P. 1
Ketabnak.com

Ketabnak.com

|Views: 87|Likes:
منشور بواسطةHamid Madani

More info:

Published by: Hamid Madani on Nov 24, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2015

pdf

text

original

fle:///C|/1/1/fehrest.

html[6/20/2011 12:31:42 AM]
- تسرهف -
لوا دلج هداوناخ تشهب
ىوفطصم داوج ديس رتكد
- تسرهف -
راتفگشيپ
ندز ادص : لوا سرد
ندرك ماس : مود سرد
نتفر هقردب و زابشيپ : موس سرد
ىظفاحادخ : مراهچ سرد
لزنملاوما ىرادهگن : مجنپ سرد
اذغ باختنا : مشش سرد
زيمآ تبحم نخس : متفه سرد
ىرسمه رد هيوناث و هيلوا ماكحا : متشه سرد
هوشع و تفع : مهن سرد
رهوش ىزيمت : مهد سرد
گنر و رطع : مهدزاي سرد
هناخ راك رد نز هب درم كمك : مهدزاود سرد
) شياريپ و شيارآ( تنيز : مهدزيس سرد
ازع و ىسورع سلاجم : مهدراهچ سرد
وبشوخ ناهد : مهدزناپ سرد
تسا رش نز دوجو ايآ : مهدزناش سرد
نز مارتحا : مهدفه سرد
نز بيدءات : مهدجه سرد
نز راك : مهدزون سرد
اجيب بصعت : متسيب سرد
باجح : مكي و تسيب سرد
نز اب تروشم : مود و تسيب سرد
ترفاسم : موس و تسيب سرد
... نوماوق لاجرلا : مراهچ و تسيب سرد
نز سرت و لخب و ربكت : مجنپ و تسيب سرد
هزيرغ ىربهر : مشش و تسيب سرد
نز هزيرغ : متفه و تسيب سرد
نز هب تبحم : متشه و تسيب سرد
رسمه تاكشم كرد : مهن و تسيب سرد
fle:///C|/1/1/fehrest.html[6/20/2011 12:31:42 AM]
ىديع : ما ىس سرد
ركشت : مكي و ىس سرد
ىدنبوداج : مود و ىس سرد
نخس هب نداد شوگ : موس و ىس سرد
ىشوپ بيع : مراهچ و ىس سرد
تقادص و افص : مجنپ و ىس سرد
ىيورشرت : مشش و ىس سرد
جك ناوختسا : متفه و ىس سرد
مهاوخ ىمن ار منز : متشه و ىس سرد
رفس تاغوس : مهن و ىس سرد
تولخ : ملهچ سرد
ىرادراب : مكي و لهچ سرد
ىريگولج : مود لهچ سرد
نديياز رتخد : موس و لهچ سرد
ىنامگ دب : مراهچ و لهچ سرد
لباقتم نايز دوس : مجنپ و لهچ سرد
ربم هناخ هب ار ىسك ره : مشش و لهچ سرد
ىيوگازسان : متفه و لهچ سرد
هقيلس فاتخا : متشه و لهچ سرد
تناها : مهن و لهچ سرد
ضامغا و تشذگ : مهاجنپ سرد
نز ىزومآ داوس : مكي و هاجنپ سرد
لقع فعض : مود و هاجنپ سرد
شاب رذح رب ناشنابوخ زا : موس و هاجنپ سرد
نارگيد و ماسا رظن زا نز : مراهچ و هاجنپ سرد
اهلثملا برض : مجنپ و هاجنپ سرد
هناگ هس داعبا : مشش و هاجنپ سرد
هراكدب نز : متفه و هاجنپ سرد
ىليماف دمآ و تفر : متشه و هاجنپ سرد
ىليماف طباور : مهن و هاجنپ سرد
داماد مارتحا : متصش سرد
ىلام فاتخا : مكي و تصش سرد
ىزيرغ فاتخا : مود و تصش سرد
ىهاوخدوخ فاتخا : موس و تصش سرد
ىرادرسمه نتسنادن رد فاتخا : مراهچ و تصش سرد
ىقاخا و ىگنهرف حطس فاتخا : مجنپ و تصش سرد
نارگيد تلاخد : مشش و تصش سرد
نيمكح : متفه و تصش سرد
قاط : متشه و تصش سرد
تاجلاعم و اهيكشزپ : مهن و تصش سرد
هجيتن و همتاخ : مداتفه سرد
fle:///C|/1/1/fehrest.html[6/20/2011 12:31:42 AM]


fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
- ۱ -
- ۱ -
ركذت دنچ
.دنناوخب ديابن هفياط ود ار باتك نيا -1
.دنرادن هفطاع و قوذ هك ىناسك : لوا
- حاطصا هب - هزاجا نودب :دنهد ىمن هزاجا دوخ هب و دنرادن دامتعا شيوخ ىدادادخ لقع و ركف هب هك ىناسك : مود
.دننك ركفت برغ و قرش ناركفنشور
ىگدنز و دننك جاودزا دنهاوخ ىم هك ىرسپ و رتخد هب نياربانب ،دنك ىم نايب ار ماسا شخب تداعس تاررقم باتك نيا -2
و نز هب زين و دنراد ررقم ار باتك نيا تاررقم هب لمع ،دوخ جاودزا طورش ىارب مينك ىم هيصوت ،دشاب تداعس نيرق اهنآ
. مينك ىم هيصوت هاگداد هب هعجارم زا شيپ نآ هعلاطم ،دنا هدرك اديپ فاتخا رگيدكي اب هك ىرهوش
.ديوش ىم ناميشپ هك ديئامرفن تواضق هديسرن باتك رخآ هب -3
. تسين تيولوا رد ،دنرادن جاودزا دصق زونه هك ىناناوج ىارب باتك نيا هعلاطم -4
ديناوخب 55 سرد رد ار اهلثملا برض نيا
. تسا كمن ىب شآ ايح و بجح ىب نز
.دتفا ىم ههقهق هب گرم ،دريگب ناوج نز هك ىريپ درم
.دنك ىم راك شناهد اب تفلك دش لبنت هك نز
.ريگب نز ريقف نادناخ زا و رخب بسا لومتم نادناخ زا
. تساقآ لوپ فيك هيرگ ابيز نز هدنخ
.ابيز رايسب ات تسا رتهب دشاب روك نز
. هچب ار ارقف هبلك و هدرك رپ نز ار نايعا خاك
.دنك ىم ىفرعم ار شدوخ تسه هك مه هراوهگ رد نز
. تدوخ لام تشز نز و تسا همه لام ابيز نز
. تسا ليطعت شراك زور 3 و دشك ىم ىگنسرگ زور 3 دنزب ار شنز هك ىدرم
.ار درم نز و دراد تسود ار ترهش درم
.ددرگ ىم شزرا دقاف ،دش جراخ نآ زا رگا ، تسا هناخ رد نز روعش مامت
. مرها نوچ نانز و دنهوك نوچ نادرم
وت تسد رد ار متسد :ديوگب شرهوش هب ،دريگ مشخ وا رب شرهوش اي دوش نيگمشخ ىتقو هك تسا ىنز ، نانز نيرتهب
. ىوش ىضار نم زا هك ىتقو ات مهد ىمن هار ممشچ هب ار باوخ و مراذگ ىم
هيلع ه تاولص مركا لوسر
. مرتراتفرشوخ منانز هب تبسن امش همه زا نم و دشاب راتفرشوخ شنز اب هك تسا ىدرم ، ناناملسم امش نيرتهب
هيلع ه تاولص مركا لوسر
fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
هك ىتقو ات دنكن لوبق ار شكين راك چيه و دريذپن وا زا ار ىا هبوت و هرافك چيه دنوادخ ،درازايب شنابز اب ار شرهوش هكينز ره
.دنك ىضار ار شرهوش
هيلع ه تاولص مركا لوسر
.دوش افص اب تيگدنز ات امن ترشاعم ىكين هب وا اب و ، نك رادم ترسمه اب لاوحا همه رد
) ماسلا هيلع( ىلع نينم ؤملاريما
.دنك اطع ار ) نوعرف رسمه( هيسآ باوث وا هب دنوادخ دنك لمحت ار شرهوش ىقلخ جك هك ىنز ره
هيلع ه تاولص مركا لوسر
ديدج پاچ
و زنط بلاق رد ىفيارظ و فياطل ىهاگ ورنيا زا ، شسيردت و ثحب هن دوب نآ ندناوخ و هعلاطم ، باتك نيا شراگن زا ام فده
.دشاب ديفم هدنناوخ تلام و ىگتسخ عفر ىارب هك ميدوب هدروآ هيانك و حيولت ششوپ اب هبياطم
طلتخم ىاهساك رد اي ىنيد نارهاوخ ىارب ارباتك نيا ام هك دنداد ركذت عاطم نارورس زا ىخرب لوا پاچ راشتنا زا سپ نكيل
رد تسبوخ ،دوب هدش ليكشت سنج كي زا ساك شاكيا مينك ىم وزرآ ، ميسر ىم تابياطم نآ هب نوچ و مينك ىم سيردت
. مداد رييغت ار دراوم هنوگنيا دوب نكمم هك اجنآ ات و مدومن لاثتما مه بناجنيا .ديئامنب ىرظن ديدجت مود پاچ
هصاخ
شيارآ ار وا نامحر دنوادخ فافز بش رد هك امش تسد رد ىهلا تسا ىتناما نز :ديوگ ىم ناملسم نارهوش هب ماسا
زا طقف هك ىدام نايلرب و رهاوج دننام اهنت هن تسا ىتناما . تسا هدرپس امش تسد هب و هديشوپ شنت رب ون سابل و هدرك
تكرب رپ رازتشك ، تسامش مدمه و سينا ىئاهنت و تبرغ رد هك تسا نابرهم و هفطاع اب ىرصنع هكلب ؛ديرب تذل شنديد
و گنراگنر ىاهكاروخ زپشآ و خابط ، تسامش نت هراپ و دوجو تخرد هويم هدننك تيبرت و هدنرادهگن . تسامش نادناخ لسن
هتسياش هكنانچ ار ادخ تناما ، تسامش ىگدنز و هناخ مزاول و امش نادنزرف هدنهد شيارآ و رگتنيز ، تسامش ذيذل
.دينك در شبحاص هب هرطاخ شوخ و ملاس ار وا ، ىرادتناما هرود ناياپ زا سپ و ديرادهگن ، تسا راذگتناما
و ردام و ردپ دننام دياب ار رهوش ،ديدمآ رهوش هناخ هب و هتشگ ادج ردام و ردپ زا هكنآ زا سپ :ديوگ ىم ناملسم نانز هب و
،دوبن وا رگا و دينك ىم اديپ وا ىعاسم كيرشت اب ار ىگرزب ردام و ىردام سدقم ناونع امش ،دينك مارتحا اهنآ زا شيب هكلب
نامز رد ار امش زامن و هزور لاعتم دنوادخ ،ديرازايب دوخ نابز اب ار وا رگا .ديدوب هدنام ىقاب تيصاخ ىب و لطعم ىدوجو امش
تسا ىنز ناملسم نز نيرتهب هك دينادب و ،ديتسيا زامن هب ار اهبش و ديراد هزور ار اهزور دنچ ره ،دنك ىمن لوبق وا ىگدرزآ
دوخ زا ار وا رطاخ و دور رهوش دزن و دراذگ نيمز هب دراد تسد رد هك ار ىراك ره ،ددرگ رطاخ هدرزآ وا زا شرهوش نوچ هك
رهوش رگا هكلب ،دنادن رهوش تعاطا زا رتمزا دوخ ىارب ار ىراك چيه ،ادخ تدابع زا دعب دياب ناملسم نز ،دنك دنسرخ و داش
.ديوگ كيبل ار رهوش ىادن رتدوز هچ ره ، تابحتسم كرت اب و دنك هاتوك ار دوخ زامن دياب ،دنزب ادص زامن نيب رد ار وا
راتفگشيپ
ارحص و هوك ، نازيوآ و قلعم ، نازرل و كرحتم ىا هرك ىور رد هك تسازس ار نامحر هناگي دنوادخ ، ناركيب شياتس و ساپس
افص و رون هب ار نيمز كيرات و هريت هدكتملظ ات ،دروآ ديدپ رشب و ناسنا و ديرفآ رادناج و هايگ ،دومن ميسرت ايرد و هريزج ،دز مقر
.درآ ىدابآ و نارمع ، ىناريو و ىبارخ نايم رد و دشخب تنيز
ىب و سح ىب ىدامج تروصب هك ىنيمز هرك نايم زا .درك ليدبت مرخ و زبس ناتسلگ و ناتسوب هب ار رئاب و تاوم ىضارا
و مكاح ناهج راطقا همه رب ار وا و تشاذگ دنمدرخ ىناسنا شرس كرات رب و تشارفارب ناويح و تابن ،دوب هدش هتخاس روعش
و كشم .دروآ ديدپ ترشع و شيع و تزع و تداعس ، تكرح و شبنج ، كيرات و ىكاخ ىا هرك نايم زا ات ، تخاس اورنامرف
و شزاون و تمحر و ىريگتسد ، ىلاعت و لماكت ، ىقرت و ندمت ،اون و همغن ،افو و قشع ،افص و رون ،رطعم نيحاير ،ربنع
تيانع ناسنا هب هك دوب ىساسحا و لقع تكرب زا ىگمه و تساخرب ىناملظ و هريت هرك نيمه نايم زا ىگمه ، تفوطع
.دومرف
نايم .دريگ تفلا و سنا ىو اب ات ،دومرف تيانع نز تروص هب وا سنج زا ىتفج ، ساپسان رگمتس ناسنا هب ، نامحر دنوادخ
كيرشت ،دنيامن لسانت و دلاوت ،دنريگ شوغآ رد ار رگيدكي ات تشاد ررقم تمحر و تدوم ،انشآان و هناگيب ىرسپ و رتخد
،دنا هتفرگ ثرا هب ،دوخ ناردام و ناردپ زا هك ار ىدابآ طيحم ،دنهد شرورپ و شزومآ ،دنزاسب هسردم و هناخ ،دننك ىعاسم
.دنهد ليوحت دوخ نادنزرف هب رتشيب ىدابآ ىارب مه زاب و دننك رتدابآ
دمحم ترضح اهنآ متاخ و فرشا اصوصخم ، شناروآ ماغيپ و ناوسر رهطم ناور هب ، لاعتم دنوادخ ناياپ ىب تمحر و دورد و
تداعس و لماكت جوا هب نديناسر هار رد ار شيوخ زيزع رمع ، ناگمه هك ، ترضحنآ نيموصعم ترتع و نادناخ رب و ىفطصم
تاولص - دندومرفن غيرد فيرش ناج لذب زا ىتح و هدومن لمحت ىتبيصم و اب هنوگ ره ، هار نيا ندوميپ رد و دنتشاد فورصم
- نيدلا موي مايق ىلا ناا نم نيعمجءا هيلع ه
دنوش ىم دراو ىا هزات سونايقا رد و دنباي ىم ىا هزات دلوت تقيقح رد ،دننك ىم جاودزا رگيدكي اب هك ىرتخد و رسپ :دعب اما
گنهامه ايرد دم و رزج اب ار دوخ دنناوتب هك دنشاب ىتسارف و شوه ىاراد اي و هدرك بسك ىلبق هبرجت و ىزومآ راك دياب اي هك
fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
و هقرغ اهبادرگ رد ىدوز هب و دنراد تقشم رپ و هاتوك ىرمع هنرگ و دنوش راگزاس طيحم اب نايهام و ناغرم نوچمه ، هدومن
.دنوش ىم كاه
شيگدنز لحارم مامت رد ار وا ىدوجو داعبا مامت و هتشگ لزان ،رشب تداعس نيمات و ىئامنهار ىارب هك ماسا سدقم نيد
ىداو نيا رد ،دنشاب ىناسنا عامتجا نكر و هداوناخ ردام و ردپ هدنيآ رد دنهاوخ ىم هك ار ىرسپ و رتخد ، تسا هدرك تياعر
هدومن ىيامنهار و ىربهر مدق هب مدق و هتفرگ ار ناشيا تسد ، تيانع و فطل لامك اب هكلب ، هدركن اهر امنهار نودب كانرطخ
. تسا هتشاد رذح رب اهبادرگ و اهنافوط تارطخ زا ار نانآ و
، لئاسو ، هغابلا جهن ،ديجم نآرق زا ، ناشكرتشم ىگدنز لحارم رد ار رهوش و نز طباور ، فده نيا نيمات ىارب هدنسيون
و روتف رگا و تسا رازگساپس ار ادخ هتشگ قفوم هار نيا رد رگا . تسا هدومن هضرع و جارختسا كردتسم و ىفاو ،راحب
ريخ و ىئامنهار ديما مرتحم ناگدنناوخ زا لاح همه رد و دوش ىم لمح ركف ىهاتوك و ملق ىتسس رب ، هدمآ شيپ ىروصق
.دراد ىهاوخ
:دهد ىم ليكشت ريز شخب جنپ ار اهنآ نيرتمهم هك تسا سرد داتفه لماش باتك نيا ثحابم
.رهوش و نز نايم تبحم و تفلا لماوع -1
. نآ جاع هار و اهنآ ترودك و فاتخا لماوع -2
ناوختسا ،وا ندوب رش ،وا لقع فعض( دننام ىتاياور و تايآ ىسررب و ليلحت و ماسا رظن زا هداوناخ رد نز ىعقاو تيعقوم -3
.)اهنيا دننام و ناشنابوخ زا ندوب رذح رب ،وا اب تروشم ،وا بيدات ،وا ندوب جك
. نز تيودحم رادقم هب تبسن ماسا رظن و باجح عوضوم -4
، نز ىزومآ داوس دننام ، ىرگيد رايسب هقرفتم بلاطم و شزياج و مارح نيب زرم نييعت و ىسنج هزيرغ بلاطم راهظا -5
رطاخ ننفت و بلاطم عونت رطاخ هب هك دوش ىم ثحب باتك نيا رد ، ىليماف طباور و اهيكشزپ ،اهلثملا برض ،دنزرف نتشاد
(( هداوناخ تشهب )) ار هعومجم نيا ناياپ رد . تسا هدش ىسررب راونوجعم و هتخيمآ و مهرد ثحابم نيا مامت ، ناگدنناوخ
:رابتعا هس هب ميديمان
رد هك تسا ىتشهب تقيقح رد تسا هدمآ باتك نيا رد و هدش رداص ىحو عبانم هاگداز زا هك ىثيداحا و ديجم نآرق تايآ -1
. تسا دوجوم هداوناخ
.دزاس ىم نيرب تشهب ار هداوناخ طيحم ثيداحا و تايآ نيا هب لمع -2
. تسا هداوناخ نيرفآ تشهب ،دهعتم ناملسم نز و تسا نز هب طوبرم باتك نيا ثحابم رتشيب -3
،دنرادن رسمه هك ىناسك ىارب و مينك ىمن هيصوت ار باتك نيا ندناوخ دنرادن هفطاع و قوذ هك ىناسك هب لاح ره رد
اب دوخ رسمه اب رمع كي ، ماسا ميلاعت وترپ رد دنهاوخب هك ىناسك اما تسا تقو فاتا و رمع عييضت باتك نيا هعلاطم
هلصوح لامك اب ،دنشاب هدناوخ ار باتك مامت هك ىناسك زا ار داقتنا و ميناد ىم مزا ار هعلاطم نيا ،دننك ىگدنز افص و تبحم
. ميظعلا ىلعلا هاب اا هوق ا و لوح ا و . مينك ىم شوگ
ىوفطصم داوج ديس
ندز ادص : لوا سرد
كچوك مسا هچ ،ديآ ىم شرتشوخ و دراد تسود رتشيب وا هك دنك ادص ىمان هب ار دوخ رسمه دياب رهوش و نز زا كي ره
. ىعامتجا نيوانع و ىبهذم باقلا اي ، ىگداوناخ مان اي و دشاب
ىجاح و سدنهم و رتكد زونه هك جاودزا لوا ىاهلاس ىنعي ؛دننك اديپ ىناونع و بقل رهوش و نز هكنآ زا شيپ تسا رتهب
ميرم و ناج نيسح )) اثم و دنيازفيب نآ رب ىتبحم ىنشاچ ،دنناوخ ىم ليماف مان اي كچوك مسا هب ار رگيدكي و دنا هدشن
.دننز ادص (( مناخ ارهز و اقآ ىلع )) اي دنيوگب (( ناج
ار وا شرسمه و دشاب مساقلاوبا اي نسحلاوبا شمان اثم ىدرم هكنآ رتزيمآ نيهوت و تسا زيمآ نيهوت اهنت مسا هب ندز ادص
.دنز ادص شمسا لوا همين هب
.درادن ىعنام و ديآ ىمن باسح هب نيهوت اهمان نيا ،دشاب افص و صولخ رهوش و نز نايم رگا هك دييوگب تسا نكمم
و ،دنك ىمن تبحم داجيا ، ناج مناخ و ناج اقآ دننام ىلو ،درادن ىعنام و تسين نيهوت تروص نآ رد تسا تسرد ، ميوگيم
ناوخب ىمان هب ار بطاخم :دنك ىم شرافس ،دهد ىم تبحم سرد رهوش و نز هب اصوصخم نيملسم همه هب ماسا نوچ
.ديآ رت تسود و رتشوخ ار وا هك نزب ادص ىا هملك اب و
تسود ار نيوانع نيا ندينش ناشرسمه زا دنتسه نآ دننام و رتكد و سيئر و ىجاح ناونع ىاراد هك نادرم زا ىضعب دياش
رتشيب وا هك ديوگب ار ىي هملك نامه دياب رسمه تروصنآ رد ؛دندنسپب رتهب وا زا اثم ار (( ناج دمحا )) هملك و دنشاب هتشادن
قرف مدرم شيپ اي تولخ رد ،رسمه ندمآ دب و ندمآ شوخ و ىيابيز و ىتشز ظاحل زا نيوانع و اهمان نينچمه ،دراد تسود
.دنك ىم قرف فلتخم ىاهنابز و تاغل رد .دنك ىم قرف اتسور اي رهش رد دنك ىم
fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
:ديامرف ىم و دنك ىم نايب تبحم داجيا ىارب ،رييغت لباق ريغ و تباث ىرايعم هك هيلع ه تاولص ماسا رمغيپ ىادف هب مناج
نآ هب ار دوخ رسمه ، هدرك باختنا ىبلاج ىرعش نيوانع نادرم زا ىضعب .ديآ ىم شرتشوخ هك ناوخب ىناونع و مان هب ار وا
هك دنا هدومرف امهيلع ه تاولص نينموملاريما و ربمغيپ هك تفگ ميهاوخ هدنيآ رد (( ادخ تناما )) دننام ،دننزيم ادص ناونع
هفيظو هب مه درم و دنك ىم راختفا ساسحا ناونع نيا ندينش زا نز هك تساديپ . نادرم دزن دنتسه ادخ تناما نانز
.دوش ىم هجوتم تسا ىهلا تناما ىرادهگن هك دوخ نيگنس
شرهوش ىنز اي ،دنزيم ادص (( نم تسرپرس ، نم ىلو )) ناونع هب ار دوخ رسمه هك مديد ار فيرظ و فراع نادرم زا ىضعب
و حازم زا ىششوپ نيوانع نيا هك دنناد ىم مه رهوش و نز دوخ و دنناد ىم همه .ديمان ىم (( نم ىادخ )) ناونع هب ار
و تبحم و افص و ىمرگ رهوش و نز نايم و دنك ىم راختفا ساسحا هدنونش نيا دوجو اب .دراد تقيقح و عقاو ىور ، تفارظ
و نز نايم افص و تبحم و قشع رونت هراومه دهاوخ ىم وا هك ميا هتسناد سدقم عرش تاروتسد زا و دوش ىم داجيا افو
ادص نيوانع نيا هب ار دوخ رسمه ، شيدنا جك نايامن سدقم ربارب رد ، لد نشور نافراع تسياب ىم هتبلا .دشاب مرگ رهوش
رتفيرظ و (( ناور و ناج ،زيزع ،ربلد )) ، ناونع هب ار دوخ رسمه تولخ رد - هك دهاوخ ىم مه ماسا و - دنناوت ىم اهنآ ،دننزن
.ديآ ىم ششوخ رتشيب مه ماسا ربمغيپ ،درادن ىعنام هكنيا رب هواع ديآ ششوخ هدنونش رگا و دنناوخب اهنيا زا رتفيطل و
مزيزع كخرس )) اي خرس لگ هب ناوت ىم ار اريمح .ديمان ىم (( اريمح )) دوب رتناوج هك ار شنارسمه زا ىكي ترضح نآ دوخ
(1)
.درك نايب ناوت ىمن ىسراف رد ىريبعت چيه اب تسه (( اريمح )) هملك رد هك ار ىتفاطل هچ رگا ،دومن همجرت ((
ليلد
. هيلا ءامساا بحءاب هوعدي و سلجملا ىف هل عسوي و هيقل اذا رشبلاب هاقلي : ملسملا هيخا رملا دو نيفصي ثاث - 1
:دنك صلاخ و ىفاص ،رگيد ناملسم اب ار ناملسم ىتسود هك تسا زيچ هس
.ديامن دروخرب ىو اب ىيورشوخ اب ،دنك ىم تاقام ار وا هك ىماگنه -1
.دنك زاب اج شيارب دنيشنب وا رانك تساوخ هك ىنامز -2
(2)
.دنز ادص ار وا ،دراد تسود هك ىمان نيرتهب هب -3
نيا شفادها زا ىكي اي شفده ،دنك ىم نايب ار نيملسم ىعامتجا طباور هك ىرگيد ثيداحا و تاياور مامت دننام تياور نيا
ىرورض و رت مزا رهوش و نز نايم تفلا داجيا هك تسا نشور رايسب و دوش داجيا تبحم و تفلا ، نيملسم نايم هك تسا
. تسا نارگيد زا رتكاندرد و رتديدش ،رهوش و نز ىارب روتسد نيا زا فلخت ميخو بقاوع و تسا نيملسم رياس زا رت
و تيميمص و افص و تبحم ، نارسمه كرتشم ىگدنز رد هك تسا لقع حيرص و نشور تواضق دروم نيا رد ام رگيد ليلد
رد لقع تواضق و دنك ىم تبحم داجيا ، تسا وا بوبحم و بولطم هك ىمان هب ار تسود ندز ادص و ، تسا مزا ىگنركي
تداعس هدننك نيمات ارنآ نوچ . ميا هتفريذپ لقع مكح هب ار ماسا عرش ام اريز ، تسا عرش رب مدقم ، تيمها و شزرا ماقم
هب ،رگيد نايدا اب هسياقم ماقم رد و ميا هتفاي دوخ ىحور و ىمسج و ىونعم و ىدام ىاهزاين هدنهد خساپ و ترخآ و ايند ،
رتگرزب ردارب لقع و دنرگيدكي ردارب ماسا و لقع ، نياربانب ، ميا هتفاي رتعماج و رتلماك ار ماسا شيوخ ميلس لقع تواضق
. تسا
،ردان روط هب رگا .درادن لقع فاخ رب ىروتسد و مكح مه ماسا و تسا هدرك بيوصت ارنآ ماسا ،دهدب لقع هك ىمكح ره
درك ديدرت شتواضق لقع هب تبسن دياب تروص نآ رد ،دوش هدهاشم عرش ربتعم و عطاق روتسد و لقع و مكح نايم ىتفلاخم
(3)
. هدرپ رد و ملاسان ، هريت ، تسا ىلقع هكلب . تسين افصم و ميلس لقع ، لقع نآ اعطق هكنيا ىارب ،دومن رظن ديدجت و
،دوش ىم هدروآ ليلد ناونع هب هك ىثيداحا و نآرق تايآ زا رظن عطق اب ،ديناوخ ىم باتك نيا رد هك ىبلاطم ، هناتخبشوخ
ىروتسد و مكح ، باتك نيا رسارس رد و ، نيملسم ريغ هچ و نيملسم هچ . تسا ناگمه درخ و لقع قفاوم ىگمه
.دوش ىمن هدهاشم لقع فلاخم
مدرم و دروآ باسح هب بوبحم و بولطم ارنآ و داد صيخشت هديدنسپ ار ىعوضوم ميلس لقع رگا هك دينادب مه ار بلطم نيا
مه عراش تقفاوم دروم عوضوم نآ ،دوب هديسرن نآ هب تبسن ىراكنا و عنم ، ماسا تعيرش زا و دندرك لمع نآ هب مه
ىراك زا ماسا عراش ندركن عنم ىنعي .دومن لمع نآ هب ناوت ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما و ربمغيپ هتفگ لثم و تسه
. نآ ىتسرد و تحص هب تبسن تسا وا ىاضما ليلد و تسا عراش بيوصت ليلد ،دنهديم ماجنا ارنآ اقع هك
ندرك ماس : مود سرد
،دنك ىم زاب ار اه ىناشيپ مخا ،ديادز ىم ار اهترودك و اه هنيك ،دنكيم تفلا و سنا داجيا ،رگيدكي هب ىناملسم ندرك ماس
.دننك تياعر رتشيب دياب ار روتسد نيا ،دنراد ىرتشيب تيميمص و افص و تفلا و سنا هب زاين هك ىرهوش و نز ، نياربانب
ماس شرهوش هب نز ،دنزيخ ىم رب باوخ زا هك هاگ ره و دنك ماس شرسمه هب دياب ،دوش ىم دراو لزنم رد زا هك رهوش
.دريگ تقبس ىرگيد رب كي ره ، ندرك ماس رد هكنآ رتهب و دنك
هداد دايز تيمها نآ هب ماسا هك ار عوضوم نيا ديابن رهوش و نز . ناهن و هتسهآ هن ،دشاب حضاو و دنلب ىادص اب دياب ماس
و هناگي مه اب هك رهوش و نز هن ، تسا ناگناگيب ىارب ندرك ماس :دنيوگب و دنريگ تيمها مك و دنرمش كچوك ، تسا
.دنكيدزن
fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
نم ىگدنز هك ، تسا راك رد ىرس هچ مناد ىمن : تفگ نم هب ىزور . هفرم و دنمتورث متشاد ىتسود : تفگ ىم ىظعاو
لاثما و امش ىگدنز هك ىتروص رد ،درادن طاشن و حور ، ىگدنز لئاسو هنوگ همه ندوب هدامآ دوجو اب منادنزرف و رسمه و
ديدنخ ىم رتشيب ام زا امش تسا طاشن و ىداش و قشع و روش زا رپ ،ديرادن ار ام هافر و هعسوت و دمآ رد مهد كي هك امش
.دنرت لد هدنز و رتطاشن اب امش نادنزرف و تسا رتخرس امش ىاه هنوگ و
ار ىماسا مهم عوضوم نيا ىتقو دنچ لاح متفگ ، هن تفگ ؟ ىنك ىم ىظفاحادخ و ماس ترسمه اب امش متفگ وا هب
زيوجت نيرپسآ صرق وا و ميوگ ىم ناطرس و لس ضرم زا نم اثم هكنيا تماع هب ،داد ناكت ىرس اجنآ رد . نك شيامزآ
رد ، لباقان و كچوك ندرك ماس كي .درك هزجعم وت تحيصن ىتسار هب : تفگ و دمآ نم دزن نانك ركشت دعب ىدنچ ىلو ،دنكيم
ىم هناخ ىاهراك لابند مرسمه و متسشن ىم ىي هشوگ رد نم ، مدرك ىمن ماس ىتقو ،دروآ طاشن و حور ام هداوناخ
و مخا ، هيام ىب و ناسآ باوج و ماس نيمه .دهدب ىباوج تسا روبجم مرسمه ، منك ىم ماس ىتقو زا ىلو ، تفر
رد نيا زا ىنخس ارهق ، باوج و ماس زا دعب .درك زاب ار ام هتسب ناهد و درك ليدبت ىيور هداشگ و طاشن هب ار ام ىيور هتفرگ
روتسد كي اب ار ام هدرم و هدرسفا ىگدنز هصاخ ، تشگ شومارف هناخ و رازاب ىاهيتحاران و اه هصغ ،دش هتفگ رد نآ و
. ىدروآ ام هناخ هب فعش و روش و قشع و ىديشخب ىا هزات تايح و قنور كچوك
،دهدن شباوج ىو رسمه و دنك ماس ىرسمه رگا سپ ، تسا بجاو نآ باوج و بحتسم ندرك ماس هك دينادب مه ار نيا
هك ار ىسك ، تمايق زور رد لداع دنوادخ ، ىيادج و عازن و هنيك و فاتخا ىنعي ىگداوناخ ىگدنز ميخو بقاوع رب هواع
.دنك ىم باذع ، تسا هدادن ماس باوج
رگا اي دننكن ماس رگيدكي هب ، فاتخا و ترودك رطاخ هب هك دنشابن ىرهوش و نز ، باتك نيا ناگدنناوخ نايم رد مراوديما
هك دننادب دياب ،دنشاب ىدارفا نينچ هدركن ىادخ رگا ىلو ،دهد ىدرس باوج اي دهدن باوج ىرگيد ،دنك ىم ماس ىكي
.دنا هديدرگ دوخ سفن ىاوه بولغم و هدش راوس اهنآ رب ناطيش
ناشدوخ دياب اوا ،دنا هدرك اديپ فاتخا رگيدكي اب هك ىرهوش و نز ماسا روتسد قبط : تفگ ميهاوخ هدنيآ ىاهسرد رد
تروص ،راب نيرخآ ىارب ،داتفين ديفم اهنآ حاصا رگا و دننك هعجارم نيمكح هب ايناث دننك لح ار فاتخا نآ نارگيد تلاخد نودب
.دنوش ادج مه زا و دنسوبب ار رگيدكي
دوخ سفن ىاوه و ناطيش رب دناوت ىم و هتشاد ىرتشيب هجهل تحارص و ىقاخا تعاجش مادك ره ،رهوش و نز هب نياربانب
و فعض ليلد ارم ماس :ديوگب سپس و دنك ماس - دراد ترودك وا اب هچ رگا - دوخ رسمه هب : مينك ىم هيصوت ،دوش بلاغ
لدع همكحم رد ، تمايق رد اي ،درك مهاوخ تياكش هاگداد رد ، مراد وت اب هك ىفاتخا و ترودك هب عجار . نادن نم ميلست
و موشن سفن ىاوه بولغم ، منكن ار ناطيش تعاطا ، مهاوخ ىم هكنيا ىارب ، منك ىم ماس ىلو ، تفگ مهاوخ ىهلا
. مشاب هدرك ارجا ار ماسا روتسد
ليلد
.ابيسح ء ىش لك ىلع ناك ه نا ،اهودروءا اهنم نسحءاب اويحف هيحتب متييح اذا و - 2
رگباسح ادخ هك ،ديهد خساپ نآ دننام اي نآ زا رتهب هب ار شياتس و ماس نآ ،درك ىشياتس و ماس ار امش ىسك هاگ ره
(4)
. تسا زيچ ره
ماس اهيف مهتيحت -3
(5)
.دنيوگ دمآ شوخ ندرك ماس اب ار رگيدكي تشهب لها
. نولقعت مكعل تاياا مكل ه نيبي كلذك هبيط هكرابم هدنع نم هيحت مكسفنا ىلع اوملسف اتويب متلخد اذاف -4
زا كاپ و كرابم تسا ىدمآ شوخ ماس هك دينك ماس ناتدوخ هب )دشابن اجنآ رد ىسك هك( ديوش دراو ىي هناخ هب هاگ ره
(6)
.دينك لقعت اهنآ رد هك دشاب ،دنك ىم نايب نشور امش ىارب ار دوخ تايآ هنوگ نيا دنوادخ ،ادخ بناج
لوقي ،انبر دنع نم انيلع ماسلا : لقيلف دحا هيف نكي مل نا و ملسي دحا هيف ناك ناف هتيب مكنم لجرلا لخد اذا : لاق ماسلا هيلع رفعجيبءا نع
. هبيط هكرابم ه دنع نم هيحت : ه
اي وا( هب ،دشاب اجنآ رد ىسك و دوش دراو دوخ هناخ هب ىدرم هاگ ره :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما ) هفيرش هيآ ريسفت رد
هك ،ام راگدرورپ بناج زا ام رب ماس ىنعي (( انبر دنع نم انيلع ماسلا )) ديوگب دياب ،دشابن ىسك رگا و دنك ماس اهنآ ) هب
(7)
ادخ بناج زا كاپ و كرابم تسا ىتيحت ماس نيا
. ماسلاب لخب نم سانلا لخبا نا و ءاعدلا نم زجع نم سانلا زجعا نءا ) ص( ه لوسر لاق -6
ماس زا هك تسا ىسك مدرم نيرت ليخب و دشاب ناوتان ندرك اعد زا هك تسا ىسك ، مدرم نيرتناوتان :دومرف ) ص( ربمغيپ
(8)
.دزرو غيرد ندرك
ماسلا ءاشفاو ماعطلا ماعطا بحي ه نا لاق : ماسلا هيلع رفعج ىبا نع -7
ماس نيملسم همه رب( ماس ءاشفا و ) نداد اذغ و ندرك ىنامهم( ماعط ماعطا دراد تسود دنوادخ :دومرف ) ع( رقاب ماما
(9)
ار ) ندرك
. نيملسملا نم دحا ىلع ماسلاب لخبي ا نا ماسلا ءاشفا...) ص( ه لوسر لاق -8
fle:///C|/1/1/01.html[6/20/2011 12:31:46 AM]
(10)
.دزرون لخب ىناملسم چيه رب ندرك ماس زا ناملسم هك تسا نيا ماس ءاشفا :دومرف ) ص( ربمغيپ
ىري ا ىتح ،ءاج دق هنا مهنذ ؤي ىتح كلذ عنصي حنحنتي و هيلعنب برضي لخد اذا و هلها ىلع لخد اذا لجرلا ملسي لاق : ماسلا هيلع هنع و -9
. ههركي ائيش
و دنزب نيمز هب ار ششفك ابق ،دنك ماس شا هداوناخ هب دياب دوش ىم دراو هناخ هب رهوش ىتقو :دومرف ) ع( قداص ماما
(11)
.ديآ شوخان ار وا هك دنيب ىزيچ ادابم ،دهد ربخ دوخ ندمآ زا ار هداوناخ ات دنك هفرس
دياب هكلب ،دوشب هناخ دراو ، ناسوساج دننام ربخ نودب و هتسهآ و هدزرس ديابن هك رهوش ىارب تسا ىرگيد روتسد مه نيا
ىلو ، تسوا دوخ هناخ ، هناخ دنچ ره ،دنوش هاگآ وا ندمآ زا شدنزرف و نز ات دنز نيمز رب ار شياپ و دنك هفرس رد تشپ رد
ىراجنهان ىادص وا تبيغ رد دهاوخب دنزرف اي رسمه دياش .دنراد تيصخش مه اهنآ .دنتسين وا زينك و هدنب هك دنزرف و نز
هب مناج .دشاب تيصخش رسك و ناش رسك مه وا دوخ ىارب ادص نآ ندينش و دشكب تلاجخ وا روضح رد هك دشاب هتشاد
. تسا نابرهم و زوسلد هچ . تسا فاكشوم و نيب هتكن هچ هك ماسا ىادف
.دارلل هدحاو و ىدتبملل نوتس و هعست ، هنسح نوعبس ماسلا لاق ) ماسلا هيلع( ىلع نع -10
باوج ىارب ىكي و هدننك ماس ىارب نآ ىات هن و تصش هك دراد هنسح داتفه ندرك ماس :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(12)
. تسا هدنهد
سبل و ىديبزنعلا ىبلح و افكوم رامحلا ىبوكر و ديبعلا عم ضيضحلا ىلع لكاا : تامملا ىتح نهعدا ا سمخ ) ص( ه لوسر لاق -11
. ىدعب نم هنس نوكتل نايبصلا ىلع ميلستلا و فوصلا
اب ار زب -3 ندش راوس نااپ ىب غاا رب -2 ندروخ اذغ ناگدرب اب تسپ ىاج رد -1 : منك ىمن كرت گرم نامز ات ار زيچ جنپ ،دومرف ) ص( ربمغيپ
لامعا نيا ناشناربهر هژيو هب و نيملسم و( دوش تنس نم زا سپ ات ، ناكدوك رب ندرك ماس -5 نديشوپ نشخ سابل -4 نديشود دوخ تسد
(13)
)دنهد ماجنا ار
ىم لقن نآ ىارب ىيايازم و دياوف و دنسيون ىم اهباتك ،دنهد ىم اهروتسد كدوك هب نداد تيصخش هرابرد هك ىفاصنا اب و ريصب ناسانشناور
؟دنا هدرك اديپ وا هب نداد تيصخش ىارب كدوك هب ربهر ندرك ماس زا رتراد هشير ،رت هدنهد تيصخش ،رت هداس ىروتسد ايآ ،دننك
. (( ام هدنيآ ناگرزب و زورما ناكدوك هب ابحرم )) هك ، تفگ ىم ناكدوك هب) ماسلا هيلع( نيدباعلا نيز ، مراهچ ماما هك ىا هلمج نينچمه و


fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
- ۲ -
- ۲ -
نتفر هقردب و زابشيپ : موس سرد
درم ،دورب شرس تشپ ىمدق دنچ ،دنك هقردب ار وا ، هناخ زا رهوش نتفر نوريب ماگنه ،درادن ىمزا راك هك ىهاگ دياب نز
لابقتسا هب نز دياب ىهاگ ، هناخ هب درم ندش دراو ماگنه زين و ،دراپسب شيادخ هب ار دوخ رهوش مناخ و دنك ىظفاحادخ
ركشت و دريگب وا زا شنابرهم مناخ ،دراد لغب ريز و هديرخ هناخ ىارب ىزيچ اقآ رگا ، باوج و ماس مسارم زا سپ و دور رهوش
همه ماسا هك دينكن بجعت ىلو ، تسا ) ص( ربمغيپ ثيدح ، تسا ماسا روتسد اهنيا : ميوگب رگا دينك بجعت دياش .دنك
لاوس ،دنورب شلابند دياب نيملسم طقف دوب ىصقان نيد تفگ ىمن رگا ، تسا هتفگ مه اهنيا زا رتكچوك و تسا هتفگ ار اهنيا
هب قيوشت ار نيملسم ريغ دوخ لمع اب و دننك لمع سپس دنناوخب رخآ هب ات ار كچوك باتك نيمه لقاا ،دننك هعلاطم ،دننك
و تخمز ، نشخ ار نانآ و دنتفيب ولج اهنآ زا ىنامسآ نقتم تاروتسد نيا هب ندرك لمع رد نارگيد هكنآ هن ،دنيامن ماسا
.دننادب هفطاع ىب و ىنابصع و دننك ىفرعم كشخ
تزوسلد و نابرهم ربمغيپ هك ، تدوخ ىارب زج ،درادن ىدوس سك چيه ىارب ، نتفر رهوش هقردب و لابقتسا هب ! مرتحم ىوناب
لها ار وت زين و ،دنك ىم راك ادخ ىارب هك ىسك ىنعي ،دناوخ ىم ىهلا لماع ،راك نيا رد ار وت و دهد ىم روتسد وت هب
هچ رگا ترهوش .دنك ىم رت مكحتسم ترهوش اب ار وت تيميمص و افص و تبحم ، لمع نيا هكنيا رب هواع .دناد ىم تشهب
وا ،دنك ىم تبحم ،دنك ىم ىفات رگيد راب هن رابكي . تسا ناسحا هدنب ناسنا و تسا ناسنا ىلو ،دشاب داوس ىب و نادان
دنچ هك دتفا ىم قافتا ىهاگ .دنز ىم مشچ هب ىنيب شوخ كنيع و دريگ ىم هديدان ار اهشزغل ،دوش ىم نابز شوخ مه
نايب ليلد نمض هكنانچ ،دنك ىم ماسا هب ليامتم تسا رفاك هك ار وا ، ندرك ىظفاحادخ وا اب و نتفر ىسك رس تشپ مدق
.دوش ىم
ليلد
نا ؟ كمهي ام : ىل تلاق امومهم ىنتءار اذا و ىنتعيش تجرخ اذا و ىنتقلت تلخد اذا هجوز ىل نا : لاقف ) ص( ه لوسر ىلا لجر ءاج -12
اهل هلامع نم هذه و اامع ه نا :) ص( ه لوسر لاقف .امه ه كدازف ترخآ رما متهت تنك نا و كريغ هب كل لفكت دقف كقزرل متهت تنك
.ديهشلا رجا فصن
نوچ و ديآ ىم ملابقتسا هب موش ىم هناخ دراو هاگ ره هك مراد ىرسمه :درك ضرع و دمآ ) ص( ادخ لوسر تمدخ ىدرم
ىم هصغ ) ىگدنز جراخم( ىزور ىارب رگا :ديوگ ىم ،دنيب ىم نيگهودنا ارم هك ىنامز و دنك ىم ما هقردب موش ىم جراخ
دنك دايز ار تهودنا ادخ ، ىروخ ىم هصغ ترخآ ىارب رگا و تسا هتفرگ هدهع هب ارنآ ) لاعتم دنوادخ( ىرگيد هكنادب . ىروخ
). شاب ترخآ ركف هب رتشيب(
شاداپ فصن وا . تسا ادخ ناماع زا ىكي نز نيا و دراد ىنارازگراك و ناماع نيمز ىور رد دنوادخ :دومرف ) ص( ادخ لوسر
(14)
.دراد ار ديهش
هعم لدع ىمذلاب قيرطلا لدع املف ، هفوكلا ديرا لاقف ؟ هدبع اي ديرت نيءا ىمذلا هل لاقف ايمذ اجر بحاص ) ع( نينموملاريما نا -13
انيبن انرمءا كلذك و ...) ع( نينموملاريما
؟ادخ هدنب ىا ىراد ار اجك دصق : تفگ ىمذ درم . تشگ هارمه ) ىنارصن( ىمذ ىدرم اب ىهار رد ) ع( نينموملا ريما
درم . تشگ وا هارمه ) ع( نينموملاريما . تفر دوخ هار هب و ديسر ىهار ود رس ىمذ مدرم نوچ ، مراد هفوك دصق :دومرف
سپ ىناد ىم رگا ، تفگ مناديم :دومرف . ىتشذگ هفوك هار زا : تفگ .ارچ :دومرف ؟ ىتشادن هفوك دصق وت رگم : تفگ ىمذ
ىكدنا ،دوش ىم ادج شهارمه زا ناسنا ىتقو هك تسا نيا تقافر و ىهارمه لامك زا :دومرف ؟ ىيآ ىم نم هارمه ارچ
ىمذ . ىرآ دومرف ؟ تسا هتفگ نينچ امش ربمغيپ تفگ ىمذ . تسا هداد روتسد نينچ ام هب ام ربمغيپ .دورب وا رس تشپ
اب سپس . متفريذپ ار وت نيد هك مريگ ىم هاوگ ار وت نم .دنتشگ شوريپ مدرم هك دوب وا فيرش رادرك نيمه رطاخ هب تفگ
(15)
.دش ناملسم تخانش ار وا نوچ و تشگرب ) ع( نينموملاريما
ىظفاحادخ : مراهچ سرد
هب رما نيا زا ديابن نارهوش .دراك ىم تدوم و ىتسود رذب .دنك ىم تفلا و تبحم داجيا ، ندرك ماس دننام مه ىظفاحادخ
هناخ زا ىهاگ رگا دنراد هك ىرتفيطل تاساسحا و فطاوع قبط نانز .دننك تلفغ دنمشزرا و گرزب عقاو رد و كچوك رهاظ
نيا ،دنوش ىم جراخ لزنم زا ىتقو هشيمه دياب مه نارهوش ،دننك ىم ىظفاحادخ ،دشاب هناخ رد رهوش و دنور نوريب
.دننكن شومارف تسا زيگنا تبحم و اوتحم رپ ىسب نطاب رد هك ار (( امش ظفاحادخ )) كچوك هملك
ىمرگلد اب ار هناخ ىاهراك مه نز .دراد ىم هگن مرگ ار شلد و نشور ار شرمسه مشچ ، هاتوك هلمج نيا نتفگ اب رهوش
fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
رثا رد هك تسا ىرورس و طاشن رتمهم همه زا و ،دزاس ىم رتذيذل ار اذغ و رتزيمت ار هناخ ،دهد ىم ماجنا تياضر و قوش و
هگن راديب ار شتاساسحا و نامداش ار شحور و ملاس ار نز ندب ، ىظفاحادخ نيا .دوش ىم نز بيصن ،رهوش ىظفاحادخ
ىهلا ىاهتمعن نيرتااب هجو طاسبنا و فعش و قوش و حور ىداش .درك اديپ ناوت ىمن ىشزرا اه تمعن نيا ىارب .دراد ىم
.دنك ىم هيده شرسمه هب هاتوك هلمج كي نتفگ اب رهوش اجنيا رد هك تسا
ليلد
هب رصحنم ،دنك ىم نايب ار نيملسم ىعامتجا طباور هك ىثيداحا و تايآ هك دوش ىمن اديپ ىليلد هنوگ چيه هكنآ رب هواع
هرابرد رابخا و تايآ نيا ،دنراد ىرتشيب تفلا و تبحم هب زاين رهوش و نز نوچ :ديوگ ىم لقع ليلد ،دشاب رهوش و نز ريغ
رسارس رد اذل ،دنشاب ىم رتراوازس نارگيد زا تاياور نيا هب ندرك لمع رد نارهوش و نانز و ، تسا رتحضاو و رتنشور اهنآ
: ىظفاحادخ هلدا اب هطبار رد كنيا .دوش ىم هدافتسا ىمومع تاياور و تايآ هنوگ نيا زا ىهاگ باتك نيا
ىم شباحصا عيمج و هداوناخ هب دنمدوس ىحياصن ، شتداهش زا لبق و راضتحا لاح رد ) ماسلا هيلع( نينموملاريما -14
:ديامرف ىم رخآ رد و دنك
. ىقاتلل دصرم ىرما عادو مكل ىعادو -14
(
(16)
تمايق رد( تسا راديد رظتنم هك ىسك دننام ، منك ىم ىظفاحادخ امش اب
ار دوخ لئاسم نوچ و دنديسر ىم ناشيا تمدخ ماسا مهيلع همئا باحصا هك تسا دراو ىرايسب رابخا و تاياور رد -15
: هلمج نآ زا ،دندرك ىم ىظفاحادخ اهنآ اب ،دنورب دنتساوخ ىم و دنديسرپ ىم
...) ماسلا هيلع( اضرلا عيدوت ىلع تمزع قارعلا ىلا جورخلا تدرءا امل : لاق ، تلصلا نب نايرلا نع : فلا - 15
(17)
... منك ىظفاحادخ ) ماسلا هيلع( اضر ماما اب هك متفرگ ميمصت ، مدش قارع مزاع هك ىماگنه :ديوگ تلص نب ناير
... هعدوا نءا تدرءا و جرخا تمق املف - ب
(18)
منك ىظفاحادخ وا اب و مزيخرب ) ماسلا هيلع( اضر ترضح دزن زا متساوخ نوچ :ديوگ ىسابع ماشه
زور رد نوچ داب شنابرق هب مردام و ردپ هك ، ماسلا امهيلع ىلع نب نيسح ،ادهشلاديس ترضح ، ناهج ناگدازآ رورس -16
لقن هب انب و دمآ شيوخ تيب لها ىوس ، تشگ ناديم مزاع فيرش سفن هب و دندش ديهش شناوعا و باحصا ،اروشاع
. تسا هدمآ نينچ هديد ىباتك رد هك هيلع ه ناوضر ىسلجم
، موثلك ما اي ، بنيز اي ، همطاف اي هنيكس اي ىدان و هميخلا ىلا تفتلا ، ىعرص هتيب لهءا نم اجر نيعبس و نينثا ىلا رظن امل نيسحلا نا -16
... ماسلا ىنم نكيلع
نانز هميخ هجوتم ،دنا هداتفا نيمز ىور هك ،ديد ار شتيب لها زا نت ود و داتفه ،) ماسلا هيلع( نيسح ترضح هك ىماگنه
(19)
...داب امش رب مرخآ ماس موثلك ما ىا و بنيز ىا :دومرف دنلب ىادص اب و دش
،رايسب تاياور و رابخا نايم زا هك تسا ىدراوم ، ميدرك نايب ىظفاحادخ ىارب ىعرش ليلد ناونع هب دروم راهچ نيا رد هچنآ
ناشن ار ىدراوم مه زاب ،ددرگ غلاب ثيدح و تياور اه هد هب و دوش اصقتسا دراوم نآ همه رگا و ، تسا هدوب هدنراگن داي رد
ربمغيپ هك دينادب نيقي هنرگ و ،دنك نايب ار ىظفاحادخ عوضوم هك تسا هدش اديپ ىوار ىارب ، ىصاخ هزيگنا هك دهد ىم
اب ،دنا هتشاد ىترفاسم هدارا اي دنا هتفر ىم نوريب لزنم زا هك هاگ ره ،راهطا همئا و ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا
.دنا هدرك ىم ىظفاحادخ دوخ نادنزرف و رسمه
لزنملاوما ىرادهگن : مجنپ سرد
زا مه نز دوخ هك تساديپ . نز تسد رد تسا وا تناما مه درم لاوما ،درم تسد رد تسادخ تناما ، نز دوجو هك روطنامه
رد نياربانب ، تسا هناخ رد رتشيب وا هك تهج نآ زا ،دنك ىم هدافتسا ،درم زا رتشيب نز هكلب ،دنك ىم هدافتسا لاوما نآ
ناملسم درم تداعس زا هك تسا هدمآ ،دومن ميهاوخ لقن هك ىتاياور رد نكيل ،درك دهاوخ ششوك اهنآ ىرادهگن و ظفح
.دراد هگن ار شلاوما وا تبيغ رد هك دشاب هتشاد ىرسمه هك تسنيا
زاب هقح نارگوداج و ىئ هفرح نايادگ و دريگ ىم رارق فطاوع و تاساسحا بولغم ابلاغ نز هك تسا نيا ىارب ركذت نيا دياش
و دننك كيرحت ار نانز فطاوع رگيد ىاه هناهب و رهوش و نز نايم تبحم داجيا هناهب هب دنناوت ىم ،وگغورد ناسيوناعد و
نيا بظاوم نانز ات ، تسا هدش هداد ركذت نيا ماسا عرش رد تهج نيا زا ،دنريگب اهنآ زا ار رهوش لام اي لوپ زا ىتمسق
.دننك ىرتشيب تبقارم و ششوك ،رهوش لاوما ىرادهگن رد و دنشاب نادايش
اور هحماسم و دننكن ىهاتوك ندرك فارسا و نتخير و نتسكش و نيقراس دربتسد زا لاوما ىرادهگن و ظفح رد نانز نينچ مه
قن و دنك ىمن شاخرپ نز هب هاگچيه ، عبط ىلاع و شنماقآ رهوش ،دومن فلت ار ىلام و درك هابتشا ىنز انايحا رگا ،دنرادن
. تسا هدركن ار ىراك نينچ ادمع وا هك دناد ىم اريز ،دهاكب نز تلاجخ زا هك ديوگ ىم ىنخس هكلب دنز ىمن
مه رگا و ،دنك ىم ىهاوخرذع و دوش ىم ناميشپ ادعب ، تفگ ىخلت نخس شرسمه هب ،ررض ىخلت هطساو هب رابكي رگا
:ديوگ ىم و دهد ىم هناقاع باوج باصعا لرتنك اب و دنك ىم لمحت ، لقاع مناخ ،دومن شاخرپ هرابود و درك ىنادان رهوش
هن ،ديوگ ىم ار تاملك نيا دننام و مدروخ هصغ مه مدوخ ، تسكش و داتفا متسد زا ، ما هدركن ار ىراك نينچ ادمع هك نم
.دوش اپرب ىعازن و ىريگرد ات ديوگ تشرد و دنت تاملك ،دنك شاخرپ :دنك لثم هب هلباقم مه نز ، هتساوخن ىادخ هكنآ
fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
ليلد
تظفح اهنع باغ اذا و هترس اهار اذا هحلاص هجوز نم اريخ هدئاف دبع دافءا ام : لاق ) ماسلا هيلع( اضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا ىبءا نع -17
. هلام و اهسفن ىف
هتسياش رسمه زا دشاب رتهب هك تسا هدرواين تسد هب ىئ هدياف سكچيه :دومرف ) ماسلا هيلع( اضرلا ىسوم نب ىلع
.دشاب رادهگن ار وا لام و شيوخ تفع ،دوش بياغ وا دزن زا نوچ و ددرگ داش ،درگنب وا هب نوچ هك ىئ
لقن ماسلا امهيلع قداص ماما و رقاب ماما زا ، باب نيمه رد ،رگيد تياور راهچ نومضم نيمه هب ، ىلماع رح خيش موحرم
.دنك ىم
اذغ باختنا : مشش سرد
داهنشيپ ار ىصوصخم ىاذغ مادك ره و دندرك اديپ هقيلس فاتخا ،دنروخب دنهاوخ ىم هك ىياذغ نييعت رد رهوش و نز رگا
، تسوا هدهع رب هيلوا داوم و مزاول هيهت و جراخم لمحت ريز ؛ تسا درم ىارب تيولوا قح ، ىعامتجا نوناق قبط ،دندومن
شرسمه هك دروخب ار ىياذغ نامه :دهد ىم روتسد رهوش هب و هدرك تياعر ار نز بناج ،دروم نيا رد ، ماسا نيد ىلو
).دشاب هتشادن ىصوصخم ىياذغ ميژر شيوخ تماس ظفح ىارب اهنآ زا ىكي هك ىتروص رد( تسا ليام
هچ . تسا قفانم دنك ليمحت شنز رب ار دوخ ليم قباطم ىاذغ هك ىدرم و ، تسا نموم ماسا رظن زا ،دنك نينچ هك ىدرم
ره ديوگب رهوش و ؟ منك تسرد ىياذغ هچ رهظ ىارب :دنك لاوس نز ،دور ىم نوريب هناخ زا رهوش ، حبص نوچ هك تسابيز
نم . منك ىم راتفر مماما روتسد قبط ، مناملسم نم ، مروخ ىم مه نم ،ديدرك تسرد و ديراد ليم ناتدوخ هك ار ىياذغ
).درك ميهاوخ نايب ليلد نمض ، ثحب دروم اب ار نآ تبسانم و قفانم ىانعم( ، متسين قفانم هك
ليلد
. هتوهشب هلهءا لكءاي قفانملا و ) هلهءا( هلايع هوهشب لكءاي نموملا -18
(20)
.دنروخ ىم اذغ وا ليم قباطم شا هداوناخ ، قفانم و ،دروخ ىم اذغ ) شا هداوناخ( شلايع ليم قباطم نموم
لوبق ، هدومن جاودزا ، ناملسم ىرسمه اب هك ىناملسم درم ، تسا ماسا تاررقم قباطم شجاودزا دقع ، ىناملسم ره
، تسا درم زا رتفيعض وناب نوچ هواعب ؛دنادب ادخ تناما ار نز و دنك راتفر شنز اب ، ماسا روتسد قباطم هك تسا هدرك
دوخ تساوخ ىاذغ هك ىدرم نياربانب ؛ تسا هداد روتسد هنوگ نيمه مه ماسا ،دنك تياعر ار وا بناج هراومه دياب رهوش
هتشگ فلاخم مناملسم نم ديوگ ىم هك شتين و نابز اب شلمع و تسا هديزرو قافن عقاو رد ،دنك ليمحت شرسمه رب ار
. تسا
زيمآ تبحم نخس : متفه سرد
ناوت ىم ار صوصخم بلطم كي .زيگنا ترفن و هنامصخ هن ،دشاب زيمآ تبحم و هنابدوم دياب رهوش و نز باوج و لاوس و وگتفگ
باوج اي هدنونش هك درك ادا ىوحن هب ناوت ىم ار بلطم نامه و دهد وكين خساپ و ديآ شوخ ار هدنونش هك درك ادا ىروط
.دييامرفن شومارف ار (( ديگرمتب و دييامرفب ،دينيشنب )) لاثم اجنيا رد - دهدب دنت و تشز باوج اي دهدن
:ديوگب شرهوش هب دناوت ىم وا ،دراد مزا هناخ ىارب ىناويل ، همرتحم مناخ
.ديرخب ىناويل ،ديتفر اهشورف رولب رازاب هب رگا -1
. ميروخ ىم بآ ىرگيد زيچ ىوت ،درادن بيع ، ميرادن ناويل -2
. ىرخ ىمن ناويل هناخ ىارب ارچ -3
.درخب شدوخ ميرادن ناويل ديد ىتقو ،دشاب لقاع دياب درم -4
ىوناب هك تسا نيا ماسا هيصوت ىلو .دروآ نابز هب ناوت ىم نيا زا رت هنابدوم و رت تشز هلمج اه هد ، ناويل كي ديرخ ىارب
و ابيز هنوگنامه ىباوج ات ،ديوگب شرهوش هب و دنك باختنا ، تسا رت هنابدوم و رتابيز همه زا هك ار ىئ هلمج دياب مرتحم
.دونشب هنابدوم
، مزودب ار ما همكد ات دينك فطل ار نزوس و خن ، مناخ ميرم اي ناج ميرم :ديوگب شسابل همكد نتخود ىارب رهوش نينچمه
هداتفا همكد ؟ ىروك رگم نز :ديوگب رهوش رگا ىلو ، مزودب نم ،دينك فطل مزيزع : تفگ دهاوخ همرتحم ىوناب تروصنآ رد
؟دزودب همكد درادن هفيظو نز هك ىناديمن و ىئ هدناوخن ار ماسا نوناق رگم : تفگ دهاوخ مه نز ؟ ىنيب ىمن ارم سابل
امش ىراتفرگ اهزور نيا هكنيا لثم :ديوگ ىم ناملسم ىوناب ،ديرخن ناويل رهوش و تشذگ زور دنچ رگا ناويل ىاضاقت رد زين و
ىم هدنسيون زا رتهب مرتحم هدنناوخ امش هك رتابيز نيا زا ىتامج و ديا هدركن رذگ اهشورف رولب رازاب زا زونه اي و تسا دايز
نز هك تاملك نيا لاثما و ىتسين سانش هفيظو ارچ ، ىدرك هتسخ ارم هك وت ، ناويل ميوگب دياب راب دنچ :ديوگب هكنآ هن ،ديناد
.دنار ىمن نابز رب هاگچيه دهعتم ناملسم
رد ىدامتم ىاهلاس ات شدب رثا هك ديوگ ىم شرسمه هب و درپ ىم شنهد زا ىئ هملك رهوش اي نز ، تبحص نمض ىهاگ
fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
اي ، مدش ىمن وت رسمه ، تسا مك تداوس متسناد ىم رگا :ديوگب شرهوش هب ىنز هكنيا لثم ؛دنام ىم ىقاب وا نهذ
. مدرك ىمن جاودزا وت اب ، تسا كچوك تناتسپ متسناد ىم رگا :ديوگب شنز هب ىدرم
ىگدنز زا درسلد و هدرسفا هكلب ،دنا هدرك تحاران ار دوخ رسمه ىدامتم ىاهلاس تاملك نيا نتفگ اب هك دننادب دياب اهنيا
.دنا هدومن
تسا هدرك نامگ درم نآ اي تسا هدينامهف شرهوش هب ار دوخ ىتسود شناد ، هلمج نآ نتفگ اب هك تسا هدرك لايخ نز نآ
رد ، تامج هنوگ نيا هك ىرثا نيتسخن .دنهابتشا رد ود ره ىلو ، تسا هداد ناشن شرسمه هب ار دوخ راشرس قوذ هك ،
تاملك نيا هدنيوگ . تسا تيميمص و افص نتفر تسا ىدرسلد و رفنت ، تسا راجزنا و ترودك ،دراذگ ىم ىقاب رسمه حور
لا منابز شاك ، متفگ ىنخس هدركن ركف و هديجنسن و مدرك هك دوب ىطلغ هچ نيا :ديوگ ىم و دنك ىم تمام ار دوخ ادعب
هعس و دنشاب تمه دنلب هك مينك ىم هيصوت مه نانخس نيا ناگدنونش هب ام هتبلا . متفگ ىمن ار هلمج نيا و دش ىم
.دنشاب لوغشم دوخ راك هب و دنراگنا هدينشن .دنرادن هگن دوخ ركف رد ار تاملك نيا و دنشاب هتشاد ردص
ار عازن هنحص و دنهد ناشن ردص هعس و تناتم دنونش ىم دوخ رسمه زا هك ىنشخ و دنت تاملك ربارب رد دياب رهوش و نز
،درادن قمر مياهوناز ، مدش هتسخ هناخ نيا دايز راك زا نم )) :ديوگب و دوش ىنابصع نز رگا اثم .دننك ليدبت حازم سلجم هب
ناهج نانامرهق و ناناولهپ هك ديراد تردق ىردق هب نانز امش )) ديوگب رهوش (( مردپ هناخ هب مور ىم و مراد ىم رب ار مرداچ
رگا و تاملك نيا لاثما و (( !؟ نم نز ردپ هناخ هب ىورب تدوخ هناخ زا ىهاوخ ىم وت !!دنا هتفرگ ورين ناتناتسپ نديكم زا
دهد باوج مناخ (( منك هراپ ار ما هقي و منزب راويد هب ار مرس ماوخ ىم مناخ وت تسد زا نم )) ديوگب و دوش ىنابصع رهوش
ات شوپب هداتفا رود و هنهك نهاريپ كي ورب لوا ، هقي اما و منك ىم ىنابصع ار مرهوش هك نزب نم تخس رس هب ار ترس اما
رب هك ار دوخ ىنابصع رسمه دناوتب ات دشاب نيتم و هلصوح اب دياب لباقم فرط هصاخ (( دتفين نم ندرگ هب شنتخود تمحز
زيمآ تبحم و ميام ىتامج وا تشرد ظافلا نامه زا ،ديامن حاس علخ ار وا و دنك هدايپ ، تسا هدش راوس ناطيش رخ
(21)
.دهد همادا دوخ تنوشخ هب دناوتن هدش ىنابصع صخش و دوش ليدبت مزب هلجح هب مزر ناديم ات دهد ليوحت و دزاسب
نتفگ نخس ماگنه ،وربا و بل و مشچ و تسد تاكرح و ادص گنهآ ، ترفن اي تبحم داجيا رد ،اه هژاو و تاملك زا رتمهم
هرهچ و نادنخ بل ،دروآ ىم ترفن و لام ، نشخ و تفلك ىادص هكنانچ ،دنك ىم تبحم داجيا ميام و مرن گنهآ . تسا
ىم هدرسفا و درسلد ار بطاخم ، ىيوگ نخس ماگنه ، مخا و ىيورشرت هكنانچ ،دنك ىم بلج ار هدنونش ،زاب و هتفكش
،رسمه ىاضاقت ربارب رد ) مشچ( هملك نتفگ زين و .دنيامنب ار تاكن نيا تاعارم دوخ هرمزور تاملاكم رد دياب رهوش و نز ،دنك
ناونع هب ارنآ ،دهاكب ناتتيصخش زا ، هملك نيا نتفگ زا ديسرت ىم و ديراد ربكت هك امش .دنك ىم هزجعم ، تبحم داجيا رد
.دييوگب زنط
. باوجلا ليمج اوعمست باطخلا ىف اولمجءا -19
(22)
.ديونشب ابيز خساپ ات دييوگ نخس ابيز
. بلقلا رغوي هناف ماكلا نجهتسم و كايا -20
(23)
.دنك هنيك و مشخ زا رپ ار لد هك زيهرپب تشز نخس نتفگ زا
. هلوق انيل ، هشحف اديعب -21
(24)
. تسا ميام و مرن شراتفگ و تسا رودب شحف زا ) نموم(
. كوضغبم لقي و كوبحم رثكي ، ماسلا لذب و ماكلا نيل كناسل دوع - 22
(25)
.دنوش مك تنانمشد و دايز تناتسود ات هدب تداع ندرك ماس و ميام نخس هب ار تنابز
لقعلا فصن سانلل رشبلا نسح : لاق ، ماسلا مهيلع هئابآ نع قداصلا نع - 23
(26)
. تسا لقع فصن مدرم اب ندومن ىيوركين :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.دنيوگ ىم خساپ ار ششسرپ ،دننك ىم شيئامنهار ،دنراد دمآ و تفر وا اب مدرم .دشاب هتشاد ىيورشوخ مدرم اب هك ىسك
ىم تسدب هبرجت و باستكا هار زا ،ور هداشگ صخش هك تسا لقع فصن نامه نيا و دوش ىم دايز شتامولعم هجيتن رد
. تسا رگيد ىهار زا باستكا اي . تسا ىدادادخ و ىتاذ شرگيد فصن و دروآ
. هنسح ههجو ىف كمسبت و ...) ماسلا هيلع( لاق و -24
(27)
.دراد هنسح كي باوث تناملسم ردارب اب ، نادنخ بل اب ندرك دروخرب :دومرف و
ىرسمه رد هيوناث و هيلوا ماكحا : متشه سرد
، هيلوا ماكحا :دراد هيوناث ىماكحا و هيلوا ىماكحا ، هداوناخ فلتخم ىاهراك و هناخ هب طوبرم رما رد ، ماسا سدقم تنايد
ىم هيوناث ماكحا هب تبون ،دنديزرو فلخت رگا سپس ،دننك لمع نآ هب تسخن هلحرم رد دياب رهوش و نز هك تس ىياهنآ
و روذحم راچد ، لمع لباقم رد و دنريگ ىم ىلوا مكح ىاج هب ار هيوناث مكح هك مينيب ىم ار نيملسم زا ىرايسب ىلو ،دسر
(28)
.دنوش ىم ىنادرگرس
fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
تسا بجاو وا رب هن :دهد ماجنا ىراك هنوگچيه ،درادن هفيظو رهوش هناخ رد نز هك تسا نيا ماسا روتسد :دنيوگ ىم اهنآ
ىاضاقت ،دناوت ىم مه شكدوك نداد ريش ىارب ىتح ،دنكب ىتفاظن هن و دزودب ىي همكد هن ،ديوشب ىفرظ هن ،دزپب ىئاذغ
هچ رگا ، ىراذگ نوريب هناخ زا ار تياپ ، نم هزاجا نودب متسين ىضار :ديوگب نز هب دناوت ىم مه رهوش و ديامن ترجا اي هياد
دينيب ىم سپس مرخب تيارب مرادن هفيظو ىناتسمز و ىناتسبات سابل تسد ود زا رتشيب اي ،دوش جلف تردام اي دريمب تردپ
و كاروخ نودب ىسيئر درم و ددرگ ىم سفق رد ىريسا هناخ نايم رد نز ،دوش ىلمع اه هداوناخ رد ماسا روتسد نيا رگا
. تسيز لباق ريغ ىي هلبزم هناخ و كاشوپ
دروم رد و ىوناث تسا ىمكح حاطصا هب و تسا مود هلحرم رد مكح نيا ىلو ؛ تسا نيمه ماسا مكح : تسا تسرد
. تسا عازن و ىريگرد نامز رد لوا مكح زا نيجوز ىطخت
و نز دوخ : هك تسا نيا ، ترطف و تلادع قبط و عطاق و ىلصا تسا ىمكح و تسا ناگمه ىارب هك ماسا لوا مكح
.دريگب هدهع هب ار ىتمسق كي ره و دننك ميسقت دوخ نايم ار هناخ روما ، لماك تياضر و ىدازآ اب رهوش
هنوگ نيا و دوب رضاح ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ ،دندرك حرطم ار عوضوم نيا هك ماسلا امهيلع همطاف و ىلع
ود ره .دشاب ) س( همطاف هدهع هب هناخ نورد ىاهراك و ) ماسلا هيلع( ىلع هدهع هب هناخ نوريب ىاهراك هك دومن ميسقت
زا ار نادرم اب ىريگرد و ىگدنز هزرابم هب طوبرم ىاهراك ، مردپ هك مدش لاحشوخ رايسب :دومرف ) س( همطاف و دندش ىضار
نيا ، تسا هداد رارق دوخ تاروتسد لوا هلحرم رد ار نيجوز تياضر و ىدازآ هكنآ هب رظن ماسا ىلو ، تشادرب نم ندرگ
نز و دوش هناخ نورد ىاهراك ىدصتم درم و دننك سكع رب ىرهوش و نز رگا . تسا هدومرفن ىمازلا و ىمتح ار ميسقت
نينچمه ،دوش ىمن لطاب اهنآ تجوازم دقع و درادن ىعنام ماسا رظن زا ،دريگ هدهع رب تفع تياعر اب ار هناخ نوريب ىاهراك
هناخ زا نتفر نوريب رد :ديوگب وا هب و دنيب فيفع ار دوخ نز و دشاب لقاع ىرهوش هاگ ره ، هناخ زا نز نتفر نوريب هب تبسن
.دنامب ىقاب ىگنركي و افص ات دنك نينچ دياب هكلب ؛درادن ىعنام ماسا رظن زا ، ىدازآ
:دنهد ماجنا دنناوت ىم هنوگ ود هب ار دوخ ترفاسم زور دنچ ىاهراك اهنآ .دنور ىم ترفاسم هب قيفر رفن دنچ دينك ضرف
.دهد ماجنا ،دوب هدنام لطعم و دمآ شيپ هك ىراك ره سك ره ،افص و صولخ لامك رد هكنآ لوا
ىمراهچ و ديوشب ار اهفرظ ، ىموس ،دزپب اذغ ىرگيد ،دنك ديرخ دياب اثم رفنكي هك دننك ميسقت ار اهراك لوا زا هكنيا مود
هك ار قيرط ود نيا زا كي ره هناخ ىاهراك هب تبسن هك تسا هداد رايتخا رهوش و نز هب ماسا .دنارب و دنك هدامآ ار بكرم
.دننك باختنا دنهاوخب
.دور نوريب هناخ زا ، ىهدن هزاجا وا هب و ىنك سوبحم هناخ رد ار دوخ نز دياب وت :ديوگ ىمن رهوش هب هاگچيه ماسا
ىسورع هب متسين ىضار ديوگب رهوش اثم و دنك هدافتسا ءوس ، ماسا نيتم مكح و ىدازآ نيا زا ىرهوش اي نز رگا لاح
لاكشا نيا هراچ ، لبق لاس 1400 رد ماسا تاررقم تروصنآ رد دشابن نيب رد مه ىلاكشا چيه هكنيا دوجو اب ىورب ترهاوخ
ىسورع هب :ديوگب هك تسا هداد هزاجا نز هب ىنعي ، تسا هدرك نيعم شيارب ىروف و عطاق و مكحم ىئارجا نماض و هدومن ار
ار تا هچب هن و منك تفاظن هن ، ميوشب سابل هن ، منك وراج هن ، مزپب اذغ مراد هفيظو هن ادرف زا ىلو ، مور ىمن مرهاوخ
!ورن ىسورع هب متفگ هك مدرك ىخوش نم :ديوگ ىم اروف و دروخ ىم ىليس رورغم و ماخ درم هك تساجنآ . مهد ريش
هناخ رد ،دناوت ىم نز اي دور نوريب هناخ زا دهدن هزاجا نز هب رهوش هك دنسيون ىم اه هلاسر رد ماظع ءاهقف هچنآ هصاخ
نامز ىارب نيناوق هنوگ نيا و دهد ىم رهوش و نز هب ىرايتخا و قح هك تسا ىروتسد و نوناق .دهدن ماجنا ىراك چيه
رد هك تايد و صاصق و دودح نيناوق اي ىرتسگداد ىرفيك و ىئازج نيناوق دننام ، هشيمه ىارب هن ، تسا عازن و فاتخا
و ىيوج هراچ ىارب و تسا عازن و ىريگرد نامز ىارب ، تسا تيانج و فلخت نامز ىارب ىگمه ،دوش ىم هتشون اه هلاسر
بجاو هكنآ هن (( دناوت ىم ،دراد قح )) :دنيوگ ىم ءاهقف ، ىعرش بوجو و ىگدنز همانرب ناونع هب هن ، تسا فاتخا لح
.دنك نينچ دياب امتح و تسا
رد هك تسا ىتراقح هدقع رطاخ هب ،دورب نوريب هناخ زا ،دنهد ىمن هزاجا ناشرسمه هب هك نادرم زا ىضعب بناجنيا رظن هب
ورنيا زا ،دنا هديدن ىراوگرزب و ىياقآ هاگچيه دنا هدش گرزب ىداوس مك و تسپ هداوناخ رد نادرم هنوگ نآ . تسا ناشيا دوجو
ىم بغبغ هب داب ىهاگ اذل ؛دننك ىيوگروز و مكحت وا رب دنهاوخ ىم ،دمآرد اهنآ رايتخا تحت ىفيعض نز هكنيا ضحم هب
ىم ناشن نخس نيا اب ار شيوخ تراقح اهنآ ، ىراذگ نوريب هناخ رد زا ار تياپ ىرادن قح نم هزاجا نودب دنيوگ ىم و دنزادنا
.دنهد
ىم بيرف ىدوزب و .دنفيعض و تسس نانز همه و هزره نادرم همه ،دننك ىم لايخ و دننامگدب و نيكرچ لد ،رگيد ىنادرم
. تسا نز اب ريصقت تروص ود رد هناخ زا نتفر نوريب رد ىلو ؛دنروخ
تسا تولخ و كيرات هچوك اي دنتسه ىئ هزره ناناوج اي ناوج ، نز دمآ و تفر لحم رد . تسا غولش رهش هك ىئاج رد : لوا
ىريگولج نتفر نوريب زا ار دوخ نز ،دراد قح درم :ديوگ ىم مه لقع اجنيا رد ،درادن ىنيگنس و راقو تسا كبس و فلج نز و
.دنك لرتنك ار وا ىوحن هب هصاخ و دورب وا هارمه شدوخ اي دنك
ىنز نينچ ،دورب دوخ ليماف و ردام و ردپ هناخ هب زور ره ،دشاب دازآ جاودزا زا لبق دننام دهاوخ ىم جاودزا زا دعب هك ىنز : مود
هتسب دادرارق ىرسمه اب وا ،دوش ردام نيا زا دعب دياب وا ، تسا هدش ونابدك نونكا و هتشذگ ىكدوك نامز هك دنادب دياب
هك تسا هتفرگ هدهع هب ىفئاظو مه وا و دنك لمحت رهوش ار شجراخم مامت ،دنك ىگدنز ماسا تاررقم قبط هك تسا
تبقارم هب جاتحم هناخ رد شدوخ لام ىتح و رهوش لام ظفح . تسا هناخ زا نتفر نوريب رد رهوش تياضر بلج اهنآ زا ىكي
. تفر نوريب هناخ زا ىئ هناهب هب زور ره دوش ىمن و تسا ظفحت و
.درادن هقفن قح ، تسا هناخ جراخ رد رهوش هزاجا نودب نز هك ىنامز ات ، لاح ره رد
fle:///C|/1/1/02.html[6/20/2011 12:31:51 AM]
ليلد
ىضقف ، همدخلا ىف - ملس و هلآ و هيلع ه ىلص - ه لوسر ىلا همطاف و ىلع ىضاقت : لاق - ماسلاامهيلع - هيبءا نع هدبعيبءا نع -25
ىنلخد ام ملعي اف : همطاف تلاقف : لاق ، هفلخ امب - ) ماسلا هيلع( - ىلع ىلع ىضق و بابلا نود ام اهتمدخب - ) ماسلا اهيلع( - همطاف ىلع
. لاجرلا باقرءا لمحت - ملس و هلآ و هيلع ه ىلص - ه لوسر ىئافكاب ه اا رورسلا نم
ىلص( ادخ لوسر زا هناخ تامدخ هرابرد همطاف و ىلع : هك ديامرف ىم لقن ماسلا امهيلع رقاب ماما شردپ زا قداص ماما
نوريب تمدخ و دشاب همطاف هدهع رب هناخ نورد تمدخ هك دومرف تواضق ربمغيپ ،دنتساوخ ىرواد ) ملس و هلآ و هيلع ه
ه ىلص( ادخ لوسر هكنيا ،داد تسد نم هب ىرورس هچ هك دناد ىمن ىسك ادخ زج : تفگ همطاف . ىلع هدهع رب هناخ
(29)
. تشادرب نم هدهع زا ار نادرم اب ندش نابيرگ هب تسد ) ملس و هلآ و هيلع
لكب اهل ه ىنبي و اهليل مايق و اهراهن مايس : هنس هدابع نم اريخ ناك اا ءام نم هبرش اهجوز ىقست هءارما نم ام :) ماسلا هيلع( لاق و -26
. هئيطخ نيتس اهلرفغ و هنجلا ىف هنيدم اهجوز ىقست هبرش
رد دنوادخ زين و دنك تدابع لاسكي هكنيا زا تسا رتهب وا ىارب ،دهد ىبآ تبرش شرهوش هب هك ىنز ره :دومرف ترضحنآ و
(30)
.دزرمآ ىم ار وا هانگ تصش و دنك ىم انب شيارب تشهب رد ىرهش ،دهد ىم شرهوش هب هك ىبآ تبرش ره ربارب
ندرك كمك هك دوش ىم هتسناد ، تسا هدش لقن لئاسو باتك رد و هديسر نومضم نيا هب هك ىرگيد تاياور و تياور نيا زا
.دهد ىم نز هب باوث همه نآ ، نابرهم دنوادخ هك تسا ىبحتسم هكلب ، تسين بجاو نز رب رهوش هب
.اهل هقفن اف اهجوز نذا ريغب اهتيب نم تجرخ هارمءا اميا -27
(31)
.درادن هقفن قح ،دوش جراخ هناخ زا شرهوش هزاجا نودب هك ىنز ره


fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
- ۳ -
- ۳ -
هوشع و تفع : مهن سرد
.ددرگ ىم زاب همشچ كي هب ود ره و تسا ىكي ود ره حارط اريز ؛دراد لماك ىگنهامه ، ناسنا كاپ ترطف اب ماسا تاررقم
هليسو هب و هدرك ىحارط دنوادخ نامه مه ار ماسا كانبات تاررقم و هديرفآ لاعتم دنوادخ شكاپ ترطف اب ار ناسنا دوجو
. تسا هتشاد لاسرا رشب ىارب شنيما هداتسرف
هدرمش تابجاو زا ار اهنآ ىرادهگن و ظفح و هداد ىدايز تيمها ىعامتجا عوضوم جنپ هب ، ىنامسآ نيد ره هكلب ، ماسا نيد
و ندز ندرگ ، ندز قاش و نديرب تسد دننام ىديدش و تخس ىاه تازاجم ، نآ ناگدننك تفلاخم و نايامرف ان ىارب و
:زا تسترابع زيچ جنپ نآ . تسا هدرك نيعم ، ندرك راسگنس
. لام ظفح -5 ىگداز لاح و بسن ظفح -4 ناج ظفح -3 لقع ظفح -2 هديقع و نيد ظفح -1
. تسا ىگداز لاح و بسن ظفح هرابرد سرد نيا رد ام ثحب
ىاهفارحنا و تدايق و طاول و انز ىارب هك دراد تيمها اجنآ ات ،داوا ىگداز لاح و ىيوشانز طباور تحص ، ماسا تاررقم رظن زا
. تسا هدش نايب ليصفت هب اهقف بتك رد هك تسا هدرك نيعم ىديدش ىاهتازاجم ،رگيد ىسنج
ىزاب سنجمه ،ءانمتسا ،درم و نز ندوب هنهرب ىتح ، ىسنج تافارحنا مامت هك رگيد بتاكم مه نآ و تسا ماسا نيا
ناهانگ زا ار طاول و انز هكنيا رب هواع ، ماسا سدقم نيد ىلو دننك ىم زيوجت رگيدكي اب ار نادرم جاودزا و نارسمه لدابت
نز ىارب ار باجح . تسا هتسناد مارح مه ار اهنآ تامدقم ، بسن تحص ظفح و ىريگشيپ ناونع هب ،درامش ىم هريبك
نخس زا و هتسناد اوران تولخ ىياج رد ار مرحمان درم و نز ندوب . تسا هدرك مارح نادرم رب ار ىنارچ مشچ و هتسناد بجاو
نتفر هار و دنورب نوريب هناخ زا رتمك :دهد ىم روتسد نانز هب و تسا هدومرف عنم زيگنا هسوسو و جيهم گنهآ اب نز تفگ
.دننكن رظن بلج هاگن نيلوا رد ات هچوك طسو زا هن دنورب هار راويد رانك زا .دنشاب هتشادن جيهم
ىگداز لاح ىارب هك دننك ىم ركشت نامحر دنوادخ زا و دندروآ ىم دورف ميظعت رس ، ماكحا نيا ربارب رد ، شيدنا دازآ نافراع
زا نداتسيا زاب ات ،دومن ىريگشيپ مه شياه هزيگنا و تامدقم زا ،انز زا ىريگشيپ ىارب و دومرف مارح ار انز ، باسنا تحص و
هب فيلكت ،درك ىم مارح ار انز دوخ طقف و دومرف ىمن ىريگولج انز زيگنا سوه تامدقم زا ، لاعتم دنوادخ رگا .دشاب ناسآ نآ
.ديامن عنم شتآ ندش رو هلعش زا ىلو ،دنك زيوجت ار نيزنب هب تيربك ندش كيدزن هك ىسك دننام ،دوب هدرك قاطياام
هيآ رد ىلو ،دنك ىم هيصوت مه رس تشپ هيآ ود رد و ريبعت كي اب ، نز و درم هب ار ىنمادكاپ و مشچ تفع ،ديجم نآرق
: هك تسا نيا ىارب ديكات نيا دراد ىرتشيب ديكات و شرافس ، نز هب تبسن
و تسا نز تسدب نامسير رس كي ،دوش ىم هديشك درم و دشك ىم نز ، لوعفم درم و تسا لعاف نز ماقم نيا رد اوا
.درم ندرگ هب رگيد رس
ور نيا زا .درم ىداع ريغ تاكرح هن دوش ىم هزيرغ شتآ ندش رو هلعش ثعاب هك تسا نز ىرگ هوشع و ىباجح ىب هصاخ
درم هب و ،زادنيم ار تزگينا هدسفم ماد هك دنك ىم ىرتشيب ديكات ،دوش ىم هدسفم نيا تلع و لماع هك نز هب ،ديجم نآرق
. ىتفين ماد نيا رد ات شاب بظاوم هك دهد ىم رادشه مه
خر ىئانز و داتفا ماد هب ىدرم ، نز ىتاابم ىب رثا رد رگا هك تسا نيا ىارب نز هب تبسن ، باجح رما رد ، ماسا ديكات :ايناث
ىب و عورشمان لمح عضو اي ژاتروك و ىرادراب و تراكب هلازا ،درم هن دوش ىم نز هجوتم ، تشز لمع نيا ميخو بقاوع ،داد
ىارب هك ار ىماد هك دنك ىم هجوتم ار نز ، نابرهم دنوادخ ور نيا زا .درم هن تسا نز هجوتم ىگمه رمع رخآ ات ىئوربآ
نز هب هك تسا هدرك ار اهباسح نيا همه ، ناسنا نابرهم قلاخ دتفا ىم شدوخ ندرگ هب هرخااب ،دزادنا ىم درم ندوبر
و رت نيگنس ىراتفر و درم ششوپ زا رتشيب ىششوپ وا ىارب و دنك تاعارم ار شيوخ باجح و تفع و ايح ،دهد ىم روتسد
.دنك ىم هيصوت درم راتفر زا رتراقو اب
نوچ و دنكب نت زا ايح سابل دنك تولخ شرهوش اب نوچ هك تسا ىنز نانز نيرتهب :ديامرف ىم ،) ماسلا هيلع( قداص ماما
و هچوك رد ىنعي ،دشاب وا ىارب ىهرز و رپس دننام هك دنك نت رب تفع و ءايح زا ىسابل ،دور نوريب هناخ زا و دشوپب هماج
نز .دنشاب هتشادن ار وا تيصخش هب دورو هزاجا هزره ناناوج رظن ىاهريت هك دورب هار نيگنس و راقو اب نانچ ، نابايخ
.دنك ىم ىوريپ امهيلع ه تاولص ىربك بنيز و ارهز ترضح زا ناملسم
تسارهز نيد ىاوشيپ ار هكنآ تساطخ برغ نانز زا ىوريپ
fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
نشور نز ىا وت زا دزسن نماد رت نانز زا ىوريپ
داسف دنمك رد تسه دوخ هكنآ دازآ دنك ار وت دناوت ىك
) قفش(
راقواب و نيگنس و ايح اب ،دوش ىم جراخ هناخ زا هك ىماگنه دياب نز هك تسا تياور مود هلمج هب طوبرم ميتفگ هچنآ اجنيا ات
. تسا غيلب ىظفل ىاراد و فيطل ىيانعم نمضتم مه تياور لوا هلمج اما و دشاب
و فلاخم ىتلاح و دراذگ رانك ار ايح شرهوش اب تولخ لاح رد هك تسا نآ بوخ نز :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما
، ىرگ هوشع و ىزانط و ىراكتفارظ هنوگ ره ،رهوش اب تولخ لاح رد ىنعي ،دشاب هتشاد نديشوپ سابل تلاح اب ضقانتم
تاكرح نيريش و نابز شوخ شرهوش اب تولخ نامز رد هك تسا ىنز ناملسم نز نيرتهب . تسا حجرا هكلب ،زياج نز ىارب
،دراذگ ىم ناملسم نانز نيرتهب فيدر رد ار نز هك ىزيچ نآ .درادرب شرهوش و دوخ نايم زا ار ىباجح و هدرپ هنوگ ره و دشاب
رانك ار تلاجخ و ايح اماك ،رهوش اب تولخ تلاح رد :دنك ظفح دوخ دوجو رد ار ضقانتم تلاح ود نيا دناوتب هك تسا نيمه
نيرتهب ،دشاب ايح اب هشيمه رگا سپ ،دشاب راقو و تفع همسجم و دنك نت رب ايح سابل ،دمآ نوريب هناخ تولخ زا ات و دراذگ
ار كي ره و دسانشب ار دوخ مزب و مزر سابل دياب نز هكنآ هصاخ .دشاب رگ هوشع و زانط هشيمه رگا هچنانچ ،دوب دهاوخن نانز
.دشوپب دوخ ىاج رد
راعش و ولبات ناونع هب اسر و غيلب ىترابع ، نز نيرتهب ىارب دنهاوخب و دنيآ درگ ، ناهج ناجنس نخس و نادنمشيدنا مامت رگا
نخس 54 و 27 و 26 و 13 و 10 ىاهسرد رد مه زاب هراب نيا رد( دنناوتن هدومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما هچنآ زا رتهب ،دنيوگب
). تفگ ميهاوخ
رد اهنآ ىسنج هزيرغ هك دنهد ىم رهوش و نز هب ىتاميلعت نيعمجا مهيلع ه تاولص راهطا همئا و ربمغيپ اهسرد نآ رد
و هچوك نادرم و نانز ،دنور ىم نوريب هناخ زا هك ىنامز ات ،ددرگ عابشا افص اب و قيمع ،ابيز و لاح ىلكش اب و هناختولخ
.دنزاسن شيوخ هجوتم و ،دنرادن فورصم دوخ ىگدنز و راك زا ار نانآ ركف و دننكن بلج ار ناشيا رظن ،رازاب
ليلد
ىه و هسمخلا دصاقملا ظفح ىلا هلصو وه ام هعبارلا هليسولا :ديوگ ىم - هيلع ىلاعت ه ناوضر - ىكم نب دمحم ، لوا ديهش -28
. سمخلا تايرورضلا ىه و اهظفحب اا عيرشت تءاي مل ىتلا ، لام و بنسلا و لقعلا و نيدلاو سفنلا
تسا لام و هداوناخ ، لقع ، نيد ، ناج :دصقم جنپ نآ و دوش ىم هناگجنپ دصاقم ظفح ببس هك تسا ىزيچ مراهچ هليسو
(32)
. تسا نيد هناگجنپ تايرورض اهنيا و زيچ جنپ نيا ظفح ىارب رگم ، تسا هدماين )دنوادخ بناج زا( ىنيد چيه هك
نوعنصي امب ريبخ ه نا مهل ىكزءا كلاذ مهجورف وظفحي و مهراصبا نم اوضغي نينموملل لق -29
دننك ىم هچنآ زا ادخ و تسا رت هزيكاپ اهنآ ىارب نيا هك دنراد هگن دوخ نماد و دنريگزاب ار شيوخ ناگديد وگب نموم نادرم هب
(33)
تسا هاگآ
...اهنم رهظ ام اا نهتنيز نيدبي ا و نهجورف نظفحي و نهراصبءا نم نضضعي تانموملل لق -30
دننام( تسا راكشآ هچنآ زج دننكن نايامن شيوخ تنيز و دننك ظفح دوخ نماد و دنريگ زاب شيوخ ناگديد :وگب نموم نانز هب
اي ناشنارهوش ىارب رگم ،دننكن نايامن شيوخ تنيز و دنزادنا هنيس و ندرگ ىور ار دوخ ىاهشوپ رس و )دنب تسد و رتشگنا
كلام هچنآ اي ) ناملسم نانز( ناشنانز اي ناشنارهاوخ رسپ اي ناشناردارب رسپ اي ناشناردارب اي ناشنارهوش ردپ اي ناشناردپ
نيمز هب ىاپ هنوگنآ و دنرادن ربخ نز ىاهينتفگن زا هك ىلافطا اي ، هتسباو تبغر ىب نادرم اي ) ناگدرب و ناماغ( دنا هدش
(34)
.ديوش راگتسر دياش ،ديرب هبوت ادخ ىوسب ىگمه نانموم هورگ ىا .دوش مولعم ناشناهن ىاهتنيز هك دنبوكن
.ءايحلا عرد هعم تسبل ، تسبل اذا و ءايحلا عرد هل تعلخ اهجوز عم تلخ اذا ىتلا مكئاسن ريخ : لاق ، ماسلا هيلع هدبعيبءا نع - 31
نوچ و دنكرب ايح نهاريپ ،دنك تولخ شتفج اب نوچ هك تسا ىسك امش نانز نيرتهب :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(35)
.دنك نت رب ايح هرز ،دوش وا هارمه و دشوپب
.اهجوز ىلع هملغلا اهجرف ىف هفيفعلا : هملغلا هفيفعلا مكئاسن ريخ :) ص( ه لوسر لاق - 32
ىرشح و نارتوهش ، شرهوش ىارب و دنك ظفح مرحمان زا ار دوخ هاگمرش و نماد هك تسا ىنمادكاپ نز امش نانز نيرتهب
(36)
.دشاب
رهوش ىزيمت : مهد سرد
مه دياب و ، تسا هدش دراو نآ هرابرد تياور و هيآ دصتشه و رازهكي زا شيب و تسا ىماسا لئاسم مها زا تفاظن عوضوم
هديسر نآ هب ىصخش ىواكجنك و ىسررب اب و هتفريذپ لادتسا و ناهرب ىور زا ار ماسا نيد هك ىناسك اريز ،دشاب نينچ
كي هن ، تسا هداد تيمها ،دراد تيمها هك ىرادقم هب ار ناسنا ىگدنز هب طوبرم روما زا كي ره ماسا هك دنناد ىم ،دنا
.رتشيب هطقن كي هن و رتمك هطقن
و رازاب و هچوك و هناخ رد تفاظن ،دراد نآ هب ىگتسب ، تايح زا ندرب تذل و تايح هك ، تسا ناسنا ىگدنز ناكرا زا تفاظن
fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
، ناسنا نديشك سفن ىتح و نديشوپ و نديشون و ندروخ اب تفاظن ، تسا ريذپان بانتجا و ىرورض هزاغم و هرادا و نابايخ
اوفظنت و ، نامياا نم هفاظنلا )) دننام ىلك هملك دنچ نتفگ اب دناوت ىمن ماسا ار ىتيمها اب عوضوم نينچ و ،دراد طابترا
.دهد همتاخ (( اولستغاو
و دنك نايب ار ناسنا جايتحا دروم لئاسو همه و سابل و فرظ و نخان و نادند و وم ندرك تفاظن هار دياب ، ماسا نيد
.دراد ىرسمه هك تسا ىرهوش تفاظن هرابرد ام نخس نونكا . تسا هدرك مه ار راك نيا هناتخبشوخ
و تمه ، تسا هدومرف ) ع( بلاطيبا نب ىلع و هديرفآ تسود تفاظن و دنسپ ابيز ار نانز ، تقلخ لصا رد لاعتم دنوادخ
ىلو ،دنتسين دايز شرافس هب جاتحم تفاظن دروم رد نانز ور نيا زا ، تسا هجوتم ايند ىگدنز نداد تنيز هب نانز ششوك
شرافس هب زاين و دنهد ىم تيمها تفاظن هب رتمك ،راك و هفرح و بسك و ىگدنز هزرابم هب نتشامگ تمه رطاخ هب نادرم
.دنراد
،دوش فيثك شتسد رگا هك ىنيب ىم ار ردارب .دنا هدش گرزب هناخ كي رد و دنتسه ردام و ردپ كي زا هك ىردارب و رهاوخ
و تروص و تسد ندرك هزيكاپ ىارب شرهاوخ و ، تسا رهاوخ زا رتشيب ، تسد نتسشن و تفاثك رب ندنام ىقاب رب شلمحت
.دراد ىرتشيب هلصوح و ربص ، فرظ و هشيش و سابل
ىيوگتفگ ىادص دوب هدماين نم دزن هناخبحاص زونه و مدوب هتسشن ىياريذپ قاتا رد ، متفر ناتسود زا ىكي هناخ هب ىزور
ىم و مدوب هديشوپ ار هناخ ىوت سابل هك دوب نيا ىارب مدمآ ريد هك ىردق : تفگ ،دمآ هناخبحاص ىتقو ، مدينش ىم
، تسا ىنامدوخ ىناف متفگ ىم نم و ،ورن نامهم دزن روطنيا ، نك ضوع ار تسابل هك تشاد رارصا مناخ ، ميايب متساوخ
:ديامرف ىم ديق ىب و راك هحماسم نارهوش هب ) ص( ماسا مرتحم ربمغيپ ، منك ضوع ار مسابل ات درك روبجم ارم رخآ
ىم رتسبمه هناگيب دنچ ره هزيكاپ نادرم اب ىنعي ،دنداد ىم انز ناشنانز هجيتن رد ،دندركن تياعر ار تفاظن دوهي زا ىنادرم
.دندش
ليلد
.ايندلا هايحلا هنيز نهمه ءاسنلا نا -33
(37)
. تسا هجوتم ايند ىگدنز نتسارآ هب نانز تمه
. مه ؤاسن تنزف كلذ نولعفي اونوكي مل ليئارسا ىنب ناف ،اوفظنت و اونيزت و اوكاتسا و مكروعش نم اوذخ و مكبايث اولسغا -34
و دينزب كاوسم ،دينك مك ار دوخ ىاهوم و دينك زيمت ار دوخ ىاهسابل :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(38)
.دندش راك انز ناشنانز ات دندركن نينچ ليئارسا ىنب هك ،ديشاب هزيكاپ و هتسارآ
. فيظن لك اا هنجلا لخدي نلو هفاظنلا ىلع ماساا ىنب ىلاعت ه ناف ، متعطتسا ام لكب اوفظنت - 35
.دور ىمن تشهب هب ىسك هزيكاپ مدرم زج و هداهن ناينب ىگزيكاپ رب ار ماسا دنوادخ اريز ،ديشاب هزيكاپ ديناوت ىم هچ ره
(39)
و ءاسنلا هفع ىف ديزي امم هيهتلا نا ، معن : لاقف ؟ تبضتخا كادف تلعج تلقف بضتخا ) ع( نسحلا ابءا تيءار لاق مهجلا نب نيسحلا نع -36
... هيهتلا نهجاوزا كرتب هفعلا ءاسنلا كرت دقل
باضخ مه امش ، مدرگ تيادف متفگ ،دوب هدرك باضخ ار دوخ ىاهوم هك مديد ار ) ع( نسحلاوبا ترضح :ديوگ مهج نب نسح
هك تهج نآ زا ،دندرك اهر ار تفع هك دندوب ىنانز ،ديازفا ىم نانز تفع رب نادرم ىگدامآ و حاصا ، ىرآ :دومرف ؟دينك ىم
ىنيبب تدوخ دننام ار ترسمه ، ىتسه هدامآ ان هك ىنامز رگا :دومرف سپس .دندرك كرت ار ىگدامآ و نت حاصا ناشنارهوش
لامعتسا و ىرگتفاظن :دومرف سپس ) تسا نيمه نم راتفگ ليلد اي( ، تسا نينچ زين وا دومرف هن متفگ ؟ديآ ىم تشوخ ،
(40)
. تسا ناربمغيپ قاخا زا ...وم نديشارت و شوخ ىوب
سلج نم هب فنءاتي ىذلا هروذاقلا هدابع نم ضغبي ه ناف ، مكسفنءا اودهعت ، هب ىذءاتي حيرلا نتن نم ءاملاب اوفظنت : لاق ) ع( ىلع نع -37
هيلا
هدنب دراد ضوغبم ادخ هك دينك تبقارم شيوخ ندب زا .دينك كاپ و ديئادزب بآ هلسيوب ار رازآ مدرم دنگ ىوب :دومرف ) ع( ىلع
(41)
.دريگب ار شينيب ،دنيشنب شرانك سك ره هك ار ىديلپ
گنر و رطع : مهدزاي سرد
ماسا ديكا تابحتسم زا ، ىئايوب هدام ره و باگ و روخب و رطع و ربنع و كشم هب ار دوخ سابل ندب ، ناملسم ندرك وبشوخ
دننام مه رطع .دوب شكاروخ جراخم زا شيب ) ص( مركا ربمغيپ روخب و رطع جراخم : تسا هدش تياور هك اجنآ ات ، تسا
.دنرامگ ىم ىرتشيب تمه و دنراد ىرتشيب هقاع نآ هب نانز و تسا ىيابيز رهاظم زا ، تفاظن
فيرظ و فيطل رايسب هك تسا هتشاذگ ىقرف رهوش و نز نايم ،ايوب هدام و رطع لامعتسا هب تبسن ) ص( ماسا ربمغيپ
هتشاد گنر رتشيب هك نك لامعتسا ار ىئ هدام ،وبشوخ داوم زا ،دهد ىم روتسد نز هب هك تسا نيا قرف نآ و ، تسا
.دشاب رتمك شگنر و رتشيب شيوب هك دننك لامعتسا ار ىئ هدام دياب هك نادرم سكع رب ،وب رتمك و دشاب
رب لمع نيا ،دننك ىم رطعم و هزيكاپ و بترم و ابيز ار دوخ ،دنور ىم ىنامهم اي ىسورع هب هك ىماگنه اهنت نانز زا ىضعب
ار وا رطع و ىيابيز دياب مه اهينامهم رد و ،دشاب بذاج و بلاج شرهوش ىارب هراومه دياب نز ، تسا ماسا روتسد فاخ
fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
و اهيسورع رد هك ىنز .ددرگ نانآ هانگ ببس نز نآ و دنوش كيرحت ات ىبنجا نادرم هن ،دننك مامشتسا و دننيبب نانز اهنت
دهاوخ ىم ،درادن ىبوخ ىرادرهوش داوس و رنه نوچ ىنعي ،دراد تيصخش رسك وا ،دنك ىم تنيز دايز ار دوخ اه ىنامهم
ىمن ىور هدايز ، شيارآ و رويز و ابيز كاشوپ رد ،دننيتم تيصخش اب نانز ،دنايامنب و دهد ناشن ار دوخ ،دايز تنيز و رويز هار زا
.دننك
دريگب رظن رد ، تسادخ نامه قولخم هك ار مدرم فطاوع و تاساسحا دياب ىنيد نينچ و ،ادخ نيد و تسا ترطف نيد ماسا
نيا ىلو ؛ تسا هتفهن ، ىرگ هتسارآ و ىدنسپ ابيز ، شتشرس و ترطف رد ىنز ره هك تسا تسرد ،دنك ىئامنهار و
و دوخ ىگدنز و هناخ نورد دياب اهنت ، نز ىرگابيز و ىگتسارآ :ديوگ ىم ماسا .دوش ىئامنهار و لرتنك دياب هقاع و قشع
ىم ناحير و لگ ، هدرك تكرح دوخ ريسم رد ىگدنز رهن بآ تروصنيا رد .دشاب دوخ رهوش رطاخ هب و دوخ رهوش ربارب رد
هك تسنانچ ،دشاب هناگيب نادرم ىارب ، نز ىگتسارآ و ىيابيز رگا ىلو ،دنك ىم بآ ريس ار هنشت ناغرم و نابلب و دنايور
شيوخ رسمه زا و دوخ هناخ رد رگا درم هماش و قوذ .دروآ راب هب تافلت و ىبارخ و دوش فرحنم نامتخاس هياپ ريز ،رهن بآ
.دوش ىم فرصنم ،دراد ىگدنز نيمات ىارب هك ىشات و راك و ركف زا و دنك ىم ىنارچ مشچ هناخ جراخ رد ،دوشن عابشا
ليلد
هنول ىفخ و هحير رهظ ام لاجرلا بيط و هحير ىفخ و هنول رهظ ام ءاسنلا بيط :) ص( ه لوسر لاق -38
تسا ىزيچ نادرم شوخ ىوب و دشاب ناهن شيوب و راكشآ شگنر هك تسا ىزيچ ، نانز شوخ ىوب :دومرف ) ص( ادخ لوسر
(42)
.دشاب ناهن شگنر و راكشآ شيوب هك
.اهتبانج نم اهلسغك اهبيط نم لستغت ىتح هاص اهنم لبقت مل اهجوز ريغل تبيطت هءارما اميءا : ماسلا هيلع لاق و -39
ىنامز ات دنكن لوبق ار وا زامن دنوادخ ،دنك وبشوخ ار دوخ شرهوش ريغ ىارب هك ىنز ره :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(43)
.دنادرگ كاپ شوخ ىوب نآ زا ار دوخ ،دنك ىم تبانج لسغ هكنيا لثم هك
.درذگ ىمن باتش و هلجع اب ، قيمع و فيطل تاياور هنوگ نيا زا ، قوذ نيريش و ريصب هدنناوخ
ماعطلا ىف قفني امم رثكءا بيطلا ىف قفني ) ص( ه لوسر ناك : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 40
(44)
.درك ىم جرخ كاروخ زا رتشيب شوخ ىوب ىارب ) ص( ادخ لوسر :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
... س ؤابتلا و س ؤبلا هركي و لمجتلا و لامجلا بحي ىلاعت ه نا : قداصلا لاق -41
ار ىدنمزاين راهظا و ىدنمزاين و دراد ىم تسود ار ىيارآ دوخ و ىيابيز ، لاعتم ىادخ :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(45)
.دراد ىم ضوغبم
(( فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهل و )) : ىلاعت هلوقل ؛ ىل نيزتت امك ىتءارم ا نيزت ا ىبنا : لاق هنءا سابع نبا نع - 42
هدومرف ادخ اريز ،ديارآ ىم نم ىارب ار شدوخ وا هكنانچ ، منك ىم شيارآ مرسمه ىارب ار مدوخ نم )) :ديوگ سابع نبا
(46)
. تسا هتسياش ىقوقح ناشفئاظو دننام زين ار نانز : تسا
ماسا هب رصحنم ، ناگناگيب هب نز ىيامن شيارآ ىتشز هك دينادب ات ميروآ ىم نارهت لدشوخ زا ار ىراعشا ، سرد ناياپ رد
. تسه زين ىناريا گنهرف كي هكلب ، تسين
راهب لصف هب نادادماب ىكي راذگ شداتف ىغاب هب ىناوج
وب و گنرشوخ ديد ىلگ ىخاشب وا قاتشم تشگ لد و ناج زا هك
ادج شدرك و درشفيب شيولگ افج و روج هب رگيد ىاهلگ ز
تخرد خاش ز دش ادج لگ نآ وچ تخب هريت نآ تسد رد داتفيب
هاگن رسحت قيرط زا دركب هآ دروآرب لد زا و ناراي هب
زيزع نارهاوخ ىا هك اتفگب زين زور نيا تسه امش ىارب
رانك دوخ شيارآ ديراذگ رارق ىگرب ريز رد ديريگب
ناهن مد نيا زا ار دوخ دييامن نارگتراغ ز نميا دينام هك
هناخ راك رد نز هب درم كمك : مهدزاود سرد
نامهم ماگنه ، نتخيوآ هدرپ رد ، نيگنس ىاهسابل و شرف نتسش رد :دنك كمك شنز هب هناخ ىاهراك رد ىهاگ دياب رهوش
.دنك ىعاسم كيرشت شرسمه اب دياب مه وا ،دايز راك و نتشاد
fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
چيه - ميتفگ مهن سرد رد هكنانچ - درادن هفيظو نز ،دشابن تقافر و ىگنركي و افص و صولخ عوضوم رگا هك دنادب دياب درم
ميوش ىم ار مدوخ سابل و فرظ و مزپ ىم مدوخ ىارب اذغ :ديوگب دناوت ىم ،دنك ىزابجل دهاوخب رگا نز ،دنكب هناخ رد ىراك
نز ، لوا هلحرم رد . تسا ىوناث هلحرم رد ماسا رظن زا نانخس نيا ميتفگ هك نانچ ىلو ، منك ىم تفاظن ار مدوخ هناخ و
اب ار وشتسش و زپ و تخپ راك نانيا .دنا هتفر ىترفاسم هب اي دنتسه ىقاتا رد ىتدم هك دنشاب قيفر ود دننام دياب رهوش و
ركف هب ىرگيد و دهد ىم ماجنا و دزيخ ىم رب اروف ، هدنام لطعم ىراك دنيبب هك اهنآ زا كي ره .دنهد ىم ماجنا افص و صولخ
.دوشن ريخات هك دتفا ىم رگيد ىراك
رتيوق هكنآ دشاب ىنيگنس راك رگا دوش ىم ىدصتم تسا رتدنلب شدق هك ىقيفر ،دراد مزا دنلب تماق هك دشاب ىراك رگا
شصوصخم راك زا اهنآ زا ىكي رگا لاح نيع رد ، تسا رت فيطل شناتشگنا و تسد هكنآ ار فيرظ راك و دهد ىم ماجنا تسا
. منكب ار مدوخ راك دياب نم و تسا نم قيفر صوصخم راك نآ :ديوگ ىمن و دباتش ىم شكمك هب ىرگيد ،دش هتسخ
رهوش . تسا قيفر ود نايم ىتسود زا رتابيز و رت ىناوط و رتقيمع ىسب ،رهوش و نز نايم تيميمص و ىگنركي و صولخ
مناج هك ) ماسلا هيلع( نينموملاريما . تسا هدرك هابتشا تسوا تيصخش و تمرح فلاخم هناخ رد ندرك راك ،دنك ركف رگا
نكمم اريز ،دنك كمك وا هب نيگنس ىاهراك رد ،دنك اضاقت نز هكنيا نودب دياب رهوش .درك ىم راك هناخ رد داب شيادف هب
ىناسآ راك ،دهد ىم ماجنا مرهوش هك مه هناخ نوريب ىاهراك ،دنك ركف دوخ اب و دشاب راكادف و لاعف و لقاع ىنز ، تسا
هك تسا نيا رد ىگدنز تذل ىلو ، موشن شمحازم . تسا هتسخ مه وا ، مهد ماجنا مناوتب نم هك تسين ىراك . تسين
.دونشب ىلگ و ديوگب ىلگ و دنك ركشت و دهد ىتوق ادخ ار وا و دنك كمك وا هب ىهاگ ، نز ىاضاقت نودب درم
زا ىضعب . ندش هدايپ و ندش راوس ماگنه و هناخ نوريب رد اصوصخ ،دنك كمك شرسمه هب كدوك ندرك لغب رد دياب درم
ناتسپ ، تسباوخ رد ردام و ديرگ ىم كدوك هك ىماگنه و دننك ىم مه كشخ و رت ار كدوك هك ما هدينش ار هفطاع رپ نادرم
.داب افص اب و هفطاع رپ نادرم نيا رب ادخ دورد .دنراذگ ىم كدوك ناهد هب ار كناتسپ اي ار ردام
كدوك ،دوب هتسخ هكنآ اب تساوخ ىم نز ،دنتشاد ثحب و رج ، نابايخ نايم رد كدوك ندرك لغب رد هك مديد ار ىرهوش و نز
دهاوخ ىم نز هك مديمهف اهنآ تاثحابم هصاخ زا . تسا درم اب كدوك ىرادهگن هچوك و نابايخ رد تفگ ىم درم و دنك لغب ار
ىم درم و تسا سب ىگدنز لكشم ىاهراك نامه ار درم ، هچوك رد هچ و هناخ رد هچ تسا نز راك ىراد هچب :ديوگب
.دنك لغب مه ار كدوك ،دنك ظفح ار دوخ باجح تسياب ىم هك فيعض نز هك ،دجنگ ىمن متريغ هب نم :ديوگب تساوخ
رگا مدرك ىم ركف و دنك ىم تيبرت ىدهعتم ناوريپ هنوگنيا هك ىزيزع ماسا رب مداتسرف دورد و مدرب تذل اهنآ هثحابم زا نم
ماسا و تفگ دهاوخ هچ وا ايآ ،دنربب عرش مكاح دزن ار هعفارم نيا و دنك عناق ار ىرگيد دناوتن كيچيه و دباين هلصيف اهنآ ثحب
روهشم ىاوتف و دراد ىرايسب تاياور هك دمآ مداي هب تناضح عوضوم اجنآ رد ؟ تسا هديشيدنا ىئ هراچ مه لكشم نيا ىارب
.دراد تيولوا لاس تفه ات رتخد ىرادهگن و لاس ود ات رسپ ىرادهگن ىارب ردام ، هك تسا نيا اهقف
ليلد
لوسر اي همطاف : ىلع لاقف ؟ ىيعءا امكيءا ىبتلا لاقف ، شوراجلا ىف نانحطي ) ع( همطاف و وه هدجوف ىلع ىلع ) ص( ه لوسر لخد -43
. بحلا نحط ىف هاساوف ) ماسلا هيلع( ىلع عم اهعضوم ) ص( ىبنلا سلج و تماقف ، هينب اي ىموق :اهل لاقف ، ه
ىم درآ ىتسد بايسآ اب رگيدكي كمك اب هك ديد ار همطاف و وا .دش دراو ) ماسلا هيلع( ىلع هناخ هب ) ص( ادخ لوسر
و تسشن وا ىاج هب ربمغيپ و تساخرب همطاف ، ناج رتخد زيخرب :دومرف وا هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ .دننك
(47)
.دومن كمك ندرك درآ رد ار ) ماسلا هيلع( ىلع
: مينك ىم هراشا اهنآ زا ىخرب هب هك دوش ىم تشادرب ىفياطل رصتخم و هاتوك خيرات نيا زا
و توعد و غيلبت و ىحو لمحت دننام دراد هك ىلكشم ىاهراك و اهيراتفرگ همه اب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ -1
.دنك ىمن شومارف مه شداماد و رتخد زا ىريگربخ و محر هلص زا ، هريغ و حلص و گنج و ميلعت
. تسا تافيرشت نودب و هدزرس ربمغيپ نتفر -2
.اهنآ زا ىكي زا ىرادبناج ىارب هن تسا داماد و رتخد هب كمك ىارب -3
.دننك ىم هيهت دوخ تسد اب ار دوخ نان ) ماسلا هيلع( ىلع و همطاف -4
.دوشن راد هشدخ تيميمص و افص ات دنلوغشم دوخ راك هب و دنوش ىمن لئاق ىتافيرشت ) ص( ربمغيپ دورو ىارب -5
هب و دزادرپ ىم هناخ نورد ىاهراك هب مه ىهاگ ، تسا هتفرگ هدهعب ار هناخ نوريب ىاهراك هك ) ماسلا هيلع( ىلع -6
.دنك ىم كمك شرسمه
ات زيخرب ىئ هتسخ وت :ديامرف ىمن همطاف هب لوا هلحرم رد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ هك تسا فيطل رايسب -7
ىقاب ار رهوش و نز ىافص ،دشاب هدرك تياعر ار ىواست ات ديرت هتسخ كي مادك :ديامرف ىم لاوس هكلب ، منيشنب تياجب نم
.دشاب هدادن ناشن شرتخد هدننك تيامح ار دوخ ،دشاب هتشاذگ
همطاف دوخ هكنآ زا شيپ هك ، تسا ) ماسلا هيلع( ىلع نخس ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ نخس زا رت فيطل -8
. نيعمجا مهيلع ه تاولص . تسا رت هتسخ همطاف :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( ىلع ، ما هتسخ نم :ديامرفب ) س(
و افص ، تبحم سرد ، شيوخ تما زا هداوناخ اهنويليم هب دوخ ىئ هظحل دنچ راتفر و راتفگ اب هك ىناربهر رب ادخ تمحر و دورد
اناد ىناربهر نينچ زا ار دوخ ىئوشانز و ىرسمه فياظو و بادآ هك ىناملسم ىاه هداوناخ رب ادخ دورد و .دنتخومآ تيميمص
هب .دندرك ىگدنز افص و تدوم و ىگنركي اب شيوخ سورع و داماد و دنزرف و رسمه اب رمع كي و دنتفرگ ارف نابرهم و زوسلد و
fle:///C|/1/1/03.html[6/20/2011 12:31:56 AM]
رد و دندومن لمات شقياقد و فياطل رد و دندرك هعلاطم ار ىرابخا و ثيداحا نينچ ،دنناوخب ار ناگناگيب ىاهباتك هكنآ ىاج
.دندرك هيصوت مه نارگيد هب و دنتسب راكب دوخ هداوناخ
ىلع اهل نمض و تيبلا مق و نيجعلا و تيبلا لمع ) ماسلا هيلع( ىلعل تنمض ماسلا اهيلع همطاف نا : لاق ) ماسلا هيلع( رفعجيبءا نع -44
. ماعطلاب ىجي نا و بطحلا لقن : بابلا فلخ ناك ام ) ماسلا هيلع(
هدهع هب ار تفاظن و ندرك ريمخ و هناخ راك ) ماسلا هيلع( ىلع هناخ رد ) س( همطاف :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
(48)
. ىكاروخ داوم و مزيه ندروآ دننام ار هناخ نوريب ىاهراك ) ماسلا هيلع( ىلع و تفرگ


fle:///C|/1/1/04.html[6/20/2011 12:32:01 AM]
- ۴ -
- ۴ -
) شياريپ و شيارآ( تنيز : مهدزيس سرد
ماسقا زا ىخرب ىتح و تسا ناوناب صتخم ، ماسا سدقم بهذم رد ،دوشن گنر و رطع لماش هك شصاخ ىنعم هب تنيز
هكلب ،زياج نانز ىارب و مارح نادرم ىارب ىئاط ىاهتنيز و مشيربا سابل نديشوپ هكنانچ ؛ تسين زياج نادرم ىارب نآ
. تسا حجار و بحتسم
تاروتسد ، تسا هتشگ نيجع وا هريمخ اب و هتفهن نز تشرس و داهن رد دش هتفگ هكنانچ ىتسود تنيز و ىرگ شيارآ
. تسناسنا كاپ و هيلوا تشرس و داهن قباطم مه ماسا
و شدازون ىارب ىمود و نديبوك و نتسكش ىارب ىلوا هك دنيوگ ىم لاح نابز هب نز فيرظ ناتشگنا و درم مكحم ناوزاب
. تسا هدش هديرفآ نديلام
. (( مر لازغ زا و دوب شوخ هلمح ريش زا ))
هزرابم و هناخ نوريب رد درم . تسا هداد روتسد اهنآ هب ، تقلخ بسانم ىراك هك نانآ ناتشگنا و ناوزاب و درم و نز هدننيرفآ
. ىگدنفاب و هناخ نورد راك نز و ىگدنز
نازيوآ دوخ هب دشاب ىدنب ندرگ هچ رگا دياب وا .دشاب تنيز نودب ىئ هظحل راد رهوش نز تسين اور :ديوگ ىم نز هب ماسا
و دشاب هتشاد نخان ىور نآ دننام و انح زا ىگنر هراومه دياب هكلب ،دشاب ديفس و هداس شناتشگنا هك تسين اور زين و دنك
رب نانز :ديامرف ىم - داب شيادف هب ناهج نادنسپ ابيز همه ناج هك - ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ىمارگ ربمغيپ
ىئوكين هب نآ زا ، تسا ىهلا سابل ابيز ىوم :ديامرف ىم شيوم ىارب و دشاب رتابيز ات دنراذگب دنلب ار دوخ نخان نادرم سكع
نغور اب ،دينك ىلام نغور ،دينك ادج رگيدكي زا ار اهوسيگ ،ديئوشب نوباص و بآ اب ،دينك هناش ىنعي ،دينك ىتسرپرس
ىلام نغور ار شندب و ار شيوم زور ره نز دننام ديابن درم :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما و ، تسا رتهب هتشفنب
همرس و تسا رتهب دننزب نغور زور ره رگا نانز و دننك ىلام نغور رابكي ىهام طقف نادرم هكلب ،دشاب قارب و ناشخرد ات دنك
نكسم و سابل و كاروخ جراخم دننام ، تسا رهوش هدهع هب نز شيارآ و تنيز جراخم و هنيزه . تسا بحتسم مه نديشك
.وا
ىگدنزگ ىلو ، تسا برقع نز :ديامرف ىم هك دتفا ىم ) ماسلا هيلع( ىلع نينموملاريما نخس داي هب ناسنا اجنيا رد
و .دنام ىمن بيصن ىب تنيز نآ زا مه رهوش دوخ ىلو ،دراذگ ىم رهوش ندرگ هب ىجرخ دوخ تنيز ىارب نز .دراد ىنيريش
ىنيريش اب ار وا هك تسا نيا دننام ،دراذگ ىم درم ندرگ هب ابيز هاك و شفك و ون سابل ديرخ ىارب هك ىجراخم نينچمه
. تسا هديزگ
هك تسا لسع روبنز دننام نز :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( ىلع : تفگ ىم تياور نيا حيضوت رد دنمشناد ناتسود زا ىكي
ىم ترضح . تسامش نايب زا رتحيحص و رتفيطل ترضح ماك هكلب هن : متفگ ، ىنيريش و دهش مه و دراد ىگدنزگ مه
هدرك هيبشت ار ترضح نخس هغابلا جهن حراش مثيم نبا .دراد شون و ىنيريش ، شزوس و درد ىاجب نز نديزگ :ديامرف
. تسين ىفيطل هيبشت مه نيا منامگ هب ،درب ىم تذل ناسنا ندناراخ لاح رد و دراد شراخ هك ىندب ندناراخ هب تسا
ليلد
نءا ولو باضخلا نم اهدي عدت نءا ىغبني ا و هداق اهقنع ىف قلعت نءا ول و اهسفن لطعت نءا هءارملل ىغبني ا :) ماسلا هيلع( قداصلا لاق -45
. هنسم تناك نا و احسم ءانحلاب اهحسمت
ندرگ ندرك نازيوآ اب هچ رگا .دراذگ تنيز نودب ار دوخ ندب هاگچيه نز هك تسين راوازس :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.دشاب هدوب لاسنهك و ريپ نز نآ هچ رگا و دشاب انح ىمك اب هچ رگا ،دشاب گنر نودب نز هك تسين راوازس و ،دشاب ىدنب
(49)
. نكل نيزءا هناف نك رافظءا نم نكرتا ءاسنلل و مك ريفاظءا اوصق لاجرلل ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -46
ىاهنخان زا ىردق :دومرف نانز هب و ديريگب خيب زا ار دوخ ىاهنخان :دومرف نادرم هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
هزيكاپ ار دنلب نخان ريز و دشاب شرهوش ىارب اهنت تنيز نيا هكنيا طرش هب( ديازفا ىم امش تنيز رب هك ديراذگ ىقاب ار دوخ
(50)
.درادهگن
. هزجيلف اا و هتياو نسحيلف ارعش دختا نم ) ماسلا هيلع( لاق و ، هومركءاف ه هوسك نم نسحلارعشلا ) ماسلا هيلع( هدبع وبءا لاق - 47
fle:///C|/1/1/04.html[6/20/2011 12:32:01 AM]
دراذگ ىم وم دوخ ىارب سك ره :دومرف زين و .دينك شمارتحا تسا ىهلا سابل ابيز ىوم :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(51)
.ديامن عطق ارنآ هنرگ و دنك ىتسرپرس نآ زا ىئوكين هب دياب
امب هءارملا ىلع سءابا : لاقف ، نهروعشب هنلصي نهسو ؤر ىف ءاسنلا اهعنصت ىتلا لمارقلا نع لئس ) ماسلا هيلع( رفعج ىبءا نع -48
.اهجوزل هب تنيزت
:دومرف ترضح ،ديسرپ دننك ىم لصو دوخ ىوم هب و دنزاس ىم نانز هك ىدنب ىوم هرابرد ) ماسلا هيلع( رقاب ماما زا ىوار
(52)
.درادن ىعنام دنكب شرهوش ىارب نز هك ىتنيز ره
. هءارما هنءاك اقلزتم ىري ا اثعش لجرلا ىري ، موي لك لجرلا نهدي ا :) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -49
نز دننام ديابن درم .دوش هديد وم هتفشآ دياب درم .دلامب نغور دوخ رس هب زور ره ديابن درم :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(53)
.دوش هديد ناشخرد وم
.) هعسللا( هبسللا هولح برقع هءارملءا -50
(54)
.زگ نيريش تسا ىمدژك نز
دشاب زيربل و ريس اهنآ هزيرغ تهج نيا زا و دنهد ماجنا دوخ نايم رد ار نيريش ندش هديزگ و نديزگ نيا دياب رهوش و نز ىرآ
.دنشاب لوغشم دوخ راك هب و دنوشن هجوتم نانآ ىوسب و دنيامنن ىصقن و دوبمك ساسحا هناگيب نانز و نادرم اب هجاوم رد ات
ازع و ىسورع سلاجم : مهدراهچ سرد
و داهن رد ار طرفم هقاع نيا ، لاعتم دنوادخ دياش ،دنراد طرفم هقاع نتفر ىسورع هب نانز هك دنناد ىم لقاع نارهوش
ار دوخ نارتخد دننك باختنا سورع دوخ نارسپ ىارب و دننيبب ار ليماف نارتخد سلاجم نيا رد ات . تسا هتفهن نانآ تشرس
و هقيلس راهظا و تفاظن و ىيابيز .دوش اديپ رهوش ،دنراد روضح سلجم رد هك ىناردام دنسپ اب اهنآ ىارب و دنربب هارمه
هب نانيا .دنزومايب ار باوج و لاوس و دونش و تفگ و دمآ و تفر و ترشاعم بادآ زين و دنريگب داي ار سلجم ميظنت و بيترت
داجيا تيميمص و افص و تدوم و تفلا نيملسم نايم و دننك تكرش ناشيا سلاجم رد مه نانآ ات دنورب ناشليماف سلاجم
؟ تسا بجاو نادرم رب اهنت محر هلص رگم .دنشاب رذح رب محر عطق تبوقع زا و دننك محر هلص هليسو نيدب زين و .دوش
و ىرگ هوشع و ىنارچ مشچ ،دشابن نانآ طاتخا و نز و درم صقر و ىراسگيم ،دشابن ىمارح و هانگ دياب ىسورع رد ىرآ
هنوگنيا هب نتفر ىارب نز هب نداد هزاجا زا و دنكن هناهب ار روما نيا لامتحا تهج نودب دياب مه رهوش و ،دشابن ىمارح هاگن
.ديامنن ىريگولج سلاجم
سلاجم هنوگ نيا رد هك دشاب بجاو ،دنراد ىياونش اهنآ زا نارگيد هك ليماف دزن مرتحم و تيصخش اب نانز رب ىهاگ دياش
دننك تحيصن ار اهنآ دوخ نابز اب اي .دنزومايب نارگيد هب ار ىماسا باجح ،دوخ ىماسا نديشوپ سابل زرط اب و دننك تكرش
.دنيامن ركنم زا ىهن ار نانآ ، سلجم زا نتساخرب اب ،دوبن دنمدوس تحيصن رگا اي
ىماسا قاخا .دنرت هاگآ نانآ زا ، نامز لاوحا و عاضوا هب نارهوش ابلاغ ، هك دنناد ىم دهعتم و لقاع ناوناب اهنيا همه زا دعب
و شورف و ديرخ مدرم اب ،دنراد ىرتشيب دمآ و تفر رازاب و هچوك رد اريز ،دنناد ىم رتهب اهنآ ار سلاجم نابحاص ىماسا ريغ اي
رد سلاجم هنوگ نيا هب ار نانآ نتفر هزاجا لاعتم دنوادخ هك تسا ىيانشآ نيمه رطاخ هب و ،دنراد ىرتشيب دونش و تفگ
ىم هزاجا وا زا و ديامن ىم تروشم شرهوش اب سلاجم هنوگ نيا هب نتفر رد ناملسم نز . تسا هتشاذگ نارهوش رايتخا
تروصنآ رد هك دنناد ىم اريز ،دننك ىمن تعنامم سلاجم هنوگنيا هب نز نتفر زا تهج نودب مه ناملسم نارهوش و دريگ
.دنا هدرك تفلاخم هدامآ و هدرسفا و ركپ زور دنچ ات ار دوخ رتسبمه و رسمه
ليلد
ىل لوقتف ،امه اهنءاف ، متاملا ىف ناجرخت درام نبا هءارما و ىتءارما نا ) ماسلا هيلع( نسحلا ىبءا تلق : لاق ىلهاكلا هدبع نع -51
نسحلاوبا لاقف : لاق ،دحءا انئجي مل تيم انل تام اذاف هانعنمت ىش ىاف امارح نكي مل نا و ، هكرتن ىتح هنع انهناف امارح ناك نا : ىتءارما
هنيدملا لهءا قوقح نايضقت هورف ما و ىمءا ثعبي ىبءا ناك ؟ ىنلءاست قوقحلا نع ) ماسلا هيلع(
و دنور ىم ىا هيزعت هب درام نبا نز اب نم نز : مدرك ضرع ) ماسلا هيلع( رفعج نب ىسوم ترضح هب :ديوگ ىلهاك هدبع
رگا ىلو ؛ ميورن رگيد ات نك ىهن ار ام ، تسا مارح سلاجم نيا هب نتفر رگا :ديوگ ىم مرسمه . منك ىم عنم ار اهنآ نم
دهاوخن ام هناخ هب سكچيه ،دريمب ام زا ىسك ىتقو ، ميورن سلاجم نيا هب ام رگا ؟ ىنك ىم ىهن ار ام ارچ ، تسين مارح
ماو نم ردام ) ماسلا هيلع( قداص ماما مردپ ؟ ىنك ىم لاوس نم زا رگيدكي رب نينموم قوقح هرابرد :دومرف ترضح .دمآ
(55)
.دننك ادا ار هنيدم لها قوقح و دنورب سلاجم هنوگ نيا رد ات داتسرف ىم ار ) ميردام هدج اي مرهاوخ( هورف
و دننك ىم تكرش نآ رد نانز هك تسا ىگداوناخ سلاجم مامت هب طوبرم ، تياور نيا رد باوج و لاوس هك تساديپ
ره هك نيا و دشاب هك ىناونع ره هب ، تسا رگيدكي اب نيملسم ىاهدمآ و تفر زا نخس و درادن ازع سلجم هب ىصاصتخا
هب ىصاصتخا مكح نيا و ديورب اهنآ سلاجم هب مه امش ،دنيآ ىم امش سلاجم هب نارگيد هكنانچ و دراد ىندمآ ، ىنتفر
هكم زا اثم اي دش ىم ضيرم هنيدم لها زا ىنز رگا ،دوش ىم هتسناد ) ماسلا هيلع( ماما خساپ زا هكلب ،درادن نادرم
هچ رگا و دنشاب هناگيب هچ رگا ،دنورب اهنآ لزنم هب ،داتسرف ىم هورف ما اب ار شرسمه ترضح ،درم ىم اي ، تشگ ىمرب
نموم نانز و نادرم قوقح ىنعي تسا هدومرف داهشتسا هنيدم لها قوقح ءادا هب ترضح هراب نيا رد اريز ،دنشاب هدركن توعد
. ليماف و هياسمه قح هواع هب رگيدكي رب
fle:///C|/1/1/04.html[6/20/2011 12:32:01 AM]
هب ات داد هزاجا ديابن ار نانز هك نومضم نيا هب دنك ىم لقن ىثيداحا 375 ص ، لئاسو لوا دلج رد ىلماع رح خيش موحرم
و هزانج هب طوبرم ثيداحا رد )) :ديوگ ىم شدوخ رخآ رد سپس ،دنشوپب كزان سابل و دنورب مامح و ىسورع و ازع ساجم
و نيملسم قوقح ادا و ازع سلاجم هب نانز تسا زياج : هكنيا رب دراد تلاد ثيداحا نآ هك تفگ ميهاوخ ه ءاشنا تراجت
و دنا هتفر ىم سلاجم نيا هب ، همئا نانز و ) ماسلا اهيلع( همطاف ترضح هكنيا و دنورب هزانج عييشت و ىرگ هحون سلاجم
و تمهت و كش هك تسا ىتروص رد هناخ زا نز نتفر نوريب تمرح هك( (( . ميتفگ ثحب ناونع رد ام هچنآ رب تسا ليلد نيا
اي نز نآ هك دشاب ىئ هنوگ هب نامز عضو اي دشاب ديدرت و كش دروم نز قاخا و سابل عضو ىنعي )دشاب راك رد ىئ هدسفم
نكمم ركنم زا ىهن و دريگ ماجنا ىمارح سلجم رد اي دنشاب هار رد ،راب و دنب ىب هزره ناناوج اي دنريگ رارق تمهت دروم رهوش
.روما نيا لاثما و دشابن
وبشوخ ناهد : مهدزناپ سرد
وبشوخ و فيظن ار ناهد و كاوسم صوصخ هرابرد نكيل ، ميتفگ نخس ليصفت هب هتشذگ ىاهسرد رد ،درم و نز تفاظن هرابرد
لاخ دئاوف هرابرد ، هعيشلا لئاسو باتك رد اهنت تياور 83 هك ىروط هب ، تسا هدش ىرتشيب ديكات ماسا رد ، نتشاد هگن
نيعمجا مهيلع ه تاولص نيموصعم همئا و ربمغيپ زا شرگيد تاهج و نآ هليسو و ندرك كاوسم شور و ندرك كاوسم و ندرك
.دوش ىم نايب سرد نيا ليلد رد اهنآ زا ىخرب هك تسا هديسر
ىوب زا ىگباوخ مه و ىروخمه و ىرسمه هطساو هب و دنراد رگيدكي اب هك ىرايسب ىكيدزن رطاخ هب رهوش و نز هك تساديپ
، شدب ىوب زا و ،دوش ىم مرخ و ناداش ىرگيد ، ىكي ناهد بوخ ىوب زا ،دنوش ىم رثاتم اي رادروخرب ،رگيدكي ناهد
نم :ديوگ ىم هك ىدرم .دراد قح ،دنك قاط ىاضاقت وا ناهد دنگ رطاخ هب شرهوش زا ىنز رگا .ددرگ ىم رفنتم و هدرسفا
ناسنا ،دنكن كاوسم هك ار ىسك :ديامرف ىم هك دهد ىمن شوگ ار ) ماسلا هيلع( قداص ماما نخس هنوگچ مناملسم
،دشاب ىم وا ىتسردنت و نورد تماس و نديشون و ندروخ ىارجم هك شنادند و ناهد تفاظن هب هك ىسك ىنعي ،رامشم
ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ربمغيپ ، تشاد راظتنا ديابن ار ىناسنا هديمح قاخا رياس وا زا ،دهدن تيمها
زا ريغ ىرگيد للع ، ىيوبدب و ىيوبشوخ هتبلا ،دشاب رتوبشوخ ناشناهد هك دنتسه ىناسك متما نانز نيرتهب :ديامرف
.دراد ىئازسب ريثات ناهد ىيوبشوخ رد ندرك كاوسم هك تسين كش ىلو دراد مه ندرك لاخ و ندرك كاوسم
ليلد
. ماعطلا دعب للختي ا نم حيرب ىذءاتت هكئاملا ناف هكئاملا ىلع كببحي لاخلاو -52
ىنتشاد تسود ناگتشرف ىارب ار وت ندرك لاخ :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(56)
.دنوش ىم تيذا ،دنك ىمن لاخ ندروخ اذغ زا دعب هك ىسك ناهد دب ىوب زا ناگتشرف اريز ،دنك ىم
. كاوسلا مفلا روهط و روهط ىش لكل ) ماسلا هيلع( رفعج وبءا لاق -53
(57)
. تسا ندرك كاوسم نادند ندرك كاپ هليسو .دراد ىندرك كاپ هليسو ىزيچ ره :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
. مفلل هرهطم و ) ص( ىبنلا هنس و ه هاضرم كاوسلا :) ماسلا هيلع( نينموملاريما لاق -54
. ناهد هدننك كاپ و تسا ربمغيپ تنس و تسادخ تياضر بجوم ندرك كاوسم :دومرف ) ماسلا هيلع( نينموملا ريما
هرم رمت نا ول و ، ثاث لك ىف هعدت ا :) ماسلا هيلع( هنع و -55
(58)
.دشاب نديشك هبترم كي اب هچ رگا . نك كرت ىلاوتم زور هس رد ار كاوسم :دومرف ترضحنآ و
مغلبلاب( مغلاب بهذي و برلا ىضري و رصبلل ةاجم و مفلل هرهطم و هنسلا نم وه : هلصخ هرشع اتنثا كاوسلا ىف لاق :) ع( هدبعيبءا نع -56
...(
،ديادز ىم ار ) مغلب اي( هودنا دنك ىم ىنارون ار مشچ ...دراد هدياف هدزاود ندرك كاوسم :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
اذغ ىاهتشا و دنك ىم مكحم ار هثل ،درب ىم ار نهد ىوب ،ديامن ىم دايز ار باوث و ديفس ار اهنادند دنك ىم دايز ار هظفاح
(59)
.دنك ىم لاحشوخ ار ناگتشرف و دروآ ىم
... كاوسلل كراتلا مهنم قلءا : لاقف ؟ سانلا نم هلك قلخلا اذه ىرتءا ) ع( قداصلل ليق -57
نك اهر ار كاوسم هدننك كرت :دومرف ؟دنناسنا قلخ نيا همه دينك ىم ركف امش ،دش ضرع ) ماسلا هيلع( قداص ماما هب
(60)
(( دنك ىم هفاضا مه ار رگيد هفياط 7 سپس )) )رامشم ناسنا ار وا(
.اهاوفءا بذعءا نهناف ... ) ص( لاق و ...اهاوفءا ىش بيطءا نهناف راكبءاا اوجوزت ) ص( لاق و - 58
رايسب ىناهد :دومرف رگيد ثيدح رد و دنراد هزيكاپ ىناهد هك ديريگب ىرسمه هب ار هركاب نارتخد :دومرف ) ص( ادخ لوسر
اشوك دوخ ناهد نتشاد هاگن هزيكاپ رد دياب شتما نانز و تسا ربمغيپ بولطم ناهد ىگزيكاپ سپ( دنراد نيريش و اراوگ
(61)
.دنشاب
. خيبطلا هبيطلا ، حيرلا هبيطلا مكئاسن ريخ ) ماسلا هيلع( هدبع وبءا لاق -59
(62)
.دشاب خبط شوخ و وبشوخ هك تسا ىنز امش نانز نيرتهب :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
fle:///C|/1/1/04.html[6/20/2011 12:32:01 AM]
.دنك رود دوخ زا بسانم ىعون هب ار ىدب ىوب ره دياب ناملسم نز .دوش ىم لماش مه ار لغب ريز ىوب و اپ ىوب تياور نيا
تسا رش نز دوجو ايآ : مهدزناش سرد
و دراد ترورض شدوجو هكنآ رتدب همه زا و تسا رش نز دوجو همه : هك نومضم نيا هب تسا دوجوم هغابلا جهن رد ىتياور
.دشاب هتشاد دوجو نز دياب راچان و دبا درم ىگدنز
نانز دوجو رد ريخ رتشيب :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما هك تسا (( هيقفلا هرضحي ا نم )) باتك رد ىرگيد تياور
. تسا
. تسين راكنا و هشدخ لباق مه كيچيه و تسا دوجوم ثيدح ربتعم باتك 2 رد تياور ود ره
ار نز ىكي :دسر ىم رظن هب ضقانتم ، هكلب رگيدكي فلاخم تياور ود نيا ىئادتبا رظن رد و رهاظ تروص هب هچ رگا : لح هار
.دوش ىم فرط رب ضقانت لاكشا ، تياور ود نيا قايس و تهج رد لمات تقد اب ىلو ،ريخ ىرگيد و دناد ىم رش
لسن ءاقب و ناهج ىلك ماظن تهج رد شندوب ريخ و تسوا ىصاصتخا ىگدنز ريسم و درم ىاهراك تهج رد نز ندوب رش
. تسا رشب
هار رد هك ىدرم . بصنم و ماقم هب نديسر اي و شناد و ملع ليصحت اي تسا تورث و لام بسك اي ايند ىگدنز رد درم ريسم
ىلام هار نيا زا و دزادرپ ىم ىرو هشيپ و ىرگراك اي ىرگتعنص و تراجت اي ىرادماد و تعارز هب ،دراد ىمرب مدق لام بسك
.ديامن زادنا سپ شيوخ هدنيآ ىارب اي دنك فرصم ،دوخ ىگدنز ىارب ات دنك ىم بسك
مه نآ هك تسا درم دمآ رد هدننك جرخ اي و هدنراد زاب و ،رش و تسا محازم و عنام ، نايم نيا رد وا تلاخد و نز دوجو ىلو
. تسا رگيد ىرش و تمحازم
ىداوس و ملع ، نتشون و ركفت و ىنارنخس و هثحابم و هعلاطم هار زا دهاوخ ىم هك وجشناد و لصحم درم ىارب نينچمه
.ركفت و هعلاطم زا وا هدنرادزاب و تسا محازم و عنام وا تلاخد و نز دوجو ،دروآ تسدب
لاخا و تسا رش وا راك رد نز تلاخد ،دنك ىم شات و ششوك ىبصنم و ماقم زارحا ىارب هك ىدرم هب تبسن نينچمه
.دهاوخب رتهب ىبصنم و ماقم ره زا ار وا شرسمه و دشاب وا هجوتم دوجو مامت اب شرهوش هك دهاوخ ىم نز اريز ، ىرگ
و
(63)
. تسا نشور اهنآ ىارب نز دوجو ندوب رش هك ،دنشاب سفن اب تدهاجم و ىزاسدوخ و تضاير لوغشم هك ىنادرم
نينچ نتشاد زا ، ضاترم و لصحم و بساك نيا رگيد ىفرط زا ىلو تسانعم نيمه هب نيمز ىور رد نز داسف نينچمه
و هدوب ىردام محر رد هك دنهد ىم تداهش ناگتشذگ همه زين و دوجوم رشب دارفا مامت هچنانچ ،دنراچان ىدسفم و محازم
ىم و هداد ماجنا نز ار هناخ ىاهراك مامت هكلب ناسنا ىگدنز ىاهراك زا ىمين و دنا هدش گرزب ىئ هياد اي ردام نماد رد
.دهد
تسا نز دوجو نوهرم رشب لسن ءاقب هك دراد ىنعم نيمه هب هراشا .دناد ىم نز دوجو رد ار ريخ رتشيب هك مود تياور اما و
دوجوم نيمه تسد اب ، ناسنا ىگدنز فيطل و فيرظ ىاهراك . تسا نز رهم رپ نماد رد ،رشب نيتسخن تيبرت و شرورپ .
و دنك ىم حرطم زيزع ىوناب نيمه ار فطاوع نيرتقيقد و تاساسحا نيرتقيمع ،اهتذل نيرتاراوگ ،دريگ ىم ناماس فيرش
.دشاپ ىم مه زا ودنك مامت ،دشابن زوركي رگا هك تسا ىلسع ناروبنز هكلم نامه نز هكلب .دهد ىم خساپ
اناد و رورنه دشاب وچ نز ايند دوش نيرب تشهب نوچ
ددرگ نادراك و رايشه وچ نز ددرگ نانج هضور نوچ هناخ
هناخ نآ رد دوب اه ىمرخ هنازرف تسا ىئوناب نآ رد هك
نز زا دوب رنه و روش و قشع نز زا دوب رشب تفرشيپ
) ىئامغي(
زا ناشريخ اهنآ ،دنشاب امهيلع ه تاولص ىربك بنيز و همطاف ترضح وريپ هك دنلابب دوخ رب و دننك راختفا دياب ىنانز اجنيا رد
ار دوخ هراومه و دنياشگ ىمن دوخ حدم هب نابز هاگچيه هك دنعبط ىلاع و فيرش ىردقب نانآ هچ رگا ، تسا رتشيب نادرم
.دنناد ىم رصقم
ليلد
.اهنم دبا هنءا اهيف ام رش و اهلك رش هءارملا -60
(64)
. تسين ىزيرگ شندوب زا هكنآ همه زا رتدب و تسا رش نز مامت
.ءاسنلا ىف ريخلا رثكءا : لوقي ) ماسلا هيلع( هدبع ابا عمس نمع بوقعي نب سنوي نع -61
(65)
. تسا نانز دوجو رد ريخ رتشيب :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
fle:///C|/1/1/04.html[6/20/2011 12:32:01 AM]
ىضاران ىزيچ زا امش هك دوش ىم اسب هك دينادب ،ديدوب دنسرخان نانز زا رگا :ديامرف ىم ءاسن هروس 19 هيآ رد زين و
. تفگ ميهاوخ 38 سرد رد هكنانچ تسا هداهن ىرايسب ريخ زيچ نآ رد ،دنوادخ ىلو ،ديتسه


fle:///C|/1/1/05.html[6/20/2011 12:32:06 AM]
- ۵ -
- ۵ -
نز مارتحا : مهدفه سرد
نيا ،دراد شيمارگ و دنك مارتحا ىنعي ،دنك ماركا ار وا دياب دريگ ىم نز هك ىسك :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.دوش ىم نايب سرد نيا ليلد نمض اهنآ زا ىخرب هك ىنعم اهدص ىاج هب تسا ظفل كي هلمج
كيرش ، ىگدنز روما رد تلاخد تهج زا و تسا نامهم ، مارتحا هبنج زا هك تسا ىمرتحم نامهم ماسا رظن زا نز
نز هكلب و تسا عامتجا ردام و هداوناخ ردام ،دوش راد هچب ىتقو و تسرپرس و ريدم ، ىلخاد روما رظن زا و )رهوش( هناخبحاص
. هداوناخ لسع ىودنك رد تسيا هكلم بوخ
.دوش ىم هتشاذگ وا شود هب ىنيگنس هفيظو هك دريذپب و دنك لمات جاودزا زا لبق دياب ناملسم درم
زا و دومن شمارتحا دياب هك ىرايتخا بحاص نامهم ىهاگ و دنك ىم ىفرعم (( ادخ تناما )) ار شرسمه ىهاگ وا نيد
و تسار ناهج ىلك ماظن رد دراد هك ىفارحنا و ىجك دوجو اب هك تسناد ىجك ناوختسا دننام ار وا و تشذگرد شياطخ
.دومن شزاس وا اب و ىنابرهم وا اب دياب سپ - داد ميهاوخ حيضوت متفه و ىس سرد رد هكنانچ - تسا ميقتسم
ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ىمارگ ربمغيپ ايوگ هك ميسر ىم هجيتن نيا هب ، مينك ليلحت رگا ار (( ادخ تناما )) ناونع
ىم وت تسد هب هك ادخ بناج زا تسا ىتناما نيا : تسا هتفگ وا هب و هدروآ ىداماد هناخ رد و هتفرگ ار ىئوناب تسد ،)
رد هكنانچ ، ىهد شقاط مارتحا اب دياب ،درك ىراتفردب رگا و ، ىنك مارتحا و ماركا ىيادخ تناما قباطم ار وا دياب ، مراپس
زا ادخ تناما :دومرف ،درپس كاخ هب ار ماسلا اهيلع همطاف شرسمه نوچ ) ماسلا هيلع( ىلع و تفگ ميهاوخ قاط سرد
.دش هتفرگ نم تسد
ورف ناملسم ريغ و نيد ىب شوگ رد نخس نيا .دهد ىم شوگ شربمغيپ نخس هب ،دهاوخب ترخآ و ايند تداعس هك ىدرم
هچ نخس ،دونشن ار دوخ ىنيد ناربهر و ربمغيپ نخس ناملسم رگا ىلو ،درادن ار نخس نيا ندينش تقايل وا ،دور ىمن
هيلع( قداص ماما ؟دوب دناوت ىسك هچ ناملسم ىارب شترتع و ربمغيپ زا رتنابرهم و رتاناد و رتوگتسار ؟دينش دهاوخ ار ىسك
.دنك دايز ار شرمع دنوادخ ،دنك ىراتفرشوخ شا هداوناخ اب هك ره :ديامرف ىم ) ماسلا
ليلد
.اهعيضي اف اهذختا نمف هبعل مكدحءا هءارما امناف اهمركيلف هءارما ذختا نم : لاق ماسلا امهيلع هيبءا نع ، قداصلا نع -62
ره ، تسا ربلد و تبعل امش نز .دنك شمارتحا دياب دريگب ىنز سك ره :ديامرف ىم لقن ) ماسلا هيلع( شردپ زا قداص ماما
(66)
.دزاس عياض ار نآ ديابن ،دروآ تسدب ىتبعل سك
ا و نهوراضت اف مكدنع ه هناما نهنا و اعفن ا و ارض نهسفن ا نكلمي ا لاجرلا دنع ءاسنلا نا : لاق ) ماسلا هيلع( نينموملاريما نع -63
نهولضعت
و تسا رهوش تسد رد قاط اريز( دنتسين دوخ نايز و دوس كلام نادرم دزن رد نانز :دومرف ) ماسلا هيلع( نينموملاريما
نايز ناشيا هب ،دنتسه امش دزن ادخ تناما نانز )دنراد هدهع رب نارهوش زا مه ىفئاظو و تسا وا تسد رد زين اهنآ جراخم
(67)
.ديريگم تخس ناشيا رب و ديناسرن
هيآ و هرقب هروس 232 هيآ و قاط هروس 6 هيآ رد هك تسا دومرف سابتقا ديجم نآرق زا ،) ماسلا هيلع( ىلع ار ريخا هلمج ود
. تسا هدمآ ءاسن هروس 19
ىلع نهومت ذخءا ... فا اهل لوقي نءا اهجوزل لحي ا نا تننظ ىتح ءاسنلاب ىنيصوي لزي مل و ليئربج ىخا ىنربخا ) ص( ه لوسر لاق -64
... ه تاناما
ات ،دومن ىم ار نانز شرافس هراومه و داد ىم ربخ نم هب ليئربج مردارب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
...ديا هتفرگ ىئادخ تناما ناونع هب ار نانز امش ...ديوگب فا شنز هب هك تسين زياج رهوش ىارب ، مدرك نامگ نم هك اجنآ
(68)
. لاعفلا نسحي نهلعل لاقملا نهل اونسحا و ...) ماسلا هيلع( نينموملاريما نع -65
.دنوش راتفر وكين و رادرك شوخ مه ناشيا ات ،ديشاب نخس وكين و راتفگ شوخ نانز اب ...:دومرف ) ماسلا هيلع( نينموملاريما
(69)
fle:///C|/1/1/05.html[6/20/2011 12:32:06 AM]
. هنامرهقب تسيل و هناحير هءارملا ناف -66
(70)
. نامرهق هن تسا ناحير دننام نز
ىاهراك ديابن سپ . تسا فيرظ و فيطل ناحير .دشاب ناحير هخاش زا مدرم راظتنا لثم دياب ، شرسمه زا رهوش راظتنا
امش ،دنك ىمن هدرمژپ و هدرسفا دوخ تسد اب ىسك ار ناحير . تشاذگ وا شود رب و تشاد راظتنا نز زا ار راوشد و لكشم
.دشاب هدرسفا و هدرمژپ ناترسمه هك ديهاوخن مه
. كشيع وفصيل اهل هبحاصملا نسحءا و لاح لك ىلع اهرادف ) ماسلا هيلع( نينموملاريمءا لاق - 67
.دوش افص اب تيگدنز ات ،امن ترشاعم ىكين هب وا اب و نك ارادم ترسمه اب لاح ره رد :دومرف ) ماسلا هيلع( نينموملاريما
(71)
.اهيلع ميقلا هلعج و اهتيصان هكلم دق ىلاعت ه ناف هتجوز نيب و هنيب اميف نسحءا ادبع ه محر :) ماسلا هيلع( قداصلا لاق -68
هب ار وا رايتخا دنوادخ .دزاس وكين ار شرسمه و دوخ نايم هطبار هك ار ىدرم دزرمايب ادخ :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(72)
. تسا هداد رارق وا تسرپرس ار ىو و هداد درم تسد
. ىئاسنل مكريخ انا و هئاسنل مكريخ مكريخ :) ص( ه لوسر لاق -69
امش همه زا نم و دشاب رتراتفرشوخ شنز اب هك تسا ىدرم امش نيرتهب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(73)
. مرتراتفرشوخ منانز هب تبسن
. هرمع ىف ه داز هلهاب هرب نسح نم و ...: لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -70
(74)
.ديازفيب شرمع رب دنوادخ ،دشاب راتفركين شا هداوناخ اب سك ره :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
ىاجك زا مناديمن نم ىلو ،دنزرو ىم فاكنتسا نآ لوبق زا و دنراذگ ىم ىزوسلد و محرت ار اهشرافس نيا مسا نانز زا ىضعب
)) هملك هكلب ؛دوش ىم تشادرب محرت (( ديشاب راتفرشوخ و راتفگ شوخ وا اب ، تسادخ تناما وا ،دينك ماركا ار نز )) هلمج
.درادن نز هب تبسن ىريقحت رظن هنوگ چيه و تسا درم صلاخ فطاوع كيرحت ىارب اهنت مه (( هناحير و هفيعض
نز بيدءات : مهدجه سرد
:ديامرف ىم اروف ، شرس تشپ ىلو ،ديماشايب و ديروخب ادخ ىاهتمعن زا :ديامرف ىم هك تسه ىئ هيآ ديجم نآرق رد
.دننك ىم شومارف ار ندركن فارسا و دنريگ ىم شوگ رد ار نديماشآ و ندروخ ، مدرم زا ىضعب .دينكن فارسا
نك شوگ رد وت ار وبرشاو اولك نك شومارف ار اوفرست او
. تسا نينچنيا رورغم و ماخ نيملسم زا ىضعب تشادرب و ىماسا ذخآم رد مه نانز بيدات عوضوم
.داد ميهاوخ حيضوت هكنانچ روتسد نيا هكيتروص رد ،دينزب ار نانز ىنعي (( نهوبرضا )) هك تسه ميرك نآرق رد هملك كي
.دنك اديپ قادصم كي ،رهوش و نز اهنويليم نايم رد و رابكي ىنرق دياش هك تسا ىدروم رد :اوا
.دنك ىم هتسياش ىهجوت و ريسفت ار روتسد نيا هك تسا دوجوم ىماسا كرادم رد ربتعم تياور و ثيدح و هيآ اه هد :ايناث
سرد رد هك تسا دوجوم نهيلع اوقيضتل نهوراضت ا و ، فورعملاب نهورشاع ، نهولضعت ا :دننام مه ىرگيد تايآ ميرك نآرق رد
.دش ركذ قباس
جاودزا دننام و تسا هداتفين قافتا دياش مه رابكي نونك ات ماسا ردص زا هك تسانز رد دهاش راهچ ،دننام نز بيدات روتسد
نونكا هك تسا هدرك نايب ىرت ىلاع حلاصم رطاخ هب ار ماكحا نيا ماسا و تسكدنا و ردان رايسب هك تسا هلاس 9 رتخد
. تسين نآ حيضوت لاجم
هك دنز ىم ار شرسمه ىدرم هنوگچ )) :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ىمارگ ربمغيپ ، نز ندز هرابرد
(( ؟دراذگ وا ندرگ هب ندرگ و دريگ شوغآ رد ار وا دهاوخ ىم
ربمغيپ ، تسا هتفهن ىرايسب ىناعم ، ناجنس هتكن و نادنمدرخ ىارب شرگيد تاملك دننام ، مركا لوسر هاتوك هلمج نيا رد
و شوه ،دنز ىم كس ناسنا زغم و بلق هب ،دزاس ىم بطاخم ار ناسنا درخ و لقع ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا
و ىلگ ناسنا هك ديهد ىم ىوتف امش زا كي مادك :ديامرف ىم و دشك ىم لاوس ريز ار ناسنا هكارد ىاوق مامت و ساسحا
و هدرمژپ و دنزب ىليس دوخ تسد اب ،دزرو قشع وا اب و درب تذل شنديد زا و دنك ىگدنز وا اب اهلاس دهاوخ ىم هك ار ىتبعل
و دنزب كتك ار وا نديصقر زا شيپ و دنك لاح صقر ىنز اب دهاوخب ىدرم هك دهد ىم هزاجا ىلقع مادك !!؟دنك شا هدرسفا
ىنوزومان ناسنا نينچ اب نديصقر ايآ ؟دنك هتفراو و هدرسفا ار شنادنخ بل و طاشن اب هرهچ ؟دنك دوبك ار شخرس راسخر
توارط و قشع و روش و راديب ساسحا و طاشن رپ حور ، صقر ليصا نكر رگم ؟دندنخ ىمن وت هب ناقاع ايآ ؟ تسين هرخسم
ىم .دنز ىم كتك ار شرسمه هك ىرهوش هب - داب شنابرق هب نايوگ فيرظ همه ناج هك - مركا ربمغيپ ايوگ !؟ تسين
fle:///C|/1/1/05.html[6/20/2011 12:32:06 AM]
ىم روك دوخ تسد اب ار تمشچ هكلب ؛ ىنك ىم هراپ و فيثك دوخ تسد اب ار تسابل هك تقوذ رب فت و هقيلس رب فا ديامرف
!! ىرتمك مه گس و لاغش زا هكلب ؛رتوبك و كشجنگ زا هك وت !! ىمهف ىمن ار ساسحا و قشع هك ىغاا رگم وت !! ىنك
(75)
.زادنيب دوخ تروص هب ىنهد بآ تدوخ و نيبب ار اهنآ هدام و رن ىزابقشع و ىگدنز و ورب
كي رد بدا لامك اب ارم ىاهشحف نيا مامت - داب شنابرق هب بدا لها ناج هك - ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
: تسا هدومرف نايب فيرظ و فيطل رايسب ىلاوس تروص هب و هديناجنگ ىملع هاتوك هلمج
(( ؟ ىريگ ىم ششوغآ رد سپس و ىنز ىم ار ترسمه هنوگچ ))
اي دننك ىم ىگدنز ىنارهوش و نانز و دنا هدوب اي دنتسه ىمدرم ، بئارغلاوخا شحو غاب و بئاجعلاوبا نيمز هرك ىور رد ىلو
ىم رگيدكي ندرگ هب تسد و دننك ىم ىگدنز رگيدكي اب لاس اههد اهنآ ،دنمهف ىمن ار ربمغيپ نخس ىانعم هك دنا هدرك ىم
ىم ىكيدزن مه تاناويح اب اهنآ ،دنصقرب مه رضتحم و ضيرم اب دنرضاح اهنآ ، نوگژاو صقر و نورد هيلخت ىارب اهنت ،دنوش
ماسا .دنك سويام دوخ تمحر و تياده زا ار ىئاپ ود ناسنا و هديرفآ چيه دهاوخ ىمن و دراد ردص هعس مه ماسا .دننك
.دريذپن ار ليئارسا ىنب زا ريغ هك تسين ىنونك دوهي نيد دننام
نودب ، تسا نيكمت هك وا هفيظو اهنت زا نز رگا :دهد ىم روتسد دنوش اديپ هدركن ىادخ رگا نانز و نادرم هنوگ نيا هب ماسا
جراخم نم هك تسا هدوب ىتاررقم ساسا رب ام جاودزا دادرارق هك دنك هظعوم ار وا ادتبا دياب رهوش ،دنز زابرس تلع و رذغ
دوخ ىچيپرس هب و درك ىزابجل نز رگا ؟ ىزرو ىم تفلاخم ارچ ، ىنك تقفاوم ام لاح صقر رد مه وت و منك لفكت ار هناخ
نيرتمك زا ىنز ، مرادن نامگ اجنيا رد .دباوخب وا هب تشپ ،رتسب رد و دنك ضارعا وا زا دياب دعب ىاه بش رد رهوش ،داد همادا
.دشاب ىشارت هناهب و نتفرگ قاط ركف هب و هدرك اديپ ىرگيد درم هكنآ رگم ،دنك تفلاخم مه زاب و دشاب رادروخرب لقعت هجرد
نارگيد دزن نز و رهوش زار و دشكن هعفارم و تياكش هب راك هكنيا ىارب ، موس هلحرم رد ،دهد ىم روتسد ماسا لاح ره رد
ندز نيا ىلو دوش راديب دياش ،دنزب ىنادان نز نينچ ىولهپ تشپ و نار هب اثم تسد تشپ اب دراد قح رهوش ،دوشن شاف
و راجزنا راهظا ىارب اهنت وا ندب ندش دوبك و هايس نودب و فده نيا رطاخ هب و دشاب تيعقوم نيا رد اهنت دياب ميتفگ هكنانچ
اضما وا دوخ هك ىدادرارق قبط شينوناق هفيظو ادا زا نز ىچيپرس و تجاجل ندرك هراچ و جاع نيرخآ ناونع هب و رهوش رفنت
. تسا هدرك
رتسب رد ضارعا و هظعوم زا هكنانچ ،دنك ىم نايب ار نز تفلاخم و زوشن جاع هار هفيرش هيآ قايس نوچ هدنسيون رظن هب(
هب دياب هكلب دهد ماجنا ديابن ،ددرگ ىم نز تفلاخم ديدشت بجوم ، مه فيفخ ندز نامه هك دنادب رهوش رگا سپ ، تساديپ
.)دوش لسوتم ىرگيد هار
تيمكح هب راك و درك اديپ فاتخا شرسمه اب رتمك ساسحا و قشع سرد و دوب هدناوخ رايسب لوصا و تايبدا هك ىدرم
ىلو ،دوب هدرك داهشتسا نهوبرضا هيآ هب رهوش و تسا هدز ارم مرهوش :دوب هتفگ نز سلجم نآ رد ،ديشك ناديفس شير
.دوب هدش عقاو قاط و هتشگن عناق نز
ىب ام : تفگ بناجنيا هب ىزور . تشادن مه نتشون و ندناوخ داوس دياش هك دوب ىلقاع ناملسم درم نيمكح زا ىكي
اب و ميهد ىم هدعو وا هب ىباروج و شفك اي ميراذگ ىم شتسد هب ىلوپ ، ىرتسبمه زا نز ىچيپرس ماگنه اهداوس
لمع متفگ وا هب . تسا ماسا روتسد نيا تفگ ىم و .دز ىم كتك درم نآ ارچ ؛ ميوش ىم رتسبمه وا طاشن و تياضر
هدروآ هانگ زا رتدب ىرذع امش ربارب رد دوخ تلاجخ عفر ىارب و هدوب هدرك ىهابتشا درم نآ و تسا ماسا روتسد قباطم امش
. تسا
ىنوخ رگا و دزادرپب نز هب ار رتش كي تميق دياب ،دياين نوخ هك دنك دراو نز ندب هب ىشارخ ، ندز رثا رد رهوش رگا لاح ره رد
ىعرش لاقثم شش تميق دياب ،دوش هايس نز راسخر هك ىتروص رد ،دنزب نز تروص هب ىليس رگا و رتش ود تميق دوش
مين و لاقثم كي تميق ،دوش خرس اهنت رگا و اط ىعرش لاقثم 3 تميق دوش دوبك رگا و ،دزادرپب نز هب ) ىرازاب لاقثم( اط
و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ لوق زا هكنانچ - دراد ندرك صاصق قح نز ، نتفرگ هيد زا لبق ىتح و دزادرپب دياب ار ىعرش
- تفگ ميهاوخ ) ملس
نز مادك ،دراد رارق لوا هجرد رد هك تسا ندرك هظعوم قيداصم زا مه ندومن مرن ار نز لد و نداد هيده بناجنيا هديقع هب
امتح وا ؟دوش بدا هاگنآ و دناسرب كتك و رهق هب ار راك و دوشن مار زيمآ تبحم تاملك ندينش اي و هيده نتفرگ اب هك تسا
.دنوش ىم تفاي مه اهامن ناسنا هنوگنيا ايند شحو غاب نايم رد و دراد ىناور ىراميب هك تسا ىنز
، مدرك ىم ثحب (( نهوبرضا )) هملك و نز بيدات هرابرد ،دندوب تنوشخ هب فورعم وا ىاتسور مدرم هك هدازاتسور ىملاع اب
ىردق هب دياب : تفگ شيئاتسور نشخ تعيبط قبط هكلب ،رگيد كرادم هب هجوت نودب ملاع درم ؟ تسا دح هچ رد ندز نيا هك
، ىلقاع نز مادك ؟ تسا هدش لزان امش ىاتسور و نادرم و نانز ىارب اهنت ماسا رگم : متفگ .دوش ميلست نز هك دنزب
هديدان ار اهناسنا فطاوع و تاساسحا هك دشاب ىبهذم و نيد رگا ايآ و ؟دريذپ ىم ار تواضق نينچ ىلقاع درم مادك هكلب
،دنوش ناملسم دنهاوخب رگا ، ناهج لقاع و فراع نانز رگم ؟دريگ ىمن رارق لاوس تماع ريز ، شيلوبق و تحص ،دريگب
؟دنز ىم اهنآ هنيس هب در تسد ماسا
ىنادرم همه هكلب ، فراع نادرم هب ،دراد همانرب ،دراد كاروخ ناگمه ىارب ،دريذپ ىم ار ناگمه ماسا ، تسين نينچ ،ريخ
)) هك دنك ىم نايب ار ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ ىابيز و زغن نخس ،دنشاب ىم رادروخرب ىروعش كدنا زا هك
ميهاوخ سرد نيا ليلد نمض هك ىرگيد تاياور زين و (( دنك ىم وا ندرگ هب تسد سپس و دنز ىم ار شنز درم هنوگچ
نوچ ار شنز ،دهد ىم هزاجا دوخ هب هك دراد ىدرم ىتسپ و تئاند و ، لمع نيا حبق و ىتشز رب تلاد ىگمه ، تشون
دگل وا هب تسا رتشيب هرب زا شروز نوچ غاا و دنشاب اجكي رد ىمولظم هرب اب هك ىغاا دننام ،دنزب كتك تسا ناوتان و فيعض
. تساوخ شزوپ و درك قيدصت ملاع درم هرخااب .دنز ىم
،دركن لوبق لباقم فرط رگا ،دناوبقب و دنامهفب شلباقم فرط هب ار دوخ رظن و ركف دهاوخ ىم ىناسنا ره هك تسا ىعيبط
fle:///C|/1/1/05.html[6/20/2011 12:32:06 AM]
،دشاب فرط راكفا اب بسانم هك ار ىقطنم هرخااب ات دنك ىم دايز ركف و ديآ ىم شيپ ناهرب و قطنم هار زا ، لقاع ناسنا
،دوش ىم لسوتم ىئوگ تشز و مانشد هويش هب ،دشابن ناهرب و قطنم لها رگا ىلو ؛دنك عناق ار وا ات ديامن نايب و دنك اديپ
ىم لسوتم كتك و روز هب دركن رثا مه مانشد رگا .دناد ىم ناهرب و قطنم هن و درادرب تسد دوخ هديقع زا دناوت ىم هن اريز
هدناوخن سرد نايئاتسور دننام ، تسا قطنم ىب و نادان مدرم هبرح كتك و مانشد هك دينادب مرتحم هدنناوخ امش ىلو ،دوش
ار گنلك و ليب سپس و دندرك ىم دوخ هبرح ار مانشد ، هناخدور بآ ميسقت رس رب ابلاغ و دندوب هتشذگ رد هك ىداوس ىب و
.دنداتفا ىم مه ناج هب و دنتشاد ىمرب
ندش داوساب تكرب زا و ىماسا ىروهمج رد و تسا هتفر نايم زا نونكا هدوب موسرم ميدق رد هك تشز تداع نيا ه ءاشنا
. تسا هتشگ مانشد و كتك نيزگياج ناهرب و قطنم هار ، ماسا سدقم تاميلعت هب مدرم ندش بدوم و
هب ار ندز ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ تفگ ميهاوخ ثحب نيمه ليلد رد هچنانچ ميتفگ هچنآ همه رب هواع
. ندز بوچ اب هن ،ديامرف ىم ريسفت ىگنهرب و ىگنسرگ
و گنج تقوچيه ام ىگدنز رد و دنتسه نم عيطم ىگمه و ما هتفرگ نز دنچ نم : تسا هتفگ ىم ىصخش مدينش زاب و
رگيد وا ، منز ىم ىنز ره هب مكحم ىليس كي لوا ىاهزور نامه رد نم ، هك تسنيا شتلع . تسين ىئادص و رس و عازن
.درادن ىنامرفان و ىشكرس تارج و دنك ىم ار شدوخ راك باسح
ىرسمه اب ترشاعم و رورس اب و طاشناب رسمه اب ترشاعم نايم وا اريز . مرادن ىنخس هفطاع و قوذ ىب كدرم نيا اب نم
.درادن قرف ىلين و درز هرهچ اب ىلگ و قارب هرهچ نديسوب وا ىارب ،دراذگ ىمن قرف ،روك و توس و هدرمژپ
ىگدنز تنارسمه اب تبحم و فطل هار زا ىناوت ىمن نوچ وت :دييوگب وا هب ،ديديد ار ىنادان نينچ رگا ، مرتحم هدنناوخ امش
:اج ىب ىليس نآ هك ىناد ىمن وت ، ىريگ ىم شيپ تنوشخ و تينابصع هار ، ىنك
.دراد هيد و صاصق :اوا
رد هك ديامرف خزود كلام هب تمايق زور رد لداع دنوادخ :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ هكنانچ :ايناث
.دنزب ىليس وا هب شبضغ شتآ نايم
هك - دشاب ساسح رگا شرسمه و دنام ىم ىقاب شرسمه حور رد هشيمه ىارب ىليس نآ رثا هك دنادب دياب وا :اثلاث
ىباوخيب و هلان و هآ و ىروجنر اب رمع كي دياب وا و دريگ ىم باصعا فعض لوا ىاهزور نامه زا - دنتسه نينچ نانز رتشيب
،دنك ىگدنز طاشناب و ملاس و باداش ىرسمه اب لاس هاجنپ هكنيا ىاج هب رورغم و نادان درم نآ و دشاب هجاوم شرسمه
اب تداماد رگا :دييوگب وا هب مرتحم هدنناوخ امش .درك دهاوخ ىگدنز طاشن ىب و هدرسفا و راميب ىرمسه اب كدنا ىتاونس
! ىرآ :ديوگب دياش ،درادن هفطاع نوچ وا ؟ ىدنسپ ىم وت ،دنك نينچ ترهاوخ و رتخد
ىم داي هب ار ) ماسلا هيلع( ىلع نانموم ريما نخس وا هرابرد نم اما ،وگب وا هب ىهاوخ ىم هچ ره ، مرتحم هدنناوخ امش
ىناسنا هك دنرادن ار تقايل نيا ىتح ناسنا ىاهبل هك دنرادقم ىب و تسپ ىردق هب مدرم زا ىضعب :ديامرف ىم هك مدروآ
.دياشگب ناشيئوگ دب و شهوكن هب بل
و قوذ ،دنك ىم نايب ار ىماسا ذخام هك باتك نيا بلاطم مهف هيام اريز ،دننك هعلاطم ار باتك نيا ديابن دارفا هنوگ نيا
تما زا و دناوخب ناملسم ار دوخ ديابن وا بناجنيا نامگ هب .درادن ار كيچيه لد روك كدرم نآ و تسا دهعت و قيقحت و هفطاع
ىقلخ جك لمحت و نانز رب ندركن ىريگ تخس ، نانز مارتحا ، نانز نتشاد تسود هرابرد شرافس همه نآ هك دنادب ىربمغيپ
. تسا هدوب نانز لاح تياعر ، شتما هب وا شرافس نيرخآ ، مه ىگدنز تاظحل نيرخآ رد و دراد نانز
ىصخش )) :دنك ىم لقن (( لوكشك )) باتك رد ىئاهب خيش هكنانچ اريز ،دننادب ىوقت اب ار دوخ ديابن لقاا ،دارفا هنوگ نيا
اب درم جاودزا هب ار ترتخد )) :دومرف ترضح .درك تروشم ) ماسلا هيلع( ىبتجم ماما اب شيوخ رتخد ندرك سورع هرابرد
(( .درك دهاوخن متس وا رب درادن تسود ار وا رگا و تشاد دهاوخ شيمارگ ،درادب تسود ار ترتخد وا رگا اريز ،روآرد ىوقت
ليلد
. نيفرسملا بحي ا هنا اوفرست ا و اوبرش و اولك و
(76)
.درادن تسود ار ناگدننك فارسا ادخ هك دينكن فارسا ىلو ديماشايب و ديروخب
!!؟اهقناعم لظي مث هءارملا مكدحءا برضيءا ه لوسر لاق -72
(77)
!!؟دريگ ىم ششوغآ رد سپس و دنز ىم ار شرسمه امش زا ىكي هنوگچ
هيف ناف بشخلاب مكءاسن اوبرضت ا ،اهنم ىلوءا برضلاب وه و هتءارما برضي نمم بجعتءا ىنا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق و -73
. هرخاا و ايندلا ىف اوحيرت ىتح ىرعلا و عوجلاب نهوبرضا نكل و صاصقلا
كتك هب شدوخ هك ىتروص رد ،دنز ىم ار شرمسه هك ىدرم زا متفگش رد نم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
.ديشاب تحار ترخآ و ايند رد ات دينك بيدات ىگنهرب و ىگنسرگ اب هكلب ،دينكن بيدات بوچ اب ار نانز . تسا رتراوازس ندروخ
(78)
رد ، نز بيدات هك (( نهوبرضا )) هفيرش هيآ زا تسا ىنشور ريسفت ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ ثيدح نيا
ىفاك سابل و نتشاد هگن هنسرگ هليسو هب دياب ، ضارعا و هظعوم زا سپ دزرو عانتما ىباوخمه زا رذع نودب وا هك ىتروص
؛ تروصنآ رد اريز ، بوچ اب ندز هليسو هب هن ،دشاب وا هب ندادن
fle:///C|/1/1/05.html[6/20/2011 12:32:06 AM]
هيد و دنكن صاصق هك دش ىضار نز رگا و ...،دروخب كتك ، تسا هدز هك ىرادقم نامه هب و دوش صاصق رهوش دياب :اوا
.دزادرپب هيد دياب رهوش ،دريگب
تسا هدرك تنايخ وا تناما هب و تسا هدز كتك ار وا هدنب هكنيا ىارب ،درك دهاوخ باذع ار وا لاعتم دنوادخ مه ترخآ رد :ايناث
رد مه و درادن هيد و صاصق هك تسا تحار ايند رد مه ،دهد رارق ىگنهرب و ىگنسرگ ار نامرفان نز تازاجم رهوش رگا ىلو ،
. تسا هدركن ىتفلاخم اريز ، ترخآ
لباقم رد هقفن هك تسا رهوش و نز هيلوا دادرارق قبط مه نآ و ، تسا هقفن ندادن ىنعم هب ىگنهرب و ىگنسرگ اما و
.دوب دهاوخن مه هقفن ،دوبن ىباوخمه هك ىنامز و هتفرگ رارق ىباوخمه رما رد نز تقفاوم
.دناد ىمن اور مه ار تسد تشپ اب ىتح ندز كتك و هدومن لح اماك ار بيدات لكشم ، ماسا ىمارگ لوسر نياربانب
اديپ ىنز نينچ ام رصع رد هك تسا نيا ،دزاس ىم هيجوت لباق ريغ و دنك ىم عفترم ار لاكشا نيا رتشيب همه زا هچنآ و
ار ىنز ،انايحا و اضرف رگا نارود نيا ىمارگ ناوناب .دسرب وا ىگنهرب و ىگنسرگ هب راك ات دشاب سانشن هفيظو هك دوش ىمن
: تفگ دنهاوخ وا هب ،دنك ىم راختفا نآ هب و ديوگ ىم نخس هناختولخ زا دوخ نتخيرگ زا و دنيشن ىم سلاجم رد هك دننيبب
متفر ىم هك تسا نيا باوج نيرخآ منك ىم نامگ ؟ ىدرك ىم هچ ىتشاد ىم ىنازيرگ نز نينچ و ىدوب ىم درم وت رگا
. متشاذگ ىمن هنهرب و هنسرگ ار منز و متفرگ ىم رگيد ىنز
نايداب( هنايزار ندروخ ناكشزپ ؟دنادب دياب ،دشاب ىسنج هزيرغ فعض و ىمسج ىراميب رطاخ هب ، تولخ مزب زا نز رارف رگا و
.دنهد ىم روتسد ىنز نينچ ىارب ار )
.دنك نامرد ىعون هب ار دوخ ىجازم درس دياب وا لاح ره رد
. هدعب نم هبقع و اهبريعيف هوارهلا وءا رهفلاب هيلهاجلا ىف هءارملا لوانتيل لجرلا ناك نا و :) ماسلا هيلع( نينموملاريما لاق و -74
شنادنزرف و وا دوخ ، مدرم ،دز ىم قامچ و بوچ اي گنس اب ار ىنز تيلهاج نامز رد ىدرم رگا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(79)
.دندرك ىم شنزرس وا گرم زا سپ ار
. مهركذ نع اباهذ و مهردقل اراغصتسا ناتفشلا مهمذب ىقتلت ا هلاثح ىف اا متفلخ له و -75
هب ناشتمذم ىارب ناسنا ىاهبل هك ديا هدنام ىقاب ىشزرا ىب و تسپ مدرم نايم رد امش هك تسنيا هن رگم :دومرف و
(80)
.دشاب شومارف ناشداي هشيمه ىارب هكنيا و اهنآ ىرادقم ىب رطاخ هب ،ديآ ىمن تكرح


fle:///C|/1/1/06.html[6/20/2011 12:32:10 AM]
- ۶ -
- ۶ -
نز راك : مهدزون سرد
ظفح اب ، مود هلححرم رد و هناخ رد لوا هلحرم رد ، نز هك بوبحم و تسا بولطم ، بحتسم و تسبوخ ، ماسا رظن زا
،رمث ىب و هدوهيب و روآ نايز ىاه ىمرگرس ىاج هب و دشاب لوغشم دوخ داهن و تقلخ بسانم ىراك هب جراخ رد ، فافع
.دزادرپ تبثم و ديفم ىراك هب ، نتفرگ هزادنا ار نانآ هراوق و ندرك ار مدرم تبيغ و نتسكش همخت دننام
هك تساديپ ، تسا هدرمش نز بوخ راك ار ىگدنسير : هديسر ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ زا هك ىثيدح رد
روما رد ميدش ركذتم ابق هكنانچ زاب و .دراد رارق ىگدنسير فيدر رد مه ىتسد فيرظ ىاهراك رياس و ىطايخ و ىگدنفاب
تسا نآ ىاضما و بيوصت رب ليلد ،دشاب هدومنن ىهن و عنم ماسا هك ىدروم ره رد ، تسا موسرم مدرم نايم هك ىعامتجا
دشاب ىم ماسا بيوصت دروم تسين وا باجح و فافع ىفانم و هدركن عنم نآ زا ار نز ماسا هك ىلغش و هفرح ره نياربانب ،
رگم ،درادن ار نز لام رد تلاخد قح رهوش و تسوا دوخ هب قلعتم مه نز راك دمآ رد .دوش لوغشم راك نآ هب دناوت ىم نز و
اب ، شيوخ لاوما ندرك جرخ رد هك تسا بحتسم نز ىارب هتبلا .دنا هتشاذگ رگيدكي اب هك دشاب ىدادرارق قبط هكنآ
.دوش رت مكحتسم و رتگنررپ اهنآ تيميمص و ىگنركي ات ،دنك تروشم شرهوش
،ديامن ناربج ار هناخ جرخ دوبمك ، بسانم ىراك اب دناوتب فيفع نز و دنك نيمات ار هناخ جراخم ىياهنت هب دناوتن رهوش رگا
ات نز ندرك راك ،دزادنا ريخات هب ار نآ اي دوش جاودزا عنام ،دهاوخب ىگدنز هنيزه زا سرت رگا ىتح و دنكب ار راك نيا تسبوخ
و ردام و ردپ كمك اب ، تافيرشت فذح اب دياب ،دنا هديسر دشر و غولب نس هب هك ىرتخد و رسپ .دسر ىم مه بوجو دحرس
ريخات هب ار ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ دكوم تنس نيا و دننك جاودزا رتدوز هچ ره ، نز ندرك راك اي ، ليماف
هك تسا ددعتم ىسنج هزيرغ .دننك تياكش بزع و غلاب ناناوج ىراب و دنب ىب و ىخاتسگ زا ديابن ناردام و ناردپ دنزادنين
. ميوش ىم ربخاب دنهد ىم هك ىئاشحف رامآ و ناهج ىهورگ ىاه هناسر زا ار نآ زا ىخرب اهنت
ىنادرم ىتح ،دريگب هدهعب وا دياب ، تسا هناخ رد رتشيب نز و تسا زور ره راك نوچ هك تساذغ خبط و ىزپشآ ،رگيد عوضوم
ىاذغ لزنم رد : هك تسنيا رد شتذل ،دننك ىم تسرد نارگيد ىارب ذيذل و عوبطم ىاهاذغ و تسا ىزپشآ ناشلغش هك
دننك دزشوگ شوخ نابز اب ىهاگ ار مناخ ىخابط بياعم و دننك ديجمت و دنهد ميلعت وا هب و دنروخب ار دوخ مناخ تخپ تسد
.دننك ركشت مه ىهاگ و دنيامن ىشوپ مشچ ىهاگ و
تهج نودب . تسين ىناسآ و هداس راك نتخپ بوخ ىاذغ هك دنناد ىم همرتحم ىاهمناخ ،دشابن زپشآ رهوش رگا ىلو
ىارب :دنناد ىم اهمناخ .دزپب رت هزيكاپ ىياذغ هك تسا نآ نانز نيرتهب :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما هك تسين
اب و دومن ىرادهگن بسانم ىاج و بسانم فرظ رد و درك هيهت بسانم تقو رد ار بوخ هيلوا داوم ،دياب عوبطم ىاذغ هيهت
نتخومآ رد .درك هعلاطم ار هطوبرم ىاهباتك اي تفرگ ميلعت نف ناصصختم زا ار خبط روتسد و دومن خبط بسانم تاودا و فورظ
.ديشك تلاجخ ديابن نتفرگ داي زا و درك هحماسم ديابن
ليلد
. هحلاصلا هءارملل لزغملا وهللا معن ) ص( ىبنلا لاق - 76
(81)
. هتسياش نز ىارب ىگدنسير تسا ىبوخ ىمرگرس هچ :دومرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
.رونلا هروس و لزغملا نهوملع ...) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -77
لماش ،ديجم نآرق رد رون هروس( ديزومايب ار رون هروس و ىگدنسير نانز هب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(
(82)
. تسا ءاشحف و انز زا عنم و باجح تايآ
. خيبطلا هبيطلا ، حيرلا هبيطلا مكئاسن ريخ :) ماسلا هيلع( هدبع وبءا لاق -78
(83)
.دشاب تخپتسد شوخ و وبشوخ هك تسا ىنز ) نيملسم( امش نانز نيرتهب :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
اجيب بصعت : متسيب سرد
وا رب و ،دنور ىم شيپ ساوسو دح رس ات وا ىنمادكاپ و تفع ظفح رد اي ،دنوش ىم نامگدب دوخ رسمه هب نادرم زا ىضعب
رد ،دنادب ىدرم چيه ديابن ار مرسمه مسا ،دنيبب درم نامهم ديابن ار هنانز شفك :دنيوگ ىم .دننك ىم اج ىب ىريگ تخس
هب .درامش ىم بحتسم و بوخ ار ماسلا مهيلع همئا ناردام و ماسلا اهيلع ارهز ترضح ىاهمان نتسناد هك ىتروص
fle:///C|/1/1/06.html[6/20/2011 12:32:10 AM]
. ىنزب فرح ديابن هلاس شش رسپ اي و ،رگتفر درمريپ اب :ديوگ ىم شرسمه
تشز لمع نيا زا ار نانآ ترضحنآ هك دننادب دياب دنتسه ) ماسلا هيلع( بلاطيبا نب ىلع هعيش و ناملسم رگا مدرم نيا
ىواكناور ،دراد طابترا ناهج قياقح و ىنامسآ توكلم و ىحو ملاع اب هك دوخ رونم بلق و نشور ريمض زا و دنك ىم عنم
:ديامرف ىم و دنك ىم نايب هتفرگ رارق ىدرم نانچ هقيضم رد هك ىنز هب تبسن ار شيوخ
ربارب رد ناسنا حور (( درب ىم ىگدولآ ىوس هب ار نمادكاپ و دناشك ىم داسف هب ار ملاس نز اهيريگ تخس هنوگ نيا ))
نيد :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ و دنك ىم ىلاخ هناش و دهد ىم ناشن لمعلا سكع ،راشف
هضرع مدرم رب دنسپان و تشز تروص هب ار ىهلا نيتم تاروتسد ،دينك دروخرب نآ اب تميام و قفر اب ، تسا نيتم ماسا
هدامآ اي بيجنان ىنز رگا ىتح .دراذگ ىم ىقاب ىبكرم هن و دسر ىم دصقم هب هن ،دزاتب هبسا راهچ هك ىراوس هك دينكن
. تفرگ شيپ ىرگيد هناقاع هار اي و داد قاط دياب اي ار ىنز نآ . تسين اجيب ىزرو تريغ وا بيدات هار ،دشاب شزغل
ليلد
. بيرلا ىلا هئيربلا و مقسلا ىلا هحيحصلا وعدي كلذ ناف هريغ عضوم ريغ ىف رياغتلا و كايا -79
.درب ىم ديدرت و كش ىوس هب ار نمادكاپ و دناشك ىم ىتسردان هب ار ملاس نز ىراك نينچ هك ،زيهرپب اجبان ىزرو تريغ زا
(84)
. ىقبءا ارهظ ا و عطق ارفس ا ىذلا تبنملا بكارلاك اونوكتف هدابع ىلا ه هدابع اوهركت ا و قفرب هيف اولغوءاف نيتم نيدلا اذه نا -80
دننام ات دينكن هضرع ادخ ناگدنب هب دنسپان ىتروص هب ار ادخ تدابع ،ديوش دراو نآ رد تميام اب ، تسا نيتم نيد نيا
(85)
. تسا هدراذگ ىقاب ىبكرم هن و هديسر دصقم هب هن ىوردنت رثا رد هك ديشاب ىراوس
باجح : مكي و تسيب سرد
نشور دياب نونكا ، (( دشاب هتشاد اجيب ىزرو تريغ و بصعت شنز هب تبسن ديابن رهوش )) : ميتفگ هتشذگ سرد رد نوچ
. ميرامشب اجيب ار نآ رب هفاضا ات ، تسا دح هچ رد و اجك ، ماسا رظن زا ىزرو تريغ دراوم هك دوش
نز باجح هب تبسن ماسا روتسد هرابرد سرد نيا رد .دشاب ىم وا فافع و باجح هب تبسن ، نز هرابرد رهوش ىزرو تريغ
: مينك ىم ثحب
هدش حرطم فلتخم هنوگ ود هب نز باجح تفگ ميهاوخ (( ليلد )) نمض رد هكنانچ ىماسا تاياور و ثيداحا و نآرق تايآ رد
: هك اجنآ ات دوش ىم لئاق نز ىارب ىدايز تيدودحم و ىريگ تخس ذخآم زا ىخرب رد . تسا
. تسا رتهب ،دسانشن ار شنز ىدرم چيه هك دنك ىراك دناوتب رگا رهوش -1
.دسرب مرحمان شوگ هب ديابن و تسا تروع نز ىادص -2
.دسرب ىدرم شوگ هب شياپ لاخلخ ىادص هك دنزب نيمز هب ىروط ار شياهاپ ديابن نز -3
:دننام ، تساهنيا اب فلاخم ىئادتبا رظن رد هك دراد دوجو ىرگيد ىلدا ،ذخآم زا هتسد نيا لباقم رد
هتبلا ،دنراشفن ار رگيدكي تسد و دشاب شكتسد اب هكنآ طرش هب دنهدب تسد رگيدكي اب دنناوت ىم ىمرحمان نز و درم ره -1
.دراد تهارك لمع نيا
و كرحم شيادص هك ىناوج نز رگم دنك توعد ،دروخ ىم هك ىئاذغ هب ار وا و ،دنك ماس ىنز ره هب دناوت ىم ىدرم ره -2
.دراد تهارك ىنز نينچ هب تبسن هك .دشاب زيگنا هسوسو
دحا گنج رد و درب ىم دوخ هارمه ار شنارسمه زا ىكي اهترفاسم و اهگنج رد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ -3
. تشاد روضح ، ماسلا اهيلع همطاف ترضح شرتخد
.دنا هديد دوب هدش درز ىگنسرگ زا هك ار ماسلا اهيلع همطاف هرهچ ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ باحصا -4
مه ىرگيد رايسب ىاه هنومن . تسا هدش لقن نز فافع و باجح هرابرد هك فلتخم ذخآم هتسد ود زا ،دوب ىئاه هنومن اهنيا
.دنك ىم هدهاشم ثيداحا و تايآ رد هدنيوج هك دراد دوجو
زا اما ،دنك لمع و دناوخب ار وا ىاوتف و دنك عوجر شديلقت عجرم هب دياب ىناملسم نز ره فاتخا عفر و بلطم لح ماقم رد
:اريز ،درادن دوجو ذخام زا هتسد ود نيا نيب ىضقانت و داضت ، هدنسيون هديقع هب ، ىملع هلاسم كي حرط رظن
و ىعامتجا عضو رگا ىنعي (( دناوتب درم رگا )) هكنيا هب تسا هدش طورشم ، نز نتشادهگن هناخ رد و تيدودحم :اوا
مامت هك ىروط هب ،دورب نوريب هناخ زا هك دشاب هتشادن ىموزل چيه نز ىارب هك دشاب نينچ ىياتسور اي رهش رد ، ىگداوناخ
هدهع هب شنادنزرف و رهوش ار هناگيب نادرم اب هطبار و ،دوش نيمات هناخ رد وا ندوب اب شنادنزرف و رهوش و دوخ تاجايتحا
زا ،ام نامز رد :ديوگب مرتحم هدنناوخ رگا .دشاب هتشادن ىيانشآ و دمآ و تفر هناگيب نادرم اب ىنز نينچ تسا رتهب ،دنريگ
رداص نز كي نامه هب تبسن مه روتسد نيا :دهد ىم خساپ ماسا ،دنك ىگدنز هنوگنيا دناوت ىم نز كي نز اهدص نايم
. تسا هدش
fle:///C|/1/1/06.html[6/20/2011 12:32:10 AM]
تيصخش و فافع ظفح و نز دوخ هب تبسن ىزوسلد و ىهاوخ ريخ رطاخ هب ، باجح رما رد ماسا ديكات كش نودب :ايناث
دهد ىم تيدودحم ،دنراد ىزيگنا هسوسو ىادص و هفايق هك ىنانز هب ماسا ،دنفلتخم ىئابرلد و تيباذج رد نانز و ، تسوا
نايئاتسور و لاسنهك و ىداع نانز هب تبسن ىلو ،دننكن كيرحت ار نانآ و دنوشن راكشآ ناناوج اصوصخم ، نادرم ربارب رد هك
.دراد ىمرب ار تيدودحم نآ ىدح ات شوپ هداس
ناهانگ زا نآ كرت و تسا بجاو وا رب مه محر هلص ، تسا بجاو نز رب تفع تياعر هكنانچ ، ماسا تاررقم ظاحل زا :اثلاث
هك ىروط هب تسا بجاو ىناملسم نز ره رب مه اهنآ قوقح ءاداو ناملسم نانز جئاوح ءاضق هكنانچ ،دور ىم رامشب هريبك
.دنك ظفح ار دوخ تفع مه و دورب شناشيوخ نديد هب مه دياب نز نياربانب .دش هتفگ مهدراهچ سرد رد
اي رسپ هك تسا نآ زا رتشيب ىليخ ىناطيش هسوسو و ىراكبيرف و ىسنج هزيرغ تردق هك تسا هداد ناشن خيرات :اعبار
ار دوخ باجح :دييوگب ىناوج رتخد ره هب امش .دنك ظفح ار دوخ و دورب شتآ نايم رد دناوت ىم وا هك دنك ركف ىناوج رتخد
ىمن تيدودحم و باجح نم ، متفا ناگزره ماد رد هك منآ زا رتيوق نم :ديوگ ىم دنهد تبيرف هزره نارسپ ادابم ، نك ظفح
.دنك تياعر ار دوخ باجح ، تسا رتهب نز ىارب :ديوگ ىم وا هاوخريخ ربمغيپ و نابرهم دنوادخ ىلو ، مهاوخ
نارتخد همه هب هاوخريخ و زوسلد ماسا ،دروخب بيرف رتخد كي رتخد هد نايم زا اثم هك دشاب ىروط ىعامتجا عضو رگا
تسين مولعم ،دروخ ىم بيرف هك ىرتخد نآ اريز ،دنشاب رود هب ناناوج رظنم و آرم زا و دننك تياعر ار باجح دهد ىم روتسد
زيزع نارتخد امش ،دينك ضرف طايتحا تياعر و ىريگشيپ ناونع هب امش ار رتخد 9 باجح موزل نياربانب ، تساهنآ زا كي مادك
و هداد بيرف ار رادرهوش نانز ىتح اهنآ هك دهد ىم ناشن خيرات .ديرادن عاطا هزره ناناوج ىاهيزاب لغد و اهيرگ هليح عاونا زا
.دنا هتخادنا ماد هب
دنشابن ىتخس و راشف رد مدرم هكنانچ ىعامتجا ىاهراك جاور و تلوهس ، تسا مزا نانز رب تفع تاعارم هكنانچ :اسماخ
ناوج دنچ ره ، نانز رب اهتسد تشپ و فك و تروص نديشوپ بوجو مدع ىنعي نيفك و هجو ءانثتسا دياش تسا بجاو مه
رد دنچ ره ،دنراذگ زاب ار دوخ تروص هك تسبجاو نانز رب هرمع و جح مارحا نامز رد هكنانچ ، تسا تهج نيمه هب ،دنشاب
ىعنام ،دنيبب ار شمناخ ىاپ قاس و رس ىوم رگا ،دنك ىم تمدخ ىنز هناخ رد هك ىئ هدنب زين و .دنشاب نادرم هوبنا نايم
.درادن
و هديدنسپ ىنامز نز هب تبسن رهوش ىزرو تريغ :دوش ىم صخشم اماك اجيب و اجاب ىزرو تريغ دودح ميتفگ هچنآ ربانب
كيرحت ار ناوج رسپ هك دشاب ىروط نز عضو رگا ىتح اي دشاب هناقاع وا نداتفا مادب و ندروخ بيرف لامتحا هك تسا بولطم
رهاظ عضو نآ اب و دروم نآ رد هك دراد هفيظو نز دوخ ،دنك هاگن وا هب ) تذل دصق و تين ءوس اب( هبير رظن هب حاطصا هب و دنك
راك رد ىئ هبير و داسف لامتحا هنوگ چيه و تسا ىداع ىنز عضو رگا ىلو ،دنك عنم راك نآبق زا ار وا دياب مه رهوش و دوشن
رد ىنعي ، تسا رظان تهج نيمه هب مه ىماسا فلتخم تاياور و تايآ و دنك ىريگولج و ىريگ تخس ديابن رهوش ، تسين
روتسد ، بذاج ريغ عضو ىاراد و ىداع نانز ىارب و تسا تيدودحم و ىريگ تخس بلاج عضو بحاص و بذاج نانز دروم
و ىريگشيپ ناونع هب ،دنك ىم مكح لقع ،دشاب كوكشم هبير و داسف هك مه ىدروم رد و تسا ىداع و هداس مه ماسا
.دشابن بلاج و بذاج وا هاگن و تاكرح و نز سابل ، لسن تماس و نز تفع تيمها رطاخ هب زين و طايتحا تياعر
ليلد
. لعفاف كريغ نفرعي ا نءا تعطتسا نا و -81
(86)
.دنسانشن وت ريغ تنانز هك ، نك ىراك ىناوتب رگا
. ضرم هبلق ىف ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت اف -82
(87)
.دتفا عمط هب لد راميب درم ات دينك كزان راتفگ رد ار دوخ ىادص ديابن نانز امش
نز هك تسا ىتروص رد تمرح و درادن ىعنام دشاب ىداع و هداس نز نتفگ نخس رگا هك دوش ىم هدافتسا هفيرش هيآ زا
ادص نآ هك تسا ىتروص رد تمرح هك تسنيا دوش ىم هدافتسا هيآ زا هك ىرگيد طرش و ،دنك كرحم و كزان ار شيادص ادمع
هكنيا لثم ،دشاب هتشادن غارس ناگدنونش رد ار ىعضو نينچ نز رگا سپ ،دنك عمط نز رد و دونشب ىياوقت ىب درم ار
ىرگيد هدافتسا زين و درادن ىعنام مه ادص ندرك كزان ىتح و نتفگ نخس ،دنشاب ناگدروخلاس و ناكدوك و نانز ، ناگدنونش
ىدسافم رطاخ هب ، تسا لئاق نز ىارب ماسا هك ىتيدودحم و باجح و رتسب : هك تسا نيا ،دوش ىم هفيرش هيآ زا هك
لوق زا مهدراهچ سرد رد هكنانچ - ،دوش ىم لصاح ىوقت ىب نادرم ربارب رد وا ندش راكشآ و ندوب هدرپ ىب زا هك تسا
هك ىتروص رد رگم ، تسين مزا نز رب رتست و باجح هك تسين انعم نآ هب نخس نيا ىلو - ميدرك لقن ىلماع رح خيش
و رصنع تسس رتخد و تسين راكشآ داسف عوقو نوچ ، ميتفگ سرد نيمه رد هكنانچ اريز ،دشاب راك رد ىئ هبير و داسف
همه رب باجح و رتست لقع مكح هب ، ىلامتحا هدسفم عوقو زا ىريگشيپ و طايتحا ناونع هب ،دوش ىمن هتخانش هزره رسپ
.دنوشن هدناشك داسف و ىهابت هب مه اهنآ دصرد كي ىتح و ليلق هدع ات دوش ىم مزا نانز
نارسمه هب ربمغيپ ىا . نيذ ؤي اف نفرعي نا ىندءا كلذ ، نهبيباج نم نهيلع نيندي نينموملا ءاسن و كتانب و كجاوزا لق ىبنلا اهيءا اي -83
ناشرازآ و دنسانشب ار نانآ هك تسا رتبسانم نيا دنچيپب ناشدوخ هب ار ناشياهشوپور ،وگب نينموم نانز هب زين و تنارتخد و
(88)
.دننكن
نانز اهنآ هك دنمهف ىم ،دنا هداتسيا هار رس رد هك ىا هزره ناناوج ،دنديچيپ دوخ هب ار ىشوپور ىابع اي رداچ نانز ىتقو
.دنهد ىمن رازآ نتفگ كلتم و ندرك ىخوش اب ار ناشيا اذل ،دنشاب ىم نمادكاپ و فيفع
. نهل ريخ نففعتسي نءا و هنيزب تاجربتم ريغ نهباثي نعضي نءا حانج نهيلع سيلف احاكن نوجري ا ىتالا ءاسنلا نم دعاوقلاو -84
شوپور ، تنيز شيامن نودب هك تسين اهنآ رب ىهانگ ،دنرادن ندرك رهوش ديما و دنا هدناماو نديئاز و تداع زا هك ىنانز و
fle:///C|/1/1/06.html[6/20/2011 12:32:10 AM]
(89)
. تسا رتهب ناشيارب ،دننك ىراددوخ رگا ىلو ،دنريگرب نت زا ، نامرحمان دزن شيوخ
نينچ نديشوپ .دشوپ ىم دوخ ىرسور و نهاريپ ىور نز هك تسا ىرگيد هماج ره اي رداچ اي ابع ، شوپور زا دوصقم
شيامن دصق هب هكنيا طرش هب تسين مزا ،دنرادن ندرك رهوش ديما هك ىريپ نانز ىارب و تسا مزا ناوج نانز ىارب ىشوپور
. تسا رتهب دنراذگن رانك ار شوپور نآ و دننك تفع تياعر رگا مه اهنآ ىلو دشابن تنيز
هنا :اتلاقف ، تيبلا اخداف اموق :امهل لاقف ، هصفح و هشياع هدنع و ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا ىلع موتكم ما نبا نذءاتسا -85
. هنايرت امكناف امكري مل نا لاقف ، ىمعءا
هجوز ود هك ىلاح رد ،ديسر ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ تمدخ و تفرگ هزاجا - دوب انيبان هك - موتكم ما نبا
:دومرف . تسانيبان هك وا :دنتفگ اهنآ ،ديور هناخ هب و ديزيخرب :دومرف اهنآ هب ترضح ،دندوب شدزن هصفح و هشياع : ترضحنآ
(90)
.دينيب ىم ار وا هك امش ،دنيب ىمن ار امش وا رگا
لامتحا ثيدح نيا رد ماظع ءاهقف هواعب ، نز هب درم هن تسا درم هب نز ندرك هاگن زا ىهن دروم رد ثيدح نيا هك تساديپ
ميناوت ىمن ثيدح نيا هب دانتسا هب اهنت ىنعي ،داد ميمعت ناوت ىمن ار مكح نيا دنيوگ ىم و دنهد ىم دروم تيصوصخ
دزيخرب وا دزن زا ،دشاب مزا مه زاب ،دنكن هاگن درم نآ هب هك دريگب ىدج ميمصت و دريگ رارق ىروك درم ربارب رد ىنز رگا : مييوگب
ات دورب و دزيخرب اجنآ زا اي ،دنكن هاگن درم هب و دنيشنب اجنآ اي هك دراد رايتخا نز : تفگ ناوت ىم ىدروم نينچ رد هكلب ،دورب و
.دنادب مزا ىلك روط هب ار نتساخرب هك ميشاب هتشاد ىرگيد ليلد هك نيا رگم ،دنيبن ار وا
. نهتنيز نيفخي ام ملعيل نهلجرءاب نبرضي ا و -86
(91)
.دوش هتسناد ناشيا ىناهن ىاهتنيز هك دننزن نيمز هب ىروج ار دوخ ىاهاپ نانز
. مهئاسن ىف كلذب رظني نءا ءاسنلا رابدءا ىف نورظني نيذلا نمءاي ام : لاق ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( هدبعيبءا نع -87
بقع هب نارگيد هك نيا زا دنشابن نميا ،دننك ىم هاگن نانز بقع و تشپ هب هك ىناسك :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(92)
.دننك هاگن اهنآ نانز
.دربي ىتح اهسلجم ىف دحءا سلجي اف هنع تماقف اسلجم هءارملا تسلج اذا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -88
(93)
.دوش درس هك ىنامز رگم دنيشنن اجنآ رد ىدرم ،دزيخ رب هتسشن هك ىئاج زا ىنز هاگ ره
؟ مرحم تاذب تسيل هءارملا لجرلا حفاصي له : هل تلق : لاق ، هدبعيبءا نع ،ريصب ىبا نع - 89
.اهفكزمغي ا و - ىرخا ىف و - بوتلا ءارو نم اا ،ا : لاقف
ريز زا رگم ، هن :دومرف ؟دهدب تسد مرحمان نز اب دناوت ىم درم ايآ : مديسرپ ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا :ديوگ ريصبوبا
(94)
.دهدن راشف ار نز تسد هك تسا رگيد تياور رد و . ىئ هچراپ
نينموملاريما ناك و هيلع نددري و ءاسنلا ىلع ملسي ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر ناك : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -90
... نهنم هباشلا ىلع ملسي نءا هركي ناك و ءاسنلا ىلع ملسي ) ماسلا هيلع(
هب ) ماسلا هيلع( نينموملاريما و دنداد ىم باوج اهنز و درك ىم ماس اهنز هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(95)
. تشاد تهارك ناوج نز هب ندرك ماس زا ىلو ،درك ىم ماس اهنز
...اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيءاف هئاسن نيب عرقءا ارفس دارا اذا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر ناك - 91
ديشك ىم هعرق شيوخ هارمه ىنز ندرب ىارب ،دورب رفس هب تساوخ ىم هاگ ره ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(96)
.درب ىم دوخ هارمه ار وا ،دمآ ىم نوريب هعرق رد هك نز ره مسا و
نم اههجو ريغت دق و ماسلا اهيلع همطاف تلبقءا ذا اسلاج ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا دنع تنك : لاق ، نيصحلا نب نارمع نع -92
عوجلا
زا شا هرهچ هك ىلاح رد ،دش دراو ) س( همطاف هك مدوب هتسشن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ تمدخ ديوگ نارمع
(97)
.دنيب ىم درز ىگنسرگ زا ار همطاف ترضح هرهچ ىراصنا ه دبع نب رباج رگيد تياور رد و .دوب نوگرگد ىگنسرگ
هكسملا و متاخلا لاق (( اهنم رهظ ام اا نهتنيز نيدبي ا و )) لجوزع ه لوق نع هتلءاس لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع ،ريصب ىبءا نع - 93
.
رگم دننك راكشآ ار دوخ تسد تنيز ديابن نانز )) هفيرش هيآ ىنعم زا مديسرپ ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا ديوگ ريصب وبا
تسد و رتشگنا نديد ىنعي( .دشاب ىم نجنرب تسد و رتشگنا ) تسا رهاظ هچنآ زا دوصقم( :دومرف (( تسا رهاظ دوخ هچنآ
(98)
. تسا جرح و رسع بجوم نآ نتشاد هاگن و نديشوپ اريز درادن ىعنام نز دنب
ناملس رمءا و ىبكرا : همطافل لاق و هفيطق اهيلع ىنث و ءابهشلا هتلغبب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا ىتءا فافزلا هليل ناك املف -94
.اهدوقي نءا
(99)
fle:///C|/1/1/06.html[6/20/2011 12:32:10 AM]
.درب ىم و هتفرگ ار نآ راسفا ناملس و دوب ىرتسا رب راوس شيسورع بش رد ) ماسلا هيلع( همطاف ترضح
مكتتءا لاقف هبيط احير مشف هملس ما تيب لخد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر نا : لوقي ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تعمس -95
(100)
... ىه اذوه تلاقف ءاوحلا
(101)
.دوب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ شنايرتشم زا ىكي و درك ىم ىشورف رطع هنيدم رد (( ءاوح )) مان هب ىنز
. نوهتني ا اوهناذا مهنءا جولعلاو داوسلا لهءا و بارعاا و هماهت لهءا سوءار ىلا رظنلاب سءابا : لوقي ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تعمس -96
ىاهتيلقا و تسرپ شتآ ناربگ و نايئاتسور و نيشنرداچ نانز رس ىوم هب ندرك هاگن :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(102)
.دننك ىمن شوگ ، ىنك ىهن ار نانآ رگا اريز ،درادن ىعنام ىبهذم
هكلب ، تسين مكح نيا لماش ىياتسور نز ره هك دوش ىم مولعم ،دومرف تياور رخآ رد ) ماسلا هيلع( ماما هك ىليلد زا
. تسا نينچ مه هناويد نز هكنانچ ،دشاب هتشادن ار نيد لئاسم مهف تردق هك ىا ىئاتسور
نز اب تروشم : مود و تسيب سرد
نامياز رما رد هلباق اب ، نامتخاس رما رد سدنهم اب :دنك تروشم صصختم رصنع اب دهاوخ ىم لقاع ناسنا هك تسا نشور
هبرجت رت صصختم دوخ نف رد هك ،دنك اديپ ار ىسك تسا ليام روما نيا هرابرد ناسنا هواعب ، نتخپ اذغ رما رد زپشآ اب و
و درس )) تاملك اي ،دنرب ىم راكب صاخشا نيا ىارب ار (( ديفس سيگ و ديفس شير )) هملك ور نيا زا ،دشاب رتلقاع و رت هديد
.ار نآ لاثما و (( هدرك هراپ ىرتشيب نهاريپ و هديد ىدنلب و ىتسپ ، هديشچ مرگ
ىراد هناخ روما ىارب ار نز لاعتم دنوادخ .دنك ىم نايب ار ىلقع بلطم نيمه انيع نز اب تروشم هرابرد ، ماسا سدقم نيد
نامز غباون و ناروشحلس و نادهتجم و نافراع و نارعاش و ناملاع ، نامه هك ىنادنزرف تيبرت ، تسا هديرفآ دنزرف تيبرت و
ناردام نماد رد ،دنوش ىم ىدعب ىاهصصخت ىارب ىريگ لكش هدامآ هك ار دوخ رمع زاغآ زا ىتمسق اهنيا همه و دنوش ىم
تمسق دنزرف .دزومايب دوخ دنزرف هب ات دشاب هتشاد ار اهصصخت همه هك تشاد راظتنا ديابن وناب دوخ زا ىلو ،دننارذگ ىم
.دزومآ ىم دنمرنه و روشحلس و فراع و ملاع نادرم زا و غولب زا دعب ار اهصصخت هدمع
، ىيامزآروز و ىتشك ، حلص و گنج ، تعنص و هفرح دننام ،اسرف تقاط و تخس روما ، هناخ جراخ روما ىارب ار درم دنوادخ
مدق ىكاخ هرك ىور ، ناسنا هك ىنامز زا و تسا هديرفآ ىگدنز تاكشم ربارب رد هزرابم ىارب هصاخ و ، هشيپ و بسك
دراوم ىتح نيب نشور ماسا هك هتشاد دوجو مه ىئانثتسا دراوم هتبلا ، تسا هدوب هنوگ نيا وا ىگدنز شور ، تسا هداهن
. تسا هتفرگ رظن رد مه ار انثتسا
ناشيا اب ، تساهنآ هب صتخم هك ىروما رد و ،دينكن تروشم اهنآ اب ، تسين نانز هب طوبرم هك ىروما رد :ديوگ ىم ماسا
رما رد هك ىنز اب رگم ،دينكن تروشم نانز اب مه نادرم هب طوبرم روما رد زين و ، ناشنارتخد هب طوبرم روما دننام ،دينك تروشم
.دشاب هتشاد ىفاك هبرجت و لقع رظن دروم
عقاو ،رت هنافصنم ،رت هنادنمشيدنا ، ىنيئآ و ىبتكم ناهج نيا رد ايآ ناهج نادنمدرخ و نافراع ىاو نادنمشيدنا و ناقاع ىا
؟ديا هتفاي ماسا زا رت هنانيب
ليلد
. نهتانب ىف ءاسنلا اورمتئا -97
(103)
.دينك تروشم ناشنارتخد هب طوبرم روما رد ناتنانز اب
. نهو ىلا نهمزع و نفءا ىلا نهيءار ناف ،ءاسنلا هرواشم و كايا -98
(104)
.ديارگ ىم ىتسسب ناشميمصت و تسا صقان اهنآ هيرظن هك زيهرپب نانز اب تروشم زا
نآرق هيآ هب داهشتسا اب و هدومن نيعم درم هب تبسن ار نز لقع صقن رادقم هغابلا جهن 78 هبطخ رد ) ماسلا هيلع( ىلع(
هب طوبرم روما رد مه نآ ،دناد ىم درم كي لقع فصن ار نز كي لقع ، تسا هدرك نايب درم كي قباطم ار نز ود تداهش هك
). مينك ىم نايب مشش و لهچ سرد رد هكنانچ .دنراد ىرتشيب هبرجت روما نآ رد نادرم هك نآ دننام و تداهش
. لقع لامكب تبرج نم اا ءاسنلا هرواشم و كايا -99
(105)
.دشاب هدش شيامزآ وا لقع لامك هك ىنز اب رگم زيهرپب نانز اب تروشم زا


fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
- ۷ -
- ۷ -
ترفاسم : موس و تسيب سرد
بياغ زور هس زا شيب ،درادن قح مه درم ،دور نوريب هناخ زا رهوش هزاجا نودب ،درادن قح نز هكنانچ ، ماسا تاررقم رظن زا
رگا سپ ،دشاب شرسمه دزن و هناخ رد امتح ار بش كي ،زور هنابش راهچ ره رد ،دياب هراومه هكلب ،دنك ترفاسم اي و دوش
ربمغيپ هكنانچ .دنك ىضار ار وا ىوحن هب اي ،دربب دوخ هارمه ار شرسمه دياب اي ،دورب زور هس زا شيب ىترفاسم هب دهاوخب
.درب ىم دوخ هارمه ار شنارسمه زا ىكي ،اهگنج رد ىتح و اهترفاسم مامت اي اهترفاسم زا ىضعب رد ) ص( مركا
ىگنركي و افص رهوش و نز نايم هك تسا ىدروم رد و تسا ماسا هيوناث ماكحا زا هفيظو و قح نيا ، ميتفگ هكنانچ هتبلا
ماسا هك تسا ىگنركي و صولخ و ىراكمه و تقافر ،دنك ىم شرافس رهوش و نز هب لوا هلحرم رد ماسا هچنآ .دشابن
هب تسا هدش رارقرب اهنآ نايم هك ار ىئادخ تدوم و تمحر ،دنك ىم ىفرعم رگيدكي سابل ار نانآ ،دراد رايسب ديكات نآ هرابرد
هب ار ود نآ زا كي ره و دنك ىم دزشوگ اهنآ هب ار ىراتفر كين و دروخرب نسح ىنعي فورعم هب ترشاعم ،دروآ ىم ناشداي
اريز ،دنيامنب ار نانز لاح تاعارم هك دنك ىم شرافس رتشيب نارهوش هب هژيو هب ؛ديامن ىم هيصوت ىرگيد ىقلخ جك لمحت
ىم باتك نيا رد هك ىرگيد ىقاخا شرافس اههد و ار ندومن ىظفاحادخ و ندرك ماس هواعب .دننادرم زا رتفيعض ناشيا
.دهد ىم ركذت نانآ هب ،دوش ىم افص و تفلا بجوم ىگمه هك ديناوخ
و دندركن لمع و دندينش اي دندينشن ار ماسا روآ تبحم و زيگنا هافر و شخب تاعس تاروتسد نينچ ىرهوش و نز رگا لاح
،دننك ىزابجل و تفلاخم دوخ تشونرس و تداعس اب هكلب ،دوخ زوسلد ربمغيپ اب ،دوخ نابرهم ىادخ اب ،دوخ نيد اب دنتساوخ
مه تردپ ىازع سلجم هب متسين ىضار :ديوگب شرسمه هب ىدرم رگا اثم .دشك ىم شيپ ار هفيظو و قح عوضوم ماسا
كي ورب . منكب ىراكچيه هناخ رد مرادن هفيظو نم :ديوگب شرهوش هب دناوت ىم وا دنك لمحت ار عوضوم نيا دناوتن نز و ىورب
ىزوسلد مه نم فصن هزادنا هب اهنآ رفن راهچ هك ىمهفب تقو نآ ات رادهگن هچب كي و ىوش سابل كي ،رگتفاظن كي .روايب زپشآ
ىم درم ، ميآ ىمن مه وت اب و ىورب تسه وت لغش هك ىترفاسم هب مهاوخ ىمن ديوگب و دريگب هناهب ىنز رگا اي ،دنرادن
لمع نيا اب و دهدب وا هب ىرتمك سابل و هقفن اثم دنك هدافتسا ،دراد هك ىقوقح زا و دهد ناشن ىعرش لمعلا سكع دناوت
،دناشك ىم هزيتس هب ار راك ىزابجل اريز .دشاب ىزابجل و دانع ديابن رهوش و نز نيب هك دنامهفب وا هب و دنك راديب ار نز
:ديوگ ىسودرف هكنانچ
نخس دناسر ىياجب هزيتس نهك ىاهخاك دنك ناريو هك
ليلد
. نوركفتي موقل تايا كلذ ىف نا همحر و هدوم مكنيب لعج و اهيلا اونكستل اجاوزءا مكسفنءا نم مكل قلخ نءا هتايآ نم و -100
امش نايم و ديريگ مارآ اهنآ دوجو هب ات ،ديرفآ نارسمه ناتدوخ سنج زا امش ىارب هك تسا نيا ادخ ىاهتيآ هلمج زا
(106)
. تساهتربع دننك ىم هشيدنا هك ىناسك ىارب رما نيا رد ، تخاس رارقرب ىنابرهم و ىتسود
ندرب ىارب ،دورب ىرفس هب تساوخ ىم هاگ ره ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىمارگ ربمغيپ هك ميتفگ باجح سرد رد زين و
.درب ىم دوخ هارمه ار وا ،دمآ ىم نوريب هعرق زا كي ره مسا ،دز ىم هعرق شيوخ نارسمه زا ىكي
.ءاسنلا و ميتيلا كلذب ىنعي نيفيعضلا ىف ه اوقتا : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 101
(107)
. ميتي و نز ىنعي فيعض ود هرابرد دينك اورپ ادخ زا :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
ار شيوخ قح دناوت ىم دوخ ،دنمورين و ىوق صخش ، تسا نافعضتسم ىماح هراومه هك تسا نيا ماسا ىايازم زا
ره ار شترورض هك نوناق دوجو اوصا . تسا نافعضتسم رب ندرك متس ،وا زا تيامح هكلب ، تسين مزا وا زا تيامح ،دناتسب
ىم شيوخ قح هب ار فعضتسم ندناسر ىنعم هب تيامح نيا و ، تسا نافعضتسم تيامح ىارب ،دنك ىم كرد ىلقاع
.دوش ربكتسم و دنمورين مه وا ات فعضتسم هب نداد تردق و دنمورين رب ندرك متس ىنعم هب هن دشاب
... نوماوق لاجرلا : مراهچ و تسيب سرد
ميمصت و سيئر كي ،دننك ىگدنز رگيدكي اب ىتدم دنهاوخ ىم و دوش ىم ليكشت ناسنا دنچ اي ود زا هك ىعامتجا ره رد
و لتخم ار ىگدنز روما ، عازن و ىريگرد و هقيلس فاتخا و دياين شيپ هنارسدوخ و ىناخ ناخ تموكح ات تسا مزا هدنريگ
.دزاسن قوعم
fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
،دشاب ىم هناخ جراخم مامت لوئسم و تسا رتشيب شناوزاب تردق اريز . تسا سيئر درم ، ماسا رظن زا ىگداوناخ ماظن رد
هتشاد رظن فاتخا رهش نيئاپ اي رهش ىااب ،رتگرزب اي رتكچوك لزنم ، لزنم هراجا اي ديرخ دروم رد ىرهوش و نز رگا سپ
لمحت ار جراخم ،دزادرپ ىم ار هنيزه هك تسوا اريز ،دوش ىلمع دياب و تسا مدقم درم رظن و ىار ، ماسا رظن زا ،دنشاب
اي ىلاق ديرخ رد رهوش و نز رگا نينچمه .دهد ىم روتسد نينچ نوناق و قوقح ،دنك ىم تواضق نينچ ملاس لقع .دنك ىم
،روما نيا دننام رگيد رما اهدص و اه هد و ناجنف اي ناكتسا ديرخ ،اميپاوه اي راطق اب ترفاسم ، ىسم اي نيمام فرظ ، ميلگ
.دناد ىم وا ار ىگدنز جرخ و لخد و باسح و تسوا تسدب قودنص اريز ، تسا مدقم درم رظن ،دندرك اديپ فاتخا
رت نيئاپ سابرك سابل ام نامز رد اثم ،ديآ رت نيئاپ لومعم و فراعتم دح زا ديابن زا درم نز شفك و سابل ديرخ هب تبسن هتبلا
ىرظن و تلع رطاخ هب ىرهوش و نز هكنآ رگم ، نز سابل ىارب هب دنرب ىم راك هب تيم نفك ىارب ار نآ و تسا لومعم دح زا
.دننك قفاوت مه سابرك سابل اب ، صاخ
دوخ لاوما زا و دنز هرعن هك تسا درم تسد هب تموميق و ىريگ ميمصت ،دنك هلمح هداوناخ هب ىنمشد اي ىدزد رگا زين و
. تسا درم نآ زا رتشيب مه لاوما و هناخ و عفاد هن تسا بذاج وا هرجنح هك اريز ؛دنك تلاخد ديابن نز اجنيا رد .دنك عافد
: هفيرش هيآ ىنعم تسا نيا . تسا درم تسدب رايتخا رتشيب دنزرف ديلوت رد نينچمه
.ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا
، تسا هداد درم هب ار مدقت قح ماسا هكنآ دوجو اب : تفگ ميهاوخ ) هقيلس فاتخا( متشه و لهچ سرد رد هكنانچ هتبلا
رد ار ادخ وا اب هطبار رد و ،دنك بلج ار دوخ رسمه تياضر هك درم ىارب تسا بحتسم ناكماا ىتح ،دنك ىم هيصوت ىلو
.دروايب رظن
و مكحت دوخ نانز رب ، هدرك هدافتسا ءوس . (( ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا )) هفيرش هيآ زا ،رورغم و لهاج نادرم زا ىضعب
ار نانز ندز كتك ىرگيد ربخ ىب و رورغم نارهوش هچنانچ .دنيامن ىم دنتسم ديجم نآرق هب ار دوخ مكحت و دننك ىم ىيوگروز
دوخ ىاج رد اهنيا زا كي ره حيضوت .دنهد ىم تبسن ماسا هب هناخ رد ار نز ندرك سوبحم و دننك ىم دنتسم ميرك نآرق هب
).دوش هعجارم مهدجيه و متشه سرد هب( دش هتفگ
ليلد
. ه ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف ؛ مهلاومءا نم اوقفنءا امب و ضعب ىلع مهضعب ه لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا -120
رطاخ هب زين و دهد ىم رگيد مدرم رب ار مدرم زا ىضعب ادخ هك ىتليضف و ىرترب رطاخ هب ،دنراد ىتسرپ رس نانز رب نادرم
ناشيا زا ادخ ىرادهگن رطاخ هب رادهگن و دنا عيطم ،رهوش تبيغ نامز رد هتسياش نانز سپ دننك ىم دوخ لام زا هك ىقافنا
(108)
.
ىگمه هك دنا هتفگ ىرايسب ىناعم هملك نيا ىارب ، نآرق نيرسفم . تسا هديمان نانز ماوق ار نادرم ، لاعتم دنوادخ
هتفگ طلسم ىنعم هب ار (( ميق و ماوق )) هك ىناسك ىتح ،دش هتفگ سرد نايب رد هك تسا ىحيضوت نامه هب شتشگزاب
. تسين ىيوگروز و ىياورنامرف ناشدوصقم ،دنا
.دنك ىم ىتسرپرس وا زا و هداتسيا ىرگيد رس ىااب هك ىسك ىنعم هب ، تسا (( ميق و مئاق )) هداوناخ زا ماوق هملك
نز زا وا ىبرجت و ىركف و ىندب ىورين هك درم ىتاذ تليضف ىكي :ديامرف ىم نايب ليلد ود ،درم تموميق ىارب دنوادخ سپس
هناخ روما ىتسرپرس هك دوش ىم ببس رما ود نيمه و تسا شيوخ هناخ و نز جراخم لفكتم هكنآ رگيد و تسا رتشيب
.دشاب وا تسدب
ديامرف ىم هفاضا دنوادخ ، تسا لكشم دننادب نادرم ىواسم ار دوخ دنهاوخ ىم هك ىنانز ىارب مكح نيا شريذپ نوچ ىلو
ىچيپرس و تفلاخم هك دنحلاصان نانز ىنعي ،دنريذپ ىم ار رهوش ىتسرپرس و دنتسه ادخ نامرف عيطم هحلاص نانز : هك
.دننك ىم
و تسا نز رايتخا رد هناخ ىرادهگن و ىتسرپرس نامز نآ رد ،ديامرف ىم و دنك ىم نايب ار رهوش تبيغ نامز مكح سپس
ار رهوش و هدرك تيافك ار نز ىرادهگن لاعتم دنوادخ هكنيا هناركش هب ،دريگ ىم دهع هب ار هفيظو نيا ،دشاب حلاص هك ىنز
و حيجرت هن تسا تيلوئسم و فيلكت ، هناخ ىتسرپرس تقيقح رد سپ ، تسا هداد رارق وا جراخم لفكتم و وا تسرپرس
. تيزم
رادنيد رهوگ كاپ نز ىا راديب ىوناب جرا نارگ ىا
رواب تدش اب ماسا هك وت ربهر ىنك ار ماسا هك هب
نشور نز ىا وت زا دزسن نماد رت نانز زا ىوريپ
داسف دنمك رد تسه دوخ هكنآ ؟دازآ دنك ار وت دناوت ىك
تسارهز نيد ىاوشيپ ار هكنآ تساطخ برغ نانز زا ىوريپ
) قفش - ىتجهب(
fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
. هجرد نهيلع لاجرلل و فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نهل و -103
(109)
. تسا نوزفا ىا هجرد اهنآ رب ار نادرم ىلو تسا هتسياش ىقوقح ناشفئاظو دننام زين ار نانز
.دنراد نانز رب نارهوش هك تسا ىتموميق نامه ، نوزفا هجرد زا دوصقم
ىرگيد تسرپرس رتخد ىارب ،ردام و ردپ ىتسرپرس زا دعب نابرهم دنوادخ : هك تسا نيا هفيرش هيآ زا ناملسم نز تفايرد
ىلو تسا ميق شمسا هچ رگا رهوش .دشابن رواي و سينا ىب ،روانهپ ناهج نيا رد رتخد كي ات دنك ىم نييعت رهوش مان هب
و باجح ،دسانش ىم ىهلا تمعن نيا ردق ناملسم نز .دشاب ىم دوخ نز جراخم لفكتم و تنايص لو ؤسم تقيقح رد
ىم ىلاعت و ىقرت و افص و رهم نوناك ار هناخ و دوش ىم دوخ رهوش ىمرگلد و ىداش هيام و دنك ىم ظفح ار دوخ تمصع
.دزاس
رارق ميق و تسرپرس ار وا و هداهن تنم وا رب نابرهم دنوادخ هك لاح : هك تسا نيا هفيرش هيآ زا ناملسم درم تشادرب و
هب و دنك ىرادهگن (( ادخ تناما )) كي دننام دوخ تسد ريز زا ،دنكن هدافتسا ءوس ىهلا بصنم نيا زا دياب مه وا ، تسا هداد
.دشاب رادافو و دهعتم دوخ نيگنس تيلوئسم
تردق نآ زا تسرد هدافتسا هار و دهد ىم اهنآ هب ىرايتخا و تردق هك تسا دراوم نيمه رد ابلاغ شناگدنب زا دنوادخ ناحتما
سفن فعض ىناسك هچ و دننك ىم لرتنك ار سفن ىناسك هچ دنيبب ات دراذگ ىم دازآ ار نانآ سپس ،دهد ىم ناشن ار
.دننك ىم هدافتسا ءوس تردق نآ زا و دنهد ىم ناشن
شوگ رد ار ىبرغ ناراكاير ىشودمه و ىواست هنايذوم تاغيلبت و دننك رواب ار ناشندوب رتفيعض دنهاوخ ىمن هك ىنانز اما
هب ار درم ،دنريگب ىتشك ىواسم طيارش اب ىدرم اب رگا :دنيوگب دنهاوخ ىم ؟دنيوگب هچ دنهاوخ ىم مناد ىمن ،دنا هتفرگ
ندرب راكب و ، ىدرونايرد ، ىنابلخ ،دننام ىگدنز تخس ىاهراك رد دنيوگب دنهاوخ ىم ؟دننك ىم ىواسم اي دننز ىم نيمز
هب ماسا هك دنوش ىم تحاران ارچ سپ ،دنرتناوتان نادرم زا روما نيا رد هك دنراد لوبق رگا ؟دننادرم دننام ىگنج هحلسا
ىم امش هب و ميداد رارق هدنريگ ميمصت و سيئر و تسرپرس و ميق ار امش ام ، ىوق امش و دنفيعض نانز نوچ :ديوگب نادرم
.دينك تياعر ار اهنآ بناج و دينادب (( ادخ تناما )) ار اهنآ ،دنتسه امش تسد ريز نانز نوچ مييوگ
نز سرت و لخب و ربكت : مجنپ و تسيب سرد
و فطاوع و زئارغ ىلو ، تسا هديرفآ لاسكي ، ناويح و تابن و دامج زا ىيادج و تيناسنا رد اهنت ار درم و نز ، لاعتم دنوادخ
هداد رارق اهنآ زا كي ره ىگدنز صاخ ريسم و ىعيبط ىشم طخ و تيلاعف ناديم قباطم و هدومن فلتخم ار ناشيا تاساسحا
. تسا هتساوخ اهنآ زا ىنيعم فيلكت و هدومن نيعم ىصاخ هفيظو ،ود نآ زا كي ره ىارب ، تهج نيمه هب . تسا
و نومذم ، نادرم ىارب هك ىتافص زا ىخرب هك تسا ىدح هب رادقم و شزرا ظاحل زا درم و نز تايونعم و تايحور فاتخا
. تسا هديدنسپ و دومحم ، نانز ىارب صخشم روط هب تفص نامه ، تسا دنسپان
. تسا هديدنسپ نانز ىارب و هديهوكن نادرم ىارب هك تسا نارگيد ربارب رد ىنيب گرزب دوخ و رورغ و ربكت ، تافص نيا زا ىكي
تلاح .دننكن عمط وا رد هزره ناناوج ات ،داقنم و مار هن ،دوش هدهاشم ىنيب گرزب دوخ و رورغ اب شرهوش ريغ ربارب رد دياب نز
عانتما و ىچيپرس تلاح نز زا ،ربكت رب هواع دياب اجنآ رد هكلب ،دش هتفگ مهن سرد رد هك تسوا ىشوپ هرز نامه ، نز ربك
.دوش هدهاشم ىشكرس و
ىمن ىسك هك تسا )ديفس اپ كي غاك مصعا بارغ دننام هتسياش نز )) :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(( .دباي تسد وا رب دناوت
ىنتورف و عضاوت هك ميراد ىرايسب تاياور و ثيداحا اريز ،دشاب شرهوش ريغ ربارب رد دياب امتح نز ىنيب گرزب دوخ و ربكت اما
.ديامن ىم ىفرعم نز تافص نيرتهب زا ار تفص نيا و دنك ىم تيبثت ار شرهوش ربارب رد نز
، سرت لوا : تسا هدمآ ربكت فيدر رد مه رگيد تفص ود ،دومن ميهاوخ لقن ) ماسلا هيلع( نينموملاريما زا هك ىتياور رد
. لخب مود
لام هكنيا ىارب تسبوخ نز لخب . نانز كين تافص ءزج ىنيعم دراوم رد و تسا نادرم تشز تافص زا مه تفص ود نيا
.دشاب هتشادن ىگدامآ هزره نادايش ماد رد نداتفا ىارب ات تسبوخ وا سرت و دنك ظفح ار رهوش
هب ) ماسلا هيلع( نينموملاريما ركذت . تسا هداهن نز تشرس رد شيوخ تمكح ىاضتقم هب لاعتم دنوادخ ار تفص 3 نيا
ربارب رد ىنتورف ناشيا زا و دننك تيبرت تافص نيمه ديكات و همادا رب ار نانز مه نانآ هك تسنيا ىارب ، تداعس هار ناگدنيوج
ليخب رگا نز . ناشتشونرس هدننك دساف و تساهنآ تشرس فاخ رب هك دنشاب هتشادن راظتنا ار روهت و ءاخس و ناگناگيب
وا .درادن زادنا سپ ىزيچ ،ديآ ىم ىنامهم ىتقو و دنك ىم ميسقت ىدوز هب ار هناخ ىاهيندروخ و ىنيريش و هويم ،دشابن
ىبوخ ليلد دسرت ىم هناخ رد ندوب اهنت زا ىنز رگا نينچمه ؛دشاب دنسرخ وا لخب زا دياب مه رهوش و دشاب ليخب دياب
.دراذگ اهنت ار وا ديابن رهوش ، تسوا
زايتما و نز تيصخش و تيوه ماسا رظن زا هك تروع و تفع ناونع هب تسا سيفن و ردقنارگ ىئ هيامرس ىاراد نز هصاخ و
رظن زا هك ىئ هيامرس نيمه . تسا تابجاو بجوا زا نز رب هيامرس نيا تنايص و ظفح نياربانب ،دراد نآ هب ىگتسب ،درم رب وا
فرصم شدنسپ ادخ قيرط رد رگا هك ىئ هيامرس .دشاب شزرا دض ىتح و دشاب هتشادن ىشزرا چيه دياش رگيد بتاكم
.دوش ىم هديشك ىراب و دنب ىب و داسف هب عامتجا ،دوش فرحنم رگا و دروآ ىم دوجو هب ملاس ىعامتجا ،دوش
: تسا نكمم قيرط ود هب هيامرس نيا تنايص و ظفح
fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
. تسا زواجت و دربتسد ماقم رد هك ىسك اب هزرابم هار زا : لوا
تردق و تسا درم ، نز لباقم فرط نوچ هك تساديپ . نآ ندادن ناشن و نتشاذگن شيامن ضرعم هب و ىريگشيپ هار زا : مود
ىم رصحنم مود قيرط هب ، نز ىارب هيامرس ظفح هار اهنت و تسين رسيم لوا هار ،دشاب ىم نز زا رتشيب درم ىوزاب ىورين و
هناخ رد رتشيب ،دشاب هتشاد باجح دهد ىم روتسد نز هب مه ماسا و تسا ترطف ىاضتقم و لقع تواضق نيا .دوش
قوقح زا عافد ماقم رد هكنانچ دهدن ناشن نتورف و ناوتان ار دوخ مرحمان ربارب رد ،دسرتب ىكوكشم دمآ شيپ ره زا ،دشاب
تيصخش و هيامرس ظفح ىارب هكلب وا تيصخش و هيامرس تنايص و ظفح ىارب اهنيا همه و .دشاب زرابم و مواقم دياب ، شيوخ
. تسا عامتجا
ليلد
و اهسفن نم نكمت مل هوهزم هءارملا تناك اذاف ، لخبلاو نبلاو
(110)
وهزلا : لاجرلا لاصخ رارش ،ءاسنلا لاصخ رايخ ) ماسلا هيلع( لاق و - 104
.اهل ضرعي ىش لك نم تقرف هنابج تناك اذا و اهلعب لام و اهلام تظفح هليخب تناك اذا
ره . لخب و سرت ،ربكت ):زا دنترابع اهنآ( تسا نادرم دب ىاهتلصخ نامه ، نانز كين ىاهتلصخ :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
هك ىنز و ،دنك ىم ظفح ار شرسمه و دوخ لام ،دشاب ليخب رگا و دراذگ ىمن هناگيب رايتخا رد ار دوخ ،دشاب ربكتم نز هاگ
(111)
.دريگ ىم هلصاف و دنز ىم مشچ ،دريگ رارق شربارب رد هك ) كوكشم( زيچ ره زا ،دشاب وسرت
.اهلعب عم هليلذلا ،اهلهءا ىف هزيزعلا هفيفعلا ،دودولا دولولا مكئاسن ريخ نا : لاقف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلادنع انك - 105
نايم رد ، نمادكاپ ، نابرهم ، هدنياز رايسب هك تسا ىنز امش نانز نيرتهب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(112)
.دشاب نتورف و عضاخ شرهوش هب تبسن و ردقنارگ شا هداوناخ
. هيلع ردقي داكي ا ىذلا مصعءاا بارغلا لثم هحلاصلا هءارملا لثم امنا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -106
(113)
. تسا لاحم هب كيدزن نآ رب ىسرتسد هك تسا مصعا غاك تياكح ، حلاص نز لثم :دومرف و
. نهفلاخ مث نهراشتساف هءاسن اعد برحلا دارءا اذا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر ناك -107
تروشم اهنآ اب و درك ىم عمج ار شنارسمه ،دومن ىم ىگنج هدارا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر هك ىنامز
(114)
.درك ىم لمع اهنآ ىار و هتفگ فاخ رب سپس و دومرف ىم
تيهام فلاخم نز ىار و رظن ور نيا زا ، تسا طايتحا و سرت هب ليامتم نز تعيبط و تسا ىرواد و تعاجش ىاج گنج
.دندش ىمن تحاران لمع نيا زا شنارسمه ، تشاد هجهل تحارص نوچ ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ و تسا گنج
ثيدح نتم هكنانچ ،دينادب ادج ىلك دعاوق باسح زا ار نانآ و ديشاب هتشاد داي هب اج همه رد مه ار ردان و ىيانثتسا دراوم
).دوش عوجر 22 سرد هب رتشيب حيضوت ىارب( . تسا دروم تيصوصخ و انثتسا دهاش
هزيرغ ىربهر : مشش و تسيب سرد
هزيرغ . تسا رش و ريخ هب فاطعنا تيلباق ىاراد ىنعي ،دراد ولهپ ود هك تسا ىروما زا ،درم و نز دوجو رد ىسنج هزيرغ
لسن ريثكت و ءاقب و طاشن اب و ملاس نادنزرف ديلوت و لسانت و دلاوت بجوم ،دنك تكرح شيدادادخ حيحص ريسم رد رگا ىسنج
اي ،دتفا طيرفت و طارفا هار هب و دوش فرحنم رگا هزيرغ نيمه ىلو ، تسا تيناسنا و ناسنا ىانب ريز هك دوش ىم ناسنا
ىم ليوحت هانگ ره شريذپ هدامآ و روجنر و راميب ىلسن اي - دروآ ور تلزع و تينابهر هب رگا - دهد ىم همتاخ ار رشب لسن
دناشك ىم ىريگرد و عازن و فاتخا هب مه ار ناردام و ناردپ تروص نآ رد و - دنك تكرح هتخيسگ راسفا و رسدوخ رگا - دهد
.دنك ىم لحمضم هكلب داسف هب ار هداوناخ و
لوسر و باتك ، تسوا زاين دروم هك ىروما رياس دننام ، هزيرغ ريسم رد وا ىئامنهار و ناسنا ىريگتسد ىارب نابرهم دنوادخ
هتشذگ ىاهسرد رد هكنانچ - تسا هتشاذگ وا سرتسد رد و هداد ناشن هاچ و هار ، هدرك عضو نوناق و همانرب ، هداتسرف
- ميتفگ
تسا هدومرف ديكا رما لسانت و حكانت هب و هدومن عنم تلزع و تينابهر زا ،دوشن طيرفت راچد ىسنج هزيرغ رد رشب هكنيا ىارب
هدومن ىريگولج رگيد تافارحنا نينچمه نانز هقحاسم و ءانمتسا و انز و طاول زا ،ددرگن ىور جك و طارفا راتفرگ هكنيا ىارب و .
. تسا
رد و ،ديفم و مزا ىتاروتسد ، نآ تارخوم و تامدقم زين و ىگباوخمه و ىكيدزن لمع لصا هب تبسن ،اهنيا همه رب هواع
دنوشن فرحنم ، هبرجت ىب رسپ و رتخد ات تفگ ميهاوخ تولخ سرد رد هكنانچ تسا هتشاد نايب ) هدياف و موزل( هبوچ راهچ
.دنشابن هرهب ىب مه افص و قشع تذل زا زين و ،دنتفين هاچ هب و دننامن نادرگرس و
هدام و رن ناويح ره هكلب ،رسپ و رتخد ره هك ىروما ، ىنيد ىاهيربهر رد ، هك تسا نيا تسا هجوت لباق روما نيا رد هچنآ
ار مدرم تقو شناربهر و ماسا تهج نودب و هدش هتشاذگ توكسم ،دنهد ىم ماجنا شيوخ تعيبط و هزيرغ مكح هب ، ىا
.دنا هدومنن فلت تاحضاو حيضوت اب
نانيا (( دنا هداتفا گيد نايم ميلح قوش زا )) :ديئوگب اي و هدرك ىرد هدرپ و طارفا ، توهش ناصيرح زا ىضعب ، مه دروم نيا رد
روتسد و دننك ىم زيوجت مه نآ ىوضع و ىكيژولويزيف لاناك زا و ىسكس ىاهمليف نداد ناشن اب ار ىئوشانز لمع ميلعت
fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
. تانئاك فرشا و روعش اب ناسنا هب دسر هچ ات دنناد ىم مه تاناويح ار نآ ىلمع هبنج هك ىتروص رد ،دنهد ىم
هب و دننادن ارنآ تسا نكمم نادان و هدنام بقع ىاهناسنا هك ،دنا هدرك هجوت ىدراوم هب اهنت ، هزيرغ رما رد ىهلا نايامنهار
ىم لمع هزيرغ مكح هب و هاگآدوخان دييوگب اي تسا هاگآ نآ زا ىئ هدنرد و هدنزخ و هدنرپ ره هك ىدراوم رد هن ،دنتفيب هابتشا
.دنك
ىم فورصم شزيمآ لاح رد ،درم و نز ىرغا و ىقاچ هب ار دوخ ركف و دنريگ ىم تسد هب ملق هك ىناسك زا منك ىم بجعت
اهنيا .دننك ىم هايس ،دهد ىم ناشن ار درم ىلسانت ىاضعا ىدنلب و ىهاتوك هك ىتاملك اب ار ذغاك ىنارون هرهچ و دنراد
شزيمآ زا فده فلاخم ، تسا ملق و نابز تفع فاخ رب و كيكر و نجهتسم هكنآ رب هواع بلاطم نيا نتشون هك دنناد ىمن
.دشاب ىم مه
و دوش ىمن ديقم و دودحم هك تسا نيا قشع تايصوصخ زا و تسا ساسحا و روش و قشع هاگناوج ،رهوش و نز هاگتولخ
، قشع سدق ميرح رد ،دنشاب ىم اشگ هار اج همه رد هك لادتسا و ناهرب و قطنم و لقع ،دريگ ىمن رارق لرتنك تحت
ىنامسج قشع اجنيا رد هك( قشع تيهام مامت هكلب ، تسوا ىدازآ رد قشع ىئابيز .دنرادن ىهار و دنراذگ ىمن مدق
. تسين (( دازآ سفن ىاوه )) زج ىزيچ ) تسا دارم
قلاخ نخس هك تسا نم نخس هن نيا .دننك لمع دنهاوخ ىم هك هنوگ ره ات تشاذگ دازآ دياب ناديم نيا رد ار رهوش و نز
.ديئآ رد دوخ رازتشك هب ديهاوخ هنوگ ره : (( متئش ىنءا مكثرح اوتءاف )) :ديامرف ىم هك تسا نابرهم
، هوركم و بحتسم و مارح و بجاو هب ار اهنآ و دنك ىم نيعم هفيظو و قح و فيلكت ناسنا ىارب اهراك همه رد هك ىدنوادخ
.دينك لمع ديهاوخ ىم هنوگ ره :ديامرف ىم اجنيا رد ،دزاس ىم ديقم
نارتوهش اي و دننادان اي ناگدنسيون نيا و نابرهم و تسا ملاع ، لاعتم دنوادخ .دنناد ىمن ناگدنسيون نيا و دناد ىم ادخ ىرآ
.
لسن ديلوت هب تبسن . ندرب تذل ىرگيد و لسن ديلوت ىكي :دننك ىم بيقعت ار روظنم ود ،دوخ شزيمآ زا رهوش و نز اوصا
هب ار وا و دندوب هدناوخن ار وا باتك هك تسا ىردام و ردپ شزيمآ لوصحم وا دوخ هك دنادب دياب ، شزيمآ قيرط هدنهد ميلعت ره
.دنور ىم هار نيمز ىور وا نتشون باتك نامز رد هك ىناويح هكلب ناسنا اهدرايليم و اهنويليم نينچمه ،دندروآ دوجو
هك ىناسك . تسين ميلعت لباق ساسحا و تسا ساسحا عبات تذل هك دنادب دياب هدنسيون نآ ، ندرب تذل هب تبسن اما و
تذل ىليل نديد زا نونجم :دنيوگب ناگدنسيون نيا هب هك تسا هدوب نيمه ىارب ،دنا هدرك تسرد ار نونجم و ىليل ناتساد
و درز ىئ هرهچ اب ار ىليل مدرم همه هكلب و ناگدنسيون نيا هك ىتروص رد ،دهد ىم زاورپ نامسآ هب ار وا هك ىتذل .درب ىم
و دنهد ىم ماجنا دنرب ىم تذل هك ىشزيمآ عون ره زا ، ىرهوش و نز ره هصاخ و .دننك ىم ميسرت روفنم و تشز ،رغا
هب اهنآ ندناشك و رسمه ىب نارسپ و نارتخد ندروآ ناجيه هب ،امش ميلاعت رثا اهنت .درادن ىرثا اهنآ ىارب امش ميلاعت
. تسا ىسنج تافارحنا
ىمسج ضراوع رهوش و نز ىارب اي و دياين ايندب وضعلا صقان و ملاسان دنزرف هك دشاب ىميلاعت دودح رد ميلاعت نيا رگا ىرآ
. مينك ىم هدهاشم ليصفت هب ىماسا ذخام رد ار تمسق نيا هكنانچ ، تسبولطم و ديفم ،دنكن ديلوت راوگان
ليلد
. لسنلل اريثكت طاوللا كرتو بسنلل انيصحت انزلا كرت و ...) ماسلا هيلع( لاق و -108
رشب لسن ات تخاس بجاو ار طاول كرت و دنامب ظوفحم هداوناخ ات ،درك بجاو ار انز كرت دنوادخ :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(115)
.دوش دايز
. نوعلم فكلا حكان :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق -109
(116)
. تسا نوعلم دنك ءانمتسا شتسد اب هك ىسك :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
. هعم تلكءا ام هلعفي نمب تملع ولو ...-110
اب ، تسا هدرك ار راك نيا هك ىسك منادب رگا و تسا گرزب ىهانگ لمع نآ :دومرف ىتياور نمض ) ماسلا هيلع( قداص اما و
(117)
. مروخ ىمن اذغ وا
. هميهبلا حكان و ... هرشع هماا هذه نم ميظعلا هاب رفك ىلع اي -111
اب هك ىسك ...:دنتشگ رفاك گرزب ىادخ هب تما نيا زا هفياط هد ىلع ىا :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(118)
.دنك شزيمآ ىياپراچ
.امهولتقا مث امهولتقاف ائيش كلذ لعف نمف لاجرلا ىف طاوللا هلزنمب ءاسنلا ىف قحسلا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نع -112
،دندرك ار راك نيا هك ىنز ود ره ، تسا نادرم طاول دننام نانز
(119)
هقحاسم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(120)
.ار اهنآ ديشكب ،ار اهنآ ديشكب
، هرخاا ىف ثاث و ايندلا ىف ثاث : لاصخ تس هيف ناف انزلا و مكايا ! نيملسملا رشعم اي ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -113
fle:///C|/1/1/07.html[6/20/2011 12:32:14 AM]
ىف دولخلا و باسحلا ءوس و برلا طخس بجوي هناف هرخاا ىف ىتلا اما و رمعلا صقني و رقفلا ثروي و ءاهبلاب بهذي هناف ايندلا ىف ىتلا امءاف
.رانلا
هس و ايند رد نايز هس .دراد نايز شش انز هك ديزيهرپب انز زا ! نيملسم ىا :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
ىم هاتوك ار رمع و دروآ ىم ىتسدگنت و رقف و درب ىم ار هرهچ ىنشور و ىمرخ هك تسنيا ايند نايز هس اما : ترخآ رد نايز
(121)
. تسا شتآ رد دولخ و باسح ىتخس و ادخ مشخ شترخآ نايز هس اما و ،دنك


fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
- ۸ -
- ۸ -
نز هزيرغ : متفه و تسيب سرد
ناگناگيب ربارب رد و دشاب راديب و هدنز ،رهوش ربارب رد شيسنج هزيرغ هك تسا ىنز ، ناملسم نز نيرتهب ، ماسا رظن زا
ىژد و ذوفن لباق ريغ ىراصح :راصح رد و رفنتم ار وا نارگيد و دنيب ناهاوخ و هدامآ ار وا هراومه شرهوش ، هديمرآ و هتفخ
.داوف زا رت مكحتسم
هتشاد هبذاج شرهوش ىارب ،دهد ناشن هدامآ ار دوخ و ،دشاب تنيز ىاراد هراومه هك تسا بحتسم نز ىارب ماسا رظن زا
. هعفاد هن ،دشاب
هبترمكي ىهام درم ىارب رگا ، نتشاد قارب و فافش ندب و ىوم و ) مرك( ىلام نغور و ندز رطع : ميتفگ مهدزاي سرد رد
و ترطف اب ماسا ،درادن تفلاخم تنيز و ىيابيز اب ماسا ،دننادب ناهج مدرم ات تسبولطم زور ره نز ىارب ، تسبوخ
ىزيچ نامه ماسا هصاخ و دنك ىمن هزرابم اه تيعقاو اب ماسا . تسين فلاخم تسا وا ىتسود ىيابيز هك نز تشرس
.دنروآ ىمن نابز رب و دننك ىم لمع و دنناد ىم ناگمه هك تسا هتفگ ار
رت ىمئاد ىرهوش اب و هديرب دوخ ردام و ردپ زا هك دنادب دياب ،دهاوخ ىم ىگدنز ىافص و تذل رگا ،دهاوخ ىم تداعس رگا نز
رارقرب داماد و سورع و ناگداون و نادنزرف تداعس رگا گرزب ردام و دوش ردام دياب وا دوخ نيا زا دعب . تسا هدرك لصو ، نانآ زا
.دنادب دوخ زوسلد و راوخمغ اهنت ار وا و دنك
مشچ زا ،دشاب شنادنزرف و هناخ و رسمه فارطا ، شساوح و شوه و ركف دياب ، تسا هداوناخ سيئر هك رهوش نينچمه
ار نماد و مشچ تفع اهنآ ىود ره هب ميرك نآرق هكنانچ دشاب هتشاد نماد و مشچ تفع ،دزيهرپب ىزابسوه و ىنارچ
باتك نيمه مود دلج رد دشاب ىتصرف رگا هك تسا ىرگيد طيارش رد ، تلادع تياعر و ددعتم نانز عوضوم دنك ىم شرافس
: تفگ ميهاوخ
دياب ،رهوش و نز ىگدنز نووش و راتفر زرط هب تبسن ىماسا ذخآم مامت و باتك نيا لوصحم و هدرشف ، ميوگب رگا هصاخ
. ما هدركن هغلابم ،دشاب رطس دنچ نيمه
تداعس نيمات و رگيدكياب ىراگزاس زج ىركف ،دياب دوخ ىگدنز ناياپ ات دنوش ىم رگيدكي رسمه هك ىنامز زا رسپ و رتخد
ناشنابز ، نخس نيا رگم ،دونشن ناششوگ ، فده نيا رگم دنيبن ناشمشچ ،دنشاب هتشادن رگيدكي تياضر بلج و رگيدكي
هك ىتكرح ره زا و ،ريسم نيا رد رگم دبنجن ناشحراوج و ءاضعا ، هار نيا رد رگم دنكن تكرح ، ناشركف ، نايب نيا رگم ديوگن
.دنزيهرپب دياب ،دشاب تهج نيا فاخ رب
ليلد
، هنم ىش نع ىنربخف تلاق . كلذ نم رثكءا لاقف ؟ هءارملا ىلع جوزلا قح ام - ه لوسر اي : تلاقف ) ص( ه لوسر ىلا هءارما تءاج -114
هيشع و هودغ هيلع اهسفن ضرعت و اهتنيز نسحءاب نيزت و اهبايث نسحءا سبلت و اهبيط بيطءاب بيطتت نءا اهيلع ...: لاق
ىكدنا :درك ضرع . تسا دايز :دومرف ؟ تسيچ نز رب رهوش قح ،ادخ لوسر ىا :درك ضرع و دمآ ) ص( ربمغيپ تمدخ ىنز
نيرتهب هب ار دوخ و دشوپب ار شسابل نيرتهب و دنك رطعم شوخ ىاهوب نيرتهب هب ار دوخ دياب نز ... :دومرف .ديئوگب نم هب ار
.دنك هضرع شرهوش هب ار دوخ ماش و حبص ره و ،ديارايب دراد هك ىتنيز
عون كي غولب زا سپ ،رسپ و رتخد ، تسا هداهن تعيدو هب فلاخم سنج ود دوجو رد لاعتم دنوادخ هك ىسنج هزيرغ رثا رب
ىلوبق ىلو ، لوبق ناهاوخ رتخد و تسا ىراگتساوخ رادتسود رسپ هك دننك ىم ساسحا دوخ نايم ىبذاجت و شيارگ
نايم هاگآ دوخان ، شكمشك و بذاجت نيا ،دننيب ىم ار رگيدكي ىتقو رسپ و رتخد . ىراوگرزب و تعانم اب مءاوت و هنادنمتفارش
دوخ هار رس رب ار ىعامتجا و ىقاخا و ىعرش و ىلقع عناوم ،دنا هدشن رهوش و نز هك ىنامز ات ىلو ،دتفا ىم راك هب اهنآ
راظتنا رد و دنيوگ ىم كرت هنسرگ مكش اب ار نيگنر هرفس .دنوش ىم ادج رگيدكي زا هديتفت لد و هتخوس غامد اذل دنيب ىم
هيلخت نامز .دوش ىم فرط رب عناوم مامت ،دندش رهوش و نز و دنتسب تجوازم دقع هك ىنامز ىلو ،دننيشن ىم تصرف
همه ناج هك - ماسا زيزع ربمغيپ ، نامز نيا رد .دماجنا ىم لاصتا و دنويپ هب شكمشك و بذاجت و دسر ىم ارف اه هدقع
،دهد قنور و هولج ،دشخب افص و حور لاصتا و بذاجت نيا هب دهاوخ ىم - داب شنابرق هب ناهج ناهاوخ زغن و نادنسپ فيرظ
نيريش و بلاج تاروتسد نيا اذل ،دزاس جراخ ، حور ىب و كشخ لمع كي زا ار اهنآ لاح شزيمآ و دنك اطع ىگدنشخرد و رون
.دروآ ىمن نابز رب و دنك ىم لمع و دهاوخ ىم ىنز و درم ره هك تسا ىزيچ نامه نيا و .دهد ىم مرتحم مناخ هب ار
هريغ ىلع ناصحلا اهجوز هم هجربتملا ... مكئاسن ريخ نا لاقف ) ص( ىبنلادنع انك : لوقي ه دبع نبرباج تعمس -115
... لجرلا لذبتك لذبت مل و اهنم ديري ام هل تلذب اهباخ اذا و هرمءا عيطت و هلوق عمست ىتلا
fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
شرهوش ريغ زا و دنك راهظا شرهوش ىارب ار دوخ شيارآ و تنيز ... هك تسا ىنز ،امش نانز نيرتهب :دومرف ) ص( ربمغيپ
ىلو ،دشخبب وا هب دهاوخ هچ ره .دنك تولخ وا اب رهوش نوچ و دنك تعاطا ار شرما و دونشب ار شرهوش نخس ،دناشوپب
(122)
.دنكن تمشح ىب درم دننام ار دوخ
و ىوتحم رپ ىسب ، تسا هدش ريبعت (( لذبت و لذب )) هملك اب ) ص( مركا ربمغيپ ثيدح رد هك رهوش و نز تولخ تيفيك
. تسا فيطل و نيريش مه و قيمع
و هوكش ىدح ات دياب نز لاح نآ رد اريز ، تسا شزيمآ نامز رد ،رهوش و نز ىارب فلتخم تلاح ود رگ نايامن هملك ود نيا
ىيورشرت دشورفب ىلاد و جنغ دياب لاح نآ رد نز .دهدن ناشن ضحم ميلست هتفراو و لذتبم ار دوخ و دنك ظفح ار دوخ لاج
:ديوگب رهوش ات دشاب هتشاد ىزيرگ و تسج و ديامنب ىئ همشرك و هوشع دنك ىمخا و
ىنك ىم زيهرپ و ىيامن ىم راديد ىنك ىم زيت ام شتآ و شيوخ و رازاب
ىرهق و ديوگب ىمهاوخن و دهد ىيادرف سپ و ادرف هدعو و دنك هضرع ىدويق و طورش دياب - رهاظ هب هچ رگا - لاح نآ رد نز
:ديارسب دوخ لاح نابز هب ،ربلد همشرك و زان ىارب رهوش ات دهد ناشن
ناناج هك تعاس نآ دزرا ناج دص هب ناج دص هب دهاوخ و ديوگ مهاوخن
ىپ رد درم . هدنهاوخ و تسا راديرخ ، هدنيوج و تسا راتساوخ درم تسا نز تلاح سكعرب هناختولخ رد ،درم تلاح ىلو
و دنك ىشكزان ،دهاوخ شزوپ و دنك شنرك - رهاظ هب هچ رگا - دياب وا سپ ، ناشك نماد و رايتخا ىب و تسا ناود نازيرگ
.دشاب ليخب و سيسخ اتاذ هچ رگا دنك ىتسد هداشگ و دشاب ور هتفرگ اتاذ هچ رگا ،دنك ىيور هداشگ .درخب ىشك ندرگ
دوجس هتسياش و دسر لاسو هب ات دنك ىعنصت ىعوكر و دهد ناشن شريذپ ، نز دويق و طورش ىارب لاح نآ رد دياب درم
.دوش ادخ هاگرد
زا ىمدمه وا ىارب هك ريصب و ميحر ىا هناگي هاگرد هب ،ريبكت و مايق اب ىتعكر ود رد ،ريهطت و لسغ زا سپ هناركاش ىدوجس
هزيرغ و هراما سفن و دشاب شراد هگن زار و سنوم ،ددرگ شتولخ زارمه و ميدن ،دناهرب شا ىياهنت زا ات ،ديرفآ دوخ سنج
.دوش عنام مارح و هانگ هب ىگدولآ زا ار ششكرس
اجنيا رد هك توافت نيا اب .دننك ىم راركت دنك ىم نايب ميرك نآرق هك ار اخيلز و فسوي ناتساد هناخ تولخ رد رهوش و نز
نآ دراد اور و لاح ىبيقعت رهوش اجنيا و تشاد اوران و مارح ىبيقعت اخيلز اجنآ .رادرك فسوي نز و تسا شواخيلز رهوش
ىارب ،وا ىرادروخرب و تذل ىارب ، مركا ربمغيپ ار ثيدح نيا و درك نايب درم ىنماد كاپ و تفع ىارب ، لاعتم دنوادخ ار ناتساد
.ددرگن هدولآ تافارحنا و ثئابخ هب و دوشن هديشك هانگ و مارح هب ات شكرس هزيرغ عابشا و لاح رسمه زا ندرب تذل
ىدادادخ ترطف و هزيرغ قبط ىئ هدام و رن ناويح ره هكلب رهوش و نز ره ار هچ نآ و ميدرك تاحضاو حيضوت اجنيا رد ام
و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ فيرش ثيدح حيضوت و ليلحت ميتفگ هچنآ و ميدروآ رد ريرحت هتشر هب دنهد ىم ماجنا ، شيوخ
دننادب دياب اهنآ . شوخ دهاوخ و ديآ دب دهاوخ ار راكاير ناروزم .داب شنابرق هب اه هجهللا حيرص مامت ناج هك دوب ) ملس و هلآ
. تسين ديدرت و كش شدوجو رد .دراد ىجراخ تينيع . تسا تقيقح كي . تسا تيعقاو كي نز و درم رد ىسنج هزيرغ هك
ار شلاح رگا ،دهاوخ ىم اذغ هنسرگ ناسنا .دوش ىم هديشك فارحنا و مارح هب دوشن عابشا لاح هار زا رگا هزيرغ نيا
رد ، نز و درم هك تسا نيمه رطاخ هب ،اهيبلط سنجمه ،اهطاول ،اهانز همه نيا .دروخ ىم رادرم و دنك ىم ىدزد ،دنكن اديپ
مشچ ،رازاب و هچوك رد اذل ،ددرگ ىمن ريس شيوخ لاح اب اهنآ هراما سفن و سوه .دنوش ىمن عابشا دوخ لاح هناخ تولخ
: هك دننك ىم همزمز دوخ اب و دنوش ىم ناميشپ رخآ رد هك ىهار هب هاگ نآ و دنك ىم ىزاب رظن و ىنارچ
دايرف ود ره لد و هديد تسد ز داي دنك لد دنيب هديد هچ ره هك
داوف ز ششين ىرجنخ مزاسب دازآ ددرگ لد ات هديد رب منز
.درادن نيا زج ىلح هار و ىتبقاع ، ىزاب رظن و ىدنر هك
: ىونزغ ىئانس ديارس ىم وكين هچ و
راك رخآ هك ناتب رد رگنم راب درآ نتسرگ نتسيرگن
:دراد لماع ود دوش ىم اديپ نز و درم نايم رد هك ىداسف هصاخ و
نز ىرگ هولج -1
عجار هيآ رخآ رد طقف . تسا هدرك عنم ىواسم روط هب مه رس تشپ هيآ ود رد ار هتسد ود ره ميرك نآرق و درم ندرك هاگن -2
.دش هتفگ مهن سرد رد هك ىليلد ود رطاخ هب دراد ىرتشيب ديكات ىرگ هولج زا نز عنم هب
fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
نز هب تبحم : متشه و تسيب سرد
نانز ىنتشاد تسود ، ثيداحا زا ىخرب رد : تسا هدش دراو ىفلتخم ثيداحا ،ار نانز نادرم نتشاد تسود هرابرد
ربمغيپ ،رگيد ىثيداحا رد و ، هدش هدرمش ىگدنز زا ندربن هرهب بجوم و ، ناطيش هدنرب ريشمش ، ناهانگ همه همشچرس
قداص ماما و مراد ىم تسود ار نز و شوخ ىوب اهنت امش ىايند زا نم :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا
.درامش ىم ناميا ريخ هجيتن ار نانز ىتسود ) ماسلا هيلع(
ىم نسحتسم و وكين ار نز تبحم هك ىثيداحا اريز ، تسين ثيداحا زا هتسد ود نيا نايم ىضقانت و داضت بناجنيا رظن هب
- تفگ ميهاوخ مه ملهچ سرد رد و ميتفگ هتشذگ ىاهسرد رد هكنانچ دنك ىم دييات ار ىرطف ليم و هقاع نامه ،درامش
هدرپ نودب ار تقيقح وا و تسا نيد نيا هدنروآ و ربهر ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ و دراد هجهل تحارص ماسا
اب ،ديوگب نابز اب ،دنك راهظا ار ىنورد تبحم نيا دياب درم هك دهد ىم روتسد ماسا ، نيا رب هواع .دنك ىم نايب ىشوپ
.دوش رتدايز رهوش و نز نايم ىتسود ات دهد ناشن لمع
ماما هك تساجنيا زا ؟دراد ىمن تسود ار ادخ تناما ناملسم درم هنوگچ .درم دزن تسادخ تناما نز :ديوگ ىم ماسا
ىلص( ربمغيپ . تسا رتشيب نانز هب تبسن وا ىتسود ،دشاب رتدايز ىدرم ناميا ردق ره :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص
دشاب هتشادن تسود درم هنوگچ . تسا هدرك ظفح ار شنيد فصن ،دنك جاودزا هك ىسك :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه
؟ تسا هتشگ وا نيد فصن ظفح هليسو هك ار ىسك
لامعا رد طارفا هب طوبرم . تسا ىگراب نز و ىزاب نز و ىنارتوهش هب طوبرم ،دنك ىم تمذم نز ىتسود زا هك ىثيداحا اما و
باكترا هب اي دنك راداو هنصحم ريغ و هنصحم ىانز هب ار درم هكنيا لاثم تسا مارح و هانگ هب ندش هديشك و ىسنج هزيرغ
هب جاتحم و دهد ىم ىهاوگ بلطم نيا تحص رب ىلقاع ره لد و تساعدم نيا دهاش خيرات هكنانچ ،دناشك ىتيانج و لتق
(11 ص 14 ج ، تسا هدرك هيجوت دايز تبحم هب ار مومذم تبحم - ه همحر - لئاسو بحاص( دشاب ىمن ريسفت و حيضوت
ليلد
لوا تمسق
بح و ءاسنلا بح و مونلا بح و هسايرلا بح و ايندلا بح : لاصخ تسب ىلاعت ه ىصع ام لوا : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -116
. هحارلا بح و ماعطلا
و نانز و باوخ و تساير و ايند : تسا زيچ شش ىتسود ،ادخ ىاهينامرفان همشچرس :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(123)
. تحارتسا و كاروخ
. هشيعب عفتني مل ءاسنلا بحءا نمف ... ناطيشلا فيس وه و ءاسنلا بح : هثاث نتفلا :) ماسلا هيلع( نينموملاريما لاق -117
تسا ناطيش ريشمش نآ هك نانز نتشاد تسود ، لوا : تسا زيچ هس هنتف تابجوم :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
ار نانز سك ره ...)دتفا ىم مارح هب و دزغل ىم شياپ نز ربارب رد ،دشاب ناميا تسس رگا ،دور ىم نموم گنج هب نآ اب و(
و نازرل شباصعا ، هديمخ شرمك ،رون مك شمشچ ىنارتوهش رد طارفا رثا رد اريز( دربن هرهب شيگدنز زا ،درادب تسود
(
(124)
.ددرگ ىم هاتوك شرمع
مود تمسق
.اضف نامياا ىف دادزا ،ابح ءاسنلل دادزا املك دبعلا : لوقي ) ماسلا هيلع( قداصلا تعمس لاق ، سابعلا ىبءا نع - 118
تليضف ،دشاب هتشاد تسود رتشيب ار نانز ،درم ردق ره :دومرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما مدينش :ديوگ سابعلاوبا
(125)
. تسا رتدايز شناميا
. بيطلاو ءاسنلا اا مك ايند نم بيصا ام :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -119
.ار شوخ ىوب و نانز رگم مراد ىمن تسود مرب ىمن هرهب امش ىايند زا :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(126)
...ابح ءاسنلل دتشا ،ابح انل دتشا نم لك : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 120
(127)
. تشاد دهاوخ تسود رتشيب ار نانز ،درادب تسود رتشيب ار ام سك ره :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.ءاسنلا بح ءايبناا قاخءا نم : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 121
(128)
. تسا نانز نتشاد تسود ، ناربمغيپ قاخا زا :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
. ىقابلا فصنلا ىف ه قتيلف ، هنيد فصن زرحءا دقف جوزت نم :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق - 122
، تسا هدرك راوتسا و هدروآ راصح رد ار دوخ نيد فصن ،دريگب رسمه هك ىسك :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(129)
.دنك هشيپ ادخ ىاوقت ،رگيد فصن هب تبسن دياب وا سپ
fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
رسمه تاكشم كرد : مهن و تسيب سرد
و اهيتخس و تاكشم اهنآ زا كي ره هزوح رد .دياميپ ىم ار ىنيعم ريسم و دراد ىصوصخم ىلاعف هزوح رهوش و نز زا كي ره
و لكشم رايسب ، ىرگيد ىارب كي ره تاكشم كرد ور نيا زا ، تسين ىرگيد تيلاعف هزوح رد هك دراد دوجو ىصاخ عناوم
ىلو .ددرگ درم و دهد تيسنج رييغت نز اي دوش نز و دهد تيسنج رييغت درم هك تسا لاحم اريز ، تسا لاحم شلماك كرد
و هداد لكيشت ىكرتشم ىگدنز و هتفرگ رارق مه رانك ، ىداصتقا و ىعامتجا زاين و ىزيرغ رابجا مكح هب ،دوجوم ود نيا نوچ
ىرگيد نآ دياب و دنك ىم اديپ طابترا ىرگيد اب اهنآ زا كي ره تاكشم ،دنراذگ ىم رس شلاب كي ىور و هتسشن فقس كي ريز
.دنكن تواضق هناوجع و دشيدنيب و دنك ركف شرسمه تاكشم رد
: لاثم
،دراپسب ىسك هب اي دنك هدامآ ار اهنآ دياب نز هك دنراد كدوك ود ،دنور نوريب هناخ زا رگيدكي اب دنهاوخ ىم ىرهوش و نز -1
نديشوپ سابل اوا نز ىلو تسا نتشاذگ رس هب همامع اي هاك و ندركاپ باروج و نديشوپ سابل طقف درم راك اجنيا رد
ربارب دنچ ناكدوك ندرك هدامآ ايناث و دراد مزا ىرتشيب تقو ، تسا هدرك مزا وا رب ادخ هك ىباجح تاعارم هب هجوت اب شدوخ
لكشم دياب وا ،دوش ىنابصع و ىنك ىم لطعم ردقنيا ارچ ،ديوگب شرسمه هب ديابن رهوش اجنيا رد ،دراد مزا تقو اهرتگرزب
.دنك كمك وا هب انايحا و ديامن كرد ار دوخ رسمه
و هتسخ و هتفر هار مرگ ىاوه رد و هداتسيا فص هب تشوگ و نان ديرخ ىارب سپس و هدرك اوعد مدرم اب رازاب رد ىدرم -2
درز ىب ىاذغ رابكي ، ما هتسخ ، مرادن لاح :ديوگ ىم درم . ميرادن هبوچ درز :ديوگ ىم مناخ . تسا هدمآ هناخ هب هتفوك
ىگتسخ و تلاسك راهظا زورما و دوب طاشناب و لاح رس هشيمه هك مرهوش :دنك ركف دياب لقاع ىوناب ، ميروخ ىم هبوچ
.دنك رظن فرص اي و دريگب هياسمه زا اي درخب شدوخ اي ، منك رارصا ديابن ،دراد ىتحاران دبا ،دنك ىم
حبص ،ديابن لقاع رهوش ، تسا لاح ىب و جيگ و هديباوخن حبص ات ار بش ، كدوك هيرگ اي باصعا فعض هطساو هب ىيوناب -3
تقو رگا هكلب ،دنك تحارتسا ىردق ،دهد هزاجا وا هب دياب ،دشاب هتشاد راظتنا وا زا ار ندرك تسرد هناحبص و ندش راديب دوز
.دنك هدامآ شرسمه ىارب ىذيذل و ىوقم هناحبص شدوخ ،دراد
ىمن ار (( مرادن )) مراد مزا لوپ نم ديوگب ديابن نز ، مرادن لوپ ديوگ ىم رهوش و دنك ىم ىسنج ديرخ اي لوپ هبلاطم نز -4
.ديامن ربص زور دنچ و دنك كرد ار رهوش لكشم دياب ،دوش اپرب ىعازن و ىريگرد ات دنك ىراشفاپ و رارصا و ممهف
دنهد ىم صيخشت ناشدوخ ، لقاع نارهوش و نانز هك دوش ىم اديپ دايز رهوش و نز ىگدنز رد ميتفگ هك اهلاثم نيا ريظن
ىرتشيب تقد عوضوم نيا رد ، مرتحم ناگدنناوخ منك ىم هيصوت طقف بناجنيا ، تسين حيضوت هب جاتحم و دنمهف ىم و
دنشاب دوخ رسمه لكشم كرد ركف هب ىتسار هب و دنيامرفب
ليلد
. جئاوح ءاسنلل ناف اهلجعي اف هتجوز ىتءاي نءا مكدحءا دارءا اذا : لاق ، هءامعبرءاا ثيدح ىف ) ماسلا هيلع( ىلع نع - 123
اهراك مه نانز اريز ،دزادنا باتش هب ار وا ديابن ،دنك ىكيدزن شنز اب دهاوخب امش زا ىكي هاگ ره :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(130)
.دنراد دوخ هب صوصخم ىئاهزاين و
شزيمآ ماگنه ، نز ىحور ىاهزاين و تاساسحا مامت لماش هك تسا ىعيسو و فيطل ىانعم ىاراد (( جئاوح ءاسنلل )) هملك
رد ماع هب داهشتسا باب زا هلمج نيا هب ام داهشتسا . تسوا تاساسحا دعب اههد زا ىكي ، تاكشم كرد و دوش ىم
. تسا صاخ دروم
ىديع : ما ىس سرد
دهد ىم روتسد هكنآ رب هواع ، تسا هدرك هدافتسا هداوناخ دارفا نيب ،افص و تبحم داجيا ىارب ىتصرف ره زا ،زيزع ماسا
نابرق ديع و رطف ديع دننام ىديع زور ره رد وا هك دهد ىم روتسد ،دوشن دراو هناخ هب ىلاخ تسد رفس زا هاگچيه درم هك
و افص زا رپ ار ناشلد و داش ار ناشحور .دنك نيريش ار شنادنزرف و رسمه ماك ات دروايب هناخ هب و درخب ىا هيده و ىنيريش ،
ار نانآ ىديع زور ره و دشاب ملاس و هدنز ات دننك اعد ار وا و هدومن ركشت وا زا دياب مه نادنزرف و رسمه .ديامن تبحم
هيده ىدنب ميسقت رد !دننك ىم ار وا گرم ىانمت دنزرف و نز ،دزرو تسخ و لخب رگا هناخ درم .دروايب افص و دنك لاحشوخ
دهاوخ رگا وا ات دهدب وا دوخ تسدب ار ىسك ره مهس و درادب مدقم نارسپ رب ار نارتخد دياب ردپ هك دنا هداد روتسد مه
.دشخبب ىرگيدب اي دنك زادنا سپ دهاوخ رگا و دروخب
ليلد
ديعلل نوكي نا عدي ا و اهنم هلايع معطءا اا هماع ههكاف نوكيا و ... لاق ؟اهجوز ىلع هءارملا قح ام :) ماسلا هيلع( هدبع ىبءا تلق -124
. مايءاا رئاس ىف مهليني ا ائيش كلذ نم مهليني نا ماعطلا ىف لضف مهدنع
همه هك ىا هويم ره و ...:دومرف ؟ تسيچ شرهوش رب نز قح : مدرك ضرع ) ماسلا هيلع( قداص ماما هب :ديوگ باهش
ىمن اهنآ هب ،ديع مايا ريغ رد و تسا ديع مايا صوصخم هك ار ىكاروخ و دناروخب شتيب لها هب دياب .دنروخ ىم نآ زا مدرم
(131)
.دناسرب نانآ هب ديع مايا رد ،دناسر
. هتوم اونمتي ائل هلايع ىلع عسوي نءا لجرلل ىغبني ) ماسلا هيلع( اضرلا نسحلاوبا لاق - 125
(132)
fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
.دننكن ار وا گرم ىوزرآ ات دهد هعسوت شلايع رب هك تسا راوازس ار درم :دومرف ) ماسلا هيلع( اضر ماما
جيواحم موق ىلا هقدص لماحك ناك هلايع ىلا اهلمحف هفحت ىرتشاف قوسلا لخد نم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -126
.روكذلا لبق ثانااب ءادبيلو
.دناسرب شا هداوناخ هب ارنآ و درخب ىئ هفحت و دوش رازاب لخاد هك ىدرم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(133)
.دهدب نارسپ زا شيپ نارتخد هب دياب ميسقت ماگنه و دناسرب نادنمزاين هب ار ىئ هقدص هك تسا ىسك اب ربارب شباوث
ركشت : مكي و ىس سرد
رونت نتشادهگن مرگ ىارب ،دنيامن راهظا ار دوخ ىبلق هفطاع و تبحم و دننك ركشت نابز هب رگيدكي زا ىهاگ دياب رهوش و نز
فطاوع هك نز هب تبسن اصوصخم ركشت و تبحم راهظا . تسين ىفاك ىياهنت هب ىبلق تبحم و هفيظو ماجنا ،افص و قشع
و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر .دراذگ ىم ىقاب هدنونش حور رد ىقيمع ىناور ريثات دراد ىرتقيقر تاساسحا و رتفيرظ
ىم ىقاب وا حور رد هشيمه ىارب نخس نيا ريثات ، مراد تسود ار وت نم :ديوگب شنز هب هك ىدرم )) :ديامرف ىم ) ملس
اب ار شا هفيظو ،ديآ ىم قوش رس ،دنك ىم اديپ لاب و رپ ،ديآ ىم فعش و دجو هب هلمج نيا ندينش زا نز ىنعي (( دنام
تسد :ديوگب وا هب شرهوش هك ىتقو نينچمه ،دنك ىم لمحت زاب هرهچ اب ار ىگدنز تاكشم و دهد ىم ماجنا ىمرگلد
.ديدرك ىبوخ ىرادنامهم زورما ،امش رب نيرفآ ،ديا هتخپ ىذيذل ىاذغ .دنكن درد امش
ار دوخ ىتسود هاگچيه ىلو ،دنشاب ىم ىضار اهنآ ىراد هناخ زا و دنراد ىم تسود ار دوخ نانز هك دنتسه ىنارهوش
دروآ ىم نيياپ ار اهنآ تيصخش ، تبحم راهظا و ركشت :دننك ىم ركف اي اهنيا .دنروآ ىمن نابز رب ىركشت و دننك ىمن راهظا
،دشاب ىلوا ركشت مدع تلع رگا ، تسا ماسا روتسد فاخ رب ركف نيا هك دننادب دياب ىلو ،دنك ىم سول ار شدوخ نز اي
.دهد ماجنا ار دوخ هفيظو دياب رهوش لاح ره رد و تسا هابتشا رد نز ،دشاب تسرد ىمود رگا و تسا هابتشا رد درم
ىضار ار دوخ رسمه دنناوت ىم ،رايسب نديرخ باروج و شفك و دايز نداد لوپ اب هك دننك ىم ركف نارهوش زا رگيد ىضعب
و دنهابتشا رد مه نارهوش هنوگنيا .دنزرو ىم ىهاتوك تسه هك ىتلع ره هب ىنابز تبحم راهظا و ركشت زا اذل ،دنراد هگن
بح هزيرغ و ،دراذگ ىم ريثات نز حور رد نديرخ سابل تسدكي زا رتشيب (( مركشتم )) هملك كي نتفگ ىهاگ هك دنناد ىمن
.دهد ىم ناشن لمعلا سكع دوشن نيمات و دنامب هنسرگ رگا هك ىا هزيرغ ،دنك ىم عابشا ار وا ىتسود دوخ و هاج
نتفگ .ديامن ىسانشردق و دروآ نابز هب ار وا ىاهيزير قرع و ناوارف تامحز ،دنك ركشت شرهوش زا ىهاگ دياب نز نينچمه
هقردب و ماس نينچمه و ىنادردق و ركشت ،درمش ديابن كچوك ،درك ديابن تلفغ .دراذگ ىم كين رثا هدنونش حور رد تاملك نيا
هكلب ،درادن هفرم ريغ و هفرم ىگدنز ، ىرادن و ىياراد هب ىطبر ، ميتفگ هتشذگ ىاه سرد رد هك ار تفاظن و ىظفاحادخ و
.دينك ناحتما ،ديرادن لوبق ،دروآ ىم تداعس و هافر ،دروآ ىم تكرب ىنيد بادآ نداد ماجنا
ناشن ىتيفرظ مك و دنك مگ ار دوخ ديابن ىرگيد نآ ،درك ركشت ىرگيد زا ، نيجوز زا ىكي رگا هك منك هفاضا دياب اجنيا رد زاب و
ىناوتان و فعض هناشن ،رسمه ركشت هك دنك ركف اي ،ديوگب دوخ ىراوگرزب فاخ رب ىنخس و دزادنا بغبغ هب ىداب و دهد
. تسوا
ىب و بدا رادقم ،اه نداد خساپ و اه نتفرگ توعد (( اهفراعت ،اهيسرپلاوحا ،اهركشت باوج و اهركشت نيمه نايم رد اوصا
دوش ىم مولعم اهنآ ىربص ىب و ربص رادقم .دوش ىم مولعم اهنآ ىتسپ و ىراوگرزب رادقم .دوش ىم مولعم فرط ود ىبدا
.دوش ىم مولعم ماسا هب اهنآ دهعت و تيناسنا رادقم هرخااب و
نيا اثم ،دنشاب دهعتم و ناملسم رهوش و نز نيا رگا . تسا هدرك ىبوخ ىياريذپ نز و هدروآ ىنامهم رهوش مينك ضرف
:دنراد ىيوگ خساپ و ركشت هنوگ
.دنكن درد امش تسد ،ديدرك ىبوخ ىياريذپ هك منك ىم ركشت امش زا :رهوش
. مداد ماجنا ار مدوخ هفيظو : نز
. مراذگ ىم امش تيانع و فطل باسح هب ،دوب هفيظو زا جراخ ىياريذپ نيا :رهوش
.ديدروآ ام هناخ هب تسادخ هيده هك ار ىنامهم هك ديدرك فطل امش : نز
. تسا ريدقت لباق هك دوب ىئ هفاضا تبحم ،امش زپ و تخپ ىلو .دوب ام رفن ود ره ىارب ادخ هيده :رهوش
.دبلط ىم ىرتشيب ىاقت و شات .دهاوخ ىم ىننفت ىهاگ ،دوش ىم ريس هناخ تخاونكي ىداع ىاهراك زا مه نز : نز
.دوب امش هفطاع و هقيلس و تبحم هناشن رگيد نيا ،ديدوب هتخپ ىذيذل رايسب ىاذغ ىلو :رهوش
.ديدوب هدرك هيهت ىبوخ ماخ داوم و مزاول امش : نز
.دنك ىم بارخ مه ار بوخ داوم .دشابن نارگيد زا نتفرگ داي ركف هب و دشاب هتشادن هقيلس رگا نز :رهوش
.ديروايب نامهم ىهاگ امش هرخااب ،ديراد نيب شوخ هديد : نز
. مزادنا تمحز هب ار امش مسرت ىم :رهوش
(134)
fle:///C|/1/1/08.html[6/20/2011 12:32:19 AM]
.دينك ىم باسح ارم راك رادقم و ىئاناوت ،ديئاناد و هديمهف دوخ امش ؟ديشك ىمن تمحز هناخ نوريب رد امش رگم : نز
ليلد
.ادبءا اهبلق نم بهذي ا كبحا ىنا : هارملل لجرلا لوق :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -127
زا زگره نخس نيا رثا (( مراد تسود ار وت نم )) :ديوگب شنز هب هك ىدرم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(135)
.دورن نوريب نز لد
و تركش اذا ءامعنلل لاوز ا هناف ، كركش نم ىلع معنءا و كيلع معنا نم ركشا : هاراوتلا ىف بوتكم : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -128
. ترفك اذا اهل ءاقب ا
ساسحا و دومن ناسحا وت هب هك ىسك زا نك ىرازگساپس : هك تسا هتشون تاروت رد :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.دباين ماود ىنك شساپسان رگا و .دوش رادياپ ، ىرازگ شساپس رگا ، ناسحا اريز ،دومن ىرازگساپس وت زا هك ىسك هب نك
(136)
اي كتركش لب لوقيف ؟اناف تركشءا : همايقلا موي هديبع نم دبعل ىلاعت و كرابت ه لوقي : لوقي ماسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع تمس -129
. سانلل مكركشءا . ه مكركشءا لاق مث . هركشت مل ذا ىنركشت مل لوقيف بر
هدنب ؟ ىدومن ىرازگساپس )درك ىناسحا وت هب هك( ىناف زا :ديوگ ىم ىئ هدنب هب دنوادخ تمايق زور :دومرف مراهچ ماما
سپس ، ىا هتفگن ار وا ساپس نوچ ، ىا هتفگن ساپس ارم :ديامرفب دنوادخ ، مدرك ىرازگساپس ار وت نم اراگدرورپ ،ديوگ
(137)
. تسا مدرم زا امش نيرترازگ ركش نامه ادخ زا امش نيرترازگ ركش :دومرف
هرفكيف فورعملا هيلا عنصي لجرلا : لاق ؟ فورعملا لبس وعطاق ام و ليق . فورعملا لبس ىعطاق ه نعل : ماسلا هيلع قداصلا لاق -130
. هريغ ىلا كلذ عنصي نءا نم هبحاص عنتميف
هك ىسك :دومرف ؟دنناسك هچ ىكين نانزهار دنتفگ .ار ىكين نانزهار دنك تنعل ادخ :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
ىم عانتما نارگيد هب ناسحا زا هدننك ساسحا هجيتن رد ،ديامن ىمن شيرازگساپس وا و دنك ىم ىناسحا وا هب ىصخش
(138)
.دزرو
.امكنيب هدوملل تبثءا هناف كلذب هربخاف اجر تببحءا اذا :) ماسلا هيلع( قداصلا لاق -131
و تفلا لمع نيا اريز ، نك ماعا وا هب ار دوخ ىتسود ، ىتشاد تسود ار ىسك هاگره :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(139)
.دنك ىم رت مكحتسم و رترادياپ نت ود امش نيب ار تدوم


fle:///C|/1/1/09.html[6/20/2011 12:32:23 AM]
- ۹ -
- ۹ -
ىدنبوداج : مود و ىس سرد
و هقاع ،دوخ رهوش زا نوچ هك دنا هدوب ىنانز ، ىدابآ زا رود نانيشنرداچ نايم رد و هتشذگ نارود رد ،دوش ىم هدينش
ات ،دنا هداد ىم وا هب ار رهوش لوپ اي ،دوخ لوپ زا ىغلابم و هدز ىم ار دنبوداج و لامر و نيب لاف هناخ رد ،دنديد ىمن تبحم
.دنادرگ زاب اهنآ هب ار رهوش هقاع و تبحم و دنك زاب ار اهنآ هتسب تخب و دهدب اهنآ هب ىرحسلا لطاب و دريگب ار اهنآ لاف
هقاع مدع و ىرهم ىب هجيتن رد و دنامزاب هناخراك زا ،دور نوريب هناخ زا نز هك دوش ىم بجوم لامعا نيا هك تساديپ
؟دراد ىتلع هچ وا هب تبسن شرهوش ىرهم ىب هك دنك ركف تسياب ىم نز نيا .دوش رتدايز وا هب تبسن رهوش
رد ار هچنآ و دراد شوخ نابز و دور ىم وا هقردب و لابقتسا هب ىهاگ و دنك ىم ماس شرهوش هب نز نآ رگا بناجنيا رظن هب
هب تبسن شرهوش مه زاب و دنك ىم لمع ، ميدومن لقن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( همئا و ربمغيپ و ادخ لوق زا باتك نيا
هبترم كي طقف تسين دب ناحتما ىارب هك دشاب هتشاد ىناهن و ىناور ىتلع تسا نكمم ، تسا تبحم ىب و هقاع ىب وا
روانهپ هرك ىور رد ىدرم ، منك ىمن نامگ )ات راهچ ات ود ود( باسح اب ىلو ،دنك عوجر زاب هقح هن ناملسم ىسيوناعد هب
.دنام ىقاب هقاع ىب و رهم ىب مه زاب ،دنيبب شرسمه زا ىراكادف و هقاع و تبحم هچ ره هك دشاب هتشاد دوجو نيمز
و امن ناسنا دوجوم نينچ رگا و ،دشاب هديرفآ داوف و گنس زا رت تخس ىلد نينچ اب ىناسنا نينچ لداع دنوادخ مرادن نامگ
رد ىنانز نينچ مرادن نامگ متفگ هكنانچ زاب و دنك ريثات وا رد ىدنبوداج و اعد هنوگچيه مرادن نامگ ،دشاب هتشاد دوجو ىكاپان
.دنشاب هتشاد دوجو ىفارخ راكفا نيا هب ،ام نامز
ليلد
و هظلغ ىلع هل و اجوز ىل نا ه لوسر اي تلاقف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر ىلا هءارما تلبقءا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -132
... هكئاملا كتنعل كنيد تردك كل فا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاقف ىلع هفطعءا ائيش هب تعنص ىنا
نم ،ادخ لوسر ىا :درك ضرع و دمآ ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر دزن ىنز :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
:دومرف ادخ لوسر .دوش نابرهم نم هب تبسن هك ما هدرك ىراك وا هرابرد نم و دراد تنوشخ نم هب تبسن هك مراد ىرهوش
و نامسآ ناگتشرف و راتفركين ناگتشرف ) ىتسناد نيد تاروتسد زا ار ىرگوداج هك( ىدرك شوشم و هريت ار تنيد ،وت رب فا
) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر ...درك ىم تدابع اهبش و تفرگ ىم هزور اهزور نز نآ ،دندرك تنعل ار وت نيمز
(140)
.دوش ىضار وا زا شرهوش هكنآ رگم درادن هدياف وا ىارب اهراك نيا :دومرف
نخس هب نداد شوگ : موس و ىس سرد
ىعامتجا و ىدرف تاجايتحا مامت ، تسا ىناحبس دنوادخ شرازگنوناق و ىنامسآ ىحو شءاشنم هك ماسا سدقم تنايد
، تسا هداتسرف ام ىيامنهار ىارب و (( هدرمش رب ار شزايپ ات ريس زا )) ام حاطصا هب و هدرك نايب تروص نيرتهب هب ار ناسنا
مامت شفرح ات دينك ربص .ديهد شوگ وا نخس هب امش ، تسا لوغشم نتفگ نخس هب ىسك رگا :دهد ىم روتسد ماسا
شيامرف هب ،دراذگ مامت همين ار وا نخس و دوش دراو ىرگيد نخس نايم رد هك ىسك .دييآرب خساپ ماقم رد هاگنآ ،دوش
و ربمغيپ تاشيامرف و تاملك مامت دننام ماك نيا تسابيز هچ دشاب هدرك دراو وا هرهچ هب ىشارخ هك تسا نانچ ادخ لوسر
تيهام ، شنتفگ نخس اب ىسك ره و ، تسا ناسنا تيصخش رگنايامن نخس اريز نيعمجا مهيلع ه تاولص راهطا همئا
.دنايامن ىم ار وا تيهام هك تسا هدنيوگ راسخر و هرهچ نخس نياربانب ،دنك ىم راهظا ار دوخ ىعقاو تيصخش و ىدوجو
هدرك راد هكل و هداد شارخ ار وا تيصخش هرهچ ،دوش مامت وا نخس دراذگن و دوش دراو ىرگيد نخس نايم رد هك ىسك سپ
وا ،دنراذگ مامتان ار وا نخس و دنوش دراو وا نخس نايم رد نارگيد دهاوخ ىمن وا دوخ هكنانچ :دنك ركف دياب ىسك ره تسا
.دنتسين ىنثتسم نآ زا مه رهوش و نز تسه نيملسم همه ىارب روتسد نيا .دنك نينچ نارگيد هب تبسن ديابن مه
شوگ وا نخس هب .دوش مامت شرهوش نخس ات دنك ىم ربص تيصخش اب و لقاع مناخ ،ديوگ ىم نخس درم هك ىماگنه
،دوب مناخ راك رب ىداقتنا و دوب تسرد شرهوش نخس رگا .دراد ىم هضرع بسانم ىباوج سپس ،دنك ىم ركف .دهد ىم
هك ىماگنه نينچمه ،دروآ ىم نوريب هابتشا زا ار دوخ رسمه ميام و مرن نابز اب ،دوب هدرك هابتشا شرهوش رگا و دريذپ ىم
.ديوگ خساپ هاگنآ ،دوش مامت مناخ نخس ات دهد شوگ دياب درم ،ديوگ ىم نخس نز
ليلد
. ههجو شدخ امنءاكف هثيدح ىف ملسملا هيخا ضرع نم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -133
هرهچ هك تسا نانچ ،دوش دراو شناملسم ردارب نخس نايم رد هك ىسك :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(141)
.دشاب هديشارخ ار وا
fle:///C|/1/1/09.html[6/20/2011 12:32:23 AM]
ىشوپ بيع : مراهچ و ىس سرد
ررض و عفن رد ، تفگ ميهاوخ مجنپ و لهچ سرد رد هكنانچ و دنا هداد ليكشت كرتشم ىگدنز هك دننادب دياب رهوش و نز
ىسك نز زا رتمرحم و رتكيدزن مه رهوش و درادن ار ىسك رهوش زا رتمرحم و رتكيدزن ، نيمز هرك ىور رد نز .دنكيرش رگيدكي
و دنشاب رگيدكي رارسا ظفاح دياب رهوش و نز نياربانب ؛ ناگناگيب نايم رد هن و شناتسود و ليماف نايم رد هن ،دنك ىمن اديپ ار
.رگيدكي شوپ بيع و رادزار
و تسا نت ظفاح ، سابل هكنانچ ىنعي دنك ىم هماج و سابل هب هيبشت رگيدكي هب تبسن ار رهوش و نز لاعتم دنوادخ
نآ و دنيبب دوخ رهوش زا ىبيع نز رگا .دنشاب نينچ دياب رگيدكي هب تبسن مه رهوش و نز ، ندب ىاهبيع ىور تسا ىباجح
رهوش نآ نت هلصو هك ار شدوخ سپس و تسا هدرك اوسر ار شرهوش اوا ديوگب شردام و ردپ هب ىتح نارگيد هب ار بيع
.دنك ىم تيارس مه وا دوخ هب ىياوسر و بيع نآ ،دنك وگزاب نارگيد هب ارنآ و دنيبب شنز زا ىبيع هك ىدرم نينچمه . تسا
زا لبق هك دننك رواب دياب رسمه ود هك تسا نيا ، تسا ماسا روتسد حور نامه هك رهوش و نز هب تبسن ام نخس حور
اهنآ زا ىكي ىگنسرگ و ىريس دنتسه نت ود نوچ .دنا هدش نت ود رد حور كي جاودزا زا دعب و دنا هدوب نت ود و حور ود جاودزا
.دنرگيدكي رادهگن تناما .دنرگيدكي سابل .دنكيرش رگيدكي نايز و دوس رد دنشاب ىم حور كي نوچ و درادن ريثات ىرگيد رد
همه رد رهوش و نز ،دشاب رادهگن زار دياب و تسا مرحم ترورض ماگنه اهنت كشزپ رگا .دنرگيدكي زوسلد و هاوخريخ نيرتكيدزن
.دنشاب رگيدكي رادهگن زار دياب و دنرگيدكي مرحم لاوحا
ليلد
. بيغلل تاظفاح تاحلاصلاف -134
(142)
ار دوخ رهوش ىوربآ و لام و دوخ تفع( دنرادهگن و ظفاح رهوش تبيغ نامز رد حلاص نانز
. نهل سابل متنا و مكل سابل نه -135
(143)
.ديتسه نانز سابل امش و دنتسه امش سابل نانز
اي بوخ نز هك تسا هديسر ماسلا مهيلع راهطا همئا و ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ زا ىتاياور و ثيداحا
تسا وا ىوربآ ،رهوش نووش زا ىكي و دنك ظفح تسين رضاح وا هك ىتقو رد ار شرهوش نووش هك تسا ىنز ، نز نيرتهب
هب ار شبيع وا تبيغ رد ،دراد ىبيع شرهوش رگا هك تسا ىسك بوخ نز سپ ، تسا لام زا رتمهم هكلب ، لام دننام هك
(144)
.دنك ظفح ار شرهوش ىوربآ و ديوگن ىسك
. كرس و كنيد ىلع هعلطت و كلام ىف هكرشت نم و كسفن عضت نيا رظنا ...
ىهن ىم ىعضوم هچ رد ار دوخ تيصخش هك رگنب :دومرف ،دنك جاودزا تساوخ ىم هك ىدرم هب ) ماسلا هيلع( قداص ماما
ىنك باختنا ىنز شاب بظاوم ىنعي( ىزاس ىم شهاگآ دوخ زار و دوخ نيد زا و ، ىنك ىم تلاوما كيرش ار ىسك هچ و
(145)
.)دشاب شوپ بيع و رادهگن زار هك
تقادص و افص : مجنپ و ىس سرد
و ىتسپ رب ليلد ىرگ هليح اريز ، مارح و هانگ ىعرش رظن زا و تسا دنسپان و تشز ىعامتجا رظن زا ىراكبيرف و هعدخ
،اهنيا همه رب هواع ،دشاب رهوش و نز نايم رگا بيرف و هعدخ . تسا رگ هليح ىقاخا تعاجش و تماهش نتشادن و تلاذر
هار زا رهوش رگا و دنكيرش رگيدكي نايز و دوس رد ميتفگ هكنانچ ،رهوش و نز اريز ، تسا راكبيرف تهافس و تقامح رب ليلد
رگ هعدخ ىارب ىنامز ات هليح و هعدخ هواع هب ؛دسر ىم وا دوخ هب نايز نآ زا ىمين ،دناسرب ىنايز دوخ نز هب بيرف و هليح
،دوش هاگآ فرط ركم و هليح زا وا هك ىنامز ىلو ،دنامب ىقاب ىربخ ىب رد و دمهفن ار هعدخ لباقم فرط هك تسا دنمدوس
.دمهف ىم ار رگ هليح تلاذر لقاا اي ،ديآ ىم رب ىيوج ماقتنا ددص رد و ددنب ىم شيوخ رب ار نايز هار
تقيقح ىور زا هدرپ ،ددرگ ىم راكشآ اهنآ هعدخ ،دوز اي ريد ،دنراد رگيدكي اب هك ىكيدزن طابترا هطساو هب رهوش و نز
.ددرگ ىم اوسر رگ هعدخ و دوش ىم هتشادرب
و هليح ،دشاب هداس و ماخ لباقم فرط دنچ ره ،دهد نز هب ىباق لوپ درم رگا و درب راك هب نارفعز ىاج هب هبوچ درز نز رگا
.دوش ىم راكشآ تقيقح و دروآ ىم نوريب رس ىا هنزور زا هرخااب ىلو ،دنام ىم هديشوپ ىزور دنچ ات اهنت وا ركم
هب شرفيك و دنامب هدنشوپ هشيمه ىارب اي ىدامتم ىاهلاس ات تسا نكمم ىرتشم و بساك ىارب اه هعدخ نينچ نيا
ىارب و دشاب هديشوپ رهوش و نز نايم رد هك تسين نكمم ،دشاب كچوك دنچ ره ، بيرف و هعدخ ىلو ،دشكب تمايق
.دنامب ناهنپ هشيمه
رهوش رس رب دناوت ىم دنك نامگ هك ىنز نينچمه و دبيرفب ار دوخ رسمه دناوت ىم دنك لايخ هك ىرهوش درخ ىب و هيفس
گنرين و دننك كرد ار ىنعم نيا ، ىگدنز لوا ىاهزور نامه زا ، ناوج رهوش و نز هك تسبوخ هچ سپ .دراذگب هاك مه
هليح اج نيا رد وت ديوگن وا هب احيرص ىنعي ،دنك راديب ار رگ هليح هار نيا زا ات ؛دنز ىنادان هب ار دوخ و دنك لهاجت ىرگيد ،دمآرد
.دور ااب جيردتب و دوش دراو هراشا و هيانك هار زا هكلب ، ىدرك
ليلد
fle:///C|/1/1/09.html[6/20/2011 12:32:23 AM]
ميئللا قلخ نم هعيدخلا ناف ، هعيدخلا و كايا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -137
دشاب شنم اقآ هك ىسك( تسا ميئل و تسپ مدرم قاخا زا ىراكبيرف هك ،زيهرپب ىراكبيرف زا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(146)
.)دراد هجهل تحارص و تقادص
. عادخل نيد ا :) ماسلا هيلع( لاق و -138
(147)
.درادن نيد ،راك هعدخ :دومرف زين و
هن و دراد رواب ار مقتنم ىادخ هن تقيقح رد .دهد ىم بيرف ار مدرم هك ىسك و تسازج زور و ادخ هب داقتعا نيد تقيقح رد(
).ار رفيك و شاداپ و باتك و باسح
. عدخلا بنجت همكحلا سءار -139
(148)
. تسا ىراكبيرف زا نتسج ىرود تمكح نيرتااب
.)ركم و هعدخ اب هن دنك ىم نيمات لادتسا و ناهرب و تيارد اب ار دوخ دوصقم و فده ، ميكح صخش(
ىيورشرت : مشش و ىس سرد
،ور هداشگ هراومه دياب ىنعي ،دنكن دروخرب مخا و ىئورشرت اب ، شيوخ نز اب هاگچيه هك دهد ىم روتسد رهوش هب ماسا
رس رب ارنآ ىفات ديابن ، تسا هدش تحاران هياسمه و ليماف و رازاب و هچوك مدرم زا رگا وا .دشاب ، بل نادنخ و هرهچ شوخ
. تسا هدركن ىهانگ هك شرسمه ،دروآ رد شرسمه
و ماخ مدرم راك ، لمع نيا ىلو ،دشك ىم مه رد هرهچ و دنك ىم مخا ارهق ،دراد ىنورد ىتحاران هك ىصخش تسا تسرد
هناخ هب ار ىتحاران نيا دياب ارچ ، تسا هدرك تحاران رازاب رد ىصخش ارم )) : هك دنك ىم ركف لقاع درم . تسا بذهم ريغ
(( . منك تحاران ار ناشيا ،دوخ نداد ناشن هدرسفاب هك دنا هدركن ىهانگ هك مدنزرف و نز ، منك لقتنم
ىرگنهآ خلب رد درك هنگ !! ىرگسم ندرگ دندز رتشوش هب
ىب و ما هدوزفا دوخ درد و ىتحاران ديدشت هب هكلب ، ما هدومن بوكرس ار ىنمشد هن و ما هدرك هراچ ار ىدرد هن لمع نيا اب
. ما هدرك روجنر و دنمدرد مه ار ىهانگ
ليوحت ، شنارهاوخ و ناردارب هب ار شزاب هرهچ و دراد هاگن لد رد ار دوخ مغ ، ناملسم صخش هك تسا نيا ماسا روتسد
ىگدنز هناخ كي رد هك ىرهوش و نز هب تبسن ،دشاب نينچ هناگيب و ىداع نيملسم دروخرب هرابرد ، ماسا روتسد رگا .دهد
و ىدنت و ىئورشرت هاگچيه هك تسا ىرتشيب ديكات اجنآ رد اعطق ؟دوب دهاوخ هچ دنراذگ ىم رس شلاب كي رب و دننك ىم
(( دننابرهم دوخ نايم رد و دنريگ تخس نارفاك رب ناميا لها )) :ديامرف ىم هك ىا هفيرش هيآ اعطق .دشابن ىريگ ههبج
شرسمه اب ىگدنز لاس لهچ تدم رد هك ىرهوش لاح هب اشوخ . تسا رگيدكي اب رهوش و نز ىنابرهم شقادصم نيرتااب
. تسا هدومنن فيثك هدوهيب ار شرسمه و دوخ فيرش نوخ و هدركن ىدنت و ىيورشرت مه رابكي ،
:درك ىم لقن شرهوش هك ىرهوش و نز لاح هب اشوخ
هرهچ ، ىتدم زا دعب . مدرك بجعت ،دنك ىم ىدنت نم هب تهج نودب و تسا ىنابصع مرسمه مديد و متفر هناخ هب ىزور
،درس ىاوه رد زورما . مراد هقاع ميگدنز هب ، مراد تسود ار وت نم هك ىناد ىم وت ىناف : تفگ تميام اب و دش زاب شا
مدرك ىدنت امش اب و مدوب ىنابصع هك ،دندوب هدرك تيذا ارم مه اه هچب و دوب هداتفا نيمز ىور راب دنچ و مدوب هتسش سابل
ىنكن لايخ زگره متسين تحاران امش زا ، تسين ىدج تسا روط نيمه هشيمه نم ىدنت و تينابصع هك نادب نيا زا دعب ،
. مهاوخ ىمن ار امش
هك ىتروص رد ، منك ىم ىدنت امش هب و دوش ىم خلت متاقوا ىهاگ مه نم هك نادب سپ : متفگ وا هب مه نم تفگ رهوش
تاقوا و تينابصع تلاح اب .دننك ىم تحاران ارم رازاب و هچوك مدرم ىلو ، مراد هقاع ما هناخ و دنزرف هب . مراد تسود ار امش
و ىدنت نم زا تعاسكي نآ رد و دشكب لوط ىتعاس منك لرتنك ار مدوخ هك ىتقو ات تسا نكمم . موش ىم هناخ دراو ىخلت
زا .روايب مدايب ارم زورما نخس و ريگن ىدج ارم ىدنت . تسين امش هجوتم نم ىئورشرت و ىدنت هك نادب . ىنيبب ىئورشرت
. تسا هدماين شيپ ىعازن ام نايم هك تسا لاس 15 زا شيب نونك ات نامز نآ
ىدج )) دنسيونب تشرد طخ اب ولبات كي ىور ، ىناملسم رهوش و نز ره هكلب ؛ نارسمه نينچ نيا تسبوخ :ديوگ هدنسيون
ناشن وا هب ار اضما و ولبات نآ و دريگب ار شتسد ىرگيد ،دش ىنابصع اهنآ زا ىكي تقو ره و دننك اضما ود ره و (( تسين
.دهد
ليلد
.اهجو اهل حبقي ا و اهتروع رتسي اهتعوج دسي نءا اهجوز ىلع هءارملا قح :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق - 140
و دناشوپب ار شندب و دراذگن هنسرگ ار وا هك تسا نيا شرهوش رب نز قح :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
.
(149)
دنكن ىيورشرت وا اب هاگچيه
fle:///C|/1/1/09.html[6/20/2011 12:32:23 AM]
. هبلق ىف هنزح و ههجو ىف هرشب ... نموملا :) ماسلا هيلع( نينموملا ريما لاق -141
.
(150)
تسا وا لد رد شهودنا و هرهچ رد شيئورشوخ نموم :دومرف ) ماسلا هيلع( نينموملا ريما
مهنيب ءامحر ،رافكلا ىلع ءادشءا هعم نيذلاو ه لوسر دمحم -142
(151)
.دننابرهم و ميحر دوخ نايم رد و نارفاك رب هدنريگ تخس ،دنتسه وا هارمه هك ىمدرم و تسادخ لوسر دمحم
جك ناوختسا : متفه و ىس سرد
رگا . تسا هدش تسرد جك ىناوختسا زا نز ىدوجو نامتخاس : تسا هدومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ربمغيپ
هدنام ىقاب مه وا و ىا هديسر دوخ دوصقم هب ، ىرب هرهب نآ زا لاح نامه اب رگا و .دنكش ىم ، ىنك شتسار ىهاوخب
. تسا
.دراد ىرتشيب روغ و لمءات هب زاين نآ تقيقح كرد هك ، تسا زيگنا باجعا و بلاج و فيطل ثيداحا زا
ريدم هديرفآ ار همه ،دنيب ىم نوزوم و تسار ار همه ، ناشكهك ات هرذ زا ، ناهج تادوجوم هك ديوگ ىم ىسك ار نخس نيا
و جك ، تقلخ ىلك ماظن رد ار برقع و كسوس و روم و خلم دوجو وا ،دسانش ىم ميلع ىسدنهم و مظان و ميكح ىربدم و
ناوختسا نز :ديامرف ىم هك وا سپ ،دناد ىم دوخ ىايند بوبحم ار وا هك ىئوناب و ناسنا هب دسر هچ ات دنيب ىمن نوزومان
؟ هچ ىنعي تسا جك
رب نز و درم ىواست هرابرد ،دوخ ىناطيش عفانم رطاخ هب ،زور ىرامعتسا تسايس هك ىلاجنج و هطلاغم و وهايه مغر ىلع
،دراد لماك عاطا اهنآ ىحور و ىمسج تايصوصخ و تااح و تافص زا و هديرفآ ار درم و نز هك ماسا عراش ، تسا هدرك اپ
. تسا هداهن دوخ ىعيبط ناكم رد ار كي ره و هتشاذگ ىرايسب تافاتخا و اهتوافت درم و نز نايم
هكلب ،دندرك ىمن ىگدنز رهش كي و هناخ كي رد درم و نز ،دوبن ىداصتقا و ىعامتجا زاين و ىزيرغ رابجا رگا بناجنيا رظن هب
هك ىعيبط رابجا و زاين ىلو ،دندومن ىم ميسقت هنادرم و هنانز هركمين ود هب ار نيمز و هدومن ادج رگيدكي زا ار دوخ ىاهروشك
دريگ ىم ىتشك درم . تسا هدروآ درگ فقس كي ريز و هدرك عمج رگيدكي رود ار ناشيا ، تسا هدش رداص ىهلا نامرف قبط
زجاع نآ ماجنا زا نز هك دنك ىم تياده و دهد ىم نامرف و دنيشن ىم كنات و پوت هاگتسد تشپ و ىگنج ىاميپاوه رد و
رد ،زورما هك ىنانز و نادرم مامت هك ىتروص رد ، تسا زجاع تعاس دنچ ضرع رد كدوك ىرادهگن زا درم رگيد فرط زا ، تسا
.دنا هدش گرزب و هتشگ تيبرت نز رهم رپ نماد رد ،دنور ىم هار نيمز هرك ىور
هكنانچ ،دشاب ىم شندوب جك رد وا ىتسار و دشاب نينچ دياب تقلخ ىلك ماظن رد و تسا جك نز دوجو نامتخاس نياربانب
. تسا جك بارحم رد نداتسيا جك رد زامن ىتسرد و تسوا ندوب جك رد وربا ىيابيز
قباطم ار ناوختسا نيا و تسا هديرفآ ار هدند ناوختسا ، ناسنا رمك و هنيس ماكحتسا و تمواقم ىارب نابرهم دنوادخ
، ندب تسوپ زا و دنك ىم خاروس ار ولهپ ،دشاب تسار رگا ناوختسا نآ . تسا هداد رارق جك و هديمخ ولهپ و هنيس ىانحنا
. تسا ندوب قاچ بجوم اهنآ ىجك و دشاب تسار دياب اپ و تسد ناوختسا ىلو ،دروآ ىم رد رس
و دشاب جك شلادپ و رنف و تسار شنامرف هليم و ىساش دياب ،دراد نامرف و لادپ و رنف و ىساش هك ىنيشام هاگتسد
نياربانب ؛دوش هتفرگ هاگتسد نآ زا بولطم هجيتن ات ،دشابن ىرگيد محازم كيچيه و دنهد ماجنا ار دوخ راك مه رانك رد ىگمه
باطخ دروم وا ، تسا رتشيب نز ىجك ربارب رد ،درم ىئابيكش و ربص هكنيا رطاخ هب ىلو ، تسا جك نز هب تبسن مه درم
. تسا هدش نز اب ندومن ارادم هب رومام و هتفرگ رارق
صوصخم ىراك اهنآ زا كي ره هب لاعتم دنوادخ و دراد توافب درم تاساسحا و زئارغ اب نز تاساسحا و زئارغ هك دنادب دياب درم
و دهاوخن درم هاگچيه .دشابن ىرگيد محازم و دهد ماجنا ار دوخ هب صوصخم راك دياب رهوش و نز زا كي ره . تسا هدرك لوحم
ىم مه رب ناهج ماظن دوشب رگا و تسا ىندشن راك نيا .دنك تكرح وا قباطم و دنك ركف وا قباطم شنز هك دنكن سوه
درم اجنيا رد .دنز ىم فرح درم زا رتفيطل و رتشيب و دزير ىم كشا ىميامان نيرتكچوك ربارب رد نز هك دنيب ىم درم .دروخ
شنابل و دشاب رتقيقر شا هفطاع نز هك تسا ميكح دنوادخ ريبدت هك دنادب دياب هكلب ،دنيبب جك ار تقلخ و دوش ىنابصع ديابن
زا نوچ هك ىنيب ىم ار كدوك . تسا مزا كدوك ىزومآ نابز و شرورپ ىارب اهنيا همه هك ،رت بذاج شيادص گنهآ و رت هدنبنج
نابز ىاه هژاو و تاملك مامت ىگلاس ود رد سپس ؛دناد ىمن ىزيچ نديكم ناتسپ و ندرك هيرگ زج ،دوش ىم دلوتم ردام
و دور ىم هسردم هب ىتقو كدوك نيمه هك ىتروص رد ،دنك ملكت هجهل نآ و تغل نآ هب دناوت ىم و دريگ ىم داي ار شردام
هناچ ، نامحر دنوادخ نابز ملعم رگا :دنيوگ ىم مه اجنيا رد .دنك ىم فرصم ىرتشيب تقو ،دزومايب ىرگيد تغل دهاوخ ىم
و هملك ره ات تسا هدرك رت ساسح ار شساسحا و رت ناشوج ار وا هفطاع زين و تسا هديرفآ رتمرگ ار شناهد و رت مرن ار نز
و دوش ىم اناد ىهاتوك تدم رد نادن چيه كدوك ات دروايب ىعونتم و فلتخم تامج نمض رد و دنك راركت راب اههد ار ىئ هژاو
ناسآ ارنآ ناوتب هك تسين ىا هداس راك لمع نيا .دزومايب شتايانك و تاراشا و فورح جراخم و اهمب و ريز همه اب ار ىنابز
ردام ميلعت لاس ود هزادنا هب مه غولب كيدزن ات دياش ،دزومايب ردپ زا ار شتغل و نابز كدوك دوب انب رگا درمش ىرسرس و تفرگ
قلاخ ىلاعتم تمكح و ىلاع تحلصم نيا زا اهنآ ىلو ،دنناوخ ىم هناچرپ و زارد هدور ار نانز ، نادرم زا ىضعب . تخومآ ىمن
.دنلفاغ نابرهم
نينچ نانز هك دينادب : ميوگب نادرم هب مهاوخ ىم هكلب ،دنك بيوصت ار نانز ىفرحرپ و ىجارو اجنيا رد دهاوخ ىمن هدنسيون
ىدادادخ هيامرس نيا ميوگب نانز هب و تسا هتشاذگ نانآ رايتخا رد ار هيامرس نيا ادخ ىحلاصم رطاخ هب و دنراد ىئ هيامرس
هب ،دندش ريپ ىتقو و ، ىراد هناخ نارتخد هب و دنزومآ تغل ناكدوك هب .دنناسر فرصم هب تسا هدرك نيعم ادخ هك ىهار رد ار
،دنا هديد هك ار ىنيريش و خلت ثداوح ، ىرادنيد و ماسا ميلاعت ، ىرابدرب و ربص ، ىراكادف و تشذگ هداوناخ دارفا همه
وگزاب و دننك ميظنت هناسفا و ناتساد ناونع هب ار راگزور ىاهيدنلب و ىتسپ و دننك ريسفت و دنهد حرش ، هدنزومآ ىنايباب
fle:///C|/1/1/09.html[6/20/2011 12:32:23 AM]
. تسا هديرفاين ىزيگنا هنتف و ىنيچ نخس و مدرم زا ىيوگدب ىارب ادخ ار مرن هناچ و مرگ نابز .دنيامن
(( لمجم نيا زا ناوخب لصفم ثيدح دوخ وت ))
نآ و تسا ىيوگرپ همزا ربدت ىمك هك ىتروص رد ،دنوش ىم تحاران و دنرب ىم جنر نانز ركفت و ربدت ىمك زا رگيد ىضعب
و دوش زاب ناشنابز ردام نماد رد ، هعماج هدنيآ نايوگنخس و ديتاسا و نادنمشناد ات تسا مزا دوخ ىاج رد مه ىيوگرپ
.دنوش ىيوجشناد و ىزومآ شناد هدامآ و دنراذگ مدق هسردم رد دنناوتب
دنادب دياب .دراذگب رسبرس وا اب ديابن ،ديوگ ىم نخس وا قطنم فاخ رب ىلومعم ىاهثحب رد شنز ،دنيب ىم ىتقو ىدرم
لئاسم دناوتب و دشاب بسانم كدوك ىيامنهار و شرورپ ىارب ات ، تسا هدومرف تيانع نز هب ىقطنم و ركف ، ميكح دنوادخ
زا ، ناهج نادنمشناد هكلب و ىداع نادرم هك تسا ىراك نيا و ،دنك حيرشت كدوك ىارب نشور و هداس ىنايب اب ار ىعامتجا
رسب رس دايز نانز اب هك دننك ىم هيصوت نادرم هب ، ماسلاامهيلع نينم ؤملاريما و ادخ لوسر ور نيا زا ،دنزجاع نآ ماجنا
.ديشاب لوغشم دوخ راك هب و ديراذگن
ليلد
و اهب تعتمتسا اهب تعتمتسا نا و اهترسك اهتمقءا نا ، جوعءا علض نم هءارملا تقلخ : لاق هنءا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نع -143
. جوع اهيف
و ىنكش ىم ار نآ ، ىنك شتسار ىهاوخب رگا . هدش هديرفآ جك ىعلض زا نز :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(152)
. تسا هدنام ىقاب جك مه وا و ىرب ىم هرهب ، ىرب هرهب نآ زا تلاح نامه هب ىهاوخب رگا
...ءاسنلا هشقانم هرثك و بنذلا ىلع بنذلا : بلقلا نتمي عبرءا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -144
رسبرس دايز و هانگ ىور هانگ :دناريم ىم ار لد هك تسا زيچ راهچ :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(153)
... نانز اب نتشاذگ
. هيقب كسفن نم قبسا و ، كنلميف ءاسنلا عم هولخلا نليطت ا و ...) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريمءا لاق -145
زا .دننك هدرسفا و لولم ار وت هك ىدح هب ، نكم ىناوط ار نانز اب ندرك تولخ :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
(154)
.راذگ ىقاب ىزيچ دوخ تيصخش
. توكسلاب ىعلا اورتساو تويبلاب تاروعلا اورتساف هروع و ىع ءاسنلا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -146
راتفگ و دينك ناشناهنپ اه هناخ رد دنتروع نوچ ،راتفگ هدوهيب و دنتروع نانز :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(155)
.دينك هراچ دوخ توكس اب ار نانآ هدوهيب
فارطا رد ىراتفگ درم بولطم و تسا نآ دننام و اهينامهم عون ، سابل مرف ، ىراد هچب و ىراد هناخ فارطا رد نانز راتفگ
اريز ؛ تسا هدياف ىب ىنعي تسا هدوهيب درم ىارب نز راتفگ اذل ؛ تسا گنج و حلص و ىزرواشك و ىرادماد و تعنص و بسك
. تسين وا راكفا بسانم


fle:///C|/1/1/10.html[6/20/2011 12:32:27 AM]
- ۱۰ -
- ۱۰ -
مهاوخ ىمن ار منز : متشه و ىس سرد
دنوادخ هك دنادب دياب ،دهد شقاط دياب و دروخ ىمن شدرد هب ، تسين وا بسانم شرسمه هك ،دنك ركف ىدرم هاگ ره
:ديامرف ىم نومضم نيا هب بيرق ىرهوش نينچ هب و هدرك ىنيب شيپ ار ىدروم نينچ ، شنابرهم قلاخ و لاعتم
قاخا و تافص و مسج رهاظ زا ىرادقم امش ،ديرادن ربخ هدنيآ زا هك امش ،ديناد ىمن ار ناهج رارسا همه هك نادرم امش
هب ىتاكرب و تاريخ ، تسين امش تياضر دروم نونكا هك نز نامه دوجو رد ادخ دياش ؛ديرادن ربخ امش ،دينيب ىم ار نز
ره و زيچ ره ،ديورن ىضاق دزن اهنت و ،دينكن تواضق هديجنسن نياربانب ،ددرگ مولعم امش رب هدنيآ رد هك دشاب هتشاذگ تعيدو
ىزوريپ ديلك ربص هك ،دينك ربص ىردق ،دناد ىم امش زا رتهب ادخ هك دينادب ،دييوگم دب ،دمآ دب امش رظن هب هك ار ىسك
) هدنسيون حيضوت اب( . تسا
و كش ،ادخ هدعو نيا رد هك ىناسك و دنزرو ىم ىيابيكش و دننك ىم شوگ ،دنراد دامتعا دوخ ىادخ هدومرف هب هك ىنادرم
و ربص رثا رد جيردت هب سپس ، هدوب راگزاسان ىگدنز ىادتبا رد هك ار ىنارهوش و نانز تشذگرس تسبوخ ،دنراد ىديدرت
قاط رضحم رانك ات ار دوخ نانز ، نارهوش زا ىضعب .دننك هعلاطم ،دنا هدرك اديپ ىدنمتداعس ىگدنز و هدش راگزاس هلصوح
ىگدنز هب هرابود و دنا هتشگرب ، تسا هديسر اهنآ رظن هب هك ىركف اي ، كچوك ىا هثداح و دمآ شيپ رطاخ هب سپس ،دنا هدرب
تبحم و افص اب و دنا هدرك اديپ داماد و سورع ، هتشذگ اهنآ ىگدنز زا ،رتشيب و لاس ىس نونكا .دنا هتخادرپ رگيدكي اب ندرك
ار دوخ نابرهم قلاخ نخس ،دنريگ تربع اهنآ تشذگ رس زا دياب نارگيد .دنناميشپ دوخ هتشذگ رادرك زا و دننك ىم ىگدنز
ىرتشيب حيضوت قاط ثحب رد( دنزاسن راوگان و خلت ار اراوگ و نيريش ىگدنز و دننكن فيثك ار دوخ نوخ تهج نودب ،دنونشب
).داد ميهاوخ
لاعتم دنوادخ رگا :ديوگب نارهوش هب دهاوخ ىم هكلب ،دنك قيوشت ىرازآ رهوش رب ار نانز دهاوخ ىمن ماقم نيا رد هدنسيون
نانز هب و تسا هداد امش هب مه اهدومنهر و اهشرافس نينچ نيا ، تسا هتشاذگ امش تسد رد ار قاط ىحلاصم رطاخ هب
رهوش و ىگدنز و هناخ هب .دننكن هدافتسا ءوس ، تمحرم و فطل نيا زا و دنسانشب شيوخ ىادخ ردق : ميوگب مهاوخ ىم
.دنريگ شوگ رد مييوگ ىم و ميتفگ هك مه ار لاعتم ىادخ رگيد ىاهشرافس و دنهد ناشن هقاع ، شيوخ
ليلد
.اريثك اريخ هيف ه لعجي و ائيش اوهركت نا ىسعف نهومتهرك ناف ، فورعملاب نهورشاع و - 147
ىلو ،ديراد تهارك ىزيچ زا هك دوش ىم اسب ) هك دينادب( ديدوب ىضاران نانآ زا رگا ،دينك ىگدنز ىشوخ و ىبوخ هب نانز اب
(156)
. تسا هداهن ىرايسب ريخ زيچ نامه دوجو رد ادخ
ىتح ضمغب ىنيع لحتكءا ا ، كدي ىف ىدي :اهجوزل لوقت ، بضغ وءا تبضغ نا ىتلا مكئاسن ريخ :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -148
. ىنع ىضرت
مشخ وا رب شرهوش اي ،دوش نيگمشخ ىتقو هك تسا ىنز ، نانز نيرتهب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
. ىوش ىضار نم زا ىتقو ات مهد ىمن هار ممشچ هب ار باوخ و مراذگ ىم وت تسد رد ار متسد :ديوگب شرهوش هب ،دريگ
(157)
نا و هيضرت ىتح اهمع نم هنسح ا و ادع ا و افرص هنم ه لبقي مل اهناسلب اهجوز تذآ هءارما اميءا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -149
...اهليل تماق و اهراهن تماص
وا زا ار ىئ هرافك و هبوت چيه دنوادخ ،درازايب شنابز اب ار شرهوش هك ىنز ره :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(158)
...دنك ىضار ار شرهوش هك ىتقو ات دنك ىمن لوبق ار شكين راك چيه و دريذپ ىمن
هئاب ىلع ) ماسلا هيلع( دواد هاطعءا امرجءاا نم ه هاطعءا هتءارما قلخ ءوس ىلع ربص نم :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق -150
. محازم تنب هيسآ باوث لثم اهاطعءا اهجوز قلخ ءوس ىلع تربص نم و
هك دهد ىم ىشاداپ وا هب دنوادخ ،دنك لمحت ار شنز ىقلخ جك هك ىدرم ره :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
رسمه( هيسآ باوث وا هب دنوادخ تدنك لمحت ار شدرم ىقلخ جك هك ىنز ره و دومرف اطع اب رب شربص ىارب دواد ترضح هب
(159)
.ديامرف اطع ار ) نوعرف
، نهجاوزءا همدخ ىف ءاسنلا لضف نع ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر هملس مءا تلءاس : لاق ) ماسلا هيلع( قداصلا نع -151
fle:///C|/1/1/10.html[6/20/2011 12:32:27 AM]
. هبذعي مل هيلا ه رظن نم و اهيلا ه رظن اا احاص هب ديرت عضوم نم ائيش اهجوز تيب نم تعفر هءارما اميءا : لاقف
هب نز ندرك تمدخ باوث هرابرد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر زا هملس ما :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
شدصق و دراذگ رگيد ىاج هب و درادرب ىئاج زا ار ىزيچ ، شرهوش هناخ رد هك ىنز ره :دومرف ترضح ،درك لاوس شرهوش
(160)
.دنك ىمن شباذع ادخ ،دريگ رارق ادخ رظن دروم سك ره و ،ديامن رظن وا هب دنوادخ .دشاب ىراكتسرد و حاصا
رفس تاغوس : مهن و ىس سرد
لغب ريز ىتاغوس و دروآ هر ،دنوش ىم دراو هناخ هب ، كيدزن اي رود ىترفاسم زا هاگ ره :دهد ىم روتسد ندرم هب ماسا
نيمه ماسا و دنك ىم لاحشوخ ار دنزرف و نز هيده نيا .دشاب كدنا و كچوك ، تاغوس نآ دنچ ره ،دنشاب هتشاد
و هديدپ ره زا ور نيا زا ،دهاوخ ىم ار نيملسم هعماج تفلا و تبحم .دهاوخ ىم ار هداوناخ ىافص و ىمرگ و ىلاحشوخ
ىسورع رد و دهد ىم ندرب هفحت روتسد ضيرم ىارب ،دنك ىم هدافتسا تدوم و تفلا داجيا ىارب ، ىگرزب و كچوك دمآ شيپ
ىارب و .دنك ىم شرافس ار هميلو و ماعطا ،رسپ ندرك هنتخ و دازون ندمآ و نتشگرب هكم زا و نتخاس ون هناخ و ندرك
نتفگ غورد نينچمه .درامش ىم هريبك ناهانگ زا ار اهنآ و دنك ىم عنم محر عطق و نيدلاو قوقع زا ، تفلا عناوم زا ىريگولج
.ار دسح و قافن و هعدخ و ىنيچ نخس و نظ ءوس و ندرك تبيغ و
زين و هدش هدرمش گرزب ناهانگ زا ماسا رد و تسا نيملسم نايم ىيادج و هقرفت داجيا شنايز نيرتگرزب تافص هنوگ نيا
نداد ىراطفا و ندرك تفايض و نيبلا تاذ حاصا و محر هلص و نديسوب و هقناعم و هحفاصم و تعامج و هعمج زامن هب روتسد
ىم دوخ ىارب ار ىگدنز شيع و تذل مامت هك ىنادرم ىتسپ زا ادخ هب هانپ . تسا تبحم و تفلا داجيا ىارب ىگمه ...
رد .دنا هدربن ىيوب ىماسا قاخا و ىناسنا ىاهشزرا زا مدرم هنوگ نيا ايوگ .دنرادن ىيانتعا شيوخ دنزرف و نز هب و دنهاوخ
.دندرگ ىم رب رپ نورد و ىلاخ تسد اب دوخ هداوناخ دزن و دننك ىم اهيشوخ رفس
زگره هك ار تيمح ىب نآ نيبم ىتخبكين ىور ديد دهاوخن
ار نتشيوخ دنيزگ شياسآ هك ىتخسب دراذگب دنزرف و نز
) ىدعس(
ليلد
. هراجحول و مهفرطيل و مهدهيلف هلهءا ىلع مدق مث رفس ىلا مكدحءا جرخ اذا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق - 152
و هيده دياب ،ديآ ىم شا هداوناخ دزن هك ىماگنه ،دور رفس هب ىدرم هاگ ره :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
هزوريف و قيقع دننام شزرا اب ىگنس اي دشاب شزرا مك دنچ ره( دشاب ىگنس هچ رگا دروايب اهنآ ىارب ىعوبطم و هزات زيچ
(
(161)
.دوش هعجارم (( نيرمت )) سرد (( تيناسنا )) باتك هب .دشاب
.داقحاا و هاودعلا نئاغض ىلجت و مئاخسلا لست هيدهلا ناف اوداهت ...:) ماسلا هيلع( رقابلا لاق -153
و ىنمشد و ماقتنا و درب نوريب اهلد زا ار اه هنيك ، ندرب هيده هك ،ديرب هيده رگيدكي ىارب :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
(162)
.دزاس فرط رب ار اهيزوت هنيك
تولخ : ملهچ سرد
فاحل ريز رد و هناختولخ رد ار رهوش و نز ، ماسا ىئورد و قافن نودب نيد و ماسا هجهللا حيرص نيد ، ماسا سدقم نيد
: تسا هدومرف ىئامنهار و ىربهر مه
اهيربهر نيا ماسا رگا ام رظن هب ىلو ،دشابن دنياشوخ ار ناشيدنا جك و ناراكاير دياش هك لصفم و قيقد رايسب ىياهيربهر
تحلصم و هاوخريخ دوبن ناسنا حلاصم عيمج هب ملاع .دوب شيدنا مك و نيب هاتوك ،دوب اسران و صقان ىنيد ،دومن ىمن ار
. تفرگ ىمن رارق دامتعا دروم و دوبن لباق هرخااب و شيدنا
ىلوصا و رتمهم ىرما ، ناسنا گنهرف لوصا و ناكرا مامت رد ، ناسنا تيلاعف داعبا مامت رد ، ناسنا ىگدنز روما مامت رد رگم
همه ، تفرعم و ملع و تواضق و رنه و تسايس و داصتقا و قاخا هك تسا نيا هن رگم ؟دراد دوجو ناسنا داجيا و نيوكت زا رت
ننس قباطم رگا ،رهوش و نز ىكيدزن هك تسا نيا هن رگم ؟ ناسنا نتسيز رتهب رطاخ هب و تسا ناسنا دوجو عرف ، همه و
؟دروآ ىم دوجو هب ،ريگاوريغ و ريگاو ضارما و اهيراميب ،دشابن تسا ىعيبط ننس ىامنهار نامه هك ىهلا تاررقم و ىعيبط
هب ىهاگ و دوش ىم اهنآ نايم ىريگرد و عازن بجوم ،دشابن نيعم فاحل ريز رد رهوش و نز هفيظو رگا هك تسا نيا هن رگم
و وضع صقن ، نينج طقس بجوم ،دشابن ىهلا روتسد قباطم ىرتسبمه رگا هك تسنيا هن رگم ؟ددرگ ىم رجنم قاط
رد نيد تاروتسد زا جورخ هطساو هب ، ىزيرغ تافارحنا هك تسا نيا هن رگم ؟ددرگ ىم كدوك ىناور و ىمسج ىاهيراميب
؟ تسا ريسم نيا
و دهد حيضوت و دنك حيرشت وم هب وم و ديوگب ار همه دياب ماسا و ، تسين ىديدرت و كش نيرتكچوك روما نيا زا كي چيه رد
،دنراذگ ىم نابز تفع فاخ و ناجوز رارسا رد تلاخد ار راك نيا مسا ، ناشيدنا جك رگا ، تسا هدرك ار راك نيا هناتخبشوخ
. ميمان ىم هجهل تحارص و ىيامنهار و ىزوسلد ارنآ ام
نآ هك دننادب دياب ،دننك مهتم ملق تفع فاخ دننام ىتاريبعت هب ار هدنسيون ىئادتبا رظن رد دنهاوخب ىمارگ ناگدنناوخ رگا
fle:///C|/1/1/10.html[6/20/2011 12:32:27 AM]
لقن ار نيموصعم ثيداحا و نآرق تايآ ، ماقم نيا رد هدنسيون اريز ،ددرگ ىمرب ىماسا ذخآم و ىحو عبانم هب ادتبا ، تاريبعت
دوجو رگم :دوش ىم لاوس هدننك ضارتعا صخش زا هواع هب ،دنك ىمن هفاضا حيضوت زج ىزيچ شدوخ بناج زا و ديامن ىم
كانرطخ ىداو نيا رد و دياميپ ىمن ار هار نيمه ، شيوخ لسن ءاقب ىارب وا دوخ رگم ؟ هدشن اديپ هار نيمه زا وا دوخ
؟دهاوخ ىمن ار زوسلد و ملاع ىيامنهار
نازيم و طسو دح روما مامت رد زيزع ماسا هك دينادب مه ار نيا و دييامن هجوت تاروتسد نآ زا ىئ هراشا و هنومن هب نونكا
لامك اب ،دوشيم هديمان ىيامنهار و ىهاوخريخ هك اجنآ ات ، ميتفگ قباس ىاهسرد رد هكنانچ و هدومن هظحام ار لادتعا
زرم زا جراخ ،دنك ىم اديپ ار تاحضاو حيضوت و بزع ناناوج كيرحت ، تفع فاخ ناونع هك اجنآ زا و هدرك نايب تحارص
. تسا هتسب ورف بل و هتسناد ىهاوخ ريخ و ىيامنهار
ليلد
. متئش ىنءا مكثرح اوتءاف مكل ثرح مكواسن -154
(163)
.ديئآرد دوخ رازتشك هب ،ديهاوخ هنوگ ره .دنيامش رازتشك امش نانز
ناشفا رذب و رازتشك نز . تسا ناحبس دنوادخ ىقيقح زرواشك ، ناهج روانهپ ناتسلگ رد ، ناسنا لسانت و دلاوت رما رد ىرآ
. نامحر راگديرفآ رگراك و رودزم ود ره و
رازتشك اجنآ اريز ،،دراد تهارك اي تسا مارح اي بقع هار زا ىكيدزن هك دننك ىم هدافتسا هفيرش هيآ زا ىماسا نادنمشناد
تسا زاجم دنهاوخب رهوش و نز دوخ هك ىلكش و هنوگ ره هب ولج هار زا ىكيدزن ىلو ،دوش ىمن لسن ديلوت ىنعي ، تسين
.درادن ىعنام و
. ه مكرمءا ثيح نم نهوتءاف نرهطت اذاف نرهطي ىتح نهوبرقت ا و ضيحملا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذءا وه لق ضيحملا نع كنولءاسي و -155
كاپ ات دييامنن ىكيدزن ناشيا اب و دينك ىرود نانز زا ضيح لاح رد سپ ، تسا ىرازآ و جنر نآ وگب ،دنسرپ ىم ضيح زا ار وت
(164)
.دييآرد هداد ناتنامرف ادخ هك اجنآ زا ،دندش هزيكاپ نوچ و دنوش
. بيطلاو ءاسنلا اا مكايند نم بحا ام -156
(165)
. مراد تسود ار شوخ ىوب و نانز طقف امش ىايند زا نم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
.ءاسنلا هعضابم ءايشءاا ذلءا :وه لاقف ء ىش ريغ :انلقف ؟ذلءا ىش ىءا ) ماسلا هيلع( هدبعوبءا انلءاس - 157
:دومرف شدوخ سپس : تفگ ىزيچ ىسك ره ؟ تسيچ اهراك نيرتذيذل :ديسرپ شباحصا ار ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(166)
. تسا نانز اب ندش رتسبمه اهراك نيرتذيذل
.ايبس هبلق ىلع ناطيشلل لعجي اف ، ىءار ام لثم هلهءا دنع ناف ، هلهءا تءايلف ، هبجعت هءارما مكدحءا ىءار اذا - 158
رتسبمه دوخ رسمه اب و ديور هناخ هب ،دمآ شوخ ار امش و داتفا ىئابيز نز هب ناتهاگن هاگ ره :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(167)
.دينكن زاب دوخ لد هب ىهار ناطيش دورو ىارب )دياب و( ، تشاد نز نآ هك دراد نامه وا هك ديوش
امنا ، سانلا اهيءا لاقف ،رطقي هسءار و سانلا ىلا جرخ و اهنم باصءاف اهموي ناك و هملس ما ىلا لخدف هتبجعءاف هءارما ه لوسر ىءار -159
. هلهءا تءايلف ائيش كلذ نم دجو نمف ناطيشلا نم رظنا
.دروآ باجعا هب ار شترضح هك ديد ار ىنز ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
رد ،دمآ مدرم دزن سپس ،دومن ىكيدزن وا اب و دوب وا تبون هك تفر هملس ما دزن اروف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
رد ناطيش زا سك ره ، تسا ىناطيش راك ندرك هاگن ، مدرم ىا :دومرف و ديكچ ىم شرس زا لسغ بآ تارطق هك ىلاح
(168)
.دوش رتسبمه دوخ رسمه اب دياب ،دبايب ىرثا دوخ دوجو
. كريغ هءارما هوهشب كتءارما عماجت ا ىلع اي -160
ىكيدزن رگيد ىنز توهش هب ترسمه اب ، ىلع ىا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(
(169)
شابم رگيد ىنز ركف هب ترسمه اب ىكيدزن لاح رد( نكم
همطاف و هنيميب ايلع ذخءاف امهاعد فافزلل معطءا و همطاف ايلع ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر جوز امل : تلاق هملس ما نع -161
(170)
...اننيب اميف هيلجر لخدءا و انسو ؤر دنع سلج و ...امهنيعءا نيب لبقف هردص ىلا امهعمج و هلامشب
.دروآ رد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىلع جاودزا هب ار دوخ رتخد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ نوچ :ديوگ هملس ما
ار نانآ ىناشيپ و دينابسچ هنيس هب ار ود ره و ، تفرگب پچ تسد اب ار همطاف و تسار تسد اب ار ىلع فافز بش رد
اهنآ دزن زور هس ات سپس ،دروآرد ناشصوصخم قاتا هب ات تفر ىم هار اهنآ نايم و دومن رگيدكي هب ار اهنآ شرافس و ديسوبب
ار (( ءامسا )) ،دور ناشيا كيدزن هكنآ زا شيپ ،دندوب ىشوپااب ريز همطاف و ىلع ،دمآ ناشيا لزنم هب مراهچ زور نوچ ،دماين
ربمغيپ ىادص همطاف و ىلع . سورع هزات هب كمك ىارب : تفگ ؟ ىا هدمآ راك هچ هب اجنيا :ديسرپ وا زا .ديدب هناخ نحص رد
لاح هب نم ناج هب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ .دنزيخرب دنتساوخ ،دندينش ار ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص(
(171)
. تفر اهنآ دزن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ ات دندوب شوپااب ريز ناشيا ، ميآ امش دزن ات ديشاب دوخ
fle:///C|/1/1/10.html[6/20/2011 12:32:27 AM]
. هيلع مثااف ء ىش نهنم انزف حكني ا ام ءاسنلا نم عمج نم : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -162
،دنك انز اهنآ زا ىكي رگا ،دوش رتسبمه اهنآ همه اب دناوتن و دريگب ىددعتم نانز هك ىسك :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(172)
. تسا درم ندرگ هب شهانگ
. سءابا : لاق ، هتءارما لبق لبقي لجرلا نع ) ماسلا هيلع( ىسوم نسحلاابءا تلءاس : لاق ،رفعج نب ىلع نع - 163
ىعنام دومرف ؟دسوبب ار شنز هاگمرش ىدرم هك تسا هنوگچ ، مديسرپ ) ماسلا هيلع( مظاك ماما زا :ديوگ رفعج نب ىلع
(173)
.درادن
)؟! ىنجهتسم لا ؤس هچ و بدا ىب لئاس هچ(
. هبعاملا لبق هلها لجرلا هعقاوم و ...:ءافجلا نم هثاث ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -164
شنز اب ىدرم هكنآ موس ...دوش ىم بوسحم تنوشخ و ىكشخ زا زيچ هس :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(174)
.دورن رو وا هب و دنكن ىزاب وا اب ابق و دنك ىكيدزن
داژن كين و هاوخ هزيشود نز داشلد دوش و دنيب ار وت ات
نك شماس رد ز ىيآرد وت نك شمارتحا وت ديآرد وا
شوك ىزاونلد هب شنامز ره شوك ىزاب و فطل هب تولخ تقو
) ىدحوا(
. نكجاوزءا نعنمتل نكت اص نلوطت ا :ءاسنلل ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق - 165
زامن لوغشم امش و دنك ىم بلط ار امش ناترهوش ىتقو :دومرف نانز هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(175)
.ديشاب هدش عنام دراد امش رب هك ىقح زا ار ناترهوش ات ديهدن لوط ار دوخ زامن ،ديتسه
لاق ؟ هءارملا ىلع جوزلا قح ام : تلاقف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر ىلا هءارما تتءا : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -166
. بتق ىلع تناك نا و هتجاح ىلا هبيجت نا
نز رب رهوش قح :درك لاوس و دمآ ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر دزن ىنز :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(176)
.دشاب راوس ىبكرم رب نز نآ دنچ ره ،دروآرب ار شرهوش ) ىزيرغ( زاين دياب نز :دومرف تسيچ
.اهبوكر دنع هبعصلا هنم تعنمت اهلعب اهباخ اذا و ... مكئاسن رش نم نا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -167
ار شرهوش ،دنك تولخ وا اب شرهوش نوچ هك تسا ىنز ،دب نانز هلمج زا :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
شوخ شتما نانز دهاوخ ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ ايوگ( دنك ىباكر دب شومچ رتش دننام و دوش عنام
(177)
.دشابن حور ىب و ىناويح و كشخ اهنآ هناختولخ ات دنشاب باوختخر
تيا لاقف ،اذه نع هلءاس رذابا نا ... هلهءا ىتءاي ءاملا دجيا رفس ىف هلهءا هعم نوكي لجرلا نع ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تلءاس -168
...رجوت كلهءا
بآ دنك ىكيدزن رگا و تسا هتفر رفس هب شرسمه اب هك مديسرپ ىدرم هرابرد ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا :ديوگ ىوار
سپس )ديامن مميت زامن ىارب سپس و دنك ىكيدزن هك( تسا لاح ،دروآ راشف وا رب هزيرغ رگا :دومرف درادن ندرك لسغ ىارب
اب : تسا هدومرف رذوبا هب ترضح نآ هك تسا هدش تياور ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ زا : مدرك ضرع ترضح هب
!؟دهد شاداپ نم هب ادخ و منك ىكيدزن منز اب : تسا هتفگ و هدرك بجعت رذوبا .دهد شاداپ وت هب ادخ ات نك كيدزن ترسمه
رسمه اب نوچ( دنك ىم تباذع ادخ ىنك انز رگا هكنانچمه ، ىرآ : تسا هدومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
وا و دروآ راشف وا هب هزيرغ رگا نينچ مه :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما سپس )دهد ىم تشاداپ ىنك ىكيدزن تلاح
(178)
.دهد ىم ششاداپ ادخ ،دنك ىكيدزن دوخ لاح رسمه اب مارح هب ندش راتفرگ سرت زا
هنم دلوتي و دومحم ريغ وه و هيلتمم نوكت قورعلا و هدعملا نا كلذ و ءاتش ا و افيص ليللا لوءا نم ءاسنلا اوبرقت اف ) ماسلا هيلع( لاق و -169
جنلوقلا
ىاهگر و هدعم اريز ، نكم ىكيدزن دوخ نز اب ناتسمز رد هچ و ناتسبات رد هچ ، بش رس :دومرف ) ماسلا هيلع( اضر ماما
و لوب نديكچ و نورد گنس و سرقن و هشعر و جلف و جنلوق بجوم اريز ؛ تسين وكين لاح نيا رد ندرك ىكيدزن و تسا رپ ندب
.دوش ىم ىيانيب فعض و قتف
زا ادخ هك ىدنزرف ىارب رتشيب لقع تواكذ و رتشيب ديما هيام و تسا رتحلاص ندب ىارب هك دشاب بش رخآ رد دياب لمع نيا
ار شياهناتسپ و ىنك ىزاب رايسب و ىنك ىزاب وا اب هك ىنامز رگم نكم ىكيدزن نز اب و ،دشاب ىم دنك داجيا نايم نآ
و دوش ىم جراخ شناتسپ زا نز بآ اريز ؛ددرگ ىم عمج شبآ و دوش ىم كيرحت نز توهش ، ىدرك نينچ نوچ ، ىراشفب
اهنت و ىهاوخ ىم وا زا وت هك دهاوخ ىم ار نامه وت زا وا و ددرگ ىم اديوه نز نامشچ و هرهچ رد توهش راثآ ) نآ زا سپ(
ىولهپ هب ىكدنا هكلب ، هتسشن هن و شاب هداتسيا هن عامج زا تغارف زا سپ . نك ىكيدزن نز اب ضيح زا ىكاپ لاح رد
نك لسغ سپس ، لاعتم دنوادخ نذا هب و دنك نميا نورد گنس زا ار وت ات ورب ندرك راردا ىارب اروف سپس ، شكب زارد تسار
fle:///C|/1/1/10.html[6/20/2011 12:32:27 AM]
.دنادرگ ىمرب ، هدش جراخ وت زا هك ار ىبآ رادقم كاروخ نيا .روخب هتفرگ كفك لسع اي هدرك بآ لسع و ىئايموم ىكدنا و
(179)
دعب عامجلا نع ىهنلا هيف و ... هرخآ و هطسو و رهشلا لوءا ىف كتءارما عماجت ا ىلع اي ماسلا امهلآ و امهيلع ىلعل ىبنلا هيصو ىف -170
. عامجلا دنع ملكتلا نع و رهظلا
طسو و هام لوا رد :ديامرف ىم ، هدومن ) ماسلا هيلع( ىلع شداماد هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ هك ىتيصو رد
رهاوخ اي رگيد ىنز توهش ركف هب و نكم هاگن نز جرف هب و وگم نخس ىكيدزن ماگنه و ، نكم ىكيدزن تنز اب هام رخآ و هام
هويم تخرد ريز نينچمه و نكم ىكيدزن نابرق و رطف ديع بش رد ،دينكن كاپ لامتسد كي اب ار دوخ ترسمه و وت و شابم تنز
ىم هك ىبش و ماب تشپ و نابعش همين بش رد و ماما هماقا و ناذا نيب زين و نكم ىكيدزن هدرپ نودب ديشروخ ربارب رد و راد
(180)
. نكم ىكيدزن ، ىور رفس هب ادرف ىهاوخ
هار نآ هب رشب ملع ميراد عاطا ام هك اجنآ ات نونك ات هك تسا ىروما زا ، هام رخآ و طسو و لوا رد ىكيدزن تهارك عوضوم
ىديدرت و كش نيرتكچوك نيد رظن زا ىفرط زا .دنك تابثا ارنآ )ات راهچ ات ود ود( باسح اب دناوتب هك ىوحن هب ، تسا هتفاين
ناضمر هام رد نتفرگ هزور : تسا مارح اي بجاو هكلب ، بحتسم اي هوركم اهنامز زا ىضعب رد لامعا ىخرب هك درادن دوجو
زا هك ىتروص رد ، تسا بحتسم ندناوخ اعد و هوركم ندناوخ رعش هعمج بش رد و تسا مارح نابرق و رطف ديع رد و بجاو
سپ ، تسا ربارب و ىواسم نامز ءازجا هب تبسن ، لامعا نيا مامت هطبار ، تسا هديسر نادب زورما رشب هك اجنآ ات ملع رظن
روما نيا ريظن هتبلا .دياشگب ام لد ىور هب تفرعم زا ىرد و دنادب تحلصم ادخ هك ىنامز ات تفريذپ ادبعت ار روما نيا دياب
.رتدايز ،رشب ىنادان و لهج و تسا رايسب
. ىبص تيبلا ىف و هتيراج ا و هتءارما لجرلا عماجي ا ) ماسلا هيلع( قداصلا نع -171
(181)
.دنك ىكيدزن شزينك و شرسمه اب ديابن درم ،دشاب ىكدوك هك ىئ هناخ رد :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
.ءاسنلا نايشغ لقيلف ءاقبا و ءاقبلا دارا نم ) ماسلا هيلع( لاق و -172
(182)
.دنك شزيمآ رتمك نانز اب دياب دهاوخ ىم ىرتشيب رمع هك ىسك دومرف و
.زياجعلا حاكن و ... نلتق امبر و ندبلا نمدهي ثاث هنءا ىور -173
(183)
. نز هريپ اب ىكيدزن ...دشك ىم ىهاگ و دنك ىم مدهنم ار ندب زيچ هس


fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
- ۱۱ -
- ۱۱ -
ىرادراب : مكي و لهچ سرد
اريز ؛دش هتفگ مهدفه سرد رد هك ىمارتحا رب هواع ،دنك ىرتشيب مارتحا ار وا دياب رهوش ،دوش ىم هلماح نز ىتقو
هدعو و هدرك نيعم (( ه ليبس ىف دهاجم )) باوث هلماح نز ىارب لاعتم دنوادخ . تسا هدرك مارتحا ار وا لاعتم دنوادخ
. تسا هداد وا هب ناهانگ شزرمآ
هدامآ دوش ىم هتشاذگ وا شود رب ادخ نيگنس تناما و هتشگ اريذپ ار شيوخ ىهلا تلاسر ،دوش ىم رادراب نز هك ىماگنه
.ددرگ ىم اه ندينش هلان و اه ندرك كشخ و رت ،اهيباوخ راديب
محر هچقودنص رد ار ىنيمث رد و تسا تادوجوم نيرترب و تانئاك فرشا هك دراد هنيس نوناك رد ار ىسيفن رهوگ رادراب نز
(( نيقلاخلا نسحءا )) ار نتشيوخ و هتفگ كيربت دوخ هب وا تقلخ هطساو هب و هداهن رس رب تمارك جات شيادخ هك دنارورپ ىم
. تسا هديمان
هنيجنگ رد ار اهناسنا نيا زا درف كي ،رادراب نز ، تسا ناسنا دوجو تكرب زا ، ناهج ىافص و رهم و ندمت و تعنص و ملع رگا
. تسا هدومن ليوحت هدامآ و هدرك نيزگياج دوخ هنيس
هتسب نابل ،دنك راديب ار هتفخ ىاه هفطاع و اهرهم .دروآرد اون و ادص هب ار تكاس و شوماخ هناخ ات دوش ىم هدامآ رادراب نز
ىگدنز و .دروآ رد شورخ و شات و شوج و بنج هب ار هدرمژپ و هدرسفا هبلك و دنك نادنخ و زاب ار هديشك مهرد ىاه هرهچ و
.دشخب اج و قنور ار رون ىب و غورف ىب و روك و توس
تساپرب لدج و گنج هك ىا هناخ رد درآ افص و حلص ديون كدوك
تساجنآ تشهب تسه لفط هك اج ره دراب اب تسين لفط هك اجنآ
دندنزرف و نز ىب هك ىا هقرف نآ ؟دندنسرخ هچ هب ىگدنز مزب رد
) ىناهفصا ىاون(
قرع و اهيباوخ راديب و تامحز هرمث .دنك هدامآ ار اه ىنامهم و اهتوعد و هيزيهج و ىسورع و دقع هجيتن دهاوخ ىم رادراب نز
و هنوگ زا هك هسوب كي اب ات ،دراذگ شتسد فك ار وا ىاهشات و اهتعنص و اهبسك همه هرهب و دهد شليوحت ار درم ىاهيزير
.ددرگ عفترم شياه ىگتسخ مامت ،دريگ ىم شمشچ رون ندرگ
دنمشناد و ملاع ،دشاب روشحلس و ناولهپ ،دوش فراع و رعاش ات ،دروآ ايند هب ىكدوك هك دوش ىم هدامآ رادراب نز هصاخ و
،دشاب اهنيا همه ندروآ ايند هب و نديياز ىارب ىنوناك رتهب همه زا اي ،دوش رگتعنص اي رگراك ،دوش ركفتم و هدنسيون ،ددرگ
ماسا ربهر و ادخ لوسر هصاخ و دشاب (( رتخد )) نان هب ، تاكرح نيريش و نابز شوخ ىكدوك .دشاب ادخ ربمغيپ بوبحم
ار ىعقاو ىگنادرم ناشنارسپ و دنشاب فدص رد ىياهديراورم شتما نارتخد هك دراد راظتنا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص(
. فده
وا ميوگب رگا . تسين هغلابم ، ممانب ساسحا ىب و هفطاع ىب ،دنك ىيورشرت و ىدنت دوخ رادراب نز هب هك ار ىدرم رگا سپ
تسا هديسرن شماشم هب ناميا ميسن و هدربن ماسا فراعم زا ىيوب ميوگب رگا ، تسين هغلابم ،درادن روعش و تيناسنا
ىم وا هب ىشاداپ هنوگچ و درگن ىم ىئ هديد هچ هب رادراب نز هب ، نابرهم قلاخ و نامحر ىادخ مينيبب نونكا . تسين هغلابم
؟دهد
ليلد
ه ليبس ىف هلام و هسفنب دهاج نمك رجاا نم اهل ناك تلمح اذا هءارملا نا ! هملس ما اي ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -174
. ليعامسا دلو نم هبقر ريرحت هعضر لكب اهلف تعضرءا اذاف ، لمعلا ىفنءاتساف كبنذ كلرفغ دق :اهل ليق ، تعضو اذاف ، لجوزع
دراد ار ىسك شاداپ و رجا ،دوش رادراب نز هك ىنامز :دومرف هملس ما شا هجوز هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
ديزرمآ ار وت هانگ ادخ ،دوش ىم هتفگ وا هب ،ديازب ار شدنزرف هك ىنامز و ،دنك ىم داهج ادخ هار رد شلام و ناج اب هك
، ىنداد ريش ره ىارب ، لاعتم دنوادخ ،دهد ىم ريش ار شكدوك هك ىنامز و ريگب رس زا لمع و راك ) تشذگ اه هتشذگ(
(184)
.دهد ىم وا هب ار ربمغيپ ليعامسا نادنزرف زا ىا هدنب ندرك دازآ باوث
fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
(( ىراد هچب و ىراد هناخ )) زيمآ ريقحت ىگنهآ اب ار ىعينم ماقم نينچ هك ىنز ، تسا شيدنا هداس و ركف هاتوك هزادنا هچ
ىروهمج تساير و ىريزو تسخن ىتح اي دهد حيجرت ىهلا فيرش بصنم نيا رب ار هناخراك و هرادا رد ندرك راك و دمانب
ىروشك ريزو تسخن دناوت ىم هك ىنز ،دناد رتااب و رتهب ندرك تيبرت روهمج سيئر و نتخاس ريزو تسخن زا ار ىتكلمم
درف كي ىاج هب و دنك ىم نآ دننام ىلغاشم و ىريزو تسخن هدامآ ار اهنآ همه ،دزادرپب دوخ ناكدوك تيبرت هب رگا ،دوش
نآ ماجنا زا ناهج نادرم گرزب هك تسا ىراك نيا و دنك ىم ىزاس ورين و دهد ىم ليوحت شتلم هب هتسجرب دارفا ، هتسجرب
.دنرادن ار نآ تمواقم و ربص و .دنزجاع
ىريگولج : مود لهچ سرد
.دننك ىم اديپ فاتخا نآ دادعت اي دنزرف نتشاد لصا رد ،رهوش و نز هك دوش ىم ىهاگ
دنزرف كي نتشاد زا ، عامتجا و ادخ هب نامگدب و سفنلا فيعض نارهوش زا ىخرب و دنهاوخ ىم ار دنزرف ود ىكي نانز ابلاغ
دياش و دنهاوخ ىمن ار تسد ود ناتشگنا رامش زا شيب اثم نادنزرف نتشاد ، نانز زا ىضعب زاب و دنراد همهاو و سرت مه
دنهاوخب مه ار نآ زا رتشيب ناردپ زا ىخرب
نتساوخن و ىئادتبا ىريگولج زا ار ثحب نونكا و تسا طسو رد هچ و لوا رد هچ ، ىريگولج قلطم رد ام ثحب لاح ره رد
: مينك ىم زاغآ دنزرف
هب اعطق وا ،دشاب فلاخم ندوب راد هچب و ندش راد هچب اب ىلك روط هب و دزرو عانتما دنزرف دوجو زا هك دشاب ىرهوش اي نز رگا
مدرم همه زا ار دوخ ىتديقع عضوم و ركف زرط هك ىلاح رد وا ، تسا نامگدب شيوخ عونمه دارفا هب و ناهج نابرهم هدننيرفآ
زا و دنراد هچب هك رگيد مدرم همه هك دنادب دياب .درامش ىم فرحنم و دنك ىم هئطخت ار نارگيد و دناد ىم رتهب شيوخ نامز
.دنناوخ ىم وسرت و لكوت ىب و سفنلا فيعض و ربص مك ار وا ،دنرب ىم تذل شنديد
، تيبرت و هداوناخ و قاخا و تموكح ظاحل زا ، نامز دوجوم ىعامتجا عضو ،وا هديقع هب و اضرف رگا هك دنك ىمن كرد وا
هدمآ دوجو هب اه ىنوگرگد و هداد خر اهباقنا ناهج رد .دنك ىمن ريس لاونم كي هب هشيمه هك نامز ،دشاب دساف و فرحنم
. تسا هدييارگ تماقتسا هب اهفارحنا و هدش تسار اهيجك ، تسا
ار شيوخ ردام و ردپ وا رگا . تسا دقتعم ار ىنابرهم قلاخ و دراد ىرايتخا دوخ زا ،ديايب رگا مه شدنزرف هك دنك ركف دياب وا
.دشاب راد نتشيوخ و لكوتم و رباص ، نموم مدرم رگيد دننام شدنزرف دياش ،دنا هتشگ وا ديلوت ببس هك ،دنك ىم نيرفن
رد و دنزرو ىم لمحت ىهاگ و دننك ىم هزرابم ىهاگ اهنآ دننك ىم كرد ار دنزرف تيبرت و جراخم لمحت لكشم مه رگيد مدرم
دنزرف .دنرب ىم تذل شنديد زا و دندنخ ىم و دنيوگ ىم دوخ دنزرف اب .دنلاحشوخ و رورس اب و طاشن اب و راگزاس لاوحا همه
ىهاگ و دنز ىم ررض ىهاگ ،دونش ىمن ىهاگ و دونش ىم ىهاگ مه دنزرف .دنهد ىم دنپ و دننك ىم تحيصن ار دوخ
نامگدب نآ ىلو ؛ تسه اهنيا همه .دوش ىم تبقاعدب و تخبروش مه ىهاگ ،دوش ىم تيبرت ىهاگ ،دناسر ىم دوس
!؟دنيب ىم ار اهيدب اهنت ارچ
هك تسا نيا دننام نادنمدرخ دزن وا راكفا ،درامش ىم موهوم ىراكفا و لطاب ىتاايخ ،ار نيبدب نآ ىاه هشيدنا لقاع ناسنا
و دنا هتخاس نوزومان و تسس ار نآ و هدرك تنايخ ، تسا هتسشن شفقس ريز رد هك ىنامتخاس نارگراك ،دنك نامگ ىسك
ىم تذل اب ىياذغ هن ، مهد رثا بيترت راكفا هنوگ نيا هب مهاوخب رگا :ديوگ ىم لقاع ناسنا .دوش ىم بارخ شرس رب نونكا
ىم ىتحار سفن هن هكلب و مشوپ ىم نانيمطا اب ىسابل هن و مراد ىا هدوسآ باوخ هن و مشون ىم اراوگ ىبآ هن و مروخ
.دور ىم ىراكبارخ و تنايخ لامتحا ،روما نيا مامت رد اريز ؛ مشك
و رايتخا بحاص و دنراد بارعا زا ىلحم روانهپ ناهج نيا رد ناشدوخ طقف هك دننك ىم نامگ مدرم هنوگ نيا بناجنيا رظن هب
قلطم رايتخا و هرادا و ريبدت رد اهنآ .دننك ىمن كرد ار دوخ ىزيچان و تراقح و ىتسه ناهج تمظع اهنآ .دنتسه ىلاقتسا
. تسا هدش هدرپس اهنآ هب مه ناهج هرادا زا ىردق ،دننك ىم نامگ و دنراد كش دنوادخ
ىارب ،دوب نامگدب شيوخ رايد و رهش سرادم و ناملعم هب نوچ و تشاد ىدايز تاناكما و تورث هك متخانش ىم ار ىصخش
رظن ريز هناخ نوريب رد ار شدنزرف دمآ و تفر .دوشن دساف و دورن هسردم هب شدنزرف ات دوب هدروآ هناخ رس ملعم ، شدنزرف
.دش مادعا و همكاحم هجيتن رد و درك تكرش ىتقرس و لتق رد رسپ نامه هرخااب ىلو ، تشاد
تدنزرف تيبرت هب ار تتقو رتشيب :ديامرف ىم هك دنونش ىمن ار ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما نخس مدرم هنوگ نيا
نمشد اب ار وت ،دشاب ادخ نمشد رگا و دراذگ ىمن او ار دوخ تسود ادخ ،دشاب ادخ تسود تدنزرف رگا هك هدم صاصتخا
؟راك هچ ادخ
، تسا كاخ ريز اي هتسشن ىياورنامرف تخت رب شتكلمم روهمج سيئر ، هن اي تسا هدنز ادرف ات دناد ىمن هك ىناسنا اصا
؟راك هچ اهيلوضف اب ار وا
تسا روما همه سار رد هك مه ار ادخ رب لكوت ىلو ،دشاب دوخ ىنيد تاروتسد لاثتما و دنزرف تيبرت ركف هب دياب لقاع ناسنا
.دنكن شومارف
دايدزا و لسن ريثكت رد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ ردقچ هك مينك ىم ركذ ليلد ثحب رد ار ماسا كرادم
.دراد شرافس و ديكات شتما
تقيقح ،دنزرو ىم عانتما ندش راد هچب زا و دننك ىم حرطم ار دنزرف تيبرت لاكشا هك ىناسك زا ىخرب بناجنيا رظن هب
دننيب ىمن ار رتشيب شات هضرع ،دوخ دوجو رد اهنآ ،دننك ىم هناهب ار وا تيبرت و دنراد سرت ،دنزرف جراخم لفكت زا هك تسا
ار ناشيا ، جاودزا دعب دنوادخ ،دندوب ريقف جاودزا زا شيپ رهوش و نز رگا :ديامرف ىم هك دننامگدب شيوخ دنوادخ هدعو هب و
fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
:ديوگ ىم هك دننك شوگ ار سانشادخ هنازرف ريپ نآ ،زاريش ىدعس نخس دياب ناردپ نينچ .دزاس ىم ىنغ
دوب هدروآرب نادند لفط ىكي دوب هدرب ورف تركفب رس ردپ
شمرآ اجك زا گرب و نان نم هك شمراذگب هك دشابن تورم
تفج دزن نخس نيا تفگ هراچيب وچ تفگ هنادرم هچ وا نز ات رگن
دهد ناج ات سيلبا لوه روخم دهد نان دهد نادند هك سكنآ ره
مئاد جاودزا رد و تسا درم تسد رد رايتخا تقوم جاودزا رد ، ماسا ماكحا رظن زا ، ىريگولج قلطم و نادنزرف هب تبسن اما و
جاودزا زا لبق
(185)
دياب دهاوخ ىم دنزرف ود اي كي طقف درم رگا ىتح ،دوش بلج دياب مه نز تياضر ،اهقف زا ىضعب رظن هب
نتشادن اب رگا تروص نآ رد ،دياين شيپ فاتخا ادعب و دشاب لماك قفاوت اب اهنآ جاودزا ات دراذگ نايم رد شدزمان اب ار عوضوم
شش ندش رادراب زا درم ىريگولج ، تفگ ميهاوخ ليلد نمض هچنانچ زاب و ، تسين لطاب ناشجاودزا ،دندرك قفاوت مه دنزرف
. تسا حجار هكلب زياج نانز زا فنص
وا هدهع هب دنزرف جراخم لفكت مه اريز( ،دنناد ىم دنزرف دادعت و داجيا لصا رد رايتخا بحاص ار رهوش هك رگيد ءاهقف رظن هب
ىم ىعرش كرادم نايب و ركذ هب نونكا . تسين مزا نز تياضر بلج ) تسا لسن ريثكت جاودزا زا فده مه و دشاب ىم
. ميزادرپ
ليلد
نا و ، هءايلوءا عيضي ا ه ناف ، ه ءايلوءا كدلو و كلهءا نكي ناف ، كدلو و كلهءاب كلغش رثكءا نلعجت ا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -175
. ه ءادعءاب كلغش و كمه امف ه ءادعءا اونوكي
،دنشاب ادخ ناتسود اهنآ رگا هك ،رادم فورصم تدنزرف و هداوناخ هب ار تلاغتشا رتشيب :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
(186)
.دوش ادخ نمشد فورصم وت تمه دياب ارچ ،دنشاب ادخ نمشد رگا و دزاسن هابت ار دوخ ناتسود دنوادخ
ىتح ، هديب ذخءا هآر اذا ىتح هنجلا باب ىلع ءاطنبحم هطقس ىقلي مكدحءا نءا اوملعا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -176
. هتوم دعب هلرفغتسا ، هدعب ىقب نا و هيفرجا تام اذا مكدحءا دلو نا و هنجلا هلخدي
اب( هداد ولج مكش و مشخ رپ ،ار دوخ هدش طقس دنزرف امش هك دينادب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
دنزرف هك دينادب و .دنك تشهب لخاد هتفرگ ار ناتتسد ،دنيب هب ار امش ات ،دينيب ىم هداتسيا تشهب رد مد )راختفا و رورغ
(187)
.دبلط ىم شزرمآ امش ىارب ،دنامب ىقاب امش زا دعب رگا و ديرب ىم شاداپ ،دريمب ناتتايح رد رگا امش
. تمي مل هنءاكف فلخ هل و تام نم و سانلا ىف نكي مل ناكف فلخ اب تام نم نءا ىورو -177
ىنيشناج و دريمب هك ىسك و هدوبن مدرم نايم رد هك تسا نانچ دريمب دنزرف نودب هك ىصخش هك تسا هدش تياور
(188)
. تسا هدرمن زگره هك تسا نانچ دشاب هتشاد
. هلئامش و هقلخ و هقلخ و ههبش هيف فرعي دلولا هل نوكي نءا لجرلا هداعس نم : لاق ،) ماسلا هيلع( رفعجيبءا نع -178
و لكش و قاخا و ىنوگمه هك دشاب هتشاد ىدنزرف هك تسا نيا ناسنا تداعس زا :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
. حاكنلاب قزرلا اوسمتلا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق -179
(189)
.دوش هتخانش وا دوجو رد شليامش
(190)
.ديهاوخب ىزور ادخ زا جاودزا هليسو هب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
. هل كرابي نا و هنيعي نءا ه ىلع اقح ناك اباستحاو هاب هقث جيوزت نم و ...) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -180
كرابم ار شجاودزا و دنك ىراي ار وا هك تسا مزا ادخ رب ،دنك جاودزا ادخ باسح هب و ادخ دامتعا هب هك ىسك :دومرف زين و
(191)
.دنادرگ
.ءاشي ثيح هفرصي ، لجرلل ءاملا لاق لزعلا نع ) ماسلا هيلع( رفعج ابءا ملسم نب دمحم لءاس و - 181
:دومرف ترضح ديسرپ ) شزيمآ ماگنه نز محر رد ىنم نتخيرن( ىريگولج هرابرد ) ماسلا هيلع( رقاب ماما زا ملسم نب دمحم
(192)
.دزير ىم دهاوخب اجك ره ، تسا درم نآ زا بآ
هطيلسلا هءارملاو ، هنسملاو ،دلتا اهنءا تنقيءا ىتلا هءارملا : هوجو هتس ىف لزعلاب سءابا : لوقي ،) ماسلا هيلع( نسحلا ابءا تعمس -182
. همااو اهدلو عضرت ا ىتلا هءارملاو هيذبلاو ،
.درادن ىعنام نانز زا هفياط شش ندش رادراب زا ندرك ىريگولج :دومرف ) ماسلا هيلع( نسحلا وبا ترضح
.دياز ىمن ىناديم هك ىنز -1
هدروخلاس نز -2
fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
. هديرد نهد و نابز دب نز -3
. ىوگ مانشد نز -4
.دهد ىمن ريش ار شدنزرف هك ىنز -5
(193)
.زينك -6
انءا امءا و لزعي ا ) ماسلا هيلع( ىلع ناك : لاقف ؟ لزعلا ىف لوقت ام : هل تلق : لاق ،) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع ،ريصب ىبءا نع -183
. لزعءاف
ىلو .درك ىمن ىريگولج ) ماسلا هيلع( ىلع :دومرف مديسرپ ىريگولج هب عجار ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا :ديوگ ريصبوبا
. منك ىم ىريگولج نم
: مييوگ ىم اي و دش ركذ 182 تياور رد هك تسا هدوب ىنانز زا ىكي ) ماسلا هيلع( قداص ترضح رسمه دياش : حيضوت
.دنك ىم لمع دنادب حاص و دهاوخب هنوگ ره سك ره ،دش زياج ىريگولج ىتقو
. ىفخلا دءاولا لزعلا نءا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نع ىور -184
دوخ نادنزرف تيلهاج بارعا هكنانچ( تسا ىناهنپ ندرك روگ رد هدنز ، ىريگولج :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(194)
.دندرك ىم روگ هب هدنز اراكشآ ار
روكذم نز شش نآ زا ىكي ناسنا رسمه هك تسا ىتروص رد مه نآ و دوش ىم هديمهف تهارك تياور زا دنيوگ ىم اهقف
،دراد گرم رطخ ،وا ىبلق تلاسك رطاخ هب نز ندش رادراب ديوگب قذاح كشزپ هك ىتروص رد ، تسا نشور زين و دشابن
.درك هعجارم لداع هيقف هب دياب دراوم هنوگ نيا رد ، لاح ره رد .دسر ىم بوجو هب كيدزن ىريگولج
نديياز رتخد : موس و لهچ سرد
ىم ميرك نآرق ،دنا هدوب نينچ مه تيلهاج بارعا هك دننادب دياب ،دنوش ىم تحاران ناشرسمه نديياز رتخد زا هك ىنادرم
، تشگ ىم هايس ناشراسخر هك دندش ىم تحاران ىردق هب ،دش ىم هداد اهنآ هب رتخد دازون ندمآ هدژم ىتقو )) :ديامرف
اب ار موصعم رتخد ايآ :دندرك ىم ركف ىلو ،دنتفگ ىمن ىزيچ ىسك هب و دندرب ىم ورف ار دوخ ىولگ ضغب و نورد مشخ اهنآ
(( دنزادنا شروگ كاخ رد ، هدركن زاب مشچ زونه اي ،دننك گرزب ىگدنكفارس و ىراوخ
دوخ رب ،رابگرم و شارخلد ىاه هنحص نيا نديد زا داب شنابرق هب ىملاع ناج هك ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
ركف نيا ىتشز ، هدنزاس داقتنا و زردنا اب اي و هناقاع ىرابدرب اب هكنآ زج ، تشادن ىئ هراچ و دروخ ىم لد نوخ .ديچيپ ىم
اب ار نانآ گنس زا رت تخس و رات و هريت ىاهلد .دنايامنب اهنآ هب ار نارتخد موصعم و كاپ هرهچ .دنك دزشوگ نانآ هب ار ىناطيش
.دشخب وشتسش و دهد شزاون شيوخ شخب حور ظعاوم
، ترضح نآ زا سپ و ديشك اهتقشم و دروخ اهلد نوخ .ديشچ اهترارم هار نيا رد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
.دندرك بيقعت ار عوضوم ماسلا امهيلع قداص ماما و رقاب ماما اصوصخ ، شموصعم دنزرف هدزاي اب ) ماسلا هيلع( ىلع
ىم شتحيصن ماما و تسا هديياز رتخد و هدرك تنايخ نم هب مرسمه .دنك ىم ضرع ) ماسلا هيلع( قداص ماما هب ىدرم
.دوب رتديدش ىليخ رتخد زا رفنت عوضوم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا لوسر نامز رد ىلو .ديامرف
و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ نوچ .دش نوگرگد شا هرهچ گنر .دنداد ىربخ وا هب ،دوب هتسشن ىمارگ ربمغيپ تمدخ ىدرم
رتخد ،دنداد ربخ نونكا و تشاد نديئاز درد منز ، مدمآ نوريب هناخ زا ىتقو :درك ضرع ،دومرف لاوس شيتحاران تلع زا ) ملس
. تسا هديئاز
.دوش ىم نايب ليلد نمض هك دومرف ىبلطم وا هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
نيدب ديامرف ىم نايب رسپ هب تبسن رتخد ىارب تيزم جنپ ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىمارگ لوسر ،رگيد ىثيدح رد
: حرش
.دنتسين دح نآ رد نارسپ هك دنتسه ىصاخ ىونعم تفاطل و هبذاج و ىمرگ ىاراد نارتخد ىنعي : تافطلم -1
.دنشاب ىم نامهم و ردام و ردپ هب تمدخ هدامآ و دنتسه هناخ رد نارسپ زا شيب نارتخد : تازهجم -2
ىم هتسخ دوز رسپ ىلو ،دننك ىم تبحص و دننيشن ىم .دنريگ ىم سنا نارسپ زا رتشيب و رتدوز نارتخد : تاسنوم -3
رتخد ىلو ،دنك بيقعت ار دوخ ىراوس هخرچود و ىزاب پوت ات ،دور ىم نوريب سلجم زا و دنك ىم هيرگ ،دريگ ىم هناهب ،دوش
.دهاوخ ىم هچوك زا رتهب ار هناخ و دراد هقاع ىزاب كسورع هب
و بسك هك ار ردارب ود رگا .دنراد ىرتشيب نارتخد اي رتخد دنزرف هك تسا ىا هداوناخ رد ادخ تمحر و تكرب : تاكرابم -4
اب ، مينيب ىم ار راد رتخد ردارب ىرتشيب نارسپ ىرگيد و دراد ىرتشيب نارتخد ىكي هك ميريگب رظن رد دنراد ىدحاو لغش
نيا كرد زا لدروك ناتسرپ هدام ىلو( تسا رگيد ردارب زا رتشيب وا هناخ رد تعسو و تكرب ،درادن ىرتشيب دمآ رد هكنآ دوجو
).دنزجاع قياقح
fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
و ىديلپ رب ربص و لمحت و دنهد ىم جرخ هب هلصوح .دنراد هقاع تفاظن و ىگزيكاپ هب .دنرگتفاظن نارتخد : تايلفم -5
ه ىلص( مركا ىبن ىنامسآ نخس ىاتعا و تمظع هب و ديجنس دياب ىواسم طيارش رد ار روما نيا همه ،دنرادن ار ىگدولآ
.دومن ناعذا ) ملس و هلآ و هيلع
ليلد
، بارتلا ىف هسدي مءا نوه ىلع هكسميءا هب رشب ام ءوس نم موقلا نم ىراوتي ، ميظك وه و ادوسم ههجو لظ ىثنااب مهدحا رشب اذا و -185
. نومكحي ام ءاساءا
تحابق زا .دش ىم گنتلد و نيگمشخ و تشگ ىم هريت شا هرهچ ،دش ىم هداد رتخد تراشب اهنآ زا ىكي هب نوچ و
شروگ هب هدنز اي درادهگن تلذ هب ار كرتخد ايآ )درك ىم ركف و( تشگ ىم ىراوتم دوخ مدرم زا .دندوب هداد وا هب هك ىتراشب
(195)
!دندرك ىم تواضق دب هچ ؟دنك
نكل و ،اهيف هتيءار دق و اا هءارما ىف ريخ نم لاجر ىءار ام تلقف ؟ تيءار فيك :) ماسلا هيلع( هدبع وبا ىل لاقف هنيدملاب تجوزت لاق -186
...اهتهرك كلعل لاقف . هيراج تدلو : تلق ؟وه ام و ، لاقف ، ىنتناخ
،ديسرپ مجاودزا هرابرد ) ماسلا هيلع( ماما ، مدرك جاودزا هنيدم رد نم :ديوگ ) ماسلا هيلع( قداص ماما باحصا زا ىدرم
؟ ىتنايخ هچ :دومرف . تسا هدرك ىتنايخ نم هب وا نكيل ، ما هديد مرسمه زا نم ،دنيبب شنز زا ىدرم هك ىريخ ره : متفگ
زا كي مادك ديناد ىمن امش :ديامرف ىم لجوزع ىادخ .ديآ ىم تدب رتخد زا هكنيا لثم :دومرف : تسا هديياز رتخد متفگ
(
(196)
.دناد ىم رتهب امش زا ادخ ىلو دراد نايز رتخد دينك ىم ركف امش( تسا رتكيدزن امش هب شدوس نارسپ اي نارتخد
...اهمشت هناحير ىه اهقزري ه و اهلظت ءامسلا و اهلقت ضرءاا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاقف ...-187
ىنيگنس :دومرف )دوب هدش نوگرگد شا هرهچ شرسمه نديياز رتخد زا هك ىدرم هب( ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(197)
... ىيوب ىم ارنآ هك تسيا هناحير وت ىارب و ادخ شا هدنهد ىزور و نامسآ شناب هياس و تسا نيمز رب شا
. تايلفم ، تاكرابم ، تاسنوم ، تازهجم ، تافطلم : تانبلا دلولا معن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق - 188
، سنوم ، تمدخ هب هدامآ ، تفاطل اب : نارتخد ،دنتسه ىبوخ نادنزرف هچ :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(198)
.رگتفاظن و تكرب اب
ىنامگ دب : مراهچ و لهچ سرد
لثم ؛دشاب رهوش و نز نايم ىنامگدب نيا هكنآ رتاوران و تساوران و تشز ، ىناملسم ره هب تبسن ندرب دب نامگ و نظوس
راك رد ىضرم و ضرغ و ىئ هدرك ار راك نيا ،دمع ىور زا وت )) :ديوگب رهوش و دنكشب ار ىفرظ و دنك روش ار اذغ نز هكنيا
هب زور دنچ درم هكنآ اي ، تسا هداد خر ىياطخ نانچ اهابتشا و هتشادن ىضرغ چيه هراچيب نز هك ىتروص رد (( تسا هدوب
هتفرگ رگيد ىرسمه و هدش داماد وا ،دنك نامگ نز و ديايب هناخ هب رتريد ، تسا هدرك اديپ هرادا رد هك ىفاضا ىراك هطساو
. تسا
اي دهد ماجنا ىلمع نامگدب صخش هك تسا نيا ، تسا دنسپان لقع و عرش رظن زا ىنامگ دب دروم رد هچنآ هك تسناد دياب
ار فرظ ارچ ؟ ىدرك روش ار اذغ ارچ )) :ديوگب نز هب رهوش اثم ،دنك تحاران ار دوخ نظ ءوس دروم فرط هك ديوگ ىنخس
دروم رد زين و ، نانخس نيا لاثما و (( ؟ ىرادن ارم اب ندرك ىگدنز ركف رگم وت ، ىزاسن نم اب ىهاوخ ىم رگم وت . ىتسكش
هب تبسن نامگدب صخش زا ىتشز راتفگ اي لمع هك تسا ىتروص رد (( ىنامگدب )) هانگ و ىتشز ، مه رهوش و نز ريغ
وا . تسين ىهانگ و درادن ىبيع عرش رظن زا ،دشاب لد رد اهنت دب نامگ رگا ىلو ؛دوش رداص هدرب دب نامگ وا هب هك ىسك
.دشاب نانچ ديابن هتبلا هك تسا هدومن ناشيرپ ار شراكفا و هدرك تحاران ار شدوخ اهنت
تسا هدرب دب نامگ وا هب هك ىسك ىاهراك رد نامگدب صخش ندرك سسجت : تسا سسجت ، ىنامگدب تشز راثآ زا ىكي
. تسا هدش ىهن نآ زا نآرق هفيرش هيآ رد هك تسا مارح ىاهراك و تشز تافص زا ىكي مه سسجت ،
بيذهت ىارب ىسك ره .ديشاب دوخ داعم و شاعم حاصا ركف هب .ديشاب دوخ راك ركف هب و ديراذگ دوخ لاح هب ار ادخ ناگدنب
ىفاك وا لماكت ىارب ،دنكب رمع مه ىلومعم ىاهرمع ربارب دنچ رگا هك دراد راك ايند رد ىردق هب ،دوخ شاعم رارما و قاخا
؟درادن ىطابترا وا هب هك دنك فرص ىنارگيد ىاهراك زا ىريگ ىپ رد ار ىزيزع رمع نينچ ناسنا هك تسين فيح . تسين
و سسجت هك دهد ىم روتسد لقع و عرش اجنآ رد .دننك ىم اديپ طابترا رگيدكي هب روما زا ىضعب رد رهوش و نز ىرآ
هب هكنيا نودب دياب رهوش تروص نيا رد .دريگ رارق نظ ءوس دروم ، هناگيب نادرم اب شطابترا رد نز هكنانچ ؛دوش ىواكجنك
ىشيدنا هراچ ركف هب ،دوب تسرد شنامگ رگا و دنك رافغتسا ،دوب هدرب اجيب نامگ رگا.ديامن هناقاع ىواكجنك ديوگب ىسك
و لقع هك ىئاج ات سسجت و نظءوس ،دشاب ماسا هيلع هئطوت لامتحا ىماسا تكلمم رد هك ىنامز نينچ مه ؛ديآرب
. تسا زياج و هديدنسپ ،دهد هزاجا عرش
رد و دنك ىمن عابشا ار شرهوش زئارغ هك تسا نز دوخ ريصقت ىدراوم رد اوا ،وا نتفرگ رگيد نز و درم ندش داماد اما
هب هك تسا نيا لقاع نز ىارب هراچ نيرتهب ، تسا هدرك ىئاوران راك رهوش هك مه ىدراوم رد و تسين دب هك مه ىدراوم
باتك نيمه مود دلج رد دنوادخ تساوخ هب دروم نيا رد( .دوش ناميشپ رهوش دوخ ات دنكن تحاران ار دوخ و درواين دوخ ىور
) تفگ ميهاوخ نخس ليصفت هب ىرسمه دنچ سرد رد
ليلد
fle:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM]
. هتيوط تءاس ، هنظ ءاس نم :) ماسلا هيلع( ىلع لاق - 189
(199)
. تسا دب شنطاب ، تسا دب شنامگ هك ىسك :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
.رزولا مظعي و هدابعلا دسفي نظلا ءوس ناف ، نظلا ىيست نءا كايا ) ماسلا هيلع( لاق و - 190
(200)
.ديامن ىم نيگنس ار هانگ راب و دنك ىم دساف ار تدابع دب نامگ هك ىنك دب ار دوخ نامگ ادابم :دومرف و
. ملظلا حبقا و مثاا رش نسحملاب نظلا ءوس :) ماسلا هيلع( لاق و -191
(201)
. تسا راكوكين هب ندرب دب نامگ ، متس نيرت تشز و هانگ نيرتدب :دومرف و
. هبناجم ىجني و هبحاصم ىدري نظلا ءوس :) ماسلا هيلع( لاق و -192
(202)
.دباي ىم تاجن دزيهرپب ىنامگ دب زا هك نآ و دنك ىم كاه ار دوخ ،درب دب نامگ هك ىسك :دومرف و
. نوكي ا امب هنظ نسح ، نوخي ا نمب هنظ ءاس نم :) ماسلا هيلع( لاق و -193
(203)
. تسا هدش نامگ شوخ درادن تيعقاو هچنآ هب ،درب دب نامگ نيما صخش هب هك ره :دومرف و
اي درادنپ ىم نيما ار وا و دوش ىم نامگ شوخ ىنئاخ درم هب هك تسا نيا شرفيك ،دنادب نئاخ ار ىنيما درم هك ىسك
.دش دهاوخ عقاو هك درب ىم نامگ وا ،دوش ىمن عقاو هك ار ىروما


fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
- ۱۲ -
- ۱۲ -
لباقتم نايز دوس : مجنپ و لهچ سرد
كي ريز ىتايح نوئش همه رد و دنا هداد ليكشت كرتشم ىگدنز اهنآ ،دقع هغيص ىارجا زا دعب هك دننادب دياب رهوش و نز
نايز و دوس نآ هچ ، تسا هديسر مه ىرگيد هب ،دسرب اهنآ زا ىكي هب هك ىنايز و دوس هنوگ ره سپ ،دنا هتفرگ رارق فقس
. ىثلاث صخش و هناگيب ىوس زا اي دشاب ود نآ زا ىكي ىفرط زا
و بسك ىپ رد طاشن و رورس اب هجيتن رد و ديآ طاشن هب و دوش لاحشوخ شرهوش هك ديوگب ىنخس و دنكب ىراك ىنز رگا
شفصن و ددرگ ىم رب هناخ هب ،رابتعا و دمآرد نيا و درك دهاوخ بسك ىرتشيب رابتعا اي رتشيب دمآ رد زور نآ نيقي هب ،دور راك
نآ رد انيقي ،دور نوريب هناخ زا ترپ ساوح اب رهوش و دنك ىنابصع ار شرهوش ىمناخ رگا نينچمه ،دسر ىم مناخ نامه هب
شفصن و ددرگ ىمرب هناخ هب نايز نيا و ديسر دهاوخ وا هب مه ىناج و ىلام نايز هكلب و تشاد دهاوخ ىرتمك دمآرد زور
.دوش ىم نز بيصن
و ىمرگلد اب ار هناخ ىاهراك رسمه نآ ،دنك طاشن اب و داش ار شرسمه و ديوگب ىزيمآ تبحم و مرگ نخس رگا درم نينچمه
اذغ نآ هك ددرگ ىم رهوش بيصن ، تذل نآ فصن و دزپ ىم رتذيذل ار اذغ و ديوش ىم رتزيمت ار سابل .دهد ىم ماجنا قوش
درسلد و دناجنرب خلت نابز اب ار شنز و دنك ىنادان رهوش رگا و دنيب ىم شرسمه اب دوخ نت رب ار سابل نآ و دروخ ىم ار
تسا نكمم ،دنازوس ىم دنك ىم روش ار اذغ تسا ترپ شساوح هناخ ىاهراك رد ،دوش ىم نيگمغ و هدرسفا نز ،دنك
هب شلابو و دريگ ىم باصعا فعض ،دوش ىم راميب و روجنر جيردت هب هكنآ رتدب همه زا و دنكشب و دتفيب شتسد زا ىفرظ
.دتفا ىم رهوش ندرگ
درم اثم ،دبلط ىم مارتحا رتشيب و دراد ىم مدقم ىرگيد رب ار دوخ هك دهد ناشن نانچ ديابن رهوش و نز زا كيچيه زين و
دوخ شيپ ار رتشيب و رتبرچ باقشب ديابن نز و درادرب دوخ ىارب ار شرتهب و رتگرزب ،دروآ ىم هناخ هب هك ار ىئ هويم ديابن
بقاوع هك تسا ىكچوك روما اهنيا .دنيشنب اج نيرتهب و هناخ ردص رد هراومه ،دريگب هزاجا هكنيا نودب اهنآ زا ىكي اي ،دراذگ
و دراد ىم هگن شلد رد ىلو ،ديوگ ىمن ىزيچ ىهاگ ،دنيب ىم ار تاضيعبت نيا هك ىلباقم فرط ،دراد ىپ رد ىگرزب و ميخو
نينچ ديابن هتبلا هك دوش ىم درسلد ىرسمه نانچ اب ىگدنز زا و دنام ىم ىقاب شلد رد هشيمه ىارب ،دشاب زوت هنيك رگا
.دناد ىم دوخ دوجو فصن ار وا و دراد ىم تسود ار شرسمه اعقاو هك دهد ناشن دياب رهوش و نز زا كي ره ،دشاب
ليلد
. نهل سابل متنءا و مكل سابل نه -194
(204)
.اهنآ ىارب ىسابل هلزنمب امش و دنيامش ىارب ىسابل هلزنم هب نانز
هيآ زا ، تسا روكذم (( ماسا هدرتسگ داعبا )) باتك 199 هحفص رد و ميا هتفگ ترطف و ماسا رد جاودزا هلاقم رد هكنانچ
سابل ىيابيز و ىتشز هكنانچ ىنعي ، تسا لباقتم نايز و دوس اهنآ زا ىكي هك دوش ىم هدافتسا هيبشت تهج هد ، هفيرش
(205)
. تسا نينچنيا ىنايز و دوس ره و مارتحا و نيهوت ظاحل زا ، مه رهوش و نز عوضوم ،دراذگ ىم ريثات سابل بحاص ىور
ربم هناخ هب ار ىسك ره : مشش و لهچ سرد
و نز ادابم ات دشاب طايتحا اب و ساسح ،دننك ىم دمآ و تفر شا هناخ رد هك ىمرحمان نادرم هب تبسن دياب ناملسم درم
و نارگراك و مرحمان ناشيوخ دننام ،دننك ىم دمآ و تفر وا هناخ رد هك ىناسك هب تبسن ناملسم درم .دنتفا ماد رد شرتخد
رظن ريز شا هداوناخ و هناخ هب تبسن ار اهنآ هاگن دياب هكلب ،دشاب نئمطم و نيب شوخ اهنآ همه هب تبسن ديابن نانامهم
اي و ميا هدناوخ اه همانزور رد و هداد خر اه هداوناخ ىارب هار نيا زا هك ىراوگان ىاهدمآ شيپ ادابم ات دشاب ساسح و دريگب
(( .درك دياب عوقو زا شيپ هعقاو جاع )) .دشاب هتفر تسد زا راك و ديآ شيپ ، ميا هدينش
!! تسا مدرم تساخرب و تسشن و مدرم هاگن هب ندز نخان ، تسا نامدرم همه هب تبسن ىنيب دب هك نيا دييوگب رگا
تماس : ميتفگ مهن سرد رد هكنانچ ،دراد رايسب مامتها هداوناخ تماس و تفع هب ماسا هك درك دياب هچ مييوگ ىم
هب هكنآ هن ، شاب طايتحا اب و ساسح دروم نيا رد :ديوگ ىم ماسا هواع هب ، تسايبنا توعد هناگجنپ ناكرا زا ىكي هداوناخ
ىم و ىراد ار نانيمطا لامك ىسك زا رگا اي نزب ىا هيانك و هشوگ ، ىنيبب ىسك زا ىزيچ هكنآ نودب اي نك نيهوت ىسك
. شاب نيبدب و ساسح وا هب تبسن هك مه زاب ، تسا دهعتم و ناملسم و دراد رتخد و نز دوخ وا هك ىناد
هناخ زا اهنآ نتفر نوريب رد هك هنوگ نامه تا هداوناخ ظفح هب تبسن هك ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما ديامرف ىم ابيز ردقچ
fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
. شاب هتشاد تبقارم مه
(206)
نئمطمان نادرم ندش دراو رد ، ىراد تبقارم
ىدرم چيه ىزاسن نز نيما روگنا و تسا روبنز لقن اجنيا هك
ىوقت و تسا دهز رگا درم شرازه روك رگم دزيهرپن نديد كي ز
)رايرهش(
ليلد
كلاخدا نم دشءاب نهجورخ سيلو نهيلع ىقبءا باجحلا هدش ناف ، نهايا كباجحب نهراصبا نم نهيلع ففكاو :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -195
. نهيلع هب قثوي ا نم
هرظنم و زيخ هنتف هنحص ره نديد زا( ىراذگ ىم اهنآ رب هك ىباجح هليسو هب ار نانز مشچ :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
نآ زا رت تخس ، نانز نتفر نوريب هناخ زا زين و تسا رت هدنراد هگن ار نانآ تفع ، باجح هك اريز ،رادب رانكرب )زيگنا توهش
(207)
. ىروايب هناخ هب ار ىدامتعا لباق ريغ صخش هك تسين
ىيوگازسان : متفه و لهچ سرد
نابز و ،دنا هداد ىم ازسان و شحف رگيدكي هب هك دنا هدوب ىنارهوش و نانز ، ىدابآ زا رود ىاهناكم و هتشذگ نامز رد دنيوگ
و تشز تاملك هب ، تسا هداد ناسنا ليوحت و هتخاس ،زيگنا باجعا و روآ تريح ىتفارظ اب ، لاعتم دنوادخ هك ار ىفيرش
.دنا هدرك ىم هدولآ راجنهان
ىاهقف هك تسا هداد رارق هنايزات داتشه ،دراوم ىضعب رد ار فيرش و مولظم دوجوم نيا ندرك هدولآ رفيك ، لاعتم دنوادخ
ىتسه ) هد ن ج( وت :ديوگب شنز هب - هاب ذايعلا - ىرهوش رگا اثم ،دنا هدرك نايب (( فذق دح )) ثحب رد ار نآ حرش ماظع
.دروخب هنايزات 80 رهوش دياب اي و دنوش ادج رگيدكي زا هشيمه ىارب و دننك ناعل ار رگيدكي دياب اي
هب ار نابز نامه هك دنهد ىم هزاجا دوخ هب ،دنيوگ ىم نيتداهش و (( ربكا ه )) ناشنابز اب هك ، ناملسم درم و نز هنوگچ
ىم شوغآ رد ار رگيدكي هك ىرهوش و نز ،درك رواب ناوت ىم هنوگچ اي ،دنزاس هدولآ ،دراد رفنت نآ ندينش زا شوگ هك ىتاملك
. تسا رتكاندرد و رت تخس هنايزات زا هك دنيوگب ىتاملك رگيدكي هب دنريگ
حور هب ربخ .دندرك ىم ىفات مه نانآ و دنداد ىم مانشد ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما ركشل هب نايماش نيفص گنج رد
اهنآ هب و دروآ درگ ار شنايركشل .ديسر ءانثلا و هيحتلا فاا هيلع ، بلاطيبا نب ىلع : تليضف و ىوقت رهوج و فرش و تعانم
و لامعا تيعقاو و لاح تقيقح ، ىيوگازسان ىاج هب امش تسا دنسپان و تشز نم رظن رد ىيوگازسان و مانشد )) :دومرف
(( .دينك نايب ار اهنآ رادرك
و افص اب هراومه دنهاوخ ىم اهنآ اريز ،دراد ىتشز هد ، نز و رهوش ىارب ،دراد ىتشز كي هناگيب ود ىارب رگا ىيوگازسان
رگا رهوش و نز ،دنزومآ ىم اهنآ زا ار نتفگ نخس زرط ناشنادنزرف و دنتسه هداوناخ گرزب اهنآ .دننك ىگدنز رگيدكي اب تبحم
هك دنشاب بظاوم دياب ،دوش ىم لدب و در اهنآ نايم هك ىدنت تاملك رد ،دننك ىم اديپ ىفاتخا و ترودك رگيدكي اب ىهاگ
هيلع ه تاولص نايقتم ىاوم مه ار بلطم نيا هك ددرگ ىراسمرش و تلاجخ بجوم ادعب هك دوشن هديرپ ىنهد زا ىنخس
. تسا هتشاذگ راگداي هب شنايعيش ىارب داب شنابرق هب نانابز كاپ و ناحور كاپ همه ناج هك
ليلد
هزمل هزمه لكل ليو -196
(208)
. نابز هزره ىوگ بيع ره لاح رب ىاو
مهنيب هوادعلا اوبستكتف سانلا اوبست ا -197
(209)
.دينك ىم بسك دوخ ىارب ار اهنآ ىنمشد هك ديهدن مانشد ار مدرم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
ىلا رذتعي ملام ، هيلع هبحاص رزو و هرزو و ملظءا امهنم ىدابلا : لاق ، ناباستي نيلجر ىف ) ماسلا هيلع( ىسوم نسحلا ىبءا نع -198
. مولظملا
مه ىرگيد هانگ و تسا رت تملاظ اهنآ هدننك زاغآ دنهد ىم مانشد رگيدكي هب هك ىرفن ود :دومرف ) ماسلا هيلع( مظاك ماما
(
(210)
دهاوخب رذع ىرگيد زا دياب هداد مانشد لوا هك ىسك ىنعي( دنكن ىهاوخ رذع مولظم زا هك ىنامز ات تسوا ندرگ هب
. كيوبءا تمتش ىذلا تنءا نوكتف سانلا متشت ا ىنب اي : نامقل لاق - 199
و ردپ ، هدنونش مانشد اريز( ىئ هداد مانشد ار تدوخ ردام و ردپ هك هدم مانشد ار مدرم ! ناج رسپ :دومرف شرسپ هب نامقل
(
(211)
.دهد ىم مانشد ار هدنهد مانشد ردام
ىف غلبءاو لوقلا ىف بوصءا ناك ، مهلاح متركذ و مهلامعءا متفصو ول مكنكلو نيبابس اونوكت نءا مكل هركءا ىنا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -200
.رذعلا
fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
ار اهنآ رادرك رگا امش .ديشاب رگمانشد امش هك مرادن شوخ نم :دومرف ) شباحصا هب نيفص گنج رد( ) ماسلا هيلع( ىلع
(212)
. تسا رتغيلب ندروآ رذع ىارب و رتكيدزن ىيوگتسار هب دينك نايب ار ناشراتفر و لاح و دينك فصو
.ام اموي كبيبح نوكي نءا ىسع ام انوه كضيغب ضغبءاو :) ماسلا هيلع( لاق و -201
وا هب ىنمشد زور رد( ددرگ وت تسود ىزور تسا نكمم اريز ، نك ىزرو هنيك تميام هب ىراد هنيك هك ىسك اب :دومرف و
(
(213)
. ىشكب تلاجخ ىتسود زور رد هك هدم ىمانشد و شحف
هرعش لكب هل بتك و اهدلج نم هيحلا جرخت امك هتانسح نم جرخ ،انزلاب هتءارما فذق نم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -202
. هئيطخ فلا هندب ىلع
هكنانچ دوش جراخ شتانسح زا ،دهد تبسن انز هب ار شرسمه هك ىسك :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(214)
.دوش هتشون هانگ رازه وا ىارب ،دشاب شندب رد هك ىيوم ره هرامش هب و .دزادنا ىم تسوپ رام
سابل ، شبوخ ىاهراك و تانسح ىلو ، تسا نيگارهز و ىمس ،رام نوردنا نوچمه هديرد نهد و شاحف صخش نطاب
،ديوگب (( هيناز )) شرسمه هب اثم و دنك راكشآ ار دوخ نطاب هك ىماگنه .دناشوپ ىم وا مادنارب ىئابيز و لاخ و طخ شوخ
.ددرگ ىم راكشآ شندب زا ىيوم ره زا شديلپ نطاب و دوش ىم سابل علخ
هقيلس فاتخا : متشه و لهچ سرد
حاص هب توافت و فاتخا نيا و دنتوافتم و فلتخم ، تايحور و قاخا رد ىلك روط هب و تاساسحا و فطاوع رد ،درم و نز
نانز ندز لوگ ىارب و تسا قطنم ىب و ساسا ىب ىنخس نز و درم ىواست .دشاب نينچ دياب ناهج ىلك ماظن رد و تساهنآ
نيا هب هاگچيه ، ماسا شخب تايح و هدنز ميلاعت تكرب زا ناملسم نز : تسا هدش ىحارط ناشيا ندروآ راب ىفرصم و
.داد دهاوخن و هدادن شوگ نانخس
هرك ىور رد دياش ، ىواسم ركفت و هقيلس داحتا . تسا ريذپان بانتجا ، هقيلس فاتخا ، ميرذگب هك ىحور تااح فاتخا زا
فاتخا اب ىدرم و نز ، ىهلا ريذپان رييغت تيشم مكح هب هرخااب ىلو .دشاب هتشادن دوجو مه نز ود اي درم ود نايم نيمز
، نتخپ و نتسش ، نز راكفا طيحم رد .دنا هتسشن هركاذم زيم تشپ و دنا هدش عمج فقس كي ريز ،اه هقيلس و تايحور
ىتشك ، ىريگرد ، ندروآ رد لوپ ،درم راكفا طيحم رد و . تسا ندرك جرخ و شيارآ ، ىداماد و ىسورع ، ىيابيز و تفاظن
. ناتسوب شورف و نامتراپآ ديرخ ، نتسب ناميپ و هدهاعم ، گنج و حلص ، ىراوس ، نتفرگ
.دشابن وا محازم و دزاسب ىرگيد اب و دنكب ار دوخ راك دياب نز و درم زا كي ره هك تسا نيا دراوم هنوگ نيا رد ، ماسا روتسد
افص و تذل نيرق اهنآ ىگدنز و دنشاب بايماك و لدشوخ هراومه ات دشاب روبص و ابيكش شرسمه ىاه ىقلخ جك ربارب رد
.دوش
نز اي دهد شوگ ويدار هب دهاوخب و دياين شباوخ نز و دباوخب دهاوخب و دشاب هتسخ درم رگا . تسا هقيلس فاتخا رد ام ثحب
،دراوم نيا رد ؛ هناخزپشآ رد ديوگب نز و ميروخب اذغ قاتا رد ديوگب درم اي دشاب زاب دهاوخب درم و دشاب هتسب قاتا رد دهاوخب
؟ تسيچ ماسا روتسد
:دوش ىم هدهاشم توافتم و فلتخم روتسد ود ،دراوم هنوگ نيا رد ىماسا ذخام زا
وا و نافعضتسم ىماح ماسا و تسا فيعض وا نوچ ،ديامن راتفر وا ليم قباطم و دنكب ار نز لاح تاعارم دياب درم هكنآ : لوا
. تسا ربمغيپ هدش شرافس و ادخ تناما
ىارب و ،دشاب فورعم و هتسياش نز ىار دنچ ره ،دنك ىلمع ار شدوخ رظن و ىار و دهدن شوگ نز نخس هب درم هكنآ : مود
ىم هتسياش ريغ رما تساوخرد و دتفا ىم عمط هب نز هتسياش نخس هب درم هاگ ره هك تسا هدش هدروآ ليلد روتسد نيا
.دنك
:دنتسه هنوگ ود ماسا عراش رظن زا نانز هك تساديپ اماك فلاخم روتسد ود نيا زا
لوا روتسد لومشم نانيا .دننك ىم ىرازگساپس و دنمهف ىم ار نارگيد تبحم ،دنراد روعش و ركف ،دنناسنا هك ىنانز : لوا
.دومن ىنتورف و ىنابرهم هكلب ،درك ارادم اهنآ اب دياب و دندرگ ىم ماسا
.وررپ و روسج و ىناسنا كين تافص زا هرهب مك ، كرد نودب ىنانز :اهنآ لباقم هطقن و لوا هتسد سكع رب دنتسه ىنانز : مود
ىم لمح دوخ تقايل و تليضف و ىدنمدرخ رب ارنآ ،ديوگب (( مشچ )) هملك كي و دهد شوگ ار نانآ نخس رابكي رهوش رگا
هب ىتح و تشاد دنهاوخ اجيب عقوت رگيد راب و دنزادنا ىم بغبغ هب داب .دنوش ىم رورغم .رهوش تيناسنا رب هن ،دننك
.دنيامن ىم دوخ رهوش زا تشز و ركنم راك ماجنا ىاضاقت ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما شيامرف
كتك اب ناياپراچ و دنريذپ ىم دنپ ،زردنا و هظعوم اب ناقاع :ديامرف ىم هغابلا جهن زا رگيد هلمج رد ) ماسلا هيلع( ىلع
. ندروخ
شيوخ زرم زا و دنلاب ىم دوخ رب ،دهد شوگ ناشنخس هب كين ىاهراك رد رهوش رگا هك دنتسه مود هتسد زا نانز زا ىضعب
هب ىيانتعا ىب اب و ،درك راتفر دياب تنوشخ اب نانز هنوگ نيا اب .دنراد رهوش زا ار تشز راك هزاجا راظتنا و دننك ىم زواجت
.دومن هيبنت ار نانآ ناشنخس
نكمم راك نيا اوصا مود هتسد اي دنرتدايز لوا هتسد نانز :ديوگب دهاوخ ىمن و تسين ىريگرامآ ركف هب اجنيا رد هدنسيون
fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
ىم ار ثحب نيا و دننك ىم هعلاطم ار باتك نيا هك ىنارهاوخ هك تسا نيا تسا ديفم هچنآ .درادن ىي هدياف و تسين
،دنتسه لوا هتسد زا رگا مود هتسد اي دنتسه لوا هتسد ءزج ناشيا ، شيوخ ىادخ و دوخ نيب ،دننيبب و دننك ركف ،دنناوخ
.دنيامن رظن ديدجت دوخ راتفر رد ،دنتسه مود هتسد زا رگا و دننك ركش ار دنوادخ
تسوا هتسياش هك هنوگنآ ىنز ره اب هك دننك ىم هيصوت ام نيد ناياوشيپ مامت هكلب ،ريقح هدنسيون اهنت هن مه نارهوش هب
هدومرف ماسلا هيلع ىلع هك نيا هب دنرواين هناهب و دنريگن مود هتسد ىاج هب ار لوا هتسد نانز تهج نودب و ،دننك راتفر
.دينكن تعاطا نانز زا مه فورعم و هتسياش ىاهراك رد : تسا
هيلع( ىلع هكنيا و ار بحتسم رما مه و دوش ىم لماش ار بجاو رما مه (( فورعم )) هك دينادب مه ار نيا لاقم ناياپ رد
ادخ تيصعم و دينك ىزابجل اهنآ اب هك تسين نيا دوصقم ،دينكن تعاطا نانز زا مه فورعم رما رد :ديامرف ىم ) ماسلا
هدومرف ادخ هكنيا ىارب ،ديهد ماجنا ار بحتسم و بجاو رما هك تسا نيا دوصقم هكلب ،دينك كرت اثم ار ىبجاو رما و دييامن
ادخ بجاو هك دنك ىم تعاطا وا زا هزادنا نيا شرهوش :دمهفب نادان نز رگا هك ، تسا هداد روتسد نز هكنيا ىارب هن ، تسا
.ديامن ىم عورشمريغ رما ماجنا ىاضاقت رهوش زا و دتفا ىم عمط هب ،دهد ىم ماجنا وا تياضر ىارب ار
ليلد
لوقي نءا اهجوزل لحي ا نءا تننظ ىتح ،ءاسنلاب ىنيصوي لزي مل و ليئربج ىخءا ىنربخءا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -203
... فا اهل
،دومن ىم ار نانز شرافس هراومه و دروآ ىم ربخ نم ىارب ، ليئربج مردارب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
امش تسد ريسا اهنآ هك نانز هرابرد دينك اورپ ادخ زا .ديوگب فا شنز هب هك تسين زياج رهوش ىارب : مدرك نامگ هك ىدح ات
هتشگ لاح امش ىارب ناشيا تروع ، شنآرق تاملك و ادخ تاملك اب اريز ،ديا هتفرگ ادخ تناما ناونع هب ار نانآ .دنتسه
لمح دوخ نورد رد ار امش نادنزرف و تسامش رايتخا رد اهنآ ندب و مسج هك دنراد ىبجاو قح امش رب ور نيا زا ... تسا
.دنشاب امش هارمه ات ديزاس ىضار ار ناشلد و دينك ىنابرهم اهنآ هب .ديآ ىم اهنآ غارس هب نديياز درد هك ىنامز ات دننك ىم
(215)
.ديرواين مشخ هب و دينكن ىضاران ار نانز
(216)
.اريخ ءاسنلاب اوصوتسا : لاق هنءا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر نع - 204
(217)
.ديريذپب نانز هب ندرك ىكين هرابرد ارم تيصو :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
هب ملكت ام رخآ ناف مكناميءا تكلم ام و ءاسنلا ىف هءا ه ) ماسلا هيلع( لاق نءا ىلا ...) ماسلا هيلع( ىسوم نسحلاوبءا ىلا ثعب -205
. مكناميءا تكلم ام و ءاسنلا : نيفيعضلاب مكيصوا لاق نءا مكيبن
هك ناگدرب و نانز هرابرد ،ار ادخ ،ار ادخ :ديامرف ىم لقن ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما ىاهتيصو زا رفعج نب ىسوم ترضح
(218)
. ناگدرب و نانز : ميامن ىم امش هب ار فيعض دوجوم ود شرافس : هك دوب نيا ناتربمغيپ نخس نيرخآ
باوث ه هاطعءا ،رجءاا كلذ ىف بستحاو قلخلا هئيس هءارما قلخ ىلع ربص نم و : لاق ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر نع -206
. نيركاشلا
باسح هب ار نآ و دنك لمحت ار شيوخ ىوخدب رسمه ىقلخ جك هك ىدرم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(219)
.دهد نارازگساپس باوث وا هب دنوادخ ،دراذگ ادخ
).دش ركذ متشه و تسيب و متسيب و مهدفه و مهدزاود و مشش ىاهسرد رد ، هراب نيا رد ىرگيد تاياور(
.ركنملا ىف نعمطي ا ىتح فورعملا ىف نهوعيطت ا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -207
(220)
.دننكن عمط تشز راك رد ات ،دينكن نانز تعاطا كين راك رد :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
. برضلاب اا ظعتتا مئاهبلاو باداب ظعتي لقاعلا :) ماسلا هيلع( لاق و -208
(221)
.دنريذپ ىمن دنپ ندز اب زج ناياپراچ ىلو ،دريذپ ىم دنپ تيبرت و شزومآ اب لقاع :دومرف و
تناها : مهن و لهچ سرد
ىم دوخ تسود ار نموم ، لاعتم دنوادخ ىرآ ، تسا هدروآ باسح هب دوخ اب گنج ماعا ار نموم رازآ و نيهوت لاعتم دنوادخ
اب رازآ و ، تسادخ اب گنج ماعا نموم هب تبسن ىرازآ هنوگ ره .دنكن عافد دوخ تسود زا هك دهد ىمن هزاجا شتريغ و دناد
. تسا رازآ نيرتدب ،دوش ىم ماجنا ندرك هرخسم و نتفگ نخس هليسو هب هك نابز
نخس رد دياب نانآ ،دنراد طابترا رگيدكي اب هشيمه هك دنتسه ىنموم ود ،دنا هدرك جاودزا رگيدكي اب هك ناملسم نز و درم
و شنزرس .ددرگ ىرگيد رازآ بجوم هك دوش رداص اهنآ زا ىكي نهد زا ىئ هلمج ادابم هك دنشاب بظاوم اماك رگيدكي اب نتفگ
ىرفيك و دراد هناگادج ىباب ىثيداحا بتك رد ، ناهانگ نيا زا كي ره و دوش ىم تناها و رازآ بجوم تتامش و مانشد و تمهت
. تسا هدش ركذ شيارب هناگادج
هناخ رد هك ىنادنزرف هك دوش ىم بجوم ،دراد ىورخا تبوقع و ىهلا رفيك هكنآ رب هواع رگيدكي هب رهوش و نز تناها
رسمه اب ،دندرك جاودزا و دندش گرزب ىتقو مه ناشيا و دنريگب داي اهنآ زا ،دنونش ىم ار دوخ ردام و ردپ نخس و دنتسه
هعماج باسح نيا اب و دنريگب داي مه اهنآ نادنزرف زاب و دنيوگب دوخ رسمه هب ار تشز تاملك نامه و دننك راتفر هنوگ نآ دوخ
fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
.ددرگ ىفرعم ىشاحف و تنوشخ هب ىماسا
ات دنراد هگن ار هداوناخ ىونابدك و ردام مارتحا ، ناشيا دوخ دياب ،دنراد هگن ار اهنآ مارتحا ناشنادنزرف دنهاوخ ىم هك ىناردپ
دياب ،دنراد ىمن ار وا مارتحا نادنزرف هك دنيب ىم ىنز رگا نينچمه ،ردپ زا مه و دننك مارتحا ردام زا مه ،دنريگب داي مه اهنآ
تشز و دنت ىتاملك اهنآ ردپ هب نادنزرف ربارب رد و دراد ىمن هگن ار رهوش مارتحا نز دوخ هك تسا نيا تلع ىهاگ هك دنادب
شنادنزرف شيپ رد ار تاملك نامه ندينش ىلو دونشب تولخ رد شرسمه زا ىدنت تاملك تسا رضاح ردپ ىهاگ .ديوگ ىم
و نز هطبار قرف كچوك نادنزرف هك دنادب دياب رهوش و نز زين و ديامنب ار تاكن نيا تياعر دياب ناملسم نز . تسين ىضار
وت ، ميوگ ىم (( وت )) تردپ هب هك نم ديوگب شرتخد هب اثم ردام ديابن سپ .دننك ىمن كرد نيوبا و نادنزرف هطبار اب ار رهوش
. ىيوگب ديابن
ليلد
ىدبع مركءا نم ىبضغ نمءايل و نموملا ىدبع ىذءا نم ىنم برحب نذءايل : لجوزع ه لاق : لوقي ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تعمس -209
... نموملا
دياب ،دهد رازآ ارم نموم هدنب هك ىسك : تسا هدومرف لجوزع دنوادخ :دومرف ىم هك مدينش ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا
(222)
.دشاب نميا نم بضغ زا هك دياب ،دنك مارتحا ارم نموم هدنب هك ىسك و دنادب گنج رد دوخ اب ارم
ىلا ائيش عرسءا انءا و ىتبراحمل دصرءا دقف ايلو ىل ناهءا نم : لوقي ىلاعت و كرابت ه نا : لوقي ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تعمس -210
. ىئايلوا هرصن
نيمك رد ،دنك تناها ارم تسود هك ىسك :ديامرف ىم ىلاعت و كرابت دنوادخ :دومرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما مدينش
(223)
. مرت هدنباتش ىراك ره زا ناتسود ندرك ىراي هب نم و تسا هتسشن نم اب گنج
ضامغا و تشذگ : مهاجنپ سرد
نآ ىور و دراد رارق لوا هجرد رد كيمادك ،دومن رهوش و نز هب ماسا هك ىياه هيصوت مامت نايم زا :ديسرپب هدنسيون زا رگا
و نز زا كي ره ضامغاو تشذگ . تسا (( ضامغا و تشذگ )) شرافس نآ منك ىم ضرع ؟ تسا هدش شرافس و ديكات
.وا ىاهاطخ و تاهابتشا نتفرگ هديدان و ىشوپ مشچ و ىرگيد ىاهيقلخ جك و اهشزغل زا رهوش
؟ تسا مادك دنك ىم لح مييوگ ىم هدنيآ ىاهسرد رد هك ار رهوش و نز هناگ شش تافاتخا هك ىزيچ اهنت ديسرپب رگا
. تسا (( ضامغا و تشذگ )) منك ىم ضرع
منك ىم ضرع ؟ تسا مادك دننك ىگدنز تبحم و افص اب ىرمع ،رهوش و نز ،دوش ىم بجوم هك ىلماع نآ :دييامرفب رگا
.دش هداد حرش اجنياات باتك نيا لوا زا هك ماسا رگيد تاروتسد تاعارم سپس و ضامغا و تشذگ اوا
هتخپ و ريپ ىتقو و دنراد شكمشك و عازن و رهق هراومه ،دوخ ىگدنز ىادتبا رد ،رهوش و نز هك تسيچ ىارب :دييوگب رگا
ىادتبا رد هك تسا نيا ىارب منك ىم ضرع ؟دنروخ ىم غيرد دوخ رمع هتشذگ رب و دنوش ىم افص اب و مرگ رگيدكي اب ،دندش
ىم اناد ، ىلاسنهك و ىريپ نامز رد ىلو ،دننك ىم شومارف ار (( ضامغا و تشذگ )) و دنراد ىهاوخدوخ و رورغ ىناوج
ره .دراد ىركف زرط ىسك ره هك دنمهف ىم . نز دننام رهوش اي دنك ركف رهوش دننام نز تسا لاحم :دنمهف ىم و دنوش
لكشم رايسب نآ زا لودع هك تسا هتشگ دقعنم وا ىارب ىتيصخش و تسا هدرك نيعم ىئ همانرب و شور دوخ ىارب ىسك
دباوخ ىم رتشيب ىكي . قشاق اب ىرگيد و دروخ ىم اذغ تسد اب ىكي . هتسهآ ىرگيد و ديوگ ىم نخس دنلب ىكي . تسا
رثا رد ار دوخ تافص اهنآ زا كي ره و ،رتزيمت ىرگيد و تسا زيمت ىكي ، فرح مك ىرگيد و تسا فرح رپ ىكي ،رتمك ىرگيد و
هك دشاب هتشاد راظتنا ديابن رهوش سپ ، تسا هتفرگ وخ و هدرك تداع نآ رب و هدروآ تسدب نيرمت اي تيبرت اي تثارو
تشذگ )) اي و دنوش ادج رگيدكي زا دياب رهوش و نز اي دراوم هنوگ نيا رد .دنك راداو شتداع كرت هب هاركا و رابجا اب ار شرسمه
دنور هك اجك ره هك دننادب دياب ،دنريگب ىيادج هب ميمصت رگا و .دنريگ شيپ ار ارادم و شزاس و دننك هشيپ ار (( ضامغا و
ود نينچ ادخ دياش و دننك ىمن اديپ هقيلس داحتا دص رد دص اب ىنارسمه نيمز ىور رد اهنآ . تسا گنر نيمه نامسآ
.دشاب هدركن قلخ ىرفن
ليلد
... كعطق نم لصت و كملظ نمع وفعت : هرخاا و ايندلا قاخءا ريخ ىلع مكلدءا اءا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -211
قاخا نآ ؟ منك ىيامنهار ترخآ و ايند قاخا نيرتهب هب ار امش ديهاوخ ىم :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
هك ىسك اب ىنك ىرابدرب و هديرب وت زا هك ىدنواشيوخ اب ىنك دنويپ و هدرك متس وت هب هك ىسك زا ىرذگرد : هك تسا نيا
(224)
. تسا هدرك ىنادان وت هرابرد
. ه مكزعي اوفاعتف ازع اا دبعلا ديزي ا وفعلاب مكيلع :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق و -212
هدنب تزع بجوم ،وفع اريز ،ديشاب هتشاد تشذگ و وفع هك داب امش رب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(225)
.دنك زيزع ار امش ادخ ات دينك وفع رگيدكي زا ، تسا
. هبوقعلا ىلع همادنلا نم رسيءا و لضفءا وفعلا ىلع همادنلا : لاق ) ماسلا هيلع( رفعج ىبءا نع و - 213
تبوقع رب ندش ناميشپ زا تسا رت ناسآ ) شناربج( و تسا رتهب تشذگرب ندش ناميشپ :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
(226)
fle:///C|/1/1/12.html[6/20/2011 12:32:37 AM]
) تسين نكمم شناربج ىهاگ هك(
. هاضر همايقلا موي هبلق ه ءامءا هاضمءا هيضمي نءا ءاش ول و اظيغ مظك نم : لوقي ،) ماسلا هيلع( هدبع ابءا عمس نم ىنثدح - 214
نآ و دنكن ،دنك لامعا ار دوخ مشخ دناوت ىم هكنيا دوجو اب و دوش نيگمشخ هك ىسك :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(227)
.دزاس شتياضر زا راشرس ار وا لد تمايق زور ادخ ،دروخ ورف ار مشخ


fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
- ۱۳ -
- ۱۳ -
نز ىزومآ داوس : مكي و هاجنپ سرد
رظن زا نز ندناوخ سرد )) : هك دينك لاوس ،دشاب هدرك ىسررب ار ىماسا ذخام و عبانم مامت هك ىدنمشناد زا امش هاگ ره
، ملع نتخومآ هب تبسن ، ماسا هك ما هدركن اديپ ىليلد چيه نم : هك دهد ىم باوج امش هب (( ؟دارد ىمكح هچ ماسا
هدرك مارح نانز ىارب و بجاو نادرم ىارب ار ىملع نتخومآ اثم و ،دشاب هتشاذگ ىقرف تمرح و بوجو ظاحل زا درم و نز نايم
.دشاب
ىسررب ىعامتجا و ىلقع نيزاوم هدودحم رد ار نز ىزومآداوس و ميرذگب هك ىعرش ليلد و تمرح و بوجو عوضوم زا نكيل
،دنك ىم باختنا ىگدنز رد ار ىتهج و ريسم هنوگچ و هدش هديرفآ ىروظنم هچ ىارب وا هك درگنب دياب نز : مييوگب دياب ، مينك
. تسا بسانم وا ىياهن فده و ىگدنز ريسم ىارب هك دزومايب ار ىملع هاگنآ
و روانهپ ىسب مه مولع هنماد و دراد ىكدنا تقو ،دنك ىم رهوش هك ىنامز ات دور هسردم هب دناوت ىم هك ىنامز زا رتخد
ىم ،دوب ىميش ريبد هك ىصخش .دزومايب و دنك باختنا ار شرتديفم و رتمزا ،اهنآ همه نايم زا دياب وا سپ تسا عيسو
نيا ندز قرو هب اهنت ار متقو مامت مهاوخب رگا نم ، تسا هدش هتشون ىميش هرابرد هك ىدايز ىاهباتك هب هجوت اب : تفگ
.دهد ىمن فافك مرمع ، منك رازگرب اهباتك
دننام و لاچخي و نويزيولت و ويدار و قرب ىيانشور زا هدافتسا اب طابترا رد اهاتسور رتشيب رد ىتح ام رصع ىگدنز هك تساديپ
و ىميش و كيزيف ىا هزادنا ات دياب ،اهنآ ثداوح و تارطخ زا ىريگولج هار و مزاول نيا هدافتسا زرط زا ىهاگآ ىارب نز و تسنآ
رگيد ىوحن اي هقرفتم روط هب اي كيساك روط هب ىيامنهار و ىئادتبا سرادم رد ار رادقم نيا و دنادب رگيد مولع و ىضاير
لوادتم مولع زا نياربانب ؛دناوخب ىرتشيب سرد دياب ،دنادب ارنآ لاثما و ىكشزپنادند اي ىيامام دهاوخ ىم رگا زاب و دزومايب
ىارب ، مولع و قوقح و داصتقا هكلب ، تعنص و ملع ، كينكت ىلپ ، ىزرواشك ىاه هدكشناد ىاه هتشر زا ىرايسب ام نامز
. تسا رتديفم و رتمزا وا ىارب ، ميتفگ ااب رد هك ار ىمولع و تسا هدياف مك اي هدياف ىب نانز
هچب و ىزپشآ و ىراد رهوش و ىراد هناخ ىارب ىياهساك و دننك ركف ىماسا ،ام ناملسم نانز ىزور رگا منك ىم نامگ
. تسا اه نيمه ناملسم نز ىارب مه شناد نيرتهب و دننك اديپ ىرايسب نايوجشناد ،دنهد ليكشت ىراد
تبحم )) :ديامرف ىم ترضحنآ هك دوش ىم لقن ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا ىتياور رد : هك تسا نيا اجنيا رد رگيد ثحب
كاپ ترطف و ىدادادخ تشرس ىنعي (( ديراذگ ىقاب لدكاپ و هداس ار نانآ سپس و دينك ماهلا نانز هب ار ) ماسلا هيلع( ىلع
و غورد ىتشز اهنآ هب ميوگ ىمن .ديئااين رشب ركف و زغم هتخاس نونف و مولع اب و ديراذگ ىقاب هدروخن تسد ار اهنآ نيتسخن
دوجوم نآ و .ديهدم ميلعت اهنآ هب ار (( تنايخ )) هژاو و (( غورد )) تغل ىتح : ميوگ ىم هكلب ،ديزوماين ار تنايخ و تيانج
هن ،ار زيمآ تحلصم غورد و هيروت هن و دسانشب ار تقيقح فاخ هن وا ات ديراذگ ىقاب شيئوخ هتشرف هب ،ار ىوخ هتشرف
.دنيب بجاو دوخ رب ار ركنم زا ىهن هن و دسانش ار ركنم هن هصاخ و ار نآ زا رارف هار هن و دنادب ار تيانج و تنايخ
هدنناوخ امش و ارم ادخ هك منك هچ ىلو ؛ ىتسويپ ناگتشرف هب و ىديرب نايمدآ زا و ىتفر ترخآ هب ايند زا : تفگ ديهاوخ
ىم ار لد هدقع ىهاگ ور نيا زا ، ميرفنتم اهيدب زا و ميراد تسود ار اهيبوخ هك تسا هتخاس ىروط ار اهناسنا همه و مرتحم
. مييوگ ىم نخس دوخ نونكم رس زا و ميئاشگ
مينك ىم ليوات و هيجوت ىلقع و ىعرش ليلد اب ار دوخ هانگ و مينك ىم تنايخ و تيانج و مييوگ ىم غورد ىهاگ اهناسنا ام
ىكي مه نيا ، مييامن ىم فارتعا و رارقا اهنيا همه هب و ميوش ىم ناميشپ مه ىهاگ ىلو ، ميزادنا ىم ىرگيد ندرگ هب و
رياس و ) ماسلا هيلع( قداص ماما و تسا هدومرف اطع ىنيب تقيقح و نشور نادجو نينچ ناسنا هب هك تسادخ فاطلا زا
و كاپ ترطف هب ،اهناسنا همه هكلب و اهنز دنهاوخ ىم - داب ناشنابرق هب نايوگ تقيقح و نادنشور ناج هك - ام ناياوشيپ
ىزور سدقم ىوزرآ نيا هك تسين ديعب و دننيبب ار ىهلا نيرب تشهب زا ىا هنومن ايند نيمه رد و دنامب ىقاب دوخ ليصا
.دوشن اديپ رشب ىاهسوماق رد اهنيا دننام و (( تنايخ و نتشك ، غورد )) تاملك هك ديايب ىزور هك تسين ديعب و دباي ققحت
هروس نآ رد اريز (( تساه هنتف هروس نآ رد هك ديزوماين نانز هبار فسوي هروس )) :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
رارف فسوي نوچ و تساوخ ماك وا زا و درب ىئ هتسب رد قاتا رد ار وا و تشگ فسوي لامج هتفيرف اخيلز هك دوش ىم نايب
هيلع( ىلع .دهاوخ ىم ماك نم زا هك ار فسوي نيبب : تفگ و دز هنوراو لعن اخيلز ،دش رهاظ رد تشپ اخليز رهوش و درك
.دوشن دراو اهنآ زغم و ركف رد و دسرن هعيش نانز شوگ هب ىگنرين و ىرگيزاب نينچ ،دهاوخ ىم ) ماسلا
ناشيا ىاهراك و نادرم رب ات (( ديهدن تنوكس هناخ ااب رد ار نانز )) :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
رد رگا نز ،دننيبن هناخ نايم رد ار ناشيا مه نادرم و دنشاب لوغشم دوخ راك هب نيياپ هقبط رد هكلب دنشابن رظان و فرشم
.دنك ىگدنز ىكيرات رد و دزادنيب ار اه هدرپ اي و دشاب شرس رب رداچ هراومه دياب اي ،دشاب هناخااب
fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
ىارب هناگيب نادرم اب هطبار هار ات (( ديزوماين نتشون و تباتك نانز هب )) :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ زاب و
.دوشن زاب اهنآ
و قطنم ، ميا هدناوخ ىسانش هعماج و ىنيب ناهج و ىسانشناور ، ميا هيتخومآ شناد و ملع هك ناگدنناوخ و ناگدنسيون ام
زا ) هلآو هيلع ه ىلص( ماسا ربمغيپ ارچ : مييوگ ىم ، ميا هتفرگ داي هطلاغم و هطسفس و ميا هتسناد لادتسا و ناهرب
ركنم زا ىهن مه و دنادب ار ركنم مه دياب ناسنا .دريگ ىم ار تفرشيپ و ىقرت ولج و دوش ىم عنام تباتك و ملع نتخومآ
...و دوش ىم رتصيرح وا ناوخن ار هروس ناف : مييوگب نز هب رگا .دنك ىرود نآ زا مه و دسانشب ار كلهم مس مه .دنك
لباق ريغ تسا ىتقيقح مه سفن تماس و ىلدكاپ ، تسا تسرد مه ىنمادكاپ و ىلدكاپ ىلو ، تسا تسرد اهنيا همه
و تباتك و ملع دياب رشب هك روطنامه .دنك ىم كرد مه ار ىنمادكاپ ىبوخ شكاپ لد اب ناسنا و ، ملعت و ميلعت ناياش و راكنا
داي ار ىزاب لغد و تنايخ و غورد و دنامب ىقاب افصاب و لدكاپ (( رگا )) هك دزومايب دياب مه ار بلطم نيا ،دزومايب ار لادتسا
.دوش ىم نيرب تشهب شيايند نيمه ،دريگن
ىلص( قداص ماما و ىلع و ربمغيپ .دراد ىجراخ دوجو و تسا تقيقح و تيعقاو كي بلطم نيا .درادن (( رگا )) ميوگب دياب هكلب
.دنيوگب دنهاوخ ىمار بلطم نيمه ) ملس و هلآ و هيلع ه
هدركن شيامزآ و هدينشن اصا ار تيانج و تنايخ هك مينيب ىم ار اه هناخباتك و اههاگشناد زا رود ىاهاتسور رد نانز زا ىضعب
. تسا هديسرن ناششوگب ىياخيلز ىاهيرگيزاب و اهگنرين .دنا هدادن هار دوخ زغم رد ار ىزاب لغد و ىرگسولاس و ىدايش .دنا
،دش سورع رتخد ىتقو هك دنا هدينش اهنآ .دنا هدينش دوخ ىاتسور ىناحور زا اي ردام و ردپ زا ار ماسا هداس تاروتسد اهنآ
و هدوب نينچ مه اهنآ .دنادب دوخ كچوك ىادخ ار رهوش و دنك ظفح ار شباجح ،دنك ىراد هچب و ىرادرهوش و ىراد هناخ دياب
نفك اب و دورب رهوش هناخ هب رداچ اب دياب رتخد هك دنتخومآ ناشنارتخد هب و دندرك ىگدنز نينچ مه نانآ ناردام .دنتسه
نيرتعاجش ،زور نز هلجم و همانزور ندناوخن و زور ملع نتخوماين دوجو اب و دندرك ىگدنز ىرهوش اب لاس هاجنپ اهنآ .ديآ نوريب
نيرت هتسجرب و نادنمرنه نيرتفيرظ ، نارعاش نيرت قوذ شوخ ، نارگراك نيرت لاعف ، نارهوش نيرتافواب ، ناروشحلس
.دينك هعلاطم ار ناشناردام و ناهج هغبان نادرم ىگدنز خيرات و ديورب .دنداد ليوحت دوخ عامتجا هب و دندرك تيبرت ار ناركتبم
مامت رد اهنآ .دنهد ىم ليكشت ار تشهب لها تيرثكا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا لوسر هدومرف هب هك دننانز نينچ
انشآ (( ژاتروك )) هملك اب هن ،دنتخانش ار ىنتسبآ دض صرق هن ،دنتشاد ىدهع بورشم و صقر اب هن ،دوخ ىگدنز نارود
ار شينعم دندينش رگا اي و دندينش ىكلتم هن و دنتفرگ و دندز ىكمشچ هن ،دنديمهف ار عورشمان هطبار ىنعم هن ،دندش
.اهنيا دننام و (( سنجمه جاودزا و رسمه هلدابم ، تدايق ، هقحاسم )) ىناعم نديمهف هب دسر هچ ات ،دنديمهف
ىگدنز نيرب تشهب و راخ ىب رازلگ و ميشاب ىياه هداوناخ نانچ نامهم ىزور دنچ دياب ، ندمتم ىاه هديد هاگشناد ام
هعماج و ىنيب ناهج تامولعم نودب هك مينك رواب و ميرآرب درد رپ لد زا درس ىهآ ، هاگآ دوخان ات مينيبب ار نانآ ىگداوناخ
ناوت ىم ، باصعا گنج و ىراميب اب ماوت ىگدنز لاس تسيب ىاج هب و تشاد ىيافصاب ىگدنز ناوت ىم مه ىسانش
قداص ماما هداس گنهرف هك ىلدكاپ ناداوس ىب هك مينك رواب و تشاد ىنارماك و تبحم و طاشن اب ىگدنز لاس تصش
هك دنتسيز ىناسك زا رتهب ،دننك ادا دنتسناوت ىمن ار (( زيمآ تملاسم ىتسيزمه )) تغل ىتح و دنتفريذپ ار ) ماسلا هيلع(
.دندش نادرگور قداص ماما بتكم زا ىلو دنتخاس اهراوتاربا و اههاگشناد
تسكشب رس و ديسر اجنيا ملق
شخب تذل و افص اب ردقچ : مييوگب دياب ،دهد ىمن ناشن ار ىرود هدنيآ مه نآ ققحت هك سدقم ىوزرآ كي ناونع هب اهنت
زا ىرايسب هكنيا هب هجوت اب .افص اب و نمادكاپ مه و دنشاب داوساب مه ، ناملسم ىوناب نويليم دصناپ هك ىنامز . تسا
و ىلدكاپ هك ىتروص رد ، تليذر انايحا و تسا تقو فاتا هكلب ، تليضف هن و تسا مزا هن نز ىارب ام رصع تامولعم
. لامك و تسا تليضف شياعا دح رد و هشيمه ىارب ىنمادكاپ
ىب و داوساب نارتخد بلغا هب تبسن ناريا مدرم عون تواضق ، تسا ىرمق ىرجه مهدزناپ نرق لئاوا نونكا هك ام رصع رد
: تسا نينچ داوس
رتااب نس رد هكلب ،دننك ىمن جاودزا تسا طاشن و قشع ناجيه و روش ماگنه هك نيياپ نينس رد ، هدناوخ سرد نارتخد -1
بلغا ، هدناوخن سرد نارتخد ىلو ،دوش ىم هتساك اهنآ ىتسود رهوش و قايتشا و توارط زا هك دننك ىم جاودزا تسيب زا
. تسا نيمه مه ترطف و ماسا مكح هك دننك ىم جاودزا غولب زا دعب ىكدنا و غولب نامز رد
ار ادخ دهعتم و نموم ناگدنب رياس و دننيشن ىم فارشا و نايعا زا ىرهوش راظتنا رد ، جاودزا ىارب هدناوخ سرد نارتخد -2
وا دمآرد و لغش هب و دنهد ىم تيمها رتشيب مدرم تباجن و تنايد هب اه هدناوخن سرد ىلو ؛دنناد ىمن دوخ ىرسمه قيا
.رتمك
هكنانچ ، نتورف و مار و عضاوتم اه هدناوخن سرد و دنهاوخ دوخ و ربكتم و رورغم ،دوخ رهوش هب تبسن اه هدناوخ سرد -3
.دهد ىم روتسد ماسا
اه هدناوخن سرد ىلو ،دهد ماجنا تفلك ار اهنآ هناخ راك ،دنراد راظتنا و دنتسين دلب ىراد هچب و ىراد هناخ اه هدناوخ سرد -4
.دنوش هديزرو و انشآ ات دنهد ىم ماجنا ردق نآ و دننك ىم راختفا نآ ماجنا هب ،دنشابن دلب مه رگا
لام ظفح و هناخ هرادا ركف هب اه هدناوخن سرد و دنديدزاب و ديد و ترفاسم و نتفر شدرگ ركف هب رتشيب اه هدناوخ سرد -5
.دنشاب ىم رهوش
.اه هدناوخ سرد ات دنهد ىم تيمها رتشيب ىنمادكاپ و تفع هب اه هدناوخن سرد -6
.راگزاس و عناق اه هدناوخن سرد و دنراك فارسا و عقوت رپ اه هدناوخ سرد -7
fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
.رابدرب و تقاط رپ و راك رپ اه هدناوخن سرد و دنلمحت مك و جنر دوز و تقاط مك اه هدناوخ سرد -8
:رگيد فرط زا
.دننك ىم تياعر اه هدناوخ سرد زا رتمك ار تشادهب و تفاظن ، هدناوخن سرد نارتخد -1
.دنناد ىم اه هدناوخن سرد زا رتهب ار ترشاعم و نتفگ نخس بادآ اه هدناوخ سرد -2
اه هدناوخن سرد زا رتهب ،دوخ نيريش تاكرح و زغن ظافلا اب ار رهوش ىسنج هزيرغ نتشاد هگن راديب اه هدناوخ سرد -3
.دننك ىم تياعر
ليصحت :دنك ىم ركف بناجنيا .دوش ىم ىعادت ملعت و شزومآ اب حيحص تيبرت ندوب هارمه موزل ، هدنسيون ىارب اجنيا رد
رازه زا رتهب و ايبنا ثراو و ادخ بوبحم ملاع و هدش هتسناد لامك لك و هتشگ بجاو نز و درم ود ره رب ماسا رد هك ىملع
رد دهاوخ ىم هكلب دنزب شزيزع باحصا رس رب هنايزات اب دهاوخ ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما و هديدرگ ىفرعم دباع
ار ملاع گرم و دناد ىم هكئام رپ ىور نتسشن ار ملع سلجم و دنزومايب تهاقف و ملع ات دنوش روانش كانرطخ ىاهبادرگ
زا رود ار وا تمايق رد و دنك ىم ىفرعم بآ ىور كاشاخ نزومه ار لهاج و درامش ىم ماسا ىانب رد نداتفا هنخر بجوم
راب هب ار اهنآ ريغ و هناگتشه بياعم هك دشاب ىتسردان تيبرت اب هارمه دياب ارچ
(228)
،دناد ىم كاپان ار شلامعا و ادخ تمحر
؟دهد حيجرت ىملع نينچ رب ار تلاهج ، ناملسم رتخد و دروآ
ىم لمحت لباق اهنآ بويع مامت ،دنشاب هتشاد ىقاخا نسح كي رگا هدناوخن سرد نارتخد : بويع نيا هراچ و جاع اما و
، تسا هدناوخن سرد نوچ هك دنك لوبق رگا داوس ىب رتخد ، تسا تحيصن شريذپ و ىياونش ، ىقاخا نسح نآ و دوش
شبويع مامت ،دونشب ار رگيد داوساب نانز اي داوس اب رهوش زردنا و دنپ هك دنك رضاح ار دوخ و دناد ىمن ار اهزيچ زا ىضعب
هريخ مه و دشاب داوس ىب مه هك ىنز تسد زا ادخ هب هانپ ىلو ؛دور ىم نايم زا جيردت هب هكلب و دوش ىم هتفرگ هديدان
ماسلا هيلع( داوج ماما لمحت و دشاب هتشاد ار بويا ترضح ربص دياب درم و تسا هداوناخ نآ رد نازوس منهج هك زابجل و رس
.ار )
داي نوچ هك دريذپ ىم ىهاگ هدناوخن سرد اريز ، تساه هدناوخن سرد زا رت لكشم ، هدناوخ سرد نارتخد بويع هراچ اما و
سرد ندناوخ هك دمهفب دناوت ىمن وا ؟درك دياب هچ دناد ىمن نادان ار دوخ هك ىئ هدناوخ سرد اب ىلو ،دريگب داي دياب ،درادن
وا هب تبسن ماسا :دمهفب دناوت ىمن وا
(229)
.درادن ىطبر ىماسا قاخا و ىراد هناخ هب ، ىضاير و ىميش و كيزيف
و تيصخش ءاقب ىارب ماسا تاميلعت هك دنك كرد دناوت ىمن وا .دنا هتخومآ وا هب ار بلاطم نآ هك تسا ىناملعم زا رتزوسلد
هك ىا هراچ اهنت نياربانب ،دناوخ ىم ىگدنز رهاظ تفاظن و مظن ىارب هك رگيد ىاهسرد زا تسا رتديفم وا ىردام ىااو ماقم
ار باتك نيا ريظن دياب ،دنك جاودزا رتكد و سناسيل هدناوخ سرد رتخد اب دهاوخ ىم هك ىرسپ هك تسا نيا ،دسر ىم رظن هب
.دسرپب تاروتسد نآ هب تبسن ار وا رظن سپس و دنك هعلاطم ات دهدب وا هب رهوش و نز فئاظو هب تبسن ماسا روتسد رد
.ديامن جاودزا وا اب دنك لوبق تسناوت رگا
ىناملسم ار نانآ هك دنناوخب ار ىياهسرد اه هدكشناد و سرادم رد ام نارتخد ىماسا ىروهمج رارقتسا تكرب زا مراوديما
سرد نارتخد زا ىضعب بياعم و اهيگدولآ دهاش هن رگيد ات ،دنك تيبرت ماسلاامهيلع ىربك بنيز و ارهز ترضح وريپ و دهعتم
سورد رد ىساسا ىلوحت هدنسيون رظن هب و هدناوخن سرد نارتخد ىگداتفا بقع و بويع دهاش هن و ميشاب زورما هدناوخ
.دريذپ تروص دياب دزاسب نز ىاهزاين و ترطف و تشرس اب تبسانم ار نآ هك ىهاگشناد و ناتسريبد
ليلد
.اهلب نهورذ و ماسلا هيلع ىلع بح نهومهلءا : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 215
(230)
.ديراذگاو لدكاپ و هلبا ار نانآ و دينك ماهلا ار ) ماسلا هيلع( ىلع تبحم نانز هب :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
ىارب هبعش ره و دندرك ميسقت فلتخم ىاه هبعش هب ار ماسا نيد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا ربمغيپ تافو زا دعب
هك دنوش ىم ميسقت هقرف 73 هب نم تما :دوب هدومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ . تشاد ىربهر و اوشيپ دوخ
ىكش و دندوب هدش اديپ ) ماسلا هيلع( قداص نامز ات قرف نيا رتشيب دياش .دنتسه ىهارمگ رد هيقب و قح رب هقرف كي
هب و رتكيدزن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ هب شياوشيپ هك دوب قح رب ىئ هقرف قرف نآ مامت نايم زا هك تسين
ماسلا هيلع( قداص ماما ،دوبن ) ماسلا هيلع( بلاطيبا نب ىلع زج ، نيمز هرك ىور رد ىسك نينچ و رتانشآ ماسا بتكم
.دهد ىم ميلعت شنايعيش هب تسا ترضحنآ تبحم عرف هك ار ) ماسلا هيلع( ىلع بتكم زا ىوريپ ثيدح نيا رد )
نيتسار ماسا نامه هك طخ كي زا همه و درادن قرف شنيموصعم داوا تبحم اب ) ماسلا هيلع( ىلع تبحم هك تساديپ
ار ىثيداحا هكنانچ ،دينك ماهلا نانز هب ارم تبحم :ديامرفب ديابن هك ) ماسلا هيلع( قداص ماما ىلو ،دننك ىم ىوريپ ، تسا
.) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ شدج هب دسر ىم ات مردپ زا مدينش :ديامرف ىم ،دنك ىم نايب ام ىارب هك مه
ىم ىهن نآ زا هك تسا ىزيچ نامه نانز ميلعت اريز ،ديهد ميلعت هن ديهد ماهلا :ديامرف ىم هكنيا تسا فيطل ردق هچ و
تفاطل اب ماهلا ىلو ، تسا هدنونش لد رد ) ماسلا هيلع( ىلع تبحم نآ و تسا زيچ كي ميلعت و ماهلا هجيتن هتبلا :ديامرف
و دنك ىم نايب ار ترضحنآ تاملك و دنك ىم راتفر ) ماسلا هيلع( ىلع شور هب شدوخ ،ردپ اثم ،دريگ ىم ماجنا تفارظ و
.) ماسلا هيلع( ىلع بتكم و شور تسا نيا :ديوگ ىم شرتخد هب
ماما لوق زا و ميوش ىم روآداي ىقرواپ رد تغل لها زا هكنانچ (( هلبا )) هملك .ديراذگاو هلبا ار نانز :ديامرف ىم هكنيا اما و
و تسين دلب كلك و زود و هقح هك ىسك ىنعي ، تسا شقن ىب و لدكاپ ىنعم هب ، مينك ىم نايب ) ماسلا هيلع( قداص
. ميداد حيضوت ليصفت هب هكنانچ ،دنمدرم هنوگنيا زا تشهب لها رتشيب و دناد ىم كاپ و فاص شدوخ دننام ار مدرم همه
fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
.رونلا هروس و لزغملا نهوملع و هباتكلا نهوملعت ا و فرغلا ءاسنلا اولزنت ا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -216
ىگدنسير هكلب ديزوماين ناشيا هب نتشون و ديناشنن اه هناخ ااب رد ار نانز :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(231)
.ديزومايب نانآ هب ار رون هروس و
... نتفلااهيف ناف ،اهايا نهو ؤرقت ا و فسوي هروس مكءاسن اوملعت ا : ماسلا هيلع نينم ؤملاريمءا لاق - 217
هروس نآ رد هك دينكن تئارق ناشيا ىارب و ديهدن ميلعت شيوخ نانز هب ار فسوي هروس :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
(232)
. تساه هنتف
:
(233)
هلبلا اهلهءا رثكءا تدجوف هنجلا تلخد : لاق ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نءا ) ماسلا هيلع( هئابآ نع دمحم نب رفعج نع - 128
.رشلا نع لفاغلا و ريخلا ىف لقاعلا : لاق ؟ هلبلاام تلق
هيلع ه ىلص( ادخ لوسر هك دنك ىم لقن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ زا ، شناردپ زا ) ماسلا هيلع( قداص ماما
) ماسلا هيلع( قداص ماما زا ديوگ ىوار . متفاي هلبا ار تشهب لها رتشيب و مدش تشهب لخاد نم :دومرف ) ملس و هلآ و
(234)
. لفاغ رش راك رد و تسا لقاع ريخ راك رد هكنآ :دومرف ؟ تسيك هلبا مديسرپ
لقع فعض : مود و هاجنپ سرد
رابخا و ثيداحا رد ،دروم داتشه زا شيب هك ىتروص رد ، تسا هداد تبسن نانز هب ار لقع فعض هغابلا جهن زا دروم ود رد
تافص هك ىناسك هب ىلك روط هب اي ، تسا هدش هداد تبسن نادرم هب تقامح هكلب و لقع فعض ،راهطا همئا و ربمغيپ
لقع فعض دانتسا زين و نانز ات تسا رتشيب نادرم رد لامعا و تافص نآ و ،دنهد ماجنا ىتشز لمع اي دنشاب هتشاد ىتشز
و تيشم زا تسا ىربخ هكلب ،دنك ىمن تابثا نانآ ىارب ار ىهانگ و مرج و تسين نانآ ريصقت هك تسا ىدروم رد نانز هب
:دنيآ نوريب تقامح زا و دنهد رييغت ار دوخ عضو دنناوت ىم هك تسا اهنآ هدارا تحت و ىرايتخا هب تبسن ىهلا نامرف
و راك ىدرم هك تسا ىدروم رد رگيد و دراذگ ىم رتدنلب هضبق كي زا ار دوخ شير هك تسا ىدرم هب تبسن دراوم نآ زا ىكي
لزنم هك ىدرم اي دشاب هدروآ داب لام و جنگ ندروآ تسد هب و سناش و تخب ندرك ىراي ركف هب و دراذگ رانك ار تبثم بسك
. تسا هتخاس شردپ ار اجنآ ، هكنيا رطاخ هب اثم ،دنك تعانق دوخ گنت و هبارخ هناخ هب و دريذپن ار ماما ىئادها عيسو
وا و دتفا ىم درم ندرگ هب ىنادان و تقامح هانگ هك تسا ىدراوم ،دومن ميهاوخ نايب ليلد نمض هك ار ىرگيد دراوم و اهنيا
.ديارگ تماقتسا و لقع هار هب و ددرگرب جك هار زا ،دوخ رايتخا اب دناوت ىم
،رسپ و رتخد هب ،دشاب باقع و باوث و فيلكت شريذپ راوازس و ددرگ زاتمم تابن و ناويح زا ناسنا هكنيا ىارب لاعتم دنوادخ
و دشر ، شوه و لقع نيا ايوگ و ،دنسانش زاب لطاب زا ار قح و دنهد زيمت دب زا ار بوخ هك هدومرف اطع ىشوه و لقع
.دريگ ىم رارق نارسپ زا رتدوز نارتخد شود رب ىهلا فيلكت راب ،ور نيا زا ؛ تسا رسپ زا شيب رتخد رد ، غولب نامز ات شلماكت
مرگ و درس و هديد هبرجت نادرم هدهاشم و ناهج هعلاطم رطاخ هب لقع دشر اريز ،دوش ىم سكعرب غولب زا دعب ايوگ و
شيب ، نادرم سرتسد رد ، تعيبط قلاخ نامرف و تعيبط مكح هب روما نيا و دوش ىم لصاح اهنآ اب دونش و تفگ و هديشچ
نوريب و غولب زا سپ رسپ ىلو ،دنوش ىم تيبرت نانز نيمه نماد رد ادتبا ،روشناد و دنمدرخ نادرم هچ رگا . تسا نانز زا
و دنك ىم تيوقت ، نادنمدرخ لاوحا هدهاشم و ناهج عاضوا هعلاطم اب ار شيدادردام لقع هجيتن ، هناخ طيحم زا نتفر
.دنرادن مه مزا ار شيازفا نآ و دنا هرهب ىب شيازفا و تيوقت نآ زا شنارهاوخ و ردام هك ىتروص رد ؛دهد ىم شيازفا
اريز ،دنك ىم تباث شيباستكا و ىبرجت دعب نيمه زا اهنت ار نز لقع فعض ،) ماسلا هيلع( ىلع ، هغابلا جهن هبطخ رد
دهاش رگا ،دشاب ىفاك تداهش ىارب درم كي هك ىدروم رد ىنعي ؛دناد ىم وا صقان نداد ىهاوگ اب ىواسم ار وا لقع فعض
هنوگ چيه ، ىلقم صقن نينچ ، نياربانب ، ىنآرق هفيرش اهنآ حيرص و تسا ىهلا روتسد نيا و دنشاب نت ود دياب دشاب نز
صصخت رطاخ هب مه نآ و تداهش دروم رد اهنت ،دهد ىم ىهلا مكح زا ربخ هكلب ،دوش ىمن بوسحم نز ىارب ىا هصيقن
و تسيب سرد رد هك نانچ تسا نيمه رطاخ هب مه نانز اب ندركن تروشم . نادرم دننام هب ىعامتجا روما رد نز نتشادن
. ميتفگ نخس ليصفت هب هراب نيا رد مود
: مييوگب دياب ؟دنلقعلا صقان نانز :ديامرف ىم مومع و قلطم روط هب ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما ارچ سپ :دوش لاوس رگا
.دنيوگ ىم نابيدا . تسا تغاب تانسحم زا نتفگ نخس هنوگ نيا
سوفنلا ىف عقوا هماهبا دعب ىشلا نييبت
ىلع ماك .دوش ىم نيزگياج رتشيب هدنونش نهذ رد ؛ ىهد حيضوت سپس و ىيوگب هتسب رس ادتبا ار ىبلطم رگا ىنعي
هك تسا نيا شيانب ضقن و دراد انب صقن نارهت داشرا هينيسح :دوش هتفگ اثم هك تسا نيا دننام ) ماسلا هيلع(
هسياقم ربخ و ادتبم ظاحل زا هغابلا جهن هلمج اب ار لاثم نيا و دييامرفب تقد( تسا ماما دجسم شياجنگ فصن ششياجنگ
).دييامن
لوگ ريبز و هحلط زا هك نز كي لقع فعض و هدوب لمج گنج زا دعب ) ماسلا هيلع( ماما نخس هك دوش ىم هتفگ هچنآ اما و
رارق ثداوح ريثات تحت ) ماسلا هيلع( ىلع .دسر ىم رظن هب فاصنا و قيقحت زا رود ،ديدرگ هبطخ نيا داريا ببس ،دوب هدروخ
.دراذگ ىمن نز عون ندرگ هب ار نز كي ىاطخ و دريگ ىمن
هب شهوكن نيا هك دنادب دياب ، تسا نز هب تبسن شهوكن و تمذم ماقم رد ترضح نخس :ديوگب ىسك رگا نينچمه
هدركن ىتشز راك دوخ رايتخا هب نز اريز ؛ نز صخش هب هن تسا هديرفآ هنوگنآ ار نز هك ددرگ ىم زاب شنيرفآ و تقلخ نامزاس
دنوادخ هك دنك ىم نامگ ىسك هنوگچ . تساديپ هبطخ رگيد هنيرق 2 زا هكنانچ ،دشاب هتشگ تبوقع نآ راوازس هك تسا
fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
!؟دنك شهوكن لمع نيا رطاخ هب ار نانآ سپس و دنرواين اجب هزور و زامن زور دنچ ىهام :دهد روتسد نانز هب لاعتم
ريبدت و لقع هب هكنانچ ناسنا ىگدنز .درك شومارف ديابن نادرم اب هسياقم رد مه ار نانز ديدش هفطاع و ساسحا اجنيا رد
ساسحا . تسا ىگدنز شخب افص و شخب حور هفطاع و ساسحا . تسا دنمزاين مه ديدش هفطاع و ساسحا هب ،دراد زاين
و تذل و دهد ىم اج و قنور نآ هب و دروآ ىم طاشن و حور هداوناخ رد ، تسا ىمرخ و ىماكداش و ىمرگلد هيام هفطاع و
و ءازجا و دنك ىم ىراذگ هياپ ار ناسنا ىگدنز ناينب و لوصا ،رگيد ىفرط زا ريبدت و ىسرباسح و لقع و ؛دشخب ىم افص
.دراذگ ىم دوخ هب صوصخم ىاج رد ، هدومن باختنا ار بسانم داوم
و لقع هب اي مهد تبسن شا هفطاع و ساسحا هب ابرك ناتساد رد ار ىلوخ رسمه سدقم و فيرش رادرك مناد ىمن نم
ىبيجنان و ىلدگنس ، تواقش و لهج ، تملظ و متس هچراپكي ار هفوك رهش هك ىنامز رد راوگرزب ىوناب نآ . شيئانثتسا ريبدت
هدنرد .رتنع و دندوب هدش گرگ مه ناماس نآ نادرم و دوب هتفرگ ارف تلاذر و ىميخژد ، تيربرب و شحوت ، ىمحريب و تواسق
و نيد و لقع و تشگ راوس اهنآ رب ناطيش اي و دنتشگ راوس تنطيش بكرم رب هرابكي ىگمه هك ،رتدب گس زا و دندوب هدش
اب و دوخ تسد اب اجنآ رد .دنتشگ ناور ابرك ىوس هب و دندرك هل و دنديبوك دوخ ىاپ و تسد ريز هرابكي ار نادجو و فرش
،دنرب ىم ار دنفسوگ رس هكنانچ ،دندوب هداد اهنآ تسد هب ) ماسلا هيلع( ىضترم ىلع و ىفطصم دمحم هك ىريشمش
و تلاذر و دندرك هايس ار خيرات هرهچ و ،دنديرب ار دوخ نامز ناسنا نيرتكاپ رس ،ار ماسلا هيلع ىلع و دمحم نامه رسپ رس
رانيد و مهرد رطاخ هب اهنيا همه و دندومن ىم مه راختفا نآ هب و دنتشاذگ شيامن هب ار ناربخ ىب تيناسنا زا تثابخ
مس ريز و دندرك هنهرب ار شندب و دنديرب رس ار تيناسنا و ىوقت و تلادع تقيقح رد اهنآ ،دنناتسب دايز نبا زا هك دوب ىدودعم
و دروآ هناخ هب ار سدقم رس نآ ،راتفك زا رتدب و رادرك كوخ ىلوخ .دندرپس كاپان ىلوخ هب ار سدقم رس نآ و دنتشاذگ اهبسا
نوچ ،ديمهف ىتقو ، ساسحا و هفطاع زا راشرس نز نآ ىلو ،درك ناهن رتسكاخ رپ رونت نايم ، شنينزان رسمه مشچ زا رود
ىكدنا و تفگ وا هب تساوخ ىم هچ ره ، نانك ىوم و نانك شاخرپ و تخاتب شناطيش زا رتدب رهوش و تخادگب نشور رونت
.دش ادج وا زا و درك هلان و تخير كشا و درك ىلاخ ار شديشروخ زا رت هتخادگ و هام زا رتنشور لد ىاه هدقع زا
ىاهلقع و ديشخردب ىناملظ هدكمتس نآ رد ، ناشخرد ىا هراتس دننام هفوك نادرم مامت ربارب رد هك دوب ىنز ىلوخ رسمه
كي رد ىناويح زا رتدب اب ىناسنا و دوش ىم رسمه ىناطيش اب ىا هتشرف هنوگچ هك درك ناريح ار ناهج نادنمشناد و لاجر
.دنك ىم ىگدنز هناخ
و دنيرگ ىم ىمظع تبيصم نيا رب نادرم زا شيب ام نامز نانز مه زاب ،درذگ ىم هثداح نيا عوقو زا نرق هدراهچ هك نونكا
.دشاب ىم (( نز )) مان هب فيرش دوجوم نيا قيقر فطاوع و قيمع تاساسحا نامه تكرب زا اهنيا همه
(235)
دنزير ىم كشا
ليلد
هداهشك نيتءارما هداهشف نهلوقع ... ناصقن امءاف ، لوقعلا صقاون ظوظحلا صقاون ، نامياا صقاون ءاسنلا نا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -219
...دحاولا لجرلا
ود نداد ىهاوگ هك تسا نيا ناشلقع ناصقن ...دنصقان لقع و هرهب و ناميا ظاحل زا نانز انامه :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(236)
... تسا درم كي نداد ىهاوگ ربارب نز
. لوقعلاو سفنااو ىوقلا تافيعض نهناف مكءارمءا نببس و مكضارعءا نمتش نا و ىذءاب ءاسنلا اوجيهت او ) ماسلا هيلع( لاق و -220
هب ار امش ناريما و دنربب ازسان و مانشد اب ار امش ىوربآ ،اهنآ هچ رگا ،دينكن كيرحت شيوخ نداد رازآ اب ار نانز :دومرف و
لمعلا سكع دوز تاميامان ربارب رد ،ديدش تاساسحا هطساو هب و( دنراد ىفيعض لقع و حور و ورين نانآ اريز ،دننك داي ىتشز
(237)
).دنهد ىم ناشن
... هتيحل لوط ىف : ثاث ىف لجرلا لقع ربتعي -221
لقع ،دشاب رتدنلب هضبق كي زا شير هچ ره( شنساحم ىزارد رد :دوش ىم هديجنس هليسو هس هب درم لقع :دومرف و
(238)
). تسا رتمك شبحاص
. ىكونلا عئاضب اهناف ىنملا ىلع كلاكتا و كايا -222
(239)
. تسا ناقمحا هيامرس نآ هك اهوزرآ رب ندومن دامتعا و ندرك هيكت زا زيهرپب :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
هيلع( نسحلاوبا لاقف . ىبا رادلا هذه ثدحءا دق لاقف . قيض كلزنم نا لاق و اهيلا لوحتي نءا هل ىلوم رمءاو اراد ىرتشا نسحلاابءا نا -223
!؟ هلثم نوكت نءا ىغبني قمحا كوبا ناك نا :) ماسلا
هب و دوش نكاس اجنآ رد و دور لزنم نآ هب ات داد روتسد شنادنمراك زا ىكي هب و ديرخ ار ىلزنم ،) ماسلا هيلع( اضر ترضح
تردپ رگا :دومرف ترضح . تسا هداهن انب مردپ ار لزنم نيا : تفگ وا ، تسا گنت و كچوك ىنيشن ىم هك ىلزنم :دومرف وا
(240)
. ىشاب وا لثم دياب مه وت ،دوب قمحا
. فرش ريغب فلص و هلآ ريغب هلاد قمحلا لئاد نم :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -224
(241)
. تسا فرش نودب ندز فا و ببس نودب ندرك زان تقامح ىاه هناشن زا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
. هنولت هرثك قمحاا تاماع نم ) ماسلا هيلع( لاق و -225
(242)
.دنك باختنا ىطخ و ديآ رد ىلكش هب زور ره ناسنا هك( تسا نولت ىدايز ، تقامح ىاه هناشن زا :دومرف و
fle:///C|/1/1/13.html[6/20/2011 12:32:42 AM]
. سانلا لقعءا هنءا نظ نم سانلا قمحءا :) ماسلا هيلع( لاق و -226
(243)
. تسا مدرم نيرتاناد دنك نامگ هك تسا ىسك مدرم نيرتقمحا :دومرف و
. هنحملا ىف لذلا هرثك و همعنلا ىفرشءااب لجرلا هقامح فرعت ) ماسلا هيلع( لاق و -227
و ىتخس نامز رد ندومن تلذ و ىراوخ راهظا و تمعن نامز رد ندرك ىتسم هب دوش ىم هتخانش درم تقامح :دومرف و
(244)
. ىراتفرگ
.روماا ىف هروهت و هنع لءاسي ا امع هباوج و هينعي ا اميف هماك : ثاث ىف لجرلا هقامح فرعت ) ماسلا هيلع( لاق و -228
:دوش ىم هتخانش دروم 3 رد ،درم تقامح :دومرف و
.درادن ىطابترا وا هب هك ىروما رد نتفگ نخس -1
. تسا هدشن لاوس وا زا هك ىزيچ هب نتفگ خساپ -2
(245)
.اهراك رد ىكاب ىب -3
. لهاج قمحءا اا هلهءا و ملعلاب فختسي ا ) ماسلا هيلع( لاق و - 229
(246)
. نادان قمحا رگم ،رامشن كچوك ار شناد لها و شناد :دومرف و
اقمح كلذب ىفكف كوثدح امك سانلا ىلع درت ا :) ماسلا هيلع( لاق و - 230
هكلب ، نكم راكنا ىنعي( تسا ىفاك تتقامح ىارب نيمه هك نكم در ،دننك ىم وگزاب تيارب مدرم هك ار هچنآ ره :دومرف و
(
(247)
هدب ارنآ تحص لامتحا
ىمن ام :دنيوگب دياب ،درادن تقفاوم اهنآ مهف و لقع اب شنومضم هك دنونش ىم ار ىثيدح اي نآرق هيآ هك ىناسك نياربانب
ىم در ارنآ نم و تسين تسرد ىزيچ نينچ دنيوگب و دننك راكنا هكنآ هن ؛دشاب هتشاد ىتسرد هيجوت تسا نكمم . ميمهف
ار داعم عوضوم هك ىناسك دننام دنشاب ىم قمحا - تسا ماسا ىوگنخس هك نينم ؤملاريما رظن زا ،دنيوگب نينچ رگا . منك
ىارب( دندرك ىم راكنا ار نويزيولت و ويدار دننام عارتخا ، شيپ نرق ود هك ىناسك اي دننك ىم راكنا هديجنسن و هديمهفن
).دوش عوجر هدنسيون ىفاك لوصا همجرت همدقم هب رتشيب حيضوت


fle:///C|/1/1/14.html[6/20/2011 12:32:46 AM]
- ۱۴ -
- ۱۴ -
شاب رذح رب ناشنابوخ زا : موس و هاجنپ سرد
مزا هتكن دنچ هب هجوت اجنيا رد (( ديشاب رذحرب ناشنابوخ زا و ديزيهرپب نانز زا )) هك تسا هدمآ هغابلا جهن 78 هبطخ رد
: تسا
نز هچ ،دومن زيهرپ دياب دب ناسنا زا هك دنك ىم مكح ىناسنا ره نادجو و لقع و تسا هدعاق قبط ،دب نز زا ندرك زيهرپ -1
راديب و نتشادن لماك دامتعا ىنعم هب ،) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما ماك رد بوخ نانز زا ندوب رذح رب اما و درم هچ و دشاب
اوا اريز ، ناشيا ندز رانك و ندرك ىرود ىنعم هب هن ، تسا نتفر هار اصع اب تسد و ندرك تياعر ار طايتحا و ندوب رايشه و
روتسد ماسا رگا ايناث و
(248)
دنك ىم اضتقا نينچ ، نايب و ىناعم و تغل نيزاوم قبط و ىبدا دعاوق رظن زا ، ترضح ترابع
تسود و نتفرگ رسمه و جاودزا هرابرد ديكات و شرافس همه نيا سپ ،دب نز زا مه و دينك ىرود بوخ نز زا مه هك دهد
؟دراد ىنعم هچ تسا هدومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ دوخ هك نانز نتشاد
رارق فطاوع و تاساسحا عبات نز ، ميا هتفگ اهراب هكنانچ اريز ، تسا نازيم و هدعاق قبط مه بوخ نز هب ندركن دامتعا -2
ىتديقع و ىركف تماقتسا و تابث ،دشاب تاساسحا عبات هك ىسك ره و دشاب نينچ دياب ، تقلخ ىلك ماظن رد و دريگ ىم
و ركف هب ،دشاب فطاوع و تاساسحا عبات مه ىدرم هاگ ره : مييوگب دياب هك دراد تيلك و لومش ىردق هب هدعاق نيا .درادن
. تفر هار اصع اب تسد و طايتحا اب دياب وا اب هكلب دومن لماك نانيمطا ديابن وا لوق و هديقع
شيارب ىبيقر و رظان هكنيا رگم ،دراذگ شرسمه رايتخا رد ار شيئاراد ديابن رهوش هك تسانعم نيا هب نز رب ندركن دامتعا -3
نادرم ىار اب ،وا ىار هك ىتروص رد رگم ،دنكن لماك دامتعا شرسمه ىار و تروشم هب ىگدنز ىاهراك رد ،دنك نيعم
مدوخ ار اذغ و منك ىم ىياريذپ ترگيد هتفه ىاهنامهم زا اثم هك داد لوق شرسمه رگا نينچمه ،دشاب قفاوم صصختم
دوش ناميشپ رگيد زور ود ، ىا هثداح رثا رد همرتحم مناخ تسا نكمم هك دهدب ار لامتحا نيا دياب رهوش ، منك ىم تسرد
.دشاب اذغ هيهت ركف هب مه ىرگيد لحم زا و دريگ شيپ ار طايتحا هار دياب رهوش اذل ،ددرگرب شلوق زا و
،دوش ىم ريبعت ماع و ىلك وحن هب هك ، ىساسا نيناوق ىتح و مولع رگيد داعبا و ىعامتجا و ىقاخا دعاوق مامت -4
هدام و هرصبت تروص هب لصفنم ىهاگ و دوش ىم ركذ ماك هب لصتم انثتسا نآ ىهاگ . تسا ريذپانثتسا و رادرب صيصخت
.دشاب رگيد ماما ماك رد شاانثتسا و دوش ركذ ىماما نخس رد ماع ماك تسا نكمم ثيداحا رد .رگيد روص و هدحاو
...دننك حلاص لمع و دنروآ ناميا هك ىناسك رگم ،دننايز و تراسخ رد اهناسنا همه :ديامرف ىم ، ميرك نآرق
و دروآ ىم ىناميشپ نز ىار زا ندرك تعاطا (( همادن ءاسنلا هعاط )) :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ و
هدش شيامزآ شلقع لامك هك ىنز رگم ىنعي (( لقع لامكب تبرج نم اا )) :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
.دشاب
همطاف امش رسمه ايآ : ميسرپب ترضحنآ زا رگا ىلو ،ديشاب رذح رب بوخ نانز زا :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
. هن :دومرف دهاوخ اعطق ؟دنا هدوب نينچ مه ...و ىربك هجيدخ و ) ماسلا هيلع( بنيز امش رتخد و
هدهاشم وا زا ار نادرم زا رتهب دهعت و ىرادافو و هدرك ىگدنز افو اب و دهعتم ىرسمه اب لاس نيدنچ هك ىدرم ره نينچمه
. تسين لخاد روتسد نيا رد زگره وا رسمه ، تسا هدومن
مكجاوزءا نم نا ونمآ نيذلا اهيا اي : هك تسا ميرك نآرق هفيرش هيآ زا سابتقا دايز و مك نودب ) ماسلا هيلع( ىلع نخس نياربانب
زا ،دنتسه امش نمشد ، ناتنادنزرف و نانز زا ىخرب ناميا لها ىا ىنعي )14 ى، نباغت هروس( مهورذحاف مكلاودع مكداوءاو
.ديشاب رذحرب اهنآ
هلمج زا رگا :دننك باسح ، شيوخ ىادخ و دوخ نيب مراد اضاقت دنناوخ ىم ار ثحب نيا هك ىمرتحم ناوناب زا مه اجنيا رد
رظن ديدجت شيوخ راتفر رد ،دننيب ىم رگيد هتسد زا ار دوخ رگا و دنيوگ ساپس ار لاعتم ىادخ دنتسه دهعتم و رادافو نانز
.دنيامن
ؤملاريما اريز ، مينادب شباقع و باذع قحتسم و ميرامشب ىهانگ وا ىارب ديابن ار نز ندوب ساسحا عبات و ىرصنع تسس -5
، شيئافو ىب تلع ، تسا تشهب لها ،دنادب شبوخ ترضحنآ هك ىنز و ، هديمان بوخ نز ار وا ) ماسلا هيلع( نينم
هب ار ىا هدنب چيه لداع ىادخ و تسين وا رايتخا رد مه نآ هك تسا هفطاع و ساسحا زا وا ىرهق تيعبت و ىرصنع تسس
رد هك دهد ماجنا رايتخا و هجوت و روعش اب ار رذع و ىئافو ىب ، نز هكنآ رگم ،دنك ىمن باذع ىرايتخا ريغ لمع ماجنا رطاخ
.دوب دهاوخ بقاعم و راكهنگ تروص نآ
fle:///C|/1/1/14.html[6/20/2011 12:32:46 AM]
ليلد
.رذح ىلع نهرايخ نم اونوك و ءاسنلا رارش اوقتاف ...) ماسلا هيلع( ىلع لاق - 231
(249)
.ديشاب طايتحا اب ، ناشنابوخ اب و دنزيهرپب دب نانز زا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
.ربصلاب اوصاوت و قحلاب اوصاوت و تاحلاصلا اولمع و ونمآ نيذلا اا ،رسخ ىفل ناسناا نا رصعلاو -232
ربص و قح هب ار رگيدكي و دننك حلاص لمع و دنروآ ناميا هك ىناسك رگم ، تسا نارسخ رد ناسنا هك نامز هب دنگوس
(250)
.دنيامن شرافس
نارگيد و ماسا رظن زا نز : مراهچ و هاجنپ سرد
اب اجنيا ات باتك لوا زا هك مرتحم هدنناوخ امش ىتح و دنا هدرك هعلاطم ار (( نز )) هب عجار ىماسا ذخآم مامت هك ىناسك
: هك ديا هتسناد و هدرب ىپ ،ديا هدوب هارمه هدنسيون
ىارب نز دنهاوخ ىم نارگيد و ،دنشاب وا ىارب نادنزرف و رهوش و دشاب شنادنزرف و رهوش ىارب نز ،دهاوخ ىم ماسا
.دشابن وا ىارب سكچيه و دشاب ناگمه
وا هب مارتحا هديد هب و دندرگب شدرگ راو هناورپ هك دشاب هتشاد ىناگداون و نادنزرف و رهوش ، ىريپ رد نز دهاوخ ىم ماسا
و راختفا و تزع اب و دشچب ار شياهيراد هچب و اهيراد هناخ رابرپ و نيريش هجيتن و درب تذل ناشيا نديد زا مه وا و دنرگنب
.دنك ميلست نيرفآ ناج هب ناج نانيمطا
ىتيگ هب تسه هك ىنز مرخ دنسرخ و شوخ دوخ ىوش هب اهنت
تسيچ ناهج راگن نيرتابيز دنزرف و رهوش رانك رد نز
ناسنا ىاهصرق اي هشيمه و دشاب هتشادن رتشيب دنزرف ود رثكادح ،دهجب اهنآ ماد زا نز رگا هك دنهاوخ ىم رگيد بتاكم ىلو
رد اي مه ىريپ رد و .دشاب نانآ ىاهيحارج و اهوراد هب جاتحم و باصعا فعض هب اتبم هرامه و دنك ژاتروك اي ،دروخب ار نانآ شك
.دريمب ىرمث ىب و ىچوپ و اوزنا رد ماجنارس و دشاب اهاوه لاد اه هناخ رد اي و دنز هسرپ اهنابايخ
و نما هنا زا و دراد ىم رب وا رس زا ار باجح هك دنك ىم عورش اجنآ زا نز ىارب ار ىتخبدب همه نيا ،زور ىرامعتسا ىايند
ىم شتسرپدم و تسود شيارآ سپس ،دناشن ىم شا هناخراك ىلدنص و هرادا زيم تشپ و دشك ىم نوريب شتحارتسا
.دشاب ىم هناگيب وا گنهرف اب هك شدوخ كبس هب مه نآ ؛دنك
ىم اهنآ ىاهاوه هدش فرصم و اهااك هدننك فرصم و دوش ىم اهنآ تسد هچيزاب و دروخ ىم لوگ مه لد هداس موصعم نز
هفيظو ناملسم ىاهمناخ هن دندش نينچ هك مييوگ ىم ار ىنانز( . تسا هدرك ىقرت و هتشگ ندمتم دنك ىم لايخ و ددرگ
).ار سانش
ىواست و ىدازآ ناونع هب ،دوخ هناروزم ىاه هئطوت و چوپ تاغيلبت اب ار لدكاپ نز اهنويليم ،دايص نارگيزاب و دايش ناسولاس نيا
ماد رد و هدرك ىلاخ دوخ ىردام تيصخش و تيوه زا و هداد بيرف (( ناياقآ )) رب (( اهمناخ )) هملك نتشاد مدقم و قوقح
.دنا هتخادنا شيوخ ىتنعل
دنا هدرك شروبجم ،دسرب شتمدخ راگتساوخ ات دنيشنب هناخ رد دهاوخ ىم هك هدرمش مرتحم ىردق هب ماسا هك ار ىيوناب
ار ناشيا هك هدرمش زيزع ىردق هب ماسا هك ار ىناسك ،دنك اديپ رهوش دوخ ىارب و ديامن هضرع ار دوخ هرادا و نابايخ رد ات
فدص رد ىديراورم نوچ دهاوخ ىم و تسا هدرك ىفرعم (( ...و ىلع هدومرف هب ، هناحير ،ربمغيپ بوبحم ،ادخ تناما ))
. تسا هداد رارق ىسكان و سك ره ديلپ راظنا ريت فده و هدروآ نوريب دوخ هنيجنگ و هنازخ زا ار نانآ زورما ىدام ىايند ،دنشاب
هانپ رد دهاوخ ىم ماسا هك ار ىناسنا هنوگچ هك دوش ىم بابك موصعم ناگتشرف نيا ىارب ىنادجو اب ناسنا ره لد
هكلب .دنشخب ىم شنآ و نيا هب ىنابرق تشوگ دننام و دنا هدرك ديص ار وا ،دنك ىگدنز فرش و تزع اب شنادنزرف و رهوش
ىواست و ىدازآ هرابرد ار اهنآ هنايذوم تاغيلبت هك دنهد ىم ىزغم ىوش و تسش ار هراچيب نز ىوحن هب رگ هليح ناروزم نيا
ىاه هناوتسا تيبرت و ىراد رهوش رب ار ىرادا راك اي و دريگ ىم قاط اي و دنك ىمن رهوش اي :دنك ىم رواب ىقرت و ندمت و
.دزادنا ىم نارتوهش نايامن زوسلد ماد رد ،دوخ تسد هب ار دوخ و دهد ىم حيجرت هعماج
تاميلعت لوا زا اي .دسرن ناتنيط كاپ نيا شوگ هب نابرهم ربمغيپ و ادخ نخس هك دننك ىم ىراك ، سولاس نارگنوسفا نيا
ىم نز نمشد و هاوخدب ار ماسا ناربهر اي دننك ىم عيطقت و فيرحت ارنآ اي دنهد ىم هولج ابيزان و امندب ار ماسا سدقم
هياپ رب ار دوخ ىراوخناهج (( زت )) و دنزادنا دوخ ىتنعل ماد هب ار داهن كاپ نادهم و دنسرب دوخ كاپان و موش فده هب ات دنناوخ
هناخراك رد اهنيا همه و تسا شيارآ مزاول و سابل و هناخزپشآ و روكد و هناخ ريدم اريز ،دنهن انب وا نداد رارق رازبا و نز رب طلست
.دوش ىم هتخاس اهنآ ىاه
نيا شوگ هب شا هياريپ ىب و فاص تروص اب ىهلا سدقم تاميلعت دنراذگب صيرح ناثيبخ نيا رگا هك درادن كش هدنسيون
ىرپس رسمه كي اب ىرمع هك دريذپ ىمن نز مادك . تفريذپ دنهاوخ و دنراد ىياونش دادعتسا اهنآ ،دسرب ساسح نادكاپ
؟! نتفر نيا زا ريغ ىهار زا تسا رتهب ندش هداوناخ گرزب ردام و نتشاد افص اب و مرگ ىگدنز امئاد و ندرك
(251)
fle:///C|/1/1/14.html[6/20/2011 12:32:46 AM]
راهقلا دحاولا ه مءا ريخ نوقرفتم بابراء
، نارگرامعتسا دننام نوچ ، تسا هجهللا حيرص و وگ تقيقح نوچ ، تسا نابرهم و زوسلد نوچ ماسا : هكنيا هصاخ
هوشع و ىزانط دوخ رهوش ىارب . نارگيد ىارب هن ،دننك تنيز دوخ رهوش ىارب :دنك ىم هيصوت نانز هب ،درادن قافن و ىراكاير
ىاج هب و ،دندنبب لد دوخ ىگدنز و هناخ هب . نارگيد لد هن ،دنروآ تسد هب ار دوخ رهوش لد . نارگيد ىارب هن ،دننك ىرگ
رگيد ىاج و رگيد نز هجوتم ناشرهوش لد ات ،دنشاب تبحم اب و افص اب و مرگ ،دوخ رهوش اب .دنشاب هتشادن مشچ رگيد
رهوش لد و اپ و تسد و شوگ و مشچ رب قشع و تبحم زا ىنامسير ، نيريش تاكرح و شوخ نابز اب دناوت ىم نز .دشابن
و هزره و تسرپ توهش نايامن درم زا ىكدنا رگم .دشابن دوخ هناخ و رسمه ىوس هب زج ، تكرح ىاراي ار وا هك ددنبب دوخ
.دهد تاجن اهنآ هناخ زا ار هراچيب نز اي و دهد ناشگرم ىدوز هب اي لاعتم دنوادخ هك نابنت تسس زابسوه
رد نز )) :ديوگب دهاوخ ىم ماسا هك دسر ىم هجيتن نيا هب دنك هعلاطم ار نز هب عجار ىماسا بلاطم مامت ىسك رگا
ىاهراك و شيوخ قح نتفرگ و هجلاعم و محر هلص ىارب رگا اي ،دياين نوريب دوخ نما هناخ زا دياب اي دراد هبذاج هك ىلاح
،وا هب نادرم هاگن ات دشاب ىداع شتاكرح عضو و سابل هك ىوحن هب ،دناشوپب ار دوخ تيباذج ،ديآ ىم نوريب رگيد ىرورض
(( .دنكن بلج ار ىرظن چيه نز نتفر هار و دشاب رگيد ءايشا و ناكدوك و نادرم هاگن دننام
و شيارآ اب مهنآ ار دوخ نز اهنت رهوش ىتقو . نز ىارب رهوش و دشاب رهوش ىارب ارصحنم نز هك تسا نيا ىارب اهنيا همه
.دوش ىمن كيرحت رگيد ىيوس هب شتوهش و سوه و دناد ىم هتشرف ار دوخ نز ،دننكن بلج ار وا رظن رگيد نانز و دنيبب تنيز
:ديناوخ ىم و دينيب ىم هك رگيد نارگرامعتسا تسايس مه نآ و تسا ماسا تسايس نيا
و لجنب هيقب و دننك اديپ - اهيرتشم اي - ىرتشم شگنر و بآ شوخ ىدادعت ات دنزير ىم نوريب فدص زا ار اهديراورم مامت اهنآ
.دوش بوسحم هدنام هت و هدزاو
.ديهد خساپ و دينك ركف ؟ تسا رتهب تسايس ود نيا زا كي مادك ! ناهج دنمشوه و لقاع نانز
ىرامعتسا گنهرف ىوس هب ، ىهلا گنهرف زا هك اهنآ زا ىخرب : مييوگب دياب ،دندروخ ار نادرم لوگ اج نيا رد نانز مييوگن رگا
:دنك ىم ركف اثم نز كي اريز ،دندرك صخش تحلصم ىادف ار عون تحلصم و دنداد حيجرت عون دوس رب ار ىصخش دوس ،دنتفر
ىلو ؛ منك اديپ ىرت نايعا و رت صخشتم رهوش ات موش ىم رهاظ هرادا و نابايخ رد ، مراد ىرتشيب ىيابرلد و ىيابيز هك نم
. تسا راب تكاف و روآ نايز نز عون ىارب دشاب ديفم وا دوخ ىارب رگا شور نيا هك تسا هدركن ركف وا
و زابسوه هك اهنآ زا ىضعب لقاا ،دننيبب هدرپ نودب ، هرادا و نابايخ رد ار وا هك ىماگنه .دنرادن ىنز نانچ هك ىنارهوش اريز
رد ،دنا هتفرگن رسمه زونه هك مه ىناناوج و دنوش ىم هقاع مك و رهم ىب ،دوخ رسمه هب تبسن ،دنتسه نارتوهش
.دناد ىم ادخ دوش ىم اديپ هك ىدسافم هچ نايم نيا رد .دننك اديپ ار وا دننام ات دننيشن ىم راظتنا
و هسياقم ركف هب ار هدننيب هك دشاب ىداع نز نآ راتفر و تاكرح ىردق هب ،دنيب ىم ار ىنز ىدرم ىتقو دهاوخ ىم ماسا
ريسم زا ار وا مه هظحل دنچ ىتح و درادن لوغشم ار وا ركف و دنكن دوخ هجوتم ار هدننيب اصا هكلب ،دزادنين دوخ نز اب هلداعم
.درادن زاب شيگدنز و ىركف
،دنداد ماجنا نانز هب تبسن نادرم هك دوب هليح نيمه ،داد خر تيرشب ناهج رد هك ىگنرين و هليح نيرتگرزب : ميوگب رگا
و دنتفريذپ ىمن ار هاك نيا ،رگيد نز نويليم اهدص ،دهعتم ناملسم نانز زا ىدودعم ىانثتسا هب رگا . ما هتفگن هعلابم
رگا ىلو ، مينك ديدرت و كش نانآ ندوب لقعلا فيعض باستنا تحص رد هك تشاد اج ،دندرك ىمن لوبق ار رامعتسا گنهرف
امب ماسا :دنيوگب دوخ نارهوش هب و دنرب راك هب ىعرش هليح دنتسناوتن ، ليبق نيا زا ناملسم نانز لقاا ارچ :ديوگب ىسك
؟داد دنهاوخ ىباوج هچ ،ديوش لفكتم ار هداوناخ جراخم دياب امش ، مروايب رد لوپ و منيشنب زيم تشپ هك تسا هدادن هزاجا
هك ىنامز زا ،دنتفگ ىم ناشنارهوش هب ناملسم ريغ نانز رگا دش ىم هچ اي ) مييوگ ىم ار عرش فلاخم نتفر هرادا هتبلا(
ىنامز ات ادعب و ميهد ىم ريش هك ىلاس ود سپس و مينك ىم لمح عضو هك ىنامز ات دوش ىم نيزگياج ام محر رد هچب
مامت رادقم هب ، مينك ىم شيرادهگن ثداوح و تارطخ زا و ميهد ىم شميلعت نابز و ميتسرف ىم شا هسردم هب هك
ميياز ىم ىددعتم ناكدوك ، كدوك كي رب هواع ام ،ديهد ىم ماجنا هناخ جراخ رد رمع مامت رد نادرم امش هك تسا ىتامحز
نادرم امش هك فاحجا و تسا ملظ نيا . ميرادن ار نادرم اب ىريگرد و هناخ زا نتفر نوريب تقاط ام رگيد ، مينك ىم تيبرت و
، ميهد ىم ماجنا ىبوخ هب ام و دنزجاع نآ ماجنا زا نادرم همه هك ىياسرف تقاط تمحز نينچ رب هواع .ديراد ىم اور ام هب
!!؟ديراذگ ىم ام ندرگ هب ىرگيد تمحز ارچ
هطلاغم و هطسفس زا هكلب .دننك ىم ىرگيد هطلاغم و هطسفس نانز نتخادنا ماد هب ىارب توهش ريسا نادرم زا ىخرب
،دنوش رهاظ نادرم ربارب رد باجح اب و هديشوپ رگا نانز :دنيوگ ىم اهنآ .دننك ىم ىملع ىدنب مشچ ، ميوگب دياب ،رتااب
و هدرپ ىب رگا ىلو ،دوش ىم كيرحت رتشيب اهنآ ىواكجنك سح و دندرگ ىم هجوتم اهنآ هب رتشيب و دنوش ىم رتصيرح نادرم
. تسين نايم رد ىتوهش و كيرحت رگيد و دنوش ىم ريس ناشنديد زا نادرم ،دنشاب هرهچ زاب
دوش ىم زيت ،زيگنا ناجيه ىاه هنحص ربارب رد ىنسج هزيرغ ،دنيوگ ىم غورد هك دنناد ىم دوخ ،دايش ناتسرپ هناگيب نيا
رگا اي دنيبن ار روگنا دياب اي .دوش ىمن ريس ،دربن ورف روگنا هب ار دوخ شين ات روبنز .روگنا و تسا روبنز ناتساد اجنيا ،ريس هن
. تسا مولعم شندش ريس هوحن ،ديد
رسمه دزن ،ديديد ار ىا هنحص نينچ نوچ :ديوگ ىم هك داب ىا هجهللا حيرص ربمغيپ ىادف ناراكاير امش همه و نم ناج
.ديشاب راك و بسك لوغشم ، هدوسآ ىرطاخ اب و دييآ هاگرذگ و هچوك هب هدرك لسغ و رپ تسد اب سپس ؛ديورب دوخ لاح
،دنيب ىم همدص هار نآ زا و دور ىم ىهار هب .دور ىم ىقرت و لماكت هار رد هراومه ناسنا :دنيوگ ىم ىرگيد ناسانشادخ
شيگدنز مود لاس هشيمه و تسا نيشيپ مدق زا رتهب ،دراد ىمرب ناسنا هك ىمدق ره نياربانب ،دور ىمن هار نآ هب رگيد
. تسا مود لاس زا رتهب شموس لاس و لوا لاس زا رتهب
fle:///C|/1/1/14.html[6/20/2011 12:32:46 AM]
و راصح زا هك تسا نيا رتهب هك دنتسناد نامز نآ زا ىلو ،روصحم هناخ رد و دندوب دودحم ، ىتعنص باقنا زا شيپ نانز
هب ار نانآ دوش ىمن رگيد . تسا لماكت و ىقرت هار رد نتشاذگ مدق لمع نيا و دنشاب نادرم شودمه و دنيآ نوريب تيدودحم
. مينك روصحم هناخ رد و مينادرگرب بقع
هزيرغ ءاضرا ىارب ، نارتوهش راوخناهج نادرم هكلب ،دندركن باختنا نانز دوخ ار هار نيا اوا ميوگب دياب ههبش نيا خساپ رد
رت ىقرتم و رتلماك شمدق ره ناسنا هك تسا نيا اهنآ ليلد ىاضتقم ايناث و دنتشاذگ نانآ رس رب ار هاك نيا ، شيوخ ىسنج
مدوخ ،دش رتدب هك نيا( هك دنك ىم حيرصت ناسنا تاقوا زا ىرايسب . تسين نينچ هك ىتروص رد ، تسا نيتسخن مدق زا
تسا ريسم نيمه رد ىگمه ،اه ىهاوخرذع و اهنديزگ بل و اه ىناميشپ و اه هبوت نينچمه و )داب مدوخ رب تنعل هك مدرك
اهنآ لوق زا هك ىليلد ىاضتقم هك تسناد دياب ىلو ،دهد همادا لاس 150 ار ىطلغ هار ناسنا هك دينك بجعت دياش هتبلا .
ىم هفسلف . تسين نكمم ناسنا ىارب قلطم لماكت ،دشاب هار طسو رد هراومه شرمع رخآ ات ناسنا هك تسا نيا ميتفگ
تسيلايرتام و ىدام ميدرك ضرف هك مييوگ ىم نخس ىناسك اب اجنيا رد ام ىلو تسادخ نآ و تسا ىكي قلطم لماك ديوگ
.دنشاب
و دننك ىسررب دوخ هلدا اب و دنناوخب هتشذگ ىاهسرد رد ار ام ىلقن و ىلقع هلدا هك ميراد اضاقت ناگدنناوخ هنوگنيا زا ام
.دنيامن تواضق هنافصنم سپس
، نز ندرگ زا ىماسا دودح و دويق نتشادرب اب و هدرك لح ار هزيرغ و نز هلاسم زورما ىايند )) دنيوگ ىم مه ىناسك
نارگن ىردام و ردپ چيه و دننك ىم انش اهرختسا رد نارسپ و نارتخد . تسا هتشاذگن ىقاب هار نيا رد ىلكشم هنوگچيه
و اه هغدغد نيا . تسين شنز نارگن ىرهوش چيه و دننك ىم راك تولخ ىاهقاطا رد نادرم اب نانز و تسين شرتخد
لابلا غراف ،درم و نز و تسين حرطم اصا ، ىماسا ريغ عماوج رد ،دوش ىم هدهاشم نيملسم نايم رد هك ىياه ىناشيرپ
(( .دنلوغشم دوخ ىگدنز و راك ركف هب
شنزرس و هنعط هن ، شياتس و ديجمت ماقم رد و دوش ىم هدينش مه ماسا هب نيرهاظتم زا ىهاگ نخس نيا هنافسءاتم
. تسا ىتسرد نخس ،دشاب بارطضا و هغدغد ندوبن اهنت ، لكشم نيا ندش لح زا اهنآ دوصقم رگا ، ىرآ .دنيوگ ىم مه
رگا و .دنوش ىمن نارگن ،دياين هناخ هب ىبش ناشرسمه رگا ،دنا هتفريذپ ار گنهرف نآ هك ىنادرم ، ميراد قيدصت ام
رصع رد . تسا هدرك ار اه هغدغد نيا جاع ىريگولج ىاهصرق ،دنرادن ىكاب دورب ترفاسم هب اهرسپ اب هتفه كي ناشرتخد
!!؟ تسا قيوشت و ىنارگن ىاج هچ سپ .درادن ىتشز و حبق هك نديياز عورشمان دنزرف و نديصقر نادرم اب و ندوبن هركاب متا
مامت ىدلقم و هتشگ ىهت دوخ تيصخش زا اعقاو اهنآ مرادن ىنخس ،دننك ركفت نارگيد هزاجا نودب دنناوت ىمن هك ىناسك اب
دنيوگ ىم هكنانچ . تسا داصتقا لكشم ندرك لح دننام هزيرغ لكشم ندرك لح هك دننك ركف دنناوت ىمن نانآ .دنا هدش رايع
زا ،رايد نآ مدرم اما .درادن دوجو ىدكت و رقف و ىراوخابر و ىدزد ، ىتسينومك ىاهروشك رد - دشابن مه تسرد دياش هك -
دننك ركف نانچ دنروبجم و هتشگ ىهت ، تسوا تازايتما زا ىزاورپ دنلب و نافرع و تيقاخ و ىشيدنا دازآ هك تيناسنا تقيقح
.دنهاوخ ىم اهنآ بزح ءاسور هك
و تلاصا زا ار تيناسنا اما ؛ هدومن لح ار بارطضا و هغدغد لاكشا زورما ىايند : مييوگب دياب مه ىسنج هزيرغ عوضوم رد
تريغ و تفع ىارب .درادن مكش ريز و مكش زج ىياوتحم اهنآ بتكم رد ناسنا . تسا هدرك ىلاخ دوخ تريغ و تباجن و تفع
. تسا هتشگ ىهت ىلك هب سدقم ظافلا نيا زا ناشيا ىاهسوماق و دوش ىمن اديپ ىيانعم و موهفم اهنآ بتكم رد تباجن و
نماد هدولآ و هزره نادرم و اخيلز رادرك و هدوتس ار فسوي ترضح و ميرم بانج ىنمادكاپ ، تيرشب خيرات : ىيوگب اهنآ هب رگا
اخيلز هار هب نز درايليم كي زورما هكنيا تماع هب ،دنهد ىم ناكت ىرس و دننز ىم ىدنخبل ، تسا هدرك حيبقت و شهوكن ار
نخس شيپ نرق لهچ ىاخيلز و فسوي رادرك حبق و نسح زا امش و دنتسه ناود نانآ لابند هب درم هزادنا نامه و دنور ىم
. ندركن ركف نارگيد هزاجا نودب و نتشگ ىهت دوخ زا ىنعم تسا نيا .دييوگ ىم
خن هكت نارازه و دنديرب ار اه هرگ همه اهنآ و داتفا برغ و قرش ناركفنشور - حاطصا هب - تسدب هرگ رپ خن هلولگ كي ىرآ
لاجر دننام ،دنتشادن هلصوح اهنآ . ميتشاذگن ىقاب هرگ كي و ميدرك لح ار تااكشا مامت ام دنتفگ و دنداد ليوحت هرگ ىب
دينك رواب .دنهد ليوحت شتيوه مامت اب ار خن هلولگ و دنياشگب رگيدكي زا ار اههرگ كت كت و دننك اديپ ار خن رس ، ىهلا زوسلد
هلولگ نتخاس ريسا اهنآ ىاه هناخراك رد ىرايسب ىاهناسنا و درادن شزرا مه خن هلولگ كي هزادنا هب اهنيا رظن رد تيناسنا هك
.دنهدب زورب ديابن و دنناوت ىمن هكلب ،دنهد ىمن زورب دوخ زا ىرگيد رثا چيه و دنشاب ىم خن ىاه
هدرك لح تفارظ و ىنيب كيراب اب وم هب وم و مدق هب مدق ، هنوگچ ار هزيرغ لكشم ماسا دننادب دنهاوخ ىم هك ىناسك اما
.دننك هعلاطم تقد اب ار باتك نيمه ثيداحا لقاا تسا
ىرسمه دنچ و تقوم جاودزا
ثداوح و للع اي گنج دمآ شيپ رطاخ هب هاگ ره هك تسا نيا تاجوز ددعت و ) هغيص( هعتم زيوجت هب تبسن ماسا تسايس
ءاشحف ىوس هب ،دنا هدنام رهوش ىب هك ىفاضا نانز ،دشاب هيحان نآ نادرم زا شيب ىتكلمم اي رهش رد نانز هدع ، ىرگيد
ندوب مولعم و هدع نتشاد هگن اب و رتفد رد تبث و دقع ءارجا اب ، نادرم اب نانآ تجوازم هكلب ؛دنوشن هديشك ىشورف سومان و
دوش هبهار اي دياب نز ،دشاب نيا زا ريغ رگا .
(252)
ىعرش و ىمسر ناشجاودزا و دشاب هداز لاح اهنآ دنزرف .دشاب لفط ردپ
همانسانش نودب و عورشمان و هدازمارح ،دروايب ىدنزرف رگا و ددرگ ىتوهش ريسا ىتعاس ره و دنك ىشورف سومان اي و
.دشاب
مه ووه ؟دندرك ىم هچ دندوب ووه نآ ىاج هب اهنآ دوخ رگا : ميوگب دياب ديآ ىم ناشدب نتشاد ووه زا هك ىنانز هب اجنيا رد
اجنيا رد . تسا هداد رارق لوا نز ار وت و مود نز ار وا ،راگزور دمآ شيپ هك وا دننام تسا ىنز و دشاب ىم وا ىنيد رهاوخ
دنك ىمن ركف ارچ ؟ تشاد شيووه زا ىراظتنا هچ و ؟درك ىم هچ دوب مود نز وا دوخ رگا هك تسا نيا لوا نز زا نم لاوس
!!دراد ار راظتنا نامه وا زا مه ووه هك
fle:///C|/1/1/14.html[6/20/2011 12:32:46 AM]
.دهاوخ ىمن اي و دوش ىدرم تفج و دنك جاودزا ىدرم اب دهاوخ ىم اي نز : هك تسا نيا - هعتم هب تبسن - نم رگيد لاوس
رگا ىلو دوش ىم لوغشم ىراك هب ىياج رد اي و دنيشن ىم هناخ رد وا . تسا جراخ ام ثحب دروم زا هك دهاوخ ىمن رگا
و دينك ركف مه اجنيا رد ؟ ىنوناق ريغ و ىمسر ريغ ىنز اي تسا رتهب دشاب ىنوناق و ىمسر ىنز ايآ ،دنك جاودزا ،دهاوخ ىم
ىتديقع تراسا و ىركف ىگدرب هك نانآ اي دنرت تيصخش اب و رتزيزع ،دنا هتفريذپ ار ماسا تاررقم هك ىنانز ايآ .ديهد خساپ
همه رظن زا تقوم جاودزا و ىرسمه دنچ هرابرد ىطوسبم ثحب مود دلج رد ه ءاش نا ؟دنا هدرك رواب هناروك روك ار نارگيد
. تشاد ميهاوخ ناگزيشود و ناوناب ىاههورگ
ليلد
(253)
. مهلطاب مكقح ىف متلخدءاو مهضرم مكتحصب متطلخ و مهردك مكوفصب متبرش نيذلا ءايعدءاا اوعيطت ا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق - 233
ديديشون ار ناشيا ىا و لگ ناتدوخ فاص بآ هارمه هك ىئاهبسن هدولآ زا دينكن ىوريپ :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
(254)
.ديدومن لخاد ار ناشلطاب شور ،دوخ قح هار رد و ديدرك هتخيمآ نانآ ىراميب اب ار دوخ ىتسردنت و
و هدولآ ىگمه ،دنا هتفرگ نارگيد زا هچنآ و باوص و قح و تسا فاص ىگمه ،دنراد دوخ ىنيد تاروتسد زا هچنآ ناناملسم
.دننك ىوريپ اهنآ زا ، تسين راوازس دنا هديد ناگناگيب زا ار ىعضو نينچ هك ىنيملسم نياربانب ، تسا لطاب و از ىراميب


fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
- ۱۵ -
- ۱۵ -
اهلثملا برض : مجنپ و هاجنپ سرد
ىم لثم ندروآ اب هدنيوگ هك تسا نيا نآ هدياف و تسا موسرم ىنابز و تغل ره لها دزن و تلم و موق ره نايم رد لثم ندروآ
رتشيب و رتهب هدنونش نهذ رد ار بلطم ،دشاب تقيقح قباطم لثم نآ رگا و دنك ادا رتهب و رت نشور ار دوخ دوصقم دناوت
.ديامن ىم رتقئاش و رت هدامآ نخس ندينش ىارب ار وا هكلب و دنك ىم نيزگياج
ركفت دياش مينز ىم مدرم ىارب ار اهلثم نيا )) :ديامرف ىم ناياپ رد و هدروآ ىرايسب ىاهلثم اهناسنا تياده ىارب ميرك نآرق
(( .دنريگ زردنا دننك
و گنهرف هدنهد ناشن هك دراد دوجو ىئاهلثم ىتلم و ىموق ره نايم رد ،وا تقيقح و تيهام نداد ناشن و (( نز )) هرابرد
. نز تيعقاو و تقيقح هدنهد ناشن اهنآ عومجم و تسا تلم نآ ركف زرط
و نآرق زا هك ار ىااهلثملا برض ، ناياپ رد و ميروآ ىم نز هب تبسن ار للم و ماوقا ىاهلثملا برض ادتبا ، سرد نيا رد ام
و ريصب ناگدنناوخ هب ار تواضق ، هاتوك بلطم دنچ ركذت اب ناياپ رد و مينك ىم نايب ،دوش ىم هدافتسا نز هب تبسن ماسا
. ميراذگ ىم او فصنم
اهينيتناژرآ -1
.دنراد جايتحا قاش هب ود ره بوخ نز و دب نز
اهيئاقيرفا -2
. تسا ىرايسب نادرم رهاوخ ،ابيز نز
. تسا رهوش لد شمارآ تميق هب نز ششوپ
.راذگماو وا هب ار تبلق ىشاب ىميمص نز اب ردق ره
. تسوا بحاص دنار ىم ار وا هك ىسك ،دراد ار بسا مكح نز
.دهد ىم ماجنا زوركي رد ىنز ريپ ،دنك ىم لاس رد ناطيش ار هچنآ
. تسا خزود هب نتفر ، نانز زا تعاطا
. ىروخ ىم امرس ىزادنيب شرود رگا و دنك ىم تتحاران ىچيپب دوخ هب رگا دراد ار وتپ مكح نز
. تسا كمن ىب شآ ايح و بجح ىب نز
اهينابلآ -3
. نك ىضار ناوختسا اب ار گس و غورد هب ار نز
.دهاوخ ىم رهوش ،دناوخ ىم هك ىنز
اهيناملآ -4
. تسا تمدخشيپ رس ناطيش ،دراد تموكح نز هك اجنآ
.دراد رخ روعش و ىعفا بلق و هتشرف لكش نز
. تسا هتخورف ار دوخ ىدازآ ،دريگب دنمتورث نز هك ىسك
.دوش ىم مك ايند زا هنتف كي ،دريم ىم ىنز ىتقو
.دتفا ىم ههقهق هب گرم ،دريگب ناوج نز هك ىريپ درم
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
.دهد ىم ماجنا نز ،دياينرب هدهع زا ناطيش هك ىراك
. نز كي زا تبقارم ات تسا رتناسآ سگم لاوج كي زا تبقارم
. ىزيرورف كشا تارطق دياب طقف هاگنآ و بلق هن ،دراد زغم هن ىفاكشب ارنآ ىتقو اما ، تسابيز و ديفس ،زايپ نوچ نز
.دريگ ىمن اج مه نزوس كي نز (( هن )) و (( هلب )) نيب
.دنك ىم لافغا ار درم هد تعاس كي نز ىلو دنزب لوگ ار درم كي ات دراد مزا تقو تعاس هد ناطيش
. تسا همه هارمه ،درادن هارمه ىسك هك ىنز
. تسا نديدنخ هنادزد ، نز هيرگ
. تسا راويد نودب غاب ،درم نودب نز
.دهد ىم حيجرت تليضف رب ار ىيابيز ، نز
اكيرمآ ىاهيموب -5
.دنگنج اشنم نيمز و نز
.ابيز تمحز ،ابيز نز
. تسين رادرب ليطعت نز ناهد
اهيلويناپسا -6
. تسوا نز درم ىتخبدب اي ىتخبشوخ
. نكم دامتعا بوخ نز هب و شاب رذح رب رورش نز زا
. نكم دامتعا تكاس گس و ادص ىب نز هب
.دياتس ىم ديآ ىم شدب وا زا هك ار ىسك و دنك ىم ريقحت دراد تسود هك ار ىسك نز
(255)
اهينوتسا -7
.درگ شلقع و تسا زارد نز ىوسيگ
.روخب مرگ ار رگج و ريگب ناوج ار نز
.ريگب نز ريقف نادناخ زا و رخب بسا لومتم نادناخ زا
.وگب نز هب ،دنوش ربخ اب ىبلطم زا ايند همه ىهاوخ ىم رگا
.رادهگن مكحم ىرطب نوچ ار نز
؟دنيآ ىم اجك زا دب نانز سپ دنبوخ همه هك نارتخد
. تسا بيج خزرب و حور خزود و مشچ تشهب ابيز نز
. تسا راهب رد درم زا رتلقاع زيئاپ رد نز
.دنك ىمن ديجمت نز زا هاگچيه نز
. نز ناهد رد زار ات دنام ىم رتهب لابرغ رد بآ
بارعا -8
. تسين ىندش لياز نز ىماندب
.دزان ىم شا هلاخ رتخد ىاهوم هب لچك نز
. تسوا قشع فرط هك ىدرم اب هن ،دنك جاودزا ،دراد تسود ار وا هك ىدرم اب دياب نز
اهيسيلگنا -9
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
.زاين دروم تسا ىرش نز
.دشاب مه شيراكبارخ لوئسم دياب وا .دنارورپ ىم نوميم هك تسا ىسك لثم ،دريگ ىم نز هك ىدرم
.درادن نابز زجب ىي هحلسا نز
.رسدرد ابيز نز و تسا لد درد تشز نز
. تسا هتيرفع نآ زا دعب و سيلبا ىگلاس لهچ رد ، هرهاط ىگلاس 15 رد ، هتشرف ىگلاس 10 رد نز
. تسا هديكم ار كوخ ناتسپ درادن تسود ار نز هك ىسك
. تصرف نيلوا ات نز و تسا دامتعا لباق هشيمه گس
.درب ىم ار تيولگ و ددنخ ىم تيور هب نز
. ىنك شا هناويد ىشوخ زا ات ىيابيز وگب نز هب
.دنك ىم بصن ار (( دوش ىم هداد هراجا هب )) ىولبات دنك ىم كزب هك ىنز
. تسا ديق ىب ىگدنز و هناخ هب تبسن ،دشاب قيقد دوخ عضو و رس هب هزادنا ره ىنز
.دش ىم هديشوپ دوخن تسوپ كي اب شياپارس ،دوب ىم كچوك شيبوخ هزادنا هب نز رگا
. تسا هناويد دريذپن ارنآ هك ىسك ىلو ، تسين ىمهم زيچ نز تحيصن
.دنريغتم بلغا ىناتسمز داب و نز ركف
.دنام رود هناخ زا حيرفت ىارب ات تسا رتهب ،دشاب هتسكش شياپ رگا فيفع رتخد
(256)
. تسين رادرب خيرات ىقيسوم و نز
.دوش ىم ليامتم ديآ داب هك فرط ره هب ، تسا ىتشك ىامنداب نوچ نز
. تسا ىرگ هشيش ناكد رد نوميم دوجو لثم ىروشك روما رد نز دوجو
.ديرگ ىم دهاوخب تقو ره و ددنخ ىم دناوتب تقو ره نز
. تسوا اب رخآ فرح هشيمه ،دوش ىمن شرس قطنم و ليلد هكنيا اب نز
.دنك ىم راك شناهد اب مه تفلك ،دش لبنت هناخ نز ىتقو
.دزاس ىم واگ امش زا مه وا ،ديزاسب غاا دوخ نز زا رگا
.دنك ىم ساسحا هك ردقنآ درم و تسا ريپ .ديآ ىم رظن هب هك ردقنآ نز
. تسبوخ رهوش لوصحم بوخ نز
. تسا هدرك جاودزا دزد راهچ اب ،دنك جاودزا ،دراد دنزرف 3 ىا هويب نز اب هك ىسك
.دنشاب هتخيوآ راد هب ار شرهوش هكنآ زج ،ريگم هويب نز
اهيئايلاتيا -10
. نك باختنا تدوخ رهش زا ار واگ و نز
. تساقآ لوپ فيك هيرگ ،ابيز نز هدنخ
. تسا نازيوآ ربعم رد روگنا دننام ، هرجنپ رانك رد نز
نايناريا -11
.دشابن اب ىب ىا هناخ چيه ىلو تساب نز
؟ديد هك رادافو ريشمش و نز و بسا
هب كاخ رد ود ره اهدژا و نز
. تسا درم نز ىادخ
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
. ىكي ادخ ، ىكي نز
اهيدنلريا -12
. كوخ و رطاق و نز : تسين رادرب نوناق دوجوم هس
.ود ره زا رتمحازم نز و تسا زب زا رتمحازم كوخ
. نااس نايم و ناريپ و ناناوج :دنزجاع نانز ىئاسانش زا نادرم زا هقبط هس
اهيئ همرب -13
.دنك ىم ىفرعم ار شدوخ تسه هك مه هراوهگ رد نز
.ابيز رايسب ات تسا رتهب دشاب روك نز
اهيراغلب -14
. تسا ولد نودب هاچ لثم ، نز نودب هناخ
. تسا هنهد نودب بسا لثم رهوش ىب نز
.دنز كتك ار وا هك ىشابوا -3 .دزرو قشع وا اب هك ىئابيز -2 .دهدب ار شجرخ هك ىرادلام -1 :دراد مزا رهوش 3 ابيز نز
.دراد ىم هگن ىفخم دناد ىمن هك ار هچنآ و شنس طقف نز
(257)
اهينسوب -15
. شاب رذح رب شير ىب درم و رادشير نز زا
اهيلاغترپ -16
).دنوش ىم گرگ بيصن هن رگ و( دروآ هناخ هب دوز دياب ار دنفسوگ و نز
. تسوا ىاپ ريز نز لقع اهوتشپ -17
.روگ رد اي دشاب هناخ رد اي هك تسنآ بوخ نز
. مرها نوچ نانز و دنهوك نوچ نادرم
اهكچ -18
. تسا منبش نودب نمچ لثم نز نودب هناخ
.دهد ىم رارف هناخ زا ار درم ،ورقرق نز و هكچ و دود
. تشادزاب ندرك رقرق زا ار نز و ندرك وقوق ىلوقوق زا ار سورخ و ندرك وعوع زا ار گس هك تسا لاحم
اهينيچ -19
.درادن مزا راصح و هعلق ، مك لام و تشز نز
فت هناخ هب هچوك زا ،دنك تنايخ شرهوش هب ىنز رگا و تسا هتخادنا فت نابايخ هب هناخ زا ،دنك تنايخ شنز هب ىدرم رگا
. تسا هتخادنا
. نك تحيصن رتسب رد ار تنز و قاتا رد ار ترسپ
.دنك ىم اشفا زار نز ،دكرت ىم بابح هكنانچ
.دناد ىم رتهب هك تسا دقتعم نز ىلو دناد ىم هك دنك ىم نامگ درم
.دنك ىم لقاع ار وا نز نآ دوخ ،درك ربص دياب دوش ىم ىنز هناويد ىدرم ىتقو
(( هلب )) :ديوگ ىم شنامشچ اب (( هن )) ديوگ ىم شنابل اب نز ىتقو
.دوش ىم لاحدب ناشتمعن زا و لاحشوخ نارگيد تبيصم زا نز
. هچب ار ارقف هبلك و هدرك رپ نز ار ناگرزب خاك
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
(258)
اهيموهاد -20
. تسا ندوب درجم زا رتهب نتشاد هتخلش نز
.دناد ىمن مه ناطيش ار نآ دصرددص اما دشاب مولعم رهوش رب دياش نز ىاهوزرآ دصرد 99
اهيكرامناد -21
.رازاب هتسار كي ،زاغ كي و نز هس
اهسور -22
. ناسنا ار نز هن و دنمان ىم غرم ار هجوج هن
.ديرگ ىم راويد راهچ ،دوش ىم دلوتم ىرتخد ىتقو
.ديامن ىم تبيقعت ىنك رارف ،دنك ىم رارف ، ىنك شبيقعت ، تسا هياس نز
. هچ ىنعي ىتخبدب دناد ىمن دشاب هدركن ىسورع ناوج هويب نز اب هك ىسك
.دنك ىم دساف مه ار بوخ نز ىتح ىدازآ
.دراد رس رد ىئوس هشقن امتح تفگ قلمت وت هب تنز رگا
.دوش ىم هدرپس كاخ هب هك ىزور و ديآ ىم تا هناخ هب هك ىزور : تسا زيزع زور ود نز
. نازرلب سرت زا ار وا ىلو رادب تسود تناج نوچ ار تنز
. نكم غيرد شندز زا دنكشب هك تسين هزوك نز
. ىروخ ىم رتهب ىاذغ ىنزب رتشيب ار تنز هچ ره
.دراد ركف 77 دحاو نآ رد نز
. تسين عومسم رهوش هيلع نز تداهش
.ددنخ ىم هنايفخم و ديرگ ىم اراكشآ ،ديوگ ىم غورد ادمع ،دنك ىم تياكش تهج ىب نز
.روخم لوگ گس ىگنل و نز هيرگ هب
.دور ىم ااب راويد زا دنزن راب 3 ىزور ار شيابيز نز ىدرم رگا
.دنيب ىمن بآ زج ىزيچ نز هيرگ رد لقاع درم
.دشاب ىم شنز ريصقت ، تسا هتسكش و ريپ ىليخ ىدرم رگا
زاسب اط نآ زا و بوكب شكچ اب ار نز
اهينامور -23
دنيوگب غورد ات دندلب هيرگ هار نانز
دراد ناطيش زا ىا هدند مه نانز نيرتهب
. ىرآ ماد هب ار ىناطيش ، ىنز لوگ ار ىنز ريپ رگا
اهينوپاژ -24
.دنز ىمن گنز زگره هك تسا ىرجنخ نز نابز
.دشاب ىبوخ ىونابدك هك تسنآ بوخ نز
.دياپ ىم ار وا تردام مشچ هك نك دامتعا اجنآ ات تنز هب
اهيدئوس -25
تسا ليطعت شراك مه زور 3 و دشك ىم ىگنسرگ زور 3 دنزب ار شنز هك ىسك
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
.دوش ىم دنمتورث ،دشاب نابرهم وا اب روبنز و افو اب وا اب شنز هك ىسك
.دزادنا ىم هابتشا هب ار درم ، قشع و نز و بش
(259)
اهيمايس -26
. تسا درم هب نز لاقتسا و تابث ىلو تسا لقتسم و تباث دوخ درم
(260)
اهيناتسبرص -27
. نكم دامتعا ىراپسن شروگ رد ات تنز هب و ىزيرن رابنا هب ات تلوصحم هب
.دهد ىم وا هب ىنز هب ار هداوناخ كي رتخد هناگي ،دنك ىم بضغ ىدرم هب ادخ ىتقو
. تساهزيچ نيرت نئاخ ايند لام و ابيز نز
(261)
انغ مدرم -28
.درك اوغا ناوختسا هكت كي هب دوش ىم گس دننام مه ار نز
اهيوسنارف -29
. شاب رذح رب ناوج نز و بوخ زپشآ زا
تسا درم نوباص نز
تسا قشع ىعقاو نامرد تشز نز
تسا لكشم هناودنه و نز باختنا
تسا هديشارخن و نشخ ىدوجوم درم ، نز نودب
.دزرا ىم اط زا ىنز هب بوچ زا ىدرم
. نكم دامتعا دنز ىوقت زا مد هك ىنز هب
.دنتسه ندش نوگژاو ضرعم رد هشيمه ىتشك و نز
اهيدنانف -30
. نابايخ زا هن ريگب هد زا ار نز
. نز تورث هن و تسا مزا زب خاش هن ، هناخ رد
.دننك اشامت ار وا هكنيا ىارب نز و دور ىم نوريب هناخ زا راك ىارب درم
اهدرك -31
. تسنآ ىنادنز درم هك تسيا هعلق نز
(262)
.ددرگ ىم شزرا دقاف دش جراخ نآ زا رگا ، تسا هناخ رد نز روعش مامت
اهيئابوك -32
. تفر ناشداژن لابند دياب ار گس و نز
(263)
اهيجرگ -33
.درك ىم تسرد شدوخ ىارب ىكي مه ادخ ،دوب بوخ نز رگا
. تسوا كشا نز هحلسا
(264)
اه نيتا -34
.دنك ىم زيت اجك ار شيوقاچ نز هك دناد ىمن مه ناطيش
: ما هتسخ تفگ دهاوخ ، ىراذگب نيمز ار وا هظحل كي طقف و ىريگ شود رب ار تنز رمع كي رگا
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
.دسرب شلد شهاوخ هب ات دنك ىم ضوع بهذم دصكي نز
راكساگادام ىلاها -35
. تسا ىدب زپشآ ناوج نز
اياام مدرم -36
.دشاب هتفرگ رارق هلگ ريسم رد هك دراد ار ىغاب مكح ،دور ىم نوريب هناخ زا هك ىنز
اهيشكارم -37
.امن ارجا ار تدوخ هديقع و نك تروشم تنز اب
تورث شوه و تسا سابل نز
نايحيسم -38
. نز ترارش زج ،زاس راچد ىترارش ره هب و بلق نوعاط زج ، نك راتفرگ ىنوعاط ره هب ارم ايادخ
اهيرصم -39
.دش ىم رتبوبحم دش ىم رتمك شا هناچ رگا نز
. تسا وا قاط ديلك نز تداسح
اهيژورن -40
. تسا رسااب اقآ رخآ رد ، قيفر ادعب ،زينك ادتبا نز
. نآ زا دعب درم و ديرگ ىم ىسورع زا لبق نز
.ار تمشچ هن تسرفب ىراگتساوخ هب ار تشوگ
. تسا رتهب شيوب ، ىبوكب رتشيب ار وا هچ ره تسا عانعن لثم نز
.دنام زجاع شمضه زا ىلو ،ديعلب ار نز ناطيش
. نونج نودب نز هن و تسا ناوختسا نودب ىهام هن
. نكم دامتعا دنك ىم هيرگ هك ىنز هب و دروخ ىم مسق هك ىدوهج هب و دباوخ ىم هك ىگس هب
اهيدنله -41
.دراب ىم راويد و رد زا ىشوخ ،دشاب ىبوخ نز هناخ رد ىتقو
اهيدنه -42
. تسا نوميم فك رد رجنخ دننام ، نز ىارب داوس
. تسا بآ رب شقن نز لوق
. تسا ناطيش ىاج هناخ نز نودب
. تسا تداعس زاغآ نز دورو
بآ ندوبن رد نيمز و ديرگ ىم رهوش ندوبن رد نز
. تسا لاحم رهاوخ ود قفاوت ىلو دننك ىم قفاوت مه اب درم رازه
ار درم نز و دراد تسود ار توهش درم
.رادرب تهارمه و دنبب مكحم ار تلوپ فيك و نز
تدوخ لام تشز نز و تسا همه لام ابيز نز
. هدم هار نز هب ىلو هدب هانپ سيلبا هب
اهيناتسراجم - اهيرگنه -43
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
.رتهب رتمك هچ ره رايخ و رش و نز زا
اهينانوي -44
. نز و شتآ و نافوط زا دنترابع هناگ هس ىاهرش
دنك ىياقآ راذگن ىتفرگ رگا اي ريگن نز اي
.دنراد ىمرب اعد هب تسد شيارب نادرم هك تسا ىرش نتفرگ نز
اهيدوهي -45
.دنك ىم اديپ لقع مه نز ، تفر ااب نابدرن زا غاا ىديد رگا
.ورب هار اصع هب تسد ، نتفرگ نز ىارب و رادربزيخ نيمز ديرخ ىارب
.ريپ نز و دوش ىم ناوج درم ،دريگ ىم ناوج نز ،ريپ درم ىتقو
ماسا رظن زا
.رهوش دزن تسادخ تناما نز
. نز سابل رهوش و تسا رهوش سابل نز
. نامرهق هن تسا ناحير نز
.زگ نيريش تسا ىبرقع نز
. تسين نآ زا ىريزگ هك تسا ىرش نز
.دنكش ىم ىنك شتسار ىهاوخب رگا ، تسا جك ناوختسا دننام نز
.دشاب وسرت و ليخب و ربكتم تسا رتهب نز
. نكم تروشم هدومزآ و لقاع نانز اب زج
(265)
.دناشك ىم داسف هب ار نز ،درم ىاجيب ىزرو تريغ
: مينك ىم هراشا دنچ ىتاكن هب نونكا
، تسا هديسر نآ هب هلاس دص نيدنچ شيامزآ و هعلاطم رثا رد ىتلم هك نشور تسا ىقياقح اهلثملا برض نيا زا ىخرب -1
. ملق هزجعم و تسا نايب رحس ىتسار هب اهنآ زا ىضعب هكلب دروآ باسح هب باتك كمن و ىنشاچ ناونع هب اهنت ديابن ار اهنآ
.اهدرك لثم نيمود و ابيز نز ىارب اهينوتسا لثم دننام
دننام ؛ تسا هدش نايب رگيد ىظفل و تروص هب ىناعم نامه ىلو ،دوشن اديپ اه لثم نيا نيع ىماسا ذخام رد رگا
نايب هركاب هزيشود اب جاودزا هب قيوشت تروص هب ماسا رد هك دنا هتفگ نز هريپ و نز هويب اب جاودزا زا زيهرپ هرابرد هك ىياهلثم
. تسا هدش
. تسا هدش اديپ هلمج نآ ىدودعم نانز دب راتفر رثا رد هكلب ، تقيقح هن و دراد تيعقاو هن اهلثملا برض نيا زا ىكدنا -2
.دشابن عياش لثم مه دياش
رد ،اهلثم نآ .دور ىمن راكب ندمتم ىاپورا رد نونكا ،دهد ىم هولج روفنم و تشز ار نز هك ىياهلثم :دنيوگب ىضعب دياش -3
رد اهلثم نيا هك تسا نيا تقيقح ىلو ،دشاب نينچ دياش ميوگ ىم . تسا هدوب موسرم اپورا ىگنهرف باقنا زا شيپ نامز
ىلو تسا ىخيرات و ىعيبط تقيقح كي و هدش اديپ تسا هدرك (( نز )) دوجوم ىور رب ناسنا هك ىلاس نارازه هعلاطم رثا
ار وا ات دنك ىسولپاچ نز ربارب رد دهاوخ ىم هك تسا راوخناهج مسيلايرپما ىسولاس هضراع رطاخ هب دورن راك هب رگا نونكا
. ميداد حيضوت لبق سرد رد هكنانچ ،دزادنا دوخ ىتنعل ماد هب
هكنانچ درادن قلطم تيلك اهنآ زا كيچيه تفگ ناوت ىم هكلب ، تسا صيصخت لباق ماسا رظن زا ،اهلثملا برض نيا رتشيب -4
ىگنسرگ و راك ليطعت بجوم ار نز ندز اهيدئوس و دننك ىم هيصوت ار نز ندز ،اهيژورن و اهسور : تساديپ ضقانتم ىاهلثم زا
.دنناد ىم درم نديشك
،دنا هدوميپ طارفا و هغلابم هار ، نايب و ترابع ماقم رد اهنآ زا ىضعب ىلو ،دنا هتفايرد ار تقيقح ابلاغ ،اهلثم نيا ناگدنيوگ -5
ناطيش زا رتدب نز ماسا رد هاگچيه . تسا هدومن ىفرعم دايز و مك نودب ، تسه هكنانچ ار نز - دراوم همه رد ماسا ىلو
.دوش ىمن ىفرعم نافوط و شتآ فيدرمه و
تشاد راظتنا ار ىقباطم ىانعم ناوت ىمن اهنآ همه زا و درك شومارف ديابن اهلثم نيا رتشيب رد ار ىبدا تفاطل و تفارظ -6
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
(( .درك ىم باختنا شدوخ ىارب ىكي ادخ دوب بوخ نز رگا )) هلمج لثم
زا كيمادك .دسر ىمن ماسا ىاپ هب نز مارتحا رد تساهتلم ركف زرط و گنهرف رگنايامن هك اهلثملا برض نيا زا كيچيه -7
؟دمهفب ،دمهف ىم ناملسم هكنانچ ار (( تناما و ادخ )) قيمع و ااو موهفم دننام ار نز ىااو تيصخش ،اهلثملا برض نيا
.دنرگيدكي سابل رهوش و نز ديوگ ىم هك تسا درم و نز هدننيرفآ نيا
و رخءات و ندوب ىليفط و دوش ىم هديمهف ىيوشانز ىگدنز رد درم مدقت و تلاصا ،اهلثملا برض مامت زا انثتسا نودب -8
و ىواست هك دوش ىمن تفاي (( نهل سابل متنا و مكل سابل نه )) دننام ىكي اهلثملا برض نيا مامت رد . نز ندوب ىعرف
ليلد هك تسا )ءاسنلا ىلع نوماوق لاجر( دننام دنك ىم حرطم نز رب ار درم مدقت رگا ماسا .دنامهفب ار سنج ود نيا ىربارب
. ميدرك نايب مراهچ و تسيب سرد رد ارنآ
ليلد
. نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن لاثمءاا كلت و -234
(266)
.دننك ركف دياش مينز ىم مدرم ىارب ار اهلثم نيا
هناگ هس داعبا : مشش و هاجنپ سرد
رد و اعومجم ار فلتخم دعب هس دياب ،دنك نيودت رهوش و نز طباور ىارب ىئ همانساسا و همان نيئآ دهاوخ ىم هك ىبتكم ره
. تسا (( دهعت و قيقحت ، قوذ )) دعب هس نآ و دهد رارق رظن دروم مه ضرع
ار فيرظ لامعا و فيطل ىاهنخس فطل و هيفخ نساحم نآ هليسو هب ىمدآ هك تسا ىدادعتسا و عبط و هحيرق : (( قوذ ))
زا ، قوذ هوق نابحاص،دهد ىم زيمت ار نآ دننام و اه ىراجح و ىقيسوم و رعش و ىشاقن رد هتفهن ىاهييابيز .دنك ىم كرد
اهنآ هب قلطم وحم و ىدوخيب تلاح ىهاگ هك دنيآ ىم فعش و روش هب نانچ بوبحم ماك عامتسا و قوشعم راديد هدهاشم
.دنزجاع نآ فصو زا هك دننك ىم كرد ار ىياهزيچ لاحنآ رد و دهد ىم تسد
ابيزان زا رتهب ار زيمت و ابيز رسمه ،رسپ و رتخد قوذ ىورين هليسو هب . تسا ناسنا دوجو هدرتسگ و عيسو داعبا زا ىكي قوذ
ىم حيجرت دشابن نينچ هك ىرسمه رب ار باوختخر شوخ و هقيلس شوخ و فراع و رعاش رسمه و دندنسپ ىم زيمتان و
.دنهد
هديناورپ ارنآ هكلب ، هداد رارق تيانع دروم ار رهوش و نز قوذ ،دوخ ىيوشانز تاررقم رد ، ماسا شخب تداعس و عماج بتكم
.دينك هعجارم 40 و 27 و 15 و 13 و 9 ىاهسرد هب هنومن ناونع هب ، تسا هداد شرتسگ و
هچ و دشاب هديدنسپ هچ ،ابيز هچ و دشاب تشز هچ ، تسا ندروآ تسدب ار ىزيچ تقيقح ىنعم هب (( قيقحت )) اما و
بناوج و داعبا مامت و دسانشب تسه هكنانچ ار زيچ ره هكلب و دهد زيمت ابيز زا ار تشز هك تسا ىسك ققحم .دنسپان
، جك ناوختسا ، هوشع و تفع )) سورد رد هك ميديد ار ماسا بتكم مه تمسق نيا رد .دنك نايب و دريگ رظن رد ار شفلتخم
.ديوگ ىم نخس هناققحم هنوگچ (( ...و نيمكح ، نز اب تروشم ، ىريگولج ، ىرادراب
تسدب قيقحت هلحرم رد ناسنا هچنآ هب ندرك لمع و ندوب دنب ىاپ ىنعي ، تسا تقيقح زا دعب هلحرم دهعت زا دوصقم اما و
و نديناسر لد لزنم رس هب ، لقع هلحرم زا ار ىملع قياقح ىانعم هب ،دهعتم نتخاس و ىربهر هلحرم رد دهعت . تسا هدروآ
زا ىهلا ءايبنا اهنت هك ىراك نامه ىنعي ، تسا نتخاس داقنم و عيطم ار وا و ندرك رپ تقيقح زا ار هدنونش دوجو رسارس
دنا هدوب زجاع مه نآ هجرد نيرتمك ماجنا زا نارگيد و دنا هدمآرب ىبوخ هب نآ هدهع
ىخرب رگا .دنا هدروآ رد تكرح و شبنج هب ار اهنآ ىهلا ءايبنا ىلو ،دنا هدرك راداو لقعت و ركفت هب ار رشب اهنت ىرشب هفساف
نتفرگ هار رد رتااب هجردكي اي هدوب روخآ و لبطصا هار رد كيرحت نآ هزات ،دنا هتشگ قفوم رشب كيرحت هب ، ىرشب هفساف زا
تداعس ، ىونعم لامك ، ىقاخا ىلاعت هار رد دنا هدروآ رد تكرح هب ار رشب ىهلا ءايبنا ىلو ؛روخرپ نارگمتس زا دوخ قوقح
و ىهلا ىناسنا نتخاس هار رد هرخااب و ناطيش نتخاس داقنم و شكرس لايما نديبوك ، سفن ىاوه ندرك راهم هار رد ىدبا
: هلحرم هب .ديوجن ادخ ىاضر ريغ و ديوپن تقيقح هار زج هك ىنامسآ ىرشب
دنيبن ادخ زجب هك ىئاجب ىمدآ دسر تيمدآ ناكم تسا دح هچ ات هك رگنب
مان هب هناگادج ىملع و دنتخاس اهناهرب و اهسايق ،دنديشك اهتمحز شيوخ بلاطم ميهفت ىارب ،رشب گرزب هفساف و امكح
لوبق رخآ رد ىلو ،دنتسناد شرتلزان شيوخ ناهرب و سايق زا و دندناوخ (( هباطخ )) ار ايبنا نخس نانيا .دنداهن انب (( قطنم ))
راداو درس ىاوه رد ىبآ ماج ندروآ هب ار )راينمهب( شيوخ درگاش نيرت ىميمص تسناوتن مه انيس ىلع وب دننام هك دندرك
سرد نادنمشناد و هفساف مه و هدناوخن سرد و نادان رشب اهدرايليم ، ىدامتم نورق ىط ىهلا ءايبنا هك ىتروص رد ،دنك
.دنا هدومن عنم تشز ىاهراك زا و هتشاداو ميقتسم هار هب ار هدناوخ
ار مارح بارش ماج نيا )) :ديوگب و دهدب وا هب ار ايند مامت اعقاو ىسك رگا هك ىنيب ىمار هدناوخن ابفلا دهعتم ناملسم كي
ىگدنز تيفيك )) :ديوگ ىم ماقم نيا رد هك ىنيب ىم ار ىكشزپ ديتاسا داتسا و گرزب دنمشناد ىلو ،دشون ىمن (( شونب
.دشون ىم و (( دراد حيجرت شتيمك رب
هب مه ار راك نيا و دنراذگ ىم هطقن نامه ىور ار دوخ تشگنا تسرد و هدرك اديپ ار ناسنا لد ساسح هطقن ىهلا ايبنا
عبتءا نا )) : هك دننك ىم فارتعا احيرص و دنراد رواب دوخ و دنهد ىم ماجنا ىهلا بيغ ملاع اب طابترا و ىنامسآ ىحو تكرب
fle:///C|/1/1/15.html[6/20/2011 12:32:51 AM]
گنل هك دنرادن ىتيمك اصا هكلب ، تسا گنل ناشتيمك ىداو نيا رد ،رشب نادنمشيدنا و هفساف ىلو (( ىلا ىحوي ام اا
. گنرز و كباچ اي دشاب
و هدرك قيوشت ىرسمه و جاودزا هب ار ىچكرخ و نارچ دنفسوگ و نيشنراغ رشب اهدرايليم هك تسا لاس نارازه ىهلا ءايبنا
تروص نامه هب ار هزيرغ ىفارحنا ىاههار و هدومن داجيا تفلا و تبحم ،رهوش و نز نايم ، مهف سك همه و هداس تاميلعت اب
لامك اب ار دوخ هريبن و هداون و دنزرف دص زا شيب شگرزبردام و گرزب ردپ هك ىياه هداوناخ هجيتن رد و هدنايامن اهنآ هب شتشز
.دنا هدرك تيبرت ،دنا هديد دوخ مشچ هب ، سفن تماس و مسج تحص
و تحيصن ار رهوش و نز و دنتفرگ تسد هب ملق و دندش اديپ سانش هعماج و سانشناور نادنمشناد هك ىنامز زا ىلو
و ااب نينس رد اهجاودزا ،دش دايز اهقاط : تشگ هتخيسگ و لزلزتم اه هداوناخ ماظن ،دندرك هناضرغم اي هنازوسلد ىيامنهار
،وا ندوب راد هناخ اي ىرادا ، نز ىباجح ىب و باجح رس رب اهفاتخا . تفرگ ماجنا ،طاشن و روش هلعش ىشوماخ زا سپ
و تشگ هدولآ ولگ نوخ هب نان ىاه همقل و دمآ شيپ نتفريذپ ار ىبرغ اي ىقرش لدم و نارتخد ندناوخن اي ندناوخ سرد
.دش اه هداوناخ ىمومع ىراميب ، باصعا فعض
و دوب ايبنا هداس و طيسب تاروتسد ىپ رد هك دومن ىگدنز فرش و تزع اب و درك اديپ تاجن ىئ هداوناخ اهنت نايم نيا رد
و دومن صحفت و روغ ايبنا تاميلعت رد اوا هك تشگ قفوم ىئ هدنسيون و دنمشناد اهنت و تسب راك هب و درك وگزاب ار اهنامه
نآ فياطل و قياقد ،دوب هدناوخ هك ىقطنم و ىسانش هعماج و ىسانشناور و هفسلف و لوصا مولع زا ىريگ هرهب اب سپس
.داد ليوحت نارگيد هب و تفايرد ار ىنامسآ تاميلعت
تبسانم ، صاخ ىفنص و هتسد هب ىدعب ره و هتفرگ رارق رگيدكي لوط رد انايحا ،روبزم هناگ هس داعبا ،رشب دارفا نايم رد
ناد ىفاص و ناگدناوخن سرد ار دهعت و امكح و هفساف ار قيقحت و دنا هديدنسپ مه افرع و ارعش هورگ ار قوذ : تسا هتفاي
دعب ود زا ىدح ات و هدرك ىرتشيب ىوريپ دوخ ىنيد ناربهر زا و هدومن ىرت ىلاع تمه هك دنا هدش اديپ ىمدرم مه ىهاگ .
.دنا هتشگ هنومن و هتسجرب ،داعبا همه رد اي و دنا هتفرگ ىمهس مه رگيد
ليلد
سرد نيا هلدا زا ، ميدومن نايب باتك نيا رد هك ىثيداحا و تايآ مامت هكلب ،دش هتفگ سرد حيضوت نايب رد ، سرد نيا هلدا
: مينك ىم ركذ ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما زا ار قوذ هب طوبرم ثيداحا زا رگيد ىكي اجنيا رد .دوش ىم بوسحم
.اهرهم ىلعف اهتهرك ناف هعوبرم ءازجع ءانيع ءارمس اوجوزت -235
ار وا رگا .دشاب دق نايم و لفك تشرد و تشرد مشچ و نوگ مدنگ هك ريگب ىرسمه هب ار ىنز :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(267)
. نم ندرگ هب شرهم ىتساوخن


fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
- ۱۶ -
- ۱۶ -
هراكدب نز : متفه و هاجنپ سرد
،دراد عورشمان طباور ، ىنادرم اي ىدرم اب ىنعي ، تسا دساف و هراك دب شنز هك دش تباث ىدرم ىارب ىعطق هلدا اب هاگ ره
:دشاب ريز روما زا ىكي لوا هجرد رد راك هراچ هك تسا نشور
.دهد ىمن وا هب شرهوش و دراد لوپ هب جايتحا نز -1
. ميتفگ مهد سرد رد هكنانچ ،دوشيم نز داسف ببس رما نيا و تسا نفعتم و فيثك رهوش -2
.دنك عابشا ار نز ىسنج هزيرغ دناوت ىمن و هتشگ هداتفا راك زا و ريپ رهوش -3
روبجم نوچ نز هب تبسن انز نيا اهقف حاطصا هب - تسا هدومن روبجم ار وا اي و هدرك لافغا ار نز ،دايش و هناگيب ىدرم -4
.درادن ار انز مزاول و تسا ههبش هب ىطو مكح رد هدوب
.دنك ىم ىراك نينچ ادخ ىنامرفان و ىنارتوهش ىارب اهنت ،ااب تروص راهچ زا كيچيه نودب و تسا نارسوه نز -5
طوبرم ، ىورخا تبوقع ظاحل زا و تسا ىماسا تموكح ىياضق مكاحم هب طوبرم ، ىعرش رفيك ظاحل زا تروص جنپ نيا مكح
رد ىلقاع چيه هك ميوگب دياب ، تسام ثحب دروم هك ىقاخا و ىعامتجا هلءاسم كي رظن زا نكيل ؛ ىهلا تمحر اي تلادع هب
نيا دوجو اب و تسا رگناوت هك ىرهوش :ديوگ ىم ىلقاع ره .دنك ىمن رداص ناسكي و ىواسم ىمكح ، هناگجنپ دراوم همه
و تسا كيرش شرسمه هانگ رد ،دتفا ىم نداد انز هب وا هك دزرو ىم تسخ و لخب ىردق هب ، شرسمه هب نداد ىجرخ رد
و ىريپ اي رهوش ىگديلوژ و نفعت و تفاثك رثا رد هك ىنز نينچمه . تسا نز نتشاذگ هافر رد و نداد هعسوت ، نآ هراچ
رد نآ هراچ و تسين تلاخد ىب وا هانگ رد مه رهوش ،دنز ىم ىتسياشان لمع نينچ هب تسد ،وا ىگدومخ و ىناوتان
ملهچ و مهد سرد رد هكنانچ . تسوا ندرك اهر و نداد قاط ، مود تروص رد و رهوش ىگزيكاپ و تفاظن تياعر ، لوا تروص
. ميدومن لقن ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ لوق زا
و هتسب تسد ار هراچيب نز اي ،دنزب اج رهوش ىاج هب ار دوخ ىكيرات رد ىدايش درم هكنآ لثم ؛ ندز لوگ تروص رد اما و
.دشاب ىم نز ىهانگ ىب و هءاربت رب عرش و لقع مكح ،دنك روبجم
طورش و للعت و هحماسم زا دعب ، عرش نايضاق ،دوش تباث انز رگا هك ، تسا نز ىهاوخ تذل و ىنارسوه تروص رد اهنت
.دناد ىم تبوقع راوازس و نوعلم ار وا مه تاياور و تايآ و دننك ىم نز مجر هب مكح ،دنراد ىم ررقم هك ىرگيد
هدهاجم دوخ سفن اب : هك تسا نيا ،رهوش ىماسا هفيظو نيرتهب ،دسرب هاگداد هب ربخ هكنآ زا شيپ مه تروص نيا رد اما
و ديامن هبوت ادخ هاگرد هب و دوش هبنتم دياش ،دنك شتحيصن و دشاب شبقارم ىلو ؛درادهگن ادخ ىاضر ىارب ار نز نآ و دنك
شياهر و دهد شقاط ، تشگن رهاظ وا رد ىناميشپ راثآ و داتفين رث ؤم تحيصن رگا نكيل ؛ددرگ ريخ هب تبقاع و فيفع ىنز
.دنك
ندروآ طرش نآ . تسا لاحم هب كيدزن هك ىطرش اب نكيل ، تسا هدش زيوجت درم دننام مه نز نتشك ، ثيداحا زا ىضعب رد
درم ره ، تشاذگ ىمن ار ىطرش نينچ رگا هك تساديپ
(268)
.دشاب هديد دوخ مشچ اب ار لمع نيع هك تسا لداع دهاش 4
.داد ىم انز هك مديد : تفگ ىم و تشك ىم ار وا ،دوب ىضاران شرسمه زا هك ىقياان
ار رادرهوش نز نداد انز رفيك ىفرط زا ماسا عراش : هك تسا نيا دريگ رارق هجوت دروم دياب اجنيا رد هك ىمهم عوضوم
رد ،ددرگ ىم هداوناخ لزلزت و باسنا طلخ بجوم ، لمع نيا نوچ هك دننادب نيملسم ات تسا هدومرف نيعم ندش راسگنس
ات ، تسا هداد رارق لداع دهاش 4 نديد ارنآ تابثا هار ،رگيد فرط زا و دراد ىتخس رفيك نينچ و تسا ىتشز و حبق تياهن
ناملسم ار دوخ ىسك تسين نكمم اصا :دننك ركف مدرم و دسرن ىسك شوگ هب لمع نيا ماجنا و دوشن اشحف هعاشا
.دنز ىتسياشان لمع نينچ هب تسد و دناوخب
زا رفن ود هكنيا ضحم هب هك مينيب ىم ار نيملسم زا ىخرب نكيل انز لمع هب تبسن ماسا ملسم و ىعطق مكح تسا نيا
رد ندش راسگنس مكح و دنوش ىم نامگ دب وا هرابرد .دننك ىم مهتم انز هب ار درم اي نز ، قثوم ريغ اي و قثوم صاخشا
نآ هدنيوگ هكلب ،داد شوگ ديابن ىنخس نانچ هب هك تسا نيا ماسا ديكا روتسد هك ىتروص رد .ددرگ ىم مسجم ناشرظن
نز و درم نيا هك ميديد ام دنيوگب و دنيايب رتشيب و رفن هاجنپ رگا ىتح ،دروخب قاش هبرض 80 دياب و تسا مرجم ، نخس
رد (( دنا هدرك انز امتح )) سپ ،رگيد هنيرق اههد هفاضا هب دنتخادنا ار اه هدرپ و دنتسب ار اهرد و دنتفر ىتولخ قاتا هب مرحمان
درم و نز نآ و .دنروخب قاش دياب اهنآ ىگمه ،دنشاب هديد ار لمع لصا هك دشابن لداع رفن راهچ اهنآ نايم رد هك ىتروص
.دسر ىم مه هبرض 80 زا رتشيب هب ىهاگ هتبلا هك دنوش ىم راوازس ار دح زا رتمك ىريزعت
fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
ليلد
. نوقسافلا مه كئلوا و ادبءا هداهش مهل اولبقت ا و هدلج نينامث مهودلجاف ءادهش هعبرءاب اوتءاي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو - 236
اهنآ زا ىتداهش زگره رگيد و دينزب هنايزات داتشه ار ناشيا ،دنرواين دهاش راهچ و دنهد انز تبسن نمادكاپ نانز هب هك ىناسك
(269)
.دنقساف اهنآ هك ديريذپن
سيلف دحلا اهيلع مقي مل نا و ىنزت تناك اذا . ىنزت اهار نا هتءارما لجرلا كسمي نءا سءابا : لاق ) ماسلا هيلع( دمحم نب رفعج نع -237
ء ىش اهمثا نم هيلع
نز رگا .درادهگن دوخ هناخ رد ار وا هك درادن ىعنام ،دهد ىم انز شنز دينيب ىم هك ىدرم :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(270)
.دتفا ىمن شرهوش ندرگ هب وا هانگ ،دشاب هدشن ىراج وا رب دح دنچ ره ، تسا راكانز
هفاخم هباب نصحيلف لعف اذا نكل و هعنمي ام و معن : لاق ملسملا لجرلا اهجوزتي هرجافلا هءارملا نع ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تلءاس -238
.دلولا
هچ ىرآ :دومرف ؟دنك جاودزا وا اب دناوت ىم ناملسم درم ،دهد ىم انز هك ىنز : مديسرپ ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا
.دروايب ىعورشمان دنزرف شرسمه ادابم ددنبب ار دوخ هناخ رد دياب ،درك جاودزا وا اب رگا ىلو ؟دراد ىعنام
ار مود هلمج ىلو ،دنونش ىم ار ) ماسلا هيلع( قداص ماما لوا هلمج ، تسرپ توهش نادرم زا ىضعب مه اجنيا رد(
(271)
.دننك ىم شومارف
ىليماف دمآ و تفر : متشه و هاجنپ سرد
تشاد راظتنا ناوت ىمن ،دنا هتفرگ سنا ىردام و ردپ اب و دنا هدش گرزب ىئ هداوناخ رد ىدامتم ىاهلاس هك ىرتخد و رسپ زا
.دننك شومارف ار قباوس همه نآ هبترم كي و دنربب دوخ ردام و ردپ زا ، كرتشم ىگدنز ليكشت و رگيدكي اب جاودزا رطاخ هب هك
تاروتسد ناكرا زا ناناملسم نايم تدوم و تفلا و سنا زا قتشم ناسنا و تسا هريبك ناهانگ زا محر عطق ماسا بهذم رد
. تسا ىماسا
وا هب اهنت و دربب شليماف و ردام و ردپ زا نز نآ دياب ،دندرك جاودزا ىنز اب هكنيا ضحم هب :دننك ىم نامگ نانادان زا ىضعب
و ومع و ردارب و ردپ هناخ هب مهد ىمن هزاجا نم و . ىوش جراخ هناخ زا نم هزاجا نودب ديابن وت :ديوگ ىم نز هب .ددنويپب
دمآ و تفر ترهاوخ اب و ىورب تردام دزن ديابن ، ىا هدرك جاودزا نم اب نوچ :ديوگ ىم شرهوش هب نز اي ، ىورب ، تيئاد
. ماسا تاررقم حور و تقيقح نديمهفن زا ىكاح و تسا ماسا فاخ اهيرظن گنت نيا . ىشاب هتشاد
و ىزوسلد هناخ رد ىردق هب و دنك ىم راتفر ىيورشوخ و تبحم اب دوخ رسمه اب ىروط ،دشاب لقاع رگا رهوش اي نز
لزنم و شمارآ و نما لحم ار رسمه رانك و دوخ هناخ .دهد حيجرت زيچ همه رب ار ندوب وا دزن شرسمه هك ديامن ىم ىراكادف
رتدوز هچ ره دهاوخ ىم شلد ،دورب شليماف لزنم هب محر هلص ىارب ىهاگ رگا ىرسمه نينچ .دنادب نيرب تشهب و ديما
ربج اب هناخ رد ىسك نتشادهگن هن رگ و هناخ رد رسمه ىرادهگن هار تسا نيا .دسرب شزيزع بوبحم و سنوم هب و ددرگرب
.دوش ىم اديپ ىريگرد و فاتخا و دور ىم نايم زا تبحم و تفلا ، شور نآ اب .دراد ميخو ىبقاوع ، هاركا و
و دنراد ىرتشيب هبرجت هك ليماف ود نآ و دنشاب هتشاد دمآ و تفر رگيدكي ليماف دياب ، هزات سورع و داماد هكنيا نخس لصاح
.دننك ىيامنهار ،ار هزات داماد و سورع ،دنا هديشچ ىرتشيب ىمرگ و ىدرس ،راگزور زا
،دننك ىيامنهار هكنيا ىاج هب اهنآ .دنشاب ىم رورغم و ماخ ،رهوش و نز زا ىكي ليماف هك دتفا ىم قافتا ىهاگ اجنيا رد
مه لكشم داجيا ،دنامب دنياشگ ىمن هك ار ىلكشم هرخااب و دنشورف ىم ىگرزب دننك ىم ريقحت ،دننك ىم اوران تلاخد
.دننك ىم
ىمارتحا ىب و ىرهم مك ،داماد و سورع زا رگا دياب اهنآ .دشاب هنادنسپادخ و هناهاوخ ريخ و ىزوسلد ىور زا دياب زردنا و دنپ
نخس و دنرواين دوخ ىراوگرزب ىور هب دياب ناشيا ىمهفن و ىتيبرت ىب رب هن ،دننك لمح نانآ ىلاسمك و ىناوج رب ،دنديد
ردپ هچ و سورع هب تبسن رهوش رهاوخ و ردام هچ ،دنراگنا هديدن ار ناشزيمآ ريقحت لمع و دنريگب هدينشن ار اهنآ زيمآ نيهوت
ىيامنهار ادخ ىاضر ىارب و شوخ نابز اب ار وا و دنك باسح دوخ رتخد دننام ار شسورع دياب داماد ردام .داماد هب تبسن نز
.دريگ شوگ رد و دريذپب شردام حياصن دننام ار رهوش ردام حياصن دياب مه سورع دنك ىم ىيامنهار ار شرتخد هك نانچ ديامن
ظفح ار دوخ ىراوگرزب ،دنك ىريگ هرانك وا زا ىتدم دياب رهوش ردام دشاب نينچ ديابن هك ديآ ىم شدب تحيصن زا سورع رگا
ىم ار شسورع و رسپ تداعس رگا رهوش ردام .دييامرف ىمن تلاد و تحيصن ارم ارچ :ديوگب و ديايب شدوخ سورع ات دنك
دياب ،دهاوخ ىم ار شدوخ تزع و مارتحا رگا .دنك نينچ دياب ،دهاوخ ىم ار ماسا روتسد هب لمع رگا .دنك نينچ دياب دهاوخ
ىتيفرظ مك و نتشاد تداسح ليلد ، تسا رهوش ردام نتشاد هدقع و تيصخش رسك ليلد سورع اب ندرك اوعد .دنك نينچ
. تسوا
ليلد
. ماسلاب ولو مكماحرءا اولص :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا لاق -239
(272)
.دشاب ندرك ماس اب اهنت هچ رگا ديشاب هتشاد دنويپ ناتنادنواشيوخ اب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
. لجءاا ىف ىسنت و باسحلا رسيت و ىولبلا عفدت و لاومءاا ىمنت و لامعءاا ىكزت ماحراا هلص :) ماسلا هيلع( رفعج وبءا لاق -340
و دنك ىم ناسآ ار تمايق باسح و عفد ار اهاب و تكرباب ار لاوما و كاپ ار لامعا ، محر هلص :دومرف ) ماسلا هيلع( رقاب ماما
(273)
.دزادنا ىم ريخءات هب ار لجا
موي ىلا ءاسنلا ماحرءا و لجرلا باصءا ىف نم و مهنم بئاغلاو ىتما نم دهاشلا ىصوا ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -341
. نيدلا نم كلذ ناف هنس هريسم ىلع هنم تناك نا و محرلا لصي نءا همايقلا
،دنبئاغ هك ىياهنآ هچ و دنرضاح هك ىياهنآ هچ ، منك ىم شرافس متما هب :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ادخ لوسر
(274)
. تسا نيد ءزج محر هلص .دشاب هار لاسكي اهنآ نايم هلصاف هچ رگا ،دننك محر هلص هك تمايق زور ات
؛ ملعي امع هتلفغ ميركلا لاعفءا فرشءا نم :) ماسلا هيلع( ىلع لاق - 242
دب زا( دمهف ىم و دناد ىم هچنآ زا هك تسا نيا ميرك صخش لامعا نيرت فيرش هلمج زا :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
(
(275)
.دنز ىنادان هب ار دوخ و( دنك لفاغت ) نارگيد ىراتفر
ىليماف طباور : مهن و هاجنپ سرد
رما نامه ،دشاب ديفم وا رتشيب هافر اي تايح همادا ىارب ات ، تسا هداهن ناسنا رايتخا رد نابرهم دنوادخ هك ىروما زا ىضعب
.دزاس ىم دوخ نايز و تراسخ ثعاب و دنك ىم فرصم سوكعم تهج رد ، نادان ناسنا ار
نيكست ار دوخ هديتفت رگج نآ هليسو هب ات دراذگ ىم رشب رايتخا رد ار بآ مان هب ىنارون و اراوگ و فيطل ىعيام لاعتم دنوادخ
و ديادزب دوخ ندب و سابل زا ار اهيديلپ ،دروآ لمع هب ىوقم تابوبح و ذيذل ىاه هويم و رطعم نيحاير و گنراگنر ىاهلگ ،دهد
ىاپ رد ار لاز و موصعم بآ نيمه ،درخ ىب مدرم زا ىضعب نكيل ؛دنك ليدبت كنخ و مرخ ىتشهب هب ار نابايب غاد و مرگ ىاوه
روگنا تخرد و كات زا نينچ مه ،دنوش ىم تكاه و مادهنا و ىناريو و ىبارخ بجوم و دننك ىم ىراج اهراويد ريز و اهناتخاس
.زاس هدبرع و روآ ىتسم تابرشم نادرخ ىب و دنريگ ىم زيوم و شمشك و روگنا ، نادنمدرخ ، هانگ ىب و ابيز
رهوش ليماف اي نز ردپ اصوصخم ، نز ليماف ىرادلام و تورث اي ىعامتجا تيصخش ،ولهپ ود روما زا ىكي ىيوشانز عوضوم رد
بجوم درخ ىب رهوش و نز ىارب و ىراذگركش و راختفا بجوم لقاع رهوش و نز ىارب هك ، تسا رهوش ردپ اصوصخم و
هتشادن شيوخ ليماف و ردام و ردپ لام هب عقوت مشچ دياب ام :دنيوگ ىم لقاع رهوش و نز .دوش ىم ىريگرد و فاتخا
، ىگداوناخ طابترا رظن زا هك مينك ركش ار ادخ اهنت . ميشابن هتسباو اهنآ هب و مينك ظفح ار دوخ لاقتسا دياب ام . ميشاب
ىم هيانك و هشوگ رهوش و نز ،دنشاب نادان و درخيب رگا ىلو ؛ ميدنلبرس و زارفارس عامتجا نايم رد و ميراد دنموربآ ىليماف
و نايعا ردپ رگا ىنكن لايخ :ديوگ ىم نز هب رهوش اي ، تسا رتشيب شتورث ، تسا رتااب شماقم وت ردپ زا نم ردپ هك دنز
ردپ زا رتكچوك ار دوخ نوچ ىهاگ هكلب ، مرادن ىيانتعا وت ليماف و ردپ هب ادبا نم ، ىنانچ و نينچ نم رظن رد ، ىراد ىرادلوپ
ىرظن نينچ اهنآ هكنيا دوجو اب ،دنك ىم لمح دوخ هب تبسن ىيانتعا ىب رب ار رسمه ىداع نانخس و اهراك ،دنيب ىم شنز
. هعفارم و ىريگرد و تسا هعزانم و گنج زور ره و تسين تيميمص و افص ىطيحم نينچ رد .دنا هتشادن
ار شرهوش و ديوگن شيوخ ردپ تورث و تيصخش زا نخس هاگچيه : هك تسا نيا نز هب تبسن عرش و لقع روتسد اجنيا رد
. تسا هداد تفوكرس ار دوخ هك دهدن تفوكرس
تدهاجم و ىوقت و رنه و ملع هب ىعقاو زايتما .درادن ىعقاو شزرا و زايتما ، ىعامتجا تيصخش و لام :ديوگب دياب لقاع نز
و تورث .ام ىارب دسر هچ ات تسين زايتما شدوخ ىارب ، نم ردپ ماقم و تورث .دنشاب اراد دوخ دياب ىرهوش و نز ره هك تسا
هچ ، مراد ىلقاع نز هچ :ديوگ ىم خساپ رد دشاب لقاع رگا مه رهوش و .دور ىم نايم زا كچوك هثداح كي و زور كي رد ماقم
مرسمه ليماف هك تسا ام رب دنوادخ ىاهتمعن زا مه نيا :ديوگ ىم اي . تسا هدرك نم بيصن ادخ ىا هديمهف و اناد رسمه
. تامج نيا ريظن و تسام ىوربآ مه اهنآ ىوربآ .دنتسين هدنكفارس و تخبدب و ريقف
و لام ىرابتعا ىب زا ىكاح دياب رهوش نانخس ،دنشاب هتشاد نز ليماف زا شيب ىتورث و ماقم ،رهوش ليماف رگا نينچ مه
ىاهدنپ و تاحيضوت مود دلج رد دنوادخ تساوخ هب(.دشاب راختفا ساسحا و ىرازگركش زا ىكاح دياب نز نانخس و ماقم
) تشاد ميهاوخ رگيد وضع اب ليماف ىاضعا زا كي ره هطبار رد ىديفم و ددعتم
ليلد
. هعضاوم ىشلا عضي ىذلاوه :) ماسلا هيلع( لاقف . لقاعلا انل فص هل ليق و -243
ىلحم رد ار ىزيچ ره هك تسا ىسك لقاع :دومرف ، نك فيرعت ام ىارب ار لقاع :دنتفگ ،) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما هب
(276)
.دراذگ ىم تسوا ىاج هك
ىزيچ ره زا و نتفگ بسانم ىنخس ىئاج ره رد : ليبق زا ىتارابع هك دراد تيمومع ىردق هب ) ماسلا هيلع( ىلع نخس
ىم لماش ار نتشاذگ شبسانم ىاج رد ،دوخ زغم رد و نتخانش تسه هكنانچ ار ىزيچ ره هكلب و ندرك بسانم هدافتسا
.دوش
.اهيف احبق دادزا لهاجلا همغن تنسح املك -224
كاخ هب ار تشوگ هك ىا هبرگ دننام( ديازفا ىم نآ ىتشز رب شلهج رطاخ هب وا ،دشاب وكين دنچ ره دراد لهاج هك ىتمعن
(
(277)
.دروخ ىم و دلام ىم
fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
داماد مارتحا : متصش سرد
هناخ رد تسياب ىم هك ىرتخد ىنعي ، تسا رادرب تمحز و شكروج ،دوخ نز ردام و نز ردپ هب تبسن داماد ، ماسا رظن زا
ندرگ زا ار تمحز نيا (( داماد )) مان هب ىرگيد درم ،دنشاب هتشاد هدهع رب ار وا ىرادهگن و جراخم تمحز و دشاب ردام و ردپ
. تسا هتفرگ دوخ هدهع هب و هتشادرب اهنآ
تمحز ،اهنيا همه رب هواع رتخد ىلو ؛ تسا شرورپ و شزومآ زين و جراخم لمحت اهنت ردام و ردپ ىارب رسپ ، ىرادهگن تمحز
تابجوم زا :ديامرف ىم ) ماسلا هيلع( قداص ماما اذل ؛ تسا رگيد تامحز زا رتلكشم ىسب هك دراد تفع ظفح و تنايص
مامت ،رتخد ندرك سورع زا دعب نياربانب ،دور نوريب هناخ زا ندش سورع اي ندرم اب شرتخد هك تسا نيا نموم ىتحار
. تسا هداتفا داماد ىنعي وا رهوش شود رب اه هصغ و جراخم و تامحز
.دشاب هتشاد دوجو نز ردپ و داماد نايم هجهل تحارص و تقادص دياب ماسا رظن زا
ىم دنلب ىادص اب و تخادنا ىم شياپ ريز ار دوخ ىابع ،دش ىم دراو وا رب : شداماد هاگ ره ،) ماسلا هيلع( داجس ترضح
هچ (( .درك ىرادهگن ، مينك ىرادهگن دياب ام هك ار ىتروع و تشادرب ام ندرگ زا ار جرخ و تمحز هك ىدرم هب ابحرم )) :دومرف
(278)
! تسين داماد زا رتدب ىواگ خاش )) :دنيوگ ىم و دنمان ىم واگ خاش ار دوخ داماد هك ىنانز ردپ دننادان
تسا هدوب هنوگچ شداماد اب اهنآ ماما راتفر هك دنناد ىمن اي دنتسه ىرگيد درم داماد مه ناشدوخ هك دنناد ىمن اهنيا رگم
؟
تيفرظ مك و هلصوح گنت ،دهد ناشن ىراوگرزب و ردص هعس ،دنك ىم مارتحا وا زا هك ىنز ردپ ربارب رد ،دياب مه داماد هتبلا
، ملعم و نز ردپ هب مارتحا ، ماسا رظن زا هك دنادب و .ددرگن ربكتسم و نيب گرزب دوخ .دوشن رورغم نز ردپ مارتحا زا ،دشابن
. تسا مزا ناسنا دوخ ردپ هب مارتحا دننام
لثم نم نز : تفگ ىم نز ردپ ربارب رد ،داماد كي مه ىزور و تفگ ار مراهچ ماما نخس شداماد هب ىزور هك مديد ار ىنز ردپ
ىرآ ، منك زارد هلبق فرط هب ار مياپ دياب و تسا لطعم نم ىگدنز دشابن زور كي رگا تسا هتشرف وا ، تسين رگيد ىاهنز
.دشاب نينچ دياب ماسا رظن زا داماد و نز ردپ هطبار
ليلد
هسلجا مث ، هءادر هل طسب ، هتخا ىلعوءا هتنبا ىلع هنتخ هاتءا اذا ) ماسلا هيلع( نيسحلا نب ىلع ناك :) ماسلا هيلع( ه دبع وبءا لاق -245
. هروعلا رتس و هن ؤملا ىفك نمب ابحرم : لوقي مث ،
شرهاوخ رهوش اي رتخد رهوش هاگ ره هك دوب نينچ ) ماسلا هيلع( نيسحلا نب ىلع :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
تشادرب ار تمحز هك ىسك هب ابحرم )) :دومرف ىم سپس ،ديناشن ىم نآ رب ار وا و درك ىم نهپ ار شيابع ،دمآ ىم وا دزن
((
(279)
.درك ظفح ار تروع و
. جيوزتب وءا تومب اما اهجرخي هنباو ... هحار اهيف نموملل هثاث : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 246
زا شندرك سورع اي ندرم اب هك ار ىرتخد و ... تسا نموم تحارتسا بجوم زيچ هس :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(280)
.دنك جراخ هناخ
ىلام فاتخا : مكي و تصش سرد
،روما نآ زا ىكي هك تسا رما شش ابلاغ فاتخا نآ هشير و اشنم دنشاب هتشاد رگيدكي اب ىفاتخا هنوگ ره ،رهوش و نز
رهوش و نز دوخ ىوس زا ىنعي ، تسا ىلخاد رگيد رما جنپ و دوش ىم لصاح نارگيد تلاخد هيحان زا ىنعي تسا ىجراخ
دنوادخ زا و مينك ىم نايب نآ جاع هرابرد ار ماسا روتسد و ميهد ىم حيضوت سرد شش رد ار رما شش نيا ام ، تسا
: ميبلط ىم لمع قيفوت نيملسم ىارب لاعتم
ىئ هناهب زور ره و هتشگ ناميشپ رهوش و دشاب هدش نيعم نز ىارب ىدايز هيرهم اثم هكنانچ ، تسا ىلام فاتخا : لوا
.دريگن اي دنك مك ىوحن هب ار دوخ هيرهم هك ديامن ىضار ار نز ات دنك تسرد ثحب و رج و دريگب
دننام شهانگ ،دشاب هتشاد ار شنز هيرهم ندادن دصق ىدرم رگا هك تسا نيا ماسا روتسد هك دنادب دياب ىرهوش نينچ
.دوش ىگديسر شباسح هب تمايق رد ات دنام ىم ىقاب نز نويدم ،دزادرپن هرخااب رگا و تسا قراس اي و راكانز
ىكدنا نودب دياب ،دوش هداد رارق نز هيرهم مه اط زا رپ ىواگ تسوپ رگا هك تسا ميرك نآرق روتسد حيرص :دنادب دياب رهوش
.دزادرپب ار هيرهم نآ رانيد نيرخآ ات و شهاك
دوخ رهوش اب ىرمع ، تسا هتفگ ار هلب هملك رابكي و هداد هك ىلوق رطاخ هب ، تسا هدش رضاح نز هك دنادب دياب رهوش
تسا هدش رضاح .دزاسب رت نوزفا و رتشيب ىتاكشم و رگيد ىدرم اب و رگيد هناخ رد و .دربب دوخ نابرهم ردام و ردپ زا دزاسب
ار شدنس و هدرك لوبق هك ىئ هيرهم هب عجار و دتسياب دوخ لوق رس ديابن درم ارچ سپ ،دور نوريب نفك اب و ديايب رداچ اب هك
هك تسا نيا هن رگم ؟دنك خلت شا هداوناخ و دوخ رب ار ىگدنز تهج نودب دياب ارچ ؟دروايب هناهب و دوش ناميشپ . هدومن اضما
ار وت مدرم همه هك ىنز ىم ىفرح ارچ ؟ ىنكن اضما ار رتفد و ىنك ركف لوا زا ىتساوخ ىم :ديوگ ىم وا هب ىلقاع ره
ناشن تسپ ار دوخ تسا رادافو دوخ لوق هب هك ىنز ربارب رد و دنزب دوخ لوق ريز هك تسا بيع و گنن درم ىارب ؟دننك تمام
fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
زا و شوخ نابز اب دناوت ىم وا .دنا هتشاذگ شندرگ هب ىدايز هيرهم و دنا هدز شلوگ اي دنا هدرك روبجم ار درم اعقاو رگا ،دهد
. نداد ماجنا هناكدوك ىاهراك و ىريگ هناهب هن . تسا هار نيا رد دشاب ىئ هجيتن رگا هك ،دوش دراو ىنوناق هار
هيرهم زا رتشيب ىليخ هك دنادب اناوت و قزار ار ادخ و دزادرپ تيلاعف و بسك و راك هب و دنك ادخ رب لكوت دياب ناملسم درم
ره ابلاغ هك ،دشاب داماد ندوب فيعض و نز ردپ ندوب دنمتورث قيرط زا تسا نكمم ىلام فاتخا زاب .دناسرب وا هب شرسمه
نيا عرش و لقع روتسد روما نيا رد . تسا هدوبن دنمتورث ادتبا مه نز ردپ نامه . تسا نينچ ىداماد ىادتبا رد ىناوج
وا مه ادخ ات دنك لكوت ادخ رب .دشاب هتشادن نز ردپ لام هب مشچ و دهد جرخ هب سفن تفع و عبط تعانم داماد : هك تسا
ىلام هبجاو قوقح هكنيا رب هواع ،دنك كمك دناوت ىم ات شداماد و رتخد هب هك دراد هفيظو مه نز ردپ و دناسر تورث هب ار
ىم رتخد نيمه هب شثرا و دريم ىم هرخااب وا هك دنادب دياب ،دهدب اهنآ هب دناوت ىم دنراد ىعرش قاقحتسا رگا ار دوخ
زور ره مه وا و دننك اعد ار وا و دنروخب شرهوش اب مه وا رتخد ات دهدب دوخ تسد اب ، تسا هدنز ات هك رتهب هچ سپ ،دسر
.دشابن شداماد و رتخد ىريگرد و عازن رظان
نيا . نتشاذگ هقيضم راشف رد و نداد ىنخس ار نز ىنعي ، ندرك جرخ رد تسا درم تسخ هار زا ، ىلام فاتخا رگيد شخب
هب دياب رهوش هك تسا نيا ماسا روتسد ، مه نادنمدرخ و لقع رظن زا هكنانچ ، تساوران و تشز ماسا رظن زا لمع
ىم هعسوت وا هب ادخ تقو ره و ،دنك جرخ مه وا ،دناسر ىم ىرتمك ىزور وا ىارب ادخ تقو ره و ،درگنب ىيادخ تسايس
رد ريوزت و ابر نودب ار شدمآرد دياب رهوش هصاخ دسرب رتشيب شا هداوناخ هب مه وا .دروآ ىم تسدب ىرتشيب دمآرد و دهد
.دنك جرخ شا هداوناخ و رسمه اب و دراذگ نايم
ىم رهوش ليماف اي وا دوخ ليماف و هياسمه نز اب وا ىمشچمه و مشچ ، تسا نز ريصقت هك ىلام فاتخا دراوم زا رگيد
سابل زا ،ار اهنآ ىگدنز و نانز ىاهسابل .دور ىم ىسورع و ىنامهم سلجم هب .دور ىم هياسمه هناخ هب نز ىهاگ .دشاب
و شرف و نم سابل هك دنك ىم ىريگ هناهب شرهوش ىارب و ديآ ىم هناخ هب سپس ،دنيب ىم رت سيفن و رتهب دوخ ىگدنز و
، تسا ناوج ، تسا ماخ ىنز نينچ : ميوگب دياب ،دهدب رهوش هك ىخساپ ره زا لبق ؟دشابن اهنآ دننام دياب ارچ ام هدرپ
همطاف نم ىاوشيپ ديوگ ىم وا ، تسين ىگدنز ركف هب . تسين رايع مامت و دهعتم ىناملسم ، تسا سوه و ىوه لابند
نز . تفگن شرهوش هب مه رابكي ىتح شرمع مامت رد ترضح نآ هك ديوگ ىم ىنخس ىلو ، تسا اهيلع ه ماس ارهز
و ىراد هناخ هب نز تفارش و تليضف هك دنادب دياب وا ،دننك ىمن ىگدنز ناسكي مدرم همه دنادب و دشاب عناق دياب ناملسم
. گنراگنر ىاهسابل و دايز تورث و لام هن ، تسا هتسياش و حلاص نادنزرف تيبرت و ىراد رهوش
ليلد
. قراسلا هلزنمب ناك ، هواضق ىونيا مث ،ارهم رهمءا نم : لاق ) ماسلا هيلع( ه دبعيبءا نع - 247
دزد دننام ،دشاب هتشادن ارنآ تخادرپ دصق و دهد رارق ىرهم شرسمه ىارب سك ره :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(281)
. تسا
كتجوز ىدبع : همايقلا موي هل لج و زع ه لوقي ناز هدنع وهف اهرهم هءارما ملظ نم : لاق ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نع -248
...اهيلا عفديف هتانسح نم دخ ؤيف ىتمءا تملظ و ىدهعب فوت ملف ىدهع ىلع ىتمءا
.دوش ىم بوسحم راكانز دنوادخ دزن ،دنك متس شنز رهم هب تبسن سك ره :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
وت ىلو ، مدروآ رد تيرسمه هب ، مدومن وت اب هك ىناميپ و رارق قبط ار دوخ زينك ! نم هدنب :ديوگ وا هب تمايق زور رد دنوادخ
ىم هداد نز هب نز قح رادقم هب و دوش ىم هتشادرب وا تانسح زا هاگنآ ىدومن متس مزينك هب و ىدركن افو نم ناميپ هب
(282)
. تسا هدرك ىنكش ناميپ اريز ،دنرب خزود هب ار وا ،دشاب مك شتانسح رگا .دوش
دق و هنوذخءات فيك و # انيبم امثا و اناتهب هنوذخءاتءا ائيش هنم اوذخءات اف
(283)
اراطنق نهيدحا متيتآ و جوز ناكم جوز لادبتسا متدرءا نا و -249
.اظيلغ اقاثيم مكنم نذخءا و ضعب ىلا مكضعب ىضفءا
ىتروص رد .ديريگن زاب نآ زا ىزيچ ،ديا هدرك وا رهم ىرايسب لام و ديريگب رگيد ىنز وا ىاج هب و هدرك اهر ار ىنز ديتساوخ رگا
(284)
.دنا هتفرگ مكحم ىناميپ امش زا نانز و )ديا هدرب شياسآ و تذل دوخ رسمه زا و( ديا هديسر رگيدكي هب امش هك
.ارسي رسع دعب ه لعجيس اهاتآ ام اا اسفن ه فلكي ا ، ه هاتآ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نم و هعسوذ قفنيل -250
هب ادخ هك ىرادقم هب ،دشاب گنت شيزور هك ىدرم و دنك جرخ شتعسو رادقم هب دياب ،دراد قزر تعسو ىگدنز رد هك ىدرم
ىم رارق ىشياسآ ىتخس ره زا سپ ادخ و دنك ىمن فيلكت هداد وا هب هچنآ زا شيب ار سكچيه ادخ .دنك جرخ تسا هداد وا
(285)
.دهد
.دوجا وهف ه
(286)
اودواجت ا و اوكسماف مكنع كسما اذا و اودوجف مكيلع ىلاعت و كرابت هداج اذا : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 251
زاب نوچ و ،دينك تواخس مه امش .دومن تواخس امش هب ىلاعت و كرابت ىادخ هك ىنامز :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
دوخ هداوناخ ىارب و دينكن ضرق اثم .ديهدن داي تواخس ادخ هب( دينكن ىشورف تواخس ادخ اب .ديريگ زاب مه امش ، تفرگ
(287)
. تسا رتدنمتواخس ناگمه زا ادخ هك )،دينك جرخ


fle:///C|/1/1/16.html[6/20/2011 12:32:56 AM]
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
- ۱۷ -
- ۱۷ -
ىزيرغ فاتخا : مود و تصش سرد
زا ىكيدزن وا هكنيا لثم ، تسا درم ريصقت ىهاگ دتفا ىم قافتا رهوش و نز نايم هك ىزيرغ و ىسنج فاتخا عوضوم رد
ىگباوخمه ىاضاقت ، ىراميب و سافن و ضيح نامز دننام ، نز رذع نامز رد درم هكنآ اي دشابن ىضار نز و دهاوخب ار بقع هار
ىنعي ،دزاس دننامه فيثك ندرك راردا اب ار فيطل ىزابقشع اي ،ديامن راديب شنيريش باوخ زا ار نز ، لمع نيا ىارب اي دنك
طاشن و صقر هب ار دوخ صقرمه هصاخ و دنكن ىعبط شوخ و ىخوش ،دورن رو وا هب .دنكن ىزاب شرسمه اب ىكيدزن زا لبق
.دنك ىنارتوهش دهاوخب روعش ىب ىناويح دننام طقف و درواين
هراچيب ، تسا هدش نايب (( دراد تهارك اي تسا مارح )) ترابع اب اهقف ناسل رد و تسا عونمم ماسا عرش رد روما نيا همه
زا عاطا مدع رطاخ هب هك ىدرم نانچ هراچيب هكلب ،ديوگب ىسك هب ار شلد درد دناوتن و دشاب ىرهوش نينچ راتفرگ هك ىنز
.دنك نازوس منهج شا هداوناخ و دوخ رب ار ىگدنز ، شنيد تاروتسد
و ،دنك ىزاب دياب هكلب ،دزيخرب و دزيرب ،دبسچب و دهجرب ىغرم دننام هناختولخ رد ديابن درم هك تسا نيا ماسا روتسد
هك دزيخرب شرانك زا ىماگنه و دروآ طاشن هب ،دنك هدامآ ار دوخ مدمه و رسمه ات ديوبب و ديوگب ،دلامب و دنك ىخوش ،دسوبب
.دشاب هدش زيربل و ريس وا دننام مه ادخ هدنب نآ
،دييامن مهتم ملق تفع تياعر مدع هب ار هدنسيون ديهاوخ ىم و تسا هتفگن ار ىبلاطم نينچ ماسا دينك ىم نامگ رگا
.دينك هعجارم مه 40 و 27 و 13 و 10 و 9 : سورد هب زين و دسر ناياپ هب سرد نيمه ات دينك ربص ىكدنا
عانتما شرهوش اب ىباوخمه زا تلع و رذع نودب نز هكنيا لثم . تسا نز هيحان زا ريصقت ، ىسنج تافاتخا رد مه ىهاگ
شوخ ىوب لامعتسا و شيارآ و تفاظن رما رد اي .دنك ليدبت نجهتسم رارف و راكنا هب ار نسحتسم همشرك و زان و دزرو
ىور تكرح و سح ىب ، ىگنس هتخت و هدرم نوچمه و دشاب هزمغ و هوشع نودب ىباوخمه نامز رد ىتح اي دزرو ىهاتوك
.دشاب هدش هتخود رتسول ىاهپما و فقس ىاهريت هب شياهمشچ و دتفا نيمز
كي و تيم سم لسغ كي ، ىتبانج لسغ ره اب دياب وا هك درك ىم لقن شفيرظ قيفر لوق زا هك متشاد موحرم ىتسود
.دوشن باوخمه ىتيم نانچ اب رگيد هكنيا زا هبوت :دنك مه هبوت لسغ
،دراد زاين اذغ هب هنسرگ هكنانچ .زاين و هزيرغ ىاراد و ساسحا و قوذ اب تسا ىناسنا وا رهوش هك دنادب دياب ناملسم نز
هب دناوتن شرسمه رگا ،دراد زاين ىسنج هزيرغ عابشا و ساسحا و قوذ نيمات هب ار شرمع زا لاس هاجنپ زا شيب مه درم
تيقاو و تقيقح ، ىتسود تفارظ و ىسنج هزيرغ اريز ؛دريگب رگيد رسمه ،دوش ىم روبجم درم ،دهد خساپ زاين نيا
ترطف اب و دوب ىقاب هتسب مشچ ناوت ىمن اهتيعقاو ربارب رد . تسا هتشاذگ رشب داهن رد ادخ هك تسا ىسوسحم
تياعر لاح نآ رد ،دتفا ىم شارف ديدجت ركف هب و دنيب ىم تبحم هنسرگ ار دوخ هك ىدرم .درك هزرابم دوش ىمن ىدادادخ
شومارف مه ار ىلام نكمت طرش تسا نكمم لاح نآ رد وا .دنك ىم شومارف ار نتشاد رسمه ود رگيد طيارش و تلادع
دنك تحاران و نيگمشخ ار ،رگيد ىوناب ود و شدوخ و ،دوش ناميشپ سپس و دريگب ىرگيد رسمه دريگب ىرگيد رسمه .دنك
، هتسنادن ار ماسا روتسد اي هك تسا هدوب ىئوناب ىهاتوك رثا رد اهنيا همه و دشاب هتشادن مه ىدوس ىناميشپ نآ و
. تسا هدرك ىهاتوك اما هديمهف و هتسناد اي و هدش سورع
ىارب ار شرهوش دناوتن هك ىنز سپ (( تسوا ىراد رهوش وكين ، نز داهج )) تسا هدومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
ات :ديوگ ىم رهوش هب هك نانچ ماسا . تسا هدركن وكين ىرادرهوش ،دريگب ىرگيد رسمه ،دنك روبجم ار وا و درادهگن دوخ
روبجم ترهوش ات راذگب رانك ىلك هب ار ايح هناختولخ رد :ديوگ ىم مه نز هب ،زيخم رب وا رانك زا ىئ هدركن عابشا ار ترسمه
.دنك تحاران ار ليماف هس هكلب درف هس دوشن
هحماسم ىابيز نز زا رتهب ىشقن ،رهوش بذج و بلج رد ،رگ هوشع و عبط نيريش ىابيزان نز هك دنادب دياب ناملسم مناخ
هب ىسك و دندنام ىم دوخ ردپ هناخ رد ىگمه هك دنتشاد ىمن ابرلد تاكرح و نيريش نابز ،ابيزان نانز رگا .دنك ىم افيا رگ
هب مه ار وكين ىرادرهوش تاعارم ، تسا هداد روتسد ار تباجن و تفع تاعارم نز هب هكنانچ ماسا .دمآ ىمن اهنآ غارس
. تسا هداد روتسد هملك ىنعم مامت
ىعيبط زاين .ديوگ ىم ىشوپ هدرپ نودب ار قياقح .دراد هجهل تحارص هك تسا نيا ) نانادان ىخرب رظن( زا ماسا ريصقت ىرآ
ار تاكشم هراچ ماسا .دنوشن راتفرگ ،دنتفين هاچ هب ادخ ناگدنب ات دهد ىم حيضوت و دنك ىم حيرشت ار اه ناسنا ىزيرغ و
اج همه و تسا بلاط رتشيب ار نادنمدرخ ماسا .درادن كاب درخ ىب ىتشم تاماهتا زا و دنك ىم نايب شعوقو زا شيپ
.دراد هقفت و ركفت و ربدت و لقعت زا نخس
زا و لاعف و راديب ىكي هزيرغ دوش بجوم هك ىفاتخا . تسا رهوش و نز شحاف ىنس فاتخا ، ىزيرغ فاتخا دراوم زا رگيد
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
ناوج نز و دريگب ىناوج نز ىريپ درم رگا ماسا رظن زا .دريگب تروص ديابن لوا زا ىجاودزا نينچ .دشاب هدرسفا و باوخ ىرگيد
نز هكنآ زا شيپ دياب وا . تسا كيرش وا هانگ رد مه ريپ رهوش ،دهد انز و دروخب ار ناطيش لوگ ، هزيرغ نيمات مدع رطاخ هب
ليئارزع ترضح لابقتسا هب دوخ ىاپ اب هك دنادب درم نآ ،ريپ نز و تسا ناوج درم رگا و .دهد قاط ار وا ،دوش هدولآ ناوج
.دزادنا ناطيش ماد رد ارنانآ و دشك ناملسم درم و نز لد هديد و لقع رب هدرپ ديابن لامج و لام ،دراوم نيا رد . تسا هتفر
ليلد
(( نرهطي ىتح نهوبرقت ا و )) لج و زع ه لوقل اهجرف ىف اهيتءاي نءا اهجوز ىلع مرحي ضيحت هءارملا ) ماسلا هيلع( هدبع وبءا لاق - 252
. جرفلا نود اميف ضئاح ىه و هتءارما ىتءاي نءا لجرلل ميقتسيف
رتسبمه وا رب هاگمرش هار زا هك تسا مارح شرهوش ىارب ،دوش ىم ضئاح هك ىنز :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
هار زا ريغ دناوت ىم درم سپ (( دنوش كاپ ىتقو ات دينكن ىكيدزن ضئاح نانز اب )) تسا هدومرف لجوزع دنوادخ اريز ؛دوش
(288)
.دور دوخ ضئاح نز دزن . هاگمرش
.اهذ ؤت اف كتبعل ىه لاق نهزاجعءا ىف ءاسنلا نايتا نع هتلءاس : لاق ) ماسلا هيلع( ه دبعيبءا نع - 253
. تسا وت قوشعم و كسورع ترسمه :دومرف .دش لاوس بقع هار زا نز اب ىكيدزن هرابرد ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا
(289)
. هدم شرازآ
. تيضر اذا سءاب ا لاق ،اهربد ىف هءارملا ىتءاي لجرلا نع ) ماسلا هيلع( هدبع ابءا تلءاس ...-254
(290)
.درادن ىعنام دشاب ىضار نز رگا :دومرف ؛ديسرپ بقع هار زا شنز اب درم ىكيدزن هرابرد ترضحنآ زا :ديوگ روفعي ىبا نبا
هتبعام و سوقلا نع هيمر و سرفلا هبيدءات ىف : تاث ىف اا لطاب نموملا وهل لك ...) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ه لوسر لاق -255
. قح نهناف هتءارما
و ىزادناريت بسا تيبرت : لمع هس رگم . تساوران نموم ىارب ىوهل راك ره :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
(
(291)
. تسين اوران و لطاب( تسا قح ) شندوب وهل دوجو اب( لمع هس نيا هك رسمه اب ندرك ىزاب
. ثبليل و ثكميل ريطلا ىتءاي امك نهيتءاي اف هلهءا مكدحءا عماج اذا :) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( لاق و -256
هتشاد ىفقوت و گنرد دياب اجنآ .دنكن ىكيدزن وا اب هدنرپ ،دوش رتسبمه شرسمه اب دهاوخ ىم ىدرم هك ىنامز :دومرف و
(292)
.دشاب
امهنيب نكيلف هلها مكدحءا ىتءا اذاف هب تثبشتل ايجنز تباصءا ولف ، هتحت نم جرختف هلهءا ىتايل مك دحءا نا ) ماسلا هيلع( قداصلا لاق -257
رمال بيطءا هناف هبعام
نز نامه هك ىتروص رد :دزيرگ ىم شريز زا نز ىلو دور ىم شرسمه دزن امش زا ىدرم :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
، ىكيدزن ماگنه و دنراد تسود ار تسوپ ديفس نانز نانآ اريز( دبسچ ىم وا هب دبايب ار رابگنز ناتسوپ هايس زا ىدرم رگا
رتاراوگ و رتذيذل ىكيدزن رما ات ،دشاب ىخوش و ىزاب دياب ترسمه و وت نايم سپ )دننك ىم رايسب ىعبط ىخوش و ىزاب
(293)
.دوش
؟ كلذ اا هذللا له و كلذب سءابا : لاق هنايرع ىه و هتءارما ىلا رظني لجرلا ىف ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع - 258
(294)
...درادن ىعنام :دومرف ؟درگنب شا هنهرب اپارس رسمه هب دناوت ىم درم ايآ هك دش لاوس ) ماسلا هيلع( قداص ماما زا
ىهاوخدوخ فاتخا : موس و تصش سرد
ىرترب ىرگيد رب دهاوخ ىم كي ره هك ىروط هب ، تسا ىبلط قوفت و رورغ و ىهاوخدوخ رثا رب ىهاگ رهوش و نز فاتخا
نكمم هك ىروط هب .دراد ىرتشيب تردق ناطيش ،دروم نيا رد . تسا قباس ضرم ود زا رتديدش ضرم نيا .دشاب هتشاد
زا ىضعب ىتح ،دزادنا ماد هب هلحرم نيا رد ،دزادنا ماد هب تسا هتسناوتن قباس هلحرم ود رد هك ار ىرهوش و نز تسا
نيا رد ؛دنا هتسج نآ زا و هدومن كرد قباس هلحرم ود رد ار ناطيش هسوسو و هدومن بيذهت ار دوخ هك ىدهعتم نادنمشناد
ىم دراو سفن بيذهت و ىزاسدوخ هار رد هك ىناسك :ديوگ ىم تياور هك اجنآ ات .دنا هداتفا ماد هب و هتخاب ار هيفاق هلحرم
. تسا ىبلط هاج و ىهاوخ دوخ ،دور ىم نوريب اهنآ لد زا هك ىتشز تفص نيرخآ ،دنوش
.دراد ار شرسمه زا ندرك ماس عقوت هشيمه .دنك تباث نز رب ار دوخ طلست و ىگرزب دهاوخ ىم درم ىهاگ لاح ره رد
هفيرش هيآ ،دشاب هدناوخ سرد ىمك رگا .دنز ىم رشت .دنك ىم ىدنت .دناشنب ىسرك هب ار دوخ فرح دهاوخ ىم هشيمه
شيپ هناخ زا ار نز نتفرن نوريب هزاجا نودب ،دشاب هتشاد ىنيد صقان تاعاطا رگا .دنك ىم هناهب ار (( ... نوماوق لاجرلا ))
و تحاران ار شدوخ و دنك ىم نيگمغ و هدرسفا ار شرسمه و دفاب ىم اه هطسفس و دنك ىم اه هطلاغم .دشك ىم
هسوسو نامه ، هدمع تلع و تسا هناهب اهنيا همه ،دمهف ىم قيقد سانشناور هك ىتروص رد .دهد ىم ناشن نيگمشخ
. تسوا ىهاوخدوخ و رورغ زا ىشان هك تسا ىناطيش
نارسپ
(296)
ميداد حيضوت هناخ زا ار نز نتفرن نوريب و
(295)
ميدرك ىنعم ار (( ... نوماوق لاجرلا )) هفيرش هيآ هتشذگ رد ام
رد اي ناگرزب زردنا و تحيصن اب اي جيردت هب ىلو ،دنراد ار اه ىريگ هناهب نيا ىگدنز ىادتبا رد ،دننك ىم جاودزا دوز هك ىناوج
دنچ و نز ندمآ گنت هب رثا رد اي هناخ روما ندش لتخم و درم ىقاخادب هطساو هب نز ندش ضيرم دننام ، ىگدنز ثداوح رثا
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
قيفر دننام شيوخ رسمه اب دياب هك دنمهف ىم و دنيآ ىم لقع رس رب ماخ ىاهناوج هنوگ نيا ، ندرك اهر ار ىگدنز ىزور
(297)
.دننك ىم ىگدنز هناخ كي رد ود ره و تسا رهوش ررض و عفن ، نز ررض و عفن .دننك ىگدنز
نايعا ليماف رطاخ هب دوخ موهوم نامگ هب اي دراد هك ىدنمتورث ردام و ردپ اي دراد هك ىرنه و لامج هطساو هب نز مه ىهاگ
و تورث و ردام و ردپ هك دنادب دياب نز نآ ،دنك ىم زان و دشورف ىم رخف دوخ رهوش رب و دلاب ىم دوخ هب ،دراد هك ىفارشا و
مه وا و دنمرخ و شوخ دوخ نارسمه اب و دنتسه هدنز اي دنور ىم و دنريم ىم اهنآ ، تسا لاوز و ىدوبان ضرعم رد تزع
ىم ،دوش ىراج دقع هغيص و ديوگب (( هلب )) هكنيا زا شيپ هك دنادب دياب وا .دشاب مرخ و شوخ و دنك ىگدنز شرهوش اب دياب
شرهوش و ىنابصع ار شدوخ ديابن هدوهيب . تسا هتشذگ نونكا ىلو ؛دهاوخب رگيد ىرهوش و دريذپن ار رهوش نيا تسناوت
ديوج كمك شيوخ ىادخ زا و دشاب دوخ دنزرف و رهوش و ىگدنز ركف هب دياب وا .دزاس نازوس منهج ار ىگدنز و دنك تحاران ار
.دشاب رباص و ىضار دشن مه رگا .ددرگ شليماف و ردپ زا رتدنمتداعس و رت هفرم اهنآ ىگدنز ات
ليلد
.روخف لاتخم لك بحي ا ه نا احرم ضراا ىف شمت ا و سانلل كدخ رعصت ا و -259
(298)
.دراد ىمن تسود ار ىربكتم شورف رخف چيه ادخ هك نزم ماگ ربكت رب نيمز ىور رد و نادرگم ىور مدرم زا رتخبت اب
. ه كعضو تربكت نا كنا ) ماسلا هيلع( ىلع لاق -260
(299)
.دنز ىم نيمز هب ار وت ادخ ىنك ربكت رگا :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
. هفيج دغ ىف وه و هفطن سمءا ناك ربكتمل تبجع :) ماسلا هيلع( لاق و -261
(300)
.دوش ىم ىرادرم ادرف و دوب ىئ هفطن زوريد هك ىربكتم زا متفگش رد :دومرف و
. هسنج ءانبءا و همحر ىوذ ىلع لجرلا ربكت ربكلا حبقءا نم ) ماسلا هيلع( لاق و -262
(301)
.دنك ربكت شناسنجمه و ناشيوخ اب صخش هك تسا نآ ربكت نيرت تشز :دومرف و
.ربكلا لثمب تقملا بلتجا ام ) ماسلا هيلع( لاق و -263
(302)
.دنك ىمن بلج ار مدرم ترفن و ضغب ،ربكت دننام زيچ چيه :دومرف و
لماخ غيضو اا ربكتي ا ) ماسلا هيلع( لاق و -264
ترهش و ىگرزب ،دوخ ىارب ىدنسپدوخ و ىزارف ندرگ اب دهاوخ ىم وا اريز( مانمگ و تسپ صخش رگم دنكن ربكت :دومرف و
(
(303)
.دنك بسك بذاك
ىرادرسمه نتسنادن رد فاتخا : مراهچ و تصش سرد
هب تبسن ، ماسا تاروتسد هب تبسن تلاهج :دوش ىم اهنآ شكمشك و فاتخا بجوم رهوش و نز ىنادان و تلاهج ىهاگ
. بادآ و موسر و عامتجا و لقع نيزاوم
تسود هك ار ىئاذغ ،دشاب هزيكاپ و فيظن ،دنك مارتحا ار شنز دياب هك تسا نيا ماسا روتسد دنادن هك ىرهوش تساديپ
ىهاگ ،دنك كمك وا هب ىهاگ هناخ ىاهراك رد ،دنك ماس دوش ىم دراو هك رد زا ،دنكن ليمحت شرسمه رب ارنآ نتخپ ،دراد
و درسلد ار شرسمه ، هتفر هتفر ىرهوش نينچ ،دربب ىتاغوس و هفحت و ىديع ،ديوگب زيمآ تبحم نخس و دنك ركشت
رج و ددرگ ىم نشخ و دنت ، ىداع ىاهوگتفگ رد .دوش ىم جنر دوز و تقاط مك تاميامان ربارب رد مه نز .دنك ىم هدرسفا
.دوش ىم اپ رب ىريگرد و عازن هجيتن رد :دنك ىم ثحب و
لطاب و ىدنبوداج لابند ،دنكن شومارف ار شيارآ و رطع و تنيز ،دورب رهوش لابقتسا هب دياب ىهاگ دنادن هك ىنز نينچمه
ار هوشع و تفع ،دهد شوگ شرهوش نخس هب ،دنكن تياكش و دنزن قن ،دشاب رادهگن زار و شوپ بيع ،دشابن رحسلا
عازن و فاتخا هنيمز هجيتن رد و دنك ىم وخ دنت و نيگمشخ و هدرسفا ار دوخ رهوش ىنز نينچ ،دنك تاعارم ميتفگ هكنانچ
.ددرگ ىم ىريگرد و شكمشك هدامآ هداوناخ و دوش ىم اديپ
نز اب اناد رهوش و درادن ار دوخ اب ندرك تروشم عقوت شرهوش زا دريذپ ىم ماسا روتسد قبط ار رهوش تموميق اناد نز
رگا ىلو ؛دنك ىم دييات ار شرسمه تشرس روخ رد و اجب سرت لخب و ربكت درادن اجيب ىزرو تريغ .دنك ىم تروشم شلقاع
.دوش ىم اديپ اهنآ نايم ىريگرد و عازن هنيمز ،دننكن كرد ار رگيدكي تاكشم و دشابن نينچ
نز سرد هن هك ىرسپ و رتخد تسا نكمم رگم ، تسا ندش اناد شا هراچ اهنت نامرد ىب تسا ىدرد ىنادان هكنآ هصاخ
شزومآ نودب و ناهگان ،دنا هديد ىزومآراك ساك هن و دنا هدرك هعلاطم هراب نيا رد ىباتك هن دنا هدناوخ ىراد رهوش و ىراد
و نارتخد هك ىندمت زا رود ىاهاتسور رد تسا نكمم راك نيا ؟دننامب ىقاب فاتخا نودب و دنوش رهوش و نز ، ىلبق
ىاهاتسور هكلب و اهرهش رد ىلو ،دتفا قافتا دنتسه عقوت مك و عناق و دنا هدنام ىقاب دوخ ىماسا كاپ ترطف هب شنارسپ
نيلوئسم روما نايدصتم و تسين نكمم ،دنا هدرك اديپ طابترا ندمتم ىايند اب ىهورگ ىاه هناسر هليسو هب هك زورما ناهج
.دنشاب نارسپ و نارتخد ىارب حيحص ىئوشانز شزومآ ركف هب دياب روشك
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
. لهجلا نم دشءا هبيصم ا ) ماسلا هيلع( ىلع لاق -265
(304)
. تسين تلاهج زا رت تخس ىتبيصم چيه :دومرف ) ماسلا هيلع( نينم ؤملاريما
. بهذم لهجلا عم وكزي ا ) ماسلا هيلع( لاق و - 266
(305)
.دنك ىمن دشر ىنادان اب ىشور و هار چيه :دومرف و
بوكنم بوعتم لهاجلا قيدص ) ماسلا هيلع( لاق و -267
(306)
.درب رسب تبكن و جنر رد ،دنك ىتسود نادان اب هك ىسك :دومرف و
. هلبزم ىلع هضورك لاهجلا معن ) ماسلا هيلع( لاق و - 268
(307)
. تسا هلبزم ىور رازلگ دننام نادان مدرم ىارب تمعن :دومرف و
.رش لك راثتسي لهجلاب ) ماسلا هيلع( لاق و - 269
(308)
.دوش ىم هتخيگنارب ىنادان هليسو هب ىرش ره :دومرف و
ىقاخا و ىگنهرف حطس فاتخا : مجنپ و تصش سرد
زرط هك تسا نيا (( ىگنهرف حطس فاتخا )) زا دوصقم ، تسا رهوش و نز نايم ترودك و فاتخا بابسا زا ىكي مه نيا
ىعامتجا رد و دشاب هدش گرزب ىا هداوناخ رد رهوش هكنآ لثم .دشاب ىرگيد فاخ رب رهوش و نز زا ىكي تيبرت هوحن و ركفت
رد نز ىلو ،دشاب هدرك تداع نانخس نآ هب مه وا و هتفر ىم راك هب رايسب هدننز و دنت و نشخ تاملك هك دشاب هتفاي تيبرت
ىمن ركف و هدروخن ششوگ هب نانخس هنوگ نآ شرمع تدم مامت رد هك دشاب هدش گرزب بدوم و نيتم ىا هداوناخ و طيحم
.دوش جراخ ىنانخس نينچ ىناسنا نهد زا تسا نكمم هك هدرك
هب رتمك .دنا هدوب هدولآ و فيثك هشيمه .دنا هدرك ىمن ار تشادهب و تفاظن تاعارم هك تسا هدش گرزب ىا هداوناخ رد نز اي
و فيظن و زيمت ىنامدرم ، شا هداوناخ رهوش ىلو ،دنا هتشاد ىرتشيب ىئانشآ سگم و كاخ و درگ اب دنا هتفر ىم مامح
. تسا هدوب قارب و هتسش اهنآ فرظ و شرف و هناخ هشيمه .دنا هدوب هزيكاپ
و داد و ثحب و رج هناخ نآ رد هراومه و تسا نوميمان و لكشم ىداضتم دوجوم ود نينچ ىگباوخمه و ىرسمه هك تساديپ
:دراد ناشيا ىگنهرف حطس فاتخا رادقم هب ىگتسب ،اهنآ ىريگرد و فاتخا رادقم و تسا دنلب دايرف
دنز ىمن بل ار هتسشن ىزبس نز هكنآ لثم ، تسين رادرب هراچ هك تسا ديدش ىردق هب ىگنهرف حطس فاتخا ىهاگ
ىوم ،اهنآ ندينش زا رهوش هك درب ىم راك هب ىتاملك ، شيداع نانخس رد نز هكنآ اي ،دروخ ىم ارنآ ىتحار هب رهوش ىلو
رهوش ،ديرگ ىم و دوش ىم رثاتم ىتخس هب نز هك ىرما ربارب رد اي ،دتفا ىم هزرل هب شندب و دوش ىم تسار شمادنارب
زا ندش ادج رتدوز زج ىا هراچ ،داتفا قافتا رگا ىلو ؛دتفيب قافتا دنكن ادخ ىجاودزا نينچ .ددنخ ىم هاقاق و دزگيمن شكك
دناوتب ات دنشاب هتشاد ار نوعرف رسمه هيسآ تيارد و لقع اي و بويا ربص اهنآ زا ىكي ىتسار هب هكنآ رگم ،درادن دوجو رگيدكي
رثوم و ديفم ىاه هنحص و ندروآ لاثم و لادتسا اب ىهاگ و دنك تحيصن ىهاگ ،دنك لمحت و دزاسب شبابان و روجان رسمه اب
.دهد ناشن ىرابدرب و ربص ، مه هدناميقاب رد و دهاكب دوخ رسمه تلاذر و تفاثك زا ، ندرك داجيا
رسمه رگا هك دومن هيصوت نارهوش هب لبق ىاهسرد ميديد هكنانچ دهاوخ ىم قاط و ىئادج زا رتهب ار هار نيا ماسا هتبلا
ديرادن ربخ امش هك دشاب ىريخ وا دوجو رد تسا نكمم هك دينادب ،ديهد قاط ار وا ديا هتفرگ ميمصت و ديهاوخ ىمن ار دوخ
.دناد ىم امش زا رتهب ادخ و
وا زا ندش ادج ،دشاب قيفر و تسود رگا ىقفاومان راي نينچ ىلو ، هاكناج ىجنر و تسا ميلا ىباذع قفاومان راي تبحص
، قاط و ىيادج راوگان و خلت بقاوع ىهاگ ،دشاب رتسبمه و رسمه ، قفاومان راي رگا اما ،رسدرد ىب و تسا ناسآ ابلاغ
. تسا ندوب هراچ ركف هب و ندرك ربص و ندشن ادج زا رتكاندرد و رتشيب ىسب
ليلد
. حورلا باذع قمحاا هبحص ) ماسلا هيلع( ىلع لاق - 270
(309)
. تسا حور باذع قمحا اب ىنيشنمه :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
. لاقلاو ليقلل دعتسيلف لاهجلا سلاج نم ) ماسلا هيلع( لاق و -271
(310)
.ددرگ لاق و ليق هدامآ دياب ،دنك ىنيشنمه نانادان اب هك ىسك :دومرف و
. قرفلا نم ملسي مل قرغلا نم ملس نا رحبلا بكارك رارشاا بحاصم ) ماسلا هيلع( لاق و -272
قرغ زا رگا .دنك تكرح ايرد رد و هتسشن ىتشك رد هك تسا ىسك دننام ،دنك ىنيشنمه نادب اب هك ىسك :دومرف و
(311)
.درادن تاجن هرهلد و سرت زا دباي تاجن ندش
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
. مكلامعءا و مكبولقب مهولياز و مكداسجءا و مكتنسلءاب سانلا اوطلاخ ) ماسلا هيلع( لاق و -273
(312)
.دينك ىرود اهنآ زا ناتراتفر و لد اب ىلو ،دينك ترشاعم دب مدرم اب ناتندب و نابز اب :دومرف و
. نيرشلا ريخ فرعي نم لقاعلا لب رشلا نم ريخلا فرعي نم لقاعلا سيل ) ماسلا هيلع( لاق و -274
نايز هك ىرش ىنعي(.دسانشب ار رش ود نيرتهب هك تسا نآ لقاع هكلب ،دهد زيمت رش زا ار ريخ هك تسين نآ لقاع :دومرف و
اريز ، تسا سرد نيا رد هدنسيون داهشتسا دروم ثيدح نيرتمهم ، فيرش ثيدح نيا )
(313)
دنك باختنا دراد ىرتمك
ان رسمه اب شزاس( : تسا هدش رش ود زا ىكي راتفرگ ،دنك جاودزا فيثك و ديلپ ىنز اب فيظن و كاپ ىدرم اثم هك ىماگنه
.دنك ىم رود دوخ زا ار نيگنس رش و دريذپ ىم و دنك ىم باختنا ار فيفخ رش دشاب لقاع رگا وا ) قاط و ىئادج اي سنج
و وا نداد قاط اي دنك ىم باختنا ار فيثك و ديلپ ىنز نانچ اب ىرسمه اي ، تسا فيظن و زيمت اثم هك ىرهوش نانچ
ىگدنز ىادتبا رد ، ناوج ود ات دوشب ىرتشيب تقد ، جاودزا دنويپ زا شيپ هكنآ رتهب ود نيا زا و .دريذپ ىم ار شراوگان بقاوع
.دنوشن ىلكشم راتفرگ ،
نارگيد تلاخد : مشش و تصش سرد
و ردپ ، گرزب ردام و ردام تلاخد دننام . تسا ناشيا ىگدنز رد اهنآ ليماف ندومن تلاخد رطاخ هب ىهاگ رهوش و نز فاتخا
ىگدنز و دننك ىم تلاخد داماد و سورع ىگدنز روما رد اهنيا . ناگناگيب ىتح اي رگيد ناشيوخ و ناردارب و نارهاوخ ، گرزب ردپ
و دنتسه نادان داماد و سورع مه ىهاگ .دنيامن ىم لدبم تنحم و لام و ترودك هب ار اهنآ تبحم و رهم رپ و نيريش
.دنرادنپ ىم اجيب تلاخد ،ار دوخ نابرهم و زوسلد ناشيوخ ىيامنهار و تحيصن
دوخ ندوب هاوخريخ دنناوتب زوسلد ناگدننك تحيصن رگا اريز . تسا ناسآ ريخا تروص رد ، لكشم نيا جاع و هراچ هك تساديپ
ءوس نيا دنتسناوتن رگا ىلو ؛دنيامن ىيامنهار سپس و دننكب ار راك نآ لوا هلحرم رد دياب ،دننامهفب داماد و سورع هب ار
ناشيا ،راگزور ثداوح ات ،دنراذگ دوخ لاح هب ار داماد و سورع و دنرادرب تحيصن زا تسد ىتدم ات دياب ،دننك فرط رب ار مهافت
.دننك تحيصن ىاضاقت اهنآ دوخ و دنك راديب ار
هلاسر رد شدويق و دودح دراد هناگادج ىثحب دوخ نآ . تسين ىعرش ركنم زا ىهن و فورعم هب رما دروم رد ام نخس هتبلا
. تسا ىعرش ىاهراك ريغ و ىگداوناخ روما رد ام ثحب . تسا روكذم نيدهتجم ىاه
تياعس قادصم ىهاگ اهنآ لمع هك دننادب دياب دشاب ىناطيش و هناضرغم داماد و سورع راك رد اهنآ تلاخد هك ىتروص رد اما
هك تسا ىهانگ ىنيچ نخس و تسا جراخ ماسا نيد زا نينم ؤملاريما رظن زا ،دنك ىمامن هك ىسك و ،دوش ىم ىمامن و
. ىندوشخبان شهانگ و مدرم نيرتدب و تسا نئاخ نيچ نخس و دنك ىم رود شقولخم و ادخ زا ار ناسنا
نخس .دنهدن شوگ ،دنز مه رب ار اهنآ نايم دهاوخ ىم هك ىسك نخس هب : هك تسا نيا رهوش و نز هفيظو اجنيا رد هتبلا
دنهدن هار دوخ لد هب ار وا نخس - ردام و ردپ دننام - تسين نكمم وا صخش ندادن هار رگا و دنهدن هار دوخ هناخ هبار نيچ
.ادخ هاگرد هدش هدنار ىنوعلم ره و تسا نوعلم وا هك
ليلد
و هرخاا و ايندلا ىف هتنعل و ه بضغ هيلع ناك اهجوز و هءارما نيب هقرف ىف لمع نم و : لاق ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا نع -275
...امهنيب ام داسف ىف ىشم نم و ران نم هرخص فلءاب هخضري نا ه ىلع اقح ناك
مشخ ،دسر قاط هب و دتفا ىئادج ىرهوش و نز نيب هك دنك ىراك هك ىسك :دومرف ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ
نز نيب هك ىسك و ،دنك نارابگنس نيشتآ گنس رازه اب ار وا ادخ هك تسا راوازس و دشاب وا رب ترخآ و ايند رد ادخ تنعل و
ىم مورحم ادخ هجو هب ندرك رظن زا و تسوا رب ترخآ و ايند رد ادخ تنعل و بضغ ،دسرن قاط هب ىلو ،دنك داسف رهوش
(314)
.ددرگ
قراملا هميش هميمنلا :) ماسلا هيلع( ىلع لاق -276
(315)
.دشاب جراخ ماسا نيد زا هك تسا ىسك ىوخ ىنيچ نخس :دومرف ) ماسلا هيلع( ىلع
سانلا و ه نع دعبت و هنيغضلا عرزت اهناف هميمنلا و كايا :) ماسلا هيلع( لاق و -277
(316)
.دنك ىم رود قلخ و ادخ زا ار وت و دراك ىم هنيك ىنيچ نخس هك زيهرپب ىنيچ نخس زا دومرف زين و
هحيحص وءا تناك هلطاب . هميمنلا و هياعسلا بذكا ) ماسلا هيلع( لاق و -278
(317)
. تسردان هچ و دشاب تسرد هچ . نك بيذكت ار ىمامن و ىيوگدب
. كنع لقن كيلا لقن نم :) ماسلا هيلع( لاق و -279
(318)
.دناسر ىم ىرگيد هب مه ار وت ىدب .دناسرب وت هب ار ىرگيد ىدب هك ىسك :دومرف و
. قيدصلا دسفءا ىشاولا قدص نم ) ماسلا هيلع( لاق و -280
fle:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM]
(319)
.دهد ىم تسد زا ار دوخ نيتسار تسود ،دنك قيدصت ار نيچ نخس هك ىسك :دومرف و
نيمكح : متفه و تصش سرد
شير دياب ، نآرق روتسد هب ،دننك لح ار فاتخا دنتسناوتن هجو چيه هب ناشدوخ و تفرگ ااب رهوش و نز نايم فاتخا هاگ ره
ىجنايم و هطساو ناونع هب نز بناج زا ىرگيد هديد ايند و برجم صخش نينچ مه و درم بناج زا ىديفس سيگ اي ديفس
(( نيمكح )) عرش حاطصا رد ار رفن ود نيا .دنهدب قاط دوب ىندشن لح فاتخا رگا و دننك لح ار اهنآ فاتخا و دننيشنب
.دراد مان (( مكح )) ىياهنت هب اهنآ زا كي ره و دنمان
، تسا هتفگ ماسا هك نيا زا رتهب ىهار ،رهوش و نز فاتخا لح ىارب ات دننك ركف اهلاس دننيشنب ناهج نادنمدرخ مامت رگا
.دنناوتن ،دننك اديپ
.دنك مكح هبناج كي و دور ىضاق هب اهنت ات دشاب رفن كي ديابن مكح نآرق مكح حيرص قبط ،اوا
رداص قاط روتسد اروف و دشاب نابرهم و زوسلد زين و انشآ اهنآ قاخا هب ات دشاب رهوش و نز نادناخ و ليماف زا دياب ايناث
هطقن نامه ىور و دنك اديپ ار فاتخا تلع اروف دناوت ىم ،دشاب انشآ رهوش و نز تايحور و قاخا هب هك ىسك .دنكن
،دناد ىمن ار هداوناخ ىلخاد لئاسم و درادن عاطا اهنآ تايحور زا هك هناگيب صخش اما ،ديامن نايب ار هراچ هار و دراذگ تشگنا
لئاسم ضوع رد و دنيوگب اهنآ هب دنشكب تلاجخ رهوش و نز ىلو ،دشاب ىزيرغ و ىسنج - اثم - نانآ فاتخا تسا نكمم
اي و ىزرو ضرغ ىور زا هك تسا نكمم دنشاب هناگيب رگا نيمكح هواع هب ؛دنتفيب هابتشا هب نيمكح و دننك ناونع ار رگيد
.دنهد قاط هب مكح اروف ىصخش دوس
ىنعي ،دنك ىم رارقرب قفاوت رهوش و نز نايم دنوادخ ،دنشاب هتشاد حاصا هدارا اهنآ رگا :ديامرف ىم نيمكح هرابرد نآرق
زا ىكي اوا ات دننكب دايز ىسررب و قيقحت دياب نيمكح نياربانب ؛دنريگب رظن رد ار ادخ ،دنشاب هتشاد تين نسح دياب نيمكح
مرهوش :ديوگ ىم اثم نز هك دوش ىم اسب اريز ؛ تسين نكمم ىناسآ هب راك نيا و دننك اديپ ميتفگ هك ار ىتلع شش
درم ىزيرغ ىاضاقت ربارب رد ، نز ىگدامآ مدع اي نز دايز هيرهم ، فاتخا ىلصا تلع ، تسا نكمم اريز ،دنك ىم ىقاخادب
.دنك ىريگ هناهب و ديوگن تسا نكمم مه شرسمه هب ىتح و ديوگب ار دوخ درد هك دشكب تلاجخ درم ىلو ؛دشاب
تولخ رد .دننك ىرايسب تااوس رهوش و نز زا ،دننك ششوك ، فاتخا ىباي تلع رد دياب نيمكح : ميئوگ ىم هك تساجنيا
رانك ار تلاجخ و قافن دياب .دنشاب هتشاد هجهل تحارص دياب مه رهوش و نز .دننك نايب ار تقيقح ات دنهاوخب و دنسرپب اهنآ زا
.دنشاب ىشيدنا هراچ ركف هب و تساجك رد فاتخا ىلصا تلع دنمهفب نيمكح ات دنراذگ
دياب نيمكح ، تساهنآ تيوربخ و ىگديمهف . تساهنآ تيارد و لقع ، تين نسح و صولخ رب هواع ، نيمكح رگيد طرش اما
ىبوخ هب ار ىگداوناخ لئاسم ات .دنشاب هتشاد مه داماد و سورع .دنشاب رسمه ىاراد و لهاتم هكنيا رب هواع ، ناشدوخ
دياب هكلب ؛ تسين ىفاك نتسناد ىعرش لئاسم و ندناوخ سرد اهنت اجنيا .دننيشنب تواضق هب تيارد و تريصب اب و دننك كرد
اب و دنروآ ىمن نابز هب رهوش و نز هك ار ىقيقد و زير لئاسم و هديمهف ار اهمب و ريز ات ؛دوب راك نتم رد و دومن هبرجت امع
جاودزا مه ،دوش هطساو رهوش و نز نايم هك ىصخش هكنآ رگم ،دوش ىمن نيا و .درك تفايرد ،دننك ىم نايب هراشا و هيانك
.دشاب هدرك سح و هديد نايعلاب ار ىراد سورع و ىرادداماد لئاسم مه و ،دشاب هدرك
رهوش و نز ليماف نايم رد ىصاخشا نينچ رگا :ديوگب هدنناوخ هك منك نايب نيمكح ىارب ار ىتخس طيارش مهاوخ ىمن هتبلا
، ليماف دارفا نايم زا و .دوشب طئارش نيا تاعارم ناكماا ىتح دياب : هك تسا نيا مدوصقم هكلب ،درك دياب هچ دندشن اديپ
.ددرگ باختنا شرت هتسياش و رتقيا
ليلد
.اريبخ اميلع ناك ه نا ،امهنيب ه قفوي احاصا اديري نا ،اهلهءا نم امكح و هلهءا نم امكح اوثعباف امهنيب قاقش متفخ نا و - 281
حاصا هدارا رگا هك ،ديراد مازعا نز نادناخ زا ىمكح و درم نادناخ زا ىمكح ،دتفيب ىفاكش رهوش و نز نايم هك ديسرتب رگا
(320)
. تسا هاگآ و اناد ادخ هك دهد ىم قافو رهوش و نز نايم دنوادخ ،دنشاب هتشاد


fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
- ۱۸ -
- ۱۸ -
قاط : متشه و تصش سرد
رد ،دراوم زا ىرايسب و دراد تفلاخم ، ماسا تاروتسد اب ام نامز رد نيملسم رتشيب ىيوشانز طباور هك تسا نيا تيعقاو
. تسنآ لباقم هطقن
نيب رد روتسد نيا هب لمع ىلو ،دهد ىم ار اهنآ ىگديسر و نيمكح نييعت روتسد ،رهوش و نز فاتخا عفر ىارب ماسا
.دوش ىم هديد رتمك نيملسم
تاغوس و نتفر هقردب و زابشيپ و ندرك ىظفاحادخ و ندرك ماس روتسد ،رهوش و نز نيب فاتخا ندماين شيپ ىارب ماسا
.دنك ىم لمع نآ هب رتمك نيملسم ىلو ،دهد ىم رگيد زيگنا تبحم لماوع همه نآ و نديرخ ىديع و ندروآ
و ىبوخ هب اي هك تسنآرق هيآ حيرص . تسا قاط عوضوم ، تسين ماسا روتسد قبط نيملسم راتفر هك ىروما زا رگيد ىكي
ىگدنز رگيدكي اب هك ديناوت ىمن هك ديديد ىتقو ىنعي ،ديهد قاط ار وا ىشوخ و ىبوخ هب اي و دينك ىگدنز ناتنز اب ىشوخ
و هلصاف ماسا رظن زا ،دشكب قاط هب راك هك ىتقو ات اما .ديوش ادج مه زا و ديسوبب ار رگيدكي تروص راب نيرخآ ىارب ،دينك
. تسا مزا ىرايسب تامدقم
عقاو دياب ىراچان و ترورض ماگنه طقف هك تسادخ دزن لاح راك نيرتروفنم و نيرتضوغبم قاط هك دننادب دياب رهوش و نز
.دتفا قاط ركف هب شنز زا ندمآ دب درجم هب ديابن رهوش .دوش
هدش تتمسق نز نيا هك لاح : مناديم رتهب نم و ىمهف ىمن وت :ديامرف ىم لاعتم دنوادخ هك ميتفگ شيپ ىاهسرد رد
،دروآ ىم هك ىدنزرف زا ،دسرب وت هب ىرادن نامگ هك ىريخ وا بناج زا هدنيآ رد هك هدب لامتحا و نك ربص و زاسب وا اب . تسا
.دناد ىم ادخ طقف هك رگيد دروم اههد و شناشيوخ و ليماف فرط زا ،درپ ىم شناهد زا هك ىديفم هملك كي زا
رگيد زيچ اي ، ىزيرغ اي ىرورغ اي ىلام فاتخا نآ ،دينيبب و دينك ركف ادخ و دوخ نيب ،ديراد فاتخا شيوخ رسمه اب رگا زين و
زگره هك دينادب و - ديديسرن قفاوت هب رگا و ديسرب قفاوت هب ات ،دينك اديپ ار هراچ هار و ديبايب ار تلع ، تسا نكمم ات و تسا
و ديتسه ترفاسم رد ىسك اب ىتدم :دينك ضرف اثم و ،ديشاب هتشاد تشذگ و ربص - دنسر ىمن لماك قفاوت هب ناسنا ود
.دينكن شومارف مه ار نيمكح عوضوم و ديشاب جرف ديما هب ،ديزاسب وا اب ديراچان
رگيد نم هك تسا هديسر هجيتن نيا هب ، تسا هتخاس دوخ ىارب و تسا هدرك ركف دوخ شيپ هك ىتامدقم اب ىسك ره هتبلا
و اهركف . تسا هداد رارق ىدروم نينچ ىارب ار نيمكح نييعت مه لاعتم دنوادخ ىلو ، منك ىگدنز مناوت ىمن رسمه نيا اب
هك تسا لاس رازه نونك ات .دنمهف ىمن ناناوج هك دنمهف ىم ىياهزيچ اه هديد هبرجت و اهريپ . تسين ناسكي اهتشادرب
.دشخب ىم هجيتن مه زاب و هديشخب هجيتن تحيصن
، لاكشا نيتسخن هك دناد ىمن وا ىلو ، تشاد دهاوخ ىرتهب ىگدنز ،دريگب رگيد ىنز رگا هك دنك ىم ركف ناوج رهوش
تسود ار دوخ ىووه دنزرف هك تسا نانز ىعيبط و ىرطف عوضوم نيا دراد نيشيپ نز زا هك تسوا دنزرف اب رگيد نز شزاس
.دنرادن
وگزاب اهنآ ىارب دنا هداد قاط ار دوخ نز هك ىنادرم زا دنا هديد هك ار ىياه هبرجت و اهتشذگرس نيمكح ،دنهد هزاجا نارهوش
.دننك
ار نيمكح عوضوم ، تسا هتشاذگ دازآ لمع و ركف رد ار وا و هداد رهوش تسدب ار قاط رايتخا هك ىدنوادخ نامه هصاخ
دياب و منك ىگدنز نز نيا اب مناوت ىمن ، ما هدرك هك ىياهباسح اب نم :ديوگب ىرهوش ره هك دوب نينچ رگا .دهد ىم روتسد
.داد ىمن ار ناگرزب اب تروشم و نيمكح نييعت روتسد دنوادخ هك ؛ مهدب قاط ار وا
ركف هب ىنز هتساوخان ىادخ رگا ىلو ،دنرت هفطاع اب اهنآ ،دنرتافو اب اهنآ ، ناملسم نانز اصوصخم ،دنرتراگزاس اهنز اومعم
: هك دنادب دياب ، مريگب ىرگيد رهوش دياب و دروخ ىمن نم درد هب رهوش نيا هك دتفيب
(( تسا گنر نيمه نامسآ دور هك اجك ره هب ))
ادص زا ىراد رهوش رما رد ار ماسا ىاهسرد .دريگب داي ار ىرادرهوش .دناوخب تقد اب ار باتك نيا ريظن و باتك نيا دياب نز
شوگ رهوش نانخس هب و نتشاد شوخ نابز و ندرك تنيز و هتفردب و زابشيپ ىهاگ ات هتفرگ بوخ ىاهمان هب رهوش ندز
دهاوخ ميام و مرن ،دشاب وخدب و نشخ اعبط شرهوش رگا هك دنادب نيقي هاگنآ .دهد ماجنا ، ميتفگ لاح هب ات ار هچنآ و نداد
.دمآ دهاوخ هار هب و دش
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
ديماشآ ىم بورشم اراكشآ شرهوش مديد ىم ىياتسور رد شيپ ىليخ هك ار ىا هلصوح اب و نيتم نز منك ىمن شومارف
ىم تحيصن ار شرهوش اهراب نز نآ ، مدينش .دنتشاد دنزرف 3 تقو نآ رد اهنآ .داتفا ىم هدرك فك ناهد اب ىناكد ولج رد و
ىلو ؛رادرب تسد تشز راك نيا زا نك محر موصعم لافطا نيا هب ىئ هدش دنزرف هس ردپ وت ، شكب تلاجخ درم ىا هك درك
قاط و درك تحيصن ،درك ربص نز نآ لاس هد كيدزن دياش درك ىم رام رهز و دروخ ىم مه زاب و داد ىمن شوگ رهوش
و ىراكادف همه نآ و نز نآ شيپ رهوش و دنتسه مه سورع ىاراد و دنراد ىبوخ ىگدنز نونكا و درك هبوت رهوش ات تفرگن
.رازگساپس و ناوخانث و تسا راسمرش و هدنكفارس شيرابدرب
ثداوح نيا همه اب ىيورشوخ اب دياب لقاع رهوش و نز ،دراد ىتسدگنت و تورث ،دراد ىداش و مغ ،دراد بيشن و زارف ىگدنز
ناشن ىبات ىب و دنورن رد هب اج زا دوز ،اهيتخس و تاميامان رد . (( ديآ رفظ تبون ربص رثا رد )) هك .دننادب و دنوش هجاوم
. تسا ناسنا فعض هناشن ىبات ىب هك دنهدن
دننادب رهوش و نز دياب .دنداد قاط هب ىار نيمكح و .دوبن ىا هراچ رگا ،اه هلصوح و اهربص و اهركف نيا همه زا دعب هصاخ
جراخم رب هواع ،دزادرپب ار نز هيرهم مامت رهوش .دنوش ادج رگيدكي زا ىشوخ و ىبوخ اب . تسا ىيادج رد اهنآ حاص هك
.دنك اهر تياضر لامك اب ار وا و ، تسا هدش نيعم ماسا عرش رد هك ىرگيد قوقح و هدع نامز
ليلد
. قاوذلا قاطملا ضغبي لج و زع ه نءا و قاطلا نم هيلا ضغبءا ه هلحءا امم ء ىش نم ام : لاق ) ماسلا هيلع( هدبعيبءا نع -282
لجوزع ىادخ و تسين قاط زا رتروفنم وا دزن ىزيچ ، تسا هدرك لاح ادخ هچنآ زا :دومرف ) ماسلا هيلع( قداص ماما
(321)
.دراد ىم ضوغبم .دشاب هتشاد ار نانز نديشچ دصق و دهدب قاط دايز هك ار ىدرم
تاجلاعم و اهيكشزپ : مهن و تصش سرد
ىم فعض داجيا رتشيب ندب رگيد ىاه هيلخت هب تبسن اذل ،دوش ىم هتفرگ اذغ رهوج نيرخآ زا عامج :ديوگ انيس ىلع وب
،دشاب رتشيب شتذل عامج رد سك ره ورنيا زا ،دوش ىم هتفرگ درب ىم هك ىتذل رادقم هب مه ناسنا حور رهوج زا زين و ديامن
شندب ىعيبط ترارح و دنك ىم درس و كشخ ار دوخ ندب ،دنك ىور هدايز راك نيا رد هك ىسك و دوب دهاوخ رتشيب شفعض
فعض و هشعر ثعاب ىهاگ و دريگ ىم ىتسس شياپ قاس و دوش ىم فيعض شيئاونش و ىئانيب ...دور ىم ليلحت هب
بت ىهاگ .دريگ ىم ار شرمك ات رس زا هك دنكيم ساسحا هچروم نتفر هار دننام ار ىتلاح شياضعا رد .دوش ىم باصعا
طارفا ضراوع زا ناهد ىئوبدب و هناثم و هيلك درد و مشچ ندش لكشدب و ىباوخ ىب و دشك ىم ار وا هك دريگ ىم ىديدش
ىگنت هب عامج زا دعب هك ىسك .دوش ىم اتبم مكش رقرق هب عامجا زا دعب ،دراد همضاه ءوس هك ىسك . تسا عامج رد
رگا و دومن ىكيدزن ديابن ،دننك ىم نينچ طقس هك ىنانز اب و دنك كرت ار عامج دياب ،دوش ىم اتبم همضاه ءوس و سفن
و دوش مخز شا هناثم و تلآ تسا نكمم و دوش ىم مكش و هضيب مرو هب اتبم ىهاگ درم ،ديايب درم ىور نز عامج ماگنه
.دوش ىم جراخ ىتخس هب ىنم تروص نيا رد اريز ،دنك اديپ هحرق
زين و دنكن عامج طياغ اي لوب راشف لاح رد هك دياب و تسا رضم رايسب نآ نتشادهگن روز هب و ىنم سبح ،رگيد ىفرط زا
ىم اذغ مضه عنام ، ندرك عامج رپ مكش اب و دراد نايز ، سرت و تلاجخ زا دعب زين و ديدش تكرح و شزرو زا دعب ندرك عامج
ديابن ىلاخ مكش اب زين و دباي رارقتسا هدعم رد اذغ ات دنك تكرح ىردق عامج زا دعب دياب ،دنكب ىراك نينچ اقافتا رگا و دوش
.دشاب موس مضه زا دعب دياب عامج :ديوگ ىم هك نكن شوگ ار ىسك نخس . تسا رتشيب رپ مكش زا شنايز هك دنك عامج
و هتفاي دوبهب شحور و هتشگ كبس تاوضف زا شندب دنك ساسحا ، نآ زا دعب درم هك تسا ىنامز عامج تقو نيرتهب
(322)
(323)
. تسا هتشگ راديب و نشور شساسحا
توهش نيكست
رتمك و نتفرگ هزور اب دياب ، تسين ايهم ناشيارب جاودزا تاناكما زونه ىلو ، هدش كيرحت اهنآ ىسنج هزيرغ هك ىناوج نارسپ
و شزرو هب شيوخ ندرك مرگرس اب زين و .دننك مارآ دوخ رد ار توهش ناجيه ،زيگنا توهش ىاهاذغ اصوصخ ندروخ اذغ
ناويح تشوگ ، هيودا ، تشخ ريش ، هوهق ،وميل ندروخ .دنهاكب هزيرغ نيا تدش زا ىراوگوس سلاجم رد روضح و هعلاطم
(324)
. تسا هدش زيوجت دروم نيا رد ، ىبآ رفولين لگ ، كزار هدام لگ ،روفاك ، لدرخ ، هدام
رب توهش ات دننك ىم شرف دوخ ندب ريز ار ) ىنابايب لفلف( تشگنا جنپ راهب لصف رد ناياسراپ و نابهار :ديوگ ىريازج رتكد
(325)
.دنكن هبلغ اهنآ
.دننك ىرود زيخ توهش ىاه هنحص و زيگنا ناجيه و ىسكس ىاهمليف و اهسكع نديد زا دياب ،زيزع ناناوج نيا هك تساديپ
(326)
. تسا زيگنا توهش دارفا نيا ىارب ، ناوج نارتخد ىاهادص ندينش ىتح
ماتحا
بآ ىردق و دوش راديب ندرك راردا ىارب ،راب دنچ ىبش دياب ناوج ،دشاب ىلاخ هناثم و هدعم دياب ، ماتحا زا ىريگولج ىارب
(327)
. تسا ديفم لاش اي هچراپ اب رمك نتسب زين و دروخب ىرتكبس ىاذغ بش رس و دزيرب تلآ ىور درس
ىريگولج
هب ، ىرادراب دض ىاهمرس و اهصرق ندروخ ، محر هناهد رد ىلئاسو نداد رارق ، صقان تبراقم هار زا : ىريگولج ىارب ناكشزپ
ىحور و ىمسج ىاه نايز ، نارهوش ىارب شكور لامعتسا و ناوناب ىارب ىعضوم ىوشتسش و ىئايميش داوم ندرب راك
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
نانيمطا اهنآ ندوب ررض ىب رد زونه هنافساتم :دنيوگ ىم ىنتسبآ دض ىاهصرق هب تبسن ىتح .دننك ىم نايب ىفلتخم
زا ىميدق ىاهشور
(328)
. تسا رتهب دوش لمع هدش شيامزآ و ىميدق شور اب اعف رگا :دنيوگ ىم و درادن دوجو ىفاك
: تسا رارقنيا
.دوش ىم ميقع دروخب مه رهوش رگا و دوشن نتسبآ نز رگيد هك دوش ىم ببس (( كورن )) هشير مدنگ ود ندروخ -1
. تسا (( رمنلاءاود )) نآ ىبرع مسا ديور ىم تسا گنلپ مانك هك نامرك ىاههوك زا ىكي رد هك تسا ىهايگ (( كورن ))
(329)
. تسا هزبرخ هتوب هيبش شا هتوب و ناجنلوس هب هيبش شا هشير
. ملك بآ و لفلف دننام ، نز طسوت هدننك ىنوفع دض ناهايگ ندرك لومح -2
دوش ىمن نتسبآ و هدش هتسب كمخت دورو هار ،ديامن وشتسش هنژيسكا بآ اب ار دوخ محر ، ىگدعاق رخاوا رد نز رگا -3
.ددرگ ىم ىنتسبآ هدامآ و دوش ىم زاب هلول ، محر ىاه هلول هب نداد اوه اب هرابود ىلو
.دنيوگ ىم (( نيغابصلا دود )) ارنآ ىبرع هب هك (( نازرگنر مرك )) ندروخ -4
عنام بآ اب اي ىئاهنت هب (( راوخ هشپ اي ىهوك نوران اي جاغآ هرق اي تورول اي رادلش اي مزرگ اي جيلم اي جلم )) گرب ندروخ -5
. تسا ىنتسبآ
.دروخب هايس اي ديفس
(330)
نادجنا مين و مرگ كي ىزور هتفه كي تداع زا ندش كاپ زا سپ نز -6
(331)
.ديامن علب كخيم ددع كي ىزور ، تداع زا سپ مراهچ و تسيب زور ات تداع مجنپ زور زا نز -7
تعماجم زا دعب
:ديامرف ىم رگيد ىاج رد ترضح نآ زاب و ميدومن لقن ) ماسلا هيلع( متشه ماما زا هنيمز نيا رد ىتاروتسد ملهچ سرد رد
.دنكن ىناوط ار تعماجم راك و دريگن ار ىنم ولج ، توهش لازنا عقاوم دياب ،دوشن اتبم هناثم گنس هب دهاوخب هك ىسك
(332)
هناثم گنس هجلاعم
بآ ، نوتيز نغور اب ىتوا غاوب ىزبس بآ ، بيس و ىباگ تخرد گرب هدرك مد ، ىريازج رتكد : هناثم گنس هجلاعم ىارب
(333)
.دنك ىم هيصوت ار رگيد ىاهزيچ و رايخ
زا رهوش و نز )) باتك رد و
(334)
دنك ىم هيصوت ار سايگ مد اب ترذ لكاك هدرك مد ) ماسلا هيلع( رقاب ماما لوق زا ىسلجم
(335)
. تسا هدرك لقن مه ار ىرگيد تاجلاعم (( ماسا رظن
و اهاتسور رد ىلو ، تسين تاجلاعم هنوگنيا هب جايتحا ىملع زكارم و اهرهش رد ، نامز نيا رد ىكشزپ ملع ىقرت اب هتبلا
دياب اوا .دركن شومارف ار طايتحا قيرط دياب ، تاجلاعم هنوگ نيا هيلك رد نكيل ،دوش ىم اديپ جايتحا ، ىدابآ زا رود زكارم
.درب راكب كدنا كدنا و شيامزآ روطب ار اود دياب ايناث .دشاب هتشاد نايز شيارب اود نآ هك درادن ىرگيد ضرم راميب :دوش مولعم
ىيازان للع
و زينشگ و هكرس و شرت بيس ندروخ زا زور تفه ات ار سورع ون :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( مركا لوسر
هكنيا ىارب :ديامرف ىم ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ .دنك ىم لاوس تلع زا ،) ماسلا هيلع( ىلع .دينك عنم ريش
.دنك ىم ميقع و درس ار محر مايا نيا رد زيچ 4 نيا ندروخ
رد .دوش ىم تلع نيا بجوم مه ندب مومع رد تماس لاتخا هكلب ، تسين ىديلوت هاگتسد بيع رطاخ هب اهنت ىيازان
.دندش اتبم ىئازان و ىگدعاق عطق و نينج طقس هب ىداع ناينادنز و شترا دارفا زا ىضعب ، مود ىناهج گنج نامز
ىتح و لكلا و نيفرم لامعتسا و دوش ىم اديپ نداعم و اه هناخپاچ رد برس اب ندرك راك رثا رد هك نمزم ىاهتيمومسم
(336)
. تسا ىيازان لماوع زا دايز راگيس
شيامزآ
و دوش هدنكارپ رگا و تسا ملاس دريگ رارق هت رد و دوش عمج هك ىتروص رد ،دزيرب بآ رد ار دوخ ىنم ىدرم رگا دنيوگ ىم
ارنآ تعاس 7 زا سپ و درادرب دوخ اب و دراذگ هبنپ نايم رد ريس ىردق :دنيوگ ىم نز هب تبسن و تسا ميقع ،ديآ بآ ىور
. تسا ميقع دهدن دوب رگا تسين ميقع ،دهد ريس ىوب رگا ،دنك وب ار وا نهد صخش سپس دروآ نوريب
زيگنا توهش ىاهاذغ
هك تسا هدش هيصوت نادرم ىارب ىصوصخم ىاهيكاروخ ، لسن ريثكت و هاب تيوقت ىارب هك دوش ىم هديد ىرايسب تاياور رد
:رارق نيا زا ، تسا هدرك دييات ارنآ ىدح ات مه ىكشزپ ملع
). تشوگ ىوكوك( غرم مخت اب هدرك خرچ تشوگ -1
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
زايپ اب غرم مخت -2
لسع اب هزات ريش -3
. ىنساك -4
(337)
. ناوناب ىارب ىلگ ميرم گرب هدش مد -5
ندش نتسبآ نامز
خر ىگدعاق زاغآ هب هدنام زور 14 ىلاوح ، ناشيا ندش نتسبآ دنشاب ىم ىگدعاق مظنم هرود ىاراد هك ىياه مناخ رثكا رد
(338)
.دهد ىم
ىگدعاق ميظنت
و هيذغت ءوس ، ىنوخ مك ، ىحور ىركف ىاهيتحاران ، ندب ىمومع عضو لاتخا رثا رب ، نانز ىگدعاق عطق اي ىمظن ىب
.دوش ىم اديپ ديدش و داح ىاهيراميب
و ددرگ زاب لزنم هب هدز خي ندب و سيخ سابل اب و دوش جراخ هناخ زا دعاسمان و درس ىاوه رد ىمناخ تسا نكمم ىهاگ
.دوش ىم نانز ضيح عطق بجوم رايسب قوش ىتح ،اهبارطضا و ناجيه و اهتينابصع زين و ديآ دنب شيگدعاق سپس
گرب هدناشوج نارداموب لگ ، نيتنسفا ، هريجاك لگ ، هناد هايس دننام ىياهوراد ، نانز ىگدعاق ميظنت و نايرج ىارب ناكشزپ
دياب روما نيا مامت رد هك
(339)
دنك ىم هيصوت ار قدنف تخرد تسوپ هدناشوج و هرت مخت ، نارفعز لگ ، هتخپ برت ،ريجنا
.دومن تياعر ار طايتحا بناج
ورابيز دنزرف
مايا رد ىنساك و نيريش رانا ندروخ و دريگ ىم ماجنا شزيمآ لمع هك ىبش رد هب ندروخ هك تسا هدش شرافس تاياور رد
)درك ىور هدايز ديابن نآ ندروخ رد ىلو( تسا دنزرف ندش ورابيز رثوم لماع ىرادراب
رادراب نز كاروخ
ىروخرپ زين و ىهام ، سابلاك ،ورسنك ،دمجنم تشوگ دننام ، تسا روآ نايز راراب نز ىارب ،دشاب هدز خي دنچ ره هدنام ىاذغ
نديباوخ و تيعمجرپ قاطا رد وا سفنت زين و تسكانرطخ رادراب نز ىارب ، لاغذ دود قاشنتسا و لكلا و تايناخد لامعتسا و
هب ار كدوك ،زيت و دنت ىاهيكاروخ و هيودا ندروخ رد طارفا و . تسين بوخ دايز نتفر مامح و دشاب اجنآ رد نادلگ هك ىقاتا رد
(340)
.دراد ار رطخ نيمه زين نوباص اب كدوك نتسش رايسب و دنك ىم راچد امزگا ضرم
: تسا ديفم رادراب نز ىارب هك ىئاهاذغ ندروخ اما و
و ريش و امرخ و هزبرخ ، ناكشزپ رظن زا و دنك ىم هفايق شوخ و عاجش و شوهاب ار نينج ، هب ندروخ هك تسا ثيدح رد
. تسا ديفم رادراب نانز ىارب دراد نهآ هك ىا هدام ره و قدنف و ماداب و اقاب و ايبول و سدع و جانفسا و ردنك
و خرس ار امش گنر نوتيز نغور و دنك ىم ومرپ و دنلب وسيگ ار نينج ، هتخپ اي ماخ هليلبنش ندروخ :ديوگ ىريازج رتكد
ىكشم ىوم بحاص و دراد ىدايز ريثات وم ندش ىكشم رد باتفآ هعشا و دنك ىم حاصا ار ناتكدوك و امش دبك و ديفس
نودب و ىناسآ هب لفط نادند هك دوش ىم ببس ،راد ميسلك داوم ندروخ تسا نارگيد زا رتشيب ضارما ربارب رد شتماقتسا
دشر بجوم تاناويح ناتسپ ندروخ و دوشن اتبم نخان نتسكش و درد اپ اي و درد رمك هب مه ردام و ديايب نوريب هضراع
(341)
.دوش ىم كدوك ناتسپ
رايو
رادراب نز اذل ،دنك ديلوت (( ب )) نيماتيو دناوت ىمن هك دوش ىم اديپ وا هدعم رد ىتااتخا ،رادراب نز محر ندش گرزب رثا رد
زايپ اب ار جنرب دياب رادراب نز .دروخب دايز هايس رگج و هولق و لد ، نادريش باريس دننام ،دراد (( ب )) نيماتيو هك ىياهاذغ دياب
بآ نديشون زين و تسا ديفم رادراب ىگدروخ مهب لد زا ىريگولج ىارب ،اذغ زا لبق (( دروآداب )) هايگ هدرك مد .دروخب ماخ
(343)
.دريگ ىم ار غارفتسا ولج مه وميل تسوپ و رانا ندروخ . تسا ديفم عوهت زا ىريگولج ىارب
(342)
فلش ىندعم
و هيذغا ناكد هب ار رادراب نز :دنهد ىم روتسد ناكشزپ اذل ؛ تسا رادراب نز ىارب ديفم ىاهيكاروخ ىامنهار نيرتهب تعيبط
ليم هاگچيه ،دوش عابشا رادراب نز ليامت هار نيا زا رگا ،دنك باختنا ،دشك ىم شليم هچ ره ات ديربب ىشورف ليجآ و ىزبس
.دنك ىمن لاغز و لگ و كاخ ندروخ هب
شراخ
رگيد ىاهيزبس و وهاك و رينپ اب ودرگ زغم دياب نانز هنوگ نيا .دشاب ىم سم دوبمك رثا رد هنانز ىاهتمسق و اپ طسو شراخ
دنراذگب باتفآ رد ، هدرك طولخم ار نيريش و شرت رانا بآ رگا و تسا ديفم دوبك تاك لولحم اب عضوم ىوشتسش زين و دنروخب
(344)
. تسا عفان شراخ نيكست ىارب ،دنرادرب دوخ اب هدومن نآ هب هتشغآ ار هبنپ سپس ،دوش ظيلغ ىكدنا ات
نينج طقس
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
ىريازج رتكد . تسا طقس ضرعم رد ،دوش دقعنم هام رخآ اي طسو اي لوا رد شا هفطن هك ىدنزرف هك تسا هدمآ تاياور رد
، ىزبس ،ايبول ، تاغ هناوج :دوش ىم هيصوت رادراب نانز هب ور نيا زا ،دشك ىم محر رد ار نينج (( آ )) نيماتيو نادقف :ديوگ
و دوش ىم نينج طقس بجوم دايز نارفعز فرصم
(345)
دنروخب شاخشخ و ناتك و ماش هتسپ و دجنك و نوتيز نغور وهاك
.دنك ىم ناسآ ار نامياز شكدنا
نامياز ىتخس
ىم نديياز ىتخس راچد ار رادراب نز و دزادنا ىم ريخات هب لمح عضو ماگنه ار محر ندش زاب ، تشوگ ندروخ رد ىور هدايز
.درادرب رد ار گرم رطخ رادراب نانز ىارب دايز ىبرچ ندروخ نينچمه .دنك
بجوم هجيتن رد و (( ب )) نيماتيو دوبمك و ندب هب ديشروخ هعشا نديسرن ثعاب ىكيتساپ و ىنوليان ىاهسابل نديشوپ
.دوش ىم نامياز ىتخس
رد زين و دنك ىم دشر بوخ اهنآ نگل ىدنب ناوختسا ، نيماتيو رپ ىاهاذغ ندروخ و باتفآ رون زا هدافتسا رثا رد ىياتسور نانز
.دريگ ىم تروص ناسآ و ىعيبط نامياز و دوش ىم كچوك هچب ،دايز تيلاعف و راك رثا
دوشن طارفا نآ ندروخ رد هك ىطرش هب نارفعز و ىنساك هدناشوج ، جران ، جيوه رذب هدرك مد ،وله ، ىلگ ميرم هدرك مد
.دنك ىم ناسآ ار نامياز درد
. تسا ديفم نامياز درد نيكست ىارب هدش خبط هليلبنش هناد و گرب بآ رد نتسشن زين و
لمح عضو نامز ندش كيدزن ماگنه و ديراذگب ىا هچراپ ىور هدومن ريمخ نوتيز نغور اب و دينك درخ هديبوك ار كشخ ىوب گرب
(346)
ديآ ىم ايند هب ىتحار هب هچب .ديراذگ وئاز فان ىور ،
نديياز زا دعب
عمج محر ات ديدنبب مرن لاش اب سپس و ددرگرب دوخ ىاجب محر ات ديهد شلام ىمارآ هب ار وئاز مكش ىور لمح عضو زا دعب
نوخ و رت مارآ درد ،دكمب ريش كدوك هچ ره . تلاوت ىارب ىتح دنكن تكرح دوخ ىاج زا وئاز تسا رتهب .دريگ مارآ درد و دوش
.دباوخ ىم محر مرو و دوش ىم رتمك سافن
(347)
. تسا ديفم وئاز ىارب امرخ و روگنا ندروخ زين و تسا رثوم محر درد تهج نغور و لسع اب طولخم هناد هايس
ليلد
و هربزكلا و لخلاو نابلءاا نم كعوبسا ىف سورعلا عنماو : لاق هنءا ) ماسلا هيلع( ىلعل ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ىبنلا هيصو ىف -283
... ضماحلا حافتلا
ندروخ زا لوا هتفه رد ار سورع هك تسا هدمآ ) ماسلا هيلع( ىلع هب ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ربمغيپ شرافس نمض
هلآ و هيلع ه ىلص( ربغيپ .دومن لاوس تلع زا ) ماسلا هيلع( ىلع . نك عنم شرت بيس و زينشگ و هكرس و اهريش عاونا
(348)
...دوش ىم ميقع و درس نز محر ،زيچ راهچ نيا ندروخ رثا رد اريز :دومرف ) ملس و
هجيتن و همتاخ : مداتفه سرد
دراد طابترا ماسا ميلاعت عومجم اب اهنآ رتشيب و تسا هدش ىنمض تشادرب هتشذگ سورد زا هك ار ىبلاطم سرد نيا رد
: ميوش ىم ركذتم
و ، ىتيبرت ىداصتقا ، ىعامتجا ، ىسايس ، ىقاخا ، ىلقع هلاسم نارازه لماش تسيا هعومجم ، ماسا سدقم نيد -1
.رگيد شخب اههد
هك تسا ىروط هب ىماسا لئاسم . تسا رگيدكي اب لئاسم نيا ىونعم لاصتا و طابترا ، تسا رظن دروم اج نيا رد هچنآ
ره لئاسم نايم رد زين و ىرگيد هب كي ره و ىعامتجا و ىلقع لئاسم هب شقاخا و تسا طوبرم تسايس هب شداصتقا
رگم ، تسين نكمم ، ماسا لك هب قيقد تواضق و لماك مهف هك ىوحن هب ؛ تسا دوهشم لماك لاصتا و طابترا ، ىشخب
ماسا )) ناوت ىم ار ىسك نانچ و دشاب هديمهف و هدومن هعلاطم انثتسا نودب ار ىماسا لئاسم مامت هك ىسك ىارب
.ديمان (( سانش
هعومجم و ىتاونس ىاهخيرات و سراهف و تغل بتك زا ريغ - تسا نينچ طابترا رظن زا ىئ همان نوناق و باتك ره :دييوگب دياش
ركذت ار بلطم نيا نآرق دوخ اوا : هك تسا نيا رطاخ هب ، ماسا هب تبسن هدنسيون ديكات ىلو - ىلوكشك و ىگنج ىاه
دارفا ايناث و دنك ىم شهوكن دنوش ىم رفاك رگيد ىضعب هب و دنروآ ىم ناميا لئاسم زا ىضعب هب هك ار ىناسك و دهد ىم
ىم هئارا ار تااكشا و هدومن ىياهثحب شفارطا رد و دننك ىم حرطم ار نآرق زا ىئ هيآ اي ثيدح كي هك مينيب ىم ار ىدايز
. تسا هدش فرطرب تااكشا نآ و هديدرگ نايب نشور روط هب رگيد هيآ رد ، ثحابم نآ مامت هك دنهد
،دراپسن رطاخ هب و هدناوخن ار نآ بلاطم مامت ىسك ات ،دراد ماسا رظن زا ىرسمه طباور هرابرد ىثحب هك هاتوك باتك نيمه
ىرظن نينچ وا ندوب رش اي ندوب ريخ ، نز اب تروشم ، نز مارتحا ، نز بيدات هب تبسن ، ماسا )) اثم هك دنك تواضق ديابن
.دشاب هدرك ىگديسر شكرادم و ذخام اب ار طوبرم سرد مامت لقاا اي ار باتك مامت هكنآ رگم دراد
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
و تموكح و دورو ثحابم و دراد دوجو نيبم و لمجم و ديقم و قلطم و صاخ و ماع ، ىماسا ذخام رد :دنيوگ ىم لوصا ءاملع
ره هب تبسن هكلب ، ىماسا ذخام رد اهنت هن هك تسا ىمزا و ديفم رايسب ثحابم زا ىگمه ، حيجرت و ضراعت و محازت
ىارجا و داوم مامت هعلاطم اب زج ، بتكم و نوناق نآ قيقد مهف و دراد نايرج ىبتكم و نيد ره رد ىئ همان نوناق و همانساسا
. تسين نكمم دعاوق نآ ىبدا و ىفرع ماكحا
ماسا هك مينك مكح ، ميديد هغابلا جهن رد ار (( اهلك رش هءارملا اي لوقعلا صقاون )) هلمج ، هكنيا ضحم هب تسا نكمم ايآ
!!؟دناد ىم رش ار شدوجو مامت و لقعلا صقان ار نز ،
هك تسا هديد نادنمشناد زا ىتح ار ىناسك بناجنيا دوخ اريز ،دوش ىقلت تيمها اب دياب ، عوضوم نيا ، هدنسيون رظن هب
رادقم هب هك ىتروص رد ،دنناد ىم نآرق تايآ و لقع فلاخم ار اهنآ و دننك ىم راكنا ،دنونش ىم ار ثيداحا هنوگ نيا نوچ
،رگيد ثيداحا و تايآ هظحاماب هنوگچ هك ديدومرف هظحام 52 و 16 سرد رد ، تسا هدرك هدنسيون هك ىصقان ىسررب
. تسا هجوم و هناقاع نز ندوب رش و لقع فعض عوضوم
و ىئزج بلاطم رتشيب ، ىماسا ريغ بتاكم و نايدا و نامز لوادتم مولع زا ىرايسب فاخ رب ، ماسا سدقم نيد -2
.ار ىنوناق و ىلك بلاطم رتمك و دنك ىم نايب ار ىليلحت
نيا حيرشت و حيضوت ىلو ، تساهنآ راعش (( كين رادنپ ، كين رادرك ، كين راتفگ )) هلمج هك ميونش ىم تشدرز نيئآ ناكرا زا
اهنت : ميئوگب دياب و تسا هدشن هدهاشم نونك ات ،دراد جايتحا ىروطق ىاه هعومجم و اهباتك نتشون هب هك هلمج هس
. تسا هدرك ادا مه ار بلطم قح افاصنا و هدومن قيقد ىفاكشوم هراب نيا رد هك تسا ماسا تاميلعت
هب تبسن ،رايسب ديكات و شرافس زا تسا راشرس و هدنكآ ام رصع رد ىسانشناور ىاهباتك هك ميدرك هراشا مود سرد رد
هب رتمك و دوش ىم نايب ىلوصا هدعاق و ىلك نازيم وحن هب اهنآ رتشيب ىلو ؛وا تيصخش ظفح و كدوك هب نتشاذگ مارتحا
ىاپ شيپ ناسآ و نشور ىهار ات دننك ىمن نايب ار ىلمع عورف و ىئزج دراوم ىنعي ،دزادرپ ىم لئاسم ليلحت و هيزجت
.دنراذگب هدنناوخ
نآ هب دوخ و دينك ماس وا هب :دهد ىم روتسد ، كدوك هب نداد تيصخش هرابرد ) ملس و هلآ و هيلع ه ىلص( ماسا ربمغيپ
ىم دييات ار ىتيبرت شور نيمه ، ميدرك لقن اجنآ رد ) ماسلا هيلع( داجس ماما زا هك ار ىئ هلمج نينچمه و دنك ىم لمع
ناسآ و هداس شور نيا هواع هب ،دوش ىم هجيتن ىلك روط هب نداد تيصخش عوضوم ، ىئزج تاروتسد نيا عومجم زا .دنك
. لوصولا لهس و ىلمع تسا ىهار و تسا مهف سك همه و
هب ؟ار درم بناج اي ديا هدرك تاعارم ار نز بناج باتك نيا رد امش :دنسرپ ىم ،دنا هدناوخن ار باتك نيا زونه هك ىناسك -3
؟ نز عفن هب اي ديا هتفگ نخس رهوش عفن
ىم هظحام هكنانچ هكلب ، تسا هدركن نايب ار دوخ رظن و هديقع دروم چيه رد ، باتك نيا هدنسيون : ميوگب دياب خساپ رد
و - تسا نكمم هتبلا ، تسا هدش لقن ) ماسلا هيلع( نيموصعم ثيداحا و نآرق هيآ زا نآ ليلد ، ىسرد ره زا دعب ،دينك
ىهاگ و هتفاي شيارگ هحماسم اي هغلابم ىوس هب بلاطم زا ىضعب حيضوت و ريبعت رد هدنسيون ملق هك - تسا نينچ امتح
دشاب هدرك ىهاتوك هتسياش ىريبعت زا نز هب تبسن ىهاگ . مناخ ىارب ىهاگ و دشاب هدروآ رترابرپ و رتبلاج ىتاغل ،اقآ ىارب
و هديقع هب هن ،دنهد تبسن هدنسيون ملق و ءاشنا هب ار ريصقت نيا دراد اضاقت مرتحم ناگدنناوخ زا .رهوش هب تبسن ىهاگ و
طباور هرابرد - نيعمجا مهيلع ه تاولص - نيموصعم همئا ثيداحا و نآرق تايآ حيضوت و حيرشت زج ، هدنسيون رظن اريز .وا رظن
. تسا هدوبن ىرگيد زيچ ماسا رظن زا اهنآ ىعقاو هرهچ نداد ناشن و ىئوشانز
ات : ميوگب دياب ؟درم اي تسا هتفرگ رارق شرافس دروم رتشيب و تسا رتبوبحم و رتزيزع نز ، ماسا رظن زا :ديسرپب رگا ىلو
تسا ماسا ىلك تسايس رطاخ هب نيا و . تسا هتفرگ رارق شرافس دروم رتشيب نز ، تسا هدرك هعلاطم هدنسيون هك اجنآ
نز هب ماسا هك درادن ىنعم نخس نيا .دشاب نينچ مه دياب و دنك ىم تياعر ار فعضتسم بناج شنيناوق رد هراومه و
رهوش هب اعبط و درادن ندز كتك تردق نز اريز ،وت دزن رد تسادخ تناما وا نك مارتحا ار وا ، نزن كتك ار ترهوش :ديوگب
ىهاوخدوخ تسا نكمم و تسا هداوناخ سيئر و تسرپرس و دراد ندز تردق هك ىرهوش هب ىلو ،درازگ ىم مارتحا شيوخ
هب ، نانز زا ىضعب نوچ رگيد فرط زا .ددرگ هتسب وا سفن رب ناطيش ذوفن هار ات دوشب ىشرافس نينچ دياب ،دنك هبلغ وا رب
دوخ زا ار ناترهوش :ديوگ ىم اهنآ هب ماسا ،دننك ىم ىئافويب دوخ رهوش هب تبسن و دنراد هليح و ركم ، تردق و روز ىاج
نيا زا كيچيه رد و ،دينك راتفر طايتحا اب و اصع هب تسد اهنآ اب و ديشاب رذح رب اهنآ زا :ديوگ ىم نارهوش هب و دينكن ىضاران
، تسا هتسنادن رورش و لقع مك اي افويب و راكم ار نز سنج و وگروز ار درم سنج و هدادن ميمعت ار شباطخ ماسا ،دروم ود
و لمات نآ رد و دنناوخ ىم ار تاياور تايآ نآ هك تسا ىنانز و نادرم ىقوذ ىب و ىمهف جك هجيتن ، تشادرب هنوگ نيا هكلب
.دنراذگ ىمن شرانك رد ار رگيد تاياور اي و دننك ىمن تقد
رب ندرك هبلغ ىماسا تاميلعت رد عوضوم نيرتمهم هكلب و باتك نيا عوضوم نيرتمهم و روما نيا همه زا رتمهم عوضوم -4
، شيدادادخ كانبات تشرس و كاپ ترطف قبط ناسنا . تسا ىماسا تاروتسد و ىهلا نيمارف لاثتما رد ، سفن ىاوه
سفن رب دناوتن لمع ماقم رد رگا ىلو ،دنك ىم كرد ار ىنامسآ تاميلعت رياس و باتك نيا لئاسم مامت تحص و ىتسرد
و لقع فلاخم ار اهنآ و دزاس ىم دراو لاكشا و ههبش ،دنك ىم ضارتعا و داريا اهنآ همه هب ،ددرگ طلسم شيوخ شكرس
توهش و سفن فلاخم اهنت ، ىنامسآ تاروتسد نآ ، تقيقح رد هك ىتروص رد دنك ىم ليوات و هيجوت اي .دناوخ ىم قطنم
و هدمآ بلاغ وا رب ناطيش و سفن ىاوه هكلب ،دنك هبلغ دوخ سفن رب تسا هتسناوتن وا هك تسا نيا ىارب مه نآ و تسوا
. تسا هداد شيامن روفنم و تشز ار ابيز و ابيز وا رظن رد ار تشز
و حلص و تفلا بجوم ، ميدرك نايب سرد 70 نيا رد ، ماسا سدقم تاميلعت زا هچنآ :ديوگب دناوت ىم ىفاصنا اب لقاع مادك
،دندرك اديپ فاتخا رهوش و نز هك ىماگنه :ديوگب دناوت ىم ىروعش اب ناسنا مادك !!؟دوش ىمن رهوش و نز نايم ىافص
ىارب :ديوگب دناوت ىم ىفاصنا اب مادك هصاخ و ؟دراد دوجو هدرك نايب ماسا هچنآ زا رتهب ىهار اهنآ فاتخا عفر ىارب
؟دراد دوجو اهنآ راگديرفآ زا رتنابرهم و رتاناد ىسك ،رهوش و نز ىهاوخريخ
fle:///C|/1/1/18.html[6/20/2011 12:33:08 AM]
اب رگيد راب و دينك ىضاق ار دوخ هاك .ديهدن شوگ ىناطيش سواسو هب ! ناملسم نارهوش و نانز و ! نارهاوخ و ناردارب
.داب امش رب ادخ تمحر و دورد .ديناوخب ارباتك نيا ريظن و باتك نيا تقد و لمات
نيملاعلا بر هدمحلا و


fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
- اهتشونىپ -
- اهتشونىپ -
:دننام ،دنك ىم تبحم راهظا و فطلت هدافا ريغصت و تسا ءارمح رغصم اريمح -1

كنيكشم شكلكاك ىتب رود زا مديد كنيريش ركش گنت نوچ و كگنت شنهد
643 ص 2 ج ، ىفاك لوصا -2
نآ ىقرواپ و راحب 4 و 3 جرد اهنآ زا ىخرب هك دراد دوجو نيثدحم و هفساف نايم ىلصفم ىلقع و ىلوصا ثحابم اجنيا رد -3
.دشاب ىم شتشگنا 3 نديرب اب هسياقم رد نز تشگنا 4 نديرب هيد رد نابا تياور ام هلدا زا ىكي .دوش ىم هدهاشم
86 هيآ ءاسن هروس -4
23 هيآ ميهاربا هروس -5
61 هيآ رون هروس -6
3 ص ،76 ج ،راحب -7
4 ص ،76 ج ،راحب -8
10 ص 76 ج ،راحب -9
2 ص ،76 ج ،راحب -10
11 ص ،76 ج ،راحب -11
11 ص ،76 ج ،راحب -12
10 ص ،76 ج ،راحب -13
17 / 14 ج لئاسو -14
670 ص 2 ج ، ىفاك -15
147 هبطخ ، هغابلا جهن -16
35 ص ،49 ج ،راحب -17
35 ص ،49 ج ،راحب -18
47 ص ،45 ج ،راحب -19
250 ص ،15 ج ، لئاسو -20
:دننام ،دننك ىم ركذ هيعيدب تانسحم ثحب رد بدا ىاملع هك تسا (( بجوم هب لوق )) ريظن ، هنحص رييغت -21

مشچ هب ديايم چيه تباوخ تفگ وت ىور منيب هب ات ىرآ متفگ
دنشك تريجنز هب نونجم نوچ تفگ وت ىوسيگ مخ اب ىرآ متفگ
گنج زور ىارب ىرآ شمتفگ ىتخس تفگ نانمشد مشچ رهب زا شمتفگ ىراخ تفگ
(( . مكل ريخ نذا لق نذا وه نولوقي )) هفيرش هيآ دننام زين و
266 ص 2 ج لامج اقآ حرش ،ررد و ررغ -22
298 ص 2 ج ررد و ررغ -23
192 هبطخ هغابلا جهن -24
329 ص 4 ج ررد و ررغ -25
60 ص 76 ج ،راحب -26
140 ص ،75 ج ،راحب -27
. تسا ماظع ءاهقف نيب فورعم حاطصا زا ريغ ميا هدرب راك هب هيوناث و هيلوا ماكحا رد ام هك ىحاطصا -28
123 ص 14 ج ، لئاسو -29
123 ص ،14 ج ، لئاسو -30
366 ص ،8 ج ، نيقتملا هضور -31
6 ص دعاوق -32
.30 هيآ،رون هروس ميرك نآرق -33
31 ى،رون هروس ميرك نآرق -34
.15 ص،14 ج ، لئاسو -35
15 ص ،14 ج ،9 لئاسو ،237 ص 103 ج ،راحب -36
151 هبطخ هغابلا جهن -37
378 مقر ،72 ص ، هحاصفلا جهن -38
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
238 مقر ،72 ص ، هحاصفلا جهن -39
183 ص ،14 ج ، لئاسو -40
176 ص ،1 ج ، لئاسو -41
144 ص ،1 ج لئاسو -42
367 ص 8 ج ، نيقتملا هضور -43
443 ص 1 ج ، لئاسو -44
141 ص ،76 ج ،راحب -45
6/101 ،ريبك ريسفت -46
50 ص ،43 ج ،راونااراحب -47
551 ص 2 ج كردتسم -48
365 ص ،8 ج ، نيقتملا هضور ،163 ص 14 ج ،410 ص ،1 ج لئاسو -49
435 ص ،1 ج ، لئاسو -50
.432 ص ،1 ج ، لئاسو -51
135 ص ،14 ج ، لئاسو -52
453 ص 1 ج ، لئاسو -53
61 تمكح ، هغابلا جهن -54
890 ص ،2 ج ، لئاسو -55
352 ص ،1 ج ، لئاسو -56
349 ص 1 ج ، لئاسو -57
353 ص ،1 ج ، لئاسو -58
347 ص ،1 ج ، لئاسو -59
424 ص ،1 ج ،راحبلا هنيفس -60
237 ص و 236 ص ،103 ج ،راحب -61
15 ص ،14 ج ، لئاسو -62
ىقوقح نز . تسا عونمم ماسا عرش رد لمع نيا ،دزادرپ تضاير هب ،دنك ىم جاودزا ىنز اب هكنآ زا سپ ديابن درم هتبلا -63
. تسا قوقح نآ ءادا اب فلاخم وا نديشك تضاير هك دراد رهوش رب
238 تمكح هغابلا جهن -64
93 ص ،8 ج نيقتملا هضور -65
224 ص ،103 ج ،راحب -66
551 ص ،2 ج ، كردتسم -67
551 ص 2 ج ، كردتسم -68
223 ص ،103 ج ،راحب -69
31 بوتكم ، هغابلا جهن -70
119 ص 3 ج ىفاو -71
117 ص 3 ج ىفاو -72
117 ص 3 ج ىفاو -73
225 ص ،103 ج ،راحب -74
.دنز ىم كتك ار ىيوناب هك تسا ىسك طقف ام بطاخم ىنعي تسا لثم هب هلباقم رطاخ هب رطس ود نيا رد ملق نايغط -75
31 هيآ ، فارعا هروس -76
117 ص ،3 ج ىفاو -77
550 ص 2 ج كردتسم و 249 ص 103 راحب -78
14 بوتكم ، هغابلا جهن -79
127 هبطخ ، هغابلا جهن -80
285 ص ،103 ج ،راحب -81
127 ص ،14 ج ، لئاسو -82
15 ص ،14 ج ، لئاسو -83
31 بوتكم ، هغابلا جهن -84
83 ص ،1 ج ، لئاسو -85
31 بوتكم ، هغابلا جهن -86
32 هيآ ، بازحا -87
59 بازحا ، ميرك نآرق -88
20 ى،رون هروس ، ميرك نآرق -89
171 ص 14 ج ، لئاسو -90
31 ى،رون هروس -91
145 ص 14 ج ، لئاسو -92
185 ص ،14 ج ، لئاسو -93
151 ص ،14 ج ، لئاسو -94
173 ص ،14 ج ، لئاسو -95
310 ص ،20 ج ،راحب -96
159 ص ،14 ج ، لئاسو ،27 ص ،43 راحب -97
146 ص ،14 ج لئاسو -98
62 ص ،14 ج ، لئاسو -99
. تسا هدش ىنعم هب لقن تياور ود نيا همجرت -100
75 ص ،14 ج ، لئاسو -101
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
150-149 ص ،14 ج ، لئاسو -102
7 ثيدح ،2 ص ، هحاصفلا جهن -103
31 بوتكم ، هغابلا جهن -104
253 ص ،103 ج ،راحب -105
21 ى، مور هروس -106
124 ص 14 ج ، لئاسو -107
34 ءاسن هروس -108
228 هرقب ، ميرك نآرق -109
ىسك هب ىسراف رد هك دنا هتفگ سفن هب و باجعا و ربكت و تمظع و رخف )) ىنعم هب تغل بتك رد ار (( وهز )) هملك -110
و تسا رورغم نيزواجتم ربارب رد و دراد ىم هگن ار دوخ ىراوگرزب و تعانم ، تسا هاگآ دوخ شزرا و تفارش هب هك ميئوگ ىم
(( . شكرس
234 تمكح ، هغابلا جهن -111
14 ص ،14 ج ، لئاسو -112
22 ص ،14 ج ، لئاسو -113
129 ص ،14 ج ، لئاسو -114
252 تمكح ، هغابلا جهن -115
30 ص ،104 ج ،راحب -116
.30 ص ،104 ج ،راحب -117
20 ص ،8 ج ، لئاسو -118
. تسا رگيدكي اب نانز ىسنج لمع ماجنا ىنعمب -119
425 ص ،18 ج ، لئاسو -120
292 ص هتس باب قودص ، لاصخ -121
14 ص ،14 ج ، لئاسو -122
225 ص ،103 ج ،راحب ،12 ص ،14 ج ، لئاسو -123
225 ص ،103 ج ،راحب ،12 ص ،14 ج ، لئاسو -124
11 ص ،14 ج ، لئاسو -125
10 ص ،14 ج ، لئاسو -126
11 ص ،14 ج ، لئاسو -127
9 ص ،14 ج ، لئاسو -128
219 ص 103 ج ،راحب -129
83 ص ،14 ج ، لئاسو -130
116 ص ،3 ج ، ىفاو -131
249 ص ،15 ج ، لئاسو -132
227 ص ،15 ج ، لئاسو -133
هچ ره ىظافلا اب دياب ار ىناعم نيمه رهوش و نز ىلو ، ميراد تسد رد ملق اريز ، ميتشون ملق ظفل اب ار هملاكم نيا ام -134
.دننك ادا رتزيگنا تبحم هچ ره ىئ هجهل و رت ىنامدوخ
10 ص ،14 ج لئاسو -135
94 ص ،2 ج ، ىفاك لوصا -136
(99 ص ،2 ج ، ىفاك لوصا( -137
329 ص ،6 ج ظعاولا -138
644 ص ،2 ج ، ىفاك لوصا -139
. تستوافتم هخسن ود نيا رد ثيدح ترابع ىلو ،184 ص ،14 ج ، لئاسو ،250 ص ،103 ج ،راحب -140
660 ص ،2 ج ، ىفاك لوصا -141
34 ى،ءاسن هروس -142
187 هرقب هروس -143
4 ثيدح ،15 ص 14 ج ، لئاسو -144
14 ص ،14 ج لئاسو -145
306 ص ،2 ج ررد و ررغ -146
393 ص ،6 ج ررد و ررغ -147
51 ص ،4 ج ررد و ررغ -148
254 ص ،103 ج راحب -149
226 ص ،2 ج ىفاك لوصا -150
29 ى ، حتف هروس -151
. تسا فلتخم هخسن 2 ترابع -123-14 لئاسو 551 ص 2 ج كردتسم -152
143 ص ،14 ج لئاسو -153
253 ص ،103 ج راحب -154
252 ص ،103 ج راحب -155
19 ى،ءاسن هروس -156
239 ص ،103 ج راحب -157
224 ص ،103 ج راحب -158
247 ص ،103 ج راحب -159
251 ص ،3 ج راحب -160
337 ص 8 ج لئاسو ،323 ص 3 ج ظعاولا -161
314 ص ،7 ج ظعاولا -162
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
223 هرقب هروس -163
222 ى، هرقب هروس -164
10 ص 14 ج لئاسو 2 ص 2 ج ، ىفاك عورف -165
10 ص 14 ج ، لئاسو -166
70 ص 2 ج لاصخ ،73 ص 14 ج لئاسو -167
72 ص ،14 ج لئاسو -168
188 ص 14 ج ، لئاسو -169
ىخيرات قيقحت دياب هك تسا ىلاكشا همطاف ترضح ىسورع نابز رد (( ءامسا )) ندوب هب تبسن تياور نيا رد -170
.دوش ىرتشيب
517 ص 3 ج لوقعلا تآرم -171
181 و 100 ص ،14 ج لئاسو -172
77 ص 14 ج لئاسو -173
83 ص 14 ج ، لئاسو ،46 ص 2 ج هنيفس -174
115 ص 3 ج ىفاو -175
112 ص 14 ج لئاسو -176
235 ص ،103 ج راحب -177
76 ص 14 ج لئاسو -178
(181 ص 1 ج هنيفس( .دوش هعجارم 69 سرد هب رتشيب حيضوت ىارب -179
180 ص 1 ج هنيفس -180
180 ص 1 ج هنيفس -181
180 ص 1 ج هنيفس -182
180 ص 1 ج هنيفس -183
252 ص ،103 ج ،راحب -184
. تسا لقع مكح هب داشرا هكلب ،درادن بابحتسا اي بوجو ناونع اجنيا رد (( دياب )) هملك -185
.352 ، تمكح ، هغابلا جهن -186
96 ص ،15 ج ، لئاسو -187
95 ص ،15 ج ، لئاسو -188
95 ص ،15 ج ، لئاسو -189
481 هرامش هحاصفلا جهن -190
1272 هرامش هحاصفلا جهن -191
325 ص 8 ج ، نيقتملا هضور -192
381 ص ،8 ج ، نيقتملا هضور -193
318 ص ،8 ج هضور -194
58 ى، لحن هروس -195
101 ص ،15 ج ، لئاسو -196
101 ص ،15 ج ، لئاسو -197
100 ص ،15 ج ، لئاسو -198
162 ص ،5 ج ، مكحلا ررغ -199
308 ص ،2 ج ،ررغ -200
132 ص ،4 ج ،ررغ -201
145 ص ،4 ج ،ررغ -202
378 ص 5 ج ،ررغ -203
186 ى، هرقب هروس -204
-2 سابل موزل دننام جاودزا بوجو و موزل -1 : تسا رارق نيا زا هدش هدافتسا هفيرش هيآ زا هك ىهيبشت هجو هد -205
عقوت و راظتنا -3 لباقتم نايز و دوس -3 . تسا هدنشوپ و كاشوپ نايم هكنانچ رهوش و نز نايم كيدزن طابترا و ىگتسويپ
لاقتسا -8 ىعاسم كيرشت و ىراكمه -7 نارگيد هلخادم مدع موزل و تابسانم و طباور ىدازآ -6 ىشوپ بيع -5 بسانم
و نز هك ىوحن هب لماك ىكيدزن و صوصخم برقت -9 ىكارتشا ريغ روما رد سابل بحاص و سابل و رهوش و نز زا كي ره
و باختنا رد تبقارم و تقد موزل -10 تسا رتكيدزن وا هب ناسنا رگيد تاقلعتم زا سابل و دنرگيدكي رارسا مرحم رهوش
. سابل ظفح و باختنا رد تقد موزل دننام رسمه ىرادهگن
نانيمطا مدع هك ىسك هن ،دشاب هدشن تباث وا هب تبسن زونه هك تسا ىسك ىنعم هب اجنيا رد (( نئمطمان )) هملك -206
رد هك (( دامتعا لباق ريغ )) هملك نينچمه .داد هار هناخ هب ار وا اصا ديابن ،دشاب نانچ رگا اريز ،دشاب هدش تباث وا هب تبسن
. تسا ىنعم نيمه هب تفگ ميهاوخ همجرت
.31 همان ، هغابلا جهن -207
1 ى، هزمه هروس -208
2/360 ، ىفاك لوصا -209
360 ص 2 ج ، ىفاك لوصا -210
340 ص ، صاصتخا -211
204 هبطخ هغابلا جهن -212
268 تمكح هغابلا جهن -213
248 ص ،103 ج راحب -214
551 ص 2 ج ، كردتسم -215
اهب اولمعاو نهيف ىتيصو اولبقاوا نهب مكريغ نم هيصولا اوبلطاوا مكسفنا نم مهل هحيصنلاو هيصولا اوبلطا ىا ،اريخ ءاسنلاب اوصوتسا -216
ج ،ريغصلا عماجلا حرش ،ريدقلا ضيف( . هجواا هجوا وه و رجح نبا لاق . ىضاقلل ريخااو ىبيطلل لوااو . نهترشع اونسحاو نهب اوقفراو
503 ص 1
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
551 ص ،2 ج ، كردتسم -217
551 ص ،2 ج ، كردتسم -218
124 ص ،14 ج ، لئاسو -219
78 هبطخ ، هغابلا جهن -220
31 همان ، هغابلا جهن -221
350 ص ،2 ج ، ىفاك لوصا -222
351 ص 2 ج ، ىفاك لوصا -223
167 ص 3 ج مجرتم ، ىفاك لوصا -224
168 ص ،3 ج مجرتم ىفاك لوصا -225
168 ص ،3 ج مجرتم ىفاك لوصا -226
171 ص ،3 ج مجرتم ىفاك لوصا -227
.دوش عوجر ىفاك لوصا 72-45 ثيداحا هب -228
بولطم رايسب دزاس فرطرب ناش ىصصخت ىاهراك رد ار اهمناخ زاين هك ىدح ات ىسرد داوم نيا هك دوشن شومارف -229
. تسا
127 ص 14 ج لئاسو -230
127 ص ،14 ج لئاسو -231
127 ص 14 ج لئاسو -232
قذح اولهجف ، مهانيد رما اولفغا مهنا سانلاب نطلا نسح و ردصلا هماس هيلع بلغ ىذلاوه و ، ههابلا و هلبلا نيب : هلبا لجر و -233
ىف ادرم ريغف هل لقع اك ىذلاوه و هلباا اماف ، هنجلا لها رثكا اونوكي نا اوقحتساف اهب مهسفنا اولغشف مهترخآ ىلع اولبقا و اهيف فرصتلا
(477 ص 15 ج برعلا ناسل( ثيدحلا
311 ص ،7 ج لئاسو -234
. تسا تسرد : ميوگ ىم .ديشك ىناوخ هضور هب ىگداوناخ فياظو نايب زا هدنسيون ملق :ديوگب ىمرتحم هدنناوخ رگا -235
ناسنا هك تسا نيا رد نخس ىلو ،دوش تاعارم باتك بلاطم نيب ىونعم طابترا و بسانت دياب هك تسا لقع مكح نيا
اي هدينش ار شرسمه و ىلوخ و هديرب رس و هفوك ناتساد ىزور هك ىسك :دراد مه ساسحا و هفطاع ،دراد لقع هكنانچ
نيا هب شملق رس ساسحا و هفطاع مكح هب و هاگآدوخان ،دسر ىم نز ساسحا و درم لقع عوضوم هب ىتقو ،دشاب هدناوخ
هب ار ملق لقع مكح هب هك تسا تبسانم نيرتهب هدنسيون رد ساسحا و هفطاع دوجو نامه دييوگباي دوش ىم هديشك وس
ىلو ، تسا تسرد ىيوگ ىلك و ىراذگنوناق ماقم رد (( دشاب لقع عبات دياب ساسحا )) هلمج .دزاس ىم هجوتم وس نيا
؟دنا هدرك نايب دوصقم نيا هب نديسر ىارب نشور ىهار نادنمشناد ايآ مناد ىمن
78 هبطخ هغابلا جهن -236
14 همان هغابلا جهن -237
509 ص ،2 ج هنيفس -238
31 همان هغابلا جهن -239
559 ص 3 ج لئاسو -240
40 ص ،6 ج مكحلا ررغ -241
46 ص ،6 ج ررغ -242
416 ص 2 ج ررغ -243
295 ص 3 ج ررغ -244
303 ص 3 ج ررغ -245
407 ص 6 ج ررغ -246
281 ص ،6 ج ،ررغ -247
). نيرحبلا عمجم( ظقيتم ،رزتحم ىا ،رذاح لجر و ...طايتحاا قيرط اوذخ ىا ، مكرذح اوذخ -248
)رينملا حابصم( بهات و ودعتسا ىنعمب اهلك زرتحا ورذتحا و بعت باب نم ارذح رذح
.) هغابلا ساسا( زرتحم ...) هغللا حاحص( زرحتم ظقيتم :رذح و رذح لجر و
). برعلا ناسل( نوبهاتم : نورذاح عيمجل انا و ...اجافي نءا رذحي هناك بهءاتم :رذاح و
180 ص ماساا ضيف ،78 هبطخ هغابلا جهن -249
.رصع هروس - ميرك نآرق -250
.ردتقم ىاتكي دنوادخ اي تسا رتهب نتشاد هدنكارپ بابرا دنچ ايآ -251
بتك رد هك دراد مه ىرگيد دئاوف تاجوز ددعت و هعتم هكلب ، تسين هعتم زاوج تلع مامت ميتفگ اجنيا رد هچنآ -252
. تسا دوجوم ىماسا نادنمشناد
رد .دشاب مهتم دوخ بسن رد هك تسا ىسك ىنعم هب زين و هدناوخ رسپ ىنعم هب (( ىعد )) عمج (( ءايعدا )) هملك -253
. تسين تسود تقيقح رد و دنك ىم دومناو تسود ار دوخ هك ىسك ىنعي .دشاب قفانم ىنعم هب تسا نكمم اجينا
190 هبطخ هغابلا جهن -254
.دنانف جيلخ بونج و كيتلاب ىايرد قرش رد ىتلايا : ىنوتسا -255
.دنشاب ىم توافتم ، فلتخم نورق و راصعا رد هكلب ،دنتسين طوبرم و تباث دوجوم ود نيا هك تسنيا دوصقم دياش -256
ىواسگوي رد تسيا هيحان : ىنسوب -257
. هنيگ جيلخ لحاس و ىبرغ ىاقيرفآ رد تسا ىروشك : هموهاد -258
) ىنونك دنليات( نيچودنه برغ ، ىبونج ىايسآ رد تسا ىروشك : مايس -259
تسا ىواسگوي روشك دحتم ىاهيروهمج زا ىكي وزج هزورما هك ىبونج ىاپورا ىاهروشك زا ىكي -260
.دوب فورعم )اط لحاس( مان هب قباس رد هك ىبونج ىاقيرفآ ىاهروشك زا ىكي -261
. لثم نيا هدنيوگ رب نيرفآ رازه -262
. تسا ىتسيلايسوس و ىوروش ريهامج داحتا روشك ىاهيروهمج زا ىكي -263
.دنتشاد تنوكس )ايلاتيا روشك رد ىنيمزرس = مويسا )) رد هك دندوب ىنوگانوگ ليابق -264
نادرم هچنآ . ميدرك ىم هسياقم و ميدروآ ىم اجنيا رد ،دنتشاد ىم ىياهلثملا برض اهدرم ىارب مه اهنز شاك ىا -265
. كج و تيعقاو ،زنط و تقيقح ، ىدج و ىخوش ، غورد و تسار زا هتخيمآ دوب ىنوجعم هك دندوب هتفگ
.21 ىرشح هروس -266
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
35 ص 14 ج ، لئاسو -267
ىم ناد همرس لخاد هك ىليم تروص هب ار نز اب درم تبراقم دياب دهاش راهچ ره هك تسا هدش حيرصت تياور نيا رد -268
تداهش اهنآ هيلع همكحم رد ات دنشاب هتخانش دياب اماك مه ار درم و نز هك تسا مولعم و دنشاب هديد دوخ مشچ هب ،دوش
.دنهد
.4 ى،رون هروس -269
333 ص 14 ج - لئاسو -270
334 ص 14 ج لئاسو -271
515 ص 1 ج هنيفس -272
515 ص 1 ج هنيفس -273
515 ص 1 ج هنيفس -274
222 تمكح هغابلا جهن -275
235 تمكح هغابلا جهن -276
619 ص 4 ج ررغ -277
!دراد مرش نآ نتشون زا ملق هك دوش ىم هدينش مه نيا زا رت تشز ريبعت -278
42 ص ،14 ج لئاسو -279
24 ص ،14 ج لئاسو -280
21 ص 15 ج لئاسو -281
22 ص 15 ج لئاسو -282
دنا هدرك نيعم ىفلتخم ريداقم و دنا هتفگ رايسب ىناعم شيارب نيرسفم ، تسا هدمآ نآرق هيآ 3 رد هك (( راطنق )) هملك -283
.ام نامز رد (( اهنويليم )) هملك دننام ، تسا رايسب لام ، نآ زا دوصقم هكنيا رب تسا ليلد دوخ نيا و
20 هيآ ءاسن هروس -284
7 هيآ ، قاط هروس -285
ام : هل تلقف . نودواجتي و نوبواجتي موق ىلا سلجا تنك : لاق ايبارعا تعمس :ديعسوبا لاق ).دراوملا برقا( دوجلا ىف هرخاخ : هدواج -286
) برعلا ناسل( هجح دوجا مهيا نورظني : لاقف ؟ نودواجتي
259 ص 15 ج لئاسو -287
247 ص ،14 ج لئاسو -288
101 ص ،14 ج لئاسو -289
103 ص 14 ج لئاسو -290
83 ص 14 ج لئاسو -291
82 ص ،14 ج ، لئاسو -292
82 ص 14 ج لئاسو -293
85 ص 14 ج لئاسو -294
.دوش عوجر 24 سرد هب -295
.دوش عوجر 8 سرد هب -296
.دوش عوجر 45 سرد هب -297
18 هيآ نامقل هروس -298
55 ص 3 ج مكحلا ررغ -299
338 ص ج ررغ -300
28 ص 6 ج ررغ -301
59 ص 6 ج ررغ -302
407 ص 6 ج ررغ -303
385 ص 6 ج مكحلا ررغ -304
363 ص 6 ج ررغ -305
203 ص 4 ج ررغ -306
170 ص ،6 ج ررغ -307
234 ص 3 ج ررغ -308
206 ص 4 ج ررغ -309
309 ص 5 ج ررغ -310
138 ص 6 ج ررغ -311
452 ص 3 ج ررغ -312
6 ص 78 ج راحب -313
27 ص ،14 ج لئاسو -314
227 ص 1 ج ررغ -315
296 ص 2 ج ررغ -316
224 ص 2 ج ،ررغ -317
451 ص 5 ج ررغ -318
302 ص 5 ج ررغ -319
35 ءاسن هروس -320
267 ص ،15 ج لئاسو -321
) نيعم گنهرف( هناگادج ىوضع ره رد -4 قورع رد -3 دبك رد -2 ءاعما و هدعم رد -1 :دوش ىم مضه راب 4 ندب رد اذغ -322
هذلل اريثك ائيش حورلا رهوج نم غرفتسي و ىرخاا تاغارفتساا هلثم فعضي ا افاعضا فعضيف ريخاا ءاذغلا رهوج نم غرفتسي عامجلا نا -323
. ىگنس پاچ 275 ص موس باتك ، نوناق ...و
54 و 9 ص ىسنج ىاهيناوتان و 112 ص شخبافش ناهايگ و اهلگ -324
49 ص 1 ج ،اهيكاروخ نابز -325
ىئاونش اهنآ زا نيلووسم هك ىناريپ اي دنشاب ىم ىماسا تكلمم نويزيولت ،ويدار لووسم هك ىنادرمريپ مراوديما -326
fle:///C|/1/1/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:33:13 AM]
نانز ىاج هب ار نادرم ىگدنيوگ تسپ رد و دنشاب هدوب ،دننام ىقاب بذهم و موصعم دنهاوخ ىم هك ناناوج نيا ركف هب ،دنراد
دوخ ىناوج نامز ركف هب ،دنك ىمن داجيا ىكيرحت هنوگچيه ناشيارب اهادص هنوگنيا ندينش هك ناگرزب نيا مراوديما .دنناشنب
ار ثحب و سرد ،دنراذگ ىم رانك ار هعلاطم ،دنوش ىم رجفنم تاوصا نيا ندينش رثا رد لدكاپ ناوج زا ىضعب ،دننادب و دنشاب
.دنور ىم ىرگيد لحم اي تضاير ريد ىوس هب هناخ زا و دننك ىم ليطعت
.67 ص ىسنج ىاهيناوتان -327
5 لصف ، ىسنج لئاسم هب خساپ -328
289 ص 1 ج ،اهيكاروخ نابز -329
نادگنا تغل ، نيعم گنهرف -330
174 ،171 ،59 ص 2 ج و 354 ص 1 ج ،اهيكاروخ نابز -331
ريما همجرت اب ،اضرلا بط( ءاسنلا ىلع ثكملا لطي ا و هوهشلا لوزن دنع ىنملا سبحي اف لوبلا رصح و هاصحلا دجي ا نا دارا نم و -332
(125 ص ىقداص
135 ،123 ،88 ،79 ص 1 ج اهيكاروخ نابز -333
).دوش هعجارم دياب . تسا رهوش و نز باتك زا لقن هب( 188 ص ،62 ج راحب -334
.(122 ص . تسا هتشون ىتنس ىاهاود اب مه ار كازوس و سيلفس هجلاعم باتك نيا رد( 121-119 ص -335
87 ص ، كشزپ كي ىوگتفگ -336
222 ص ، شخبافش ناهايگ و اهلگ -337
ىم ندش تفج هدامآ رابكي ىهام هك نز كمخت و ، تسا ملسم و ىعطق ، نوناق نيا هك مدينش ناكشزپ زا ىكي زا -338
دندقتعم نانآ مومع اما .ددرگ ىمن نتسبآ نز ،دوش عقاو تعماجم رگا ، هام رگيد ىاهزور رد و تسا زور نيمه رد اهنت ،دوش
. تساهتقو هيقب زا رتشيب ىگلماح لامتحا نآ زا دعب زور دنچ و زور نآ رد هك
322 و 304 ص اهيكاروخ رارسا ،280 و 185 ،38 ص،1 ج اهيكاروخ نابز ،181 و 120 ص 2 ج و 39 ص 1 ج ىئوراد ناهايگ -339
22 ص اهيكاروخ زاجعا -340
219 ص اهيكاروخ زاجعا -341
. تسا ناريا لامش رد راوسهش كيدزن -342
84 ص 1 ج اهيكاروخ نابز -343
38 ص ىتماس رارسا -344
82 ص ،اهيكاروخ زاجعا -345
.236 و 189 ص 2 ج ،216 و 123 و 102 و 92 و 38 ص ،1 ج اهيكاروخ نابز ،222 ص شخبافش ناهايگ و اهلگ -346
194 ص ...اهيزبس ،49 ص 1 ج اهيكاروخ نابز -347
280 ص 103 ج راحب ،289 باب عيارشلا للع ،186 ص ،14 ج لئاسو -348

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->