P. 1
Tafsir al Bidayah

Tafsir al Bidayah

|Views: 75|Likes:
منشور بواسطةagusjaya_abd

More info:

Published by: agusjaya_abd on Nov 15, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

1

H. Agus Jaya, Lc. M.Hum
Tafsir
Al Bidayah
Telaah Surat al Fatihah
&
19 Surat Pede!
P"d"! Pesatre al #ttifa$iah
#dralaya %ga #lir Sumatera Selata
ةحتافلا ةروس
&
ن
ِ
اط
َ
يششش
ّ
لا ن
َ
ششم
ِ
ه
ِ
للاششب ذ
ُ
وششعُ أ
ميج_
ّ
لا
Saya berlindung kepada Allah swt semata
dari godaan Syaithan yang terkutuk
Istiadzah 'mem"h" (erliduga)
*+,-./0 12 34 56 789:;< 5=/0 >+?@6 1-@9A;
<; BC+DD-EF <; G?HF GI GE1JH *; BF1K9K/0 GL+M/0
N/+DDO/+6 GDDK9P;< B5DD6 Q1DD4;
R
+4 SMI 3: GET8H
*U
V
DDI B5DDA<+A<< WXK/< WXKY 34 7-=M/0 Z-K[/0
>\ 5DDD=/0 ]^
V
*+DDD[E_
V
0 3DDD: 5DDD`aH ] *+,-DDD./0
5DDE; 7=DDA< 5DD-=: 5=/0 b=c Gd?/0 3: .. 3-K/+M/0
7DDe 1-da9/+DD6 5Lfc g9`9A0 BS-=/0 34 h+i 0j^
V
*+k
*+,-DD./0 3DD4 7DD-=M/0 Z-KDD[/0 5=/+6 jl:;) mnloH
>+pc; 5q1r;s '5t`E< 5O`E< WXKY 34 B7-q1/0
3DD60< Gu+DD[?/0< BCvDD419/0< F<0F lDD6; m3?DD[/0
.w5q+4
Ma!sud istiadzah adalah ug!a(a
tulus se"rag hamxa utu! mem"h"
(erliduga da (egayala !e(ada Allah
syt dari !ezahata syaitha yag sagat
(emxag!ag, dega hara(a agar
terhidar dari mudh"rat yag dia!ixat!a
{
"leh syaitha xai! diduia mau(u dia!hirat
da dari u(aya syaitha meghalagi hamxa
dari megerza!a hala|hal yag telah
di(eritah!a !e(adaya. }a hamxa
mem"h" (erliduga !e(ada yag Maha
medegar da Maha megetahui dari
xisi!a da g"daa|g"daa syaitha, !area
sesugguhya tida! ada yag mam(u
meghalagi syaitha utu! megg"da
mausia !ecuali Allah syt Tuha semesta
alam.
Axu }aud, Tirmid~i, a|•asa€i da #xu Mazah
meriyayat!am
7=DA< 5-=: 5=/0 b=c Gd?/0 3: ..
g9`9DDA0 BS-=/0 34 h+i 0j^
V
*+k 5E;
jlDD:;) mnlDDoH 7DDe 1-da9/+DD6 5LfDDc
*+,-DD./0 34 7-=M/0 Z-K[/0 5=/+6
'5t`E< 5O`E< WXKY 34 B7-q1/0
Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw ketika
bangun tengah malam melaksanakan salat
dan memulai salatnya dengan takbir lalu
berkata : aku berlindung kepada Allah swt
dari ganggunan syaithan yang terkutuk dari
tiupannya dan bisikannya

‚ata “audzu” yag xerartim hamxa
mem"h" (erliduga, meiti(!a (esa
yag sagat (etig da segera utu!
dila!saa!a. Se"rag hamxa tida! a!a
memita (erliduga zi!a ia xerada dalam
!"disi ama, yama da ter!edali. Haya
"rag yag xerada dalam !"disi getig,
teracam, xahayalah yag a!a mecari
(erliduga.
}ari !ata ii xisa di(ahami xahya
se"rag hamxa yag mam(u meresa(i,
meyelami da memahami ma!a istiad~ah
a!a megetahui, meyadari da merasa!a
xahya diriya sedag xerada dalam
acama yag sagat megeri!a dega
segala xetu! ti(u dayaya. ‚area yag
megacam adalah musuh axadiya yag
tida! tam(a! "leh (aca idra.
Allah syt xerfirmam
Sesungguhnya ia dan kelompoknya
melihatmu dari tempat yang tidak mampu
engkau lihat. (S. Al A!ra": #$%
‚exeradaa seta yag tida! tam(a!
"leh mausia saza meru(a!a satu hal yag
megeri!a, lexih dari itu !"mitme seta
utu! seatiasa megg"da da memxuzu!
rayu mausia se(azag masa dari seluruh
arah lexih xerxahaya lagi. ‚"mitme seta
ƒ
tersexut diaxadi!a di dalam al „ur€a.
Allah syt xerfirmam
Iblis men&awab: '(arena )ngkau telah
menghukum saya tersesat* saya benar+benar
akan (menghalang+halangi% mereka dari
&alan )ngkau yang lurus* kemudian saya
akan mendatangi mereka dari muka dan dari
belakang mereka* dari kanan dan dari kiri
mereka. Dan )ngkau tidak akan mendapati
kebanyakan mereka bersyukur (taat%. (S. Al
A!ra": ,-+,$%
Pada ayat ii ada dua (elazara yag
xisa di(eti!, yaitum .ertamam Arah datagya
g"daa da xuzu! rayu seta yag xerasal
dari xerxagai arahya xisa di(ahami xahya
seta a!a megg"da mausia dega
segala xetu! xuzu! rayuya melalui seluruh
arah yag ada !ecuali arah atas da xayah.
}ua arah ii yag tida! mam(u dilalui
"leh seta utu! melacar!a a!siya.
‚area arah atas adalah simx"l !eaguga
Allah syt yag Maha Luhur da Tiggi da
arah xayah adalah simx"l !etudu!a da
(eghamxaa se"rag hamxa !e(ada
!hali$ya, sehigga setia( hamxa yag
seatiasa tudu! da meghamxa !e(ada
Allah syt 'yag disimx"l!a dega suzud)
utu! megagug!a Allah syt 'yag
disimx"l!a dega ta!xir sexagai xetu!

(eyeraha diri se"rag hamxa !e(ada Allah
syt yag Maha Agug) a!a seatiasa
terzaga dari xuzu! rayu seta terla!at.
‚edua, ma!sud g"daa da xuzu! rayu
dari arah de(a, xela!ag, !aa da !iri
adalah sexagai xeri!utm
| ‚edataga seta dari arah de(a
adalah datag utu! memxuzu! rayu
mausia secara lagsug. Masu!
megalir xersama alira darahya da
memxisi!!a hal|hal egatif. Ji!a cara
ii tida! mam(u mem(egaruhi
se"rag hamxa ma!a seta a!a
megamxil zalur lai.
| ‚edataga seta dari arah xela!ag
adalah simx"l xuzu! rayu seta
terhada( mausia melalui !elurga
terde!atya, xai! istri†suami, aa!|
aa! mau(u "rag tuaya. Sehigga
!eluarga terde!at meru(a!a salah
satu zala masu!ya (egaruh seta
!e(ada se"rag hamxa. Agar mam(u
meghidari as(e! egatif ii ma!a
sudah semestiya !eluarga dixe!ali
dega ima yag !"!"h sehigga
!eluarga mezadi i!mat da xu!a
la!at.
| ‚edataga seta dari arah !aa
meru(a!a simx"l xahya seta tida!
a!a (utus asa utu! memxuzu! rayu

da megg"da se"rag hamxa
mes!i(u diri da !eluargaya telah
memili!i xeteg ima yag !uat.
Seta a!a mem(egaruhi mausia
melalui zalur alteratif yaitu (ara
sahaxat, xai! dega (erxadiga
fa!t"r e!""mi, (edidi!a da
!esezahteraa dll.
| ‚edataga seta dari arah !iri
meru(a!a zala alteratif lai yag
meru(a!a zala t"l seta utu!
melacar!a xuzu! rayuya dega
megg"da se"rag hamxa melalui
mitra !erza. Sehigga s"g"!, sua( da
imig|imig materi, (ag!at, dsx
meru(a!a sezata (amug!as seta
utu! mezexa! mausia higga
ter(er"s"! dalam zurag !eistaa.
}ega meyadari hal ii, ma!a sudah
semestiya s"rag hamxa merasa!a
acama seta yag demi!ia
xerxahayaya xerada dise!itar diriya.
Waktu membaca istiadzah
Memxaca istiad~ah adalah satu hal yag
di(eritah!a "leh Allah syt. Allah syt
xerfirmam
Apabila kamu memba/a Al uran hendaklah
kamu meminta perlindungan kepada Allah
ˆ
dari syaitan yang terkutuk. (S. An 0ahl:
12%.
}ari ayat diatas 'Q

;
Š
1

i

0j ‰^
V
) secara
d~h"hir di(ahami xahya ya!tu memxaca
istiad~ah adalah sesudah memxaca al
„ur€a. A!a teta(i ma!sud sesugguhya
dari ayat ii adalah '‹

Œ‰01

DDi
V
Q

F
Š
\

;

0j ‰^
V

*
V
0

1
Š
oR/0
Š
) yaitu memxaca istiad~ah !eti!a
heda! memulai memxaca al „ur€a.
Ada(u (egguaa !ata "iil madhi
'!ata !erza lam(au) diayat tersexut
meuzu!!a ya!tu memxaca istiad~ah
adalah sexelum memxaca al|„ura yag
ditadai dega !eseriusa utu! memulai
mamxaca al „ur€a.
Lafadz lstiadzah
Ada dua xetu! lafad~ istiad~ah. •aitum
Pertamam
; 7
V
-
Š
q
V
1/
Ž
0 *
V
+,

-
Š
.Ž /0 3

4
V
5
V
=/+6
V
j Rl
Š
: R ‰
Lafad~ istiad~ah ii xerdasar!a firma Allah
syt '„S. A|•ahlm 9ˆ) da 'H•. Muslim)
9
tetag (etuzu! •asulullah megeai
uca(a yag xisa meuru!a tesi
!emaraha sese"rag yag di(egaruhi
seta.
‚eduam
; 3

DDD4
V
7
V
DDD-
Š
=
V
M

/
Š
0 Z
V
-
Š
K
V
DDD[
Ž
/0 5
V
=/+DDD6
V
j Rl
Š
DDD: R ‰
7
V
-
Š
q
V
1/
Ž
0 *
V
+,

-
Š
.Ž /0
Ada(u lafad~ ii xerdasar!a hadits
•asulullah say yag diriyayat!a "leh Axu
}aud, at|Tirmid~i, a|•asa€# da #xu Mazah,
xahya !eti!a Beliau xagu tegah malam
da memulai shalatya, Beliau memxacam
3DD4 7DD-=M/0 Z-KDD[/0 5=/+DD6 jlDD:;
WXDDDKY 3DDD4 B7DDD-q1/0 *+,-DDD./0
5t`E< 5O`E< .
3amba memohon perlindungan kepada Allah
swt yang 4aha 4endengar dan 4aha
4engetahui dari godaan setan yang terkutuk
baik dari tiupan dan bisikannya.
Hemat Peulis, mes!i(u lafad~ yag
!edua ii memili!i dasar dari hadits
•asulullah say, amu ada riyayat yag
memxatahya, diriyayat!a dari #xu
1•
Mas€ud ra xahya ia xer!atam saya memxaca
“a!udzu billahi as+sami!i al aliim min as+
syaithani ar+ra&iim” lalu •asulullah say
xersaxda !e(ada!um yahai (utra ‘mm Axd,
“a!udzu billahi min as+syaithan ar+ra&iim”
demi!ialah Jixril memxaca!aya !e(ada!u
dari lauh al|mahfud~ dari „"lam.
1
!area itu
sexai!ya meggua!a lafad~ (ertama
yag dise(a!ati da xersumxer dari al|
„ur€a da Hadits.
‚esim(ula
1. Mausia dalam !"disi getig da
teracam "leh xuzu! rayu seta.
‚areaya memxutuh!a
(erliduga segera sexelum
ter(edaya da terlamxat.
&. #stiad~ah dixaca !eti!a heda!
memxaca al|„ur€a.
3. Ada dua xetu! lafad~ istiad~ah, a!a
teta(i xetu! xacaa (ertama lexih
!uat !area tida! yag
mem(ermasalah!aya.

1
Axdullah Muhammad xi Muhammad al „urtuxy, al
Jami€ li ah!am al „ur€a, }arl Hadits ‚air" 199…, Jil 1.
Ju~ 1. Hal. 1•&
11
5asmalah
م
ِ
ي>_
ّ
لا ن
ِ
a>_لا ه
ِ
للا م
ِ
شششش.ب
Dengan nama Allah swt yang 4aha Agung
(asih+0ya dan 4aha (ekal Sayang+0ya.
Tafsir Basmalah
+

?-M9DD[4 BŒGDD2 Sk Sdi W1kj< 5=/0 “-K[96 ;T6;
WTDDP< 5DD?4 +

DDd/+” BC\lDD4; Z-Kq GI f:< SŽ q 56
BFlDD@/0< SDDJ`/0 <j FlDDdMK/0 >1DD/0 5EU
V
DDI B*lDDM/0
CvDD/0 B*+DD[P_
V
0< SDDJ`9/0 1-tDDk “DDKP1/0 ZDDA0<
.h+E•0 Z-Kq 5=JI 7
Ž
:< BŒG2 Sk 59KP\ –MA<
:هشششي..شششت
— م
ِ
ششي>_
ّ
لا ن
ِ
ششa>_لا ه
ِ
ششللا م
ِ
ش.ب 5DD=/0 gDD99I0 ˜
\lDDA 3DD4 ‹\lDDA SDDk< “DDpL+`/0 ‹\lA “H™0 Wvš6
1&
3-K=DD[K/0 T21-/ | “6l9/0 ‹\lA 0T: +4 | *›1o/0
5DD=/0 7DDA+6 7š/0lDDi;< 7š/+DDK:; 0<ŒTDDdH *; bDD/^
B5o-IlDDL< 59ElDDMK/ +

DDA+K9/0 B7DD-P1/0 3DDKP1/0
Œ+KDDAœ6 7š/+DDK:; *<ŒTdH 3Hv/0 3--

?el=/ “

`/+O4<
<; BQf/0 7DDA+6 m0lDD/lo-I 7š9-ž0lDD” <; 7DDš9š/›
.Sd

Y
R
7A+6 <; BŸM./0 7A+6 <; BXM/0 7A+6
–DDAToL< W1DDkj b/+DDML 5DD=/0 *^
V
¡ mC1dDD,/0 n+DDi
7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c 0

TKp4 5-

dE >F
Ž
; BW¢+KA;
B5/+DDMI; ZDD-Kq h+DD4; b?[p/0 5u+KA; 1kj 5K-=M96
f

-dDDA< B+š6 *l?

9[H “

?

A 5o=r Z-K@/ £/j SMq<
3DDKP1/0 5DD=/0 7DD[6 mSu+DDo/0 nlDDoI +š-=: 5ElMd9H
mWF01DD4 *; 3DD: ¤d?H ‹\lA +

-/+L g99I0 0j^
V
7-P1/0
.¡n+MI•0 1u+A £/vk< B5=/0 7A+6 ;1i;
5ismillahirrahmanirrahim memili!i arti
hamxa memulai seluruh urusa hamxa
dega meyexut da megigat Allah syt,
semxari 'haya !e(ada|•ya) mem"h"
(ert"l"ga, !area sesugguhya #alah
Sag Pemelihara yag xerha! disemxah
dega segala !eaguga da !asih
sayagya, !eluasa rahmat da
!emuliaaya yag meli(uti segala sesuatu
di alam semesta ii.
Pada sexagia (eda(at, Allah syt
memulai surat al Fatihah ii da surat|surat
lai dalam al „ur€a dega Basmalah
'!ecuali surat at|tauxah) utu! memximxig
1{
"rag|"rag muslim memulai segala sesuatu
xai! (e!erzaa mau(u (er!ataa dega
meguca( “5ismillahirrahmanirrahim”
sexagai satu a(resisasi hara(a
meda(at!a (ert"l"ga da (etuzu! dari
Allah syt, da c"ra! yata yag
memxeda!a dega (eyemxah xerhala
yag memulai (erxuata mere!a dega
meyexut tuha|tuha mere!a se(erti Lata,
‘~~a, Syuax da Huxal.
Atth"xary xer!ata ¥Allah syt yag
Maha Tiggi da Maha Suci megazari axi|
•ya Muhammad say utu! megigat ama|
•ya yag mulia !eti!a heda! megerza!a
segala sesuatu, da hal itu dizadi!a satu
suah yag heda!lah dii!uti da zala
yag heda!lah dilalui. Ma!a ug!a(a
sese"ragm “5ismillahirrahmanirrahim”
!eti!a memulai memxaca sexuah surat
dalam al „ur€a megif"rmasi!a
ma!sudya yaitu saya memxaca dega
memulai meyexut ama Allah, demi!ia
zuga setia( (erxuata yag lai.
‚areaya 5a! (ada ayal xasmalah
adalah huruf &ar yag memili!i xexera(a
ma!a, diatarayam al+Isti!anah yag xerarti
mem"h" (ert"l"ga dega ama Allah
dalam meghada(i seluruh urusa. Meurut
Sixayaihi, Ba€ disii xerma!a al+Ilshaa6 wa
al+Ikhtilaath* wa al+4ulabasah 'xercam(ur,
1•
xertauta) zadi segala urusa seatiasa
teri!at dega ama Allah syt.
Prinsip Fundamental Basmalah
1. Asas
Setia( hamxa, demi!ia zuga setia(
"rgaisasi, istasi, (artai dsx sudah
semestiya memili!i asas. }a asas hidu(
se"rag hamxa adalah Allah syt. Hidu(
dari Allah syt, utu! Allah syt da !emxali
!e(ada Allah syt. #tulah yag di(esa!a
lafad~ “bismillah” (ada setia( xasmalah.
Azura memxaca xasmalah (ada
ham(ir setia( a!tifitas mausia
meru(a!a tutua utu! mecitai Allah.
Hal ii xisa di(ahami xahya sese"rag
yag mecitai sesuatu ma!a ia a!a
serig meyexutya. Setia( muslim a!a
meguca(!a xasmalah xer!ali|!ali dalam
sehari, haya saza ter!adag (erulaga
tersexut tida! melahir!a !ecitaa
!area may"ritasya diuca(!a diluar
!esadara.
}alam hal ii, Allah syt
di(erum(ama!a dega xeras atau asi,
sagat (etig, amu selalu dilu(a!a,
diigat haya !eti!a (ersediaa xeras
atau asi tersexut mei(is atau haxis.

}emi!ialah dega Allah, mezadi
tum(ua a!hir amu ter!adag
terlu(a!a, diigat haya dalam !"disi
sa!it, sedih atau xerada dalam !"disi
yag tida! megea!!a hati.
‚ea(a Allah syt harus dicita, !area
semuaya tertum(u (ada Allah syt.
Berasal dari Allah, diatur da di(elihara
"leh Allah syt serta (ada a!hirya !emxali
!e(ada Allah syt sexagai (eam(uga
a!hir.
Setia( hamxa a!a seatiasa
meati!a !edamaia, mecari
!eidaha, megezar !emuliaa da
seterusya. Sesugguhya semua hal itu
ada (ada Allah, !area }ia yag as|Salam¦
Maha }amai, }ia yag al|‚arim da asy|
Syarif¦ Maha Mulia, }ia yag al|Jamil¦ Maha
#dah da seterusya.
Ji!a se"rag hamxa xelum tixa (ada
!edamaia, !eluasa, !etetrama,
!emuliaa da lai sexagaiya itu, ma!a
ada yag (erlu di!"re!si ulag. B"leh zadi
ada (r"ses yag xelum sem(ura se(erti
meleta!a sesuatu xelum te(at (ada
fugsiya. Meleta!!a tuzua !edamaia,
!exahagia, !etetrama dsx (ada materi
yag tida! !e!al.
1…
•eug!alah, zi!a se"rag
meleta!!aya !eidaha (ada materi, ia
a!a melihat !eidaha itu ada (ada
!emxag, ia taam da (u(u! sehigga
xexera(a xula !emudia a!a tumxuh
suxur da xer!emxag, memxeri!a
(emadaga idah utu! xexera(a
xula, amu setelah itu, rum(ut(u a!a
i!ut tumxuh, !eidahaya a!a
xer!urag sehigga meimxul!a
!ex"saa. Ber(idah !e hiasa !"lam
i!a dise!itar rumah yag megagum!a,
amu utu! xexera(a ya!tu !ede(a|
(u segera xeruxah mezadi hal yag
memx"sa!a. Lalu xer(idah !e iteri"r
rumah dega lam(u !ristal yag sagat
idah, di!agumi utu! xexera(a xula,
ta(i selazutya !"t"r da (erlu
dixersih!a sehigga mere("t!a da
a!hirya memx"sa!a.
#i semua terzadi !area !eleta!!a
!eidaha, !emuliaa, !edamaia (ada
materi xu!a (ada hati. Padahal semua ii
adalah yilayah hati.
2. Misi 'Tuzua zag!a (ede!)
}isam(ig asas, misi adalah satu hal yag
mutla! ada (ada setia( idi§idu,
!el"m("!, istasi, "rgaisasi dsx. Ada(u
misi yag semestiya diemxa "leh setia(
1‡
hamxa adalah meyuzud!a !edamaia
da !asih sayag merata di duia. Hal ii
di(esa!a "leh lafad~ “ar+Rahman” yag
memili!i arti adzim ar+rahmah. Mes!i(u
rahmah Allah syt maha Agug da Besar
yag di(erutu!!a seluruh ma!hlu!ya
secara umum ta(a memxeda!a zeis,
xetu!, yara !ulit dll, a!a teta(i
semuaya terxatas haya di duia.
3. ¨isi 'Tuzua zag!a (azag)
Setelah meaca(!a misi dega !"!"h
ma!a selazutya megu(aya!a
teryuzudya §isi. }a sexai!|xai!ya §isi
se"rag hamxa, istasi, "rgaisasi dsx
adalah meyuzud!a !edamaia da
!esezahteraa di duia da a!hirat.
}emi!ialah lafad~ “ar+Rahim” yag
memili!i arti !asih sayag yag axadi
meiti(!a (esa !e(ada setia( hamxa
utu! mezadi!a §isi ii sexagai tuzua
dari !ehidu(aya.
Sejarah Basmalah

}alam Musad Axi }aud, As|sya€xy, Axu
Mali!, „atadah da Tsaxit xi #marah
xer!ata xahya sexelum turuya ayat „S.
A|amlm {•, •asulullah say xelum meulis
leg!a( xasmalah se(erti yag !ita xaca
selama ii.
Pada !esem(ata lai, As Sya€xy da
al|A€masy meriyayat!a xahya Basmalah
mezadi leg!a( se(erti yag !ita tulis
selama setelah melalui em(at taha(a,
yaitum
Taha(a Pertamam •asululah meulis
“bismikallahumma”. '7š=/0 £KA+6)
Taha(a ‚eduam Allah syt memeritah!a
!e(ada axi Muhammad say utu! meulis
¥xismillah©. '5=/0 7[6)
Taha(a !etigam !eti!a turu ayat ¥l:F0 Si
3DDKP1/0 0l:F0 <; 5=/0¡ ma!a •asulullah
say memeritah!a utu! meulis ' 7[6
3KP1/0 5=/0).
Taha(a !eem(atm !eti!a turu „S. A|•amlm
{•, ma!a Barulah ditulis sem(ura ' 7[6
7-P1/0 3KP1/0 5=/0) .
&
&
#xid, hal. 1•ˆ
19
Apakah Basmalah bagian dari al
Fatihah7
Para ulama se(a!at xahya xasmalah adalah
xagia dari surat a|•amlm {•, demi!ia zuga
mere!a se(a!at xahya xasmalah xu!a
termasu! ayat (ada surat at|Tauxah. A!a
teta(i mere!a xerxeda (eda(at (ada surat|
surat laiya. Ada(u rig!asa (eda(at
(ara ulama tersexut adalah sexagai xeri!ut¦
1. Basmalah xu!a xagia dari surat al|
Fatihah da surat|surat yag lai dalam
al|„ur€a. Peda(at ii di!emu!a!a "leh
#mam Mali!. ‚"se!yesi dari (eda(at
ii adalah tida! dixacaya xasmalah
dalam shalat fardhu xai! dalam shalat
&ahr 'suara di!eras!a) mau(u dlam
shalat sirr 'suara dilemxut!a).
Ada(u argume !el"m("! ii adalah
riyayat dari Aas xi Mali! ra, ia xer!atam
“aku shalat dibelakang Rasulullah saw*
Abu 5akar ra dan 7mar ra* semuanya
memulai shalatnya dengan memba/a
alhamdulillahi rabb al+alamin* tidak
memba/a “bismillahirrahmanirrahim”
baik diawal ba/aannnya maupun
diakhirnya. (3R. 4uslim%
&•
2. Basmalah xu!a termasu! ayat (ada
surat al|Fatihah da surat|surat laiya
a!a teta(i ia adalah ayat al|„ur€a yag
xerdiri sediri, Allah syt turu!a
sexagai xer!ah da (emisah atara suat|
surat dalam al|„ur€a. Peda(at ii
di!emu!a!a "leh ma~hax Haafi.
‚"se!yesi dari (eda(at ii adalah
xasmalah dixaca dalam setia( ra!aat
shalat sexelum memxaca al|Fatihah
deg sirr 'dilemxut!a).
Ada(u argume !el"m("! ii adalah
riyayat dari Aas xi Mali!, ia xer!ata¦
Rasulullah saw shalat bersama kami dan
5eliau tidak memperdengarkan kepada
kami ba/aan bismillahirrahmanirrahim.
}emi!ia zuga riyayat dari tsaxit dari
Aas ra, ia xer!ata¦ aku shalat
dibelakang Rasulullah saw* dibelakang
Abu 5akar ra dan 7mar ra dan aku tidak
mendengar seorangpun diantara mereka
yang mengeraskan ba/aan
bismillahirrahmanirrahim.
8
3. Basmalah termasu! xagia dari surat al
Fatihah. Peda(at ii di!emu!a!a "leh
#mam Syafi€i. ‚"se!yesi dari (eda(at
ii adalah xasmalah dixaca setia( ra!aat
{
#xid, hal. 11&
&1
shalat sexelum memxaca al|Fatihah xai!
di shalat zahr mau(u sirr.
Ada(u dasar (eda(at !el"m(! ii
adalah riyayat dari Axi Hurairah ra, dari
•asulullah say xersaxdam “&ika kalian
memba/a alhamdulillahi rabb al+alamin
maka ba/alah bismillahirrahmanirrahim*
karena sesungguhnya ia (basmalah*
adalah termasuk% umm al+ur!an* umm
al+itab dan as+sab!u al+matsani. Dan
bismillahirrahmanirrahim adalah salah
satu ayatnya. (3R. Darul utni%
4. Basmalah adalah xagia dari surat al|
Fatihah da surat|surat laiya !ecuali
surat at|Tauxah. Peda(at ii
di!emu!a!a "leh Axdullah xi Muxra!
Ada(u argume !el"m("! ii adalah
riyayat dari Aas ra, ia xer!ata¦ suatu
hari ketika Rasulullah saw sedang berada
diantara kami* lalu beliau meme&amkan
matanya dan mengangkat kepalanya
sembari tersenyum* lalu kamiberkata:
9apa yang menyebabkanmu tersenyum
wahai Rasulullah saw: 5eliau bersabda:
barusan turun kepadaku surat* lalu
Rasulullah saw memba/a:
5ismillahirrahmanirrahim* Inna
a!thoinaaka al+(autsar ... (3R. 4uslim%
&&
}ari uraia diatas, meurut (eulis,
(eda(at yag (alig !uat adalah (eda(at
#mam Mali! yag megata!a xahya
Basmalah xu!a xagia dari surat al|Fatihah
da surat|surat yag lai dalam al|„ur€a.
‚esim(ula ii xerdasar!am
1. Al|„ur€a disam(ai!a secara
mutayatir da (erxedaa (ara ulama
tetag !edudu!a xasmalah itu
sediri cu!u(lah mezelas!a xahya
xasmalah xu!a xagia dari surat al|
Fatihah.
2. Hadits yag diriyayat!a dari Aas xi
Mali! ra, ia xer!atam “aku shalat
dibelakang Rasulullah saw* Abu 5akar
ra dan 7mar ra* semuanya memulai
shalatnya dengan memba/a
alhamdulillahi rabb al+alamin* tidak
memba/a “bismillahirrahmanirrahim”
baik diawal ba/aannnya maupun
diakhirnya. (3R. 4uslim%
3. Hadits „udsi yag diriyayat!a dari
Axu Hurairah ra, ia xer!ata¦ aku
mendengar Rasulullah saw bersabda;
Allah swt ber"irman; “aku bagi shalat
(al+<atihah% antaraku dan hambaku
men&adi dua bagian* dan bagi hamba+
(u segala yang diharapkannya. (etika
sang hamba berkata; “alhamdu lillahi
rabb al+Alamin”* Allah swt ber"irman:
hamba+(u telah memu&iku...* (3R.
&{
4uslim%. Pada hadits $udsi ii zelas
Allah syt memulai al|Fatihah dari
alhamdu lillah rabb al+Alamin xu!a
dari bismillahirrahmanirrahim.
4. }i uzug hadits „udsi diatas, setelah
Allah syt xerfirma¦ “... dan &ika
hambaku berkata: 9ihdinasshiratal
musta6im* shiraatalladzina an!amta
alaihim ghairi al maghdhubi alaihim wa
laa adh+dhoollin* Allah swt ber"irman;
“3aa!ula!i li!abdii”. (3R. 4alik%.
‘g!a(a “haa!ulaa!i” tersexut
mem(er!uat argume ii, !area
mezelas!a xahya dari !ata
“ihdinasshiratal musta6im” higga
a!hir surat al|Fatihah ada tiga ayat.
Seadaiya haya dua ayat, iscaya
meggua!a !ata “haataani”.
=allahu a!lam
5. Mes!i(u (eulis xer(eda(at xahya
xasmalah xu!a xagia dari surat al|
Fatihah, a!a teta(i dalam shalat
(eulis megazur!a utu! memxaca
xasmalah sexelum memxaca surat al|
Fatihah. Hal ii disexax!am
a. Tida! ada yag mezelas!a xahya
xatal shalat sese"rag yag
memxaca xasmalah !eti!a shalat
termasu! zuga !eti!a memaxaca
xasmalah sexelum memxaca surat
al|Fatihah.
&•
b. Memxaca xasmalah dalam shalat
tida! memxatal!a shalat, a!a
teta(i zi!a teryata xasmalah
adalah xagia dari surat al|Fatihah
'sexagaimaa (eda(at yag lai)
ma!a zelas tida! sah shalat
sese"rag yag tida! memxaca
xasmalah !area itu xerarti ia tida!
memxaca surat al|Fatihah dega
sem(ura. Padahal •asulullah say
xersaxda¦ “tidak sah shalat
seseorang yang tidak memba/a
surat al+<atihah (3R. 4uslim%
‚esim(ula
1. 5asmalah meru(a!a (risi( hidu(
yag megadug a~a~, misi da §isi
hidu( se"rag mu!mi xai! dalam
!ehidu(a idi§idual mau(u
!el"m("!†"rgaisasi
2. Sezarah 5asmalah megazar!a (risi(
xertaha( dalam mela!u!a (eruxaha
3. Perxedaa (eda(at adalah hal yag
yazar, da !ita ditutut utu! lexih
deyasa meghargai (eda(at yag
lai
Sekilas Tentang Surat al Fatihah

Bª+DDKq_
V
+6 Z
«
dA +šL+H›< “-a4 “KH1a/0 ‹\l[/0 WvY
¬-P +š6 XHXM/0 >+9a/0 -+99I] ¡“pL+`/0¡ bK[L<
GDDY< Bn<XDD?/0 GI ] Ÿ-L19/0 GI *›1o/0 n<; +šE^
V
*›1DDo/0 GE+M4 QlP Ti | +šL®+q<< +Y18i b=: |
“-DDA+A•0 WTDDc+o4 bDD=: –=K9DD20< B7DD-¯M/0
B5DD:<1I< 3HTDD/0 nlDDc; n<+DD?9L GDDšI Bn+DDKq_
V
+6
F+DDo9:]0< BZH1DD.9/0< B‹F+DDdM/0< B‹TDD-oM/0 n<+DD?9L
Bb?DD[p/0 5DD=/0 Q+`DD86 *+DDKH_
V
0< B1DDr™0 hl-/+DD6
5-/^
V
5ql9/0< BŒ+:T/0< “E+M9A]0< ‹F+dM/+6 WF01I^
V
<
NDDDp/0 3HTDDD/0 bDDD/^
V
“DDDH0Tš/0 ŸDDD=,6 f:< SŽ DDDq
bD=: –-dt9/+D6 5-/^
V
ª1J9/0< B7-o9[K/0 °018/0<
NDDH1” ŸDD?@L< B3-p/+DD8/0 S-dDDA ±DDšE< *+DDKH_
V
0
3DD: \+DDdr_0 +DDš-I< B3-/+DDJ/0< 7DDš-=: >lDDJ²K/0
³\+DDM4 bDD=: ªf”]0< B3-o6+DD[/0 7DD4•0 ´DD8i
5DD=/0 14œDD6 TdM9/0 +š-I< BŒ+-o2•0 n®+?4< Œ0TM[/0
TDDc+o4 3DD4 £DD/+?Y +DD4 1DD-ž bDD/^ B5DD-šE< 5E+pdA
Bµ0TDDY;< ¶01DDž;< “DD-od/ “dDD[?/+6 h•+DDk GDDšI
+DDšE• ¡>+DD9a/0 h;¡ bK

DD[L 0vDDš/< “KH1a/0 \l[/0
.“-A+A•0 WTc+o4 –MKq
Waktu dan Tempat turunnya surat al
Fatihah
Meurut may"ritas ulama surat al
Fatihah termasu! surat Ma!iyah. Hal ii
xerdasar!a firma Allah sytm “sunggun
telah kami wahyukan kepadamu tu&uh ayat
yang senantiasa di ulang+ulang dan al
ur!an al Adzim”. (S. Al 3i&r: 2$%. }a
&…
ulama se(a!at xahya surat al Hizr termasu!
Ma!iyyah. }isam(ig itu shalat diyazix!a di
Me!ah dalam (eristiya #sra€ mi€raz satu
setegah tahu sexelum Hizrah, }a tida!
sah shalat sese"rag ta(a memxaca al
Fatihah.
}isisi lai Axu Hurairah, Muzahid, Atha€
xi •asar da a~|·uhri xer(eda(at xahya
surat al Fatihah termasu! surat al
Madaiyah.
Sexagia ulama meggaxug!a dua
(eda(at diatas, xahya surat al Fatihah
diyahyu!a dua !ali. Pertama turu di
Me!ah satu setegah tahu sexelum Hizarah.
}a diyahyu!a !edua !aliya di Madiah
!eti!a (er(idaha arah !ixlat dari Baitul
Mu$addas di Palestia meuzu Baitullah
‚a€xah al Musyarrafah di Me!ah.
A~|·ar!asy xer!ata, sesuatu xisa saza
diyahyu!a dua !ali sexagai xetu!
(egaguga terhada( hal tersexut da
megigat!a dari sesuatu yag terlu(a.
}emi!ialah halya dega surat al Fatihah
yag diyahyu!a dua !ali. Pertama di Me!ah
da !edua di Madiah.


A~|·ar!asy, Al Burha fi ulum al „ur€a....
&‡
Mes!i(u zumlah ayatya haya
sexaya! tuzuh, Surat ii diamai al fatihah
!area mezadi (emxu!a al „ur€a.
Pemxu!a al „ur€a secara uruta mushaf
xu!a uruta turu. Surat yag demi!ia
rig!asya ii megadug seluruh isi al
„ur€a da secara gl"xal mezelas!a isi|isi
!adugaya.
}alam surat ii memuat ("dasi|
("dasi agama da caxag|caxagya, yaitu
a!idah, ixadah, tasyri€, !eya!ia terhada(
hari a!hir, ima tehada( sifat|sifat Allah syt
yag Maha Mulia, meg!husus!aya utu!
xerixadah, mem"h" (ert"l"ga da d"€a,
meghada( haya !e(adaya utu!
mem"h" hidayah meuzu agama yag
xear da zala yag lurus, meredah diri
!e(ada Allah syt meghara(!a !e!"!"ha
dalam agama #ma da meem(uh zala|
zala hamxa yag sh"leh serta mem"h"
!e(ada|•ya agar terhidar dari zala "rag|
"rag yag dimur!ai da zala "rag|"rag
yag sesat.
}alam surat ii zuga mezelas!a
tetag !isah|!isah umat terdahulu,
(eelusura terhada( zala|zala
!eselamata da zala|zala !ecela!aa.
}idalam surat ii zuga tutua ixadah
dega cara mela!saa!a (eritah|
(eritah Allah syt da mezauhi laraga|

laraga|•ya, demi!ia zuga terda(at
ma!sud|ma!sud, tuzua|tuzua, da
!eguaa|!eguaa yag lai. Surat ii
xagai!a ixu terhada( surat|surat yag
laiya dalam al „ur€a, !areaya surat ii
disexut dega ama ¥umm al ‚itax© !area
dalam surat ii telah ter!um(ul seluruh
!aduga|!aduga ("!"! al „ur€a
.
Keistimewaan surat al Fatihah
3DD6 G
Ž
DD6;¡ *; T?DD[K/0 GDDI TDDKP; h+DD4_
V
0 <\ |;
h; 7=DA< 5DD-=: 5DD=/0 b=Dc Gd?/0 b=: ;1i ¡ŸMk
m7=DDA< 5DD-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\ n+oI *›1o/0
GDI ]< ‹0\lD9/0 GDI nXDE;
R
+4 WT-6 G[`E Cv/0<)
GDDY B+š=t4 *+i1`/0 GI ]< \l6X
Ž
/0 GI ]< S-@E_
V
0
0vDDšI '59
R
-L<; Cv/0 7
R
-¯M/0 *
R
›1o/0< GE+tK/0 Z
R
d[/0
GDDI b/+DDML 5/lDDi bDD/^ 1-DD.H ¸H1DD./0 ¬HTDDp/0
— 1DDD@p/0 ‹\lDDDA ن
´
ششم
ِ
ا×
¯
.
´
ششس
َ
Q
َ
اشش.
َ
ي
´
ت
َ
l i
´
ششn
َ
ل
َ
¿
َ
م
َ
يL
ِ
×
َ
ل
´
ا ن
َ
l_
´
n
ُ
ل
´
ا¿
َ
_.
ِ
ا.
َ
a
َ
ل
´
ا m1@p/0s ˜ ˆ‡ w .
5-=: 5=/0 b=c Gd?/0 *; C\+Od/0 g-pc GI< |>
£DD?
Ž
K=:•) mbDD=
Ž
MK/0 3DD6 T-MDDA GDD6• n+DDi 7=DDA<
5DD=/ TDDKp/0 m*›1DDo/0 GI \l[/0 7¯:; GY ‹\lA
7-¯M/0 *›1oR/0< GE+tK/0 Z
R
d[/0 GY B3-K/+M/0 >\
.'59
R
-L<;
R
Cv/0
&9
Surat al Fatihah adalah (emxu!a al
„ur€a yag memili!i segudag
!eistimeyaa. Hal ii(u tam(a! dari
dereta ama yag mele!at (ada surat al
Fatihah. }iatara !emuliaaya tersexut
adalahm
1. }ari Axi Said xi Mualla€, ia xer!ata
!eti!a a!u shalat di maszid, •asulullah
say memaggil!u da a!u tida!
mezayaxya sehigga a!u selesai
shalat, lalu a!u medatagi •asulullah
say. Beliau xersaxdam ¥a(a yag
meghalagimu 'tida! lagsug)
medatagi!u¹ A!u xer!atam ¥yahai
•asulullah say a!u sedag shalat. Beliau
xersaxdam “bukankah Allah swt
ber"irman: “wahai orang+orang yang
beriman* penuhilah seruan Allah dan
seruan rasul apabila rasul menyeru kamu
kepada suatu yang memberi kehidupan
kepada kamu. (S. Al an"aal: #>%. Lalu
•asulullah say xersaxdam sungguh aku
akan a&arkan kapadamu surat yang
paling agung dalam al ur!ansebelum
engka keluar dari mas&id. Lalu Beliau
memgag taga!u. ‚eti!a Beliau a!a
!eluar maszid, a!u xer!atam yahai
•asulullah xu!a!ah eg!au xersaxda
a!a megazar!a !e(ada!u surat yag
{•
(alig agug dalam al „ur€a, Beliau
xersaxdam “al hamdulillah rabb al alamin*
adalah tu&uh ayat yang selalu diulang+
ulang (dalam shalat% dan al ur!an al
Adzim yang diwahyukan kepadaku. (3R.
5ukhari* Abu Daud* Ibnu 4a&ah* an+0asa!i
dan Ahmad%
&. }ari Said xi ·uxair dari #xu Axxas ra ia
xer!ata !eti!a Jixril dudu! di sisi
•asulullah say ia medegar suara dari
atasya, lalu ia meegadah da xer!ata
xahya (itu lagit yag selama ii tida!
(erah dixu!a !ii terxu!a, lalu turulah
malai!at. Jixril xer!atam ¥ii malai!at yag
selama ii tida! (erah turu !exumi !ii
telah turu da meguca(!a salam lalu
xer!atam terimalah xerita gemxira dega
dua cahaya yag diyahyu!a !e(adamu
da tida! (erah diyahyu!a !e(ada
se"rag axi(u sexelummu, yaitu
"atihatul kitab da (eutu( surat al
Ba$arah, setia( huruf yag eg!au xaca
dari !eduaya a!a 'mezadi (eratara)
di!axul!aya !eigiamu. 'H•. Muslim,
Axu }aud da a|•asa€i). ‚area
!emuliaa iilah telah mezadi tradisi
memxaca surat al|Fatihah !eti!a
memulai sexuah !egiata, xerd"a agar
!axul hazat, diam(ui d"sa da lai
sexagaiya.
{. }iriyayat!a dari #mam Ahmad dalam
Musadya, xahya ‘xay xi ‚a€ax
{1
memxaca umm al „ur€a 'al Fatihah)
!e(ada axi Muhammad say, lalu
•asulullah say xersaxadam
GDDI nXDDE;
R
+4 WT-6 G[`E Cv/0<
GDDI ]< SDD-@E_
V
0 GDDI ]< ‹0\l9/0
B+DDš=t4 *+DDi1`/0 GDDI ]< \lDD6X
Ž
/0
*
R
›1DDo/0< GE+DDtK/0 Z
R
dDD[/0 GDDY
59
R
-L<; Cv/0 7
R
-¯M/0
“demi &iwaku yang ada dalam
genggaman+0ya* tidak diturunkan dan
?aurat* Inzil* @abur* dan al ur!an surat
sepertinya (al <atihah%. Surat al <atihah
itu as sab!u al matsani (tu&uh ayat yang
senantiasa diulang+ulang% dan al ur!an
al Azim yang diwahyukan kepadaku.
Hadits diatas megisyarat!a !e(ada firma
Allah syt dalam surat al Hizr m ˆ‡. Allah syt
xefirma m “dan sungguh telah kami berikan
kepadamu sab!an min al matsani (tu&uh ayat
yang senantiasa berulang+ulang% dan al
ur!an al azim.
{&
Nama-nama Surat al Fatihah
BGE+DtK/0 ZdD[/0< B>+D9a/0 h;< B“DpL+`/0¡ bKD[L
¡TKp/0< Bº+A•0< B“-I+a/0< B“-I0l/0< B“-I+./0<
‹\lDD[/0 WvDDš/ +YFTDD: GdDD”1o/0 “4fM/0 1kj Ti<
.+

KA0 1.: G?e0
Surat al+<atihah memili!i demi!ia xaya!
ama yag meuzu!!a !emuliaaya.
}iatara ama|ama tersexut adalahm
1. Al+<atihah
}iama!a al+<atihah !area mezadi
(emxu!a al|„ur€a, demi!ia zuga mezadi
(emxu!a shalat da !egiata|!egiata
!eagamaa laiya.
#. Al+ur!an al+Adzim
{{
}iamai dega al+ur!an al+Adzim !area
surat al|Fatihah telah megadug seluruh
ma!a da tuzua al|„ur€a. Al|„urtuxy
xer!ata¦ al+<atihah mengandung pu&ian
kepada Allah swt dengan segala bentuk
kesempurnaan dan kemuliaan+0ya*
perintah ibadah dan ikhlas sebagai
pokoknya* pengakuan akan kelemahan diri
untuk melaksanakan perintah+0ya tanpa
pertolongan dari+0ya* dan permohonan
bimbingan dan petun&uk menu&u &alan
yang lurus da kondisi akhir per&alanan
orang+orang yang shalih dan orang+orang
yang membangkang.
A
3. As+Sab!u al+4atsani*
}iama!a demi!ia !area zumlah
ayatya tuzuh da seatiasa diulag|
ulag dalam setia( ra!aat shalat, meurut
(eda(at lai !area tuzuh ayat tersexut
turu dua !ali.
4. 7m al+(itab
Meurut Bu!hari, diama!a um al|‚itax
!area mushaf al „ur€a dimulai
(eulisaya dega surat ii, da shalat
dimulai dega memxacaya. Argume
lai, xahya surat ii telah meya!ili
ƒ
#xid, hal. 1&9
{•
seluruh !aduga !itax al|„ur€a da
!itax|!ita samawi yag Allah syt
yahyu!a !e(ada (ara axi terdahulu.
A. As+Sholat
}iama!a as|sh"lat !area tida! sah
shalat sese"rag ta(a memxaca surat al|
Fatihah. }i sisi lai Axu Hurairah xer!ata,
a!u medegar •asulullah say xersaxdam
“Allah swt ber"irman* Aku bagi as+shalata
(surat al <atihah% antara+(u dan hamba+(u
men&adi dua bagian* ... (3R. 4uslim* Ibnu
4a&ah* An+0asa!i dan Abu Daud%.
6. Al+3amdu
}iamai al+3amdu !area dimulai dega
!ata al Hamdu. Mes!i(u sesugguhya
ada lima surat dalam al|„ur€a yag
dimulai dega !ata alhamdu, yaitu al|
Fatihah, Al|A€am, al|‚ahfi, Fathir da
Saxa€, amu surat ii diistimeya!a
dega ama tersexut !area telah
meya!ili seluruh zeis (uzia dialam
semesta.
7. as Ra6y

diamai dega ar+Ra6y !area sexuah
(eristiya dimaa se"rag sahaxat
meg"xati (emxesar sexuah !aum
dega memxaca al+<atihah da semxuh.
}ari Said al|‚hudri, ia xer!ata¦ ketika kami
dalam per&alanan dan kami beristirahat*
datanglah seorang pembantu dan berkata:
sesungguhnya pembesar kaum dalam
kondisi sakit dipatuk ular* dan tidak ada
diantara kami yang bisa mengobatinyai*
adakah diantara kalian yang bisa
men&ampinya (mengobatinya%: 4aka
berdirilah seorang diantara kami yang
kami tidak pernah menduga bahwa ia bisa
men&ampi. Balu ia men&ampinya dan
sembuh. Balu kamipun di hadiahi
tigapuluh kambing dan di &amu minuman
susu* ketika kami telah kembali* kami
bertanya kepadanya (sahabat yang
meru6iyah%; apakah kamu bisa
meru6iyah: Ia berkata; tidak* saya hamba
memba/a umm al kitab* lalu kami
berkata; &anganlah engkau berbi/ara
apapun sebelum kita tiba kepada
Rasulullah saw dan menanyakannya.
(etika kami tiba kota 4adinah* kami
menyampaikan hal tersebut kepada
Rasulullah saw* dan 5eliau bersabda; ia
tidak tahu sesungguhnya umm kitab itu
adalah ra6iyah. 5erilah dan bagilah
untukku bagian (dari hadiah tersebut%.
(3R. 5ukhari%
{…
8. al+=a"iah
!area al+"atihah telah megadug
seluruh ma!a|ma!a al „ur€a.
9. Al+(a"iyah
‚area cu!u(lah shalat dega al+<atihah
da tida! cu!u( dega xacaa surat|
surat yag lai ta(a al+<atihah.
10. Al+Asas
‚area al|„ur€a dimulai dega al|
Fatihah dalam uruta mushafya.
#mam as| Suyuthi secara rici telah
meghitug zumlah ama surat al Fatihah
da meurut xeliau ada lexih dari &•
ama surat al Fatihah yag ii
meuzu!!a !emuliaa surat tersexut.
{‡
ن
َ
يa
ِ
ل
َ
ا×
َ
ل
´
ا <
¯
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
i
ُ
a
´
ح
َ
ل
´
ا
Segala (uzi xagi Allah Pemelihara seru
se!alia alam.
WTDDKpE *; GDD²d?H ¸DD-k f:< S• DDq C\+DDd/0 +DD?K=:
— n+DDoI 5DD=Y; lY +K6 5-=: G?tE< 5AToE< i
ُ
ششa
´
ح
َ
ل
´
ا
ن
َ
يa
ِ
ل
َ
ا×
َ
ل
´
ا <
¯
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
7LF\; 0j^
V
CF+d: +H 0l/li C; ˜
bDD=: GE<1aDD20 B5DD=/ TDDKp/0 Gu+DD?e< C1aDD2
“DDK¯M/0 <j 5DD=/0 +DDEœI B7DDa-/^
V
GDD=-Kq< GE+DD[P^
V
>\ BF+DD@H_
V
0< N=O/+DD6 F1DD`9K/0 BFF»[/0< T@K/0<
Q0<+KDDDD[/0 >\< B“DDDDaufK/0< 3DDDD@/0< ¼DDDDE_
V
0
*<F 3-K/+DDM/0 >\ 5DD=/ 1a./0< Œ+?t/+I B3-½\•0<
5E<F 34 TdMH
R
+4
Allah syt megazar!a !e(ada
hamxaya cara memuzi, mesuci!a da
megagug!a Allah syt sexagaimaa
mestiya, yaitu dega meguca(!a
“alhamdu lillah”. Sexagai se"rag hamxa,
sudah semetiya !ita memuzi da
megagug!a Allah syt !area !exai!a
da !asih sayag|•ya yag melim(ah ruah
xai! dari (ermulaa (eci(taa,
(emeliharaaya terhada( terhada( alam
semesta !hususya mausia da zi.
Sexagai (emxu!a al|„ur€a, surat al|
Fatihah megadug seluruh ma!a da
tuzua al|„ur€a.

Said Haya mezelas!a xahya al|
„ur€a adalah aza!a meuzu a$idah, ixadah
da (egaga hidu(. A$idah dalam #slam
xu!alah se!edar !"se( saza !area a$idah
a!a melahir!a hasil, (egaruh da
!eyazixa. Pemahama tega sifat tarxiyah
Allah da rahmat|•ya serta hisa meutut
lahirya a!si.
Melalui surat ii, #slam megazar!a
!e(ada !ita utu! megeal Allah syt seza!
ayal, (ertegaha da a!hir surat. }iayal
surat ii megazar!a xahya Allah syt
adalah Sag Pemelihara yag Maha ‚asih
Sayag, ditegah surat megazar!a xahya
Allah syt Sag Pe"l"g da dia!hir surat ii
megazar!a xahya Allah syt Sag Peuzu!
zala.
P"!"! A!idah #slam tergamxar (ada
ayat¦ alhamdulillahi rabb al+Alamin higga
4aliki Caum ad+Din,
P"!"! ixadah da #!hlas sexagai !uciya
tam(a! (ada ayat¦ iyyaka na!budu.
P"!"! telada yag xai! tergamxar
(ada ayat¦ Shirata al+ladzina an!amta
alaihim.
{9
P"!"! c"t"h yag xuru! tergamxar
(ada a!hir surat¦ ghair al+4aghdhubi alaihim
wa laa adh+dhoolliin.
-
Ar|•"~i xer!ata¦ ma!sud dari al|„ur€a
ter!um(ul (ada em(at hal. •aitu¦ ilahiyaah
'!etuhaa), al|maad 'hari (emxalasa), a|
•uxuyaat '!eaxia) da itsxat al|„"dh"€
ya al|„adr.

Makna (_ا) pada kata (iaحلا)
Huruf 'n0) (ada lafad~ 'TKp/0) memili!i
xexera(a ma!a, yaitu¦
1. li al+Istigra6, artiya meli(uti
!eseluruha. 'n0) ii meuzu!!a
yag xerha! meda(at!a (uzia secara
mutla! hayalah Allah syt semata.
‚area haya Allah syt yag memili!i
ama|ama mulia da ter(uzi demi!ia
zuga dega (erxuata Allah syt
seluruhya ter(uzi.
2. Bi al+Dinsm artiya isyarat meghadir!a
!emuliaa Allah syt dalam xea! da

Said Haya,al|Asas fi at|Tafsir, }arl as|Salamm ‚air",
1999, Jil. 1. Hal. {ˆ

Fa!hruddi ar|•"~i, mafatih al|¾"ix
••
memxeda!aya dega segala xetu!
!emuliaa yag hadir dari yag lai.
3. Bi al+Ahdi: artiya se"rag hamxa
megi!uti cara memuzi !e(ada Allah syt
sexagaimaa yag telah di teta(!aya
dalam syariatya. •aitu dega
meguca(!a alhamdulillahi rabb al+
alamin.
lntisari kata (iaحلا)
Puzia adalah ug!a(a !e!aguma
yag mucul dari dalam hati sese"rag
!e(ada yag di!agumiya. Syarat utama
lahirya (uzia adalah adaya khusnu adz+
dzon '(rasag!a xai!). Ta(a khusnu adz+
dzon iscaya tida! a!a lahir (uzia terhada(
"rag lai. ‚area sexai! a(a(u !arya,
(restasi da ca(aia "rag yag dixeci
teta( tida! a!a mucul rasa !agum yag
melahir!a (uzia.
Ada(u cara meaam!a khusnu
adz+dzon dalam diri se"rag hamxa adalah
dega melatih diri xerfi!ir xai! (ada setia(
"rag, da melurus!a te!is khusnu adz+
dzon itu sediri.
Baya! "rag yag merasa !esulita
utu! megafli!asi!a !"se( ii (ada
•1
semua "rag !area terzexa! (ada te!is
yag tida! te(at.
Perhati!alah, !eti!a ada melihat
sese"rag da meleta!!a !aca merah
dide(aya, ma!a ada a!a melihat "rag
tersexut xeryara merah. •amu, !eti!a
ada me"leh !e(ada "rag lai yag tida!
xerada dixela!ag !aca merah ma!a ada
a!a melihatya (ada !"disi yag xerxeda
ta(a yara merah. Agar semuaya xisa
ada lihat dega yara merah ma!a cara
(ra!tis da mudah adalah dega
meleta!!a !acamata xeryara merah
dimata ada ta(a harus meleta!!a !aca
merah dide(a setia( "rag yag a!a ada
lihat. }emi!ialah cara mudah meaam!a
khusnu adz+dzon (ada diri !ita adalah
dega meleta!!aya di dalam hati xu!a
(ada diri "rag yag !ita ilai.
‚ata alhamdu (ada ayat ii meiti(!a
(esa xahya setia( hamxa heda!lah
memulai seluruh a!tifitasya dega
didasari khusnu adz+dzon xai! !e(ada
sesama ma!hlu! mau(u !e(ada Allah syt.
‚emudia zi!a di(erhati!a dega
se!sama, seluruh !ata yag xera!ar dari
!ata hamd a!a xerarti sesuatu yag ter(uzi,
hal ii meegas!a xahya si!a( khusnu adz+
dzhon a!a seatiasa meghadir!a !"disi
•&
yag xai! mes!i(u terzadi (ada saat yag
!urag te(at.
Peggaxuga Ma!a 'n0) da '
TKP) meegas!a xahya seluruh (uzia
ha!i!atya !emxali !a(ada Allah syt. Bai!
itu (uzia dari Al+(holi6 !e(ada }~atya
yag agug, al+(holi6 !e(ada ma!hlu!ya,
Ma!hlu! !e(ada al+(holi6 mau(u ma!hlu!
!e(ada ma!hlu! itu sediri.
“Alhamdulillah” Syiar Para Nabi,
Malaikat dan hamba-hamba Sholih
}ari Aas xi mali! ra, ia xer!ata xahya
•asulullah say xersaxda¦ tidaklah allah swt
memberikan nikmat kepada hamba+0ya dan
hamba+0ya berkata alhamdulillah ke/uali
Allah akan memberi yang lebih baik daripada
yang diambil+0ya dari hamba+0ya. (3R. Ibnu
4a&ah%
#xu Axxas meriyayat!a xahya
alhamdulillah adalah ug!a(a setia(
syu!ur.
•axi Adam as !eti!a xersi xer!atam
alhamdulillah
•{
Allah memeritah!a axi •uh as
utu! xersyu!ur dega xer!atam
alhamdulillah (segala pu&i bagi Allah% yang
telah menyelamatkan kami dari kaum yang
dholim. (S. al 4ukminun: #2%.
•axi #xrahim xersyu!ur !e(ada Allah
syt dega xer!atam Alhamdulillah (segala
pu&i bagi Allah% yang telah
menganugerahkan kepadaku Ismail dan Isha
hingga besar. (S. Ibrahim: 81%
•axi }aud da Sulaima
megug!a(!a syu!urya dega xer!atam
alhamdulillah (segala pu&i bagi Allah% yang
telah memuliakan kami diatas mayoritas
hamba+hamba+0ya yang shalih. (S. an+
0aml: ,A%
Allah syt memeritah!a axi
Muhammad say xer!atam dan katakanlah
(4uhammad%; alhamdulillah (segala pu&i bagi
Allah% yang tidak pernah mengambil anak.
(S. al+Isra!: ,,,%
Peghui surga megug!a(!a
syu!urya dega xer!atam alhamdulillah
(segala pu&i bagi Allah% yang telah
men&auhkan kami dari kesedihan dan akhir
dari do!a mereka adalah alhamdulillahi rabb
al+alamin. (S. Cunus: ,E%.
••
As|Sayuthi xer!ata¦ tuzuh hamxa yag
meyexut Allah syt dega¦ alhamdulillah
da !etuzuhya meda(at!a !emuliaa dari
Allah syt. •axi Adam as xer!ata
alhamdulillah sehigga ia meda(at rahmat
dari Allah syt dega zayaxa
“yarhamukallah”* axi •uh xer!ata
alhamdulillah '„S. Al|Mu!mium &ˆ)
sehigga ia meda(at!a !eselamata dari
Allah syt dega firmaya¦ “wahai 0uh*
turunlah (dari kapalmu% dengan keselamatan
dari (ami dan keberkatan atasmu. (S. 3ud:
>2%. •axi #xrahim xer!atam alhamdulillah (S.
Ibrahim: 81% sehigga meda(at!a texusa
xagi axi #smail as, Allah xerfirmam ¥ dan
(ami ganti dengan sembelihan yang agung”
(S. Ash+Sho"aat: ,E$% axi }aud da
Sulaima xer!atam alhamdulillah (S. An+
0aml: ,A% sehigga mem(er"leh !eaxia
da !erazaa, Allah syt xerfirmam “dan
keduanya kami berikan hukum dan ilmu”
(S. Al+Anbiya!: #1%* axi Muhammad say
di(eritah!a meguca(!a “alhamdu” lalu
meda(at!a !etiggia da !emuliaa.
Allah syt xerfirmam “5ukankah (ami telah
lapangkan dadamu” (S. Al+Insyirah: ,%.
Al|„urtuxy xer!ata¦ hakikat alhamdu
adalah 3a!: al+wahdaniyah* 4im: al+4ulk*
Dal: ad+daimumah. 5arang siapa yang
mampu memahami wahdaniyah* daimumah
•ƒ
dan al+mulk maka ia telah memahami Allah.
Itulah hakikat hamd.
Syafi$ xi #xrahim xer!ata dalam
tafsiryam alhamdulillah memili!i tiga syarat.
•aitu¦ pertama, !eti!a meda(at sesuatu
megetahui sia(a yag memxeri. (edua*
ridha€ atas (emxeria tersexut. ?iga, tida!
medurha!aiya !eti!a masih memili!i
!e!uata.
Makana (_) pada(هلل)
Arti huruf 'n) (ada'5=/) adalah¦ li at+
tamlik, yag xerarti !e(emili!a. }ega
demi!ia seluruh xetu! (uzia (ada
ha!i!atya adalah mili! Allah syt.
Ada(u macam|macam (uzia terxagi
mezadi em(at !ateg"ri, yaitum
1. Puzia Al+(holi6 !e(ada }~at|•ya yag
Agug.
Sudah semestiya Allah syt memuzi d~at|
•ya yag Maha Agug. Segala xetu!
(ada alam raya ii xerasal dari Allah syt,
ada, hidu(, tumxuh da xer!emxag
!area Allah syt da (ada a!hirya a!a
!emxali !e(ada Allah syt. }emi!ia zuga
dega sum(ah|•ya meggua!a
•…
!alam|•ya '„S. •asim &), '„S. Sh"dm 1)
dst. Meuzu!!a !emuliaa da
!eaguga sag ‚h"li$.
2. Puzia Al+(holi6 !e(ada Ma!hlu!|•ya.
Puzia Allah syt atas ci(taaya xai!
xeru(a mausia se(erti (ega!ua|•ya
terhada( !emuliaa a!hla! axi
Muhammad say '„S. Al|„alamm •).
}emi!ia zuga Sum(ah Allah syt dega
meggua!a ama|ama ci(taa|•ya,
xai! malai!at|•ya '„S. Ash|Sh"faatm 1,
„S. A|•a~iaam 1|ƒ), (ea '„S. Al|„alamm
1), lagit, '„S. Al|Buruzm 1), Fazar '„S. Al|
Fazrm 1), matahari da xula, siag da
malam, lagit da xumi da ziya '„S.
Asy|Syamsm 1|‡) malam da siag '„S.
Al|lailm 1) duha '„S. Ad|}huham 1), Ti da
·aitu '„S. At|Tim 1) !uda (erag '„S. Al|
Adiaatm 1), masa '„S. Al|Ashrm 1) dst,
semua itu meuzu!!a !eaguga
(eci(ta|•ya.
3. Puzia Ma!hlu! !e(ada al+(holi6
Sudah semestiya se"rag hamxa
memuzi !emuliaa (eci(ta|•ya, da
semua xetu! (uzia tersexut tida!
terle(as dari !aruia Tuha|•ya yag
memxeri!aya !emam(ua utu!
xersyu!ur da memuzi, sehigga
•‡
!emam(u utu! megug!a(!a
syu!ur da (uzia itu sediri adalah satu
hal yag yazix utu! di syu!uri dst.
Sehigga (ada ha!i!atya (uzia
tersexut adalah mili! Allah syt.
4. Puzia Ma!hlu! !e(ada Ma!hlu! itu
sediri.
Adalah hal yag fitrah !eti!a se"rag
hamxa memuzi yag lai xai! !area
fa!t"r (restasi, !ecerdasa, !eidaha
tuxuh da lai sexagaiya. Semua hal ii
(ada ha!i!atya adalah (uzia !e(ada
Sag ‚reat"r Allah syt yag telah
megatur|•ya dega sagat xai!.
Keistimewaan lafadz (هللا)
Lafad~ Allah adalah la"adz al+&alalah
'lafad~ yag sagat luhur), meru(a!a ama
da xu!a sifat xagi|•ya, memili!i
!eistimeyaa luar xiasa yag tida! dimili!i
"leh seluruh !ata yag ada.
}iatara !eistimeyaa lafad~ ii
adalah tida! (erah ditemu!a ama
ma!hlu! a(a(u yag xerama Allah,
mes!i(u ada meggua!a idh"fat se(erti
axdullah da lai lai.
•ˆ
}ari sisi xahasa a!a !ita temu!a
!eistimeyaa yag tida! ditemu!a (ada
!ata lai. Lafad~ (هللا) tersusu dari lima
huruf, yaitum (u _ _ _ ا), !elima huruf
ii mes!i(u di!uragi satu (ersatu teta(
a!a meuzu!!a Allah syt, yag hal ii
tida! (erah ditemu!a dalam xahasa
a(a(u. Perhati!alah xeri!ut ii¦
Pertama¦ lafad~ (هللا) meuzu!!a
Allah. Allah syt xerfirma¦
Allah* tidak ada ?uhan (yang berhak
disembah% melainkan Dia Cang 3idup kekal
lagi terus menerus mengurus (makhluk+
0ya%.... (S. Al+5a6arah: #AA%
‚edua¦ lafad~ (هششلل) meuzu!!a
Allah. Allah syt xerfirmam
(epunyaan Allah+lah segala apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi.... (S. Al+
5a6arah: #2>%
‚etiga¦ lafad~ (هششلا) meuzu!!a
Allah. Memag asal mulaya !ata ii
dituzu!a utu! setia( yag disemxah ha$
mau(u xathil. ‚emudia !ata ii xaya!
•9
digua!a utu! semxaha yag ha$. Allah
syt xerfirmam
“Sesungguhnya ka"irlah orang+orang yang
mengatakan: '5ahwasanya Allah salah
seorang dari yang tiga'* padahal sekali+kali
tidak ada ?uhan selain dari ?uhan Cang )sa.
Dika mereka tidak berhenti dari apa yang
mereka katakan itu* pasti orang+orang yang
ka"ir diantara mereka akan ditimpa siksaan
yang pedih.” (S. Al+4aidah: $8%
Apakah disamping Allah ada tuhan (yang
lain%:... (S. An+0aml: -E%
‚eem(at¦ lafad~ (هل) meuzu!!a
Allah. Allah syt xerfirmam
(epunyaan+0yalah kera&aan langit dan bumi*
Dia menghidupkan dan mematikan* dan Dia
4aha (uasa atas segala sesuatu. (S. Al+
3adid: #%
‚elima¦ lafad~ (u) teta( meuzu!!a
Allah. (u) Adalah isim dhomir muttasil yag
xerasal dari isim dhomir mun"asil (وm).
Allah syt xerfirma¦
ĥ
Allah* tiada ?uhan Cang disembah ke/uali
Dia* ?uhan Cang mempunyai FArsy yang
besar.' (S. An+0aml: #-%
Dan Dialah Allah* tidak ada ?uhan (yang
berhak disembah% melainkan Dia* ... (S. Al+
ashash: $E%
) <
¯
ر
َ
(
Tua
ˆ
yag memxeahi, megatur,
medidi!, yag disemxah, xer!eheda!.
9

‚ata rabb xerasal dari !ata tarbiyah
artiya (edidi!a, (egasuha da
(emeliharaa.
‚ata rabb (ada Allah mele!at dega
dua xetu!, pertama* sifat d~at yag xerarti
Tuha da Tua. (edua, sifat fi€il yag
xerarti megatur da memelihara
ma!hlu!ya.
ˆ
Mahmud xi ‘mar a~|·ama!syari, al ‚assyaf a
ha$ai$ at|ta~il ya uyu al|a$ayil fi yuzuh at|
ta€yil,Ma!taxah Misr, ‚air"m tt. Jil. 1, hal. 1‡
9
Muhammad Ami Axu Ba!ar Magush, al|Luxax fi
Tafsir Fatihah al|‚itax, Ma!taxah al|A~har, !air", tt,
hal. •ˆ
ƒ1
Pemeliharaa Allah syt terhada( mausia
ada dua macam¦
1. Pemeliharaa terhada( e!sistesi
mausia. •a!i ditumxuh!a seza!
!ecil higga deyasa da adaya
(eig!ata !e!uata ziya serta
a!alya.
2. Pemeliharaa terhada( agama da
a!hla!ya, ya!i melalui yahyu yag
dituru!a !e(ada salah se"rag agar
meyam(ai!a risalah yag a!a
meyem(ura!a a!al da
memxersih!a ziya mere!a.
}erazat tarbiyah Allah xerxeda|xeda
sesuai dega !exeradaa ma!hlu!ya.
Allah syt memelihara aryah dega
lim(aha i!mat|•ya, Allah syt memelihara
ziya hamxa|hamxa|•ya dega hu!um
syariat|•ya, memelihara ziya|ziya al|¿aarif
dega adax th"ri$"h, da memelihara
rahasia muha$$i$i dega cahaya hai!at|
•ya.
1•

}ari uraia ii xisa di(ahami xahya
!ata rabb meiti(!a (esa xahya Allah syt
adalah Tuha yag tida! saza meci(ta
ma!hlu!ya da meiggal!aya a!a
teta(i meci(ta da seatiasa megatur
1•
#xid, hal. •9
ƒ&
serta memeliharaya dega lim(aha !asih
sayag.
Perhati!a !etelitia Allah syt dalam
memelihara mausia, setia( mausia
memili!i xexera(a tem(at yag ditumxuhi
ramxut, mulai dari !e(ala, alis, xulu mata,
ramxut hidug, ramxut !etia!, ramxut dada,
ramxut (ada !emalua higga xetis higga
(ada sexagia "rag tumxuh ramxut di atas
zari zem("l !a!iya. }ega !etelitia yag
Maha Sem(ura tida! (erah terzadi
(ertu!ara tem(at atara satu ramxut
dega ramxut laiya.
Bayag!a "leh ada, a(a yag terzadi
zi!a ramxut !e(ala tertu!ar dega ramxut
hidug atau xulu mata¹ Subhannallah.
) ن
َ
يa
ِ
ل
َ
ا×
َ
ل
´
ا (
Alam semesta.
•ag dima!sud dega al+alamin
adalah seluruh hal selai Allah syt.
ƒ{
Alam meru(a!a !ata sigle yag
meuzu!!a !el"m("!, xai! xera!al
mau(u tida!. ‚areaya di!eal istilah
alam mausia, alam zi, alam xiatag, alam
tumxuh|tumxuha da lai sexagaiya.
Al|Alami xerasal dari !ata 9ilm da
9alam.
‚ata ¿ilm meegas!a xahya alam
semesta haya a!a di!uasai da di!el"la
"leh mere!a yag memili!i ilmu. Allah syt
xerfirma¦
Sesungguhnya (ami telah menempatkan
kamu sekalian di muka bumi dan (ami
adakan bagimu di muka bumi (sumber%
penghidupan. Amat sedikitlah kamu
bersyukur (S. Al+A!ra":,E%
Dia telah men/iptakan kamu dari bumi
(tanah% dan men&adikan kamu
pemakmurnya* karena itu mohonlah
ampunan+0ya* kemudian bertobatlah
kepada+0ya* (S. 3ud; -,%
}emi!ia zuga !ata ¿alam meegas!a
xahya alam semesta ii meru(a!a (etuzu!
adaya yag meci(ta!aya, da yag
meci(ta!aya adalah }~at yag Maha
Meci(ta serta Maha Memelihara|•ya.
ĥ
<irFaun bertanya: 'Siapa ?uhan semesta
alam itu:'* 4usa men&awab: '?uhan .en/ipta
langit dan bumi dan apa+apa yang di antara
keduanya (Itulah ?uhanmu%* &ika kamu
sekalian (orang+orang% memper/ayai+0ya.'
(S. As+Syu!ara; #8+#>%
) ن
َ
يa
ِ
ل
َ
ا×
َ
ل
´
ا <
¯
ر
َ
(
Peggaxuga !ata rabb da al+alamin
meegas!a xahya semua alam yag telah
disexut!a meerima tarxiyah
'(emeliharaa) dari Tuha yag Maha
Pemelihara.
•ig!asya, utu! meterzemah!a
(sisi( xasmalah ma!a heda!lah melatih
khusnu adz+dzon (ada diri terhada( segala
hal. Selazutya meyadar!a (rasag!a
xai! tersexut !e(ada Allah syt sexagai }~at
yag Maha meci(ta, (egatur da
(emelihara alam semesta.
‚esim(ula
1. Puzia a!a lahir dari !e!aguma,
!e!aguma a!a mucul dari
(rasag!a yag xai! da (rasag!a
xia! harus diladasi !ei!hlasa !area
Allah syt.
ƒƒ
2. Allah syt adalah }~at yag Maha Mulia
dega segala !aruiaya !e(ada
ma!hlu!|•ya mulai dari meci(ta!a,
megatur, memelihara da (ada
a!hirya mem(erla!u!a hamxa|•ya
dega (euh !eadila.

م
ِ
ي>
ِ
_
ّ
لا ن
ِ
a
َ
>
´
_
ّ
لا
Cang 4aha Agung (asih Sayang+0ya dan
4aha (ekal (asih Sayang+0ya
5=DDJI 7
Ž
DD:< BŒGDD2 SDDk 5DD9KP\ –MA< Cv/0 C;
NDD=
Š
O‰ /0 3DD4 WF+DDd: bDD=: 7DDME; +DDK6 Bh+DDE•0 ZDD-Kq
>1DD/0 lDDšI B3H\0TDD/0 ‹F+MA b/^
V
“H0Tš/0< À®
Š
1
Ž
/0<
*+[P_
V
0 7u0F “KP1/0 7-¯: S-=@/0
Ar+Rahman da ar+Rahim meru(a!a
dua !ata yag xersumxer dari !ata yag
sama. ‚eduaya xera!ar dari “rahmat” yag
xerarti rahmat, !emuraha da xelas !asih.
Ada(u !ata ar+Rahman sama wazan|
ya 'timxaga !ataya) dega Ghodbaan,
yag xerarti sagat marah atau mur!a.
‘g!a(a ii meuzu!a marah yag
xerlexiha, a!a teta(i !emaraha tersexut
terxatas !area dega xerzalaya ya!tu
ƒ…
xai! sehari, dua hari atau xexera(a hari
ma!a tesi !emaraha tersexut a!a
meuru da xah!a hilag. }emi!ialah
dega !asih sayag (ar+Rahman% yag
sagat xesar dega ca!u(a yag zuga
sagat luas, amu ya!tuya terxatas
haya di duia saza.
Berxeda dega ar+Rahim yag wazan|ya
'timxaga !ataya) dega syarii" da
kariim, !edua !ata memili!i arti mulia da
dermaya yag haya xisa diraih zi!a
dila!saa!a secara !"tiyu da tida!
terxatas ya!tuya. }emi!ialah ar+Rahim
meru(a!a !asih sayag Allah syt yag
tida! terxatas ya!tuya !area meemxus
alam duia da a!hirat.
Atara !ata Ar+Rahman da ar+Rahim sama|
sama memili!i arti yag umum da !husus,
tergatug dari sisi melihatya.
}asi sisi ca!u(a rahmat, ma!a ar+
Rahman lexih umum dari(ada ar+Rahim,
!area ca!u(a ar|•ahma meli(uti seluruh
ma!hlu! xai! xera!al mau(u tida!, xerima
mau(u tida!. Semua meda(at!a rahmat
da !asih sayag Allah syt. Sedag ar+
Rahim lexih xersidat !husus !area
ca!u(aya haya utu! "rag|"rag yag
xerima saza.
ƒ‡
}ari sisi ya!tu, ma!a ar+Rahim lexih
umum dari(ada ar+Rahman, !area ar+Rahim
meca!u( !ehidu(a duia da a!hirat,
semetara ar+Rahman terxatas haya
sam(ai !ehidu(a duia saza. ‚areaya
zugalah se"rag aa! dilahir!a dari rahim
se"rag ixu, yag meuzu!!a !asih
sayag se"rag ixu tida! terhigga da
terxatas, xerxeda dega !asih sayag
se"rag aa! !e(ada "rag tuaya.
Ayat ii dega !eumuma da
!e!hususaya megazar!a !e(ada
mausia xahya sudah semestiya mausia
mem(erla!u!a seluruh ma!hlu! dega
(euh !asih sayag. A!a teta(i (erla!ua
ii tida! meutu( !emug!ia utu!
memxerla!u!a ¥~"a istimeya© !e(ada
"rag|"rag istimeya. }a !eistimeyaa
tersexut xu!a dilihat dari asal|usul, harta,
(ag!at, martaxat da !eraxat. A!a teta(i
(erla!ua !husus tersexut xerla!u xagi
saudara|saudara sama a!idah.
‚esim(ula
1. Perla!ua Allah syt terhada( alam
semesta dega !asih sayag
megazar!a !e(ada !ita utu! xersi!a(
yag sama terhada( alam !hususya
lig!uga.
ƒˆ
2. Allah syt megazar!a mausia utu!
meggua!a targhib 'm"ti§asi) da
tarhiib 'acama) dalam da!yah. Pada
ayat ii Allah syt memxeri!a m"ti§asi|
•ya dega (euh !asih sayag.

ن
ِ
,i
¯
لا p
ِ
و
´
,
َ
Q
ِ
ل
ِ
ام
َ
Cang memiliki hari perhitungan
B>+DDD[p/0< Œ0XDDD@=/ £DDD/+K/0 5E+pdDDDA lDDDY C;
5a=4 GI £/+K/0 µ1

8L 3HT/0 hlH GI µ189K/0
— _
ُ
ششم
´
V
َ
ا¿
َ
ا¦
¯
ي
´
شش.َ _
¸
ششف
´
.
َ
ل
ِ
_
´
ششف
´
.
َ
Q
ُ
ل
ِ
a
´
ت
َ
V p
َ
و
´
,
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ï
¸
¦
ِ
م
َ
و
´
,
َ
m\+,`E_0s ˜ 19 .w
Ahli „urra memxaca maali!i dega xcaam
Maali!i 'maam dixaca (agzag) da Mali!i
'mam dixaca (ede!).
Maali!i 'maam dixaca (azag) xerarti zul+
milki 'yag memili!i). Hal ii xerdasar!a
firmaa Allah syt¦
(Caitu% hari (ketika% seseorang tidak berdaya
sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan
segala urusan pada hari itu dalam
kekuasaan Allah. '„S. Al|#fith"rm 19)
ƒ9
4aliki 'mam dixaca (ede!) xerarti zul+mulki
'yag merazai). Allah syt xerfirmam
(epunyaan siapakah kera&aan pada hari ini:'
(epunyaan Allah Cang 4aha )sa lagi 4aha
4engalahkan. (S. Al+4u!min: >E%
ن
ِ
,i
¯
لا p
ِ
و
´
,
َ
Al+yaum xisa di(ahami secara syar€i
adalah masa dari terxitya fazar higga
teggelamya matahari. Ada(u zi!a
di(ahami secara adat ma!a xerarti seza!
terxiya matahari higga teggelamya
matahari. }a yaum xisa diarti!a sexagai
ya!tu secara umum xai! siag mau(u
malam, xai! lama mau(u sezea!.
Ad+din xerarti !e(ercayaa, agama,
alira, !etaata, (erhituga, (emxalasa
hari !iamat, syariat, !etetua da siasat.
}emi!ia zuga memili!i a!ar !ata yag sama
dega (dain% hutag.
Pegguaa !ata ¥ maliki yaum ad+din
xu!a maliki ad+din meuzu!!a xahya din
dega (egertia diatas '!e(ercayaa da
(emxalasaa, agama, alira, !ataata,
(erhituga, syariat, !etetua da siasat
serta hutag) memili!i ya!tu xerla!uya
sediri|sediri.
…•
Ada(u yag dima!sud (ada ayat ii
adalah hari (emxalasa yag xerla!u dihari
a!hirat.
Perxedaa (egguaa maali!i 'ma¦
dixaca (azag) da mali!i 'ma¦ dixaca
(ede!).
Maali!i¦ •ag Memili!i hari (emxalasa
yag xerla!u dihari a!hirat. ‚ata ¥(emili!©
meegas!a xahya Allah syt selai memili!i
zuga meggua!a ha! (a!sa (ada mili!ya,
sehigga (ada saat itu semua tudu! (ada
!eheda! Sag Pemili!. Allah syt xerfirma¦
.... Dan segala urusan pada hari itu dalam
kekuasaan Allah. '„S. Al|#fith"rm 19)
Berxeda dega (egguaa !ata
mali!i a|aas 'ma¦ dixaca (ede!) '„S. A|
•aasm &), meegas!a xahya Allah syt
adalah raza mausia
11
di duia. }alam
!erazaa|•ya ii Allah tida! meggua!a
ha! (a!sa|•ya, sehigga mausia xisa xexas
xerxuat se!eda!ya. Allah syt haya
meyedia!a saraa da memxeri!a
!exexasa !e(ada mausia utu!
meggua!a atau tida! meggua!a
saraa tersexut. }a !eti!a tixa dihari
(emxalasa mausia xaru mem(ertaggug
11
Peda(at lai, a|•as adalah zeis†!el"m("! yag
dixexai !eyazixa utu! xerixadah yaitu mausia
da zi
…1
zayax!a !exexasaya dalam xerxuat
tersexut. Allah syt xerfirmam Sesungguhnya
(ami telah menun&ukinya &alan yang lurus;
ada yang bersyukur dan ada pula yang ka"ir.
(S. Al+Insan: 8%.
Pemahama tetag (emxalasa hari
a!hirat melahir!a (ersia(a diri mezelag
tixaya hari tersexut. }a (ersia(a diri ii
meghada(i sesuatu yag zauh dide(a
yaitu hari a!hirat meru(a!a xetu! dari
sifat §isi"er dari se"rag mu!mi.
Jadi, huxuga ar+Rahim dega
maaliki yaum ad+din meru(a!a rumusa
dari §isi se"rag mu!mi yaitu meraih
rahmat Allah (ada hari (emxalasa !ela!.
‚esim(ula
1. Setelah memxeri!a m"ti§asi (ada ayat
sexelumya, (ada ayat ii Allah syt
memxeri!a acama !e(ada hamxa|
•ya yag melaggar dega
megede(a!a !eadila.
2. Mausia diazar!a utu! memili!i tuzua
zauh !ede(a '¨isi"er).
3
R
-M
V
9

[
Š
E

Á

+H
Ž
^
V
<

T
R
d
R
M
Š
E

Á

+H
Ž
^
V
…&
3anya kepada+4u kami tunduk dan hanya
kepada+4u kami mengharap .
ŸDD=,6 £DD8OE< B‹F+DDdM/+6 5DD=/0 +DDH £DD8
Â
OE C;
n vDDE ÁTDDP< £DD/ BÁ0lDDA 0

TDDP; TDDdME fI B“DDE+:_
V
0
3-M9DD[E +DD?6\ Á+DDH
Ž
^
V
< BZDD.OE< 3-a9DD[E< ZDDJOE<
SDDa/ Np9DD[K/0 £DDEU
V
I B£L+DD½14< £DD9:+” bDD=:
T
«
DDP; +DD?El: bDD=: ‹\To/0 £=KH ]< B7-¯ML< nfq^
V
. Á0lA
T
R
d
R
M
Š
E

Á

+H
Ž
^
V

3anya kepada+4u kami tunduk
Ha! i!at ixadah adalah meyuzud!a
se"rag hamxa yag tudu! !e(ada
Tuhaya. Ji!a sese"rag razi ixadah
'mahdh"h) teta(i ia(u tida! tudu!
mezala!a titah Tuhaya ma!a ia xelum
meca(ai iti ixadah itu sediri .
‚ etudu!a se"rag hamxa adalah
tergamxar dari si!a(ya yag dega
seag mezala!a (eratura|(eratura
dari sag Peci(ta yag Maha Megatur da
Maha Memelihara .
Ada(u miimal (eratura|(eratura
tersexut adalah ¦
…{
Pertama, #!rar !etudu!a da
!e(asraha dalam xetu! !esa!sia atas
e!sistesi Allah syt da !eaxia
Muhammad say #!rar tersexut diyuzud!a
dega uca(a syahadat .
‚edua, Shalat yag mezadi saraa
!"mui!asi (ermae atara se"rag hamxa
dega Tuhaya .
‚etiga, Puasa yag mezadi saraa
uzia se"rag hamxa utu! ai! !elas
sehigga sema!i meda(at!a
!e(ercayaa dari Sag Peci(ta yag Maha
Megatur da Maha Memelihara .
‚eem(at, ·a!at yag mezadi t"l"!
u!ur !e(edulia hamxa terhada( ci(taa
Sag Peci(ta yag Maha Megatur da
Maha Memelihara .
Secara d~"hir, tam(a!ya
megeluar!a uag atau harta meru(a!a
(eguraga terhada( harta yag ada,
amu (ada ha!i!atya itu adalah
(eamxaha yag arif dari Allah Sag
Peci(ta yag Maha Megatur da Maha
Memelihara .
Ji!a sese"rag megi§estasi!a
hartaya di se!t"r (erxa!!a, ma!a ia
haya a!a mem(er"leh xexera(a (erse
…•
!eutuga zi!a xa!|ya tida! ter!ea
li!uidasi. }emi!ia zuga zi!a harta di
i§estasi!a dise!t"r lai se(erti rumah
ma!a, (er!exua da lai sexagaiya,
!eutuga yag di(er"leh hayalah
xexera(a (erse saza, itu(u zi!a usaha
tersexut tida! megalami !exag!ruta .
Berxeda dega megi§estasi!a
harta !e(ada xa! Allah syt yag Maha luas
da tida! (erah megalami !exag!ruta,
Allah syt xerfirma m
Dan (ingatlah &uga%* tatkala ?uhanmu
memaklumkan; 'Sesungguhnya &ika kamu
bersyukur* pasti (ami akan menambah
(nikmat% kepadamu* dan &ika kamu
mengingkari (nikmat+(u%* maka
sesungguhnya azab+(u sangat pedih.' (S.
Ibrahim: $ :(
Peamxaha harta tersexut xisa
xerxetu! (eamxaha real da xisa
xerxetu! !exer!aha ilai. Ada(u
(eamxaha harta secara real xisa di(ahami
xahya Allah syt telah meyia(!a ri~!i
taha( !edua da selazutya yag a!a
segera Allah syt gel"t"r!a, a!a teta(i
meati la("ra leg!a( se"rag hamxa
dalam xetu! ¥syu!ur©. Ji!a la("ra tersexut
telah dileg!a(i ma!a ri~!i taha( !edua
segera digel"t"r!a da ii xerarti
…ƒ
(eamxah ri~!i secara real. A!a teta(i
!eti!a la("ra tersexut tida! di(euhi ma!a
xisa zadi ri~!i taha( !edua ii a!a dituda
xah!a mug!i zadi dialih!a !e(ada yag
lai .
Ada(u (r" setase yag di(er"leh
se"rag hamxa yag megi§estas!a harta
disisi Allah syt dega xetu! ~a!at mau(u
shada$ah a!a xerli(at gada mezadi ॥
!ali li(at xah!a lexih. Allahsyt xerfirma ¦
.erumpamaan (na"kah yang dikeluarkan
oleh% orang+orang yang mena"kahkan
hartanya di &alan Allah
[166]
adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tu&uh bulir* pada tiap+tiap bulir seratus bi&i.
Allah melipat gandakan (gan&aran% bagi
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 4aha
Buas (karunia+0ya% lagi 4aha 4engetahui.
(S. Al+5a6arah: #-, (
&,ƒÃ dari satu zuta harta yag dimili!i
yag disede!ah!a adalah &ƒ.•••,| (ada
lahirya satu zuta yag dimili!i xer!urag
mezadi 9‡ƒ.•••,| a!a teta(i ha!i!atya
zustru xertamxah. ‚area harta yag
xerzumlah &ƒ.••• itu sdag dii§estasi!a
dega (r"setasi !eutuga meca(ai
‡•• !ali. Sehigga mezadi¦ '&ƒ.•••Ä‡••)¦
1‡.ƒ••.•••,| harta i§estasi Å 9‡ƒ.•••,|.
Ma!a zumlahya adalah¦ 1ˆ.•‡ƒ.•••,|.
……
Memag harta yag tersisa ditaga
hayalah 9‡ƒ.•••,| a!a teta(i harta i§estsi
xerl(at gada yag dicair!a dalam xetu!
!esehata, !eteaga, !exahagia dalam
!eluarga, !eselamata da segala xetu!
!exer!aha hidu(. #tu semua a!a dixayar
mahal xah!a xisa zadi sagat mahal zi!a
harta yag dimili!i tida! dixersih!a .
‚elima, meuai!a ixadah hazi
sexagai xetu! !etudu!a sem(ura
!e(ada Sag Peci(ta yag Maha Pegatur
da Maha Pemelihara. ‚etudu!!a itu
diyuzud!a dega meiggal!a seluruh
yag dicitai xai! harta xeda, !eluarga da
zaxata .
Lexih dari ii semua, (eghamxaa
sem(ura se"rag hamxa !e(ada Tuhaya
adalah dega mezadi!a seluruh a!ti§itas
diriya sexagai xetu! !etaata da
!etudu!a !e(ada Allah syt. }ega
demi!ia ixadah yag di!erza!a
meghatar!a se"rag hamxa utu!
mezadi ¥axd© yag seatiasa tudu! da
(atuh !e(ada Tuhaya .
3
R
-M
V
9

[
Š
E

Á

+H
Ž
^
V
<


Dan hanya kepada+4u kami mengharap
(pertolongan .(
…‡
0asta!in xerasal dari !ata istiaah
yag xerarti mem"h" mauah agar xisa
meyem(ura!a (e!erzaa, !area ia
sediri tida! xisa mela!u!aya .
Allah syt xerfirma m
Dan tolong+menolonglah kamu dalam
(menger&akan% keba&ikan dan takwa* dan
&angan tolong+menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah* sesungguhnya Allah amat
berat siksa+0ya. (S. al+4aidah: # .(
}ari ayat ii xisa di(ahami xahya
ta!ya tida! a!a teryuzud ta(a adaya
t"l"g me"l"g * !area t"l"g me"l"g
itu sediri meru(a!a xagia dari
!eta!yaa, demi!ia zuga laraga utu!
t"l"g me"l"g dalam xerxuat d"sa da
(elaggara !area zaga!a mela!u!a
d"sa atau (elaggara, me"l"g(u sudah
termasu! d"sa .
‚ata nasta!in meegas!a xahya
megahara( (ert"l"ga mesyarat!a
!erzasama atara hamxa yag mem"h"
dega tem(at mem"h". ‚erzasama dari
hamxa yag mem"h" itu miimalya
adalah megutara!a (erm"h"aya, atau
xeru(aya da setelah itu mem"h" !e(ada
Allah syt agar u(aya tersexut xerhasil sesuai
…ˆ
dega yag dihara(!a. Allah syt
xerfirmam “ Dan apabila hamba+hamba+(u
bertanya kepadamu tentang Aku* maka
(&awablah%* bahwasanya Aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang
berdoa apabila ia memohon kepada+(u*
maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah+(u% dan hendaklah mereka
beriman kepada+(u* agar mereka selalu
berada dalam kebenaran. ” (S. Al+5a6arah:
,2- (
Peleta!a ixadah lexih dahulu xaru
mem"h" (ert"l"ga disexax!a ixadah
adalah !eyazixa se"rag hamxa, sedag
(ert"l"ga meru(a!a ha!ya , atau
di!area!a ixadah meru(a!a (eritis zala
turuya (ert"l"ga .
Iyyaka na!budu wa iyyaka nasta! in
megazar!a !etudu!a muri !e(ada Allah
da (eghara(a (euh zuga haya !e(ada|
•ya .
•eug!a, zi!a se"rag (emxatu
se(euhya tudu! !e(ada tuaya da
megerza!a seluruh (eritahya ma!a
adalah hal yag sagat tida! l"gis !eti!a
memita gazi zustru memita !e(ada yag
lai .
…9
}emi!ialah, !eti!a se"rag hamxa
telah tudu! (ada Allah syt, ma!a
meru(a!a !esalaha xesar !eti!a ia
meghara( zustru meghara( !e(ada yag
lai, se(erti atasaya, xatu, !ayu da lai
sexagaiya .
‚esim(ula
1. Ha!i!at ixadah adalah melahir!a
!etudu!a.
&. ‚etudu!a haya !e(ada Allah syt,
ma!a meghara( (ert"l"ga(u haya
!e(ada|•ya
3. ‘ruta (eleta!a “na!budu” da
“nastain” megazar!a xahya mausia
heda!ya medahulu!a !eyazixa
xaru meutut ha!.
م
َ
يn
ِ
.
َ
.
´
a
ُ
ل
´
ا 1
َ
ا_
َ
m
¯
لا ا.
َ
i
ِ
m
´
ا
?un&uki kami &alan yang lurus
£DD?HF< NDDp/0 £oH1” b/^
V
>\ +H +ET2\;< +?/F C;
5DD6 –DDtM6 CvDD/0 hfDDA_
V
0 bDD=: +DD?9de< B7-o9DD[K/0
B3-=DDA1K/0 7L+DDr 5DD6 –=DDA\;< B£=DDA\< ÁŒ+-dE;
3-61oK/0 NH1” £=A 3K4 +?=Mq0<
‡•
ا.
َ
i
ِ
m
´
ا
Hidayah adalah (ertada yag da(at
meghatar!a sese"rag !e(adahal yag
dituzu.
1&
Ar|•aghix al|Ashfahai xer!ata xahya¦
hidayah adalh (etuzu! secara halus.
Hidayah Allah syt !e(ada mausia memili!i
em(at tig!ata.
Pertama, hidayah secara umum yag
di(erutu!!a seluruh hamxa mu!allaf
'meerima xexa !eyazixa) sexagai
!"se!yesi amaah yag xerxetu! a!al.
Allah syt xerfirmam “4usa berkata: “?uhan
kami ialah (?uhan% yang telah memberikan
kepada tiap+tiap sesuatu bentuk
ke&adiannya* kemudian memberinya
petun&uk”. (S. ?hoha: AE%
‚edua, Hidayah yag meghatar!a
mausia tudu! !e(ada serua (ara axi.
Allah syt xerfirmam “(ami telah men&adikan
1&
Ahmad Mustafa al Maraghi, Tafsir al|Maraghi 'terz),
T"ha Putram Semarag, 199&, zil. 1. Hal. •‡
‡1
mereka itu sebagai pemimpin+pemimpin
yang memberi petun&uk dengan perintah
(ami dan telah (ami wahyukan kepada*
mereka menger&akan keba&ikan* mendirikan
sembahyang* menunaikan zakat* dan hanya
kepada (amilah mereka selalu menyembah.
(S. Al+Anbiya: $8%
‚etiga, (etuzu! !husus xagi mere!a
yag meda(at hidayah. Allah syt
xerfirmam
“Dan mereka berkata: '3endaklah kamu
men&adi penganut agama Cahudi atau
0asrani* nis/aya kamu mendapat petun&uk'.
(atakanlah : '?idak* melainkan (kami
mengikuti% agama Ibrahim yang lurus. Dan
bukanlah dia (Ibrahim% dari golongan orang
musyrik'. (S. Al+5a6arah: ,8A%
“Dan Allah akan menambah petun&uk kepada
mereka yang telah mendapat petun&uk. Dan
amal+amal saleh yang kekal itu lebih baik
pahalanya di sisi ?uhanmu dan lebih baik
kesudahannya”. (S. 4aryam: $-%
“Dan orang+orang yang ber&ihad untuk
(men/ari keridhaan% (ami* benar+ benar
akan (ami tun&ukkan kepada mereka &alan+
&alan (ami. Dan sesungguhnya Allah benar+
benar beserta orang+orang yang berbuat
baik”. (S. Al+Ankabut: -1%
‡&
‚eem(at, hidayat dia!hirat meuzu
surga. Allah syt xerfirmam
“Allah akan memberi pimpinan kepada
mereka dan memperbaiki keadaan mereka”.
(S. 4uhammad: A%
“Dan (ami /abut segala ma/am dendam
yang berada di dalam dada mereka;
mengalir di bawah mereka sungai+sungai
dan mereka berkata: 'Segala pu&i bagi Allah
yang telah menun&uki kami kepada (surga%
ini. Dan kami sekali+kali tidak akan
mendapat petun&uk kalau Allah tidak
memberi kami petun&uk. Sesungguhnya
telah datang rasul+rasul ?uhan kami*
membawa kebenaran.' Dan diserukan
kepada mereka: 'ltulah surga yang
diwariskan kepadamu* disebabkan apa yang
dahulu kamu ker&akan.' (S. Al+A!ra": >8%
‚eem(at hidayah ii di(er"leh secara
xertaha(, da tida! xisa di(er"leh secara
aca!.
1{
Selazutya zi!a !ita reugi secara
medalam, !ita a!a sadar xahya setia(
mausia telah meda(at!a hidayah Allah
syt dalam xetu! ("tesi utama yag
medu!ug (ela!saaa tugasya sexagai
1{
•aghix al|Ashfahay, Mu€zam Mufradat al „ur€a,
}arl Fi!r, Beirut, tt. Hal. ƒ{…
‡{
!halifah dialam semesta ii, !eem(at ("tesi
tersexut adalah¦
1. P"tesi aluriah
&. P"tesi Pacaidra†#derayi
{. P"tesi A!al
•. P"tesi yahyu
}ega rahmat da augerah Allah
syt, seluruh mausia meda(at!a saraa
hidayah tersexut, haya saza ada mausia
yag memafaat!aya dega xai! da
ada yag tida! memafaat!aya.
م
َ
يn
ِ
.
َ
.
´
a
ُ
ل
´
ا 1
َ
ا_
َ
m
¯
لا
Shirath¦ Jala yag mudah ditem(uh,
meela yag melaluiya.
1•
Shirath
meggamxar!a zala yag mudah
ditem(uh !area luasya zala tersexut.
Musta$im¦ lurus, tida! xeg!"!|
xeg!"!. ‚areaya isti$"mah xerarti
xerada dizala yag zalurya lurus.
Ada xexera(a (eafsira tetag
shirath, yaitu¦ !itax Allah, agama #slam, zala
meuzu agama Allah, zala surga, •asulullah
say, !exeara da !eadila. As|Syau!ai
xer!ata xahya semua arti ii salig
1•
#xid, hal. &{ƒ
‡•
medu!ug !area sia(a(u yag megi!uti
al|„ur€a, atau #slam atau •asulullah say
ma!a semuaya xerada dalam !exeara.

Peggaxuga dua !ata ii
memxeri!a arti zala raya yag lurus, atau
xisa di(ahami sexagai zala t"l. •aitu zala
yag x"leh dilalui "leh (ara (egedara. }a
semua (egedara ada zalurya masig|
masig, sehigga atara satu (egedara
dega (egedara yag laiya tida! x"leh
salig salah!a. ‚area sesugguhya yag
salah adalah yag meyalah!a (egedara
yag lai.
}emi!ia zuga zala yag lurus ii
meggamxar!a #slam yag memili!i zalur|
zalur !exeara yag sagat luas, se(erti
ixdah shalat, (uasa, ~a!at, hazi, da ixadah|
ixadah s"sial laiya. Ada yag mam(u
melalui seluruh zalur tersexut, ada yag
haya sexagia xah!a ada yag haya xisa
melalui satu zalur.
P"t"ga ayat ii megazar!a utu!
tida! meg!laim xahya haya ia da
!el"m("!ya yag xear.
Secara utuh ayat 9ihdina as+shirath al+
musta6im” memxeri!a (esa agar mausia

Asy|Syau!ai, Fath al|„adir, Jil. 1. Halm &{|&•
‡ƒ
seatiasa mem"h" ximxaga da
tutua Allah syt agar seatiasa xerada
(ada zalur zala yag lurus.
Ada(u ma!a (erm"h"a hidayah
(ada ayat ii adalah mem"h" !emata(a
da !eteta(a ima. ‚area sesugguhya
yag meguca(!a 9ihdina as+shirath al+
musta6im” adalah "rag yag telah
meda(at hidayah sehigga (erulaga
(erm"h"a yag selalu dixaca xai! dalam
shalat mau(u diluar shalat xera!aa
(erm"h"a agar seatiasa dalam hidayah.
Perhati!a "leh ada, x"leh saza
s"rag guru yag tegah mezadi guru
megazu!a (erm"h"a (er(azaga
!"tra! sexagai guru, hal ii dila!u!a xu!a
!area saat itu ia tida! mezadi guru, a!a
teta(i !area ia igi teta( mezadi guru
(ada masa|masa selazutya. }emi!ia zuga
dega (erm"h"a (ada ayat ii dila!u!a
agar seatiasa meda(at (etuzu! (ada
ya!tu|ya!tu selazutya.
Siapa Pemilik Hidayah7
Ada xexera(a hal yag serig disexut
sexagai hidayah, a!a teta(i (erlu di(ahami
xahya hidayah dalam xetu! taufi! da
(ert"l"ga hayalah mili! Allah syt.
‡…
Allah syt xerfirmam
“5ukanlah kewa&ibanmu men&adikan mereka
mendapat petun&uk* akan tetapi Allah+lah
yang memberi petun&uk (memberi tau"i6%
siapa yang dikehendaki+0ya.... (S. Al+
5a6arah: #$#%
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat
memberi petun&uk kepada orang yang kamu
kasihi* tetapi Allah memberi petun&uk kepada
orang yang dikehendaki+0ya* dan Allah lebih
mengetahui orang+orang yang mau
menerima petun&uk”. (S. Al+ashsash: A-%
Semetara hidayah dalam xetu!
(etuzu!, tada da isyarat zuga xisa dimili!i
"leh yag lai. }alam hal ii Allah syt
meleta!!aya (ada •asulullah, Al|„ur€a,
#lmu, Hati da A!al.
•asulullah say sexagai (etuzu! xagi
umatya. Allah syt xerfirmam “ ... Dan
sesungguhnya kamu benar+ benar memberi
petun&uk kepada &alan yang lurus. (S. Asy+
Syura!: A#%
Al|„ur€a sexagai (etuzu! xagi
mausia. Allah xerfirmam “(itab (Al uran%
ini tidak ada keraguan padanya; petun&uk
bagi mereka yang berta6wa. (S. Al+
5a6arah: #%
‡‡
#lmu sexagai (etuzu! xagi (emili!ya.
Allah syt xerfirmam “Dan orang+orang yang
mendalam ilmunya berkata: '(ami beriman
kepada ayat+ayat yang mutasyaabihaat*...
(S. Ali Imran: $%
Hati sexagai Petuzu! xagi dirya.
Allah syt xerfirmam “3anyalah orang+orang
yang berakal sa&a yang dapat mengambil
pela&aran* (S. Ar+Ra!du: ,1%
A!al sexagai (etuzu! xagi diriya. Allah syt
xerfirmam “Sesungguhnya dalam
pen/iptaan langit dan bumi* silih bergantinya
malam dan siang* bahtera yang berlayar di
laut membawa apa yang berguna bagi
manusia* dan apa yang Allah turunkan dari
langit berupa air* lalu dengan air itu Dia
hidupkan bumi sesudah mati (kering%+nya
dan Dia sebarkan di bumi itu segala &enis
hewan* dan pengisaran angin dan awan yang
dikendalikan antara langit dan bumi;
sungguh (terdapat% tanda+tanda (keesaan
dan kebesaran Allah% bagi kaum yang
memikirkan. (S. Al 5a6arah: ,->%
Mes!i(u a!al, ilmu da hati adalah
termasu! xagia (eetu dari (erzalaa
mausia, a!a teta(i hal itu xisa saza salah,
!areaya a!al, hati da ilmu seatiasa
memxutuh!a tutua rasul da yahyu
‡ˆ
sexagai (etuzu!, tada da isyarat yag
dizami !exearaya "leh Allah syt.
م
´
g
ِ
ي
´
ل
َ
عَ <
َ
a
´
×
َ
.
´
أ
َ
ن
َ

ِ
ل
ّ
ا 1
َ
ا_
َ
m
ِ
Dalan orang+orang yang telah )ngkau
anugerahi nikmat
34 Bh+ME_
V
0< Fl@/+6 7š-=: –=J

`L 34 NH1” C;
3

DD[
R
P

<

B3-p/+8/0< Œ0Tš./0< 3-oHT

8/0< 3-

-d?/0
+

o-I\ £Æ/<;
Jala "rag|"rag yag telah
meda(at!a i!mat dari Allah syt. Allah
syt mezelas!a lexih lazut ma!sud dari
ayat ii. Allah syt xerfirmam
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan
Rasul(0ya%* mereka itu akan bersama+sama
dengan orang+orang yang dianugerahi
nikmat oleh Allah* yaitu: 0abi+nabi* para
shiddii6iin* orang+orang yang mati syahid*
dan orang+orang saleh. Dan mereka itulah
teman yang sebaik+baiknya.” (S. An+0isa:
-1%.
Ji!a ayat ii digaxug!a dega
ug!a(a selazutya, xisa di(ahami xahya
mere!a yag meda(at i!mat Allah itu
‡9
adalah mere!a yag telah disexut!a Allah
syt (ada „S. A|•isam …9, da mere!a yag
terhidar dari mur!a dari Allah syt da
!esesata dari zalaya.
Ayat ii megisyarat!a cara
mem(er"leh i!mat da xetu!|xetu!
i!mat Allah syt xermacam|macam, ii
semua xisa di(ahami dari sezarah (ara axi
da !aum shaleh yag telah meda(at!a
i!mat Allah syt.
Mes!i(u (r"ses mem(er"leh i!mat
da xetu! i!mat itu xerxeda, a!a teta(i
satu hal (risi( utu! meuzu i!mat tersexut
adalah !eimaa !e(ada Allah syt. Allah syt
xerfirmam
“Sesungguhnya (ami telah
memberikan wahyu kepadamu sebagaimana
(ami telah memberikan wahyu kepada 0uh
dan nabi+nabi yang kemudiannya* dan (ami
telah memberikan wahyu (pula% kepada
Ibrahim* IsmaFil* Ishak* CaF6ub dan anak
/u/unya* Isa* Ayyub* Cunus* 3arun dan
Sulaiman. Dan (ami berikan @abur kepada
Daud”. (S. An+0isa: ,-8%
ˆ•
V¿
َ
م
´
ششششg
ِ
ي
´
ل
َ
عَ <
ِ
وششششm
ُ
×´ a
َ
ل
´
ا _
ِ
ششششي
´
r
َ
ن
َ
يل
¯
اm
ّ
لا
5ukan &alan mereka yang dimurkai dan
bukan (&alan% mereka yang sesat.
3HTu+DDp/0 £u0TDD:; ‹1DD4® 3DD4 5DD=/0 +H +?=M@L ] C;
±DDš?K/0 1DD-ž 3-a/+DD[/0 B7-o9DD[K/0 °01DD8/0 3:
\+DD8?/0 <; 7DDš-=: >lJ²K/0 Flš-/0 34 B7Hlo/0
B“-DDATo/0 £9MH1DD2 3DD: 0l=DD½ 3HvDD/0 B3-/+DDJ/0
.3-4› 7š=/0 B“HT6•0 “?M=/0< ŸJ²/0 0lop9A+I
Al+4aghduub; xerasal dari !ata
“ghadab” yag xerarti marah†mur!a. Al|
maghdhuux xerarti mere!a yag dimur!ai.
Mur!a tertuzu !e(ada sese"rag yag
mela!u!a (elaggara terhada( sesuatu
!exeara setelah megetahuiya.
Ada(u yag dima!sud!a ayat ii
adalah "rag|"rag •ahudi, mere!a
meda(at!a mur!a Allah syt !area
mere!a telah megetahui ayat|ayat Allah
syt, amu mere!a melaggarya. Allah syt
xerfirmam
“Alangkah buruknya (hasil perbuatan%
mereka yang men&ual dirinya sendiri dengan
keka"iran kepada apa yang telah diturunkan
ˆ1
Allah* karena dengki bahwa Allah
menurunkan karunia+0ya kepada siapa yang
dikehendaki+0ya diantara hamba+hamba+
0ya. (arena itu mereka mendapat murka
sesudah (mendapat% kemurkaan. Dan untuk
orang+orang ka"ir siksaan yang
menghinakan.” (S. Al+5a6arah: 1E%
Adh+Dholliin; xerasal dari !ata dh"lalah
yag xerarti !eluar dari zala yag xear
xai! segaza mau(u tida!.
1…
Para musaffir
mezelas!a yag dima!sud ayat ii adalah
"rag|"rag •asrai.
Jadi adh+dholliin xerarti "rag|"rag
•asrai, yaitu mere!a yag sesat, !area
tida! megetahui !exeara atau !area
tida! megerti cara yag xear sehigga
!eluar dari zala yag xear.
‚etida! tahua terhada( !exeara ii
xisa disexax!a tida! diutusya rasul atau
telah diutus rasul amu ilai|ilai
!exeara yag dixaya rasul tersexut
!urag zelas xagi mere!a.
Allah syt xerfirmam 9(atakanlah: '3ai
Ahli (itab* &anganlah kamu berlebih+lebihan
(melampaui batas% dengan /ara tidak benar
dalam agamamu. Dan &anganlah kamu
1…
#xid. Halm {•…
ˆ&
mengikuti hawa na"su orang+orang yang
telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan
4uhammad% dan mereka telah menyesatkan
kebanyakan (manusia%* dan mereka tersesat
dari &alan yang lurus.' (S. Al+4aidah: $$%.
}ari uraia diatas, xisa di(ahami
xahya "rag|"rag •ahudi !ehilaga
(erxuata sehigga dimur!ai, da "rag|
"rag •asrai !ehilaga ilmu sehigga
mere!a sesat. Mes!i(u (ada ha!i!atya
!edua|duaya adalah sesat sehigga
dimur!ai Allah syt.
Kolerasi (munasabah) ayat-ayat pada
surat al-Fatihah
Setia( ayat dalam al|„ur€a (asti
memili!i !"relasi, ada yag salig
meguat!a, mezelas!a, meegas!a,
mema(ar!a !exali!aya da lai|lai.
}isam(ig itu ada yag telah di xahas "leh
(ara ulama da zuga ada yag xelum
tersetuh.
Ada(u !"relasi yag xisa di(eti! dari
surat al|Fatihah atara lai xahya¦ segala
macam xetu! (uzia meru(a!a ha! mutla!
Allah syt. Puzia itu laya! dihatura !e(ada
Allah syt !area haya }ia|lah yag
meci(ta!a alam semesta da megatur
serta memeliharaya.
ˆ{
Allah syt megatur da memelihara
alam semesta ii dega (euh !asih
sayag xai! secara umum mau(u !husus
terhada( !aum muslim.
Sexagai xetu! !etelitia Allah syt
dalam megatur da memelihara alam
semesta ma!a Allah syt xerla!u!a
(erhituga 'hisax) sexagai xetu!
(ertaggug zayaxa atas segala hal yag
telah di(erxuathamxa|•ya.
Terhada( }~at yag Maha Meci(ta,
Megatur da Memelihara ii, ma!a sudah
semestiya mausia tudu! !e(ada|•ya
sexagai iti dari (egaxdia da zuga haya
meghara( !e(ada|•ya tida! !e(ada yag
lai.
}a (eghara(a ter(etig yag
dixutuh!a sag hamxa adalah (etuzu!
agar seatiasa xerada dizalur zala yag
lurus yag meghatar!a !e(ada ridha
Allah syt. ‚emudia zala yag lurus ii
di(erzelas dega (egecualia xahya zala
tersexut xu!a zala yag telah dilalui "leh
mere!a yag meda(at mur!a da sesat.
'Ami) •a Allah, iilah d"a hamxa, ma!a
seatiasa !axul!a.
ˆ•
.3-4›
Amin.
}usuat!a meguca(!a ami setelah
selesai memxaca al|Fatihah. Ami diuca(!a
setelah xerheti dari meguca(!a huru( '
*) sexagai huru( tera!hir dari surat al|
Fatihah, hal ii dila!u!a utu!
memxeda!a al|„ur€a dega yag xu!a
al|„ur€a, !area ulama se(a!at xahya !ata
¥ami© xu!alah ayat al|„ur€a.
}alam xexera(a referesi tafsir !ita
temu!a riyayat yag mezelas!a xahya¦
¥zixril memximxig •asulullah say
meguca(!a ami !eti!a selesai memxaca
surat al|Fatihah, da Jixril xer!ata ia 'ami)
xagai!a (eutu( !itax.
1‡
•asulullah say xersaxda¦ “orang+orang
Cahudi tidak pernah iri kepada kalian seperti
irinya mereka terhadap u/apan salam dan
(kekompakan mengu/apkan% amin. (3R.
Ahmad* Ibnu 4a&ah dan 5aiha6i%.
Siapa yang mengucapkan Amin
1‡
Lih. Tafsir „urtuxy, al|‚asyaf da al|Baidh"yi.
ˆƒ
‘lama xerxeda (eda(at, #xu ‘mar, #xu
·uxair, ats|Tsauri, Ath"€ da Syafi€i
xer(eda(at xahya imam da ma!mum
meguca(!a ami setelah selesai
memxaca al|Fatihah. •asulullah say
xersaxdam “ketika imam berkata wa laa adh+
dhollin* maka katakanlah amin* karena
sesunggunya 4alaikat &uga berkata amin
dan imam &uga berkata amin* maka barang
siapa yang u/apan amin+nya bersamaan
dengan amin+nya malaikat nis/aya diampuni
dosa+dosanya yang telah lalu. (3R. Ahmad%
Peda(at lai di!emu!a!a imam
Mali!i xahya yag meguca(!a ami
adalah ma!mum, sedag imam tida!
meguca(!a ami. Semetara #mam Axu
Haifah da Mali!i di(eda(at yag lai
xahya suat meguca(!a ami dega
suara redah da tida! mezahar!aya
'tida! megeras!aya).
Renungan
Secara xahasa shalat xerarti d"a. ‚area
itulah shalat meru(a!a tem(at da ya!tu
d"a yag sagat xai!. Mes!i(u demi!ia
ada xexera(a tem(at dalam shalat yag
sagat mustazax diataraya ya!tu suzud,
!hususya lagi suzud ter!ahir.
ˆ…
}isam(ig itu ada satu tem(at yag
memili!i !eistimeyaa !husus utu! xerd"a,
!area Allah syt lagsug yag xerzazi a!a
mem(er!ea!a d"a hamxa|•ya (ada saat
itu yaitu sesaat setelah selesai memxaca
surat al|Fatihah da sexelum meguca(!a
Ami. }alam hadits „udsi|•ya Allah syt
xerfirma¦ dari Abu hurairah ra* ia berkata;
aku mendengar Rasulullah saw bersabda:
Allah swt ber"irman: “Aku bagi as+Shalat
(surat al+<atihah% antara Aku dan hamba+(u
men&adi dua bagian* dan bagi hamba+(u
akan Aku perkenankan permohonannya.
(etika sang hamba berkata; “al+hamdu lillah
rabbil alamin” Allah ber"irman; “hamba+(u
telah bersyukur kepada+(u* ketika sang
hamba berkata; “ar+Rahman ar+Rahiim”*
Allah swt ber"irman; hamba+(u telah memu&i+
(u* ketika sang hamba berkata; “maliki
yaum ad+din” Allah swt ber"irman; hamba+(u
memuliakan+(u* pada saat lain ber"irman;
hamba+ku berpasrah diri kepada+(u. (etika
sang hamba berkata; “iyyaka na!budu wa
iyyaka nasta!in” Allah set ber"irman; inilah
perbedaa+(u dengan hamba+ku* dan akan
aku perkenankan seluruh yang dimohonka
oleh hamba+(u. (etika sang hamba berkata;
“ihdina as+shirat al+musta6im*
shiratalladziina an!amta alaihim ghairi al+
maghdhubi alaihim wa laa adh+dholliin”*
Allah swt ber"irman; ini untuk hamba+(u dan
ˆ‡
setiap permohonan hamba+(u akan aku
perkenankan. (3R. 4uslim%.
‘g!a(a Allah syt di a!hir hadits
$udsi diatas mezelas!a xahya setelah
selasai memxaca surat al|Fatihah
meru(a!a tem(at yag sagat istimeya
utu! xerd"a !area Allah syt terlah xerzazi
utu! megaxul!a d"a hamxa|•ya (ada
tem(at tersexut.
Lafadz Amin
Megeai lafad~ ami haya ada dua
xetu!, yaitu¦
Pertama, Aamii '3DDD-4›), ya~a
!ataya adalah 'S-:+I), ada(u artiya
adalah¦ “ya Allah perkenankan permohonan
hamba”.
‚edua, Amii ' 0 3-4 ) ya~a !ataya
adalah 'S-MI), ada(u artiya adalah¦ “ya
Allah* senantiasa perkenankan permohonan
hamba”.
=a maa tau"ii6ii illa bi Allah* alaihi
tawakkaltu wa ilahi uniib.
ˆˆ
Rabu* .ukul:
,E.E$ =ib
Sakati
ga*
,$ Agustus
#E,,
,$ Ramadhan
#E,,
Surat al-'Alaq
Se!ilas Tetag Surat al|¿Ala$
Surat yag ziga di!eal dega surat #$ra€ ii
termasu! Ma!iyah yag !"setrasiya
memxahas tetag¦
Pertama¦ turuya yahyu !e(ada axi
Muhammad say
‚edua, (emxag!aga mausia !area
harta
‚etiga¦ !isah !ecela!aa Axu Jahal da
laragaya !e(ada axi Muhammad say
utu! shalat
ˆ9
Surat ii di mulai dega aza!a utu!
seatiasa memxaca da xelazar da ditutu(
dega shalat da ixadah memxeri!a
(esa agar seimxag atara usaha da d"a,
(er!ataa da (exuata, te"ri da (ra!te!
da ada !eserasia atara (emxu!aa da
(eutu(a.

نششم _,ïششح.لا¿ .مششل×لا _ششلع ناشش..p
ِ
ا <>
¿وgلا gا.تا

)N

DD=

r‰ Cv
V
DD/
Ž
0 £

DD6
Ç
\

7
V
DDA
Š
+6
V
;
Š
1

DDi
Š
0— 1 N

DD=

r‰ '
)N
È
=

: ‰ 3
Š
4
V
*

+[

E_
V
0 & )h
R
1

DDk
Š


0 £

DD6
Â
\

<

;
Š
1

DDi
Š
0' { Cv
V
DD/
Ž
0'
)7
V
=

o‰/
Š
+6
V
7

=
Ž
: ‰ • )7
Š
DD=

M
Š
H

7
Š
DD/

+4

*

+[

E_
V
0 7

=
Ž
: ‰ ' ƒ *
Ž
^
V
fk

'
)bDD² ‰,
Š
-

/

*

+DD[

E_
V
0 … )b?

² Š9

DDA
Š
0 W
R
›Œ\
Ž
*
Š
;

' ‡ bDD/

^
V
*
Ž
^
V
'
)bM

q
Š
1
Â
/0 £

6
Ç
\

ˆ .˜ '

:_¿•.لا €.س
) _¿•. • :(
— ن
َ
اششش.
َ
.p
ِ
ا ن
ّ

ِ
ƒ„
َ
TDDDDKP; ³1DDDDr; m˜ ..
7Y1-ž< \v?K/0 360< Gu+[?/0< 7=[4< _ششبأ نع
9•
ة_,_m 5š

q
Š
< T
«
Kp4 1`ÇMH
R
SY mSšq l6; n+i mn+i
BXM/0< Qf/0< mn+oI B7ME mS-oI É 7k1šÊ; 3-6
5šq< *

1`:•< B59di\ b=: *

œ”• SM`H 59H;\ 3Æ/
— m5DD=/0 nXEœDDI B>019DD/0 GDDI ن
َ
اشش.
َ
.p
ِ
ا ن
ّ

ِ
ƒ„
َ
_×َ ط
´
ي
َ
ل
َ
.Q+H™0 ˜
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ ;\ 5DDE^ 7e
m5DD/ 0l/+oI B5-do: b=: ´a?I B‹f8/0 GI 7=A<
+

iTDD?O/ 5DD?-6< G?-6 *^ mn+oI É 7ap/0 +6; +H £/+4
.0

THT2 ]

lY< B\+E 34
— …
َ
ششل
َ
†َ ‡ï
ِ
ششل
ّ
ا Q
َ
ششب
¯
ر
َ
م
ِ
ششس
´
اب
ِ
أ
´
_
َ
ششˆ
´
ا 0vDDY ˜
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc GdDD?/0 bDD/^
V
5DDq< GDDš/^
V
>+DD,r
B7DD=M/0< “DD6+9a/0< ‹Œ01DDo/0 bDD/^
V

«
l:F 5-I< 7=A<
*›1DDo/0 TDDKp4 +DDH ;1i^
V
C; hfA_
V
0 3HF \+M2 5E•
NDD=r CvDD/0 BSDD-=@/0 £DD6\ 7DDA+6 +

?-M9[4< +

uT9d4
1D[
Ž
I 7De B7/0lM/0 Z-Kq Tq<;< BQ+il=OK/0 Z-Kq
— n+DDoI *+DD[E_
V
0 *œDD./ +

DDK-O`L NDD=O/0 …
َ
ششل
َ
†َ

¸
ل
َ
عَ ن
´
م
ِ
ن
َ
ا.
َ
.p
ِ
ا ZHTd/0 *+[E_
V
0 0vY N=r C; ˜
| “o=M/0 34 Q+il=OK/0 µ12; lY Cv/0 BSa./0
¬HTDDp/0 Ÿ
Â
DD,/0 –de; Ti< | ‹1-²8/0 ‹F<T/0 GY<
bDD=: l
È
DD9p4 *+DD[E_
V
0 5DD?4 NDD=r CvDD/0 G

DD?K/0 *;
1L +KE^
V
< B3-M/+6 1L
R
] ‹1-²c *0THF< Q
È
+E0l-P
+

DDA;\ +š/ *;< | >laA<1a-K/0 | N-iT/0 1š@K/+6
3-o/+DDDO/0 3DDD[P; 5DDD=/0 Á\+DDDd9I B+

DDDdEj< _اششˆ
_.‰_nلا B5DD/ +

`H1DD.L 1kvDD/+6 *+DD[E_
V
0 ´
Ž
DDr m
91
+DDšE• £/vDD6 –-KDDA BŸ”\ h
È
F 34 “M,i “
R
o=M/0<
— 5DD-=: 1
Â
DDKL +DDK6 +DDš96l”1/ NDD=ML Q
َ
ششب
Š
ر
َ
¿
َ
أ
´
_
َ
ششˆ
´
ا
p
ُ
_
َ

´
V
َ
ا B7DDH1a/0 7-¯M/0 £6\< TKp4 +H ;1i0 C; ˜
bDD=: nŽ F TDDi< B7DDH1k 5-E0TDDH ]< 5H<+DD[H ] CvDD/0
— 0lDDK=MH 7DD/ +4 F+dM/0 7=
Ž
: 5E; 541k n+Kk ‡ï
ِ
ل
ّ
ا
م
´
ل
َ
×
´
,
َ
م
´
ل
َ
ام
َ
ن
َ
ا.
َ
.p
ِ
ا م
َ
ل
ّ
عَ ‹م
ِ
ل
َ
n
َ
ل
´
اب
ِ
م
َ
ل
ّ
عَ C; ˜
+DD4 1DD.d/0 7=
Ž
:< B7=o/+6 “6+9a/0< Ë
Ž
O/0 7=
Ž
: Cv/0
7DDš=o?I Bµ\+MK/0< hl=M/0 34 5ElI1MH 0lElaH 7/
7DD=
Ž
: +DDKaI B7DD=M/0 \lDDE bDD/^
V
SDDš@/0 “DDK=Ê 3DD4
f6 £DDK=MH 5EU
V
DDI B7=o/+DD6 “DD6+9a/0 “,A0l6 5E+pdA
ŸDD9aL ]< ;1DDoL ] +

DD-4; –DD?k *^
V
< “,DDA0< _اششˆ
_.‰_nلا B“DD6+9a/0 7DD=: SDDJI bDD=: b/+ML 5d
Ž
E m
+DDš6 ËDD-pH ] G9DD/0 “DDK-¯M/0 ZI+DD?K/0 34 5-I +K/
]< B7Dap/0 QTD-i
R
]< hlD=M/0 –DE<F
R
+D4< B*+[E^
V
5DD=/0 Ÿ
R
DD9k ]< B7šL]+DDo4< 3DD-/<•0 \+DDdr; –,d½
\lD4; –4+o9DA0 +D4 +DY]l/< B“D6+9a/+6 ]^
V
“D/X
Ž
?K/0
+DD4 n<; GDDY ¼KO/0 Q+H™0 WvY< .. 3HT/0< +-ET/0
GdDD?/0 *; -+pDD8/0 GI –de +Kk B*›1o/0 34 nX
Ž
?L
TDDd
Ž
M9H lY< £=K/0 5-=: nXE 7=A< 5-=: 5=/0 b=c
ÌDD/^ .. Í\+o6 +E; +4 mn+oI B;1i0 mn+oI BŒ01P \+²6
_ي.„ نبا _اˆ WvDDY *›1o/0 34 nXE ŒG2 n<; m
+DDš6 5DD=/0 7DDP\ “
È
KP\ n<

; 3
Ž
Y< BQ+k\+dK/0 Q+H™0
+DDš-I< B7DDš-=: +DDš6 5DD=/0 7DDME; “DDKME n<;< BF+DDdM/0
*;< B“DDo=: 3DD4 *+DD[E_
V
0 NDD=r Œ0T960 b=: 5-d?9/0
B7DD=MH 7DD/ +DD4 *+DD[E_
V
0 7DD=
Ž
: *; b/+DDML 541k 34
5DD6 ®+DD940 CvDD/0 \To/0 lY< B7=M/+6 541
Ž
k< 5I1.I
ŸdDDA 3DD: b/+DDML 1dr; 7e .. “aufK/0 b=: ¡hF›¡
9&
— n+DDoI 5E+DD-²”< *+[E_
V
0 1,6 ن
َ
ا.
َ
.p
ِ
ا ن
ّ

ِ
ƒ„
َ
_×َ ط
´
ي
َ
ل
َ
GDDI TDDp/0 ®<+DD@9-/ *+[E_
V
0 *^
V
+

oP C; ˜
5DD6\ bDD=: 1da9[H< B¼`?/0 lY ª+dL0< B*+-²,/0
— Sq< X: _.
َ
×´ .
َ
س
´
ا u
ُ
lŒر
ّ
ن
´
أ
َ
*; SDDq; 3DD4 C; ˜
B1DD,6< 12; n+4< ‹<1e 0j gdc;< B+

-?ž 5[`E ;\
— 5/lDDDo6 WFTDDDšL< WTDDD: Ž lL 7DDDe Q
َ
ششب
¯
ر
َ
_ششل
َ

ِ
ن
ّ

ِ
_شش×
َ
ج
´
_
Š
لا | *
R
+DD[E_
V
0 +DDšH; | £DD6\ bDD/^
V
*
Ž
^
V
C; ˜
GDDI< B£DD/+K:; bDD=: £DDH®+@-I 1-DD8K/0< Z
R
q1K/0
“DDdi+: 3DD4 *+DD[E_
V
0 0vDDš/ 1HvDDpL< T
«
DDHTšL “DDH™0
1dDDa94 Î
È
+DD” SDDa/ h+DD: lDDY 7DDe B*+DD-²,/0 _اششˆ
ن¿_.فaلا ‹\l[/0 1r› b/^
V
Q+H™0 WvY –/XE m
‹TDDK6 ‹\lDD[/0 \TDDc n<XDDE TDDM6 ¡SDDšq G6;¡ GI
B5/+DD4 ‹1ta6 b²,H *+k Sšq +6; *; £/j< B“=Hl”
7=DDA< 5DD-=: 5=/0 b=c nlA1/0 ‹<0T: GI Ï/+dH<
.Ÿd[/0 Ðl8O6 ] Ñ`=/0 hlKM6 ‹
R
1dM/0<


ةاششش×طلا iششش,igت¿ ةشششمVا uïشششm نوشششع_•
مmiيع¿¿

)bDš

?
Š
H

Cv
V
/
Ž
0 –

H
Š
;

\

;

— 9 )b=
Ž
DDc

0j ‰^
V
0T

DDd
Š
: ‰ ' 1• –

DDH
Š
;

\

;

'
)T

DDDš
R
/
Š
0 bDDD=

: ‰ *

+DDDk

*
Š
^
V
11 )l

oŠ 9
Ž
/+DDD6
V
1

DDD4

;

<
Š
;

'
1& )b/
Ž
l

L

<

>

v Ž k

*
Š
^
V


H
Š
;

\

;

' 1{ 5

=
Ž
/0 *
Ž
œ

6
V
7
Š
=

M
Š
H

7
Š
/

;

'
9{
)1

DDDH

1• )“
V
-

DDDc
V
+?
Ž
/+6
V
+M

`‰DDD[
Š
?

/

5
V
DDD9

?
Š
H

7
Š
DDD/

3
Š
Æ
V
/

fk

'
1ƒ )“
È
Æ


V
+DDr‰ “
È
DD6

j
V
+k


È
-

DDc
V
+E

' 1… )5H

F
V
+DDE

ª R T
Š
DD-

=
Š
I

' 1‡ '
)“

-

E
V
+6

X
Ž
/0 ª R T
Š
?

A

1ˆ m˜>1
V
9

i
Š
0<
V
T
Š
@
R
A
Š
0<

5
R
M
Š
,
V
L
R
] fk

'

:_¿•.لا €.س
) ة,Žا _¿•. • :(
— _g
َ
.
´
,
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا <
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
1DDH1q 3DD60 ³1DDr; m˜
•ا.ع نبا نع 5=/0 b=c 5=/0 nlA\ *+k mn+i
nXEœDDI BW+š?I BSšq l6; WŒ+@I BG=8H 7=A< 5-=:
— m5=/0 _ل
ّ
ششm
َ
اذ َ ‚
ِ
اi
¯
شش.
´
عَ ‹_ششg
َ
.
´
,
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا <
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
˜
— m5/li b/^ ة
¸
¦
َ

ِ
ا†َ ة
¸
ب
َ
ذ
ِ
ا„
َ


:ة,Žا _¿•. €.س ) 1‡ ' :
— ه,
َ

ِ
ا.
َ
gُ i
´
ي
َ
ل
´

َ
CvDD419/0< TDDKP; ³1DDr; m˜
1H1q 360< Gu+[?/0< _اˆ •ا.ع نبا نع *+k m
lDD6; WŒ+DD@I BG=DD8H 7=DDA< 5DD-=: 5=/0 b=c Gd?/0
GdDD?/0 W1DDqXI É 0vDDY 3DD: £DDšE; 7/; mn+oI BSšq
7DD=M9/ £E^ mSšq l6; n+oI B7=A< 5-=: 5=/0 b=c
— m5=/0 nXEœI BG?4 1tk; F
È
+E +š6 +4 ‹ه,
َ

ِ
ا.
َ
gُ i
´
ي
َ
ل
´

َ
ةَ ي
َ
.
ِ
اب
َ

ّ
لا gُ i
´
.
َ
س
َ
n+DDi +DDKk g-pDDc 3DD[P lDDY< ˜
.Cv419/0
9•

— _ل
ّ
ششm
َ
اذ َ ‚
ِ
اi
¯
شش.
´
عَ ‹_g
َ
.
´
,
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا <
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
˜
+H GE1dr; C; 1q+`/0 Go./0 £/j n+P 34 Ÿ
«
-@ML
bDDš?H CvDD/0 B7DD-e•0 h1DD@K/0 £/j n+P 3: TKp4
B5DD=o: ¸ODDA; +4 B‹f8/0 3: 5=/0 F+d: 34 0

Td:
ÒÒ 5=MI Z?2; +4< ‘و×.لا وبأ _اˆ “DDH™0 WvDDY m
*0vH^
V
< B+š?4 Ÿ-@ML< Gž+,/0 n+p/ Z
«
-?.L< g
«
-doL
+DDš?4 bDDJoH ¬DD-p6 “DD601²/0< “:+?DD./0 3DD4 +DDšEœ6
TDDdM/0 *; bDD=: *<1DD[`K/0 ZDDKq; TDDi< BŸDD@M/0
*;< B7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc TDDKp4 lY G=8K/0
3Æ/ mn+DDi ¬DD-P ¡SDDšq lDD6;¡ 3-M=/0 lY W+šE Cv/0
— 5DDo?: bDD=: *œDD”• G=8H 0

TKp4 –
R
H;\ <
َ
شش,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
¿i
َ
g
ُ
ل
´
ا _ل
َ
عَ ن
َ
ا„
َ
ن
´

ِ
0vDDY *+DDk *^
V
GE1dr; C; ˜
7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c Gd?/0 lY< | G=8K/0 TdM/0
bDD=: B+

HTDD9š4 +

p/+DDc ‹fDD8/0 3DD: W+DDš?L CvDD/0 |
— ÒÒ5DD=MI< 5/li GI “K-o9[K/0 “oH1,/0 _
َ
ششم
َ
أ
َ
¿
´
أ
َ
¿و
َ
n
´
.
ّ
لاب
ِ
BTDD-Pl9/0< Ðfr_
V
+DD6 0

1DD4› *+k <; C; ˜
ÒÒ W+DDš?L< W1DDqXL ¸-k BF+21/0< Tš/0 b/^
V
+

-:0F
m5I+c<; WvY 34 Gš?L Cv/0 Gd²/0 +šH; £š=6; +KI
TDDš/0 bDD/^
V
ª0F BŸDD-?4 T
È
DD9š4 Z
«
DD-,4 5DD=/ T
«
DDd:
>+DD,O/ F+DD: 7DDe Ò É 0vDDY Ÿ@:; +4< ÒÉ F+21/0<
— n+oI 7=A< 5-=: 5=/0 b=c nlA1/0 ن
´

ِ
<
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ

ّ
و
َ
ششت
َ
¿
َ
<
َ
ï ّ „
َ
>v Ž DDk *^
V
TDDKp4 +DDH GE1dDDr; C; ˜
— *+DDKH_
V
0 3: ¶1:;< B*›1o/+6 ن
ّ

َ
ششب
ِ
م
´
ششل
َ
×
´
,
َ
م
´
ل
َ
أ
َ
¿_
َ
,
َ
ه
َ
ل
ّ
لا 5DD=/0 *; GoDD./0 £DD/j 7DD=MH 7DD/; C; ˜
5H®+@-DDA< B5/+DDMI• ŸDDi014 B5/0lDDP; bDD=: Z=,
Ž
4

W1DDq®< 5:F\ 7e ÒÉ W+dž;< 5=šq; +4 5=H< ÒÒ +š-=:
— n+oI ه
ِ
.
َ
.
´
,
َ
م
´
ل
َ
ن
´
¦
ِ
ل
َ
ƒ„
َ
1q+`/0 0vY ªTL1-/ C; ˜
5DD9?H 7DD/ 3Æ/ 5=/0lDDI B5/fDD½< 5-ž 3: ¡Sšq l6;¡
1D`a/0 3D4 5-=: lY +K
Ž
: ¸aH< BnlA1/0 j; 3:
nfDDDJ/0< ة
ِ
ي
َ
ششm
ِ
ا.
ّ
لاب
ِ
ا×
َ
ف
َ
شش.
´
.
َ
ل
َ
“ 5EvDDDrœ?/ C; ˜
\+DD?/0 bDD/^
V
5E1@?=I | º;1/0 1M2 hTo4 | 59-c+?6
— +DDš-I 5IvDDoE< ‹TDD2< ¸
È
DD?M6 ة
¸
ششب
َ
ذ
ِ
ا„
َ
ة
¸
ي
َ
ششm
ِ
ا.
َ
ة
¸
¦
َ

ِ
ا†َ B1
«
q+DDI >
«
j+DDk “-DDc+?/0 WvDDY ŸP+c C; ˜
n+i h01q_
V
0< >lEv/0 1-tk ‡•ششج نشبا +š`DDc<< m
GDDI ¤”+DDO/0 >j+DDa/0< B®
«
+DD@4 “Æ-,O/0< >va/+6
ŸEvDD/0 SDDM`H CvDD/0 ¤”+DDO/0< B+šdP+DDc “DDo-op/0
TDD8i *<TDD6 5DD=M`H CvDD/0 ¤DD,OK/0< B0

TDDK9M4
— ه,
َ

ِ
ا.
َ
gُ i
´
ي
َ
ل
´

َ
1DD8?9[-/< 5HF+DDE SY; ªT-=I C; ˜
— 7š6 ةَ ي
َ
.
ِ
اب
َ

ّ
لا gُ i
´
.
َ
س
َ
B7DD?šq “EXr 0l:T?A C; ˜
b=: 1
Ž
4 Sšq +6; *; C<\ BF0T./0 Óf²/0 “aufK/0
TDD?: G=DD8H lDDY< 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc GdDD?/0
Ñ=žœI Ò TKp4 +H 0vY 3: £šE; 7/; mn+oI h+oK/0
n+oI Bnlo/0 7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\ 5/
GDDE^
V
5DD=/0< Ò TKp4 +H GEFTšL ŒG2 Cœ6 mSšq l6;
— 5DD=/0 nXEœDDI +

DDHF+E 0vY CF0l/0 SY; 1tk• gُ i
´
ي
َ
ل
´

َ
ه,
َ

ِ
ا.
َ
Ô ةَ ي
َ
.
ِ
اب
َ

ّ
لا gُ i
´
.
َ
س
َ
n+i ˜ •ا.ع نبا lDD/ m
— 59:+DDA 34 >0vM/0 “auf4 5Lvr• 5HF+E +:F ƒ„
َ
ه
ُ
×
´
ط
ِ
ت
ُ
V +DDH 5DDM,L ]< B1q+DD`/0 0vDDY ªTDDL1-/ C; ˜
— ‹f8/0 Á1L 34 5-/^
V
Á+:F +K-I TKp4 i
´

ُ
ششس
´
ا¿
َ
<
´
_
ِ
.
َ
ˆ
´
ا¿
َ
B£LfDDc< ÁFl@DDA bDD=: ŸDDÊ0<< C; ˜
+DD4 >1DDi;¡ ¬HTDDp/0 GDDI< £6\ b/^
V
£/v6 >1
Ž
oL<
.¡Tq+A lY< 56\ 34 TdM/0 *laH
9…

رi
´
n
َ
ل
´
ا ةروس

رinلا ةليل •–اm•¿ .نl_nلا _¿•. Œiب

ةر
َ
و.

لا ‡
ّ
i
َ
,
َ
نيب
َ


9‡
Ô رi
´
n
َ
ل
´
ا ةروس 3D: –eTDpL TDDi< B“D-a4
\TDDo/0 “DD=-/ SJI 3:< B7-¯M/0 *›1o/0 n<XE ŒT6
\0lDE•0 3D4 +Dš-I +DK/ B\lšD./0< h+H•0 1u+A b=:
G9DD/0 B“DD-E+61/0 Q+DDp`?/0< B“-DDATo/0 Q+DD-=@9/0<
B3-?4»DDK/0 WF+DDd: bDD=: f:< SDDq C\+DDd/0 +šJ-`H
3DD: –eTDDpL +DDKk B3-dDDK/0 *›1DDo/0 n<XDD?/ +

KH1aL
+DDš/ +DD-I B1DD@`/0 ªl=” b9P \016•0 “aufK/0 n<XE
¸/; 34 5=/0 T?: 1-r GY B\To/0 “K-¯: “
È
=-/ 34
ÒÒ 1š2


رinلا ةليل •–اm•¿ .نl_nلا _¿•. Œiب

)\
V
T
Š
o‰/
Š
0 “
V
=

-
Š
/

GI
V
W
R
+?

/
Š
X

E;

+E
Ž
^
V
— 1 +DD4

Á

0\

F
Š
;

+4

<

'
)\
V
T
Š
DDo‰/
Š
0 “
R
DD=

-
Š
/

& )1
È
š
Š
DD2‰ ¸
V
DD/
Š
;

3
Š
DD4
V
1
«
DD-
Š
r‰ \
V
T
Š
DDo‰/
Š
0 “
R
DD=

-
Š
/

'
{ SÇ DDk
R
3
Š
DD4
V
7
Š
DDš
V
6
Ç
\

*
V
j Š U
V
6
V


-I
V
-
R
<1
Â
/0<


R
a

u
V
fK

/
Š
0 nR X
Ž
?

L

'
)1
È
4
Š
;

• )1
V
@
Š
`‰/
Š
0 Z
V
=

,
Š
4

b9
Ž
P

G

Y
V
h
«
fA

' ƒ ˜'

:_¿•.لا €.س
) ة,Žا _¿•. ˜ :(

mTDDY+@4 3: CTP0l/0< 7L+P G6; 360 ³1r;
f

q\ 1DDkj 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c 5=/0 nlA\ *;
5DD=/0 S-dDDA GDDI -fDD[/0 ¼DDd/ S-u01DDA^ G?6 34
nXEœDDI B£DD/j 3DD4 *lK=DD[K/0 ŸDD@MI B1š2 ¸/;
— m5DD=/0 اششم
َ
¿
َ
‹ر
ِ
i
´
ششn
َ
ل
´
ا ة
ِ
ششل
َ
ي
´
ل
َ
_شش•
ِ
u
ُ
اشش.
َ
ل
´

َ

َ
اشش.
ّ

ِ
ن
´
ششم
ِ
_
´
ششي
´
†َ ر
ِ
i
´
n
َ
ل
´
ا ةُ ل
َ
ي
´
ل
َ
‹ر
ِ
i
´
n
َ
ل
´
ا ةُ ل
َ
ي
´
ل
َ
ام
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
‹_
¸
g
´
.َ ™
ِ
ل
´
أ
َ
+š-I -f[/0 Sq1/0 £/j ¼d/ G9/0 ˜
.5=/0 S-dA GI
ة,Žا _¿•. ) { m'
3: 1H1q 360 ³1r; _اˆ imا”م GI *+k m
7DDe BgdDD8H b9DDP SDD-=/0 hlDDoH SDDq\ S-u01A^ G?6
¸DD/; £/j SKMI BG[KH b9P \+š?/+6 <TM/0 TY+@H
— m5=/0 nXEœI B1š2 ر
ِ
i
´
ششn
َ
ل
´
ا ةُ ششل
َ
ي
´
ل
َ
‹ر
ِ
i
´
ششn
َ
ل
´
ا ةُ ششل
َ
ي
´
ل
َ
_
¸
g
´
.َ ™
ِ
ل
´
أ
َ
ن
´
م
ِ
_
´
ي
´
†َ .Sq1/0 £/j +š=K: ˜

— ر
ِ
i
´
ششn
َ
ل
´
ا ة
ِ
ل
َ
ي
´
ل
َ
_•
ِ
u
ُ
ا.
َ
ل
´

َ

َ
ا.
ّ

ِ
3DDpE C; ˜
µ1./0< \To/0 “=-/ GI X@MK/0 *›1o/0 0vY +?/XE;
ن¿_.فaلا _اˆ +DDšK¯M/ \TDDo/0 “DD=-/ –-KDDA m
5
R
DD/0XE^
V
*›1DDo/0 n0XEU
V
DD6 F
R
01DDK/0< B+šI1DD2< +Y\Ti<
56 nXE 7e B+-ET/0 Œ+K[/0 b/^
V
Ól`pK/0 -l=/0 34
“?DDA 3H1DD.:< Õfe ‹TDD4 GI ¶\•0 b/^
V
SH1dq
+Kk •ا.ع نبا _اˆ “

DD=Kq *›1DDo/0 5DD=/0 nXDDE; m
99
3D4 ‹XDM/0 –D-6 bD/^
V
ÓlD`pK/0 -l=/0 34 ‹TP0<
GDDI Zu+il/0 Ÿ[p6 f

8`4 nXE 7e B+-ET/0 Œ+K[/0
5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlA\ b=: “?A 3H1.:< Õfe
— 7=DDA< 5DD-=: ر
ِ
i
´
ششn
َ
ل
´
ا ةُ ششل
َ
ي
´
ل
َ
اششم
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
اششم
َ
¿
َ
˜
+DD4 TKp4 +H £K=:; +4< C; +Y14• 7
«
-O`L< 7
«
-¯ML
É µ1./0< \To/0 “
R
=-/ نšا›لا _اˆ bDD=: 0vDDY< m
mn+DDi 5EœDDk +DDY1dO/ NHlDD.9/0< +š/ 7-¯M9/0 S-dA
7DDe ÒÉ +š=DDJI ÏDD=d4< +Y\To6 £K=: Ï=dH ŒG2 C;
— b/+DDML n+DDoI 5DDq<; “DDefe 3DD4 +š=JI 1kj ةُ ل
َ
ي
´
ل
َ
_
¸
g
´
.َ ™
ِ
ل
´
أ
َ
ن
´
م
ِ
_
´
ي
´
†َ ر
ِ
i
´
n
َ
ل
´
ا GDDI \To/0 “=-/ C; ˜
–DD89r0 +K/ B1š2 ¸/; 34 1
«
-r SJ`/0< µ1./0
+DDš-I 7DDH1a/0 *›1DDo/0 n0XDDE^
V
µ1DD2 3DD4 56 _اˆ
ن¿_.فaلا 1
«
DD-r \TDDo/0 “=-/ GI g/+8/0 SKM/0 m
B\TDDo/0 “DD=-/ +DDš-I ¼DD-/ 1š2 ¸/; GI SKM/0 34
S-dDDA GDDI TY+q< -f[/0 ¼d/ f

q\ *; C<\ Ti<
*lK=DD[K/0< 5DD=/0 nlDDA\ ŸDD@MI B1š2 ¸/; 5=/0
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ bDD?KL< B£DD/j 3DD4
1DD8i; G9DD4;
R
–DD=Mq m>\ +DDH n+DDoI 5DD94•
R
7=DDA<
“DD=-/ 5DD=/0 W+DD,:œI ÒÒ ]

+K:; +š=i;< B0

\+K:; 74•0
¸DD/; 34 £94•< £/ 1
«
-r \To/0 “
R
=-/ mn+i< B\To/0
Sq1/0 £/j +š-I TY+q B1š2 imا”م _اˆ +šK=: m
lDDY 0vDY B1šD2 ¸D/; 3D4 1
«
DD-r +Dš4+-i< +š4+-Dc<
— b/+DDML n+DDi 7DDe +š=DDJI 3DD4 n<•0 5ql/0 _ُ •
ّ
.
َ
ت
َ
•¯ شش„
ُ
ن
´
ششم
ِ
م
´
g
ِ
ب
¯
ر
َ
ن
ِ
ذ ´ œ
ِ
ب
ِ
اg
َ
ي•
ِ

ُ
¿_
Š
لا¿
َ
ةُ ž
َ

ِ
ƒa
َ
ل
´
ا
_
¸
م
´
أ
َ
GDDI ¶\•0 bDD/^
V
SDDH1dq< “
R
aufK/0 nX?L C; ˜
5DD=/0 W\T
Ž
DDi 1
È
4; Sk Sq; 34 7š6\ 14œ6 “=-=/0 £=L
lDDY 0vDDY< B“DD=6+o/0 “?DD[/0 b/^
V
“?[/0 £=9/ W+Ji<
1••
5/lDDi ¬/+DDt/0 5qlD/0< B+š=DJI 3D4 GE+DDt/0 5qlD/0
— b/+ML _
ِ
شش”
´
ف
َ
ل
´
ا Ÿ
ِ
ششل
َ
ط
´
م
َ
_شش.
ّ
>
َ
_
َ
m
ِ
p
´
ƒس
َ
C; ˜
7=

DD[L B1@`/0 ªl=” b/^
V
+š4lH n<; 34 hfA GY
]^ +š-I 5=/0 \T

oH
R
]< B3-?4»K/0 b=: “aufK/0 +š-I
.*+[E_
V
0 G?d/ “4f[/0< 1-O/0

ة.
َ
ي
¯
.
َ
ل
´
ا ةروس

هششللا _لm ه..×.ب ¿راm.لا¿ ‘وgيلا €,ïžت
ملس¿ هيلع
1•1
را‘ _شش• را_ششبVا¿ را_شش.Vا نششم •شش„ _lششم
Œا•”لا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô ةشش.
َ
ي
¯
.
َ
ل
´
ا ةروس — bKDD[L< م
´
ششل
َ
ةروششس
ن
ِ
ž
ُ
,
َ
m“-L™0 +H+Jo/0 ±/+ML GY< B“-ET4 ˜
1 TDDKp4 “/+DDA\ 3DD4 >+DD9a/0 SY; ¸il4 |
.7=A< 5-=: 5=/0 b=c
& .f:< S• q 5=/ ‹F+dM/0 Ðfr^
V
ªl½l4 |
{ GDDI Œ+-oDD2•0< Œ0TMDD[/0 34 Sk 1-84 |
.‹1r™0
3DD: ¬HTDDp/+6 “DDKH1a/0 ‹\lDD[/0 Q;TDD960 Ô
nlDDA\ ‹lDD:F 3DD4 7š`ilDD4< ¡\+8?/0< Flš-/0¡
N
Â
DDp/0 7š/ *+6 *; TM6 B7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0
GdDD?/0 µ+DDc<; 0lDDI1: *; TDDM6< BW\0lE; –M,A<
5DD9tM6 *<1DD¯9?H 0lE+DDk< B*+DD4X/0 1DDr› ÕlDDMdK/0
1•&
B59/+DDA16 0l6vDDk SDDA1/0 7L+r ¬M6 +K=I B5Æ-@4<
.0<TE+:< 0<1`k<
3DD4 h+DDY 1DD8?: 3DD: ‹\l[/0 –eTpL 7e Ô
GD=M/0 5D=/ ¡‹F+DdM/0 Ðfr^
V
¡ lY< B*+KH_
V
0 1c+?:
WF01DDI^
V
< B*+DHF•0 SDDY; ZD-Kq 56 14; Cv/0 B1-da/0
ZDD-Kq GDDI 5qlDD9/0< BTDD8o/0< B1kvDD/+6 f:< SŽ DDq
.7H1a/0 5šql/ “8/+r Bn+K:•0< n+MI•0< n0li•0
1
Ç
2 | h01q_
V
0 SY; 1-84 3: –eTpL +Kk Ô
B3-k1DD.K/0< >+DD9a/0 SDDY; ‹1DD`k 3DD4 | “DDH1d/0
B3-?4»DDK/0 1-DD84 3:< B7-p@/0 \+E GI 7YFl=r<
7YFlDD=r< | “DDH1d/0 1DD-r | “-/+M/0 n®+?K/0 >+pc;
B3-oHTDD8/0< B3--

dDD?/0 ZDD4 B7DD-M?/0 Q+DD?q GDDI
7šDDcfr^
V
< 7š9:+DD” Œ0Xq B3-p/+8/0< BŒ0Tš./0<
.3-K/+M/0 >1/

هششللا _لm ه..×.ب ¿راm.لا¿ ‘وgيلا €,ïžت
ملس¿ هيلع

1•{
>
V
+DD9

a
V
/
Š
0 S
V
DDY
Š
;

3
Š
DD4
V
0<1
R
DD`‰k

3

Hv
V
DD/
Ž
0 3
V
DDa
R
H

7
Š
/


)“
R
DD?

-
Ç
d

/
Š
0 7
Š
š
R
-

L
V
œ
Š
L

b9
Ž
P

3

-a
Ç
`‰?4
R
3

-k
V
1
V
.Š K
R
/
Š
0<

1 n« lDDA
R
\

'
)‹

1

š
Ž
,

4
R
+`’p
R
c
R
0l=
R
9
Š
H

5
V
=
Ž
/0 3

4
V
& )“
«
DDK

-
Ç
i

Ÿ
«
DD9
R
k
R
+DDš

-I
V
'
{ +DD4

T
V
DDM
Š
6

3
Š
DD4
V
]^
V
>

+DD9

a
V
/
Š
0 0lDDL
R
<;
R
3

Hv
V
/
Ž
0 À

1
Ž
`‰L

+4

<

'
)“
R
DD?

-
Ç
d

/
Š
0 7
Š
š
R
L
Š
Œ+DDq

• 5

DD=
Ž
/0 0<T
R
DDd
R
M
Š
-

/
V
]^
V
0<1
R
DD4
V
;
R
+DD4

<

'
0lDDL
R
» Š H
R
<fDD8
Ž
/0 0lDDK
R
-o
V
H
R
<

Œ‰+DD`‰?

P
R
3

HT
Ç
/0 5
R
/

3

-8
V
=
V
OŠ 4
R
)“
V
K

-
Ç
o‰/
Š
0 3
R
HF
V
£

/
V
j ‰<+k

X
Ž
/0 ƒ ˜ '

— ا¿_
ُ
شف
َ

َ
ن
َ

ِ
شل
ّ
ا ن
ِ
شž
ُ
,
َ
م
´
ل
َ
3DDaH 7DD/ C; ˜
B5/lDDA16< 5=/+6 0<1`k 3Hv/0 BFlp@/0< 1`a/0 SY;
— 5/lDDDDo6 7DDDDš?-
Ž
6 7DDDDe <
ِ
اششش.
َ
ž
ِ
ل
´
ا •
ِ
شششm
´
أ
َ
ن
´
شششم
ِ
ن
َ
ي„
ِ
_
ِ
ششش´ a
ُ
ل
´
ا¿
َ
SDDY; \+DD8?/0< FlDDš-/0 3DD4 C; ˜
h+?DDc•0< *+DDe<•0 ‹TDDd: 3-k1.K/0 34< B>+9a/0
— ةُ شش.
َ
ي
¯
.
َ
ل
´
ا م
´
g
ُ
ي
َ
ت
ِ

´
ت
َ
_.
ّ
>
َ
ن
َ
يž
¯
ف
َ

ُ
3-=DD8`?4 C; ˜
7š-LœDDL b9DDP B1DD`a/0 3DD4 5DD-=: 7DDY +K: 3-š9?4<
5DD-=: 5=/0 b=c TKp4 “tM6 GY< B“p½0l/0 “@p/0
— 5/lo6 +Y1[
Ž
I 0vš/< 7=A< ه
ِ
ششل
ّ
لا ن
َ
ششم
ِ
_´ وس
ُ
ر
َ
˜
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc TKp4 “/+A\ GY “?-

d/0 WvY C;
— b/+DDML 5DD=/0 TDD?: 3DD4 SDDA1K/0 7=DDA< اوششل
ُ
.
´
,
َ
ة¯ _
َ
g
ّ
ط
َ
م
ُ
اف
¯
ح
ُ
m
ُ
“DDYX
Ž
?4 +

`pDDc 7DDš-=: ;1oH C; ˜
5DD=/0 b=DDc GdDD?/0 *• BŸ=i 1šÊ 3: S”+d/0 3:
ŸDDD9aH ]< ;1DDDoH ] G
«
DDD4; 7=DDDA< 5DDD-=: _اشششˆ
_.شش‰_nلا 3DD4 ¸pDD8/0 3KDDJ9L +DD4 ;1DDoH C; m
5DE• B>+D9k 3: ] 5d=i 1šÊ 3: +Yl=9H B>l9aK/0
;1oH ]< Ÿ9aH ] +

-4; *+k hf[/0 5-=: نششبا _اˆ
1••
•ا.ع — m ة¯ _
َ
g
ّ
ط
َ
م
ُ
BÀ+`?/0< B£./0< B\<X/0 34 ˜
“/fDDJ/0< ة‘اشش.ˆ _اششˆ¿ SDD”+d/0 3DD: ‹1DDš
Ž
,4 m
— ة´ a
َ
ي
¯
ˆ
َ

´
.
ُ

ُ
اg
َ
ي•
ِ
³l: ] “K-i h+aP; +š-I C; ˜
SDD”+d/0 3DD4 NDDp/0 3-

dDDL B+DDš-I ‡¿اششmلا _اˆ m
+DDš-I ŸDD9aH G9DD/0 ¼DD-”01o/0 ¸pDD8/+6 F01DDK/0
B+DDš-I “DD6l9aK/0 h+DDaP•0 Ÿ9a/+DD6 F01K/0< B*›1o/0
— n+i +KE^
V
< ة´ a
َ
ي
¯
ˆ
َ

´
.
ُ

ُ
اg
َ
ي•
ِ
ZDDKq *›1o/0 *• ˜
7DD/ 34 b/+ML 1kj 7e .. “4To9K/0 5=/0 Ÿ9k ‹1Ke
— n+oI >+9a/0 SY; 34 34»H ن
َ

ِ
ل
ّ
ا _
َ
_
ّ
ف
َ
ت
َ
ام
َ
¿
َ
ةُ .
َ
ي
¯
.
َ
ل
´
ا م
´
g
ُ
ت
´
Œاج
َ
ام
َ
i
ِ
×
´
ب
َ
ن
´
م
ِ
V‚
ِ
<
َ
ا.
َ
ž
ِ
ل
´
ا اوت
ُ
¿أ
ُ
˜
TDDKp4 *œDD2 GDDI \+8?/0< Flš-/0 ¸=9r0 +4< C;
7šLŒ+DDq +DD4 TDDM6 3DD4 ]^
V
B7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c
5DDE;< B59/+DDA\ ÀTc b=: “/0T/0 B“p½0l/0 “@p/0
7DDšd9k GDDI 5DD6 FlDD:lK/0 nlDDA1/0 وششبأ _اششˆ
‘و×.لا SDDY; bDD=: Z-?.9/0 “H+²/ “
«
il[4 “H™0< m
7ši1`L *; *+-d6 B7šL+H+?q Ñ-=²L< B“c+r >+9a/0
Bn+DDp/0 3-

dDDL< BNDDp/0 -lDD½< TDDM6 ]^
V
3DDaH 7DD/
— b/+DDML 5/lDDok B“DD-=a/+6 \0vDD:•0 ª+DD,oE0< اششم
َ
¿
َ
اشم
َ
i
ِ
شش×
´
ب
َ
ن
´
ششم
ِ
V‚
ِ
<
َ
ا.
َ
ž
ِ
ل
´
ا اوت
ُ
¿أ
ُ
ن
َ

ِ
ل
ّ
ا ™
َ
ل
َ
.
َ
†´ ا
م
ُ
ل
´
×
ِ
ل
´
ا م
´
m
ُ
Œاج
َ
n+i< ˜ ‡•ج نبا 0l`=9r0 +4 C; m
]^
V
7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc TKp4 +ET-A ‹ldE GI
>+9a/0 SY; ´
Ž
r +KE^
V
< BNP 5E; 0lK=: +4 TM6 34
+DDK6 B5LlDDdE “pDDc *lDDK=MH 0lE+k 7šE• B1kv/+6 +?Y
— W1DDkj 3DD4 7DDšd9k GDDI *<T@H V‚
ِ
ا¿_
ُ
ششم
ِ
أ
ُ
ام
َ
¿
َ
ن
َ
,i
¯
لا ه
ُ
ل
َ
ن
َ
يm
ِ
ل
ِ
›´ م
ُ
ه
َ
ل
ّ
لا ا¿i
ُ
.
ُ
×
´
ي
َ
ل
ِ
n+DDp/0< C; ˜
0<TDDdMH *œDD6 ]^
V
S-@E_
V
0< ‹0\l9/0 GI 0<14;
R
+4 7šE;
7š?a/< Bf:< S• q 5=/ ‹F+dM/0 3-8=O4 BWTP< 5=/0
1•ƒ
n+DDi +Kk 7šE+dY\< 7Y\+dP; 0<TdMI B0l/T
Ž
6< 0lI1
Ž
P
— b/+DDML اششب
¯
اب
َ
ر
´
أ
َ
م
´
g
ُ
.
َ
اشش.
َ
m
´
ر
ُ
¿
َ
م
´
m
ُ
ر
َ
اشش.
َ
>
´
أ
َ
ا¿ï ُ ›َ ت
ّ
ا
اششم
َ
¿
َ
م
َ
شش,
َ
_
´
م
َ
ن
َ
ششب
´
ا g
َ
يشش.
ِ
a
َ
ل
´
ا¿
َ
ه
ِ
ششل
ّ
لا ن
ِ
¿‘
ُ
ن
´
ششم
ِ
اi
¯
>
ِ
ا¿
َ
اg
¯
ل
َ

ِ
ا¿i
ُ
.
ُ
×
´
ي
َ
ل
ِ
V‚
ِ
ا¿_
ُ
م
ِ
أ
ُ
— ˜ Œ
َ
اششف
َ
.
َ
>
ُ
C; ˜
BhfDDA_
V
0 3DDHF bDD/^
V
+DDš=k *+DDHF•0 3DD: 3-=u+DD4
“DD-`-?p/0 3DDHF B7DD-Y016^
V
3DDHF bDD=: 3-K-o9DD[4
3-=DDDA1K/0 7L+DDDr 5DDD6 Œ+DDDq CvDDD/0 B“pKDDD[/0
— ةَ ا„
َ

ّ
لا اوت
ُ
¿
´
,
ُ
¿
َ
ة َ ƒm
ّ
لا اوa
ُ
يn
ِ
,
ُ
¿
َ
0<1DD4;
R
< C; ˜
+DDšL+i<; GDDI BSKk•0 5ql/0 b=: ‹f8/0 0<F»H *œ6
‹+DDkX/0 0lDD,MH< B+DDš60F›< +š:lDD.r< +š”<1DD.6
¼DD`E ŸDD-” 3DD: +š-op9DD[K/ ‡¿اششmلا _اششˆ m
— +KšI1DD./ ‹+DDkX/0< ‹fDD8/0 ´
Ž
DDr< ن
ُ
شش,‘
ِ
Q
َ
ل
ِ
ذ َ ¿
َ
ة
ِ
شششa
َ
ي
¯
n
َ
ل
´
ا ‹F+DDDdM/0 3DDD4 \lkvDDDK/0 £DDD/j< C; ˜
3DDHF lDDY B‹+DDkX/0 Œ+DD9H^
V
< ‹fDD8/0 h+i^
V
< BÐfr_
V
0<
] 0j+DDDK=I | hfDDDA_
V
0 3DDDHF | “K-o9DDD[K/0 “DDD=K/0
É 5-I *l=rTH

را‘ _شش• را_ششبVا¿ را_شش.Vا نششم •شش„ _lششم
Œا•”لا

>
V
+DDD9

a
V
/
Š
0 S
V
DDDY
Š
;

3
Š
DDD4
V
0<1
R
DDD`‰k

3

Hv
V
DDD/
Ž
0 *
Ž
^
V

7
Š
DDY
R
£

Æ
V
/

<
Š
;
R
+DDš

-I
V
3

HT
V
/
V
+r‰ 7

?
Ž
š

q

\
V
+E

GI
V
3

-k
V
1
V
.Š K
R
/
Š
0<

)“
V
H
Ž
1
V
d

/
Š
0 1
Â
2‰ … Q
V
+p

/
V
+DD8
Ž
/0 0lDD=
R
K
V
: ‰ <

0lDD?
R
4

› 3

Hv
V
DD/
Ž
0 *
Ž
^
V
'
)“
V
H
Ž
1
V
d

/
Š
0 1
R
-
Š
r‰ 7
Š
Y
R
£

Æ
V
/

<
Š
;
R
‡ Q
R
+DD?
Ž
q

7
Š
DDš
V
6
Ç
\

T

?
Š
:
V
7
Š
Y
R
¢ R 0X

q

'
1•…
0T

DD6

;

+DDš

-I
V
3

HT
V
DD/
V
+r‰ \
R
+DDš

E
Š


0 +DDš

9
V
p
Š
L

3
Š
DD4
V
C1
V
@
Š
L

*
È
T
Š
: ‰
)5
R
6
Ž
\

G

.
V
r‰ 3
Š
K

/
V
£

/
V
j ‰ 5
R
?
Š
: ‰ 0l½
R
\

<

7
Š
š
R
?
Š
: ‰ 5
R
=
Ž
/0 G

½
V
\

ˆ ˜'

\01DD6•0 3DD4 SDDk nÖDD4 b/+DDML 1DDkj 7DDe
— n+DDoI \01DDo/0< Œ0XDD@/0 \0F GDDI B\01DD2•0< ن
ّ

ِ
ن
َ
ي„
ِ
_
ِ
ششش´ a
ُ
ل
´
ا¿
َ
<
ِ
ا.
َ
ž
ِ
ل
´
ا •
ِ
m
´
أ
َ
ن
´
م
ِ
ا¿_
ُ
ف
َ

َ
ن
َ

ِ
ل
ّ
ا
اششg
َ
ي•
ِ
ن
َ
,i
ِ
ششل
ِ
ا†َ م
َ
شش.
ّ
g
َ
ج
َ
ر
ِ
ا.
َ
_•
ِ
3HvDD/0 *
Ž
^
V
C; ˜
3DD4 BhfDD[/0 5DD-=: TDDKp4 ‹lDDd?6< *›1o/+DD6 0l6vk
7DDšM-Kq Œ]»DDY B*+DDe<•0 ‹TDDd:< \+8?/0< Flš-/0
] 0

TDD6; +DDš-I 3-tk+DD4 B7DD?šq \+DDE GDDI “4+-o/0 hlH
— *lDDLlKH ]< +DDš?4 *lDDq1OH _
Š
شش.َ م
´
ششm
ُ
Q
َ
¦
ِ
ل
َ
¿
´
أ
ُ
ة
ِ
,
ّ
_
ِ
.
َ
ل
´
ا Àf”_
V
0 bDD=: NDD=O/0 1DD2 7Y £Æ/<; C; ˜
‡šا_لا _›فلا pامpا _اˆ 1DDkj 7/ mS-i *U
V
I m
— ا¿_
ُ
ف
َ

َ
— BSM`/0 Ñ`=6 ˜ ن
َ
ي„
ِ
_
ِ
ش´ a
ُ
ل
´
ا¿
َ
7DDDA+6 ˜
+D4 >+D9a/0 SDY; *; b=: +

š-d?L >0l@/+I ÉS:+`/0
3-iTDD84 0lE+k 7šE• B14•0 n<; 34 3H1I+k 0lE+k
b=DDc TDDKp4 ¬DDMdK6 3DDH1o4< BS-@E_
V
0< ‹0\l9/+6
5DDtMd4 TDDM6 £/vDD6 0<1DD`k 7šE^
V
7e 7=A< 5-=: 5=/0
b=: 0<T/< 7šEU
V
I 3-k1.K/0 µfO6 Bhf[/0 5-=:
5/lDDi< B“DD4+-o/0< 1DD.p/0 \+DDaE^
V
< B*+DDe<•0 ‹F+DDd:
— ة
ِ
,
ّ
_
ِ
.
َ
ل
´
ا _
Š
.َ م
´
m
ُ
Q
َ
¦
ِ
ل
َ
¿
´
أ
ُ
1
«
2 C; 18p/0 ‹F+I_
V
˜
“`Dc 5D=/0 >+D9k 3D4 0li1DA 7DšE• À01[/0 34
ª+DD,i 3DD4 1
×
DD2< 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc TKp4
BNDD=O/0 bDD=: Np/0 NH1” 0lM,i 7šE• BNH1,/0
1•‡
Œ0TMDD[/0 1DDo4 WTDDM6 1kj BŒ+-o2•0 1o4 1kj +K/<
— n+oI <
ِ
اح
َ
ل
ِ
اششm
ّ
لا اول
ُ
a
ِ
عَ ¿
َ
او.
ُ
م
َ
l ن
َ

ِ
ل
ّ
ا ن
ّ

ِ
˜
g/+DDc< *+KH_
V
0 3-6 0lMKq 3Hv/0 3-?4»K/0 *^
V
C;
— n+K:•0 ة
ِ
,
ّ
_
ِ
.
َ
ل
´
ا _
ُ
ي
´
†َ م
´
m
ُ
Q
َ
¦
ِ
ل
َ
¿
´
أ
ُ
1DD-r 7DDY C; ˜
— +DDY;16< 5=/0 +šo=r G9/0 “o-=O/0 i
َ
شش.
´
ع
ِ
م
´
m
ُ
¿
ُ
ا•
َ
ج
َ
م
´
g
ِ
ب
¯
ر
َ
3DD4 0l4Ti +4 b=: ‹1r™0 GI 7š60le C; ˜
— “p/+8/0 n+K:•0< *+KH_
V
0 ‡_
ِ
شش”
´
ت
َ
ن
¸
i
´
عَ <
ُ
ا.
ّ
ج
َ
ر
ُ
اg
َ
.
´
V
َ
ا اg
َ
.
ِ
ح
´
ت
َ
ن
´
م
ِ
3DD4 C1DD@L “4+i^
V
Q+?q C; ˜
— “?@/0 \+šE; +Y\l8i –pL اi
¯
ششب
َ
أ
َ
اg
َ
ي•
ِ
ن
َ
,i
ِ
ل
ِ
ا†َ ˜
B+DDš?4 *lq1OH ]< *lLlKH ] B0

T6; +š-I 3-tk+4 C;
— Z,o?H ] 7u0F 7-ME GI 7Y< م
´
g
ُ
.
´
عَ ه
ُ
ل
ّ
لا _
َ
m
ِ
ر
َ
ه
ُ
.
´
عَ اوm
ُ
ر
َ
¿
َ
GI 0l4Ti +K6 7š?: 5=/0 G½\ C; ˜
5DD?: 0l½\< BQ+p/+8/0 SMI< Q+:+,/0 34 +-ET/0
— Q+401a/0< Q01-O/0 34 7Y+,:; +K6 ن
´
a
َ
ل
ِ
Q
َ
ل
ِ
ذ َ
ه
ُ
ب
ّ
ر
َ
_
َ
ش
ِ
†َ 3DD[p/0 >0lDDt/0< Œ0XDD@/0 £DD/j C; ˜
.W]l4 “-8M4 3: bš9E0< BW+oL0< 5=/0 µ+r 3K/

نَ ومُ لَعْ تَ فَ وْ سَ لكَ مّ ثُ* .{

1•ˆ
Ø

:_¿•.لا €.س
) ة,Žا _¿•. ˜ :(
7k+DDp/0< 7L+DDP G6; 360< \0Xd/0 ³1r; نششع
•ا.ع نبا 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ ¬DDM6 mn+DDi
B1dDDr +DDš?4 5-LœH ] B0

1š2 –td/< Bf

-r 7=A< 5-=:
— m –/X?I اح
¯
.
´
m
َ
<
ِ
ا,
َ

ِ
ا×
َ
ل
´
ا¿
َ


1•9
— اح
¯
.
´
m
َ
<
ِ
ا,
َ

ِ
ا×
َ
ل
´
ا¿
َ
˜ 3HTY+@K/0 S-O6 7
R
[i;
R
C;
+šDDA+`E• ZKDD[H
R
B<TM/0 b=: 1

a/0 GI Q+:1[K/0
g
R
dJ/0 lY 1-šq Q
«
lc •اشش.ع نبا _اˆ SDD-O/0 m
+špdDD½ £/vDDI -
Š
;
R
B-
Š
;
R
m–/+DDi QT: 0j^
V
وششبأ _اˆ
‘و×.لا <TDDML G9DD/0 ‹0X²/0 S-O6 5E+pdA 7[i; m
+Y<TDD: TDD?: +šA+`E; Qlc lY< gdJL< <TM/0 lpE
— ا>
¯
i
´
ˆ
َ
<
ِ
ا,
َ
ر
ِ
وa
ُ
ل
´
ا•
َ
3DD4 \+?/0 \12 S-O/+I C; ˜
‹TDD2 3DD4 ‹\+DD@p/0 bDD=: +DDY1I0lP ZDDil6 ¶\•0
— C1@/0 اح
¯
.
´
ششm
ُ
<
ِ
ا_
َ
ي×
ِ
a
ُ
ل
´
ا•
َ
G9DD/0 SDD-O/+I C; ˜
¼K./0 ªl=” Sdi -+d8/0 –i< <TM/0 b=: 1-²L
_سولVا _اˆ BQ0\+DD²/0 GDDI F
R
+DD9MK/0 lDDY 0vDDY m
*lDDK@šH< B<TDDM/0 7DDš6 1M.H fÆ/ f

-/ *<TMH 0lE+k
— *<\vDDH +DD4< *lLœDDH +DD4 0<1-/ +

P+dc ه
ِ
ششب
ِ
ن
َ
_
´
.
َ

َ

َ
ا×
¯
n
´
.
َ
‹TDD./ ¸-tDDa/0 \+DDd²/0 SDD-O/0 Q\+DDeœI C; ˜
— 56 *1ž; Cv/0 Z½lK/0 GI B<TM/0 ه
ِ
ب
ِ
ن
َ
ط
´
س
َ
و
َ

َ
ا×
¯
a
´
ج
َ
3pdDDc;< BŒ0T:•0 ªlKq 56 3,Al9I C; ˜
h+DD[iœ6 b/+DDML< 5E+pdA 7[i; .. “k1MK/0 ËA<
lDY< 5D6 7D[oK=/ +

DDK-¯ML B“Defe \lDD4; b=: “efe
bDD=: ª1[L G9/0 B5=/0 S-dA GI 3HTY+@K/0 S-r
bDD=: 1DD-²L
R
< B+DDY1I0lp6 \+DD?/0 -TDDoL< B5DD=/0 Œ0T:;
<TM/0 ËAl9L< B\+d²/0 1-t9I B-+d8/0 –i< Œ0T:•0
7DD[i; G9DD/0 \lDD4•0 +DD4; BªX`/0< Ÿ:1/+6 5d-89I
— 5/li GšI +š-=: ‘
´
و.
ُ
ž
َ
ل
َ
ه
ِ
ب
¯
_
َ
ل
ِ
ن
َ
ا.
َ
.p
ِ
ا ن
ّ

ِ
C; ˜
*01`a/0 THT2 B56\ 7M?/ TP+@/ *+[E_
V
0 *^
V
_اˆ
•ا.ع نبا 5DD=/0 7DDM?/ T
«
P+q m :نشش.حلا _اˆ¿
— 7M?/0 b[?H< Ÿu+8K/0 1kvH Q
َ
ششل
ِ
ذ َ _ششل
َ
عَ ه
ُ
.
ّ

ِ
¿
َ
i
´
يg
ِ
شَ ل
َ
] BWFlDD?k bDD=: TY+./ *+[E_
V
0 *^
V
< C; ˜
11•
— 5DD-=: W1DDe; \lš¯/ WTp@H *; \ToH €
¯
ششح
ُ
ل
ِ
ه
ُ
.
ّ

ِ
¿
َ
i
´
,i
ِ
ششَ ل
َ
_
ِ
شي
´
›َ ل
´
ا n+DDK=/ ŸDDp/0 THTDD./ 5DDE^
V
< C; ˜
1aDD2< 5DD=/0 ‹F+DDd: Ÿp/ lY< B5MKq b=: ´
«
H1P
5DD-=: FT
Ž
DD: *; TDDM6 7DDe .. ¼:+DDo94 ¸
«
-MDD½ 5KME
— n+DDoI 5Il
Ž
r 5/+MI; gu+di _
َ
شش.
ِ
×
´
ب
ُ
اذ َ ‚
ِ
م
ُ
ششل
َ
×
´
,
َ
ĥ
َ
أ
َ
ر
ِ
وش.
ُ
n
ُ
ل
´
ا _•
ِ
ام
َ
0j^
V
SDDY+@/0 0vDDY 7DD=MH fI; C; ˜
Q0lDD4•0 3D4 +Dš-I +D4 ³1DDr;
R
< \lDdo/0 GI +4 1-e;
R
— ر
ِ
¿i
ُ
m
Š
لا _•
ِ
ام
َ
•َ m
¯
>
ُ
¿
َ
+DD4 ®16;< ZKq< C; ˜
0lE+DDk G9DD/0 +DDH+`O/0< \01DDA•0 3DD4 \<TDD8/0 GDDI
+šE<1[H — _
´
ي.
ِ
›َ ل
َ
ï
¸
¦
ِ
م
َ
و
´
,
َ
م
´
g
ِ
ب
ِ
م
´
g
ُ
ب
ّ
ر
َ
ن
ّ

ِ
*
Ž
^
V
C; ˜
7šH®+DD@4< B*lM?DD8H 0lE+DDk +DD4 Z-K@6 7/+M/ 7š6\
£DD/j GI 7š6 5K=: ´r +KE^
V
< BŒ0X@/0 1I<; +š-=:
TDD8o6 BŒ0XDD@/0 hlDDH 5DDE• | “DD4+-o/0 hlDDH | hlDD-/0
£DD/j GDDI 7DDš6 7/+DD: b/+DDML lšI BTHTš9/0< T-:l/0
.W1-ž< hl-/0

111
ةعَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا ةروس

نا•يaلا Ÿم •ا.لا _ا>¿ .ةمايnلا _اوmأ

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


Ô ةُ عَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا ةروس 3: ÕTp9L GY< B“-a4
*lDDaH +DD4< B+YTu0TDD2< ‹1DDr™0< B+š/0lY;< “4+-o/0
º+DD?/0 ³<1DDOk Bh+DD¯: n0lDDY;< Õ0TDDP; 34 +š-I
ŸDD-Y1/0 hlDD-/0 £DD/j GDDI 7Y\+DD.9E0< B\ldo/0 34
*lÆ-@H BÁ+DD?Y< +DD?Y 1.9?K/0 B1H+,9K/0 Ù01`/+k
7DDšL1-P ‹TDD2 3DD4 h+DD¯E 1DD-ž bDD=: *ldYvDDH<
.7š:XI<

11&
+DDY1H+,L< n+DDd@/0 ¸DD[E 3: –eTpL +Kk Ô
BŒ0lDDš/0 GI 1H+,9K/0 ¬d?K/0 µl8/+k gd8L b9P
TDDi< B¶\•0 ÀlDDI “ODDA0\ “

d=DDc –E+DDk *; TDDM6
£D=L 1-eœDL bD=: +

Dš-d?L n+Dd@/0< º+?/0 3-6 –E1i
µlDD8/+k Q\+DDc b9DDP n+DDd@/0 GDDI “DD:\+o/0
hl-/0 £/j GI 1.d/0 n+P *laH ¸-aI Bµ<T?K/0
É Ÿ-8M/0
3H®0lDDK/0 1kvDD6 “KH1a/0 ‹\l[/0 –K9r< Ô
b/^
V
N=O/0 h+[oE0< Bº+?/0 n+K:; +š6 *®lL G9/0
B+Dš9`r< 3H®0lDDK/0 SDoe ŸDD[P Œ+-oD2;< Œ0TMDDA
ª1DDoL +DDšE• “DD:\+o/+6 “DDKH1a/0 ‹\lDD[/0 –-KDDA<
.+š/lš6 Œ+KA•0< >l=o/0

نا•يaلا Ÿم •ا.لا _ا>¿ .ةمايnلا _اوmأ

a )“
R
: ‰ \
V
+o‰/
Š
0— 1 )“
R
: ‰ \
V
+o‰/
Š
0 +4

' & +DD4

Á

0\

F
Š
;

+DD4

<

'
)“
R
: ‰ \
V
+o‰/
Š
0 { )Õ
V
lDDt Rd
Š
K

/
Š
0 Ù
V
01

`‰/
Š
+DDk

º
R
+?
Ž
/0 *
R
la
R
H

h

l
Š
H

'
• )Ù
V
lDD`R?K

/
Š
0 3
V
š
Š
M
V
/
Š
+DDk

nR +d

@
V
/
Š
0 *
R
la
R
L

<

' ƒ 3
Š
DD4

+DD4
Ž
œ

I

'
)5
R
?
R

V
0l

4


Š
=

oRe ‰ … )“
È
-

DD½
V
0\


È
DD.‰ -:
V
GDDI
V
l

š
R
I

' ‡ +DD4
Ž
;

<

'
)5
R
?
R

V
0l

4


Š
`Žr‰ 3
Š
4

ˆ )“
«
H

<
V
+Y

5
R
4
Â
œ
R
I

' 9 +DD4

Á

0\

F
Š
;

+4

<

'
)5
Š
-

Y
V
1• )“
«
-

4
V
+P

\
«
+E

' 11 ˜'
11{

— ةُ عَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا ام
َ
ةُ عَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا C
Â
;< “DD4+-o/0 C; ˜
“DD4+O`/0< “DD:+¯`/0 GDDI +šE^
V
É “4+-o/0 GY ŒG2
GDDšI *+[E^ 7
R
Y< +š²=dH ]< Bn+-r +šk\TH ] ¬-p6
GDDI F0® 7DDe B\l
Ž
DD8L <; ¸DDclL *; 3DD4 7DD¯:;
— n+oI +šEœ./ SHlš9/0< 7-O`9/0 اششم
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
اششم
َ
¿
َ
ةُ ششعَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا *œDDD2 +DDD4 £DDDK=:; ŒGDDD2 C
Â
; C; É ˜
ªXDD`L
R
] +DDšE^
V
É ºlDD`?/0 bDD=: +š/lY GI “:\+o/0
B“DDK-¯M/0 h01DDq•0 GDDI 1e •»L S6 BŸ[pI >l=o/0
¶\•0 GDDI< BÀ+oDD.E]+6 Q0<+KDD[/0 GDDI 1e»DD9I
GDDI< B¸DD[?/0< Á

TDD/+6 n+DDd@/0 GDDI< B“DD/X/X/+6
1Hla9/+DD6 1DDKo/0< ¼K./0 GI< B\+t9E]+6 Ÿk0la/0
£/+?Y +4 1-ž b/^
V
\0TaE]0< ‘و×شش.لا وششبأ _اˆ m
>lDDD=o/0 ª1DDDoL +DDDšE• “DDD:\+i “DDD4+-o/0 –-KDDDA
1Y+DD¯/0 Z½<< Bª0XI•0< n0lY•0 *l?`6 ª+KA•0<
— 1-KJ/0 Z½l4 ةُ ششعَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا ام
َ
BSDDHlš9=/ 0

TDD-kœL ˜
“DD4+O`/0 GDDI GDDY ŸDD-@: ŒGDD2 C
Â
; bDD?MK/0<
— 5/lDDo6 +DDš9:+¯I< +š/lY Tk; 7e B“:+¯`/0< اششم
َ
¿
َ
ةُ عَ ر
ِ
اn
َ
ل
´
ا ام
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
‹1u0F 3DD: +šq<1r *+-d6 É ˜
.. TDDP; “DDH0\F +DDš/+?L F+DDaL ] ¬DD-p6 BNDD=O/0 hl=:
ŒÈGDD2 “DDI1M4 bDD/^
V
NHlDD.9/0< ¸HlO9/0 0vY TM6<
b/+DDML 5/lDDo6 *+DD-d/0< g-DD½l9/0 Œ+DDq B+š/0lP; 34
— <
ِ
و.
ُ
.
´
a
َ
ل
´
ا _
ِ
ا_
َ
ف
َ
ل
´
ا„
َ

ُ
ا.
ّ
لا ن
ُ
وž
ُ
,
َ
p
َ
و
´
,
َ
C; ˜
7Y\lDDdi 3DD4 º
R
+DD?/0 ³1DDOH +4TDD?: ÕTDDpH £DD/j
BÁ+D?Y< +D?Y 1D.9?4 À1`94 Ù01I 7šEœk B3-:XI
‹1DD-p/0< ªXDD`/0 ‹T2 34 ÚM6 GI 7šJM6 ³lKH
11•
‡šا_لا _اˆ ¬DDMd/0 –DDi< NDD=O/0 b/+DDML 5dDD2 m
F01@/+DD6 1DDr;
R
“DDH› GDDI< BÕltdK/0 Ù01`/+6 +?šY
*ÛI BÙ01`/+DDD6 5-dDDD.9/0 5DDDq< +DDD4; B1DDD.9?K/0
SDDk SDD6 B‹TP0< “
È
šq b/^
V
5@9H 7/ \+e 0j^
V
Ù01`/0
nŽ TDDI B1DDr•
R
0 “DDšq 1DD-ž bDD/^
V
ŸYvDDL +š?4 ‹TP0<
5-dDD.9/0 5DDq< +DD4;< B0lDD:XI 0lDDtM6
R
0j^
V
7DDšE; bDD=:
F01DD@/0 Œ+DDžl²k *lpd8H B‹1ta/0 GI lšI F01@/+6
³lDDKH 0lDDtM6
R
0j^
V
º+?/0 £/vaI B+

JM6 5JM6 Ÿk1H
b/+DDML 5/lok Ù01`/0< F01@/+k ÚM6 GI 7šJ
R
M6
— _
¸
شش×
´
ب _شش•
ِ
g
ُ
وششa
ُ
,
َ
ï
¸
¦
ِ
م
َ
و
´
,
َ
م
´
g
ُ
m
َ
×
´
ب
َ
ا.
َ

´
_
َ
ت
َ
¿
َ
˜
— _
ِ
وف
ُ
.a
َ
ل
´
ا ن
ِ
g
´
×
ِ
ل
´
ا„
َ
_ُ ا.
َ

ِ
ل
´
ا ن
ُ
وž
ُ
ت
َ
¿
َ
lY 0vY ˜
C; nlDDšK/0 hlDD-/0 £/j Q+`c 34 GE+t/0 ¸cl/0
À1DD`9L B1H+DD,9K/0 1t9?K/0 µl8/+k n+d@/0 1-8L<
µlDD8/+k *lDDaL b9DDP Bl@/0 GI 1H+,9L< +Y¢0Xq;
µT?/0 T?: 1H+,9K/0 ‡¿اmلا _اˆ ZDDKq +DDKE^
V
< m
£DD=L *; b=: +

š-d?L Bn+d@/0 n+P< º+?/0 n+P 3-6
b9DDP B“d=DD8/0 “K-¯M/0 n+d@/0 GI Q1e Ž; “:\+o/0
B“D`=a4 1D-ž +DšElk ZD4 µ<TD?K/0 µl8/+k 1-8L
¸-=a9/+DD6 FlDD8oK/0 ¸-MJ/0 *+[E_
V
0 n+P ¸-aI
£DD/j GDDI º+?/0 “/+P b/+ML 1kj 7e ÒÒ >+[p/0<
— n+oI T-MA< Go2 b/^
V
7š4+[oE0< Bhl-/0 ام
ّ

َ

َ
ه
ُ
.
ُ

ِ
او
َ
ششم
َ
<
´
ششل
َ
n
ُ
.
َ
ن
´
ششم
َ
3H®0lDDD4 –DDDpq\ C; ˜
— 5L+Æ-A b=: 5L
R
+?[P QF0®< B5L+?[P _ش•
ِ
و
َ
g
ُ

َ
ة
¸
ي
َ
m
ِ
ار
َ
ة
¸
شَ يع
ِ
TDD-ž\ ŒÈDG?Y ÜDD-: GDI lšI C; ˜
— 7-M?/0< T=O/0 *+?q GI BT-MA <
´
ف
ّ
†َ ن
´
م
َ
ام
ّ
أ
َ
¿
َ
ه
ُ
.
ُ

ِ
او
َ
م
َ
7DD/<; B5L+Æ-DDA 3DD: 5L+?[P –8oE C; ˜
— +DDš6 T
Â
DD9MH
R
Q
«
+?DD[P 5DD/ 3aH ة´ شش,
َ
¿
ِ
اm
َ
ه
ُ
م
Š

ُ

َ
C; ˜
11ƒ
+Y+KDDA
Ž
B+Y1Mi GI ClšH 7?šq W1-84< 5?a[KI
7DD?šq \+DD?I B5DD:X`4< TDD/l/0 <œDD4 h•0 *• +

DD4;
R
bDD/^
V
F]<•0 C<œDDH +DDKk B3DD-41@K/0 Œ]»DDY C<»DDL
+DDš-/^
V
F]<•0 h•0 7DDJL +DDKk +DDš-/^
V
7šKDDJL< B7š4;
‘و×.لا وبأ _اˆ — m ة´ ,
َ
¿
ِ
اm
َ
Œ+KDDA; 3DD4 7DDA0 ˜
C<\ B+DY0lš4 TDM6< +DšoK: “H+²/ +š6 –-KA B\+?/0
— +

DD`H1r 3-MdDDA +DDš-I *<lDDšH \+DD?/0 SY; *; ام
َ
¿
َ
ه
´
ي
َ
m
ِ
ام
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
C; SDDHlš9/0< 7-O`9=/ h+š`9A0 ɘ
— 5/lDDo6 +Y1DD[
Ž
I 7DDe É“DDH<+š/0 +4 £K=:; +4< ر
´
ا.
َ
ة´ ي
َ
م
ِ
ا>
َ
–DDq1r TDDi B‹\01p/0 ‹THT2 \+E GY C; ˜
Q1MDDA
R
0j^ \
È
+DDE C; ‹\01P *U
V
I BFlšMK/0 Tp/0 3:
B7DD?šq ‹\01DDP nF+DDML ] Flil/0 7¯:; +š-I Go/;
R
<
.541k< 5=J`6 +š?4 5=/0 +E\+q;

11…

_.
ُ
اž
َ
.
ّ
لا ةروس
اي.iلا ة.,•ب _†اف.لاب Œاg.لVا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô _.
ُ
اž
َ
.
ّ
لا ةروس 3D: ÕTDp9L GY< B“-a4
bDD=: 7šd/+DDaL< B‹+D-p/0 Q+DDH1²K6 º+DD?/0 n+².E0
7DDš-=: QlDDK/0 ZDD,oH b9DDP B+-ETDD/0 h+DD,P ZDDKq
\l8o/0 34 7š=o?-I B“9²6< ‹œ@I 7š-LœH< B7š9M94
.\ldo/0 b/^
V


9²6 GLœH Q
R
lK/0 SKM/0 À
R
<T?c 1
R
do/0<

11‡
1DDqX/0 ‹\lDD[/0 WvDDY GDDI \1DDaL TDDi< Ô
B7DDšÆ,r bDD=: 7š/ +

š-d?L< Bº+?=/ +

`HlOL \0vE_
V
0<
— “DD-i+d/0 3DD: “DD-E+`/+6 7š/+²9DD2+6 ,
َ
و
´
ششس
َ
ƒ„
َ
ن
َ
وa
ُ
ل
َ
×
´
ت
َ
1”+DDOK/0 *+-d6 “KH1a/0 ‹\l[/0 –K9r< Ô
] G9DD/0< B‹1DDr™0 GDDI +šElo=-DDA G9DD/0 n0lDDY•0<
g/+DDc hT
Ž
i Cv/0 34»K/0 ]^
V
+š?4 l@?H ]< +Y®+9@H
.n+K:•0


اي.iلا ة.,•ب _†اف.لاب Œاg.لVا

)1
R
e R+a

9
Ž
/0 7
R
k
R
+š/
Š
;

— 1 )1

6
V
+o‰K

/
Š
0 7
Š
L
R
\
Š
®
R
b9
Ž
P

' & fk

'
)*

lK
R
=

M
Š
L

µ

l
Š
A

{ )*

lDDK
R
=

M
Š
L

µ

l
Š
A

fk

7
Ž
e R' • l
Š
DD/

fk

'
)3
V
DD-o
V
-

/
Š
0 7

DD=
Š
:
V
*

lDDK
R
=

M
Š
L

ƒ )7

DD-p
V
@

/
Š
0 *
Ž
<
R
1

DD9

/

' … 7
Ž
DDe R'
)3
V
DD-o
V
-

/
Š
0 3

DD-
Š
: ‰ +DDš

E
Ž
<
R
1

9

/

‡ 3
V
DD: ‰ v
È
Æ
V
4

l
Š
DDH

3
Ž
/
R
œ

DD[
Š
9
R
/

7
Ž
DDe R'
)7
V
-M
V
?
Ž
/0 ˆ ˜'
:_¿•.لا €.س
11ˆ
.‹\l[/0 n<XE ŸdA hToL
Gu+DD[?/0< CvDD419/0< 7=DD[4< TDDKP; ³1r;
3: nlDDA\ b/^ –-š9E0 mn+i 1-OÇ .Ç /0 36 5=/0 Td:
—¡ mnloH lY< B7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 م
ُ

ُ
اg
َ
ل
´
أ
َ
_
ُ
.
ُ
اž
َ
.
ّ
لا £DD/ SDDY< BG/+DD4 G/+DD4 mhF› 3D60 nloH ˜
B–-=6œDDI –DD[d/ <; B–-?IœI –=k; +4 ]^ £/+4 34
.¡–-J4œI –iT8L <;
‹1DDH1Y GDD6; 3DD: 5p-pDDc GI 7=[4 n+i<
5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ n+i mn+i 5?: 5=/0 G½\
5DD/ +DDKE^< BG/+DD4 G/+DD4 mTdM/0 nloH¡ m7=A< 5-=:
<; Bb=6œDDI ¼DDd/ <; Bb?IœI Sk; +4 mÕfe 5/+4 34
5k\+DDL< BŸY0vDDI £DD/j lDDA +4< BbJ4œI ÀT8L
.¡º+?=/

— _
ُ
.
ُ
اž
َ
.
ّ
لا م
ُ

ُ
اg
َ
ل
´
أ
َ
˜ º
R
+DD?/0 +šH; 7a=²2 C;
B5=/0 “:+” 3: n+q1/0< F]<•0< n0l4•+6 1r+`9/0
— ‹1rÝ/ F0TM9A]0 3:< _
َ
ب
ِ
اششn
َ
a
َ
ل
´
ا م
´
ت
ُ
ر
´
š
ُ
_.
ّ
>
َ
˜
B16+DDoK/0 GDDI 7DD9?IF< BQlDDK/0 7DDak\F; b9DDP C;
ÌDD-6l9/0< Ñ:lDD/0 5DD6 F01DDH 1
«
dDDr “
R
DD=K@/0< _اششˆ
_.‰_nلا n+K/0 ‹1ta6 ‹+Y+dK/0 7a=²2 b?MK/0 m
GDDI 7DD9?IF< 7DD9
Â
4
R
b9DDP B5DD=/0 “DD:+” 3: F]<•0<
— 16+oK/0 ن
َ
وa
ُ
ل
َ
×
´
ت
َ
,
َ
و
´
س
َ
ƒ„
َ
C; T
«
DDHTšL< 1
«
DDq® ˜
] +DDK6 n+²9DD2]0 3: 0<1qXE0< º+?/0 +šH; 0l:TL\0
7DDa=šq “DDdi+: *lDDK=ML µlDD[I BTDD-`H ]< ZDD`?H
119
3: GE+`/+6 7a/+².E0< B5=/0 Ÿ?q GI 7a,H1`L<
— Gi+DDd/0 ن
َ
وششa
ُ
ل
َ
×
´
ت
َ
,
َ
و
´
ششس
َ
ƒ„
َ
م
ّ
ش.
ُ
1DDe^
V
T
«
DD-:< ˜
*lK=ML µlA C; THTš9/0< 1qX/0 GI ‹F+H® BT-:<
GI >0vM/0 7a6 nXE 0j^
V
7k1r+`L< 7k1e+aL “di+:
— 1do/0 ن
َ
وa
ُ
ل
َ
×
´
ت
َ
,
َ
و
´
س
َ
ƒ„
َ
م
ّ
.
ُ
‹1DDr™0 GI C; ˜
— >0vDDM/0 7DDa6 SŽ DDP 0j^
V
م
َ
ششل
´
ع
ِ
ن
َ
وششa
ُ
ل
َ
×
´
ت
َ
و
´
ششل
َ
ƒ„
َ
ن
ِ
يn
ِ
ي
َ
ل
´
ا 7DD=M/0 79K=: l=I 0<1qXE0< 0l:TL\0 C; ˜
>0lDDq< BŒ019DD40 ]< 5DD-I £DD2 ] CvDD/0 GDDo-op/0
— و
´
ل
َ
£DD/j 7DD9I1: l/ C; SHlš9/0 T8o/ µ
«
<vp4 ˜
+DDK/< B5DD=/0 “DD:+” 3DD: +-ETDD/+6 1e+DDa9/0 7k+š/; +K/
+YTu0TDD2< ‹1DDr™0 n0lDDY; 3: +-ET/0 7-M?6 79:TrR
+DD4 *lDDK=ML lDD/) m7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c n+i +Kk
n+DDi ¬HTDDp/0 '0

1-tDDk 79-ad/< f

-=i 79apJ/ 7=:;
‡•ج نبا — >
R
0lq< m و
´
ل
َ
lDD/ mW1HTDDoL µ
«
<vDDp4 ˜
µvP +KE^
V
< B‹1rÝ/ 7LFTM9A0< 7L1qF®] *lK=ML
1DD,OH +DD4 7DD¯:; Z4+DD[/0 \TDDo-I BSHlš9/0 T8o/
— b/+ML 5/lok 5/+d6 _ششل
َ
عَ اوششف
ُ
ˆ
ِ
¿
ُ
ذ ´ ‚
ِ
¿_
َ
ت
َ
و
´
ل
َ
¿
َ
ر
ِ
اشش.
ّ
لا — ˜ م
َ
ششيح
ِ

َ
ل
´
ا ن
َ
¿
´
_
َ
شش.
َ
ل
َ
TDDk¢;< 7DD[i;
R
C; ˜
+

DD?-oH< +

DDE+-: 7DD-p@/0 *<TY+DD.9A 7aEœDD6 _اششˆ
_ششسولVا 5DD6 TDDk; B1KDDJ4 7DD[i >0lDDq 0vDDY m
TDDM6 W<\vE; +4 56 g½<;< BTHTš9/0 56 T
Ž
2< BT-:l/0
— 7DD-p@/0 *<19DD/ 5DD=/0< C; +

DDK-O`L 54+DDš6^
V
م
ّ
شش.
ُ
ن
ِ
ششيn
ِ
ي
َ
ل
´
ا ن
َ
ششي
´
عَ اg
َ
.
َ
¿
´
_
َ
.
َ
ل
َ
“DDH¢\ +DDšE<19/ 7DDe C; ˜
“DD-?-M/0 ‹TY+.K/+6 “o-oP ناششي

> وششبأ _اˆ F0® m
— 5/lo6 T-kl9/0 ن
ِ
يn
ِ
ي
َ
ل
´
ا ن
َ
ي
´
عَ ®+@K/0 7Yl9/ +

-`E ˜
— bDD/<•0 “DDH¢1/0 GI ن
´
ششعَ ï
¸
¦
ِ
م
َ
و
´
شش,
َ
ن
ّ
ل
ُ

َ
شش.
´
.
ُ
ل
َ
م
ّ
.
ُ
م
ِ
ي×
ِ
.
ّ
لا 7DD-ME 3DD: ‹1DDr™0 GDDI 3
Ž
/œDD[9/ 7DDe C; ˜
1&•
3DD4 5DD6 jvDD=9H
R
+4 1u+A< B“p8/0< 34•0 34 +-ET/0
.Ù1`4< BŸk14< B>1.4< B7M,4

_m
´
×
َ
ل
´
ا ةروس
‹+-p/0 GI “4+o9A]0 ±š?4

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô _m
´
×
َ
ل
´
ا ةروس “DDH+ž GDDI QŒ+DDq TDDi< B“DD-a4
<; *+DD[E_
V
0 ‹F+MDDA ŸdA g-½l9/ B*+-d/0< ®+@H_
V
0
5E01DD[r <; ‹+DD-p/0 WvDDY GDDI 5P+DD@E< B5L<+oDD2
.W\+4F<
1&1

GDDš9?H CvDD/0 *+DD4X/0 lDDY< 18M/+6 b/+ML 7[i; Ô
BŸu+DD@M/0 µ+?DDc; 34 5-I +4< B*+[E_
V
0 1K: 5-I
*; bDD=: B5DD9KaP< 5DD=/0 ‹\TDDi b=: “/0T/0 1d

M
V
/0<
3DD4 ]^ B*+DD8oE< ‹\+DD[r GDDI *+DD[E_
V
0 ¼DD?q
— GDDY< “DDM6\•0 µ+DDc<•+6 ¸DD8L0 ناششa,p
ِ
ا < ˜
— gلاششmلا •ششa×لا — < ˜ …حلاششب _ششmاو.لا < ˜
— pاششm.عVا _.ششmلاب B“=-DDJ`/0 ¼DDA; GDDY< ˜
5DDKP\ GMI+DD./0 h+DD4_
V
0 n+i 0vš/ B3HT/0 º+A;<
–D`a/ ‹\lD[/0 WvDY lDA 5=/0 nX?H 7/ l/ m5=/0
.º+?/0

ةايحلا _• ةماn.سVا gg.م

)1
V
8
Š
M

/
Š
0<

— 1 )1
È
D[
Š
rR GD`
V
/

*

+D[

E_
V
0 *
Ž
^
V
' & 3

Hv
V
D/
Ž
0 ]^
V
'
0l
Š
DDc

0l

L

<

N
Ç
p

/
Š
+DD6
V
0l
Š
c

0l

L

<

Q
V
+p

/
V
+8
Ž
/0 0l=
R
K
V
: ‰ <

0l?
R
4


)1
V
d
Š
8
Ž
/+6
V
{ ˜'

— _
¸
شش.
´
†ُ _ششف
ِ
ل
َ
ن
َ
اشش.
َ
.p
ِ
ا ن
ّ

ِ
‹_
ِ
ششm
´
×
َ
ل
´
ا¿
َ
C; ˜
µ+?DDc; 3DD4 5DD-I +DDK/ *+DD4X/0< 1YTDD/+6 7
R
DD[i;
R
*; bDD=: BQ+DD¯M/0< 1dDDM/0< BŸu+DD@M/0< Ÿu01DD²/0
1&&
bDD=: “DD=q+M/0 SDDJ
Ç
`H 5DDE• B*01DD[r GI *+[E_
V
0
Q0lš./0< Œ0lY•0 5-=: Ÿ=²L< B“=q™0 نششبا _اˆ
•اشش.ع 5DD6 b/+DDML 7DD[i; 1YTDD/0 lDDY 1DD8M/0 m
Ÿu+DD@M/0 µ+?DDc; b=: 5/+K92] ة‘اش.ˆ _اششˆ¿ m
+DDKk 5DD6 7DD[i; B\+DDš?/0 Q+:+DDA 1DDr› lDDY 1
R
DD8M/0
‹\TDDo/0 Su]F 3DD4 +DDKš-I +DDK/ bpDDJ/+6 7DD[i;
b/+DDML 7DD[i; +DDKE^
V
< .. “DD²/+d/0 “DD¯M/0< B‹1Y+DDd/0

È
DD¯p/ SDDaI B*+DD[E_
V
0 1DDK: º;\ 5DDE• *+DD4X/+6
+DDKk B£DD=q; 3DD4 ´DDoE< Á1DDK: 34 +šEU
V
I GJKL
m Su+o/0 n+i
+šDDM,oE h+DH•+6 -
R
1D`?/ +DDE^
V
h
È
lH SÂ k<
Sq•0 34 ´
«
oE bJ4
_.‰_nلا _اˆ | 1DD8M/+6 SDDq< X: 5=/0 7[i; m
n0lDP•0 µ1DD896 5-dDD?9/0 34 5-I +K/ | 1YT/0 lY<
mSDD-i< BZE+DD8/0 b=: “/]T/0 34 +š-I +4< B+š/TdL<
— Q0l=DD8/0 SJI; +šE• 18M/0 ‹f86 7
«
[i lY V‚
ِ
<
ِ
اح
َ
ل
ِ
اششm
ّ
لا اول
ُ
a
ِ
عَ ¿
َ
او.
ُ
م
َ
l ن
َ

ِ
ل
ّ
ا 0lDDMKq C; ˜
*<Xu+DD`/0 7Y Œ]»šI Bn+K:•0 g/+c< *+KH_
V
0 3-6
0l/Td9DDDA0< B¼-`?/+DDD6 ¼-DDD[O/0 0l:+DDD6 7DDDšE•
Qfq+M/0 Q0lš./0 3: +

½l: Q+p/+8/0 Q+-i+d/0
— …
¯
ح
َ
ل
´
اششب
ِ
او
´
ششm
َ
او
َ
ت
َ
¿
َ
+

DDJM6 7šDDJM6 bDDc<; C; ˜
BNHTDD89/0< B*+DDKH_
V
0 3DD4 B5DD=k 1-O/0 lY< BNp/+6
— 3DDDKP1/0 ‹F+DDDd:< _
ِ
.
´
شششm
ّ
لاب
ِ
او
´
شششm
َ
او
َ
ت
َ
¿
َ
C; ˜
bDD=:< BŸu+DD8K/0< Tu0T./0 b=: 1d8/+6 0lc0lL<
b/+DDML 7DDaP .. Q+DD41pK/0 Á1DDL< BQ+:+,/0 SMI
1&{
WvDDš6 bDDL; 3DD4 ]^
V
º+DD?/0 ZDD-Kq bDD=: \+DD[O/+6
Bg/+DD8/0 SDDKM/0< B*+DDKH_
V
0 mGDDY< “DDM6\•0 Œ+-2•0
‹+D@E *U
V
DI B1dDD8/+6 GDc0l9/0< BNp/+D6 Gc0l9/0<
5DD[`E *+DD[E_
V
0 SDDK
Ž
k 0j^
V
]^
V
*lDDaL ] *+DD[E_
V
0
gDD8?/+6 W1DD-ž SDDK
Ž
k< Bg/+DD8/0 SDDKM/0< *+DDKH_
V
+6
NDDP< B5DD=/0 NDDP 3DD-6 ZDDKq TDDi *la-I BF+2\_
V
0<
\lDD4•0 WvDDY ´-DD8OL GDDI 1
Â
DD[/0 lY 0vY< BF+dM/0
.“M6\•0

ة•
َ
a
َ
g
ُ
لا ةروس
•ا.لاب نا×ط
ّ
لا Œا•ج

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


Ô ة•
َ
a
َ
g
ُ
لا ةروس 3DD: –eTpL Ti< B“-a4
3M,/+DD6 B7šDD½01:; *l=kœH<Bº+?/0 *ld-MH 3Hv/0
SDDMI Œ0Xš9A]0< “H1O[/+6< BŒ0\F®]0< Ð+o9E]0<
.Œ+š`[/0
1&•
Bn0lDD4•0 ZK@6 *l=²9.H 3Hv/0 –4j +Kk Ô
WvDDY GDDI *<TDD=O4 7šEœDDk BQ0<1tDD/0 ¼HTDDaL<
*; | 7š9=`ž ‹1tk< 7š=šq °1`/ | *l?¯H B‹+-p/0
.+-ET/0 GI 7YT=O-A n+K/0
Œ+DD[M9/0 Œ]»DDY “DDdi+: 1kvDD6 –DDK9r< Ô
7DD,pL B0

TDD6; TDDKOL ] 0

\+E *l=rTH ¬-P BŒ+-o2•0
+DDšE• B1DD.d/0 3DD4 +DDš-I bDDo=H 3DD4< 3DD-41@K/0
Ò Ò 1oA \+E “K,p/0

•ا.لاب نا×ط
ّ
لا Œا•ج

)‹
È
X

K

/
R

È
X

K

Y
R
SÇ a
R
/
V
S« H
Š
<

— 1 ]+DD4

Z

DDK

q

Cv
V
DD/
Ž
0'
)W
R
F

T
Ž
: ‰ <

& )W
R
T

=

rŠ ;

5
R
/

+4

*
Ž
;

Ÿ
R
[

p
Š
H

' { GI
V
*
Ž
v ‰ d

?
Š
-
R
/

fk

'
)“
V
DDK

,

p
R
/
Š
0 • )“
R
DDK

,

p
R
/
Š
0 +DD4

Á

0\

F
Š
;

+DD4

<

' ƒ 5
V
DD=
Ž
/0 \
R
+DDE

'
)‹
R
T

i

lK
R
/
Š
0 … )‹
V
T

Æ
V
I
Š


0 b=

: ‰ Z
R
=
V
,
Ž
L

G9
V
/
Ž
0' ‡ 7
Š
DDš
V
-
Š
=

: ‰ +š

E
Ž
^
V
'
)‹
«
T

c

l4
R
ˆ )‹
È
F

T
Ž
K

4
R
T
È
K

: ‰ GI
V
' 9 .˜'

1&ƒ
— ة
¸

َ
ششa
َ
ل
ُ
ة
¸

َ
ششa
َ
m
ُ
•¯ ششž
ُ
ل
ِ
•´ شش,
´
¿
َ
>0vDD: C; ˜
º+DD?/0 ŸDD-MH 3DD4 SDDa/ B\+DD4F< ÁfY< THTDD2
0

1DDA 7DYXK=H <; B7šD½01:; GI 3M,H< 7š6+9²H<
5dq+DDP <; 5DD?-M6 ن¿_شش.فaلا _اˆ GDDI –DD/XE m
1-tDDk *+DDk 5E• ¡NH12 360 ¼?r•0¡ GI ‹\l[/0
3DD-=do4 7DDšd-MH< 7DDYXK=H Bº+DD?/0 GDDI “DDM-il/0
] Ñ`=/0 hlKM6 ‹1dM/0 *• h
«
+: 7ap/0< B3H16T4<
— BŸd[/0 Ðl8O6 u
ُ

َ
i
ّ
ششعَ ¿
َ
Vاششم
َ
Ÿ
َ
ششa
َ
ج
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا ˜
bDD=: ÑI+DDP< BW+DD8P;< 0

1-tDDk ]

+4 ZKq Cv/0 C;
Q01DD-O/0 3DD4 5DDM?KI ´DDo?H fÆ/ WFTDD: _اششˆ
‡_.طلا S-dDDA GDDI 5o`?H 7/< WFT: b8P; C; m
W+DD:<œI 5DDMKq 5DD?a/< 5DD-I 5DD=/0 N
Ž
P F»H 7/< 5=/0
— 5DD¯`P< u
ُ
i
َ
ششل
َ
†´ أ
َ
ه
ُ
ل
َ
اششم
َ
ن
ّ
أ
َ

ُ
.
َ
ح
´
,
َ
3DD¯H C; ˜
0

TDD=O4 5k19-DDA 5/+4 *; 59=`ž °1`/ SY+@/0 0vY
— QlKH ] +-ET/0 GI ة
ِ
a
َ
ط
َ
ح
ُ
ل
´
ا _•
ِ
ن
ّ
ï َ .
َ
.
´
ي
ُ
ل
َ
ƒ„
َ
˜
GDDI 3
Ž
DDP1,-/ 5
V
=/0lDDI 3

DD¯/0 0vDDY 3DD: ªTL1-/ C;
— 5Kš9=L< +š-I bo=H
R
+4 Sk 7,pL G9/0 \+?/0 اششم
َ
¿
َ
ةُ a
َ
ط
َ
ح
ُ
ل
´
ا ام
َ
Q
َ
ار
َ

´
أ
َ
C; +šEœDD./ S« DDHlšL< 7
«
DD-O`L ˜
É“DDK-¯M/0 \+DD?/0 WvDDY “DDo-oP +4 £K=:; Cv/0 +4<
BhlDDp=/0 SDDkœL< h+DD¯M/0 7,pL G9/0 “K,p/0 +šE^
V
— 5/lDDo6 +Y1[I 7e B>l=o/0 b=: 7@šL b9P ر
ُ
اشش.
َ
ةُ i
َ
ˆ
َ
وa
ُ
ل
´
ا ه
ِ
ل
ّ
لا W14œDD6 ‹1M
Ž
[K/0 5=/0 \+E GY C; ˜
] +DDšEU
V
I *01DD-?/0 1u+DD[k –DD[-/ B5DDLF0\^
V
< b/+DDML
¸
R
DD/; \+DD?/0 bDD=: TDDi<;
R
) ¬HTDDp/0 GI< B0

T6; TKOL
b9DDP “?DDA ¸/; +š-=: Ti<;
R
7e BQ1KP0 b9P “?A
BQF
Ž
lDDA0 b9DDP “?DDA ¸
R
DD/; +š-=: Ti<;
R
7e B–J
Ž
-60
— '“DDK=¯4 Œ0FlDDA GDDšI _ششل
َ
عَ Ÿ
ُ
ششل
ِ
ط
ّ
ت
َ
_شش.
ِ
ل
ّ
ا
1&…
ة
ِ
i
َ
¦
ِ

´
V
َ
ا >l=o/0 b/^ +šMq<< +šK/; Ï=dH G9/0 C; ˜
n+i +ši1p9I _.‰_nلا 7/•0 *• ‹TÆI•0 ´
Ž
r< m
n+DDP GDDI 7šEU
V
I B5dP+c Q+4 F0»`/0 b/^
V
\+c 0j^
V
— b/+DDML n+DDi +DDKk *lDDLlKH ] 7DDY< QlDDKH 34 V
اي
َ
ح
´
,
َ
V¿
َ
اg
َ
ي•
ِ
<
ُ
وa
ُ
,
َ
bDD?M4 GI Œ+-P; 0

j^
V
7šI ˜
— Q0l4•0 ة´ i
َ
ششm
َ
وم
ُ
م
´
ششg
ِ
ي
´
ل
َ
عَ اg
َ
.
ّ

ِ
7DD?šq *^
V
C; ˜
]< -<\ 7DDš-/^
V
SrTDDH ] B7DDš-=: “
«
DDo=²4 “DDod,4
— *+pH\ ة
¸

َ
i
ّ
ششa
َ
م
ُ
i
¸
a
َ
عَ _•
ِ
*lDDilel4 7DDY< C; ˜
TM6 B7š=q\;< 7šHTH; +š6 T
Â
.L Bnfž;< SAfA GI
3DD4 0lDD[ÆH TDDoI B7DDš-=: 7DD?šq >0lDD6; À+DDd”^
V
+

E0vH^
V
TKM/0 FTKL< B7š-=: >0l6•0 À+d”U
V
6 ³<1O/0
.“H+šE 1-ž b/^
V
Fl=O/+6

•يف
ِ
ل
´
ا ةروس
•يفلا <احmأ ةmˆ

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


1&‡
Ô •يف
ِ
ل
´
ا ةروس 3DD: ÕTDDp9L GY< B“-a4
“DDdMa/0 hTDDY 0<TDD8i 3DD-P ¡S-`/0 >+pc;¡ “8i
bDDKP< B7Y\lDDpE GDDI 7YT-k 5=/0 F
Ž
1I B“I1.K/0
ÜDD-q bDD=: SA\;< B7šE+-²”< 7š,=[L 34 59-6
GDDY< B5L+DDil=O4 ¸M½; WFl?q< ¡h12•0 “Y16;¡
‹\+DD@P +DDY1-i+?4< +DDš=q\; GDDI SKpL G9/0 1-,/0
Q+DDc+c1/0 34 0

1-4TL< +

a9I T
Â
2; +š?a/< B‹1-²c
B7DDY1r› 3DD: 7YF+DD6;< 5DD=/0 7DDša=Y; b9P B“=L+o/0
Ff-4 h+DD: GDDI Bh+š/0 GOH\+9/0 ÕTp/0 £/j *+k<
3-MdDDA “?DDA B5DD=/0 TDDd: 3DD6 TKp4 Q+?u+a/0 T-A
Q+DDc+Y\_
V
0 7DD¯:; 34 *+k< B“HFf-4 “u+K[Kr<
.7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5LldE ÀTc b=: “/0T/0

•يفلا <احmأ ةmˆ

)S
V
D-`
V
/
Š
0 >
V
+p

Dc
Š
œ

6
V
£

D6
Â
\

S‰ DM

I

¸

D-
Š
k

1

L

7
Š
/

;


1 )S
È
-=
V
J
Š
L

GI
V
7
Š
Y
R
T

-
Š
k

SŠ M

@
Š
H

7
Š
/

;

' & 7
Š
DDš
V
-
Š
=

: ‰ S‰ A

\
Š
;

<

'
)S‰ DD-6
V
+6

;

01

DD-
Š


{ )S
È
-@
Ç
DDA
V
3
Š
DD4
V

È
\

+DD@

p
V
6
V
7
Š
DDš
V
-4
V
1
Š
L

'
• )n
È
lk
R
œ
Š
4

¸
È
8
Š
M

k

7
Š
š
R
=

M

@

I

' ƒ ˜ '

— <
ِ
اح
َ
ششm
´

َ
ب
ِ
Q
َ
ششب
Š
ر
َ
•َ شش×
َ

َ

َ
ششي
´

َ
_
َ
ششت
َ
م
´
ششل
َ
أ
َ

ِ
يف
ِ
ل
´
ا ˜ +

DD?-oH +

K=: 7=ML< TKp4 +H £²=dH 7/; C;
1&ˆ
1-dDDa/0 7-¯M/0 5=/0 Z?c 0j+4 B3-M/+6 TY+.4 5Eœk
–-dDD/0 b=: Œ0T9:]0 0<T8i 3Hv/0 S-`/0 >+pcœ6
É h01DDp/0 ن¿_شش.فaلا _اششˆ “DDY16;¡ *; C<\ m
*; F0\;< Œ+M?86 “

[-?k b?6 B3K-/0 £=4 ¡h12•0
°l
Ž
²L< “E+?k 34 S« q\ Œ+@I B±-@p/0 +š-/^
V
µ18H
B+DDš/ 0

\+DDo9P0 “DDA+@?/+6 +šE0\TDDq ÌDD,/< f

-/ +DDš-I
Œ+DDq< B“DDdMa/0 hTDDšH *; ¸DD=P< ¡“DDY16;¡ ŸDDJ²I
lDDY SDD-I 7š4TDDo9H Bn+DD-I; bDD=: 1-dk Ü-@6 “a4
+DDš=Y; 1
Ž
DDI “a4 34 +

dH1i Sc< +K=I B“=-`/0 7¯:;
5=/0 SA\;< B5L<1dq< WT?q 34 +

Ilr Bn+d@/0 b/^
SDDk ZDD4 B0

FlDDA 0

\lDD-” “DDY16; ÜDD-q b=: b/+ML
GDDI *01DD@P< W\+o?4 GI 1@P B\+@P; “efe 1u+”
1D@p/0 *+DaI B‹\+D@p/+6 \lD-,/0 7Dš941I B5-=q\
5DD-41-I W1DD6F 3DD4 ³1OH< Sq1/0 º;\ GI SrTH
3DD: 7DDY14
Ž
F< 5DD=/0 7DDša=Y; b9DDP B‹TDD4+Y “DDtq
3H1d9MK=/ ‹1d: 7š98i –E+k< B7Y1r› وششبأ _اˆ
:‘و×.لا f:< SDDq 5DD=MI “DD-`-a6 “DDH¢1/0 N
R
-=ML<
— •َ ×
َ

َ

َ
ي
´

َ
+DD4 1DDL 7DD/;¡ mn+DDoH *œDD6 5[`?6 ] ˜
+DDš:lil6 *0vDDH_
V
0< B“eF+p/0 SHlš9/ Ì/0 ¡£6\ SMI
7DD¯: bDD=: “DD/0F “DDd-@: “
È
Æ-Y< B“=u+Y “-`-k b=:
µ1D2< 5D9KaP< 5DK=: n+DKk< Bb/+ML 5=/0 ‹\Ti
3DD4 £DD/j *U
V
DDI 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5/lDDA\
“?DD[/0 GDDI –Mi< “8o/0 *; C<\ +K/ Q+c+Y\_
V
0
— hfDD[/0< ‹fDD8/0 5DD-=: Gd?/0 +š-I T/< G9/0 م
´
ل
َ
أ
َ

¸
يل
ِ
ششm
´
ت
َ
_شش•
ِ
م
´
m
ُ
i
َ
ي
´

َ
•´ ×
َ

´
,
َ
7DDša=šH 7DD/; C; ˜
GDDI “DDdMa/0 ŸDDH1OL GDDI 7š-MA< 7Y1a4 SM@H<
— ÒÉ\+DDD[r< ª
È
+-DDD½ ا_
¯
ششي
´

َ
م
´
ششg
ِ
ي
´
ل
َ
عَ •َ ششس
َ
ر
´
أ
َ
¿
َ
1&9
•َ يب
ِ
اب
َ
أ
َ
7DDš9L; 0

1-” WFl?q 34 7š-=: Ë=
Ž
A< C; ˜
–”+DDP;< BÚDDM6 1e^
V
GI +šJM6 “M6+994 BQ+:+Kq
— “DD-P+E SDDk 3DD4 7DDš6 ن
´
ششم
ِ
ة
¸
ر
َ
اشش”
َ
ح
ِ
ب
ِ
م
´
ششg
ِ
يم
ِ
_
´
ت
َ

¸
ي”
¯
س
ِ
3DD-” 3DD4 ‹1-²DDc ‹\+DD@p6 7šIvoL C; ˜
]^
V
T
È
DDP; b/^ S8L ] “di+e Q+c+c\ +šEœk B1@p94
— 59=9i _
¸
و„
ُ

´
م
َ

¸
m
´
×
َ

َ
م
´
g
ُ
ل
َ
×
َ

َ

َ
7DDš=M@I C; ˜
5DD9=k;< BgDDH1/0 5DD6 –`DD8: CvDD/0 1@DD./0 À\lDDk
WvDDY< B7š-6; ‹1a
Š
6

3: 7ša=YœI B59e0\ 7e >0<T/0
bDD=: 54+ME^
V
< B“dMa=/ 5=/0 “401k b=: nTL “8o/0
*; 7DDš-=: ŸDD@H *+DDaI B7DDš?: <TM/0 ZIT6 ÜH1i
£DD/j ZDD4 +š-I< B5u+KME b=: W<1a.H< 5=/0 0<TdMH
3DD4 h+DDo9E]0 b=: 5=/0 ‹\Ti 34 Ÿu01ž< Ÿu+@:
5u0T:; ناي

> وبأ _اˆ <TDDM/0 £DD/j µ1DDc *+DDk m
+

DDc+Y\^
V
Bhf[/0 5-=: T-M[/0 WT/l4 h+: 7-¯M/0
¸DDcl/0 bDD=: \lDD-,/0 £DD=L ŒDDG@4 j^
V
5LlDDd?6
Q0XDDD@MK/0< Q0F+DDDM/0 À\0lDDDr 3DDD4 BnlDDDo?K/0
TDDi< BhfDD[/0 7DDš-=: Œ+DD-dE•0 CTDDH; 3-6 “4To9K/0
1DD-,/0 GDDY< WFlDD?q ¸MDD½œ6 b/+DDML 5DD=/0 7ša=Y;
.S9oL +šE; +šLF+: 34 –[-/ G9/0


_,
´
_
َ
ˆ
ُ
ةروس
1{•
_,_ˆ _لع هللا م×.ب _ي„ï.لا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

“=-=@/0 5=/0 7ME 3: ‹\l[/0 WvY –eTpL Ô
GI “=P\ m*+9=P\ 7š/ –E+k ¬-P B“a4 SY; b=:
h+DD./0 b/^
V
¸-8/0 GI “=P\< B3K-/0 b/^
V
Œ+9./0
+

DD.H1i b/+DDML 5DD=/0 h1DDk; TDDi< B‹\+@9/0 Sq; 34

R
DKME m+DDKY ‹1-tDDa/0 5DKME 3D4 3-9-K¯: 3-9KM?6
\+DDD[-/0< bDDD?²/0 “DDDKME< B\01o9DDDA]0< 3DDD4•0
م
´
ششg
ُ
a
َ
×
َ

´
أ
َ
‡ï
ِ
ششل
ّ
ا ‹<
ِ
ي
´
.
َ
ل
´
ا اï َ m
َ
<
ّ
ر
َ
ا¿i
ُ
.
ُ
×
´
ي
َ
ل
´

َ

,
¸
و
´
†َ ن
´
م
ِ
م
´
g
ُ
.
َ
م
َ
l¿
َ
g
¸
وج
ُ
ن
´
م
ِ_,_ˆ _لع هللا م×.ب _ي„ï.لا


È
DDH
Š
1

i
R
µ
V
fH_
V
— 1 ŒV+9

DD.Ç /0 “

DD=

P
Š
\
V
7
Š
DDš
V
I
V
fH^
V
'

V
-
Š
DD8
Ž
/0<

& )–
V
DD-
Š
d

/
Š
0 0v ‰ DDY

>
Ž
\

0<T
R
DDd
R
M
Š
-

=
Š
I

' { Cv
V
DD/
Ž
0'

È
l
Š
r‰ 3
Š
4
V
7
Š
š
R
?

4

›<

ª
È
lq
R
3
Š
4
V
7
Š
š
R
K

M


Š
;

• .˜'
1{1

:_¿•.لا €.س
) ة,Žا _¿•. ˜ :(
h; 3DD: Q+DD-IfO/0 >+DD9k GI Goš-d/0 <\
5DD=/0 b=DDc 5=/0 nlA\ *; m Ÿ/+” G6; –?6 ¤E+Y
mnfr ZdDD[6 +

DD.H1i 5=/0 SJ

I¡ mn+i 7=A< 5-=:
“H+oDD[/0< “DD6+@p/0< B7DDš-I ‹ld?/0 *;< B7š?4 GE;
0<TDDd: 7DDšE;< BS-`/0 b=: 7Y18E 5=/0 *;< B7š-I
*;< B7DDY1-ž WTDDdMH ] 3-?DDA 1DD.: Sq< X: 5=/0
nlDDA\ fL 7DDe B*›1DDo/0 34 ‹\lA 7š-I nXE; 5=/0
m7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 ه
ِ
ششل
ّ
لا م
ِ
شش.
´
ب
ِ

م
ِ
ي>
ِ
_
ّ
لا ن
ِ
اa
َ
>
´
_
ّ
لا . م
´
g
ِ

ِ
ƒ,‚
ِ
‹_
¸
,
´
_
َ
ˆ
ُ
,
ِ
ƒ,p
اï َ ششm
َ
<
ّ
ر
َ
ا¿i
ُ
.
ُ
×
´
ي
َ
ل
´

َ
‹ ™
ِ
ي
´
m
ّ
لا¿
َ
Œِا.
َ
ش¯ لا ةَ ل
َ
>
´
ر
ِ
م
´
ششg
ُ
.
َ
م
َ
l¿
َ
g
¸
وششج
ُ
ن
´
ششم
ِ
م
´
ششg
ُ
a
َ
×
َ

´
أ
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا ‹<
ِ
ي
´
.
َ
ل
´
ا
‹,
¸
و
´
شش†َ ن
´
م
ِ
¡˜ _ي.شش„ نششبا _اششˆ ¬HTDDP lDDY< m
.ŸH1ž

م
´
ششg
ِ

ِ
ƒ,‚
ِ
_
¸
,
´
_
َ
ˆ
ُ
,
ِ
ƒ,p
ِ
“ hf/0 WvDDY ˜
+YTM6 Cv/0 SM`/+6 “o=M94 ا¿i
ُ
شش.
ُ
×
´
ي
َ
ل
´

َ
“ bDD?M4< ˜
,ƒ,p
ِ
ا“ SDDq1/0 ¸DD/; mn+DDoH F+DD-9:]0< ¸
R
DD/_
V
0 ˜
3DD4 mbDD?MK/0< +

IfH^ W1-ž 5`/›< B+

I]^
V
< +

`/^ 14•0
+DD4 7DDš/ W1-DD[-L< ÜDDH1i bDD=: 5=/0 S-š[L Sq;
B3DDK-/0 bDD/^
V
Œ+9DD./0 GI “=P1/0 34 5El`/œH 0lE+k
1{&
b/+DDML n+DDi +Kk h+./0 b/^
V
¸-8/0 GI< ةَ ل
َ
>
´
ر
ِ


ِ
ي
´
ششm
ّ
لا¿
َ
Œِا.
َ
ششش¯ لا Œ+9DDD./0 G9DD=P\ GDDI C; ˜
*lLœDH< B‹\+DD@9=/ *<1I+D[H 0lE+Dk ¬-P B¸-8/0<
B>+DDH_
V
0< >+Yv/0 GI *lp61H< B>+-t/0< “KM”•+6
BŒlD[6 TDP; 7Dš/ ¶1M9H ] *l?ÆK,4 *l?4› 7Y<
5DD=/0 –DD-6 *
R
01DD-q Œ]»Y m*l/loH 0lE+k º+?/0 *•
B“DDdMa/0 ‹]< 7DDšE• 5DD=/0 SY; 7Y< B541P *+aA
R
<
>+pc; 5=/0 £=Y; +K/< B7YlK=¯L ]< 7Y<j»L fI
SDDY; ZDDi< F0F®0 B7Y\lDDpE GDDI 7YT-k F
Ž
\< BS-`/0
ÁlDD=K/0< Œ01DD4•0 7-¯ML F0F®0< B>l=o/0 GI “a4
Œ+DDq £/vDD=I B1q+9K/0< ZI+?K/0 £=L QF0F®+I B7š/
5DD=/0 7DDM?6 7Y1-kvDDL< BÜDDH1i bDD=: *+DD?94]0
W<1aDDD.H< W<TDDDPl-/ اï َ شششm
َ
<
ّ
ر
َ
ا¿i
ُ
ششش.
ُ
×
´
ي
َ
ل
´

َ

<
ِ
ي
´
.
َ
ل
´
ا >
Ž
\ BSDD-=@/0 7DD-¯M/0 5DD=/0 0<TDDdM-=I C; ˜
WvDDš/ 0

1aDD2 7šLF+DDd: 0l=M@-/< BN-9M/0 –-d/0 0vY
+DDDDš6 7šDDDD8
Ž
r G9DDDD/0 “DDDD=-=@/0 “DDDDKM?/0 _اشششˆ
ن¿_.فaلا Œ+DD`/0 –DD=rF +DDKE^
V
< m ا¿i
ُ
.
ُ
×
´
ي
َ
ل
´

َ
“ ˜
7/ *^
V
mn+i 5Eœk °1./0 b?M4 34 hfa/0 GI +K/
7DDšIfH^
V
SDDq; 3DD4 W<TDDdM-=I B5DDKME 1u+[/ W<TdMH
7DDšE• B7DDš-=: 5KME 1šÊ; 34 GY G9/0 B3-9=P1/0
WTM6 n+i 0vš/< Bª1½ ]< ª\® ] F
È
f6 GI ‡ï
ِ
ششل
ّ
ا“
,
¸
و
´
شش†َ ن
´
ششم
ِ
م
´
g
ُ
.
َ
م
َ
l¿
َ
g
¸
وج
ُ
ن
´
م
ِ
م
´
g
ُ
a
َ
×
َ

´
أ
َ
C; ˜
7DDš?4›< BªlDDq ‹TDD2 TDDM6 7šKM”; Cv/0 5/_
V
0 0vY
] 3DD-?4› *<1I+DD[H 0lE+DDk TDDoI BµlDDr ‹TDD2 TM6
GDDI ] TDDP; 7DDš-=: 1DD-²H
R
]< BTDDP; 7DDš/ ¶1DDM9H
b/+DDML n+i +Kk 7Y1JP GI ]< 7Y1`A م
´
ششل
َ
¿
َ
أ
َ


ُ
اشش.
ّ
لا ™
ُ
ششط
ّ
›َ .
َ
,
ُ
¿
َ
ا.
¯
م
ِ
l ام
¯
_
َ
>
َ
ا.
َ
ل
´
×
َ
ج
َ
ا.
ّ
أ
َ
ا¿
´
_
َ
,
َ
1{{
م
´
g
ِ
ل
ِ
و
´
>
َ
ن
´
م
ِ
SD-=O/0 7Dš-6; ‹lD:F “DDk1d6 £DD/j< ˜
n+i ¬-P hf[/0 5-=: 7-Y016^
V
اï َ m
َ
•´ ×
َ
ج
´
ا <
¯
ر
َ

{ا.
¯
م
ِ
l i
َ
ل
َ
.
َ
ل
´
ا 5/li< <
ِ
ا_
َ
a
َ
.
ّ
لا ن
´
م
ِ
م
´
g
ُ
ˆ
´
š
ُ
ر
´
ا¿
َ
“ ˜
0vDDY ‹F+DDdM/+6 0<F1DD`H *; ÜDDH1i bDD=: ŸDD@H fI;
3DD4 7DDš?4›< ªlq 34 7šKM”; Cv/0 BS-=@/0 5/_0
ÒÉ µlr


1{•

نوعُ اa
َ
ل
´
ا ةروس
_–ا_aلا …•ا.aلا¿ i>ا”لا _•اžلا _ا>

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


®+DD@HU
V
6 –eTDDpL TDDi< B“DD-a4 ‹\l[/0 WvY Ô
m+KY 1.d/0 34 3-oH1I 3:
hlDD-6 >vDDaK/0 B5DD=/0 7M?/ TP+@/0 1I+a/0 |;
.Œ0X@/0< >+[p/0
B5=/0 5q< 5=KM6 T8oH ] Cv/0 NI+?K/0 |>
.5Lfc< 5/+K:; GI Gu01H S6
3DD4 b/+DDML 1DDkj TDDoI mn<•0 NDDH1`/0 +4; Ô
5DDE<1qXH< 7-9DD-/0 *lDD?-šH 7DDšE; B“K-4v/0 7šL+`c
lDD/< b9DDP B1DD-O/0 *lDD=M`H ]< B+

DDdHFœL ] “

DD¯=ž
1{ƒ
0l?D[P; 7DY fI B1D-o`/0< 3-a[K/0 Np6 1-kv9/+6
.5o=r b/^
V
0l?[P; ]< B7š6\ ‹F+d: GI

B*loI+DD?K/0 7DDšI mGE+DDt/0 NDDH1`/0 +DD4;< Ô
GDDI +DDšE<F»H ] 3HvDD/0 B7šLfDDc 3DD: *l=I+DD²/0
¡bDD?M4¡ ] ¡‹\lDDc¡ +DDš6 *l4loH 3Hv/0< B+šL+i<;
SDDHl/+6 3-oH1`/0 QT:lL Ti< B7š/+K:œ6 *<Œ01K/0
>l=DDAœ6 BZ-?DD.L 7DD¯:; 7š-=: –M?2< BÁfš/0<
.ÒÒ Z-?8/0 Á0j 34 Ÿ-@M9/0< >01²9A]0


_–ا_aلا …•ا.aلا¿ i>ا”لا _•اžلا _ا>

)3
V
HT
Ç
/+6
V
>
R
v Ç a

H
R
Cv
V
/
Ž
0 –

H
Š
;

\

;

— 1 Cv
V
DD/
Ž
0 £

/
V
v ‰ DDI

'
)7

DD-9
V
-

/
Š
0 ª Â T
R
DDH

& )3
V
-a
V
DD[
Š
K
V
/
Š
0 h
V
+DDMbDD=

: ‰ Ú
Â
DDp
R
H

]<

'
{ )3

-=
Ç
DD8

K
R
=
Š
/
V
S« DDH
Š
l

I

' • 7
Š
š
V
L
V
fDDc

3
Š
DD: ‰ 7
Š
DDY
R
3

Hv
V
DD/
Ž
0'
)*

lY
R
+DDDA

ƒ )*

<Œ01

DDDH
R
7
Š
DDDY
R
3

Hv
V
DDD/
Ž
0' … *

lDDDM
R
?

K
Š
H

<

'
)*

l: R +K

/
Š
0 ‡ .˜'

1{…
:_¿•.لا €.س
) ة,Žا _¿•. ˜ :(
— <
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
˜ •اشش.ع نبا _اˆ GDDI –DD/XE m
GI –/XE mCT
Ç
[
Â
/0 n+i< GKš
Š
[
Ž
/0 Su0< 36 Ð+M/0
*+Dk BSDšq GDD6; GDI mSD-i< .‹1D-²K/0 3D6 T-/l/0
B5DD[`E n+DD4 34 5/œ[H +

E+H1: WŒ+@I B7-9-/ +

-c<
B*+-`DDA GDD6; GDDI –/XE m±H1q 360 n+i< .5MITI
5DD?4 ŸDD=,I B0

\<X
R
DDq

ªldDDA; SDDk GDDI 1p?H *+k<
WvDDY 5DD=/0 nXEœDDI BW+DD8M6 5DD:1

o‰I B+

Æ-DD2 7-9DDH
.‹\l[/0

) ة,Žا _¿•. 4 ( m
ن
َ
يل
¯
ششm
َ
a
ُ
ل
´
ل
ِ
•´ ,
´
و
َ

َ
“ \vDD?K/0 3DD60 ³1DDr; m˜
m5/lDDi GI º+d: 360 3: ن
َ
يل
¯
ششm
َ
a
ُ
ل
´
ل
ِ
•´ شش,
´
و
َ

َ
“ ˜
3-?4»DDK/0 *<¢01H 0lE+k 3-oI+?K/0 GI –/XE mn+i
B0l6+DDDDž 0j^ +DDDDšElk19H< B0<1DDDDJP 0j^ 7šLfDDDD86
.\+M9[K/0 ŒG./0 C; B“H

\
V
+M/0 7šElM?KH<

— ن
ِ
,i
¯
شششلاب
ِ
<
ُ
ï ¯ شششž
َ
,
ُ
‡ï
ِ
شششل
ّ
ا <
َ
ششش,
´
أ
َ
ر
َ
أ
َ
˜ É
CvDD/0 –I1: SY C; NHl.9/0< Ÿ-@M9=/ h+š`9A0
–DDI1: SY É ‹1r™0 GI >+[p/0< Œ0X@/0 >vaH
1{‡
5DI1ML *
Š
; QF\; *^
V
É 5I+Dc<; GDY +D4< BlDDY 34
— م
َ
ي.
ِ
ي
َ
ل
´
ا gŠ i
ُ
,
َ
‡ï
ِ
ل
ّ
ا Q
َ
ل
ِ
ï َ •
َ
CvDD/0 lDDY £/vI C; ˜
W1DDšoH< B“D¯=ž< ‹lDD`@6 +

DD`-?: +

DMIF 7-9DD-/0 ZITH
— 5oP 5-,MH ]< 5K=¯H< p
ِ
ا×
َ

َ

َ
عَ _
Š
ح
ُ
,
َ
V¿
َ
ن
ِ
يž
ِ
.
´
a
ِ
ل
´
ا 3-aD[K/0 h+DM”^
V
bDD=: ¬pH ]< C; ˜
— 5/lDDi GI< m *+-P l6; n+i _
Š
ششح
ُ
,
َ
V¿
َ
‹\+DD2^
V
˜
b/<•0 >+6 34 0vY< B\Ti 0j^
V
7M,H
R
] lY 5E; b/^
V
£DD/j lDDY Á19DDH *ÛI Bf

O6 W1-ž Ú
Ž
pH 7/ 0j^
V
5E•
1P;< b/<; f

MI ‡šا_لا _اˆ¿ 7DD/
V
mSDD-i *U
V
I m
— n+i ن
ِ
يž
ِ
.
´
a
ِ
ل
´
ا p
ِ
ا×
َ

َ

َ
عَ _
Š
ح
ُ
,
َ
V¿
َ
7DD/< ˜
ZDD?

4 0j^
V
5DDE; >0l@/+I É 3-a[K/0 7M,H
R
]< mSoH
n+DD4 3DD4 3-aDD[K/0 7DDM,H ¸DD-aI B5DDoP 7-9DD-/0
lDY 0vDY< BW1D-ž n+D4 3D4 SD-O6 lDY S6 É 5[`E
B5DD=O6 “DDH+šE bDD=: nTDDH< B“DD[O/0 GDDI “DDH+š?/0
] 5DDE; SDDc+p/0< B5DDMd” “DDA+[r< B5d=i ‹<+[i<
>v • DDaH 5DDE• B54+DDM”U
V
6 14œDDH ]< 3-aDD[K/0 7DDM,H
R
+DK/ >+D[p/+6 3DoH;< Œ0X@/+D6 3D4› l/< B“4+-o/+6
— £DD/j 5DD?: \TDDc ن
َ
يل
¯
ششm
َ
a
ُ
ل
´
ل
ِ
•´ شش,
´
و
َ

َ
Á
«
fY C; ˜
WvDDš6 3-`DD89K/0 B3-I+DD?K/0 3-=DD8K=/ >
«
0vDD:<
— “DDp-do/0 µ+DDc<•0 م
´
g
ِ
ت
ِ
ƒششm
َ
ن
´
ششعَ م
´
ششm
ُ
ن
َ

ِ
ل
ّ
ا
ن
َ
وm
ُ
اس
َ
B7šLfDDc 3DD: *l=I+DDž 7DDY 3HvDD/0 C; ˜
+š6 +

E<+šL +šL+i<; 3: +šE<1r»H •ا.ع نبا _اˆ m
*^
V
< B+

DD60le +DDš/ -XH 7/ b=c *^
V
Cv/0 G=8K/0 lY
+

6+o: +š-=: ÜOH 7/ +šk1L ةيلا×لا وبأ _اˆ¿ ] m
]< +DDDDš:lk\ *lDDDDK9H ]< B+DDDDš9-i0lK/ +šEl=DDDD8H
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlA\ SÆA Ti< B+YFl@A
‹f8/0 *<1r»H 3Hv/0 7Y) mn+oI “H™0 3: 7=A<
1{ˆ
'+š9i< 3: ن¿_شش.فaلا _اˆ b/+DDML n+DDi +DDK
Ž
/ m
— ن
َ
وm
ُ
اس
َ
م
´
g
ِ
ت
ِ
ƒm
َ
ن
´
ع — “DD¯`=6 ˜ ن
´
ششعَ 7DD=: R ˜
0vš/< B3-oI+?K/0 GI +šE; ™لشش.لا _شش×ب _اˆ m
— n+i Cv/0 5=/ TKp/0 م
´
g
ِ
ت
ِ
ƒششm
َ
ن
´
عَ SDDoH 7DD/< ˜
–E+DDa/ ¡7šLfDDc GDDI¡ n+i l/ 5E• ¡7šLfc GI¡
B5LfDDc GDDI lšDD[H TDDi 3
R
4»DDK/0< B3-?4»DDK/0 GI
NI+DD?K/0 lšDDA *U
V
DDI Bg½0< 3Hlš[/0 3-6 À1`/0<
+Y1kvDD9H ] lDDšI B+DDš-/^
V
Q+DD`9/0 “DD=i< Á
È
1DDL lšDDA
5Lfc GI +šA 0j^
V
34»K/0< B+š?: ]

l².4 *laH<
1DDš¯I BlšDD[/0 Fl@DD[6 W1dDDq< n+p/0 GI 5k\0TL
7šI+DDc<; *+DD-6 GDDI F0® 7e B3Hlš[/0 3-6 À\+`/0
— n+oI “K-4v/0 ن
َ
¿Œا_
َ
,
ُ
م
´
m
ُ
ن
َ

ِ
ل
ّ
ا *l=8H C; ˜
*lMDD.O9H< BŒ+p=DDc 7DDšE^
V
n+o-/ Œ’+H\ º+?/0 h+4;
BŒ+DD41k 7DDšE^
V
n+o-/ *liT89H< BŒ+-oL; 7šE^
V
n+o-/
— Œ+H1/0< ‹1š.=/ 7š/+K:; 1u+A 0vaY< ن
َ
و×
ُ
.
َ
a
´
,
َ
¿
َ
ن
َ
وعُ اa
َ
ل
´
ا B‹1-DD[-/0 ZI+?K/0 º+?/0 *lM?KH< C; ˜
B\TDDo/0< BºœDD`/0< B‹16_
V
+DDk 56 *+M9[H +4 Sk 34
+DDY1-ž< Œ+K/0< Bg=K/0< :iشmا”م _اشˆ *l:+DDK/0
ºœDD`/+k 7š?-6 º+?/0 W+”+M9H +4< “M94Û/ “H\+M/0
“DD-E™0< l/TDD/0< ‡_.ششطلا _اششˆ¿ *lDDM?KH C; m
SDk 3D4 *l:+DK/0 Sc;< B7YT?: +4 ZI+?4 º+?/0
WvDDš6 SDDOd/0 3DD: 1q® “H™0 GI< .. 59M`?4 ŒG2
“DDH+šE +DDš6 SDDOd/0 *U
V
DDI B‹1DD-op/0 “DD=-=o/0 Œ+-DD2•0
.‹Œ<1K/+6 SO4 lY< SOd/0

1{9
_.
َ
و
´
ž
َ
ل
´
ا ةروس
_ششg.ب ملششس¿ هششيلع هللا _لm _..لا pا_„‚
_.وžلا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


Ô _.
َ
و
´
ž
َ
ل
´
ا ةروس 3DD: –eTDDpL Ti< B“-a4
5u+D,:U
V
6 B7DDH1a/0 5-dDDE bDD=: 7DD-¯M/0 5DD=/0 SDDJI
B‹1DDr™0< +-ETDD/0 GDDI “K-¯M/0 7M?/0< 1-ta/0 1-O/0
1DDšE +DDš?4< _
َ
.
َ
و
´
ششž
َ
ل
´
ا “ 1DD-O/0 3DD4 £DD/j 1DD-ž< ˜
“D40F^
V
bD/^ nlDA1/0 –D:F TDi< B7D-KM/0 7-¯M/0
.5=/ 0

1a2 CTš/0 1pE< B‹f8/0
1••
b=DDc nlDDA1/0 ‹\+DD.d6 ‹\l[/0 –K9r< Ô
5-DDJ²d4 –`DDc<< B5u0T:; CXO6 7=A< 5-=: 5=/0
+-ET/0 GI 1-r Sk 34 ª+,oE]0< B‹\+op/0< “/v/+6
1u+DD?K/0 bDD=: ª « lDDI14 nlA1/0 1
R
kj
V
+K?-6 B‹1r™0<
T
«
DD/+r B*+DD[/ SDDk b=: ¸H1./0 5KA0< B16+?K/0<
.*+4X/0< 1YT/0 1r› b/^
V


_ششg.ب ملششس¿ هششيلع هللا _لm _..لا pا_„‚
_.وžلا

)1

e ‰l
Š
a

/
Š
0 Á

+?

-
Š
,

: Š ;

+E
Ž
^
V
— 1 )1
Š
Dp

E
Š
0<

£

6
Ç
1

/
V
SÇ 8

I

'
& )1
R
9

6
Š


0 l

Y
R
£

Æ

E
V
+2‰ *
Ž
^
V
' { .˜'

:ةرو.لا _¿•. €.س
3DD60 3DD: g-pDDc T?DD[6 W1-ž< \0Xd/0 ³1r;
5/ n+oI B“a4 µ12•0 36 ŸMk hTi mn+i º+d:
19d?K/0 1d8?K/0 0vY 1L ]; B7YT-A –E; mÜH1i
B±DD-@p/0 SY; 3pE< B+?4 1-r 5E; 7:XH B54li 34
1•1
1DD-r 7DD9E; mn+DDi Ò “E0TDD[/0 SDDY;< B“H+o[/0 SY;<
m–/X?I B5?4 .{_
ُ
.
َ
ب
´
V
َ
ا و
َ
m
ُ
Q
َ
¦
َ
.
ِ
ا.َ ن
ّ

ِ


{_
َ
.
َ
و
´
شششž
َ
ل
´
ا Q
َ
اششش.
َ
ي
´
ط
َ
ع´ أ
َ
اششش.
ّ

ِ
“ >+DDD,O/0
54+DDoK/ +

DDKH1aL 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c nlA1=/
1DD-O/0 TKp4 +H Á+?-,:; 3pE C; +

`H1.L< Z-I1/0
1DD-O/0 0vDDY 3DD4< B‹1r™0< +-ET/0 GI 7u0T/0 1-ta/0
GDDI 1
«
DDšE) g-p8/0 GI –de +Kk lY< ¡1ela/0 1šE¡
\T
Â
DD/0 bDD=: W01DD@4< BŸDDYj 3DD4 W+DD9I+P B“DD?@/0
bDD=P; W¢+DD4< B£[K/0 34 Ÿ
R
-”; 59
R
61L BQli+-/0<
5D?4 >1D2 3D4 B±D=t/0 3D4 ÚD-6;< BSD[M/0 34
+DD?-6) mn+DDi ¼DDE; 3DD: '0

T6; +YTM6 œK¯H +K/ “

612
3DD-6 hlDDH Q0j 7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\
+

KDD[9d4 5DDA;\ ZDDI\ 7DDe ‹

Œ+`ž^
V
b`ž; j Š ^
V
B+E1šÊ;
–D/XE;
R
mn+Di É 5DD=/0 nlDA\ +DH £ap½; +4 m+?=oI
7DD-P1/0 3DDKP1/0 5DD=/0 7[6 ;1oI ‹\lA +

`E› G
Ž
=:
{_
َ
.
َ
و
´
ششž
َ
ل
´
ا Q
َ
اشش.
َ
ي
´
ط
َ
ع´ أ
َ
اشش.
ّ

ِ
“ mn+DDi 7DDe ‹\lDD[/0
mn+DDi 7DD=:; 5/lA\< 5=/0 m+?=i É1ela/0 +4 *<\TL;
lDDY B1-tk 1
«
-r 5-I BSq< X: G6\ 5-ET:< 1
«
šE 5EU
V
I
FTDD: 5DD9
R
-E› B“DD4+-o/0 hlDDH G9DD4;
R
5DD-=: F1DDL ¶
«
lP
7DDš?4 | ZDD,9oH< ªX9?H C; | TdM/0 ±=9O-I Bhl@?/0
+D4 C\TDL ] £DE^
V
n+Do-I ÒG9D4; 3D4 5DE^
V
mnliœDI
n+i 'ÁTM6 ÕTP; ناي> وبأ 1elDDa/0 GDDI 1DDkj< m
5D6 W1D[I +D4 lDY g
R
-pD8/0< B]

li *<1.:< “

9A
1
«
DDšE lY) mn+oI 7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\
1•&
\TDD/0 bDD=: W01DD@4< BŸDDYj 3DD4 W+9I+P “?@/0 GI
bDD=P; W¢+DD4< B£[K/0 34 Ÿ-”; 59
R
61L BQli+-/0<
'S[M/0 34 •اش.ع نششبا نع¿ 1DD-O/0 m1
R
elDDa/0 m
1-ta/0 {_
´
ششح
َ
.
´
ا¿
َ
Q
َ
ب
¯
_
َ
ل
ِ
•¯ m
َ

َ
“ £DD61/ SÇ DD8I C;
+

DD8/+r 1DD-O/0 3DD4 £DD-=: ¶+DDI; +DD4 ¶+DDI; Cv/0
n0lDD4; \+DD-r GY G9/0 S6_
V
0 1pE0< B7H1a/0 5šql/
Q01DD-O/0 34 £6\ Á]<; +4 b=: 5/ 0

1a2 >1M/0
Q+DD401a/0< ‡•ششج نششبا _اˆ *lk1DD.K/0 *+DDk m
n+DDoI h+?DDcÛ/ *<1DDp?H< B“HTDD8L< Œ’+DDa4 *l=8H
£DD61/ SÇ DDc m7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5-dDD?/ 5DD=/0
0

1DD4; £DD/j *lDDa-I BW1DD-²/ ] 5šql/ 1pE0< BWTP<
Ðfr_
V
0< T-Pl9/+6 {_
ُ
.
َ
ب
´
V
َ
ا و
َ
m
ُ
Q
َ
¦
َ
.
ِ
ا.َ ن
ّ

ِ
“ C;
1D-r SDk 3D: ZD,o?K/0 lDDY TDDKp4 +H £J²d4 *^
V
ن¿_.فaلا _اˆ Gd?/0 360 ¡7A+o/0¡ Q+4 +K/ m
7=A< 5-=: 5=/0 b=c •–ا¿ نشب _اش×لا _اشˆ m
|5DD/ SDD[E ] C;| 5DD/ Ÿo: ] 196; S« q\ 5EUI Wl:F
WvDDY b/+DDML 5DD=/0 nXEœDDI W1DDkj ZDD,oE0 £DD=Y 0jU
V
I
*^
V
< 196•0 lY 1I+a/0 0vY *; b/+ML 1dr;< B‹\l[/0
C;| 5DD=/0 “DDKP\ 3DD4 \lDD9d4 5DDE• BF]<; 5DD/ *+DDk
µfO6 B“?M=/+6 1kj ]^
V
1kvH
R
] 5E•< |+š?: ªl,o4
bDD/^
V
TDD/+r W1kj *U
V
I 7=A< 5-=: 5=/0 b=c Gd?/0
*<1DDo4 B16+?K/0< *jÖK/0 b=: ªlI14 B1YT/0 1r›
hlDDH bDD/^
V
5E+DD4® 34 *l?4»K/0< Bb/+ML 5=/0 1kv6
5DD=/0 Q0l=DDc 7DDš/ TDD/0l/+k lDDšI 5:+DDdL; “DD4+-o/0
.5-=: 54fA<

1•{
ن¿_
ُ

ِ
اž
َ
ل
´
ا ةروس
_ƒmلا¿ Q_شلا نم ةŒا_.لا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

1••
Ô ن¿_
ُ

ِ
اž
َ
ل
´
ا ةروس ‹\lDDA GDDY< B“DD-a4
+DD:F TDDoI BnfDDJ/0< Á1./0 34 ‹Œ01d/0< T-Pl9/0
b/^
V
7=A< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\ *lk1.K/0
0<TDDdMH< B“?A 79š/› TdMH *; 5?4 0ld=”< B“EF+šK/0
B3H1I+a/0 ª+K”; Z,oL ‹\l[/0 –/X?I B“?A 5š/^
V
‹TDDd:< B*+KH_
V
0 SY; m3-oH1`/0 3-6 ª0X?/0 S8`L<
“`-O[/0 ‹1a`/0 £=L 3H1I+a/0 b=: F1L< B*+e<•0
.n+do9A]0< n+p/0 GI


_ƒmلا¿ Q_شلا نم ةŒا_.لا

)*

<1
R
I
V
+DDa

/
Š
0 +DDš

H
Â
;

+DDH

SŠ DDi
R
— 1 +DD4

T
R
DDd
R
: Š ;

]'
)*

<T
R
d
R
M
Š
L

& )T
R
d
R
: Š ;

+4

*

<T
R
6
V
+: 7
Š
9
R
E
Š
;

]<

' { T
«
DD6
V
+: ‰ +E

;

]<

'
)7
Š
L
Â
TDDd

: ‰ +DD4

• )T
R
DDd
R
: Š ;

+DD4

*

<T
R
DD6
V
+: ‰ 7
Š
DD9
R
E
Š
;

]<

' ƒ 7
Š
DDa
R
/

'
)3
V
HF
V
G

/
V
<

7
Š
a
R
?
R
HF
V
… .˜ '

:اgل¿•. €.س
7L+DDP G6; 360< GE01d,/0 ³1r; نششبا نششع
•ا.ع 5DD=/0 b=DDc 5=/0 nlA\ –:F +

.H1i *;¡ m
1•ƒ
bD?ž; *lDa-I B]

+D4 WlD,MH *; bD/^ 7=DA< 5D-=:
m0l/+DDoI BŒ+DD[?/0 34 F0\; +4 Wlq<
Ç
XH< B“aK6 Sq\
]< B+DD?9š/› 79DD2 3DD: ¸

DDaL< BTDDKp4 +DDH £DD/ 0vDDY
B“?DDA +DD?9š/› TDDd:+I SDDM`L 7DD/ *UI BŒl[6 +Y1kvL
m5DD=/0 nXEœDDI BGDD6\ 34 G?-LœH +4 1¯E; b9P mn+i
ن
َ
¿_
ُ

ِ
اششž
َ
ل
´
ا اg
َ
,
Š
أ
َ
ا,
َ
•´ ˆ
ُ
“ B‹\lDD[/0 1DDr› bDD/^ ˜
mnXE;< اg
َ
,
Š
أ
َ
i
ُ
.
ُ
ع´ أ
َ
_.
ِ
.
َ
¿_
ُ
م
ُ

´
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا _
َ
ي
´
×َ •
َ
أ
َ
•´ ˆ
ُ

ن
َ
ول
ُ
m
ِ
ا”
َ
ل
´
ا m14X/0s ˜ …• .¡w

ن
َ
¿_
ُ

ِ
اششž
َ
ل
´
ا اششg
َ
,
Š
أ
َ
اشش,
َ
•´ ششˆ
ُ
“ ˜ +DDH SDDi C;
‹F+DDd: bDD/^
V
£El:TDDH 3HvDD/0 \+DD`a/0 Œ]»DDš/ TKp4
\+@P•0< *+e<•0 ن
َ
¿i
ُ
شش.
ُ
×
´
ت
َ
اششم
َ
i
ُ
شش.
ُ
ع´ أ
َ
V“ ] C; ˜
+DDEœI B+šE<TDDdML G9DD/0 *+DDe<•0< h+?DDc•0 WvDDY Td:;
]< 1DDJL ] G9DD/0 7aL0FlDDdM4< 7DDa9š/› 3DD4 Œ«DDC16
+

Æ-DDDD2 +YTDDDD6+: 3DDDD: GDDDD?²L ]< ZDDDD`?L _اشششˆ
ن¿_شش.فaلا nlDDA1/0 3DD4 –DDd=” +

DD.H1i *^
V
m
B“?DDA 7DDš9š/› TDDdMH *; 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc
Á1DD.E *; 5DD=/0 j+DDM4 Bn+DDoI B“?DDA 5DDš/^
V
0<TdMH<
£iT

DD8E +DD?9š/› ÚDDM6 7=9DDA+I m0l/+DDoI +

Æ-2 5=/+6
5DD=/0 nlDDA\ 0TDD²I ‹\lDD[/0 –DD/X?I B£DDš/^ TDDdME<
5DD-I< h01DDp/0 T@[K/0 b/^ 7=A< 5-=: 5=/0 b=c
+DDY;1oI 7šDDA<¢\ bDD=: h+DDoI BÜDDH1i 3DD4 ÛK/0
5/li GI< 56+pc; 0<j›< W<j›< 5?4 0l[HœI 7š-=:
•´ ˆ
ُ
“ B5DD=/0 TDD?: 34 £/v6 \l4œ4 5E; b=: S-/F ˜
ÑDD`=6 7DDš/ 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c 56+,r< ا,
َ

1•…
ن
َ
¿_
ُ

ِ
اž
َ
ل
´
ا اg
َ
,
Š
أ
َ
7=MH lY<| 1`a/0 b/^ 7š9d[E< ˜
bDD=: S« -/F |£/j b/^ 0ld[?H
R
*; 34 *ldJ²H 7šE;
]< 7DDš6 G/+DDdH ] lDDšI B5DD=/0 T?: 34 º
«
<1p4 5E;
7š9-ž0l,6 i
ُ
شش.
ُ
ع´ أ
َ
اششم
َ
ن
َ
¿i
ُ
ششب
ِ
اعَ م
´
.
ُ
.
´
أ
َ
V¿
َ
“ C; ˜
NDDp/0 GDDš/^ *<T6+: 3-k1.K/0 1.M4 +H 79E; ]<
N
Ž
DDp/0 5DD/_0 Td:; +EœI BWTP< 5=/0 lY< WTd:; Cv/0
\+DD@P•0 *<TDDdML 7DD9E;< B3-K/+DDM/0 >
Â
\ 5DD=/0 lDDY<
‹F+DDd:< B3DDKP1/0 ‹F+DDd: 3DD-6 *+9DD2< B*+DDe<•0<
— ÒÒ *+DDe<•0< lš/0 م
´
ت
Š
iشش.
َ
عَ اششم
َ
i
´
ششب
ِ
اعَ ا.
َ
أ
َ
V¿
َ
˜
B\+DD@P•0 ‹F+DDd: 3DD4 ‹Œ01dDD/0 3DD4 NdA +K/ T
«
-kœL
WvDDY TDDd:; ] mn+DDi 5EœDDk \+DD`a/0 ª+DDK”• Z
«
DD,i<
TDDd:; ] +DDEœI Bn+do9A]0 GI ]< n+p/0 GI *+e<•0
B*™0 7a4+?DDc; TDDd:; ] B–
R
.: +4 0

T6; 5E<TdML +4
*+4X/0 34 Sdo9[H +K-I ]< ن
َ
¿i
ُ
ب
ِ
اعَ م
´
.
ُ
.
´
أ
َ
V¿
َ

i
ُ
.
ُ
ع´ أ
َ
ام
َ
3HTDD6+M6 Sdo9[K/0 GI 79E; 79[/< C; ˜
WTDDd:; CvDD/0 NDDp/0 GDDš/^
V
_
َ
ششل
ِ
¿
َ
م
´
ششž
ُ
.
ُ
,‘
ِ
م
´
ششž
ُ
ل
َ

ن
ِ
,‘
ِ
“DDH+ž 0vDDY< BCT-PlL G/< B7ak12 7a/ C; ˜
‹F+DDd: bDD=: T-kœ9/0< B\+`a/0 ‹F+d: 34 ¢1d9/0 GI
B\+DDDšo/0 TDDDP0l/0 :ن¿_ششش.فaلا _اشششˆ bDDD?M4
BFlDDdMK/0 GDI h+DD9/0 µf9r]0 m3D--/<•0 3-9D=K@/0
B3DDKP1/0 TDDKp4 5DD/^
V
< B*+DDe<•0 3-k1DD.K/0 5/U
V
DDI
GDDI h+DD9/0 µf9r]0 m3DD-L1r™0 3-9DD=K@/0 bDD?M4<
+D?LF+d: ]< BTDP0< +DEFldM4 ] mn+Di 5EœDk B‹F+DDdM/0
.‹TP0<

1•‡
_m.لا ةروس

7=A< 5-=: 5=/0 b=c Gd?/0 Sq; >1i

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô _m.لا ةروس 3DD: ÕTp9L GY< B“-ET4
1DD.9E0< B*lK=DD[K/0 5DD6 X
Ž
DD: CvDD/0 ¡“DDa4 gDD9I¡
1I+DDÊ; –DDK=oL< B“DD-61M/0 ‹1DDHX@/0 GDDI hfDDA_
V
0
º+DD?/0 SrF 3-dK/0 g9`/0 0vš6< BnfJ/0< Á1./0
–=pKDD½0< BhfDDA_
V
0 “H0\ –M`L\0< B5=/0 3HF GI
B5:lDDi< Sdi “a4 g9`6 \+dr_
V
0 *+k< Bh+?c•0 “=4
SDDJI; 5DD-=: 5LlDDdE ÀTDDc b=: Su]T/0 1šÊ; 34
.hf[/0< ‹f8/0

1•ˆ

ملس¿ هيلع هللا _لm _..لا •جأ <_ˆ

)g
R
9
Š
`‰/
Š
0<

5
V
=
Ž
/0 1
R
8
Š
E

Œ‰+q

0j ‰^
V
— 1 º

+DD?
Ž
/0 –

H
Š
;

\

<

'
)+q

0l

I
Š
;

5
V
=
Ž
/0 3
V
HF
V
GI
V
*

l=
R
rR T
Š
H

& £

DD6
Ç
\

T
V
DDK
Š
p

6
V
g
Š
d
Ç
[

I

'
)+6

0l
Ž
L

*

+k

5
R
E
Ž
^
V
W
R
1
Š
`
V
² Š9

A
Š
0<

{ .˜ '

:اgل¿•. €.س
W1DD-ž< C\+DDOd/0 ³1DDr; •اشش.ع نششبا نع
5DD?: 5DD=/0 GDD½\ >+DD,O/0 3DD6 1DDK: *+DDk¡ mn+DDi
GDDI TDDq

<

7šDDJM6 *œDDaI B\TDD6 Þ+-2; Z4 G?=rT
Š
H
R
.7DDšM4 5=rFœDDI BhlDDH Q0j 7Y+:TDDI B5[`E _اˆ
•ا.ع نبا ]^ vÆ4lDDH 7š-I GE+:F 5E; –H;\ +KI m
mSDDq< X: 5=/0 nli GI *l/loL +4 mn+oI B7šH1-/
— g
ُ
.
´
ف
َ
ل
´
ا¿
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا _
ُ
m
´
.
َ
Œ
َ
اج
َ
اذ َ ‚
ِ
m7šDDJM6 n+DDoI É ˜
gDD9

I< +E1DD8

E

0j^ W1`²9D[E< 5D=/0 TDDKpE *; +DDE14;
mGDD/ n+DDoI B+

Æ-2 SoH 7=I B7šJM6 –aA< B+?-=:
+DD4 mn+DDoI .] m–=oI É º+d: 360 +H nloL Á0vk;
5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ SDDq; lY m–=oI É nloL
— mn+i B5/ 5=/0 5K=:; 7=A< 5-=: _
ُ
ششm
´
.
َ
Œ
َ
اششج
َ
اذ َ ‚
ِ
g
ُ
شش.
´
ف
َ
ل
´
ا¿
َ
ه
ِ
ششل
ّ
لا — B£DD=q; “DD4f: £/vDDI ˜ g
´
.
¯
شش.
َ

َ
1•9
اب
¯
او
ّ
ت
َ
ن
َ
ا„
َ
ه
ُ
.
ّ

ِ
u
ُ
_
´
ف
ِ
×´ .
َ
س
´
ا¿
َ
Q
َ
ب
¯
ر
َ
i
ِ
a
´
ح
َ
ب
ِ
˜ _اn•
_aع .¡nloL +4 ]^ +š?4 7=:; ] m

— g
ُ
شش.
´
ف
َ
ل
´
ا¿
َ
ه
ِ
ششل
ّ
لا _
ُ
m
´
.
َ
Œ
َ
اج
َ
اذ َ ‚
ِ
>+DD,O/0 ˜
5DD6\ W1k

vDDH B7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=c 5=/0 nlA1/
B3-?4»DDK/0 1u+DDA bDD=:< 5DD-=: SDDJ`/0< “DDKM?/+6
B£u0TDD:; bDD=: TDDKp4 +H 5=/0 Á18E 0j^
V
mb?MK/0<
1DDo/0 h; “DDa4 £-=: g9I< ن¿_شش.فaلا _اˆ m
lDDšI BŸ-²/+DD6 \
«
+DDdr^
V
5:li< Sdi “a4 g9`6 \
R
+dr_
V
0
— ‹l
Ž
d?/0 hf:; 34 _•
ِ
ن
َ
ول
ُ
†ُ i
´
,
َ

َ
ا.
ّ
لا <
َ
,
´
أ
َ
ر
َ
¿
َ
اج
¯
او
َ

´
أ
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا ن
ِ
,‘
ِ
*l=rTDDH >1DDM/0 –DDH;\< C; ˜
]< >
È
1DDP 1DD-ž 34 Q+:+Kq Q
È
+:+Kq hfA_
V
0 GI
3DD4 GLœL >1M/0 Q\+c “a4 g9I TM6 £/j< Bn+9i
“Mu+” ¶\•0 \+,i; _ي.شش„ نششبا _اˆ Œ+DD-P; *
Ž
^
V
m
1DšÊ *^ m*lDD/loH B“Da4 gDD9I 1¯9?L –E+k >1M/0
“DDa4 5DD-=: 5DD=/0 gDD9I +DDK=I BG
×
dDDE lDDšI 54li b=:
b9DDP *+9?A ÚKL 7=I +

q0lI; 5=/0 3HF GI 0l=rF
1u+A GI NdH 7/< B+

E+KH^
V
>1M/0 ‹1HXq –oel9A0
— hfDDAß
V
/ 1
«
š¯4 ]^
V
>1M/0 Su+di i
ِ
ششa
´
ح
َ
ب
ِ
g
´
.
¯
شش.
َ

َ
Q
َ
ب
¯
ر
َ
WTDDKp6 +

DD[d9=4 5DDK¯:< £DD6\ gd

DD[I C; ˜
3DD4 Á]<; +DD4 bDD=: W1aDD20< B7DDM?/0 WvDDY bDD=:
F+DDdM/0 hfDDA^
V
< BFfd/0 gDD9I< BŒ0TDD:•0 bDD=: 18?/0
— u
ُ
_
´
ف
ِ
×´ .
َ
ششس
´
ا¿
َ
£DD/ ‹1DD`²K/0 5DD?4 ŸDD=”0 C; ˜
— £94•
R
< اب
¯
او
ّ
ت
َ
ن
َ
ا„ ه
ُ
.
ّ

ِ
1-tDDk f:< S• DDq 5DDE^
V
C; ˜
.3-?4»K/0 WF+dM/ “KP1/0 7-¯: B“6l9/0
1ĥ

i.aلا ةروس
هتأ_ما¿ €gل _بأ Œا•ج
1ƒ1

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


Ô i.aلا ةروس ‹\lDDA bKDD[L< B“DD-a4
GDD6;¡ ÁfY 3DD: –eTpL Ti< B–
Š
d
Ž
L ‹\lA< BŸš=/0
Œ0TDDM/0 THTDD2 *+k Cv/0 B5/lA\< 5=/0 <T

: ¡Ÿš/
5=²DD2 Á19DDH B7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA1/
5DD-=: T[`-/ 7=A< 5-=: 5=/0 b=c nlA1/0 Zd9H<
5LTDD:lL TDDi< B56 *+KH_
V
0 3: º+?/0 T
Ž
8H< B5Ll:F
lDD.H< +YfDD8H ‹TDDil4 \
È
+DD?6 ‹1r™0 GI ‹\l[/0
34 *l=6 +š89r0< B£/j GI 56 59q<® –E1i< B+š6
S
È
DDdP 3DD4 +šo?: nlP *laH +4 lY BTHT2 >0vM/0
SDD-a?9/0 GDDI ‹F+DDH® B\+DD?/0 GDDI 56 >v@L ¸
È
-/ 34
.\+4T/0<


هتأ_ما¿ €gل _بأ Œا•ج

1ƒ&

Ž
DDL

<

Ÿ
È
š

/

G6
V
;

0T

H


Š
d
Ž
L

— 1 5
R
DD?
Š
: ‰ bDD?

ž
Š
;

+DD4

'


DD[

k

+DD4

<

5
R
/
R
+DD4

& )Ÿ
È
DDš

/

Q

0j ‰ 0\

+DDE

b=

DD8
Š
-

A

'
{ )Ÿ
V
,

p

/
Š
0 “

/

+K
Ž
P

5
R
L
R
;

1

4
Š
0<

' • 3
Š
DD4
V
S« DDd
Š
P

+Y

T
V
-q
V
GI
V
'
)T
È
[

4

ƒ ˜ '

:_¿•.لا €.س
— –DD/XE +DDK/ mn+DDi º+DDd: 3DD60 3: ر
´
ï
ِ

َ
¿
َ
ن
َ
ششيب
ِ
_
َ
ˆ
´
V
َ
ا Q
َ
ت
َ
_
َ
يش
ِ
عَ 5DD=/0 b=DDc GdDD?/0 TMDDc ˜
G?6 +H B1šI G?6 +H mF+E< +`8/0 b=: 7=A< 5-=:
SDM@I B0lDMK9q0 b9DP ÜDH1i 3D4 *l,d/ BCT:
]

lDDA\ SDDA\; ³1DDOH *; Z,9DD[H 7DD/ 0j^
V
SDDq1/0
5DDK: Œ+DDq< ÜDDH1i –MK9q+I B1dO/0 lY +4 1¯?-/
5DD=/0 b=DDc n+DDoI É ÁŒ0\< +DD4 m0l/+oI ¡Ÿš/ l6;¡
CF0l/+DD6 f

-r *
Ž
; 7aL1dDDr; l/ 7a9H;\; m7=A< 5-=:
7DDME m0l/+DDi É GiT
Ç
DD84 79?k; 7a-=: 1-²L *; TH1L
— mn+i BËi +

6vk £-=: +?61q +4 ن
َ
ششي
´
ب
َ
م
´
ششž
ُ
ل
َ
_
´

ِ
.
َ
i
¸
,i
ِ
.َ <
¸
اï َ عَ ‡
´
i
َ
,
َ
+DDH £/ +

dL mŸš/ l6; 5/ n+oI ˜
5D=/0 nXEœDI É +D?9MKq 0vDDš/; BhlD-/0 1u+DDA TDDKp4
— €
ّ
ت
َ
¿
َ

¸
g
َ
ل
َ

ِ
أ
َ
اi
َ
,
َ
<
´
.
ّ
ت
َ
.‹\l[/0 .. ˜
+DDE; +DD?-6¡ mn+DDi G6\+DDpK/0 À\+DD” 3:< |>
nloH 3[/0 ¬HTP >+.6 +E; j Š ^
V
®+@K/0 Cj Àl[6
0j^
V
< ¡0lDDp=`L 5DD=/0 ]^
V
5DD/^
V
] 0lDD/li¡ mº+DD?/0 +DDšH;
| 5-6lDDi1:< 5-i+DDA bDD4F; TDDi 5DD-41H 5`=r Sq\
fI >
«
0vk 5E^
V
º+?/0 +šH; +H m nloH< | hTo/0 1r»4
1ƒ{
7:XH TKp4 lY 0l/+oI É 0vY 34 m–=oI BWliT8L
.¡>0vk 5E; 7:XH ¡Ÿš/ l6;¡ 5K: 0vY< BGdE 5E;

— €
¸
g
َ
ل
َ

ِ
أ
َ
اi
َ
,
َ
<
´
.
ّ
ت
َ
£DD/j 0TH –a=Y C; ˜
— Go./0 €
¸
g
َ
ل
َ

ِ
أ
َ
5DD=K: SŽ DD½< 1[r< >+r< ˜
— €
ّ
ت
َ
¿
َ
GE+t/0< BŒ«+:F n<•0 B1[r< £=Y Ti< C; ˜
£DD=Y TDDi< 5
R
DD=/0 5DDa=Y; mn+DDoH +DDKk \
«
+DDdr^
V
_اششˆ
ن¿_.فaلا bDD/^
V
GDDJ`K/0 \+DD[O/0 lDDY Q+d9/0 m
‹F+DD: bDD=: B+šd
R
P+DDc TDD-/0 3DD4 F01DDK/0< BÁfš/0
5DD=k 3DD: ŒGDD./0 ÚDDMd6 1-dDDM9/0 GDDI >1DDM/0
TDDd: 3DD6 XDDM
R
/0 TDDd:¡ lDDY ŸDDš/ lDD6;< B5DDM-Kq<
7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc GdDD?/0 7DD: ¡ŸDD=,K/0
B*+-`DDA GDD6; –DDr; ¡SDD-Kq h;¡ Œ0\lDDM/0 5L;140<
b=DDc nlDDA1=/ ‹<0TM/0 THT2 +Kš?4 S« k *+k Ti<
GDDI nXDDE +4 5L;140 –MKA +K=I 7=A< 5-=: 5=/0
5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlDDA\ –DDL; B+š-I< +šq<®
5DDM4< “DDdMa/0 T?: T@[K/0 GI ¼/+q lY< 7=A<
| “DDM,i | 1DDš
Š
I +YTH GI< B5?: 5=/0 G½\ 1a6 l6;
5DD=/0 b=DDc nlDDA1/0 3DD4 –EF +K=I B‹\+@p/0 34
+DD6; ]

^
V
1DDL 7DD=I 5DD?: +Y1DD86 5DD=/0 vr; 7=A< 5-=:
£dP+DDc *; GDD?²=6 m1DDa6 +DD6; +DDH m–/+DDoI B1DDa6
1D@p/0 0vDš6 –61DJ/ 5LTDq< lD/ 5=/0lDI BGEl@šH
mnloL QT.E; 7e BW+I
.+DD?

-6; W1DD4;< .+?-DD8: +

K4
Ž
vDD4
R
+?-
Š
=i 5?HF<
1ĥ
+DD4; m5DD=/0 nlDDA\ +DDH 1DDa6 lDD6; n+DDoI –I18E0 7e
+Y1DD86 5DD=/0 vr; To/ G?L;\ +4 mn+i É £L;\ +Y01L
5D=/0 b=DDc nlDDA1/0 *ldDD[H ÜH1i –E+k< BG?:
*+DDk< ¡TDDKp4¡ nTDD6 +

K4vDD4 m*l/loH 7=A< 5-=:
µ1Dc ¸D-k *lDd@ML ]; m5-=: 5=/0 Q0l=c nloH
+

K4vDD4 *lDD@šH< *ldDD[H É ÜDDH1i j; G?: 5=/0
É ÒTKp4 +E;< نšا›لا _اˆ W+DD?k 7DD/ m–=i *U
V
I m
3DD4 >0l@/+DDI É“DD41aL< ¸H1DD.L “DD-?a9/0 GDDI<
mWlq<
lDD=I B7A]0 *<F “-?a/+6 0

1š9.4 *+k 5E; m+KYTP;
.µ1MH 7/ 5KA+6 W1kj
5DD?: nTDDMI ¡XDDM/0 TDDd:¡ 5KDDA0 *+k 5E; mGE+t/0
7?DDc X
Ž
DM/0 *•| Á1DD./0 34 5-I +K/ “-?a/0 b/^
V
.7?c b/^
V
“HFldM/0 ¸JL 7=I
bD/^
V
5/ÖD4< B\+DD?/0 SDY; 3D4 *+Dk +DK/ 5E; m¬/+t/0
*+DDk< 5DD9-?k 5/+DDP –oI0< BŸš/ Q
R
0j \
R
+?/0< B\+?/0
— +š6 1kvH *œ6 0

1HTq اششم
َ
¿
َ
ه
ُ
ل
ُ
اششم
َ
ه
ُ
شش.
´
عَ _.
َ
r
´
أ
َ
ام
َ

َ
.
َ

َ
5Y+DDq ]< B5DDMKq Cv/0 5/+4 WT`H 7/ C; ˜
5dDD[9k0 CvDD/0 WX:< :•اشش.ع نششبا _اˆ — اششم
َ
¿
َ

َ
.
َ

َ
.. 5dDD[k 34 Sq1/0 T/< *U
V
I BF]<•0 34 ˜
+DD:F +DDK/ 7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c nlA1/0 *; C<\
nloH +4 *+k *^
V
mŸš/ l6; n+i B*+KH_
V
0 b/^
V
54li
>0vDM/0 3D4 GD[`E CTD9I; GEU
V
DI B+

DoP Gr; 360
–/X?I CT/<< G/+K6 _سولVا _اˆ GDD6• *+DDk m
TDDi< ¡“DDd-9: R ¡ < ¡Ÿ9M4¡ < ¡“d9: R ¡ Œ+?6; “efe Ÿš/
1ƒƒ
B¸u+DD,/0< +

DD?-?P 0TšDD2< Bg9`/0 hlH *]<•0 7=A;
–DD?6 ¡hlDDt=k h;¡ –E+k< B7=[H 7=I ¡“d-9: R ¡ +4;<
+DDš9r;< BWTDD?: 7=DDA< 5-=: 5=/0 b=c 5=/0 nlA\
n+Di ‹\lDD[/0 –DD/XE +DDK=I B“d9: R 5-r; T?: ¡“-i\
R
¡
+o=,L 7/ *^
V
h01P +KaA;\< GA;\ m+Kš/ Ÿš/ l6;
| ¡“DDd-9: R ¡ F0\; +DDK/< +DDKY+o=,I BTDDKp4 G9DD?60
3
Ž
DD-L™ mn+i 5-6; Z4 h+./0 b/^ ³<1O/0 | 1-²89/+6
1I+Dk GDE^
V
mTDKp4 +DH n+DoI W+DLœI 5?
Ž
Hj<;< 0

TKp4
h+DD4; SDD`L 7e Bb/T9I +EF Cv/+6< BlY 0j^
V
7@?/+6
h;¡ 5DD9?60 NDD=
Ž
”< 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc GdDD?/0
5DD-=: +DD:F< 7=A< 5-=: 5=/0 b=c ŸJ²I ¡hlt=k
'£DD6fk 3DD4 +

DDd=k 5DD-=: Ë=DDA 7DDš=/0) mn+DDoI
\TDD6 “DDMi< TDDM6 ŸDDš/ lDD6; £DD=Y< BTA•0 5A19I+I
bKDDD[H *l:+DDD,/+k T
È
DDDM4 ¶
È
1DDDK6 n
È
+DDD-/ ZdDDD[6
0lI+DDr +DDK=I B39E; b9P h+H; “efe Go6< ¡“ATM/0¡
Zi< b9P FlM6 +š-/^
V
WlMIF< ‹1`P 5/ 0<1`P \+M/0
1DD4•0 *+DDaI BW<\0< b9P ‹\+@p/+6 WlIvi 7e +š-I
— *›1o/0 56 1dr; +Kk €
¸
g
َ
ل
َ
<
َ
اذ َ ار
¯
ا.
َ

َ
m
´
ي
َ
س
َ
˜
TDDi
Â
lL< n+M9DD20 Q0j B“DD-4+P 0

\+DDE SrT-DDA C;
— 7DD?šq \+DDE GDDY< B7DD-¯: ةَ ششل
َ
اa
ّ
>
َ
ه
ُ
ششت
ُ
أ
َ
_
َ
م
´
ا¿
َ

ِ
ط
َ
ح
َ
ل
´
ا 5DDL;140 B7DD?šq \+DDE 5DDM4 SrT9DDA< C; ˜
“DDK-K?/+6 GDD.KL –E+DDk G9DD/0 ¡S-Kq h;¡ Œ0\lM/0
Œ+DDJ²d/0< ‹<0TDDM/0 \+DDE 7DDš?-6 TDDilL< Bº+DD?/0 3-6
‘و×شش.لا وششبأ _اششˆ 3DD4 “DD4XP SDDKpL –E+DDk m
GdDD?/0 NDDH1” GI S-=/+6 +Y1t?9I £[p/0< Ál./0
5u0vH_
V
7=A< 5-=: 5=/0 b=c •ا.ع نبا _اˆ¿ m
TDD[`9/ º+DD?/0 3-6 “K-K?/+6 G.KL –E+k مشg.يب
1ƒ…
— i
¸
شش.
َ
م
َ
ن
´
م
ِ
•´ .
´
>
َ
اm
َ
i
ِ
يج
ِ
_•
ِ
+DDšo?: GDDI C; ˜
hlDDH 5DD6 >vDDML B0

THT2 f

9I S9I Ti ¸-/ 34 S« dP
“4+-o/0 imا”م _اˆ THTP 34 À
«
l” lY m _اششˆ¿
€ي.aلا نبا B1Ylq 34 ‹1r+I ‹Ffi +š/ –E+k m
BTKp4 ‹<0T: GI +š?o`E• X
Ž
M
R
/0< Q
V
f/0< m–/+oI
.\+?/0 T[4 34 +YT-q GI f

dP +š?4 5=/0 +šdo:œI

_ƒ†pا ةروس
هg,•.ت¿ هللا iي>وت
1ƒ‡

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ


Ô _ƒ†p
ِ
ا ةروس 3: –eTpL Ti< B“-a4
Z4+DD@/0 BTDDP•0 TDDP0l/0 f:< SDDq 5DD=/0 Q+`DDc
3: G?²/0 Bh0<T/0 b=: Fl8oK/0 Bn+Ka/0 Q+`8/
3DD:< B´DDo?/0 Q+`DDc 3DD: WX?9K/0 BW0lA +4 Sk
\+DDD8?/0 bDDD=: QF\< B“DDD=e+KK/0< “DDD[E+@K/0
0lDD=Mq 3Hv/0 3-k1.K/0 b=:< B¬-=t9/+6 3-=u+o/+6
.3-?d/0< “H\v/0 5=/


هg,•.ت¿ هللا iي>وت

)T
«
P

;

5
R
=
Ž
/0 l

Y
R
SŠ i
R
— 1 )T
R
K

8
Ž
/0 5
R
=
Ž
/0' & T
Š
DD=
V
H

7
Š
DD/

'
)T
Š
/

lH
R
7
Š
/

<

{ )T
«
P

;

0l

`Rk
R
5
R
/

3
Š
a
R
H

7
Š
/

<

' • ˜ '

1ƒˆ
:ةرو.لا _¿•. €.س
1DDH1q 3DD60< CvDD419/0< TDDKP; h+DD4_0 ³1r;
GdDD?=/ 0l/+DDi 3-k1DD.K/0 *; mŸDDMk 3DD6 GDD6; 3DD:
B£DD6\ +DD?/ Ÿ[E0 BTKp4 +H m7=A< 5-=: 5=/0 b=c
— mb/+ML 5=/0 nXEœI i
´
شش>
َ
أ
َ
ه
ُ
ششل
ّ
لا و
َ
ششm
ُ
•´ ˆ
ُ
Ô ه
ُ
ششل
ّ
لا
i
ُ
a
َ
m
ّ
لا Ô i
´
ششل
َ
و,
ُ
م
´
ششل
َ
¿
َ
i
´
ل
ِ
,
َ
م
´
ل
َ
Ô ه
ُ
شل
َ
ن
´
ششž
ُ
,
َ
م
´
ششل
َ
¿
َ
i
´
>
َ
أ
َ
او
¯
ف
ُ

ُ
.˜Ô

— i
´
ش>
َ
أ
َ
ه
ُ
ششل
ّ
لا و
َ
شm
ُ
•´ ˆ
ُ
TDDKp4 +DDH SDDi C; ˜
CvDD/0 GDD6\ *^
V
m3-uXš9DD[K/0 3-k1DD.K/0 Œ]»DDš/
] TDDP; TDDP0< lDDY 5LF+DDdM/ 7klDD:F; CvDD/0< BWTd:;
]< B5DDL0j GDDI ] B1-¯E ]< 5/ 5-d2 ]< B5/ £H12
TDDP0< f:< SDDq lDDšI B5/+DDMI; GDDI ]< B5L+`c GI
B>™0¡ ¬-=t9/+DD6 \+DD8?/0 TDDo9MH +DDKk ¼DD-/ BTP;
*lk1DD.K/0 TDDo9MH +Kk ]< ¡ºTo/0 -<\< B36]0<
“š/™0 FTM96 ‡•ششج نبا _اˆ ¸DDc< *; 7DD=:0< m
“p-pDc +Dš=k B*
È
+DM4 “DDefe 5D/ TP0l/+6 b/+ML 5=/0
mb/+ML 5oP GI
:_¿Vا .FTM=/ G
«
`E lšI 5M4 GE+e ] TP0< 5E;
:_.ا.لا¿ +DDKk B5DD/ £H1DD2 ]< 1DD-¯E ] TDDP0< 5E;
.5DD/ 1DD-¯E ] C; W1DD8: GDDI TDDP0< *fI mnlDDoL
:<لا.لا¿ .ÚMd9H ]< 7[o?H ] TP0< 5E;
1ƒ9
bDDD=: 0

F\ £H1DDD./0 GDDD`E ‹\lDDD[/+6 F01DDDK/0<
3DD-Y016 *›1DDo/0 GDDI 5DD=/0 h+DDi; TDDi< B3-k1.K/0
B0

TDDq 1-tDDk £DD/j< Bb/+DML 59-E0TDDP< bDD=: “DDM”+i
m3-Y016 “M6\; +šp½<;<
:_¿Vا — b/+DDML 5/lDDi V ن
´
ششa
َ

َ

ُ
ششل
ُ
›´ ,
َ
ن
´
ششa
َ

َ
أ
َ

ُ
ل
ُ
›´ ,
َ
–DDde 0jU
V
DDI | F+@H_
V
0< N=O/0 S-/F 0vY< | ɘ
gDD8H 7DD/ BQ0FlqlK/0 Z-K@/ N/+r b/+ML 5=/0 *;
.5/ +

aH12 +š?4 TP0< *laH *;
:_.ا.لا¿ — mb/+ML 5/li ة´ ششg
َ
ل
ِ
l اششa
َ
g
ِ
ي•
ِ
ن
َ
اشش„
َ
و
´
ل
َ
ات
َ
i
َ
.
َ
ف
َ
ل
َ
ه
ُ
ل
ّ
لا V‚
ِ
.ª0T6_
V
0< h+aP_
V
0 S-/F lY< ˜
:<لا.لا¿ — mb/+ML 5/li ة´ g
َ
ل
ِ
l ه
ُ
×
َ
م
َ
ن
َ
ا„
َ
و
´
ل
َ
•´ ˆ
ُ
_
ِ
_
´
شش×
َ
ل
´
ا ‡ذ
ِ
_ششل
َ

ِ
او
´
شش×َ .
َ
ب
´
V اذ ¯ ‚
ِ
ن
َ
وششل
ُ
وn
ُ
,
َ
اa
َ

َ
ƒي.
ِ
س
َ
.“d=²/0< 1šo/0 S-/F lY< ˜
:Ÿبا_لا — b/+ML 5/li i
¸
ششل
َ
¿
َ
ن
´
ششم
ِ
ه
ُ
ششل
ّ
لا ï َ شش›َ ت
ّ
ا ام
َ
اشa
َ
ب
ِ
ه
¸
ل
َ

ِ
•Š „
ُ

َ
m
َ
ï َ ل
َ
اذ ¯ ‚
ِ
ه
¸
ل
َ

ِ
ن
´
م
ِ
ه
ُ
×
َ
م
َ
ن
َ
ا„
َ
ام
َ
¿
َ
_
¸
شش×
´
ب
َ

َ
عَ م
´
g
ُ
m
ُ
×
´
ب
َ
ƒ×
َ
ل
َ
¿
َ

َ
ل
َ
†َ SDD-/F lDDY<| ˜
59-E0TDDDP< b/+DDDML TDDDk; 7DDDe ŒfM9DDDA]0< ª®+DDD?9/0
— mn+oI N=O/0 3: WŒ+?²9A0< i
ُ
a
َ
ششm
ّ
لا ه
ُ
ل
ّ
لا C; ˜
Bh0<TDD/0 bDD=: ±u0lDDp/0 GI Fl8oK/0 f:< Sq lY
3-K/+M/0 3: 3
È
²9[4 lY< N=O/0 5-/^
V
³+9pH _اششˆ
_سولVا BTDDP; 5ilDDI ¼DD-/ Cv/0 T
R
-[/0 TK8
Ž
/0 m
GDDI º
R
+DD?/0 |5DD-/^
V
œDD@=H C;|5DD-/^
V
T
R
KDD8H CvDD/0
—7Y\l4;< 7š@u0lP i
´
ل
ِ
,
َ
م
´
ل
َ
B0

TDD/< vDDO9H 7DD/ C; ˜
BQ]+Ka/+6 ¸894 lY +KaI BQ+?6< Œ+?6; 5/ ¼-/<
1…•
n+DDi ´u+o?/0 3: WX
Ž
?4 :ن¿_.فaلا “DDH™0 GDDI
GDDI Flš-/+DDk B0

TDD/< 5DD=/ SDDMq 3DD4 SDDk bDD=: F
×
\
— m7š/li ه
ِ
ل
ّ
لا ن
ُ
ب
´
ا _
´
,
´

َ
عُ m7š/li GI \+8?/0< ˜
— ه
ِ
ششل
ّ
لا ن
ُ
ب
´
ا g
ُ
ي.
ِ
a
َ
ل
´
ا GDDI >1DDM/0 Gk1DD.Kk< ˜
— *; 7DDšK:® هششللا <اش.ب ةشž–ƒaلا 5DD=/0 F
Ž
1DDI ˜
T/l/0 *• BT/< 5/ ¼-/ 5E; GI Z-K@/0 b=: b/+ML
GDD/®; b/+ML 5=/0< BWT/0< ¼?q 34 *laH *; T
Ž
6 ]
5DD/ *lDDaH *; 3DDaKH fI BŒG2 5=tKk ¼-/ B7HTi
5DD=/0< B“DDq<® 5DD/ 3K/ ]^
V
*laH ] T/l/0 *•< BT/<
mb/+DDML 5/lDDo6 ‹\+2_
V
0 5-/^
V
< “q<® 5/ ¼-/ b/+ML
— ه
ُ
شل
َ
ن
ُ
وشž
ُ
,
َ
_ش.
ّ
أ
َ
_
ِ
ر
´
V
َ
ا¿
َ
<
ِ
ا¿
َ
اa
َ
ش.
ّ
لا Ÿ
ُ
,i
ِ
شب
َ
ة´ .
َ
>
ِ
اm
َ
ه
ُ
ل
َ
ن
´
ž
ُ
ت
َ
م
´
ل
َ
¿
َ
i
´
ل
َ
¿
َ
— ÒÉ ˜ i
´
ل
َ
و,
ُ
م
´
ل
َ
¿
َ
C; ˜
BÕF+DDP FlDD/l4 SDDk *• Bh
È
;
R
]< >
È
; 3DD4 T/lH 7/<
0

Fl/l4 *laH *; g8H fI BG/®; 7HTi b/+ML 5=/0<
b/+DDML 5DD?: “DDH™0 –DD`E Ti< BT/0< 5/ *laH *; ]<
Cv/0 n<•0 lšI BQ+š@/0 Z-Kq 34 Ÿ[?/0 “”+P^
V
5DDM4 3DDaH 7/< *+k Cv/0 7HTo/0 BWFlql/ Œ0T960 ]
— W1DD-ž ŒGDD2 i
´
ش>
َ
أ
َ
او
¯
شف
ُ

ُ
ه
ُ
شل
َ
ن
´
شž
ُ
,
َ
م
´
شل
َ
¿
َ
C; ˜
T
«
DDP; 5-d2 ]< B1-¯E ]< BS« -t4 f:< Sq 5/ ¼-/<
GDDI ]< B5L+`DDc GDDI ]< B5DDL0j GDDI ] B5DDo=r 34
— 5/+DDMI; Ÿ
ُ
يa
ِ
شش.
ّ
لا و
َ
ششm
ُ
¿
َ
Œ
´
_
´
شش.َ ه
ِ
ششل
ِ
.
´
a
ِ

َ
_
َ
ششي
´
ل
َ
_
ُ
يm
ِ
.
َ
لا ŒGDD2 SDDk £DD/+4 lDDY m1-tDDk 3DD60 n+DDi ˜
B5-4+DD[H 1
«
DD-¯E 5o=r 34 5/ *laH ¸-aI B5o/+r<
GDDI< BWX
Ž
DD?L< ºT
Ž
DDoL< b/+DDML É 5-E0TDDH ŸDDH1i <;
360 G?6vk mSq< X: 5=/0 nloH) GATo/0 ¬HTp/0
B£DD/j 5/ 3aH 7/< G?K92< B£/j 5/ 3aH 7/< hF›
BGE;TDD6 +DDKk GETDD-MH 3DD/ m5/loI C+H^
V
5dHvaL +4œI
1…1
+DD4;< B5LF+DD:^
V
3DD4 G
Ž
DD=: *lYœ6 N=O/0 n<; ¼-/<
m5/loI C+H^
V
5K92 iشش>Vا ا.أ¿ .اi
¯
ل
َ
¿
َ
ه
ُ
ل
ّ
لا ï َ ›َ ت
ّ
ا
iamلا Cv/0 B i
´
ل
َ
و,
ُ
م
´
ل
َ
¿
َ
i
´
ل
ِ
,
َ
م
´
ل
َ
B ه
ُ
ششل
َ
ن
´
ž
ُ
,
َ
م
´
ل
َ
¿
َ

i
´
>
َ
أ
َ
او
¯
ف
ُ

ُ
.'

…ل
َ
ف
َ
ل
´
ا ةروس
ة_,_شلا <اˆول›aلا نم هللاب ةذا×.سVا

1…&
ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô …ل
َ
ف
َ
ل
´
ا ةروس F+DDdM=/ 7-=ML +š-I< B“-a4
5D/f@6 0<v-M9D[H< B3DKP1/0 bDKP b/^
V
0<œ@=H *;
0j^
V
SDD-=/0 1DD2 3DD4< B5L+il=O4 12 34 5E+,=A<
B“DD.Pl/0 3DD4 5DD-I ºlDD`?/0 Ÿ-DD8H +DDK/ B7DD=Ê;
SDDk 1DD2 3DD4< B5DD-I \+DD@`/0< \01DD2•0 \+DD.9E]<
*+DDk 3-9=/0 3-LjlMK/0 TP^ GY< B1P+A< TA+P
.+Kš6 5[`E jl
Ç
MH 7=A< 5-=: 5=/0 b=c


ة_,_شلا <اˆول›aلا نم هللاب ةذا×.سVا

)N
V
=

`‰/
Š
0 >
Ç
1

6
V
j Rl: R ;

SŠ i
R
— 1 )N

DD=

r‰ +4

1
Ç
2‰ 3
Š
4
V
'
& )Ÿ

i

<

0j ‰^
V
N
È
A
V


1
Ç
2‰ 3
Š
4
V
<

' { Q
V
+DDe ‰+`Ž?
Ž
/0 1
Ç
2‰ 3
Š
4
V
<

'
)T
V
o‰M
R
/
Š
0 GI
V
• )T

[

P

0j ‰^
V
T
È
A
V
+P

1
Ç
2‰ 3
Š
4
V
<

' ƒ ˜ '

:نيتذو×aلا _¿•. €.س
1…{
CFlDDš-/0 7DD8:•0 3DD6 TDD-d/

1pDDA “DD8i mŸdDD[/0
GDI Œ+Dq +DDKk 7=DDA< 5DD-=: 5=/0 b=c 5=/0 n‰ lA\
¸

DDq
R
GDDI W1pDDA 5EUDDI B“DD.u+: 3DD: 3-p-pDD8/0
5DD-=: 5DD=/0 b=c 5A;\ “”+.4 5-I 'Z=,/0 1.i)
TDDP^ 5DD-I FlDDoM4 1DDL<< B5,.4 *+?A;< B7=A<
5DDD-=: –/XEœDDDI B16_+DDD6 ®<1DDD²4 ‹TDDDoŠ : R ‹1DDD.:
B‹TDo: –D=pE0 “DH› ;1Di +DK=k SDM@I B*+DLjlMK/0
b9P B“`•r
V
5[`E GI 7=A< 5-=: 5=/0 b=c Tq<<
3DD4 ËDD.E +DDKEœaI Bh+DDoI B‹1-r•0 ‹ToŠ M
R
/0 –=pE0
5DD=/0 b=c 5=/0 nlA\ bi1
Š
H

SH1dq SMq< .n+o:
V
SDDk 3DD4 B£-i\; 5=/0 7A+6¡ m nlo-I B7=A< 5-=:
5DD=/0< B3DD-
Š
: ‰ < TDDA+P 1DD2 3DD4 B£DDHj»H ŒGDD2
.¡£-`.H

— …
ِ
ششل
َ
ف
َ
ل
´
ا <
¯
_
َ
ششب
ِ
ذ ُ وششعُ أ
َ
•´ ششˆ
ُ
+DDH SDDi C; ˜
NDD=`?H CvDD/0 gdDD8/0 >1DD6 7DD89:;< ¤@9/; TKp4
hf¯/0 5?: G=@?H< BS-=/0 5?: •ا.ع نبا _اˆ m
— …
ِ
شششل
َ
ف
َ
ل
´
ا — mb/+DDDML 5/lDDDok g
R
dDDD8/0 ˜ …
ُ
ل
ِ
اششش•
َ

ِ
ا.
َ
m
´
p
ِ
ا NDD=I 3DD4 3
R
-6; lY m>1M/0 n+t4; GI< ˜
gd8/0 ن¿_.فaلا _اˆ gdDD8/0 ´-8OL ŸdA m
B“DDK=¯/0 ‹TDD2 TDDM6 gdDD8/0 \lDDE À+tdE0 *; jlM9/+6
*; +DDKaI B‹TDD./0 TDDM6 ³1DD`/0 ŒDDG@K/ SDDtK/+k
£/vDDaI B-+dDD8/0 ªlDD=,/ 0

1DD¯9?4 *lDDaH *+DD[E_
V
0
— -+DD@?/0 ŒDDG@4 Ÿi19DDH ¸u+DDO/0 اششم
َ
_
¯
شش.َ ن
´
ششم
ِ

َ
ل
َ
†َ B¼DDE_
V
0 3D4 Q+il=OK/0 Z-Kq 12 34 C; ˜
1…•
j
È
»DD4 SDDk 1DD2 3DD4< Bh0lDDš/0< B>0<TDD/0< B3DD@/0<
— b/+ML 5=/0 5o=r €
َ
ˆ
َ
¿
َ
اذ َ ‚
ِ

¸
س
ِ
اr
َ
_
¯
.َ ن
´
م
ِ
¿
َ
˜
*U
V
DDI B5DD4fÊ T9DD20< 7=Ê; 0j^
V
S-=/0 12 34< C;
¼DDE_
V
0 3DD4 1DD./0 SDDY; +YT?: 1.9?H S-=/0 “K=Ê
¡SHl=/ b`r; SR -=/0¡ StK/0 GI 0l/+i 0vš/< 3@/0<
‡šا_لا _اˆ BSDD-=/0 12 34 jlM9H *; 14;
R
+KE^
V
< m
h0lDDš/0< B+DDš4+q› 3DD4 ª+d[/0 ³1OL S-=/0 GI *•
ZDDoH< B16+DDaK/0< À
R
\+DD[/0 7DD@šH< B+DDšE+a4 3DD4
— Õl²/0 5-I SoH< BNH1p/0 <
ِ
ا.
َ
اف
ّ
.
ّ
لا _
¯
.َ ن
´
م
ِ
¿
َ
i
ِ
ششn
َ
×
ُ
ل
´
ا _شش•
ِ
GL0lDD=/0 1P0lDD[/0 1DD2 3DD4< C; ˜
+š-I | 3O`?H C; | 3t`?H< °l-r GI 0

To: *ToMH
SDDq1/0 3DD-6 0lDDi1`H< B3Y1p[6 5=/0 F+d: 0<1J-/
— 5DDq<®< V‚
ِ
i
¸
شش>
َ
أ
َ
ن
´
ششم
ِ
ه
ِ
شب
ِ
ن
َ

¯
اششm
َ
ب
ِ
م
´
ششm
ُ
ام
َ
¿
َ
ه
ِ
ششل
ّ
لا ن
ِ
ذ ´ œ
ِ
ششب
ِ
n+DDi ˜ ناششي

> وششبأ n<XDDE ŸdDDA< m
1pDDA CvDD/0 ¡7DD8:•0 3DD6 TDD-d/¡ “8i 3-LjlMK/0
Ë
È
DD.4 GDDI 7=DDA< 5DD-=: 5DD=/0 b=DDc 5DD=/0 nlA\
1
È
DDL<< B1kj “
È
M-=” | Z=,/0 1.i | ¸q< “”+.4<
B16_
V
+DD6 ®
È
<1DD²4 B‹TDDo: 1DD.: TDDP^
V
5DD-I FlDDoM4
“DDH› ;1DDi +DDK=k SDDM@I B*+DDLjlMK/0 5DD-=: –/XEœDDI
5DD=/0 b=DDc “DD`r 5DD[`E GDDI TDDq<< ‹To: –=pE0
h+DDoI ‹1DD-r•0 ‹TDDoM/0 –DD=pE0 b9DDP 7=DDA< 5-=:
— n+o: 34 Ë.E +KEœaI اذ َ ‚
ِ
i
¸
ششس
ِ
ا>
َ
_
¯
شش.َ ن
´
ششم
ِ
¿
َ
i
َ
.
َ
>
َ
n0<® bDD?K9H CvDD/0 TDDA+p/0 1DD2 34< C; ˜
b/+ML 5=/0 5K[i +K6 b½1H ]< BW1-ž 3: “KM?/0
.5/

1…ƒ
•ا.
ّ
لا ةروس
ني‰ايشلا _. نم ةذا×.سVا

ةر
َ
و.
Š
لا ‡
´
i
َ
,
َ
نيب
َ

Ô •اشش.
ّ
لا ةروششس GE+DDe GDDY< B“DD-a4
>1DD6 Œ+DDK9P]0< ‹\+@9DDA]0 +DDš-I< B3-LjlDDMK/0
5E0lDD:;< ¼DD-=6^
V
BŒ0TDD:•0 TDD:; 1DD2 34 >+6\•0
º+DD?/0 *<lDD²H 3HvDD/0 B3@/0< ¼E_
V
0 3-”+-2 34
.Œ0lž_
V
0< “AlAl/0 ª0lEœ6

;TDD6< 3-LjlMK/+DD6 XHXM/0 >+9a/0 79r Ti< Ô
B7DD9O/0 3DD[P< BŒTd/0 3[P 3-6 ZK@-/ B“pL+`/+6
3-M9DD[H TDDdM/0 *• Bn+DDK@/0< 3DD[p/0 “H+ž £/j<
.59H+šE b/^
V
14•0 “H0T6 34 B5-/^
V
¤@9=H< 5=/+6
1……


ني‰ايشلا _. نم ةذا×.سVا


V
+DD?
Ž
/0 >
Ç
1

DD6
V
j RlDD: R ;

SŠ DDi
R
— 1 )º
V
+DD?
Ž
/0 £
V
DD=
V
4

'
& )º
V
+DD?
Ž
/0 5
V
DD/

^
V
' { )º
V
+DD?
Ž
O‰ /
Š
0 º
V
0l

DDA
Š
l

/
Š
0 1
Ç
DD2‰ 3
Š
DD4
V
'
• )º
V
+DD?
Ž
/0 \
V
<T
R
c
R
GI
V
º
R
l
V
A
Š
l

H
R
Cv
V
/
Ž
0' ƒ “
V
DD?
Ž
@
V
/
Š
0 3

DD4
V
'

V
+?
Ž
/0<

… ˜ '

— ذُ وششعُ أ
َ
•´ ششˆ
ُ
7DD89:; TDDKp4 +DDH SDDi C; ˜
— 1-@9DDA;< ¤DD@9/;< •
ِ
اشش.
ّ
لا <
¯
_
َ
ششب
ِ
N/+DDO6 C; ˜
7Y+DD-P; CvDD/0 B7šElÆDD2 16TDD4< 7DDš-614< º+DD?/0
7DDM?/0 ª0lEœDD6 7DDš-=: 7DDME;< BhTDDM/0 34 7YTq<;<
ن¿_شش.فaلا _اˆ | 1kvDD/+6 º+DD?/0 ´
Ž
DDr +DDKE^
V
m
| NufO/0 ZDDD-Kq >\ 5DDD9K¯: –DDD=q *+DDDk *^
V
<
1OŽ DDA b/+DDML 5DDE^
V
¬DD-P 34 B7š/ +

KH1aL< +

`H1.L
B7DD=M/0< SDDoM/+6 7YTDD4;< B*lDDa/0 GDDI +DD4 7DDš/
SDDDJI; 7DDDšI B5DDDATi “DDDauf4 7DDDš/ T@DDDA;<
— Àf”_
V
0 bDD=: Q+DDil=OK/0 •
ِ
اشش.
ّ
لا Q
ِ
ششل
ِ
م
َ
C; ˜
+

DD4+L +

a=4 B3-4lap4< 3-Kk+P N=O/0 Z-Kq £/+4
16

TDDH< B7š/+DDK:; ËdDDJH< B7DDšKapH Bf

4+DDk f

4+2
— 1DDDo`H
R
< GDDD?²H< BnvDDDH< XDDDM-I B7šE<»DDD2 ه
ِ
ششل
َ

ِ
1…‡

ِ
ا.
ّ
لا .W0lDDA 7DDš/ >
Ž
\ ] CvDD/0 7YFlDDdM4 C; ˜
_.‰_nلا _اˆ — n+i +KE^
V
< m •
ِ
ا.
ّ
لا Q
ِ
ل
ِ
م
َ
Ô ه
ِ
ل
َ

ِ

ِ
ا.
ّ
لا B7DDša=4 5DDE; 1kvI +

kl=4 º+?/0 GI *• ˜
7DDšš/^
V
5DDE^ 1kvDDI W1DD-ž TDDdMH 3DD4 º+DD?/0 GDDI<
œDD@=H
R
< 5DD6 j+M9DD[H *^ ŸDD@H Cv/0 5E;< B7YFldM4<
0vš6 ‹\l[/0 Ÿ-L1L< BŒ+K¯M/0< Ál=K/0 *<F B5-/^
V
]

<; *+[E_
V
0 *• £/j< Bª0T6_
V
0 bš9?4 GI Sa./0
“DD-619/0 ª0lDDE; 3D4 WTY+D.H +DK/ B+

6\ 5/ *; µ1MH
— •
ِ
ا.
ّ
لا <
¯
ر
َ
>1DD/0 0vDDY *; µ1DD: S4œL 0j^
V
7e ˜
£DD=K/0 lDDšI 5DDo=r 3DD: GDD?ž B5o=r GI µ
«
1894
— 7š/ •
ِ
ا.
ّ
لا Q
ِ
ل
ِ
م
َ
5DDE; µ1DD: 5=4œDDL F0® 0j^
V
7e ˜
SDDk 3DD: GDD?²=/ ]^
V
‹F+d: ] 5E• BTdMH
R
*; Np9[H
— W0TDD: +DD4 SDDk 5DD-/^
V
1DDo9`K/0 BW0lDDA +DD4 ه
ِ
ششل
َ

ِ

ِ
ا.
ّ
لا ¸DD9aH 7DD/< +

DDefe º+DD?/0 Ñ`/ \1k +KE^
V
< ˜
Œ+DD?9:]0< 7DDšK-¯ML< 7šI1DD2 \+DDšÊ_
V
B1-KDDJ/+6
m1:+./0 nli GI \01a9/0 3[P +Kk B7šEœ.6
ŒGDDDD2 Q

lDDDDK/0 N
R
dDDDD[H Q

lDDDDK/0 \; ]
01-o`/0< b?

²
V
/0 0j Q
R
lK/0 ´² ŽE
:_ي.„ نبا _اˆ Q+`DDc 3DD4 Q+`DDc Õfe WvDDY
¡“DD-š/_
V
0¡ < ¡£DD=K/0¡ < ¡“-6l61/0¡ Sq< X: >1/0
Œ+-DD2•0 ZDD-Kq< B5š/^
V
< 5a-=4< ŒG2 Sk >
Â
\ lšI
jlDDM9H *; v ‰ -M9DD[K/0 14œ
R
DDI B5DD/ “DDkl=K4< “il=O4
— Q+`8/0 Wvš6 ¸89K/+6 •
ِ
او
َ
س
´
و
َ
ل
´
ا _
¯
.َ ن
´
م
ِ
˜
ŒlDD[/0 ¬HTDDP GDDo=H CvDD/0 *+,-./0 12 34 C;
*+-DD8M/+6 5DDH1²-/ *+[Eß
V
/ ºlAlH< B¼`?/0 GI
1…ˆ
— •
ِ
ا.
ّ
›َ ل
´
ا 0j^
V
1rœDD9H< GDD`9OH C; ¼DD?OH Cv/0 ˜
ºlDDAlI F+DD: 5DD=/0 3: S`ž 0jU
V
I B56\ TdM/0 1kj
| 5DDK,r ZDD½0< *+,-DD./0 *^
V
¡ ¬HTDDp/0 GDDI< 5/
B¼DD?r 5DD=/0 1DDkj 0jU
V
DDI BhF› 360 Ÿ=i b=: | 5`E;
— ¡ºlDDAlI 5DDd=i 7DDo9/0 5DD=/0 GDD[E 0j^
V
< ‡ï
ِ
ششل
ّ
ا

ِ
ا.
ّ
لا ر
ِ
¿i
ُ
m
ُ
_•
ِ

ُ
و
ِ
س
´
و
َ
,
ُ
GDDo=H CvDD/0 C; ˜
º<+DAl/0 µl?DDc 1D.d/0 >lD=i GI 5tdr ‹T

./
h+Y<•0< _.‰_nلا _اˆ . Œ+:T/0 lY 59
R
AlA<< m
3DD4 Ÿ=o/0 b/^ 54lš`4 S8H G`r hfa6 59:+,/
— Qlc ª+KA 1-ž •
ِ
ا.
ّ
لا¿
َ
ة
ِ
.
ّ

ِ
ل
´
ا ن
´
م
ِ
— ˜ ن
´
م
ِ
˜
lY Bº+?/0 \<Tc GI ºlAlH Cv/0 0vY C; “-E+-6
mb/+DDDML 5/lDDDok ¼DDDE_
V
0< 3DDD@
V
/0 3-”+-DDD2 3DDD4
— م
´
g
ُ
ششm
ُ
×
´
ب
َ
_>
ِ
وشش,
ُ
ن
¯
شش”
ِ
ل
´
ا¿
َ
_
ِ
شش.p
ِ
ا ن
َ
ي‰
ِ
اي
َ

ار
¯
¿_
ُ
ششr
ُ
_
ِ
و
´
ششn
َ
ل
´
ا ,
َ
_
ُ
شش†´ š
ُ
_
¸
شش×
´
ب
َ
_ششل
َ

ِ
“DDH™+I ˜
*; £2 ]< B+

M-Kq 3@/0< ¼E_
V
0 12 34 ‹j+M9A0
3-”+-DD2 3DD4 0

1DD,r< +

a9I T
Â
2; B¼E_
V
0 3-”+-2
B‹j+M9DDA]+6 ¼DD?OH 3DD@/0 *+,-DD2 *U
V
DDI B3DD@/0
5DDH1²H< ÜP0lDD`/0 5DD/ 3DDHXH
R
¼DDE_
V
0 *+,-DD2<
hlDD8MK/0< BŒG2 54X: 3: 5-?tH ]< BQ01a?K/+6
.5=/0 5K8: 34

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->