~روم هك دنك وگت-گ ییا- -دیا ¸ا ت~ا~او ار
-~ای¸ وا د~ »و¹·م ¸و¡ و ~رك _او~¸ا ,دن- =ی ا- و ت·ر ·¸' ¸ا هت~~گ .ت·رگ یم رار· ·د-~و- -~رك
هت·رگ »ی~-ت یت·و تسر~ و ·دنك ا-ر ار =رتشم یگد-¸ تساو= یم ·~را~ ت-ا-~ ا- ¸' ه- دح ¸ا
.~و- هت~= یشی, وا ¸ا ¸ا- --ری- –رم رگی~ را- ·~و~ اد= ¸ر-و~ ¸ا ~و-
ار ¸یو¹= ت~ا~گ ی~- ¸یا- ¸=ر¡ -' _~رت هك ·-~¸ _ی ,ا- =ارو= لماح ¸شیتسا =ی ¸ا ت~ا~
™= ¸ا ·~رك ¸دیز·¹ ه- _ور~ ی= .»ا و ~ات·ا ی-'ر´ , ی-ی~ارس ¸ایم ه- ¸ا+گا- هك ت·رگ یم تق-س دنی--
, ه+¹ا ¸ا~ش¡ ل•م هك ~ات·ا ¸شیتسا ,ا- _ار¡ ه- ¸~ش¡ `~, و ت~ا~گ ¸دی=ر¡ ,ان- و د~ _را=
و دی=ر¡ ردق-' ~و= ه- ~و= ¸¹ی-موتا ی¹و ".¸ایا," :~رك رك· .لی-ارزع .د-~و- -~¸ .¸ وا ه- –رم
¸ر= ه- یگ~- هك -~ا= یشك ™= ت~س ر- ¸رع »ا~ت ¸ا .د~ رو~ ¸شیتسا -ار رس ¸ا هك ~رو=رس
,ـ ه=ر~ ـ~اتش-ـ وـ د-ـ ¸=ر¡ـ ¸اـ ¸, و ~و-ـ هت~~گ ـ·د-~و-ـ هی¹ق-ـ ,ـ ه¹یسو ـ¸ا ـی¹ا= ـییاس'ـ -ز=·م
رگی~ را- ¸ونكا .~و- -~رك ~رو=ر- ,دن- .ود= ه- ·ت·ر یم را=ت-ا ه¡-' ¸ا رت~ك ییاد- ا- ·,رگی~
یم ار ¸ا·وت و د~ یم رادید, دی~رو= تی··او , ه-احو¹ -~اس ,دن- ¸ام¸ ا- و ت~ا~ -ر= ه- ور
.~و~¸
*
ر~ ا¡~¡ `~, -~ ¸' .دنك یم ی·`ت ار ~رو' یم »~' رس ه- یگد-¸ هك ییا-`- ·¸~و- -د-¸ تی··او
¸ییزت ی=سو ¸ور· ,ا- ¸·ر~ و =و¹- -و¡ ا- ¸یا-راوی~ هك ,رو=را-ا- ¸' ر~ ·¸سا-¹ ¸یرتا-ی¸
ـ-ار~ـ ـوـ ـ~رو=ـ ـ¸¸وگـ ـت~وگـ ـ·.ات~یركـ ـوـ ـ-رق-ـ ـ‡ور„ـ ـ¸اـ ـر´ ,ـ ـ,زیمـ ـتش,ـ ـ·~و-ـ ـ-د~ -و--ا-و-اش ˆ
œ’•“••• T•Ž‹o“ ه¹- .ت·رگ ¸ش= ~و- –رم ¸یك· ¸ا -ا=- ا- »'وت هك ار ¸یو- ,¸ا=' و دی~و- •
,ا- -اگ- ری¸ .~و- -د-ا~- ,زی¡ .اح ر- ر~ ·-= ...ت~=- ·,رگی~ ,د¹وت ¸ا-او= هك ,ا .و- ,¸ا='
†اتا ه- -~ .وا و دی~و- -ار~ و ~رو= »ا~ ییا+نت ه- ·رایس ¸اگدن~ور· و ا- ییاكیرما , -¸ر-
»¹ی· و ~ریگ- ی-`و= یما~ح ات ~ر- -ان, ت~ا~ رار· لت- یگنس _ر´- ر~ هك ·ا- »-ا= -~از-ا~ -او=
ه¹-ا· وا ¸ا هت~~گ ~رك یم ¸ا~حا ·–رم ا- ییورایور ی, ر~ .دنك ا~ا~ت ¸ویزیو¹ت ر~ ار ی~ید· ,ا-
¸ریر~ ,و~ع ر=-ری¸ هك ¸=و¹- ¸ارو´~ •`•م .~ریگ یم یر» çیا» ˆ H•ŒŒy HŠg’•ž .~و- هت~~گ •
ـه- ـی-ام¸ـ ـهكـ ـ~رك ـیمـ ـیگد-¸ـ ـ»-د--ـ ¸ر·ـ ـی-ا-را ـ,ـ ـه-ا=ـ =یـ ـر~ ـو~ع وی-ا- -,نی-¡ا» ˆ M•““’•w
HopkŠn‘ ا~تح ار ¸~سا و ت~ا~ ق¹·ت ·~و- ¸ا~رو~ ¸اد-واشیو= ¸ا یكی هك ·-ایرگو~ا= .ار-¸ ای •
_ازم ت+= ر~ =ان·و= یش~وك -ا-نم ,نیل-ر- ˆ ‰Œ•žŽŠn‘ ه- •اد·- هك ¸یا ,ار- `~, .~و- هت~ا~گ •
ه-· »- ¸م ·~رك همزم¸ -یا= ی,ما= ه- -ا== و ~رو' ر=ا= ه- ار »یا- ی-ا· ·دنك ¸ومار· یتحار
,ا- -ساـ ,ا,ـ ری¸ ا-ـ ی¹ی=ـ هكـ ·ر-وارگـ ¸ادیم –رز- ـ-ار-ا=تـ ¸اـ ¸, ـ.»را~ ـار ـ»~و= »انتیوـ ,
و د~ ادی, ¸ی¹گ-ا -وا-· _یرات ر~ ییان•تسا ~روم =ی ·د-~و- -~رك -اتر, -زیرگنس ¸ی¹, ,و´ردنت
یتح و ی-اد-¸ -زیرگنس ¸ت~ا~ »ر= ه- ار ¸ا-او= ¸ا ,رای~- ت·و ¸' .دنت=ان~ ه¹ات· ت¹' ار -زیرگنس
ه- ¸' ¸ا هك) ~و- ,ر- ¸ی~- ·ر-وارگ ¸ادیم ,ا- -زیرگنس , هی-· ر~ ی¹-ا ی-ا· .د-~رك _ار=ا
تس~ـ ـ,اد-ـ ـریساـ ـهكـ ـ¸او=ـ ـرت=~ـ ـ,ار-ـ ـواـ ـا-ـ ـ,د-واشیو=ـ ـ,ـ ـه=-ارـ ـوـ ـ(.ت·رگـ ـ-ق¹ـ ـیمادعاـ ـد·-
136
»ر- و »رگ -او=ت=ر ر~ ¸ت·وم ر-· ر~ هك ا¡~¡ـ `~, ·`اح و .د~ ,ا -¸ات لكشم ·~و- ¸یتسار
ت·و رگی~ ¸م .یمادعا =·احاد= .~رك یم ¸`= ی~ید· ¸ا=ی~ ¸یا ر~ ¸ا ار ¸~و= ·~و- -دی~¹
-~ام' _-~ ¸یر=' ¸یا ¸ا ییا-ر ,ار- و د-ار ~و= ¸ا زی- ار ¸ر~ام و رد, _ا-~ا .»راد- تیار- ,~ای¸
.د~
ه- رگم .~رك تیا-ر ¸ا~حا ¸~و= ~و=و ¸ا و ~رك ا~ا~ت ¸ویزیو¹ت ر~ ار `وك'ر~ »¹ی· ¸ا~و- =اینك
ر~ .دیشك رس ¸~و= یتم`س ه- ار ¸و-¹,ا- =اینك و »ت~- هك »نی~- ¸م ƒ~و- هت=اس ~و= ی-¸ هك ¸یا
ر~ و »ت'ی- ¸وا·م ·»نك یم راك ,' -,ا -¸ا ¸دن¹ ·.ا- =یر- , ه¹=م ر~ ·یعا~ت=ا ™-اور -'ی- رت·~
»ی~و- -~رك -ا=ت-ا ار تسو, -ایس ¸ی¹وا -¸ات ˜یتم`س ه- .»یوگ یم ار ¸یا »~و= .»راد- تس~ور »راك
»=ر ه- ییایس' ¸اگر¸ا- =ی ¸ی, , هت-- ˜دینك ¸یرو=اس .~و- ا-دی-س ¸' ¸ا ی-نم ,ار' , ه~- و
¸مر= .د~ _ار=ا ¸ات~¹گ-ا ر~ یگد-¸ .اس -د=- ¸ا ¸, ·-¹ت=م -ازحا ,ا-عا و ¸¹=م ت=اسو
˜یتم`س ه- .~و- -~رك ت~´ , ری~ تعاس تش- و ل+¡ ار ,را~ا , ه·رو =ی ل-· .اس -~ز-ا, هك ~و- ¸یا
ـ¸=- -اگ~ا~ ر~ ¸ی¹, -دنی' , هت-- كیر- -Jا» ˆ BŒŠŸk’•ŽŽ ,ا هیر=ی- , ه¹اس -ا=ن, ¸¸ =ی ,ار- •
ردق-' •`-· ¸ا~~و= هك ی¹اح ر~ ·د-ا -~رك ¸~+تم _ر= و -ر- ~اریا ه- .~رك د-او= ,¸اس -د-ور,
ه¹ك ¸یا هك تسا ¸یا ¸م راك ƒدینی- یم ·تسا ¸م , ه¹ك ¸یا ˜یتم`س ه- .-د~ .ا=ی- هك د-ا -~¸ ¸كتك
.»-وك- .ا =یر- -اگ~ا~ راوی~ ه- ار
.~و- -د-¸ وا و -~ر´م ¸ید¹-
:–رز- ییا-زی¡ .¸ید¹- »یوگ- وت ه- •اد·- هك »ت~و- یم ییا-زی¡ »ت~ا~ .دی~و- »- ¸یا یتم`س ه-
ار ¸' ,رو= .د¹ا-و~ =م ل-اقم -تیرتسا ,ا- .ا- =یر- ر~ راك رتا·~ دن¹- و دید= ¸ا~ت=اس , -را-ر~
`اح هك د-~و- -د~ ¸اشیر, -وكس ¸' ¸ا ¸ان¡ ¸-انكراك ی¹و .د~ا- اد- د-ـ `ماك هك د-~و- هت=اس
,ا یسرا, ¸یا ه- _=ار و -ƒه- ·دم' یم ت~و= ¸' ¸ا ا~تح -د-را~گ یم ,~اع ,ا-اد- راو- ¸اشیار-
¸~سا .»سان~ یم هك ی~¡- ˆ B•p‘y .-د~ =رت ~رم =ی ق~اع و -~رك یگد-¸ ¸ا~¹' ر~ یتدم .تسا •
ی-ا~¹' هك ی¹اح ر~ ·تسا ی-ا~¹' دننك یم ت-=- و~ ر- هك ی-ا-¸ ا+نت هك تسا ا=نیا ¸¹كشم ی¹و
-ترم ‡ر= .-~رك ¸ومار· هت~-ا~ یم ه¡ر- •ا-یرقت ی~,- و ~و~ یم رت+- ¸ور ه- ¸ور ¸·وش·م
-»ریم یم قشع-د-~ یم -او= ا- ه¡- ¸ا-¸ ه- ی~,- -را¡ی- و د~یو- یم ه-ارعا~ ,ا- هما- ¸یار-
ƒ¸ید¹- ه- ·تسا ام .ام _و-وم ¸یا .»ریم یم قشع ƒت~ی¡ -ر=- .د-ا~ ی~- -و= ¸ا-¸ ·دنك ه¡
ƒییوگ یم ه¡
.-دش- ریگتس~ ¸ون- هك ~را~ ~و=و لتا· =ی ·¸م تی¹و‚~م ت=ت , ه¹=م ر~ .=¡وك _و-وم =ی و
.د-رت ¸~م ی¹ی= ¸م ¸ا ¸-ای-ا-ر· ·¸ا-- ¸ارگ- .دشك یم ار ا- ¸¸ری,
.-د~ »ا~ت ام ¸ی- زی¡ ه~- .»نك تكرت »-او= یم :رگی~ یكی و
·,و~ یم †ا¡ ,را~ »ت-گ یم رگا .ت-گ د~ ی~- ¿ی- وت ه- .»نك وگت-گ وت ا- »ت~-اوت ی~- زگر- ¸م
هك ی¹اح ر~ .~ا~ یم ریی·ت ,دی~ یم هنی' ر~ هك ار ه¡-' ¸م , هت-گ راگ-ا .,دیشك یم ~ایر· تعاس =ی
,دیر´ - یم ارم ‡رح ·»ی~و- هك ¸ارگی~ ¸ایم .تسا -د~ -نت تیار- -راو¹~ ر~ك ,دی~+· یم -~و=
یم ¸م .»دیش=- یم ار وت هك ~و- ¸یا ¸م -انگ .,را~ ¸م ه- ت-~- ,ر=- ه¡ د-دی~+· یم ا- ¸' و
137
ت=·ا=م یگت=اس ¸انی~=ا ه~- ¸' ا- ریزگا- هك ار =ان¹و- ¸سر, ¸' .»نی-- ار -~و=و زكرم »ت~-اوت
.ار ی¹ا= ,ا-· ¸' .,~رك یم
ر- ¸تار=· و ~و- هت·رگ ¸ارا- ¸ا- .ت~ا~گ ¸رانك ر~ ار ¸' و ~رك ی¹ا= ار ¸-اوی¹ .¸ید¹- =·احاد=
.~رك ¸وما= ار _ار¡ و دیشك ار ا- -~ر, .ت·وك یم †اتا ¸یگنس ,ا- -ر=ن,
ه- ت-گ یم ¸ر-و~ ه- دیا- هك ار ,زی¡ ¸یر=' ·ت·ر یم -او= ه- یت·و ·~و- -دی~¹ هك رو=-ا~-
تیار- زگر- ¸م ¸ای- .»ر-- -~¹ »- ¸م ¸یا ه- .یت~اد- ه=وت ¸م ه- زگر- -او=ت=ر ر~" :~رو' ر=ا=
یت~- هك ا=-ا~- `اح ·-= .ی-او= یم راكتمد= هك¹- ·ه·وش·م ه- وت »دی~+· ¸ر=' .ت~اد- یتی~-ا
".-او=- تحار
ه- ور زی¡ ه~-" :ت-گ .~و- -~رك ر´, ار -او= ,ا-· ¸ا -ر+¡ .دی~ ار ¸ید¹- -او= ر~ ت·و ¸'
.دی¹, .اح ¸یعر~ و ¸اش=ر~ .~و- ی-¹ا= -ن-ر· .~و~ یم هت~- ¸یور ه- ا-ر~ ·¸د~ت ¸یا .تسا ¸ایا,
"._-- ات .»یریگ- ¸ش= ار ¸' »ی-اوت یم یت·و ات دیا- .~و- ¸ا+= -وك~ .ی=ی~م و راو=م~'
دیشید-ا یم ه¡-' ¸ت-گ¸ا- ت~-ا~ یم ه¡رگا .~و-- ¸اتساد~- وا ا- زی- ای¸ر »¹اع ر~ یتحـ `~, ی¹و
.`اح »- ¸' .تسا -~و+ی-
*
ه- ·~رك ¸-وری- ه-ا= ¸ا ا¡~¡ `~, هك ¸یا ¸ا د·- ·ی~ا= ی,ما= رادناش ˆ š’••n›••Œ , ه·اك ·•
هك ,راك دنی-- دنك رك· -و= ات ت~ش- ,زیم تش, و ت·ر تیرتسا ,ا- .ا- =یر- ر~ ¸ای-- ,ا·'
, هت~- ه-·= =ی ت~ا~ هك ی·ا¡ »-ا= ز= ه- و ~و- -و¹= ¸ون- ه·اك .ه- ای تسا -~و- یگ-اوی~ -~رك
و ی·ر- ی--اج ˆ j•Ž•‹Š ¸¸ =ی و د-~رو= یم و¹ا¡ ,ا¡ هك ,¸و~ ¸-اری, -رع رگراك و~ ·دیر= یم •
·~و- ا- ,~و+ی تس~ ر~ -ا-ن-' و ینیری~ ¸ور· و دیر= ¸ون- هك ی-ارو´~ , -د-ام¸ا- ·ی-ات~+¹ ¸~م
=ی ·,ز-س ,اسوماس و~ و ت~ش- یم ,ا ه~وگ ر~ ¸ور ر- ¸¸ .د~ ی~- -دی~ ه·اك ر~ ,رگی~ ¸ك
ا=-' ه- ¸یا ,ار- ~رك یم »`عا ·د~ یم ه·اك ~راو هك ¸ك ر- ه- و ~رو= یم ری~ ¸اوی¹ =ی و ,رو,
¸یا ه- دیا- »~' ا-¸ور ¸یا و ·تسا ه·اك ¸ی~- ا= ¸یرت+- ·دی' ی~- -ریگ ت~وگ یت·و " :هك دی' یم
و ,ا ه-ا~·ا ی-¸ هك ی-ی+م ی~اق- ری¸ ¸ا -و+· ا- ی,ما= ".د~ا- ی-ار »و~ , ه=ر~ ,ا- ¸یرت+-
یم ار ¸یا- هنیس =و- ¸وگریرح ر-ا هكت دن¡ .ت~ش- ·~ا~ یم ¸اش- هن-ر- ,ا- هنیس ا- ار رس دن¡
-و¹= ¸رس ¸ون- هك ¸ای-- ,ا·' .~و- یی`= و ¸و-- ز-س ·یترو- ,ا- --ر ه- ی~اق- .د-ا~و,
.تسا رك, ی¹ی= ی,ما= ~رك ¸ا~حا ·~و-
رد· ه- تك¹~م ¸یا ر~ رگم ƒ,~رو' ¸م , ه·اك ه- ار -د- ,او- و -' ار¡ .ی,ما= -ر-ح »`س"
"ƒ~راد- ~و=و ر-ا ی·اك
رس ه- ار ¸ك¡وك دی-س -`ك -~ .و~·م ق-= ¸ای-- .د~ ”رس ی,ما= ·دم' ¸شی, ¸ای-- هك ¸ی~-
هك ~و- ر-تس ,~رم ¸ای-- د~=م .ت~- یم انح هكم ری=ا -رای¸ ¸ا د·- ار ¸¹ی-س ی- ¸یر و ت~ا~
ینینم‚م ¸یرت =یتان·ری= .اح ¸یع ر~ و ¸یرت ¸ان~اد= ¸ا و ت~ا~ ,ا -دم'ر- »ك~ و ت-¹ك ,ا-و¸ا-
138
:ت-گ دیسر ¸زیم ه- هك ¸ای-- .ت~ا~ ار ی~ید· ,د-واشیو= »كح ی~ا= ,ار- .ت·ای ¸اوت یم هك ~و-
"ƒتسا »ك »ا هت=ت =ی ¸م وت ر=- ه- ·و~ع یتسار"
"ƒ,روای- ر~ .و, ,ا هت~-اوت `اح ات" :دیسر, ¸ای--
".¸ا=و~ع ه-"
"ƒی~ور· تس~ ·-ورشم ƒ-ار~ا- --ا~راو ƒ,ا -~رك -را=ت راك `اح ات"
".»رو' ی~- ر~ رس »ا·را و ~ادعا ¸ا ¸م"
"ƒدنت~- ا=ك -ا -~او-ا= ,ا-عا"
".»ت~- ا+نت »~و= ·و~ع »راد- لیما· ¸م"
".دنك ییا~ن-ار _-و ¸یا ر~ ار وت هك ینك یم ت¹ا~م د-واد= ¸ا »اد´ م تییا+نت و -و¹= ر~ ا~تح ¸,"
".»ت~ی- ت¹ا~م و اع~ ل-ا ¸م .و~ع ی-ا~ یم رت+- هك وت"
".ینك یم ار ¸رك· هك ¸' ¸ا ¸ی- یتح .ی¹= ~رگر- ور- ی- ¸," :ت·رگ ه=یت- ¸ای--
".¸یرا~ -=¹ •ا··او .¸ا= و~ع »ركشتم" :ت-گ و دی~و- ار ¸ا -و+· , هعر= ¸یر=' ی,ما=
ری`'ت ¸ا -~ز~= , -ر+¡ »=ر ی¹ع ·ی,ما= ر~ ·تسا هت-+- ¸زن= ر~ هك ,ر+م ت~-ا~ یم ¸ای--
-د-¸ ,ا+گ-ر ه- ه-ا=را+¡ ی-ارا- هك ,ا ییایس' ی-' »ش¡ و تسو,دی-س ~رم ه- -ا== و تسا هت~ا~گ
,ا·'" :ت-گ ~و- -د~ ~راو -¸ات و ت~ا~ ¸ت ه- ”ار· ,ا- ه-ا~ و •ین= نو~ناج ˆ H•nŠf Jo’n‘on •
,ا-ی¸ ,ا-رت=~ ا- ·~و- ل=م ه¡- و --ر¸ ی¹یكو هك ¸و~-ا= ".¸ك لح ار ام ,ا~·م و ا=نیا ای-
ƒتسا یم~' رو= ه¡ ¸یا ی~+· یم وت" :ت-گ ¸ای-- .ت·ر ی,ما= ,وس ه- و ~رك ¸- و ¸و= ¸ای--
¸-اری, ات و~ و تسا ¸رم ل•م ¸ر=- ه- هك .و, ·~رو= ی~- هك -ورشم .~و~ ی~- »رس هك ¸م
,ا-رن- ی~¸رو زكرم ر~ †وقح ¸ا=ردن¡ ی-ام ,ار- ·~ریگ ی~- ¸¸ و -د~ ¸¹اس ل+¡ .~راد- رتشی-
تقیر= ¸اری, ای ا- یشیر ل•م و دنك یم یگد-¸ او- ~ا- ا- ·هت~~گ ا- ¸یا ¸ا و ·د-~ یم ¸ر~ یم¸ر
¿ی- ه- هك ی¹اح ـر~ ·-~ر- ,¸ار ه- ـی, •ار-ا„ .~راد- ی-ا~یا ¸یرت~ك هك ی¹اح ـر~ ·دنك ـیم رات·ر
".وگ- ار ه=یت- و ¸ز- _~= ¸=¹اك -`ی-=ت ا- ار ا- ¸یا , ه~- .ت~ی- »یقت~م ی=ار-
یتریحـ ـا-ـ ـ¸ای--ـ ـ".~ون~ـ ـیمـ ـییا-اد-ـ ـوا"ـ ـ:ت-گـ ـوـ ـ~¸ـ ـی,ما=ـ ـ,ـ ـه-ا~ـ ـه-ـ ـیتشمـ ـ¸و~-ا=ـ ـ-ینح
¸~كاو ¸ا ای ·¸ا~س' ¸ا ƒ¸-¹ت ¸ا ƒا=ك ¸ا اد- ˜وگ- ¸, ƒاد-" :~رك ¸ا- ار ¸یا- تس~ یگت=اس
"ƒ-~رك »یا· ¸تك ل=ا~ هك ی-وس
هك تسا ~=اك †رو =ی ¸زیم ,ور `ا- , هق-= .ی-ور~ ,ا-اد-" :~ا~ -او= ,´د= , ه·ای· ا- -ینح
".تسا ¸و= ,و= ¸-اونع و -د~ هت~و- یتای-ا ¸یور
139
™سو ¸ا ه¹-ا·`- هك -ینح ه- -ا== و دیر, ا= ¸ا ت=اد-ا یم ار ¸ی¹ا= ¸ا=ن· هك ی¹اح ر~ ی,ما=
ر~ ام ·-حا- ¸ای-- -ر'" :~ا~ هما~ا -ینح و ".ت~شك یم" :~¸ ~ایر· ·دیر, یم ‡ر= ¸' ه- ¸¹اس
یم ¸اشیا .دن-یر„ ی¹ی= هك دی~ا- ¸اش-·ارم ·دینك رات·ر ه-امرت=م ¸اشیا ا- .»یرا~ رعا~ =ی ¸ا~-ایم
تسا ¸یا .تسا ¸و= ,و= ¸و¡ تی-ا~-ا .-' ¸ایر= , ه-ا•م ه- ای و تسا ه-ا=~ور ¸ا-ای= دنیوگ
تش, ه- ~و- -~رك ¸¹ا--~ ی,ما= هك ی¹اح ر~ و دیر´ - ار ¸·رح "...یم~' ر- رو=نی~- .رعا~ رو=نم
یم ¸اكت .ا- ¸و¡ ار ¸-او¸ا- و ~¸ یم ی=رس ه- --= ¸ا ی,ما= , -ر+¡ .دیو~ -ر-- تش- زیم =ی
~رم ـ¸'ـ ¸و¡" ـ:~و- ـهت-گـ واك=نكـ .وا,ـ =وتا ـ"ƒت~ی- ـ,را= ـ¸و= ـ,و= ـ¸ا~یا-ـ ¸د- ـر~ ـرگم" ـ:~ا~
دیا- ~و- هت-گ ~و= ا- ی~ا= ی,ما= ".-~رو' -¹ ر- -ك ¸و= ¸ا هك »نی- یم ار ریت ~ور ییوگ ·یمور
ل•م -راك ¸یا" :ت-گ -ینح ه- ه-ا~~ت¹م .»¸ا~- »~و= ¸ا ,زی¡ ¸' ¸ا دیا- .~رك ایحا ار -را·تسا ¸یا
".¸ك ¸- اد= ه- ار وت .تسا ¸وا=ت
¸' ای =راد-ا¸ ل•م ...ی¹و ·دنی' یم ¸وری- ¸ا ·~ون~ یم »~' هك ییا-اد-" :ت-گ ه-اروك· ه·اك -حا-
یم ‡ور·م »~' ییا-اد- ¸ین¡ ¸دین~ ا- ی¹و .¸وتگنیتیو ƒ~و- ی¡ ¸~سا .ت~ا~ ه-رگ هك ,~رم
".راد¹و, ه- ·تسا رو+شم ه- هك یكی ¸یا .دسر یم -ور` ه- ل·ا` ای ·~و~
".»ی¹~ت .تسا ¸-" :ت-گ ~¸ یم دن=-¹ -~ارا ی- و ~ر´ - یم `ا- ار ¸یا-و¸ا- هك ی¹اح ر~ ی,ما=
و ·اتی-ا-' و .اشیم ·¸یا-رت=~ و »-ا= و ¸ای-- ,ا·' ,ا- ¸~وك , ه~- »=ر ی¹ع ·د·- ¸ور هس ات
تسا (ل,=) ی,ما~ رتشی-" :ت-گ یم ¸ای-- .~و-- ¸~و= راگ-ا ی,ما= ·لیكو ¸و~-ا= -ینح رو=نی~-
و ~و- ¸' و-ع هك »¹ی· ی-وا·ت رتا·~ ·¸ا-او= _و¹ك ه- .~و- ¸یا-راك .ا--~ هشی~- ل•م ".ی,ما= ات
رو=-ا~- ی¹و ·ت·ر یم را~گ و تشگ ای ·¸ا= ,ا- هما-¸ور ¸ور· ای -ایرش- ¸=, ,ار- ا- ¸ا-ای=
.~رك یم ینیگنس ¸یا- »د· ·ت·ر یم ¸-ار ه- هك
¸-¹ت ا- ی~ا= ,ا·' •ا-=¹ .ی~ا= دیش~= ,ا·'" :ت-گ ی~ی¹گ-ا ‡ار~ا و ¸ایعا , ه=+¹ دی¹قت ا- اتی-ا-'
".تسا ی-و-= ·دننك ت-=-
¸-¸ ¸وگ ری¸ و دنك·ا دیوارت یم ی~ا= , -ر+¡ ¸ا هك ,ا ,~ا~ ه- ی-اگ- »ی- ·¸ای-- ¸رد,
".ت~ی- ی-ور~ =ا=¹ ¿ی- ¸ا ~ونش- ~را~ تسو~ -ر~, ¸یا هك ییاد- ·»-ا=" :~رك همزم¸
*
یگ¸ات و رت ¸ان¡ و ‡ر¸ یت-=`م ·ری~,ا- ¸ایا, ی·و~ و †و~ ا- ·,¸ا-قشع ¸ور ه-ا-~ ت-- ¸ا ¸,
_و·و ه- ی~ا= و `~, ¸ایم ¸ك~مری= زی¡ ¸' ·تسا -د~ _ارت=ا ¸`ا ¸ی~- ¸~سر و -ار ,رادن, هك
ر~ د-~رك ~و~-او و د-د-ام هن-ر- و دنت~ا~گ ه=ر~ ¸یر=' ,ور ار †اتا ¸ا·و~ ¸ور ه-ا-~ ت-- .تسوی,
ی- ا- ¸¸ ا- هشی~- هك دیش~= .د-ا -راح ق=انم †وش·م و ق~اع ·-ون= ر~ ی-ات·' و ری~مرگ ,روشك
,راوس ه=ر¡و~ »ا=-ارس هك ¸یگ¹اس -د=- د¹وت ¸ا ¸, زگر- ت-گ `~, ه- ·~رك یم رات·ر ا, و تس~
_را= ¸-ا-~ ¸ا ا- -¸او هك ¸یا …=م ه- و تسا -~اد- تس~ وا ه- ی·رگ~ ¸ا~حا ¸ین¡ ·ت=وم' ار
, ه=ر¡و~ ا- ¸یگد-¸ –رز- قشع ¸=نس ا~تح .د~ا- -~رك -ار= ار زی¡ ه~- ا~ا-م دیسرت ·د-د~
ار ¸یا- -¹ـ `~, اری¸ ·~و- -~و+ی- ی-ارگ- ی¹و .د~ د-او= -~ر~~ ازسا- ·ییو=ش-ا~ ¸ارو´~ ,ر,ر,
140
¸یا ر~ .~رك ركشت تسا هت-گ ی-¸ ه- ,~رم .اح ه- ات هك ,زی¡ ¸یرتا-ی¸ ر=ا= ه- وا ¸ا و دیسو-
تینما ¸ا~حا •اتقیقح یگد-¸ ر~ را- ¸یت~=- ,ار- و ~و- د-او=- ™¹= دنك- ه¡ر- ~ر- ی, هك ~و- ه¹حرم
.ت~ا~ ار ¸ا~حا ¸ی~- »- ا¡~¡ `~, و ·~را~ ¸تسو~ ی~ك هك یم~' ل•م ·ه-ا= =ی ل•م ¸ما .~رك
¸اشیای¸ر ی- -او= ¸ا ار و~ ¸' دنك ¸ا- ار ه-ا= ر~ تساو= یم هك ی~ك ,اد- -~ ¸ی~ت-- ر~
~و- -دیسرت ردق-ا~- هك ی,ما= ".تسا یكا- -و¡ =ی ت=ت ری¸" :~رك همزم¸ -~زتشحوـ `~, .د-ار,
¿ی- ه- .ری= ه-" :~ا~ -او= ی,ما= ".»ی' یم وت ا- »- ¸م" :ت-گ `~, ".-د- ¸م ه- ار ¸'" :ت-گ هت~-'
ر~ یكا- -و¡ ·دنت~ا~ ¸ت ه- ار `~, ,¸و~روت ,ا-ر-ما~ود-ور هك ی¹اح ر~ و~ ر- رس ر=' ".ه=و
ه- ار -و¡ هك د-~رك ی~- -~ا~ر ¸ا~حا ¸ادن¡ =ی ¿ی- دن¡ر- ·دنت·ر ¸ییا, ا- ه¹, ¸ا هت~-' تس~
ت-- ا- ,~رم ƒه¡ د~ا- هت~ا~ ریت ت-- -~ر م ¸یا رگا هك تسا -~ات·ا رك· ¸یا ه- دی~ `~, .د-ر-- راك
¸~ور ار _ار¡ ی~ك .د-دیسر ا- ه¹, ¸ییا, ه- و~ ¸' "...`ا- , هق-= دی~رگر- ~و¸" :دیوگ یم هك ریت
.~رك
هق-= ه- ¸ك~م -ات~ ¸یر=' ا- و دنت=اد-ا ¸یم¸ ر- ار یكا- -و¡ ·د-دیشك ~ایر· ¸امز~- ی,ما= و `~,
¸ور~ ¸ا تسار =ی ,رادن, هك ~و- -~ات~یا ,~و=وم -ك~- ,~ور´و ر~ ·.اح ¸ا~- ر~ .د-دیو~ `ا- ,
ل-· ات ~و- هت~ك~ ار ,~ور´و ر~ , هشی~ .-دم' ¸وری- -~ ه~ی- ¸ا د·- ی-ویزیو¹ت ,ا- »¹ی· ای ¸و-اك
و (.~¸اد-ای- ار ر~ ¸و¹ك ~و- -~رك ¸ومار· هك ~و- ¸ا=ی- و رو~ ¸و=تس~ ¸ان¡ـ `~,) .دنك ¸ا- ار
,ز- دن-ام ییا- »س و ا- †اس ا- ·ومر´, تیا+- ی- ~و- ,~و=وم .~و- ¸و= و _ی ·لگ ه- هتش=' ا,ارس
و~ـ ـ¸اـ ـهت~~گـ هكـ ـ,رس وـ ـ¸ا~-اـ ـ,ا-و¸ا-ـ ـ·~و-ـ ـ-دی~و,ـ ـز´ -ـ ـ»ش,ـ ـ¸اـ هكـ ه-ا~رمـ ,اـ ـهنت`ا-ـ ـ·اس'ـ .و=
ری= ~و=وم ¸' .~و- -دم'ر~ »- ¸شیر هت و ت·ا•ك و =ر¡ ¸ا -دی~و, و د-ام یم ¸ا~-ا رس ه- ·¸=ا~
.د~ ¸یم¸ ¸ق- و ~ا~ تس~ ¸ا ار ¸¹~ا·ت د~ ا+نت هك ¸ی~- ¸ك~م
¸او¸ا-ـ ـ¸ایمـ ـر~ـ ـا¡~¡ـ `~,ـ ـ»-ا=ـ ـ·¸ید¹-ـ ـ-اگنی~كـ ـر~ـ ـین·یـ ـ·.زنمـ ـ,ـ ـهق-=ـ ـ¸یرت`ا-ـ ـر~ـ ـ·`ا-ـ ـ¸'
ر~ »ر-و~ .~راد- تقیقح .ه-" :دیشك یم ~ایر· و ت~یرگ یم .~ هت ¸ا و دی¡ی, یم ~و= ه- ¸·وش·م
هك ی-¸ .»ت~- ا¡~¡ , -وی- ¸م ƒ»یوگ یم ه¡ ,ون~ یم .-د-ا~- -د-¸ ی~ك .-د~ ~و-ا- ا~ی,او- را=--ا
".-~ر´م ¸--م` ر-و~

¸یا ¸ا ¸سرت .د~ اد= ¸ا تشحو ¸و=تس~ رگی~ را- ·¸دن¹ د-قم ه- ,را=· ر~ ·هت~ر· لی-ر-= ,ا·'
ور ¸یا ¸ا و دنك -ا¸ا=م ¸-ا~یا ¸~ا~ تس~ ¸ا ,ار- ار وا د-او= یم اد= ~رك یم ¸ا~گ هك ~و-
ه,وك =ی ر~ .~رك یم تشحو ~و- وا ,ا= ه- »- ,رگی~ ¸ك ر- .دیشك یم ¸ون= ه- هت·ر هت·ر ¸راك
€=~ ه-ات=-د- اری¸ ·ت~ا~ را=· روتوم ه- تش, و ~و- هت~ش- ا- ,راگیسری= , -¸یو =ی ه=ر~ ,
-ی= هت ار ¸یا- تشم و دیشك ¸ییا, ¸رس ,ور ار ی-¹یرت -`ك لی-ر-= .~و- هت~ش- ور-ور ,رگی~
ت¹ا=~ ا- »- ¸' ·¸اوح .`ت=ا ¸ا تشحو .~ات·ا ¸ار- ه- ¸ا+گا- و ~ر- ور· زمر· رتس' ¸ی~را-اگ ,ا-
ی-او , هت~ر· ¸' ه- ¸ون= .اح ر~ هك ¸یا ¸ا ¸رت ·ت~اد- ¸ا~یا ¸' ~و=و ه- ت-~- رگی~ هك ییوری-
141
_ی-وت ه¡ ·~و=و ¸یا ا- .دشیدنی- ¸' ه- ی-`و= یتدم ~و-- ر~ا· هك ت·ای یم -د~ ¸ان¡ ·~و~ .د-م
و دی¸ر¹ -وكس ر~ ƒت·ای ¸اوت یم ری=ا ,ا-¸ور _ا-~ا و ا- ی~ی~رگ~ ·ا- -ز=·م ,ار- ,رگی~
زی¡ ه~- ¸و-ا· و هت·ر ی~ك -- .»ا -~ا~ تس~ ¸ا ار »¹قع ¸م --¹ا ·ت~ی- _را= .اح و~ ¸ا" :دیشید-ا
".تسا -~رك ¸وع ار
-یا= یش=- ¸انی~=ا و=- ه- اس' -ز=·م روما ·را=· , ه,وك »ر- و »رگ , ه¹ی, ر~ ¸ونكا ه-ات=-~و=
هنی' -ا· و -~ات·ا راك ¸ا ¸ا ه-ا~ ,`ا- , ه·¹ا=م _ار¡ ·-دییاس ی¹دن- ,ا- هتس~ -و`ع ه- ·د-~و-
دی-سـ وـ ـزمر· ـرودمـ ـ=¡وكـ ـ,ا-ـ تم`عـ ـ.د~ـ ـیم ـ~ز~وگـ -اررقمـ ـ,ار=اـ ـ»وز¹ـ ـا=-ا=ـ وـ ~و-ـ ـی¹ا=
ار ,رار=-ا -·وت ری=-¸ ¸ا ~روم ی- , -~ا-تسا ی+گ' =ی ·د-~رك یم _ون~م ار -ای-ا=~ .ا~·تسا
ه- ~ور´و _·وم .~ا~ یم ¸اش- ار -ر=ن, ¸~رك ¸ا- ¸ا=م رادقم ,رگی~ »ی`ع و ·~ر~~ یم -ا¸ا=م ل-ا·
ا- .رتنك روم'م یت·و .~رك ~ا~ ار ¸¹~ -اررقم ریاس ¸`عا و تیعون~م تم`ع دن¡ ~و=و زی- ت¹اوت
¸و-ا· -ار-ا=ت ·د~ ~راو ·دیش=- یم را-تعا وا ه- و دیر´ - یم ی¹`- ار ا- ™ی¹- هت هك ¸ك¡وك -اگتس~
لی`~ , هیارا ه- _ور~ ,رت+- , هیحور ا- هك ,رو= ه- ·~و- -~رك »ار' ,ا -¸اد-ا ات ار لی-ر-=
ی, ر~ `اح و ·~و- هت=یرگ ¸' ¸ا= ¸ای~- و –رم .اگن¡ ¸ا و -~رو' ور وا ه- .ا-·ا .~رك یق=نم
,ا -¸ات یگد-¸ ·¸دید= »ید· یگد-¸ ین·ی -¸~ید· یگد-¸ ,ا- هت~ر ت~-اوت یم •ار-ا„ ·¸ا ,~و-+-
¸ا ار وا را=· ه¡ر- .~ریگ تس~ ر~ -را-و~ ار -~و- -~رك ,زیر _ر= ~و= ,ار- ه··او ¸یا ¸ا ل-· هك
هك ,¸اوم ¸-' =و== ¸' ری~م ر~ و ·~ر- یم رترو~ ¸ریزگا- -راسا و ~ور· ¸یم و –رگ , هیحا-
ر- »ی=ع ر+~ ¸' ییو~ا= ¸شك ~رك یم ¸ا~حا ·ت·ر یم ¸ی, ·~و- رو' ,~ا~ ¸اشینی- ¸ی, تی¹-ا·
و روما دید=ت .و-· ر~ هك ,~اد·تسا .~~رگ یم ¸ا- ¸راودیما و ¸یری~ ت¹-= و دت·ا یم رگراك ,و
¸ا .~و~- یم ”ر رگی~ را- ·~ا~ یم ییا~-~و= .ا=م -دنی' ه- و ت~ا~ هت~~گ ,ا- یت=س ¸~ر- ~ای ¸ا
¸دن¹ ه- ور ¸ا -ر+¡ هك ,رو= ه- ·ت~ش- ل-اقم ,ا- ی¹دن- ¸ا یكی ,ور و دیر, ¸ی¹دن- ,ور
,ا= ¸ن-~ ر~ تساو= یم هك ی-دن¹ .ت~ا~ یتی~-ا ه¡ ی¹و ·~و-- ¸رانك ر~ -ر=ن, رگی~ ه¡رگا .~و-
."ایو¹ ه¹ا" :~رك ¸او' دن¹- --ا- ه- ار ¸ما- .ت~ا~
" :~رك دیی'ت ار ¸·رح ه,وك رگی~ ر·ا~م و ایو- ه-ا , -¸او ا- ایو¹ ه¹' =-¹ ه- ~انتسا• ر~ار- AŽŽ•Ž•Š•
".¸یم' و زیزع ,ا·' (»تسر, یم ار وا) ا-اسو- ·ˆ.» .تسا "د-واد= ~ا- ¸یاتس" ین·م ه- هك
*
دی~و- هت-گ ا~~ رگا •`•م .تسا »ا- ی- `ماك ¸م ¸ا~یا هك »نك ه·ا-ا دیا-" :~ا~ هما~ا ه-یر= ~رم ه-ا V ·
»~ا~ یم -او= و¹گ هت ¸ا ¸م ‘ا ی-ا .
ه- ار ¸ر-~~- ی¹ا ,~اعری= »ا- =-¹ت ر~ ی+=وت ی- و ه,وك ر~ ¸اكم ریی·ت هك د~ ه=وتم لی-ر-=
یتراك هك ی¹اح ر~ ~رم .تسا -د~ یق¹ت رادنی~ یم~' ,وس ¸ا ییان~' _اتت·ا ر~ ¸~وك و هت=اد-ا -ا-ت~ا
ـ¸م" :ت-گ ~ا~ یم لی-ر-= ه- و ~رو' یم ¸وری- ¸¹ی~وكورك تسو, -یك ¸ا -همل~- ناج ˆ Jo’n
M•‘Ž•ž• ¸م , -دیقع ه- .~رو' ¸ا·مرا ه- -ا~ر-كا هك »ت~- ,ا ی-ا+= ¸ا~یا وری, •ا-=~ .»ت~-•
".تسا -ار´ ك یقیسوم د-واد=
ه- و دنیشن- تكاس هك ¸یا ز= لی-ر-= و دت~یا ی~- ¸ا- رات-گ ¸ا ا- ,~و¸ ¸یا ه- ه~¹~م ,ا·' ~و- »و¹·م
دن-ام ورای هك ا=-' ¸ا رگی~ ‡ر= ¸ا .ت~اد- ,ا -را¡ د-~ ار· ¸وگ -ا~¹ك -ات و -'ر´ , ¸ایر= ¸یا
142
¸-ا~ش¡ ر~ هت~ر· ·-و`ع ه- .د~ا- ¸رات·ر -·ارم ~و- رت+- ·~و- را~ لكی- ,ا ه·رح ¸اریگ یتشك
_`-ا ـ»اگن- ¸ور ـر- ـر=اوا ¸ی~- ـات هك ـییوتر, ¸ا~- .~ا~ یم ـ€ی=شت ا ر ـی··او ¸ا~یا ,وتر,
.~و- -دی~ ¸~و= ¸ا~ش¡ ر~ ی~ارت ¸یر , هنی' ر~ -رو-
=ی ,ار- ¸و-= ه- .ا·' »ا -~و- ق·وم »راك ر~ ¸م" :~ا~ یم ز, ¸ی~رو-~ك' ¸و= , ه=+¹ ا- ه~¹~م
.ه-ام¸ و -رو~ ¸یا ر~ »- ¸' .»ا -~و- ق·وم ,ا ییان•تسا رو= ه- هك »یوگ- دیا- .تسو, ,ا -و+· »~'
¸ارگ ,ا- ¸ا-¹ ه- ~و- =و= ¸ار هی-~ هك یتس~ ,ایوگ ی¹و -ی·- تكرح ا- ".هك دیت~- ه=وتم
,ا- ¸-ك ·را~ری=-¸ ,`= تعاس ·¸و~ تس~ -ار -ار , هقی¹= و راو¹~ و تك :~رك -را~ا ¸ت~ی·
,ا- ¿´ م ه- هك ی-اش- ر-او= ,ا- تس~رس ه~كت و ¸و-=م †ا=نس ا- ی~شیر-ا -اوارك ·ییای¹اتیا
رای~- ـ,رسـ ·~و-ـ ی~ی¹گ-ا ـ~ر¹ ـ=ی ,ـ -د-¸ار- هك ـییا- ـ¸ا-¹ ¸یا ـ¸ار· ـر- .~و- -د~ـ ---ـ ¸دی-س
ی-ا~ش¡ ¸دن¹- و تش,ر´ , ¸اور-ا ری¸ .~و- -~¸ -قع ‡ا- ار ¸تش,ر´ , ,ا-وم هك ت~ا~ رار· –رز-
:ت-گ ~ا~ یم ی=سا, دیا- هك لی-ر-= .~و- هت~ا~گ ری`'ت لی-ر-= ر- ادت-ا ¸ا~- ¸ا هك د~ یم -دی~ ¸یشت'
دن-امـ ـیتا·ی¹-تـ ـ,ا-را·~ـ ـ¸ت=اسـ ـ-ارـ ـ¸اـ ـارـ ـ¸تور`ـ ـادت-اـ ـ·ت-گـ ـیمـ ـهكـ ـرو=نیاـ ـ".تساـ ـ=ی~ـ ـرای~-"
"انشآ ناطیش نآ ·ی-یسو-" .~و- -~رو' تس~ ه-
یم هسوسو ه- ار ا-~رم و ~رك یم قیوشت †ار- =یتام و ری¸ ¸ا-¹ دیر= ه- ار ا- ¸¸ هك ییا-را·~
ق·وم , ه-ا-~ _و¹ك =¹ام -و`ع ه- .ت~ا~ ی~ور· ه=-- ,ا- -¸ا·م ر+~ رساترس ر~ `اح .ت=اد-ا
çر- çو- ل-ا و ل-`ا ,دن- وا .~رك یم ¸رور·م و ~ا~ هك ~و- یقیسوم -`' -اگ~ور· =ی وـ
رگی~ هك د-و~ـ یمـ _را=ـ هتس~ هتس~ ¸ان¡ ـ»~رم .ا·' -د-ا~-ـ ا=-'ـ زی¡ ¿ی- ـرگی~ ـی¹و" ـ:~و-ـ ¸ایوگ
ر- ¸م .~و- .ا·تم د-واد= =~ك ه-" :~و- -د~ ق·وم ~و¸ ی¹ی= وا ی¹و ".ت~ی- ی·اك رد· ه- ا~ی,او-
»را~ ی-ا= , ه·`ع ¸ی¹گ-ا ی--~م ,ا-¸او' ه- ت-~- هك »نك یم رار·ا .ا·' »ور یم ا~ی¹ك ه- ه-نشكی
".~ر, یم ا= ¸ا -قس هك »-او= یم دن¹- ردق-' و
ه- لی-ر-= .دیسر ¸ایا, ه- ه¡- ¸ی=و~ =ی و ¸¸ =ی ~و=و , -را-ر~ ی-اتوك _ر~ ا- ی·ارگوی-وتا ¸یا
و ~ا~ ین=¹ ا- .دنك ¸ا· ار ¸¸ار تساو= یم -¸ات ه~¹~م اما ·~و~ تكاس ~و- راودیما .ت-گ =یر-ت وا
ار ا~~ ¸م هك تسا ی·ی-= .دییوگ- ,زی¡ ¸ات~و= ه- _=ار ا~~ ت~ی- ی=ایتحا" :~رك _ور~ ی~ی~-
¸ا-¸دن=-¹ ".دنی-- ایروتكیو -¸رو-ت~یا ™= ,ور ار یتی-=~ ¸ین¡ ~راد- را=ت-ا »~' ه¡رگا .»سان~ یم
¸و= و »را~گ یم »ارتحا ی-و-= یگد-¸ ه- ¸م ی¹و" :~ا+- ¸ینی- رانك ار ¸تشگ-ا و ~¸ =~ش¡
".•اد-ا .»وش- ی~ك ¸یاس' ´ ل=´ م »راد-
و ~ا~ ¸اكت رس ینیگنس ه- ~رم "ƒ»ت~- هك ¸م ƒ¸م" :ت-گ -~ارا ی- هك د~ -~زت-گ~ ¸ان¡ لی-ر-=
-زیا= ¸-او= هك تسا ی¹ا‚س ¸یا ¸م , -دیقع ه- ·ه¹-" :~رو= ¸اكت »ر- ,ا- ==ا~ دن-ام ¸-اور-ا
و ل-ا ه- ت-~- €=~ یت·و .ی·`=ا ,ا- »~' ,ار- »- ¸' .ا·' تسا ,د- , ه-ام¸ و -رو~ .~را~
¸ات هت~= راگ-ا ی¹و .د- ای تسا -و= یم~' =ی هك ~ر-- ی, د-اوت یم ه-وگ¡ ·~راد- ¸انی~=ا ¸ر-و=
¸یا ¸ا" :ت~یرگ- -قس ه- ه~¹~م ا=نیا ر~ ".»-~ یم _سا, »-ا~یا ا- ~و= ,ا- ¸سر, ه- ¸م .»~رك
,ا ه-ا~·ا و رو+شم , هت~ر· لی-ر-= ,ا·' ¸ا~- اری¸ ·دیراد- ,دی~رت ¸اتت´ یو- ه- ت-~- هك ا~~ هت~~گ
»ر~~- و ¸م و د-¸ر· -~¸او~ ر- .¸ا=مری= ,و-دیو ·»نك ه·ا-ا دیا- ه-ا-س'تم و ا~نیس , -راتس .دیت~-
ه-ترم =ی و ".»یت~- ¸دقم ¸ا-امر+· ¸ق- ر~ ا~~ ,ار¡ و ¸و¡ ی- و ی~ید· ¸ارگشیاتس ¸ا یگ~-
.ت·رگ تس~ ر~ ار لی-ر-= تسار تس~
143
ه~- و »را~ لیا~ت ~و=و -دحو , هیر=- ه- هك ا=-' ¸ا •ا-=~" :~ا~ هما~ا ¸یاس'دعر ,اد- ا- ه~¹~م
»ا~ت-ا ¸ایاد= »ا~·ا و _او-ا ¸یا~- ه- اری¸ .»دن~·`ع ا~~ راك ه- ·~را~~ یم »رت=م ار ¸ایاد= ,
.دیا -~رك ریا~ ار ¸ایاد= ل¹م ¸ام¸اس هنت =ی .دیت~- ¸ا~س' ‡`ت-ا ی-ا~ك ¸یگ-ر ل•م ا~~ ا·' .دیا -~رك
ار یگ-اوی~ ~رگر-ور- ی- ,و- ت~ا~ هت·ر هت·ر ".»یوگ- ~ور~ ا~~ ه- دیرا~گ- .دیا -دنی' ا~~ ه-`=
لی-ر-= ·~و- -دش- _را= ~و= , -¸یو رك· ¸ر= ¸ار- ا , ه¹حرم ¸ا ¸ون- هك ¸یا ا- و دنكار, یم
ر- ¸م" :ت-گ یم ت~ا~ ه~¹~م .دی=نس یم ر~ ات ار ¸~و= , ه¹-ا· ¸وشم ,ا- -اگ- ا- و ~و- ¸ارگ-
,ا·' ه¹- .~و- د-او=- زمر تم`ع ای دك =ی ز= ,زی¡ »ا- ¸' ·»ی-او=- یما- ر- ه- ار وا هك »روا- ¸یا
".دنك یم ی-=م ار ی··او »ا- هك یتم`ع ·هت~ر·
ا~تح" :ت-گ وا ,ا= ه- ·~رك- یش~وك ~و= ¸'ی ¸د-ا~و, ر~ هك ه~¹~م و د-ام تكاس رو=-ا~- لی-ر-=
روای ¸یا و تسا -~رك- -ا-ت~ا دی~+· لی-ر-= ت·و ¸' و "ƒت~ی¡ ی··او »ا- ¸' دیسر,- دی-او= یم
رك· ¸یا ه- .¸-ا~یا هك تسا یگت=اس ردق-' »- ¸ی·ارگوی-وتا ا~تح .~ر- یم -نس -را, ی¹ك ه- ¸¹قع
=سام تش, هك ییا- ¸اتسا~ ·د-~و- تكرح ر~ ا- ¸اتسا~ و ا- ه-· ت~ا~گ یم ا, ا=ك ر- ه- هك ~ات·ا
»دیسرت یگ-اوی~ ¸ا ردق-' .تسا »~و= ری-قت" :~رك »+تم ار ¸~و= .دن-ا~-ا د-~رك یم ~و~-او ~ازیم~'
".دم' »=ارس ه- و ~رو' ر~ رس =یرات , ه~وگ »ادك ¸ا ‡ارح ,ری=-¸ ¸یا د-ا~ یم اد= هك
ینك یم اع~ا ˜ر-ا=تم ·وگ=ور~ ·¸ات`را~ ˜ی-ا~ ی~- وت" :~¸ ~ایر· و دیر, ا= ¸ا ه~¹~م ¸ا+گا-
·¸م هك تسا ¸ك~م رو=¡ .ی-ا~ ی~- ت·و ¸' و یت~- اد= =ی و راز- »~=ت و ا~نیس ¸ا~وا= , -راتس
ر~ اكیترا- ریق· ر~, و- ی- هسا ˆ E‘‘•q•Š‹o • ا- ¸' هت~ر· لی-ر-= ت·و ¸' و ·»-اد- ار ا-زی¡ ¸یا
"˜وت ر- -ت ˜ی-`· ƒد-اد- ار
¸ا ¸د-ام ¸اما ر~ ,ار- لی-ر-= و ~و- -~رك ر´, ار ا-· , ه~- •ا-یرقت ه~¹~م ی¹و ·تسا=ر- لی-ر-=
·د-~و- -دنك·ا ,رانك ه- ار ,رت~كا= ی-¹یرت -`ك و د-دی=ر¡ یم ,~ا- -ایس' ¸و¡ هك ¸-او¸ا- ر==
=¡وك ¿نیا ¸یدن¡ ,رادن, ·د-ام ¸ا- ه~¹~م ¸ا-~ ه-ترم =ی ت·و ¸' .د~ لیا~تم ‡ر= =ی ه- یت=س ه-
.~رك اد- --~ ¸-او-ا¸ و ~ات·ا و-ا¸ ه- د~=نم ه==¹ دن¡ ¸ا ¸, و د~
و ~و- -~ات·ا ¸ا~ت¹ا ه- ه-اوی~ ~رم اما ƒ~~رگ یم ¸م -`ك ی, ƒ~را~ راك ه¡ ¸ییا, ¸' .~ر- ¸تام لی-ر-=
تس~ ی- ¸م »ش= .دم' دی-او= ا~~ هك »ت~اد- ,دی~رت زگر- ¸م" :ت-گ یم .~رك یم ¸ش=- ,ا-اقت
ر~ تسر~ ,ا ه=ق- ¸ا هك یی`= و »رگ ,رو- هك دی~ لی-ر-= و د~ ی¹-وت ~راو را=· ".دش=-- ار ا, و
رو´~ ی-ارو- , ه¹ا- ¸اك·-ا ر~ , هشی~ ر~ د·- .تسا -~رك ¸ا~ ه=احا ·د~ یم _=اس ¸رس ¸,
.دی~ ار ¸رس
".»ا -د~ -دیزگر- هك »ت~-ا~ یم »یگد-¸ .و= »ا~ت ر~ ¸م ا·'" :ت·ر یم رو ¸ش-ك دن- ا- ت~ا~ ه~¹~م
هك »- ه¡-" :دیسر یم ر=- ه- زیم' دید+ت ¸ی, ه==¹ دن¡ هك ~و~- یم ه-از=اع رد· ¸ا~- ¸ن=¹ `اح
:ت-گ .¸-ارو= ¸~رك ه¹و¹ ~رك ان- و ~رو' ر~ ار ¸تسار ,ا, ¸-ك ".»ت~-ا~ یم ·اكیترا- ر~ ·»~و-
¸' .~و- –رز- رای~- و ,~اع .وا -اگ- ر~ ¸یا, .~رو' ر~ »- ار ¸-ارو= ".~و- -د~ -~ا~ یتم`ع"
رور= ا- ه~¹~م .~و- ¸ا~- ·~ر~~ ¸ا- .~ر~~ تشگ-ا ¸~ و ~رك ¸را~~ ه- _ور~ لی-ر-= ت·و
ت~س ه- ار ~و= وا ".»ا هت~اد- ¸' ین·م ر~ ,دی~رت ¿ی- ¸م و ·تسا رو=نی~- »- »یا, ¸'" :ت-گ
هت~ر· لی-ر-= .تسا ی-ا+یك ~و=وم =ی ,ا, »ش~ تشگ-ا ~رك یم .ای= ·~و- -~رك -و-نم اد= ,روای
144
اع~ا »~رم ¸ور~ ر~ وی~ ه~- ¸یا .دگن¹ یم ¸یا, =ی »- -رك ¸یا ,ون·م یگد-¸ ~و~ یم »و¹·م دیشید-ا
.د-را~ ¸ا~یا اد= ه- دننك یم
¸~ ¸ا=" :ت-گ ,دن- ,ا- »¹ی· تس¸ ¸یرت+- ا- .ت·رگ ی~ی~-ت لی-ر-= و د~ _را= ل-وت ¸ا را=·
".و~ دن¹- ه~¹~م .و~ دن¹- یتشگ-ا
:ت-گ -دیو= -دیو= ·ت·ر یم رو ¸-اتشگ-ا ا- و ~و- هت=اد-ا ¸ییا, ار ¸رس هك ی¹اح ر~ .~ات~یا ~رم
ه¡ ,ار- ا~~ ƒراگتسر ای ~و-ا- :»یو~ یم رو=¡ ¸ر=' ا- »~' ام .ا·' تسا ¸یا »-اد- »-او= یم ه¡-'"
"ƒدیا هتشگ¸ا-
دیا- ا- تی··او .تسا -وا-· ¸ر=" :~ا~ -او= »ا=-ارس و ~رك ار ¸یا-رك· تعرس ه- لی-ر-=
¸یا و ·~و~ یم ه~كا=م ¸ا~-ا _و- ا=نیا ر~ .~ریگ رار· ~و= ,ا= ر~ ی-نم و ت-•م و ~و~ -دی=نس
»ا=-ا دیا- یقی·~ ,ا- ی-ای¸را .تسا ¸' -اوگ _یرات .~راد- ی-اش=ر~ , هق-اس هك تسا ی+ی¹ع یعدم
¸ام¸ ¸' ات .د~ د-او= »`عا زی¡ ه~- دیسر هك ¸ت·و .-دش- ر~ا- یی'ر ¸ون- ر-اح .اح ر~ .~و~
ار ¸-`ك ".تسا -=او یتایح و یتینما لی`~ ه- ی~و,¸ار ¸یا .~وش-ـ `مر- ¸م رو-ح تسا رت+-
.~و- -دم' ¸~و= ¸~و= ¸ا .ت~ا~گ ¸رس
و ¸ا=~ا رارسا ه- هك »ت~- یم~' ¸م .دینك -ا~ح ¸م ,ور" :~ا~ یم ¸اكت رس -د~ ا- ت~ا~ ه~¹~م
".»~و- هت-گ هك »- •`-· .»رازگ یم »ارتحا ,را~¸ار

هك رو=-ا~- و دیر, ¸وری- ه,وك ¸ا ~رك یم ¸-یق·ت ه-اوی~ ~رم ی--~م ,ا-¸او' هك ی¹اح ر~ لی-ر-=
¸دید= دیرم •ار-ا„ "˜ایو¹ ه¹' ˜ایو¹ ه¹'" :دین~ یم ار ه~¹~م ,اد- ¸ون- ·دیو~ یم را=· هت ت~س ه-
¸ا ییا- ¸=- ’ی~- .د-او= یم ار .دن-
ا- هك ~و- یكی ه=ر~ , ه,وك »- را=· هت ر~ ه-ات=-~و= و ~رك- -یق·ت ار لی-ر-= ی~ك .اح ر- ر~
ا-زیم رو´ ~ اترا+¡ اترا+¡ ار --ر ی=-را- تحار ,ا- ی¹دن- .~و- -د~ ¸ییزت ا-ی¸ و ~ا~ یحر=
~و- -دیشك ¸ییا, ار ¸-`ك و ~¸ یم ¸-- ¸-- هك ی¹اح ر~ و ت~ش- -ر=ن, =ی~ز- لی-ر-= .د-~و- -دی¡
·دنك =ر~ ار ی-ارو- , ه¹ا- ری~,ا-راك-ا تی··او -د~ رو= ر- تساو= یم .د-ام -ری= ¸دن¹ ت~س ه-
رادی~ ¸ا=ی- و ~و- -د~ تحار _-و ل´= , ه~¹~م ¸ا= ¸' ر~ ¸ا -¸ات د~ا- ه¡ر- .د~ ی~- ق·وم اما
¸-اشیر, -ر=ن, رانك تن¡رم اكر »-ا= ¸دیسررس .ت~ا~گ ی~- ی·ا- رك-ت .ا=م ¸ك ایو¹ ه¹' =ی~ز-
¸ات~¹گ-ا د~ یم -=وم هك ¸وری- ‡ر- ¸ا·وت •ار-ا„ و ~و- هت~ش- ¸ا -د-ر, ,ارا=- ی¹ا· ,ور .~رك
ه- یتس~ اكر .ت~اد- ,و ر- ـ,ری`'ت ·دیای- ـر=- ه- -دیسر ¸ایا, ه- ¸ا هما-ر- هك ی-ویزیو¹ت ـدن-ام
ار ¸-اگدی~ -د-ر, , ه¡ی¹ا· ,ور -ا·اكم .دیوگ یم ¸كرت دیما ~رك ¸ا~حا لی-ر-= و ~ا~ ¸اكت ¸یوس
.دنك ,ریگو¹= ¸-د- ¸¸ر¹ ¸ا دی~وك و ~ا+- »- ر-
*
¸م" :ت-گ دیش=ر~ یم ¸تسر, ی-ور~ رو- ¸ا ¸ا~ -ر+¡ هك ¸او=و- ¸ارت=~ ¸`ك ه- -ا== ¸´ ك ی¹ا
_اوراـ ـارـ ـ¸ا~رون-وكـ ـهكـ ـدت·اـ ـیمـ ـ†ا-تاـ ـرای~-ـ ـ·ای¹ا~ی-ـ ـدن¹-ـ ـ,ا-ـ ـ-وكـ ـر~ـ ـ.ت~ی¡ـ ـ_-~ـ ـ»-ا~ـ ـیم
145
»اگن- و -دیسر ه¹· ات هك ¸ا-' رتنیگ~= و رترور·م _اورا ای و د-ا -دیسر- ه¹· ه- زگر- هك ی-ا~رون-وك
".دننك یم ی-ار~- ·د-ا هت·ر ¸ایم ¸ا تشگ¸ا-
و ی·ر- , -ریت ,ا-ر-ا ¸ی-ام .ت~ش- یم =را, , هن-ر- و دن¹- ¸ات=ر~ و ¸یم¸ ,ور ر- ‡ر- ¸وری-
~رك یم ل~ك ار »~' هك هت·رگ ه م و =یرا- ,رو- .~و- -دم'ر~ ی-ی•ك ~ر¸ --ر ه- رو- ·¸و,دی-س ر+~
راز- تش- _ا-ترا ر~ ·`ا- ¸' ·~رو' یم ~ای ه- ی¹ا ·ا=-' ی¹و .~ور- ور· ای¸ر »¹اع ه- ت~ا~گ ی~- و
¸یم¸ ,ور ا=نیا .د~ یم ¸اد-ا ¸ین= یقیسوم ¸و¡ ,رادن, هك ~و- ‡ا-~ و =ا, ¸ان¡ رو- ·,رتم
د-~رم¸, یم -ا~رم ¸ا-ایگ ·~رك ی~- ¸اور, زی¡ ¿ی- ا=نیا ر~ .~و- ینیم¸ و _=~م »- رو- ·_=~م
.د~ یم =یرات ,~و¸ ه- او- .د-او= ی~- ,ا -د-ر, و
ار ام ƒ_ور ƒتسا _ور ¸اترو=نم ·¸´ ك »-ا=" :~رو' ~و= ه- ار وا ~و- -د~ دن¹- هك ا-رت=~ ,ا- تس~
دنتساو= یم •ا··او ار ه¡-' وا .دیگن= یم ¸سر, ا- دی~رت ¸اشیا- -ر+¡ ر~ "ƒه- ·دیا هت=اد-ا تس~
~راو .~و- ¸یاس' -ز=·م تسو, ه- =و-رم ی¹-ا .ا‚س :ت~-ا~ یم د-دیسر, ی~- »- ¸ر=' و دنسر,-
--ر ردق¡ ¸ك -اگ- ·دنت-گ یم تسار :~و- -دین~ ار ¸ا~ -~ز-ا=ی- ,ا- همزم¸ ·~و- -د~ هك ¸`ك
تش- _ا-ترا ر~ ·-ات·' -رارح ر~ ¸ا -~ز=ی ت¹اح هك ·¸ك ایو¹ ه¹' .تسا ی-~ركروا- ·تسا -دیر,
هت=وس -ات·' ا~~ رو=¡ »-ا= ._ی , هك¹م ·ی·ر- , -زی~و~ ·ی¹ا .~و- -د-ام ا=ر- ا, ,رتم راز-
ـدنم¸وری,ـ ـ-'ی-ـ ـ†ا-تاـ ـه-ـ ـیت·وـ ـƒدیدش- -دوو- -~نی-ا- ˆ œoŽŽŠngwoo› ·ت·رـ `ا-ـ ـتس ر واـ ـ-وكـ ـ¸اـ ـ•
ت¹او _ی¹م ¸ا-امر+· ه- یت-ا-~ وا ی¹و .د-~ا~ -ق¹ ه¹وتوك ت-- و ی·ر-دی-س ار ا- ¸' ا- هما-¸ور
و ـی=ی ـد-و¹- ـ·یكشمـ ـ,ا= ـه-ـ ـ¸یا-ومـ ·یترو- ـهك¹- ·”رس ـه-ـ ¸~و¹' ـت~وگ ـ¸ا-¹ ـ.ت~اد- ـی-زی~
ه- رو- ¸اك·-ا ا- ه¹-اقم ,ار- -~اع ر-ان- هك¹- ·~و-- ر-= ی- ا= ه~- ¸ا ¸-اگ- و ت~ر~ ¸-ا~ش¡
لی-ر-= .دم' ¸~ای ه- هت~ر· لی-ر-= ¸ا ,ا -ر=ا= ه-ترم =ی .~رك یم -نت ار ¸-اگدی~ ·‡ر- ,ور
ار ¸~و= ,و¹= ت~-اوت ی~- هشی~- ل•م هك ی¹اح ر~ ·د-~و- »- ا- هك ی~ی- و ¸ور هس .و= ر~
=ی وت .دنیوگ- د-او= یم ¸اش¹~ ه¡ر- را~گ- ƒزیزع ·ی=ی -وك وت هت-گ یك" :~و- -~¸ --ا- ·~ریگ-
=ن= •`•م ات ~و- -~رك -و· ار ¸-اتشگ-ا =و- ت·و ¸' ".ی=ا~ ,رو¡اك ل•م .ی- ی- یت~- یتو+~ ¸¸
.»تس~ـ ورـ ـزیر-ـ -'ـ ـ·ه=ا~ـ ـی¹ی=ـ ·,'ـ ـ.~و-ـ ـ-~ا~ـ ¸اكتـ ـارـ ـ¸یا-ـ ـتس~ـ ·-~ا~ـ هما~اـ ـارـ ـ,¸ا-ـ وـ ـد-وش-
.تسا راك ت·و `اح ,ا-' .~رك .رتنك ار ¸~و= هت~ر· لی-ر-=
¸ا= ا- _ی ,ور =وقس ¸ا هك ¸یا ¸ا ¸, ·تس ر و ا -اعا-ترار~ ._اورا ه¹-" :~رك راركت »ك=م ین=¹ ا-
ـ»ر´· ه- ·و-ا¸ را+¡ یگنس هت=ت ,ور هك »دی~ ار ,~رم ·»~ر- ر~ ه- »¹اس ,و-و- ,ا- »ر´· ¸ا یكی•
و ~و- هت~- ¸رس ه- ی=-ر=~ , ه¡را, و هت~- ¸-ا~ش¡ .~و- هت~ش- ·ˆ.» .اگوی ر~ ¸ت~ش- ¸و-=م
»ی~ید· ,ارت-ام ç» ه-دا¡ ینا- ¸دح • ارو· ¸-ی=ع رات·ر و ی~ید· ,ا- ¸ا-¹ ¸دی~ ¸ا ی¹ا .د-او= یم ار
_ور دیا- هك ~و- -~¸ ,یرو- نو~لیو ˆ M••ŒŠŸ• WŠŽ‘on .اس ر~ هك ~و- ,ا یگوی ¸و~¹یو .د~ا- •
`°¯¯ و _ور ات ~و- -~ز- ا~= ه- -¹ »ا~ت , هت-- هس .دیا~ی,- ار تس ر و ا _ا-ترا ییا+نت ه- تساو= یم
,ا~ی,او- =ی ا- ¸ك~م ,ا= ات .د~ا-- ¸اش-~رك اد= ه- ر~ا· -وك هك دنسر- ,ا یگ-اگی ¸ان¡ ه- ¸~~=
¸ی~- .~و- هتشگ-¸ا- زگر- و -~رك ¸ت·ر `ا- ه- _ور~ ا- ‡ر- ,ور ه- ~ور· ¸ا ¸, و هت·ر `ا- =-س
¸ا ¸ور ¸' , هیق- و ~ا~ ¸اكت ,رس »`س ,ا= ه- و ~رك ¸ا- ار ¸-ا~ش¡ ¸و~¹یو ·د~ =ی~ز- ی¹ا هك
ی·ا- ا-· ر~ ·ت~~گ یم یت=س -اگر~گ ¸ا یت·و و ~¸ یم »د· ¸-ار~- رو=نی~- و دش- رو~ ¸رانك
ه- ,رادن, ·~رو= رسـ `ا- ‡ر= ه- و ~ات·ا ,دنت -ی~ ,ا- ‡ر- ,ور ه- »ك~ ا- را- =ی .د-ام یم
=ی ه- ییوگ ·~و- -~رك رات·ر ,~اعـ `ماك ی¹ا .~و- راوس ه-~ا= ,وری- د- ییرما- ¸و¹ =ی ,ور
.~و- -دی~+· ار ~و= رات·ر ¸یا لی¹~ •اد·- ه¡رگا .تسا -~رو=ر- ی~ید· ,ان~'
146
ه- ور ه¡ ·دی' ی~- ا- ‡ر= ¸یا ~ای¸ ی~ك ا-¸ور ¸یا" :~و- -~ا~ هما~ا ت-=- ه- رو=-ا~- ¸و~¹یو
.اس ر~ ینی¡ -'ی- هك ¸یا ¸ا و ".¸ییا, ه¡ ·`ا- `°°· :~و- رو=¹~ ت=س ~و- -~رك -شك ار ¸د~=
و ~ر¸ , ه¡را, ¸ا »ش¡ ی¹ا ".د-~رك ,را~ر-~¹ی· »-د- ¸ا هك د-~و- ورر´ , ردق-' و¹و¡وك ,ا-~ر¸ ¸یا"
ه-ارت=~ , هسردم ¸ارت=~ ,ار- ار ا- ¸یا , ه~- .ت~ا~ ی~-ر- ~و- هت~- ¸رس ه- ¸و~¹یو هك ,دی-س
, ,دلی- Jا» كیر- ˆ BŒŠŸk’•ŽŽ •Š•Ž›‘ • -~رك ¸ا~ت¹ا ·هت~و- هما- ¸یار- ردق-' ا- ¸' .~رك -یر·ت
دیا- ا~تح" :د-~و- هت~و- .دنك ~ر ار ¸اشیا-اقت ~و- هت~-اوت- رس ر=' هك دنك ی-ارن=س ¸اشیار- د-~و-
‡ر- ¸یگنس ¸زیر »=ر ی¹ع و ~و- =را, ‡ر= ¸' ¸-ا~ترا,' ".تسا =ی~ز- هك »- ¸ات ه-ا= .دییای-
.د~ یم -دی~ ¸`ك , -ر=ن, ¸ا ·~رك یم ~ود=م ار دی~ هك
-اییز= ه¹-وح و ر-- ا- ¸و~¹یو ¸یروم _ور هك ی¹اح ر~ :~و- ¸یا ~و- هت-گ- ا-رت=~ ه- ه¡-'
و ـ-یر„ـ ـرای~-ـ ـ,ریگـ ت-= ـ»سارمـ ¸اـ ـ·د·- و ـ~و- ـ-~ا~ ـ_ر~ـ ـار ـ¸گرمـ ـ¸ا ـد·-ـ -ای-شكـ و ـ~و·-
د¹ومری= , -راو~- یتی ا- ˆ y•“Š • هك ~و- هت·ایر~ ی¹ا ·~و- هت-گ ¸=س ~و- -دی~ -ون= ر~ •اری=ا هك ·
ـ-ی=ع ~رم _-~ ¸دی~ `°¯¯ ·دنك ~و·- تسر و ا , ه¹· ات ییا+نت ه- تساو= یم هك ی-ا~-ا ¸ی¹وا ·
و یشیو= ـ»`عا و -را~ا یعو- هك¹- ·-~و-- ـی·ا-تا ·~و- زیگ-ا .و- ی·ر- »~' ـیعو- ~و= هك ـی~ك
-~ا¸ ¸ی-ا+ن, ,ای¸ر ه==¹ ¸ا~- ر~ اری¸ ·-د~ یم -و~=م -دنی' ییوگ ¸ی, یعو- ه- دیا~ و یكی~ز-
¸ك~مری= »ا=-ا ·-د~ "“-ارم» ی- دو·~ یای”ر" .~و- ¸گرم , هت~ر· ¸و~¹یو ¸یروم »- دیا~
ه¹· ¸ا ¸دم' ~ور· »اگن- ¸ا~رون-وك رتشی- اری¸ ·»نك ت-=- _اورا ¸ا »تساو= یم" :ت-گ یم ت~ا~
~و=و _اورا ی¹و .دننك ی~- -یر·ت ار ا- ¸اتسا~ لی-· ¸یا و د-و~ یم ل== ا-~ادیور ه-وگ ¸یا ¸ا ·ا-
ر- »یا-ا, و -~رك یگد-¸ تی··او ا- هشی~- هك »ت~- ییا- »~' ¸' ¸ا ه¡رگا .»نك یم رار·ا ار ¸یا ·د-را~
".تسا -~و- راوتسا ¸یم¸ ,ور
و ~ر´- یم _-ر »اگن+-ا- ,ا-~ر~ ¸ا تسر و ا ه- ~و·- ¸ا ل-· یتح .¸یا-ا, .~و- را~ -دن= رگی~ ¸یا
رتك~ »ا- ه- ·ی--~- ل-ا ¸¸ =ی هك ¸رتك~ یرت~ی- ˆ MŠ‘“Œy ه- ·~و- _یر- یم~' و یمو~ع =~ز, ·•
¸و· .تسا _-ر ر~ دنیوگ یم _=~م ,ا, -ك اح`=-ا هك ا, ¸و· ¸د~ »ك ¸ا هك ~و- -~ا~ _`=ا وا
رتك~ .~و- -د~ رتد- _=~م و هن~ا, ی- ,ا- ¸-ك ¸دی~و, ا- .اس ر`ا ر~ و ~و- -ی·- هشی~- ¸یا,
هن-ر- ·ا, ,ا- تشگ-ا ¸ا-ق-ا ·¸یر~ت .دنك زیو=ت اوادم ,ار- ,~ای¸ -اروتس~ ت~-اوت ی~- ,رت~یم
ی·اك رد· ه- وت" :~و- هت-گ رتك~ .~و- -و= هت-¹ا -سانم ,ا- ¸-ك ¸دی~و, وـ `ا- , هق-= ه- ¸دیو~
".,و~ یم †`¡ یگ¹اس ل+¡ ر~ ه-رگو ی-د- هما~ا یگد-¸ ه- ی-اوت یم ی~ا- -„اوم رگا .ی-او=
·-~رك ~و·- تس ر وا ه- ¸یا-ا, ¸د~ ¸¸وس ¸¸وس ~و=و ا- هك دین~ -˜د~ _ور~ ¸ا- -لی-ر-= یت·و
ا ر وا ",- Œیر-" ر=ا= ه- ییایر~ ,ر, =ی هك ~و- -د-او= ر,ما- ¸ایر, ,ا- ه-· -اتك ر~ .دیما-
هك ییا-ا, ا- یت·و ی¹و .~و- -دم'ر~ ¸ا~-ا لك~ ه- و هت-گ =رت ار ¸و-ای·ا ت~ا~ یم تسو~ هك ,~رم
, هشی~ ,ور ییوگ هك ~و- رو'~ر~ ¸ان¡ ¸یا- »اگ ·ت·ر یم -ار ·~و- -دییور ¸-د- ر- »´~ ,ا= ه-
¸یا وت" :ت-گ لی-ر-= .د~ یم رو~ ایر~ ¸ا و ت·ر یم ¸ی, ¸ان¡~- .اح ¸یا ا- .~ور یم -ار هت~ك~
"ƒی-د- »ا=-ا ار ¸' »- ~رم =ی ر=ا= ه- ,ر-اح .,~رك ری,د- -وك ¸' ,ار- ار راك
یمـ ¸ا+ن, ـ¸-ار~- ـ¸ا~رون-وك ـ¸ا ـارـ ـ¸یا, ـ~ر~ـ ـی¹ا ـهكـ ~و-ـ ـزیگ-ا ـت-گ~ ـ¸ان¡ ـتس ر وا ـ, ـه-~ا=
-·- ¸یا هك ~و- ¸ی~-ا~د- ¸ا و ت·رگ یم -د~ و ~و- ی·ا- ¸ان¡~- ~ر~ ا-¸ور ¸یا اما .ت~ا~
147
ریو-ت .د-~رك ت-ای= ¸م ه- »یا-ا, .و=ار=ام =ی راك ¸ایا, ·~رك رك· .~و- -د~ ¸ریگ-ا-یرگ ~ا¸ر~ام
.~ات·ا ¸و~¹یو _ور ~ای ه- و ·--م` ,ا- ینی¡ ¸یا ·دیشید-ا .~و- ¸ن-~ ر~ هت~- ,ا-ا,
-~ر´م ,ا-ا, ار¡ .تسا ¸اس' ا- »~' ی-·- ,ار- یگد-¸" :~و- هت~یرگ هت~ر· لی-ر-= ¸او¸ا- ¸ایم
هشی~- وت ,ار- دیا~" :~و- -دیسو- ار ¸ی-اشی, لی-ر-= و "ƒدت·ا ی~- ¸ور ¸یا ه- ا- ¸' , -~ر´- رو~
".,را~ تسو~ -¸اد-ا ی- ار ,~رون-وك ¸و¡ ·د~ا- -¸را-م =ی ¸یا
¸اتسا~ ا- ¸' ·~و- ,رگی~ زی¡ را=ت-ا ر~ ·ت·ای یم -دننك ل~ك ار _اورا ¸ا وگت-گ ه~- ¸یا هك ¸`ك
هك ¸یا دی-ا~ یم دسر,- ¸ا~¸ا ~و- لیام ی¹ا و دنت~یا- ه¹· ,ور ه- دنتساو= یم .دنتساو= یم ار ی¹-ا
یت·و دی-ا~ یم ـƒ~را~ یسا~حا ه¡ د~ا- زكر~تم تعاس دن¡ .و= ه- ,ا ه==¹ ر~ »~' یگد-¸ , ه~-
»-ار~- و ¸م" :ت-گ اما ƒد-~ یم تس~ »~' ه- ی¹اح ه¡ ·~و~ی, -ار ¸اوت یم .وز- ت+= ر~ ا+نت ا¡رش
ا-م¡ ˆ š’•Œp• P•ž‹• او- .د-ا -دیسر ه¹· ه- `اح ات .وا ت-= ا~تح »ت-گ ا-~, ه- .»ی~و- »و~ ت-= ·•
¸ا یكی وا ¸و¡ ·~و- ی-ی=ع ریی·ت .د~ ,´د= ه-ترم =ی ا-~, .»یور- »ی-اوت یم »- ام .-~رك- ,ریی·ت هك
.ای= ه¹حرم ¸' ر~ .~و- -~رك- ~و·- ه¹· ات ¸ر~ع ه- زگر- و دم' یم -ا~ح ه- -'ی- ,ا- =ق¹~
ی- »- ¸م .د~ا- »~رك رك· ·~را~ ,د-· ¸ین¡ ا-~, »دی~ یت·و ی¹و ·»ور-ـ `ا- ¸¸ی~كا ¸ود- »ت~اد-
هك »~ا- ی-¸ تساو= یم »¹~ ه-ترم =ی ی¹و ·~و- ,ا ه·رحری= و ه-اق~حا یسو- .»ور یم ¸¸ی~كا
·ی- ی- ی¹ا ت-گ ا-~, .ی~-نت ¸ی~ام =ی ه- ·¸ا~-ا =ی ل•م ی¹و ·هت~ش- -~ازمارح -وك ¸' , ه¹· ,ور
هك »دی~ ار .وا ت-= د·- ه==¹ دن¡ .¸ت·ر `ا- ه- »~رك _ور~ و »~اد- ¸وگ ¸م ی¹و .ار راك ¸یا ¸ك-
ر~ و د-~و- ر-= ی- ~و= ¸ا ¸ان¡ .»دی~ ¸اش-ا~ش¡ ر~ ار زیگ-ا ت-گ~ ت¹اح ¸' ¸م و د-دم' یم ¸ییا,
-„اوم د-~¸ --ا- .»راد- ~و= ا- ¸¸ی~كا -اگتس~ د-دش- ه=وتم هك د-~رو= یم ه=و= ی¹ا·تم »¹اوع
»~¸ا- و »~ وا ¸ا تی·-ت ه- زی- ¸م و ~رك یم ¸-نت یتسر~ »تیر ا- ا-~, .دی~ا- ا- هت~ر· -·ارم .دی~ا-
دن=-¹ و ~و~ یم هت~ا~ر- »ا ه¹ك ,ور ¸ا ,زی¡ »~رك ¸ا~حا ت·و ¸' .»~رك »ی=نت -ن-' ¸ا~- ا- ار
یم یك¹ك~ ه- ¸دن=-¹ .د-¸ یم دن=-¹ »- وا »دی~ ~رك ¸م ه- ور ا-~, یت·و و ·.~ هت ¸ا ,دن=-¹ .»~¸
ر`ا ر~ هك ~و- ی-¸ وا ".~و- راو ه-اوی~ ,د=و ¸ا ی~ا- اما ·د~ا- -~رو' ر~ ~ر~ -د~ ¸ا هك د-ام
,~ام ¸ا+= ¸ا ~و- هت·ای قی·وت -~ز=ی »ی=ع ,ا- -نس ¸' ¸ا ~و= ¸دیشكـ `ا- و ی-د- دید~ ت~ح¸
:ت-گ دنت·ر یم `ا- »اگ ه- »اگ ¸-ار~- ,رادن, هك ¸ارت=~ ه- .دسر- _ور , -ز=·م ه- و ~و~ _را=
¸, ار ,ا -~ر, ¸اوت یم هك ~را~ ییاد- ¸ا+یك هك »ت~ا~ روا- .»ت~ا~ روا- ار زی¡ ه~- .اح ¸' ر~"
زی- ¸' و ~و- -~رت~گ »یا, ¸ییا, هك »دی~ ار ای¹ا~ی- ,ا- -وك .ار ه~- ·ه¹- .دی~ ار اد= , -ر+¡ و ~¸
-„اوم ~¸ --ا- وس ¸' ¸ا اری¸ ·~رك ¸-ارگ- هك دی~ ,زی¡ »ا -ر+¡ ر~ ییوگ ا-~, .~و- اد= ,ا~یس
ه- راگ-ا هك »ت·ر `ا- ¸ان¡ یگدم' ¸ی, ¸یر=' ¸ا هك دی' یم »~ای .¸ا- _ا-ترا -„اوم .ی- ی- ی¹ا ¸ا-
-=ع .ت=یرگ یم ¸ا~یا, ری¸ ¸ا وس ه~- ¸ا ¸یم¸ و »یدیسر ت·و ¸' و ·»نك یم ¸اور, ه¹· ,وس
ل=ا~ ه- رو- ¸' ات »نك- ار »یا- ¸ا-¹ »تساو= یم .~و- هتشگ .د-م رو- ه- ·-د~ =ا, »¹اع , ه~- :,رو-
ت·و ¸'" .د-دی-·ر یم هن-ر- ای-~ »ا- ر- ¸-ار~- ا- ¸' .دیدن=- ¸`ك ر~ ¸ك ¿ی- ".دنك ~و-- »تسو,
¸ا راش-' ¸و¡ رو- و د-دی-·ر یم و د-دی+= یم ¸ا~س' ر~ ا- ¸ا~ك ¸یگ-ر .د~ _ور~ ی¹ای= ریوا-ت
.د-~رك ی~- ی=و~ »دی~ -ار ر~ هك ی-ا~رون-وك ¸, .د-~و- ¸اگت~ر· و ت=یر یم ور· دی~رو= ركی,
`ماك ¸-ا~ش¡ =م~رم .»ی~و- -~¸ و-ا¸ و~ ر- »اگن- ¸' ر~ .دی~ »- ا-~, ا-ر~ و »دی~ ار ¸اگت~ر· ¸م
روك ‡ر- ¸ا هك .اح ¸ا~- ر~ ~و- ¸ك~م .»راد- =~ ·~و- دی-س زی- ¸م ¸ا~ش¡ =م~رم .~و~- یم دی-س
و دن¹- ییاد- .»دین~ ییاد- ¸ا+گا- ی¹و »یری~- ا=-' ·~رك یم لیا¸ ار ¸ا~¹قع ¸ات~-وك »-و و -د~
~و= ه- زی- وا ات »~¸ اد- ~ایر· ا- ار ا-~, را- دن¡ .~رو' ~و= ه- ارم اد- ¸' و ریت ,اد- دن-ام ·زیت
¸ونكا .~و- -ار ر~ یك`وك .~رك یم ریی·ت تعرس ه- او- .»ی~رك ¸ت·ر ¸ییا, ه- _ور~ و~ ر- و دم'
148
و »ید-اسر -ا·`م ل=م ه- ار ~و= ~و- رو= ر- .یك-س ¸' ·رو- ¸' ,ا= ه- ینیگنس .~و- ¸یگنس او-
یتسر و ا =ی ر- .»یدی,¡ ییا, راز- ت-- و ت~ی- _ا-ترا ر~ ·_~ك =¡وك ر~ا¡ ¸ور~ ر-- را+¡ ر-
ƒ~و- ه¡ اد- ¸' یتسار" :»دیسر, ا- ¸' ¸ا را- =ی .»ی~و~ی, ار ¸' ا-را- -~ .و= »ا~ت ر~ هك »یت~ا~
ر~ یق~حا »ادك دنت-گ .تسا -~¸ »رس ه- راگ-ا هك د-~رك »-اگ- ,رو= ا- ¸' ی¹و "ƒ~رك ر~ ریت ی~ك
¸یا ر~ ام ¸ا »ادك ¿ی- هك ی-ا~ یم -~و= وت ·ی¹ا ·هت~~گ ¸' ¸ا و .دنك یم ,راك ¸ین¡ _ا-ترا ¸یا
,اد- .--~ :»-ا~ یم ار ¸یا .»~و- -دین~ ار اد- ¸م ی¹و ·دنت-گ یم تسار هت-¹ا .»یراد- -ن-ت -وك
,ا-ع ".»یگد-¸ ¸اتسا~ ¸یرت~+م ~و- ¸یا" :دیر´- ار ¸·رح -را-كی ".د~ »ا~ت .¸ی~- .¸كاو¸, و ریت
, -زم ی- -اركشت ات دم' ¸ی, ¸`ك »¹·م ·,ر- »-ا= .د~ ¸ت·ر , -~ام' و ت~ا~ر- ار ¸یا -رق- هتس~
و "ƒی¹ا ~و- ی¡ ,اد- ¸," :د-~رك یم رار-ا و د-~و-- را~ر- تس~ ا-رت=~ ی¹و ·دنك ا~ا ار .و~·م
ی~-" :ت-گ و ت=اد-ا `ا- ه-ا~ ·~و~- یم رتری, .اس -~ ¸نس .اس هس و یس ¸ا ¸ا+گا- هك ی¹اح ر~ وا
".~و- ¸و~¹یو ¸یرو- _ور دیا~ .»-ا~
.ت·ر ¸وری- ¸`ك ¸ا ·~ا~ یم ا-ع ه- ار ¸ینیگنس هك رو=-ا~- و
*
ا,ارس »ت= ¸¹=م ر~ ¸ارا~ازع دن-ام -˜ین~ك· ,ا-ر+~ ¸یا ¸ا ه- ·رای »یوگ یم ار ¸دن¹ ~و=-ر+~
هك ¸م .ام ƒت~یك ,را~ازع ¸¹=م دیسر, ¸~و= ¸ا راو ه-اوی~ هت~ر· لی-ر-= .~و- -دی~و, دی-س
ر~ ¸ا ار ¸~و= دت~یا-ـ `ماك هك ¸یا ¸ا ¸ی, ·دیسر ایروتكیو -اگت~یا ه- هك را=· .-ا -اش-ا ت~ی-
,ا- ی-دن¹ .ت·ر ,ردنكس ا- یتس~ ”ر¡ ‡ر= ه- و ~رو= ¿ی, ¸یا, هك ,رو= ه- .ت=اد-ا ¸وری-
اكر .~و- -دی-~¡ ار ¸ا -دیكور¡ -`ك ·~ات·ا یم ت~ا~ هك رو=-ا~- .د-~رك ¸-اگ- از+تسا ا- ر=تنم
ه- ی¹و ·دیو~ ¸اگ-اوی~ ¸و¡ تی·~= ¸ایم ¸ا -~رك -~ا-تسا ت-ر· ¸ا لی-ر-= و ~و-- ¸یادی, تن¡رم
ه- ه~- ¸اگدی~ ¸ا و ~و- هت~ش- ¸ا -د-ر, , ه¡ی¹ا· ,ور ه-ارو-- .دی~ ی~ور· تی¹- رانك ار وا ,~و¸
.~و- ¸ا+ن, وا ز=
ت=وقس »-او= یم" :~ا~ -او= •ارو· "ƒی-او= یم ه¡ ¸م ¸ا= ¸ا ƒی-او= یم ه¡" :ت-گ رایت=ا ی-
".,ا -د~ ه-اوی~ دننك یم .ای= ه~- هك »ا -~رك ,راك .¸ك -اگ- ار -ر- و رو´~ .»نی-- ار
,وت¹ا, هك د-دی~ یم _-و ل´= ,~رم ار لی-ر-= .د-~رك یم ی¹ا= ار ¸·ار=ا و د-د~ یم رو~ »~رم
‡رح ¸~و= ا- ~را~ ~رم ¸'" :ت-گ یك~وك ,اد- .~را~ رس ه- ¸ایادگ ¸و¡ ی-`ك و -دی~و, ,~اشگ
¸دن¹ ه- .دنك -ر=~م ار ا- ت=-د- »~' ت~ی- -و= .¸ا= زیزع ¸ی- ~ا~ _سا, ¸ر~ام و ".د-¸ یم
ه¡ی¹ا· ,ور هك اكر و دیو~ تسوی, یم ورتم ه- هك ییا- ه¹, ,وس ه- هت~ر· لی-ر-= .دیدم' ¸و=
.~ور- ت~ا~گ ~و- هت~ش-
هك ~و- ,ا یگ-ر ¸كع را- ¸یا .دی~ ار وا ¸ا- ·دیسر ایروتكیو ™= .ا~~ ,وكس ه- ه¹=ع ا- یت·و ی¹و
رتسو, =ی ¸ور~ ¯^ »ت~یس , ه=ساو ی- ~ر-راك ,ایازم و ت~ا~ رار· راوی~ ,ور یتا·ی¹-ت ,ا ه=--
ر-س ر~ ار ¸اتیاد- ·~ا~ یم ¸رد-ا رتسو, ¸اگدننی- ه- اكر .~رك یم —ی¹-ت ار ¸-¹ت ی¹¹~¹ا ¸ی- =و==
را- -دیشك ~ایر· -~ارا ی- .ت~ی- ,¸ای- و~ا= _ار¡ ای ¸= ه- ·دیتسر-- ¸اتسودن- ه- و~ا= , ه¡ی¹ا·
·~و- -دیسر -¸ات ورتم .ت=یرگ -ون= ت+= ,وكس ه- و -د-د~ =وكشم ¸¹قع ه- ت-~- ¸ار·ا~م رگی~
149
تش, ر~ .~رك ه¹و¹ ¸یو-ا¸ ,ور ار ¸ا ه¡ی¹ا· و ت~ش- ¸یور-ور تن¡رم اكر ی¹و ·دی+= ¸¹=ا~
.د~ هت~- اد- ا- ¸رس
اكر را- ر- و ت=یرگ ¸دن¹ ر+~ ینیم¸ری¸ را=· , ه¹یسو ه- -ا+= , ه~- ¸ا هت~ر· لی-ر-= ¸ور ¸'
لن· ات _و¹~ ,ا-رو~-اس' ل=ا~ و ¸گریس ~رو-~ك' ¸ایا, ی- ی·ر- ه¹, ,ور .ت·ای ¸ا- ار وا تن¡رم
.~ر~~ یم ییاوسر ¸یگد-¸ ¸ام¸ ر~ هك دی¹ام وا ه- ار ¸~و= ,رو= تش, ¸ا و ~ات~یا ¸رانك =را,
یت·و و ~رك -اتر, ¸ییا, ه- دن-ام .اگن¡ ¸ات=ر~ ,`ا- ¸ا ار ¸-اد-¸ر· _ا-~ا ·¸تی¹, ورتم ™= ر=اوا
=و- ¸ا ,رتا-ت یت¹اح ا- ار ~و= •ارو· ·د~ _را= ورتم ¸ا ¸ات~¹گ-ا =-ا- رانك ,رو=او- ,ار- لی-ر-=
¸یرت ت-- ¸و~¹·و- و ¸یرت -ا-` ی- ¸یا ی··او لك~ ¸ا لی-ر-= هك ¸یا ا- و .دنك·ا ری¸ ه- ¸' ر~ رس
ر+~ ·دیو~ یم ¸یا- ¸یم¸ری¸ ر~ هك رو=-ا~- هك دیسر روا- ¸یا ه- »ك »ك ·ت~-ا~ ی~- ¿ی- ر+~
یم ¸وع ی·~ا-تـ `ماك رو= ه- ورتم ,ا- -اگت~یا =و== هك ,رو= ه- ·~رك یم ¸وع لك~
یم ¸ایا, ه- ار ¸ام¸ و ا-· ¸ی-او· ~ركراك هك ینیم¸ری¸ ,ای-~ ¸' ¸ا یگ-= .اح ه- را- دن¡ .د-د~
و هتشگ¸ا- »ا=-ارس ی- ,وتراز- ¸' ·»= و ¿ی,ر´, »ن+= ¸' ه- را¡ا- را- ر- ی¹و ·~و- -د~ _را= ·~ر-
و ~ا~ ر~ ¸ت ¸یگ-اوی~ راوریدقت ق=نم ه- یگت~= ¸ا =`- ·رس ر=' .~و- -~ا~ هما~ا ¸یم¸ر رار· ه-
,و=ت~= ¸' ر~ ¸ا -~و+ی- و ی-`و= ر-س -اگت~یا ¸یر=' هك د~ _را= ی-اگت~یا ¸ا ی·~ا-ت رو= ه-
¸ویماكر´, و ه·ر= =ی ی¡ی, رانك ·.ا·~'ر´ , و -ی•ك ی-ا-ای= ریگ¹~ یتوا-ت ی- ¸ایم ر~ .~و~- یم ی-او
ه- ¸ینی-~و= ,ا- -د-ام ¸, ¸یر=' ا- .د~ یم =یرات او- .~ات·ا -ار ه- ¸ازی= و ¸ات·ا و د~ _را=
ر~ و د~ ~راو دیش=- یم راو _-~ یت-ی- ¸' ه- ¸ت~گنت ,ا- _م` ,ری`ا ,ا- ه¹ا- هك ¸ان~ا- یكرا,
¸یوس ه- =را, ¸و, ‡ر- ¸~¡ ¸ایم ¸ا »ار' .دی~ ار ی-¸ ركی, هك ~ات·ا و-ا¸ ه- ¸ات~م¸ -~ ,اوز-ا
ه- وا ¸د-اشك و –رم , هسو- ¸~ا~ ,ار- هك د~ا- ¸ماقت-ا , ه+¹ا تن¡رم اكر دیا- ~رك رك· .دم' یم
و ~ا~ ی~- تی~-ا رگی~ .تسا -دم' ·~و- هت~ك~ ار ¸ا -~رو= »=¸ _ور هك ا=-' ¸ا رتقی~ع ینیم¸ری¸
=سوس ه- .~و- ¸ازیو' ‡ر= و~ ¸ا ¸یوت¹ا, و ~و- -~ات·ا ¸یم¸ ر- و¸ا- ا- دیسر رتكی~ز- ¸¸ یت·و
.د~ا- هت~ا~گ رس ه- ی-ی•ك ی-¹یرت -`ك –رم »اگن- »و¹·ما- ی¹ی¹~ ه- هك د-ام یم یگرز-
یش=-ر و د=و ·,روا-ا- هك یك¡وك ~ایر· .دین~ ار ¸¸ -=·تم ~ایر· ,اد- رو~ ,ا ه¹-ا· ¸ا ,رادن,
»-و ر~ یتدم ات -~ا~ -¸ا=ا اكر هك ت·ایر~ ·~ور- ¸و- ¸ا هك ¸یا ¸ا ل-· و ت~ا~ ~و= ر~ ار -یر=
و رتدید~ ¸ماقت-ا ·~و~ یم ¸وری, وا ر- »ا=-ارس یت·و د-او= یم اری¸ ·د-ا~- ی·ا- تینما ه- ¸دیسر
.د~ا- رت ین·مر´ ,
راركت ·~و- -~رو' ¸ا-¸ ر- ¸ا~رادی~ ¸ی¹وا ر~ هك ار یم`ك هك ی¹اح ر~ و ".,ا -د-¸ وت" :ت-گ ¸¸
".,ا -د-ام -د-¸ هك تسا ¸یا ه¹'~م" :~وز·ا ·~رك یم
.ت·ر -او= ه- ی·ر- -~ ¸' ر~ ی¹ا را~ی- ,ا-ا, رانك -¹ ر- دن=-¹
çرا|¶ J~-
150
ه~یا-
و ا¸´ ر ا- -ا·`م , ه=یت- .دنسان~ یم وا ¸ا رت+- ار ر+~ و د-ا -~ر´ -ر=ا+م زی- ی¹ای= ریوا-ت یتح
هـ- ¸و~¹م ,رادی- ¸ام¸ رـی·تم تـی··او دـن-ام ¸ا هـت~ر· ~از~- ,ا-ای¸ر ,ای-~ ¸ون´ا هـ´ ~و- ¸ـیا اـ´ ر
ر~ ,دن¹- -- س ه- ·ی-ا-را یترا~ع :~و~ یم ر-ا„ ¸ر-ار- ر~ -ر=نم ¸یا ¸`ا •`•م .دیسر یم ر=-
-اگ~ور· ران´ ¸ا »ا~ت تعرـس هـ- ار وا اـی¸ر .~را~ »ا- ¸وتگنیزن´ دـ~+· یـم اـ-د·- هـ´ ¸دن¹ ¸ا یـش=-
–رز- - را ,ر… ˆ B•Œk•Œ‘ ا-راوی~ یگت·ر ور· ر~ ¸یا- -ر=ن, ه´ یگ-ر ,رت~´ا= -¡و´ , ه-ا= ·•
و ~را~ رار· یر…ا- ˆ T’•Ÿk•Œ•y -ات´ ا=-' ر~ • ~-اط- -ا×~یامن ه´ ,ا ه·مو- و ¸ادیم ·ت~و- ار
, هـ-ا= و دـ-و~ _را= زـگر- هـ×-' یـ- ·دـ-و~ یـم لـ=ا~ ¸' هـ- »اد´ م ¸و, »ر´ -ی-وی .اـس هـ¡- ¸ارت=~
.وـ-ا و اـ- ,را~ا·و ت-ـ- ¸و~¹·و- را- -ـی وراز- هـ´ ¸ـیا ¸ا ¸ـ, یـت·و ·,ری, راگ¸ور ر~ ¸اری¹ات
اـ- ¸ـیا , هـ~- ر-ار- ¸ا ار وا اـی¸ر ·ه¹- .دـم'ر~ هـ~-ار· ق-اـس ری-ـس , هـ·ای· هـ- ·~ا~ رـی·ت ار ¸ـیگد-¸
-~ر- »را+¡ , هـق-= اـت ¸ـیا- ¸ـ×¹ا- هـ´ د-اـسر ¸ـ-- و~ , هـق-= تـ-- ی-ا~ت=اـس =و¹- =ـی هـ- و دـ-ار~گ
یم `ا- ¸ا~ت=اس ی-وری- راوی~ ¸ا اروا تعرس ه- ای¸ر ¸ون´ا .ت~ا~ -د~ را´ و --ر ز-س ین-' ,ا-
هشی~- ل•م »ا=-ارس و د-¸ یم ران´ ار ¸~یش- †اتا , -ر=ن, تش, ,ا- -~ر, »را+¡ , هق-= ر~ و ~ر -
و وـشیر »اما هـ- ·-دنی' هـ- و تـسا ¸ا- -ـ-ر ~ر¸ -ـی·- رو- ر~ ¸ـ-ا~ش¡ .دـنیش- یـم اـ=-ا~- رادی-
.تسا -د~ -ری= رس ه- هما~ع
-ا-ت~ا -~ات·ا اـ- ¸ا-¸ رـس ر- اـ-¸ور ¸ـیا هـ´ یـتا~¹´ ریاـس اـ- تـسا رـت+- هـ´ -,دی·-ت -ـی ƒتـ~ی´ وا
-و×´~ا- یـتشگ¸ا- ,ای¸ر دـی·-ت .تـسا ل´ی=م و ت´اـس ·-دن-ان, ·رـ=ا+م ¸و¡ یـیا- -¸او رو=نم ...~وش-
دـی·-ت .تـسا -`ق-ا ی¹ای= ریو-ت دـی·-ت .تسا ا--آ ˆ تـسا EŽ‹• ه- • ,ل» ~نس ˆ š“. H•Ž•n• دـی·-ت .•
یـ,وت دـی·-ت .~رگ- یـم ار ¸ـیور ¸ـی, ·دـن×·ا یـم -ـقع هـ- هـ´ یـ-اگ- ,ارو ¸ا :تـسا و¹+, و~ -راو~-
-¹ا· ر~ تسا ,زی¡ ¸ا~=رت ·~و~ یم د~=نم ¸ام¸ ر~ .د-ام یم ا=-ا~- و -د~ -اتر, او- ه- ه´ تسا
¸ـن=وم ,`ا- ر- ¸ـ×~م رـی= یـ·-و هـ- ·-د~ -¹ـ- ¸ـت´رح ¸ا×ما هـ´ ,زی¡ ¸ـ×ع ·¸ـ×ع -ـی
هـ==¹ ·دـی' ر~ تـ´رح هـ- تـسا را¡ا- ¸ـ×ع ¸' ر~ هـ´ تـسا ,ری~,ا- زـیرگ , هـ==¹ را=ت-ا ر~ هـت=یو'
.تـسا ,ا -را=ا یـ-ا~ترا,' ¸ا هـ-ا= .دـشید-ا یـم اـ-زی¡ ¸ـیا هـ- »اما .دـن´ -¹= ار ¸ن´اـس ¸ـیم¸ هـ´ ,ا
.تسا او- .تسا ¸×ع .تسا را=ت-ا †اتا
و ا- لی=ت~م ه´ ردق-' ·هت=ا- --ر ی~´ ~را~ ی-وتی¸ ز-س ,ا- -ار ه´ --ر »ر´ ت-¹´ ,راوی~ ~=ا´
¸ــ~~~ »اما .تــسا ¸ایا~- ¸ــیور دــ-~و- هــت=یو' اــ=-' •`-· هــ´ یــیا-و¹-ات ,ا= ·رــت -ــ-رر´, ,ا- ,¸و¹
†اتا ¸ا و دنت·ر ران´ ا-راوی~ ,ور ¸ا اد- و رس ی- ریوا-ت ·د~ ~راو ه´ ه-ا= ¸یا ه- .تسا ریو-ت
یـم ریواـ-ت یـ-·- ·~و=و ¸ـیا اـ- .دـ-ریگ- رار· -دمای- ¸ا-¸ ر- _ـی-قت ¸' -ار رـس ر- اـت دـ-د~ _را=
ار ¸ن+یم ¸ا ,ر„انم ,~ا~رار· ,ا -وی~ ه- ه´ تسا -دی¡ .ات~´, -را´ دن¡ ه¡·ات ,ور .دن-ا~- دن-اوت
, -د~ -~اس =-¹ ه- ه´ ین+یم .دن-~ یم ¸اش- شد ·-~رو'ر- رس ,ر+~ ¸ار· ¸ا ه´ ی-و´ .د-او= یم
,ر-س ت=ت ل-اقم راوی~ ,ور ·¸-او= †اتا ر~ ی¹و .د=~م -ی ·دنمونت یت=ر~ ¸, ¸ا ا-ی¸ ی-~ ,ا~-
151
ییان•تـسا یـیوری- هـ´ یـ-¸ , -رتر, .تـسا -~ر´ -ـ-- ,ردتقم لـیا~~ ·دـش´ یـم ¸ار~ هـ´ اـ=-' ·¸ت=ـس
·تسا ¸د· ,دن¹- ه- ¸-ایس ,ا-وم ه´ ی-¸ .د-ام یم ی-ا-وی ,ا ه~~=م ه- ¸رو+شم ”ر »ی- و ~را~
,ا-رــ-· ر~ هــ´ وا لــ•م تــسر~ .~را~ یــم -اگ- ~و= ~ز- ار ¸¹یا~~ :تــسا ردتقم یــ-¸ ¸ــن~~~ ·ه¹-
,روتار,ما وا .دــن´ یــم ¸ا+ن, ¸دن--~رگ ¸ور~ ار ¸' اــی و ~راش· یــم تــس~ ر~ ار وا ¸ــ×ع ¸رادت·ا
·¸ـن=و ر~ و ,دی·-ت »اما -ریز= ¸ـیا ر~ .تـسا هـشیاع ¸ـما- ƒدیتـساو= یـم هـ¡ ƒ~را~ »ا- هـ¡ .تـسا
شد .دننی¡ یم ار ,رگی~ لت· , ه-=وت -ی ر- ·¸¸ ¸' .
.~ز=- ¸ا~ترا,' ل=ا~ دی¹, زی¡ ¸' ا~ا-م ه´ دیش´ یم ¸ور »ا~ت ار --ر یی`= »ی=- ل~=م ,ا- -~ر,
ه´ -د~ ز´ر~تم _¹ت تی··او ¸یا ,ور ه- ¸را×·ا , ه~- .ه-یر= ت´¹م ·¸ات~گ-ر· ·تسا _را= زی¡ ¸'
هــ- ,رو=او- ,ار- »اما هــ´ ,ر~ا- ,ا- تــی··وم ر~ .اــ=-' ر~ هــ- و ~ر- یــم رــس هــ- اــ=نیا ر~ ~را~
¸ری¸ ,زی¡ ,رادن, ¸اشت´ هــ´ »ــش¡ هــ- یــ-ات·' -ــنیع ¸او= ~رم تــش- ¸ایم ·~ور یــم ¸وتگنیزن´
~و~ یم -ری= ا- ¸' ه- ·~ریگ یم رگید~- ه- ار ¸یا- تس~ ه´ ی¹اح ر~ و د-ام یم ·~را~ »رو ·د~ا-
هـ´ ,ر+~ ¸ـیا .دـنیشن- ¸ـ~ش¡ هـ- =ا~ا= ¸و¡ را- -ر-- رـ+~ ¸ـیا ¸ا ,ا -ر~ اـی لـماع ¿ـی- دـن×- هـ´
ی¹ع هـ´ ار¡ ·~ر´ یـم رـیق=ت ~و- -~ا~ ¸ـ-ان, هـ´ رـ=ا= ¸ـیا هـ- ار وا و ~و- اـ- ,دی¹, و -انگ ¸ا~ ه¹ا-¸
دــی·-ت ¸ــیا یــت·و .~و- -~ا+- تــنم رــی¸ ار »اما ·¸ــ-ام~رم یتــسر, -و+~ و -و=- ·¸' و ¸رح »ــ=ر
·~~رگ ¸ا- -~رت~گ .ات~´, -را´ -و´ ری¸ ه´ ,رگی~ ر+~ ¸' ه- ه-ادنم¸وری, ات دیوگ یم =رت ار یتن·¹
یع`=ا ¿ی- -~و- ¸-اگتما·ا را=ت-ا .و= ر~ را¡ا- ه- ه´ یمدس ¸' , -را-ر~ ت-گ د-او= ,دن¹-رس ا-
ی·ا- =ا, ¸ان¡~- ریی·ت ه-وگ ¿ی- ی- و -دش- -~و¹' ور ¸یا ¸ا و ~ر - یم رس ه- ق¹=م ل+= ر~ و ~راد-
.تسا -د-ام
¸وگ و »ـش¡ »ـ- ¸' ·تـسا ¸وگ و »ـش¡ ¸ا ر´, ¸ر- و رو´~ هـ´ تـسا ¸ـیا اـ- -~ر, ¸دیش´ رـگی~ لـی¹~
¸' •ا~تح .دنتـ~ی- ‡ر= یـ- -ـ-ر یـ=-را- ,ا- ¸ا~ت=اـس ¸ـیا .دنتـ~ی- ¸اتـسو~ ¸' ¸ا یـگ~- هـ´ یـیا-
ار _~ـس †ارتـسا لیاسو و و-دیو ,ا- -اگتس~ ·¸و-=م زن¹ ا- ییا- ¸ـی-رو~ یـ-ا×م ر~ ¸ا-ای= ‡ر=
¸ا~ترا,' .تـ~ا~ رو~ رـ=- ¸ا دـیا-- زـی- ار یـ-ا+ن, =اق- ¸ا ,¸اد-اریت رـ== ·یـ+گ-او .دـ-ا -~ر´ ¸ا+ن,
·هــ-ا-¸ ¸ا-¹ ر~ »اد´ م و دــ-ا -~ر´ .ا·~ا ¸ــ-ا-ا-+گ- ار »اما ,ران´ ¸ا~ترا,' و ¸ــییا, ·`ا- -اق-= ,ا-
¸ـی- دـ-را¡ا- .دـن-¸ یـم »د· ¸وتگنیزن´ , ه¹=م ,ا- ¸ا-ای= ر~ ,ا -رق- ,ا-دن- ¸ا-~ اـ- ·رـس هـ- ر~ا¡
و تس ,دی·-ت -ی وا د~ا- ه¡ر- .دن~ا- -„اوم دح ¸ا ایونارا¡ ~و~ یم -=وم ه´ ,ا ی-اور ,را~ی-•
-د-¸ =ر~ ¸ــی, ˆ.» .~رادن,- ¸ان~~~ -ــیق·ت تــ=ت .اح ¸ــیع ر~ و رو+شم و »ــ+م ,~ر· ار ~و= را~ی-
.تسا -د~ ¸-د-ام
ه´ تسا ییا×یرما -ی ¸یی' و- ¸یا .تسا -دین~ ,ا ه-· ¸ا ه·`ع ~روم ¸انیی' و- ¸ا ی×ی ¸ا یگ¸ات
و -~ا~ ریی·ت ار ¸~سا `اح و -~و- ی·ور·م ¸او= ¸او' •`-· ,•یا J>- هت-گ ¸یار- .`- .~وشیم -دیما-
ی-·- ¸ا یش´ا, ری¸ ا-ایحا و _~س †ارتسا ,ار- ار ¸یا- -یا- •`و~·م »اما ه´ ,ا ه-ا-~ _و¹´ ر~ ه´
ی¹ا-ا ¸ا »ا- ~و~=م ی-او= ا- ·دتسر· یم ا=-' ه- ¸وی~ی¸و,ا ¸ارا~او- شد و ~و- -دن-او= ه´ -د~ ان~'
”رس ی-¸ ا- یگ¸ات ایوگ .~را~ تشحو -¸اد-ا ی- ,زی¡ ¸ا ~و~=م ¸یا ه´ ~و~ یم »و¹·م ت-=- ¸یح
·=اواـس ,دی·-ت ¸ـی-ر ·اـتا-ر ¸ـیا ی¹-· †وش·م و اـتا-ر »ـسا هـ- -~و- هـت=یر »ـ- ,ور »اد-ا تـ~ر~ و وـم
-ی~اـس ¸ـیا ¸ا یـ×ی هـ- ·-ـی , -را~~ »اد-ا¡-ا, ~و= ·ه¹- .تـسا -~و- ·¸اریا -ا~ , هـ=ن×~ ¸ام¸اـس
¸' ~و= هــ×¹- ·دــ-را~ ار »ــش¡ ,ا- -¹, ¸~¸ ¸ــت' اــی اــ, ,ا- ¸ــ=ا- ¸دیش´ ~اد·تــسا هــ´ -ــ¡و´ ,ا-
¸ا~ -¸ات ¸ا~ترا,' هـ- اـتا-ر و ~و~=م هـ´ ¸ـیا ¸ا دـ·- ¸ور -ـی .تـسا -~و- ¸ـ·وش·م • اـ-=~ -~ازمارح
.¸ـ×- یـن´ یـم _ا~= »ـ-¸ اـ- .-ـس ر~ام دـ~ا- ·~و- هـت~و- .دـم' ,ا هـما- ~و~=م ,ار- ·دـ-~ر´ ¸ا×م لـق-
152
-را~~ »نیا .»گ- ت·ر »~ای رد, -س یتسار :دیسر »و~ , هما- د·- ¸ور .»-د- یم`س »تساو= یم ™ق·
تـ-` ¸ـ-¹ت ,ا~ن-ار رــت·~ ر~ ¸ا~دید= ¸ـ-¹ت , -را~~ دـ-~و- -~ر´ اــ-اقت اـتا-ر و ~و~=م .-دید= ¸ـ-¹ت
, هما- یت·و ·د·- ¸ور و~ ه-ات=-د- .~و- -~ر×- »`عا ار ¸ا~دید= , -را~~ ¸ون- ¸-¹ت ت´ر~ و ~وش-
ر~ ~و~=م ,ا-وم , ه~- .~و- -دم' ییا~´ , هما- ر~ ه´ ~و- ¸ا~- اقی·~ ¸-¹ت -را~~ ·دیسر ¸-¹ت ت´ر~
¸ـم ·¸و= زـیزع" :تـ-گ اـتا-ر هـ- ¸ا~ت¹ا اـ- ·~ات·ا ¸ـیا-وم هـ- ¸ـ~ش¡ ¸¹ا- ,ور یـت·و و تـ=یر اـ=
ی¹ی= ·تــس~رو~ ,ا= -ــی ور- اــ=نیا ¸ا اد= هــ- ارت .,~ای¸ »ــ- ¸ــم رــس ¸ا وــت اــما ·»را~ تتــسو~
زـیگ-ا -و+~ ¸ـ-د- »ـ- رد· رـ- هـشحا· ¸' تـ-گ و دـ-ا-ن= ,رـس ·دـین~ ار هـ-· ¸ـیا هـ´ »اما ".تـس~رو~
.تـسا رـتد- »ا~´ = ¸ا هـ´ تـسا هـت~ا~گ ¸~و= ,ور یـ-اش- .دـ-¸ یـ~- تـس~ وا هـ- یـ~´ رـگی~ `اح ·دـ~ا-
»اد´ م دـیا- »اما هـ´ ~و- ¸ـیا ¸اتـسا~ ¸ـیا یـ··او , هـ=یت- اـما .دـنن´ یـم _ـیا- ار ¸ا~~و= ,رو=نیا اـ- »~'
¸ـن-¹ت تـكر~ ر~ یـ~+م -ا=ا-ترا =اواـس ¸ـی-ر هـ´ ~و- ,ر+~ ¸دن¹ .تـ·رگ یـم رار· تـ-·ارم تـ=ت
.~و- هـت·رگ ¸را- و را´ و ~و- و¹ـ~-و- ر~ ی-اروتـسر -حاـ- -ا~ ¸ام¸ =اواـس ¸ـی-ر ¸ـیا و تـ~ا~
.¸×- ار ا- -~ر, .د-ری~, یم ار ی~´ ر- ا=نیا .ی-اگ-ان, -=ع ˜,ر+~ -=ع
»اما تـی×¹ام تـ=ت ¸ـ+یم اـ+نت ·یـ-ا-را ¸ا~ت=اـس ¸ـیا ,ا- ¸ا~ترا,' »ـ=ن, اـت »وـس -اق-= ·رـ-اح .اح ر~
راو¹~ و تـ´ -ـ-ر¸ ¸ا-او= هـ´ ~را~ ~و=و یـیا- †اتا و -اتو´ _وم ,وی~ار و -ـن-ت اـ=نیا ر~ .تـسا
ی¹×¹ا -ورشم ا=نیا ر~ .دنن´ یم ت-=- ¸-¹ت دن¡ ا- ,رار=-ا رو= ه- و دننیش- یم ا- ¸' ر~ ¸و,
ی¹ا•~ت ¸ا~- ~و~ یــم -دی~ هــ´ یــ-¸ اــ+نت و تــ~ی- ,ر-ــ= »ــ- ~ر- تــ=ت و ,¸ا- †رو ¸ا .~راد- ~و=و
†اتا ار ¸' -او= ی- ¸ید· ه´ ·¸+یم »اقم »-ا· ¸یا ر~ .هت=یو' ~رمری, -او= †اتا راوی~ ,ور ه´ تسا
-ر=ن, و تسا ¸ا- ه=ر~ ¸یر=' ات -~ و ¸ور ¸ا·و~ -اگتس~ ·~رادن, یم ~و= تیز-ارت ¸¹اس ای را=ت-ا
دی¹قت ار ¸' دیا- ور ¸یا ¸ا ·دن´ ¸ومار· ار ¸~ -ش= ,امرگ د-اوت ی~- ,دی·-ت .د-ا هت~- »×=م ار ا-
دـن~ا- -دی¹ام -ر´ ¸' هـ- هـ´ یـمرگ یـتا,ا¡ ¸و¡ و تـسا _ا~ زـی- ¸ـ-ام یـتح هـ´ -دنی' و »ـید· ¸ـ+یم .~ر´
و »رگ رو- ی¹و ·دـ-ر´~م دـی~رو= و -ام هـ´ اـ=-' ·اـی-~ یـنت~ا~ تـسو~ =ا= هـ×ت ¸' ·-' .دـن´ یـم هـס
و دی' یم ¸ور~ ه- -ات+م ·دن´ یم ¸ا- ار ¸·اتا ,ا- -~ر, ا- -~ ,دی·-ت .~را~ --‚م یما- ¸اشنیری~
·ه¹- .دن´ یم -نت ار ¸یا- »ش¡ و د-¸ یم -¸م .~ور یم ور· ¸یا- »ش¡ »=ت ر~ _یم ¸و¡ ¸یامرس
.تسا »اما ~را~ ¸ت ه- ~اشگ یسا-¹ و تسا رادی- ¸ان¡~- ه´ -دیش´ »-ر~ ور-ا و »و~ ~رم ¸یا

¸ا ا=×ی ·ه¹=ع ا- و دن-ارگ ه~- .د-و~ یم ت~¸ ا- ل-م دی·-ت ر~ .~راد- _ور ه´ تسا ,روش´ دی·-ت
,ا- ل-م ¸د¹اوتوس~ =وی- ,ا- لی-موتا ل•م †ار- ,ا -رق- ,ا- ه,ا-ا´ :د-ا -د~ ,رادیر= -اگ~ور· -ی
ر~ .دـ-را~گ یـم -د-ور, ¸' ر~ -ات´ ,ا= هـ- هـ´ ,ا هـشی~ ,ا-ر~ اـ- -ات´ ,ا- هـ~-· ·دـ-را~ -ر, یـ~ید·
ه- »اما ت·ور- ¸یار-ان- .~و~ یم _ا~ ¸و~ -' ·دن´ ¸ا- ار ه-ا=ز,~' ری~ ی~´ ه´ ¸یا …=م ه- دی·-ت
¸دیش´ -' اـی ,رت´ ¸~ر´ ر´, ¸ا هـ´ دـن~ا- هـت~ا~ ~ای هـ- دـیا- ¸ـیمزت¹م , هـ~- ·دـ-ر- یـم -ـیرشت »ا~ح
¸وری- ¸و~ _ا~ -' ری¸ ¸ا ¸ادیرم ·د-ور یم ت¹اوت ه- »اما یت·و و دنن´ ,را~~و= -ی•´ ,ا- -اقش-
ر~ .دـ-ر= یـم ا~= ¸وری- ¸ا ,~و~ -ـنیع اـ- ¸ا-ا-+گ- .~و~ یـ~- هـت=, ا~= زـگر- دـی·-ت ر~ .دـن+= یـم
.تسا ت~×~ ه- رار·ا ییا- ¸`ت ¸ین¡ :دیا~- یم ت-ای= ¸د-او~ هشیر ,ار- ی~`ت ه-وگ ر- دی·-ت
.تسا ی=ر¡ ز´رم »اما
یـم ¸ـ-اگتو¹= ~راو -' ¸اوی¹ -ـی ا- د¹ا= ¸رـ~, .~و~ یم -ـ·شنم وا ¸ا تـ´رح ¸ور هـ-ا-~ »ا~ت ر~
یـم -' یـ,ای, »اما .تـسا -~ا+- ¸' رـی¸ ار ¸ـ,¡ تـس~ -ـ´ و هـت·رگ تـسار تـس~ ر~ ار ¸اوی¹ .~و~
ینی~ام رت¹ی· -ی ¸ا •`-· ار -' .~را~ هگ- =ا, ار ~و= ات د~و- یم -' ¸اوی¹ -ی هقی·~ _ن, ر- ·د~و-
153
, -را-ر~ هـ´ »اما رو+شم , ه¹اـسر اـ- ¸ر- و رو´ ~ ¸ا-او= , هـ~- .دـ-ا -~ر´ هی-ـ-ت -د-ار~گ یـیا×یرما
-~¹ و یگ~اـس ·ی¹`¸ .~و~ یـم لـقتنم -دن~و- هـ- -' یـ´ا, تـسا دـقت·م »اما .دـ-را~ یـیان~' تـسا -'
-ار~ ".د~و- یم -ار~ ¸یروتار,ما" ه´ د-~ یم _ی-وت .¸ا -زم , ه-اد-ا¸ یدنا-رو- ای تر>… ˆ
B•Œg•n›Š•‘,ŸŽ•Œ•“‘ یـم ر~ دـی¹, و اـ-ی¸ ¸د- ¸' اـ- ار ¸اشش=- یتـ~م ~اـ~· -¹ت=م ,ا- -ار~ .•
.ا•~ت .~و~ »و×=م یـیا-ر و یـگ~وش=- دـیما ¸ود- ·هـشی~- ,ار- وا اـت تـسا یـ·ا´ -انگ ¸ـی~- .دـ-زیم'
ی·یام ¸ا ر´, ه~=~= .هت·رگ تس~ ر~ ار ی-ا~-ا , ه~=~= ه´ د-~ یم ¸اش- ی¹اح ر~ ار ¸-او= †اتا
اـع~ا رو-زم , ه¹اـسر .تـسا -' ~رم »اما ی¹و ·دـ~و- یـم ¸و= ¸ـیروتار,ما تـسا -ریت ”رـس -ـ-ر هـ-
=ـ·اح -' .دـن-ا~ یـم -ـ=او ار ¸' تـمرح اـم ریـ~مرگ ¸یم¸رـس ¸ام~رم هـ´ تـ~ی- تـ+= یـ-" : دـن´ یـم
ه¡-رت=~ رگا .دن´ ,را~~و= ,ا هنشت ~ر· ,ار- -' ¸~رو' ¸ا د-اوت ی~- ی-د~تم ~ر· ¿ی- .تسا یگد-¸
-ـش= ¸ورتر' ,را~ی- -د~ ¸ا ¸¸ ,ا, و تـس~ »ـ- رد· رـ- ·دـ-او=- -' و دـیای- یـگرز- ر~ام ~ز- ,ا
هـی¹ع ¸ـ´ رـ- ·دـی~ا- -اگ' و دـی-اد- ¸ـ, .~ور یـم -' رـی~ _ارـس هـ- و ~زی= یـمر- ه¹ـ-ا·`- ·دـ~ا- -د~
".تسا -~ر´ قی·ر ار ~و= _ور ·د-ا~رگ ¸ا -~و¹' ای دیوگ- ر-´ -'
هـ´ ,ا ه-حاـ-م ¸ـتم ر~ .تـسا -~ا~ ¸اش- ¸ا=ا·' »وحرم , -ر=ا= هـ- ت-ـ~- ار ~و= »ـش= اـ-را- »اما
¸ـیا" :~و- هـت-گ راگ-ر-ـ= _ـسا, ر~ ¸ا=ا·' ·~و- -د~ »ا=-ا ¸ای¹یعا~ـسا ر-ـ-ر ¸دی~و- یـ-ا,ما~ , -را-ر~
~ا~ »اما ".~و~ یم لید-ت -' ه- دسر- ¸م ¸ا-¹ ه- ه´ ¸یا …=م ه- اما ·تسا ی-ا,ما~ •ار-ا„ ی-دی~و-
ه~´ا=م ,~ار·ا ¸ین¡ -دنی' تمو×ح ر~ دیوگ یم ¸-ا~رم ه- -ا== .ی-وع ·ر·ا´ ·دترم ˜وی~ د-¸ یم
-ز=·م ت~رــس تــسا ¸ــیا .دــ~ دــ-او= ,را= -ار~ ¸و¡ ¸و= و ~و- دــ-او= -' »اگن- .دــ~ دــن-او=
ت~و-رس ه- ا-د·- ·دی' یم ¸ا-¸ ر- ی-ا~ترا,' ¸ورتس ,امرگ ر~ ت~=- ه¡-' :ا- ,دی·-ت , هیت' ,اس'
¸ور -ی ,ار- ا+نت ه×نیا و¹و ƒتسا -~رور,- .~ ر~ ار ی-ا~ ,ای¸ر ی~´ ه¡ .د~ د-او= لید-ت یت´¹م
¸و¡ یـیا-رات ¸ـ-اتشگ-ا ¸ا دـن´ یـم ¸اـ~حا .تـسا -دی~ ار ¸ور -ـی ¸ا ¸ـی- -او= »اما ی¹و .دـ~ا-
.د~ د-او= _یرات ت´رح .رتن´ , ه¹یسو ه´ ~وارت یم -و-×نعرات
._یرات ه- :ه-

.تسا رتزیگ-ا ت-گ~ وا ,ای¸ر
*
یـم ¸ـع`=ا هـ- و دـ-¸ یـم وـ-ا¸ -ار=م لـ-اقم ,ر-ا¸ ¸و¡ رد, ر-ار- ر~ ·-' لـماح ·د¹ا= ¸رـ~,
تـش, .`- .~را~ »ا- یـسرا· ¸ا~¹ـس ·دـ-~ یـم یـ-ا-+گ- ¸ـ-اگتو¹= ر~ ¸وری- هـ´ ,رادـسا, هـ´ د-اـسر
.دن´ یم ¸=, ¸~ د-· ه- وی~ار ¸ا ·-د~ ق·اوت _وم .و= ¸ا~- ا- ار ¸ور »ای, و هت~ش- -اگتس~
ی-رـس -ـ-ر هـ´ ار ¸ا -رگر´ , –رز- ,ا- تـس~ .دـ-ام یـم -د-¸ یگنـس هـ- .تـسا »ـ~=م ¸و×ـس »اما
رـ=- هـ- ¸د- ¸' ,ار- هـ´ ¸رـس ·-~ا+- ¸دن¹- تـش, ی¹دنـ- ‡ر= و~ هـ- ¸یگنـس ·دـ-را~ ارا= -نـس
.هت=یو' تسا ی-او=تسا و ر=` ,زیگ-ا ت-گ~ و=- ه- ه´ ¸-~رگ ¸ا ه-ارو×· ·دی' یم –رز- ,~ای¸
و تسا ,´د= »اما -اگ- .~و~ یم -دی~ ت~ح¸ ه- ¸ی×~- ل-¹· ¸یر ¸, ¸ا و ت~ی- ادی, تسر~ ¸-~رگ
¿ی- ی- ·د-ن= یم یش-ن= ¿ی- ی- .-دم'ر- ر-انع ¸ا ¸~و=و .تسا لما´ -رد· وا .~دن= ی~- ¸-ا-¹
-د-·~ وا .دیوگ یم ¸=س ~رو' ¸ا-¸ ر- ,ا -¸او ه×-' ی- و د-اسر یم »ا=-ا ه- د-او= یم ه¡-' ی¹~ع
._یرات ¸ا هقح و تسا ¸ا-
154
.¸' ¸ا رتت-گ~ ,زی¡ ·_یرات ه- ·ه-
ه- ییا×یرما ¸یی'و- .`- ,اد- .دیون~ یم ی-=م ,وی~ار _وم .و= ¸ا ¸ون´ا »- ار ا~·م ¸یا _ی-وت
, -دنتـسر· -اگتـس~ ¸ور~ ¸یادـ- .¸~‚م .`- .د-او= یـم ار »اما یـ--~م ~ورـس هـ´ دـسر یـم ¸وگ
¸ان=ـس و دـ-~ یـم »ر´· رـیی·ت تـ·و ¸' .دـسر یـم ¸وگ هـ- ¸~ یـیای¸ر روش´ ر~ و دـن´ یـم ~و-- روتام'
.~و~ یم ¸ا=' ¸یروتار,ما ه- »ان~~ ا- ه-ا¸ور , هما-ر- .~¸اس یم ,را= ¸ا-¸ ر- ار »اما ,اس'دعر
·-و~ر ·یــش´ »~' ·¸ــتایان= تــسر+· .تــسا -د~ هــ-ا¸ور -~ا-ع ¸و¡ رار×ت =ر· ¸ا هــ´ یــیا- »ان~~
»ای, را~ --¸ ییاد- ا- .`- د·- .~و~ یم -~ر~~ر- یگ~- ·ه¡ و ه¡ و ا- -¹ومرام ا- ی~ن= ™-اور
یم هشیاع تمو×ح ,دی¹, هی¹ع ¸رو~ ه- ار ا- ¸' و دن´ یم ت-ار· ¸ت´¹م ه- -ا== ار »اما , ه-ا-~
هـی¹ع هـ×¹- ·~اد-تـسا هـی¹ع اـ+نت هـ- .~ر´ »ـی-او= -`ق-ا اـم" :دـن´ یـم »`عا .`- ,ادـ- اـ- »اما .د-او=
.تـسا _ـیرات ~و= ¸' و ·~را~ ~و=و هـشیاع ,ارو ,رگی~ ¸ـ~~~ هـ´ ار¡ ".~ر´ »ـی-او= -`ق-ا _ـیرات
¸ـ×¹ام و ق¹ا= ه´ ¸=- یتـ~م _یرات ·~و~ -دی~و- دیا-- رـگی~ ه´ تـسا ¸و= ¸و¡ -ار~ ¸ا~- _ـیرات
, هــ~- اری¸ .تــ~ی- ¸ــی- ی¹=ا- .ای= ¸ــ-ا~ و †وقح و »¹ع ·تــ·رشی, .–رز- ¸ا=ی~ .تــسا ¸ا=ی~
¸اگد-ون~ هـ- -ا== .`- .دیـسر لـی~×ت , ه¹حرم هـ- دـ-و-ام هـ- دـ-واد= یـحو ¸ـت·رگ ¸ایا, اـ- اـ- ¸ـ-ا~
ار تش+- ·~و~ یم `مر- _یرات رارسا ه´ یماگن- و »ی¡ی, یم »- ر~ ار _یرات , -~ر, ام" :ت-گ -~
".تــسا -~اتــ~یا اــ=-' ر~ ¸دن~-و×´~ راو-ا ر~ هــ´ »ــینی- یــم ¸ــ~و= ,ادــ- رــ=ا= هــ- ار .`- »اما
اـ- ¸ـیرترادیر=ر´ , تـس ر و ا , ه¹· هـ- ار ¸ـیا-¸او' اـ-را- ·¸ـیی' رـیی·ت ¸ا لـ-· هـ´ ییادـ- .~و- -دیزگر-
-د~ هی~·ت -و= ه´ ییاد- .~و~ -دین~ ~را~ -~اع ه´ ییاد- ·تسا ~·ا- و ین= ¸یاد- .~و- -د-اسر
¸ا~- .~ور یم را´ ه- ¸ا -د-¸اس هی¹ع -ر= , ه=¹سا ·ییا×یرما ¸-- ه- ~ا~تعا ,اد- ·-دی~ »ی¹·ت و
هـ- ت-ـ~- ¸ـ×یا .`- لـیاوا .دـن´ یـم یـ-ا-یتش, ,و ~اد-تـسا و ¸ـیروتار,ما ¸ا ¸ـیوری- اـ- هـ´ ,ا -د-¸اـس
»تس ت=ت یت´ ¹م ¸ایم ¸ا زی- وا ه´ دیوگ- ت~ا~ رار-ا و ~ر´ یم ¸ارتعا ¸یاد- ¸ا وگت-گ ه-وگ ¸یا
¸ا هـ´ یـن=¹ اـ- »اما و .تـ~ی- ه-ا-ـ-نم تـ~ی¹ایر,ما ,ا- یـ×-ای اـ- وا ¸تـ~-ا~ ر-ار- و تـسا هتـسا=ر-
–رز- -رد· , هـ-ا= ر~ هـ´ یـم~' ی¹و .تـ~- »ـ- اـم ~ر~ وـت ~ر~ ·.`- تـ-گ یـم ~و-- ,راع یـ-ا-ر+م
و -ار ¸ا -د~ تـ=-ر و ~ر~ -ـ=وم هـ´ یتـسو, ¸ـی~- اـ- ار اـ- ¸' دـیا- .دـ-ا~ یـم ار ¸' »ـسر و -ار ·-د~
رات·ر و ¸' -ا´رح ·¸' »`´ ¸ـ=¹ ·تـسا -رد· هـ- -~اع »رو=نم .یـ-اشن- ¸اشیا=رـس ¸ا~~و= ¸ور
.دن´ یم تیارس د-و~ یم ¸×ی~ز- ه´ ی-ا~´ , ه~- ه- و .`- تسا ,را~ی- -ی ¸یا .¸ارگی~ ا- ¸'
.دن´ یم -ا -~و¹' ¸اشیا, -´ ¸ا~ت ·دنن´ ت-و´ دگ¹ ¸ادن~ترد· رگا
·اـ- »ـیوقت ر- –رم ·هـشیاع ¸ـیروتار,ما ~اد-تـسا ر- –رم" :دـیوگ یـم یـ×یرات هـ- -ا== ¸ان¡~- .`-
ار اـ- -ات´ .»ـی-¹= یـم ار دـ-واد= ¸ام¸ یـ- .»ـیتید-ا ,و=تـ~= ر~ اـم ˜¸ام¸ ر- –رم ·اـ×یرما ر- –رم
قیر= ¸ا ه´ یم`´ ·دیونش- ار »`´ و دین´ -را, ار ا-~=ا´ .دین´ ~ا~تعا -ات´ -ی ه- ا+نت و دی-ا¸و~-
هـت-گ ¸ـیا اـ- و ".¸ـیم' .تـسا -~ر´ ریـ~-ت ار ¸' اـم »اما و -د~ »ا+¹ا ر-ـمای, دـ-و-ام هـ- هـ×-`م لـی-ر-=
ار ه×-`م لی-ر-= و ~اتسر· رگی~ یمای, ¸-اگتو¹= ر~ »اما ·.اح ¸ا~- ر~ .د-اسر ¸ایا, ه- ار هما-ر-
.~ر´ ر-ا„ ¸ا¸ا- -د-·~ ¸و¡
*
¸ا~- .ی¹و~·م ,ا- ¸ا-¹ ا- تسا ,~رم .ت~ی- ا- ه×-`م ل•م ¸ر-ا„ :دنی- یم -او= ر~ ار ¸~و=
¸نت ه- راو¹~ دن- رو¸ ه- ه´ ,~اشگ راو¹~ .ی-¹یرت -`´ و ¸ی~را-اگ .د-و~یا~ ,رن - »وحرم ,ا- ¸ا-¹
155
لی-ر-= هی-~ •`ما´ ه´ ای¸ر لی-ر-= ¸یا .-~ر´ -, دی-س ¸-اری, و ¸اریگی-ام .دم ی~ش, رو¹, ·-د~ دن-
.د-¸ یم ,دی-س ه- ر-ا دن-ام »اما ¸ا~ش¡ .تسا -~ات~یا »اما -اگتو¹= ر~ ¸ا¸ر¹ ·تسا ,رادی-
:دیوگ یم یق¹= _´ ا- ¸سرت ¸د-ا~و, ,ار- لی-ر-=
".تسا -د~ »ا~ت رگی~ ¸ارو´~ ¸' دی-ا~ یم ه´ ¸ات~و= ƒدینی-- ار -´ رقم -¹م •ا~تح دیرا~ ,رار-ا ه¡"
دـ-و~ یـم ¸ار~ یـ~ش,ر´, , -دن¡ی, ,ا- هـت~ر اـ, رـی¸ ¸ر· ¸ا .دـش´ یـم -' و ~دن- یـم ار ¸ـ-ا~ش¡ »اما
.د-را~ یم ¸+گ- »×=م و دن¡ی, یم لی-ر-= ,ا-ا, رو´~ ه- و
".»ور- دیرا~گ- .هت·رگ ¸ایا, »ا+¹ا و یحو .دیراد- ی=ایتحا ¸م ه- ا~~" :دن´ یم دی´ات لی-ر-=
.`- ,اد- و تسا ت´رح ی- ¸-ا-¹ ی¹و ·دی' یم ¸=س ه- و د-ا-ن= یم ی-نم تم`ع ه- ار ¸رس »اما
تسا ~وعوم -~ -شما دیوگ یم اد- .~و~ ی~- -دی~ ,ا -دنتسر· دن¡ر- ·دن´ یم ر´, ار لی-ر-= ¸وگ
.,ر-- »ی¹~روا ه- ارم دیا- وت و
-~ارا ار تـ´رح »اما یـت·و هـ´ ار¡ .دـ-ا -~اتـ~یا -' _ـ-نم ران´ »ا- ,ور و~ ¸' و ~و~ یـم وـ=م ¸ا~ترا,'
هـ- ~ا- ر~ هـ´ ¸ـشیر .~رو' یـم ر~ ¸ـ-ن= هـ- ~و= ‡ار=ا ر~ ار اـی-~ , هـ~- ¸و×ـس .اح ر~ ·دـن´ یـم
¸ـیا, =و- اـت ·~و- -~ر-ـ- او- هـ- ¸~رگ .ا~ لـ•م ار ¸' ~ا- رـگا و تـسا -د~ رـتدن¹- `اح -دم' ر~ تـ´رح
.~ور یم -ر-= لی-ر-= .ر-- ارم .د-ام یم ق¹·م ا-· ¸ور~ ¸یاد- و تسا زمر· ¸-ا~ش¡ .دیسر یم
_یرـس ,زیگ-ا تـ-گ~ ¸ر= هـ- هـ´ تـ´رح -ـی اـ- »اما اـما .دـیور- دـی-اوت یـم یـیا+نت هـ- ¸ات~و= راگ-ا
ار ¸¹×~ یـ´و~ ,ان,و~ و دـ-¸ یـم `ا- ار ¸ـن-اری, ¸ـما~ ·~¸اد-ا یـم ¸ا هـ-ا~ ,ور ار ¸ـشیر ·تـسا
و د-¸ یم ی=ر¡ ·~ر, یم او- ه- -~ ی-ایس ر~ و ·دن´ یم ادیو- تسا »ش, ¸ا -دی~و, `وی- ل•م ه´
ار وا ·د-ام یم -د~ »= ,ا- .اگن¡ ه- و -د~ دن¹- ه´ ییا- ¸=ا- ا- و دنیش- یم لی-ر-= , ه-ا~ ,ور
رتدن¹- »~ ر- ه´ ییا-وم ا- ار ~رمری, و ~و~ یم دن¹- او- ,ور ه´ دن´ یم ¸ا~حا لی-ر-= .د-~¡ یم
¸و¡ ¸یا-ور-ا و -دم' ر~ ¸ازت-ا ه- ت+= ه~- ¸ا ¸ون´ا ا-وم .~ر - یم ¸ا~س' ه- ~و= -ار~- ~و~ یم
.د-ن= یم ~ا- ر~ هت~ر
د-اوت یم ه´ تسا -د-ز·¹ ,ا- -¸او ¸' ¸ا »ی¹~روا ·¸' ¸ا هت~~گ ƒتسا ‡ر= »اد´ ¸ا یتسار .»ی¹~روا
ر~ ی-ی= ,اد- ¸' ƒتسا=´ »اما »ی¹~روا .ی¹ا·ت ای ‡د- -ی ل•م ,زی¡ .د~ا- ¸ا×م ای -دیا »و+-م ه-
".ل-ا- , هشحا· ¸' =وقس .هشحا· ¸' =وقس" :ت-گ ¸~وگ
دـن~ا- -~ر´ ¸ت' ار ¸ری¸ هـ´ ,رین, ل•م ¸ون´ا و ~و~ یم »رگ -ام .دـ-ر~گ یم ¸ا-ات~ -~ ,ا-· ر~
,ور ه´ -ام ,ا- ه×ت ·دـنت·ا یم -اگ ه- -اگ ه´ دنی- یم ار ¸' ¸ا ییا- هـ×ت ·لی-ر-= ·وا و د-¸ یم ل·
.~ریگ یم -د~ امرگ .~و~ یم رادید, ¸اشیا, ری¸ ¸یم¸ .دن-¸ یم ل· ¸ا~س' ”رس ¸ت'
¸ار· ر- و~ ¸' .تسا _=~م ¸-ات=ر~ =و- و د-¸ یم ی=رس ه- ¸نیم¸ ه´ روان+, تسا ,¸اد-ا »ش¡
.دـ-ا -د~ ‡اـ- اـمرگ ¸ا اـ=نیا ,ا- -نـس یـتح .تـسا _=ـ~م ¸اشیا- ه¹· هـ´ دـنن´ یـم ¸اور, یـیا- -و´
ر+~ و د-ا -~ر´ .ات~´, -را´ ار ¸~×ع ه´ ی-و´ .تسا لما´ =ور=م ه´ دنسر یم ,دن¹- -و´ ه- د·-
156
¸ا~- .¸ـیروتار,ما رـ-· .~رو= یـم »ـش¡ هـ- ,رـ-· ·-و´ ¸ـییا, -ـی~ ر~ و تـسا -~رتـ~گ ¸ـیا, ¸ـییا,
.تسا وی~ار ,ا-روتام' -`ق-ا ¸یا .-~رو' ر~ ¸راگ¸ور ¸ا رام~ ییوی~ار ,ا- »ای, ه´
-ـ~ ¸ـیا ر~ .دـی' یـم رـتنییا, ·تـسا -د-ر, , هـ¡ی¹ا· راگ-ا هـ´ -د~ ¸راوـس ¸ان¡ هـ´ »اما -ار~- لـی-ر-=
ر~ .دنـسر یـم ¸ـیروتار,ما رـ-· هـ- .دـ-ز= یـم رام ¸و¡ ·دـ-ا هـت·رگ ¸ا= یـیوگ هـ´ اـ- ¸ا-ای= ·»رگ
ق¹·م اـ-· ر~ »اما ,ادـ- ƒتـسا ر-ـ= هـ¡ اـ=-' اـ-ا- ƒاـم »ـش¡ و¹= .دـیور یـم ,ا هـ,ت یـیوگ رـ-· ر-ار-
".»-د- ت-اش- ار قشع »-او= یم .¸ییا, ور-" :د-ام یم
ر~ -~رش· و -نت ¸ان¡ ا- ¸ا~-ا -و--ا .تسا ر´, ا- ¸ا-ای= دنی- یم لی-ر-= دنسر یم ه´ ا- »ا- _=س ه-
اـ- ·»ار' »~رم .-د~ .د-م یـ¡ی,رام و ت=ـس .~ یتـ~- هـ- ¸اش-ی´رت هـ´ دـ-ا -~اتـ~یا اـس' رام ,ا- هـ¡و´
ر~ و دنـسر یـم اـ- -ار-ا~ و اـ- ¸ا-ای= ·اـ- هـ¡و´ هـ- اـ- هـ¡و´ ¸ـ, ¸ا و دـنت´رح ر~ ر-ار- ,ا- »اگ
¸وت,ی¹اكا ,اـس' .و= ¸ات=ر~ ار ¸ـ·ار=ا و ~را~ اـن+, لـی-موتا -ـی~ر -~¸او~ رد· هـ- هـ´ ی¹ـ-ا ¸ا-ای=
¸ت=اد-ا ¸¸وس ,ا= ¸ا-ای= .تسا ا, ر- ی~ی=ع _ا~ت=ا ·د-ای یم ~ادتما ر-· , -¸اور~ ات و د-ا هت~اك
ه- ¸ارگی~ و ·و¹+, ه- و¹+, ر-- ~ات-- .تسا -د~ لید-ت رس دن¡ دید= ~و=وم ¸یا ی¹-ا و-ع ه- و ~راد-
ر-ار- ر~ .د-را~ یمر- »اگ ¸یروتار,ما ر-· ,ا- -¸اور~ ,وس ه- ¸و-ع و ,´د= ,ر-ا„ ا- ¸اش¹ا--~
,ا- _`ـس اـ- ·¸ـ´¸ار~ و وـ-ا¸ هـ- رـگی~ و~ و -~اتـ~یا یـ×ی ·-ـی~ر هـس ر~ هـ×¹م €ـ=~ ~راگ -¸اور~
- هیا,-و´ -ی~ ¸ا »~رم .دنش´ یم را=ت-ا -~ام' ه ر-- ~ات-- ر- و د-را~ یمر- »اگ _¹~م ,ا-~راگ ,وس
¸ـیا ر~ .دـنت·ا یـم ¸ـیم¸ ر- یـگ~- و ~زی= یـمر- اـ- _`ـس ¸ر= ¸ا+گا- .دنـسر یـم ¸رریت هـ- »ـ- اـ-
¸اگ~ر´ م , ه,ت و دن-¸ یم ه+ق+· رگی~ را- ا- -ن-ت و د-ر~گ یم ا-د~= ,ور ¸ا ,د·- ر-- ~ات-- »اگن-
¸ار~ام ا- ه-ا= -یرات ,ا-ر~ ران´ ر~ .دی' یم `ا- هیا,-و´ ¸ا ,رگی~ -ی~ر »- ¸ا- .~و~ یم رتدن¹-
»¸` ه¡ ر- ·و~ دی+~ ور- .دن-~ یم ل- -ار-ا=ت ,وس ه- ار ¸ا~ -~ر´ زیزع ¸ار~, رس ه- د·را¡
د-اوت ی~- ای-~ ر~ ,~اد-تسا ¿ی- ƒد-را~ »تسو~ ردق¡ ینی- یم" :دیوگ یم ی-ی= ,اد- .ری~- .¸×- تسا
".دن´ تمواقم »ار' قشع ¸یا ,ورشی, ر-ار- ر~
وـت ¸اما~ هـ- ار »~رم هـ×¹م ·¸¸ ¸' .تـسا -ر-- .تـ~ی- قـشع ¸ـیا " :دـ-~ یـم -او= ¸ایرگ لـی-ر-=
.دی' یم ی==س و €·ا- ¸ر=- ه- _ی-وت ¸یا ه¡رگا ".-د-ار
اـ- ¸' .~اـ~· وا و »رو' یـم تـ´ر- ¸ـم .»تـ~- -' ¸ـم اری¸ ·دـ-را~ »تـسو~ اـ- ¸'" :دـیوگ یـم »اما ,ادـ-
¸ا~رگیور د-واد= ¸ا ه´ ییا- ¸ا~-ا .د-را~ تسو~ »ن×~ یم ار ا- تعاس ه´ »ت~اع ¸یا ر=ا= ه- ارم
ه´ ی-ام¸ .دن-ای ی~- ر~ ار ¸ار´ ی- ¸ام¸ »و+-م رگی~ و د-¸ا- یم ار ¸یقی و قشع ¸ا~حا ·د-و~ یم
ار تـید-ا ,ا~وـس »~رم .~راد- تـ´رح هـ- ,¸ای- هـ´ یـ-ام¸ یـ- ¸ام¸ .تـسا -دنی' و .اح ·هـت~~گ ,ارو
هنی' ¸ور~ ¸ور ر- .ت~ی- ¿ی- تعاس =ات -یت ز= وا ه´ ی¹اح ر~ .»ت~- تید-ا ¸م و ·د-رور, یم
ر~ و تـسا ¸ـیو= ت~رـس یـ-اد-¸ وا .دـت·ا یـم تـشحو هـ- ,ری, و ¸ام¸ تـ~~گ رـ×· ¸ا و ·~رگ- یـم
ا- تعاس , ه~- ام .د-ام ی~- ی·ا- یتعاس رگی~ ·-`ق-ا ¸ا د·- .د-¸ یم ا, و تس~ ¸ام¸ ری=-¸ ¸ایم
یـ~´ رـگی~ ·-`ق-ا ¸ا دـ·- .دـ~ دـ-او= ‡~ح ‡را·~¹ا -ریا~ ¸ا تعاـس , -¸او و ~ر´ »ـی-او= ~ر´ = ار
.ا·تم ر~ا· ¸اگدی~ ر-ار- ر~ و دـ~ »ـی-او= -~ا¸ -را-و~ یـگ~- اـم .تـ·رگ دـ-او=- ¸ـش= ار ,¸ور~ا¸
".ت~ا~ »ی-او= ری~,ا- ریی·ت و ت-ا` ینس
یـم تـس~ اـ- _`ـس هـ- »~رم .تـسا -دیـسر ار· –رز- , هـ==¹ ¸ـییا, ¸' اری¸ ·~و~ یـم ت´اـس ¸ون´ا
اـ, هـ- ,ا- -~وت ,اـس' .و= ,ا-~¸ا ¸' ·ی-اـ~-ا ‡و-ـ- ,ا+ت-ا یـ- رام و تـسا اـمر-~×ح -و×ـس .دـن-ای
157
یـم ار ¸اشیا- _`ـس را-گرم ,ادـ- و دـ-راش· یـم ار ¸اشیا-و¹گ ·دـسر یـم اـ-~راگ -ـی~ر هـ- ·هتـسا=
".د~ »ا~ت" :دشك یم ت=س ی-' »اما ·د-ر -
.تـسا ¸وما= ¸' ,ا- _ار¡ ·دـ-ور یـم رـ-· ,وـس هـ- -دی=نـس ,ا- »اگ ¸ا~- اـ- »~رم هـ´ یـماگن-
,ا هــ=- اــ- تــ~=- هــ´ ییادــ- ·~زی= یــمر- ¸یگ~+ــس ییادــ- ¸وما= رــ-· ¸ور~ ¸ا ¸ا+گا-
اـ- »'وت ·دـ·= ¸دیش´ وـ- ¸و¡ ییادـ- .دـسر یـم -¸و¸ ,ا·ر¸ هـ- »ـ´ »ـ´ و ~و~ یـم ¸ا=' ¸ار=~وگ
تسو, ¸و¡ ر-· یی`= د-نگ د·- .دن´ یم ر´, ار ر+~ ,ایاو¸ , ه~- ¸' ¸ر= ه´ -ی+م ¸ان¡ ی~ش=
¸وگ ق-~ و ر-تس ییا- .ا- .د-¸ یم †ر- ,ا -رو=سا ی=-~ ی-ایس ¸' ¸ایم ¸ا و د´رت یم _رم »=ت
.' هـ´ ~ر - یـم یـ, لـی-ر-= .تـسا »اما ¸ـیر , -¸د-ا هـ- ¸¹و= هـ´ -ایـس ,راش-' ¸و¡ ¸ـیا-وم و ~را~
.تسا هت~= ¸وری- هشیاع د¹= ¸ا -`
".¸دیش´×-" :د-~ یم ¸امر· »اما
,~ا~ ¸ا -~اشگ ,ا- تـس~ تـ´رح اـ- وا و ~را~گ یـم رـ-· یـتا-یرشت ¸ـ×¹ا- ,ور هـ- ار وا لـی-ر-=
و د-ا~و, یم ار ه+¹ا ,ا- -¸و¸ یتح ه´ تسا دن¹- ¸ان¡ »~رم ,اد- .دیوگ یم _سا, ار »~رم –رز-
-ـ~ هـ~ی= -ـسورع لـ•م .~راد- ,ا -را¡ -د-ام ق¹·م او- ¸ایم لـی-ر-= .~ریگ یـم _وا ,ا هـ-ارت ¸و¡
یم »= ا-· ر~ ·~رو= یم ی=ر¡ ·دنی- یم ار ¸-دیسر ه´ ه+¹ا و ~ور یم -ن= ه- ه´ تسا ,ا ,¸ا-
-و= لـی-ر-= .~را~ یـمر- زـی= ¸یوـس هـ- ¸اوت , هـ~- اـ- ·دـ-¸ یـم هـ=- ¸ان¡~- هـ´ ی¹اح ر~ و ~و~
هـ´ یـم~رم یگ~اـس ¸ا~- هـ- زـی- ار وا ·دتـسر· یـم -ـن= هـ- ,ا -دنیا~- هـشی~- لـ•م هـ´ »اما دـ-ا~ یـم
.دن´ یم ی-ا-ر· ~و- هت=اس ,ا ه,ت ر-· , -¸اور~ ر-ار- ر~ ¸اشیا-د~=
یم ~و= ا- .تسا یش´~و= ¸تیروم'م و ت~ی- ¸ی- ,¸ا-رس ی-احور ¸' ‡د- ,ار=ا ر~ ه´ د-ا~ یم
»اما -رد· .تسا -~ر´ -ی·- زی- ار ه+¹ا ت~×~ ¸یا ی¹و ·»و~ ی~- وا -یرح ¸م .»-ی·- ¸م ·دیوگ
.~و~ یـم ¸ا=' را¸را´ و ~ریگ یـم تـس~ ر~ ار †ر- و دـعر لـی-ر-= .~رو' یـم تـ´رح هـ- ار لـی-ر-=
»×~ ,وس ه- ار را~ ه¹ا--~ ,ا- -راتس ه+¹ا و دن´ یم -اتر, -یرح ,ا, ه- †ر- ,ا- -زی- -´رقم -¹م
¸ا~س' ر~ و .~رم »ی-او= •ا~تح .»یگن= یم –رم د-· ه- »یرا~ ام دیوگ یم ~و= ا- .دتسر· یم لی-ر-=
هــ- ~اــ~=ا ¸ا -دی~و, یــ-ادیم ر~ -دنم¸ر و~ ¸و¡ .لــی-ر-= و -` .ا :دــ~ دــن-او= -~ا¸ یــ×¹· _ر´- و~
.د-ا هت~= ت=س و~ ر- .دنگن= یم ¸ان¡~- ی¹و ·د-را~ یمر- »اگ یت=س
.دت·ا یم ه+¹ا
~و~ یم ~ر´ = ¸ا ه~=~= ·دن´ یم =وقس ¸یم¸ ه- رس ا- و دی' یم ر~ ا, ¸ا -~ , ه×¹م ·-` .ا .ه¹-
ه¹ا¡م ,ا -~وت ¸و¡ ·-د~ -دن´ یـیا- .ا- اـ- رـس یـ- -ایـس , هـ×-`م .د-ام یـم ,ا=ر- ¸رـس یـ- دـ~= و
دـنی- یـم ار »اما ·~ریگ یـمر- وا ¸ا »ـش¡ ¸ار- اـ- هـ´ لـی-ر-= .دـت·ا یـم رـ-· _ا- ,ا-ر~ ¸ا یـ×ی ران´
ران´ -¸ای~= .اح هــ- ار ¸ــ-ا-~ ·-دیش´ ¸ار~ رــ-· یــیو¹= =ایح ر~ و -دم' ر~ `وی- تــ-ی- هــ- هــ´
.د·¹- یم د-ر~گ یم ¸' ¸ا ه´ ار »~رم و -~ر´ ¸ا- -¸اور~
, هـ~- ¸ون´ا و .تـسا -د-ام ,ا=ر- ¸' ¸ا -ریت ,ا هـ×¹ اـ+نت و -دی´ور¡رو اـ- ¸ـ~¡ ,ور -` .ا دـ~=
,وـسار· ·-¸اور~ ,وـسار· ·هـ-·و یـ- -ـ-¸ ,ا- هـ-ر- و دـن-¸ یـم -ـ-¸ ¸~ تـ=تیا, ر~ اـ- تعاـس
¸ا هـ´ یتعاـس .دـن´ یـم »`عا ار ¸ام¸ ¸ایا, و دـ-ای یـم هـما~ا -ـی و راز- ,وـسور· ·را+¡ و تـ~ی-
158
یـ-ام¸ یـ- ¸ا=' تعاـس ·-ار~ ر- -' ,¸وری, تعاـس ·,دی·-ت تـشگ¸ا- تعاـس ·تـسا ¸وری- ¸ایقم
.»اما
*
ه- ·ی¹-· را==ا ی- ·-ر•ی و هی¹-ا= ,ا-~ادیور ,ریگ ی, و دن´ یم ریی·ت ه-ا-~ ,ا- ه-· ه´ یماگن-
¸ـیر-- _ـ-و ¸ـیا دـیا~ هـ´ دـت·ا یـم رـ×· ¸ـیا هـ- لـی-ر-= ·~و~ یـم لـید-ت ¸ـیروتار,ما اـ- »اما , -¸را-م
¸اتسا~ دنی- یم یت·و ی¹و .تسا -دم' ر~ ,~اع ت¹اح ه- ق-اس ل•م -را-و~ ¸یا-ای¸ر و هت·رگ ¸ایا, -د~
¸ا=' ~و- هت·ای ¸ایا, ه´ ,ا ه=ق- ¸ا~- ¸ا تسر~ ·~ور یم -او= ه- ه´ را- ر- ·هت~~گ ¸و¡ زی- -¸ات
و ~¸ا- یم --ر ¸دیما ·~و~ یم ~راو هن=- ه- -´رقم -¹م _سانت ¸و¡ ¸~و= ریو-ت و ~~رگ یم
,ا- هـ-· ¸ا یـ-·- هـ´ -دیـسر یـیا= هـ- را´ `اح .دـ-~ یـم ¸ـت رـی~,ا- -انت=ا _ـ-و ¸ـیا هـ- رـگی~ را-
¸اتـسا~ ,د·- ت~ـ~· هـ´ ¸ـیا ¸ا ·»اما -ا-~ا×م یـ, ر~ و تـسا -د~ رـی~,ا- لـ~=ت ¸ا هـ-ا-~ یـ-امر+·
هـ´ -د~ »و¹·م »ا=-ارـس اری¸ .تـسا .ا=~و= ·~و~ یـم رـت¹یو= ¸ـیا-ای¸ر تـسر+· و ~و~ یـم _ور~
و ¸و-ا· ·هـ-ی„و ·-رد· ·»اقت-ا ,اد= اـ+نت ·دـش- قـ·وم و ~ر-ـ- ¸ایم ¸ا تـساو= یـم لـی-ر-= هـ´ ,ا هـ+¹ا
هت·ر تس~ ¸ا ¸+یم و ت-ر= »= ¸ا یعو- ه- »- ¸اتسا~ ¸یا .ت~- زی- قشع ,اد= ه×¹- ·ت~ی- -ر--
_ور~ ¸`ا ƒتسا ,ا ه-· رو= ه¡ ¸یا ...تسا هتشگ¸ا- هت~~گ ه- دن´ یم ¸ا~حا .~ر´ یم تیا×ح
¸ا ر´, هــ´ یــ·اتا ر~ ¸یگ¹اــس لــ+¡ د¹وت ¸ور ر-ــ´ا دی·ــس ا¸ریم :»ــین´ _ور~ .وا ¸ا دــییای- .~و~ یــم
.~ر´ یم ا~ا~ت ار ¸ا هت·ر -او= ر~~- ~و- ه-اور,
*
¸ا ر´, هـ´ یـ·اتا ر~ ·رادنیم¸ ر-ـ´ا دی·ـس ا¸ریم ·ت~و-رـس ¸ور ¸' ر~ ¸یگ¹اـس لـ+¡ د¹وت ¸ور _-ـ-
~و¸ _-- ¸ور ¸' .~و~ یم زیر-¹ قشع ¸ا ¸-¹· ~ر´ ¸ا~حا ه´ ~و- ¸ا هت-= ر~~- -„اوم ه-اور,
رــ=' هـ- -او= ¸ا~- .~و- -د~ -زمد- و _¹ت ¸ــ-ا-~ و -دی~ ,د- -او= -~ز- -دی,ــس ¸ون- .~و- -د~ رادی-
وا هــشی~- و تــسوی, یــم _و·و هــ- ,ا هــ·=ا· ¸' ر~ هــ´ یــیای¸ر .~و- -دی~ -ا´ر´ هــ- هــ´ اــی-~ ¸دیــسر
¸ی- ه´ ,زی¡ا- _و- ¸' , ه-ا~حر ی- ¸ایا," :د-او= یم ار ه¡ی- ¸ا ,ا ه¹~= ل-· -~ .~و- را´ری-قت
ر~ یـت·و .~و- هـت·ر -او= هـ- ·هـت~ا~گ ¸ا هنیـس ,ور رو=-ا~- ار -ات´ و ".¸اـ~-ا :هـت·ای هـما~ا دـح ¸ا
ه´ ~و- ¸یگ~ش= ¸~و= تس~ ¸ا ·~و- -د~ رادی- ه-اور, .ا- ,اد- ا- ¸~ور هیاس و -ن= -او= †اتا
ه- .~و- رادی- • `ما´ ¸`ا ·-رو- ر- ر~ .تسا -~ر´ -ا=ت-ا -~ ر=' ر~ ¸د-او= ,ار- ار ی-ات´ ¸ین¡
¸~¸ »د· هـ- _ور~ ¸·یـسو , هـ-ا= ¸اویا ,وت »ار' و دـی~و, ار ¸یتحار ,ا- ¸ـ-´ ·تـسا=ر- تعرـس
تــش, ¸ــیمزت¹م ¸و¡ اــ- هــ-اور, .~و- یــ×یرات ر~ †ر= ¸ون- هــ-ا= و دــ-~و- -دیش´ ار اــ- -ر´ر´ .~ر´
و دـیش´ `ا- ار -ر´ر´ ·وـت دـم' دی·ـس ا¸ریم .~¸ یـم -و¹· اـ-رو~ ¸' یـ~´ .دـ-~ر´ یـم ¸اور, ¸رـس
,ا- هـ-اور, .دـ-دی=ر¡ یـم ¸ایم ¸' ر~ اـ- هـ-اور, ر-ا و ~و- هم ر~ †ر= ¸ون- _ا- .~¸ -رگ ار ¸دن-
ار اـ-· -ـ~ و ¸ور اـس' -ز=·م ,ا- هـ-اور, ,ا- _و· .دـنت~ا~ -ر+~ »ـید· ¸ا -~ات·ا رو~ , هـق=نم ¸ـیا
,ا- -~ر, ·”رس ,ا- لگ ,ور ه´ یماگن- و دنت~ا~ --ر ریی·ت ~اد·تسا ه´ ییا- ه-اور, .~ر´ یم ر´,
ه-ا= ر~ .د~ یم ¸وع ¸اشیا- .ا- --ر ·دنت~ش- یم ا-ر+´ ,ا-رتشگ-ا ای -ریت ,ا- هما= ·ی-ار-ع¸
یـیز= ,رما ار ¸' هـ´ ·دـنت~ا~ -~اع اـ- هـ-اور, , -ز=·م هـ- ¸ان¡ »~رم ¸' -ـی~ز- - ~ و رادنیم¸ ,
.اس -~¸و- ا- ه-اور, ه´ ~و- ¸یا ·~رو' یم ~ای ه- را×تمد= ه´ رو=-ا~- تی··او ی¹و .د-~ر´ یم یق¹ت
.دـ-ا -~و- لـ=م ¸' یـ~ید· ¸اتـسو~ اـ- هـ-اور, هـ´ ~ر´ یـم تـیا×ح ی¹=م , ه-اـ~·ا .دـ-~و- هـتشگ¸ا- ¸ـی,
د-و~,• ی= ی- ی- ه- ه´ ¸دقم ی-¸ "یج" ˆ.» .~ور یم را´ ه- »ارتحا ای ت-=م , ه-اش- ه- دن- ر~
159
لـیگ¸ و یـ~ن= یـ-اوتا- ¸ر-ـ· -رای¸ دـنت-گ یـم .~و- -~ر´ رـ~ع .اـس و~ و لـ+¡ ~ودح و تـ~ا~ -ر+~
-~ر´م ی= ی- ی- ه´ ¸ی, .اس ت~ی- و د- ¸ا .~و- -د~ ¸ومار· ¸ون´ا ¸' ,ا= ی¹و ·دن´ یم -و= ار
¸ا دـ·- یـت·و هـ´ ,رو= هـ- ·دـ-~و- -د~ دـید,ا- اـ- ه-اـ~·ا ,ای-~ ر~ ¸ـید· ~و= ¸و¡ زـی- اـ- هـ-اور, ·~و-
زـیگ-ا تـ-گ~ ,~ادیور ¸د~ -ـی~ز- ¸ا تـشگ¸ا- ¸ـیا دـم' یـم رـ=- هـ- ادت-ا ·دـنتشگ¸ا- .اـس -ـی و دـ-
,ا- هتو- و ~و- -و= ¸ان¡~- _ا-وا ·ی= ی- ی- –رم ¸ا د·- ه´ ~وز·ا •ارو· دیا- هت-¹ا .د-~ یم ر-=
ی~ید· ¸ید· ¸ام¸ ¸ا ,زی¡ ی-ون´ ,ا- یتا-~ ه¡رگا ی¹و ·~ا~ یم .و-=م ی·ا´ رد· ه- ینیم¸ -یس
,رای~- .~ ·ا- ه-اور, تشگ¸ا- ور ¸یا ¸ا .د-را~ »´ ,زی¡ د-~ر´ یم ¸ا~حا ا- ی¹ی= ·دنت~اد- ~ای ه-
ت¹اح هـ- »~رم ·تـسوی,- _و·و هـ- ,ا -~ا·¹ا †را= ~ادیور ¿ـی- ¸ام¸ تـ~~گ اـ- یـت·و ی¹و ·~ر´ ~ا~ ار
,ا- .ا- ¸ا ار رادنیم¸ , هـ-ا= »ا- ·¸اتـ~یر, • `ا~تحا .دـ-~ر´ ¸اـ~حا ار ~و-~´ ¸ا~- و دـنتشگ¸ا- ,~اع
~روم ر~ .دــ-~و- هــت·رگ »ا+¹ا یــیو~ا= -ا~و=وم ¸ــیا راو ,ر, رو¡ یلتی- ·~و- رو=نیا •ا~تح هــ´ -~ »ا- ·
ی¹تیت ¸ان´اس .~و~ یم ¸و·دم -~اع ه- ,~و¸ ه- ·د-ور یم را´ ه- -رم¸ور رو= ه- یت·و ا- »ا- ی¹و
ا- یتا-~ .د-~ر´ یم ت´رح رگید×ی ¸ایم ر~ ل-اقتم , -~ا·ا و ¸ا- یعو- ا- ا- ه-اور, ,ا- ه¹گ و رو,
تـس~ ¸اشیا- هـ-ا= ¸ا اـ- هـ-اور, ¸د-ار ,ار- یـش~و´ هـ-وگ رـ- ¸ا ~و- اـ- -دم رادنیم¸ , -~او-ا= و
¸ا ·ارود-ا, ,ا- ¸= ¸و¡ .ا- هتس~ -ی ·د~ یم ¸ا- ی-اد~¡ -اگ ر- ¸ون´ا ه´ ,رو= ه- ·د-~و- هت~~
ت¹اوت ¸و-یـس ر~ رـی¸ اـ- هـ-اور, .دـ-~ا~ یـم -ـ-ر رـیی·ت ¸اور, ¸ـیح و دـ-~ر´ یـم ¸اور, ¸وری- هـ- ¸'
هـ´ -او= ¸ا و دـنت·رگ یـم اـ= اـ- -ات´ -ا=-ـ- ¸ایم یـتح و اـ- هـ=نگ , هـ~- لـ=ا~ و ¸اتـ~یر, ,ا-
.یت·ای یم تیا- ه-وگ ,ور ار ا- ه-اور, ·,د~ یم رادی-

ه=وت تسر~ ا- ه-اور, ه- ه´ ~و- ی¹اس دن¡ »- دی·س ا¸ریم و دنی' ی~- »ش¡ ه- »ا=-ارس ,~اع ,ا-زی¡
ار هــ-ا= »~ -دی,ــس راو-ا ¸ــی¹وا هــ´ یــماگن- ·¸یگ¹اــس لــ+¡ د¹وت ¸ور _-ــ- ·.اح ¸ــیا اــ- .~و- -~ر×-
ی-ورد-ا -او= †اتا ,وس ه- •ارو· .دیر´ - ار ¸~-- ه==¹ ¸' ییا-ی¸ ·د-دیش=ر~ ا- ه-اور, و ~ر´ ¸~ور
¸ـ-¸ هـ´ دـیو~ Jا~ی- ˆ MŠ‘’•Ž ,ا- هـ=ن, ,ور یـیو~ا= ,ا- هـ-اور, .~و- هـت-= دـن- هـش, رـی¸ ¸' ر~ •
اری¸ ·~و- هـت·ای -ار دـن- هـش, لـ=ا~ ه- »ـ- هـش, -ـی •ار-ا„ .دـ-~و- هتـ~ش- ~و- -د-ام ¸وری- هـ´ .اشیم ,ا,
-او=ت=ر لـ=ا~ و دـ-ز- ران´ ار دـن- هـش, تـساو= یـم ¸¹~ .دـ~ یـم -دی~ ¸¸ , هـ-ا~ ,ور ¸ـی- ,ا=
یـم ت=ـس ·دـ~ یـم رادی- یـت·و •ا~تح .~وش- وـ=م ¸اشی=رـس هـ´ دـسو-- ار اـ- ¸ـی- ,ا= ردق-' ·¸ـ-¸
,ا -و+· ¸ـیا-وم .دـن´ اـ~ا~ت ار هـت-= ¸د- »ر´ · یـ´ا, ~ا~ _ـی=رت و دـ~ ™¹ـ~م ¸~و= هـ- ی¹و .دـ-دیرا=
.دـ-~و- ,رتـ~´ا= »ـشیر-ا ¸و¡ هت~- ,ا- -¹, تش, ¸-ا~ش¡ و دی-س دی-ـس ¸ـ~و, ·~و- یـیانح ه- لیام
¸یا ¸اش=او~¸ا ی··او لی¹~ .د-~ا~ یم لی×شت ار ی-و= ت-= ور ¸یا ¸ا .~و- یت¹و~ --ا- ¸ی-ر ¸رد,
تـ~~گ اـ- یتـ~یز~- ¸ـیا ی¹و ·~و~ یـم ¸ـیمات • ا~د=م ا¸ریم یـ~ید· , -~او-ا= »ا~تا هـ- ور -ور` ه´ ~و-
ار دی·س ا¸ریم هت-= .اشیم ,ا~ا~ت .~و- -د~ .د-م ه-اق~اع ,د-وی, ه- ·دـنت~اد- د-¸ر· ه´ ¸یا ا- ·¸ام¸
.`دتـسا تـیا-ر رـس ¸ا و دـ-ار ¸وری- ¸ـیو= ¸ـ-~ ¸ا ار ¸و-ا´ را`' ¸ـیر=' .~ر´ یـم رـ, ¸اـ~حا ¸ا
یـم .ا~ك اـ-ی¸ _-ـ- ¸ـیا ,ا- هـ==¹ ر~ هـك یـیای-~ ƒدـسر- رـ=' هـ- اـی-~ تـسا ¸ـك~م رو=¡ رـ=' " :~ر´
ƒ~و~ یم ر=' رو=¡ ·دنیر·'
ل+¡ ه- ¸م ·.اشیم :~ر´ -~ام' ¸-~ ر~ ¸-¸ ه- -ا== یסو´ ی-ارن=س ·~ا~ را×·ا ¸یا , هما~ا ر~
.اس ¸یا ر~ ه´ »~+· یم `اح .»ن´ یم تیا-ر ¸ا~حا -¸ور ل+¡ =~و´ -ی ل•م و »ا -دیسر یگ¹اس
»رگ ,ایر~ ¸یا ر~ ی-ام ¸و¡ `اح و »ا -~رو= ه=و= وت قشع ,ایر~ ر~ رتقی~ع و رتشی- ه¡ ر- ا-
¸ا _او~¸ا ¸ـیا .تـ~ا~ ¸ای- ¸¸ ¸ـیا هـ- ردق¡ وا و دـی¸رو یـم قـشع وا هـ- ه-اـ-¹ا= هـ¡ ¸¸ ".»روان~
یم .ا=م ییاد= ه´ ~و- -دیسر تیمر=م و تی~ی~- ¸ا ,ا ه=ر~ ¸ان¡ ه- و هت·ر رتار· ی~ن= ™-اور
و ".تسا یت~ا·س ¸د~ ری, وت ران´ ·¸ا= .اشیم" :ت-گ ~و- هت-= ¸ان¡~- ه´ ¸ر~~- ه- -ا== .~و~-
160
¸ا ¸ـی¡روا, ¸ـی¡روا, و ~ر´ -و· .اشیم ,وـس هـ- ,ا هـسو- و ~وش- .ات-ام یت-اـس ~ا~ -¸ا=ا ¸~و= هـ-
,`ا- , هق-= ر~ ه´ ¸~و= ¸و-=م ت~~· –رز- ¸اویا ه- رگی~ را- یت·و .دم' ¸وری- -او= †اتا
د-د~ یم رادید, ی-اگ=-- هم ¸د~ و=م ا- ¸ون´ا ه´ ~ر´ ا- _ا- ه- ی-اگ- ·دیسر ت~ا~ رار· -را~ع
-یــس' هــ- هــ´ ,ا هــ==¹ ر~ تــسر~ .~¸ »ــ- ر- دــ-ا ,ار- ار ¸ر=ا= ¸ــمار' هــ´ دــی~ ار ,ا -ر=نم و
¸ــی~و-+- هــ´ ~رو= ,ا هــ-ر- ¸ان¡ ·تــ·ای یــم ¸انی~=ا ت~و-رــس ,ا- ¸ای¸ ر-ار- ر~ ~و= ,ری~,ا-
.~و~- یم .ا=م
¸تس~ -´ ,ور ا- ه-اور, .~و- -~رو' ¸ی, ار ¸,¡ تس~ -´ ·-~¸ ه~تا-~¡ ا- ¸~¡ ,ور ی-او= ¸¸
.ا- ¸ا »=نم و هت~-' ¸¸ .ت~ا~گ یم ¸ا-~ ه- و ت~ا~ یمر- ار ا- ¸' تسار تس~ ا- وا و دنت~ش- یم
.~رو= یم ه-ا=-- د-~ا~ یم ¸اش- ق·اوم ,ور ه´ ییا-
هتشگ --راگ-ر د-~و- -~ا~ ¸, –رم .اح ر~ ا- ه-اور, .ا- ه´ ییا+گ-ر ¸ا ¸یا- ه-وگ و ه-ا¡ ·ا- -¹
.~و-
·~رو= یـم یـ-ا=ی~ ,ا ه-ا=-ـ- ¸ـ=ا- ,ا- ¸ـ~¡ ,ور هـ´ دـی~ ار ¸او= ¸¸ رـت=ا دی·ـس ا¸ریم یـت·و
رـ- .تـسا ¸ـ×~مری=" :تـ-گ ~و= اـ- و دـم' ¸ـمر~ ه¹ـ-ا·`- هـ´ دـ~ -¹ا= وا ر- دـنموری- ¸ان¡ یـتو+~
رـیق· ¸ا-¸ , -وی~ هـ- ار ¸' و -دی~و, یـ-ار-ع¸ ~ر¸ ,راـس ¸او= ¸¸ ".»تـ~ی- ¸اویح هـ´ ¸ـم دـ~ا- هـ¡
~و- ل~ ه´ ,راس ·د~ یم »= ا- ه-اور, ¸~رو= ,ار- ه´ ¸ی~- .~و- هت=یو' ¸یگن-ر- ,ور ه- هق=نم
دی·ــس ا¸ریم .دــ~ یــم ¸ایا~- رادنیم¸ , -ری= -اگ- ر-ار- ر~ ¸ــסو´ ,ا- ¸اتــ~, و تــ·ر یــم ران´
-ـ¡و´ تـ´رح یـیوگ و ~ریگ- ار ¸ـ×¹ا- , -~ر- اـت ~ر´ ¸ار~ ار ¸تـس~ ا-ر… ˆ , k•Œ“• هـ=وت ¸دی-ـس •
.ت~یرگ- رادنیم¸ , -ر+¡ ه- و ~ر´ دن¹- ار ¸رس •ارو· اری¸ ·~ر´ -¹= ار ¸¸
دـن¡ هـ×¹- .~زیرگ- اـت دـ~ دـن¹- تـ~ا~ را=ت-ا ~رم هـ´ رو=-' هـ- و ·تـ·رگر- ار ¸ـ-اگ- »~ ¸ا~- هـ- ی¹و
.ه- ای د-ز- ی·رح د-او= یم ~رم دنی-- تساو= یم ییوگ .د-ام ر=تنم ه==¹
, -ر+¡ ¸ا »ـش¡ و ~ا~ هـما~ا ¸ـ-یر= , ه-ا=-ـ- ¸~رو= هـ- رو=-ا~- ·دـ-ام ت´اـس ¸ان¡~- وا یـت·و و
·دـ-و~ ری¸ارـس یـ-ی· ¸ا هـ´ ¸ان¡ اـ- هـ-اور, •ار-ا„ هـ´ ~و- ¸ـیا هـت×- ¸ـیرت-ی=ع .تـ·رگ-ر- دی·ـس ا¸ریم
ار ¸رـس ·تـ·رگ یـم ار ¸اش¹ا- =و- وا .دـ-~و- ¸اور –رم و وا تـس~ -ـ´ ,وـس هـ- »~ -دی,ـس ¸ایم ¸ا
.~ر´ ¸ا- ار ¸ـ-ا-~ را-×ی .~رو= یـم و ~ر - یـم ¸ا-~ هـ- ار اـ- ¸' ¸ـ-ا-¸ =و- اـ- و دـیش´ یـم -ـقع
را-گرم , -ر-ح ¸' ر~ هـ´ دـی~ ار ,ا هـ-اور, و دـی¸ر¹ دی·ـس ا¸ریم و ~وشگ -راـ~= اـ- ار ¸ا -ریت ¸ا-¹
و ت~- ار ¸-ا-¹ ·تسا -دی~ ار -ر=نم ¸یا ~رم ه´ ت·ای ¸انی~=ا یت·و .~زیرگ ی~- ی¹و ·د-¸ یم ر,ر ,
هـ´ ¸ـیا اـت دـ-د-ام یـ·ا- `ا- , هـق-= ر~ رادنیم¸ و _ا- ر~ یـتا-~ ¸¸ ·و~ رـ- و ~ر´ ¸دیو= هـ- _ور~
¸ـیم¸ ر- _ـ¡ ,و¹+, هـ- ~رو= یـم -ات و ¿ـی, -د~ هـ- هـ´ ی¹اح ر~ و دـ~ هـ~ی,`´ ¸¸ ¸ا~ش¡ ¸ا+گا-
.~ات·ا
-ار= _ـ-و ·دـیو~ رادی- ·,ا-' ·.زنم ·,ا-' " :~¸ ~ایر· یگ¡ا,تـس~ و .و- هـ==¹ دـن¡ ¸ا ¸ـ, ا¸ریم
¸ا ار اـ- ه¹, ¸ـیا .دـیو~ ¸اتـ~¹گ-ا را´ ¸و-ام -و¡ , هـ-ا-ا~ ,ا- ه¹, ,وـس هـ- .اح ¸ا~- ر~ و ".تـسا
»سا ه- ی-یر= ,ا= –یراو ریاش ˆ W•ŒwŠŸk‘’ŠŒ• .را~ ·¸' ر~ ه´ ,ا ه-ا~·ا ی-ا×م .د-~و- -~رو'•
ه·موـ- ر~ ,¸ور ·دـ-د- تـس~ ¸ا ار ¸¹قع هـ´ ¸ـیا ¸ا لـ-· ·,رگی~ یـ-ام¸ »ت~یـس »ـ-د-- ¸ر· ر~ .وا
161
¸ا ·~و- زی- -~او-ا= ~ر· ¸یر=' ه´ دی·س ا¸ریم و .~و- -دم' ¸ییا, ا- ه¹, ¸ی~- ¸ا رو- ی- و =ان~= ,ا
.دیو~ ا- ¸~¡ ‡ر= ه- و ~ر´ رو-ع -دیر´-رس _اورا ,ا-ا, _ا-~ا ,ور ¸ا و دیر, ¸ییا, ا- ه¹, ¸ی~-
ل-· دی·س ا¸ریم .~ر´ یم ه¹ ~و= ¸ا=¹= ¸د- ری¸ ار ا- ه-اور, و ~و- هت·رگ _نشت ه¹~ح ت¹اح ر~ رت=~
.دـ-~و-- رو~ ¸ادن¡ دـ-~و- -د~ رادی- وا ~ایر· اـ- هـ´ ¸ارا×تمد= و .اشیم هـ¡رگا ·دیـسر وا هـ- هـ~- ¸ا
هـ´ تـ~ا~گ ¸ـیا- ¸اد-~ ¸ایم -و¡ هـ×ت -ـی و ~ر´ ¸ا- رو¸ هـ- ار ¸ـ-ا-~ و تـ·رگ ار رـت=~ , هـ-ا¡
هــ´ دیــسرت یــم ¸ــیا ¸ا دی·ــس ا¸ریم و ~¸ یــم ¸وری- ¸ا -دیر´- ¸ا-~ ¸ا ¸و= .~ر´ ¸~ر´ = ه¹ــ-ا·`-
.اشیم .تـ·ر -او= هـ- و تـ·رگ »ار' رـت=~ و دـ~ »ا~ت ه¹~ح هـ==¹ ¸' ر~ ی¹و .~ریگ- ¸اگ ار ¸ـ-ا-¸
, هــت-= ,ا-ی¸ هــ- ~و- رو-=م دی·ــس ا¸ریم `اح و دــ-~ر- ¸~و= -او= †اتا هــ- ار رــت=~ ~ا~ روتــس~
د~ رادی- ¸-ور~ ر~ ین= و ‡ر¸ ¸ان¡ ¸ا~حا را- ¸یمو~ ,ار- و ~رگن- -او=ت=ر ¸ا~- ر~ ,رگی~
را- ت-وش= »ا- ¸' ه- ¸اوت ی~- ه´ "تو|ش" ¸ایر= ¸ن-~ ر~ ه´ ,دی¹, را×·ا ¸ا .اح ¸یع ر~ .~ا~ ار
-اساـ~حا .تـ·ای یـم ی¹ا·ت دـی~و= یـم ¸¹~ ر~ هـ´ یتاساـ~حا ¸ا و ~رو= یـم »ـ- هـ- ¸¹اح تـ·ای یـم
¸¸ و "ƒیـسان~ یـم ار وا" :دیـسر, ·دـم' هـ´ .اشیم .~رو' یـم ¸ا=ی- هـ- ار وا ¸اش-~و- وـ- هـ´ ,ا -¸ات
¸ویما´ , -~ا= ر~ و ~¸اس یم ی-ا·¹ -¡و´ -ا-اویح و تسا »یتی رت=~ ¸یا" :ت-گ و ~ا~ ¸ا×ت ,رس
ه- ¸د~ -ی~ز- ر~ ¸-¸ ~اد·تسا ¸ا هشی~- ل•م دی·س ا¸ریم ".-~و- یش= یסو´ ¸ا .دـ~ور· یم ور
هـ´ ی¹اح ر~ ·تـ=ان~ یـم ار اـ- یـتا-~ ¸ا یـتشم تـ~ح¸ هـ- ¸~و= .دـم' یـت-گ~ هـ- رـگی~ ,ا- ¸اـ~-ا
¸ـیار- ار ¸اشیا-ای¸ر یـتح اـ- ¸' .~و- ر-ـ=ا- ¸اشی×-ا- دـم' ر~ و یـگ~او-ا= -ا-ایر= ·-اق¹ا ¸ا .اشیم
¸ا ¸ی- و دنت~اد- ار ی¹~=ت ¸ین¡ تعا=تسا ه´ د-~و- ریق· ردق-' هیق- ¸ت دن¡ ز= ه- ه¡رگا ·دنت-گ یم
-~ر´ ¸ا~حا ¸ر~~- ه- ت-~- -اگر= س ه´ ,دید~ , ه·`ع .دننی-- -او= دنت~-اوت ی~- را- -ی ی-ام
ه- و ~ا~ هی×ت ر-و~ , هنیس ه- ار ¸رس ¸¸ .~ر´ هق¹ح .اشیم , ه-ا~ رو´ ~ ار ¸یو¸ا- و دم' ¸ا- ~و-
-~اتــ~یا رــگید×ی ¸و=' ر~ و~ ¸' و دیــسو- ار ¸ــیا-وم دی·ــس ا¸ریم و ".=را-م -د¹وت" :تــ-گ یــمر-
.ت-گ وا ه- ار رت=~ »سا ¸-¸ .هشیاع .د-~ر´ یم ا~ا~ت ار رت=~
*
هـ- یـیوگ هـ´ ¸ـ-اگ- ت¹اح و هـت-~' یـیا-ی¸ ·دیـسر _و¹- ¸ـس هـ- »ـیتی =رت=~ ·هـشیاع هـ´ ¸ـیا ¸ا ¸ـ,
را=ت-ا ر~ هـ´ دـ~ _ـیا~ هـت·ر هـت·ر و تـ=یگ-ار- ار ,رایـ~- ¸و- و رو~ ·~و- -د~ -ری= رـگی~ یـ-ا+=
.~و~ -ـی~ز- ار-ـم و ,~اع ¸ا~رم هـ- هـ´ ~رادن, یـم ¸' ¸ا رـت`ا- ار ~و= اری¸ ·تـسا یـتش+- یـ·وش·م
.~راد- ,ریگ ت=ـس هـ~- ¸' ,ار- ,¸و=م تـقیقح ر~ هـ´ دـ-~ر´ یـم -و×~ ¸ا -د~ -د-ار ¸ا-او=ر=ا=
هـ´ یـتش+- _اورا ~و~ یـم --ـس هـ´ تـسا _رـ- یـ-ا=ی~ ,را~ی- رات·رگ •ای-ا` و تـ~ی- ¸ـی- یـ~یتی • `وا
ار ¸ــی, تــس~ _¹ت -ا·وا ¸ا-او= ¸ا یــ-·- .دــ-و~ ¸ا~رگ ,ور وا ¸ا ·دــن-د- ¸اش- ی¹یا~ت ~و- ¸ــ×~م
رت+- ¸یار-ان- ·د-ای- ,ر-و~ د-اوت ی~- زگر- ه´ تسا ~ای¸ ردق-' هشیاع -یا·م دنت-گ -را~ا ه- و دنت·رگ
¸ا یـیا-ی¸ ¸ـیا هـ´ ~و- ¸' رـت هـ-`~اع ·هـت~~گ ¸ـیا ¸ا .~وش- »ارح ¸ـییا-ی¸ لـ·ا` اـت ~ریگ- †وش·م تـسا
دنتساو= یم ه´ رو, ی¹تیت ¸ا-او= ,ا- ¸`ت »=ر ی¹ع اما .ت~ا~ ,رت~´ -`×شم ه´ د~ یم ی-¸ ¸'
و ز´ر~تم ی-اگ- ¸یعا·~ , ه¹یسو .د-ام ی·ا- -~رو=- تس~ ¸ان¡~- هشیاع ·دنن´ لید-ت هشحا· ه- ار وا
.د~ یم یق¹ت ریق=ت ¸ا ی-اش- هشی~- و ت=و~ یم ا- ¸' _¡ , ه-ا~ ,`ا- ,ا-· ه- ه´ ~و- ~و¹' »ش=
و دـ-~ا~ رـیی·ت وا هـ- ت-ـ~- ار ¸ا~ -دیقع و تـسا -~ر´ -~اع اـ- هـ-اور, ¸دی·¹- هـ- هـ´ دـ-دین~ »~رم دـ·-
¸ا ¸ـی=ای~ تـسا ¸ـ×~م ¸و¡ تـسا =ا-ر== وا اـ- ¸دی-او= و -~رو= ¸ا×ت ¸ز·م هـ´ دـنت·ای ¸انی~=ا
ه´ یتا-اویح ا- ¸ا ه¹و·ی- ر~ ار وا -~ =انتو+~ ¸ا~رم ¸, ¸' ¸ا .دن-ای -ار ¸·وش·م ¸د- ه- وا قیر=
ر~ و دـم' یـم -ـترم ¸ون- یـ-او= ~رم اـما .دـنت~ا~گ اـ+نت ¸را~ر , ـ-ی=ع یـیا~= »ـی¸ر و ت=اـس یـم
162
رـت=~ هـ¡رگا ·دـیش´ یـم -ـیش´ ,رادن, هـ´ ,رو= ·تـ~ش- یـم ¸' ر-ار- ر~ تـسر~ ·¸ا هـ-¹´ یـ×ی~ز-
یـن·ی ·یـیو¹+, - ~ لـ-ا هـ´ ¸او= .تـ~اد- تـ=·ا=م هـ- ,¸ای- رـگی~ ا-تنا¡ان-ا¶ ˆ œ’•“n•p•n“• ر~ و •
هـ´ ~ر´ یـم ~و~-او هـشی~- هـشیاع .~و- -~ا+- ~و=ر- ار ¸ا~•ع »ا- -~رو' »`ـسا ·~و- اـ- ¸ـ=- ¸ا هـت~~گ
,`ا- -~ تــ=ر~ ,ا- –ر- .تــ~اد- ,را=ت-ا ¸ــیا ¸ا ¸ــی- »ــ- ¸او= و تــ~ی- ¸ا~•ع رو-ح هــ=وتم
.~رو= یم ¸ا×ت ¸ا~رس
هشیر ا- ·¸ا=¹س ¸و¡ ه´ یت=ر~ .~و- هت·ای ¸رت~گ ¸ای-ا- »ی=ع ت=ر~ -ی , هیاس ری¸ رو, ی¹تیت -~
-~ ¸ور~ ر~ ت=ر~ د~ر -نیا .د-ار یم ¸امر· ·لیام -ی ¸ا ¸ی- ر=· ه- ,ا هق=نم ر~ ¸-اوار· ,ا-
.~و-- ¸ــ×~م رــگید×ی ¸ا و~ ¸' زــی~ت رــگی~ هــ´ ~و- -دی¡ی, »ــ-ر~ ¸ان¡ تــ=ر~ ¸ایم ر~ -~ ¸رتــ~گ و
ی-اد=رم رگی~ ی-·- ر~ و دنت~ا~ -ر+~ ·-د~ لید-ت †اشع ,ا- -اگی-=م ه- ت=ر~ ق=انم ¸ا ی-·-
¸' -و--ا ,ا- –ر- ¸ایم و هت=اس -اگ-ان, ¸' دنمونت ,ا- ه=ا~ ,ایاو¸ ر~ ریق· ¸ارگرا´ .د-~و- هت=اس
ا- ه¡- ,ار- ت=ر~ ‡ای¹ا ¸ا و ت·ر یم را´ ه- ه¡و´ ,ا= ه- ر-تس , ه=ا~ دن¡ .د-~ر- یم رس ه-
ییا- ه-¹´ »ا- ه- ¸یا- –ر- ~و- -د~ »= ¸یم¸ ,وس ه- ت=ر~ ه´ ییا-ا= ¸' .د-~و- -~ر´ تسر~ -ات
یــت·و .دــ-~و- هــت=یو' اــ- هــ=ا~ ¸ا _اــ~- ¸اگد-ر, , هــ-` ¸و¡ یــیوگ هــ´ ~و- هــتشگ .د- تایا¶نا¡ ˆ
p•nŸ’•y•“ • -~اع اـ- یـتا-~ .دـ-دم' یـم ~ر گ هـ=ا~ ¸ـیرتدنموری- ,ور ¸ـیا-عا دـ~ یـم لـی×شت -~
اـ+نت ار -~ و -~ »ا- هـ- ار تـ=ر~ دـ-~و- -~ر´ "~-=رد" ·اـ- هـ¡روم یـن·ی ·¸ای-ا- رـگی~ ¸ان´اـس .دـنمان-
,ا-دیما ¸و¡ اـ- =ر,ا~ اـ+نت و دـ-~و- »ارتحا ~روم اـ- ,ر+ش~- ریاـس دـن-ام زـی- اـ-د·= و اـ- -ا=نـس
.د-د~ یم ور-ور ییانتعا ی- ا- هت·ر ~ا- ر- ی~ید·
و ی×ق¹~ ¸ا-¹ ا- ¸یی'و- ¸ا~•ع ه´ ~و- ر=ا= ¸ی~- ه- .د-~و- ¸ا~¹~م -~ »~رم "çو- çو-" هت=ا ر- واگ
ه´ ~و- -~ا+- ~و= ر- ی-ا~¹~م »ا- دیما ¸یا ا- ·-~ا~ یتاریی·ت ,دیمو- ,ا+تنم ر~ وا .~و- -دم' ا=-' ه- ¸ا
ه- ار ا- ¸=- »سا •`•م .د~ا- رت ت·-نمر´ , ¸ا هت~~گ ,ا- »ا- ریی·ت ¸ا دیا~ "اد= نادن,ر-" -~ا~ ریی·ت
¸ا~ت دـنت-گ یـم اری¸ ·دـش ×- -' -ا¡ ¸ا تـ~اد- -¸ا=ا ·~و- اد= دـ-¸ر· هـ´ وا اـت-ا,ات-ا¡ ر~ ی¹و ·دـ-~و-
¸ا ·~و- ¸ا~-ا= یـ- و »ـیتی هـشیاع دـن-ام هـ´ ¸ا~•ع .دـن´ یـم -~و¹' ار -' -د~ ~ر= ¸ا هـ·ر· ¸ا هـ´ یـ~´
یم ¸ییزت ار-' _ام~ تش, و د-ا~و, یم ”رس ~=ا´ ا- ار ¸واگ ,ا- ”ا~ .~رو' یم ر~ ¸ا- ی×ق¹~ -ار
·هـت=ا واگ ·¸را×~- اـ- و ~ر´ یـم دـم' و تـ·ر -ا-~ ¸ایم اـ- ¸ـش= رـگی~ و اـ- یـسورع »اگن- و ~ر´
هـ- تـ´رح -ـی .تـ-گ یـم _ـسا, ¸ـیا- ¸ـسر, هـ- رـس تـ´رح اـ- هـ´ ~و- ¸ـیا واگ ¸ـق- .~ا~ یـم ¸ـیا~-
.~و- ,ر' »و+-م ه- ت´رح و~ و ه- ین·م
"ƒه- رگم ·»یا -دم' ی-و= -~ ه-" :ت-گ یم ¸ا~•ع •`•م
.~و- -¹ا=م ر- واگ ".»و-"
"ƒدنت~ی- -و= »~رم ¸یا رگم ·¸´ -اگ- .تسا -و= ار¡ ƒه- رگم"
".»و-"
"ƒتسا ¸ارا×-انگ ¸ا ر´, - ~ ه´ تسا ¸یا -رو=نم ƒی¡"
".»و- »و-"
163
"ƒد-ور یم »ن+= ه- ¸ا~ ه~- ین·ی ˜-رو, ا-"
".»و- »و-"
"ƒت~ی- ,دیما ¸اشیار- رگی~ ·¸ا= ,ا-ا- ی¹و"
:ت~ا~گ واگ ¸ا-~ »~ ار ¸~وگ و د~ »= -~ز-ا=ی- ¸ا~•ع .~ا~ یم ,راگتسر دیو- ر- واگ ".»و- »و-"
¸ا ار ¸ا~•ع -`´ واگ »اگن- ¸یا ر~ "ƒ~و~ -دیش=- ¸اش-ا-انگ ه´ دنن´ راס ا- ¸یا .وگ- ¸ا- ~و¸"
یم ¸ا×ترس ,~ا~ ه- ¸ا~•ع و د-زیر- .و, ¸' ر~ ات د-ا~رگ یم تی·~= ر-ار- ر~ و ت~ا~ یمر- ¸رس
".»و- ·»و-" :~ا~
¸ـت -ـی ¸ا اـ+نت ¸او= ی¹و ·دـ-~و- هـت·ری~, یـمرگ هـ- ار »و- »و- ¸واگ و ¸ـیی'و- ¸ا~•ع رو, ی¹تیت »~رم
ه´ ~و- -~ر´ رار·ا هشیاع ¸ی, ¸ا~•ع .ت~اد- ی+=وت وا ه- ¸ان¡~- رت=~ ی¹و ·~ر´ یم -¹= ی-ا-ر+م
-' ,رد· -ا¡ ¸ا »ـ-اوت- هـ´ ~و- ¸ـیا ,ار- ¸تـسار" :تـسا -~و- یـ×یت´ات لـی`~ هـ- رـتشی- ¸ـ-~رو' »`ـسا
~و- -~ر´ »`عا -دم' »ش= ه- ‡ارتعا ¸یا ¸ا رت=~ ی¹و "ƒدن×- د-اوت یم ه¡ »~' ·ی- ی- .»ش×- ¸~رو=
یم یگنشت ¸ا و تشگ یم¸ا- ات-ا,ات-ا¡ ه- »-رگا و تسا ر== ر~ ¸حور و ت~ی- ¸ا~¹~م •اد-ا وا ه´
·¸ا~•ع ¸ا ¸یدیماا- و ت·رگ یم --ر ¸ا -ر+¡ ت-گ یم ¸=س ه´ رو=-ا~- .~و-- =و-رم وا ه- ·~رم
یـنی- ¸و= ¸او= هـ- هـ´ ~و- دـیما -¹ـس -ـیر= -د~ ¸ـی~- و .تـ·ای یـم -د~ یـن~ور لـی¹~ ¿ـی- یـ-
اـ=ر- ¸ان¡~- ¸ا~•ع و تـ~~گ یـم اـ-¸ور ی¹و .دـ-ز- هـ~تا-~¡ هـشیاع .زنم یـ~ید· -~ ر~ اـت ~و- -دیش=-
»`ـس -ـی ¸ا و تـ·رگ یـم `ا- ار ¸ـ=ام~ ·تـ~~گ یـم ¸رانك ¸ا یـیانتعا یـ- اـ- رـت=~ و ~و- هتـ~ش-
.~ر´ یم —یر~ ی¹ا= و -ش=
¸, و د-~ات·ا یم -ار ه- ات-ا,ات-ا¡ ی´ا= , -~ا= ر~ را- -ی ,ا هت-- رو, ی¹تیت ینیم¸ -یس ,ا- ,راگ
دـن¹- ,ا-و¹یـس .د-دیـسر یـم تـ~ا~ رار· ور ¸ویما´ -ار-ا~ و _ـ=اقت ر~ هـ´ - ~ ¸ـیا هـ- تعاـس را+¡ ¸ا
»وادم ,ا-ر-ـس لـی¹~ ¸ـیا ی¹و ·~و- -د~ -دی¡ اـت-ا,ات-ا¡ ¸ادیم ر~ ¸ا~ور· -د~ع یـنیم¸ -یـس یـموینیمو¹'
و ت·رگ یـم ار یـنیم¸ -یس ,ا- ,راگ ¸ا ی×ی ,و¹= و ~اتـ~یا یـم -~ا= ران´ وا .~و-- اـ=-' ه- هشیاع
ات-ا,ات-ا¡ را¸ا- ات ·د-ا-~¡ یم ~و= ه- ~و- هت=اس ه´ ار ییا- ,¸ا- -ا-سا -¡و´ , ه¡ق- ه´ ی¹اح ر~
.دـنت~ا~ -ر+~ هق=نم »ا~ت ر~ ات-ا,ات-ا¡ ,را´انیم ,ا- -سورع و ی-و¡ ,ا- ,¸ا- -ا-سا .ت·ر یم
اـ- -ار~- ·یـنیم¸ -یـس ,ا- یـ-وگ ,ور هـ´ ار هـشیاع و -~اتـ~یا ¸ای-ا- تـ=ر~ ¸رم ر~ ¸واگ و ¸ا~•ع
.د~ .د-م ,ا ه=ق- ه- ق·ا , هن+, ر~ ات د-~ر´ ه·رد- ردق-' -اگ- ا- دیر, یم ¸ییا, `ا- ,راگ ,ا- ¸ا×ت
را´ رـت·~ هـ- رـت=~ ·د-دیـسر هـ´ اـت-ا,ات-ا¡ هـ- یر-س ,اوینیر-س ˆ šŒŠ šŒŠnŠv•‘ ¸ـیرتگرز- -¹ام ·•
¸' و .دــی-د- ,ار دــن- هــ- :دــ-~و- هــت~و- یسایــس ,ا-را·~ اــ-راوی~ ,ور .تــ·ر ,¸ا- -ا-ــسا -اگرا´
رور= اـ- -`~= ¸ـیا ,`ا- .(»ا) .دـی-د- ,ار یـ, -یـس هـ- »دن~ش-او= ·رـت هـ-ا-~‚م یـن=¹ اـ- ·رـت·ر=
¸اوی- ,رس .تی·`=و ت·اد- : تسا ¸یا ام را·~ .¸اوی- ,رس ,¸ا- -ا-سا -اگرا´ :~و- -د~ »`عا
.دیش=ر~ یم دی~رو= ل•م ه´ وم ی- ,رس ا- ·دن-ام ه¹¸ و ل×ی- ت~ر~ ~و- ,~رم .~و- -اگرا´ ل=ا~
ار ¸دم'ر~ هـشیاع .~و- -~ر×- _¹ت ار ¸ـیو= ,¸ا- -ا-ـسا ¸ور· و دـیر= ,ر~ع هـ´ ه¹اـس -ا=ن, ,~رم
~و- -~ر´ ~ا+نشی, ه´ ~و- -دم' ¸~و= رت=~ ,را´ -دن´ ی-و¡ ,ا- ,¸ا- -ا-سا ¸ا ردق-' .~و- وا ¸ویدم
¸ا- ار هـ¡ق- هـشیاع یـت·و ·¸ـیگشی~- یـق¹= ¸و= ~و=و اـ- ی¹و .~روای- ¸ـیار- دـن´ یـم دـی¹وت هـ¡ رـ-
164
ل×~ ه- -سورع ¸ی=و~ و~ .ت·ر »- ر~ ¸ا -ر+¡ ·د-د- ¸اش- ار ¸ا -¸ات ,ا- ,¸ا- -ا-سا ات ~ر´
¸ور~ ·~رو= یـم ¸ا×ت ¸ا -د~ تـنی¸ رـس هـ´ ,ر- واگ و ت~ا~رـس هـ- یـ×ق¹~ -`´ هـ´ ¸او= ,~رم
وت" :~¸ ~ایر· تسا -دیش=- ار ¸ا~•ع ¸د~ ¸ا~¹~م هشیاع دی~+· ه´ ¸اوینیرس ,رس .د~ یم -دی~ ه¡ق-
ار ¸ت´یو- وا ه´ ی-اس' ¸ا~- ه- تسا ر-اح ی´ .-~ر´ ت-ای= ¸ت~`و ه- ~رم ¸یا ی-ا~ یم -و= ه´
,ا -~ر´ تـسر~ ار اـ- ¸ـیا هـ´ -~¸ -رـس هـ- هـ¡ دـ-ا~ یـم اد= ƒدـ-د- رـی·ت ار ¸ـ-ایاد= ·دـن´ یـم ¸وع
¸ور~ ی== ¸و= ی-اوگ ¸رس تش, راوی~ ,ور ".»-او= ی~- ار ا- -سورع ¸یا ¸م ی¹و ·»رت=~
,ا~ی,او- , ه¹یـسو هـ- هـ´ ·¸اوینیرـس ,رـس ,ا·' هـ´ ~و~ یـم یـ-اوگ ه¹یـسو ¸ـید- :~و- هـت=یو' -ا·
¸ـیم¸ , -رایـس یـسان~ ¸ـیم¸ _ـیرات €ـ-=تم ·-~ر´ رو-ع ¸وی-ا´ دـ-ارگ ,`ا- ¸ا -ـی- یـس تـ´ر~
یـ- و ,´د= یـیا~و- .~ا+- هنیـس ,ور ار ¸ـیا-و¸ا- و تـ~ا~گ »ـ- ر- ار ¸ـ-ا~ش¡ ¸اوی- ,رـس .تـسا
-رـ~, ¸ـیا" :تـ-گ تـی·=ا· اـ- ·دـ-ا -~ر´ ¸اور, اـ~ی,او- اـ- هـ´ ¸ا-' ,ار¡ و ¸و¡ یـ- , هـ-~ا= اـ- ·دـن=-¹
, -~ام' ·دـی'ر- -ـ=- ~دـ-ر~ هـ×-' یـ- و تـ~- •ا~د=م ار اـ- -ـسورع , هـ¡ق- هـشیاع و ".تـسا ¸ا=ی~
-ـ=- و رـ= ¸ـم اـ- ار¡ .وـت تـس~ ¸ا ¸اما" :~¸ ~ایر· و ~وشگ ار ¸ـ-اگدی~ •ارو· ¸اوینیرـس .دـ~ ¸ـت·ر
`اح ƒ,~ر´ ار ه-اق~حا را´ ¸یا ار¡ ر=' ƒ,را~ _ایتحا .و, ¸یا ه- »-ا~ ی~- ین´ یم ر×· ƒین´ ی~-
”ر- ¸ـیرت+- اـ- ¸ـم .¸ا- »ـ- ~و¸ ·¸ـ´ تـسر~ ” -- -ـسورع اـت دـن¡ ور- ƒیـن×- یـ-او= یـم راס
€ـ=~ _اد-ا ·-~او-ا= »ـی=نت اـی ·” -- -ـسورع ".»تـ~- ,¸ا- .~ و تـس~ »~' ¸و¡ ·»ر= یـم -¸ا
هــ´ ~و- ی×ــسورع اـ´ما ·~و- -د~ هــت·رگ »ا+¹ا یــسور یــ~ید· ,ا- -ــسورع ¸ا ·¸اوی- ,رــس ,ا·'
-ـسورع -ـی لـ=ا~ .دـ~ یـم ¸رـس یـعا~ت=ا تی¹و‚ـ~م ا-آ ˆ , A‹‹• ·¸و, هـ~ס و ¸ا-¹ ¸و= •
¸و, ,راـس را·وا- -ـسورع ا--آ ˆ Ažž• تـ~ا~ »ـ×~ ر~ ,رـ~, هـ´ ,رت=~ ¸¹=ا~ هـ´ تـ~ا~ رار· •
·دـ~ یـم _را= هـ´ هـشیاع هـ- ¸اوی- ,رـس .تـسا یـ·ا´ دـ-¸ر· و~ :~و- ¸ـیا اـ- -ـسورع »ای, .~و- هـت-+-
و دی=ر¡ ¸یوس ه- هشیاع ".د-ور یم ¸ور· -و= ” -- ,ا- -سورع .¸´ تسر~ ~و¸ ~و¸" :ت-گ
.ت·ر ¸وری- ر~ ¸ا و ".دی~ا-- ¸م ¸ارگ- ·ی= ¸اوی- ,رس" :ت-گ ¸ا-¸ دن=-¹
·تـشگ یـم ¸ا- رو, ی¹تیت ,وـس هـ- یـنیم¸ -یـس ,ا- ,راگ -ار ¸ا -~ای, ,ا, »ـیتی رـت=~ ·هـشیاع یـت·و
·~و- هت·ای تس~ ینس ه- ,ا ه-وگ ه- ·دیسر -~ ه- ه´ د·- تعاس تش- و ل+¡ ی¹و ·ت~ا~ .اس -~¸و-
ار ~ا¸و- ¸ا´~و´ یـ-ا~ا~ ¸تـسو, هـ´ ی¹اح ر~ ·~و- -دم' ر~ ‡ر- ,دی-ـس هـ- -را-×ی ¸ـیا-وم هـ´ ار¡
ر=- ه- ه´ د-~و- -~ر´ »اح~¸ا ¸-د- ,ور ه- ¸ان¡ ا- =ر,ا~ -و--ا ·~و- هن-ر- •`ما´ ه´ ¸یا ا- و ت~ا~
¸ا هت=ا واگ ا- -~ا= ی×ی~ز- ر~ -ق¹~ ¸ا~•ع .~را~ ¸ت ه- »¹اع , ه¡را, ¸یرت-یر„ ¸ا یسا-¹ دم' یم
-ـ~ »ا~ت و -~ر´ ¸را~ی- یـ-ارگ- ¸ا هـشیاع یـ-`و= تـ-ی= هـ´ ¸ـیا اـ- اری¸ ·~ر´ یـم ¸ـیر~ت »و- »و-
¸=- ه´ ¸او= ~رم .~روای- ر~ ی-ا- ت~- رو= ر- ~و- را¡ا- ·~و- -د-ار~گ وا ,و=ت~= ر~ ار هت~~گ
هـ×ی ~ات·ا رـت=~ هـ- ¸ـ~ش¡ یـت·و ·~و-- لـیا· یـمارتحا اد= ,ار- زـگر- --ـس ¸ـی~- هـ- و -دم' اـی-~ هـ-
¸یا ه´ ,رت=~ ه- ت~-اوت- و ت·رگ ار· ار ¸~و=و ¸دقم روما و ه·ی-=¹ا -اروام ¸ا تشحو و ~رو=
.~و~ -ی~ز- ت~ا~ تسو~ ه~-
رادی~ هــ- دــ·- .دــی-او= هــ-·و یــ- ¸ور هــ-ا-~ -ــی و تــ·ر ¸ا هــ-¹´ هــ- هــشیاع ,--ید د--م=- —ن¡ر--س ˆ
š•Œp•nŸ’ M•’•žž•› DŠn لی-ر-= ه´ د-اسر ¸ع`=ا ه- ,~اع ین=¹ ا- و ت·ر - ~ ,اد=د´ •
ه´ ی¹اح ر~ و .تسا -~ر´ تحارتسا ·-دیش´ ¸ار~ ¸ران´ و -د~ ر-ا„ وا ر- ای¸ر »¹اع ر~ -´رقم -¹م
هما~ا ت~یرگ- یم وا ه- ·ه·ی-=¹ا -اروام روما ات ~و- ینیم¸ -یس ر×· ه- رتشی- ¸ام¸ ¸' ات ه´ _ن,رس
ر~ اـما ·دـ~ دـ-او= هتـساو= »ـیرا~ هـ´ هـ¡-' رـ- ¸ا .هتـسوی, _و·و هـ- اـم ¸ایم ر~ –رز- ,رما" :~ا~
".د~ د-او= ی-ا¸را ام ه- زی¡ ه~- ¸وع
165
¸ـیا .و-· ¸ـیار- .~ا~ یـم ,راد¹~ ار ¸ایرگ -ـق¹~ تـ=ر~ ¸ا ,رگی~ ¸ـ=- ر~ ·_ن,رـس رـ~~- ·هـ=ید=
¸' ·~و~ رت~-~- ی-¸ ا- ,ا هت~ر· ه¡-ان¡ اری¸ ·~و-- ¸اس' تسا -د~ رتر- ,~و=وم ¸' ¸ا هشیاع ه´
و ~و- †و~ یـ- تـ-=م ¸ار- ا ر~ هـ´ هـ=·اح »ـ´ و رـی, , هـ=ید= .~و~ یـم »ارح ¸ا~رم هـ- دـ-ا ,ار- ¸¸
-ات·'" :~ر´ رار×ت ار ی~ید· ل•~¹ا -ر- -ی ·د-~ ,راد¹~ دیا~ و دیا- ه×-ان¡ ار ¸ا~•ع ت~-اوت ی~-
.دنی' یم ی, ر~ ی, هشی~- د- ,ا-ر-= ".دنسرت یم -ن¹, ¸ا ه´ دن´ یم -ور= ا=-' هشی~-
تعاـس دـ·- ,ا-¸ور و دـ~ -وع~ –رز- -را~ع هـ- هـشیاع ·دـی¡ی, -~ ر~ -ز=·م هـ´ ¸ـیا ¸ا ¸ـ, یـ´د-ا
رت=~ و ر~ام .دی-ار~گ ·~و- -دم' ¸رادی~ ه- ¸ر~ام ه´ رادنیم¸ ر~~- ·.اشیم »گی- ا- ار ی-`و= ,ا-
.د-~و- -د~ -´رقم -¹م ,وم دی,س ر~~- , هت-یر·
*
ه¡ ·-~رو=- وا ه- »تس~ ¸م ر=' :تسا ز=اع ¸-ارتعا ¸ار- ا ¸ا دنی- یم -او= ه´ ¸' ·ای¸ر »¹اع ر~
¸تاما+¹ا --اع`=ا -رت=~ ¸یا »-ا~ ی~- •`-ا .ا~~ ¸ا= ت~ی- ی~ن= ,ا-ای¸ر ¸ا ¸یا ƒدین´ یم ر×·
.-~و-- --ا=نیا ¸ا -رو- ر- ر~ .هت·رگ یم ا=´ ¸ا ار
¸ا و ~ر´ یگتـ~= ¸اـ~حا -را-×ی هـ´ ·تـشگ یـم¸ا- - ~ ,وـس هـ- -~ای, رـت=~ :~و- ¸ـیا ~ات·ا †ا-تا هـ¡-'
هـ´ ¸ـیا …ـ=م هـ- .دـن´ تحارتـسا ¸ا هیاـسری¸ اـت تـ·ر ,دن- ر-ـ~ت تـ=ر~ ,وـس هـ- و دـ~ _را= -~ا=
امرگ ¸ا ¸-`´ و وت¹ا, ¸ا~- ا- .~و- ¸ران´ ر~ ·دی~ یم -او= ت~ا~ ه´ لی-ر-= ·ت~- ار ¸-ا~ش¡
, ه¹ا- »- دیا~ ·دی~ یم .ا- دیا~ .دنی- یم ه¡ دی~+-- وا ی¹و ·~ر´ ¸-اگ- رت=~ .~و- -د~ †رع ¸ی=
هـ- ¸ـیا, و تـس~ .~زی=ر- تـ~-اوت یـ~- و ~و- -دی~¹ اـ=-' ·دـ·- .دـی~ یـم ار -ا-¹=م , هـیق- و یـ-ارو-
ا~ا~ت .د~ یم ه¹ ~و= ه- ~و= ینیگنس ر`ا ر~ ¸-د- ,رادن, ه×-ان¡ .د-~و- -د~ ین-' ,ا- ه¹و¹ ینیگنس
تـ·و ¸' .دـ-~ یـم ار لـی-ر-= , هـت-گ -او= یـیوگ .~ا~ ¸ا×ت رـس ,´د= یـت¹اح اـ- ·دـ~ »ا~ت هـ´ ¸ـ-~ر´
¸ان¡ و ~ر- ¸-او= ای¸ر »¹اع ر~ لی-ر-= و ت·رگ رار· ¸ران´ ر~ هن-ر- و ~ر´ ¸ا- ار ¸´¸ا- ,¸اس
رادی- -او= ر~ ار ¸~و= -را-و~ یــت·و .~و- -دیش´ †ر- ¸ا ار ¸زیر, یــ~´ ,رادن, هــ´ دــ~ ¸و-دم
و ~و- -د~ ¸وگرگ~ ی¹´ هـ- .~و- -~اتـ~یا ¸ـیور-ور ,ا هـ-اور, ¸ا-¹ و دی-ـس ,ا-وم ¸' اـ- رـت=~ ·دـی~
لی-ر-= د·- .ت·رگ یم یما·ی, دیما- یم لی-ر-= ه´ ی-ا×م ¸ا و ~ا~ یم ¸ا×ت رس ه-ا-و~=م رو=-ا~-
.دن´ »`عا ار ¸~ور´ و ات تشگ¸ا- - ~ ه- و ت~ا~گ ,ا=ر- ~و- -دیش´ ¸ار~ ¸یم¸ ,ور ه´ رو=-ا~- ار
¸' ا- اما .»را~ ¸¸ -ی ای¸ر »¹اع ر~ `اح ¸, ·دیوگ- ~و= ا- ه´ ~و- ا= رس ¸ساوح ردق-' -او= ر~
-را~ع ر~ رت=ا .اشیم و هشیاع .~ریگ یم »ی~-ت -را- ¸یا ر~ ه´ ت~ی- وا ·دن¡ ر- ƒدن´ ه¡ --م`
.دنت~- رگید×ی ران´ –رز-
*
¸ا یگد-¸ راگ-ا" :ت-گ یم -~زت-گ~ ¸-¸ .د~ -و+~ و ¸ای- ¸ا ر´, د·- ه- ¸¹وت ¸ور ¸ا دی·س ا¸ریم
ار اــ- هــ·`م را¡ا- ¸ارا×تمد= هــ´ تــ·رگ یــ´ر=ت ¸ان¡ ¸اش=او~¸ا ".~و~ یــم _ور~ یگ¹اــس لــ+¡
·رـ-و~ یـ~ن= ¸ای- و -رارح ¸ـیاز·ا هـ´ ~و- راودیما .~ ر~ .اشیم .دـ-~ر´ یـم ¸وع را- هـس ,¸ور
·~را~ ری`'ت ¸د~ ¸ت~-' ر~ †و~ و †و~ ه´ ت~ا~ ی~×=م ~اقتعا اری¸ .دن´ -~´ ¸ینت~-' ه- »ا=-ارس
¸د~ دـن¹- ¸ا لـ-· _-ـ- هـ- _-ـ- ~و- اـ- .اـس ·هـت~~گ ¸' ¸ا .دـنیوگ- دـن-او= یـم هـ¡ رـ- اـ-رت´~ `اح
166
ریـس اـت ~ر´ یـم »ـسر یـ=-ر=~ ~ـ=ا´ ,ور ار ¸ـ-د- -رارح , هـ-ا¸ور ¸ازیم و تـ~ا~گ یـم هـ=ر~
ه- ,ا -¸اد-ا ات ·~و- -~ا~ ¸و×·م , ه=یت- ا-را´ ¸یا , ه~- راگ-ا ی¹و .~و~ €=شم ¸یرا~گ -~=ت
_ر= ه- -رارح دیا~ و دیا- ه´ رو=-' رگی~ ·~ر - یم -او=ت=ر ه- ~و= ا- ار »¹ع یت·و ه´ ر=ا= ¸یا
یـ×ی-ا×م ¸ـین¡ هـ´ ,ر~ام »ـحر هـ- تـ~اد- تـسو~ یـمرت=م , هـ-=- ¿ـی- وا رـ=- هـ- -¸ات و ~ا~ یـ~-
ی~- ,زی¡ دی·س ه- ه¡رگا ·~روای- د-¸ر· ~ر´ یم اع~ ¸ون- .اشیم .~و~ ~راو ·~و- -د~ ,زیر هما-ر-
.~و~ ت~×~ ¸ا~حا را¡~ ·~رو'ر- ار ¸را=ت-ا هت~-اوت- ه´ ¸یا ¸ا ¸ر-و~ تساو= ی~- اری¸ .ت-گ
یـم وا ¸ا و دـ-او= یـم ار اد= .~ ر~ ·~¸ یـم -او= هـ- ار ~و= ·هتـ~- ار ¸ـ-ا~ش¡ هـ×ی¹اح ر~ اـ- -ـ~
تـم`ع ¸ا~- ¸ـیا دـیا~ تـ-گ ~و= اـ- .اشیم تـ·رگ -د~ دی·ـس -و+~ یـت·و و دـ-د- یـتم`ع تـساو=
د-دم' یم ¸ات~یر, ه- ت·و ر- تساو= یم وا ¸ا ه´ ار ر-و~ -ی=ع ,ا-اقت »- ر=ا= ¸ی~- ه- .د~ا-
ا- تساو=ر~ ¸یا ا- ~و- »¸` ·د-~و- ر+~ ر~ رگا ه´ ی¹اح ر~ ·ت·ری~, ·~ور- ی-ورد-ا ه- ا- »ید· ل•م
¸~و- ¸رد´م ه- و د-~ر´ یمدم' و ت·ر ~ای¸ ر+~ ر~ ¸ر~~- و رادنیم¸ .دن´ ~رو=ر- زیم'ریق=ت یت¹اح
و دـ-~ا~ یـم یـ-ان¡-' ,ا- یـترا, و دـ-~ر´ یـم ¸ویـ~×¹´ ار رـ-ا·م ,رن- را`' اـ- ¸' .دـنت~ا~ -ر+~
اـ- اـ- هـ,ا-ا´ ,ور ·و-دیو یـ~ن= و -´-ـس ,ا- »¹ی· ,ا~ا~ت .اح ر~ اـت دـ-~ر´ یـم -وع~ ار ¸اش-اتـسو~
ا- ار ¸امرات·ر »ی-اوت- ام رگا ·¸ا= وشیم یتسار" :ت-گ دی·س ا¸ریم یت·و ¸یار-ان- .د-ور- رو رگید~-
اـ- ار ¸ـ-او= دـیا- ".~و~ یـم -زما- ی¹ی= ·»ـین´ رات·ر اـ- »ـید- »ـید· لـ•م و »ـین´ رو= یـ~ید· , هـ-ا= ¸ـیا
هـ´ ~و- -~ر´ رات·ر ,رو= ¸ر-و~ ".دی·ـس یـ-او=- وـت هـ¡ر-" :تـ-گ ¸وع ر~ ی¹و ·~ا~ یـم -دن=
¸ت' :~و- هت-گ هیان´ ه- یتح وا .تسا زیگ-ا -و+~ ,ا- ,¸ا- ¸' ¸ا ی×ی »- ¸یا ~ر´ یم .ای= .اشیم
رـگا و دـ-د- ¸اش- ,و هـ- ار وـ=- هـ==¹ رـ- تـسا ¸ـ×~م هـ´ -د~ رو ه¹·~ ¸ان¡ ¸¸ هـ- ت-ـ~- ¸ـسو-
¸' ¸ا .دــ~ دــن-او= ¸ــیگمر~ و~ ¸' رات·ر ¸ا ار ¸ارا×تمد= ·دــ~ا- -را~ع ,ا- ت~ــ~· رــگی~ .اشیم
·»ـیور- هـ´ رـ+~" رـگی~ ‡ر= ¸ا .دـ~ یـم ¸ا -رم¸ور ,ا-را´ »ا=-ا _ـ-ام وا رو-ح ا~¹ـ~م ·هـت~~گ
دی·س ا¸ریم ,ار- ر+~ ه´ ~ر´ =ا-نتسا ¸ان¡ هت-گ ¸یا ¸ا ¸¸ ".~ر´ »ی-او= رات·ر ,¸ورما هشی~- ل•م
ت·رگ »ی~-ت .تسا رتشی- ی¹ی= رو, ی¹تیت ر~ ¸-د~ ¸ت~-' .ا~تحا ور ¸یا ¸ا و تسا یمرگرس ¸ا ر´,
ر~ ~و- رار· رـگا اری¸ ·~ر´ -وع~ ¸ر~ام ¸ا هـ´ ~و- »اگن- ¸ـیا ر~ و دـ-د- ¸ـت ¸ر-و~ تـساو= هـ-
یم »ش= ¸ا ه´ ی¹اح ر~ یشیر· »-ا= .ت~ا~ ¸ای- ت-=- »- ه- ·~ور- ¸وری- ه-ا= ¸ا و د-ا~- ی-ورد-ا
یـ-ورد-ا ¸ـیا ¸ا اـت ~روای- ¸ـییا, ¸ا=ی~ رـ= ¸ا ار ¸~اما~ -د~ رو= رـ- تـساو= یـم .دـ~ ~راو دـیر=
»ـن´ یـم ¸ـ-او= ¸ا= ر~ام" :تـ-گ یـم هـ´ .اشیم ¸ا~ت¹ا اـ- -ریح .ا~´ ر~ ی¹و .~را~ر- تـس~ ,¸ا-
وـشیم" :~و- ,¸ورما یـ-¸ ·یـت¹و~ -ـ-ا- ¸ـی-ر رـ~~- ·یـشیر· »ـ-ا= .دـ~ ور-ور ".دـی~ا- هـت~اد- ,را´
-د~ رـت+- `اح هـ´ ~و- ¸ـیا »دیما .,~رو' یـم ر~ ,¸ا- ل´م´ ا یـ-اگ »ـ- تیرت=~ و یـ-او=و- ر~ وـت ¸ا=
و ت~اد- ¸~اما~ ا- ی-و= , ه-ایم .وا ¸ا را~ هیامرس ر~~- ".~را~گ ی~- -ر-و~ ¸یا راگ-ا اما ·ی~ا-
·~و- هـت·ای- رـ=- ¸ـیا -ا-`ا ,ار- ی¹ی¹~ -دم ¸' ر~ هـ´ ¸ـیا اـ- و تـ~ادن, یـم زـ·م -´-ـس یـم~' ار وا
_ا- ر~ و تـ·رگ -دید- ار ¸رت=~ رارـ-ا »ـ- ¸اتـ~یر, هـ- ¸دیـسر ¸ا ¸ـ, .~رش· یـم اـ, ¸' ر- ¸ان¡~-
یـگد-¸ رو= هـ¡ ¸ـیا" :تـ-گ -ات و -' اـ- ·~و- ¸ـت~اع هـ×-ان¡ و تـ·ر دی·ـس ا¸ریم _ارـس هـ- یـ-وری-
¸~رگ ه- ار وا دیا- .~ر´ ل-· ¸یور ه- ر~ ~وش- ه´ ت~ی- ا- ¸' ¸ا ¸م رت=~ ƒدین´ یم ا-ا~~ ه´ تسا
یـم ~ر~ هـ¡ هـ- -ور` ¸ـیا تـ~ی- »و¹·م ·,ا -~ر´ لـ-· »ـ- تـتور` ,ور هـ- ر~ هـ´ وـت .,ر-ـ- _ـیر-ت و
ار ¸اتقشع _یر-ت و ¸~رگ .اح ر~ و ر-- -~و= ا- ار وا .¸´ ¸ا- ار ت-¸ و ا- .و, ل-· ·»ر~, ˜~رو=
»-ا= .ت~- ور· -¹ ·ت·ای- ی-سانم _سا, ¸و¡ ی¹و دیوگ- ,زی¡ ات ~وشگ ¸ا-~ دی·س ا¸ریم ".¸´ دید=ت
هـ- و ~ر´ .ا--~ ار -ر·اـ~م و ¸ـت·ر ¸~رگ , -دیا ·~و- -دم' دـ=و هـ- ~و= ,ار= قـ=- ¸ا هـ´ یـشیر·
یم دن×- .ر-- »- ار وا ور- .ور- ·»-ا= ور- .دیور- و دیدن-- ار ¸اتیا- ¸اد~¡ تسا ی·ا´" :ت-گ رار-ا
¸ا~س' ه- ه-ا-س تشگ-ا ا- ه´ ی¹اح ر~ و "ƒ~ور- ر~ ¸~و= ه´ ین´ ل-· ¸یور ه- ار ر~ ردق-' ی-او=
".هشی~- ,ار- »- ¸'" :~وز·ا ·~ر´ یم -را~ا
167
.دن´ ر×· -را- ¸یا ر~ ~ا~ .و· ·~ر´ یم -انگ ¸ا~حا ه´ دی·س ا¸ریم
.ای= .و و ل~ »~' ¸یا ƒ~رم یت~- ه¡ ر=تنم ƒین×- ,ر×· ه¡" :~¸ ~ایر· ه-ادنم¸وری, ¸¸ ر~ام ی¹و
".تسا ت¹~- دن´ یم
~و- هتساو= ¸-¸ ¸ا یت·و ¸ا ه´ ~رو' -ار~- ه- ار ¸-¸رس و -انگ ¸ا~حا یتدم ات ¸¸ ر~ام , ه¹~ح
-ات´ ~و= ,راد¹~ ,ار- .دـم' یـم ¸=ارـس هـ- -اگ هـ- -اگ ·دـن´ رـس ر~ا¡ ر-ییرا… ˆ ‰’•Œ•- B•ŠŒ• •
ه´ د-~ یم _ر~ ار ,رادنیم¸ ¸اتسا~ روگات -ات´ ¸یا ر~ .~ر´ ¸د-او= ه- _ور~ و ت~ا~ر- ار روگات
ه´ ~و~ یم تسو~ هشت' و~ ,ا- یسایس ¸' ¸ا ی×ی ا- ¸¸ اما ·دن´ یم -ا=ح =رت ه- قیوشت ار ¸-¸
,ار=ام ر~ یشداو--س ˆ ‘w•›•‘’Š .دــن-~ یــم ¸ــتش´ هــ- ار رادنیم¸ ¸اتــسا~ رــ=' ر~ و ~را~ تــس~ •
-~رو' ¸ـ-¸ ,ار- هـ´ ی¹ی`~ اـی' .تـشگ¸ا- ,~و¸ هـ- ¸دی~رت ی¹و ·~ا~ ¸نی×ـ~ت •ات·وم ¸اتـسا~ ¸د-او=
ار ا- ه-اور, رت=~ ·_ور-م , هشیاع ات د~ا- رت~ا¸' تساو= یم _·او ر~ ه´ ¸یا ای ·~و- ه-ا·~ا- ~و-
-دنن´ »+تم ¸¸ر~ام -اگ- ˜رت~ا¸' ت-گ ~و= ا- ·~رو' یم ~ای ه- ار یشیر· »-ا= ه´ ی¹اح ر~ ƒدن´ -یق·ت
ار .اشیم ¸~و= ه´ ~ات·ا ر×· ¸یا ه- .~ر´ یم -ا-`ا ار دی·س ا¸ریم تی- ¸~´ح ¸رو-ح ه¡رگا ·~و-
»ش¡ ه-ن¹· و ~رگ ¸¸ری, ¸' ه´ ~و- ¸~ور ¸ور ل•م ¸یار- دن¡ ر- ·-~ر´ قیوشت ¸ر~ام ¸ا -وع~ ه-
ا- یگ-ر¸ و ا- -¹´ و ¸و~ _او-ا ه- ·-د~ ه=اوم وا ا- ¸„ -وس ا- ~ور´و …=م ه- و ~راد- ار ¸-دی~
,ا -دیا· ی¹و .دن´ -وع~ ار »ـ-ا= »~ر´ ی~- رارـ-ا ه´ »ـت~ا~ ,رگی~ ,ا- هشق- رگا .دن´ یم ¸~+تم
-اسا~حا ,رادی- و ,¸و¹و~×س دید= ¸اتسا~ ¸یا" :~ر´ یم دن¹ور= ¸ان¡~- ی-ور~ ,اد- ¸' .ت~اد-
¸' ¸دی~ ,ار- ت¹~ _ـ·او ر~ .,ا -~ا~ رار· -رت=~ ¸' ,ا= هـ- ار -رـ~~- وـت ƒتـ~ی¡ »ـ-ا= هـ- ت-ـ~-
".-~¸ -¹ وا ا- ¸~¸ ¸` و یتا-~ رت=~
یـت=-د- ¸ـیا ر~ هـ´ ,رو= هـ- ·تـ~ادن, ¸¸را یـ- •`ما´ ار ~و= رادنیم¸ هـ´ ~و- ¸ـیا -انگ ¸اـ~حا رـی`'ت
و ~و- -د-او= .و و لـ~ ار وا یـشیر· »ـ-ا= .تـسا …ـ=م تـقیقح ¸¸ ر~ام ,ا-ازـسا- دیـسر ¸ر=- هـ-
و ~ا~ ,ا- »ر´ =ارو= اــ- هــ~-· ¸ور~ اــ- -ات´ ¸ر- و رو´ ~ و هتــ~ش- ¸ا هــ-ا=-ات´ ر~ هــ´ `اح
ل~ »~' ¸م .تسا رو=نی~- تسر~ ه¹- ·.و و ل~ .ت·ای یم تی··او ¸یار- هت-گ ¸یا ·د~ یم -د-¸رس
»ـ- ی¹م ,ا-وی~ر' ر~ یـتح هـ´ تیر×~-اـس یـ== ,ا- ه=ـ~- ·یـیا- -ات´ هـ¡ »ـ- ¸' .»تـ~- ی¹و و
را`' , هی¹´ -و`ع ه- ·د~ ی~- ادی, ¸ا~ری=- ,-رتسو یسر¡ · -ا -یج یتن» و ,تی درو-نرود ˆ P•ŒŸy
W•‘“•Œž•n, ‰.A. H•n“y, DoŒnfoŒ› Y•“•‘ ه- ات -را~ع .د-~و- -دیش´ -- ه-ا=-ات´ ر~ •
ر~ .تــ~ا~ ~و=و .و و لــ~ لــ~- تــ-- -~او-ا= ¸ــیا ر~ ·~و- هــتشگ تــس~ هــ- تــس~ لــ~- تــ-- .اح
~ات·ا -ر ه- ·~و- هت=یو' ا-راوی~ ه- †ر- و †ر¸ر´ , و ت~¸ ,ا- -ا· ر~ ¸~اد=ا ریو-ت ه´ ییور-ار
ات ~و- »¸` هنی' ~و=و .د~ -ری= ¸~و= ریو-ت ه- و ت~ا~ رار· ¸' ,ا+ت-ا ر~ ه´ دیسر ,ا هنی' ه- ات
.دـ~ دـ-او= هـت=یو' اـ-راوی~ هـ- ¸~اد=ا ¸و¡ ,¸ور زـی- وا ریوـ-ت هـ´ دـن´ ,رو'~ای دی·ـس ا¸ریم هـ-
_-ر' یتح .~و- زیت ,ا- ه~وگ د·ا· ¸-د- و -ر+¡ =و== ه´ ~ا~ یم ¸اش- ار ,~رم هنی' ¸ور~ ریو-ت
, هـ-ا¡ و تـش, »ـ´ لی-ـس هـ- دی·ـس ا¸ریم .~و-- ادی, ¸اش-او=تـسا و دـ-~و- تـ~وگ ¸ا -دی~و, زـی- ¸ـیا-
ل•م یم~'" :~¸ ~ایر· ..و و ل~ .د-~و- ل~ و »ر- ه~- ·ی-اشی, ·ینی- ·ا- ه-وگ .ت~یرگ- ~و= -ی·-
·تـسا هـت-گ ¸=ـس دـن¹- ,ادـ- هـ- ¸ـیوشت =ر· ¸ا دـ~ هـ=وتم یـت·و و "ƒدـن´ یـم -¹= ار یـ~´ رـ=- ¸ـم
.ت~ی- ¸ر+مر´ , ر~~- ¸·وش·م ه´ ی¹اح ر~ ·تسا قشع را~ی- و -د~ ق~اع •ا~تح ه´ ت·ایر~
168
یم -یر· »- ار »~و= یتح .¸م »ت~- ,را×-یر· و ی==س »~' -=ع ¸," :ت-گ ~و= ا- و دیش´ ی-'
ه´ ~و-- ییا- ¸' ¸ا ی¹و ".~ری~- رت~و¸ ه¡ ر- تسا رت+- ·دن´ یم ریی·ت تعرس ¸یا ه- ه´ یم~' .»-~
,ا-· ,و~ا= ,~و¸ هـ- و ·~¸ »د· ¸اتـ~یر, ,ا-ور-ار ر~ یـتدم .دـن´ور· ~و= »ـ×~ ر~ یـیو·ا¡ دـ-اوت-
.د~ ¸یدیماا- ¸یزگیا= یق¹= ¸و= ¸و¡ ,زی¡ و د-ا~رگ ¸ا- ار ¸ا هیحور رگی~ را- ¸ا~ت=اس
ت-- ·~و~- یم -یر= دن- ™ی=م ر~ و ~و- ت·ا=¹ ¸ا ,راع و »×=م ییان- ¸ما- »=ر ی¹ع ه´ ¸ات~یر,
»ا- هـ- یـ~ی¹گ-ا ,را~·م , ه¹یـسو هـ- دی·ـس ا¸ریم ¸ا ¸ـی, لـ~- نور¡ ˆ P•Œown• .~و- -د~ هت=اـس •
و ییاتــسور ,ا- هــ-ا= ¸ا ار ¸اتــ~یر, ,را~·م --ــس ·~و- -ر~·تــ~م -اماقم هــ=وت ~روم هــ´ ¸ور,
ر~ -ا·`م ¸ا ¸ـ, هـقی·~ _ـن, ار ورای ¸ـیا دی·ـس –رز- دـ= .~و- هـت·رگ تـیراع هـ- یـ~ی¹گ-ا -یـس`´و--
~و- -~ر´ »اد=تسا ~¸ا~- تساو= یم ه´ ,ا ه-ا= , هشق- و _ر= , هی+ت ,ار- ·هن=~¹ا -یا- ی-ا~+یم
¸ا¸ا-رس راد·ر= ا- ¸ا~¹~م , ه~- ه´ د-د- ¸اش- ا~سر ات ی- تور ˆ M••Œ•“ ¸رو~ ¸ا و دنت~ی- •
هـ- ¸اتـ~یر, -ـنیا هـ=یت- ر~ ·~و- -~ا~ »ات -ارایت=ا یـ~ی¹گ-ا را~·م هـ- دی·ـس دـ= .دـنن´ یـ~- یـ-ا-یتش, اـ-
ران´ ·دم' یم -ا~ح ه- -راح ق=انم ¸ا •ا-یرقت ه´ هق=نم ¸یا ینیم¸ -یس _رازم ¸ایم ¸ی¹·· -رو-
یم ا-رام ه-ا=ز,~' ر~ ·دنت·ر یم `ا- ¸یا-راوی~ ¸ا ا- -¡ی, .~و- هت~ار·ار- رس ¸ای-ا- روانت ت=ر~
¸ا »ـ- ار ¸ـما- دـنت-گ یـم اـ- یـ-·- .دـ-~ر´ یـم یـیا~-~و= اـ-وش´ ر~ اـ- هـ-اور, ,ا-دـ~= و دـ-دیز=
.تسا -د~ .د-م ¸ات~یر, ه- و -د~ -اتو´ ا-د·- ه´ -~و- ¸ات~تور, ل-ا ر~ و هت·رگ را~·م
·,واگ ,ا- ,راگ ¸اد-ا »ــش¡ اــ- هــ´ ~و- -دم'ر~ یتروــ- هــ- -¸ات ·لــ~- تــ-- ¸ا دــ·- ¸اتــ~یر, ,ان-
ه¹, ه- ور ه´ ¸×-شم ,ا- -ر=ن, یتح .ت·ای یم ییا-او= -راتسر´, و ‡ا- ¸ا~س' و ل=- دن¹- ¸ات=ر~
,ا- رس ی- -اش ·,-را¶ ˆ KŠng œ’•ŒŽ•‘ “’• H••›Ž•‘‘ • ی-ی-وت ل-ا· ری= و=- ه- زی- دنت~ا~
ه-ا-¹= ,وا~ت ,ا- -را= ¸ا ¸ارادنیم¸ ,ا- ه-ا= لی-· ¸یا ¸ا ی´د-ا را~~ ا+نت .د-~و- -د~ تی-ا= ی-
,ا-· اــ- -¸وم یگدیــسو, ,و- ¸و¡ ,زی¡ »ــ- لــی¹~ ¸ــی~- هــ- .دــ-~و- -د-ام ,ا=ر- اــ-¸ور ¸ــیا ,
ه- ت-~- ی-ا= رور= دی·س ا¸ریم ه´ ¸یا »=ر ی¹ع ای و ·ر=ا= ¸یا ه- دیا~ ·~و- هت~ا--ا ار ¸ات~یر,
-دن´ ¸ا-یاس ری¸ وا .~و- -~ر´ ‡ر- ,~ای¸ .و, ¸یراد+گ- ,ار- و ~ر´ یم ¸ا~حا .ا~ن+´ ,ان- ¸یا
.دـ-~و- -دی-او= ¸ـیور هن=ـ~¹ا -ـیا- هـس اـ- »ـید· هـ´ دـی-او= یـم یـتش´ »ر´· هـ- یـت=ت ر~ یـ=-ر- ,را´
لـ×~ هـ´ -ر-- هـس , هـ,ا-ا´ ,ور یـشیر· »ـ-ا= و .اشیم -ار~- -را~ع –رز- ¸¹اـس ر~ تـ~ا~ تـسو~
یـ-و¡را¡ ,`ا- ¸اری~ تـ·ا- –رز- ی¹ا· -ـی تـ~د-ر~ †اتا ¸ـیا ,ا+ت-ا ر~ .دـنیشن- تـ~ا~ ,~اعری=
ی-ا~+یم .د~ا- هت~ا~ ار ¸-د~ ¸ا- †اق=تسا ه´ ~و- -و×´~ا- ,ا ی-ا~+یم را=ت-ا ر~ و -د~ ه¹و¹ و ---
,ا- ه¹, ران´ ·~و- ¸ـ´یزم ر-تــس ,ا- ¸وتــس ,ارا~ ,رو=را-ا- †اتا .دــ~ یــ~- رازگر- زــگر- هــ´ ,ا
.ا- ر~ زـی-و را´ ,ا- _ار¡ لـ+¡ و دـ-~ر´ یـم یـیا~-~و= یگنـس و یـ·ی-= ,ا- ¸ووا= _ا- ی¹ـ-ا
.دـ-~¸ یـم -ـ~ش¡ -ا•نا¡ ˆ ,ا- p•nk•’ -ـ´ و اـ-راوی~ ¸ا هـ´ ¸اش-ان= و دـ-~و- »¹اـس ¸ون- هـی¹وا •
و-ع اـ- †اتا ر ¸ا هـ´ ی¹احر~ و هتــ~ش- ¸' ر~ `او -ا×-ا, هـ´ دیـسر یـم ,ا -ر=ن, یـ- †اتا هـ- و -~ر´
یـم هـ-ا= =اق- , هـ~- ه- -ـن= ی~یـ~- و دـ-ا-ن= یـم و هـت·رگ تـس~ر~ ار اـ- ¸' تـ=یر یـم †رع اـمرگ
¸ی~- ه- و د-~و- را´ ه- .و·شم ا=-' ر~ ل~- ¸ی~ت-- ¸ام¸ ¸ا ·ل~- رد-ا ل~- »- ¸ارا×تمد= .~اتسر·
تنس ه- ¸اشیرا×ت-ا و دید= ,ا- ینیری~ .د-~و- -~ا~ تس~ ¸ا ار ¸~¸ر= و تیا×~ و -و×~ رن- ر=ا=
ر~ ·ت~~گ یم یت=س ه- ت=ر~ ری¸ رد· ر- یـگد-¸ .دـ-د~ یم ایو= ار رادنیم¸ دـیی'ت و د-~ا~ یم ¸ت
.د-ر== ¸ر·م ر~ زی- تحار ,ا- یگد-¸ اما .~و- تحار و »ر- ¸ات~یر,
*
169
را¡~ ار دی·س ا¸ریم ·دی-ار~گ یم هشیاع ا- هت~-ر~ ی·اتا ر~ ار ¸ت·و رتشی- ¸-¸ ه´ ¸یا ه- ¸~ر- ی,
و دــیرا= یــم ¸ــ-ور~ یــیا= .~و- -د~ اــمزگا را¡~ ¸ــحور راگ-ا .~ر´ یــم رــی~,ا- لــ~=ت یساــ~حا
و ~رو'ر- ار ¸ــیو¸ر' ·هــشیاع رــ-و~ ·-´رقم -¹م ~و- راودیما .اشیم .~و- ¸ــ×~م رــی= ¸ــ-د-ارا=
دی·س ا¸ریم -او= ر~ و دیوگ- ¸ر-و~ ه- ,زی¡ ت-ا- ¸یا ¸ا تساو= ی~- اما .~وش- ¸ت~-' »ا=-ارس
یم `ا- ه-ا~ یق¹= _´ ا- ·د-ار~گ یم -~ رت=~ ¸یرت ه-اوی~ ا- ار ¸ت·و ¸ا ه~- ¸یا ار¡ دیسر, یم ه´
ر~ ار -~ا~ح ¸ا~حا و ~ر´ یم دیدشت ار دی·س ا¸ریم یحور ¸را= .اشیم =ایتحا و -و×س .ت=اد-ا
¸یت~=- ,ار- .~¸رو یم -~ا~ح ¸ا-¸ ¸ا -ی »اد´ ه- ت-~- ت~-ا~ ی~- دن¡ ر- ·ت=یگ-ا یمر- ,و
,رت~´ا= ¸ر~~- ¸ا~ش¡ دن-ام ·ا- =ر,ا~ ,و-ا- , -دنش=ر~ ,ا- -م~رم --ر ه´ د~ ه=وتم را-
ه¡ د-ا~ یم اد= .د-د~ یم د=تم ¸+ی¹ع ر- ا- ¸¸ ,وگ ·~¸ ¸ما~ ¸~ش= ه- زـی- ت-ا-~ ¸یا و تسا
,ایا-· ¸ـیا ,رادن, •`ـ-ا .دـنت-گ یـم وا ¸ا »ـ- دـیا~ .دـ-~ر´ یـم ¿ـ, ¿ـ, رـگید~- ¸وگ رـی¸ ,رارـسا
ا- دی·س ا¸ریم .~و- -د~ هشیاع , هت-ی~ »- ری, , ه¹¸ ¸' ·یشیر· »-ا= ¸و¡ .ت~ا~ ,¸ار~ رس ه-ا-¸
,رگی~ر~ ¸ا »ی¹ـس لـقع ·~و~ ~راو هـ´ -`یا=` .دـ-ا -~ر´ ادی, -و= ار رـگید~- یـیات هـس تـ-گ ~و=
.~و~ یم _را=
·د-او= یم و~را , ه-اق~اع را·~ا ه´ دی~ یم ار دی·س ا¸ریم _ا- ای ¸×¹ا- ر~ ه´ را- ر- ·هشیاع اما و
دی·ـس ·~و- -ار~- یـ-او+~ هـ=وت لـما´ ¸ادق· اـ- هـ´ ,رات·ر ¸و= ¸ـیا ی¹و ~ر´ یـم ¸ـمارتحا ¸ـیگمر~
یسوسا= ه´ ا-¸ور ¸ا ی×ی ه´ ~و- ¸ین¡ .ت=اس یم رو ه=و= ¸یدیماا- و یگ~رو=رس ر~ رتشی- ار
ه- ¸¸ ر~ام -یتامار~ ,ا-~ایر· ,اد- ·ی-ورد-ا ه- هشیاع ~ور´و ¸ا ¸, هقی·~ دن¡ و ~ر´ یم ار ¸-¸
.د~ †اتا ~راو ات ~ر´ -¹ت ت·و »ا~ت , هقی·~ هس اد~ع ·¸ا ه-اق~حا ییو=ماقت-ا ر~ †ر= ·دیسر ¸~وگ
.اشیم و هـشیاع هـ´ ی¹اح ر~ ·دـیرگ یـم ¸ان´ ,وم ییا~نیـس ,ا- »¹ی· ¸ا-امر+· لـ•م یـشیر· »ـ-ا= دـی~
ا- تس~ هشیاع .,رت~´ا= ه- ,رت~´ا= .د-ا -د~ -ری= رگید×ی ¸ا~ش¡ ه- هت~ش- ت=ت ,ور و-ا¸را+¡
.~و- هت·رگ -´ ر~ ار .اشیم -رو- ·-~ر´ ¸ار~ ار
هـ- ور و -د~ `ت-م ¸ا=رـس ,را~ی- هـ- رادنیم¸ رـ~~- هـ´ -~ا~ _`=ا هـشیاع هـ- -´رقم -¹م دـ~ »و¹·م
یـ~- -د-¸ -ام دـن¡ ¸ا ¸ـی- و تـسا ,را~ی- را-گرم ,ا- -رگ ¸ا ر´, ¸ـیا- هنیـس ¸ون´ا »ـ- و تـسا –رم
اـــ+نت هــ´ ار¡ ·تــسا »¹ا„ ,~و=وم اد= هــ´ ~و- -د-ا~+· .اشیم هــ- ¸ا=رـــس ¸ــیا ,ا= اــما و .دــ-ام
, -ری~ ¸د-ا~و- و دــ-¸ر· ¸~رو' ¸ــیو¸ر' اــ+نت هــ´ یــ-¸ ,ا- هنیــس ر~ ~و- ر~ا· رــیر~ ,راگ~رور,
:~ر´ یـم هـمزم¸ .اشیم هـ- -ا== ¸وشم هـشیاع ·دـ~ ~راو هـ´ دی·ـس .دـ-اشن- –رم ·~و- وا هـ- ¸ـ-ا=
".تسا ¸ا~یا ¸یام¸' -ی ™ق· ¸یا .د-~ یم تتا=- د-واد= .ین´ ر×· رو=نیا دیا-- وت"
,را´ ·_ـیگ رادنیم¸ ,ار- هـ´ ,ر-ـ= .~ا~ دی·ـس ا¸ریم هـ- ¸اوار· , ه¹ا- و -' اـ- ار ر-ـ= یـشیر· »ـ-ا=
رایت=ا یـ- تـسا ¸ـ×~م ¸' رـ- یـیوگ هـ´ دـی¸ر¹ یـم و دـیش´ یـم ~ایر· ¸ان¡ »ـش= ¸ا .~و- هـ-ر- ¸ـیرت
.~و~ رو ه¹~ح ¸-ان´اس ه- و -~ر´ ~ر´ = ار †اتا , هی`ا`ا و -ا-سا
هـت~ر· و ¸ون= ¸ـیا اـ- وـت .تـحا-~ا ¸ا=رـس ¸ـیا اـ- وـ~ »ـگ ور-" :تـ-گ هـشیاع هـ- ¸ان´ ~ایر· .اح ¸' ر~
-`ای= -ار~- و ور- ا=نیا ¸ا ~و¸ .,ا -د-اס د-¸ »ا -~او-ا= ¸وگ ر~ و ,ا -دم' ¸م , ه-ا= ه- تیا-
ار ا- ,را~ی- ه´ دن-ا×~ز, ¸یا و »ین´ یم یگد-¸ ¸ورما ¸رد´م ,ای-~ ر~ ام .و~ »گ تییرما- ر-و~ و
~و¸ .,ا هـت·ا- »ـ- هـ- -~و+ی- ار اـ- -وای ¸ـیا وـت .یـنیم¸ -یـس , هـعرزم _ا-~ا هـ- ·دـن-~ یـم €ـی=شت
".~وش- تیادی, رگی~ ه´ ور- و ¸´ »گ ار -روگ
170
هــ- ~و- -~ا+- رادنیم¸ ¸¸ -روــ- هــ- تــس~ هــ´ ¸ان¡~- ·~ریگر- .اشیم ¸ا -دی~ هــ×-' یــ- هــشیاع
·~ر´ یـم هتـ~- و ¸ا- ار ¸ـیا- تـشم -~ات·ا ¸ـ-- ¸ا وا یـت·و و .~ا~ یـم ¸وگ دی·ـس ا¸ریم ,ا-ازـسا-
اـم هـ- اـ-زی¡ , هـ~- ¸وع ر~ ی¹و ·~را~ ار را=ت-ا ¸ـیرت`ا- اـم ¸ا دـ-واد=" :تـ-گ .اشیم هـ- هتـ~-'
هـ´ دــ-~ر´ یــم هــمزم¸ ¸ان¡ راو یــ=و= -~ »~رم , هــ~- هـ´ ~و- ی¹ومر· ¸ــیا ".دـ~ دــ-او= یــ-ا¸را
و ~ا~ -´ ¸ا رایت=ا ¸' -ی ·دین~ ار -`~= ¸یا ه´ دی·س ا¸ریم .د-ا -~ر- ی, ¸مو+-م هن´ ه- ,رادن,
رــ`ا ر~ هــ´ ¸ــ-اد-~ و ¸ا-~ ¸ا و ~و- -~ات·ا .دــ~ ¸ــیم¸ ¸ــق- ¸و+ی- هــ´ ~¸ هــشیاع هــ- ,ا -دیش´ ¸ان¡
ه´ ¸ی-- ار ¸م ·اد= ,ا" :~ر´ ییوگازسا- ه- _ور~ یشیر· »-ا= ه´ دیס یم ¸و= ~و- -د~ ق¹ ه-ر-
»ـ- ¸ـیر~ت ,ار- -ر' ·¸ز- »ـ- ارم ¸ا- ~و¸ .دـ-¸ یـم ار اـ- ¸¸ ·اد= ,ا .»ا -~ا~ لـتا· ¸ـیا هـ- ار »رت=~
†اتا ·~رو' ¸ا-¸ ر- ,ا ه~¹´ ه×-' ی- دی·س ".¸=- ¸ا=ی~ ·ر·ا´ .دن´ یم ¸ی-وت -اسدقم ه- .¸ز- -د~
.ت-گ =رت ار
-¹ا=م دی·ـس هـ´ ی¹اح ر~ .~ور- رـ+~ هـ- لـما´ _' -ـ¡ -ـی ,ار- ~ر´ رارـ-ا رـت=ا .اشیم دـ·- ¸ور
.»ـیای- تـ-ار~- ¸ا- هـت~اد- را=ت-ا ¸ـم ¸ا اـما .ور- یـن´ ,راش·ا, -ا·ار= ر~ یـ-او= یـم رـگا" :~و-
-ار~- رـ+„¸ا دـ·- ¸ور ¸' .اشیم ".»یـسر- -ـ-م` رـ+~ هـ- لـی-موتا اـ- اـت دـش´ یـم .و= تعاـس تـش-
ا¸ریم ·دـ-~ا~ _`=ا وا هـ- ار ¸ـیام¸' , هـ=یت- هـ´ یـماگن- هـ=یت- ر~ .تـ·ر رـ+~ هـ- -دن-ار و ¸ر~ام
¸ان¡ ¸ا=رـس .~و- تـ-•م ¸ـیام¸' , هـ=یت- .~و-- ·¸رـ~~- ران´ ر~ یـن·ی ·دـ~ا- دـیا- هـ´ یـیا=-' دی·ـس
رـ- ر~ .~و- -دیا· یـ- یـحار= لـ~ع هـ´ ~و- -~ر´ هـ-ا= ¸ا هنیـس ¸ور~ قـی~ع ¸ان¡ ¸¹اگن¡ و هـت·رشی,
یــم ار· ار ¸ا هنیــس ,~و¸ هــ- ~ر~ و ·-ام ¸ــ~ رــ•´ادح .دــ-ام یــ~- -د-¸ رــتشی- -ام دــن¡ .اشیم .اح
یـ-اتو´ , هـما- اـ=-' ر~ و تـ·ر یـ-ورد-ا ر~ ¸ـ·اتا هـ- تـسار×ی و تـشگ¸ا- ¸اتـ~یر, هـ- .اشیم .تـ·رگ
.~ا~ _`=ا ر-و~ ه- ار ی×~ز, ¸یام¸' , ه=یت- ی~سر ین=¹ ا- و ت~و- --ر یترو- ~=ا´ ,ور
~و=و »ا~ت ا- ·د-او= ~و- -د~ هت~و- ¸~و= ™=تس~ ا- ه´ ار ¸ر~~- –رم ه- تیمو×=م دی·س یت·و
د-واد= ه- ¸دیشید-ا ,ار- ~و- ا- .اس .د-د-ام ی·ا- -ش= ,¸ا-=¹ ا- ¸-ا~ش¡ ی¹و ·دیرگ- تساو= یم
ار وـت دـ-واد=" :دـ-~رو' یـم »و=- ¸ـن-~ هـ- هـشیاع -`~= ¸ا یـ-·- `اح ی¹و ·تـ~اد- تـ-ر· .ا·تم
:تـ·رگ ار· ار ¸ـن-~ یـ·ار= و _¹ت ,ر×· و ".دـ~ دـ-او= یـ-ا¸را اـم هـ- اـ-زی¡ , ه~- .دـ-~ یـم -ا=-
".~ا~ ¸تش´´ ه- ار »-¸ »- وا و د~ رادی- هشیاع ه- ت-~- ¸م -و+~ .»یا -د~ تن·¹ ام"
دس ار -ار و -~ات~یا ر~ و¹= ه´ ¸ر~ام ی¹و ·~ر´ ,را~~و= ¸رادی~ ¸ا .اشیم ·ت·ر ی-ورد-ا ه- یت·و
یم" :~و- هت~و- و-~و= --ر ی-' ~=ا´ ,ور ه¹~= و~ را- ¸یا .~ا~ دی·س ه- ,رگی~ , هما- ·~و- -~ر´
و ~ر´ »ـ= رـس تـق·اوم ¸اش- هـ- دی·ـس ا¸ریم".دـیای- -د- -¸ا=ا »ـن´ یـم ¸ـ-او= .»ـنی-- ار هـشیاع »ـ-او=
.د~ رو~ ¸یگمر~
*
لی-ر-= •`و~·م .ت~ی- ¿ی- رـت=~ ¸یا ا- اما .یگ~ر- »اما ا- و تسا ¸×~ش´ رسارس د-و-ام ا- ه=-ار
یم ¸~ز- -' ,و= ای ت=ر~ ران´ رت=~ .تسا -او= ر~ تی··او ¸و¡ زی- ای¸ر ر~ و تسا ت´رح ی-
-اگ ¸' و ~ریگ یـمر- دـ-او= یـم هـ´ ار هـ¡-' و دـ-~ یـم ار· ¸وگ ·~رو' یـ~- ¸ا-¸ ر- وا هـ¡-' هـ- ·دـی'
.¿ی- ƒد-ا~ یم ه¡ ¸ا=رس ¸ا لی-ر-= •`•م .دیوگ یم ¸´رت
و د-ون~ یم ییا-اد- ه´ تسا ییا- »~' ¸ا ر´, ¸ر-و رو´ ~ ه´ دشید-ا یم ¸یا ه- ,رادی- و -او= ¸ایم
ƒت~ی´ .ام ¸, -ت~ی- وا ,ا- ‡رح ¸یا ه- .دنت~ی- وا ¸ا ا- -¸او ¸یا اما ·د-~رگ یم ا- -¸او -و~=م
171
ر~ ت´رح ه- ار ا- -و´ ات دش=- یم وری- ا- ¸' ه- و دن´ یم همزم¸ ¸اشیا- ¸وگ ر~ ه´ ت~ی´ ¸یا
ƒدن-د- €ی=شت ار ,را~ی- و د-را~ ¸ا- ¸یو, ¸ا ار ¸ام¸ ·د-رو'
.~اد- ی=سا, لی-ر-=
*
¸ا ·د-دیما- یم ¸-ا´ و ری, ار وا »~رم ¸ون´ا ه´ هشیاع ·رو, ی¹تیت ه- .اشیم تشگ¸ا- ¸ا ¸, ¸ور -ی
, -~ا= ر~ هـ´ ¸ا هـتشگر- تـ=- قـ~اع ·-ـق¹~ ¸ا~•ع .~و-- ¸ـیادی, هـت-- -ـی اـت و دـ~ دـید,ا- را=-ا
~ا- ·-ار ,ا- ™ـسو هـ´ تـ-گ اـ- یـتا-~ هـ- •اد·- ·~و- ¸اور ¸¹ا--~ هـ- اـت-ا,ات-ا¡ یـنیم¸ -یـس ,ا- ,راگ
-اگ رـ- •`و~·م .~و-- رـت=~ ¸ا ,ر`ا ¸' ¸ا ¸ـ, و -~ر¸' ار ¸ـ-ا~ش¡ و -~ر´ دـن¹- او- هـ- ار -~ا= =ا=
هتـــ~- و ¸ا- هـــ´ یـــیا-ر~ و و~ا= ,ا- _ار¡ و هـــن=ا یـــ-~ر×-روا- ,ا- ه-اـــ~·ا ¸واگ -ار~- ¸ا~•ع
دـنت-گ یـم ,روا-ا- اـ- اـ- یـتا-~ ·~ر´ یـم لـق- ار ~و- ¸ـ×~ما- ¸وـ-=م ,ا-~رو ¸د-او= یـ- ¸اش-د~
ام .دنن´ یم روا- ار ا- ‡رح ¸یا ه´ ییوگ- ات-ا,ات-ا¡ ,ا- ق~حا ¸' ,ار- ار ا- ه-· ¸یا تسا رت+-
و -ـ~ رـگرا´ ¸اراز- رـگا هـ´ »ـی-ا~ یـم و »ـی-د- زـی~ت .ای= ¸ا ار تـقیقح »ـی-اوت یـم رو, ی¹تیت »~رم
ی·ا´ ~رو ¸د-او= »- ¸اش-~ر´ -ار= ,ار- -¸ات و .دنی' ی~- دید, ~و= ه- ~و= ا-ر-· ·دنن×- را´ ¸ور
ر=ـ~~ت هـ- ار -ـق¹~ ¸ـ´ ¿ـی- را- ¸ـیا هـ~- ¸ـیا اـ- .دـنش×- تـ~ح¸ ی¹´ دـیا- اـ-رگرا´ ¸ا~- و تـ~ی-
»´ »´ ا- ¸' .د-~ر´ یم روا- »~رم ·دنت-گ یم ¸ا -را-ر~ ه¡ ر- ه´ ~و- ,رت=~ هشیاع اری¸ ·ت·رگ-
ه- ه´ ی¹اس ر~ ا- ه-اور, رگم .تسا ی= ی- ی- قح ر- ¸یش-ا= ·وم دی,س رت=~ ه´ د-~و- -~ر´ روا-
یـ~- ¸ر- ر~ هـما= ¸و¡ و دـ-~ر´ یـ~- ¸¹ا--~ »اد´ م رـگم ·هـت~~گ ¸' ¸ا و ·دـ-~و- هـتشگ- ¸ا- دـم' اـی-~
دیش=- یم تی-اقح ·~و- -~رو' را- ه- ا- ه-اور, تشگ¸ا- ه´ ,ا -د~ -و´رس ,ا-دیما ه- هشیاع ƒدنت·رگ
,ار- و¹و ·یــــگد-¸ ¸ــــیا ر~ ‡رگ~ ,ا- -دید, ¸ور- ¸ا×ما ¸ون- هــــ´ ~و- ¸' رــــگ-اش- ¸~و=و و
.تسا هت·ر- تس~ ¸ا زی- ¸یم¸رس ~ر· ¸یرتریق· و ¸یرت-ی·-

ی- ه=ید= .هیرگ ری¸ ~¸ ¸ا~•ع و ".تسا هت~ر· ¸' ¸ا رگی~ وا" :ت-گ -~زت-گ~ _ن,رس ر~~- ·ه=ید=
هــ- اـ- یـتا-~ ".تــسا ی¹اع ی¹ی= هـ´ ¸ـیا .~راد- هــیرگ" :~وز·ا ~رو' ر~رــس ¸او= -اساــ~حا ¸ا هـ×-'
".,ا -د~ اد=د´ رو=¡ ,ا -~اس و ‡ا- و ا, و تس~ ی- ¸¸ ¸ین¡ ا- ت~ی- »و¹·م" :دنت-گ _ن,رس
".دی~ر´ »-ا=ت-ا ¸ات~و=" :~ا~ یم -او= ¸یگنسرس وا و
¸د- ر- یی`= ,ا- ه-اور, .ت·ر یم -~ ,وس ه- ه´ د-دی~ ار وا ·هشیاع ¸د~ دید,ا- ¸ا ¸, ¸ور ت--
,وـس هـ- تـسار×ی .~رو= یـم -ات و ¿ـی, »یـ~- -ار~- ¸دی-ـس ,ا-وم و دـ-~و- -د-ا~و, هـما= ¸ا هـن-ر-
-ـی لـی×شت ,ار- دـن-د- _`=ا رو, ی¹تیت -ایا¡-ا- هـ- ~ر´ تـساو=ر~ و تـ·ر ¸ـی~ دـ~=م _ن,رـس .زنم
و ".تـسا _و·و ـ‡´ ر´ ~ ر~ تـ=ر~ _ـیرات ~ادیور ¸ـیرتگرز-" :تـ-گ هـشیاع .دـ-و~ -~ام' ,رو· , هـ~¹=
.ت~ا~گ او- ی×یرات ¸ا د·- ·-~ ¸ا~- ,ار- ار ه~¹= رار· ·~و-- _انتما ه- ر~ا· ه´ ¸ی~ د~=م
ر~ هــ´ ی¹اح ر~ هــشیاع و دــ-دم' ~رگ تــ=ر~ , هــ=ا~ ,ور هــشی~- دــن-ام -ایا¡-ا, ,ا-عا -ــ~ ¸'
.»ا -~ر´ ¸اور, ¸ا~ـس' , هـ=ق- ¸ـیرت`ا- اـت هـت~ر· -ار~- ¸ـم" :تـ-گ ~و- -~اتـ~یا ¸ـیم¸ ,ور ¸ا~ر-ار-
زـی- ¸امر· هـ´ -~رو' یـما·ی, اـم ,ار- -´رقم - ¹م لـی-ر-= .»ا -دی~ زـی- ار ی+تن~¹ارد ـس تـ=ر~ ¸ـم ه¹-
".د~ د-او= ی-ا¸را ام ه- زی¡ ه~- ل-اقم ر~ ی¹و ·د~ د-او= هتساو= »یرا~ ه´ ه¡-' ر- اما .ت~-
172
یم دیا- ,~و¸ ه- ه´ ی~ی~-ت ,ار- ات ~و- -دمای- ¸ی, ,ا ه··او ¸ون´ ات ¸ی~ د~=م _ن,رس یگد-¸ ر~
ام ¸ا لی-ر-=" :ت-گ دن´ ,ریگو¹= ¸یاد- ¸دی¸ر¹ ¸ا دی~و´ یم ه´ ی¹اح ر~ .~¸اس ¸ا -~ام' ت·رگ
"ƒ¸ا= رت=~ د-او= یم ه¡
,ار- `اح ¸ـی~- ¸ا ·- ~ ـ¸ا´~و´ و ¸ا-¸ ·¸ا~رم ·اـم , هـ~- ه´ هـت·رگ رار· ¸ـیا ر- هـ×-`م , -~ارا"
ار ~وس`ار=ح و »یور- -~ای, ار -یر~ , ه×م ات ا=نیا ¸ا ه´ -د~ -~ا~ ¸امر· ام ه- .»یو~ -~ام' -رای¸
".»یور- -رای¸ ¸یا ه- دیا- •ا~تح ام .»یسو-- ~را~ رار· -یر~ »رح ز´رم ر~ ·ه-·´ ر~ ه´
~و- ¸ایم ر~ .و-=م , ه¹'~م .د-~ر´ ¸ا=' ار ی-ا=ی-ر´, , ه•حا-م -ایا¡-ا, و-ع _ن, »اگن- ¸یا ر~
¸ا×ما »ن´ ی~- رو-ت" :ت-گ _ن,رس .دیسر ی~- ر=- ه- ه-`·اع ا- ه-ا= , ه~- »اگن+-ا- ¸~ر´ ا-ر و
اـی رـق· لـی¹~ هـ- هـ´ ی-اـ~´ ر- ار _ـح -ـسانم »ا=-ا دـ-واد= هـ´ دـن-ا~ یـم هـ~- .¸ا= هـ¡- دـ~ا- هـت~ا~
هـ- -~ ¸اری, و دـ-ام ت´اـس ¸ان¡~- هـشیاع ی¹و ".دـیاش=- یـم دـ-و~ ‡رشم هـ×م هـ- دـن-اوت یـ~- ,را~ی-
یـ-ام¸ و ~ر´ تیارـس ¸یریاـس هـ- ·دـ~ا- هـت~ا~ رـیگاو ¸تو×ـس ,رادن, تـ·و ¸' .دـ-~ا~ هـما~ا هـ•حا-م
هـ~¹´ -تـ~-اد- ار ¸' یـگ-وگ¡ زـگر- ¸ـ´ ¿ـی- هـ´ ی¹اح ر~ -دـ~ یـم لـح ه¹'ـ~م هـ´ ی¹اح ر~ ·یـ-`و=
.دنت-گ- ,ا
اـ- ‡~ارتم ,زی¡ ¸ـیار- -¸ات ¸ـی~ هـ´ ¸ـیی'و- ¸ا~•ع .~ر´ ت-=ـ- هـ- _ور~ -ـق¹~ ¸ا~•ع »ا=-ارـس
ه¡ اـ- ه¡- و اـ- ¸¸ری, .تسا -ار لـیام ت~یو~ ایر~ ات ا=نیا ¸ا" :~¸ ~ایر· ~و- -' ,ا هعر= ¸دی~و-
"ƒ»یور- »ی-اوت یم رو=¡ ƒد-و~ یم
".د-~ یم وری- ام ه- د-واد=" :~ا~ _سا, »ار' هشیاع
رار· ¸و-ای·ا -ی -یر~ , ه×م و ام ¸ایم ه´ ,ا -~ر´ ر×· ¿ی-" :~¸ ~ایر· • ا~د=م ت=ا~س ا- ¸ا~•ع
دیا~ .»ین´ هیار´ یتش´ ¸ار-ا¸ ,ار- »یراد- .و, ه´ ام ƒ»ین´ رو-ع ¸' ¸ا »ی-اوت یم رو=¡ ر=' ƒهت·رگ
".»ین´ ¸اور, »ی-اوت- ه´ د-ایور یم .ا- ¸ا~تش, ¸ا ه×-`م
ین=¹ ا- ¸ی~ د~=م _ن,رس .دنت·رگ ت-گ یم ر-´ ه´ ار ¸ا~•ع ر- و رو´~ ¸یگ~ش= ا- یتا-~ ¸ا ی·~=
اـم - ~ هـ- و -~رو' »`ـسا هـ´ تـ~ی- ,~ای¸ -دم وـت .¸ا- ت´اـس .تـسا ¸ـ- رـگی~" :تـ-گ زـیم' ¸-¸رـس
".ین´ ,وری, ام ¸ور و -ار ¸ا و ,دن-- ار ت-ا-~ تسا رت+- .,ا -دم'
ار ا-~راو -¸ات ا~~ .دین´ یم رات·ر رو=نیا ا-~راو -¸ات ا- ا~~ ¸," :~ر´ ,راش·ا, ¸ان¡~- ¸ا~•ع ی¹و
»ا=-ا دـییوگ یـم اـ~~ هـ¡ رـ- دـیا- هـ´ دـی-ا~ یـم یـیا- »~' ار اـ- ¸' هـ×¹- ·دـی-ا~ یـ~- ر-ار- ¸ات~و= اـ-
†ا-تا هـ´ ¸ـیا ¸ا لـ-· ی¹و ·دـ~ یـم رـت~×=م ¸ا~•ع ~ر گ -ر+¡ ”رـس ـ=ان--= ¸ا~رم , هـق¹ح ".دـن-د-
.~ا~ ریی·ت ی¹´ ه- ار ا-· ·-ق¹~ .ا‚س ه- ¸-ا´ , هشیاع _سا, ·دت-ی- ,رگی~
یت·و و ~و~ی, »ی-او= -~ای, لیام ت~یو~ ام .تسا -~ا~ _ی-وت »- ار ¸یا هت~ر·" :ت-گ »ار' رو=-ا~-
اـت دـ~ دـن-او= ¸ا- »ـ- ¸ا ~و= هـ- ~و= اـ- -' .»ـی+- یـم _اوما -ـ´ ¸ایم هـ- اـ, ·»یدیـسر اـیر~ لحاـس هـ-
.»یو~ ه×م را,~-ر ¸و-ای·ا -´ ¸ا ام ات د~ دن-او= -~وشگ »- ¸ا ا- -' ·ه¹- .دنیاشگ- -ار ام ,ار-
173
*
ار· ار ¸ارا×تمد= ه¡ ر- و ~و- ت´اس ی-یر= ¸ر= ه- ه-ا= ·د~ رادی- ه´ دی·س ا¸ریم ·د·- ¸ور _--
, -~رت~گ -ان,رس ری¸ اما .~و- -~ر´ هن=ر زی- ینیم¸ -یس ,ا- هعرزم ه- -و×س .دمای- ی-او= د-او=
·لـی-ر-= ¸امر· ¸ا تـعا=ا هـ- -ایا¡-ا, ,ا-عا , هـ~- .~و- اـ, ر- یـ~و= و -ـن= رو, ی¹تیت تـ=ر~
ی~یع تساو= یم ادت-ا _ن,رس .د-د~ یم -~ام' -~ =رت ,ار- ا- یتا-~ و د-~و- -~ا~ ,ار -´رقم -¹م
هت-گ ه=ید= ¸ر~~- اما ·دن-اشن- ¸' ر~ ار ¸ی¹و¹·م و ¸اری, و د-دن-- واگ ه- ات ~¸ا~- ییا- ,راگ را=-
»- ام -´= ƒ»یور- -~ای, دیا- ام ه´ هت-گ- هت~ر· رگم ˜دی-~ ی~- ¸وگ ا~~ ·ی= -حا- _ن,رس" :~و-
ی-`و= ییا~ی,-ار ه- ر~ا· ه´ ¸ا´~و´ ¸یرت¹اس~ر´= ه´ د~ ¸یا ر- رار· ".»ین´ تعا=ا ار ¸-امر· دیا-
و دـ-~و- -~رو' ~رگ ار ¸اشییا~= ~اوم , هـ~- اـ- یـتا-~ .دـ-و~ لـ~ح ¸`اـ~گرز- تـش, تـ-و- هـ- دـ-~و--
-ـی~ز- -ا=یز-ـس ریاـس و ¸ا=-~ا- ·زـمر· اـی-و¹ ·_¹ت یـیای¹· ود´ ·_ـ-ر- ·¸دع ·یـنیم¸ -یـس ,ا- هـ,´
ر- ات دنن´ »ی~قت ¸ار-ا¸ ¸ایم ,وا~ت ه- ار ییا~= ~اوم دنت·رگ »ی~-ت .~و- -د~ -و--ا -ایا¡-ا, , ه=ا~
-ا-اویح ~و- رار· .دــ-~رو' ~ر گ »ــ- ار اــ- -او=ت=ر و ,ز,~' لیاــسو .دــن´ لــ~ح ار ¸ا -ری= »اد´
هـ- ~و- هتـساو= هـ~- ¸ا _ن,رـس ی¹و ·دـ-ر-- ~و= اـ- زـی- ار _رم و هـ=و= لـماح ,راگ دـن¡ و ¸ـ´را-
ه~- ¸ا دی·س ا¸ریم یت·و و د-~و- -~ر´ _ور~ »~ -دی,س ¸ا ¸ی, ا- یتا-~ .دنن´ تعان· لیاسو ¸یرت~´
»ا~ت , هـقی·~ _ـن, و لـ+¡ رادنیم¸ .~و- هـت·رگ ¸اماـس و رـس ¸ـی- و »ـ´ اـ-را´ ·دـ~ - ~ ~راو ر-ـ= یـ- اـ=
,دن´ --ـس اـ+نت و تـ~-- یـ·ر= اـما ·~ا~ ¸اش-ا×ت -دی-ـ~¡ ار اـ- یـتا-~ , هـ-ا~ و تـ-گ ¸=ـس ¸ـیگ~ش=
.دنت=ا~ر, را´ ه- ¸یشی, -ات~ ¸ا~- ا- و د-دیش ´ یتحار ¸-- ه~- و ت·ر و ~ر´ .و »ا=-ارس و د~ را´
-ا== -~اس و ‡ا- و ه-اوی~ ار »~رم و ت·و´ یم ی-اشی, ه- تس~ ا- ·ت·ر یم ه´ رو=-ا~- ا¸ریم
هـ×¹- ·تـ~اد- ~اقتعا .وـسر و اد= هـ- و ~و-- ,رادنی~ ~رم تـ·و¡ی- وا ی¹و .تـ-گ یـم ازـسا- و ~ر´ یـم
هـ- اـت دـ-~ر´ یـم ¸ـیا-ر ~و= .اح هـ- تـ~یا- یـم هـ´ ~و- دـن~ترد· ,ا -~او-ا= ¸ا ¸ـ-ن¹ا -ـی·- ,~رم
.~و- -دیا· ی- وا ل•م یم~' ا- ه•حا-م ¸و¡ ·~ور- ¸ت~و-رس .ا--~
¸ا ¸, و د-زی=ر- ¸ا~- ,ار- ه~- تسا رت+- ت-گ _ن,رس ه´ د-~و- ت´رح , -~ام' ا- یتا-~ -ور= »~
¸ری, ر~~- ران´ ه´ یماگن- ·-~ .دن~ا- ¸اما ر~ ¸ور ,امرگ ر~ ت´رح ¸ا ات دنن´ ¸ا=' ار ر-س ¸'
¸ا لـ-· و »ـنی-- ار هـ-·´ تـساو= یـم »¹~ هـشی~- ¸ـم .دـ~ تـسر~ -ر=`ا-" :~ر´ هـمزم¸ ~و- -دیش´ ¸ار~
:تــ-گ و تــ·رگ ار وا تــس~ ·~ر´ ¸ار~ ار ¸تــس~ هــ=ید= ".»ــن´ ‡او= ¸' ~ر گ »ور- اــی-~ ¸ا هــ´ ¸ــیا
".»یر~گ یم -' ™سو ¸ا »- ا- و~ ر- .~و- ¸ی~- »- ¸م ,و¸ر'"
-ا== دن-ام ~ایر· ییاد- ا- ·د-د~ یم -~ام' -رای¸ ,ار- ه´ -~ ¸ام~رم ¸دی~ ¸ا ¸یگ~ش= دی·س ا¸ریم
:~وز·ا ~ا~ یـم تـ´رح -~و+ی- ار ¸ـیا- تـس~ هـ´ ی¹اح ر~ و ".وـشیم ¸اشیدی~ یـم دـیا-" :تـ-گ ¸ـ-¸ هـ-
یم ه¡ ¸اشیگد-¸ ه-ا= رس ه- ر=' .د-ور- -~ای, ایر~ ات دن-او= یم .-~¸ ¸ا~رس ه- رو, ی¹تیت »~رم"
"ƒدن-ام یم ا=نی~- و دنی' یم لقع رس ·»ن×- دق- .و, ~ا+نشی, رگا ین´ یم ر×· .تسا ه-ا= , ه~- ƒدی'
و .اشیم و ~و- هت~ش- ت=ت ,ور و-ا¸را+¡ .د~ -ش= ¸یاد- و ~ات·ا هشیاع ه- ¸~ش¡ ¸ا+گا- ی¹و
یـم هـ´ ار یـیا-زی¡ و دـ-~ر´ یـم و=تـ~= ¸اش¹یاـسو و اـ- ¸ا-¹ ¸ایم -~¸ هـ~تا-~¡ ¸ـیم¸ ,ور ¸ر~ام
".تسا ا=نیا رد, -س ¸یا »-¸ا-" :ت-گ دی·س ا¸ریم .د-~ر´ یم اد= ~ر- د~
¸ا= هـ- یـ-ر×یم هـ¡ -دن= ¸ـیا دـ-ا~ یـم ¸ا=ی~ ™ـق· .دـیور- »را~گ یـ~- .دـیور یـ~- اـ~~" :~¸ ~ایر· و
".دی-ز- یش´~و= ه- تس~ را´ ¸یا ا- »-~ ی~- -¸ا=ا و دیت~- ¸م ¸¸ ا~~ ی¹و .هت=اد-ا ا- یتا-~
174
یـم اـ~~ .دـیر - یـم را´ هـ- یـگنش· -ا~¹´ -ـ=ع دی·ـس .یـ-و= ,ا- ‡رح هـ¡" :دـیدن= یـ=¹ت هـ- .اشیم
~را~ ی~+م زی¡ -ی ا=نیا ر~ .دین´ یم ت-=- یش´~و= ¸ا ت·و ¸' ·-د-ا~- ی·ا- »ر~ع ¸ا ,زی¡ دی-ا~
دـیا~ ·ار¡ اـما ¸ـم .دـی~+-- ار ¸' دـی-اوت یـ~- ¸اتییا,ورا یـتا~راو یـنی~ یـ- ¸' اـ- اـ~~ اـما ·دـت·ا یـم †ا-تا
یـم ار ¸' دـین´ ادی, ار ¸ات-¹· دـی~ر´ یـم ی·ـس و دـیتشگ یـم ¸ـی¹گ-ا تـ=و~ راو¹~ و تـ´ لـ=ا~ رـگا
".دیدی~+·
ƒ,ا -د~ را¡~ اد= -ـت هـ- هـ-ترم -ـی ƒیـیوت ¸ـیا ·وـشیم ..اشیم .تـسا روـ-ت لـ-ا· رـی=" :تـ-گ دی·ـس
"ƒتسا †و- د+ع رگم
هـ´ هـت-گ هـشیاع هـ- هـت~ر· .تـ~ی- اـ- ¸ا~یا یـ- ,ا= اـ=نیا .»رـ~, ,ور- تـسا رـت+-" :تـ-گ یـشیر· »ـ-ا=
~و~ یم هتساو= ام ¸ا زی¡ ه~- .~ور یم ¸ی- ¸ا ¸-ا=رس ·~و~ ‡رشم ه×م -رای¸ ه- .اشیم یت·و
".د~ د-او= ی-ا¸را ام ه- زی¡ ه~- ¸وع ر~ و
راوی~ ¿گ ه- ار ¸ی-اشی, و د-ا-~¡ ¸ر~~- -او= †اتا راوی~ ه- ار ¸یا- تس~ -´ رت=ا دی·س ا¸ریم
اـ~ی,او- اـ- دـییای- -´= ·تـسا _ـح -ای¹~ع »ا=-ا رو=نم رـگا" :تـ-گ یـ-`و= ,ا هـ-·و ¸ا ¸ـ, و ~رش·
".~و- »ی-او= ه×م ر~ رگی~ ¸ور و~ .»یور-
".»یور- -~ای, د-ا -~ا~ ¸امر· ام ه-" :ت-گ .اشیم
ƒلی-ر-= ƒوشیم -´رقم -¹م ·ه×-`م ƒ¸امر· ·.اشیم ·.اشیم" :~¸ ~ایر· و ~ا~ -´ ¸ا رایت=ا ¸ا- دی·س
¸ا رـ=' ƒ¸ا ی-ـسا »´ ـس و »´~ اـ- ¸ا=ی~ ƒ.اشیم »ـن+= و تـش+- ƒراد¹ا- ,ا- هـت~ر· و ¸ار~ ¸ـیر ,اد=
هـ´ ¸ـیا اـی ƒیـیوگ یـم هـ¡ ¸ا- ƒدـ-را~ _ور اـ- ¸¸ اـی' ƒ,ریگ- یـ-او= یـم ,ا هـ=یت- هـ¡ اـ- ‡رح ¸ـیا
,ا- -' یـت·و ƒدی-ـس اـی تـسا -ایـس اد= ƒدـ-را~ تیـ~ن= اـ- _ور اـی' .»ـی-ا~رگر- ار .ا‚ـس تـسا رـت+-
.اشیم ƒدـن-ام یـم ران´ راوی~ لـ•م تـسار ƒدـ-ور یـم اـ=´ یـ·ا-ا ,ا- -' دـ-و~ یـم ¸ا- »ـ- ¸ا ¸و-ای·ا
ƒدــ~ دــن-او= -~وش=- ¸ــم ¸ا-انگ اــی' ƒ,را~ ~اقتعا تــش+- هــ- وــت ƒ~را~ تــقیقح -ز=·م اــی' .-د- -او=
د~ -ی~ز- .اشیم .~ات·ا و-ا¸ ه- ~و- -دی-ا-~¡ راوی~ ه- ار ¸ی-اشی, ه´ رو=-ا~- و د~ ری¸ارس ¸×~ا
لـ·ا` ی¹و ·ور- ¸ار-ا¸ -ار~- ·دـ~ا-" :تـ-گ .اح یـ- و هـ-= ییادـ- اـ- .تـ·رگ ¸ـ~و=' ر~ تـش, ¸ا و
`و´ا´و´ ¸ا ر´, ار ¸-اد=ی ی-اوت یم و ~را~ هیو+ت د~ا- ه¡ ر- .ر-- ت-ار~- ار ¸شیتسا زن- ¸دسرم
".ین´
ران´ -ی- -ی, ه- ·دی·س »یر-ا¸ ام .»یور یم -ار -~ای, هیق- ل•م »- ام .ه-" :~ا~ _سا, یمر- ه- .اشیم
".»یور- »ی-او= ی~- ه´ ایر~
".»ی' ی~- ر- ¸ا -د+ع ¸ا ییا+نت ه- .وشیم »ن´ ه¡ »-ا~ ی~- ¸م" :ت-گ ¸ایرگ دی·س ا¸ریم
دییای- ام ا- .-دم' رس ه- ا~~ را×·ا ¸ام¸ رگی~ .دییای- ام ا- ·-حا- ا¸ریم" :ت-گ ت=ت ,ور ¸ا هشیاع
".دی-د- -ا=- ار ¸اتحور و
175
ی--م` ¸~رگ »- ¸یا" :ت-گ یشیر· »ـ-ا= هـ- یـ~ن=د- ا- و تسا=ر- -~ا ¸ا ”رـس ¸ا~ش¡ اـ- دی·س
".~و~ یم او- ~ا- ل~- ت-- ·~ریگ یم ار ¸ام ه~- ¸ا= ¸ر=' ¸ات~~رگ ¸یا اما .دیتساو= یم ه´
".ای- ™ق· .ای- ام ا- دی·س" :د-ا-~¡ دی·س تش, ه- ار ¸ا ه-وگ .اشیم
".~راد- ~و=و اد=" :ت-گ هشیاع ه- -ا== »×=م و دی=ر¡ وا ی¹و
".-ا .وسر •اد~=م و -ا ی¹ا ه¹ا `" :ت-گ هشیاع
یـ=-ر ¸و~¹م و یـنیع قـیاقح اـ- و تـسا یـن-~ و یـ-ور~ یـتی··او یـ-احور , هـ-ر=ت" :~ا~ هـما~ا دی·ـس
".د~ د-او=- -~وشگ ¸و-ای·ا -' .~راد-
".د~ دن-او= -~وشگ »- ¸ا ه×-`م ¸امر· ه- ا- -'"
".ی-اش´ یم ه·=ا· ,وس ه- ار »~رم ¸یا وت"
".د-ور یم اد= ¸و=' ه- ا- ¸' .ه-"
یمر- ه´ یمد· ر- ا- و دم' »-او= ¸ات-ار~- ی¹و .»ت~ی- دقت·م وت ه- ¸م" :ت-گ ه-ار-´م دی·س ا¸ریم
".»-د- ه~تا= یگ-اوی~ ¸یا ه- »~و´ یم »را~
اـت تـسا هـت~ا~گ ¸ا´ا×~ ,ا, ¸ـی, یـ-وگا-وگ ,ا- ¸ور و اـ- -ار دـ-واد=" :~ا~ -او= ,~ا~ هـ- هـشیاع
".د-روای- ¸یقی ¸~و=و ه- »ا=-ارس
¸وری- ار اـ- هـ-اور, ·دـیو~ یـم ¸وری- †اتا ¸ا هـ´ ی¹اح ر~ و ".»ـن+= هـ- ور-" :~¸ ~ایر· دی·ـس ا¸ریم
.د-ار
*
-ــی »اد´" :تــ-گ ¸اویح ¸وگ رــی¸ ·~ر´ یــم را~یت ار ¸واگ -ــ¡و´ ¸ا-یاــس رــی¸ هــ´ -ــق¹~ ¸ا~•ع
~و- رـت+- دـیا~" :~ا~ هـما~ا ¸ا~•ع .~اد- یـ-او= واگ "ƒ-د~ ¸ـق~اع هـ´ یـق~حا ¸' اـی -رت=~ ·دـ-رت هـ-اوی~
ار ¸رـس واگ و ".تـسا -ا¡ تـیعون~م ¸ا رـتد- ی¹ی= ¸و-ای·ا ¸ا ,را-=ا رو-ع راگ-ا .»ـید-ام یـم ¸ـ=-
.»و- ·»و-: ~ا~ ¸ا×ت قید-ت ¸اش- ه- را-و~
176
J~- ç=ن¡
-دشان اشام- ا-ا را-شآ ·ر|ش كی
'
د~=م ,ا·' "ƒد-ا~رگ یم »¹وا .اح ه- ارم ر= ~¹ا ل=ا- ای ~رو »ادك ·»د~ .د-م د·= ه- هك ¸یا ¸ا ¸,"
,ا- ,رتشم د~ت·م و ¸یما رواشم و ¸' ,`ا- , هق-= , ه-ا=ر·ا~م و راد-ا~ , ه·اك -حا- ¸ای--
ل•م هك ق-اس »¹·م ¸ای-- .~و- -دی~ای-~ ,~رم ه¹·اع ·د-~و- ی~ی¹·ا و --ر ر- ¸ا هك ه~س‚م و~ ¸یا
·ت~اد- ا-ا د~ا- -د~ ~ات·م ییو-دیو ,ا- »¹ی· ,ا~ا~ت ه- هك ¸یا ¸ا و ~و-- ¸دقم هكش= ا- ی=اح رتشی-
¸ون- ¸~`گن- یت·و ·ا- »ید· هك ا- -ن-ر· ¸ا ,رای~- =یس`ك را`' ا- ان~' و هت=اس~و= ~و- ,~رم
"ی•رش ی هی=ان" ¸ا ا- .ار-¸ ¸ا ی-·- ا- یگن-ر· و یتدیقع -ا·`ت=ا ر=ا= ه- ·د~ یم -دیما-ـ
¸م هك دی~+· ی~- راگ-ا .ر=ا+م دنیوگ یم ¸م ه- ا=نیا" :ت-گ یم .~و- -د~ _ار=ا اكا~ ر~ ~و= ت~´ ,
هك ¸یا ا- اری¸ .~رك یم -را~ا ¸د· ی-اتوك ه- ییور~و= ا- .اح ¸یع ر~ و ".»ا -~رك _وك ه¹وتوك
هك ه==¹ ¸یا ر~ .دیسر ی~- »ی- و رتم =ی ه- ¸د· .و= ·ت~ا~ ت-¹ك ,ر~ك و ا-و¸ا- و ر-تس ی¹كی-
†اتا ر~ رانك و -دیر, -او= ¸ا ·ی~ا= ی,ما= , ه-ار´ -´م ¸~¸ ر~ ,اد- ا- ·~و- هت~~گ ه~ی- ¸ا -~
هك ¸ی~~`گن- ,اترك ¸ا-¹ ¸ما~ ا- و هت~ا~ر- زیم ,ور ¸ا ار ¸كنیع د·- .~¸ یم -¸م ·-~ات~یا -او=
ت~- ار ¸نی- =ی~ز- ¸ا~ش¡ د·- و ~¸ =¹, ¸ا- ·~رك =ا, ·~و- -~رو= ,زی~ت لك· ¸-~رگ تش, ¸' دن-
177
ار ¸یا- -¹ ·دیشك تس~ ¸¹ی-س ی- و هت~- انح ¸یر ه- ·~وشگ `ماك ار ¸-ا~ش¡ ·~¸ ار ¸كنیع و
=ی ل•م ی,ما= •ار-ا„ هك ی-ا¸ر¹ ~و=وم ,ا- ”ا~ ¸دی~ ¸ا ¸, و ~وشگ ار ,~ور´و ر~ و ~رك ه¡ن=
·ت~اد- ,دی~رت ¿ی- ¸ا~~و=و ه- ت-~- رگی~ هك ییا- ”ا~ ·~و- -~رو' و -دیشك ¸~و= -ار~- ه-رگ
¸یشكـ ـ·¸وی¹و,'ـ ـ¸ویسو¹ ـ¸اـ ـارـ ـه¹~=ـ ـ¸یاـ ـدن¡ر- ـ.~رو' ـ¸ا-¸ـ ـه-ـ ـارـ `ا-ـ ـرادشی-ـ ـوـ ـ-اتوكـ ـ,ـ ـه¹~=
~ودح هك ارو~ام ل-ا یشكارم ``· ات `^· ا- اما ·~و- هت·ر ¸ك ت~ی¸ یم _ی~م ~`یم ¸ا ¸ی, .اس
¸روشك ¸ارو´ ~ ¸' ر~ هك ¸یشك ¸یا .~و- زیگ-ا ¸یاتس ¸ن-~ رو-ح ~و- -دیر, -او= ¸ا -¸ات هك ¸یا
»ا~ت تحا·و ا- ¸' ´~ر ¸ا ¸, -د~ »+تم و~ا= و ر=س ه- ,دن~تور` , -وی- , ه¹یسو ه- ~و- -ر~·ت~م
ور-ار ه- هك ی¹اح ر~ ¸ای-- ·-~و- -د~ لید-ت د·= ه- و ر= ه- ر=س ر`ا ر- •`-· هك ~و- -~رك رار·ا
یم ¸' ر~ ار ¸~-- را=- و هت·رگ ¸ینی- و ¸ا-~ ‡ار=ا امرس ¸ا ار ¸یا- تس~ ·ت~ا~گ یم »د·
~رو=ر- لیا~م ¸یا ا- دیا- .»ینك- ه¹ا- و -' تسا رت+- ی¹و .-~¸ =¹· , -را¡ی- ·ه¹- ~ا~ هما~ا ·دیم~
.»نك رادی- ار »-¸ »ور یم .ت~ا~ -د-¸اس
¸و~ ه- ا- یمور ,ا~ر دن-ام ار ییوت, .دیرا- یم ¸یور و رس ¸ا ت·ا•ك و ~و- -دم'ر~ ا¡~¡ ¸یر هت
تسو, تك وت, ,ور .د~ یم -دی~ »س -¹ا· ر~ ¸ك=-م و -د~ _~م ,ا, و~ ¸نییا, ¸ا هك ~و- -دنك·ا
و~ یكی~ز- ر~ ¸' ,ا- »ش, هك ,رو= ه- ·~و- -~¸ `ا- ار ¸' , هقی و -دنك·ا ¸و~ ه- ار ی,ما= , -ر -
یم زیگ-ا »= .اح ¸یع ر~ و رو' -دن= ,ا ه·ای· وا ه- و ~رو= یم »ش¡ ه- ¸یز´ - و زیت =و- ”ا~
»=ر ه- و د-~و- ¸ش=ر~ د·ا· ¸-اگدی~ و ل-نت و دنك ¸تاكرح ·~و-- ¸ت-گ ¸=س ه- ر~ا· •ار-ا„ .دیش=-
¸ید¹- -»ینك یم تسر~ ار زی¡ ه~- ¸~¸ »- ه- »ش¡ =ی ر~ ƒ,دی~ `اح :ت-گ ی,ما= ¸یا- ¸یوشت
¸اتسا~ ¸ا »ا+¹ا ا- •ا~د=م ¸ای-- .~و- -د-ام .ا=ی- و .و و ل~ رو=-ا~- ی¹گن= ¸ایاد= »ی- -¹ا· ر~
ر~ا· ·,ر-م ,اد= ·¸یزیا €=~ ز= ی~ك ¸یشك ¸' ¸د~ ر= , هی-· ~روم ر~ ت-گ ¸وی¹و,'
¸یا راك ¸یرت+- ا·' -ر-ح ا~~ ~روم ر~ .تسا هت~~گ .ام ا- ه-· ¸یا ی¹و ·دنك ل=ا- ار ر= س ~و--
.دینك لیم _ا~ _وس ه¹ای, =ی .وا هك تسا
و د~ »گ ~و- -د~ دن¹- --ا~ دن¡ ار,´ ا , -وی~ ه- هك ,رگی~ ,اد- ¸ایم ر~ ¸-ا-ر+م ,اد- ا=نیا ر~
هك ت~ا~ دی~رت راگ-ا .~¸ هنت ¸د· -اتوك ركی, ه- ~و- ت~وگ -وك هی-~ هك ی-¸ †ا¡ ¸د- د·- ه==¹ دن¡
تش, هك ی¹اح ر~ دید= ~و=وم ¸یا .~را~ هگ- ~و= ر-ار- ر~ ر,س ¸و¡ ای د-ز- رانك -ار رس ¸ا ار وا
”رس =` ¸' ¸=ا- ه- هك ی¹,= , ه-ا-س تشگ-ا ا- و ~رك ¸ار~ ار ¸-ا¸ر¹ ,و¸ا- ~و- -د~ »یا· ¸ای--
ƒ-دم' ¸امرس ه- ه¡ .¸ا=-وا هك ی-وا ·¸وا دی¹ا- و ~ا~ ¸اش- ار ¸ید¹- ~و- -~¸ --ر
»نك یم ¸-او=" :~ا~ هما~ا ا¡~¡ ه- -ا== و ".تسا ی~ا= تسو~" :~ا~ -او= ,~ر~-و= ا- ¸ای--
دن- ه-حا- »گی- ·دنت~- -دن- »-ا= ¸اشیا -رو- ر- ه- ƒه- رگم ·~و- ی-ا+گا- زی¡ ه~- ر=' ·دیش=--
".~را~ »ا-
"ƒ,راد- »ش¡ رگم ·-ا ای ƒتسو~ »ادك -هی¡ تسو~" :~¸ ~ایر· -~رك ¸و· رو=-ا~- ¸¸
¸انكاس ¸ا ~و- -د~ -را, ا=-ا= ¸ا~راد¹گ ,راوی~ ~=اك هك ¸یا-راوی~ و ت=¹ ی-و¡ -ك ا- ور-ار
_یس _یس ار ¸یا-وم یكی .د-~رك یم ییا~-~و= ¸ایم ¸' ر~ ¸او=و- رت=~ و~ -د~ یم ر´, ~و¹' -او=
ار ¸و¡ -نیو و هتاراك ین·ی یم¸ر ,ا-رن- ,ا-~رگ~ و~ ر- و ~و- -~رك تسر~ ی-سا »´~ ,رگی~ و
·ه¹اسـ -~ز-ا,ـ ,اتی-ا-' و (ه¹اس -د--)ـ .اشیم و~ ¸' ـ.د-~ا~ ـیم ـ¸یا~- ـد-~و- هت·رگ ـ~ای ـی,ما=ـ ¸اـ هك
.د-~و- -دیر, ¸وری- ¸اش-او= †اتا ¸ا یم¸ر ,ا- ¸یر~ت ¸و-=م ¸ا-¹ ا- هك د-~و- ¸ای-- ,ا-رت=~
178
¸یور -دن-او= ¸یرتدید= ریو-ت هك ییا- -ر~ یت ,ور ار ¸' هك ی¹ ¸ور- ,اما¸ی, لك~ ه- یسا-¹
.د-د-ا-ن=رس ,~ا~ ه- ~ات·ا هك -~زك¹· ¸ید¹- ه- ¸اش~ش¡ .د-~و- -دی~و, ·~و- -د~ _ا¡
~رك یم قید-ت رس ¸د-ا-ن= ا- هك ی¹اح ر~ ¸ر-او= و ".تسا هكر·م" :ت-گ تیا-ر ه- .اشیم
¸یا ه- ~رك ¸ومار· هك ~و- ¸وش·م ¸ان¡ ¸ا~ر~ام ¸اوح ".تسا ت~ی- ¸ا -ر~- --م`" :~وز·ا
,ا ی=اح رو= ه¡ ¸یا .دینك -اگ- ارم ر-و~" :دی¹ا- ل-· , ه··~ ¸ا رتدن¹- دن- .~ریگ- ~اریا ¸ای- ¸ر=
»- ¸' .»نك »رگ ¸یار- _رم _وس د-او= یم ¸م ¸ا وا ت·و ¸' ·وت -دم' ر~ ¸ا »ی=ر ¸ا=ی~ ƒتسا
".»ا هت=, »~و= تس~ ا- هك ی,وس
¸یا ای .د~ا- هت~ا~ ارادم و ل~=ت _·وت دن- ¸ا ·-د~ هك »- ¸ا~ت¹ا ا- ت~-اوت ی~- ی,ما= .ت~اد- -دیا·
هك ت~ی- ¸ا=ی~ ¸یا رگا" :~ا~ هما~ا ¸ا-¸ ¸-- ¸¸ .دنك =~ك و ,راك~- ,ا-اقت و د-د- _ی-وت هك
"ƒ-دم'ر~ تش+- ¸ات~¹گ ¸ا -¸ات دنك- ƒدی' یم ¸~-- ¸ا هك ت~ی¡ دنگ ,و- ¸یا ¸, ·-د~ .¸ا- ام ر-
ـ, -را~~ ¸اور, .¸اتسو- ¸ا ·ه- ¸ات~¹گ ¸ا" :ت-گ ¸ا+گا- ا¡~¡ ¯`· ¸دین~ ا- دن- و ".ا-دنیا ریاـ
.ت=یرگ ه-ا=ز,~' ,وس ه- و دیشك ی·ی= ¸رت ¸ا ¸یاد-
د-اسرت- رو=-' ار وا هك ر- ا·'" :ت-گ ¸ید¹- ه- دیو~ یم ¸ییا, ا- ه¹, ¸ا ¸ر~ام هك ی¹اح ر~ .اشیم
".تسا ,د- »~' •ا~تح
".دیدم' ¸و= ام .زنم ه- .ت~- »- رور~" :~رك دیی'ت اتی-ا-'
*
·~و- ـ¸یگ~ش=ـ و ـرگ~ا=ر,ـ ـ-ا·واـ ـرتشی-ـ `اح ـهكـ ـدن- ـ¸ی~- ـ.~را~ـ تقیقح ـی¹و ـ·ت~ی- ـی-~رك ـروا-
و ی-ا-ر+م , ه-و~- هت~~گ ¸یا ¸ا .د~ یم ”رس هقی·~ ه- »~ هك ~و- ایحا- و یت¹ا== یسورع ,¸ور
¸ر-و~ ت·و ر- ر+~ دن~ش-ا~ »¹·م ,ر~~- »اقم ر~ .~و- زی- ل~=ت و ییور~و= , ه=ر~ ¸یرت`ا-
ر~ـ ـ·~ركـ ـیمـ ـییاری~,ـ ـواـ ـ¸اـ ـل-ـ ـ,ا¡ـ ـا-ـ ـ·د-امـ ـیمـ ـرادی-ـ ـت·وری~ـ ـاتـ ـی-ا=تماـ ـ†ارواـ ـ_ی=-تـ ـ,ار-
~روم هك ~رك یم رات·ر ,رو= دنت~= یم تكر~ ¸ی~¹·م , -~او-ا= هك -¹` ر- ¸ایا, ,ا- ی-ا~+یم
¸ر-و~ ت·ای¹ ات د-او= یم ~و- رو= ر- ار روگات =یزی·اتم ,ا- ¸اتسا~ یتح .~ریگ رار· ریدم دن~,
هك¹- ·~رو' یم .و· لق- -یر~ ¸'ر· و ا~و -یر ¸ا یتحار ه- ا+نت ه- هك ,ر-و~ .د~ا- هت~-ا~ ار
و ¸ا- رك· دن- ا-¸ور ¸' .ت~ا~ ر- ¸ا »- ار ¸دقم ¸ا¸ ¸س -اما+¹ا و رازس .و¸ یم¸ر ,ا-ار=ام
ار رك· ¸ر= ¸ا~- ه-ا=ز,~' ر~ ~و= »+س ه- تساو= یم و ~رك یم ¸ی~=ت ار ¸ر-و~ , ه=احا
-ر¡ ,ا- ه~ی· »- و ·ت·رگ یم ~ای ار »ا,اتوا و اسو~ ·¸اتسودن- -ون= ,ا-ا~= روتس~ »- .دنك -~ای,
د~ لید-ت »ی=ع ی·و~ و †و~ ه- ,ز,~' ر~ ییارگ -ر•ك ه- ¸¹یا~ت »ك »ك .ت=, یم ار ری~شك »ر- و
دییای-" :ت-گ یم و ~ا~ یم -رو· ا ر -را· ه-~ ¸وگا-وگ ,ا-ا~= ~اقتعا ی- ¸ای-- هك ی¹اح ر~ و
¸ا یش=- د-اوت یم رو=¡ ¸ر· دن¡ ¸یا ¸ا د·- ·~راد- رو-ح ا=نیا ر~ -ر= -ن-ر· هك »ینك- ر-ا=ت
هك رو=-ا~- و ~رو= یم رتشی- و رتشی- هت·ر هت·ر و ت=, یم ا~= -ترم ¸-¸ "ƒد~ا-- ام -اریم
یم ریی·ت هت·ر هت·ر ¸-د- »ر´· ·د-ا-~¹ یم ار وانكو¹را~ تسام ,ا- ¸س و ~ا-'ردیح زیت و دنت ,ا-ا~=
¸رم ی- ,ا -را· ه-~ ای یشحو ,ا- ه,ت ه- »ك »ك .~رك یم ¸ا- ار ~و= ,ا= دیا- ا~= ه~- ¸' .~رك
.دننك یم رو-ع ا-¸رم , ه~- ¸ا و دنسان~ ی~- ¸رم ا- یكارو= اری¸ ·ت·ای ت-ا-~
179
.دش- †ا¡ »- »رگ =ی یتح ¸ای-- د~=م اما
ت=, تس~ هك وت" :~رك یم ¸-¸رس »اد´ م دن- .~و- -`كشم ¸ا=' ی·ا¡ ¸~ر~~ ~و~رم , -~ارا ¸یا و
رتشی- هك ین¹ا- ل•م ¸ور ه- ¸ور و »نك یم راك ه~- ¸یا »را~ یك ,ار- ¸م ¸, ·,راد- تسو~ ارم
و (.~و- رتدن¹- وا ¸ا دن- د·) ~رك یم دن¹- ار ¸رس ,~ر~-و= ا- وا و "ƒ»و~ یم †ا¡ رتشی- دننك ¸~ا-
:~ا~ یم -او= ·ت~یرگ- یم وا ه- ¸-د-او= ¸و-=م =نیع =¡وك ,ا- هشی~ ,`ا- ¸ا هك ی¹اح ر~
دن¹- -ر-س رس ¸ا ریس ه~ی- و ¸~رو= ا~= رت~ك ق~ا· و~ .»گی- ·تسام ,ا- تنس ¸ا یكی ,را~~و="
اما ·ت~ا~ -او= زی¡ ه~- ,ار- .~و- ,~رم -=ع ".تسا ¸ا-اترم تقیر= ¸دیشك ت-ایر ·¸د~
.~رك ی-ا~ح ,اوع~ =ی ¸ا-ا- د~ ی~-
یم رك·" :~و- هت-گ رگا ·~و- -~رك تیاك~ را- =ی ¸ای-- رگا دیا~ .~رو= ی~- دن- ~ر~ ه- ت-ایر اما
»- را- =ی ,ار- رگا ".ی-¸ ات و~ راگ-ا هك ,ا -د~ †ا¡ ردق-' وت ی¹و ·»ا -~رك _او~¸ا ¸¸ =ی ا- »~رك
.~رك یم ار راك ¸یا •ا~تح ه- .~را~ر- تس~ ~و- ¸ك~م ~ا~ یم ار ¸د~ ر=` , -زیگ-ا وا ه- -د~ هك
ت~-ا~ ی~- هك ~و- ,~رم رو= ه¡ ¸یا .~و-- ¸~و=و ر~ ت-وش= ,ا -ر~ هك ~و- وا ری-قت ¸یار-ان-
~رك یم »- ¸سا~ت¹ا ای ¸یر-- ¸ای-- رگا هك ~و- ¸یا تی··او اما .دنك ¸ی-وت ¸·ا¡ ¸¸ ه- دیا- ه-وگ¡
ی¹اح ر~ ·~و- تكاس وا هك `اح اما .دنك .رتنك ار ¸~و= ¸ا ییاری~, و ¸~رو= ~و-- ر~ا· ¸ان¡~- دن-
.ت=اد-ا یم ¸-~رگ ه- ار ¸ی¹كی- د- و ی·ا¡ ری-قت ·دی-ن= یم یمار' ه- ¸-ا-~ هك
¸' ¸ا و ~و- هت·ای راك-انگ ار وا »- رگی~ ~روم دن¡ ر~ ·~و- -~رك ~اد~¹· ر-قم ار ¸ای-- یت·و ¸ا و
و ا- ه¹گ ¸ا »¹·م , ه-اریق· ¸ا~ترا,' هك ,رو= ه- ~رك یم ¸-¸رس »اد´ م و ~و- -~رو' ر~ ¸ا-¸ ت·و
ر´ , ~راد- »- ار ¸یا-~رگا~ ا- ¸د~ ‡ر= -'ر= و .~ یتح وا ~رك یم رو-ت هك دن- ,ا- تیاك~
دن- و ~را~گ یم ¸ا=ش= ه- هتم ,~ای¸ هك ~رو= یم ت·وكرس ¸یا ¸ا زی¡ ر- ¸ا ¸ی- ·د~ یم
¸-=اوم را- و~ ا-ا-ت~ا =-ا- یت·و ~رم »ادك ر=' .د~ د-او=- راد¹و, زگر- -ر-و~ ¸یا هك تسا ¸-~=م
•ادق- ار .و, ت·و ¸' و د-اسر یم =-ا- -اماقم _`=ا ه- ار -تارم ه-امرت=م ~زیر یم ¸-ا~ح ه- ار
~و-- ر-اح و ~رك یم ~ر ار ا-رد, ¸یرتدن~تور` ,ا-اقت هك ی~¹·م ,ار- ƒدنك یم ¸اش~یدقت یتس~ و~
ƒ~و- ,دیما ه¡ دنك- ا- ¸' ه- یتمد= ¸اش-ار~, ی-ا=تما ,ا- ه·رو _ی=-ت _·وم .و~·م —¹-م ر-ار- ر~
یم »ا~تا- ار ,ا ه~¹= و ".دیش=- د~ یم ار ا- ¸یا , ه~- اما" :ت-گ یم ¸انك دن¹ور= و ¸یگ~ش= دن-
و ی~ن= ,ا- تیان= ·,~و- -دش- -كترم ار –رز- -انگ و~ ¸' رگا هت-¹ا" :~و- ¸یا ¸ا هیق- هك ت~ا~گ
".»یوگ یم ار تیسایس
ه- .د-~و- -~ا~ »ا=-ا تكرح ی- •ا-یرقت و …=م -وكس و یكیرات ر~ ار یگ-او=~- _او~¸ا .وا -~ ¸ا
تكرح ل·ادح ا- ¸ای-- •ار-ا„ ¸و¡ و د-ا-ن=- ار ¸نسا- هك ~رك ی~- رو== ه=و ¿ی- ه- دن- ر=ا=
»- ا- هنیم¸ ¸یا ر~ هك -~و- -~رك ار .ای= ¸ی~- »- .وا ¸ا -~رك یم .ای= دم' یمر- هی-· ¸, ¸ا
و ~¸ ار ¸·رح ¸' ¸ا د·- ای و ل-· دیا-- هك د-ا~ یم ی-ی•ك ل~ع ار راك ¸یا »- وا ین·ی .د-راد- ی·`ت=ا
ه- »- ار ¸-د~ ¸ت~-' ری~ .~وش- -¹= ¸' ه- »~' ه=وت هك ~رك ,راك دیا-- »- یگ-او=~- ¸یح یتح
-كترم ی-ا-انگ ه¡ ¸ی¹-· یگد-¸ ر~ هك ت~-ا~ یم د-واد= ا+نت اری¸ ت~ا~گ یم ی+¹ا هی-نت -ا~ح
ه- ار یكی ¸یا -انگ ~ا~ یم _ی=رت و ت~ا~گ ی~- -ا -ا~ح ه- ار ا- ه¡- ¸دم'ر~ -' ¸ا رت=~ اما .-د~
~و- ییا-زی¡ ¸' ¸ا »- ¸یا .~و- هت~اك ¸~ك~ ر~ ار -ی·- , ه-=- هك ~¸ادنی- ¸~رما- ر-و~ ¸~رگ
180
¸حوتم ار امام و -~رو' ¸ا-¸ ر- ار ¸' =ی= ا- اتی-ا-' د¹وت , ه==¹ ر~ و ت~اد- =ا- ¸نت-گ ¸ا هك
.ا-ا- ¸' ¸ا ·همو¹·م -´= .رت=~ »- ¸ا-" :~و- هت-گ ·-دیشك ی-' -ر-- ا- دن- ه==¹ ¸' ر~ .~و- -~رك
¸ای-- ه- رت=~ ¸یمو~ ¸یا ¸دم' ای-~ ه- ¸ا ¸, ".-دمای- ر~ -' ¸ا ¸وم ای =سوس ه¡- هك »~رو' ¸-ا~
ه¡- ~رم .د-~ .اقت-ا .ا- ه- ار ¸-او=ت=ر ~و- -~ا~ روتس~ و ت~ی- راك ر~ ,ا ه¡- رگی~ ~و- هت-گ
و ت~ی- را~ر- تس~ -¸ر- ¸' هك ~ر- ی, ,~و¸ ه- دن- اما ·~و- هت·ری~, ه•حا-م ¸ود- ار وا ¸تساو=-
و -وكس -یر= ¸یی' ¸' ·-د~ ~راو †اتا ه- یكیرات ر~ ی-اگ ¸ا ر- د-اوت یم »- ¸ون- دنك یم رك·
¸ا ¸, هك ,را- ¸یت~=- .دنك ار=ا ·~و- ینت·ری~, ل•م دی¹وت ر=ا= ه- ا+نت ¸ام¸ ¸' ات هك ار ¸وكس
دم' یم »~و= ¸- ¸ا ینك یم رك· ƒ,ا -~رك .ای= ه¡" :~¸ ~ایر· دن- ·د~ ~راو یكیرات ر~ »وتا~یت¹وا
"ƒ»~ا~ یم ¸ت
تس~ دنك ی~- »- ¸ا- و ~راد- ی=و~ د-· ¸¸ هك ت·ر ور· ¸¡گ , ه¹ك ¸' ه- یت·و رس ر=' اما
.هت=ی~گرا~·ا ,ا- ,رشح ¸' ¸ا ه- ·~و- ی-ا~ح و -ی=- ¸¸ =ی ·ه¹- .~و-- ¸ا- ¸' ¸ا وا .ت~ا~ر-
ی,سور ه- ~رك یم .ای= دن- -~و- »اگن- ¸' ر~ تسر~ و ¸دم' ری~ -~ ~رك ان- ¸ای-- ت·و ¸' ¸ا اما
ه¹ك »~' ¸یا .ری= ه- ·یتسایس ر- ه- »- ¸' .د~ تسایس , -~و¹' هك -~رك یم -ا-ت~ا اما ·~ور یم ه-ا=
.و-· ار رت~ك ¸' ¸ا -»یوگ یم ار ت~ی-و~ك -زح -تسوی, یم ¸ا=ی~ ~و= ه- و ت·ر یم دیا- را~
¸ا رتد- ر-ار- د- ت~ی-و~ك , هن=ا ¸یا اما .د~ یم ی~ا- ¸-~و- .و-ا وری, ¸ا »- ¸' ·ت~اد-
¸اد~¡ تعرس ¸' ه- د~ رو-=م دن- هك ~و- ¸ا+- ,و~ا= ¸' ه- یگ~و¹' , ه=یت- ر~ و د-~و- ا- هشحا·
~و- -~رك ¸را~او هك ~و- =ی¸و¹و-دیا ر= س ¸یا ه¹- .~ور- ¸ات~¹گ-ا ه- =¡وك , ه¡- و~ ا- و ~دن-- ار ا-
ر~ د-ا ,ار- هك ~و- ¸ای-- ی-ا=ی~ .ا~عا ر`ا ر- و ~ری~,- ار -ر=ا+م تیمور=م و ریق=ت ه~- ¸یا
ار ام وت" :~و- هت-گ وا ه- را- =ی .دنی-- ار ¸-اگ~ا¸ -~ ت~-اوت ی~- زگر- و -د~ راگد-ام ¸ات~¹گ-ا
¸م ¸د- ا- ت~¸ ,ا-راك »ت~ا~گ ی~- ¸م ¸و¡ ·,ریگ- ار تماقت-ا ات ,ا -~رو' ¸ات~¹گ-ا ه- ·-دیشك
.تسا ا-ر تم`ع -وكس و ~و- -~اد- -او= ر-و~ ".ی-د- »ا=-ا
¸ا ƒد-رو=- ¸ا- ا=ك ¸ا ·تسر, -و+~ ر-و~ »اقت-ا ¸یم¸رس ¸یا ·ت-ر= تی`و ¸یا ر~ هت~~گ ¸' ¸ا
¸ا~- ای -ا ا·' تقیقح ر~ ت-گ یم هك و¹¹تا , همانشیا~- ای ·–و¹كا ·ی¹ا= ¸اتی= ƒا·' ی-اتك -امو¹·م
»- ¸یا ه- دیوگ- ت~ی- ی~ك ·-دم'ر~ -رو- ¸یا ه- -~و-- -و= -دن~یو- ,`ما ¸و¡ و تسا -اا=ع
ƒ-دن~یو- دنیوگ یم
-ز~~و= •ا··او ¸یا~= دنت-گ یم ه~- .~و- هت·رگ -و= راد-ا~ , ه·اك راك ·»-ا= ت=,تس~ ی-و= ¸ا
وا ی¹اع ¸ا~= -`گ و ی--~- -'ا¡ ·ا¸وماس ات د-دم' یم ¸دن¹ ,ا= ه~- ¸ا »~رم .~راد- ‡رح .تسا
و ~ود- ‡ر= ¸' و ‡ر= ¸یا ·~ر-- ,ا¡ ·~ریگ- ار ا- .و, هك ¸یا ƒ~و- ه¡ ¸ای-- راك اما .دنش¡- ار
د-~رك یم -یر·ت ¸·`=ا ¸ا ا- ,رتشم ه¡رگا .دنك رات·ر ا- تمد=شی, ل•م لی-=ت ه~- ¸یا ¸ا د·-
.دن-~ ی~- .و, هك ت-حا-م ,ار- »~رم ¸اروتسر ر~ د~ا- ه¡ر- اما ·~و- ور~و= و ¸اش- هشی~- و
.~و- -ا-را دن- `اح ˜~را~ ییا- ,¸ا- ه¡ یگد-¸ .¸ور ,ا~= ·ی·ر- ی-¹ا=
˜,¸وری,
-~ا~ ¸اكما ا- ¸' ه- هك ی-¸ .~و- راد-ا~ , ه·اك تیق·وم ی¹-ا را~·م و -~او-ا= رو' ¸ا- ·ز,~' دن-
¸یا ~و=و ¸یا ا- .دن-د- -را=ا ار ¸یا- †اتا و د-ر=- ا=كی ار ¸' , هق-= را+¡ ¸ا~ت=اس »ا=-ارس ~و-
·~و- -د-¸رس ¸ان¡~- ¸ای-- هك ی¹اح ر~ ·~و- -دی¡ی, ییو-د- ¸-- ل•م ¸·ار=ا ر~ ت~ك~ دنگ ,و-
181
ه- ور ,ا -راتس ای ·د~ا- هت·ر ر~ ¸~یس هك ~و- ی,م` ل•م .دیسر یم ر=- ه- هت·ر ر~ راو-¸ دن-
و ¸ا~رگا~ ·ه·`ع ~روم راك هك ¸ای-- یت·و ار¡ ƒار¡ .~و~ رو ه¹·~ ¸ی~,او » ~ ر~ هك ی~وما=
.~و- -د~ †ا¡ و¹یك دن¡ یتح و ~رك یم زی= و ت~= -ر - ل•م ·~و- -~ا~ تس~ ¸ا ار ¸مارتحا و -زع
-رد· هك »اگن- ¸یا ر~ ار¡ .دی~ ی~- »- ار ¸-او= ¸ام~و= تی`و ر~ هك ~و- هت=اس وا ه- ¸ان¡ ¸دن¹
واـ ـه-ـ ـر-و~ـ ـهكـ ـ~ركـ ـیمـ ـرات·رـ ـ¸ان¡ـ ـ~و-ـ ـهت·رگـ ـرار·ـ ـواـ ـرایت=اـ ـر~ـ ـوـ ـ-دم'ر~ـ ـ¸ای--ـ ـتس~ـ ـ¸ا
"ه-ر×س" وا تیق·وم :تسا -~اس ی¹ی= -او= ƒد-ا -د~ †ر= تیا- یتشك رگم دیوگ- »اد´ م و د-د- -ق¹
ری~م ر~ ار ~و= و ~و- -~رك ¸وگ¸او ار ¸یا- ¸¸را ·ریی·ت ه~- ¸یا .~و- هت=اد-ا ¸ور ¸یا ه- ار
.ت~ا~ ه¹'~م راز- هت~~گ ¸یا ¸ا .ت·ای یم -دش~گ ی-وگرگ~
ت~اد- قح ای' .~رك یم هت~= ار ¸-ا-¸ هك ~روای-ر~ ار ی-ن=ا ,ا-اد- ¸یا ~و- رو-=م .¸ا-¸ •`•م
و راك هك ا=نیا هك ی¹اح ر~ د-~رك یم یگد-¸ ی~¹·م ین~ك· ¸ا~ترا,' =ی ر~ اكا~ ر~ .ه-ا= ƒدنك تیاك~
ی¡ ¸ا -دیا· اما ·د-~ر- یم رس ه- ·ت~ا~ ¸اویا هك هق-= را+¡ ¸ا~ت=اس =ی ر~ ت~ا~ ق-ور ¸اشی-ساك
ƒد-~و- ا=ك ¸ن=و , -ز-سر´, ,ا-را-یو= و ی-او=و- -~ ƒ~و- هت·ر ا=ك ت=ان~ یم هك ,ر+~ ¸' ƒ~و-
هت=ا- --ر ¸ان¡ ای هت·ر ~ای ¸ا ه~- ~و- هت=ا~ر, و هت=اس ار ¸یگد-¸ ¸ا~رو=م ر- هك یتا~اع و -ا~'
ر~ _یار »ار' _-اوت و -ا~' ¸' ,ار- ی~ك تی`و ¸یا ر~ .ت·ای یم ار ¸ا~را`' یت=س ه- هك د-~و-
,ر-و~ ا- ~و- رو-=م `اح هت~~گ ¸یا ¸ا .ت~اد- ت-ر· ی--~م -ا~' , ه~- ¸~رو' ا= ه- ای و ¸=و
یمـ ـر=·ـ ـوـ ـدی¸ا-ـ ـیمـ ـر-و~ـ ـتی··ومـ ـوـ ـ»اقمـ ـه-ـ ـ»ید·ـ ـهكـ ـ¸'ـ ـ.احـ ـ·~¸ا~-ـ ـت~اد-ـ ـیت¹زنمـ ـرگی~ـ ـهك
ر~ تحار ¸=و ر~ .دنك راك ¸ر-و~ و ~و= ¸ا- ¸~رو' ر~ ,ار- ~و- را¡ا- ت-ر= ¸یا ر~ .ت=ور·
¸ر-و~ هك ت~-ا~ یم -و= دن- هت~~گ ¸یا ¸ا .~¸ یم ~ا- ار ~و= -~ا·ا و ¸ا- ا- و ت~ش- یم ه-ا=
هت~~گ ر~ .~و- یت~ك~ ~و= زی- ¸یا و ƒد-اد- د~ یم رو=¡ .تسا ¸یگ~= -رشم ¸و= ر-ا„ ¸' ری¸
ƒ~رو= یم ~ر~ ه¡ ه- دنك ~ا~ ار ¸~رم د-اوت- هك ی-¸ ر=' .~و- هت·ای- تیا-ك ی- ¸ین¡ ار ~و= زگر-
¸اكم =ی ر+~ ¸یا هت~~گ ا- ¸یا ¸ا .تسا ی··او دنك ~و~-او و دنی-- ار ¸-~اك ,~ا~ هك ی¹اح ر~ »- ¸'
یم ,~و=ی- -~ ,ا- ه~ی- ا- -ر=ن, ,ا- هشی~ .دت-ی- ~و- ¸ك~م ی·ا-تا ر- ¸' ر~ هك ~و- ی-ا=ی~
ر~ ·¸یم¸ -دنت=اد-ا یم و ت~وگ ,وت د-د-ا-او= یم ه-ترم =ی ادی,ا- ,ا- تس~ ¸ا-ای= ,وت ·ت~ك~
یم -دنك ا= ¸ا د-را~ تیا- ¸وگ ,~رك یم .ای= هك ,دین~ یم ییا-ازسا- ¸ان¡ ¸اشیا- -اگ~ور·
و ,د~ یم ور-ور ¸اش-ادن= ,ا- -ر+¡ و ی¹ا= ,ا-· ا- ,دی=ر¡ یم اد- ‡ر= ه- یت·و اما ·د-و~
روشكـ ـت-ر=ـ ـ.تساـ ـ-~رو= ـ=تكـ ـ_اوراـ ـتس~ـ ـ¸اـ ـرت=~ـ ـ¸`·ـ ـای ـر~,ـ ـ¸`·ـ ـهكـ ـ,دین~ـ ـیمـ ـ¸ورـ ـر-
,ار- یتح و د-ا~- ه-ا= ,وت »~' هك ~و- ¸یا راك ¸یرت+- ƒدیوگ- رو=¡ .~و- ادی,ا- و =¡وك ¸ی=ای~
¸ا تس~ ¸ی=ای~ دیا~ ات د-او=- ار ¸¸ا~- و دنك ل-· ار ر~ ·د-ا~- .~ور- ¸وری- »- هما- ¸~رك ت~´ ,
-~ر- و ی¡ ه·اك =ی ر~~- ه- ا+نت ه- ƒ~را~ش- ار ا- ¸' د-اوت یم یك ƒت~ك~ لی`~ .د-را~ر- »~' رس
•`•م .دنك ~ا~تعا »- ¸~و= ,ا- یتی`و »- ه- ت~-اوت ی~- یتح رگی~ هك¹- ·~و- -د~ لید-ت ه-ا=ز,~' ,
روگ و »گ ,ا -~ازمارح , -~ام =ی ا- و د-دم' یم ر=- ه- »رت=م و -یر~ •ار-ا„ هك د-~و- ییا-~رم
, -ریز= ¸یا ر-¸ رتد- ه~- ¸ا و دنشك- »~' د-~و- ر-اح هیزی+= ¸~رك »-ار· ,ار- ا-رت=~ .د-د~ یم
¸اشیر~ام ¸ا-¸ـ ه-ـ د-~و--ـ ر-اح ـرگی~ـ .~و- -~ركـ »و~~مـ »- ـار ¸~و=ـ .اس ه¡-ـ ¸ارت=~ـ ی-ا=ی~
¸یا لی¹~ ر=' .دننك تی~ا ار وا ات د-~¸ ی~- ‡رح اد~ع اما د-دی~+· یم ت-گ یم ه¡ ر- .دن-ز- ‡رح
¸ا~راك ¸ور ر- ƒ~و- ه¡ ~و- هت=اد-ا _ز· و ¸و· ¸' ر~ -~رك -اتوك ه-ار~, ار ¸یا-وم .اشیم هك
یگ¸ات وا ,ا- تیاك~ ¸ا »ادك ¿ی- هك ¸یا رتد- ه~- ¸ا و ¸~رك رات·ر ,~و= رس و ~و- اوع~ و -ن=
»ا- ه- ,ری-~ ر~~- دن- ین·ی ·¸~و= رگی~ وا .~و-- رت+- ¸یا ¸ا وا ل•م ییا- ¸¸ ت~و-رس .ت~اد-
یت-=~ ی- و ین-~ یگیا,دن¡ ه- هك ~و- -د~ لید-ت ¸اش- و »ا- ی- ~و=وم =ی ه- هك¹- ·~و-- ¸ای--
182
:~و- _یرات ¸ر~ ¸یا .~و- -د~ لید-ت ¸ارگی~ ل•م ی-¸ ه- وا .تسا را¡~ "نار×ید J˜- ین," -را¡ هك
.دنت~اد- ¸~رم ¸,س و -ار=ا= ه- ¸~ر- -ان, ·ل~=ت ز= ,ا
راگ-ا هك ~رك یم رات·ر ,رو= وا ا- ار•كا ر-و~ -·- راك-ا ,ار- :~ا~ ریی·ت ار ¸رات·ر »ا=-ارس
یم ر-و~ --ا= ¸ا .`= و -وك~ تیا+- دن- , -دش~گ ,ای-~ ر~ د~ا- ه¡ ر- .تسا -ا~ ای -~ا¸ -ی=-
¸ارگی~ و د~ ی~- _را= ا=-' ¸ا د-~و- -~رك ¸ی~ك ه·اك ¸وری- هك یحاورا ا- ¸دش- ور-ور ,ار- و .دم'
ی¹اگن- ییو-دیو ,ا- »¹ی· -ترم »- ا- ¸' ·~اتسر· یم ¸وری- ا-زی¡ ریاس و ییا~= ~اوم دیر= ,ار- ار
هك ییا~نیس -`=م ا- -ار~- هك ~و- قیر= ¸یا ¸ا .د-~رو' یم ¸یار- و دنت·رگ یم ت-اما ار ,دن- و
-ی=ع ¸د~ دید,ا- ¸ا •`•م .~رك یم -یق·ت ار ی··او ,ای-~ -~اوح ·~و- -~رك هتس~ ¸ی¹دن- رانك
وا –رم و ییاو- , ه=-اس =ی =ی¸ارت ر-= ¸,س و -د~ ر-= ا- ات~- ی- , -راتس ¸' ·هت~ر· لی-ر-=
رت=~ .~و- -دیشك ~ا~ ¸یا-رت=~ رس ر- ت~ك~ و ,دیماا- ¸ا~حا =ر· ¸ا ت·و ¸' و ~و- -دین~ ار
یم -نت ,ا-¸و¹- و -~¸ ه-ار~, ار ¸یا-وم ·~ون~ ی~- ‡رح ی~ك ¸ا د-د- ¸اش- هك ¸یا ,ار- هگرز-
.~¸ یم ¸وری- ¸' ری¸ ¸ا ¸یا- هنیس =و- هك دی~و,
¸دیسر دن-ام هك ~رو' ~و=و ه- دن- ر~ یت¹اح ,ز- ”ا~ ~رم ¸' ·دی~ر ¸ا=ی~ ¸' رو+„ ‡ا-وا ¸یا ا-
.~و- ™= ر=' ه-
*
ر~ .د-دم' ~ر گ ه-ا=ز,~' ر~ ·¸ار=- ه- یگدیسر , -~ا·¹ا †و· , ه~¹= =ی لیكشت ,ار- راد-ا~ ¸انكاس
ی¹دن- ¸' ¸یار- .د-اش- زیم رس ار ا¡~¡ ¸ای-- ·~رك یم ¸یر-- _وس -ی~ ه- ور دن- هك ی¹اح
د·- ه¹- ·د·- و د~ا- تحار هك ~و- هت~ا~گ ار ت~ا~ --ر ی-' یكیتس`, ¸كور ¸یتش´, هك یموینیمو¹'
¸اتسا~ ی,ما= هك ¸یا ¸ا ¸, و ~رك ¸ای- ¸=¹ ¸یرت ه-اراگ¸وم' ا- ار =رام` -ایر=- ,دی·-ت »¹·م ا·'
-ر´ - ر~ ¸' ¸ا ¸ی- ام ¸امر+· .اح ¸' ر~ ·~رك لق- ار ا~ی,او- ¸ا ا¡~¡ ¸د~ -اتر, .وق·¹اری=م
-اتك _ا¡ ¸یر=' ه- ¸ای-- -د-ز- ی·رح د-اوت- هك ~و- -د~ †ر= یت=-د- و _رم _وس ¸دیشك ™ا~ن-
šاونا ی-ا= ™یار~ ت=ت ار ی-وگرگ~ و ریی·ت , -دیا »- –رز- ز¹را¡ یتح ¸' ر~ هك" :~رك -را~ا
–رم ¸ا د·- و -د~ ¸' ¸ا رت=ا~ , هساك ¸-اوری, رگا `اح .~و- -~رك .و-· _او-ا -ایح =-ح ,ار-
~را~ ~و=و رتر- -ا=ت-ا ™ق· هك د-دقت·م و دننك یم یق¹ت یكرام` و زیم'ر-ك ار ییا- هت-گ ¸ین¡ ~اتسا
, هیر=- ¸یا هك »نك ه·ا-ا دیا- .اح ¸یا ا- -~و= ,ا= ه- ~ریگ یم -رو- ی·ی-= رو= ه- »- ¸' هك
.~ریگ یمر- ر~ ار _او-ا , ه~- هك¹- ·ت~ی- ¸ا= _و- =ی ه- =و-رم -ایح =-ح , -را-ر~ ¸یورا~
ه- ار ¸-اگ- هك ی¹اح ر~ ¸ای-- اتی-ا-' "...-~و- ه¡ ا¡~¡ ,ر-ا„ -اریی·ت ی¹-ا ت¹ع دی~ دیا- `اح
:ت=ی~گ ار رد, راك·ا , هت~ر ·~و- -~ا~ هیكت ¸تس~ -ك ه- ار ¸یا- ه-وگ ·-د-ا=ر¡ تش+- ,وس
`وی- لك~ ه- ی-و= ¸یا ه- هت~-وت ,رو=¡ وا هك تسا ¸یا _و-وم .¸ك .و ار ا- ‡رح ¸یا ,~ ~"
".~ای- ر~
`وی- ¸م .ه-" :~¸ ~ایر· و ~رك دن¹- ه=و= _وس -اقش- ¸ا ار ¸رس ¸ا=ی~ €=~ »اگن- ¸یا ر~
و د-اسرت ار ¸او= رت=~ دم' یم -ود-ا , ه=رو ر·· ¸ا راگ-ا هك ¸یاد- ".»ت~ی- `وی- اد= ه- .»ت~ی-
,ار- و ~رك ¸¸او- ار -~زك¹· ¸اویح ¸' , ه-ا~ اور, ی- و دیو~ ¸یوس ه- هك ,رو= ه- ~رو' »حر ه-
`وی- ه- ™ق· .ه- ·یی`وی- •ا··او هك ~و-- ¸یا »رو=نم .¸=-- ارم .یت~ی- هك هت-¹ا" :ت-گ -رودك _·ر
".,را~ ت-ا-~
183
.هیرگ ری¸ ~¸ ¸ید¹-
ه- ~و- -~ات·ا تشحو ه- ~و=وم ¸' , ه-ا~ ر- ¸رت=~ تس~ ¸دی~ ¸ا هك ¸ای-- »-ا= »اگن- ¸یا ر~
ار ه·`م هك ی¹اح ر~ و دی=ر¡ د-~و- -~ات~یا ¸اش·ار=ا ر~ -او= ¸ا-¹ ا- هك ¸وی~-ا, ¸ینكاس ,وس
ار ¸او= ,ا-رت=~ ت·ار~ و تینما ƒ~رك ل~=ت ار _-و ¸یا ~و~ یم رو=¡" :ت-گ ~رك یم دن¹-
"˜...,~و=وم و¡~- =ی ر=' ·تسا ¸م , ه-ا= ا=نیا ƒ~رك ¸ی~-ت ~و~ یم رو=¡
".ر~ام ¸ك ¸- ._ی~م ای" :ت-گ ,ر-- ی- ا- ¸ای-- .اشیم
"ƒ_ی~م"
:ت-گ ی,ما= و ¸ای-- ه- -ا== و ~رك تش, ~و- ری=تم و -و+-م _ا-ت·ا ¸یا ¸ا هك دن- ه- .اشیم
¸ا ار ¸= ~وش- دیا~ ƒد~ا- یگ~¸ ¸= ,ا- ت¹اح ¸' ¸ا •`•م ƒد~ا- یت·وم _-و ¸یا دینك یم رك·"
"ƒه- ·دیشك ¸وری- ¸~~=
,ا- »¹ی· , -ر=ا= ,=ن ›-ا= · ا» ,~=رد و ا» Jو- هیق- دن-ام زی- .اشیم .دیش=ر~ یم ¸-ا~ش¡ ر~
~رك _ور~ و ت·رگ ,´د= ار _و-وم رگی~ را- ¸رد, اما ·~و- و-دیو ,ا- »¹ی· , هت-ی~ ¸ا-او=و- ,
:~رك »`عا دن¹- ,اد- ا- و ~اد- ت¹+م ~و- -دم' -نت ه- هك ی,ما= اما "...¸ا-ای- –رگ -اتك ر~" :هك
".»ینك -اگ- ه¹'~م ه- =ی¸و¹و-دیا -اگدی~ ¸ا هك تسا ¸یا ی¹-ا =ر~"
.~رك تكاس ار ه~- ‡رح ¸یا ا- و
ی·ا-تا ه¡ ا=نیا ر~ ینیع ر=- ¸ا" :~ا~ هما~ا ینی- »ك ~و= ¸ا ی~ا- و ~و¹' »ر~ ,دن=-¹ ا- ت·و ¸' و
ی-و-ا·ری= ت~ا~¸ا- ر~ ...ت-وش= ~ا=یا و -ر- ~اریا و »+تم ¸د-اسرت و ا=ی- ,ریگتس~ --¹ا ƒ-~ات·ا
ی-د- ¸یت-ت ·¸ی¹, .ا~عا هك ¸ار-اح ".¸اتسرا~ی- ر~ =وكشم یك~ز, -ای-ر=ت و -اشیام¸' »ا=-ا و
ا- ار ا- ¸' ,رات·رد- و تحا-· و .ا=ن= و را= ¸ت=اد-ا -ار ه- ·ه-ا-¸ ,را=م ¸یت-ت یتح و نا|ج"
"ا» ی-وس -د-~رك قید-ت ار ی,ما= ,ا- هت-گ و د-~ا~ رس تق·اوم , همزم¸ دنت~ا~ ر=ا= ه- -و=
ل-ا· ه¡-' ا+نت ه- -تسا -دی~ ¸ر~ع .و= ر~ هك ~را~ ییا-زی¡ ه- یگت~- ¸ك ر- روا- ¸ازیم هك ار¡
»´ س و ا- ”ا~ ¸یا ~و=و ,ار- هت~~گ ¸یا ¸ا .~را~ ار ¸د~ ور-ور یگ~ام' ¸' ا- ه¡-' هك¹- ·تسا تیور
هما~ا ی,ما= .دت-ی- ~و- ¸ك~م ی·ا-تا ر- ¸ی¹, ,ا- ¸اتسرا~ی- ر~ و ~و- »¸` ی=ی-وت =ی -ر=`ا- ا-
ام ._ا-وا ا- ¸د~ ور-ور ر~ ی-اوتا- و ¸ت=ا- ار ~و= ·¸~ا~او و ت~ك~ ¸ا~حا ~ا=یا »وس و" :~ا~
".»یا -دی~ ار ¸یا- ه-و~- •`-· ه~-
.~رك ت-¹ا=م ~و~ ی~- قیاقح ی-·- ا- د~ا- ه¡ ر- .د-ام تكاس »- دن- یتح .~رك- یت-=- ی~ك
ه- هك تسا _-او هت-¹ا .»ری~,- ار »و¹=م »~' _-وم »-اوت ی~- =ی¸و¹و-دیا ر=- ¸ا ¸م" :ت-گ ی,ما=
~ر· تی-=~ ا- رو= و »¹„ و -رد· ¸ا -~ا-تسا -وس ه-وگ ر- هك تسا ¸یا تقیقح اما ·-د~ »¹„ ا¡~¡
¸ین¡ د-~ یم -¸ا=ا هك تسا ام .ا·--ا و .ز¹زت ¸یا .تسا .و‚~م ¸ا~-ا .تسا ه=-ار ر~ »و¹=م
¸ای-- ¸ا ·~ر- ور· »ی¹~ت و »ر~ ر~ ار ¸ار-اح هك رات-گ ¸یا ¸ا د·- و ".~ریگ -رو- یتایان=
†ر= ¸ان¡ ¸ای-- و .~را~گ- ا¡~¡ رایت=ا ر~ ~و- ی¹ا= هك ار ی-اوری~ ری¸ =¡وك †اتا هك تساو=
184
.دنك تساو=ر~ -را=ا ,ار- ین, =ی یتح ت~-اوت- هك ~و- -د~ یگت~-~- .اح ¸یع ر~ و -انگ ¸ا~حا
,ا, ا- ¸ا=ی~ رگی~ـ `اح ·د-ا -د~ ه-اوی~ ه~- تسا »و¹·م" :~و- هت-گ ¸انك ¸ م و ¸ م ه¡رگا »- دن-
ز= ¸ك ¿ی- هك ~و- -~¸ ی-¹ری¸ و هت~-' ¸ان¡ ار ‡رح ¸یا اما ".دی' یم ی-ا~+م ه- ا=نیا ¸~و=
.~و- -دینش- ار ¸' .اشیم ¸گرز- رت=~
_وس ¸~رو= .و·شم وت, ر~ -دی¡ی, ¸ان¡~- هك ت·ر ا¡~¡ ~ز- ¸ك¡وك رت=~ ¸ا ,وری, ه- ¸ای--
¸' , ه-ا~ رو´ ~ ه- ار ¸یو¸ا- ~¸ یم ه~تا-~¡ ¸رانك هك ی¹اح ر~ ·~و- دن- ,ات~- ی- , ه=و=
ه¡- ا¡~¡ راگ-ا هك ¸ان¡ و ".تسا ا= ¸یرت+- تیار- ا=نیا" :ت-گ و ~رك هق¹ح ¸ا¸ر¹ , -~زك¹· ~و=وم
ه·ای· ات ینك ه=¹ا·م ار -~و= هك ,ور- ی-اوت یم ا=ك _-و ¸یا ا-" :~رك ه·ا-ا تسا _-و ل´= ای
".-~و= ل•م ییا- »~' ¸ایم .تسا ت-ان=و~- ¸ایم ا=نیا وت ,ا= ƒ¸ا- ·~~رگر- ی·ی-= .اح ه- -ا
-~ر~~ ین=¹ ا- ¸ای-- -او= ر~ ¸قمر ¸یر=' ا- د-ام ا+نت ی-اوری~ ری¸ †اتا ر~ یت·و ™ق· ¸ید¹- اما
-~رك ا~~ ¸ا ,رو~ ‡ر- ار »یگد-¸ ¸ا ی~ی- ¸م .دیت~ی- ¸م ¸=و~- ا-ا~~" :ت-گ -~ ,ا- ه~ی- ر~
".»ا
*
=ی ا- د-او= یم زی- وا راگ-ا هك ~¸ یم ¸ازی= و ¸ات·ا ¸ان¡ و دم' ی~- -ار »- ¸-¹· رگی~ـ `اح
»-رتم و »=نم ¸ا-ر- ¸یزگیا= ار =-~ت ,ا- ه-ر- و دیای- ر~ ی-ا=ی~ و دید= ی¹ك~ ه- ی~ی~رگ~
ار ¸یا- ”ا~ و ~¸ یم ت¹= و ~رو= یم .وو =یرا- ت=ت ,ور -او= ی- هك رو=-ا~- .دنك ~و= راو
»- ¸یا ,رادن, هك ~رك یم ل~=ت ه-ارو-- ¸ان¡ ار -¹· ¸,ت _-ر ·~ر- یم ور· یش¹ا-ور و ه·`م ر~
...¸ور »- ¸یا ·-دم' »رس ه- `اح ات `- ه~- ¸یا هك ¸م ت-گ یم ~و= ا- ·تسا رد· و ا-· , -ر~`
”¸و~ ·ه¹- ·»رو' یم ر~ -راگ¸ور ¸ا رام~ ´` او ¸ك ¸- .دی+= یم ¸ا هنیس و ~رك یم »ا~ »ا~ ¸-¹·
.»ن+= .~و- -د~ .د-م »ن+= ه- ¸دن¹ ر+~ .~و- ¸ی~- •ا~تح
یم ه=نك~ ار ¸ارگی~ تس~ ه- ¸ك ¸~ هك دنت~ی- ا- ¸' رگم ƒدنشك یم -ا~ع »ن+= ر~ ¸ی=ای~ ای'
ƒدن-~
ا- ¸ا-ای= -ك -د~ -' ,ا- ‡ر- راكت-ای= ر+~ ¸' ر~ ¸وری- .دیك¡ یم -ر=ن, رانك ¸ا -ر=· -ر=· -'
_ی دی-س ,ا- هكت .دیشك یم ,رادیا,ا- ه- ار ¸' -ا-` و ~رو' یم ر~ ¸ی= ,ا- هت=ت -رو- ه- ار
,ا- ¸ویماك =یتس` ,ا= .د-~ات·ا یم ور· و د-~رو= یم رس ,رت~كا= ,ا- ی-اوری~ -ی~ ¸ا »ار'
¸و-=م رك , هتس~ و دیسر یم -ار ¸ا »~ -دی,س ·~و- -~رك -ار -ار ار ا- ¸ا-ای= لگـ `اك لیو=ت
-دیشك -وس ·دنك یم ا= ¸ا ار ¸ا-ای= ت¹ا-س' هك ی¹یر~ ¸ار=~وگ ,اد- .~رك یم ¸ا=' ار ~و= راك
¸ی~ام قی~ع رو رو و ه¡وك =ی ¿ی, رس راد=ر¡ ی¹دن- و ¸~رو= »- ه- ,اد- ·ت·رس د- ری¸' ,
,`ا- ,ـ هق-= ر~ ¸اق-ـ =ی ـ, هی¹ت' ـ¸ا هك ـییوی~ار ـ¸او'ـ ·ه¹ا-¸ ¸~رك ~ر´= ¸و-=مـ --ر ـز-س
و ی-`و= -اگو¹گ ¸یا ¸ا زیگ-ا ت-گ~ ,¸ر= ه- هك ییا- ¸ی~ام ¸ر= و دیسر یم ¸وگ ه- ی-ا~ت=اس
رو-ع ¸ا ر-= ~و- ¸و~=م ¸یم¸ ری¸ ر~ هك ی~¸ر¹ .دنت~~گ یم تعرس ه- و د-~رك یم رو-ع =یرا-
یم -اتر, ¸وری- ه- ~و= ,و¹گ ¸ا ¸,س و دی·¹- یم ار ا- ¸ا~-ا هك ~ا~ یم ینیم¸ری¸ »ی=ع ,ا- »رك
.دیسر یم ¸وگ ه- ,رگی~ ¸اش=ر~ ¸اگد-ر, رت`ا- ای و ا- _¹م ¸اور, ,اد- ¸ا~س' ¸ا و ~رك
185
¸ان¡~- ا¡~¡ ¸ید¹- اما ·دیشك ¸وری- هم ‡ا-¹ ¸ا ,ا هید- ¸و¡ ار ر+~ و ~رك _و¹= -ات·' »ا=-ارس
.~و- هت-=
·¸,ی¹ی·ـ ـتنیسای-ـ ـ-ار~-ـ ـهكـ ـ~و-ـ ـ-~ر-ـ ـرگی~ـ ـی-~ـ ـه-ـ ـارـ ـواـ ـوـ ـ~و-ـ ـی+تـ ـ¸یك~تـ ـ¸اـ ـهكـ ـی-او=
~و- هت=یرگ ت~و-رس ,وس ه- ¸انك _`ك _¹ك ¸یا- »´س ا- وا .ت~~گ یم ی-ا-ای= ¸ا ·ت~ی,ارتویزی·
ه- ور تنیسای- ¸د- و -ر+¡ ·ر+~ ¸د~ =ی~ز- و -راسا ینیش- -قع ا- -ار~- هك ~رو' یم ~ای ه- و
,و=- ه- هك ار ¸یا-وم و دی~ ار ¸شی, ,ا- ¸اد-~ ¸ایم ‡اك~ ¸د~ ¸ا- ا¡~¡ .~و- هت~ا~گ ی-وگرگ~
,ا- هت·ا- و ا- -رگ ر~ -ی=ع یسود - -را~ا• ,و رس ه- -اگ- =ی ا- -دننی- هك ·ی-ا-وی ,اد= ·¸گر´گ ه-
.د~ یم -نس ه- لید-ت ˆ -دم'ر- ینی- =و- ات ی-اشی, ¸ا هك ار ¸=ر~ی- -یر= ¸وگ هس و د~ یم »=نم
رت -ریت »~ ه- »~ ¸تسو, هك دی~ یم ا- _ار¡ ~ر¸ رو- ر~ .ت~ا~ یمر- -ی~ ¸~رگ ات ا=-' ¸ا و ~و-
یم ¸اك~وك ,ا- ی~اق- ه- هك تسا =یرا- و ¸ار~ ¸ان¡ ¸-د- و د-¸ یم ¸وری- ¸یا- ¸اد-~ و ~و~ یم
¸ان¡ ییا- ه=ن, ا- ار وا تس~ و ت~ا~ -¸ر- یت¹اح ¸ی, ¸ا ¸ی- ا¡~¡ ه- ¸یا- -اگ- .اح ¸' ر~ .د-ام
.~ر-- روگ ه- ~و= ا- د-او= یم و هت·رگ ¸و=' ر~ ار وا یت¹كسا ییوگ هك ~رش· یم ¸ین-' و ی-او=تسا
...د~ یم »ا~شتسا =ا= , -دن-~¡ ,و- تنیسای- ,ا- -¹ و ¸-- ¸ا .دیسر ¸ماشم ه- -¸ات =ا= ,و-
و دنك ¸ا~حا ~و= ر~ ی¹یا~ت وا ه- ت-~- و د-ای- یتی-ا~= ¸' ر~ ~و- هت~-اوت رو=¡ .ت·رگ ¸=ار-تسا
وا ا- -~¹ تیا+- ر~ ار ~و= ·دیر, یم وا ,ور ه- و ~رك یم =ا, ™¹= ¸ا ار ¸ا هنیس هك ی¹اح ر~
و د-دی¡ی, یم رگیدكی ه- ا- ¸ا~ت=اس ·د~ یم »ی=- لگن= ¸و¡ ¸اش-وماری, ر+~ .د~ا- -~رك »~=م
ر~" :~رك همزم¸ ¸~وگ ری¸ تنیسای- .د-ا -~رو=- ه-ا~ ,ا-وم ,رادن, هك دنت·ر یم »- ر~ ¸ان¡
تساو= یم راگ-ا .دیشك ار وا تس~ و ت~ش- ¸یم¸ ر- ".-ایس ·تسا -ایس ا= ه~- .~راد- -ار رو- ا=نیا
¸ور~ ه- هك ی¹اح ر~ و "...ا~ی¹ك ·¸ك ه¹=ع" :~¸ ~ایر· ¸ید¹- اما .دشك- ¸ار~ ¸یم¸ ,ور وا -ار~-
زی- ا~ی¹ك ل=ا~ اما .دی-¹= یم تینما ¸ا ¸ی- ,زی¡ .ای= ر~ دیر, یم .~ت-م و دن-ام ه-·= ی-ا~ت=اس
و تك هك ییا- تنیسای- ·¸او= و ری, ,ا- تنیسای- .~و- تنیسای- لك~ ه- ییا- »~' ¸ا ر´, ا- تك~ی-
ا- دن-ام ه-·= =¡وك ,ا- -`ك و ¸وگ ه- ی¹د- دیراورم , -راو~وگ ·-دی~و, -راو·د- ی-' ,ا- ¸ما~
.دنت~ا~ رس ه- روت ,ا- هكت
ا- یگ~- .ینك- ار ¸رك· هك یتنیسای- _و- ر- ·ا- -ركا- دی-س ,ا- -او= ¸ا-¹ ا- ییا- تنیسای-
و -~رك ا-ر ار ,ون·م روما ~ات·ا ا¡~¡ ه- ¸اش~ش¡ ات .¸ا- »¸اسراك ·_ی~م ای د-د-او= یم دن¹- ,اد-
هك یتنیسای- و .ا-زی¡ رو= ¸یا ¸ا و ¸= ·ه=مز- ·¸ا=ی~ دنت-گ یم ~ایر· ا- .¸دیشك —ی= د-~رك ان-
¸ا-ای= ر~ ا¡~¡ هك ,رو=-ا~- تسر~ ·ت~یرگ- یم وا ه- -¸ات ی-اگ- ا- ~و- -د~ ~راو ¸-ار~-
, -ر+¡ ¸' ر~ ار ,رازی- یت·و .~¸ یم »- ه- ار ¸¹اح هك دی~ یم ,زی¡ »- وا .~و- -~رك ¸¸اد-ار-
ه- ار ا- ¸' ار¡ ~و-- »و¹·م ".ا- یشیو-" :دیر= و د~ -¸ات ¸=ا~ ¸ا- ·دی~ رات و -ریت و »روتم و هیرك
یم ¸ات¹اح ه- »¹~" :~ا~ هما~ا و .~و- راك-ار= ای یشحو ¸ین·م .دنك یم ¸یر-- ¸~ور=م ,ر~ام ¸ا-¸
هك ¸ات-ایس ,ا-ریو-ت .دینی-- هنی' ,وت ار ¸ات~و= ¸=- ,ا- ه·ای· دیرو-=م _-- ¸ور ر- .~¸وس
".دیرت ت~ , »- ت~ , ¸ا هك دنك یم ت-ا` ¸~و= ¸یا .د-¸ یم .¸ ¸ات + - تسا -ن- ,ا- هك¹ لك~
هیق- ¸ا د~ ی~- رگی~ .~و- -د~ »گ ا- ¸' ¸ایم ر~ ¸~و= تنیسای- `اح .د-~¸ هق¹ح ¸~ر گ ا- تنیسای-
_یردت ه- ا- ¸' .~و- -د~ لید-ت ا- ¸¸ , هیق- ل•م ی-¸ ه- و -~ا~ تس~ ¸ا ار ¸تی~ر· اری¸ ·~ا~ ¸زی~ت
-ار .ا--~ ه- و ~¸ یم رو´~ ار -ریا~ ¸انك ,را¸ وا و د-~¸ یم ت=س .د-~و- -~رك ¸-~¸ =تك ه- _ور~
ت·و ¸' .دنتشحو را¡~ دن~ا- ¸یگ~ش= هك ¸یا ¸ا ¸ی- ¸اگدننك ه¹~ح دی~+· هك ¸یا ات ·تشگ یم ,رار·
و دنت~ا~گ رار· ه- ا, ه~- .دیشك ی-ا=ی~ —ی= دن¡ و ~رك ¸ا- ار ¸یا-و¸ا- ·~ا~ ¸ی, هنیس ·د~ دن¹-
.د~ _را= ~ر-- ¸ادیم ¸ا دن¹-رس اما ¸ی-و= وا و د-د~ ¸ا+ن, ا- تك~ی- تش,
186
دن¡ _وكنس .اح ه- ¸دیسر و -¹· ¸,ت ا- هك ا¡~¡ اما .د-~ یم ریی·ت ~و= لیم ه- ار زی¡ ه~- ای¸ر
¸ا »- ¸یا ·-= ·-~و-- رو~ ه- تی··او ¸ا ~ای¸ ¸و-اك ¸' هك دیشید-ا ی=¹ت ه- ~و- -د~ رادی- ه==¹
`ا- , هق-= ر~ ·ت·ای ¸ا- ¸ا ه-ا= .ا- ر~ ¸ا¸ر¹ ار ~و= و .ت·ر -او= ه- -را-و~ و .تنیسای-
.¸م ¸¸ ا- .~رك یم -=- و ر= `~, ¸-¸ ا- ی~ا= ی,ما=
را- ¸یمد-كی ,ار- ار ¸ر-و~ و ~رو' ¸ا-¸ ر- ار ی··او ,`~, -ا~¹ك ¸ا~- -او= ,`~, یت·و و
رانك ا- هك ~و- .دكا, و -و= ی,ما= »- ¸ا- ".ت~ی- ¸ك~م ,زی¡ ¸ی¡~- ·تسا -~ر´م وا" :د-ار ~و= ¸ا
-اگنی~ك ¸ا ¸¸ .~و- هت~ا~گ ,ا=ر- ¸ایرگ ارـ `~, و هت·ات~ ا¡~¡ =~ك ه- -و+~ و قشع ¸ت~ا~گ
ی¹اح ر~ ی,ما= و ".,روای- ا=نیا ه- ار ¸' ,راد- قح رگی~" :~و- -~¸ ~ایر· `ا- , هق-= ر~ ¸ید¹-
, ه·اك ه- یكیرات ¸ایم ¸ا ار وا ·~و- -دی¡ی, وت, و -ر - تسو, ر~ ار ¸ا¸ر¹ و -ی·- ,ا¡~¡ هك
".~و~ یم تسر~ ·ینی- یم -~و= ·~و~ یم تسر~ زی¡ ه~-" :~و- هت-گ ی-ا-ر+م ا- ·-~رو' راد-ا~
:ت-گ ~و= ا- رایت=ا ی- .ت=یگ-ار- ¸~و=و ر~ _¹ت ی~ش= -ا~¹ك ¸' , -ر=ا= و د~ رادی- ا¡~¡
-اركـ ـه-ـ ـا-د·-ـ ـهكـ ـ~و-ـ ـ,رك·ـ ـ".تساـ ـی¹اعـ ـ¸·-وـ ـ»دن-ـ ـیمـ ـ=ر~ـ ـ.-~ازمارحـ ـƒتسا=كـ ـهت~ر·"
ه-و~- هك دم' یم ¸ر=- ه- .ت~ا~ ,رگی~ ,ا-راك `اح ی¹و ·~و- -~رو' را- ه- ی-یر= _یات- ·هتشگ¸ا-
ه- ¸دم'ر~ و _-و ¸یا .د~ یم ور-ور تی··او ا- دیا- ~و- رو= ر- .تسا -د~ -رار~ و ,د- »~=م ,
.ت~ی- راك-ا ل-ا· د~ا- ه¡ر- ¸ت¹ع ه·ای· ¸یا
هك ییا-زی¡ »~=ت ·»ت~- ا== »~=ت ¸م ·»ت~ی- »~و= €¹ا= رو= ه- ین·ی .»ت~ی- »~و= رگی~ ¸م
.-انگ »~=ت .~رو' یم ,رازی-
ƒ¸م ار¡ ƒ¸م ار¡
ƒد-د- ~و- رار· ای ~و- -~ا~ »ا=-ا ار ,دی¹, و ت~¸ ل~ع »ادك ·~و- -د~ -كترم ییا== ه¡
یعو- ¸یا رگا و ·~و~ یم -ا¸ا=م ه¡ ,ار- هك دنك رو~ ¸ن-~ ¸ا ار ا- ¸سر, ¸یا ت~-اوت ی~-
(.»یوگ- ,زی¡ رگی~ تسا رت+-) ƒت~یك -دننك -ا¸ا=م ¸, ·تسا -ا¸ا=م
ه- ~و- -دی~وك- رگم ƒ~و- -~رك هشی, ا ر یتسر~ و یتسار هشی~- یگد-¸ .و= ر~ هك ¸یا ه- رگم
=ی ه- ¸د~ لید-ت -·و ¸اوسو و -~ارا ا- ار ¸~و= رگم ƒد-ای تس~ -ای-و-= ¸یرتزیگ-ا ¸یاتس
یم و ~رك یم رار· رس~ر~ ¸ا هك ~و-- ,راكر´ , ~رم رگم هت~~گ ¸یا ¸ا ƒ~و- -~رك- رایع »ا~ت ی~ی¹گ-ا
ه- ~ا~تعا ·¸-- -ك ·.ادتعا و ,ور ه-ایم ·,دن~, لكشم ·راكتش, و ¸~وك ƒ~وش- ,ا -¸ات »~' تساو=
, هعو~=م ز= ,زی¡ †`=ا ه- ,دن-یا, رگم ر=' .یگ~او-ا= یگد-¸ , هما~ا ·یتسر~ و یتسار ·¸--
=یت-¸ -`كشم .و‚~م هك وا ƒ~و~ را~ ه¡- ~و- هت~-اوت-ـ `~, هك ~و- وا ری-قت رگم ƒ~و- ا- ¸یا
~و- هت·ر تسار -ار ه- هك ر=ا= ¸یا ه- تسر~ ·ا- ¸¸را ی-وگ¸او ر-ع ¸یا ر~ ~و- ¸ك~م ای' .~و--
-د~ -دمان- را¸' لماع ار ت~و-رس د·- ه- ¸' ¸ا هك دیسر ق·اوت ه- ¸~و= ا- ·ه- -ت~و-رس ی-ا-ر·
ه¹یسو هك یت~و-رس ƒت·ر یم را~~ ه- ,دی¹, ای یشید-ا _ك , ه-اش- ,راكتسر~ ا-¸ور ¸یا ای' ƒد~ا-
هك ,ر+~ ,ا- -¸اور~ ¸ا ¸د~ -د-ار .~و- »¹ا„ ت=س ~و- -~رو' »-ار· ¸یای-~ ,وس ¸ا ار وا ~ر= ,
ƒ~و- ه¡ ,ر=- -نت و -رار~ ¸یا ین·م .~و- رو'~ر~ ه¡ ·-~رك ¸=ت· ¸ی, ا- -دم ~رك یم رو-ت
187
¸ی, ا- -دم ¸ا هك ی-ان=و~- »- ¸' ـƒ~و- -دنك·ا ¸-ان=و~- ¸ایم ر~ -را-و~ ار وا ت~و-رس ار¡
ا- اما ·~رو' »و=- ¸ن-~ ه- لیكو ینی¸ -ار=ا= ¸ا+گا- .~رك یم ¸ا~حا ¸~و= ا- ار ¸اش·`ت=ا
.~¸ ¸ا~رانك -انگ ¸ا~حا و یتحارا-
, ه=ق- ه-رگو ·¸ا- »ار' .~و- -~ات·ا ¸-- ¸-- ه- .د~ `و~ ·تسا=ر- ·ت=او- ی~ك=م , ه-ر- ¸-¹·
هیكت ¸¹ا- ه- و دیشك یقی~ع ¸-- .,راد- ار رو' -ا~ع -ار=ا= ¸یا ¸اوت رگی~ .~و~ یم ¸ایا~- ¸ایا,
.~و- هت·رگ رس ¸ا ار ,~اع -امد= ¸ن-ا= -¹· .دنك ی¹ا= ار ¸ن-~ دی~وك .~ا~
ر- ر-ا„ .»-د- اورا- ,ا- ت-~- »~و= ه- دیا-- .تسا ¸- رگی~ ت-گ ~و= ه- تی·=ا· ا- ا¡~¡ ¸ید¹-
ا- ¸یا ¸م ه- .¸ا=ی~ ·ز- ·¸ی¹-ا .دن-~ ی~- €ی=شت ¸د¹= ¸ا هك ار -و= -اتك .تسا -دن-یر· زی¡
.»ت~ی-
.تسا رگی~ یكی ¸یا ·»ت~ی- ¸م ¸یا •`-ا
ƒیك اما
*
=ر·ـ ـ¸اـ ـا¡~¡ـ ـ.د-دیسرـ ـرسـ ـ¸اشیا-ـ ـ-ر+¡ـ ـر-ـ ـ¸ا=ی-ـ ـوـ ـینیسـ ـ,ورـ ـر-ـ ـه-ا=--ـ ـا-ـ ـاتی-ا-'ـ ـوـ ـاشیم
و د-دم' قیا· ~و= »ر~ ر- ه==¹ دن¡ ¸ا ¸, ا-رت=~ و ~رك ه¹~ح -~ا~ و- -ر~ و ه·اك~- ه- یگنسرگ
ه- _=ار د-را~ ه~- ا=نیا ,ا -دم' یت·و ¸ا ·ی-ا~ یم" :د-~و-- ¸ك .و .د-~رك ت-=- ه- _ور~ ¸امز~-
هك =¹ك وگ- ار ¸تسار -ی~ا- -~رك ¸وع ار -ا ه·ای· -~ --- »یدیسرت یم .دننك یم ت-=- وت
-~رك ـ‡ر-مـ ـ»یرگـ ¸و-=مـ ~اوم ـ¸یا ـ¸ا ـایـ ـ¸یار' ـ»¸او¹ ـدنك- ـ.»یوگ ـیم ـارـ -ا ـه·ای· ـƒ,ا ـ-~ز-
ا¡~¡ ·د~ تكاس ه-ترم =ی اتی-ا-' ا=نیا ر~ "...»~رك رك· ¸م .,ا هشی,رن- وت دیوگ یم ی,ما= -ƒی~ا-
"ƒ=¹ك ƒ»یرگ ƒ¸یار' »¸او¹" :~¸ ~ایر· »ش= ا- ت=یر یم ¸-ا-~ , ه~وگ ¸ا -ر~ هك ی¹اح ر~
ی¡ ی~+· یم ·رك· وت »ی~و- هت·ر ™ق· ·»یت~اد- ,رو=نم" :ت-گ ¸ر-او= ,ا= ه- ی-ارگ- ا- .اشیم
•ا··او ه·ای· ¸یا هك »ید~ ¸-~=م رگی~ `اح .د~ یم د- ی¹ی= ,~و-- ,رو= ¸یا _-- ¸ورما هگا .»گ یم
اتی-ا-'ـ و ـ~ركـ ـ»ا~ت ـارـ ـ¸·رحـ تعرسـ ه- ـ-~¸ـ .¸ـ ـ,رو=د-ـ ـا¡~¡ ـدی~ـ هك ـ¸ی~- ـ".تساـ -~و= ـ.ام
¸یا ام ر=- ه- هك تسا ¸یا »رو=نم" :~ا~ هما~ا دی~رت ا- و "...هك تسا ¸یا _و-وم" :ت·رگ ار ¸¹ا--~
»~' ا~~ ام ر=- ه-" :ت-گ اتی-ا-' ".دیوگ یم ار ا~~ , ه·ای·" :~ا~ هما~ا .اشیم ".تسا -~ا·¹ا †و· ه·ای·
ر~ ییو~ا= زی¡ =ی •`-ا" :~رك ا-ر -~زت-گ~ و _یگ ار ا¡~¡ هك ~¸ ,دن=-¹ و ".دیت~- ,ا هت~=ر-
".دیت~- ,ری=- ی- »~' .ت~- ا~~
".»ی~رك رك· ی¹ی= .»یدی-او=- _-- ات -شی~ ام" :ت-گ .اشیم
,ا ه·ای· ¸یا -لك~ ¸یا ه- ا~~ هك `اح »ی~رك رك·" :~ا~ هما~ا دی¸ر¹ یم ¸ا=ی- ¸ا هك ی¹اح ر~ اتی-ا-'
رتگرز- رت=~ و "...ا~~ دیا~ اما ·دی~ا- -~رك- ¸ا=تما هك دن¡ ر- ·»- دیا~ ·دیا -دم'ر~ -دیت~- هك
"...هك دی-ا~ یم -دی~ا- هت~ا~ ی-و-=م ,وری- ¸`ا دیا~" :~رك »ا~ت ار ¸·رح
188
ر~ و ".»ی~رك رك· ™ق·" :~وز·ا -ی·- ییاد- ا- دی~ یم ا¡~¡ , -ر+¡ ر~ ار »ش= را`' هك اتی-ا-'
·»یا -~رك -ا-ت~ا •ا~تح ·ه¹- ·»ی~ا- -~رك -ا-ت~ا »- دیا~ اما" :~ا~ هما~ا ت·ر یم ر~ ,وس ه- هك ی¹اح
¸ا ار یگ-ر ز-س _یام ¸ا ر´, =¡وك , هشی~ ا¡~¡ †اتا ¸ا رار· ¸ا ل-· .اشیم ".¸ات-ا= ¸و- ه-ا=--
:ت-گـ ـی=·احاد=ـ ـ,ا=ـ ـه-ـ ـوـ ـت~ا~گـ ـر~ـ ـرانكـ ـوـ ـ~رو'ـ ـر~ـ ـ¸یكشمـ ـوـ ـزمر·ـ ـ,ـ ـه-ا=را+¡ـ ـتكـ ـ-ی=
".تسا ¸ات~-- ,و- ,ار- ·تسا رو~ ¸ا-~ .دینك -~ا-تسا ¸یا ¸ا دی-اوت یم دیوگ یم ¸امام ·دیش=--"
*
هك ~رك ¸·-ا· -¹· »ی~- ¸ا د-~و- هت=ا- .~ ¸را-تر-- و -د~ _~م , ه·ای· ه- .اشیم و اتی-ا-' هك ¸یا
¸یمو~ ر~ و~ ¸' هك ¸یا و دن¹¡ و ل´= ی¹ك ه- ~و- -~ر- ¸ا~گ ¸ی, ا- -دم ¸ا هك رو=-ا~- ¸-ان=و~-
د-~و- هت-گ _سا, ,~ر~ »- ¸ح و ی-ا-ر+م ا- ار ¸ت-وش= و ی=¹ت ی-اوری~ ری¸ †اتا ر~ تما·ا ¸ور
¸كع ¸ا ه-·= ,ور هك ی¹و~·م , -~ا~ و- -ر~ ,ا= ه- _-- ¸ور ¸' .~رك یم رتد- ار هی-·
.ا~ك ر~ وا و د-~و- -~رو' (هنیگا= یعو-) اسو~ `اسام ¸یار- ·د~ یم -دی~ ¸و, ,ا -رق- ¸ا~رو-ا-·
-~ا~ -او= .اشیم هك "ƒ»رو=- ی=را= ت·ا•ك ,ا-ا~= ¸یا ¸ا دیا- هگی~ `اح" :~و- -دیشك ~ا~ ییورر´ ,
ا¡~¡ ".~رك ه~ یم ه¡ ·»یراد- -ز~~و= ,ا- ه-ا=-- ¸' ¸ا ا=نیا ام .تسا لگش, ¸یع ·»-ا~ یم" :~و-
...ار ¸~و= تسا یتدم هك د-د- _ی-وت دی~وك ·-~رك ¸ی-وت ¸اشی¸او- ¸ا~+یم ه- ~و- -~ر- ی, هك
رس و "ƒ»یت~- ی¡ ام ینك یم رك· ·ی¡ ام ¸," :~ا~ _سا, اتی-ا-' اما .د-ا~ یم ی~ی¹گ-ا =ی ار ¸~و=
¸·رح »اد´ م هك دنت~- ا-ا- و ¸امام ¸یا .»راد- ,ا ه·`ع ¸~`گن- ه- •`-ا ¸م" :د~ ¸ا- .اشیم .~ ~ر~
:~وز·ا ~ا~ یم ¸اكت رس تیا-ر ا- هك ی¹اح ر~ و ".¿ی~`گن-" :ت·رگ ه=یت- اتی-ا-' و ".دن-¸ یم ار
".¿ی~`گن- »ا هت~ا~گ ار ¸~سا"
-رو-ـ ـر-ـ ـر~ـ ـ.دیت~ی-ـ ـان=ا-ـ ـین·یـ ـ.دیت~ی-ـ ـی~ی¹گ-اـ ـا-ا~~ـ ـی¹وـ ـدیوگ-ـ ـا-ـ ـ¸'ـ ـه-ـ ـتساو=ـ ـیمـ ـ¸¹~
,ا- ¸یقی اما .د~ ی~- -~ا~ €ی=شت ¸ا~~و=و ر~ ~ر~~ یم ا- ی~ی¹گ-ا , -¸یو وا هك یتای-و-=
ƒتسا=ك ¸-¹ت" :دیسر, .د-د~ یم و=م و دنت=ا- یم --ر هت·ر هت·ر ¸ق-اس ی-اگد-¸ دن-ام »- ¸~ید·
".»-ز- ¸-¹ت ا= دن¡ دیا-
ر~ ار ¸رس هك ی¹اح ر~ ا¡~¡ .~ا~ ¸ر· وا ه- هكس دن¡ ¸¸اد-ا ¸, ¸ا اتی-ا-' و ~و- .ا- ر~ ¸-¹ت
ی-=م .اشیم ,ا- ¸-ك ر~ ار ¸یا- »´س و ی,ما= راو¹~ ر~ ار ¸-د- و -دی¡ی, ,ا هیراع , هما~ع
.ت·رگ ار »ید· ,ا- ¸-¹ت -را~~ ¸ا یكی ·~و- -~رك
".,ا -~ر´م هك وت ƒا¡~¡" :ت-گ ¸ای¹ومام یم یم ,اد-
ا- هك ی¹اح ر~ و ~و- هت~ك~ ¸یا- ¸اد-~ و -~رك ¸= یم یم :~و- -~ا~ ”ر _یا·و ¸یا ¸دن¹ =رت ¸ا د·-
ا-¸ور ¸یا ·ار¡ ¸ر,- ·»د~ ¸و- ی- ه··~ =ی" :ت-گ ~رك یم ا~ا یت=س ه- ار -ا~¹ك -دی~ -ر- =·
-ی- -ی- ,اد- هك ی¹اح ر~ و "ƒتسا دن¡ تن-¹ت -را~~ .تساو= ¸ا-ر- و لی¹~ ی~ك ¸ا ~و~ ی~- هك
.و= هقی·~ _ن, اما ".»نك یم ¸-¹ت ت+- ¸`ا" :~ا~ هما~ا تسا ¸د~ _=· .اح ر~ ¸-¹ت هك ~ا~ یم ¸اش-
-' ار¡ ت~- »و¹·م ƒ,را~ لی¹~ ت-د-ام -د-¸ ,ار- وت رگم ·ت¹اوت »~و- هت·ر" :~¸ --¸ ¸-¹ت ات دیشك
دیا~ ƒد-ا -د-ام رو=-ا~- هیق- هك ی¹اح ر~ ·-~ا~ ه¡وك ا-ا~~ ه- ·-د~ ¸ا- ورای ¸' و وت ,و¹= ایر~
¸ا~رس ا- ‡رح ¸یا ¸ا رگی~ ه-ام¸ -رو~ ¸یا »~رم اما .دی~و- رت~¸راا- ا-ا~~ هك ¸یا ,ار- ییوگ-
¸-ك ت-= =ی .ا--~ و »ت·ر یم -ار ~رو-~ك' ¸ا-ای= وت »ت~ا~ .~و~ ی~- -رس »- -~و= .~و~ ی~-
189
ا- -نس هكت =ی ل•م ت·ر ی-ایس »یا- »ش¡ ه··~ =ی .دم' »رس `- ¸یا ·»ر=- هك »تشگ یم لی~وكورك
,~رم ,ا, ,و¹= »- ¸' ·¸وری- دنت=یر »یا- ¸اد-~ .¸ا-ای= -ك ه- ~رو= »ك· .¸یم¸ »د~ -ر, -رو-
»دم' هك ¸و- ه- .د-و~ یم ¸ا-ر+م ا- ت·و ی-اگ »- »~رم اما .~ا~ یم »یموت-ا, ¸یا~- ور -~ای, وت هك
»-اگ- ر- و ر- و د-~و- -~¸ .¸ ¸م ه- ¸ا~ ه~- ا- -~ازمارح .د-ا -دی¡ »ترو- رانك ار »یا- ¸اد-~ »دی~
هك »را~ .و, ردق-' ·رك~ ار اد= هك ~و- ¸یا دیسر »ن-~ ه- هك ,زی¡ ¸ی¹وا .دمای- »د- ¸م اما .د-~رك یم
.دنت~اك »ك· ,وت -را-و~ ار ا- ¸اد-~ , ه~- »~ا~ و ی-و-= -=م »ت·ر هت-¹ا .»ور- ¸اس ¸اد-~ ¸ی,
¸یا ¸ا .»ا -~رك لی=·ت ار راك تسا یتدم اما .د-ا -د~ رت+- »- هت~~گ ¸ا ¸`ا .~و- ی¹اع ¸راك -رتك~
.ت~ك~ »یا- ¸اد-~ هك »- ¸م ·,~ر´ م یت·ر وت د~ا- ه¡ ر- .~راد- ی-یر·ت رگی~ ,¸اساد- راك هت~~گ
و ¸ویزیو¹ت .ا¡~¡ -دم' ¸ییا, »- هما-ر- _=س •`-ا .»یراد- تی¹و‚~م ¸ح ام دننك یم .ای= »~رم
, ه=+¹ =ی ا- و=-' ی+گ' و تسا _ا-ت·ا ا زتی, -ا·ی¹-ت .ینی- یم -~و= ینك ¸~ور هك ار وی~ار
,رو= ¸ا~ ه=+¹ و ¸=¹ و د-رو= یم ینیم¸ -یس ر~و, ا- ی=یرم .~و~ یم هت-گ ی-ا~¹' ی-وع
, هما-ر- ¸ا ار ام ا- ¸' .د-ا -دم' -ام , -رك ¸ا ,رادن, هك تسا ا» ی=یر- -„اوم .د-ا -~رك ¸وری-
".~راد- ی-یر·ت ¸ادن¡ ¸ون- هك ¸م _-و .,و~ -و= رت~و¸ هك ¸ا- -~و=
:~ا~ هما~ا یم یم .~و- -~ا~ تس~ ¸ا زی- ار ¸تسار· و ¸ا ه-ا= ·¸راك هك¹- ·ر~~- ™ق· ه- وا ¸,
دنك- هك »-ارگ- ¸ا ه~- .د-اسرت یم ارم --م` ی~و+ی- ¸یا .ت~ی- ¸اد-~ ه- =و-رم ™ق· ه¹'~م"
,ا ه=یت- ¸س ¸ت·ر `ا- ·¸ا= ا¡~¡ .دننكش- »یا- ¸او=تسا ه··~ ¸یا و »ور- .اح ¸ا ¸ا-ای= ™سو -را-و~
یم رس ر=' و ~و~ یم لی¸ و »=¸ ¸یا= ه~- و ~رو= یم =تك ·دی' یم ای-~ ه- »~' .~راد- ت-= ز=
ر- ر~ .¸ی~- .د-زیر یم ¸و-=م ‡ر„ ,وت ه¡¹ی- ا- ار ¸رت~كا= ت·و ¸' و ~ور یم او ای دنك~
یتسار .»ری~- ¸یاس' و یتحار ر~ هك »را~ .و, ردق-' ·»نك- راك »- ت·و ¿ی- رگی~ رگا هك ¸م ·.اح
ه¡ ر- .ی-اد- یت~-اوت یم ا=ك ¸ا ·تسا وت ا- قح ƒ»ا -د~ تسو~ هتوت- ی¹ی- ا- تسا یتدم یت~-ا~ یم
¸=و~- ¸یا ا- ·دش- تیادی, رگی~ و یت·ر هك ¸یا ¸ا د·- .,~رك یم ان~ یت~ا~ و ,~و- -' ,وت د~ا-
,او .»ا -د~ تسو~ تن=و~- =ی ا- هك د~ا- ¸ا~ی¹,~ك وت ,ار- دیا- هك ¸یا .»~رك _ور~ -راك -¸ات
رت -اتوك ,وكس =ی ¸ا رگی~ , ه··~ .ا¡~¡ »~ر- -~¹ ا- -~ر´ م ا- ت-=- ¸ا .»ور- دیا- .-د~ ری~ ردق¡
".,ا- ,ا- .¸ز- ه=ری~
-وی~ ه- »تساو= یم .»ت~- ییارگ ¸ور~ »~' •ا·-= ¸م ت-گ ¸-¹ت تكاس ی~وگ ه- -ا== .~ ر~ ا¡~¡
ی-ار ینی- =یرا- یعو- ه- ¸دیسر و یگد-¸ ی¹ا·تم ,ا-زی¡ ¸ا ¸~ر- -~¹ و =ر~ ,ار- »~و= ,
ا- ¸¸را ¸' و تسا ی-~رو' تس~ ه- »-او= یم ه¡-' »~رك یم .ای= »~و- .اح رس ت·و ر- .»یاشگ-
تحا-· و ای-~ ¸یا روما , -~و¹' ت=س ¸م .»~ا~ یم -یر· ار »~و= اما .تسا ¸ا+ن, »-ور~ ر~ ییا=
ار »-ا-یرگ ==-م و -ی=ع ی~ی~رگ~ ¸یا ¸ورما .»راد- ار ¸' ر-ار- ر~ ,رادیا, ¸اوت و .»ت~- ¸یا-
¸ا ارم ایر~ هك ¸ورما .»~و- ریسا یگد-¸ , -رم¸ور ,ا- .ا~ت-ا .اگن¡ ر~ ¸وری~ هك ی¹اح ر~ ·هت·رگ
.دشك یم »-ود-ا , ه=رو ه- ارم ¸یم¸ رگی~ را- ·-د-ار ~و=
·-را-و~ د¹وت ¸یا ه¡ ,ار- .~رك یم ¸ا ه=احا -ایس ,ا- -' و دی=¹= یم ور· ,رت~كا= ی-ی~ ¸ا
ا¡~¡ ƒدیسر یم ر=- ه- دت~م ی-ایا, دن-ام ~و- -د~ ی-ا¸را هت~ر· لی-ر-= و وا ه- هك ,ا -¸ات ت-ر·
هك ت~-ا~ یم .~و- -د~ -~ا¸ و- ¸ا تسا ¸ك~ما- ی-وگرگ~ ¸ا ییا-ر هك ¸یا و –رم =ار~ا ا- -ار~-
.~ ر~ .¸د-اسرت یم ¸یا و ~راد- ~و=و تشگ¸ا- ,ار- ی-ار و د~ د-او=- هت~~گ ل•م زی¡ ¿ی- رگی~
و ,ز·¹ یم ,رت~كا= -ی~ ¸ا هك ی¹اح ر~ .-د- تس~ ¸ا ار ¸ام¸ .,¸ا-- ار -~و= ¸ك ی·س ت-گ
.را~گ- ,ا ه-اش- -~و= ¸ا ,ور یم ¸ییا,
190
,ا-روتـ وـ ـ»~یروتـ ت·-نمـ ـی-ـ ـراكـ ـه-ـ ـهكـ ـی-ات~كا,ـ ـلگ~و=ـ ه¡-ـ ـ¸'ـ ـ.¸¸راـ ـی-ـ ـه´ گـ ـ¸'ـ ـ.هتوت-ـ ـی¹ی-
هك ,ا هشی,رن- ¸ا-¸ ا- ¸ا ه-اق~اع ™-اور ر=ا= ه- ل-ا ر~ هك .`~ =ی .~و- -~رو' ,ور یتر·ا~م
هنیس ا- وردی-س ¸ا-¸ ه- هك ~و- _یا~ .ت~ا~ -ر+~ د-~رك یم ,¸ا- ار .وا ¸ق- ,دن- ,ا- »¹ی· ر~
ا- ¸' ا-" :هك د~ یم هت-گ ه-ا-~‚م و ~را~ لیا~ت ت=س ¸ا~ی, و ر´, ,ا- ¸سا- و ~رگ و –رز- ,ا-
¸' ا- -د- ی¹ی- ¸یا ا- یم یم اما ".دنك یم ¸ار-= رگی~ ,ا-زی¡ ا- ¸وع ر~ ی¹و" ".دنك یم ,رات·رد-
,ا- ¸¸ ·هتوت- ل•م ییا-ر~, ,ار- ر=' ƒت~ا~ راك ه¡ ¸یو-روت یتار¸ام لی-موتا و ی~ن= تی·-و
¸ا~ا-ا- »~' هك دن-و= ¸یا ,ار- -ت~ی- »+م ¸ا هیق- ·دن~ا- دی-س .دن~ا- ~و+= ای †ا¡ ه¡رگا دی-س
ا- -ایس ر~ -”رس رك~ ه- ه·`ع •`•م ·~دن~, ی~- ا-دی-س ر~ »~' هك ار ه¡-' .دنك ¸اش¹و د·- و د-او=-
یم زی¡ =ی ,اد· ار ¸اشت-=ر , ه~- هك دنت~ی- ¸ادن~ترد· ™ق· .~ر~~ ی~- زیا= »- ار ¸' ر-ار- دن¡
.دننك
دنك دی¹قت ت~-اوت یم هك ییاكیرما , ه=+¹ ¸یرت+- ا- اتی-ا-' .~¸ ¸-¹ت =رویوی- ¸ا د·- -~ یم یم
اما .~و- هت~ا~گ ار ی~وگ یم یم دسر- ¸-¹ت ه- ات اما دی~و, ار ¸¹د-م ¸ا-¹ ,رو· ا¡~¡ و ~¸ ¸یاد-
ر=تنم هك د-~ ی~- ¸-¹ت .و, ¸یا ,ار- ¸و-ای·ا رس ¸' ات رس ¸یا ¸ا »~'" :ت-گ و ~¸ --¸ -را-و~ •اد·-
هت-گ- ¸م ه-" :ت-گ ~¸ یم _وم ¸ا -دیسر ت-` ه- ,اد- ر~ ,دیماا- هك ی¹اح ر~ ا¡~¡ و ".د-ا~-
یمـ ".,~و- ـ-~اد- ـ¸م ـه-ـ ـ»- ـار ـ-ری,د- ـ¸ر~'ـ ـیتح ـوت"ـ ـ:~ا~ -او= ـ¸¸ ـ".,ور ـیم ـر-سـ ه- ـ,~و-
~رگر- ·یم یم" :~وش- ¸ا· »ی-او= ی~- هك »یرا~ ,رارسا ¸امو~ ر- ~و~ یم »و¹·م دیوگ- تساو=
:ت-گ دنك ت-=- ”و~ ین=¹ ا- دی~وك یم ,~ای¸ هك ¸¸ ".~¸اد-ا یم رو~ ار وت ,~و¸ ه- وا .ه-ا=
-ا·رع رسای هك ~و- ¸یا ل•م .ی-ز- ¸دح ی-اوت یم ار ¸ا هیق- .»ا -~رك ی·ر·م »ا -~او-ا= ه- ار وا"
وت ز= ¸م یم یم دیوگ- تساو= یم ".~رك ~و~ یم ه¡ ·رگی~ تسا ¸ی~- .دنك -ا·`م و-ا- و ¸یگ- ا-
ی¹ی- ¸یا ا- »یوگ- »تساو= یم" :~و- ¸یا ~رو' ¸ا-¸ ر- د~ ق·وم هك ,ا ه¹~= ا+نت اما .»راد- ار ی~ك
".¸ك =ایتحا
ا- »-ا~ یم ¸و¡ .»نك ت-=- وت ا- -را- ¸یا ر~ •اد·- دیا~ ·ا¡~¡ ¸ك ¸وگ" :~رك _ی ه-ترم =ی یم یم
‡ر= ¸و-ا- --‚م =ی ا- هك ی~+-- ¸ك ی·س ¸, .,را~ تسو~ ارم ی~ك -ا -~ا·ا و ¸ی· , ه~-
•`•م .»را~ ,رك· =ا-ترا ¸رد´ م -ا~, ¸یدقتنم ا- و »ا -د-او= ار ¸یو= ز~ی= ‡ور·م ¸ام´ ر ¸م .یت~-
,دی¹قت دی' یم ~و=و ه- ه¡ ر- و -~ا~ تس~ ¸ا ار راكت-ا ,وری- رن- ·ه·ما=نیا ر~ هك »-ا~ یم ار ¸یا
یما~ح ¸او ,اد- ه- لید-ت ¸م یت·و .د-ا -~رك ¸·ا- ¸ات¹= »ا- ا- راگ-ا هك تسا ییای-~ .ت~ی- ¸ی-
ی-اگ' یگت~=ر- ¸ا ,راع ¸یم¸رس ¸یا ه- »~ور´و ¸ا ·»و~ یم د-ا هت=یر _یام ¸و-ا- ¸-ور~ هك
.و, -د~ -ار= ¸یا ,وت »را~ د~ا- ه¡ ر- .»نك یم ار راك ¸یا ار¡ و »نك یم ه¡ »-ا~ یم ¸م .»را~
-ك , ه-~¹· , -را-ر~ »ا~ت , هقی·~ -~ز-ا, »-اوت- هك »را~ ¸-ا~ و ¸و- ردق-' ¸و¡ و .»رو' یم ر~
¸م هك ·¸ا= ا¡~¡ »نك یم ¸رع ا~~ تمد= ·»یوگ- ¸,ا¸ ,ا~نیس ¸ا ¸' ¸ا ¸ی- و »نك ت-=- ¸--
را~•تسا ا- -¸را-م و را~•تسا ¸ر~ ¸م ه- ت~ی- »¸` وت .دنیوگ یم ه¡ ,و- ی¹ی- رس تش, »-ا~ یم »-
یم ¸ات~و= ه- تسو, ¸ا-¹ ,ا= ه- -را--ا و ¸اوعا و وت ·د-~رك یم را~•تسا ار ام یت·و .ی-د-
¸ا »- ¸' ·,ور- ,~و+ی =ی د¹= وت ¸ك ی·س یت~-اوت ت·و ر- .دیدیو~ یم رو ¸' و رو ¸یا و دیت~-
تسو, -ایس و- ¸ا ار وت هك ی-او= یم اد= ¸ا و یت·ا یم ¸ا~ت¹ا ه- ت·و ¸' .¸ت~¸ و --‚م ¸ن=
".~و- تسو, ,ا -و+· »رو=نم .»ت~ی- د¹- تسر~ ار ا~~ ¸ا-¸ هك دیش=- یم .دنك ق¹=
191
لیس ¸و¡ -را-و~ ا- -¸او ی¹و ".-~رك -را~•تسا هك ,را~ .و-· ¸," :دیوگ- ™سو ¸' ت~-اوت ا¡~¡
"ƒهی¡ ¸ری,د- †ر· ه='" :~¸ ه¡ ه¡ ¸وتراك ,ا- »¹ی· ¸اگد-ر, ¸ا یكی ,اد- ا- یم یم .د-د~ ,را=
ی·ی-=ـ `ماك ¸~اد·تسا و ~راد- تس~ ور ¸ت·ر -ر-= رن- ر~ .تسا ی-ی=ع ر~, ی¹ی-" :~ا~ هما~ا و
هك »را~~ یم ار ییا-زی¡ تیار-ـ `اح .دنك یم ادی, هما~ا یك ات ام ™-اور د-ا~ یم ه¡ ی~ك .تسا
یم .ت~ی- ,¸ای- ه=-ار ¸یا ر~ ا- ¸یا ه- ·ه¹- .قشع و اد= ·یتسر, ¸=و ـ:»راد- ا- ¸' ه- ی=ایتحا
".~و~ یم ¸رس -اتك و -ا~ح هك دی' یم »~و= ی¹ی- ¸ا ¸یا ,ار- ·ی-ا~
~و- ¸~رك ¸ارتعا .اح ر~ -د~ ه- ¸ان¡ وا ی¹و ·-دم' »رس ه- یی`- =ی ·یم یم دیوگ- ~رك _ور~
.ت~ا~گ ار ¸-¹ت ی~وگ د-د- ار ¸سر~' هك ¸' ی- ا¡~¡ و دینش- ار ¸ا هت-گ هك
-~رك €=شم ار ¸اش=-اور دید= ,ا-¸رم _یا·و رگی~ـ `اح .~¸ --¸ ¸-¹ت رگی~ را- د·- هت-- دن¡
هك ~و- ¸~ور و~ ر- ,ار- .ت-گ- ,زی¡ »- ا¡~¡ و دنك یم یگد-¸ ا=ك ر~ وا دیسر,- یم یم .~و-
¸ا و دن-د- ¸اكت تس~ هك ~و- -دیسر ¸' ت·و رگی~ .د-ا -د~ رو~ رگیدكی ¸ا و هت·ری~, ¸ایا, ی-ارو´~
ر~ تساو= یم هك ¸یا- هشق- ¸ا .ت-گ یم ی¹ی- ¸ا ¸ان¡~- یم یم `·· اما .دننك ی=·احاد= رگید~-
~ونیو ·,دن- ,ا- هشی,رن- ¸یرترو+شم راك ¸یا ,ار- ~و- رار· .~¸ا~- ,دن- »¹ی· اكیرما و ¸ی¹گ-ا
‡ور·م ل, و ~رو·~ار- ,را~ر+~ ¸ا~ت=اس ر-ار- ر~ ات دنك ~راو اكیرما ه- ار ,و~ ,رس و ا-ا= ندل-
~ی- ار راك ¸یا د-او= یم" :~رك ییارس ه~·- ,~ا~ ه- یم یم .د-¸ادنی- =ت-= و دن-ز- ه=رو ه=رو
.ت·ر یم تما=و ه- ور ی¹ی- _-و _·او ر~ ".رگی~ تسا »و¹·م .~ور- ر~ -ای¹ام را- ری¸ ¸ا ات دنك-
ا- ه¹-اقم , -را~ا و -ای¹ام ت=ا~ر, »دع دن-ام یتارا-ع رانك هك ~و- -دی~ ا- هما-¸ور ر~ ار ¸ما- ا¡~¡
یم .=ا¡ ه- د-¸ یم »- را- ¸یا ·د~ا- ¸ت·ر ر~ و ¸~¸ ¸رن- هك ی~ك اما .د-~و- هت~و- ,را~ر--`ك
,زی¡ »یار- »-او= ی~- ·ی¹ی- »-~ یم -او= ƒی-او= یم =نیم ,وت¹ا, دیوگ یم ¸م ه-" :ت-گ یم
ی-ساك و راك ,ار- .ی~ا- هت~ا~ =نیم ,وت¹ا, =ی دیا- وت .¸~یر=- ت-گ یك دیوگ یم ت·و ¸' ·,ر=-
:~و- -~رك هیارك –رز- ¸ی¸و~ی¹ ¸دسرم =ی ی¹ی- و د-~و- -د~ =رویوی- ی-ار -را-و~ ".تسا »¸`
یكی ,رادن, ·د-دیسر ی~ور· تسو, ه- یت·و هك ,رو= ه- ".~و- »- لكی- ت~ر~ ر·و~ =ی ¸-ار~-"
ی¹ی- ¸نكاو ر=تنم هك ی¹اح ر~ یم یم .~و~ یم ~راو .ایع ا- -ار~- هك تسا یت-- ,ا- _ی~ ¸یا ¸ا
"ƒدی' یم ت~و= ¸یا ¸ا" :دیسر, هك ¸یا ات ·~رك یم ¸ا=تما ار ی~·ر _ن, ,ا- ت~ی· ا- ییا-وت¹ا, ~و-
ریدمـ ـ_ارسـ ـه-ـ ـی¹ی-ـ ـاماـ ـ.تساـ ـاتراز-ـ ـل+¡ـ ـ¸ت~ی·ـ ـ~ركـ ـهمزم¸ـ ـوـ ـی¹ی-ـ ـتساـ ـ-نش·ـ ـت-گـ ـیمـ ـیم
یم وا اما ·دن¹ی=·ت ا- =-ا- و تسا ر+„¸اد·- ه·~= هك ی-ا-¸ ل-¹- ه- ~و- -~رك ان- و هت·ر -اگ~ور·
ار =¡ ¸یار-ان- .تسا زی= ت-- ,ا-روشك ¸ا یكی _ی~ وا هك د-~و- -دی~+· ه~- رگی~ .د-د- =¡ د-اوت
یكی~ز- ¸ا~- ر~ ,رگی~ -اگ~ور· ه- ارم ت·و ¸' .¸وری- »یدم' و »یت~ا~ر- ار وت¹ا, »- ام .دنت·ری~,
راز- ل+¡ ار وت¹ا, ¸یا ¸`ا ¸ی~-" :ت-گ -اگ~ور· ریدم ه- ~رك یم -را~ا وت¹ا, ه- هك ی¹اح ر~ و ~ر-
یم _ور~ هت-- ر=' لی=·ت ا~ر· .دی-د- ¸' ت-ا- اتراز- یس دی-اوت یم .¸دیسر »- ¸یا .»ا -دیر= ر`~
ار ی¹ی- و یم یم -اگ~ور· ریدم اما و ".»را~ _ایتحا دق- .و, ه- و تسا ~ای¸ ¸ا, و ت=یر ·~و~
اد- ه- ¸ن-~ ر~ ر== ,ا- --¸ •ارو· و ت·رگ ار ی¹وا -¸ا·م ¸-¹ت -را~~ ت·ر و ت~ا~گ ر=تنم
یم و وا و ~رك ریگتس~ ل=م ی- =¡ ¸دیشك »ر= ه- ار ی¹ی- و دیسر رس ¸ی¹, د·- , هقی·~ _ن, .دم'ر~
»و¹·م ·د-~رك راك ه- _ور~ ا- =-ا- هك ه-ن~و~ ¸ور _-- .د-د-ار~گ ¸اد-¸ ر~ ار هت-- ر=' لی=·ت یم
ت·و ¸' .تسا ر`~ ~ات-- و د- و راز- و~ و ل+¡ اقی·~ -ا~ح ,~و=وم و -~و-- ل=م ی- =¡ د~
-اگ~ا~ ه- ار ا- ¸' ¸ت~- ارت·ا و ¸~¸ ت~+ت »ر= ه- ~را~ .ای= ~ا~ _`=ا -اگ~ور· و~ ر- ه- ی¹ی-
ه- -اگ~ور· و~ ,ا-ریدم هك دیشك- تعاس تش- و ل+¡ .دنك -را~= ر`~ ¸وی¹یم و~ ,اع~ا و د-اشك-
192
ـ¸ت=ا~ر, ``···· .تسا ه·-ا- -ر~, ¸یا ƒدم' ت~و=" :دیسر, یم یم .د-دیسر ق·اوت ه- وا ا- ر`~ـ
".~را~ ¸`ك ین·ی
, هق¹ح ¸ا ¸وری- ·»-ا~ ی~- ار یگد-¸ -اتك و -ا~ح هك »ت~- ,~رم ¸م :~ر- یتی··او ه- ی, ا¡~¡ و
ه- "=ا¡ ه- ¸ز- و را~ر- دم' تگن¡ ه- ه¡ ر-" و ¸د-ام -د-¸ ,ار- ¸`ت ,ای-~ ر~ ·یعا~ت=ا †`=ا
یم رات·ر ی-و= ¸و= تسو~ =ی ل•م وا ا- ت+= ی- ¸ون- هك ¸ای-- اتی-ا-' و .اشیم .»ر- یم رس
یتا~و=وم ·دنت~ا~گ یم ه=یت- ی- ا-راك ¸یا ¸ا ¸اش-~رك ‡ر-نم ,ار- ار ¸~`ت , ه~- ·د-~رك
ه- و ا- -اگ~ور· ¸ان=ا ¸اگد-ور ¸ك ·ا-ر- -ی= ·¸ا-ز-ار لی-· ¸ا یتا·و¹=م ه- اراك~' هك د-~و-
_ی=-ت ار ~و= رك· ا=نیا ر~ .دنت~یرگ- یم ¸ی~=ت , -دی~ ا- "ور ر~ و ¸ز-" رن- ¸ا~اتسا ی¹ك رو=
»~' ¸ین¡ اما ·د-~و-- »- †ا=نس =ی ¸دی~¸~ ه- ر-اح یتح ¸اشمادك ¿ی- .دننك ی~- ¸ی~=ت ه- ·~رك
ی¹ی- , ه-· ·ر=- ¸یا ¸یام¸' ,ار- ·د-~ر~~ یم ¸ت~ی¸ ,ار- ¸`ت ,ای-~ رو~= , -دنیا~- ار ییا-
هك ی¹اح ر~ ¸اتسا~ ¸ایا, ¸ا د·- و ~¸ †ر- ¸اش-ا~ش¡ .~رك -یر·ت ¸اشیار- ار =نیم ,وت¹ا, و هتوت-
¸یا ه- ا¡~¡ .~رو' یم ¸اش·و~ رس ¸اراك ه-ت ¸ت·ر ر~ ر~ · :د-~¸ -ك ¸یار- د-دیدن= یم ,~و=-
یم هق+· و -ك ~ر~تم ,ا- »~' ,ار- و=- ¸ی~- ه- »~رم »- »ید· راگ¸ور ر~ •ا~تح هك دیسر ه=یت-
ل•م ییا- »~' .د-~¸ ,ی¡ر- كید · یل-د- · یود نVو- یكی ¸' هت-¹ا و یلی- »رو=نم · ینا- çایلیو ‡ور·م ·
ه- دی- ˆ.» .رو+شم ,ا-رت~گ-اگ و ¸ا-ز-ار ¸ا ی-·- »ا-• .تسا
ر~ و ~ر- ی, ¸¹ای= ه- .اشیم اما .د-را~ »- راكتیان= ,ا- ت- ·ی¡ ه-وركا= ,ا- ¸او= ت-گ ~و= ا-
¸ا ر´, هك ار یت¹و~ ,ا- هما-¸ور ی¹ای= ,ا-رتیت ~رك ان- ·ت·رگ یم -ر=~م ه- ار ¸ش-¸رس هك ی¹اح
¸د- هك ا¡~¡ .~ا~ یم -ات و ¿ی, ار ~و= , -دیشك ¸د- .اح ¸یع ر~ و ¸د-او= ~و- ا- _ی-قت ه-وگ ¸یا
-~رك ه¡ن= ار ا- -¹ هك ی¹اح ر~ رت=~ .~ریگر- ار ~و= -اگ- ت~-اوت- ت·ای یم ا-ی¸ رای~- ار .اشیم
".یسو- ¸و-" :ت-گ و ~ر- و¹= ار ¸رس ~و-
-اكرح ات دی~وك ·د-ا~- -قع ,رگی~ ¸ا هق-ا~م ¸یا ر~ ـتساو= ـی~- هك ـرتك¡وك ر-او= ت·و ¸'
رانك ار -وشع و ¸ا- هك ی¹اح ر~ و دی' ر- -د+ع ¸ا ی-و= ¸ا~- ه- ت~-اوت- ی¹و ·دنك دی¹قت ار .اشیم
.ام ه-ا=ر·ا~م و ¸اروتسر .»یرا~ -دنی' ام هك تسا ¸یا _و-وم" :ت-گ ~و¹' ر+· یت¹اح ا- ت~ا~گ یم
, ه-ا=ر·ا~م "ƒ,دی~+·ـ `اح .دی' یم ر~ .و, ی¹ك ا=نیا ¸ا .»یراد- »- ر~ار- .تسا ام , -~او-ا=
هق-= د-را~گ یم ¸ار·ا~م رایت=ا ر~ ه-ا=-- و -او= ل=م هك ت~ی· ¸ا¸را ,ا- لت- -~ر ر~ راد-ا~
,ا- ه-ا= ~و-~ك ¸ار=- .دنت·رگ یم راك ه- رای~- -`=م ,ارو~ هك ~و- ,ا هق-= ¸یا و ~و- -د~ ,دن-
و د-~ا~ یم ,ا= †اتا =ی ر~ ار ,ر-- _ن, ,ا- -~او-ا= -اگ ¸اراك~دم هك ~و- -دیسر ییا= ه- یت¹و~
¸اونع ت=ت ت¹و~ ¸ا راك ¸یا ,ار- د·- و دنت·رگ یم -دید- ار ¸ا~ت=اس ین~یا -یت~اد+- ,ا-~و-~ك
"یت•و- یا» ,-~-" ”ر-" :ت-گ ی-اوری~ ری¸ †اتا ر~ ا¡~¡ ه- اتی-ا-' .د-~رك یم »- ه=~و- ,ا-اقت
یم ر~ د-و, -ا=ن, و د-یس ,ا هت-- †اتا ر- ¸ا ا- ت·و رتشی- .تسا د-و, -~ ی-~ ر-- ر- ,ار- ت=ت
ی-ام ی-اوری~ری¸ †اتا ¸یا ت-ا- »یرا~ ¸`ا .¸ك- ار ¸-ا~ح -~و= ·ر·ا~م ¸ا ر´, †اتا ¸~ .»یرو'
¯·· .و, رادقم ¸' ا- هك دیشید-ا ا¡~¡ ".»~ا- هت·رگ ی-ا~ح ار ت¹اح »راودیما .»ی-~ یم تس~ ¸ا د-و,
ر~ ی-ا~ترا,' ¸ین¡ اما .~رك هیارك یگ~او-ا= –رز- ات-~- ¸ا~ترا,' =ی ی-و-= ¸=- ¸ا ¸اوت یم
, -~ر "~•و- ,-~-" , ه-و- ه- زی- ¸یا .~ا~ ی~- ¸ا-ت=ا ~و= ه- ار ,ا ه=~و- و ت·رگ ی~- ا=
د-~و- -~رك ه=~و- ¸-اك ا- -¸را-م -·و ار ,ر~ع هك ی¹=م ¸اراد~تسایس ¸ارتعا ~روم •ا~تح ~و=
,وی-~ روما ه- هك ¸ای-- و د-~¸ یم ت¹= .و, ر~ ¸یا-رت=~ و دن- `·· ~و- ه¡ر- .ت·رگ یم رار·
و .د-اش·ا یم دن=-¹ و ر+ م و ~ر= تشگ یم ¸ا- یت·و و ت·ر یم هكم ه- ·ت~اد- ,ا ه·`ع ¸ادن¡
193
¸ا~-ا یس ~ودح ·د-د~ یم ¸ا- یكد-ا ت·ر یم ¸-¹ت ای ت¹اوت ,وس ه- ا¡~¡ را- ر- هك ,ر~ ¸~ تش,
ه- ,دیما ¸ادن¡ هك ت·وم "ندش یمیاد" .د-دیشك یم را=ت-ا ¸ان¡~- ·دنت~اد-
.ا- تی··او ,ای-~ تسا ¸یا
رگم .ی-ز- ا= تسو~ ¸و-ا· و ¸دقم هكش= ار -~و= ردق-' ت~ی- »¸` وت" :~ا~ _ی-وت ¸ای-- .اشیم
"ƒ-د-اشك ا=ك ه- ار -راك یتسو~ ¸و-ا· ینی- ی~-
*
,و~ راكر´ , ق¹ا= ·¸-`و .ا- ".~ور یم -' »ك »ك ~را~ وت ,ای-~" ا» ی=یر- ·¸' -ی·ر ی- =¹ام و
~رك ¸-د-ام -د-¸ ¸ا ,~ا~ ¸ار- ا و ا¡~¡ ه- ¸ت-گ =یر-ت ‡ر- ار ~و= زیزع ت·و ¸ا هی-ا` -د-- ا+نت
, هما~ا ه- ین·ی .د-~ ی~- ,ریی·ت و~ ¸اراكرد-ا تس~ »ی~-ت ر~ رما ¸یا هك ~ا~ _ی-وت ,رو· و
¸یوگـ ـ¸ون-ـ ـوـ ـ~و-ـ ـ-~ركـ ـ_ور~ـ ـ-ا·ی¹-تـ ـ¸اـ ـارـ ـ¸راكـ ـ¸-`وـ ـ.ت~ی-ـ ـ,¸ای-ـ ـ¸اكا~كـ ـا¡~¡ـ ـ-امد=
هت·رگ ار· -و= ار ¸ت-گ -اری- و د- ·~و- اد- راك ر~ ا- .اس هك »- ا¡~¡ اما .ت~ا~ ار ا- ی¡تا·ی¹-ت
ی-ایرا¸ا- ¸ا-¸ ر~ .د-ام ی~- -قع ¸-`و ¸ا و ~و- "نا|ج" -امد= ای `اك ,ار- -وق¹ا- را¸ا- ین·م ه-
, ه~- ¸اد-~ ¸ا+= ¸ا رو=نم •`•م .,ر=` ¸و-=م ,ا-`اك ¸ا+= ·-`ك~ ¸ا+= :تسا ¸ا=
.د-ریگ یم ا= یعون-م ¸اد-~ ¸ا+= ر~ ¸یریاس و د-را~ ¸اد-~ هك تسا ی-ا~ك
".تسا یمو· ¸ا+= »رو=نم" :ت-گ ¸-¹ت ی~وگ ر~ ¸ا-¸ ¸-- ~و= ,اد- ¸یرت ی~كس ا- ¸-`و
ریی·ت ~اشگ و لگ ,ا- ¸ا-¹ ¸دی~و, و هما~ع ¸ت~- ا- هك ا¡~¡ .تسا زیزع ¸ان=و~- ¸رو=نم راگ-ا
-~ا ¸ا ییو- هك ی-اك~وك و ¸ا-¸ هك ی¹اح ر~ ·~و- -~ات~یا ور-ار ر~ تس~ ه- ی~وگ و -~ا~ ه·ای·
ر- یی`- ه¡ ¸-ان=و~- را- ¸یا دیسر, ~و= ¸ا ·د-~رك یم ¸¸اد-ار- هت~- ,ا-ر~ ,` ¸ا د-~و- -~ر--
ییاكیرما -ییای¹اتیا یت` , ه=+¹ ه- ¸-`و هك ¸یا ¸~رو'~ای ه- ¸ا ¸, »ا=-ارس .د-ا -~رو' ¸-`و رس
را·~ ق¹ا= ا·' ¸یا د~ا- ه¡ ر- ".»~+· ی~-" :ت-گ ه=+¹ ¸ا~- ا- ·~را~ ه·`ع دو- دراو ·ر-- ا,تی¡ كی"
"وش , -را-ر~ ,رام' یسرر- =ی" :~ا~ هما~ا ¸ا-¸ ¸-- .~رك ی~- ی=و~ را- ¸یا ¸-`و اما ~و-ـ
·~راد- تسو~ ار ا- ¸' .دننك ی~- ا~ا~ت ار یمو· ,ا- هما-ر- یمو· ,ا- »~' هك -~ا~ ¸اش- ¸ارگا~ا~ت
ـ.ایرس ـ»~رم ـ,ـ هیق- ـل•م ـ»-ـ ا-ـ ـیمو· ـ.ا¡~¡ -یتسانید , ـه-~ ـر~ـ ـییاكیرما ـی-ویزیو¹تـ .ایرس ـ=ی•
,~ای¸ ·ی~ا- هما-ر- ر~ هك وت ƒی~+· یم .ت~ی- -سانم -ا -ر+¡ .دن-او= یم ار --م` ˆ.~اتش-
,و~ .~و~ یم ,~¸ارت ا» ی=یر- .د-ا~- -قع هیق- ¸ا ,~ا¸- , ه¹'~م لی¹~ ه- هك تسا ¸' ¸ا رت~+م
".ی-ا~ یم هك -~و= .تسا ی·اك لی¹~ =ی ی-ایرا¸ا- ¸ت·رگ ر=- ر~ و -ا-اكما ¸~ا~ تس~ ¸ا
ر~ -د~ ا-ر هك د-ام یم ین= ه- .دی~ ار ¸~و= ریو-ت ¸-¹ت ,`ا- , هت~ك~ =¡وك , هنی' ر~ ا¡~¡
=ی »- ¸یا" :ت-گ ¸-`و ه- .~و- -~و+ی- -=- , هما~ا .دنك یم و=ت~= ار ¸یو~ا= _ار¡ ,ا ه-اریو
,ریگ »ی~-ت ¸ا د·- ·دیش=- یم یق=نم ,ر-ا„ ایا-· ه- هك .ا- -ا=ی-وت •`و~·م ".تسا ر=- ه=ق-
-~رك ¸وگ , -زیو' ار ¸-اینیشی, ت=ی-- هك ¸نم -ساك ~و- یم~' زی¡ ر- ¸ا ل-· وا .د~ یم هت-گ
ـ»¹ی· ¸ی·' ,`ا- و -~رك -ا· ار ه¹~= ¸یا ~و- -~ا~ ".¸ك و=ت~= ار .و," :~و- ,ی-ر نادر- ی هم»
رو|مج ار ا-زی¡ ی¹ی= را·~ ¸یا" :ت-گ یم هشی~- ¸~و= ".¸ك و=ت~= ار .و," :د-~و- -~رك ---
»ادك ر- ¸ا ".د-ا -~و- راد¹و, »یا- ¸¸ , ه~- و »ا -~رك _او~¸ا را- _ن, هك ¸یا •`•م ·د-~ یم _ی-وت
194
ر~ هك ی-¸ ·~و- ¸~و= »وس =ی ¸نس هك ت~ا~ ,ر~~- ¸ونكا .~و- هت·رگ ی-و= .و, †`= »اگن- »-
~و- ,رو= ¸راو _-~ ت¹اح و دیسر یم ¸ر~ك ات ¸ییامر= ,ا-وم .د-~و- -دیسر- وا ه- -و= یگ¡-
ا¡~¡ ه- ~و- -و= _-و هك ا- ت·و ¸' را- =ی ¸-`و .د~ یم -~ر~~ ا-ی¸ ¸ی, .اس _ن, و ت~ی- هك
یم »¹و دیای- ¸ریگ ی·اك رد· ه- ت·و ر- و ·-د~ »-¸ »¹و, ر=ا= ه- .~راد- ی¡ی- یكی ¸یا" :~و- هت-گ
¸-¹ت ,ا, ا¡~¡ ".»ا -د~ ق~اع ه··~ ¸یا .»را~ .~ .»م~' »- ¸م د~ا- ه¡ ر- .=ر~ ه- .~ور یم و دنك
ی¹اح ی- ا- ا¡~¡ ".ی-ا~ یم هك ارم را·~" :ت-گ یم ت~ا~ ¸-`و .~رو' ی~- ~ای ه- ار ¸¸ »سا
¸ا -~ازمارح ~و= `اك را- ¸یا اما ".ینك -' رو=¡ ار `اك ی-اد- دیا- دی¹وت ¸ا ل-· .ه¹-" :~ا~ -او=
.~و-
دن¡) دنك -ا·`م وا ا- دی-س _ر´- ¸اروتسر ر~ را-ا- ‡ر- ,ار- هك ¸یا ¸ا ¸ی, ا- -دم ¸-`و .ا-
·هت=اس ـ~و= وـ ـلماك ـ,ریو-ت ـ:~و-ـ -د~ـ ـلید-تـ `وی- ـه-ـ ·(د~ ـیمـ ـی¹اسـ ¸~ـ ·_ن, ـƒ~و- ـ¸ی, ـ.اس
.ا- ~و= , هت-گ ه- هك ی-د- »- ¸' .دن~ا- -د-ا-~¡ ی-د- ,ور تما=- ا- هك -ا-- ¸ا ,ا هعو~=م
ت=س و ت-س ,ریگ _-وم لی¹~ ه- .اح ¸یا ا- ".~وش- ز¹و ¸سروا ل•م هك دی~ یم »ی¹·ت" ت~ا~ ¸-`و
-ی=ع ,ا- –ر- راگیس و ~رك یم ,را~~و= ا-وك ت=اس ,ا- –ر- راگیس _او-ا دیر= ¸ا یت~ی¹اتی,اك
¸ا-ای= ر~ _·او , ه-ا= و ¸-ا¸' ر~ ,`ا- ·هت~~گ ¸یا ¸ا .دیشك یم راوروتاكیراك ,تی- یا» »¡ر,
=-س ه- ت~ا~ تسو~ ·ت=یو' یم ¸ی¹گ-ا هی-اوش ,یرو- ,ا- ه-~ ,و~-ار· , هشی,رن-• ¯· و `· .
¸او' ـ¸ارگا~ا~ت ـ,ـ -~زتریحـ ¸ا~ش¡ـ ـر-ار- ـر~ـ ·»+مـ ـ,ا- ـهما-ر-ـ ـدم'ر~ـ ـ¸ی, ـر~ـ و ـد~و,- ـ¸ا-¹ـ ˆ.»
ر~ ر-· ¸یرت+- =¹ام ~رك یم اع~ا .~روای- ر~ ا~ا ,ا -رق- هتس~ ,ا-ع و ,ری-ح -`ك ا- و د-او=-
ا- ¸ی-و-= ™-اور ت-ا- »اد´ م و د-ا هت~ا~گ راك ¸ك· ¸' ر~ هك تسا ه~-ار· ر~ ر'و¹ , هق=نم
ـزیم' ت-=م -ق¹ ا- هك ری¸و ت~=- ر¶ر- çنا= .ا- .ت=ور· یم ر=· ·~رك یم ~ای وا ¸ا (ه=نك~)ـ
و ام ر-ع -وك~ا- ,ا- ه-و~- ¸ا یكی ·¸-ا= ه=+¹ ا- .~و- یتسر, تیق·وم , ه-~¹· »~=م , ه-و~-
ی¹ی- دن-ام زی- ,و .~و- --` و ¸-`و تكر~ ین·ی ·ر+~ ¸-ا¸' ¸یرت~+م †`= و ركت-م ~ر· ا+نت
لی-موتا ر~ را- =ی دنت-گ یم .دم' یم ¸~و= لكی- ت~ر~ ,ا- -دن-ار و –رز- ,ا- لی-موتا ¸ا هتوت-
=ی ¸~رك »رگ .و·شم و -~رك یم رو-ع .او-ر´ك ,ا- -~ا= ¸ا یكی ¸ا ~ای¸ تعرس ا- -دن-ار -ار~-
اما ·~و~ ی~- ی~=¸ ی~ك .دنك یم ‡~ا-ت هك -~و- ,رت~یت-اس ~و- و د- و -~ز=ی ,د-`ن· ¸ك-ام
دنی- یم .ا- ·دی' یم ¸وری- ¸-ا=ا~ و -ر~ ¸ی~ام ¸ا ¸اوار· »ش= ا- لی-موتا یكی ¸' , -دن-ار یت·و
, ه~ك~ هك ¸یا ¸ا د·- و ~رو' ی~- ¸~و= ,ور ه- .تسا رت¹كی- ,و· »- ¸~و= , -دن-ار ¸ا ورای
¸ا ا·'" :دیوگ یم وا ه- ¸یری~ ,دن=-¹ ا- ¸ا-¸ ¸-- ·دشك یم ¸ییا, ار ¸' و د-¸ یم ار -ر=ن, , هشی~
ا=نیا ¸ا رگی~ , هی-ا` -~ز-ا, ات رگا ¸و¡ .دینك »گ ار ¸اتروگ و دی~رگر- •ارو· ·ت=ی-- ا~~ ه- ¸م
ر=ا= ه- •`-· هك د-~و- »- ,رگی~ یتا·ی¹-ت ,ا- ه·-ا- هت-¹ا ".د-روای- ار ¸ات¹=~ »-~ یم روتس~ ·دیور-
-~رك ‡ور·م ¸گ-ر یترو- ی-و-= ,ا~ی,او- ار ز¹و ,رم •`•م .د-~و- -دیسر -ر+~ ه- ¸ا~راك
هك ·¸-`و اما .ت~- یم ¸~ش¡ =ی ,ور ییایر~ ¸ا~¸~ ل•م هك ی-ایس د-ا- ار ,وی¹گ' دیوی~ ·~و-
یم روتس~" :(ی¹·= •`ا~تحا) , ه¹~= ¸یا ار ·~رك یم دی¹وت دن~, »اوع و ~ا~ ·.~ت-م -ا·ی¹-ت ¸-ا¸'
•ا··او ورای د-ا~+· یم رو·~ ا- ,ا- »~' ه- هك ,ا ه¹~= .~و- -د-اسر -ر+~ ه- "د-روای- ار ¸ات¹=~ »-~
هقح ¸ا ر´, ¸ا هكت ه- هكت .تسا هت=اس ¸-`و ~و= ار ¸اتسا~ هك ~و- -~ر- و- .وا ¸ا ا¡~¡ .تسا ه·-ا-
و ·ت~ی· ¸ارگ ,ا- لی-موتا ·را~ لكی- , -دن-ار و~ ·,وانید-اكسا ل-ا _ی , هك¹م :~و- یتا·ی¹-ت ,
-ای= ر~ هت-¹ا .¸امر+· ¸ق- ر~ ¸-`و " œœ• " ¸ین¡ ¸~ات·ا ا- ¸ا-¸ رس ر- هك ت~-ا~ یم -و= وا .
.تسا -و= ی-ساك و راك ,ار- ,ا ه·رح ,ا- »~' ¸ایم ییار=ام
195
,ار-ـ ـیتا·ی¹-تـ ـق·ومـ ـرای~-ـ ـ»¹ی·ـ ـ=یـ ـر~ـ •اری=اـ ـهكـ ـ~و-ـ ـا¡~¡ـ ـ¸اـ ـركشتـ ـت-سانمـ ـه-ـ ـرا-ا-ـ ـه-ـ ـ-وع~
ـ,ر¹اك »ك تییوك~ی- ,-ی- çیلسا ,ا- »¹ی· ی-امام و ¸ا- ¸امر+· =ی ,اد- ا¡~¡ .~و- -~رك تكر~ـ
¸یگنس را-ا- =ی ".»نیگ~= ,ر¹اك =ی ¸م .»ت~- .اك ¸م .»`س" :ت-گ یم هك ~رو' یم ر~ ار ¸وتراك
:د-وش- ر=` ات دنشك- یگنسرگ هك ~و- یتایح رما ¸یا ه- »~رم قیوشت , -زیا= ی-ا,ما~ ,~ای¸ رادقم و
¸یا تس~ ¸ا ƒ-رای-ر~ .و, ,رو= ه¡ ,ر¹اك =ی ه='" ,-ی- çیس ".-~رك راكی- ارم هك
=یر-ت ¸ا د·- .~و- یتسار ور »~' ¸-`و ی¹و ·~رك د-او= رات·ر ه-وگ¡ وا ا- ¸-`و ت~-ا~ ی~- ا¡~¡
ا¡~¡ -رو- ¸ا »ش¡ت هك ی¹اح ر~ و ".,ا -~رك راك -و= اما ·تسا یت`ك~ تگ-ر دن¡ر-" :ت-گ
¸ی·' =ی »ید~ رو-=م ری=ا -ام هس ر~ ام .»یوگ- تیار- ار تی··او دن¡ را~گ-" :~وز·ا ت~ا~ ی~- ر-
¸رازگ هك ¸و¡ ـƒار¡ ی-ا~ یم ·»ینك ,را~ر- ¸كع -را-و~ ار »ا~ , هت~, ا- =و¹=م -رك یتا·ی¹-ت
-ا-ت~ا یتا·ی¹-ت ر=- ¸ا ¸ی·' , هنیم¸ ¸, ر~ تسو, -ایس , ه¡- ~و=و هك -~ا~ ¸اش- یتاقیق=ت -ورگ
ی-ا~ت=اس تكر~ =ی یتا·ی¹-ت ,ا- »¹ی· ,اد- هك ¸یا رگی~ .~ور یم ¸ور· رت+- ¸' ¸ود- `اك و تسا
دن¡ ر- ·د-او= یم ¸او' ا- تسو, -ایس ل•م ¸ا -دن-او= ·لكریدم ر=- ه- اری¸ »ی~رك ™-- -را-و~ ار
¸-ا~ هك »ی~و- -~رك -~ا-تسا تسو, -ایس ر~, =ی ¸ا »- هت~~گ .اس و ~و- ه·`م --ر ,دی-س ¸ا ورای
=ی »- ا- یگ¸ات .~و- -~رو=- ¸اكت -' ¸ا »- -' ·~و- -~ر-- _-ر »~رم تی-ا~-ا ¸ارو· ¸ا و -~رو'
¿ی- »یراد- قح »ی¸اس یم ا- ¸' ,ار- هك یتا·ی¹-ت ,ا- »¹ی· ر~ هك -~ا~ »ا·ی, ییا~ی,او- »+م تكر~
¸ا ~و- -دم' تسو, -ایس رگی¸ا- =ی .دن~ا- تكر~ ~و= ¸ادنمراك ¸ا رگا یتح ·»ی-ا=نگ- ار یتسو, -ایس
~و- -ایس تس~ =ی ·-~¸ هنیس ه- ار ا-~ا¸- ,ر-ار- تم`ع ا- †ا=نس =ی »دی~ .»یریگ- یشیام¸' »¹ی· وا
او¹ح و »یرا~گ یم ¸امرس ,ور ار وت ا=نیا ¸ك- رك· ¸ا=زیزع :»ت-گ .~رش· یم ار ,دی-س تس~ هك
-دی~+· ار .ا- رو=نم -¸ات هك ¸ید¹- ".¸ی~- ·»یریگ یم وت ¸ا یشیام¸' »¹ی· =ی ™ق· ام .»ینك یم او¹ح
هك ~و- _سا, ¸ی~- دیا~ و ".»را~ ق¹·ت ی-ا= ~ا¸- ه- هك »ا -~رك- ¸ا~حا زگر- ¸م" :~ا~ -او= ~و-
¸ق- »ا=-ارس و ~ا~ رار· ا- تیو¹وا ت~ی¹ ,ور ار ا¡~¡ ·~رك ا, ر- ار ¸تكر~ ¸-`و .ا- یت·و •اد·-
.~ا+- ¸-ار رس ر- ار ی¹ا »ی~كام
, هما-ر- ¸ا ی=ار·ا ,ا- تسو, -ایس یت·و ا» ی=یر- د-~ا~ ی-ق¹ »- ا¡~¡ ه- ·د-~رك ییوگد- ه- ¸ا='
~و- ی~ی~- زیگ-ا -ر-- ¸-`و ا- و -~رك لی-=ت ی-و-= , هسردم ر~ هك ر=ا= ¸یا ه- و وم-
یا -و|• çا- .د-~رك ¸-ا==
رتك~ »سا ه- یم~' رس ری¸ زی¡ ه~- .~و- هت·رگـ `ا- هما-ر- هی¹ع یسایس راش· ا¡~¡ -ای= ر~ ایوگ
ا-میس ورو»وا ,ا هت~ر ه¡ ر~ ورای ¸یا ت~ی- »و¹·م" :ت-گ ¸یو¹گ _ی- ¸ا اد- ¸ا~- ا- ¸-`و .~و-
و ¸-`و :~رك »~=م »- رانك ر~ ار و~ ¸' ا¡~¡ ".-دیسر- ییا= ه- ¸ا~تاقیق=ت هك `اح ات .~را~ ارتك~
ا- ¸-`و .دنت~اد- ,ا ه¹-ا· ¸ادن¡ تیق·وم ا- رگی~ ¸ی-رت·م ایوگ و ·د-~و- رگیدكی زت یت-' ا-~یس
ا- -ار~- ·ه=و-رم ¸ا-¹ و =سام ¸ور~ وا ,ا= ه- هك ,رو-وم رو-دن¹ ¸ت~ا~گ و ا¡~¡ ,رانكر-
ار ا- ,~و+ی ·ی+گ-او .~رك یم ی¹ا= یسایس ,اوت=م ¸ا ار هما-ر- ·د~ یم ر-ا„ ,رتوی,ماك ریوا-ت
.دنك ,¸ا- -¸ات ,و~ ر~ یم یم ,ا= ه- یكسورع و لگ~و= رت=~ =ی ~و- رار· .~و- -~رك ¸وری- »-
¸یا ه- -~رك .ای= .-~اد- -او= ¸ون- .تیارتك~ ¸`· ه- ¸یا »~ا~ »ا·ی, ا-~یس رتك~ ه-" :ت-گ ¸-`و .ا-
·»--م` ,و¹و¡وك روشك ¸یا ق~اع »~و= ¸م ه=' .~رك ~و-- .ا~عا تك¹~م ¸یا ر~ ~و~ یم ا- ی-اس'
ه- یتح ·اكیرما ·¸,ا¸ ه- .»~ور-- ای-~ , ه~- ه- ار ¸یا- هما-ر- »-او= یم هك تسا ¸ی~- ,ار-
¸ی~- »- »-احا- ی- یگد-¸ »ا~ت ر~ ·-¸ات .»نك —ی¹-ت ار تك¹~م ¸یا ¸وك ات رس ¸ا »-او= یم .¸یت-ا¸ر'
·دینش- ار ¸یا- ‡رح , هیق- ا¡~¡ ".»¡ر, ¸یا ,ار- ·--م` ت´¹م ¸یا ,ار- —ی¹-ت :»ا -~رك ار راك
196
یم هیرگ ه- ¸ر=' و د~ یم =¸ا- .~ ·~رك یم ا- ت-=- ه-وگ ¸یا ه- _ور~ .ا- ت·و ر- ¸و¡
یم ر´, ی-ا-وی =ارو= ¸ا ار ¸-ا-~ هك ی¹اح ر~ »- دی-س _ر´- ¸اروتسر ر~ ¸اشتا·`م ¸ی¹وا ر~ .~ات·ا
-ن= _ور~ ¸ا د·- تسر~ .~رو' یم ~ای ه- ار -ا·`م ¸' _یرات ا¡~¡ .~و- -~رك ار راك ¸ی~- ·~رك
,ا- -ن-' ¸و-وتا ر~ و دننك ~ای دنگوس ¸اشیتسر, ¸=و ه- دنت~ا~ تسو~ »~رم ا-¸ور ¸' .~و- دن¹ك¹ا·
یم ت+- `اح" :ت-گ و د~ -ری= وا ه- =ای-امر' ¸دی~و- .اح ر~ ¸-`و ¸یار-ان- .دننك همزم¸ ین+یم
د-ا~ یم ~رك یم رو-ت ~و- -ن= ق·اوم »- ¸~و= هك ا¡~¡ ".»را~ تسو~ ار تك¹~م ¸یا ار¡ »گ
,ا- تكر~ ¸ا یكی یتاقیق=ت , هما-ر- ~رك ان- وا ی¹و ·~ا~ د-او= هما~ا ه-وگ¡ ار ¸·رح ¸-`و
ـ.¸~ا~ـ ـ_ر~ـ ـارـ ـ¸ی¹گ-اـ ـییاو- ,ـ ـه·¹ا=مـ ـا-ـ ـ·~و-ـ ـ¸-`وـ ـیتا·ی¹-تـ ـ¸-ا¸'ـ ـ,رتشمـ ـهكـ ـتكر~ـ ـ¸یا
ار -دننك تیاد- ,ا- =~وم »ت~یس ¸ا~ت=اس ·¸' ¸~رك -~ای, ¸,س و ی¹و~·م ¸گم =ی ¸اور, یگ-وگ¡
.ری~م ریی·ت ی¹=ا~ »ت~یس دنیوگ یم ¸' ه-" :~رك همزم¸ ,رتا-ت ت¹اح ه- .ا- .~و- -~رك ¸وگرگ~
و د-~ا~ یم »ا=-ا ¸اور, ,ا- هیوا¸ ر~ ییز= -اریی·ت ~ا=یا ا- »ید· ¸ا ییاو- =و== هك تسا ,راك
ا- ار ¸گم ¸اور, »¹ی· هك ینیقق=م یگ¸ات .د-د-ا=ر¡ یم تسار ای _¡ ·¸ییا, ·`ا- ه- ور ار هیوا¸
ه~-ا· ,ایاو¸ ا- هشی~- ار ~و= ری~م ی¹ق~· , -رشح ¸یا هك د-ا -د~ ه=وتم ·د-ا -~رك ا~ا~ت _یرس رو´~
تكرح ار ¸' هك ی¹اح ر~ و ~رك ¸ار~ ار ¸تس~ .¸~ا~ ¸یا~- تس~ ا- ~رك _ور~ و ".دنك یم _ی=-ت
¸اور, ¸ی·ر= ای ¸ییا, ·`ا- ه- ور ه~-ا· , هیوا¸ ا- ا- -~ازمارح ¸یا _·او ر~ .¸¸زی-" :ت-گ ~ا~ یم
رگا .دنك یم ییو= ه·ر- »- تعرس ر~ هك¹- ·~ر- یم `ا- ار ¸اور, ت·~ ا+نت ه- راك ¸یا .دننك یم
ی-ا~ یم ·ینك -~ای, د-~ یم ¸وری- هت ¸ا و دشك یم وت _ام~ ¸ا ار او- هك ,روتوم ر~ ار »ت~یس ¸یا
¸ا~ی, ـ»-ـ ـ,ا-روشكـ ـرسـ ـ,ورـ ـا~ی,او- ـوـ ـدنكـ ـیمـ ـه-=ـ ـ·دت·اـ ـیمـ ـ¸--ـ ـ¸اـ ـرد,ـ ـی-ـ ـƒ~و~ـ ـیمـ ـرو=¡
.»گ یم ی¡ یت~- هك ت-ت¹م ·دی' یم ر~ ¸امراگ¸ور ¸ا رام~ هك تسا ا=نیا .دنك یم =وقس ¸ا~--م`
.د-ا -~رك _ارت=ا او- , ه·ر= هس ¸=ر¡ ا- ,روتوم ا- قق=م ¸ا~- هك تسا ر=ا= ¸یا ه- _ام~ ¸ا
»یرا~ =~وم =ی `اح ˜وگنی- ت-گ دیا- هك تسا ا=نیا .‡ر= و~ ¸ا و ¸ییا, ه- `ا- ¸ا -و`ع ه- ·»´ ~ ه-
·دنك یم ¸اور, تعاس ر~ لیام د- تعرس ا- هك ی¹اح ر~ د-اوت یم و ~ر, یم ¸گم ل•م را~رك` هك
ا=نیا .تسا ا- ¸ی~- »را~ تسو~ تك¹~م ¸یا ر~ ¸م هك ه¡-' .د-ز- ی¹یام هس , ه¹-ا· ¸ا ار هكس =ی
¸دی~ ا- ا¡~¡ "ƒی-او= یم ه¡ ¸یا ¸ا رت+- .»یرا~ ار ای-~ ¸یعرت=م ¸یرتگرز- ام .~را~ ~و=و _و--
".تسا ¸م ا- قح هك هت-¹ا" :ت-گ .ا- ".تسا وت ا- قح" :~ا~ -او= .ا- ,´د= ت¹اح
,ا- ر~ ¸ی·ار~ ا , ه-ا= ه- ار وا ¸-`و .~و- ی--~- ه- ¸ر-س ¸ا ل-· ·¸-`و .ا- ا- وا رادی~ ¸یر='
-و¡ ا- ا-راوی~ ·ه-ا= ¸ور~ .~و- ¸ازت-ا ر~ ·ر~ ,`ا- ¸ان¡~- ¸ی¹گ-ا »¡ر, .~و- -~رك -وع~ تیگ
-دی~ ا- -ر=ن, ¸ا ت=ر~ ر´, ,ا ه,ت , -ر=نم و د-~و- -د~ ¸ییزت یگنس دن¹- ,ا- ¸اد¹گ ا- ¸ارت و `عا
-ار= ار -ر=نم و د-¸ا~- ی-ا~ت=اس ه,ت ,ور ,ا -¸ور, ق-= تسا رار· ت-گ یم ¸-`و .د~ یم
ی- ی- .~و- ل~كور- »¹ك لگ و (-ی-¸ر) ت~وگ =ارو= لما~ ~¸ یم ¸دح هك رو=-ا~- را-ا- .دننك
·~رك یم ,¸ا- ~رای¹ی- ی¹·- †اتا ر~ هك ی¹اح ر~ اری¸ دش- -ر-س »- ا- ¸' ا- .ا- راو ,ر , ر~~-
-ار~ـ ـ¸'ـ ـ-ار~-ـ ـوـ ـ·~و-ـ ـییای-ا,ساـ ـ,ـ ـ-دن~یو-ـ ـ¸ت-اورسـ ـ¸اـ ـت-=-ـ ـ.~و-ـ ـ-~رو=ـ ـ,ر-احـ ـ,ا~=
»~' تش+- »- ¸یا دیشید-ا رایت=ا ی- ا¡~¡ .–ر- راگیس ه~- ¸ا ر=' و =ای-امر' ·,د-اگرو- ,اس'دعر
.~و- -دی~و= یت~ا~ح ¸ح ¸¹~ ر~ .هت=اس ~و= ,ا-
و~ ¸' ر~ هك ~ر- ی·اتا ه- ~و= -ار~- ار وا ¸-`و .~و- -ر=تنمری= ,ا-راك »ا=-ا ت-و- را-ا- ¸ا د·-
راك ¸یا .»ا هت=اس »~و= ا ر ا- ¸یا" :هك ~رك رار·ا و ·د-~و- -~ا+- لیك~ و -یر„ رای~- ¸سو`ك
·¸-`و .ا- یگد-¸اس ~اد·تسا ".»¸ا~- راتیگ ¸یار- ~را~ تسو~ ی- ی- اما .دنك یم »ار' ار »-ا-عا
~رك یم ,واك=نك هك ا¡~¡ ه- _سا, ر~ .د-او= ی~- ¸تی-=~ , هیق- ا- ·~و- ریگ~ش¡ هك ¸یا وگ
197
ی-اگ- :تسا هت~ا~ ی-ا¸را وا ه- ,¸ایتما .ا- هك ت·ایر~ ¸ید¹- و ".~و- ا-راك ¸یا ,وت »رد," :ت-گ
¸-~ †و¹=م ه- ·¸و= و _یرات ا- د-وی, ر~ یتی-=~ ·ار ~و= ی¹-ا تی-=~ ¸ا -د-ام¸ا- ¸=- ا+نت ه-
.¸~و= , -دیرو~
و د~ ر-ا„ -را-و~ یگشی~- ¸-`و .ا- ·د-د~ _را= ا- ¸سو`ك ی-ا+ن, ر`ات ¸ا هك ¸یا …=م ه-
دنك یم ری=تم ار »~' ه¡-'" :~رك ت-=- ه- _ور~ ~و- -~ا~ هیكت ¸ارت , -~ر- ه- هك ی¹اح ر~ ¸,س
¸-`و .~و- -د~ _یگ ا¡~¡ "ƒتسا ی- ی- -رو=نم ƒی-¸ یم ‡رح هك ¸ا" ".تسا ¸راك ¸ایقم
.اكی~ار ی-او=- ات .ار -س -~ام یگس .»یوگ یم ار ر¡رت .تسا ا- »-ا= »-ا= »رو=نم" :~ا~ _ی-وت
وا .تسا دید= ™سوتم , هق-= =ی ~ا=یا -دنك ی¹~ع د-اوت یم دنك یم رك· و -د-او= یم وا ه¡-' .تسا
,ا-ا, و تس~ ی- ¸یا تس~ ¸ا د-او= یم .دنك ق¹= روشك ¸یا ر~ --م` , هق-= =ی د-او= یم
»~' ·هنسرگ ,ا- »~' ·_یرات ی- ·هنیشی, ی- ,ا- »~' .~روای- -¸ات ,ا- »~' و ~و~ ¸`= ی-اتسر+~
.د-روای- تس~ ه- دن-او= یم هك ار ه¡-' دن-اوت یم وا ¸~و- ا- هك دن-ا~ یم و دن-او= یم •ا··او هك ییا-
ا- ¸' رگا هك ¸یا رو' -ریح و ·دنك ا=-ا= `ماك ار هق-= =ی د-او=- هك ~و- -دش- ادی, ی~ك .اح ه- ات
™سوتم , هق-= ¸ا~- ین·ی ·¸-ان~~~ »رو=نم .~وش- »- ق·وم تسا ¸ك~م ·دننك- رت~و¸ ار ¸ك¹ك
:ت-گ _ور~ ه- ا¡~¡ و "ƒ»یوگ- »-او= یم ه¡ یت~- هك ت-ت¹م .-~ر´م ,ا- »~' ¸ا~- .تسا ی~ید·
ا-رك-ن~ور ,ا, ری¸ .ت~ی- -را=ت ™ق· رو=نم" :~ا~ هما~ا ¸-`و ".ییوگ یم ه¡ »~+-- »نك یم رك·"
یم ا-راك رو= ¸یا ه- ¸اشت`ی-=ت هك ا- هنسرگ ·¸وری- ا- -د-ام ¸, .دنك ورا= ~راد- .ای= »- ار
.دی-او=- هك ,رگی~ زی¡ رو= ر- ·دید= ¸ا~اق- ·»یرا~ -¸ات ,ا-~اتسا رگی~ `اح .وت ¸ییامر-- ·~رو=
·تسا -دیسو, ,ا-د~= ¸ا ر´, و¹گ ات هك یتك¹~م ¸یا ر~ -¸ات ,ا-راك .تسا -`ق-ا =ی ¸~و= --م`
".~¸را یم ¸-دی~ ه- هك تسا ,زی¡
ت·و رگی~ ¸ا= ا¡~¡ ·-=" :~ا~ ¸امر· ر-و~ .دیرا- یم .`م ¸ا -ر+¡ ¸ا .د~ ~راو ¸امار= ی- ی-
,ور ار =ی·ارگو-رو, ,ا- »¹ی· و »یور یم -او=ت=ر ه- ر+„¸اد·- ا- ه-نشكی •`و~·م ام .تسا ¸ت·ر
یم .و·شم ار ¸~و= ,رو= =ی ¸ك ر- .¸ید¹- تسا ¸ی~- دید= ,ای-~ .»ینك یم ا~ا~ت و-دیو -اگتس~
".دنك
ه- ه- ت~ا~ ق¹·ت ا¡~¡ ه- ه- -ار ¸یا .,را~ ار -~ر´ م »كح دننك- ت¹و-· رگا .ت~ی- راك ر~ ¸¸اس
.~رك یم =ر~ ه==¹ ر- ر~ دیا- ار تی··وم .~و- -دم' ¸' _ت· ,ار- و هت=اس ت- ¸' ¸ا هك ی-ات~¹گ-ا
.~و- ¸`= ریت »اگن- `اح و ~و- -د~ -~ا~ رادش-
".ت~نی- یم د·- ·-= .-رو=-ر- ت+- ت·و =ی" :~رك همزم¸ ¸~وگ ری¸ ¸-`و
".»را~ ~ا~رار· ¸م ه=' ·.ا-" :ت-گ و ~رو' راش· ¸~و= ه-
_یر-ت ~را~ ~و- »و¹·م هك ی¹اح ر~ ی~وگ ¸ور~ ,اد- .دن~ا- -~ر- ه-ا= ”`س ه- هك ~و- ,ز- دن-ام
یم .¸او=- ار تسا -د~ _ا¡ زیر هك یش=- .,راد- هك تسا »و¹·م .وش- ¸و¹" :~ا~ -او= ·دنك یم
,راك ر- .¸اشك- -اگ~ا~ ه- ارم ·ی-او= ی~- .د-او=- تیار- ار ت~~· ¸' وگ- .ریگ- لیكو ی-او=
".,راد- ~و=و رگی~ وت .ی~+· ی~- رگم .تسا هیو~¹ا ی¹ع ¸م ,ار- .¸ك- تسا تقشع
.دین~ ار ه~¹اكم ¸د~ _=· ,اد-
198
*
·~و- -د-ام ¸ا~رگرس ,رگی~ , ه-اریو ¸ور~ و -د~ ~ر= ه-اگی- ی-ات~¹گ-ا ¸ا هك ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا·'
ه- و ~و- -~رك ات رت+- وا ا- ت~و-رس تس~ ایوگ .دین~ ¸ی~ید· -ار~- ¸ا ر-= …=م ,دیماا- .اح ر~
هك د-ا~+· وا ه- ·~رك ا~ا ی¹اگن- ¸ا-¸ ه- ار ,ا ه¹~= ¸,س هك ه-ا=-حا- »-ا= —ی= .ت~~گ ی~- د- وا
»و¹·م •اد·- هك ~ا~ یم ¸اكت ار ,ا ه¹=م و دیو~ یم راد-ا~ لت- ,ا-ور-ار ر~ دن- .تسا -~ات·ا ی·ا-تا
ـ»ا- ه- یتا~راو -ایرش- ¸یا ¸ا یكی د~ ,تیل- هنیس و _یگ ·یت·وم ,ا- »~' و د~ ¸ا- ا-ر~ .تسا ـ
·د~ یم -دی~ ¸-اتوك ¸و¹- ری¸ ¸ا ¸ر~ك ,~وگ هك ی¹اح ر~ ¸ای-- .اشیم .د-دیشك =رس -~زتشحو
تك .د~ _را= ~و- -~رك -را=ا ور-ار ‡ر= ¸' هك ,رت·~ ¸ا زی- ¸و~-ا= -ینح .دم' ¸وری- ی·اتا ¸ا
ییو¸ا-ـ ـوـ ـ~رو=ـ ـ¸~ك~ـ ـه-ـ ـیتشمـ ـ-دمای-ـ ـ¸وری-ـ ـ¸ون-ـ ـ.~و-ـ ـ-دی~و,ـ ـ,رو=ا-ـ ـ,ـ ـهقی¹=ـ ـوـ ـراو¹~ـ ـو
وا ه- انتعا ی- ·.اشیم ".¸ك »حر ام ه- ·اد-واد=" :هك ت~ا~ر- اع~ ه- تس~ د·- .د-ا~و, ار ¸ترو-
ƒتسا -د-¸ یك ƒ-د~ ی¡ دیشك ~ا~ ¸ر~ام رس تش, ¸ا
".¸ا~و,- ار -~و= .رت=~ -را~ تحا-·" :~¸ ~ایر· ·دیو~ یم ور-ار ر~ ¸ان¡~- هك ی¹اح ر~ دن- اما
ت·رگ ی~- ر- ¸و~-ا= -ینح ¸ا ار ¸رو~ر´, -اگ- هك ی¹اح ر~ و ".ه¡ وت ه-" :ت-گ ی-¹ ری¸ .اشیم
ی~- ی~ك ار ا- ¸' راگ-ا .د-¸اد-ا یم ¸وری- ,راس ری¸ ¸ا ار ¸اش~ك~ رتد- هك ¸ا~~و=" :~ا~ هما~ا
,وس ه- ¸~ور =یرات ر~ ار زتی¹- هنیس , ه¹=م ¸او~ ¸او~ هك د~ یم -دی~ ور-ار هت ¸ون- دن- ".دنی-
د-ام یم ی-ای-ا-وی ه- ¸-ا+ت¹ا و †و~ ".تسا -د-¸ وا" :ت-گ یم »-رس تش, و ~ا~ یم ¸اكت ¸یر=ات~م
.تسا -د-¸ وا دنت~و- یم ا-راوی~ ر- ·راد~تسایس ¸یكو-م` ¸د~ دید,ا- ¸ا ¸, هك
"ƒیك" :دیسر, ¸ا- .اشیم
دش- ه=وتم ·ت·ر ¸ییا, ا- ه¹, ¸ا »~ ¸ا~- هك دن- ".هت~ر· لی-ر-=" :~ا~ -او= یت·وم ¸اك~وك ,اد-
هك رو+شم لیكو ·¸و~-ا= -ینح و هت~ا~گ ¸ا- ار ر~ ,` †اتا ه- تشگ¸ا- »اگن- ¸گرز- رت=~ هك
-دی,¡ †اتا ¸ور~ ه- -د~ -و¹= ور-ار ات ·¸ر- و رو´~ ¸دییا, ¸ا ¸, ·~و- -~رك زی~ت ورت ار ¸~و=
ی~ید· ¸ان=و~- ا- ¸سا~ت ات ~و- -~رك -را=ا ,رت·~ ور-ار ‡ر= ¸' هك ی-و~-ا= -ینح ¸ا~- .تسا
رش- و رشح ل=م رگراك -زح ,ا-عا ا- و ~و- هت·رگ ¸راك »- ر+~ ,ا-`ا- هك ی-ا~- .~وش- _=·
.~و~ -ا=ت-ا ¸¹=م یگدنیا~- ه- ,د·- رو´ ~ ر~ ات دی¡ یم ه~یس~ و ت~ا~
»- ر-او= ¸ا~- ƒ~و- ا=ك ¸ر-او= و .رگی~ , هت-- دن¡ ƒ~و- یك ¸ای-- .اشیم یگ¹اس -د=- د¹وت
.¸وری- ~و- هت·ر -ر-او= .د~ا- ¸-·ارم ~و- رار· و ~و- ¸~و= ¸ا~رگر- ¸كع و هیاس هك ¸·اتا
.»ی-د- هما~ا ·-=
--ر¸ , ه¡- ·هتوت- ی¹ی- تیریدم ا- ییا~نیس دید= تكر~ =ی هك ~و- ¸یا زتی¹- هنیس ر~ -د~ _ا¡ ر-=
لقت~م و رو+شم , -دننك دی¹وت ا- -ار~- ·تسا ا~نیس ق~اع دنت~-ا~ یم ه~- هك ·-را=ت ,ای-~ ق·وم و
.دننی-- =رادت ,ا ه-ا~·ا لی-ر-= تشگ¸ا- ,ار- ,ا هما-ر- د-را~ د-· ·ای~و~یس .¸ا .¸ا ,ا·' ·,رن-
-دی+= ¸وری- –رم .اگن¡ ¸ا را- ¸یمو~ ,ار- -و-=م , هشی,رن- ¸یا هك ~و- -د~ »و¹·م رگی~ ¸ونكا
199
¸ید¹ا »=- »ا- ه- ¸م .تسا تسر~ ·ه¹-" :هك ~و- -د~ لق- رو+شم , -راتس .و· ¸ا .تسا هت·ای -ا=- و
-تسا ¸م را·ت~م »ا- ¸یا هك د-~ر- ی, ی-اگ' ¸یروم'م یت·و و »~و- -~رك ور¸ر تی¹- ا~ی,او- ¸' ر~
یمـ ـر~عـ ـ»-ارا~او-ـ ـ¸اـ ـه¹یسوـ ـ¸یاـ ـه-ـ ـ¸مـ وـ ـد-د~ـ ـ¸یگ-ود-اـ ـرای~-ـ ـ»-ان=و~-ـ ـ-تساـ ـ»ی··اوـ ـ»ا-ـ ـین·ی
ه- »تساو= یم .اح ر- ر~ ¸و¡ و »دیسر- ا~ی,او- ¸' ه- ·اد= تساو= ه- هك تسا ¸یا ¸تقیقح .»-او=
ر-= هك ~و- ¸یا ·»نك یگد-¸ ی-=م یتدم »تساو= یم هك تسا ¸یا »رو=نم ·دیش=-- -»ور- ¸یم¸ ری¸
,اـ ـهت~ر·ـ ـا~تحـ ـ.»~رو'ـ ـی~-ا~ـ ـ-=عـ ـ.»~ركـ ـر-سـ ـ,د·-ـ ـ,ا~ی,او-ـ ـا-ـ وـ ـ»~رك-ـ ـ¸=,ـ ـارـ ـ»-~و-ـ ـ-د-¸
, -وی~ ¸یا ا- ت~ی- _ی=- هك ~و- -دیسر ه=یت- ¸یا ه- رك· یتدم ¸ا د·- اما ".دنك یم »ت=·ا=م
هگ- »ور=م ا~نیس , -~ر, ر- ~و= رو-ح و تی··او ¸ت~-ا~ ¸ا ار ¸-ارادتسو~ زیگ-ا »= و ه-ای=و¹ا-
".»~رك ا-ما ار ¸~ا~رار· و »ت·ری~, یت·و~و= .ا~ك ر~ ار ییا~نیس , -¸ور, ¸یا ت+= ¸یا ه-" :~را~
و ی¹ای= ,ر+~ ر~ ¸' ¸اتسا~ .د~ا- -¸ات و و- اما ·ی--~م , -¸وس ,ارا~ هت~~گ ل•م »¹ی· ~و- رار·
و ~و- -´رقم =¹م و ر-مای, ¸ایم -ا·`م ¸-و~-م و ت~~گ یم د-~و- هت=اس هسام ¸ا هك زیم' ه-ا~·ا
".د-~ ی~- ر~ ¸ت ¸¸اس و ,دی¹, ه- و دنیزگ یمر- ار ت·اد- و یكا, -ار ه-وگ¡ ر-~·ی, هك ¸یا
-دیا هك دنك یم _ر=م ار ه¹'~م ¸یا »¹ی·" :~و- هت-گ زتی¹- هنیس راگ-ر-= ه- »¹ی· , -دننك دی¹وت ·ای~و~یس
یت~ا~ر- ¸ین¡ تسا ¸ك~م دینك ی~- رك· اما" -".د-را~گ یم یت~- , ه-رع ه- ا, ه-وگ¡ ¸یو- ,ا-
,ا= و تسا ¸اتسا~ ·¸اتسا~ .ه=و ¿ی- ه-" :~رك دیكات هتوت- ی¹ی- "...هی¹ع یتیان= و ~وش- یق¹ت زیم'ر-ك
ل•م ی=ا, ی=ا· »¹ی· =ی هك ت~ی- ¸یا ام ‡د- .ار ~و= ,ا= تی··او و ~را~ ار ~و= çای¡ هك »ی¸ا~-
یم ار ¸رت~ رس ™ق· ¸ارگا~ا~ت ·~رك یم ت-=- (˜~ا- ~ور~ ¸ما- ر-) د~=م -ر-ح ت·و ر-
یم ام .~راد- ¸`ك -»-او= یم ر~ع ی¹ی=-ا~نیس ر~ ,راك ¸ین¡ =ی .د-~ یم ¸اكت ار ¸-ا-~ هك د-دی~
".ه-ا~·ا -¹ا· ر~ ی·`=ا , ه-· =ی .»ی¸ا~- تی-یكر´ , و `ا- _=س »¹ی· =ی »ی-او=
".ای¸ر =ی ل•م" :ت-گ ای~و~یس
ه- ·دیسر ا¡~¡ ی-اوری~ ری¸ †اتا ه- ¸ای-- .اشیم و اتی-ا-' , ه¹یسو ه- ر-= یت·و ¸ور ¸ا~- ·•اد·-
¸ان¡ ار ¸یاد- هك ی-ا·وت ی~ش= .~و- -دید- ار ¸ری=- ی~ك ¸ور ¸' ات هك د~ را¡~ ی~ش= ¸ان¡
د- ,و- ·ی+گ-او .~ ر´ - یم ه·=· ه·=· ار ¸یا-~ایر· و -دییور و·ا¡ ¸یو¹گ ر~ ,رادن, هك ~و- -~ر- `ا-
-~ر- `ا- ار ا-و¸ا- هك ی¹اح ر~ »ا=-ارس و د-ار ¸وری- †اتا ¸ا ار ا-رت=~ هك دنك' ار ا-· ¸ان¡ ¸~--
ریو-ت ه- ه¹ا=تسا ¸یا ر~ هك ~و- هتشگ .د- ی-ا=ی~ ¸ا~- ه- تسر~ ·دی-·ر یم ¸راوز´ - ,ا-ا, ا- و
ا~ی,او- ه- وت .ت·ا•ك .,رار· .¸-ا= .وگ=ور~" :~¸ ~ایر· -یا= لی-ر-= ه- -ا== .~و- -د~ لید-ت ¸'
¸و-اك ¸ا یك ƒ»~رك یم ¸¸او- ار یك ا- تس~ ¸یا ا- ƒ~و- ¸م ,و-ا¸ ,ور یك رس ¸, ƒ,دیسر-
-را-و~ هك ¸ای-- .اشیم ·¸یح ¸ی~- ر~ "ƒدم' ~ور· ¸ا~س' ¸ا ¸ا-او=¸او' رس ر=' و ت-گ یم ¸یا-
رس ¸امام ¸ر=' »سرت یم .¸ز- ¸و= رد· ¸یا اد= ه- ار وت" :~رك ¸ا~ت¹ا -~زتشحو ·~و- -د~ ~راو
".دسر-
.~و-- زیم'دید+ت ¸ك ¿ی- ,ار- هك د~ .د-م زیگ-ا ت·ر ,ز- ه- رگی~ را- و د~ »ی¹~ت یگ~اس ه- ¸ید¹-
".دم' ¸امو~ ر- رس ه- `- ¸' .تسا _ور~ ¸یا ر='" :ت-گ ¸انك ه¹ا-
ییا~نیس ,ا- ه¹=م ¸یا -ا·ر=زم ¸ك ¿ی- •`-ا .»-ا= تسا »و¹·م" :ت-گ زیم' قیوشت ین=¹ ا- اتی-ا-'
".دن~یو- یم د-او= یم ¸اش¹~ ه¡ر- .دنك ی~- روا- ار
200
یت=-د- ا- ار ا¡~¡ و د-د~ _را= †اتا ¸ا دنشك- ¸-- رت~ك د-دی~وك یم هك ی¹اح ر~ ر-او= و~ د·- و
¸یا ر~ ¸اوت ی~- دن¡ ر- .د-د-ام ه=وت ی- ,ا -~ا·¹ا †و· زی¡ ه- ¸ت·ر .اح ر~ اما .دنت~ا~گ ا+نت ¸یا-
ه=وتمـ ـ»-ـ ـ¸~و=ـ ـیتحـ ـهكـ ـ~و-ـ ـ,اـ ـ-¸اد-اـ ـه-ـ ـا¡~¡ـ ـ_-وـ ـت-ار=ـ ـ.~ر~~ـ ـراك-انگـ ـارـ ـا-ـ ـ¸'ـ ـ~روم
.دش- ~و- -دم' ~و=و ه- ¸ر-ا„ ر~ هك یتاریی·ت
تسا رت+- هك) ¸یا- ”ا~ لی-ر-= ه- ت-~- ا¡~¡ -اتوك و ی-ا·وت »ش= »اگن- هك ¸یا ƒ~و- ی¡ _و-وم
ی- ·(د-~و- -~رك د~ر رت~یت-اس ¸یدن¡ راد-ا~ , ه-ا=ر·ا~م ر~ ¸تما·ا -دم .و= ر~ »ینك ,رو'~ای
¸~ور »ا~ت ت·~ ا- ار _-و هك ¸یا ,ار- ·-و`ع ه- .~و- -د~ -اتوك رت~یت-اس و~ ~ودح ,دی~رت ¿ی-
»`ك ت-ع) یتیراع راو¹~ ¸ور~ -¸ا -د~ _~م ¸د- ¸ییا, ت~~· ر~ هك »ییوگ- »- ار ¸یا ·»ی~ا- -~رك
.~و- -د~ =¡وك »- ,رگی~ زی¡ (»ی-د- _ی-وت ¸یا ¸ا ¸ی- د-~ ی~- -¸ا=ا
دن¡ اری¸ .تسا هت~اد- یتسر~ ¸اسا و هیا, زتی¹- هنیس , ه¹=م ¸' ینی- ¸و= هك د~ راك~' ,~و¸ ه-
™سو ·ین,ا¸ , ه·اك =ی ر~ ار هتوت- ی¹ی- ,ریگتس~ ر-= ی¹=م ,ا- هما-¸ور ¸' راشت-ا ¸ا ¸, ¸ور
ل+¡ , هشی,رن- هك -~و- ¸-ار~- »- ¸ای¹ومام ~رد¹یم »ا- ه- ی-¸ ایوگ --~رك رشتنم =رویوی- ر+~
ا- ¸' ¸ا و هت·رگ ¸ا~ت ~و-- -حا- و دن~تور` ¸ا-¸ ¸ا ¸ت دن¡ ا- ی¹ی- ر-= ¸یا ق-= .تسا ,ا ه¹اس
ه- تسر, ¸ا=ی~ , ه·ر· =ی ¸ا ¸ی~ا¸' دیر=¸ا- ,ار- هك تسا -~رك اع~ا و هتساو= .و, ,~ای¸ رادقم
یم یم ر=- ه- •ا~تح هك ~و- ییا-دن·رت ¸' ¸ا ¸یا .~و~ ی~- راكتسر~ هك را~ر--`ك »~' .~را~ ¸ای- ¸'
¸ا~ت¹اـ ـا-ـ ـ·-~ركـ ـ~و--ـ ـاكیرماـ ـی--~مـ ـ-ا~اقتعاـ ـ-¹·ـ ـه-ـ ـی¹ی-ـ ـد~ا-ـ ـه¡ر-ـ ـ.دم'ـ ـیمـ ـراك-ا~ـ ـ¸ای¹ومام
, هت-گ ه- .,ر=- ¸ا¸را -را-و~ ار ¸' ی-اوت ی~- ی~ور-- ار تحور رگا .دن-د- ¸تا=- ~و- هتساو=
ـ, ه-~ ر=اوا ر~ .~و- هت=یر ¸-ا~ح ه- ی~·ر ¸~ ,ا- =¡ ی¹ی- ·¸ی¹, ¸اسر¸ا- ^· , ه·ما=ـ
یم ¸یو=ت~= ی~ن+= ,ا- ¸ا=ی~ ~رك یم اع~ا هك ی¹ی- و ~و- ¸ا~س' ا- »یقت~م ¸ا~ت †اتشم ¸انم‚م
ی¹ع .ت·رگ یم رار· رو-زم ¸انم‚م ه=وت ~روم •ا~تح (د-~ا~ یم ¸تا=- دیا- »- لی¹~ ¸ی~- ه- و) دننك
,ا-ا-اقت ه- =یتاركوم~ `ماك -رو- ه- هك ~و- ¸یا .~رك یم ه-ر ع »- ار ی-ا=ی~ هك ¸و-=¹ا
ی-ر= لحاس دن~تور` ¸ا-¸ , ه¹¡ و †ا¡ ,ا- =¡ ر-ار- ر~ ی¹ی- ه¡-' .ت-گ یم _سا, ر`~ -ان=
اد= .»ا -دی~ »~ش¡ و~ ا- ار وا »~و= .~را~ ~و=و ¸ا=ی~ هك ¸یا -ا-`ا .ه¹- .~و- -ا-` ·~رك یم ه-رع
~و=و »- لی-ر-= ·د~ا- هت~ا~ ~و=و ¸ا=ی~ رگا هك ت~ی- یك~ و .تسا =ان·و= و هیرك ردق¡ د-ا~ یم
زی- تش+- ¸ا~ك ¸یگ-ر ,وس ¸' ییا= ر~ •ا~تح ·د~ا- -دی~ »ش¡ ه- ار »ن+= ¸ت' ی~ك رگا و ~را~
¸یا ر~ ,ر`‚م ¸ق- »- ¸ای¹ومام یم یم ·د-~و- هت~و- ا- هما-¸ور هك رو=نیا .دنك یم ییا~-~و=
دح ¸ا ¸ی- ¸-- ه- ~ا~تعا »ا=-ارس ی¹و .~و- -~رك ¸ا~ت¹ا و هت~یرگ ا- »-ا= ~ز- و -~رك ا-یا ,راك-یر·
و -~زتشحو ~رم و ¸¸ ¸' ه- ل-· ¸ور ر+„¸اد·- هك رتی, .ورتسا ¸ی¹یا »-ا= .~و- -~رك ور ار ¸اشتس~
, ه·اك ر~ ار ا- ¸' ·~و- -~ا~ ر`~ راز- _ن, —¹-م ه- یك¡ دیماا- یشوس ه-ا- و ی-ار~گ ¸و= .اح ر~
ت~ا~ ~و-- =رویوی- ¸ی¹, , -را~ا ر~ رتی, .ورتسا »-ا= ¸یا .~و- هت=اد-ا ریگ ه·اك ریدم ا- ییوگ ه-ی=¹
ادی, ه·اك ر~ ,و¹= ¸ی¹, ~ار·ا --ر ی-' ,ا- »رو-ی-وی هك ~و- -~رك- »ا~ت ار ¸رس~ ¸ون- یم یم و
هك ~و- ی-ا~- ت~ا~ ¸ت ه- هما-¸ور ¸كع ر~ یم یم هك ییوت¹ا, .دنت·ر ¸ی¹, -ار~- »ار' و~ ¸' .د~
:د-اسر یم ار زی¡ =ی ™ق· ¸ا -ر+¡ ت¹اح و د~ا- ,ر`~ راز- ل+¡ =نیم دیا- ~¸ ¸دح ا¡~¡
.دیو~ ل-او =ر~ ه- ¸ات ه~-
.د-دینش- هت~ر· »¹ی· , -را-ر~ زی¡ ¿ی- د·- ه- ¸' ¸ا و
201
*
ی-اوری~ری¸ †اتا ـر~ و ¸ا=ی~ ¸د- ر~ ـا¡~¡ ¸ید¹- ¸د~ ـی-اد-¸ ¸یا ـ¸ا د·- .~و-- ـیكی ~و- یكی
ی=یردت ¸د~ رتد- رگی~ هك دیسر ییا= ه- راك ·دیما=-ا .و= ه- ا- -ام و ا- هت-- راد-ا~ , ه-ا=ر·ا~م
¸ا (د-~و- -د~ -اتوك ~و~ ه=وتم ی~ك هك ¸' ی- را- =ی هك) ¸یا- ”ا~ .~رك ¸ا+ن, د~ ی~- ار ¸·-و
و --ر -ریت , هما~ع ر~ ار ¸رس ییوگ هك د-~و- -~رو= ¿ی, ,رو= و -~رك د~ر ¸رع و .و=
¸~رگ -رو- هك ی~ك ,ار- هك ~و- -د~ دن¹- »- ¸ی,وت ¸یر هت~~گ ¸' ¸ا .تسا -دی¡ی, ی-او=تسا
,ا+ت-ا ¸ا و -د~ رتومر´ , ¸-د- , ه~- دی-او=- ار ¸تسار .~و~- یم -ی=ع ·~و-- ومر´ , ¸ادن¡ •`-·
¸را~او -دش- ی¡ی- ¸ون- و د~ یم رت¸ار~ ¸ور ه- ¸ور هك ~و- -دییور ی¹گ~و= »´~ ¸تارق· ¸وتس
¸ا-¹ ¸وی~ك¹ك ¸ا ¸ای-- اتی-ا-' هك ,را~ ¸ی¡ راو¹~ ه- هت-گ =رت ار ه-ا~رم راو¹~ ¸دی~و, ~و- -~رك
ه- ¸یار-ان- .دنك ا-تكا ·~ا~ ا=-' ر~ ار دید= و-ع ¸یا د~ یم و ~و- هت·ر ¸ك ¸ر~ام ~اشگ و لگ ,ا-
ه- ار وا و هت·ای هما~ا ¸ان¡~- _~م و ی-وگرگ~ هك ¸یا ¸ا ار ¸ی-اشیر, و -ار=-ا ¸اوت یم ی-اس'
لكشم •`-· هك وا .~و- -~رك ریی·ت »- ¸ا هق-ا~ یتح .~رك »~=م ·~و- -~رو' ر~ هشی~ ¸ور~ ¸= لك~
ه~- »ك »ك و ~و~ یم رت ت~ , ¸ور ه- ¸ور ¸ا هق-ا~ ¸ح دی~ یم هك ¸یا ¸ا ·دیدن~, یم ار یكارو=
هك دی~ یم و دم' یم ¸~و= ه- هك -اگ+گ .~و- -~ات·ا تشحو ه- ·د-~ یم ار -زم =ی ¸یار- ا-ا~= ,
تی-ا~-ا , هگر= ¸ا »ار' »ار' هك ی-اگ' ¸یا ¸ا ·~و= یم ار هن+ك ,ا- هما-¸ور ای ه·`م , ه~وگ ~را~
¸-ا-~ دیا- »اد´ م رگی~ `اح .د~ یم -ر=-م و -~زمر~ ·~و~ یم =ی~ز- -ز- ه¹- -ز- ه- و -دم' ¸وری-
ل~=ت رگی~ هك ~و- -د~ ,´د= ردق-' _و-وم .~و~ رت+- ¸~-- ,و- ات ت~~ یم ز-س ,وش-ا-~ ا- ار
.~و-- ری~,
-را=ا ¸ت·رگ- ا- وس =ی ¸ا .~ر¸' یم ار وا و دی¹= یم دن- »ش¡ ه- ,را= ¸و¡ ه-ا= ر~ وا رو-ح
د- ور ر`ا ر- دن¡ر- .~و- ی·ا- ¸ان¡~- ¸ا هی¹وا تشحو و ‡و= رگی~ ,وس ¸ا و ·~رك یم رر-
»¹ی· ل•م .تسا را¡~ ,را~ی- ,ا ه-وگ ه- ¸ید¹- ~رك یم رو-ت ~و- یتدم -~اع ¸=-مار' و ییو~ا=
دش Jی- ه- یدر- ه- .~و-- تشحو و ¸رت , هیام اما ·~¸ یم »- ه- ار »~' .اح هك ,زی¡ ین·ی ·
ت~- »و¹·م ات و~ ا~~ اما .»راد- ¸راك ه- ,راك ·دیای- ¸م ,ا, و تس~ ری¸ رگا" :ت-گ ¸یا-رت=~
·دی-~ یم رد- ار ¸اتی-او= دیرا~ ƒدی-ار~گ یم …یرم »~' =ی ا- ار ¸اتت·و و `ا- دیور یم »اد´ م ار¡
ا-رت=~ هك ¸یا •`•م .-دم'ر~ -' ¸ا _ور~ »ت~-ا~ یم »ید· ¸ا ه¡ر- تی`و ¸یا وت راگ-ا ·»-ا~ یم ه¡
ز´- =ی ا- ~و= ی- د-ور- و دن~ا- _او~¸ا رك· ه- و دن-او=- ار ¸اشسر~ ·دننك =~ك ¸ا~ر~ام ه- دیا-
".د-ا -دیر´- یم رس –رز- ~ایعا ر~ »ید· ¸ا هك ی-اویح »- ¸' .دننیشن-
ی-اوری~ری¸ †اتا ر~ ¸ید¹- ا- ¸تا·`م ی, ر~ هك ی-ی=ع , ه··او ¸ا ¸, ¸ر-و~ ·-رو- ر- ه-
و د~ا- ا-رت=~ ا- قح دیا~ ~و- هت-گ ¸ید¹- ه- ¸ای-- .~و- -د-ام ¸ا~رگرس و ¸,او¹~ ·~و- -دم' ¸ی,
~و- -~رك .و¹ح ¸~~= ,وت هك ین= دیا~ ·دنك ی-ایمر~ا, ات د-~رو' یم د-و=' =ی ·دیوگ- رو=¡ ·رگا
¸رس ,`ا- ار ا-و¸ا- و تسا=ر- ا¡~¡ ·~ر- ار د-و=' »سا هك ¸یا …=م ه- اما .د~ یم _را= ¸' ¸ا
¸ای-- ییاون~ ¸ح یش·ترم و =ان¹و- —ی= و د~ ر´, ,~رگوگ ,~و~ ¸ا †اتا ¸ا+گا- و ~رك دن¹- او- ه-
ا-ـ ـوـ ـ-~ركـ ـ¸ا-ـ ـتعرسـ ـه-ـ ـارـ ـ-ر=ن,ـ ـا¡~¡ـ ـاری¸ـ ـ·د~ـ ـ_را=ـ ـ,رو·ـ ـ~و~ـ ـهت-¹اـ ـ.دیر~ـ ـ~راكـ ـدن-امـ ـار
·د~ ,رو= ه¡ ه-ترم =ی »-ا~ ی~-" :~و- -~رك ¸~¸~ا- ه- _ور~ تس~ ا- ی-او= -ر~·م و ,را~مر~
".»و~ یم .د-م د- ~و=وم =ی ه- ·ه- »را~ دی' یم »ر=- ه- ا- ت·و ی-·- ی¹و
202
ه-ا~ ه- تس~ ·ت·ر ~و- هت·رگ تس~ ا- ار ¸یا- ”ا~ ·هت~ش- هك ا¡~¡ ¸وس ه- ی-ا-ر+م ا- ¸ای--
ر-و= ی-وگرگ~ , ه¹'~م" :ت-گ ا, و تس~ ی- ,ر-ا„ ا- ت·و ¸' .دنك ¸مار' دی~وك و ~ا+- ¸ا
هك دیوگ یم ,ا ه¹~= ¸-اتك ر~ –رز- ¸ویتركو¹ •`•م ·-~و- €=-ت و -=- ~روم »ید· ¸ا ~و=و
یم _را= ~و= ~ودح ¸ا ین·ی -دنك~ یم ار ~و= ,ا-¸رم .و=ت و ریی·ت ر`ا ر- ه¡-' :تسا ¸یا ¸ین·م
¸ویتركو¹ -رو- ر- ه- -~و- ¸م ری~-ت و ری-·ت ¸ت~~· ¸یا -~ریگ یم -دی~ا- ار ¸~و= ¸ی-او· ·~و~
تشگ-ا ا=نیا ر~ ".~و~ یم --س ار ~و=وم ¸' »ید· ای ی¹-· ~و=و –رم •ارو· ا-¸رم ¸ت~ك~ دیوگ یم
هك ¸ان¡ :دیوگ یم ·-~رك ¸ار- ا -¹ا=م ,ر=- ~و= _~م , ه¹اسر ر~ دیو´ ا اما" :ت·ر `ا- ی~ید· »¹·م
و ¸ق- و ا- _ر= -تسا =رادم و ~انسا »وم و ر+´ م ,ار- ¸~رك »رگ ¸ا ¸, ¸رو=نم •ا~تح -»ر- »وم
,ایاو¸ ر~ زی- ام ·د-ام یم ی·ا- ¸ا~كی ¸ت´ ی-ام لك~ ریی·ت »=ر ه- و ·~ری~, یم ¸اس' ار ¸یو- راگ-
ر~ دن¡ر- ·»یری~,ا- ریی·ت -راو~- -ری~,ا-ان· ر-و= ¸' ·_ور ƒزیزع ,ا·' دیت~- ت-ت¹م -¸یو= _ور
".»یی'ر~ ¸وگا-وگ .اك~ا ه- -ر=ا+م ی,
ار دیو´ ا هشی~- ¸م" :~ا~ هما~ا و ~رك ا, ¸' و ا, ¸یا ·¸+ك ,ا- -¸او ¸' ¸ت-گ¸ا- -~¹ ¸ا را~رس ¸ای--
-ر=ا+م ر`ا ر- ™ق· هك¹- .-~رك- ,ریی·ت ·-را¡ی- زیزع ,ا ·ا~~ _ور .»ا -~ا~ _ی=رت ¸ویتركو¹ ه-
".-دم'ر~ ی¹·· لك~ ¸یا ه- ¸اتر-ا„
ه- دیا- ای .تسا ¸~ا~ ,راد¹~ رو= ه¡ ¸یا" ت-گ و ت·ای¸ا- ار ¸ی~ید· =ش= ¸=¹ ~و- رو= ر- ا¡~¡
»~و=و ,ایاو¸ ¸یرتقی~ع ر~ _~م ای ی-وگرگ~ یعو- ¸' -=وم ه- هك »نك ا-تكا ¸ویتركو¹ , هت-گ
ه- •`-· ه¡-' ¸ا تسا ,ا ه-اش- لك~ ریی·ت ¸یا هك »یری~,- و »-د- ¸ت دیو´ا ‡رح ه- ای ·~را~ ¸ایر=
".هت~ا~ ~و=و ¸ا+ن, و -وق¹ا- -رو-
ه- »تساو= یم ™ق· .»~رك- ¸ای- تسر~ ار »رو=نم هك ¸یا ل•م" :~رك ی-او=ر~ع ,دیماا- ا- ¸ای--
".دی~ا- ¸ارگ- دیا-- هك »-د- ¸انی~=ا ا~~
وـ -د~ ـ¸-¸ ـقسا·ـ ¸ی=ا- وـ ی~ید·ـ تسو~ هك ـ,~رمـ ر='" ـ:~ا~ -او= _¹ت ـی-ود-ا را- ـری¸ـ ا¡~¡
یم رو=¡ ·-~رو' ر~ ”ا~ ی`وی~ =ر· ¸ا د-ا هت~و- ا~~ ی~ید· ,ا- -اتك ر~ •ا~تح هك ,رو=-ا~-
".د~ا-- ¸ارگ- د-اوت
*
هك د-ا-ر- رك· ¸یا ر~ ¸ا ار ~و= ت~-اوت ی~- ,ا هقی·~ ·ی~ا= ی,ما= ین·ی ·ی~ید· تسو~ ¸' اما و
زی- ار ¸' ریی·ت , -~ارا و ~رك ی~- یگد-¸ ¸¹و-· ~روم ی·`=ا ¸ی¸اوم ا- ¸ر~ع ر~ را- ¸ی¹وا ,ار-
¸ا~رگا~ ,ا- ی=و~ »=ر ی¹ع و ~و- یم¸ر ,ا-رن- راگ¸وم' هك ا=-' ·ی~¸رو زكرم ر~ .~و- هت=ا-
یم ¸را¸' ¸ای-- .اشیم ·¸~رگا~ ¸یرت+- ·~رك یم دیكات ا-رن- ¸یا ,ون·م ,ا- ه-ن= ر- ¸-اوار·
¸ات+ - =یرات , ه¡وك ر~ زیزع ت~ی~ا· =و= =ی یت·و ا~~ ·¸ا= _¹م رو=نیا هك" :ت-گ یم و ~ا~
¸~یدقت ار ا~و- , -د-¸وم' -`~= ·دی-وك- ¸مرت=م ,ا- »=ت ه- دگ¹ ا- هك ¸یا ¸ا ل-· ·دنك یم ه¹~ح
و د-~ر- ی, ¸ی-اشیر, و ¸یوشت ه- ¸ا~رگا~ هك ~ا~ ¸اش- -رارح -~و+ی- ¸ان¡ ا=-' ر~ ه¹- ".دینك یم
ی- ,ر=- -نت ا- -او= ,ا= ه- ·~رك .ا‚س -را- ¸یا ر~ ¸`ك ¸ایا, ر~ .اشیم یت·و .د-د~ ¸ارگ-
ا-را- ل-· , هقی·~ دن¡ ات هك ¸~ر گا~ ¸یرت+- و راگ¸وم' .-دمای- وت ه- ا- ‡رح ¸یا ت-گ ,ا هق-اس
یم ¸-- ¸-- -~ات~یا =نیا ·د-~و- -~¸ ¸یم¸ ا ر رگید~- و -دیر, رگیدكی ه- †اشع ¸یرت·اتشم دن-ام
203
¸ی~ام ل=ا~ ¸ا ار ¸ی`وكاكوك ".»یوگ- وت ه- ار ,¸ار »-او= یم اما .ه~ا- ·-=" :ت-گ .اشیم .د-~¸
و ¸م" :~رك همزم¸ ¸~وگ ری¸ .اشیم ·ر-= ی- ای-~ ¸ا ی,ما= "ƒ,¸ار رو= ه¡" :ت-گ و ت~ا~ر-
".»ی-او= یم »- ا- تسا یتدم لیكو ¸و~-ا= -ینح -زیزع تسو~
,اد- ا- ی,ما= "ƒتسا »¹اس -~ز-ا, رگم ƒ-د~ ر-= ه¡" :~ا~ هما~ا .~ر¸' ار .اشیم ی,ما= ¸~رو= هكی
:ت-گـ ـزیم'ر+·ـ ـین=¹ـ ـوـ ـ,ر--ـ ـی-ـ ـا-ـ ـ¸ا-ـ ـ.اشیمـ ـوـ ـ"...-ر~امـ ـت·وـ ـ=یـ ـرگا"ـ ـ:~ا~ـ ـ-او=ـ ـی-ی·-
تس~ ه- د~ا- ¸م .ام هك ار ه¡ر- د-او= یم .»ت~- اتی-ا-' ¸ارگ- رتشی- ¸م ی-او=- ار ¸تسار"
¸وگ¸او ار ¸' و -~رو= ,~=اك ¸اوی¹ ه- ¸تس~ هك ی,ما= ".~راد- رتشی- »- .اس -~ز-ا, -¸ات و ~روای-
~و¸" :ت-گ .~و-- را~ر- تس~ .اشیم اما .~و~ یم ری¸ارس ¸یا- ¸-ك ,وت `وكاكوك دی~ ·~و- -~رك
¸~رك .~ ~ر~ .ای= هك ی,ما= اما ".-د~ ت¡ ییوگ- دیا- »- وت .»ت-گ ار »~و= .ام ¸م ·وگ- ¸ا-
ار ¸رو=نم .اشیم ".تسا هت=اس ¸راك رگی~" :ت-گ ·د-ا-ن= یم رس -ینح رك· ¸ا ¸ون- و ت~اد-
رس ¸ا وا ین·ی .»دی~+· `اح .¸ا-" :ت-گ ت·رگ یم `ا- ار ¸رس هك ی¹اح ر~ و دی~+· ,رگی~ رو=
.~ـ ـ¸دقمـ ـ,ا-~رمـ ـ·¸ا=ـ ـ_¹مـ ـیتسار"ـ ـ:~وز·اـ ـوـ ـد-ا~رگر-ـ ـرسـ ـ_ور=ـ ـ.احـ ـر~ـ ـوـ ـ".تساـ ـ~ای¸ـ ـ¸م
"ƒد-راد-
.ایرس ر~ هك ,ا هشی,رن- ¸' ل•م تسر~ .~و-- ¸دقم »- ~ای¸ ی,ما= هت-¹ا و- ~ن- ¸ی~اراك دیوی~ ¸ق-
–رز- ¸ا~ت=اس ه- دیا-- ت-گ یم ¸¹~ ,وت و ~رو= یم ار ¸~و= »اد´ م ¸ور ر- .~رك یم ,¸ا- ار
¸ا-~ ه- ت~~ و ~رو' یمر~ رس `~, , ه-ا= ر~ ¸ا -~ ر- ~و=و ¸یا ا- .»وش- =ی~ز- لی- -نیتا-
,وس ه- تسار =ی ·د-ار یم ~و= ¸ا ار -انگ ¸ا~حا و -س تس~ ا- هك ی¹اح ر~ و دیو= یم ¸=ا-
,ا- -¹ ,ادت-ا .د-~رك یم ¸ا=' و=ت~= ¸اش-ا-¹ ا- و د-دی¡ی, یم »- ر~ -اگ ¸' .ت·ر یم -او= †اتا
.دیز·¹ یم وا ینییا, ت~~ ,وس ه- ¸¸ ,ا- -¹ د·- و ~¸ یم هق¹ح `~, , هنیس =و- ر- ی,ما=
هت~~گ ر~ هك ت~ا~ ی, ر~ ییا-یك~ ¸ان¡ اری¸ ·دیدن~, یم رای~- ار وا ,ر-- ی- ¸یاـ `~, ¸ونكا
~و= ,وس ه- ار ی-¸ -اگ ¿ی- هك ,~رم ییا-یك~ .~و- -~رك- ه-ر=ت زگر- "~-ج" ه=یت- ر~ و -~رك-
اما ·~رك یم رو-ت لیاوا `~, هك ~و- ,زی¡ ¸یا .ت~-ا~ یم -و= ~و- -~رو' تس~ ه- هك ار ه¡-' رد·
†و~ـ ه=وت ـ.د-اد-ـ ـزی- ـ~و= ـی-ور~ـ ـ,ا-ان~تـ ه- ـت-~-ـ ـار ـواـ ـ†ایت~اـ و ـی-اگ'ـ ـرد·ـ هك ـت=وم' ـا-د·-
¸ت=وم' ,ار- ¸د- ¸یا هك یت`كشم و =¡وك ,ا- ¸ات~, ¸' و ¸او=تسا و -دیشك ¸~رگ ه- ار ¸زیم'
`~, .~وتس یم وا ر~ ار ¸ام¸ تیاعر ¸ین¡~- و ·~و- -~رك ی= ¸' ه- »ی¹~ت »ا=-ارس و ¸ا= ی~تیر
ر=ا= ه- ار ی,ما= ·~و-- ه=وم ¸¹ی¹~ دن¡ر- و دنك یم ه-¹= ~و= ر- را- ر- وا هك ت~-ا~ یم ¸ین¡~-
ت~=ع :ت~ا~ یم تسو~ دیای- وا ~ز- ¸,س ات دم' یم قیا· ~و= ی·`=ا .و-ا ر- ادت-ا را-ر- هك ¸یا
ر~ و ت~ا~ یم تسو~ ار ا- ¸یا , ه~- و دی~ یم ¸یا-روا- , ه~- ¸ا رتدنموری- ار ¸¸ای- و †و~
.دی~ ی~- ار ¸ایا, =ی ¸ا=' قشع ¸یا
و "˜ای ˜ی- ˜و- ˜و," :~¸ یم ~ایر· و دم' یم ر~ ¸یاد- ·د~ یم =ی~ز- ¸ایا, ه- هك ¸اشی¸ا- قشع
.د~ یم -~رش· ¸ییا-ر »و+-ما- ,ا- -`یس ر~ اد- ¸' تی·ار~ ا , ه~-
--س لك¹ا ~و-- .~¸ یم ی=رس ه- ¸ا -ر+¡ ی-ایم ¸=- --ر و ._اكسا یك~یو ·دی~و- یم ~ای¸ ¸ون-
ار ی,ما=نیا و دیسر یم _¡ »ش¡ , -¸اد-ا --- ه- ¸ونكا هك ~و- -د~ ¸تسار »ش¡ ¸د~ =¡وك
=ار· ا ¸ا ت-=- `~, .اح ¸یا ا- .~ات·ا یم تشحو ه- ~و= ¸ا~حا ¸یا ¸ا ت·و ¸' و ~رك یم ر-نتم
ار ~و= -~رك-¸ا- ¸ا-~ ¸ون- ·دنك تیاك~ دم' ی,ما= هك را- =ی :~ر~~ ی~- زیا= ار ¸ی~و- -~ا- ر~
204
و ~رك ¸ا- ار ر~ `~, و تشگ¸ا- -را-و~ »- ¸' ¸ا ¸, یتح اما .ت·ای ¸ا-ای= ر~ تس~ ه- وت¹ا, و ¸-ك
ی=و~ :د-~و- ا- ¸یاـ `~, ,ا-و-ات .~و- -~ات-ی- ی·ا-تا ¿ی- ,رادن, .ت·رـ `ا- , هق-= ه- تسار =ی
ه-وگـ ـر-ـ ـوـ ـد-د~ـ ـیمـ ـا,ـ ـه¹كـ ـیك~یوـ ـ¸دی~و-ـ ـ=ر·ـ ـ¸اـ ـهكـ ـییا-¸ا-رسـ ـه-ـ ـ-را~اـ ـ·¸اـ ـهت~~گـ ـ-را-ر~
ه-ا=ر·ا~م ر~ و ~و- -د-¸ ¸ون- هشی,رن- ,ا¡~¡ ¸ید¹- ¸ی·وتم ر-و~ هك ¸یا , -را-ر~ ر=-را+„ا
.~و- -دم'ر~ ی·ی-=¹ا -اروام -ا-اویح , ه·ای· ه- دن¡ر- .~ر- یم رس ه- ر+~ ,وس ¸' ,ا
»اد·ا †`= ,ار- تسا رت+- هك ~و- -~رك رار-ا و ت-=- ¸ید¹- ¸ا »اد´ م لیاوا هك ی,ما= ا-¸ور ¸یا
ل-ا· ¸د~ -وی- ه- ر-ا=ت ¸یا ~و- هت-گ .~رك ی~- ¸ارتعا وا یق=نمری= رات·ر ه- ت-~- رگی~ ·دنك
`~, ای' .تسا وا .اوما ا- ¸یا د~ا- ه¡ ر- ƒد~ یم ه¡ ¸ییارا~ -ی¹كت ·هت~~گ ¸' ¸ا .ت~ی- ل~=ت
¸م" :ت-گ د-د- ی=سا, د~ ر-اح هك ,~روم ا+نت ر~ ¸¸ اما ƒ~را~گ ی·ا- رق· ر~ ار وا ت~ا~ د-·
=ریس -ا·و¹=~¹ا -یا=ع ه- هك ,ز- ¸' ƒ,را~ یكردم ه¡ وت .»ا هت·رگ ار وا –رم ی~سر ¸رازگ
¸ن-~ ر~ -`كشم هك _یردت ه- و دیر·' یم ‡`ت=ا زی- ه¹'~م ¸یا ".~را~ ¸م ه- ی=ا-ترا ه¡ د-ام یم
.ت·رگ یم ی-وز· یم¸ر ,ا-رن- -اگ~¸وم' ر~ ¸ترارح و -د~ ·~رك یم د~ر
ر~ راك --س ه- ·ت·ر ی~- ¸ا -دی~ _-ر ر-و~ ¸~و- -د-¸ ر-= را- ری¸ `~, هك ی¹اح ر~ هك ¸یا -¹ا=
¸ایم ر~ ,رگو~ا= ¸رت~گ ¸ا هك ~و- -د~ ییا-اع~ا ه- یگدیسر ریگر~ ·یعا~ت=ا ™-اور , هتی~ك
¸ا هك ~و~- یم ”ر ی¹ا~عا -اگ+گ ا- -اگسا, ¸ا ,رای~- ر~ .~رك یم تیاكح ل=م -اگسا, ¸ی¹, ~ار·ا
اما .دنت~ا~ -ر+~ ,رس~و= ه- ¸وتگنی¹یا و ·¸وات ¸یتنك ·لی- -نیتا- و ~و- _را= -اماقم رایت=ا
لكشم" :~و- هت-گ وا ه- ¸=¹ ¸یرترور·م ا- `~, .~رك ی~- روا- ی,ما= .~و- ,رگی~ , ه¹'~م ,رگو~ا=
و رو´~ ه- ی-اگ- =ی .~را~ ¸ایر= ,~اع .اح ه- زی¡ ه~- ¸ون- ا=نیا ر~ ینك یم .ای= هك تسا ¸یا وت
ت=¹ ¸ا-ای= ™سو ی~ك رگا هك -دیشك ییا= ه- راك .~ر~گ یم ه¡ تك¹~م ¸یا ر~ ¸ی-- و ¸ادنی- -ر-
_اور ار ¸~سا وت د-` .دی' ی~- ر=- ه- -ی=ع ·د~ون- ار ¸' و دنك رار~ا ¸-`ك ر~ و ~وش- ~ا¸ر~ام
تشحو ¸ا هك »نی- یم ار ی-ا-ایس ¸ور ر- ¸م اما .,را~گ یم رگراك , هق-= ¸ایم ر~ ,ر-وسامار·
ه-اوی~ -~ر´ - رو~ -~ر´م ,ا- ¸ی¹, ¸یا .دنیوگ یم ¸=س ¸' _یات- را`' و ل-ن= و و~ا= ¸ا و د-ا -د~ _¹·
و دننك =ر ت -ر- ¸ ¸ا~~و= -ادقت·م ¸ا -~ا-تسا ا- ار ا- ¸' دن-او= یم •ا~تح .دنت~- ا-زی¡ رو= ¸یا ,
".~ر~گ یم ه¡ ¸ی-- و~ رادی- ƒ,راك ,ا=ك ˜~و~ ی~- -روا- وت ت·و ¸' .د-دن=- ¸اششیر ه- د·-
هت·ر زنیك,ا- ویتام ه- ت+= ¸یا ¸ا ¸ی¹و`ـ `~, و ·~و- ی`را ¸ا~ -~او-ا= ر~ رگو~ا= راك~ •ار-ا„
را-=ا , هما-ر- و ی¹=م ,ا-وی~ار ای یمو~ع -ا~¹= ر~ هك یماگن- ·`~, ,اد- و ¸=¹ ر~ .~و-
.دیسر یم ¸وگ ه- رگو~ا= ی¡راك~ .ار-¸ ¸' »ك=ت و †و~ ·ت-گ یم ¸=س ¸ویزیو¹ت ,ا هق=نم
.~و- -~رك ¸ی~-ت ار ¸راك , هما~ا و -~ا~ ¸تا=- ر=~~ت ¸ت=یگ-ار- ¸ا ¸ونكات هك ~و- اد- ¸ی~-
¸ایم ه- یگدیسر ¸ا ت-=- ا~سر رگی~ـ `اح .د-ار ¸وری- ا=نیا ¸ا ورا= هتس~ ا- دیا- ار ا-رگو~ا=
=ا-ترا ~و-- ر-اح ه=و ¿ی- ه- `~, هك ~و- ¸یا ·~رك یم ر~ ه- -روك ¸ا ار ی,ما= ه¡-' اما .~و- -دم'
ی-وگرگ~ ی,ما= ر=- ه- .~ری~,- ¸ر-و~ ی-ونك _-و ا- ار ¸ی¹, ~ار·ا ™سوت و~ا= ¸ا -~ا-تسا ¸ایم
ـو -~ات·ا ا, ¸ی, لماوع ¸ا ¸~و- ی·ی-= هك ت~ا~ =ا-ترا روا- ¸یا ا- •ا~یقت~م ا¡~¡ ¸ید¹- "یدا-"
_و-وم ه- ی=ا-ترا ¿ی-" :~ا~ -او= ·دنك ی¹اح وا ه- ار -¹=م دی~وك یت·و اما .~و~ ی~- لیكشت
.دنك یم ر~ا- »كح ه-تر ی¹اع -ا-· ل•م تسر~ ت-گ ~و= ا- ی,ما= و ".~راد-
*
205
·¸و~-ا= -ینح ا- ¸عورشما- ی~ن= ™-اور , -را-ر~ ¸ای-- .اشیم ,ا- ‡رح ¸دین~ ر`ا ر- ی,ما=
هك رك· ¸یا •`•م .~و- ¸ك~شك ر~ ,زیم' --·ت راك·ا ا- ·ت·ر یم `~, , ه-ا= ,وس ه- هك ¸ان¡~-
هك او- ه- رس , -~ازمارح ¸' ·-ینح .~رك ی~- ار ,راك ¸ین¡ زگر- ·~و-- تسو,دی-س -ینح رد, رگا
,ای¸ر ر~ هك ی-و~-ا=نیا .دیشك یم ™= =ی ¸~و= ,ا= ¸`· ,ور ·~رك یم دن¹- رت=~ ت·و ر- •ا~تح
وا ·د-دیسر د~ر ¸س ه- یت·و دن-او= یم ¸ا~ ه~- ~رك یم .ای= و ~ر´ - یم رس ه- ¸مو· یگدنیا~-
ه¡- ¸ون- ¸یا-ا~ و ا-اوت ¸د- ¸' ا- .اشیم هك د~+-- ت~-اوت ی~- ¸و~-ا=نیا رگم ...˜د~ا- ¸اش~ی·
ا=نیا ر~ و) ت~-اوت ¸ارگی~ ¸ا ل-· -~ازمارح ¸یا ین·ی .~و- _ور~ •ا~تح ,زی¡ ¸و¡~- .ری= ه- ƒتسا
.د-د- ¸گرم اد= ...(ت·رگ ار ¸~و= ¿´ م ی,ما=
·¸تسو~ -ینح ·-ینح ه- ت-~- ¸~ش= ی¹-ا لی¹~ هك د-`و-ق- ~و= ه- دی~وك ه·وش·م , ه-ا= -ار ر~
د¹- -و= ار رو= ~ر~ ه- -اح`=-ا -ینح ¸یا ه=' .~و~ یم =و-رم ¸ا-¸ ~ر-راك ه- ·دیوگ- رو=¡
یتسر, ~ا¸- د- ·تسو, -ایس .اكی~ار ای و یت~ی¹ایسوس ¸ا-¸ ای ه-اسان~ ه·ما= ¸ا-¸ -اح`=-ا :~و-
.-~ازمارح ,ا .~و- ر- ¸ا ا ر -رد· ¸اگ¸او »`ك =ی ر~ ·راو ه=عوم ای و ه-ا-ی== ·ه-ا-یر· »اوع
و ¸ت·رگ رایت=ا ه- ·ی¹-ا لكشم ƒ,دن=- -ا· -ا· »ا -~زك¹· ,ر·~ ه- ¸د·- هك ,~رگ یم ارم ,ا-وشك
=رادت ~و= ,~ا¸' ,ار- ,راز-ا ¸' ¸ا ه-وگ¡ »ی-اد- هك تسا ¸یا لكشم .تسا ¸ا-¸ ه- ¸دیش=- »ر´·
-ری¡ ¸و= و ¸ام¸ , ه-ا=~ور ر- ه-وگ¡ ·»ی¸اس ~و= ¸' ¸ا ار ¸' ~و¹'ر-¸ ,ا- -ا¡ ه-وگ¡ ·»ینی--
و ·د~ا- د-اوت یم لكشم ه¡-' ا- ¸~رك »ر- ه=ن, و تس~ هك ¸یا .ی-ا~ ی~- ¿ی- وت ه~- ¸یا ¸ا و ·»یو~
·وا ه~- ¸یا ا- ·دنك -ا=ت-ا یگدنیا~- ,ار- ارم ی~ك ت~ی- رار· .ری~,ا- -انت=ا -¸اد-ا ه¡ ات ت~ك~
وا ییا-اوت ر=ا= ه- رتشی- ·-ینح ه- ت-~- ¸ت~ا~ح هك ~رك یم رار·ا ~و= ~ز- را¡ا- ه- ·ی,ما= ین·ی
ه¹و¹و و -دیشك ·ا-ی¸ .~و- ,ا هكت -و= ¸ای-- .اشیم ه=' .~و- ¸و- ه- ر-=نم ¸اگ¸او ~ر-راك ر~
·¸' ¸ا هت~~گ و ~روای- تس~ ه- ار ¸¹~ ه-وگ¡ ت~-ا~ ی~- ·~¸ یم »- رو¸ رگا ·ی,ما= اما .~و-
¸یا ¸ا و ¸' ¸~رو' ¸ا-¸ ر- .هشید-ا ~ا=یا ییا-اوت ین·ی ·-را~= ین·ی ¸ا-¸ .ت~اد- »- ار ¸ت'ر=
.هشید-ا ه- ¸دیش=- تی··او ·-ار
ه¹-اقم ,ار- و -~و- -د~ دی-س ی¹ك ه- _-- ات -شی~ ¸یا-وم ت-گ ~رك ¸ا- ار ر~ هك ¸ی~- ا¡~¡ `~,
,ریس زمر· لك~ ,ا هما~ع -`ك ر~ ار ¸ا ه¹ك .تسا -دی~ارت هت ¸ا ار ا- ¸' ·ی-ا+گا- ,`- ¸یا ا-
.~را~ر- ¸رس ¸ا ~و-- ر-اح ه=و ¿ی- ه- هك ~و- -~رك ¸ا+ن,
".د~ا- راك ر~ ی¹-~= و~ا= »- دیا~ .د~ رو=نیا و+كی ¸~و=" :ت-گ
و ¸~و- -د-¸ ر-= ¸دین~ ه- ت-~- یشنكاو »- دیا~" :~ا~ -او= ·~ری~,- ت~-اوت ی~- هك ی,ما= اما
".د~ا- -ر-و~ ¸ت·ای لك~ ریی·ت
~و- ¸=ر¡ =ی ا- و ~ات~یا ت·ر یم `ا- , هق-= -او= †اتا ,وس ه- هك ,ا ه¹, -ار ™سو ¸ا+گا- `~,
¸یا ر~" :ت-گ ه-ادنم¸وری, ·~رك یم -را~ا ¸~یش- †اتا ,وس ه- =یتامار~ یت¹اح ا- هك ی¹اح ر~ ·ه=ر~
"ƒ-دم' »- -س رس ه- `- ¸یا ار¡ -رو-
*
206
¸-اد=وـ ـهكـ ـ·د-~ـ ـهما~اـ ـ¸اش=-اورـ ـه-ـ ـد-او=ـ ـی~-ـ ـرگی~ـ ـهكـ ـدیوگ-ـ `~,ـ ـه-ـ ـت~-اوتـ ـیمـ ـ-~ـ ـ¸ا~-
ار یگ-اگو~ ¸یا ¸, ¸' ¸ا و ~و~ ور-ور وا »ش= ا- و دنك -~ارا ت~-اوت یم -~را~گ ی~- ¸تحار
و ی·`=ا »- د-اوت یم .اح ¸یع ر~ هك ییا- »ی~-ت .دنك یم ~ا=یا »~' ر~ ا- »ی~-ت ی-·- هك د-اتر-
یت·و اما (~و- ه-ا-او=~و= و ه·ر= =ی ·ه-ا~¹ا„ •اموز¹ ی~ی~-ت ¸ین¡ هك ار¡) د~ا- ی·`=ا ری= »-
¸ر· و هت-گ _ور~ وا ه- هك ~رك ‡ارتعا ·ت·رگ تس~ ر~ ار ¸ترو-ـ `~, ·د~ -او= †اتا ~راو
و ~و- ¸ت~-'ـ `~, ¸, .د~ -ری= ¸ا -ر+¡ ه- ¸شنكاو یسرر- ,ار- و تسا -~رو=- یگ¹ماح د-
¸ید¹- هك ار ,د-¸ر· وا ˜ت~ا~ ,رتشی- -را+م ·ه·ر= =ی -ا~ی~-ت ¸ت·رگ ر~ ~و- »و¹·م هك رو=نیا
یم ه¡- ¸م" :دیشك ~ا~ ییورر´ , ا- .~رو' یم تس~ ه- ی,ما= قیر= ¸ا ·~رو' ~و=و ه- ~و-- ر~ا·
".»را~ ¸+گ- »را~ .ای= `اح و" :~ا~ هما~ا ~رو' یم ¸ی, ار ¸ا -ر+¡ هك ی¹اح ر~ و ".»تساو=
¸ا ا-ر :ت·ای یم ~ا¸' و -~وس' ار ~و= ی,ما= `اح و ~و- -~رك یتسدشی, ی,ما= ر- ی-او=~و= ر~ وا
¸ی~- ه- .~و-- ری~, ¸اكما ه=-ار ¸دیر´ - رگی~ ¸ونكا اری¸ -ی·`=ا »+م ,ا- ,ریگ »ی~-ت ر~ تی¹و‚~م
.¸د-ار- -او=ت=ت ,وس ه- »ار' `~, ~ا~ -¸ا=ا و د-ار ¸وری- ¸-~ ¸ا ار هت~~گ راك·ا ر=ا=
*
,ا- »¹ی· -ا~و=وم ¸و¡ ,زی¡ ه- ات ت·ر یم .ا~ك و »ا~ت ی¹و=ت ری~م ر~ ا¡~¡ ¸ید¹- هك ¸یا
ی·~ا-ت رو= ه- ·لماكت ¸یح ر~ هك یتا~و=وم ین·ی -د-د~ یم -دیما- یتوم هك ·ی¹ی=ت -ی~¹ع ییو-دیو
ت·ی-= تس~ ه- ·-~-ا -ا=ت-ا ر`ا ر- »ا=-ارس و د-د~ یم ‡ر=نم و ی+ت ~و= ,~ا¸- -ای-و-= ¸ا
ه¡ر- ·~و- -~رك .و¹ح ¸~~= ر~ »ن+= ر ورس ¸یا -¸ا=ی~ هك ¸یا ای ·د~ یم .د-م -دنتشگ یم ~و-ا-
و ¸ر=م ه¡-' ¸ا و »ینك ~رو=ر- ه¹'~م ه- =ایتحا ا- تسا رت+- ا=نیا ر~ و) هك تسا ¸یا ¸تقیقح ·~و-
"تسا ¸یا ز= و تسا ¸ین¡" _ار¡ »یرا~گ- ·»یریگ- ه=یت- -~ز-ات~ هك ¸' ی- ·-~رك- ¸وا=ت تسا قق=م
ری¸ ه- ار وا ¸ای-- ی=اح رت=~ و~ هك تسا ¸یا ه¹- .(دنك تیاد- د-قم ,رت~تیت-اس و~ یكی ات ار ام
ـ¸ا تسا ¸ایورا-ی¸ »سر هك ¸ان¡ ·هت·رگ ر, و .ا- "ناوی=" ¸ام¸ ت~~گ ا- و د-~رك یم ت-„اوم ـ
.ت~اگ-ا یم ری~,ا- ییاد= یت-= ار .اشیم و اتی-ا-' ا- -دم .~و- -د~ دن~·`ع ¸' ه- ت=س زی- ¸ید¹-
و »ش¡ ه- وا ا- ·~و- رتگرز- ر-او= =او¸, راگ-ا هك رتك¡وك ر-او= .~و- ,رگی~ , هیاس یكی ,رادن,
ه-ر- و هتاراك ¸و-=م ,ا, ,ا- ه-ر- ·.اشیم ری~,ا- ¸¸اس ¸ور ¸ا دی¹قت ه- ·-~ات·ا ی~ش¡ »-
,و¸ا- , نا¶ ~نیو -~ر- ی, ¸اش-ایم ر~ ,ا -دنیاز· ین~~~ ه- •اری=ا ه~- ¸یا ا- .~رك یم ¸یر~ت ار
»~' ¸ا و ~و- -~ات~یا ¸رانك ی-اوری~ری¸ †اتا , -ر=ن, تش, .اشیم -~ =ی .~رك یم ¸نیگ~= هك ~و-
ه¹~ح ر`ا ر- هك ~و- -~ات~یا ری, =یس =ی ا=-' -ت-گ یم ¸یار- د-~و- ¸`, ¸ا-ای= ر~ ¸ییا, ¸' هك ییا-
هك ی¹اح ر~ .-دمای- ¸وری- ¸-ا-~ ¸ا ,ا ه~¹ك هك تسا .اس ت-- دنت-گ یم .~و- -د~ .` ¸اتسر,~ا¸- ,
هك ¸-¸ ت·ر یم ا= ر- `اح ·هت~~گ ¸یا ¸ا .~و- ¸=- -اگ~ا~ تسو, -ایس ,اس¸ر ~ود·م ¸ا یكی •`-·
¸ا-¸ ¸یا ·دیرا~گ- ¸¹=م ت-گ یم ی=¹ت -ا·وا ا- »اد´ م و ~رك یم ¸ی-ار~- ·~و- ,¸ود-`· ق~اع
.و· ه- و دیسر یم ر=- ه- ,~اع رای~- هك ,رگی~ ~رم رت·ر= ¸' ی~ك .د-ز- د-اوت ی~- ‡رح هك هت~-
~و- _یا~ ه¹=م ر~ .~و- ه-ا= ی-ار تس~ ه- تییوك~ی- , ه-·= و -یك ·~و- ا-راد-ا~ح _یت .اشیم
تش, ار ا- ی¹دن- .دنك ا=-ا= ار ¸ن~یش- †اتا , هی`ا`ا و -ا-سا تعاس »ی- ·-~ ه- -~ ~را~ -~اع
یم ~و~-او و ت~ا~گ یم ,رگی~ ی¹دن- و¹= ¸' و ~ا~ یم ه¡وك ¸و-وتا ل•م ¸اش-ایم و دی¡ی, یم »-
را¡ا- ه- -~او-ا= ~ار·ا , ه~- هك ~و- ییای¸ر .~ور یم ¸~`گن- ه- هك تسا یسو-وتا , -دن-ار ~رك
¸وری- ت¹اح ¸' ¸ا ·د~ا- -د~ ا, -او= ¸ا ,رادن, ·ت~~گ یم هك تعاس »ی- .دنت~= یم تكر~ ¸' ر~
زیم' -~ا~ح ین=¹ ا- اتی-ا-' د·- ه==¹ دن¡ .~و- ا- »~' ¸یرت -دننك هت~= ¸ا -ا·وا , هیق- ر~ و دم' یم
207
و -ی=ع ,ا- »~' ا-ر-ورو~ ¸یا ر~ ·دیا -د~ ی-ا-ر· هك دیت~ی- ا+نت ا~~ دیوگ- د-او= یم" :~وز·ا
".د-~ای¸ -یر=
-زی- ~و= و تسا ,ری=اسا یگن= ¸ادیم راگ-ا هك دنك ت-=- ¸ا-ای= ¸ا ,رو= ت~ا~ -~اع .اشیم
, ه+¹ا .اح ¸یعر~ و ت-` روم'م , هت~ر· ·-~ات~یا ا¡~¡ ی-اوری~ری¸ †اتا , -ر=ن, رانك ·`ا- ¸' هك
,~ا¸- …ی·-ت راد·ر= ,ا- تسو,دی-س ین·ی ·¸یو- ,ا-ارود-ا, و ا-د~رم , ه-· ا¡~¡ .تسا –رم
_·ادم و ر~ا+- ¸ز- ,ا- تسو, -ایس و "ییا--دو=" یم ¸اش-یر·ت -ات و -' ا- ¸ان¡ .ت=وم' وا ¸ا ار
ـ, هسا~ح ¸ا ی-رد´ م ,ار=ا ¸ارگی¸ا- ,رادن, هك ~رك ا-ارا|-ا|- »ییوگ- د~ا- رت+- دیا~ ای .دنت~-ـ
~یVوا|- -زح _ا=~ ,ا- .اكی~ار و ی¹م , ه+-= ¸ارا~او- -ن= ¸ادیم ¸-' -ار ل, ری¸ ·•`-· .
یم ام ت·و ¸' و ~و- ¸ی~- ¸ا~راك ه-نشكی ر-" :ت-گ از+تسا ه- .اشیم .~و- ت~ی¹ایسوس ¸ارگراك
¸ی¹, هك ~و- ه¡وك ¸ا~- ر~ ".ت·رگ یم ار ¸ام هت-- »ا~ت ¸اش-~رك -ار-ور هك ا- ی-ار= و »ید-ام
ییاكییاما= ¸ی¹وا ·ه~وگ ¸' .~و- -~رك ¸ا~~اد~¹· راك-انگ _ور~ ه- د·- و -دیسر ار ¸ا~ات هس -ا~ح
¸ا ¸-و= , هك¹ ¸ون- -د-~و- -~رك ت~ی- ه- رس ه-ا= -و+· ر~ ار ات+م -نیس ردنیتا= و د-~و- هتشك ار
و .دع روشك ¸یا ر~ هك ¸یا راركت و ¸~رك -=- و ر= ,ا- رگی~ هك ا¡~¡ .~و- -دش- =ا, ه¡ی¹ا· ,ور
»~یر¡ات -ار`ا ا- ¸یا" :د~ اتی-ا-' , -دنیاز· »ش= د-ا~ ·ت~اد- ار ~را~ ~و=و ¸و-ا· تموكح و ~ا~
و =¡وك ,ا-راك `اح .~ریگ ی~- ر~ ی-ان¡-' ,ا- -ن= رگی~ ا-¸ور ¸یا" :~ا~ _ی-وت .اشیم ".تسا
یم _ور~ و د-و~ یم _~= -~ازمارح دی-س ات ¸~ _ن, ین·ی ƒه- رگم .~را~ _اور ~ر· ه- تی~-ا ی-
یم هسر, ¸ا-ای= ر~ تسو, -ایس ,ا-ر~ا+- ¸ز- ا- -~ ".دنشك یم ار یكی را-ر- .ا-ام ¸تشك ه- ¸نك
دنیوگ یم تسار .»یرا~ ار ¸ام~و= ,او- رگی~ `اح" :ت-گ ¸ای-- .اشیم .د-~و- اوع~ , -~ام' و د-~¸
".و¹= دنیای-
ه¡ هك دی~+· یم ¸امام هگا .~رو' یم ر~ ار ا- »-ا= ,ا~ا .¸ك ¸-اگ-" :ت-گ »ش= ا- ¸ان¡~- اتی-ا-'
,رتدن¹- ,اد- ا- ت·ر ی~- ور ¸ا هك اتی-ا-' اما "ƒدی~+· یم ار ه¡" ·"ƒت-گ یم ه¡ ینك یم راك
,ا-ا= ه- _-- ه-نشكی ,ا-¸ور ,رو=¡ »-ا= »ی-ا~ یم ام ƒ»ی-ا~ ی~- ام ,ا -~رك .ای=" :~ا~ هما~ا
ا-¸ور »ی-ا~ یم .دنك یم تسر~ ار ¸~و= و دنك یم ¸وع ار ¸سا-¹ ت¹اوت وت و ~ور یم ی-ان¡-'
,وك~ی~ ر~ žاد çو- ¸~سا ,ا·' ا- هك ی-·ر یترا, ¸' ر~ »ی-ا~ ی~- دنك یم .ای= .د-~ یم ر· یك ا-
¸ر='" :~¸ ار ,راك , ه-ر- ت·و ¸' و ".ور- ار هگرز- ر-او= .-~ات·ا ی·ا-تا ه¡ ~و- هت·ر ر-- ار
¸رم ¸ا »- "J|ج" ,را~ی- ¸رو=نم د-~و- هت·ایر~ .اشیم و ا¡~¡ هك رو=-ا~- هت-¹ا و ".~ریم یم
ر-· ,ا- -نس ریو-ت -~ر, ر- .~و- -د~ ی·ر·م ¸اونع ¸یا ا- یتا·ی¹-ت -اتوك »¹ی· =ی ر~ هك ~و- ¸دیا
, -¸او ·¸دیا ,ا= ه- ا- ¸' ,ور و د-دم' یم ¸وری- ایر~ و =ا= ¸ایم ¸ا هك د~ یم ر-ا„ "J|ج"
.~و- -د~ هت~و-
,رگی~ ه-ر- ~و- -دم' ¸~ر~ هك ¸یا ا- اتی-ا-' ی¹و ·دیشك ار ¸یا-وم و ~رك ه¹~ح ¸ر-او= ه- .اشیم
.دم ¸یا ¸ا هك ¸' .»ا -~رك- -اتوك -یر= و -ی=ع ,ا- .دم ه- ار »یا-وم ¸م د~ا- ه¡ر-" :~رو' ~راو
-ریح ر~ ار ا¡~¡ و د-~رك =رت ار †اتا †ا-تا ه- ت·و ¸' و ".تسا _-و ل´= •ا~تح دی' یم ¸~و=
~روم ر~ ار وا ,ا-روا- و -د~ ¸ر~ام وری, ¸ا+گا- ه-وگ¡ اتی-ا-' هك ~و- رك· ¸یا ر~ .دنت~ا~گ ی·ا-
.~و~ یم وگموگ- ¸اش-ایم ,~و¸ ه- •ا~تح هك ت·رگ ه=یت- و .تسا هت·ری~, ¸~و- ¸¸
.~و¸ »- ی¹ی= .د~ »- رو=نی~- و
208
*
,¸ا- -ا-سا ه- .د~ یم ¸و+ی- »ك »ك و ~رك یم ینیگنس ¸ا~حا د~ یم ا+نت هك ا- ت·و رتشی- `اح
¸ایا, ه- ی~ك ¸دم' ¸ا ل-· هشی~- هك ¸كاس ,ا- هقی·~ ¸یا ر~ .د~ا- -د~ »ا~ت ¸كوك هك د-ام یم ,ا
¸ت~ك~ ای ی~ن+= ,ا- .اد, تكرح ه- هك دیسر یم ¸وگ ه- =انسرت ,ا-اد- ¸-د- ¸ا ·دیسر یم
ر~ ¸ت-وكس , ه·یا~ ·¸ام¸ »- و ~رك یم د~ر »ك »ك لحارم ¸یا ر~ .د-ام یم ی-ا=ی~ ,ا- ¸او=تسا
ی~ك ت~ا~ _·وت و ~رك ¸ا+ن, ی-اوری~ ری¸ †اتا ر~ ار ¸ا=ی~ ~و~ ی~- .دی¡ی, یم ه¹=م ر~ راد-ا~
.د~+--
-(د-~وشگ ی~- -¹ دنت~-ا~ یم هك ییا- ¸' ¸و¡) ت~ی- »و¹·م ·~و- -~رك ¸ر~ ¸وری- ه- ه-وگ¡ ر-=
¸د~ و=م ¸ا~حا ینیگنس ری¸ یت·وم ,ا- »~' ·دیسرت یم ¸یا- ,رتشم ¸-اك ¸ا ¸ای-- , -~او-ا=
یمـ ـ¸ی¹,ـ ـ¸دیسررسـ ـ¸اـ ـ¸ا~ـ ـه~-ـ ـهت~~گـ ـ¸یاـ ـ¸اـ ـوـ ـ·د-~و-ـ ـ-~ا~ـ ـتس~ـ ـ¸اـ ـارـ ـل~عـ ـ,وری-ـ ـی=یردت
¸ا ی-·- •ا·~ا-ت ت~ا~ ¸اكما و ~و- ا-ا= لی-· ¸یا ه- ~ور´و †اتشم هشی~- هك ی~ی¹, »- ¸' ·د-دیسرت
ل=م »~رم -او= ر~ ¸ونكا ¸ید¹- ~و- ه¡ر- -دنك دگ¹ ار ا- »~' ,ا, و تس~ ای و دنكش- ار ا- -ا-سا
ـ, ه~ینك •`-· هك -د=~م ر~ ا-د-و=' .د~ یم ر-ا„ تا»اد J×ی, Ÿا- ~و= , ه-و- ه- زی- ¸' و ~و-ـ
~ر گـ -`ك ـر~ ـ·ت¹و- ـ-وكـ ـ~رم ـ·ا-~یسـ ورو-واـ ـرتك~ـ و ـ-~و- ـهت·رگ ـار ـا-ـ ت~ینیو¹اك ـ,ا~ی¹ك ـ,ا=
,ر--ر ا- ی=یرم ,و~ هی¹ع ار ,زیم' تیق·وم -ار-ا=ت هك -ایس و ~ر¸ و زمر· , -~ا-¹ و ییاقیر·ا
,ا- ¸¸ ه- هك ¸و¡ ·ت~ا~ -ر-- وا ¸ا ,رگی~ تسو, -ایس ر- ¸ا ¸ی- ¸ای-- .اشیم و ~و- -~رك
ه~- ¸' ,و¹= ·ه~¹= ™سو ·~و- -~¸ »- ار .اشیم ~و= ·»~رم را=-ا ر~ »- ¸' ·~¸ یم ین-~وت ~ا¸'
-~ا~ ¸-اش- ا¡~¡ ه- ی-اوری~ری¸ †اتا -ر=ن, ¸ا ¸ور =ی .~رك ی~- یتوا-ت ¸یرتك¡وك ¸¹اح ه- ·د-ا~
ارم ~و- =ی~ز- .دی' یمر- ¸¸ا ,راك ر- .تسا _-و ل´= ,ا- -~ازمارح ¸' ¸ا یكی ¸یا" :~و- هت-گ و
ـهكـ ـا- ـت·وـ ¸'ـ ¸مـ ـر='ـ ـ.ت~ی-ـ ـییاقیر·اـ واـ هكـ ـ»~و-ـ ـهت-گـ ـه~-ـ ـه- ـ¸و¡ـ ـ·دشك- ",-ر-ار- رتسولیس"
~و= ".رتك~ ه- ·تسا رگو~ا=نیا .ت~ش- یم ¸اركوی- ,ا- =ی~ز- .¸~ت=ان~ یم د-~رك یم ¸یاد-
¸ا+گا- هك د-دی~ یم ار ¸-او= ا- -~ , ه~- ·¸و-وتا , -دن-ار رو=نی~- و -ینح و ی,ما= و .اشیم
یم ¸ت' ه- رسارس ار ر+~ د·- و -د~ ¸ام¸ ر=' ,رادن, هك ~و~ یم ر-ا„ ¸ا-ای= ™سو ¸ا ¸ان¡
هما~ع ,ا- ”ا~ و اس' .و= لكی- ا- ا¡~¡ ¸ید¹- ین·ی ·وا ·-او= =ی و راز- ¸' , ه~- ر~ و .دشك
ار ¸مو~ , ه-ارت د~ ی~- هك د-او= یم ¸او' ی-ا=ی~ و هت·رگ ·رو' ¸رت ¸ان¡ ییاد- ا- ¸ا هت~-
¸ایا, ¸ی, -~ هك ییا=-ا~- ¸ا =ی ر- و د-د~ یم ر-ا„ .ایرس =ان·و= لك~ ه- ا-ای¸ر .~ا~ €ی=شت
یتح هك ¸یا ات ·ت·ای یم هما~ا -~ ه- -~ رو=نی~- و د~ یم ¸ا=' ·~و- هت·رگ "~-اس در-" ¸ی-ر ·
ه- ~راك زیم'دید+ت ی·-و ه- ·یت~م ¸او= ,دن- ¸اروتسر =ی ر~ هك ی-~ ¸ا هك -¸=- -اگ~ا~ ق-اس
-~و- -~روای- ¸ا-¸ ر- ,ا ه~¹ك ·~و- -~رك -ت ¸یا~= ,ور ·¸ك~م ¸ی-وت ¸یرتد- ا- و -~ا+- ¸ا -ر=ر=
هك ی¹اح ر~ و ·ت~ش- ت=ت ,ور ر- ‡ا- ·تسا=ر- ¸ا+گا- -~ ه~ی- ·را¸' ی- و تكاس ~رم ¸' ه¹-
و ~و~- یم ه-اگی- هك د-او= ,¸او' دن¹- --ا- ه- و ~ا+- ¸~وگ تش, تس~ ·دیشك یم ¸~رگ رتو-ك دن-ام
.~ا+- ,ا=ر- ¸اریح ار ¸-¸
تعرس ا-راك ی-·- ا-¸ور ¸یا -~رو' ر~ رس ا-ا= ی¹ی= ¸ا ا-ای¸ر ¸ا=ی~ ریو-ت هك دیشك- ی¹و=
¸-`و .ا- هك یتعا~= ¸ایم ر~ ا+نت ه- »- ¸' .ت·ای تی-و-=م و -هت·رگ ی-ی=ع "~سو¡ ,ی×نر" یم
,ا- ه-ا= هك د-دی~ یم ار ,~رگوگ ¸~~~ ¸یا -او= ا- -~ ¸اتسو, ¸یگ-ر ری= هك ی¹اح ر~ .دیما-
د-دی~ یم ار ~و= ا- -~ ¸اتسو, ,ا -و+· و ¸اتسو, -ایس .دنك یم ه¹ ا- هن~ا, ری¸ ار ¸ا~ر=نم ¸و=
.دنشك یم ارو- و دن-¸ یم تس~ -تسو, -ایس ~رم ¸یا ·رگی~ تسا »و¹·م -´= -~رم ¸یا ,ار- هك
209
د~ا- ه¡ر- اما ·~و- -د~ ه¹وك و _ك ,رد· ¸ی~ا¸- _یرات و یتاق-= ت~و-رس ر`ا ر- دن¡ر- هك ,~رم
.~و- -~ا+- ¸ی, »د· و -~ا~ ~و= ه- ی-اكت
¸ا~ور· -د~ع و د-~رك ¸ر~ ,رادی- -اعاس ه- ,~و¸ ه- ی¹و ·د-~و- ی-و-= ,رما ادت-ا ا-ای¸ر
¸' و د-~ر- ی, ¸' ,وری- ه- رتسو, و ی-ات~م¸ ,ا- -ر~ یت ·هنیس †ا=نس ¸اگدننكدی¹وت و ییایس'
-¸ا·م ¸یرتیو ل=ا~ و ¸او= ¸ارت=~ , هنیس ,ور :د~ ادی, ا= ه~- ¸ا ه¹ك و رس ¸ا+گا- هك ~و- ت·و
~ا~- ه- .د~ یم -دی~ ·د-~رك یم ت=·ا=م ا- ¸ار, ر=' ر~ ¸ا ین-' , هك-~ ا- ار ا- هشی~ هك ییا-
ی~ید· یگن-' ,ار- ¸=- یگد-¸ و و- یم ~ ·¸ا=ی~ ا- یتسو~ .~و- -د~ .د-م رادش- یعو- و ¸ارتعا
-`ك ¸ی, .اس دن¡ هك رو=-ا~- ·د-~رك یم رس یكیتس` ”ا~ -`ك ¸ا-ای= ر~ ا- ه¡- رگی~ `اح .~و-
رس ر- ~و- -د~ --- ز-س و یترو- =¡وك ,ا- ه¹و¹گ ¸یا- ==ا~ رس ر- هك ار را~ ==ا~ ,ا-
ز´- ~رم ~ا~- .د-روای- ر~ ار ییا-· ,ا- »~' ,ا~ا دنت~ا~ تسو~ ا- ت·و ¸' هك ¸و¡ ·دنت~ا~گ یم
-ار-ا=ت ر~ هك ییا- »¹ع ,ور ر- »ك »ك ~و- -~رك دن¹- -رد· ¸اش- ه- ار ¸تشم هك ی¹اح ر~ ·لك~
ـه-ـ ـ-را~اـ ـا-ـ ـهق=نمـ ـ¸ی¹,ـ ـ¸ار~·اـ ـ.د-ایا~-ـ ـیمـ ـ,~و=ـ ـزی-ـ ـد-د~ـ ـیمـ ـل~حـ ـیسایس ناطیش- -,یا,-ا"
"یتسر¡ ـار ¸' ییایس' و تسو, -ایس ¸ا-او= ¸ایم ر~ـ "را- •س ا یلیام-" ¸یا ¸ا و د-~رك -ی-وتـ
دنت-گ یم .د-~ر- ~وس ل=م ¸ی¹و‚~م ریاس و ا¡~¡ `~, هی¹ع ر- -¸را-م ,ار- یتسر, ¸ا=ی~ تشگ¸ا-
.,ا -د~ »~رم ¸امر+· رگی~ وت ·ا¡~¡" :ت-گ -~ز-ا=ی- .اشیم ƒدنت~- ا- یك ا-رگو~ا= دیدی~ـ `اح
ار ¸' ریو-ت و ¸ا=ی~ ¸ی, ا- -دم ¸ا ¸ان¡ تسو,دی-س , ه·ما= .دن-ا~ یم ¸ا~~و= ¸ا ار وت ین·ی
ه- ق¹·تم هك »ییوگ- دن¹- ,اد- ه- و »ینك ‡ر-ت ار ¸' تحار .ای= ا- »ی-اوت یم ام هك -~ر~~ ~و~رم
".ینك- ,راك هك -دیسر ¸ت·و `اح .تسام
".~و-- ¸یا »·د- •`-ا ·»تساو= ی~- ار ¸یا هك ¸م .¸وری- ور-" :~¸ ~ایر· ¸ید¹-
ات .,ریگ ی~- ا= †اتا ¸یا ر~ »ك »ك هك ,ا -د~ ¸ار~ ردق-' وت •`-ا" :~ا~ -او= اد- ¸ا~- ا- .اشیم
".د~ د-او= =¡وك تیار- ا=نیا رگی~ ت·و دن¡
.دیسر یم _وا ه- ت~ا~ -~اوح ریس .ت-گ یم تسار
*
=ی هك »- ¸ا- -شی~" :ت-گ ~رو' یم ر~ ار ا- ,~ادینیرت , ه=+¹ ,ا~ا هك ی¹اح ر~ ·¸و~-ا= -ینح
راك .و·شم راد-ا~ , ه·اك ¸او=شی, تش, ت-و- ه- ان- هك ¸ای-- اتی-ا-' ".د-~رك ,~راك ار ¸¸ری,
یم »- ه- ار »~' .اح ƒتسا ¸~¸ ‡رح ¸ر= ه¡ ¸یا" :دیر= و دی-وك یگ-~ ار یك-¹·- ¸ا=ن· ·~و-
"ƒ-د~ رو=¡ یت-گ" :دیسر, یتر, ¸اوح ا- ی,ما= .ت~ش- ی,ما= رانك و ت~ا~گ- ¸¹=م -ینح ".د-¸
دق·نم ~را~ ¸و= ~ور ¸' راگ-ا ƒر~ار- تسا رو=¡ وت _ا-وا" :ت-گ و ت·وك ¸تش, ر- یتس~ -ینح
¸ا-¸ رس ییا- ‡رح =ی" :~وز·ا و ~ا~ ریی·ت ار ¸ن=¹ ی,ما= _¡ _¡ -اگ- ¸دی~ ا- ی¹و ".~و~ یم
¸' رگا `اح .د-ور یم ¸~رگ ه- ¸ی~ام ا- هك د-~رگ یم ییا- تسو, -ایس .ا--~ د-را~ ایوگ .-~ات·ا ا-
یتسر,~ا¸- ¸ا ی~ا- لت· , -زیگ-ا د-د- ¸اش- هك ت~ی- تس~ ر~ یكردم دنت-گ یم ~و- تسو, -ایس ¸¸
ر~ ت-وش= ا- ت·و ی-·- ¸تسار" :~وز·ا ·تشگ یم ¸ا- ¸ی¹و~·م , ه=+¹ ه- هك ی¹اح ر~ و ".-~و-
ا= ه~- ر~ ت-وش= .ت~ی- -ری, هن- لت· ا+نت ه¹'~م .د-اسرت یم ار »~' هك دسر یم ,دح ه- ر+~ ¸یا
·ی-ز- هنت یتس~ ه- هما-¸ور ~رم ه- •ا·~ا-ت ,د~ ورتم راوس یت·و ·»اح~¸ا تعاس ر~ رگا .ت~-
210
·-~و= ه¹~= ¸ا .~رو= یم ار ¸اش-و= ¸و= »اد´ م ه~- ,رادن, .دنك -را, و ت¹ ورای تسا ¸ك~م
.ت·ر ¸وری- دیوگ- ,زی¡ هك ¸' ی- و تساو= -ر~·م ·تسا= ا, ه- ¸ا+گا- ی,ما= ".زیزع تسو~
راك ه¡ ¸م رگم" :ت-گ و ~ا~ اتی-ا-' لیو=ت ی-ا~= دن=-¹ ·~وشگ یم ار ¸یا-و¸ا- هك ی¹اح ر~ -ینح
"ƒ»~رك
ی~- ¸اشش~و= وت ¸ا »~رم هك ,ا -~رك رك· ت·و ¿ی-ـ `اح ات" :~ا~ -او= ینیری~ دن=-¹ ا- اتی-ا-'
"ƒدی'
لت· ,ا~·م -او= دنت-گ ا- ی-·- ·-~¸ ,ا -¸ات تیان= ه- تس~ ا- –رز- ر~ام لتا· د~ »و¹·م یت·و
تس~ ه- ·ری, ¸ا-¸ _ی=· ,ا- "~-~ ناوی= نا~نا" ¸اتسو, -ایس زیم'رارسا و دید= --~م ر~ دیا- ار
,اشحا و ا·ما ·لت· ر- ¸ا ¸, لتا· .~و- -~رك ¸ارگ- رای~- »- ار ه=و-رم -اماقم ¸یا و ·~رك و=ت~=
-¹· ای ت=یو' یم ا- ¸وگ ه- ار ا- هیر .~ا~ یم رار· د~= ‡ار=ا ر~ و دیشك یم ¸وری- ار .وتقم
¸ا ییو=¸ا- و ,ریگتس~ هك ~و- ا=-' ¸ا .~رك یم ور· ¸ا-~ ر~ ار "ا-ا-" ¸اكم ه- ¸ی¹, »و=- و ا-
ر~ دن¡ ر- .ت·رگ -د~ "-~ا~ ,ا= ~و= ر~ ار ¸اتسر, ¸ا=ی~ ,ا- .و¹س" ت·ر یم رو-ت هك ییا-
·ه~- هك ~و- ¸یا ~و~- ”ر ه¡-' اما ·~روای- ~و= ,ور ه- ی~ك »- ا-د·- و ·دی~+· ی~- ¸ك ¿ی- ادت-ا
.دنت~ادن, یم ی··او ار ا- ¸و-اك و ا-ای¸ر ~و=وم ¸' ·تسو,دی-س ات هت·رگ تسو, ,ا -و+· و -ایس ¸ا
ا=نیا ه- ار ¸~و= -~و- رو= ر- و -د-ام ¸اما ر~ ا-¸رم -را=- ¸ا هك د-دی~ یم ,~و=وم ار وا ین·ی
,ـ ـ-~ركرسـ ـ·ی-و-ا·ری=ـ ـر=ا+مـ ـ.د=ر¡ـ ـیمـ ـر+~ـ ـ,ا-ـ ـه¡وكـ ـر~ـ ـ-~وس'ـ ـوـ ـتحارـ ـ~را~ـ ـوـ ـ-د-اسر
یمـ ـتی··اوـ ـه-ـ ـا¡~¡ـ ـ¸ید¹-ـ ـ~و-ـ ـه¡ر-ـ ـ·,~ا¸-ـ ـ…ی·-تـ ـ¸ی-¹ا=مـ ـ¸امر+·ـ ـایـ ـ-ی•كـ ـی-ا=ـ ـ·¸ی~ر~تم
=یـ •`•مـ ـ.ت-گـ ـیمـ ـ~و=ـ ـ¸„ـ ـ¸ا ـارـ ـ¸اتسا~ـ ـ¸كر-ـ وـ ـ~و-ـ ـ-دی¡ی,ـ ـر+~ـ ـر~ـ ـ-¹ت=مـ ـ-ا·یا~ـ ـ.تسوی,
ات اما .ت·رگ ,´ د= ار ¸' ~ای¸ د~ ی~- هك ~و- -~رك ,ا ه-حا-م ه-نشكی ,ا- هما-¸ور ا- ت~ی,ارتویزی·
و د~ د-او=ـ `مر- تی··او ~و¸ ای ری~ هك دنت-گ یم ه~-ـ `اح و .ا-زی¡ دنیوگ- »~رم یكزی¡ د~ا--
·هت~~گ ¸یا ¸ا .د-روای-ر~ ار راك ,وت و هت و د-روای- »و=- راد-ا~ , ه·اك ه- هك ~و- -د-ا~- ,زی¡
ـ,ا- -¸او ¸ایم , ه=-ار ـ, -را-ر~ و د-~و- -د~ هی-· ی=ا· »- ا- ـ¸یشك رگی~ـ `اح -"-ایس" و
"ر--" .د~ یم ¸ار~ و ~رك یم د~ر ¸ان¡~- ی-اوری~ ری¸ †اتا ر~ ·اما ا¡~¡ ¸ید¹- .دنت-گ یم ¸=س
*
¸ا را~گ .¸ری~, ی-وگرگ~ و ¸و¹تم _ور ا- ¸ویتركو¹ .~ا~ یم _ی=رت دیو´ ا ه- ار ¸ویتركو¹ ·¸ید¹-
.دیا~- یم ه-اگی- زی- ~و= »ش¡ ه- هك ~رو' یم دید, ¸ا~-ا ر~ یت`و=ت ¸ان¡ -اگ یگد-¸ ,ا-انگنت
-رایس ¸و¡ هك ·ار ی--~- و لیكو ینی¸ -اگی- و -اگ .-د~ -دنك _یرات .~ ¸ا هك تسا ,رگی~ »~' ,رادن,
-دیا و ینی- ¸و= ا- ·هگرو~ یتاقت¹ا ینی¸ :~رو' یم ~ای ه- ·~و~- یم ¸اشك+ك رگی~ , ه~وگ ر~ ,ا
»~' ,ار- هك یگد-¸ ·»-ا= ینی¸ ه=' ˜-ا=ت-ا ,~ا¸' و -~ارا ه- ¸یقی .~و- ¸اشیان-ری¸ هك ینیقی و ¸یا-
ر- ان- :ه- ˜لی-موتا ‡~ا-ت =ی ل•م .~و~ یم -ار= »~' رس ,ور زی¡ ه~- ·~را~گ ی~- -ا=ت-ا ,ا=
,د-ور ا- ریی·ت ت¹اح ¸یرت+- ر~ .~راد- ~و=و ی-ا=ت-ا .~و~ یم .¸ا- وا ر- ,زی¡ ·¸كر- ™یار~
یم ار لماك ی-وگرگ~ و ریی·ت .دیا~- یم ”ر †ر- و دعر ¸و¡~- ·-را-كی ت¹اح ¸یرتد- ر~ و ·دنك
.دم' ¸رس ر- ه¡-' تسا ¸یا اما ·~و- ,رگی~ زی¡ ,و=ت~= ر~ وا .¸د~ و- و دید=ت .»یوگ
یم تسو, ¸دید= ~و= ر~ ریزگا- .را- ت-وش= -اسا~حا ه~- ¸یا و -ر-- و ی=¹ت ا- -ار~- »- ¸'
·-یر= ·ه•=¹ا »ی=ع ·هیرك ·ودنگو- ·اد- و رس ر´, :تشگ یم .د-م ~و- ¸ونكا هك ه¡-' ه- و ت=اد-ا
211
ار ا~ی¹ك , -رانم ¸تشگ-ا =و- ا- تسا ر~ا· هك ~ا~ یم تس~ وا ه- ¸ا~حا ¸یا و دنموری- و ==-م
.~و- »ش= ¸ا ¸یوری- ·»ش= و ~رك یم د~ر وا ر~ -رد· ¸ا~حا .دنك ¸وگ¸او
¸ا ,ا -ر+¡ ¸یا-ای¸ر ر~ و دی~ یم -او= »- وا ر=' .~¸ادنی- ی~ك ¸~رگ ه- ار ری-قت تساو= یم
ار ¸' هك دیسر یم ار· ,¸ور ,~و¸ ه- اما ·و=م و »ار' ·_اورا ¸اس ه- ,ا -ر+¡ ·ت~~گ یم =ی~ز-
.دیما- ی-او=
.»ت~- هك »نی~- ¸م .ت·ری~, یم دیا-
.»ی¹~ت
*
ه·اك ه- ار ~و= ¸ا-ات~ ¸و~-ا= -ینح هك ت=یر »- ه- ی-~ راد-ا~ ,ار~-ا~+م ر~ ¸تحار یگد-¸
, ه-ا+- ه- هك -د~ _یا~ و د-ا -~رك رگتس~ ¸ا-¸ری, لت· »ر= ه- ار ا-~یس ورو-وا ~¸ ~ایر· و د-اسر
-شك "-ایس یوداج" -~ .دینك ل-· ار ا-ر~" :ت-گ ¸ای-- ه- -ینح .~ر- دن-او= »و=- »- ا=-' ه-
ق-= ت·و ¸' و دننك »+تم ییو~ا= »سارم ¸~رك رازگر- ه- ار وا ~و- ¸ك~م ".تسا ¸ی, ر~ ,ا ی-ا·وت
.دن-ز- -ری= و .اوما -ی·وت و ت-وش= ه- تس~ -~اع
¸یا ·~را~گ یم ا- ¸' ,ور ,ری`'ت ه¡ ر-= ¸یا ¸دین~ ت~-ا~ یم -و= .~و- -~ات~یا ه·اك ™سو -ینح
ه=و ¿ی- ه- ·د-ا-او= ¸~وگ ,وت ی~ك=م ی¹یس وری- »ا~ت ا- و د-اسر وا ه- ار ~و= دن- یت·و هك ~و-
·~و- -~رك- -وا =ا- ار وا او- ی- , ه-ر- -د~ _·او ر~ .د~ ¸یم¸ ¸ق- ¸و+ی- و ت~اد- یگ~ام'
¸یا .~رو' ¸و- ه- ار وا و ت=یر ¸ترو- ه- -' ی-اوی¹ ی,ما= .~و- -=·ت =ر· ¸ا ¸-~رك ¸= هك¹-
ار ¸رت=~ لیاسو ت~ا~ دن- .~و- هت~~گ راك ¸ا راك اما ·~و- هت·رگ ~ای ییا~نیس ,ا- »¹ی· ¸ا ار تس¸
او- ر~ ی-و-ا· =رادم ”رس ,ا- ¸ا-ور و ریر=ت ¸ی~ام ,ا- ¸ا-ور .~رك یم -ر, ¸ا-ای= ه- -ر=ن, ¸ا
ت~-اوت ی~- رگی~ هك ¸ای-- اتی-ا-' ·¸ور ¸' ر~ .تسا ¸ش= ¸ور ,رادن, ·د-~و- -دم'ر~ €·ر ه-
یم ار ¸د~ راد~تسایس -او= هك ·لیكو ¸یا ا- .اشیم ™-اور ¸ا ·~روای- -ات ار ~و= ی-ا=ی~ -~ا~ح
ا- .اس ¸' , ه~- ریق=ت .~و-- ¸را~و¹= ر~~ رگی~ هك د~ ¸ا~- .~و- هت~ا~ر- -~ر, دن- ~ز- ·دی~
ه-یر= ,ا- »~' و ~و+= ¸ا ر´, هك -د~ -ار= ¸یا ر~ هك ~و-- ¸- راگ-ا .~و- -دی~و= ¸-ور~ ¸ا -را-كی
ر-نع ت~´ س ~رم ¸یا ·¸ر-و~ هك ~و-- ¸- ·د~ یم هت~-ا~ ر-ار- ا- -ایساكاك ا- و -د~ راگد-ام ·تسا
¸یا رگی~ `اح ·دنك رات·ر ¸م‚م ,ا- »~' ل•م ه-ا= ر~ ت~-اوت ی~- ی¹و ·~و- هت·ر _ح ه- ه¡رگا هك
¸~رو' ~راو ا- -رت=~ و ~رك ه¹~ح .اشیم ه- ه-ا=ز,~' ~راك ا- ¸ا+گا- .~و- -د~ ¸و· `ا- ¸و· »- -رت=~
-رو- ¸یا ری= ر~ ¸و¡ ·~و- ¸~و= ¸ا _ا·~ ™ق· رو=نم هت-¹ا .~رك یگ~ات~یا رو'~ر~ ,ا- ه-ر-
¸یا- تس~ ¸ای-- ی=اح ·دم' ¸و- ه- هك -ینح .د~ یم .د-م یشكر~ام ه- و ~رك یم ادی, _ی- هی-·
ی~- ¸-ان, »- ¸-ا~ و »¹ع رگی~ هك ~و- ,رو= _ا-وا .ت=یر یم =~ا و ~ا~ یم ¸اكت ه-از=اع ار
ه- تن·¹ وا ,ار- ·~رو' یم تكر- و ری= ا- ¸ا~¹~م رتشی- ,ار- هك هكم ه- ر-س ار¡ ~و-- »و¹·م .د-~ا~
.~¸ یم ار ¸·رح .وا دیا- -ینح اما ".ور- ا=نیا ¸ا ~و¸ ·¸ا= -ینح ور-" :ت-گ .~و- -~رو' -ار~-
-یرشت ¸م‚م ی¹ی= دینك یم .ای= ا-ا~~ .تسا ی·اك رگی~ ·»~و- هت~- ار »-ا-~ـ `اح ات" :دیشك ~ا~
".دیرا~گ یم .و, ,ور .و, و دیر - یم -~ا-تسا ¸ات-ا~ا¸- »- یت=-د- ¸ا هك دیت~- ییا- ¸ا~- اما ·دیرا~
ر-= ·دنك یم -ا~ح ا-ر·ا~م ,ا, ردق¡ ¸یا ¸ا و ¸-¸ -اتك و -ا~ح ¸ا ¸ای-- ی=اح د~ »و¹·م -¸ات
212
~ای ار ¸یسدقم , ه~- ~و- -~رك ¸ا~رو-=م و هت~ا~او -وكس ه- ¸~ا~ »~· ا- ار ا-رت=~ دن- .~راد-
¸' و دنك یم ادی, ا- .و, ¸~ا~ ¸, ,ار- ی-ار •ا~تح ~ر-- و- ¸ای-- رگا هك ت~-ا~ یم -و= .دننك
, ه·اك ه- ¸یق¹= ¸و= ا- هك ¸ای-- ¸, ¸' ¸ا و دنسو,- یت=-د- و رق· -د~ ¸ا دیا- یگ~- ت·و
رو= و _~= ه- _ور~ را¡ا- .اشیم .~ا~ یم تس~ ¸ا ار یگد-¸ ه- قشع ·دیش=- یم _ور راد-ا~
ا- ,رتشم »ش¡ ,و¹= تحار ار یگ~او-ا= و ی-و-= لیا~م , ه~- .ت~ا~ تحا-· .~رك ه·اك ¸~رك
-~رو= ار ¸یا¡ هك ,رتشم ¸یر=' دن¡ر- -تسا .~ت-م ,ا- ¸ام´ر ¸یا ¸ا ,رادن, .دنت=یر یم ¸وری-
ت=یر =اس ر~ ار ¸¹یاسو .اشیم .~و- ¸ت·ر .اح ر~ ·د-ا-ن= یم ار ¸ری, ,ا-ا, »ا~ت تعرس ا- و ~و-
".-د-ا~- رتشی- »- ¸ور -~ز-ا, -¸ات .ریگ- ار »یو¹= ییوگ یم تسار .»ت·ر ¸م" :ت-گ دن¹- ,اد- ه- و
-دی~+· -¸ات .ت~ا~گ یم ¸یا+نت و ~رك یم ¸كرت هشی~- ,ار- دیا~ هك دی~ یم ار ¸گرز- رت=~ دن-
هك ~رك ¸ا~ت¹ا ر-و~ ه- .د-~ یم ,ا -زم ه¡ ¸ا ه-ا= -قس ری¸ یكیرات , -~از-ا~ ه- ¸~ا~ -ان, ~و-
-ایس ¸ور ه- ار ¸ا~ ه~- ,¸ا-¹~ و تس~ و ی-¹· ¸و= -د~ ¸ا هك د~+-- و د-د- ¸وگ ¸یا- ‡رح ه-
.وا .اح ه- زی¡ ه~- ت·و ¸' ·دنت=اد-ا یم ¸وری- ار ا¡~¡ ین·ی ·¸ا=ی~ ¸یا ~و- ی·اك .-~و- -د-اش-
,`ا- -قس هك ~و- -~رك- »ا~ت ار ¸·رح ¸ون- اما .د-~رك یم ار ¸اشیگد-¸ ی-ام~ا~ ا- و تشگ یمر-
هك ,~و=وم -دیسر ¸وگ ه- ا- ه¹, ¸ا ,~و=وم ¸دم' ¸ییا, ,اد- و ت~ا~گ ¸دی¸ر¹ ,ان- ¸ا~رس
.دی~+· ار ¸ا ه-ارت ¸ا ,ا ه~¹ك د~ ی~- هك رو' ¸دن¡ ¸ان¡ ییاد- ا- اما -د-او= یم ¸او' •ار-ا„
,اتی-ا-' و .ت·ر یم `ا- ¸و~-ا= -ینح تس~ ر~ تس~ .ت·ر ¸¹ا-قتسا ه- ا- ه¹, ¸ا .اشیم ·رس ر='
¸ا .~رك یم ¸وا=ت رتم و~ ¸ا ¸د· هك ~و- -~رك د~ر ¸ان¡ ا¡~¡ .دییا, یم ار ا- ¸' ¸ییا, ¸ا راكت-ای=
~و~ تسار ”اروس ¸ا و ·~ر¸ ~و~ _¡ ”اروس ¸ا ·~¸ یم ¸وری- ~و~ --ر و~ ¸=ام~ ,ا- ”اروس
¸اكت ~و¹' --= ار ¸م´ ~ ·~و- -د~ دن¹- و تش,ر´ , ¸دن- ¸یا-وم .~و-- ¸نت ه- »- یسا-¹ رگی~ .-ایس
~و- -د-اسرت ¸ان¡ ار ه-ا=ر·ا~م ¸كاس یت·وم ,ا- »~' و ~و- ¸~ور ”رس ¸یا- =م~رم --ر ·~ا~ یم
:دیسر, .~¸ر¹- ا-~ا- ¸یا ¸ا هك ~و-- ,دی- .اشیم اما .دنت-گ یم `, و -ر, ی-اشیر, -د~ ¸ا ه~- هك
_ن, ی-اوت یم ه·ای· و ت=یر ¸یا ا- ,ا -~رك .ای= ƒ,ور- ¸وری- ا=نیا ¸ا ی-اوت یم ینك یم رك·"
¸ا -د~ تسار ت¹' ه- ¸~ش¡ ·ت=اد-ا ی-اگ- ¸~و= ه- ·~رك --ر~ ا¡~¡ "ƒیت~یا- ¸وری- هقی·~
,اد- ¸' ا- اما ·~و- .اشیم ¸ا ه¹~= ¸یا ".~رو=- ¸اكت دیا- »~'" :~ا~ -او= و ت=اد-ا `ا- ه-ا~ ·~ات·ا
.ا--~ ه-" :ت-گ هما~ا ر~ ا¡~¡ .د~ا- .اشیم ه- ق¹·تم دم' ی~- ر=- ه- -~¸ †ر- و دعر و ی-اش· ¸ت'
".»~رگ یم ی~ك
".»ینك یم ادی, ار ¸-ار »- ا- ¸ك ر-- .ت~ی- ¸دم' ¸ییا, ت·و `اح" :~ا~ -او= .اشیم
*
ه¹-ا· لیام =ی راد-ا~ ا- هك ا=نیا ر~ ·تسا -دی¡ی, ه¡وك ر~ یقیسوم ,اد- هك ر+~ ¸ا ه=ق- ¸یا ر~
ر~ -ام هك -ایس -~ ¸یا ر~ دییای- ƒ~و~ یم ادی, ییا-زی¡ ه¡ ·دنیوگ یم _ا~ »وم _و¹ك ¸' ه- و ~را~
ا-ـ ی-·- ·دن-~ـ یمـ ر· ـد-ورـ یمـ هكـ »-ـ -ار ¸ا~اتدن¡ -»ینك -یق·تـ ا رـ ا- ـی-·-ـ ·تسا ¸ا+ن,ـ ¸'
هیاس ه- و دننك یم »یا· ار ¸ا~~و= ¸ارگی~ ·د-را~ یمر- »اگ دنت دنت و تسا ¸ا~و= ¸اشیا, ری¸ ,رادن,
ر~ ¸یا ¸ا ه-ترم =ی هك د-ا -د~ _~= ه¹=م رانك و ه~وگ ¸ا ه~- اما ·د-ا یت¹ا== ا- ی-·- ·دن-ام یم
و ر~و, ·ی-دی~و- ·¸ك·ارو- ƒتسا ر-= ه¡ وت ¸' رگم .د-ر-- -ان, ¸یم¸ ری¸ ه- و د-وش- ~راو ¸اش- ی-
.دنتا-اكما .ا--~ ه- و دن-ا¸ر¹ یم و دن-ا=ر¡ یم ار ~و= ¸ارگی~ ا- -ار~- ای ا+نت هك ییا- ¸د- ·=یتام
213
یم »ش¡ ه- =توك~ی~ _ار¡ †ر- و †ر- و †ر¸ر´ , =~ش¡ ر~ هك -ریت ,ا- لكی- ¸یا ¸, ·»نی-- وگ- اما
و -~¸ ¸اشكش= -¹ت=م ,ا- ت¹اح ر~ -دیرو~ ¸اگدن-·ر ¸ایم ر~ هك ییا- ¸یا ƒدنت~- ا- یك د-رو=
د-رو= ی~- ¸اكت •`-ا راگ-ا اما ·دن-·ر یم ¸رد´ م ,دن- =-س ه- و دن-ا-ن= یم ¸سا- هك ییا- ¸یا ای
ا-و¹وگی¸ ¸' ¸ا ".ه=ا~ _ا~ ·_ا~ »وم ·ا- ¸یدموا .اح رس -و=" :دیوگ یم ی¹=ا~ ریدم .»یوگ یم ار
رتم =ی .~راد- ری=- •ا··او ·-~رك »ی=نت یقیسوم »تیر ا- ار ا- ¸ك·ارو- هك ¸¸ =ت-= ,`او =نی, ·تسا
»~ینی-¹' ,را~ی- ه- `ت-م .تسا یترو- ه- لیام دی-س ¸-اگدی~ ,دی-س و ا-وم و ~را~ د· ت-اس ~و- و
¸یا- -¹ ·تسا زیم' -و=- ¸ینی- ·د-~ یم ¸یدن- را-ت ¸ا ر-= ~رگر-ور- ی- ¸ا -ر+¡ ,از=ا .تسا
-ا=-- ¸ایم ¸ا راگ-ا هك تسا ,ا -ر+¡ ه-`= .تسا ~اشگ ات-~- ¸-ا-~ و =یرا- ه-ان -,م= -دیر´ -
.تسا -راتس =ی ام ,`او =نی, ·دی-س تسو, ,ا -و+· ·-دید- ار ¸اتسودن- زگر- هك ,ا ,دن- .-د~
ا- ¸یا .د-ا -~ات~یا ¸او= ¸اگدن-·ر ¸ا=ر¡ و ¸ا-ن= ,ا- ¸د- ¸ایم ر~ تكرح ی- ,ا- لكی- »- ¸ا-
-اگ- .ی=یرات ,ا- تی-=~ ƒیك , ه~~=م .¸ی~- .یموم ,ا- ه~~=م ·تسا »و¹·م -´= ƒدنت~- ه¡
-~رك ,راتسر, ا- ی~=¸ ¸ا لگنیتیا- ¸-ارو¹· دن-ام ه~یرك ,ا- -ن= ر~ هك تسا لكیس ,رم ¸یا .¸ك
یشنم ,ا·' »یرك¹اد-ع ¸یا .¸ك -اگ- ار ا=-' .دیسر- -ر+~ ه- وا ل•م ~و- تسو, -ایس ¸و¡ اما .~و-
ات و د-د~ _-ام ¸تسر,~ا¸- ¸یرواشم اما ·~ر-- `ا- ار ¸ماقم ت~ا~ .ای= ایروتكیو , هك¹م هك تسا
=ق¹~ :دن-·ر یم تكرح ی- ¸اشیموم ,ا- ¸د- ا- و د-ر-اح ا=نیا ر~ یگ~- .د-~¸ ¸یار- دنت~-اوت
.د-·ر یم ز-و= ¸یرگ ا- »=ن, ¸ر¸ ی-ا~¹س و -~ات~یا _¡ ت~س ¸وروس ¸وی~ت,س تسو, -ایس
و¡-اس ¸ویتانگیا ا- ·ت·ر ¸ور· ه- ه¡را, رتم و~ ,ا+- ه- هك ییاقیر·ا , -~از-ا~ ·اسوی-ورگ اساوكیا
.اس ر~ ¸-اتك هك ~و- ییاقیر·ا , -دن~یو- ¸ی¹وا ¸ویتانگیا .د-·ر یم ~و- -~ر - ¸رد, هك ``^` ر~
یمـ ـ¸وكسـ ـر~ـ ـی-ونكـ ـ¸اگدن-·رـ ـتسو,ـ ـوـ ـت~وگـ ـوـ ـ~اد=اـ ـ·هت~~گـ ـ¸یر=ا+مـ ـ.د~ـ ـرشتنمـ ـ¸ات~¹گ-ا
-»=-ر یم ¸م ه='" :د-او= یم یقیسوم »تیر ا- و دنك یم ییارس -وای ¸س ,ور `او =نی, و دن=ر¡
رارسا »او= یم ¸م -»یت~ی- ت´¹م ¸یا -ز= -ام راگ-ا -هیانك ه~وگ ¸~- -¸گ یم د- ا-ر=ا+م -¸ا ¸~-
رگی~ , ه~وگ ر~ و ".»ی~ا~ _ار= -ام هشی~- -ا- یم´ر ¸ارو´~ ¸ا -رو=¡ ام -هك »گ- -»نك ¸ا· ار
¸¹اس ™سو ¸ا .د-¸ یم †و~ ,وت ز-س رو- ری¸ ¸ا¸ور هیس و ¸اراكد- یموم ,ا- ه~~=م ¸وتس
یم »- ا- ه~- ا- ,رتشم .~و~ یم .د-م -¸او =ی ه- هت·ر هت·ر هك دسر یم ¸وگ ه- ,ا همزم¸
".-' ·»ینك یم -' ·»ینك یم -'" :دن-او=
یم -و¹= ¸ایم ¸ا~رم `اح -ه-~رك -' ت·و `اح" :دنك یم _ور~ و ~ریگ یم ار ه¹~= ¸یا `او =نی,
ی¹اح ر~ و د=ر¡ یم تی·~= ,وس ه- -~اشگ ,ا-و¸ا- ا- ت·و ¸'".»ینك ¸~ور ار »ن+= ¸ت' »ی-او=
دن¡ ƒدینی-- دی-او= یم ار »ادك ƒدینك یم -' ار ¸اشمادك" :دسر, یم د-~ یم ر· یقیسوم »تیر ا- هك
ه- رگی~ را- هك ¸یا ات ·دن-~ یم هق-ا~م ,رگی~ ¸ارا~او- ا- یكی ¸اراد·ر= و "ƒدیر- یم »ا- ار ر--
, -~ر, و د-وك یم »- ه- ار ا- تس~ `او =نی, .دننك یم راركت ار »ا- =ی یگ~- و دنسر یم ق·اوت
-دی~و, ¸-اری, ری¸ و ¸اش=ر~ --ر یترو- ,ا- =راو¹~ هك رت=~ و~ و ~ور یم رانك ¸رس تش,
.تسا ¸-¹ت ه=ا- هی-~ =·اتا .دن-~ یم ل- ¸س ,وس ه- ·~را~ ”ر¡ ¸ری¸ هك ار ,رو' ¸رت =·اتا ·د-ا
_ا~ ی¹دن- =ی و تسا ویو وركیام ر· ¸یع ه-`= -تسا ¸~ور ¸=ار¡ و ~را~ ,ا هشی~ ,ر~
:د-¸ یم ~ا~ـ `او =نی, .د-ا هت~ا~گ »ن+= , ه-ا=ز,~' ار ¸~سا _و¹ك ,ا- ,رتشم .دنك یم ¸¹ی~كت
".»ی~ یم _ا~ _ا~ ¸`ا .د~ تسر~ `اح"
یم ¸اد-ار- ·-د~ هت~و- ¸یور رو-نم ,ا- تی-=~ یماسا هك ار ییو¹-ات .وا ¸و, =راو¹~ ,ا-رت=~
¸ا ¸ی, ·~و~ ¸ا· قیاقح ~و- رار· رگا هك ی-ا~- ·ه¹- .د-ور یم -=تنم ی-ا-ر· ,وس ه- د·- و دننك
214
·-~رو=ر· ,ا-وم .د~ یم -ا=ت-ا را- هس ,ا هت-- »ك تس~ ین·ی ·دیسر یم .انی· , ه¹حرم ه- هیق-
·یگم ·یگم" :دشك یم ~ایر· تی·~= .تسا ¸~و= ه¹- .--ر ی-' ¸ما~ و تك ·دیراورم , -راو~وگ
¸و-=م دن-ر~ك و د-را~گ یم _ا~ ی¹دن- ,ور ار =سرتم -=سورع ".¸و~- ·¸و~- ·¸و~- ·یگم
یم ور· ¸ور~ ¸ا راگ-ا ·~و~ یم -' -نش· ه¡ ·¸ی=' ...و د-¸ یم ار ¿ییوس `او =نی, .د-دن- یم ار
یم ی-' تیا-ر رس ¸ا تعا~= و ت~ی- ,زی¡ _ا~ »وم یتشم ز= ت·و ¸' و ~و~ یم `و~ ·~زیر
یقیسوم ,اد- و ".»ی-¸ یم ¸شت' ه··~ ¸یا" :دیوگ یم `او =نی, .د~ »ا~ت دیوگ یم -¹ ری¸ و دشك
.دسر یم ¸وگ ه- رگی~ را-
*
»اگ ¸یوس ه- ¸شیتسا تش, ¸ا یكیرات -ا=ح ری¸ ر~ هك دی~ ار ~و=وم ¸' ·ی= ,~ `او =نی, یت·و
†و~ ¸یا-ای¸ر ری¹~ ¸امر+· ¸~و- ی··او ¸ا .اح ¸یع ر~ ی¹و .ت·رگ ار ¸-ا-یرگ تشحو ·~را~ یمر-
اما .راد-ا~ , ه·اك یتش, ر~ »~ دیای- ¸شیتسا ا- د-~و- هتساو= وا ¸ا .اشیم و -ینح ·¸-اتسو~ .~و- -~¸
·~و-- ~رس ¸ادن¡ او- هك ¸یا ا- و ~و- -~ات~یا †ر- _ار¡ ریت ری¸ و د~ -~ای, ·دیسر هك ¸یا …=م ه-
هك د-~رك یم رار-ا -ینح و .اشیم ه¡ر- و ~و- -~ات~یا رو=-ا~- یتعاس »ی- .دی¸ر¹ یم =ی~ =ی~
ه-ا~ رس ر=' .~رو= ی~- »´= ¸یا= ¸ا ·»ی~ا- ¸ا -دنی' رك· ه- دیا- ام .~را~ _ایتحا .زنم =ی ه- وا ه='
.اشیم و ت~ش- ¸شی, و¹= ی¹دن- ,ور -ینح .~¸ ار ¿ییوس و ت·ر ¸شیتسا ,وس ه- ·ت=اد-ا `ا-
.~و-- ادی, ¸¹كی- هك ت·رگ ,ا= ¸ید¹- ~ز- ·لی-موتا -قع
¿ی- -`او =نی, .~و- _-- را+¡ تعاس ·د-د-ا-او= ~و- ی¹ا= =نیا هك _و¹ك ر~ ار ا¡~¡ یت·و »ا=-ارس
.~و- -~رو' -او= , ه~یك دن¡ ی-قع †اتا ¸ا -ت=ان~ ی~- ·رك-اسوس ·¸ا ی··او »ا- ه- ار وا ¸ك
ر~ و ت-گ ری= ه- -~ ·ت~اد- یكا- ¸' ¸ا .اشیم ¸تسو~ هك =انتشحو ~و=وم ¸' ه- ¸و~-ا= -ینح
ردق¡ ام ,ار- -راك ¸یا تی~-ا ی~+-- ¸ك ی·س" :~ا~ هما~ا د~ا- ,´د= ¸ن=¹ دی~وك یم هك ی¹اح
¸ا و ~رك یم -,ور= ™ق· -د~ _~م ¸ید¹- اما ".~ور یم رتار· ی-=~ ,ا-¸ای- ¸ا ه¹'~م .تسا
ا¡~¡ .دشك- رانك ار ¸~و= د~ رو-=م -ینح هك ,رو= ه- ·~ا~ یم ¸وری- -ایس و ~ر¸ ~و~ ¸=ام~
لك~ ¸ن-~ ر~ -¸ات هك ,ا -ر+¡ ,ور ر- ار ¸راك·ا ت~-اوت ·د~ ا+نت یموم ,ا- ه~~=م ا- هك ¸ی~-
یم ی-ارو- ,ا ه¹ا- ¸رس تش, ر~ ,ا ه=ق- ¸ا هك ¸ا~- ·ری=- ی- ,ا·' .دنك زكر~تم ~و- هت·رگ
هشی~-ـ ـ¸ارگی~ـ ـهكـ ـی-ا~-ـ ـ.دیشكـ ـیمـ ـ-'ـ ـ¸اـ ـارـ ـ¸~ی¹گـ ـهشی~-ـ ـهكـ ـ¸ایاد=ـ ـ¸ق-ـ ـرگی¸ا-ـ ـ¸'ـ ـ.دیوارت
,ا -ر+¡ .دنت·ر یم ¸ا ه·د- ¸ا-ر· و د-د~ یم ¸ق~اع راو ه-اوی~ ا- ¸¸ و د-دیش=- یم ار ¸-ا-انگ
=¹م د¹= ه- هك ¸ا~- .هت~ر· لی-ر-= -ان= .ت~= یم ار ¸' ی··او لك~ ¸یا- -او= ر~ ¸ید¹- هك
.~و-- ¸ا=ی~ -ر-ح ¸ا~رگر- ¸كع ز= ,زی¡ ¸ت~رس اما ~و- هت·ر -´رقم
.ار -´رقم =¹م ·لی-ر-= , هقی .تسا »و¹·م -´= ƒ~ریگ- دیا- ار یك یقی ه-ایم ¸یا ر~ ¸ا=ی~ ¸,
=نیاـ ـ·~¸ـ ـ¸وری-ـ ـ¸تسو,ـ ـ~·انمـ ـ¸اـ ـی=ی¹=ـ ـ~و~ـ ـوـ ـ~وشگـ ـارـ ـ¸-ا~ش¡ـ ـ-او=ـ ـ,ـ ـه~یكـ ـ¸ور~ـ ـ~و=وم
, ه·ای· و -دیشك را~=ر و ی-اقع ینی- ا- لی-ر-= , -ر+¡ .دنت~اد- رتشی- -ر+¡ =ی یموم ,ا- ه~~=م
هك ~ا~ ¸وری- ییو-د- و قی~ع ¸-- و د-ایا~- ا ر ¸یا- ¸اد-~ ¸یگ~ش= ~و=وم .¸ا ی-ا=ی~ -ا~=
ی·ا- ا- ¸' ¸ا ,زی¡ ¸اشیا- ¸ا-¹ ز=- هك ,رو= ه- ·~رك -' ار یموم ,ا- ه~~=م »ا~ت ¸مر´ -
.¸دیشید-ا ¸~~~ ه- ~رك ان- و ~ا~ هیكت یتش, ه- تیا-ر ا- ت·و ¸' .د-ا~-
215
¸, و ¸شك .اح ¸یع ر~ ·راش· ¸ا ی~ا- ی~ح .~ا~ تس~ وا ه- ,ری~,ا- _ی-وت و -یر= ¸ا~حا
هك .اشیم یتح ·¸ك ¿ی- هك دیشك ,ا -دننكرك ,ا- -¸و¸ ¸ان¡ و دی¡ی, ¸-ور~ ی-ی=ع ~ر~ ·¸~¸
و= و ¸ر, و ¸ت·ر ¸ییا, -'ر= ·~و- -د-ام _و¹ك ,`ا- , هق-= ر~ `او =نی, ¸ا~ترا,' ر~ -ینح -ار~-
ه- و دی¡ی, یم ~و= ه- €·ر ت~ی, ,ور ~و=وم و ت·ای یم -د~ و ا·ر¸ ~ر~ .ت·ای- ~و= ر~ ار
.ت·ر -او= ه- اونی- ~رم و ~رك ¸كور· هت·ر هت·ر هك ¸یا ات ~¸ یم ه=- یكان- س ا _-و
ا=-' ر~ ار ی-یر= ی-اریو ·د-د~ _و¹ك ¸¹اس ~راوـ `او =نی, و -ینح ·.اشیم یت·و ·د·- تعاس دن¡
ه~~=م -یموم ,ا- ه~~=م , ه~- و هت~ك~ ا- ی¹دن- ·-د~ ¸وگ¸او رانك و ه~وگ ر~ ا-زیم ·دنت·ای
~و=ومـ ¸'ـ رگی~ ـ,ا- ـی-ار=ـ ¸ایم ـر~ و ـد-~و-ـ -د~ -'ـ -رك ـدن-ام -ا-د- ,ـ ه~~=م و ـا- -و=ـ ,
¸و¡ هك ,~رم هك¹- ·د~ ی~- -دی~ ~¸ یم ¸وری- »ن+= ¸-- ¸=ام~ ¸ا هك راد=ا~ و ,ا -رو=سا
¸یا ا- و ~و- هتشگر- ¸ی¹-ا لك~ ه- راگ-ا .~و- ا¡~¡ ¸ید¹- ,ا·' ¸ا~- ~و- هت·ر -او= ه- ¸اك~وك
ز= دنت~اد- ,ا -را¡ و ~و- -دم'ر~ ی·ی-= , -¸اد-ا ه- و ~و- ا- »~' , ه~- ل•م ¸ر-ا„ ·~و- هن-ر- هك
»ی=عـ ـ-ر--ـ ـ¸'ـ ـرا=--اـ ـ·ه¹-ـ ـ.تساـ ـهتشگ¸ا-ـ ـا-ـ ـ»~'ـ ـ¸ایمـ ـه-ـ ـرگی~ـ ـرا-ـ ـا¡~¡ـ ـد-ریگ-ـ ـه=یت-ـ ـهكـ ـ¸یا
.~و- -~رك ¸-وگرگ~
.~وشگ ~¸ یم ی=رس ه- ¸اشیدی-س و د-~و- --ر~ك ¸ون- هك ار ¸-ا~ش¡ »اگن- ¸یا ر~
'
,وس ¸' ·»ش~ ,و~را -ر= ر~ ار _ی ر+~ ·دم' یم ~ور· تس ر و ا , ه¹· ¸ا ¸´ك ایو¹ ه¹ا هك یماگن-
•ا~تح ¸یا" :دیشید-ا .دیش=ر~ یم -ات·' رو- ر~ وی'و¡ .ا-= ه¹~¹س ری¸ هك دی~ ا- -نس هت=ت راو-
¸ا لكشتم ~و- ,ر+~ ¸`ك هك¹- ·~و-- یگ-او~ا= ز-سرس , -ر~ دی~ یم ه¡-' اما ".تسا ` ,رگ-ا~
·دنك _~= ار ¸ساوح ~ا~ یم رادش- هك ا,~- ا,ر~ ,اد- ._ی ,اس' .و= و زیت و =یرا- ,ا- ¸¸وس
¸یا ا- .~و-- ,ر`ا ر+~ ¸ا رگی~ ·ت~یرگ- وس ¸' ه- -را-و~ هك ¸ی~- اما .ت=ی~گ ار ¸راك·ا , هت~ر
ر~ رگی~ ی-اكم ه- ار وا ¸ك~ما- ر+~ ¸' رو+„ ·د-~و- ییا,راز- ت-- و ت~ی- _ا-ترا ر~ ¸ان¡~- هك
, ه¹=م ر~ ¸رد, , ه·¹ا=م †اتا و -~ر- هت~~گ ر-او,ی- و زیم هك ی·اتا ¸ا~- .~و- -~رو' ¸~ای ه- ار
_یرات ¸ان~راك ·¸´ ك وت´ا ·¸رد, و ت~ا~ ¸یگنس ل~=م ,ا- -~ر, و --ر -ریت -و¡ ¸ا ی~ید· ی¹دن-
رتشی- .اس -~را+¡ ی¹ا هك یماگن- ·¸ا یگد-¸ .اس ¸یر=' ر~ ·ای-اكی, .اح _ر~ , -دن~یو- و رن-
رد, ر=- ه- .~و- هت-گ ¸=س "دن-~ یم ¸ام~رو= ه- یگد-¸ ر~ هك ی=ور~ ¸یرتكا-ر==" ¸ا ·ت~اد-
ـ, -دیا ز= ,زی¡ _ور~ ¸یا "ی×ن»ام»" ,ا- هیا, هك د-`و-ق- ¸~و= ه- دنك ی·س ¸ك ر-" :~و--ـ
, -ر´ ك ,ور ر- ه¡-' و تسا راوتسا یگن-ا~- ر- -رایس ¸یرتر~ .اح ¸یع ر~ و ¸یرتا-ی¸ ¸یا روما
,رو· ·دنت·ا یم ا= »- ر~ ر=' تس~ هك تسا -د~ لیكشت ,¸ا~~- لماوع ¸ا ·~و~ یم ت·ای ¸یم¸
ه- ,ریگ ه=یت- ¸یا ¸ا ¸ی, ایوگ هك ی¹اح ر~ ت·و ¸' ".د-ر-- ¸ی-ا=~¹ارا~ ه- ار وا دنیای- ¸ك ¸-¹ت ور-
زگر- ار ¸یا .تسا ~ا-ت ¸ا ر´, ای-~" :~و- -~ا~ هما~ا ¸انك ت=ی-- ·تسا -~¸ ,رس »- رگی~ -ارایس
ه~وگ ر~ هك ی¹اح ر~ و دننك یم یگد-¸ ¸ام¸ »- ه~- ¸ی~ید· و ا- ,¸ا- ·_ا-~ا ا=نیا ر~ .ر-- ~ای ¸ا
رت یشحو ¸یا ¸ا ییای-~ .دشك یم ار -را=ت-ا »ن+= -ار ¸ایا, ر~ ·یسر یم یت=-~و= _وا ه- ,ا
216
دن-ام ¸´ ك وت´ا .~رو' -ریح ه- ار وت´ ا ت~-اوت ی~- ای-~ »ا- ر- _ی ر+~ ¸`ك ~و=و یتح ".~راد- ~و=و
.~و-ـ ـ-ن=ـ ـ¸ام¸ـ ـ,ا-ـ ـ-اگ~وراـ ـ,ـ ـ-د-ام¸ا-ـ ـوـ ـی-ات~+¹ـ ـ¸ار=ا+مـ ـ¸اـ ـ·ی¹اـ ـر~امـ ـ·ای~ی¹'ـ ـ¸ر~~-
¸رت=~ ه- ا-د·- ای~ی¹' .~و- -دمای- ¸ا-¸ ر- زگر- ی¹ا یك~وك ¸ارو´~ رسارس ر~ ¸' »ا- هك ی-اگو~را
¸ا وت´ ا ".تسا هت~اد- ~و=و زگر- ییا= ¸ی¡~- راگ-ا هك دنك رات·ر ,رو= تساو= یم" :~و- هت-گ
»اگن- ".»ا -دی~ یگد-¸ ر~ هك ~و- ,~رم ¸یرت+- وا" :~و- ی-و= ~رم اما ·~و-- ¸ی- _·او -ا+= ,رای~-
ا- -ار=ا= »¹اع ر~ ~و- رو= ر- ای~ی¹' .دیوارت یم ¸-ور~ ¸ا ییوگ هك ت~ا~ -¹ ر- ,دن=-¹ وگت-گ
.~ ¸رات·ر ا- -اگ+گ .~و- -دمای-ر- ¸¹~=ت , -د+ع ¸ا هشی~- ~و- -د-¸ یت·و ه¡رگا ·~رك یم ارادم وا
-عا- ¸ی=ار· ا رات·ر -اگ هك ~و- -د-اسر ییا= ه- ار »~ی-و~ك ¸ا -ر-- •`•م .~¸ یم »- ه- ار »~'
¸ش= ار ¸' ت~ا~ رار-ا د-~و- ,~و+ی یگ~- هك ¸یا ا- .¸~~یرك »سارم ر~ ه¹~= ¸ا ·د~ یم ت¹ا==
ام ¸ا-زیم ت´¹م ه- »ارتحا , ه-ا•م ه- ¸' ¸~رو' ا= ه- و تسا ی~ی¹گ-ا »سر =ی ¸یا" :ت-گ یم .د-ریگ-
رانك ر~ هك رو=نی~- .~رك یم -ار= ار زی¡ ه~- تكرح =ی ا- (¸-¸ ر=- ه-) ت·و ¸' و ".تسا
·د-دی~و- یم =اینك ¸~~یرك ت=ر~ ,ا- _ار¡ رو- ری¸ و د-~و- هت~ش- هنیمو~ ¸ت' ,و¹= ا- ¸ا~+م
ل-و-ا-ا-" :هك دیشك یم ~ا~ ·د~ یم دن¹- ·~رو' یم ر~ ار ا- ینی¡ , ه=+¹ ,ا~ا هك ی¹اح ر~ ه-ترم =ی
, -ر+¡ "˜ی- ·ی- ·ی- ·دی-د- هید- رگید~- ه- ت~ی- »¸` .»ت~- و-ام ~و= ¸م ˜¸~تشك ¸م ˜-~ر´م
, -ر+¡ ل•م تسر~ .د~ …-قنم هن=- ¸یا ¸~رو' ~ای ه- ا- تسر و ا -وك ,`ا- ¸ك ی¹ا , -~ ز·ر-
.¸ر~ام
_ا-ترا ر~ ·»را+¡ -اگو~را ر~ا¡ ¸ور~ ``°·· ·یگد-¸ ,ا- ه-رع و ر-انع ,ری~,ا- ¸¸اس ·ییا,
هك ی-او=ت=ت ر~ ا-د·- .~و~- یم اوت=م ی- و .~ت-م ·دیسر یم ر=- ه- رد, »`ك ¸ا= -اگ هك ,ا -دیا
تس ر وا" :~و- هت-گ هت~ر· لی-ر-= ه- ~و- -د~ ¸ییزت ای¹ا~ی- لك~ ه- دی-س ی~شیر-ا , ه¡را, ا- ¸' یتش,
هك ت~ی- زی¡ ¿ی- ای-~ ر~ ینك یم ¸ا~حا یی' یم ¸ییا, یت·و .~ر- یم -وكس ,ای-~ ه- ار ¸ا~-ا
.~ریگ یم ¸ایم ر~ ار -~و=و ی-ور~ ییاد- دن-ام ¿ی- ¸یا ¸,س و .¿ی- .د~ا- هت~ا~ ار ¸ت-گ ¸¸را
»-ا~گ ه- .~و~ یم »كاح ت¹ای= ر- ¸و-ای·ا ¸و¡ ای-~ ¸روی --ر~ ی- و ~ری~, ی~- »او~ هك ·¸~و- -ه-
و هشید-ا هك ¸م ییوگ یم ~و= ا- .تسا ق¹=م .ا~ك ¸اد-ا »ش¡ ~را~ یم او -وكس ه- ار ¸ا~-ا ه¡-'
وت ر- ه¡-' ه- ·ییاشگ- ¸ا-~ ه¡-ان¡ ییوگ ·»یوگ- ¸=س دیا- ار¡ ~را~ ,ا ه¹-ا· ¸ین¡ .ا~ك ا- »رات-گ
ت~- هك ه¡-' , هما~ا ,ار- هك ,ری~, یم و دیا, ی~- ری~ ¸ح ¸یا اما .,ا -~رك ت-ای= تسا هت·ر
»- ا- هك ,ا هت-- ¸یت~=- -ا·وا رتشی- ".ی-~ ر~ ¸ت هت~- ,ا-ر~ ¸ت·ری~, و ا- ¸¸اس ه- ,را¡ا-
را- ت-- ¸~ ,¸ور :~و~- یم ری~,ا- ¸ایا, ,رگی~ ,ار- =ی ر- ,ا+ت~ا .ت~~گ -او=ت=ر ر~ د-~و-
·ت-ا-~ ,وت ¸و-ما¸ هكت ¸' ا- وت .,~وشگ ¸م ,ور ه- ار ا-ر~ وت" :ت-گ ی¹ا .د-دی¸رو یم قشع
هما~ا و ".»-او=- ار -راك·ا »-اوت یم »~رك یم ¸ا~حا .,~¸ یم ‡رح ¸م ا- هك ~و- ¸یا ل•م تسر~
دیا- ار ه¡-' و »د-او= ار -راك·ا" :ت-گ یم تسار :~ا~ ¸اكت ار ¸رس لی-ر-= "ƒه- ·»ت~-اوت و" :~ا~
ت~=- ·قشع :وگنی- ·ت·و ¸' و .»ت-گ تحار ی¹ی=" :~وز·ا یت-گ~ ا- و ".,دین~ »-ا-¸ ¸ا »ت-گ یم
".~و- »`ك
¸ا †وش·م زیرگ .ت~یرگ- یم ,رد· و ا-· ,دی~ ا- ی¹ا یگد-¸ =یتامار~ ی-وگرگ~ ¸یا ه- ¸ر~ام
هك ی¹اح ر~ ·د-~و- هت·ر »و¹- ل, ¡ تیاو ¸اروتسر ه- را-ا- ,ار- یت·و .»یوگ یم ار –رم .اگن¡
»ت-گ ~و= ا- ·ت~~گ »ن-~ ¸ا ه¡ ,~ا~ ¸م ه- ار ¸ر-= یت·و »یوگ- را~گ-" :~و- هت-گ د-~رو= یم _وس
ای~ی¹' ,¸تارتسا ".ی¹ا =¹-= .دنك ه-ر=ت ار ¸' دیا- ی¹ا -را¡ی- و -دیسر ¸و- و قشع ¸ارو´~ هك ,او
ی¹و .زیگ-ا -و+~ ¸ا-~ و ر´, لكی- ا- ·د· دن¹- ~و- ی-¸ .دنك .رتنك تسر~ ار ¸تاسا~حا هك ~و- ¸یا
ه-ا·~ا- ی¹ا ا- ".»ا -~و-- اد- و رس و ,و- و ,ا- ل-ا ت·و ¿ی- ¸م" :ت-گ یم ¸~و= هك رو=-ا~-
217
.~و- ,رگی~ رو= ·»یوگ- رو=¡ ·وت´ا" :هك ~و- -~رك ¸ا· و هت-گ ¸=س ی~ن= روما ر~ ~و= .ا·--ا ¸ا
هك ی-ام¸ ".د~ یم تحارا- ی¹ی= دی~ ی~- ¸م ر~ یكیر=ت یت·و و ت~ا~ لیا~ت ¸و- ,`عا دح ه- وا
رش- و رشح ·ر´ ,وت و دن¹- ین·ی ·¸~و= _یت »- ¸ا-¸ ا- ¸ی--ع و ل¡ك ·-زیر ر-و~ ~و- -~ر- ی,
و د-~رك یم تساو= یم ,راك ر- و د-~و- »- ,رشح ا- ¸' هك -وا-ت ¸یا ا-" :~و- هت·ای ¸یك~ت ·~را~
.د-~رك یم ر-ا=ت د-او=- ت¹~ ات و ~رك یم ¸كیر=ت رتشی- هك د-~¸ یم ییا- ‡رح دن¹- ,اد- ا-
د~ا- ه¡ر- .¸¹و, -یك ه- ت-~- »- دیا~ ·د-~ا~ یم ¸اش- ¸نكاو ¸·و~ و †و~ ه- ت-~- »نك یم رك·
".~ا~ یم یت~یق-ارگ ,ایاد- ا- ¸' ه- و ~و- یتنس ,~رم وت´ا
ـار ¸ك ایو¹ ه¹ا ·وت´ا "çیا|-نار- دیراور-" هت=اس ¸اش=ر~ ,ا -دنی' ¸یار- .ای= »¹اع ر~ و دیما- یمـ
¸ا ل-· هت-- هس .دی~ یم را=ت·ا و -ر+~ ر~ †ر= ·و-ای, ,¸او- =ت دن-ام ,ا ه·رح ر~ ار وا .~و-
¸و~یم هك ییا=-ا~- ·ای-اكی, ه- =و-رم -اقیق=ت و –رز- ¸اگدن~یو- را`' ·ه·¹ا=م †اتا ¸ا~- ر~ ¸گرم
,ا- -رتر, یحار= ,ار- ر'و-ر و د-ار-مار ·¸ازس ت-گ یم و ~رك یم ,راد+گ- زی- ار ,ا -د~ =ش=
,ار- ,راز-ا ه¹~= ¸ا ·-¹ت=م -`' و راز-ا -و`ع ه- ·د-~و- -~ا~ رار· .دم ار ¸' ادت-ا ¸ا~رو+شم
-اتك _ا¡ ¸یت~=- زی- و ~رك یم ~راو یكیرتك¹ا =¡وك ,ا- =و~ هك ی~ن= =یر=ت -اش و-ا هت~و- ·
»¹~ هك رو=-' -ر-او= ¸تسار" :~و- هت-گ ی¹ا ه- †اتا ¸ا~- ر~ ·ه¹- ·د~ یم ت·ای ¸' ر~ »- ,را¸ ,
, -وی~ ه- ار ان¹ی ی-ات~+¹ »ا- وا ".دنك یم راك ¸ز·م ,ا= ه- ¸¹~ ان¹ا ·-دمای-ر~ -' ¸ا تساو= یم
¸´ك ه- ¸+ك ¸ا ار ~و= یگ~او-ا= »ا- و دیما- یم ی¹ ا ار ایو¹ ه¹ا هك رو=-ا~- ·~رك یم =-¹ت ان¹ا ی~ی¹گ-ا
ه- و د-او= ی~- ی-ات~+¹ -ای-~ا .~ا~ یم ¸را¸' ~و- هت~~گ ه- =و-رم ه¡ر- =او¸, .~و- -~رك لید-ت
¸ا-¸ وا ر=- ¸ا .ت~اد- ی+=وت =وز-ارا- دن-ام ا-رت-او= و ¸و¹یم ·-ر-ر- ¸و¡ ی-اگدن~یو- را`'
=ی ار »~و=ـ `اح ¸م" :ت-گ یم رور= ا- ¸ی·ر~ ,ا,ورا =ی¹= , ه=+¹ ا- اما .~و- _یرات , -~و¹'
¸یا ¸ا •ار-ا„ ·~و- ی·رح »ك »~' هك ¸یا ا- ".دی' ی~- »~و= ¸ات ¸ی, ¸ات ¸ی, ¸ا و »-ا~ یم ی~ی¹گ-ا
ا- -دم هك ¸ونكا .دیسر ی~- ر=- ه- ی-ارا- ¸ادن¡ د~ا- ی~ی¹گ-ا ,ا- -~ا¸ -ی=- .د- , ه=~- هك
¸یا ¸ا دیا~ و ت~ی- ¸ی- ,د¹قم ت~-ا~ یم -و= وت´ا هك دم' یم ر=- ه- ¸ین¡ ·ت~~گ یم ¸ام¸ ¸' ¸ا
·ت·ای یم ~و= ¸ور~ ر~ هك ار ,~ا-ت ا~ا-م هك ~وشگ ی~- ار ه·¹ا=م †اتا ¸یگنس ,ا- -~ر, زگر- ور
.دنك -د-اشم ار یی`وی- ¸ی¹ای= ,وك~م ¸ا-ای= ,ا= ه- و دنی-- رت-ایع _را= ,ای-~ ر~
.~وش- ی=ا· »~رم , هیق- ا- دیا- »~' ~و- دقت·م" :ت-گ ·دیشك یم ار ی¹-ا ,ا~= هك ی¹اح ر~ ای~ی¹'
ام .ت~ی- اكیرما هك ا=نیا .~راد- یموز¹ راك ¸یا ·وتا »ت-گ ·~رك یم ¸وع ار ¸ا~یا- »سا ت~ا~ یت·و
وی¹-ا~ ¸دن¹ .»یت~- ¸دن¹ ر~ ` ¸-~و- ,~و+ی یتح .دنك _ور~ و- ¸ا ار زی¡ ه~- تساو= یم وا اما .
»~' ل•م •ار-ا„ .دیگن= ¸اگدنیا~- ,ارو~ ا- ی¹ی= و »یوگ یم »را~ ه¡ »ت~- ه=وتم اما ·¸=-- ارم .ار
ار ام »ش¡ دنتساو= یم ¸=ا- ر~ اما .دنت-گ یم ¸=س تسایس ¸ا-¸ ه- و د-~رك یم رات·ر ¸د~تم ,ا-
هت·ر ه~ینك ه- و -~رك رایت=ا ار ¸+ك ·¸ی~ید· یگ~او-ا= »ا- •ارو· ·ر-و~ –رم ¸ا ¸, ".د-روای- ر~
".»روای-ر~ ار یگد-¸ دی¹قت »-او= ی~- رگی~" :ت-گ ¸انك -زم -زم ¸ونكا .~و-
-~ر´م و -~رك =وقس رو~-اس' ی¹ا= ¸`ا~ ¸ور~ هك ت~~گ یم ¸نس ¸ا .اس ,ا -~ر´ = و ~ات-- ¸´ك وت´ا
~و-- ر-اح ·~رك یم ¸ای- تحار ار ا-و-ات ¸ا ,رای~- هك ·ای~ی¹' یتح هك ~و- یعو-وم ¸یا اما .~و-
-د-¸ »ا~ت .اس ل+¡ -ن= ,ا- -اگو~را ¸اگد-ام¸ا- ¸ا یكی تسا ¸ك~م ه-وگ¡ ر=' .~روای- ¸ا-¸ ر-
رد· ر- ای' ـƒدنك »ا~ت •ا-=~ د-~و- -دمای- ر- ¸ا -د+ع ¸ا ا-`وی- ¸' هك ار ,راك ت·و ¸' و د-ا~-
هك ~را~گ یم ی·ا- ¸و= ر~ _ی ,زی¡ا- , ه·=· هك ¸یا ای ·~و~ یم ¸وری, ,دی¹, »ا=-ارس »ینك تمواقم