P. 1
Handbook One

Handbook One

|Views: 76|Likes:
منشور بواسطةYousuf Khan

More info:

Published by: Yousuf Khan on Nov 22, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

یکرپ ی مول څ ړ

تسایس

فده
ونننوفیرعت د تننسایس د د ، تننسایس ننك هراننب هننپ ې وننلیبلیب د ا وا ونودننن
ونوتشادرب ، تسایس د د يننسایس ونلو هنپ داونیه د وا _ونن-و~ ټ وننسورپ د ن´ ې
وځښښښ ,ونن·ه د هرانن,ل ¸و ¸روعننش د ډګ د ه ا هننپ اد تای¸ د =رد يننسایس ړ ې
.,واهوپ ر-ت=~
` تسایس -
هزیرس
ا-س ¸ن لو-~ د تسایس د ې .ا~عتسا هر~ود ,وش »ا= ¡ ې هپ لو-~ د د كاو ې ې ې ګ یهوپ دناب »و+ف~ ې اد هننن ایت ا هت ړ
و= .¸ یسا~=ا ږ ره تسایس د ¡ هر~و ې څ ¸و -ای¸ .ا~عتسا ~لك د ې ، وا ونا ا-ع~ هننپ هرنن=ن ي~ل= هل ی هر~و·ه ګ ې
¸ ك .دیل وایت نا وا _لاو .و .و ك ونو·اد-~ ږې ې ړګ ځ ډ ډ ې . .,= هل ر هپ هوپ ¸ی-لو ره لب د »ل= ه=د ېڅ ې ې ټ ې ې
. ¸د يل=ار ´پ -اریی·ت وا ,د , ك .و=ت روپ هسوا رت هلیپ ې ړ ې نن´ ننن --ن هپ ې ۍړ ۍ ه ا هننپ تننسایس د ړ د و .انن´ څ
،هنوبات´ ه´و هر¸ ټ ېڼګ اپ هر¸ ونو لس هپ وا لا-~ ېڼ ګ ې -لا=~ ،هنوتین-=ش ينسایس »ن+~ ، -نسر .¸ نی´ .×یل ۍ ږ
وا يتلود هپ ن د »ول= يسایس وا تسایس .¸و´ هن ی وا -=ب ه ا هپ ی ¸ا~لا= وا ¸اهوپ ۍړ ړ څ ړ ې ا نن´ ونونوت-هوپ ودا¸ ې
ه~ی-تنن~~ هننپ -ل= ن د .¸رل هنو~ا-~ وا ´و ~+~ ´ ورادا وا ونوداویه ولیبلیب هپ -ل~~ اد .¸ ی´ ¸یردت ۍړ ۍ څ ې ې ږ
، نا اننتدو´ ،هنوننبل-نا ،هنونن~ی¸ر ينسایس .¸ ننی´ ¸نن~¸ی=ا هن= تنسایس هنل ه وننت ه~ی-ت~~ ری= ای ې ګ ږ څ ګ -اننبا=تنا ،
، هنوتی~كا= وا هنونانن~لراپ ،هنوت´رننش يلانن~ وا ¸دانن-ت·ا ،هنو - رو= ،هنودنو ، رادا ¸ین و وا ¸ی-لو ګ ځ ګ ې ې ړګ ې ټ
نا اروش ې ګ ، .يل=ا ه-ی¡رس ه= تسایس هل .و څ ټ
هرس هیول هل .¸رل ه=~ هود تسایس _ل´ښ هپ ._~ ه نردب وا _~ ښ ګ يل´ د .دنن= وا »نن=ن د ی ´ _~ ې ې ولتننسوار ،
دناه وا ه ه هرا,ل و ي~و~= وا ت=ل-~ ¸یلو څ ټ ټټټټ ګ و-یو . و= -لو هپ ی ´ _~ ه نردب هپ ټ ې ې ګ ه اننی ننل وننی د دننناب ې ډ ې ې
¸=ش هوی وننلوك د ت اوران د ر` د هل وا ولو -ی د ر-س` وا =لس د ې ګ ې ې ګ ټ ۍ ې نل نله هران,ل ې ځ ې .¸ ك .دننیل ږې
، -ل= ل ې ډ اد ه-لانن= .ي ناد هت ¸ادی~ -راع~ وا ¸را-~ د وا ¸ول,= ,رول وی ویرول وود و=د هل ، ¸ و وا ګ ې ې ړګ
.¸د هن وا وو هن . ب هلبوی هل ت=و یه هنو=~ ه اود اد تسایس د ¡ هد ې څ ړ ې
سایس د ,د _نود یاپ هله »ل= ت ې يعی-= وا و¸ی-لو ورون د ¡ ټ ې و-هوپ رپ ¸و `و ووایرب ړ ه ه= و·ه هل ، ټ څ ګ
وا يل=او ¸وسرو ه هت و·ه ټګ تسایس د رو ¸ن د ه´ . ېځ ~ -هو, ې لو هل ه نا, - ټ ځ ګ - اورا ، ندن¸ی, ې
-هوپ ې ،(¸¸ولوپورتنا ) ندن¸ پر~ب، ې ې ·و-= ،دا-ت·ا ،-= و ورون وا هپ =ر~ ور¸و ب د ،يش ,ا ك هل ب و-هوپ ۍ ې ړ ې
. يش هن تاپرو هب ایت و .و=ت وا ریی·ت د وا ي رو=و هب ه ت=~رپ هل ، ¸رل هنو ¸و -ولا د هب ر ې ړ ځ ګ ېڅ .ا= ره هپ
تسایس د ¡ هد ه-ی ا هنودای × د د ې ړ ې ټ ې -هو, ې هنو·اد-~ ي-ی= یه هپ ن د .ي~و~ ¸ولدب ه ان ه ´ .~= هپ څ څ څ ۍړ ې
و ټ ګ ´ ې ك ¸رد د هپ .¸و `و ~-ب هپ -هو,تسایس د د .س ك ولس هپ ¡ ,`دنو~ وش هن .~= ساد ې ې ړ ټ ې ې ې ې ې
¸ ی´ ه ه ږ څ ¡ ې ~ ولو رت »ل= تسایس د ټ وا علا=~ تای¸ ` د »ل= ه=د د .و د هپ و يش ¸ایب -اساسا »+ ې ې ډ ې څ
.ورلو -ا~ولع~ يتا~د-~ هرا,ل ن ې ړېڅ
ک تغل هپ تسایس ې
ك ( دی~= -هر· ) ¸و~ا· وی هپ ب¸ يسرا· د ې ګ ۀ ې تسایس ، وا وینرو´ د داویه د ،.و´ هرادا ورا¡ د داویه د
ورا¡ وینر+ب .را څ د ، .و~س ورا¡ د و´ل= وا ه-لاپ تی=ر ، ~لو -یرعت ه-لا, يننسرا· .ننب وننی هپ ¸ار ه=د . ,د ,وش
ك ( اد=هد ه~ان ت·ل ) ¸و~ا· ې تسایس د رت اس -ل~ د :ولول دن` ~ل´ ې ې ه-ت ،ت=اف= ، ه-تاس تی=ر هپ ،تسار= ،
،تسایر ،ت~و×= ،ه-لاپ تی=ر ،.و´ ي-~´او دناب ې .تی~´=
س د تسای رت ×=~ ولوفیرعت ې هد هن هدب ي~و~= ل وی ه ا هپ تسایس د ¡ ړ ړ ې ونودنا -ل هت ونوتشادرب وا ډ ه راشا ه :يشو
نوغرل د ه ا هپ تسایس د ړ روصت وناینانوی و : د ¸انننوی ينو=رل د ونننار´ف~ د تننسایس نن´ ورانن`' هننپ ې
هلنن-ا· » ه=انن~ه نن-عی .هد وننش .ری~ش هلیسو هوی ولو´ هس`رت د و=و~ و ول ې ې ړ ه-یدنن~ «
1
ننی ¸ونن=ل·ا نن¡ ې ې ,وننل
و _´نوونایب ´ ¸یو هپ ¸ و~ون د . ې ړ را¡ ې هلو رد ډ ې و ې .-= د ه·ه .¸رل »×= رس د ´ ¸دب هپ ¡ هو· يل-= : ې ې
¸ادنوا= هرس نا,ش هل ~ر د ۀ ې ¡ هو· هی--= ·¸د ¸ ´ هی-~ت ې ړ .ننب وا . ¸د .~اش ´پ ¸ای وپ وا ¸یلوپ ، ي´نوتاس ې ځ
¡ هو· هیو+ش ې -اتك .,=پ ی ¸و=ل·ا ې ~´ وا ور تع-- ´ -ات´ تیرو+~= ګ ې ور - ګ .¸وبو~-~ هت
 ه ا هپ تسایس د ړ روصت يمر : ونای~ور هد= هر رت ېډ ونو= ا ي·و-= تسایس د ړ هت
و _لو ا »اپ ړ و·ه ..لب ~-ب وا ه-ی¡رس ونود-ل¡ يسایس د ی هنوتیع·او وا ټ ې , ( =او ) -رد· -رد· د ،
ه-ی¡رس ه= -لو ي-ید هل وا تی=ور~~ ، څ ټ ې -لو يند~ وا يسایس د ې ټ دود= ونورایت=ا وا ونوتی=ل- د
.و د هپ .. هنودیرب وا ډ ې ړېڅ ورو ورو -رد· و ب هود هپ ڼ وش د- ر ار ګ څ ا¡اپ وی : ¡ ې داویه د
لوك هرادا ی را¡ ې ې ې ا~یل´ .ب وا ، ¡ ې و×ل= د . لولا--س ی را¡ ي-ید ې ې ې
 تسایس د روصت يم!سا : ´ ه-لو هپ »لسا ې ټ هرا¡ تسایس د د _~ رپ ×~ د ې ځ
دیل ه=د .يلوب ت·ل= ,اد= ,رول هل نوو ر` د و´ل= د هرا,ل =ر~´ین د ك -ر=' وا ایند هپ ې ښ ۍ ې
هپ _ل-ا - ا= وا ~ا=د ,و·هد ، ر` ې ې ې `و دناب ~-ب ړ ې ټ . ,د وا هفیل= د ¸انا~ل~~ ه-ه~~ _-س
هل اروش «د-= وا .=» د هرا,ل ول´ا د ر~~ ټ ر` ې هپ .¸و´ يل~= تعیب و×ل= و~ا= د وا .و-· وا -ا=یا
هت ا¡ ساد دیاب ---~ ت·ل= ي+لا د ¡ ¸د رواب د هپ ¸انا~ل~~ ه-ه~~ هعیش ¡ ´ .ا= ساد ې ې ې ې ې ې
اد وا ،¸و د ن هت -ا=تنا ,اد= د ¡ يش . ´رو ې ږ ې ړ ( ¸ا~ا~ا »و-ع~ ) ¸ی~و-ع~ ~-ا ۀ ¡ ¸د ې د
، ر-هر ۍ تی`و ¸و-ع~ وا تیع=ر~ ي-ید ورا¡ هپ ه اود و= .¸د ¸ا~´ ¸وش .دن¸یپ ´ ړ ې ، ·ر· ي-ه~~ ې
1
هل-ا· » ه-ید~ د ,ا ه·ه ری-عت هپ ¸و=ل·ا د .هد ا-ع~ هپ را ه ولو رت ای هرو= د « ځ ښ ښ ټ , ¸ادنوا= .-= د وا ¸ا~ی×= ¡ ې ´پ ې
ت~و×= د ،¸ ´و ي-~´او ړ راد ۍ ور وا هد=ا· هد ` _~ رپ رایع~ رپ وت`و-ع~ د ړ ه يش ، ه·ه رو ¸ن .رایع~ هپ وتاسو~=~ د هن ځ يلای ی' ډ
،¸و يلدیسر هت .ا~´ ×پ -ا-~= وا -ای·ل=ا ¡ هنوت و= ېښ ې ښړ ¸وك هی-~ت هرس -ید~ هل-ا· هل ې .
،ونوریپوت ه وی هپ څ ,ا وی تسایس وا ¸ید د .ا= ره هپ .يلوب =رش تعیب ځ يساسا تشادرب ه=د د _لاو
.,د ر--=
 ه ا هپ تسایس د ړ روصت يیا"یرما : يیا×یر~ا ونار´ف~ -ا ي~ل= رپ تسایس ولو
. ,د _لورد ي نوو هل و ا×یش د تشادرب ه=د ځ ښ ګ
2
هد ت~ی=ا ه¸ =ا ، ې ې ی تسایس ¡ ې ې ,~ب د ېړ
تسایس د ، لاب _´نورل د-~نونا· ۀ ۍ تی¸وپ هل وا دولرد رواب ی و-یودنا و يفی´ هپ ې ړ و ه-ی¡رس ی ه= »¸ی ې څ
ي~ل= ي نوو ه=د .هت~ی=ا ځ ښ ) دور ې هنوشور ( ه نر ¡ هلو´ ا=دا وناهوپ . لو´ _ر=~ د=ا· وا ګ څ ې ې ې
`و وا هد- و= »ل= -ی¸· د ¡ ېړ ځ ې ) دنرا´ ې ښ دیدپ ې ( ¸ی-لو د ه=ا~ه »ه ´ »ل= هپ تسایس د ،¸رل ټ ې
.¸ ی´ .ورا´ -وت `و وا ت و= -ی¸· ږ ړ ښځ
و= هنونفیرعت هن=د .¸د ¸ونش . ´رو هنوفیرعت .یبلیب هل×ه هپ تسایس د ´ _ل=-ا هپ ړ ې نك .ان= ¸نی= هنپ ې ين~ن
تسایس د ¡ ,`و´ ې ¸ ا·نوار هنو= ا .و ړ ړ ټ د . وتا~ولع~ وتای¸ ` هود هرا,ل ك ,اپ هپ وا هنوفیرعت رو+~~ ات-~ن ې
.وو´ دنا و -یرعت ر-اع~ تسایس د ایب ې ړ
:هنو#یر$ت ه%%پ رتیل» ې «
3
¸و~ا· وننلول ننك ې «.,د »ننل= وننلو´ ت~ونن×= د دننناب ونننوداویه هننپ تننسایس» : ې ونن=
«ربور»
4
¸و~ا· .«,د .~= وا ¸· ولو´ ت~و×= د دناب و-لو ينا~نا هپ تسایس» :يیاو ې ټ
د ه= ونوفیرعت و اود هل څ ړ ي وار ه=یتن ا ځ ¡ ې و= وی نلو´ ت~ون×= تنسایس _ون-و~ تنسایس د .نب وا ينیاو هنت و
و·ه د وا -رد· ،تلود .¸د ن ´ و·ه د وا هنونا~¸اس ي-ت ´ وا ي-تروپ .و ې ړ ښ ټ
:&یر$ت ر'ا$م :هل ,د -را-= وا ¸ ا·نار را¡ لو رادا د تلود ای -لو وی د تسایس ړ ې ې ټ ې ې ټ ې
 ر-ه ولو´ هرادا د ه-یر= وا ·
 د -رد· ·هنونا~¸اس
 = د ي~و~ ورا¡ هندو ر` ښ ·
 ود نسر د هنت -دنه ¸وش .كا ´=~ ې ټ ې هونی ،تنلود ·دننو ،¸ا~¸انس ، ن~س¸~ ونی د هران,ل ګ ې ې
وا در· هوی ،--~ت ساد ې ورون هنول~= ای .-'ار=ا
(ر)ه هک ید *+, تسایس ای-
-ی .¸د دو=و~ هنور=ن ه هپ و اود د ،ر-ه ه´ ,د »ل= تسایس ¡ اد ځ ټګ ړ ې ¸ا~ك ې روننن ينن-ی وا يلوب »ل= تسایس ځ
.ي ر-ه ی ڼګ ې هنن=د هرانن,ل يننلاو »ننل= د تننسایس د . ,د د ننن هننت »ل= ر-ه رت تسایس ¡ هد هر-= هد- ر اد و= ې ږ ې ګ څ
:¸ ك . وار هنولیلد ږې ړ
 ¡ ه× ·,د »ل= تسایس ې ځ هپ و´ی ا د ( دیدپ ) دنرا´ ای يش وی د -عی ، ¸رل د-~نونا· ړ ې ې ښ ۀ ې ۍ
=ل=ا »=-~ ه ا ړ .¸رل -ا تسایس ه·ه اوی هن ېځ هدنرا´ ښ ×لب ،¸و´ ي·رع~ ې د و-یناو· ول,= ا´و¡ هپ ټ
.¸رل »ه ایت و -یودنا و د ونونولدب و×نولتار د ´ ړ ې ړ ې تسایس ·,د `و ونوتیع·او هپ ` و~ع~ ړ ¡ اد .ا= ې
ر-ه ك _و~=~ هپ ې ،يلی=ت ،ي-یل=ت ¸ریو-ت وا وا ·لا-~ د ( رعش ه´ل ) و= ك ودراو~ و-ی هپ ې ې ځ
.¸رل هنو= ا ¸ار=ا ړ
 ~ ي~´ »ل= ره ¡ ه نر ې ګ څ هنولو=ت ، ری~ش ، ¸ادنا ه×ل ې ې ییا-=ا ې ت~ يفی´ وا هنولو= ه×ل
»ه »ل= تسایس د ،¸رل ه-یودنا و وا ه-ت´دنا و ړ ړ ه ان ه څ څ ت~ يفی´ وا ي~´ هنولو= دای هپ دیاب هت-لا .¸رل
ت~ يفی´ وا ي~´ ´ و~ول= يعی-= هپ ¡ وتاسو ې ې هنولو= دود=~ ر ` وا ¸=~~ر ` ېډ ېډ د .¸د
تسایس ك و~ول= و¸ی-لو هپ .و~ش هپ -هو, ې ټ ې ت~ هنولو= ،¸د _بات ونول~` ورون ری~ش وی د وا _ارپ ه وی څ
2
هپ `^°· تسایس د ¡ ي نوو و ا×یش ´ .ا´ ¸دلی~ ې ځ ښ ګ ې -هو, ې ه نا هوی »ون هپ -~ترا,ی يسایس د ،,د _ نوو _ن ~ول ګ څ ټ ډ ځ ښ ړ
¡ هو ه-لاپ ت-`~ ای »¸یویتی¸وپ را×·ا يل-ا ي نوو ه=د د .هلدی ر و ه=رب هوی ونو`=ب يسرد د »ل= تسایس د ورو ورو وا هلت~ینارپ ې ځ ښ ځ ګ
تی~ها رپ تسایس د .هلاب ل= ه= ورا¡ ي-ید وا يف~ل· ،ي·ل=ا هل ی تسایس وا دولرد را -ی ی ي´اول,= وا څ ې ګ ټ ې
3
) Littre • ( هپ -هر· اد ګ `^€· وش رو,= ´ .ا´ ¸دلی~ ې .
4
) •‚ƒ„rt ( - هپ -هر· اد ګ `°…† ¸دلی~ وش رو,= ´ .ا´ ې .
»ی-ت~~ د ه×ل تكر= ينارود وا هنوتل= تكر= ي-ی= وا ي-ه‡ ، تل= ،_لاو د ن وا _لاو رل ، ې ږ ې ي~¸` ،
هنوتل= ي·اك وا ولو ولو هپ ر-ه د .رون ساد وا ډ ټ ې هپ هنوتل= وا هنولو=ت~ ه=د ¡ هد هن ¸رور- ك ون ې ې
.يش .وینو ك ر=ن ې
 _و-و~ تسایس د . ,د وك ك هر` هپ ولتاس وا ول د -رد· د وا -رد· ښښ ې ټګ ون ه× ځ هپ
ه ل رت ل ك تسایس ږ ږ ې ¸رول هود : ¸و ×نوو´رو ¸ا~ر· _ ._×نو و ¸ا~ر· وا ړ رت ل ك ورا¡ يسایس هپ ږ ې
¡ اد .ا= ، ¸و ل~اش =رب -ی و´ل= د ه ل ې ې ې ې ځ ږ وا -لو ،تعی-= هل ه وت ي~و~= هپ _و-و~ ر-ه د ې ټ ګ
تسایس د ر-ه .,د ¸ایب تشادرب يسا~=ا د د-~ر-ه د ه= ر×· ه·ل= څ -هو, ې ¸و-ی-عت هن ن نا ې ړګ ځ وا ره
ایت و و نا ول,= د يش ,`و´ ¸=ش ړ ړګ ځ وو وی هپ هرس ولورا´ هپ ونوترا+~ وا ¸ا ې ¸رول .با-~ د وا رس
.¸ ´و تیلاع· ¸ر-ه هترپ ودولرد هل ړ
 هپ ،¸ كو .و =ان¸ =ا ارو= هپ ر-= ل,= ¡ يش ,`وك .اوتسایس ¡ هد ولودای د ړ ډ ې ې ې ې ې
ه نر اد د وا ¸ ك -ای¸ ری`ات ا-یو ل,= د هعیر‡ هپ ونورعش د ، ¸رلو ت=لب وا ت=ار- ك ور-= ګ ړ ې ې
ایس هپ وا ,د _ش وی ر-ه تسایس د هرس ه رس د هل و= يسواو »ه ¸~ر-ه ~ هپ ونوترا+~ ¸ر-ه ورون ې ټ
. ,د _ش .ب .رل ووایت و وا و=یر· ¸ر-ه د ك رابوراك يس ړ ې
 . ,د هن ر-ه ، ,د »ل= تسایس ¡ هد اد ه=یتن ه¸یلو ور-= ولو د د ې ټ ټ ې
. / سایس د )هوپ0 ې ریپوت )م رت ون ک يسایس ا ځ ړ
سایس د -هو,ت ې د دو=و~ ریپوت هدیرب هوی رت -~ رت ون ´ يسایس وا ځ ړ , تسایس د . -هو, ې وننن ´ يسایس د را´ ړ .و=انن=
وا ننیت و ،وتانا×~ا د يش ,`و´ ¸=ش وی .¸د .و´ يسررب ړ ووا ل هننل وعلانن=~ وا و نن´ هد¸ ، ړ را ې تننسایس .او يننش وا
هرا,ل ودیسر د هت =و~ =د ¡ لیسو ه·ه ې ې ې ې ی ې وت ،¸· ¸ورا´ هˆ= .ب ره ای ¸نا¡ ، ، يش ,اد ك _ش ره ې ر ~ ګ
د هپ هنوریپوت »+~ ولو رت -~ رت ون ´ يسایس وا »ل= تسایس د .¸رل ریپوت هرس ون ´ يسایس هل »ل= تسایس د ې ټ ځ ړ ړ
:¸د .وډ
 سایس د را´ هو,تسایس د لاوت ون ´ يسایس د و ړ .وك يسررب وا .و=ا= .¸د نن¡ هد هننن ¸رور- اد ې
هو,تننسایس نن¡ هتننش ¸انن´~ا اد ونن= يننسواو »ه _´نووك .~= يسایس د وا .اوتسایس ا=~ا= د هو,تسایس ې ې
.يش »ه .اوتسایس
 و-یو ك دنو¸ يل~= هپ و~ ې ږ ¸ارا´ تع-- وا ر ادوس ،¸اد-~ر-ه ،¸اری-=نا ،¸ارت´ا ¡ ګ ډ ې
سایس »ه .اوت .¸د هرس وتایلك هل »ل= د تسایس د ،¸د هن »ه .اوتسایس ي-~ك هك ,و·ه ، ه´ش هل ب ې
.¸رل ایتدلب
 ,د `و و-~¸ وا ونوبا=تنا هپ »ل= تسایس د ¡ ¸د ¸ی ا .ودای ي× د د ړ ې ړ ټ ې هپ .~= يسایس وا
.¸ ك .كا هعیر‡ هپ ونو~ا=ن يت ¸را د ه¸ادنا يلاو ي-~ن د د . ,د .~= ي-~ن ¸اسا د~ه ږې ټ ښ ې ې د
»ل= تسایس هن ك »ا=ن .و یه هپ ‰-=ت ~=د وا ي~و~ هن ‰-=ت .س ك ولس هپ ك .~= يسایس هپ ې ډ څ ې ې ې
د .,`دیل وش يسایس وا »ل= يسایس .~= ریپوت و~ول= يعی-= وا يسایس د هنوریپوت ه=د .¸ود- ر ګ څ
´ و~ول= ي-ایر وا -ی¸· هپ ې د و= ¸ ك هس` رت ا=~ا= ه=یتن ه ,~ب ا-یر-ت ای ه ,~ب ږې ړ ړ هپ تسایس
´ »ل= ې .¸د ي-~ن =یتن ، هرس »اپ هپ هت =اس يل~= ل ت هرس ول~او= ورون هل ې ې ې ړ
هل´ان هل´ هد ه-´~~ اد ¡ ې ¸رو= هنو ¸و~س هرس »ل= يسایس هل .~= يسایس . يعی-= ل`~
¡ ي ر و --س د د -ابا=تنا = ویل=رد هل ای يش --س - د وا د وتابا=تن د پ ې ځ ګ ې ډ ډ ځ ۀ ږ ېښې
د هب ك ولو-ا هپ وتابا=تنا د ای »ل= يس ایس هپ ¡ ا د .ا= .¸ ك هس` رت =او ¸ا~كا= »لا= ې ې ړ
¸و وش نوو ر` ¸وی-=~ د ل=رد ې ې ښ ۍ .
 ¸ ك »ه ساد هلك هلك ږې ې يسایس وا ¸ ´و ه-یودنا و .و وی »ل= تسایس د ¡ ړ ړ ډ ې .~= ·ه د ې
،ه وت هپ لیب د .يش تبا` -ل= ګ ېګ -هو,سایس ې د سار´و~د د ۍ اد -ی ېګ ټ ¸یو=ت -´ا هرا,ل ې ټ
´ ړ ې روتات×ید وا ه = ،يتا-` ب ¡ هتش »ه لیب و-´ا ساد د ر ~ ،¸د ړګ ې ې ېګ ټ ې ګ هرس ¸ا هل ی ¸ ځ ې
.¸و ¸ وار ړ
 هر=ن هل ¸رویت د ك .~= وا »ل= يسایس هپ »ه ه هك ې څ ،¸ ی´ .دیل ¸ ·~ه وا _لاو ,ا وی ږ ږ ځ ونن=
. ,د دو=و~ »ه ¸ا´~ا ولیاپ -ل= را=تنا د وا وتاریی·ت د
. 1 هنول تسایس د ډ
2&لا :تسایس ینروک =رب لو -لو د ې ې ټ ې ټ ¸ ا·نار ړ وا ،و¸ی-لو د ټ ¸دا-ت·ا ، ،ي=ا·د ،ي -هر· ،يلا~ ګ
~اد·ا هرا,ل تلاد= وا تی-~ا ه~ا= .¸د .~اش ´پ -ا ې هننپ هرانن,ل ¸اننیب د ونوتننسایس وینرو´ د دا+ن ره ای داویه ره
:¸و-=~~ =رب دن` ه وت هد~= ې ې ګ
- ،هنن·رعت ،هنن-هر´ ،¸ر ادوننس ،-ایلا~ ،ت ل ،دیا= ه×ل :تسایس ¸دا-ت·ا ګ ښګ ټ وا -اردانن- ،¸نن×
.رون ساد وا -ادراو ې
- ¸در· ،را´ ه×ل :تسایس ¸ی-لوټ ا ¸ایب د ،¸دا¸ ا ،انیت=ور ، ران¡ ه~ان= ، ن´ هد¸ ي~ون~= ،¸دا¸ ې ېړ
.رون ساد وا -لو ،هنونا~¸اس ې ې ټ
¸روتلك - :تسایس ¡ ې وا تیوه يل~ ،ونو=اور ،ونودود ،_یرات ، -هر· هل ګ ساد ې .ا¡ هرس ورون
د-ل¡ . ,د .~اش ´پ ې
- :تسایس يتی-~ا - ي وپ ځ ¡ ې ه~یس وا يل~ د وا را¡ دنو ا ولتاس د .ل-تساوا ایت ,~ب -×~ د ې ې ړ ړ ۍ ځ
رون ساد وا ل له هرا,ل ولو´ ¸دنو= د تی-~ا ¸یی ې ې ځ ې ي ار ´پ را¡ ځ ې ې ې .
2 - :تسایس ینر34 داوننیه هنن·ه د ´ ر .اوی ن هپ تسایس _نر+ب داویه ره د ې ګډ ړ و يننل~ د ټ ګ
-وتی¸اتسا ه وننت هننپ هننلپ د ونن×ی ا د -~ رت .ایریپا¡ .اوی ن وا تسایس ينرو´ د ی -ل= ي-ی .¸و´ ګ ړ ځ ړ ې ځ
د تلود» :¸د يل=ار ساد ه ا هپ تسایس ينر+ب د ´ هدا~ ه~تا هپ ¸ونا· يساسا د ¸ات~نا··ا د .¸وفیرعت ې ړ ې
د تننسایس _نننر+ب داوننیه كاوننل,= ۍ ه ، نن-هو ¸` هننن ،ولتاننس د ایت ,نن~ب نن-×~ وا و يننل~ ، ښ ې ړ ۍ ځ ټګ
د و·و-= د وا ¸وانرد ¸ی= ا هود ،-وتی نوا ړ ډ ګ ربارب ۍ «.¸و~ی=-ت ~-ب رپ ټ
¸و´ ه ه داویه ره ن د څ ۍړ ¡ ې ´ ر=ن هپ لا~~ ي~و~= دن` ´ ولو~ی=-ت هپ ونوتسایس وینر+ب ول,= د ې ې ې ې
:ي~ینو
- وتا-سا-~ ¸ار ¸ار د هرس ونونا~¸اس وا ونوداویه هل ~یس د :تسایس ¸یی ه~یس ې ت ·.و~ی=-
=ارپ ~یس رت - ې ې ×ی ا ې ړ : ر+ب ه= ~یس هل ای ~یس د ¡ .دیل~اش ´ ویدا=تا و·ه هپ ه×ل څ ې ې ې ې وټټڅ
.¸وك ¸و ´پ هنوداویه د ن وا رل ډګ ې ې ږ ې
- هل ¸ا~¸اس د ونوتل~ ور ل~ د ای ´ ا´و¡ هپ وتا-سا-~ و×یتا~ول,ید و¸ی= ا هود د :تسایس .اوی ن ګ ې ټ ړ ړ
ل هرس ونوداویه هل ن د ، را ۍړ ې رون وا ¸دا-ت·ا ،يسایس ې ×ی ا ړ ې ..و~ی=-ت وا .و -ی ګ ټ
- ×ی ا لاوی ن ړ ې ړ هننل نك انكو¡ هنپ وننو´یل ه-·اون~ وا ویدان=تا ورونن ساد وا ¸را=ت ، يسایس د : ې ټ ې ې
×ی ا هرس ونونا~¸اس و¸یی ه~یس وا ولاوی ن ې ړ ړ .رون ساد وا .رل ې
3 - 4 تسایس ينر34 د 5ا06ناغ7ا د ي" 8دای) ټ : ن´ »انن=ن .و هنپ ،تسایس ينر+ب داویه د ې ټ
يسایس ،¸د نلرل رو¸ ونل -ی ، هرس »اپ هپ هت وتاریی·ت ې ې ېړ ې ځ ¸نیدود تنسایس هن=د د .ان= رنه هنپ ون=
د .و دن` هپ ا´و¡ ډ ې ټ : ,
2 9ه)تاس کاو+پ: د ۍ
2 9 ایت پ;4 )<= ړ ۍ ځ
2 ا ه)هوس> هن ک را? وینروک هپ ونداویه د ې @و0ی نا ډ ګ ۀښ 9
2 وAوBC د ا یانرد زی: ا هد ک ر Dاوی ن هپ ړ ې ګډ ړ 8ر4ار4 9
.Eا7د ا @و0یFا0سا و ي+م د 2 ټګ
ویتسورو ر ~ ګ يسایس نن¡ ¸د ¸ نن´ -اننی¸رو نن´ ونن×ی ا وننلاوی ن هپ ¸ات~نا··ا د هنور--= ¸ون ي-ی ونونولدب ې ړ ې ړ ړ ځ
= ¸ون ه=د .يشو »اپ هترو دیاب ا=~ا= ر-ا- :¸د .و دن` هپ ډ ې
2 9هFراGم هلاوی ن ا هزیی ه=یس ه هرس و)ی?رس هل ر هرت د ا ر هرت هل ړ ډګ ۍ ګ ۍ ګ
2 هل وکوت يی ه;ن د ا د ل ږې هرس Hا?اA ګ 9هFراGم هلاوی ن ا هزیی ه=یس ه ړ ډ
2 98 غ=ه هزیی ه=یس ک ونونامFاس یا3 ناI ا Jراس Kو<یا ه ږ ې ګ
2 ي و%پ د ا 5و0I ي وپ )لو لاوی ن د ځ ځ ې ټ ې ړ ویرا%"=ه لا%%3م د ا ویرا%<=ه و<یLیتار0%س د 5 ه%پ ې ږ ډګ
B7اوم ې 9
2 .هFراGم هزیی ه=یس ه دنا هپ )لاپ 6)4 د ا يسارکومد ډګ ې ړ ې ټ
. M وNوم هغه Oا, ? ې ر ه)هوپ0سایس وک PQ4 دنا4 ې 8 :
تسایس د -هو, ې يسایس _و-و~ -=ب د ~سو~ ې . ,د .~اش ´پ »ه تلود ¡ ¸د ې ې
R S 2 تلد : :,د و= و=رب دن` هل تلود .,د ¸ا~¸اس يسایس »+~ ولو رت -لو د هولپ هل ت و= د ړ ې ټ ې ټ ښړ
.ور~ل· وا تل~ ،تی~´ا=
2 &لا : تی=کاC اد -رد· هلو-~ ه ا هننپ تی~´انن= د .¸ ا·نار ‡وفن وا رو¸ ،رادت·ا ،ه=لس ،را-=ا ، ړ ړ
تی~´ا= ¡ ,د اد رو-ت هد~= ولو رت ې ټ ,د _´نورل -رد· هرترب د . رنن== وا او هل تلود هك ښ ګ
-ردنن· وننل هنن=د .هد هدونن=و~ هنن~ ~ه ایت و ولتاس د رترب د د هرس تی~كا= هل ون ¸و _~ هرس ړ ې ړ ۍ ې
د .¸ ~ك رنن== ولورو´نن~ن وا ول او د تلود د هر~و·ه ، ¸و هتا-`اب وا _تا,لت هر~و ره ¡ ږې ښ ګ څ ې
,د .و-~ننس »+~ ودر رت تی~كا= د تلود د ¡ ه ا هپ -رد· د ¸اوی هب هرا,ل وتا~ولع~ ور ` ګ ې ړ ې ېډ
.و كو ر-= ل-ف~ ه وی ، ړ ې ې څ
2T تل~ : يسایس • ي=یرات هوی وا هدنرا´ښ رنن-= ¸ون هپ ¡ هد هدیدپ ې
Š
-اننی¸ تننی~ها ننی نن´ ې ې
تی~´ا= د ه= دی· هل ا~یل´ د ن نا يل-ا ¸ارود ه=د د .,د ,وش څ ځ ې ړګ .دیدا¸ا ي-~ن و´اول,= د وا
ونوداویه .د و= ېړ .وو -انن~´نا ننی هننت ¸¸او¸روننب وا .ننلتار وتاریی·ت د ك »¸یلا وی· هپ ¸ار ه=د ې ې ډ
.وك تی~´ا= يل~ د ، و د ټګ .د د- ر ار ونایا¡اپ د ه وت هپ ویود-تاس د ې ګ څ ګ د نن-~ رننت ونوداویه د ، ځ
ولوپ ویون .د و= ېړ ¸دا-ت·ا ، ند ك هترو ې ې د وا ا¡اپ د نن´ ¸` هننپ ې .د لو ار -ردنن· ې ټ ¸وننن د
ر-= .¸ با~= ك ولیاپ هپ ږې ې
ر=ن ویرد هپ ´ ه=رب هپ ت و= د ونوتل~ د ه وت ي~و~= هپ ې ښړ ګ دناب وی ې :¸ ی´ دا-تسا ږ
1 . ¸روتلك ·هیر=ن
2 . ·هیر=ن يیای·ار·=
3 . .هیر=ن يسایس
Š
:¸و´ -=ب ه= ورود ورول هل »ل= _یرات د ¡ ¸ ی´ .یو ، ~-ب رپ ¸یو هوی د څ څ ې ږ ټ
- دلی~ هل ‹ی~~ د ¡ ‰یت= د+= ای هرود ~ول ې ۍړ ه †· دنا و وی یپ ې ړ ړ وا ¸ ی´ .یپ ږ رت Œ°• روپ دلی~لا .-· ې ¡ ې
¸رودویت رو=ار,~ا ¸رش د ي~و~ ه~ادا ، ,د .ا´ -ی ~ د ې ړ ·
- هل یپ - -~ ای هرود ه~یود ۍړ ۍ ځ Œ°• رت ه= .ا´ ×=~ هدلی~ څ ې `Ž°Œ د ه=ساو هپ -~ل´ -وت~یر´ د -عی روپ ې ې
·-~´ ×یر~ا ې
- هل ر-= ,ون ای هرود ه~یرد `Ž°Œ ه= څ رت `€^° ¸دلی~ .ا´ -عی ې ~نار· د ې رت · روپ -ل-نا رتس ې
- روپ ¸ن رت ه= -ل-نا رتس هل ~نار· د هرود هر-اع~ ای ه~رول ې څ ې څ .
1 . 8رو0+U :هیرVن ی و= تل~ د ¸ایولپ یر=ن د د ړ ې ې اد ،-ه~~ وا ¸ید ، ب¸ ،»´وت د ې
ونو=اور ونول~` ي -هر· ¸اش هپ ونودود وا ګ راوادیپ و·ه .ي ڼګ , وا هنودای ¡ ¸د رواب د هپ ډګ ې ې
د ر=ا= ‰لعت ولتار هت -~ د ونوتل~ د ¸ا~=ا ځ .¸د ¸وش --س ¸ایولپ یر=ن د د ې ې ،يلاووی ¸ی~´وت هپ
وا يلاووی ي-ب¸ ساد ې .¸و´ را -ی دناب ورون ګ ټ ې ,ود د تل~ وا ه لو وی و ساد ګ ټ ړګ ې ه=و~=~
¡ يلوب ې ، ی هر برس ب¸ ´یرش وا »كوت رپ ې ې ې ې ډګ ،¸لتا ،هنو~= ، و= ۍښ ¸ا~یل= »ه هنودای وا
هرس .¸و ډګ هل •ل= ¡ ي ر --س د د ¸وتش و =ن و´یرش و=د د ،»س هرس ¸رول دیل د هل ې ځ ګ ې ښ ې
. ¸ كو ¸ا~=ا وا ت د هرس -لو كرت~~ ړ ړ ې ټ ې
دیاب ر ~ ګ ورلو دای هنا~¸ -سوا هپ ¡ ۍ ې ¸یلو ك تیع·او هپ ¡ هنودای =رت~~ .س ك ولس هپ ك ټ ې ې ې ې
. ,`دنو~ وش هن ،¸ و= هنرو تی-ه‡ ږېړ ي×نودولرد ونو-ه~~ وا وب¸ ولیبلیب د ´ داویه هوی هپ ه× ې ځ
،يی ه~پ ،ي-~´رت ،ي×ب¸ا ،يسرا· • ¸رد ،وت پ ´ ¸ات~نا··ا هپ ،ه وت هپ لیب د .¸و´ دنو¸ ښ ې ګ ېګ
ولب يڅ رون وا .هتش ب¸ ې ې هر=ن هل ونو-ه~~ ي~لسا د ك ¸ات~نا··ا هپ ې و نا ول ب ول ب د ګ څ ې ې وا ي-س
ای .¸و´ دنو¸ هنوتیل·ا ي-ه~~ رون وا ·ر· هعیش ې ل`~ ´ ¸انوی هپ ې ك ولس هپ ې ¸ون هووا ¸ای=ی~~ •ل=
،¸ار ه=د .¸د ¸انا~ل~~ هود ك ولس هپ وا ې وا ¸اوریپ ونو-ه~~ ¸ات~تورپ وا -یلوتا´ د ´ ا×یر~ا هپ ې
.¸و´ دنو¸ ,ا وی ¸انا~ل~~ ځ »ك ر ای هت~ن ای ، يسواو ه¡وس وا ¸لا= ه= ا ره هل ¡ داویه ساد ېډ ړ ې ې
¡ و= ، ¸و »ه . ب هرس ی هنو-ه~~ وا هنو~كوت ، ب¸ هك ،هت-لا .,د ې ې ې ې ه ا هپ -یل=رب د ډګ ړ ډګ
ر×· .¸ ¸ هنرو هنوتل~ ون ،¸و دو=و~ ږې
2 . هیرVن يیای7ارغW : ´ يبو ا د=او هوی هپ ر=ن اد ې ټ ټ ه- وتسا ګ هننت -~ ار د تل~ د ځ
ودی´ ه=و ب¸ ¸ایولپ یر=ن د د .يلوب ې ې ونننوریپوت ¸روتلك وا وی- وا ¸ونن´رو هننن تننی~ها هننت هننل ،وننی-ب¸
ونو·لت=ا ي-ه~~ وا و¸ی~´وت ،هرس هرس نن´ داوننیه هوی هپ ¡ -ل= ه·ه ې ې هرننس هدونن~ هد وا ننی ږ ې دنننو¸
¸و , ك ړ تل~ هوی د ¸ = ړ د -عی .يلوب ې ا لاووی ي - وتس ځ ګ ي نن´ يبو ا هوننی هپ وا ې ټ ټ اد نسوا ې هنوننتل~
يلو ¸ ږې ن د ل `~ .¸د ¸ وار هت -~ ي× رون -~ رت و×ل= د ی ورو ورو وا ۍړ ړ ځ ټ ډګ ځ ې ونننوتل~ و·ه
تننل~ .نن,= د ، .او ننك ¸وننش تاننپ هدونن~ هر ك هروا= هپ ,ود د ¡ ك ه ه ، ي-~ ر=ا+~ ¡ ډ ې ېډ ې ې ېړ څ ې
.¸ ك هلدب دناب ¸ول دن¸یپ وی هپ ¸ول نودن¸ پ هلو و وا ي •و ه=رب ړ ې ګ ې ګ ې ډ څ ڼ
3 . :هیرVن يسایس ي×نوو ونن= د تننل~ د »انن=ن يننسایس وا ¸ا~¸اس يسایس هیر=ن ه=د ړ
د د .ين¸یپ ه وت هپ ر--= ګ ه= ¸' ¡ ¸د رواب د هپ ¸ادنوا= ر=ن ې ې ´یرش د ې ننی·ار·= وا »´وننت ، ب¸ ې ې
هن=د .¸و هنن دون=و~ »ان=ن ينسایس ن¡ ¸ ون= هنن و·هرت -د=و يل~ وا تل~ ، هرس هرس ولرل هل ې ږېړ
و´ل= ك ا-یر·ا هپ ل`~ ك ایند هپ ¡ ¸ وار .یلد ,ود .ي هن ~س یر=ن -ی´=~ ود هیر=ن ې ې ې ړ ڼګ ې ې ۍ ې
.وو هن هنوتل~ و= واك دنو¸ وی پ وی پ هپ ۀ ړې ړې
رد ه نراد~ه وا ,د »و+ف~ ¸را-ت=ا وی تل~ ،هرس »اپ هپ هت ویر=ن ونو رد هتروپ ¡ وش ,لیو ´ هلیاپ هپ ې ګ ګ ې ې ې
ه× .¸رل ت ¸را ي-~ن هنور=ن ه او ځ ښ ړ تنل~ د نك و .ننب انی وننی هنپ ن د تل= ره ك ونوتل= وی و~ون هپ ې ټ ګ ۀ ۍړ ې ړ
ننیر=ن رننه نن¡ ¸وك , وایپ ر´· اد _لاو .و .و اد و= د ونوتل~ د .هد لرل ه=رب ك هرا¡ هپ نوو و= ې ې ې ړ ډ ډ ېړ ې ې ې ړ
.,د _لرل ¸اد-~ يل~=
Š - :ر=+A د -را-= ه= اوه وا وبوا ، ×~ ·ه هل څ ځ ې ې , داویه وی ¡ ې كرو ې _لپ تی~´ا= .,=
.¸و´ تلود وی یه ` و-ا څ . ¸ ك هت -~ار هن هترپ ولرل هل ور~ل· د ت=و ږې ځ ری~ش وی هنوور~ل· ېډګ
¸‘ رل وایت نا ې ړګ ځ . ¸ و= هن ور~ل· و·ه ب ¡ ږېړ ې ې :¸د .و دن` هپ وایت نا ونوور~ل· د ډ ې ې ړګ ځ
- د ،»¸یلاردنن· هننت-لا) ·¸رنل ت~ون×= وی ور~ل· ره :_لاو د=او ور~ل· د وود هننپ وننوت~و×= وتانی¸ اننی
وین ، ×یرپ ونوتل~ ور ل~ د ه ا هپ ولو´ هرادا د يبو ا هوی د ه=ساو ېړ ګ ړ ټ ټ =ا (.ا·شا) ، ونوتی~´انن= د
.ونن´ ل= وا هیانن~=لا تنن=ت نن=رب وننی د ورنن~ل· د ې ې .د ك ې نن´ هننل هننپ ونا ا-`تننسا د ، ډ ګ ې (ي ار ځ
- :.-~ هن هی¸=ت =~ هل د=ا· د ې ې و ی¸=ت د ور~ل· داویه هوی د ړ ې .تاسو .ت دیاب ی -د=و . ,د هن ې
و= يش ،.و´رو هرا=ا =رب وی د ور~ل· د ،هی¸=ت ،.رولپ =رب وی د ×~ د ، = ې ې ې ې ې ځ ېړګ
ل=ا ´اول,= د وا ه-واع~ ۍ »ا ی¸=ت د ې .¸د نا ا-`تسا .-ا د ول-~ هن ې ګ
- روا= د ´ ور~ل· هوی هپ ې ې _لاو-ی ا ړ ه=رب هوی ´ ور~ل· هوی هپ ¡ هد ه-ی ا : ې ې ړ هروانن= نن-عی .¸و ې
ر~ل· وی و ه=د ¡ هدن ه~+~ هت-لا .,ادی و= ي~ن وبوا ای اوه هل ه وت ه ,~ب هپ ې ړ ګ ړ وروانن= د هنن~´ هنن=رب
ن .-ا ¸ی ا .رل وبوا د ر ~ ¸و هتای¸ ای ړ ګ ه ورنن~ل· وننی »ننه اننیب ونن= ¸رننلن هر` هت وبوا ¸ات~نا··ا .,د
.¸ ی´ .ری~ش ږ ¸ا »ه ¸ا وپا ګ ټ .يش ,`د ك ور~ل· ې
R X :Jا ونش .نیوو ´ -=ب هپ تی~´ا= د ې . ’او ن¡ ې (-ردن· ) تی~´ان= د . ,د رن--= »ن+~ ارون= ونی اد
ونونا را يیار=ا د ´ ونوتلود هپ ر--= ګ ې ونو~¸ینا´~ وا ه~یل~ ،ول ي وپ »ین ،-ارا-=تسا ،¸یلوپ ، وپ ه×ل ډ ځ ځ
وو وا ساد ې هپ ورون . ¸ ك .دو هعیر‡ ږې ښ ¸ی-لو وا ’او يتننلود نن¡ ,د دونن=و~ ’او هننلو هود ` ونن~ع~ ټ ې ډ
’او .ولوب ی ې د ’او د ولوك هس`رت دیاب ه ا هپ ړ ویاوو نن¡ ې ېښښڼګ د ’او د ¸ننی نا وا ¸ننیر= ې ګ ې هننس` رننت
ي ر --س ولوك ځ ګ ه¸ی نا ¸دا-ت·ا ه×ل ګ ¸دانن-ت·ا هننل هننب ه=رب هیول و ه د ه·ه د ون ¸و هرس ا¡ هل هك ¡ څ ې
هننپ ویدانن=تا وا ونننو-~=نا د ¸¸رنننا هر هننب دنننوا= ¸ نا ي=انن~ت=ا د ل`~ اننی .¸رننلو ‰ننلعت هرس ولیا~~ ېډ ې ېګ
¸انن~ك -ی ¡ ي ر --س د د ه¸ نا وا ه¸یر= ي~-= ¸ار ه=د .¸و ل ونوتیرید~ ي~ل= وا ولو و= ې ځ ې ځ ګ ې ېګ ګ ړ
نن¡ ¸انن~ك روننن نن-ی .¸و ¸ ¸اننهوپ ي-یننسو~ وا ¸ادنن-~ر-ه ،¸انن-یدا ه¸ نا هنن=د .ي~ینو ¸~ل -رد· د ې ې ځ ږې ېګ
.¸وك ه=~ هت تسایس ،¸ و= ی .تسا- ك د هپ -رد· د وا .د ك هر~سادكاو ږېښ ې ېښ ۍ ګ ې
و-یناو· -عی هترد· يت و= هل وا يل=ا راك ه´یرش هپ هتسایس وا -رد· هل ¡ هتش »ه ¸ا~ك ساد ،هت-لا ې ښړ ې ې
.و ي-نن~ك ای يتا‡ هپ ای ¸ا~نا .هد ه=رب -ر=· د ¸ا~نا د .وك هس`رت ای .رل -رد· .¸وك هدافتسا وتارر-~ وا ډ
دنننابرو هننتلد نن¡ -رد· ه·ه و= .¸ ك ¸ت دارا ول د ورون رت ¸اسا هپ -دا-ت وا ¸نا¡ د ای وا ې ې ږې ښڅ ې ېړ
.¸ د- ر ار ك ونوتلود هپ `و~ع~ ¡ ,د -رد· يتلود ،ووك -=ب ږې ګ څ ې ې
D ه%%غد .8رل ز غا =3م ا :ارپ و: 8 سا6Cا هن 5اد)? ? ه0I *ه OردA ي,ا=0Wا D وی ډ ې ې ې ې ږې ې ډ
.رون ساد ا د,اوA ي,ا=0Wا Kهندد K@اد- ه"ل .8وU Yم هرس Z";م هل 5ا)0 [ا د ه+U ه+U OردA ې ښڅ
ا ه)ی?ر%%س OردA د ? هد ایت ا هت ونومرون ا د,اوA ل وی هراپل Dا=$0سا *س ا ولوU هس> رت د OردA د ې ړ ړ
.هد هBیر\ و+Uا د ر یل ا ر;م د هBیر\ هوی U وغد هپ .8وU هنا ر +یس ولراU د وغه د ټ ډ ې ښ ې
.8رل ]> ^ول U و+Uا هپ ونار یل ا ونار;م د رون ا هنوسا6Cا Kهندد Kهنوتدا, K Zماو, ينار ې ټ ډ
 ه%پ >و%=$م K8د ت:و%4 ه ه ه%پ هرا%پل و%لوU ه%س>رت د [ا د ا%ی ا 8و+? [ا ? Dاو0سایس څ ې
.8 U Z; K _ ونا ولای یا R و"نوUر هیرVن ا K _ ونار 4وI- R ر او+4 Kوناریدم ږې ې ګ ډ ګ ګ
 ه 4 .8ر%%ل را4 5ا هپ ^د .8و ل 5و=س هپ را? زی)لو د ] Zپ: >و=$م 5اریدم ړې ځ ګ ټ
.8راU ی هرس =ه ا *ها#ت هپ ا 8 DوB$م ی Zیاس ا :وم .8وU هن ې ۍږ ې ې
 ه%پ %U Z%4اBم ه%پ رو%ن د ] Z%پ: .8رو ر%Vن ه%پ `I د هت ا? ره ا هت ه ره ر او+4 ې ګ څ ګ
د ا 8و ر ه + 4 a%%U وی ? 8راا ساد Zیا6م ي,ا=0Wا ي+b پ .8و ل ول وW ه3GW ځ ګ ګ ې ې ې ې ګ ړ
cیG%%dت د هرا%%پل ولو وغ د زنو0س د )لو لو د هe6ن وI Z"یل هراپل زنو0س د aU وی هغد څ ې ټ ې ټ ې ۀ
.ي ڼګ ړ
 ه ه ولوU دنا د ویرVن ویون > ا ویون د . 8رل fهg راU د ا ه ای4 5ادنا: یرVن د څ ې ړ ښ ې
.8وU را )ی دنا4 ولوU ^ا وی هپ وغه ویون د هرس ونو )هر7 ا ویرVن F هل ا 8وU ګ ټ ې ځ ګ ړ
 : 8د اد ی *3م ر ? 8 U Dدیل *ه هنو0+ص: رون U ولاو0سایس هپ Kه0Gلا ې ېډ ې ږې ڼګ ې
 K5ا%%یو+پ و%%W %%غر د Kي"نو%%U هFرا%%Gم K5اG%ص$0م Kي"نو%%U Fا4Fا%%س هر%%س ونا%%#لاeم هل ېړ ې
ي"نولا%%پ ت%%ی$Aا K _ 5ا %%6لای یا R 5ا)0 و%%+یه و%%ل د K ي"نو0 وغ h!%%'ا K5ا0%%6ینو?رپا ټ ډ ښڅ ړ ښ
.رون ا _5ا 6لایر R ټ
 .هد ه:وم هوپ0سایس د ه))I ا هیزiت Z=, ا ت+ص: د ر UرU ره هغد د ټ

. j هپ ه ن )هوپسایس د U يUاو6ل ډ ې ې
در ر%ت Kاد U ه%س> ر%ت تی,ر%;م د ونو0ی=Uا%C د ه+ی%%س هپ ویار د و"+: د U _ يسارUومد R يUاو6ل هپ ګ ې ې
. هد هن U يسایس ه=3م ړ
و%%"+: د 5 U وتا4اe0نا هپ .يموم cBQت ر> هل 5 د U ولوUر هیار هپ Z=, ا هن U هغد و"+: د ډګ ې ې ډګ ې ړ
: 8د اد ي" غ و )هوپ0سایس د U يUاو6ل هپ .هد ه:ر4 هوی ونوBC يسایس د ټ ټ څ ې ې
- هننل ،.و »ی-تنن~~ری= هننپ ر` هل وی¸اتسا ویوش .كا ول,= د ای .و »ی-ت~~ هپ ، •ل= ك يساركو~د هپ ډ ې ټ ډ ې
.¸وك هرسرت دند يند~ ل,= وا ¸وك هدافتسا هترد· ې ې
د ´اون~لو .هد ه `و ¸انسا هنپ -تانس د وننو-= د تنیل·ا وا ¸ و د وا ت~ونن´= د تیر`كا د يساركو~د - ۍ ړ ې ړګ
.¸و تل~ ×ل´ ول د تیل·ا د وا ونو-= يساسا د وی و د ´ رت هپ ¸وانرد د هت یار و×ل= ېړ ې ډ ړګ ې څ ې
د يننسار´و~د ،هننب¸ هننلب هپ ای وا ،¸و´ ¸دنو= ¸دا¸ا ¸ا~نا د هتسر~ هپ ولو-ا ي~ل= وا يل~= د يسار´و~د -
.يیاو هت ولو´ ي ~-ب ویدا¸ا ټ
هننت د وا ينن~ و ونن“ك و¸یی ه~یس هپ -رد· هرا,ل ود ~ك د ¸كر~ت د =او د نا ساركو~د وا كاو~لو - ې ې ې ې ګ ۍ ۍ
.¸و ي´نووكرو -او هت و´ل= وا ك ¸` هپ و´ل= د هدیرب رت ¸ا´~ا د دیاب هنوتی~كا= ¸یی ه~یس ¡ يتاس »اپ ځ ې ې
هننپ ه ننتل~ هننل ¸ونانن· د ،¸دا¸ا د ¸ایب د ه´ل ونو-= وین ~ول د ¸ا~نا د ¡ هد اد هدند يل-ا هوی يساركو~د د - ړ ړ ې
¸و ي~و~= د ك ورا¡ ¸روتلك وا ¸دا-ت·ا ،يسایس هپ -لو د وا ،‰= د ود ك ¸~=رب د ه وت هربارب ډګ ې ې ټ ې ګ
.¸دناكو _ا·د ‰= د
هن`دا= وا دا¸' ه وت يتبون وا ه~=-~ هپ يسار´و~د - ګ -ابا=تنا ‰= ¸و د ×پ -ل= .و ¡ ¸وریاد ډګ ې ټ ې
ل `~ .¸رل -ابا=تنا ه·ه ي´اورا¡ ول ولو رت ¡ ړ ټ ې ´ ونول´ ودود=~ و وره هپ ×پ ې څ ې او= هل و×ل= د
.¸ ی´ .´ا ږ ټ
- د ¸ا~ییر رو+~= وا ¸ایا¡اپ ¡ ¸د ¸ادهاش .و ´ ¸ات~نا··ا هپ ې ټ ې `Œ^Œ ×=~ ه= و-´ا هل .ا´ ې څ ټ ، هپ
ا-`تسا هپ و-´ا ودود=~ هود د ´ و ر= ویول ټ ې ګ ، ل هل = وا رو¸ د »ه ای وا ت`ارو د ای ېړګ را هت ’او ې
يلدیسر وو هت ,اپ ي-~´او -×=~ هب اتدو´ ای = لب وی .هو هن وش هدود=~ ی هدو~ -~´او د وا ۍ ېړګ ې ې ې ې ۍ
.هلوسر
يسار´و~د - ه ننتل~ ¸اننش وننی هننل ¸ونا· د •ل= .و ، ¸د ك ه ا= هت ¸ونا· هنوتلود ¡ ¸ ك --س د د ړ ټ ږې ړ ې ږې ې
.¸دناكو _ا·د ونو-= د و´ل= د رادا ي·و-= وا يش ¸~=رب ې
تسایس د ´ يسار´و~د هپ يلایس - ې -هو, ې نو¸را د هت و×ل= ¡ ,د .-ا .ب وی ې ې نن-لترپ وا ې .¸ونن´رو ¸نانن¡
د نن´ تنن-ی-= هننپ وا ¸و´رو هیار هت و·ه هرس ولو¸را هپ ونو~ار ورپ ¸را´ وا تی-=ش د ونادنا~ون د -ل= ې ګ
.ي´ا هرو= ولو رت هرا,ل ولو´ هرادا د داویه ټ ټ
وا هنننور' »نن+~ ودر رننت وتاننبا=تنا د »ل= تسایس د .¸و هن -ی وا ¸و -اركو~د هنوتلود -ی هولپ هل تیها~ د ګ ې ځ ې ځ
هننل,= ننك ولكا هننپ ونننوت~و´= د ر` هننل وننلوكرو هیار د •ل= .ي هنو اكو¡ ونوتلود و´یتاركو~د د هنول-ا ې ټ ې ڼګ ټ
.ي ر --ننس ود ك ¸دنننو= د يننساركو~د د ك داویه وی هپ -ابا=تنا هن`دا= وا دا¸ا .يش ,`ود- ر هدارا ځ څ ګ ې ې ۀ ګ
: ¸د .و د هپ ،¸وتای¸ ایت و ‰-=ت د كاو~لو د ك ه-لو هوی هپ ¡ ر-ا-= ,ول ه·ه ډ ې ړ ۍ ې ټ ې
ار هی :ی<نوکر هپ و´اورا¡ يبا=تنا وا ’او د ¡ ې .يل=ا ه=رب ك ¸یعت وا ¸یی-ت ې
:هیار .هد هلیسو هرو= ولو رت ¸و د و×ل= د ´ »ا=ن -یتار´و~د هپ ¡ ټ ډګ ې ې
:دنامون د=ا· د ¡ ې ې .¸ با=تنا ´پ هرو= ودر رت ر` هل ¸را-~ وا لایس يتابا=تنا د =~ هل ږې ې ګ ې ې ۍ ې
، د رپ هریبرس ې ه-هو,تسایس ،ونلو´رو -ان~= ،-ونت رنپ نب ونودان+ن وا ونونا را د ،-وت ور ، -~´او ~لاس ې ې ګ ڼ ۍ ې
.¸و´ »اپ »ه هت ورون ساد وا ¸و وا -ت~ی=ا ه نو ،ولدیسوا و ول-~ د هت و×ل= ې ډګ ې ډ ړ ¸ار ه=د -نل= »نل= تنسایس د
.¸ور-= ه= ودند وا و·و-= ول,= هل څ هتسر~ هپ »ل= د د ې تلود د -ل= هل د ،ودند وا و=و~ ه یرد هل ¸ و ځ ړګ وا
يتلود هل رادت·ا هرس ¸ و د ړګ »ل= تسایس د .¸ یر-= ×ی ا هل ږ ې ړ ولوك هد¸ د نن´ ه-لو هدا¸' هوی هپ ه=و~ يل-ا ې ټ
هت و×ل= .هد ه كرو روعش يسایس د ړ
. k +یاپ ا زی )ل ې ډ
5ولد4 ونرVن ا ونر<7 يسایس د
:5انوی ینوغرل2 ی ه ل ولرو نا د lاVن Dای ی- ا يلای: هوی د ? *+, ساد وی تسایس ې ټ ځ ډ ې ې
. هلوU
: یپ ) )م2 ۍړ ۍ ځ وا ونایا¡اپ د تسایس ود-ت~~ د وا و نن´ پونن¡ هپ و-~´او ې ړ ننتل~ و د ,ود ړ ټګ
. واك ی ۀ ې
Dایکام 2 ) `Ž…° - `•†€ :( _رنن=~ ننی _لاو نر ’او وا ¸ننی=ا ، دو د وننل و نا د ې ګ څ ې ډ ړګ ځ
.هوا´
: یپ ه=6لا 2 ۍړ د ”انن=ل هننپ ¸روننیت د تنسایس وناننیا¡اپ د ، ´ ونوتلود ونرد~ هپ ت=و ه·ه د ې
و د داویه ټګ و ,ود-تاس .
2 : یپ ه=6+تا ۍړ رو وا ´رو هس` هل را-=نا -رد· د ونایا¡اپ ړ ولو و´ل= د تسایس ت=و= هرس ټ
.وش ت=وب ولوكرو تی~و~= هپ هت ورا¡
2 د 6نار7 ې ر0س :@!Bنا . دی´ هرس رت -وتی¸اتسا وا »ون هپ تل~ د ن ´ ه~ا= ې ې ړ
: روپ fن رت یپ ه=6لون 2 ې ۍړ وننلو د وا ,اننپ وننی-~´او ي`اری~ د ،.دی و= ونودنو يسایس د ټ ړ ګ
وا .د ك ي~لو و~سو~ ې ه¸یتار´و~د ..د ك ې
:&یر$ت تسایس د 2
¸رنن=ن ،ينن´نورل هدور د تلود ¸~كاو د ¸اسا رپ وتارو-ت ویوش يیا+ن وا ویوش .كا د تسایس ټ
د نن´لب ,د -ردنن· هن ، ,د تلود هن ،تسایس -ا~= د هپ . ,د ¸ا~¸اس ون ك يل~= ا=ی=رت وا ې ې ړ
ي=انن~ت=ا .نن~= يننسایس . هد ه-كا وا يننسررب ،هنو=ا= .~اعت د تلود د وا يلاو نر د -رد· ټ څ ګ
.هد هندن¸ پ -لو د ه=~د ه ره رت ه-هو,-لو يس ایس .¸ ك . رادرك ې ې ټ څ ټ ږې ڼګ
lد Zص7
5امF يسایس HوBC
فده
Yیرات هپ 5ا06ناغ7ا د ا هرVن هل l!سا د ? هد اد ه:وم يساسا PQ4 د د ې ې
ک هرا4 هپ ر> ZC و)<=م ا زنو0س د Fار هغد .يI رG: يساسا و د ک ې ې ځښ ې
.يI دنا Oامو+$م *ه ه4 ې ړ


. S ک 5ا06ناغ7ا هپ ې هbeیرات تسایس ا د ېځښ
8وسر هت iی0ن د وم ه$لاdم mBن د و وناغ7ا د ک Yیرات د هپ ا Yیرات يسایس د ک 5ا06ناغ7ا هپ ې ې ځښ ې ې ې
ا ي+م د ک داویه Dو هپ KهW هپ يلFوی4 8داص0Aا ا يلاو0;ن د هوپ يمو=, د ک ه)لو هپ و ? ې ټ ې ې ټ ځښ ې
.یلرل ید هن تیلا$7 6پ هلرپ ا *V)م ه 4 هپ تn3ن زین ې ڼ ړګ
د ? و)ی ل ونا6ک ددQم د ای ا و)ی ه ولوهوپ د ا FراGم 8در7 ای ک ونرد و+ی4 و+ی4 هپ وم ې ې ډ ېڅ ې ې ږ
oارپ ه وی ای4 ه0سر .ه هرا6یا ک وی ک هپ وینروک ه07ای *ی+$ت د ک یدیول هپ ا را4رد د ی هCاس تیلا$7 څ ې ړ ې ځ ې
ای ا هW هپ ولوک 8ریپ د pولای یا 'ا: د و: Z+غار هت )م هنونامFاس ا هنو0n3ن ي,ا=0Wا ا يسایس ۍ ډ ې ځ
ه0لد .دنوم هن دای)4 ي,ا=0Wا ا ي+م oارپ ی ه+ما هل ولرل د ر<7 دن ا د هرس ری34 يسایس ا دنو qا: هل ې ړ ګ
هد)+غ هت ونوکر وین مول 5 rیلوG=س د و وناغ7ا د ک و+یا6م يسایس ای4 ا ي,ا=0Wا هپ داویه د ځ څ ړ ډګ ځښ ې
.وک ه)0ک
ناغ7ا د تیار هپ Yیرات د 2&لا ېځښ ې روnC 8دار#نا ا Dا: Dا:
د دراید-فسا د ´ _یرات ينو=رل هپ و~¸ .,د هن ‹-او ¸اد-¡ ¸-ن و ونا·· ا د ´ _یرات يناو=پ هپ ¸ات~نا··ا ې ږ ځښ ې
د ری هپ بادوس وا ¸ی نر· د ایوا -ی~+ت د »تسر د ، بادور رو~ د »تسر .تا ¸ونا~·ا د ،¸ویات´ رو~ څ ځ ې ګ ې ې ښ ې
.¸ یل هنو~ون ،¸د ری ¸ونا~·ا هد= هری رت ¡ و-~ری~ ورون و-ی ږ ځ ې څ ډ ې ځ
رو~ ا-یس يل=وب ری-´ _یش د ایب ´ هرود ي~لسا هپ _یرات د ¸ات~نا··ا د ې «هراتس» ¸'ر· د ، د .و· هپ _یش د ¡ ې
.ل= ان`و~ د _لب د ، ¸ار ه=د وا هو ×نوو ه ه·ه د ´ ه ´ هد¸ هپ ونو~ل= د .و~ش هپ و`یدا=ا وا ری~فت د »یر´ ې څ ې ړ
رو~ د~=~ ¸یدلا » ¸وتا=رهوګ « ولیب ولیب هپ ¡ هد هتو= هر-= ا د و= .وش _لودای ،هو ¸~ری~ لای~ون هوی ¡ ې ۍ ې
و-ی د هرس وو ه-یران هل ، .و -یلو-~س وا ¸دارفنا هپ و ¸رابرد ایب هریت هپ و و-ی هل´ هل´ ´ ونورود ځ ځ ځ ځ ډ ښ ښ ې
رو= ¸ون¸= دو~=~ ¸ا=لس د ´ هرود ¸ون¸= هپ : ل`~ . هد ت~ی=ا ه=رب ´ ولو´ هرسرت هپ ورا¡ ې ې ې هر=»
«يلت= .هلو´ هنوو ر` ونورا´ و~+~ و-ی د ت=و ه·ه د ´ - هپ هرس ¸ا=لس هل ښ ځ ې ګ څ
د ونایرو~یت د ،هو هرو+~~ ، ا=' داش رهو هپ ¡ » یب داشرهو ´ ¸ارود ¸رو~یت هپ هتسورو یپ و ګ ې ګ ګ ې ۍړ څ
وا روتا-ی~ ، ر رو نا هپ و ´ ¸ارود د هپ . ´و تیلاع· وا را´ ه¸ادنا هپ _رهاش د ´ دا=یا هپ تیند~ ۍ ۍ ګ ځ ځښ ې ې ړ ې
..و -پو را`' ’ا-ت ¸را ´ وتایبدا ځ ښ ې
ورا¡ هپ داویه د وا ه ´ .یپ هنرا ورا¡ ر+ب هرابرد هل ورو ورو و ، »ه ´ هنا~¸ هپ ونایلادبا وا ونای×توه د ړ څ ځښ ې
و-~ری~ د ¸ارود د د ، انا هنو=ر¸ رو~ اباب هاش د~=ا د وا انا و¸ان رو~ ه×ین ¸یوری~ د . ´رو رو~~ ی ´ ې ېړ ې ې ې
د ´ ورا¡ ي=ا~ت=ا هپ داویه د ،ت´رب هپ ونوت=ی-ن وا ورو~~ د انا نو=ر¸ د .¸د ری لتو ود ې ېځښ ې ې څ ې ې
.وش تاپ .ا= .,= هپ روپ وری رت دود ه=د وا وش نا-ت =رب ې ې ډ ې ې ښڅ ې
:ول=ا هنو~ون ،¸د يلرل هنو~-ن -ی ی ´ _یرات هپ ¡ و-~ری~ وت~ان ری~ش وی د داویه د هتلد ې ځ ې ې ې
د ، دا هیول رو~ ¸ا= ‹ت· ری¸و د ¸و=- يت~+~ ،ي~=دب يف=~ ،¸وره هبو==~ ،¸وره ه·‡ا= ،ي=لب هعبار ې ګ
ه = هپ دنوی~ د ¡ لل~ ،ه~یا= ¸~ری~ رول ¸ا= .-·اری~ رادرس د ،و== ¸~ری~ رو~ ¸ا=ر-´ا د~=~ ری¸و ړګ ې ۍ
¸~ری~ •ا ¸ا~ا هاش د ،هو ¸~ری~ ¸ا= •ا -ی-= ری~ا د ¡ -ا-= ایل= رو= هاشردان د~=~ د ،ه ´و يلولتا ی ´ ې ړ ې ې
. رون ری~ش وی وا ایر` ه×ل~ ې
ای ¡ ¸د هنولا`~ و-~ری~ ورتس ونو ر¸ و·ه د ¸اوی وا ,د هن ,~ب ه=و یه هپ تسر+· ه=د ¡ هد ولودای د ې ګ ې ړ څ ې
د هتلد ی ه=و هپ ود د وا د تسر+· د ، ¸د »ه يل=ار هنو~ون ی ه´ ای وا _ل=ار ¸د هن هنو~ون ´ _یرات هپ ی ې ې ږ ې ې ې
.هد هن نوش هنودای و لیب د ونورا´ د وا »ون ې ګ
@ 2 روnC ينامFاس ا oارپ اs 0G6ن و د ک تسایس هپ ځښ ې
هاش - هپ هتسر~ هپ ایر` ه×ل~ ل,= د •ا ¸ا~ا ېځښ ې `†°° هل ¡ ´ .ا´ – نه ې ې `°†· ¸دلی~ هرس .ا´
هرا,ل .~ا×ت ¸و-ع~ وا ´ هد¸ د و د داویه د ´ .با´ هپ ¸رو= ¸و~س ېړ ځښ ې وی ونو=ن د . ¸ ~ول هپ ځ ړ
´ هد¸ ونو=ن ت یول دناب ه .با´ د ´ ي نوو د هپ .هدی~ون -اروت~~ ¡ ´ ¸یسات _ نوو ېړ ښ څ ې څ ې ځ ښ ې ې ړ ځ ښ
. ´ .یپ ېړ
- رو~ ·ه د وا ×ل~ ې ې هل,= هپ -~تش ي-=ش ۍ ونو=ن د هپ ه~یل ه=د . ´ و= _ نوو »یود ړ ړ ځ ښ `Œ·· – نه
.هوش .و~ونو »ون هپ _لل~ د ایب هتسورو وا ه و= »ون هپ ت~-= د ´ .ا´ ړ ې
هاش - وا هوی »ون هپ «¸او~-لا داشرا» د •ا ¸ا~ا و هپ ه¸ین `Œ·· هل ¡ ´ .ا´ – نه ې ې `°†` ¸دلی~ .ا´
ه=و~ هپ ¸واهوپ وا ´ هد¸ د و د ¸ات~نا··ا د ¸رو= ¸و~س هرس ېړ ځښ ¸یسات د د .ه ´ ړ ې هرید~ دیر= ې د
ه ¸¸ر= دو~=~ ځښ «هی~سر ا~سا» ا هو هرو+~~ يبر= يب يب هپ ¡ هو ې و ¸ا~¸ د~=~ د ی هرید~ .وو~~ ې
رول -ت×لا ¸¸ا= «ا¸·ا _ور» د .هو رول ¸¸ر= •ا -ی-= د هی~-~ .هللب هی~-~ ونا~´ وری ¡ هو ې ډ ې دیر= ې
ورا×·ا د د ¸ات~نا··ا د ایب هریت هپ وځښ د .هدولرد ه¸ی=ا ه ´ ولو´ هنا ور هپ ورا×·ا د ځښ ښ ې ښ و ا وا ¸دا¸
د ،ي´اول,= ځښ و -راسا د ~ت= و . د ¸ا~نا د وا ا دا¸ ¸ »لسا د ه ا هپ ړ ¸او~-لا داشرا د .ود- ر ر=ن د ګ څ
وو -ا=و-و~ يل-ا .
- هپ `Œ†• هل ¡ ´ .ا´ – نه ې ې `°Ž… ¸دلی~ ه و= ه-لو تل~ د و ونا··ا د ¸رو= ¸و~س هرس .ا´ ړ ټ ړ ځښ
.هوش
- هپ `ŒŽŽ هل ¡ ´ .ا´ – نه ې ې `°…• ¸دلی~ تلود د ه هرا,ل . ¸ ~ول د ¸رو= ¸و~س هرس .ا´ ځ ځ ښ ړ د
¸ر-هر هوش هل~اش ´ ها تسد هپ ې ګ يیا¸رون ار-´ وا .هدیسرو هت »ا-~ -را¸و د
- هپ `ŒŽŽ .ا´ ¸ر=ه ¸یر~ل وا ¸رار=ا ه=ید= ¸~ری~ ،-ی-= هی·ر ¸~ری~ ،دا¸ -تار اتیهانا ¸~ری~ ´ ې
. وش .´ا و او= هل و×ل= د هت ¸ا~لراپ داویه د ¡ و ن ~ول يت~-= ه~و-ع~ ې ټ ې ې ېځښ ۍ ړ
- هپ `Œ•· ه¸ی~ل يبل-نا و د ¸ات~نا··ا د ایب هتسورو وا ¸ا~¸اس -یتار´و~د و د ¸ات~نا··ا د ´ ځ ځ ښ ښ ې
..ل=ار هت -~ هنونا~¸اس رون ری~ش وی وا (اوار) ¸ا~¸اس ځ
- ×نوو·یل-ت وا _·اد~ ونو-= د و د وا هنونا~¸اس يف-- وا يسایس ،¸ی-لو ونو ~ل هپ و د ¸وا ې ځښ ټ ګ ځښ
تیلاع· ر+ب وا ه-ند ¸ات~نا··ا د -لو يند~ ې ټ .¸و´
. X زی)لو ا يسایس هتارپ ک ر> هپ 5 د و د 5ا06ناغ7ا د ټ ې ډګ ځښ
هن ): ډ
هن ): يسایس 2&لا ډ
ری هل ¸ات~نا··ا ډ دو~ ې ې وا يلا وی· هل ~یهار ډ ې ا اد .,د ¸اویر وا ¸` هرس وتا-سا-~ ×=~ يلا وی· هل ¸ ګ ې ډ
هوی وتا-سا-~ يلا وی· د .¸رل ه¸ی=ا »ه دناب وتا-سا-~ و¸ی-لو وا ورا¡ ي -هر· هپ _و-و~ ډ ې ټ ګ هلیاپ د ¡ هد اد ې
هپ وځښ --عت دنا و ې ړ داویه ه=د ´ ونول´ وشرید وریت هپ .¸ ی´ ¸ل¡ ¸یدود وا ې ږ هل و ځ څ ي-~ن و د ځښ
ا و= لدیل ¸دا¸ ې . ره ¸دا¸ا ه=د ځ هرس ¸ولدب هل »ا=ن يسایس د وش ه×یپ ې هوی هل ¸ولدب يسایس ره ه× .هد ځ
¸ولدب ي -هر· وا ¸ی-لو د هولپ ګ ټ هل وا ,د هن ,وش --س »ی¸ر يناو=پ د هولپ هلب ¸ی´اورلپ .,= هپ هنوت ¸را ښ
تش هنو -= ری~ش ´ ر` هپ ¸و يسایس د و د .ا+~ ¸وا .¸د ¸وش تاپ .ا= ډ ڼګ ې ډګ ځښ ې ه ی ,ول ولو رت ¡ ې ټ ې
:¸د .و د هپ ډ ې
·_لاوت~ن تی-~ا د وا يتا-` ب ونو~ا=ن يسایس د- ې يسایس هپ و د هرس وتاریی·ت يسایس هل ´ ونو~ا=ن هپ ځښ ې
،¸روتل´ د ¡ ,د هن ه و= د د ریی·ت ره . ,وش د- ر ,د هن .و=ت ت-`~ ´ دنو¸ ي=ا~ت=ا وا ې ګ ې ګ څ ې
.¸¸ینارپ هر` رول هپ ایت=ارپ د وا يلوار .و=ت ´ و=اس ولو هپ دنو¸ يسایس وا ي=ا~ت=ا ې ټ
د وا ونونا~¸اس و¸ی-لو ، -لو يند~ ،ونودنو د- ټ ټ ې ګ يبا=تنا هپ ونو~ا-~ هباتر~~ ونو=ن وا و د ´ ځښ ې
_لاو~´ ای ·_لاوت~ن
·_لاوت~ن تل~ ¸ی-لو وا ي·و-= د ه= ونوتیلاع· ي~ل= وا و¸ی-لو ،يسایس هل و د - ړ ټ څ ټ ځښ
_لاوت~ن »وادت د ونوتیلاع· يسایس د و د ه=و هپ ¸ولدب د ونوت~و×= وا ونو~ا=ن د- ځښ ·
وبا´ ·.دی´ دن` و پ رت ونو-= ¸ر~ب د و د- ې ښ ځښ €• هل ´ ولس هپ ېځښ ې `… هداو ×=~ ه= -ل´ ې څ ې هت
·¸ ی´ .ت~یا ا ږ ړ
هپ نو=ن هرا,ل ولوراوه د و =ش ي~و· د- ې ړ ´ دب ې ۍ و ¸دا-ت·ا د »ه ای وا ¸ ی´ .و´رو ټګ ږ هپ ویپور و وا څ
¸ او= هن ه ¸ .و´ هداو هرسرو ونو=ن د ¡ ¸ ی´ _ا×ن هپ رو هت ا¡ ه·ه ´ .دب ړ ړ ې ږ ې ·
ه= ´رو هل و·و-= د و د ´ ه=رب هپ —اری~ وا تی×ل~ د هنوت=و ي-ی - څ ځ ځ ېړ ښ ې ~=اه ې ي~لسا هپ ¡ ې
·¸ ی´ ه ، وش هنودای ی ´ ¸ونا· يند~ وا ه-· ږ ډډ ې ې ې
هت و هل,= ر+~ د ´ ونودو ي-ی هپ- ځ ځ ځ ښ ې ښ ې هن ·¸ ی´ .و´رو هت نرو´ وان د ×لب ږ ۍ ې ې
نو=ن وا - ې ېځښ ای ه ی~ د ړ ورون هپ وناول,= .¸ ی´ ناید-ب ،¸د لدیت ت هرو´ هل ´او ¡ روت د ږ ې ې ښ ې ګ ې ې
@ 2 هن ): زی)لو ډ ټ
- وا ریپوت ي -هر· ،يل¸ویب ي~و~= ،-وت تسولان ګ _لاو تاپ هتسورو ې ·
- ·_لاو=یرتوات ¸رادا وا يتی~-= ،_لاو=یرتوات ي~و~= ،--عت ،هنودود
- يسایس • و¸ی-لو هراد~اود د و د ټ ځښ ونوت و= ښړ وا نودی اپ ې ې ·_لاوت~ن -لو يند~ ې ټ
- · .و´رو هن ه¸ا=ا ´ هد¸ د او= هل نرو´ د هت و ېړ ۍ ځښ
- و د ځښ _لاوت~ن تل~ ¸ی-لو د و ه هل ړ ټ څ ·
- ´ هرادا وا ه-لو ،.ایریپا¡ ، نرو´ هپ ې ټ ۍ ي´اورلپ د هرس وو ه-یران هل وا هنو-یع-ت .و .و ، ځښ ډ ډ د ې
.-~ هن ¸ربارب ·
- د او= هل و د ځښ .-ت~~ ¸دا-ت·ا تیلاع· د ،.دی´ هرس رت هن ا و د ،_لاوت~ن ویدا¸ ځښ ي×ت~ ورون رپ
×~ ،˜اب ، نرو´ د ری~ش -ای¸ وی ´ و~یس وری هپ داویه د ·دنو¸ ې ځ ۍ ېځښ ې ډ دا-ت·ا هپ ه .ب ساد وا څ ې
ن د ي´اول,= يسایس د _لاوت~ن ي´اول,= ¸دا-ت·ا د .¸د يل ت روپ ړ ې ي ر --س يلاوت~ ځ ګ ·
ه×ل ¸و´ هن را+=ا وا تل~ ~=اه ونوتیلاع· ¸دا-ت·ا وا ي=ا~ت=ا ، ¸رادا ،يسایس د و د ه-لو - ړ ې ځښ ټ د
وا وناد-~ر-ه »ه ه ¸یی ه لیب وا ل ری ´ و=رب د هپ ¡ هل´ .¸و´ ی ¡ و ه د ورون ېڅ ې ګ ېږ ې ډ ې ې ې ې ې څ
¸و´ ه ولود- ر وا ولورا+=ا هل ی ه-لو ، ¸ ی´ ډډ ګ څ ې ټ ږ ·
--س د د ، هت~ن ی دیلوت وا د¸~ ¡ ه× ، ¸د = ه=رد »یود نرو´ د ¡ رو-ت ه=د - ې ې ې ځ ېړ ۍ ېځښ ې
»ه دناب ه-لو هپ اع-= تلا= ه=د .,رل هنو تی=ل- ولود- ر د تی-=ش .,= د ,و·ه ¡ ي ر ې ټ ګ څ ې ځ ګ
.¸و رو= ر`ا ځ ·
- د وځښ د و ´ هد¸ ¸ا ه·ر= وا ي--=ت د ړ يلاو~´ هل د هل~ا ´ هنو و= ¸لپ هپ -لو وا نرو´ ې ړ ې ټ ۍ
· .و´رو ه نو ه~´ هت و ډ ځښ
- ´ ورا¡ هپ رو´ د وا ول¸ور هپ ونا~وشا~ د وا .و ی¸ ونا~وشا~ وتای¸ د ې ږ -ای¸ ¸ادنا رت و د ې ځښ ت=وب
·.دیسوا
- د _لاو~ا= رو-ت د ې .¸ ´ هنو ´ هد¸ ول دیاب نو=ن ¡ ړ ېړ ېړ ې ې وینرو´ د ¡ _لاوت~ن و~سو~ ساد د ې ې
هرا,ل »یلعت د نو=ن ل,= ¡ يش ,`و´ رواب دنابرو ,ود وا ¸و د ن هت ,ا - وتسا د ې ې ې ې ې ږ ځ ې ګ
¸وتساورو ·
- و-ی¡رس ¸دیلوت هت ´ ورادا ي~سر ری= وا ي~سر هپ ه×ل ™یع-ت ´ د¸~ هپ وا _سر ¸` دود=~ ې ې و ځښ
د هت ¸را´ ه·ا-ا .و´رو هن ·
يسایس وا و¸ی-لو هپ ¡ هتش »ه دراو~ رون ساد د رپ هریبرس ټ ې ې ې وسورپ هپ وا يلاو ورو د ¸و د و د ´ ډګ ځښ ې
د ونو -= د هت و·ه ´ ر` ه=د ډ ې .ي ر --س ودی یپ ځ ګ ښ -ی ځ و ه وت دن` هپ هت ور` .= و·ه د وا ودراو~ و=د ګ ې
.¸ ی´ هراشا ږ
- ¸ی-لو • ¸دا-ت·ا داویه د ټ -`ا= هپ و د ´ وع=ار~ هپ ولو و= ¸ونا· د ځښ ې ړ ولرا~ګ تی~ها ری ´ ډ ې
وا و~س¸~ يسایس هپ ،تیع·و~ ¸ی-لو • ¸دا-ت·ا و د ´ ه-لو هپ .¸رل ټ ځ ټ ښ ې يبا=تنا هپ و د ´ وع=ار~ ځښ ې
.¸رل ¸ی=ا و »اپ د ´ ¸و ړ ې ډګ
- و= ¸یدود -لو د ښړ ې ټ ت هل ¡ ېځښ ې يساسا ونو-= ¸ربارب د هرس وو ه-یران هل ، ´ هد¸ ،را´ د ه×ل ېړ
¸و´ =رب ب ولرل هل ‰= د ¸ربارب د ´ ت=و هپ ت یادیپ د ¸ا وا ې ې ې ښ ·
د ونو=ن د ¡ _لاوت~ن ¸اسا ساد د وا د یل ونو=ن د ¸اش هپ ور=ا+~ د هت رو´ ه ی~ د هرو´ هل رلپ د - ې ې ږ ړ
.¸ ´و هتسر~ هرس ادیتای¸ وا ایت وایپ هل وتا=ا-ترا وا وبر=ت ،وتا~ولع~ ړ ړ نو=ن ې د ¡ ¸رل هن ي-~تش ي-=ش ې
.¸ ´ د- ر تیوه ’اول,= وا ¸=~ت .,= ¸اش هپ وو ه-یران د هتسر~ هپ ·ه ړ ګ څ ې هپ وا ه ی~ ،رورو ،رلپ ړ
اب ر~= دن ې يلا~ وا ¸دا-ت·ا و د ځښ ,و·ه هل هی×ت هپ وا -šر= .يل=ا رواب ¸ا ځ
- ي·یل-ت ،هنوسر _ل=ا ي~و~= ·_لاو~´ »+· ’رت~~ د ¸رل وا ت هرس دنو¸ هل و د ¡ ه ا هپ ه ه·ه د ړ ځښ ې ړ څ
هل وا هنوترا+~ ډ یی ه وت نا هپ .¸رل تی~ها -ای¸ ´ ه ´ هد¸ هپ و د را´ ¸ ګ ېړګ ځ ې ړ ځښ هل دیاب و×نورل هبر=ت
.يشو »اپ هت را´ وناناو د هرس ونا~´ ډګ ځ
- وو ه-یران وا و وا لیب ي -هر· ،هیر=ن يتی~-= يف-~ ځښ ېګ ګ ي=ا~ت=ا ¸وش .´ا ~یهار او=پ هل هت ټ ې
هنو~-ن ·
´ ادیرد هپ هت وتابا=تنا - ې تšر= »´ د و د ځښ ,رواب ب وا ي ې · .و´ رل ې
- د ¡ .و~ت= نری نا د د و ې ې ګ ې ځښ ·يلوب ایتت=وب ه وان وا ب هوی تسایس ړ ېټګ ې
- ت=~رپ د -لو د ه وت ه¸یلو هپ هنوت ¸را ي -هر· • يت-س هنوت=و _-ی ګ ې ټ ګ ټ ښ ګ ځ هت =~ ې نا هپ وا ېړګ ځ
و د ´ ورا¡ يسایس وا و¸ی-لو هپ ه وت ځ ټ ښ ې ګ د ت=~رپ ګ ¸ یرد هت =~ ږ ې ه=د . ه=اس وا -لو ي~لسا د ې ټ
رس ولتاس هپ وتاساسا د -هر· ګ يشو هترو را´ دیاب ¡ ¸رل ه ری ساد ه ې څ ډ ې ونوری+ب و¸ی-لو • يسایس هپ وا ټ
.يش هربارب ه-ی~¸ ت=~رپ وا ¸و د و د ´ ګ ډګ ځښ ې
- هدای هل تی`ی= ¸دو=و .,= ه وت هپ وی د ¡ هد ه-ی ا ،ي و-ن هت ر تسایس د ه هوی ¡ هل´ ګ ېځښ ې ې ړ ځ ګډ ځښ ې
هل د دیاب ه·ه .يساب هنو ېځښ ه یرد ځ ×یرپ ·ه د .¸و ه هپ و ولو د ¡ ¸ ´و ×یرپ ساد ېړ ې ټګ ځښ ټ ې ړ ېړ ې
ه-ی هل دیاب ځښ ¸و لا~`ا~ هسا~=ا ې و د وا ځښ د و -وتی¸اتسا ونوتیع·او وا ونوت-ی-= ¸و´ . هپ دیاب ېځښ
.¸د یرپ -دا= يعی-= هرها= هپ ولو´ .~= د دنو= وو ه-یران د ´ -رد· ږ ې ې
- ه وان وی د هت تسایس ,ری ړ ې ېځښ ډ وا هدنرا× ښ ´ ورا¡ يسایس هپ ر×· ه=د .¸رو ه رتس هپ دیدپ ې ګ ګ ې
د وا ,وش »ا= رو-ت ه=د .¸و~´رو رواب ی دناب تسایس هپ وا ¸و´ رو¸~´ هدارا ¸و د ,و·ه ې ې ې ډګ ي-یځ
پ ی هنوت=و ې ه ¸ی=ا ه وان دناب ونوتیع·او ړ ې . ,د , ´ ړ
- و ي~و~= د و×ل= د دا~· ټګ و ی وا ڼګ ښ .ي~ین ,ا ځ هپ دا-ت·ا وا هرادا ,ر-س` وو ه-یران د ´ ې هلیاپ هپ وا
د هت دا~· ی ´ ې ې ,و·ه هرس ونا~´ و·ه هل يلایس و د ،_سرس` ځښ ¸و´ هل×~~ ¡ ې هل دا~· د ~یپ ر` ې ې
يټګ . د هرنس دان~· هنل ننی هنن وا ينش ,`ون´ دا~· يیای·ا~ رس ¸اوی هپ ¸اش هپ وو ه-یران د هن ¡ ې ې ې ېځښ
´ ونوتلا= و اود هپ ون ،هتش ¸و ¸را-~ ې ړ ې د هوننلپ هننلب هننل .¸ونن´ ه هنن= ¸و هل ´ هرادا وا تسایس هپ ډډ څ ډګ ې
وڼګ هن= رادا وا تنسایس هنل ,ون·ه ن¡ ي ر .~` د د ،_لاو روف-~ دیدپ د دا~· د د¸ن هپ و څ ځ ځ ې ې ګ ې ې ښ
.¸ ´ هرو= -وت رل ړ ې
- ونوت ل د ویلایس و¸ی-´ا د ښګ ټ _لاوتای¸ د وا ا د هننل~ا هننل وننلرل هننن د ونوتیلاع· ¸دا-ت·ا وا و¸یر ادوس ودا¸ ګ
،,`و´ هروپ ي~ن ت ل ویلایس و¸ی-´ا ول,= د ¡ ه·ه .-وت =رب ب و ښګ ټ ې ېځښ ې ې ځښ و¸ی-´ا وا و-´ا هل ټ ټ
ویلایس .¸ ی´ هرا¸یب ږ
- را¸اب ¸دا-ت·ا ،¸ ی´ هت -~ ار ¸ولدب يسایس ¡ هل´ ، ´ ویسار´و~د وناو هپ ږ ځ ې ې ځ وا _ننل ل دا~· هپ ړ دانن~· د
و×نوو´ وا ای·ا~ ¸دا-ت·ا د ¡ ، ¸و ´ ه×لو هپ ې ې .هت~ن ,ا ×پ هرا,ل و ځ ځ ېښ ښ
- د ،¸را´ ایر يسایس ه´ .¸د هرا¸یب هنرو ¡ هد هن نا يل-ا تی~´ا= را´ ه=·ا=~ وا .اپ ¸´ر~ت ېځښ ې ړګ ځ
.ت~ی=ا هنو~ا هرا,ل ودی´ ه د دنو¸ د و د ود-ی~ وا و ول ،و-~ری~ ونار~~ ونا··ا د ´ ونوت=و وریت هپ ګ ښ ځښ ڼ ې
.¸و هو هت ورا¡ ي=ا~ت=ا وا يسایس ه-لو و د ¡ هت~ن »ه لیب ه=د ¸ا و= ¸وا ، څ ټ ځښ ې ېګ
- هل وا دا~· ¸دا-ت·ا و ڼګ هرس وی-سر ی ې وا ،-وت ¸`وی هل د ¸اننش هننپ ¸اتنن~نا··ا د هرس ونودنو يسایس ګ
ت~و×= د ونوداویه وری-· ونو . نن-= هدنن~= وننی دنننا و هننپ لایننس د و د »ه .دی´ هن وتسر~ د او= هل ڼګ ډ ې ړ ۍ ځښ
.¸ ی´ ږ
- ت یاپ د »ت~یس ه=د د .هد ´ ه-=ر ´ و“´ وفلت=~ هپ »ت~یس د -لاپ ¸رت~~ وا .و´رو ب هت ونو~ا-~ ښ ېړ ې ې ېډ
هننت ¸انن~لراپ ر` هننل و-´ا -عی یل~= ×یتار´و~د د ¸ تل~ »ا=ن دسا· د ¡ ¸ ی ر= ~یپ تای¸ هرا,ل ې ټ ې ې ې ړ ې ږ څ ې ې
ه·ه .¸وریو ,و·ه وا ¸و´ =رب ب ه= ¸و هل ´ و-´ا هپ هنودا+ن يند~ و د را´ ه=د .¸ یسرو ې ې څ ډګ ې ټ ځښ ږ
ن´ ر=ن هپ هنوتیع·او ه=د .و دیاب ،¸و´ ه ×یرپ ه و= هرا,ل ودی´ .´ا د هت ونو~ا-~ و¸ی-´ا ¡ ې ټ ړ څ ټ ټ ۍ ېځښ
.¸و وت~¡ هت ت~وا-~ دنا و هپ ونودا~· ¸ار ¸ار د وا ي~ینو ې ړ
- رایت هپ وا ه پ هپ دا~· ټ ه .¸ نی´ هرنس رنت هرنس »رنش هنپ نن´ ږ ې .انیریپا¡ ه ار د ينسار´و~د ن¡ اد .ان= ڼ ې
¸و ی¸ .~ن _×نودیری ږ ډ يسایس · ونن´ ¸دنننو= »¸یلارولپ وی-ننسر د ·¸ ا ار تی~´انن= ¸ونانن· د وا ¸و-ی~نن-ت ¸دا¸
ون ه× .¸و´ هت -~ ځ ځ يع·او يننسار´و~د ي´اونن~لو نوتی ر وا ې ښ د وا ¸و د ونن×ل= و~انن= د يننش ,`ونن´ ډګ
ونوت ¸را و-~¸ی=ا ښ د ولو´ هت -~ار ځ ر` هل ې دا~· .ور -´ ټ .¸ ´ ړ
- ¸اوات ´ ونونولدب ي -هر· وا ¸دا-ت·ا ،يسایس ،و¸ی-لو هپ -ای¸ ه= ا¡ ره هل هنوت=و ¸ری ې ګ ټ څ ېځښ ډ
دند ل,= .¸و´ ې ې هل ل ونا+ب ¸ار ¸ار هپ ه= و ×یرپ و~+~ هل ،¸و´رو هس` څ ړ ر ې وا ي=ور ·¸ ی´ .تاس ږ
ت ي~~= هنوفیل× .رون ساد وا يلا ې ګ
- -سر ي~~= ._ی و ه ب هپ و×نو¸ور وا و×نوو´رو ه~ادا د ونوتل~ د -عی ه ب هلب هپ › د ېځښ ښ ڼ ې ڼ ېځښ ې ۍ
د هت و -عی هی=ور وش ه~یل´ وا هن - ´اورلپ د هرا¡ ه=د .¸رل ه اود ایت و ي=ور وا ځ ځ ښ ې ې ډ ۍ ړ ړ ¸رو¸~´»
.¸ و ی ه -~ هل وا ¸و~´ -ا== دو=و~ ه=رد »یود وا «¸-= ړ ې ځ
. / HوBC يسایس و د ک و)یناوA ولاوی ن ا l!سا هپ ځښ ې ړ
رA هپ ه 2&لا ځښ - ک ت)س ا 5 ې
هت ¸ا~نا ¸ید ¸د-~ »لسا د ه ونت ه¸یلو هپ ګ ټ تنی~ها ,د , ن´ ړ 'رن· د . »نیر´ ¸ هنپ هن= وتایادنه وا ونوبان== هنل څ
¸د »ا= هنوتیاده وا هنوبا== اد ¡ ¸ ی´ =ا--تسا هرس ت=ا-و ې ږ وا ¸ادنوا= ¸ا~یا د ه وت نا هپ ر~ب .و ګ ېړګ ځ ټ
¸ یل~اش ×پ ږ ې هپ »ل´ د _لاعت ,اد= د . وڼګ » د هت ونانا~نا ´ ونوتی' ې و%%)م- fیt%%لا ا%%3یا ا%%ی وا ]ا%%)لا ا%%3یا ا%%ی هننپ «
د ,وش -ا== و=افلا , . د هل = ودراو~ و »ونن´ هرنن=ن هننل ¸نن-= د هننت ونانن-=ا=~ نن¡ ¸ ی´ هس` رت هلیاپ ساد ه= ې ږ ې څ
´ ر=ن هپ ¸ایت~ا ې هن وش .وین ,د , .¸ ی´ .وین هن وا ږ ر· د .و و د ن´ هرونس œا~-لا هپ »یر´ ¸' ټ ځښ ې د وا .یان~~
نن-~ رننت وا ه ننی~ د وا يلی~انن· اننی ¸د نن×ی ا ¸دانن-ت·ا وا ي=انن~ت=ا هنن·ه ه´ -یر= ي-ید ¸ی~ات د و=باور ځ ځ ې ښ ړ ې ړ ې
.¸د ¸وش ¸ایب .یا~~ رون وا وتای·ل=ا ، —اری~ ،ونو-= د و د ¸ار ه=د وا ،•باور ځښ
ن•ا _لن- _ف=ن-~ دن~=~ -رن-= ر-ن~·یپ رتنس د »لسا د وا »یر´ ¸'ر· هپ .یا~~ يساسا وا »+~ ولو رت و د ټ ځښ
ه-یرانن هنل ¡ اد ه= ل~= ·ه هل .¸د ¸وش ¸ایب ´ ونو`ید= هپ »لسو هیل= ېځښ ې څ ې ې ې وو د ون= ¸د رنبارب هرنس ې
ن ¸اشوی هرس ی ¸ایر= .~= وا را´ ې ,د ه -یران وا و د ¡ هد اد ه~+~ . ځښ ې د رادرنن´ وا ¸اننیر= ه=د وو ه .ننب د وننی
وا _×نوو ,~ب ړ د ,د »و¸ل~ وا »¸` هرا,ل .ب د وی .
@ 2 هنوBC يسایس و د ک l!سا هپ ځښ ې
:يیا~ر· ´ هراب هپ تی~ها وا ت-ل= د ر~ب د ´ تی' »~لراید هپ روس -ار==لا د (ž) ,اد= ې ې ې » ا ااا اا
ا اااا ا ااا اااا ا اا اا ا ا اا ا ا ااا اااا ا اا اا ااا
اااااا اااا ااا اااااا اا .اااااااا ااااا « .
´ ادیپ و~ سات ¡ هرس ‰ی-=ت هپ ،و×ل= ,ا :ه اب¸ ړ ې ې ړ Ÿ وا هنوت=ان~= و~ وسات وا ه= وی وا ه-یران هوی هل څ ځ ې ښ ې
´ لی-· ړ ې Ÿ ¡ ې هل ن¸یپو هرس .ب وی _ هرس ‰ی-=ت هپ . وساتس د¸ن هپ ,اد= د ودر رننت ننساتس »رنن×~ ودر رننت ګ ې ګ
.,د ي-ت~
اوی هن ´ ت-ل= هپ ر~ب د ¡ ¸ ی´ .ت~ی=ا ه=یتن ه= تی' د هل ې ې ږ څ ې ¸ ریپوننت نن-~ رننت ه-یراننن وا د نن¡ اد ځ ځ ې ښښښ ې ې
،ریپوت نر د ،هنوریپوت ¸ی~´وت وا يل×ش ،ي~-= ×لب ،هت~ن ګ ې ي-= ای -یر= اوننی هنوریپوت رون ساد وا ې ¸ ونن-ی ځ ې
ونانا~نا ¸د ¸ ´ ړ ¸ید د (ž) ,اد= د وا هت~ن را-ت=ا ی هر=ن هل ې اونن-ت نن¡ ,د هرو= هد-ب ه·ه د¸ن هپ (ž) ,اد= د . ې
هپ •ا »ل´ د ،هرا,ل ولو´ ت=ا-· د دناب يلاو ¸اش وی هپ ت-ل= د ه-یران وا د .¸رلو ې ېځښ رونن= دناب تی' هوی ه=د ې
: ,د ي·ا´ »ه
) هپ روس ¸ار~= .' د ې `°• :ولول ساد ´ تی' ( ې ې »: اا اااا اااا ااا اااا اا ااا
اااا اا ااا «
ه-یران ي×نوو´ .~= هوی یه د وساتس ه¸ :ه اب¸ څ ړ ای .»و´ _یا- هن .~= ېځښ
وش هتبا` ¸ربارب وا ه-یران د »ه ´ تی' د هپ ېځښ ې ې ې .هد
د ´ »لسا هپ ¡ روپ هیا ه~و´ رت ځ ځ ښ ې ې ې دن` هل ،¸رل ه ا هرس ونو-= هل و ې ېځښ ړ هنن= ونننو-= و~ل~~ و ,ش څ ږ
-~=رب :¸د وش ې ې
- 9HوBC 8و)$م ا ي)ید
- 9HوBC 8داص0Aا
- 9HوBC زی)لوټ
- HوBC ک هدF د ېړ 9
- 9HوBC ينوناA
- .HوBC يسایس
وبا=ن-ا هننب ن·ه .هو هن~لع~ وا ه~لا= (¸ر) ه~یا= يب يب ،ه=و¸ (¸) ر-~·یپ د »لسا د ´ وی ~ول هپ »لسا د ې ې ړ
.هلونن´رو ه نن´ هد¸ ول~اننع~ و¸یانن= اننن وا و¸یانن= ،ونن-یار· ،رینن~فت د ¸'رنن· د ننی هننب هننت و·ه وا هلو´ هنوو ر` هت ړ ې ښ
(¸ر) ه~لننس »ا .دوننلرد -رانن+~ , نا ´ »ل= هپ +-· د ، =و¸ لب وی (¸) د~=~ -ر-= د ه نراد~ه ړګ ځ ې ې ې ې ې ګ
¡ »ه ې (¸) د~=~ -ر-= د ¸~ری~ .هو ، وا ه~لا= ,ار .ها وا هو Œ† ه نرادنن~ه .هننیاو ‰-ننس ه= رو ونا~لا= ګ څ
(ا~+-= •ا _-ر) رون ساد وا ادردلا »ا ،»یلس »ا ،¸ی· ¸ب ه~=ا· ه×ل رون ې ې ېځښ ې ننساد ې هننپ نن¡ و نانن~لا= ې ې ې
هوی ه=رب هی¸ور~لا ه~یر´ .هدولرد ههوپ ي·ا´ ی هب ´ ې ې ¡ هد ¸~ری~ ه·ه ې د ه=نن~ن هرو+نن~~ هوننی -یرش ¸را=ب د
´ ¸را-لا ‹ت· -ات´ .,= هپ _نل-~= ری=~ ¸با »لا= رو+~~ وی _یرات د »لسا د وا هد وش .-ن تیاور هپ ·ه ې ې ې هننپ
·ه ې (_ر) يع·انش »ان~ا د (ان~+-= _لاعت •ا _-ر) _-تر~ _ل= _ب ¸~= ¸ب دی¸ ت-ب ه~یفن هدیس .¸و´رو هلاو=
.هو ×نوو ې ښ
هپ »وشا~ د ه نراد~ه وا ه و= د ´ د-= هپ _ا×ن د .¸د ¸ ´ ي-ی-~یپ هنو-= ينونا· هرا,ل د »لسا ګ ښ ېځښ ې ړ ېځښ
¸ ی´ .و´رو ا¸س ساد ،ين¸وو ه هوی ه-یران وی ری¡ ه´ .هد =رش ه و= ·ه د ´ ولو´رو ودیش ږ ې ځښ ې ښ ې ې ه×ل وی
وا ه-یران د ه نراد~ه .¸و _ل¸و ی ه-یران ځښ ګ ې ې .هت~ن ریپوت یه ´ -~ هپ وتا·ا×~ وا ا¸= د څ ځ ې
ار د هت و »لسا ځښ ی ې ودیدنا~ون ، ، تی' »~لود هپ روس ه-=ت~~ د (ž) ,اد= .¸و´رو ‰= ول´ا وا ولودنا~ون ې ټ
نا~ل~~ هرل ات يشار ¡ هل´ ،هر-~·یپ ,ا -عی «--عیا-ی -ا-~و~لا ’œا= ا‡ا _--لا ا+یا ای» :_یا~ر· ساد ´ ې ې ې ې ې
.دن¸یپ =رش ودی´ .-~ د تی=ور~~ د »ا=ن د تعیب و د ¡ ¸ ی´ .دیل ... هرس ات هل ¸ ´و تعیب ¡ ځ ځ ښ ې ږ ړ ې ې ښ
.وو »ه ر~~ يسایس ´ ت=و ه·ه هپ (¸) ر-~·یپ ¡ ه× ,د ,وش ې ې ځ
u 2 هنوBC يسایس و د ک 5وناA يساسا هپ 5ا06ناغ7ا د ځښ ې
ساسا ¸ات~نا··ا د - هپ ¸ونا· ي `ŒŽŒ د و د ´ ¸ات~نا··ا هپ هرا,ل . ¸ ~ول د ´ .ا´ ځ ځ ښ ې ړ ې یار ې ‰=
. ´ ¸ی~-ت ړ
- هل ´ ¸نارف-´ هپ ¸ب د ې …· ه= و×نوو´ ¸و څ ډګ … . و ی ې ېځښ ې د یول ¸رار=-ا ¸و هپ ر= ډګ ېګ ې
ولاو ´ ې `† ¸ونا· يساسا د وا هد-ی· د یول ´ ولاو ¸و هپ ر= ې ډګ ېګ ې †· هد-ی· . و ې ېځښ هل ¸ب د
´ ت=و ي-سوا هپ هتسورو ه= ¸نارف-´ ې څ ´ ولس هپ تلود د ې `€.° د .¸د ي×نوو´را´ ېځښ `Œ^Œ .ا´
یار د و-´ا ينا~لراپ وا تسایر ¸رو+~= د ټ ه و×نو×یل »ون د ولو´رو Ž· يتی`و د . و هد-ی· ېځښ ې ېځښ
ونا اروش ګ `†Ž د هر=`اب وا .¸د ¸وش -ا=تنا هت وی´و څ ر= ي~لو ېګ †€ ´و هد-ی· ۍ څ ونار~~ د وا
´و هد-ی· »ین ت~یو هود ر= ۍ څ ېګ وا و د ځښ ¸د ´ ’او هپ ول·یپ ې .
- .ور »+~ ´ ونونوی~ی~´ هترو هپ ر= ونار~~ د وا ونونوی~ی~´ ونو ¸لتا هپ ر= ي~لو د ې ېګ ګ ېګ ېځښ
هن ل -ا »ه ی ای وا لدن¸یپ ه¸ادنا ه~´ هپ = ¸ا~لراپ د و×ل= ×=~ و-´ا ينا~لراپ هل .¸وبول ې ې ېځښ ېړ ې ټ
وش لدب وری ولتو هپ داویه د اد رو ¸ن ر ~ ، لدن¸یپ ې څ ېځښ ځ ګ ې ې .¸د
- .«¸رل ‰= ودی´ -ا=تنا وا ولو´ -ا=تنا د _ا-تا ¸ات~نا··ا د» :يیاو هدا~ ه~شرید ¸رد ¸ونا· يساسا د
ساسا د - وا ¸و-= ¸وا~~ دنا و هپ ¸ونا· د وا ه-یران _ا-تا ¸ات~نا··ا د» :هدا~ ه~ت~یو هود ¸ونا· ي ې ړ ېځښ
«.¸رل -یا=و
- » :هدا~ ه~شرید ه -پ ¸ونا· يساسا د ځ د د و-ت و= ¸و-ع~ ای وا ¸دا~ ول,= د ¡ ¸رل ‰= _ا-تا ¸ات~نا··ا ښ ې
.¸ ك و= -لو »س هرس ونو~´= هل ¸ونا· د ، هرا,ل ¸ی~ا ت ړ ېړ ې ټ
- ¸ات~نا··اد »ا=ن يتابا=تنا ¡ يش .وینو هنوریبدت ساد دیاب ك ¸ونا· هپ وتابا=تنا د ...» :هدا~ ه~یایتا رد ې ې ې ې
هلیكو ه-ی هوی ه لرت ل ه= تی`و ره هل وا ¸ ك ¸ی~ا ت -وتی¸اتسا هن`دا= وا ي~و~= هرا,ل و´ل= ولو د ځ څ ټ ښ ږ ږ ړ
«¸ ك هس`رت -وتی = ك ه ر= ي~لو هپ ړ ړ ې ګ
- هت ر= ونار~~ ¸ی-ر رو+~= ... : ~-ب رپ »×= د دا~ ~یایتا رول د ېګ ټ ې ې څ هل ¡ ه= و-ا=شا يبا-تنا ې څ
يكا ¸و -پ ك ولس هپ ,د تی=ل- ينونا· ه·ه د ټ ځ ځ ې ښ ې .
»ا+لا ه= و-یناو· ولاوی ن هل ونول-ا وا ونورایع~ ودنو ا ری+ب د و-´ا د داویه د وا ،و-یناو· يل~ و-´ا د ه نراد~ه څ ټ ټ ړ ړ ګ
اد .,د _ت~ی=ا را´ هلیاپ هپ ¡ دی ر و .~` -ت~ی=ا نو د و·ه د ´ هنادنو¸ يل~ هپ وا ت و= د و د ې ځ ګ ې ېډ ې ښځ ځښ
د .وش ¸دنو= ¸و ي-~ن و د ´ ونور ورون وا ¸دا-ت·ا ،ي -هر· ،يسایس ،و¸ی-لو هپ ی ´ ې ډګ ځښ ې ګډ ګ ټ ې ې
د _لوبول .ور »+~ ~یلاپ ™یع-ت ت-`~ د ¸ونا· يساسا د ¸ات~نا··ا د ´ ودیسر هپ هت =و~ ۍ ې ې , ` ت و= اد . ښځ
.,= هسوا رت وا د--~ يتسورو ن هت .¸-~ ,د ه د ،.دی ول تی·ر= د و د هرا,ل ودیسر د هت د--~ ._لدیسر ړ ځښ
ا+~ _×ل~~ د ،.دیر-= و د ه= و-یناو· ولاوی ن وا _ل~ هل -اب هب نو ل,= ځ څ ښ ړ ېډ ې ي=یرات هل وا .و´ هس` رت ونوتر
.¸د ¸ی ا .ت~ی=ا »ا+لا ه= و لیب ولاوی ن وا ړ څ ګ ړ
د 2 هنوBC يسایس و د ک ونونوی6ناو)ک ي++=لا fی4 هپ ځښ ې
= ولو د نرو´ د -لو ¸ر~ب د وا و د ¡ د-س يلل~لا ¸یب »+~ ولو رت ړ ټ ۍ ې ټ ځښ ې ټ ی وا ¸ی~-ت ی هنو-= يسایس و ې
د هی~ل=ا اد .هد هی~ل=ا هلاوی ن ونو-= د ر~ب د ،¸د ¸ ´ »ل=ا ړ ړ `°Ž^ ه ین ه~~ل هپ ر-~سد د .ا´ ټ ور ل~ د ګ
وا ¸د ¸انا~نا _و-و~ وا -=ا=~ ودا~ ولو د ی~ل=ا د د .هوش -یو-ت او= هل ¸ا~¸اس د ونوتل~ ټ ې ې هتلد و·ه د
هپ يساسا .,د ,وش را -ی ونو-= ګ ټ ی~ل=ا د ې ي·و-= رپ وا ه-یران د ´ ودا~ و-ی وا ه¸یرس هپ ېځښ ې ځ ¸ربارب
ونو-= وینرو´ وا ي~یلعت ،و¸ی-لو ،يسایس د وا ،™یع-ت هن ، ټ ¸ربارب هپ د ,وش را -ی دناب ګ ټ ې , =د د . ې
:¸د .و د هپ ر-· دا~ ~ت~یوی د ی~ل=ا ډ ې ې ې ې ې
` - ر` هل و¸اتسا ول,= د ای وا ه وت ه~ی-ت~~ هپ ¡ ¸رل ‰= ’و ره ې ګ ې څ ي¡ ¸وش -ا=تنا .و دا¸' هپ ډ ¸و د ،
داویه .,= ¸رادا د ´ ورا¡ ي~و~= هپ ې .¸رلو ه=رب
† - .يل=او ه ونوت~د= ه~ا= هل ´ -ل~ .,= هپ ه وت هربارب هپ ¡ ¸رل ‰= ’و ره ټ څ ګ ې ګ ې
Œ - د .و يتبون هپ دیاب هدارا ه=د .,د ~-ب ’او د ت~و×= د هدارا و×ل= د ډ ټ و-یت ر ښ وتابا=تنا هل هد- ر ر` ګ څ ې
يش . ي~و~= دیاب -ابا=تنا ای هعیر‡ هپ ویار و پ د ، ´ و=یارش ¸وا~~ هپ ، ټ ې ساد .و هپ و لیب يتابا=تنا ورون ې ډ ګ
د ¡ ¸ یسرو هت رس ې ږ ¸دا¸ا ویار .¸ ´ ¸ی~'ت ړ
5وی6ناو)ک وAوBC يسایس د و د 2 %ه ځښ
د ¸وی~ناو-´ ه=د `ŒŒ` و د ه وت نا هپ ی دا~ لو وا وش -یو-ت ه ین ه~+ن هپ ي~و=ر~ د .ا´ ځ ځ ټ ټ ښ ګ ېړګ ې ې ې د
ه ا هپ ورا¡ ړ -ی ¸وی~ناو-´ ه=د د ه=و~ هپ ¸واهوپ -ای¸ ` د .¸د ځ ې دا~ ې :¸ ی´ ‹ی-وت دن` ږ ې
:هدام مول ۍړ ¸ار یه هل هترپ ، ´ و=یارش وربارب هپ هرس وو ه-یران هل ´ و-´ا ولو هپ ¡ ¸رل ‰= څ ټ ټ ځ ې ې ې ې ښ
یار ،ه= ™یع-ت څ ه .¸ ´رو ړ
:هدام ه=ید و-=ت-~ يل~ ولو ،ه= ™یع-ت ¸ار یه هل هترپ ، ´ و=یارش وربارب هپ هرس وو ه-یران هل ټ څ څ ځ ې ې ښ
ولدی´ -ا=تنا د يل=ار هت -~ ه=ساو هپ و-یناو· يل~ د ¡ هت ونوف·و~ ځ ې تی=ل- .¸رل
:هدام ه=یرد د ونوت~پ ي~و~= د ،ه= ™یع-ت ¸ار یه هل هترپ ، ´ و=یارش وربارب هپ هرس وو ه-یران هل څ څ ځ ې ې ښ
ولو´ هرسرت د ودند ي~و~= و·ه ولو د وا د-ت ټ ۍ تی=ل- ¸وش هت -~ ار ه=ساو هپ و-یناو· يل~ د ¡ ¸رل ځ ې
.¸د
5وی6ناو)ک ول ه )م هل د vی$Gت Fار ره د دنا هپ و د w ړ ځ ې ړ ځښ
د ¸وی~ناو-´ ه=د `°€° ه~~لتا هپ ر-~سد د .ا´ ن ه ی ټ -یو-ت هپ وا `°^· -یلس` او= هل ¸ات~نا··ا د ´ .ا´ ې
¸وی~ناو-´ ه=د .وش ی ¡ ه~ون هل ه×ل ، ې ې ¸ یتو= ږ ، .و~ت= ™یع-ت .و ره د هرس و هل دناب وی = هپ ډ ځښ ې ړ
.¸و´ ي~ا¸لا .¸ ی´ هراشا هت ودا~ و-ی ¸وی~ناو-´ ه=د د ږ ځ
w هدام مول ۍړ .دیلیا· تیدود=~ وا œا-`تسا ،ریپوت .و ره د ~-ب رپ تی~-= د ™یع-ت دنا و هپ و د ډ ټ ې ړ ځښ
وا و·و-= ¸ر~ب د و د ¡ ¸د ځښ ې د ویدا¸ا يساسا ه-یران هل وا ولدن¸یپ تی~سر هپ وو د هرس ¸ربارب هل ¸اسا رپ
تیع-و .ه'ت د و·ه د ، دناب ولولا~=ا رپ و·ه د وا ولدی´ ¸~=رب هپ ه= و·و-= و=د ې څ ترپ ه~اپ هل هت ولو هپ ،ه ټ
ي -هر· ،و¸ی-لو ،¸دا-ت·ا ،يسایس ګ ټ ، ¡ اد ایوا ¸رل ¸ی=ا ×نوونارو دناب ونور ورون وا يند~ ې ې ې ګډ ی ه=و~ ې
`و-ا .¸د . و ه -~ هل تیع-و ه=د د ړ ځ
w هدام ه=یرد ر ي -هر· وا ¸دا-ت·ا ،¸ی-لو ،يسایس هپ ایب هریت هپ ´ ونور ولو هپ دیاب هنوتلود ¸ = ګډ ګ ټ ې ګډ ټ ړ
و ¸ ´و هنو~اد·ا ¸ی ا .و ¸و هپ نو و= ¸ونا· د ´ څ ټ ړ ړ ډګ ې ړ ې .و د هپ ډ ې هل و د ځښ هروپ ه= دو وا ت=~رپ څ ې ګ
د هرس وو ه-یران هل ´ هلیاپ هپ وا ¸ ´ هس` رت ا ې ړ ډ ډ ¸ربارب پ ه و¸ی ~-ب وا ونو-= ¸ر~ب هل دای-ب ټ ویدا¸ا د ه= څ
.¸ ´ ¸ی~-ت .دی´ ¸~=رب و ړ ځښ
2 هدام هما هننپ و د نن´ هنادنننو¸ ي~ونن~= وا يننسایس هننپ داوننیه د ¸د -ننل×~ هنوداویه ¸ = ¸وی~ناو-´ د ځښ ې ړ
هرا,ل ول و ه -~ هل د ™یع-ت د دنا و ړ ځ ې ړ »¸` ه-یرانن هنل ن¡ ¸ ن´رو ا ه ونت نا هپ وا ¸ ´و -ا~اد·ا ې ړ ډ ډ ګ ېړګ ځ ړ وو
هپ هرس وربارب :¸و-ی~'ت ¸و-= دن` هت و ´ و=یارش ې ځښ ې
--لا و~= وا و-´ا .و ره هپ ټ ډ ~ د ´ و-ت و,لو ي ې ښ ټ یار ې پ و·ه ولو وا ‰= ولو´رو ټ و ی ¸اید-ت~ ¡ هت ونوتس ې ې
تی=ل- ودیبا=تنا د ،¸ یبا=تنا ر` هل و-´ا د ږ ې ټ .
-- هرننس رننت دننند د نن´ ونن“´ ولو هپ تلود د وا ‰= ¸و د ´ ولویب _~رپ وا ولو-ییعت هپ تسایس د تلود د ې ې ټ ډګ ې
.و´ .ت~ی=ا ه ا= هپ ونوتسوپ يتلود د وا ړ .
- - د داویه روپ تسایس وا دنو¸ ي~و~= هپ ې ودنو ا ړ ‰= ¸و د ´ و-لو وا ونونا~¸اس يتلود ری= ډګ ې ټ .
هپ و د ، د رپ هریبرس ځښ ې -ل= د هی~ل=ا ول و ه -~ هل د يلاو=یرتوات د ړ ځ `°°Œ د ه ین ه~لش هپ ر-~سد د .ا´ ټ
د ¸ل=ا د ونوتل~ ور ل~ ګ `·Ž/Ž^ و=-×ش .و .و د ¡ وش رو,= ه وت هپ -یل ه ×یرپ ډ ډ ې ګ ړ ېڼګ ودی~ت= د وا
¸و´ هراشا هت ولدن¸یپ ونو-= د وځښ . :¸د .و دن` هپ ی دا~ ي-ی ډ ې ې ې ځ
w هدام ه=یرد وا يند~ ، ¸روتل´ ،¸دا-ت·ا ،يسایس هپ دیاب هنو-= ¸در· وا دا¸ا يساسا لو و د ۍ ې ټ ځښ
.يش . ´رو وا يشو ی تل~ ، يش ¸ی~-ت .و ربارب هپ هرس وو ه-یران هل ´ و=اس ورون ړ ې ړ ډ ې د هپ هنو-= ه=د ې
:¸د .وډ
·‰= دنو¸ د • -لا
·‰= ودیسوا ¸~=رب د ه= ربارب هل • - څ ۍ
·‰= ولدیسوا ¸~=رب د ه= تی-~ا ي-=ش وا دا¸' هل • ž څ ۍ
هپ ه= تل~ هل ¸ونا· د • د څ ړ هربارب ·‰= ودیسوا ¸~=رب د ه وت ګ
·‰= ¸و-ل= د ه= ™یع-ت .و ره هل - نه څ ډ
تیا-ر وا هن`دا= هل ´ را´ هپ • و ې و ړ ·‰= ودیسوا ¸~=رب د ه= و=یارش څ
,س وا ينا~نا ری= ،¸~= ای -ا¸ا=~ ، =-×ش هل • ¸ ې - ·‰= ولدیسوا ¸دنو= د ه= ¸ل¡ څ
د ¡ رو~-~ يبر= و·و-= د ر~ب د ، د رپ هریبرس ې ې `°°Ž ه ین ه~~ل -پ هپ ر-~سد د .ا´ ټ ځ -یو-ت وش وا هرها· هپ
= د ¸ا~¸اس ¸نارف-´ ي~لسا د ´ ړ ې ی ی~ل=ا ي~لسا و·و-= د ر~ب د نو= د وناری¸و ورا¡ وینر+ب د وداویه و ېډ ې
د ¡ ې `°°· هپ ،هوش -یو-ت ه ین ه~ -پ هپ ت~ ا د .ا´ ¸دلی~ ټ ځ ګ را -ی دناب ودراو~ وری هپ ´ ه=رب د ګ ټ ې ډ ې ې
ل ،,د , ´ ړ :ه×
هدام مول ۍړ
_&لاR • ر~ب هرس هیول هل ,اد= د ¡ هد نرو´ هوی ې ۍ .و ار هرس ولدیسوا د`وا »د' د وا ي د-ب دنا و هپ ټ ګ ې ړ
.و . ¸د ¸ ´ ټ ړ -ل= ره هل ... وا تلا= ي=ا~ت=ا ای ونووا ت يسایس ، رواب ي-ید ، ¸-= ، ب¸ ، نر ،»´وت د ړ ې ګ
.¸د ربارب هرس ´ .- ا هپ تیلوو~~ وا -یل×ت وا ت·ارش ينا~نا د هترپ هریپوت .و ې ډ
_@R - د ’و ه·ه د¸ن هپ ,اد= د ی -و-=~ ولو رت وا ¸د ¸اش هپ لیا= د ,اد= د -ا·ول=~ .و څ ټټټټ ټټټټ ې ې , .,= ¡ ې
.هرس را ¸یهرپ وا ,و-ت هپ ر ~ ¸رلن _لاو هتروپ دناب .ب هپ ی وی یه وا ¸ یسر ه ی هت _و-~ه ۍ ګ ګ ې ې څ ږ ټګ ې
. 1 هنوBC يسایس و د ک وdیارI وی)سا هپ ځښ ې
د و د ´ ونو~ا-~ و¸ی-´ا وا تسایس هپ هنو-= يسایس و د ، ´ و¡و ورون هپ ن د وا ا×یر~ا ،اپورا هپ ځ ټ ځ ښ ې ښ ې ۍړ
»و+ف~ هپ ¸وانرد د هت ‰= ه=د وا ولدن¸یپ د ‰= د ¸وډګ ,د ,وش ي ~-ب ټ للت _~ رپ د ن د . ۍړ ی يل~ ونوداویه و
وا ونو~ا-~ و¸ی-´ا .¸و-ی~-ت هنو-= ه=د ¸یناو· ټ ¸ا وا -راد- ،تسایر ¸رو+~= ه×ل ونو~ا-~ و ول ولو رت ړ ټ د
هد ودیتای¸ هپ _~ ل ودیسر د و د هت تسایر و ر= ي~لو وا ونار~~ ۍړ ځښ ګ ´ ه~نار· هپ ه وت هپ لیب د . ې ګ ېګ
یار ه-یځښ ه د ×نوو´رو ې ولو ټ یار ه و×نوو´رو •Ž .¸و و= ´ ولس هپ ړ ې ېځښ ونوتل~ ور ل~ د ګ د `°· و = ړ
ونوداویه هپ . ¸و´ ¸ر~~ و·ه و~ل وبا´ د یپ ~~لون هل هدیدپ ولدی´ .دن¸یپ د ونو-= يسایس د و= د ´ ن ې ښ ې ۍړ ۍړ
:¸د .و دن` هپ هنولا`~ ي-ی ´ ه=رب د هپ .¸ ی´ .یپ ډ ې ځ ې ې ږ
- هپ ي-~ر= هپ و ´ ځښ ې `°`° یار د ´ .ا´ ې ه . ´ هس` رت ‰= ولو´رو ړ
- هپ ¸ات~ل نا ګ `°†^ ار د هت و ´ .ا´ ځښ ې هی . ´رو ‰= ولو´رو ړ
- د و ´ ه~نار· هپ ځښ ې `°ŽŽ .ا´ .یرپا د وی هپ ه~ت~یو ار د ی ې . ´ هس` رت ‰= ړ
- هپ ¸ات~نا··ا `ŒŽŒ هل ¡ ´ .ا´ ¸یر~ل ې ې `°…Ž ¸دلی~ یار د و د ¸رو= ¸و~س هرس .ا´ ځښ ه ولو´رو
. ´ ¸ی~-ت ‰= ړ
د و د ¡ د هل هرس ځښ ې ې ا د هرس وو ه-یران هل وا ویدا¸ د ,و·ه ¸ی= ا ره ړ ¸ربارب ې ری هرا,ل ولو´ ¸دنو= د ې ډ
للت _~ رپ ن د و= ،¸د ناور ل له ۍړ ې ې ځ ې _ ه و= د د »ه هسوا رت ` هنوداویه ګ ې ¸د هن ¸وش ولو هپ ¡ ټ ې
و د هرس وو ه-یران هل ´ ونور ځښ ې ګډ .¸ ´ هد=ا~~ ه-ی~¸ هد را×پ ¡ ه - ه×ل ، هت ¸ربارب ړ ې ګ څ ¡ ه ه·ه و= ې څ
´ ونور و-=~~ هپ ،¸ ی´ هرس رت ´ ونوداویه و=د هپ رو ¸ن ې ګډ ږ ې ځ ¸=~~ هرا,ل رو-= د و د ځښ
،د¸~ ،را´ هپ ¡ ,د اد رو=-~ ربارب هل ه-یران وا د ل`~ .¸د -ا~اد·ا ¸=~~ وا هنو~ار ورپ ې ۍ ېځښ ګ
ربارب دیاب ´ يلایس هپ هرس وو ه-یران هل ´ تیرید~ وا هرادا هپ وا يلاوتای¸ هپ -را+~ د ،ت=ایس ، ت=اارتسا ې ې
.¸رلو هرس •یارش
´ ¸ات~نا··ا هپ ر ~ ې ګ ودنا, , څ څ ،هرس »اپ هپ هت ووایترو¸~´ ي -هر· • ¸دا-ت·ا وا وت`ا= يسایس ګ ` هسوا رت
وایت=وب ری ه ا هپ ونو-= د و د روپ ې ې ډ ړ ځښ ې _و-و~ د -ای~و~= ونو-= و¸ی-لو وا ي~لسا د و د ه×ل ټ ځښ د
ن¸یپ ولد د ، ولو~ت= د داوس ب ۍ ې هپ و د ، ځښ -ل= هرس يلاو=یرتوات هل د ¸را-~ ې وا ي·و-= د وا ، ¸یدود ې
رباربان ۍ و-ی هپ ،هدیرب هوی رت ¡ _لدیناوت د هپ داویه نو~¸ هولپ هل .×ش د .¸ولی×~ت ه هرا,ل ولو~´ار د ځ څ ې ې ږ ې
هل هر=ن هل رو-= د و د ´ ونو~ا-~ و¸ی-´ا ځ ټټټټټټټ ښ ې ری~شوی هرس ونوداویه يش .ایس هل وا ری~ش وی ه= ورون څ
يع·او د هر=ن هل اوت=~ د ت و= -یلو-~س ه=د ¡ هرا,ل د د ر ~ .يش ×=~ ښځ ې ې ګ ې ¸ربارب هت د=رس
را´ هراد~اود هرا,ل ایت ول د تی·ر= ي×ل~~ د وا يلاووت~¡ د و ونا··ا ور¸ ونو ~ل د ¡ هد ه-ی ا ،¸ سرو ړ ځښ ګ ې ړ ږې
.يشو
ه و= ولونار-= د ونودو-~´ ي=یرات د ¡ ´ هربارب ه-ی~¸ اد _ا-وا يلل~لا ¸یب د=ا~~ وا و-یناو· يل~ ګ ېځښ ې ېړ ې
وا و¸نوتس و·ه د .,ادی´ هرس رت ي~ن ونوپو ه-یر· رها= هپ وا ¸رل هوا پ و را´ ¸~¸نوتس ه=د .يش ټ څ ړ
د ه وت ه~ا= هپ وا دنا و هپ ¸و د و د ه وت نا هپ ¡ . و ه -~ هل وا .دن¸یپ ونو او ګ ې ړ ډګ ځښ ګ ېړګ ځ ې ړ ځ ښ ګ
تس هن وا هراد~اود ،¸د هتارپ ´ ر` هپ ایت=ارپ وا ت=~رپ د -لو ړ ې ګ ې ټ , ادیاپ وا -ا-` ،را´ _×نودی´ ر تی-~ا
وتانا×~ا ¸دا-ت·ا وا ي×ی-=ت ،¸دا~ د ،¸`اع· يتلود وا يسایس ´ ه=رب هپ و د وا هوپ هت-لا .¸ او= ې ځښ ېځښ ړ
ا=~ د ‰ب رس ولدن¸یپ هپ ونوبوتی ~ول ړ ه هپ ه= ونوت-ر· يلل~لا ¸یب وا يل~ هل وا ¸ ´ راوه ¸نوتس يش ,`و´ څ ړ ې ې
´ هنادنو¸ ¸ی-لو وا يسایس هپ هرس دافتسا ې ټ ې .يلوار ¸ولدب ت-`~
. M ر> ZC د ا زنو0س ې ې
نودای هل×ه هپ ونو -= وترپ د دنا و هپ ¸و د و·ه د ´ ونور و¸ی-لو وا يسایس هپ وا و¸نوتس د و د ې ډ ې ړ ډګ ې ګډ ټ ځښ
¸ی-لو ،يسایس ´ ه=رب هره هپ وا ¸وش ټ ې ې نوتس يناور وا ¸وشر´‡ هرس -یترت هپ ی ری~ش وی وا لیب هرس ¸ ې ې ې
هپ . ¸د :¸ ینایب را¡ ر` هد~= ولو´ رل د و¸نوتس وا ونو -= د ´ ه=رب د ږ ې ې ې ډ ې ې
را? ر> ولوک رل د زنو0س ا ون ): يسایس د دنا هپ 5 د و د ې ې ې ډ ې ړ ډګ ځښ
- د هران,ل ونلو´ دننا و د ونوت~دن= د وا ونلو´ ¸دننو= د تنی-~ا د وا .تانس وا .ون´ ¸ وانیپ »ان=ن ’او~لو د ې ړ ړ
·.و´ هت -~ار ’او ¸ وایپ ځ ځ ړ
د - وروننن وا ویدانن=تا ، -لو يند~ ،ونودنو ،ونونا~¸اس و¸ی-لو ې ښټ ګ ټ ونن-ی` وا هرونن= د هننت ونو~ان-~ رنن~~ د ۍ
ودیسر د وځښ ·.و´ تیلاع· وا را´ هرا,ل
- وا انیت وایپ ين~یلاپ د ™نیع-ت تن-`~ د هران,ل و د ن´ ونوتیلانع· و¸ی-لو • يسایس وا ه-لو ،هرادا هپ ړ ځښ ې ټ ټ
.ایت=ارپ
-ننیترت ونو~¸ینانن×~ نساد د وا ،.ونن´ ي نن~-ب وا .ونن´رو ه~ادا هت ووایرب و د ´ ونوتی`و وا ¸´ر~ هپ - ې ټ ځښ ې
.يش تاپ ¸دنو= ×پ هنو-= و د وا يش --س -ا-` د ونو~ا=ن و×یتار´و~د د ¡ ې ې ځښ ې
ر> و%لوک ر%ل د زنو0%س ا ون %): زی)لو 2 8دا%ص0Aا د د%نا ه%پ 5 د و د ې ې ډ ټ ې ړ ډګ ځښ
را? ې
- را´ ،¸یو هن`دا= وی-~تش د ،. و ه -~ هل -وت تسولان ي~و~= د ړ ځ هنوت-ر· ¸ ¸ا ، ځ ، ه-یاینن~ب ه¸یلو نننا وا ډ
·ایت=ارپ ي -هر· ګ
- ·ه¸را-~ هن`دا= هرس ونوتدا= وا ونودود د- و وا و~سان هل ځښ
- ونوت و= و-یت ر د و د ښړ ښ ځښ ·رون وا هنونا~¸اس ، یدا=تا ، -لو يند~ ،هنودنو ه×ل ·.و´ هت -~ار ې ې ټ ګ ځ
- ·.و´ رل و- یدنا د وینرو´ د ه´رد هل يلاوت~ن د .ایریپا¡ وا و~س¸~ يلی-=ت و-سا-~ د هرا,ل ونو=ن د ې ښ
د ´ ه-لو هپ - ې ټ ·.و´ ¸ وایپ تل~ ¸رادا وا ¸ی-لو ،يسایس د و ړ ړ ټ ځښ
- و نن´ هد¸ ي×لنن~~ وا ي~ونن~= د وا . و ه -~ هننل ونونن-یع-ت د ،.ونن´ ¸دنو= ¸ربارب د ه وت ي=یردت هپ ړ ړ ځ ګ د
ت-ر· و ون ·.وربارب
- ·.وربارب و-ی~¸ يل~= وا ي·و-= د هرا,ل تیلاع· ¸دا-ت·ا د و د ځښ
. ¸ا×عنا _ارپ و ه ورون و=د د ¸اش هپ و ه د وناد-~ر-ه و د ´ وی-سر هپ - څ څ ځښ ې
را? ر> ولوک رل د زنو0س ا ون ): ي )هر7 ا ينار د دنا هپ 5 د و د ې ې ې ډ ګ ې ړ ډګ ځښ
- و~سان د .و´رو هت ورو×ف~ و~س ,ا ونری نا ځ ګ ·
- , ~ول ړ ه وت هپ لیب د ګ ېګ د و د ´ وینرو´ ول,= هپ ځښ ې ویدا¸ا .وتا=ار~ ا هنن= وروننن هننل اننیب هتننسورو و څ
·.و´ ه-ت و= ښ
- ·.و ول ونوترا+~ ي×ل~~ وا هوپ ي~لسا د ړ ې
- ونودادعتسا ول,= هپ وا ¸ا .,= هپ ځ .وری رواب دناب ډ ې .
د ون ): د ډ هراپل ولو=0: د ZC يساسا زی )ل ر> ډ
- هپ ورا×·ا ي~و~= د -لو د وا ¸ونا· د ې ټ هعیر‡ · تل~ ي·و-= ونوتیلاع· د و د ړ ځښ
- اونن= هننل ونودنو وا ونو - رو= د و وا وناناو د ·ونونا~¸اس _ -هر· ،يسایس ،و¸ی-لو ،وی-سر د ګ ګ ځ ځښ ځ ګ ټ
· تل~ ¸ی-لو ړ ټ
- تل~ ¸رادا و هل ړ ځښ -عی ې ناشوی –اع~ وا د¸~ د و د هرس وو ه-یران هل ځښ _لاو هرس وو ه-یران هل ، ربارب
را´ ¸وا~~ ´ .با-~ هپ ونو¸ایت~ا ¸وا~~ د هرس وو ه-یران هل وا ،–اع~ ې ·
- ·.و-یترت ورر-~ وا ونونونا· و×نورل ي~یلاپ د ™یع-ت ت-`~ د
- د .و = ل د و·ه د هت و ره وا .و و= وی ´ د هرا,ل ولو ور د ونور×· ځ ټ ۍړ ګ ړ ړ ڼ ·
- ·.و´ ¸ وایپ ولو و= ¸ونا· وا ول-~ ¸ونا· د ه=ساو هپ و = ه-ی د و~س¸~ و×نوو و= ¸ونا· د ړ ړ ړ ځښ ړ
- ..و´ يلت = ونوترا+~ ي×ل~~ د وا »اود و ´ هد¸ و ول د ،.وتای¸ دا~ت=ا د دناب ¸ا هپ ښ ړ ړ ې ځ
هنزی )ل ډ
- .,د ت=و ولت~ی=ا ه د ه= -وتیلایرب هل و د ´ ورا¡ و¸ی-لو وا دا-ت·ا ،تسایس هپ ، یپ ه~لش ټ څ ځ ټ ګ ښ ې ۍړ
- روننن ´ ه=رب د هپ ر ~ ،¸د يلدولرد هنوبوتیلایرب ي-ی ´ ه¸را-~ دنا و هپ ™یع-ت يتی~-= د و ې ې ګ ځ ې ې ړ ځښ
.هد ایت ا »ه هت را´ -ای¸ ړ
- وی د ه“´ ه=ارپ هپ ¸ات~نا··ا د ېځښ و د هت ر يسایس ´ وی ~ول هپ یپ ~ت~ی ګډ ې ړ ۍړ ې ه-ن د اد ر ~ ¸د ¸وش ګ
د .یپ را´ , وا .¸د ´ _~ هپ ` ی هنول¸~ ت=س ې ې
- -~ا ان ، = ېړګ ي و هپ و د ¸ر هرت وا ځښ ګ دنا ې ړ و .¸د هنو او »+~ ځښ ښ ګ _نن~ هپ هنورا´ »+~ -ی هت ې ځ
¸د ´ ې ل ، × :ه
 ·.و ول ونوتی·ر= د وا ه ´ هد¸ ړ ړ
 ،.و´ هد¸رو تسول -یل هنا~یپ هیول هپ هت وځښ
 ·.و نا -~ رت ونوتیفل×~ وینرو´ وا را´ د ډ ځ
 را´ .رل ·ي´اول,= ¸دا-ت·ا وا
 ·. و ه -~ هل ل¸ویب دیدش د و د ړ ځ ۍ ې ځښ
 هپ و د ځښ .و~ت= دد~ت -ل= ·
 هل ¸یدود ې د هت -لو نرد~ ه= -لو ې ټ ې څ ې ټ ونوتلا= د ¸وت وا ښ ·_لاووت~¡ هت ودند
 نوانن=ر ایب ،ورتا ور-= لوس د ،ورا¡ و نا هپ داویه د هتسورو ه= = هل ې ې ړګ ځ څ ېړګ
._لاو وت~¡ ¸و د ´ و ه هد-=ر وا ډګ ې څ
*یرد یکرپڅ
)کا ې ټ
ه:وم
ر-= ه= ودند هل و·ه د وا ونو~ا-~ و¸ی-´ا ،ولو-ا هل و-´ا د ،و-´ا هل څ ټ ټ ټ .دننی
´ و-´ا هپ وا ې ټ ¸روعش ¡ .´ا ونا~´ و·ه د ·¸و ې ټ ډګ د دنننابرو -ل= ې
. ¸ون´ روانب ونلو´ د ت~دن= هښ د ه=ون~ ونلو´ هرنس رنت د و-´ا د ټ يبان=تنا
نن´ -ان~×نا وا اننیت وایپ هنپ ونن~سو~ ې ړ د -لو د وا .تنن~ی=ا ه ننو ونن×ل= د ې ټ ډ
ونن·ه د نن´ ول´ا هپ -یل=رب ې ټ , ¸و ډګ ¸د .ونن´ . هننپ ودننند وننل,= د ېځښښښ
-ننل= هنت ¸و ن´ هننسورپ يتاننبا=تنا هنپ نن¡ يننش ,`ون´ هرننس ولدن¸یپ ډګ ې ې
هننپ وا يلوننبوار هننت ولو´ ول-ی· د ی ´ هراب هپ -یل=رب .,= د وا ¸و هو ې ې څ
.¸ ´و ت~د= ه ` هت .~ن .,= وا ¸ا .و د ړ ښ ځ ډ ې
. S Oا4اe0نا ای )کا ې ټ
-ا=تنا هل ´ ت·ل هپ ې ونایش ورون .¸د .´ا ا¡ وی د ه= ل وی هل هرا,ل را´ هوی د ای .ت~یا ار يش هوی د ټ څ ې ډ ې
انی _نش ونی ن´ ن-~ هنپ ونان~´ هود ای ونایش هود د ه~´ رت »´ ¡ ¸رلو ¸نا¡ د د ¸ا=شا ای ¸=ش وی ¡ هل´ ې ځ ې ې ې
هت یل~= =د ،ي´ا و هرا,ل ولو´ هرس رت د را´ هوی د ¸=ش ې ې ټ -ا=تنا .¸ ی´ .یو ږ هد ولودای د هپ ¡ ې -ا=تنا نن´ ې
هود دیاب .وا ری وود رت ای ډ ¸ا=شا ای ¸ایش ¸و دو=و~ وا ·يننش هننلترپ هرس .ب هل ی هوی د ¡ اد »هود وا ېڼګ ښ ې
.¸و هرو= ولو رت ¡ يش .´ا و ی ه=ا~ه ټ ټ ې ې
-´ا ې ټ ´ _ل=-ا هپ -ابا=تنا ای ې ویار ي~و~= د ر` هل ې هس` رت د تیع·و~ وا »ا-~ هوی د ´ ه-لو ای تلود هپ ې ټ
ي~سر ودی´ هرو= وا ودی´ .´ا د و-ا=شا د هرا,ل ولو´ ټ ری+ب ينونا· وا هوی -´ا .¸ ی´ .یو هت ې ټ ږ ساد ې هد هلیسو
¡ ې ·ه د ې يننل~= هننب رادننت·ا يننسایس نن¡ ´ ولو-ییعت هپ ونا~´ و·ه د وا ولو و= هپ ونو~ا=ن يسایس د هتسر~ هپ ې ې ړ
هدارا =رب وی د و×ل= د ای و×ل= د ،¸و´ ې ې ¸ ید- ر ږ ګ څ ه=ننساو هننپ ننیار د و×ل= د وا او= هل و×ل= د »ه ایب هتلد . ې
. ,د ,وش .لب »+~ -ا=تنا
هنرص), ا هنو+'ا و)کا د ټ
2 &لا هنو+'ا و)کا د ټ
×یتار´و~د لو ې ټ ې .¸د ×نودولرد ونول-ا رول د -´ا ې څ ې ټ ا . -´ا پ وا ~ی-ت~~ ،ي~و~= ، دا¸ ې ټ ېټ ې ې
د ا :Z'ا داF ۍ د اد رو=-~ , و-´ا د وا ¸ونا· يساسا د ¡ ټ ې هل »ونن´ هننل هترپ ،¸=ش •یارش د=او »س هرس ¸ونا·
ولدی´ .´ا وا ول´ا د ،ه= ™یع-ت وا ¸ایت~ا ټ ټ څ .¸رلو ¸دا¸ا
- د ا د دنا~ون ره :‰= لایس دا¸ ۍ ې ا هرا,ل دنا~ون ره د .¸رل ‰= لایس دا¸ ۍ ې وا رل ت ننل,= د ې ګ ې
.¸ یربارب •یارش ¸وا~~ وا ¸اش وی هرا,ل ولو´ دنا و وا ولونایب د ¸لپ ږ ې ړ
- اونی وا ¸ونایب هرل ت هل,= دنا~ون ره :‰= ویلایس و-راعت~ ای يی ه¸را-~ د ګ ¸ هرون= ونلو رنت ټ ې
ار .¸ ی´ .´ا ی ږ ټ ې هی هوی »و´ وا هد ه-سا-~ وا هرو= هرل ت دنا~ون »و´ د ¡ ¸و´ ه ×یرپ _×نوو´رو ګ ې ړ
هرونن= وننلو رننت د وا .ونن´ هلترپ .يش . ´رو هیار هت ټ ړ وا ونن=و~ رل ت ګ ې ار د .نن´ا دنننا~ون ينن×نورل ټ ننی ې
.هد هدند هلاپ داویه ي×نوو´رو
Z'ا @وت يمو=, د : هننن دننی· ننساد ننیه ·¸رننل ‰نن= ¸و د ´ ری+ب هپ و-´ا د ‰با=~ ¸ونا· د _ا-تا .و ې څ ډښښګ ې ټ ټ
¡ ¸ ی´ _-و ې ږ -ل= یار د ه ‰= د ودیدنا~ون وا ولو´رو .¸و ر وار ولولا~عتسا هل ځ ګ
-ابا=تنا د »ننه هننت و=انن-تا وتنن~ی~ رنن+ب هنن= داوننیه هننل وا ¸ ننیریاد ´ ور~ل· .و هپ داویه هوی د ´ ت=و هوی هپ څ ټ ږ ې ې
., ی´ .و´رو ‰= ¸و د ‰با=~ ¸ونا· ږ ډګ ا ننن هنن= ونننو-= يندنن~ هننل ‰با=~ ل-ی· د و~×=~ د ¡ ¸اید-ب ه·ه ¸ څ ې ې ه
¸د ·¸ ´رو هیار ¡ ¸رل ‰= ،¸وش =رب ب ړ ې ې ې ه نر و= ګ څ -لننس ننی ¸دا¸' ننتار ت د وا ¸د ´ د-ب هپ ¡ ې ګ ګ ې ې
ونو~ا-~ و¸ی-´ا هنونا .,= ل ~= ،هد وش ټ ځ ې هت ن _لودیدنا´ ه .يش
یار د وا •یارش ودیدنا~ون د هت ونو~ا-~ و¸ی-´ا وفلت=~ ټ ه .¸ ی´ ‹یر-ت ´ و-یناو· ودنو ا هپ •یارش ولو´رو ږ ې ړ
:Z'ا يلا *یB06م د پ _×نودی´ .´ا وا _×نو´ا ټ ټ هپ وا هل,= ه وت ه~ی-ت~~ ګ .يننل=ا هنن=رب ´ وتابا=تنا هپ ې ننیه څ
د ’او وا ’و ځ څ د ا¡ .ب نیار »نه وا .دننیدنا~ون »ننه .¸رنل هننن ‰ن= ين·رع~ يبای= وا -وتی¸اتسا ه د ه اود .ون´رو ړ
ا هت رو-= .عفلااب ¸=ش ړ
د ننیار وننی د ¸=ش وی ¡ ¸وتبا` _و-و~ ه~+~ هلب هوی .-ا اد ې ې ې وننلرل ننیار يلی~انن· د .¸رننل ‰نن= ه د وا وننلو´رو
یار د -وتی¸اتسا هپ ˜وران ه ´ ن هپ ¸وا هنولا`~ ولو´رو ې ۍړ ا-یر-ت ن هت~ هننل وواننیت ا و نا د رننی¡ ه´ ر ~ . ړ ړګ ځ ې ګ
،¸و هن هرا¡ هلب هل~ا ون ی د ¸و د ډګ دنابرو .~= ه وت هپ دور وا -یر= و ې ګ ې ې ې ¸ ی´ ږ هل~اش ´ ونول-ا هپ و= ې
.هد هن هدور
.¸رل ایت
پ د ټ يلاو :Z'ا نیار د ،تی-~ا ه×ل ¸د ت ·ن ری ´ ولو´رو هپ یار د ه وت ه پ هپ ې ښ ېټګ ې ډ ې ې ګ ټ ه ي×نوون´رو
... ه-تاس و×ی ا د ړ د یار هل ،,وی-=~ ول~اع~ وا ل=رد ۍ ه یار د ، ×=~ ولو´رو ې ه هننپ وننلو´رو تنن=و ننیار هننل وا نن´ ې ه
هتسورو ولو´رو د نو او ښ ګ و تای¸رو¸ وا ,وی-=~ ي .
لاو »لاس یار د هیار ه پ ې ټ _ وا ¸و-ی~-ت »ننس وا هدارا ه~ننس ونن×ل= د هرانن,ل ول´ا د ونا~´ و-ی` وا هرو= ولو رت د ټ ټ
.¸و´ ¸ وایپ -وا-· ړ
2@ هنرص), و)کا د ټ
-´ا ې ټ ¸رل هنور--= رد ې _×نوو´رو ,ار ·هیار ·دنا~ون :¸د .و دن` هپ ¡ ډ ې ې
2 :دنامون ای دیدناک ا هوی هرس ولو ,~ب هپ و=یارش د ¡ ¸ ی´ .یو هت ¸=ش ه·ه ټ ړ ې ږ ¸ی-´ »ا-~ او= هل و×ل= د هت
.¸و _×نوت و= ودی´ .´ا د ښ ټ
2 یار ه : دارا د ې يیاو هت ولود- ر ګ څ ن د ´ و-´ا هپ ¡ ې ټ ې ېښ و ر=ن د هرس ولدو یا هپ اپ وش ړ ښ ېڼ ې
.ي´ا دنا~ون ټ
2 یار ه :ی<نوکر یار د ¡ ,د ¸=ش ه·ه ې ه •یارننش وننلو´رو ¸د ¸ نن´ هروننپ ننی ړ ې هرا× هدارا هننل,= وا ښ
.¸و´
xیارI fی ا هراپل و)کا د ړ ټ
- ·»ی-ت~~ وا پ ،ي~و~= ،دا¸' -عی .وتیا=ر ونول-ا ورول د ټ څ ې
- و-´ا د ¸وتش تلود ¸~´او د ټ ځ _لاو~ا= ¸و-ی~-ت وا هوننی د ¸و هپ تیر`´ا د و×ل= د »ه ه=و~ و-´ا د ډګ ټ
تلود ¸~´اوځ .و و= ړ ·¸د
- ،هنرا ری+ب د و-´ا د ه×ل ،.دولرد ا´و¡ ي·و-= د څ ټ ټ د و-ی¡رس يلا~ د ،,وی-=~ ویل=رد _لاو ور ڼ ·
- ·رو-= .اع· وناناو وا و ، -لو يند~ د ´ ¸ایر= هپ و-´ا د ځ ځ ټ ټ ښ ې ې
- -وت ور د و-´ا د او= هل و×نورا وینر+ب وا وینرو´ د ڼ ټ څ وا _ل=پ ..دیدییات
اوی -´ا -یت ر ې ټ ې ښ ¸ ´ ا´و¡ هپ »ا=ن ساد د ې ټ ې ې ¸ ی´ هرسرت ږ سار´و~د ¡ ې ي سار´و~د د وا ي هننت ونوت ¸را ښ
¸رننل ه ا روننپ تننل~ هننپ تی~´ا= يل~ ´ ¸ات~نا··ا هپ» ¡ ¸و´ ‹یر-ت هدا~ ه~رول ¸ونا· يساسا د .¸و ¸~¸ ړ ې ې ې څ
د نن¡ يننیاو هرننس ت=ارنن- هننپ هدا~ اد «.¸و´ يل~= ر` هل وی¸اتسا ول,= د ی ای هل,= هپ ی .و »ی-ت~~ هپ ¡ ې ې ې ې ډ ې
.,د -یتار´و~د »ا=ن يسایس ¸ات~نا··ا
. X ه ن و د ک و)کا هپ ا ک وی مول هپ l!سا د )کا ډ ځښ ې ټ ې ړ ې ټ
.¸د وش يل~= ه= .یپ ه=ا~ه هل -´ا »ه ´ »لسا هپ ې څ ې ټ ې ساد ې ونانا~لنن~~ ¡ ې نن¡ د رننت نن×=~ ې ې ې -رنن-= د
هت وروا= د~= ¸د-~ (¸) د~=~ هپ ¸را,سو هد=اننس ¸ننب هفی-س ي~وننن -رنن-= وا ه نن´و هرونن~~ هرننس نن´ ,ا ړ ې ځ
.ه´ا و ه وت هپ يتسان ,ا د (¸) د~=~ -ر-= د ی (¸ر) ‰ید- ر×بوبا ټ ځ ګ ې
د ،.را,ننس هننت .ننها تنانن~ا د تنانن~ا .¸د يننللب ار هننت ول´ا ونا~´ هرو= ولو رت د -ل= و`یدا=ا ¸و-ن وا »یر´ ¸ار· ټ ټ
نن´ ه-لو هپ »لسا .¸د ه= وتاداشرا هل ¸ید ¸ی-~ د »لسا د هت ونانا~ل~~ .´ا »´ا= را ت~د= وا او-ت اب ،.دا= ې ټ څ ټ ګ
تسایس ¸راد تلود وا ,رولدیل ه=د .يلوب ت·ل= ,اد= د _~ رپ ×~ د ې ځ اننیند د هپ وا _ل-ا د و×ل= ولو د ې ټ
ي-ننس .,د `و دننناب ¸اننسا هننپ داشرا د ,و·ه د هرا,ل ولدی´ ه=ر~×ین د و×ل= د ´ ایند هلب وا ړ ې ې د ¸انا~لنن~~ ه-ه~نن~
هننپ .¸ونن´ ينل~= تننعیب و×ل= و~ا= د وا .و-· وا -ا=یا ر` هل اروش «د-= وا .=» د هرا,ل ول´ا د ر~~ وا هفیل= ې ټ
يننش . نن´رو هننت ا¡ ساد دیاب ---~ ت·ل= ي+لا د ¡ ¸د رواب د هپ ¸انا~ل~~ ه-ه~~ هعیش ¡ ´ .ا= ساد ړ ې ې ې ې ې ې
اد وا ،¸و د ن هت -ا=تنا ,اد= د ¡ ې ږ ې ¸ی~ون-ع~ ~-ا ۀ نن¡ ¸د ې د تننی`و ¸ونن-ع~ وا تننیع=ر~ ينن-ید ،¸ر-ننهر هننپ
ورا¡ .يلوب =رش تعیب هرس ونوریپوت و-ی هل ل ه اود و= .¸د ¸ا~´ ¸وش .دن¸یپ ´ ځ ې ډ ړ ې
-لنن~~ وا ¸-=ت هپ ه نراد~ه وا ´ ونور هپ -ی-=ت وا »ل= د وا دو ¸دا-ت·ا ،¸ولدب هل _ا-وا د ن د ګ ې ګډ ې ۍړ
هپ ونو ت=~رپ د ´ ګ ې ´ ه=یتن ې »ننه و-یر= وا ولو-ا و-´ا د ټ ,د , نن´ رننیی·ت ړ رهونن= يلنن-ا و-´ا د .انن+~ ¸وا . ټ
-عی .¸د هنول-ا يساسا رول ې څ ا . -´ا پ وا ~ی-ت~~ ،ي~و~= ، دا¸ ې ټ ېټ ې ې
/ ه ن و د ک و)کا هپ 5ا06ناغ7ا د . ډ ځښ ې ټ yz{{ w yz||
ل ¸اد-¡ هن هپ ¸ات~نا··ا د ر هنپ ن-عی ، ´ _یرات ې ې ې `Œ•• وا `Œ…… ين~~ش ¸رن=ه ~ی-تن~~ رننی= هود ن´ ونننول´ ې ې
وش هرس رت -´ا ې ټ ې ود ه=د ¡ اد , ~ول ه× .هدولرد هن ه نو و »اپ د ×پ و ¡ ¸د ې ړ ځ ډ ړ ېښ ځښ ې ې هیول هپ -´ا ې ټ
اوی هن ¡ اد »یود وا و وش هرس رت ´ ه ر= ې ې ې ې ګ ¸ .هدولرد هن ه نو ه~ی-ت~~ ×پ »ه وو ه-یران ×لب و ډ ېښ ې ځښ ې
د yz{{ ه ن و د ک و)کا هپ ر;=6ل د Dاک ډ ځښ ې ټ ۍ
- ¡ ه× ·هو هن و »اپ د ه نو و د ې ځ ړ ډ ځښ ر~~~لو د ۍ ه=د یوننل د وا و ~ی-تنن~~ ری= -´ا ې ې ې ې ټ
هننپ دوننلرد ننی -وتی = ر= یول د ¡ و و·ه »ه ·ه هل هرس . وش هرس رت ر` هل ر= ې ړ ېګ ې ې ځښ ې ې ې ېګ
·هت~ی=او ه نو ´ و-´ا ډ ې ټ
- ت=و ه=د _لاوتنن~ن وا _لاونن~´ ¸واننهوپ د هننل×ه هننپ ونورایع~ يلل~لا ¸یب د و-´ا د ټ و دونن=و~ د ،
»¸یلارولپ يسایس هدی´ .یپ ه¸ات »ت~س · لدیسر و هن هت ˜ولب يسایس وا ې ې ېځښ
- و هن ي~و~= -´ا ې ې ټ ¡ ې ·,او وش ‹-او ×پ ه“´ ¸و د و د ې ې ډګ ځښ
- .هدی´ ¸ا~=ا هرس -دش هپ _لاوت~ن تل~ .اوی ن د ه نراد~ه وا _لاوت~ن و لیب وی-×=~ د ړ ړ ګ ګ
د yz|z ه ن و د ک و)کا هپ تسایر 8رو3=W د Dاک ډ ځښ ې ټ
- ودننیدنا~ون د و د ایب . وی .وش ¸ی~-ت ا´و¡ ينونا· ¸و د و د ´ و-´ا و=د هپ ځ ځ ټ ځ ټ ښ ډګ ښ ې
یار وا ې .(هدا~ ه~شرید ¸رد ¸ونا· يساسا د) .وشو را -ی دناب ‰= هپ ولو´رو ګ ټ ې
- د وا هوشو ه-×یل »ون ه“´ ه=ارپ هپ `Œ^Œ ون×نو×یل »وند و-´ا ينا~لراپ وا ر~~~لو د .ا´ ټ ۍ هنپ
ت یول ´ ولس ښ څ ې .هلو و= و ه=رب ړ ځښ
- د `Œ^Œ د ينن-ی ه نرادنن~ه .هو هدننیدنا´ ه هوننی نن´ و-´ا هننپ رنن~~~لو د .ا´ ېځښ ځ ګ ځښ ې ټ ۍ
. و وش -=~~ ه وت هپ ون`ایتسر~ د ونادنا~ون و-ی د ر~~~لو ې ې ې ګ ځ ۍ
- هننیار ننی هننت ونادنننا~ون و رنن=ن .نن,= د وا نن´و ¸و ×پ و ، و ي~و~= -´ا اد ې ړ ړ ډګ ېښ ځښ ې ې ټ
.ه ´رو ړ
- هننیار هننل,= ه ب ¸رونن-= هننپ نن´ و و هپ داویه د و هر`´ا . و ~ی-ت~~ -´ا ښښڼ ې ټ ښښګ ټ ګ ځښ ې ې ې ټ
.هلورا´و
د yz|| ه ن و د ک و)کا هپ ر;=6ل د Dاک ډ ځښ ې ټ ۍ
- د نن¡ دراو~ ه·ه هر`´ا ې `Œ^Œ د ،.وننش رنن´‡ نن´ و-´ا هننپ رنن~~~لو د .انن´ ې ټ ۍ `Œ^^ د .انن´
: -عی ·.وش تیا=ر »ه ´ و-´ا هپ ر~~~لو ې ې ټ ۍ
- و-´ا و~ی-ت~~ د ټ .دی´ هرسرت ·
- و-´ا ي~و~= د ټ .دی´ هرسرت ·
- یار هپ ه ·¸و و د ´ ولو´رو ډګ ځښ ې
- د `Œ^^ ود ´ و-´ا هپ ر~~~لو د .ا´ ې ټ ۍ ې · و وش دیدنا´ ې ې ې ېځښ
- د هرتای¸ ېځښ `Œ^^ هرا× ار ه وت هپ ون`ایتسر~ د ونادنا~ون د و-´ا د ر~~~لو د .ا´ ښ ګ ټ ۍ
. وش ې
- .هو هتای¸ هلترپ هپ او=پ د ه نو و د ´ ونو-یا,~´ هپ هرا,ل ونادنا~ون د ډ ځښ ې
- وا -=ب ی ه ا هپ ورلن ´ د ونادنا~ون و ر=ن .,= د وا وش هرا× ار ´ وی-سر هپ ې ړ ړ ړ ې ښ ې ېځښ
. ´و رتا ر-= ېړ ې ې
روپ هلا3م د رت هe Zیپ هل ه ن و د ک و)کا هپ اروI ي+م د ې ې څ ډ ځښ ې ټ
هل `Œ`· دپ ار ه= .ا´ ¸یر~ل ¸ر=ه څ ې يننل~ هننپ ل نن-ا و ونن= اننی نن´ _یرات هپ اروش يل~ د ¸ات~نا··ا د او= ځښ ې
هود اننی هوننی »ننه هننت ¸ل=~ ا-س د ه نراد~ه . و هن تای¸ ه= و-ت هود ای وی هل »ه ای وا دولرد هن ¸وتش ´ اروش ګ ې ې څ ې ې
. لدی´ -ا-تنا ې ېځښ وځښ د ¸و د و د ن´ ارونش ينل~ هپ .دولرد هن رو-= و »اپ د ´ اروش يل~ هپ ډګ ځښ ې ړ ې
ودیریډ .هدی´ هن را´ و »اپ د هرا,ل ړ
¸ات~نا··ا د نانن~لراپ د داوننیه د ¸و هپ اروش يل~ يبا=تنا -سوا د _یرات ډګ ۍ د .,د دهاننش ورود ¸ننل -پ د تیلاننع· ي ځ
ينا~لراپ -ی ¸ات~نا··ا ې ځ ´ وی ~ول هپ -´ا ې ړ ې ټ لو ې ټ هننپ _ننیرات ونوتیلاننع· ينانن~لراپ د ¸اتنن~نا··ا د . و يبانن-تنا ې
:,د .و دن` ډ ې
·هرود ~ول ۍړ 1310 - 1312
·هرود ه~یود 1313 - 131Š
·هرود ه~یرد 1316 - 1318
·هرود ه~رولڅ 1319 - 1321
·هرود ه~ -پ ځ 1322 - 1324
·هرود ه~ ,ش ږ 132Š - 1327
·هرود ه~ووا 1328 - 1330
·هرود ه~تا 1331 - 1333
·هرود ه~+ن 1334 - 1336
·هرود ه~~ل 1337 - 1339
·هرود ه~~لووی 1340 - 1344
·هرود ه~~لود 1344 - 1347
·هرود ه~~لراید 1348 - 13Š1
·هرود ه~~لراوڅ 1367 - 1370
·هرود ه~~ل -پ ځ 1384 - 1389
·هرود ه~س ا,ش ړ 1389 د ¡ - ې `Œ^° ه~ت~یو هووا هپ تشای~ ¸ و د .ا´ ې ږ ..وش هرسرت -ابا=تنا ی ې
¸و و د ´ ونوتیلاع· هپ اروش يل~ د ، ´ ورود ویناو=پ ولو هپ وبا´ ډګ ځښ ې ې ټ هو _ونن-و~ لدننی رو= ه~اننپ هننل ې ځ د .
) ´ و-´ا هپ رود ~~لود ې ټ ې ې `ŒŽŽ • `ŒŽ€ هود هننل .ننبا´ د دا¸ -ننتار اننتیهانا ¸نن~ری~ وا ر×بوننبا هننی·ر ¸~ری~ (
یار هپ ه= وی=ان څ ه د اون= هننل هانش رها= د~=~ د ’درو يت~-= ه~و-ع~ وا يیا¸رون ار-´ . وش لایرب ولت~ی=ا ې ۍ
د وا و هننل داوننیه د ¡ رو-= و د ه وت هپ ت و= »=-~ هوی د ر ~ . وش -ا-تنا هت ¸ل=~ ونای=ا ځ ځ ځ ښ ې ښ ګ ښ ګ ې
،¸ ´و -وتی¸اتسا و¸نوتس هل و·ه ړ و هن دو=و~ .
تیرو+~= د ،و ´ ’او هپ •ا -ی=ن رت´ا ¡ ت=و ه·ه ، ´ ویتسورو هپ -~´او د دنو -یتار´و~د د ‰ل= د ې ډ ې ې ۍ ګ
د هننپ وا وش هرس رت »ه -´ا ينا~لراپ ´ - هپ ولو´ ل= د وواو· ونو رد د تلود د وا ولو´ هلا=رب د ې ې ې ټ ې ګ څ ګ ې
هل را´ رود ~~لراو د اروش يل~ د ه وت ې ې څ ګ `Œ…€ رت ه= څ `Œ€· هنپ »نه نن´ هرود د هنپ .دنننو~و »اود روپ ې ې ې
و د =و هل ¸ی=ا د ونو~ار ورپ يب¸= د ¡ دنو~و رو-= و ری~ش وی ´ ا-س هپ »ه وا ه ر= ي~لو ځ ځ ښ ې ې ګ ې ښ ې ګ
نو تیلاع· ¸ی= ا ره هرا,ل ولو-یو-ت د و-یناو· د ه ا هپ ړ ړ ه .وش
) هرود ه~ن~ل -پ تیلانع· ينان~لراپ د ،.ا= ره هپ ځ `Œ^Ž • `Œ^° هونی تیلانع· د و د ن´ و-´ا ينان~لراپ هنپ ( ځ ټ ښ ې
هولپ هل ری~ش د »ه .هد هرود ×نودیل ې ځ ونوتی`و وفلت=~ د ری~ش -ای¸ ېځښ اروش يل~ هپ وا ¸د وننش ل~اش ´ ې ې ې
هرننس تیلاع· ينا~لراپ هل و د ´ ورود وریت هپ ه=و یه هپ ¡ ¸د ¸ ´ هنوتیلاع· ه ی هولپ هل تیفی´ د »ه ځ څ ښ ې ې ړ ښ ې
سار´و~د د روپ هسوا رت .,د .یپ را´ د اد ¡ ورلو دای هپ دیاب ر ~ .¸ ی´ هلترپ هن ۍ ېځښ ې ې ګ ږ د وا وننلویب _~ رپ
دو را´ د ې ´ ونووا پ وی ~ول هپ ې ړ ړ ¸د وا ه-یرانن د نن´ ¸اتن~نا··ا هننپ وا اننیترو¸ وا ت -ی -~´او د و×ل= د . ې ښګ ټ ۍ
نساد .ينشو .نیپ هن= ,ا هوی هل دیاب ¡ هد اد ه~+~ .ي~ینو هدو~ هد وا يیا .و´ ¸دنو= -وتلو نا د ې څ ښځ ې ږ ښ ډ ېځښ
¸ات~نا··ا د ¡ ي یرب ې ښ اروش يل~ د د د ایب هریت هپ وا اروش يل~ ې وا ~+~ ارو= = ه-ی ې ېړ ځښ هننترو تنن=و ي·ا´
را×پ .¸رل هنوتیلو¸~~ وا دند ې
1 و%%نوBC د و د %%ک و)کا ه%%پ ا 5ونا%%A و)کا د ا 5وناA يساسا . ځښ ې ټ ټ
@وت 8دنو:
5وناA يساسا w &لا
روپ ¸لو هپ ی تی~´ا= يل~ وا , ´ ¸ل=ا ¸وا~~ -·و~ و=ا-تا د داویه د ¸ونا· ه=د ې ې ړ دنو ا ړ د _ل ڼګ .,
:هدام همرو+څ وننل,= د ننی اننی هننل,= هپ ی .و »ی-ت~~ هپ ¡ ¸رل ه ا روپ تل~ هپ تی~´ا= يل~ ´ ¸ات~نا··ا هپ ې ې ډ ې ړ ې ې
تیعباننت ¸اتنن~نا··ا د نن¡ هنن= ودارنن·ا وننلو ونن·ه هننل ,د -رانن-= تننل~ ¸ات~نا··ا د .¸و´ يل~= ر` هل وی¸اتسا ې څ ټ ې
.¸رلو
:هدام ه=0;ی هد .,د _-~ ¸ایت~ا وا ™یع-ت ¸ار ره -~ رت و=ا-تا د ¸ات~نا··ا د ځ
.¸رل -یا=و وا ¸و-= ¸وا~~ دنا و هپ ¸ونا· د ه-یران وا _ا-تا ¸ات~نا··ا د ې ړ ېځښ
:هدام ه=Iرید 8رد .¸رل ‰= ولدیبا=تنا د وا ولوبا=تنا د _ا-تا ¸ات~نا··ا د
ي6یلاپ vی$Gت تG}م د
™ننیع-ت تنن-`~ هرانن,ل وننلو ه د ¸و د و د نن´ ورانن¡ يننسایس وا و¸ی-لو هننپ ¸ونانن· يننساسا ¸اتنن~نا··ا د څ ځ ټ ډګ ښ ې
د ه نرادنن~ه .¸د .وتی-`ت »+س د و هود د ه= تی`و ره هل ´ اروش يل~ هپ ، ~-ب ~یلاپ د د .¸و¸یو=ت ګ ځښ څ ې ټ ۍ ې
د ¡ ´ ت و= هپ ر= ونار~~ ې ې ښړ ېګ ¸ = ه=رب ه~یر ړ ه=رب يیا~ین -ل` ه=د د ،¸ یبو--~ او=ل ر~~~لو د ی ږ ې
.هد .و د هپ ‹ی-وت هل-ف~ ~یلاپ د د .¸و و= ډ ې ۍ ې ړ ېځښ
د »انن=ن يتاننبا=تنا نن¡ يننش .وننینو هنوریبدننت ساد دیاب ´ ¸ونا· هپ وتابا=تنا د • هدا~ ه~یایتا ¸رد ¸ونا· يساسا د ې ې ې
تننی`و رنه هننل د -ننسا-ت هننپ وننسوفن د وا ¸ نن´ ¸ی~'ت -وتی¸اتسا هن`دا= وا ي~و~= هرا,ل و×ل= ولو د ¸ات~نا··ا ې ړ ټ
.¸ ´ هس` رت -وتی = ´ ه ر= ي~لو هپ لی´و ه-ی هود ه ل رت ل .و •سوا هپ ه= ړ ړ ې ګ ې ځښ ږ ږ ډ څ
هننس` رت -وتی = ر= ي~لو د ه وت ي~ت= هپ دیاب هود ه= تی`و ره هل ~-ب رپ دا~ د د ¸ونا· د ړ ېګ ګ ېځښ څ ټ ې ې
.¸ ´ ړ
:¸ ی´ .´ا وا -ا=تنا .و دن` هپ ¸ = ر= ونار~~ د • هدا~ ه~یایتا رول ¸ونا· يساسا د ږ ټ ډ ې ړ ېګ څ
- ·هرا,ل ونول´ ورول د ،-ا=تنا هپ ر= =وبر~ د ¸ت وی ه= وی = هل ر= يتی`و ره د څ څ ېګ ې ړ ېګ ې
- وننیرد د ،-انن=تنا هننپ و ر= ون=وبر~ د ،¸ننت وننی هن= وی = هل و ر= د ویلاو~لو د تی`و ره د ګ څ ړ ګ
·هرا,ل ونول´
- د ¸و هپ وی¸اتسا و-ت وود د ونای¡و´ وا و-ت وود د و-یبویع~ وا و-یلولع~ د ¸ = ه=رب ه~یرد تاپ ډګ ړ ې
رو+~= د هرا,ل ونول´ و -پ د ه= ونا~´ و×نورل هبر=ت وا وری-= هل داویه ځ څ ¸ی-ر .¸ ی´ .´ا او=ل ږ ټ
رو+~= ¸ی-ر .ي´ا ¸و -پ ´ ولس هپ ه= و-ا=شا د هل ټ ځ ځ څ ې ښ ې ې
هری~ش ه=د »ه و = د ر= ونار~~ د ړ ېګ وبا´ `€ .¸و و= ´ ولس هپ ړ ې
د 2@ 5وناA و)کا ټ
-اساسا ¸یلو ¸ونا· يساسا د داویه د ه ا هپ و-´ا د ¸ونا· و-´ا د ټ ټ ټ ړ يتاس و-´ا د .¸ونن-یع~ هنو= ا يل~= و·ه د وا ټ ړ
د ¡ ¸ونا· ,ون ې `Œ^^ د ،ونش ~ن·ان ه=نساو هنپ ¸انن~ر· ين-ی--ت د ¸ییر رو+~= د ´ وی ~ول هپ تشای~ -´ د .ا´ ې ړ ې
.دونلرد د-نس د ي لو »نن~لود د هرانن,ل ونادنننا~ون د اروش يل~ د ´ œ¸= »رول هپ ر-· ~یود د دا~ ~~لود ګ ټ ې څ ې ې ې ې
يلاونن~لو د نن´ ¸ونانن· هپ .¸و ¸وش ˜را· ه= ي لو »~لود د دیاب »ه ¸ا=را· ونا اروش يتی`و د .¸د =رش ې څ ګ ټ ګ ږ
.هد وش ه-~ب دناب ولدولرد هپ داوس د “´ د تسول وا -یل د هل×ه هپ ونادنا~ون د ونا اروش ې ې ې ګ
هنت و ´و ه=رب ه~رول اروش يتی`و ره د دا~ ~ت~یو ه~+ن ¸ونا· ه=د د ه نراد~ه ځ څ څ ښ ۍ ې ې ې ګ ن´ ننلیب ېړ ې ¸د
.,د »اد·ا ت-`~ وی هرا,ل ولو ه د ¸و د و د ´ ونا اروش يتی`و هپ هل,=پ اد ¡ څ ځ ډګ ښ ې ګ ې
M زیغا غه د ک ه)لو هپ ا ه ن ه:ارپ و د ک و)کا هپ . ې ې ې ټ ډ ځښ ې ټ
نن´ تن=و ي-سوا هپ ې و-´ا هننپ .هد هنن-یر= هرونن= وننلو رننت ول´ا د ونو~ان-~ و نا د تننلود وا رادا د -´ا ټټ ټ ټټ ټټټټټټځ ټټټټټټټ ړګ ې ې
ه×ل هنوت ¸را يت ·ن ´ ښ ښ ې ا رت د -لو د ،_لاو پ وا _لاو »ی-ت~~ ،¸و و×ل= •یارش د=او ولو د ، لایس دا¸ ې ټ ټ ډګ ټ ۍ ې
ه-لو هننپ ¸و و د ´ و-´ا هپ .¸وربارب -انا×~ا ودیسر هت ’او د و×نوو´ ت~د= هرو= ولو ټټ ټټټټټځ ټټټټټټټ ټ ډګ ښ ې هنن=د دننناب ې
يش ,`رل ¸ی=ا ې :
.ت~ی=ا ه=رب و -عی =رب یول د -لو د ´ ولدیدینا´ هپ هت ونو~ا-~ يبا=تنا وا ولو´رو هیار هپ - ځ ټ ښ ې ې ې ې ې ·
- ه نو ´ ونو~ا-~ و×نوو´ ه ×یرپ هپ ډ ې ړ .رل ·.و-یو-ت و ×یرپ و=د د ه هپ و د -لو د وا ړ ټګ ځښ ې ټ
- ·.و ه و وا ونو=ن د هت ¸و ´ ورا¡ و¸ی-لو وا يسایس هپ څ ځ ټ ښ ډګ ې
- ´ ونو~ا-~ و×نوو´ ه ×یرپ هپ ې ړ د ·.و´ -وتی¸اتسا ونو=ن وا و ځښ
- ·.و و= »ت~یس د ع·اد~ د ونووا ´ وا و¸نوتس ،و-ت و= د و د داویه .و د وا _ا·د ه= و هل ړ ې ړ ښ ځښ ټ څ ځښ
- »´ رو-= و د ´ ورود وی-×=~ هپ ¸ا~لراپ د ¸ات~نا··ا د .¸ ی´ ¸دنو= .و نا يتی~-= ´ ¸ا~لراپ هپ ځښ ې ږ ډ ې
وا ا ·و ربارب هرس یه هل ¸ څ
- ي·و-= د و د هرس وو ه-یران هل ´ ¸ا~لراپ هپ ځ ځ ښ ې ې ښ ویناو· د هرا,ل ولو´ ي ~-ب د ¸ربارب ټ ي·و-= وا
=ر= د ونو ا´و¡ ټ ې -یو-ت وا ¸ ی´ --س ږ ·
- و¸ی-´ا ورون د وا ¸ا~لراپ د ټ و~سو~ هپ وا ¸و=ارپ ×ی ا ل,= هرس و ورون هل داویه د = ې ړ ې ځښ ېځښ ېړ
ه ×یرپ د »ه هل,=پ وا ¸وسر هت وع=ار~ و×نوو´ ه ×یرپ -ت و= وا -ت وپ ، ¸نوتس و·ه د ´ هلیاپ ړ ړ ې ښ ې ښ ې ې
هپ و د .¸وبول .ور هرت+ب هرا,ل ولو´ ه د ونوتیلاع· وا و=یارش د هنادنو¸ د و د -ی= هپ و×نوو´ ځ ځ ښ ښ ښ
·¸و´ ¸دنو= ¸ربارب و د ´ ونور ولو هپ .و-یو-ت وا _ر= و-یناو· د ه ځ ټ ټ ښ ې ګډ ګ
دناب ونونا هپ - ې ځ و وا ونو=ن د داویه د ځښ .دیتای¸ رواب ·
- و د ځښ و-ت و= د ښ ·.و-ل= تل~ د -لو يند~ د وا ونونا~¸اس د هرا,ل را´ د ه هپ ړ ې ټ ډګ ټګ
- هرس وو ه-یران هل وا . وار هت -~ و لیب د را´ د و د هرس وو ه-یران هل ´ ه-لو وا اروش يل~ هپ ړ ځ ګ ډګ ځښ ې ټ
ه و د هرا,ل را´ د ځښ ډګ څ ·.و
- د ه ا هپ و د ´ ونور ولیبلیب هپ ¡ ¸و´رو .ا=~ هت و ¡ هد اد ی ه¸ی=ا ه~+~ ولو رت ړ ځښ ې ګډ ې ځښ ې ې ټ
وا ¸د ی ´ ي× ,اپ د هت ولو´ ه ×یرپ وو ه-یران ږ ښ ټ ړ پ هل هرا,ل ولو´ و ×یرپ د ه ا هپ و د هل,= ړ ړ ځښ ېځښ
.يش -~=رب ه= ونوتی·ر= وا ونوترا+~ و ول ې څ ړ
j w 8د)4 ~=W . لا$7 > ک و)کا وموک هپ ې ې ېځښ ې ټ (
اوی .دولرد هن ¸و و روپ رود ~~لود رت ، ´ ورود و~لراو وریت هپ ډګ ځښ ې ې ې ې څ ¸ ~~لود هپ ې ه رود ه ه نر ´ ګ څ ې
ود هوشو هنودای ¡ ې ې روننن هود وا وننش لاننیرب وا دنننا~ون ه= .با´ هل ېځښ ې ې ۍ ې څ ېځښ ر= ونارنن~~ ېګ هننت
د . وش -ا-تنا ې `Œ•† ¸ا~لراپ هرس اتدو´ هل تشای~ ا -¡ د .ا´ ښ ګ دنن-ب رننت ننف·و د وا وننش ې ې `Œ…€ روننپ .انن´ ې
هپ .دنو~و »اود `Œ…€ . ´و ¸و ×پ و ری~ش وی وا وش هرس رت -´ا ينا~لراپ هتریب ´ .ا´ ړ ډګ ېښ ځښ ې ې ټ ې
د ¸و ¸رسارس وا -ای¸ و د ر ~ ډګ ځښ ګ `Œ^Œ نن´ و-´ا و=د هپ .وش و رتس رت ´ و-´ا ينا~لراپ هپ .ا´ ې ټ ګ ې ټ
وا نو و د روپ ودیدنا~ون رت ایب لوین ه= -×یل »ون هل ېډ ځښ ې ې څ ې =رب ې .دولرد هن ,راس
k ر> ZC د ا زنو0س . ې ې
ر> ZC د ا هن ): يسایس ې ډ
- ·_لاوت~ن تی-~ا د وا يتا-` ب وی-~´او يسایس د ې
- هپ ونودنو د ګ هباتر~~ هنپ ونو~ان-~ و¸ی-´ا د وا ونونا~¸انس و¸ی-لو ، -لو يند~ ، ټ ټ ټ ې هباترن~~ و د ن´ ځښ ې
·_لاوت~ن وا ت ~´ ښ
- ·.دی´ هن تل~ ¸ی-لو وا ي·و-= د ه= ونوتیلاع· ي~ل= وا و¸ی-لو ،يسایس هل و د ړ ټ څ ټ ځښ
- ..دنو~ هن »اود ونوتیلاع· يسایس د و د هرس ودیلدب هل ونوت~و×= وا وی-~´او د ځښ
ر> ول ه )م هل د ون ): وغد د ې ړ ځ ډ
- د هران,ل ونلو´ دننا و د ونوت~دن= د وا ونلو´ ¸دننو= د تنی-~ا د وا .تانس وا .ون´ ¸ وانیپ »ان=ن ’او~لو د ې ړ ړ
·.و´ هت -~ار ’او ¸ وایپ ځ ځ ړ
- ورون وا ویدا=تا ، -لو يند~ ،ونودنو ،ونونا~¸اس و¸ی-لو د ې ټ ګ ټ هباترن~~ د د هننت ونو~ان-~ ون-ی` د و ځښ
·.و´ تیلاع· وا را´ هرا,ل ودیسر
- وا انیت وایپ ين~یلاپ د ™نیع-ت تن-`~ د هران,ل و د ن´ ونوتیلانع· و¸ی-لو • يسایس وا ه-لو ،هرادا هپ ړ ځښ ې ټ ټ
.ایت=ارپ
- وننن وار هت ¸` د و د ه“´ هپ ¸´ر~ وا و~یس د ړ ځښ ي نن~-ب ټ ونو~¸ینانن×~ ننساد د وا ،.ونن´رو »اود وا .ونن´ ې
.يش تاپ ”وف=~ ×پ هنو-= و د وا ي ر و .~` -ا-` د وی-~´او و×یتار´و~د د ¡ .و-یترت ې ېښ ځښ ځ ګ ې
ر> ZC د وغه د ا هن ): 8داص0Aا w زی)لو ې ډ ټ
- ·_لاو هتسورو وا ریپوت ي -هر· ،يل¸ویب ي~و~= ،-وت تسولان ګ
- ·_لاو=یرتوات ,رادا وا يتی~-= ،_لاو=یرتوات ي~و~= ،--عت ،هنودود
- ·_لاوت~ن -لو يند~ وا ونوت و= يسایس • و¸ی-لو هراد~اود د و د ې ټ ښړ ټ ځښ
- · .و´رو هن ه¸ا=ا .ی-=ت د هت ونو=ن او= هل وینرو´ د
- ·_لاوت~ن تل~ ¸ی-لو د ه= ونوتیلاع· هل و د ړ ټ څ ځښ
هپ - لو ،.ایریپا¡ ، نرو´ ټ ۍ - رادا وا ه ´ ه ې ي´اورلپ وا هنونن-یع-ت ¸ار ¸ار نن-~ رننت وو ه-یراننن وا و د ، ځ ځښ
ن رباربا ۍ ·
- د ،_لاوت~ن ونوتیلاع· ¸دا-ت·ا و´اول,= د و د ځښ ا و د وا _لاوت~ن ویدا¸ ځښ ,وننش ه ونن= روننپ وروننن هننپ ټ ې
·دنو¸
- وا نتل~ »ن´ ونوتیلانع· ¸دان-ت·ا وا و¸ی-لو ،¸رادا ،يسایس د و د هلترپ هپ وروتس وا وناد-~ر-ه د ړ ټ ځښ »ن´
¸ا×عنا .
ر> ZC د زنو0س وغد د ې
- ¸ا ،هندنننو~ رانن´ ،¸ننیو هن`دانن= وی-~تننش د ،. و ه -~ هل -وت تسولان ي~و~= د ځ ځ ړ هنن-یی اینن~ب وا ه¸یلو نننا ډ
·ایت=ارپ ي -هر· ګ
- ·ه¸را-~ هن`دا= هرس ونوتدا= وا ونودود د- و د وا و~سان هل ځښ
- ·رون وا هنونا~¸اس ، یدا=تا ، -لو يند~ ،هنودنو ه×ل ·.و´ هت -~ار ونوت و= و-یت ر د و د ې ې ټ ګ ځ ښړ ښ ځښ
- ·.و´ رل و- یدنا د وینرو´ د ه´رد هل يلاوت~ن د .ایریپا¡ وا و~س¸~ يلی-=ت و-سا-~ د هرا,ل ونو=ن د ې ښ
- تل~ ¸رادا وا ¸ی-لو ،يسایس د و د ړ ټ ځښ .وتای¸ ·
- و نن´ هد¸ ي×لنن~~ وا ي~ونن~= د وا . و ه -~ هننل ونونن-یع-ت د ،.ونن´ ¸دنو= ¸ربارب د ه وت ي=یردت هپ ړ ړ ځ ګ د
ونوت-ر· ·.وربارب
- ·.وربارب و-ی~¸ يل~= وا ي·و-= د هرا,ل تیلاع· ¸دا-ت·ا د و د ځښ
- ونوتیلاع· د و د ¸اش هپ وناد-~ر-ه وا وروتس د ځښ ¸ا×عنا _ارپ .
را? ر> ول ه )م هل د وغه د ا هن ): يCر ا ي)هg ې ې ړ ځ ډ
هنری نا ه~سان يلاو هل-علا ¸·ان د و د - ګ ځښ ·
ا - ¸ و د نن¡ .و´رو هن ‰= هت ´ .ایریپا¡ .,= وا رو´ هپ وا .لتار دن` ری`ات رت ¸ا~´ ه·ه ځ ځ ښ ې ې ښ ې ې
¸د ¸ای=د~ -وتیولپ د ویدا¸ا د ·
- ·ایتر-= ه~´ و د ه= ونو-= ي~لسا ول,= هل ځ څ ښ
- ناب ¸ا .,= هپ وا ¸رواب ب ځ ې .دیسو ا هن ه ا د ډ ډ ې .
را? ر> ول ه )م هل د ون ): وغد د ې ې ړ ځ ډ
- و~سان د وتارو-ت وا ونری نا ګ .و´رو هت ونور×· و~س ,اځ ·
- , ~ول ړ ن´ ونینرو´ ول,= هپ ه وت هپ .ا`~ وی د ې ګ د و د ځښ ا ونیدا¸ -ان=ار~ وا ,واننرد وا
ه= ورون هل ایب هتسورو څ ~=د ې ·.و´ ه-ت و= ښ
- ·.و ول ونوترا+~ ي×ل~~ وا هوپ ي~لسا د ړ ې
- ونودادعتسا ول,= هپ وا ¸ا .,= هپ ځ .وتای¸ رواب دناب ې .
• هنول و)کا د . ډ ټ
)کا ر;=6ل د ې ټ ۍ
لدوننلرد -´ا هننلو هود ´ ونوت=و وریت هپ نو~ د هل هرس .¸رل هن هبر=ت وا _یرات د وا و-´ا د ¸ات~نا··ا ې ې ټ ډ ې ږ ې ږ ټ
:¸د
هننپ ر= یونل د -´ا ~ی-ت~~ ری= ر~~~لو د ېګ ې ې ټ ې ۍ وننللبار هننپ هرنس `Œ•• وا `Œ…€ هنن=د . ن´ ونننول´ ې ه اود ړ
· و هن ي~و~= · و هن ~ی-ت~~ -´ا ې ې ې ې ټ ا ينن-ل= نن´ درو~ .ب هپ وا پ ´ درو~ هوی هپ هر=`اب وا و هن دا¸ ې ېټ ې ې ې
. و ې
هپ `Œ^Œ وا `Œ^^ پ · و ~ی-ت~~ · و ي~و~= -´ا ه اود ه=د . -´ا ~ی-ت~~ ر~~~لو د ´ونول´ ېټ ې ې ې ې ټ ړ ې ټ ې ۍ ې
وا و ې ا . و دا¸ ې ې هپ ونن=د هننپ و .هوننش هرننس رننت هنرا نر+ب وا نرو´ وا ¸و و×ل= د ´ و-´ا و اود ځ څ ټ ښ ۍ ۍ ډګ ې ړ
ود و ا ړ ´ و-´ا ې ټ هنا~یپ هیول هپ . ´و ¸و ړ ډګ
)کا اروI ي+م د ې ټ
د و د ..وننش . نن´رو -انن~ولع~ ه ا هننپ ونن-یر= د و-´ا ينانن~لراپ د نن´ ونننو`=-~ وننی-×=~ هپ ځ ټ ښ ړ ړ ې
د -´ا ¸رسارس ~ول هر=ن هل ¸و ې ټ ۍړ ډګ `Œ^Ž هننپ هننل×ه هننپ و-´ا ونن=د د . و -´ا .انن´ ټ ې ې ټ
.¸د ¸وش . ´رو -ا~ولع~ هرس .ی-فت ړ
)کا اروI ي0ی> د ې ټ
هپ ه“´ ه=ارپ هپ ´ -ا‡ .,= هپ »ه -´ا ه=د ې ې ټ `Œ^Ž رننه ، نن~-ب رننپ ¸ونانن· د و-´ا د . وننش هرس رت ´ .ا´ ټ ټ ې ې
د ¸ = اروش =د د .¸رل اروش يتی`و هوی تی`و ړ ې ا .¸ ننی´ .´ا ر` هل و-´ا و پ وا و~ی-ت~~ ،ي~و~= ،ودا¸ ږ ټ ې ټ ټ
هرننس -ننیترت دننن` هپ ری~ش و = د اروش يتی`و د ~-ب رپ دا~ ~ت~یو هتا د ه·ه د وا ¸اسا هپ ¸ونا· ه=د~ه د ې ړ ټ ې ې
:¸ ی-ییعت ږ
- ¡ هنوتی`و ه·ه ې رت ننی ری~ننش و نن= د اروننش يتننی`و د ،¸رلو ¸وفن »´ هر¸ هوس ه -پ ې ړ ځ ° هنن~´
·,د
- ¡ هنوتی`و ه·ه ې هر¸ هوس ه -پ هل ځ و نن= د اروننش يتننی`و د ،¸رننلو ¸وننفن روپ هنویل~ وی رت ړ ې
ی ری~ش ې `• ·,د هرفن
- و ن= د ارونش يتننی`و د ،¸رنلو ¸وفن روپ ونویل~ هود رت ه= ¸ویل~ وی هل ¡ هنوتی`و ه·ه ړ ې څ ې
ی ری~ش ې `° ·,د هرفن
- و ن= د ارونش يتنی`و د ،¸رنلو ¸ونفن رونپ وننویل~ رد رنت وننویل~ هود هل ¡ هنوتی`و ه·ه ړ ې ې ې
ی ری~ش ې †Œ ·,د هرفن
- ¡ هنوتی`و ه·ه ې رت ننی ری~ش و = د اروش يتی`و د ،¸رلو ¸وفن -ای¸ ونویل~ رد ې ړ ې †° هرننفن
,د .
€ هنزی )ل . ډ
-ا=تنا - ت·ل هپ ´ ې هل ونایش ورون ا¡ وی د ه= ل وی هل هرا,ل را´ هوی د ای .ت~یا ار يش هوی د څ ې ډ ې .و´ هرو=
.¸د .هد ه-ی ا ¸دا¸ا هرا,ل ¸وارو= د وا -لترپ د ´ -ا=تنا هپ ړ ې ې
- -´ا ې ټ ´ _ل=-ا هپ -ابا=تنا ای ې ویار ي~و~= د ر` هل ې د تیع·و~ وا »ا-~ هوی د ´ ه-لو ای تلود هپ ې ټ
ي~سر ودی´ هرو= وا ودی´ .´ا د و-ا=شا د هرا,ل ولو´ هس` رت ټ ری+ب ينونا· وا .¸ ی´ .یو هت ږ
- ×یتار´و~د لو ې ټ ې .¸رل هنول-ا رول -´ا څ ې ټ ا دا¸ ې . -´ا پ وا ~ی-ت~~ ،ي~و~= ، ې ټ ېټ ې
- -´ا ې ټ . ¸رل هنور--= رد ي×نوو´رو هیار وا یار ،دنا~ون د ې ې
- د :¸د .و د هپ •یارش ¸ی ا هرا,ل و-´ا د ډ ې ړ ټ ا دا¸ يلاو پ وا يننلاو »ی-تنن~~ ،-وننت ي~و~= ، يلاوټټ ونولنن-ا د
·¸وتش تلود ¸~´او د ·.وتیا=ر ځ _لاو ¸رسارس ونو ا´و¡ ي·و-= د · ټ .رل د وا د و-´ا ټ هنرا و-ی¡رس يلا~ څ
·-وت ور وا ڼ
-رنن-= د نن¡ د رننت نن×=~ ونانا~ل~~ ¡ ساد .¸د وش يل~= هلیپ ه=ا~ه هل -´ا »ه ´ »لسا هپ - ې ې ې ې ې ې ې ټ ې
-رنن-= وا ه ´و هرو~~ هرس ´ ,ا ي~ون هد=اس ¸ب هفی-س هپ ¸را,سو هت وروا= د~= ¸د-~ ( ¸ ) د~=~ ړ ې ځ
.ه´ا و ه وت هپ يتسان ,ا د ( ¸ ) د~=~ -ر-= د ی ( ¸ر ) ‰ید- ر×بوبا ټ ځ ګ ې
- ،.را,س هت .ها تنا~ا د تنا~ا .¸د يللب ار هت ول´ا ونا~´ هرو= ولو رت د -ل= و`یدا=ا ¸و-ن وا »یر´ ¸ار· ټ ټ
.¸د ه= وتاداشرا هل ¸ید ¸ی-~ د »لسا د هت ونانا~ل~~ .´ا »´ا=را ت~د= وا او-ت اب ،.دا= د څ ټ ګ
- د وځښښښ `Œ•• وا `Œ…… هنن=د نن¡ هنن× هدوننلرد هننن ه نننو و »اننپ د نن´ و-´ا هننپ .انن´ ې ځ ډ ړ ې ټ ه اود ړ -´ا ې ټ
~ی-ت~~ری= ې . و ې
- د `Œ^Œ وا `Œ^^ یار هپ ه-ت~ی=ا ه=رب و د ´ و-´ا هپ ر~~~لو د .ا´ ځ ټ ښ ې ۍ ه د ´ ودیدنا~ون وا ولو´رو ې
.هو و »اپ ړ د `Œ^Œ هپ وا وی ´ و-´ا ېځښ ې ې ټ د `Œ^^ هننپ د تننسایر ¸رونن+~= د و هود نن´ و-´ا ځ ټ ښ ې
-ی= هپ ونادنا~ون .×یلو هنو~ون .,= ه=رب ی ´ ویلایس هپ وا ې ې .هت~ی=او
- ¸و و د ´ ونوتیلاع· هپ اروش يل~ د ، ´ ورود ویناو=پ ولو هپ ډګ ځښ ې ې ټ هو _و-و~ لدی رو= ه~اپ هل ې ځ د .
) ´ و-´ا هپ رود ~~لود ې ټ ې ې `ŒŽŽ • `ŒŽ€ هود هل .با´ د دا¸ -تار اتیهانا ¸~ری~ وا ر×بوبا هی·ر ¸~ری~ (
درو يت~نن-= ه~و-ع~ وا يیا¸رون ار-´ . وش لایرب ولت~ی=ا ,ار هپ ه= وی=ان ې ۍ څ ګ هننل هاننش رهانن= دنن~=~ د
. وش -ا-تنا هت ¸ل=~ ونای=ا د او= ې
- ´ اروش يل~ هپ هرا,ل . ¸ ~ول د ´ _یرات هپ داویه د ې ځ ړ ې †€ د و ´ ولس هپ ځښ ې ر= ي~لو ېګ وا †† هننپ
. نن´ هننس` رننت -وننتی = ر= ونار~~ د و ´ ولس ړ ړ ېګ ځښ ې ¸ار هنن=د ونا ارونش يتننی`و د ګ `†Ž هننت وننی´و څ
.¸رل هن ,راس ´ ¸ات~نا··ا هپ هر=ن ي=یرات هل لیب ه=د . وش ل´ا و ې ېګ ې ې ټ
- دا~ ~یایتا رول وا ~یایتا ¸رد ، ~شرید ¸رد ، ~ت~یو هود ، ~رول ¸ونا· يساسا د ې څ ې ې ې ې څ ې ت-`~ هت و ځښ
.¸د ¸ ´رو هنو¸ایت~ا وا ¸و-= ړ
- هپ ونودنو د ،_لاوت~ن تی-~ا د وا يتا-` ب ونو~ا=ن يسایس د ګ ې هباتر~~ هل وا _لاوت~ن و وا ونو=ن د ´ ځښ ې
_لاوت~ن تل~ ¸ی-لو وا ي·و-= د ه= و ړ ټ څ ځښ ، .¸د هنو ن-= ,ونل دنننا و هنپ ¸و د ونوتیلاع· د و د ډ ې ړ ډګ ځښ
- د ن´ ه-لو هنپ ·ه¸ران-~ هن`دا= هرس ونوتدا= وا وتا-ع-= و~سان هل ې ټ د و ځښ ،ينسایس ي=ان~ت=ا ¸رادا وا
تل~ ړ وتای¸ ونو-یع-ت د ·.و´ ¸دنو= .و نا د ه وت ي=یردت هپ ·. ډ ګ .ون~ت= د و ن´ هد¸ ي×لن~~ وا ي~ون~= د · ړ
¸د رانن¡ ر` هنن·ه .ورننبارب و-ی~¸ يل~= وا ي·و-= د هرا,ل تیلاع· ¸دا-ت·ا د و د ·.وربارب ونوت-ر· ې ې ځښ
.¸و´ رل هنو -= هد~= هتارپ رس رپ ر` د تیلاع· د و·ه د ¡ ې ډ ې ې
- هپ :¸د لدولرد -´ا هلو هود ´ ونوت=و وریت هپ و~ ې ې ټ ډ ې ږ `Œ•• وا `Œ…€ ´ ونول´ ې ولو و= هپ و ر= د ړ ګ
-´ا ~ی-ت~~ری= ر~~~لو د هرس ې ټ ې ۍ ه=د . ه اود ړ ،¸و هننن ي~و~= · و هن ~ی-ت~~ ، -´ا ې ې ې ټ ا و هننن دا¸ ې ې
. و ي-ل= ´ درو~ .ب هپ وا پ ´ درو~ هوی هپ هر=`اب وا ې ې ېټ ې
- هپ `Œ^Œ وا `Œ^^ ~ی-ت~~ · و ي~و~= -´ا هود ه=د . -´ا ~ی-ت~~ تسایر ¸رو+~= د ´ ونول´ ې ې ې ټ ې ټ ې ې
· و ې و دا¸ا ې ې .هوننش ¸دنننو= هنرا نننر+ب وا نرونن´ وا ¸و و×ل= د ´ و-´ا و اود هپ . و پ وا څ ۍ ۍ ډګ ې ټ ړ ې ېټ
ه=ارپ هپ ´ و-´ا هود و=د هپ و ې ټ ځښ هنا~یپ .هت~ی=او ه نو ډ
- وا ¸وا »س هرس ¸ونا· هل و-´ا د ټ و -´ا هلو ه ې ټ ډ ورل ، -´ا تسایر ¸رو+~= د : ې ټ اروش يل~ د د ، -´ا ې ټ
د وی=ان د وا -´ا ویلاورا د ، -´ا اروش د ویل´ د ، -´ا اروش د ویلاو~لو د ، -´ا اروش يتی`و ې ټ ښ ې ټ ې ټ ې ټ
. -´ا ونا اروش ې ټ ګ
_´ر, »رول څ څ
ه ن و د ک ت وW هپ تلد د ډ ځښ ې ښړ
ه:وم
د ´ ت و= ه=د هپ وا ت و= د تلود د هت و ه=و~ ي´ر, ه=د د ې ښړ ښړ ځښ څ
ولیبلیب هپ ي´ر, د د .¸د .و´رو ¸واهوپ و ایت ا د -اب هپ نو د و·ه څ ې ړ ړ ېډ
تیهانن~ وننوتلود د ، و· نو رد تلود د ،هنولو ونوتلود د هب ´ و=رب ې ې ګ ې ډ ې
ا د .يش ‹یر~ت ه نو و د ´ و·ه هپ وا ډ ځښ ې = ر هی-ا رد د تننلود د ¡ ، و· ې ې ې
يلاو نر وا -ی´رت ،ون ´ د ،,د ¸´ر يیار=ا ول ولو رت وواو· ونو ښښګ څ ړ ړ ټ ګ
هتو هننپ واننیت ~ین وا ی ونن· وننی رننه د .¸ ی´ -=ب -اب هپ ګ ې ړګ ېڼګ ښ ې ې ږ
¸اتنن~نا··ا د ه نر ادنن~ه .¸رننلو ’رد »ننس ه= رو ي×نوتسول و رت ¸ ی´ ګ څ څ ږ
نن´ ,اننپ هپ .¸ ی´ ‹یر~ت ن ´ ه·ه د ´ ونوتی`و وا ¸´ر~ هپ وا ت~و×= ې ږ ې ړ ې
هننپ ولولی`نن~ت د تی~´انن= ه د وا وننلو´ دنننا و د ونوت~د= هرو= د هت و×ل= ښ ې ړ
_رنن=~ هنو¸یدنننا و وا هنننور=ن هرا,ل ¸و~س د را´ د ت~و×= د ´ ونور ړ ې ګډ
-لو يند~ د ای ولت~ی=ا ه=رب د ´ و·ه هپ نو=ن وا و رت ¸ ی´ ې ټ ې ې ېځښ څ ږ
.يش لایرب ه وت ه~ی-ت~~ ری= ای ه~ی-ت~~ هپ ´ ‰-=ت هپ و·ه د ر` هل ۍ ګ ې ې
S تلد w
-لو وننی د ه~ل´ تلود د ¸ا~´ ي-ی .¸د دو=و~ هنوتشادرب ¸ار ¸ار ه ا هپ ولورا´ وا »و+ف~ د ~ل´ د تلود د ې ټ ې ځ ړ ې
ونننو رد ه او رد اننیب روننن ي-ی .,د ت~و×= ی رو=-~ ¡ ¸ورا´ ا-ع~ هپ =و~=~ وا ونو~ا-~ يتایل~= د ګ ې ړ ې ځ ې ې ې
نن¡ يننشو هنوداننی دننیاب .يیاو تلود هت تی~´ا= دنو ا ه·ه د وا و×ل= ،ور~ل· ایب رون ي-ی وا .يیاو تلود هت وواو· ې ړ ځ
وننش هوننپ ه وننت ه~س هپ دیاب ر ~ .,دن »سان ،¸ ی´ .ورا´ ¡ ´ ونویا و·ه هپ ،ه= ونوتشادرب و=د هل وی ره ګ ګ ږ ې ې ځ څ
.,د _ش ه »و+ف~ يل-ا ~ل´ د تلود د ¡ څ ې ې
يش .یوو ری¡ ه´ ،ه وت هپ لیب د ې ګ ېګ D•%%6م و+تاس د Dام ا 5ا د و<+: د ا ولوک 8دنو: د تی)ما د تلد‚ ځ
ƒ.ید _ن~ هرنس ول'ن~~ ون=د هننل رو هره نو~ .,دن »ه »سان تشادرب اد ´ .ا= ¸ی= هپ .,د ت~و×= ی رو=-~ ځ ږ ې ې
¡ يش .یوو ری¡ ه´ ای .وی ې ې ه%ت رو%;)م و%نو0+م ر +م د ا ر%پ %4 Kی+ییپا%ن KداF- KJاو+پ: وی 5ا06ناغ7ا‚ ګ ې ې
ƒید تلد fمp .¸و و= تی~´ا= داویه د ¡ ¸د واو· نو رد ی رو=-~ ړ ې ې ې ګ ې ې
:ولول ´ هدا~ ه~یود هپ ¸ونا· يساسا د ¡ ه نر ای ې ې ګ څ fید ]دBم l!سا د Kfید تیرو3=W يم!سا د 5ا06ناغ7ا د‚
ƒید رد نن¡ د هل هرس .,د ه وت هپ داویه هوی د ي×نودیسوا روا= =د د وا -ل= رو=-~ ´ ,ا ه=د هپ ې ې ې ګ ې ې ې ځ
-ننل= وا واونن· نو رد ،ت~و×= -عی هنو·اد-~ هوی ره د ر ~ ،¸ونایب »و+ف~ تلود د دراو~ ي-تروپ ه او ې ې ګ ې ې ګ ړ
هننپ ¸×= رب ای تلود ای ت~و×= د -ده هپ و×ل= د تلود ری¡ ه´ هرس -یترت د~ه هپ .¸رل ریپوت ه= .ب وی هل ې ې څ
.¸ وار هت -~ ي تفش' ¸ر×· ¡ هد ه=-او ،يش . وی را´ ړ ځ ګ ې ړ
وا ت~ونن×= ،يلا´وننس وا .ا-·ا ،ي-~تش وا .ا~ ه×ل ·¸رل نا انا~ ¸ار ¸ار ´ ونوسو~ا· وا ونو-ت~ يبدا هپ تلود ې ګ ې
ينن-ی نن¡ _لدننی ر .~` د د -وت د ن هرس .ب هل وی ونا انا~ د تلود د .رون ساد وا ور~ل· ،داویه ،’او ځ ځ ې ګ ې ې ږ ګ ې
.يشو -توریت -ی ´ »و+ف~ و ر=ن د ه·ه د ´ ولیا~~ يسایس و~+~ ¸' وا ورتا ور-= ،ونو-ت~ هپ هنوت=و ې ې ځ ې ړ ې
• تننلود) تیتننس ¸¸ننیر نا د هنوننت=و ي-ی ګ ځ Stat„ ) • ت~ونن×=) ت-~روو وا ( ګ G‚v„rnm„nt وتا=ل=نن-ا د
ر• .~` ¸د د هنورا´ ه~سان د .ان= رنه هنپ .ينش ’رد ه ونت ه~سان هپ ¸ت~ ,وش . اب¸ وی هت ب¸ وت پ ¡ ي ګ ړ ې ښ ې ځ
هننتلد .¸رننل تننی~ها -اننی¸ .ورانن´ »ننس ونن·ه د ´ و-×یل وا ونو`=ب هپ وا .دیهوپ .~= وا ت و= ،¸-ن هپ هوی ره ې ښړ
.¸ ی´ ر´‡ ،¸ورا× »و+ف~ _ارپ تلود د ¡ لیب ي-ی ږ ښ ې ېګ ځ
2 ƒ %%ک rی+%%س> 5 %%ت 0%%سد ا را<=ه د تلد ا<یرما د ا تلد 5ا06ناغ7ا د ‚ ړ ړ ۍ ۍ هنن= ننل~= د هننل څ ې ې
،¸د نا ها تننسد يتنن~و×= ونننوداویه و اود د ننی ¸ ا·بول يل-ا ¡ »و+ف~ ¸و-= .ل~لا ¸یب د وا ي·و-= ې ګ ګ ړ ې ړ ې
.ي ار هت ¸` ځ
- ´ .ا`~ ي-تروپ هپ ې ƒ.ید D•%%6م و+تا%%س د Dا%%م ا 5ا د و<+: د ا ولوک 8دنو: د تی)ما د تلد‚ ځ ای ‚
ƒ .8 %%ک ه%%س> ر%%ت ا ت%%+م ا و<+: د دیا4 تلد ړ ډ ډ ¸انن~ر· اننی ي×نودننی´ ت~ونن×= وا ي×نوونن´ ت~ونن×= ه=و~
هل تل~ وا ها تسد ه~´ا= د وا ¸رل دربرا´ يل=اد تلود هرس »و+ف~ د هپ .¸د ي×نو و ¸ا~ر· وا ي×نوو´رو ګ ې ړ
.¸ ی´ ي·رع~ هر=ن ږ
- هپ و×ل= د ·ه د وا روا= ،ت×ل~~ ،داویه د .ا`~ اد « ,د ¸ید ¸د-~ »لسا د ،¸ید تلود د ¸ات~نا··ا د » ې ې
.¸ونایب تیوه وا تی-=ش -لو وی د -عی .هد ,وش .ورا´ ¸اسا ې ټ ې ې
هننپ وا ´ وا پ ره هپ _یرات د هنوتلود ¡ ,د اد تیع·او »ل~~ وی .¸رل ر~= د وا هولپ يف~ل· وا ي=یرات هل هنوتلود ې ړ ې ږ
د »ننه رو ¸ننن .¸د يلدیننسوا ي×نووناننیب وننل وار هننت نن-~ اننیب د ونن·ه د وا .ا~=ا ،-رد· د هرس اوت=~ وا .×ش ره ځ ځ ړ
¸رنن~ب وا -ردنن· ،-ننل= ¡ ,د ,ود- ر د د ،¸وتش و×ی ا ولیبلیب د -~ رت و·ه د وا ¸وتش ونوتلود ولیبلیب ې ګ څ ې ړ ځ
.ي ار هت -~ يل ایب وا ¸ ی´ ي·رع~ -لو ځ ځ ځ ټټټټټ ږ ې
تش ¸رولدیل ری~ش -ای¸ -اب هپ يلاو نر وا œا~-~ د ت یادیپ د تلود د ګ څ ښ ه هننل×ه هننپ هوننی رننه د ه وت ه -ل هپ ¡ ګ ډ ې
.¸ ی´ .و´رو -ا~ولع~ ږ
• :هنرVن ي$یG\ ای 8رd7 w ه:ر4 مول ۍړ وننین ~ول ونانانن~نا د ¡ ت=و ه·ه ړ ې هننل ونن-لوټ
¸ی-لو .و وننی ننی هننل~ا هننل رننیو نن=د د ،هدننیهوپ هننن ننی .نن~` هپ وا ،هدولرد هریو ه= و یپ يعی-= ټ څ ډ ې ې ې ې ښ
ت=و ه·ه .¸ ´و ه¸را-~ هرس و یپ هل ¡ ¸ ´ ه و= د د ¸و·ه و رت . ´ هت -~ ار هنوت و= ړ ښ ې ړ ګ ې څ ړ ځ ښړ
ونایادنن= د = وا ر+· د وا -رد· ور ودا= د ،هو هربارب هرس یه هل ¸' وا هدود=~ ههوپ ر~ب د ¡ ېړګ ګ څ ې
،ونود-یننس ،تعی-نن= د ننی -ل= ¡ .ل=ار هت -~ ¸`اپ -رد· .و وی .هوش ه-لا= دناب و×ل= هپ هرو×ف~ ې ې ځ ډ ې
ينن~=و د اننی هرود تیلها= د ر~ب د ه=ا~ه اد ..و ه هت ¸وریپ ه= ونونا ول,= هل وا ¸تسرپ ونوولیس څ څ ځ
ننی ه ه . وار هننت نن-~ »ونن+ف~ -ردنن· د ´ ¸ه‡ هپ و×ل= د ¸=وت وا ریو ورو ورو .,د ر-= -وت ې څ ړ ځ ې ې
هننت ت=ا=ا ه= و·ه د -ل= هرتای¸ وا ¸ وار هت -~ هنوترد· ¸~´او ه= ونوترد· ورون هل ¡ هلو´ څ ړ ځ ځ څ ې
اننیا~ د ن´ هنن¡و هنپ ن×یر~ا د وا ت~ون×= ونانو=ر· د ر-~ ينو=رل د .¸ ´ ا ې ې ړ ړ
6
ان×نا وا
7
¸رون=ار,~ا
ورونن وا رن-~ ينون=رل هپ تی~´ا= ورون وا ونا ه+لا ونو=رل د ´ هرود د هپ . ل=ار هت -~ نا ګ ې ې ې ځ ې ګ
رنن×فت د -رن=· يعی-نن= هنن=د د .وو رنن+=~ ونوتردنن· يتلود ي-ید ه~ین وا يیودا= ه~ین وین ~ول د ´ و=رب ړ ې
:¸د .و د هپ ¸اهوپ ي-ی ډ ې ځ
5و\!7ا ) 427 - 347 (ه= دلی~ هل ×=~ څ ې د . ´ -ر- دناب تعی-= وا تیها~ هپ تلود د ی ت=و وا ر×فت .,= ړ ې ې
هنن=د د نن¡ وو رواننب د هننپ ه·ه ر ~ .هلو´رو ‹ی=رت ی هت ولدی و= تلود ه´او~لو د وا ¸ی~-ت ویدا¸' د ¸ا~نا ې ې ګ ې ړ
د وا -تاننس د -لو د ¸ارا~ ه = .يسواو ¸اد-~ .-= وا ¸ا·و~لی· دیاب ´ ¸ار هپ تیرید~ د ت~و×= وا -رد· ې ې ټ ړګ ې
.يیاوو -او هت ووایت ا ¸دا~ وا يلا~ ول هود و=د د ر -~´ ¸رلو تیلو¸~~ ولو´ ¸دنو= د »=ن ځ ړ ډ ګ
6
Maya
7
Inca
وdسرا ) 384 - 332 وا نرونن´ هنن·ه .ه نن´و ¸ورننیپ ه= ¸و=ل·ا هل ی ´ ویر=ن ول,= هپ ( ×=~ ه= دلی~ هل ۍ ړ څ ې ې ې څ
تلود وا در· ه·ه .ه ا و .و هرو= ولو رت ه·ه د ی ي´او~لو ای ¸رو+~= وا هل ایت ا يعی-= ر~ب د تلود ڼ ګ ډ ټ ې ڼګ ړ
.¸و »ه تلود هتله ¸و ¸ا~نا ¡ هری¡ ره ¡ ی .یو وا .لبو يل ت هرس .ب وی ې ې ې ړ
¸اننیر= ×پ دنننو¸ ¸دانن~ ر~ب د ¡ هل و ه-ی~¸ وا ا´و¡ ه·ه تلود ´ وی یپ وی- -~ هپ ونار×فت~ ي=ی~~ ېښ ې ڼګ ټ ې ړ ځ
تسا•ات ود ¸تسو•وا ت-س .هدولرد ه ا روپ ا~یل´ هپ دن' هپ و·ه د -یل=رب دنو¸ ¸و-ع~ د ر ~ .هد _لدنو~ ړ ې ګ
8
) 39
Š - 430 هننل .و هنن·ه نن¡ دوننلرد ننی رواننب وا هننللب ه= و-یناو· ي+لا هل ه-ی¡رس -رد· وا تی~´ا= .و ره د (» ټ څ ې ې ډ
.اننپ -ردنن· ره .¸رل تی==را دناب ¸ا~¸اس يتلود هپ ¸ا~¸اس ينا=ور ´ -رو- د هپ .¸و´ -'~ن ه= ا~یل´ ې ې ې څ
.¸ ´ هرسرت هرس دییات هپ ا~یل´ د ه ´رو وا .ا-تنا -رد· د دیاب رو=ار,~ا وا ړ ړ
¸´اد ا~وت ¸س ه نراد~ه ګ ) 122Š • 1274 ي¡ ( تلود د ر=· د د ی هیر=ن هل,= ،وو هوپ .ب وی یر=ن ي+لا • ¸ ې ې
¸ننفن .,= هپ -رد· ¡ وو هدی-= د هپ ه·ه .ه ´ ه `و دناب دای-ب رپ .-ا د يلو-· د -ی= هپ ر~ا ¸ی ا د هنادنو¸ ې ې ړ ړ ې ړ
.¸ونن´ هننت نن-~ ار دانن~· وننن هن ه´ يش را+~ دیاب ¡ هد ری هپ ¸' هنادر رس هوی د -رد· تلود د .,د ‰ل=~ ´ ځ څ ې ګ ې
و-یناو· ¡ يش ,ا ´ ا ¸`اپ -رد· »ه ای وا يش ,ا ´ دود=~ -رد· دیاب ای ¡ ¸و´ هس` رت هلیاپ ساد ون ه× ې ړ ړ ړ ې ې ځ
¸رنل ‰ن= وا ¸ ن´ رانیت=ا ی وی ´ -~ هپ رش وا ری= د ¡ يلوب ری=~ ¸ا~نا ه·ه .¸د ی ´ ه ا= هت تلاد= وا ړ ې ې ځ ې ږ ښ ړ
.¸ ´و هنوا =رس ه= »×= هل تلود .دا= ری= د ¡ ړ ړ څ ې
.¸ ´و ,وانرد هت رایت=ا ه=د ¸ا~نا د ا ~ا¸لا دیاب »ه تلود ړ
• 5اهوپ 5ا=+6م ا یرVن يم!سا w ه:ر4 ه=ید ې
هر=ن هل ¸ار· د .هد _ت ·ن ´ ¸ل¡ وا و`یدا=ا (¸) ر-~·یپ د وا »یر×نار· هپ »و+ف~ -رد· وا تلود د ´ »لسا هپ ښ ې ې
دارا د -ا‡ هنن·ه د يننش ,`و´ »ه ر~ب هنوت=و ي-ی .,د -ا‡ _لاعت ¸ت ,ول د ¸~´او ‰ل=~ وا »´ا= ‰ل=~ ې ځ ښڅ ځ
.يلوب هفیل= (ž) ,اد= د _~ رپ ×~ د ه·ه ´ -رو- د هپ .¸ ´ هس` رت -ل~ ¸اسا هپ ې ځ ې ې ړ
د ،هد هنن= ووا¸ن=ا هل×نن~ت~ د تنلود د ن´ نن- هنپ -ردنن· ينسایس وا ورنن~ل· د ¡ ,ا رپ تل~ د ´ »لسا هپ څ ې ګ څ ې ځ ې
نرل~اننپ هل هت وتا´رت~~ يناور وا ي -هر· ،¸دا¸ن ،ور~ل· ،تل~ ¸×=رب »و+ف~ اد .¸رل رار· »و+ف~ ت~ا ي~لسا ې ګ
.هد هدی-= ي-ید ×لب هدن _عی-= وا يیای·ار·= هلوپ -~ رت ونوت~ا د .¸رل _ ا يتدی-= اوی هترپ ې ځ ړ ېځ
.و وننی هرننس »اننپ هننپ هت ورو×ف~ وناهوپ ویناو=پ د وا هرس ولت~ی=ا ™ی· هپ ه= و`یدا=ا وا ¸'ر· هل وناهوپ ي~لسا ډ څ
:¸د .و دن` هپ ¸ ´ ن ی ی هل×ه د هپ ¡ ¸اهوپ ي~لسا ه·ه ي-ی . وار هت -~ ر=ن ,وش -ی´رت ډ ې ړ ې ړ څ ې ې ې ځ ړ ځ
ی4ارا7 رصنو4ا ) 872 - 9Š0 .¸رنل -ر+نش »نلع~ ينان` هنپ وا هد _×نوون´ _رنش وتایر=ن د ¸و=ل·ا د :(.ا´ ¸ید ی¸ ږ
-ردنن· د ننی هنو=رنش ,ش هتسورو وا ه=رش ¸لود , ~ول ،,د (ž) ,اد= »´ا= ‰ل=~ ¡ ´ ا ر هپ د د ه·ه ې ږ ړ ې ې ڼ ې
..و´ هی-وت ه وت هپ رایع~ د .اپ ګ
ا)یس ی+,و4 ) 980 - 1037 وا .انن~´ ، ننت=ب -ین د ی ه-لو .. ´ ¸ایب هنور=ن هترو هت يبارا· »ه (.ا´ ¸ید ی¸ ۍ ې ټ ړ ږ
هینادن=و ،ت~ون×= ونان~´ ونلی‡ر ای وت~پ د ،ت~و×= ه´او~لو ه= ل~= هل وتایر=ن د ه·ه د .هل- .~` لا´وس څ ې ګ ۍ
.,د ت~و×= وناهوپ وا ول-ا·ا د وا ت~و×= ¸داد-تسا ای هسایرلا
یلازغ د=Qم lاما ) 10Š8 - 1111 د هنن·ه .¸د ¸ نن´رو هنننور=ن هننترو -انب هننپ تننلود وا تسایس د »ه (.ا´ ¸ید ی¸ ړ ږ
و-ی=لنس د هتننسورو وا ونانن~لا= د اننیب ،تننسایس ونار-نن~·یپ د ننی ول ولو رت ¡ ¸د يل´ا =رد هرا,ل تسایس ې ړ ټ ې ټ ې
.,د تسایس
8
St. Augustina d„ Tagast
f=CرلادG, 25د+: f4ا ) 1332 - 1406 .¸ ننی´ .ری~ش ه= وناهوپ وت~ان هل »ل= د تسایس ي~لسا د (.ا´ ¸ید ی¸ ږ څ ږ
هرا ~تس وا ر ل=ری د ¸ا~نا د ت یادیپ تلود د , و~ون ګ ګ ښ ړ ,و= دننن` هپ ر~= ونوتلود د ¸ودل= ¸با .يلوب .ولع~ ې
.ي~یو ورود و -پ ځ
1 . ر#Vلا هننپ ¸اسا هپ تی--= وا تل~ د ¸ی نا د -یاسوه وا -رد· د ل ¡ ¸ارود ایرب د ای ړ ې ګ ې ې ډ ې
.¸ ی´ يس`رب ورون ږ
2 . دادG0س>ا ¸رننل ایت ا ه~´ هت تیا~= و تل~ ول,= د ´ وا پ د هپ ¸`اپ -رد· ¡ ¸رس .,= ای ړ ړ ې ړ ې ې
.¸و´ ه=~ هت داد-تسا وا ¸رس .,= وا
3 . „ار#لا .¸ یسر هت ت~== وا هو×ش ¸`اپ -رد· وا تلود وا ¸ ی´ ¸دنو= »=ن ¡ ه-یاسوه ای ږ ږ ې
4 . ه=لا6=لا Eو)Bلا هننپ .و وا ¸و »´انن= ¸و×ننس وا -و×ننس نن¡ هرود و= وا تیا-ر د ای ټ ې ۍښ
.¸و´ دنو¸ ´ ا-· ه~ار' ې
Š . ریtG0لا فارس>ا رول هپ وللت ه -~ هل وا ¸ار-نا د تلود ¡ هرود و ای لو هله د ای ځ ې ۍډ ډګ ې ګ
.هد ر~ ی هلیاپ وا يیایب ګ ې
• ای يتاG…ا w ه:ر4 ه=یرد زین ی ړ څ :ر<#ت تننلود - داویه د ¸ایر= ¸ر×· يعی-= وا ¸ر=· د
دارا ننلا¸ی` د -ردنن· د ,ادنن= د هنن·ه ¸اننیر= .ننب .هننل هلیاپ و~ا×=ا د تعی-= د وا -ر=· د ¸ا~نا د ې ې ڼګ
د تننلود - داوننیه ،.وش هرو+~~ »ون هپ ونات~یویتی¸وپ د ایب هتسورو ¡ ¸ایر= .ب وی ر ~ .يلوب هدن ی¸ ې ګ ږ
:¸د .و دن` هپ ¸اهوپ ي-ی ¸ایر= ه=د د .يلوب .و-=~ وا هدن ی¸ دارا ي-ی= وا رات=~ د ر~ب ډ ې ځ ږ ې ې
تناک Zیوناما ) 1724 - 1804 ’رد هنونتیع·او .انیریپا¡ .ن,= د هتنسر~ هننپ .ن-= .,= د ¸ا~نا ¡ .یو (.ا´ ¸ید ی¸ ې ږ
هننپ ونو~انن=ن وا ودنن=ا· د ¸انانن~نا ´ -رو- د هپ .¸ وار هت -~ هنودا+ن وا هنو~ا=ن ، د=ا· ایب هتسورو .¸و´ ې ې ړ ځ ې
.يل=ا ه=رب ´ -یل=رب هپ وا ¸و´ ¸دنو= »=ن ي~و~= هرس ولو و= ې ډګ ړ
f6+ک aناه ) 1883 - 1974 .ا´ ¸ید ی¸ ږ ( - داوننیه نن¡ وو رواننب د هپ وا ه ´رو ایت=ارپ ی هت رو×ف~ لا,ن ی ې ې ړ ې ې ې ړ څ
د ود=ا· و·ه د وا ي ار هت -~ ´ ¸ا×~ وا ¸ا~¸ هپ ه=و~=~ هوی ود=ا· د ¸ل¡ ينا~نا د .هد ¸اش هپ و·و-= د تلود ځ ځ ې
¸د ¸ ´ هت -~ ار ی ه·ه ¡ ي~ین ,ا ´ هل~لس هپ و-تار~ ړ ځ ې ې ځ ې .
• :ر<#ت ي06ی6کرام w ه:ر4 همرو+څ _×نودو یا ~-ب ر×فت ه=د د ښ ټ .نن×ه »ننل+لیو ¸ر¸)
1770 - 1831 .ا´ ¸ید ی¸ ږ ( ه ونت ه ,ن~ب هنپ هونی د وا تنیع·او ¸ی-لو دون=و~ هونی د ن¡ .یو ه·ه .,د ګ ړ ټ ې
نن-~ ار ه یپ ه¸ی-لو هوننی نن¡ هل´ -عی .ي ر .~` «ولدی´» ای .و=ت د ر× -~ رت تیع·او دا-ت~ ځ ټ ځ ټ ځ ښ ې ې ګ
د هنن·ه .¸رننل دانن-ت هرس یپ ~ول هل ¡ ي ر .~` ودی´ هت -~ ار د یپ لب وی د ،يش هت ېښ ۍړ ې ځ ګ ځ ېښ ې ې
¸ت _تن' ،¸ت ا ¸ت-س و هننت نن-~ ار د ¸نت يتنننا نن-عی دن- .,= د ¸ت -عی .ه ´ هت -~ ار ¸رویت ¸دعب رد ځ ځ ې ې ړ ې
.ي ار هت -~ ¸رل ریپوت هرس و اود ¡ ¸ت-س هر=`ااب وا ي ر .~` ودی´ ځ ځ ځ ړ ې ګ
aکرام Dراک ) 1818 - 1883 .ا´ ¸ید ی¸ ږ ( نن´ _رنن=~ دیل يتا--= تلود د ،هرس دافتسا هپ ه= ویر=ن هل . یه د ړ ې څ ګ
نن--= وننش را~`تننسا هننپ اونن= هننل --= هس`رب د ¡ ,د را-=ا ’ يلاو=یرتوات هل .و وی تلود ¡ .یو و وا ې ې ې ې ډ ډ ې ې
: ´ هتو هپ ب يل-ا ه -پ ونوتلود د هولپ ي=یرات هل ه·ه .¸ یلا~=ا ېړ ګ ېڼ ځ ږ
` ، -لو وا ¸و~´ _ن ~ول - ې ټ ړ † ، -لو (,راد هدرب) ولرل يیر~ د - ې ټ Œ ، -لو يلا وننی· - ې ټ ډ Ž هیا~رننس) يلاو ناننپ - ګ
وا -لو (¸راد ې ټ • هننپ لیننسو وننی د رنن+· وا را~· د تلود هر=ن هل ¸´را~ د ´ وا پ د هپ .ه-لو يت~ینو~´ - ې ې ې ړ ې ټ
.¸و´رو هس` هل تل= ¸دو=و .,= ،ه وت ګ
&لا هرVن هل تیهام د هنو0لد w
هننپ وروننن وا لی-نن· ، فیانن= ، نرونن´ د ننل ه=د .¸د هدن ی¸ .~ا×ت د ول ينا~نا د هرس »و+ف~ ي-ن .,= هپ هنوتلود ې ې ۍ ې ډ ږ ډ
ونننوتلود د رو ¸ننن .هد , نن´ هدو ننی روننپ ونووا پ وللت _~رپ رت وا ¸وش .یپ ه= و-لو هداس وا وی-¡و´ د ¸اش ځ څ ټ ړ ې ې ړ
-ردن· وا ¸نلو ،ورن~ل· د »نه هنورایع~ رون ،هترپ ولوین ´ ر=ن هپ œا~-~ د و·ه د ،هرا,ل ودیهوپ د دناب تیها~ هپ ې ې
:¸د .و د هپ هنورایع~ اد .¸د ¸وش -ای¸رو ونورایع~ هپ ډ ې
- :ت )ی وندنویپ د ښګ ټ ورون وا ¸و ي=یرات ،ونول~` يسا~=ا وا ،-ه~~ ،ور~ل· ،¸دا¸ن د ډګ
.¸ یدننننن- ر ار ننننن´ هننننن“´ ه ونننننل هونننننی هنننننپ ¸وتنننننسویپ وا ¸وانننننعت ينننننل~ د هننننن=رد دو د ږ ګ څ ې ړ ې
- :Dا%%=ک ند%%نوم 5امFا%%س ي0%%مو<C د ې -ردنن· د ×پ ن¡ هد ه-لو يننسایس ،تننلود - داوننیه ېښ ې ټ
تننلود د .¸و _-تننسورو ولو رت وا _لدنو~ .~ا×ت ولو رت ،_ل“یپ ولو رت ،_للت _~ رپ ولو رت ت و= ټ ټ ټ ټ ښړ
رت د ،تنا~- يیار=ا ورر-~ وا و-یناو· د ´ و“´ ولو هپ .¸و دو=و~ ¸یو را´ د ´ -~ هپ ونودا+ن د ې ټ ې ځ
د=رننس ’او وننل د تننلود نن¡ هنونا´ وا .یاسو يتایلا~ ،ي وپ ه×ل را-=نا ولیاسو ¸دا~ و وایپ ولو ټځ ټټټټځ ټټټ ړ ې ړ
ونن·ه وننلو هننل وا ¸رننل تی-=ش ي·و-= داویه • تلود رو ¸ن د هر=`اب .¸ ی´ هت -~ ار ،¸وسر هت ټ ځ ځ ې ږ
ي~یاد ،هولپ هل تیها~ د داویه - تلود ،ا-یو هپ هوپ هوی د .¸رل ¸وتش ه-ند ه·ه د ¡ ,د ول ه= ونودا+ن ې ړ څ
يننل~ هوننی د داوننیه • تننلود ر ~ ،ي ار وا ي ه وت ~پ هلرپ هپ ي´اورا¡ وا ¸ ا·بول ،¸ا=شا .,د ګ ځ ځ ګ ې ړ
.¸ونننننننن´ =ننننننننف= ¸وتننننننننش .نننننننن,= ه وننننننننت هننننننننپ تینننننننن-=ش ي·ونننننننن-= د وا دانننننننن+ن ګ
- :_ي%%)=کاR تی=کاC -ردن· د تنلود د ن¡ .دونلرد وننو´او وا ونورانیت=ا _ورن~~ وا ينونان· د ې
وا نن´ وی=اننن وا ونورا ،ونننوتی`و ه×ل ه-ند تی~´ا= د »ه ،ت-~ن هپ ¸ا~¸اس ای ل لب ره د ¸رترب ې ښ ې ډ ې ې
هننپ تی~´انن= د .¸ نن´ ¸دنننو= ´ ول يسایس ری= وا يسایس وا ،و·ر· ،و ناب ه×ل ر+ب ه= تی~´ا= هل »ه ړ ې ډ ډ څ
تنلود د) تی~´ان= _ننر+ب وا (تی~´ان= ن´ تنلود هنپ) تی~´ان= _نرون´ .¸رنل ¸وتنش هنور=ن -ای¸ ه ا ې ړ
.رون ساد وا تی~´ا= يل~ ،تی~´ا= ‰ل=~ ،(تی~´ا= ې
ي~ونن~= هنن·ه ،ه وننت ه¸یلو هپ .,د _ل ت روپ ونورایع~ وی-تروپ هپ تیها~ ونوتلود د ¡ وش _لیو ´ هلیاپ هپ ګ ټ ړ ې ې ې
ه وننت ه نن-ل هننپ ر ~ .¸ونن´رو ¸` هننپ تیهانن~ تننلود د نن´ ونننووا پ وفلت=~ هپ ،هوش هرس رت هتروپ ¡ يسررب ګ ډ ګ ې ړ ې
.و~یوو ول هود هپ هر=ن هل تیها~ د هنوتلود وش ,`و´ ډ
ه اننن ه ×پ هنورایع~ ي-تروپ وا ي ار هت -~ هدارا هپ و×ل= د ¡ هد ه=و~=~ ونوتلود و·ه د :هل ~ول څ څ ېښ ځ ځ ې ډ ۍړ
.¸و دو=و~
هنن= تننلود د نن´ هننل هره هپ هت-لا .¸رلن تلا=د هدارا و×ل= د ی ´ ودی و= هپ ¡ ¸د هنوتلود ه·ه :هل ه~یود څ ې ډ ې ې ړ ې ډ
.¸د .و´ هدا·ا »ا=ن يیار=ا وا -رد· د رو=-~
د -ننیرعت هنن=د نن¡ و یننسر هننت -ننیرعت ر-اع~ تلود د ه= وتا~ولع~ وی-تروپ هل هرا,ل ولونایب د تیها~ د تلود د ې ږ څ
.¸و´ هدا·ا ه وت ه هپ تیها~ تلود ګ ښ
:داویه w تلد هنن يلاینس وا ونل د .¸ولی×ن~ت ه-لو ينسایس هونی ، ن´ ای·ار·= نا هپ ¡ ¸د ل ينا~نا ړ ټ ې ېړګ ځ ې ې ډ
.¸رل ه ا= هپ .تاس »=ن ه~ا= د .¸و _×نورل ¸ا~¸اس .ا-~س دناب ر+· ¸ی-لو هپ وا -رد· ي×نو-~ ړ ې ټ
ي×نوو ونن= تننلود د نن¡ تی~´انن= وا -ردنن· ،(ورنن~ل·) ا´و¡ يیا-· ،(تیع~=) ل ينا~نا ، ´ -یرعت د هپ ړ ې ټ ې ډ ې ې
.¸د ¸وش .دو ه وت ه هپ ،¸د هنور--= ښ ګ ښ
هنو)کر ا هنرص), تلد د w @
ه ا د هننپ نن´ ونن=رب ویندنننا و هننپ .,د , وار -رد· وا ور~ل· ،تیع~= ´ -یرعت هپ تلود د وناهوپ ولو وبا´ ړ ې ې ړ ړ ې ټ
ونورنن--= ودنن~ه هل هرس ولرل هپ ونا ا-`تسا وی-¡و´ د ،هد ,وش و= او=پ ¡ تلود ره ..وش . ´رو -ا~ولع~ ګ ړ ې ړ
:¸ ی´ -×~ -ل وی -اب هپ هوی ره د هتلد .هد _لدیسوا ¸~=رب ه= ږ ډ څ
. S هنرص), تلد د
- :تی$=W ای ل ينا6نا ې ډ ونننوت=و وننی-×=~ هننپ .هد ه-لو يسایس ،=رش , ~ول ودی و= د تلود د ټ ړ ړ
هرنس وننلرل هننپ ون×ی ا و¸ی-لو هداس د ر ~ دولرد ¸وتش ول ورون ¸اش ه=د وا ولی-· ،وفیا= ،وینرو´ ´ ړ ټ ګ ډ ې
رننت ونانانن~نا د ت=ونن= هرننس ونو ت=~رپ وفلت=~ هل ´ دنو¸ هپ ر~ب د .,لیو و~ن ه-لو يسایس هت و·ه ګ ې ټ
وروننن وا ي -هر· ،ي~ونن· هنن×ل ونونوتننسویپ (ي×ینانن×ی~) دونن= هننپ دونن= .دنننو~و ¸ولدننب »ننه ونن×ی ا نن-~ ګ ړ ځ
¸ننیو را´ د ¡ هت ونونوتسویپ (-ینا را) ي~ادنا ¸اش هپ ول ي--=ت وا يل·ش د ,ا .,= ونوت+با~~ ې ګ ډ ځ
. =رننش ودننی و= د تننلود هوننی د ¡ ل ينا~نا . ´رو ،ي ر .~` ·ه د ت=~رپ و~ول= د وا ڼګ ړ ې ې ډ ړ ځ ګ ې ګ
.¸د ونش .ی×نن~ت ،¸ونن´ دنننو¸ نن´ ورنن~ل· هوننی هننپ ن¡ هنن= ونن-=و ننب وا وننیدرپ ،¸لو هل ،¸د ,وش ې ې ې څ ې
- :ر=+A ولوپ هپ ی ا-· يیای·ار·= ¡ هد ه=رب وبوا د وا يیا-· ،ه-یروا= داویه هوی د ې ې
ه ا هپ دیاب .يش .ا~=ا ×پ تی~´ا= وا -رد· داویه • تلود د وا ¸و وش هدود=~ (ونود=رس) ګډ ېښ ې
×~ د ه¸ادنا هپ ‹=س د ×~ د ×لب ،هدن ه×~ داویه هوی د اوی رو=-~ ه= ور~ل· هل ¡ و ´ ې ځ ې ځ ې ځ ېځ څ ې ړ
ه= وبوا هل ¡ ه ا هپ و=رب ورون د ور~ل· د وا ونود-یس د .هد هل~اش ×پ »ه ا-· وا ه=رب _ندن` څ ې ړ ېښ
-ت~ی=ا د وا تی~´ا= و·ه د ی وی ره ¡ ¸رل ¸وتش بو-~ وا هنو·ا`ی~ يلل~لا ¸یب ¸و و= ې ېټګ ې ې ې ېړ
.¸و-ییعت ‰=
د وا هع=· هوی ×~ د تلود» :يیاو ’و وی ل `~ .يلوب .~` ودی و= د تلود د ه×~ ¸اهوپ ي-ی ې ځ څ ړ ځ ځ
«.هد هع=· هوی تیر~ب
د تی×لا~ د .ا~=ا -رد· يسایس د ´ ور~ل· هپ -عی .ي _و-و~ -رد· يسایس د ور~ل· ،رون ي-ی ې ې ڼګ ځ
.ي ر ’او د تلود د ور~ل· ایب رون ي-ی .يلوب دو=و و·و-= يع·او ڼګ ګډ ځ
- :OردA يسایس هوننی هننپ .,د =رننش وا هنن=رب ه¸ی نن~-ب ونلو رت ¸وتش د تلود هوی د -رد· يسایس ټ ټ
يننسایس .¸رننل ¸وتش هنوترد· رون وا يب¸= ،ينا=ور ،ي-ه~~ ،يف-- ،_نرو´ ه×ل هنوترد· رون ´ تلود ې
نن´ هن“´ هتروننپ هنپ هنن= ونوتردن· ون=د ونلو هل ` و-ا ،,د =رش ¸ی ا وی داویه • تلود د ¡ -رد· ې څ ټ ړ ې
,د ¸~=رب ه= تی=ور~~ هل .¸و _تسورو وا .~ا×ت~ ولو رت هرس ول-~ ¸ا~¸اس -ای¸ هپ وا ¸رل رار· څ ټ
،»ا¸ننلا ¸دانن~ ،رانن~· ي وننپ رننی= وا ي وننپ ،_انن-·ا ،رانن-=ا .¸رننل -رد· يیار=ا هرس تنا~- -ای¸ هل وا ځ ځ
.¸د ه= ولیسو هل -رد· يسایس د ونوتلود د رون وا -ا·یل-ت يسایس ،را-=ا ¸دا-ت·ا ، ب‡ا= ي-=ش څ ې
. X هنو)کر تلد د
ار=ا هل ¡ ¸د ي×نورل ونو-´ر و¸ی ~-ب و رد د هنوداویه • تلود ې ټ ې و· هی- انن-· وا ونن· ينن-ی--ت ، ې ې هی- هنن= ونن· څ ې
ي-ی--ت .هد ,وش هت -~ ار هرا,ل ول ب ¸¸اوت د هت هوی ره وا ،-ی×فت د وواو· د ´ تلود هپ ¸یو ه=د .¸د -را-= ځ ښ ې
د -لو د هونن· يیانن-· .¸و هت=وننب نن´ ولو-یونن-ت وا _رنن= هپ و-یناو· د هد ادیپ ی ه= »ون هل ¡ ه نر هو· ې ټ ې ې څ ې ګ څ
‰نن-=ت ونننو~ار ورپ يیار=ا وا و-یناو· د ر+ب وا ه-ند داویه د هو· يیار=ا .¸و´ .-· وا .= -ا·لت=ا ي·و-= و = ګ ړ
.¸رل ه ا= هپ ړ
هنول وA هیرiم د w u ډ ې
هی-ار=ا هو· سایس د ه-ند داویه د د ه نرادنن~ه .هد _=ر~ ولو´ ار=ا د تی~´ا= يتلود د را-ت=ا هپ ونو´او ¸رادا وا ي ګ
وداویه ورون ون د دنا و هپ ې ړ تلود" تی~´ا= ي " .¸و´ -وتی¸اتسا نن¡ ¸ ننی´ هس`رت هلیاپ ساد ه= -یرعت د هل ې ږ ې څ ې
هی-ار=ا هو· =اس .~= د هود تی~´ان= د هنن-ند داوننیه د .هد ه=انس نننر+ب ی هلب وا ه=اس نرو´ ی هوی ¡ ¸رل ۍ ې ۍ ې ې ې
ينل~ هنل ن´ رن+ب هنپ .¸رنل ه ان= هنپ .ون~ی=-ت وران¡ د لاوت~و×= د وا .و´ يلپ ¸ونا· د ه×ل هنورا´ .و دنو ا ې ړ ۍ ټ ړ
.¸وسر هت رس ´ ا ر هپ ونونو ت ولاوی ن د هنوتیفل×~ .,= وا ¸و´ -وتی¸اتسا ه= و يل~ وا تی~´ا= ې ڼ ړ ړ څ ټګ
=و~=~ د وناری¸و د ا›-یر-ت هو· هی-ار=ا ای ت~و×= وا ¸ننیا ه~یننس ،¸¸نن´ر~ هنن·ه ها تننسد يت~و×= و= ·هد ا-ع~ هپ ګ ې
ا-· وا ه---~ د ت~و×= .¸رل دند يیار=ا ¡ ¸ ا·نار هنونا را -یتا~ل,ید ې ې ړ ګ هی- وا ¸ونن´ ارن=ا هنو~ی~نن-ت وواونن·
.¸و´ يلپ وا ي~ین هنو~ی~-ت ي-ی »ه هل,= ځ د يلپ ه·ه وا ي~ین هنو~ی~-ت ي-ی نو= -یبا´ د ه وت هپ لیب ځ ېډ ې ګ ېګ
.¸و´ ار=ا وا ي~ین »ی~-ت ´ ا´و¡ هپ ’او .,= د وا هرس راو .,= هپ ری¸و ره .¸و´ ې ټ
• :هیرiم ي0سایر
2 رونن+~= يبانن=تنا .ينن~یو ه وننت ه¸یلو نننا هننپ -~ رت ونا ها تسد ي-ی--ت وا يیار=ا د تی~´ا= ،هیر=~ يتسایر ګ ډ ځ ګ ګ
،,د هباترنن~~ وواونن· ونننو رد د ¡ ´ .ا= ساد هپ ،¸ی-ر ګ ې ې ې ې هننی-ار=ا هننل .¸ونن´ ¸ر-ننهر .و »ی-تنن~~ هننپ هونن· ډ
دننند هننل وا .رانن~و دننند هننپ وناری¸و د .¸و ¸~=رب ه= ونورایت=ا ¸رادا وا يیار=ا هل »س هرس ¸ونا· يساسا ې ګ ې څ
ات ر= ي~لو د ´ ¸ونا· يساسا هپ ¸ات~نا··ا د هت-لا .¸ ی´ هرسرت او=ل ¸ی-ر رو+~= د .و´ ه و ه= ېښښګ ې ږ ښ ګ څ دننی-
.هد ,وش . =رش رر-~ د وناری¸و د »ه ڼګ ۍ
هنپ ر= ين~لو د ن´ ¸ونا· يساسا هپ ¸ات~نا··ا د و= ._لول=-~ ي~ن هو· ه---~ ت~و×= وا ت~و×= هو· ه---~ - ېګ ې
.¸د ¸وش ي-ی-~یپ •یارش -لس د دا~ت=ا د ه= وناری¸و هل هلیسو څ
د وا هو· ه---~ ´ هیر=~ يتسایر هپ - ې ی-ار=ا .ننب وننی ونن· هود اد .¸ ی´ .´ا ویار هپ و×ل= د ه اود ¸ی-ر و· ې ږ ټ ړ ې ې
¸دننن ی وا ول هر=ن هل ل~لس د و-تار~ يتلی×~ت د وا ¸دن دن` ¸` .ب د وی -عی ¸رلن وا ت يتلی×~ت هرس ټ ټ ړ ې ې ې ړ
.¸و´ تیلاع· ل= ل= وا
ه~ی-تنن~~ هننپ ¸ی-ر رو+~= ×پ ¡ ¸ات~نا··ا ه×ل ¸و ه= »==ا رد- هل هترپ -عی ·هد ي-´ر وی هو· هیر=~ - ېښ ې څ ې
د ه وت ګ هی-ار=ا د .¸و´ هرسرت ن ´ ل,= دن` ر=ن رت ه·ه د ها تسد يت~و×= وا ,د ر~~ و· ې ړ ې ې ګ ې هننی-ار=ا ونن· ې
.¸رل رار· ¸=ش وی ´ ¸šر هپ و· د د ¡ هد ا-ع~ د هپ -وت ي-´ر وی ې ې ې ې ې
• :هیرiم ينا=لراپ
2 وا ¸نن-ن يتافیرنن~ت ه اننن ه د انن¡اپ ي`ورونن~ اننی ¸ننی-ر رونن+~= .¸رل ¸وتش هنو-´ر ل= هود ´ هیر=~ د هپ څ څ ې ې
د نن¡ »نن==ا ردنن- اننی ¸ننی-ر اروش د وناری¸و د ای ری¸و , ~ول ¡ ´ .ا= ساد هپ .¸و _×نودولرد وتارایت=ا ې ړ ې ې ې
.ي~ین ,ا ´ رس هپ و· هیر=~ ينا~لراپ د ،¸رل تیلو¸~~ يسایس دنا و هپ ¸ا~لراپ ځ ې ې ې ړ
نن¡ ¸رننل ‰نن= ¸انن~لراپ ،ه وننت هننپ .انن`~ د .¸و دونن=و~ -ننی×فت -~ رت وواو· هیر=~ وا ه---~ د ه وت ي-~ن هپ - ې ګ ځ ګ
وننی نن¡ هونن· هننیر=~ ينا~لراپ ¸ات~ل نا د ه×ل ·¸رل ’او ولول=-~ د ¸ا~لراپ د »ه هو· هیر=~ وا ¸ ´ و·ل ت~و×= ې ګ ړ
.,د داویه يت-=لس
• :هیرiم ي0سایر ه=ین
2 هننپ ¸ننی-ر رو+~= ،¸رل ,ا ´ رس هپ ت~و×= د »==ا رد- ¡ ´ .ا= ساد هپ .هد ي-´ر هود »ه هیر=~ اد ځ ې ې ې ې
.¸رل -ارایت=ا _ارپ ه وی ´ ورا¡ يیار=ا څ ې
،¸ یبو--~ او=ل ¸ی-ر رو+~= د ¡ »==ا رد- ای ¸ی-ر اروش د وناری¸و د - ږ ې ~لو _×نوننیو -او هت ر= ي ځ ېګ
هرل ت ت~ون×= د ن¡ ن´ -رون- هنن·ه هننپ ينش ,`ونن´ ه ر= اد .,د د=او ,ار د رواب د ر= =د د وا ګ ې ې ګ ېګ ې
.¸ ´و »اد·ا هت ,ار رواب هن د ه وت ه~ی-ت~~ هپ ,ا رپ _ا-یتسا د ،¸و هن و ول-~ د هترو (ي~~) ړ ګ ځ ړ
ودای د ن ې و ونن· نن=د د و= ·هد هنرد ه وی هلپ ونورایت=ا د و· هیر=~ د ´ »ا=ن يتسایر هپ ¸ات~نا··ا د ¡ هد ې ې څ ې ې ې ړ
د ¸ونان· د هن×ل ،¸د ¸ونش .ون´و~ ه~انن هننپ ولدو یا ه=ن- وا دنیی'ت د هنت ر= ين~لو هنون´او ين-ی ¸ننی-ر د ښ ېګ ځ
-یو-ت يل ایب ی ه`ل` هود ¸ل=~ د هرس هرس تفلا=~ هل ¸ی-ر رو+~= د ¡ ´ -رو- ه·ه هپ ’او ولو-یو-ت ځ ې ې ې
ون-ی ول~انش د ن´ وننو´او هنپ ¸نی-ر رون+~= د او=ل ر= ي~لو د ´ --ن وا .¸= هپ و´اورا¡ د د ای ·¸ ´ ځ ې ېګ ې ړ
..دیدیی'ت ودراو~
X ک 5ا06ناغ7ا هپ تمو<C w ې
دند تمو<C د w &لا ې
د ی ری¸و ره وا ه وت ه¸یلو هپ ت~و×= و= .ي´ا دند هد~= ولو رت ت~و×= د ،¸ونا· يساسا داویه ره د ې ګ ټ ټ ې ټ
د ودننند ي·انن-ا د هل×ه هپ ورا¡ ور` د ولو´ ار=ا د و·ه د وا يلاو نر د ودند هد~= د ه وت هپ ¸ = د ت~و×= ګ څ ګ ړ
=رش د هپ ·¸و-یترت ´ ا´و¡ هپ و=ی` وا ورر-~ د ی هرس .ی-فت -ای¸ هپ ¡ ·¸رل ’او ولو´ يلپ وا _ر= ې ې ټ ې ې
ت~و×= د ¸ونا· يساسا ¸ات~نا··ا د .¸رلنو -ریا·~ هرس ودا~ وا ودراو~ هل ¸ونا· يساسا د دند ي·ا-ا ه=د ¡ ې ې
:¸ونایب ساد دند ې ې
:¸رل فی=و -یدن` ت~و×= :هدا~ ه~یایوا ه -پ ې ۍ ځ
` ..و´ يل~= و ×یرپ _ع=· د و~×=~ د وا و~ا×=ا د و-یناو· ورون وا ¸ونا· يساسا د د - ړ ې
† ..تاس ننو وا تی`ی= د ¸ات~نا··ا د ´ نه-لنو هلاوی ن هپ وا _ا·د ه= ایتر,~ب -×~¸ هل ،.تاس ´اول,= د - ټ ټ څ ګ ې ړ ۍ ۍ
Œ .. و ه -~ هل دا~· ¸رادا ¸ار ره د وا .و -ی ¸~ا وا »=ن ه~ا= د - ړ ځ ګ ټ
Ž ..تاس -~تش ه~ا= د وا .و~ی=-ت ع-و يلا~ د تلود د ،.و-یترت =دوب د - ۍ ې ې
• .‰ی-=ت وا _ر= ونو~ار ورپ يیایت=~رپ د ي×ی¸ولا-×ت وا ¸دا-ت·ا ،ي -هر· ،و¸ی-لو د - ګ ګ ټ
… -اننب هننپ ونننو~ار ورپ ونن~+~ د .انن´ يلانن~ ¸وننن د وا ورا¡ ولدیسر هترس د ´ ,اپ هپ .ا´ يلا~ د هت اروش يل~ - ګ ې
..و´رو –را¸ګ
€ هن= ونفی=و هنل ت~ون×= د ن=~ هنل ون-یناو· ورون وا ¸ونا· يساسا د د ¡ .و´ هرس رت وفی=و ورون و·ه د - څ ې ې ې
.¸د ¸وش .ڼګ
-اررنن-~ هرانن,ل وننلو~ی=-ت د وفی=و ول,= د وا ‰ی-=ت د و ر´ يساسا د تسایس د داویه د ت~و×= :هدا~ ه~یایوا ,ش ښ ږ
.¸و هن ™·ا-~ هرس _ور ای ¸ن هل ¸ونا· یه د دیاب -ارر-~ اد .¸و-یو-ت وا _-و څ
¸ونانن· يساسا اد ¡ ´ ودود= و·ه هپ ه وت هپ و-یر~' د ونود=او ¸رادا د -یا=و .,= ¸اری¸و :هدا~ ه~یایوا هوا ې ې ګ
.¸وسر هترس ن،ي´نا ی ¸یناو· رون وا ټ ې
<یرپ غه ا ه نوغ وناریF د 2 @ ېړ ې ډ
ن×=~ هننل ن×=~ وننی د را+ننس هننپ --ننشود د ، نوا هره او=یدپار ه= .یپ هل رادا ت·¸~ د ه-یبا´ ¸ات~نا··ا د ې ې ې ې ۍ څ ې ې
_رنن=~ ،¸و ¸وننش وننت~¡ هرانن,ل رننی ه=یتننن وا -نن=ب د نن¡ دراو~ ه·ه .¸و´ ه نو= »س هرس اد-=' وش .´ا ۍ ګ ې ډ ې ټ
وننت~¡ هنو~ی~-ت -یبا´ د ´ ,اپ هپ .يش ,`و´ دنا و ر=ن .,= ی ه ا هپ ¸و يت و= ¡ ری¸و ره وا ¸ ی´ ې ې ې ړ ې ړ ښ ې ږ
ه~انن هننپ بون-~ د ننو= د -یبانن´ د ن¡ د-ننس اد .¸ونانیب هنن-یر= وا _لاو نر ولو´ ار=ا د و·ه د ¡ ¸ ی´ ې ېډ ې ې ګ څ ې ږ
ر رو+~= د ،¸ یدای ږ ¸ی- -یبانن´ د هننت-لا .¸ ننی´ . ننیل هننت ونوتسایر ي~و~= وا ونوتی`و ،ونوترا¸و هرس -یلس` هپ ې ږ ږ
د هنوننت=و ينن-ی .¸ونن´ -یلننس` دننن` ولنن-ی· د ه ب هپ دیی'ت د ری¸و ره وا ¸ ی´ žرد ´ -ات´ هوی هپ ×یرپ ځ ې ڼ ږ ې ېړ
هلو¸نن~~ نرا د هنن= ودنی´ ارن=ا هنل بو-~ د هرادا هوی ه= ورادا هل تسایر ¸رو+~= د ای تیرتر×س -یبا´ ې څ څ ې څ ې
.¸و
u تمو<C 5ا06ناغ7ا د 2 ا د هغه د هندCا 8 =ی ړګ
) ~د ¸ات~نا··ا ۍړګ †Ž هپ ¸ات~نا··ا د -را¸و ره .¸رل ´ .با´ هپ هنوترا¸و ( ې ŒŽ »ونن هنپ تسایر د ´ ونوتی`و ې
دنن=او اد وا ،هد هدو=و~ هو· يیار=ا -را¸و د ´ تی`و ره هپ ´ ت-ی-= هپ .¸رل د=او ¸و=دوب , ~یود وی وی ې ې ړګ
.¸و ت=وب ولو´ يلپ هپ ونو~ار ورپ وا ونونلپ د -را¸و د ه“´ هپ تی`و د ګ
.¸د ت=وننب ورانن¡ و×یتانن~ول,ید هننپ نن¡ ¸رننل هنوترافننس نن´ ونننوداویه هننپ ننن د -را¸و ورانن¡ وننینر+ب د هننت-لا ې ې ۍړ
هنن~تا ¸روننتل´ -را¸و -هر· وا وتا=ل=ا د ،ه~تا ي وپ ´ ونوداویه ي-ی هپ »ه -را¸و _ا·د يل~ د ه نراد~ه ګ ځ ې ځ ګ
د هننل~ا هننل ¸وتننش د ولاو نن´ ونانن··ا د نن´ ¸ارننیا وا ¸اتنن~´اپ هپ هت-لا .¸رل ه~تا ¸ر ادوس -را¸و ر ادوس د وا ډ ې ګ ۍ ګ
هننپ ¸اتنن~نا··ا د هریبرننس ونننوترا¸و د .يیایب _~ رپ را¡ ي~یلعت ونا~وشا~ د وینرو´ ولاو ´ د ه~تا -را¸و -راع~ ې ډ
رونن+~= د ه وت هپ د=او ¸و=دوب ’اول,= هوی د ¡ ¸رل ¸وتش »ه هنوتسایر ي~و~= ’اول,= ´ وتلی×~ت ¸رادا ګ ې ې
ر ¸ی- ا-=ا د ه×ل ¸ ی´ ¸ر-هر او=ل ږ ی- وا ¸یدونی= د ،تسایر ي~و~= لبا-~ د هرس و یپ هل ،تسایر ي~و~= ۍ ې ښ ې
د ،¸وینن~ی~´ ’اوننل,= ونننو-= ¸رنن~ب د هنن×ل هنونوی~ی~´ ’اول,= ه نراد~ه .رون وا تسایر ي~و~= ·ار وترا´ ګ ۍ ګ
¸ونن=دوب ونن´اول,= د »ننه ¸وینن~ی~´ ’اوننل,= ونوت~دنن= ينن×ل~ وا وتا=لنن-ا ¸رادا د وا ¸وینن~ی~´ ’اوننل,= نو-´ناټټټ
.¸رل هنوتیلاع· .یب ه وت هپ ونود=او ګ
هنوو ر` هننترو اونن=ل رادا ´اوننل,= د ونونا را و¸ننیا ه~یننس د نن¡ ¸رننل رار· يلاو ´ ¸ار هپ تی`و ره د ښ ې ې ګ ې ې
ودنننو ا وننل,= وا يننلاو ه ا هننپ ونورانن´ وننل,= د ¸`و¸نن~~ ونودنن=او و ~یود د ونوترا¸و د ´ ونوتی`و هپ .¸ ی´ ړ ړ ړګ ې ږ
.¸و´رو وپر هت ونوترا¸و ټ
هل Z06ی:ا ه ن و د ک تمو<C هپ 5ا06ناغ7ا د w PQGم *یرد ډ ځښ ې †‡‡† هe Dاک څ
هل `Œ^` .¸د ¸وش هتروپ هنو~ا »+~ هرا,ل ا-ترا د نو د و د او=یدپ ار ه= .ا´ ګ ېډ ځښ څ
ونی´و د هران,ل و د ن´ ه-یبان´ هنپ تننلود ¸رو+~= ي~لسا د ¸ات~نا··ا د وا .دی و= -را¸و د ورا¡ و د څ ځښ ې ړ ځښ
¸رانن´ يننل~ هرانن,ل و د ¸ات~نا··ا د) -را¸و ورا¡ و د .¸ ی´ .لب ه= ونو~ا و=د هل وی .دی´ ¸ نا ځ ټټټټځ ټټټټټڅ ټټټټټټټټځ ښ ښ ږ ګ ړګ
¸لپ `Œ^€ • `Œ°€ ’او ¸دانن-ت·ا وا ¸و ،¸واهوپ د ی هب هرس ‰-=ت ,~ب هپ ¡ هد , ´ وت~¡ ( ځ ځ ډګ ې ښ ې ړ ې ړ
.يش _لت = ~پ ` رو-= ی هب ´ ه-لو وا تسایس هپ وا ¸ یسرو هت و=راد~ و ول ښ ې ې ې ټ ږ ړ
-را¸و اننیت=ور ~انن= د وا -را¸و ورا¡ و¸ی-لو وا را´ ،و-یلولع~ ،ونادی+ش د ه×ل ´ ونوترا¸و و-ی هپ ې ټ ې ځ ېځښ
د .هد هررن-~ ن´ ¸انی~اب هنپ ينلاو ه-ی هونی ¸وا اد~ه .¸و´ را´ ه وت هپ لایتسر~ د ری¸و د وا ری¸و د ´ ې ځښ ګ ې ې ې
و وننل د نا‡اتننسا ه-ی .¸د ¸اریفننس هود ه~´ رت »´ تلود د ¸ات~نا··ا د .هد ه هوی هلاورا ¸د-×یاد ړ ې ځښ ېځښ ځښ ښ
تننلود د .يننل=ا ه نننو نن´ ونورانن´ ¸رادا هننپ تننلود د .¸د ت=وب ¸یردت هپ ´ و~س¸~ هپ و ´ هد¸ ډ ې ېځښ ې ې ړ `€.°
هل ´ ¸نارف-´ هپ ¸ب د .¸د ي×نوو´را´ هد-ی· ې ېځښ …· ه= و×نوو´ ¸و څ ډګ … ¸رار=نن-ا هپ . و ی ې ېځښ ې
´ ه ر= هیول ې ګ `† نن´ ه ر= هیوننل هننپ ¸ونانن· يننساسا د وا هد-ی· ې ګ †· د .دوننلرد ¸و و هدنن-ی· ېځښ ډګ ځښ
وننلو´رو ,ار د .¸ودیدنا´ هنونا ´ نو-´نا هپ ونا اروش يتی`و د وا نو-´نا ينا~لراپ ن،و-´نا تسایر ¸رو+~= ځ ټ ټ ټ ې ګ
و×نو×یل »ون د Ž· ونا اروش يتی`و د . و هد-ی· ګ ېځښ ې ېځښ `†Ž اروننش يل~ د . وش .´ا و هت وی´و ې ټ څ †€
.¸د ´ ’او هپ و د ´و هد-ی· ې ځښ ۍ څ
تن-`~ هران,ل و د هران,ل ¸و د و د ´ اروش يل~ هپ ´ »اد·ا ه-باس ب هوی هپ ¸ونا· يساسا ¸ات~نا··ا د ځ ځ ښ ډګ ښ ې ې ې
هپ ¸ونا· ه=د د .¸ ´ ‰یو~ت تای¸ ` ,و·ه ¡ و رت هد ,وش .یا· ™یع-ت ړ ې ې څ ^Œ هد ,وننش . نن´رو ر´~ت ´ هدا~ ړ ې
هران,ل ونن×ل= نوننلنو د ¸اتنن~نا··ا د »ا=ن يتابا=تنا ¡ يش .وینو هنوریبدت ساد دیاب ´ ¸ونا· هپ وتابا=تنا د» : ¡ ټ ې ې ې ې
هود ه ننل رت ل .و •سوا هپ ه= تی`و ره هل د -سا-ت هپ وسوفن د وا ¸ ´ ¸ی~'ت -وتی¸اتسا هن`دا= وا ي~و~= ږ ږ ډ څ ې ړ
«¸ ´ هس` رت -وتی = ´ ه ر= ي~لو هپ لی´و ه-ی ړ ړ ې ګ ې ځښ
هنیران ځ ې ښ
رادا وا هنوترازو ې
هنلس ریمش هنلس ریمش
33 200 67 415 -را¸و ورا¡ و د ځښ
44 2499 56 3118
،ورا¡ نو¸ی-لنو ،را´ د ټ
-را¸و و-یلولع~ وا ونادی+ش
75
11526
1 25
3786
1 -را¸و -راع~ د
77 187 23 57
ي×ل~ وا وتا=ل-ا ¸رادا د
¸وی~ی~´ ’اول,= ونوت~د=
78 7278 22 2084 -را¸و ایت=ور ~ا= د ې
79 1536 21 420 هنو×ناب
73 62 21 16
هرس دا~· ¸رادا وا œا~ترا هل
هرادا ¸¸را-~ د
81 1206 19 291 -را¸و وتاربا=~ د
81 2467 19 565 -را¸و و ´ هد¸ و ول د ړ ړ
82 538 18 121 -را¸و ایت=ارپ ¸را د ښ
82 2120 18 460 د لاونرا ,ول څ هرادا ۍ
84 604 16 119 نه-لنو تشای~ رس د ټ ې ې
85 411 15 71 د -را¸و دا-ت·ا
86 1862 14 309 وا -هر· وا وتا=ل=ا د ګ
-را¸و وناناوځ
86 471 14 78 د ی-ا-=ا هرادا ¸¸´ر~ ې
87 266 13 39 ي~ ا´ا و~ول= د ډ
88 1901 12 251 -را¸و ونونا´ د
88 352 12 46 -را¸و _ا·د د
89 2053 11 264 د -را=ت ا عیا-- و -را¸و و
90 449 10 48 د ¸یدوی= ا ۍ ·ار• وترا´ و ۍ
تسایر
90 594 10 63 -را¸و ودی-تس ار د ولاو ´ د ډ
91 2830 9 288 د -رو,~نارت د-ل¡ ي×ل~ وا
-را¸و
91 1211 9 123 ایت=ارپ وا نوا=رایب د ویل´ د ې
-را¸و
91 1178 9 118 لاورا .با´ د ې ښ
92 205 8 18 د .ورت-´ ا ¸یتفت و هرادا
92 174 8 15 هرادا يل~ -تاس د .ایریپا¡ د ې
93 2814 7 226 ه~×=~ هرتس
93 2764 7 210 -را¸و یلا~ د ې
93 107 7 8 د ¸را-~ د هرس و یپ هل ې ښ
تسایر هدا~' ۍګ
93 367 7 27 تیرتر×س اروش د وناری¸و د
93 3506 7 262 -را¸و ¸رنا وا وبوا د ۍ
94 1281 6 89 -را¸و یلد= د ې
94 652 6 45 -را¸و ورا¡ د ونود=رس د
94 312 6 21 رو~ا رادا ۀ
94 169 6 11 تسایر يل~ -ی,~لا د
95 916 5 53 -را¸و ه~ا= دیاو· د
95 774 5 38 -را¸و ورا¡ وینر+ب د
95 142 5 8 ¸وی~ی~´ ’اول,= نو-´نا د ټ
96 1310 4 50 د _= ،داشرا ا ·ا·وا و و
-را¸و
96 4473 4 164 ولو ل وبوا وا نر´ د ګ ې
-را¸و
97 208 3 7 د هرس و´وت يی ه~ن هل
-را¸و ¸را-~ ې
98 1238 2 19 -را¸و ورا¡ وینرو´ د
78
16894
8 22
4849
6 ,و=iم ه
هل ¸ونا· يساسا د ^Ž ر رو+~= »س هرس دا~ ې ¸ی- ن´ ولنس هنپ هن= -نل` هنل و ن= يبان-تنا د ر= ونار~~ د ې څ ړ ېګ
ن.ي´نا ه= و هل ی ه-ت ¸و -پ ټ څ ځ ځ ښ ې
،هریبرننس ونونوینن~ی~´ ينن-ا-ت=ا وا -را¸و د ورانن¡ و د ځښ €Ž و د وا هنونا~¸اننس يتننلود اننن ، یدانن=تا ځښ ې
¸ون·ر= ،ونلو ول تننی·ر= د ،ولو´رو هرو~~ هپ ´ ونوتی`و وا .با´ هپ ´ ا´و¡ هپ -لو يند~ د نا اروش ړ ې ې ټ ې ټ ې ګ
:ه وت هپ .ا`~ د .¸د ت=وب وتا~یلعت ي~و~= وا و ´ هد¸ ګ ې ړ
و ونا··ا د» ،«اروش و د ¸ات~نا··ا د» ،«هیدا=تا ¸رسارس و د ¸ات~نا··ا د» ،«ه×-ش و ونا··ا د» ځ ځ ځ ځ ښ ښ ښ ښ
د ننو د و د ن´ ه-لو هنپ ن¡ یدان=تا وا هنونا~¸انس رونن ری~نش -ای¸ وا «¸ا~¸اس يتا~د= وا ¸ینوو ېډ ځښښ ې ښټ ې ې ښ
نن´ ونننوتی`و ونن-ی وا .ننبا´ هننپ هرا,ل ولو ول د هوپ ي·و-= وا ونوترا+~ ، هوپ ،ونوتی·ر= د و د وا ،ودیتای¸ ې ځ ړ ې ې ځښ
.¸و´ را´
ن¡ يی هنولان`~ هن=د ه ا هنپ ¸وتنش د ون-لو يندن~ وا ویدا=تا ،ونونا~¸اس ری~ش و »اپ د ´ ورا¡ هپ و د ې ښ ړ ټ ړ ې ځښ
رونن-= د ونن·ه د نن´ ورا¡ يسایس وا ¸دا-ت·ا ،و¸ی-لو هپ وا ودی ول تی·ر= د و د ه-لو هلاوی ن وا -ل= ې ټ ړ ځښ ټ ړ
ينش _لونن´ ¸رل ه·ل= هرس ورا¡ و¸ینوو وفلت=~ هل ¡ نو=ن وا ه·ه ون ه× .¸د .اویل ری هت ودیتای¸ ښ ې ې ېځښ ځ ډ
نونن-لنو يندنن~ وا ویدانن=تا ،ونونا~¸اس و=د هپ .¸ ´ هس`رت هنوت~د= و ر=ن .,= د هرس ترو هپ هت وع=ار~ و=د ټ ړ ړ ګ
وا ¸ ی´ _= هنووا پ دو د هرس ولو´ هس`رت هپ ¸واهوپ د ´ ه-ی~¸ لب ای وی هپ وا هرس ¸و هپ ´ ېځښ ږ ړ ې ې ې ې ډګ ې
.¸و´ هس` رت ¸ا-=تسا ¸و .اع· د ´ دنو¸ ¸ی-لو وا يل~ هپ نو=ن وا ډګ ې ټ ې
هن ): هتارپ دنا هپ 5 د و د ک ت وW هپ تلد د ډ ې ړ ډګ ځښ ې ښړ
زنو0س يAوBC ې
- ¸ ا,ش هل تای¸ ایوا ه -پ هل ´ ولس هپ ·.دی´ دن` و پ رت و·و-= ¸ر~ب د و د ړ ېځښ ې ځ ې ې ښ ځښ
·¸ ی´ .ت~یا ا هت هداو ×=~ -ل´ ږ ړ ې ې
- ¸دا-ت·ا د »ه ای وا .¸ ی´ .و´رو (دب) هپ هرا,ل ولو´ .-· وا .= د و =ش ي~و· د ږ ېځښ ړ
·¸ یرو-=~ هت _ا×ن -ل= .ی~ د و·ه د هرا,ل ولو´ ¸دنو= د و ږ ټګ
- وا ه-· ي~لسا هپ ¡ ه نر ه= و·و-= هل و د دناب —اری~ وا تی×ل~ رپ هنوت=و ي-ی ې ګ څ څ ځښ ې ځ
·¸ ی´ را×نا ،¸د ¸وش ر´‡ ´ ¸ونا· يند~ ږ ې
- هت نرو´ د ×لب ¸ ی´ .و´رو هن هت هل,= ر+~ د ´ ونودو و-ی هپ ۍ ېځښ ې ږ ېځښ ېځښ ې ځ
·¸ ی´ .و´رو ږ
- .¸ ی´ ¸د-ب دناب روت هپ ت یت د ه= رو´ هل ا=دا هپ وناول,= ای ه ی~ د نو=ن وا ږ ې ې ښ څ ړ ې ېځښ
زنو0س زی)لو w 8داص0Aا ې ې ټ
- ¸رل هن د¸~ وا دیلوت ¡ اد .¸د ¸ = ه=رد ه~هود وینرو´ د ¡ رو-ت ساد ېځښ ې ړ ېځښ ې ې
·¸و´ ه¸ی=ا »ه ´ ه-لو هپ _-تلااب را´ اد .¸ ی-لس ي- رو »ه تی=ل- ولو¸اربا د تی-=ش د ون ې ټ ږ ځ
- وا وینرو´ هپ هت ¸و·ه هل~ا هل ودولرد د =رب ~´ د ´ و ´ هد¸ ي×ل~~ وا ي--=ت هپ ې ې ې ړ
·.و´رو هن ه نو ´ ولو و= ¸لپ و¸ی-لو ډ ې ړ ټ
- ·تی·ور-~ -ای¸ هد= هل ´ ورا¡ وینرو´ وا ه-لاپ هپ ونا~وشا~ د وا ه“´ ه ول ونونو ی¸ د ې ړ ږ
- د وا ود ن د هت وینرو´ .¸ ×نرو »اود هت و ´ هد¸ و ول دیاب _نو=ن ¡ žاور دی-= د د ږ ړ ړ ړ ې ې ې
·¸ ´ _نوش .ی-=ت ونو=ن د ¡ _لاوت~ن و~س¸~ و ا د وینرو´ ړ ې ړ ډ ډ
- ورادا ي~سر ری= وا ي~سر هپ ه×ل ™یع-ت ´ د¸~ هپ وا _سر ¸` دود=~ هت و-ی¡رس ¸دیلوت ې
.تی~ور=~ هن را´ ه·ا-ا هل ´ ۍ ې
یلاوeیرتات دنا هپ و د ې ړ ځښ
ی وی ره _لاو=یرتوات يتی~-= وا ي~-= ،_لاو=یرتوات ¸ی-لو ،_لاو=یرتوات ¸یلایریپا¡ ،_لاو=یرتوات _نرو´ ې ټ
نولنو هپ يلاو=یرتوات د ¡ .~` ه·ه ر ~ ،¸رل هنول~` ¸ نا .,= _لاو=یرتوات .و ره .¸رل لیب ل,= ټ ځ ې ګ ړګ ډ ېګ ې
-~ هل~ا هل نو ناپ هن د دناب ن¸ور وا نوو هپ ¡ ,د .~` ي -هر· وا ¸دا-ت·ا ,د .~اش ´ ونولو ځ ې ګ ې ې ې ښ ې ګ ې ډ
:¸د .و دن` هپ لیب يلاو=یرتوات د د .ي ار هت ډ ې ېګ ې ځ
- ´ ولوربارب هپ وتانا×~ا د تی·ور-~ وا بول ، ´ هد¸ د وا ´ ولو´رو ¸ان هپ او=ل ونورلپ د ې ې ېړ ې
د _لاو=یرتوات دنا و هپ ونو=ن د ´ هلیاپ هپ وا .و´رو ¸ایت~ا هلترپ هپ و وا ونا رول د هت و-~ا¸ ې ړ ې ځښ ګ
·او= هل و·ه
- وا .و´رو ‹ی=رت هت -هر· ر`اس رلپ وا ر`اس ه-یران د وا ¸ر`اس ه-یران ´ نرو´ هپ ګ ۍ ۍ ې ۍ
·.ولی~=ت -هر· ه=د د و وا ونو=ن هپ ګ ځښ
- وا »ل= د ..تاس ریل و د ه= ولیاسو ¸دیلوت هل ´ هنا=را´ وا ب ،هدنور´ ، نرو´ هپ ې ځښ څ ې ڼ ۍ
تیلو¸~~ و·ه د ه ب وی هپ ¡ ´ ونورا´ هپ رو´ د وا .و´ _-~ ¸و·ه ه= ولو´ هس`رت د هوپ ڼ ې ې ې څ ې
-ای¸ ´ هد¸ د ¡ ي ر .~` دد اد ..دیسوا -ور-~ ری ونو=ن وا و د ¸ ی´ . ېړ ې ځ ګ ې ډ ځښ ږ ڼګ
·يش ` هس` هل ونو=ن د هنوت-ر· ړ
- د ´ ,ا ره هپ ¡ ¸ربارب ان -~ رت ¸ ه-یران وا و د ´ ه-لو وا .ایریپا¡ ، نرو´ هپ ې ځ ې ځ ځښ ې ټ ۍ
·ي ر .~` ودی´ تاپ هتاش د ځ ځ ګ ې ې ښ
- ه وان ¸دا-ت·ا ه= ونو=ن هل ´ ونودو ¸ر-= هپ وا ولت~ی=ا ´ ودب هپ وا ولو´رو ´ ودب هپ ړ څ ې ې ې
ن..دنی نی نار -·و~ د ونو=ن وا و د روپ هد= رت _ات~ وا .ا~ د وا ه-ت~ی=ا ننه ټ ټ ځ ټ ښ ې ښګ
هزیغا وتادا, ا فر, د دنا4 دنp رپ د ې ېځښ
- ر-= ·¸د ¸اوات هپ وا ه-یران د ی ه اود ¡ هنودو ´ ر~= »´ هپ وا هنودو ¸ ېځښ ې ړ ې ې
- »وننن هننپ .نب وننی د هتنسورو هن= ¸و نی¸ هل يتسد~س ¸ا~وشا~ وینرو´ وا وناول,= د :.و´ »ون هپ څ ږ
·¸ ´و هداو هرس .ب وی هاو=~ هاو= دیاب ون يش ,ول ¡ هل´ وا ¸ ی´ ړ ې ږ
- د "هل•" ،"رولو" ،"هنایو=" ،"ا+ب ریش" د اونن=ل نرونن´ د ننل=ن د ونننو~ون وروننن هننپ وا »ون هپ ۍ ې
·.ت~ی=ا و~یپ وتای¸
- ·هرس وناول,= د ن ای رورو هل ه ی~ ¸وش -ا·و د _ا×ن ¸ر-= نو´ د ې ږ ړ ېډ
- ·¸رل -ر+ش »ون هپ ون¸و يسو~ان د ¡ .¸و و وا ونو=ن د ه~ان هپ -ن وا -ری= د ې ځښ ګ
- ·.یو رو,س ×,س هل~ا هل ولو ی¸ د ل=ن د هت و ې ې ږ ۍ ځښ
- د وا ينش .ونینو ن´ رن=ن هنپ »×= تعیرش د ه ا د هپ ¡ د هل هترپ .و´ _ا×ن و و د ې ړ ې ې ې ځښ څ
·™یع-ت -~ رت و ځ ځښ
- ·يش ` هت رت´ا ه-یران هرا,ل -ل~رد د ¡ .و´رو هن ه¸ا=ا هت ونو=ن وا و ېړ ډ ې ې ځښ
- ·.وتا=ار~ هن و~ا×=ا ي~لسا د ´ —اری~ وا تی×ل~ هپ ونو=ن وا و د وا ¸ل= هپ و د ې ځښ ځښ
- ·.و´ _-~ ه= .ی-=ت وا »یلعت هل نو=ن وا ¸اسا هپ ونوتدا= وا -ر= د څ ې ېځښ
- ،وینرو´ هپ وا . وار هت -~ هی=ور ه-ل=~ ر`اس ه-یران د ´ ه-لو وا .ایریپا¡ ، نرو´ هپ ړ ځ ۍ ې ټ ۍ
·.تاس ریل ه= رو~~ هل ´ ورا¡ و¸ی-لو وا و¸یلایریپا¡ ې څ ې ېځښ ې ټ
- -علا ¸·ان ¡ .دولرد رواب ساد ېځښ ې ې ل ې .¸د
هنزیدنا ا ر> ZC د ړ ې
- ،ونوریپوت ،ولاو=ان د هر` هد~= نولنو رت ولتو د ه= و¸نوتس هل و د ´ ¸ات~نا··ا هپ ټ څ ځښ ې
د ¡ يش ه ا هپ دیاب اد .¸د .و-ی=~ت ه وت ي~ل= هپ وواوران د دنا و هپ و د وا ونو-یع-ت ې ګډ ګ ې ړ ځښ
¡ ,دن اد ،¸و´ تیلاع· ´ ه=رب هپ ورا¡ د و د ¡ ،ه=و~ -لو يند~ وا ویدا=تا ،تلود ې ې ځښ ې ې ټ
-انا×~ا وا •یارش ساد ¡ هداد ه=و~ .¸ ´و هلبا-~ هرس ¸ ه-یران هل ¡ ¸و هو هت د ې ې ړ ې څ ې ېځښ
اسوه نه-لنو ¸ات~نا··ا د ´ هلیاپ هپ وا يش لا´وس ~پ ` نرو´ ´ ·ه هپ ¡ يش هت -~ار ټ ځ ې ې ې ۍ ې ې ې
´ ه=رب د هپ هنو ناپ دناب یبرت وا »یلعت ¸ر-= وا ي-ید هپ ونایول وا ونای-¡و´ د .¸رلو دنو¸ ې ې ګ ې ې
.¸رل تی~ها ارو=
- د هرا,ل و د ¸ات~نا··ا د ،-را¸و ورا¡ و د ¸ات~نا··ا د ځ ځ ښ ښ `Œ^€ - `Œ°€ ¸را´ يل~ .ا´
:¸رل =رب هد~= رد دن` ¸لپ اد .¸د ¸ ´ ه ن هپ دراو~ »+~ ي-ی ´ ¸لپ ې ې ې ړ ښ ځ ې
- ´ دنو¸ ي~و~= وا ي-و-= هپ وا .و´ ¸دنو= تی-~ا د هرا,ل و د ی ه=و~ - تی-~ا :ه=رب ~ول ې ځښ ې ۍړ
ول ه وت هدا¸' هپ هنوتی·ر= .,= ¸و·ه و ,د ¸و-ل= و·ه د ه= يلاو=یرتوات وا او ، ریو هل ړ ګ څ څ ښ ګ ې
د ولو ول د تی·ر= د و د ه=رب اد ،ه نراد~ه .يل=او ه نو ´ هسورپ هپ ت -ی د لوس د وا ¸ ´ ړ ځښ ګ ډ ې ښګ ټ ې ړ
رو-= -ای¸ د و د ´ -را¸و ورا¡ وینرو´ د وا ورادا يتی-~ا هپ هرس ولو´ دنا و هپ و=ر= ځښ ې ې ړ
.هد ×نوت و= ې ښ
- يیا-· وا ي·و-= د ی ه=و~ - .و´ ¸دنو= و·و-= د ر~ب د وا تی~´ا= ¸ونا· د ،¸راد تلود :ه=رب ه~هود ې
يساسا د ™یع-ت هن -~ رت ¸ ه-یران وا و د وا ¸ربارب ي·و-= ¡ ه وت ساد هپ ¸د .ودید=ت ا´و¡ ځ ځ ټ ښ ې ګ ې
،.وتای¸ هوپ ي·و-= د ، ن¸ور ،-وتلو نا تی~-= د .¸ ´ ¸دنو= ~-ب رپ ونونوی~ناو-´ ولاوی ن وا ¸ونا· ې ې ډ ړ ټ ړ
´ ه=رب د هپ ¡ ¸د ه= ونورا´ و·ه هل .و~´ يلاو=یرتوات د وا ،_سر ¸` و د هت وتا=ل=ا ې ې ې څ ځښ
.¸د ¸وش ي-ی-~یپ
- دا-ت·ا د وا ولوسر هت رس د ونوتیلو¸~~ د او=ل و د ه=رب اد - هدو نه¸ی-لنو وا ¸دا-ت·ا :ه=رب ه~یرد ځ ټ ښ
¸¸یتارتس تلود د هرا,ل دو د ووایت و د و د ´ ه-ی~¸ هپ ولورا´ د و·و-= د ´ و=رب هپ -لو وا ې ړ ځښ ې ې ې ټ
،يناور و-سا-~ د هرا,ل و د وا _لاوتای¸ تیلو~ش د و د ´ ن¸ور وا نوو هپ ه=رب اد .¸ونایب ځ ځ ښ ښ ې ې ې ښ
.¸ ا·ن ار .و´ هس` رت ا د ه= ولو و= هل ونورایع~ ي×ی¸· وا و¸ی-لو ړ ډ ډ څ ړ ټ
- ه= ودند وا ری~ش هل و-ی د ی هتروپ ¡ »ه هنودا+ن -لو يند~ د وا هنونا~¸اس ي-ی ه نراد~ه څ ځ ې ې ې ټ ځ ګ
هل و·ه د وا ،ولو و= د ونو~ار ورپ و¸ین¸ور د هرا,ل و·ه د ،ولو´ ¸ وایپ د نو د و د ،هوشو هنودای ړ ګ ړ ېډ ځښ
ه=و~ وتا~اد·ا نولنو و=د د .¸و´ هرس رت هنورا´ »+~ ´ ه=رب هپ ودیر-= د ه= ونو-= ¸ر~ب وا ي~لسا ټ څ ې
.¸ ´و ,وانرد هترو وا ين¸یپو ه وت ه هپ ¸و-= وا -·و~ د ه-یران »ه وا »ه ¡ هداد ړ ګ ښ ېځښ ېځښ ې
هرا,ل ولت~ی=ا =رب د و·ه د ´ لا´وس هپ داویه وا وینرو´ د وا تیلاع· ،را´ د و د دیاب تلود وا ه-لو ې ې ۍ ځښ ټ
.¸ ´ ربارب -ی~¸ يل~= ړ ې ې
:تی=کاC 5وناA د
لاوت~و×= هرو= د - ب د وا ،‰ی-=ت يلییپان ¸ونا· د ´ _و~=~ هپ ¡ ,د تی~´ا= ¸ونا· د ه=رب هوی ې ې ې ۍ
هپ تی~´ا= ¸ونا· د ¡ ´ .ا= ساد هپ .¸و ه=وت~ هت ودولرد ها تسد يیا-· وا يلد= _بات ¸ونا· د وا رپ ې ې ې ګ ې
د ´ ه=رب د هپ ه وت ه-=~~ هپ ،,د »ه _×نوو-ی~'ت و·و-= د ونو=ن وا و د ´ ودراو~ ووش ودای ې ې ګ ځښ ې
:هد اد ه=و~ ه= تی~´ا= هل ¸ونا· څ
- ·¸و هن دو=و~ داو~ ه¸ی~' ™یع-ت ´ و-یناو· هپ ¡ را´ ´ ه=رب د هپ ې ې ې ې
- نرو´ د ه×ل .و-یو-ت و-یناو· د هرا,ل ولو´ يل~= وا _یورت د -وتلو نا د تی~-= ¸ی-لو د ۍ ډ ټ
·¸ونا· _-~ د يلاو=یرتوات د دنا و هپ و د وا ¸ونا· ې ړ ځښ
- –رید ´ ولس هپ ¸و د و د ´ ورادا هپ ‰ی-=ت د ¸ونا· د وا و=رب يیا-· وا يلد= هپ ې ډګ ځښ ې
·_لاوتای¸
- وا و د ایب هریت هپ و·و-= د ر~ب د ´ -ا-ن يسرد هپ ونونوت-هوپ وا وی نوو د داویه د ځ ځ ښ ې ښ
·.ول~اش و·و-= د ونا~وشا~
- ·.و و= ونو¸´ر~ د ع=ار~ د و ها-پرس ب د وا (ونو= ¸~ا د) ونورو´ وت·¸~ د ړ ې ځښ ې
- ·_لاوتای¸ يسر ¸` د ونو=ن وا و د هت وتسر~ ي·و-= ای و ځښ ړ
- ·_لاوتای¸ ولو´رو وپر د وی-· د يلاو=یرتوات د دنا و هپ ونو=ن وا و د ټ ځ ې ړ ښ
- وا ¸واهوپ د ونو=ن وا و د ایب هریت هپ وا و×ل= د ه= ونو-= ¸ر~ب وا ولیا~~ ي~لسا هل ځ څ ښ
·يش ر-= ه وت ه هپ ه= ونو-= ي~لسا ول,= هل و .وتای¸ ’رد ې ګ ښ څ څ
- وا يلد= د ه= و·و-= هل ونو=ن وا و د ایب هریت هپ وا و·و-= ¸ر~ب وا و·و-= ي~لسا هل څ ځښ
·.وتای¸ هوپ د و=رب ورون د ‰ی-=ت د ¸ونا· د وا وناهوپ ¸و-= ،ونلی´و _·اد~ ،و×نوو´را´ يیا-· ې
- .یل=ت د -وتلو نا د تی~-= ¸ی-لو د ډ ټ نني ن~-ب ټ ‰ی-=ت هپ تلاد= د وا نو و= ¸ونا· هپ وا ،.و´ ې ړ
..و و= ¸لپ ¸اسا هپ ه·ه د ´ ړ ې
د )لو يندم د ک ولو=ک هپ زنو0س د و د ې ټ ې ځښ و6سوم ه ن ډ
- ·¸و ول ه“´ ت´را~~ يسایس • ¸ی-لو د و·ه د وا ههوپ و د ړ ټ ځښ
- ·¸و´ , وایپ -وتلو نا ي·و-= ¸ ه-یران وا و د ړ ډ ځښ
- ·¸و´ دناه وا ه ه ´ ولو´ _·ر هپ يلاو=یرتوات د وا ول و ه -~ هل هپ ¸ایت~ا وا ™یع-ت د څ ې ړ ځ
- ت´را~~ ن¸ی-لنو د وا ایت وایپ د -هر· وا دا-ت·ا د و ¸و´ هتسر~ هرس ونو=ن وا و هل ټ څ ځ ړ ګ ښ
·¸ ´ ول هنوترا+~ .,= هرا,ل ړ ړ
- ·¸و´ هتسر~ ´ ولو-یو-ت وا -یترت هپ و-یناو· ه هپ ونو=ن وا و د وا هرو= د ې ټګ ځښ
- ه د ´ ه-لو وا .ایریپا¡ ،رو´ هپ وا ´ هد¸ را´ د ،ایت=ور ،ول¸ور هپ ونا~وشا~ د ښ ې ټ ېړ
·¸و ول هنوترا+~ وا ههوپ و د هرا,ل ت´را~~ ړ ځښ
- د هرس و ورون هل ن د وا -لنو لاوی ن هل وا ي ر .~` يلاووی وا ¸افتا د و د ځ ټ ځ ځ ښ ۍړ ې ې ړ ګ ښ
.¸و´ ه=رب هپ رو ایت وایپ هت و×ی ا و=د وا ¸و -ی ×ی ا و·ه ړ ړ ګ ټ ې ړ
1 هنزید ل. ڼ
د تلود د ¸د ه=د ه وت ه -ل هپ ی هلو رول ¡ .هتش یر=ن ه ا هپ -ی¡رس د ت یادیپ ګ ډ ې ډ څ ې ې ېڼګ ړ ې ښ :
: یر=ن يعی-= وا ¸ر=· -.وا ې د د هریو و یپ يعی-= هل ´ و-لو وین ~ول هپ ې ښ ې ټ ړ
هنوت و= ي=ا~ت=ا .و وی هرا,ل لبا-~ د هرس و یپ هل ¡ هوش --س ښړ ډ ې ښ ې
،ونود-یس ،تعی-= د ¡ .و هو -ل= ونادنوا= -رد· د .يش هت -~ار ې څ ځ
¸ ´و ه- نا~ل ,ود د هل,=پ ¸ار ه=د وا ونوبلیس ړ ځ .
هنودنا وناهوپ ونا~ل~~ د وا یر=ن ي~لسا -»هود ې :
،»س هرس دنا ي~لسا هل .,د ,وش ‹-او »و+ف~ -رد· وا تلود د ´ د-ل¡ هپ ر-~·یپ د وا ونو`ید= ،»یر´ ¸'ر· هپ ې
هپ ت~ا ي~لسا د تل~ وا ,وش .لب هفیل= ,اد= د دناب ه×~ هپ ¸ا~نا .,د _لاعت •ا ،‰ل=~ردا· وا ¸~´او ‰ل=~ ې ځ
هد هدی-= ي-ید ریپوت -~ رت ونوت~ا د .,د _لدیرا´ »و+ف~ ځ .
ر×فت ي-ی-=ت ای يتا-`ا -»یرد د ،هتسر~ هپ .-= د ¸ا~نا .¸د راوادیپ دارا ل,= وا ي-ی= د ر~ب د هنوتلود : ې ې
¸و´ هت -~ار ~سو~ وا هنو~ا=ن ،د=او· وا ¸و´ ’رد هنوتیع·او .ایریپا¡ .,= ځ ې .
:ر×فت يت~ی~´را~ -»رولڅ ن،رن× -~ رت تیع·او دا-ت~ ل~ا´ هوی د ه·ه د وا تیع·او دو=و~ ي=ا~ت=ا هوی د ټ ځ
.,= هل ¸ت .¸ ی¸ ¸یت-س ´ ه=یتن هپ ر× د ¸یت يتنا وا ¸ت د -عی .ي ر --س ¸ودی´ ي=ا~ت=ا وا .و=ت د ږ ې ټ ې ځ ګ
¸رل ریپوت هرس ¸یت-س ای =یتن هل و اود و=د د وا ¸ت _تنا -عی -لا=~ ې ړ ې .
، نرو´ هل .,د ,وش هت -~ار ´ هلیاپ هپ .~ا×ت د ول ينا~نا د »و+ف~ ي--ن هپ تلود :”ا=ل هپ تیها~ د تلود ۍ ځ ې ډ
د هنور' رد -رد· وا يبو ا ،تل~ د.هد ´ هدو ی هت ونووا پ ویللت=~رپ ` وا ,وش .یپ لی-· وا فیا= ې ټ ټ ېړ ې ړ ې ې
¸و و= دای-ب -رد· د ونوتلود ړ .
¸ا´را تلود د
وا ادیلیب د وواو· د ´ تلود هپ ¸یو ه=د .هو· هییا-· وا ،هو· ه---~ ،هو· هییار=ا -عی :¸رل هنو-´ر رد هنوتلود ې ې ې
دنا و هپ و-ین او· د هد= هری رت هو· ي-ی--ت .,د ,وش هت -~ار ر=ا= هپ دا=یا د .و نا د -~رت ونو-´ر و=د د ې ړ ډ ځ ډ ځ
.=اد هپ داویه د هو· هییار=ا وا ¸وراوا هنو·لت=ا ي·و-= وی = د -لو د هو· هییا-·.هد هت=وب ولو-یو-ت وا ولو´ ړ ې ټ
¸رل ه ا= هپ هدند ولو´ يل~= د و-یناو· وا ونو~ار ورپ هییار=ا د ´ žرا= وا ړ ګ ې .

یکرپ * )پ څ ځ
A هپ هیˆاn ه ن و د ک هوA ډ ځښ ې
فده
د .¸د تاننی¸ وا ل“یپ ، ~+~ ارو= ل'~~ ي·و-= و د ´ ¸ات~نا··ا هپ ې ې ې ې ځښ ې
ونن·ه د نن´ ا´و¡ هپ »ت~یس يیا-· د داویه د وا و¸نوتس ي·و-= هل و ې ټ ځښ هل
يیان-· د .¸و ون= ه=ون~ هونی هن= و=و~ هل -=ب ه=د د .دیر-= ور` .= ړ څ
يیانن-· د وا نورانن´ هننپ هویره د ،ونو ا´و¡ ينونا· وا يتلی×~ت هپ »ت~یس ې ټ
و ¸و´ هتسر~ هرس و هل .دیهوپ نو هپ و د -ی= هپ و×نوو´را´ څ ځښ ېډ ځښ
نن=رب =د د .¸ ´ راوه ¸نوتس نرو´ ل,= هرس ع=ار~ هپ هت و·ه ې ې ړ ې ې ۍ ې ې
هتننسر~ هرننس ون`اننع· هنل ونننو-= د و د .دننیهوپ دننناب ونا _و-و~ هپ ځښ ې ګ
د ، نن´ -رونن- هننپ اننیت ا د وا ¸ نن´ لا-~ننس رننپ و ¸و´ ېځښ ې ړ ړ ې ې ېځښ څ
هن= »لنسا هنل ن´ هن=رب د هپ .¸ ´ ¸وس هت وع=ار~ ولوراوه د و¸نوتس څ ې ې ړ
¸ ننی´ .و¡ا ر=ن هد-ل· وی هت œا-· هتسورو ه= »لسا هل وا œا-· ×=~ ږ ځ څ ې
رت هل×ه هپ نو د و د ´ و·ه هپ وا ایت=ارپ د ونوت و= يیا-· د وا ېډ ځښ ې ښړ
.¸ ی´ هنودای ،¸د ´ ¸` هپ -ا~ولع~ ¡ هیا ه~و´ ږ ې ې ځ
S <eم هe l!سا هل ‰اnA 2 ې څ
يلدن= وا يیان-· ن¡ اد .هدونلرد انیت ا هنت ودنی´ هلن-ی· (و =نش) و=را-~ د و×ل= ، ´ ونووا پ وی ~ول هپ دنو¸ د ې ړ ړ ې ړ ړ
هنت ونان~´ ودن-~ .ن-= وا و¸¸نع~ ونینرو´ وا ولی-ن· د هنب ,ون·ه هران¡ان ونن وو هن دو=و~ هرس -یرعت ي-ن هپ »ت~یس
. لو´ .-· وا .= =¸ا-~ وا نا او=د =~ هل بر=ت وا هوپ ي-~ن ل,= د هب ونا~´ و=د .هلو´ هع=ار~ ې ې ې ګ ې ې ې ې
ولیان~~ د ولی-نن· ونل,= د ن¡ ن´ .ان= ¸ننی= هننپ -نل= اد .هوا´ .~= ه-یر= د~ه هپ ´ هرود هپ تیلها= د ونابر= ې ې ې ې
. دولرد ه ا= هپ »ه ی را¡ »ی=-ت وا ¸ی~ات د وتا-سا-~ د هرس ولی-· ورون هل ،وو ي×نوو~ی=-ت ې ړ ې ې
ودراونن~ ¸رننی هننپ هننب _=ر~ ه-~´او .-· وا .= وا هدیسر د وتا~-ا=~ وا وتا·لت=ا د -~ رت و = د لی-· د ډ ۍګ ځ ړ ې
.هوا´ »اد·ا هت فی=و د ی هب ~-ب رپ ونوت-س ي`را د لی-· د وا وتادا= وا -ر= د ¡ وو _یش لی-· د ´ ې ې ې ټ ې ې ې ې
ن´ دننو¸ ينی هلی-ن· هنپ ¸اتن~بر= ن×=~ هن »لسا د هرس ا-ع~ يع·او وا ‹ی=- هپ تلاد= وا ‰= ه وت ه¸یلو هپ ې ې ګ ټ
د .¸ نن´ ¸ی~نن-ت لی-· د ¡ وو ه ه·ه ´ _ل=-ا وا -ر= هپ لی-· د ‰= ، ¡ ه× .دولرد هن ¸وتش ړ ېټګ ې ې څ ې ې ې ځ
ر لی-· ې ¸ا~ی- هنن´ ¸' ،¸ نن´و ¸وننلپ لی-نن· ننل,= د ´ ونا او=د وا وتا~-ا=~ هپ ¡ وو -=¸~ ،ي-ا· ای _یش ، ړ ې ې ې ګ ې
.وو »ه ¸رول هپ لی-· لب د هب ‰= ې ې
X ک وی مول هپ l!سا د ‰اnA . ې ړ
هنپ ..نل=ار هننت ن-~ هن= ت-ننس وا ¸'رن· هنل ¸یناو· وا »ا×=ا _~ا= ،هرس ودی·ر~~ هپ و×ل= د هت ¸ید ¸د-~ »لسا د ځ څ
ونن~ار´ وبا=-ا ی هب هنوت=و ي-ی . ت~ی=او ه ا= هپ ا -=ش را¡ يیا-· (¸) د~=~ -ر-= ´ رس ¸ ~ول ې ځ ې ړ ې ې ړ
د ¸نن~ی د (¸ر) ينل= -رن-= هران,ل . ¸ ~ونل د ر ~ .هوان´رو تیلو¸ن~~ هدیسر د ولیا~~ يیا-· د هت ځ ړ ګ ۍګ
.وش .را~و و دند هپ œا-· د (¸ر) .-= ¸ب ‡اع~ هتسورو وا وش رر-~ ه وت هپ ي-ا· ګ ې ګ
رر-~ -ی= هپ ي-ا· د را -ید~ د ی (¸ر) ر~= -ر-= ،دیسرو هت ت·ل= (¸ر) ر×بوبا -ر-= ¡ هل´ ښ ې ې ې
ل= هنن= ت~ونن×= هننل ا-· هرس ودی=ارپ هل ونوداویه ي~لسا د ´ هرود هپ ت·ل= د (¸ر) ر~= -ر-= د . ´ څ ې ړ
وا .ن= هنل,=پ ینن-· هنب (¸ر) ¸ان~`= -رن-= هننفیل= »یرد .هوش .را,سو هت ونا~´ ورون هترپ هن يلاو هل وا هوش ې
.هلونن´ هرونن~~ هرنس ونارانی وا وبا=ن-ا هنل ننی هب هل×ه د هپ .هدیر-ا= ´ ونو~ل=~ يیا-· هب ای وا لو´ .-· ې ې ې ې
د ی هب نا اوت· وا هنو~×= ،هدولرد ایتدلب هرس ورا¡ يیا-· هل ی ه= -وتی-¡و´ هل ¡ (¸ر) يل= -ر-= ې ې ګ ې څ ې
. دی ر و ول-~ د و×ل= ې ځ ګ ړ
/ ه ن و د ک هغه هپ ا ک 5ا06ناغ7ا هپ ‰اnA 2 ډ ځښ ې ې
وا و یدننیول هننپ داوننیه د وا ونن-لو يتشدر¸ هپ ¸اسار= د و= هدن هنا ور ه=~د هن »لسا هل ´ ¸ات~نا··ا هپ œا-· ځ ټ ښ ې
ا-~ی هد¸~ د œا-· وا ¸رواد ، ´ و=رب يلی+س ې
9
يیانن-· وا ¸رادا ´ ر-= هپ ونایناساس د .هدی´ =~ هل ونوت-س د ې ې
هننت ينن-ا· هب و·ه ..و´ -=ا-ت ه·ه ی ه وت ي`ورو~ هپ ¡ وو ¸ نا هت ونونادنا= و·ه هنو---~ ې ګ ې ړګ ځ "رو‡اد"
-ا· وا هت -ا--لا ي .یو "¸ارو‡اد" ای "رو‡اد ر+ش" .وو هب ه= وینرو´ ينا=ور هل ` و~ع~ ¡ څ ې
9
ا-یو ه×ین ،ر×· -ین .هدی~ون ¸داد~اب ’د¸~ ر-هر ¸ید ه=د د .¸ یدای »ون هپ ا-~ی هد¸~ د ه=و~=~ ونو~یلعت ي-ید ودنو ا ¸ید تشدر¸ د ږ ړ
.¸ ی´ ری~ش ه= و~یلاعت و~+~ هل ¸ید ه=د د رادر´ -ین وا ږ څ
- هپ هتسورو هن »لسا هل ´ ¸ات~نا··ا هپ ې `^ وا †· _رننش د نن´ .انن= ¸ننی= هپ »´ا= ~یس د ´ ونول´ ¸ نه ې ې ې
..دی´ .را~و ه وت هپ ي-ا· د او=ل ا¡اپ ای هفیل= د ¸اهوپوا ¸ا~لا= هدب¸ ولو رت ایب هتسورو .وو »ه »´ا= ګ ګ ټ
:,د ه وت دن` هپ .~ا×ت ه·ه د ´ ورود ولیبلیب هپ وا ریس ي=یرات »ت~یس يیا-· د ګ ې ې
- ) ´ ¸ارود هپ دو~=~ ¸ا=لس د ې Œ^€ • Ž†` د ،¸ نه `·Œ· • °°€ وی د -وا-· ه-=ل~لاراد (‰با=~ .» ې
د . دی´ .= ه= -ا-یتسا هل هترپ ´ وا پ هوی هپ هب ل'~~ وا هنا~و ه وت هپ دند ل= ې څ ې ړ ې ګ ې "-ننلفلا ¸ور=" هننپ
-انن~و= د هپ .دولرد »ه ی ¸وتبات´ وی ¡ هو هسرد~ هوی ´ - هپ -ا~و= د د .وش داب' -ا~و= وی »ون ې ې ې ې ګ څ ې
د ينن-ا· ¡ ´و ر~ا ی هت ونا~ل= ری~ش وی وا وش , نا ,ا ل= هرا,ل -وا-· د ر~ا هپ ¸ا=لس د ´ ې ړ ې ړګ ځ ځ ې
هنن= ¸ارتنن=ا »ونن´ هننل »نن×= ينن-ا· د .يتاسو ه= ¸رعت وا دیرب يلا~ت=ا هل و×ل= د ´ ت=و هپ -وا-· څ څ ې
.هدی´ يل~= هترپ
ونایرو~یت - هل) €€` وبا´ رت ه= ،¸ نه څ °†· هل ¡ روپ .¸ نه ې ې `Œ…° رت .» `•`Ž (¸رونن= ¸و~س هرس .»
:هل~یوو و=رب هود هپ œا-·
y :اسای 2 ..دی´ ¸را= »ا×=ا ي·ر= ی ~-ب رپ وا وو تاپ هنارود هل ¸ی -¡ د ¡ ¸ونا· يلد= وا يیا¸= ې ټ ې ګ ې
† :ي,رI 2 .هدی´ .دن¸یپ ه وت هپ -ی¡رس د دا-تسا د ورا¡ يیا-· د ¡ ¸ی¸او~ ه-· ي~لسا د ګ ې ې
- ) ,و¸ ,دول .ول+ب ¸ا=لس د رد-×س ¸ا=لس ^°Ž • °`• د .¸ نه `•·° • `Ž^^ ونانن-را= د (‰بانن=~ .»
د ننی نن´ ونورا ولو هپ وا .دیروا ه وت هر´ هپ هنوتیا×ش ې ې ښ ټ ګ ".دننعلاراد" ونن= نن~×=~ دننن` ه~اننن رننت ېړ ې ې
.هو هدو=و~ »ه ه~×=~ هع·ار~ ´ ¸´ر~ هپ . ´ ې ېړ
- ) ي×توه ¸ا= ¸یوری~ ```° • ``•` »=-~ ¸و هپ و~×=~ œا--لاراد د ،ه وت هپ »ی=¸ يل~ د (.¸ نه ډګ ګ
´ ورا¡ ي=رش هپ ي×توه دو~=~ هاش .. ´ و= -لی×~ت ¸رادا ې ړ ړ ×یب ¸اوید" ي " . ´ رر-~ ړ
- او=ل ا¡اپ د وا ي·رع~ او=ل رابرد د »ا~ا د -ا-· ونوتی`و وا ¸´ر~ د ´ ¸ارود هپ ت-=لس د اباب هاشد~=ا د ې
وننلو´ هرنسرت د ودننند ¸دان= د هننب -ان--لا ي-ا· .هدی´ .یو -ا--لا ي-ا· هب هت ي-ا· -ی~¸لپ د ..دیرر-~ ې
»نه ،دوننلرد ه ان= هننپ ننی تیلو¸نن~~ -تانس د ¸ونان· وا »=ن د ¡ ،ه= ودند هل و-یرو~ا~ د و~یلوپ د هریسرب ړ ې ې ې څ
.هلو´ هنراڅ
د ~یننس د ،وو تبانن` نن¡ ه ا هننپ ونننو~ر= ونن·ه د .هوانن-ی-=ت تلاد= ‰با=~ تعیرش ي~لسا د هب ونای-ا· ې ې ړ
. دی´ _ا=را هت ونای-ا· وو هن تبا` ×پ هب »ر= ¡ یسود ه·ه وا هدی´ هل-ی· هب او=ل وری ¸ی,س ې ېښ ې ې ږ
هرود هپ ت-=لس د ¸ و~ون د ه نراد~ه .هدی-ی-=ت ه=ساو هپ -~ت=~ د وا ¸ییعت او=ل ي-ا· د هب -ا¸ا=~ ړ ګ
ي وننپ د نن¡ هدننیدای »وننن هپ (ر×~= ي-ا·) د ی ¸=ش .و¸~~ وا و دو=و~ »ه ~×=~ ي وپ ´ ځ ې ې ې ې ې ځ ې
.هوا´ را´ ی هرا,ل ت -ی د ¸یل,سد ې ښګ ټ
- ) هاش رو~یت د ``^… - - `†·€ ¸انن= د دن` ¸او-= رت (»ا+~لاراد) د -را¸و یلد= د ´ ¸ارود هپ (.¸ نه ې ې ې
انن--لاراد رننی~ا وا »وننل= ¸ا= د »ه وا -ا--لا ي-ا· د ری¸و یلد= د .هدی´ هرادا او=ل -ا--لا ي-ا· ای »ول= ې
هرود هننپ _ا=ننش هاش د .وش دای »ون هپ -ا--لاراد د »ا+~لاراد ´ هرود هپ دو~=~ هاش د .هدی´ .دن¸یپ ونو~ون هپ ې
. دننی´ .وننیب _نن~ رننپ اون=ل هنن=وراد وا وناننیتف~ ونن-ی~ا د ~×=~ د ،ي-ا· د را¡ يیا-· ´ ونورا هپ ´ ې ې ې ې ښ ې
..دیرر-~ او=ل ا¡اپ د ه-ت را,س هپ »ا~ا ل~ ينرو´ د هاش د ¸ای-ا· ښ
- ) ¸ا= د~=~ تسود ری~ا د `^Ž† • `^…` د وی • ´ و=رب هود هپ تلاد= ´ هرود ه~یود هپ -را~ا د (.» ې ې
هننل =رننش د ¡ وو -را-= ه= ~×=~ ي=رش هل تلاد= .هدی´ ار=ا • او=ل ~×=~ د .ب وا او=ل .او و´ ې ې څ ې ې ټ
لاو و´ وا نن~×=~ د .وو و ار=ا د ا نونا· وا ا =رش »×= ي-ا· د وا هدی´ ي هدیسر هت ونا او=د =~ ۍ ټ ې ړ ګ ګ ې
.هدی´ .دو یا ه=- او=ل هاش د دناب و~ا×=ا و~+~ ښ ې
- ) ¸انن··ا ¸یدننلا .ان~= دینس د ، ن´ هرود هنن~یود هپ هاشداپ ل,= د ¸ا= يل= ریش ری~ا ې ۍ ې `^Œ^ • `^€° هنل (
هننت نن-~ هنونن~روفیر ينن-ی نن´ ونننور ي وننپ وا ينن×ل~ هننپ ،هرس وت~ی=ا »ا+لا هپ ه= »ار ورپ ي=ل-ا ځ ځ ې ګډ ځ څ ګ
اننی ,رننی~ا ,اواننت·) د ،هرانن,ل ¸وننی-=~ د ونننو~ر= د نن´ نن-~ هننپ و=انن-تا ي×ل~ وا و-یبو~-~ ¸ر×~= د .. وار ې ځ ړ
هننل ،وو رو+نن~~ ردان· ينن-ا· هننپ ¡ او=ل ردا-لاد-= ي-ا· د ه=و~=~ و-یناو· د دن` ه~ان رت (»یار=لا ‹یر~ت ې ې
) هپ هرس دافتسا هپ ه= ونوبات´ _+-· ور-تع~ ې څ Ž` .هوش »ی=-ت وا هربارب ´ ونوباب ( ې
- ) ´ هرود هپ ¸ا= ¸~=رلاد-= ری~ا د ې `†°€ • `Œ`° د .¸ نه `°·` • `^^· هپ وا ونوتیا×ش د (‰با=~ .»
د نن´ .ننبا´ هننپ ه=ونن~ هپ هدیسر د هت و-یار= و=د ،ری~ا ،هل~ا هل ت=ا-· هن د دناب و~ا×=ا ویوش ردا- ې ۍګ ې
يیادتبا ¡ دولرد تی`ی= وا پ د -ا-یتسا د و~ا×=ا د ~×=~ يلا= . ´و ¸یو=ت ودی و= د ~×=~ يلا= وی ې ړ ې ړ ړ ې ې
يیانن-· وا وناینن-ا· وننلو .هلونن´ ه-ت´اننیب وا ي هدیسر ¸اسا هپ -ت و= د ونادنوا= د او=د د ی هت ول-ی· ټ ګ ې ښ ې
نن¡ هوننش ه ونن= هننسرد~ يهاننش .هدوننلرد ¸دنن-باپ هدننیدای ه~اننن هننپ (-ا--لا ¸اسا) د ¡ هت ¸ونا· ه·ه وریاود ې ړ ې
-یل'ننت -اننت´ ونا اوت· د »ون هپ (»ا×=`ا œای-) د ونا~لا= سرد~ د د .هدی´ ه ´ هد¸ و~ول= ي-ید د ×پ ګ ې ې ړ ېښ
. ´ ړ
- ) ¸ارود هننپ ¸انن= نن•ا -ی-نن= ری~ا د »ت~یس يیا-· ¸ا= ¸~=رلاد-= ری~ا د `Œ`° • `ŒŒ€ .¸ نننه `°·` •
`°`° د ول~اننع~ د وا »ن´ارت د ¸وننفن د وا ونش -انی¸ ری~ننش و~×=~ د ´ .ا= ¸ی= هپ .دنو~و »اود »ه ´ ( .» ې ې
.وش رر-~ ي-ا· وی ´ ه~یس هره هپ هل~ا هل ودیتای¸ ې
- وننی دننن` ه~اننن رننت (هی=رنن~لا -ا-ی-=تلا ¸ا¸ی~ .ف=~) د هرا,ل ون ی د ´ و~ول= ي~لسا هپ ¸ا= •ا -ی-= ې ړ څ ې
¸ = .ف=~ ه=د د . ´ و= ´ .با´ هپ ¸´ر~ ي~ل= ړ ړ ړ ې ° دننند ن ی وا اب¸ ،‹ی=-ت ،-یل'ت د ¡ وو ه-ت ې ې ړ څ ېړ ې
. لویب _~ رپ ی ې ې
- ) ¸ا= •ا ¸ا~ا د 1298 - 1307 .– ننه 1919 - 1929 ه~ان »ا=ن هپ وتلی×~ت يساسا د ´ هرود هپ (‰با=~ » ې
دنننو ا یلدنن= وا œا-· د ،وو ه= ونود-س ي-ی--ت و~+~ هل وی ه=~د هن -یو-ت د ~ا-~ا=ن يساسا د ¡ ، ´ ړ ې څ ې ې ې
¸رنن-= هوننی د .وننلوبو د-ننس _ن ~وننل ¸ونانن· د ونننو´او وا وتلی×نن~ت د ونن~×=~ د تنن=و ه·ه د وش ,`و´ -=ب ړ
هننت ¸ا ه ب ¸ر-= ه وی »ت~یس يیا-· وا .وش .یپ هنو~اد·ا ¸~¸ی=ا ل وی هرا,ل ولو~ی=-ت د »ت~یس يیا-· ځ ڼ څ ړ
د ¸' وا ونننوداویه رنن-~ وا ننی´رت د اننیب هرننیت هننپ وبر=ت هل ونو~ت~یس يیا-· د ونوداویه وینر+ب د .ه ´ هرو= ې ړ
.هوشو هدافتسا ه= وبر=ت هل ونوداویه ¸اش هپ ~نار· وا ایلاتیا څ ې
هپ `†°^ د وا ونش .ی×ن~ت هیلدن= -را=ن ´ .با´ هپ ´ .ا´ – نه ې ې `Œ·· د هن= تنشای~ ¸رو هنل .ان´ ين~~ش څ ې
~×=~ يلد= ¸ات~نا··ا د . وش .را,سو هت -را¸و یلد= را¡ يیا-· .وش رو=-~ ه~ان هپ -را¸و هلیل= یلد= ې ې ې ې ې
: و هلو رول ې ډ څ ` ·هی=ل-ا ( † ادتبا ( هی- ·ه~×=~ Œ ·ه~×=~ هع·ار~ ( Ž .ه~×=~ ¸یی~ت د (
د `Œ·† وا ولنن-ی· د ونن~×=~ يلدنن= د ، دننن` -یلرننس رننت و~´انن=~ د ، نن´ ينن´ر, » ,ننش هننپ ~ا-~ا=ن يساسا د ې ې څ ږ ې
ل-ی· د ،‰= _ا·د د ،تی-ل= ~´ا=~ د ی »+~ ولو رت ¡ .وش žرد هنو-ی~نرپ وا .و-ا ل وی ه ا هپ وت'ار=ا ې ې ې ټ ې ړ ړ
هل) را-=نا ~´ا=~ د وا .ل-تسا و~´ا=~ د ،.ول=ع~ هن ې •· رت •• .¸د ( روپ ودا~ ې
- ) ´ ¸ارود هپ ت-=لس د هاشردان د~=~ د ې 1308 - 1312 د – نه 1929 - 1933 ،-وا-· وا œا-· ،(‰با=~ .»
هپ `Œ`· نن=د د .هدننی´ هرننسرت ~-ب رپ ~ا-لو-ا يساسا د تلود ¸ات~نا··ا د وش -یو-ت ´ .ا´ .– نه ې ټ ې ې ې
هل دن` -یلرس رت و~´ا=~ د ،_´ر, »+ن ~ا-لو-ا ې څ ې €^ رت °Ž ودراونن~ هننپ -وانن-· وا œانن-· د نن´ ودانن~ ې
:¸ ا·نار هنو-ی~نرپ يتا~´ا=~ دن` ¡ ¸و´ -=ب ړ ې ې
` ·ه وت هپ _=ر~ د ونا او=د ي=رش د ~×=~ يلد= - ګ ګ ې
† ·¸اسا هپ -ه~~ يف-= د هل-ی· ونا او=د د - ګ
Œ ·ي´اول,= و~×=~ د -
Ž ·تی-ل= و~×=~ هیلد= د -
• .( ‰= _ا·د د ) .ورا´ ولیسو _ور~~ د -
- ) ´ ت-=لس هپ هاش رها= د~=~ د ې 1312 - 13Š2 د .– نه 1933 - 1973 د ،(‰با=~ .» `ŒŽŒ د .انن´ .– نننه
د ، ×=~ هن ¸ونا· يساسا ې `Œ`· ¸و~ننس د ورا¡ يیا-· د ، ·ه رپ هریب رس .هو ه~·ان ه~ان .و-ا .ا´ .– نه ې
نن-~ ار نن~×=~ و-یرو~ا~ ي×ل~ د وا ~×=~ ¸ر ادوس د ه×ل ~×=~ ون وا ~·ان ~ا-لو-ا ل وی هرا,ل ځ ې ې ګ ې ې ې ې ړ
. وش هت ې
د `ŒŽŒ د ¸ونانن· د .ه نن´ ي-ی-نن~یپ ي´اوننل,= œان-· د ¸ونانن· يساسا .ا´ .– نه ړ °€ ،¸انسا هننپ دانن~ نن~ ې ې
· هی-ا- وا و· هی-ی--ت د ی دند ل,= وا وو ¸´ر ’اول,= -ی تلود د هو· ې ې ې ې هننی-ار=ا رنت ن- رننت ونن· ګ څ ې
ری~ننش وا هل=ار ه~×=~ هرتس ،-=و~ هپ »×= د ¸ونا· يساسا د ، ´ ¸šر هپ و· د د . لو´ هرس ڼګ ې ې ې ې
. وش .را,سو هترو دند يیا-· ~+~ ې ې ې
- ) دواد د~=~ د 13Š2 - 13Š7 د .– نه 1973 - 1978 د ´ هرود هپ تیرو+~= د (‰با=~ ې `ŒŽŒ .ا´ – نه
.هدنو~ ¸ا~اسورس ه=ساو هپ ونونا~ر· د تیرو+~= د ورا¡ يتلود وا وش ¸ل=ا _·ل~ ¸ونا· يساسا
د `Œ•…/•/Ž ونن~×=~ د وا وو ,وننش , نا هننت -وانن-· وا ورانن¡ يیا-· ¸ا~ر· ه ه~یرد ین ړګ ځ ڼګ ېټ
د اروننش يلانن= œانن-· د وا _ن=ار هننت نن-~ تننیر~' ¸رادا ي~ونن~= œا-· د .هوا-=~~ ی ’او وا .ی×~ت ځ ې
.هوش ه و= »ه ه~×=~ ي-ا-ت=ا يلی~ا· . ´و .یپ را´ هپ ´ ا´و¡ هپ -را¸و یلد= ړ ړ ې ټ ې
ه~ی~- وتارر-~ ودنو ا د ~×=~ ي-ید'ت د ونای-¡و´ د هرا,ل ~×=~ ي-ا-ت=ا د ونای-¡و´ د ه نراد~ه ړ ې ې ګ
ينن-ا-ت=ا يبانن~= ،هنن~×=~ ينن-ا-ت=ا ونو~اد يتننلود د ´ هرود د هپ .هوش -یو-ت وا _ر= »ه ګ ې ې
. وش و= »ه ه~×=~ ي-ا-ت=ا و~یلوپ د وا ه~×=~ ې ېړ
د `Œ•• ¸ونا· يساسا .ا´ .– نه هی-ا-· .هل و ¸´ر وی تلود د هو· ڼګ °… ) نن¡ ¸وناننیب هدا~ ه~ ې هی-انن-·
هننپ ¸ونانن· د ننی ری~ننش ن¡ هد ه ون= هنن= ونن~×=~ ورون وا ~×=~ رتس هل وا هد ¸´ر وی تلود د هو· ې ې ړ څ ې ې
.(¸ ی´ .´ا ه=ساو ږ ټ
- د ،هر=`اب `Œ•° د ¡ ´ تشای~ ا -¡ د .ا´ .– نه ې ې ښ ګ `°^· ¸و~ننس هرننس ,`ونن= • ¸ونن= هننل .انن´ .»
وا ل= هنن= انن´و¡ هننل ت~ونن×= د هرادا œانن-· د ،.انن+~ رننپ تی~´ا= د -¸= -یتار´و~ید د ‰ل= د ،¸رو= څ ټ
د .هوش ه و= ه~×=~ هرتس ړ `Œ…… د د-یل د .ا´ ۍ ° د ¡ ~ ې ې `°^€ هل ر-~اون د Œ· د ¸رونن= ¸و~ننس هرس ~ ې
هلننسو د .وننش هننت نن-~ ار »ت~یس يیا-· د=او ´ داویه هپ هرا,ل . ¸ ~ول د ،هرس ودی-یو-ت هپ ¸ونا· يساسا ځ ې ځ ړ
نن´ .ی×نن~ت هننپ نن~×=~ رتننس د هنن~×=~ ونننو~ر= د د- رپ تی-~ا ينر+ب وا ينرو´ د وا ه~×=~ وواو· ولاو ې ې ې
. وش ل~اش ې ې
- د ،هرنس ودننی´ هننت نن-~ار هننپ تلود يلا-تنا وا تلود ت·¸~ ي~لسا د ¸ات~نا··ا د ځ `ŒŽŒ ينساسا .ان´ .– نننه
د .هوش ای=ا هتریب ه~×=~ هرتس وا وش ~·ان ایب . وی ¸ونا· ځ `Œ^` د ¸اتن~نا··ا د ه~ن~لوی هنپ » نل د .ا´ .– نه ړ
د تلود يلا-تنا ي~لسا ¸ی-ر هننپ ودننند د هنن·ه د وا ودننی و= د ¸وینن~ی~´ د وتا=ل-ا يیا-· وا يلد= د ¸ا~ر· ړ
یلدنن= ، نن~×=~ رتننس د ¸وینن~ی~´ يیانن-· وا يلدنن= : ~-ب رپ دا~ ~یرد د ¸ا~ر· ه=د د .وش ردا- ه ا ې ې ې ټ ې ې ړ
وا _~ان= ونی وتا=لن-ا ينونان· د ،هرنس ران×~ه وا رون~~ د نن هنپ ونونا را ودننو ا ورون وا -را¸و ۍ ې ۍ ږ ګ ړ
¸` ری`ن×ت وا ونلور,= هنپ ون-یناو· و ‰ی-ن=ت د دننو ا »ان=ن يیان-· وا يلد= د ·¸و و= »ار ورپ ¸ی= اره ړ ړ ړ ګ ړ
ون-یناو· ونیون د وا دا+-ن~یپ -ا=لن-ا وا -لیدن-ت .و رنه ون-یناو· ودننو ا د ¡ ¸رل تی=ل- ·¸و´ روپ ډ ړ ې ې
-~ار »ا=ن يلد= وا يیا-· -سا-~ ´ ¸ات~نا··ا هپ هلیسو د هپ و ،¸ ´ دنا و هت وتا~ا-~ و-~´او هدو~~ ځ ې ې څ ړ ې ړ
.يش هت
M 2 5وناA Jا ا وت!ی<;ت د و=<Qم د ا 5وناA يساسا
د و د ک ‰اnA هپ 5ا06ناغ7ا د ځښ ې ن ډ هن ی دام دن ا د 5وناA يساسا د ه+<ه هپ ړ څ ړ ې
د ¸ونا· يساسا د ``… .,د ¸ننكر =اوننل,= تننلود ¸رونن+~= ي~لننسا د ¸اتنن~نا··ا د هو· هی-ا-· ، ~-ب رپ دا~ ~ ټ ې ې
هنوننكاو وا -لی´نن~ت نن¡ هد ه ونن= ه= و~´=~ هی-ادتبا وا و~´=~ هل -ا-یتساد ، ~´=~ رتس وی هل هو· هی-ا-· ې ړ څ ې ې ې
د تیرونن+~= ي~لننسا د ¸اتنن~نا··ا د ه وننت هپ ¸ا را يیا-·رتس د ه~´=~ هرتس .¸ ~ی=-ت رایل هل ¸ونا· د ی ګ ګ ږې ې ې
.هد كرس هپ و· یا-· ې ې ې ° ¡ ¸رل ¸ = ې ړ Œ ،هرانن,ل وننول´ ورونل د نی ¸ ن= څ ې ړ Œ وا هران,ل وننول´ هوا د ¸ ن= ړ Œ
ر رو+~= د هرا,ل ونول´ و~ل د ¸ = ړ ¸ی- ر رو+~= .¸ ی-ییعت هرس دیی'ت هپ ر= ي~لو د او=ل ږ ېګ ¸ی- و نن= ونن=د هننل ړ
د ~×=~ رتس د وی ه= ې ې څ ¸ی-ر .ي´ا ه وت هپ -ا--لا ي-ا· ای ټ ګ
· د هی-ا- .و هننپ ها تننسد يیانن-· داوننیه د نن¡ وننش _لدننیهوپ هرس ر=ن هد-·ل هوی هپ هت ودند وا ت و= و· ټ ګ ې ځ ښړ ې
.¸و´ هرس رت دند ه ی وی ره وا _لدنو~ رار-تسا .و ه ´ ¸ات~نا··ا ې څ ې ډ څ ې
:¸و´ -ی-وت ساد هر=ن هل وتلی×~ت د ها تسد يیا-· ¸ونا· ’او وا وتلی×~ت د و~×=~ د ې ګ
=<Qم فا)ی0سا د w &لا ې
,ادننی و= نن´ تننی`و رننه هننپ نن~×=~ -ا-یتسا د =~ هل دا~ ~شرید وی د ¸ونا· ’او وا وتلی×~ت د و~×=~ د ړ ې ې ې ې ې
.¸و ي×نودولرد و = يیا-· وا ونا~ییر ونوناوید د ،¸ییر د ~×=~ ه=د .يش ړ ې
هنوناوید و=<Qم فا)ی0سا د
1 . ·¸اوید ا¸= ي~و~= د
2 . ·¸اوید تی-~ا ه~ا= د
3 . ونننلاو=ا هیننن-=ش د وا يندننن~
·¸اوید
4 . ·¸اوید و·و-= ه~ا= د
Š . ·¸اوید ¸یر ادوس ګ
6 . ·¸اوید ونای-¡و´ د
تیارد وا بر=ت ،تیلها هروپ د ¡ ¸ ی´ .´ا ه= ونای-ا· و·ه هل ¸ییر ¸اوید د ~×=~ -ا-یتسا د :ت دای ې ې ږ ټ څ ې ښ
.¸و _×نودولرد
.¸و .ایتسر~ تسایر د ~×=~ -ا-یتسا د ¸ییر ¸اوید د ا¸= ي~و~= د - ې
.¸ یسر روپ ورفن و ,ش رت ری~ش و = يیا-· د ´ ¸اوید ره هپ ~×=~ -ا-یتسا د - ږ ې ږ ړ ې ې
.¸و´ ي هدیسر ¸اوید ا¸= ي~و~= د -ا-یتسا د هت ووایا-· ي×ی·ارت - ګ
هنوکا
.¸و وش رپ ه´وین ¡ ي هدیسر هت ونورار· وا و ×یرپ و·ه و~×=~ دن` ¸` د - ې ې ې ګ ړ ې
يننل=ار دننن` ´وین رت ¡ و·ل ای دییات ،™-ن ،‹ی=-ت ،.یدعت و ×یرپ وا ونورار· و·ه د و~×=~ دن` ¸` د - ې ې ې ړ ې
.¸و
..´ا -یل=رب د ¸´ ¸روت دن` -ی·وت د - ټ ې
.¸د .~اش ´ ’او يع=· هپ ´ ودراو~ ولو هپ هنورار· وا ×یرپ و~×=~ -ا-یتسا د - ې ې ټ ېړ
اد04ا 2@ هیˆ =<Qم ې
دننن` ه~×=~ -ا-یتسا د هره ‰با=~ دا~ ~ت یول د ¸ونا· د ونو´او وا وتلی×~ت د و~´ا=~ د ې ې ې ښ څ ينن~×=~ هی-ادننتبا
رل :¸
1 . ادتبا ¸´ر~ د تی`و د ه~×=~ هی- ·
2 . ·ه~×=~ ونا~وشا~ د
3 . ادتبا ر ادوس د ۍ ګ هی- ·ه~×=~
4 . ادتبا لاو~لو د ۍ هی- ·ه~×=~
Š . ادتبا ولاو=ا هی-=ش د هی- .ه~×=~
د ونو0ی> د و=<Qم هیˆاد04ا هنوناوید
1 . ·¸اوید ا¸= ي~و~= د
2 . ·¸اوید يند~
3 . ·¸اوید و·و-= ه~ا= د
4 . ·¸اوید تی-~ا ه~ا= د
Š . .¸اوید ونو~ر= ي×ی·ارت د
ادتبا د ونوتی`و وا ¸´ر~ د : دای ټښ هتای¸ رت -ای¸ وا ¸ییر هل هنوناوید و~×=~ هی- .¸و و= ه= و = رول ړ څ ړ څ
هنوکا
ادتبا ونو¸´ر~ د ونوتی`و د هی- ي هدیسر ´ وا پ يیادتبا هپ ه=ساو هپ ونوناوید ودنو ا د هت وی-· دن` ~×=~ ګ ې ړ ړ ې ې
.¸و´
.¸ ی´ ي هدیسر ه=ساو هپ ¸اوید د ا¸= ي~و~= د هت وی-· ودنو ا روپ ا¸= ¸و~= - ږ ګ ړ ې
.ه=ساو هپ ¸اوید يند~ د ی-· ونا او=د يند~ د -~ رت و-ا=شا ي~×= وا ي-ی-= د - ې ګ ځ
د ونن·و-= ه~انن= د ینن-· ونا او=د يند~ هی· _¸ا-ت~ د -~ رت و-ا=شا ي~×= د ای و-ا=شا ي~×= وا ي-ی-= د - ې ګ ځ
.ه=ساو هپ ¸اوید
هننپ ¸اونید تننی-~ا ه~ان= د ي هدینسر هننت وین-· ينیا¸= ورون وا ¸ا¡ا· و´وت يی ه~ن د ،و ه~ا= وا تی-~ا د - ګ ټګ
.ه=ساو
.ه=ساو هپ ¸اوید د و~یار= ي×ی·ارت د ي هدیسر هت وی-· يیا¸= ودنو ا و یپ ي×ی·ارت د - ګ ړ ښ
04ا يلاو6ل د .u ه=<Qم هیˆاد
لاو~لو د ،هرس ولوین ´ ر=ن هپ دا~ ~ت یول هوا د ¸ونا· د ’او وا وتلی×~ت د و~×=~ د ۍ ې ې ې ښ څ هی-ادننتبا د هنن~×=~
يلاو~ل د ¡ ´ ویلاو~لو و·ه هپ .¸ یلی×~ت ¸و هپ و = هود هتای¸ رت -ای¸ وا ¸ییر ې ې ږ ډګ ړ هی-ادننتبا ¸وتنش هن~×=~
.¸ ی´ ي هدیسر ه=ساو هپ ونای-ا· ویرد د هت وی-· ،¸رلنو ږ ګ
هنوکا
.ي هدیسر هت وی-· ولاو=ا هی-=ش د وا يند~ ،يیا¸= ¸دا= ولو ´ وا پ يیادتبا هپ - ګ ټ ې ړ
. وننش .نن´ا هدننن ه یه ´ -ی´رت هپ ~×=~ رتس د تیرو+~= ي~لسا د ¸ات~نا··ا د ¡ هد و نودای د ې ټ ځښ څ ې ې ې ې ړ ې
ين~یلاپ نساد »نه هنن وا هتنش هل×ه هپ رو-= د و د ´ وتا~ا-~ يیا-· هپ _نا~ ه~و´ هن ´ و-یناو· يع-و هپ ې ځښ ې ې
.¸ ´ ¸یو=ت هنو¸ایت~ا ي-ی هرا,ل ¸و د و د ´ œا-· هپ وا ¸و ×پ ™یع-ت ت-`~ ¡ ړ ځ ډګ ځښ ې ېښ ې
هپ `Œ^… د ، ~-ب رپ ونو وپر د ~×=~ رتس د ، ´ .ا´ ټ ټ ې ې ې هی-ا-· نن´ .ی×نن~ت هپ و· ې ې €Œ وا وناینن-ا· ه-ی ځښ
`Ž€Ž هننپ ه نرادنن~ه .¸ورا× ه“´ ه ی ولو رت ¸و د و د هری~ش اد .دولرد ¸وتش ونای-ا· ه-یران ه-ت ګ ښ ټ ټ ټ ډګ ځښ
`Œ^• ´ لاونرا ,ول هپ ، ´ .ا´ ې ۍ څ ې €… وا ن`اونرا ه-ی ه-ت ې څ ځښ ``…• .وو دونن=و~ ¸`اونرا ه-یراننن هنن-ت څ
.¸ورا× ´ ونور و اود هپ -وتلو نا هن -~ رت وو ه-یران وا و د ری~ش -تروپ ښ ې ګډ ړ ډ ځ ځښ ې ۍ
کوڅ ۍ ځ ې ښ هنیران عومجم
نایضاق 73 -رټټټټټټټټټټټفن
7،4 %
1474 -رټټټټټټټټټټټفن
3،9 %
147
نلاونراڅ 7! "رفن 1،! % 11! -رټټټټټټټټټټټفن
9،93 %
1#41
اقطنت!م
ن
3 -رفن 4،! % 11 -رفن !،93 % 4!
M 2 اnA د هیˆ دند وA ې ې
د هی-انن-· وا ت و= ونن~×=~ د ونن= ،¸د ¸وننش ي-ی-نن~یپ نن´ ¸ونانن· يننساسا هننپ هنونن´او وا دننند ي~ونن~= ونن· ښړ ې ې ې
¸وننش ¸=نن~~ هلیننسو هپ ¸ونا· ’او وا وتلی×~ت د و~×=~ د ´ ویلاو~لو وا ونوتی`و ،¸´ر~ هپ دند ي-ا-ت=ا ې ې
¸ونا· ه=د د .¸د `†· رت `Œ• · د دا~ ې و· هی-ا- .¸و´ ه ا هپ هنو´او وا _لاو نر ونوتیلاع· د ګډ ګ څ ې
j 2 يکاو+پ: ‰اnA د
ا-· د .هد ,وش را -ی ری دناب ´اول,= هپ œا-· د ´ و·و-= ي~لسا هپ ګ ټ ډ ې ۍ ې و· هی- ون·و-= .ودلا ¸یب د ي´اول,= ې
هننپ هنن·ه ي ار ×پ »ه هی~ل=ا هلاوی ن ونو-= د ر~ب د ¡ دا-سا وا دهاع~ لاوی ن ,ری ¡ هد »ه .-ا وی ځ ېښ ړ ې ې ې ړ ډ ې
.ين¸یپ تی~سر
¸ونا· يساسا د داویه د نو~¸ ږ ``… ا-· دا~ ~ ې ې هی- د .هد ننللب ¸´ر ’اول,= وی تلود ¸رو+~= د ¸ات~نا··ا د هو· ې
ا-· هی- د نن´ ولوردان- هننپ »ن×= د وا هدینسر هننپ هت و·ه ،ولو´ يلپ هپ ¸ونا· د دناب وی-· هپ ي´اول,= و· ې ۍګ ې ې
ا-· د .هد »و+ف~ هپ رات=~دو= وا ´اول,= د ~×=~ وی ای ي-ا· ۍ ۍ ې ې هی- :هد ه و= و=رب هود هل ي´اول,= و· ړ ې
يکاو+پ: 8دا3ن 2&لا
هنن-هو ¸` ه¸انن=~ رننی= ونونا را يتننلود د نن´ ورا¡ يیا-· هپ وا هد هراوتسا .-ا رپ -ی×فت د وواو· د ا ~ی-ت~~ ګ ې
ا-· و ¸ ی´ ه ه ~-ب رپ .-ا د د .¸و´ _-~ څ ږ څ ټ ې هی- .¸و ه-~=رب ‰با=~ ¸ونا· د ه= ویدا¸' يل~= هل هو· څ
يکاو+پ: 8در7 2@
هننل و´اورانن¡ وروننن د نن´ وننت'ار=ا هپ ه·ه د وا -وت رپ ب ،-وتیدنو= ه·ه د ،ي´اول,= ون ´ د ي-ا· د .-ا اد ې ې ې ړ
نن~-ب رننپ .نن-ا د د .¸و-ی~نن-ت ¸و-ل= ه·ه د ه= -هو ¸` هل و´اورا¡ و وپ ول د ایب هریت هپ -هو ¸` ټ ې څ ې ړ ړ ې
ا-· د -عی هنورا~· ينر+ب وا ي--ند ¸ار ره ې هی- ،هنورانن~· ون=ل و´اوران¡ ویندنننابد د وا و´اورانن¡ و وننپ ول د و· ړ ړ ې
دا¸' وا رانت=~ ن´ و ن×یرپ وا هدیسر هپ ورا¡ ویوش .را,سرو د ي-ا· .¸د _-~ ¸اب ه=ساو وا -هو ¸` ې ړ ۍګ ۍ ې
. ¸نی ا ریبادنت نل ونی هران,ل ولو-ی~'ت د -وت رپ ب وا ´اول,= د ونونا را يیا-· د ه وت ه¸یلو هپ .,د ڼګ ړ ړ ې ې ۍ ګ ګ ټ
وا .دننن¸یپ هننن) تبار· »د= و·ه د هرس (ورول) و-ی·ر= هل او=د د ،ه-یر= -ا-تنا وا -ا=تنا د ونای-ا· د ه×ل ¸ ی´ ږ
،اونن-ت ،¸انن~یا ه نرادنن~ه ..نن-~ هننن وننیلا د وا .دولرد ¸ل¡ ¸یلو نا وا هناف--~ هرس ورول و اود هل ،(.رل هن ¸ول,= ګ ډ ډ ړ
.¸و´ وایپ ي´اول,= ونای-ا· د »ه -ری-ب وا ریبدت ،ه-تاس تنا~ا ،تلاد= ېړ
دا%%م د%%ن ا د 5ونا%%A د Jا ا وت!ی<%%;ت د و%%=<Qم د ه+<ه هپ دن د و د ک ‰اnA هپ 5ا06ناغ7ا د 2 @ ړ ې ځښ ې
هن ی ړ څ
وا هدانن~ ننیه هل×ه هپ ونای-ا· ه-ی د ، ´ ودا~ ایوا هوا وا وی´ر, ووا هپ ¸ونا· د ’او وا وتلی×~ت د و~×=~ د څ ځښ ې څ
د ´ .ا= ¸ی= هپ .,وش ر´‡ ,دن درو~ , نا یه ې ړګ ځ څ هی-انن-· ه-ی د نن´ هنن=رب هوننی هرننه هننپ .ی×نن~ت د ونن· ځښ ې ې
د وا ونای-ا· د ¡ -اف- ه·ه .,وش ,دن »ه تعنا~~ »و´ ه ا هپ ¸و د ونای-ا· ې ړ ډګ هی-ا-· نا ¸رادا د و· ېګ څ ې
ه-ی رهانن=لا _ل= -عی .,و´ هن -ی×فت -~ رت ه-یران وا د ،¸د يل=ار ´ ¸ونا· هپ هرا,ل و×نوو´را´ د ځښ ې ځ ېځښ ې
د هرس ودولرد هپ ونوتف- و=د د يش ,`و´ نای-ا· ې هی-ا-· نن=د د ه نرادنن~ه .يننش رر-~ ´ ونوت~پ هپ و· ې ګ ې ې ې
هننپ رونن-= و د ،¸ ننی´ .دیل ¡ ه نر ، ´ .~= هپ و= .يش ,`دیسوا »ه ي×نوو´را´ ¸رادا و· ځښ ږ ې ګ څ ې ېځښ ې
هی-ا-· نب وا ه نر~´ ارون= ن´ هلن~لس هنپ ون-تار~ د رادا د وا ونننوناوید ،ون~×=~ ، ~×=~ رتس د ، ´ هو· ې ګ ې ې ې ې ې
د ´ »ا ¸ ~ول هپ ¡ هد هرت+ب ¸ ی´ ر×· .,د ه-سا-ت ې ګ ړ ې ږ هی-ا-· هننل ن¡ ¸و=-ننسو هنوریبدننت ننساد تننسایر ونن· ې ې ې
نن´ داوننیه ننساد هننپ .يننش هننت -~ ار -سا-ت ي~´ -~ رت ونای-ا· ه-یران وا ه-ی د ´ هرادا هلو هپ ی =~ ې ې ځ ځ ځښ ې ټ ې ې
هننپ ،¸و ونن= ی ه=رب هیول هوی وا ،¸د دو=و~ هنو~×~~´ وا =ش يلی~ا· وا ¸ی-لو تای¸ ارو= ¡ ړ ېځښ ې ېړ ې ټ ې ې
´ ر=ن هپ هنودرو=رب يند~ت ¡ ´ -رو- ه·ه هپ ¸' .,دن و هی=وت د _لاوت~ن ونای-ا· ه-ی د ´ و~×=~ ې ې ې ړ ځښ ې
هپ ي~یلاپ ™یع-ت ت-`~ د وش ,`و´ ،¸و هی-ا-· , ~وننل ونن= ،و ´ لپ وا _ر= ه ا هپ ونای-ا· ه-ی= د ´ هو· ړ ړ ې ړ ښ ې
.يش .یپ ،¸ یسا~=ا هرس -دش هپ ی _لاوت~ن ¡ ه= .و نا هل تی~-= د دیاب »ا ږ ې ې څ ډ ګ
2 k هپ 5ا06ناغ7ا د هیˆاnA ه ن و د ک هوA ډ ځښ ې
هپ داویه د ه نو و د ، =~ هل ونو وپر وا وری~ش د ډ ځښ ې ټ هی-ا-· نن´ ولنس هنپ رونل وبا´ نای-ا· ه-ی ، ´ هو· ې څ ې ځښ ې
وننن هنن× .ي ار هن »ه ´ ه-سا=~ هپ .و نا د ¸' ری~ش اد .¸و و= ´ ولس هپ ,ش نا-=-ت~~ وا ن`اونرا وا ځ ځ ې ډ ې ړ ې ږ ې ې څ
.¸رل را×پ هنرل~اپ ¸د=
هپ .و نا تی~-= د ری¡ ه´ ډ ې هی-ا-· و·و-= د و·ه د ،هت تلاد= _سرس` ر~· ه=د د وش ,`و´ ،يش ‰ی-=ت ´ هو· ې
هپ وا ، دا=ا د ې هی-ا-· و د ¡ هتری¡ ون هن ه´ .و یسرو هت =و~ ودی´ ¸~ ا د و د -لو د دناب و· ځښ ې ږ ې ډ ډ ځښ ې ټ ې ې
_نل= نن¡ د هنل هرس .¸رلو هی=ور وو ه-یران د هب ¸-ن ه~´ا= ´ ولو´ ه ×یرپ هپ ،¸و´ ×یرپ ه-یران ,ا رپ ې ې ې ړ ېړ ځ
ودراونن~ ونن-ی هپ ¸' .¸و-ل= ار هن ¸اد-¡ رواب وا دا~ت=ا و د ر ~ ،يشو =~ هل ¸ونا· د دیاب ×یرپ رها=لا ځ ځښ ګ ې ېړ
هننل »رننش د وا ,ادننی´ ي~ن »ه -ارت=ا ه وت ه~س هپ »ر= هپ دنا و هپ ي-ا· ه-یران د او= هل د ´ ېځښ ګ ې ړ ېځښ ې
وا -وانن-· نن´ -رونن- د هپ .¸و´ هرو= ایتپو¡ ,ا رپ -ارت=ا د وا ,`و´ ي~ن -ارت=ا ه وت هدا¸' هپ هل~ا ې ې ځ ګ
.,د , ~ین تلاد= ړګ
د ک ولوک 8دنو: هپ ونوBC د و د ای4 هریت هپ ا و<+: د w &لا ې ځښ هیˆاnA ه ن وA ډ ې
هی-ا-· ادتبا وا و~×=~ -ا-یتسا ، ~×=~ رتس هل هو· ې ې هی- يتلود د .,د ¸´ر ’اول,= وی تلود د و= ه= و~×=~ ړ څ
د هر=ن هل -ی×فت د وواو· د ´ هل~لس هپ و-تار~ ې هی-ار=ا د ¸ونانن· يننساسا د .ي ار نن´ رات´ هپ و· ه---~ وا و· ځ ې ې ې
د ، =~ هل دا~ ~لش وا .س وی ې ې ې هی-ا-· هننپ تلود د ¡ ,د .~اش رو= وو=د و·ه ولو هپ ´ تی=ل- هپ و· ې ټ ې ې
ي-ی-= د .و~ش
10
ي~×= ای
11
ي=د~ د او= هل و-ا=شا
12
هیل= ي=دن~ ای
13
د »نس هرنس وننو~×= هنل ¸ونان· د -نی= هنپ
.يش ه~ا·ا دنا و هپ ~×=~ ې ړ ې
¸ننیب ،ونونانن~ر· ينن-ی--ت ،ونن-یناو· د هرننس ¸ونا· يساسا هل ، =~ هل هدا~ ~ت~یو وی ولس وی د ¸ونا· ه=د د ه نراد~ه ې ې ګ
هننل ¸ونان· د رین~فت و·ه د وا ه-ت و= هپ و~´ا=~ ای ت~و×= د . ی ت-با=~ د ونو·ا`ی~ يلل~لا ¸یب وا ودهاع~ .ودلا ښ ړ څ
.,د تی=ل- ~×=~ رتس د »س هرس ونو~×= ې ې
و ننب د .هد نن´ ه نن×´ »ننه ¸نن~ل انن-· د هنن= ننل~= ·ه هل وا ونودا+ن ولو د دا~· ¸رادا _ارپ ´ ¸ات~نا··ا هپ ډ ېړ ړ څ ې ې ټ ې
هرننس .¸ ننی´ .دننیل ´ ها تسد يیا-· هپ ¸ات~نا··ا د لیب هری~ش ب ونولو ورون د دا~· د وا ¸لت=ا ،ولت~ی=ا ږ ې ګ ېګ ې ډ
تنانی= هنل ن´ تنان~ا هنپ وا ولت~ی=ا و ب هل ´ ه·ه هپ وا ¸و´ ´ ت=و هپ رر-ت د ی ¸ای-ا· ¡ ول ·ه هل ې ډ ې ې ې ې ېړ ې
.هد ,وش .دب را´ ¸دا= هوی هپ تنای= وا .ت~ی=ا ب ،¸ ی´ _-~ ه= ېډ ږ څ
تی=ها 5 د و د ک ‰اnA هپ w @ ډګ ځښ ې
هپ ¡ ´ -رو- ه·ه هپ ېځښ ې ې هی-ا-· .ننب اننی هوننی هننپ نن¡ ¸اننیر= وو=د و·ه د ،¸رلو رو-= ´ هو· ېځښ ې ې
¸وتننش وناینن-ا· ه-ی د نن´ و~´انن=~ هپ .¸ ی´ هرس رت ه وت ي -~ .,= وا هرت+ب هپ ،¸رل تلا=د ×پ .×ش ځښ ې ږ ګ ځ ېښ
هریبرننس .¸ ´ ول هنوتی·ر= وا هنوترا+~ .,= هرس وت´ ه رتس هپ ‰~~رس د هت و·ه ¡ ¸و´رو -šر= هت و ړ ړ ګ ې ځښ
: ·ه رپ ې
10
¸ا=شا ي-ی-= ¸و ي×نودولرد تیلها ي·و-= ,~ب د ¡ ¸ا~´ ه·ه .و .¸و _و-و~ -یل×ت وا ‰= د ¡ ه·ه ·¸=ش ي-ی-= ړ ې ټ ې
.يش ,ادی´ .ری~ش
11
ساد وا ی ه=رب هوی ای تلود ،ه-لو ،ت´رش ،ه~س¸~ ه×ل .¸و _×نودولرد تیلها ي·و-= د ¡ ¸=ش ¸و-ع~ ·¸=ش ي~×= ې ې ټ ې
.رون
12
.¸ او= ه= ¸=ش .ب هل ‰= .,= ´ رو-= هپ ~×=~ د ¡ ¸=ش ه·ه ·ي=د~ ړ څ ې ې ې
13
.¸ ی´ .ت و= ‰= ه= رو ´ رو-= هپ ~×=~ د ¡ ¸=ش ه·ه ·هیل= ي=د~ ږ ښ څ ې ې ې
- ,ونن=د د هرننس ولوننسا~=ا هننپ تننی-~ا د وا ناننس' هپ ه هنروت .¸ یلی`~ت ه وت ه هپ تی~´ا= ¸ونا· د ۍ ځښ ږ ګ ښ
·¸ونایب دنا و هپ ي-ا· ه-ی د -ا=و-و~ پ دنو ا ې ړ ځښ ټ ړ
- ·¸ ی~´ ایتنوش -ت~ی=ا ه وان د وا ولتار د دن` ¸ی=ا رت ه-یران د ږ ې ېټګ ړ ې ې
- د وا ي ار هت -~ .و نا يتی~-= ځ ځ ډ هی-ا-· و د -اب هپ يلاوت~ن د ونای-ا· ه-ی د ´ ها تسد هپ و· ځښ ځښ ې ګ ې
·¸ ی´ _·ر تیا×ش ږ
- ., ی´ ’رد ه وت ه~لاس هپ هنو´ر=~ نروت د ږ ګ ېځښ ې
.هد هدننند ه=رد ~ول ~×=~ ره وا ي-ا· ره د .و´ ¸دنو= تلاد= د وا .و´ يلپ ¸ونا· د ¡ هد و نودای د ۍړ ې ې ې ړ ې
رونن-= نن´ هنن~×=~ هننپ يننش ,`ونن´ نن¡ ´ يلاوت~ن هپ و-ا=شا و·ه د ,`و´ ي~ن ه~×=~ یه وا ي-ا· یه ې ې ې څ څ
د نن~×=~ د .ونن´ ت=انن-· نن·ه رپ وا .دی´ .-~ ×یرپ د ~×=~ د او= هل ورول د ,و=د د .¸ ´و هل-ی· ¸رلو ې ې ېړ ې ړ
_×نوت و= هع·ار~ هت ~×=~ هتروپ يش ,`و´ ،¸رل هنو ت=ا-· ,رول ره ری¡ ه´ .,د =رش _ن ~ول ل-ی· ښ ې ې ړ ې
.يش
.,د _-~ ¸ایت~ا وا ™یع-ت .و ره -~ رت و=ا-تا د ¸ات~نا··ا د :يیاو ´ هدا~ ه~ت~یو هود هپ ¸ونا· يساسا ډ ځ ې
هننل وا ،¸د ¸وانن~~ دنننا و هننپ ¸ونانن· د ¸ا=شا .و :يیاو ¸ا`ی~ يلل~لا ¸یب ونو-= يسایس وا يند~ د ه نراد~ه ې ړ ټ ګ
.¸رل ¸ا-=تسا ¸وا~~ تل~ د ¸ونا· د هترپ ه= ™یع-ت ¸ار ره ړ څ
د ننی _ننلاو »ر نن¡ نن·ه رننت ،يش ¸ر· ها- ب ¸رل ‰= ،¸و ¸روت -ا×ترا هپ »ر= هوی د ¡ ’و ره - ې ګ ې ې ګ ې ې څ
.يش هنا ور =~ هل ¸ونا· ښ ې
روننت .و رننه د دنا و هپ ه·ه د ¸رل ‰= ¸=ش ره :¸د يل=ار ´ هدا~ ه~~لراو هپ ¸ونا· ه=د د ه نراد~ه - ډ ې ړ ې څ ګ
.يش ¸~=رب هرس ایتلو نا هروپ هپ ه= ونو-ی~-ت .·ا د= هل ´ رت هپ تی-`ت د ډ څ ې څ
هننپ هرننس .ینن-فت هننپ وا هر¸ رننت ر¸ ،¸ ننی´ .ونن´رو ت-~ن هت ه·ه ¡ ه= تل= وا تیها~ هل روت ه·ه د ¸رل ‰= ږ ې څ
.يش ,ا ´ ر-= ،يش هوپ رپ ه·ه ¡ هب¸ ساد ړ ې ې ې
، نودنن- ر وننش هس` رت رو¸ هپ ه= ¸=ش .ب ای »+ت~ هل ¡ ¸د يل=ار ´ هدا~ ه~شرید هپ ¸ونا· يساسا د ې ګ څ ې څ ې ې
.¸رل هن را-ت=ا -دا+ش ای رار·ا
د . ,ادننی´ .وننین ينن~ن دن` را~· ي~~= ای وا ي=ور ¸ار یه رت ¸ا~´ ¸~×ش :يیاو هدا~ ه~ -پ وت'ار=ا يیا¸= د ې څ ځ
.¸ ی´ .ت~ی=ا ´ ا-· هدا¸' هروپ هپ نود- ر ¸روت وا ¸~×ش ږ ې ې ګ څ
¸ا ه~انن+تا -ونن~-~ هننل »ننس هرس ولوین هل ¡ ¸رل ‰= »+ت~ :¸رل ت=ار- ساد هدا~ ه~شرید وی ¸ونا· يساسا د ځ ې ې
.يش ر-ا= ´ ه~×=~ ،ي´ا ی ¸ونا· ¡ ه-ند دو~ ·ه د وا ¸ ´ ر-= ې ټ ې ې ې ې ړ
_·اد~ د ¸روت ای ¸~×ش ری¡ ه´ : ¡ ¸د ¸وش .یو ´ هدا~ ه~~لون هپ ¸ونا· د وت'ار=ا يیا¸= وت·¸~ د و~´ا=~ د ې ې ې
.¸ ی-ییعت ه وت ای و هپ .ی´و _·اد~ هرا,ل و·ه د ،¸رل هنو ¸اوت يلا~ ولو~اد=تسا د .ی´و ږ ګ ړ
هننپ ن¡ _×نودیننسوا رننه داوننیه د د نن¡ ي ار ¸` هننپ هلیاننپ ساد ه= ¸ا`ی~ دای هل وا ودا~ هل ونونونا· ودای د ې ې ې ځ ې څ
ه~×=~ ای ي-ا· ری¡ ه´ .¸رل ‰= -ت و= تلاد= د ،¸و ,وش »ل= رپ او= هل ونا~´ و-~´او د ای وا و~×=~ ې ې ښ ې ځ
دنننا و هننپ ¡ ¸ا=شا ه·ه ،¸ ×ن تیا=ر داو~ وا .و-ا ¸ونا· د ´ ¸ل¡ هپ هرس ¸رول هل ,و=د د ای ¸روت هل ې ړ ې ړ ې
ه نرادنن~ه وا ودا~ و=د هپ ¸ونا· د .يش ي×نوت و= تلاد= د وا ¸ ´و تیا×ش يش ,`و´ هد وش هنو =رس ی ګ ښ ړ ې ړ ې
د و رننت ¸ونن´ هتننسر~ هرننس وننلاو-=و هننل نونن~¸ .دیهوپ ودند وا ونو´او هپ و~×=~ د ´ ونوتی`و وا ویلاو~لو هپ څ ږ ې
.¸ ´و هدافتسا ه= رو وا يش ر-= ه= ونوت~د= هل ونای-ا· وا و~´ا=~ ړ څ څ
هن ): هتارپ رس رپ ر> د 5 د و د ک ت وW هپ تمو<C د .u ډ ې ډګ ځښ ې ښړ
- · -هر· تاپ هتسورو ™یع-ت د دنا و هپ و د وا يتا-` ب يسایس ·_لاوت~ن تی-~ا د ګ ې ې ړ ځښ ې
- د ه×ل هرا,ل ونو×ل~~ وفلت=~ د ·_لاوت~ن ¸ا را ¸ینوو ي-ا-ت=ا د ګ ښ هی-ا-· ·هنوردا´ و· ې
- ·.دی´ تاپ .ا= .,= هپ هسوا رت .ی×~ت وا ت و= هلو نا ان ¸یدود وا يناو=پ د ها تسد يیا-· د ې ښړ ډ ګ
- ·هنو او هت و·ه وا -وتیدنو= هن ونای-ا· د ښ ګ
- ·_لاوت~ن تی-~ا يناور د وا ,ا ودیسوا د ،ولیسو ،وینادو ¸رت·د د ·-انا×~ا دود=~ وا –اع~ ي·ا´ان ځ
- ·دا~· ´ ها تسد يیا-· هپ ې ګ
- هت ونو´او وفلا=~ هرا,ل .-· وا .= د وو=د ودنو ا د ´ و~یس هپ وا ،دا~ت=ا هن دناب ها تسد يیا-· هپ ځ ړ ې ې ګ
·هع=ار~
- .هرس و-هو ¸` ویندناب وا وی--ند هپ .دیلل=ا ´اول,= يیا-· د ۍ
هنزیدنا ا ر> ZC د ړ ې
- ·تی-~ا يل·ش وا ي~و~=
- ·.وربارب و=یارش د .ی-=ت ي-ا-ت=ا وا ¸ر-= د
- ·را´ هرا,ل ولو´ ¸دنو= د وینرو´ د و·ه د وا ونای-ا· د
- ·.وربارب وتانا×~ا وا و=یارش د را´ د ´ ونوتی`و وا و~یس هپ ې
- ·ه¸را-~ هرس دا~· هل ´ ها تسد يیا-· هپ ې ګ
- ·ت -ی ~پ ` ´اول,= د ښګ ټ ې ۍ
- 8 هنو¸ی -ل ډ
:ا-· ه=~د »لسا رت
هننت ونارای وه وا ونننا¸¸ع~ ولی-· وا وینرو´ د هرا,ل ول-ی· د و =ش ول,= د و×ل= هب ´ ونووا پ وی ~ول هپ دنو¸ د ښ ړ ې ړ ړ
لو´ هل-ی· =ن` وا =ش ¸اسا هپ بر=ت وا هوپ ي-~ن ل,= د ,و·ه .هل ´ هع=ار~ ې ې ېړ ې ې ې ړ .
»لسارد- هپ ا-·
ي~لسا د ´ هنا~¸ هپ ت·ل= د ¸ر ر~= -ر-= د..وش هت -~ار ه= ت-س وا ¸'ر· هل »ا×=ا وا ¸یناو· _~ا= ې ځ څ
.هوش .را,سو هت ونا~´ ورون هترپ ونایلاو هل وا هوش هلیب هت~و×= هل ا-· هرس ایت=ارپ هپ ونوداویه
´ ¸ات~نا··ا هپ ا-· ې
د وا نن´ ونن=رب و یدیول وا يبو-= هپ داویه د و= ه~تن -ا~ولع~ ¸ا= ه ا هپ ا-· ه=~د »لسا رت ´ ¸ات~نا··ا هپ ې ځ ړ ې
وا ¸رادا نن´ رنن-= يناننساس هننپ ..دننی´ هرننس رت =~ هل ا-~ی هد¸~ د واین وا ا-· ´ و-لو يتشدر¸ هپ ¸اسار= ې ې ې ټ
ينن-ا· وا ،(رواد ) هننت ينن-ا· نن´ رنن-= د هننپ ..دننی´ .ونن´رو .و ي`اری~ هپ هت وینرو´ و-ی هنو---~ يیا-· ې ې ډ ځ
د .وو ¸ ن= وننینرو´ ينان=ور د `ونن~ع~ هننب ¸ان~´ هنن=د .¸د ¸ونش .ننیو ( ¸اروداد ) ای ( روداد ر+ش ) هت -ا--لا ړ
ه ب -ننسوا وا ه نن´و هدو ورو ورو هرنن=ن ينونانن· وا يت و= هل ´ ونررود وفلت=~ هپ ورا¡ يیا-· ¸ات~نا··ا ڼ ۍ ړ ښړ ې
.ه ´ هل,= ړ
¸ونا· وتلی×~ت وا تی=ل- د و~´ا=~ د وا ¸ونا· يساسا
وا »´انن=~ -ا-یتننسا د ،ه~×=~ هرتس ´ و· د هپ .,د ¸´ر ’اول,= تیرو+~= ي~لسا د ¸ات~نا··ا د هو· هییا-· ې ې ې
.¸د ل~اش ~×=~ هییادتبا ې ې
:ه~×=~ هرتس ¸رنن~~ ونن· هییانن-· د داویه د وا ¸رل ¸ = ه+ن ¡ ,د ¸ا را يلا= ودر رت و· يیا-· د ې ړ ې ګ ګ ې
.هد هرسرو
: ~×=~ -ای-تسا د ې ¸ = يیا-· وا ،¸ار~~ ونوناوید د ،¸ییر ~×=~ ه=د .يش ,`دی و= ´ تی`و ره هپ ړ ې ړ ې
.¸رل
: ~×=~ هییادتبا ې :¸رل ~×=~ هییادتبا ه=د ه~×=~ هره -ا-یتسا د ې
- ه~×=~ هییادتبا ¸´ر~ د ونوتی `و د
- ه~×=~ هرا,ل ونا~وشا~ د
- ه~×=~ هییادتبا ر ادوس د ۍ ګ
- ه~×=~ هییادتبا لاو~لو د ۍ
- ه~×=~ هییادتبا ولاو=ا هی-=ش د وا
ه~×=~ هییادتبا لاو~لو د ۍ
،¸و هن ه~×=~ هییادتبا ¡ ´ ویلاو~لو و·ه هپ .¸رل ¸ = هود هر`´ا د= وا ¸ییر وی ه~×=~ هییادتبا لاو~لو د ې ې ړ ۍ
.¸ ی´ رو= هعیر‡ هپ ونای-ا· ویرد د دناب وی-· هپ ږ ې
یکرپ l پI څ ږ
ه ن د ک 5ا=لراپ هپ 5ا06ناغ7ا د ډ ېځښ ې

فده
و·ه د وا ي~و~ هر` هت ¸ا~لراپ ه نر ¡ ¸و´ هد¸ _´ر, اد ګ څ ېځښ ې څ
.و´رو ,واهوپ هت و .هد ه `و ونورایع~ وا ونو ~-ب و~و´ هپ ه نو ځښ ړ ټ ډ
د وا ¸د يلدولرد -´ا ينا~لراپ ´ ونووا پ و~و´ هپ ¸ات~نا··ا ¡ ¸ ی´ ې ټ ې ړ ې ږ
د .هد , ´ هس` رت -وتی = ¸ا~لراپ د هرس و-یر= و~و´ هپ و ¸اتسا و ړ ړ ې ځښ
ه ا هپ وا ¸ ی´ هعلا=~ هنوریپوت -وتی = د و د .ا+~ ¸وا وا او=پ ګډ ږ ړ ځښ
وا دند ~و´ ´ ¸ا~لراپ هپ = ه-ی ¸ا~لراپ د ¡ ¸ ی´ ې ې ې ېړ ځښ ې ږ
هپ ا-س وا ر= ي~لو د -عی ´ ¸ا~لراپ هپ ه نراد~ه .¸رل هنوتیلو¸~~ ېګ ې ې ګ
.¸ ی´ هنودای ورا¡ ور` د -ا-تنا وا -ا=تنا د و د ´ ونو~ل=~ ږ ځښ ې
2 S هbeیرات 5ا=لراپ د ک 5ا06ناغ7ا هپ ې
هل `Œ`· ل -ا و= ای و ،هل=ار هت -~ اروش يل~ ن ~ول ¸ات~نا··ا د ¡ او=یدپ ار ه= .ا´ ¸یر~ل ¸ر=ه ځښ ځ ۍ ړ ې څ
هوی »ه هت ¸ل=~ ا-س د ه نراد~ه . و هن تای¸ ه= و-ت هود ای وی هل »ه ای وا دولرد هن ¸وتش ´ اروش يل~ هپ ګ ې ې څ ې ې
¸و د و د ´ اروش يل~ هپ .دولرد هن رو-= و »اپ د ´ اروش يل~ هپ و·ه . لدی´ -ا-تنا هود ای ډګ ځښ ې ړ ې ې ېځښ
.هدی´ هن را´ و »اپ د هرا,ل ¸و~س د ړ
تیلاع· د ¸ا~لراپ د داویه د ¸و هپ اروش يل~ يبا=تنا -سوا د _یرات ډګ ۍ `• -´ا ه=د ي-ی .¸رل دای هپ رود ې ټ ځ ې
:,د .و دن` هپ _یرات ونوتیلاع· ينا~لراپ د ¸ات~نا··ا د . و يبا-تنا ا ع~= ´ وی ~ول هپ ډ ې ې ې ړ
·هرود ~ول ۍړ 1310 - 1312
·هرود ه~یود 1313 - 131Š
·هرود ه~یرد 1316 - 1318
·هرود ه~رولڅ 1319 - 1321
·هرود ه~ -پ ځ 1322 - 1324
·هرود ه~ ,ش ږ 132Š - 1327
·هرود ه~ووا 1328 - 1330
·هرود ه~تا 1331 - 1333
·هرود ه~+ن 1334 - 1336
·هرود ه~~ل 1337 - 1339
·هرود ه~~لووی 1340 - 1344
·هرود ه~~لود 1344 - 1347
·هرود ه~~لراید 1348 - 13Š1
·هرود ه~~لراوڅ 1367 - 1370
·هرود ه~~ل -پ ځ 1384 - 1389
·هرود ه~س ا,ش ړ 1389 د ¡ - ې `Œ^° .يش هرسرت هب ه~ت~یو هووا هپ تشای~ ¸ و د .ا´ ې ږ
ه:ر4 ا ه ن و د ک ونونا=لراپ ویناوeپ هپ 5ا06ناغ7ا د ډ ځښ ې
.دولرد رار· ´ هیشا= هپ ل'~~ ¸و د و د ´ ونوتیلاع· هپ اروش يل~ د ، ´ ورود ویناو=پ ولو هپ وبا´ ې ې ډګ ځښ ې ې ټ
) ´ و-´ا هپ رود ~~لود د ې ټ ې ې `ŒŽŽ • `ŒŽ€ هود هل .با´ د دا¸ -تار اتیهانا ¸~ری~ وا ر×بوبا هی·ر ¸~ری~ (
د او= هل هاش رها= د~=~ د ’درو يت~-= ه~و-ع~ وا يیا¸رون ار-´ . وش لایرب ولت~ی=ا ,ار هپ ه= وی=ان ې ۍ څ
د وا و هل داویه د ¡ رو-= و د ه وت هپ ت و= »=-~ هوی د ر ~ . وش -ا-تنا هت ¸ل=~ ونای=ا ځښ ې ځښ ګ ښځ ګ ې
.دولرد هن ¸وتش ،¸ ´و -وتی¸اتسا ه= و¸نوتس هل و·ه ړ څ
د ،وو ´ ’او هپ •ا -ی=ن رت´ا ¡ ت=و ه·ه ، ´ ویتسورو هپ -~´او د دنو -یتار´و~د د ‰ل= د ې ډ ې ې ۍ ګ
هرس رت »ه -´ا ينا~لراپ ´ - هپ ولو´ ل= د وواو· ونو رد د تلود د وا ولو´ هلا=رب د تیرو+~= ې ټ ې ګ څ ګ ې
هل را´ رود ~~لراو د اروش يل~ د ه وت د هپ وا وش ې ې څ ګ ې ې `Œ…€ رت ه= څ `Œ€· د هپ .دنو~و »اود روپ ې ې
¸ی=ا د ونو~ار ورپ يب¸= د ¡ دنو~و رو-= و ری~ش وی ´ ا-س هپ »ه وا ه ر= ي~لو هپ »ه ´ هرود ې ګ ې ځښ ې ګ ې
.و~نو تیلاع· ¸ی= ا ره هرا,ل ولو-یو-ت د و-یناو· د ه ا هپ و د =و هل ړ ړ ځښ ې
X ت وW اروI ي+م د 5ا06ناغ7ا د . ښړ
د داویه د .ه ر= ونار~~ وا ه ر= ي~لو :هد ه و= ه= ونو~ل=~ هود هل اروش يل~ ای ¸ا~لراپ ¸ات~نا··ا د ګ ګ ړ څ
هپ ¸ا را ي-ی--ت رتس د اروش يل~ تلود ¸رو+~= ي~لسا د ¸ات~نا··ا د ، =~ هل دا~ ~یایتا وی د ¸ونا· يساسا ګ ې ې ې
يشو »اپ دیاب هت ي× د .¸و´ ي هد-یا~ن تل~ .و د وا هد هیودنرا× دارا د و×ل= د ¸ات~نا··ا د ه وت ټ ې ګ ټ ښ ې ګ
هیول ¡ ´ .ا= ساد هپ ·هد هیودنرا× دارا د و×ل= د ه وت هپ ¸ا را ي-ی--ت د اوی ه ر= ي~لو ¡ ې ې ې ښ ې ګ ګ ېځ ګ ې
=~ هل ¸ونا· يساسا د ه ر= ي~لو .هد وش -یرعت هیودنرا× دارا د و×ل= د ه وت ه¸یلو هپ ه ر= ې ګ ې ښ ې ګ ټ ګ
†•· ¸رد د ¸ونا· يساسا د .¸و يبا=تنا ¸ = ه=د .و ،-سا-ت هپ ¸وفن د ¸و= ره د ¡ ¸رل ¸ = ړ ټ ې ې ې ړ
د ´ هدو~ روپ و رو وتی,ش رت ه= وشرید هل ه=~د ودی~ت= رت رود د ر= ي~لو د ، =~ هل دا~ ~یایتا ې ې ځ څ ې ېګ ې ې ې
د ه ین ~ول هپ ا -¡ د .ا´ » -پ د هرود را´ د ر= ي~لو د .¸ ی´ -ابا=تنا وی = د ر= ي~لو ټ ۍړ ښ ګ ځ ېګ ږ ړ ېګ
هپ دیاب لی´و ه-ی هود ه ل رت ل ه= تی`و ره هل .¸ یسر هت ,اپ هتسورو ه= ¸ل=ا د و=یتن د وتابا=تنا ې ځښ ږ ږ څ ږ څ
.¸ ´ هس` رت -وتی = ´ ه ر= ي~لو هپ .و ي~ت= ړ ړ ې ګ ډ
:¸ ی-ییعت وا -ا=تنا يساد =~ هل دا~ ~یایتا رول د ¸ = ا-س ای ر= ونار~~ د ږ ې ې ې څ ړ ېګ
ه وت ه¸یلو هپ .هرا,ل ونول´ ورول د ،-ا=تنا هپ اروش =وبر~ د ¸ت وی ه= وی = هل اروش يتی`و ره د - ګ ټ څ ې څ ړ ې
·¸ا~´ –رید رولڅ
ونول´ ویرد د ،-ا=تنا هپ ونا اروش و=وبر~ د ،¸ت وی ه= وی = هل ونا اروش د ویلاو~لو د تی`و ره د - ګ څ ړ ګ
·¸ا~´ –رید رول ه وت ه¸یلو هپ . ·هرا,ل څ ګ ټ
هل داویه د ¸و هپ وی¸اتسا و-ت وود د ونای¡و´ وا و-ت وود د و-یبویع~ وا و-یلولع~ د ¸ = ه=رب ه~یرد تاپ - ډګ ړ ې
رو+~= د هرا,ل ونول´ و -پ د ه= ونا~´ و×نورل هبر=ت وا وری-= ځ څ ¸ی-ر ه= _و~=~ هل ود د .¸ ی´ .´ا او=ل څ ږ ټ
.¸ یسر هت وو هود ولس وی هری~ش ي=و~=~ وی = د ر= ونار~~ د .¸و ی ه-ت ¸لووا -عی ی يیا~ین ږ ړ ېګ ېځښ ې ې ې
ره ¡ ¸رل ¸ای~-~ هود وا ¸`ایتسر~ يبا=تنا هود »ه وا ،¸رل ¸ییر يبا=تنا وی هرا,ل رود لو د ¸ل=~ ره ې ې ې ټ
.¸و ت=وبونوت~د= وا تل~ ي×ل~~ هپ ¡ ¸رل نا ¸رادا وا ا~ن`اراد هنو~ل=~ ه اود .¸ ی´ دید=ت .ا´ ې ړ ې ېګ څ ړ ږ
د .يیایب _~ رپ را¡ نا ¸وی~ی~´ ره .¸رل هنونوی~ی~´ هنو~ل=~ ه اود ¸ا~لراپ د ´ .ا= ¸ی= هپ ې ېړګ ځ ړ ې
ي=ار= ساد وا ¸ ی~ی=-ت »س هرس ت و= وا ووایت ا هل و· يیار=ا وا تلود د دند وا ری~ش ونونوی~ی~´ ې ږ ښړ ړ ې ې
هپ ¡ ¸رل هنونوی~ی~´ ¸لتا ه ر= ي~لو .¸رلو -سا-ت ¸یع~ هرس ورادا يتلود هل هولپ ¸را´ هل ¡ ¸د ¸وش ې ګ ې
:¸د ه وت دن` ګ ې
` ،¸وی~ی~´ ورا¡ يلل~لا ¸یب د •
† ،¸وی~ی~´ رادا ¸یی ه~یس د وا ت -ی د ونود=رس د ،تی-~ا ينرو´ د • ې ې ښګ ټ
Œ ،¸وی~ی~´ =دوب وا ورا¡ يلا~ د • ې
Ž ،¸وی~ی~´ ویلاورا وا ایت=ارپ ¸را ،وتاربا=~ ،وتل-او~ د • ښ ښ
• ،¸وی~ی~´ ایت ,~ب -×~ وا ورا¡ ي=ا·د د • ړ ۍ ځ
… ،¸وی~ی~´ ¸را-~ د هرس دا~· ي·ل=ا وا وتار×~~ ،و´وت يی ه~ن هل • ې
€ ،¸وی~ی~´ يیا-· وا يلد= •
^ ،¸وی~ی~´ رادلا~ وا نر´ ،ایت=ارپ د ویل´ د ،ونونا~¸اس يت~و×= ری= ،دا-ت·ا يل~ د • ۍ ې
° ،¸وی~ی~´ و·و-= د ر~ب د وا -لو يند~ ،ورا¡ د و د • ې ټ ځښ
`· ،¸وی~ی~´ و نو´ وا وینرو´ د ونادی+ش د ،و-یبویع~ ،و-یلولع~ د • ډ
`` ،¸وی~ی~´ ودیروا د ونوتیا×ش د •
`† ،¸وی~ی~´ .ایریپا¡ وا و~ری¸ يعی-= د •
`Œ ،¸وی~ی~´ را د ه= ودی´ يلپ هل ¸ونا· د وا ¸یتفت ¸¸´ر~ د • څ څ
`Ž ،¸وی~ی~´ ورا¡ د ¸ی--ت د •
`• ،¸وی~ی~´ ونو¸ایت~ا وا -وتیدنو= د ونلی´و د •
`… ،¸وی~ی~´ ورا¡ د ویوش هیا ب وا ولاو ´ د ،ولیا-· ،ونای¡و´ د • ځ ې ډ
`€ ،¸وی~ی~´ و ´ هد¸ و ول وا -راع~ ،ورا¡ ي -هر· وا ي-ید د • ړ ړ ګ
`^ .¸وی~ی~´ ر را´ وا را´ ،وناناو ، ن¸ور يندب ،ایت=ور د • ګ ځ ې
.¸رل هنونوی~ی~´ هترو هت د ه ان ه »ه ه ر= ونار~~ ې څ څ ګ
ای0)مزیغا 5و0I د و د ک ه رW ي6ل هپ w &لا ځښ ې ګ
:ي ر .~` ونو ار هت ¸` دن` د رو-= و د ´ ¸ا~لراپ هپ ځ ګ ړ ې ځښ ې
• .¸ ی´ ¸دنو= ¸و يل~= وا -وت ه ا ¸ا هپ ،.دیتای¸ ووایت و د ،.و نا يتی~-= ږ ډګ ډ ډ ځ ړ ډ
• .¸ ی´ يل~= هرا,ل و ولو د داویه د ه“´ ه=ارپ هپ هنورایع~ يلل~لا ¸یب و·و-= د و د ږ ځښ ټ ځښ
• ایتناس' ´ ولو´ ¸و هپ ونو=ن وا و د ´ ورا¡ و¸ی-لو وا يل~ هپ ¡ ¸یناو· ساد ې ډګ ځښ ې ټ ې ې
.¸ ی-ی-عت وا -یو-ت ،_ر= ،يلوار ږ
• د ،¸د ل´ا ی = ه-ی اروش يل~ د ¡ ×ی ا -~¸ی=ا هرس ونو=ن وا و و·ه هل ې ټ ې ېړ ځښ ې ې ړ ې ځښ
..ت~یا رای¸ هرا,ل ولو´ _·ر د و·ه د ه= ور` ولیبلیب هل وا .ولو ار ووایت ا وا و-ت و= د و·ه څ ټ ړ ښ
• هپ تسایس د وا . و ه -~ هل ی=ور د- د ،را´ هرا,ل ربارب د وو ه-یران وا و د ړ ځ ې ېځښ ۍ ځښ
..دیسوا هنو~ن ´ وتا~س¸~ يبا=تنا هپ »ه وا ´ ر ې ې ګډ
• ·.دی´ ¸ وایپ -وت ه ا د ¸ا هپ ´ -~ هپ و وا ونو=ن د داویه د ړ ډ ډ ځ ې ځ ځښ
• ·.و-ل= تل~ د -لو يند~ د وا ونونا~¸اس د هرا,ل را´ د ه هپ و د ړ ې ټ ډګ ټګ ځښ
• هل وا . وار هت -~ و لیب د را´ د و د هرس وو ه-یران هل ´ ه-لو وا اروش يل~ هپ ړ ځ ګ ډګ ځښ ې ټ
·.و ه و د هرا,ل را´ د هرس وو ه-یران څ ځښ ډګ
• د ´ ونور ولیبلیب هپ ¡ ¸و´رو .ا=~ هت و ¸و وا رو-= و ´ ¸ا~لراپ هپ ې ګډ ې ځښ ډګ ځښ ې
و ×یرپ د ه ا هپ و د هل,= وا ¸د ی ´ ي× ,اپ د هت ولو´ ه ×یرپ وو ه-یران د ه ا هپ و ړ ړ ځښ ېځښ ږ ښ ټ ړ ړ ځښ
.يش -~=رب ه= ونوتی·ر= وا ونوترا+~ و ول هل هرا,ل ولو´ ې څ ړ
• .ایت=ارپ وا .ی`~ت سار´و~د د ۍ
• .-وتی¸اتسا ه= و هل څ ځښ
• هل تی~-= د ´ وتا`-~ت يتلود وا ي-و-= وا ونونوی~ی~´ ،ونوتسایر و´اول,= وا ونوترا¸و هپ ې
.هنرا ه= -وتلو نا څ څ ډ
• ¸و .اع· هل و د هل,=پ .لتار ¸ولدب ´ دنو¸ هپ و·ه د وا ،ایتلا-~س و ´ ه-لو هپ ډګ ځښ ې ځښ ې ټ
.هدن نوش هترپ ه= ې څ
• روپ ¸ا~¸ هپ وا ~=-~ د ر--= »+~ وی ایتلا-~س ¸ی-لو د و د ·¸ا~ت وا ×ی ا ي~یاد ې ې ې ټ ځښ ې ړ
.¸د .دولرد و×ی ا د هرس ولو´ ينا~ن هپ ت و= ي×نوو و= د وا دی-~ ړ ښځ ړ ې
• .¸ولو ار -ت و= و×ل= د ,¸اتسا ره ·.ولو ار و-ت و= د ټ ې ښ ټ ښ
• .و´رو وپر هت و×ل= هل×ه هپ وی~ا´ان وا ووایرب ،ونو -= ، ت=~رپ د را´ د ·.و´رو وپر ټ ډ ګ ټ
.¸ ی´ ږ
• ودای هپ .ولا-~س و وا و×ل= د ·رواب دناب و·ه هپ وا ×ی ا و×ل= د هرس ونو~ا-~ يیار=ا هل ځښ ې ې ړ
د هرس تلود هل ه وت د هپ وا ي ر .~` ودی´ هروپ د و-ت و= ری~ش وی د و·ه د ،هرس و-یر= ووش ګ ې ځ ګ ښ
.¸ ی -ی ~پ ` ي×ی ا ونور~· ولیبلیب د ¸لو د و×ل= ږ ګ ټ ې ړ
• ¸ی-لو و د ´ هسورپ هپ و-´ا د ´ ¸ات~نا··ا هپ ·¸و ´ هسورپ هپ و-´ا د ټ ځښ ې ټ ې ډګ ې ټ
.¸ ی´ .یپ ه= -×یل »ون هل ت و= ږ څ ې ښځ
• ..دیتای¸ تل~ د ه= و·و-= هل و·ه د وا يع·اد~ د ه= و هل ´ ¸ا~لراپ هپ ړ څ څ ځښ ې
هنوکا 8 نا رW ي6ل د ړګ ځ ېګ
¡ ¸د دند ي~و~= ی .و وی .¸د ¸وش ¸ایب ´ ¸ونا· يساسا هپ ¡ ¸رل دند هلو هود ه ر= ي~لو ې ې ې ډ ې ې ې ډ ګ
هرس رت ه هپ هرس ¸ل=~ هل ا-س د ´ ت=و هترو هپ دند ه=د ., ی´ .ری~ش هنورا´ ي- رو وا هراد~اود ډګ ې ې ږ ځ
دند يساسا اروش يل~ د =~ هل دا~ ~یوون د ¸ونا· يساسا د .¸د دند نا ی .و »هود ر ~ .¸ ی´ ې ې ې ې ې ېړګ ځ ې ډ ګ ږ
:¸د .و د هپ ډ ې
- ·.و´ و·ل ای .یدعت ،-یو-ت ونونا~ر· _-ی--ت وا و-یناو· د
- ·-یو-ت ونو~ار ورپ _یایت=~رپ ي×ی¸ولا-×ت وا ¸دا-ت·ا ،ي -هر· ،و¸ی-لو د ګ ګ ټ
- ·ه¸ا=ا ولو´رو ای وت~ی=ا روپ د وا -یو-ت =دوب يتلود د ې
- ·.و´ و·ل ای وا .یدعت ،. وار هت -~ ونود=او ¸رادا د ړ ځ
- ·.ولیب ¸ات~نا··ا د ه= و·ه هل ای وا ‰ید-ت ونو·ا`ی~ يلل~لا ¸یب وا ونونو ت د -~ رت ونوتلود د څ ړ ځ
- .هنو´او žرد-~ رون ´ ¸ونا· يساسا د هپ ې ې
:¸رل هنو´او ¸ نا دن` ه ر= ي~لو ، ~-ب رپ دا~ ~ییون وی د ¸ونا· يساسا د ه نراد~ه ړګ ځ ې ګ ټ ې ې ګ
- »نس هرنس »ن×= هنل دان~ ~ییوننن هود د ¸ونان· ينساسا د د ن´ ه=رب هپ _ا-یتسا د ه= ری¸و هوی ره هل ې ې ې ې څ
·.وین »ی~-ت
- ·.وین »ی~-ت -اب هپ =دوب يتلود وا ونو~ار ورپ يیایت=~رپ د ې ګ
- ..ودر ای دیی'ت ویرر-~ د »س هرس ونو~×= هل ¸ونا· يساسا د
- د تشای~ رس د وا ¸ییر د تی-~ا يل~ د ،¸ییر د -ناب ¸¸´ر~ د ،.اونرا ,ول ،وناری¸و د ې ې څ
(ه= ونو´او هل ¸ییر رو+~= د هدا~ ه~تی,ش رول ) ·.-~ افعتسا د وا .¸= وا .دیرر-~ ¸ییر څ څ
- (هدا~ ه=ا~ه) .هرس دیی'ت هپ ر= ي~لو د .و-ییعت ¸ییر وا و = د ~×=~ رتس د ېګ ړ ې ې
وا دنا و هپ ¸ییر رو+~= د »ه ه= هودند و نا ول,= د ¸اری¸و =~ هل دا~ ~یایوا هوا د ¸ونا· يساسا د ې ړ څ ړګ ځ ې ې ې
هت نرا دناب ون ´ رپ ت~و×= د او= هل ر= ي~لو د ر~ا اد .¸رل تیلو¸~~ دنا و هپ ر= ي~لو د »ه ې څ ې ړ ېګ ې ړ ېګ
.¸و´رو تی=ور~~
داویه .ب د ¡ دنا~ون -را¸و هوی د ¡ ¸رل تی=ل- =~ هل ¸ونا· يساسا د ه ر= ي~لو ، د رپ هریب رس ې ې ې ګ ې
در د ونادنا~ون د ونوترا¸و د ¡ ´ .ا= ساد هپ .¸ ´ دیی'ت ای در »ه ´ درو~ د~ه هپ اوی ،¸رلو تیعبات ې ې ې ړ ې ې ېځ
.هد ,وش .و´رو هت ر= ي~لو ´ _و~=~ هپ ’او دیی'ت ای ېګ ې
يل~ د هنوت=و ي-ی ،¸د ¸ ´ ¸ نا هت ¸ییر رو+~= ¸ونا· يساسا ¡ ´ ونو´او و-ی هپ ، د رپ هریب رس ځ ړ ړګ ځ ې ې ځ ې
=رش دیی'ت ر= ي~لو د ه وت ه~ی-ت~~ هپ هنوت=و ي-ی وا ،هد ه=رب هوی »ه ی ه ر= ي~لو ¡ دیی'ت اروش ېګ ګ ځ ې ګ ې
د ،¸د ¸وش دی· ×پ هنو´او ¸ییر رو+~= د ¡ ´ هدا~ ه~تی,ش رول هپ ،ه وت هپ لیب د .هد ,وش . ېښ ې ې څ ګ ېګ ڼګ
د ،.اونرا ,ول ،وناری¸و د وا ،.ونل=ا هپ ´رات~ وا = د ،¸ییعت هپ و ر´ يساسا د تسایس د داویه څ ې ېړګ ښ
دیی'ت ر= ي~لو د ´ ولورر-~ هپ ¸ییر د تشای~ رس د وا ¸ییر د تی-~ا يل~ د ،¸ییر د -ناب ¸¸´ر~ ېګ ې ې ې
.هد ,وش .دو یا =رش ښ
ولوین ´ ر=ن هپ يلاو نر د ون ´ د ونونا~لراپ وفلت=~ د ن د وا و-ت و= د ¸ونا· يساسا د ،ه وت ه¸یلو هپ ې ګ څ ړ ۍړ ښ ګ ټ
:يش ,ادی´ ¸=~~ هرا,ل ر= ي~لو د ایب هریت هپ وا اروش يل~ د دند هلو رد ،هرس ېګ ې ډ ې
• ·.و و= ¸ونا· ړ
• ·¸و ´ ونو¸را هپ و·ه د وا هنرا ه= ون ´ هل و· هییار=ا د ´ ا ر هپ و-یناو· د ډګ ې څ څ ړ ې ې ڼ
• .هع·اد~ وا -وتی¸اتسا ه= و×نوو´رو ,ار وا و×ل= هل څ
د »ه .هد هنا ور ی .یلد .يلدولرد ¸دن ن وار هت ¸` و »اپ د ´ ونور و او رد هپ ¸ا~لراپ ¸ات~نا··ا د ښ ې ې ړ ړ ې ګډ ړ ې
.ی`~ت د وتا-لا=~ د ¸ونا· يساسا د ¸¸اتسا هر`´ا هولپ ي×ل~~ وا يل~= هل »ه وا هر=ن هل بر=ت وا یوس يلی-=ت ې ې
و-´ا د وا هد ه `و ونو ~-ب و~سان رپ هیل~= -ا-تنا وا -ا=تنا د و = د اروش يل~ د .وو هن ه و= .ی~عت وا ټ ړ ټ ړ ګ
´ ¸ایر= هپ و-´ا د وا _ی~=ت د هنورا~· .و .و ،-ا-لعت ي~ی=-ت وا ي-ب¸ ،ي~و· ._لدیسوا ,دن رایع~ هیل~= ې ټ ډ ډ
هت-لا .¸وبول .ور ´ ودی ی ار هپ یوس ¸را´ د ¸ا~لراپ د .و ¸و هپ نو¡ا ریو د هتسورو ه= رو وا ې ټ ټ ې ټ ډګ ې ې څ
د -عی و-´ا و×نولتار هپ .~او= ه=د ې ټ `Œ^° _·ر ¸دن »ه ´ و-´ا هپ ین ~ت~یو هوا د تشای~ ¸ و د .ا´ ې ټ ېټ ې ې ږ
., ی´ و رتس رت ي==س وا ¸دا= ه= او=پ هل ¸ادنا~ون ری~ش -ای¸ و-´ا ينا~لراپ د وا ¸وش ږ ګ څ ټ
هBیر\ و+کا د غ د ټ ړ
د -´ا .¸ یبا=تنا ر` هل و-´ا و~ی-ت~~ وا و پ ،ي~و~= ،ودا¸' د او= هل و×ل= د ¸ = ر= ي~لو د ې ټ ږ ې ټ ټ ړ ېګ
د ~پ .ب هپ وی ~-ب رپ ویار وتای¸ ولو رت د .´ا و×نو د .¸ ی´ هرس رت رایل هل ولو´رو ,ار د و×ل= ې ټ ټ ټ ټګ ږ ې
يبا=تنا ¸ل ´ تی`و هوی هپ ری¡ ه´ ،ه وت هپ لیب د .ي~ین -رو- روپ ودی ,~ب رت ی~+س د تی`و ره ې ې ګ ېګ ې ړ ې
د ¸ وار هت ¸` یار تای¸ ولو رت ¡ ¸=ش ه·ه ،¸و ¸ ´ دیدنا´ هنونا ونا~´ .س وا ¸رلو ¸وتش ´و ړ ې ې ټ ې ړ ځ ۍ څ
¸اسا هپ ویار وتای¸ ولو رت د ~پ .ب هپ وی ¸ا~´ تاپ ه+ن ه وت د~ه هپ .¸و ¸´ , ~ول ونا~´ ویلایرب ټ ې ې ګ ې ړ
.¸ ی´ .´ا ږ ټ
:¸و´ ر´‡ ساد •یارش -ا=تنا د و = د هدا~ ه~یایتا ه -پ ¸ونا· يساسا د ¸ات~نا··ا د ې ړ ځ
1 . د ننی اونن=پ هلانن´ ¸ننل ین رننت ¸ییعت ای ودیدیدنا´ د ه ل رت ل ای ¸و هع-ت ¸ات~نا··ا د ې ېټ ږ ږ
·¸و , ´ هس` رت تیعبات ¸ات~نا··ا ړ
2 . ونن·و-= يندنن~ هننل اننی وا -انن×ترا هننپ تیا-= وا ،ونو~ر= د- ¸ر~ب د او= هل ~×=~ د ې
·¸و هن ,وش »و×=~ ~ور=~ هپ ه= ۍ څ
3 . ونارنن~~ د وا هلان´ تنن~یو ه -پ رنن~= د رو هننپ ودننیدیدنا´ د وننی = ر= ين~لو د ځ ځ ړ ېګ
.¸و ¸ ´ ,~ب هلا´ –رید ر~= د رو هب -´ا ای ودیدیدنا´ د وی = ر= ړ ړ ځ ې ټ ړ ېګ
هنودی· ي-ی ´ هراب هپ و=یارش د ودیدنا~ون د و-´ا د ر= ي~لو د ¸ونا· ,ون و-´ا د ¡ هد و نودای د ځ ې ټ ېګ ټ ې ړ ې
و=یارش ویوش žرد د ´ ¸ونا· يساسا هپ دا~ ~~لود ¸ونا· ه=د د .¸ ی´ ر´‡ ی ي-ی ¡ ¸د ¸ ´ ر´‡ ې ې ې ږ ې ځ ې ړ
:¸د ¸ ´ ر´‡ »ه دراو~ دن` هریسرب ړ ې
• ·¸رلو د-س ت=ار· د ه= ي لو »~لود هل ه ل رت ل څ ګ ټ ږ ږ
• ·¸رلو -ر+ش -ین
• د ولو´رو ,ار د `··· هرننس -یلننس` هننل وناننیولپ وننل,= د ری~ننش ونوترانن´ ې
·¸ ´ ر-ا= ړ
• .¸ ´ .یو=ت ´ -ا~= هپ ¸وی~ی~´ د نا··ا هر¸ –رید ړ ې ۍ
2 / 5وناA يساسا ه+<ه هپ ن د و د ک ویکو هپ رW ي6ل د ېډ ځښ ې څ ېګ
د هرا,ل . ¸ ~ول د هت و ‰= ولو´رو ,ار د ځ ړ ځښ `ŒŽŒ يساسا د ه نراد~ه .وش ´رو ´ ¸ونا· يساسا هپ .ا´ ګ ړ ې
«.¸رل ‰= ولدیبا=تنا وا ولوبا=تنا د _ا-تا ¸ات~نا··ا د» :¸د يل=ار ساد ´ هدا~ ه~شرید ¸رد هپ ¸ونا· ې ې
.هد _للب ‰لعت~ دناب تل~ ی تی~´ا= يل~ وا , ´ ¸ل=ا ¸وا~~ -·و~ و=ا-تا د داویه د ¸ونا· يساسا ې ې ړ
- هنپ ننی .و »ی-ت~~ هپ ¡ ¸رل ه ا روپ تل~ هپ تی~´ا= يل~ ´ ¸ات~نا··ا هپ» :هدا~ ه~رول ې ډ ې ړ ې ې څ
هنن= ودارنن·ا وننلو ونن·ه هل ,د -را-= تل~ ¸ات~نا··ا د .¸و´ يل~= ر` هل وی¸اتسا ول,= د ی ای هل,= څ ټ ې ې
«.¸رلو تیعبات ¸ات~نا··ا د ¡ ې
- ¸اتنن~نا··ا د .,د _نن-~ ¸اننیت~ا وا ™یع-ت ¸ار ره -~ رت و=ا-تا د ¸ات~نا··ا د» :هدا~ ه~ت~یو هود ځ
«.¸رل -یا=و وا ¸و-= ¸وا~~ دنا و هپ ¸ونا· د ه-یران وا _ا-تا ې ړ ېځښ
- «.¸رل ‰= ولدیبا=تنا وا ولوبا=تنا د _ا-تا ¸ات~نا··ا د » :هدا~ ه~شرید ¸رد
ي6یلاپ vی$Gت تG}م د
دا-ت·ا وا يناور هل وا “´ ی د ت´را~~ د و د وا هرس »اپ هپ هت -وت تاپ هتاش ¸ی-لو وا ¸ ې ېټ ټ ځښ ې ې ټ
ورا¡ يسایس وا و¸ی-لو هپ ¸ونا· يساسا ¸ات~نا··ا د هرس ولوین ´ ر=ن هپ يلاووت~¡ هن دو·ه د هولپ ي -هر· ټ ې ګ
ره هل ´ اروش يل~ هپ ،_و-و~ ~یلاپ د د .¸و¸یو=ت ™یع-ت ت-`~ هرا,ل ولو ه د ¸و د و د ´ ې ۍ ې څ ډګ ځښ ې
-ل` وی _و~=~ د ¡ ´ ت و= هپ ر= ونار~~ د ه نراد~ه .هد .وتی-`ت »+س د و هود د ه= تی`و ې ې ښړ ېګ ګ ځښ څ
.و د هپ ‹ی-وت هل-ف~ ~یلاپ د د .¸و و= ه=رب يیا~ین -ل` ه=د د ،¸ یبو--~ او=ل ر~~~لو د ی ډ ې ۍ ې ړ ېځښ ږ ې
د »ا=ن يتابا=تنا ¡ يش .وینو هنوریبدت ساد دیاب ´ ¸ونا· هپ وتابا=تنا د • هدا~ ه~یایتا ¸رد ¸ونا· يساسا د ې ې ې
تی`و ره هل د -سا-ت هپ وسوفن د وا ¸ ´ ¸ی~'ت -وتی¸اتسا هن`دا= وا ي~و~= هرا,ل و×ل= ولو د ¸ات~نا··ا ې ړ ټ
.¸ ´ هس` رت -وتی = ´ ه ر= ي~لو هپ لی´و ه-ی هود ه ل رت ل .و •سوا هپ ه= ړ ړ ې ګ ې ځښ ږ ږ ډ څ
هس` رت -وتی = ر= ي~لو د ه وت ي~ت= هپ دیاب هود ه= تی`و ره هل ~-ب رپ دا~ د د ¸ونا· د ړ ېګ ګ ېځښ څ ټ ې ې
ه-´ا و د -عی .¸ ی´ ه-سا=~ هن -سا-ت هپ ویار د ونادیدنا´ ه-یران د تی`و دنو ا د یار و و=د د .¸ ´ ټ ځښ ې ږ ړ ې ځښ ړ
ول وو ه-یران ´ تی`و هوی هپ ری¡ ه´ ،ه وت هپ لیب د .¸ ی´ هرس رت -سا-ت هپ ویار د و د اوی ړ ې ې ګ ېګ ږ ځښ ېځ
´ تی`و هوی هپ ری¡ ه´ ر ~ .¸ ی´ هلترپ هرس ویار هل وو ه-یران د اوی ،¸و , ´ هس` رت تیر`´ا ې ېځښ ې ګ ږ ېځ ړ
»×= هل ¸ونا· د .¸ ی´ .و=-س هن ه~یا-~ هپ ویار د ونادنا~ون ه-یران د ایرب و·ه د ¸ ×ن »ه هس` رت یار تای¸ ږ ړ ې ې
د ه´ ¸' , ی´ .- لایرب .و ي~ت= هپ ،¸و ´ هس` رت ¡ ی یار ه¸ادنا هره هپ ، هود ،»س هرس ږ ګ ۍ ډ ېړ ې ې ې ېځښ
ارو= ´ وت`ا= وا _ا-وا هپ ¸ات~نا··ا د ¡ ,د ™یع-ت ت-`~ اد .¸و »ه ~´ یار ی هلترپ هپ وو ه-یران ې ې ې ې ې
.ي~و~و هر` هت ¸ا~لراپ ¡ .وش ,ا ´و و ری~ش -ای¸ وی هل-´ هل ™یع-ت ت-`~ ه=د~ه د .,د ¸~¸ی=ا ې ړ ځښ
هت ر= ونار~~ ه= ونا اروش هل يلاو~لو د وا اروش يتی`و د ¡ هریبرس و و·ه د ،ه نراد~ه ېګ څ ګ ې ځښ ګ
~-ب رپ ~یلاپ د ™یع-ت ت-`~ د ¸ییر رو+~= ،¸ یبا=تنا ټ ۍ ږ `€ -ل` يبا-تنا دن` ’او د ه·ه د ¡ ه-ت ې ې ېځښ
.ي´ا ه= و هل ه وت هپ وی = د ر= ونار~~ د هرا,ل ونول´ و -پ د ،¸و و= ´ ولس هپ ¸و -پ و = د ټ څ ځښ ګ ړ ېګ ځ ړ ې ځ ړ
.هد ,وش . ´رو هرا,ل ولو ه د ¸و د و د ´ ری+ب يسایس هپ »ه ¸ایت~ا اد ړ څ ډګ ځښ ې
5وناA و)کا د ټ
د .¸و-یع~ هنو= ا يل~= و·ه د وا =ف= -اساسا ¸یلو ¸ونا· يساسا د داویه د ه ا هپ و-´ا د ¸ونا· و-´ا د ړ ټ ړ ټ ټ
د ¡ ¸ونا· ,ون و-´ا ې ټ `Œ^^ ~·ان ه=ساو هپ ¸ا~ر· ي-ی--ت د ¸ییر رو+~= د ´ وی ~ول هپ تشای~ -´ د .ا´ ې ړ ې
د-س د ي لو »~لود د هرا,ل ونادنا~ون د اروش يل~ د ´ œ¸= »رول هپ ر-· ~یود د دا~ ~~لود د ،وش ګ ټ ې څ ې ې ې ې
د ´ ¸ونا· هپ .¸و ¸وش ˜را· ه= ي لو »~لود د دیاب »ه ¸ا=را· ونا اروش يتی`و د .¸د =رش .دولرد ې څ ګ ټ ګ ږ
.هد وش ه-~ب دناب ولدولرد هپ داوس د “´ د تسول وا -یل د هل×ه هپ ونادنا~ون د ونا اروش يلاو~لو ې ې ې ګ
¸ا-ت=ا هت و نا ´و ه=رب ه~رول اروش يتی`و ره د دا~ ~ت~یو ه~+ن ¸ونا· ه=د د ه نراد~ه ځښ ې ګ ۍ څ څ ې ې ې ګ
.,د »اد·ا ت-`~ وی هرا,ل ولو ه د ¸و د و د ´ ونا اروش يتی`و هپ هل,=پ اد ¡ ¸د ¸ ´رو څ ډګ ځښ ې ګ ې ړ
ای0)مزیغا 5و0I د و د ک ه رW ونار;م هپ ځښ ې ګ
.هد ه-~=رب ه= ونو´او و~+~ هل ه وت هپ ¸ل=~ هوی د ه= ونو~ل=~ ونو هود د ¸ا~لراپ د »ه ه ر= ونار~~ څ ګ څ ګ ګ
ه ر= ي~لو هپ ایت-~¸ی=ا ¸وتش د و د ´ ¸ل=~ د هپ .,د »+~ ¸وتش و د »ه ´ ¸ل=~ د هپ ون ه× ګ ځښ ې ې ځښ ې ې ځ
¸ل=~ ا-س د ~د .هدن ه~´ هلترپ هپ تی~ها د ¸وتش د و·ه د ´ ۍړګ ې †† ،.ا= ره هپ .¸د ¸ = ´ ولس هپ ېځښ ړ ې
:ي ر .~` و¸ی=ا دن` د ´ ه ر= ونار~~ هپ ځ ګ ې ې ګ ېځښ
• ·ي~و~ ‰-=ت ي~یلاپ ™یع-ت ت-`~ د
• ·¸و´ ¸و ´ و ×یرپ هپ ډګ ې ړ
• ·¸و´ يل~= وایت-~¸ی=ا ر= دای د هترو هت ¸ل=~ ر= ي~لو د ې ېګ ې ېګ
• ·¸و´ ¸دنو= ×ی ا وا ¸ا~ت هرس و هل ې ړ ځښ
• ·¸و´ »اد·ا ه هپ و د ´ ولو و= ¸ونا· هپ ټګ ځښ ې ړ
• .ي ر .~` ندی ه د ¸و د و د ´ ونونا را و×نوو´ ه ×یرپ وا تسایس هپ ځ ګ ې څ ډګ ځښ ې ګ ړ
را? ر> @اص0نا ا @اe0نا د غ د ې ې ړ
,¸اتسا وی وی ¡ ه وت د هپ .¸ ی´ .را~و -یر= يبا-تنا هپ »ه وا ه وت يبا=تنا هپ »ه ¸ = ¸ل=~ ا-س د ې ګ ې ږ ګ ې ګ ړ
هل • ه= ونا اروش يتی`و هل څ ګ ŒŽ وی وی .ي ار هت ¸ل=~ ا-س د -ا=تنا هپ و = د اروش يتی`و د ه= ونوتی`و ځ ړ څ
هل ¸ییر رو+~= د ه=رب ه~یرد تاپ .ي ار ه= تی`و ره هل هرس -ا=تنا هپ و = د اروش د يلاو~لو د ,¸اتسا ې ځ څ ړ
.¸ ی´ -ا-تنا او= ږ
• د ه= ونا اروش يتی`و د داویه د ¸ = –رید رول څ ګ ړ څ Ž ·هرا,ل ونول´
• د ه= ونا اروش هل ویلاو~لو د داویه د ¸ = –رید رول څ ګ ړ څ Œ ·هرا,ل ونول´
• ه= ل ·ه هل وا ¸ = –رید رول څ ې ډ ې ړ څ `€ د -ا-تنا هپ ¸ییر رو+~= د ېځښ • .هرا,ل ونول´
5وناA يساسا ه+<ه هپ :ر4 د و د ک ویکو هپ رW ونار;م د ې ځښ ې څ ېګ
رول .¸د و ‰ی-=ت د »ه هل×ه هپ و د ،¸و´ »ل~~ •یارش -وتی = د ´ اروش يل~ هپ ¡ دراو~ ه·ه .و څ ړ ځښ ړ ې ې ټ
ای -ل` تاپ ¸ییر رو+~= ¡ هل´ • ¡ ¸رل ت=ار- هدا~ ه~یایتا ې ې ې ŒŽ _یا~ین ،¸وبا-تنا وا ي´ا هت ا-س ¸ا~´ ټ
-عی ی ې ې `€ هرا,ل ¸و د ´ ا-س هپ هت و ¡ ,د ¸ایت~ا _-تسورو وا _ن ~ول اد .¸و دیاب ی ¸ا~´ ډګ ې ځښ ې ړ ېځښ ې
.¸و´ ¸وریپ ه= ودراو~ هترو هل ه-یران وا ´ ودراو~ ورون هپ .هد ,وش . ´رو څ ېځښ ې ړ
2 1 دند ا هنوکا اروI ي+م د ې
»ا=ن يتسایر وی »ا=ن ¸ات~نا··ا د ¡ د هل هرس .هد ه-~=رب ه= ونو´او ينونا· ری~ش -ای¸ هل اروش يل~ داویه د ې ې څ
ر= ي~لو د .¸و´ .یا~ت~ »ا=ن يتسایر ه~ین هپ »ا=ن ،.و´رو ونو´او ری~ش -ای¸ د هت ¸ا~لراپ داویه د و= ,د ېګ
هد ه و= ر= ونار~~ وا ر= ي~لو هل ¡ اروش يل~ ¡ هوشو هنودای ´ ه=رب هپ ونو´او و نا د ړ ېګ ېګ ې ې ې ړګ ځ
:¸و´ هرس رت ه وت ه هپ دند دن` ګ ډګ ې ې
1 . ·.و´ و·ل ای .یدعت ،-یو-ت ونونا~ر· _-ی--ت وا و-یناو· د
2 . ·-یو-ت ونو~ار ورپ _یایت=~رپ ي×ی¸ولا-×ت وا ¸دا-ت·ا ،ي -هر· ،و¸ی-لو د ګ ګ ټ
3 . ·ه¸ا=ا ولو´رو ای وت~ی=ا روپ د وا -یو-ت =دوب يتلود د ې
4 . ·.و´ و·ل ای وا .یدعت ،. وار هت -~ ونود=او ¸رادا د ړ ځ
Š . د ه= و·ه هل ای وا ‰ید-ت ونو·ا`ی~ يلل~لا ¸یب وا ونونو ت د -~ رت ونوتلود د څ ړ ځ
·.ولیب ¸ات~نا··ا
6 . .هنو´او žرد-~ رون ´ ¸ونا· يساسا د هپ ې ې
ه -پ .¸د يل=ار ´ ه=رب هپ ودند د ¸ییر رو+~= د ¡ ¸رل »ه دند رون ری~ش وی اروش يل~ ،ود رپ هریبرس ځ ې ې ې ې
هپ .ا´ يلا~ د هت اروش يل~ ¡ ,د -=و~ ت~و×= يیاو ´ د-ب » ,ش هپ وا ¸و-ییعت دند ت~و×= د هدا~ ه~یایوا ې ې ږ ې
.¸ ´رو وپر -اب هپ ونو~ار ورپ و~+~ د .ا´ يلا~ ¸ون د وا ورا¡ ولدیسر هت رس د ´ ,اپ ړ ټ ګ ې
د »ه اد .¸ او=و ه= ت~و×= هل ه·ه ´ -رو- هپ تل-او~ هن د وپر ه=د د ¡ ¸رل ’او د د اروش يل~ ړ څ ې ټ ې ې
¸دیی'ت هل ´ ه=رب هپ ونو´او وا ودند د ¸ییر رو+~= د اروش يل~ ه نراد~ه .هد ه= ونو´او هل اروش يل~ ې ګ څ
:¸د يل=ار ´ دا~ ~تی,ش رول هپ ،ه وت هپ لیب د .هد ه~=رب ه= وتارایت=ا ې ې ې څ ګ ېګ څ
• ·.´ا و ر´ يساسا د تسایس د داویه د -یو-ت هپ اروش يل~ د :د-ب »یود ټ ښ
• ·.ونل=ا ´رات~ وا = د دیی'ت هپ اروش يل~ د ې ېړګ
• ·. یل وی لو د ونو´او ولاو هلسو د هت ر+ب ه= ¸ات~نا··ا هل دیی'ت هپ اروش يل~ د ږ ګ ټ ځ څ
• ·.وسر هت ,اپ ه·ه د وا ¸ل=ا تلا= ,رار=-ا د دیی'ت هپ اروش يل~ د
هنزی )ل ډ
 هپ ¸ا~لراپ _ن ~ول ¸ات~نا··ا د ړ `Œ`· د ,وش و= ´ .ا´ ¸یر~ل ¸ر=ه ړ ې , ¸ن رت ه= _یرات ه·ه هل . څ
تیلاع· د اروش يل~ د روپ رو ې ځ `• ه وت ه ,~ب هپ و= ای رود -×=~ .¸د ¸وش ت-` رود ګ ړ ې ۍ ې
.¸دن ¸وش ‰ی-=ت ×پ .و-ا ولدیسوا پ وا »ی-ت~~ ،ي~و~= ،دا¸' د »ه ای وا ، و يبا-تنا ېښ ټ ې
 .ه ر= ونار~~ وا ه ر= ي~لو :هد ه و= ونو~ل=~ هود هل اروش يل~ ای ¸ا~لراپ ¸ات~نا··ا د ګ ګ ړ
 دارا د و×ل= د ،ه وت هپ ¸ا را ي-ی--ت رتس د اروش يل~ ، =~ هل دا~ ~یایتا وی د ¸ونا· يساسا د ې ګ ګ ې ې ې
.هد هیودنرا×ښ
 ‰با=~ ¸ونا· يساسا د ه ر= ي~لو ګ †•· ی .و ،-سا-ت هپ ¸وفن د ¸و= ره د ¡ ¸رل ¸ = ې ټ ې ې ې ړ
.¸د يبا=تنا
 ي~لو د ´ هدو~ روپ و رو وتی,ش رت ه= وشرید هل ه=~د ودی~ت= رت رود د ر= ي~لو د ې ې ځ څ ې ېګ
د ه ین ~ول هپ ا -¡ د .ا´ » -پ د هرود را´ د ر= ي~لو د .¸ ی´ -ابا=تنا وی = د ر= ټ ۍړ ښ ګ ځ ېګ ږ ړ ېګ
.¸ یسر هت ,اپ هتسورو ه= ¸ل=ا د و=یتن د وتابا=تنا ږ څ
 .¸ ´ هس` رت -وتی = ر= ي~لو د ور~ وره دیاب ¸اتسا ه-ی هود ه ل رت ل ه= تی`و ره هل ړ ړ ېګ ې ځښ ږ ږ څ
 :¸ ی-ییعت وا -ا=تنا يساد =~ هل دا~ ~یایتا رول د ¸ = ا-س ای ر= ونار~~ د ږ ې ې ې څ ړ ېګ
 وا هراپل ونولک ورول د باختنا هپ اروش دنو ا د ک و! اروش "ت!#و $% هل & ' ( ا)* ا! $+ ونا$,- د څ ې ړ ې ړ ېګ
ه.!رد /ار ه(د 0' 1ک 2کا باختنا هپ ونا اروش ودنو ا د ک و! هخ ونا اروش لاو3لو هل 4!#و $% د ږ ټ ګ ړ څ ګ ۍ
د ه3ک هود ک ونارو5ا)* "6ا7تنا هپ 8 ' 1ک با7تنا اوخل$.ش لو د ه3ک 9$!درول ):! ;ارو5ا)* ه<$6 ې ې ږ څ ې
:ي ر .~` ونو ار هت ¸` دن` د رو-= و د ´ ¸ا~لراپ هپ ځ ګ ړ ې ځښ ې
o ·¸و يل~= وا -وت ه ا ¸ا هپ ،.دیتای¸ ووایت و د ،.و نا يتی~-= ډګ ډ ډ ځ ړ ډ
o ·.دی´ يل~= ونورایع~ _لل~لا ¸یب د و·و-= د و د ځښ
o ·¸و ونو=ن وا و د ´ ورا¡ و¸ی-لو وا يل~ هپ ډګ ځښ ې ټ
o ی = ه-ی اروش يل~ د ¡ ×ی ا -~¸ی=ا هرس ونو=ن وا و و·ه هل ې ېړ ځښ ې ې ړ ې ځښ
·¸د يل´اټ
o ·را´ هرا,ل _یورت د ربارب د و وا وو ه-یران د ۍ ځښ
o ·.دیتای¸ -وت ه ا د ¸ا هپ -~ رت ونو=ن وا و د داویه د ډ ډ ځ ځ ځښ
o ·.و-ل= تل~ و-لو وا ونونا~¸اس يند~ د هرا,ل را´ د ه هپ و د ړ ټ ډګ ټګ ځښ
o ·ایت=ارپ وا .ی`~ت سار´و~د د ۍ
o ·-وتی¸اتسا ه= و هل څ ځښ
o ·هنرا ه= ایتلو نا هل تی~-= د څ څ ډ
o . تل~ وا هع·اد~ ه= ونو-= هل و د ´ ¸ا~لراپ هپ ړ څ ځښ ې
 ه ر= ي~لو ګ :¸رل دند ي-ا-ت=ا ه=د ې
- 1 =* ه$* =>? هل دا- .1!ون هود د ;ونا@ "*ا*ا د د ک ه<$6 هپ AاB1ت*ا د هخ $!/و هو! $% هل ې ې ې ې څ
CDو1ن =1.75
- 2 ·.وین »ی~-ت -اب هپ =دوب يتلود وا ونو~ار ورپ يیایت=~رپ د ې ګ
3 ..ودر ای دیی'ت ویرر-~ د »س هرس ونو~×= هل ¸ونا· يساسا د-
´ ودا~ ورون هپ ¸ونا· يساسا د ¸ونا· يساسا د ¸ار ه=د ې د -ناب ¸¸´ر~ د ،.اونرا ,ول ،وناری¸و د څ
.دیرر-~ ¸ییر د تشای~ رس د وا ¸ییر د تی-~ا يل~ د ،¸ییر ې ې دییات هپ ر= ي~لو د ېګ د وا .¸= وا
.-~ افعتسا ی ې (ه= ونو´او هل ¸ییر رو+~= د هدا~ ه~تی,ش رول ) څ څ
- (هدا~ ه=ا~ه) .هرس دیی'ت هپ ر= ي~لو د .و-ییعت ¸ییر وا و = د ~×=~ رتس د ېګ ړ ې ې
- هپ ¸ییر رو+~= د »ه ه= ودند و نا ول,= د ¸اری¸و =~ هل دا~ ~یایوا هوا د ¸ونا· يساسا د څ ځ ړګ ې ې ې
.¸رل تیلو¸~~ دنا و هپ ر= ي~لو د »ه وا دنا و ې ړ ېګ ې ړ
داویه .ب د ¡ دنا~ون -را¸و هوی د ¡ ¸رل تی=ل- =~ هل ¸ونا· يساسا د ه ر= ي~لو ، د رپ هریب رس ې ې ې ګ ې
¸ ´ دیی'ت ای در »ه ´ درو~ د~ه هپ اوی ،¸رلو تیعبات ړ ې ې ېځ اد دند ر= ي~لو د .و -ل هپ هرس هیول هل . ې ېګ ډ ډ
:¸د
• ا· د ·.و و= ¸ون ړ
• و· هییار=ا د ´ ا ر هپ و-یناو· د ې ې ڼ د ·¸و ´ ونو¸را هپ و·ه د وا هنرا ون ´ ډګ ې څ ړ
• وا -وتی¸اتسا ه= و×نوو´رو ,ار وا و×ل= هل څ تل~ ړ .

‫حاكمیتونه ، ټولنیزې او وګړنیزې ادارې، ګوندونه، غورځنګونه، اقتصننادي او مننالي شننرکتونه، پارلمننانونه او‬ ‫شوراګانې، ټول له سیاست څخه سرچینه اخلي.‬ ‫له لویه سره سیاست دوه مخه لري. ښكلى مخ او بدرنګه مخ. په ښكلي مخ کې یې د نظننم او عنندل د راوسننتلو ،‬ ‫ټټټټولیز مصلحت او عمومي ګټو لپاره هڅه او هاند وینو. خو په بدرنګه مخ کې یې په ټولنه باننندې د یننوې ډلنې یننا‬ ‫یوه شخص د سلطې او لسبرۍ د ټینګولو او له دې لرې د ناروا ګتې د كولننو لپناره هلنې ځلنې لینندل ك ېږي.‬ ‫خلک ، ډلې او وګړي ، له دغو دوو لوریو یو لورى خپلوي او د مبارزې او معارضې میدان ته دانګي. جننالبه دا‬ ‫ده چې د سیاست دا دواړه مخونه هیڅوخت له یوبله بېل نه وو او نه دي.‬ ‫د سیاست علم هله پایېدونى دى چې د نورو ټولنیزو او طبیعي پوهنو پر بریاوو ولړ وي، له هغو څخه ګټه‬ ‫واخلي او هغو ته ګټه ورسوي. که د نن ورځې د سیاستپوهنې منځپانګه له ټولنپیژندنې، اروا‬ ‫پوهنې،بشرپېژندنې ) انتروپولوژي(، طب، اقتصاد، حقوقو او نوروپوهنو بېله كړاى شي، د بې وزرو مرغۍ په‬ ‫څېر به د الوت وس ونه لري ، له پرمختګه به وغورځي او د تغییر او تحول وړتیا به ورپاتې نه شي .په هر حال‬ ‫د دې ټکې یادونه اړینه ده چې د سیاستپوهنې عیني مصداقونه په عمل کې څه ناڅه بدلون مومي. د نړۍ په هیڅ‬ ‫ګوټ کې داسې عمل نه شو موندلى چې په سلو كې سل دې د سیاستپوهنې په بنسټ ولړ وي. په دې درس كې‬ ‫هڅه کیږي چې د سیاست علم تر ټولو مهم اساسات بیان شي څو په دې ډول د دغه علم د ل زیاتې مطالعې او‬ ‫څېړنې لپاره مقدماتي معلومات ولرو.‬

‫سیاست په لغت ک ې‬
‫د فارسي ژبې په یوۀ قاموس ) فرهنګ عمید ( كې سیاست ، د هیواد د چارو اداره کول، د هیواد د کورنیو او‬ ‫بهرنیو چارو څارل، د خلكو د چارو سمول، رعیت پالنه او ولسپالنه تعریف شوى دى . دغه راز په یننو بننل فارسنني‬ ‫قاموس ) لغت نامه دهخدا ( كې د سیاست تر کلمې لندې لولو: د ملک ساتنه، حفاظت، ساتنه ، حراست، په رعیت‬ ‫باندې واکمني کول، رعیت پالنه، حکومت، ریاست، حكمیت.‬ ‫د سیاست تر تعریفولو مخکې بده نه ده چې د سیاست په اړه یو لړ عمومي اندونو او برداشتونو ته لنډه اشاره وشي:‬ ‫د سیاست په ا ړه د لرغونو یونانیانو تصور: د لرغوني یونننان د مفكرانننو پننه آثننارو کنې سیاسننت د‬ ‫لوړو موخو د ترلسه کولو یوه وسیله شمیرل شننوې ده. یعن نې همنناغه » فاضننله منندینه «1 چ نې افلطننون ی نې لننوى‬ ‫بیانوونكى و. د نوموړي په ویش کې چارې درې ډوله وې : عقلي قوه چې په بدن کې د سر حکم لري. هغه د عقل‬ ‫خاوندان د رمې له شپانۀ سره تشبیه کړي دي؛ غضبیه قوه چې ساتونكي ، پولیس او پوځیان پكې شامل دي . او بننل‬ ‫شهویه قوه چې افلطون یې پخپل كتاب جمهوریت کتاب کې صنعتګرو او کسبګرو ته منسوبوي.‬ ‫د سیاست په ا ړه رومي تصور: رومیانو تر ډېره حده د سیاست حقوقي اړخونو ته‬ ‫‪‬‬ ‫پام اړولى و او واقعیتونه یې د سیاسي چلندونو سرچینه او بنسټ بلل. هغوى قدرت ) واك ( ، د قدرت‬ ‫سرچینه ، مشروعیت او له دیني ټولنې څخه د سیاسي او مدني ټولنې د صلحیتونو او اختیارونو حدود‬ ‫او بریدونه څېړل. په دې ډول ورو ورو قدرت په دوه بڼو راڅرګند شو : یو پاچا چې د هیواد‬ ‫چارې یې اداره كولې ، او بل کلیسا چې د خلکو دیني چارې یې سنبالولې.‬ ‫د سیاست اسلمي تصور : اسلم په ټولنه کې د سیاست چاره د ځمکې پر مخ د‬ ‫‪‬‬ ‫خدای خلفت بولي. دغه لید لوری په دنیا او آخرت كې د نیكمرغۍ لپاره د خلكو د لرښوونې له‬ ‫لرې ، دهغوى دعامې او خا صې اصلح په بنسټ باندې ولړ دى . سنی مذهبه مسلمانان د خلیفه او‬ ‫مشر د ټاکلو لپاره د »حل او عقد« شورا له لرې ایجاب او قبول او د عامو خلکو بیعت عملي کوي. په‬ ‫داسې حال کې چې شیعه مذهبه مسلمانان په دې باور دي چې د الهي خلفت منصب باید داسې چا ته‬ ‫ورکړل شي چې د خدای انتخاب ته نږدې وي، او دا ائمۀ معصومین ) معصوم امامان ( دي چې د‬ ‫رهبرۍ، دیني مرجعیت او معنوي ولیت په چارو کې پیژندل شوي کسان دي. خو دواړه مذهبي فرقې ،‬
‫1 » فاضله مدینه « د غوره یا تر ټولو ښه ښار په معنا ده. د افلطون په تعبیر هغه ځای دى چې حکیمان او د عقل خاوندان پكې‬ ‫واکمني وکړي، د حکومت دارۍ قاعده او روده د معقولتو پر معیار پر مخ لړه شي، نه د محسوساتو په معیار. نن ورځ هغه آیډیالي‬ ‫جوړښتونه چې اخلقیات او حسنات پکښې کمال ته رسیدلي وي، له فاضله مدینې سره تشبیه كوي.‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->