‫علل غیر معمول سر درد‬

‫سر درد های ثانویه در تشخیص افتراقی و نحوه برخورد به عنوان مدعی مطرح می باشند ‪ .‬تعداد زیادی از‬
‫اینها حتی در جامع ترین طبقه بندی سر درد ( طبقه بندی انجمن بین المللی سر درد ) به طور ناقصی تعریف‬
‫و ندرتا جز در سری ها و گزارشات کوتاه ‪ ،‬شرح داده شده اند ‪ .‬به علوه پاتو فیزیو لوژی اغلب این سر درد‬
‫ها ناشناخته است ‪ .‬در بخش ها ی بعدی ‪ ،‬ما علم اخیر ( شیوع ‪ ،‬علئم بالینی ‪ ،‬پاتو فیو لوژی و نحوه‬
‫برخورد ) را درباره سر درد های همراه با ‪ – ms 2 -1‬دمانس ‪ -3‬آپنه خواب (‪ -sa( 4‬ناهنجاری کیاری نوع‬
‫‪ I‬و ‪ -5‬عفونت با ‪ HIV‬شرح می دهیم ‪.‬‬
‫در مورد سر درد و اسکلروزمولتیپل به منظور تعیین یا رد ارتباط سردرد و ‪ ms‬دو سوال مطرح می شود ‪.‬‬
‫‪-1‬آیا سر درد ‪ ،‬تظاهری از حملت ‪ ---‬بوده و اگر هست و یژگیهای بالنیی چنین سردردی چه می‬
‫باشد ‪ .‬؟‬
‫‪-2‬تناوب سر درد در ‪ ----‬و اختللت شیوع آن با شیوع سردرد در جمعیت عادی چقدر است ؟‬
‫آیا سردرد ‪ ،‬تظاهری از حملت ‪ MS‬می باشد ؟ در سال ‪ 1950‬آدامز ‪----‬و همکاران ویژگیهای بالینی‬
‫‪ 389‬بیمار ‪ MS‬را تحلیل نموده و ‪ 8‬مورد شکایت از سر درد ( ‪ 1/2‬درصد ) در بین آنها را هنگامی که‬
‫برای درمان حاضر شده بودند ‪ ،‬گزارش کردند ‪.‬‬
‫ویژگی های مربوط به سر درد ها ‪ ،‬شرح داده نشد ‪ .‬سر درد در هیچ یک از موارد علمت اولیه ‪MS‬‬
‫نبود ‪ .‬تا زمان انتشار مطالعه آدامز و همکاران مطالعات اندکی در مورد حملت ‪ MS‬و سر درد انجام‬
‫گرفته بود ‪ .‬تعداد موارد سر درد با حملت ‪ MS‬از صفر درصد در بیماران انگلیسی در مطالعه پوزر و‬
‫همکاران تا ‪ 1/26‬در صد در مردان سرباز کار آزموده نیروی زمینی در جنگ جهانی دوم که اولین‬
‫حمله ‪ MS‬را حین ثبت نام در نیروی زمینی به همراه داشتند ‪ ،‬متغیر بود ‪.‬‬
‫این محدوده وسیع از موارد سر درد با حملت ‪ MS‬به نظر می رسد به ‪ -1 :‬طراحی مطالعه ( مثل‬
‫مردان نیروی زمینی ایالت متحده در برابر بیماران ‪ MS‬در درمانگاههای تخصصی ‪ ) MS‬و ‪ -3‬افراد‬
‫مبتل به ‪ MS‬که مورد مطالعه قرار گرفتند وابسته باشد ‪.‬‬
‫( مثل از نظر بالینی واضح در برابر سایر اشکال ‪) MS‬‬
‫•سردرد عروقی این چنین تعریف شده است سردرد عود کننده ‪ ،‬طولنی مدت و شدید که همراه با‬
‫بی استهایی ‪ ،‬تهوع ‪ ،‬استفراغ ‪ ،‬و یا اختللت بینایی باشد ‪ .‬ویژگی ضربان دار بودن یک طرفه‬
‫و تاریخچه خانوادگی مثبت از اشکال حمایتی می باشند و وجودشان اجباری نیست ‪.‬‬
‫انواع سردرد های وابسته به حملت ‪ MS‬حاد ‪ :‬تا آنجائیکه می دانم تنها دو سری از مطالعات ‪ ،‬اشکال‬
‫سر درد وابسته به حملت ‪ MS‬را شرح داده اند ‪ .‬فرید من و گری نمودار بازنگری گذشته نگر از ‪311‬‬
‫بیمار را ترسیم نمودند که ‪ 41‬نفر علئم بالینی مشخص داشتند و ‪ 3‬نفر علئم بالینی احتمالی از ‪ MS‬را‬
‫نشان می دادند ‪ 44 .‬بیمار ( ‪ 6/1‬درصد ) از سر درد عروقی چه در اولین حمله یا با موارد عود بعدی‬
‫شکایت داشتند ‪ .‬سر درد عروقی این چنین تعریف شده است ‪ :‬سر درد عود کننده ‪ ،‬طولنی مدت و شدید‬
‫که همراه با بی اشتهایی ‪ ،‬تهوع ‪ ،‬استفرا غ و یا اختللت بینایی باشد ‪ .‬ویژگی ضربان دار بودن یک‬
‫طرفه و تاریخچه خانوادگی مثبت از اشکال حمایتی می باشند و وجودشان اجباری نیست ‪ .‬بیمارانی که‬
‫سر درد های شکل دیگری داشتند از این مطالعه حذف شدند ‪ .‬در یک مطالعه آینده نگر ‪ ،‬مورد شاهد از‬
‫‪ 104‬بیمار ‪ ، MS‬رولک و براون گزارش کردند که سه بیمار سر دردی با کیفیت انقباض عضلنی را‬
‫نشان داده و چهار بیمار میگرن را با اولین حمله ‪ MS‬نشان دادند ( ملکهای کمیته ‪. ) .....‬‬
‫موارد گزارش شده از سر درد و حملت ‪ MS‬بیانگر این است که سر درد شدید یک طرفه ‪ ،‬بد ترین سر‬
‫درد ‪ ،‬سر درد ضرباندار و سردرد همراه با تهوع ‪ ،‬استفراغ‪ ،‬فتوفوبی و ترس از صدا می توانند‬
‫نظاهرات بالینی تشدید ‪ MS‬حاد باشند ‪ .‬این گزارشات ( دسته ها و گزارش از بیماران ) موکد این هستند‬
‫که سر درد های میگرنی و نوع کششی ( ‪ )......‬می توانند با حملت ‪ MS‬گر چه در قیاس با سایر‬
‫تظاهرات نورولوژیک نادرند ‪ ،‬رخ دهند ‪.‬‬
‫علل سردرد در حملت حاد ‪ : MS‬فرید من و گری فرض نمودند که سردرد در حملت حاد ‪ MS‬می‬
‫تواند‬
‫ص‪2‬‬
‫به علت افزایش عشار داخل جمجمه باشد ‪ .‬گزارش اخیراز سه بیمار که ‪ MS‬و هیپر تانسیون داخل‬
‫جمجمه ای خوش خیم داشتند این فرضیه را تایید می کند ‪ .‬علت دیگر دمیلینه شدن ساقه مغز است که‬
‫منجر به تحریک مراکز فرضی میگرن یا تداخل در ایمپالسهای متصل به هم تنظیم کننده مهاری می گردد‬
‫‪ .‬هاس و همکاران موردی از یک دختر بچه ‪ 16‬ساله با ‪MS‬را شرح دادند که مبتل به سر درد ناگهانی و‬
‫شدید و دو بینی حین حمله حاد ‪ MS‬شده بود ‪ .‬علمت خیلی شدیدی که ‪ .....‬در ناحیه خاکستری ‪ ......‬دیده‬
‫شد ‪ .‬ویلر و همکاران با ‪ ...‬نشان دادن که این ناحیه محل فعالی از نظر متا بو لیکی حین حملت میگرنی‬

‫می باشد ‪ .‬علل دیگر شامل التهاب دور عروقی و در نتیجه آزاد شدن پپتید های میگرنی و ایجاد آنتی‬
‫بادیهای میلین فسفولیپید ‪ ....‬حین حملت ‪ MS‬که با فسفو لیپیدهای آندو تلیالی و پلکتی واکنش متقاطع‬
‫نشان داده و محرک ایجاد میگرن می شوند ‪ .‬رولک و براون پیشنهاد کردند که میگرن می تواند صدماتی‬
‫به سد خونی مغزی وارد آورد ‪ ،‬بنابراین سبب تسهیل پاسخ ایمنی در داخل محیط عصبی شده هو منجر به‬
‫‪ MS‬گردد ‪ .‬با این وجود دلیل قاطعی از آسیب سد خونی مغزی حین حملت میگرنی ساده وجود ندارد ‪.‬‬
‫یافته هایی از افزایش سطح پلسمایی اینتر لوکین ‪ .... 6‬در ‪ MS‬و میگرن ممکن است بیان کننده این باشد‬
‫که یک فر آیند وابسته به ایمنی منجر به سر درد حین حملت ‪ MS‬می شوند ‪ .‬ساندیک و اورباچ پیشنهاد‬
‫کردند که کاهش سرو تونین ممکن است علت میگرن حین عود ‪ MS‬باشد ‪ .‬میزان سر درد در بیمارانی‬
‫که ‪ MS‬دارند چقدر است ؟ مک آلپین و کامپ استون با ‪ 250‬بیمار مبتل به ‪ MS‬مصاحبه کرده و‬
‫دریافتند که ‪ 5‬نفر از آنها سه ماه قبل از شروع ‪ MS‬دچار میگرن بوده اند ‪ .‬تمامی ‪ 5‬بیمار سابقه میگرن‬
‫داشتند ‪ .‬کلیفورد و تروفر به طور گذشته نگر گزارشات طبی ‪ 317‬بیماری که ‪ MS‬قطعی داشته یا‬
‫مشکوک به ‪ MS‬بوده اند و به کلینیک ‪ MS‬واقع در دانشگاه واشنگتن مراجعه کرده اند را بازنگری‬
‫کردند ‪ 17 .‬بیمار ( ‪ 5‬درصد ) سر درد شدید داشتند ( میگرن = ‪ 10‬نفر { ‪ 3‬در صد ‪ ،‬کلسیک ‪ 1‬در‬
‫صد ‪ ،‬رایج ‪ 2‬درصد سر درد کششی ‪ 7‬نفر { ‪ 2‬در صد } ) ‪ .‬نویسندگان احساس کردند که سر درد ها‬
‫وابسته به ‪ MS‬نمی باشند ‪ .‬به علوه سه مطالعه مورد – شاهد تعداد سر درد ها را در ‪ MS‬گزارش‬
‫کردند ‪ ( .‬جدول ‪ ) 1‬گزارش وارن و وارنز می توانست مورد انتقاد قرار گیرد چون نویسندگان تعداد‬
‫افراد ‪ MS‬و میگرنی های مورد مطالعه را ذکر نکرده بودند ‪ .‬در مطالعه دیگر نشان می دهند که در یک‬
‫جمعیت در مانگاهی شیوع میگرن در بیماران ‪ MS‬دو برابر افراد کنترلی است که ‪ MS‬ندارند ‪ .‬من از‬
‫مطالعه ای که ارتباط بین میگرن و ‪ MS‬را در عموم افراد نشان دهد مطلع نیستم ‪.‬‬
‫خلصه ‪ :‬سر درد علمتی نادر می باشد که در حملت حاد ‪ MS‬به خوبی شرح داده شده است ‪ .‬مکانیسم‬
‫زمینه ای سر درد با حملت ‪ MS‬شناخته نشده است ‪ .‬استفاده از ‪ .....‬و مطالعه سیتوکینهای در گردش‬
‫ممکن است در نشان دادن این مکانیسم ها کمک کننده باشد ‪ .‬اتفاق همزمان میگرن و ‪ MS‬در دو مطالعه‬
‫بالینی تحقیق جمعیتی بیانگر این مسئله است که اگر نتایج دو برابر شود در آن صورت ارتباط ژنتیکی‬
‫باید جستجو شود ‪.‬‬
‫سر درد و دمانس ‪ :‬من مطالعات موجود به زبان فرانسوی و انگلیسی را از سال ‪ 1966‬تا به حال‬
‫جستجو کردم و تنها دو مقاله در مورد سردرد و دمانس یافتم ‪ .‬تاکشیما و همکاران گزارش کردند که ‪73‬‬
‫نفر از ‪ 288‬بیمار مسن بستری و ساکن در آسایشگاه پیران ( ‪ 25‬درصد ) که دمانس دارند از سردرد‬
‫شاکی هستند ‪ .‬از افرادی که از سر درد رنج می برند ‪ 59‬در صد سردرد کششی ( ‪ 15‬درصد ) و ‪ 21‬در‬
‫صد ( ‪ 5‬در صد ) میگرن داشتند ‪.‬‬
‫سر درد یکی از بیماران با نور الژی پس سری ‪ ،‬بر اساس معیار های انجمن سر درد بین المللی ‪ ،‬موافق‬
‫بود ‪ .‬عواملی که به طور مثبت وابسته به سر درد می باشند شامل ‪ -1‬عدم وابستگی به اعمال زندگی‬
‫روزانه ‪ -2‬باع طبیعی و ‪ -3‬نحوه صحبت طبیعی می شود ‪ .‬میزان سر درد در آن گروه وابسته به سن ‪،‬‬
‫جنس ‪ ،‬وجود یا عدم ضعف حرکتی و نوع دمانس نبود ( ‪ 25‬درصد سر درد ها در بیماران آلزایمری در‬
‫برابر ‪ 21‬درصد در دمانس عروقی ) ‪ .‬نویسندگان چنین نتیجه گرفتند که میزان سر درد در بیمارانی که‬
‫دمانس دارند احتمال به علت کاهش فعالیت سروتونرژیک پایین است ‪ .‬بلن نو و همکاران میزان سر درد‬
‫بعد از بزل مایع نخاع را به طور آینده نگر در ‪ 395‬بیمار متوالی که دمانس داشتند مورد بررسی قرار‬
‫دادند ‪ .‬تنها ‪ 8‬بیمار ( ‪ 2‬درصد ) را نشان دادن ( ‪ 7‬مورد خفیف ‪ ،‬یک مورد شدید ) ‪ .‬نویسندگان توضیح‬
‫دادند که میزان پایین در بیماران دمانس وابسته به ‪ -1 :‬کاهش فعال شدن ساختمانهای حساس به درد‬
‫وابسته به سن ‪ -2‬بسته شدن سریع حفره سخت شامه ای و عنکبوتی و ‪ -3‬نشت کمتر به سبب باریکتر‬
‫شدن سوراخ بین مهره ای می باشند ‪ .‬دو مطالعه اجازه نتایج ثابت در رابطه با ویژگیها و مکانیسم های‬
‫سردرد در بیماران دمانس را نمی دهد ‪ .‬به علوه شیوع سر درد در بیمارانی که دمانس دارند را نمی‬
‫توان بدون انجام مطالعات شاهد – موردی وسیع بر آورد کرد ‪.‬‬
‫سر درد و اختللت خواب ‪ :‬میزان و اشکال بالینی‬
‫در سال ‪ 1978‬گیله مینالت و همکاران ‪ 18‬مورد از ‪ 50‬بیمار ( ‪ 36‬درصد ) مبتل به ‪ SA‬انسدادی‬
‫راگزارش کردند که از سر درد های منتشر یا فرونتال صبحگاهی شکایت داشتند ‪ .‬ماتئو و فروست ‪ ،‬و‬
‫عدم اشباع اکسیژن را در ‪ 5‬نفر از ‪ 12‬بیماری که سر درد های شدید شبانه یا سر درد های شدید و عود‬
‫کننده اول صبح داشتند بر رسی نمودند ‪.‬‬
‫اخیرا بوت روس در یک مطالعه مورد – شاهدی ‪ ،‬دریافت که سر درد های صبحگاهی متوسط تا شدید و‬
‫داشتند شایع تر از‬
‫سر درد هایی از توع عروقی یا مخلوط از نظر آماری عمدتا در بیمارانی که ‪SA‬‬
‫اعضای دپارتمان روانشناسی وی بود ‪ ،‬که به عنوان شاهد انتخاب شده بودند ‪ .‬الدریچ و چاونسی مکرر‬

‫در بیماران ‪ SA‬شایع تر از شاهد ها بوده اما اختلف معنی دار آماری وجود نداشت ‪ .‬به علوه آنها‬
‫گزارش کردند که بیماران ( زن و مرد ) با اختللت تنفسی وابسته به خواب به جز ‪ SA‬و زنانی که‬
‫گزارش سر درد های مکرر ر ا به نسبت شاهد ها داشتند ‪ .‬بیمارانی که از مسائل خواب شکایت داشته اما‬
‫هیچ شاهد عینی از مشکل خواب خود نداشتند بیشترین میزان سر درد های مکرر را داشتند ( ‪ 38‬در‬
‫صد ) ‪.‬‬
‫مکانیسم سر درد وابسته به اختللت خواب‬
‫هیپوکسی ‪ :‬سر درد های وابسته به ‪ SA‬را تحت عنوان « سر درد وابسته به هیپوکسی » می شناسد‬
‫‪ .‬کادرو و همکاران شبانه را بر روی ‪ 10‬بیمار مبتل به سر درد خوشه ای که به طور تصادفی انتخاب‬
‫شده بودند انجام دادند ‪ .‬عدم اشباع اکسیژن بین ‪ 65‬تا ‪ 89‬درصد برای ‪ 1‬تا ‪ 33‬دقیقه در ‪ 8‬مورد از ‪14‬‬
‫مورد حمله رخ داد ( ‪ 57‬در صد ) ‪ .‬نویسندگان نتیجه گرفتند که حملتی از هیپوکسی شبانه ممکن است‬
‫سبب ایجاد خصوصا حین خواب گردند ‪ .‬ماتئو و فروست نتایج مشابهی را در زمان مطالعه بر روی ‪12‬‬
‫بیمار مبتل به سر درد های شدید شبانه یا صبحگاهی به دست‬
‫•بیمارانی که از مسائل خواب شکایت داشته اما هیچ شاهد عینی از مشکل خواب خود نداشتند‬
‫بیشترین میزان سر درد های مکرر را داشتند ‪.‬‬
‫آوردند ‪ .‬مطالعه آلدریچ و چاونسی به هر حال از این فرضیه که هیپوکسی سبب سر درد در بیماران مبتل‬
‫می شود حمایت نکرد ‪ .‬آنها در یا فتند که اکسیژناسیون شبانه در بیماران ‪ SA‬و سر درد های صبحگاهی‬
‫متعدد با بیماران ‪ SA‬که سر درد های متعدد را گزارش نداده بودند تفاوتی نداشتند ‪.‬‬
‫اختللتی در مراحل انتهایی خواب ‪ :‬میگرن صبحگاهی وابسته به حملت طولنی مدت مراحل ‪ III‬و‬
‫ممکن است بیانگر وضوع‬
‫‪ IV‬و ‪ REM‬خواب است ‪ .‬همچنین تغییرات فیزیوپاتولوژیک حین خواب‬
‫نیز گزارش‬
‫به طور شایع حین مر احل خواب باشد ‪ .‬در هر دو مطالعه حملت شبانه در خواب‬
‫شده است ‪.‬‬
‫سص ‪44‬‬
‫سایر مکانیسم های بالقوه ‪ :‬بایبر چنین فرض کرد که حرکات گردنی شبانه که به طور شایع حین انتقال از‬
‫خواب به اتفاق می افتد ممکن است عامل مساعد کننده برای سر درد های صبحگاهی در بیماران‬
‫مبتل به ‪ SA‬باشد ‪ .‬همین نویسنده پیشنهاد کرد که تغییرات در ریتمهای طبیعی ممکن است فعالیتها و‬
‫سطوح کورتیزول و ماده ‪ P‬را تغیی درهد و بنابراین ممکن است نقشی را در سر درد های وابسته به‬
‫خواب ایفا نماید ‪ .‬افزایش زود گذر در فشار داخل جمجمه در بیماران ‪ SA‬مشاهده شده و می تواند نقشی‬
‫را در سر درد های وابسته به این حالت داشته باشد دکستر فرض نمود افزایش زود گذر فشار خون‬
‫سیستمیک ممکن است زمینه میگرنهای صبحگاهی باشد ‪.‬‬
‫* ترس از نور ‪ ،‬کیفیت ضربانی سر درد ‪ ،‬استفراغ و بدتر شدن سر درد به دنبال فعالیت فیزیکی به طور‬
‫عمده در دسته افراد میگرنی شایع تر از بیمارن بود ‪.‬‬
‫خلصه ‪ :‬شیوع قطعی تمام انواع سردرد که توسط بیماران دارای اختلل خواب گزارش شده ناشناخته‬
‫است ‪.‬‬
‫به هر حال سرد رد های شدید صبحگاهی تمایل به شیوع بیشتر خصوصا در بیماران درچار ‪ SA‬دارند ‪.‬‬
‫)‬
‫مکانیسم های این سر درد های صبحگاهی نیاز به روشن شدن دارند ‪ ( .‬م ‪.‬‬
‫سر درد و ناهنجاری نوع ‪ I‬کیاری ‪ :‬چهار نوع ناهنجاری آرنولد – کیاری وجود دارد اما من تاکید بر‬
‫روی سر درد های وابسته به ناهنجاری نوع ‪ I‬کیاری دارم ( ‪ :‬فتق ناحیه مخچه از میان سوراخ ماگنوم‬
‫با یا بدون سیرنگومیلی ‪) .‬‬
‫در سال ‪ 1891‬گزارشات و سری های‬
‫میزان و علئم بالینی ‪ :‬از زمان اولین توضیح در مورد‬
‫بیماری متعددی را ثبت کرده اند که سر درد در ‪ 15‬تا ‪ 75‬در صد بیماران رخ می دهد ‪ .‬اخیرا استونر‬
‫میزان و ویژگیهای سر درد را در ‪ 34‬بیمار شرح داد ‪ .‬نزدیک ‪ 59‬در صد ( ‪ )34/20‬از سر درد‬
‫شکایت داشته و ‪ 14‬نفر حمل ت طولنی مدت ( ساعتها تا روز ها ) د اشتند ‪ .‬وسعت فتق و وجود یا عدم‬
‫وجود سیر نگومیلی ارتباطی به میزان سر درد ندارد ‪ .‬به علده استونر اشکال بالینی سر درد های‬
‫طولنی مدت وابسته به را با سر درد های ی که به طور تصادفی در شاهد های انتخاب شده به وجود‬
‫داشته و تقریبا از نظر سن و‬
‫آمده بود ‪ ( ،‬میگرنی هایی که نداشته و بیمارانی که سر درد‬
‫بودند ) مقایسه نمود ‪ .‬درد یک طرفه ‪ ،‬ترس از صدا و سر درد هایی که به‬
‫جنس یکسان با بیماران‬
‫واسطه قاعدگی تشدید می شوند به طور عمده در دسته شاهد شایع تر بودند ‪ .‬ترس از نور ‪ ،‬کیفیت‬
‫بود ‪ .‬در بیمارانی که داشتند بیش‬
‫ضربانی سر درد ‪ ،‬استفراغ و بدتر شدن سر درد به دنبال بیماران‬
‫داشتند ‪ .‬در افرادی که داشتند بیش از میگرنی ها ‪ ،‬سر‬
‫از سر درد های ‪ ،‬سر درد انتشار جنبی‬
‫با سر درد طولنی داشتند ‪ ،‬و‬
‫گیچه و سر درد های پس سری وجود داشت ‪11 .‬نفر از ‪ 14‬بیماری که‬

‫داشتند ‪ ،‬دردی مشابه با ویژگیهای موجود در ملک بالینی‬
‫‪ 11‬نفر از ‪ 12‬بیماری که سر درد های‬
‫و سر درد بازنگری کردند ‪ 26 .‬مورد از ‪ 50‬بیمار ( ‪ 52‬درصد ) که ‪CMI‬‬
‫خویش را در مورد‬
‫داشتند از سر درد شاکی بودند ( نوع کششی ‪ 12‬درصد ‪ ،‬میگرن بدون ‪ 4‬درصد ‪ ،‬میگرن با ‪4‬‬
‫‪ 28‬درصد ‪ ).‬ها‬
‫درصد ‪ ،‬نورالژی تری ژمو ‪ 2‬درصد سر درد ساب اکسی پیتال – اکسی پیتال (‬
‫در مدت ( ثانیه ها تا هفته ها ) و کیفیت ( انفجاری کند ‪ ،‬ضربانی یا سوراخ کننده ) با هم فرق دارند ‪ .‬تمام‬
‫بیماران مبتل به شرح دادند که درد با مانورهای شبه والسالول تشدید می شود ‪ .‬نویسندگان دریافتند ‪،‬‬
‫به طور مثبت در ارتباط با میزان فتق تونسیلر می باشد ‪.‬‬
‫‪ :‬سر درد های کوتاه اثر و تحریک شده توسط سرفه که به طور‬
‫مکانیسم سر درد های وابسته به‬
‫هستند می باشد ‪ .‬میلیامز ادعا نمود که سرفه منجر به انتقال فشار بالی داخل قفسه‬
‫شایعی همراه با‬
‫سینه با داخل نخاعی و در نتیجه منجر به ورود به داخل جمجمه می شود میزان که به سور حرکت‬
‫طبیعی وارد مغز می شود به داخل نخاع تخلیه شده مگر اینکه از حرکت به طرف پائین آن جلوگیری شود‬
‫( مثل در ) ‪ .‬با چنین افزایشی در فشار داخل جمجمه ‪ ،‬تونسیل های پایین آمده ‪ ،‬زمانی که به داخل‬
‫نخاع تخلیه می شود حتی عمقی تر به دا خل سورا خ ماگنوم فشرده شده و به دنبال آن انسداد ایجاد می‬
‫شود ‪ .‬وان دن برگ و پالما و همکاران احساس کردند که این اثر گوی و دریچه ای منجر به کشش بر‬
‫روی عروق مغزی اعصاب مغزی اعصاب مغزی و ریشه های گردنی فوقانی حساس به در شده بنابراین‬
‫سبب سر درد می گردد ‪ .‬پاسکال و همکاران توضیح دادند که فتق تونسیلر منجر به فشار بر روی ریشه‬
‫های عصبی و شده و ایجاد نموده که ای حالت به نوبه خود توسط مانورهای والسالو ا ‪ ،‬فعالیت‬
‫فیزیکی و غیره تحریک می گردد ‪ .‬مکانیسم سر درد های راجعه و طولنی مدت که توسط سرفه یا‬
‫اعمال مشابه تحریک می شوند ناشناخته است ‪ .‬بعضی از سردرد ها که توسط بیمارن شرح داده می‬
‫شوند معیار های را برای میگرن با ‪ ،‬میگرن بدون ‪ ،‬میگرن با طول کشیده ‪ ،‬میگرن بازیلر و‬
‫سر درد کششی بر آورده می نمایند ‪ .‬خوارانا فرض کرد که در افرادی که زمینه مستعدی دارند سبب‬
‫تحریک میگرن می گردد ‪.‬‬
‫استونر احساس کرد که سر درد های طولنی مدت در بیمارن با تنها اتفاق همزمان میگرن یا سر درد‬
‫کششی و نمی باشد ‪ .‬او چنین فرض نمود که درد مرکزی به علت فشار بر ساقه مغز ‪ ،‬سیرنگومیلی و‬
‫فشار خون داخل جمجمه علل بالقوه چنین سر درد هاییی می باشند ‪ .‬در نهایت هولندراستونر و خوارانا‬
‫سردرد با فشار پایین را در بیماران گزارش کردند ‪.‬‬
‫خلصه ‪ :‬سر درد در شایع است ‪ .‬ویژگی سر درد های کوتاه مدت بودن ‪ ،‬پس سری یا گردنی بودن و‬
‫تحریک توسط جدایی کرانیو اسپینال و فتق تونسیلر که منجر به کشش ساختمانهای کرانیو سرو یکال‬
‫حساس به درد می شود ایجاد می گردند ‪ .‬به عبارت دیگر مکانیسم سر درد های طولنی مدت ‪ ،‬عود‬
‫کننده و گهگاه شدید که بیماران گزارش می دهند ‪ ،‬نامعلوم است ‪ .‬اینها می توانند اشکالی از میگرن ( با‬
‫یا بدون ) ‪ ،‬سر درد کششی و سر درد های با فشار بال یا پایین داشته باشند ‪.‬‬
‫سر درد و عفونت با ‪ :‬اغلب عوارض ناشی از عفونت ( یعنی منژیت آسپنیک ‪ ،‬عفونتهای فرصت‬
‫طلب ‪ ،‬لکوانسفالوپاتی چند کانونی پیشرونده ‪ ،‬لنفوم ) می توانند ایجاد سر درد نمایند ‪ .‬بیماران ایدزی به‬
‫نظر می رسد که تحت درمان چند دارویی باشند بنابراین شانس سر درد پاتوژنیک را افزایش می دهند ‪.‬‬
‫همچنین تعداد زیادی از بیماران آلوره به معتادین به مواد بوده و می توانند سر درد ناشی از دارو های‬
‫ممنوعه یا الکل داشته باشند ‪ .‬نهایتا بیماران آلوده به در دسته سنی میگرن و سد درد کششی می باشند‬
‫‪ .‬بنابراین سر درد های اولیه احتمال در جمعیت شایع هستند ‪.‬‬
‫شیوع و تظاهرات بالینی ‪ 11 :‬تا ‪ 55‬درصد بیمارانی که عفونت دارند از سر درد شکایت می کنند‬
‫تبدیل شده های سرمی اخیر به احتمال کمتری نسبت به آنهایی که داشته یا کمپلکسی وابسته به دارند‬
‫از سر درد شکایت می کنند ‪ .‬گلداستین بیان کرد که تعداد افراد ایدزی که به کلینیک تخصصی سر درد‬
‫مراجعه کرده اند به طور ثابتی از ‪ 2‬بیمار در سال ‪ 1981‬به ‪ 64‬بیمار در سال ‪ 1988‬افزایش یافته‬
‫است ‪ ،‬گر چه شیوع دقیق سر درد با عفونت شناخته نشده اس ‪ ( .‬هیچگونه مطالعه همه گیر شناختی‬
‫انتشار نیافته است ‪ ) .‬هولووی و کی بورتز توضیح دادند که شاید سر درد ها در بیماران آلوده با به‬
‫خاطر عوامل خطر سر درد و ابسته به ( جدول ‪ ، ) 2‬شایع تر از عموم جمعیت باشد ‪ .‬تظاهرات بالینی‬
‫سر درد ههمراه با ‪ ،‬به وسیله علیت زمینه ای بیماری ‪ ،‬دیکته شده است ( جدول ‪ . ) 3‬لیپتون و‬
‫همکاران سعی داشتند ویژگیهای سر درد در ‪ 49‬بیمار آلوده با را که در بخش اورژانس و یا در یک‬
‫کلینیک معاینه شده اند ارزیابی کنند ‪ .‬آنها دریافتند که ‪ 82‬در صد بیماران سر درد هایی ثانوی به یک‬
‫علت شناخته شده داشتند ( مثل مننژیت کریپتوکوکی ‪ ،‬توکسوپلسموز ) ‪ .‬همچنین میگرن در ‪ 6‬بیمار‬
‫شناخته شد ( ‪ 12‬درصد ) ‪ ،‬سر درد کششی در ‪ 2‬بیمار ( ‪ 4‬درصد ) و سینوزیت در یک بیمار ( ‪2‬‬
‫درصد ) ‪.‬‬

‫بر مبنای تحلیل آنها از شروع ‪ ،‬تکرار ‪ ،‬کیفیت و همراهی سر درد در بیماران ‪ ،‬لیپتون و همکاران‬
‫بر این اشاره کردند که سر درد های خوش خیم ( مثل میگرن ) کمتر به نظر ثابت می آیند تا سر درد‬
‫های جدی ( مثل میگرن ) کمتر به نظر ثابت می آیند تا سر درد های جدی ( مثل ضایعه فضا گیر ) که با‬
‫نقائص نورولوژیک موضعی همراه نیستند ‪ .‬سر درد های همراه با مننژیت یا ضایعات توده ا ی تدریجا‬
‫ایجاد می شوند ‪ .‬نویسندگان نتیجه گرفتند که بخاطر تداخل عمده در ویژگی های بالینی سر درد خوش خیم‬
‫در مقابل سر درد های جدی ‪ ،‬بیماران مبتل به عفونت باید به طور وسیعی‬
‫ص ‪46‬‬
‫) نتیجه‬
‫زمانی که با شروع جدید سر درد روبرو می شوند ‪ ،‬ارزیابی شوند ‪ .‬لوی و برد سن (‬
‫مشابهی گرفتند ‪. .‬‬
‫بیماری زایی سر درد های وابسته به پاسخ التهابی مننژب ه عفونت ‪،‬ریال کشش ساختمانهای حساس‬
‫به درد توسط یک ضایعه توده ای و تغییر راههای تنظیمی درد توسط داروها ( مشروع یا نا مشروع ) یا‬
‫باشد ‪ .‬نقش انترلوکین هاو عوامل نکروز تومور در سر درد های وابسته به اجباری بوده‬
‫عفونت با‬
‫اما ثابت نشده است ‪.‬‬
‫* اکثریت سر درد های وابسته به به علت عوارض جدی بیماری مثل مننژیت یا ضایعات توده ای‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫خلصه ‪ :‬سر درد علمت شایعی از عفونت با است ‪ .‬اکثریت سر درد های وابسته به به علت‬
‫عوارض جدی بیماری مثل مننژیت یا ضایعات توده ای می باشد ‪ .‬تظاهرات بالینی سر درد های خوش‬
‫دارند اغلب با هم تداخل دارند ‪ .‬بنابراین بیماران آلوده به‬
‫خیم و جدی در بیمارانی که عفونت‬
‫صرف نظر از مراحل بیماری باید زمانی که بیماری با سر درد خود را نشان می دهد تحت معاینات کامل‬
‫قرار گیرند ‪.‬‬
‫نتایج ‪ :‬سر درد علمتی از اختللت و بیماری های مختلف سیستمیک و مغزی می باشد ‪ .‬سر درد‬
‫تظاهراتی از هرگونه فرآیند بیمار یزایی است که منجر به ‪ -1 :‬فعال شدن گیرنده های درد بر روی‬
‫عروق مغزی و سخت شامه ای ‪ – 2‬اختلل در تنظیم راههای مرکزی در د ‪ – 3‬تحریک گیرنده های درد‬
‫در مننژ یا ‪ – 4‬کشش عضلت ‪ ،‬مقاصل یا فاسیای کرانیو سرو یکال ‪ ،‬می گردد ‪.‬‬
‫‪ ،‬و عفونت رخ می دهد ‪ .‬چنین شرایطی ممکن است حملت‬
‫بنابر این سر درد با حملت‬
‫میگرنی را در افراد مستعد ژنتیکی از طریق تغییر آستانه میگرن تحریک نماید ‪.‬‬
‫نحوه برخورد با این سر درد های ثانوی متعدد است ‪ .‬اول سر درد ممکن است خبر از وضعیت های‬
‫جدی مثل عفونتهای فرصت طلب در بیمار بدهد ‪ .‬بنابراین تردید زیاد ما را به تحقیق وسیع از بیمارانی‬
‫که چنین اختللی دارند و به درمان فرآیند پاتولوژیکی که علت سریع سر درد است رهنمون می شود ‪.‬‬
‫ثانیا این امکان را به ما می دهد که از درمانهایی استفاده کنیم که ممکن است مانع عواقب مخرب بیماری‬
‫شوند ‪ .‬در نهایت درمان درد وابسته به مکانیسم زمینه ای آن می باشد ‪.‬‬