P. 1
biamri

biamri

|Views: 124|Likes:
منشور بواسطةapi-3707991

More info:

Published by: api-3707991 on Oct 17, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

درد رس لومعم ریغ للع

زا یدایز دادعت . دنشاب یم حرطم یعدم ناونع هب درورب !و"# $ ی%ار&'ا (ی)*ت رد هیو#ا+ یا, درد رس
-یرعت ی.%ا# رو/ هب 0 درد رس یللم1ا 2یب 2م3#ا یدنب ه45/ 6 درد رس یدنب ه45/ 2یرت 7ما8 رد ی&9 ا:نیا
درد رس 2یا ;لغا ی<و1 وی=ی' وتا> !$?ع هب . د#ا !دش !داد حرش @ !اتوA Bاشرا=C $ ا, یرس رد =8 اترد# $
!و"# $ ی<و1 وی' وتا> @ ینی1اب DE?ع @ Fویش 6 ریا Dلع ام @ یدعب ی ا, G)ب رد . Hسا ه&انشا# ا,
اب !ارم, یا, درد رس !رابرد ار 0 درورب I J KL M N#امد O P 6 Qاو هن>R J LS6 T Fو# یرایA یرا3ن,ا# J
U $ V اب H#وWع J XUY . Dی,د یم حرش
$ دردرس Zا5ترا در ای 2ییعت رو[نم هب ل\ی&1ومز$رل]سا $ درد رس دروم رد KL . دوش یم حرطم لاوس $د
I J یم ه^ یدردرس 2ین^ یین1اب یا:یC_ی $ H`, رCا $ !دوب JJJ B?م9 زا یر,ا[ت @ درد رس ایR
a . دشاب
M J a Hسا رد4^ یداع Hیعم8 رد دردرس Fویش اب نR Fویش Bb?&ا $ JJJJ رد درد رس Q$انت
B?م9 زا یر,ا[ت @ دردرس ایR cd لاس رد a دشاب یم IeVf ینی1اب یا:یC_ی$ نارا]م, $JJJJ =مادR
Pge رامیب cd $ !دوم# لیل"ت ار g 6 درد رس زا Hیا]ش دروم IhM هA یماiن, ار ا:#R 2یب رد 0 دjرد
. د#درA kرا=C @ د#دوب !دش رlا9 نامرد یارب
هی1$ا Hم?ع دراوم زا mی nی, رد درد رس . د*# !داد حرش @ ا, درد رس هب Zوبرم یا, یC_ی$ cd
B?م9 دروم رد یAد#ا Bاع1اطم نارا]م, $ =مادR هع1اطم را*&#ا نامز ات . دو5# cd oا3#ا درد رس $
B?م9 اب درد رس دراوم دادعت . دوب ه&'رC cd $ رزو> هع1اطم رد ی`یلi#ا نارامیب رد دjرد رWj زا
ات نارا]م, IhMp 2ی1$ا هA o$د ی#ا:8 qن8 رد ینیمز ی$ری# !دومزR راA زابرس نادرم رد دj رد
هلم9 cd . دوب ریr&م @ دن&شاد !ارم, هب ینیمز ی$ری# رد oا# H5+ 2ی9 ار
B?م9 اب درد رس دراوم زا 7یس$ !د$د"م 2یا cd s هب دسر یم ر[# هب I ?tم 6 هع1اطم ی9ار/ J
نارامیب ربارب رد !د"&م Bbایا ینیمز ی$ری# نادرم cd ی..)ت یا:,اi#امرد رد cd $ 0 P دار'ا J
هب ?&5م cd . دشاب ه&`با$ دن&'رC رار% هع1اطم دروم هA
لا]شا ریاس ربارب رد ulا$ ینی1اب ر[# زا ?tم 6 cd 0
• اب !ارم, هA دیدش $ Bدم ی#bو/ @ !دننA دوع دردرس Hسا !دش -یرعت 2ین^ 2یا ی%$رع دردرس
ه'ر/ mی ندوب راد نابرl یC_ی$ . دشاب ییانیب Bb?&ا ای $ @ vارW&سا @ Fو:ت @ ییا:&سا یب
. H`ی# یرا58ا ناشدو8$ $ دنشاب یم ی&یام9 لا]شا زا H5tم یCداو#ا هw)یرات $
B?م9 هب ه&`با$ یا, دردرس Fاو#ا cd لا]شا @ Bاع1اطم زا یرس $د ا:نت D#اد یم ه]یEا3#R ات s دا9
B?م9 هب ه&`با$ درد رس cd زا رi# ه&شxC یرi#زاب رادوم# یرC $ 2م دیر' . د#ا !داد حرش ار PII
هA د#دوم# Dیسرت ار رامیب TI $ دن&شاد ()*م ینی1اب DE?ع رW# P زا ی1ام&9ا ینی1اب DE?ع رW# cd ار
. د#داد یم نا*# TT 6 رامیب phI یدعب دوع دراوم اب ای هلم9 2ی1$ا رد ه^ ی%$رع درد رس زا 0 دjرد
دیدش $ Bدم ی#bو/ @ !دننA دوع درد رس s Hسا !دش -یرعت 2ین^ 2یا ی%$رع درد رس . دن&شاد Hیا]ش
mی ندوب راد نابرl یC_ی$ . دشاب ییانیب Bb?&ا ای $ v ارW&سا @ Fو:ت @ ییا:&شا یب اب !ارم, هA
هA ی#ارامیب . H`ی# یرا58ا ناشدو8$ $ دنشاب یم ی&یام9 لا]شا زا H5tم یCداو#ا هw)یرات $ ه'ر/
زا د,اش دروم @ رi# !دنیR هع1اطم mی رد . د#دش yx9 هع1اطم 2یا زا دن&شاد یرiید ل]ش یا, درد رس
IfT رامیب cd ار ی#?zع {ا54#ا HیWیA اب یدرد رس رامیب هس هA د#درA kرا=C ن$ارب $ |b$ر @
هلم9 2ی1$ا اب ار نرiیم رامیب را:^ $ !داد نا*# cd . 0 ..... ه&یمA یا:A?م 6 د#داد نا*#
B?م9 $ درد رس زا !دش kرا=C دراوم cd رس 2یرت دب @ ه'ر/ mی دیدش درد رس هA Hسا 2یا رi#ایب
دن#اوت یم ادj زا }رت $ یبو'و&' @vارW&سا @ Fو:ت اب !ارم, دردرس $ راد#ابرl درد رس @ درد
دید*ت ینی1اب Bار,ا[# cd دن&`, 2یا دAوم 0 نارامیب زا kرا=C $ ا, ه&سد 6 Bاشرا=C 2یا . دنشاب دا9
B?م9 اب دن#اوت یم 0...... 6 ی**A Fو# $ ی#رiیم یا, درد رس هA cd ریاس اب }ای% رد ه^ رC
. دن,د ~ر @ د#ردا# mی<و1$رو# Bار,ا[ت
دا9 B?م9 رد دردرس للع cd دا9 B?م9 رد دردرس هA د#دوم# {ر' یرC $ 2م دیر' s cd یم
د#اوت
• M
هA رامیب هس زاریا kرا=C . دشاب هم3م8 لاد را*ع Gیا='ا Hلع هب cd لاد نوی`#ات ر\ی, $
هA Hسا =rم ه%اس ندش هنیلیمد رiید Hلع . دنA یم دییات ار هیlر' 2یا دن&شاد Dی kو یا هم3م8
ددرC یم یرا:م !دننA Dی[نت D, هب ل.&م یا:`1ا\میا رد لادت ای نرiیم یlر' =Aارم mیر"ت هب ر3نم
هwب ر&د mی زا یدروم نارا]م, $ }ا, . Ip اب ه1اس cd $ ی#ا:Cا# درد رس هب ?&5م هA د#داد حرش ار
دا9 هلم9 2ی9 ینیب $د $ دیدش cd !دید ...... یر&`Aا هی9ا# رد ..... هA یدیدش یلی Hم?ع . دوب !دش
ی#رiیم B?م9 2ی9 ی]ی1 وب ا&م ر[# زا ی1اع' ل"م هی9ا# 2یا هA نداد نا*# ... اب نارا]م, $ رلی$ . دش
ی&#R دا3یا $ ی#رiیم یا, دی&\> ندش دازR ه3ی&# رد $ ی%$رع ر$د Qا:&1ا لماش رiید للع . دشاب یم
B?م9 2ی9 .... دی\ی1وW`' 2یلیم یا:یداب cd 7/ا4&م GنAا$ ی&A?> $ ی1ایلت $د#R یا,دی\ی1 وW`' اب هA
یتامدj د#اوت یم نرiیم هA د#درA دا:ن*ی> ن$ارب $ |b$ر . د#وش یم نرiیم دا3یا |ر"م $ !داد نا*#
هب ر3نم و, !دش ی5.ع €ی"م لاد رد ینمیا •سا> لی:`ت ;5س 2یاربانب @ در$R درا$ ی=rم ی#و دس هب
cd . دراد# دو8$ !داس ی#رiیم B?م9 2ی9 ی=rم ی#و دس ;یسR زا یع/ا% لی1د دو8$ 2یا اب . ددرC
2یAو1 ر&نیا ییامس?> uطس Gیا='ا زا ییا, ه&'ای p رد .... cd دشاب 2یا !دننA نایب Hسا 2]مم نرiیم $
B?م9 2ی9 درد رس هب ر3نم ینمیا هب ه&`با$ دنیR ر' mی هA cd دا:ن*ی> ‚ابر$ا $ mید#اس . د#وش یم
دوع 2ی9 نرiیم Hلع Hسا 2]مم 2ی#وت $رس G,اA هA د#درA cd ی#ارامیب رد درد رس نا=یم . دشاب
هA cd اب نو&سا ƒماA $ 2ی\1R mم a Hسا رد4^ د#راد MVf هب ?&5م رامیب cd $ !درA ه59ا.م
هA دن&'ایرد V F$رش زا ل5% !ام هس ا:#R زا رW# cd یمامت . د#ا !دوب نرiیم را^د V نرiیم ه4باس رامیب
ی5/ Bاشرا=C رi# ه&شxC رو/ هب ر'$رت $ دروWیلA . دن&شاد PI„ هA یرامیب cd ای ه&شاد یعط%
هب |و]*م cd mینیلA هب $ د#ا !دوب cd یرi#زاب ار د#ا !درA هع8ارم 2&iنشا$ !اi*#اد رد 7%ا$
. د#درA I„ 6 رامیب V … نرiیم 6 دن&شاد دیدش درد رس 0 دjرد If † رW# P mیس?A @ دj رد I رد
‡یار @ دj M ی**A درد رس دjرد „ † رW# M ا, درد رس هA د#درA }ا`9ا ناCدن`یو# . 0 ˆ دj رد
هب ه&`با$ cd رد ار ا, درد رس دادعت د,اش O دروم هع1اطم هس !$?ع هب . دنشاب یم# cd kرا=C
ل$د8 6 . د#درA I دادعت ناCدن`یو# نو^ دریC رار% دا4&#ا دروم H`#اوت یم =#را$ $ نرا$ kرا=C 0
دار'ا cd mی رد هA دن,د یم نا*# رiید هع1اطم رد . د#دوب !در]# رA‰ ار هع1اطم دروم یا, ی#رiیم $
نارامیب رد نرiیم Fویش ی,اi#ام رد Hیعم8 cd هA Hسا ی1ر&نA دار'ا ربارب $د cd زا 2م . د#راد#
$ نرiیم 2یب Zا5ترا هA یا هع1اطم cd . D&`ی# 7لطم د,د نا*# دار'ا oومع رد ار
دا9 B?م9 رد هA دشاب یم ردا# ی&م?ع درد رس s هj? cd D`ی#ا]م . Hسا !دش !داد حرش یبو هب
B?م9 اب درد رس یا هنیمز cd kدرC رد یا:نیAو&یس هع1اطم $ ..... زا !داW&سا . Hسا !د*# ه&انش
$ نرiیم نام=م, ŠاWتا . دشاب !دننA mمA ا, D`ی#ا]م 2یا نداد نا*# رد Hسا 2]مم cd هع1اطم $د رد
ی]ی&#< Zا5ترا Bروj نR رد دوش ربارب $د ‡یا&# رCا هA Hسا هل‹`م 2یا رi#ایب ی&یعم8 Œی4"ت ینی1اب
. دوش و3&`8 دیاب
لاس زا ار ی`یلi#ا $ یو`#ار' نابز هب دو8وم Bاع1اطم 2م s N#امد $ درد رس Iepp لا9 هب ات
هA د#درA kرا=C نارا]م, $ امی*Aات . D&'ای N#امد $ دردرس دروم رد ه1ا4م $د ا:نت $ oدرA و3&`8 „P
زا رW# Mgg 6 ناری> !اi*یاسR رد 2Aاس $ یر&`ب 2`م رامیب MV دردرس زا د#راد N#امد هA 0 دjرد
د#رب یم ‡#ر درد رس زا هA یدار'ا زا . دن&`, یAاش Ve 6 ی**A دردرس دj رد IV $ 0 دjرد MI رد
6 دj V . دن&شاد نرiیم 0 دj رد
Œ'اوم @ یللم1ا 2یب درد رس 2م3#ا یا, رایعم }اسا رب @ یرس N> ی_1ا رو# اب نارامیب زا ی]ی درد رس
لماش دنشاب یم درد رس هب ه&`با$ H5tم رو/ هب هA یلماوع . دوب I یCد#ز لامعا هب یi&`با$ oدع J
ه#از$ر M $ یعی5/ Fاب J P @ 2س هب ه&`با$ !$رC نR رد درد رس نا=یم . دوش یم یعی5/ H5"j !و"# J
6 دو5# N#امد Fو# $ ی&Aر9 -عl oدع ای دو8$ @ Nن8 MV رد یرمیا=1R نارامیب رد ا, درد رس دjرد
ربارب MI هA ی#ارامیب رد درد رس نا=یم هA دن&'رC ه3ی&# 2ین^ ناCدن`یو# . 0 ی%$رع N#امد رد دjرد
درد رس نا=یم نارا]م, $ و# 2لب . Hسا 2ییا> mی<ر#وت$رس Hی1اع' G,اA Hلع هب bام&9ا د#راد N#امد
رد رi# !دنیR رو/ هب ار Fا)# 7یام ل=ب زا دعب PeV رار% یسررب دروم دن&شاد N#امد هA ی1او&م رامیب
ا:نت . د#داد g 6 رامیب M 6 نداد نا*# ار 0 دjرد „ uیlوت ناCدن`یو# . 0 دیدش دروم mی @ -یW دروم
s هب ه&`با$ N#امد نارامیب رد 2ییا> نا=یم هA د#داد I درد هب }ا`9 یا:#ام&اس ندش لاع' G,اA J
2س هب ه&`با$ M $ یتو5]نع $ یا هماش H)س !رW9 7یرس ندش ه&`ب J P ر&]یراب ;5س هب ر&مA H*# J
یا, D`ی#ا]م $ ا:یC_ی$ اب هطبار رد Hبا+ ‡یا&# !زا8ا هع1اطم $د . دنشاب یم یا !ر:م 2یب ~اروس ندش
یم# ار د#راد N#امد هA ی#ارامیب رد درد رس Fویش !$?ع هب . د,د یم# ار N#امد نارامیب رد دردرس
. درA در$R رب 7یس$ یدروم O د,اش Bاع1اطم oا3#ا ن$دب ناوت
ینی1اب لا]شا $ نا=یم s Qاو Bb?&ا $ درد رس
لاس رد Ie„g نارا]م, $ H1انیم هلیC Ig زا دروم Vf 6 رامیب Pp هب ?&5م 0 دjرد d• یداد`#ا
$ @ Hس$ر' $ و‹تام . دن&شاد Hیا]ش ی,اi"5j لا&#$ر' ای ر*&نم یا, درد رس زا هA د#درA kرا=Cار
رد ار ن_ی`Aا Fا5شا oدع V زا رW# IM دوع $ دیدش یا, درد رس ای ه#ا5ش دیدش یا, درد رس هA یرامیب
. د#دوم# یسر رب دن&شاد u5j ل$ا !دننA
$ دیدش ات €سو&م ی,اi"5j یا, درد رس هA H'ایرد @ ید,اش O دروم هع1اطم mی رد }$ر Bوب اریا
هA ی#ارامیب رد اتدمع یرامR ر[# زا Zول)م ای ی%$رع Fوت زا ییا, درد رس d• زا رت 7یاش دن&شاد
رر]م ی`#$ا^ $ nیرد1ا . د#دوب !دش Qا)&#ا د,اش ناونع هب هA @ دوب ی$ یسان*#ا$ر نامترا>د یاzعا
نارامیب رد d• ا:#R !$?ع هب . Hشاد# دو8$ یرامR راد ینعم y?&ا اما !دوب ا, د,اش زا رت 7یاش
=8 هب Qاو هب ه&`با$ ی`Wنت Bb?&ا اب 0 درم $ نز 6 نارامیب هA د#درA kرا=C d• هA ی#ا#ز $
اما ه&شاد Hیا]ش Qاو لEا`م زا هA ی#ارامیب . دن&شاد ا, د,اش H5`# هب ا ر رر]م یا, درد رس kرا=C
6 دن&شاد ار رر]م یا, درد رس نا=یم 2یر&*یب دن&شاد# دو Qاو ل]*م زا ینیع د,اش nی, Pg رد
. 0 دj
Qاو Bb?&ا هب ه&`با$ درد رس D`ی#ا]م
هب ه&`با$ یا, درد رس s ی`Aو\ی, d• دسانش یم Ž ی`Aو\ی, هب ه&`با$ درد رس • ناونع H"ت ار
ی$ر رب ار ه#ا5ش نارا]م, $ $رداA . If Qا)&#ا ی'دا.ت رو/ هب هA یا هشو درد رس هب ?&5م رامیب
2یب ن_ی`Aا Fا5شا oدع . د#داد oا3#ا د#دوب !دش pV ات ge یارب دjرد I ات PP رد ه4ی%د g زا دروم IT
6 داد ~ر هلم9 دروم V„ Hسا 2]مم ه#ا5ش ی`Aو\ی, زا یت?م9 هA دن&'رC ه3ی&# ناCدن`یو# . 0 دj رد
ی$ر رب هع1اطم نامز رد ار ی:با*م ‡یا&# Hس$ر' $ و‹تام . د#درC Qاو 2ی9 اjو. دا3یا ;5س IM
Hسد هب ی,اi"5j ای ه#ا5ش دیدش یا, درد رس هب ?&5م رامیب
• دن&شاد# دو Qاو ل]*م زا ینیع د,اش nی, اما ه&شاد Hیا]ش Qاو لEا`م زا هA ی#ارامیب
. دن&شاد ار رر]م یا, درد رس نا=یم 2یر&*یب
?&5م نارامیب رد درد رس ;5س ی`Aو\ی, هA هیlر' 2یا زا لا9 ر, هب ی`#$ا^ $ nیرد1R هع1اطم . د#در$R
نارامیب رد ه#ا5ش نویسا#_ی`Aا هA دن&' ای رد ا:#R . در]# Hیام9 دوش یم d• ی,اi"5j یا, درد رس $
نارامیب اب ددع&م d• . دن&شاد# یت$اWت د#دوب !داد# kرا=C ار ددع&م یا, درد رس هA
ل9ارم Bدم ی#bو/ B?م9 هب ه&`با$ ی,اi"5j نرiیم s Qاو ییا:&#ا ل9ارم رد یتb?&ا UUU $
UY $ •‘c Fوl$ رi#ایب Hسا 2]مم Qاو 2ی9 mی<و1وتا>وی=ی' Bارییrت 2ینwم, . Hسا Qاو
kرا=C =ی# Qاو رد ه#ا5ش B?م9 هع1اطم $د ر, رد . دشاب Qاو ل9ا رم 2ی9 7یاش رو/ هب
. Hسا !دش
(س TT
زا لا4&#ا 2ی9 7یاش رو/ هب هA ه#ا5ش ی#درC BاAر9 هA درA {ر' 2ین^ ر5یاب s !و41اب یا, D`ی#ا]م ریاس
نارامیب رد ی,اi"5j یا, درد رس یارب !دننA دعا`م لماع Hسا 2]مم د&'ا یم ŠاWتا هب Qاو
هب ?&5م d• $ ا:&ی1اع' Hسا 2]مم یعی5/ یا:م&یر رد Bارییrت هA درA دا:ن*ی> !دن`یو# 2یم, . دشاب
!دام $ ل$=یتروA حوطس ’ هب ه&`با$ یا, درد رس رد ار ی*4# Hسا 2]مم 2یاربانب $ د,رد ییrت ار
نارامیب رد هم3م8 لاد را*' رد رxC د$ز Gیا='ا . دیام# اWیا Qاو d• ی*4# د#اوت یم $ !دش !د,ا*م
نو را*' رxC د$ز Gیا='ا دوم# {ر' ر&`Aد دشاب ه&شاد H1ا9 2یا هب ه&`با$ یا, درد رس رد ار
. دشاب ی,اi"5j یا:#رiیم هنیمز Hسا 2]مم mیم&`یس
رو/ هب ی]ی=ی' Hی1اع' لا5#د هب درد رس ندش رتدب $ vارW&سا @ درد رس ی#ابرl HیWیA @ رو# زا }رت “
. دوب نرامیب زا رت 7یاش ی#رiیم دار'ا ه&سد رد !دمع
ه&انشا# !دش kرا=C Qاو ل?&ا یاراد نارامیب €سوت هA دردرس Fاو#ا oامت یعط% Fویش s هj?
. Hسا
را^رد نارامیب رد اjو. ر&*یب Fویش هب لیامت ی,اi"5j دیدش یا, در درس لا9 ر, هب d• . د#راد
0 . o 6 . د#راد ندش 2ش$ر هب زای# ی,اi"5j یا, درد رس 2یا یا, D`ی#ا]م
Fو# یرا3ن,ا# $ درد رس U رب دیAات 2م اما دراد دو8$ یرایA O د1و#رR یرا3ن,ا# Fو# را:^ s یرایA
Fو# یرا3ن,ا# هب ه&`با$ یا, درد رس ی$ر U oونCام ~اروس نایم زا هw)م هی9ا# Œ&' s 6 oراد یرایA
0 . یلیموi#ریس ن$دب ای اب
لاس رد دروم رد uیlوت 2ی1$ا نامز زا s ینی1اب DE?ع $ نا=یم IgeI یا, یرس $ Bاشرا=C
رد درد رس هA د#ا !درA H5+ ار یددع&م یرامیب IV ات „V ر#و&سا اریا . د,د یم ~ر نارامیب دj رد
رد ار درد رس یا:یC_ی$ $ نا=یم PT mید=# . داد حرش رامیب Ve 6 دj رد PThMf درد رس زا 0
$ ه&شاد Hیا]ش IT oدع ای دو8$ $ Œ&' Hعس$ . دن&شا د 0 ا, ز$ر ات ا:&عاس 6 Bدم ی#bو/ B ?م9 رW#
یا, درد رس ینی1اب لا]شا ر#و&سا !د?ع هب . دراد# درد رس نا=یم هب ی/ا5ترا یلیموi# ریس دو8$
دو8$ هب !دش Qا)&#ا یا, د,اش رد ی'دا.ت رو/ هب هA ی یا, درد رس اب ار هب ه&`با$ Bدم ی#bو/
$ 2س ر[# زا ا5یر4ت $ ه&شاد درد رس هA ی#ارامیب $ ه&شاد# هA ییا, ی#رiیم 6 @ دوب !دمR
هب هA ییا, درد رس $ ادj زا }رت @ ه'ر/ mی درد . دوم# ه`یا4م 0 د#دوب نارامیب اب نا`]ی Nن8
HیWیA @ رو# زا }رت . د#دوب رت 7یاش د,اش ه&سد رد !دمع رو/ هب د#وش یم دید*ت یCدعا% هطسا$
Gیب دن&شاد هA ی#ارامیب رد . دوب نارامیب لا5#د هب درد رس ندش رتدب $ vارW&سا @ درد رس ی#ابرl
رس @ ا, ی#رiیم زا Gیب دن&شاد هA یدار'ا رد . دن&شاد ی5ن8 را*&#ا درد رس @ یا, درد رس زا
. Hشاد دو8$ یرس N> یا, درد رس $ هwیC II زا رW# IT $ @ دن&شاد ی#bو/ درد رس اب هA یرامیب
II زا رW# IM ینی1اب |?م رد دو8وم یا:یC_ی$ اب هبا*م یدرد @ دن&شاد یا, درد رس هA یرامیب
. د#درA یرi#زاب درد رس $ دروم رد ار Gیو Mp زا دروم Vf 6 رامیب VM هA 0 دjرد ”cU
ی**A Fو# 6 د#دوب یAاش درد رس زا دن&شاد IM ن$دب نرiیم @ دjرد T اب نرiیم @ دjرد T
وم< یرت ی_1ارو# @ دjرد M 6 لا&ی> ی`Aا O لا&ی> ی`Aا Qاس درد رس دjرد Mg ا, 0. دjرد
oامت . د#راد Šر' D, اب 0 !دننA ~اروس ای ی#ابرl @ دنA یرا3W#ا 6 HیWیA $ 0 ا, ه&W, ات ا, هی#ا+ 6 Bدم رد
@ دن&'ایرد ناCدن`یو# . دوش یم دید*ت لو1ا`1ا$ ه5ش یا,رو#ام اب درد هA د#داد حرش هب ?&5م نارامیب
. دشاب یم ر?ی`#وت Œ&' نا=یم اب Zا5ترا رد H5tم رو/ هب
رو/ هب هA ه'رس €سوت !دش mیر"ت $ ر+ا !اتوA یا, درد رس s هب ه&`با$ یا, درد رس D`ی#ا]م
ه`W% لاد یbاب را*' لا4&#ا هب ر3نم ه'رس هA دوم# اعدا =مایلیم . دشاب یم دن&`, اب !ارم, یعیاش
HAر9 روس هب هA نا=یم دوش یم هم3م8 لاد هب د$ر$ هب ر3نم ه3ی&# رد $ یعا)# لاد اب هنیس
دوش یریCول8 نR 2یEا> yر/ هب HAر9 زا ه]نیا رiم !دش هیل)ت Fا)# لاد هب دوش یم =rم درا$ یعی5/
لاد هب هA ی#امز @ !دمR 2ییا> یا, لی`#وت @ هم3م8 لاد را*' رد ی*یا='ا 2ین^ اب . 0 رد ?tم 6
یم دا3یا داد`#ا نR لا5#د هب $ !دش !در*' oونCام ~ اروس ل اد هب رت ی4مع ی&9 دوش یم هیل)ت Fا)#
رب G*A هب ر3نم یا هwیرد $ یوC ر+ا 2یا هA د#درA }ا`9ا نارا]م, $ ام1ا> $ •رب ند نا$ . دوش
2یاربانب !دش رد هب }ا`9 ی#ا%و' ی#درC یا, ه*یر $ ی=rم Qا.عا ی=rم Qا.عا ی=rم Š$رع ی$ر
ه*یر ی$ر رب را*' هب ر3نم ر?ی`#وت Œ&' هA د#داد uیlوت نارا]م, $ لا]سا> . ددرC یم درد رس ;5س
Hی1اع' @ ا و1ا`1ا$ یا,رو#ام €سوت دو هبو# هب H1ا9 یا هA !دوم# دا3یا $ !دش $ ی5.ع یا,
ای ه'رس €سوت هA Bدم ی#bو/ $ هع8ار یا, درد رس D`ی#ا]م . ددرC یم mیر"ت !ریغ $ ی]ی=ی'
یم !داد حرش نرامیب €سوت هA ا, دردرس زا یzعب . Hسا ه&انشا# د#وش یم mیر"ت هبا*م لامعا
$ ر?یزاب نرiیم @ !دی*A لو/ اب نرiیم @ ن$دب نرiیم @ اب نرiیم یارب ار یا, رایعم د#وش
;5س د#راد یدع&`م هنیمز هA یدار'ا رد هA درA {ر' ا#اراو . دنیام# یم !در$R رب ی**A درد رس
. ددرC یم نرiیم mیر"ت
درد رس ای نرiیم نام=م, ŠاWتا ا:نت اب نرامیب رد Bدم ی#bو/ یا, درد رس هA درA }ا`9ا ر#و&سا
$ یلیموi#ریس @ =rم ه%اس رب را*' Hلع هب ی=Aرم درد هA دوم# {ر' 2ین^ $ا . دشاب یم# $ ی**A
ا#اراو $ ر#و&سارد#bو, Hیا:# رد . دنشاب یم یییا, درد رس 2ین^ !و41اب للع هم3م8 لاد نو را*'
. د#درA kرا=C نارامیب رد ار 2ییا> را*' اب دردرس
$ ندوب ی#درC ای یرس N> @ ندوب Bدم !اتوA یا, درد رس یC_ی$ . Hسا 7یاش رد درد رس s هj?
لا]ی $رس وی#ارA یا:#ام&اس G*A هب ر3نم هA ر?ی`#وت Œ&' $ لانی\سا وی#ارA ییاد8 €سوت mیر"ت
دوع @ Bدم ی#bو/ یا, درد رس D`ی#ا]م رiید Bرا5ع هب . د#درC یم دا3یا دوش یم درد هب }ا`9
اب 6 نرiیم زا ی1ا]شا دن#اوت یم ا:نیا . Hسا oولعما# @ دن,د یم kرا=C نارامیب هA دیدش !اi:C $ !دننA
. دنشاب ه&شاد 2ییا> ای bاب را*' اب یا, درد رس $ ی**A درد رس @ 0 ن$دب ای
Hjر' یا:&#وWع @ mین\سR Hی_نم ینعی 6 H#وWع زا یشا# {راوع ;لغا s اب H#وWع $ درد رس
هب یزدیا نارامیب . دنیام# درد رس دا3یا دن#اوت یم 0 oوWن1 @ !د#$ر*ی> ی#و#اA دن^ یتا>و1اW`#او]1 @ ;ل/
. دن,د یم Gیا='ا ار mی#<وتا> درد رس N#اش 2یاربانب دنشاب یی$راد دن^ نامرد H"ت هA دسر یم ر[#
یا, $راد زا یشا# درد رس دن#اوت یم $ !دوب داوم هب 2یدا&عم هب !رو1R نارامیب زا یدایز دادعت 2ینwم,
دنشاب یم ی**A درد دس $ نرiیم ینس ه&سد رد هب !دو1R نارامیب ا&یا:# . دنشاب ه&شاد ل]1ا ای هعونمم
. دن&`, 7یاش Hیعم8 رد bام&9ا هی1$ا یا, درد رس 2یاربانب .
s ینی1اب Bار,ا[ت $ Fویش II ات VV دننA یم Hیا]ش درد رس زا د#راد H#وWع هA ی#ارامیب دjرد
د#راد هب ه&`با$ ی`]ل\مA ای ه&شاد هA ییا:#R هب H5`# یر&مA لام&9ا هب ریا یمرس یا, !دش لید5ت
درد رس ی..)ت mینیلA هب هA یزدیا دار'ا دادعت هA درA نایب 2ی&سادلC . دننA یم Hیا]ش درد رس زا
زا ی&با+ رو/ هب د#ا !درA هع8ارم M لاس رد رامیب IegI هب pT لاس رد رامیب Iegg ه&'ای Gیا='ا
ی&انش ریC هم, هع1اطم ه#وiwی, 6 . }ا !د*# ه&انش H#وWع اب درد رس Œی%د Fویش ه^ رC @ Hسا
هب اب !دو1R نارامیب رد ا, درد رس دیاش هA د#داد uیlوت =تروب یA $ ی$و1و, 0 . Hسا ه&'ای# را*&#ا
ل$د8 6 هب ه&`با $ درد رس رط لماوع ر/ا M ینی1اب Bار,ا[ت . دشاب Hیعم8 oومع زا رت 7یاش @ 0
ل$د8 6 Hسا !دش ه&]ید @ یرامیب یا هنیمز Hیلع هلیس$ هب @ اب !ارم:, درد رس P $ نو&\ی1 . 0
رد درد رس یا:یC_ی$ دن&شاد یعس نارا]م, Te mی رد ای $ N#ا<ر$ا G)ب رد هA ار اب !دو1R رامیب
هA دن&'ایرد ا:#R . دننA یبایزرا د#ا !دش هنیاعم mینیلA gM mی هب یو#ا+ ییا, درد رس نارامیب دj رد
رد نرiیم 2ینwم, . 0 زومس?>و`Aوت @ یAوAو&\یرA Hی_ننم ?tم 6 دن&شاد !دش ه&انش Hلع p رامیب
6 دش ه&انش IM رد ی**A درد رس @ 0 دjرد M 6 رامیب T 6 رامیب mی رد Hیزونیس $ 0 دjرد M
. 0 دjرد
نارا]م, $ نو&\ی1 @ نارامیب رد درد رس ی,ارم, $ HیWیA @ رار]ت @ F$رش زا ا:#R لیل"ت یان5م رب
درد رس ات دنیR یم Hبا+ ر[# هب ر&مA 0 نرiیم ?tم 6 Dی kو یا, درد رس هA د#درA !راشا 2یا رب
اب هA 0 ریC اz' هعیاl ?tم 6 ید8 یا, درد رس ات دنیR یم Hبا+ ر[# هب ر&مA 0 نرiیم ?tم 6 ید8 یا,
ا3یردت ی ا !دوت Bاعیاl ای Hی_ننم اب !ارم, یا, درد رس . دن&`ی# !ارم, یعlوم mی<و1$رو# (Eا4#
Dی kو درد رس ینی1اب یا, یC_ی$ رد !دمع لادت ر/ا)ب هA دن&'رC ه3ی&# ناCدن`یو# . د#وش یم دا3یا
یعیس$ رو/ هب دیاب H#وWع هب ?&5م نارامیب @ ید8 یا, درد رس لبا4م رد
• Tp
ه3ی&# 0 6 2س درب $ یو1 . د#وش یبایزرا @ د#وش یم $رب$ر درد رس دید8 F$رش اب هA ی#امز
. . دن&'رC ی:با*م
}ا`9 یا:#ام&اس G*A لایر@ H#وWع ! Q_ننم یبا:&1ا •سا> هب ه&`با$ یا, درد رس ییاز یرامیب
ای 0 F$ر*م ا# ای F$ر*م 6 ا,$راد €سوت درد یمی[نت یا:,ار رییrت $ یا !دوت هعیاl mی €سوت درد هب
!دوب یرا58ا هب ه&`با$ یا, درد رس رد روموت ز$ر]# لماوع $ا, 2یAو1ر&#ا G4# . دشاب اب H#وWع
. Hسا !د*# Hبا+ اما
یا !دوت Bاعیاl ای Hی_ننم لtم یرامیب ید8 {راوع Hلع هب هب ه&`با$ یا, درد رس HیرtAا “
. دشاب یم
Hلع هب هب ه&`با$ یا, درد رس HیرtAا . Hسا اب H#وWع زا یعیاش Hم?ع درد رس s هj?
kو یا, درد رس ینی1اب Bار,ا[ت . دشاب یم یا !دوت Bاعیاl ای Hی_ننم لtم یرامیب ید8 {راوع
هب !دو1R نارامیب 2یاربانب . د#راد لادت D, اب ;لغا د#راد H#وWع هA ی#ارامیب رد ید8 $ Dی
لماA Bانیاعم H"ت د,د یم نا*# ار دو درد رس اب یرامیب هA ی#امز دیاب یرامیب ل9ارم زا ر[# yرj
. د#ریC رار%
درد رس . دشاب یم ی=rم $ mیم&`یس -ل&)م یا, یرامیب $ Bb?&ا زا ی&م?ع درد رس s ‡یا&#
s هب ر3نم هA Hسا ییا=ی رامیب دنیRر' ه#وCر, زا یتار,ا[ت I ی$ر رب درد یا, !د#ریC ندش لاع' J
یا هماش H)س $ ی=rم Š$رع M د رد ی=Aرم یا:,ار Dی[نت رد ل?&ا O P درد یا, !د#ریC mیر"ت O
ای _ننم رد T . ددرC یم @ لا]ی $رس وی#ارA یایسا' ای لjا4م @ B?zع G*A O
B?م9 Hسا 2]مم یطیارش 2ین^ . د,د یم ~ر H#وWع $ @ B?م9 اب درد رس 2یا ربانب
. دیام# mیر"ت نرiیم ه#ا&سR رییrت Œیر/ زا ی]ی&#< دع&`م دار'ا رد ار ی#رiیم
یا, Hیعl$ زا ر5 Hسا 2]مم درد رس ل$ا . Hسا ددع&م یو#ا+ یا, درد رس 2یا اب درورب !و"#
ی#ارامیب زا 7یس$ Œی4"ت هب ار ام دایز دیدرت 2یاربانب . د,دب رامیب رد ;ل/ Hjر' یا:&#وWع لtم ید8
. دوش یم نومن,ر Hسا درد رس 7یرس Hلع هA ی]ی<و1وتا> دنیRر' نامرد هب $ د#راد ی1?&ا 2ین^ هA
یرامیب Qر)م ;%اوع 7#ام Hسا 2]مم هA DینA !داW&سا ییا:#امرد زا هA د,د یم ام هب ار نا]ما 2یا ای#ا+
. دشاب یم نR یا هنیمز D`ی#ا]م هب ه&`با$ درد نامرد Hیا:# رد . د#وش

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->