P. 1
Divan Hafez

Divan Hafez

|Views: 264|Likes:
منشور بواسطةapi-26591026
ديوان حافظ
ديوان حافظ

More info:

Published by: api-26591026 on Oct 17, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ظفاح ناويد : باتک ناونع

ظفاح : هدنسيون
ظفاح ناويد
لزغ ۱
الوان و اساک ردا یقاسلا ايا اي !ا
ا"$%&' داتفا یلو لوا دو( ناس) *&ع +ک
ديا&,- ه./ نا0 ا12 .3اک 4ا+فان 4و- +-
ا"لد رد داتفا نو3 +5 6ن7%&' د89 با: 0
;د ." نو5 67ع <'ا +5 نانا9 لزن' رد ا.'
ا"$=> ديدن-.- +ک درادی' داي.ف ?.9
ديو@ ناA' BC D.@ <ک E,نر هداFس ی' +-
ا"لزن' Gسر و هار 0 دو1ن H3ی- Iلاس +ک
$يا" Eن5 ی-اد.@ و Jو' G7- و Iيرا: KL
ا"$حاس نارا1%1س ا' لاح دنناد اFک
.3) د7&ک ی'اند- +- ی'اک دو3 0 ;راک +M
ا"$N> دن0اس وا زک 40ار ن) دنا' یک ناO
ظفاح و&' Kياغ وا 0ا ی"او3یM .@ 4روPح
اQMا و ا7ندلا Rد 4وS <' *Q: ا' یت'
لزغ T
اFک با.3 <' و اFک راک UV2
اFک +- ا: WساFک زک هر DواN: E1-
?ولاس +ق.3 و Wف.,- +8'و2 0 Xد
اFک بان با.L و ناA' .يد WساFک
ار اوY: و UV2 4دنر +- Wسا W1سن +5
اFک با-ر +=Aن اFک ظعو RاZ
د-ايرد +5 نان[د لد Wسود 4ور 0
اFک باتف) \[ اFک هد.' ]ا.5
Wسا[ ناتس) ^ا3 ا' 6ن7- $_ک و5
اFک بان9 <يا 0ا ا'.N- `ور اFک
Wسا هار رد ها5 +ک نادa0 K7س +- E1'
اFک باتL <يد- لد 4ا 4وریM اFک
لا2و را@0ور دا- 6Lو3 داي +ک د&-
اFک باتع ن) و Wفر اFک +[.ک ن) دو3
Wسود 4ا راد' \=/ ظفاح 0 باو3 و را.ق
اFک باو3 و ;ادک 4رو12 Wس75 را.ق
لزغ b
ار ا' لد در) Wسد +- 40اBL ^.: ن) .@ا
ار اراc و دنق.Z G&c 6يودن" لا3 +-
Wفاي ی"اوa Wن9 رد +ک یقا- ی' یقاس هد-
ار Vd' W&,Q@ و دا-) <کر ب) رانک
بوL).L راک <يBL eوL نا7لول <ياک ناAف
ار ا=Aي ناو3 ناک.: +ک لد 0ا H2 دند.- نان5
Wسا ینAتس' راي لاf ا' ;اgان *&ع 0
ار ا1ي0 4ور W9اح +5 h3 و لا3 و iنر و ب) +-
Gتسناد WLاد jسوي +ک نوزفا0ور <سح ن) 0ا <'
ار اk7ل0 در) نو.- W=dع هد.C 0ا *&ع +ک
`و@ اعد <ي.Nن .@ و یيا'.ف ;انLد .@ا
ار ا3.%L $8ل Kل د1ي0ی' lQ: باو9
دنراد .:Wسود نا9 0ا +ک انا9 <ک mو@ W_7dن
ار اناد BC دنC دنgدا8س ناناو9
و9 n=ک ."د 0ار و و@ ی' و ب.o' 0ا pيدح
ار ا=8' <يا W=%ح +- ديا&,ن و دو&,ن qک +ک
ظفاح ناوc mو3 و ا7- یتNس رد و یتN@ لزغ
ار اي.r دYع IQف دنا&فا و: Gsن .- +ک
لزغ t
ار انعر لازغ ن) و,- joل +- ا12
ار ا' 4اهداد و: نا-ا7- و هوک +- .س +ک
ا.5 دا- 0ارد m.=ع +ک mو.ف.%L
ار ا3.%L ی/و/ دن%ن 4دYN:
$@ 4ا دادن .,' D0ا9ا Wنسح رو.غ
ار اد7L K7لدنع ین%ن ی&س.C +ک
.sن $"ا د72 د.ک ناو: joل و *Q3 +-
ار اناد ].' دنB,ن ;اد و دن- +-
Wس7ن یيانL) iنر K1س +5 0ا uادن
ار ا=7س ها' G&5 +7س نادق یس
یيا=7C هدا- و ین7&ن K71ح ا- و5
ار ا=7Cدا- نا1> راد داي +-
K7ع و: لاf رد WN@ ناوتن ردق <يا ز9
ار ا1ي0 4ور Wس7ن افو و .' \vو +ک
ظفاح +تN@ +- .@ KFع +ن ناZ) رد
ار ا_7س' درو) wقر +- ه."0 دو.س
لزغ x
ار اد3 ن!د Kحا2 Gتسد 0 دوری' لد
ارا%L) دL د"او3 نانC 0ار +ک ادرد
ز73.- +/.L دا- 4ا G7نا,تس%L یت&ک
ار انL) راديد G7ن7-0ا- +ک دLا-
نوسفا و Wسا +ناسفا نود.@ .' ه0ور هد
اراي را[ W2.ف ناراي 4ا9 +- ی%7ن
$1Q- mود دناو3 mو3 $' و $@ +YQح رد
ارا%سلا ايا اي او1" Uو1dلا Dا"
W'Vس +نا.%L W'ا.ک Kحا2 4ا
ار اونی- 6يورد <ک 4دYN: 40ور
Wسا y.ح ود <يا BسN: یت7@ ود 6ياس)
اراد' نان[د ا- Dو.' ناتسود ا-
دندادن رz@ ار ا' ی'ان I7ن 4وک رد
ار اPق <ک B7A: 4دنسCی( و: .@
دناو3 6rا1{ا ;ا یفو2 +ک mو lQ: ن)
اراz8لا +Q1ق <' یQحا و انل یLا
یتس' و mوک 67ع رد یتسد,ن: ;ا,ن"
ار اد@ دنک نوراق یتس" 4ا7=7ک <ياک
د0وس- W:Bغ 0ا \[ نو5 +ک و&' 6ک.س
ارا3 iنس Wسا ;و' وا jک رد +ک Hلد
.,ن- Wسا ی' ;ا9 ردن%س +ن7ي)
اراد IQ' لاوحا دراد +v.ع و: .- ا:
دن.=ع نا@دن&c و@ یسراC نا-و3
ار اسراC نادنر Dرا&- هد- یقاس
دول) ی' +ق.3 <يا د7Lو|ن دو3 +- ظفاح
ار ا' راد روz8' <'ادکاC l7L 4ا
لزغ }
ار اعد <يا دناسر +ک ناoQس نا'0V' +-
ار اد@ نا.' .sن 0 ی"اLداC .%L +- +ک
G"انC دو3 4اد3 +- DBسويد K7قر 0
ار اد3 د"د 4دد' Kقاr باL ن) .,'
DراLا ا' نو3 +- د.ک را W"ا7س ه~'
ارا,ن <%' hQغ و 6يدن7- وا Kي.ف 0
40و.ف.- راzع و5 40وس- ی•اع لد
اراد' ینکی( +ک 4راد دوس +5 <يا 0ا و:
ی"ا,_12 G7سن +ک ;د7'ا <يا رد KL +M
ار انL) د0اون- نايانL) ;ا7C +-
4دو( ناYLاع +- +ک انا9 Wسا W'ا7ق +5
ار ا' راzع ا=ن- Wيور 4ادف نا9 و لد
ز73._س ظفاح +- و: هد 4ا+ع.9 +ک اد3 +-
ار ا[ دنک 4.rا ی"ا,_12 4اعد +ک
لزغ €
ار ;ا9 Wس7فا2 +ني) +ک ا7- یفو2
ار ;اف $8ل ی' 4اN2 4.,ن- ا:
?.C Wس' نادنر 0 هد.C نورد 0ار
ار ;اY' یلاع د"ا0 Wس7ن لاح <ياک
E50ا- ;اد دو&ن qک را%L اYنع
ار ;اد Wسا Wسد +- دا- +&7M ا9 ناک
و.- و 6کرد Uدق ود Iي رود ;ز- رد
ار ;اود لا2و راد' \=/ ین8ي
67ع 0 یQ@ 4د7•ن و Wفر با1L لد 4ا
ار ;ان و iنن 4.ن" <%' .س +ناBC
دنا( روc) نو5 +ک mوک دYن 67ع رد
ار ;Vسلاراد +vور W&‚ ;د)
Wسا W'د3 *ح q- و: ناتس) .- ار ا'
ار ;Vغ Gح.: +- E-0ا- +9او3 4ا
و.- ا12 4ا Wسا ی' ;ا9 دي.' ظفاح
ار ;ا9 l7L ناس.- ی@دن- هدن- 0و
لزغ ƒ
ار ;ا9 هدرد و ز73.- ا7قاس
ار ;ايا Gغ <ک .س .- ^ا3
.- 0 ا: +ن GNک .- ی' .غاس
ار ;اف „ر0ا *لد <يا G&ک.-
نVقاع دزن Wس7'اند- +5 .@
ار ;ان و iنن G7"او3ی( ا'
رو.غ دا- <يا 0ا دن5 هدرد هدا-
ار ;ا9.فان qNن .س .- ^ا3
<' ن!ان +ن7س ه) دود
ار ;ا3 نا@د.سفا <يا W3وس
دو3 4اد7L لد 0ار ;.>
ار ;اع و …ا3 0 Gن7-ی( qک
Wسا mو3 ./ا3 ا.' ی'ار!د ا-
ار ;ار) د.- هرا- Iي Xد زک
<† ردنا و.س +- .,يد د.,نن
ار ;ادنا G7س و.س ن) ديد +ک ."
KL و 0ور یتkس +- ظفاح <ک H2
ار ;اک ی-ا7- 40ور W1قاع
لزغ ‡
ار ناتس- .@د Wسا با1L دع *نور
ار ناˆا mو3 $1Q- $@ هد~' دسری'
یسر0ا- <† ناناو9 +- .@ ا12 4ا
ار نا‰ر و $@ و و.س ناس.- ا' W'د3
mو.ف هدا- +•1A' دنک هوQ9 Eن5 .@
ار نا@~' Gنک +ناk7' رد بو.کا3
نا@و5 اراس Hنع 0ا ی&ک +' .- +ک 4ا
ار ناد.@.س <' ناد.,' لاح ب.oP'
دندن3ی' نا&کدرد .- +ک ;وق <يا Gس.:
ار ناŠا دننک Dا-ا.3 راک .س رد
Uون یت&ک رد +ک mا- اد3 ناد.' راي
ار نافو/ د.a ی-) +- +ک یکا3 Wس"
KQo' نان و رد +- نود.@ +نا3 0ا و.-
ار نا=' د&%- .3) رد +ساک +7س ناک
Wسا ^ا3 یت&' .3) +,-او3 ار +ک ."
ار ناويا ی&ک ^Vفا +- +ک W9اح +5 و@
دL و: ن) .d' دنس' <' ینا8نک ها'
ار نادن0 ینک دورد- +ک Wسا ن) Wقو
یلو mا- mو3 و <ک 4دنر و رو3 ی' اsفاح
ار ن).ق نا.@د نو5 <%' .يوز: ;اد
لزغ ۱‹
ا' BC د') +ناk7' 4وس دFس' 0ا mود
ا' B-د: <يا 0ا د8- WYي./ ناراي Wس75
نو5 `ر) نو5 +Q1ق 4وس 4ور نادي.' ا'
ا' BC دراد راŒ +نا3 4وس 4ور
`وL لزن' G" +- ا' WYي./ Dا-ا.3 رد
ا' .يدY: ل0ا دع رد Wس+تفر Eن5 <ياک
Wسا mو3 نو5 6Nل0 دن-رد لد +ک دناد .@ا $Yع
ا' B•0 یC 0ا دند.@ +ناويد نVقاع
د.ک j&ک ا' .- joل 0ا یتي) W-و3 4ور
ا' BسN: رد Wس7ن ی-و3 و joل ز9 نا'0 نا0
ی1L دB@رد Ž7" اي) Wن7,نس لد ا-
ا' B,1L +ن7س 0وس و ^ان&:) ه)
mوŒ ظفاح درz,- نود.@ 0 ا' ه) B:
ا' B: 0ا <ک ز7".C دو3 نا9 .- <ک Gحر
لزغ ۱‹
ا' ;ا9 0و.فا.- هدا- رون +- یقاس
ا' ;اک +- دL نا9 راک +ک و,- ب.o'
`اهديد راي eر q%ع +لا7C رد ا'
ا' ;اد' ب.L Dzل 0 H3ی- 4ا
*&ع +- دL هدن0 6لد +ک ن) دB( ز@."
ا' ;اود Xاع هدي.9 .- Wسا W1r
نادق یس 0ان و +[.ک دو- نادن5
ا' ;ا.3.-ون2 و.س هوQ9 +- دياک
4رz,- با1حا <&Q@ +- .@ا دا- 4ا
ا' ;ا7C نانا9 .- هد +v.ع راO0
4.-ی' +5 اد=ع +- داي 0 ا' ;ان و@
ا' ;ان 0 4را7ن داي +ک ن) دي) دو3
Wسا mو3 ا' دن1لد د"اL G&5 +- یتس'
ا' ;ا'0 یتس' +- دناهد.|س ور نا0
Wساو30ا- 0ور دHن 4ا+ف.2 +ک Gس.:
ا' ;ا.ح ب) 0 l7L لVح نان
نا&فیM ی%Lا +ناد هديد 0 ظفاح
ا' ;اد دdق دنک $2و ].' +ک دLا-
لV" یت&ک و IQف .P3ا 4ايرد
ا' ;اوق ی9اح W=8ن „.غ دنتس"
لزغ ۱T
ا[ نا&3ر 4ور 0ا <سح ها' ]و.ف 4ا
ا[ نادa0 ها5 0ا ی-و3 4ور ب)
هد') Kل .- نا9 دراد و: راديد ;زع
ا[ نا'.ف Wس75 دي).- اي دد.@0ا-
W7فاع 0ا Wس1ن یف./ Wس@.ن رود +- qک
ا[ ناتس' +- 4روتس' دنLو.Nن +ک +-
.,' دL د"او3 راد7- ا' دول) باو3 Wc
ا[ نا&3ر 4ور ی-) هديد .- د0 +ک نا0
4ا+تسدQ@ W3ر 0ا Wس.N- ها.M ا12 ا-
ا[ ناتس- ^ا3 0ا `ون&- یيو- +ک و-
G9 ;ز- نا7قاس 4ا دا.' و دا- نا:.=ع
ا[ نارود +- ی'.C د&ن ا' ;ا9 +5 .@
د7نک +@) ار رادلد دنکی' ی-ا.3 لد
ا[ نا9 و <' نا9 ناتسود 4ا راني0
دنوL ناتسدM +ک بر اي •.غ <يا Wسد د"د یک
ا[ نا&ي.C jل0 ا' Rو=• ./ا3
4رz,- ا' .- و5 <'اد نو3 و ^ا3 0ا راد رود
ا[ نا-.ق دنرا7س- +ت&ک هر <يا ردناک
و,- ا' 0ا دزي .L نانکاس ا- ا12 4ا
ا[ نا@و5 4و@ ناسانLان *ح .س 4اک
Wس7ن رود WM ب.ق ‘اس- 0ا `رود +5 .@
ا[ ناو3انr و G7يا[ هاL هدن-
یتM ار اد3 n3ادنQ- ها&نL 4ا
ا[ ناويا ^ا3 n3ا و•M Gسو1- ا:
و,- ین7') ون&- یياعد ظفاح دنکی'
ا[ نا&فا.%L $8ل دا- ا' 40ور
لزغ ۱b
با_س Wس- +Qک و ’12 د'دی'
با_2ا اي Uو1dلا Uو1dلا
+ل! eر .- +لا“ د%5ی'
با1حا اي ;اد•ا ;اد•ا
W&‚ G7سن <† 0ا د0وی'
بان ی' ;د +- ;د د7Lون- نا"
<† +- $@ Wسا هد0 د.'0 W”
بايرد E&:) $8ل نو5 Uار
.@د دنا+تس- +ناk7' رد
باو-!ا ’تN' اي ’تتفا
I( „وYح ار Wنادند و Kل
با1ک 4ا"+ن7س و نا9 .- Wس"
دLا- KFع یZو' Eن5 <يا
باتL +- هد%7' دندن1- +ک
.%7C 4.C یقاس eر .-
بان هدا- mون- ظفاح و•M
لزغ ۱t
Kي.غ <يا .- <ک Gحر نا-و3 ناoQس 4ا GتN@
Kي.غ E%س' دنک G@ هر لد لا1ند رد WN@
راد- ;روz8' WN@ ینا'0 رz,' 6=تN@
Kي.غ <يدن5 Gغ در) با: +5 4درو.C +نا3
Gغ +5 ار ین7ن0ان ی"اL باFنس .- +تN3
Kي.غ Eلا- و nس- د0اس هرا3 و را3 0 .@
WسانL) <يدن5 4ا9 WNل0 B•0 رد +ک 4ا
Kي.غ E,نر eر .- E%&' لا3 ن) داتف mو3
WLو +' 4ور iنر رد ی' q%ع ديا(ی'
Kي.غ <ي.سن +_N2 .- ناوغرا •.- و•M
W3ر د.@ h3 رو' ن) Wسا هداتفا Kي.غ q-
Kي.غ E%&' h3 ناتسرا,ن رد دو1ن +5 .@
و: iنHL ه./ نا1ي.غ ;اL 4ا GتN@
Kي.غ <يا دلان- نو5 <ک رzح نا"ا@._س رد
دن:Bح ;اY' رد نايانL) ظفاح WN@
Kي.غ E%س' و +تس3 دن7&ن .@ دو1ن رود
لزغ ۱x
W-اYن دن- د&ک +ک یسدق د"اL 4ا
W-) و +ناد د"د +ک یت&‚ ].' 4ا و
0وس.,9 .%ف <يا رد هديد 0ا د&- –او3
W-او3 و 6ياس) لزن' دL +ک mوغاک
دLا1ن +ک Gس.: و یس.Cی( 6يورد
W-اوr 4او.C و m0.') +&يدنا
4راŒ G&5 ن) د0 „ا&ع لد هار
W-ا.L Wسا Wس' +ک هو7L <يا 0ا Wساد7C
Wفر اo3 هز=غ 0ا Xد .- 4د0 +ک 4B:
W-او2 4ار دنک +&يدنا +5 0ا- ا:
4د7ن&ن ;د.ک +ک داي.ف و +لان ."
W-ان9 Wسا دنQ- +ک ارا,ن Wساد7C
راد 6" +يدا- <يا 0ا ب) .س Wسا رود
W-ا.س +- د1ي.Nن نا-ا7- لوغ ا:
لد 4ا 4ور Eي) +5 +- 4BC هر رد ا:
W-ا1L ;ايا دL y.2 hQغ +- 4را-
یسنا +,لزن' +ک 0و.فا لد .dق 4ا
W-ا.3 ;ايا Wف) دان%' بر اي
دزي.@ +9او3 0ا +ک Wس7'Vغ +ن ظفاح
W-اتع 0 –ا.3 +ک )0ا- و <ک ی_Q2
لزغ ۱}
W3ادنا نا=ک رد و: eوL 4و.-ا +ک یŒ
W3ادنا ناو:ان را0 <' نا9 دdق +-
دو- WNلا iنر +ک Xاع ود 6Yن دو1ن
W3ادنا نا'0 <يا +ن W1> U./ +نا'0
د.ک یLو.فدو3 +- q@.ن +ک +[.ک Iي +-
W3ادنا نا9 رد +نتف د2 و: G&5 Kي.ف
<† +- 4وری' هد.ک 4و3 و هدرو3 با.L
W3ادنا ناوغرا رد 6:) و: 4ور ب) +ک
GتLz,- Wس' mود <† ها,'ز- +-
W3ادنا نا=@ رد +•نغ ;او: نا"د 0ا و5
د0ی' ه.@ دو3 لوتN' ه./ +&Nن-
W3ادنا نا7' رد و: jل0 Wيا%ح ا12
;د.ک 6ت1سن و: 4ور +- +ک ن) ;.L 0
W3ادنا نا"د رد ^ا3 ا12 Wسد +- <Z
67C <ي0 ی'ديدن ب.o' و ی' Rرو 0ا <'
W3ادنا ن) و <يا رد uا,•1A' 4او"
`وLی' +ق.3 $8ل ی' ب) +- نونک
W3ادنا ناو:ی( دو3 0ا ل0ا +17dن
دو- ی-ا.3 <يا رد ظفاح 6يا&@ .,'
W3ادنا ناA' ی' رد 6ل0ا 6&c +ک
نا'0 رود +ک دوL نونکا <' ;اک +- نا9
W3ادنا نا9 +9او3 ی@دن- +- ا.'
لزغ ۱€
W3وس- +نانا9 Gغ رد لد 6:) 0ا +ن7س
W3وس- +ناLاک +ک +نا3 <يا رد دو- ی&:)
W3اد,- Hلد 4رود +oساو 0ا Gن:
W3وس- +نانا9 eر .' 6:) 0ا uا9
\[ لد G%Lا 6:) q- 0 +ک E- لد 0وس
W3وس- +ناو.C و5 .' .س 0 <' .- mود
Wسا <' 0وسلد +ک Wسا Kي.غ +ن یيانL)
W3وس- +نا,7- لد Gتف.- 6يو3 0ا <' نو5
دH- Dا-ا.3 ب) ا.' د"0 +ق.3
W3وس- +ناk7' 6:) ا.' $Yع +نا3
Wس%&- ;د.ک +ک +-و: 0ا Xد +لا7C نو5
W3وس- +ناkŒ و ی' ی- ;.,9 +ل! و•M
G&5 ;د.' ا.' +ک )0ا- و <ک Gک ا.9ا'
W3وس- +نا.%L +- و درو)رد +- .س 0ا +ق.3
ی'د mون ی' و ظفاح و,- +ناسفا ^.:
W3وس- +ناسفا +- \[ و KL G7تNa +ک
لزغ ۱ƒ
Dدا- ^را1' د7ع ند') ا7قاس
Dداي 0ا داو.' 4د.ک +ک د7عاو' ناو
„ا.ف ;ايا Dد' <يا رد +ک GتN,L رد
Dدادی' لد و لد ناNي.ح 0 یتف.@.-
4)رد +- و@ 0ر n3د ی@دن- ناس.-
Dدا0) دن- 0 د.ک ا' WM و ;د +ک
Wسو: ;دY' و ;دق رد نا7سQ• 4داL
DداL د"اوa +ک لد ن) .' دا- Gغ 4ا9
Wفا7ن +ن3ر ناز3 Jارا: 0 +ک دزيا .%L
Dدا&[ و $@ و و.س و <Z ناتسو-
درو)0ا- Dا+ق.N: ن) زک رود د- G&5
Dدا0ردا' Wلود و رو'ان \لا/
Uون یت&ک <يا Wلود هد' Wسد 0ا ظفاح
Dدا7ن- دH- —داوح نافو/ +ن رو
لزغ ۱‡
WساFک راي +,'ار) ._س G7سن 4ا
WساFک را7ع 6ک *Lاع +' ن) لزن'
67C رد <Šا 4داو هر و Wسا را: KL
WساFک راديد دعو' اFک رو/ 6:)
دراد ی-ا.3 6Yن نا9 +- د') +ک ."
WساFک را7&" +ک د7يو,- Dا-ا.3 رد
دناد DراLا +ک Dرا&- $"ا Wسا qک ن)
WساFک را.سا ;.> یس- Wس" ا"+ت%ن
Wسا راک ناراز" و: ا- ا.' 4و' .س ."
WساFک راکی- .@ W'V' و G7ياFک ا'
6ن%L رد <%L 4وس7@ 0 د7س.C0ا-
WساFک راتف.@ +ت&@.س هدز=غ لد <ياک
وک E%&' +QسQس ن) دL +ناويد $Yع
WساFک رادلد 4و.-ا Wف.@ +Lو@ ا' 0 لد
یلو Wسا7' +Qf ی' و ب.o' و یقاس
WساFک راي دو&ن ا7' راي ی- 67ع
˜ن.' ."د <† رد ناز3 دا- 0ا ظفاح
WساFک را3 ی- $@ ا'.N- لوY8' .%ف
لزغ T‹
Wسا3.- ا"لد و د') د7ع و دL وس Iي ه0ور
Wساو3 ديا- ی' و د') mو9 +- +ناkŒ 0 ی'
WLz,- نا9 نا.@ ناLو.فد"0 +-ون
Wساد7C نادنر ند.ک ب./ و 4دنر Wقو
درو3 هدا- Eن5 +ک ار ن) دو- W'V' +5
Wساo3 +5 <يو 4د.3ی- <يد- Wسا K7ع +5 <يا
دو1ن یياير و 4ور وا رد +ک یLون هدا-
Wساير و 4ور وا رد +ک یLو.فد"0 0ا n‚
„اNن ناNي.ح و G7ياير نادنر +ن ا'
Wساو@ لاح <يد- Wسا .س Xاع وا +ک ن)
G7ن%ن د- qک +- و `راz,- دزيا •.ف
Wساور G7يو,ن Wس7ن اور دنيو@ +5 ناو
`رو3 هدا- Uدق دن5 و: و <' .@ دوL +5
Wسا[ نو3 0ا +ن Wسا نا0ر نو3 0ا هدا-
دو- د"او3 $Q3 K7ع ن) زک Wسا K7ع +5 <يا
WساFک K7عی- ;د.' دL +5 ز7ن دو- رو
لزغ T۱
Wسا3.- W'V' +- Hلد و دL Gنيد و لد
Wسا3.- W'Vس و: زک E&ن' ا' ا- WN@
Wس&ن- mو3 ی'د ;ز- <يا رد +ک 4د7نL +ک
Wسا3.- W'ادن +- W1_2 .3) رد +ن +ک
د0 یف! نا-0 +- نادن3 Kل نا0 .@ا \[
Wسا3.- W'ا.غ +- ا"KL و: „ا&ع 67C
و.س و $@ رانک 0 4را‚ دا- <† رد
Wسا3.- W'اق و •راع ن) 4راداو" +-
Dو%Q' نا7:وQ3 0ا و یتLz,- Wس'
Wسا3.- W'ا7ق بوL) و: 4اLاg +-
WQF3 0ا Wف.,ن.- اC و: راتفر 67C
Wسا3.- W'اق و دق 0ا 0ان +- +ک 6ک.س و.س
4H- نا9 .,' 0ادن7- +ق.3 <يا ظفاح
Wسا3.- W'ا.ک و ?ولاس +ق.3 0ا 6:اک
لزغ TT
Wساo3 +ک و,' لد $"ا <kس 4ون&- و5
Wسا9 <يا اo3 <' نا9 4ا+ن ?انL <kس
دي)ی( و.ف ی1Yع و ی7ند +- ;.س
Wسا' .س رد +ک ا"+نتف <يا 0ا ™ا ^را1:
Wس7ک uادن لد +تس3 <' نوردنا رد
Wساغوغ رد و ناAف رد وا و GLوŒ <' +ک
ب.o' 4ا یياFک دL نو.- هد.C 0 Xد
Wساون +- ا' راک هد.C <يا 0ا +ک نا" لان-
دو1ن DاNتلا ز@." نا9 راک +- ا.'
Wسار) 6Lو3 Eن5 <' .sن رد و: eر
<' لد دزCی' +ک یلا73 0 ;ا+تNa
WساFک +ناcا.L ;راد +1Lد2 راŒ
Xد نو3 0 دL هدول) +8'و2 +ک Eن5
Wسا[ Wسد +- *ح د7يو&- هدا- +- ;.@
دنرادی' زيزع uاA' .يد +- ن) 0ا
Wسا' لد رد +&7M دB( +ک ی&:) +ک
ب.o' ن) د0ی' هد.C رد +ک دو- 0اس +5
Wساو" 0 .C ]ا'د ;0ون" و .=ع Wفر +ک
دنداد نوردنا رد K&يد و: *&ع 4ادن
Wساد2 0 .C 0ون" ظفاح +ن7س 4اPف
لزغ Tb
Wسا' ه.M *ي./ ." رد و: 4ور لا73
Wسا' +@) نا9 دنو7C و: 4و' G7سن
دننک *&ع \ن' +ک ینا7عد' Gغر +-
Wسا' +9و' WFح و: ه.5 لاf
ديو@ی' +5 و: نادa0 K7س +ک E1-
Wسا' +5 رد هداتف 4.d' jسوي راز"
دس.ن ا' Wسد و: 0ارد jل0 +- .@ا
Wسا' +:وک Wسد و نا&ي.C Wc هان@
و,- …ا3 4ا.س DوQ3 رد K9اح +-
Wسا' +@رد ^ا3 نان7&ن +Lو@ 0 نVف
Wسا بوF> +5 .@ا ا' .sن 0ا Dرو2 +-
Wسا' +ف.' ./ا3 .sن رد +&7M
4ا&,- دن0 4رد ظفاح یلاس +- .@ا
Wسا' +' نو5 4ور „ات&' +ک Wسا"لاس +ک
لزغ Tt
Wس' <' 0ا UV2 و نا=7C و Wعا/ KQo'
Wسلا 0ور ;دL ه.L ی&ک +نا=7C +- +ک
*&ع +=&5 0ا Gت3اس وvو +ک ;د ناM <'
Wس" +ک +5 ." .- ه.س Iي ;د0 B1%:را5
اPق .س 0ا ی@) WMد ا: هد- ی'
Wس' +ک 4و- 0ا و *Lاع ;دL +ک 4ور +- +ک
ا9 <يا رو' .=ک 0ا Wسا Gک هوک .=ک
Wس.C هدا- 4ا و&' Wšر رد 0ا د7'اان
داس.' 6=&5 +ک +ناتس' q@.ن ن) ز›
Wس&نن mو3 یسک ه0وBف ;را/ <يا .ي0
.sن ]ا- رد +ک دا- 6ن"د 4ادف نا9
Wس1ن +•نغ <يا 0ا nLو3 نا9 4ار) <†
دL ینا=7Qس و: *&ع Wلود 0ا ظفاح
Wسد +- دا- ز› Wس7ن mاو: $2و 0ا ین8ي
لزغ Tx
Wس' $1Q- W&@ و ا.š $@ دL +تN%L
Wس.C هدا- نا7فو2 4ا یLو3.س 4V2
دو( iنس و5 ی=%> رد +ک +-و: ?اسا
Wس%&- mا+ف./ +5 ی9ا90 ;ا9 +ک E1-
انAتسا ها@را- رد +ک هدا- را7-
Wس' +5 و را7Lو" +5 ناoQس +5 و نا1ساC +5
$7حر Wسا Dرو.v نو5 ردود ‘ا-ر <يا 0ا
WسC +5 و دنQ-.س +5 W&78' „ا/ و „اور
˜نری- دوLی( .س7' 67ع ;اY'
Wسلا دع دنا+تس- V- G%ح +- یQ-
mا-ی' mو3 و B=v نا•.' Wس7ن و Wس" +-
Wس" +ک لا=ک ." ;ا•ا.س Wس7تس7ن +ک
B/ *oن' و دا- Kسا و یN2) هو%L
Wس1ن y./ Ž7" +9او3 وا 0ا و Wفر دا- +-
ی-ا:.C B: +ک هر 0ا و.' .C و لا- +-
Wس&ن ^ا3 +- یلو ینا'0 Wف.@ او"
ديو@ ن) .%L +5 ظفاح و: IQک نا-0
Wسد +- Wسد دن.-ی' Wنkس +تN@ +ک
لزغ T}
Wس' و Kل نادن3 و هد.ک 4و3 و +تNL) jل0
Wسد رد یحا.2 و ناو3 لزغ و ^ا5 <"BC
نانک ?وسفا 61ل و 4و9 هد-.ع 6س@.ن
Wس&ن- د') <' Eلا- +- mود KL G7ن
<يزح 0او) +- درو) <' mو@ ا.ف .س
Wس" W-او3 <' +ني.يد *Lاع 4ا WN@
دن"د B,1L هدا- Eن5 +ک ار یYLاع
Wس.C هدا- دو&ن .@ دو- *&ع .فاک
B,' هد.3 نا&کدرد .- و د"ا0 4ا و.-
Wسلا 0ور ا' +- +Nœ <يا ز9 دندادن +ک
`د7Lون ا' +نا=7C +- W•ر وا +5 ن)
Wس' هدا- .@و Wسا W&‚ .Œ 0ا .@ا
را,ن B@ ه.@ jل0 و ی' ;ا9 هدن3
Wس%&- ظفاح +-و: نو5 +ک +-و: اس- 4ا
لزغ T€
Wسد رد یحدق ;راي د') ناA' .يد رد
Wس' 6تس' q@.ن 0ا ناراوk7' و ی' 0ا Wس'
اد7C ون +' $%L وا دنZ $8ن رد
WسC .-ون2 4!ا- وا دنQ- دق 0و
Wس7ن نو5 ;H3 دو3 0ا Wس" `و@ +5 +- .3)
Wس" نو5 ;.sن 4و ا- Wس7ن `و@ +5 .‚ 0و
Wسا3.- وا و5 Wس&ن- ;0اس'د لد \[
Wس&ن- وا و5 Wسا3.- نا0ا-.sن 0 ناAفا و
د7•7C وا 4وس7@ رد دL و- mو3 +7لاغ .@
Wسو7C وا 4و.-ا رد W&@ 6%نا=ک +Zو رو
ظفاح هدL .=ع دي)0ا- +ک 4)0ا-
WسL 0ا د&- +ک 4B: 0ا- ديان +ک دن5 ."
لزغ Tƒ
Wسرد دع و `دق *ح و +9او3 نا9 +-
Wسو: Wلود 4اعد G_12 ;د qنو' +ک
د.- Wسد Uون نافو/ 0 +ک <' IL.س
WسL و: .' 6Yن Wسرا7ن +ن7س Uول 0
.c +تس%L لد <يو 4ا+Q'ا8' <%-
Wسرد راز" د2 +- د0را ی,تس%L ا- +ک
Wساور و W&@ 0ارد j2) +- رو' نا-0
Wس•0ا- و د.ک هواي G9 žا3 +9او3 +ک
Wسود WياOی- joل 0ا H' \=/ !د
Wس5 و I-ا5 0ا1- .س 4د0 *&ع y! و5
WسNن 0ا ديا0 د7Lرو3 +ک mوک „د2 +-
Wسa ’12 W&@ 4ور +7س ]ورد 0ا +ک
0ون" و WLد و هوک 4اد7L و: Wسد 0 ;دL
Wسس +QسQس „اoن Gح.: +- ینکی(
4و• ŸاNح ناHلد 0ا و ظفاح ˜ن.'
Wس.ن ها7@ <يا و5 دLا- +5 ]ا- هان@
لزغ T‡
Wسا با.L 4او.C +5 و: لا73 0 ار ا'
Wسا با.3 +ناkŒ +ک B@ دو3 .س و@ G3
Wسود ی- +ک ديزي.- Wسا W&‚ .Œ .@
Wسا باzع Eع ی"د +ک –zع W-.L ."
ناي.@ هديد رد و Hلد دL +ک ?وسفا
Wسا ب) .- 6Yن وا h3 لا73 .ي.œ
دو- ناوتن <Šا +ک هديد 4ا وL راد7-
Wسا باو3 لزن' <يا رد +ک ;دا'د $7س <ي0
<%7لو و: .- درz@ی' نا7ع „و&8'
Wسا باYن +تس- ن) 0ا دن7-یM را7غا
ديد „.ع joل ا: و: E,نر eر .- $@
Wسا بV@ „.غ لد Gغ 0ا „وL 6:) رد
`راz,ن ا: ا7- WLد و رد Wسا ز1س
Wسا با.س +Qf نا9 +ک ی-) .س 0ا Wسد
W_7dن 4ا9 KQo' Gغا'د ˜نک رد
Wسا با-ر و iن5 +'ز'0 0ا .C +Lو@ <ياک
0ا-.sن و Wسا دنر و *Lاع را دL +5 ظفاح
Wسا با1L ;ايا ;0! KFع رو/ q-
لزغ b‹
Wس1- و' را: ی%ي +- لد راز" WNل0
Wس1- وس را5 0ا .@ هرا5 راز" هار
نا9 دن"د 6=7سن 4و- +- ناYLاع ا:
Wس1- و0ر) رد و 4ا+فان دو&,-
ون ها' و5 ;را,ن +ک ;دL ن) 0ا اد7L
Wس1- ور و د.ک 4.@ هوQ9 و دو( و.-ا
W•ر +لا7C ردنا ی' iنر دن5 +- یقاس
Wس1- ودک رد mو3 +5 +ک .,ن ا"6Yن <يا
G3 نو3 +ک یحا.2 د.ک هز=غ +5 بر اي
Wس1- وQ@ ردنا 6QYQق 4ا"ه.8ن ا-
RاZ هد.C رد +ک W3اس هد.C +5 ب.o'
Wس1- و" و 4ا" رد لاح و د9و $"ا .-
Wساو3 $2و و دي0رون *&ع +ک ن) ." ظفاح
Wس1- وvو ی- لد +18ک yو/ ;ا.حا
لزغ b۱
Wسا K&'ا DوQ3 $"ا دنيو@ +ک 4ردق KL ن)
Wسا Kکوک E'ادک رد Wلود Brا: <يا بر اي
دسر Gک نايازسان Wسد و: 4وس7@ +- ا:
Wسا براي براي .ک رد 4ا+YQح 0ا یلد ."
y./ ." زک ;او: نادa0 ها5 +ت&ک
Wسا KA1غ „و/ .ي0 نا9 ند.@ mراز" د2
Wسوا 4ور راد +ن7ي) +' +ک <' راوسL
Wسا Kک.' $8ن ^ا3 mدنQ- د7Lرو3 Jا:
ور ;.@ باتNک E- 6vراع .- 4و3 q%ع
Wسا K: m0ور ." Wس" ا: „.ع ن) 4او" رد
ی' ;ا9 و راي $8ل ^.: د.ک G"اوa <'
Wسا K"z' Gنيا +ک ;ديراد روz8' ناد"ا0
<ي0 دندن- ا12 W&C .- +ک Wعاس ن) ردنا
Wسا Kک.' ;رو' +ک <' uا.- نو5 نا=7Qس ا-
دن0ی' ی=&5 .ي0 <' لد .- ^وان +ک ن)
Wسا Kل .ي0 هدن3 رد 6sفاح نا9 Dوق
د%5ی' WغV- راYن' 0 6ناو7ح ب)
Wسا ب.&' یلاع +5 دزيا ;ان +- <' IQک ]ا0
لزغ bT
Wس- و: 4ا&,لد 4و.-ا Dرو2 و5 اد3
Wس- و: 4ا"+[.ک ردنا <' راک دا&@
دنا&ن هار ^ا3 +- ار <† و.س و ا.'
Wس- و: 4ا1ق q@.ن Kdق ا: +نا'0
دو&,- ه.@ د2 +•نغ لد و ا' راک 0
Wس- و: 4او" یC ردنا لد و5 $@ G7سن
د.ک یvار e.5 نارود و: دن- +- ا.'
Wس- و: 4اvر رد +تLر.س +ک دوس +5 یلو
<%N' ه.@ <' E%س' لد .- +فان و5
Wس- و: 4ا&@ ه.@ jل0 .س ا- دع +ک
لا2و G7سن 4ا 4دو- .@د لا2و دو3 و:
Wس- و: 4افو رد د7'ا لد +ک .,ن اo3
Wفر G"او3 .L 0 GتN@ و: رو9 Wسد 0
Wس- و: 4اC +ک و.- ظفاح +ک WN@ هدن3 +-
لزغ bb
Wسا W9اح +5 اLاg +- ار هديز@ DوQ3
Wسا W9اح +5 ا._2 +- Wس" Wسود 4وک نو5
اد3 ا- Wس" ار و: +ک یت9اح +- انا9
Wسا W9اح +5 ار ا' +ک ?.|- ی'د .kک
G7ت3وس- ار اد3 <سح هاLداC 4ا
Wسا W9اح +5 ار اد@ +ک <ک لاس .3)
Wس7ن لاس نا-0 و G7ت9اح با-را
Wسا W9اح +5 انg `.ک D.Pح رد
Wسا' نو3 دdق D.@ Wس7ن +dق Jات>
Wسا W9اح +5 ا=Aي +- Wسو: ن) 0ا W3ر نو5
Wسود Bن' B=v Wسا( نا9 ;ا9
Wسا W9اح +5 ا9 ن) دو3 Jا7تحا را¡ا
ی'د.- UV' Wن' را- +ک دL ن)
Wسا W9اح +5 ايرد +- داد Wسد و5 ."و@
Wس7ن راک و: ا- ا.' +ک و.- یعد' 4ا
Wسا W9اح +5 ادعا +- دن.vاح با1حا
راي 6c Uور Kل و5 اد@ *Lاع 4ا
Wسا W9اح +5 اvاY: +N7¡و Dدنادی'
دوL نا7ع دو3 .ن" +ک <ک Gت3 و: ظفاح
Wسا W9اح +5 اکا> و Rازن یعد' ا-
لزغ bt
Wسو: +نا7L) <' G&5 .sن' „اور
Wسو: +نا3 +نا3 +ک ) دو.ف و ا( ;.ک
لد 4دو-ر نافراع 0ا h3 و لا3 joل +-
Wسو: +ناد و ;اد .ي0 KFع 4ا"+N7oل
دا- mو3 ا12 $1Q- 4ا $@ $2و +- Wلد
Wسو: +ناYLاع iنا1Q@ +M <† رد +ک
<ک Wلاوح Kل +- ا' لد j8v JVع
Wسو: +ناز3 رد Dوقاي U.N' <يا +ک
Wت'0V' Wلود 0ا ;.dY' <: +-
Wسو: +ناتس) ^ا3 نا9 +2V3 یلو
ی3وL ." +- لد دYن G"د +ک G7ن ن) <'
Wسو: +نا&ن و و: .' +- +ناز3 رد
راک <يBL راوسL 4ا یت18ل +5 دو3 و:
Wسو: +ناي0ا: ;ار IQف و5 ینسو: +ک
0ا- هد18L .|س دزAQ- +ک <' 4ا9 +5
Wسو: +نا‚ +نا1نا رد +ک $7ح <يا 0ا
در) wقر +- IQف نونکا WسQ• دو.س
Wسو: +نا.: <kس <يBL ظفاح .8L +ک
لزغ bx
Wسداي.ف +5 <يا ظعاو 4ا دو3 راک +- و.-
Wسداتفا +5 ار و: هر 0ا لد داتف ا.'
Ž7" 0ا Wسا هدي.ف) اد3 +ک وا نا7'
Wسدا&,ن هدي.ف) Ž7" +ک Wسيا+Y7قد
4ان نو5 61ل ا.' دناس.ن ا: ;اک +-
Wسدا- <' mو@ +- Xاع +M W_7dن
Wس7نAتس' دQ3 W&" 0ا و: 4وک 4اد@
Wسدا0) Xاع ود ." 0ا و: *&ع Bسا
یلو د.ک با.3 GY&ع یتس' +5 .@ا
Wسدا-) با.3 نا0 <' یتس" ?اسا
راي +ک راي رو9 و داد7- 0 لان' !د
Wسداد ن) 0ا <يا و د.ک EM K7dن ار و:
ظفاح ;د' نوسف و ناو¢ +ناسف و.-
Wسداي یس- ا.' نوسفا و +ناسف <يا زک
لزغ b}
Wسداتفا G7سن Wسد رد و: jل0 .س ا:
Wسداتفا G7ن ود +dغ 0ا هد0ادوس لد
Wسا ._س داوس Eع دو3 و: 4ودا9 G&5
Wسداتفا G7Yس +kسن <يا +ک Wس" <يا <%7ل
Wس75 یناد +7س لا3 ن) و: jل0 G3 رد
Wسداتفا G79 +YQح رد +ک هدود +oYن
راzع ?ود.ف <&Q@ رد و: E%&' jل0
Wسداتفا G78ن ]ا- رد +ک ?ووا/ Wس75
نا9 qنو' 4ا و: 4ور ?و" رد <' لد
Wسداتفا G7سن Wسد رد +ک Wس7"ار ^ا3
Wسا3.- دناوتن یکا3 <: <يا د.@ و•M
Wسداتفا G7sع +ک ور نا0 و: 4وک .س 0ا
;د یس7ع 4ا G1لاق .- و: دق +ياس
Wسداتفا G7'ر Gsع .- +ک Wس7حور q%ع
W1ل داي 0ا د1ن 6'اY' +18ک ز9 +ک ن)
Wسداتفا G7Y' +ک ;ديد هد%7' رد .-
زيزع راي 4ا W=غ ا- ار هد&=@ ظفاح
Wسداتفا `دق دع رد +ک Wسيداœا
لزغ b€
Wسدا7ن- Wسس Wkس $'ا .dق +ک ا7-
Wسدا- .- .=ع دا7ن- +ک هدا- را7-
دو1ک e.5 .ي0 +ک u) WM ;Vغ
Wسدا0) د.يzC *Q8: iنر +5 ." 0
با.3 و Wس' mود +ناk7' +- +ک WŠو@ +5
Wسداد ا"هد~' +5 G17غ Xاع mو.س
E&ن هردس 0ا1"اL .sندنQ- 4ا +ک
Wسدا-) Wن> ˜نک <يا +ن و: <=7&ن
BN2 دنن0ی' m.ع ه.,نک 0 ار و:
Wسداتفا +5 +,'اد <يا رد +ک W(ادن
ر) $=ع رد و B@ داي W=نک یت_7dن
Wسداي GتYي./ BC 0 pيدح <يا +ک
داي 0ا H' <' دنC و رو¢ نا9 Gغ
Wسداي 4ور هر 0 GY&ع +N7oل <يا +ک
4ا&,- ه.@ E19 0و هد- هداد +- اvر
Wسدا&,ن را7ت3ا رد و: و <' .- +ک
داO Wسس نا9 0ا دع یتسرد و•
Wسدا'ادراز" ?و.ع 0وFع <يا +ک
$@ Gس1: رد Wس7ن افو و دع نا&ن
Wسداي.ف 4ا9 +ک لد ی- $1Q- لان-
ظفاح .- Gsن Wسس 4ا 4.-ی' +5 دسح
Wسداداد3 <kس joل و ./ا3 لو1ق
لزغ bƒ
Wسدنا( رون ا.' 0ور W3ر .' ی-
Wسدنا( رو£د KL ز9 ا.' .=ع 0و
;د.ک +ک +ي.@ q- 0 و: Rادو ;ا,ن"
Wسدنا( رون ا.' G&5 و: eر 0ا رود
WN@ی' و <' G&5 0 و: لا73 Wفری'
Wسدنا( رو=8' +ک +Lو@ <يا 0ا Dا7"
WLادیM رود ;.س 0 ار $9ا و: $2و
Wسدنا( رود نونک و: .F" Wلود 0ا
ديو,- و: K7قر +ک ;د ن) دL Iيدزن
Wسدنا( رو•ر +تس3 <يا W3ر 0ا رود
<%7ل و: نا.F" هرا5 ا.' Wسا H2
Wسدنا( رودY' +ک د.ک ناو: H2 نو5
Wسا ناور ب) ا.' G&5 .@ و: .F" رد
Wسدنا( روz8' +ک زير .,9 نو3 و@
هدن3 +- W3اد.|ن +ي.@ 0ا Gغ 0 ظفاح
Wسدنا( روس +7عاد ار هد0 žا'
لزغ b‡
Wسا .-ون2 و و.س W9اح +5 ا.' ]ا-
Wسا n=ک +ک 0ا ا' رو.C +نا3 دا&[
4ا+تف.@ K"z' +5 و: .سC Eن0ان 4ا
Wسا ردا' BL 0ا nلVح ا' نو3 Wک
هاو3 با.L ین71- رود 0 Gغ 6Yن نو5
Wسا ر.Y' اواد' و `اهد.ک w7k&:
G7&ک ا.5 .س ناA' BC ناتس) 0ا
Wسا رد ن) رد 6يا&@ و ا.س ن) رد Wلود
KFع <يو *&ع Gغ Wس7ن 67- +dق Iي
Wسا ر.%'ان ;ونLی' +ک نا-0 ." زک
WLاد با.L .س رد و GQ2و داد هدعو 4د
Wسا .س رد +5 m0ا- و ديو@ +5 ا: 0و.'ا
G7سن mو3 دا- <يا و ینکر ب) و 0اBL
Wسا رو&ک WN" eر لا3 +ک <%' 617ع
Wسا وا 4ا9 Dا=Q¡ +ک .P3 ب) 0ا Wسا „.ف
Wسا Hکا ™ا 681ن' +ک ا' ب) ا:
`.-ی( Wعانق و .Yف 4و.-) ا'
Wسا ردY' 40ور +ک 4و,- +LداC ا-
و: IQک Wس7:ا1ن eاL +ف./ +5 ظفاح
Wسا .%L و دL 0ا .:.يz|لد هو7' 6ک
لزغ t‹
Wسا 0ا- هد%7' رد +ک ™ +ن•ا
Wسا 0ا7ن 4ور وا رد .- ا.' +ک ور نا0
یتس' 0 دنLو.3 و mو9 رد +M ا"G3
Wسا 0ا• +ن WY7Yح Wسا9 ن) رد +ک ی' ناو
H%: و Wسا رو.غ و یتس' +M 4و 0ا
Wسا 0ا7ن و زFع و ی@را•7- +M ا' 0و
G7يو,ن و G7تN,ن Bغ .- +ک 40ار
Wسا 0ار ;.> وا +ک G7يو,- Wسود ا-
نانا9 G3 ردنا G3 jل0 <%L U.L
Wسا 0ارد +dق <يا +ک د.ک ناوتن +:وک
یQ7ل ه./ G3 و نون• لد را-
Wسا 0ايا 4اC jک و دو=> هراس3ر
Xاع +M 0ا 0ا- و5 هديد ;ا+ت3ود.-
Wسا 0ا- و: 4ا1ي0 eر .- <' هديد ا:
ديا7- +ک qک ن) ." و: 4وک +18ک رد
Wسا 0ا( Eع رد و: 4و.-ا +Q1ق 0ا
E%س' ظفاح لد 0وس نا7سQ• 4ا
Wسا 0اد@ و 0وس رد +ک د7س.|- \[ 0ا
لزغ t۱
Wسا ز7-$@ دا- و 6c U.ف هدا- +5 .@ا
Wسا ز7: Kست> +ک ی' رو¢ iن5 iنا- +-
دتفا iن5 +- D.@ یNي.ح و 4ا یحا.2
Wسا ز7,نا +نتف ;ايا +ک mون $Yع +-
<ک نانC +لا7C \ق.' Eتس) رد
Wسا زيرنو3 +نا'0 یحا.2 G&5 و•M +ک
ی' 0ا ا"+ق.3 G7يو&- هديد ب) +-
Wسا ز7".C را@0ور و Rرو Gسو' +ک
.|س نو@“ا- رود 0ا mو3 67ع 4و•
Wسا ز7') 4درد +Qf G3 .س <يا yا2 +ک
نا&فا نو3 Wس7نزيو.C هدL.- .|س
Wسا زيو.C Jا: و 4.سک .س mاهزير +ک
ظفاح mو3 .8L +- یتف.@ ?راف و „ا.ع
Wسا زيH: Wقو و دادA- W-ون +ک ا7-
لزغ tT
Wسا ?و" GنتN@ و: ا- لد لاح
Wسا ?و" GنتNنL لد H3
mاف +dق +ک E- ;ا3 \=/
Wسا ?و" GنتNO نا17قر 0ا
jي.L و زيزع Eن5 4ردق KL
Wسا ?و" GنتN3 0ور ا: و: ا-
^0ان Eن5 4ا+نادرد +ک هو
Wسا ?و" GنتNس را: KL رد
4ا'.ف دد' G1&'ا ا12 4ا
Wسا ?و" GنتN%L +@._س +ک
ه~' ^ون +- y.L 4ا.- 0ا
Wسا ?و" Gنتفر و: هار ^ا3
نا7عد' Gغر +- ظفاح و•M
Wسا ?و" GنتN@ +نادنر .8L
لزغ tb
Wسا mو3 ناراي W1_2 و 6c „و ناتس- <_2
Wسا mو3 ناراوk7' Wقو 4و زک دا- mو3 $@ Wقو
دوLی' mو3 ا' نا9 ;ا&' ;د ." ا12 0ا
Wسا mو3 ناراداو" ?اNنا K7/ 4ر) 4ر)
د.ک 0اس WQحر iن") باYن $@ هدو&@ان
Wسا mو3 نارا%فا لد iنا1Q@ +ک $1Q- <ک +لان
*&ع هار ردناک دا- Dرا&- ار ناوkLو3 ].'
Wسا mو3 ناراد7- 4ا"KL +لان ا- ار Wسود
Wس" +ک نا0 رو یلدLو3 Xاع را0ا- رد Wس7ن
Wسا mو3 نارا7ع یLا- mو3 و 4دنر هو7L
mو@ +- د') ;اهدا0) <سوس نا-0 0ا
Wسا mو3 نارا1%1س راک <ک .يد <يا ردناک
Wس7لدLو3 *ي./ ¤N@ نا9 ^.: اsفاح
Wسا mو3 ناراد نا9 لاوحا +ک 4رادن|ن ا:
لزغ tt
Wسا yا2 هدا- ;ا9 $@ jک .- +ک نونک
Wسا yا2وا رد 6Q1Q- نا-0 راز" د2 +-
B@ ا._2 هار و را8Lا nفد هاوc
Wسا yا&ک j&ک p¥ و +سرد' Wقو +5
داد 4وتف و دو- Wس' 4د +سرد' +7Yف
Wسا yاقوا لا' 0 +- یلو ;ا.ح ی' +ک
6کرد mو3 Wس7ن G%ح ار و: yا2 و درد +-
Wسا yاoلا Eع د.ک ا' یقاس +5 ." +ک
B,- راک ?ا7ق اYنع و5 و *Q3 0 H-
Wسا yاق ا: yاق 0 نان7&ن +Lو@ W72 +ک
نارا%M لا73 و نا7عد' pيدح
Wسا yا-ايرو- و 0ودر0 Wيا%ح ناM
e.س ر0 نو5 4ا"+ت%ن <يا و ظفاح mوŒ
Wسا yا.2 .L بVق +ک راد ها,ن
لزغ tx
Wسا $Q3 0ا یلا3 +ک یY7فر +نا'0 <يا رد
Wسا لزغ +ن7Nس و بان ی' یحا.2
Wسا iن: W7فاع ها@رz@ +ک ور هدي.9
Wسا لد-ی- زيزع .=ع +ک B@ +لا7C
q- و XوQ' نا9 رد یQ=ع ی- 0 <' +ن
Wسا $=ع ی- GQع 0 G" ا=Qع WلV'
بوL).C راz,"ر <يا رد $Yع G&5 +-
Wسا $>ی- و Dا1rی- نا9 راک و نا9
ناو¢ +dق و 4اه.5 +' ه./ B,-
Wسا $ح0 و ه."0 Brا: 0 q¦ و د8س +ک
WLاد و: 4ور $2و +- ناوا.ف د7'ا Xد
Wسا $'ا نز"ر .=ع هر +- $9ا یلو
mرا7&" Wفاي دن"اوa رود Ž7" +-
Wسا ل0ا هدا- Wس' ا' ظفاح +ک Eن5
لزغ t}
Wسا ;اک +- „و&8' و jک رد ی' و .- رد $@
Wسا ;Vغ 0ور Eن5 +- uا9 ناoQس
K&'ا +ک \f <يا رد ديرا7' \[ و@
Wسا ;اg Wسود eر ها' ا' qQ• رد
<%7لو Wسا لVح هدا- ا' K"z' رد
Wسا ;ا.ح ;ادنا $@ و.س 4ا و: 4ور ی-
Wسا iن5 +=Aن و ین لوق .- +M GLو@
Wسا ;ا9 mد.@ و Kل $8ل .- +M G=&5
ار ا' +ک ز7'ا7' .oع ا' qQ• رد
Wسا ;ا&' 4و- mو3 و: 4وس7@ 0 +sˆ ."
.%L 0 و Ž7" و,' دنق ینLا5 0ا
Wسا ;اک و: <يBL Kل 0ا ا.' +ک ور نا0
Wسا G7Y' +نا.يو لد رد W=غ ˜ن@ ا:
Wسا ;اY' Dا-ا.3 4وک ا.' هراوM
Wسا iنن 0 ;ان ا.' +ک یيو@ +5 iنن 0ا
Wسا ;ان 0 iنن ا.' +ک یس.C +5 ;ان 0و
0ا-.sن و `دنر و +ت&@.س و هراوk7'
Wسا ;ادک .L <يا رد Wس7ن ا' و5 +ک qک ناو
ز7ن وا +ک د7يو,' K7ع G1ست> ا-
Wسا ;اد' 67ع KQ/ رد ا' و5 +تسو7C
ینا'0 „و&8' و ی' ی- E&ن' ظفاح
Wسا ;ا72 د7ع و <Zاي و $@ ;اياک
لزغ t€
Wسناد هر +ک ی%لاس ." هد%7' 4وک +-
Wسناد +1: +&يدنا ند0 .@د 4رد
یسک +- ز9 دادن 4دنر .سفا +نا'0
Wسناد +Qک <يا رد Xاع 40ا.ف.س +ک
ی"ر Wفاي +ک ." +ناk7' +ناتس) .-
Wسناد +Yنا3 را.سا ی' ;ا9 §7ف 0
دناو3 .غاس h3 0 Xاع ود 0ار +ک ن) ."
Wسناد هر ^ا3 6Yن 0ا G9 ;ا9 0و'ر
KQo' ا' 0 نا,ناويد Wعا/ 4ارو
Wسناد +ن@ یQقاع ا' K"z' l7L +ک
نا9 +- Wساوa نا'ا یقاس q@.ن 0 Xد
Wسناد +7س لد ^.: ن) هو7L +ک ا.5
G=&5 نا@._س \لا/ Kکوک رو9 0
Wسناد +' و ديد د7"ان +ک Wسي.@ نان5
نانC دن0ی' +ک .غاس و ظفاح pيدح
Wسناد +LداC +ن_L و Kست> 4ا9 +5
.|س „اور +ن +ک ی"اL +1:.'دنQ-
Wسناد +@را- „ا/ G3 0 4ا+نو(
لزغ tƒ
Wسناد یناO 0ار ی' و:.C 0ا یفو2
Wسناد یناو: $8ل <يا 0ا qک ." ."و@
q- و دناد ._س ].' $@ +عو=• ردق
Wسناد ینا8' دناو3 یقرو وک ." +ن +ک
هداتفاراک لد .- نا9 ود ;د.ک +v.ع
Wسناد یناف +M یقا- و: *&ع 0ا ز›
G&يدنا ;اوع 4ان-ا 0 +ک نونکا دL ن)
Wسناد یناO 67ع <يا رد ز7ن Kست>
ديدن Wقو W_Qd' ا' 6ياس) Hلد
Wسناد ینا.,ن لد ا' Kنا9 0ا +ن رو
*7Yع و $8ل .sن <Š 0ا دنک ار $@ و iنس
Wسناد یناŠ دا- qNن ردق +ک ."
40و') *&ع Wي) $Yع nفد 0ا +ک 4ا
Wسناد ینادن *7Yœ +- +ت%ن <يا Gس.:
نا9 ]ا- $@ +- د0انن +ک روا7- ی'
Wسناد یناز3 دا- 4.,:راغ +ک ."
Wk7,نا \1/ 0ا +ک ;وsن' ."و@ <يا ظفاح
Wسناد یناr j2) W7-.: .rا 0
لزغ t‡
Wسا نا&يورد DوQ3 <ي.- دQ3 +vور
Wسا نا&يورد W'د3 ی=&ت> +يا'
دراد KياFع Dا=سQ/ +ک Wلزع ˜ن@
Wسا نا&يورد Wšر .sن رد ن) ’تف
Wفر ینا-رد +- 6ناوvر +ک ?ود.ف .dق
Wسا نا&يورد W"زن <† 0ا 4.sن'
ها7س KQق ن) و:.C 0ا دوLی' ر0 +5 ن)
Wسا نا&يورد W1_2 رد +ک Wس7يا7=7ک
د7Lرو3 H%: Jا: دن- 6&7C +ک ن)
Wسا نا&يورد W=&ح رد +ک Wس7يايHک
لاو0 K7س) 0ا Gغ دLا1ن +ک ار یتلود
Wسا نا&يورد Wلود ون&- jQ%: ی-
یلو دننا9 Dا9اح +Q1ق ناو.س3
Wسا نا&يورد D.Pح ی@دن- 611س
دن1Q/ی' اعد +- نا"اL +ک دوdY' 4ور
Wسا نا&يورد W8Q/ +ني) m.s'
یلو Wسا GQ¡ .%&ل نا.ک +- ا: نا.ک 0ا
Wسا نا&يورد W2.ف د-ا +- ا: ل0ا 0ا
ار و: +ک Dوa +M <يا mو.N' .,ناو: 4ا
Wسا نا&يورد WM jنک رد ر0 و .س
0ون" .ق 0ا دوLی' و.ف +ک نوراق ˜ن@
Wسا نا&يورد DBغ 0ا G" +ک یLا- هدناو3
ار وک ;دع j2) .sن ;Vغ <'
Wسا نا&يورد DBس و ی,9او3 Dرو2
ی"او3ی' یل0ا Dا7ح ب) را ظفاح
Wسا نا&يورد DوQ3 رد ^ا3 681ن'
لزغ x‹
Wسا ¤&يو3 4Vت1' لد و: jل0 ;اد +-
Wسا ¤&يو3 4ازس 6نيا +ک هز=غ +- 6%-
ا' ./ا3 دا.' دي).- Wسد 0 D.@
Wسا ¤&يو3 4ا9 +- 4B3 +ک mا- Wسد +-
\[ نو•M +ک <"د <يBL W- 4ا Wنا9 +-
Wسا ¤&يو3 4انف ;دا.' هB: نا1L
$1Q- 4ا GتN@ و: ا- 4د0 *&ع 4ار و5
Wسا ¤&يو3 4ا.- نادن3 $@ ن) +ک <%'
Jات> $@ 4و- Wس7ن $,5 و E5 I&' +-
Wسا ¤&يو3 4ا1ق دن- 0 mا"+فان +ک
."د Dو.'ی- با-را +نا3 +- و.'
Wسا ¤&يو3 4ا.س رد Wت7فاع ˜ن@ +ک
وا 40ا1Y&ع ‘.L رد و ظفاح W3وس-
Wسا ¤&يو3 4افو و دع .س .- 0ون"
لزغ x۱
Wسا <' راي Kل +ن&: نو3 +- باBس $8ل
Wسا <' راک نا9 نداد وا نديد یC 0و
0ارد نا@~' و mدا- +7س G&5 ن) 0ا ;.L
Wسا <' را%نا رد و ديد وا ند.- لد +ک ."
وک .س ناک H' ه0اورد +- W3ر ناوراس
Wسا <' رادلد +,لزن' +ک Wس7"ا."اL
افو h_ق <يا رد +ک G&يو3 \لا/ هدن-
Wسا <' رادي.3 Wس'.س یلول ن) *&ع
6نا&فاB1ع jل0 و $@ .oع +Q1/
Wسا <' راoع mو3 4و- 0 +[ Iي §7ف
نا.' 6يو3 رد 0 G=7سن و•M نا1غا-
Wسا <' رانQ@ و5 ILا 0ا و: رازQ@ Kک
دو'.ف ;راي Kل 0ا بV@ و دنق W-.L
Wسا <' را=7- لد K71/ +ک وا q@.ن
W3و') ظفاح +- +ت%ن لزغ 0./ رد +ک ن)
Wسا <' راتN@ هردان <kس <يBL راي
لزغ xT
Wسا <' <يد نات- 4ادوس +ک Wسيرا@0ور
Wسا <' E,=غ لد ‘ا&ن راک <يا Gغ
ديا- E- نا9 هديد ار و: 4ور نديد
Wسا <' E- نا9 G&5 +1:.' اFک <يو
."د Wني0 و IQف Kي0 +ک mا- <' راي
Wسا <' <يو.C و5 ILا و و: 4ور +' 0ا
د.ک ¤N@ <kس G7Q8: و: *&ع ا.' ا:
Wسا <' Eسœ و Wحد' نا-0 درو ار *Q3
راد ینا0را <' +- اياد3 .Yف Wلود
Wسا <' E%g و W=&ح K1س W'ا.ک <ياک
mو.N' و@ W=sع <يا ?انL +ن_L ظعاو
Wسا <' E%س' لد ناoQس +,لزن' +ک نا0
Wس7ک +@اLاg دوdY' +18ک <يا بر اي
Wسا <' <ي.سن و $@ 6Yي./ نV7A' +ک
ناو¢ +dق .@د زيو.C W=&ح 0ا ظفاح
Wسا <' <يBL و.س3 6ک +ع.9 61ل +ک
لزغ xb
Wسا <' هاYنا3 +ناk7' +Lو@ +ک Gن'
Wسا <' ها,_12 درو ناA' BC 4اعد
^ا- +5 Wس7ن Uو12 iن5 +نا.: ;.@
Wسا <' هاو3رzع ه) ._س +- <' 4اون
™اد=¥ Gغراف اد@ و هاLداC 0
Wسا <' هاLداC Wسود رد ^ا3 4اد@
Wسا[ لا2و ;ا+ناk7' و دFس' 0 •.غ
Wسا <' هاو@ اد3 ;رادن لا73 <يا ز9
ین رو Gنک.- +=73 $9ا ¨7: +- .,'
Wسا <' هار و Gسر +ن Wلود رد 0ا ند7'ر
4ور ;داO ناتس) <يا .- +ک نا'0 ن) 0ا
Wسا <' ها@ +7%: د7Lرو3 دنس' 0ا.ف
ظفاح ا' را7ت3ا دو1ن +5 .@ا هان@
Wسا <' هان@ و@ و mا- بدا *ي./ رد و:
لزغ xt
Wسا نو3 رد +تس&ن G=&5 ;د.' +ي.@ 0
Wسا نو5 نا'د.' لاح W1Q/ رد +ک E1-
Wنو,7' Wس' G&5 و و: $8ل داي +-
Wسا نو3 ;رو3ی' +ک یQ8ل ی' Gغ ;ا9 0
و: W8Q/ باتف) وک .س „.&' 0
Wسا نوياM G8لا/ دنک RوQ/ .@ا
Wسا دا".ف ;Vک <يBL Kل Wيا%ح
Wسا نون• ;اY' یQ7ل ه./ ˜ن%L
Wسا 4و©د و.س و•M Dدق +ک و› Xد
Wسا نو0و' و j7oل W'Vک +ک و,- <kس
یقاس ناسر یتحار نا9 +- هدا- رود 0
Wسا نود.@ رود رو9 0ا ;./ا3 ˜نر +ک
زيزع دور Wف.- G=&5 0 +ک ی'د ن) 0ا
Wسا نو_79 دور و•M <' <'اد رانک
Gن7,=غ نوردنا دوL داL +نو,5
Wسا نوB- را7ت3ا 0ا +ک را7ت3ا +-
ظفاح دنکی' راي KQ/ 4دوk7- 0
Wسا نوراق ˜ن@ را%1Q/ +ک یسQN' و5
لزغ xx
Wسا <يد و .Nک ;اد و: jل0 G3
Wسا <يا +[ Iي وا ناتسراک 0
<%7ل Wسا <سح زF8' Wلاf
Wسا E1' ._س Dاهز=غ pيدح
د.- ناو: یک نا9 و: eوL G&5 0
Wسا E=ک ردنا نا=ک ا- `اد +ک
دا- <ي.ف) د2 +7س G&5 ن) .-
Wسا <ي.ف)._س ی&ک *Lاع رد +ک
*&ع W7" GQع Wس7=Qع KFع
Wسا E'0 GتN" 6=ت&" e.5 +ک
د.- نا9 و Wفر و@د- +ک 4رادنC و:
Wسا E1:ا%لا ;ا.ک ا- 6-اسح
<Šا 6Nل0 د7ک 0 ظفاح و&'
Wسا <يد دن-رد نونک و د.- لد +ک
لزغ x}
Wسوا W1> هد.Cا.س لد
Wسوا W8Q/ راد +ن7ي) هديد
نوک ود +- ;روا7نرد .س +ک <'
Wسوا Wن' را- .ي0 uد.@
راي W'اق و ا' و ی-و/ و و:
Wسوا WM ردق +- qک ." .%ف
KFع +5 Gن'اد هدول) <' .@
Wسوا W=dع هاو@ Xاع +M
ا12 +ک ;.ح ن) رد GLا- +ک <'
Wسوا W'.ح `.ح راد هد.C
G&5 .sن' دا1' 6لا73 ی-
Wسوا DوQ3 4ا9 +Lو@ <يا +ک نا0
4ار) <† دL +ک ون $@ ."
Wسوا W1_2 4و- و iنر .rا 0
Wسا' W-ون و WLz@ نون• رود
Wسوا W-ون 0ور ˜نC یسک ."
ب./ ˜ن@ و یYLاع W%Q'
Wسوا WM <Š 0 ;راد +5 ."
^ا- +5 `دL ادف .@ لد و <'
Wسوا W'Vس نا7' ردنا •.غ
ار ظفاح +ک E1' ."ا¡ .Yف
Wسوا W1> +ن7Fن@ +ن7س
لزغ x€
Wسوا ا- Xاع ینيBL +ک هد.5 +7س ن)
Wسوا ا- ;.3 لد نادن3 Kل نو,7' G&5
یلو دنناLداC نان"د <يBL +5 .@
Wسوا ا- žا3 +ک Wسا نا'0 نا=7Qس وا
^اC <'اد و .ن" لا=ک و Wسا بو3 4ور
Wسوا ا- Xاع ود ناکاC WM ;.9!
Wسا نو,'دن@ •راع ناد- +ک E%&' لا3
Wسوا ا- ;د) نز"ر دL +ک +ناد ن) .س
ناراي ار اد3 د.ک .Nس ;زع ;Hلد
Wسوا ا- G".' +ک Uو.• لد ا- Gنک +5
لد E,نس ن) +ک WN@ ناو: +ت%ن <يا +ک ا-
Wسوا ا- `.' یس7ع ;د و ار ا' W&ک
mراد ی'ا.@ Wسا نادYت8' 0ا ظفاح
Wسوا ا- ;.%' Uور q- 6يا&c +ک نا0
لزغ xƒ
Wسود D.Pح ناتس) و ا' Dدارا .س
Wسوا Dدارا دوری' ا' .س .- +5 ." +ک
.' و +' 0ا +5 .@ا ;ديدن Wسود Bsن
Wسود eر $-اY' رد ا"+ني) ;داO
د"د U.L +5 ا' iن: لد لاح 0 ا12
Wسو: .- و: +•نغ 4ا"„رو ˜ن%L نو5 +ک
q- و ;0وسدنر .يد <يا 6کو1س <' +ن
Wسو1س و iنس +نا3راک <يا رد +ک ا.س اس-
ار نا&فاHنع jل0 4د0 +ناL و: .,'
Wسو-Hنع ^ا3 و W&@ اس +7لاغ دا- +ک
Wسا <† رد +ک $@ •.- ." و: 4ور راªن
Wسو9 Kل .- +ک <-و.س ." و: دق 4ادف
Wسا ن!ان „وL j2و رد +Y/ان نا-0
Wسو@ هد7- نا-0 هدي.- IQک 4ا9 +5
Wفاي G"او3 دا.' د') Xد رد و: eر
Wسو%ن لاف 4اNق رد و%ن لاح +ک ا.5
Wسا ?و" 6:) رد ظفاح لد نا'0 <يا +ن
Wسوردو3 +ل! و•M ل0ا رادغاد +ک
لزغ x‡
Wسود Kنا9 0ا یتN/اع د7'ا ;راد
Wسوا وNع +- ;د7'ا و یتيان9 ;د.ک
وا +ک <' ;.9 .س 0 درz,- +ک uاد
Wسو3 +تL.ف <%7لو Wسا mوي.C +5 .@
WLz@.- +ک qک ." +ک Gتسي.@ نادن5
Wسو9 +5 <ياک WN@ ناور ديد و5 ا' ILا رد
نا&ن وا 0ا Gن71ن و نا"د ن) Wسا Ž7"
Wسو' +5 ن) +ک uادن و نا7' ن) Wسا 4و'
Wف.ن نو5 +ک 6لا73 6Yن 0 KFع ;راد
WسوL و WسL راک 6'د +- ;د +ک ;اهديد 0ا
د&کیM ار لد و: jل0 4و@ و WN@ ی-
Wسو@ و WN@ 4ور ار +ک و: 6%لد jل0 ا-
;اهد7نL یيو- و: jل0 0 ا: Wسي.=ع
Wسو- 0ون" <' لد ;ا&' رد 4و- نا0
یلو و: نا&ي.C لاح Wسا د- ظفاح
Wسو%ن W7نا&ي.C راي jل0 4و- .-
لزغ }‹
Wسود رايد 0ا د7سر +ک رو'ان I7C ن)
Wسود را1%&' h3 0 نا9 0.ح درو)
راي لاf و لV9 نا&ن د"دی' mو3
Wسود راقو و زع Wيا%ح دنکی' mو3
;.-یM WQF3 و هد~' +- 6'داد لد
Wسود راªن ;د.ک +ک 6يو3 KQق دYن <ي0
0اسراک Wc دد' 0ا +ک اد3 .%L
Wسود را- و راک +M Wسو0ر) Kسح .-
را7ت3ا +5 ار .=ق رود و .|س Bس
Wسود را7ت3ا Kسح .- دنLد.@ رد
دن0 G" +- ار نا9 ود ." +نتف دا- .@
Wسود راsتنا هر و G&5 ]ا.5 و ا'
’12 G7سن 4ا ر) <' +- 4."او©ا $_ک
Wسود راz,"ر دL +ک Wk1%7ن ^ا3 نا0
0ا7ن .س و *&ع +ناتس) و G7يا'
Wسود رانک ردنا د.- ار +ک mو3 باو3 ا:
^ا- +5 دن0 ;د .@ا ظفاح دdق +- <[د
Wسود راس'.L G7ن +ک ار 4اد3 Wن'
لزغ }۱
Wسود رو&ک +- Dدتفا 4رz@ .@ا ا12
Wسود Hن8' 4وس7@ 0ا 4ا+_Nن را7-
uا&فا.- نا9 +نا.%L +- +ک وا نا9 +-
Wسود .- 0ا ی'ا7C 4ر) <' 4وس +- .@ا
را- دLا1ن W:.Pح ن) رد +ک نان5 .@ و
Wسود رد 0ا 4را1غ روا7- هديد 4ا.-
Dا7" وا $2و 4انg و اد@ <'
Wسود .sن' لا73 Gن71- باو3 +- .,'
Wسا نا0.ل د7- و•M `.-ون2 لد
Wسود .-ون2 نو5 4!ا- و دق D.سح 0
ار ا' د.3ی( 4ز75 +- Wسود +5 .@ا
Wسود .س 0ا یيو' G7Lو.Nن ی•اع +-
دا0) 6لد Gغ دن- 0ا دوL را دLا- +5
Wسود .کا5 و ;Vغ E%س' ظفاح Wس" و5
لزغ }T
Wسود ;اA7C هد- ناقات&' I7C 4ا ا1ح.'
Wسود ;ان 4ادف W1غر .س 0ا نا9 Gنک ا:
qNق رد $1Q- و•M `اد Wساد7L و +لاو
Wسود ;ادا- و .%L *&ع 0 G81/ ی/و/
<' و ;اد ن) +ناد 6لا3 و Wسا ;اد وا jل0
Wسود ;اد رد ;اهداتفا 4ا+ناد د7'ا .-
.&ح 0ور ’12 +- ا: دB,ن.- یتس' 0 .س
Wسود ;ا9 0ا درو3 +ع.9 Iي ل0ا رد <' نو5 +ک ."
Iن) 0ا دو3 „وL U.L 0ا 4ا+[ `و,ن q-
Wسود ;ا.-ا <يا 0ا 67- ندو( دLا- .سدرد
ا7:و: نو•M هديد رد G&ک Gتسد د"د .@
Wسود ;ادقا 0ا دد.@ y.&' ناک ی"ار ^ا3
„ا.ف 4وس وا دdق و لا2و 4وس <' $7'
Wسود ;اک دي).- ا: Gتف.@ دو3 ;اک ^.:
0اس- نا'ردی- و 0وسی' وا درد ردنا ظفاح
Wسود ;ار)ی- درد درادن ینا'رد +ک نا0
لزغ }b
Wس" K7قر Dراز" و ديدن qک و: 4ور
Wس" K7لدنع Dد2 و 0ون" 4ا+•نغ رد
Wس7ن Kي.غ نادن5 و: 4وک +- ;د') .@
Wس" Kي.غ ناراز" رايد ن) رد <' نو5
Wس7ن „.ف Dا-ا.3 و هاYنا3 *&ع رد
Wس" K71ح 4ور و:.C Wس" +ک ا9 ."
دن"دی' هوQ9 ار +8'و2 راک +ک ا9 ن)
Wس" K7Q2 ;ان و K"ار .يد ?وقان
د.%ن .sن 6لاح +- راي +ک دL +ک *Lاع
Wس" K71/ +ن.@و Wس7ن درد +9او3 4ا
Wس7ن ه0." +- .3) +M <يا ظفاح داي.ف
Wس" K7Fع یªيدح و Kي.غ 4ا+dق G"
لزغ }t
Wس7-دای- راي 67C .ن" •.ع +5 .@ا
Wس7-.ع 0ا .C نا"د <%7لو mوŒ نا-0
<سح +[.ک رد ويد و eر +تNO 4.C
Wس71F8لاو- +5 <يا +ک DBح 0 هديد W3وس-
4ر) د7•ن qک را3 ی- $@ <† <يا رد
Wس71لو- را.L ا- 4وNod' ]ا.5
دL رو.C +QNس +5 0ا e.5 +ک ?.|' K1س
Wس711س ی- +نا‚ ار وا ی&c ;اک +ک
‘ا-ر و هاYنا3 „ا/ ;.a و9 G7ن +-
Wس71ن/ G3 4اC و ناويا +1od' +ک ا.'
.,' Wسا' G&5 رون 0ر n3د لاf
Wس71نع هد.C و ی9ا90 باYن رد +ک
+9او3 4ا <' GتLاد بدا و $Yع راز"
Wس7-دای- UV2 –ا.3 Wس' +ک نونک
راsتسا ;راز" ظفاح و5 +ک ی' را7-
Wس71L G7ن 0ا7ن و 4._س +ي.@ +-
لزغ }x
Wس75 را‚ و ]ا- و W1_2 و 67ع 0 nLو3
Wس75 راsتنا K1س و@ WساFک یقاس
را[ GنتA' د"د Wسد +ک mو3 Wقو ."
Wس75 راک ;ا•ا +ک Wس7ن yوقو ار qک
راد mو" Wس7يو' +- +تس- .=ع دنو7C
Wس75 را@0ور Gغ mا- 6يو3 راوk=غ
;را +vور و ی@دن0 ب) ین8'
Wس75 راو,Lو3 ی' و را1يو9 y./ ز9
دنا+Q71ق Iي 0ا و5 ود ." Wس' و روتس'
Wس75 را7ت3ا G7"د +ک هو&ع +- لد ا'
mوŒ IQف دناد +5 هد.C نورد 0ار
Wس75 راد هد.C ا- و: Rازن یعد' 4ا
Wس7ن را1تعا m.@ هدن- 4اo3 و وس
Wس75 را@0.') Wšر و وNع ین8'
Wساو3 +لا7C ظفاح و .rوک با.L د"ا0
Wس75 را@د.ک +تساو3 +نا7' رد ا:
لزغ }}
Wسيراي .س Wن' ا- .@ا $1Q- لان-
Wسيرا0 ا' راک و `را0 *Lاع ود ا' +ک
Wسود ه./ 0 د0و ی=7سن +ک E'0 ن) رد
Wسيرا:ا: 4ا"+فان ند0 ;د 4ا9 +5
„ر0 +'ا9 G7نک E,نر +ک هدا- را7-
Wسيرا7&" ;ان و `رو.غ ;ا9 Wس' +ک
Wس7'ا3 ." راک +ن ¤kC و: jل0 لا73
Wسيرا7ع *ي./ ¤فر +QسQس .ي0 +ک
دز73 وا 0ا *&ع +ک یناO Wسيا+N7oل
Wسيرا,ن0 h3 و $8ل Kل +ن ن) ;ان +ک
لا3 و •راع و jل0 و Wسا G&5 +ن wkL لاf
Wسيرادلد را- و راک <يا رد +ت%ن راز"
دن.a و9 G7ن +- WY7Yح ناردنQق
Wسيراع .ن" 0ا +ک qک ن) qQ/ا 4ا1ق
4ر) د7سر ناو: $%&' و: ناتس) .-
WسيراوLد +- 4رو.س IQف .- Jو.ع
;ديدی' باو3 +- W=&5 +[.ک ._س
Wسيراد7- 0 +- +ک ی-او3 K:ا.' ی"0
ظفاح <ک Gت3 و را0ا7' +لان +- 6لد
Wسيرا0) Gک رد ديوا9 4را,تسر +ک
لزغ }€
Wس7ک +ناLاک 0 0و.فا لد \[ <يا بر اي
Wس7ک +نانا9 +ک د7س.|- W3وس ا' نا9
Wسا <' <يد و لد 0ادنا.- +نا3 ا7لاح
Wس7ک +ناkM و د1س3ی' +ک mوغ) رد ا:
دا1' رود <' Kل زک 61ل $8ل هدا-
Wس7ک +نا=7C هد نا=7C و +ک Uور Uار
و:.C Dدا8س \[ ن) W1_2 Wلود
Wس7ک +ناو.C +- +ک ار اد3 د7س.C0ا-
د&ن ;وQ8' و ینوسفا 6سک ." د"دی'
Wس7ک +ناسفا $يا' وا ^0ان لد +ک
E19 ه."0 eر ها' mو"اL ن) بر اي
Wس7ک +ناد Iي ."و@ و +ک 4ات%ي رد
و: ی- ظفاح +ناويد لد 0ا ه) GتN@
Wس7ک +ناويد +ک WN@ نان0 هدن3 Kل .ي0
لزغ }ƒ
Wس7لاس G=&5 +- و Wفر نو.- +تN" <يا G"ا'
Wس7لاح $%&' +5 +ک یناد +5 و: نا.F" لاح
وا eر رد وا eر joل 0 هديد ;د.'
Wس7لا3 E%&' +ک د.- نا=@ ديد دو3 q%ع
m.%L نو•M Kل 0ا 0ون" BL د%5ی'
Wس7لاتق mاه~' ." 4.@ هو7L رد +5 .@
.L +M رد ;.ک +- یيا( W&,نا +ک 4ا
Wس7لاMا W1Fع نا1ي.غ راک رد +ک هو
د.ف ."و9 رد +-اL دو1ن Gنيا 0ا د8-
Wس7ل!دتسا mو3 +ت%ن <يا رد و: نا"د +ک
د.ک ی"او3 4رz@ ا' .- +ک دنداد هد~'
Wس7لاف ^را1' +ک ناد.,' B3 W7ن
د&%- Wلاح +5 +- Wقا.ف هودنا هوک
Wس7لان نو5 6ن: +لان 0ا +ک +تس3 ظفاح
لزغ }‡
Wس7ن ا:ود jل0 ن) هداتفا +ک Wس7ن qک
Wس7ن V- 0 ی'اد +ک Wس7ک رz,"ر رد
نان7&ن +Lو@ 0ا د.-ی' لد و: G&5 نو5
Wس7ن ا' Kنا9 0ا +ن@ ندو- و: ها.M
Wس7لا joل +ني) .,' و: 4ور
Wس7ن اير و 4ور <يا رد و Wسا Eن5 +ک اYح
G&5 ی"0 و: G&5 هو7L د1Q/ q@.ن
Wس7ن ا7ح هديد رد و .س 0ا mH3 E%س'
ار ا' +ک 4اB|' jل0 اد3 .‚ 0ا
Wس7ن ا12 دا- ا- هد-.ع د2 +ک Wس7ن KL
0و.فا لد \[ 4ا و: 4ور ی- +ک 4)0ا-
Wس7ن اN2 و رون .rا ناNي.ح ;ز- رد
Wسا $7f .ک .rا نا1ي.غ را=7:
Wس7ن ا[ .L رد هدعاق <يا .,' انا9
ر) 4ا9 +- دع ا=ن2 GتN@ و دLی' 4د
Wس7ن افو دع <يا رد +9او3 یoQغ اتN@
DواN: +5 دL <' دL.' ناA' BC .@
Wس7ن اد3 0 4.س +ک Wس7ن 4.س Ž7" رد
W'V' را- د&%ن .@ دنک +5 *Lاع
Wس7ن اPق B: .|س رو!د Ž7" ا-
یفو2 DوQ3 رد و د"ا0 +8'و2 رد
Wس7ن اعد با.> و: 4و.-ا +Lو@ ز9
ظفاح لد نو3 +- هد.-و.ف iن5 4ا
Wس7ن اد3 و ن).ق DBغ 0ا .,' D.%ف
لزغ €‹
Wس7ن .¡ان W3ر +- ز9 ا' هديد ;د.'
Wس7ن .کا ار و: Bغ ا' +ت&@.س لد
ددن-ی' W'.ح yاو/ ;ا.حا G%Lا
Wس7ن ."ا/ ی'د 6ير لد نو3 0ا +5 .@
ی&حو ].' و5 دا- qNق و ;اد +تس-
Wس7ن .يا/ W1Q/ رد .@ا هردس .يا/
راªن د.ک 6لد KQق .@ا qQN' *Lاع
Wس7ن رداق ناور دYن .- +ک K7ع 6ن%'
دس.- mدنQ- و.س ناد- Wسد W1قاع
Wس7ن .2اق وا WM W1Q/ رد ار +ک ."
ز@." ;د uزن یس7ع ی&c ناور 0ا
Wس7ن ."ا' W1ل و5 یيازف Uور رد +ک نا0
uزن ی") و: 4ادوس 6:) رد +ک <'
Wس7ن .-ا2 Xد ]اد .- +ک WN@ ناو: یک
GتN@ ;ديد و: jل0 .س +ک لوا 0ور
Wس7ن .3) ار +QسQس <يا ینا&ي.C +ک
Wسار ظفاح لد +ن ان: و: دنو7C .س
Wس7ن ./ا3 رد و: دنو7C .س 6ک ن) Wس7ک
لزغ €۱
Wس7ن ها@) ا' لاح 0ا Wس.C."ا¡ د"ا0
Wس7ن ها.کا Ž7" 4ا9 ديو@ +5 ." ا' *ح رد
Wسوا B3 دي) Iلاس 67C +5 ." WYي./ رد
Wس7ن ها.=@ یسک لد 4ا G7Yتس' ‘ا.2 رد
دنار G7"او3 یقد7- ديا( eر 40ا- +5 ا:
Wس7ن هاL لا• ار نادنر ˜ن.oL +2.ع
6Yنرا7س- هداس دنQ- jYس <يا Wس75
Wس7ن ها@) نا9 رد اناد Ž7" ا=8' <ي0
Wسا W=%ح رداق +5 <يو بر اي WسانAتسا +5 <يا
Wس7ن ه) لا• و Wس" ناO G30 +M <ياک
باسح دنادی( یيو@ ا' ناويد Kحا2
Wس7ن ™ +1سح نا&ن ا.A/ <يا ردناک
و,- و@ د"او3 +5 ." و ا7- و@ د"او3 +ک ."
Wس7ن ها@رد <يد- نا-رد و K9اح و 0ان و Hک
دو- نا,نر Iي راک ¤فر +ناk7' رد .-
Wس7ن هار ناLو.ف ی' 4وک +- ار ناLو.فدو3
Wسا' ;ادنا ی- 0اسان W'اق 0ا Wس" +5 ."
Wس7ن ها:وک qک 4!ا- .- و: jي.&: +ن رو
Wسا `اد 6Noل +ک žا-ا.3 BC هدن-
Wس7ن ها@ و Wس" ها@ د"ا0 و l7L joل +ن رو
Wس7-.&' یلاع 0 دن7&نن رد2 .- را ظفاح
Wس7ن ها9 و لا' دن-ردنا 6ک 4درد *Lاع
لزغ €T
Wس7ن هرانک 6•7" +ک *&ع هار Wس7"ار
Wس7ن هرا5 دنرا|س- نا9 +ک ن) ز9 ا9 ن)
دو- ی'د mو3 ی"د *&ع +- لد +ک +@ ."
Wس7ن هراkتسا Ž7" W9اح B3 راک رد
را7- ی' و ناسn' $Yع \ن' 0 ار ا'
Wس7ن هراک Ž7" ا' Wي!و رد +ن_L ناک
د&کی' +ک ار ا' +ک ?.|- دو3 G&5 0ا
Wس7ن هراتس ;.9 و \لا/ هان@ انا9
لV" نو5 ديد ناو: ^اC G&5 +- ار وا
Wس7ن هراC ها' ن) هوQ9 4ا9 هديد ."
نا&ن <يا +ک 4دنر +Yي./ .[ W2.ف
Wس7ن هرا%L) qک +M .- ˜ن@ هار نو5
ور Ž7" +- ظفاح +ي.@ و: رد Wف.,ن
Wس7ن هرا3 iنس 0ا Gک +ک Xد ن) ناBح
لزغ €b
Wس7ن +ک Wس7ن 4.sن Wيور و:.C 0ا <Lور
Wس7ن +ک Wس7ن 4.d- .- Dرد ^ا3 Wن'
4ر) دننا.sن Kحا2 و: 4ور .¡ان
Wس7ن +ک Wس7ن 4.س Ž7" رد و: 4وس7@ .س
KFع +5 د').- e.س را <' 0ا=غ ILا
Wس7ن +ک Wس7ن 4رد هد.C دو3 هد.ک 0ا $F3
4د.@ 6=7سن 0 دن7&نن <'اد +- ا:
Wس7ن +ک Wس7ن 4رz,"ر ;.sن 0ا ز73 $7س
دننزن ا9 ." و: jل0 .س ;اL 0ا ;د ا:
Wس7ن +ک Wس7ن 4._س ;د7نL و WN@ ا12 ا-
ین رو G•.- هديروL \لا/ <يا 0ا <'
Wس7ن +ک Wس7ن 4.@د Wيوک .س 0ا دن' ه.‚
mون +=&5 4ا و: <يBL Kل 4ا7ح 0ا
Wس7ن +ک Wس7ن 4.%L نونکا „.ع و ب) „.غ
0ار دتفا نو.- هد.C 0ا +ک Wس7ن W_Qd'
Wس7ن +ک Wس7ن 4H3 نادنر qQ• رد +ن رو
دوL ها-ور و: *&ع +يدا- رد BL
Wس7ن +ک Wس7ن 4.o3 4و رد +ک هار <يا 0ا ه)
Wسو: رد ^ا3 Wن' وا .- +ک G=&5 ب)
Wس7ن +ک Wس7ن 4رد ^ا3 وا Wن' د2 .ي0
Wس" +ک Wس" نا&ن و ;ان 4ردق ;دو9و 0ا
Wس7ن +ک Wس7ن 4.rا ا9 ن) رد j8v 0ا +ن رو
Wسا دون&3ان و: 0 ظفاح +ک +ت%ن <يا 0ا Bغ
Wس7ن +ک Wس7ن 4.ن" Dدو9و 4اCا.س رد
لزغ €t
Wس7ن +M <يا نا%' و نوک +@راک $2اح
Wس7ن +M <يا نا9 با1سا +ک ر) 67C هدا-
Wسا •.غ نانا9 W1_2 y.L نا9 و لد 0ا
Wس7ن +M <يا نا9 و لد +ن.@و Wسا <يا •.غ
6%' +ياس یC 0 ی-و/ و هردس Wن'
Wس7ن +M <يا ناور و.س 4ا 4.,ن- mو3 و5 +ک
رانک +- دي) لد نو3 ی- +ک Wسا ن) Wلود
Wس7ن +M <يا نان9 ]ا- $=ع و ی8س ا- +ن رو
4راد WQ' +Qح.' <يا رد +ک 40ور ˜نC
Wس7ن +M <يا نا'0 +ک ینا'0 4اسا7- mو3
یقاس 4ا `.sتن' انف .¥ Kل .-
Wس7ن +M <يا نا"د +- ا: Kل 0 +ک ناد یت2.ف
راO0 DBغ 40ا- 0ا و&' <Šا د"ا0
Wس7ن +M <يا ناA' .يد ا: +8'و2 0ا هر +ک
رازن و را0 +ت3وس <' 4دن'درد
Wس7ن +M <يا نا7- و .ي.Y: W9اح ا."ا¡
یلو Wف.يzC I7ن Gقر ظفاح ;ان
Wس7ن +M <يا ناي0 و دوس Gقر نادنر 67C
لزغ €x
Wس7ن 4ز75 ی- و: ناتف q@.ن ن) باو3
Wس7ن 4ز75 ی- و: نا&ي.C jل0 ن) با:
GتN@ی' <' +ک دو- ناور BL W1ل 0ا
Wس7ن 4ز75 ی- و: ناد%( د.@ .%L <يا
uادی' EYي +ک ادا- و: 40ارد نا9
Wس7ن 4ز75 ی- و: نا@~' ^وان نا=ک رد
„ا.ف هودنا و Wن> Gغ +- یيVت1'
Wس7ن 4ز75 ی- و: ناAفا و +لان <يا لد 4ا
WLz,- ناتسQ@ +- 6يوک .س 0ا دا- mود
Wس7ن 4ز75 ی- و: نا1ي.@ ^ا5 <يا $@ 4ا
درادی' ناO *Q3 0ا لد +5 را *&ع درد
Wس7ن 4ز75 ی- و: ناي.@ هديد <يا ظفاح
لزغ €}
Wس7ن ی"انC نا9 رد ;او: ناتس) ز9
Wس7ن ی"ا@ +لاوح رد <يا ز› ا.' .س
;0ادن7- .|س <' د&ک ¨7: و5 ودع
Wس7ن ی") و 4ا+لان 0ا ز› ا' ¨7: +ک
–ا:.- 4ور Dا-ا.3 4وک 0 ا.5
Wس7ن ی"ار و Gسر Ž7" نا9 +- G" +- <يا زک
.=ع <'.3 +- G&:) دنز- .@ +نا'0
Wس7ن ی"اک •.- +- <' .- +ک 0وس- و,-
;و.س یس ن) mاf q@.ن ;Vغ
Wس7ن ی"ا,ن qک +- mرو.غ با.L 0ا +ک
<ک ی"او3 +5 ." و را0) یC رد mا1'
Wس7ن ی"ان@ <يا 0ا Bغ ا' W8ي.L رد +ک
<سح رو&ک هاLداC 4ا ور هد7&ک نانع
Wس7ن ی"او3داد +ک ی"ار .س .- Wس7ن +ک
Gن7-ی' هار ;اد وس +M 0ا +ک Eن5
Wس7ن ی"انC ا.' 6Nل0 Wياš 0ا +-
هد' لا3 و jل0 +- ظفاح لد +نيز3
Wس7ن ی"ا7س ." دح Eن5 4ا"راک +ک
لزغ €€
WLاد راYن' رد iنر mو3 یQ@ •.- یQ1Q-
WLاد را0 4ا"+لان mو3 اون و •.- ن) ردنا و
Wس75 داي.ف و +لان <يا $2و Eع رد 6=تN@
WLاد راک <يا رد „و&8' هوQ9 ار ا' WN@
•اnعا 4ا9 Wس7ن ا' ا- Wس&نن .@ا راي
WLاد راع یياد@ 0ا دو- نا.'اک ی"اLداC
Wسود <سح ا- ا' 0ان و 0ا7ن دB@ی( رد
WLاد رادرو3.- Wc نان7ن0ان زک ن) ;.3
G7نک نا&فا نا9 mاYن ن) IQک .- ا: ز73
WLاد را@.C mد.@ رد KFع 6Yن +M <ياک
<%' ی'اند- .%ف یY&ع هار دي.' .@
WLاد راŒ +نا3 <"ر +ق.3 نا8ن2 l7L
Bس راو/ا رد +ک mو3 ردنQق <يBL ن) Wقو
WLاد ران0 +YQح رد IQ' ’71س: .ک
WL.س 4روح ن) .dق ;ا- .ي0 ظفاح G&5
WLاد راO!ا اتœ 4.« Dان9 هو7L
لزغ €ƒ
WLادن Gتس و رو9 .س ز9 راي +ک 4ديد
WLادن Gغ Ž7" ا' Gغ 0و دع Wس%&-
;.:و1ک نو5 لد +5 را mB,' بر اي
WLادن ;.ح د72 Dزع و W&ک و دن%فا
راي +ن.@و د') <' Wc 0 اN9 <' .-
WLادن ;.ک *ي./ و joل Gسر +ک اLاح
وا 0ا د7&ک 4راو3 +ن +ک ن) ." +M <يا ا-
WLادن ;n> 6سک Ž7" Wفر +ک ا9 ."
و,- Kست> ا- و هدا- را7- یقاس
WLادن G9 ;ا9 Eن5 +ک <%' ا' را%نا
دHن mرد `.ح +- هر +ک و."ار ."
WLادن ;.ح رد هر و 4داو دي.- E%س'
یعد' +ک Wحاdف 4و@ و: H- ظفاح
WLادن G" ز7ن H3 و دو1ن .ن" 6•7"
لزغ €‡
W&‚ G7سن ناتسو- 0ا د'دی' +ک نونک
WL.سروح راي و 6c U.ف با.L و <'
0و.'ا WنoQس y! دنزن ا.5 اد@
W&ک Kل +,'ز- و Wسا .-ا +ياس +=73 +ک
ديو@ی' W&1يدرا Wيا%ح <†
W&‚ دYن و دي.3 +7سن +ک Wسا $قاع +ن
با.3 نا9 <يا +ک <ک لد Dرا=ع ی' +-
W&3 د0اس- ا' ^ا3 0ا +ک Wسا .س ن) .-
د"دن 4و:.C +ک <[د 0 4و• افو
W&نک ]ا.5 0ا 40و.فا +8'و2 \[ و5
Wس' <' W'V' ی"ا7س +'ان +- <%'
WLون +5 m.س .- .يدY: +ک Wسا +@) +ک
ظفاح ه0ان9 0ا راد' ¨يرد ;دق
W&‚ +- دوری' Wسا هان@ „.غ +5 .@ +ک
لزغ ƒ‹
WL.س هز7کاC د"ا0 4ا <%' نادنر K7ع
WLون دن"اوa و: .- نا.@د هان@ +ک
mا- ار دو3 و.- و: د- .@ و G%7ن .@ا <'
W&ک +ک راک W1قاع دورد ن) یسک ."
Wس' +5 و را7&" +5 دنراي Kلا/ qک +M
W&نک +5 دFس' +5 Wسا *&ع +نا3 ا9 +M
ا"هد%7' رد W&3 و <' G7Qس: .س
W&3 و .س و@ <kس Gف دن%ن .@ یعد'
ل0ا joل +Y-اس 0ا <%' ;د7'اان
WL0 +ک و Wسا بو3 +ک +ک یناد +5 هد.C qC و:
q- و ;داتفارد +- اوY: هد.C 0ا <' +ن
W&‚ Wسد 0ا د-ا W&‚ ز7ن ;ردC
ی'ا9 4ر) jک +- .@ $9ا 0ور اsفاح
W&‚ +- Dدن.- Dا-ا.3 4وک 0ا .س Iي
لزغ ƒ۱
WN@ +تسا3ون $@ ا- <† ].' ;د_12
WN%L و: نو5 یس- ]ا- <يا رد +ک <ک Gک 0ان
یلو G7•.ن Wسار 0ا +ک ديدنc $@
WN,ن „و&8' +- Wkس <kس *Lاع Ž7"
$8ل ی' \2.' ;ا9 ن) 0ا 4راد \=/ .@
WNس ديا- Dاه~' ^ون +- +ک رد اس- 4ا
دس.ن 6'ا&' +- W1> 4و- د-ا ا:
Wف.ن هراس3ر +- +ناk7' رد ^ا3 +ک ."
او" joل 0ا و5 mود ;را ناتسQ@ رد
WNL)ی' 4._س G7سن +- $1نس jل0
وک Wن7- نا9 ;ا9 G9 دنس' 4ا GتN@
WNc راد7- Wلود ن) +ک ?وسفا WN@
نا-0 +- دي) +ک Wسا ن) +ن *&ع <kس
WNنL و WN@ <يا <ک ها:وک و هد ی' ا7قاس
W3ادنا ايرد +- H2 و د.3 ظفاح ILا
WNO Wسرا7ن *&ع Gغ 0وس دنک +5
لزغ ƒT
Wفر ا' .- 0ا mود +ک ه.5 4.C ^.: ن)
Wفر اo3 هار 0ا +ک ديد اo3 +5 اي)
E- نا9 G&5 ن) .sن 0ا ا.' Wفر ا:
Wفر ا"+5 هديد 0ا +ک Wس7ن ا' jقاو qک
mود لد 6:) رz@ 0ا Wف.ن \[ .-
Wفر ا' .س .- .,9 0وس 0ا +ک دود ن)
G=&5 +Lو@ 0ا ;د +- ;د و: eر 0ا رود
Wفر V- نافو/ و د') IL.س بV7س
نا.F" Gغ د') و5 `داتف 4اC 0ا
Wفر اود Wسد 0ا و5 `د.¬ درد رد
Wفاي ناو: 0ا- اعد +- 6لا2و WN@ لد
Wفر اعد راک رد +M ;.=ع +ک Wسي.=ع
Wسا9 <يا +ن +Q1ق ن) و5 `دن- +5 ;ا.حا
Wفر اN2 هو.' 0ا و5 G7Lوک +5 ی8س رد
ديد ا.' و5 D.سح .س 0ا K71/ WN@ 4د
Wفر اNL نوناق 0 و: ˜نر +ک Dا7"
+ن ی'دق ظفاح ند7س.C +- Wسود 4ا
Wفر انف راد 0ا +ک دنيو@ +ک 67C نا0
لزغ ƒb
Wفر Wفر یياo3 Wن7%&' jل0 Wسد 0 .@
Wفر Wفر یياN9 ا' .- ا[ 4ودن" 0 رو
W3وس W3وس یLوC +ن7=&C <'.3 را *&ع „.-
Wفر Wفر یياد@ .- .@ نا.'اک هاL رو9
را7- ی' دLا1ن ./ا3 6•ر WYي./ رد
Wفر Wفر یياN2 نو5 ین7- +ک ار Dرودک ."
راد 4اC لد 4ا ديا- $=œ ار 40ا1Y&ع
Wفر Wفر یياo3 .@ و دو- دو- یلV' .@
د.- د.- 4را- رادلد هز=غ 0ا یلد .@
Wفر Wفر یيا.9ا' نانا9 و نا9 نا7' رو
یلو د') ديدC ا"WلV' نان75 <kس 0ا
Wفر Wفر یيازسان نان7&نM نا7' .@
هاYنا3 0ا Wفر +ک ظعاو <%' و@ ظفاح K7ع
Wفر Wفر یيا9 +- .@ 4دن- +5 4دا0) 4اC
لزغ ƒt
Wفر ;ا72 ها' +ک هدا- را7- یقاس
Wفر ;ان و ?و'ان Gسو' +ک Uدق هدرد
G7نک اPق ا: ا7- Wفر زيزع Wقو
Wفر ;ا9 و یحا.2 روPح ی- +ک 4.=ع
4دوk7- 0 uادن +ک نان5 ن) <ک Gتس'
Wفر ;ادک د') +ک لا73 +2.ع رد
دسر ا' +- W'ا9 +ع.9 +ک ن) 4و- .-
Wفر ;اL و ’12 ." و: 4اعد +1od' رد
د7سر نا9 +- ی:ا7ح دو- هد.' +ک ار لد
Wفر ;ا&' رد mای' G7سن 0ا یيو- ا:
هار دHن W'Vس WLاد رو.غ د"ا0
Wفر ;Vسلاراد +- 0ا7ن هر 0ا دنر
دL هدا- y.2 ا.' دو- +ک یلد دYن
Wفر ;ا.ح رد ن) 0ا دو- ها7س KQق
دوع و•M W3وس ناو: دن5 +-و: با: رد
Wفر ;ا3 4ادوس .س رد .=ع +ک هد ی'
Wفا7ن هر +ک ظفاح W_7dن <%' .,يد
Wفر ;اک +- 6-ان هدا- +ک 4ا+ت&,=@
لزغ ƒx
Wف.- و `د7&•ن 6Q8ل Kل 0ا یت-.L
Wف.- و `ديدن Bس وا .%7C +' 4ور
دو- هد') iن: +- I7ن ا' W1_2 0ا یيو@
Wف.- و `د7س.ن mد.@ +- و Wس-.- را-
`دناو3 یناŠ 0.ح و +œاف ا' +ک q-
Wف.- و `د7'د …V3ا هروس mا یC 0و
د.ک ی"او3 4رz@ ا' .- +ک دنداد هو&ع
Wف.- و `دي.3 هو&ع Eن5 +ک .3) 4ديد
<%7ل Wفاoل و <سح <† رد نا† دL
Wف.- و `د7=•ن 6لا2و ناتسQ@ رد
`د.ک 4را0 و +لان KL +M ظفاح و•M
Wف.- و `د7س.ن 6عادو +- اAيرد 4اک
لزغ ƒ}
Wف.@.- هد.C eر 0 راي +ک ا7- یقاس
Wف.@رد 0ا- نا7:وQ3 ]ا.5 راک
W3و.ف.- ه.5 .@د +تف.@.س \[ ن)
Wف.@ .س 0 یناو9 هدرو{اس BC <يو
Wف.- هر 0 یتN' +ک *&ع داد هو&ع ن)
Wف.@ رzح <[د +ک Wسود د.ک joل ناو
Kي.Nلد <يBL Dرا1ع ن) 0ا راO0
Wف.@ .%L رد <kس و: +تسC +ک یيو@
دو- هد.ک +تس3 ا' ./ا3 +ک ی=غ را-
Wف.@.- و داتس.N- اد3 ی'د یس7ع
W3و.فی' <سح رو3 و +' .- +ک دقو.س ."
Wف.@ .@د 4راک یC 4د')رد و: نو5
Wساد2.C ^Vفا د1ن@ WN" +dق <ي0
Wف.@ .dت¢ <kس +ک E1- .sن +:وک
Wc +ک یت3و') +ک 0 <kس <يا و: ظفاح
Wف.@ ر0 +- و ار و: .8L د.ک zيو8:
لزغ ƒ€
Wف.@ نا9 WحV' „اN:ا +- Wنسح
Wف.@ ناو:ی' نا9 „اN:ا +- 4ر)
\[ د.ک Wساو3 نا7:وQ3 0ار 4ا&فا
Wف.@ نا-0 رد 6لد .س +ک اد3 .%L
Wسا <' +ن7س رد +ک +تNO 6:) <ي0
Wف.@ ناZ) رد +ک Wسيا+Q8L د7Lرو3
Wسود 4و- و iنر 0ا دن0 ;د +ک $@ Wساو3ی'
Wف.@ نا"د رد 6سNن ا12 DBغ 0ا
;دLی' را@.C و5 رانک .- هدوس)
Wف.@ نا7' رد Gت1قاع +oYن و5 نارود
W3وس- Gن'.3 ی' .غاس „وL 0ور ن)
Wف.@ ن) رد یقاس •راع q%ع 0 6تک
نا&ف Eتس) ناA' 4وک +- ندL G"او3
Wف.@ نا'0.3) <'اد +ک ا"+نتف <ي0
ديد- نا9 راک .3) +ک ." +ک رو3 ی'
Wف.@ نا.@ $/ر و د').- I1س Gغ 0ا
دنا+تLون *ياYL نو3 +- $@ •.- .-
Wف.@ ناوغرا نو5 ی' دL +تkC +ک qک ناک
د%5ی' و: Gsن 0 joل ب) و5 ظفاح
Wف.@ ن) .- دناو: +ت%ن +نو,5 دساح
لزغ ƒƒ
WN@ نا8نک BC +ک mو3 ینkس ;اهد7نL
WN@ ناوت- +ک دنکی' ن) +ن راي „ا.ف
.L ظعاو WN@ +ک W'ا7ق لو" pيدح
WN@ نا.F" را@0ور 0ا +ک Wس7تيانک
0ا- Gس.C +ک 0ا هد.ک.Nس راي نا&ن
WN@ نا&ي.C ا12 دي.- WN@ +5 ." +ک
$س@.' نا-.'ان +' ن) +ک ناAف
WN@ ناس) +5 دو3 ناراي W1_2 ^.: +-
K7قر .%L و <يا 0ا د8- اvر ;اY' و <'
WN@ نا'رد ^.: و د.ک و3 و: درد +- لد +ک
د7نک \فد هدرو{اس ی' +- <ک Gغ
WN@ ناY"د BC Wسا <يا یلدLو3 G” +ک
دور دا.' .- +5 .@ نز' دا- +- ه.@
WN@ نا=7Qس ا- دا- $ª' +- <kس <يا +ک
و.' هار 0 د"د D.|س +ک یتQ' +-
WN@ ناتسد ^.: لا0 <يا +ک WN@ +ک ار و:
$1Y' هدن- +ک ;د ا.5 و نو5 0 نز'
WN@ نانا9 +ک <kس ." نا9 +- د.ک لو1ق
0ا- د') و: +&يدنا 0ا ظفاح WN@ +ک
WN@ نات‚ WN@ +ک qک ن) ;ا+تN,ن <يا <'
لزغ ƒ‡
W'Vس +- ;راي +ک 0اس ی11س بر اي
W'V' دن- 0ا ;دنا".- و دي)0ا-
ديرا7- هد.ک.Nس راي ن) هر ^ا3
W'اقا 4ا9 6=نک E- نا9 G&5 ا:
دنتس1- هار Gت9 6L 0ا +ک داي.ف
W'اق و •راع و eر و jل0 و h3 و لا3 ن)
<ک یتš.' ;او: Wسد رد +ک 0و.'ا
W'ادن ILا دوس +5 ^ا3 ;وL +ک اد.ف
*&ع 0ا ین0 ;د نا7- و .ي.Y: +- +ک ن) 4ا
W'Vس و B3 <kس `رادن و: ا- ا'
ا1حا B&[ 0 +لان <%' 6يورد
W'ا.غ دنناتس +ت&ک 0ا +Nيا/ <ياک
یقاس 4و.-ا G3 +ک 6:) ن0 +ق.3 رد
W'ا'ا با.> +Lو@ دن%Lی' .-
Xان- و: 4اN9 و رو9 0ا <' +ک اLاح
W'ا.ک و Wسا joل +M ناN7oل داد7-
ظفاح و: jل0 .س p¥ دن%ن +:وک
W'ا7ق 0ور ا: +QسQس <يا دL +تسو7C
لزغ ‡‹
W=تس.فی' ا1س +- ا12 د"د" 4ا
W=تس.فی' اFک +- اFک 0ا +ک .,ن-
Gغ نادکا3 رد و: و5 4.يا/ Wسا j7ح
W=تس.فی' افو نا7L) +- ا9 <ي0
Wس7ن د8- و ب.ق +Qح.' *&ع هار رد
W=تس.فی' اعد و نا7ع W=ن7-ی'
B3 4اعد 0ا 4ا+Qفاق ;اL و ’12 ."
W=تس.فی' ا12 و لا[ W1_2 رد
با.3 لد IQ' دن%ن W=غ .%&ل ا:
W=تس.فی' اون +- دو3 زيزع نا9
لد E&نM 4دL +ک .sن 0ا Kياغ 4ا
W=تس.فی' انr و اعد WŠو@ی'
<ک 4اد3 \ن2 J.N: دو3 4ور رد
W=تس.فی' ا( 4اد3 +ن77ک
دن"د ی@) Wن' „وL 0 نا-.o' ا:
W=تس.فی' اون و 0اس +- لزغ و لوق
WN@ هد~' +- G17غ j:ا" +ک ا7- یقاس
W=تس.فی' اود +ک <ک H2 درد ا-
Wسو: B3 .ک ا' qQ• دو.س ظفاح
W=تس.فی' ا1ق و Kسا +ک نا" بات&-
لزغ ‡۱
W'را|سی' اد3 +- .sن 0ا Kياغ 4ا
W'راد Wسود لد +- و یت3وس- uا9
^ا3 4اC .ي0 G&%ن <Nک <'اد ا:
W'راد- <'اد 0 Wسد +ک <%' روا-
ی@._س ا: ا=ن- Wيو.-ا با.>
W'ر) ند.@ رد و ;ر).- اعد Wسد
یQ-ا- Dورا" 4وس ندL ;ديا- .@
W'را7- ا: Gن%- یيودا9 +نو@ د2
K71/ افوی- 4ا W'B' 67C +ک G"او3
W'راsتنا رد +ک ?.C0ا- را=7-
رانک .- هديد 0ا ;ا+تس- ب) 4و9 د2
W'را%- لد رد +ک .' G” 4و- .-
داد …V3 GY&ع Gغ 0ا و W•.- uو3
W'راz@ .Fن3 هز=غ .يzC Wن'
را1%Lا $7س <يا 0ا ;دا.' و `.@ی'
W'را%- لد رد +ک Wسا W1> G”
لد 0وس +- ا: دو3 4وس ;.ک 0ا هد ;را-
W'را- هديد 0ا .@ ;د +- ;د 4اC رد
Wسو: \vو +ن 4دنر و د"اL و با.L ظفاح
W'راz@ی' و.ف و ینکی' +Q=©ا یف
لزغ ‡T
W'B' اC و .س ردناک 4وری' mو3 <' B'
W'B' انعر دق 67C +ک وL نا'ا.3 mو3
Wس75 $7F8: <' 67C 4B¬ یک 4دو- +تN@
W'B' اvاY: 67C ینکی' اvاY: mو3
WساFک یقاس W- ;روF' و رو=¢ و *Lاع
W'B' !ا-و.س 67C +ک د'ا.c +ک و@
وا 4ادوس 0ا ;را=7- ا: +ک دL 4.=ع +ک ن)
W'B' VL G&5 67C +ک <ک ی"ا,ن و@
اود G" د&c درد G" G1ل $8ل +تN@
W'B' اواد' 67C +@ و درد 67C ها@
رود و: 4ور 0ا د- G&5 4وری' نا'ا.3 mو3
W'B' اC رد +ک ن) لا73 .س ردنا ;راد
Wس7ن و: $2و DوQ3 ردنا ظفاح 4ا9 +5 .@
W'B' ا9 +M 67C mو3 و: 4ا9 +M 4ا
لزغ ‡b
W=Qق +_Lر ها@ان +ک دو- joل +5
W'.ک .- د.ک +v.ع ا' W'د3 „وYح
ا.' ;Vس 4اهد.ک Gقر +'ا3 ^ون +-
W=قر ی- دا1' نارود +نا3راک +ک
داي 4د.ک وس +- لدی- <' 0ا `و,ن
W=Qق .- وس Wس7ن د.3 باسح رد +ک
W=8ن <يا .%L +- ناد.,' $7ل ا.'
W'n> و زيزع د'.س Wلود WLاد +ک
د.ک G"او3 را.ق WNل0 .س ا- +ک ا7-
W'دق 0ا ;رادن.- دو.- ;.س .@ +ک
یتقو .,' دوL +@) Wلد ا' لاح 0
W=غ نا,ت&ک ^ا3 0ا د'د.- +ل! +ک
بايرد 4ا+ع.9 +- ار ا' +ن&: ناور
Wf ;ا9 0 .P3 ل!0 دن"دی' و5
دا- mو3 ا12 یس7ع 4ا و: Wقو +&7M
W'د +- دL هدن0 +تس{د ظفاح نا9 +ک
لزغ ‡t
Wيا%L ا- Wسي.%L ;0اونلد راي نا0
Wيا%ح <يا و: ون&- یY&ع ناد +ت%ن .@
;د.ک +ک یت'د3 ." Wن' و دو- دز' ی-
Wيانع ی- ;ود¢ ار qک دا1' بر اي
qک د"دی( ی-) ار Kل +ن&: نادنر
Wي!و <يا 0ا دنتفر ناسانL یلو یيو@
ا9 ناک Ž7|' لد 4ا mدن=ک نو5 jل0 رد
Wيان9 ی- و ;.9 ی- ین7- هدي.- ا".س
4دنسCی' و درو3 نو3 ار ا' هز=غ +- W=&5
Wياš ار زير نو3 دLا1ن اور انا9
دوdY' هار W&@ G@ G"ا7س KL <يا رد
Wياد" Kکوک 4ا 4) نو.- 4ا+Lو@ 0ا
دوزN7ن Gت&حو ز9 Gتفر +ک y./ ." 0ا
WياOی- هار <يو نا-ا7- <يا 0ا راO0
uوردنا دLو9ی' نا-و3 باتف) 4ا
Wيانع +ياس رد ناFن,- Gتعاس Iي
Wس- ناو: اFک Dرو2 WياO ار هار <يا
Wياد- رد Wسا 67- لزن' راز" د2 6ک
–اتن Dرد 0ا 4ور –) 4د.- دن5 ."
Wياعر یعد' زک nLو3 K71ح 0ا رو9
ظفاح ناس +- دو3 را داي.ف +- دسر WY&ع
Wياور هدرا5 رد یناوc .- 0 ن).ق
لزغ ‡x
Wيوس7@ د89 G7سن درادی' Wس' G'اد'
Wيودا9 G&5 Kي.ف ;د ." دنکی' –ا.3
نديد ناو: بر اي ی1L یيا17%L <يدن5 0ا qC
Wيو.-ا با.> رد `0و.فا هديد \[ +ک
;راد ن) .‚ 0ا زيزع ار 6ن7- Uول داوس
Wيودن" لا3 Uول 0 دLا- 4ا+kسن ار نا9 +ک
یيارا7- .س Iي نا9 ناديوا9 +ک ی"او3 .@ و:
Wيور 0ا \ق.- ینا'0 دراد.- +ک و@ ار ا12
40ادنا.- Xاع 0ا +ک ی"او3 انف Gسر .@ و
Wيو' ." 0 نا9 ناراز" دزيرو.ف ا: نا&فا.-
$2احی- ناد.@.س ود E%س' ا12 دا- و <'
Wيوس7@ 4و- 0ا وا و Wس' W=&5 نوسفا 0ا <'
ی1Yع 0ا و ی7ند 0ا Wسار ظفاح +ک WM ی"0
Wيوک .س ^ا3 ز› 6=&5 رد Ž7" ديا7ن
لزغ ‡}
—ا7Aلا نا'رد Wس7ن ار ا' درد
—ا7Aلا ناياC Wس7ن ار ا' .F"
دننک نا9 دdق و دند.- لد و <يد
—ا7Aلا نا-و3 رو9 0ا —ا7Aلا
KQ/ ینا9 4ا+سو- 4ا‚ رد
—ا7Aلا ناناتسلد <يا دننکی'
ن!د.فاک <يا دندرو3 ا' نو3
—ا7Aلا نا'رد +5 نانا=Qس' 4ا
¤&يو3 ی- KL و 0ور ظفاح و•M
—ا7Aلا ناي.@ و نا0وس ;ا+ت&@
لزغ ‡€
Jا: نو5 4رو&ک نا-و3 .س .- +ک یيو:
Jا- Dدن"د ناHلد +M .@ا دزس
61ح و اo3 هد0 G".- و: eوL G&5 ود
Jا.3 هداد دن" و E5ا' و: jل0 E5 +-
0ور eر •راع و5 <Lور و: 4ور •ا7-
Jاد W=Q¡ Wس" و: ها7س jل0 داوس
.P3 ب) Jاور هداد و: دL نا"د
Jاور .d' Dا1ن 0ا د.- و: دنق و5 Kل
Wفاي G"اوa اNL WY7Yح +- •.' <يا 0ا
JVع +- دسری( نا9 4ا لد درد و: 0ا +ک
یلد iنس 0 <' نا9 ین%LیM ا.5
Jا90 و5 یک0ان +- دLا- +ک j78v لد
Wسا ناو7ح ب) و: نا"د و .P3 و: Kل
Jاع W7" +- .- و 4و' نا7' و و.س و: دق
یL و: نو5 4او" ظفاح لد رد داتف
Jاک 4دو- و: رد ^ا3 هر +ن7=ک
لزغ ‡ƒ
Uا1' Wسا *Lاع نو3 و: K"z' +- .@ا
UV2 Wسار و: ناک Wسا ن) +M ا' UV2
Dا=Qsلا $عا9 و: ها7س jل0 داوس
Uا12!ا *لاف و: ها' و5 4ور •ا7-
…V3 Wفا7ن یسک Dدن=ک jل0 E5 0
Uا• G&5 B: و و.-ا +•نا=ک ن) 0ا
ناور رانک رد +=&5 Iي هدL ;اهديد 0
UV' ن) نا7' رد دن%ن انL) +ک
نا9 Dوق Wس" و: Dا7ح ب) و5 Kل
Uاور .ک Wسوا 0ا ار ا' یکا3 دو9و
4را0 د2 +- 4ا+سو- W1ل $8ل داد-
Uاˆا راز" د2 +- وا 0 Xد ;اک Wف.@
ناقات&' نا-0 درو و: نا9 4اعد
Uا12 و اس' $dت' دو- +ک ا: +&7M
ظفاح و• ا' 0 4وY: و +-و: و UV2
UV2 Wفا7ن یسک نون• و *Lاع و دنر 0
لزغ ‡‡
e.ف 4ور 4او" رد <' لد
e.ف 4و' نو•M +تNL) دو-
Wس7ن qک Ž7" 6Nل0 4ودن" ز›
e.ف 4ور 0ا دL رادرو3.- +ک
`اد +ک ن) Wسا Wk1%7ن ی"ا7س
e.ف 4ونا0 G" و 0ا.M دو-
دا0) و.س نا0.ل د7- نو5 دوL
e.ف 4و©د دق دن7- .@ا
یناوغرا با.L یقاس هد-
e.ف 4ودا9 q@.ن داي +-
ینا=ک نو•M Gت'اق دL ا:ود
e.ف 4و.-ا نو5 +تسو7C Gغ 0
د.ک $F3 4را:ا: I&' G7سن
e.ف 4و-Hنع jل0 G7[
Wسيا9 +- qک ." لد $7' .@ا
e.ف 4وس <' لد $7' دو-
دLا- +ک u) WM ;Vغ
e.ف 4ودن" و هدن- ظفاح و5
لزغ ۱‹‹
دا- B3 +- m.ک +ک mو.ف ی' BC 4د
داي 0 H- لد Gغ و mون با.L اتN@
iنن و ;ان هدا- ;د"دی' دا- +- GتN@
دا- دا- +5 ." و <kس <ک لو1ق اتN@
Wسد 0 ندL د"او3 و5 +يا' و ناي0 و دوس
داL و mا1' E,=غ +Q'ا8' <يا .‚ 0ا
Ž7" +- یO لد .@ا دLا- Wسد +- Dدا-
دا- +- دور نا=7Qس W” +ک یv.8' رد
Wسا WلV' نا=7%ح دنC 0 D.@ ظفاح
دا- 0ارد D.=ع +ک +dق G7نک +:وک
لزغ ۱‹۱
دا7ن-ی- راک Wس75 ناO 67ع و با.L
دا- ادا- +5 ." و نادنر j2 .- `د0
<%' داي .|س 0ا و ا&,- لد 0 ه.@
دا&,ن ه.@ Eن5 ?دن' Ž7" .%ف +ک
e.5 +ک راد' KFع +نا'0 بVYنا 0
داي دراد راز" ناراز" +ناسف <يا 0ا
617ک.: +ک نا0 B@ بدا ‘.L +- Uدق
دا1ق و Wسا <=‚ و د7&f .س +ساک 0
دنتفر اFک یک و ?وواک +ک Wسا +@) +ک
دا- .- G9 W” Wفر نو5 +ک Wسا jقاو +ک
Gن7-ی' 0ون" <يBL Kل D.سح 0
دا".ف هديد نو3 0ا د'دی' +ل! +ک
."د یيافوی- Wسناد- +ل! +ک .,'
دانن jک 0 ی' ;ا9 د&- و داز- ا: +ک
`وL با.3 ی' 0 ینا'0 +ک ا7- ا7-
دا-) با.3 <يا رد یFن@ +- G7سر .,'
.Nس و Bس +- ا.' D0ا9ا دن"دی(
دا-) <کر ب) و Vd' دا- G7سن
iن5 +لان +- .,' ظفاح و5 B,' Uدق
داL لد ب./ G&ي.-ا .- دنا+تس- +ک
لزغ ۱‹T
دا- داد هد.ک.Nس راي 0 ی@) mود
دا- دا- +5 ." G"د دا- +- لد ز7ن <'
Gنک دو3 0ا.M +ک د7سر ناد- ;راک
دا- داد'ا- ." و \'! „.- ;اL ."
<' ŸاNح ی- لد و: ه./ E5 رد
دا- داي yولا' <%س' WN,ن ز@."
Gت3انL نازيزع دنC ردق 0و.'ا
دا- داL و: 0ا ا' ’2ان ناور بر اي
<† رد +ک +@ ." و: داي +- Xد دL نو3
دا- دا&@ی' $@ +•نغ 4ا1ق دن-
<' j78v دو9و دو- +تفر Wسد 0ا
دا- داد0ا- نا9 و: $2و 4و- +- G_12
درو).- W'اک و: I7ن داO ظفاح
دا- داOو%7ن ;د.' 4ادف ا"نا9
لزغ ۱‹b
دا- داي نارادتسود $2و 0ور
دا- داي نارا@0ور ن) دا- داي
W&@ ."0 نو5 Gغ یkQ: 0ا G'اک
دا- داي ناراو3داL mون iنا-
<' داي 0ا دنغراف ناراي +5 .@
دا- داي ناراز" ار نا&يا <' 0ا
V- و دن- <يا رد Gت&@ Vت1'
دا- داي ناراز@ *ح ن) 6Lوک
;اد' G=&5 رد Wسا دور د2 +5 .@
دا- داي ناراک ]ا- دور هدن0
دنا' +تN@ان <يا 0ا د8- ظفاح 0ار
دا- داي ناراد0ار اAيرد 4ا
لزغ ۱‹t
دا- .sن ." باتف) Wلاf
دا- n-و3 W-و3 4ور ی-و3 0
ار D.|L E"اL jل0 4اM
دا- .C .ي0 Xاع نا"اL لد
دLا1ن WNل0 +تس- وک یسک
دا- .-0 و .ي0 و G"رد WNل0 و5
دLا1ن Wيور *Lاع وک یلد
دا- .,9 نو3 رد +ق.غ +&7M
دنا&ف ^وان Dاهز=غ نو5 ات-
دا- .|س 6&7C <' Uو.• لد
د&c +سو- Wني.%L $8ل و5
دا- .%L.C وا 0 <' نا9 „اz'
یY&ع ه0ا: ;د ." Wسو: 0ا ا.'
دا- .@د ینسح یتعاس ." ار و:
ظفاح Wسو: 4ور „ات&' نا9 +-
دا- .sن ناقات&' لاح رد ار و:
لزغ ۱‹x
دا- 6Lون درو3 ه0ادنا +- هدا- را یفو2
دا- 6Lو'ا.ف راک <يا +&يدنا +ن رو
نداد دناو: Wسد 0ا ی' +ع.9 Iي +ک ن)
دا- 6Lوغ) رد دوdY' د"اL ا- Wسد
Wف.ن \ن2 GQق .- اo3 WN@ ا' BC
دا- 6LوCاo3 ^اC .sن .- <ي.ف)
دونLی' نا7عد' <kس ناک.: هاL
دا- 6Lووا7س نو3 +=Qs' 0ا ی'.L
WN,ن 6يورد <' ا- <kس Hک 0ا +5 .@
دا- 6Lو'ا3 +تسC <ي.%L 4ادف نا9
W&@ 6لا3 و h3 ناراد +ني) 0ا G=&5
دا- 6Lود و .- نايا-ر +سو- 0ا G1ل
mراد ;د.' <ک m0اون Wس' q@.ن
دا- 6Lون دروc .@ Uدق +- *Lاع نو3
ظفاح دL نا9 رو&' و: ی'Vغ +-
دا- 6Lو@ رد و: jل0 ی@دن- +YQح
لزغ ۱‹}
دا1' دن'0ا7ن نا171/ 0ان +- Wن:
دا1' دنز@ هدر0) Wک0ان دو9و
Wسو: W'Vس رد „اف) +M W'Vس
دا1' دن'درد و: wkL +vراع Ž7" +-
Wسو: W_2 <'ا 0 ین8' و Dرو2 لاf
دا1' دن~ن Wن/ا- و ;“د D."ا¡ +ک
یيا=Aي +- ناز3 دي)رد و5 <† <يا رد
دا1' دنQ- W'اق یس و.س +- 6"ر
د0اغ) هوQ9 و: <سح +ک ‘اس- ن) رد
دا1' دنسCد- و E-د- +ن8/ لا•
دن7- د- G&5 +- W"ا' و5 4ور +ک ن) ."
دا1' دن|س وا نا9 ز› و: 6:) .-
4و9 ظفاح نا&ف.%L +تN@ 0 اNL
دا1' دنق و بV@ JVع +- Wت9اح +ک
لزغ ۱‹€
دا- نوزف رد +&7M و: <سح
دا- نو@ +ل! +لاس +M Wيور
WY&ع لا73 ا' .س ردنا
دا- نوزف رد دا- +ک 0ور ."
دي)رد <† رد +ک و.س ."
دا- نو,ن Wت'اق W'د3 رد
دLا- و: +نتف +ن +ک ی=&5
دا- نو3 „.غ ILا ."و@ نو5
یيا-.لد .‚ 0 و: G&5
دا- نونفو ._س ند.ک رد
و: Gغ رد Wس7لد +ک ا9 ."
دا- نو%س ی- و را.ق و H2 ی-
Xاع ناHلد +M دق
دا- نون و5 Dدق jلا 67C
یلا3 Wسو: *&ع 0 +ک لد ."
دا- نو.- و: $2و +YQح 0ا
ظفاح نا9 Wس" +ک و: $8ل
دا- نود نا'د.' Kل 0ا رود
لزغ ۱‹ƒ
دا- و: نا@و5 G3 رد IQف 4و@ او.س3
دا- و: ناد7' +2.ع نا%' و نوک Wحاس
Wسو: G5.C +تN7L .N¡ نو:ا3 jل0
دا- و: ن!و9 *Lاع د-ا ’تف هديد
Wسو: WکوL WN2 دراoع ا&نا +ک 4ا
دا- و: ناويد 6کا.A/ .کا5 $ک $Yع
دL و: و.س نو5 دق ی-و/ هوQ9 هB/
دا- و: ناتس- Wحاس <ي.- دQ3 DBغ
داf و Dا:ا1ن و Dاناو7ح ان: +- +ن
دا- و: نا'.ف +- Wسا .'ا Xاع رد +5 ."
لزغ ۱‹‡
داتس.Nن ی'ا7C رادلد +ک Wسا .يد
داتس.Nن ی'Vک و ی'Vس WLونن
ناراوس هاL ن) و ;داتس.ف +'ان د2
داتس.Nن ی'Vس و د7ناودن ی%7C
هد7'ر $Yع WN2 ی&حو <' 4وس
داتس.Nن ی'ا.3 I1ک یLورو")
Wسد 0ا لد ].' uدL د"او3 +ک Wسناد
داتس.Nن ی'اد +QسQس نو5 h3 ن) 0ا و
Wس'.س Kل.%L یقاس ن) +ک داي.ف
داتس.Nن ی'ا9 و ;رو=¢ +ک Wسناد
Dا'اY' و Dا'ا.ک y! ;د0 +ک نادن5
داتس.Nن ی'اY' Ž7" 0ا H3 G•7"
دLا1ن Wساو3او +ک mا- بدا +- ظفاح
داتس.Nن ی'Vغ +- ی'ا7C هاL .@
لزغ ۱۱‹
داتفا .س +- یناو9 *&ع ;.س +ناBC
داتفارد +- GتNن- لد رد +ک 0ار ناو
B@او" W&@ Xد ].' .sن هار 0ا
داتفارد +ک ;اد +- +ک <ک +,ن هديد 4ا
G&5 +7س E%&' 4و") ن) 0ا +ک ادرد
داتفا .,9 رد Xد نو3 یس- +فان نو5
دو- ا[ 4وک .س ^ا3 رz,"ر 0ا
داتفا ._س G7سن Wسد رد +ک +فان ."
درو).- B@ نا9 ¨7: ا: و: نا@~'
داتفا .@د Iي .- +ک هدن0 لد +ت&ک q-
Dافا%' .يد <يا رد `د.ک +-.« q-
داتفا.- داتفارد +ک ." نا&کدرد ا-
دد.,ن $8ل +7س iنس د"د- نا9 .@
داتفا .@د- دنک +5 یQ2ا Wن7/ ا-
دو- 6&ک Wسد نات- jل0 .س +ک ظفاح
داتفا .س +- نونکا 6ک Wس7Nي.ح +ف./ q-
لزغ ۱۱۱
داتفا ;ا9 +ني) رد و5 و: 4ور q%ع
داتفا ;ا3 \=/ رد ی' هدن3 0ا yراع
د.ک +ني) رد +ک هوQ9 Iي +- و: 4ور <سح
داتفا ;ا"وا +ن7ي) رد 6Yن +M <يا
دو( +ک <يرا,ن 6Yن و ی' q%ع +M <يا
داتفا ;ا9 رد +ک Wس7قاس eر ]و.ف Iي
ديH- نا2ا3 +M نا-0 *&ع DBغ
داتفا ;اع <"د رد 6=غ .س اFک زک
;داتفا دو3 +ن Dا-ا.3 +- دFس' 0 <'
داتفا ;ا9.ف $2اح ل0ا دع 0ا Gنيا
را@.C نو5 دو.ن نارود یC زک دنک +5
داتفا ;ايا mد.@ ه.ياد رد +ک ."
lن0 ها5 0ا لد W•و) و: jل0 G3 رد
داتفا ;اد رد و د') نو.- ها5 زک ه)
ین7- ;0ا- +8'و2 رد +ک +9او3 4ا دL ن)
داتفا ;ا9 Kل و یقاس eر ا- ا' راک
Wفر ديا- نانک wقر 6=غ B&[ .ي0
داتفا ;ا•ا.س I7ن وا +ت&ک دL +ک ناک
Wسا .@د یNoل +ت3وسلد <' ا- 6'د ."
داتفا ;ا8نا +تسياL +5 +ک E- اد@ <يا
یلو 0ا-.sن و دنNي.ح +Qf نا7فو2
داتفا ;اند- +ت3وسلد ظفاح نا7' <ي0
لزغ ۱۱T
داد <ي.سن و $@ iنر ار و: راس3ر +ک ن)
داد E%س' <' +- دناو: ;ار) و H2
W3و') لواo: Gسر ار و: 4وس7@ +ک ناو
داد E,=غ <' داد 6'.ک دناو: G"
;ديH- \=/ دا".ف 0 0ور ناM <'
داد <يBL Kل +- اد7L لد نانع +ک
Wس7قا- Wعانق ˜نک دو1ن .@ ر0 ˜ن@
داد <يا ناياد@ +- نا"اL +- داد ن) +ک ن)
<%7ل Dرو2 هر 0ا نا9 Wس7سو.ع mو3
داد <يواک mدو3 .=ع ود- Wسو7C +ک ."
4و9 Kل و و.س <'اد و <' Wسد <يا 0ا د8-
داد <يدرو.ف هد~' ا12 +ک نونکا +2ا3
دL نو3 ظفاح لد نارود +dغ jک رد
داد <يدلا ;اوق +9او3 4ا W3ر „ا.ف 0ا
لزغ ۱۱b
داد ینا&ن mو3 و WN@ $@ +- mود +&Nن-
داد ینVف ه./ نا9 +- <' با: +ک
اPق Wسد و دو- را.سا +ناز3 Xد
داد یناتسلد +- mد7Qک و Wس1- mرد
K71/ +ک ;د') W"ا@رد +- راو +تس%L
داد ینا&ن ;او: joل یيا7'و' +-
mو3 ./ا3 و دا- داL 6لد و Wسرد 6ن:
داد یناو:ان 4راي و mداد Wسد +ک
و,ت_7dن 4ا <ک دو3 +©ا8' و.-
داد یناي0 ار +ک <يBL د"اL و با.L
WN@ نا17قر ا- و E%س' <' .- WLz@
داد ینا9 +5 <' E%س' ظفاح ¨يرد
لزغ ۱۱t
دتفا ا' ;اد +- Dدا8س Jوا 4اM
دتفا ا' ;اY' .- 4رz@ ار و: .@ا
هVک ‘ا&ن 0ا ;0ادنا.- راو با1ح
دتفا ا' ;ا9 +- یس%ع و: 4ور 0 .@ا
\لا/ دوL *فا 0ا دا.' ها' +ک ی1L
دتفا ا' ;ا- +- 4رون و:.C +ک دو-
را- دLا1ن ار دا- نو5 و: ها@را- +-
دتفا ا' ;Vس لا• „اN:ا یک
Gتس-ی' لا73 دL 61ل 4ادف نا9 و5
دتفا ا' ;اک +- 6ل!0 0 4اه.oق +ک
0اس' +Q7سو نا9 +ک اتN@ و: jل0 لا73
دتفا ا' ;اد +- ناوا.ف را%L <يا زک
یلاف نز- و.' رد <يا 0ا 4د7'اان +-
دتفا ا' ;ان +- Wلود +ع.ق +ک دو-
ظفاح دن0 ;د +ک +@ ." و: 4وک ^ا3 0
دتفا ا' ;ا&' رد نا9 <&Q@ G7سن
لزغ ۱۱x
در) را- +- لد ;اک +ک نا&ن- یتسود W3رد
در) را[ی- ˜نر +ک <ک.- ین[د لاO
نادنر ا- mا- Dزع +- ی:ا-ا.3 نا=' و5
در) راŒ یتس' D.@ انا9 ی&ک .س درد +ک
ا' را@0ور 0ا د8- +ک ناد W=7نغ W1_2 KL
در) راO و $7ل یس- نود.@ دنک mد.@ یس-
Wسا G%ح رد ها' د' +ک ار یQ7ل راد 4را=ع
در) راz@ نون• .- +ک m0ادنا لد رد ار اد3
لاس ." <† <يا +ن.@و لد 4ا هاو3 .=ع را‚
در) راز" $1Q- نو5 و را- در) $@ د2 <ي.سن و5
WNل0 ا- Wس- 4را.ق G&ير لد نو5 ار اد3
در) را.قا- mدو0 +ک ار ELون $8ل ا'.N-
ظفاح .س +ناBC .@د د"او3 اد3 0ا ]ا- <يا رد
در) رانک رد 4و.س و یيو9 Kل .- دن7&ن
لزغ ۱۱}
دراد .sن رد Wسود h3 و <سح +ک یسک
دراد .d- $2اح وا +ک Wسا *Y>
Wعا/ .س وا نا'.ف هر رد +'ا3 و5
دراد.- ¨7: +- وا .,' `اهداO
+ناو.C Wفاي \[ نو5 و: $2و +- یسک
دراد .@د 4.س ;د ." و: ¨7: .ي0 +ک
وا +ک د7سر یسک Wسد و: ?و- 4اC +-
دراد .س +&7M رد <يد- +ناتس) و5
بان هدا- WساFک XوQ' I&3 د"0 0
دراد .: ]ا'د G'اد' هدا- 4و- +ک
ار و: +ک q- +ن <يا Wس7ن .@ا W•7" هدا- 0
دراد H3ی- $Yع +سوسو 0 ی'د
دانن نو.- ;دق اوY: هر 0ا +ک یسک
دراد .Nس هر نونکا هد%7' ;زع +-
د.- د"او3 ^ا3 +- ظفاح +تس%L لد
دراد .,9 .- +ک یياو" ]اد +ل! و5
لزغ ۱۱€
دراد ]ا.ف <† 0 Wيور رود +- ا' لد
دراد ]اد +ل! و5 و Wسا دن1ياC و.س و5 +ک
qک 4و.-ا نا=ک +- ديا7نو.ف ا' .س
دراد ]ا.ف نا9 0 ناB@ +Lو@ نورد +ک
;د دن0 وا jل0 0 +ک ;راد با: +&Nن- 0
دراد ]ا'د رد +5 +ک E- ا‚ Gک ها7س و:
+ل! +ک $@ W” .- .,ن- و ;ا.3 <† +-
دراد ]ايا jک +- +ک دنا' هاL `دن +-
ند7سر ناو: اFک +- نا-ا7- و W=Q¡ KL
دراد ]ا.5 G"ر +- Wيور \[ +ک ن) .,'
G7ي.,- G" +- را دزس ی"ا,_12 \[ و <'
دراد ]ا.ف ا' W- ا' 0ا و G7ت3وس- +ک
`.,- <† <يا .- +ک <=‚ .-ا و5 ;دزس
دراد ]ا0 +ک .,ن- $1Q- نا7L) ب./
ظفاح دن'درد لد دراد *&ع ?رد .س
دراد ]ا- 4او" +ن اLاg ./ا3 +ن +ک
لزغ ۱۱ƒ
دراد ;ا9 Wسد +- +ک qک ن)
دراد ;اد' G9 یناoQس
Wفاي وا 0ا Dا7ح .P3 +ک ی-)
دراد ;ا9 +ک و9 هد%7' رد
راz,- ;ا9 +- نا9 +تLر.س
دراد ;اsن وا 0ا +تLر <ياک
اوY: و ناد"ا0 و ی' و ا'
دراد ;ادک .س راي ا:
Wس7ن ا7قاس و: Kل 0 نوB-
دراد ;اک +ک یسک رود رد
یتس' 4ا"هو7L +M q@.ن
دراد ;او +- WLو3 G&5 0ا
ار Xد و: jل0 و eر .ک
دراد ;اL و ’12 +ک Wسيدرو
نادن'درد 6ير +ن7س .-
دراد ;اg ی%( WQ8ل
نا9 4ا ظفاح و5 <ق ها5 رد
دراد ;Vغ د2 ود و: <سح
لزغ ۱۱‡
دراد G9 ;ا9 و Wسا 4ا( K7غ +ک یلد
دراد Gغ +5 دوL G@ ی'د +ک یgا3 0
لد +نيز3 هد' ناياد@ لا3 و h3 +-
دراد ;n> +ک هد یLو"اL Wسد +-
ناز3 4اN9 دنک $=œ W3رد ." +ن
دراد ;دق <يا +ک ;و.س WM ;Vغ
Wس' q@.ن و5 ب./ زک ن) Gسو' د7سر
دراد ;رد 6L +ک ." Uدق 4اC +- دO
راد' ¨يرد $@ و5 نونکا ی' 4ا‚ 0ا ر0
دراد Gت' K7ع Dد2 +- $ک $Yع +ک
ناو¢ +dق Wس7ن ها@) qک K7غ .س 0
دراد ;.ح <يا رد هر لد ;.> ;ادک
$AL د2 نونک 4د0 د.« y! +ک Xد
دراد ;د_12 دا- ا- و: jل0 4و- +-
4رادلد Wس7ن +ک Gس.C +ک 0 لد دا.'
دراد ;.ک هو7L و .sن هوQ9 +ک
Wس- ناوت- y./ +5 ظفاح +ق.3 K79 0
دراد Gن2 وا و `د71Q/ د=2 ا' +ک
لزغ ۱T‹
دراد نا- +ياس $1نس 0 $@ د.@ +ک ;راد یت-
دراد ناوغرا نو3 +- یo3 6vراع را‚
بر اي 63ر د7Lرو3 د7ناLو|- h3 را1غ
دراد نادوا9 <سح +ک هد 6نادوا9 4اY-
دوdY' ."و@ ;د.- +ک GتN@ ;دLی' *Lاع و5
دراد نا&ف نو3 Jو' +5 ايرد <يا +ک Gتسنادن
Gن7-ی' +ک وس ." زک د.- ديا&ن نا9 W=&5 0
دراد نا=ک ردنا B: و Wسهد.ک 4ا+Lو@ 0ا E=ک
„ا&ع ./ا3 د.@ 0 دنا&فا ه./ ;اد و5
دراد ناO ا' 0ار +ک ديو@ ا12 0ا=غ +-
ون&- لد $"ا لاح و ^ا3 .- 4ا+ع.9 نا&N7-
دراد ناتساد ناوا.ف و.سk7ک و د7&f 0ا +ک
$1Q- 4ا 6'اد رد و&' $@ ددنc Wيور رد و5
دراد نا9 <سح .@ Wس7ن 4دا=تعا $@ .- +ک
qQ• +ن_L 4ا وا 0ا ناتس- <' داد ار اد3
دراد نا.@ .س <' ا- و Wسهدرو3 4.,يد ا- ی' +ک
<ک ;د72 دو0 ار اد3 4دن-یM را ^اnف +-
دراد ناي0 ار Kلا/ و B3ا: رد Wسا"Wف) +ک
ار G=&5 ;و.> <%' Wيو©د دقو.س 0
دراد ناور ی-) mو3 +ک نا&ن- mا+=&5.س <يد-
4راد ن) د7'ا .@ا <ک <Šا ;.F" yو3 0
دراد نا'ا رد Wياد3 نا&يدناد- G&5 0ا +ک
بوL).L را7ع ن) +ک `و@ دو3 Wc رzع +5
دراد نا"د رد .%L و ار ظفاح W&ک یkQ: +-
لزغ ۱T۱
دراد Eن0ان راي و Rو=• ./ا3 وک ن) ."
دراد E&نM Wلود و W&@ وا ;دM Dدا8س
Wسا $Yع 0ا .:!ا- یس- +@رد ار *&ع `.ح
دراد Eتس) رد نا9 +ک دسو- ناتس) ن) یسک
Wسا نا=7Qس IQ' .,' 6نيBL iن: نا"د
دراد E,ن .ي0 نا9 6Q8ل žا3 6Yن +ک
Wس" 6نيا و Wس" 6ن) و5 E%&' h3 و $8ل Kل
دراد <يا و ن) 6نسح +ک ار دو3 Hلد ;0ان-
ار ناN7¦ و ناN78v G8ن' 4ا .,ن' 4راو3 +-
دراد E&ن"ر 4اد@ D.&ع qQ• رد2 +ک
ناد W=7نغ یياناو: یLا- E'0 4ور .- و5
دراد E'0 .ي0 یس- ا"یناو:ان نارود +ک
Wسا نادن=تس' 4اعد <: و نا9 ناد.@V-
دراد E5 +Lو3 0ا iنن +ک <'.3 ن) 0ا B3 دن7- +ک
نا-و3 +L ن) ا- و,- 4ز'ر <' *&ع 0ا ا12
دراد <يn=ک ;Vغ و.سk7ک و د7&f د2 +ک
qQN' *Lاع ظفاح و5 G"او3ی( ديو@ .@ و
دراد E&نM یياد@ یناoQس +ک mد7يو,-
لزغ ۱TT
دراد +,ن اد3 $"ا Kنا9 +ک ن) ."
دراد +,ن V- 0ا لاح +M رد mاد3
Wسود D.Pح +- .,' `و,ن Wسود pيدح
دراد +,ن انL) <kس انL) +ک
4اC دزAQ- .@ +ک <ک نان5 mا8' !د
دراد +,ن اعد Wسد ود +- Dا+تL.ف
نا=7C دQس,ن „و&8' +ک Wساو" D.@
دراد +,ن ا: +تLر .س راد ها,ن
ین7- ا.' لد را jل0 .س ن) .- ا12
دراد +,ن ا9 +ک 6يو,- joل 4ور 0
WN@ +5 راد ها,ن ار Xد +ک 6=تN@ و5
دراد +,ن اد3 دز73 +5 هدن- Wسد 0
4راي ن) 4ادف uا9 و لد و ر0 و .س
دراد +,ن افو و .' W1_2 *ح +ک
ظفاح ا: WساFک Dراz,"ار هار را1غ
دراد +,ن ا12 G7سن را@داي +-
لزغ ۱Tb
دراد یياون و 0اس KFع *&ع ب.o'
دراد یيا9 +- هار د0 +ک +=Aن ." 6Yن
یلا3 ادا1' „ا&ع +لان 0ا Xاع
دراد یياو" 6c U.ف و iن") mو3 +ک
رو0 و ر0 درادن +5 .@ ا' 6ک 4درد BC
دراد یياد3 mوCاo3 و 6cاoع mو3
Wس.Cدنق q,' <ياک Xد راد ;n>
دراد یياM .ف دL و: هاو3او" ا:
لاح دس.C m.@ رود دو1ن Wلادع 0ا
دراد یياد@ +ياسM +- +ک ی"اLداC
دنتN@ نا171/ +- ;دو=ن- Eنو3 ILا
دراد یياود 0وس.,9 و Wسا *&ع درد
*&ع K"z' رد +ک 0و'ا7' هز=غ 0ا Gتس
دراد یياز9 هد.ک ." و 4.9ا $=ع ."
Wس.C هدا- +•-اس.: W- ن) WN@ زAن
دراد یياN2 +ک رو3 یسک 4ور 4داL
دناو3 +œاف E&ن ها@رد ظفاح او.س3
دراد یياعد 4انg و: نا-0 0ا و
لزغ ۱Tt
دراد ی-ا: +7لاغ وا $1نس 0ا +ک ن)
دراد ی-اتع و 0ان نا@د&لد ا- 0ا-
دا- نو•M 4رz@ی' دو3 +ت&ک .س 0ا
دراد ی-اتL و Wسا .=ع +ک د.ک ناو: +5
jل0 هد.C qC 0 6يا( د7Lرو3 ها'
دراد ی-ا_س 67C رد +ک Wس7-اتف)
IL.س $7س ناور +Lو@ ." +- د.ک <' G&5
دراد ی-) .:ه0ا: ار و: و.س یس ا:
دزيری' اo3 +- uو3 و: eوL هز=غ
دراد ی-او2 .%ف mو3 +ک دا- 6ت2.ف
Wسود Kل دراد +ک Wسا <يا .@ا ناو7ح ب)
دراد ی-ا.س ه.‚ .P3 +ک <يا Wسا <Lور
.,9 دdق Xد 0 دراد و: رو=¢ G&5
دراد ی-ا1ک $7' .,' Wسا Wس' ^.:
لاس 4ور و: 0 Wس7ن ا.' را=7- نا9
دراد ی-او9 Wسود 0ا +ک +تس3 ن) mو3 4ا
4.sن ظفاح +تس3 لد 4وس دنک یک
دراد ی-ا.3 +Lو@ ." +- +ک 6تس' G&5
لزغ ۱Tx
دراد ینا7' و یيو' +ک Wس7ن ن) د"اL
دراد ین) +ک mا- ن) W8Q/ هدن-
یلو Wسا j7oل +5 .@ 4.C و روح هو7L
دراد ینVف +ک Wفاoل و Wسا ن) ی-و3
بايرد نادن3 $@ 4ا ا.' G&5 +=&5
دراد یناور ب) mو3 و: د7'ا +- +ک
ا9 ن) د7Lرو3 +ک و: 0ا د.- +ک ی-و3 4و@
دراد ینانع Wسد رد +ک Wسيراوس +ن
4د.ک 6لو1ق و: ا: Gنkس دL نا&ن لد
دراد ینا&ن *&ع <kس 4ر) 4ر)
40ادناB: W8ن2 رد و: 4و.-ا G3
دراد ینا=ک +ک qک ن) ." Wسد 0ا هد.-
0ار ;.> EYي +- qک د&ن *&ع هر رد
دراد ینا=@ .%ف Kسح .- یسک ."
yV' Dا'ا.ک 0 نان7&ن Dا-ا.3 ا-
دراد ینا%' +ت%ن ." و یتقو <kس ."
4ا.س هد.C 6ن† رد دنزن ^.ي0 ].'
دراد یناز3 +لا1ند +- +ک 4را‚ ."
mو.N' ظفاح +- +ت%ن و زAل و@ یعد'
دراد ینا7- و ینا-0 ز7ن ا' IQک
لزغ ۱T}
درادن نا9 $7' نانا9 لاf ی- نا9
درادن ن) +ک اYح درادن <يا +ک qک ."
;ديدن ناتسلد نا0 ینا&ن qک Ž7" ا-
درادن نا&ن وا اي ;رادن H3 <' اي
Wسا E&:) .¥ د2 هر <يا رد ی=ن1L ."
درادن نا7- و U.L ا=8' <يا +ک ادرد
نداد Wسد 0 ناوتن Wغا.ف لزن'.س
درادن نا.ک هر <ياک 6کو.ف ناوراس 4ا
D.&ع +- Dدناو3ی' W'اق هد7Œ iن5
درادن ناي0 W•7" ناBC دنC +ک ون&-
0و'ا7- Kست> 0ا 4دنر *ي./ لد 4ا
درادن نا=@ <يا qک وا *ح رد و Wسا Wس'
دا- .- داد ;اياک نوراق ˜ن@ لاوحا
درادن ناO ر0 ا: ناو3و.ف لد mو@ رد
ناLو|- وا 0ا را.سا Wسا \[ K7قر دو3 .@
درادن نا-0 دن- هدي.-.س eوL ناک
ظفاح و•M هدن- Iي درادن نا9 رد qک
درادن نا9 رد qک ی"اL و: نو5 +ک ا.ي0
لزغ ۱T€
درادن ها' و: W8Q/ ینLور
درادن ها7@ *نور $@ و: 67C
uا9 لزن' Wسو: 4و.-ا +Lو@
درادن هاLداC +Lو@ <يا 0ا nLو3
<' لد دود و: eر ا- دنک +5 ا:
درادن ه) با: +ک یناد +ني)
WN%&- و: 67C +ک .,ن q@.ن ی3وL
درادن ها,ن بدا هديرد G&5
4راد و: +ک +7س لد G&5 ن) و ;ديد
درادن ها,ن انL) Ž7" Kنا9
Dا-ا.3 دي.' 4ا هد uا.@ $/ر
درادن هاYنا3 +ک یk7L 4داL
^0ان لد ن) +ک E&ن 6'ا3 و رو3 نو3
درادن هاو3داد داي.ف Wقا/
4وL .,9 نو3 +- Eتس) و و.- و@
درادن هار +ناتس) <يا رد +ک ."
WNل0 لواo: G&ک ان: <' ین
درادن ها7س ن) ]اد وا +ک Wس7ک
K7ع <%' د.ک و: هدFس .@ا ظفاح
درادن هان@ Gن2 4ا *&ع .فاک
لزغ ۱Tƒ
دH- ا' لد +ک 4را,ن .L رد Wس7ن
دH- ا9 <يا 0ا Gت3ر دوL راي را Gتc
6'.ک 67C +ک Wس'.س 6ک یNي.ح وک
دH- انg ;ان لد +ت3وس *Lاع
Gن7-ی' DH3ی- ناز3 0 انا1غا-
دH- انعر $@ Dدا- +ک 0ور ن) 0ا ه)
وا 0ا <Šا و&' Wس+تNa ."د نز"ر
دH- اد.ف +ک WسهدHن 0و.'ا .@ا
;0ا-ی' ?و" +- W18ل +M <يا لا73 رد
دH- اLاg ;ان 4.sن Kحا2 +ک و-
درو) \f Xد لاس $5 +- +ک یQPف و GQع
دH- ا=Aي +- +ناتس' q@.ن ن) Gس.:
.¢ هو&ع د"د0ا- اد2 +5 4وا@ iنا-
دH- اP7- دي 0ا Wسد +ک Wس7ک 4.'اس
Wس7لد iن: هر دس ی' یيان7' ;ا9
دH- ا9 0ا W=غ $7س +ک Wسد 0ا +ن'
Wسا نارادنا=ک ها,ن7=ک +5 را *&ع هار
دH- ادعا 0 +ف.2 دور +تسناد +ک ."
راي +ناتس' هز=غ د1Q/ نا9 را ظفاح
دH- ا: $‚ و 0اد.|- Bغ 0ا +نا3
لزغ ۱T‡
دH- ا' داي 0 لد Gغ هدا- +ن .@ا
دH- ا9 0 ا' دا7ن- +rداح K7O
.,نل د&کو.ف یتس' +- $Yع +ن .@ا
دH- V- +/رو <يا 0ا یت&ک +نو,5
IQف W3ا- +نا1ياغ qک +M ا- +ک ناAف
دH- اغد <يا 0ا یتسد +ک دو1ن qک +ک
وک ی"ار .P3 Wسا Dا=Q¡ .- راz@
دH- ا' ب) ی'و.> 6تک دا1'
<† y./ +- د&کی' ن) 0ا GN78v لد
دH- ا12 4را=7- +- •.' 0 نا9 +ک
نوF8' <يا +ک هد هدا- Gن' *&ع K71/
دH- اo3 +&يدنا و در) Wغا.ف
WN,ن راي +- وا لاح qک و ظفاح W3وس-
دH- ار 4اد3 ی'ا7C G7سن .,'
لزغ ۱b‹
د.ک ا12 ا- Wيا%ح $1Q- ._س
د.ک ا"+5 ا' ا- $@ 4ور *&ع +ک
داتفا لد رد نو3 G3ر iنر ن) 0ا
د.ک Vت1' ;را3 +- <&Q@ ن) 0ا و
Gن7ن0ان ن) WM ;Vغ
د.ک اير و 4ور ی- B3 راک +ک
Xانن .,يد نا,نا,7- 0ا <'
د.ک انL) ن) د.ک +5 ." <' ا- +ک
دو- اo3 ;د.ک \=/ ناoQس 0ا .@
د.ک اN9 Gتس9 افو Hلد 0ا رو
ی"ا,_12 G7سن ن) دا- 6Lو3
د.ک اود ار نان7&ن KL درد +ک
$1نس jل0 و د7&ک $@ باYن
د.ک او +•نغ 4ا1ق دن- ه.@
ناAفا رد *Lاع $1Q- وس ." +-
د.ک ا12 دا- نا7' 0ا G8ن:
ناLو.ف ی' 4وک +- .- Dرا&-
د.ک اير د"0 0ا +-و: ظفاح +ک
<' ا- .L نا,9او3 0ا افو
د.ک افولاو- <يد و Wلود لا=ک
لزغ ۱b۱
د.ک Dراغ ه0ور ناو3 IQف ^.: +ک ا7-
د.ک DراLا Uدق رود +- د7ع لV"
د.- qک ن) لو1ق ˜ح و ه0ور باوr
د.ک Dراي0 ار *&ع هد%7' ^ا3 +ک
Wسا Dا-ا.3 +Lو@ ا' یQ2ا ;اY'
د.ک Dرا=ع <يا +ک ن) دا"د B3 mاد3
$Yع ."و9 Wس75 $8ل نو5 هدا- 4ا‚
د.ک Dرا« <ياک د.- یسک دوس +ک ا7-
ی-ا.> ناو.-ا ن) G3 رد 0ا(
د.ک Dرا/ .,9 نو3 +- +ک دنک یسک
0و.'ا .L l7L mاf q@.ن +ک ناAف
د.ک DراYح .س 0ا نا&کدرد +- .sن
راد Wن' هديد 0 <ک .sن راي 4ور +-
د.ک Dراd- .س 0ا .sن هديد راک +ک
ظعاو 0ا +ن ونL ظفاح 0 *&ع pيدح
د.ک Dرا1ع رد را7س- W8ن2 +5 .@ا
لزغ ۱bT
د.ک Dرا/ یفراع ی' <Lور ب) +-
د.ک Dراي0 ار +ناk7' +ک Uا1dلا یQع
ديد.@ ناO رو3 <ير0 .غاس +ک EM
د.ک DراLا Uدق رود +- د7ع لV"
درد .س 0ا +ک یسک 0ا7ن و 0ا( اLو3
د.ک Dرا/ .,9 نو3 و هديد ب) +-
0ارد 0ا( .س mدو- +ک +9او3 ;ا'ا
د.ک Dراdق ار +ق.3 0ر n3د نو3 +-
بوL) دي.3 نا9 +- 6Nل0 +YQح 0 Xد
د.ک Dرا« <يا +ک uادن ديد دوس +5
0و.'ا دنک KQ/ Wعاf ;ا'ا .@ا
د.ک Dرا/ ی' +- ظفاح +ک د7"د H3
لزغ ۱bb
د.ک 0ا- +Yح .س و ;اد داO یفو2
د.ک 0ا- +Yح IQف ا- .%' دا7ن-
هVک رد +P7- mدن%&- e.5 40ا-
د.ک 0ار $"ا ا- هد18L •.ع +ک ا.ي0
نا7فو2 4انعر د"اL +ک ا7- یقاس
د.ک 0ان 0اغ) و د') هوQ9 +- .,يد
W3اس „ا.ع 0اس +ک WساFک 0ا ب.o' <يا
د.ک 0اFح هار +- W&@0ا- iن") و
`ور اد3 هانC +- ا' +ک ا7- لد 4ا
د.ک 0ارد Wسد و +:وک Eتس) +5 نا0
W3ا- Wسار +ن W1> +ک ." +ک <%' W8ن2
د.ک 0ا.ف ین8' رد لد 4ور +- 6Y&ع
ديدC دوL WY7Yح ها,&7C +ک اد.ف
د.ک 0ا• .- $=ع +ک 4ور هر هدن'.L
Wسيا- 4وری' اFک ;ا.3 mو3 I1ک 4ا
د.ک 0ا( د"ا0 +-.@ +ک و&' ه.غ
ل0ا رد +ک نادنر W'V' <%' ظفاح
د.ک 0ا7نی- اير د"0 0 اد3 ار ا'
لزغ ۱bt
د.ک $2اح یQ@ و درو3 یلد نو3 یQ1Q-
د.ک لد نا&ي.C را3 mد2 +- DBغ دا-
دو- mو3 لد 4.%L لا73 +- ار 4ا ی/و/
د.ک $/ا- $'ا 6Yن انف $7س 6@ان
دا- mداي لد هو7' ن) <' E8لا ه.ق
د.ک $%&' ا.' راک و د&- ناس) +5 +ک
4دد' ار اد3 داتفا <' را- ناوراس
د.ک $=> <يا ه.M G'.ک د7'ا +ک
راد' راو3 ا.' G&5 u و یکا3 4ور
د.ک $,ک <يا 0ا +ناc./ ه0وBف e.5
e.5 +' دوسح G&5 0ا +ک داي.ف و ه)
د.ک لزن' <' 4و.-ا نا=ک ها' دˆ رد
ظفاح نا%'ا دL Dوف و eر هاL 4دزن
د.ک $فاغ ا.' ;ايا 40ا- Gنک +5
لزغ ۱bx
د.ک G"او3 راي 4وک .س ;زع دا- و5
د.ک G"او3 را1%&' 6Lو3 4و- +- qNن
درz@ی' .=ع „و&8' و ی' ی- ه0." +-
د.ک G"او3 راک 0و.'ا 0ا q- Gتلاo-
<يد و 6ناد 0 Gت3ودنا +ک 4و.-) ."
د.ک G"او3 را,ن ن) هر ^ا3 راªن
<Lور وا .' 0 دL G'د_12 \[ و5
د.ک G"او3 را- و راک <يا .س رد .=ع +ک
W3اس G"او3 با.3 ار دو3 و: G&5 داي +-
د.ک G"او3 راوتسا `دق دع 4ان-
$@ و5 +تف.@ نو3 نا9 <يا +ک WساFک ا12
د.ک G"او3 راي 4وس7@ W%ن 4ادف
ظفاح لد 4اN2 د&k1ن „ر0 و „اNن
د.ک G"او3 را7ت3ا *&ع و 4دنر *ي./
لزغ ۱b}
د.ک ناوتن ا:ود jل0 ن) +YQح رد Wسد
د.ک ناوتن ا12 دا- و و: دع .- +7%:
`ا=ن- W1Q/ ردنا <' Wسا ی8س +5 ن)
د.ک ناوتن اPق B7A: +ک Wس" ردق <يا
Wسد +- داتفا لد نو3 د2 +- Wسود <'اد
د.ک ناوتن ا"ر Gd3 دنک +ک یسوسف +-
WN@ ناوتن IQف ها' $ª' +- ار 6vراع
د.ک ناوتن اC و .س ی- ." +- Wسود W1سن
RاZ +- دي)رد +ک +@ ن) <' 4!ا-و.س
د.ک ناوتن ا1ق +ک ار نا9 +'ا9 $> +5
نديد نانا9 eر دناو: ^اC .sن
د.ک ناوتن اN2 +- ز9 .sن +ن7ي) رد +ک
Wسا' 6ناد +Q2وح رد +ن *&ع $%&'
د.ک ناوتن اo3 .%ف <يد- +ت%ن <يا $ح
<%7ل ینا9 بو1> +ک W&ک žBغ
د.ک ناوتن اد3 *Q3 ا- هد-.ع KL و 0ور
j7oل \1/ یک0ان ار و: +ک `و@ +5 <'
د.ک ناوتن اعد +تس") +ک Wسيدح +- ا:
Wس7ن ظفاح لد با.> و: 4و.-ا ز›
د.ک ناوتن ا' K"z' رد و: Bغ Wعا/
لزغ ۱b€
د.ک ناO <' 0ا 4ور و د.- <' 0ا لد
د.ک ناو: 40ا- <يا +ک ا- ار اد3
دو- نا9 دdق رد G7يان: KL
د.ک نا.کی- 4ا"joل 6لا73
GLا1ن لد Eنو3 +ل! نو5 ا.5
د.ک نا.@.س وا q@.ن ا' ا- +ک
0وس نا9 درد <يا ا- +ک `و@ ار +ک
د.ک ناو:ان نا9 دdق G171/
<' .- +ک G8[ نو5 W3وس ناس ناد-
د.ک ناAف h-.- و +ي.@ یحا.2
Wسا Wقو Wقو 4راد هرا5 .@ ا12
د.ک نا9 دdق Gقا7تLا درد +ک
WN@ ناو: یک نانا-.' نا7'
د.ک نان5 و WN@ Eن5 ا' راي +ک
4د.%ن ن) ظفاح نا9 ا- ودع
د.ک نا=کو.-ا ن) G&5 B: +ک
لزغ ۱bƒ
د.%ن داي .Nس Wقو ا' 0 +ک ن) دا- داي
د.%ن داL ا' هديد=غ لد یعادو +-
لو1ق و B3 Gقر د0ی' +ک Wc ناو9 ن)
د.%ن دا0) +5 0 uادن BC هدن-
IQف +ک `و&- بانو3 +- +'ا9 <يzغاک
د.%ن داد GQع 4اC +- G7نو=ن"ر
دسر و: رد .,' +ک یياد2 د7'ا +- لد
د.%ن دا".ف +ک هوک <يا رد د.ک ا"+لان
._س ].' <† 0 یتف.@0ا- ا: +ياس
د.%ن دا&[ ه./ <%L رد نا7L)
راک د0و'ا7- و: 0ا ا12 I7C را دياL
د.%ن دا- Wک.ح <يا 0ا nک!ا5 +ک نا0
دا.' 6Yن د&%ن 68ن2 +/ا&' IQک
د.%ن داداد3 <سح <يد- را.قا +ک ."
„ا.ع هار نز- و ناد.,- هد.C ا-.o'
د.%ن داي ا' 0 و راي د&- هار <يد- +ک
ظفاح دو.س Wس7قا.ع Dا7لزغ
د.%ن داي.ف +ک 0وسلد هر <يا د7نL +ک
لزغ ۱b‡
د.%ن رz@ <' .- و ;داO 6"ر .- ور
د.%ن .sن Iي و GتLاد G&5 joل د2
دHنرد +- Eک 6لد 0 ا' IL.س $7س
د.%ن .rا نارا- ه.oق هرا3 iنس رد
راد ها,ن رو!د ناو9 ن) و: بر اي
د.%ن رzح نان7&ن +Lو@ ه) B: زک
WNa <' ناAفا 0 mود ].' و ی"ا'
د.%ن.- باو3 0ا .س +ک E- هديد eوL ناو
\[ و5 ;دق ردنا 6'B' +ک Gتساو3ی'
د.%ن ._س G7سن و5 ا' +- رz@ دو3 وا
Wس7تياNکی- لدiنس ;ادک انا9
د.%ن .|س ار نا9 و: ¨7: G30 67C وک
<=•ا رد ظفاح هدي.- نا-0 IQک
د.%ن .س ^.: ا: و: 0ار WN,ن qک ا-
لزغ ۱t‹
د.%ن H3 ار نا@د&لد و Wف.- Hلد
د.%ن .Nس *7فر و .L jي.ح داي
WLاz@و.ف Dو.' *ي./ <' Wc اي
د.%ن رz@ WYي./ ها."اL +- وا اي
Gنک نا-.' 6لد +ي.@ +- .,' GتN@
د.%ن .rا 6,نس لد رد دو- Wkس نو5
<' را.قی- لد ].' +ک <%' ی3وL
د.%نرد +- .س 0ا یYLاع ;اد 4ادوس
<' G&5 د7سو- و: 4ور ديد +ک qک ."
د.%ن .sن ی- <' هديد د.ک +ک 4راک
\[ و5 ادف نا9 6=نک ا: هداتسيا <'
د.%ن ._س G7سن و5 ا' +- رz@ دو3 وا
لزغ ۱t۱
د.ک +5 را-.@د *&ع Gغ +ک لد 4ا 4ديد
د.ک +5 رادافو راي ا- و Hلد د&- نو5
Wk7,نا 40ا- +5 +ک ودا9 q@.ن ن) 0ا ه)
د.ک +5 را7&" ;د.' ا- +ک Wس' ن) 0ا ه)
راي 4.'ی- 0 Wفاي *NL iنر <' ILا
د.ک +5 راک <يا رد +ک E- WYNLی- \لا/
._س د7&3رد- یQ7ل لزن' 0ا یق.-
د.ک +5 را,فا لد نون• <'.3 ا- +ک هو
K7غ هدنرا,ن +ک هد ;ای' ;ا9 ا7قاس
د.ک +5 را.سا هد.C رد +ک ;وQ8' Wس7ن
یيان7' ه.ياد <يا د0 6Yن.C +ک ن)
د.ک +5 را@.C mد.@ رد +ک Wسنادن qک
W3وس و د0 ظفاح لد رد Gغ 6:) *&ع .%ف
د.ک +5 راي ا- +ک د7ن71- +ني.يد راي
لزغ ۱tT
د.ک 4روتس' 0 +-و: 0ر n3د ناتسود
د.ک 4روتسد +- راک و Kست> 4وس دL
د7نک ^اC 6ق.ع qQ• +- هد.C 0ا د')
د.ک 4رود ا.5 +ک ناNي.ح دنيو,ن ا:
*&ع ب.o' .@د +ک لد 4ا هد- ینا@د~'
د.ک 4رو=¢ هرا5 و د0 +ناتس' هار
دو.ن 6:) د2 +- 6,نر +ک ب) WN" +- +ن
د.ک 4رو,نا ی' د"ا0 +ق.3 ا- +5 ن)
WN%&- 6=7سن 0 GQ2و -Q@ +•نغ
د.ک 4روس $@ •.- 0ا ب./ ناوkLو3 ].'
دوسح +ک نا0 هد' Wسد 0ا ی@داتفا ظفاح
د.ک 4رو.A' .س رد <يد و لد و لا' و •.ع
لزغ ۱tb
د.کی' ا' 0ا G9 ;ا9 KQ/ لد ا"لاس
د.کی' انg +نا,7- 0 WLاد دو3 +5 ناو
Wسا نوB- نا%' و نوک yد2 زک 4."و@
د.کی' ايرد Kل نا@د&=@ 0ا KQ/
mود ;د.- ناA' BC .- 6يو3 $%&'
د.کی' ا=8' $ح .sن د7يا: +- وک
Wسد +- هدا- Uدق نادن3 و ;.3 6'ديد
د.کی' اLاg +نو@ د2 +ني) ن) ردنا و
G7%ح داد یک و: +- E- نا9 ;ا9 <يا GتN@
د.کی' ان7' د1ن@ <يا +ک 0ور ن) WN@
دو- وا ا- اد3 لاوحا +M رد یلد ی-
د.کی' ار اد3 رود 0ا و mديدی( وا
ا9 <يا د.کی' +ک 6يو3 هد18L +M <يا
د.کی' اP7- دي و اdع 67C 4.'اس
دنQ- راد .س W&@ وا زک راي ن) WN@
د.کی' اديو" را.سا +ک دو- <يا 6'.9
ديا'.ف دد' 0ا- را ?دYلا Uور §7ف
د.کی' ا_7س' +5 ن) دنن%- G" نا.,يد
Wس75 یC 0ا نات- jل0 +QسQس 6=تN@
د.کی' اد7L لد 0ا 4ا+Q@ ظفاح WN@
لزغ ۱tt
د.ک یناو: .sن +@ ن) G9 ;ا9 .س +-
د.ک یناو: .d- $_ک هد%7' ^ا3 +ک
.|س „ا/ .ي0 +ک ب.o' و ی' ی- mا1'
د.ک یناو: رد +- لد 0ا Gغ +نا.: <يد-
ديا&,- باYن +@ ن) و: دا.' $@
د.ک یناو: ._س G7سن و5 6ت'د3 +ک
WسيBسکا +ف./ +ناk7' رد یياد@
د.ک یناو: ر0 ^ا3 ین%- $=ع <يا .@
ی'دق +ن 67C *&ع +Qح.' ;زع +-
د.ک یناو: .Nس <يا را ینک ا"دوس +ک
نوB- 4وری( W871/ 4ا.س زک و:
د.ک یناو: رz@ WYي./ 4وک +- اFک
یلو هد.C و باYن درادن راي لاf
د.ک یناو: .sن ا: نا&ن- هر را1غ
رو'ا Gsن و روPح „و هرا5 +ک ا7-
د.ک یناو: .sن $"ا ی&c §7ف +-
ی"او3 ی' ;ا9 و „و&8' Kل ا: و: یلو
د.ک یناو: .@د راک +ک راد' \=/
ی-اي ی@) .@ Wياد" رون 0 !د
د.ک یناو: .س ^.: نان0 هدن3 \[ و5
ظفاح 4ون&- +نا"اL W_7dن <يا .@
د.ک یناو: رz@ WY7Yح ها."اL +-
لزغ ۱tx
درو) ا' +- ور +ک uادن Wس7تس' +5
درو) اFک 0ا هدا- <يا و یقاس دو- +ک
B@ ا._2 هار و ر) iن5 +- هدا- ز7ن و:
درو) اون mو3 0اس ا.س +=Aن ].' +ک
<%' +تس- راک 0 Wيا%L +•نغ و5 !د
درو) ا&@ ه.@ G7سن ’12 دا- +ک
دا- ی-و3 و B3 +- <ي.سن و $@ ند7سر
درو) اN2 <Z د') 6ک و داL +&Nن-
Wسا نا=7Qس د"د" 4H3 mو3 +- ا12
درو) ا1س <&Q@ 0ا ب./ هد~' +ک
Wس7قاس +[.ک ا' لد j8v JVع
درو) اود و د') K71/ +ک .س ر).-
l7L 4ا ˜ن.' <' 0 uاA' BC دي.'
درو) ا9 +- وا و 4د.ک و: هدعو +ک ا.5
;0ان 4.%&ل ^.: ن) ی=&5 iن: +-
درو) ا1ق Iي 6يورد <' .- +Qš +ک
دنک Rو/ +- نونک ظفاح ی'Vغ IQف
درو) ا[ Wلود رد +- اFتلا +ک
لزغ ۱t}
درو)ی' راي jل0 0 یيو- ._س Wقو ا12
درو)ی' راک رد و- +- ار ا' هديروL لد
;دنک.- هديد ]ا- 0 ار .-ون2 $%L ن) <'
درو)ی' را- Wن> WN%&- 6=غ زک $@ ." +ک
<Lور وا .dق ;ا- 0 ;ديدی' ها' ]و.ف
درو)ی' راويد رد د7Lرو3 ن) ;.L 0ا ور +ک
;د.ک ا"ر نو3.C لد 6Y&ع Dراغ G7- 0
درو)ی' راFن" ناد- هر و نو3 W•ری' یلو
+@ی- و +@ Gتفر نو.- یقاس و ب.o' لوق +-
درو)ی' راوLد H3 د2اق نا.@ هار ن) زک
دو- ناسحا و joل *ي./ نانا9 6&c .سا.س
درو)ی' ران0 .@ا دو'.فی' ’71س: .@ا
د.ک uاو:ان +5 .@ا 6يو.-ا E5 ™ااNع
درو)ی' را=7- .س .- ی'ا7C G" هو&ع +-
+نا=7C و ;ا9 ظفاح 0 K&يد GتLادی' KFع
درو)ی' راو یفو2 +ک ;د.کی( 68ن' یلو
لزغ ۱t€
درو) ی@) GLود ا12 دا- G7سن
درو) یSوک +- ور Gغ و Wن> 0ور +ک
^ا5 +'ا9 G7"د یحو12 نا-.o' +-
درو) ی@._س دا- +ک ديون <يد-
ناوvر ار W&‚ روح و: +ک ا7- ا7-
درو) ی"ر لد 4ا.- 0 نا9 <يا رد
Wc Wيانع ا- 0اBL +- `وریM
درو) ی".M +- Gتc +ک *7فر ی"0
د( هVک <ياک mوک ا' ./ا3 H9 +-
درو) یL .سفا ا- +ک Wس%L اس-
ها' <'.3 +- Xد 0ا د7سر +ک ا"+لان +5
درو) ی@.3 ها' ن) •راع داي و5
ظفاح IQف .- روdن' Wيار دناسر
درو) ی&نL بان9 +- اFتلا +ک
لزغ ۱tƒ
دB@ Wسد +- Uدق و5 ;راي
دB@ Wس%L نات- را0ا-
WN@ وا G&5 ديد- +ک qک ."
دB@ Wس' +ک ی1ست> وک
ی"ا' و5 ;اهداتف .¥ رد
دB@ WسL +- ا.' راي ا:
4را0 +- ;اهداتف mاC رد
دB@ Wسد +ک ن) دو- اي)
ظفاح و•M +ک ن) لد ;.3
دB@ Wسلا ی' 0 ی'ا9
لزغ ۱t‡
دB@ی( .- یYي./ نايور +' .' ز9 Xد
دB@ی( رد <%7لو mدنC G"دی' رد ." 0
و@ ی' و .غاس pيدح و,ت_7dن 4ا ار اد3
دB@ی( nLو3 <يا 0ا ا' لا73 رد ی&Yن +ک
E,نر هدا- روا7- e.Q@ یقاس 4ا ا7-
دB@ی( n‚ <يا 0ا ا' نورد رد 4.%ف +ک
دنرا,نا nفد ;د.' و نانC G&کی' یحا.2
دB@ی( nفد رد „ر0 <يا 6:) .@ KFع
40ور ¤3وس G"اوc ار \ق.' *لد <يا <'
دB@ی( .- ی'ا9 +- 6ناLو.ف ی' BC +ک
6Q8ل ی' ا- ا"اN2 ار ناراي Wس" ور ن) 0ا
دB@ی( ."و9 ن) رد ی&Yن یتسار 0ا Bغ +ک
0ود.- وا 0ا G&5 یيو@ و: 6%لد Eن5 ی=&5 و .س
دB@ی( .س رد ا.' ین8'ی- ظعو <ياک و.-
Wسا iن9 اPق G%ح ا- +ک ار نادنر 4و,ت_7dن
دB@ی( .غاس .,' Gن7-ی' iن: q- 6لد
qQ• <يا ردنا \[ نو5 +ک ;دن3ی' +ي.@ نا7'
دB@ی( رد <%7ل Wس" Gن7&:) نا-0
ار Wتس' G&5 ;0ان- 4د.ک Xد د72 mو3 +5
دB@ی( nLو3 <يا 0ا ار ی&حو ناغ.' qک +ک
Wسا „و&8' 4انAتسا و ا' Jا7تحا رد <kس
دB@ی( Hلد رد +ک لد 4ا 4.,نوسفا دوس +5
راوردن%س ;ر) Wسد +- 40ور ار +ن7ي) ن) <'
دB@ی( رو ینا'0 6:) <يا دB@ی' .@ا
Wيوک .س 6يورد +ک G8ن' 4ا یšر ار اد3
دB@ی( .,يد ی"ر دنادی( .,يد 4رد
;راد KFع +&ن"اL 0 <يBL .: .8L <يد-
دB@ی( ر0 رد ا.5 ار ظفاح 4اC ا: .س +ک
لزغ ۱x‹
د0ادنا ;ا9 +- Wسد <يا 0ا هدا- را یقاس
د0ادنا ;اد' ب.L رد +M ار نافراع
لا3 +ناد دO jل0 G3 .ي0 Eن5 رو
د0ادنا ;اد +- +ک ار د.3 ].' اس- 4ا
jي.ح 4اC رد +ک Wس' ن) Wلود اLو3 4ا
د0ادنا ;ادک +ک دنادن راتسد و .س
دنک ;ا9 و ی' را%نا +ک ;ا3 د"ا0
د0ادنا ;ا3 ی' .- .sن و5 دد.@ +تkC
0ور ندرو3 ی' +ک mوک .ن" Kسک رد 0ور
د0ادنا ;V¡ iن0 رد +ني) نو5 لد
KL +ک Wسا ]و.ف ’12 ی' Wقو نا'0 ن)
د0ادنا ;اL هد.C *فا ها@.3 د.@
راO0 یLونن .L Kست> ا- هدا-
د0ادنا ;ا9 +- iنس و Dاهدا- دروc
ر).- د7Lرو3 +Lو@ +Qک 0 .س اsفاح
د0ادنا ;اg ها' ناد- +ع.ق را Wتc
لزغ ۱x۱
د0رای( .س Iي نا9 ند.- .س +- Gغ ا- ی'د
د0رای( n‚ <يا زک ا' *لد mو.N- ی' +-
دنB@ی( .- ی'ا9 +- 6ناLو.ف ی' 4وک +-
د0رای( .غاس Iي +ک اوY: هداFس ی"0
با:.- eر ب) +- <يا زک د.ک ا"6ن0.س G17قر
د0رای( رد ^ا3 +ک ار ا' .س <يا داتفا +5
Wسا Jرد وا رد نا9 G7- +ک یناoQس Jا: هو%L
د0رای( .س ^.: +- ا'ا Wسا 6%لد ی"Vک
دوس 4و- +- ايرد Gغ لوا دو(ی' ناس) +5
د0رای( ."و@ د2 +- نافو/ <يا +ک ;د.ک hQغ
یناLو|- ناقات&' 0 دو3 4ور +ک +- ن) ار و:
د0رای( .%&ل Gغ 4B@ نا9 4داL +ک
رz,- نود ی7ند 0ا و mوک Wعانق رد ظفاح و5
د0رای( ر0 <' د2 ود نانود Wن' و9 Iي +ک
لزغ ۱xT
د0 ;د یQ« 0 Wنسح و:.C ل0ا رد
د0 Xاع +M +- 6:) و دL اد7C *&ع
WLادن *&ع IQ' ديد W3ر د.ک 4اهوQ9
د0 ;د) .- و DBغ <يا 0ا دL 6:) Eع
د0و.فا ]ا.5 +Q8L ن) زک Wساو3ی' $Yع
د0 G".- نا9 و د7&3رد- DBغ „.-
0ار +@اLاg +- دي) +ک Wساو3 یعد'
د0 ;.>ان +ن7س .- و د') K7غ Wسد
دند0 67ع .- +M W=سق +ع.ق نا.,يد
د0 Gغ .- G" +ک دو- ا' هديد=غ لد
WLاد و: نادa0 ها5 ?و" 4وQع نا9
د0 G3 ردنا G3 jل0 ن) +YQح رد Wسد
WLون و: *&ع +'ان-./ 0ور ن) ظفاح
د0 ;.3 لد با1سا .س .- GQق +ک
لزغ ۱xb
د0 ناراس"وک .- GQع روا3 و.س3 نو5 ._س
د0 ناراود7'ا رد ;راي Wš.' Wسد +-
Wس75 نود.@ .' لاح +ک دL <Lور ’12 67C و5
د0 نارا,'اک رو.غ .- mو3 هدن3 د').-
Wسا3.- نو5 wقر ;زع +- qQ• رد mود ;را,ن
د0 ناراي 4ا"لد .- و و.-ا 0ا دو&,- ه.@
Wسد Gتس&- لد نو3 +- ;د ن) UV2 iنر 0ا <'
د0 نارا7Lو" .- V2 6يا=7C هدا- G&5 +ک
4را7ع Eي) <يا W3و') 6لد <") ;ادک
د0 ناراد هدن0 KL هر د') نو.- نو5 لوا زک
E%س' لد +@ان دL و WkC 4راوسL لا73
د0 ناراوس KQق .- +ک mراد +,ن ادنواد3
`درو3 نو3 و `داد نا9 +5 mراس3ر iنر و ب) رد
د0 نارا|س نا9 .- Gقر لوا داد Wسد 6&Yن و5
;ر) دن=ک ردنا اFک E=&C +ق.3 ا- 6ن'
د0 ناراز@.Fن3 هر 6نا@~' +ک یيو' هر0
روdن' <يد و IQ' RاFL .ف .Ns' ها&نL
د0 نارا‚ .-ا .- هدن3 6Aيردی- دو9 +ک
دL y.&' وا Wسد +- ی' ;ا9 +ک Wعاس ن) 0ا
د0 ناراس,7' داي +- 4داL .غاس +نا'0
د7&3رد- 0ور ن) .N¡ 6نا&فا.س B&[ 0
د0 ناراز" .- ان: 0وس G•ا د7Lرو3 نو5 +ک
لد 4ا *ح joل 0ا هاوc وا IQ' و .=ع ;اود
د0 نارا@0ور رود +- Wلود +%س <يا e.5 +ک
Wسا هاL Wلود <Š و *7فو: +ع.ق .- .sن
د0 نارا7تc لاف +ک ظفاح لد ;اک هد-
لزغ ۱xt
د0 ناو: ن) 0اس .- ی") +ک نز- ی"ار
د0 ناو: نا.@ $/ر وا ا- +ک ناوc 4.8L
نداO ناو: .س .@ نانا9 ناتس) .-
د0 ناو: ناZ) .- 4دنQ-.س iنا1Q@
ا'ا ديا( WQس ا' هد7Œ دق
د0 ناو: نا=ک <يا 0ا B: نان[د G&5 .-
40ا1Y&ع را.سا دFن,ن +Yنا3 رد
د0 ناو: ناA' ا- G" +ناA' ی' ;ا9
ناoQس 4ا.س •.- دLا1ن ار 6يورد
د0 ناو: ن) رد 6تک یYلد +نک و G7يا'
دن0ا1- .sن Iي رد Xاع ود .sن $"ا
د0 ناو: نا9 دYن .- لوا واد و Wسا *&ع
ندو&@ 4رد د"او3 Wلا2و Wلود .@
د0 ناو: ناتس) .- $7” <يد- ا".س
Wسا دا.' +عو=• 4دنر و با1L و *&ع
د0 ناو: نا7- 4و@ ینا8' دL \f نو5
Wس7ن KFع <يو و: jل0 W'Vس نز"ر دL
د0 ناو: ناوراک د2 یLا- و: ن0 هار .@
4)0ا- „ر0 و د7L زک ن).ق *ح +- ظفاح
د0 ناو: نا9 <يا رد ی&7ع 4و@ +ک دLا-
لزغ ۱xx
دز7,نا.- ا"+نتف mا یC 0 ;ور .@ا
دز73.- +ن7ک +- Gن7&ن- KQ/ 0ا رو
4رادافو 0ا ;د Iي 4رz,"ر +- .@ و
دزي.,- دا- و5 Gتفا mا یC رد د.@ و5
?وسفا د2 +سو- G7ن KQ/ Gنک .@ و
دزيرو.ف .%L نو5 6ن"د +Yح 0
Gن7-ی' و: q@.ن رد +ک Kي.ف ن) <'
دز7').- هر ^ا3 ا- +ک 4ور ب) q-
WسV- ;اد *&ع نا-ا7- K7L و 0ا.ف
دز7".|ن V- زک یلدBL WساFک
0ا- هد18L e.5 +ک 4رو12 و هاو3 .=ع و:
دز7,نا.- .:+ف./ <يا 0ا 40ا- راز"
ظفاح +ن- .س G7Qس: +ناتس) .-
دز7تس- را@0ور ینک هز7تس .@ +ک
لزغ ۱x}
دس.ن ا' راي +- qک افو و *Q3 و <سح +-
دس.ن ا' راک را%نا <kس <يا رد ار و:
دناهد') هوQ9 +- ناLو.ف <سح +5 .@ا
دس.ن ا' راي +- WحV' و <سح +- یسک
0ار ;.> Ž7" +ک <ي.يد W1_2 *ح +-
دس.ن ا' راز@ *ح W9 Iي راي +-
ی%ي و \ن2 IQک 0 دي).- 6Yن راز"
دس.ن ا' را,ن 6Yن 4.يz|لد +-
دنر) Dاناک را0ا- +- دYن راز"
دس.ن ا' را7ع Kحا2 +%س +- ی%ي
دنتفر نان5 ناک .=ع +Qفاق ¨يرد
دس.ن ا' رايد 4او" +- ناLد.@ +ک
mا- *rاو و ˜ن.' نادوسح ˜نر 0 !د
دس.ن ا' راود7'ا ./ا3 +- د- +ک
ار qک 4وL هر ^ا3 .@ا +ک 4ز- نان5
دس.ن ا' راz@ هر 0ا 4./ا3 را1غ
وا +dق U.L +ک Gس.: و ظفاح W3وس-
دس.ن ا' را,'اک +LداC \Z +-
لزغ ۱x€
دLا- ادوس .س Dز1س h3 ا- ار +ک ."
دLا- ا: دنن نوB- ه.ياد <يا 0ا 4اC
;ز73.- WN2 +ل! دˆ ^ا3 0ا و5 <'
دLا- اديوس .س ;او: 4ادوس ]اد
.3) یياFک +ناد Iي ."و@ 4ا دو3 و:
دLا- ايرد +M ;د.' هديد W=غ زک
ا7- Wسا ناور ب) ;اه~' ." <- 0ا
دLا- اLاg و 4و9 Kل $7' D.@ا
)رد و 4) نو.- هد.C 0ا ی'د ی' و $@ نو5
دLا- اد7C +ن DاقV' هرا-.@د +ک
دا- .س .- ;او: jل0 G3 دود® $¡
دLا- اد7L لد را.ق +ياس <يا ردناک
4ر) $7' دن%ن ظفاح +- 0ان 0ا W=&5
دLا- انعر q@.ن WN2 ینا.@.س
لزغ ۱xƒ
دLا- Wيا%ح +5 <يا با.L را%نا و <'
دLا- WياNک و $Yع ;ردق <يا ا1لاغ
Gتسنادی( +ناk7' هر Wياغ +- ا:
دLا- Wياغ +5 +- ا: ا' 4روتس' +ن رو
0ا7ن و یتس' و <' و 0ا( و KFع و د"ا0
دLا- Wيانع +ک ا- نا7' 0 دو3 ار و: ا:
Wسا روz8' دHن 4دنر +- هار را د"ا0
دLا- Wياد" yوقو' +ک Wسيراک *&ع
iن5 و yد ا- ;اهد0 اوY: هر ا"KL +ک <'
دLا- Wيا%ح +5 ;ر) هر +- .س نا'0 <يا
دنا".- GQ9 0 +ک uاA' BC هدن-
دLا- Wيانع Eع دنک +5 ." ا' BC
WN@ی' یY7فر +ک GتNa +dغ <يا 0ا mود
دLا- Wيا%L 4ا9 دو- Wس' را ظفاح
لزغ ۱x‡
دLا- 6غی- یفا2 +M +ن یفو2 دYن
دLا- 6:) K9وتس' +ک +ق.3 اس- 4ا
4دL Wس' 4._س درو 0 +ک ا' یفو2
دLا- mو3.س +ک mا- نا.,ن 6"ا,'اL
نا7' +- دي) +-.« I> .@ دو- mو3
دLا- 6غ وا رد +ک ." دوL 4ور +7س ا:
ب) .- 6Yن دن0 +نو@ <يا 0ا .@ یقاس h3
دLا- 6Yن' +-انو3 +- +ک eر اس- 4ا
Wسود +- هار دHن G8ن: درو.C 0ان
دLا- 6کV- نادنر هو7L یYLاع
روc هدا- 4رو3 دن5 یند ی7ند Gغ
دLا- mو&' +ک اناد لد دLا- j7ح
mو.ف هدا- دH- ظفاح هداFس و *لد
دLا- mو +' یقاس jک 0 6-ا.L .@
لزغ ۱}‹
دLا- <' راي راي .@ا DوQ3 Wسا mو3
دLا- <=•ا \[ وا و ;0وس- <' +ن
uاتسن Ž7" +- نا=7Qس E,ن ن) <'
دLا- <'."ا Wسد وا .- ها@ ها@ +ک
لا2و `.ح رد +ک اياد3 راد' اور
دLا- <' K7dن نا'.ح و ;.> K7قر
ز@." y.L +ياس <%N' و@ 4اM
دLا- <غ0 0ا Gک ی/و/ +ک رايد ن) رد
لد 6:) 0وس +ک W9اح +5 „وL نا7-
دLا- <kس رد +ک 40وس 0 W3انL ناو:
4ر) دوری( .س 0ا و: 4وک 4او"
دLا- </و ا- +ت&@.س لد ار Kي.غ
ظفاح دوL نا-0 هد .@ا <سوس ناس +-
دLا- <"د .- .' mاو: 67C +•نغ و5
لزغ ۱}۱
دLا- <يزح +ک ./ا3 دز7,نا .: .8L یک
دLا- EM و G7تN@ ین8' <يا 0ا +ت%ن Iي
راO0 4n&,نا –اي .@ و: $8ل 0ا
دLا- E,ن .ي0 رد uا=7Qس IQ' د2
لد 4ا دوسح <8/ 0ا دو- ديا1ن ^ان=غ
دLا- <يا رد و: B3 ین7-او و5 +ک دياL
ز7,نا لا73 IQک <ي0 ی=ف دن%ن وک ."
دLا- E5 .,:رو2 دو3 را ;ا.ح +- 6&Yن
دنداد یسک +- Iي ." لد نو3 و ی' ;ا9
دLا- Eن5 Rاvوا W=سق ه.ياد رد
دو- <يا یل0ا G%ح $@ و بV@ راک رد
دLا- E&ن هد.C ناو 4را0ا- د"اL <ياک
./ا3 0ا د&- 4دنر ار ظفاح +ک Wس7ن ن)
دLا- EسC 0ور ا: E&7C +Y-اس <ياک
لزغ ۱}T
دLا1ن nLو3 ن) 0و $@ د') mو3
دLا1ن .غاس ز› Wتسد رد +ک
باي رد و بايرد یلدLو3 نا'0
دLا1ن ."و@ yد2 رد `اد +ک
ناتسQ@ رد رو3 ی' و ناد W=7نغ
دLا1ن .,يد +تN" ا: $@ +ک
<ير0 ;ا9 هد.ک $8ل.C ايا
دLا1ن ر0 6ک یسک .- ا&k1-
ا' +ناkŒ 0ا و l7L 4ا ا7-
دLا1ن .rوک رد +ک رو3 ی-ا.L
یيا' ?ردM .@ا „اروا 4و&-
دLا1ن nفد رد *&ع GQع +ک
دن- 4د"اL رد لد و mو7ن- <' 0
دLا1ن روي0 +تس- 6نسح +ک
بر اي 6c ;راŒ ی- ی-ا.L
دLا1ن .س درد Ž7" 4و ا- +ک
Gسيوا ناoQس هدن- نا9 0ا <'
دLا1ن .کا5 0ا mداي +5 .@ا
د7Lرو3 +ک 6يار) Xاع Jا: +-
دLا1ن .سفا هدن1ي0 Eن5
ظفاح Gsن .- اo3 دB@ یسک
دLا1ن ."و@ رد joل 6•7" +ک
لزغ ۱}b
دLا1ن mو3 راي eر ی- $@
دLا1ن mو3 را‚ هدا- ی-
ناتس- yاو/ و <† y./
دLا1ن mو3 راzع +ل! ی-
$@ Wلاح و و.س ند7dقر
دLا1ن mو3 راز" Dو2 ی-
;ادنا $@ Kل.%L راي ا-
دLا1ن mو3 رانک و ?و- ی-
ددن- $Yع Wسد +ک 6Yن ."
دLا1ن mو3 را,ن 6Yن ز9
ظفاح Wسا .Y> دYن نا9
دLا1ن mو3 راªن .‚ 0ا
لزغ ۱}t
دL د"او3 نا&ف I&' ا12 دا- qNن
دL د"او3 ناو9 هرا-.@د BC Xاع
داد د"او3 <Z +- یY7Yع ;ا9 ناوغرا
دL د"او3 نا.,ن *ياYL +- q@.ن G&5
$1Q- نا.F" Gغ 0ا د7&ک +ک لواo: <يا
دL د"او3 نان0 ه.8ن $@ هد.Cا.س ا:
B,' هد.3 ;دL Dا-ا.3 +- دFس' 0 .@
دL د"او3 نا'0 و Wسا 0ارد ظعو qQ•
ین%ف اد.ف +- 0و.'ا D.&ع را لد 4ا
دL د"او3 نا=v +ک ار اY- دYن +يا'
د7Lرو3 <ياک Uدق Wسد 0ا +ن' نا18L ها'
دL د"او3 ناP'ر د7ع KL ا: .sن 0ا
W1_2 mدي.[ W=7نغ Wسا زيزع $@
دL د"او3 ن) 0ا و هار <يا 0ا د') ]ا- +- +ک
دو.س و ناو3 لزغ Wسا qنا qQ• ا-.o'
دL د"او3 نان5 و Wفر Eن5 +ک یيو@ دن5
دو9و G7Qقا 4وس د') و: .‚ 0ا ظفاح
دL د"او3 ناور +ک 6عادو +- +ن ی'دق
لزغ ۱}x
دL د"اوa نوB- .س 0 نا=&5 +7س .' ا.'
دL د"اوa نو@.,يد و <يا Wسا ناZ) 4اPق
WLاz,ن یتL) 4ا9 و دو'.ف ا"را0) K7قر
دL د"اوa نود.@ 4وس ناز73._س ه) .,'
دندو'.Nن 4دنر ز› 4راک ل0ا 0ور ا.'
دL د"اوa نوزفا ن) 0ا Wفر ا9 ن) +ک W=سق ن) ."
6c ین و yد داي.ف +- ار ا' Kست> ار اد3
دL د"اوa نوناقی- +ناسفا <يا 0ا R.L 0اس +ک
;0رو وا *&ع نانC +ک دLا- EM <' لا•
دL د"اوa نو5 `و@ +5 6Lوغ) و ?و- و رانک
یقاس نا-.' راي و <'ا 4ا9 و $8ل با.L
دL د"اوa نونکا .@ا Dراک دوL +- یک !د
ظفاح +ن7س Uول 0 Gغ 6Yن هديد 4ا 4و&'
دL د"اوa نو3 iنر و Wسا رادلد ¨7: G30 +ک
لزغ ۱}}
دL .3) راي Wق.ف KL و نا.F" 0ور
دL .3) راک و n3ا WLz@ و لاف <يا ;د0
دو'.فی' ناز3 +ک G8ن: و 0ان +M ن)
دL .3) را‚ دا- ;دق رد W1قاع
$@ +Lو@ +Qک لا1قا +- +ک دزيا .%L
دL .3) را3 WکوL و 4د دا- Dوa
K7غ هد.C j%ت8' د- +ک د7'ا ’12
دL .3) را: KL راک +ک 4) نو.- و@
لد Gغ و 0ارد 4ا"KL ینا&ي.C ن)
دL .3) را,ن 4وس7@ +ياس رد +M
0ون" ;ايا 4دعد- 0 Wس7ن ;روا-
دL .3) راي Wلود رد +ک +dغ +dق
دا- ی'.C Wحدق 4دو( joل ا7قاس
دL .3) راŒ 6يو&: و: B-د: +- +ک
ار ظفاح یسک دروا7ن +5 را را[ رد
دL .3) را[ و دحی- Wن> ناک .%L
لزغ ۱}€
دL qQ• ها' و د7&3رد- 4اهراتس
دL qنو' و *7فر ار ا' هد7'ر لد
WLونن h3 و Wف.ن Kت%' +- +ک <' را,ن
دL ?رد' د2 0و') +Qس' هز=غ +-
ا12 و5 ناYLاع را=7- لد وا 4و- +-
دL q@.ن G&5 و <ي.سن •راع 4ادف
Wسود نونکا دنا&نی' ;ا+1od' رد2 +-
دL qQ• B' +ک <ک +,ن .L 4اد@
ردن%سا ;ا9 و Wس- .P3 ب) لا73
دL ?راوNلاو-ا ناoQس یLون +ع.9 +-
رو=8' دوL نونک W1> 4ا.س-./
دL ?دن' 6ن' راي 4و.-ا „ا/ +ک
اد3 4ا.- <ک ^اC ی' ’L.: 0ا Kل
دL ?وسو' +ن@ ناراز" +- ;./ا3 +ک
دو=7C ناYLاع +- ی-ا.L و: +[.ک
دL qحی- $Yع و داتفا H3ی- GQع +ک
4ر) <' Gsن Wسا دو9و زيزع ر0 و5
دL q' <يا 4ا7=7ک نا7تلود لو1ق
د7ناد.,- نانع ناراي هد%7' هار 0
دL qQN' و Wفر هار <يا 0ا ظفاح +ک ا.5
لزغ ۱}ƒ
د&ن و ;اg لد راک دوL +ک نا9 W3اد@
د&ن و ;ا3 4و0ر) <يا رد G7ت3وس-
;وL و: qQ• B' ی1L WN@ +-! +-
د&ن و ;Vغ E=ک 6&يو3 W1غر +- ;دL
نادنر ا- Wس&ن G"او3 +ک داد ;ا7C
د&ن و ;ان G7&ک 4درد و 4دنر +- د&-
لد .:و1ک د|/ی' .@ا .- رد Wساور
د&ن و ;اد Ž7C و با: دو3 هر رد ديد +ک
$8ل Kل ن) Gسو1- یتس' +- +ک ?و" ناد-
د&ن و ;ا9 و•M داتفا Xد رد +ک نو3 +5
;دق هار $7لدی- +ن' *&ع 4وک +-
د&ن و ;ا=ت"ا د2 ;دو( 6يو3 +- <' +ک
دوdY' +'ان ˜ن@ KQ/ رد +ک ناAف
د&ن و ;اg Gغ 0 ینا9 با.3 ;دL
روPح ˜ن@ 4و9 و Wس9 رد +ک درد و ¨يرد
د&ن و ;ا.ک .- یياد@ +- ;دL یس-
.%ف .س 0ا ظفاح Wk7,نا.- +Q7ح راز"
د&ن و ;ار را,ن ن) دوL +ک ?و" ن) رد
لزغ ۱}‡
دL +5 ار ناراي G7ن7-ی( qک ردنا 4راي
دL +5 ار نارادتسود د') .3) یک یتسود
WساFک یC e.ف .P3 دL نو@ هB: ناو7ح ب)
دL +5 ار نارا‚ دا- $@ eاL 0ا د7%5 نو3
یتسود *ح WLاد 4راي +ک ديو@ی( qک
دL +5 ار ناراي داتفا لاح +5 ار ناسانL *ح
Wسا"لاس د'ا7ن.- Dو.' ناک 0ا یQ8ل
دL +5 ار نارا- و دا- ی8س و د7Lرو3 6-ا:
رايد <يا نانا-.' ^ا3 و دو- ناراي .L
دL +5 ار ناراي.L د') .س یک ینا-.'
دناهدن%فا نا7' رد W'ا.ک و *7فو: 4و@
دL +5 ار ناراوس دي)ی( رد ناد7' +- qک
Wساa.- یغ.' iنا- و WN%L $@ ناراز" د2
دL +5 ار ناراز" د') 67C +5 ار نا17لدنع
W3وس- mدوع .,' د0اسی( mو3 40اس ه."0
دL +5 ار ناراس,7' یتس' „و درادن qک
mوŒ دنادی( qک یلا را.سا ظفاح
دL +5 ار نارا@0ور رود +ک یس.Cی' +ک 0ا
لزغ ۱€‹
دL +ناk7' +- mود E&ن DوQ3 د"ا0
دL +نا=7C .س ا- Wف.- نا=7C .س 0ا
Wس%Lی' Uدق و ;ا9 4د +ک qQ• یفو2
دL +نا0.ف و $قاع ی' +ع.9 Iي +- 0ا-
باو3 +- mدو- هد') با1L دع د"اL
دL +ناويد و *Lاع .س +ناBC +- 0ا-
لد و <يد ن0 هار WLz@ی' 4ا+•1A'
دL +نا,7- +M 0ا انL) ن) یC رد
W3وس- $1Q- <'.3 $@ راس3ر 6:)
دL +ناو.C Wف) \[ نادن3 ه.5
W&,ن \ياv +ک .%L ._س و ;اL +ي.@
دL +ناد Iي ."و@ ا' نارا- ه.oق
4.,نوسفا Wي) دناوc یقاس q@.ن
دL +ناسفا qQ• ا' داروا +YQح
WساLداC +@را- نونک ظفاح لزن'
دL +نانا9 .- نا9 Wفر رادلد .- لد
لزغ ۱€۱
د') Dرا&- I7C j2) بان9 0ا mود
د') DراLا D.&ع نا=7Qس D.Pح زک
<ک $@ هديد ب) 0ا ار ا' دو9و ^ا3
د') Dرا=ع ها@ ار لد 4ا.سنا.يو
دنتN@ راي jل0 زک WياOی- U.L <يا
د') Dرا1ع ردناک ناراز" 0ا Wس7ف.ح
دول) ی' +ق.3 4ا راO0 mو|- G17ع
د') Dراي0 .‚ <'ادکاC ^اC ناک
نا-و3 0 دوL اد7C qک ." 4ا9 0و.'ا
د') Dراد2 ردنا 0و.فا qQ• ها' ناک
Wسا ناZ) Jا.8' 69ا: +ک G9 W” .-
د') DراYح ن) ا- 4رو' +ک .,ن WM
راد +,ن دو3 ناŠا لد 4ا 63وL G&5 0ا
د') Dراغ ;زع .- 6%نا=ک 4ودا9 ناک
هاو3رد هاL 0 یP7ف ظفاح و: 4اهدول)
د') Dرا/ .‚ WحاZ .dنع ناک
باي رد و Wقو بايرد وا qQ• Wسايرد
د') Dرا« Wقو هد7سر ناي0 4ا نا"
لزغ ۱€T
د') DBح لاO و: *&ع
د') DBح لا=ک و: $2و
.kک $2و لاح +ق.غ q-
د') DBح لاح .س .- G"
وا هر رد +ک ا=ن- لد Iي
د') DBح لا3 +ن ه.5 .-
$2او +ن و دنا¬ $2و +ن
د') DBح لا73 +ک ا9 ن)
;د.ک mو@ +ک یف./ ." 0ا
د') DBح لاس 0او)
Dزع لا=ک 0ا ;زن' دL
د') DBح لV9 +ک ار ن)
ظفاح دو9و ;دق ا: .س
د') DBح لاO *&ع رد
لزغ ۱€b
د') داي ا- و: 4و.-ا G3 ;0ا( رد
د') داي.ف +- با.> +ک Wفر یتلاح
راد' mو" و لد و H2 \=/ نونکا <' 0ا
د') دا- .- +M 4ديد و: +ک $=œ ناک
دندL Wس' <† ناغ.' و دL یفا2 هدا-
د') دا7ن- +- راک و یYLاع Gسو'
;ونLی' نا9 Rاvوا 0 دو1‚ 4و-
د') داL ا12 دا- و $@ درو) 4داL
ا=ن' Wيا%L Wc 0ا .ن" ?و.ع 4ا
د') دا'اد +ک 4ارا7- <سح +QFح
دنتس- روي0 +M ی:ا1ن نا1ي.Nلد
د') داداد3 <سح ا- +ک Wسا' Hلد
دنراد *Q8: +ک نات3رد دنرا- .ي0
د') دا0) Gغ را- 0ا +ک و.س اLو3 4ا
ناوc زAن یلزغ ظفاح +تN@ 0ا ب.o'
د') داي –./ دع 0 +ک `و,- ا:
لزغ ۱€t
د')0ا- ا12 دا- .@د +ک لد 4ا هد~'
د')0ا- ا1س y./ 0ا H3 mو3 د"د"
0ا- 4دوواد +=Aن ._س ].' 4ا 6ک.-
د')0ا- او" دا- 0ا $@ نا=7Qس +ک
<سوس نا-0 Gف دنک +ک وک یفراع
د')0ا- ا.5 و Wفر ا.5 +ک دس.|- ا:
<' +- داداد3 joل ;.ک و د.ک ی'د.'
د')0ا- افو هار 0ا eر ها' W- ناک
’12 ;د 0ا د7ن&- ELون ی' 4و- +ل!
د')0ا- اود د7'ا +- دو- لد ]اد
دنا¬ هار +Qفاق <يا هر رد <' G&5
د')0ا- ارد 0او) Xد mو@ +- ا:
Wس%&- نا=7C و د0 6•ر رد ظفاح +5 .@
د')0ا- ا' رد 0ا joل +- +ک E- وا joل
لزغ ۱€x
د') mو.ف ی' BC W7نS +- ا12
د') mون و 0ان و 67ع و ب./ Gسو' +ک
4ا&@ +فان دا- و W&@ qNن ’7س' او"
د') mو.3 رد ].' و دL ز1س W3رد
را‚ دا- W3و.ف.- نان5 +ل! رون:
د') mو9 +- $@ و W&@ „.ع „.غ +•نغ +ک
mوک D.&ع +- و <' 0ا mو7ن mو" mو@ +-
د') mو@ +- GN:ا" 0ا ._س <kس <يا +ک
Rو=• 4وL ا: 4)0ا- +ق.N: .%ف 0
د') mو.س <'."ا دL و5 +ک ن) G%ح +-
دا0) <سوس +ک uادن ’12 ].' 0
د') mوŒ نا-0 هد ا- +ک د.ک mو@ +5
qنا qQ• Wسا ;.>ان W1_2 4ا9 +5
د') mوC +ق.3 +ک ناLو|- +لا7C .س
ظفاح دوری' +ناk7' +- هاYنا3 0
د') mو" +- اير د"0 یتس' 0 .,'
لزغ ۱€}
د') Eلا- +- راد7- Wلود ;._س
د') <يBL و.س3 ن) +ک ز73.- WN@
;ا.c اLاg +- mو3.س و 6کرد یحدق
د') Eي) +5 +- Dرا,ن +ک ین71- ا:
4ا&@ +فان ی:وQ3 4ا هد- ینا@د~'
د') E%&' 4و") ¤3 4ا._2 0 +ک
درو)0ا- نا,ت3وس eر +- ی-) +ي.@
د') E%س' *Lاع ?رداي.ف +لان
Wسيو.-ا نا=ک راداو" 0ا- لد ].'
د') E"اL +ک mا- نا.,ن .:و1ک 4ا
Wسود و <[د 0ا رو¢ Gغ و هد- ی' ا7قاس
د') <يا و د&- ن) ا' لد ;اک +- +ک
را‚ .-ا ديد و5 ;ايا 4دعد- Gسر
د') <ي.سن و $1نس و <Z .- mا+ي.@
$1Q- 0ا د7ن&- ظفاح +تN@ ا12 نو5
د') Eحاير 4اLاg +- نا&فاHنع
لزغ ۱€€
دناد 4Hلد W3و.فا.- ه.5 +ک ." +ن
دناد 4ردن%س د0اس +ني) +ک ." +ن
Wس&ن دن: و داO ˜ک +Qک y./ +ک ." +ن
دناد 4رو.س Eي) و 4راد هVک
<%' دز' ‘.L +- ناياد@ و5 ی@دن- و:
دناد 4رو.C هدن- mور دو3 Wسود +ک
;0وس W7فاع دنر ن) WM ;Vغ
دناد 4.@ا7=7ک یتN2اد@ رد +ک
40و'ا7- را دLا- و%ن دع و افو
دناد 4.,=تس ین7- و: +ک ." +ن.@و
Gتسنادن و +ناويد لد Gت3ا1-
دناد 4.C هو7L 4ا+•- ی'د) +ک
Wسا9 <يا و' 0 n%يرا- +ت%ن راز"
دناد 4ردنQق دLاn- .س +ک ." +ن
ا.' Wسو: لا3 0 6ن7- +oYن راد'
دناد 4."و9 +ناد Iي ."و@ ردق +ک
دL نا-و3 هاL +ک qک ن) ." ه.5 و دق +-
دناد 4nس@داد .@ا دB,- نا9
ها@) دو- یسک ظفاح 6%لد .8L 0
دناد 4رد ¤N@ <kس و \1/ joل +ک
لزغ ۱€ƒ
دنا¬ راي ;.ح رد لد ;.> دL +ک ."
دنا¬ را%نا رد Wسنادن راک <يا +ک ناو
<%' K7ع <' لد دL نو.- هد.C 0ا .@ا
دنا¬ رادنC هد.C رد +ن +ک دزيا .%L
W3ر +M ی' و.@ 0ا دندتساو نا7فو2
دنا¬ راŒ +نا3 رد +ک دو- ا' *لد
دH- داي 0ا دو3 *سف و دL l7L Kست>
دنا¬ را0ا- .س ." رد +ک Wسا' +dق
`دتس <يروQ- Wسد ن) زک $8ل ی' ."
دنا¬ را-.@ G&5 رد و دL D.سح ب)
Wفر *Lاع د-ا +- ا: ل0ا زک <' لد ز9
دنا¬ راک رد +ک `د7ن&ن qک نادوا9
q@.ن دد.@ و: G&5 نو5 +ک را=7- W&@
دنا¬ را=7- و $2اح mد&ن و: هو7L
nLو3 ;ديدن *&ع <kس 4اد2 0ا
دنا¬ راود د1ن@ <يا رد +ک 4را@داي
د7LوCی' ا.' K7ع د2 و یYلد GتLاد
دنا¬ ران0 و دL ب.o' و ی' <"ر +ق.3
دL ناBح E5 Dرو2 نان5 و: لاf .-
دنا¬ راويد و رد رد ا9 +M 6ªيدح +ک
40ور ظفاح لد 6Nل0 +@اLاg +-
دنا¬ راتف.@ ديوا9 و دي)0ا- +ک دL
لزغ ۱€‡
دنا' د"اوa Gغ ;ايا +ک هد~' د7سر
دنا' د"اوa G" ز7ن Eن5 دنا( نان5
;دL راسکا3 راي .sن رد +5 را <'
دنا' د"اوa ;n> Eن5 ز7ن K7قر
ار +M دن0ی' B&[ +- راد هد.C و5
دنا' د"اوa ;.ح `.ح G7Y' یسک
Wسا د- و I7ن 6Yن 0 Wيا%L و .%L 4ا9 +5
دنا' د"اوa Gقر یتس" +N7_2 .- و5
دو- <يا دنا+تN@ د7&f qQ• دو.س
دنا' د"اوa G9 +ک روا7- هدا- ;ا9 +ک
+ناو.C $2و \[ 4ا .[ یت=7نغ
دنا' د"اوa ;د_12 ا: +Q'ا8' <يا +ک
رو) Wسد +- دو3 6يورد لد ا.,ناو:
دنا' د"اوa ;رد ˜ن@ و ر0 نز¢ +ک
ر0 +- دنا+تLون د9.-0 „اور <يد-
دنا' د"اوa ;.ک $"ا یيو%ن ز9 +ک
ظفاح H' \=/ نانا9 ینا-.' 0
دنا' د"اوa Gتس نا&ن و رو9 6Yن +ک
لزغ ۱ƒ‹
دنق pيدح .- هد0 هدن3 و: +تسC 4ا
دنc .%L Iي اد3 4ا.- 0ا Gقات&'
دن0 ;د +ک درا7ن و: W'اق 0 ی-و/
دنQ- دوLی' <kس +ک ;رz,- +dق <ي0
نو3 دور هديد 0ا Dدز7a.- +ک ی"او3
دن1' ناسک دور W1_2 4افو رد لد
ین0ی' +ن8/ .@ و یيا(ی' هوQ9 .@
دنسCدو3 l7L دYت8' G7تس7ن ا'
دوL یک ها@) <' لاح ی,تNL) 0
دن=ک <يا راتف.@ W&,ن لد +ک ار ن)
WساFک دقو.س ن) دL ;.@ „وL را0ا-
دن|س Gنک 6يور 6:) .- دو3 نا9 ا:
دن0 ;د هدن3.%L +- ا' راي +ک یيا9
دن¢ دو3 +- ار اد3 و: یتس7ک +تسC 4ا
ینکی( ناک.: هز=غ ^.: و5 ظفاح
دنF3 اي ;0راو3 و: 4ا9 WساFک یناد
لزغ ۱ƒ۱
دنQ- و.س ن) <'اد و <' Wسد <يا 0ا د8-
دنک.- Gk7- و <- 0ا نا† 4!ا- +- +ک
ا&,- \ق.- و: Wس7ن ی' و ب.o' W9اح
دن|س و5 Wيور 6:) ;درو) wقر +- +ک
Wc +QFح +ني) دو&ن یيور Ž7"
دنZ Gس ن) رد دنلا' +ک 4ور ن) .,'
mا-ی' و@ دو- +5 ." W=غ را.سا GتN@
دن5 و یک ا: Gنک +5 ;رادن 67- <يا 0ا H2
دا72 4ا ا.' E%&' 4و") ن) 6%'
دن=ک +- mدن1' و راد +7س G&5 ن) 0ا ;.L
Wسا3.- uاوتن رد <يا 0ا +ک یکا3 <'
دنQ- .dق ن) Kل .- u0 +سو- اFک 0ا
ظفاح E%&' 4وس7@ ن) 0ا لد ناتس' 0ا-
دن- ردنا دو- +ک +- ناM +ناويد +ک نا0
لزغ ۱ƒT
دن5 ی'ايا دL و یتLونن یلاح Kسح
دن5 ی'اA7C و: +- Gتس.ف +ک وک ی'.>
د7سر G7ناوتن یلاع دdY' ناد- ا'
دن5 ی'ا@ ا[ joل دO 67C .,' G"
باYن دن%فا $@ و Wفر و1س +- G3 0ا ی' نو5
دن5 ی'ا9 نز- و راد +,ن 67ع W2.ف
Wسا' لد JVع +ن $@ ا- +تk7') دنق
دن5 ی'انLد +- ز7').- دن5 4ا+سو-
رz,- W'Vس +- نادنر +5وک 0ا د"ا0
دن5 ی'اند- W1_2 دن%ن W-ا.3 ا:
و,- ز7ن m.ن" یتN@ و5 +Qf ی' K7ع
دن5 ی'اع لد .‚ 0ا <%' W=%ح یNن
Wسا[ راي اد3 Dا-ا.3 ناياد@ 4ا
دن5 ی'ا8نا 0 ديراد' ;ا8نا G&5
6يو3 6ک 4درد +- WN@ mو3 +5 +ناk7' BC
دن5 ی'ا3 ا- +ت3وس لد لاح و,' +ک
W3وس- و: ]و.ف .' eر „وL 0ا ظفاح
دن5 ی'اکان 4وس <ک 4.sن ارا,'اک
لزغ ۱ƒb
دنداد žا• +dغ 0ا ._س Wقو mود
دنداد žا7ح ب) KL W=Q¡ ن) ردناو
دند.ک žا و:.C +8&8L 0ا دوk7-
دنداد žاN2 یQ« ;ا9 0ا هدا-
ی1L هدن3.ف +5 و دو- 4._س ^را1' +5
دنداد žا.- ه0ا: <يا +ک ردق KL ن)
لاf j2و +ني) و <' 4ور <يا 0ا د8-
دنداد žا هوQ9 0ا H3 ا9 ن) رد +ک
KFع +5 لدLو3 و Gت&@ او.'اک .@ا <'
دنداد žاک0 +- ا"<يا و ;دو- *_تس'
داد Wلود <يا هد~' <' +- 0ور ن) j:ا"
دنداد žا1r و H2 اN9 و رو9 ناد- +ک
دزيری' Gنkس زک .%L و دL +M <يا
دنداد žا1ن eاL ن) زک WسيH2 .9ا
دو- ناز73._س ?اNنا و ظفاح WM
دنداد žا• ;ايا Gغ دن- 0 +ک
لزغ ۱ƒt
دند0 +ناk7' رد IيV' +ک ;ديد mود
دند0 +نا=7C +- و دنتL.س- ;د) $@
Dو%Q' yاNع و nس ;.ح نانکاس
دند0 +ناتس' هدا- E&ن هار <' ا-
د7&ک Wسناوتن Wنا'ا را- ناZ)
دند0 +ناويد <' ;ان +- راک +ع.ق
+ن- رzع ار +M WQ' ود و داتN" iن9
دند0 +ناسفا هر WY7Yح دنديدن نو5
داتفا ’Q2 وا و <' نا7' +ک دزيا .%L
دند0 +نا.%L .غاس نانک wقر نا7فو2
\[ ددن3 وا +Q8L 0ا +ک Wس7ن ن) 6:)
دند0 +ناو.C <'.3 رد +ک Wسا ن) 6:)
باYن +&يدنا eر 0ا دا&,ن ظفاح و5 qک
دند0 +ناL GQق +- ار <kس jل0 .س ا:
لزغ ۱ƒx
دنB@ 4را7ع +ک اي) دو- ار ا"دYن
دنB@ 4راک یC ناراد +8'و2 +M ا:
راک +M ناراي +ک Wسا ن) <' ديد W_Qd'
دنB@ 4راي ه./ G3 و دنراz,-
یقاس jل0 .س ناNي.ح دنتف.@ mو3
دنB@ 4را.ق +ک دراz,- نا&%Qف .@
mو.N' نا-و3 +- ز7".C 4و0ا- Dوق
دنB@ 4راوس +- 4راdح $73 <يا رد +ک
نو3 +- دنBلد +5 ناک.: +•- <يا بر اي
دنB@ 4را%L +sˆ ." ه~' B: +- +ک
دLا- mو3 ین +لان و .: .8L .- wقر
دنB@ 4را,ن Wسد ن) رد +ک یdقر +2ا3
Wس7ن نان7%س' Gغ ار نا'0 4ان-ا ظفاح
دنB@ 4رانک +ک +- ناوت- .@ نا7' <ي0
لزغ ۱ƒ}
دنک اور نادنر W9اح mو.ف ی' .@
دنک V- \فد و د&k1- +ن@ دزيا
اد@ ا: هدا- هد- لدع ;ا9 +- یقاس
دنک V-.C نا9 +ک دروا7ن DBغ
نا'ا هد~' دس.- نا=غ <يا زک اYح
دنک افو Wنا'ا دع +- ی%لاس .@
G7%ح 4ا Wحار .@ و دي) 67C ˜نر .@
دنک اد3 ا"<يا +ک Bغ +- <%' W1سن
Wس7ن $Pف و $Yع هر +ک 4ا+نا3راک رد
دنک ا.5 یلوPف 4ار j78v Gف
د.( $9ا ی- qک +ک هد.C 0اس- ب.o'
دنک اo3 ديا.س +نا.: <يا +ن وک ناو
W&ک راŒ 4V- و *&ع درد +ک ار ا'
دنک اود یفا2 ی' اي Wسود $2و اي
W3وس *&ع +- ظفاح و ی' .س رد Wفر نا9
دنک ا' 4ا7حا +ک WساFک ی'د یس7ع
لزغ ۱ƒ€
دن%- ا"راک و: 0وس +ک 0وس- !د
دن%- V- د2 \فد ی1L G7ن 0ا7ن
6%- +ناYLاع ه.5 4.C راي باتع
دن%- اN9 د2 یفV: +[.ک Iي +ک
دنراد.- باFح 6:و%Q' ا: IQ' 0
دن%- ا( نا9 ;ا9 W'د3 +ک ن) ."
I7ل *N&' و Wسا ;دا_7س' *&ع K71/
دن%- اود ار +ک دن71ن و: رد درد و5
راد mو3 لد و راک 0ادنا دو3 4اد3 ا- و:
دن%- اد3 یعد' دن%ن .@ا Gحر +ک
4راد7- +ک دو- XوQ' +تN3 Wc 0
دن%- اعد Iي ’12 +œاف Wقو +-
دHن راي jل0 +- یيو- و ظفاح W3وس-
دن%- ا12 6تلود <يا Wل!د .,'
لزغ ۱ƒƒ
دنک K7ع لوPف ن) *&ع و 4دنر +- ا.'
دنک K7غ GQع را.سا .- •اnعا +ک
هان@ wYن +ن E1- W1> .س لا=ک
دنک K7ع +- .sن دتفا .ن"ی- +ک ." +ک
4و- دي).- qNن ن) W&‚ روح .oع 0
دنک K79 B1ع ا' هد%7' ^ا3 +ک
یقاس هز=غ ;Vسا هر دن0 نان5
دنک K72 .,' ا12 0 بانت9ا +ک
Wسا لد $"ا لو1ق Dدا8س ˜ن@ د7Qک
دنک Kير و IL +ت%ن <يا رد +ک ن) دا1'
دا.' +- دسر ی@ <Šا 4داو نا1L
دنک K78L W'د3 نا9 +- لاس دن5 +ک
ظفاح +ناسف دنا%•- نو3 هديد 0
دنک K7L و با1L نا'0 Wقو داي و5
لزغ ۱ƒ‡
دن%- 4راz@ 0ا- .@ا Wلود .يا/
دن%- 4را.ق $2و ا- و دي)0ا- راي
دنا( +5 .@ .@ و رد +,تسد ار هديد
دن%- 4راªن B-د: و ینو3 دروc
<' هرا5 61ل $8ل دن%- GتN@ mود
دن%- 4ر) +ک داد ادن K7غ j:ا"
ا' +dق 0ا دن0 ;د وا .- درا7ن qک
دن%- 4راz@ mو@ ا12 دا- m.,'
0او.C 4ورz: +- ار .sن 0ا- ;اهداد
دن%- 4را%L و 6Yن m.,' دناو30ا-
یف./ زک دو- „ا&ع 0 Wس7لا3 .L
دن%- 4راک و دي) نو.- 6يو3 0ا 4د.'
4اهدز=غ 6-./ ;ز- 0 +ک یŠ.ک وک
دن%- 4راŒ \فد و د&کرد 4ا+ع.9
K7قر •.' اي و: $2و H3 اي افو اي
دن%- 4راک +س ود <ي0 IQف +ک اي) دو-
40ور G" وا رد 0ا 4و.ن .@ اsفاح
دن%- 4رانک +Lو@ 0ا D.س .- 4رz@
لزغ ۱‡‹
دنک داي ا' 0 +ک 40ور و: E%&' IQک
دنک دا0) +ک هدن- د2 ود .9ا دH-
mدا- W'Vس +ک ی=Qس لزن' د2اق
دنک داL ا' لد ی'Vس +- .@ دوL +5
دن"د- Dدا.' ˜ن@ یس- +ک <ک نا_ت'ا
دنک دا-) و: joل ا.' و5 ی-ا.3 .@
0ادنا <يBL و.س3 ن) لد ردنا بر اي
دنک دا".ف .س .- 4رz@ Wšر +- +ک
د"0 و +لاسد2 Wعا/ 0ا دو- +- ار هاL
دنک داد وا رد +ک 4.=ع +تعاس Iي ردق
د.- ;دا7ن- 0 و: 0ان هو&ع ا7لاح
دنک دا7ن- +5 +نا=7%ح هرا-.@د ا:
Wس7نAتس' ا' Wحد' 0ا و: ^اC ."و@
دنک داداد3 <سح ا- +5 +/ا&' .%ف
0اBL ردنا دو3 دوdY' +- `دHن هر
دنک دادA- هر ظفاح +ک 0ور ن) ;.3
لزغ ۱‡۱
دنک 4رادافو ا' ا- ;.ک 4ور زک Wس7ک ن)
دنک 4راکو%ن ;د Iي <' و5 4راکد- 4ا9 .-
4و ;اA7C لد +- در) ین و 4ان iنا- +- لوا
دنک 4رادافو <' ا- ی' +نا=7C Iي +- +@ ناو
وا 0ا دو&,ن Xد ;اک وا 0ا دوس.ف نا9 +ک Hلد
دنک 4رادلد +ک دLا- وا 0ا دو- ناوتن د7'ون
;اهدو- <' ا: ه./ نا0 ;اهدو&,ن ه.@ GتN@
دنک 4را./ و: ا- ا: ;اهدو'.ف 6ن' اتN@
و- Wساهد7ن&ن *&ع 0ا و3دن: mوC +ن7=&C
دنک 4را7&" ^.: ا: و,- 4ز'ر 67تس' 0ا
نان5 4راي دو- $%&' نا&نی- 4اد@ <' نو5
دنک 4را0ا- دنر ا- ناO 67ع اFک ناoQس
Gتس Gن7- .@ا Wسا $س G3 و Ž7C.C ه./ نا0
دنک 4را7ع +ک qک ." Gغ +5 mB•0 و دن- 0ا
دد' G"او3ی' Wc 0ا ددع ی- Gغ .%&ل دL
دنک 4راوk=غ +ک دLا- د=dلاد1ع <يد .kف ا:
وا iن") <%' ظفاح وا iنBن.C G&5 ا-
دنک 4را./ را7س- وا iنHL ه./ ناک
لزغ ۱‡T
دنکی( <† $7' ا.5 <' نا† و.س
دنکی( <Z داي دوLی( $@ ;دM
?وسف .س 0ا و ;د.ک mاه./ 0 4ا+Q@ 4د
دنکی( <' +- mو@ ˜ک ها7س <يا +ک WN@
وا jل0 E5 +- Wفر <' د.@ ه0." لد ا:
دنکی( </و ;زع دو3 0ارد .Nس نا0
یلو GنکیM +-! 6يو.-ا نا=ک 67C
دنکی( <' +- mو@ ن) 0ا Wسا هد7&ک mو@
KFع ا12 0ا ;دي) Wن'اد joع +M ا-
دنکی( ¤3 I&' ار ^ا3 و: رz@ زک
<%L.C +&Nن- jل0 دوLی' G7سن 0 نو5
دنکی( <%Lدع ن) 0ا داي +5 Xد +ک هو
دوLی( نا9 ;دM وا 4ور د7'ا +- لد
دنکی( <: W'د3 وا 4وک 4او" +- نا9
د"دی' درد +M .@ <' „اس G7س یقاس
دنکی( <"د +Qf ی' ;ا9 و5 <: +ک Wس7ک
.-ا §7ف +ک G3ر ب) <%' اN9 mوkتسد
دنکی( ندع رد <' IL.س دد' ی-
دنC هد7نLان ظفاح دL و: هز=غ +ت&ک
دنکی( <kس درد ار +ک ." Wسازس ¨7:
لزغ ۱‡b
دنناBح ناH3ی- ا' 40ا-.sن رد
دنناد نا&يا .@د ;دو( +ک Gن7ن5 <'
یلو دندو9و را@.C +oYن نVقاع
دنناد.@.س ه.ياد <يا رد +ک دناد *&ع
Wس7ن ان: <' هديد وا eر ها@ هوQ9
دنناد.@ی' +ني) EM د7Lرو3 و ها'
اد3 Wس- نان"د <يBL Kل ا- ا' دع
دننادنواد3 ;وق <يا و هدن- +M ا'
`راد ب.o' و ی' 4او" و G7ناسQN'
دنناتسن و.@ +- E=&C +ق.3 .@ا ه)
دس.ن ی=عا ه.|1L +- د7Lرو3 $2و
دنناBح نا.sن Kحا2 +ني) ن) رد +ک
]ورد y! ی"0 راي 0ا +Q@ و *&ع y!
دننا.F" *_تس' Eن5 نا0ا1Y&ع
راک د0و'ا7- و: ها7س G&5 ;.,'
دنناوتن qک +M یتس' و 4روتس' +ن رو
دا- و: 4و- د.- Uاورا +,ت"زن +- .@
دننا&فا راªن +- یتس" ."و@ نا9 و $Yع
دL +5 Gف دن%ن ظفاح 4دنر را د"ا0
دنناو3 ن).ق +ک ;وق ن) 0ا دزي.,- ويد
نا,•1A' ا' +&يدنا 0ا +@) دنوL .@
دنناتسن و.@ +- یفو2 +ق.3 <يا 0ا د8-
لزغ ۱‡t
دننا&ن- دنن7&ن- و5 Gغ را1غ نايو- <Z
دنناتس- دنز7تس- و5 لد 0ا را.ق نايور 4.C
دندن-.- دندن-.- و5 ا"لد اN9 ^اnف +-
دننا&N- دنيا&,- و5 ا"نا9 <يHنع jل0 0
دنز73.- دنن7&ن- و5 ا' ا- qNن Iي 4.=ع +-
دننا&ن- دنز73.- و5 ./ا3 رد „وL لاO
دن-اي رد دن-ايرد و5 ار ناB@ +Lو@ IL.س
دنناد .@ا دنناد.,ن ناز73._س 0ا .' eر
دنرا-ی' دندن3ی' و5 ینا'ر $8ل G=&5 0
دنناو3ی' دنن7-ی' و5 ینانC 0ار `ور 0
درادنC $س وک یسک ار *Lاع درد 4اود
دننا' رد دننا'رد B-د: رد +ک نان) .%ف 0
دنراد .- دنراد.- +ک نان) دا.' 0ا روdن' و5
دنناری' دنناو3ی' و5 ار ظفاح ها@رد <يد-
دنر) 0ان دنر) 0ا7ن ناقات&' و5 D.Pح <يا رد
دننا'رد دننا'رد دن-رد .@ا درد <يا ا- +ک
لزغ ۱‡x
دنناراد9ا: و: Wس' q@.ن ;Vغ
دننارا7Lو" و: $8ل هدا- با.3
0ا=غ دL هديد ب) ا.' و ا12 ار و:
دنناراد0ار „و&8' و *Lاع +ن .@ و
.,ن- ینک رz@ نو5 ا:ود jل0 .ي0 0
دنناراو@وس +5 Dراسي و EŠ 0ا +ک
E1- و را0 +&Nن- .- ا12 و5 <ک راz@
دننارا.قی- +5 WNل0 لواo: 0ا +ک
و.- ?انLاد3 4ا W&‚ Wسا' K7dن
دننارا%"ان@ W'ا.ک *_تس' +ک
q- و `ا.س لزغ •راع $@ ن) .- <' +ن
دنناراز" y./ ." 0ا و: K7لدنع +ک
<' +ک +تسF3 یC .P3 4ا وL B,تسد و:
دنناراوس نا".M و ;وری' هدا7C
<ک یناوغرا ه.5 و هد%7' +- ا7-
دنناراک ها7س ا9 ناک +8'و2 +- و.'
دا1' راد-ا: jل0 ن) 0ا ظفاح …V3
دننارا,تسر و: دن=ک نا,تس- +ک
لزغ ۱‡}
دننک ا7=7ک .sن +- ار ^ا3 +ک نان)
دننک ا' +- ی=&5 +Lو@ +ک دو- اي)
یعد' نا171/ 0 +- +تNO ;درد
دننک اود G17غ +ناز3 0ا +ک دLا-
د&کی( رد eر 0 باYن نو5 „و&8'
دننک ا.5 روd: +- یتيا%ح qک ."
Wسيد"ا0 و 4دنر +- +ن W1قاع <سح نو5
دننک ا"ر Wيانع +- دو3 راک +ک +- ن)
*&ع ديزي <' رد +ک mا1' Wف.8' ی-
دننک انL) ا- +Q'ا8' .sن $"ا
دوری' +نتف یس- هد.C نورد یلاح
دننک ا"+5 دتفا.- هد.C +ک نا'0 ن) ا:
راد' KFع دلان- pيدح <يا 0ا iنس .@
دننک ادا mو3 لد Wيا%ح ن!د Kحا2
باFح رد را7غا 0 هان@ د2 +ک رو3 ی'
دننک اير و 4ور +- +ک یتعا/ 0 n‚
GNسوي 4و- وا 0ا دي) +ک ین"اBC
دننک ا1ق mرو7غ ناردا.- Gس.:
روPح ه.'0 ا: هد%7' 4وک +- رz,-
دننک اعد y.2 و: .‚ 0 دو3 Dاقوا
نا=8ن' +ک ناو3 ;دو3 +- نادساح 0 نانC
دننک اد3 4اvر 4ا.- ناO B3
دوLی( .س7' $2و ;اود ظفاح
دننک اد@ لاح +- DاNتلا Gک نا"اL
لزغ ۱‡€
دننک ناس <ي0 4Hلد .@ ناد"اL
دننک ناŠا رد +ن3ر ار ناد"ا0
دN%&- q@.ن eاL ن) اFک ."
دننک نادس@.ن هديد 6نا3.Q@
H- یيو@ دقو.س ناو9 4ا
دننک نا@و5 Wت'اق زک ن) 0ا 67C
Wس7ن G%ح دو3 .س .- ار ناYLاع
دننک ن) دLا- و: نا'.ف +5 ."
4اه.oق 0ا Wسا n=ک G=&5 67C
دننک نافو/ 0ا +ک ا"Wيا%ح <يا
RاZ 0اغ) دB@ نو5 ا' راي
دننک نا&فا Wسد m.ع .- نا7سدق
دL +ت&غ) نو3 +- G=&5 ;د.'
دننک ناسنا .- GQ¡ <يا اFک رد
0ار $"اک لد 4ا+dغ ا- ).- mو3
دننک نا.F" +:و- رد mو3 67ع
KL G7ن ه) 0 ظفاح 6%' .س
دننک نا&3ر +ني) W_12 و5 ا:
لزغ ۱‡ƒ
دننک نا.'اک W1ل و نا"د ;ا یک GتN@
دننک نان5 یيو@ و: +5 ." G&5 +- اتN@
W1ل دنکی' KQ/ .d' Jا.3 GتN@
دننک ناي0 n=ک +Q'ا8' <يا رد اتN@
هار د.- +ک دو3 Wن"د +oYن +- GتN@
دننک ناد +ت%ن ا- +ک Wس7تيا%ح <يا WN@
E&ن د=2 ا- و&' Wس.C Gن2 GتN@
دننک ن) G" و <يا G" *&ع 4وک +- اتN@
لد 0 د.-ی' Gغ هد%7' 4او" GتN@
دننک نا'داL یلد +ک ناسک ن) mو3 اتN@
Wسا K"z' Eي) +ن +ق.3 و با.L GتN@
دننک ناA' BC K"z' +- $=ع <يا WN@
دوس +5 ار BC نا1ل mون $8ل 0 GتN@
دننک ناو9 6ني.%L +سو- +- اتN@
دوری' +QFح .س +- یک +9او3 +ک GتN@
دننک نا.ق +' و 4n&' +ک نا'0 ن) WN@
Wسا ظفاح درو وا Wلود 4اعد GتN@
دننک ناZ) WN" IيV' اعد <يا WN@
لزغ ۱‡‡
دننکی' Hن' و با.> رد هوQ9 <ياک ناsعاو
دننکی' .,يد راک ن) دنوری' DوQ3 +- نو5
?.C0ا- qQ• دن=&ناد 0 ;راد یQ%&'
دننکی' n=ک +-و: دو3 ا.5 نايا'.ف +-و:
4رواد 0ور دنرادی( روا- ا7يو@
دننکی' رواد راک رد $غد و KQق +M <ياک
نا&ن ناLدو3 .3 ا- ار ناتلودون <يا بر اي
دننکی' nسا و ^.: ;Vغ 0ا 0ان +M <ياک
ناA' .يد رد +ک +9.- +Yنا3 4اد@ 4ا
دننکی' .,ناو: ار ا"لد +ک ی-) دن"دی'
د&کی' *Lاع +ک نادن5 وا ناياCی- <سح
دننکی' .- .س K7غ 0ا *&ع +- .,يد ه.'0
4و@ ’71س: IQ' 4ا *&ع +ناk7' رد .-
دننکی' .=¢ ;د) Wن7/ ا9 ن) ردناک
WN@ $Yع یLو.3 د')ی' m.ع 0ا ;د_12
دننکی' .- 0ا ظفاح .8L +ک یيو@ نا7سدق
لزغ T‹‹
دننکی' .ي.Y: +5 دوع و iن5 +ک یناد
دننکی' .يز8: +ک هدا- ديرو3 نانC
دن.-ی' „ا&ع *نور و *&ع ?و'ان
دننکی' BC 6ن0.س و ناو9 K7ع
0ون" و $2اح د&ن Ž7" هB: KQق ز9
دننکی' Bسکا +ک لا73 <يا رد $/ا-
ديون&' و د7يو,' *&ع ز'ر دنيو@
دننکی' .ي.Y: +ک Wس7تيا%ح $%&'
Kي.ف د2 رو.A' هدL رد نو.- 0ا ا'
دننکی' B-د: +5 هد.C نورد دو3 ا:
0ا- دن"دی' ناA' BC Wقو 6يو&:
دننکی' BC ا- +5 +ک .,ن نا%لاس <يا
دي.3 ناو:ی' .sن G7ن +- لد IQ' د2
دننکی' BdY: +Q'ا8' <يا رد نا-و3
Wسود $2و دنداO د9 و د9 +- ی'وق
دننکی' .يدY: +- +لاوح .@د ی'وق
."د Dا1r .- <%' دا=تعا +Q=©ا یف
دننکی' B7A: +ک Wسيا+نا3راک <ياک
Kست> و یتN' و ظفاح و l7L +ک رو3 ی'
دننکی' .يوز: +M 4.,ن- I7ن نو5
لزغ T‹۱
دن"ر ;اد ود mو3 یقاس و 6غی- با.L
دن".ن ناLدن=ک 0ا نا9 ناک.ي0 +ک
ها7س +'ان و Wس' و دنر و GYLاع +5 را <'
دنن@ی- .L ناراي +ک .%L راز"
4و."ار و Wس7&يورد +&7C +ن اN9
دن"ر د.' +ن نا%لاس <يا +ک هدا- را7-
;وق <ياک ار *&ع ناياد@ BYح E1'
دنQک ی- ناو.س3 و .=ک ی- ناL
انAتسا دا- ;ا,ن" +ک mا- mو" +-
دننن و9 G7ن +- Wعا/ <'.3 راز"
دوL +تس%L 4Hلد +1کوک +ک <%'
دن› نا.کا5 و دنزي.,- نا@دن- و5
G,نر Iي نا&ک 4درد WM ;Vغ
دن7س لد و ?ا1ل „ر0ا +ک هو.@ ن) +ن
بدا ‘.L +- ز9 Dا-ا.3 +- +ن' ;دق
دنLداC نا'.> mرد نا%لاس +ک
ظفاح یتM Wسا دنQ- *&ع بان9
دن"دن دو3 +- ناتMی- هر ناYLاع +ک
لزغ T‹T
دنيا&,- ا"هد%7' رد +ک اي) دو-
دنيا&,- ا' +تس-و.ف راک 0ا ه.@
دنتس- E-دو3 د"ا0 لد .‚ 0ا .@ا
دنيا&,- اد3 .‚ 0ا +ک راد 4وق لد
نا@د0 یحو12 نادنر لد 4اN2 +-
دنيا&,- اعد UاتN' +- +تس- رد q-
د7سيون- 0ر n3د Wيز8: +'ان
دنيا&,- ا:ود jل0 نا,•1A' +M ا:
بان ی' •.' +- ديH- iن5 4وس7@
دنيا&,- ا"ه~' 0ا نو3 +M ناNي.ح ا:
دنس|' اياد3 دنتس1- +ناk7' رد
دنيا&,- اير و .يوز: +نا3 رد +ک
اد.ف ین71- و: 4راد +ک +ق.3 <يا ظفاح
دنيا&,- اغد +- m.ي0 0 ران0 +5 +ک
لزغ T‹b
دو- ا12 و.@ رد ا' nفد ا"لاس
دو- ا' 4اعد و ?رد 0ا هد%7' *نور
ناتس'د- ا' و5 +ک E- ناA' BC ی%7ن
دو- ا1ي0 6'.ک G&5 +- `د.ک +5 ."
ی' +- د7يو&- +Qf ا' 6ناد nفد
دو- اناد لد دdق رد و ;ديد IQف +ک
لد 4ا یسانL <سح را KQ/ ن) نات- 0ا
دو- ان7- .sن GQع رد +ک WN@ یسک <ياک
د.کی' ینارود وس ." +- را@.C و5 لد
دو- ا9.-اC +ت&@.س ه.ياد ن) ردنا و
W3اد.Cی' یQ=ع W1> درد 0ا ب.o'
دو- !اC نو3 ه~' ار نا9 نا=7%ح +ک
4و9 Kل .- $@ و5 +ک نا0 ب./ 0 GتN%Lی'
دو- !ا- یس و.س ن) +ياس ;.س .-
ناLوC „ر0ا *ح ردنا <' iن.Q@ BC
دو- ا"Wيا%ح +ن را دادن p13 Wd3ر
د&ن J.3 وا .- ظفاح هدودنا KQق
دو- ان7- ناO K7ع +M +- $'ا8' <ياک
لزغ T‹t
دو- ا' ا- 4.sن WناO +ک ن) دا- داي
دو- اد7C ا' ه.5 .- و: .' Gقر
W&کی' –اتع +- W=&5 و5 +ک ن) دا- داي
دو- ا3.%L Kل رد Wيوس7ع زF8'
qنا qQ• رد هد0 یحو12 +ک ن) دا- داي
دو- ا' ا- اد3 و `دو1ن راي و <' ز9
W3و.فای' ب./ \[ W3ر +ک ن) دا- داي
دو- او.Cان +ناو.C +ت3وس لد <يو
بدا و *Q3 +,'ز- ن) رد +ک ن) دا- داي
دو- ا12 4د0 +ناتس' هدن3 وا +ک ن)
4د0 هدن3 Uدق Dوقاي و5 +ک ن) دا- داي
دو- ا"Wيا%ح و: $8ل و <' نا7' رد
یتس-.- .=ک و5 ;را,ن +ک ن) دا- داي
دو- ا=7C نا9 I7C ون +' 6-اکر رد
Wس' و ;دو- E&ن Dا-ا.3 +ک ن) دا- داي
دو- ا9 ن) Wسا Gک 0و.'ا ;دFس' رد +•ن)و
Wسار دLی' ا[ UV2ا +- +ک ن) دا- داي
دو- ار ظفاح +ک +تNسان ."و@ ." Gsن
لزغ T‹x
دو- د"او3 نا&ن و ;ان ی' و +ناk7' 0 ا:
دو- د"او3 ناA' BC هر ^ا3 ا' .س
Wسا mو@ رد X0ا 0ا ناA' BC +YQح
دو- د"او3 ناM و `دو- +ک G7ناM .-
هاو3 WM 4رz@ نو5 ا' W-.: .س .-
دو- د"او3 نا9 نادنر +,:راي0 +ک
و: و <' G&5 0 +ک E-دو3 د"ا0 4ا و.-
دو- د"او3 ناO و Wسا ناO هد.C <يا 0ار
0و.'ا Wفر نو.- Wس' <' 6ک *Lاع ^.:
دو- د"او3 ناور هديد 0ا +ک نو3 .@د ا:
دˆ +- .س دO و: „وL 0 +ک ;د ن) G=&5
دو- د"او3 نا.,ن W'ا7ق ’12 ;د ا:
د.ک د"او3 دد' +نو@ <يا 0ا .@ ظفاح Wc
دو- د"او3 نا.@د Wسد +- +قو&8' jل0
لزغ T‹}
دو- „ا&ع +&يدنا <يا 0ا 67- Wنيا 0ا 67C
دو- „اف) ه.L ا' ا- و: 40رو.'
نا1ل ELون ا- +ک ا"KL W1_2 ن) دا- داي
دو- „ا&ع +YQح .ک و *&ع .س p¥
دن&ک.- ان7' „ا/ و ز1س jYس <ياک <يا 0ا 67C
دو- „ا/ نانا9 4و.-ا ا.' G&5 .sن'
د-ا ;اL .3) ا: ل0ا ’12 ;د 0ا
دو- „اª7' Iي و دع Iي .- .' و یتسود
دL +5 *Lاع .- داتفا .@ا „و&8' +ياس
دو- „ات&' ا' +- وا `دو- Jات> وا +- ا'
<يد و د.-ی' لد +5 .@ qQ• نايور +' <سح
دو- „V3ا ی-و3 و \1/ joل رد ا' p¥
د.ک راک رد 4ا+ت%ن یياد@ G"اL رد .-
دو- „ا0ر اد3 Gتس&ن- +ک ناو3 ." .- WN@
راد- ;روz8' Wسس,- .@ا ’71س: +تLر
دو- „اس E=7س یقاس <'اد ردنا Gتسد
<%' G17ع ;اهد.ک یحو12 را ردق KL رد
دو- „ا/ رانک .- ی'ا9 و راي د') mو3.س
دQ3 ]ا- ردنا ;د) نا'0 رد ظفاح .8L
دو- „اروا Wني0 ار $@ و <ي.سن nفد
لزغ T‹€
دو- لزن' ;او: 4وک .س +ک ن) دا- داي
دو- $2اح Dرد ^ا3 0ا ینLور ار هديد
^اC W1_2 .rا 0ا $@ و <سوس نو5 Wسار
دو- لد رد ار و: +5 ن) ا.' دو- نا-0 .-
د.کی' ینا8' $Yن د.3 BC 0ا و5 لد
دو- $%&' وا .- +5 ن) U.L +- WN@ی' *&ع
Wسا +,'اد <يا رد +ک لواo: و رو9 ن) 0ا ه)
دو- $N> ن) رد +ک 40ا7ن و 0وس ن) 0ا ه)
ز@." GLا1ن Wسود ی- +ک دو- Xد رد
دو- $/ا- لد و <' ی8س +ک د.ک ناو: +5
;دL Dا-ا.3 +- ناNي.ح داي .- mود
دو- $@ رد اC و لد رد نو3 ;ديد ی' G3
„ا.ف درد K1س Gس.|- +ک Gت&,- q-
دو- $Y8ي! +Qس' <يا رد $Yع یتN'
یقا_ساو- ه0وBف žا3 یتسار
دو- $F8تس' Wلود یلو د7&3رد mو3
ظفاح نا'ا.3 I1ک +Yق ن) 4ديد
دو- $فاغ اPق E"اL +FنC.س 0 +ک
لزغ T‹ƒ
دو1ن Dوق و دLا- KQ/ و5 ار نا,تس3
دو1ن Dو.' ‘.L ینک داد7- و: .@
4دنس|ن دو3 و: و `ديدن و: 0ا اN9 ا'
دو1ن WYي./ با-را K"z' رد +5 ن)
*&ع +ي.@ دHن 6-) +ک هديد ن) هB3
دو1ن W1> \[ وا رد +ک لد ن) هB:
وا +ياس و KQ/ نوياM ].' 0ا Wلود
دو1ن Wلود .|L <غ0 و ]ا0 ا- +ک نا0
<%' K7ع ناA' BC 0ا Gتساو3 دد' .@
دو1ن WM +8'و2 رد +ک WN@ ا' l7L
Wس7%ي +ناkت- و +18ک دو1ن Dرا/ نو5
دو1ن W=dع +ک +نا3 ن) رد B3 دو1ن
هاL qQ• رد +ک 0رو بدا و GQع اsفاح
دو1ن W1_2 *ي! بدا Wس7ن ار +ک ."
لزغ T‹‡
دو1ن .يدY: و: B&[ +- +تس3 <يا $تق
دو1ن BdY: و: Gحری- لد 0ا Ž7" +ن رو
;د.کی' ا"ر و: jل0 و5 +ناويد <'
دو1ن B•0 +YQح 0ا ;nYي! Ž7"
دراد ."و9 +5 <سح +ني) <يا بر اي
دو1ن Brا: Dوق ا.' ه) وا رد +ک
;د.@.- ا"هد%7' رد +- D.سح 0 .س
دو1ن BC Iي +8'و2 رد و: 4اسانL نو5
Wس.ن 0ان <† رد Dدق 0 nن7ن0ان
دو1ن .يوd: Xاع رد و: 6Yن 0ا nLو3
Gسر و: 4وک +- 0ا- ا12 و•M .,' ا:
دو1ن B,1L +لان ز› mود GQ2اح
\[ و5 +ک نا.F" 6:) 4ا و: 0 ;د7&ک ن)
دو1ن B-د: و: Wسد 0ا ;دو3 4انف ز9
و: ی- ظفاح هدنا باzع دو- یتي)
دو1ن BسN: W9اح 6سک Ž7" .- +ک
لزغ T۱‹
دو- و: 4وس7@ +dق ا' +YQح رد mود
دو- و: 4و' +QسQس 0ا <kس KL لد ا:
W&@ی' نو3 رد و: نا@~' ^وان 0ا +ک لد
دو- و: 4و.-ا +ناaا=ک „ات&' 0ا-
دادی' ی'ا7C و: زک ا12 ™ااNع G"
دو- و: 4وک 0ا +ک `د7س.ن qک رد +ن رو
WLادن Ž7" H3 *&ع .L و روL 0ا Xاع
دو- و: 4ودا9 هز=غ نا9 ز7,نا +نتف
;دو- W'Vس $"ا 0ا G" +ت&@.س <'
دو- و: 4ودن" ه./ <%L G"ار ;اد
<' لد ديا&,- ا: ا1ق دن- ا&,-
دو- و: 4وQ¯ 0 دو- ا.' +ک 4دا&@ +ک
رz,- ظفاح W-.: .- +ک و: 4افو +-
دو- و: 4ور 4و0ر) رد و دLی' نا9 زک
لزغ T۱۱
دو- +ت3و.فا.- هراس3ر و د')ی' mود
دو- +ت3وس 4اهدز=غ لد 0ا- اFک ا:
ی-وL).L هو7L و ی&ک *Lاع Gسر
دو- +ت3ود وا W'اق .- +ک دو- 4ا+'ا9
Wسنادی' دو3 eر دن|س „ا&ع نا9
دو- +ت3و.فا.- راک <يد- ه.5 6:) و
;ديدی' G&%- Dرا0 +ک WN@ی' +5 .@
دو- +ت3وسلد <' ا- 4.sن 6ناO +ک
لد E,نس ن) و د0ی' <يد هر 6Nل0 .Nک
دو- +ت3و.فا.- ه.5 0ا یQ8&' mا یC رد
W•.- هديد یلو درو) jک +- نو3 یس- لد
دو- +ت3ودنا +ک و د.ک jQ: +ک ™ا ™ا
د.%ن دوس یس- +ک ا7ند +- mو.N' راي
دو- +ت3و.N- ه.سان ر0 +- jسوي +ک ن)
ظفاح نا0وس- +ق.3 و.- WN@ mو3 و WN@
دو- +ت3و') +ک 0 یسانL KQق <يا بر اي
لزغ T۱T
دو- هداتفا „اN:ا +@._س 4د G'ا9 ود Iي
دو- هداتفا „اz' رد –ا.L یقاس Kل 0ا و
با1L دع د"اL ا- .@د یتس' .س 0ا
دو- هداتفا „V/ <%7ل Gتساو3ی' یت89ر
Bس `د.ک اFک ." WYي./ Dا'اY' رد
دو- هداتفا „ا.ف 40ا-.sن ا- ار W7فاع
*ي./ Bس رد +ک هد ;دا'د ;ا9 ا7قاس
دو- هداتفا „اNن رد د'ا7ن mو *Lاع +ک ."
باتف) GLود +ک ا'.ف 4اهد~' H8' 4ا
دو- هداتفا „اrو G" یحو12 باو3.%L رد
Wس' G&5 نا0 4ا+Lو@ ;B@ +ک Gتس-ی' 6Yن
دو- هداتفا „ا/ mو.-ا G3 0ا H2 و Wقا/
;.ک 0ا ی7‰ هاL <يد D.dن 4د.%ن .@
دو- هداتفا „اس:ا و Gsن 0 <يد و IQ' راک
WLونی' نا&ي.C Gsن <يا +ک Wعاس ن) ظفاح
دو- هداتفا „ا7تLا ;اد +- m.%ف .يا/
لزغ T۱b
دو- +ک Wسا ناM را.سا نز¢ ."و@
دو- +ک Wسا نا&ن و .' ناد- .' +Yح
دنLا- Wنا'ا با-را ه.'0 ناYLاع
دو- +ک Wسا ناM را-.@ G&5 ;.9!
’12 ;د ا: KL +M ار ا' +ک ?.C ا12 0ا
دو- +ک Wسا نا9 qنو' ناM و: jل0 4و-
د7Lرو3 +ن.@و Wس7ن .@ و $8ل Kلا/
دو- +ک Wسا ناک و ند8' $=ع رد نان•M
بايرد Dراي0 +- ار دو3 هز=غ +ت&ک
دو- +ک Wسا نا.,نلد ناM هرا•7- +ک نا0
4رادی' ناO +ک ار ا' لد نو3 iنر
دو- +ک Wسا نا7ع و: $8ل Kل رد نان•M
دنزن هر .@د +ک GتN@ و: 4ودن" jل0
دو- +ک Wسا ناس و DBس ناد- و Wفر ا"لاس
G&5 +-انو3 +dق ا(0ا- اsفاح
دو- +ک Wسا ناور ب) ناM +=&5 <يا .- +ک
لزغ T۱t
دو- +لا7C Gتسد +- +ک mو3 باو3 +- ;ديد
دو- +لاوح Wلود +- راک و Wفر B18:
W1قاع و `د7&ک +dغ و ˜نر لاس $5
دو- +لاسود با.L Wسد +- ا' B-د:
Wc 0 Gتساو3ی' +ک دا.' +فان ن)
دو- +لVک E%&' W- ن) jل0 E5 رد
._س G=غ راŒ دو- هد.- Wسد 0ا
دو- +لا7C رد ی' و د') دعاس' Wلود
;اد' ;رو3ی' نو3 هد%7' ناتس) .-
دو- +لاون <يا ردق ناو3 0 ا' 40ور
د7•ن یQ@ ی-و3 0 و .' WLا%ن وک ."
دو- +ل! نا1,ن دا- راz,"ر رد
’12 Wقو داتفا رz@ Gن&Q@ y./ .-
دو- +لان و ه) ._س ].' راک +ک ;د ن)
هاL Uد' +- ظفاح 6%لد .8L `ديد
دو- +لاسر د2 0ا +- هد7dق <يا 0ا W7- Iي
B@BL د7Lرو3 +ک +Qšدن: هاL ن)
دو- +لازغ n=ک +ک.8' 0ور +- 6&7C
لزغ T۱x
دو- +QA&' +5 ._س بر اي هد%7' 4وک +-
دو- +Q8&' و \[ و یقاس و د"اL mو9 +ک
Wس7نAتس' Dو2 و y.ح 0ا +ک *&ع pيدح
دو- +لولو و mو.3 رد ین و yد +لان +-
Wفری' نون9 qQ• ن) رد +ک یªحا1'
دو- +Qس' $7ق و لاق و +سرد' 4ارو
یلو دو- .%L +- یقاس +[.ک 0ا لد
دو- +Q@ یکدنا 6تc 4دعاس'ان 0
Wس' +ناودا9 G&5 ن) و ;د.ک ?ا7ق
دو- +Q@ رد 6ي.'اس نو5 .حاس راز"
<ک Wلاوح 4ا+سو- G1ل +- 6=تN,-
دو- +Q'ا8' <يا <' ا- Dا یک WN@ هدن3 +-
mود +ک Wسا هر رد د8س 4.sن ;n3ا 0
دو- +Q-اY' <' راي eر و ها' نا7'
WLاد ظفاح درد نا'رد +ک راي نا"د
دو- +Q2وح iن: +5 Dو.' Wقو +ک ناAف
لزغ T۱}
دو- 4.C 4ا9 ا' +نا3 وا زک راي ن)
دو- 4.- K7ع 0ا 4.C نو5 6'دق ا: .س
6يو- +- .L <يا Gنک 6کو.ف WN@ لد
دو- 4.Nس mراي +ک Wسنادن هرا•7-
داتفا.- هد.C <' لد 0ار 0 +ن ان:
دو- 4رد هد.C وا هو7L IQف دو- ا:
ار وا +ک ها' ن) <' دن'د.3 روsن'
دو- 4.sن Kحا2 هو7L بدا <سح ا-
د.-رد +- .'د- n3ا 6ن' iن5 0ا
دو- 4.=ق رود Wلود Gنک +5 4ر)
ار وا و ی&يورد و: +ک لد 4ا +ن- 4رzع
دو- 4رو9ا: .س <سح W%Q® رد
Wفر .س +- Wسود ا- +ک دو- ن) mو3 Dاقوا
دو- 4H3ی- و یQ2احی- +M یقا-
<ي.سن و هز1س و $@ و ب) Kل دو- mو3
دو- 4رz,"ر ناور ˜ن@ ن) +ک ?وسفا
ار $@ +ک ILر <يا 0ا $1Q- 4ا 6%- ار دو3
دو- 4.@ هوQ9 ._س Wقو ا12 دا- ا-
ظفاح +- داد اد3 +ک Dدا8س ˜ن@ ."
دو- 4._س درو و KL 4اعد <Š 0ا
لزغ T۱€
دو- یلد یتقو ا.' نانا=Qس'
دو- یQ%&' .@ ی=تN@ 4و ا- +ک
Gغ 0ا ;داتفای' و5 ی-اد.@ +-
دو- یQحاس د7'ا mB-د: +-
E- W_Qd' 4راي و دردM یلد
دو- یلد $"ا ." راsتسا +ک
نانا9 4وک ردنا دL \ياv <' 0
دو- یلزن' بر اي B,ن'اد +5
<%7ل Wس7ن نا'.ح K7عی- .ن"
دو- یلاس یک n'و.> <' 0
دير) Wšر نا&ي.C نا9 <يا .-
دو- یQ'اک ینادراک یتقو +ک
د.ک <kس G7Q8: *&ع ا: ا.'
دو- یQN> ." +ت%ن Gªيدح
Wسا ناد+ت%ن ظفاح +ک .,يد و,'
دو- یQ"ا9 G%> و `ديد ا' +ک
لزغ T۱ƒ
دو- ینا0را Wلود §7ف +- وک ." ل0ا رد
دو- ینا9 ;دM mدا.' ;ا9 د-ا ا:
راک +-و: دL Gتساو3 ی' 0ا +ک Wعاس ناM <'
دو- ینا=7&C 4را- د"د را eاL <يا GتN@
mود +- <سوس نو5 هداFس Gن%فاک Gتف.@ دو3
دو- ینا=Qس' ی' iنر +ق.3 .- $@ و•M
Wس&ن ;رايی( DوQ3 رد ;ا9 ]ا.5 ی-
دو- ینارون +ک ديا- لد $"ا ˜نک +ک نا0
mا1' و@ \2.' ;ا9 KQ/ یلاع WM
دو- ینا'ر Dوقاي Kنع ب) ار دنر
E1' 6Qس ا' راک ديا( نا'اسی- +5 .@
دو- یناoQس ILر یياد@ رو&ک <يا ردناک
راد' W1_2 ناد- ا- لد 4ا ی"او3 ی'ان I7ن
دو- ینادان نا".- <' نا9 4دنسCدو3
نا7' ردنا .8L p¥ و را‚ و qنا qQ•
دو- ینا9 نا.@ نانا9 0ا ی' ;ا9 ندتسن
با.L نانC درو3ی' ظفاح WN@ 4زيزع 4د
دو- ینانC +ک +- ن) K7ع +ن <' زيزع 4ا
لزغ T۱‡
دو9و +- ;دع 0ا $@ د') <† رد +ک نونک
دوFس +- .س داO وا ;دق رد +&Nن-
iن5 و yد +لان +- یحو12 ;ا9 mون-
دوع و ین +=Aن +- یقاس KA1غ ?و1-
iن5 و د"اL و با.L ی- E&ن' $@ رود +-
دود8' دو- 4ا+تN" اY- 0ور و•M +ک
<Lور ناZ) و5 Eحاير Jو.3 0ا دL
دو8س' \لا/ و نو=7' n3ا +- E'0
;د یس7ع راzع ^0ان د"اL Wسد 0
دو° و داع pيدح <ک ا"ر و mون با.L
$@ و <سوس رود +- دL <ي.- دQ3 و5 نا9
دوQ3 Wسا <%® +ن 4و رد +ک دوس +5 یلو
راو نا=7Qس او" .- دوL راوس $@ و5
دوواد +=Aن +- دي)رد ].' +ک ._س
یتLدر0 <يد Eي) <ک ه0ا: ]ا- +-
دو.( 6:) W3و.فا.- +ل! +ک نونک
دع j2) داي +- یحو12 ;ا9 هاوc
دو=> <يد دا=ع نا=7Qس IQ' .ي0و
6ت7-.: <Š +- ظفاح qQ• +ک دو-
دو9و' mدLا- +Qf د1Q/ی' +5 ن) ."
لزغ TT‹
دور ا' 4ور .- +M لد نو3 هديد 0ا
دور ا"+5 `و@ +5 هديد 0 ا' 4ور .-
`ا+تNO یياو" +ن7س نورد رد ا'
دور او" نا0 ا' لد دور .@ا دا- .-
^ا5 +'ا9 ILر 0ا دنک 4روا3 د7Lرو3
دور ا1ق رد <' رو.C.' ها' .@
6يو3 4ور `داO راي هار ^ا3 .-
دور انL) .@ا Wساور ا' 4ور .-
درz,- +ک qک ." و هديد ب) Wسا $7س
دور ا9 0 G" دو- iنس 0 6لد دو3 .@
Wسا.9ا' 0ور و KL هديد ب) +- ار ا'
دور ا.5 6يوک .س .- +ک رz,"ر نا0
لد „د2 +- `اد هد%7' 4وک +- ظفاح
دور اN2 0ا راد +8'و2 نا7فو2 نو5
لزغ TT۱
دور با: +- u0 6Nل0 .س .- Wسد و5
دور باتع .س ا- G1Q/ یتL) رو
هراsن نا@را•7- هر ون ها' و5
دور باYن رد و و.-ا +Lو@ +- دن0
4راد7- +- دنک –ا.3 با.L KL
دور باو3 +- Gنک Wيا%L 0ور +- .@و
لد 4ا Wسا +نتف و بوL).C *&ع *ي./
دور باتL ا- هار <يا رد +ک ن) دتN7-
mو.N' WنoQس +- نانا9 رد یياد@
دور باتف) +- رد <يا +ياس 0 یسک
دL ی/ نو5 ها7س 4و' +'ان داوس
دور باkتنا د2 .@ دو&ن Gک •ا7-
.س ردنا Dوa دا- دتف و5 ار با1ح
دور با.L .س ردنا 6يراد هVک
ز73.- نا7' 0ا ظفاح یيو: هار باFح
دور باFحی- هار <يا رد +ک یسک اLو3
لزغ TTT
دو.- WلV' +- وک ." و: 4وک .س 0ا
دو.- WلاF3 +- .3) و mراک دو.ن
اد3 ظNح mا+قرد- دو- +ک یناوراک
دو.- WلV9 +- دن7&ن- $=« +-
Wسود +- هار دH- Wياد" رون 0ا Iلاس
دو.- WلVv +- .@ دس.ن یيا9 +- +ک
B,- „و&8' و ی' 0ا .=ع .3) دو3 ;اک
دو.- Wلاo- +- .س Iي +ک Dاقوا j7ح
4دد' ار اد3 +ت&,=@ لد $7لد 4ا
دH- Wل!د +- هر دHن را Kي.غ +ک
Wس: žا3 .- +M یتس' و 4روتس' G%ح
دو.- Wلاح +5 +- .3) +ک Wسنادن qک
ی'ا9 رو) jک +- W=%ح +=&5 0ا ظفاح
دو.- Wلا9 6Yن Wلد Uول 0ا +ک و-
لزغ TTb
دو.ن نا9 و لد Uول 0ا و: 6Yن ;ز@."
دو.ن نا'ا.3 و.س ن) <' داي 0ا ز@."
Wن"د لا73 +ت&@.س <' ]ا'د 0ا
دو.ن نارود +dغ و IQف 4اN9 +-
دنو7C WNل0 .س ا- Xد Wس- ل0ا رد
دو.ن نا=7C .س 0ا و د&%ن .س د-ا ا:
Wسا <' E%س' لد .- W=غ را- ز9 +5 ."
دو.ن ن) <' لد 0ا و <' لد 0ا دو.-
Wف.@ 4ا9 نا9 و لد رد ;او: .' نان5 ن)
دو.ن نا9 0ا و لد 0ا دو.- .س .@ا +ک
Wسا روz8' <' لد نا-و3 یC 0ا دور .@
دو.ن نا'رد یC زک دنک +5 دراد درد
ناد.@.س دو&ن ظفاح و5 +ک د"او3 +ک ."
دو.ن نا&يا یC 0ا و د"دن نا-و3 +- لد
لزغ TTt
دو.ن .sن یC 0ا ;اد' +ک یلد اLو3
دو.ن H3ی- دنناوc +ک mرد ." +-
یلوا uد.%ن <يBL Kل ن) رد \=/
دو.ن .%L یC 0ا q,' +نو,5 یلو
4و&' ILا +- ;اهديد=غ هديد داوس
دو.ن .sن 0ا ز@." ;او: لا3 6Yن +ک
راد' ¨يرد دو3 4و- ا12 دا- و5 <' 0
دو.ن .س +- ;او: jل0 .س ی- +ک ا.5
یيا9." و د.@ ه0." Eن5 mا1' !د
دو.ن .ن" <يد- W&7C 0 راک Ž7" +ک
Wس' <' رد ها,ن DراYح G&5 +- <%'
دو.ن ردق <يد- W8ي.L 4و.-) +ک
;راد یت'اقو.س ?و" اد@ <'
دو.ن ر0 و G7س +- ز9 m.=ک رد Wسد +ک
4.@د ی•اع „V3ا ;را%' زک و:
دو.نرد +- D./ا3 0ا <' دع 4افو
Gن7-ی( یسک دو3 0ا .:+'ان ها7س
دو.ن .س +- لد دود G=Qق نو5 +نو,5
د7Nس 0ا- +ک H' هر 0ا ;د"د" Jا: +-
دو.ن .dت¢ د72 ." یC رد +Lا- و5
هد ظفاح Wسد +- لوا و هدا- را7-
دو.نرد +- <kس qQ• 0 +ک ن) ‘.L +-
لزغ TTx
دوری' +ل! و $@ و و.س pيدح یقاس
دوری' +لاسغ +rVr ا- p¥ <يو
Wفاي <سح دح <† ?و.عون +ک هد ی'
دوری' +ل!د W8ن2 0 نا'0 <يا راک
دن" نا7/و/ +M دنوL <%L.%L
دوری' +لا,ن- +- +ک یسراC دنق <ي0
.8L ^وQس رد نا'0 و E1- نا%' ی/
دوری' +لاس Iي هر +1L Iي $N/ <ياک
E- Kي.فد-اع +ناودا9 G&5 ن)
دوری' +لا1ند 0 ._س ناوراک 6ک
0وFع <يا +ک ا7ند هو&ع +- و.' هر 0ا
دوری' +لات> و دن7&نی' هرا%'
هاL ناتسQ@ 0ا د0وی' را‚ دا-
دوری' +ل! Uدق رد هدا- +لا“ 0ا و
<يد —ا7غ ناoQس qQ• „وL 0 ظفاح
دوری' +لان 0ا و: راک +ک و&' $فاغ
لزغ TT}
دوL رد هد.C ا' Gغ رد ILا +ک Gس.:
دوL .Z Xاع +- .' +- .س 0ار <يو
H2 ;اY' رد دوL $8ل iنس دنيو@
دوL .,9 نو3 +- I7لو دوL 4ر)
هاو3داد و ناي.@ هد%7' +- ندL G"او3
دوL .,' ا9 ن) <' …V3 Gغ Wسد زک
ناور ;اهد.ک اعد B: +نا.ک ." 0ا
دوL .@راک ی%ي +نا7' ن) زک دLا-
و@0ا- رادلد .- ا' pيدح نا9 4ا
دوL H3 ار ا12 +ک و,' نان5 <%7ل
<' 4ور W&@ ر0 و: .' 4ا7=7ک 0ا
دوL ر0 ^ا3 ا[ joل <Š +- 4ر)
K7قر Dوa 0ا žBح 4ان,ن: رد
دوL Hت8' اد@ +ک ن) دا1' بر اي
یسک ا: +ک ديا1- <سح Bغ +ت%ن q-
دوL .sن Kحا2 ;د.' \1/ لو1Y'
Wسار $2و eاک ه.,نک +ک ی&ک.س <يا
دوL رد ^ا3 وا +ناتس) .- ا".س
Wسو: Wسد +- 6Nل0 .س +فان و5 ظفاح
دوL H3 ار ا12 دا- +ن را 6کرد ;د
لزغ TT€
دو&ن ناس) <kس <يا .L ظعاو .- +5 .@
دو&ن نا=Qس' ?ولاس و د0رو اير ا:
Wسا .ن" نادن5 +ن +ک <ک ;.ک و 0و') 4دنر
دو&ن ناسنا و ی' دLونن +ک یناو7ح
§7ف $-اق دوL +ک ديا1- ^اC ."و@
دو&ن نا9.' و $ل یQ@ و iنس ." +ن رو
mا- mو3 لد 4ا دو3 راک دن%- Gsعا Gسا
دو&ن نا=Qس' ويد $7ح و q71Q: +- +ک
jي.L <ف <يا +ک د7'ا و ;0روی' *&ع
دو&ن نا'.ح K9و' .@د 4ا".ن" نو5
Wلد ;اک G"د- اد.ف +ک WN@ی' mود
دو&ن نا=7&C +ک اياد3 0اس ی11س
ار و: 4و3 G1Q/ی' اد3 0 یYQ3 <سح
دو&ن نا&ي.C و: 0ا ا' ./ا3 .@د ا:
ظفاح یلاع WM دو1ن ا: ار هر
دو&ن نا&3رد د7Lرو3 +=&5 Kلا/
لزغ TTƒ
دوL +5 Gن7•- هو7' Iي و: ]ا- 0ا <' .@
دوL +5 Gن71- و: ]ا.5 +- یياC 67C
دنQ- و.س ن) +ياس jنک ردنا بر اي
دوL +5 Gن7&ن- ;د Iي +ت3وس <' .@
راr) نوياM د7&f žا3 4ا .3)
دوL +5 Gن7,ن 6Yن .- و: q%ع دتف .@
ديز@ +ن_L و IQ' .' و5 .L ظعاو
دوL +5 Gنيز,- 4را,ن .' .@ا <'
Wسا <يا ی' .@ و Wفررد +- +نا3 0ا GQYع
دوL +5 Gنيد +نا3 رد +ک 67C 0ا ;ديد
ی' و +قو&8' +- +يا' نا.@ .=ع دL y.2
دوL +5 Gنيا 0ا دي) 67C +- +5 u) 0ا ا:
WN,ن Ž7" و GYLاع <' +ک Wسناد +9او3
دوL +5 Gن7ن5 +ک دناد- ز7ن را ظفاح
لزغ TT‡
د"دی( uا&ن Wسود نا"د 0ا Wc
د"دی( uاO 0ار 0 H3 Wلود
G"دیM نا9 61ل 0 4ا+سو- .‚ 0ا
د"دی( u) و دناتسیM Gنيا
Wس7ن هار هد.C ن) رد و „ا.ف <يا رد ;د.'
د"دی( uا&ن راد هد.C و Wس" اي
E- +QNس e.5 ا12 دا- د7&ک 6Nل0
د"دی( uا0ودا- لا• ا9 ناک
;دLی' را@.C و5 رانک .- +ک نادن5
د"دی( uا7' +- هر +oYن و5 نارود
یلو W1قاع د"د Wسد H2 +- .%L
د"دی( uا'0 +نا'0 4دعد-
Wسود لاf Gن71- و باو3 +- ;ور GتN@
د"دی( uا'ا +لان و ه) 0 ظفاح
لزغ Tb‹
دياL د&ک Xد E%&' هدا- +- .@ا
دي)ی( اير د"0 0 B3 4و- +ک
*&ع 0ا دننک <' \ن' .@ +M نا7نا9
ديا'.ف را@دنواد3 +ک Gنک ن) <'
`.ک *Q3 +ک H' W'ا.ک §7ف 0 \=/
ديا&k1- ناYLاع .- و د&k1- +ن@
د7'ا ناد- لد Wسا .ک +YQح G7Y'
ديا&,- راي jل0 .س 0 4ا+YQح +ک
Wc +QFح و Wس" هداداد3 <سح +ک ار و:
ديارا7- Dا+/ا&' +ک Wسا W9اح +5
6غی- ی' و Wسا 6%لد او" و Wسا mو3 <†
ديا-ی( رد Ž7" mو3 لد ز› نونک
راد 6" یلو نا9 ?و.ع Wسيا+Q7f
دي)ی( qک دYع رد هرد¢ <يا +ک
.@ا دLا- +5 eر ها' 4ا 6=تN@ +-! +-
دياسا7- 4ا+تس{د و: 0 .%L Iي +-
دنس|' ار 4اد3 ظفاح +ک WN@ هدن3 +-
دي!ا7- ار ها' eر و: +سو- +ک
لزغ Tb۱
دي) .س W=غ اتN@ ;راد و: Gغ GتN@
دي).- .@ا اتN@ وL <' ها' +ک GتN@
0و'ا7- افو Gسر نا0رو.' 0 GتN@
دي) n=ک راک <يا نايو.-و3 0 اتN@
;دن1- .sن هار Wلا73 .- +ک GتN@
دي) .,يد هار 0ا وا Wسا ور KL +ک اتN@
د.ک G•اع ها.=@ WNل0 4و- +ک GتN@
دي) H"ر Dوا G" یناد- .@ا اتN@
دز73 ’12 دا- زک یياو" اLو3 GتN@
دي) Hلد 4وک زک ی=7سن Iن3 اتN@
W&ک و0ر) +- ار ا' WQ8ل mون +ک GتN@
دي) رو.C هدن- وک <ک ی@دن- و: اتN@
دراد ’Q2 ;زع یک W=7حر لد GتN@
دي)رد ن) Wقو ا: qک ا- 4و,' اتN@
د') .س نو5 +ک 4ديد D.&ع نا'0 GتN@
دي) .س G" +dغ <ياک ظفاح mوŒ اتN@
لزغ TbT
دي).- Wسد 0 .@ +ک u) .س .-
دي) .س +dغ +ک u0 4راک +- Wسد
دادvا W1_2 4ا9 Wس7ن لد DوQ3
دي)رد +تL.ف دور نوB- و5 ويد
WسادQي KL W=Q¡ ;ا%ح W1_2
دي).- +ک و- 4و9 د7Lرو3 0 رون
ا7ند Dو.'ی- با-را رد .-
دي)رد +- یک +9او3 +ک ین7&ن دن5
ی-ا7- ˜ن@ +ک <%' یياد@ ^.:
دي) رz@ رد +ک 4ور هر .sن 0ا
دندو( 6يو3 Rات' ±ا/ و ±ا2
دي) .sن رد +ک و دتفا لو1ق +ک ا:
.3) +ک هاو3 .=ع و: *Lاع $1Q-
دي) .- +- $@ eاL و ز1س دوL ]ا-
Wس7ن KFع +5ا.س <يا رد ظفاح WQNغ
دي) H3ی- Wفر +ناk7' +- +ک ."
لزغ Tbb
دي).- <' ;اک ا: ;رادن KQ/ 0ا Wسد
دي).- <: 0 نا9 اي نانا9 +- دسر <: اي
.,ن- و Dافو 0ا د8- ار Gت-.: 4ا&,-
دي).- <Nک 0ا دود uورد 6:) زک
ناBح و دنوL +لاو یYQ3 +ک eر 4ا=ن-
دي).- ن0 و د.' 0ا داي.ف +ک Kل 4ا&,-
6نا1ل 0ا +ک لد رد D.سح و Wسا Kل .- نا9
دي).- ند- 0ا نا9 ی'اک Ž7" +تف.,ن
uا9 iن: +- د') 6نا"د D.سح 0ا
دي).- <"د نا0 یک ناتسد,ن: ;اک دو3
نا0ا1Y&ع $73 رد mB3 .ک دنيو@
دي).- <=•ا رد ظفاح ;ان +ک ا9 ."
لزغ Tbt
دي).- +لا7C „.&' 0ا ی' باتف) و5
دي).- +ل! راز" یقاس •راع ]ا- 0
$1نس +لVک دن%&- $@ .س رد G7سن
دي).- +لVک ن) 4و- <† نا7' 0ا و5
Wس7لاح Wيا%ح ن) +ن نا.F" KL Wيا%ح
دي).- +لاسر د2 +- 6نا7- 0 4ا+[ +ک
WLاد ناوتن \=/ IQف نو,ن ناو3 د.@ 0
دي).- +لاون Iي +dغ د2 WلV' ی- +ک
دوdY' ."و@ +- یC د.- ناوتن دو3 ی8س +-
دي).- +لاوح ی- راک <ياک دLا- لا73
نافو/ Gغ رد Wس" H2 ی1ن Uون و5 D.@
دي).- +لاسراز" ;اک و دد.,- V-
ظفاح W-.: +- درz,- نو5 و: jل0 G7سن
دي).- +ل! راز" د2 mد1لاک ^ا3 0
لزغ Tbx
دي)0ا- راي +ک ینا'0 +تسF3 ی"0
دي)0ا- راس,=غ نا@دز=غ ;اک +-
G&5 *Q-ا ;د7&ک 6لا73 $73 67C +-
دي)0ا- راوسL ن) +ک د7'ا ناد-
<' .س دور وا نا@و5 G3 رد +ن .@ا
دي)0ا- راک +5 دو3 .س و `و,ن .س 0
د.@ نو5 ;ا+تس&ن 6"ار .س .- G7Y'
دي)0ا- راz,"ر <يد- +ک ?و" ناد-
داد 4را.ق وا ENل0 .س ا- +ک یلد
دي)0ا- را.ق لد ناد- +ک H' نا=@
4د 0ا نV1Q- دند7&ک +ک ا"رو9 +5
دي)0ا- را‚ون .@د +ک ن) 4و- +-
ظفاح ن) د7'ا Wس" اPق دن- 6Yن 0
دي)0ا- را,ن Gتسد +- و.س و•M +ک
لزغ Tb}
دي)0ا- ;رد 0 یسدق .يا/ ن) .@ا
دي)0ا- ;.س +ناBC +- +تLz,- .=ع
.@د +ک نارا- و5 ILا <يا .- د7'ا ;راد
دي)0ا- ;.sن 0ا Wف.- +ک Wلود „.-
دو- 6ياC jک ^ا3 <' .س Jا: +ک ن)
دي)0ا- ;.س +- ا: G1Q/ی' اد3 0ا
زيزع ناراي +- Wفر 61Yع ردنا G"او3
دي)0ا- ;H3 ديا7ن0ا- را GdkL
Gن%ن ی'ا.@ راي ;دق راªن .@
دي)0ا- ;.@د راک +5 +- نا9 ."و@
uز- Dدا8س ;ا- 0ا یتلودون ?وک
دي)0ا- ;.Nسون +' +ک Gن71- .@
Uو12 باو3.%L و Wسا iن5 $AQغ 68نا'
دي)0ا- ;._س ه) دون&- .@ +ن رو
ظفاح G"ا' و5 هاL eر دن'و0ر)
دي)0ا- ;رد 0 W'Vس +- ا: یتM
لزغ Tb€
دي)ی( .- و: 0ا ;اک و د').- qNن
دي)ی( رد باو3 0ا <' Wc +ک ناAف
6يوک 0ا یکا3 W3ادنا <' G&5 +- ا12
دي)ی( .sن رد G7@دن0 ب) +ک
;B@ی( .- +- ا: ار و: دنQ- دق
دي)ی( .- +- ;دا.' و ;اک W3رد
ین رو ا' راي 4ار!د 4ور +- .,'
دي)ی( .- راک .@د +9و Ž7" +-
ديد 4داوس mو3 +ک لد دL و: jل0 G7Y'
دي)ی( H3 6کV- Kي.غ ن) 0و
اعد B: راز" ;دا&@ „د2 WسL 0
دي)ی( .@راک ی%ي دوس +5 یلو
._س G7سن ا- Wس" لد Wيا%ح Gس-
دي)ی( ._س K&'ا <' Wc +- یلو
0ون" و .=ع نا'0 دL .س +- لا73 <يا رد
دي)ی( .س +- W"ا7س jل0 4V-
qک +M 0ا هد7'ر ظفاح لد دL +ک q- 0
دي)ی( رد +- WNل0 +YQح 0 نونک
لزغ Tbƒ
د7&ک +Zو لV" 0ا د7ع 4و.-ا .- نا9
ديد ديا- راي 4و.-ا رد د7ع لV"
<' W'اق لV" W&C و5 W&@ +تس%L
د7&ک0ا- +Zو و5 ;راي 4و.-ا نا=ک
WLz,- <† رد ’12 Wo3 G7سن .,'
ديرد +'ا9 ’12 و5 <: .- و: 4و- +- $@ +ک
دو- +ک دوع و د71ن و با-ر و iن5 دو1ن
د71ن و بV@ +ت&غ) <' دو9و $@
لد WلV' Gغ `و,- و: ا- +ک ا7-
د7نL و WN@ لا• ;رادن و: ی- +ک ا.5
;رادي.3 دو- نا9 .@ و: $2و 4ا‚
دي.3 ديد +5 ." +- .d1' بو3 qن9 +ک
;ديدی' jل0 ;اL رد و: 4ور ها' و5
ديد.@ی' 0ور و5 <Lور و: 4ور +- G1L
;اک د'ا7ن.- و نا9 ا.' د7سر Kل +-
د7س.ن .س +- KQ/ و د7'ا د7سر .س +-
دن5 یف.ح WLون ظفاح و: 4ور „وL 0
ديراو.' و5 <ک mو@ رد و 6=sن 0 ناوc
لزغ Tb‡
د7'د هز1س و را‚ د') +ک هد~' د7سر
د71ن و Wسا $@ 6ف.d' دس.- .@ +N7¡و
WساFک با.L h- د').- ].' BN2
د7&ک +ک $@ باYن $1Q- +- داتف ناAف
د-ايرد „و +5 یت&‚ 4ا"هو7' 0
ديز,ن 4د"اL نادa0 K7س +ک ن) ."
KQ/ *ي./ رد +ک Wيا%L +dغ 0 <%'
د7&%ن یتš0 +ک ن) د7س.ن یتحار +-
0و.'ا E•- یQ@ mو +' یقاس 4ور 0
د7'د +&Nن- h3 ناتس- •راع د.@ +ک
دH- Wسد 0 Xد یقاس +[.ک نان5
د7نL و WN@ •.- Wس7ن ;.@د یسک ا- +ک
W3وس G"اوc $@ و5 E,نر \ق.' <يا <'
دي.a 4ا+ع.9 +- 6Lو.ف هدا- BC +ک
بايرد اnس@داد درz@ی' را‚
د7&•نی' 0ون" ظفاح و Gسو' Wفر +ک
لزغ Tt‹
دي0و 40ورون دا- د').- 4را) .-ا
د7سر ديو@ی' +ک ب.o' و G"او3ی' ی' +9و
;ا+س7ک راس'.L <' و هوQ9 رد ناد"اL
د7&ک ديا-ی' Wسا K82 یسQN' و *&ع را-
W3و.ف ديا-ی( دو3 4و.-) Wسا دو9 h_ق
دي.3 ديا-ی' +ق.3 4ا‚ 0ا $@ و هدا-
mود +ک 4راک Gتلود 0ا دو&@ د"او3 ا7يو@
د7'دی' „دا2 ’12 و اعد ;د.کیM <'
]ا- +- $@ د') هدن3 ناراز" د2 و ی1ل ا-
د7نL یيو- 4ا+Lو@ رد ا7يو@ یŠ.ک 0ا
^ا- +5 4دنر Xاع رد دL ^ا5 .@ ین'اد
ديرد ديا-ی' ز7ن ی'ان I7ن رد 4ا+'ا9
WN@ +ک GتN@ <' و: $8ل Kل زک jياoل <يا
ديد +ک ;ديد <' و: jل0 .س زک لواo: <يو
*&ع نا'وQs' لاح دس.|ن .@ ناoQس لدع
دي.- ديا- \=/ 6ياس) 0 ار ناB@ +Lو@
د0 +ک ظفاح لد .- uادن 6ک *Lاع B:
د7%5ی' نو3 m.: .8L 0ا +ک uاد ردق <يا
لزغ Tt۱
دير) داي +نا1L jي.ح 0 نا.Lا8'
دير) داي +ناdQ¢ ی@دن- „وYح
„ا&ع +لان و ه) 0ا یLو3.س Wقو +-
دير) داي +ناA5 و iن5 +=Aن و Dو2 +-
یقاس eر رد هوQ9 دنک هدا- joل و5
دير) داي +نا.: و دو.س +- ناYLاع 0
د7'ا Wسد ديرو) دا.' نا7' رد و5
دير) داي +نا7' رد ا' W1_2 دع 0
دور هد7&ک.س دن5 .@ا Wلود دنZ
دير) داي +ناي0ا: .س +- نا".M 0
نارادافو Gغ ینا'0 ديرو3ی(
دير) داي +نا'0 رود یيافوی- 0
لV9 رد2 نانکاس 4ا Wš.' +9و +-
دير) داي +ناتس) <يا و ظفاح 4ور 0
لزغ TtT
د7سر هاLداC روdن' Wيار +ک ا7-
د7سر ها' و .' +- Dرا&- و ’تف ديون
W3ادنا باYن .N¡ 4ور 0 Wc لاf
د7سر هاو3داد داي.ف +- لدع لا=ک
د') ها' +ک دنک نونکا mو3 رود .|س
د7سر هاL +ک دسر نونکا لد ;اک +- نا9
<Šا دنوL نا'0 <يا *ي./ نا8/اق 0
د7سر هار د.' +ک 6ناد و لد $فاوق
رو7غ ناردا.- Gغر +- .d' زيزع
د7سر ها' Jوا +- د').- ها5 .8ق 0
$%Lد_Q' $8ف لا9د یفو2 WساFک
د7سر هانC <يد 4د' +ک 0وس- و,-
*&ع Gغ <يا رد ;.س .- ا"+5 +ک و,- ا12
د7سر ه) دود و نا0وس لد 6:) 0
„ا.ف Bسا <يد- ا"اL و: 4ور „وL 0
د7سر هاک •.- +- 6:) زک د7سر ناM
لو1ق ها@را- +- ظفاح +ک باو3 +- و.'
د7سر ها,_12 ?رد و KL G7ن درو 0
لزغ Ttb
د7نL ا12 دا- 0 +ک ." و: mو3 4و-
د7نL انL) <kس انL) راي 0ا
<%ف اد@ لاح +- G&5 <سح هاL 4ا
د7نL اد@ و هاL Wيا%ح q- mو@ <ياک
نا9 ;ا&' E%&' هدا- +- Gنکی' mو3
د7نL اير 4و- +8'و2 mوC *لد زک
WN,ن qک +- Iلاس yراع +ک اد3 .س
د7نL اFک 0ا mو.ف هدا- +ک žBح رد
نا'0 Iي +ک 40ار ;.> WساFک بر اي
د7نL ا"+5 و WN@ +5 +ک د"د ن) U.L لد
<' راز@ *ح لد دو1ن ازس 6نيا
د7نL ازسان <kس دو3 راس,=غ زک
دL +5 وا 4وک .س 0 ;دL .@ا ;و.>
د7نL افو 4و- +ک +نا'0 <&Q@ 0ا
دنQ- دنکی' ادن *&ع +ک ا7- یقاس
د7نL ا' 0 G" ا' +dق WN@ +ک qک ناک
`رو3ی' 0و.'ا +ن +ق.3 .ي0 هدا- ا'
د7نL ا.9ا' <يا هد%7' BC را- د2
G7&کی' 0و.'ا +ن iن5 iنا- +- ی' ا'
د7نL اد2 <يا e.5 د1ن@ +ک دL رود q-
B3 Eع و Wسا باو2 §> G7%ح دنC
د7نL اvر \Z +- +ک یسک ن) هدن3.ف
q- و Wسا ¤N@ اعد و: +N7¡و ظفاح
د7نL اي د7ن&ن +ک mا1' ن) دن-رد
لزغ Ttt
د7نک 0ا- راي jل0 0ا ه.@ نا.Lا8'
د7نک 0ارد mا+dق <يد- Wسا mو3 ی1L
دن8f ناتسود و Wسا qنا DوQ3 روPح
د7نک 0ا.ف رد و د7ناوc دا%ي نا و
دنيو@ی' دنQ- iنا- +- iن5 و با-ر
د7نک 0ار $"ا ;اA7C +- mو" mو@ +ک
دردن ا[ .- هد.C Gغ +ک Wسود نا9 +-
د7نک 0اسراک yاoلا .- دا=تعا .@
Wسا را7س- „.ف „و&8' و *Lاع نا7'
د7نک 0ا7ن ا[ ديا( 0ان راي و5
Wسا y.ح <يا W1_2 BC +sعو' Wسa
د7نک 0اnحا qن9ان Kحاd' 0ا +ک
*&ع +- هدن0 Wس7ن +YQح <يا رد +ک یسک ن) ."
د7نک 0ا( <' 4اوتف +- هد.( وا .-
ظفاح ا[ 0ا ی'ا8نا دنک KQ/ .@و
د7نک 0اونلد راي Kل +- 6تلاوح
لزغ Ttx
را.سا 4ايو@ ی/و/ 4ا !ا
راYن' 0 .%L W7لا3 ادا1'
ديوا9 دا- mو3 Wلد و ز1س D.س
راي h3 0ا 4دو( ی&Yن mو3 +ک
ناNي.ح ا- یتN@ +تس-.س <kس
راد.- هد.C ا=8' <ي0 ار اد3
ی-V@ .غاس 0ا ن0 ا' 4ور +-
راد7- Wc 4ا `اهدول) باو3 +ک
ب.o' هد.C رد د0 +ک <يا دو- هر +5
را7&" و Wس' G" ا- دنdقری' +ک
دن%فای' رد یقاس +ک نو7فا ن) 0ا
راتسد +ن دنا' .س +ن ار ناNي.ح
ی-) دن&cی( ار ردن%س
راک <يا Wس7ن .س7' ر0 و رو0 +-
ون&- درد $"ا لاح و ا7-
را7س- ین8' و ^دنا ظNل +-
Wسا"لد و <يد 4ودع ین75 W-
راد +,ن Gنيد و لد ادنواد3
یتس' را.سا و,' ناروتس' +-
راويد 6Yن ا- و,' نا9 pيدح
ی"اL روdن' Wلود <Š +-
را8Lا Gsن ردنا ظفاح دL GQع
د.ک نا@دن- 4ا9 +- 4دنواد3
راد +,ن 6:اف) 0 ادنواد3
لزغ Tt}
راsتنا رد ناراي و $@ .3) و Wسا د7ع
را7- ی' و ها' E1- هاL 4ور +- یقاس
یلو $@ ;ايا 0ا ;دو- +تف.@.- لد
راد ه0ور ناکاC WM د.%- 4راک
<ک لاس یتس' +- و دن1' نا9 رد لد
را,'اک د7&f +dق و ;ا9 §7ف 0ا
وک با.L ;رادن Wسد +- نا9 دYن ز9
راªن Gنک یقاس +[.ک .- ز7ن ناک
`.ک 4و.س3 mو3 و ;.3 Wس7تلود mو3
راد ها,ن 6نا'0 G30 G&5 0 بر اي
د"د .@د ی1ي0 +ک هدن- .8L +- رو3 ی'
راو"اL رد <يد- و: \2.' ;ا9
Wس" Uو12 ناdYن +5 رو_س دL Dوف .@
راي نا1لا/ ا&@ ه0ور دننک ی' 0ا
Wسو: `.ک وNع یLوC هد.C +ک ا9 نا0
را7ع Gک WسيدYن +ک 6k1- ا' KQق .-
دور نانع .- نانع .&ح 0ور +ک Gس.:
راوcا.L دنر +ق.3 و l7L ’71س:
دوری' ز7ن $@ و ه0ور Wفر و5 ظفاح
راک Wفر Wسد 0ا +ک mون هدا- را5ان
لزغ Tt€
راد' ¨يرد رz@ نانا9 لزن' 0 ا12
راد' ¨يرد H3 لدی- *Lاع +- وا 0و
$@ 4ا Wc ;اک +- یتN%L +ک ن) .%L +-
راد' ¨يرد ._س ].' 0 $2و G7سن
4دو- ون ها' و5 ;دو- و: *&ع jي.ح
راد' ¨يرد .sن ی'اg ها' +ک نونک
Wسا .dت¢ و $س Wس" وا رد +5 ." و نا9
راد' ¨يرد .dت¢ <يا Wف.8' $"ا 0
Wن7Lون $8ل Wسا دنق +=&5 +ک نونک
راد' ¨يرد .%L ی/و/ 0 و 4و,- <kس
.عاL د.-ی' „اف) +- و: ;را%'
راد' ¨يرد .Nس دا0 و +N7¡و وا 0ا
Wسا <يا <kس ینکی' KQ/ B3 .ک و5
راد' ¨يرد ر0 و G7س <kس 4ا‚ رد +ک
ظفاح دوL mو3 لاح دو.- Gغ را1غ
راد' ¨يرد رz,"ر <يا 0ا هديد ب) و:
لزغ Ttƒ
ر) <' +- ینVف 4وک 0ا یت%ن ا12 4ا
ر) <' +- ینا9 Wحار G=غ را=7- و را0
دا.' Bسکا نز- ار ا' $2احی- KQق
ر) <' +- ینا&ن Wسود رد ^ا3 0ا ین8ي
Wسا iن9 G&يو3 لد ا- .sن ها,ن7=ک رد
ر) <' +- ینا=ک و B: وا هز=غ و و.-ا 0
;دL BC لد Gغ و „ا.ف و ی1ي.غ رد
ر) <' +- یناو9 ه0ا: jک 0 ی' .غاس
نا&•- .غاس +س ود ی' <يا 0ا G" ار نا.%ن'
ر) <' +- یناور دنناتسن نا&يا .@و
<%N' اد.ف +- 0و.'ا D.&ع ا7قاس
ر) <' +- ینا'ا h3 اPق ناويد 0 اي
WN@ی' ظفاح و5 mود د&- Wسد 0ا Xد
ر) <' +- ینVف 4وک 0ا یت%ن ا12 4اک
لزغ Tt‡
را7- راي هر ^ا3 0ا یت%ن ا12 4ا
را7- رادلد هد~' و لد هودنا H-
و,- Wسود <"د 0ا ازف Uور 4ا+ت%ن
را7- را.سا Xاع 0ا H3 mو3 4ا+'ان
;ا&' و: G7سن joل 0ا Gنک .o8' ا:
را7- راي qNن Dا_Nن 0ا 4ا+[
زيزع راي ن) هر ^ا3 +ک و: 4افو +-
را7- را7غا 0ا دي) ديدC +ک 4را1غ ی-
K7قر 4روک +- Wسود رz,"ر 0ا 4د.@
را7- را1نو3 هديد <يا 6ياس) .‚
Wس7ن نا0ا1نا9 هو7L یلد هداس و ی'ا3
را7- را7ع Hلد ن) .- 0ا 4H3
<† ].' 4ا ی:.&ع رد و: +ک ار ن) .%L
را7- رازQ@ هد~' qNق ناBسا +-
Wسود ی- ;د.ک +ک H2 0ا دL lQ: نا9 ;اک
را7- را-.%L <يBL Kل نا0 4اهو&ع
ديدن دوdY' ه.5 لد +ک Wسيرا@0ور
را7- راد.ک +ني) Uدق ن) ا7قاس
<ک E,نر mای' +- د0را +5 +- ظفاح *لد
را7- را0ا- .س 0ا با.3 و Wس' 6@ ناو
لزغ Tx‹
H- داي 0ا ;دو3 دو9و و 4ا=ن- 4ور
H- دا- و@ +M ار نا,ت3وس <'.3
V- نافو/ +- هديد و لد `داد و5 ا'
H- دا7ن- 0 +نا3 و Gغ $7س ا7- و@
Dا7" ديو1- +ک 6'ا3 Hنع نو5 jل0
H- داي 0ا <kس <يا \=/ ;ا3 لد 4ا
6%- ?راف هد%&:) +Q8L و@ +ن7س
H- دادA- +Q9د eر ب) و@ هديد
Wسا $س یقا- +ک دا- ناA' BC Wلود
H- داي 0ا <' ;ان و و.- و@ 4.,يد
یس.ن یيا9 +- هار <يا رد هد.-ان ی8س
H- داتسا Wعا/ ی1Q/ی' .@ا دز'
هد- راديد هدعو یسNن G@.' 0ور
H- دا0) و ]راف دˆ +- ا: G@ ناو
G&%- D0ارد نا@~' +- WN@ی' mود
H- داد7- +&يدنا m./ا3 0ا بر اي
راي ./ا3 یک0ان 0ا <ک +&يدنا ظفاح
H- داي.ف و +لان <يا 6@رد 0ا و.-
لزغ Tx۱
.F" +'ان دL ی/ و Wسا $2و KL
.FNلا \Qo' یتح +7ف ;Vس
mا- ;دق W-اr یYLاع رد !د
.9ا ی- راک دLا1ن هر <يا رد +ک
+-و: د.ک G"اوa 4دنر 0ا <'
.Fˆا و .Fلا- ینتي) ول و
ار اد3 لد <Lور ’12 4ا 4).-
.F" KL Gن7-ی' Iيرا: q- +ک
رادلد 4ور ;ديدن و Wفر Xد
.90 <يا 0ا ه) لواo: <يا 0ا ناAف
ظفاح mا- 6کاN9 ی"او3 افو
.Fتلا یف نا.س{ا و ’-.لا ناف
لزغ TxT
.@د را- Gسر +ناk7' +- .=ع دو- .@
.@د راک Gن%ن نادنر W'د3 0ا ز›
;و.- ناي.@ هديد ا- +ک 0ور ن) ;.3
.@د را- Iي هد%7' رد ب) u0 ا:
ی11س ار اد3 ;وق <يا رد Wس7ن Wف.8'
.@د رادي.3 +- ار دو3 ."و@ ;.- ا:
W3ان&ن <ي.يد W1_2 *ح و Wفر .@ا راي
.@د راي یC 0 <' ;ور +ک ™ mاح
دو1ک e.5 ه.ياد ;دوL دعاس' .@
.@د را@.C +- 0ا- 6'رو) Wسد +- G"
دنراz,- را ;./ا3 د1Q/ی' W7فاع
.@د را./ ه./ ن) و 63وL هز=غ
دنتN@ ناتسد +- +ک E- ا' +تس-.س 0ار
.@د را0ا- .س .- ین و yد ا- نا'0 ."
Wعاس ." IQف +ک Xان- درد 0ا ;د ."
.@د را0) +- 6ير لد دdق ;دنک
Wسان: ظفاح +8قاو <يا رد +ن `و@0ا-
.@د را7س- +يدا- <يا رد دنت&@ +ق.غ
لزغ Txb
.=ع را0 +ل! W3ر ]و.ف 0ا ;.3 4ا
.=ع را‚ Wيور $@ ی- W•ر +ک )0ا-
Wساور د%5 نارا- و5 IL.س .@ هديد 0ا
.=ع را@0ور د&- „.- و5 W=غ ردناک
Wسا <%® راديد WQ' +ک ;د ود Iي <يا
.=ع راک Wساد7C +ن +ک ا' راک بايرد
داد'ا- باو3.%L و Uو12 ی' یک ا:
.=ع را7ت3ا WLz@ +ک نا" د.@ را7&"
د.%ن ا' 4وس .sن و دو- راz@ رد 4د
.=ع راz@ 0ا ديدن Ž7" +ک لد هرا•7-
ار +ک ." Wس7ن انف h7> 0ا +&يدنا
.=ع راد' دLا- و: نا"د +oYن .-
Wس7@E=ک —داوح $73 0 +ک y./ ." رد
.=ع راوس دناود +تسس@ نانع ور نا0
راد' KFع q- <يا و <' ;اهدن0 .=ع ی-
.=ع را[ رد دO +ک ار „ا.ف 0ور
نا9 +_N2 .- +ک 4و,- <kس ظفاح
.=ع را@داي W=Qق 0ا دنا' 6Yن <يا
لزغ Txt
رو12 $1Q- یس و.س eاL 0 .,يد
رود +- $@ 4ور 0ا د- G&5 +ک د0 iنا1Q@
<سح هاLداC یيو: +ک ن) .%&1Q@ 4ا
رو.غ <%' اد7L لدی- نV1Q- ا-
Gنکی( Wيا%L و: W17غ Wسد 0ا
روPح Dzل دو1ن یت17غ Wس7ن ا:
داL و دن'.3 ب./ و 67ع +- نا.,يد .@
رو.س +يا' دو- را,ن Gغ ار ا'
راود7'ا Wسا روdق و روح +- .@ا د"ا0
روح راي و Wسا روdق +ناcا.L ار ا'
یسک رو +dغ رو¢ و iن5 iنا- +- رو3 ی'
روNAلاو" و@ رو¢ هدا- +ک ار و: ديو@
ینکی' +5 نا.F" Gغ 0ا Wيا%L ظفاح
رون Wسا W=Q¡ رد و دLا- $2و .F" رد
لزغ Txx
رو¢ Gغ نا8نک +- دي)0ا- +ت&,=@ jسوي
رو¢ Gغ ناتسQ@ 40ور دوL نازحا +1Qک
<%' د- لد دوL +- Wلاح هديد=غ لد 4ا
رو¢ Gغ نا'اس +- دي)0ا- هديروL .س <يو
<† W” .- 0ا- دLا- .=ع را‚ .@
رو¢ Gغ ناوkLو3 ].' 4ا ی&ک .س رد $@ n5
Wف.ن ا' دا.' .- 40ور ود .@ نود.@ رود
رو¢ Gغ نارود لاح دLا1ن ناس Iي اŠاد
K7غ .س 0ا 4ا+ن jقاو نو5 د7'ون و&' نا"
رو¢ Gغ نانC 4ا"40ا- هد.C ردنا دLا-
دنک.- یتس" دا7ن- انف $7س را لد 4ا
رو¢ Gغ نافو/ 0 نا17ت&ک Wسا Uون ار و: نو5
;دق د0 ی"او3 +18ک „وL +- .@ نا-ا7- رد
رو¢ Gغ نV7A' را3 دنک .@ ا"6ن0.س
د78- q- دdY' و Wسا ^ان.o3 q- لزن' +5 .@
رو¢ Gغ ناياC Wس7ن ار ناک Wس7ن ی"ار Ž7"
K7قر ;ا.-ا و نانا9 Wق.ف رد ا' لاح
رو¢ Gغ ناد.@ لاح 4اد3 دنادی' +Qf
را: 4ا"KL DوQ3 و .Yف ˜نک رد اsفاح
رو¢ Gغ ن).ق ?رد و اعد Dدرو دو- ا:
لزغ Tx}
B,' +نا‚ و ون&- W=نک یت_7dن
.يz|- Dديو,- *N&' ’2ان +5 ن) ."
راد.- ی8تg ناناو9 4ور $2و 0
BC Xاع .%' Wسا .=ع +,ن7=ک رد +ک
4و› ناYLاع 67C نا9 ود ." G78ن
Bªک 4اoع ن) و Wسا $7Qق Rات' <يا +ک
G"او3ی' 0اس- 4دور و mو3 4.Lا8'
.ي0 و – +لان +- `و,- 6يو3 درد +ک
Gن%ن +ن@ و ی' GLونن +ک ;.س ن) .-
.يدY: دوL <' B-د: *فاو' .@ا
دند.ک ا' روPح ی- یل0ا W=سق و5
B,' هد.3 Wساvر *فو +- +ن یکدنا .@
I&' و ی' ا7قاس زير Gحدق رد +ل! و5
B=v 0 دوری( ;را,ن لا3 6Yن +ک
یقاس 4ا باLو3 رد .غاس را7-
B¬ و E1- یN2) ;.ک و@ دوسح
را- د2 jک 0 Uدق ;داO +-و: ;زع +-
BdY: دنکی( یقاس +[.ک یلو
+لاس هدرا5 بو1> و +لاسود ی'
B1ک و BA2 W1_2 ا.' Wسا q- EM
دB@ی' 67C +ک ار ا' هد7'ر لد
B•0 0ا +تس3 نون• +- د7"د H3
ظفاح و,' +,'ز- <يا رد +-و: pيدح
B: +- دنن0 Wيو.-ا نا=ک نا7قاس +ک
لزغ Tx€
B@.- لد نا9 0 +ک و@ ا.' و ا=ن- 4ور
B@رد و@ نا9 +- +ن او.C 6:) \[ 67C
¨يرد ب) راد' و E- ا' +ن&: Kل رد
B@.- 6کا3 0 و 4) 6يو3 +ت&ک .س .-
mر0 و G7س دو1ن را B,' 6يورد ^.:
B@ ر0 ار 63ر و ILا را[ G7س W=غ رد
^ا- +5 دوع دو1ن را 0اس- و 0اون- iن5
B@ .=• Gن: و دوع Xد و *&ع G&:)
wق.- و 0ادنا.- +ق.3 .س 0 و 4) RاZ رد
B@ .س رد ا' +ق.3 و ور +Lو@ ا- +ن رو
6کرد یفا2 هدا- و .س 0 6ک.- yو2
B@ .- رد 4H=7س ر0 +- و 0ا-رد G7س
mا- <[د نا9 ود ." و وL راي و@ Wسود
B@ .%&ل E'0 4ور <%' W&C و@ Wc
mا- ا' ا- ی'د Wسود 4ا <%' ¤فر $7'
B@ .غاس jک +- و 4و9 ب./ 4و9 Kل .-
G&5 و لد ب) و 6:) 0و ;.- 0ا B@ +تفر
B@ .: ;رانک و I&3 G1ل و در0 ;ا+نو@
ار ظعاو و,- و ;ز- <ک +تسار) ظفاح
B@ Hن' .س ^.: و GسQ• E1- +ک
لزغ Txƒ
0ا- W&يو3 ;اک +- ;ديد +ک .%L راز"
0اس'د Xد ا- +ت&@ اN2 و „د2 4ور 0
دن.|س V- هر WYي./ نا@دنور
0ا.ف و K7&ن 0ا دراد Gغ +5 *&ع *7فر
K7قر 4و@ و WN@ 0 +- ناO K71ح Gغ
0ار ;.> +ن7ک با-را +ن7س Wس7ن +ک
Wس7نAتس' Bغ *&ع 0ا و: <سح +5 .@ا
0ا- `) 40ا1Y&ع <يا 0ا +ک G7ن ن) <'
Gن7-ی' +5 نورد 0وس 0 +ک WŠو@ +5
0ا=غ G7ن <' +ک Wيا%ح ?.C ILا 0
Wk7,نا اPق +/ا&' +ک دو- +نتف +5
0ان +'.س +- +7س 6تس' q@.ن د.ک +ک
Wسود +- Wسا رون' qQ• +ک ?ا|س <يد-
0اس- و 0وس- دسر یياN9 \[ و5 D.@
Wس7ن W9اح +ن رو Wسا <سح +[.ک •.غ
0ايا jل0 +- ار دو=> Wلود لاf
دHن 4ا+ف.2 د7"ان یيا.س لزغ
0او) درو).- ظفاح +ک ;اY' ن) رد
لزغ Tx‡
0ا- ;د.ک Wسود راديد +- هديد +ک Gن'
0اون هدن- 0اسراک 4ا WŠو@ .%L +5
4و&' را1غ 0ا eر و@ V- دن'0ا7ن
0ا7ن 4وک ^ا3 Wسا دا.' 4ا7=7ک +ک
لد 4ا بات' نانع WYي./ DV%&' 0
0ا.ف و K7&ن 0ا د&يدن7ن هار د.' +ک
*Lاع دنک .,9 نو3 +- +ن را Dرا/
0ا( Wس7ن Wسرد 6Y&ع یتN' لوق +-
B,' +لا7C ز› 40ا• ;اY' <يا رد
0ا1' *&ع Bغ +•ي0ا- +5ا.س <يا رد
یلد $"ا 0 .c یياعد +سو- G7ن +-
0ا- دراد Gس9 و نا9 0ا Wن[د د7ک +ک
„ا.ع و 0اFح رد *&ع +'ز'0 دن%ف
0اBL 0ا ظفاح 4ا"لزغ iنا- 4اون
لزغ T}‹
0ان +- 4وری' mو3 +ک <سح 0ان و.س 4ا
0ا7ن د2 +sˆ ." و: 0ان +- ار „ا&ع
ل0ا رد +ک W-و3 W8Q/ دا- هدن3.ف
0ان 4ا1ق Dو.س دق .- دناهديH-
Wسو0ر) و: jل0 Hنع 4و- +ک ار ن)
0اس و 0وس- ادوس 6:) .- و@ دوع نو5
یلو لد 0وس دو- \[ 0 ار +ناو.C
0اد@ دو- ار Xد و: •راع \[ ی-
mود دو- هد.ک ی' 0 +-و: و: ی- +ک یفو2
0ا- ديد +ناk7' رد نو5 دع Wس%&-
<' را7ع دد.,ن K7قر +ن8/ 0ا
0ا@ نا"د رد ا.' دن.- .@ا ر0 نو5
Wفاي yوقو Wيوک +18ک yاو/ زک لد
0اFح .س درادن `.ح ن) „وL 0ا
Wس7ن و5 وvو W9اح +5 هديد نو3 +- ;د ."
0او9 ا.' 0ا( و: 4و.-ا „ا/ ی-
نان0 jک Wفر G3 .س .- 0ا- هدا- نو5
0ار د7نL یقاس Kل 0ا mود +ک ظفاح
لزغ T}۱
0ا- دي)رد ناو: +تس3 لد رد +ک )رد
0ا- دي)رد ناور هد.' <: رد +ک ا7-
Wس- رد نان5 <' G&5 و: Wق.ف +ک ا7-
0ا- ديا&@ .,' Wلا2و با- ’تف +ک
Wف.,- لد IQ' iن0 +|س نو5 +ک ی=غ
0ا- دياد0 W3ر ;ور 4داL $73 0
;رادی' +5 ن) ." لد +ني) 67C +-
0ا- ديا(ی( Wلاf لا73 ز›
و: 0ا 0ور Wسا ¤س-) KL +ک $ª' ناد-
0ا- ديا0 +5 KL +ک ا: ;.[ی' هراتس
ظفاح ./ا3 Rو1o' $1Q- +ک ا7-
0ا- ديا.سی' و: $2و -Q@ 4و- +-
لزغ T}T
0ا- ديو@ +ک ن!د Eنو3 لاح
0ا- ديو9 +ک G3 نو3 IQف 0ا و
دا- ناتس.C ی' G&5 0ا 6'.L
0ا- ديو.- .@ا Wس' q@.ن
با.L E&ن G3 نو/Vف ز9
0ا- ديو@ +ک ا' +- W=%ح .س
دL ناد.@ +ساک +ل! نو5 +ک ."
0ا- ديو&- نو3 +- eر اN9 <ي0
.@ا +•نغ و5 Xد ديا&,ن
0ا- ديو1ن 61ل 0ا 4.غاس
<kس WN@ iن5 هد.C رد +ک q-
0ا- ديو( ا: 4و' mH-
ظفاح G3 ;ا.ˆا W7- د.@
0ا- ديو|- .س +- دB( .@
لزغ T}b
0ادنا با.L hL رد ا' یت&ک و ا7-
0ادنا باL و l7L نا9 رد +لولو و mو.3
یقاس 4ا <%فارد هدا- یت&ک +- ا.'
0ادنا ب) رد و <ک یيو%ن دنا+تN@ +ک
اo3 هار 0 ;ا+ت&@.- هد%7' 4وک 0
0ادنا باو2 هر ا- ;.ک 0 .@د ا.'
ی'ا9 و- I&' iن.Q@ ی' نا0 را7-
0ادنا بV@ لد رد دسح و ILر را.L
<ک یNoل ز7ن و: –ا.3 و Wس' +5 .@ا
0ادنا با.3 +ت&@.س لد <يا .- .sن
ديا-ی' باتف) D.@ا KL G7ن +-
0ادنا باYن 0ر .•Q@ n3د 4ور 0
دنرا|س- ^ا3 +- žافو 0ور +ک $'
0ادنا با.L G3 رد .- هد%7' +- ا.'
Wلد د7سر نا9 +- ظفاح و5 e.5 رو9 0
0ادنا باL ^وان <> ويد 4وس +-
لزغ T}t
0ادنا ^ان-./ ب) ر0 +ساک رد و ز73
0ادنا ^ا3 .س +ساک دوL +ک نا0 n&7C
Wسا ناLو'ا3 4داو ا' لزن' W1قاع
0ادنا ^Vفا د1ن@ رد +QAQغ ا7لاح
Wسا رود نانا9 eر 0ا .sن هدول) G&5
0ادنا ^اC +ني) 0ا .sن وا eر .-
;وL ^ا3 .@ +ک و.س 4ا و: ز1س .س +-
0ادنا ^ا3 <يا .- +ياس و +ن- .س 0ا 0ان
Wسc و: jل0 .س را' 0 +ک ار ا' لد
0ادنا ^اي.: +نا3اNL +- دو3 Kل 0ا
د"دن ی:ا1r +ک یناد +عرز' <يا IQ'
0ادنا ^V'ا رد ;ا9 .,9 0ا ی&:)
دنيو@ WYي./ $"اک ;د0 ILا رد $سغ
0ادنا ^اC ن) .- هديد qC و لوا وL ^اC
ديدن K7ع ز› +ک E-دو3 د"ا0 ن) بر اي
0ادنا ^اردا +ن7ي) رد 67") دود
ظفاح <ک ا1ق +'ا9 وا W%ن 0ا $@ نو5
0ادنا ^!ا5 W'اق ن) هر رد ا1ق <يو
لزغ T}x
0ون" G'اک W1ل 4انg 0ا د'ا7ن.-
0ون" G'اL) 4درد WQ8ل ;ا9 د7'ا .-
و: ENل0 .س رد Gنيد Wفر لوا 0ور
0ون" G'ا•ا.س ادوس <يا رد دL د"او3 +5 ا:
<' +ک نو,&:) ب) نا0 4ا+ع.9 Iي ا7قاس
0ون" G'ا3 وا *&ع نا,تkC نا7' رد
¤3 I&' ار و: jل0 ی1L GتN@ اo3 0ا
0ون" G'ادنا .- و' یA7: +sˆ ." دن0ی'
باتف) ديد žوQ3 رد ا: و: 4ور و:.C
0ون" G'ا- و رد .- ;د ." +ياس نو5 دوری'
وس +- نانا9 Kل .- 40ور Wس+تفر <' ;ان
0ون" G'ان 0ا دي)ی' نا9 4و- ار لد $"ا
W1ل $8ل یقاس ار ا' Wسهداد ل0ا رد
0ون" G'ا9 ن) mو"د' <' +ک ی'ا9 +ع.9
نا9 ;ار) DدLا- ا: هد- نا9 یتN@ +ک 4ا
0ون" G'ار) Wس7ن ;د.|س 6يا"Gغ +- نا9
61ل $8ل +dق ظفاح درو) GQق رد
0ون" G'Vقا 0 ;د ." دوری' ناو7ح ب)
لزغ T}}
ز7,ناروL Wس7Lویلول هد7'ر Xد
ز7') iنر و \vو لاتق و هدعو ]ورد
دا- نايور ها' ^ا5 <"BC 4ادف
ز7".C +ق.3 و اوY: +'ا9 راز"
د.- G"او3 ^ا3 +- دو3 ا- و: لا3 لا73
ز7')B1ع دوL Gکا3 و: لا3 0 ا: +ک
یقاس 4ا Wس75 +ک دنادن *&ع +تL.ف
زير ;د) ^ا3 +- ی-V@ و ;ا9 هاوc
.&ح +@._س ا: دن- GنNک .- +لا7C
ز73اتسر 0ور لو" ;H- لد 0 ی' +-
یšر ;د') W"ا@رد +- +تس3 و BYف
زيو) Wسد Ž7" Wس7ن ;او: 4!و ز9 +ک
WN@ <' ا- mود +ناk7' j:ا" +ک ا7-
زي.,' اPق 0ا و mا- اvر ;اY' رد +ک
Wس7ن لاح Ž7" „و&8' و *Lاع نا7'
ز73.- نا7' 0ا ظفاح 4دو3 باFح دو3 و:
لزغ T}€
?را دور $حاس .- 4رz,- .@ ا12 4ا
qNن <ک E%&' و 4داو ن) ^ا3 .- ن0 +سو-
;Vس د2 ا' 0ا ;د ." mدا- +ک ی=Qس لزن'
?.9 iنا- و ین7- نانا-راس 4اد2.C
راد +v.ع 4را0 +- +@ ن) ?و1- نانا9 $=>
?ر داي.ف نا-.' 4ا Gت3وس Wقا.ف زک
با-ر لوق ی'دناو3 ار نا_2ان لوق +ک <'
q- دنC Gنيا +ک نا.F" 0ا ;ديد یلا[و@
*&ع هار ردناک mون ی' <ک B,1L D.&ع
qسع B' ا- Wسا"یيانL) ار ناور KL
0ا1- .س لد 4ا Wس7ن 40ا- راک 40ا1Y&ع
?و" نا@و5 +- د0 ناوتن *&ع 4و@ +ک نا0
راي Wس' G&5 +- نا9 درا|سی' W1غر +- لد
qک +- دو3 را7ت3ا دندادن نارا7&" +5 .@
دننکی' ینا.'اک ناتس.%L رد نا7/و/
q,' E%س' دن0ی' .س .- Wسد .سœ 0ا و
Wسود IQک نا-0 .- دي).- .@ ظفاح ;ان
q=تQ' <يا Wسا q- G"اL D.Pح بان9 0ا
لزغ T}ƒ
q- ار ا' نا9 ناتسQ@ 0 4راz8Q@
q- ار ا' ناور و.س ن) +ياس <† <ي0
دا- ;رود اير $"ا یت1_dM و <'
q- ار ا' نا.@ $/ر نا9 نانا.@ 0ا
دن&cی' $=ع mاداC +- ?ود.ف .dق
q- ار ا' ناA' .يد اد@ و `دنر +ک ا'
E1- .=ع رz@ و 4و9 Kل .- E&ن-
q- ار ا' نارz@ نا9 0 DراLا <ياک
نا9 را0) و .,ن- نا9 را0ا- دYن
q- ار ا' ناي0 و دوس <يا q- +ن ار ا[ .@
G71Q/ Dداي0 +ک W9اح +5 Wسا' ا- راي
q- ار ا' نا9 qنو' ن) W1_2 Wلود
Wس.N' Gت&‚ +- ار اد3 6يو3 رد 0ا
q- ار ا' نا%' و نوک 0ا و: 4وک .س +ک
Wس7فاdناان +Q@ W=سق ب.&' 0ا ظفاح
q- ار ا' ناور 4ا"لزغ و ب) نو5 \1/
لزغ T}‡
q- W"اوk%7ن Wc .Nس *7فر !د
q- W"ار I7C 0اBL +vور G7سن
6يورد <%' .Nس نانا9 لزن' 0 .@د
q- W"اYنا3 ˜نک و 4ون8' Bس +ک
لد +Lو@ 0 ی=غ ديا&,- E=ک .@و
q- W"انC ناA' BC +@رد `.ح
mونی' .غاس و E&ن- +1od' رد2 +-
q- W"ا9 و لا' Kسک نا9 0 ردق <يا +ک
<ک ناس) دو3 .- راک KQo' ی:داي0
q- W"ا' و5 یت- و $8ل ی' یحا.2
دا.' ;ا'0 د"د نادان ;د.' +- IQف
q- W"ان@ EM 6ناد و یQPف $"ا و:
`دق راي دع و yوQ' <%س' 4او"
q- W"او3رzع هد.ک.Nس ناور هر 0
نا9 ود رد +ک <%' و3 نا.@د Wن' +-
q- W"اLداC ;ا8نا و دزيا 4اvر
ظفاح 4ا W9اح Wس7ن .@د درو Ž7" +-
q- W"ا,_12 ?رد و KL G7ن 4اعد
لزغ T€‹
?.|' +ک ;اهد7&ک یY&ع درد
?.|' +ک ;اهد7&5 4.F" ."0
راک .3) و نا9 رد ;ا+ت&@
?.|' +ک ;اهديز@.- 4Hلد
mرد ^ا3 4او" رد نان5 ن)
?.|' +ک ;اهديد ب) دوری'
mود 6نا"د 0ا دو3 mو@ +- <'
?.|' +ک ;اهد7نL ینانkس
4و,' +ک 4ز@ی' +5 Kل <' 4وس
?.|' +ک ;اهديز@ یQ8ل Kل
6يو3 یياد@ +1Qک رد و: ی-
?.|' +ک ;اهد7&ک یيا"˜نر
*&ع هر رد Kي.غ ظفاح و•M
?.|' +ک ;اهد7سر ی'اY' +-
لزغ T€۱
?.|' +ک نادن5 +Q@ 6"ا7س jل0 0ا ;راد
?.|' +ک نا'اس و .س ی- ;اهدL وا 0 نان5 +ک
دان%' <يد و لد ^.: افو د7'ا +- qک
?.|' +ک نا=7&C هد.ک <يا 0ا <' uان5 +ک
Wس7ن یC رد 6سک را0) +ک +ع.9 ی%ي +-
?.|' +ک نادان ;د.' 0ا G&کی' یتš0
$8ل ی' <ياک رz,- W'Vس +- ا' 0ا د"ا0
?.|' +ک ناس ناد- Wسد 0ا د.-ی' <يد و لد
د0اد,- نا9 +ک هار <يا رد Wسا"و@وWN@
?.|' +ک ن) E1' +ک <يا 4اهد-.ع یسک ."
یلو دو- Gسو" W'Vس و یياسراC
?.|' +ک ناتف q@.ن ن) دنکی' 4اهو7L
Gس.C یلاح Dرو2 IQف 4و@ 0ا GتN@
?.|' +ک نا@و5 G3 ردنا G&کی' ن) WN@
اتN@ یتس%L +ک نو3 +- jل0 6=تN@
?.|' +ک ن).ق +- Wسا 0ارد +dق <يا ظفاح
لزغ T€T
mا- نا9 qنو' ا.' iن: لد و 4)0ا-
mا- ناO را.سا ;.> ار +ت3وس <يو
دنLو.ف *&ع هد%7' رد +ک هدا- نا0
mا- ناP'ر و@ و هد- .غاس +س ود ار ا'
Iلاس yراع 4ا 4د0 6:) و5 +ق.3 رد
mا- نا9 نادنر +YQح.س و <ک 4د9
Wسا نا.,ن لد ;او: +- اتN@ +ک رادلد
mا- نا.,ن W'Vس +- Iنيا Gسری' و@
6c ناور $8ل ن) D.سح 0ا Xد دL نو3
mا- نا&ن و .' ناM +- W1> Jرد 4ا
دن7&نن 4را1غ +dغ 0ا 6لد .- ا:
mا- ناور +'ان KYع 0ا IL.س $7س 4ا
E- نا9 ;ا9 mدنکی' ?و" +ک ظفاح
mا- نا%' د7&f j2) .sن رد و@
لزغ T€b
mا- نا=7C Wسرد یY7NL *7فر .@ا
mا- ناتسQ@ و +-ا'.@ و +نا3 jي.ح
هد' دا- Wسد +- نا&ي.C jل0 ˜ن%L
mا- نا&ي.C و@ „ا&ع ./ا3 +ک و,'
یLا- E&نM .P3 ا- +ک Wساو" D.@
mا- ناو7ح ب) و5 ردن%س G&5 0 ناO
Wس7غ.' ." راک +ن 40اون *&ع رو-0
mا- ناو3 لزغ $1Q- <يا $@ون و ا7-
ند.ک ی@دن- Eي) و W'د3 *ي./
mا- ناoQس و ا' +- <ک ا"ر +ک ار 4اد3
راO0 6%'.- ¨7: ;.ح د72 +- .@د
mا- نا=7&C 4اهد.ک ا' لد ا- +ک ن) 0ا و
وL لد Iي و نا-0 Iي ین=•ا \[ و:
mا- نادن3 و E- +ناو.C 6Lوک و لا73
Wسي0ا-.sن رد <سح و 4Hلد لا=ک
mا- نارود ناردان 0ا .sن هو7L +-
<%' +لان راي رو9 0ا و ظفاح mوŒ
mا- ناBح بو3 4ور رد +ک WN@ +ک ار و:
لزغ T€t
mا-ی' ايری- و B@ Uدق +ل! رود +-
mا-ی' ا12 ;دM یسNن $@ 4و- +-
<ک یتس.C ی' +لاس +M +ک WŠو,ن
mا-ی' اسراC ها' +ن و رو3 ی' ها' +س
دنک +لاوح ی' +- WY&ع Iلاس BC و5
mا-ی' اد3 Wšر .sتن' و mون-
یسر K7غ .س +- G9 نو5 +ک Wساو" D.@
mا-ی' ا( نا9 ;ا9 ;دM و ا7-
نا9 راک Wس7,تس-و.ف +5 .@ +•نغ و5
mا-ی' ا&@ ه.@ 4را‚ دا- و•M و:
4ونLی( <kس رو qک 0 4و• افو
mا-ی' ا7=7ک و ].=7س Kلا/ ه0." +-
ظفاح و&' نا,نا,7- Wعا/ دي.'
mا-ی' اسراC نادنر .Lا8' یلو
لزغ T€x
6c را3 +- \ق.' و E•- یQ@ یفو2
6c راو,Lو3 ی' +- ار I&3 د"0 <يو
+ن iن5 iن") هر رد ’oL و Dا'ا/
6c راس,7' و ی' +- ناسQ7/ و ’71س:
دن.3ی( یقاس و د"اL +ک نا.@ د"0
6c را‚ G7سن +- <† +YQح رد
ناYLاع B' 4ا د0 $8ل با.L G"ار
6c راي نادa0 ها5 +- ا.' نو3
<ک وNع هدن- +ن@ $@ Wقو +- بر اي
6c را1يو9 Kل و.س +- ا.9ا' <يو
4اهد.- دوdY' ب.&' +- هر +ک ن) 4ا
6c راسکا3 <' +- 4اه.oق .¥ <ي0
ديدن نات- 4ور و: G&5 +ک ار +نا.%L
6c را@دنواد3 joل و وNع +- ار ا'
Uو12 هدا- دنک mون هاL و5 یقاس
6c راد هدن0 KL ظفاح +- ر0 ;ا9 و@
لزغ T€}
mديا- $@ W1_2 40ور ˜نC .@ نا1غا-
mديا- $1Q- H2 نا.F" را3 4اN9 .-
لان' ینا&ي.C 0ا 6Nل0 دن-ردنا لد 4ا
mديا- $=œ دتفا ;اد +- نو5 ^.ي0 ].'
راک +5 ین7- W_Qd' ا- ار 0وس Xاع دنر
mديا- $'ا: و B-د: +ک ن) Wسا IQ' راک
Wسي.فاک WYي./ رد 6ناد و اوY: .- +7%:
mديا- $کو: دراد .ن" د2 .@ و."ار
;ا.ح 40ا-.sن ادا- 63ر و jل0 Eن5 ا-
mديا- $1نس د89 و EZاي 4ور +ک ."
د7&ک ديا- mا+ناتس' q@.ن نا0 ا"0ان
mديا- $کاک و د89 ن) ا: هديروL لد <يا
دن5 +- ا: $Q8: .غاس mد.@ رد ا7قاس
mديا- $سQس: دتفا ناYLاع ا- نو5 رود
دور 0او) ی- هدا- دLونن ا: ظفاح Wس7ک
mديا- $=« <يدن5 ا.5 E%س' *Lاع
لزغ T€€
mراي دL $@ +ک Wسا ن) +M $1Q- .%ف
mراک رد دنک هو&ع نو5 +ک +&يدنا رد $@
دن&%- *Lاع +ک Wس7ن ن) +M یيا-.لد
mرا,ت'د3 Gغ دLا- +ک Wسا ن) +9او3
$8ل لد رد دن0 Jو' نو3 +ک Wسا ن) 4ا9
mرا0ا- دن%Lی' yز3 +ک <-اA: <ي0
دو1ن +ن رو <kس W3و') $@ §7ف 0ا $1Q-
mراYن' رد +718: لزغ و لوق +M <يا
4رz@ی' ا' +قو&8' +5وک رد +ک 4ا
mراويد دن%Lی' .س +ک mا- رzح .-
Wسوا ه.M لد +Qفاق د2 +ک هد.ک.Nس ن)
mراد W'Vس +- اياد3 Wس" اFک ."
لد 4ا داتفا mو3 +5 .@ Wت7فاع W1_2
mراz,'و.ف Wسا زيزع *&ع Kنا9
هVک د.ک ˜ک +ک Wسد <يا 0ا mو3.س یفو2
mراتسد دوL +تNL) .@د ;ا9 ود +-
دو- هدL .@و3 و: راديد +- +ک ظفاح لد
mرا0) و• Wسا لا2و درو.C0ان
لزغ T€ƒ
mرو0 دو- <%فاد.' +ک G"او3ی' lQ: با.L
mروL و .L و ا7ند 0 `اسا7- ;د Iي ا: +ک
6ياس) دL درادن رو.C نود ."د ‘اZ
mروL 0ا و lQ: 0ا و&- لد 4ا 0) و ….ح „اz'
<Šا ناZ) .%' 0 دL ناوتن +ک ی' روا7-
mرو&_Qس lي.' و ی,ن5 ه."0 K8ل +-
راد.- G9 ;ا9 <%N7- ی'ا.‚ د72 دن=ک
mرو@ +ن و Wسا ;ا.‚ +ن ا._2 <يا ;دو=7C <' +ک
`ا=ن- ."د 0ار W7فا2 ی' رد ا: ا7-
mروک لد نا81/ ˜ک +- یيا=نن +ک ن) ‘.L +-
Wس7ن ی@رز- یفان' نا&يورد +- ند.ک .sن
mرو' ا- دو- ا".sن W=&ح نان5 ا- نا=7Qس
ظفاح 0ا .س د•7Cی( نانا9 4و.-ا نا=ک
mرو0 ی- 4و0ا- <يد- دي)ی' هدن3 <%7لو
لزغ T€‡
6لاª'ی- \vو و 0اBL اLو3
6لاو0 0ا راد +,ن ادنواد3
™ا 6حول د2 ا' دا-) <کر 0
6ل!0 د&cی' .P3 .=ع +ک
Vd' و دا-).N89 نا7'
6لا[ دي)ی' ز7')B1ع
یسدق Uور §7ف و 4) 0اBL +-
6لا=ک Kحا2 ;د.' 0ا 4و›
ا9 ن) د.- 4.d' دنق ;ان +ک
6لا8Nنا دندادن نانيBL +ک
Wس'.س لو,نL یلول نا0 ا12
6لاح Wسا نو5 ی@) 4راد +5
دزي.- uو3 .سC <يBL ن) .@
6لVح <ک ردا' BL نو5 !د
ار اد3 ;راد7- باو3 0ا <%'
6لا73 ا- mو3 ی:وQ3 ;راد +ک
.F" 0ا 4د7س.:ی' و5 ظفاح ا.5
6لا2و ;ايا .%L 4د.%ن
لزغ Tƒ‹
6نا&فاHنع jل0 ا12 Wس%L.- و5
6نا9 دL ه0ا: Wسو7C +ک +تس%L ." +-
G"د +v.ع U.L +- ا: یسNنM WساFک
6نا.F" را@0ور 0ا د&کی' +5 لد +ک
Wس- و: 4ور لاª' $@ „رو 0ا +نا'0
6نانC د.ک +•نغ رد و: ;.L 0 یلو
ديدC +نا.ک ار *&ع د&ن و 4ا+تN3 و:
6ناياC Wس7ن +ک هر <يا 0ا ™ا ^را1:
د"او3 ناور هر رzع .,' +18ک لاf
6نا-ا7- رد W3وس ن!د هدن0 نا9 +ک
در)ی' +ک نزˆا W7- +تس%L <يد-
6نادa0 +5 0ا لد jسوي نا&ن
G"د +9او3 Wسد +- و jل0 .س ن) ;B,-
6ناتسد و .%' 0 لدی- ظفاح W3وس +ک
لزغ Tƒ۱
6ن' +- 4د.|س +ک نادن3 $@ون <يا بر اي
6ن† دوسح G&5 0ا و: +- ;را|سی'
رود +Qح.' د2 +- W&@ افو 4وک 0ا +5 .@
6ن: و نا9 0ا IQف رود Wف) دا- رود
ا12 دا- 4ا یسر ی=Qس لزن'.س +- .@
6ن' 0 یناس.- ی'Vس +ک ;راد G&5
ها7س jل0 ن) 0ا <ک یيا&@ +فان بدا +-
6نز'.- G" +- Wسا زيزع 4ا"لد 4ا9
دراد Wلا3 و h3 ا- افو *ح Xد و@
6ن%LHنع ه./ ن) رد راد ;n>
دنLون ی' وا Kل داي +- +ک ی'اY' رد
6نت&يو3 0ا H3 دLا- +ک Wس' ن) +QNس
W3ودنا ديا&ن +ناk7' رد 0ا لا' و •.ع
6ن%ف ايرد +- W3ر درو3 ب) <يا +ک ."
لVح +ن 6Y&ع هدنا لV' 0 دس.: +ک ."
6ن"د و ا' Kل اي 6'دق و ا' .س
Wسا Wف.8' لزAلا W7- +M ظفاح .8L
6نkس joل و 6%لد qNن .- <ي.ف)
لزغ TƒT
mو" و Wقا/ و را.ق <' 0ا دH-
mو@ان- E=7س لد E,نس W-
رادQک ی,نL ی%-ا5 4را,ن
mوCا1ق یک.: یLو +' یNي.¡
6Y&ع 4ادوس 6:) با: 0
mو9 u0ی' `اد iيد ناس +-
./ا3 هدوس) ;وL <"اBC و5
mوغ) رد ;B@ ا1ق نو•M m.@
uاوkتسا دد.@ هد7سوC .@ا
mو'ا.ف uا9 0ا D.' دد.,ن
WسهدH- Gنيد و لد Gنيد و لد
mود و .- 6Lود و .- 6Lود و .-
ظفاح Wسو: 4اود و: 4اود
mون Kل 6Lون Kل 6Lون Kل
لزغ Tƒb
mو@ +- هد~' د7سر G17غ j:ا" 0 ._س
mون- Bلد ی' Wسا RاFL هاL رود +ک
دنتفری' هرانک .- .sن $"ا +ک ن) دL
mو'ا3 Kل و نا"د رد <kس +نو@ راز"
ا"Wيا%ح ن) G7يو,- iن5 Dو2 +-
mو9 د0ی' +ن7س iيد ن) ¤NO 0ا +ک
هدرو3 Kست> ?.: ی,نا3 با.L
mوناLون iنا- و G7Lون- راي 4ور +-
دند.-ی' mود +- 6Lود هد%7' 4وک 0
mود +- د7&کی' هداFس +ک .L ;ا'ا
Dا• هار +- Gنک DB3 Wل!د !د
mو.N' G" د"0 و Dا"ا1' *سف +- <%'
هاL رونا 4ار Wس7Q« رون $>
mوک W7ن 4اN2 رد ی1Q/ وا ب.ق و5
B=v درو 0اس' 6لV9 4انr ز›
mو.س ;ا7C ;.> 6لد mو@ Wس" +ک
دنناد ناو.س3 IQ' W_Qd' 0و'ر
mو.¢ اsفاح و: ین7&ن +Lو@ 4اد@
لزغ Tƒt
mود +ناk7' +Lو@ 0ا یN:ا"
mون- ی' +ن@ دن&k1- WN@
6يو3 راک دن%- یلا joل
mو.س دناس.- Wšر هد~'
.- +ناk7' +- ;ا3 د.3 <يا
mو9 +- نو3 mدرو) $8ل ی' ا:
دن"د 6Lوک +- +ن 6لا2و +5 .@
mو%- یناو: +ک لد 4ا ردق ."
Wسا' ;.9 0ا n&7- اد3 joل
mوŒ یناد +5 +تس-.س +ت%ن
راي 4وس7@ +YQح و <' mو@
mو.ف ی' رد ^ا3 و <' 4ور
K82 Wس7"ان@ +ن ظفاح 4دنر
mوC K7ع +LداC ;.ک ا-
د.ک +ک ن) RاFL هاL <يد رواد
mو@ +- m.'ا +YQح ?دق Uور
هد- mدا.' m.8لا IQ' 4ا
mو@ راد mد- G&5 .o3 0ا و
لزغ Tƒx
mوC ;.9 6cاo3 هاLداC دع رد
mون +لا7C یتN' و دL 6ک +-ا.ق ظفاح
Wس&ن G3 4اC ا- +8'و2 ˜نک 0 یفو2
mود +- د&کی' و1س +ک Kست> ديد ا:
ناLدو7لا ب.L و یvاق و l7L لاوحا
mو.ف ی' BC 0ا ;د_12 لاس ;د.ک
ی'.> +5 .@ <kس Wس7نتN@ +ن اتN@
mون- ی' و راد +,ن هد.C و نا-0 6کرد
دنا(ی' +9و و دسری' را‚ یقاس
mو9 +- Gغ 0 د') لد نو3 +ک <%- 4.%ف
را‚ون و یناو9 و یسQN' و Wسا *&ع
mو|- ;.ک $ي +- ;.9 و .يzC ;رzع
ینک 4رو) نا-0 \[ و•M دن5 ا:
mوŒ K> 4ا د7سر دا.' +ناو.C
و: $ª' +ک ین8' و Dرو2 هاLداC 4ا
mو@ Ž7" هد7ن&ن و هديد Ž7" هديدان
لو1ق دنک „ر0ا +ق.3 +ک نا¬ نادن5
mوC هدن“ BC IQف 0ا Wناو9 Wc
لزغ Tƒ}
mو"ز7: ینادراک نانC WN@ <' ا- mود
mو.ف ی' .س د.ک ديا&ن نانC ا[ 0ا و
\1/ 4ور زک ا"راک دو3 .- B@ ناس) WN@
mو%تkس نا'د.' .- نا9 دد.@ی' Wkس
IQف .- 6غو.ف زک ی'ا9 دادرد G@ ناو
mون WN@ی' نان0 h-.- و د') wقر رد ه."0
;ا9 و•M روا7- نادن3 Kل Eنو3 لد ا-
mو.3 ردنا iن5 و5 یي) دسر یŒ0 D.@ ین
4ون&ن 4ز'ر هد.C <ي0 انL) 4د.,ن ا:
mو.س ;اA7C 4ا9 دLا1ن ;.>ان mو@
رو¢ Gغ ا7ند .‚ 0ا و .سC 4ا دنC <ک mو@
mو" WLاد یناو: .@ یªيدح رد نو5 W=تN@
د7نL و WN@ 0ا ;د د0 ناوتن *&ع `.ح رد
mو@ و دو- ديا- G&5 اPعا +Qf ا9 ن) +ک نا0
Wس7ن ‘.L یLو.فدو3 ناناد +ت%ن ‘اس- .-
mوŒ اي $قاع د.' 4ا و@ +تسناد <kس اي
د.ک Gف ظفاح 4ا"4دنر +ک هد ی' ا7قاس
mوC K7ع 6c ;.9 نا.ق Kحا2 j2)
لزغ Tƒ€
mو3 و: 4ا9 +M و Rو1o' و: $%L +M 4ا
mو3 و: 4ا3.%L <يBL هو&ع 0ا Xد
j7oل و: دو9و Wس" 4./ •HQ@ و•M
mو3 و: 4اCا.س دQ3 <† و.س و•M
’7Q' و: لا3 و h3 <يBL و: 0ان و هو7L
mو3 و: 4!ا- و دق ا1ي0 و: 4و.-ا و G&5
را,ن و 6Yن.C و: 0 Xا73 ناتسQ@ G"
mو3 و: 4اس <Z jل0 0ا Xد ;ا&' G"
راz@ Wس7ن V- $7س 0ا +ک *&ع هر رد
mو3 و: 4انg +- ار دو3 ./ا3 ;اهد.ک
4را=7- ناد- +ک `و@ +5 و: G&5 .%L
mو3 و: 4ا1ي0 eر 0ا ا.' درد دنک ی'
Wسي.o3 وس ." 0 +5 .@ KQ/ نا-ا7- رد
mو3 و: 4!و: +- لدی- ظفاح دوری'
لزغ Tƒƒ
mو3 4راي و .8L \1/ و د7- 4اC و ب) رانک
mو3 4راz8Q@ یقاس و <يBL 4Hلد .Lا8'
ینادی' Wقو ردق +ک \لا/ یتلود 4ا !ا
mو3 4را@0ور 4راد +ک D.&ع <يا Dدا- اراو@
Wسيرا- 4Hلد *&ع 0 ./ا3 رد +ک ار qک ن) ."
mو3 4را- و راک دراد +ک +ن 6:) .- و@ 4دن|س
;دن-ی' .%- .%ف 0 روي0 ار \1/ ?و.ع
mو3 4را,ن دتفا Wسد +- G'ايا Wسد زک دو-
ناتس- یلدLو3 داد و ناد W=7نغ W1_2 KL
mو3 4را0 +ل! y./ و Wسا 0و.فا لد ی-ات' +ک
دز7'ان- ار یقاس Wسا G&5 +ساک رد 4ای'
mو3 4راŒ د&cی' و $Yع ا- دنکی' یتس' +ک
+ناk7' +- ا' ا- ا7- ظفاح دL .=ع WQNغ +-
mو3 4راک دن0و'ا7- WLا- mو3 ن!و,نL +ک
لزغ Tƒ‡
6' و5 راzع Wسا joل و ی-و3 \=•
6"د- اياد3 Wس7ن افو و .' 6ن%7ل
40ور 40ا- +- و Wسا $N/ و د"اL ;Hلد
6ن@ دLا1ن R.L رد و ;را0 د&%-
لد ;راد +,ن I7ن وا 0ا +ک +- ناM <'
6,ن درادن و Wسهديدن I7ن و د- +ک
دي)ی' m.%L نو•M Kل 0ا BL 4و-
67س G&5 هو7L 0ا د%5ی' نو3 +5 .@
;راد <يBL I-ا5 یت- +لاس هدرا5
6"درا5 +' Wسا mو@ +- +YQح نا9 +- +ک
بر اي ا' لد +تسرون $@ ن) یC 0ا
6@ دن5 <يا رد `ديدن +ک دL اFک دو3
دن%L ناس <يد- KQق را <' رادلد راي
6LداC دو3 4رادنا9 +- دو0 دH-
رد +ناد ن) .@ y.2 Gنک +نا.%L +- نا9
6,'ار) دو- ظفاح +ن7س yد2
لزغ T‡‹
6يورد <' GQفاغ و دL هد7'ر Xد
67C د') +5 ار +ت&@.س 4را%L ن) +ک
;0.لی' 6يو3 ناŠا .س .- د7- و5
67ک.فاک Wس7يو.-ا نا=ک Wسد +- لد +ک
Dا7" دزCی' .¥ +Q2وح لا73
6يدنا لا> ه.oق <يا .س رد Wسا"+5
ار 6ک W7فاع eوL ه~' ن) ;0ان-
67ن .س .- mون ب) mدن0ی' Jو' +ک
د%•- نو3 راز" نا171/ Eتس) 0
6ير لد .- دنO یتسد +-.« +- ;.@
;ور هدن%ف.س و ناي.@ هد%7' 4وک +-
6يو3 $2اح 0 ;دي)یM ;.L +ک ا.5
ردن%سا IQ' +ن دنا¬ .P3 .=ع +ن
6يورد <%' نود ی7ند .س .- Rازن
ظفاح اد@ ." Wسد دس.ن .=ک ناد-
67- نوراق ˜ن@ 0 رو) jک +- 4ا+ناز3
لزغ T‡۱
6يو3 Wc .L <يا رد `اهدو'0) ا'
6يو3 W3ر +/رو <يا 0ا ديا- د7&ک نوB-
G&کی' ه) و ;ز@ی' Wسد +ک q- 0ا
6يو3 W{ W{ <: +- $@ و5 ;د0 6:)
دو.سی' +ک د') mو3 +5 یQ1Q- 0 GLود
6يو3 W3رد eاL 0 هد.ک <¯ mو@ $@
و3دن: راي ن) +ک mا- داL و: لد 4اک
6يو3 Wc 0 دن7&ن 4وردن: را7س-
درz,- و: .- نا9 Wسس و Wkس +ک ی"او3
6يو3 Wkس 4ا"<kس و Wسس دع 0 رz,-
نوردنا 0وس 0و و: „ا.ف زک Wسا Wقو
6يو3 WkC و W3ر +M +- Gن%فارد 6:)
;اد' 4دL .س7' دا.' را ظفاح 4ا
6يو3 W” 0 4دنا( رود ز7ن د7&f
لزغ T‡T
RاFL هاL لV9 و ها9 و W=&ح +- Gسق
Rازن ها9 و لا' .‚ 0ا Gسک ا- Wس7ن +ک
را7- +ناA' ی' q- G7,نا3 با.L
Rادو +-و: *7فر 4ا د7سر هدا- jي.ح
د7نک +ق.3 4وL و WسL ;ای' +- ار 4اد3
Rاvوا <يا 0ا B3 4و- ;ونLی( <' +ک
iن5 +لان +- دوری' نانک wقر +ک E1-
RاZ Rا=تسا 4دو'.Nن +d3ر +ک یسک
W=8ن <يا .%L +- <ک 4.sن ناYLاع +-
Rاo' هاLداC و: G87o' ;Vغ <' +ک
یلو `ا+ن&: و: ;ا9 +ع.9 §7ف +-
Rاد2 G7"دی( 4Bلد G7نکی(
دان%' اد9 اد3 ظفاح ه.5 و E19
RاFL هاL 4ايHک +@را- ^ا3 0
لزغ T‡b
Rاد-ا eاک +,:وQ3 0 +ک ناداد'ا-
Rا8L yا./ا +M .- دن%ف روا3 \[
ن) رد و e.5 *فا K79 0ا +ني) د&ک.-
Rاونا ناراز" +- یت7@ eر ديا=ن-
IQف د7&f +ناc./ 4اياو0 رد
RاZ iن") +- ه."0 دنک 0اس نونغرا
.%ن' دL اFک +ک دي) +QAQغ رد iن5
Rان' دL اFک +ک دي) +Yق رد ;ا9
B@.- D.&ع .غاس .,ن- نارود \vو
Rاvوا E‚ Wسا <يا یتلاح ." +- +ک
Kي.ف و Wسا دن- +M ی7ند د"اL ه./
Rازن دنيو• +تLر <يا .س .- نافراع
ی"او3ی' نا9 \Nن را KQ/ و.س3 .=ع
RاNن `.ک 6cاoع Wسيدو9و +ک
$'ا G&5 ینLور ل0ا joل .s'
RاFL هاL نا9 نا9 $=ع و GQع \'ا9
لزغ T‡t
\[ و5 uا-و3 رو&' و: *&ع 4افو رد
\[ و5 uادنر و نا0ا-.س 4وک E&ن KL
Wس.C Gغ G&5 +- دي)ی( –او3 KL و 0ور
\[ و5 uاي.@ و: .F" 4را=7- رد +ک q-
دL هديH- W=غ •ا.Y' +- ;H2 +تLر
\[ و5 uا0وس و: .' 6:) رد نان•M
ور ;.@ 4دو1ن uو,Q@ ILا W7=ک .@
\[ و5 uانC 0ار یت7@ +- <Lور 4دL یک
Wسو: ;.@.س نان•M 6:) و ب) نا7' رد
\[ و5 uارا- ILا رازن را0 لد <يا
Wس.ف یQ2و +ناو.C ا.' نا.F" KL رد
\[ و5 uا0وس- ار ینا9 Dدرد 0ا +ن رو
Wسا KL نو5 ;0ور و: 4ار) Xاع لاf ی-
\[ و5 uاdYن Eع رد و: *&ع لا=ک ا-
W=غ Wسد رد ;و' نو5 دL ;.ن ;H2 هوک
\[ و5 uا0اد@ WY&ع 6:) و ب) رد ا:
و: راديد ا- Wس7قا- qNن Iي G_12 و•M
\[ و5 uا&فا.- نا9 ا: اHلد ا=ن- ه.5
Eن0ان 4ا دو3 $2و 0ا ی1L <ک ;0ا.ف.س
\[ و5 uاويا Dراديد 0ا دد.@ رون' ا:
Wف.@ .س رد KFع ظفاح ار و: .' 6:)
\[ و5 uا&ن- هديد ب) +- یک لد 6:)
لزغ T‡x
]ا- رد ;دL ی'د ناتسQ@ 4و- +- ._س
]ا'د JVع Gنک لدی- $1Q- و5 ا: +ک
;د.کی' ها,ن 4روس $@ هوQ9 +-
]ا.5 و5 ینLور +- هB: KL رد دو- +ک
رو.A' ¤&يو3 یناو9 و <سح +- نان5
]ا.ف +نو@ راز" $1Q- لد 0ا WLاد +ک
G&5 0ا ب) D.سح 0 انعر q@.ن هدا&@
]اد د2 لد و نا9 +- ادوس 0 +ل! هداO
<سوس 6ن0.س +- یA7: و5 هد7&ک نا-0
]اAيا ;د.' و5 *ياYL هدا&@ نا"د
Wسد ردنا یحا.2 ناتس.C هدا- و5 ی%ي
]ايا +تف.@ jک +- ناتس' یقاس و5 ی%ي
ناد W=7نغ $@ و5 یناو9 و 67ع و ‘ا&ن
]V- Bغ لوسر .- دو1ن اsفاح +ک
لزغ T‡}
jک +- ;رو) 6ن'اد د"د دد' .@ا \لا/
y.L ی"0 د&%- رو ب./ ی"0 G&%- .@
<' د7'ا.C لد <يا Wس1ن qک 0 ;.ک y./
y./ ." +- <' +dق د.-یM <kس +5 .@
د&ن ی&يا&@ Ž7" ;او: 4و.-ا G3 0ا
jQ: دL زيزع .=ع ˜ک لا73 <يا رد +ک هو
<' لا73 6ک Wسد دوL یک Wسود 4و.-ا
yد" .- دا.' B: نا=ک <يا 0ا Wسهدزن qک
لد iنس نات- .' ;رو.C 0ان +- دن5
jQ3ان نا.سC <يا دننکی( ردC داي
Iن) +ف./ و E&ن +Lو@ 4د"ا0 لا73 +- <'
yد و iن5 +- ;دن0ی' y./ ." 0 4ا+•1A'
$Y: ! و ناوc 6Yن ناد"ا0 دنH3 ی-
j” ! و هد- هدا- Kست> Wساير Wس'
درو3ی' +1L +=Yل نو5 +ک E- .L یفو2
jQع mو3 ناو7ح ن) دا- 0ارد 6'دراC
„د2 +- نادنا3 هر رد ین0 ;دق .@ا ظفاح
j• +ن_L WM دوL W"ر +قرد-
لزغ T‡€
„ا.ف نا7- .س درادن +'ا3 نا-0
„ا.ف ناتساد و: ا- G"د U.L +ن.@و
لا2و د7'ا .- +ک ;.=ع Dد' ¨يرد
„ا.ف نا'0 .س +- د'ا7ن و د7سر .س +-
;دوسی' .kف +- نود.@ .س .- +ک 4.س
„ا.ف ناتس) .- ;داO +ک ناتسار +-
لا2و 4او" رد لا- Gنک 0ا- +نو,5
„ا.ف نا7L) رد .C Xد ].' W•ر +ک
ی-اد.@ +- Gغ .¥ رد +ک هرا5 +5 نونک
„ا.ف نا-دا- 0 ;H2 „رو0 داتف
دوL +ق.غ .=ع یت&ک +ک دنا( یس-
„ا.ف نا.کی- .¥ رد و: „وL Jو' 0
G&%- ار „ا.ف دتفا <' Wسد +- .@ا
„ا.ف نا' و نا3 و دا- +7س .F" 0ور +ک
K7%L E&نM و G7لا73 $73 *7فر
„ا.ف نا.ق G" و نا.F" 6:) <ي.ق
WسهدL +ک نا9 +- Gنک WQ2و 4وعد +نو,5
„ا.ف نا=v Xد و اPق $7کو Gن:
راي 0ا رود با1ک دL Xد „وL 0وس 0
„ا.ف ناو3 0 ;رو3ی' .,9 نو3 ;اد'
*&ع Hن5 Bسا ار ;.س ديد و5 IQف
„ا.ف نا=سير +- ;H2 ند.@ Wس1-
ظفاح 4دL .س +- هر <يا .@ „وL 4اC +-
„ا.ف نانع یسک 4دادن .F" Wسد +-
لزغ T‡ƒ
*7NL *7فر و 6غی- ی' و <'ا ;اY'
*7فو: ی"0 دوL .س7' ;اد' D.@
Wسا Ž7" .- Ž7" +Qf نا9 راک و نا9
*7Yœ ;اهد.ک +ت%ن <يا <' را- راز"
Gتسنادن نا'0 <يا ا: +ک درد و ¨يرد
*7فر دو- *7فر Dدا8س 4ا7=7ک +ک
Wقو W=7نغ .[ W2.ف و ور ین® +-
*ي./ نا8/اق دن.=ع +,ن7=ک رد +ک
;ا9 هدن3 و را,ن $8ل 0 +-و: +ک ا7-
*يدd: دنکی( 6QYع +ک Wس7تيا%ح
دس.ن ین' نو5 +- Wنا7' 4و' +5 .@ا
*7قد لا73 <يا .%ف 0ا ;./ا3 Wسا mو3
Wسا نادa0 +5 رد ار و: +ک ی:وVح
*7=ع .%ف راز" د2 دس.ن ن) +نک +-
KFع +5 <' ILا دL یY7Yع iنر +- .@ا
*7Yع و•M Wس" و: $8ل žا3 .' +ک
;او: \1/ ;Vغ ظفاح +ک WN@ هدن3 +-
*7=œ دنکیM ;دح +5 +- ا: +ک E1-
لزغ T‡‡
^ا3 .- نا&ف 4ا+ع.9 4رو3 با.L .@ا
^ا- +5 Bغ +- دسر ی8Nن +ک هان@ ن) 0ا
رو¢ ¨يرد روc 4راد و: +5 ." +- و.-
^V" ¨7: را@0ور دن0 ¨يردی- +ک
<' رو.C0ان و.س 4ا و: 4اC ^ا3 +-
^ا3 .س 0ا ;B,'او اC +8قاو 0ور +ک
4.C +5 ی'د) +5 یت&‚ +5 ی30ود +5
^اس'ا Wسا WYي./ .Nک +M K"z' +-
یت9 6L .يد هار ی%Qف ?دن'
^اA' .يد .ي0 Wس7ن هر +ک Wس1- نان5
$Yع هر دن0ی' +ف./ 0ر n3د Kي.ف
^ا: ;را/ با.3 W'ا7ق +- ا: دا1'
یتفر نا9 0ا mو3 ظفاح هد%7' هار +-
^اC لد qنو' دا- Wلد $"ا 4اعد
لزغ b‹‹
^V" دdق دننکی' را Gن[د راز"
^ا- ;رادن نان[د 0ا یتسود و: ;.@
درادی' هدن0 و: لا2و د7'ا ا.'
^V" G7- Wسو: .F" 0ا G'د ." +ن .@ و
6يو- ;ون&ن دا- 0ا .@ا qNن qNن
^ا5 نا1ي.@ Gنک Gغ 0ا $@ و5 نا'0 نا'0
Dا7" و: لا73 0ا G&5 ود باو3 +- دور
^اLاح و: „ا.ف ردنا لد رو12 دو-
G".' 4.,يد +ک +- ین0 G30 و: .@ا
^اي.: 4.,يد +ک +- ی"د ."0 و: .@ و
اد-ا ان:ا7ح یQتق IN7س ب.P-
^ادف نو%ي نا با/ دق یحور ن!
;B&[ +- ین0ی' .@ +ک Ž7|' نانع
^اnف 0ا ;رادن Wتسد و .س Gنک .|س
دن7- اFک .sن ." یيو: +ک نان5 ار و:
^اردا دنک یسک ." دو3 6ناد ردق +-
ظفاح دوL نا9 زيزع *Q3 G&5 +-
^ا3 .- Wن%س' 4ور دO و: رد .- +ک
لزغ b‹۱
I( *ح و: Kل ا- ا.' 6ير لد 4ا
I8' ™ا ;وری' <' +ک راد +,ن *ح
?دق Xاع رد +ک هز7کاC ."و@ ن) یيو:
IQ' ’71س: $2اح دو- و: B3 .ک
<ک +-.« ی%L Wس" را Wن' …وQ3 رد
I> و5 دسان&ن wلا3 ر0 را7ع qک
G"د- Wسو- ود و Wس' ;وL +ک 4دو- +تN@
Iي +ن و `ديد ود +ن ا' و د&- دح 0ا هدعو
<ک 4زير.%L و نادن3 +تسC ا&,-
IL +- 0ادن7' 6يو3 <"د 0ا ار *Q3
دد.@ ;دا.' Bغ را u0 G".- e.5
IQف e.5 0ا G&ک ینو-0 +ک u) +ن <'
4را- 4راz,ن 6&يو3 ظفاح .- نو5
^.:رود ;دق ود Iي وا .- 0ا K7قر 4ا
لزغ b‹T
لا[ G7سن 4ا یLا- H3 mو3
لا2و نا'0 دسری' ا' +- +ک
ال ;اdNنا ! *&8لا +dق
لاYلا ناسل ان" ا"W=dف
GQس 4z- <' و ی=Qسلا'
لاˆا j7ک و انناB9 <يا
+7فاع د8- رادلا WNع
لV/!ا <ع الاح اولاساف
ین' WQن لا=%لا لاf یف
لا=ک Eع Iنع ™ا y.2
™ا ^اš ی=ˆا دي.- اي
لا8: لا8: ا1ح.' ا1ح.'
دنا' یلا3 ها,'ز- +2.ع
لا'!ا' ;ا9 و ناNي.ح 0ا
.F" KL ا7لاح دن%فا +ياس
لا73 ناور KL دن0ا- +5 ا:
د.,نی( qک 4وس ا' ^.:
لV9 و ها9 و ايHک <يا 0ا ه)
دن5 ا: 4.-ا2 و *&ع اsفاح
لان- Wسا mو3 ناYLاع +لان
لزغ b‹b
لا2و „.- W[ و دادو Uور W=[
لا[ G7سن 4ا ;B' ار و: 4و- +ک ا7-
لزنا و jق K71ˆا لا=› ايداحا
لاf „ا7تLا 0 GQ7f H2 Wس7ن +ک
+- +تLاz@و.ف نا.F" KL Wيا%ح
لا2و 0ور هد.C دن%فا.- +ک ن) .%L +-
G&5 +نا3 WN" زي.Q@ هد.C +ک ا7-
لا73 ها@راک .ي.œ +- `اهد7&ک
د1Q/ی' رzع و Wسا ’Q2 .س .- راي و5
لاح +M رد K7قر رو9 0 WLz@ ناو:
iن: لد رد Wس7ن و: نا"د لا73 ز›
لا> لا73 یC رد <' و5 دا1' qک +ک
یلو Kي.غ ظفاح دL و: *&ع $7تق
لVح Dا' نو3 +ک <ک 4رz@ ا' ^ا3 +-
لزغ b‹t
$'اک و.س3 <يد D.dن نا9 4اراد
لداع Xاع IQ' .Ns' <- ی7‰
هدا&@ و: هانC ;Vسا +@رد 4ا
لد رد و نا9 +ن0ور E'0 4ور .-
;0! و K9او د.3 و نا9 .- و: G7s8:
$'اL و §ياف نا%' و نوک .- و: ;ا8نا
ی"ا7س ه.oق Iي و: IQک 0ا ل0ا 0ور
لاس' $ح دL +ک داتفا +' 4ور .-
WN@ لد +- ديد +7س لا3 ن) و5 د7Lرو3
$1Y' 4ودن" ن) ی'دو- <' +ک Jاک 4ا
Wسا RاZ و wقر رد و: ;ز- 0ا IQف ا"اL
$س,' +'ز'0 <يا <'اد 0ا ب./ Wسد
Dدن=ک jل0 0ا +ک 6c نا9 و mون ی'
$سVس راتف.@ هاو3د- ند.@ دL
Wسا لدع ˜ن' .- ه.س Iي ی%Qف رود
لزن' +- هار دHن Xا¡ +ک mا- mو3
Wسا „0ر GسY' نا9 هاL GQق ظفاح
$/ا- +&يدنا <%' W&78' .‚ 0ا
لزغ b‹x
$F3 با.L +-و: 0ا ;دL $@ Wقو +-
$F3 باو2ان راد.ک 0 دا1' qک +ک
p¥ <ي0 <' و Wسا هر ;اد +M ا' UV2
$F3 با- Ž7" +- یقاس و د"اL 0 G7ن
`.ک *Q3 +- ا' 0 د•.ن راي +ک دو-
$F3 باو9 0ا و G7لوQ' لاس 0ا +ک
G&5 +5ا.س 0ا mود KL Wفر +ک نو3 0
$F3 باو3 ناور هر .sن رد `دL
67C رد .س دن%ف را Wس' q@.ن Wساور
$F3 باتع.C G&5 ن) هو7L 0 دL +ک
اد3 .%L و باتف) 0 4n-و3 +ک یيو:
$F3 باتف) 4ور رد و: 0 Gتس7ن +ک
W&@ +ک .P3 ب) Wس- ن) 0ا W=Q¡ باFح
$F3 ب) و•M \1/ ن) و ظفاح .8L 0
لزغ b‹}
لو2و لا• ا.' دLا- و: 4وک +- .@ا
لو2ا +- <' راک و: $2و Wلود +- دسر
انعر q@.ن ود ن) <' 0 هد.- را.ق
لو_%' 4ودا9 ود ن) <' 0 هد.- ]ا.ف
رو0 و ر0 ی- 4اونی- <' و: رد .- و5
لو3د و Jو.3 هر ;رادن با- Ž7" +-
`و9 اFک 0ا هرا5 Gنک +5 ;ور اFک
لوQ' را@0ور رو9 و Gغ 0 ;ا+ت&@ +ک
–اي ی@دن0 لاحد- +تس%L <'
لوتY' ;وL W=غ ¨7: +- +ک نا'0 ن) رد
Wفا7ن 4ا9 و: Gغ <' لد 0 n-ا.3
لوزن ها@را.ق G,ن: لد رد W3اس +ک
دراد یQY72 و5 D.' ."او9 0ا لد
لوYd' +ني) ." —داوح iن0 0 دو-
و: D.Pح +- لد و نا9 4ا ;اهد.ک ;.9 +5
لو1Y' دوLی( لدی- <' Wعا/ +ک
ظفاح <ک mوŒ و 0اس- *&ع درد +-
لوYع $"ا 67C mاف <%' *&ع 0و'ر
لزغ b‹€
$يا[ ن) j2و رد GتN@ +ک 4ا+ت%ن ."
لاق رد ™ اتN@ د7نL وک ."
لوا دو( ناس) 4دنر و *&ع $7dœ
$ياPف <يا Kسک رد uا9 W3وس- .3)
ديا.س mو3 +ت%ن <يا راد .س .- JVح
لاس' <يا لاª'ا دنس.|ن ی8فاL 0ا
uاو:ان نا9 .- ی&k1- یک +ک GتN@
لاح +نا7' رد نا9 دو1ن +ک نا'0 ن) WN@
4را,ن ی&ک ی3وL 4راي +- ;اهداد لد
لاd{ا هدو=> اياFسلا +7v.'
Wتس' G&5 و5 ;دو- 4B@ +Lو@ Eع رد
$يا' و: 4و.-ا نو5 ناتس' +- ;دL نونکا و
;ديد Uون نافو/ هر د2 هديد ب) 0ا
$يا0 W&,ن ز@." W&Yن +ن7س Uول 0ا و
Wسا G30 G&5 zيو8: ظفاح Wسد Wسود 4ا
$ياš Wند.@ رد ار ن) Gن71- بر اي
لزغ b‹ƒ
$71سQس WQ8ل و دQ3 نو5 W3ر 4ا
$71س لد و نا9 هد.ک WQ71سQس
Kل د.@ .- Wo3 ناLوCز1س
$71سQس د.@ دننارو' و•M
4ا+Lو@ ." رد و: G&5 ^وان
$7تق د2 دراد هداتفا <' و•M
Wسا <' نا9 رد +ک 6:) <يا بر اي
$7Q3 .- 4د.ک +ک ناس نا0 <ک د.س
ناتسود 4ا لا• –ايی( <'
$7f q- یلاf وا دراد +5 .@
0ارد q- لزن' و Wسا iنل ا' 4اC
$7a .- ا'.3 و ها:وک ا' Wسد
را,ن *&ع +FنC.س 0ا ظفاح
$7C 4اC رد دL هداتفا رو' و•M
0ان و زع و اY- ار Xاع هاL
$71ق <ي0 دLا- +ک 4ز75 ." و دا-
لزغ b‹‡
;اف $8ل با.L و یناو9 و 40ا1Y&ع
;اد' ب.L و ;دM jي.ح و qنا qQ•
<kس <يBL ب.o' و نا"د.%L یقاس
;ان I7ن یŠدن و راد.ک I7ن ین7&نM
ی@دن0 ب) ILر یکاC و joل 0ا 4د"اL
;اg ها' DBغ ی-و3 و <سح رد 4Hلد
<ي.- ?ود.ف .dق نو5 نا&ن لد ی"ا,'ز-
;Vسلاراد +vور نو5 6ن'اBC ین&Q@
بداا- نارا%&7C و هاوk%7ن نان7&ن j2
;ا%تسود ناNي.ح و را.سا Kحا2 نارادتسود
I1س راو3 mو3 ز7: lQ: iن.Q@ هدا-
;ا3 Dوقاي 0ا 6QYن و را,ن $8ل 0ا 6QYن
¨7: +تk") د.3 4ا=Aي +- یقاس هز=غ
;اد هدnس@ لد د72 4ا.- 0ا نانا9 jل0
<kس <يBL ظفاح نو5 و@ +لz- یناد +ت%ن
;اوق ی9اح نو5 0و.فا نا9 40و') 6&c
ها1: 4و .- یلدLو3 د"اوa D.&ع <يا +ک ."
;ا.ح 4و .- ی@دن0 ديو• qQ• <يا +ک ناو
لزغ b۱‹
;ا7C هدن3.ف یC e.ف .يا/ ا1ح.'
;ادک هار اFک Wسود H3 +5 ;دY' B3
دا- +قرد- ل0ا joل ار +Qفاق <يا بر اي
;اک +- +قو&8' و د') ;اد +- Gd3 وا 0ا +ک
Wس7ن ناياC ا.' „و&8' و <' 4ا.9ا'
;ا•ا د.يz|ن درادن 0اغ) +5 ."
ا=ن- eر یسNن G8ن: د.- دح 0 $@
;ا.c ار اد3 Wس7ن mو3 و د0انی' و.س
ديا'.فیM ران0 و5 رادلد jل0
;ا.ح +ق.3 ا' <: .- دL +ک l7L 4ا و.-
BN2 هردس .س 0 د0یM +ک Gحور ].'
;اد رد mدن%ف و: لا3 +ناد W1قاع
دLا- رو3رد +ن باو3 ا.' را=7- G&5
اد $تYي +ل <' ² ;اني j7ک jند
GتN@ wQ¢ <' .- ین%ن Gح.: و:
;اي!ا IQ: و Wنا ا" و 4اوعد ^ا
دياL دراد و: 4و.-ا +- $7' را ظفاح
;Vک $"ا دننک با.> +Lو@ رد 4ا9
لزغ b۱۱
;ا+تسا3ون mو3 یناو9 4ور *Lاع
;ا+تساو3 اعد +- Gغ <يا Wلود اد3 0ا و
mاف `و@ی' و ;0ا-.sن و دنر و *Lاع
;ا+تسار) .ن" <يدن5 +- +ک یناد- ا:
دي)ی' دو3 هدول) +ق.3 0ا G'.L
;ا+تساBC هد18L د2 +- +Q2و وا .- +ک
ز7ن <' Iنيا +ک \[ 4ا 6=غ 0ا 0وس- mو3
;ا+تسا3.- و +تس-.=ک راک <يد- G"
راک +ف.2 د&- Wسد 0ا žBح Eن5 ا-
;ا+تساک نا9 و لد 0ا Žن) ;اهدوزفا Gغ رد
ا1ق +'ا9 ;ور Dا-ا.3 +- ظفاح و•M
;ا+تسا3ون Hلد ن) د&ک .- رد +ک و-
لزغ b۱T
GQس 4z- WQح +'Vسلا ا 4.&-
G8نلا +ياغ yn8' دš ™
داد هد~' ’تف <يا +ک WساFک H3 mو3 ن)
;دق رد G7س و ر0 و5 6(ا&ف نا9 ا:
Wسا لزن' +ف./ <يا رد هاL W&@0ا- 0ا
;دع هد.Cا.س +- وا Gd3 iن")
لاح +تس%L دد.@ +ني)." <%L نا=7C
G' ینلا I7Q' دنع دو8لا نا
یلو یتšر $'ا با_س 0ا Wس9ی'
u دادن نوB- +نيا8' mاهديد ز9
WN@ زن/ +- m.|س داتف Gغ $7ن رد
;دنلا \Nني ا' و W'دن دق نا
دو- 0ار $"ا 0ا و eر +' راي و5 یقاس
G" +7Yف و l7L و هدا- دروc ظفاح
لزغ b۱b
Gت'د3 هاو3او" +ک ا7قاس 4)0ا-
Gتلود 4و@اعد و ی@دن- „ات&'
Wسو: ]و.ف Dدا8س ;ا9 §7ف +ک ا9 نا0
žBح Dا=Q¡ 0 4ا( 4دL نوB-
W9 د2 0 G"ان@ .¥ „.غ دن5 ."
Gتšر $"ا 0 ;دL *&ع 4انL) ا:
G7%ح 4ا ی'اند- و 4دنر +- <%' G17ع
Gت=سق ناويد 0 WLون.س دو- <ياک
را7ت3ا و Wسا Kسک +- +ن یYLاع +ک رو3 ی'
ž.oف —اB' 0 د7سر W1"و' <يا
6يو3 .=ع +- ;ديز,ن .Nس </و زک <'
Gت-.غ هاو3او" و: نديد *&ع رد
j78v و +تس3 <' و هر رد هوک و ايرد
GتM +- <ک دد' +تسF3 یC .P3 4ا
و: 4ا.ستلود رد 0ا Dرو2 +- ;رود
ž.Pح نا=7Y' 0 لد و نا9 +- <%7ل
نا9 د.|س د"او3 و: G&5 67C +- ظفاح
GتQ' .=ع د"د- را Xا73 <يا رد
لزغ b۱t
Gتسد 0ا دH- و: G&5 4را=7- mود
Gتس-ی' نا9 Dرو2 W1ل joل 0ا <%7ل
Wس7ن 40و.'ا و: E%&' h3 ا- <' *&ع
Gتس' یلV" ;ا9 <يا زک Wسا ها@.يد
رو9 +- +ک د') mو3 +ت%ن <يا ;دو3 Dا1r 0ا
Gتس&نن KQ/ 4اC 0ا و: 4وک .س رد
E&ن +ناk7' <' 0ا راد' G&5 W7فاع
Gتس" ا: ;اهد0 نادنر W'د3 0ا ;د +ک
Wسا .o3 د2 انف 4وس ن) 0ا *&ع هر رد
Gتسر د') .س +- ;.=ع و5 +ک یيو,ن ا:
دوسح 0ادنا ˜ک B: 0ا Gغ +5 Gنيا 0ا د8-
Gتسو7C دو3 4و.-ا نا=ک بو1> +- نو5
ا.' Wسا لVح و: *7Yع Jرد .- +سو-
Gتس%&ن افو .' اN9 و ?وسفا +- +ک
Wف.- و د.ک لد Dراغ `.%&ل ی=ن2
Gتسد دB,ن هاL WN/اع .@ا ه)
دو- هدL.- IQف +- ظفاح 6ناد W1:ر
GتسC DدنQ- دا&[ 4راوk=غ د.ک
لزغ b۱x
Gتسد 0ا 6ناد و <يد د&- +ک ن) 0ا Bغ +-
Gتس-.- y./ +5 WY&ع 0 +ک و,- ا7-
دا- +- داد و: Gغ ;.=ع <'.3 +5 .@ا
Gتس%&ن دع +ک Dزيزع 4اC ^ا3 +-
*&ع Wلود +- E1- ;BYح +5 .@ هر و5
Gتسو7C .' +- نو5 W3ر 4او" رد +ک
<'ا .س 0ا <' ا: Wسي.=ع +ک هدا- را7-
Gتس&نن 67ع .‚ 0ا W7فاع ˜نک +-
و,ت_7dن 4ا 4را7&" ;د.' 0 .@ا
Gتس' <' +ک ا.5 <%N7' ^ا3 +- <kس
Wسود .- ;رو).- WلاF3 0 .س +نو,5
Gتسد 0ا د'ا7ن.- ازس +- یت'د3 +ک
WN,ن 0اونلد راي ن) و ظفاح W3وس-
Gتس3 m./ا3 +ک Gتس.N- یM.' +ک
لزغ b۱}
;دا- .- ی"دن ا: هد' دا- .- jل0
;دا7ن- ین%ن ا: <%' دا7ن- 0ان
.,9 نو3 ;روa ا: qک +M ا- رو¢ ی'
;داي.ف IQف +- .س د&%ن ا: 6%' .س
;دن-رد ین%ن ا: <%' +YQح ار jل0
;دا- .- ی"دن ا: هد' با: ار ه./
G&يو3 0ا 4Hن ا: و&' +نا,7- راي
;داLان ین%ن ا: رو¢ را7غا Gغ
GQ@ •.- 0ا ینک ]راف +ک 0و.فا.- eر
;دا0) ینک و.س 0ا +ک 0ا.فا.- دق
ار ا' 40وس- +ن رو و&' \f ." \[
;داي 0ا 4و.ن ا: <%' ;وق ." داي
هوک رد .س Gنن ا: و&' .L ه.L
;دا".ف ین%ن ا: ا=ن' <يBL روL
?ر ;داي.ف +- و E%س' <' .- <ک Gحر
;داي.ف دس.ن j2) رد ^ا3 +- ا:
4ور دناد.,- +ک اLاح و: رو9 0ا ظفاح
;دا0) ;او: دن-رد +ک 0ور ن) 0ا <'
لزغ b۱€
;دا&لد دو3 +تN@ 0ا و `و@ی' mاف
;دا0) نا9 ود ." 0ا و GY&ع هدن-
„ا.ف U.L G"د +5 Gسدق <&Q@ .يا/
;داتفا نو5 +rداح +,'اد <يا رد +ک
دو- `ا9 <ي.- ?ود.ف و ;دو- IQ' <'
;دا-) با.3 .يد <يا رد درو) ;د)
•وح Kل و روح یيو©د و ی-و/ +ياس
;داي 0ا Wف.- و: 4وک .س 4او" +-
Wسود W'اق jلا ز9 Xد Uول .- Wس7ن
;داتسا دادن داي .@د y.ح Gنک +5
W3ان&ن GFن' Ž7" ا.' Wc Kکوک
;دا0 \لا/ +5 +- یت7@ ردا' 0ا بر اي
*&ع +ناk7' رد mو@ +- +YQح ;دL ا:
;دا- ^را1' +- ون 0ا ی=غ دي) ;د ."
Wسازس هديد I'د.' Xد نو3 درو3 ی'
;داد ;د.' +Lو@.,9 +- لد ا.5 +ک
ILا 0 jل0 .س +- ظفاح ه.5 <ک ^اC
;دا7ن- دH- ;دا'د $7س <يا +ن رو
لزغ b۱ƒ
;درد ینکی' Dداي0 ;د ." و ین7-ی' ا.'
;د ." دوLی' Dداي0 GQ7' و Gن7-ی' ار و:
4راد .س +5 uادی( یس.Cی( uا'اس +-
;درد .,' ینادی( یLوکی( uا'رد +-
4زي.,- و ^ا3 .- ا.' 4راz,- +ک <يا Wسا هار +ن
;د.@ W"ر ^ا3 ا: ?.C ;0ا- و ر) 4راz@
G" ;د ن) و ^ا3 رد ز› <'اد 0ا Wتسد ;رادن
;د.@ Wن'اد د.@ +- 4د.@ ناور Gکا3 .- +ک
یک ا: ی"دی' ;د G'د WY&ع Gغ 0ا Wفرو.ف
;درو).- یيو@ی( 4درو).- <' 0ا را'د
Gتس9ی' 0ا- WNل0 0 ی%يرا: +- ار لد ی1L
;درو3ی' 0ا- یلV" ی'ا9 و ;ديدی' W3ر
Wيوس7@ با: رد دL و ها@ان D.- رد ;د7&ک
;د.ک ادف لد و نا9 و ار Kل W1ل .- ;داO
هدی' نا9 Gd3 و@ و.- ظفاح ا- mا-ی' mو3 و:
;د.س ;د Gd3 0ا ^ا- +5 Gن7-ی' و: 0ا ی'.@ و5
لزغ b۱‡
;د.ک نادنر K"z' 4وBC ا"لاس
;د.ک نادن0 +- ….ح د.3 4وتف +- ا:
هار ;د.- دو3 +- +ن اYنع لزن'.س +- <'
;د.ک نا=7Qس ].' ا- +Qح.' <يا \oق
ناور ˜ن@ 4ا <%ف G&ير لد .- 4ا+ياس
;د.ک نا.يو و: 4ادوس +- +نا3 <يا <' +ک
نونک و یقاس Kل Gسو1ن +ک ;د.ک +-و:
;د.ک نادان +- mو@ ا.5 +ک Kل ;ز@ی'
<' +ک ;اک KQo- Dداع د') yV3 رد
;د.ک نا&ي.C jل0 ن) 0ا W78f Kسک
Wسو: و <' Wسد +- +ن یتس' و 4روتس' 6Yن
;د.ک ن) <%- WN@ ل0ا ناoQس +5 ن)
\=/ ?ود.ف Wن9 ل0ا joل 0ا ;راد
;د.ک ناوا.ف +ناk7' ینا-رد +5 .@
W3اون- jسوي W1_2 ;.س +ناBC +ک <يا
;د.ک نازحا +1Qک رد +ک WسيH2 .9ا
ظفاح نو5 ی1Q/ W'Vس و 4ز73 ’12
;د.ک ن).ق Wلود 0ا +M ;د.ک +5 ."
KFع +5 Gن7&نرد2 لزغ ناويد +- .@
;د.ک ناويد Kحا2 ی@دن- ا"لاس
لزغ bT‹
;د0ی' باو3 هر ILا $7س +- K&يد
;د0ی' ب) .- و: h3 داي +- ی&Yن
+ت3وس +ق.3 و .sن رد راي 4و.-ا
;د0ی' با.> +Lو@ داي +- ی'ا9
Wس› <kس eاL .س زک .%ف ].' ."
;د0ی' با.P' +- و: ه./ 0 m0ا-
دو(ی' هوQ9 ;.sن رد را,ن 4ور
;د0ی' بات' eر .- +سو- رود 0و
iن5 لوق +- GLو@ و یقاس 4ور +- G=&5
;د0ی' با- <يا رد mو@ و G&5 +- یلاف
;د_12 Wقو ا: و: 4ور لا73 6Yن
;د0ی' باو3ی- هديد ها@راک .-
Wف.@ی' +ساک Xزغ <يا Dو2 +- یقاس
;د0ی' بان ی' و دو.س <يا GتN@ی'
;اک و دا.' لاف و ظفاح Wقو دو- mو3
;د0ی' با1حا Wلود و .=ع ;ان .-
لزغ bT۱
;دL ناو:ان و لد +تس3 و BC دن5 ."
;دL ناو9 ;د.ک و: 4ور داي +ک +@ ."
اد3 0ا ;د.ک KQ/ +5 ." +ک اد3 .%L
;دL نا.'اک دو3 WM 4اتن' .-
<' +ک روc Wلود .- ناو9 -Q@ 4ا
;دL نا9 ]ا- $1Q- و: +ياس رد
دو1ن H3 ;دو9و „وف و Wœ 0 لوا
;دL ناد +ت%ن Eن5 و: Gغ Kت%' رد
دنکی' Dا-ا.3 +- Gتلاوح W=سق
;دL نان5 ن) و ;دL Eن5 <ياک دن5 ."
دL هدو&@ ین8' رد Xد .- 0ور ن)
;دL ناA' BC +@رد نانکاس زک
Wc W” +- د'.س Wلود ها."اL رد
;دL ناتسود لد ;اک +- ی' ;ا9 ا-
د7سر <' +- W=&5 +نتف +ک نا'0 ن) 0ا
;دL نا'0.3) +نتف .L 0 <Šا
Wسافوی- راي G7ن ها' و لاس BC <'
;دL ن) 0ا BC درz@ی' .=ع و5 <' .-
اsفاح +ک Wيانع داد ديون GLود
;دL نا=v W"ان@ وNع +- <' +ک )0ا-
لزغ bTT
;د7&ک هديد ها@راک رد و: 6Yن لا73
;د7ن&ن و ;ديدن 4را,ن و: Dرو2 +-
Xا[ دا- نان8M W1Q/ رد +5 .@ا
;د7س.ن Wت'اق نا'ا.3 و.س د.@ +-
Gتس1ن .=ع 0ور +- WNل0 KL رد د7'ا
;ديH- لد ;اک 0 Wنا"د رود +- \=/
;دنا&ف +ک ا"ه.oق +5 WLون +=&5 „وL +-
;دي.3 +ک ا"هو&ع +5 WLو.ف هدا- $8ل 0
4دا&@ +ک ا" B: +5 G&ير لد .- هز=غ 0
;د7&ک +ک ا"را- +5 Wيوک .س .- +dغ 0
4را1غ ’12 G7سن 4ا را7- راي 4وک 0
;د7نL با.: ن) 0ا 6ير لد نو3 4و- +ک
هاو{د ند.@ و دو- و: ها7س G&5 هان@
;د7'.- ی'د) 0 ی&حو 4و") و5 <' +ک
ی=7سن WLz@ وا 4وک 0ا ;.س .- +•نغ و5
;ديرد- وا 4و- +- Eنو3 لد .- هد.C +ک
ظفاح هديد رون و دن@وس و: 4اC ^ا3 +-
;ديدن هديد ]ا.5 0ا ]و.ف و: eر ی- +ک
لزغ bTb
;را- .ي0 دو3 +:وک Wسد 0
;راس'.L نادنQ-!ا- 0ا +ک
Wسد ;دB@ یيو' B•0 .,'
;ر).- یياد7L +- .س +ن .@و
نود.@ Rاvوا ?.|- <' G&5 0
;را[ی' n3ا 0ور ا: KL +ک
;ا9 Kل Gسو-ی' +نا.%L <يد-
;را@0ور 0ار 0 +@) د.ک +ک
ناLو.ف ی' 4اعد GتN@ .@ا
;راز@ی' W=8ن *ح دLا- +5
.%L یس- ;راد دو3 4و0ا- 0ا <'
;رادن 4را0) ;د.' رو0 +ک
<%7ل Wس' ظفاح و5 ;راد 4.س
;راود7'ا 4.س ن) joل +-
لزغ bTt
;راک رد ی".@ 6Nل0 0 داتفا +5 .@
;رادی' 6'.ک 0ا دا&@ G&5 نان•M
;ا9 و5 +ک `ور ی3.س <%' $š ب./ +-
;راس3ر 0ا د"دی' نو.- q%ع لد نو3
د.- د"او3 نو.- Wسد 0ا –.o' هد.C
;را- دLا1ن هد.C <يا رد +ک نا0 .@ا ه)
KL +M KL ;اهدL لد ;.ح نا1ساC
;راz,ن وا +&يدنا ز9 هد.C <يا رد ا:
<kس نوسفا +- +ک .حاس .عاL ن) Gن'
;را-ی' .%L و دنق +M IQک ین 0ا
باو3 رد دL وا +ناسفا +- Wc هديد
;راد7- دنک +ک Wيانع 0 ی=7سن وک
ديد ;رايی( راي 4ا رz@ رد ار و: نو5
;راي ا- ینkس ديو,- +ک `و@ +ک ا-
اير و Wسا 4ور +M ظفاح +ک WN@ی' mود
;را0ا- دو- +ک ا- mرد ^ا3 0ا ز›
لزغ bTx
;را,ن 4اC jک ^ا3 د"د Wسد .@
;را,ن- 4را1غ h3 .d- Uول .-
Wسا د7'ا و „.غ ;دL و: رانک 4و- .-
;رانک +- دناسر +ک G%L.س Jو' 0ا
نا9 KQ/ رد ;دسر .@ وا +ناو.C
;را|س- نا9 ی'د +- ;د ناM \[ نو5
6يدنا و <' 4افو 0 .س 6%' 0و.'ا
;ر).- Wسد اعد +- Gغ 0ا <' +ک KL نا0
„ا&ع 4رادلد +- و: ها7س ENل0
;را.ق دندH- و 4را.ق دنداد
رو) <' +- ی=7سن هدا- ن) 0ا دا- 4ا
;راŒ \فد دو- 6cاNL 4و- ناک
4را7ع Wسود دنن ار Xد KQق .@
;را[ هديد 0ا 6'د رد ناور دYن <'
<' 0ا qC +ک یکا3 <' 0ا نا&N' <'اد
;را1غ دا- د.- +ک دناوتن رد <ي0
Wسا زيزع نا9 ا.' و5 6Q8ل Kل ظفاح
;ر) Kل +- ار نا9 +ک +sˆ ن) دو- 4.=ع
لزغ bT}
;راد mو3 ی=ن2 D.&ع +ناaاO رد
;راد 6:) رد $8ن 63ر و jل0 .س زک
دنQ- 0او) +- هراوk7' و ;دنر و *Lاع
;راد mوي.C روح ن) 0ا Kdن' +M <يو
4راد نا'اس و .س ی- ا.' Wسد <ي0 و: .@
;راد mو&' jل0 D._س ه) +- <'
Wسود 4را,ن0 h3 ديا&@ ه.5 Eن5 .@
;راد 6Yن' +-انو3 +- در0 eر <'
د0 ی"او3 ی'دق نادنر +ناLاک +- .@
;راد 6غی- ی' و <ي.%L .8L $Yن
<' +ک jل0 <سر و را7- هز=غ ^وان
;راد 6کV- Uو.• لد ا- ا"iن9
Wسا رz@ رد نا9 4داL و Gغ نو5 اsفاح
;راد mو3 دو3 ./ا3 <' +ک Wسا ن) n‚
لزغ bT€
;راد ند- رد نا9 ا: +ک نانا9 ا- Wسيدع ا.'
;راد ¤&يو3 نا9 و5 ار 6يوک ناراداو"
`و9 $,5 \[ ن) 0ا ./ا3 DوQ3 4اN2
;راد ¤3 ها' ن) 0ا لد رون و G&5 ]و.ف
$2اح ی:وQ3 ;راد و5 لد 4و0ر) و ;اک +-
;راد <=•ا نا7' نايو@د- p13 0ا .%ف +5
mدق +ياس ردناک Wس" 4و.س +نا3 رد ا.'
;راد <† دا&[ و یناتس- و.س 0ا ]ا.ف
دن0اس E=ک لد دdق +- نا-و3 0ا .%&ل د2 ;.@
;راد <%L.%&ل یت- +ن•ا و ™ا د=¥
ینا=7Qس y! u0 6Q8ل žا3 زک دزس
;راد <'."ا 0ا ^ا- +5 دLا- G=sعا Gسا و5
+ناk7' 0 G17ع <%' +نا0.ف BC 4ا !ا
;راد <%L نا=7C یلد +نا=7C ^.: رد <' +ک
+ن G" .- هديد ینا'0 K&'ا K7قر 4ا ار اد3
;راد <kس د2 یناO 6Lو'ا3 $8ل ا- <' +ک
™اد=¥ uا'ا.3 6لا1قا رازQ@ رد و5
;راد نnسن •.- +ن <ي.سن و +ل! $7' +ن
<%7ل نا'دM نا7' ظفاح دL ه.L 4دنر +-
;راد <سح <يدلا ;اوق Xاع رد +ک ;راد Gغ +5
لزغ bTƒ
;رz@ ./اع ./ا3 ن) .- +ک GLا- +ک <'
;.س Jا: Dرد ^ا3 4ا ینکی' ا"joل
و,- W3و') +ک Wي0اون هدن- اHلد
;Hن ز@." و: نا17قر +- <¡ <يا <' +ک
?دق .يا/ 4ا <ک هار +قرد- GتM
;.Nسون <' و دdY' هر Wسا 0ارد +ک
ناس.- <' ی@دن- 4._س G7سن 4ا
;._س 4اعد Wقو <%' mو'ا.ف +ک
را- ;دن-.- +Qح.' <يا زک 0ور ن) ;.3
;H3 ناY7فر دنس.C و: 4وک .س 0ا و
$2و ."و@ KQ/ رد .@ا دياL اsفاح
;رو3 +/وغ وا رد و ILا 0ا Gنک ايرد هديد
و,- B@ نا9 و Wسا دنQ- Gsن +ياC
;.@.C نا"د .¥ +LداC دنک ا:
لزغ bT‡
;.-ا.- $ياš داO ._س ا0و9
;رو3ی' دن@وس و G"اL ;Vغ ین8ي
0اسراک Wc دد' 0ا +ک ا7- یقاس
;.س7' دL اد3 0 Gتساو3 +ک ی'اک
هاL 4ور 4داL +- 0ا- +ک هد- ی'ا9
;.س رد Wس7ناو9 4او" .س +ناBC
<' +ک .P3 ل!0 j2و +- نز' G"ار
;.rوک •وح 6ک +ع.9 هاL ;ا9 0ا
$Pف .ي.س uاسر m.ع +- .@ا ا"اL
;رد <يا E%س' و –ان9 <يا ^وQ®
لاس راز" ;دو- و: ;ز- mون +ع.9 <'
;.@و3 \1/ دنک دروc) ^.: یک
pيدح <يا هدن- 0ا دنکی( Dروا- رو
;روا7- یQ7لد لا=ک +تN@ 0ا
.' و: 0ا ;راد.- و و: 0ا لد Gنک.- .@
;.- اFک لد ن) Gن%فا +ک .- .' ن)
<' 0.ح Wسي0اغ .Ns' <- روdن'
;.Ns' ادعا .- ;ان +تسF3 <يا 0ا و
دو- هاL *&ع ا- +M <' Wسلا دع
;رz,- دع <يد- .=ع ها."اL 0ا و
هاL ;ان +- اي.r Gsن د.ک و5 نود.@
;n=ک +ک 0ا Gن%ن ا.5 رد Gsن <'
هاL Wسد 0 ;د7&5 +=8/ و5 WN2 E"اL
;.:و1ک د72 +- DاNتلا دLا- یک
دوL را دد.@ Gک +5 B@BL هاL 4ا
;.س7' Wغا.ف IQ' و: +ياس رد
دا&@ لد IQ' د2 و: Uد' <Š +- ;.8L
;رونkس نا-0 Wسو: ¨7: +ک یيو@
’12 دا- و5 GتLz,- .@ا ین&Q@ .-
;.-ون2 „وL +ن و دو- و.س *&ع ین
و: 4ور داي .- و ;د7نLی' و: 4و-
;.غاس ود Iي ب./ نا7قاس دنداد
Wس7ن هدن- \vو Kنع ود Iي ب) +- یتس'
;رو.C Dا-ا.3 BC هدرو{اس <'
Wس7س- 4رواد G%Qف n3ا Bس ا-
;رواي +dق <يا رد دا- هاL yاdنا
ها@را- Jوا <يا رد 0ا- +ک اد3 .%L
;.|L W72 دونLی' m.ع ?ووا/
دا- و> „ا&ع +نا3راک 0 G'ان
;.,يد $AL دو- و: W1> ز9 .@
<' و د.ک +Qš Xد د72 +- دس!ا $1L
;.NنPغ را%L +ن.@و ;.غ! .@
n&7- هر 0ا و: 4ور ناYLاع 4ا
;n=ک هر زک و: $2و +- Gسر یک <'
Wس7ک و: eر <سح .%ن' +ک <' +- ا=ن-
;رو).- DBغ Iلز@ +- mاهديد ا:
WنoQس د7Lرو3 +ياس داتف <' .-
;روا3 د7Lرو3 0 Wسا Wغا.ف نونکا و
Wسا 4ز7:را0ا- +Q'ا8' <يا 0ا دوdY'
;.3ی' هو&ع ین و GLو.فی' هوQ9 ین
لزغ bb‹
;._س DوQ3 \[ <' و ی_12 و•M و:
;.|سیM نو5 +ک E- نا9 و <ک ی=س1:
Wسو: 6ک.س jل0 ]اد <' لد رد +ک Eن5
;رz@رد و5 Gت-.: دوL را0 +&Nن-
G&5 رد ;اهدا&@ Dدا.' ناتس) .-
;.sن 0ا 4دن%ف دو3 ین%ف .sن Iي +ک
™ا ^اNع Gغ $73 4ا WŠو@ .%L +5
;.س 0 4وری( .3) یسکی- 0ور +ک
یلد ها7س ا- +ک G=&5 ;د.' ;Vغ
;.[ لد درد و5 درا1- ه.oق راز"
<%7ل دنکی' هوQ9 ا' W- .sن ." +-
;.,نیM <' +ک دن71ن +[.ک <يا qک
دا- نو5 درz,- راي .@ا ظفاح ^ا3 +-
;رد- <Nک ان,ن: ن) لد رد „وL 0
لزغ bb۱
;B,ن 6تسد د&ک .@ GA7: +-
;.يzC Wن' دن0 ;B: .@و
B: نز- و@ ار Wيو.-ا نا=ک
;B¬ Wيو0ا- و Wسد 67C +ک
در)رد `اC 0ا .@ یت7@ Gغ
;B,تسد دLا- +ک .غاس ز›
د7'ا ’12 باتف) 4ا 4).-
;Bسا نا.F" KL Wسد رد +ک
Dا-ا.3 BC 4ا ?ر ;داي.ف +-
;BC +ک <ک uاو9 +ع.9 Iي +-
دن@وس mود ;درو3 و: 4وس7@ +-
;B,ن .- .س و: 4اC 0ا <' +ک
ظفاح و: اوY: +ق.3 <يا 0وس-
;B,ن 4و رد ;وL 6:) .@ +ک
لزغ bbT
;B: هز=غ ^ون 0 لد .- نز'
;B¬ Dرا=7- G&5 67C +ک
Wسا لا=ک دح رد <سح باdن
;BYف و E%س' +ک هد žاک0
ی1ي.ف د"ا0 4ا یک ا: نVN/ و5
;BL و دL و ناتسو- K7س +-
Wسود 0ا +ن7س 4اPف دL .C نان5
;B=v 0ا دL G@ 6يو3 .%ف +ک
*&ع Wلود رد <' +ک <ک .C Uدق
;BC +5 .@ uا9 Wc ناو9
ناLو.ف ی' ا- ;ا+تس- 4را.ق
;B,ن .غاس ز› Gغ 0ور +ک
ی' و ب.o' باسح ز9 ادا1'
;B-د IQک د&ک ی&Yن .@ا
دس.|ن ار qک qک +ک اغوغ <يا رد
;.يzC Wن' ناA' BC 0ا <'
یتس' 4انAتسا زک ;د ن) اLو3
;.ي0و و هاL 0ا دLا- Wغا.ف
ها@._س و ;اL ." +ک Gغ.' ن) <'
;BN2 دي)ی' m.ع ;ا- 0
;راد +ن7س رد وا ˜ن@ ظفاح و5
;BYح دن7- یعد' +5 .@ا
لزغ bbb
;0اغ) +ي.@ و5 نا1ي.غ ;اL 0ا(
;0اد.C +dق +نا1ي.غ 4ا"+يو' +-
را0 `.,- نان5 ن) رايد و راي داي +-
;0ادنا.- .Nس Gسر و هر نا9 0ا +ک
Kي.غ دV- 0ا +ن G171ح رايد 0ا <'
;0ا- ناسر دو3 ناY7فر +- ان=7'
<' ا: هر *7فر 4ا 4دد' ار 4اد3
;0ا.فا.- GQع .,يد هد%7' 4وک +-
دB@.- باسح یک <' 4BC 0 د.3
;0ا-ی' *&ع $N/ ی=ن2 ا- 0ا- +ک
qک دسانLی( Xا[ و ا12 ز›
;0اس'د Wس7ن دا- ز› +ک <' زيزع
Wسا' ینا@دن0 ب) راي لزن' 4او"
;0اBL ^ا3 0 ی=7سن را7- ا12
4ور +- 4ور WN,- G17ع و د') G%L.س
;0ا=غ Wس7,نا3 Gنک +ک 0ا Wيا%L
WN@ی' ;د_12 +ک ;د7نL ه."0 iن5 0
;0او) mو3 +Fل mو3 ظفاح ;Vغ
لزغ bbt
;0ا- و: ENل0 .س رد دسر Wسد .@
;0ا- و: نا@و5 +- +ک ا".س +5 4و@ نو5
Wس7ن یلو Wسا 0ارد .=ع ا.' و: jل0
;0ارد .=ع ن) 0ا یيو' .س Wسد رد
K&'ا +ک \[ 4ا هد- Wحار +ناو.C
;0اد@ \[ نو5 و: 67C لد 6:) 0ا
یحا.2 و5 نا9 G"د هدن3 Iي +- +ک ;د ن)
;0ا( دنراز@ +ک G"او3 و: ناتس'
40ا( هدول) <' 0ا( Wس7ن نو5
;0اد@ و 0وس دو&ن Gک نا0 هد%7' رد
دي) .@ا Wلا73 +ناk7' و دFس' رد
;0اس و: 4و.-ا ود 0 +•نا=ک و با.>
40و.N- eر 0ا ی1L ار ا' DوQ3 .@
;0ا.N- .س نا9 „اف) .- ’12 نو5
هار <يا رد راک W1قاع دو- دو=>
;0ايا 4ادوس .س رد دو.- .س .@
رود <يا رد +ک `و,- +ک ا- لد Gغ ظفاح
;0ار ;.> دو- +ک ديا&ن ;ا9 ز9
لزغ bbx
;0ا- دتفا رz@ .@ ناA' Dا-ا.3 رد
;0ا-رد ناور هداFس و +ق.3 $2اح
u0 دا"0 و5 0و.'ا .@ +-و: +YQح
;0ا- رد دن%ن اد.ف هد%7' ن0ا3
یلا- ]ا.ف Wسد د"د +ناو.C و5 رو
;0او.C دو1ن ی8[ •راع ناد- ز9
روdق Eع دو- +ک G"اوa روح W1_2
;0اد.C 4.@د ا- .@ا و: لا73 ا-
نانC 4دنا¬ +ن7س رد و: 4ادوس .س
;0ار 4د.,ن mاف .@ا <'اد.: G&5
Gت&@ یياو" ^ا3 qNق 0ا ناس ].'
;0ا1L دنک د72 .,' +ک یياو" +-
Xد ;اک ی"دن 4رانک +- را iن5 و•M
;0اون- یسNن Iي ین و5 6يو3 Kل 0ا
qک ا- `و,ن +ت&@ نو3 لد 4ا.9ا'
;0اس'د یسک Wس7ن W=غ ¨7: ز9 +ک نا0
دLا- ظفاح <: .- 4.س 4و' ." +- .@
;0ادنا W'دق رد ار +M WNل0 و•M
لزغ bb}
;ز73.- نا9 .س زک وک و: $2و هد~'
;ز73.- نا9 ;اد 0ا و Gسدق .يا/
یناو3 G&يو3 هدن- .@ +ک و: 4!و +-
;ز73.- نا%' و نوک ی,9او3 .س 0ا
ینارا- ناس.- Wياد" .-ا 0ا بر اي
;ز73.- نا7' 0 4د.@ و5 +ک نا0 n&7C
E&ن- ب.o' و ی' ا- <' W-.: .س .-
;ز73.- نانک wقر دˆ 0 Wيو- +- ا:
Dاک.ح <يBL W- 4ا ا=ن- !ا- و ز73
;ز73.- نا&ف Wسد نا9 و نا9 .س زک
6ک GLوغ) رد iن: ی1L و: ;BC +5 .@
;ز73.- ناو9 و: رانک 0 +@._س ا:
هد- راديد WQ' یسNن G@.' 0ور
;ز73.- نا9 و نا9 .س 0 ظفاح و5 ا:
لزغ bb€
GLا- دو3 رايد ;زع یC رد +ن ا.5
GLا- دو3 راي 4وک .س ^ا3 +ن ا.5
–ا:ی( .- و5 W-.غ و ی1ي.غ Gغ
GLا- دو3 راي.L و ;ور دو3 .L +-
;وL لا2و هد.Cا.س نا'.> 0
GLا- دو3 را@دنواد3 نا@دن- 0
یلوا ن) 4را- Wساد7C +ن .=ع راک و5
GLا- دو3 را,ن 67C +8قاو 0ور +ک
نا'اسی- راک و باو3 نا.@ Wc Wسد 0
GLا- دو3 راد0ار 4ا+Q@ دو- ;.@
دو- 4دنر و یYLاع <' +&7C +&7M
GLا- دو3 راک لوA&' و GLو%- .@د
ظفاح دوL نو=ن"ر ل0ا joل +ک دو-
GLا- دو3 راس'.L د-ا +- ا: +ن.@و
لزغ bbƒ
G&%لد 4و' و mو3 4ور رادتسود <'
G&غی- yا2 ی' و Wس' G&5 mو"د'
و,- <kس Iي ل0ا دع .س 0 یتN@
G&کرد +نا=7C ود +ک WŠو,- +@ ن)
.Nس <يا رد ا'ا G7ت&‚ ;د) <'
GLو +' ناناو9 *&ع Bسا یلاح
0وس و 0اس 0 دLا1ن .يز@ یYLاع رد
G&:) 0 ناسn' \[ و5 ;اهداتسا
<سح ناک و Wسا $8ل Kل ند8' 0اBL
GLو&' ا.يا GسQN' 4."و9 <'
;اهديد .L <يا رد Wس' G&5 +ک q- 0ا
GLو3.س و نونکا ;رو3ی( ی' +ک اYح
W9 6L 0 ناروح +[.ک .C Wسي.L
G&L ." رادي.3 +ن رو Wس7ن `ز75
Wسود 4وس W3ر G&ک +ک د"د دد' را Wc
GL.N' 0 دنا&ف د.@ روح 4وس7@
Wسو0ر) هوQ9 ا.' \1/ ?و.ع ظفاح
G&کی' ه) ن) 0ا ;رادن 4ا+ن7ي)
لزغ bb‡
G&5 <&Q@ +- درz,- نو5 و: 4ور لا73
G&5 ن0ور 4وس +- دي) .sن یC 0ا لد
Gن7-ی( 4.sن' W@ +7%: 4ازس
G&5 E8' +Lو@ <يا و Xاع 0 Gن'
و: ;دY' راªن رد .@ و $8ل +ک ا7-
G&5 ن0ور +- G&کی' لد +نا3 ˜ن@ 0
WLاد ی-ا.3 .س uاور IL.س ._س
G&5 <'اد Wف.@ی' .,9 نو3 +ن ;.@
WN@ی' لد و: eر ;ديد +ک 0ور Wسa
G&5 ند.@ +- <' نو3 یQQ3 دسر .@ا
mود KL ._س ا: و: $2و هد~' 4و- +-
G&5 <Lور ]ا.5 ;داO دا- هار +-
ار ظفاح دن'درد لد +ک ی'د.' +-
G&5 <%فا ;د.' 0ودلد ^وان +- نز'
لزغ bt‹
GLو9 رد ی' G3 نو5 لد 6:) 0ا +ک <'
GLو'ا3 و ;رو3ی' نو3 هد0 Kل .- .'
ند.ک نانا9 Kل رد \=/ Wسا نا9 دdق
GLوکی' نا9 +- راک <يا رد +ک E- ا.' و:
;د ." نو5 لد Gغ 0ا ;وL دا0) یک <'
GLو@ رد دنک +YQح یت- jل0 4ودن"
6يو3 Wعا/ دYت8' G7ن +ک ™ mاح
GLون ی' یحدق +@ +@ +ک Wس" ردق <يا
از9 0ور ودع GغBQع +ک ;د7'ا Wس"
GLود .- +ن@ را- دنن mوNع §7ف
W3و.N- ;دن@ ود +- ناوvر +vور ;ردC
GLو.Nن 4و9 +- ار نا9 IQ' ا.5 <'
Wس7ن 4راد <يد Wياغ 0ا <' یLوC +ق.3
GLوCی' ناO K7ع د2 .س .- 4اهد.C
G3 „وار 0ا ز› GLونن +ک G"او3 +ک <'
GLو7نن ناA' BC <kس .@ Gنک +5
*&ع هر qQ• ب.o' دن0 Wسد <يا 0ا .@
GLو" 0ا RاZ Wقو دH- ظفاح .8L
لزغ bt۱
G&يدنا نا7عد' 6ن0.س 0ا <' .@
G&7C 0ا دو.ن 4دنر و یتس' هو7L
Wس7"د- ی"ار +ت3و')ون نادنر د"0
G&يدنا UV2 +5 uا9 ;اند- +ک <'
ار نا'اسی- <' ناو3 نا.س هديروL هاL
G&7- Xاع +M 0ا 4د.3 Gک رد +ک نا0
یلا3 <' لد نو3 0ا <ک 6Yن E19 .-
G&7ک.فاک و: نا-.ق +ک دنناد- ا:
اد3 .‚ رz,- و ا=ن- 4داYتعا
G&يوردان +5 +ک ینادن +ق.3 <يا رد ا:
ناسر راي ناد- دا- 4ا <' را1نو3 .8L
G&7ن د0 نا9 •ر .- +7س نا@~' 0 +ک
qک ا- ;راک +5 +ن رو ;رو3 هدا- .@ا <'
G&يو3 Wقو yراع و دو3 0ار ظفاح
لزغ btT
Gن: را1غ دوLی' نا9 ه.5 باFح
Gن%ف.- هد.C ه.5 ن) 0ا +ک ی'د اLو3
Wس7ناˆا mو3 <' و5 4ازس +ن qNق Eن5
Gن† ن) ].' +ک ناوvر <&Q@ +- ;ور
Gتفر اFک ;د') ا.5 +ک د&ن نا7ع
Gنت&يو3 راک 0 $فاغ +ک درد و ¨يرد
?دق Xاع 4اPف رد Gنک yو/ +نو,5
Gن: دن- +ت” K7ک.: +5ا.س رد +ک
دي)ی' „وL 4و- Xد نو3 0 .@ا
Gنت3 +فان دردM +ک راد' KFع
\[ نو5 E1' G&کر0 <"BC 0ا./
Gن"BC نورد یناO Wسا"0وس +ک
راد.- وا 67C 0 ظفاح یتس" و ا7-
Gن' +ک <' 0 دون&ن qک و: دو9و ا- +ک
لزغ btb
u0ی' y! <' +ک Wفر 67- لاس $5
Gن' <يn=ک ناA' BC نا.کا5 زک
mو.ف ی' BC WN/اع <Š +- ز@."
GنLور yا2 ی' 0 د&ن یS .غاس
0ا1کاC نادنر Wلود و *&ع ها9 0ا
Gن%س' دو- ا"+1od' رد2 +تسو7C
H' د- <¡ ی&کدرد +- <' ناL رد
Gن'ادکاC یلو +'ا9 W&@ هدوQک
Wسا Wلاح +5 <يا GLداC Wسد 0ا1L
Gن=7&ن 4او" دناهد.- داي زک
qNق <يا رد نونکا <' و5 یQ1Q- Wسا j7ح
Gنسوس و5 6'ا3 +ک بzع ناسل <يا ا-
Wسا رو.C +QNس KFع ?راف 4او" و ب)
Gنک.- ^ا3 <يا 0ا +=73 +ک ی".M وک
ی&ک یک +- ا: Uدق +ق.3 .ي0 +- ظفاح
Gن%فا.- Dراک 0 هد.C +9او3 ;ز- رد
$Pف ديزي <' رد +ک +تسF3 +&نارو:
uد.@ „و/ وا K"او' Wن' دL
لزغ btt
u0ی' ی'ا@ 0ور ." KQ/ رد <' ا: Wسي.=ع
u0ی' ی'ان I7ن رد نا'0 ." WعاNL Wسد
دو3 0ور uارz,- ا: دو3 0و.فا.' ها' ی-
u0ی' ی'اد +- یغ.' GOی' ی"ار +- ی'اد
وک .' و افو 6Yن وک .•Q@ وک iنروا
u0ی' ی'اg واد یYLاع ردنا <' یلاح
یس و.س +ياس 0ا ی@) –اي +ک و- ا:
u0ی' ی'ا.3 mو3 .- y./ ." 0ا *&ع iنا1Q@
لد ;اک د&k1ن uاد لد ;ار) ناک دن5 ."
u0ی' ی'اود لاف G&کی' یلا73 6Yن
ار +dق در).- E,نر ار +dغ در) .س uاد
u0ی' ی'اL و ’12 ." <' +ک نا&فا نو3 ه) <يا
G1يا: ظفاح و5 ی' 0ا و G1ياغ 4و 0ا +ک ن) ا-
u0ی' ی'ا9 ها@ +@ نا7ناحور qQ• رد
لزغ btx
Gنک +5 <&Q@ و $@ ا- ناور و.س 4ا و: ی-
Gنک +5 <سوس •راع G&ک +5 $1نس jل0
Wيور ;ديدن هاو3د- +ن8/ زک ه)
Gنک +5 <") 0 4ور ;ا+ني) نو5 Wس7ن
B,' هد.3 نا&کدرد .- و ’2ان 4ا و.-
Gنک +5 <' <يا دنکی' ردق 4ا'.فراک
K7غ <=%' 0ا د9ی' Eن5 و5 DBغ „.-
Gنک +5 <'.3 +ت3وس <' +ک ا'.N- و:
W3ادنا G"ا5 +- و ديدنسC و5 ناک.: هاL
Gنک +5 ¤=S joل دو&ن را B,تسد
رو/ 6:) دن%ن یغا.5 +- .@ 4دد'
Gنک +5 <Šا 4داو KL هB: هرا5
Wسا <' —ورو' +نا3 <ي.- دQ3 اsفاح
Gنک +5 <=7&ن +نا.يو لزن' <يا ردنا
لزغ bt}
Gنک .غاس و د"اL ^.: +ک ;دنر ن) +ن <'
Gنک n=ک ا"راک <يا <' +ک دناد Kست>
ا"را- GLا- هد.ک ناراک +-و: K7ع +ک <'
Gنک .@ GLا- +ناويد $@ Wقو ی' 0ا +-و:
هد%7' ايرد و …اوغ <' و Wس+نادرد *&ع
Gنک.- .س اFک ا: ا9 ن) رد ;د.-و.ف .س
*سف ;ان ا' .- و Wس' q@.ن و B@.غاس +ل!
Gنک رواد ار +ک بر اي یس- ;راد 4رواد
<' بوL).L ^.: 4ا نانع ;د Iي 6ک0ا-
Gنک ."و@ و ر0.C W"ار ه.5 و ILا 0 ا:
ا"˜ن@ ;راد ILا $8ل و Dوقاي 0ا +ک <'
Gنک n3ادنQ- د7Lرو3 §7ف رد .sن یک
WسL joل ب) +- ار $@ +عو=• ا12 نو5
Gنک nفد +_N2 .- .sن .@ ناو3 XدFک
را1تعا نادن5 Wس7ن ار IQف نا=7C و دع
Gنک .غاس ا- ‘.L ;دن- +نا=7C ا- دع
Wسد +- یناoQس ˜ن@ یياد@ رد ;راد +ک <'
Gنک رو.C نود نود.@ mد.@ رد \=/ یک
GتM 0ا دا- ;.L ;.Yف دول)د.@ +5 .@
Gنک .: <'اد د7Lرو3 +=&5 ب) +- .@
Wسود joل ددنسCی' 6:) رد .@ ار ناYLاع
Gنک .rوک +=&5 رد .sن .@ G=&5 iن:
یلو ار ظفاح دادی' 4اهو&ع 6Q8ل mود
Gنک روا- ا"+ناسفا <يا 4و زک u) +ن <'
لزغ bt€
Gنک B-د: +5 و: *&ع Gغ ا- ا=ن2
Gنک B,1L +لان و: Gغ رد یک +- ا:
دونL W_7dن +ک دL ن) 0ا +ناويد لد
Gنک B•0 و: jل0 .س 0 G" m.,'
Dا7" ;د7&ک و: .F" Dد' رد +5 ن)
Gنک .ي.œ +ک Wسا لا> +'ان ی%ي رد
دو3 ینا&ي.C Rو=• و: jل0 .س ا-
Gنک .ي.Y: +M .سا.س +ک یلا• وک
دLا- uا9 نديد 4و0.ک نا'0 ن)
Gنک .يوd: و: بو3 eر 6Yن .sن رد
د"د Wسد <يد- و: لا2و +ک uاد- .@
Gنک Bفو: و ;0ا-رد +M ار لد و <يد
4و,' هدو7- و ظعاو 4ا ;.- 0ا وL رود
Gنک .يوز: +- mو@ .@د +ک u) +ن <'
ظفاح داسف 0 یحV2 د7'ا Wس7ن
Gنک B-د: +5 Wسا Eن5 .يدY: +ک نو5
لزغ btƒ
Gن%ف ا._2 +- H2 و Gنک ايرد هديد
Gن%ف ايرد +- 6يو3 لد راک <يا ردنا و
ی") ;ر).- را%ن@ iن: لد 0ا
Gن%ف اوح و ;د) +ن@ ردنا 6تک
Wسا9 ن) رادلد +ک Wسا9 ن) یلدLو3 +يا'
Gن%ف ا9 ن) .,' ار دو3 +ک د9 Gنکی'
هVکد7Lرو3 +' 4ا ا1ق دن- ا&,-
Gن%ف اC رد هد0ادوس .س WNل0 و5 ا:
Wس'.س ا: هد- هدا- IQف B: ;اهدرو3
Gن%ف ا0و9 6ک.: .=ک دن-رد هدYع
uا&فا ناور W” <يا .- ;ا9 +ع.9
Gن%ف ان7' د1ن@ <يا رد iن5 $AQغ
اo3 و Wسا وس و5 ;ايا .- +7%: اsفاح
Gن%ف اد.ف +- 0و.'ا D.&ع ا.5 <'
لزغ bt‡
Gنک نوB- .س 0 GتN@ 63ر 4ادوس mود
Gنک نون• <يا B-د: ا: B•0 وک WN@
G&3 +- <' 0ا د7&ک .س GتN@ و.س ار 6ت'اق
Gنک نو5 ;را,ن د•ری' Wسار 0ا ناتسود
راد روz8' اHلد GتN@ هد7Fنسان +ت%ن
Gنک نو0و' ار \1/ <' ا: 4ا'.ف 4اهو&ع
هان@ی- ^0ان \1/ نا0 G&کی' یيوردر0
Gنک نو,Q@ ار ه.5 ا: هد- ی'ا9 ا7قاس
یک +- ا: ار اد3 یQ7ل لزن' G7سن 4ا
Gنک نو_79 ار لV/ا u0 G".- ار \-ر
Wسود ناياCی- <سح ˜ن@ +- ;د.- هر +ک <'
Gنک نوراق <يا 0ا د8- ار دو3 و•M 4اد@ د2
<ک داي ظفاح هدن- 0ا نا.ق Kحا2 +' 4ا
Gنک نوزفا0ور <سح ن) Wلود 4اعد ا:
لزغ bx‹
Gنک هراkتسا GتN@ ._س +-و: ;زع +-
Gنک هرا5 +5 دسری' <%L +-و: را‚
ديد uاو:ی( `و,- Wسرد <kس
Gنک هراsن <' و ناNي.ح دنرو3 ی' +ک
هاL qQ• داي +- نادن3 Kل ا- +•نغ و5
Gنک هراC +'ا9 „وL 0ا و ;B@ +لا7C
د7نک JVع ا.' ]ا'د +ل! رود +-
Gنک هرانک ب./ ;ز- +نا7' 0ا .@
WN%L دا.' $@ نو5 ا.' Wسود 4ور 0
Gنک هرا3 iنس +- <[د .س +لاوح
E- یتس' Wقو I7ل ;اهد%7' 4اد@
Gنک هراتس .- G%ح و IQف .- 0ان +ک
4ز7".C +=Yل Gسر و هر Wس7ن +ک ا.'
Gنک هراوcا.L دنر W'V' ا.5
یناoQس و5 یت- uا&ن- $@ W” +-
Gنک هراي و „و/ 0اس 6نZ و $1نس 0
ظفاح دL لوQ' نانC ندرو3 هدا- 0
Gنک هرا%L) m0ار ین و h-.- iنا- +-
لزغ bx۱
Gنک ی' ^.: $@ Gسو' +- <' +ک اLاح
Gنک یک راک <يا u0ی' $Yع y! <'
GQع و د"0 لوd> +M ا: WساFک ب.o'
Gنک ین 0او) و h-.- و iن5 راک رد
Wف.@ Xد یلاح +سرد' لاق و $7ق 0ا
Gنک ی' و „و&8' W'د3 ز7ن دن5 Iي
را7- ی' ;ا9 افو +نا'0 رد دو- یک
Gنک یک ?وواک و G9 Wيا%ح <' ا:
.&ح 0ور +ک Gسnن ها7س +'ان 0ا
Gنک ی/ +'ان <يا 0ا د2 وا joل §7ف ا-
„ا.ف KL 4ا"+Q@ ا: ’12 I7C وک
Gنک یC هدن3.ف \لا/ +تسF3 ن) ا-
Wسود د.|س ظفاح +- +ک Wيراع نا9 <يا
Gنک 4و G7Qس: و Gن71- 63ر 40ور
لزغ bxT
Gنکی' W'د3 +ناk7' رد +ک دL 4را@0ور
Gنکی' Wلود $"ا راک .Yف ?ا1ل رد
;ا.3 mو3 4ورz: ;ر) $2و ;اد ردنا یک ا:
Gنکی' W2.ف Wقو راsتنا و Gن7=ک رد
<kس <ياک ون&- د7ن&ن *ح 4و- ا' ظعاو
Gنکی' W17غ +ن `و@ی' ز7ن mروPح رد
Wسود 4وک ا: ;وری' ناز73 و ناتفا ا12 ا-
Gنکی' WM داد=تسا هر ناY7فر 0ا و
<يا 0ا 67- د-اتن.- ا' Wš0 Wيوک ^ا3
Gنکی' Wš0 j7N” ات- 4د.ک ا"joل
WسV- B: mاهز=غ و هار ;اد Hلد jل0
Gنکی' W_7dن Wنيدن5 +ک لد 4ا راد داي
mوC K7ع `.ک 4ا ناLو|- E-د- هديد
Gنکی' DوQ3 ˜نک رد <' +ک ا"4Bلد <ي0
یQN> رد G&ک 4درد یسQ• رد Gsفاح
Gنکی' W8ن2 *Q3 ا- نو5 +ک ی3وL <يا .,ن-
لزغ bxb
Gنکی( .غاس و د"اL *&ع ^.: <'
Gنکی( .,يد و ;د.ک +-و: را- د2
روح و .dق و ی-و/ +ياس و W&‚ ]ا-
Gنکی( .-ا.- Wسود 4وک ^ا3 ا-
Wسا DراLا Iي .sن $"ا ?رد و EYQ:
Gنکی( ر.%' و یتيانک GتN@
ا.' H3 دو3 .س 0 دوLی( ز@."
Gنکی( .- .س هد%7' نا7' رد ا:
<ک *&ع ^.: ور +ک WN@ <8/ +- ’2ان
Gنکی( ردا.- Wس7ن iن9 Jات>
.L ناد"اL ا- +ک ;اg ;ااوY: <يا
Gنکی( Hن' .س .- +[.ک و 0ان
Wسا Wلود 4ا9 ناA' BC بان9 ظفاح
Gنکی( رد <يا یسو- ^ا3 ^.: <'
لزغ bxt
Gنيد رد +ن3ر ناراز" 4د.ک +7س نا@~' +-
Gن75.- درد ناراز" Dرا=7- G&5 زک ا7-
داي 0ا Wف.- Wناراي +ک لد E&نM 4ا !ا
Gن7&ن- و: داي ی- +ک ;د ن) دا1' 40ور ا.'
داي.ف 6کدا".ف <يا 0ا دا7ن-ی- و Wسا BC نا9
GنيBL نا9 0ا لوQ' 6,نBن و نوسفا د.ک +ک
$@ نو5 „.ع „.غ ;دL 4رود 6:) با: 0
Gن75 „.ع نا0 ی=7سن 4B,1L دا- 4ا را7-
یقاس و د"اL 4ادف یقا- و یناف نا9
Gن7-ی' *&ع $7N/ ار Xاع یناoQس +ک
Wسوا Gکاح Wسود دنيز@ 4Bغ <' 4ا9 .- .@ا
Gنيز,- Wسود 4ا9 +- نا9 <' .@ا دا- G'ا.ح
ز73.- ا7قاس یياFک $1Q- د0 B{ا Uا12
Gن7Lود باو3 لا73 .س رد دنکی' اغوغ +ک
E8لاروح .dق رد ;ور nس- 0ا G" WQحر KL
Gن7لا- \[ یLا- و: نداد نا9 Wقو رد .@ا
داتفا W1r +'ان <يا رد +ک 4دن'و0ر) pيدح
Gن7YQ: داد ظفاح +ک دLا- hQغی- اناM
لزغ bxx
Gن7-ی' ن) رد Wقو W_Qd' ا7لاح
Gن7&ن- mو3 و +ناk7' +- W3ر G&ک +ک
;وL رود اير $"ا 0ا و ;B@ ی' ;ا9
Gنيز,- یلدکاC نا9 $"ا 0ا ین8ي
`دن و راي دو1ن –اتک و یحا.2 ز9
Gن7- Gک نا9 +- ار اغد ناNي.ح ا:
و.س نو5 ;ر).- *Q3 0ا ی@دا0) +- .س
Gن75رد نا9 0 <'اد +ک Wسد د"د .@
UV2 y! ;د0 هدول) +ق.3 رد +ک q-
Gن7,نر ی' و یقاس eر 0ا راس'.L
Dا7" وا Gغ را- و <' iن: +ن7س
Gن7%س' لد Wس7ن نا.@ را- <يا د.'
.L د"ا0 .@ و žا-ا.3 دنر .@ا <'
Gني0 n=ک و ین7-یM +ک Gعات' <يا
H' هار 0ا Xد ;دع j2) هدن-
Gن7ک د"اوc e.5 0ا u0 ;د .@ا +ک
دنس|' اياد3 Wسا"Gتس د.@ Xد .-
Gن7ي).' +ن7ي) دوL رد%' +ک
لزغ bx}
Gن7&ن- رادلد ا- +ک دز73.- Wسد 0ا ;.@
Gن75 $@ 67ع ]ا- 0 GLونی' $2و ;ا9 0
د.- د"اوc ;دا7ن- 0وس یفو2 lQ: با.L
GنيBL نا9 ناتس- و یقاس 4ا +ن Kل .- G1ل
0ور ا: KL +ک ادوس <يا رد دL G"او3 +ناويد .,'
Gن7-ی' باو3 رد 4.C `و@ی' ها' ا- <kس
ناراوk7' +- ی' W=&5 و داد ناتس' +- .%L W1ل
Gنيا ا- +ن u) ا- +ن نا'.ح Wياغ زک Gن'
W'ا8نا 0ا د.- یP7ف درو) دا- +ک یکا3 ." و5
Gني.يد را,ت'د3 +ک رو) داي هدن- لاح 0
دتفا .يz|لد 6'Vک د0 ی=sن 6Yن وک ." +ن
Gن7"اL Wسا ^!ا5 +ک ;B@ <' +ف./ ورz:
?.C E5 .,:رو2 0ا ور 4رادی( روا- .@ا
Gن7%&' IQک ^ون 0 د"او3ی' +kسن ینا' +ک
دLا- یسک ." راک +ن یيو@ *ح و 4رادافو
Gنيدلا و *ˆا لV9 یناr j2) ;Vغ
ظعاو 0ا +ن ون&- <' 0 4دنر و یتس' 0و'ر
Gنيو.C و ها' `دن ;د ." Uدق و ;ا9 ا- +ک
لزغ bx€
Gن7-ی' اد3 رون ناA' Dا-ا.3 رد
Gن7-ی' اFک 0 4رون +5 +ک E- KFع <يا
و: +ک Jاˆا IQ' 4ا mو.N' <' .- هوQ9
Gن7-ی' اد3 +نا3 <' و ین7-ی' +نا3
ند.ک یيا&@ +فان نات- jل0 0ا G"او3
Gن7-ی' اo3 +ک اناM Wسا رود .%ف
KL +لان ._س ه) ناور ILا لد 0وس
Gن7-ی' ا[ joل .sن 0ا +M <يا
لا73 هار ;دن0 ی&Yن و: 4ور 0ا ;د ."
Gن7-ی' ا"+5 هد.C <يا رد +ک `و@ +ک ا-
E5 +فان و ¤3 I&' 0 Wسهديدن qک
Gن7-ی' ا12 دا- 0ا ._س ." <' +5 ن)
د7ن%' ظفاح 40ا-.sن K7ع ناتسود
Gن7-ی' ا[ نا1> 0 ار وا <' +ک
لزغ bxƒ
Gن7-ی( نا.ک 6•7" +ک +نا'0 Gغ
Gن7-ی( ناوغرا نو5 ی' ز9 mاود
WN@ G"اوa ناA' BC W'د3 ^.: +-
Gن7-ی( ن) رد دو3 W_Qd' +ک ا.5
B,- 67ع RاN:را Uدق باتف) 0
Gن7-ی( نان5 ن) Wقو \لا/ +ک ا.5
راد دو3 ا- Wس7YLاع اد3 $"ا نا&ن
Gن7-ی( نا&ن <يا .L lيا&' رد +ک
?وسفا راز" <' ناBح هديد ود <يد-
Gن7-ی( نا7ع 6يور +ني) ود ا- +ک
<' هديد را1يو9 0ا د&- ا: و: دق
Gن7-ی( ناور ب) ز9 و.س 4ا9 +-
د&cی( 4ا+ع.9 Gسک راŒ <يا رد
Gن7-ی( نا7' رد یلد $"ا +ک E1-
Gتس- وا رد لد +ک 6نا7' 4و' نا&ن
Gن7-ی( نا7' رد دو3 +ک ?.|' <' 0
ايرد <يا رد ز9 +ک ظفاح +ن7Nس و <'
Gن7-ی( نا&فرد <kس WعاP-
لزغ bx‡
;و.- نا.يو لزن' <يا زک 0ور ن) ;.3
;و.- نانا9 یC 0ا و G1Q/ نا9 Wحار
Kي.غ هار دHن یيا9 +- +ک uاد +5 .@
;و.- نا&ي.C jل0 ن) .س 4و- +- <'
Wف.,- ردن%س نادن0 W&حو 0ا Xد
;و.- نا=7Qس IQ' ا: و ;دن-.- W3ر
Wقا/ی- لد و را=7- <: ا- ا12 نو5
;و.- نا'ا.3 و.س ن) 4راداو" +-
Wفر ديا- ;.س +- .@ GQق و5 وا هر رد
;و.- ناي.@ هديد و 6ک G30 لد ا-
40ور `)رد +- Gغ <يا 0ا .@ ;د.ک رzن
;و.- ناو3 لزغ و ناداL هد%7' رد ا:
نانک wقر WN2 هر وا 4راداو" +-
;و.- نا&3رد د7Lرو3 +=&5 Kل ا:
Wس7ن نارا- نا.@ لاوحا Gغ ار ناي0ا:
;و.- ناس) و mو3 ا: 4دد' ناياسراC
نوB- هر ;Hن نا-ا7- 0 ظفاح و5 رو
;و.- نارود j2) +1کوک ه.M
لزغ b}‹
;ور +نا3 4وس +- نا.يو لزن' <يا 0ا .@
;ور +نا0.ف و $قاع ;ور +ک ا9 ن) .@د
Gسر0ا- </و +- W'Vس +- .@ .Nس <ي0
;ور +ناk7' +- هار 0ا G" +ک ;د.ک رzن
^وQس و Bس <يا 0ا دL GN&ک +5 +ک `و,- ا:
;ور +نا=7C و h-.- ا- +8'و2 رد +-
دنروc نو3 ;.@ *&ع هر نايانL)
;ور +نا,7- 4وس Wيا%L +- .@ Gسکان
را,ن B•0 و5 jل0 و <' Wسد <يا 0ا د8-
;ور +ناويد لد ;اک یC 0ا دن5 و دن5
0ا- 6-ا.> و5 4و.-ا G3 Gن71- .@
;ور +نا.%L یC 0ا و Gنک .%L هدFس
.ي0و 4!و: +- ظفاح و5 +ک ;د ن) ;.3
;ور +ناLاک +- Wسود ا- هد%7' 0ا mو3.س
لزغ b}۱
G"ار ^ا3 و5 د.ک اN9 لا'اC +ک ن)
G"او3ی' 6'دق رzع و Gسو-ی' ^ا3
اLاح Xان- و: رو9 0 +ک u) +ن <'
G"اوkتلود .کا5 و دYت8' هدن-
0ارد د7'ا و: 4وس7@ G3 رد ;ا+تس-
G"ا:وک KQ/ Wسد دنک +ک ادا1' ن)
Wسا mو3 4ا9 ;او: 4وک رد و Gکا3 هر
G"ا@ان دH- 4دا- +ک Wسود 4ا Gس.:
داد Gن7- نا9 ;ا9 ._س +ناk7' BC
G"ا@) د.ک و: <سح 0ا +ني) ن) ردنا و
<%7ل Gسدق Xاع +8'و2 یفو2
G"ا,تلاوح Wسا ناA' .يد ا7لاح
4) هد%7' 4وس و ز73 E&ن هار <' ا-
G"ا9 Kحا2 +5 +ک ین71- +YQح ن) رد ا:
دو1ن +&يدنا Wsفاح 0ا و یتLz,- Wس'
G") دB,- و: <سح <'اد .@ا ه)
WN@ی' روا3 و.س3 ._س +ک د') GLو3
G"ا&نارو: هدن- یLداC +M ا-
لزغ b}T
G" رانک و ?و- و .س7' دL راديد
G" را@0ور 0ا و ;راد .%L Wc 0ا
Wسا <' \لا/ .@ا \لا/ +ک و.- د"ا0
G" را,ن jل0 و دLا- Wسد +- G'ا9
G7نکی( 4دنر و یتس' +- qک K7ع ا'
G" راو,Lو3 ی' و Wسا mو3 نات- $8ل
دنا( Kست> WMد ی:را&- لد 4ا
G" راس,7' W- و Wسا .C نا9 ی' 0ا و
Wس7ک.ي0 +ن نداد +ق.N: Wسد +- ./ا3
G" را7- یحا.2 و هاوc 4ا+عو=•
61ل +ع.9 نا&ف *&ع نا7کا3 .-
G" را1%&' و دوL نو@ $8ل ^ا3 ا:
E=ک 0ا 4دو- نا.,ن د- G&5 +ک دL ن)
G" رانک 0ا IL.س و Wف.- نا7' 0ا Gd3
دناهدن0 و: 4و- +- +Qf Dاناک نو5
G" راد'.- ا' 0 +ياس باتف) 4ا
Wسو: <سح §7ف $@ و +ل! 4ور ب) نو5
G" را1- یکا3 <' .- joل .-ا 4ا
?n- اد3 0ا دL و: jل0 Bسا ظفاح
G" رادتقا G9 j2) yاdتنا 0ا و
6:را0و Wسد 0 +ک <يد و IQ' نا".-
G" راسي ايرد و دL EŠ ناک ;ايا
’12 +- ناZ) وا رونا 4ار داي .-
G" راªن Kکاوک و ادف دنکی' نا9
Wسوا لدع نا@و5 هدو-ر E'0 4و@
G" راdح یQ7ن د1ن@ هد7&ک.- <يو
درو) 61ن9 رد و: نانع I1س ;زع
G" راد' یلاع زک.' رادياC <يا
Wسوا رود رو/ و IQف +F7تن 0ا ا:
G" را‚ و ناز3 و لاس و ها' $يد1:
نارو.س 0 6لV9 eاک دا1' یلا3
G" راz8Q@ دقو.س نا7قاس 0ا و
لزغ b}b
G" ز7ن نا'رد و Wسا راي 0ا ;درد
G" ز7ن نا9 و دL وا 4ادف لد
<سح 0 nLو3 ن) دنيو@ی' +ک <يا
G" ز7ن ن) و دراد <يا ا' راي
ا' نو3 دdق +- وک ن) دا- داي
G" ز7ن نا=7C و Wس%&- ار دع
<kس `و@ی' هد.C رد ناتسود
G" ز7ن ناتسد +- دL د"او3 +تN@
$2و 4ا"KL Wلود د') .س نو5
G" ز7ن نا.F" ;ايا درz,-
Wسوا 4ور ]و.ف Iي Xاع ود ."
G" ز7ن نانC و اد7C W=تN@
نا9 راک .- Wس7ن 4دا=تعا
G" ز7ن ناد.@ نود.@ .- +%Q-
را7- ی' دسnن یvاق 0ا *Lاع
G" ز7ن ناويد 4وغ.ي 0ا +%Q-
Wسا *Lاع ظفاح +ک دناد Kست>
G" ز7ن نا=7Qس IQ' j2) و
لزغ b}t
`اهداد Wسد 0ا لد Wس' نا=غ ی- ا'
`اهدا- ;ا9 qNنM و *&ع 0ا.M
دناهد7&ک W'V' نا=ک یس- ا' .-
`اهدا&@ نانا9 4و.-ا 0 دو3 راک ا:
4اهد7&ک یحو12 ]اد mود و: $@ 4ا
`اهدا0 ]اد ا- +ک G7YياYL ن) ا'
دL لوQ' .@ ا' +-و: 0 ناA' BC
`اهداتسيا رzع +- +ک <ک yا2 هدا- و@
هار $7لد 4ا 4دد' دوری' و: 0ا راک
`اهداتفوا هار 0 و G7"دی' yاdناک
راک نا7' رد Uدق و E1' ی' +ل! نو5
`اهداO Eنو3 لد .- +ک E- ]اد <يا
Wس75 لا73 و iنر +M <يا ظفاح +ک یتN@
`اهداس Uول ناM +ک E1' hQغ 6Yن
لزغ b}x
`اهداO ور W=غ هار +- ا: Wسي.=ع
`اهداO وس Iي +- *Q3 4اير و 4ور
GQع $7ق و لاق و +سرد' „اور و „ا/
`اهداO ور +' یقاس و ;ا9 هار رد
`اهد.|س ودا9 q@.ن ود ناد- نا9 G"
`اهداO ودن" $1نس ود ناد- لد G"
ی:راLا د7'ا +- ا: WLz@ 4.=ع
`اهداO و.-ا +Lو@ ود ناد- ی=&5
`ا+تف.@ .%&ل +- +ن W7فاع IQ' ا'
`اهداO و0ا- +- +ن WنoQس W” ا'
0ا- +ک دنک 40ا- +5 راي G&5 ._س ا:
`اهداO ودا9 +[.ک .- دا7ن-
لV' 0ا یيادوس .س 6&ک.س jل0 ی-
`اهداO ونا0 .س .- +&Nن- نو•M
ها' نا@راsن و5 د7'ا +Lو@ رد
`اهداO و.-ا G3 ن) .- KQ/ G&5
WساFک Dا+ت&@.س لد اsفاح +ک یتN@
`اهداO وس7@ G3 ن) 4ا"+YQح رد
لزغ b}}
`اهد') ها9 و W=&ح یC +ن رد <يد- ا'
`اهد') هانC +- ا9 <يا +rداح د- 0ا
;دع دح.س 0 و G7Y&ع لزن' ور هر
`اهد') هار +M <يا دو9و G7Qقا +- ا:
W&‚ ناتس- 0 و `ديد و: h3 هز1س
`اهد') ها7@.' <يا 4را%1Q/ +-
E'ا Uور وا ن0ا3 دL +ک ˜ن@ Eن5 ا-
`اهد') هاL +نا3 رد +- یياد@ +-
WساFک *7فو: یت&ک 4ا و: GQح .,نل
`اهد') هان@ „.غ ;.ک .¥ <يا رد +ک
را1- mوCاo3 .-ا 4ا دوری' و.-)
`اهد') ها7س +'ان $=ع ناويد +- +ک
ا' +ک 0ادن7' +ن7=&C +ق.3 <يا ظفاح
`اهد') ه) 6:) ا- +Qفاق یC 0ا
لزغ b}€
`دق Wس7لوق و ;راد ناA' BC 4وتف
`دن Wسا راي +ن +ک ا9 ن) ی' Wسا ;ا.ح +ک
Gنک +5 یياير *لد <يا ند0 G"او3 ^ا5
G7لا Wس7-اzع qن9ان W1_2 ار Uور
<' .- نانا9 Kل دنا&ف +ع.9 .,' ا:
G7Y' +ناk7' رد .- Gن' +ک دL ا"لاس
Wف.- داي 0ا <' <ي.يد W'د3 m.,'
`دق دع 6"د داي 4._س G7سن 4ا
4رz@ Gکا3 .س .- .@ا لاس د2 د8-
G7'ر Gsع نانک wقر GQ@ 0 در).- .س
لد لوا دتس د7'ا د2 +- ا' 0ا Hلد
`.ک *Q3 دن%ن 6'ا.ف دع ا."ا¡
mا1' +تس-و.ف راک 0ا لد iن: و@ +•نغ
G7سن ?اNنا و ی-اي دد' ’12 ;د زک
<ک .,يد 4رد 0 لد 4ا دو3 دو1‚ .%ف
G7%ح 4اواد' +- +- دو&ن *Lاع درد
4H- دو3 ا- +ک 0و') Wف.8' ."و@
G7س و ر0 باdن Wسا نا.@د K7dن +ک
اد3 joل دوL راي .,' Wسا Wkس ;اد
G79ر ناo7L 0 +ف.2 دHن ;د) +ن رو
mا- .کاL دL +5 Wس7ن Dر0 و G7س را ظفاح
G7Qس \1/ و <kس joل Wلود 0ا +- +5
لزغ b}ƒ
G71Q/ 4دا&@ +ناk7' رد 0ا ا: ز73
G71Q/ 4دا.' و G7ن7&ن Wسود هر +-
.,' `رادن $2و ;.ح هار دا0
G71Q/ 4دا0 هد%7' رد 0 یياد@ +-
یلو Wسا ناور +5 .@ ا' هدول) ILا
G71Q/ 4داO ^اC وا 4وس Wلاسر +-
;ا.ح دا- ا' لد .- W=غ ]اد Dzل
G71Q/ 4داد و: *&ع Gغ رو9 0ا .@ا
د0 ناوتن .d- Uول .- و: لا3 +oYن
G71Q/ 4داد' هديد I'د.' 0ا .,'
نا9 +- Wساو3 لد و: <يBL Kل 0ا 4اهو&ع
G71Q/ 4داز' WN@ W1ل هدن3.%L +-
ار هد0ادوس لد 4.oع +kسن دو- ا:
G71Q/ 4داوس و: 4اس +7لاغ h3 0ا
داL لد رد .,' Wفاي ناوتن ار W=غ نو5
G71Q/ 4داL ./ا3 W=غ د7'ا +- ا'
ظفاح ین7&ن دن5 ا: +سرد' رد .-
G71Q/ 4دا&@ +ناk7' رد 0ا ا: ز73
لزغ b}‡
G7تLاد 4راي G&5 ناراي 0 ا'
G7تLادنC ا' +5 ن) دو- hQغ دو3
د"د ی@.- یتسود W3رد ا:
G7تLاک ی=” و G7تفر ا7لاح
دو1ن ی&يورد Eي) و@ و WN@
G7تLاد ا"ا.9ا' و: ا- +ن رو
WLاد iن9 Kي.ف W=&5 هو7L
G7تLا,نا ’Q2 و `د.ک hQغ ا'
0و.Nلد دL دو3 +ن Wنسح -Q@
G7تLا=,- وا .- WM ;د ا'
د.%ن qک Wيا%L و Wفر ا"+ت%ن
G7تLاz,نو.ف W'.ح Kنا9
اsفاح لد ا' +- 4داد دو3 WN@
G7تLا=,ن یسک .- $d> ا'
لزغ b€‹
G7تN@ V2 ار ناتس' +ک یيو9ی' +5 ا' 0ا UV2
G7تN@ اعد ار W'Vس Wتس' q@.ن رود +-
دو&,ن +Yنا3 0ا Ž7" +ک ا&,- ;ا+ناk7' رد
G7تN@ ا' و دو- <يا <kس +ن رو دو- روا- D.@
<%7ل ;اهداتفا با.3 یقاس 4ا و: G&5 0ا <'
G7تN@ ا1ح.' mراز" دي) K71ح زک یيV-
.3) 4رو3 ینا=7&C یيا&k1ن <' .- .@ا
G7تN@ اFک W'د3 رد +ک ین8' <يا راد ./ا3 +-
درو) را- +- WQF3 q- Wسا دا&[ +ک GتN@ Dدق
G7تN@ ا.5 نات‚ <يا و `د.ک ا.5 W1سن <يا +ک
ديا-ی( Gني0 Gک W&@ نو3 ;ا+فان نو5 .,9
G7تN@ اo3 E5 0ا <kس WNل0 ا- +ک ن) 4از9
Wف.,نرد راي ا- یلو ظفاح 4ا یت&@ 6:) و:
G7تN@ ا12 ا- Wيا%ح یيو@ $@ 4دعد- 0
لزغ b€۱
`داO +ناk7' هر رد ._س ?رد ا'
`داO +نانا9 هر رد اعد لوd>
6:) دن0 $قاع د"ا0 د2 <'.3 رد
`داO +ناويد لد .- ا' +ک ]اد <يا
داد ا' +- *&ع Gغ ˜ن@ ل0ا ناoQس
`داO +نا.يو لزن' <يا رد 4ور ا:
ار نات- .' <يا 0ا qC هر G"دن لد رد
`داO +نا3 <يا رد .- وا Kل .'
دو- ناوتن *فان' 67- <يا 0ا +ق.3 رد
`داO +نادنر هو7L <يا 0ا دا7ن-
.3) +ک +ت&@.س یت&ک <يا دوری' نو5
`داO +ناد Iي ."و@ ن) .س رد نا9
دو- <يد و لدی- ا' و5 +ک ™ +ن•ا
`داO +نا0.ف و $قاع KYل +ک ار ن)
ظفاح و5 `دو- و: 0 یلا73 +- \ناق
`داO +نا,7- و WMاد@ +5 بر اي
لزغ b€T
`رz,- +ناk7' RراL 0 ا: راz,-
`رد <يا Jات> +M 4ا+ع.9 .‚ زک
*&ع و `د0 4دنر ;د نو5 Wسa 0ور
`.|سن هو7L ن) هر ز9 +ک دو- ن) ‘.L
دا- +- دوری' G9 دنس' و W” +ک یيا9
`رو3ی' +ک +- دو1ن mو3 `رو3 Gغ .@
ند0 ناو: وا .=ک رد Wسد +ک و- ا:
`.šا Dوقاي و5 +تس&ن لد نو3 رد
ا' +ک نا@ديروL W_7dن <%' ظعاو
`.,نن ?ود.ف +- Wسود 4وک ^ا3 ا-
ادتY' دنdقر و Wلاح +- نا7فو2 نو5
`رو).- یتسد هد18L +- G" ز7ن ا'
Wفاي $8ل و رد E'0 ^ا3 و: +ع.9 0ا
`n=ک ^ا3 0ا و: 67C +ک ا' هرا•7-
Wس7ن $2و eاک ه.,نک +- هر و5 ظفاح
`.- .س +- رد <يا +ناتس) ^ا3 ا-
لزغ b€b
`.- Dا-ا.3 +- یفو2 +ق.3 ا: ز73
`.- Dافا.3 را0ا- +- Dا'ا/ و ’oL
.Nس درو) هر +- ردنQق نادنر 4وس
`.- Dا'ا/ هداFس و ی'اoس- *لد
دنB@ یحو12 ;ا9 نا7:وQ3 +M ا:
`.- Dا9ان' BC رد +- ی_12 iن5
G7تس- <Šا 4داو رد +ک دع ن) و: ا-
`.- DاY7' +- 4و@ ینرا یسو' و•M
G7ن0 m.ع ه.,نک .- و: ?و'ان ?وک
`.- DاواZ ;ا- .- و: *&ع GQع
اد.ف W'ا7ق 4ا._2 +- و: 4وک ^ا3
`.- Dا"ا1' .‚ 0ا .س „.ف .- +M
د"ا0 W'V' را3 ا' هر رد دO رو
`.- Dافا%' نادن0 +- 6ناتسQ@ 0ا
6يو3 هدول) +ن7=&C 0 دا- نا®.L
`.- Dا'ا.ک ;ان .ن" و $Pف <يد- .@
دن%ن 4راک و لد دسان&ن را Wقو ردق
`.- Dاقوا $2اح <يا 0ا +ک WلاF3 q-
ز73.- qن.Y' jYس <يا 0ا درا-ی' +نتف
`.- Dاف) +M 0ا هانC +ناk7' +- ا:
یک ا: .3) ندL G@ انف نا-ا7- رد
`.- Dا=' +- یC .,' G7س.|- هر
زي.' +QNس ." رد .- دو3 eر ب) ظفاح
`.- Dا9اح یvاق .- +ک +- ن) W9اح
لزغ b€t
`0ادنا .غاس رد ی' و G7نا&فا.- $@ ا: ا7-
`0ادنارد ون یح./ و G7فا%&- jYس ار IQف
دزير ناYLاع نو3 +ک دز7,نا .%&ل Gغ .@ا
`0ادنا.- mدا7ن- و `0ا: G" +- یقاس و <'
`زير Uدق ردنا بV@ ار یناوغرا با.L
`0ادنا .=• رد .%L ار ناد.@.oع G7سن
mو3 4دو.س ب.o' نز- mو3 4دور Wسا Wسد رد و5
`0ادنا .س نا-وکاC و G7ناو3 لزغ نا&فا Wسد +ک
0ادنا بان9 یلاع ناد- ا' دو9و ^ا3 ا12
`0ادنا .sن' .- .sن ار نا-و3 هاL <ک دو-
دفا-ی' Dا'ا/ ی%ي دف!ی' $Yع 0ا ی%ي
`0ادنا رواد 67C +- ار ا"4رواد <ياک ا7-
+ناk7' +- ا' ا- ا7- ی"او3 .@ا ندع W&‚
`0ادنا .rوک •وح +- 40ور WŒ 4اC 0ا +ک
0اBL رد دن0روی( یناوkLو3 و ینادنkس
`0ادنا .,يد ی%Q' +- ار دو3 ا: +ک ظفاح ا7-
لزغ b€x
G7&ک.- ?ولاس +ق.3 +ک ا7- یفو2
G7&ک .س +- نVo- h3 ار „ر0 6Yن <يو
G7Oی' +9و رد +8'و2 Uوتف و رzن
G7&ک.- Dا-ا.3 ب) +- اير *لد
دن"د ا' +- ناوvر +vور +ن .@ا اد.ف
G7&کرد +- Wن9 0 روح +vور 0 نا=Qغ
نا7فو2 ;ز- 0ا و mو3.س G79 نوB-
G7&ک .- +- د"اL و هدا- G7نک Dراغ
نا'دن&ک D.سح +- +ن رو G7نک D.&ع
G7&ک .@د ینا9 +- نا9 W3ر +ک 40ور
Wسيوزن' K7غ *ت: رد +ک اد3 .س
G7&ک.- راس3ر 0 باYن mا+ناتس'
ون ها' و5 ا: وا 4و.-ا 0 4اهوQ9 وک
G7&ک ر0 نا@و5 G3 رد .|س 4و@
ند0 ا"y! Eن5 Wسا' دح +ن ظفاح
G7&ک n&7- ا.5 6يو3 G7Q@ 0ا 4اC
لزغ b€}
G7Lوک D.&ع +- +ک +- ن) $@ Wقو ناتسود
G7Lو7ن- نا9 +- و <يا Wسا لد $"ا <kس
درz@ی' ب./ Wقو و ;.ک qک رد Wس7ن
G7Lو.N- ی' +- هداFس +ک Wسا ن) هرا5
Wس.N- اياد3 6c U.ف Wس7ياو" mو3
G7Lون نو,Q@ ی' 6يور +- +ک ین7ن0ان
Wسا .ن" $"ا نز"ر IQف 0اس نونغرا
G7Lو.a ا.5 و G7لانن +dغ <يا 0ا نو5
ی-) 6Šدزن ی' 0ا و د') mو9 +- $@
G7Lو9ی' ?و" و نا'.ح 6:) 0 ;.9!
;و"و' ی-ا.L +ل! Uدق 0ا G7&کی'
G7Lو"د' ی' و ب.o' ی- +ک رود د- G&5
ا' +ک WN@ ناو: +ک ا- KFع لاح <يا ظفاح
G7Lو'ا3 $@ Gسو' رد +ک G7نV1Q-
لزغ b€€
G7ن%- یياعد و `ر).- Wسد ی1L ا'
G7ن%- یيا9 0 هرا5 ار و: نا.F" Gغ
4دد' ناY7فر Wسد 0ا دL را=7- لد
G7ن%- یياود و `ر) .س +- 6171/ ا:
Wفر و د0 GA7: +- و د7•.- ;.9 ی- +ک ن)
G7ن%- یياN2 +ک ار اد3 دير) m0ا-
WساFک Dا-ا.3 هار ب./ l7- دL I&3
G7ن%- یيا( و و&ن او" و ب) ن) رد ا:
+ن رو لد 4ا KQ/ نادنر ./ا3 0ا دد'
G7ن%- یياo3 +ک ادا1' Wسا K82 راک
دن%ن 4راک +Q2وح Gک .يا/ +ياس
G7ن%- یياM نو=7' +ياس 0ا KQ/
WساFک 4و,Lو3 ظفاح د&- هد.C 0ا Xد
G7ن%- یياون 0اس 6لزغ و لوق +- ا:
لزغ b€ƒ
G7ن%ن *حان +- $7' و د- G7يو,ن ا'
G7ن%ن „ر0ا دو3 *لد و +7س qک +'ا9
Wسا د- 67- و Gک +- .,ناو: و 6يورد K7ع
G7ن%ن *Qo' +ک Wسا ن) W_Qd' د- راک
G7نزن 6ناد nفد .- +oQA' Gقر
G7ن%ن *_Q' هد18L „رو .- *ح .س
دLون W'.ح +- +ن نادنر +ع.9 .@ا هاL
G7ن%ن „و.' yا2 ی' +- 6:اNتلا
ناو."ار .sن رد نا9 G7نا.- mو3
G7ن%ن „.A' <ي0 و +7س Kسا .%ف
دن%Lی' .ن" با-را یت&ک ناZ)
G7ن%ن *Q8' .¥ <يا .- +ک +- ن) +7%:
د7•ر یY7فر و 4دوسح WN@ 4د- .@
G7ن%ن *šا +- mو@ ا' +ک mا- mو3 و: و@
وا .- `B,ن WN@ اo3 Gd3 را ظفاح
G7ن%ن *ح <kس ا- لد9 WN@ *ح +- رو
لزغ b€‡
`و@ی' دنQ- iنا- +- و Wسا mو3 ;.س
`و9ی' +لا7C 0ا Dا7ح G7سن <' +ک
دن7&نن راŒ +9و +- د"0 ?و1ع
`و3 mو3 نا&ک 4درد +ق.3 دي.'
Wسود 4و.-ا و ی,ت&@.س +- +ناسف ;دL
`و@ نو5 6يو3 نا@و5 G3 رد د7&ک
ديا&,- 4ور +- رد ناA' BC +ن ;.@
`و9 اFک 0ا هرا5 uز- رد ;ادک
یيوردو3 +- 6ن0.س Gن† <يا رد <%'
`وری' دن"دی' GLرو.C +ک نان5
E1' +نا7' رد Dا-ا.3 و هاYنا3 و:
`وا ا- Wس" +ک ا9 ." +ک هاو@ اد3
Wسي0و.‚ 4ا7=7ک KQ/ هار را1غ
`و- <يHنع ^ا3 ن) Wلود ;Vغ
یي!ا-دنQ- Wس' q@.ن „وL 0
`و9 Kل .- هداتفا Uدق ا- +ل! و5
^اC لد 0ا ظفاح 4وتف +- +ک ی' را7-
`وLو.ف Uدق §7ف +- „ر0 را1غ
لزغ bƒ‹
`و@ی' .@د را- و ;ا+تN@ ا"را-
`وCی' دو3 +- +ن هر <يا هد&لد <' +ک
دنا+تLاد GتN2 ی/و/ +ني) qC رد
`و@ی' و,- WN@ ل0ا داتسا +5 ن)
Wس" یيار) <† $@ .@ و ;را3 .@ا <'
`وری' ;د&کی' وا +ک Wسد ن) 0ا +ک
د7ن%' ناBح لدی- <' K7ع ناتسود
`و9ی' 4.sن Kحا2 و ;راد 4."و@
Wسا K7ع نو,Q@ ی' \=Q' *لد ا- +5 .@
`وLی' اير iنر وا زک K7ع Gن%'
Wسا .@د یيا9 0 „ا&ع +ي.@ و هدن3
`و'ی' ._س Wقو و KL +- `ا.سی'
4و1' +ناk7' رد ^ا3 +ک WN@ Gsفاح
`و-ی' ¤3 I&' <' +ک K7ع <%' و@
لزغ bƒ۱
G7LداC نا@دن- ا' +5 .@
G7,_12 IQ' نا"اLداC
یS +س7ک و Eتس) رد ˜ن@
G7"ر ^ا3 و ا( یت7@ ;ا9
رو.غ Wس' و روPح را7Lو"
G7ن@ +ق.غ و د7حو: .¥
دنک +[.ک نو5 Wc د"اL
G7' و5 eر +ن7ي) mا'
KL ." ار Wc راد7- هاL
G7Qک و .سفا نا1,ن ا'
ا' W1_2 را[ W=7نغ و@
G7@ هديد +- ا' و باو3 رد و: +ک
ا' +ک Wسا jقاو روdن' هاL
G7O +ک اFک ." +- WM 4ور
`0اس <Nک نو3 0 ار نان[د
G7"د ’تف 4ا1ق ار ناتسود
دو1ن ا' 67C .يوز: iنر
G77س ی8فا و G73.س BL
دن"د0ا- +ک و,- ظفاح ;او
G7"و@ ا' و yاnعا 4اهد.ک
لزغ bƒT
ناوc 4ا+تس3 .س .- 4د') و5 4ا+œاف
نا9 هد.' +- W1ل $8ل د"دی' +ک ا&,- Kل
دوری' و دناو3 +œاف و د') 6س.C +- +ک ن)
ناور mا یC 0ا Gنکی' ار Uور +ک یسNن و@
E1- <' نا-0 4ور 4ا+تس3 K71/ +ک 4ا
نا-0 .- Wسا لد را- ;ا+ن7س دود و ;د <ياک
Wفر و ;.@ .' 0 د.ک <' ناوkتسا K: +5 .@
ناوkتسا 0ا .' 6:) دوری( G1: و•M
</و 6&:) رد Wس" و: لا3 0 Xد لاح
ناو:ان و WسهدL +تس3 و: G&5 ود ن) 0ا G=&5
E1- و هديد ود ب) 0 žرا.ح نا&ن0ا-
نا&ن ی@دن0 0 Ž7" د"دی' +ک ا.' §1ن
Wسا هداد 67ع یC 0ا ;ا+&7L ;اد' +ک ن)
نا'0 ." K71/ 67C د.-ی' +5 0ا ;ا+&7L
Gت-.L داد و: .8L ی@دن0 ب) 0ا ظفاح
ناوc Gت-.L +kسن ا7- <ک K71/ ^.:
لزغ bƒb
نا171/ ا- Gغ GتN@ +ک نادن5
نا1ي.غ E%س' دند.%ن نا'رد
Wسيدا- Wسد رد ;د ." +ک $@ ن)
نا17لدنع 0ا mدا- ;.L و@
دن7-0ا- ا: هد نا'ا بر اي
نا171ح 4ور نا1> G&5
Wس7ن دو3 .' .- W1> Jرد
نا17قر ;اک ادا1' بر اي
Dدو9 ناو3 .- .3) G8ن' 4ا
نا17dن ی- 0ا G7Lا- دن5 ا:
یت7@ 4اد7L یت&,ن ظفاح
نا1يدا دنC 4د7نLی' .@
لزغ bƒt
ناد.,- اN9 0ا 4ور Wقا.ف 0ا ;0وسی'
ناد.,- V- بر اي دL ا' 4V- نا.F"
نود.@ iن3 ز1س .- ديا(ی' هوQ9 +'
ناد.,- اC 63ر .- دي)رد .س +- وا ا:
$1نس Gغر +- ین8ي نا&فا.- ار لوغ .'
ناد.,- ا12 نو•M 4روc <† د.@
Wس'.س ;ا.3 نوB- ار <يد و $Yع 4ا=Aي
ناد.,- ا1ق .- رد <%&- هVک .س رد
;راsتنا Eع رد ناتس' G&5 رون 4ا
ناد.,- اي 0اون- ی'ا9 و <يزح iن5
mو3 یo3 6vراع .- دسيونیM نارود
ناد.,- ا' راي 0ا د- +تLون بر اي
Wس7ن ردق <يا ز9 Wتc نايو.-و3 0 ظفاح
ناد.,- اPق G%ح یياvر Wتس7ن .@
لزغ bƒx
ناسر0ا- ¤3 +- E%&' 4و") ن) بر اي
ناسر0ا- <† +- نا'ا.3 و.س یس ناو
0اون- ی=7سن +- ار ا' هدر0) لد
ناسر0ا- <: +- +تفر <: 0 نا9 ن) ین8ي
دنسر و: .'ا +- و5 لزن' +- د7Lرو3 و ها'
ناسر0ا- <' +- ز7ن ا.' 4ور +' راي
دL نو3 یناŠ $8ل KQ/ رد ا"هديد
ناسر0ا- <Š +- نا&3ر Kکوک ن) بر اي
راr) نوياM نو=7' .يا/ 4ا و.-
ناسر0ا- <غ0 و ]ا0 <kس اYنع 67C
Dا7ح G7"اوa و: ی- ا' +ک Wسا <يا <kس
ناسر0ا- <kس و B@H3 I7C 4ا ون&-
بر اي ظفاح هديد 6ن/و 4دو- +ک ن)
ناسر0ا- </و +- ی1ي.غ 0 mدا.' +-
لزغ bƒ}
ناLوC +ق.3 ا- E&ن Gک ار اد3
ناLو|' نا'اسی- نادنر 0ا eر
Wس" ی@دول) یس- +ق.3 <يا رد
ناLو.ف ی' 4ا1ق Wقو اLو3
;ديدن 4درد ناLو یفو2 <يا رد
ناLوندرد 67ع دا- یفا2 +ک
4را7ن Wقا/ و ی81/ ^0ان و:
ناLوC *لد یت&' 4ا"ینا.@
E&ن' روتس' 4اهد.ک Gتس' و5
ناLون' ;."0 4اهداد GLون و5
E- نا7سولاس <يا -غ 0ا و ا7-
ناLو.3 h-.- و لد نو3 یحا.2
mا- رzح .- ظفاح ی'.,لد 0
ناLو9 iيد نو5 4ا+ن7س دراد +ک
لزغ bƒ€
نان"د <يBL و.س3 نادقدا&[ هاL
نان%L j2 +M KQق دن%L نا@~' +- +ک
W3ادنا 6يورد <' .- .sن و WLz,- Wس'
نانkس <يBL +M ]ا.5 و G&5 4ا WN@
دو- د"او3 یS +س7ک Dر0 و G7س 0ا یک ا:
نانت=7س +M 0 رو3.- و وL <' هدن-
0رو- .' و&' WسC 4ا+ن هر 0ا n=ک
نان0 e.5 یسر د7Lرو3 +,:وQ3 +- ا:
4راد ی' یحدق رو <%' +7%: نا9 .-
ناند- ^0ان و رو3 نان719 ه."0 4داL
دا- mو3 6ناور +ک <' 6ک +نا=7C BC
نان%L نا=7C W1_2 0ا <ک ز7".C WN@
$س,- <[د 0 و ر) Wسد +- Wسود <'اد
نان'."ا 0ا رz@ ]راف و وL نادزي د.'
GتN@ی' ._س +ل! <† رد ا12 ا-
نانNک Eنو3 +M <يا دنا+ک ناد7L +ک
`ا+ن 0ار <يا ;.> و: و <' ظفاح WN@
نان"د <يBL و <ک Wيا%ح $8ل ی' 0ا
لزغ bƒƒ
<%L +-و: و W&@ ز7,نا ب./ $@ و را‚
<ک.- لد 0 Gغ l7- $@ eر 4داL +-
4راداو" رد +•نغ ا12 دا- د7سر
<"اBC ديرد دو3 .- و دL نو.- دو3 0
لد یفا2 ب) 0ا 0و'ا7- „د2 *ي./
<† و.س 0 ی@دا0) KQ/ یتسار +-
.,ن +لVک $@ د.@ ا12 دHتسد 0
<Z 4ور +- E1- $1نس 4وس7@ ˜ن%L
د8س \لا/ +- ;.ح 0ا د7سر +•نغ ?و.ع
<سح +9و +- د.-ی' <يد و لد +ن7ع +-
راز" BNن و هديروL $1Q- BN2
نزح W7- 0 نو.- د') $@ $2و 4ا.-
و,- هدا- ;ا9 و نا-و3 W1_2 pيدح
<ف Kحا2 BC 4وتف و ظفاح لوق +-
لزغ bƒ‡
<: رد +'ا9 Wيو- +- ;د ." $@ و5
<'اد +- ا: نا1ي.@ 0ا ^ا5 Gنک
]ا- رد +ک یيو@ $@ ديد ار Wن:
<: .- ديرد- ار +'ا9 ناتس' و5
نا9 ;.- $%&' W=غ Wسد 0ا <'
<' 0ا 4د.- ناس) و: ار لد یلو
Wسود 0ا یت&@.- نان[د لوق +-
<[د Wسود qک Ž7" دد.,ن
هدا- ;ا9 رد نو5 +'ا9 رد Wن:
<") G7س رد نو5 +ن7س رد Wلد
Eنو3 G&5 0ا ILا \[ 4ا را1-
<Lور *Q3 .- Wلد 0وس دL +ک
0وس.,9 ه) ;ا+ن7س زک <%'
ن0ور هار 0ا دود و•M دي).-
0ادن7' اC رد و <%&' ار Xد
<%س' و: jل0 .س رد دراد +ک
ظفاح Wس+تس- و: jل0 رد لد و5
<%N7' اC رد وا راک ناس <يد-
لزغ b‡‹
<† y./ 0ا دL اد7C $@ ناoQس .سفا
<Z و و.س .- دا- ^را1' بر اي 6'دY'
4و.س3 Wس&ن <يا دو- ¤&يو3 4ا9 +- mو3
¤&يو3 4ا9 +- نونکا یسک ." دن7&ن ا:
Wgا3 <سح +- هد Dرا&- ار G9 žا3
<'."ا Wسد ها:وک وا 0ا د.ک Gsعا Gساک
mرد ^ا3 زک +نا3 <يا دا- رو=8' د-ا ا:
<Š دا- د0وی' ناšر 4و- ا- qNن ."
وا B,•اع ¨7: و iن&C روC WکوL
<=•ا ناتساد دL ا"+'انL +M رد
<ي0 .ي0 رد دL ;ار W3.5 ینا@و5 iن3
نز- یيو@ 4د') ناد7' +- نو5 اراوسL
Wسو: B&[ ناور ب) ار IQ' را1يو9
<%- نا"او3د- l7- نا&ن- لدع W3رد و:
WLو3 *Q3 W%ن ا- .@ا WN%&ن <يا 0ا د8-
¤3 I&' +فان Jzيا 4ا._2 0ا دز73
دننکی' mو3 هوQ9 راsتنا ناB@ +Lو@
<%ف.- eر 0ا \ق.- و هVک y./ <%L.-
mون- ی' ظفاح WN@ ;د.ک $Yع ا- Dرو&'
<=ت' را&تس' لوق +- هد ی' ا7قاس
راد +v.ع I-ا:ا ;ز- یقاس .- ا12 4ا
<' +- د&c 4ا+ع.9 نا&فار0 ;ا9 ن) 0ا ا:
لزغ b‡۱
ندو- د"او3 +5 ;ا9 و ی' .%ف 0ا nLو3
ندو- د"او3 +5 ;ا•ا.س +ک Gن71- ا:
دنا( ;ايا +ک درو3 ناو: دن5 لد Gغ
ندو- د"او3 +5 ;ايا +ن و mا- لد +ن و@
وا .- +ک رو3 دو3 Gغ و@ ار +Q2وح Gک ].'
ندو- د"او3 +5 ;اد دO +ک qک ن) Gحر
mو7ن' دQY' دنC و رو¢ Gغ رو3 هدا-
ندو- د"او3 +5 ;اع <kس را1تعا
;اک +- y.2 دوL +ک +- ناM و: ˜نر Wسد
ندو- د"او3 +5 ;اکان +- +ک .3) یناد
mود یيا=8' دناو3یM +ناk7' BC
ندو- د"او3 +5 ;ا9.ف +ک ;ا9 h3 0ا
لزغ و iن5 و yد +- ظفاح لد هر 0ا ;د.-
ندو- د"او3 +5 ;اند- <' 4از9 ا:
لزغ b‡T
نديد راي راديد Wلود Wس75 +ک یناد
نديز@ 4و.س3 .- یياد@ وا 4وک رد
<%7لو دو- ناس) ندي.- \=/ نا9 0ا
ندي.- ناو: $%&' ینا9 ناتسود 0ا
iن: لد ا- +•نغ نو5 ناتس- +- ندL G"او3
نديرد ین"اBC ی'ان I7ن +- ا9 ناو
¤N@ +تNO 0ار $@ ا- G7سن نو5 +@
ند7نL نV1Q- 0ا 40ا1Y&ع .س +@
راz,' Wسد 0 لوا راي Kل ند7سو-
نديز@ Kل و Wسد 0ا 4د.@ لوQ' .kک
لزن' +"ارود <يا زک W1_2 را[ W2.ف
ند7سر G" +- ناوتن .,يد `رz,- نو5
ی7‰ هاL داي 0ا ظفاح Wف.- یيو@
نديرو.C 6يورد رو) mداي +- بر اي
لزغ b‡b
ندي0رو *&ع +- ;.L ه.L +ک Gن'
نديد د- +- ;دولا7ن هديد +ک Gن'
G7Lا- mو3 و G7&ک W'V' و G7نک افو
ند7•ر Wسي.فاک ا' WYي./ رد +ک
Dا• هار Wس75 +ک GتN@ هد%7' BC +-
ند7LوC K7ع WN@ و ی' ;ا9 Wساوc
Wس75 Xاع ]ا- 4اLاg 0 لد دا.'
ند75 $@ و: eر 0ا G&5 ;د.' Wسد +-
ب) .- ;د0 دو3 6Yن ن) 0ا یتس.C ی' +-
ند7تس.C دو3 6Yن Gنک با.3 ا: +ک
+ن رو GYrاو و: jل0 .س Wšر +-
ند7Lوک دوس +5 وس ن) 0ا دو1ن و5 6&ک
qQ• <ي0 Wفا: G7"او3 هد%7' +- نانع
ند7ن&ن Wسا K9او نV=ع ی- ظعو +ک
بو3 eر ا- .' 0و'ا7- راي h3 0
نديد.@ Wسا mو3 نا-و3 •راع د.@ +ک
ظفاح ی' ;ا9 و یقاس Kل ز9 ?و1'
ند7سو- Wساo3 ناLو.فد"0 Wسد +ک
لزغ b‡t
<سح را‚ون و: .sن' ها' 4ور 4ا
<سح راد' و <سح زک.' و: h3 و لا3
._س نوسف نانC و: راŒ.C G&5 رد
<سح را.ق اد7C و: را.قی- jل0 رد
یيو%7ن J.- 0ا و: و•M Wفاتن ی"ا'
<سح را1يو9 0ا Dدق نو5 Wساa 4و.س
4Hلد دع و: WحV' 0ا دL ;.3
<سح را@0ور و: Wفاoل 0ا دL e.ف
نا9 رد و: لا3 +ناد و jل0 ;اد 0ا
<سح را%L +ت&,ن دنا( لد ].' Iي
نا9 نا7' 0ا \1/ +ياد joل +- `اد
<سح رانک رد ار و: 0ان +- درو.Cی'
Wسا .: و ه0ا: ن) 0ا +&Nن- W1ل د.@
<سح را1يو9 0ا درو3ی' Dا7ح Kک
و: Bsن دن7- +ک دي.- \=/ ظفاح
<سح رايد ردنا W3ر ز9 Wس7ن رايد
لزغ b‡x
<ک باYن E%&' $1نس 0 ار •HQ@
<ک با.3 ینا9 و mو|- eر +ک ین8ي
ار ]ا- yا./ا و ه.5 0 „.ع نا&N-
<ک بV@.C ا' هديد 4ا"+&7L نو5
د.ک باتL ¤فر +- .=ع و5 $@ ;ايا
<ک باتL نو,Q@ هدا- رود +- یقاس
ار Wس' باو3.C q@.ن هو7L +- ا&,-
<ک باو3 +- انعر q@.ن G&5 ILر 0ا و
B@ را,ن jل0 و ون&- +&Nن- 4و-
<ک با.L ;زع و +ل! iنر +- .,ن-
Wسو: ی&ک*Lاع Dداع و Gسر +ک ا9 نا0
<ک باتع ا' ا- و 6ک Uدق نان[د ا-
4ا&@ Uدق 4ور +- هديد با1ح نو•M
<ک با1ح 0ا ?اسا ?ا7ق ار +نا3 <يو
اعد هر 0ا د1Q/ی' لا2و ظفاح
<ک باFتس' ن!د +تس3 4اعد بر اي
لزغ b‡}
<ک با.L.C یحدق ا7قاس Wسا ’12
<ک باتL درادن iنرد IQف رود
با.3 دوL یناف Xاع +ک n&7C نا0
<ک با.3 نو,Q@ هدا- ;ا9 0 ار ا'
د.ک RوQ/ .غاس „.&' 0 ی' د7Lرو3
<ک باو3 ^.: ی1Q/ی' 67ع •.- .@
دنک ا"ه0وک ا' $@ 0ا e.5 +ک 40ور
<ک با.L.C ا' .س +ساک راO0
G7تس7ن Dا'ا/ و +-و: و د"0 د.' ا'
<ک باo3 یفا2 هدا- ;ا9 +- ا' ا-
اsفاح Wس7تس.C هدا- باو2 راک
<ک باو2 راک +- ;ز9 ;زع و ز73.-
لزغ b‡€
<ک رون' ا' ناتس1L و )رد رد 0
<ک .o8' نا7ناحور qQ• 4او"
0ا1' *&ع +ک دنک W_7dن +7Yف .@ا
<ک .: ار ]ا'د و@ 6"د- 4ا+لا7C
نا9 و لد ;اهد.|س نانا9 4و.-ا و G&5 +-
<ک .sن' و „ا/ 4اLاg و ا7- ا7-
رون دنا&فی( نا.F" KL هراتس
<ک.- +' ]ا.5 و ).- .dق ;ا- +-
qQ• <يا ^ا3 +ک Wن9 ن0ا3 +- و,-
<ک .=• دوع و ?ود.ف 4وس .- +Nœ +-
G,ن: رد I7ن +ق.3 و +9وز' <يا 0ا
<ک ردنQق GLو یفو2 +[.ک Iي +-
دناو: <سح Wسد.ي0 <† ناد"اL و5
<ک .-ون2 .- هوQ9 و <Z .- +[.ک
یقاس دنک یس- Wيا%ح qNن لوPف
<ک .غاس +- ی' و Wسد 0ا هد' دو3 راک و:
لاf Rا8L دL ^اردا هديد باFح
<ک رون' ار د7Lرو3 +@.3 و ا7-
دو1ن ا' دح و: لا2و دنق +- \=/
<ک .%L و•M $8ل Kل +- Gتلاوح
هد ناتس' +- ی,ن) ?و1- +لا7C Kل
<ک .: نا.Lا8' ]ا'د +Y7قد <يد-
نايور +' *&ع و 67ع W'0V' 0ا qC
<ک .- 0ا ظفاح .8L ینک +ک ا"راک 0
لزغ b‡ƒ
<ک mو@ Wس" ینkس <' G&5 رون 4ا
<ک mون و ناLون- Wسا .C D.غاس نو5
Wس7س- <'."ا +سوسو *&ع هار رد
<ک mو.س ;ا7C +- لد mو@ و 4) 67C
دنا( ب./ 0اس و دL +1: اون •.-
<ک mو.3 yد 4ا و 6ک.- +لان iن5 4ا
Dد&k1ن یتس' Dzل +ق.3 و ’71س:
<ک mو.ف ی' 0ا KQ/ $=ع <يا رد WM
W=تN@ دنيو@ +-.« 0 <kس ناBC
<ک mو@ دنC 4وL BC +ک .سC 4ا نا"
*&ع Wسد دانن +QسQس دن[و" .-
<ک mو" ^.: ی&ک راي jل0 +ک ی"او3
Wس7ن لا' و .=ع رد +YياP' ناتسود ا-
<ک mو7ن W_7dن راي 4ادف نا9 د2
دا1' یS یفا2 ی' 0ا W'ا9 +ک یقاس
<ک mوندرد <' +- یتيانع G&5
4رz,- و5 نا&فار0 4ا1ق رد Wس'.س
<ک mوC +ن7=&C ظفاح رzن +سو- Iي
لزغ b‡‡
<%&- 4.حاس را0ا- و <ک 4ا+[.ک
<%&- 4.'اس ?و'ان و *نور هز=غ +-
ین8ي ی•اع راتسد و .س هد دا- +-
<%&- 4رو.س Eي) +- +Lو@ هVک
راz,- 4Hلد Eي) +ک 4و@ jل0 +-
<%&- 4.,=تس KQق +ک 4و@ هز=غ +-
qک +M 0ا ی-و3 4و@ H- و ;ا.3 نو.-
<%&- 4.C *نور هد- روح 4ازس
B,- باتف) BL .sن ناو") +-
<%&- 4n&' ?وق ا:ود ناو.-ا +-
دا- ;د 0ا $1نس jل0 دوL 4اس.oع و5
<%&- 4Hنع jل0 .س +- 6ت=7ق و:
ظفاح 4ا دLو.ف Wحاdف K7لدنع و5
<%&- 4رد ¤N@ <kس +- وا ردق و:
لزغ t‹‹
<' 0ا- 6Yن .@ هو&ع دنQ-!ا-
<' 0ارد د"0 +dق د.ک ها:وک
GQع و د"0 و 4BC .3) +ک !د 4ديد
<' 0ا- +قو&8' هديد د.ک +5 <' ا-
د.-ی' +ک ناŠا ی-ا.3 0ا Gس.:ی'
<' 0ا( روPح و: 4و.-ا با.>
*&ع نا&ن GLو|- „ر0 *لد +- GتN@
<' 0ار د.ک نا7ع و ILا دو- 0ا=غ
دنکی( ناNي.ح داي و راي Wسا Wس'
<' 0اون E%س' یقاس B3 +- m.ک
ن) G7سن زک د0و- ا12 ن) یک بر اي
<' 0اسراک 6'.ک +'ا[ دد.@
ا7لاح +ي.@ 0ا u0ی' ب) .- ی&Yن
<' 0ا• WY7Yح <ي.ق دوL یک ا:
Gنکی' +ي.@ نان0 هدن3 \[ و5 دو3 .-
<' 0اس و 0وس دنک +5 لد iنس و: ا- ا:
دوری( 4راک و: 0ا( 0ا و5 د"ا0
<' 0ا7ن و 0ار و +نا1L یتس' G"
ا12 4ا 6لاح و,- W3وس +ي.@ 0 ظفاح
<' 0اد@ <[د رو.C Wسود هاL ا-
لزغ t‹۱
<' 0 دنا&N7- <'اد 6"ر ^ا3 ;وL نو5
<' 0 دناد.,- ور ناد.,- لد `و,- رو
$@ و•M ديا(ی' qک ." +- ار E,نر 4ور
<' 0 دناLوC0ا- ناLوC0ا- `و,- رو
E1- mBس .sن Iي .3) GتN@ ار دو3 G&5
<' 0 دنار نو3 4و9 ا: .,' ی"او3ی' WN@
دوL نو5 ا: 61ل .- <' و +ن&: uو3 +- وا
<' 0 دناتس- داد اي وا 0ا uاتس- ;اک
Wس7ن ^ا- دي).- نا9 یkQ: +- ;دا".ف و5 .@
<' 0 دنا'ی' 0ا- <يBL 4ا"Wيا%ح q-
دوL نادن3 G=غ .- ;B' 67C 68[ و5 .@
<' 0 دنا•.- ^0ان ./ا3 G•.- رو
دي.,ن- 6نا"د .‚ ;اهداد نا9 ناتسود
<' 0 دنا'ی' 0ا- نو5 .dت¢ 4ز75 +- وک
Gغ ?رد دLا- Wسد <ي0 .@ +ک ظفاح <ک H2
<' 0 دناو3 4ا+ناسفا 4ا+Lو@ ." رد *&ع
لزغ t‹T
E1- ور +' ن) لا3 `و,- 6%لد 4ا+ت%ن
E1- وس7@ ن) B•0 +تس- ار نا9 و $Yع
mا1' یيا9." و \vو ی&حو +ک ;د.ک لد K7ع
E1- و") ن) ˜نغ و B@BL G&5 WN@
Wسا12 دا- +نا3اLاg 6Nل0 +YQح
E1- و' Iي +تس- ا9 ن) لد Kحا2 د2 نا9
دنQفاغ ا' Hلد 0ا باتف) ناد-اع
E1- ور ن) E1' ور ار اد3 و,ت'V' 4ا
داO ند.@ .- دن- ار ا12 mد0د لد jل0
E1- ودن" +Q7ح ور هر ناراداو" ا-
;دL ]راف دو3 0 وا 4و9 و Wس9 رد <' +ک <يا
E1- وس ." 0ا 6Qª' دن71ن و Wسهديدن qک
Wساور دلانی' با.> +Lو@ رد را ظفاح
E1- و.-ا G3 ن) ار اد3 و,ت_7dن 4ا
بات'.- .س IQف 4ا روdن' هاL دا.' 0ا
E1- و0ا- Dوق .,ن- B&[ 4ز7:
لزغ t‹b
E- نان719 +' 4ور و 6ک $8ل با.L
E- نانيا لاf نان) K"z' yV3
دنراد ا"دن=ک \=Q' *لد .ي0 +-
E- نان7تس) +:وک <يا یتسد0ارد
دنر)ی( و.ف .س نا9 ود <'.3 +-
E- نان75 +Lو3 و ناياد@ Hک و ]ا'د
دن1Q/ نا9 راز" +[.ک G7ن 4ا‚
E- نان7ن0ان 0ان و لد $"ا 0ا7ن
Wف.- و داد دا- +- ار ا' W1_2 „وYح
E- نان7&نM و ناراي W1_2 4افو
Wسا <' …V3 هرا5 ندL *&ع Bسا
E- نان7- 67C 6يدنا W1قاع B=v
Wسود W1_2 دH- ظفاح لد 0ا Dرودک
E- نانيدکاC و ناکاC WM 4اN2
لزغ t‹t
<يا 0ا n‚ 4.sن نادنر j2 .- <%فی'
<يا 0ا n‚ 4رz@ <ک ی' هد%7' رد .-
ديا'.فی' +ک joل <يا W1ل <' *ح رد
<يا 0ا n‚ 4ردق <%7لو Wسا بو3 Wkس
ديا&,- نا9 راک 0ا ه.@ m.%ف +ک ن)
<يا 0ا n‚ 4.sن ا'.N- راک <يا رد و@
*&ع دراد .ن" +5 Gغ ز9 +ک WN@ G_2ان
<يا 0ا n‚ 4.ن" $قاع +9او3 4ا و.-
G"دن .@ Gنک +5 ی'ا.@ دور ناد- لد
<يا 0ا n‚ 4.سC درادن ."د ردا'
?و- یقاس Kل و mون Uدق +ک `و@ و5 <'
<يا 0ا n‚ 4.@د ديو,ن +ک <' 0ا ون&-
E5 +- Wس7:ا1ن هو7' <ي.%L ظفاح IQک
<يا 0ا n‚ 4.° ین71ن ]ا- <يا رد +ک
لزغ t‹x
وا W1_2 *ح و Dا-ا.3 BC نا9 +-
وا W'د3 4او" ز9 <' .س رد Wس7ن +ک
Wسا نارا%"ان@ 4ا9 +ن +5 .@ا W&‚
وا WM +- ;.sتس' +ک هدا- را7-
دا- <Lور با_س ن) +Yعا2 ]ا.5
وا W1> 6:) ا' <'.3 +- د0 +ک
ین7- 4.س .@ +ناk7' +ناتس) .-
وا W7ن Wس7ن ;وQ8' +ک 4اC +- نز'
K7غ Xاع mو.س یتس' +- mود +ک ا7-
وا Wšر §7ف Wسا ;اع +ک داد ديون
Wس' <' رد ها,ن DراYح G&5 +- <%'
وا W7&' ی- د"0 و W7d8' Wس7ن +ک
یلو +-و: و د"0 $7' <' لد دنکی(
وا Wلود .ف و G7Lو%- +9او3 ;ان +-
Wسا و.@ رد هدا- +- ظفاح +ق.3 ;اد'
وا D.oف دو- Dا-ا.3 ^ا3 0 .,'
لزغ t‹}
ون ها' 4اLاg +- 4دL نو.- اتN@
ور دا- ;.L Wن' ناو.-ا ها' 0ا
Wسا' jل0 ناBسا 0 Wلد ا: Wسي.=ع
و&' دو3 ناراي Kنا9 ظNح 0 $فاغ
ا' jل0 4ودن" +- $Yع .oع mو.N'
و9 G7ن +- E%&' +فان راز" ا9 ناک
را0 +ت&ک +نک <يا رد .' و افو G”
ورد Gسو' دو- +ک دوL نا7ع +@ ن)
WŠو,- 4ز'ر +ک هدا- را7- یقاس
ون ها' و Bس <ک ناn3ا .س 0ا
نا&ن د"دی' +' .س ." لV" $%L
و0 هVک ^.: و I'ا7س .سفا 0ا
Wسافو <'ا' ناA' BC بان9 ظفاح
ونL وا 0 و ناو3 وا .- *&ع pيدح ?رد
لزغ t‹€
ون +' ?اد و ;ديد IQف ز1س Rرز'
ورد ;ا,ن" و د') 6يو3 +ت&ک 0ا ;داي
د7'د د7Lرو3 و 4د7تNc Wc 4ا GتN@
و&' د7'ون +Y-اس 0ا +M <يا ا- WN@
IQف +- ا_7س' و5 د.• و ^اC 4ور .@
و:.C د2 دسر د7Lرو3 +- و: ]ا.5 0ا
را7ع <ياک <%' د0د KL n3ا .- +7%:
و.سk7ک .=ک و دH- ?وواک Jا:
mو@ دراد نا.@ +5 را $8ل و ر0 راوLو@
ون&- W_7dن Wسا نارz@ ی-و3 رود
<سح +2.ع رد +ک و: لا3 0 رود د- G&5
و.@ د7Lرو3 و +' 0ا د.- +ک دنار یقد7-
*&ع ردناک W=sع <يا mو.N' و@ ناZ)
و9 ود +- <يو.C +Lو3 4و9 +- +' <'.3
W3وس د"او3 <يد <'.3 اير و د"0 6:)
و.- و 0ادن7- +ن7=&C +ق.3 <يا ظفاح
لزغ t‹ƒ
و: لاf راد +ني) باتف) 4ا
و: لا3 ناد.@ ه.=• ها7س I&'
دوس +5 یلو Gتس&- هديد 4ا.س <_2
و: لا73 $73 رو3رد Wس7ن +Lو@ <ياک
<سح هاLداC 4ا یت=8ن و 0ان Jوا رد
و: لاو0 W'ا7ق +- ا: دا1' بر اي
0ا- Wس1ن Dرو2 و: 6Yن 0 nعو1o'
و: لاª' E%&' 4و.-ا qيونا.A/
4ا+نو,5 E%س' لد 4ا 6Nل0 E5 رد
و: لاح U.L ا12 دا- WN@ +تN&ک
4)رد یتL) رد 0 $@ 4و- Wسا3.-
و: لاف هدن3.ف eر ا' را‚ون 4ا
دوL ا' ناLو@ +- +YQح 0 ناZ) ا:
و: لV" نو•M 4و.-ا 0 4اهو&ع وک
نانک W7نS ;ور0ا- Wc 67C ا:
و: لا2و د7ع ;دY' 0 4اهد~' وک
رون راد' د') +ک ها7س +oYن <يا
و: لا3 0 6ن7- +Yيدح رد Wس7س%ع
Gنک اN9 E'ادک •.ع هاL 67C رد
و: لV' اي دو3 4دن'0ا7ن U.L
Wس7س- نا&ک.س .س دن=ک <يا رد ظفاح
و: لا• دLا1ن +ک ز|' ˜ک 4ادوس
لزغ t‹‡
و: هار ^ا3 E5 +فان 4ا1نو3 4ا
و: هVک y./ رو.C +ياس د7Lرو3
;ا.3 نو.- دح 0ا د.-ی' +[.ک q@.ن
و: ها7س G&5 هو7L 4ادف <' 4ا
لاf نان5 ا- IQ' Ž7" +ک روc uو3
و: هان@ دسيون +ک mديا7ن لد 0ا
یيو: K1س ار نا9 *Q3 باو3 و ;ار)
و: ها@ +7%: لد و هديد رانک دL نا0
G1L ." Wسا راک و .س 4اهراتس ." ا-
و: ها' و•M eر ]و.ف D.سح 0ا
دندL اد9 G" 0ا +M E&نM ناراي
و: هانC Wلود +ناتس) و G7يا'
W1قاع +ک Wيانع 0 H' \=/ ظفاح
و: ه) دود Gغ <'.3 +- دن0 6:)
لزغ t۱‹
و: 4!ا- .- Wسار ی"اLداC 4ا1ق 4ا
و: 4!او ."و@ 0ا E,ن و Jا: Wني0
د"دی' یعوQ/ ;د ." ار ’تف باتف)
و: 4ا=7س +' راس3ر 4و.س3 هVک 0ا
اFک ." دLا- لا1قا .يا/ ها@ هوQ9
و: 4اس نود.@ n5 4اM د0ادنا+ياس
yVت3ا ناراز" ا- W=%ح و R.L ;وسر 0ا
و: 4اناد لد 0ا Dوف د&ن ز@." 4ا+ت%ن
د%5ی' WغV- راYن' 0 6ناو7ح ب)
و: 4ا3.%L IQک ین8ي +Fل mو3 ی/و/
Wسا Xاع ]ا.5 و G&5 IQف د7Lرو3 +5 .@
و: 4اC ^ا3 Wسوا G&5 6c یيانLور
را@0ور mدادن و د.ک KQ/ ردن%سا +5 ن)
و: 4ازفا نا9 ;ا9 ل!0 0ا دو- 4ا+ع.9
Wس7ن Jات> W:.Pح `.ح رد W9اح •.ع
و: 4ار ]و.ف ا- دنا( یN¢ qک 0ار
دنکی' یناو9 ظفاح .س +ناBC او.س3
و: 4اس.ف +ن@ 6c نا9 وNع د7'ا .-
لزغ t۱۱
و: 4اس I&' ه./ د"دی' +&Nن- با:
و: 4ا&,لد هدن3 دردی' +•نغ هد.C
0وس' ار 6يو3 $1Q- <' G7سن mو3 $@ 4ا
و: 4اعد KL +M KL دنکی' „د2 .س زک
نا,تL.ف qNن 0ا ی=ت&@ لوQ' +ک <'
و: 4ا.- 0ا G&کی' ی•اع لاY' و لاق
راkتفا و .Yف .س 0ا نو5 +ک E- *&ع Wلود
و: 4اد@ دن%Lی' WنoQس Jا: +Lو@
دنM رو3رد +ن +5 .@ ی' ;ا9 و د"0 +ق.3
و: 4اvر W9 0ا u0ی' 6Yن +M <يا
.س 0 دور GسNن ن) و: *&ع با.L روL
و: 4ا.س رد ^ا3 دوL ?و".C .س <ياک
Wسو: لا73 +@ +7%: <' G&5 E&ن"اL
و: 4ا9 دا1' و: ی- <' هاL Wساعد 4ا9
<سح را‚ رد +ک +2ا3 Wvراع Wس7ن† mو3
و: 4ا.سنkس ].' دL ;Vک mو3 ظفاح
لزغ t۱T
و.-ا نا=ک ن) Wسد 0 نا&فا نو3 Wس7=&5 ا.'
و.-ا ن) 0ا و G&5 ن) 0ا ديد د"او3 +نتف q- نا9
یتس' mو3 باو3 رد +ک Gک.: ن) G&5 ;Vغ
و.-ا نا1ياس E%&' و Wسا 4ور 6ن&Q@ <يرا,ن
6يو.-ا 4ا.A/ ا- +ک Gغ <ي0 Gن: دL یلV"
و.-ا ناZ) „ا/ 0 ديا=ن- +ک +' دLا- +ک
;د ." E19 و G&5 ن) 0ا ار ا' و $فاغ نا17قر
و.-ا نا7' رد K9اح و Wسا ;اA7C +نو@ ناراز"
WسيرازQ@ +ف./ 6ن719 ار ناB@ +Lو@ ناور
و.-ا نا† دد.@یM mرا0 <Z y./ .- +ک
ینسح Eن5 ا- ديو,ن qک ار 4.C و روح .@د
و.-ا نان5 ن) ار ن) و Wسا G&5 Eن5 <يا ار <يا +ک
Gس.:ی' و jل0 باYن 4دن-ی( لد.فاک و:
و.-ا ناتسلد ن) G3 دناد.,- –ا.> +ک
4راداو" رد ظفاح دو- ^.ي0 ].' +5 .@ا
و.-ا نا=ک ن) G&5 د.ک mد72 هز=غ B: +-
لزغ t۱b
وا 0ا ها' Wف.,- +ک راي راzع h3
وا 0ا هار Wس7ن رد +- I7ل Wسيا+YQح mو3
Wسا Wلود با.> +Lو@ Wسود 4و.-ا
وا 0ا هاوc W9اح و ه.5 لا¬ ا9 ن)
راد ^اC +ن7س G9 qQ• mون +ع.9 4ا
وا 0ا ه) +ک E- نا9 ;ا9 Wسيا+ن77ک
Wس.C ی' د.ک ;ا+8'و2 $"ا راد.ک
وا 0ا ها7س دL <' +'ان +ک E- دود <يا
<%- و,- دناو: +5 ن) ." Gغ ناoQس
وا 0ا هانC ناLو.ف هدا- +- ;اهد.- <'
راد باتف) هر +- ی' ]ا.5 یقاس
وا 0ا ها,_12 +Q8&' 0و.ف.- و@
نا&ف ا' لا=عا +'ان0ور +- ی-)
وا 0ا هان@ yو.ح دnس ناو: دLا-
د.ک 0اس „ا&ع ب.o' 0اس +ک ظفاح
وا 0ا ها,'ز- <يا +2.ع دا1' یلا3
.L 4اد@ دراد +ک لا73 <يا رد اي)
وا 0ا هاLداC دنک داي +ک دو- 40ور
لزغ t۱t
وک راz8Q@ یقاس د'دی' 67ع -Q@
وک راو,Lو3 هدا- د0وی' را‚ دا-
یلو دنکیM داي ی3.Q@ 0 ون $@ ."
وک را1تعا هديد اFک ونL <kس mو@
Wس7ن دا.' +7لاغ ار 67ع ;ز- qQ•
وک راي jل0 +فان qNن mو3 ’12 ;د 4ا
ا12 4ا $=œ Wس7ن GQ@ یLو.ف <سح
وک را,ن اد3 .‚ لد نو3 +- ;د0 Wسد
د0 و: •راع 0 y! .@ا ی@._س \[
وک راد-) .Fن3 دL 0ارد نا-0 Gd3
و0ر) 4رادن +سو- <' $8ل 0 .,' WN@
وک را7ت3ا و Dردق یلو ?و" <يا 0ا ;د.'
Wسا W=%ح ˜ن@ ن0ا3 <kس رد +5 .@ا ظفاح
وک راز@ <kس \1/ نود را@0ور Gغ 0ا
لزغ t۱x
و,- ا' راي H3 ناتسار I7C 4ا
و,- ا.س ناتسد $1Q- +- $@ لاوحا
رو¢ Gغ G7سنا DوQ3 نا'.> ا'
و,- انL) <kس انL) راي ا-
را1%&' ENل0 .س ن) د0ی' و5 G".-
و,- اد3 .‚ 0 WLاد +5 .س ا' ا-
Wسا7:و: Wسود رد ^ا3 WN@ +ک qک ."
و,- ا' G&5 رد +نيا8' <kس <يا و@
دنکی' Dا-ا.3 0 ا' \ن' +ک qک ن)
و,- ا.9ا' <يا <' BC روPح رد و@
دو- رz@ Wلود رد ن) .- D.,يد .@
و,- اعد •.ع و W'د3 4ادا 0ا د8-
B,' ناد- ار ا' و: `د- ا' دن5 ."
و,- اد@ هان@ 4ا.9ا' +نا"اL
ناوc G&ت> ن) +'ان BYف <يا .-
و,- اLداC ن) Wيا%ح اد@ <يا ا-
دنا&فی' ^ا3 .- و5 jل0 ;اد 0 ا"نا9
و,- ا12 4ا WLz@ +5 ا' Kي.غ ن) .-
Wف.8' با-را +dق Wسا رو.C نا9
و,- ا7- یªيدح ?.|- و.- 4ز'ر
دن"دی' هار وا qQ• +- D.@ ظفاح
و,- اد3 .‚ 0 „ر0 ^.: و mون ی'
لزغ t۱}
هاو{د 4ا+'ا[ Hن8' G7سن Iن3
ها,C داد'ا- Wسا3.- و: 4او" رد +ک
اYل +تسF3 .يا/ 4ا وL هار $7لد
ها@رد ن) ^ا3 „وL 0ا دL ب) هديد +ک
Wسا لد نو3 „.غ +ک ;رازن wkL داي +-
ها,ن د7نک *فا رانک 0 ار لV"
WQF3 ی"0 G&کی' qNن و: ی- +ک Gن'
هان@ رzع Wس75 +ن رو ینک وNع و: .,'
.' WYي./ رد W3و') و: ناتسود 0
ها7س را8L د0 ^ا5 ا12 +ک ;د هد7|س
;و.- نا9 0ا +ک 40ور و: 4ور *&ع +-
ها7@ 4ا9 +- $@ e.س د'د- Gت-.: 0
دو0 <' 0ا WلV' ^0ان ./ا3 +- هد'
™ا Gس- WN@ +sˆ <يا دو3 و: ظفاح +ک
لزغ t۱€
هاو{د $8ل 0ا Wسا ;اد' G&7ع
™د=ˆا Wسا ;اک +- ;راک
6ک .- +- 6,ن: 6ک.س Wc 4ا
هاو{د $8ل +@ 6ک ر0 ;ا9 +@
دند.ک +ناسفا 4دنر +- ار ا'
ها.=@ ناk7L $"ا9 ناBC
+-و: `د.ک د"ا0 Wسد 0ا
™ا.NAتسا د-اع $8ف 0ا و
Wقا.ف U.L `و@ +5 انا9
ه) د2 و ینا9 u د2 و ی=&5
Wسهديد +ک Gغ <يا دان71' .فاک
ها' Wvراع 0ا و.س Wت'اق 0ا
ظفاح داي 0ا د.- W1ل „وL
ها@._س درو +نا1L ?رد
لزغ t۱ƒ
ها' ن) 4وک رد درا- ¨7: .@
™ G%ˆا `داO ند.@
G7ناد ز7ن ا' اوY: Eي)
ها.=@ Wc ا- هرا5 +5 <%7ل
G7سانL n=ک ظعاو و l7L ا'
ها:وک +dق اي هدا- ;ا9 اي
$@ Gسو' رد *Lاع و دنر <'
™ا.NAتسا +-و: ها@ ن)
دن%N7ن ا' .- یس%ع و: .'
ه) Wلد 0ا ه) ايور +ن7ي)
ناف .=8لا و .' Hdلا
هاYلا ;اتح 4.8L W7ل اي
ی"او3 $2و .@ یلان +5 ظفاح
ها@ی- و ها@ رد درو3 Dديا- نو3
لزغ t۱‡
+- نادوا9 .=ع 0 وا لا2و
+- ن) +ک هد ن) ا.' ادنواد3
GتN,ن qک ا- و د0 ;B&[ +-
+- ناO <[د 0ا Wسود 0ار +ک
رد <يا .- ند.' ی@دن- ]اد +-
+- نا9 IQ' 0ا +ک وا نا9 +-
د7س.|- <' K71/ 0ا ار اد3
+- ناو:ان <يا دوL یک .3) +ک
W&@ ا' و.س لاŠاC ناک یQ@
+- ناوغرا نو3 0 6کا3 دو-
ا'.N' د"ا0 4ا Dوعد ;دQ3 +-
+- ناتسو- نا0 lن0 K7س <يا +ک
mا- وا 4وک 4اد@ `اد !د
+- نادوا9 Wلود +ک ن) G%ح +-
ناBC دنC 0ا بات' .س اناو9
+- ناو9 Wc 0ا BC 4ار +ک
Wسهديدن qک G&5 WN@ی' ی1L
+- نا9 رد GLو@ ديراو.' 0
Wسا Dا7ح ب) دور هدن0 +5 .@ا
+- ناN2ا 0ا ا' 0اBL یلو
.%L Wسود نا"د ردنا <kس
+- ن) 0ا ظفاح +تN@ <%7لو
لزغ tT‹
+5 ین8ي 4ا+ت3ادنا.- هد.C نا@ان
+5 ین8ي 4ا+ت3ا: نو.- +نا3 0ا Wس'
K7قر نا'.ف +- mو@ ا12 Wسد رد jل0
+5 ین8ي 4ا+ت3اسرد +M ا- Eن5 <يا
4اهدL ناياد@ روsن' و ینا-و3 هاL
+5 ین8ي 4ا+ت3ان&ن +1:.' <يا ردق
4داد Gتسد +- و: لوا دو3 jل0 .س +ن
+5 ین8ي 4ا+ت3ادنارد 4اC 0ا ;0ا-
نا7' .س .=ک و WN@ نا"د ز'ر Wنkس
+5 ین8ي 4ا+ت3) ا' +- ¨7: نا7' 0ا و
لوA&' ی&Yن +- و: .' ه.' 0ا qک ."
+5 ین8ي 4ا+ت3ا- ˜ک +M ا- W1قاع
راي د') دو.ف و5 W,ن: لد رد اsفاح
+5 ین8ي 4ا+ت3اد.|ن Bغ 0ا +نا3
لزغ tT۱
هد0 ب) و دو- +تفر ناA' 4ا.س رد
هد0 باL و l7L +- یيV2 و BC +تس&ن
.=ک +تس- 67@دن- رد +M نا&کو1س
هد0 با_س .- n5 +Qک ^.: 0 یلو
هد7LوC ها' رون Uدق و ;ا9 Rا8L
هد0 باتف) هار نا,•1A' راzع
0ان ناراز" ا- +QFح ن) رد Wc ?و.ع
هد0 بV@ $@ •.- .- و +=سک +تس%L
Wšر +تL.ف D.&ع .غاس +تف.@
هد0 بV@ 4.C و روح eر .- +ع.9 0
راک <يBL ناد"اL هد-.ع و روL 0
هد0 با-ر +ت•ر <Z +تس%L .%L
WN@ نادن3 4ور +- <' ا- و ;د.ک ;Vس
هد0 با.L qQN' 6کراŒ 4ا +ک
4ار و WM j8v +- 4د.ک و: +ک دنک <يا +ک
هد0 با.3 .- +=73 هدL +نا3 ˜ن@ 0
دن"دن WZ.: راد7- Wلود لا2و
هد0 باو3 Wc mوغ) رد و: 4ا+تN3 +ک
Gنک +v.ع و: .- +ک ظفاح هد%7' +- ا7-
هد0 باFتس' 4ا"اعد 0 j2 راز"
Wسا <يدلا ه.dن هاL 6ک +17ن9 IQف
هد0 باکر رد Wسد 6%Q' E1- ا7-
y.L Kسک .‚ Wسا K7غ GQ' +ک د.3
هد0 بان9 .- +سو- mد2 m.ع ;ا- 0
لزغ tTT
4اهد') 0ارد jل0 +QسQس ا- +ک 4ا
4اهد') 0اون +ناويد +ک دا- Wت2.ف
Dداع ناد.,- و ا'.N' 0ان یتعاس
4اهد') 0ا7ن با-را ند7س.C +- نو5
iن9 +- +5 و ’Q2 +- +5 ;B' و: 4!ا- 67C
4اهد') 0ان هدن0ا.- لاح ." +- نو5
$8ل Kل 0ا 4ا+تk7') G" +- 6:) و ب)
4اهد')0ا- هد18L q- +ک رود د- G&5
باوr .‚ 0ا +ک و: ;.ن لد .- <ي.ف)
4اهد') 0ا( +- ار دو3 هز=غ +ت&ک
Xد 4ا=Aي +- +ک دFنس +5 و: ا- <' د"0
4اهد') 0ار +,:وQ3 +- +تNL) و Wس'
Wسهدول) با.L +ق.3 D.@د ظفاح WN@
4اهد')0ا- +Nيا/ <يا K"z' 0ا .,'
لزغ tTb
هدول) باو3 هد%7' رد +- Gتفر mود
هدول) با.L هداFس و <'اد.: +ق.3
mو.ف هدا- +•1A' نانک ?وسفا د')
هدول) باو3 ور هر 4ا وL راد7- WN@
;ا.3 Dا-ا.3 +- +@ ن) و <ک یيوL و WسL
هدول) با.3 .يد <يا و: 0 دد.,ن ا:
ینک دن5 نا.سC <يBL Kل 4او" +-
هدول) باz' Dوقاي +- Uور ."و9
<%' و 4BC لزن' نارz@ Dرا/ +-
هدول) با1L jي.&: و5 K7L W8Q3
4)رد +- W871/ ها5 0ا و وL یفا2 و ^اC
هدول) با.: ب) د"دن یياN2 +ک
Wس7ن ی17ع $@ nفد نا9 نا9 4ا GتN@
هدول) بان ی' 0ا را‚ $dف دوL +ک
*7=ع .¥ <يا رد *&ع هر نايانL)
هدول) ب) +- دنت&,ن و دنت&@ +ق.غ
mو.N' ناراي +- +ت%ن و زAل ظفاح WN@
هدول) باتع Rاونا +- joل <يا 0ا ه)
لزغ tTt
4اهديد رون ;او: +ک و&' اد9 <' 0ا
4اهد7'ر KQق qنو' و نا9 ;ار)
ناYLاع دنرادن Wسد و: <'اد 0ا
4اهديرد نا&يا 4رو12 <"اBC
Iن) 0ا دنز@ Dدا1' 6يو3 Wc G&5 0ا
4اهد7سر ی-و3 Wياغ +- 4Hلد رد
نا'0 یتN' 4ا 4و *&ع 0 <%' G8ن'
4اهديدن ار وا و: +ک W'راد روz8'
اsفاح Wسود ار و: د.ک +ک 6ن0.س ن)
4اهد7&ک اC .,' 6يو3 G7Q@ 0ا 67-
لزغ tTx
هد7&کر0 ب.L رد دLیM نا&ک <'اد
هديرد Kdق K79 6%Lر 0 ور ها' د2
4و3 6vراع د.@ .- ی' 6:) با: 0ا
هد7%5 $@ •.- .- Gن1L 4ا"ه.oق نو5
I-ا5 دنQ- 4دق <يBL ’7dف یsNل
هد7&ک mو3 ی=&5 ا1ي0 j7oل یيور
هدا0 joل ب) 0ا 6يازف نا9 Dوقاي
هديرو.C 0ان رد 6'ا.3 mو3 دا&[
بوL) لد هدن3 ناو E- 6&%لد $8ل ن)
هد7'ر) ;ا@ ناو E- 6Lو3 ¤فر ناو
دL نو.- ا' ;اد 0ا G&5 +7س 4و") ن)
هد7'ر لد <يا ا- ;0اس هرا5 +5 ناراي
را0ا7' .sن $"ا یناو: ا: راO0
هديد ود ." رون 4ا درادن افو ا7ند
W1ي.Nلد G&5 0ا W17تع G&ک یک ا:
هديز@.- راي 4ا <ک 4ا+[.ک 40ور
ظفاح 0 دL هد7•ر WNي.L ./ا3 .@
هد7نL و +تN@ 0ا `د.ک +-و: +ک )0ا-
+9او3 ی@دن- رد `و@0ا- .%L q-
هد7سر هو7' ن) Gتسد +- دتفوا .@
لزغ tT}
+'ان Wسود Iيدزن GتLون لد نو3 0ا
+'ا7Yلا ^.F" <' ا."د Wيار ینا
W'Vع د2 هديد رد 6قا.ف 0ا <' ;راد
+'V8لا انل اz" ین7ع Rو'د Wس7ل
;دوس دو1ن 4و 0ا ;دو'زک دن5 ."
+'ادنلا +- WQح ب.³ا ب.9 <'
اتN@ Wسود لاوحا ی171/ 0ا ;د7س.C
+'Vسلا ا‚.ق یف باzع ا"د8- یف
;د.@ Wسود د.@ .@ دي) W'V' GتN@
+'V' V- ا1ح انيار ا' ™ا و
<يBL نا9 +- ی'ا9 د') Kلا/ و5 ظفاح
+'ا.%لا <' اساک +ن' „وzي یتح
لزغ tT€
+ناو.C W&@ \[ ار و: 4ور ]ا.5
+ن او.C 6يو3 لاح ا- و: لاح 0 ا.'
دو'.فی' *&ع Eنا• د7ق +ک د.3
+ناويد W&@ و: jل0 $1نس 4و- +-
دL +5 Wفر دا- +- نا9 .@ و: jل0 4و- +-
+نانا9 4ادف ی'ا.@ نا9 راز"
mود ;داتف اC 0 DBغ 0 هد7'ر <'
+نا,7- Wسد +- ;ديد و5 6يو3 را,ن
WLادن دوس و G7تk7,نا.- +ک ا"+&Yن +5
+ناسفا Wسا +ت&@ وا .- ا' نوسف
دن|س 4ا9 +- وا 4ا1ي0 eر 6:) .-
+ناد +- ديد +ک 6"ا7س لا3 Bغ +-
یسNن رد \[ داد ا12 +- نا9 هد~' +-
+ناو.C د7سر نو5 mاو: 4ور \[ 0
ینا=7C Wس" Wسود Kل رود +- ا.'
+نا=7C pيدح ز9 ;Hن نا-0 .- +ک
0ا- +ک 4و,' +Yنا3 و +سرد' pيدح
+ناk7' 4او" ظفاح .س رد داتف
لزغ tTƒ
+نا1L رو=¢ +ک نا"ا@._س
+ناA5 و iن5 ا- هدا- Gتف.@
ی' 0ا +Lو: هر ار $Yع ;داO
+ناور ;د.ک 67تس" .L 0
داد 4اهو&ع GLو.ف ی' را,ن
+نا'0 .%' 0ا Gت&@ <Šا +ک
;د7نL و.-ا نا=ک یقاس 0
+نا&ن ار W'V' B: 4ا +ک
راو.=ک یف./ نا7' نا0 4دن1ن
+نا7' رد ین71- ار دو3 .@ا
+ن .@د یغ.' .- ;اد <يا و.-
+نا7L) Wسا دنQ- ار اYنع +ک
ی"اL <سح 0ا $2و y./ ددن- +ک
+نادوا9 د0ا- *&ع دو3 ا- +ک
Wسوا +M یقاس و ب.o' و `دن
+نا‚ هر رد $@ و ب) لا73
G7نا.- mو3 ا: ی' یت&ک هد-
+نا.کاد7Cان 4ايرد <يا 0ا
ظفاح Wس7يا=8' ا' دو9و
+ناسف و Wسا نوسف 6Y7Yœ +ک
لزغ tT‡
ی' 0 .C +ل! Uدق دL +ک ا7- یقاس
یک +- ا: Dافا.3 و دن5 +- ا: Dا'ا/
را@0ور Wسهديد +ک 0ان و Hک 0 رz,-
یک هVک y./ و .d7ق 4ا1ق E5
نا" W&@ Wس' <† ].' +ک وL را7&"
ی" Wسا یC رد ;دع باو3 +ک وL راد7-
را‚ون eاL 4ا ی†ی' +ناک0ان mو3
4د دا- بوL) 0ا Dدا1' ی,تN&ک
Wس7ن دا=تعا وا هو7L و e.5 .' .-
4و .%' 0 <Šا دL +ک یسک .- 4او 4ا
Wسا' 4ا.- 0ا روح و .rوک با.L اد.ف
ی' ;ا9 و 4ور +' یقاس ز7ن 0و.'ا و
د"دی' داي ی12 دع 0 ا12 دا-
ی12 4ا هدرد دH- Gغ +ک یيوراد نا9
د.|س- +ک $@ WنoQس و E1' W=&ح
یC .ي0 +- ار 6قرو ." دا- mا.ف
ین' Iي ;ا9 ی/ žاح داي +- هدرد
ی/ G7نک نV7c ها7س +'ان ا:
ناوغرا +- Wفاoل و <سح داد +ک ی' نا0
4و3 +- 63ر 0ا Jاز' joل دن%ف نوB-
نا@دن- و5 W'د3 +- +ک .- ]ا- +- دنس'
ین Wسا +تس- .=ک و و.س Wسا هداتسا
د7سر WLو3 Kي.ف._س pيدح ظفاح
4ر و ;ور yا./ا +- و E5 و .d' دح ا:
لزغ tb‹
ی' یLونن .@ا 4.=ق و $1Q- Dو2 +-
اودلا.3) W=نک یک JVع ² ی%لا
را‚ $dف 4و- و iنر 0ا +ن- 4اهB3
4د و <=‚ نانز"ر یC 0 دنسری' +ک
و"و" د0 ].' و دن%فا.- باYن $@ و5
ی" ی" ینکی' +5 +لا7C Wسد 0 +ن'
داد ی:ا1r یک <سح و WنoQس هو%L
یک .سفا و Wسا هدنا' ینkس G9 W” 0
Wسا .Nک نا@راو3 —اB' 4راد +نيز3
ین و yد 4وتف +- یقاس و ب.o' لوق +-
دناتسن0ا- +ک د&k1ن Ž7" +نا'0
یL ! +7L +ک Dو.' +QNس 0 و•
4وا•ا +ن9 ناويا .- دنا+تLون
4و +- 4او دي.3 ی7ند هو&ع +ک ." +ک
WساFک با.L Gنک ی/ <kس دنا( اkس
ی/ žاح ناور و Uور 4داL +- هد-
ظفاح ا7- دون&ن اد3 4و- $7c
یQع نا=Pلا و 0رو ;.ک و B@ +لا7C
لزغ tb۱
ی' G&کی' رد و Gسو-ی' 61ل
یC ;اهد.- ینا@دن0 ب) +-
qک ا- WN@ uاو:ی' m0ار +ن
4و ا- ديد uاو:ی' ار qک +ن
;ا9 درو3ی' نو3 و دسو-ی' 61ل
4و3 دنکی' $@ و دن7-ی' 63ر
داي <%' G9 0ا و ی' ;ا9 هد-
یک یک و دو- یک G9 +ک دنادی' +ک
ب.o' ها' 4ا iن5 هد.C رد نز-
4و 0ا GLو.c ا: mا.c 6@ر
دنس' درو) ]ا- +- DوQ3 0ا $@
ی/ <ک +•نغ نو•M د"0 ‘اس-
راz,' رو=¢ ار Wس' 6=&5 و5
ی' هد- یقاس 4ا 6Q8ل داي +-
یياد9 Kلاق ن) 0ا نا9 ديو•
یC و •ر رد 6'ا9 نو3 دLا- +ک
ینا'0 ظفاح 4ا 6کرد Wنا-0
ین 0ا ون&- نانا-0 ی- pيدح
لزغ tbT
ی-ا.L هد- یقاس GY&ع ;ا9 رو=¢
ی-) درادن qQ• ی' ی- +ک Uدق <ک .C
ديان Wسار هد.C رد 6"ا' و5 eر j2و
ی-ا.L هد- یقاس یياون نز- ب.o'
W17قر <يا 0ا د8- ا: <' W'اق +YQح دL
ی-ا- Ž7" +- ار ا' دنا.ن .@د رد <ي0
4راود7'ا و ا' Wيور راsتنا رد
ی-او3 و لا73 و ا' Wلا2و هو&ع رد
ی'ا9 WساFک اي) G=&5 ود ن) رو=¢
ی-او9 0ا Gک .3) GQ8ل ود ن) را=7-
نا-و3 لا73 رد و: لد یOی' +5 ظفاح
ی-ا.س +8• 0ا دد.@ Bس +ن&: یک
لزغ tbb
یت3ادنا باYن E%&' h3 0ا ها' .- +ک 4ا
یت3ادنا باتف) .- 4ا+ياس 4د.ک joل
Wvراع iنر و ب) ا' ا- د.ک د"او3 +5 ا:
یت3ادنا ب) .- mو3 ی&Yن iنBن ا7لاح
mا- داL lQ3 نا-و3 0ا 4د.- ی-و3 4و@
یت3ادنا با7سا.فاک KQ/ و.سk7ک ;ا9
W3ا- *&ع ی9و +- Dراس3ر \[ ا- یسک ."
یت3ادنا با.ovا رد ار +ناو.C نا7' نا0
ا' نا.يو لد رد 4داO دو3 *&ع ˜ن@
یت3ادنا با.3 ˜نک <يا .- Wلود +ياس
ن) 0ا ار ناBL +ک •راع ن) ب) 0ا راني0
یت3ادنا ب) رد ار ناد.@ و 4د.ک Kل +ن&:
لا73 6Yن 0ا +@ ناو یتس1- ناراد7- باو3
یت3ادنا باو3 $73 ناور KL .- یت=S
ها@ هوQ9 رد .sن Iي 4دن%ف.- eر 0ا هد.C
یت3ادنا باFح رد ار 4.C و روح ا7ح 0ا و
G9 iنروا .- +ک E- Xاع ;ا9 0ا mون هدا-
یت3ادنا باYن eر 0ا ار دوdY' د"اL
Wس.C ی' $8ل و رو=¢ q@.ن Kي.ف 0ا
یت3ادنا با.L رد ار E&ن DوQ3 ظفاح
jل0 B•0 uد.@ رد لد د72 4ا.- 0ا و
یت3ادنا باقر Iلا' و.س3 دن=ک نو5
باتف) Jا: +ک ن) 4اهو%L اراد رواد
یت3ادنا بان9 ^ا3 .- G7s8: .س 0ا
ار IQ' Gd3 +ک ن) ی7‰ هاL <يدلا ه.dن
یت3ادنا ب) رد 6:) نو5 B&[ ;د 0ا
لزغ tbt
یتس' و *&ع 0 یلا3 ;د Iي mا1' لد 4ا
یتس" و یتس7ن 0ا یتسر +ک و.- +@ ناو
وL وا راک لوA&' ین71- <: +- نا9 .@
یتس.Cدو3 0 n‚ ین7- +ک 4ا+Q1ق ."
mا- mو3 G7سن نو•M یناو:ان و j8v ا-
یتسردن: 0 n‚ هر <يا ردنا 4را=7-
Wسا .Nک نا&ن ی'ا3 WYي./ K"z' رد
یتس5 و Wسا یک!ا5 Wلود *ي./ 4ر)
ین7&ن Wف.8'ی- ین7- $Yع و $Pف ا:
یتسر +ک E1' ار دو3 `و,- Dا+ت%ن Iي
6يدن7' ناZ) 0ا نانا9 ناتس) رد
یتسC ^ا3 +- یتفا 4دنQ-.س Jوا زک
د"اوc ن) رzع $@ د"ا%- نا9 +5 را را3
یتس' „و Kن9 رد ی' یkQ: Wسا $س
ز7".C +-ا.ق ظفاح ا=7C +لا7C یفو2
یتسد0ارد یک ا: نان7تس) +:وک 4ا
لزغ tbx
یتس' و *&ع را.سا د7يو,' یعد' ا-
یتس.Cدو3 درد رد دB¬ H3ی- ا:
دي) .س نا9 راک 40ور +ن را وL *Lاع
یتس" ها@راک 0ا دوdY' 6Yن هدناو3ان
uاA' qQ• رد WN@ mو3 +5 Gن2 ن) mود
یتس.Cی( W- .@ Dراک +5 نا.فاک ا-
ار ا' Wس%L WNل0 ار اد3 <' ناoQس
یتسد0ارد <يدن5 ی"ا7س دنک یک ا:
دو- ناو: نو5 روتس' W'Vس +Lو@ رد
یتس' 0و'ر ديو@ ا' ا- و: q@.ن ا:
Wسا3.- +ک ا"+نتف <يا ;دو- هديد 0ور ن)
یتس&نی( ا' ا- ینا'0 ی&ک.س زک
ظفاح د.|س د"او3 نافو/ Wسد +- WY&ع
یتس9 +ک یتLادنC 6کا&ک <يا 0ا „.- نو5
لزغ tb}
یتLون +'ان ا' 4وس .@ h3 +7لاغ ن)
یتLوننرد ا' یتس" „رو نود.@
در).- $2و .° نا.F" +ک دن5 ."
یت&%ن G” <يا +ک mاک نا9 ناY"د
ا9 <يا رد +ک ار یسک Wسا دYن m0.')
یت&‚ و5 یيا.س و 4روح و5 Wسيراي
د.ک ناوتن G8ن: *&ع +1od' رد
یت&3 +- `0اس- Wس7ن ر0 6لا- نو5
دادL Dوa و ;را ]ا- +- mو.N'
یت&ک Kل و ی1ل mون و ی' +&7L Iي
اناد لد 4ا یند 4ا7ند Gغ یک ا:
یتL0 *Lاع دوL +ک ی-و3 0 Wسا j7ح
Wسا نا9 ی-ا.3 +ق.3 ی@دول)
یتL.س ^اC یلد $"ا 4و."ار وک
ظفاح و: jل0 .س W&" ا.5 Wسد 0ا
یت&O +ک 4د.ک +5 دو- Eن5 .يدY:
لزغ tb€
یتيا%ح Wيوک 0 W&‚ +dق 4ا
یتياور Wيور 0 روح لاf U.L
4ا+N7oل WQ8ل Kل 0ا یس7ع ?اNنا
یتيانک Wنا1ل mون 0 .P3 ب)
4ا+dق +dغ 0ا و <' لد 0ا هراC ."
یتي) Wšر 0ا و و: لاd3 0ا 4.oس ."
4دL نا7ناحور qQ• 4اس.oع یک
یتياعر 4د.ک و: 4و- +ن .@ا ار $@
G7ت3وس راي رد ^ا3 4و0ر) رد
یتياš 4د.%ن +ک ا12 4ا رو) داي
Wفر دا- +- D.=ع و 6ناد ه0." +- لد 4ا
یتياNک 4د.%ن و یتLاد +يا' د2
Wف.@ ار „اف) <' با1ک لد 4و-
یتيا.س G" دن%- نورد 6:) <يا
د"دی' Wسد 63ر لا73 را 6:) رد
یتيا%L e0ود 0 Wس7ن +ک ا7- یقاس
Wس75 +dغ و درد <يا 0ا ظفاح دا.' یناد
یتيانع و.س3 0 و 4ا+[.ک و: 0ا
لزغ tbƒ
4داف ا7غدd- ی=Qس W1س
4داني یل ;وي $ک یحور و
4ا&k1- لدی- <' .- ارا,ن
4داع!ا Gغر یQع ینQ2او و
WY&ع 4ادوس Gغ رد ا171ح
دا18لا بر یQع انQکو:
ی=Qس *&ع <ع ین:.%نا <'ا
4داو- و%O 4ور ن) لواز:
هر 4ا و لد <:و- +- W' نو•M +ک
دادولا .¥ یف *&8لا *ي.غ
<Š.|س- W'ا.غ نا5ا' یC +-
4دا'ا 0ا یتLور 4و Iي D.غ
را5ان درو3 W:او- لد <يا Gغ
4دا&ن W•ن) ین- وا +ن .غ و
WNل0 E5 ردنا دL ظفاح لد
4دا" ™ا و GQs' $7Q-
لزغ tb‡
4د').- ی"ا' +ک mود باو3 +- ;ديد
4د') .س نا.F" KL وا 4ور q%ع زک
دسری' هد.ک.Nس راي Wفر B18:
4د')رد رد 0ا .:دو0 +5 ." Jاک 4ا
<' لاف هدن3.ف یقاس B3 +- m.ک
4د') .غاس و Uدق ا- ;اد' رد زک
6يو3 رايد 4ديد- باو3 +- را 4دو- mو3
4د') H"ر ا' 4وس 6ت1_2 داي ا:
Wسد +- 4د') را ر0 و رو0 +- ل0ا §7ف
4د') ردن%سا +17dن .P3 ب)
ا.' رد و ;ا- 0ا +ک دا- داي دع ن)
4د') Hلد h3 و راي ;ا7C ;د ."
GQ¡ لا• <يدن5 و: K7قر یتفاي یک
4د') رواد رد +- ی1L را ی'وQs'
*&ع „و دنناد +5 +تف.ن هر نا'ا3
4د').س 4Bلد 4و› یلدايرد
نو=ن"ر د.ک یلد iنس +- ار و: وک ن)
4د').- ی,نس +- mاC +ک ی%Lاک 4ا
Gقر 4د0 ظفاح هو7L +- 4.,يد .@
4د') رو.C.ن" هاL \1/ لو1Y'
لزغ tt‹
4دن'و0ر) pيدح GتN@ی' دا- ا- ._س
4دنواد3 yاoلا +- وL *rاو +ک د') باo3
Wسا دوdY' ˜ن@ د7Qک KL ه) و ’12 4اعد
4دنو7C رادلد ا- +ک وری' mور و هار <يد-
0ا- ديو@ *&ع .س +ک دو1ن نا-0 ن) ار GQق
4دن'و0ر) U.L Wسا .ي.Y: دح 4ارو
رو.A' WنoQس Dد.ک +ک 4.d' jسوي 4ا !ا
4دن0.ف .' دL اFک .3) ?.C0ا- ار ردC
Wس7ن WQ19 رد Gح.: ار انعر BC نا9
4دن-ی' +5 WM وا رد یس.Cی' +5 وا .' 0
یک ا: ناوkتسا ….ح ردق یلاع و: نو5 یياM
4دن%فا $"اان .- +ک WM +ياس ن) ¨يرد
Wسا دنس.3 6يورد ا- Wسيدوس .@ا را0ا- <يا رد
4دنس.3 و ی&يورد +- ناد.@ G=8ن' اياد3
دن0انی' و دنdقری' 0اBL ظفاح .8L +-
4دنق.Z ناک.: و 4B=&ک نا=&5 +7س
لزغ tt۱
4دو- نا-.' ها' ن) لد را 4دو- +5
4دو- نان5 را 4دو- Eن5 +ن ا' لاح +ک
Wسود ه./ G7سن د0را +5 +ک ی=تN,-
4دو- نا9 راز" یيو' .س ." +- ;.@
بر اي 4دL Gک +5 ا' یلدLو3 Dا.-
4دو- نا'0 د- 0ا نا'ا نا&ن m.@
زيزع و یتLاد 0ا.فا.س +نا'0 ;.@
4دو- ناتس) ^ا3 ن) žزع .ي.س
ILا ه.oق و5 4د') نو.- mاک هد.C 0
4دو- ناور وا G%ح ا' هديد ود .- +ک
یتس-.- هار *&ع ه.ياد +ن .@ا
4دو- نا7' رد +ت&@.س ظفاح +oYن و5
لزغ ttT
4دو- نا9 +- ?nسد ;.@ +ک وا نا9 +-
4دو- ن) 6نا@دن- 6%&7C +ن7=ک
ار 6ياC ^ا3 Wس75 ا‚ +ک ی=تN,-
4دو- نادوا9 +يا' نا.@ Dا7ح .@ا
یت&@ yn8' و.س mدق ی@دن- +-
4دو- نا-0 هد هدا0) <سوس و5 m.@
لا2و 4ا9 +5 6=ن7-ی( ز7ن باو3 +-
4دو- ن) 4را- `ديدن و دو1ن <يا و5
وا ه./ دن1ياC 4د&ن Xد .@ا
4دو- نادکا3 هB: <يا رد را.ق mا یک
Wسا „اف) Bsنی- IQف .' و5 eر +-
4دو- نا-.' هر Iي +ک ¨يرد لد +-
رون +8• و5 ی%Lاک ;رد 0 4د')رد
4دو- ناور وا G%ح ا' هديد ود .- +ک
4داتفا یک نو.- ظفاح +لان هد.C 0
4دو- ناو3 ’12 ناغ.' ;دM +ن .@ا
لزغ ttb
4رازQ@ +- ی'د ی'ا.c .@ا و.س و5
4را3 یQ@ ." و: 4ور DBغ 0 درو3
ی-وL) و 4ا+YQح ." و: jل0 .Nک 0
4را=7- و 4ا+Lو@ ." و: G&5 ._س 0
باو3 +- راي Wس' G&5 4ا <' Wc و5 و.'
4راد7- ه) Wيوس ." 0 Wسا یC رد +ک
دن5 ." <' نا9 دYن W"ر ^ا3 راªن
4رادY' و: .- ار ناور دYن Wس7ن +ک
نادن1لد jل0 y! نز' +&7M !د
4راک Dديا&@ یک 4وL 4ار هB: و5
راک <يا Wف.ن .س +- ینا'0 و Wف.- ;.س
4راتف.@ Gغ Dدو1ن و Wف.@ Xد
4) ه.ياد نا7' ردنا 6=تN@ +oYن و5
4را@.C +5 <يا ظفاح 4ا +ک WN@ هدن3 +-
لزغ ttt
4را,ن y./ ." 0ا و ناNي.¡.C Wسي.L
4راک د7نکی' .@ Wسا *&ع 4V2 ناراي
یناو9 .:+ف./ <ي0 دن71ن IQف G&5
4را,ن n-و3 <ي0 دتN7ن qک Wسد رد
Kک.' نا9 0 ی=س9 دLا- هديد +ک ز@."
4را1غ نا7کا3 <ي0 ادا1' 6ن'اد .-
ینار +5 دو3 67C 0ا ار 4ا+تس%L <' نو5
4رانک اي Wس7سو- \قو: Wياغ Gک
بات&- Wسا mو3 یتقو بايرد Wسا 6غی- ی'
4را‚ون د7'ا دراد +ک .@د لاس
$@ و +ل! دننا' ناNي.ح ناتسو- رد
4راي 4ور داي .- ی'ا9 +تف.@ Iي ."
`ا( نو5 0ار <يو `ا&@ ه.@ <يا نو5
4راک K82 و 4راک 4درد Wkس و 4درد
ی3وL jل0 Wسد رد ظفاح 4و' را: ."
4رايد Eن5 <يا رد ¤س&ن ناو: $%&'
لزغ ttx
4راد نا9 رد Wسا دا.' +5 ." +ک ار و:
4راد ناو:ان ناN78v لاح 0 Gغ +5
ناتس- ناور و هدن- 0ا لد و نا9 هاوc
4راد ناور نا@دا0) .س .- G%ح +ک
Wعاس ." +ک KFع ;راد و 4رادن نا7'
4رادنا7' ینک نا-و3 \=• نا7'
Iن) 0ا رو3رد 6Yن Wس7ن ار و: 4ور •ا7-
4راد ناوغرا .- E%&' h3 0ا 4داوس
;اد' j7oل و یحو.%1س +ک ی' mون-
4راد نا.@ .س +ک ;د ن) رد …وd{ا یQع
ا' لد .- رو9 و 67- <يا 0ا باتع <%'
4راد ن) 4ا9 +ک یناو: +5 ن) ." <%'
WساN9 B: راز" د2 .@ا Dرا7ت3ا +-
4راد نا=ک رد +تس3 <' نا9 دdق +-
دوسح رو9 و ;اد' نا17قر 4اN9 6%-
4راد نا-.' راي .@ا دLا- $س +ک
;د Iي د"دی' Wسد D.@ Wسود $2و +-
4راد نا9 رد Wسا دا.' +5 ." +ک و.-
ظفاح 4.-ی' ]ا- <يا 0ا <'اد +- $@ و5
4راد نا1غا- داي.ف و +لان 0 Gغ +5
لزغ tt}
4راد و- I&' jل0 ن) W%ن و: ا12
4راد وا 4و- +ک ینا¬ را@داي +-
Wسوا رد *&ع و <سح را.سا ."و@ +ک Xد
4راد و%ن m.@ نداد و: Wسد +- ناو:
WN@ ناوتن Ž7" Rو1o' $يا[ ن) رد
4راد و3دن: نا17قر +ک ردق <يا ز9
دتفا دنسC اFک $@ 4ا WQ1Q- 4اون
4راد و@ ه0." ناغ.' +- mو" و mو@ +ک
دا- WLون W&@ Wس' ;.س و: +ع.9 +-
4راد و1س رد +ک <يا Wسا G3 ;ادک 0ا دو3
0ان' را1يو9 و.س 4ا دو3 ی&ک.س +-
4رادو.ف .س ;.L 0ا یسر ود- .@ +ک
ند0 باتف) و5 ی-و3 Iلا® 0ا ;د
4راد ور ها' نا'Vغ +ک دسر ار و:
q- و د0ا.- ار و: یLو.ف <سح 4ا1ق
4راد و- و iنر Eي) +M $@ و•M +ک
*&ع ."و@ 4و• ظفاح +8'و2 ˜نک 0
4راد و9 و Wس9 $7' .@ا +ن نو.- ;دق
لزغ tt€
4راد +ن7ک <يا 0رو' ا' ا- ا7-
4راد +ني.يد W1_2 *ح +ک
+- یس- رد <ياک <ک mو@ W_7dن
4راد +ن7Fن@ رد +ک ."و@ ن) 0ا
نادنر +- eر یيا( یک <%7لو
4راد +ن7ي) +' و د7Lرو3 زک و:
راد 6" و l7L 4ا و,' نادنر د-
4راد +ن7ک یياد3 G%ح ا- +ک
Gن7&:) ه) 0 یس.:ی(
4راد +ن7=&C +ق.3 یناد و:
?ر ناسQN' راŒ داي.ف +-
4راد +ن7Lودی' .@ ار اد3
ظفاح و: .8L 0ا nLو3 ;ديدن
4راد +ن7س ردنا +ک ین).ق +-
لزغ ttƒ
4راد ی'اY' Dا-ا.3 4وک رد +ک 4ا
4راد ی'ا9 +- Wسد را 4دو3 Wقو G9
0ور و KL 4راz@ راي eر و jل0 ا- +ک 4ا
4راد ی'اL و ی_12 mو3 +ک دا- Wت2.ف
دن.sتن' هر .س .- نا,ت3وس ا12 4ا
4راد ی'ا7C هد.ک.Nس راي ن) 0ا .@
یلو Wس7&7ع +ناد mو3 و: ز1س.س لا3
4راد ی'اد +5 +ک هو 6ن† رانک .-
;ونLی' Uدق نادن3 Kل 0ا نا9 4و-
4راد ی'ا&' +ک نا0 .@ا +9او3 4ا ون&-
دو1ن W7:ا1r Ž7" افو ;ا,ن" +- نو5
4راد ی'اود رو9 .- +ک .%L Gنکی'
دوL +5 ی1ي.غ و: 0ا د1Q/ را I7ن ;ان
4راد ی'ان +ک .L <يا رد 0و.'ا یيو:
دو- د"او3 نا9 qنو' D._س 4اعد q-
4راد ی'Vغ ز7k1L ظفاح نو5 +ک و:
لزغ tt‡
4رادی' اور „ا&ع 4روF' +ک 4ا
4رادی' اد9 6يو3 .- 0 ار ناYLاع
بايرد یل!0 +- G" ار +يدا- +ن&:
4رادی' اد3 +- هر <يا رد +ک 4د7'ا +-
<%7ل نا9 4ا W'د.ک $¥ و 4دH- لد
4رادی' ا.' +ک 6"ا,ن راد <يا 0ا +-
دنLونی' .@د ناNي.ح +ک ا' .غاس
4رادی' اور و: را G7ن%ن $=œ ا'
Wسو: +,ن!و9 +ن ].=7س D.Pح q,' 4ا
4رادی' ا' Wš0 و 4.-ی' دو3 •.ع
;و.> رد <يا 0ا 4داتفا دو3 BdY: +- و:
4رادی' ا.5 داي.ف و یلانی' +ک 0ا
دن1Q/ W'د3 +- +ياC ناLداC 0ا ظفاح
4رادی' اoع د7'ا +5 هد.-ان ی8س
لزغ tx‹
4رادی' نا.,ن ار ا' +ک Wسيرا@0ور
4رادی' نا.@د \vو +- +ن ار ناdQ¢
د&ن 0ا- Wن' +- یياvر G&5 +Lو@
4رادی' نا.sن Kحا2 Dزع Eن5 <يا
را,ن .‚ 0ا و5 و: یLو|- +ک +- ن) دعاس
4رادی' نا.ن".C لد نو3 رد Wسد
]ا- رد $1Q- +ن و Wسر W=غ Wسد 0ا $@ +ن
4رادی' نارد +'ا9 نان0 ه.8ن ار +M
روPح دYن ی1Q/ \=Q' *لد رد +ک 4ا
4رادی' ناH3ی- 0ا KFع 4.س G&5
]ا.5 و G&5 4ا .sن ]ا- q@.ن یيو: نو5
4رادی' نا.@ +تس{د <' .- ا.5 .س
Wسا .@د ینا9 ناک 0ا G9 ;ا9 ."و@
4رادی' نا.@ ه0وک $@ 0 انg و:
4ور +5 0 .3) یيو: لد 4ا +-.« ردC
4رادی' نا.سC <ي0 افو و .' \=/
W3اد.C ديا1- ^اC Dر0 و G7س +س7ک
4رادی' ناH=7س 0ا و: +ک ا"\=/ <يا
یلو Wسا' +ن@ ی-ا.3 و 4دنر +5 .@
4رادی' ن) .- هدن- و: +ک WN@ یYLاع
ظفاح W'V' +- W'Vس 0ور نارz,'
4رادی' نارz@ نا9 0 \قو: +5
لزغ tx۱
4رواد 0ور W%Qف 4رواي د.ک mو3
4رو) +نا.%L +5 و ینک نو5 .%L ا:
Wسد Wف.@ 6ياد3 داتفوا +ک qک ن)
4رو3 نا@داتفا Gغ ا: دا- و: .- و@
دن.3ی( ی"اL WکوL *&ع 4وک رد
4.کا5 را¡ا و <ک ی@دن- را.قا
4)رد ;رد 0ا 67ع ینا@د~' +- یقاس
4.-رد +- ا7ند Gغ Xد 0ا ;د Iي ا:
Wس7س- .o3 ی@رز- و ها9 ها."اL رد
4رz,- را1%1س هوي.@ <يا زک +- ن)
˜ن@ و Jا: 4ادوس و .%&ل .%ف و ناoQس
4ردنQق ˜نک و ./ا3 <'ا و 6يورد
Wسا D0ا9ا `و,- +نا7فو2 y.ح Iي
4رواد و iن9 0ا +- ’Q2 هديد رون 4ا
Wسا WM و .%ف Kسح .- دا.' $7ن
4رواي *7فو: 0 و B3 رzن هاL 0ا
4و&' eر 0 Wعانق و .Yف را1غ ظفاح
4.@ا7=7ک $=ع 0ا n‚ ^ا3 <ياک
لزغ txT
4.C و ی'د) دنY&ع یتس" $7N/
4H- ی:دا8س ا: ا=ن- ی:دارا
mا1' K7dنی- *&ع 0ا و +9او3 mو%-
4.ن"ی- K7ع +- qک د.a ار هدن- +ک
دن5 ا: ;د_12 باو3.%L و Uو12 ی'
4._س +ي.@ و mوک ی1L G7ن رzع +-
راک <يBL راوسL 4ا یت18ل +5 دو3 و:
4.sن 0ا Kياغ و ی=&5 .-ا.- رد +ک
DBغ <ي0 W3وس- ?دY' نا9 راز"
4.@د qQ• \[ اس' و Uا12 ." +ک
;اA7C د.-ی' +ک j2) D.Pح +- <' 0
4رد Gsن +- <' 0 R.d' ود B@ داي +ک
;ديد <' +ک نان5 ار نا9 \vو +ک ا7-
4روa Gغ و 4رو3 ی' ین%- نا_ت'ا .@
<سح .س .- دا1' ˜ک Wيرو.س هVک
4.س Jا: و IQ' راوازس و Wc Kي0 +ک
دني)ی' و دنوری' W3ر و jل0 4و- +-
4.@ هوQ9 +- $@ و یياس +7لاغ +- ا12
4و• لا2و یتس7ن .sن د8تس' و5
4.d-ی- Wقو دوس دن%ن G9 ;ا9 +ک
دناد.,- V- نان7&ن +Lو@ 4اعد
4.,نی( ا' +- ی=&5 +Lو@ +- ا.5
<سح +يا' +- .c ا' 0ا WنoQس و ا7-
4رو3 j7ح +ک و&' $فاغ +Q'ا8' <يا 0ا و
Wسا ^ان.o3 KFع یYي./ *&ع *ي./
4Hن 4دdY' +- هر .@ا ™ا-و8ن
0ا- +ک Wس" د7'ا ظفاح WM <Š +-
.=Yلا +Q7ل 4V7ل .'اسا 4را
لزغ txb
4رو.A' 6يو3 +- `اد +ک 4ا
4روz8' Wس7ن *&ع ار و: .@
د.,' *&ع نا,ناويد د.@
4رو&' +Q7Yع $Yع +- +ک
و: .س رد Wس7ن *&ع یتس'
4رو,نا ب) Wس' و: +ک ور
دول)درد ه) و Wسا در0 4ور
4رو•ر 4اود ار ناYLاع
ظفاح دو3 iنن و ;ان 0ا رz,-
4رو=¢ +ک KQ/ی' .غاس
لزغ txt
40ورون دا- G7سن دي)ی' راي 4وک 0
40و.فا.- لد ]ا.5 ی"او3 دد' را دا- <يا 0ا
<ک D.&ع y.2 ار اد3 4راد 4اهد.3 .@ $@ و5
40ودنار0 4ادوس داد ا"hQغ ار نوراق +ک
Wسا $8ل ی' Wس' نان5 $1Q- .@د $@ ;ا9 0
40وBف W” BN2 ه0وBف e.5 .- د0 +ک
ینا&N7- Gغ را1غ <'اد 0ا +ک ور ا._2 +-
40و'ا7- ¤N@ لزغ $1Q- زک 4) رازQ@ +-
Wس7ن ناويا ه0وBف <يا رد لد 4ا دوQ3 نا%'ا و5
40و.‚ و 40وBف +- ناد W2.ف 67ع لا•
ند.ک دو3 ;اک ^.: Wس75 ی&c ;اک *ي./
40ود.- ^.: <يا زک Wسا ن) 4رو.س هVک
4) نوB- +•نغ 0ا $@ و5 `و@ی' هد.C رد <kس
40ورون B' G%ح Wس7ن 40ور ˜نC 0ا 67- +ک
Wس75 نارا1يو9 y./ +- 4.=ق +حون uادن
40و.نا1L دراد ی=غ <' نو•M ز7ن وا .,'
617ع دنکی' یفو2 و یفا2 نا9 و5 ;راد 4ای'
40ور د- Wc ادا1' ار $قاع Ž7" اياد3
\[ 4ا E&ن ان: نونک WنيBL راي دL اد9
40وس .@ و 40اس .@ا Wسا <يا ناZ) G%ح +ک
;و.> ب./ با1سا 0 دL ناوتن GQع KFع +-
40ور دسری' n7ن" ار $"ا9 +ک یقاس ا7-
mون یلV9 0ورون +- j2) qQ• ردنا ی'
40ورون 0اس ار نا9 W'ا9 +ع.9 د&c +ک
ها&نارو: +9او3 4اعد ان: دنکی' ظفاح +ن
40ورون و 4د7ع نا9 د"او3 یN2) Uد' 0
هديد و لد با.> Wسار ناياسراC 6-ان9
40وBف و ’تف 0ور Wسار ناز73 ’12 6ن719
لزغ txx
یسولاو- و یQ2احی- +- WLz,- .=ع
یس.- 4BC +- +ک هد ;ای' ;ا9 .سC 4ا
دناهدL \ناق +ک .L <يا رد Wسا".%L +5
یس,' ;اY' +- WYي./ نا0ا1"اL
Gتفری' mرد نا'Vغ $73 رد mود
یسک +5 4را- و: هرا•7- *Lاع 4ا WN@
دو- ديا- 6Lو3 +فان نو5 هدL نو3 لد ا-
یسNن E%&' +- W&@ نا9 رو&' +ک ."
+- Wسن) و روoلا <' „Hلا \•
q1ق با&- D) Iل یQ8Qف
67C رد نا-ا7- و باو3 رد و: و Wفر ناوراک
یس.9 <يدن5 $AQغ 0ا H3ی- q- +ک هو
ن0 ی-و/ .FL 0ا BN2 و ا&,- لا-
یسNق Bسا +ک یغ.' و: و5 دLا- j7ح
;B@ نانا9 <'اد یسNن .=• و5 ا:
یسNن mو3 یC 0 6:) .- `داO نا9
ظفاح وس ." 0 و: 4او" +- ديوC دن5
یس=تQ' اي I- اYي./ ™ا .سي
لزغ tx}
یLا- لدLو3 +ک mوک ن) رد Wسا را‚ون
یLا- $@ رد و: و 0ا- د'د- $@ یس- +ک
mون- +5 و E&ن +ک ا- نونک +ک `و,ن <'
یLا- $قاع و ^.ي0 .@ا یناد دو3 و: +ک
یلو دنC Dد"دی' EM هد.C رد iن5
یLا- $-اق +ک دوس دنک ها@ ن) Wsعو
Wسا .@د یلاح nفد یقرو ." <† رد
یLا- $فاغ +M راک 0 +ک دLا- j7ح
yاز@ +- ا7ند +dغ دH- D.=ع دYن
یLا- $%&' +dق <يا رد 0ور و KL .@
Wسود .- ا: ا' 0 G7- 0ا .C Wس7"ار +5 .@
یLا- لزن' jقاو را دو- ناس) ¤فر
دLا- DدنQ- Wc 0ا دد' .@ اsفاح
یLا- $يا[ Rو1o' د"اL ن) د72
لزغ tx€
یLا- <' راي +ک ;د.%- د9 راز"
یLا- <' را.قی- لد 6cدا.'
4د.@ <' راد هدن0 KL هديد ]ا.5
یLا- <' راود7'ا ./ا3 q7نا
دن0ان نا@دن- +- WحV' ناو.س3 و5
یLا- <' را@دنواد3 +نا7' رد و:
وا هو&ع 0 Xد Eنو3 +ک *7Yع ن) 0ا
یLا- <' راس,=غ 4ا+Q@ Gنک .@ا
دنB@ ناYLاع Wسد نات- +ک <† ن) رد
یLا- <' را,ن دي).- Wسد 0 D.@
یي) ناYLاع نازحا +1Qک +- ی1L
یLا- <' راوکوس لد q7نا ی'د
<' .غ! د72 د7Lرو3 +لازغ دوL
یLا- <' را%L ;د Iي و: و5 یيو") .@
<' +N7¡و 4اهد.ک W1ل ود زک +سو- +س
یLا- <' راد •.ق ین%ن ادا .@ا
ی1L G7ن +ک دو3 +- Gن71- دا.' <يا <'
یLا- <' رانک رد ناور ILا 4ا9 +-
;0رای( 4و9 ;.L ظفاح +5 را <'
یLا- <' راي 6يو3 ;.ک 0ا و: .,'
لزغ txƒ
یLا- نو,Q@ ی' 0ا با.3 +ک ;د ن) لد 4ا
یLا- نوراق W=&ح د2 +- ˜ن@ و ر0 ی-
دن&c ناBYف +- Dراد2 +ک ی'اY' رد
یLا- نوزفا +M 0ا ها9 +- +ک ;راد G&5
ن) رد Wسا".o3 +ک یQ7ل لزن' هر رد
یLا- نون• +ک Wسا ن) ;دق لوا ‘.L
<%' وس نا" و: +- ;دو( *&ع +oYن
یLا- نوB- ه.ياد 0ا 4.,ن- نو5 +ن رو
67C رد نا-ا7- و باو3 رد و: و Wفر ناوراک
یLا- نو5 ینک +5 یس.C +ک 0 هر 4ور یک
4ا=ن- ی:ا ."و@ ی1Q/ ی"اL Jا:
یLا- نودي.ف و د7&f +=” 0ا دو3 رو
نا&ف ^Vفا .- +ع.9 و <ک mون 4.غاس
یLا- نو3.,9 ;ايا Gغ 0ا دن5 و دن5
Wسا <يا .8L .@ +ک +لان <%' .Yف 0ا ظفاح
یLا- نوز> و: +ک ددنس|ن لدLو3 Ž7"
لزغ tx‡
ی&کی' راس3ر $@ .- +ک Gقر mو3 <ي0
ی&کی' رازQ@ و $@ +N7_2 .- h3
ا.' +ناaاO E&ن ;.ح ILا
ی&کی' را0ا- +- هد.C WN" 4وس نا0
jل0 4و- +- ار ا12 دا- و5 4ور $"اک
ی&کی' راک رد +QسQس د7ق +- ;د ."
Wس' G&5 و نو,7' Kل ن) داي +- ;د ."
ی&کی' راŒ +نا3 +- žوQ3 0ا
دوL ا' ^اnف +تس- و: .س یتN@
ی&کی' را- <يا Wš0 و: .@ا Wسا $س
Gنک لد B-د: +5 و: 4و.-ا و G&5 ا-
ی&کی' را=7- <' .- +ک نا=ک <ي0 هو
دنکی' \فد W3ر 0 د- G&5 +ک )0ا-
ی&کی' را3 <يا 0ا <'اد +ک $@ ه0ا: 4ا
."د G78ن 0ا ی1Q/ی' +5 .@د ظفاح
ی&کی' رادلد ه./ و 4رو3ی' ی'
لزغ t}‹
„ا.8لا- WQح zن' ی=7Qس
یق!ا ا' ا"اون <' یق!ا
Wسود لزن' ناوراس 4ا !ا
یقا7تLا لا/ G%نا1کر یلا
mون ی' و 0ادنا دور هدن0 رد د.3
یقا.ع ناناو9 iنا1Q@ +-
Gکاš یع.' یف .=8لا \7-ر
یقVتلا دع اي ™ا ^اš
uا.@ $/ر هد- یقاس ا7-
„ا"د ?اک <' ™ا ^اYس
;داي +- در)ی' 0ا- یناو9
یقاس نا&فا Wسد و iن5 RاZ
لدLو3 و Wس' ا: هد- یقا- ی'
یقا- .=ع uا&ف.- ناراي +-
Wسود نديدان 0ا دL نو3 uورد
„ا.Nلا ;اي! اس8: !ا
ا"و.Yœ ! Gکد8- یعو'د
یقاوس <' *7=ع .¥ G%ف
mا- *Nت' نا"اوk%7ن ا- ی'د
یقاN:ا رو'ا ناد W=7نغ
و,Lو3 ناوkLو3 ب.o' 4ا 0اس-
یقا.ع Dو2 یسراف .8L +-
0ر n3د 4ا یLو3 q- یسو.ع
یقV/ راوازس +@ +@ یلو
د0ا.- ار د.• 4ا_7س'
یقاrو G" د0اس د7Lرو3 ا- +ک
Wس7ن ا' 40ور ناتسود لا2و
یقا.ف 4ا"لزغ ظفاح ناوc
لزغ t}۱
یکا- ی8'د' و یقوL +dق W1تک
یکان=غ 0 ;د') نا9 +- و: ی- +ک ا7-
دو3 هديد ود ا- „وL 0ا ;ا+تN@ +ک اس-
^ا=Qس <ياف ی=Qس ل0ان' ايا
4ا+rداح Kي.غ و 4ا+8قاو K7Fع
یکاL یQ:اق و V7تق DHo2ا انا
WکاC <'اد K7ع دنک +ک دسر ار +ک
یکاC د%5 $@ •.- .- +ک ه.oق و•M +ک
$@ و +ل! 4ور ب) داد و: 4اC ^ا3 0
یکا3 و ی-) +- د0 Gقر \ن2 IQک و5
ز73.- ا7قاس W&@ نا&فB1ع ا12
یکا0 K7o' ;.ک +س[ Dا" و
$ª' 4.9 دYف GنA: $سا%تلا Rد
یک!ا5 و Wسا یتس5 ناو."ار دا0 +ک
4ر) WQيا[ ی- <' 0 دنا( .rا
^ا7> <' 4ا7> .ª' 4را
دن0 *oن +نو,5 ظفاح و: <سح j2و 0
یکاردا 4ارو یياد3 \ن2 و•M +ک
لزغ t}T
یلVلا <' ا9رد یکا‰ ا=س1' اي
یلV" h3 mد.@ د') رو3رد +5 بر اي
G1ي.ف د"دی' mو3 WQ2و لا73 یلاح
یلا73 Dرو2 <يا د0ا- 6Yن +5 دو3 ا:
Xاع ها7س +'ان Gت&@ +5 .@ +ک هد ی'
یلازي! joل 0ا دو- ناو: یک د7'ون
6ک نو.- žوQ3 0ا و ی'ا9 را7- یقاس
یلا-ا! و mVق ;د.,- رد +- رد ا:
^.ي0 و یQقاع .@ رz,' ز75 را5 0ا
یلا3 4ا9 و „و&8' 6غی- با.L و <'ا
W-اr لاح Ž7" رد نارود 6Yن Wس7ن نو5
یلاح `رو3 ی' ا: Wيا%L <%' ظفاح
دع j2) رود رد ./ا3 ;ا9 Wس7فا2
ل!زلا <' یN2ا اY7حر ینYساف Gق
هد9 و هد9 <' ی"ا1: دق IQ•ا
یلا8' <يا و ردق <يا دا- نادوا9 +ک بر اي
WکوL و هو%L ناک Wلود 0و.فدنس'
یلا8•او- .dنو- WQ' و IQ' نا".-
لزغ t}b
یلا7Qلا .ک ا' ™ا ;Vس
یلاª•ا و یناª•ا W-وا9 و
ا7Qع <' و ^ار!ا 4داو یQع
لا'.لا „وف 4وQلا- راد و
uا9 نا1ي.غ 4و@اعد
یلاوتلا و .:اوتلا- وعدا و
ار اد3 در) ور +ک لزن' ." +-
یلازي! joل +- mراد +,ن
6Nل0 B•0 رد +ک لد 4ا لان'
یلاح +تNL) Wسا W78f +M
دوزفا .,يد لاf د2 Wo3 0
یلV9 لاس د2 دا- D.=ع +ک
Wسا $س +ن رو یLا- +ک ديا-ی' و:
یلا' و ی"ا9 +يا' ناي0
دا- <ي.ف) Dردق mاYن ن) .-
یلV" h3 د&ک +' د.@ +ک
Eح $ک یف یتحار I1_ف
لاح $ک یف یسنو' ^.ک و
W'ا7ق ا: <' لد 4اديوس
یلا3 و: 4ادوس و „وL 0ا دا1'
ی"اL و: نو5 لا2و –اي اFک
یلا-ا! دنر ;اند- <'
Wس75 •.غ ار ظفاح +ک دناد اد3
یلاس <' ی1سح ™ا GQع و
لزغ t}t
یلا=ک <' *&ع نو5 Wنسح راک Wف.,-
یلاو0 ار ود ." <يا دو1ن +ک نا0 mا- mو3
$Yع روd: ردناک دFن,نی' G"و رد
یلاª' n-و3 <ي0 ین8' Ž7" +- دي)
ار ا' و: ا- +ک نا0 .@ $2اح .=ع ظح دL
یلا2و دوL 40ور 40ور .=ع +- ز@."
40ور Wس" لاس Iي GLا- و: ا- +ک ;د ن)
یلاس Wس" +sˆ Iي GLا- و: ی- +ک ;د ناو
Gن7- باو3 +- انا9 Wيور لا73 <' نو5
یلا73 ز› G=&5 دن71نی' باو3 زک
W-و3 4ور .' زک <' لد .- ر) Gحر
یلV" نو5 Iيرا- uاو:ان wkL دL
ی"او3 Wسود $2و .@ Wيا%L <%' ظفاح
یلا=تحا D.F" .- ديا1- n&7- <ي0
لزغ t}x
یQ@ Gن5 ا: ی'د_12 ]ا- +- Gتفر
یQ1Q- 0او) G@ان mو@ +- د')
Vت1' +ت&@ یQ@ *&ع +- <' و5 E%س'
یQAQغ داي.ف 0 هدن%ف <† ردنا و
;د +- ;د ]ا- و <† ن) ردنا Gت&@ی'
یQ'ا: $1Q- و $@ ن) ردنا ;د.کی'
*&ع <ي.ق $1Q- و +ت&@ <سح راي $@
یلد1: ار <يا و +ن یQPN: ار ن)
K7لدنع 0او) .rا Xد رد د.ک نو5
یQ=œ ;دنا( Ž7" +ک نان5 Gت&@
یلو ار ]ا- <يا دوLی' +تN%L $@ q-
یQ@ وا 0ا Wسهد7•ن را3 4V- ی- qک
e.5 راد' 0ا J.ف د7'ا راد' ظفاح
یQPN: درادن و K7ع راز" دراد
لزغ t}}
یلوا با.L <"ر رد ;راد <' +ک +ق.3 <يا
یلوا بان ی' „.غ ین8'ی- nفد <يو
;د.ک +,ن +ک نادن5 ;د.ک +1: .=ع نو5
یلوا با.3 هداتفا ی:ا-ا.3 ˜نک رد
ی&يورد 0 Wسا رود ی&يدنا W_Qd' نو5
یلوا ب).C هديد G" 6:) 0ا .C +ن7س G"
WN@ G"اوa *Q3 ا- ار د"ا0 Wلاح <'
یلوا با-ر و iن5 ا- `و@ .@ا +dق <يا
Wسد <ي0 IQف Rاvوا دLا- اC و .س ی- ا:
یلوا با.L Wسد رد یقاس ?و" .س رد
4ر) Gن%ن.- لد 4رادلد و: و•M 0ا
یلوا با: +- jل0 نا0 4را- G&ک با: نو5
4) نوB- هد%7' 0ا ظفاح 4دL BC نو5
یلوا با1L دع رد یکانسو" و 4دنر
لزغ t}€
ی'ا3 ." دوL +تkC وا زک *&ع ی' نا0
ی'ا9 روا7- Wسا ناP'ر ها' +5 .@
Wف.,ن E%س' <' Wسد +ک Wفر ا"0ور
ی'ادنا G7س دعاس 4دقدا&[ jل0
لد 4ا Wسا زيزع نا=' +ک دن5 ." ه0ور
ی'ا8نا ندL و ناد یت1"و' 6ت1_2
د.|ن نونکا +Yنا3 رد +- ^.ي0 ].'
ی'اد یsعو qQ• ." +- WسهداO +ک
Wسا <يا Gسر Gن%ن و3د- د"ا0 0ا +Q@
ی'اL دتفا mا یC رد د'د- ی_12 و5 +ک
<† 4اLاg +- د'ا.c نو5 <' راي
ی'اA7C ا12 I7C 4ا <' 0 6ناس.-
د&ک yا2 ی' 0ور و KL +ک یNي.ح ن)
ی'اL)درد 0 داي دنک +ک اي) دو-
دع j2) Wلد داد د"دن .@ اsفاح
ی'اکدو3 0ا 4رو) Wسد +- راوLد ;اک
لزغ t}ƒ
ی'ا7C اد@ <' 0 نا"اL دزن +- د.- +ک
ی'ا9 +- G9 راز" ود ناLو.ف ی' 4وک +- +ک
;راود7'ا 0ون" و ;اند- و با.3 ;اهدL
ی'ان I7ن +- Gس.- نازيزع WM +- +ک
<ک ا' KQق +- 4.sن یLو.فا7=7ک +ک و:
ی'اد `اهدن%ف و `رادن یتعاP- +ک
دو'.Nن یتيانع +ک نانا9 4افو 0ا KFع
ی'Vس +'ا3 +- +ن ی'ا7C +'ان +- +ن
+تkC jي.ح ن) .@ا Wسا ;ا3 با.L <يا .@ا
ی'ا3 +تkC راز" 0 n‚ را- راز" +-
’71س: 4ا"+ناد +- l7L 4ا <%N7' G"ر 0
ی'اد Ž7" +- دتNن دتفا ^.ي0 ].' و5 +ک
mو.N' و joل +- ;.c ;راد و: W'د3 .س
ی'Vغ یکرا1' +- دتفا n=ک هدن- و5 +ک
Wيا%ح <يا `و@ +ک +- Wيا%L ;.- اFک +-
ی'اود یتLادن و دو- ا' Dا7ح W1ل +ک
ظفاح نو3 زي.- و نا@~' B: 4ا&,-
ی'اYتنا qک دن%ن ار 4اهدن&ک نان5 +ک
لزغ t}‡
ی'ا.غ دا0 و ی=ˆا دنر Uاور Wنا
ی'ا.@ نا9 دا- Wسود رد ^ا3 4ادف
W'Vس و Wسا Dدا8س ند7نL Wسود ;ا7C
ی'Vس دا8س یلا ینع ¨Q1•ا <'
E- <' هديد ب) و نا1ي.غ ;اL +- ا7-
ی'اL +ن7,-) رد یفا2 هدا- ناس +-
B3 را/ ^ار!ا 4 <ع د.A: اا
ی'اš Eنا اvور <ع د.N: Vف
دي) .س راي „ا.ف 0ور +ک دنا( یس-
;ا73 با1ق ی=ˆا Dا1P" <' Wيار
W'Vس +- WŠو@ و یي)رد +ک ی'د اLو3
;اY' B3 Wلزن ;ودق B3 W'دق
لVک ا-ا D.2 دق و Iن' Dد8-
ی'اg +- ;اهديدن W"ا' و5 4ور +5 .@ا
دع §قان D.2 و دQc W7عد نا و
ی'ان' باoتسا ا' و یسNن K7o: ا=ف
Gن71- I7ن Wc +- Dدو0 +ک Wس" د7'ا
ی'Vغ +- <' و ی"دنا'.ف +- +ت&@ داL و:
ظفاح و: زAن .8L Wسا باLو3 رد IQس و5
ی'اsن Gsن 0 د.-ی' *1س joل ها@ +ک
لزغ t€‹
یM.' اAيرد 4ا Wسا درد لا'!ا' +ن7س
ی'دM ار اد3 د') نا9 +- یيان: 0 لد
ورز7: .|س 0ا دراد +ک 6ياس) G&5
ی'د `اسا7- ا: هد <' +- ی'ا9 ا7قاس
WN@ و ديدن3 E- لاوحا <يا GتN@ ار یک.ي0
ی•اع نا&ي.C 4راک KF8لاو- 40ور K82
$,5 \[ ن) .‚ 0ا H2 ها5 رد Gت3وس
ی=تسر وک ا' لاح 0ا Wسا ]راف ناک.: هاL
WسV- 6ياس) و <'ا 40ا1Y&ع *ي./ رد
یM.' د"او3 و: درد ا- +ک لد ن) دا- 6ير
Wس7ن هار 4دنر 4وک رد ار 0ان و ;اک $"ا
ی=غی- ی'ا3 +ن 40وس نا9 ديا- 4ور هر
Wسد +- دي)ی( یکا3 Xاع رد ی'د)
ی'د) ون 0ا و W3اس ديا1- .,يد ی•اع
G7"د 4دنق.Z ^.: ناد- ./ا3 ا: ز73
یM دي) نا7لو' 4و9 4و- 6=7سن زک
*&ع 4انAتسا 67C دFنس +5 ظفاح +ي.@
ی=ن1L ايرد WN" ديا( ايرد <يا ردناک
لزغ t€۱
ی=Qق m0اون دناسر +ک ;Hلد 0
ی'.ک دنکیM .@ ا12 I7C WساFک
*&ع هر رد $Yع B-د: و ;د.ک ?ا7ق
ی=قر د&کی' .¥ .- +ک Wسا ی=ن1L و5
Wسا"هد%7' <"ر +5 .@ <' +ق.3 +ک ا7-
ی'رد <' ;ان +- ین71ن jقو لا' 0
لد 4ا د"د .س درد ا.5 و نو5 pيدح
ی'د 6يو3 .=ع 0 اسا7- و B@ +لا7C
دسان&ن *&ع درد E&ن هار K71/
ی'د ’7س' لد هد.' 4ا <ک Wسد +- و.-
G7Q@ .ي0 $1/ و ?ولاس 0 Wف.@ Xد
ی=Qع G&ک.- +ناk7' رد .- +ک ن) +-
دنLو.N- نوک ود ناسانL Wقو +ک ا7-
ی=ن2 W1_2 و yا2 ی' +لا7C Iي +-
Wسا *&ع هو7L +ن G8ن: و 67ع ;اود
ی=غ 67ن mون- یيا' .Lا8' .@ا
Wسود Wšر .-ا I7ل 4ا+Q@ Gنکی(
ی( دادن نا,ن&:.,9 را0 +ت&ک +-
qک ن) دن.3ی( mدنق ین Iي +- ا.5
ی=Qق ین 0ا ینا&فا.%L د2 د.ک +ک
Wس7ن ظفاح Wسد +- ا"اL و: ردق 4ازس
ی'د_12 0ا7ن و ی1L 4اعد 0ا ز9
لزغ t€T
ناoQسلا +لد8' یQع ™ا دšا
یناkQيا <سح qيوا l7L دšا
دا~ن ها&نL ها&نL و نا3 <- نا3
یناو3 6نا9 نا9 .@ا د1ي0ی' +ک ن)
درو) ناŠا و: لا1قا +- هديدان هديد
ینا0را اد3 joل Eن5 +- 4ا ا1ح.'
دننز- 6=7ن ود +- دي).- و: ی- .@ا ها'
ینا_1س هزF8' و 4دšا Wلود
اد@ و هاL 0ا د.-ی' لد و: Wc هوQ9
ینانا9 G" و ینا9 G" +ک رود د- G&5
Wسو: \لا/ رد +ک +ناک.: $کاک <%L.-
ینا3ز,ن5 و یناقا3 6Lوک و 6&c
`B@ی' Uدق و: داي +- `رود +5 .@
یناحور .Nس رد دو1ن لزن' د8-
WN%&ن ی&7ع +•نغ G7سراC $@ 0ا
ینا‰ر ی' و دادA- +Q9د اz1ح
دو- „و&8' رد ^ا3 +ن +ک *Lاع .س
یناد.@.س Wن> 0ا دو- 62V3 یک
را7- راي رد ^ا3 4._س G7سن 4ا
ینارون لد هديد وا 0ا ظفاح دنک +ک
لزغ t€b
یناوت- +ک ردق ن) ناد W=7نغ ار Wقو
یناد ا: Wسا ;د <يا نا9 4ا Dا7ح 0ا $2اح
دراد •وع رد .=ع نود.@ ی&c ;اک
یناتس- 67ع داد Wلود 0ا +ک <ک د9
دا- W'ا.ح ;رz,- ا9 <ي0 <' و5 نا1غا-
ینا&ن- Wسود Bغ 4و.س <' 4ا9 +- .@
W&ک د"او3 هدا- „و ار نا=7&C د"ا0
ینا=7&C دروک 4راک <%' Vقاع
ار یفو2 +ک ردق <يا دنادی( Kست>
ینا'ر $8ل و•M دLا- ی,نا3 qن9
ز7تس' نا"د.%L 4ا ناز7k1L 4اعد ا-
ینا=7Qس žا3 Wسا Gسا Iي هانC رد
)0ا- ب./ رد 0ا و ون&- ناYLاع دنC
یناف Xاع $AL د0رای( +M <ياک
یšر ناردا.- 4ا Wفر ;زيزع jسوي
ینا8نک BC لاح Gن7- KFع 6=غ زک
WN@ ناوتن +ک نز' ;د 4دنر 0ا د"ا0 67C
ینانC درد لاح ;.>ان K71/ ا-
دزيری' *Q3 نو3 Wنا@~' و 4وری'
ینا'و.ف WZ.: انا9 4وری' ز7:
<%7ل GتLاد mو@ W=&5 ^وان 0 لد
ینا&7C +- د.-ی' Dرادنا=ک 4و.-ا
ار نا&ي.C ظفاح یناسحا +- <ک \f
ینا&ي.C \=• Wيوس7@ ˜ن%L 4ا
لد E,نس را,ن 4ا ا' 0ا یغراف و: .@
یناr j2) 67C WN@ G"اوc دو3 لاح
لزغ t€t
ینادی' +ک uادی' و انا9 ;او: هاو3او"
یناو3ی' +تLونن G" و ین7-ی' هديدان G" +ک
„و&8' و *Lاع نا7' د-ايرد +5 و,ت'V'
ینانC را.سا …وd3 ان7-ان G&5 دن71ن
رو) wقر و 40ا-اC +- ار یفو2 و jل0 نا&N7-
ینا&N7- W- ناراز" 6Yلد +8قر ." 0ا +ک
Wسا دن1لد 4و.-ا ن) رد ناقات&' راک دا&@
ینا&7C 0 ا&,- ه.@ E&ن- qNن Iي ار اد3
د.ک W7ن و: ?و- E'0 ;د) هدFس رد IQ'
یناسنا دح 0ا 67- ديد یNoل و: <سح رد +ک
Wسا نانا9 jل0 G7سن ا' G&5 0و.فا ]ا.5
ینا&ي.C دا- 0ا Gغ بر اي ار \f <يا دا1'
WLz,- ._س باو3 رد +ک 4B,1L 67ع اAيرد
ینا'رد +ک یتقو .,' لد 4ا Wقو ردق ینادن
Wس7ن ینادراک *ي./ ندو- نا".M 0ا لوQ'
یناس) دع داي +- لزن' 4راوLد 6%-
ظفاح د"دی' W1ي.ف 6Nل0 Hن5 لا73
ینا1ن• <%®ان لا1قا +YQح ا: .,ن
لزغ t€x
یناr jسوي یيو: +ک *يV3 دنتN@
ین) 0ا +- WY7Yح +- ;ديد- I7ن نو5
`و@ +ک هدن3.%L +- ین) 0ا nنيBL
ینا'0 <يBL و: +ک نا-و3 و.س3 4ا
+•نغ +- د.ک ناوتن Wنا"د +71&:
ینا"د iن: <يد- +•نغ دو1ن ز@."
;اک Wن"د نا0 G"د +ک یتN,- را- د2
ینا-0 +Qf ا.5 هدا0) <سوس نو5
uاتس- Wنا9 و W'اک G"د- یيو@
یناتس- uا9 و G'اک ی"دن Gس.:
دنارz@ نا9 .|س 0ا iند3 و: G&5
ینا=ک Wkس <يد- Wسهديد +ک را=7-
;د.' هديد 0ا 6ي0ادن7- ILا نو5
ینا.- 6يو3 .sن 0ا ی'د +ک ار ن)
لزغ t€}
یناد و: +ک نا&ن ناد- Dدا8س ’12 G7سن
یناد و: +ک نا'0 ن) رد <ک نVف 4وک +- رz@
W"ار .س .- هديد و 40ار DوQ3 I7C و:
یناد و: +ک نا.- نان5 نا'.ف +- +ن ی'د.' +-
ار اد3 Wفر Wسد 0 ;زيزع نا9 +ک و,-
یناد و: +ک ن) 6k1- 6يازف Uور $8ل 0
Wسنادن Bغ +ک نان5 GتLون yو.ح <يا <'
یناد و: +ک ناوc نان5 W'ا.ک 4ور 0 G" و:
Wسا ب) و +ن&: pيدح ا' ا- و: ¨7: لا73
یناد و: +ک نان5 6%- یتف.@ 6يو3 Bسا
;دن1- +نو,5 W&کر0 .=ک رد د7'ا
یناد و: +ک نا7' ن) رد ارا,ن Wسيا+Y7قد
ظفاح +Q'ا8' <يا رد 40ا: و یک.: Wس7%ي
یناد و: +ک نا-0 ناد- <ک نا7- *&ع pيدح
لزغ t€€
ین'ود <ک هدا- 0ا و ^.ي0 راي ود
ین† +Lو@ و ی-اتک و یتغا.ف
G"دن D.3) و ا7ند +- ;اY' <يا <'
ین=•ا ;د ." دنتفا ;ا یC رد +5 .@ا
داد ا7ند ˜ن@ +- Wعانق ˜نک +ک ن) ."
ین° <يn=ک +- 4.d' jسوي W3و.ف
دو&ن Gک +نا3راک <يا *نور +ک ا7-
ین' و•M *سف +- اي یيو: و•M د"0 +-
نديد ناو:ی( —داوح دا-دن: 0
ینZ اي Wسا هدو- یQ@ +ک <† <يا رد
K7غ 4دن- 6Yن ;ا9 +ني) رد E1-
ین'0 KFع Eن5 درادن داي +- qک +ک
WLz,- ناتسو- y./ .- +ک ;وZ <يا 0ا
ینnسن iنر و Wس" یQ@ 4و- +ک KFع
دن%ن ا"ر *ح +ک لد 4ا و: mوک H2 +-
ین'."ا Wسد +- ین7,ن زيزع Eن5
ظفاح V- <يا رد دL +1: ."د Jاز'
ینM.- 4ار و ی=7%ح .%ف WساFک
لزغ t€ƒ
ین' Iي با.L ;ا9 <ک mون
ینک.- لد 0ا Gغ l7- ناد- ا:
با.L ;ا9 نو5 راد هدا&@ لد
یند G3 نو5 دن5 +تف.@ .س
ی&ک یQ/ر 4دوk7- ;ا9 0 نو5
ین' y! ¤&يو3 0ا ین0 Gک
ب) و•M ین ;دق رد وL ناس,نس
ین'اد.: و 4ز7') iنر +Qf
راو +ناد.' ا: دن-رد ی' +- لد
ین%&- اوY: و ?ولاس ند.@
.,' ا: ظفاح و5 <ک 4د9 و ز73
ین%فا „و&8' 4اC رد ¤&يو3
لزغ t€‡
ین=‚ .-ا 0ا د%5ی' +لا“ و Wسا ’12
ین' Iي ;ا9 هد- و 0اس Uو12 •.-
را7- ;اهداتفا ین' و یيا' .¥ رد
ین' و یيا' 0ا ;د&c …V3 ا: ی'
وا نو3 Wسا لVح +ک رو3 +لا7C نو3
یند.ک Wسيراک +ک mا- راي راک رد
Wسا' E=ک رد Gغ +ک mا- Wسد +- یقاس
ین0ی' +ک هر EM راد ها,ن ب.o'
WN@ و iن5 درو) <' mو@ +- .س +ک هد ی'
ین_ن' BC <يا 0ا ون&- و نارz,- mو3
هد- ی' +ک نادنر 40ا7نی- +- یقاس
ینAلاو" ینA' Dو2 0 4ون&- ا:
لزغ tƒ‹
ین%ن اراد' Ž7" ا' ¤&ک رد +ک 4ا
ین%ن ا-ا> و 40وس- +يا'.س و دوس
دنراد $"V" ."0 V- نادن'درد
ین%ن ا: نا" دLا- اo3 ;وق <يا دdق
G&5 +Lو@ Iي +- د.- ناو: +ک ار ا' ˜نر
ین%ن اواد' +ک دLا1ن yاdنا ‘.L
ا.5 Wسايرد و: د7'ا +- و5 ا' هديد
ین%ن ايرد Kل .- 4رz@ J.N: +-
دند.ک WŠ.ک *Q3 0ا +ک رو9 ." $Yن
ین%ن ا"ن) و: Wسا ناv.غ Kحا2 لوق
د"ا0 4ا ا' د"اL دنک هوQ9 .@ و: .-
ین%ن انg „و&8' و ی' ز9 اد3 0ا
.- 6-ا.> و5 4و.-ا +- هدFس اsفاح
ین%ن ا9 ن) ز9 „د2 .س 0 یياعد +ک
لزغ tƒ۱
ینک هدا0) Gغ 0 ار دو3 +ک +ت%ن <يا ون&-
ینک هدانن 40ور KQ/ .@ 4رو3 نو3
دL ی"او3 نا.@ ه0وک $@ .'!ا.3)
ینک هدا- 0ا .C +ک <ک و1س .%ف ا7لاح
Wسا ?و" Wت&‚ +ک ینا7'د) ن) 0ا .@
ینک هدا0 4.C دن5 4ا ی'د) ا- 67ع
yاز@ +- د0 ناوتن نا@رز- 4ا9 .- +7%:
ینک هدا') +M ی@رز- با1سا .,'
نان"د <يBL و.س3 4ا DدLا- ا".9ا
ینک هداتفا لد دا".ف 4وس ی"ا,ن .@
Dا7" د.يzC §7ف Gقر یک D./ا3
ینک هداس „رو هدن@ا.C 6Yن 0ا .,'
ظفاح 4راz@0ا- ;.ک +- .@ دو3 راک
ینک هداداد3 Wc ا- +ک 67ع اس- 4ا
<ک <يدلا لV9 +9او3 ی@دن- ا12 4ا
ینک هدا0) <سوس و <Z.C نا9 +ک
لزغ tƒT
ینکی( 4راz@ *&ع 4وک +- لد 4ا
ینکی( 4راک و 4راد \f با1سا
ین0ی( یيو@ و jک رد G%ح نا@و5
ینکی( 4را%L و Wسد +- .N¡ 0ا-
ار و: .,9 ردنا دن0ی' Jو' +ک نو3 <يا
ینکی( 4را,ن 4و- و iنر راک رد
ا12 نو5 +ک WYQ3 ;د د&ن ن) 0ا E%&'
ینکی( 4راz@ Wسود 4وک ^ا3 .-
$@ Eتس) 4Hن <† <يا زک Gس.:
ینکی( 4را3 $=œ 6ن&Q@ زک
Wسا Jرد' +فان د2 و: نا9 Eتس) رد
ینکی( 4راي ه./ 4ادف ار ناو
^ا3 +- ین%فا ی' و 6%لد و j7oل .غاس
ینکی( 4راŒ 4V- 0ا +&يدنا و
Wقو هاLداC ی@دن- +ک و.- ظفاح
ینکی( 4را- و: دننکی' +Qf .@
لزغ tƒb
ین7'0.س رد 4ور هر +@._س
یني.ق ا- ا=8' <يا WN@یM
yا2 دوL +@ ن) با.L یفو2 4ا +ک
ین78-را در).- +&7L رد +ک
را- د2 Wسا راز7- +ق.3 نا0 اد3
ین7تس) رد mدLا- W- د2 +ک
Wسا نا&نی- ی'ان +5 .@ Dو.'
ین7ن0ان .- <ک +v.ع 40ا7ن
<'.3 4اراد 4ا دLا- W-اوr
ین75 +Lو3 .- ینک یšر .@ا
qک رد 67ع ‘ا&ن Gن7-ی(
ینيد درد +ن یلد نا'رد +ن
K7غ 0ا +ک دLا- دL هB: ا"نورد
ین7&ن DوQ3 دنک.- یغا.5
دLا1ن ینا=7Qس W&,نا .@
ین7,ن 6Yن د"د W72ا3 +5
Wس7يو3دن: نا-و3 Gسر +5 .@ا
ین7=غ ا- د0اس- .@ دLا- +5
Gس.|- ا: ا=ن- +ناk7' هر
ین7- 67C 0ا ار 6يو3 لا'
DوQ3 ?رد روPح ار ظفاح +ن
ین7Y7لا GQع ار دن=&ناد +ن
لزغ tƒt
ین7&ن- ?و" +- ی-) Kل .- .,' و:
ین7- دو3 0ا +M ین7- +ک +نتف ." +ن رو
وا هديز,- هدن- یيو: +ک یياد3 +-
ینيز,ن یسک +ني.يد .کا5 <يا .- +ک
Wس7ن یکا- ;H- W'Vس +- Wنا'ا .@
ینيدی- دو1ن .@ دو- $س یلد ی-
د.ک نايور +' و.س3 ار و: ;.L و بدا
ینيدن5 د2 +تسياL +ک و: .- <ي.ف)
را3 ا- یتس&ن +ک $@ 4ا و: joل 0ا KFع
ین7-ی' ن) رد Wقو W_Qd' ا."ا¡
Gن%ن .@ Gنک +5 W17قر رو9 .- H2
ین7%س' ز› هرا5 دو1ن ار ناYLاع
Wسا3.- ناتسQ@ 0 Wياو" +- ی_12 دا-
یني.سن 0ا .:ه0ا: و $@ 0 nLو3 و: +ک
Wسار و ´5 0ا 4.,ن G%L.س 40ا- +&7L
ین7&ن- یسNن 6ن7- .sن' <يا .- .@
ون&- wQ¢ هدن- 0ا •.غی- ینkس
ین7- WY7Yح نا@رز- روsن' +ک 4ا
داO ^اC و لد هز7کاC و: و5 ین7ن0ان
ین7&نن د- ;د.' ا- +ک Wسا ن) n‚
د.- ظفاح لد و H2 ناور ILا <يا $7س
ین7- ین7ع +QY' اي +قاoلا ¨Q-
$,5 \[ 4ا ی&ک.س و یک0ان <يد- و:
ینيدلا لV9 +9او3 ی@دن- *ي!
لزغ tƒx
4و9 Kل و را‚ و Wسا .-ا +ياس ا7قاس
4و,- و: دو3 یلد $"ا را <ک +5 `و,ن <'
ز73 دي)ی( 6Yن <يا 0ا ی,نر Iي 4و-
4و&- بان ی' +- یفو2 هدول) *لد
<%' +7%: 6'.ک .- نا9 Wسا \1/ +QNس
4و• +QNس 0ا ;دق Dا1r هديد نا9 4ا
H- ˜ن@ د2 و ون&- W=نک W_7dن ود
4و|' K7ع هر +- و )رد 67ع رد 0ا
را‚ +- 4د7سر را-.@د +ک ار ن) .%L
4و› *7Yœ هر و نا&ن- ی%7ن l7-
0اس $-اق ار +ني) ی1Q/ نانا9 4ور
4ور و <") 0 د'دن <ي.سن و $@ ز@." +ن رو
ديو@ی' ناAف +- $1Q- +ک 4ا&,- mو@
4و1- *7فو: $@ ا'.N' BdY: +9او3
دي)ی' اير 4و- ا' ظفاح 0ا یتN@
4و- 4د.- mو3 +ک دا- WسNن .- <ي.ف)
لزغ tƒ}
4وQ¯ iنا1Q@ +- و.س eاL 0 $1Q-
4ون8' Dا'اY' ?رد mود دناو3ی'
$@ دو( یسو' 6:) +ک ا7- ین8ي
4ون&- د7حو: +ت%ن W3رد 0ا ا:
4و@ +لz- و دنFنس +7فاق ]ا- ناغ.'
4وQ¯ 4ا"لزغ +- درو3 ی' +9او3 ا:
دHن نا9 0ا ;ا9 Wيا%ح ز9 د7&f
4و7ند با1سا .- دن1' لد راO0
نو@“او Wc 0ا ونL KFع +dق <يا
4وس7ع ?اNنا +- راي W&%- ار ا'
<'ا باو3 و یياد@ و ايرو- Wقو mو3
4و.س3 iنروا رو3رد Wس7ن 67ع <ياک
د.ک با.3 ;د.' +نا3 هز=غ +- W=&5
4وری' Wس' mو3 +ک دا1' Wيرو=¢
.سC ا- WN@ mو3 +5 هدرو{اس ناY"د
4وردن +ت&ک 0ا ز› <' G&5 رون 4اک
داد هداي0 ظفاح +N7¡و .,' یقاس
4ولو' راتسد ه./ W&@ +تN&ک
لزغ tƒ€
4وL H3 Kحا2 +ک mو%- H3ی- 4ا
4وL H"ار یک یLا1ن و."ار ا:
*&ع Kيدا 67C *ياYح Kت%' رد
4وL ردC 40ور +ک mو%- .سC 4ا نا"
4و&- هر ناد.' و5 دو9و q' 0ا Wسد
4وL ر0 و ی-ا7- *&ع 4ا7=7ک ا:
د.ک رود 6يو3 +1:.' 0 Dرو3 و باو3
4وL رو3 و باو3 ی- +ک 6يو3 +- یسر +@ ن)
دتفوا Wنا9 و لد +- *ح *&ع رون .@
4وL n-و3 IQف باتف) زک ™ا-
H' نا=@ وL اد3 .¥ *ي.غ ;د Iي
4وL .: 4و' Iي +- .¥ WN" ب) زک
دوL اد3 رون +M D.س ا: 4اC 0ا
4وL .س و اC ی- و5 لV©او هار رد
.sن .sن' DدوL .@ا اد3 +9و
4وL .sن Kحا2 +ک دنا( ی%L qC <ي0
دوL .-0 و .ي0 و5 و: یتس" دا7ن-
4وL .-0 و .ي0 +ک Ž7" راد' لد رد
اsفاح Wسا لا2و 4او" D.س رد .@
4وL .ن" $"ا +@رد ^ا3 +ک ديا-
لزغ tƒƒ
ی"اوkتلود +- +ناk7' j:ا" ;._س
ی"ا@رد <يا +ني.يد +ک 4)0ا- WN@
نا9 ود .س 0 +ک 6ک ا' +ع.9 G9 و•M
ی"ا@) Dد"د E- نا9 ;ا9 و:.C
دنLا- ردنQق نادنر هد%7' رد .-
ی"ا&ن"اL .سفا دن"د و دنناتس +ک
4اC n3ا WN" ^را: .- و .س .ي0 W&3
ی"ا9 Kحا2 Kdن' و .,ن Dردق Wسد
6'ا- y./ +ک +ناk7' رد و ا' .س
ی"ا:وک <يد- راويد و دL .- IQف +-
<%' .P3 ی".M ی- +Qح.' <يا \oق
ی"ا.=@ .o3 0ا ?n- Wسا Dا=Q¡
لد 4ا دن&k1- .Yف WنoQس D.@ا
ی"ا' ا: دو- ها' 0ا و: IQ' <يn=ک
هد' Wسد 0ا ند0 ینادن .Yف ;د و:
ی"ا&نارو: qQ• و ی,9او3 دنس'
راد- +dق <يا 0ا ی'.L \=/ ;ا3 ظفاح
ی"او3ی' <ي.- ?ود.ف +ک Wس75 WQ=ع
لزغ tƒ‡
ی"اLداC راونا اد7C و: eر رد 4ا
یلا W=%ح د2 نانC و: D.%ف رد
هدا&@ <يد و IQ' .- ™ا ^را- و: IQک
ی"ا7س ه.oق 0ا ناو7ح ب) +=&5 د2
Gsعا Gسا راونا د-اتن <'."ا .-
ی"او3 +5 ." 4ا'.ف žا3 و Wسو: ن) IQ'
ديا( IL +ک qک ." نا=7Qس W=%ح رد
ی"ا' و ].' دندن3 وا 6ناد و $Yع .-
ی"Vک دO .س .- ی"ا@ ها@ +5 را 0ا-
ی"اLداC Eي) دنناد yاق ناغ.'
ب) د"د دو3 §7ف 0ا 6ناZ) +ک یA7:
ی"ا|س Wن' ی- دB,- نا9 ان:
را7غا و راي ناL رد دسيون mو3 و: IQک
ی"اک .=ع نوسفا یيازف نا9 zيو8:
Dزع 4ا7=7ک 0ا „وQ¢ و: .dنع 4ا
ی"ا1: W=2و 0ا <Šا و: Wلود 4ا و
Dا-ا.3 +=&5 0ا ی-) را7- یقاس
ی"اYنا3 KFع 0ا G7يو&- ا"+ق.3 ا:
G'ا9 Wس7S ی' زک ا"اLداC Wسي.=ع
ی"او@ Kست> 0ا و 4وعد هدن- 0 Iنيا
دتفا ند8' و ناک .- WA7: 0 4و:.C .@
ی"اک iنر دن&c ار ور e.س Dوقاي
نان7&ن KL زFع .- د&k1- Wلد uاد
ی"ا,_12 دا- 0ا یس.C هدن- لاح .@
د0 یN2 ;د) .- نا7dع „.- +ک یيا9
ی"ان@ی- 4وعد د1ي0 +نو,5 ار ا'
;ان د.-ی' ها@ +@ W"اLداC و5 ظفاح
ی"او3رzع +- )0ا- ا=ن' Wc 0 6•ر
لزغ t‡‹
یياد7L <' و5 Wس7ن ناA' .يد +M رد
یيا9 nفد و هدا- و.@ یيا9 +ق.3
دراد 4را1غ Wس7"اL +ن7ي) +ک لد
یيار <Lور W1_2 G1Q/ی' اد3 0ا
mو.ف هدا- Gن2 Wسد +- +-و: ;اهد.ک
یيار) ;ز- eر ی- ;روa ی' .@د +ک
˜ن.' و: G&5 هو7L 0ا د0 y! را q@.ن
یيان7-ان یC 0ا .sن $"ا دنو.ن
نا-0 +- در).- \[ .,' +dق <يا U.L
یياو.C <kس +- درادن +ناو.C +ن رو
.,' +ک نا'اد +- هديد 0ا ;ا+تس- ا"4و9
یي!ا- یس دننا&ن- ;رانک رد
Wسود eر ی- ا.' +ک روا7- هدا- یت&ک
یيايرد لد Gغ 0ا G&5 +Lو@ ." W&@
Wس.C +قو&8' <' ا- و,' Bغ <kس
یياو.C qک +- Wس7ن ;ای' ;ا9 و 4و زک
WN@ی' +@._س +ک د') mو3 +5 Gªيدح <يا
یياس.: ین و yد ا- 4اهد%7' رد .-
دراد ظفاح +ک Wسا <يا 0ا ینا=Qس' .@
یياد.ف دو- 0و.'ا یC 0ا .@ا ه)
لزغ t‡۱
یيا=7س ها' 4و.-ا ;اهد.ک G&5 +-
یيا9 ;ا+تس- 6Yن یo3ز1س لا73
<' 40ا1Y&ع رو&ن' +ک Wس" د7'ا
یيا.A/ +- دسر و.-ا +•نا=ک ن) 0ا
W3وس- راsتنا 0ا G&5 د&- Wسد 0 ;.س
یيار) qQ• G&5 و .س 4و0ر) رد
د0 G"او3 +ق.3 +- 6:) لد Wسا رد%'
یياLاg دنکی' ار +ک +ک E1- ا7-
د7نک و.س 0 ا' Dو-ا: +8قاو 0ور +-
یي!ا-دنQ- ]اد +- `وری' +ک
6يورد <' ;اهداد یسک +- لد ;ا'0
یياو.C W” و Jا: 0ا qک +- 6تس7ن +ک
دنن0 ¨7: هز=غ 0 نا-و3 +ک ;اY' ن) رد
یياC رد هداتفوا 4.س راد' KFع
Wسا ناتس1L رد ها' وا eر 0ا +ک ا.'
یياو.C هراتس ]و.ف +- دو- اFک
KQ/ Wسود 4اvر دLا- +5 $2و و „ا.ف
یيانg وا Bغ وا 0ا دLا- j7ح +ک
راªن +- نا7"ا' دنر).- „وL 0 ررد
یيايرد +- دسر ظفاح +ن7Nس .@ا
لزغ t‡T
یيانL) mو3 4و- و5 ی'Vس
یيانLور هديد ;د.' ناد-
ناياسراC لد رون و5 4دورد
یياسراC +,:وQ3 \[ ناد-
4ا9 .- Ž7" نا'دM 0ا Gن7-ی(
یياFک یقاس +dغ 0ا دL نو3 Xد
ا9 ن) +ک ناد.,' eر ناA' 4وک 0
یيا&@ $%&' UاتN' دنLو.ف
Wسا <سح دح رد +5 .@ نا9 ?و.ع
یيافوی- هو7L د.-ی' دح 0
Wس" یتM m.@ <' +تس3 لد
یيا7'و' ن!د E,نس 0 د"اوa
دنLو.فی' اFک <%فا یفو2 ی'
یياير د"0 Wسد 0ا –ا: رد +ک
دنتس%L W1_2 دع نان5 ناY7فر
یيانL) دو3 Wسهدو1ن یيو@ +ک
\'ا/ qNن 4ا 4راz,- و: .@ ا.'
یياد@ رد Gنک یياLداC یس-
Dدا8س 4ا7=7ک W'0و'ا7-
یياد9 یياد9 د- W1_dM 0
Wيا%L نارود رو9 0ا ظفاح <%'
یياد3 راک هدن- 4ا و: یناد +5
لزغ t‡b
یيان: Gغ 0ا داد نا-و3 +LداC 4ا
یي)0ا- +ک Wسا Wقو د') نا9 +- و: ی- لد
دنا'ی( باداL ناتس- <يا $@ `اد
یياناو: Wقو رد ار ناN78v بايرد
;د.کیM دا- ا- 6Nل0 +Q@ K&يد
یيادوس D.%ف <ي0 رz,- یoQغ اتN@
دنdقری' +QسQس ا- ا9 <يا ا12 دا- د2
یيا=7|ن دا- ا: لد 4ا jي.ح Wسا <يا
د.ک uان5 و: 0ا رود 4روF' و یقات&'
یيا17%L باياC دL د"اوc Wسد زک
Xاع رد +ک +ت%ن <يا WN@ دياL +ک +- بر اي
یيا9." د"اL ن) دو=نن qک +- هراس3ر
Wس7ن ی,نر و: 4ور ی- ار $@ <† یقاس
یيارا7- ]ا- ا: <ک نا'ا.3 دا&[
ی'اکان nس- رد نا'رد ;او: درد 4ا
یيان: +Lو@ رد qنو' ;او: داي 4ا و
G7=7Qس: +oYن ا' W=سق ه.ياد رد
یيا'.ف و: +5 ن) G%ح ی&يدنا و: +5 ن) joل
Wس7ن 4دنر Xاع رد دو3 4ار و دو3 .%ف
یياردو3 و ین7-دو3 K"z' <يا رد Wسا .Nک
هد ی' ;.,9 Eنو3 ان7' ه.ياد <ي0
یيان7' .غاس رد $%&' <يا Gنک $ح ا:
د') $2و mو3 4و- دL نا.F" KL ظفاح
یياد7L *Lاع 4ا دا- ^را1' WيداL
لزغ t‡t
یي)رد +- نادa0 ها5 ن) 0ا .@ لد 4ا
یي)رد +- نا=7&C دو0 4ور +ک ا9 ."
mو@ ینک $Yع +سوسو .@ +ک راد 6"
یي)رد +- ناوvر +vور 0ا WN2 ;د)
دB,ن Wسد W%Qف ی-) +- +ک دياL
یي)رد +- ناو7ح +=&5 0ا Kل +ن&: .@
’12 نو5 و: راديد D.سح 0ا G"دی' نا9
یي)رد +- نا&3رد د7Lرو3 و5 +ک دLا-
WM ;د ;را=@ و: .- ا12 و5 نادن5
یي)رد +- نادن3 و ;.3 $@ و5 +•نغ زک
د') Kل +- uا9 و: .F" KL هB: رد
یي)رد +- نا-ا: +' نو•M +ک Wسا Wقو
4و9 د2 ود هديد 0ا ;ا+تس- Dرz,"ر .-
یي)رد +- نا'ا.3 و.س نو5 و: +ک و- ا:
ور +' jسوي ن) +ک +&يدنا <%' ظفاح
یي)رد +- نازحا +1Qک 0ا و دي)0ا-
لزغ t‡x
یيو9ی' +5 ."د 0ا <ک نا&فا $@ و هاو3 ی'
یيو@ی' +5 و: $1Q- $@ +@._س WN@ <يا
ار یقاس و د"اL ا: .- ناتسQ@ +- دنس'
یيو- $@ و یLون ی' یسو- eر و 4B@ Kل
<ک ناتسQ@ iن") و <ک نا'ا.3 دا&[
یيو©د و: دق 0ا د0و'ا7- و.س ا:
داد د"او3 +ک +- Wلود Wنادن3 +•نغ ا:
یيوری' +ک .‚ 0ا انعر $@ eاL 4ا
Wسا رادي.3 mو9.C Dرا0ا- +ک 0و.'ا
یيو%7ن +يا' 0ا یFن@ +ن- و بايرد
Wسا دا- رz,"ر رد یيورو%ن \[ نو5
یيورو%ن \[ 0ا دن-.- 4.ن" y./
د0را E5 +فان د2 mد89 ." +ک ه./ ن)
یيو3 mو3 0 67يو- 4دو- .@ا 4دو- mو3
د') هاL <&Q@ رد یناتسد +- ].' ."
یيو@ لزغ +- ظفاح 40اساون +- $1Q-

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->