‫برنامه ی کالسی نیمسال اول ‪91-90‬‬

‫استاد‬

‫کالس‬

‫ساعت‬

‫روز‬

‫دکتر کریم نژاد‬

‫‪404‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪8-10‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم محمد زادگان‬

‫‪205‬‬

‫‪8-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫دکتر مرندی‬

‫‪404‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکتر مرندی‬

‫‪201‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫خانم سلیمانی‬

‫‪101‬‬

‫‪10-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫دکتر مرندی‬

‫‪201‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکتر مرندی‬

‫‪204‬‬

‫‪8-10‬‬

‫جمعه‬

‫دکتر مرندی‬

‫‪204‬‬

‫‪8-10‬‬

‫جمعه‬

‫دکتر حسین پور‬

‫‪204‬‬

‫‪10-2‬‬

‫جمعه‬

‫دکتر امین خانی‬

‫‪201‬‬

‫‪10-12‬‬

‫جمعه‬

‫دکتر امین خانی‬

‫‪201‬‬

‫‪12-2‬‬

‫جمعه‬

‫دکتر امین خانی‬

‫‪201‬‬

‫‪2-4‬‬

‫جمعه‬

‫دکترمهرداد‬

‫‪207‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکترمهرداد‬

‫‪207‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکترمهرداد‬

‫‪207‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنج شنبه‬

‫خانم مهدیزاده‬

‫‪404‬‬

‫‪10-12‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم خفایی‬

‫‪404‬‬

‫‪8-10‬‬

‫جمعه‬

‫خانم خفایی‬

‫‪404‬‬

‫‪10-12‬‬

‫جمعه‬

‫خانم شمسی‬

‫‪404‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫خانم خلیل نژاد‬

‫‪101‬‬

‫‪10-12‬‬

‫جمعه‬

‫آقای معصومی‬

‫‪404‬‬

‫‪10-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم حیدر پورمطلق‬

‫‪404‬‬

‫‪8-10‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم حیدر پورمطلق‬

‫‪206‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای نصیبی‬

‫‪404‬‬

‫‪2-4‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم بهرامی‬

‫‪303‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم بهرامی‬

‫‪106‬‬

‫‪12-2‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم بهرامی‬

‫‪106‬‬

‫‪2-4‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم لطفی‬

‫‪105‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم غنیارلو‬

‫‪404‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫خانم صنعتی‬

‫‪201‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای وفایی‬

‫‪404‬‬

‫‪2-4‬‬

‫شنبه‬

‫آقای وفایی‬

‫‪404‬‬

‫‪4-6‬‬

‫شنبه‬

‫آقای کریمی‬

‫‪202‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکتر سقط فروش‬

‫‪404‬‬

‫‪10-12‬‬

‫سه شنبه‬

‫خانم رضالو‬

‫‪303‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫دکتر سقط فروش‬

‫‪401‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫دکتر سقط فروش‬

‫‪401‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکتر سقط فروش‬

‫‪401‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنج شنبه‬

‫دکتر کریم نژاد‬

‫‪401‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫تاریخ برگزاری کالس ها‬
‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪13‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی‪28‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬
‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪18‬و‪25‬آذرو‪2‬دی‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬
‫‪8‬و‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬
‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬
‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬
‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬آبان‬
‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی‪21‬آذر‬
‫‪8‬مهر الی ‪4‬آذر‬
‫‪8‬مهر الی ‪25‬آذر‬
‫‪14‬مهرالی‪10‬آذر‬
‫‪15‬مهرالی‪11‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی‪5‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬
‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬
‫‪12‬مهر الی ‪6‬دی‬
‫‪16‬مهر الی ‪12‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی‪30‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهرالی ‪1‬دی‬
‫‪10‬مهر الی‪27‬آذر‬

‫دکتر کریم نژاد‬

‫‪401‬‬

‫‪10-12‬‬

‫سه شنبه‬

‫دکتر کریم نژاد‬
‫دکتر کریم نژاد‬
‫دکتر مرندی‬

‫‪401‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪2-4‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای میرزایی‬

‫‪104‬‬

‫‪2-4‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای کاظمی‬

‫‪101‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫آقای اروجلو‬

‫‪201‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای نخعی‬

‫‪403‬‬

‫‪3-6‬‬

‫شنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪8-11‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪11-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪2-5‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪207‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم چنپا‬

‫‪105‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای کریمی‬

‫‪202‬‬

‫‪8-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪8-10‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪12-4‬‬

‫جمعه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪8-12‬‬

‫جمعه‬

‫خانم محمودی‬

‫‪202‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪2-4‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪202‬‬

‫‪12-2‬‬

‫شنبه‬

‫خانم ضیایی‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای مومن‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪2-4‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای میرزایی‬

‫‪104‬‬

‫‪2-4‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر و‪2‬جلسه به اختیار استاد‬
‫باهماهنگی استاد مربوطه‬
‫باهماهنگی استاد مربوطه‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬آذر‬
‫‪16‬مهرالی ‪3‬دی و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪19‬آذر‬

‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪15‬آبان‬
‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬
‫‪14‬مهرالی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهرالی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪26‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬
‫‪10‬مهرالی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬
‫‪10‬مهرالی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای کاظمی‬

‫‪101‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫آقای اروجلو‬

‫‪201‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای نخعی‬

‫‪403‬‬

‫‪3-6‬‬

‫شنبه‬

‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬آذر‬
‫‪16‬مهرالی ‪3‬دی و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪19‬آذر‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪11-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪2-5‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪207‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم چنپا‬

‫‪105‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای کریمی‬

‫‪202‬‬

‫‪8-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪4-5‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫خانم محمودی‬

‫‪202‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪15‬آبان‬
‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪26‬آذرو‪4‬جلسه به اختیار استاد‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪8-10‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪12-4‬‬

‫جمعه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪8-12‬‬

‫جمعه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪202‬‬

‫‪12-2‬‬

‫شنبه‬

‫خانم ضیایی‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای مومن‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای محمدیخواه‬

‫‪203‬‬

‫‪2-4‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای میرزایی‬

‫‪104‬‬

‫‪2-4‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪10-12‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم محمد زادگان‬

‫‪203‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫خانم محمد زادگان‬

‫‪203‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫آقای جعفری‬

‫‪102‬‬

‫‪11-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای اروجلو‬

‫‪201‬‬

‫‪8-10‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪8-11‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪11-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای جوادی‬

‫‪401‬‬

‫‪2-5‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪207‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم چنپا‬

‫‪105‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬آذر‬
‫‪16‬مهر الی‪26‬آذر‬
‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬

‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪13‬مهرالی ‪16‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪15‬آبان‬

‫آقای کریمی‬

‫‪202‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنجشنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنجشنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪12-2‬‬

‫پنجشنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنجشنبه‬

‫آقای قربانعلی زاده‬

‫‪403‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنجشنبه‬

‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای علیزادگان‬

‫‪303‬‬

‫‪2-4‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪103‬‬

‫‪8-10‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪12-4‬‬

‫جمعه‬

‫آقای گل احمدی‬

‫‪403‬‬

‫‪8-12‬‬

‫جمعه‬

‫آقای فرناد‬

‫‪202‬‬

‫‪12-2‬‬

‫شنبه‬

‫خانم ضیایی‬

‫‪202‬‬

‫‪10-12‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای مومن‬

‫‪203‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫خانم محمد زادگان‬

‫‪203‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪16‬مهر الی‪26‬آذر‬
‫‪165‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذر‬
‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬
‫‪16‬مهر الی ‪3‬دی و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬
‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬
‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬
‫‪15‬مهر الی ‪6‬آبان‬
‫‪13‬مهر الی‪ 30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر و‪5‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬
‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬
‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪21‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬
‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬
‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان‬
‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬
‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬
‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬
‫‪12‬و‪19‬و‪26‬آذرو‪3‬دی‬
‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬
‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬
‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬

‫خانم محمد زادگان‬

‫‪203‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫خانم جاللی‬

‫‪102‬‬

‫‪8-11‬‬

‫سه شنبه‬

‫آقای کاظمی‬

‫‪101‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫خانم رحماندوست‬

‫‪205‬‬

‫‪12-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم محمدی‬

‫‪201‬‬

‫‪10-12‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای پاشازاده‬

‫‪102‬‬

‫‪2-5‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای سیدطاهری‬

‫‪302‬‬

‫‪8-10‬‬

‫جمعه‬

‫آقای علیلو‬

‫‪205‬‬

‫‪12-2‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم مقدم‬

‫‪104‬‬

‫‪8-10‬‬

‫سه شنبه‬

‫خانم سیدشربتی‬

‫‪104‬‬

‫‪2-4‬‬

‫شنبه‬

‫خانم کربالیی‬

‫‪102‬‬

‫‪2-4‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای محبوبی‬

‫‪204‬‬

‫‪12-2‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای بختیاری‬

‫‪202‬‬

‫‪2-4‬‬

‫دوشنبه‬

‫خانم راثی‬

‫‪204‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫خانم حق جو‬

‫‪201‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫آقای بزازی‬

‫‪204‬‬

‫‪8-10‬‬

‫چهارشنبه‬

‫خانم خوشبخت نژاد‬

‫‪202‬‬

‫‪12-2‬‬

‫چهارشنبه‬

‫آقای عالی زاده‬

‫‪206‬‬

‫‪2-4‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای کسیانی‬

‫‪208‬‬

‫‪8-10‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای کسیانی‬

‫‪208‬‬

‫‪10-12‬‬

‫پنج شنبه‬

‫آقای جلیل زاده‬

‫‪203‬‬

‫‪10-12‬‬

‫جمعه‬

‫آقای علیخانلوی اصل‬

‫‪403‬‬

‫‪10-12‬‬

‫دوشنبه‬

‫آقای علیخانلوی اصل‬

‫‪206‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫آقای علیخانلوی اصل‬

‫‪206‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫آقای لطفی‬

‫‪403‬‬

‫‪2-4‬‬

‫یکشنبه‬

‫آقای کرمی‬

‫‪404‬‬

‫‪12-2‬‬

‫دوشنبه‬

‫دکتر فروتنی‬

‫‪207‬‬

‫‪8-10‬‬

‫شنبه‬

‫دکتر فروتنی‬

‫‪207‬‬

‫‪10-12‬‬

‫شنبه‬

‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای قدرتی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای فرجی‬ ‫‪203‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خانم اسماعیلی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای رضازاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫آقای رضازاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫آقای اصغری‬ ‫‪204‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای اصغری‬ ‫‪204‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای ولیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫آقای ولیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫آقای ولیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای جعفرزاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم بحرانی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم بحرانی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای میرنقی زاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم اسماعیلی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم مقدم‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم سیدشربتی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم کربالیی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خانم راثی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫‪11‬مهر الی ‪23‬آبان‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫‪11‬مهر الی ‪23‬آبان‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪2‬و‪17‬آبان‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬و‪16‬آذر‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬آذر‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذرو‪1‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذر‬ ‫‪13‬و‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬و‪19‬آبان و‪3‬و‪17‬آذرو‪1‬دی‬ ‫‪13‬مهر‬ ‫‪13‬مهر‬ ‫‪12‬مهر‬ ‫‪12‬مهر‬ ‫‪20‬مهر الی ‪25‬آبان‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪13‬مهر الی‪ 30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر و‪5‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪10‬مهر الی‪ 27‬آذر و‪3‬جسه به اختیار استاد‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرر و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم حق جو‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫آقای بزازی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬آذر‬ ‫خانم خوشبخت نژاد‬ ‫‪202‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬ ‫آقای عالی زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬ ‫آقای جلیل زاده‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای عالی زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ .

‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪12‬و‪19‬و‪26‬آذرو‪3‬دی‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪19‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر‬ ‫آقای عبداله زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای عبداله زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر و‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم سلیمانپور‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم سلیمانپور‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪23‬آبان‬ ‫خانم پورحسن‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم پورحسن‬ ‫‪206‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم پورحسن‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪23‬آبان‬ ‫آقای حاجی زاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای حاجی زاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫آقای رضازاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫خانم جوانشیری‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫آقای رضوان طلب‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫دکتر الوداری‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫خانم پورحسن‬ ‫‪206‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪23‬آبان‬ ‫آقای حاجی زاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬و‪18‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬و‪19‬آبان و‪3‬و‪17‬آذرو‪1‬دی‬ ‫آقای قراعینی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪18‬آذر‬ ‫آقای میرنقی زاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪25‬آبان‬ ‫خانم اسماعیلی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم لطفی‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دکتر حسین پور‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫جمعه‬ ‫خانم جاللی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم سلیمانی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خانم محمدی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای حکیم زاده‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪12‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫‪8‬و‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬ ‫‪12‬مهرالی‪29‬آذر‬ ‫‪11‬مهرالی‪28‬آذر‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ .

‫آقای اسدی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای گردشخواه‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫خانم حسینی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم حسینی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم خلیلی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم خلیلی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای سید علیجانی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫آقای سید علیجانی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای سید علیجانی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دکتر محمدزاده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫دکتر محمدزاده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫خانم جبازاده‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫خانم جبازاده‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫خانم مرادخانی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای سیدحمزه‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫آقای سیدحمزه‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خانم نفیسی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم جوادی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم جوادی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم جوادی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫آقای هاشم زاده‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای هاشم زاده‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫دکترموسوی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم عربلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫خانم مرادخانی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم مرادخانی‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫خانم مرادخانی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای بهروان‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای مرادخانی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خانم خلیل نژاد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫آقای محمدیخواه‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای محمدیخواه‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای محمدیخواه‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای محمدیخواه‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪101‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای خلیل زاده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫آقای میرزایی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای میرزایی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای میرزایی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای حسنلو‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫آقای حسنلو‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪10‬مهرالی ‪27‬آذر‬ ‫‪9‬مهر الی‪3‬دی‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫‪16‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫‪12‬مهر‪8‬آذر‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و‪2‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫‪9‬مهر الی ‪ 21‬آبان‬ ‫‪9‬مهرالی ‪5‬آذر‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫‪11‬مهرالی‪21‬آذر‬ ‫‪14‬مهرالی‪3‬آذر‬ ‫‪14‬مهرالی ‪10‬آذر‬ ‫‪12‬مهرالی‪8‬آذر‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫‪13‬مهرالی‪2‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪19‬آبان‬ ‫‪5‬آبان الی ‪10‬آذر‬ ‫‪13‬مهرالی‪2‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪ 1‬دی‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪13‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪13‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪4‬دی‬ ‫‪17‬مهر الی ‪4‬دی‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی‪17‬آذر‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫‪12‬مهرالی‪29‬آذر‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و ‪10‬آبان و ‪8‬و‪29‬آذر‬ ‫‪13‬مهر الی‪2‬آذر‬ ‫‪15‬مهرالی‪18‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ .

‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬ ‫‪13‬مهر الی‪30‬آذر و ‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫‪16‬مهر الی ‪26‬آذر‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫‪9‬مهر الی ‪19‬آذر‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫‪15‬مهر الی ‪18‬آذر‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خانم جاللی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪8-11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم صمصامی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خانم ملکوتی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫آقای کاظمی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫آقای محمدزاده‬ ‫‪404‬‬ ‫‪12-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫آقای فرناد‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫آقای مومن‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫آقای مومن‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خانم ثانوی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫آقای افشاری‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای افشاری‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای افشاری‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای افشاری‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان‬ ‫خانم حق جو‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم حق جو‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫آقای خان احمدی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪28‬آذر‬ ‫آقای خان احمدی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪21‬آذر‬ ‫آقای مرزی‬ ‫‪505‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪27‬آبان‬ ‫خانم غالمی‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان‬ ‫خانم غالمی‬ ‫‪201‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬آذر‬ ‫آقای مرزی‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪27‬آبان‬ ‫آقای مرزی‬ ‫‪505‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهرالی‪28‬آذر و‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی‪17‬آبان‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و ‪10‬آبان و ‪1‬و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪19‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪26‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪13‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪24‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪18‬آبان‬ .

‫آقای احمداوغلی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫آقای احمداوغلی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای احمداوغلی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای احمداوغلی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای سرمد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای سرمد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫آقای بزازی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای بزازی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان‬ ‫آقای بزازی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای هاشمی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬و‪16‬و‪30‬آذر‬ ‫خانم راثی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪24‬آذر‬ ‫آقای همدمی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان‬ ‫آقای همدمی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬ ‫آقای همدمی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان‬ ‫آقای همدمی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫البراتوار‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای خلیل زاده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی‪28‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای جعفری‬ ‫‪102‬‬ ‫‪8-11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫خانم خوشبخت نژاد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای عالی زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای جلیل زاده‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهر و ‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫آقای لطفی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای لطفی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر و ‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای لطفی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای لطفی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر و ‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای لطفی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪ 27‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای جلیل زاده‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای جلیل زاده‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ .

‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای میرنقی زاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫آقای حسن نژاد‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم عبدالهی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای پاشازاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای پاشازاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان‬ ‫آقای پاشازاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان و‪4‬آذر‬ ‫خانم ظاهری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم ظاهری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو ‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای خاتونی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای آدمی نژاد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای میرزامحمودی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم اصغری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫خانم اصغری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫خانم اصغری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم چنپا‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ ‫آقای پورحسن‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان‬ ‫خانم علیزاده‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫آقای قوشجویی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای ناصری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫خانم عباس زاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم نادرعلی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم نادرعلی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای سبحانوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬و‪19‬آبان و‪3‬و‪17‬آذر و‪1‬دی‬ ‫آقای سبحانوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ .

‫خانم شاهوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم شاهوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪202‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪20‬آبان‬ ‫آقای خلیل زاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪ 21‬آبان‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای حاجی حسینلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫دکتر پورمحسن‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای احمدزاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫آقای احمدزاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫خانم رضادوست‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهر و ‪8‬آبان‬ ‫آقای ابراری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای ابراری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم چنپا‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ ‫آقای حسن نژاد‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫دکتر پورمحسن‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫دکتر پورمحسن‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫دکتر پورمحسن‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای آدمی نژاد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای حاجی حسینلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای خلیل زاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪12‬آذر‬ ‫خانم عبدالهی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم خضرلو‬ ‫‪202‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫خانم شاهوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم شاهوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫آقای سبحانوردی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬و‪19‬آبان و‪3‬و‪17‬آذر و‪1‬دی‬ ‫خانم نادرعلی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم عباس زاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای قوشجویی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای قوشجویی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫خانم علیزاده‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم ظاهری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪13‬آذر‬ .

‬زمین شناسی‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای ابراری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای ابراری‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای خان احمدی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای خان احمدی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای سیدعبدالهی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫خانم محمدزاده‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬و‪9‬و‪23‬و‪29‬آبان و‪6‬و‪13‬آذر‬ ‫خانم مهدویان‬ ‫‪501‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم محمدزاده‬ ‫‪504‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬آبان الی‪29‬آبان‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای علی وردیلو‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬آبان الی ‪21‬آذر‬ ‫آقای علی وردیلو‬ ‫‪504‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬آبان الی ‪30‬آبان‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪28‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪29‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪29‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪29‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪29‬آذر‬ .‫آقای احمدزاده‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫آقای احمدزاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫آقای پاشازاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای پاشازاده‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو‪6‬و‪20‬آبان‬ ‫آقای میرزامحمودی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای خاتونی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم اصغری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫خانم اصغری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫آقای بهرفتار‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪3‬و‪17‬آذر‬ ‫آقای بهرفتار‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪3‬و‪17‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫خانم رضادوست‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر و‪1‬و‪15‬آبان‬ ‫آقای خاتونی‬ ‫آز‪.

‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫خانم بزازی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی‪12‬آذر‬ ‫خانم بزازی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای علی وردیلو‬ ‫‪501‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای علی وردیلو‬ ‫‪501‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان ‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫خانم کاظمی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬آبان الی ‪29‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪24‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم کاظمی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬آبان الی ‪22‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم کاظمی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬آبان الی ‪22‬آذرویک جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای قبادی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای صدوقی فر‬ ‫‪501‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای صدوقی فر‬ ‫‪501‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای صدوقی فر‬ ‫‪501‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای علیلو‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای خلیل زاده‬ ‫‪106‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذرو‪5‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای عالی زاده‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای کسیانی‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای جلیل زاده‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫آقای فتاحی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ .

‫آقای فتاحی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫آقای فتاحی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬و‪16‬و‪30‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم عباسی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪27‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪10‬آذر‬ ‫خانم جوهری‬ ‫‪401‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای مبارک‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫آقای مبارک‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪11‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهرو ‪6‬و‪20‬آبان و ‪4‬و‪18‬آذر‬ ‫آقای مبارک‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫خانم محمدلو‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای نجفی نسب‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫آقای ولیلو‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهرو‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫دکتر فروتنی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ ‫خانم پوراکبر‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو یک جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم صمصامی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای هاشمی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ ‫آقای فرناد‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪19‬آذر‬ ‫خانم پوراکبر‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫آقای بهرامی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای بهرامی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫آقای اصغری‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای اصغری‬ ‫‪101‬‬ ‫‪11-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای اصغری‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2-5‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ .

‫آقای بهرامی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای بهرامی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای زینالی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی‪3‬دی و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای زینالی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪26‬آذر‬ ‫آقای بهرامی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذرو‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای محمدلو‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬ ‫آقای محمدلو‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم ثانوی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪18‬آذر‬ ‫آقای محمدلو‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪17‬آذر‬ ‫آقای زینالی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرالی ‪3‬دی و‪4‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم میدانلو‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذر‬ ‫خانم میدانلو‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و‪3‬و‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫خانم میدانلو‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهرالی ‪29‬آذر‬ ‫خانم میدانلو‬ ‫‪102‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهرالی ‪13‬آذر‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای علیخانلوی اصل‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪5‬آذر‬ ‫آقای فتاحی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪28‬آذر‬ ‫خانم خوشبخت نژاد‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪11‬آبان‬ ‫آقای آزادمنش‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای آزادمنش‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬الی ‪29‬آبان‬ ‫آقای آزادمنش‬ ‫‪505‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬آذر‬ ‫آقای نیکدل‬ ‫‪404‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان ‪13‬آذر‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم معصومی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر‬ ‫خانم معصومی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ .

‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫خانم حسینی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای شفیعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای شفیعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪28‬آبان‬ ‫خانم بهلولی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫خانم بهلولی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫خانم بهلولی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬الی ‪28‬آبان‬ ‫خانم بهلولی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬و‪8‬و‪15‬آبان‬ ‫خانم بهلولی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬الی ‪22‬آبان‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای طبقی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫آقای طبقی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‬ ‫خانم اسدپور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪10‬و‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫آقای گل صنملو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬الی ‪17‬آبان و‪1‬و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای گل صنملو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬الی ‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫آقای گل صنملو‬ ‫‪504‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬الی ‪17‬آبان و‪1‬و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهر و‪11‬و‪25‬آبان‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪23‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬و‪16‬و‪30‬آذر‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪25‬آبان‬ ‫آقای کریمزاده‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای کریمزاده‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪10‬آذر‬ ‫آقای جدی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای جدی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫آقای سعیدنیا‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر الی ‪22‬آبان‬ ‫آقای سعیدنیا‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای سعیدنیا‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای سعیدنیا‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر‬ ‫خانم حاجی حسینلو‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم حاجی حسینلو‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان‬ .

‫خانم حاجی حسینلو‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪5‬آبان الی ‪26‬آبان‬ ‫دکتر واحدی‬ ‫‪203‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫دکتر واحدی‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬ ‫دکتر واحدی‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪1‬دی‬ ‫دکترجباری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذرو‪2‬جلسه به اختیاراستاد‬ ‫دکتر مناف زاده‬ ‫‪404‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ ‫دکتر مناف زاده‬ ‫‪404‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫دکتر مناف زاده‬ ‫‪404‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫دکتر مناف زاده‬ ‫‪404‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪30‬آذر‬ ‫دکتر جباری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذرو‪2‬جلسه به اختیاراستاد‬ ‫دکتر جباری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذرو‪6‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای محبوبی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای جوادی‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای آزادمنش‬ ‫‪206‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای آزادمنش‬ ‫‪505‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬آذر‬ ‫آقای آزادموسوی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای آزادموسوی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای آزادموسوی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪6‬آذر‬ ‫آقای آزادموسوی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای آزادموسوی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان‬ ‫خانم اسدپور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬آبان الی ‪27‬آذر‬ ‫خانم اسدپور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪10‬و‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫خانم اسدپور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪26‬آذر‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬الی ‪29‬آبان و‪6‬و‪13‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬الی ‪22‬آبان‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬الی ‪22‬آبان‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬آذر‬ ‫آقای رضایی‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان‬ .

‫آقای محمدیاری‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪16‬آذر‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و ‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای قاسم بگلو‬ ‫‪502‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬الی ‪30‬آبان‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم شاطرلو‬ ‫‪503‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬الی ‪25‬آبان‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪10‬و‪17‬آبان و‪1‬الی ‪29‬آذرو‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪10‬و‪17‬آبان و‪1‬و‪8‬و‪22‬آذر‬ ‫خانم المعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬و‪10‬و‪17‬آبان و‪1‬آذر‬ ‫آقای شفیعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای شفیعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬آبان الی ‪12‬آذر‬ ‫آقای شفیعی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪7‬الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای حق وردی نژاد‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای حق وردی نژاد‬ ‫‪502‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪5‬الی ‪26‬آبان‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫خانم اسدپور‬ ‫‪502‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫خانم نور محمدی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم عبدالهی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذر‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و‪1‬و‪8‬و‪29‬آذر‬ ‫آقای فاخری‬ ‫‪101‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪2‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم موسوی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫خانم سیددراجی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫خانم سیددراجی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫خانم سید عباسی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪5‬آذر‬ ‫آقای پیشداد‬ ‫‪404‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای پیشداد‬ ‫‪404‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫خانم عبدالعلیزاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫خانم عبدالعلیزاده‬ ‫‪401‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪17‬آبان‬ ‫آقای زینالی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫خانم فراز‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫آقای بداقی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ .

‬زمین شناسی‬ .‫آقای خداوردی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬و‪19‬آبان و‪3‬و‪7‬آذر و‪1‬دی‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای پیشداد‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪206‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهر و ‪12‬و‪26‬آبان و‪10‬و‪24‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای باقری‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪20‬آذرو‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای کریمزادگان‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای کریمزادگان‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای کریمزادگان‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم علی محمدلو‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪28‬آبان‬ ‫آقای فراهانی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪21‬آبان‬ ‫خانم مسعودنیا‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهر و‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای سیدطاهری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای سیدطاهری‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای ابدالی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫آقای ابدالی‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪18‬آبان‬ ‫خانم محمدزادگان‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫آقای بختیاری‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬و‪26‬مهر و‪1‬و‪8‬و‪29‬آذر‬ ‫خانم نور محمدی‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫آقای رضوان طلب‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪18‬آذر‬ ‫آقای سلمانزاده‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪2‬آذر‬ ‫دکتر نجف زاده‬ ‫‪303‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫دکتر نجف زاده‬ ‫‪303‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫خانم حاج حسنی اصل‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای پناهی مقدم‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫آقای پناهی مقدم‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای محسنی‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی‬ ‫آقای محسنی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذرو‪3‬دی‬ ‫آقای خداوردی زاده آز‪.

‫دکتر حق وردیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫دکتر حق وردیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪22‬مهر و‪13‬و‪27‬آبان و‪4‬و‪18‬آذر‬ ‫دکتر حق وردیلو‬ ‫‪301‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪15‬و‪29‬مهرو‪13‬و‪27‬آبان و‪11‬و‪25‬آذر‬ ‫آقای بهروزلک‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬و‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬و‪16‬و‪23‬و‪30‬آذر‬ ‫آقای بهروزلک‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪2‬آذر‬ ‫خانم دکتر سلیمانزاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫خانم فتاحی‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪8‬آذر‬ ‫دکتر ایماندار‬ ‫‪203‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪7‬آذر‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای کریمی‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر الی ‪3‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬و‪19‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای فراهانی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪21‬آبان‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر‬ ‫خانم مسعودنیا‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهر و‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم سیدعباسی‬ ‫‪303‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪5‬آذر‬ ‫آقای خداوردی‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان و‪12‬و‪26‬آذر‬ ‫آقای ابدالی‬ ‫‪302‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪15‬آبان‬ ‫آقای اسدی‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪29‬آبان‬ ‫خانم پوراکبر‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪27‬آبان‬ ‫آقای عاطف پور‬ ‫‪505‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪30‬آذر‬ ‫آقای صدوقی فر‬ ‫‪505‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬آبان الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای صدوقی فر‬ ‫‪505‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬آبان الی‪22‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪202‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪12‬مهر الی ‪22‬آذر‬ ‫خانم آزادی نقش‬ ‫کارگاه‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر الی ‪2‬آبان‬ ‫خانم آزادی نقش‬ ‫کارگاه‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪7‬آبان‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪14‬آبان‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪12-3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪26‬آذر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر الی ‪7‬آبان‬ .

‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهر الی ‪22‬آبان‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬و‪25‬مهر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر الی ‪21‬آذر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪10-12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪12-2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬و‪26‬مهر‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪25‬آبان‬ ‫خانم فتح اله زاده‬ ‫کارگاه‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪25‬آبان‬ ‫خانم حسنلو‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬مهر‬ ‫آقای میرنقی زاده‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهر الی ‪28‬آذر‬ ‫خانم اسماعیلی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪27‬آذر و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪10‬و‪15‬و‪29‬آبان‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬و‪23‬مهرو‪14‬و‪28‬آبان‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪10‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪28‬آذرو‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای منظری‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهرو‪3‬و‪17‬آبان و‪8‬آذر‬ ‫آقای کرمی‬ ‫‪404‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪401‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫آقای کریمخانی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای کریمخانی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای ملک خواه‬ ‫‪504‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای ملک خواه‬ ‫‪504‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4‬آبان الی ‪9‬آذر‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهرو‪4‬و‪18‬آبان و‪3‬آذر‬ ‫آقای مرادخانی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪14‬و‪28‬مهر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم نفیسی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20‬مهر الی ‪4‬آذر‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬مهرو‪7‬و‪21‬آبان و‪5‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪10‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬و‪24‬مهرو‪8‬و‪22‬آبان و‪6‬و‪20‬آذر‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ .

‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪28‬آذرو‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم شاهنده‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪18‬مهرو‪2‬و‪30‬آبان و‪28‬آذرو‪2‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫آقای منظری‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪26‬مهرو‪10‬آبان و‪1‬و‪22‬آذر‬ ‫آقای کرمی‬ ‫‪404‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪11‬و‪25‬مهرو‪9‬و‪23‬آبان و‪7‬و‪21‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای جیواد‬ ‫‪401‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪17‬مهرو‪1‬و‪15‬و‪29‬آبان و‪13‬و‪27‬آذر‬ ‫آقای کریمخانی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای کریمخانی‬ ‫‪504‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪6‬آبان الی ‪11‬آذر‬ ‫آقای ملک خواه‬ ‫‪504‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬و‪9‬و‪23‬و‪30‬آبان و‪6‬و‪13‬آذر‬ ‫آقای ملک خواه‬ ‫‪504‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪2‬و‪9‬و‪23‬و‪30‬آبان و‪6‬و‪13‬آذر‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪27‬مهرو‪11‬و‪25‬آبان و‪9‬آذر‬ ‫آقای مرادخانی‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪21‬مهرو‪5‬آبان‬ ‫آقای سرمد‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪29‬آذر‬ ‫خانم نفیسی‬ ‫‪208‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪27‬مهر و‪11‬آبان‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای سالم خویی‬ ‫‪202‬‬ ‫‪4-6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪19‬مهر الی ‪1‬آذر‬ ‫آقای اروجلو‬ ‫‪208‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬مهر الی ‪9‬آذر‬ ‫خانم مقدم‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8-10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم آلچاالنلو‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪16‬مهر الی ‪19‬آذر‬ ‫خانم مقدم‬ ‫‪104‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9‬مهر الی ‪3‬دی و‪3‬جلسه به اختیار استاد‬ ‫خانم ضیایی‬ ‫‪205‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10‬مهر الی ‪6‬آذر‬ .

‫برنامه ی کالسی نیمسال‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫عنوان درس‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی تجزیه دستگاهی‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫کاربرد طیف سنجی‬ ‫سنتز مواد آلی‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی شیمی‬ ‫تاریخ علم شیمی‬ ‫روش استفاده از متون علم شیمی‬ ‫شیمی فیزیک آلی‬ ‫شیمی آلی ‪1‬‬ ‫شیمی آلی‪2‬‬ ‫جداسازی وشناسایی موادآلی‬ ‫طیف سنجی مولکولی‬ ‫مبانی شیمی کوانتومی‬ ‫شیمی فیزیک‪1‬‬ ‫شیمی معدنی ‪1‬‬ ‫شیمی آلی ‪3‬‬ ‫شیمی دارویی‬ ‫پلیمر‬ ‫اصول صنایع شیمیایی‬ ‫گرافیک‬ ‫شیمی محیط زیست‬ ‫نظریه ی گروه در شیمی‬ ‫شیمی عمومی ‪2‬‬ ‫شیمی تجزیه ی ‪1‬‬ ‫شیمی هسته ای‬ ‫شیمی تجزیه ی‪2‬‬ ‫شیمی آلی فلزی‬ ‫تجزیه ی مقادیر بسیار کم‬ ‫شیمی عمومی ‪(1‬کاربردی و محض)‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫شیمی معدنی‪2‬‬ ‫شیمی فیزیک‪2‬‬ ‫مباحث نوین در شیمی معدنی‬ ‫شیمی معدنی پیشرفته‬ ‫سنتیک ومکانیسم درشیمی معدنی‬ ‫شیمی تجزیه پیشرفته‬ .

‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫شیمی(ارشد)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫موضوع خاص در شیمی‬ ‫سمینار‪1‬‬ ‫سمینار‪2‬‬ ‫شیمی آلی پیشرفته‬ ‫ساختمان گسسته‬ ‫ریاضیات مهندسی‬ ‫محاسبات عددی رشته های مهندسی‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی کامپیوتر‬ ‫مدارهای الکتریکی‬ ‫مهندسی اینترنت‬ ‫مهندسی نرم افزار‪1‬‬ ‫سیستم های اطالعاتی‬ ‫اصول طراحی پایگاه داده ها‬ ‫سیستم عامل‬ ‫نظریه ی زبان و ماشین‬ ‫گرافیک‬ ‫برنامه سازی پیشرفته‬ ‫شیوه ی ارائه مطلب‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫معماری کامپیوتر‬ ‫شبکه های کامپیوتر‬ ‫زبان ماشین‬ ‫مدارهای منطقی‬ ‫ذخیره و بازیابی اطالعات‬ ‫مبانی فناوری اطالعات‬ ‫اقتصاد مهندسی‬ ‫مدارهای الکترونیکی‬ ‫ساختمان داده ها‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫شبیه سازی‬ ‫کامپایلر‬ ‫مهندسی نرم افزار‪2‬‬ ‫طراحی الگوریتم‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫ساختمان گسسته‬ ‫ریاضیات مهندسی‬ ‫محاسبات عددی رشته های مهندسی‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫ریاضی‪2‬‬ .

‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی کامپیوتر‬ ‫مدارهای الکتریکی‬ ‫مهندسی نرم افزار‪1‬‬ ‫سیستم عامل‬ ‫نظریه ی زبان و ماشین‬ ‫گرافیک‬ ‫برنامه سازی پیشرفته‬ ‫شیوه ی ارائه مطلب‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫ریز پردازنده‬ ‫معماری کامپیوتر‬ ‫شبکه های کامپیوتر‬ ‫زبان ماشین‬ ‫مدارهای منطقی‬ ‫مدارهای الکترونیکی‬ ‫ساختمان داده ها‬ ‫کامپایلر‬ ‫مهندسی نرم افزار‪2‬‬ ‫ذخیره و بازیابی اطالعات‬ ‫مبانی فناوری اطالعات‬ ‫اقتصاد مهندسی‬ ‫طراحی الگوریتم‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫ساختمان گسسته‬ ‫ریاضیات مهندسی‬ ‫محاسبات عددی رشته های مهندسی‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫تحقیق در عملیات‬ ‫زبان تخصصی کامپیوتر‬ ‫مهندسی نرم افزار‪1‬‬ ‫سیستم های اطالعاتی مدیریت‬ ‫اصول طراحی پایگاه داده ها‬ ‫سیستم عامل‬ ‫نظریه ی زبان و ماشین‬ ‫گرافیک‬ ‫برنامه سازی پیشرفته‬ ‫شیوه ی ارائه مطلب‬ .

‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مهندسی کامپیوتر(فناوری اطالعات)‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫معماری کامپیوتر‬ ‫شبکه های کامپیوتر‬ ‫زبان ماشین‬ ‫مدارهای منطقی‬ ‫ساختمان داده ها‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫شبیه سازی‬ ‫مهندسی نرم افزار‪2‬‬ ‫ذخیره و بازیابی اطالعات‬ ‫مبانی فناوری اطالعات‬ ‫اقصاد مهندسی‬ ‫طراحی الگوریتم‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫آمار و احتماالت‬ ‫نقشه کشی‬ ‫ریاضی وکاربرد آن در مدیریت ‪2‬‬ ‫تحقیق در عملیات‪1‬‬ ‫ریاضی پایه ومقدمات آمار ‪1‬‬ ‫تحقیق در عملیات ‪2‬‬ ‫زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت‬ ‫زبان تخصصی‪2‬‬ ‫زبان تخصصی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی‪4‬‬ ‫زبان تخصصی‪3‬‬ ‫کاربرد کامپیوتر در مدیریت‬ ‫حسابرسی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪3‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪2‬‬ ‫مبانی تنظیم بودجه‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫حسابداری دولتی‬ ‫سیر اندیشه های سیاسی‬ ‫مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها‬ ‫مدیریت رفتار سازمانی‬ .

‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫سازماندهی و اصالح تشکیالت‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها‬ ‫مبانی سازمان و مدیریت‬ ‫مدیریت تطبیقی‬ ‫سیستمهای اطالعاتی مدیریت‬ ‫تصمیم گیری و تعیین خط مشی‬ ‫مدیریت توسعه‬ ‫مباحث ویژه در مدیریت دولتی‬ ‫مبانی مدیریت دولتی‪1‬‬ ‫سیستمهای خرید و انبارداری‬ ‫پول و ارزبانکداری‬ ‫روابط کار در سازمان‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مدیریت تعاونیها‬ ‫مدیریت تعاونیها‬ ‫مبانی مدیریت دولتی‪2‬‬ ‫مبانی روش تحقیق‬ ‫مدیریت تحول سازمانی‬ ‫مالیه عمومی‬ ‫برنامه ریزی و توسعه ی اقتصادی‬ ‫اقتصادکالن‬ ‫اقتصاد خرد‬ ‫پروژه‬ ‫کارورزی‬ ‫پروژه‬ ‫کارورزی‬ ‫حقوق اداری‬ ‫آمار و کاربرد آن در مدیریت‪2‬‬ ‫ریاضی وکاربرد آن در مدیریت ‪2‬‬ ‫تحقیق در عملیات‪1‬‬ ‫ریاضی پایه ومقدمات آمار ‪1‬‬ ‫تحقیق در عملیات ‪2‬‬ ‫زبان تخصصی‪2‬‬ ‫زبان تخصصی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت‬ ‫زبان تخصصی‪4‬‬ ‫زبان تخصصی‪3‬‬ ‫کاربرد کامپیوتر در مدیریت‬ ‫حسابرسی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪3‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪2‬‬ ‫نحوه ی کنترل و بودجه ریزی‬ .

‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫مبانی سازمان و مدیریت‬ ‫مدیریت بازاریابی‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫سمینار در مسایل بازاریابی‬ ‫مدیریت اسالمی‪1‬‬ ‫مدیریت اسالمی‪2‬‬ ‫مدیریت اسالمی پیشرفته‬ ‫تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها‬ ‫پروژه‬ ‫کارورزی‬ ‫مدیریت تولید‬ ‫مدیریت صادرات و واردات‬ ‫سیستمهای اطالعاتی مدیریت‬ ‫بازاریابی بین الملل‬ ‫مدیریت استراتژیک‬ ‫حقوق بازرگانی بین الملل‬ ‫حقوق بازرگانی‬ ‫مدیریت مالی‪2‬‬ ‫بهره وری و تجزیه تحلیل‬ ‫تجارت الکترونیک‪1‬‬ ‫مبانی ومدیریت بازرگانی‬ ‫تجارت الکترونیک‪2‬‬ ‫خالقیت وحل مسئله تفکر‬ ‫روش تحقیق در مدیریت‬ ‫مدیریت رفتار سازمانی‬ ‫تحقیقات بازاریابی‬ ‫بازاریابی در مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت مالی‪1‬‬ ‫بازرگانی بین الملل‬ ‫مالیه عمومی‬ ‫برنامه ریزی و توسعه ی اقتصادی‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫اقتصاد خرد‬ ‫روانشناسی کار‬ ‫حقوق اساسی‬ ‫آمار و کاربرد آن در مدیریت‪2‬‬ ‫شیمی ‪2‬‬ ‫شیمی آلی‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫فیزیک‬ ‫جانور شناسی‪2‬‬ .

‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ژنتیک‬ ‫فیزیولوژی جانوری ‪1‬‬ ‫جنین شناسی‬ ‫بافت شناسی‬ ‫فیزیولوژی جانوری ‪2‬‬ ‫فیزیولوژی جانوری ‪3‬‬ ‫زیست شناسی جانوری‬ ‫متون زیست شناسی‬ ‫زیست شناسی انگل ها‬ ‫زیست سلولی ومولکولی‬ ‫بیو فیزیک‬ ‫تکامل‬ ‫ریخت زایی واندام زایی‬ ‫فیزیو لوژی گیاهی‪2‬‬ ‫میکروبیولوژی عمومی‬ ‫میکروبیولوژی محیطی‬ ‫سیستماتیک گیاهی ‪1‬‬ ‫تشریح ومورفولوژی گیاهی‬ ‫تالوفیتها‬ ‫اکولوژی‬ ‫زیست شناسی پرتوی‬ ‫مبانی بیو شیمی‬ ‫ویروس شناسی‬ ‫زیست شناسی گیاهی‬ ‫سیستماتیک گیاهی ‪2‬‬ ‫رشد ونمو گیاهی‬ ‫فیزیولوژی گیاهی‪1‬‬ ‫پرتوزئولوژی‬ ‫جانور شناسی‪1‬‬ ‫شیمی عمومی‪1‬‬ ‫هندسه دیفرانسیل موضوعی‬ ‫هندسه دیفرانسیل موضوعی‬ ‫توابع مختلط‬ ‫توابع مختلط‬ ‫جبر‪3‬‬ ‫نظریه ی اعداد‬ ‫جبر‪1‬‬ ‫معادالت دیفرانسیل بامشتقات جزئی‬ ‫معادالت دیفرانسیل بامشتقات جزئی‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫آنالیز ریاضی‪3‬‬ ‫آنالیز ریاضی‪2‬‬ ‫آنالیزریاضی‪1‬‬ ‫توپولوژی‬ .

‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مبانی ریاضیات‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫تحقیق درعملیات ‪1‬‬ ‫هندسه هذلولی‬ ‫ریاضی‪3‬‬ ‫ریاضیات گسسته‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫مبانی جامعه شناسی‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫آماراحتمال‪2‬‬ ‫آواشناسی‬ ‫بررسی آثار ترجمه شده ی اسالمی‬ ‫ترجمه ی متون اقتصادی‬ ‫ترجمه ی متون شفاهی‪3‬‬ ‫اصول و روش ترجمه‬ ‫ترجمه ی انفرادی‪2‬‬ ‫آزمون سازی‬ ‫ترجمه ی انفرادی‪1‬‬ ‫نمونه های نثر ساده انگلیسی‬ ‫نگارش فارسی‬ ‫کاربرد اصطالحات و تعبیر زبان‬ ‫واژه شناسی‬ ‫بررسی مقابله ای ساخت جمله‬ ‫ساخت زبان فارسی‬ ‫روش تدریس زبان انگلیسی‬ ‫دستور نگارش‪2‬‬ ‫کلیات زبان شناسی‬ ‫کلیات زبان شناسی‪2‬‬ ‫بیان شفاهی‪2‬‬ ‫گفت و شنود‪1‬‬ ‫اصول و روش تحقیق‪1‬‬ ‫خواندن و درک مفاهیم‪3‬‬ ‫گفت و شنود‪2‬‬ ‫دستور نگارش‪1‬‬ ‫بیان شفاهی‪1‬‬ ‫نامه نگاری‬ .

‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫نمونه های شعر ساده انگلیسی‬ ‫خواندن متون مطبوعاتی‬ ‫درآمدی بر ادبیات‪1‬‬ ‫درآمدی بر ادبیات‪2‬‬ ‫ترجمه ی متون ادبی‬ ‫ترجمه ی پیشرفته‪2‬‬ ‫فنون یادگیری زبان‬ ‫ترجمه ی نوار و فیلم‬ ‫ترجمه ی مکاتبات و اسناد‪1‬‬ ‫مقاله نویسی‬ ‫خواندن ودرک مفاهیم‪2‬‬ ‫ترجمه ی متون مطبوعاتی‪1‬‬ ‫ترجمه ی متون مطبوعاتی‪2‬‬ ‫ترجمه ی متون ساده‬ ‫ترجمه ی مکاتبات و اسناد‪2‬‬ ‫ترجمه ی پیشرفته‪1‬‬ ‫اصول و روش تحقیق‪2‬‬ ‫ترجمه متون سیاسی‬ ‫ریاضی و کاربرد آن در مدیریت‬ ‫ریاضیات پایه و مقدمات آمار‬ ‫پژوهش عملیاتی‬ ‫زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت‬ ‫کاربرد کامپیوتر در حسابداری‬ ‫حسابرسی‪1‬‬ ‫اصول حسابرسی‪3‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪2‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫حسابداری دولتی‬ ‫حسابداری میانه‪2‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪3‬‬ ‫حسابداری میانه‪1‬‬ ‫زبان تخصصی‪1‬‬ ‫حسابداری پیشرفته‪1‬‬ ‫مبانی تنظیم بودجه‬ ‫حسابرسی‪2‬‬ .

‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫زبان تخصصی‪2‬‬ ‫حسابداری‬ ‫مباحث جاری در حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫مالیه عمومی‬ ‫حسابداری‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫حسابداری‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫حسابداری مالیاتی‬ ‫حسابداری پیشرفته‪2‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪2‬‬ ‫برنامه ریزی و توسعه ی اقتصادی‬ ‫اقتصاد خرد‬ ‫مبانی جامعه شناسی‬ ‫مبانی علم حقوق‬ ‫شیمی عمومی‪1‬‬ ‫کانیها و سنگهای صنعتی‬ ‫اصول سنجش از دور‬ ‫سنجش از دور در زمین شناسی‬ ‫فتوژئولوژی‬ ‫محیط های رسوبی‬ ‫زمین شناسی تاریخی‬ ‫زمین شناسی ایران‬ ‫زمین شناسی فیزیکی‬ ‫زمین فیزیک‬ ‫آبهای زیرزمینی‬ ‫آبهای سطحی‬ ‫آب شناسی کاربردی‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫نقشه برداری‬ ‫چینه شناسی‬ ‫زلزله شناسی‬ ‫اصول اکتشافات معدنی‬ ‫تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی‬ ‫زمین ساخت‬ ‫لرزه زمین ساخت‬ ‫ئیدروژئوشیمی‬ ‫زمین شناسی زیست محیطی‬ .

‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(کاربردی)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫ژئومورفولوژی‬ ‫زمین شناسی نفت‬ ‫زمین شناسی زیرسطحی‬ ‫زمین شناسی اقتصادی‬ ‫آتشفشان شناسی‬ ‫کانی شناسی‬ ‫زمین شناسی ساختاری‬ ‫سنگ شناسی آذرین ودگرگونی‬ ‫زمین شناسی مهندسی کاربردی‬ ‫زمین شناسی مهندسی‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫بلورشناسی‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫شیمی عمومی‪1‬‬ ‫پتروژئولوژی‬ ‫ژئوشیمی در زمین شناسی‬ ‫سنگ شناسی دگرگونی‬ ‫زمین شناسی فیزیکی‬ ‫زمین شناسی ساختمانی‬ ‫کانی شناسی‬ ‫آتشفشان شناسی‬ ‫زمین شناسی اقتصادی‬ ‫کانیها و سنگهای صنعتی‬ ‫زمین شناسی نفت‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫ژئومورفولوژی‬ ‫ئیدروژئوشیمی‬ ‫زمین ساخت‬ ‫تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی‬ ‫مکانیک خاک‬ ‫زلزله شناسی‬ ‫چینه شناسی‬ ‫زمین شناسی تاریخی‬ .

‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫زمین شناسی(محض)‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫زمین شناسی مهندسی کاربردی‬ ‫زمین شناسی مهندسی‬ ‫اصول سنجش از دور‬ ‫فتوژئولوژی‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫زمین شناسی ایران‬ ‫آبهای زیرزمینی‬ ‫آبهای سطحی‬ ‫رسوب شناسی‬ ‫سنگ شناسی رسوبی‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫بلورشناسی هندسی‬ ‫دیرینه شناسی‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫فیزیک‪2‬‬ ‫زبان تخصصی‪1‬‬ ‫زبان تخصصی‪2‬‬ ‫مبانی فقه و اصول‬ ‫نحوکاربردی‪1‬‬ ‫تاریخ نگاری دراسالم‬ ‫صرف‪1‬‬ ‫روشهای مطالعات دینی‪1‬‬ ‫روشهای مطالعات دینی‪2‬‬ ‫متون عرفان های عربی‪1‬‬ ‫منطق‪1‬‬ ‫ادیان ایران پیش از اسالم‪2‬‬ ‫تاریخ تحلیلی صدر اسالم‬ ‫ادیان هند‪1‬‬ ‫کالم‪1‬‬ ‫کالم‪2‬‬ ‫آشنایی با تاریخ روشهای تفسیر قرآن‬ ‫آشنایی با علوم قرآن و حدیث‬ ‫تاریخ تشیع‬ ‫جهان اسالم غرب و استعمار‬ ‫متون عرفان اسالمی‪1‬‬ ‫تاریخ اسالم ازوفات پیامبر تا سقوط بنی امیه‬ ‫کلیات فرهنگ وتمدن اسالمی‬ .

‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫الهیات‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫متون تاریخی جغرافیابه زبان فارسی‬ ‫تاریخ اسالم از سقوط بغداد تا تاسیس صفویه‬ ‫تاریخ علوم در اسالم‪1‬‬ ‫تاریخ آموزش وپرورش در اسالم‬ ‫تاریخ اسالم در مغرب و اندلس‬ ‫تاریخ فلسفه ی اسالمی‪2‬‬ ‫تاریخ هنرهای اسالمی‪1‬‬ ‫کلیات فلسفه ی اسالمی‬ ‫جغرافیای تاریخ اسالم‪1‬‬ ‫فرهنگ وتمدن مسلمانان و غیر مسلمانان‬ ‫خطوط و کتیبه های اسالمی‬ ‫شناخت منابع تاریخی و فرهنگ اسالمی‬ ‫عرفان نظری‬ ‫کلیات عرفان اسالمی‬ ‫روش تحقیق در علوم اسالمی‬ ‫مطالعات اسالمی در غرب‬ ‫آشنایی با ادیان بزرگ‬ ‫وضع کنونی جهان اسالم‪1‬‬ ‫تاریخ فرق اسالمی‬ ‫وضع کنونی جهان اسالم‪2‬‬ ‫تاریخ علوم در اسالم‪2‬‬ ‫تاریخ هنرهای اسالمی‪2‬‬ ‫تاریخ تصوف‪1‬‬ ‫تاریخ تشکیالت اسالمی‪2‬‬ ‫نحو کاربردی‪3‬‬ ‫قرائت و درک متون عربی‬ ‫متون تاریخی جغرافیایی‬ ‫ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت‪2‬‬ ‫ریاضیات پایه و مقدمات آمار‪1‬‬ ‫زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت‬ ‫حسابرسی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪3‬‬ ‫حسابداری صنعتی‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪2‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫ارزیابی طرحهای اقتصادی‬ .

‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫اقتصاد مدیریت‬ ‫نظام های اقتصادی‬ ‫کالن میانه‪1‬‬ ‫کالن میانه‪2‬‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫اقتصاد کار و نیروی انسانی‬ ‫برنامه ریزی و توسعه ی اقتصادی‬ ‫اقتصاد شهری‬ ‫اقتصاد پول‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫روش تحقیق در اقتصاد‬ ‫تاریخ عقاید اقتصادی‬ ‫اقتصادسنجی‬ ‫اقتصاد ریاضی‬ ‫مالیه عمومی‬ ‫اقتصاد بخش عمومی‬ ‫نظام اقتصادی صدر اسالم‬ ‫اقتصاد خرد میانه‪2‬‬ ‫مالیه بین الملل‬ ‫پژوهش عملیاتی‬ ‫اقتصاد خرد‬ ‫اصول و مبانی سازمان ومدیریت‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫آنالیز ریاضی‪1‬‬ ‫مبانی ریاضیات‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫تحقیق در عملیات ‪1‬‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫مبانی کامپیوتر‬ ‫مبانی اقتصاد‬ ‫فرآیندهای تصادفی‪1‬‬ ‫محاسبات آماری با کامپیوتر‬ ‫رگرسیون‬ ‫کنترل کیفیت‬ ‫روشهای پیشرفته آماری‬ .

‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫آمار‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫آشنایی با نظریه صف بندی‬ ‫آشنایی با نظریه صف بندی‬ ‫طرح آزمایشهای‪2‬‬ ‫روشهای نمونه گیری‪2‬‬ ‫روش های چند متغیره پیوسته‬ ‫آمار ریاضی‪1‬‬ ‫سریهای زمانی‬ ‫آمارریاضی‪2‬‬ ‫روشهای ناپارامتری‬ ‫طرح آزمایشهای‪1‬‬ ‫روشهای چند متغیره گسسته‬ ‫روشهای چند متغیره گسسته‬ ‫روش های نمونه گیری‪1-‬‬ ‫احتمال و کاربرد آن‬ ‫متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی‬ ‫مبانی تنظیم بودجه‬ ‫اصول حسابداری‪1‬‬ ‫کلیات علم اقتصاد‬ ‫کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی‬ ‫اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی‬ ‫مبانی اصول راهنمایی و مشاوره‬ ‫روانشناسی شخصیت‬ ‫اصول وفنون راهنمایی ومشاوره‬ ‫کارآموزی‪2‬‬ ‫فلسفه آموزش وپرورش‬ ‫کلیات فلسفه‬ ‫روانشناسی آموزش خواندن‬ ‫کارآموزی‪1‬‬ ‫روش تدریس مهارت خواندن دبستان‬ ‫روانشناسی پویایی گروه‬ ‫روانشناسی کودکان استثنایی‬ ‫روانشناسی یادگیری‬ ‫روانشناسی رشد‪1‬‬ ‫روانشناسی تربیتی‬ ‫روانشناسی رشد‪2‬‬ ‫روش های تغییر و اصالح رفتار‬ ‫سنجش و اندازه گیری‬ .

‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫روانشناسی اجتماعی‬ ‫روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت‬ ‫ادبیات کودکان و نوجوانان‬ ‫کاربرد آزمون های روانی‬ ‫روانسنجی‬ ‫درآمدی بر نقش ادبیات‬ ‫زبان آموزی‬ ‫قصه گویی‬ ‫حرکات ورزشی‬ ‫مقدمات تکنولوژی آموزش‬ ‫روانشناسی عمومی‪2‬‬ ‫روانشناسی بازی‬ ‫مدیریت کتابخانه‬ ‫آشنایی با فعالیتهای تربیتی واجتماعی‬ ‫روانشناسی عمومی‪1‬‬ ‫روابط انسانی در سازمانهای آموزشی‬ ‫آموزش و پرورش تطبیقی‬ ‫سازمان قوانین آموزش و پرورش‬ ‫مقدمات روش تحقیق‬ ‫سمینار علوم تربیتی‬ ‫روشهای ارزشیابی آموزشی‬ ‫روشهای نوین یاددهی‬ ‫جامعه شناسی آموزش و پرورش‬ ‫مبانی جامعه شناسی‬ ‫اختالالت یادگیری‬ ‫روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی‬ ‫راهنمایی تحصیلی و شغلی‬ ‫اقتصاد آموزش و پرورش‬ ‫مسایل آموزش و پرورش ایران‬ ‫مسایل نوجوانان ایران‬ ‫تاریخ آموزش وپرورش در اسالم‬ ‫مقدمات برنامه ریزی آموزشی‬ ‫اصول برنامه ریزی درسی‬ ‫زبان تخصصی برنامه ریزی‬ ‫پروژه‬ ‫اصول و مبانی آموزش و پرورش‬ ‫آموزش بزرگساالن‬ .

‫علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫ارشد علوم تربیتی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫نظارت وراهنمایی تعلیماتی‬ ‫جامعه شناسی تعلیم و تربیت‬ ‫برنامه ریزی آموزشی‬ ‫آموزش و پرورش تطبیقی‬ ‫نظریات تربیتی ائمه اطهار‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫نظریا ت تربیتی مکاتب فلسفی‬ ‫سیر آراء تربیتی غرب‬ ‫تربیت در نهج البالغه‬ ‫علوم تربیتی و حدود و قلمرو آن‬ ‫تعلیم و تربیت اسالمی‬ ‫متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی‬ ‫کاربرد کامپیوتر در روانشناسی‬ ‫اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی‬ ‫اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده‬ ‫روانشناسی جنایی‬ ‫آسیب شناسی اجتماعی‬ ‫تفکر زبان‬ ‫مقدمات روانشناسی سالمت‬ ‫ارزشیابی شخصیت‬ ‫بهداشت روانی در روانشناسی‬ ‫روانشناسی عمومی‪1‬‬ ‫مقدمات نور و پسکولوژی‬ ‫روانشناسی شخصیت‬ ‫روانشناسی مدیریت‬ ‫علم النفس از دیدگاه دانشمندان‬ ‫فلسفه آموزش وپرورش‬ ‫کلیات فلسفه‬ ‫روانشناسی تغییر و اصالح رفتار‬ ‫پروژه‬ ‫روانشناسی یادگیری‬ ‫روانشناسی رشد‪1‬‬ ‫روانشناسی تربیتی‬ ‫روانشناسی رشد‪2‬‬ ‫روانشناسی اجتماعی‬ ‫روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت‬ ‫مقدمات روش تحقیق‬ .

‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫روان شناسی‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫سمینار روانشناسی‬ ‫روانشناسی پویایی گروه‬ ‫اعتیاد‬ ‫روانشناسی عمومی‪2‬‬ ‫روانشناسی بازی‬ ‫آسیب شناسی روانی‪2‬‬ ‫آسیب شناسی روانی‪1‬‬ ‫روانشناسی کودکان استثنایی‬ ‫اختالالت یادگیری در روانشناسی‬ ‫روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی‬ ‫انگیزش و هیجان‬ ‫تاریخچه مکاتب فلسفی‬ ‫روانشناسی تجربی‬ ‫کاربرد آزمون های روانی‬ ‫روانشناسی هوش و سنجش‬ ‫روانسنجی‬ ‫اعصاب غدد‬ ‫روانشناسی فیزیولوژیک‬ ‫مبانی جامعه شناسی‬ ‫روانشناسی مرضی کودک‬ ‫شیمی عمومی‬ ‫زمین شناسی‬ ‫ریاضی ‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫معادالت دیفرانسیل‬ ‫رابطه ی آب و خاک‬ ‫شیمی و حاصلخیزی خاک‬ ‫پیدایش و رده بندی خاک‬ ‫آمار و احتماالت‬ ‫هیدرولیک انهار‬ ‫اصول مهندسی زهکشی‬ ‫حفاظت آب و خاک‬ ‫هیدرولوژی‬ ‫ارزیابی اراضی‬ ‫فیزیک خاک‬ ‫جنگلداری‬ .

‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(آب و خاک)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫زراعت عمومی‬ ‫باغبانی عمومی‬ ‫خاکشناسی عمومی‬ ‫گیاه شناسی عمومی‬ ‫مرتعداری‬ ‫هوا و اقلیم‬ ‫اصول اقتصاد کشاورزی‬ ‫خاک های شور و سدیمی‬ ‫آبهای زیرزمینی‬ ‫طرح آزمایشهای کشاورزی‬ ‫مبانی کشاورزی پایدار‬ ‫آبخیزداری و حفاظت آب وخاک‬ ‫مکانیک سیاالت‬ ‫طراحی سازه های آبی‬ ‫طراحی سیستم های آبیاری‬ ‫آبیاری عمومی‬ ‫فیزیک عمومی‬ ‫آموزش وترویج کشاورزی‬ ‫اکولوژی‬ ‫مساحی و نقشه برداری‬ ‫رسم فنی ونقشه کشی‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫ماشینهای کشاورزی‬ ‫مکانیک خاک‬ ‫ریاضی‪2‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫شیمی عمومی‬ ‫مدیریت حسابداری‬ ‫تغذیه طیور‬ ‫رفتار شناسی حیوانات‬ ‫آشنایی با دامپروری‬ ‫شناخت محیت زیست‬ ‫پرورش طیور‬ ‫طراحی ساختمانها وتاسیسات دامپروری‬ ‫ژنتیک‬ ‫اصالح دام‬ .

‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫مهندسی کشاورزی(علوم دامی)‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫بهداشت و بیماریهای طیور‬ ‫پرورش آبزیان‬ ‫پرورش گوسفند و بز‬ ‫اصول تغذیه دام‬ ‫پرورش زنبورعسل‬ ‫دامپروری‬ ‫آفات و بیماریهای گیاهی‬ ‫جانورشناسی‬ ‫تشریح وفیزیولوژی دام‬ ‫فیزیولوژی تولید مثل‬ ‫پرورش گاو شیری‬ ‫خوراک وجیره نویسی‬ ‫باغبانی عمومی‬ ‫مرتعداری‬ ‫گیاه شناسی عمومی‬ ‫مبانی کشاورزی پایدار‬ ‫اصول و ترویج کشاورزی‬ ‫زراعت عمومی‬ ‫اکولوژی‬ ‫آمار و احتماالت کشاورزی‬ ‫خاک شناسی‬ ‫زبان تخصصی‬ ‫فراوری وتولیدات دام وطیور‬ ‫کلیات علم اقتصاد‬ ‫مبانی جامعه شناسی‬ ‫متون اختصاصی عربی‪1‬‬ ‫متون اختصاصی عربی‪2‬‬ ‫تاریخ ادیان‬ ‫تاریخ مبانی اجتماعی ایران‬ ‫تاریخ تمدن‬ ‫تاریخ عمومی فلسفه‬ ‫مرجع شناسی عمومی‬ ‫کارآموزی‪3‬‬ ‫فراهم آوری و توسعه مجموعه‬ ‫مقدمه ای بر کتابداری و اطالع رسانی‬ ‫مبانی علوم رایانه‬ ‫سازماندهی‪2‬‬ .

‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫کتابداری‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی پایه‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫ساختمان و تجهیزات کتابخانه‬ ‫آیین نگارش علمی‬ ‫متون اختصاصی انگلیسی‪1‬‬ ‫مقدمه ای بر روابط عمومی‬ ‫آشنایی با مطبوعات و رسانه ها‬ ‫مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگساالن‬ ‫سازماندهی مواد‪3‬‬ ‫اصول کار مرجع‬ ‫کارآموزی‪1‬‬ ‫مبانی علم حقوق‬ ‫آمارواحتماالت‬ ‫اندیشه اسالمی‪(1‬خواهران)‬ ‫اندیشه اسالمی‪(2‬خواهران)‬ ‫آیین زندگی(خواهران‬ ‫اخالق اسالمی خواهران‬ ‫تفسیر موضوعی قرآن(خواهران‬ ‫تفسیر موضوعی نهج البالغه(خواهران‬ ‫فلسفه اخالق(خواهران‬ ‫اندیشه ‪(2‬برادران‬ ‫اندیشه سیاسی امام خمینی‬ ‫انقالب اسالمی ایران‬ ‫فرهنگ وتمدن‬ ‫آشنایی با قانون اساسی‬ ‫فلسفه اخالق(برادران‬ ‫آیین زندگی(برادران‬ ‫اخالق اسالمی (برادران‬ ‫اندیشه اسالمی‪(1‬برادران‬ ‫جمعیت وتنظیم خانواده(برادران‬ ‫زبان خارجه‬ ‫جمعیت وتنظیم خانواده(خواهران‬ ‫تفسیرموضوعی نهج البالغه‬ ‫تفسیرموضوعی قرآن‬ ‫اندیشه اسالمی‪(1‬خواهران)‬ ‫اندیشه اسالمی‪(2‬خواهران)‬ ‫آیین زندگی(خواهران‬ ‫اخالق اسالمی خواهران‬ ‫تفسیر موضوعی قرآن(خواهران‬ .

‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫دروس عمومی انسانی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مدیریت اجرایی‬ ‫مدیریت اجرایی‬ ‫تفسیر موضوعی نهج البالغه(خواهران‬ ‫فلسفه اخالق(خواهران‬ ‫اندیشه ‪(2‬برادران‬ ‫اندیشه سیاسی امام خمینی‬ ‫انقالب اسالمی ایران‬ ‫فرهنگ وتمدن‬ ‫آشنایی با قانون اساسی‬ ‫فلسفه اخالق(برادران‬ ‫آیین زندگی(برادران‬ ‫اخالق اسالمی (برادران‬ ‫اندیشه اسالمی‪(1‬برادران‬ ‫جمعیت وتنظیم خانواده(برادران‬ ‫زبان خارجه‬ ‫جمعیت وتنظیم خانواده(خواهران‬ ‫تفسیرموضوعی نهج البالغه‬ ‫تفسیرموضوعی قرآن‬ ‫زبان خارجه‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫فیزیک‪1‬‬ ‫ریاضی‪1‬‬ ‫فیزیک‪1‬‬ .