‫تهيه و تنظيم ‪ :‬مهدی ن(با همکاری همکاران‬

‫سردفتر)‬

‫فهرست عنوان‬
‫‪-1‬قانون تسهیل‬
‫صفحه‬

‫‪2‬‬

‫‪-2‬مقررات کلی دفترخانه‬
‫‪4‬‬
‫‪//‬‬
‫‪-3‬اصلح نامه‬
‫‪//‬‬

‫‪11‬‬

‫‪-4‬شرکت ها وموسسات‬
‫‪//‬‬

‫‪12‬‬

‫‪-5‬اقرارنامه‬
‫‪//‬‬

‫‪13‬‬

‫‪//‬‬

‫‪-6‬اتباع بیگانه‬
‫‪15‬‬

‫‪//‬‬

‫‪-7‬احراز هویت‬
‫‪17‬‬

‫‪-8‬نظام وظیفه‬
‫‪//‬‬

‫‪19‬‬

‫‪//‬‬

‫‪-9‬وصیت وارث‬
‫‪21‬‬

‫‪-10‬مدارک مورد نیازاسناد غیرمنقول‬
‫‪23‬‬
‫‪//‬‬
‫‪-11‬اجاره ورهن‬
‫‪//‬‬

‫‪26‬‬

‫‪//‬‬

‫‪-12‬فسخ معاملت‬
‫‪29‬‬

‫‪-13‬مقررات امور مالی‬
‫‪//‬‬
‫‪-14‬مدارک مورد نیازاسنادمنقول‬
‫‪36‬‬
‫‪//‬‬

‫‪31‬‬

‫‌قانصصون تصسصهیصل تنصظیصصم اسصنصاد در دفصاتصصصر اسصنصاد رسصصمی (مصصصوب‬
‫‪)1385 /24/5‬‬

‫ماده یصصک‪:‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی موظفنصصد بصصا رعایصصت بندهای‬
‫زیرپصس ازدریافصت دلیصل مالکیصت وپاسصخ اسصتعلم از اداره ثبصت‬
‫محصل بصه منظور تطبیصق سصند بصا دفتصر املک واعلم وضعیصت‬
‫ثبصصت (حسصصب مورد)وعدم بازداشصصت نسصصبت بصصه تنظیصصم سصصند‬
‫رسمی انتقال عین اراضی واملک اقدام نمایند‪:‬‬
‫الف‪-‬گواهی پایان ساختمان یاعدم خلف موضوع تبصره ‪8‬ماده‬
‫‪100‬اصصصصلحی قانون شهرداری درمورد املک مشمول قانون‬
‫مذکور‬
‫ب‪-‬اعلم نظصصر وزارت جهاد کشاورزی (حسصصصب موردسصصازمان‬
‫امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی‬
‫بر عدم شمول مقررات قانون مرجصصع تشخیصصص اراضصصی موات‬
‫وابطال اسصصصناد آن وماده ‪56‬قانون حفاظصصصت وبهره برداری از‬
‫جنگلها ومراتع درمورداملک واقع در خارج از محدوده قانونی‬
‫شهرها‪.‬‬
‫ج‪-‬دفاتصر اسصنادرسمی مکلفنصد هنگام نقصل وانتقال عیصن املک‬
‫مفاصصا حسصاب مالیاتصی وبدهصی موضوع ماده ‪ 37‬قانون تامیصن‬
‫اجتماعصصصی مصصصصوب ‪1354‬رااز انتقال دهنده مطالبصصصه وشماره‬
‫آنرادر سصندتنظیمی قیصد نماینصد مگصر اینکصه انتقال گیرنده ضمصن‬
‫سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‬
‫صصورت متعاملیصن نسصبت بصه پرداخصت آن مسصوولیت تضامنصی‬
‫خواهند داشت‬
‫تبصصصره‪-‬در موارد مذکور در ماده فوق مراجصصع ذیربصصط مکلفنصصد‬
‫درتاریصصصخ مراجعصصصه بصصصه مراجعصصصه کنندگان گواهصصصی وصصصصول‬
‫تقاضاتسصلیم وظرف مدت بیسصت روزاز تاریصخ صصدورگواهی یاد‬
‫شده پاسصصخ آنراصصصادر نماینصصد اعلم نظصصر مراجصصع مذکوربایصصد‬
‫روشصن و بصا ذکصر علت و مسصتند بصه دلیصل قانونصی باشصد در غیصر‬
‫ایصصن صصصورت ثبصصت سصصند بصصا تصصصریح موضوع در سصصند تنظیمصصی‬
‫بلمانع خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی موظفنصصد درصصصورت عدم وصصصول‬
‫پاسصخ اسصصتعلمات منتقصل الیصه رااز آثاروتبعات سصصند تنظیمصصی‬
‫موضوع تبصصره ماده(‪)1‬مطلع سصازند در ایصن صصورت طرفیصن‬
‫پصصصس از تنظیصصصم سصصصند ونقصصصل وانتقال متضامنصصصا مسصصصوول و‬
‫پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که‬

‫تصا زمان تنظیصم سصند طبصق قوانیصن محقصق ومسصلم بوده مصی‬
‫باشند‪.‬‬
‫ماده ‪-3‬سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت‬
‫واعتبار اسصصناد تنظیمصصی میباشنصصد و درصصصورت تخلف مطابصصق‬
‫مقررات با انان عمل میشود‪.‬‬
‫ماده ‪-4‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی میتواننصصد در صصصورت درخواسصصت‬
‫متعاملیصن نسصبت بصه تنظیصم سصند رسصمی را جع بصه نقصل وانتقال‬
‫تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند ‪.‬شرکت مخابرات ایران مکلف‬
‫اسصت پاسصخ اسصتعلم دفاتصر در موارد مربوط را حداکثصر ظرف‬
‫مدت دو روز صصصادر نماینصصد اعتبار پاسصصخ اسصصتعلم یکروز پصصس‬
‫ازصدور است‪.‬‬
‫ماده ‪-5‬نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس‬
‫موافقصصت از ارایصصه موافقصصت وزارت فرهنصصگ وارشاد اسصصلمی‬
‫توسصصصط مالک بایصصصد در دفاتراسصصصنادرسمی انجام شود نقصصصل‬
‫وانتقالت مذکور در شناسصصنامه مالکیصصت کصصه نمونصصه آن توسصصط‬
‫سصصازمان ثبصصت اسصصناد واملک کشور ووزارت فرهنصصگ وارشاد‬
‫اسلمی تهیه میگردد منعکس میشود‪.‬‬
‫ماده ‪ -6‬هر کو نه انتقال بلعوض به ن فع دولت وشهرداری ها از‬
‫پرداخصصت عوارض و اخصصذ هصصر گونصصه گواهصصی بصصه اسصصتثنائ پاسصصخ‬
‫استعلم از اداره ثبت اسناد واملک محل معاف می باشد‬
‫ماده ‪-7‬آییصن نامصه اجرایصی ایصن قصا نون حداکثصر ششمصا ه پصس‬
‫ازابلغ باهمکاری سصصازمان ثبصصت اسصصناد و املک کشور واملک‬
‫کشور و وزارت دادگسصتری تهیصه و بصه تصصویب هیصا ت وزیران‬
‫خواهد رسید‬
‫ماده ‪ - 8‬از تاریصخ تصصویب ایصن قانون کلیصه قوانیصن و مقررات‬
‫مغایر با این قانون‬

‫لغو میگردد‬

‫مقررات كلي دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران‬
‫‪ : . 30‬سصصصردفتران ودفترياران موظفنصصصد نسصصصبت بصصصه‬
‫تنظيصم اسصناد مراجعيصن اقدام نماينصد مگصر آنكصه مفاد و مدلول‬
‫سصند مخالف بصا قوانيصن و مقررات موضوعصه و نظصم عمومصي يصا‬
‫اخلق حسصنه باشصد كصه در ايصن صصورت بايصد علت امتناع را بصه‬
‫تقاضا كننده اعلم نمايند‪.‬‬
‫‪ : . 31‬سصصردفتران و دفترياران نبايصصد اسصصنادي راكصصه‬
‫مربوط به خود يا كساني كه تحت وليت يا وصايت يا قيمومت‬
‫آنها هستند يا با آنها قرابت نسبي و سببي تا درجه چهارم از‬
‫طبقه سوم دارند يا درخدمت آنها هستند ثبت نمايند ‪.‬‬
‫‪ : . 23‬سصردفتر مسصئول كليصه امور دفترخانصه اسصت و‬
‫دفتر يار اول مسئول اموري كه به موجب مقررات به عهده او‬
‫محول شده يصصصا از طرف سصصصردفتر در حدود مقررات انجام آن‬
‫امور بصصه او ارجاع مصصي شود در مورد اخيصصر سصصردفتر و دفتريار‬
‫مسئوليت مشترك خواهند داشت ‪.‬‬
‫فراز ‪ 1‬و ‪ 2‬كصصد ‪:558‬هنگام مراجعصصه اصصصحاب معامله بصصه دفاتصصر‬
‫اسناد رسمي براي تنظيم سند پس از ملحظه و كنترل مدارك‬
‫و ضمائم و مسصصصصصصتندات و حصصصصصصصول اطمينان از عدم اشكال‬
‫قانونصي براي ثبصت سصند نسصبت بصه محاسصبه دقيصق ميزان حصق‬
‫الثبصت متعلقصه وفصق ماده ‪ 123‬اصصلحي قانون ثبصت و اصصلحات‬
‫بعدي ان و مفاد تبصره ‪ 33‬قانون بود جه سال ‪ 1368‬كل كشور‬
‫اقدام و مبلغ(حقوق دولتصصصي)قانونصصصي را تعييصصصن و همراه بصصصا‬

‫مشخصات لزم و شماره حساب مربوطه در فيش بانكي كه به‬
‫هميصصن منظور تهيصصه و در اختيار دفاتصصر اسصصناد رسصصمي قرار‬
‫خواهصد گرفصت بصه طور واضصح و خوانصا قيصد نموده و پصس از مهصر‬
‫و امضاء مسصئول دفتصر خانصه بصه متقاضصي تسصليم دارنصد و تاكيصد‬
‫گردد پس از پرداخت وجه فورا فيش پرداختي را به دفترخانه‬
‫تحويل نمايند‪.‬‬
‫دفاتصر اسصناد رسصمي پصس از اخصذ رسصيد بانكصي و كنترل مبلغ و‬
‫شماره حسصاب ان بصا رعايصت سصاير مقررات نسصبت بصه تنظيصم و‬
‫ثبصصت سصصند مربوطصصه اقدام و شماره فيصصش بانكصصي و مبلغ حصصق‬
‫الثبت را در متن سند و ثبت قيد نمايند‪.‬‬
‫‪ : 558‬هرگاه قبصل از تنظيصم سصند وثبصت آن طرفيصن‬
‫‪5‬‬
‫معامله از انجام معامله منصصصرف شونصصد سصصردفتر يصصا قائم مقام‬
‫قانونصصي وي بايصصد تقاضاي اسصصترداد و نسصصخه مخصصصوص پرداخصصت‬
‫كننده فيصصش بانكصصي وگواهصصي لزم مبنصصي بر عدم انجام معامله و‬
‫ثبت سند را به اداره ثبت محل ارسال دارد و‪.....‬‬
‫ب ند ‪63‬م ‪.‬ب‪:‬ا سناد و مدارك ا صحاب معامله كه ملحظه ان براي‬
‫ثبصصصت سصصصند ضرورت دارد بايصصصد بلفاصصصصله مسصصصترد شود و اگصصصر‬
‫نگهداري ان ضروري باشصد بايصد سصردفتر شخصصا بصه ذينفصع رسصيد‬
‫داده و بلفاصصصله پصصس از انجام معامله مسصصترد نمايصصد نگهداري‬
‫اسناد و مدارك اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است‬
‫مگر ان كه طبق ايين نامه بايد نزد سردفتر بماند‪..‬‬
‫‪ : . 18‬سصصصردفتران اسصصصناد رسصصصمي و ازدواج و طلق و‬
‫همچنيصصن دفترياران بايصصد در هصصر مورد كصصه نامصصه اداري‪ ,‬سصصند‪,‬‬
‫رونوشصت سصند يصا دفتصر تحصت تصصدي خود را امضاء مي‌نماينصد‬
‫قبل از امضاء نام و نام خانوادگي و سمت خود را ضمن تعيين‬
‫تاريخ صريحا ً و خوانا قيد نموده سپس اقدام به امضاء‌ نمايند‪.‬‬
‫‪ : . ‌18‬سردفتر و نماينده (دفتريار) هيچ سندي را نبايد‬
‫امضاء نماينصصد مگصصر آنكصصه وارد دفتصصر شده و بصصه امضاء اصصصحاب‬
‫معامله رسيده باشد ‪.‬‬
‫‪ : . 25‬هيصصچ يصصك از اوراق را نبايصصد قبصصل از تنظيصصم آن‬
‫اصحاب معامله امضاء نمايند ‪.‬‬
‫‪ : . 63‬طرفيصن معامله يصا وكلي آنهصا بايصد ثبصت سصند را‬
‫ملحظصصه نموده و مطابقصصت آن ثبصصت بصا اصصصل سصصند بصصه توسصصط‬
‫مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد و ‪....‬‬

‫‪ : . 65‬امضاء ثبصصصت سصصصند پصصصس از قرائت آن توسصصصط‬
‫طرفين معامله يا وكلي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود‪.‬‬
‫‪ : . 70‬سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي‬
‫اسصت وتمام محتويات و امضاهاي مندرجصه در آن معتصبر خواهصد‬
‫بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود و ‪..‬‬
‫كصصد ‪665‬م‪.‬ب‪:‬صصصرف تنظيصصم و تاييصصد امضاي اسصصناد از سصصوي‬
‫نمايند گي هاي سياسي و كن سولي جمهوري ا سلمي ايران در‬
‫خارج از كشور رسصصميت و اعتبار اسصصناد كامصصل بوده ونياز بصصه‬
‫تاييصصد مجدد از طرف اداره سصصجلت و احوال شخصصصيه وزارت‬
‫امور خارجه جمهوري اسلمي ايران وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 20‬سصند ثبصت شده در دفتصر اسصناد رسصمي بايصد بصه‬
‫صصاحب سصند يصا وكيصل او تسصليم و در دفتصر مخصصوصي رسصيد‬
‫گرفته شود‪.‬‬
‫‪ : . 21‬در مورد اسصصنادي كصصه در دو نسصصخه تنظيصصم مصصي‬
‫شود پصصس از ثبصصت يصصك نسصصخه در دفتصصر بايصصد در ذيصصل آن قيصصد‬
‫(نسصختان) شود و در نسصخه ثانصي قيصد شود كصه نسصخه اول ايصن‬
‫سصصند در ذيصصل شماره فلن ثبصصت و تمصصبر حصصق الثبصصت هصصم بر آن‬
‫الصصاق گرديده و اگصر سصند بيصش از دو نسصخه لزم باشصد فقصط‬
‫رونوشت داده مي‌شود‪.‬‬
‫‪ : . 21‬اصصصصول اسصصصناد رسصصصمي در صصصصورت تقاضاي‬
‫متعامليصن به تعداد آنهصا تهيصه مي‌شود و‪ ....‬متعامليصن مي‌تواننصد‬
‫از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند‪ (.‬كد ‪ 468‬و ‪469‬‬
‫)‬
‫‪ : . 64‬از قيصم نامصه و وكالت نامصه و اوراق ديگري كصه‬
‫براي تنظيصصم ثبصصت سصصند بصصه دفتصصر اسصصناد رسصصمي سصصپرده شده‬
‫رونوشصت بصه تقاضصا كننده داده مصي شود ولي رونوشصت مزبور‬
‫در حكصم اصصل نبود و سصند عادي محسصوب اسصت و در ذيصل آن‬
‫قيصد مصي شود رونوشصت مطابصق سصند عادي اسصت كصه بصه دفتصر‬
‫سپرده شده)ماده ‪63‬آیین نامه دفاتر)‬
‫‪ : . 35‬دادن فتوكپصصي بصصه جاي رونوشصصت از اسصصنادي كصصه‬
‫ادارات ثبصت و سصاير دوايصر دولتصي بصا مجوز مطالبصه مي‌نماينصد‪.‬‬
‫سردفتر مكلف به ارسال است مشروط براينكه فتوكپي ازهر‬
‫جهصت خوانصا و روشصن و بي‌عيصب و نقصص بوده و دفاتصر بصه خارج‬
‫دفتر منتقل و حمل نشوند و در تاريخ تهيه با متن ثبت دفتر و‬
‫ملحظات منطبصصصق باشصصصد وگواهصصصي و امضاء و مهصصصر باشصصصد‬
‫بلاشكال است ‪.‬‬

‫‪. 7‬د‪:‬شماره ثبصصت معاملت دفاتصصر اسصصناد رسصصمی بايصصد‬
‫مسلسل بوده و در اخر سال تجدید نشود‬
‫‪ : . 9‬دركليصصه اسصصناد و دفاتصصر و قبوض بايصصد تاريصصخ‬
‫شمسي قيد گردد‪.‬‬
‫‪ : . 17‬در كليصصه اسصصناد بايسصصتي شماره شناسصصنامه و‬
‫محصل اقامصت متعامليصن بطور وضوح قيصد شود(رعايصت تبصصره ‪3‬‬
‫ماده ‪ 34‬ق‪.‬ث)‪.‬‬
‫‪ : . 493‬برابر ايصن بخشنامصه سصردفتران مكلفنصد تعرفصه‬
‫حصق التحريصر را در محصل دفترخانصه بصه نحوي كصه در ديصد كليصه‬
‫مراجعين قرار گيرد نصب نمايند و در مقا بل مبالغ ماخوذه به‬
‫مراجعين رسيد تسليم نمايند‪(.‬با توجه به نامه شماره ‪5663/34‬‬
‫مورخه ‪ 27/3/85‬اداره كل محترم امور اسناد از تاريخ ‪.)1/4/85‬‬
‫‪. 118‬ب‪:‬درج قي مت معاملت بر ط بق اظهار يا توا فق يا‬
‫اقرار كتصصبي يصصا شفاهصصي طرفيصصن معامله بلمانصصع اسصصت ليكصصن‬
‫اجبار متعامليصن بصه ارائه مبايعصه نامصه يصا اظهار ارزش واقعصي‬
‫مبيع صحيح نمي باشد‪.‬‬
‫‪ : . 468‬در هرمورد كصصه از طرف مراجصصع قضائي يصصا هصصر‬
‫مرجصع ديگري تقاضاي خروج دفتصر از دفترخانصه ميشود مطابصق‬
‫ماده ‪ 21‬قانون دفاتصصر اسصصناد رسصصمي بصصه وظيفصصه قانونصصي خود‬
‫عمصصل نموده واز ارسصصال دفتصصر اكيدا خودداري نماينصصد درغيصصر‬
‫اينصصصورت مسصصئوليت تخلف قانونصصي برعهده سصصردفتر خواهصصد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪ : . 89‬مداخله و مباشرت دفاتصر اسصناد رسصمي در تهيصه و‬
‫تنظيم قولنامه عادي خلف شئون سردفتري و ممنوع است‪.‬‬
‫ب‪ -‬در موارديكصه طرفيصن قولنامصه عادي يصا مدارك ديگري ميان‬
‫خود شرط كرده باشنصد كصه در موعصد معيصن سصند معامله آنان در‬
‫دفترخانصه مشخصص ثبصت شود چنانچصه سصند موضوع قولنامصه در‬
‫موعصصد مقرر در آن دفتصصر بصصه ثبصصت نرسصصد بصصه درخواسصصت كتصصبي‬
‫ذينفصع بصه صصدور گواهصي از طرف سصردفتر در زمينصه علت عدم‬
‫انجام معامله در نمونصه اي كصه بصه ضميمصه ايصن بخشنامصه صصادر‬
‫ميشود بلمانع خواهد بود ‪.‬‬
‫‪ : . 435‬ارسصصال آمار ماهانصصه دفاتصصر ازدواج و طلق و‬
‫دفاتر اسناد رسمي حداكثر تا ‪ 25‬هر ماه‪.‬‬

‫‪ ... : . 639‬اصصول اجراي مصصوباتي كصه از طريصق روزنامصه‬
‫رسصمي منتشصر مي‌شود موكول بصه ابلغ مجدد از طريصق صصدور‬
‫بخشنامه نيست ( ماده ‪ 2‬قانون مدني)‪.‬‬
‫‪ : 0 31‬در مورد املكصي کصه در دفتصر املك ثبصت نشده‬
‫باشصد سصردفتر مكلف اسصت قبصل از تنظيصم سصند وضعيصت ثبتصي‬
‫ملك را از اداره ثبصصت محصصل اسصصتعلم نموده پصصس از وصصصول‬
‫صصصورت وضعيصصت ثبصصت ملك هرگاه مانعصصي براي انجام معامله‬
‫نباشد اقدام به ثبت سند نمايد‬
‫ماده ‪ 32‬آ ‪.‬د ‪:‬در كليه اسناد و معاملت املك بايد شماره پلك‬
‫وحدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحا ً قيد گردد‪.‬‬
‫‪ : . 33‬هرگاه معامله راجصصع بصصه انتقال قطعصصي تمام ملك‬
‫ثبصت شده باشصد سصردفتر بايصد خلصصه آن را در صصفحات خلصصه‬
‫انتقالت قيد و امضاء كرده و به انتقال گيرنده تسليم نمايد‬
‫‪: . 34‬هرگاه معامله راجصع بصه انتقال يصك قسصمت از ملك‬
‫باشصد خلصصه آن بايصد در صصفحات خلصصه انتقالت قيصد و امضاء‬
‫كرده و سصصصند مزبور بصصصه انتقال دهنده مسصصصترد گردد در ايصصصن‬
‫صصورت انتقال گيرنده مي‌توانصد بصه اداره ثبصت حوزه وقوع ملك‬
‫مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقل تحصيل نمايد ‪.‬‬
‫‪: . 65‬‬

‫‪.‬‬
‫‪ : . 35‬در مواردي كصصه معامله مربوط بصصه واگذاري حصصق‬
‫عينصي نسصبت بصه ملك ( مثصل رهصن وحقوق ارتفاقصي) و يصا راجصع‬
‫بصه انتقال تمام يصا قسصمتي از عيصن ملك بصا حصق اسصترداد باشصد‬
‫سردفتر بايد آنرا در صفحات خلصه انتقال قيد و امضاء‌ نمايد‬
‫‪.‬‬

‫بنصد ‪ 51‬و كصد ‪672‬م‪.‬ب‪ :‬قيصد كامصل سصلسله مراتصب انتقالت در‬
‫ظهر خلصه معامله‌هاي ارسالي‪.‬‬
‫‪ : . 36‬بعصد از تنظيصم سصند سصردفتر مكلف اسصت خلصصه‬
‫معامله را كه نزد او واقع شده روي برگهاي مخصوص اين كار‬
‫نوشتصه منتهصي در ظرف مدت پنصج روز بصه اداره ثبصت بفرسصتد‪.‬‬
‫خلصه مزبور بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملين‬
‫ء آنان بصصه امضاي سصصردفتر و دفتريار‬
‫نيصصز بوده و علوه برامضا ‌‬
‫ممضي باشد‪ .‬تخلف از اين ماده مستلزم كيفر انتظامي شديد‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪ :‬درصصصورتي كصصه معامله راجصصع بصصه ملك ثبصصت شده‬
‫‪37‬‬
‫ً‬
‫باشصصد بايصصد خلصصصه آن مسصصتقيما بصصه دفتصصر املك ثبصصت محصصل‬
‫فرسصصتاده شود كصصه در ذيصصل ثبصصت ملك قيصصد گردد و درغيصصر ايصصن‬
‫صصورت بصه دايره بايگانصي ثبصت محصل داده مي‌شود قسصمت اول‬
‫ايصن ماده در مورد وصصيت نسصبت بصه املك ثبصت شده هصم بايصد‬
‫رعايت گردد‬
‫‪ : . 45‬در مورد معاملت بصا حصق اسصترداد (بيصع شرط و‬
‫رهن وغيره ) بايد وضعيت ثبتي ملك استعلم و خلصه معامله‬
‫نيز به اداره ثبت ارسال گردد‪.‬‬
‫‪ : . 30‬براي ثبت معامله املك ثبت شده كه درخارج از‬
‫حوزه واقصصع اسصصت بايصصد قبل ً اسصصتعلم وضعيصصت شده و پصصس از‬
‫وصصصول پاسصصخ و نبودن اشكال مبادرت بصصه ثبصصت سصصند شود و‬
‫بطور كلي براي هصر يصك ملك بايصد يصك اسصتعلم تنظيصم گردد و‬
‫ارزش معاملتي نيز از دارايي محل استعلم شود‪.‬‬
‫‪. 730‬ب‪:‬اعلم میدارد صصدور خلصصه معامله المثنصی محمصل‬
‫قانونی ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 40‬در مورد معاملت وراث متوفصي نسصبت بصه املك‬
‫معامله را وقتصي مي‌توان تنظيصم و ثبصت نمود كصه گواهصي نامصه‬
‫انحصصصار وراثصصت در دسصصت داشتصصه و بيصصن آنهصصا در سصصهم الرث‬
‫توافق باشد‪ .‬ونيز به استناد رديف ‪ 97‬مجموعه بخشنامه ها در‬
‫دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است ‪.‬‬
‫‪: . 229‬‬
‫‪6‬‬

‫‪18‬‬
‫‪55‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫بنصد ‪ 37‬م ‪.‬ب ‪ :‬در مواقعصي كصه وراث يصا يكصي از آنهصا بصا سصند‬
‫مالكيصت مورث براي ثبصت سصند مراجعصه مي‌نماينصد بايصد پصس از‬
‫اسصصتعلم از ثبصصت محصصل در صصصورتيكه سصصند مالكيصصت بنام وارث‬
‫مراج عه كننده صادر نشده با شد سند ث بت و ع ين سند مالك يت‬
‫پصس از قيصد خلصصه انتقال براي تعويصض بصه ثبصت محصل ارسصال‬
‫شود‪.‬‬
‫كد ‪712‬م‪.‬ب وكد ‪.552‬م‪.‬ب(در مورد افراد ممنوع المعامله)‬
‫كصصد ‪ 652‬م‪.‬ب‪:‬در اجراي ماده ‪118‬اييصصن نامصصه اجراي مفاد اسصصناد‬
‫رسصصصمي تصصصا اصصصصلح ماده مزبور مقرر مصصصي گردد‪-1 :‬چنانچصصصه‬
‫دفترخانه اي به هر علت تعطيل بوده و كفيل حق تنظيم سند‬
‫جد يد در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر‬
‫سردفتر كف يل ث بت و مرا تب تو سط سردفتر كف يل در حاش يه‬
‫ملحظات ثبصت سصند اوليصه در دفتصر مكفول عنصه قيصد و امضائ‬
‫مي گردد‪. ...‬‬
‫كصد ‪485‬م‪.‬ب‪:‬اسصتقرار وليصت براي پدر و جصد پدري نسصبت بصه‬
‫مولي عليصه تصا زمانصي كصه مولي عليصه كصبير و رشيصد نشده اسصت‬
‫پصصس از رسصصيدن بصصه سصصن رشصصد و تحقصصق كبارت موجصصبي براي‬
‫دخالت ولي قهري نيسصت و كصبير مصي توانصد راسصا در امور خود‬
‫مداخله نمايصد بصا ايصن توصصيف نمايندگصي قانونصي موضوع ماده‬
‫‪ 1183‬قانون مد ني صرفا محدود به زمان وليت و تا حد كبر و‬
‫رشصد مصي باشصد و هصر نوع وكالت نامصه كصه از طرف ولي قهري‬
‫براي امور مولي عليصه تنظيصم شده باشصد صصرفا تصا همان زمان‬
‫معتبر و قابل استفاده است اعم از اين كه واجد مدت بوده يا‬
‫بلعزل باشد‪(.‬و رديف ‪ 25‬م‪.‬ب)‬
‫کصد ‪710‬م‪.‬ب‪:‬کلیصه دفاتصر اسصناد رسصمی وفصق تبصصره یصک ماده(‬
‫‪)120‬اصصصلحی آییصصن نامصصه قانون ثبصصت املک نسصصبت بصصه تهیصصه‬
‫دفترثبصت شماره پلک املکصی کصه نسصبت بصه آن سصند مالکیصت‬
‫المثنصصی صصصادر شده وتکمیصصل آن طبصصق مقررات اقدام نماینصصد‬
‫تخلف ازرعایصت دسصتور مندرج درتبصصره(‪)1‬فوق الذکصر مسصتلزم‬
‫کیفصر درجصه(‪)3‬بصه بال مقرر در ماده( ‪)38‬قانون دفاتصر اسصناد‬
‫رسمی است‪.‬‬

‫ائين نامه هاي بند ‪ 4‬ماده ‪ 6‬وتبصره ‪ 2‬ماده ‪.........6‬‬
‫ماده ‪ :3‬سصصازمان ثبصصت اسصصناد و املك كشور براي انتخاب‬
‫سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي اگهي در‬
‫يكصي از روزنامصه هاي كثيصر النتشار مركصز مراتصب را بصه اطلع‬
‫متقاضيان خواهصد رسصانيد متقاضيان واجصد شرايصط مكلفنصد تصا‬
‫اخصر مهصر تقاضاي خود را بصه سصازمان ثبصت يصا اداره ثبصت محصل‬
‫تسليم دارند و‪. ...‬‬
‫)‪ :‬كفيصل دفترخانصه كصه سصردفتر آن فوت يصا بصه‬
‫‪(6‬‬
‫انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت‬
‫سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص‬
‫نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود‪.‬‬
‫‪: 14‬ميزان مرخصصصي سصصالنه سصصردفتر و دفتريار يصصك ماه‬
‫است‪. ...‬در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي سالنه‬
‫خود اسصصتفاده نكنصصد مرخصصصي مزبور براي او ذخيره ميشود و‬
‫مي تواند از مجموع انها به شرط انكه از چهار ماه تجاوز نكند‬
‫يكجصا يصصا بصه دفعات اسصصتفاده كنصصد در ايصصن صصصورت صصصدور ابلغ‬
‫منوط بصصه پيشنهاد واحصصد ثبتصصي و موافقصصت ثبصصت منطقصصه يصصا‬
‫سازمان ثبت مي باشد‪.‬‬
‫ماده ‪:15‬در صصورتي كصه سصردفتر يصا دفتريار بصه لحاظ عارضصه‬
‫بيماري قادر بصصه انجام وظيفصصه نباشصصد بايصصد بصصا ارسصصال گواهصصي‬
‫پزشصصصك معالج بصصصه واحصصصد ثبتصصصي محصصصل درخواسصصصت مرخصصصصي‬
‫اسصتعلجي نمايصد‪.‬در صصورتي كصه مدت بيماري بيصش از يصك ماه‬
‫باشصد صصدور ابلغ مرخصصي اسصتعلجي منوط بصه گواهصي هيئت‬
‫پزشكي به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪:17‬دفتريار كفيصل داراي وظايصف و حقوق دفتريار اصصيل‬
‫مي باشد و تعيين وي با واحد ثبتي محل است‪.‬‬
‫تبصصره‪:‬تغييصر دفتريار از يصك دفترخانصه ديگصر بصا موافقصت هصر دو‬
‫سردفتر و تصويب سازمان ثبت جايز است‪.‬‬
‫ماده ‪ :25‬مدت پاسخ متخلف به كيفر خواست ده روز از تاريخ‬
‫ابلغ مصي باشصد ايصن مهلت بصه تقاضاي متخلف و تصصويب مديصر‬
‫كل يكبار براي ده روز قابل تمديد است‪.‬‬
‫ماده ‪ 38‬قانون اصصصصصلحات ارضصصصصي‪:‬در مواردي كصصصصه شوراي‬
‫اصصصلحات ارضصصي تشخيصصص دهصصد در اسصصنادي كصصه در اجراي‬
‫مقررات اصصلحات ارضصي تنظيصم شده اشتباهصي رخ داده اسصت‬
‫راي بصصه اصصصلح يصصا اقاله يصصا ابطال سصصند خواهصصد داد راي مزبور‬

‫براي دفاتصصر اسصصناد رسصصمي دوايصصر ثبصصت اسصصناد و املك لزم‬
‫الجراء خواهد بود‪.‬‬

‫اصلح سند‬
‫‪ :69‬طبصصق بنصصد ‪ 69‬مجموعصصه بخشنامه‌هاي ثبتصصي تصصا اول‬
‫مهرماه ‪ 65‬ثبصصت اسصصناد در دفاتصصر بايصصد بصصا جوهصصر ثابصصت (نصصه بصصا‬
‫خودكار يا روان نويس ) صورت پذيرد ‪.‬‬
‫‪ : . 62‬تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بصصصصصه هصصصصصر‬
‫نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است ‪.‬‬
‫‪ : . 69‬هرنوع قلم خوردگصي و خدشصه در متصن اسصناد و‬
‫خلصصصه معاملت و فسصصخ نامه‌صصها و ثبصصت دفتصصر ممنوع اسصصت و‬
‫اوراق مذكور و همچنين ثبت دفتر بايد خوش خط و خوانا و با‬
‫جوهصر ثابصت تنظيصم و بصه امضاء متعامليصن و سصردفتر و دفتريار‬
‫برسصد و هرگونصه اصصلح عبارت و يصا توضيحصي لزم باشصد بايصد‬
‫ذيصل اوراق مذكور يصا ثبصت دفاتصر منعكصس و بصه امضاء اشخاص‬
‫نامبرده برسد‪.‬‬
‫‪ : . 75‬قبصل از امضاء و تكميصل سصند هرگونصه اصصلح و‬
‫توضيح در متن اسناد و ذيل ثبت سند بلمانع است‪.‬‬
‫‪ : . 20‬اصصصلح سصصند بصصا رعايصصت جميصصع مقررات و اخصصذ‬
‫مدارك لزم با تنظيم اقرار نامه اصلحي بين متعاملين نسبت‬
‫بصصه اشتباهات بصصه عمصصل آمده بصصه هنگام تنظيصصم سصصند انتقال بل‬
‫اشكال است‪.‬‬
‫ماده ‪8‬آیین دادرسی‪:‬هیچ مقام رسمی یاسازمان یاادره دولتی‬
‫نمیتواند حکم دادگاه راتغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند‬
‫مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یامرجع بالترو آن هم در‬
‫مواردی که قانون معین نموده باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ 309‬اييصن دادرسصي مدنصي‪:‬هرگاه در تنظيصم و نوشتصن راي‬
‫دادگاه سصهو قلم رخ دهصد مثصل از قلم افتادن كلمصه اي يصا زياد‬
‫شدن ان يصا اشتباهصي در محاسصبه صصورت گرفتصه باشصد تصا وقتصي‬
‫كه از ان تجديد نظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذي نفع‬
‫راي را تصصحيح مصي نمايصد راي اصصلحي بصه طرفيصن ابلغ خواهصد‬
‫شد‪.‬‬
‫ماده ‪27‬قانون اجرای احکام‪:‬اختلفات راجصصصصع بصصصصه مفاد حکصصصصم‬
‫همچنین اختلفات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یاابهام‬

‫حکم یامحکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم راصادر کرده‬
‫رسیدگی میشود‪.‬‬
‫فراز ‪7‬ماده ‪ 25‬قانون ثبصت‪:‬هرگاه در طرزتنظیصم اسصناد وتطبیصق‬
‫مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و‬
‫صصصصصصصصصدور دسصصصصصصصصتور لزم بصصصصصصصصا هیات نظارت خواهصصصصصصصصد‬
‫بود‪.‬‬

‫شركت ها و موسسات‬
‫‪ : . 61‬تنظيصصصصم معاملت اشخاص بعنوان شركصصصصت يصصصصا‬
‫نمايندگصصي شركصصت قبصصل از احراز شخصصصيت حقوق آنهصصا ممنوع‬
‫است‪( .‬ردیف ‪110‬م‪.‬ب و ردیف ‪ 125‬م ب)‬
‫‪ : 91‬با تو جه به ماده ‪ 61‬آئ ين نا مه دفا تر ا سناد ر سي و‬
‫ماده ‪ 3‬قانون ثبصت شركتهصا احراز شخصصيت حقوقصي نماينده يصا‬
‫شعبصه شركصت خارجصي براي تنظيصم اسصناد كافصي بصه نظصر مصي‬
‫رسد ‪ (.‬رديف ‪) 87‬‬
‫‪ : . 142‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمي مكلفنصصد قبصصل از هرنوع‬
‫انتقال و واگذاري نسصبت بصه سصهم الشركصه شركتهاي نسصبي و‬
‫تضامنصصصي و بصصصا مسصصصئوليت محدود و مختلط سصصصهامي و غيصصصر‬
‫سصصهامي وضعيصصت شركصصت را از اداره ثبصصت شركتهصصا و مالكيصصت‬
‫صصصنعتي در مركصصز و ادارات ثبصصت در شهرسصصتانها اسصصتعلم و‬
‫سپس نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كند‪.‬‬
‫‪ : . 136‬در صصورت انقضاء مدت ماموريصت مديران تصا‬
‫زمان انتخاب مديران جديصصصد مديران سصصصابق كماكان مسصصصئول‬
‫امور شركت و اداره آن خواهند بود ‪.‬‬
‫ردیصصف ‪113‬م ب‪ :‬چون مدیصصر یامدیران شرکصصت درامضصصا اسصصناد‬
‫رسمی شرکت اموال شخصی خود راانتقال نمی دهند لذا بند‬
‫(و)ماده (‪)10‬قانون وظیفصصه عمومصصی شامصصل مدیران شرکصصت‬
‫نمی باشد ‪.‬‬
‫‪ : . 109‬مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‬
‫شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد‪.‬‬

‫ماده ‪ 37‬قانون تاميصن اجتماعصي ‪ :‬هنگام نقصل وانتقال عیصن یصا‬
‫منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه‬
‫انتقال بصصورت قطعصی ‪-‬شرطصی ‪-‬رهنصی صصلح حقوق یصا اجاره‬
‫باشصد و اعصم از اینکصه انتقال بصه طور رسصمی یصا غیصر رسصمی‬
‫انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف اسصصت گواهصصی سصصازمان را‬
‫مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه ومتفرعات آن از‬
‫انتقال دهنده مطالبصه نمایصد ‪ .‬دفاتصر اسصناد رسصمی مکلفنصد در‬
‫موقصصع تنظیصصم سصصند از سصصازمان راجصصع بصصه بدهصصی واگذار کننده‬
‫اسصتعلم نماینصد در صصورتی کصه سصازمان ظرف ‪ 15‬روز از تاریصخ‬
‫ورود برگ اسصتعلم بصه دفتصر سصازمان پاسصخی بدفترخانصه ندهصد‬
‫دفتصر خانصه معامله را بدون مفاصصا حسصاب ثبصت خواهصد کرد‪(.‬کصد‬
‫‪ 666‬نحوه عملکردماده مذکور)‬
‫رديف ‪105‬م‪.‬ب‪:‬نحوه تنظيم اسناد مديران شركتهايي كه شخصا‬
‫ممنوع المعامله ميباشند‬

‫اقرارنامه‬
‫ماده ‪ 1259‬ق‪ .‬م ‪ :‬اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير‬
‫بر ضرر خود ‪.‬‬
‫ماده ‪ 1262‬ق‪ .‬م ‪ :‬اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار‬
‫باشصصد بنابرايصصن اقرار صصصغير و مجنون در حال ديوانگصصي و غيصصر‬
‫قاصد و مكره موثر نيست ‪.‬‬
‫ماده ‪ 1268‬ق‪ .‬م ‪ :‬اقرار معلق موثر نيست ‪.‬‬
‫ماده ‪ 1272‬ق‪ .‬م ‪ :‬در صحت اقرار به تصديق مقرله شرط نيست‬
‫ليكصن اگصر مفاد اقرار را تكذيصب كنصد اقرار مزبور در حصق او اثري‬
‫نخواهد داشت ‪.‬‬
‫ماده ‪ 1278‬ق‪ .‬م ‪ :‬اقرار هر كس فقط نسبت به خود آنشخص‬
‫و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در‬
‫موردي كصه قانون آن را ملزم قرار داده باشصد( رعايصت بنصد ‪152‬‬
‫م ب ث)‬

‫صغار‬
‫‪. 1212‬م‪:‬اعمال و اقوال صصصغير تصصا حدي كصصه مربوط بصصه‬
‫اموال و حقوق مالي او باشصصد باطصصل و بلاثصصر اسصصت معذالك‬
‫صصغير مميصز ميتوانصد تملك بلعوض كنصد‪:‬مثصل قبول هبصه و صصلح‬
‫بلعوض و حيازت مباحات‪.‬‬
‫ماده ‪ 1214‬ق‪.‬م‪:‬معاملت و تصصرفات غيصر رشيصد در اموال خود‬
‫نافذ نيست مگر بااجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه‬
‫قبل داده شده باشصصد يصصا بعصصد از انجام عمصصل‪ .‬معذالك تملكات‬
‫بلعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است‪.‬‬
‫‪: . 22‬‬
‫واقع مي شود بدون‬
‫اجازه كتصبي مدعصي العموم محصل ممنوع اسصت و بصه اوراق قيصم‬
‫نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود‬
‫‪ : . 89‬در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم‬
‫نسصبت بصه سصهم الرث صصغار از ديصه يصا صصلح وسصازش نسصبت بصه‬
‫مقصر يا محكوم عليه كسب اجازه از مدعي العموم به استناد‬
‫ماده ‪ 1242‬ق م مورد نياز است ‪.‬‬
‫‪ : . 25‬وليصت پدر و جصد پدري درعرض هصم مي‌باشصد و‬
‫هريصصك از آنهصصا مي‌تواننصصد از طرف مولي عليصصه خود نسصصبت بصصه‬
‫انجام هرنوع معامله اي اقدام نمايند ‪.‬‬
‫ماده ‪ 1181‬ق‪.‬م‪:‬هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولد خود‬
‫وليت دارند‪.‬‬
‫ماده ‪ 1182‬ق‪.‬م‪:‬هرگاه طفصل هصم پدر و هصم جصد پدري داشتصه‬
‫باشصد و يكصي از انهصا محجور يصا بصه علتصي ممنوع از تصصرف در‬
‫اموال مولي عليه گردد وليت قانوني او ساقط مي شود‪.‬‬
‫ماده ‪ 1183‬ق‪.‬م‪:‬در كل يه امور مربوط به اموال و حقوق مالي‬
‫مولي عليه ولي نماينده قانوني او مي باشد‪.‬‬
‫ردیصف ‪144‬م‪.‬ب‪:‬باتوجصه بصه ماده ‪ 2‬قانون ازدواج چون نسصبت بصه‬
‫مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار‬
‫به افزایش ‪.....‬وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ‪124‬‬
‫قانون ثبصت میباشصد(مبلغ حصق الثبصت بصا توجصه بصه ماده ‪ 124‬پنصج‬
‫هزار ریال است)‬

‫اتباع بيگانه‬
‫ماده ‪ 7‬قانون مد ني‪:‬اتباع خار جه مق يم در خاك ايران از ح يث‬
‫مسصايل مربوط بصه احوال شخصصيه و اهليصت خود و همچنيصن از‬

‫حيصث حقوق ارثيصه در حدود معاهدات مطيصع قوانيصن و مقررات‬
‫دولت متبوع خود خواهند بود‪.‬‬
‫ماده ‪ 8‬قانون مدنصي‪:‬اموال غيصر منقوله كصه اتباع خارجصه در‬
‫ايران طبصصق عهود تملك كرده يصصا مصصي كننصصد از هصصر جهصصت تابصصع‬
‫قوانين ايران خواهد بود‪.‬‬
‫‪ : . 31‬بصا توجصه بصه بخشنامصه سصازمان ثبصت و آئيصن نامصه‬
‫اسصصتملك اتباع بيگانصصه تنظيصصم سصصند منقول براي اتباع بيگانصصه‬
‫منعي ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 34‬تنظيصصم اسصصناد براي اتباع بيگانصصه تنهصصا بصصا ارائه‬
‫كارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 92‬باتوجه به مقررات مربوطه در حدودي كه خود‬
‫موكصل مصي توانصد قانونصا تعهصد يصا تمليصك نمايصد تنظيصم اسصناد‬
‫متفرقه مانند اقرار ‪ -‬تعهد نامه ‪ -‬وكالت براي اتباع بيگانه كه‬
‫داراي گذرنامه معتبر يا رواديد معتبر باشند ايرادي ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 42‬در موقصع مراجعصه كليصه اتباع خارجصه براي تملك‬
‫اموال غير منقول بايد سردفتران جواز اقامت آنها را ملحظه‬
‫تادر صصورتي كصه مدت آن منقضصي نشده باشصد بوسصيله اظهار‬
‫نامصصه مخصصصوص از اداره ثبصصت محصصل براي تنظيصصم سصصند معامله‬
‫تحصيل اجازه نمايند‪.‬‬
‫‪ : . 357‬درخواسصت ثبصت اتباع بيگانصه بصا رعايصت مقررات‬
‫مربوط بصصه اسصصتملك اتباع بيگانصصه و پصصس از كسصصب دسصصتور از‬
‫سازمان ثبت بعمل مي آيدو كد ‪658‬وبند ‪360‬و ‪361‬‬
‫ماده ‪963‬ق‪.‬م‪:‬اگصصر زوجيصصن تبعصصه يصصك دولت نباشنصصد روابصصط‬
‫شخصصصي ومالي بيصصن انهصصا تابصصع قوانيصصن دولت متبوع شوهصصر‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ 964‬ق‪.‬م‪:‬روابصط بيصن ابويصن و اولد تابصع قانون دولت‬
‫متبوع پدر اسصت مگصر اينكصه نسصبت طفصل فقصط بصه مادرمسصلم‬
‫باشد كه در اين صورت روابط بين طفل ومادر او تابع قانون‬
‫دولت متبوع مادر خواهد بود‪.‬‬
‫بند ‪5‬ماده ‪ 976‬ق‪.‬م‪:‬كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارج‬
‫است به وجود امده و بلفاصله پس از رسيدن به سن ‪ 18‬سال‬
‫تمام لاقصصل يصصك سصصال ديگصصر در ايران اقامصصت كرئه باشنصصد وال‬
‫قبول شدن ان ها به تابع يت ايران بر ط بق مقررا تي خوا هد بود‬
‫كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است‪.‬‬

‫بندب ماده ‪ 977‬ق‪.‬م‪:‬هرگاه اشخاص مذكور در ب ند ‪ 5‬ماده ‪976‬‬
‫ق‪ .‬م پس از ر سيدن به سن ‪ 18‬سال تمام بخواه ند به تابعيت‬

‫پدر خود باقصي بماننصد بايصد ظرف يصك سصال درخواسصت كتصبي بصه‬
‫ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه انها را تبعه‬
‫خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند‪.‬‬
‫بنصصد ‪360‬م‪.‬ب ‪:‬اتباع خارجصصي مقيصصم ايران نمصصي تواننصصد قبصصل از‬
‫كسصصب اجازه مخصصصوص از سصصازمان ثبصصت بصصه قائم مقامصصي از‬
‫فرزنصصد صصصغير خود نسصصبت بصصه قبول انتقال اموال غيصصر منقول‬
‫واقع در ايران اقدام نمايند‪.‬‬

‫بند ‪361‬م‪.‬ب‪:‬در هر مورد كه اتباع بيگانه قصد تملك و يا اجاره‬
‫اموال غيصر منقول در ايران داشتصه باشنصد دفاتصر اسصناد رسصمي‬
‫بايستي قبل موافقت سازمان ثبت را جلب نمايند هرگاه مدت‬
‫اجاره از ‪ 5‬سصال تجاوزننمايصد جلب موافقصت ضروري نيسصت و‬
‫فقصط بايسصتي مراتصب را بصا ذكصر خصصوصيات و مشخصصات موجصر‬
‫و مسصتاجر و محصل مورد اجاره بصه ادره كصل امور املك گزارش‬
‫نمايند‪(.‬ورعایت بند ‪117‬م ب)‬

‫احراز هويت‬
‫‪ : . 86‬در صصصصورتي كصصصه تقاضاي ثبصصصت سصصصندي بشود‬
‫تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به‬
‫عهده صاحب دفتر است و ‪.....‬‬
‫‪ :‬باتوجصصه بصصه ماده ‪ 86‬قانون ثبصصت اسصصناد و ماده ‪46‬‬

‫‪. 6‬‬
‫قانون ثبت احوال فقط شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلمي‬
‫ايران ملك احراز هويت مي‌باشد(‪.‬كد ‪703‬قبول كارت ملي)‬
‫‪60406/1‬‬

‫‪22/12/85‬‬

‫‪ : 0 . 580‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمي در انجام معاملت اصصصل‬
‫شناسصنامه متعامليصن را ملك تشخيصص هويصت آنان قراردهنصد و‬
‫در صصورت وجود هرگونصه ابهام و يصا برخورد بصا شناسصنامه هاي‬
‫مخدوش و ناخوانصا و‪ ....‬مراتصب را بصا ارسصال عيصن شناسصنامه‬
‫ارائه شده بصصه اداره ثبصصت احوال محصصل منعكصصس تصصا اقدام لزم‬
‫صورت پذيرد ‪.‬‬
‫‪ -1:‬مهلت اعتبار شناسنا مه هاي قديم در ‪31/6/72‬‬

‫‪. 480‬‬
‫بصه پايان رسصيده اسصت و ارائه هصر گونصه خدمصت براسصاس ايصن‬
‫قبيصصصل شناسصصصنامه هصصصا برابر مقررات قانون تخلفات اسصصصناد‬
‫سصصجلي وشناسصصنامه مصصصوب مجمصصع تشخيصصص مصصصلحت نظام‬
‫پيگرد قانوني دارد ‪.‬‬
‫‪ -2‬در موردي كصه وكيصل بصا ارائه وكالتنامصه معتصبر رسصمي جهصت‬
‫انجام امور مربوط بصصه وكالت از طرف موكصصل بصصه دفتصصر اسصصناد‬
‫رسصمي مراجعصه مصي نمايصد مطالبصه شناسصنامه موكصل موردي‬
‫ندارد بديهصصي اسصصت احراز اعتبار وكالتنامصصه و هويصصت وكيصصل و‬
‫حدود اختيارات وي بصا سصردفتر اسصت ‪ -3 .‬دفاتصر اسصناد رسصمي‬
‫مصي تواننصد مشخصصات سصجلي موكصل بصه جهتصي كصه تغييري در‬

‫مشخصصصات وي حاصصصل ويصصا مراتصصب ثبصصت فوت (شرط انقضاء‬
‫وكالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موكل‬
‫استعلم نمايند‪.‬‬
‫‪ : . 50‬هرگاه مسصصئول دفتصصر در هويصصت متعامليصصن يصصا‬
‫طرفصي كصه تعهصد مي‌كنصد ترديصد داشتصه باشصد بايصد دو نفصر از‬
‫اشخاص معروف و معتمصد حضورا ً هويصت آنان را تصصديق نموده‬
‫و مسصصئول دفتصصر مراتصصب را در دفتصصر ثبصصت و بصصه امضاء شهود‬
‫رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد‪.‬‬
‫ماده ‪ 51‬ق‪.‬ث ‪ :‬در مورد ماده ‪ 50‬قانون ثبصت شاهدي كصه يصك‬
‫طرف از اصصحاب معامله را معرفصي مي‌نمايصد نمي‌توانصد معرف‬
‫طرف ديگر باشد ‪.‬‬
‫‪ : . 79‬هيچگونصه منصع قانونصي براي اينكصه بانوان بعنوان‬
‫معرف ومعتمد شناخته شوند وجود ندارد ‪.‬‬
‫‪ : . 52‬وقتصصي كصصه مسصصئول دفتصصر نتوانصصد بوسصصيله شهود‬
‫معروف و معت مد هويت اشخاص را معين ك ند بايد از ثبت سند‬
‫امتناع نمايد‪.‬‬
‫كصصد ‪695‬م‪.‬ب‪.‬تنظيصصم سصصند براي شخصصص فاقصصد هصصر دودسصصت‬
‫وهردوپابااستفاده از مهر مشاراليه باحضوردو(‪)2‬نفرمعتمد كه‬
‫گواه امر باشند اشكالي ندارد‪.‬‬
‫‪ : . 58‬شهود بايصصد موثصصق باشنصصد علوه بر ايصصن ورقصصه‬
‫هويت (شناسنامه) خود را ارائه دهند ‪.‬‬
‫‪ : . 59‬شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد‪:‬‬
‫‪ -1‬غيصر رشيصد يصا محجور ‪ -2‬كور يصا گنصگ ‪ -3‬اشخاص ذينفصع در‬
‫معامله ‪ -4‬خدمه مسئول دفتر ‪ -5‬خدمه اصحاب معامله‬
‫ماده ‪ 64‬ق‪.‬ث ;درصصصورتيكه طرفيصصن معامله كور يصصا كروگنصصگ‬
‫بيسصصواد باشندعلوه برمعرفيصصن هريصصك ازاشخاص مزبوره بايصصد‬
‫يصك نفرازمعتمديصن خودراحاضرنمايصد‪....‬وبتوانصد بااشاره مطلب‬
‫رابفهماند‪( ...‬ورعايت ماده ‪67‬قانون ثبت)‬
‫کد ‪695‬م‪.‬ب‪:‬تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست وهر دو‬
‫پا با استفاده از مهر مشارالیه باحضور و امضا ‪2‬نفر معتمد که‬
‫گواه امر باشند اشکالی ندارد‬

‫نظام وظيفه‬
‫نظام وظيفصصه فراز (و)‪ :‬ثبصصت هرگونصصه نقصصل و‬
‫‪10‬‬
‫انتقال مسصصصتقيم و غيرمسصصصتقيم نياز بصصصه ارائه گواهصصصي پايان‬
‫خدمت دارد‬
‫‪(.‬تبصره يك ماده ‪ 10‬درمواردیکه ضرورت یاحرج ایجاب کند که‬
‫معاملت مشمول ثبصت گرددماننصد اموال مشترک کصه عدم ثبصت‬
‫اموال موجصصصب زیان مالی بر شرکائ دیگصصصر گردد ثبصصصت اموال‬
‫مشمول باحکم دادگاه بلمانع است)‬
‫ماده ‪ 50‬آئيصن نامصه اجرائي قانون خدمصت وظيفصه ‪:‬مدارك دال‬
‫بر رسيدگي به وضع مشمولين خدمت وظيفه به شرح زير مي‬
‫باشد ‪:‬‬
‫الف‪-‬كارت پايان خدمصصصصت ب‪-‬كارت معافيصصصصت دائم‬
‫معافيت موقت در مدت اعتبار ان‬
‫د‪-‬گواهصي اشتغال بصه تحصصيل‪. ...‬‬
‫انتظامي مبني بر استخدام‬

‫ج‪-‬كارت‬

‫ه‪-‬گواهصي صصادره از نيروي‬

‫و‪ -‬گواهصصي صصصادره از نيروي انتظامصصي مبنصصي بر اشتغال بصصه‬
‫خدمت دوره ضرورت بدون داشتن غيبت اوليه‬
‫ز‪-‬گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري‬
‫در حد اختيار تفويضي‪. ...‬‬
‫ح‪-‬گواهصصي اشتغال بصصه تحصصصيل يصصا خدمصصت در وزارت اموزش و‬
‫پرورش‪. ...‬‬
‫ط‪-‬احكام صصصصادره از محاكصصصم صصصصالحه در مورد ثبصصصت معاملت‬
‫مشمولين‪.‬‬
‫ي‪ -‬دفترچه اماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار ان‬
‫ك‪-‬كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي‬
‫‪ : . 27‬ارائه كارت يا حكم بازنشستگي پرسنل نيروي‬
‫انتظامصي و انتظامصي وغيره بصا احراز آن توسصط سصردفتر براي‬
‫ثبت معاملت آنها كافي است ‪.‬‬
‫‪ : . 466‬دفاتصر اسصناد رسصمي از تهيصه فتوكپصي از كارت‬
‫شناسصصائي پرسصصنل ارتصصش جمهوري اسصصلمي ايران و وزارت‬
‫دفاع در تنظيم كليه اسناد ممنوع ميباشند ‪.‬‬
‫‪ : . 101‬انجام معامله براي شخص صغير بوسيله ولي‬
‫قهري اوكه فاقد مدرك نظام وظيفه باشد بلمانع است ‪.‬‬
‫‪ : . 573‬هنگام تنظيصصم سصصند وكالت كصصه بصصه قصصصد انجام‬
‫معامله تنظيصصصصم مصصصصي شود رعايصصصصت مقررات نظام وظيفصصصصه‬
‫ضروريست‬
‫‪ : . 21‬در مواردي كه شخص به حكم دادگاه محكوم به‬
‫تنظيم سند انتقال مي گردد نيازي به كارت پايان خدمت نمي‬
‫باشد‬
‫‪ : . 10‬در موقصصع تنظيصصم اسصصناد منقول وغيرمنقول‬
‫گواهصصصي نيروهاي انتظامصصصي و نظامصصصي مبنصصصي بر اسصصصتخدام‬
‫وگواهصصي اشتغال بصصه تحصصصيل از مراجصصع نيروهاي نظامصصي و‬
‫انتظامي و آموزش وپرورش و‪. ......‬الزامي الزاميست‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ : .‬مطابصصق بنصصد ‪ 2‬بخشنامصصه شماره ‪30/1/79- 2900‬‬

‫كانون سصصصردفتران تهران اگصصصر در سصصصند رسصصصمي شماره پايان‬
‫خد مت يا معاف يت دائم مالك ا صلي قبل ق يد شده با شد نياز به‬
‫اخذ فتوكپي پايان خدمت يا معافيت موكل نيست‬

‫رديصصف ‪ 40‬م‪.‬ب‪ :‬تنظيصصم وكالتنامصصه كلي خريدوفروش ورهصصن‬
‫واجاره اموال واملك(باسصتثناي فروش وسصايط نقليصه موتوري‬
‫وماشيصصصصصن الت كشاورزي اموال كصصصصصه دررهصصصصصن ووثيقصصصصصه‬
‫واسصصنادمربوط بصصه تسصصهيلت بانكصصي اسصصت ومالك ضمصصن سصصند‬
‫رسصمي حصق انتخاب وكيصل راازخود سصلب نموده اسصت)بلمانصع‬
‫است‪(.‬فرازب كد ‪)678‬‬
‫رديصف ‪ 113‬م‪.‬ب‪:‬چون مديصر يصا مديران شركصت در امضاء ذيصل‬
‫ا سناد ر سمي شر كت اموال شخ صي خود را انتقال ن مي ده ند‬
‫لذا بنصد (و) ماده( ‪) 10‬قانون وظيفصه عمومصي شامصل مديران‬
‫شركت نمي باشد‪.‬‬
‫کصصد ‪688‬م‪.‬ب‪.............:‬متولدیصصن ‪ 1338‬بصصه بعدکماکان مسصصتلزم‬
‫ارایصه مدرکصی دال بر روشصن شدن وضعیصت نظام وظیفصه آنهصا‬
‫بوده که از جمله آنها ارایه کارت معافیت رهبری میباشد بنا به‬
‫مراتصب قسصمت آخصر فرا ز(الف)کصد ‪688‬درخصصوص منتفصی بودن‬
‫اخصصذ مدارکتعییصصن نظام وظیفصصه کان لم یکصصن ومراتصصب جهصصت‬
‫اطلع وابلغ به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی تابعه‬
‫اعلم میگردد‪.‬‬

‫وصيت و ورثه‬
‫رديف ‪ 51‬م‪.‬ب‪:‬عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت‬
‫تمليكي براي تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه‬
‫وصصيت جزء معاملت نمصي باشصد و موصصي هصر زمان كصه اراده‬
‫كنصد حصق رجوع از وصصيت را دارد) مطالبصه گواهصي موضوع ماده‬
‫‪ 187‬قانون ماليات هاي مسصتقيم مصصوب ‪ 1366‬لزم بصه نظصر‬
‫نمصي رسصد ليكصن اسصتعلم از اداره ثبصت براي تعييصن مالك ملك‬
‫ضروري است‪.‬‬
‫رديف ‪ 129‬م‪.‬ب‪...:‬تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و‬
‫مالكيصت نام برده همچنان باقصي اسصت لذا رهصن و وثيقصه قرار‬
‫دادن ملك مذبور بلمانع است‪.‬‬
‫‪ : . 40‬در مورد معاملت وراث متوفصي نسصبت بصه املك‬
‫معامله را وقتصي مي‌توان تنظيصم و ثبصت نمود كصه گواهصي نامصه‬
‫انحصصصار وراثصصت در دسصصت داشتصصه و بيصصن آنهصصا در سصصهم الرث‬
‫توافق باشد‪(.‬ورعايت رديف ‪97‬م‪.‬ب)‬
‫)‪:‬‬
‫‪( : . 47‬‬
‫برابر روزنامصصه رسصصمي ‪ 7/8/82‬افزايصصش بهاي تركصصه در گواهصصي‬
‫حصصر وراثصت از ده ميليون ريال بصه سصي ميليون ريال افزايصش‬
‫يافتصه اسصت لذا در مواردي كصه مبلغ سصند كمتصر از سصي ميليون‬
‫ريال باشصد تنظيصم سصند بصه اسصتناد گواهصي هاي حصصر وراثصت تصا‬
‫مبلغ مرقوم بل اشكال است‪.‬‬
‫‪ : . 37‬در مواقعصي كصه وراث يصا يكصي از آنهصا بصا سصند‬
‫مالكيصت مورث براي ثبصت سصند مراجعصه مي‌نماينصد بايصد پصس از‬
‫اسصصتعلم از ثبصصت محصصل در صصصورتيكه سصصند مالكيصصت بنام وارث‬
‫مراج عه كننده صادر نشده با شد سند ث بت و ع ين سند مالك يت‬
‫پصس از قيصد خلصصه انتقال براي تعويصض بصه ثبصت محصل ارسصال‬
‫شود‬
‫ونيز به استناد رديف ‪ 97‬مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن‬
‫گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است‬
‫ماده ‪35‬ق‪.‬م‪ :‬هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي‬
‫ماليات‪.........‬‬
‫ردي فم ‪55‬م‪.‬ب‪:‬مفاد ح كم دادگاه به تنظ يم سند براي ور ثه با يد‬
‫اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه‬

‫خود را منتقصصل كننصصد محتاج بصصه رعايصصت تشريفات براي انتقال‬
‫دارد‪.‬‬
‫ماده ‪ 829‬ق‪.‬م‪:‬قبول موصصي له (كسصي كصه وصصيت بصه نفصع او‬
‫شده ) قبصصل از فوت موصصصي (وصصصيت كننده) مؤثصصر نيسصصت و‬
‫موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه‬
‫موصي له ‪ ،‬موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد‪.‬‬
‫رديصصصف ‪115‬م‪.‬ب‪:‬بصصصا اسصصصتفاده از وحدت ملك ماده ‪ 83‬قانون‬
‫مدنصي وصصي نمصي توانصد وصصيت را بصه ديگري تفويصض كنصد مگصر‬
‫اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ 862‬ق‪ .‬م ‪ :‬اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند‬
‫سصه طبقصه انصد ‪ -1 :‬پدر و مصا در و اولد ‪ /‬و اولد اولد ‪ -2‬اجداد‬
‫و برادر و خواهصصصصصر و اولد آنهصصصصصا ‪ -3‬اعمام وعمات واخوال و‬
‫خالت و اولد آنها‬
‫وصيت تمليكي استعلم از ثبت محل و ارسال خل صه معامله‬
‫ماده ‪ 835‬ق‪ .‬م ‪ :‬موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف‬
‫باشد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 838‬ق ‪.‬م ‪ :‬موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند ‪.‬‬
‫ماده ‪ 840‬ق ‪.‬م ‪ :‬وصيت به صرف مال غير مشروع باطل است ‪.‬‬
‫ماده ‪ 843‬ق ‪.‬م ‪ :‬وصصيت بصه زياده بر ثلث تركصه نافصذ نيسصت مگصر‬
‫به اجازه وراث و اگر بعض ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم‬
‫او نافد است ‪.‬‬
‫ماده ‪ 854‬ق‪ .‬م ‪ :‬موصصي مصي توانصد يصك يصا چنصد نفصر وصصي معيصن‬
‫نمايد ‪ -‬در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا" عمل به وصيت كنند‬
‫مگر در صورت تصريح به استقل ل هر يك ‪.‬‬

‫ماده ‪ 856‬ق‪ .‬م ‪ :‬صغير را مي توان به اتفاق يك كبير وصي قرار‬
‫داد در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ‬
‫و رشد صغير ‪.‬‬
‫ماده ‪ 858‬ق‪.‬م ‪ :‬وصصي نسصبت بصه اموالي كصه بر حسصب وصصيت در‬
‫يصصد او ميباشصصد حكصصم اميصصن را دارد و ضامصصن نمصصي شود مگصصر در‬
‫صورت تعدي و تفريط ‪.‬‬

‫مدارك مورد نياز جهت تنظيم و ثبت اسناد غير منقول ‪:‬‬
‫قانون تسصهیل تنظیصم اسصناد در دفاتصر اسصناد رسصمی (مصصوب‬
‫‪)1385 /24/5‬‬
‫ماده یصصک‪:‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی موظفنصصد بصصا رعایصصت بندهای‬
‫زیرپصس ازدریافصت دلیصل مالکیصت وپاسصخ اسصتعلم از اداره ثبصت‬
‫محصل بصه منظور تطبیصق سصند بصا دفتصر املک واعلم وضعیصت‬
‫ثبصصت (حسصصب مورد)وعدم بازداشصصت نسصصبت بصصه تنظیصصم سصصند‬
‫رسمی انتقال عین اراضی واملک اقدام نمایند‪:‬‬
‫الف‪-‬گواهی پایان ساختمان یاعدم خلف موضوع تبصره ‪8‬ماده‬
‫‪100‬اصصصصلحی قانون شهرداری درمورد املک مشمول قانون‬
‫مذکور‬
‫ب‪-‬اعلم نظصصر وزارت جهاد کشاورزی (حسصصصب موردسصصازمان‬
‫امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی‬
‫بر عدم شمول مقررات قانون مرجصصع تشخیصصص اراضصصی موات‬
‫وابطال اسصصصناد آن وماده ‪56‬قانون حفاظصصصت وبهره برداری از‬
‫جنگلها ومراتع درمورداملک واقع در خارج از محدوده قانونی‬
‫شهرها‪.‬‬

‫ج‪-‬دفاتصر اسصنادرسمی مکلفنصد هنگام نقصل وانتقال عیصن املک‬
‫مفاصصا حسصاب مالیاتصی وبدهصی موضوع ماده ‪ 37‬قانون تامیصن‬
‫اجتماعصصصی مصصصصوب ‪1354‬رااز انتقال دهنده مطالبصصصه وشماره‬
‫آنرادر سصندتنظیمی قیصد نماینصد مگصر اینکصه انتقال گیرنده ضمصن‬
‫سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‬
‫صصورت متعاملیصن نسصبت بصه پرداخصت آن مسصوولیت تضامنصی‬
‫خواهند داشت‬
‫تبصصصره‪-‬در موارد مذکور در ماده فوق مراجصصع ذیربصصط مکلفنصصد‬
‫درتاریصصصخ مراجعصصصه بصصصه مراجعصصصه کنندگان گواهصصصی وصصصصول‬
‫تقاضاتسصلیم وظرف مدت بیسصت روزاز تاریصخ صصدورگواهی یاد‬
‫شده پاسصصخ آنراصصصادر نماینصصد اعلم نظصصر مراجصصع مذکوربایصصد‬
‫روشصن و بصا ذکصر علت و مسصتند بصه دلیصل قانونصی باشصد در غیصر‬
‫ایصصن صصصورت ثبصصت سصصند بصصا تصصصریح موضوع در سصصند تنظیمصصی‬
‫بلمانع خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی موظفنصصد درصصصورت عدم وصصصول‬
‫پاسصخ اسصصتعلمات منتقصل الیصه رااز آثاروتبعات سصصند تنظیمصصی‬
‫موضوع تبصصره ماده(‪)1‬مطلع سصازند در ایصن صصورت طرفیصن‬
‫پصصصس از تنظیصصصم سصصصند ونقصصصل وانتقال متضامنصصصا مسصصصوول و‬
‫پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که‬
‫تصا زمان تنظیصم سصند طبصق قوانیصن محقصق ومسصلم بوده مصی‬
‫باشند‪.‬‬
‫ماده ‪-3‬سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت‬
‫واعتبار اسصصناد تنظیمصصی میباشنصصد و درصصصورت تخلف مطابصصق‬
‫مقررات با انان عمل میشود‪.‬‬
‫ماده ‪-4‬دفاتصصر اسصصناد رسصصمی میتواننصصد در صصصورت درخواسصصت‬
‫متعاملیصن نسصبت بصه تنظیصم سصند رسصمی را جع بصه نقصل وانتقال‬
‫تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند ‪.‬شرکت مخابرات ایران مکلف‬
‫اسصت پاسصخ اسصتعلم دفاتصر در موارد مربوط را حداکثصر ظرف‬
‫مدت دو روز صصصادر نماینصصد اعتبار پاسصصخ اسصصتعلم یکروز پصصس‬
‫ازصدور است‪.‬‬
‫ماده ‪-5‬نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس‬
‫موافقصصت از ارایصصه موافقصصت وزارت فرهنصصگ وارشاد اسصصلمی‬
‫توسصصصط مالک بایصصصد در دفاتراسصصصنادرسمی انجام شود نقصصصل‬
‫وانتقالت مذکور در شناسصصنامه مالکیصصت کصصه نمونصصه آن توسصصط‬
‫سصصازمان ثبصصت اسصصناد واملک کشور ووزارت فرهنصصگ وارشاد‬
‫اسلمی تهیه میگردد منعکس میشود‪.‬‬

‫ماده ‪ -6‬هر کو نه انتقال بلعوض به ن فع دولت وشهرداری ها از‬
‫پرداخصصت عوارض و اخصصذ هصصر گونصصه گواهصصی بصصه اسصصتثنائ پاسصصخ‬
‫استعلم از اداره ثبت اسناد واملک محل معاف می باشد‬
‫ماده ‪-7‬آییصن نامصه اجرایصی ایصن قصا نون حداکثصر ششمصا ه پصس‬
‫ازابلغ باهمکاری سصصازمان ثبصصت اسصصناد و املک کشور واملک‬
‫کشور و وزارت دادگسصتری تهیصه و بصه تصصویب هیصا ت وزیران‬
‫خواهد رسید‬
‫ماده ‪ - 8‬از تاریصخ تصصویب ایصن قانون کلیصه قوانیصن و مقررات‬
‫مغایر با این قانون لغو میگردد‬
‫استعلم ثبت رعايت ماده ‪ 31‬آئين نامه دفاتر( بند ‪ 28‬و ‪ 29‬بند‬
‫‪ 37‬و رعايت رديف ‪(46‬‬
‫رديصصف ‪66‬م‪.‬ب‪ :‬درصصصورت اشاره ثبصصت در پاسصصخ اسصصتعلم بصصه‬
‫دفترخانصصه ديگصصر بصصا توجصصه بصصه قسصصمت اخيربنصصد ‪ 29‬اسصصتعلم از‬
‫دفترخانصه قبلي لزم وضروريسصت( سصند المثنصي اسصتعلم ثبصت‬
‫تبصره ماده ‪120‬ايين نامه)‬
‫گواهصي انجام معامله دارائي ( ماده ‪ 187‬ق ‪.‬م‪.‬بنصد (ج)ماده یصک‬
‫قانون تسهیل)‬
‫ماده ‪35‬ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬هرنوع معامله وراث راجصصصع بصصصه ماترك ارايصصصه‬
‫گواهي ماليات‪.........‬‬
‫كصصد ‪593‬م‪.‬ب‪:‬مدت اعتبار گواهصصي مالياتصصي سصصه ماه در صصصورت‬
‫عدم تغيير قيمت منطقه‪.‬‬
‫گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلف تا تاريخ انجام معامله‬
‫( ( تبصره ‪ 8‬از ماده ‪ 100‬ق ش بند الف ماده یک قانون تسهیل‬

‫رديصف ‪41‬م‪.‬ب‪:‬قيصد مدت اعتبار و يصا سصلب حصق نقصل و انتقال‬
‫مالك از طرف شهرداري در گواهصصصصي هاي صصصصصادره پايان كار‬
‫مانعي براي تنظيم سند قطعي نمي باشد‪.‬‬
‫‪14‬اييصصصن نامصصصه اجرايصصصي قانون شهرهاي‬
‫تبصصصصره ‪ 3‬ماده‬
‫جديدمصوب هیات وزیران مورخه ‪24/6/82‬‬
‫انجام هصر گونصه معامله ونقصل وانتقال توسصط مالکانصی کصه در‬
‫اراضصی انهادرمحدوده شهصر جدیصد وحوزه اسصتحفاضی ان واقصع‬
‫شده درصصورت رعایصت ضوابصط طرح جامصع وتفصصیلی وکاربری‬
‫زمین وسایر مقررات مربوط پس از استعلم از سازنده شهر‬
‫جدیدبل مانع است‬

‫برابرراي ديوان عدالت اداري شماره ‪ 80/362‬مورخصصه‬
‫ابطال رديف ‪ 36‬م‪.‬ب‬

‫‪15/4/82‬‬

‫برابرراي ديوان عدالت اداري شماره ‪105‬مورخصصصصصصصصصه ‪24/3/83‬‬
‫ابطال بند ‪ 11‬ماده ‪ 19‬ايين نامه زمين شهري‬

‫اراضي خارج از محدوده ( استعلم از سازمان امور اراضي بند‬
‫‪ 42‬استعلم از اداره منابع طبيعي بند ‪ 58‬و بند ‪) 316‬‬
‫املك تجاري يا اداري ( ماده ‪ 37‬قانون تامين اجتماعي )‬
‫بنصد ‪ 50‬م‪ .‬ب‪ :‬در موقعيكصه مورد ثبصت يصك سصند مالكيصت در يصك‬
‫قباله مشا عا به چ ند ن فر قط عا منت قل ميشود به منظور اينكه‬
‫معلوم باشصد كدام يصك از خريداران ميتواننصد سصند مالكيصت جديصد‬
‫اخذ نمايند مراتب وجودسندمالكيت موردمعامله رانزد يكنفر از‬
‫انها درسندوخلصه معامله مربوطه قيد وتصريح نمايند ‪.‬‬
‫بنصد ‪ 61‬م‪.‬ب ‪ :‬شماره چاپصي سصند مالكيصت علوه برشماره ثبصت‬
‫ملك و شماره صفحه دفتر املك در اسناد قيد شود‪ .‬و كد ‪622‬‬
‫( قيصصد شماره چاپصصي سصصند مالكيصصت در فرم اسصصتعلم و پاسصصخ‬
‫استعلم )‬
‫تقسصصيم نامصصه‪ -1 :‬اسصصناد مالكيصصت ‪ -2‬صصصورت مجلس تفكيكصصي‬
‫( ماده ‪ 32‬آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي ) در كليه اسناد‬
‫و معاملت بايصصصصصد شماره پلك و حدود و فواصصصصصصل ملك مورد‬
‫معامله تصصريحا" قيصد گردد‪ 3-‬اسصتعلم ثبصت ( تبصصره ذيصل ماده‬
‫‪ 31‬آئيصصن نامصصه قانون دفاتصصر اسصصناد رسصصمي) ‪ -4‬گواهصصي انجام‬
‫معامله دارائي ماده ‪ 187‬م م ‪.‬‬

‫اجاره‬
‫قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ‪26/5/76‬‬

‫ماده ‪ - 3‬پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‬
‫مقام قانو نی وی تخل یه ع ین م ستاجره در اجاره با سندرسمی‬
‫توسصط دوائر اجرای ثبصت ظرف یصک هفتصه و در اجاره بصا سصند‬
‫عادی ظرف یصک هفتصه پصس از تقدیصم تقاضای تخلیصه بصه دسصتور‬
‫مقام قضایصی در مرجصع قضایصی توسصط ضابطیصن قوه قضایصی‬
‫انجام خواهد گرفت‬
‫تبصصره ‪ 2‬ماده ‪:6‬در صصورتی کصه موجصر به طریصق صصحیح شرعصی‬
‫سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق‬
‫مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد‪.‬‬
‫آییصصن نامصصه اجرایصصی قانون روابصصط موجصصر و مسصصتاجر مصصصوب‬
‫‪:19/2/78‬‬
‫ماده ‪:2‬موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد‪:‬‬
‫‪-1‬روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‪.‬‬
‫‪-2‬روابصط ناشصی از انتقال حقوق قانونصی مسصتاجر سصابق بصه‬
‫مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل‬
‫از لزم الجراء شدن قانون باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات‬
‫بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره‪.‬‬
‫‪ -4‬موارد تخلیصه اماکصن اسصتیجاری قبصل از انقضای مدت مندرج‬
‫در قرارداد‪.‬‬
‫‪ -5‬در صصورتی کصه سصند عادی اجاره بر طبصق ضوابصط مقرردر‬
‫ماده ‪2‬قانون تنظیم نشده باشد‪.‬‬

‫تبصصصره‪ -‬رابطصصه اسصصتیجاری دراماکنصصی کصصه ابتدائااز تاریصصخ لزم‬
‫الجرائ شدن قانون بصصه اجاره واگذار شده یامیشود یاپصصس از‬
‫تاریصصصخ یاد شده توسصصصط طرفهای قرارداداجاره تمدیصصصد میگردد‬
‫مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪:9‬در مورد اسصناد رسصمی اجاره درخواسصت صصدور اجرائیصه‬
‫جهصت تخلیصه مورد اجاره از دفتصر خانصه تنظیصم کننده سصند بعمصل‬
‫خواهد آمد‪.‬‬
‫ماده ‪-11‬سصصردفتر پصصس از احراز هویصصت وصصصلحیت درخواسصصت‬
‫کننده اوراق اجراییصصه را ظرف (‪)24‬سصصاعت در(‪)3‬نسصصخه باقیصصد‬
‫تخلیصه محصل عیصن مسصتاجره موضوع سصند تهیصه وبصه مهصر ویژه‬
‫اجرامنقوش وجهصت اقدام بصه دایره اجرای اسصناد رسصمی ثبصت‬
‫محل ارسال مینماید‪.‬‬
‫ماده ‪ 466‬ق‪ .‬م ‪ :‬اجاره عقدي اسصصت كصصه بموجصصب آن مسصصتاجر‬
‫مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره دهنده‬
‫ماده ‪ 469‬ق‪ .‬م ‪ :‬مدت اجاره از روزي شروع ميشود كصه بيصن‬
‫طرف ين مقرر شده ا ست و ا گر در ع قد اجاره ابتداي مدت ذكر‬
‫نشده باشد از وقت عقد محسوب است ‪.‬‬
‫ماده ‪ 472‬ق‪ .‬م ‪ :‬ع ين م ستاجره با يد مع ين با شد و اجارة ع ين‬
‫مجهول يا مردد باطل است ‪.‬‬
‫ماده ‪ 473‬ق م ‪ :‬لزم نيسصت كصه موجصر مالك عيصن مسصتاجره‬
‫باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 475‬ق‪ .‬م ‪ :‬اجارة مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين‬
‫مستاجره موقوف است به اذن شريك ‪.‬‬
‫ماده ‪ 494‬ق‪ .‬م‪ :‬عقصصصصد اجاره بصصصصه محصصصصض انقضاء مدت برطرف‬
‫ميشود و اگر پس از انقضاء آن م ستاجر ع ين م ستاجره را بدون‬
‫اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور‬
‫مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفا منفعت‬
‫نكرده باشصد و اگصر بصا اجازه مالك در تصصرف نگاه دارد وقتصي بايصد‬
‫اجرت المثصل بدهصد كصه اسصتيفاء منفعصت كرده باشصد مگصر اينكصه‬
‫مالك اجازه داده باشد كه مجانا" استفاده نمايد‪.‬‬

‫ماده ‪ 37‬قانون تاميصصصصن اجتماعصصصصي ‪ :‬كصصصصل مكانهاي تجارتصصصصي و‬
‫كارگاههصصا بايسصصتي از تاميصصن اجتماعصصي تسصصويه حسصصاب بياورنصصد‬
‫چنانچصصصه ظرف مدت ‪ 15‬روز جوابصصصي واصصصصل نگردد دفترخانصصصه‬

‫مبادرت به تنظيم سند نمايد ( قطعي ‪ -‬شرطي ‪ -‬صلح حقوق ‪-‬‬
‫اجاره )‬
‫ماده ‪ 104‬آئين نامه قانون ثبت‪ :‬در صورتيكه مدت اجاره بيش‬
‫از سصصه سصصال باشصصد اسصصتعلم از ثبصصت محصصل و ارسصصال خلصصصه‬
‫معامله ( ماده ‪ 104‬آئيصصن نامصصه قانون ثبصصت ) برابر اصصصلحيه‬
‫‪ 8/11/80‬تبصره حذف و در متن ماده ‪ 104‬آئين نامه قانون ثبت‬
‫قيد گرديده است‪.‬‬
‫بنصد ‪ 65‬م‪ .‬ب ‪ :‬در اسصناد معاملت قطعصي و اجاره نامصه بايصد‬
‫تكليصف تحويصل ملك روشصن شده و در صصورت تعهصد فروشنده و‬
‫يا موجصر به تحويصل قبصض ر سمي صصادر و به خريدار و مسصتاجر‬
‫تسليم و در حاشيه ثبت دفتر رسيد اخذ شود و ‪...‬‬
‫‪...: . 52‬‬

‫‪.....‬‬

‫بنصصد ‪83‬م‪.‬ب‪ ...:‬مجوزي براي اخصصذ سصصفته هاي تجارتصصي بجاي‬
‫قبوض رسصصمي از بدهكار نيسصصت و قابصصل صصصدور اجرائيصصه هصصم‬
‫نميباشد‪.‬‬
‫ماده ‪ 28‬آ‪.‬د‪ :‬درمورد كليصه معاملت اقسصاطي و اسصناد و اجاره‬
‫نامه بايد قبض اقساطي چاپي صادر شود‪.‬‬

‫ماده ‪ 771‬ق‪ .‬م ‪ :‬رهصن عقدي اسصت كصه بموجصب آن مديون مالي‬
‫را براي وثيقصه بصه دايصن ميدهصد ‪ .‬رهصن دهنده را راهصن و طرف‬
‫ديگر را مرتهن مي گويند‪.‬‬
‫ماده ‪ 777‬ق‪ .‬م ‪ :‬در ضمصصن عقصصد رهصصن يصصا بموجصصب عقصصد عليحده‬
‫ممكصن اسصت راهصن مرتهصن را وكيصل كنصد كصه اگصر در موعصد مقرر‬
‫راهصن قرض خود را ادا ننمود مرتهصن از عيصن مرهونصه يصا قيمصت‬
‫آن طلب خود را ا ستيفاء كنصد ونيصز ممكصن ا ست قرار دهصد وكالت‬
‫مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالخره ممكن است‬
‫كه وكالت به شخص ثالث داده شود ‪.‬‬
‫ماده ‪ 778‬ق‪ .‬م ‪ :‬اگصر شرط شده باشصد كصه مرتهصن حصق فروش‬
‫عين مرهونه را ندارد باطل است ‪.‬‬
‫ماده ‪ 787‬ق‪ .‬م ‪ :‬عقصد رهصن نسصبت بصه مرتهصن جائز و نسصبت بصه‬
‫را هن لزم ا ست و بنابرا ين مرت هن ميتوا ند هر و قت بخوا هد آن‬
‫را برهصم زنصد ولي راهصن نمصي توانصد قبصل از اينكصه ديصن خود را ادا‬
‫نمايصصصد و يصصصا بنحوي از انحاء قانونصصصي از آن بري شود رهصصصن را‬
‫مسترد دارد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 788‬ق ‪.‬م ‪ :‬به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود‬
‫ولي در صصورت فوت مرتهصن راهصن مصي توانصد تقاضصا نمايصد كصه‬
‫رهصن بصه تصصرف شخصص ثالثصي كصه بصه تراضصي او و ورثصه معيصن‬
‫ميشود داده شود ‪ .‬در صصصصورت عدم تراضصصصي شخصصصص مزبور از‬
‫طرف حاكم معين ميشود‪.‬‬
‫ماده ‪ 758‬ق‪ .‬م ‪ :‬صلح در مقام معاملت هر چند نتيجه معامله را‬
‫كصه بصه جاي آن واقصع شده اسصت مصي دهصد ليكصن شرايصط و احكام‬
‫خاصصه آن معامله را ندارد بنابرايصن اگصر مورد صصلح عيصن باشصد د‬
‫رمقابصل عيصن باشصد در مقابصل عوض نتيجصه آن همان نتيجصه بيصع‬
‫خواهصد بود بدون اينكصه شرايصط و احكام خاصصه بيصع در آن مجري‬
‫شود‪.‬‬
‫ماده ‪ 760‬ق‪ .‬م ‪ :‬صصلح عقصد لزم اسصت اگصر چصه در مقام عقود‬
‫جائزه واقع شده باشد و برهم نمي خورد مگر در موارد فسخ به‬
‫خيار يا اقاله ‪.‬‬
‫ماده ‪ 795‬ق‪ .‬م ‪ :‬هبه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مالي را‬
‫مجانصا" بصه كصس ديگري تمليصك مصي كنصد ‪ .‬تمليصك كننده را واهصب‬
‫طرف ديگصر را متهصب مالي را كصه مورد هبصه اسصت عيصن مرهوبصه‬
‫مي گويند‪.‬‬

‫ماده ‪ 802‬ق‪ .‬م ‪ :‬اگصر قبصل از قبصض واهصب يصا متهصب فوت كنصد‬
‫هبه باطل مي شود ‪.‬‬

‫فسخ معاملت‬
‫‪ : . 283‬بعصد از معامله طرفيصن مصي تواننصد مصي تواننصد‬
‫به تراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند‪.‬‬
‫بنصد ‪76‬م‪.‬ب ‪:‬درموارديكصه تخلف مسصتاجر ازمقررات مربوط بصه‬
‫روابصط موجصر ومسصتاجرمحرز اسصت قيصد فسصخ سصند اجاره جصز‬
‫باحضور وامضاء طرفيصن وباصصدورحكم دادگاه ممنوع اسصت ودر‬
‫موارديكه ازمرجع صالح تخليه عين مستاجره اعلم ميشود بايد‬
‫مراتب درملحظات ثبت دفتر قيد وامضا شود‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫‪:‬‬

‫در مورد فسصخ معاملت املك ثبصت شده دفاتصر اسصناد رسصمي‬
‫مكلف هسصتند پصس از قيصد فسصخ در دفاتصر وسصند مالكيصت لشصه‬
‫سصصند معامله و اعلميصصه فسصصخ را بصصه دفتصصر املك حوزه ثبصصت‬
‫ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند‬
‫بنصد ‪66‬م‪.‬ب‪:‬در مواردي كصه طرفيصن سصند بخواهنصد بصه موجصب‬
‫اقرار نامصصه ان را در دفتصصر ديگري فسصصخ نماينصصد سصصردفتران‬
‫مكلفنصصد مراتصصب را از دفترخانصصه تنظيصصم كننده سصصند تحقيصصق‬
‫نمايند‪.........‬‬
‫بنصد ‪ 75‬م‪.‬ب‪ :‬فسصخ معاملت بايصد پصس از ثبصت در رديصف دفتصر‬
‫جاري طبق ماده ‪ 42‬قانون مالياتهاي مستقيم به اخذ امضا از‬
‫فسصخ كننده و اخبار از سصتون ملحضات ثبصت مربوطصه در دفتصر‬
‫سصردفتر و در سصتون انتقالت سصند مالكيصت همثبصت شده و بصه‬

‫امضصا فسصخ كننده و سصردفتر هصم برسصد ‪ ....‬در ارتباط بصا فسصخ‬
‫سصصصند بدون حضور موجصصصر و مسصصصتأجر جهصصصت تخلف از شرط‬
‫فقط ؟؟؟؟؟‬
‫كصصد ‪ 590‬م‪.‬ب‪ :‬فصصك رهصصن و فسصصخ اسصصناد وثيقصصه مريوط بصصه‬
‫تسصصهيلت اعطائي بانكهصصا مسصصتلزم اخصصذ گواهصصي انجام معامله‬
‫موضوع ماده ‪ 187‬ماليات‌هاي مستقيم و اصلحيه‌هاي بعدي آن‬
‫نخواهد بود‪.‬‬
‫رديصصصصف ‪64‬م‪.‬ب‪ :‬چنانچصصصصه اقاله در دفترخانصصصصه تنظيصصصصم كننده‬
‫سندمعامله صورت پذيرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (‬
‫‪)23‬اييصصن نامصصه داتصصر اسصصناد رسصصمي (مصصصوب سصصال ‪)1317‬در‬
‫ملحظات ثبصصت مربوطصصه و در حاشيصصه سصصند قيصصد و اطلعنامصصه‬
‫فسخ با عنايت به ماده ‪ 104‬ائين نامه قانون ثبت و بند هاي ‪75‬‬
‫و ‪ 102‬مجموعصه بخشنامصه هاي ثبتصي بصه ثبصت محصل اعلم مصي‬
‫گردد‪.‬و چنانچصه اقاله در دفتصر ديگري باشصد پصس از تنظيصم سصند‬
‫اقاله موضوع را به دفترخانه تنظيم كننده سند و ثبت مربوطه‬
‫اعلم مي دارد‪.‬‬
‫رديصف ‪ 93‬م‪.‬ب‪:‬كليصه اسصناد انتقال اجرائي ثبصت و اجراي احكام‬
‫دادگستري در صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود‪.‬‬
‫رديصصصصف ‪94‬م‪.‬ب ‪:‬اعطاي وكالت براي اقاله و براي فروش مال‬
‫مورد اقاله بل اشكال است‪.‬‬
‫رديصف ‪22‬م‪.‬ب‪:‬در مواردي كصه مراتصب عزل وك يل و فصك رهصن در‬
‫ستون ملحظات ثبت مربوط قيد مي گردد با توجه به ماده ‪18‬‬
‫قانون دفاتصر اسصناد رسصمي مصصوب ‪ 1354‬و بنصد (الف) ماده ‪23‬‬
‫اييصصن نامصصه قانون دفاتصصر اسصصناد رسصصمي مصصصوب ‪ 1317‬نياز بصصه‬
‫امضائ دفتريار ندارد‪.‬‬
‫ردیصف ‪145‬م‪.‬ب‪:‬فسصخ یافصک اسصناد رهنصی بانکهصا کصه در سصتون‬
‫ملحظات ثبصت مربوطصه قیصد میگردد مشمول حصق الثبصت نمصی‬
‫باشد‪.‬‬
‫کصد ‪734‬م‪.‬ب‪:‬بصه کلیصه واحدهای ثبتصی ودفاتصر اسصناد رسصمی ابلغ‬
‫گردد ضمصصن رعایصصت دقیصصق قسصصمت (الف)ماده(‪)23‬آییصصن نامصصه‬
‫دفاتصر اسصناد رسصمی مصصوب ‪ 1317‬از فسصخ سصند بصه اسصتناد‬
‫تصصصویر اطلع نامصصه فسصصخ وبدون حضور نماینده بانصصک(بدون‬
‫حضور صاحب حق)خودداری نمایند‪.‬‬
‫ردیصف ‪150‬م‪.‬ب‪:‬باتنظیصم سصند فروش اقسصاطی وقیصد مراتصب‬
‫فسصخ مشارکصت مدنصی وفصک رهصن از مورد رهصن سصند مذکور‬

‫نیازی بصه تنظیصم اقرارنامصه فسصخی جداگانصه نمیباشصد وارسصال‬
‫اطلع نامصصه فسصصخی بصصه عهده دفترخانصصه تنظیصصم کننده سصصند‬
‫فروش اقساطی میباشد‪.‬‬
‫رد یف ‪151‬م‪.‬ب‪:‬در مواردی کصه فقصط از مورد رهصن قرارداد فصک‬
‫رهصصن بعمصصل مصصی آیدوقرارداد تنظیمصصی بصصه قوت واعتبار خود‬
‫باقیسصت ارسصال اطلع نامصه فصک رهصن بصه اداره ثبصت مربوطصه‬
‫ضروری می باشد‪.‬‬

‫مقررات و بخشنامصصه هاي مربوط بصصه امور مالي دفاتصصر اسصصناد‬
‫رسمي‬
‫‪50‬‬

‫‪:‬‬

‫وجوهصي كصه براي تنظيصم و ثبصت سصنددر دفاتصر اسصناد رسصمي‬
‫وصول ميشود به شرح زيراست‪:‬‬

‫‪ -1‬حق التحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري‪.‬‬
‫‪ -2‬حصصق الثبصصت بصصه ماخصصذ ماده ‪ 123‬اصصصلحي قانون ثبصصت نيصصم‬
‫درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند‪.‬‬
‫ماده ‪ 124‬اصصلحي قانون ثبصت‪ :‬حصق الثبصت اسصنادي كصه تعييصن‬
‫قيمصت موضوع انهصا ممكصن نباشصد و انجام گواهصي هصر امضاء و‬
‫صصدور رونوشصت براي هصر برگ و فسصخ و اقاله معاملت و هصر‬
‫نوع گواهصي كصه از ادارات ثبصت گرفتصه مصي شود بصه پنصج هزار‬
‫ريال افزايش يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با‬
‫اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء‬
‫قانون معافيصت كليصه دانشجويان بورسصيه و اعضاء هيئت علمصي‬
‫كه جهت تحصيلت عالي يا استفاده از فرصت هاي مطالعاتي‬
‫به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط‬
‫بصه سصپردن تعهصد رسصمي مصصوب ‪ 2/12/71‬بصه موجصب ايصن قانون‬
‫لغو مي گردد‬
‫‪ -3‬ماليات وحق التمبر برابر مقررات قوانين مالياتي ‪.‬‬
‫‪ -4‬سصاير وجوهصي كصه طبصق قوانيصن وصصول آن بعهده دفترخانصه‬
‫محول است ‪.‬‬
‫تبصصره ‪ :1‬نسصبت بصه اجور و بهره منجصر قيصد شده در سصند هصم‬
‫حق الثبت تعلق خواهد گرفت ‪.‬‬
‫تبصصره ‪ :2‬ط بق براي ثبصت ا سنادي كه تعي ين قيمصت موضوع آن‬
‫ممكصن نباشصد حصق الثبصت ‪ 5000‬ريال تعييصن گرديده اسصت و حصق‬
‫الثبصت فسصخ يصا اقاله معاملت يصا اقرار بصه وصصول قسصمتي از‬
‫وجه معامله نيز ‪ 5000‬ريل تعيين گرديده است ‪.‬‬
‫ماده ‪18‬آیین نامه قانون ثبت‪:‬ملک اخذ حق الثبت املک قیمت‬
‫منطقصصصصصه بندی مذکور در ماده ‪64‬قانون مالیاتهای مسصصصصصتقیم‬
‫مصصصوب ‪7/2/71‬اسصصت هرگاه درموقصصع ثبصصت ملک دردفتراملک‬
‫ارزش منطقصه بندی تغییصر کرده باشصد بهای ملک طبصق قیمصت‬
‫منطقصه بندی جدیصد تعییصن میگردد درنقاطصی کصه قیمصت منطقصه‬
‫بندی تعییصن نشده ملک بایصد ارزیابصی شود اعتبار برگ ارزیابصی‬
‫یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی‬
‫در دفتر املک و سند مالکیت نوشته شده باشد‬
‫تبصره ‪:1‬چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املک‬
‫بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی‬
‫برای معامله بایصد مبلغ وصصولی حصق الثبصت تعییصن و بدفترخانصه‬

‫اعلم شود تصصا مابصصه التفاوت بقایای ثبتصصی ملک رابر اسصصاس‬
‫قیمت منطقه بندی دریافت و بهحساب مربوطه واریز نماید‬
‫تبصره ‪:2‬در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک‬
‫برای گرفتصن سصند مالکیصت بصه اداره ثبصت مراجعصه ننمایصد و در‬
‫مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود‪.‬‬
‫بخشنامصه شماره ‪2057/41/1‬سصازمان ثبصت اسصناد واملک کشور‬
‫بطوریکه اطلع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام‬
‫تنظیصصم اسصصناد مربوط بصصه تسصصهیلت بانکصصی مسصصتندابه پاسصصخ‬
‫استعلمیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل‬
‫و فرع تسصهیلت مقرر مطالبصه مینماینصد نظصر بصه اینکصه بندهای‬
‫(س)و(ع)ماده یصک قانون وصصول برخصی از درآمدهای دولت و‬
‫مصصرف آن در موارد معیصن مصصوب سصال ‪1373‬تکلیصف کار رادر‬
‫مورد محاسصصصبه ووصصصصول بقایای ثبتصصصی املک در جریان ثبصصصت‬
‫رو شن نموده وق سمت اخ یر ب ند(ف)همان ماده مقررات مغا یر‬
‫ایصصصن قانونرا لغصصصو نموده اسصصصت علیهذا فراز ‪ 437‬مجموعصصصه‬
‫بخشنامصصصه های ثبتصصصی خلف بندهای مذکور بوده وبدینوسصصصیله‬
‫ضمصن لغصو آنمقرر میدارد کلیصه واحدهای ثبتصی و دفاتصر اسصناد‬
‫رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند‪.‬‬
‫‪(.‬برابربخشنامصصصه ‪19879/34‬مورخصصصه ‪29/11/84‬افزایصصصش مهریصصصه‬
‫معاف از حق الثبت میباشد))ردیف ‪144‬م‪.‬ب‪):‬‬
‫‪ : . 56‬حق الثبت بايد قبل از تنظيم سند تاديه وقبض‬
‫رسمي صادر گردد و‬
‫‪ : . 11‬بصا توجصه بصه دسصتور العمصل شماره ‪- 3472/10‬‬
‫‪ 28/3/69‬سصازمان ثبصت اسصناد واملك كشور حصق الثبصت اسصناد‬
‫مالي وبدهصي هاي ثبتصي قبصل از تنظيصم سصند وبموجصب فيصش‬
‫هاي صصادره توسصط اصصحاب معامله بصه بانصك واريصز مصي گردد‬
‫‪.......‬‬
‫كصصد ‪ 626‬متمصصم كصصد ‪:562‬وحدت رويصصه در نحويصصه اسصصترداد حصصق‬
‫الثبت‪.‬‬
‫تبصصره ‪ 3‬قانون اصصلح ماده ‪ 15‬قانون عمليات بانكصي ‪:‬چنانچصه‬
‫درهصصصر يصصصك ازموارد اعطاي تسصصصهيلت بانكصصصي بيصصصش از يصصصك‬
‫قراردادبين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم‬
‫گردد حقوق متعلق اعصم از هصر نوع عوارض حصق الثبصت ونظايصر‬
‫ان نسصبت بصه سصند اول محاسصبه ودريافصت خواهصد شدودر مورد‬
‫قراردادهاي بعدي تعلق حقوق مزبور منوط بصصه افزايصصش رقصصم‬
‫مندرج در قراردادهاي بعدي نسصصصصصصصصصصبت بصصصصصصصصصصه رقصصصصصصصصصصم‬

‫مذكوردرقراردادماقبل ان است دراینصورت حقوق متعلق اعم‬
‫از هصصر نوع عوارض حصصق الثبصصت ونظایصصر آن بصصه اسصصتثنائ حصصق‬
‫التحریصصر بایصصد بصصه نسصصبت مابصصه التفاوت دو رقصصم فوق الذکصصر‬
‫محاسصبه ودریافصت گردد ملک تشخیصص ارتباط قراردادهصا بانصک‬
‫ذیربط می باشد(وردیف ‪143‬مجموعه بخشنامه ها)‬
‫فرازب‪:‬قانون تفسصصیرماده یصصک قانون نحوه وصصصول برخصصی از‬
‫درآمدهای دولت ومصصصصرف آن در موارد معیصصصن مصصصصوب ‪28‬آذر‬
‫‪1374‬موضوع اسصتفسار‪:‬آیامراد از قانون پرداخصت حصق ثبصت ‪5‬در‬
‫هزار در هر دوبار مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است یاخیر؟‬
‫نظصر مجلس ‪:‬ماده واحده ‪-‬مراد از سصه در هزار و ‪5‬در هزار حصق‬
‫الثبصصت در مرحله مشارکصصت مدنصصی نسصصبت بصصه اصصصل تسصصهیلت‬
‫بانکصصی‪.......‬ودر مرحله فروش اقسصصاطی نسصصبت بصصه مازاد آن‬
‫مصی باشصد ایصن حکصم در مورد حصق الثبصت تسصهیلت اعطایصی بصه‬
‫شرکتهای تعاونصصی کصصه بصصه اعضائ آن منتقصصل میگرددنیصصز جاری‬
‫می باشد‪.‬‬
‫ردیصصف ‪142‬م‪.‬ب‪:‬بصصا توجصصه بصصه ماده ‪58‬آییصصن نامصصه قانون دفاتصصر‬
‫حصصق التحریصصر اسصصناد متمصصم‬
‫اسصصناد رسصصمی مصصصوب ‪1317‬‬
‫تسصهیلت اعطایصی بصه ماخصذ مبلغ افزایصش یافتصه در سصند متمصم‬
‫مذکور تعلق میگیرد‪.‬‬
‫‪ :‬نسصبت بصه وجصه التزام‬
‫‪51‬‬
‫وجصه الضمان خواه رأسصا موضوع سصند باشصد يصا درضمصن معامله‬
‫يصا عقصد ديگري شرط شده باشصد و براي تاميصن آن هصم مالي بصه‬
‫وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد‪.‬‬
‫‪ : . 58‬دفاتصر اسصناد رسصمي حصق ندارنصد بيصش از ميزان‬
‫مندرجصه درتعرفصه حصق التحريصر وجهصي اخصذ نمايصد وحصق التحريصر‬
‫هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات‬
‫آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد‪.‬‬
‫‪ : . 59‬بعصصد از دريافصصت حصصق التحريصصر مطابصصق تعرفصصه‬
‫مقرره در مقابصل آن قبصض رسصيد صصادر و بصه دهنده آن تسصليم‬
‫مصصي شود و قبصصض مذكور بصصا قيصصد تاريصصخ و شماره در دفتصصر‬
‫مربوطه ثبت مي‌گردد‪.‬‬
‫‪ : . 44‬دفاتصر مؤظفنصد در قبال وجوه دريافتصي قبصض‬
‫رسصيد صصادر و تسصليم نماينصد و در صصورتي كصه در سند تنظيمصي‬
‫مراتب صدور و تسليم قبض حق التحرير ذكر شده و به امضاء‬
‫ا صحاب سند ر سيده با شد نيازي به ا خذ امضاء در ظهر قبوض‬
‫صادره نيست ‪.‬‬

‫‪ : . 8‬مأخصذ حصق الثبصت براسصاس قيمتهاي تعييصن شده‬
‫توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و جداول مربوطه است‬
‫لذا در صصصورتي كصصه طبصصق توافصصق طرفيصصن قيمصصت مورد معامله‬
‫كمتر يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري‬
‫در محاسصبه حصق الثبصت و وصصول آن نداشتصه و حصق الثبصت فقصط‬
‫براسصصاس جداول مذكور وصصصول خواهصصد شصصد(ردیصصف ‪52‬وبنصصد‬
‫‪109‬م‪.‬ب)‬
‫ردیصف ‪ 50‬م‪.‬ب‪:‬حصق التحریردرهرمورد‪......‬برمبنای مبلغ مندرج‬
‫در سصصند طبصصق تعرفصصه زمان امضائ سصصند بوسصصیله متعاملیصصن‬
‫وصول میگردد‬
‫‪ : . 649‬مرجصصع تشخيصصص بهاي قيصصد نشده ماشيصصن آلت‬
‫كشاورزي و راهسصصازي كصصه در جداول قيصصد نگرديده و تعييصصن‬
‫بهاي آن بصه منظور وصصول حصق الثبصت بصا وزارت امور اقتصصادي‬
‫و دارائي ميباشد ‪.‬‬
‫‪ : . 18‬چون در شرايصصط سصصند ثبصصت شده قبلي تغييري‬
‫ايجاد نمي‌شود و وجهصصي درد وبدل نمي‌گردد اقرارنامصصه تمديصصد‬
‫مدت سند غير مالي محسوب مي‌گردد‪.‬‬
‫‪ : . 29‬در خصصصوص عدم تعلق حصصق الثبصصت بصصه اسصصناد‬
‫رضايت نامه چك ‪:‬‬
‫بصا توجصه بصه اينكصه هيچگونصه مبلغصي در سصند ورضايصت نامصه قيصد‬
‫نمي‌گردد لذا حصق الثبصت اينگونصه اسصناد مشمول تبصصره ‪ 2‬ماده‬
‫‪ 50‬قانون دفاتصصر اسصصناد رسصصمي اسصصت و غيصصر مالي تلقصصي‬
‫مي‌گردد‪.‬‬
‫‪ : . 14‬تعهدنامه‌هايصصي كصصه در آن جملتصصي از قبيصصل (در‬
‫صصورت تخلف از انجام تعهصد جصبران خسصارت وارده را خواهصد‬
‫كرد) قيصد شده باشصد نوشتصه مالي محسصوب نمي‌گردد وگواهصي‬
‫امضاء اين قبيل تعهدنامه‌ها بلمانع به نظر مي‌رسد‪.‬‬
‫‪ : . 83‬چنانچصه موضوع تعهصد بعنوان جصبران خسصارت و‬
‫ديون و الزامات ناشصصصي از تعهصصصد از مصصصصاديق ماده ‪ 51‬قانون‬
‫دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمي‌باشد‪.‬‬
‫‪ : . 64‬امتياز نامصه گواهصي نامصه و پروانصه كصه مخصصوص‬
‫اشخاص مع ين وتا بع مقررات خا صي ا ست قا بل ن قل وانتقال‬
‫نميباشد مگر با موافقت مرجع صالح و ‪.......‬‬

‫‪ : . 48‬منظور از تنظيصصصم سصصصند براي فيصصصش تشرف‬
‫مسصصافرت هصصا واگذاري حقصصي اسصصت مالي وتنظيصصم اقرارنامصصه‬
‫صحيح نيست و اصلح اين است كه سند در قالب عقود مربوط‬
‫به خود (مانند صلح ) تنظيم و حق الثبت مربوطه نيز پرداخت‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ : . 109‬به اسناد قطعي مشتمل به رهن فقط يك حق‬
‫التحرير بابت معامله قطعي تعلق مي‌گيرد ‪.‬‬
‫‪ : . 454‬حصق الثبصت وصصيت نامصه نبايصد بصه ماخصذ سصه برابر‬
‫موصصي بصه يعنصي كليصه ماترك موصصي دريافصت شود بلكصه حصق‬
‫الثبصصصت وصصصصيتنامه‌ها اعصصصم از تمليكصصصي و عهدي بميزان همان‬
‫مبلغي كه مورد وصيت قرار گرفته بايد دريافت گردد‪.‬‬
‫بنصصد ‪ 437‬م‪.‬ب‪:‬حصصق الثبصصت و بقاياي ثبتصصي درصصصورتي كصصه ملك‬
‫سابقه ارزيابي داشته باشد به ماخذ ارزيابي ودرصورتيكه ملك‬
‫سصابقه معامله داشتصه باشدومبلغ مورد معامله بيصش از ميزان‬
‫ارزيابي باشد به ميزان مبلغ مورد معامله‪........‬درموردنقاطي‬
‫كصصه ارزش معاملتصصي املكاعلم شده اسصصت ملك عمصصل ارزش‬
‫معاملتي ملك خواهد بود‪.(....‬هر ده هزار ريال يك هزارريال)‬
‫كد ‪ 624‬م‪.‬ب‪:‬پرداخت حق الثبت و حق التحرير اسناد غير مالي‬
‫و گواهي امضاء به حساب ويژه بانكي سردفتر‪.‬‬
‫كصد ‪ 700‬م‪.‬ب‪:‬تصصديق صصحت امضاء توسصط كفيصل دفترخانصه در‬
‫دوران كفالت‪.‬‬
‫رديصف ‪67‬م‪.‬ب‪:‬عدم تعلق حصق الثبصت در تعويصض وثيقصه و رهينصه‬
‫بدون تغيير در مفاد سند‪.‬‬
‫رديف ‪32‬م‪.‬ب‪:‬با توجه به بند ‪ 2‬ماده ‪ 12‬ايين نامه قانون دفاتر‬
‫اسصناد رسصمي گواهصي امضاء هصر گونصه نوشتصه كصه جنبصه مالي‬
‫دارد ممنوع اسصت لذا گواهصي امضاء ظهصر قبصض انبار وجاهصت‬
‫قانوني ندارد‪.‬‬
‫رديصصف ‪65‬م‪.‬ب‪...:‬درمواردي كصصه سصصندرهني همزمان بصصا انتقال‬
‫قطعصي ملك مورد وثيقصه بنام راهصن ويصا درمدت اعتبار گواهصي‬
‫مالياتصصي مورد بحصصث تنظيصصم شود نيازي بصصه اخصصذ گواهصصي انجام‬
‫معامله مجدد‬
‫رديف ‪38‬م‪.‬ب‪:‬فراز(‪)2‬بند ‪ 453‬حق الثبت اسناد تقسيم نامه را‬
‫روشن كرده است‬

‫كصد ‪ 649‬م ب ‪ :‬مرجصع تشخيصص بهاي قيصد نشده ماشيصن آلت‬
‫كشاورزي كصصصه در جداول قيصصصد نگرديده و تعييصصصن بهاي آن بصصصه‬
‫منظور وصصول حصق الثبصت بصا وزارت امور اقتصصادي و دارايصي‬
‫مي باش‬
‫ردیف ‪142‬م‪.‬ب‪:‬با توجه به ماده ‪58‬آیین نامه قانون دفاتر اسناد‬
‫رسمی مصوب ‪1317‬حق التحریر اسناد متمم تسهیلت اعطایی‬
‫به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سندمتمم مذکور تعلق میگیرد‪.‬‬

‫در تنظيم و ثبت اسناد قطعي منقول‬
‫‪-1‬شناسنامه اتومبيل ( شناسنامه كامپيوتري ‪ -‬دفترچه مالكيت‬
‫ برگ اعلم وضعيت )‬‫‪ -2‬سند خريصد ( برگ فروش كارخانصه ‪ ،‬برگ سبز ‪ ،‬سصند قط عي‬
‫خريداري ‪ ،‬برگ مزايده)‬
‫‪-3‬بنصد ‪ 123‬م‪.‬ب‪ :‬علوه بر دفترچصه مالكيصت(شناسصنامه اتومبيصل)‬
‫به ساير مدارك واسنادقبلي توجه نمايند‬
‫‪-4‬رديف ‪52‬م‪.‬ب‪:‬حق الثبت اسناد اتومبيل كه به صورت قطعي‬
‫مشتمصصصل بر رهصصصن تنظيصصصم مصصصي گردد همانصصصي اسصصصت كصصصه در‬
‫بند(يك)بخشنامه شماره ‪ 7099‬مورخه ‪ 1/3/79‬قيد شده است‪.‬‬
‫‪-5‬رديصف ‪53‬م‪.‬ب‪:‬صصرف ارائه برگ فروش مزايده خودروهصا نمصي‬
‫تواند دليل براي تنظيم سند انتقال باشد‪.‬‬
‫‪ -6‬رديف ‪54‬م‪.‬ب‪:‬قبل از صدورو تاييد برگ اعلم وضعيت قبلي‬
‫خودرو تنظيم سند انتقال مقدورنيست‬
‫‪ -7‬تبصصصره ‪ 2‬قانون اصصصلح مالياتصصي مسصصتقيم‪ :‬قبصصل از صصصدور‬
‫هرنوع سصصند قطعصصي ‪ -‬شرطصصي ‪ -‬اجاره اي ‪ -‬رهنصصي ‪ -‬وكالتصصي و‬
‫غيره دريافت رسيدماليات نقل و انتقا ل ضروريست‬
‫‪-8‬در صصصورت نياز گواهصصي مالكيصصت از راهنمايصصي و رانندگصصي ‪-‬‬
‫مخدوش بودن و قبل از سال ‪ 66‬بدون برگ اعلم وضعيت‬
‫‪-9‬كد ‪510‬م ‪.‬ب ‪:‬مفاصا حساب ماليات مشاغل صاحبان وسايل‬
‫نقليه عمومي‬
‫‪-10‬استعلم از اتحاديه صنف تاكسيراني براي تاكسي ها‬
‫‪-11‬كصصد ‪619‬و ‪679‬م‪.‬ب‪ :‬لزمصصه نقصصل انتقال اتومصصبيلهاي دولتصصي‬
‫( گواهصي از اداره كصل اموال دولتصي و در اسصتانها گواهصي اداره‬
‫كل اموراقتصادي و دارايي استان مربوطه)‬

‫بنصصد ‪72‬م‪.‬ب‪:‬دراسصصناد مربوط بصصه اموال منقول بايصصد مشخصصصات‬
‫كامل مورد معامله به نحوي كه ابهامي باقي نماندقيد شود‬
‫‪-12‬ماشين آلت چاپخانه ( استعلم از وزارت ارشاد)‬
‫‪-13‬ماشيصن آلت و دسصتگاههاي حفاري ( مراتصب را بصه وزارت‬
‫نيرو اطلع دهند ) ( تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 21‬توزيه عادلنه آب‪).‬‬
‫‪-14‬رعا يت ب ند ‪ 128‬م‪.‬ب و رديصف ‪ 107‬مور خه ‪ 5/11/852‬پس از‬
‫تنظيصم سصند ارسصال دفترچصه مالكيصت و سصند تنظيمصي بلفاصصله‬
‫بصه دايره شماره گذاري و از تحويصل بصه اشخاص خودداري گردد‬
‫و كد ‪ 609‬مراتب بلفاصله ارسال به راهنمايي و رانندگي‬
‫‪ -15‬كد ‪ - 623‬اخذ هزينه پستي به حساب سردفتر‪......‬‬
‫‪-16‬تنظيصصم سصصند وثيقصصه ‪ -‬وكالت خريصصد و خروج موقصصت براي‬
‫خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال نمي باشد‪.‬‬
‫‪-17‬فسصخ و اقاله معامله خودرو تصا سصه ماه بعصد از معامله‬
‫مشمول ماليات نقصصل و انتقال مجدد نخواهصصد شصصد و تنهصصا در‬
‫صصورتي كصه پصس از پرداخصت ماليات معامله انجام نشود ماليات‬
‫وصصصول شده طبصصق قوانيصصن ماليات مسصصترد ميگردد‪ (.‬تبصصصره ‪2‬‬
‫ماده ‪ 4‬قانون اصلح موادي از قانون سوم)‬
‫‪-18‬قيمصت فروش خودروهصا و ماشيصن آلت راهسصازي و موتور‬
‫سيكلت هاي ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد‬
‫و دارائي در بهمصصن هصصر سصصال تعييصصن و براي اجرا درسصصال بعصصد‬
‫اعلم خواهد شد‬
‫( تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 9‬قانون مالياتهاي غير مستقيم )‬
‫‪-19‬كصد ‪ ( 649‬مرجصق تعييصن بهاي ماشيصن آلت كشاورزي) و‬
‫رديف ‪ ( 52‬حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائي رديف ‪) 8‬‬
‫‪-20‬تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه با ارائه كارت اقامت و‬
‫گذرنامه بلمانع است ( رديف ‪ 34‬و ‪31‬م‪.‬ب )‬
‫‪ -21‬بنصصد ب‪ -‬ماده ‪ -11‬آئيصصن نامصصه اجرائي قانون فوق ‪ -‬ماليات‬
‫نقصصصصل و انتقال انواع خودرو و بصصصصه اسصصصصتثناي ماشيصصصصن آلت‬
‫راهسازي‪ -‬معدني ‪ -‬كشاورزي ‪ -‬شناورها ‪ -‬موتور سيكلت وسه‬
‫چرخصصه موتوري اعصصم از توليصصد داخصصل يصصا وارداتصصي حسصصب مورد‬
‫معادل ‪ % 1‬قيمصصصت فروش كارخانصصصه داخلي و يصصصا يصصصك درصصصصد‬
‫مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد‪.‬‬

‫عوارض سصالیانه فقصط سصواری و وانصت دوکابیصن(فراز( و )ماده‬
‫‪4‬قانون اصلح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )‬
‫‪-22‬باتوجصصه بصصه رای شماره ‪187‬و ‪186‬و ‪185‬مورخصصه ‪16/5/84‬هیات‬
‫عمومصصصصی دیوان عدالت اداری ونامصصصصه شماره ‪41911/212‬مورخ‬
‫‪17/7/84‬اداره کصل حقوقصی وزارت امور اقتصصادی ودارایصی اخصذ‬
‫مالیات تنهادر موردتنظیصم اسصناد نقصل وانتقال قطعصی وسصایل‬
‫نقلیصصه موتوری موضوعیصصت دارد وشامصصل سصصایر اسصصناد نمصصی‬
‫شود‪(.‬ردیف ‪162‬م‪.‬ب)‬

‫وكاالت‬
‫ماده ‪ 656‬ق‪.‬م ‪ :‬وكالت عقدي اسصصصت كصصصه بموجصصصب آن يكصصصي از‬
‫طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 662‬ق‪ .‬م ‪ :‬وكالت با يد در امري داده شود كصه خود موكصل‬
‫بتواند آن را بجا آورد ‪ .‬وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام‬
‫آن امر اهليت داشته باشد‬
‫ماده ‪663‬ق‪.‬م‪:‬وکیصصصل نمیتوانصصصد عملی خارج ازموردوکالت انجام‬
‫دهد‬
‫ماده ‪ 670‬ق‪ .‬م ‪ :‬در صصصورتي كصصه دو نفصصر بصصه نحصصو اجتماع وكيصصل‬
‫باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود ‪.‬‬
‫ماده ‪ 671‬ق‪ .‬م ‪ :‬وكالت در هصر امصر مسصلتزم وكالت در لوازم و‬
‫مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ 672‬ق‪ .‬م ‪ :‬وكيصل در امري نمصي توانصد براي آن امصر بصه‬
‫ديگري وكالت دهصصد مگصصر صصصريحا" يصصا بصصه دللت قرائن وكيصصل در‬
‫توكيل باشد‪.‬‬

‫ماده ‪ 678‬ق ‪.‬م ‪ :‬وكالت بصه طرق ذيصل مرتفصع مصي شود ‪ -1 :‬بصه‬
‫عزل موكصل ‪ -2‬بصه اسصتفاي وكيصل ‪ -3‬بصه موت يصا جنون وكيصل يصا‬
‫موكل ‪.‬‬
‫ماده ‪ 679‬ق‪.‬م ‪ :‬موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل‬
‫ك ند م گر اين كه وكالت وك يل و يا عدم عزل در ض من ع قد لز مي‬
‫شرط شده باشد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 680‬ق ‪.‬م ‪ :‬تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل‬
‫به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است ‪.‬‬
‫كصد ‪ 637‬م‪ .‬ب ‪ :‬خريصد هرگونصه اموال اعصم از منقول و غيصر‬
‫منقول بصا رعايصت حدود اختيارات وكيصل نياز بصه تنفيصذ از طرف‬
‫دادگاه انقلب اسلمي ندارد‪.‬‬
‫كصصد ‪ 634‬م‪.‬ب ‪ :‬خريصصد و فروش اتومبيصصل بصصا وكالتنامصصه هاي‬
‫تنظيمصصي در خارج از كشور بصصا رعايصصت حدود اختيارات وكيصصل ‪،‬‬
‫نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلب اسلمي ندارد‬
‫كد ‪ 645‬م‪.‬ب‪:‬برابر رأي شماره ه‪ 14/1/81- 80/41 /‬هيأت عمومي‬
‫ديوان عدالت ابطال بخشنامصصه راجصصع بصصه لزوم پرداخصصت ماليات‬
‫نقصل و انتقال اتومبيصل بر اسصاس وكالتنامه‌هاي تنظيم‌شده در‬
‫خارج ازكشور در تنظيم اسناد وكالت تفويض وكالت و قطعي‬
‫اسصناد قبلي ملحظصه در صصورت عدم اشكال مبادرت بصه تنظيصم‬
‫سصند گردد‪( .‬فراز يصك كصد ‪)558‬و رعايصت كصد ‪ 578‬قيصد نشانصي‬
‫املك مورد وكالت در وكالتنامه ها‬
‫رديصف ‪ 109‬م‪.‬ب‪:‬در مواردي كصه تعدادي از موكليصن سصند وكالت‬
‫و ثبت دفتر از امضاء سند وكالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند‬
‫چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذيل سند قيد گردد‬
‫نسبت به اشخاصي كه ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و‬
‫نافذ مي شود‪.‬‬
‫سصردفتر بصا قيصد مراتصب عدم امضاء سصاير موكليصن كصه از امضاء‬
‫سند خودداري نموده اند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به‬
‫تكميصل سصند مصي نمايصد‪ .‬بديهصي اسصت سصردفتر حصق تنظيصم سصند‬
‫وكالت بدون حضور موكلين را ندارد‬
‫رديف ‪99‬م‪.‬ب‪:‬به استثناء ماده ‪ 671‬قانون مدني و بند ( ‪ )2‬ماده‬
‫‪ 49‬قانون ثبصت وكيصل مصي توانصد در جهصت انجام مورد وكالت‬
‫نسبت به اخذ رونوشت يافتوكپي مصدق اسناد اقدام نمايد‬
‫رديصف ‪89‬م‪.‬ب‪:‬در تنظيصم اسصناد وكالت و رضايصت از جانصب قيصم‬
‫نسبت به سهم الرث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به‬

‫مقصر يا محكوم عليه كسب اجازه از مد عي العموم به استناد‬
‫ماده ‪ 1242‬قانون مدني مورد نياز است‪.‬‬
‫كصد ‪ 581‬م‪.‬ب ‪:‬اگصر مالكصي براي فروش ملك خود بصه كسصي‬
‫وكالت بلعزل داده و بعدا وكيصصصصصل ديگري را براي انجام همان‬
‫كار تعييصن و وي را بصه وكيصل اول ضميمصه نمود كصه مورد وكالت‬
‫را مجتمعصا انجام دهنصد متعاقصب ان شخصص ديگصر را هصم تعييصن‬
‫نمايصد كصه وكيصل مذكور در انجام مورد وكالت مصي بايسصت نظصر‬
‫شخصص سصوم را هصم اخصذ و موافقصت او را هصم كسصب نمايصد و‬
‫انگاه اقدام بصصه وكالت شود انجام ايصصن امصصر و قيصصد ان در سصصند‬
‫رسصمي سصوم مخالفتصي بصا قوانيصن موجود ندارد و عملي اسصت‬
‫در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است‪.‬‬
‫اثار قانو ني بر وكالتنا مه پيرو يا ضم يا تعي ين شخص سوم به‬
‫عنوان اميصن مرتبصت خواهصد بود و اگصر وكيصل نخسصتين مسصتقل‬
‫ملك مورد وكالت را به ب يع قط عي به ثال ثي ر سما انتقال د هد‬
‫و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست كه‬
‫اعمال او را تعييصن و تاييصد نمايصد اطلع نداشتصه باشصد بيصع انجام‬
‫شده توسصط وكيصل نخسصتين بصا توجصه بصه ماده ‪ 680‬قانون مدنصي‬
‫صصصحيح و قانونصصي اسصصت ولي اگصصر بصصا وجود اطلع از انچصصه كصصه‬
‫گذشصت اقدام بصه فروش بصه تنهايصي و بصه اسصتقلل نموده باشصد‬
‫بيصصع انجام شده غيصصر نافصصذ بوده و در صصصورتي كصصه مالك تنفيصصذ‬
‫نمايد صحيح وال باطل خواهد بود‪.‬‬
‫كصصد ‪665‬م‪.‬ب‪:‬صصصرف تنظيصصم و تاييصصد امضاي اسصصناد از سصصوي‬
‫نمايند گي هاي سياسي و كن سولي جمهوري ا سلمي ايران در‬
‫خارج از كشور رسصصميت و اعتبار اسصصناد كامصصل بوده ونياز بصصه‬
‫تاييصصد مجدد از طرف اداره سصصجلت و احوال شخصصصيه وزارت‬
‫امور خارجه جمهوري اسلمي ايران وجود ندارد‪..‬‬
‫كصصد ‪ 637‬م‪ .‬ب ‪ :‬خريصصد هرگونصصه اموال اعصصم از منقول و غيصصر‬
‫منقول بصا رعايصت حدود اختيارات وكيصل نياز بصه تنفيصذ از طرف‬
‫دادگاه انقلب اسلمي ندارد‪.‬‬
‫کد ‪480‬م‪.‬ب‪:‬درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی‬
‫جهصصت انجام امور مربوط بصصه وکالت از طرف موکصصل بصصه دفتصصر‬
‫اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی‬
‫ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود‬
‫اختیارات وی با سردفتر است‬
‫فراز ‪:4‬دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به‬
‫جهصت اینکصه تغییری در مشخصصات وی حاصصل ویصا مراتصب ثبصت‬

‫فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشصصصد از حوزه محصصصل‬
‫صدور شناسنامه موکل استعلم نمایند ‪.‬‬
‫ردیصف ‪162‬م ‪.‬ب ‪:‬باتوجصه بصه رای شماره ‪187‬و ‪186‬و ‪185‬مورخصه‬
‫‪16/5/84‬هیات عمومصصصصصصی دیوان عدالت اداری ونامصصصصصصه شماره‬
‫‪41911/212‬مورخ ‪17/7/84‬اداره کصصصصصصل حقوقصصصصصصی وزارت امور‬
‫اقتصصادی ودارایصی اخصذ مالیات تنهادر موردتنظیصم اسصناد نقصل‬
‫وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل‬
‫سایر اسناد نمی شود‪.‬‬