P. 1
tabiat dar quran

tabiat dar quran

|Views: 39|Likes:
منشور بواسطةapi-3707991

More info:

Published by: api-3707991 on Oct 16, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: عوض وم نآرق رد تعیبط
نارقاب ینسح دومم : !"#ا$#
% !رام& '(رم )و*سم ++ , مق نا-.ا
نیبم ر/م !راون01 هي23
نا-سبا4 5,
میحرلا نمحرلا هللا مسب
6 هم"7م 8
روط هب 3 "ن( "&ر تعیبط نماد رد ! 9د: مقر %ا ه#و; هب ار ناس#ا ت&و#ر. )اع-م "#3ا"<
رارق ناس#ا تم"< رد ی/لا =>اوم نون? هب 'ی# یعیبط ر>ا@م A "&اب "نم:ای# نآ هب یل(
A "&اب 3ا Bایح 3 اب :ا. هنیم: 3 در3آ رب ار 3ا %ا> :ای# ا4 تCر;
:ا Dیب م2ر( نآرق رد ,EF :ا Dیب 3 دراد ! را&ا یعیبط %ا> !"2"G هب ه2آ HF ن2ا Bا2آ I
A ت.ا ه-Cا2 JاK-<ا تعیبط عوضوم هب ی#ام.آ Lا-(
"ن;و. یعیبط %ا> !"2"G :ا ی<رب هب M ت.ا !در( !ا$# تعیبط هب نو;ا#و; ی#ا2ا3: :اب نآرق
ی2ا.ان& هب ار ناس#ا !ار ن2ا :ا 3 !درم& یم/لا Bا2آ ار یعیبط ر>ا@م M ت.ا !در( دا2
A ت.ا !"#او< ارC نآ رد رب"4 3 تعیبط
هب N.و4 اب ار دو< %ا/یضو4 3 ا> ریع4 M ا> NیOم4 ر-0یب نآرق ر$2د %ا/با-( هم> PQ< رب
A ت.ا !در3آ ی;"#: Bایعقا3 3 تعیبط راRآ
Pرعم هSلب تسی# Tراعم 3 UلاVم ی/لا %ا> !:ومآ 3 ا"< اب ا/ن4 ه# تعیبط M نآرق ر@# رد
A ت.3ا مل? ر/@م 3 را;در3رG Bر"ق 3 تم@? Bا2آ TرWا یC 3 8 نوX ی2ا/4راب? اب نآرق
Bو?د رب"4 3 ن"ی02"#ا هب ار ا> ناس#ا 6 TرWا 3 Bا3امسلا YC اZام ا3ر@#ا 8 6 نینقوملل
A "ن( یم
ر2ا@# %3ر :ا ار تمایق ی.ا.ا هل[سم هلم1 :ا ن2د ی.ا.ا %ا> !:ومآ نین\م> نآرق
A د:ا. یم ن>ربم 3 راS&آ ام %ارب ای#د %ا> 'ی<ا-.ر 3 یعیبط
: )اOم ت.ا !در( )اب#د یCا">ا یعیبط %ا> !"2"G هب ن-<ادرG :ا م2ر( نآرق
- )اع-م ]#ا^ 3 _لا< BابRا
- ی-س> هم> رب "#3ا"< ه7ل`م تیبوبر 3 "یحو4 BابRا
- ی/لا تمحر 3 مل? M تمSح M Bر"ق M تم@? نداد نا0#
- !راب3د Bایح 3 داعم BابRا
- نآ :ا %ر3 !ر/ب 3 تعیبط :ا !داa-.ا هب _2و04
- ا> !"2"G 3 Bادو1وم نوS4 !و# 3 D2ا"یG b"بم نایب
- تعیبط %را"C"> 3 cاdس#ا 3 مل@4 نایب
- !دام ملا? نا2اG :ا نداد رب<
-
نآرق رد تعیبط %ا> !ول1
e cر(ا ربمایG هب ه( ت.ا ی#ام.آ Lا-( ن2ر<آ م2ر( نآرق ):ا# f هلآ 3 هیل? هللا یل^
3 %داK-قا M یقQ<ا M یعیبط M ین2د M یمل? Bا?وضوم یمام4 Lا-( ن2ا رد A ت.ا !"&
A ت.ا !"& نایب %ا !روم )اح رو<ارC هب g2 ر> 3 ه-Cر; رارق ه1و4 دروم AAA
"#3ا"< تم@? 3 Bر"ق 3 تی#ا"ح3 BابRا ت/1 رد JوK< هب ه( ی2اب2: Bا2آ هلم1 :ا
A ت.ا نیم: 3 نام.آ M تعیبط هب hوبرم4ا2آ ت.ا
ت.ا !"& ):ا# f هلآ 3 هیل? هللا یل^ e cر(ا ربمایG رب ه( م> %ا ه2آ نیل3ا ت.ا =لا1
6 _ل< %iلا gبر م.اب آرقا 8 A دراد !را&ا ی-س> نا/1 Dن2رCآ 3 ت7ل< هل[سم هب
3 A ت.ا !دوب 'ی$#ا رSa4 3 =لا1 ا/#اس#ا %ارب ه0یم> تعیبط 3 نیم: 3 نام.آ !">ا0م
3 ا> نام.آ 'یمآ رار.ا تم@? A "با2 یم jر-س; %ر0ب D#اد 3 مل? %ای#د هX ر>
A دو& یم نا2ام# ر-0یب نیم:
H : نیم: k
A در( ام& :ا"#ا ر2: نو\م> ار نیم: هS#آ 6 ا&ارC TرWا مSل Nع1 %iلا 8
ن2ا رد %ر3آ cا. ر. ت?ر. اب 3 می-س> راو. نآ ت0G رب ام ه( %راو> ار =(رم ن2ا
"#3ا"< lر'ب %ا/-مع# :ا یS2 مین( mح ار j:را ن2ر-م( هSن2ا ن3"ب "ن( یم ت(رح اnC
A ت.ا
3 ت?ار: 3 oاب M ه#ا< ن-<ا. M تحار-.ا M ت(رح !:ا1ا ام هب ه( نیم: % هبZا1 %3ری#
A ت.ا %ر$2د تمع# ">د یم ی;"#: N2ا.3 عاو#ا
p ا/>و( k
3 در-س; ار نیم: ه( یس( ت.3ا 6 ارا/#ا 3 ی.ا3ر ا/یC Nع1 3 TرWا "م %iلا و> 3 8
A در3آ "2"G ار ی2ا>د3ر 3 ا/>و( نآ رد
نیم: راو-.ا نو-. 3 qیم ناون? هب ا/>و( Dن2رCآ رب تلWد ه( دراد دو13 نا3ارC Bا2آ
ار ا/>و( M "مارایب ار نآ Pرط ر> :ا هSن2ا %ارب "2رCآ ار نیم: ه( ی#ام: "#3ا"< A دراد
A دو& رسیم نآ %3ر رب ر0ب Dمارآ 3 D2ا.آ ا4 د ا/# 3رC نآ رب qیم نوX
Bادو1وم هب نیم: ر3آ cا. ر. +++ 3 Nبا7م رد ار D2ا.آ 3 Dمارآ ا/>و( ت7ل< اب
3 Pا^ نیم: %ا1 هم> ر;ا نوX A در3آ دو1وب نآ رد ار ا/2"نلب 3 ی-سG یب 3 "ی0Vب
یم رییr4 jو< ت.د ار Bادو1وم Bایح 3 "ن( %ا1 :ا ار نآ داب 3 ناCوط دوب ناسS2
A در(
ا/>و( A دو& یم نیم: Dمارآ 3 نآ ی;"ن(ارG :ا %ری;ول1 3 نیم: !ر( + s?اب ا/>و(
یل^ا Nما?
J p
Nما? 3 دراد "2"& c3ا7م ا: ناCوط %ا>داب ربارب رد 3 ت.ا ناCوط 3 Nی. :ا %ری;ول1
j'rل 3 !"نن( نار23 B ا(رح :ا A ت.ا نا:و. 3 g0< %ا/#ابایب 3 ا> ر2و( :ا %ری;ول1
3 "#و& یم ا>ر/# داd2ا s?اب A "ن-س> Lآ !ری<Z یل^ا Nما? A "ن( یم %ری;ول1 نیم:
A دو& یم Uل-Vم 3 t#را$#ر %ا> !ویم 3 'ب. ر. تعیبط D2ا"یG Nما? ا> ر/#
u 6 ارو0نم را/نلا Nع1 3 ا4اب. cونلا 3 ا.ابل Nیللا مSل Nع1 %iلا و> 8 : :3ر 3 =& k
3 Dمارآ ن ام: ار =& 3 ای#د %ا/ی2اب2: ن"2د نام: 3 وGاS4 3 jQ4 تق3 ار :3ر "#3ا"<
A ت.ا !داد رارق تحار-.ا 3 نوS.
نیم: !ر( هب ن3ریب :ا ر;ا A ت.ا !"مآ :3ر )اب#د هب =& 3 "& !"2رCآ =& :ا Nبق :3ر
یم نیم: !در( ر3د اب4رم ه( "ن-س> "یa. 3 !ای. دو1وم 3د "ن#ام :3ر 3 =& مین( !ا$#
ا1 هم> نام: نآ رد 3 !دوب Lا-Cآ v'1 ا"-با نیم: !ر( ن2ا ه( مین( ه1و4 ر;ا اما "ن<رX
یط3رVم ه2ا. 3 "& ر3د 3 ا"1 نآ :ا هSن2ا wم هب اما ت&ا"# دو13 یب& 3 دوب :3ر
ت(رح رد :3ر )اب#د هب ه( یب& A "مآ "2"G =& دا-Cا Lا-Cآ رو# UلاVم ت/1 رد نآ NS&
:3ر ن"ی.ر ارC اب 3 دو& یم "م 3 ر'1 3 ین&3ر s?اب !ام M =& ن".ر ارC اب M ت.ا
A "ن( یم ن&3ر 3 cر; ار نیم: هم> "ی&رو<
Dبن1 3 Bا(رح 3 M امر; M ر و# M ت.ا ام همو@نم رد %دام Bا(رب ]بنم "ی& رو< 3 !ام
دو13 ت(رب :ا هم> ا/ل; %اب2: %ا/$#ر M ا> !ویم ن"ی.ر M نا>ای; ن"یx3ر M ناراب )3'# 3
A ت.ا ا/#آ
y M Lآ k
6 Yح vY& N( vاملا نم انلع1 3 8 6 vام vامسلا نم )'#b 3 8
A ت.ا !"& !داد تبس# Lآ هب نا>ای; 3 Bا4اب# ن"ی23ر م2ر( نآرق رد
اب "#او-ب ر0ب ا4 ت.ا ن(ا. ت.ا ر0ب zر-.د رد ه( نآ {ام?ا رد 3 نیم: %3ر رد Lآ
9ا< نیم: {ام?ا ر;ا A ">د رارق !داa-.ا دروم 3 "ن( را/م ار نآ Bاونق 3 ا> !اX رaح
تCر یم 3رC نیم: {ام?ا هب نانX |2ر"4 هب ا/بآ M "& یم# mبح ا/#آ رد Lآ 3 دوب# zر
A "& یم }را< ناس#ا zر-.د :ا ه(
Bرو^ هب 3 دو& یم راب#ا نیم: :ا تمسق نآ رد ا/بآ M "23رب نا>ای; دراi$# امر. ر;ا
ه( ت.ا ی-مع# Lآ A "ن( یم Lاری. ار دو< نی2اG %ا> نیم: 3 !"مآ رد ا> را. هم0X
A دو& یم %:3ر 3 :ر داd2ا s?اب 3 دراد ی$-سب نآ دو13 هب %ا !"نبن1 ر> ی;"#:
E : داب k
3رC 6+++ vام vامسلا نم انل'#b 3 ه-محر %"2 نیب ار0ب ~ا2رلا N.رb %iلا و> 8
:ا 3 "-.رC یم DVب !د•م D-محر DیGا0یG ار ا>داب ه( ت.ا یس( 3ا م2دا-.رC
ار ا/ی-0( 3 "#:3 یم ا>ا2رد رب ا/ن4 ه# ا>داب A م2دا-.رC 3رC !'ی(اG mب یبآ نام.آ
A "ن>د یم رارق دو< !ا$#Wو1 ار ا> !رد 3 ا> !و( M ا> یS0< €`. هSلب "ن>د یم ت(رح
یم gم( ا/#آ %ر3 ر اب 3 €ی7ل4 هب 3 "#ا0Cا یم نا>ای; !دام %ا/-مسق رب ار ر# %ا> !3ر;
A در3آ یم دو13 هب ار ا> !ویم 3 "ن(
%ا !دامآ ++ ا4 "#'یمآ یم م> هب c3ا"م روط هب ار ا/#آ M ا/.و#ایقا }اوما نداد ت(رح اب
A ددر; م>ارC ا2رد !"#: Bادو1وم تس2: %ارب
هیaK4 N2ا.3 ا/ل$ن1 3 ا/#ابایب M ا> ر/& ن•یس(ا "قاC 3 cومسم %او> ندر( ا1 هب ا1 اب
A د:ا. یم ای/م ر0ب %اب ار او> ه2و/4 3
• 3 نیم: نایم رد ه( ی2ا>ربا 3 6 TرWا 3 vامسلا نب رVسملا Lاسلا 3 8 : ربا k
ار Lآ ن4 ا>رایلیم 3 "ن-س> jدر; رد نیم: !در( %Wاب م(ار-م %ا> ربا A "ن7لعم نام.آ
ه`7# ر> :ا ار ا/#آ 3 "#ا ه-&اد !ا$# _لعم نام.آ 3 نیم: نایم رد هبZا1 نو#اق PQ< رب
A "نن( داd2ا %ر`< ن2ر-م( هS#آ یب "#رب یم %ر$2د ه`7# هب
یبآ !ر`ق ه# نیم: %3ر %ا> یS0< ر. ا4 ر. رد دوب# ا/#آ ی>د Lآ +++ 3 %رایبآ ر;ا
3 دوب ه#ار23 ا1 هم> M !ای; ن"ی23ر %ارب %راب2و1 3 هم0X ه# 3 ت&اد دو13 ن"ی&و# %ارب
A دوب ر2و(
, ناراب k :
6 ا/4وم "عب TرWا هب ایحاC vام نم vامسلا نم هللا )'#ا ام 3 8
jا ی;درم :ا "عب ار نیم: نآ اب ه( یبآ نآ ینع2 "ن( یم ):ا# نام.آ :ا ا"< ه( ه\#آ 3
cر< 3 'ب. 3 دو& یم Lاری. نآ :ا نیم: ناراب ن"مآ د3رC :ا "عب 6 د:ا. یم !"#:
A دو& یم
نیم: :ا ر0ب % :3ر ناون? هب 3 در3آ یم دو1وب ناراب ت(رب :ا ار ا> !ویم عاو#ا "#3ا"<
!"& هیaK4 Lآ ن2ا ت(رب رG %ا> ه#اد 3 ناراب DVب Bایح Bار`ق د:ا. یم }را<
3 %دابآ M ت(رب M ت(رح 3 در3آ یم دو1وب Bایح 3 ی;"#: 3 د'2ر یم ا1 ر> هب یعیبط
Aدر3آ یم دو< !ارم> هب تمع#
5 : ا>ا2 رد k
6 ا/#وسبل4 ‚یلح هنم او1 3رV. 3 ا2رط امل اول([-ل ربلا رV. %iلا و> 8
ا2رد ه( ت.3ا 3ریب ی2ا> رو2: نآ :ا 3 "ین( )3ان4 !:ا4 ت&و; نآ :ا ام& ا4 در( را/م ار
A "ی2ارایب ا/#آ هب ار دو< 3 "2ر3آ ن
ناس#ا =یK# نا#: %ارب Bانیx'4 3 BWآ ر2: م> 3 یم> ام م> M نآ رد +++ 3ا2رد رد ری.
A ت.ا نآ رد %:3ر 3 {:ر ا?ومdم 3 "ن( یم
Bرو^ هب 3 د3ر یم او> هب 3 دو& یم راVب ی-ق3 اما ت.ا "ب ++ %اراد ا2 رد رد رو& Lآ
نا&دو< Bایح 3 "نن( ت?ار: ناراب نآ :ا ا/#اس#ا ه( دو& یم s?اب د'2ر یم 3رC ناراب
:ا 3 "ن2آ یم رد Bرح L ا>داب ƒ.و4 3 "ن-س> ر3ان& نآ رد ا> ی-0( "ن>د همادا ار
A "#3ر یم ر$2د %و. هب ی2و.
3 %:3ر م> 3 "#رو< یم %:3ر م> 3 "#راد Bایح %دا2: Bا#اویح ا>ا2رد رو& Lآ {ام?ا رد
A "#ر3آ م2 دو1وب ار Lآ رد هX 3 یS0< رد هX ر$2د % !"#: Bادو1وم i2iل رایسب %اi„
… P"^ 3 "2را3رم "ی^ ت(رب :ا هم> ا>داب د اd2ا M ا>ا2 رد رد N7# 3 Nمح M نا1 رم 3
A ت.ا ا>ا2رد دو13
† 3 6 vامسلا YC "عK2 ام#ا( ا1رح ا7یض !ر"^ Nعd2 هلn2 نb در2 نم 3 8 : f

و1 e او> k
هب ">او< یم ا2و; ه( د:ا. یم tن4 نان\#آ ار jا هنی. د:ا. !ارم; ">اوVب ار یس( نآ
د3ر Wاب نام.آ
3 دو& یم ا/#اس#ا هب "ی&رو< Daنب vار3ام هع&ا ن"#ا.ر =ی.آ :ا %ری;ول1 s?اب او>
ار نآ 3 "ن( یم ت@Cام ر3آ lرم هع&ا ن2ا Nبا7م رد یمSم رایسب رˆ. Bرو^ هب
هب !راوم> ه( ی#ام.آ %ا/$ن. دوب# نیم: !در( Pارطا م(ار-م %او> ر;ا A "ن( یم Li1
امxاد ی(ان-0ح 3 راب;ر Bرو^ هب "#و& یم ی&Q-م نآ رد "نبا2 یم !ار نیم: و1 N<اد
A ت<ا. یم نSمم ری„ نیم: !ر( %3ر رب ار ی;"#: 3 در( یم تبا^ا نیم: !ر( هب
!درم 3 jوما< ƒیم g2 نیم: €`. 3 ت&ا"# دو13 نیم: %3ر ی2ا"^ ‰ی> او> ن3"ب
3 ت&اد دو13 _لC نی?ول`لا نیب ه# ت&ا"# دو13 %و1 نیم: !ر( Pارطا ر;ا دوب# Dیب
3 =& یS2را4 نایم رد ه( %ا هل^اC 3 نیم: و1 دو13 A _a& 3 =& :ا„آ %"یˆ. ه#
ار ناس#ا دو& یم داd2ا نآ ه`.اوب "ی&رو< L3ر„ 3 عولط cا$ن> هب :3ر ی2ان&3ر
A "ن( یم :3ر 3 =& ن-Cر2iG !دامآ یd2ر"4 BروKب
HF نام.آ k
6 ا/#3ر4 "م? ریrب Bا3امسلا ]Cر %iلا هللا 8
6 ت&ارCارب "ینیبب ار ا/#آ ه( ی2ا> نو-. ن3"ب ار ا> نام.آ ه( ت.ا یس( "#3ا"<
نی2'4 lر'ب Bارای. 3 نا;را-. اب 3 دراد رارق ام ر. %Wاب می@? %"بن; "ن#ام نام.آ
A ت.ا !"&
3 {رب 3 "?ر M !ام رو# M "ی&رو< رو# دراد دو13 نام.آ رد ه( ی/لا lر'ب %ا> تمع# :ا
!در3آ م>ارC ار %ر0ب Bایح هلی.3 cا"(ر> ه( AAA 3 M نا;را-. M ا>ربا M ناراب M ه7?ا^
A ت.ا
3 یسم& همو@نم cار1ا 3 Bار( cام4 ه( "2رCآ ه7بط تa> رد ار ا> نام.آ "#3ا"<
gلC "ن-س> ت(رح رد نآ رد Bارای. ه( %را"م 3 "#راد رارق )3ا نام.آ رد ا/#ا0S/(
دو& یم !"یما#
HH : نا;را-. k
cو7ل Bا2Wا انلKC "ق ربلا 3 ربلا BاملŠ یC ا/ب ا3"-/-ل cوdنلا مSل Nع1 %iلا و>8
6 نوملع2
ا"یG ار دو< !ار ا2رد 3 یS0< %ا> یS2را4 رد ا4 "2رCآ ام& %ارب ار نا;را-. ه( ت.3ا
A م2ا !در( نایب ین&3ر هب تCرعم N>ا %ارب ار دو< Bا2آ ه( ی-.ارب "ین(
A "ن-س> ا> zو#ایقا رد ا> ی-0( تمQ? ا/ن4 3 "#و& یم ا> !ار ن"& ا"یG s?اب نا;را-.
3 "نC3رعم یSلC )اS&ا هب ه( "#ا !داد NیS04 ار JوKVم %ا> NS& M تباR %ا> !را-.
ت.ا "یaم Lرrم 3 {ر0م M Lون1 M )ام& ه#ا;را/X Bا/1 ندر( ا"یG %ارب ا/#آ ت<ان&
A
A "& یم !دا-.ا ن;را-. :ا ی&:ومآ 3 یما@# م/م N2اسم رم
A ت.ا نام.آ ی2اب2: 3 تن2: s?اب نا;را-.
Hp !ام 3 "ی&رو< k
یG :ا ه( !ام 3 نآ Dبا4 3 "ی&رو< هب "ن;و. 6 ا/ل4 اZا 3 +++ 3 ا/ض وسم0لا 3 8
A ت.ا نا3ر "ی&رو<
3 نا>ای; "& ر3 jر3رG رد 3 دراد یم ه$# ن&3ر 3 cر; ار Bادو1وم ر-سب "ی&رو< رو#
3 ا>داب ت(رح 3 نیم: !در( رد Dبن1 3 ت(رح s?اب "ی&رو< رو# A ت.ا رR‹م Bا#اویح
A دو& یم ا>را0بآ 3 ا>د3ر نا2ر1 3 ا>ا2رد }اوما
نیم: نان(ا. hا0# 3 Dمارآ ه2ام 3 دو& یم ا/نبایب رد نا3ربی& ی2امن>ار s?اب !ام رو#
یعیبط م2و74 g2 !ام ت7ی7ح رد 3 ت.ا :3ر 3 !ام M ا> )ا. Lاسح s?اب A دو& یم
A دو& یم ا> zو#ایقا 3 ا>ا2رد Lآ رد "م 3 ر '1 راd2ا s?اب !ام رو# A ت.ا
Hu : Bا4اب# 3 نا>ای; k
6 AAA 3 v ی& N( Bاب# هب ان1ر<اC vام vامسلا نم )'#ا %iلا و> 8
م2"#ا23ر ار نا>ای; 3 Bاب# ه#و;ر> ناراب نا"ب 3 دا-.رC ناراب نام.آ :ا ه( ی2ا"< ت.3ا
A
ت.ا "#3ا"< تلa„ :ا ین&3ر ت2آ 3 م/م ر@# ر> :ا "ن23ر یم نیم: :ا ه( ی#ا>ای; cام4
ر@# :ا م> 3 دربرا( 3 Jاو< ر@# :ا م> ت.ا !درب cا# ا/#آ :ا "یdم نآرق ه( ی#ا>ای;
%ا !•2 3 تیم>ا ت.ا !"مآ نا>ای; ن2ا cا# اب !ارم> ه( یع2اق3 3 ا> دا"23ر هب !را&ا
A "#راد
م/م… …ی>ای;… …%ا>3راد… …:ا… …یS2… …ت.ا… …ی>ای;… …qم^… …3… …!ری&… …f… …نیب$#ا';… …ا2… …نیبd4ر4… …e… …نم
!ر7ب e دو& یم Lوسم E, A f
!ر7ب e A دو& یم !داa-.ا م/م %ا> ی(ارو< :ا یS2 ناون? هب f امر< e NV# p•• f
cاع#ا e A دو& یم !داa-.ا نآ ن„3ر :ا م> 3 نآ !ویم :ا م> f نو-2: e نو-2: †† f
!ر7ب e A دو& یم نآ :ا ی#ا3ارC %ا> !داa-.ا ه( م/م %ا> !ویم :ا f رو$#ا e =ن? p•• f
%ا> !داa-.ا نآ ت.وG :ا م> 3 دو& یم !داa-.ا !ویم ناون? هب م> f را#ا e نامر
A دو& یم ی23راد cاع#ا e †† f
…f ریd#ا e نی4 A دو& یم !داa-.ا دراد نا3ارC تی^ا< ه( %ا> !ویم :ا یS2 ناون? هب
نی4 e H f
A دراد ی#ا3ارC ی23راد تی^ا< ه( ت.ا ی>ای; f ر". e ر".
[ب. e A دو& یم نا3ارC %ا> !داa-.ا نآ % !ری& :ا ه( ت.ا ی-<رد f '; e NRا HE f
!داa-.ا ندر( 9اوسم %ارب نآ %ا> ه<ا& :ا ه( ت.ا ی-<رد f 9اوسم ت<رد e ƒم<
[ب. e A دو& یم H• f
A دو& یم !داa-.ا ندر( ر`عم %ارب نآ :ا ه( وب&و< ت.ا ی>ای; f روCا( e روCا(
ناس#ا e E f
ناس#ا e A دراد نا3ارC Jاو< ه( وب&و< ت.ا ی>ای; f Nیبd#: e Nیبd#: H, f
!ر7ب e A "نن( یم !داa-.ا نآ :ا ه2ir4 رد ه( ت.ا Bابوبح :ا f z"? e z"? •H f
!ر7ب e A دراد نا3ارC تی^ا< ه( ت.ا Bاd2'ب. :ا f :ایG e NKب •H f
ی23راد تی^ا< م> 3 دو& یم !داa-.ا ه2ir4 رد ه( ت.ا Bاd2'. :ا f ری. e cوC
!ر7ب e A دراد نا3ارC •H f
!ر7ب e A دری; یم رارق !داa-.ا دروم ه( ت.ا م/م %ا> !ویم :ا f رای< e اOق •H f
دو& یم نا3ارC %ا> !داa-.ا نآ qم^ 3 !ری& :ا ه( ت.ا ی-<رد f :وم ا2 ایقاقا e €لط
هعقا3 e A p, f
BاCا^ e A دو& یم !داa-.ا نآ :ا ه2ir4 رد ه( ت.ا "یaم Bاd2'ب. :ا f 3"( e نی`72
Hu† f
دو& یم ی23راد 3 ی(ارو< %ا> !داa-.ا !ای; ن2ا %ا> ه#اد :ا f )در< ا2 نا"نˆ.ا e )در<
A
%ا> ه#اد :ا م> 3 lرب :ا م> ه( وب&و< رایسب نا>ای; :ا f ه2وب :ا# M cرˆ.ا !ا& e نا2ر
نمحر !رو. e A دو& یم ی23راد 3 ی(ار3 %ا> !داa-.ا نآ Hp f
vار.ا e A ت.ا ن ایمن/1 9ارو< ه( وب"ب 3 Œل4 ر ایسب ت.ا ی>ای; f cوق: e cوق: •F f
هی&ا„ e A ت.ا نایمن/1 9ارو< ه( Œل4 رایسب ت.ا ی>ای; f ]2رض e ]2رض • f
"?ر e A ت.ا ی-0/ب نا-<رد :ا f 9رابم ت<رد e یبوط p† f
A ت.ا نام.آ رد D2ا> ه<ا& 3 دراد راو-.ا %ا ه02ر ه( 9اG ت<رد f رd& e رd&
!ر7ب e uE f

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->