P. 1
الوصول إلى الحقيقة الباحث موفق أراكيلي

الوصول إلى الحقيقة الباحث موفق أراكيلي

|Views: 355|Likes:
منشور بواسطةplcmana

More info:

Published by: plcmana on Nov 26, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

ىلإ لوصولا

ةقيقحلا
قفوم ثحابلا
يليكارأ
فلؤملا ةملك
يسسسفن ل!أ "#ك $ي%ص "#ك &#م
'سس(و) ا*اسسمل +سس), +م $-كأ '(و) ا*امل
وسس. اسسنأ +م و. ام /$0ن 1 يف2 34
ا&سس. اسسمل5 6اسنإ ينأ ى#0م ام 6اسنإ
1 /$سس7أ 1 ,اسسم( ا&سس. ا*اسسمل 6اوسسيح
8اسسيحلاف /$سس7أ 6أ 9سس:) +سس;ل /$7أ
5 يسسسفن لسس!أ "سس#ك اسسم ا&. 8$ي<=
+سس7 ي#>5اسس:) 6أ 'سسحأ ?ي@Aسسس) Bسسل
اوناسسسك Cسسس;0لا ىسسسل7 Dسسس> يAلEسسس!أ
Fبسسصأ ا&سسGل يبسسH 'سسلولا ا&سس. 6ولوق)
يسسسنI يAسسس!ار, ىسسسل7 ,$سسسمJ K'سسس#7
وسس. Lا)إ ا#نومل0) K&لا ا&. 6أ M$04
ا&سسGل 'سس)رأ اسسم ىسسلإ ي#لسسصو) +سسل 34
يAسسلا ةسسقيقحلا +سس7 ثسسح>أ "حبسسصأ
ي#سس! $بسسك ?م5 34 Dك ىلإ ي#لصوJ
ةسسقيقح +سسم DسسNفأ ةسسقيقح 'سس(أ Bسسل
+7 ثح>أ "حبصأ ا&ل O5$لا 3سس4 Dسسك
يسس. O5$سسلا 6I O5$لاسس> ةسس=P7 Qسسل
Rل&سسل يناسسفلا وسس. 'سسس:لا5 8'سسلاSلا
يAسسلا ةسسقيقحلا يسس. O5$سسلا 6أ "مل7
اسسG0ب#م Tوسسل0لا ?يم( 6أ5 اG#7 ثح>أ
U ىلاسس0J Qسسللا لاسس=V 8$.اسس@لا O5$سسلا
+سسم O5$لا D= O5$لا +7 Rنولس)5 W
1إ Bسسل0لا +سسم BسسAيJ5أ اسسم5 يسس>ر $سسمأ
8,اسسم +سس7 ثسسح>أ 1 اسسنأ ا
X
0بY5 Z Pيل=
ثسسح>أ +سس;ل Qللا Bل7 +م اGن[ف O5$لا
/$سس7 34 ا&.5 O5$لا Tا'SA!ا +7
QسسG(5 Qسسللا T$سسك يسسل7 TاسسمIا +سس7
Qموسسسل7 +سسسم اسسس#0فن5 Qسسس#7 يسسس\ر5
Dسسس.أ +سسس7 ا
X
سسسN)أ /$سسس75 8$ي-سسس;لا
B)وسسسس#Aلا Dسسسس.أ +سسسس75 ةيفوسسسس<لا
Dسس.أ5 اسسHويلا Dسس.أ5 يسسسيYا#%ملا
'سس#7 اوناسسك +)$ي-ك ]انأ +75 $حسلا
ا5$) 5أ ^وف +م BGسفنأ ا5$) BGمون
2
وسسليك /1_ 'سس0> ىسسل7 BGنوسسبح) ]انأ
5أ يسسح5$لا لوسس:Aلا وسس. ا&سس.5 Mا$Aم
اسسسGلك فسسس`;لا 5أ يسسسح5$لا ر$سسسحAلا
ر$حJ و.5 'حا5 اG#م '<قملا5 aام!أ
وسس. اسسG0بY 6I 'سسس:لا +سسم O5$سسلا
يسسف اGسسسبح +سسم +سسحن +سس;ل ر$سسحAلا
b$سسسن5 8'سسس!افلا 8وGسسس`لا ةسسسملc
+سس;ل 8$ي-سسك aاي4أ ا5$) فيك لافYIا
1 ىAح BGل.أ ىلإ اولوق) 6أ 6وفاS)
6أ "فسس`Aكا Rل&سسلWVBسسGيل7 6و;حN)
?سسسيم( ىسسسلإ OاسسسAفملا يسسس. O5$سسسلا
Z Tول0لا
ييييييييي يييي ييييييي
1 يييييييييي ييييييي .
يييييي
d يف 6و;J 6أ 9:) يAلا Mاف<لا ام V
Tو#ملا
e fيسسس!ولا و. ام V
g aاسسسسح)Iا V
3
h O5$لا5 Cف#لا> aاح)Iا ةسلص V
4


يييييي يييييييييي ييييييي
5
+ي#سلا /1_ &#م يسيYا#%ملا B)و#Aلا /$7
ىسسل7 8$@يسسسلا يسسف 6اسسG;لا Qلم0Aس) 6اك5
اوناسسك 5 ةيسس<S`لا BGحلا<م D(أ +م ]ا#لا
Qنا ىAح ةماJ ة)$س> B.'>ا0م يف Qنو!رام)
a1ؤسس. قسس)$Y +سس7 1أ Qما'SAسس!ا ?سس#م) 6اسسك
ا&سسل ةسسملiم /$H يف T'SAس) 6اك5 6اG;لا
WWBسس!ا Qسسيل7 قلYأ Bسسل0لا 5أ ,وسس!Iا $حسسسلا
,و!Iا روسس<0لا يسسف B)وسس#Aلا aامسس!أ $ي%J VZZ
$سس`7 ?سس!اAلا يسسفف aارjا $سسي%J ?م ة-)'حلا
Tاسسس7 وسسسينو) $Gسسس4 +سسسم klgd فسسسسسسس=5
WWروAك'لا ')ا$> Cمي( أ$سسق) Oا$:لا 9يب@لاZZ
اسس-ح> $Aسس`#م ة#)'م يف ةيب@لا ةي0م:لا Tامأ
WLام! Qل TmJو#بيGلا 5أ يب<0لا Tو#لا يسس.5Z
اسس.ا#0م5 ةسسينانويلا ةسس%للا +سسم ةقAسس`م ةسسملك
'.اسس4 'سس= ZZ'سس)ا$>WWروAك'سسلا 6اسسك5 Tوسس#لا
روGسسس`ملا يسسسسسسسسسن$فلا Tوسسس#ملا nراسسس:J
Tا7 Z+يAنوف1W klgk ةق)$Y ?بA) Tو#م و.5
a'سس> يسسف Qسسل ?سس\5 'سس=5 $مسسسم روAك'سسلا
UQ-ح> Bسس!ا monoideism Qسس#7 ل'سس0ف ,اسس7 BسسoZZ
Bسس!ا5 Bسسل0لا ا&. ىل7 ابلاH TmJوAبي. ىق>5
W Tp $مسسسسم mesmerism Z Dسسسما;لا Qمسسس!ا5
WروAك'سسلا $مسسسم 6وسسAنأmJ$ف K&سسلا Bسس!Iا5 Z
وسسس. B)وسسس#Aلا ىسسسل7 Qسسسسفن$مسم QسسسقلYأ
Bسس!1ا Cسسفن وسس.5 ةسسيناويحلا ةيسسسيYا#%ملا
)&لا $GAسس4ا K&لا $يG`لا B)اGن5 و. Qلم0A!
Tاسس7 $حاسسسلا ]وليسسسلرا> Bسس!ا> kgqe r
khgk يسسفsاسسN)أ Qيمسسس) Qسفن $مسم 6اك5
B)اسسGن5 وسس. 6اسسك5 يسسفSلا لايسسسلاGJا>اAك
W sاسسسسسسسسنايحأ Qيمسسسسسسسسس) odyl Lامسسسسسسسس!5Z
W Bسس!ا> tوAسسسنافروAك'لا statuvolism وسس.5 Z
6
+مؤسس) 6اسسك و(ا;يسس4 ة#)'م 6ا;! +م 9يبY
$سسسف) Bسس!1ا ا&سس. ىسس#0م5 8'سس)ا$> Mا)$i#>
W ةمل;ف 8'قA0م staus اسس.ا#0م ةسسي#يJPلا ة%ل> Z
W ةملك5 Qلاح volo Z
Dسسم7 وسس. B)وسس#Aلا 6أ Kأ 'سس)رأ اسسنأ اسس.ا#0م
$مسسسم 8&سسمPJ $Gسس4أ +سسم Qسسسفن fيسس!ولا
QAق)$Y ىل7sP)'0J D2,ا '=5ZلومW روAك'لا
BسسG#م 8&سسمPAلا +سسمsا$ي-سسك t$سسJ Lر5'سس> و.5
W mسسسيك$ملا $ي:يسسس!و> K, QسسسAق)$Y "ناسسسك5 Z
Kأ 65'سس> ا.'سسح5 Mابحسسسلا> Tوسس#لا uا'سسحأ
ىمسسس) اسسم ىسسلإ Dسسص5 Rل&سس>5 $سس2أ Dسسما7
Fل<J يAلا ي. ة(ر'لا L&.5 يمو#لا لاو:Aلا
ةيسس<0Aسملا 5أ 8$سسي@Sلا vا$سسمIا aافسس`ل
wسس)$ملا Cسسمل>sاسسقل@م 'حI Fمس) 1 6اك5
6أ قسسيم0لا Qمون يف و.5 ?ي@Aس) 6اك K&لا
اسسمك Bسسس:لا +Yاسس> b$سس)5 vا$سسمIا xS`)
$ي:ي!و> nرا:J "Aفل5 6jا انyا@!5 D0ف)
روGسسسسسس`ملا ي0يبسسسسسسY Bلاسسسسسس7 راسسسسسسiنأ
Wو. pويل), W$يG`لا Q>اAك 9A;فZ ةيسسسيYا#%ملا
Zةيناويحلا 6و-حاسسبلا $-سسك "=وسسلا Cفن يف5
6اسك5 aاسمل0لا DسNفأ +سم ة;)$مأ5 ا>ر5ا يف
) ىلإ نوبسني زيلجنلا دي ارب ."اريبك"لض!
نوينارب""#لا $%&'(ي ن'كد) *(يد)لا &و+#لا , '-./
نويني""+لا/ 0و""ن1لا/ نوين'""-/رلا/ *ن2ار3لا/ 4ير5لا/
.*6&'./ 7ر#لا/
*"""""1ل8ل) ر"""""+- *"""""نيد(ب 9'-و"""""%& د""""":و;/
'<د""ي =#"">/ د""6 ,ب""? '""1-'-./ *-و%ر(لا!@يAو-
$""ل Bيد"")لا ,"" 0و""ن1لا ن'""ك/ $-و""ن; '1نCك $1:/ ىل2
B.'سس>ا0م يسسف ا
X
روسس<م Lا$Aسسف b$بسسك ةسس)ا#7
BG#مفاGن5'سسب0) يAسسلا ةسسGلjا Dسس-مJ 8روسس<>
D
+سسم z$سسS) 9سسيGللا5 BسسGAGل_ ا5روص '= BGنأ
fيسس!ولا ا.ا$) يAلا ةلاحلا ي.5 اG0>اصأ +ي>
L'سس) +سسمsاسس(را2 9سسيGللا b$) ثيح Qمون يف
6ويناسسنويلا aاسسم;حلا اوسسقفJا '=5 Qم)و#J لاح
K5ا'سس) B.$-سسكأ 6اك5 Rل* لا-مأ BGAف!Pف5
^$سسY +سسم يسس. يAسسلا aاح){ا ^$@> ى\$ملا
'سس#7 Bسسل0لا ا&سس. 6اسسك 'سسقل5 Qسسصاو25 B)و#Aلا
BGنف B.$يH 5 n$0لا 6اG;لا '#7 ا
X
ف5$0م
بقAسسسملا راسسب2> 6وJ) اوناك E B)وسس#J ,$سس:م>
fي!ولا 'سس#7 Dم0Aسسس) 6اسسك Qسسنأ "بo sاN)أ5
اوسس7$> BسسGنأ5 T'سسقJ امك ة#7ا$فلا ىAسسح Qسسيف
Vرا:حلا5 را:4Iا 6و@#%م) اوناك
V 8$ي-ك '|اوف اGل 6و<<S)5
Dسسي= 'قف BG\$م ىلإ aاح)إ w0> ?م ا
X
0بY
fSلاسس> اGيل7 nوA;م $<م> 8$:4 M'(5 Qنأ
]اسس#لا 6اسسك5 vا$سسمIا aافسس`ل اسسGنأ B)'سسقلا
اسسGA=ول BسسGم1_ 9.&سسAف aافسس`A!Pل اسسGنوJ)
6اسسك K&سسلا وسس. $سسمIا ا&سسG> 8'سسيق0لا sاسس0بY
Vaاف`لا ىل7 B.'7اس)
ي ي يي يي يي ي يي يي يي ييي ييي ي ي
يييييي
Tوسسس#م 6وسسس;) 6أ 'سسس)$) +سسسم ىسسسل7 9سسس:)
8$ي-سسك }5$سس4 Qسس> 6و;J 6أ F(ان يسيYا#%م
UاG#م $ك&ن
k 5* ةيسس<S`لا Kو= 6اسنإ 6و;) 6أr
Vة)')'ح 8,ارإ
F
d nأ Dسسف@ل ةسسيلا7 ^P2أ 5* 6وسس;)r
~ويسس`لا5 ~أ 8اسسAفل5 ق)'سسص nاسس`ل5
V?يم:لا ةقo لا#) ىAح را> +>أ
e Dسسك يسسف ة0سس!ا5 QAفاسسقo 6وسس;) 6إr
1 6أ5 ةسسيح5ر5 ةي#), ةX صا2 M1ا:ملا
ىل7 9.&م 5أ +), ىلإ 9<0Aم 6و;)
V$مأ $.اc يف D=Iا
g VQ> ]> 1 Tا'#. 5* 6و;)r
h •امAسس!ا 'سس#7 TP;لا Dسسيل= 6وسس;)r
Vة(احلا '#7 TP;لا $ي-ك5
€ 6_$سسقلا +سسم Dيل'سس> 1إ Bسسل;A) 1 6أr
ةسس>$:J 5أ يب#لا ىل7 ث)'ح 5أ B)$;لا
6وسس;J5 aامل0لا +م ,'7 اG> Tا= ةAب-م
5أ Dسس(5 mسس7 Qللا لو= فلاSJ1 ة>$:J
8Pسسس<لا Qسسسيل7 'سسسمحم ان'يسسس! لوسسس=
VTPسلا5
• Dسسك) 1 6أ5 ة#سح ة

0م! 5* 6و;)r
VTا$ح Dم0) 15 Tا$ح
l B)وسس#Aلا Bسسل7 ىسسل7 ]$سسمAم 6و;)r
Kسس> (اف) 1 ىAح ا
X
$ي-ك يسيYا#%ملا
5أ ا
X
$ي%سسص 6اك امGم ]ا#لا +م لاؤ!
15 ةسسس>ا(Iا +سسسم n$سسسGA) 15 ا
X
$يبسسسك
V Bل7 65, +م n5ا:)
q 6أ ?ي@Aس) $)'= Bل0م Qل 6و;) 6أr
V$مIا Tmل 6أ Qيلإ ?($)
kƒ Qسس#7 لاسسق) ىAسسح ا
X
$ي-سسك أ$سسق) 6أr
V9Aك 8,5,
kk Dسسيل:لا Bسسل0لا ا&. Dم0Aس) 1 6أr
Vaاحمسلا ة)$`بلا $يSل 1إ
G
kd Bسسل0لا ا&سس. Dم0Aسسس) 1 6أ 9سس:) r
ىAسسح Dسس<ح اسسمGم ةيسس<S4 ةحلسس<مل
VBل0لا ا&. t$J ول5
ke Mاسسس\ا$0A!ا Dسسسم0) 1 6أ 9سسس:)r
6اسس.$بل 1إ Bسسل0لا ا&. ةمي= +م DلقJ
'#7
Vbو<= ة(اح
kg ىسسلإ Bسسل0لا ا&سس. Bسسل0) 1 6أ 9:)r
V]وف#لا ةفي\ ]ا#لا
kh Qللا> 6ام)إ5 8'يق7 5* 6و;) 6أ5r
?سسق) 1 ىAسسح L$سس45 L$سسي2 ر'سسق>5
Mام$حملا>
L&. kh 8,و(وم 6و;J 6أ 9:) }$4
6وسس;) 6أ ?ي@Aسسس) ىAسسح Tوسس#ملا يف
}5$سس`لا L&سس. +سسم5 Fسس(ان Tوسس#ملا
ةسس)و= O5ر Qسسل Fبصأ Tو#ملا 6أ /$0ن
?سسيم( +سسم fيسس!ولا ىسسل7 8$@يسسسم
O5ر Qي(وسسسسJ ?ي@Aسسسسس)5 MاسسسسG:لا
ةسس!رامم ?سسم ا
X
0بY aا4 فيك fي!ولا
Cسسف#Aلا +سس)$مJ5 ةسسيح5$لا Mا#)$مAلا
ىسسل7 ةسسيل;لا 8$@يسسسلا ?ي@Aس) ىAح
Qلوح +)&لا ]ا#لا Oا5رأ Bo +م Qح5ر
L&سسس. 6إ اسسس#يل7 Qسسسللا DسسسNف +سسسم5
1 }5$`لا
L'سس#7 6اسسك +م 1إ اG> TاmAلا ?ي@Aس)
V')'4 $بص
W Uىلا0J Qللا لا= اوسس#

م

أ

+

)

& … سسل

ا اG

)

أ

ا)

ا5$>

اص

5

ا5$بصا

6ا$م7 لأ Z
W Uىلاسس0J لاسس= +

سسمسس`… >

B;

ن

و

سسل

ب

#

ل

5

ل

او

سسم

Iا +

سسم

x

سسق

ن5وسس:

ل

ا5

/

وS… ل

ا
HI
C

ف

نIا5

+

)$

>

اسس<

لا$

`

>

5

M

ا$

سسم

-

لا5

Z
U 8$قبلاˆ khh ‰
W Uىلا0J لا=5 6

5$

>

اسس<

لا

يف

و

)

ام

ن

إ

n

اس

ح

$

ي

%… >

B.

$

(

أ

U $مmلاˆZ kƒ ‰
W Uىلاسس0J لا=5 6

إ

$

سسف

H

5

$

ب

سسص

+

سسم

ل

5

ر

وم

Iا T

m

7… +

م

ل

R

ل

* … Ubرو`لاˆ Z ge ‰
W Uىلاسسس0J لاسسس=5 $

ب

سسس<

لا>

او#

ي0

A

سسس!

ا
+

)$

>

اسسس<

لا ?

سسسم

Qسسسللا 6

إ

8P

سسس<

لا5

Z
U8$قبلاˆ khe ‰
WUىلاسس0J لاسس=5 B

سل

0

ن

ى

سسA

ح

B

;

ن

و

سسل

ب

#

ل

5

+

)$

>

اسس<

لا5

B

;+

)'

.

ا:

م

ل

ا U'سسمحمˆZ
ek ‰
Bسسصا7 +سس> uراسسحلا Rسسلام يسس>أ +سس75
لو!$لاUلا= Q#7 Qللا ي\رŠK$04Iا
WUBلسس!5 Qسسيل7 Qللا ىلص Qللا يي يييي
يييي ي يي ي يييييييي ييييي يي ي
يييييي يييييييي ييي يييييي يييي
ييييي ييي ي يي ي يييييييي يييييي
ييي ييييييي ي ييي يييي ييييييي
ي ي يي ييي يييييييي ي يييييييييييي
ييي ييييي يي يي ييي يي.يييي يي يي
يييي(.ي ييييي يي ي يييييي ي ييي
يييي
1إ 'سسحI Rسسل* Cسسيل5 $سسي2 Qسسل Qسسلك
6اسس;ف $;سس4 aا$سس! Q>اصأ 6إU+مؤملل
6اسس;ف $بسسص aا$سس\ Q>اصأ 6إ5ŠQل ا
X
$ي2
Bلسم Lا5رˆZQل ا
X
$ي2
ي\ر 6ا#! +> 9يGص ىيح) ي>أ +7
ىلسسص Qسسللا لوسس!ر لا=Uلا= Q#7 Qللا
+مؤسسملا $سسمI ا
X
ب:7WU Bل!5 Qيل7 Qللا
HH
ىلا0J5 Qناحب! Qللا TPك +م L$مأ 6إ
ةسسمي= /$سس0ن Bسس)$;لا يبسس#لا لوسس=5
ا5$بسسس<) /وسسس! +)&سسسلا 6إ5 $بسسس<لا
BGفا'.أ +م 65')$) ام اولا#) /و!5
+Eل Bسسل0لا Qف'سس. 6اسسك +سسم ةX سسصا25
Qملاسسiم nوسسلقلا aيسسN) روسسن Bسسل0لا
ا&سس. يسسف ةسس!وبحملا O5$سسلا ر$سسح)5
?سسيم( Fبسس<J ا.'سس#0ف يناسسفلا 'س:لا
Qسسح5ر Mار$سسحJ +سسم K'سس) +ي> Tول0لا
+سسم +سسحن 8$سسح O5$سسلا +Eل 8$.اسس@لا
VMاوG`لا Mاملc يف اGسبح
يييييي يي يي
H2
ةسسسيلم7 Qيل7 TاقJ K&لا xS`لا و. fي!ولا
5 $سس\احلا5 يسس\املا +سس7 فسس`;)5 B)وسس#Aلا
أ$سسق)5 vا$سسمIا +سسم $ي-ك ‹لا0)5 DبقAسملا
9|ا$سس%لا +سسم 9سس:0لا 9سس:0لا Dسسم0)5 راسس;فأ
اGق)'سس<J K,اسس0لا 6اسسسن{ا ىل7 90<) يAلا
قسسل@#J ةسسفيف2 O5ر 5* 6اسسسنإ fيسس!ولا5
V')$) ام &ف#J5 Qل ?NSJ5 Tو#ملا +م a‚اح)[>
6اسسسنإ fيسس!ولا 6أ 'قA0J ]ا#لا +م $ي

-ك5
D> }$4 ا&. Cيل +;ل 8,ارإ Qل Cيل يبل!
لاسس@>أ +سسم fيسس!ولا ا&سس. 6وسس;) 6أ +سس;م)
+سس;م)5 'ي( fي!5 6و;) ا&. ?م5 ة7را<ملا
+سس;ل5 8,ارإ 5* Cسسيل xS4 tا#. 6و;) 6أ
ةYاسسس!ولا 6I fيسسس!5 6وسسس;) 6أ Fلسسس<) 1
Cسسيل +سس;ل5 ]ا#لا w0> '#7 8,و(وم ةب.وم
Tوسس#م tاسس#. 6اك 6إ ا&. ?م5 ]ا#لا Dك '#7
9سسلHأ Tوسس#) 6أ ?ي@Aسسس) $.اسسم يسسسيYا#%م
+سسم $ي-سسك يAسسلا +)راسسمAلا wسس0ب> ]اسس#لا
$سس! ا&سسGف اسسGنولG:) +يمو#ملا را$سس!Iا +سسم
MاGي. K&لا 9:)5 ر,ا#لا Tو#ملا Rل* ':J 6أ
V Mاف<لا L&. Qيف 6و;J 6أ fي!ولا ىل7
k V 8'يمح ^P2أ 5* 6و;) 6أ r
d 6وسسمل;A) 1 +)&سسلا +سسم 6وسس;) 6أr

X
$ي-ك
e +ي> ام L$م7 6و;) 6أr kk ىسسلإ ة#!
k€ Vة#!
g Vn&;) 1 ^,اص 6و;) 6أr
h Dسسك +سسم ةيفاسسص Qسسح5ر 6وسس;J 6أr
ىل7 Œو4وJ يAلا 8ايحلا 9|او4
Vfي!ولا
H3
€ QسسنI OوسسAفم L'سس) فسسك 6وسس;) 6أr
O5$لا aافص ةمP7
• ا&سسG> +ي0#Aقم fي!ولا D.أ اونو;)r
V Bل0لا
fيسس!5 Tوسس#ملا اسسG)أ M'سس(5 6[ف L&سس. Qسسيف
nوسسسل@ملا fيسسس!ولا وسسس. ا&سسسGف Mافسسس<لا
+سس;م) K&سسلا aاح)Iا DبقAسم O5$لا يفا<لا
+Eل يسسسيYا#%ملا Tوسس#ملا Qسسيل7 'سسمA0) 6أ
Fلسس<J 1 يسيYا#%ملا B)و#Aلا لام7Iا ?يم(
O5ر 5 Tوسسسس#ملا O5ر O5$سسسسلا aافسسسس<> 1إ
O5ر Tوسس#ملا O5ر FسسقلJ ا.'سس#7 fيسس!ولا
فسس`;لا Dسسحا$م ىسسلإ Dسس<) ىAسسح fيسس!ولا
روسسمIا ىسسل7 8$@يسس!5 يسسح5$لا 61

و

سس:

لا5
5أ يسس\املا فسس`;لا +سسم Tو#ملاا.')$) يAلا
5أ vا$سسمIا zP7 5أ DبقAسسسملا 5أ $سس\احلا
5أ Bلؤسسم u,اح 6ايسن 5أ ةيسف#لا Dل7 zP7
TPحأ ىسسسل7 8$@يسسسسلا 5أ 8$كا&سسسلا ةسسس)وقJ
5أ ةسسس;|Pملا 5أ +سسس:لا ?سسسم TPك5 +سسس)$2jا
يسسف اسسGلك ىسس<حJ 1 8$ي-سسك aايسس4أ5 Oا5رIا
ر$سسحAJ ام'سس#7 O5$سسلا 6I يسسح5$لا 61وسس:لا
Kأ 65, +سسم 'سس)$J اسسم#)أ 9.&سسJ 6أ ?ي@AسسسJ
6و0ي@Aسسس) +)&سسلا ]اسس#لا w0> '(و)5 ق|ا7
يسسسيYا#%م Tو#م 65, +م B.'ح5 اوما#) 6أ
+سسم nا:0لا 9:0لا 6ولم0) 6أ 6و0ي@Aس)5
روسسمأ 6وسسلوق) امك 5أ يح5$لا 61و:لا رومأ
ىسسل7 Mاسس(ر, يسسح5$لا 61وسس:لا5 فسس`;لا
6اسس:لا b$) +م BG#مف xS`لا aافص 9سح
b$سس) +سسم BسسG#م5 ةسس;|Pملا b$سس) +سسم BG#م5
L'سسس( +سسم ر$حA) +م BG#م5 6ا@يحلا فل2
L&سس.5 ق|اسس7 Kأ 65, +سسم 6وسس;لا يسسف ر5')5
H4
+)&سسلا ]ا#لا ا
X
'( P
X
يل=5 61و:لا •اونأ ىل7أ
6أ Bسل0ن اس#. +سم ةسلح$ملا L&س. ىلإ 6ول<)
Bسسل7 +م am( 1إ و. ام يسيYا#%ملا B)و#Aلا
Vى<حJ 1 را$!أ KوحJ يAلا O5$لا
يييييي ييي
B)وسسس#Aلا Bسسسل7 يسسسف ةيسسس!ا!Iا aايسسس4Iا +سسسم
ىسسل7 DيحAسملا +م +Eل aاح){ا و. يسيYا#%ملا
ىسسل7 ?سسق) $ب0م Kو= aاح){ا> 1إ Tا#) 6أ fي!ولا
ةسس7اY D;> Q#م 9ل@) ام &ف#) ىAح fي!ولا Dق7
O5ر L'#7 Tو#ملا 6اك ا*إ 1إ D<ح) 1 ا&.5 aايم7
ىل7 $@يسJ ة)و= Vfي!ولا
لا-م ?قAسس! Rسسنأ $سس;ف fي!ولا ىلإ لوق) Tو#ملا
R>&(سس! 3سس@ب> K'سس) 9حسس!أ ام'سس#75 TامIا يلإ
fيسس!ولا b$سسJ ام'سس#75 sا')'سس4 sا>&( ىسسل7 ?سس=5
قسسس<AلA! Rسسسي#ي7 wسسسمHأ Qسسسل لوسسسق) 5أ vرIا
"ل5اسسح اسسملك5 اسسGحAف Rسسيل7 DيحAسسس)5 6وسسف:لا
Vsا=ا<Aلا M,اp املك اGحAف
H5
+Eل O5$سسلا +سسم Qسسلك aاسسح)إ $سسمأ 6أ /$0ن ا#. +م
ىل7 fلسم يح5ر Qي(وJ 1إ ي. ام Mامل;لا L&.
Bسسo Qسسح5ر ىسسل7 8$@يسسسلا 'سسقف) ىAسسح fيسس!ولا
ىسسل7 8$@يسسسملا ي. Tو#ملا O5ر Fب<J5 Q|اN7أ
ىسسل7 لوسس2, 5أ zP0لا BسسA) اسس#.5 fيسس!ولا aاN7أ
V +Yابلا Dق0لا
يسسف 8$سسح O5$سسلا +Eل DبقAسسسملا +سس7 فسس`ك 5أ
fيسس!ولا قسس)$Y +سس7 Tوسس#ملا ?ي@Aسسس)5 اسسG0بY
$سسس\احلا5 يسسس\املا +سسس7 8$ي-سسسك aايسسس4أ فسسس`ك
K 65$سس) +)&سسلا ]اسس#لا wسس0> Dسس-م DبقAسسسملا5
Dسس-م 6وسس;J5 BسسGل Dسس<حJ /و! aاي4أ ا)y$لا اسسم
Qسسيل7 'محم ان'ي! لا= ام D-م D0ف>5 '.ا4
WUلا= TPسلا5 8P<لا Bسسل 6اسسمmلا n$Aسس=أ ا*إ
amسس( +مؤسسملا اسس)yر5 •n&;J +مؤملا ا)yر ';J
Z 8وسسب#لا +سسم ا
X
amسس( +ي0>رأ 5 ةA! +م قسسفAم
Qيل7 V
W ة)ا5ر يف5 ا
X
-)'ح B;='صأ ا)yر B;='صأ Z
"0مسس! Uلا= Q#7 Qللا ي\ر 8$)$. ي>أ +75
BسسلW Uلوق) Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا لو!ر
اسسم5Uاولاسس=ZMا$سس`بملا 1إ 8وسسب#لا +سسم قسسب)
ŽMا$`بملا
Zةحلا<لا ا)y$لا W U لا= KراS> Lا5ر V
H6
Qسسيل7 Qسسللا ىلسسص Qسسللا لوسس!ر لاسس= Uلاسس= Qسس#75
يسسف ينا$يسسسف Tاسس#ملا يسسف يسسن_ر +سسمW UBلسس!5
Dسس-مA) 1rةسسiقيلا يسسف يسسن_ر اسسمنك 5أrةسسiقيلا
Qسسيل7 قسسفAمZيسس> 6ا@يسس`لا 'ي0سس! يسس>أ +سس75
ىلسسص يب#لا ?م! Qنأ Q#7 Qللا ي\ر Kر'Sلا
اسس)yر Bك'حأ bأر ا*إW Uلوق) Bل!5 Qيل7 Qللا
Qسسللا 'محيلف •ىلا0J Qللا +م ي. امن[ف اGبح)
اG> u'ح) PفUة)ا5ر يف 5 اG> u'حيل5•اGيل7
اسسسمم Rسسسل* $سسسيH bأر ا*إ5 9سسسح) +سسسم 1إ
+سسم &0AسسسيلفŠ6ا@يسس`لا +م ي. امن[فVL$;)
Šا.$4
Qيل7 قفAمZL$NJ 1 اGن[فŠ'حI ا.$ك&) 15
لاسس=Uلاسس= Qسس#7 Qسسللا يسس\ر 8,اسسA= ي>أ +75
ةحلاسس<لا ا)y$لاWUBل!5 Qيل7 Qللا ىلص يب#لا
Bسسلحلا5ŠQسسللا +سسمrة#سحلا ا)y$لاUة)ا5ر يف5
ثف#يلف Q.$;) ا
X
Eي4 bأر +مف 6ا@ي`لا +م
اسسGن[ف 6ا@ي`لا +م *و0Aيل5 ا
X
oPo Qلام4 +7
W Qيل7 قفAمZL$NJ 1 ثسسف#لا 1 فسسي@ل •سسفن Z
لوسس!ر +7 Q#7 Qللا vر $>ا( +75 Qيف ق)ر
Uلا= Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا
+سس7 قسس<بيلف ŠاG.$;) ا)y$لا Bك'حأ bأر ا*إW
6ا@يسس`لا +سسم Qللاسس> &0Aسسسيل5Šا
X
سسoPo Lراسسس)
Lا5ر ZQيل7 6اك K&لا Qب#( +7 لوحAيل5Šا
X
oPo
Bلسم
HD
يسس\ر ?قسس!Iا +سس> ةسسلoا5 ?قسس!Iا ي>أ +75
Qسسللا ىلسسص Qسسللا لوسس!ر لاسس= Uلاسس= Q#7 Qللا
ي7'سس) 6أ b$فلا Bi7أ +م 6إW UBل!5 Qيل7
5أŠ$

J Bل ام Q#ي7 K$) 5أ Qي>أ $يH ىلإ D($لا
Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا لو!ر ىل7 لوق)
KراS> Lا5رZDق) Bل ام +

سسم

5

W ىلا0J Qللا لا=5
WT5$لا Zر

اG

#

لا5

D

ي

ل

ا>

B;

م

ا#

م

Q

J †ا)

_

de Qسللا لا=5 Z
Q

سسي>

I

ف„ سس!

و)

ل… اسس=Wفسس!و) 8روسس! يسسف ىلاسس0J
$

م

ق

لا5

C

م

`… لا5

ا
X
بك

و

ك

$

`… 7… '

ح

أ

"

)

أ

ر

ينإ

"

>

أ

ا)

W +

)':

سس!

يسسل B

سسG

A

)

أ

ر

g x

سس<

ق

J

1 ي

سس#

ب

) ل… اسس=

Z
+

@

ي

سس`… لا 6

إ

ا
X
'سسي

ك

R

سسل

ا

5'

;

ي

ف

R

J †و

2‡ إ ىل

7… tا)yر
W +

يب

م

5

'

7… +

س

ن‘ل h Z
HF
ىسسلإ Qب`) يسيYا#%ملا B)و#Aلا 6أ /$0ن ا#. +م
Tوسس#ملا 8$@يسس! Qسسيلإ /اNم K,ا0لا Tو#لا ام '

ح
Bo fي!ولا ىل7 Tو#ملا O5ر +م اGJو= ?ب#J يAلا
K&سسلا /'Gلا ىلإ fي!ولا O5ر Qي(وJ Tو#ملا أ'ب)
5أ يسس\املا +سس7 فسس`ك 5أ vا$مأ zP7 +م Qي%ب)
8و= ر'= ىل7 8$ي-ك aاي4أ5 DبقAسملا 5أ $\احلا
?ي@Aسسس)5 fيسس!ولا O5ر ف0سس\5 Tوسس#ملا O5$سسلا
+م فلIا D> MاEم ىل7 8$@يسلا +يمو#ملا w0>
8$ي-سسك aايسس4أ5 او='سس<) 6أ B.و7'سس)5 ’اSسس4Iا
$حاسسسلا 5أ Tوسس#ملا Dسس-م 8,وسس(وم $يH 6و;J ام>ر
•'سسSلا wسس0> اG> 8$ي-ك aاي4أ D0ف) O$سملا ىل7
Rسس)$) ىAح Bيم<J ?م O5$لا 8و=5aاح){ا w0>5
Q)'سس) Rسسيلإ Q(وسس) b$Aسسف قح DYابلا5 DYا> قحلا
ىسسل7 fلسسس) Mاسسك$حلا L&سس.5 Mاسسك$حلا wسس0ب>
ةيسسسيYا#%م bوسس= روسسGم:لا +سسم •ا0سس4 وسس.5
ىسسل7 $@سسس) 6أ •ا0`لا ا&G> ?ي@Aس) O5$لا
$`لا5 $يSلا +م ')$) ام BG)$) 6> روGم:لا
ةحسسص Qسسل Cسسيل Bسس.5 اسسGلك5 Mاسس\ا$0A!ا5
QJ'7اسم D(أ +م +:لا> +ي0Aس) +م BG#م5
+سسم 6أ Bسسل0ن اسس#. +سسم روسسمIا L&سس. ىسسل7
6إ O5$لا bوق> 1إ fي!ولا B)و#J DيحAسملا
ىل7 'مA0) Bل0لا ا&. +Eل ى>_ 5أ Tو#ملا aا4
+يموسس#ملا wسس0> 6أ ?م ي!ا!أ D;`> O5ر
aا@سس!ولا 6وسسمو#) BسسGنأ 6ومل0) 1 BGسفنأ
a1ؤسس.5 O5$سسلا 8وسسق> BسسGلG:ل O5$سسلا 8وسسق>
6ولسس`ف)5 8$سسم 6وح:#يف 8,5'حم BGJر'قم
1إ فسس`;لا ىسسلإ لوصولا 6و0يA@س)15 8$م
8,5'حم aاي4أ ي>5 ةف'ص
Mاسس\ا)$لا5 O5$سسلا را$سس!أ اوسس!ر') Bل BGنI
ةسسلما;لا 8$@يسسسلا Tوسس#ملا ?ي@Aس) اG> يAلا
Dسس<) 6أ •ا@A!ا •را> Tو#م ':J 6أ MاGي.5
HG
D;سس`> اسسGGي(وJ 5 Qسسح5$> Bسس;حAلا ىسسلإ
VFيحص
O5ر 5 Cف#> aاح)إ ةلص
M

ا(ر'سس> ]اسس#لا wسس0> 'سس#7 8,وسس(وم ةب.وم aاح)إ
يسسف aاسسح){ا T'SAسسسJ ]اسس#لا +سسم $ي-سسك5 ةفلASم
فلاح D-م ةي(راSلا Mا$يoJ w0> ?م n&;لا ةلاح
Tأ 8$ي-سسك aايسس4أ5 8,وسس(وم $سسيH ,وG45أ •وم, 5أ
aيسس4 ا&سسGف fيسس!ولا ىلإ Q(وم aاح)إ ىلا ةبس#>
?سسم Mاسسملك Q(وسس) يسسسيYا#%ملا Tو#ملاف فلASم
Qيمسسسن اسسم ا&سس.5 fيسس!ولا ىسسلإ يسسح5ر Q(وسسJ
WW fيسس!ولا ىسسلإ aاسسح)[> Dسسق0لا DسسبقA) اسس#.5 ZZ
ةسسيقيقح يسس. اسسGنأ ىسسل7 Mاسسمل;لا L&سس. +Yاسسبلا
'سس)$) aيسس4 Dسسك ىسسس#)5 Bلاسس0لا ا&. يف 8'يحولا
Tوسس#ملا L'سس)$) aي4 Dك $ك&A)5 Lاس#) 6أ Tو#ملا
Œاسسقن 65, +سسم Qسس#م 9ل@) ام D0ف)5 L$ك&A) 6أ
ةسسيلك 8 X $@يسس! 8$@يسم Tو#ملا O5ر +Eل $ي;فJ 5أ
+سسقAملا Kوسسقلا aاسسح)إ وسس. 9بسلا5 fي!ولا ىل7
Dسس-م xS4 +م $-كأ ىل7 M Mاaاح)إ ا
X
N)أ '(و)5
يAلا ةمل;لا ةمي= Bل0ن ا#. +م O$سم ىل7 $حا!
aاسسح)إ اسسGيف ةمل;لا L&. 6و;J ام>ر +Eل اG> قل@#ن
Rل&سسل ةسس)و= O5ر L'سس#7 اسس#م 6اسنإ Dك +Eل يح5ر
ىسسل7 ةسسفلASم 9سسس#> +سس;ل aاح)إ L'#7 6اسنإ Dك
aاسسح)إ 6وسس;) Qسسح5ر ىسسل7 xSسس4 8$@يسس! 9سسسح
K*سسن 1 ىAسسح ا
X
'سس>أ n&سس;ن 1 6أ اسس#يل7 9سس:) Rل&ل
Vا#لوح +م +)&لا ]ا#لا
W Uىلاسس0J Qللا لا= اوسسق

J

ا

اوسس#

م

أ +

)&

سسل

ا اسسG

)

أ

ا)

+ي=

,

ا<

لا ?

م

اون

وك

5

Qللا ة>وAلاˆZ kkq
W Uىلاسسس0J لاسسس= M

ا=

,

اسسس<

لا5 +

ي=

,

اسسس<

لا5 Z
UnاmحIاˆ eh ‰
2I
W Uىلا0J لا= B

G

ل

ا
X


2… 6

ا;

ل

Qللا ا

و=

'

ص

ول

ف

Z
U'محمˆ dk
Uث),احIا امأ5
2H
“ل5Iاف ي ي ي يي ي ييي ي يي ييي يي ي يي ي ي
يي ي ي ي ييي ي ييي يي ي يي ييي W Uلاسس= يي
ي يي يي يي يي ييي يي يي ي يي يي يي يي ييي
ي يي ي ييي يي ي يي ييي ي يييي ييييي يييي
يي يييي يي يي يي ييي ييييي ي ييي ي ي ييي
ي يييي يييييي ييي ي يي يي يي يي ييييي
ي ييي (ي ي ييي ي ي ييي ي يي ي ييي يي ي يي ييي
يييي
ي يي ي ي ي يي ي ي ي يييي ي ييي ي يي ي ي
يي يي ي ي يييي:ييييييييي يييي يييييييي
ي يييي ي ي يي):يي يي ي ييي ي ييي ييي يييي
يي ييي يي يي ي يييي ييي ي ي يي
يي ييييي يييي(ي ييي يي يييييي يييييي
يييي:يييي
ي يي ي ييي ي ييييي ي ي ي ييي ييييي ييي يي
ي ييي ي يي يييي ييي يي يييييي ييييي يي
ي ييي يي ي يي ييي ي ييي_ ييييي ي ييي يي
:يي يي:ي يي يييي ي ي يي يي ي يي يي ي ييي
ييي ي ي ي يييي يي يي يي يي ي ييي ييي ييي)
اسسسسن$م)5ŠBكyاسسسس>_ لوسسسسق) اسسسسم اوسسسسك$Jا5
قسسفAمZةلسس<لا5Š/اسسف0لا5Š^'سس<لا5Š8Pسس<لا>
ةيل7
يسس>أUDسسي=5Š'ي0سس! يسس>أUDسسي=5Š">اo ي>أ +7
Qللا ي\رŠKر'> و.5Šفي#ح +> DG!Š'يلولا
Uلاسس=ŠBلسس!5 Qسسيل7 Qسسللا ىلسسصŠيب#لا 6أŠQ#7
W يييي ييي يي
ييييي يي لpاسس#م Qسسللا Qسس%ل> ^'سس<> 8,اGسس`ل
Bلسم Lا5رZQ4ا$ف ىل7 Mام 6إ5Šaا'G`لا
Q(وسسم aاسسح)ا n&;لا 6I ^'<لا ةمي= ا#. +م
bوسسقAف ة-يبSلا Cف#لا ىل7 ?ق) ]ا#لا ىلإ
22
8$@يسسسملا ي. Fب<J 5 8$.ا@لا O5$لا ىل7
اسGم$ح يAسلا ”حاوسفلا5 ةل)*$لا ىلا Q(وAف
Qللا Dيل:لا •ي`لا ان1وم لا= ام $ك&ن5 ا#يل7
Qسسللا +سسم ةمحر ي#سحلا ينPي:لا ر,اقلا 'ب7
Bسسس= Qنا Q#7 Dي= +)'لا Tو) ىلا Qيل7 لm#J
Cفنأ ة0ب! ىلا Cف#لا
Cسسف#لا ةسسينا-لا5 8راسسمIا Cسسف#لا ىسسل5Iا
ة#Eم@ملا ة0>ا$لا5 ةمGلملا ة-لا-لا5 ةماوللا
ةيسسس\$ملا ةسسس!,اسلا5 ةيسسس\ا$لا ةسسسسماSلا5
ةلما;لا ة0>اسلا5
U ة0بسلا CفنIا Mافص
’$سسحلا5 DسسSبلا U8راسسمIا Cسسف#لا Mافسسص
ةلف%لا5 'سحلا5 8$G`لا5 $ب;لا5 DمIا5
$سسس;فلا5 Tوسسسللا Uةسسسماوللا Cسسسف#لا Mافسسسص
vا$A71ا5 9:0لا5 wبقلا5
ةسس7ا#قلا5 85اSسلا U ةمGلملا Cف#لا Mافص
$ب<لا5 ة>وAلا5 ?\اوAلا5 Bل0لا5
b*Iا DمحJ5
DسسكوAلا5 ,وسس:لا Uة#Eم@ملا Cف#لا Mافص
ى\$لا5 $;`لا5 8,اب0لا5 B;حلا5
’P2{ا5 'سس.mلا Uةيسس\ا$لا Cسسف#لا Mافسسص
?يم( +م Qي#0) 1 ام t$J5 •رولا5
aافولا5 aاي4Iا
t$J5 قلSلا +سح U ةي\$ملا Cف#لا Mافص
n$قAلا5 قلSلا> ف@للا5 Qللا bو! ام
اسس\$لا5 QسسAمi7 يف $;فAلا5 ىلا0J Qللا ىلا
Qللا Bس= ام>
+سسم $سسك* اسسم ?سسيم( U ةسسلما;لا Cف#لا Mافص
V Bل7أ Qللا5 ة#سحلا Mاف<لا
23
Cسسف#لا5 8راسسم1ا Cسسف#لا 6أ Bسسل0ن اسس#. +سسم
امأ5 لP\5 $ف;لا D.ا ةفص BGAفص ةماوللا
+م5 6ام)Iا D.أ ةفص اGAفص CفنIا ي=ا>
ىAح 8,اب0لا> Cف#لا 9ل%ن 6أ ا#يل7 9:) ا#.
ىلإ ةينافلا MاوG`لا ةملc +م O5$لا ر$حAJ
V ةي=ابلا 8$.ا@لا O5$لا
8,و(وم ةيسيYا#%ملا 8وقلا D.
+ي.ا$بسسلا +سسم $ي-سسك5 Rسس4 Kأ 65, +سسم B0ن
لوسسح ةيسسسيYا#%ملا 8وسسقلا ,وسس(5 "ب-J يAلا
+سسم xSسس`لا ةEي. ىسسل7 6اسسسن{ا 'سسس:لا
لاسس:ملا ىمسسس) وسس.5 +يم'سسقلا ىسسلإ ]أ$سسلا
Z ار5أ W ىما'سسقلا w0> Lام!5 يسيYا#%ملا
Lامسس! '=5 nا<7Iا +م ر5'ص B.$يH لا=5
Lامسسسس!5 ةيسسسسسيYا#%ملا $مسسسسسم روAك'سسسسلا
Lامسسس!5 Z ةسسسيناويحلا aاسسس>$G;لا W Lويسسس!و(
K, Lامسس!5 Z يناسسح5$لا 9سسيGللا W ~اب#سس`)ر
]اسسح{ا Kأ Z قسيل@لا ]اسح{ا W ]اك5ر
'سسس:لا zراسس2 ىسسلإ nاسس<7Iا +سسم z$2 K&لا
Z 8اسسيحلا ة0سس4أW t5,$سس> روAك'سسلا Lامسس!5
قسس)$Y +7 ا.&2ن ةيسيYا#%ملا 8وقلا L&.5
+يي#يسس<لا +سسم $ي-سسك b$سسن5 aاسسملا5 aاوسسGلا
ةسس)وقJ Dسس(أ +سسم Cسسف#Aلا ةسس\ا)ر 6وسس!رام)
ةسس\ا)$لا L&سس.5 B.'#7 ةيسيYا#%ملا ة=ا@لا
'سس(و) 1 ا
X
سس0بY5 اي!أ D.أ '#7 ا
X
'( 8روG`م
24
لاسس:م Qسسل5 1إ Mاسسبن 5أ 6اسسسنإ 5أ 6اوسسيح
V Qل;4 Cفن ىل7 Qلوح يسيYا#%م

+) ي`J ة=اY5 •نا) ي`J ة=اY
6اسسسن{ا Bسسس( 6أ /5$سس0م Bلاسس0لا Dسسك يف
اسسم5 يسس. اسسم Bسسل0) 1 ةسسيف2 ةسس=اY ر'سس<)
MاراسسسNحلا +سسسم 8راسسسNح Dسسسك5 ا.ر'سسس<م
ةسس=ا@لا L&سس. يسسف Kأر BسسGل 6اسسك nو0سس`لا5
fسسقف ة=ا@لا رومأ يف +يي#ي<لا Kأر $ك&ن5
•نا) ي`J +ي7ون ىلإ ة=ا@لا +يي#ي<لا Bس=
V +) ي`J5
U•نا) ي`J
+سيميلا 'سيلا يسف ي.5 ة)$ك&لا ة=ا@لا ي.5
اسسG> ?ف'سسJ 6أ ?ي@AسسسJ ةسس0فا, ةسس=اY يسس.5
6أ اسسG> ?ي@AسسسJ ,اسسم:لا اسسG> t$حJ5 aاي4Iا
ر'سس<م t$سسحJ اسسG>5 'سس)$J K&لا xS`لا Tو#J
]أ$سسلا ?سس(5 Mاسس:لا0م> T'SAسسسJ5 BسسلIا
T'SAسJ 6أ +;م)5 nا<7Iا ‹#`J5 $Giلا5
ة=اY5 n$Nلا لاح يف ةيلاAقلا 6و#فلا يف
V aاس#لا +م $-كأ لا($لا '#7 8,و(وم •نا)
U+) ي`J
يسس.5 •ناسس) +سسم Tا'SAسس!ا5 8$G4 D=أ ي.5
'سسيلا يسسف 8,وسس(وم يسس.5 ةسس)و-نIا ةسس=ا@لا
9حسسسJ يسس.5 ةسس>*ا:لا ةسس=اY يسس.5 راسسسيلا
‹سسلا0ملا xS`لل nا<ملا xS`لا +م BلIا
ا&. z$S) فيك Bل0) Bل +مل 8$@2 يGف ا&ل
B.'سس#7 +سسمل ةسس0فان يسس.5 L'سسس( +سسم BلIا
ىسسل7 '7اسسسJ اسسGنI Bسسس:لا يسسف 8'|ا* ة=اY
25
8,وسس(وم +سس) ةسس=اY5 'س:لا aا>$G;لا Bيi#J
V لا($لا +م $-كأ aاس#لا '#7

L&. يف Z قفوم W فلؤملا Kأر
ة=ا@لا
لاس($لا 'س#7 8,وسس(وم +س)5 •ناس) ة=اY ا
X
0بY
ةيسس<S4 +سس7 $بسس0J ةسس=ا@لا L&سس.5 aاسسس#لا5
$-كأ +) ة=اY L'#7 D($لا 6اك 6[ف 6اسن{ا
ا*إ5 *اسس4 6وسس;) 6أ +سس;م) •ناسس) ةسس=اY +سسم
ةسس=اY +سسم $-سسكأ •نا) ة=اY 8أ$ملا '#7 "ناك
6أ +سس;م)5 ةل($Aسسسم 6وسس;J 6أ +سس;م) +سس)
يAسسلا nابسس!Iا 'سسحأ ةسسي7ام({ا ةEيبسسلا 6وسس;J
لاسسفYIا 'سس#7 +) 5أ •نا) روGc ىل7 '7اسJ
ىسسلإ ةلي!5 DNفأ ي. ةحلا<لا ةي>$Aلا Rل&ل
V Dف@لا DبقAسم Bيi#J
26
6اسسسن{ا Bسسس:لا لوسسح K&لا •ا0`لا ا&. 6إ
لاسس-مأ +)'سسب0Aملا 6I اGسفن O5$لا ا.ر'<م
'سس#Gلا aا$سسقف5 tاسسس#لا5 6اسسب.$لا5 ةيفو<لا
'سحأ 'س#7 Dسي-م اسGل Cسيل ة=اY BGلوح b$J
Cسسف#Aلا ة\ا)ر 6و!رام) 1 BGنأ ?م B.$يH
9بسس> اس.و;لم B.'س#7 يAسلا ةس=ا@لا L&س.5
Fبسسصأ ا&سسل MاوGسس`لا t$سسJ5 8,اسسب0لا 8$-سسك
K&سسلا وسس. aافسس<لا ا&.5 يح5ر aافص B.'#7
لوسسح يAسسلا ةسس=ا@لا L&سس. ىسسلإ BGلسسص5أ
V Bل7أ Qللا5 B.,اس(أ
TPس!{ا Dسبس= /وس<سAسسلا
TPس!{ا Dسب= n$س0لا '#7 /و<Aلا '(5 'قل
+سسم ةسس7وم:م يسس.5 Z ةسسيف#حلا W Bسس!أ "سسحJ
لوسسق0لا اسسGAك*أ يAسسلا ةيسس<S`لا nراسس:Aلا
M$سسي%Aف 8'|اسلا Bيقلا5 MاEيبلا5 ة!رامملا
/5$سسiلا "سسب0ل 'سس=5 L$سس2أ ىسسلإ Qلاسسح +سسم
6اسسك +سس;ل5 +)'سسلا tولسس! يف ا.ر5, ةEيبلا5
وسس. ة#سسسحلا ^P2Iا5 L'سسح5 Qللاسس> 6اسسم)Iا
TPسس!{ا Dسسب= ةيفوسس<لا +سسي> ?سسم:) K&سسلا
Mاسسس\ا)$لا "ناسسسك 'سسس=5 TPسسس!{ا ةيفوسسسص5
”سس@0لا5 •وسس:لا ىسسل7 'سسمA0J يAسسلا ةيح5$لا
ةسسينافلا 8اسسيحلا +سس7 /5mسس75 Cف#لا 9لH5
6اسسك Z’W يبسس#لا 6أ Tاسس`. +سس>أ $سسك* 'سس=5
6اسك5 ا
X
$Gس4 ة#س! Dسك +سم aا$سح يف ر5ا:)
Z ةسسيل.ا:لا يسسف ”سس)$= Q> "-#حJ امم Rل* W
8$يسسسلا 9حاسسص لاسس=5V ر$بسسAلا U ثسس#حAلا5
2D
65'سس)$) فسس#حAلا5 ثسس#حAلا n$سس0لا لوسسقJ W
6أ 5'سسب)5 U K$يسس`قلا لاسس= 'سسقل5 Z ةسسيف#حلا
•سس)راAلا Qسسلقن K&سسلا يفو<لا zاA#لا +م $ي-ك
"سس>ر5 "سس`Aنا 'سس= ىسسل5Iا Lر5&سس> "ناك ا#يلإ
+مm> TP!{ا Dب= ي>$0لا ?مA:ملا ة>$J يف
$يس<= $يH Dسب= n$س0لا ةيفوس<لا 6اسك 'س=5
6أ ا5أر 'سس=5 Z aاسسف#حلا WDسس> 6وبقل) TP!{ا
+سس7 vا$سس7Iا يسسف 6اسس#EمY1ا5 ةحا$لا TامJ
'سسحا5 Qسسلإ ىسسلإ Q(وسسAلا5 6اسسo5Iا 6اسسك 'سس=5
U لوق) 6اك5 aاف#حلا 'حأ Z Dفون +> ة=ر5 W
اسسنأ BسسGل "سسل=5 T

اوسس=I "حسس<ن 'قل
'حأ Bك$%) Pف $)&#لا
6[سسف B;قلاسس2 $سسيH ا
X
سسGلإ 65'سسب0J 1
,'( ا##ي> اولوقف Bكو7,
'سسمحم ان'يسس! ةسس-0> tر,سسف ةسس=ر5 Œا7 '=5
6أ b5$سس)5 TPسس!{ا D2'سس) Bسسل Qسس#;ل5 Z’W
ين[سسف Dسسفون +> ة=ر5 اوبسJ 1 W Uلا= يب#لا
'سسقل W U يبسس#لا لاسس=5 Z wسسي> nايo يف QA)أر
$سس)$حلا nاسسيo Qسسيل75 ةسس#:لا يف Cقلا ")أر
Z ي#='ص5 ي> +مأ QنI
+سسم Cسسنأ +سس> ةم$سسص Cي= و>أ aاف#حلا +م5
$سس:.5 Oوسسسملا Cسسبل5 9سس.$J راسس:#لا يسس#>
Qل2'سسJ 1 ا
X
':سسسم L&سسSJأ ا
X
سسAي> Dسس2,5 6اo5Iا
Bسسي.ا$>إ nر 'سسب7أ لاسس=5 9سس#( 15 CماسسY
U 8'ي<قلا يف لوق)
Qسم4 "0لY Oابص Dك ^$4 Qللا اوحب!
لP. Dك5
لا= ام Cيل ا#)'ل 6ايبلا5 $سلا Bلا7
لPN> ا#>ر
2F
ةيفو<لا B. +م
34 65')$) 15 Qللا 65'ب0) ]انأ ةيفو<ل ا
Qسللا ىس\ر ىسسلإ لوسصولا 1إ اين'سلا L&. يف
1 روسسمأ يسسف 6ول2'سسA) 15 ىلاسس0J5 Qناحبسس!
9.ا&ملا5 ف|او@لا /PA2ا رومأ +م BGي#0J
6I aي`> BGي#0) 1 ا&. Dك ة!ايسلا رومأ5
Dك5 fقف L'ح5 Qللا Qف'. ^,ا<لا يفو<لا
15 $.اسسiلا يف 1 Q> D2'A) 1 Rل* $يH 34
8,اسسسلا wسس0> لاوسس= ا L&سس.5 +Yاسسبلا يسسف
V /و<Aلا يف ةيفو<لا
/و<Aلا +7 K$)$:لا 'محم و>أ لا=
Dسسك +سسم z5$سسSلا5 ي#سس! قسسل2 يسسف لو2'لا
V ين, قل2
V K,ا'%بلا 8mمح ا>أ لا=
ىسس#%لا '0> $قAف) 6أ ^,ا<لا يفو<لا ةمP7
ةسسمP75 8$Gسس`لا 'سس0> ىفS)5 m0لا '0> ل&)5
m0)5 $قفلا '0> ي#%Aس) 6أ n*ا;لا يفو<لا
V aافSلا '0> $GA`)5 ل&لا '0>
V ي;ملا 6ام-7 +> 5$م7 لا=
Qسس> ىل5أ و. ام> "=5 Dك يف 'ب0لا 6و;) 6أ
V "=ولا يف
U $يG`لا يفو<لا K,ا'%بلا 'ي#:لا لا=
15 Fسسيب= Dسسك اسسGيل7 O$@) vرIاك /و<Aلا
V Fيلم Dك 1إ اG#م z$S)
U يلب`لا لا=
V قحلا> D<Aم قلSلا +7 ?@ق#م يفو<لا
U Q#7 Qللا ي\ر K,ا'%بلا 'ي#:لا لا=
Rسسييح)5 Rسس#7 قسسحلا RسسAيم) 6أ وسس. /و<Aلا
V Q>
U 'ي#:لا لا=5
2G
•امAسس!ا ?سسم 'سس(55 •اسسمA(ا ?م $ك* /و<Aلا
V •ابJأ ?م Dم75
U 'ي#:لا لا=5
V ا
X
حابم Q;لم5 ا
X
ر'. Qم, b$) +م يفو<لا
U Kرو#لا لا=5
راسس-){ا5 T'سس0لا 'سس#7 6و;سسسلا يفوسس<لا "0ن
V ,و(ولا '#7
U يلب`لا لا=5
V B.ا'> Qللا ?م ]ول:لا /و<Aلا
UK$)$:لا لا=5
V n,Iا T5mل5 لاوحIا ةب=ا$م /و<Aلا
U +)mملا لا=5
V قحلل vايقنIا /و<Aلا
U يب`S#لا nا$J و>أ لا=5
V 34 Dك Q> وف<)5 34 Lر';) 1 يفو<لا
U ينا5$يسلا +سحلا و>أ لا=
V ,ار5Iا ?م 1 Mا,راولا ?م 6و;) يفو<لا
ي7اسسف$لا 'سسمحأ TاسسمIا $يبسس;لا uوسس%لا لا=5
V +يمل0لا ا>أ 9قلملا
8,'0Aم لا<2 ىل7 6اي#بم /و<Aلا 5 $قفلا
Qسسل $سسق)5 ا
X
سس#يق) ا
X
سسمل7 Qسسللا Bسسل0)5 ,$سس:A) 6أ
Qسسنأ5 QسسJا*5 QJافسسص5 Qلاسس0فأ يسسف ةينا'حولا>
ا&سسGل قسسحلا Bسسل7 +سسم 6[سسف 3سس4 Qل-مك Cيل
nاسس> +سسم5 ي#iلا Bل0لا nا> +م z$2 Bل0لا
Qسسق>ر Qسسق#7 +سسم ?سسل25 tو;سس`لا5 Tوسس.ولا
ىسس#0م5 راسس-){ا قسس)$Y Rلسسس) 6أ5 'سسيلقAلا
1 ا
X
#سسسح Dسس0ف ا*إ 'سسب0لا 6أ B.'سس#7 راسس-){ا
'G`) ىAح 8,ارإ 15 ارايA2ا Qيف Qل 6أ 'G`)
Qسسل قحAسسس)5 Qسسللا ىسسل7 9(وAسسس) Qسسنإ Rل&ل
Rسسلامل Rسسلم Dسسك Qسسل0ف5 'ب0لا 6I Qيل7 ا
X
>اوo
3I
Qسسل قحAسسس) 1 'سسب0لا5 ,و(ولا •'بم5 Rلامملا
Rسسل* +سس7 Qسسللا ىلا0J لام Q;لام5 L'ي! ىل7
ا
X
'سسGA:م '(اولا5 ?مسلا "=5 يف 6و;) 6أ5
L$Yاسس25 Qسسبلق> Cسسيل Qسسيلإ L$سسيH ا
X
ق>ا! Qيف
روسسNحلا Tاسسقم يف ا
X
$\اح Qبل= 6و;)5 L$يH
nاسس> Qسل فس`;#) ىAسح ,وGسس`لا5 ةسسب=ا$ملا5
6وسس;) 6أ5 9سس:حلا nا:ح Qل ?فJ$)5 ف`;لا
nاسسسك{ا t$Aسس) 6أ5 ا
X
#كاسس! QJاسس=5أ $-كأ يف
قسس)$Y $سسيH Rلسسس) 1 6أ5 8$ي2&سسلا راسس2,ا5
Qسسي#بم 1إ QJا#;سس!5 QJاسسك$ح D0:) Pف ^'<لا
يسسف ?سسق) 6أ ةي`2 TP;لا $س;) 1 6أ5 Qيل7
1 6أ5 Tا$حلا Dكأ 9#A:) 6أ5 n&;لا5 @Sلا
يسسف 6وسس;) 6أ ىسسل7 8ر'سس= Qل Cيل ام 9ل@)
Q=اقحAسس!ا يسسف Qف$سس<) Dسس> Q;سسسم)5 L'سس)
V Qل ل&ب)5
يسسف 3:Aل) 1 6أ5 D(5 m7 قحلا $>'ملا 6[ف
لاس=5 ىلاس0J Qسللا $سيH ىسل7 لوس0)5 Lروسمأ
Mاسس!وبلم> L$سسiن قسسل0) 1 6أ $سسيقفلا }$4
CسسبAلأ Rل&سس> Qسسقل7 6أ Qن[سسف اسس.$يH5 قلSلا
قلSلاسس> $سسيقفلا fسسلA2أ اسسملك5 $سسمIا Qسسيل7
V Q>وي7 M$Gc
BسسGل يسس#0J 1 Tوسس= ةيفو<لا 6أ b$ن ا#. +م
ىسسلإ لوسسصولا ةيفوسس<لا /'سس.5 3سس4 اين'سسلا
ر$حJ ي.5 يفوص Dك ا.ا#مA) يAلا ةقيقحلا
V را$!Iا ف`ك5 ينافلا 'س:لا +م O5$لا

3H
O5$لا> ةيفو<لا ة=P7
BسسGف O5$سسلا را$سس!أ ام 6ومل0) Tو= '(5 6إ
Vةيفو<لا
ىسسلإ لوصولا ى#0م ام 6ومل0) Tو= '(5 6إ
,وسس(وملا aاف<لا 6I ةيفو<لا BGف ةقيقحلا
'سسحأ 'سس#7 ,وسس(وم Cسسيل ةيفو<لا 8,اسلا '#7
Qسسيل7 Qللا ىلص 'محم "ي> ل_5 aايبنIا bو!
8Pسسس<لا BسسسGيل7 aاسسسيبنIا "سسسي> ل_5 Bلسسس!5
aاسسيبنIا nاحسسصأ5 Tا$سس;لا ة>اح<لا5 TPسلا5
ةيفوسس<لا Bسسo +سسم Qسسللا aايل5أ aايل5Iا Bo +م
ىلإ DصوJ ةيفو<لا 6I Qسسللا ةسسبحم5 Qللا ةبحم
6أ xSسس`لا DصوJ ةقيقحلا5 ةقيقحلا ىلإ DصوJ
6إ Dسس=Wىلاسس0J Qللا لا=ŠQللا aايل5أ +م يل5 6و;)
B;ل $ف%)5 Qللا B;ببح) ينو0بJاف Qللا 6وبحJ BA#ك
U6ا$م7 ل_ZBيحر روفH Qللا5 B;>ون* ek
'سسJ$) +م او#م_ +)&لا اG)أ ا)WUىلا0J Qللا لا=
Tوسسق> Qسسللا يJسس) /وسسسف Qسس#), +سس7 Bسس;#م
8mسس7أ +ي#مؤسسملا ىسسل7 ةسسل*أ Qنوسسبح)5 BسسGبح)
15 Qسسللا Dيبسس! يف 65'.ا:) +)$فا;لا ىل7
32
+سسم QيJؤسس) Qسسللا DNف Rل* B|1ةمول 6وفاS)
8'|املاW ZBيل7 ?!ا5 Qللا5 aا`) hg Z
لاسس= Uلاسس= Qسس#7 Qسسللا يسس\ر 8$سس)$. ي>أ +7
Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا لو!ر
'سسقفŠا
X
سسيل5 يسسل b,ا7 +مUلا= ىلا0J Qللا 6إW
aيسس`> K'سسب7 يسسلإ n$قJ ام5Š n$حلا> QAن*_
QسAببحأ ا*[سفŠQسبحأ ىAح Dفاو#لا> يلإ n$قA)
K&سسلا L$سس<>5 ŠQسس> ?مسسس) K&سسلا Q0مسس! "#ك
يAسسلا Qل(ر5 ŠاG> ”@ب) يAلا L')5 ŠQ> $<ب)
+Eل5 ŠQسسAي@7أ Šي#Aلسس! 6إ5 ŠاسسG> يسس`م)
KراSبلا Lا5ر ZQن&7I ين,ا0A!ا
U لا=ŠBل!5 Qيل7 Qللا ىلصŠ يب#لا +7 Q#75
6إUDسس)$ب( b,اسسن Š'سسب0لا ىلا0J Qللا 9حأ ا*إW
Dسس.أ QسسبحيفŠQبحسسف Šا
X
سسنPف 9سسح) ىلاسس0J Qللا
يسسسف لوسسسبقلا Qسسسل ?سسس\و) BسسسoŠ aامسسسسلا
Qيل7 قفAمZvرIا
ىسسلإ D<) Qللا ةبحم ىلإ D<) K&لا xS45
ىسسلإ Œ$0لا +م ف`;لا ي#0J يAلا ةقيقحلا
+سسم O5$سسلا ر$حJ ي#0) ف`;لا ا&.5 Œ$فلا
Vةيفو<لا /'. ا&.5 9|او`لا Dك
Cسسف#لا ىسسل7 9سسل%J يسس#0) O5$سسلا ر$سسحJ5
}وسس>$م ر$سسحAلا ا&سس.5 6ا@يسس`لا5 bوسسGلا5
]ا#لا Qبحم5 Qللا ىلإ ’P2إ5 8,اب0لا 8$-;>
Vةقيقحلا ىلإ DصوJ ي. aاي4Iا L&.5
33
اGفا'.أ ام5 اHويلا ي. ام اGفا'.أ ام5 اHويلا ي. ام
O5$لا> اHويلا ة=P7 ام O5$لا> اHويلا ة=P7 ام
اGفا'.أ ام5 اHويلا ي. ام
يAسسلا +)راسسمAلا +سسم ةسس7وم:م اسسHويلا "سيل
aافسسص ىسسل7 5أ 'سسس:لا ةسسنويل ىسسل7 '7اسسسJ
اسسGل يسس. Dسس> ]اسس#لا 9سسلHا +سسi) امك O5$لا
Mانا)'سسلا ىسسل7 'سسمA0J يسسGف L$سس2_ /ا'سس.أ
•$سسف يسس.5 يسس!ا!أ D;سس`> ةم)'قلا ةي#oولا
Mا5PAلا ل'سسس> +سسس;ل ,وسسس!Iا $حسسسسلا +سسسم
Oا5رأ ىسسل7 8$@يسسس> O5$سسلا •ا0سس4 T'SAسJ
'= $`> Oا5رأ BGنا ىل7 BG0م D<AJ5 +:لا
V BG#م 6ومل0A)5 اوJام
34
ˆ ةسس)_ Tاسس0نIا 8روسس! يسسف U ىلاسس0J Qسسللا لا=
kƒƒ ‰
اوسس=$25 BسسGقل25 +:لا aاك$4 Qلل اول0(5 W
اسسم7 ىلاسس0J5 Qناحب! Bل7 $ي%> "#>5 +ي#> Qل
Z 6وف<)
راسسف;لا Dسس0(5 Z +سس:لا aاك$سس4 Qلل اول0(5 W
8,اب7 يف B.و7اYأ ثيح Š Qللا aاك$4 +:لا
6وسس;) فسسي;ف ZBسسGقل2W K&سسلا وسس.Z5W L$سسيH
Š QAي.وسسسلأ يسسسف قلاسسسSلل ا
X
;)$سسس4 ^وسسسلSملا
mسس)m0ك Z+ي#> QلW اوبسن5 اوفلA2ا Zاو=$25W
$سسي%>W BسسGم7m> ةسس;|Pملاك Z"#>5W ىسي75
Qناحبسس! W Š QAمi0>5 Qللا> BG#م P
X
G( ZBل7
اسسم7 ]'سسقJ5 Qللا Lm#JZ 6وف<) ام7 ىلا0J5
V ةقل2 +م ةلG:لا a1ؤ. Q> Qف<)
Cسسيل5 اوJاسسم 'سس= $سس`بل aاسسن$= 1إ a1ؤ. ام5
+يHويلا a1ؤ. 'قA0) امك +يAيم ]انأ Oا5رأ
ة)أ "ل<ف 8رو! يف U ىلا0J Qللا لا= dh
+سسي> اسسم BسسGل اوسس#)mف aاسسن$= BسسGل ا#سسNي=5 W
يسسف لوسسقلا BسسGيل7 قح5 BGفل2 ام5 BG)')أ
CسسنIا5 +سس:لا +سسم BسسGلب= +م "ل2 '= Bمأ
Z +)$س2 اوناك BGنأ
BسسGل اسسني. Z aاسسن$= BGل ا#Nي=5 W U $يسفAلا
اوسس#)mفW +سس:لا5 CسسنIا +يYاي4 +م aاقفر
اسسGمي0ن5 اين'لا •اAم +م Z BG)')أ +ي> ام BGل
اوسسسسب;Jرا5 MاوGسسسس`لا اوسسسس0بJ اسسسسم D|اmسسسسلا
Z BGفل2 ام W BGل او#)p Z5 W Š Mا$;#ملا
1 Qسسنأ 65'قA0) B.ول0( ىAح 8$2jا $م_ +م
9سس(5 Z لوقلا BGيل7 قح5 W nاسح 15 ث0>
Z "سسل2 '= Bمأ يف WVقح امكŠ nا&0لا BGيل7
اوJاسسم Z CنIا5 +:لا +م BGلب= +م W "Nم
35
Z +)$سسس!ا2 اوناسسسك BسسسGنأ W $سسسف;لا ىسسسل7
– Q@Sس> Qللا aا\ر BGلا'بA!1
لوسس!ر 6أ س Q#7 Qللا ي\ر س ,و0سم ي>أ +7
'سس=5 1إ 'سسحأ +سسم Bسس;#م امW U لا= Z’W Qللا
اس) tاس)إ5 U اولاس= Z +س:لا +سم Q#)$= Q> Dك5
ي#نا7أ Qللا 6أ 1إ Kا)إ 5 W لا= V Qللا لو!ر
– $يS> 1إ ين$م) Pف Bل!ف Qيل7
Qسسل لوق)5 اHويلا 971 ىل7 +)$قلا RحN)5
,وسسل2 روسسمأ Rسسمل0) /وسس! K&سسلا t*اA!أ انأ
روسسمأ +سس7 9)*اسسكأ $سس2Iا 'س:لا ىلإ DقAنأ5
8,ا0! BGل 6> ةقيقحلا ىلإ لوص55 xمقJ
اسسHويلا 9سس71 O5ر z$سسSJ 6سس> Mوسسملا 'سس#7
ةسس0ق> يسسف 'ل5 '= $2أ 6اسنأ 'س( xمقAJ5
Dسسب= "سس`7 Rنإ Qل 6ولوق) 5 Bلا0لا ا&. +م
Qسسيلإ 6وسسحو)5 ا&سسك ةق@#ملا يف 6امmلا ا&.
xS`لا Rل* +7 ةحيح<لا Mامول0ملا w0ب>
'قA0يف V ىفوAملا E""ب6 J'""يK L'""2 د6 $نإ $س3ن
Mي2N. '1لك OP</ OرQ. J'يK Rي#ي Sو% $نإ/ $;'يK
ىT"K ن'"ي0Uا/ دV'")#لا ري-د"; '1د"< ,Tلا WيX'يYلا
. ا/Z'[ \يك $نوكر]ي B<ديب *ب#ل ن'سنلا ^ب+ي
W ة)أ +:لا 8رو! يف ىلا0J Qللا لا= € Z
لاسس($> 65*وسس0) CنIا +م لا(ر 6اك Qنأ5 W
Z ا
X
ق.ر B.5,اmف +:لا +م
+سلا ر&:لا ˆ +م ةقA`ملا اHو) ةملك امأ
‰ ,احJ1ا ˆ ي. ‰ —و) يA)$;!
?سسم +سس:لا O5ر zmسسم n$سس0لا +حن ان'#7 ي#0)
O5ر +سسم فسس2أ +سس:لا O5ر 6I CسسنIا O5ر
CسسنIا ?سسم zmم +:لا ىل7 DGس) ا&ل CنIا
V ,احJ1ا و. ا&.5
U اHويلا 8&Jا!أ w0> لوق)5
36
5أ ةسس)ا%لا قسسيقحAل +سسيلقح Dسسق0لا5 'س:لا ˆ
Pف BسسG#م Dسسك اسسGيل7 Kوسس@#) يAسسلا ةسس=ا@لا
يسسح5$لا روسس@Aل 9لاسس! T5اقم 'س:لا 6و;)
8,1وسسلا 'Gس`) K&سلا Bسسح$لا 6وس;) اسم ر'سق>
‰ O5$لا +م 8')':لا
,اسسحJ1ا و. ,و<قملا 6أ Bل0ن TP;لا ا&. +م
+سسم $ي-سسك 6أ 'سس:ن 8'سس)'( Oا5رأ ?م zmملا 5أ
ىسسلإ BGسسسفنأ 6و!$;) ةي#oولا Mانا)'لا D.أ
&سس#م BسسGنأ يسسسي|$لا 9بسسسلا اسسHويلا ]$سسمJ
Dسسص5 فسسيك5 DسسمAلا +7 6و0مس) ةلوف@لا
aاسسم;حلا 9سسJا$م ىسسلإ DسسمAلا Dسس.أ +سسم $ي-ك
+سسم $ي-سسك5 $سسGقJ 1 يAسسلا 8ر'قملا5 لا@>أ5
Mا&سسلا> ةيسس!5'#Gلا ةسسنا)'لا5 'سس#Gلا Dسس.أ
8$يGسسس`لا ‰ىلاسسس:ناJا>ˆ Bيلاسسس0A> 65'سسسقA0)
$-سسكأ &سس#م ‰ ا$Jوسس! اHويلاˆ يف ةن5'ملا eƒƒ
‰ ا$Jوسس! اسسHويلا ˆ RسسلJ5 ,Pيملا Dسسب= ة#سس!
6ا'سسسقف 6أ ىسسسل7 $يسسس`J 8روoسسسملا Bسسس;حلا
ةسس),وب0لا ةسسلوب= +سس7 Bسس:#) 8,ا0سلل 6اسن{ا
V ةلق7 اGل ?NSJ يAلا ةي0\ولا ةلاحلا5
L$سس2أ ةسسG( +سسم +)$Aسسف Rل&> يفA;J 1 ي.5
BGAلاسسح p5ا:J +م $`بلا +;مJ يAلا ةيفي;لا
aاسسم;حلل ,
X
ا'سسنأ "=وسسلا ?سسم اوحبسس<يل RسسلJ
Dسس> BسسGمPحأ لا@>أ5 لا@>Iا 5 +يس)'قلا5
ىسسلإ يسس@SAلا +سسم اوسس#;مAيل Rسسل* +سسم $-سسكأ
ا
X
سسمامJ ا#ملا0ك ةيقيقح ي.5 ةيح5$لا Bلاو0لا
5أ 8اسسيحلل +سسييقيقح ا
X
,ايسس!أ 6وحبسس<) ثسسيح
ىسسل7 8را'سس( +سس7 لوسس<حلا BG#;م) را<A2ا>
B.,اقA7ا يف5 Mو;لملا يف ة#Yاوملا قحلا
$سس\احلا5 DبقAسسسملا +سسي> vراسس0J Cسسيل Qنأ
اسسم ىلإ ,وق) K&لا 8ايحلا fمن 6أ 65$) BGف
3D
يسس#0J ةمل;لاسسس Mوسس;لملا Lو7'سسن 6أ +سس;م)
ىسسلإ ا&سس. ,وسسق) ‰ اسسيل اسسفيك ˆ لPقAسس!1ا
V ةي`ي0ملا ة@ب%لا5 b$ب;لا 8,ا0سلا
6وG(و) اHويلا D.أ 6أ Bل0ن TP;لا ا&. +م5
يAسسلا يسس. اسسGنأ ىسسل7 اسسHويلا ىسسلإ BGلاسسفYأ
6ا5 ةف$0ملا ىلإ DG:لا +م BG($SJ /و!
6أ وسس. 8اسسيحلا L&سس. يسسف Qسسلم0J 34 DNفا
اسسHويلا ]راسسمJ ام'سس#7 RسسنI اسسHويلا ]راسسمJ
اسسG> Bلح) يAلا TPحIا ىلإ ?=اولا +م n$GJ
aاسسم;حلا ةسس(ر, ىسسلإ لوسسص5 ي.5 ]ا#لا Dك
6ا@يسس`لا اسسG> 'سس7و) Tاسس.5أ اGلك5 لا@>Iا5
Qسسللا 8,اسسب7 +سس7 B.'سس0ب) ىAح aPG:لا a1ؤ.
8$سس`7 6وسس!$;) Bسس.ا$J5 Qسسل R)$4 1 L'ح5
ىAسسح DسسمAلا يسسف Bسس.5 B.رام7أ +م Tاو7أ
ىسسلإ Dسسبحلا ?سسف$) 6أ BسسG#م 'سسحاولا Dسس<)
وسس.5 D0ف ام ىل7 لاملا w0> &2)5 ىل7Iا
'سس#Gلا ىلإ 9.&) +م5 لوسAلا •اونأ +م •ون
6ولوسسسسA) +)&سسسلا a1ؤسسس. +سسسم $ي-سسسك b$سسس)
wسس0> D>اقم اHويلا يف BGJاراGم 6و\$0)5
B.'سس75 ام ا&.5 +)$يقح ةل*أ B.ا$J5 ,وق#لا
V 6ا@ي`لا Q>

3F
O5$لا> اHويلا ة=P7 ام
اسسHويلا +يسس!رامم +سسي> fسس>$J يAسسلا ةسس=P0لا
Mاسس\ا)$لا> BGسسسفنأ 9)&سس0J يسس. O5$لاسس>
Tاسس0@لا ةسسل= +سسم اGنوسس!رام) يAسسلا 8')'`لا
يسسف Tاسس)أ5 Mا7اسس! ]وسسل:لا ىسسلإ nا$`لا5
+سسم 6وسسل ىسسلإ 65$سسi#) B.5 ةي0\ولا Cفن
•وسسن BسسG#م 'سحاولا '#7 Fب<) ا#. +م 6اولIا
ىسسل7 8$@يسسسلا> يJا&لا aاح){ا5 B)و#Aلا +م
فسسي=وJ +م Bس:لا aاN7أ ىل7 Bo +م BلIا
ةسسل)وY Mا7اسس! Cف#لا Cبح5 9لقلا Mا=,
اسسHويلا ]راسسمم 6أ $سسسلا5 $-سسكأ5 ا&سس. Dسسك
9سس71 O5$لاسسف 'سسس:لا5 O5$سسلا +سسي> Dسس<ف)
'سسس:لا5 +يYايسس`لا Bلا7 ىلإ اGل!$) اHويلا
Bسس;حJ يAسسلا يسس. O5$سسلا 6أ ام>5 Qلحم Qيقب)
Q|اسسN7أ ىسسل7 $@يسسس) 6أ +;م) 'س:لا ىل7
L'7اسسسJ +يYايسس`لا 6أ ىسسلإ ةفاسس\إ ةلوGس>
$ي-سسك 6أ b$سسن ا&ل ]ا#لا aاوHإ nا> +م ا
X
$ي-ك
6وNك$) n$0لا ةلG( w0>5 n$%لا D.أ +م
يسس. اGنأ ىل7 اHويلا 6ومل0A) ىAح ةم. D;>
+سسي0=ا5 يAسسلا ةيسسسف#لا 'سسق0لا +م ة<لSملا
يسس. اسسHويلا 6> aوسلا +)$= BGم.و)5 اGيف
Qللا و. DمIا5 •ايNلا ي. اHويلا +;ل DمIا
يسسف 6وسس;) Qسسللا ?سم يسس`م) 6اسسسنأ Dك 6[ف
aافسسص5 ةيسسسفن ةحار5 Dي-م اGل Cيل 8,ا0!
Qسسللا ?سسم يسس`ملا 6أ يسس2أ اسس) Bسسل7أ5 يح5ر
V Tا.5Iا5 6ا@ي`لا ?م ي`ملا +م DNفأ
"سس#ك ˆ U لاسس= Q#7 Qللا ي\ر ]اب7 ي>أ +7
يسسنإ TPH اسس) W لاسسقف ا

مو) Z’W يب#لا فل2
Qللا ˜فحأ Riفح) Qللا ˜فح Mاملك Rمل7أ
ا*إ R.ا:J L':J
3G
+0Aسس!ف "#0Aسس!ا ا*إ5 Qسسللا لسس!ف "لسس!
6أ ىسسل7 "س0مA(ا وسل ةسمIا 6أ Bسسل7أ5 Qللاس>
QبAك '= aي`> 1إ tو0ف#) Bل aي`> tو0ف#)
aيسس`> t5$N) 6أ ىل7 او0مA(ا 6إ5 Rل Qللا
Rسسيل7 Qسسللا QسسبAك 'سس= aيسس`> 1إ t5$سسN) Bسسل
Lا5ر Z فحسسسس<لا "سسسسف(5 TP=Iا "سسسس0فر
Fيحص +سح ث)'ح لا=5 K&م$Aلا
لاسس= U لاسس= Qسس#7 Qسسللا يسس\ر 8$)$. ي>أ +7
+سسم U لا= ىلا0J Qللا 6أW U Z’W Qللا لو!ر
n$سسقJ اسسم5 n$حلا> QAن*_ 'قف ايل5 يل b,ا7
Qيل7 "\$Aفا امم يلإ 9حأ ي`> K'ب7 يلإ
ىAسسح Dسسفاو#لا> يسسلإ n$سسقA) K'ب7 لاm) ام5
Qسس> ?مسسس) K&لا Q0م! "#ك QAببحأ ا*[ف Qبحأ
اسسG> ”سس@ب) يAلا L')5 Q> $<ب) K&لا L$<>5
QسسAي@7أ ي#لسس! 6إ5 اG> ي`م) يAلا Qل(ر5
KراSبلا Lا5ر Z Qن&ي71 يJ*ا0A!ا +Eل5
اسسميف Z’W يب#لا 6أ Q#7 Qللا ي\ر Cنأ +7
D(5 m7 Q>ر +7 Q)5$)
Qيلإ ">$قJ ا
X
$ب4 يلإ 'ب0لا n$قJ ا*إ W U لا=
ا

سس7ا> Qسس#م ">$قJ ا

7ار* يلإ n$قJ ا*إ5 ا

7ار*
KراS> Lا5ر Z ةل5$. QAيJأ ي`م) يناJأ ا*إ5
')m) +> ة0ي>ر +7 Š m)m0لا 'ب7 +> 'ي0! +7
n'سس#( ر* ي>أ +7 يناروSلا C)ر,إ ي>أ +7
Z’W يبسس#لا +سس7 BسسG#7 Qسسللا ي\ر 8,ا#( +>
U لاسس= Qسسنأ ىلا0J5 tرابJ Qللا +7 b5$) اميف
Bلiلا "م$ح ينإ K,اب7 ا) W
اوملiJ Pف ا
X
م$حم B;#ي> "ل0(5 يسفن ىل7
QA)'سسس. +سسسم 1إ لاسسس\ Bسسس;لك K,اسسسب7 اسسس)
1إ ?|اسس( Bسس;لك K,اسسب7 ا) Bك'.أ ين5'GA!اف
اسس) Bسس;م0Yأ ينوم0@Aسس!ف QسسAم0Yأ +سسم
4I
ينوسسس;Aسف QJوسك +م 1إ را7 B;لك K,اب7
Dسسيللا> 6وE@SJ Bسس;نإ K,اسسب7 اسس) Bكوسسسكأ
ا

سسسس0يم( nون&سسسسلا $سسسسفHأ اسسسسنأ5 راسسسسG#لا5
+سسل Bسس;نأ K,اسسب7 ا) B;ل $فHأ ين5$ف%A!ف
يسس0فن اوسس%لبJ +سسل5 ين5$سسNAف K$سس\ اوسس%لبJ
Bسسك$2أ5 Bسس;ل5أ 6أ وسسل K,اسسب7 اسس) ينو0ف#Aف
Dسس(ر 9سسل= ىقJأ ىل7 اوناك B;#(5 B;سنأ5
اسس) 3سس4 يسس;لم +سسم Rسسل* ,اp اسسم Bسس;#م 'حا5
Bسس;#(5 B;سنأ5 Bك$2أ5 B;ل5أ 6أ ول K,اب7
اسسم Bسس;#م 'سسحا5 Dسس(ر 9سسل= $:فأ ىل7 اوناك
6أ وسسل K,اسسب7 اسس) ا

Eيسس4 يسس;لم +م Rل* xقن
يسسف اوماسس= Bسس;#(5 B;سسسنأ5 Bسسك$2أ5 B;ل5أ
6اسسسنإ Dسسك "ي@7ف ينولسف 'حا5 'ي0ص
ةAلEسم
xسسق#) اسسمك 1إ K'سس#7 اسسمم Rسسل* xسسقن اسسم
يسس. اسسمنإ K,اسسب7 اسس) $سسحبلا D2,أ ا*إ fبSملا
+سسمف اسس.ا)إ B;يف5أ Bo B;ل اGي<حأ B;لام7أ
Qللا 'محيلف ا

$ي2 '(5
Z Qسسفن 1إ +موسسل) Pف Rسل* $سيH 'سس(5 +سم5
ا&سسG> u'سسح ا*إ Cسس)ر,إ وسس>أ 6اسسك 'ي0سس! لا=
Bلسسسسم Lا5ر QسسسAبكر ىسسسل7 Bسسسس( ث)'سسسحلا
V Dب#ح +> 'محأ TامIا +7 Lا#)5ر5
4H
ةيناح5$لا Tول0لا
RسسنI ةسسيناح5$لا Tوسسل7 Tوسسل0لا /$سس4أ 1 6أ
Bسس)$;لا 6_$سسقلا Tا'سس25 ةسس;|Pملا ?سسم Dما0AJ
Bسس;حJ5 ىلاسس0J5 Qناحبسس! Qسسللا aامسس!أ Tا'سس25
1 ا&سس.5 +يف$سس<Aملا +سسم 6وسس;J5 +سس:لا ىل7
/اف0لا5 ىقAلا D.أ +م "#ك ا*إ 1إ 6و;)
اوسسقJا اوسس#م_ +)&لا اG)أ ا) WU ىلا0J Qللا لا=
6ا$م7 ل_ Z QJاقJ قح Qللا
اوسس#مأ +)&سسلا اسسG)أ اسس) W U ىلاسس0J Qسسللا لاسس=5
Z ا
X
')'! 1
X
و= اولو=5 Qللا اوقJا
U nاmحIا •ƒ
+سس7 Qسس#7 Qسسللا يسس\ر KروSلا 'ي0! ي>أ +7
Š8$سسN2 8وسسلح اين'سسلا 6إ WU لاسس= Z’W يبسس#لا
فسسيك $سسi#يف اسسGيف B;فلSAسسسم Qسسللا 6إ5
6[سسف Š aاسسس#لا اوسسقJا5 اين'لا اوقJفŠ 6ولم0J
يف "ناك Dي|ا$!إ ي#> ة#Aف ل5أ
Bلسم Lا5ر Z aاس#لا
$ك&سسن Tوسسل7 8'سس7 اسسGل ةسسيناح5$لا Tوسسل75
U اGN0>
k tPفIا 5 z5$بلا Bل7 س
d Tا=رأ5 /5$حلا Bل7 س
e Tاس=Iا5 ة;|Pملا zا$SA!ا Bل7 س
g ةف)$`لا Mا)jا5 Qللا aام!Iا Bل7 س
h +سس7 وسس.5 6اسس:لا Tا'SAسس!ا Bسسل7 سسس
TPسلا Qيل7 6اميل! Qللا يب#لا
€ ف)$<Aلا Bل7 س
• ةسسسG(اوم5 $حسسسسلا Rسسسف Bسسسل7 سسسس
+)*و0`ملا
l Qسللا يبس#لا +س7 وس.5 Dسم$لا Bسل7 س
TPسلا Qيل7 C)ر,إ
42
q +سس7 وسس.5 Mاوسس7,5 Tاسسس=أ Bسسل7 سسس
TPسلا Qيل7 6اميل! Qللا يب#لا
kƒ ىسسلإ nوسسس#م وسس.5 Qسس($)اp Bسسل7 س
Qسسللا T$سسك 9لاسسY ي>أ +> يل7 Tام{ا
QG(5
kk ىسسلإ nوسسس#م وسس.5 $سسف:لا Bسسل7 سسس
Qسسللا T$سسك 9لاسسY ي>أ +> يل7 Tام{ا
QG(5
kd ةيسف#لا 'ق75 vا$مIا Bل7 س
L&سس.5 ا.$Gسس4أ ان$ك* '=5 $ي-ك ا.$يH '(و)5
ىAسسح BGJاسسيح ىل7 +يملسملا '7اسJ Tول0لا
ىAسسح5 65*و0سس`ملا5 $حسسسلا ىسسلإ ا5'سس<A)
?سسيم( يف ^PYإ ىل7 Bمأ DNفأ B. اونو;)
Tول0لا
Z ا

سسمل7 يسسن,p يسس>ر Dسس=5 W U ىلا0J Qللا لا=
UQY kkg
+)&سسلا KوAسسس) Dسس. Dسس= W U ىلاسس0J Qللا لا=
U$مmلا Z 6ومل0) 1 +)&لا5 6ومل0) q
اوسس#م_ +)&سسلا Qسسللا ?سسف$) W U ىلاسس0J Qسسللا لا=
ZMا(ر, Bل0لا اوJ5أ +)&لا5 B;#م
U ةل,ا:ملا kk
L,اسسب7 Qسسللا ىسس`S) اسسمنإ W U ىلاسس0J Qللا لا=
U $Yاف Z aامل0لا dl
لاسس=U لا= Š Q#7 Qللا ي\ر ,و0سم ي>أ +75
Z’W Qللا لو!ر
1
X
اسسم Qسسللا LاسسJ_ D(ر U+يA#oا يف 1إ 'سح1 W
LاسسJ_ Dسس(ر5 Šقسسحلا يسسف QA;ل. ىل7 Q@لسف
Z اسسGمل0)5 Š اسسG> يسسNق) وسسGف ةسسم;حلا Qسسللا
Qيل7 قفAم
43
Qللا ي\ر ’ا0لا +> 5$م7 +> Qللا 'ب7 +75
Z’W يب#لا 6أ Q#7
يسس#> +7 اوo'ح5 Š ة)_ ول5 ي#7 او%ل> W U لا=
ا
X
'سسم0Aم يسسل7 n&سسك +م5 Š z$ح 15 Dي|ا$!إ
KراS> Lا5ر Z را#لا +م '0قم أوبAيلاف
لوسس!ر 6أ Š Qسس#7 Qسسللا يسس\ر 8$)$. ي>أ +7
CسسمAل) ا
X
سسق)$Y Rل! +م5 W U لا= Z’W Qللا
ة#:لا ىلإ ا
X
ق)$Y Q> Qل Qللا DG! Š ا
X
مل7 Qيف
Bلسم Lا5ر Z
Mاسسم ا*إ W Z’W Qسسللا لو!ر لا= U لا= Q#75
ة='سسص U uPo +سسم 1إ Qسسلم7 ?سس@قنأ T,_ +>أ
و7'سس) Fلاص 'ل5 5أ Š Q> ?فA#) Bل7 5أ Š ة)را(
Z Qل
V Bلسم Lا5ر
Uلوسق) Z’W Qسللا لو!ر "0م! U لا= Q#75
$سسك* 1إ Š اسسGيف اسسم 6وسس0لم Š ةسسنو0لم اين'سلا W
Z ا
X
سسمل0Aم 5أ Š ا
X
ملا75 Š L1ا5 ام5 Š ىلا0J Qللا
V +سح ث)'ح لا=5 K&م$Aلا Lا5ر
لاسس= U لاسس= Š Qسس#7 Qسسللا يسس\ر Cسسنأ +سس75
9سسلY يسسف z$سس2 +سسم W Z’W Qسسللا لوسس!ر
Lا5ر Z ?($) ىAح Qللا Dيب! يف 6اك Š Bل0لا
+سح ث)'ح K&م$Aلا
لوسس!ر 6أ Qسس#7 Qسسللا يسس\ر ةسسمامإ ي>أ +75
'سس>ا0لا ىسسل7 Bلاسس0لا DسسNف W U لا= Z’W Qللا
Qسسللا لوسس!ر لاسس= Bسسo Z Bكان,أ ىل7 يلNفك
Mاومسسسلا Dسس.أ5 QسسA;|Pم5 Qسسللا 6إ W U Z’W
ىAسسح5 اسس.$:ح يسسف ةسسلم#لا ىAسسح vرIا5
Z $سسيSلا ]اسس#لا يسسمل0م ىل7 6ول<يل Mوحلا
يسس>أ +سس75 +سسسح ث)'ح لا=5 K&م$Aلا Lا5ر
44
لوسس!ر "0مسس! U لا= Q#7 Qللا ي\ر aا,ر'لا
Uلوق) Z’W Qللا
Qللا DG! ا
X
مل7 Qيف ي%Aب) ا
X
ق)$Y Rل! +م W
?سNAل ةس;|Pملا 6أ5 Š ةسس#:لا ىسسلإ ا
X
سسق)$Y Qسل
6أ5 Š ?#سس<) اسسم> ى\ر Bل0لا 9لا@ل اGAح#(أ
+سسم5 Mا5امسسسلا يف +م Qل $ف%Aسيل Bلا0لا
DسسNف5 aاسسملا يسسف 6اسسAيحلا ىAح vرIا يف
$|اسس! ىسسل7 $سسمقلا DNفك '>ا0لا ىل7 Bلا0لا
6أ5 aاسسسيبنIا ةسسسoر5 aاسسسمل0لا 6أ5 9كاوسسس;لا
اسسمنإ5V ا
X
سسم.ر, 15 ا
X
راسس#), اوسسoرو) Bسسل aاسسيبنIا
Lا5ر Z $فا5 ˜ح> &2أ L&2أ +مف Bل0لا اوoر5
V K&م$Aلا5 ,5ا, و>أ
لوسس!ر لاسس= Q#7 Qللا ي\ر 8$)$. ي>أ +75
Bسس:لأ QسسمA;ف Bسسل7 +سس7 DE! +م W Z’W Qللا
,5ا, وس>أ Lا5ر Z راسن +سم Tاس:ل> ةسمايقلا Tو)
V +سح ث)'ح لا=5 K&م$Aلا5
+سسم W U Z’W Qسسللا لوسس!ر لاسس= U لاسس= Q#75
1 D(5 m7 Qللا Q(5 Q> ي%Aب) امم امل7 Bل0J
'سس:) Bل اين'لا +م ا
X
\$7 Q> 9ي<يل 1إ Qمل0A)
يسس#0) /$سس7 Z ةسسمايقلا Tوسس) ةسس#:لا /$سس7
Fيحص ,ا#![> ,5ا, و>أ Lا5رV اGح)ر
Qسسللا ي\ر ’ا0لا +> 5$م7 +> Qلل 'ب7 +75
Z’W Qسسسللا لوسسس!ر "0مسسس! U لاسسس= اسسسمG#7
ا
X
سس7اmAنا Bسسل0لا wسسبق) 1 Qسسللا 6إ W U لوسسق)
wبق> Bل0لا wبق) +;ل5 Š ]ا#لا +م Q7mA#)
ا&سسSJأ Š ا
X
سسملا7 ىسسقب) Bسسل ا*إ ىAسسح aاسسمل0لا
$سسي%> اوAفسسف Š اولEسف Š 1اG( ا
X
!5yر ]ا#لا
Qيل7 قفAمZ اول\أ5 اولNف Š Bل7
BسسGل اسسم5 aاسسمل0لا5 Bل0لا DNف Bل0ن ا#. +م
w0> 6اك 'قل5 Qللا '#7 ةيلا0لا Mا(ر'لا +م
45
يبسسن Dسس-م ةسسيناح5$لا Tول0لا T'SAس) aايبنIا
6اسسك5 TPسسسلا5 8Pسس<لا Qسسيل7 Cسس)ر,إ Qسسللا
Bسسي;ح يسس#0) ةسسسما$Gلا Cسسم$G> W 9سسقلم
يبسسن5 Dسسم$لا Bسسل0> روGسس`م 6اك5 Z aام;حلا
$Sسس! '=5 TPسلا5 8P<لا Qيل7 6اميل! Qللا
V 6ا:لا Qل Qللا
+سس7 uر5 'سس= QسسG(5 Qسسللا T$سسك يل7 TامIا5
را$سس!أ +سسم اسسGلك Tوسسل0لا Z’W 'سسمحم ان'يسس!
ىAسسح +سس)$2jا5 +سسيل5Iا Tوسسل7 ىسسلإ 6_$سسقلا
يسسل75 Bسسل0لا ةسس#)'م اسسنأ W Z’W Qسس#7 لاسس=
Tوسسل0لا اسسنأ Bسسل0ن 6أ ا#يل7 قح ا#. +م Z اG>ا>
يسسل7 +ي#مؤسسملا $سسيمأ TامIا '#7 M'(5 اGلك
V QG(5 Qللا T$ك 9لاY ي>أ +>
ةسسم|أ +سسم $ي-سسك ةيناح5$لا Tول0لا> Dم7 'قل5
uرا5 ^,اسس<لا $سسف0( Tاسسم{ا D-م +يملسملا
'ماح و>أ Tام{ا5 يل7 Tام{ا L'( +7 Tول0لا
+يفراسس0لا 6ا@لسس!5 TPسس!{ا ةسس:ح يسسلاm%لا
'سسمحأ Tاسسم{ا5 ي>$0لا +>أ +)'لا يحم •ي`لا
Tوسسل0لا Bسسiن K&سسلا Bسسي;حلا ينوبلا يل7 +>أ
+سس;ل5 $-ك B.$يH5 +يملسملا ىلإ ةيناح5$لا
8$G`> DNفلا BGل 6اك5 B.$G4أ B. a1ؤ.
V Tول0لا L&.

Tأ ,وسس(وم وسس. Dسس.5 $حسسسلا وسس. ام س
™™Ž 1
46
Tأ 8,وسس(وم +يYايسس`لا5 +سس:لا Dسس. س
™™Ž1
+سسسس:لا ةسسسسسسسسسسسس=Pسسسسسس7 اسسسسسسسم سسسسس
™™Ž O5$لا>
4D
1 Tأ ,و(ومو. D.5 $حسلا و. ام س
ا#ل.أ5 +حن Q#م Qللا ان*ا7أ K*ؤم 34 $حسلا
اسسن*ا7أ5 Qل R)$4 1 L'ح5 Qللا> +مأ +م Dك5
Dيبس! +س7 +يلاسNلا +ي>&سس;ملا 8$حسسلا +سم
3سس4 $حسسسلا5 لPسس\ يسسف Cسسيل>إ Lو2أ قحلا
,و(وم 6ا1إ Qللاسس> +مؤسس) 6اسسسنإ ?ي@Aسسس) 1
اسسGيف روك&سسم ة)5امسسسلا 9A;لا +Eل Q> +مؤ)
8اروAلا5 Dي:ن{ا5 B)$;لا 6_$قلا $حسلا ىل7
Mاسس)_ Bسس)$;لا 6_$سسقلا اسس#>اAك يسسف5 روسس>mلا5
Bسسل +سم ا&سل $حسسسلا ,وسس(5 ىسل7 ل'سJ 8$ي-سك
wسس0ب> $سسفك 'سسقف ,وسس(وم $حسسسلا 6> ^'<)
ةم)$;لا Mا) jا L&.
اْ ولللُتتَ اللمَ اوْ للعُ بَ تَ اوَ ]: !اللعت لل"ا #الل$ %الل&'و (لل&)!ا *للم "الل+ ,ولل-.
اْ و(ُ لل&َ 'َ */َ 01 ا/لل2َ !ا *َ لل)1 !َوَ *َ 3َ /لَلل4ُ (َ &َ 'َ امَ وَ *3َ /َ لَ4ُ 51 لمُ لَ-َ */ُ01 ا/2َ !ا
6و%ام و 6و%ا7 8َ +1 ابَ +1 *1 /)َ ل3!َاَ لَ-َ #َ 91 :.ُ امَ وَ (;َ <!1ا =َ ا>!ا ?َ و3ُ ل1عَ @ُ
?ول3لعت/A (ل&)ت BA Cل>تA *ل;: ال3:D EولF@ تلG HلG. *م ?ا3لع@ امو
HللG. *م I+ *@%اJ+ K7 امو ILوM و N(3!ا */+ I+ ?و$(&@ ام ا3O>م
*لل3! اولل3ل- HللF!و KللOع&>@ Eو K7(للJ@ اللم ?ولل3لعت@ و لل"ا ?,Pلل+ ED
QR BS *للم T(للSUا VللA I!اللم Wا(تللXا Q> ا5$4 ام CEبل5
W 6وسسمل0) اوناسسك وسسل BGسفنأ kƒd BسسGنأ وسسل5Z
اوناسسك وسسل BGسسسفنأ +سسم ةسس>و-مل اوسسقJا اوسس#م_
W6ومل0) kƒe W 8$سسقبلا Z kƒd W5Z kƒe $يسسسفJ Z
+يA)jا L&.
اسسسمZاوسسسلAJ اسسسمW,وسسسGيلا ?سسسبJا5Zاوسسس0بJا5W
+سسسسسم +)*و0سسسسس`ملاZ+يYايسسسسس`لاWK5$سسسسسJ
L'سسG75 Qناسسمp يفZ6اميل! Rلم ىل7W$حسلا
15Š6اميلسس! $حسس! اسسم5 Z6اميلسس! $فك ام5W
$فك $حسلا 6I Š ا$حا! 6اك 15Š$حسلا Bل0J
Zا5$سسسفكW +)&سسسلا Bسسس. Z+يYايسسس`لا +سسس;ل5W
]اسس#لا 6وسسمل0) W Q#)5'سسJ5 $حسسسلا لام0A!ا>
4F
Z5W BGل P\ا 5 B.aاوHإ Q> +)'صا= Z $حسلا
+سسي;لملا ىسسل7 لmسسنأ اسسمW اسسN)أ BGنوسسمل0)
M5راسس.W ^ا$سس0لا يسسف 'سسل> يسس.5 Z Dسس>اب>
Bسسل0) اسسم5 Z 'سسحأ +سسم 6اسسمل0) اسسم5 M5راسسم5
+سسم ا'سسحأ $حسسسلا M5راسسم5 M5راسس. 6اسس;لملا
Lاح<#)5 LاGب#) ىAح Z 1وق) ىAح W Š ]ا#لا
Qسسللا +سسم aPA>أ ةسس#Aف +سسحن اسسمنإ WU Qل +يل|ا=
Qسس> Dسسم0لا5 $حسسسلا Bسسل0A> Z$ف;J PفW ,اب0لل
6وسسمل0AيفW Lاسسمل7 Bسسل0Aلا ىسسلا ىسس>أ 6[سسف
Qسس> 6وسس=$ف) ام W M5رام5 M5را. +م ZامG#م
يسسف اببسس! 6وسس;) اسسم Z Qسس(5p 5 a$سسملا +سسي>
wسسس%بلا 8راسسسo[> +سسسي(5mلا +سسسي> قسسس)$فAلا
Z Qسس> +)راسسN> Bسس. اسسم5 W Š اسسمG#ي> ةي.ا$;لا5
K&سسلا Z Qسسللا 6*[سس> 1إ 'حأ +م W ا&. B.$حس>
WŠ BGJ$2أ يف BG0ف#) 15 BG#), يف B.$N)
Z Lا$Aسس4أ +سسمل W ,وسسGيلا Bسسل7 Z اوسسمل7 'قل5
Qلام W Qللا nاA;> Qل'بA!ا5 $حسلا راA2ا +مل
ةسس#:لا +سسم 9يسس<ن Z ^ا&سسح +سسم 8$سس2jا يسسف
ZBGسسفنأ Qس>W او7اس> Z ا.$Aس4أ اسم CEبسل5 W
اوناسسك وسسل W BG#), +7 ا\و7 $حسلا> B.ا\$>
8$2jا يف nا&0لا +م B.$iA#) ام Z 6ومل0)
W Lول0ف ام kƒd +)&سسلا 6_ وسسل5 Z BGنأ ول5 W Z
Qلوسسس!ر5 Qللاسسس> Zاوسسس#م_W $حسسسسلا اوسسسمل0J
اوسسب#A(ا5 L$ما5سس> اوسسلم0ف Qسسللا Z اوسسقJا5 W
'سس#7 +م W nاو-> ا5pاف ل Z ة>و-مل W Š ي.اون
6اسسم)1ا ىل7 $حسلا +م BGل Z$ي2W و. Z Qللا
W bوقAلا5 kƒe Z
يبسس#لا +سس7 Qسس#7 Qسسللا يسس\ر L$سس)$. ىسس>أ +7
?بسسسلا اوسسب#A(ا WUلاسس= Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص
Ž +سس. اسسم5 Qسسللا لوسس!ر ا)U اولا= Z Mاق>وملا
4G
Cسسف#لا DسسA=5 Š $حسلا5Š Qللا> t$`لا U لا=
Š اسس>$لا Dكأ5 Š قحلا> 1إ اGلA= Qللا T$ح ىAلا
فسسحmلا Tوسسي> يلوسسAلا5 Š BيAسسيلا لاسسم Dسسكأ5
– MPفاسس%لا Mاسس#مؤملا Mا#سس<حملا /&سس=5Š
Qيل7 قفAم
Š Bلسس!5 Qسسيل7 Qسسللا ىلص يب#لا $ح! ث)'ح5
+سس7 KراسسSبلا Lا5ر اسسم وسس.5 QJاسسبo[> O$سس<م
6اسك U "لاس= اسG#7 Qسللا ي\ر ة`|ا7 8'يسلا
Qسسنأ b$سس) 6اسسك ىAسسح $حسس! Z’W Qللا لو!ر
– +GيJ) 15 Šaاس#لا يJ)
+سسم 6وسس;) اسسم 'سس4أ ا&سس.5 U 6ايفسس! لاسس= W
Z ا&ك 6اك ا*إ $حسلا
يناسسAفأ 'سس= Qللا 6ا "مل7ا ة`|ا7 ا)W U لاقف
'سس0قف Š 6P(ر يناسسJأ Ž Qسسيف QAيAفAسس!ا اسسميف
Š يسسل(ر 'سس#7 $سس21ا5 Šيسس!أر 'سس#7 ام.'سسحأ
ةYاسس`م5Š fسس`م يسسف U لاسس= Ž Bسسيف5U لاسس=
U لاسس=V O$سس! ا*إ ]Iا +م z$S) K&لا $0`لا
?سسلY aا75 V $ك* Q0لY ف( يفU لا= Ž +)أ5
قل@)5 • Q=و2 6و;) K&لا aا`%لا و.5 DS#لا
t$AJ 8$Sص ةفو7ار "حJ ى-نIا5 $ك&لا ىل7
tا#. ةEJان 6و;J M$Nح ا*إ Š$Eبلا Dف!أ يف
اسسGيل7 يق#ملا Cل( $Eبلا ةيق#J ا5,ارأ ا*[ف Š
VVةسس#)'ملا> قسس)رp يسس#بل $E> 6ا5ر* $E> يسسف
U لاسسقف V Q($SAسس!ا ىAسسح $Eبلا ىJف U "لا=
ةسس7اقن اسس.aام 6سسك5 اسسGA)أر يAسسلا $Eبسسلا L&سس.
لاسس= • +يYايسس`لا ]yyر اسسGلSن 6ك5 aا#حلا
Kأ Ž M$سسسس`#J Pفأ U "سسسسلقف Š z$SAسسسس!اف
Qسس#ف, 'سس=5 ]اسس#لا Lا$سسيل +ي2'سلا "($SAسس!ا
Qسسللا امأ U لاقف Q($SA!ا ام'0> TPسلا Qيل7
5I
+سم 'سحأ ىسل7 $سيoأ 6أ L$سكأ5 Š يناف4 'قف
'محأ5 Bلسم Lا5ر–– ا$4 ]ا#لا
"لاسس= اسسG#7 Qسسللا يسس\ر ةسس`|ا7 8'يسلا +7
Š 6اسسG;لا +سس7 ]اسسنأ Z ’ W Qللا لو!ر ل!
لوسس!ر اسس) U اولاسسقف aيسس`> اوسسسيل W U لاقف
6وسس;يف Š aيسس`> اسسنايحأ انوo'سسح) BسسGنإ Qسسللا
ةسسمل;لا RسسلJW Z’W Qسسللا لوسس!ر لاقف Ž اقح
6*أ اسسم $سسقيف V يسس#:لا اسسGف@S) قسسحلا +سسم
قسسفAم Z ةسس>&ك ة|اسسم اسسG0م 6وسس@لSيف Š Qسسيل5
Qيل7
ي\ر ة`|ا7 8'يسلا +7 KراSبلل ة)ا5ر يف5
لوق) Z’W Qللا لو!ر "0م! اGنإ اG#7 Qللا
nاحسلا و.5 س 6ا#0لا يف لm#J ة;|Pملا 6إ U
^$Aسسسيف Š aامسسسلا يسسف يسسN= $سسمjا $ك&Aف
ىسسلإ Qيحوسسيف Š Q0مسسسيف Š ?مسسسلا 6ا@يسس`لا
قسسفAم– ةسس>&ك ة|اسسم اسسG0م 6و>&سس;يف 6اسسG;لا
Qيل7
wس0> +7 Š 'يب7 ى>أ "#> ةيفص 8'يسلا +75
اسسفا$7 ىسسJأ +سسمW U لاسس= Z’W يبسس#لا zا5pأ
8Pسسص Qسسل DسسبقJ Bل Q='<ف Š 34 +7 Qلسف
––– Bلسم Lا5ر––– Z Tو) +ي0>رأ
لا= Q#7 Qللا ي\ر ^راSملا +> ة<يب= +75
Š ةسسفاي0لا لوق) W Z’W Qللا لو!ر "0م! U
Z"ب:لا +م Š ^$@لا5 Š 8$ي@لا
U لاسسس=5 Š +سسسسح ,ا#سسس![> ,5 5ا, وسسس>_ Lا5ر
6أ وس.5 Š $سي@لا $(pUKأ Š $(mلا و. Š^$@لا
5H
ىسسلا راسسY 6[سسف Š Qسسنا$ي@> Taاسس`A) 5أ +ميA)
راسيلا ةG( ىلإ راY 6ا5 +ميJ +يميلا ةG(
Z ةفاي0لاW U,5 5ا, و>أ لا= U Taا`J
ةملك "ب:لا U Z Oاح<لا W يف K$.و:لا لا=
Rل* وحن5 $حاسلا5 +.ا;لا5 B#<لا ىل7 ?قJ
لاسس= U لاسس= Qسس#7 Qسسللا ي\ر ]اب7 ي>أ +75
+سسم اسسمل7 CسسبA=أ +سسم W Z’W Qسسللا لوسس!ر
,اp اسسم ,اp $حسلا +م Qب04 CبA=ا Š Tو:#لا
Fيحسسسسسسسسص ,ا#سسسسسسسس![> ,55ا, وسسسسسسسس>أ Lا5ر
U لا= Q#7 Qللا ي\ر B;حلا +> ة)5ا0م +75
Š ةسسيل.ا:> 'G7 ث)'ح ينإ Qللا لو!ر ا) "ل=
1اسس(ر اسس#م 6ا5 TP!{ا> ىلا0J Qللا aا( '=5
ا#م5 "ل= Z BGJJ Pف W U لا= Ž 6اG;لا 6وJ)
يسسف Qن5'سس:) 34 Rل* لا= Ž 65$ي@A) 1ا(ر
Š B.ر5'ص
Ž 6وسسف@S) لاسس(ر اسس#م5 U "ل= Z B.'<) Pف
+سسمف Š fسسS) aاسسيبنIا +سسم يبسسن 6اسسك W U لا=
Bلسم Lا5ر Z tا&ف Š Q@2 قفا5
6أ Qسس#7 Qسسللا يسس\ر Kر'سس>ا ,و0سم ي>أ +75
$Gم5 Š 9ل;لا +مo +7 ىGن Z’W Qللا لو!ر
يسس\ر 9سسيGم +سس75 Z +.اسس;لا 6اولح5 ي%بلا
6اسسك W U لاسس= Z’W Qسسللا لوسس!ر 6أ Qسس#7 Qللا
$بك املف Š $حا! Qل 6اك5 Š B;لب= +ميف Rلم
اسسمPH يلإ ث0>ف M$بك '= ينأ U Rلملل لا=
6اك5 Š Qمل0) امPH Qيلإ ث0بف Š $حسلا Qمل7أ
Qسسيلإ 'سس0قف Š 9سس.ار Rلسس! ا*إ Qسسق)$Y يسسف
ىسسسJأ ا*إ 6اسسسك5 Š Qب:7سسسف QسسسمPك ?مسسس!5
ىسسJأ ا*[سسف Š Qسسيلإ 'سس0=5 9.ا$لاسس> $م$حاسسسلا
9.ا$لا ىلإ Rل* ا;`ف Š ة>$\ $حاسلا
52
ي#سسبح U Dسقف $حاسسلا "يس`2 ا*إ U لاسقف
ي#سسسبح U Dسسقف Rسسل.أ "يسس`2 ا*إ5 Š يسسل.أ
ةسس>ا, ىسسJأ ا*إ Rسسل* ىسسل7 وسس. اسسم#يبف $حاسلا
Bسسل7أ Tويلا U لاقف ]ا#لا "سبح '= ةميi7
&سس2ف Ž DسسNفا 9سس.ا$لا Tأ DسسNفا $حاسسسلا
9حا 9.ا$لا $مأ 6اك 6إ BGللا U لاقف ا$:ح
ىAسسح ةسس>ا'لا L&سس. DسسA=اف $حاسسسلا +سسم Rسسيلإ
]ا#لا ىNم5 اGلAقف ا.ام$ف Š ]ا#لا يNم)
Kأ 9سس.ا$لا Qسسل لاقف L$ب2ف 9.ا$لا ىJف Š
t$مأ +م •ل> '= Š ي#م DNفا Tويلا "نأ يبن
ل'سسJ Pف "سسيلA>ا 6[سسف Š ىلAبA! Rنأ5 bرأ ام
Š ’$سس>Iا5 ةسسمكIا š$بسس) Tا'سس#لا 6اك5 Š يل7
?مسسسفV aا5,Iا $|اسس! +سسم ]اسس#لا K5ا'سس)5
يسسم7 'سس= 6اسسك Rسسلملل Cسسيل( ا)ا'سسG> LاسسJف
"سسنأ 6إ ?سسم(ا Rسسلا#. اسسم U لاسسقف 8$ي-سسك
اسسمنإ 'سسحأ يفسس4أ 1 يسسنإ U لاسسقف Š ي#Aيفسس4
Qسسيلإ Cسسل:ف Rلملا ىJف Š ىلا0J Qللا يف`)
,ر +سسمU Rسسلملا Qسسل لاسسقف Cسسل:) 6اسسك اسسمك
nر Rسسل5 U لاسس= Š يسس>ر لاسس= Ž t$سس<> Rسسيل7
Bسسلف L&سس2ف Š Qسسللا Rسس>ر5 ي>ر Uلا= Ž K$يH
3سس:ف Š TP%لا ىسسل7 ل, ىAسسح Q>&سس0) لmسس)
+سسم •سسل> '= يبن Kأ U Rلملا Qل لاقف TP%لا>
Dسس0فJ5 ’$سس>Iا5 Qسسمك1ا š$بسسJ اسسم t$حسس!
Qسسللا يف`) امنإ Š ا'حأ يف4أ 1 ينأ U لاقف
ىسسل7 ل, ىAح Q>&0) لm) Bلف L&2ف Š ىلا0J
+سس7 ?سس(را U Qسسل Dيقف 9.ا$لا> 3:ف 9.ا$لا
Q!أر ^$فم يف را`#ملا> ا7'ف Š ى>ف R#),
Cسسيل:> 3سس( Bسسo Š Lاقسس4 ?سس=5 ىAسسح Qقسس`ف
Š ى>سسف Rسس#), +سس7 ?سس(رأ U Qسسل Dسسيقف Rسسلملا
53
Q> Qق`ف Š Q!أر ^$فم يف را`#ملا ?\وف
U Qل Dيقف TP%لا> 3( Bo Š Lاق4 ?=5 ىAح
+سسم $سسفن ىسسلإ Qسس0ف$ف Š ى>ف R#), +7 ?(را
ا&سسك5 ا&سسك Dب( ىلإ Q> اوب.*أ U لاقف Q>احصأ
اسسم> BG#يفكا BGللا لاقف Dب:لا Q> ا5'0صاف
يسس`م) aا(5Š او@قسف Dب:لا ف($ف Š "E4
Dسس0ف اسسم U Rسسلملا Qسسل لاسسقف Š Rسسلملا ىسسلإ
Š ىلا0J Qللا BGينافك U لاقف Ž R>احص>
Qسس> اوب.*أ Uلاقف Q>احصأ +م $فن ىلإ Q0ف'ف
Š $سسحبلا Qسس> او@سس!وJ5 روسس=$= يسسف Lولمحف
Qسس> اوب.&ف Lوف&=اف 1إ5 Q#), +7 ?(ر 6[ف
Mسسف;ناف "Eسس4 اسسم> BسسG#يف;Jأ BGللا Uلاقف
ىسسلإ يسس`م) aاسس(5 اوسس=$فف ة#يفسسسلا BسسG>
Ž R>احص> D0ف امURلملا QلUلاقفVRلملا
RسسنإURسسلمللUلاقفVىلا0J Qللا BGينافكUلاقف
اسسمUلا= Q> t$م_ ام D0فJ ىAح يلJاق> "سل
Š'حا5 'ي0ص يف ]ا#لا ?م:J لا=Ž و.
+سسم BGسس! &سس2 Bسسo Š •mسس( ىسسل7 ي#بلسس<J 5
Bسسo ]وسسقلا 'سسبك يف BGسلا ?\ Bo Š يAنا#ك
يسس#مرأ Bسسo TP%لا ا&سس. nر Qسسللا Bسسس> U Dسس=
]اسس#لا ?سسم:ف V يسس#AلA= Rسسل* "ل0ف ا*إ Rنف
&سس2أ Bسسo •&سس( ىسسل7 Qبلسسص5 Š 'حا5 'ي0ص يف
'سسبك يسسف Bسسسلا ?سس\5 Bسسo Š QAناسس#ك +م BG!
Bسسo • TP%لا nر Qسسللا Bس> U لا= Bo Š ]وقلا
L'سس) ?سس\وف Š QH'سسص يسسف BGسلا ?=وف Lامر
n$سس> اسس#م_ U ]اسس#لا لاسسقفV Mامف QH'ص يف
"#ك ام ")أرأ U Qل Dيقف Rلملا ىJف Š TP%لا
]ا#لا ا#مأ '= V tر&ح R> لmن Qللا5 '= ر&حJ
M'سسSف R;سسسسلا Lاوفسس> ,5'سس2Iا> $مسسسف V
+سس7 ?سس($) T_ +سسمU لا=5 6ا$ي#لا اG> T$\أ5
54
Š BسسحA=ا Qسسل Dسسي= 5أ اسسGيف Lوحم=سسف Qسس#),
اسسGل DسسفY اسسG0م5 8أ$سسما Maاسس( ىAح اول0فف
U Dسسف@لا اسسGل لاسسقف اGيف ?قJ 6أ "س7اقAف
Bلسم Lا5ر Z قح ىل7 Rن[ف K$بصأ Lامأ ا)
ةم)$;لا Mا)jا L&. +م
6أ Bل0ن ةف)$`لا ث),احIا5
Kأ 65, +م ,و(وم T $حسلا
$ك&ن 8$ي-ك •اونأ $حسلا5 R4
Q#م
لاسسسينا, 8راسسس%م $حسسس! يسسسف ,وسسس(ومU
V $`لا5 $يSلل و.5 n$%ملا
U$محIا $حسلا $سس<م يسسف ,و(وم و.5
Vة!ا:#لا ىل7 'مA0) $`لل و.5
U6اG;لا $حسلا 'سس#Gلا يف ,و(وم و.5
Mا\ا)ر5 ةيناoولا ىل7 'مA0) +ي<لا5
VZ+`JW 5أZاHويلاW D-م ةيح5$لا
U,و!Iا $حسلا n$%لا يف ,و(وم و.5
T,5 $سس`بلا5 Mاسسناويحلا Fسس>* 'سسمA0)5
6ا>$= اGم)'قJ5 Rل* Qب4 ام5
V 6ا@ي`لا ىلإ
U ~ونراسس> $حسسسلا يسسف ,وسس(وم وسس.5
Dسس-م 'سسمA0) وسس.5 6ا,وسسسلا5 ايق)$فأ
$حاسلا ىلا nوس#م ,و!Iا $حسلا
V ~ونرا> $يG`لا
UM5راسسم5 M5راس. $ح! يسسف ,وسس(وم
'سسمA0) وسس.5 ^ا$سس0لا يسسف ةسس#)'م D>ا>
V Qللا> $ف;لا ىل7
55
U لوحAلا $ح! 6اسسم7 يف ,و(وم و.5
ىسسلا 6اسسسن{ا D)وحJ ىل7 'مA0) و.5
V$<بلا •'2 ق)$Y +7 6اويح
UQسسيل7 Qسسللا ةسس#0ل Cسسيل>إ $حسس! وسس.5
V 6ا@ي`لا 8,اب7 ىل7 'مA0)
U Bسسيi0لا $حسلا يسسف ,وسس(وم 6اسسك5
Tاسسس=أ ىل7 'مA0) و.5 6امmلا B)'=
,5 5ا, $يماmم5 6اميل! ان'ي!
V TPسلا5 8P<لا Qيل7
Uwي>Iا $حسلا 8$سس)m:لا يسسف ,وسس(وم
$حسسسلا Rسف ىسسل7 'سمA0) و.5 ةي>$0لا
ة)5امسلا 9A;لا ق)$Y +7
V $يSلل و.5
]راسم) 6أ a1ؤس. +سم •وسن KI +;م) ا0بY5
ىسسل7 'سسمA0) $حسسسلا5 Bلاسس0لا يسسف ةسس0ق> K>
+سسي0للا 6ا@يسس`لا 'سس:مJ يAسسلا Tاس=Iا 85PJ
ةسسفلاSم ىسسل75 6'سسبلا5 O5$سسلا ةسس!ا:ن ىل75
Dسس-م 3سس4 Dسسك Cسس;75 +يناوسسقلا5 ?|ا$سس`لا
لاAيملا ىقي!ومW ةي>$%لا ىقي!وملا ^$فلا
metal DسسNفأ5 ةفلاSملا bوG) 6ا@ي`لا 6I Z
Bسسي($لا 6ا@ي`لا5 $حسلا ىل7 9ل%Aلل 34
Qسسللا 8,اسسب75 قسسحلا قسس)$Y ىسسل7 يسس`ملا و.
Dسسك +سسم O5$سسلا $سسيG@J5 Qسسل R)$سس4 1 L'ح5
V Mام$حملا +7 '0Aبن 6> ثيب2
6إ B;ماسس0نأ اوسس7را اوسسلك WU ىلاسس0J Qسسللا لا=
W ىسسG#لا ىسسل51 Mاسس)j Rسسل* يسسف hg اسسG#م Z
Bك'ي0ن اGيف5 Bكا#قل2
W b$سس2أ 8 X راسسJ B;($Sن اG#م5 hh Qسس#)رأ 'سسقل5Z
W ىسس>أ5 n&سس;ف اسسGلك اسس#A)_ h€ اسس#AE(أ لاسس= Z
ا#\رأ +م ا#($SAل
56
W ى!وم ا) t$حس> h• Qسسل-م $حسسس> R#يJ#لفZ
15 +سسحن QسسفلSن 1 ا'سس7وم R#ي>5 ا##ي> D0(ف
bو! انا;م "نأ
W hl $سس`ح) 6أ5 ةسس#)mلا Tوسس) Bك'سس7وم لاسس= Z
Wىح\ ]ا#لا hq L'سسيك ?م:ف 6و7$ف ىلوAفZ
WىJ_ Bo €ƒ ا5$AفJ 1 B;ل)5 ى!وم BGل لا= Z
+م nا2 '=5 nا&0> B;Aحسيف ا>&ك Qللا ىل7
W b$Aفا €k ا5$سس!أ5 BG#ي> B.$ما او7m#Aف Z
W bوسسس:#لا €d 6ا$حاسسسسل 6ا&سسس. 6إ اولاسسس= Z
ام.$حسسس> B;سس\رأ +سسم Bكاسس($S) 6أ 6ا'سس)$)
W ىسسسل-ملا Bسسس;Aق)$@> اب.&سسس)5 €e او0م(سسسفZ
+سسم Tوسسيلا Fسسلفا 'سس=5 افسسص اوسسA|ا Bسسo Bك'يك
W ىل0A!ا €g يسسقلJ 6أ اسسمإ ىسس!وم اسس) اولا= Z
W ىسسقلأ +سسم ل5أ 6و;ن 6أ امإ5 €h Dسس> لاسس= Z
+سسم Qسسيلإ DسسيS) BGيسس<7 5 BGلاسسبح ا*[ف وقلأ
W ى0سJ اGنأ B.$ح! €€ Qسفن يف C(5ف Z
W ىسس!وم ةسسفي2 €• "سسنأ Rسسنإ فسسSJ 1 اسس#ل= Z
W ىسسل7Iا €l اسسم فسسقلJ Rسس#يم) ىفاسسم قسسلأ5Z
ىسJ_ ثسيح $حاسلا Fلف) 15 $حا! 'يك او0#ص
W €q n$سس> اسس#م_ اولاسس= ا':! 8$حسلا ىقلف Z
W ى!وم5 65را. •ƒ 6أ Dسسب= Qسسل BA#م_ لا= Z
$حسسسلا Bسس;مل7 K&سسلا Bك$يبسس;ل Qسسنإ B;ل 6*أ
/P2 +سسسسم Bسسسس;ل(رأ5 B;)'سسسس)أ +سسسس0@=›ف
اسس#)أ +سسمل0Aل5 DسسS#لا •5mسس( يسسف B;#بلصI5
W ىق>أ5 ا>ا&7 '4أ •k ىسسل7 t$oؤن +ل اولا= Z
اسسم w=اسسف ان$@ف K&لا5 Mا#يبلا +م انaا( ام
W اين'سسلا 8ايحلا L&. يNقJ امنإ vا= "نأ •d Z
ةم)$;لا Mا)jا L&. $يسفJ QY 8رو! +م
hg B;ل ا#($2أ ام MابيY +م ZاولكW س
B;ما0نأ او7را5W رام-لا5 MاJاب#لا +م
5D
"سسحJ Qسسللا اسسGل0( يAسسلا B;يسس4اوح Z
لpاسس#لا $سسيSلا Z Rسسل* يسسف 6اW B;)')أ
+سسم ‹سسJا#لا 9سس<Sلا5 aامسسسلا +سسم
ةسسينا'ح5 ىسسل7 M11'ل ZMا)jW vرIا
لوق0لا nاحصIZىG#لا ىل5IW B;>ر
ةميلسلا
hh ZBكاسس#قل2W vرIا +سسم ZاسسG#مW سسس
nا$سسJ +سسم اسس#قل2 K&سسلا T,_ ةسس)ر* +م
Mوسسملا 'سس0> +ف'سسلا> ZBك'سسي0ن اGيف5W
ZB;($Sن اG#م5W
Zb$سس2أ W 8$سسم Z8راسسJW aاسسيحأ Bسس;-0بن
aاm:لا5 nاسحلل
h€ اسسس#)رأ 'سسسقل5 ZLاسسس#)رأ 'سسسقل5 W سسسس
اسسسGلك W اسسس#Jاm:0م Zاسسس#Jا)_W 6وسسس7$ف
قسسحلا لوب= wفر Zى>أ5W اG> Zn&;ف
ا,ا#75 اراب;A!ا
h• اسس#($SAل اسس#AE(أW 6وسس7$ف Zلا=W س
اسسG;لAمAل $سس<م vرأ +سسم Zا#سس\رأ +م
Zى!وم ا) t$حس>W ان'0>
hl Dسس-م Z Qسسل-م $حسسس> Rسس#يJ#لفW سسس
اسس##ي> Dسس0(فW Qسس> اسس#AE( K&سسلا $حسلا
Rسسل* فلSJ 1 Z QفلSJ 1 ا'7وم R#ي>5
Zbوسس! اسسنا;م "سسنأ15 +سسحنW 'سس7وملا
?سسسسيم( '.اسسسس`يل ا)وAسسسسسم اسسسسنا;م
Qيف K$:ي! ام +)$\احلا
hq Tوسس) Bك'سس7وم W ىسس!وم Z لاسس=W س
Qيف 6و#)mAJ K&لا Bك'ي7 Tو) Z ة#)mلا
ىح\ ]ا#لاW ?م:) 6أ5 Z$`ح) 6أ5W
Cم`لا ^5$4 '0> Z
5F
€ƒ $سسمأ Qسسسف#> Z6وسس7$ف ىلوسسAف W سسس
راسسبك ?م:ف Z L'يك ?م:ف W aاقللا ا&.
5 Qسسسليح5 $حسسسسلا Mا5,أ5 8$حسسسسلا
"=وسسلا يسسف BسسG0م ZىسسJأ BسسoW Q7ا'2
V ,'حملا
€k ىسس!وم لاسس= Zىسس!وم BGل لا=W س
Qسسللا ىسسل7 ا5$AسسفJ 1 B;ل)5W 8$حسلل
15 n&سسس;لا Qسسسيل7 اوسسسقلASJ1 Z ا>&سسسك
Š Q> اوك$`J
$حسس! اسسGنإ Mاmسس:0ملا +7 اولوقJ 15
Dسس(5 mسس7 Qسسللا Bسس;;لGيف ZB;AحسيفW
Z nاسس2 'سس=5W L'#7 +م Bيi7Znا&0>W
ا>&سسك Qسسللا ىسسل7 Zb$Aسسفا +سسمW $سسس2
V $2أ اGلإ Qللا ?م 6أ ى7,ف
€d Z BسسسG#ي> Bسسس.$مأ او7pاسسس#AفW سسسس
ا5$سس!أ5 W ىسس!وم $سسمأ يف اوفلA2اف
ا$! BG#ي> اميف ا5ر5ا`J5 Z bو:#لا
€e ىسسس!وم Z6ا&سسس. 6أ اولاسسس=W سسسس
9ي71سس> 6ا$.ام Z6ا$حاسلW 65را.5
+سسسم Bكاسسس($S) 6أ 6ا'سسس)$)W $حسسسسلا
$<م vرأ Z B;\رأ
ىل-ملا B;Aق)$@> اب.&)5 ام.$حس> W
9سسي71أ يسسف ةسس0يف$لا B;بيلاسس!> Z
V $حسلا
€g او7'سسJ Pف Z Bك'سسيك او0م(سسف W سسس
Qسسسليح5 $حسسسسلا D|اسسس!5 +سسسم اEيسسس4
ا'سسحا5 Z افسسص اوسسJأ Bسسo W Qسس> BسسAE(1إ
اولوAسسسJ5 راسس<>Iا ا5$سسGبAل +ين5ا0Aم
Fسسلفأ '=5 W Š +)'.ا`ملا لوق7 ىل7
Qم<2 9لH +م Z ىل0A!ا +م Tويلا
5G
€h اسس) اولاسس= W 8اراسسبملا a'سس> 'سس#75 سسس
اسسم ZيقلJ 6أ امإW رايSلا Rل Z ى!وم
+سسحن Z 6وسس;ن 6أ اسسمأ5 W اسس#لب= Rسس0م
Zىقلأ +مل5أW
€€ Z اوقلأ D> W ى!وم BGل Z لا= W س
Mا5,أ +سسم BسسG0م ام اوقلاف 15أ BAنا
يAلا Z BGي<75 BGلابح ا*[ف W $حسلا
ىسس!وم ىسسلا Z Qسسيلإ DسسيS) W اسس.وقلأ
Z ى0سسسJ W Mاسسيح Z اGنإ B.$ح! +مW
V ة7$س> t$حAJ
€• ةسسفي2 Qسسسفن يسسف C(5سسفW سسس
+سسم /وSلاسس> ى!وم Cحف Z ى!وم
Pف ]اسسس#لا ىسسسل7 L$سسسم_ CسسسبAل) 6أ
Q> او#مؤ)
€l 1 W U tا&سس#يح ]وسسمل Z اسس#ل= W سسس
$.اقلا 9لا%لا Z ىل7Iا "نأ Rنإ فSJ
V
€q قسسلأ5 Z Rسس#يم) يسسف اسسم قسسلأ5 W سسس
+سسيميلا t'سس) يسسف اGلمحJ يAلا ا<0لا
اسسم W Dسس@بAف ة7$س> wق#J Z فقلJ W
Z او0#ص
لابحلاك$حسسسلا Mا5,أ +سسم او\$7 ام
Qسسليح Z 'سسيك او0#سسص اسسمنإ W يسس<0لا5
Z ىJ_ ثيح $حاسلا Fلف) 15 $حا! W
•ƒ M$Sف Z ا':! 8$حسلا ىقلف W س
5 Qسسلل +)'(اسس! Rل* ا5أر امل 8$حسلا
Zى!وم5 65را. n$> ا#مأ اولا=W
•k Qل BA#م_ W U BGل 6و7$ف Z لا= W س
6ا ZQسسنإ Bسس;لW Fمسس!ا Z 6*أ 6أ Dسسب=
6I
B;سسسسسسي|$لZ Bك$يبسسسسس;ل W ىسسسسس!وم
B;مل0م5
BJسسYاوJ '=5 Z $حسلا B;مل7 K&لا W
5 B;)'سسس)أ +سسس0@=PفW Tوسسسيلا Qسسس0م
/$سسY +سسم ا'سس) Z /P2 +سسم Bسس;ل(رأ
P(ر5
يسسف B;#بلسسص15 W $سس2_ /$سسY +سسم
5 B;ب)&سس0J يسسف 8,اسس)p Z DسسS#لا •5&(
Tأ • اسسنأ Z ا#)أ +مل0Aل5 W B;> $يG`Aلا
Bسسس;ل Z ا>ا&سسس7 'سسس4أ W ىسسس!وم nر
ا>اق7 T5,أ Z ىق>أ5 W
•d 6وسس7$ف 8$حسلا nا(أ Z اولا= W س
اسسم ىسسل7 W tراسسASن +سسل Z t$oؤن +ل W
Z Mا#يبلا +م W ى!وم Q> Z انaا(
K&سسلا5 W QAلاسس!ر ^'سسص ىسسل7 ةسسلا'لا
K&سسلا Qللا> Rل* ىل7 Bسقن5 Z ان$@ف
B;حاف •vا= "نأ ام w=اف W ا#قل2
L&سس. يسسNقJ اسسمنا W "Eسس4 اسسم> اسس#يل7
L&سس. يسسف ا#>&سس0J اسسمنا Z اين'سسلا 8ايحلا
يبسس#لا +سسي> Q(اوJ +م ةينافلا 8ايحلا
6و7$ف ?م Z’W 65را.5 ى!وم Qللا
+سسم ,وسس(وم $حسلا 6> Bل0ن L$ح!5
aاسسسسيبنIا 6أ ىAسسسسح 6اسسسسمmلا B)'سسسس=
يAسسلا Mاmسس:0ملا Dسسك ?سسم BGسسسفنأ
$سس. اوسسقل BسسGنإ 1إ Qللا ا.ا)إ B.ا@7أ
Qناحبسس! Qسسللا +;ل DGس> Cيل $حسلا
8$حسسسلا ?سسيم( ىسسل7 B.$<ن ىلا0J5
يسسف 6وسس7$ف 5 Cسسيل>إ 8و2أ +ي#ي0للا
V BيEل لP\
6H
Dسس-م Qسسل-م ,و(وم $يH $حسلا 6ا 'قA0) +م5
Qسسللا يبسسن Mاmسس:0م> /$Aسس0) Bل K&لا 6و7$ف
+ي.ا$بلاسس> Qسسنأ ىسس!وم ان'يسس! 6أ ?م ى!وم
9سسل= ىم7 لPNلا5 $ف;لا +;ل $;#J 1 يAلا
$سسف;) xSسس4 Dسسك 9سسل=5 Cسسيل>إ5 6وسس7$ف
Bسس)$;لا 6_$قلا يف Dيل, 5 ,و(وم QنI $حس>
BGنا BGسفنأ 65'قA0) +)&لا aPG:لا a1ؤ.5
ام B)$;لا 6_$قلا +م 34 65$;#)5 Bل7 D._
BسسGيل7 ^$@يسس! 8,اسسم5 8,اسسم Dسس.أ 1إ Bسس.
V BGبل= ىل75
8,املا +Eل aافص Kأ B.'#7 O5$لل ىقب) Bل5
ةينافلا MاوG`لا bوGJ Cف#لا5 Cف#لا 8_$م
+سسم • Qللا TPك DبقJ اG#مف ةي=ابلا O5$لا T_
ىسسسل7 "سسسقل2 O5$سسسلا +Eل vا$Aسسس7ا Kأ 65,
Qسسللا TP;> 6اسسم)إ5 'سسيحوAلا 8$سس@ف 8$سس@فلا
$.اسسiلا يف 1 R4 Kأ 65, +م قل@م 6ام)إ
V +Yابلا يف 1 5
T_ 8,و(وم +يYاي`لا 5 +:لا D.
Ž 1
$سسي;فAلا +سسم am( L'#7 6اسنأ Kأ ?ي@Aس) 1
5 6اسسسس:لا ,وسسسس(و> ^'سسسس<)5 +مؤسسسس) 6أ 1إ
'سس= 6وسس;) اسسم 1أ ا#م 'حا5 Kأ +Eل +يYاي`لا
62
لوسسق7 +;ل 6ا:لا ?م $-كأ 5أ u,اح Qل D<ح
aاسس#ب( BسسGنI لوG:ملا DمحAJ 1 ]ا#لا w0>
,وسس(5 6وسسف#) Rل&سسل لوسسG:ملا +سسم 6وفاسسS)
+سسم 6وفاسسS) BGسسسفنأ يسسف BسسGنأ ?سسم 6ا:لا
•وسسن وسس.5 +سس( 'سس(و) 1 6ولوق) Rل&ل 6ا:لا
ةفي0سس\ BGسسسفنأ +سس7 6وسسف#) ىAح aام)إ +م
ةN)$ملا BG>ول= +;س) K&لا +Yابلا /وSلا
BGسسسفنأ +سس7 6وسسلوق)5 Qسسللا +7 '0A>أ K&لا
ى\$م 1إ B. ام5 Qل,أ D.أ5 Bل0لا D.أ BGنأ
65'مA0) B.5 لوG:ملا +م /و2 +م 6ونا0)
'سسمA7أ اسسنأ5 BGل-م ]انأ +م 8$ي-ك ةل,أ ىل7
لوسس!ر ث),اسسحأ5 Qسسللا nاسسAك +م يليل, ىل7
Z’W Qللا
6ا#oا +:لا ˜فل B)$;لا 6_$قلا يف ,ر5 'قف
اسسمأ Mا$سسم ?بسس! 6اسس:لا ˜فل5 8$م 65$`75
ا,5ر5 œاسسفلIا $-كأ 6اك 'قف 6ا@ي`لا ˜فل
+سسم 6ا@ي`لا 6ا Dي= امل B)$;لا 6_$قلا يف
+:لا
ةسس)_ Mا)را&سسلا 8روسس! يف ىلا0J Qللا لا= h€
Z 65'ب0يل 1إ CنIا5 +:لا "قل2 ام5 W
BسسGيلإ ي(اسسيAح1 Cيل5 • يJ,اب0> B.$مI 1إ
W ة)_ U $:حلا 8رو! d• +سسم Lا#قل2 6ا:لا5 WZ
راسسن +سسمW TPسسسلا Qسسيل7 T,أ قسسل2 Dب= Z Dب=
Tاسم يف &ف#J يAلا • $حلا 8')'`لاZTومسلا
6ا'>Iا
لوسس!ر 6أ Qسس#7 Qسسللا يسس\ر ,و0سسسم ي>أ +7
'سس=5 1إ 'سسحأ +سسم Bسس;#م ام W U لا= Z’W Qللا
Q#)$= Q> Dك5
63
لا= V Qللا لو!ر ا) tا)إ5 U اولا= Z +:لا +م
Pف Š Bلسس!ف Qسسيل7 ي#نا7أ Qللا 6ا 1إ Kا)إ5 W
Z$يSلا> 1إ ين$م)
اسس#ك U لاسس= سسس Q#7 Qللا ي\ر ,و0سم +>ا +7
• Lانا'سسسسقفف ةسسسسليل Mا* Z’W يبسسسس#لا ?سسسسم
• nا0`لا5 ة),5Iا يف Lا#سمAلاف
ةسسليللا $سس`) ا#Aبف • DيAHا 5أ $ي@A!ا U ا#لقف
+سسم aاسس( وسس. ا*إ ا#حبسسصأ املف • Tو= اG> Mا>
tان'سسقف Qسسللا لوسس!ر اسس) U اسس#لقف • aا$ح Dب=
اG> Mا> ةليللا $`> ا#Aبف t':ن Bلف tا#بل@ف
"ب.&سسف +سس:لا يسس7ا, يناسسJأ W U لاسسقف • Tو=
Z 6_$قلا BGيل7 Mأ$قف Q0م
+سس7 BسسGنا$ين راسسoأ اسسنارف اسس#> قل@نسسف U لا=
•اسسG#7 ىلاسس0J Qسسللا يسس\ر ž ةسس`|ا7 8'يسسسلا
ة;|Pملا "قل2W Z’W Qللا لو!ر لا= U"لا=
قل25 •ران +م zرام +م 6ا:لا قل25•رون +م
Qسسللا 'سسب7 +سس> $>ا( +75Z B;ل فص5 امم T,_
أ$قف Q>احصأ ىل7Z’W Qللا لو!ر z$2Uلا=
Š اسس.$2أ ىسسلا اGل5أ +م +مح$لا 8رو! BGيل7
'سسقف اJو;سس! Bسسكارأ يلاسسم W Uلاسسقف اوA;سسسف
+سسسحأ اوناسس;ف +سس:لا ةسسليل +:لا ىل7 اGJأ$=
Qلوسس= ىسسل7 "سسيJأ اسسملك "سس#ك Š Bسس;#م ا,5,$م
15 Uاولاسس= 6ا>&سس;J اسسم;>ر ajأ Kسسبف U ىلاسس0J
Z 'محلا Rلف n&;ن ا#>ر Qم0ن +م aي`>

64
nاA;لا W Dي:ن{ا +م ةل,Iا
Z ]'قملا
k aاسسسملا راسسص اسسمل5 W ىAسسم Dسسي:نإ س
z$2سسف +)$ي-سسك +يناسس:م Qسسيلإ اوم'=
Z QAمل;> Oا5رIا
d 6اسس(را2 اسسم. ام#ي>5 W ىAم Dي:نإ س
Qسسيلإ Lوم'سس= 6و#:م ]$2أ 6اسنأ ا*إ
]$سس2Iا Bسسل;J 6ا@يسس`لا z$سس2أ املف
•وم:لا 9:0Aف !
e ?سسم:لا ىلا aا( امل5 W ىAم Dي:نإ س
اسس) U P|اسس=5 Š Qسسل ايoا( D(ر Qيلإ T'قJ
BلسسA)5 •$سس<) Qن[سسف يسس#>ا Bسسحرا 'ي!
Š aاسسسملا يسسسف ا$ي-سسسك ?سسسق)5 ا')'سسس4
6أ ا5ر'ق) Bلف t&يمPJ ىلا QJ$Nحأ5
اسسG)أ U لاسس=5 •وسسس) nاسس(ف Lوفسس`)
ىAسسم ىلا nوAلملا +مؤملا $يH Dي:لا
Š B;حلسسصا ىAسسم ىسسلا5 Bسس;0م 6وسسكأ
Qسسيل7 •وسسس) LmGAنف ا#. ىلا Lوم'=
ىفسس`ف 6ا@يسس`لا Q#م z$Sف TPسلا
T'سسقJ Bسسo Š ة7اسسسلا RسسلJ +سسم TP%لا
اولا=5 ,ا$فنا ىل7 •وس) ىلا &يمPAلا
لاقف Q($Sن 6أ +حن ر'قن Bل ا*امل U
T'سسس0ل U TPسسسسلا Qسسسيل7 •وسسسس) Qسسسل
6اسسك وسسل Bسس;ل لوسس=أ قحلاف Š B;نام)إ
BسسA#;ل ل,$سس2 ةسسبح Dسس-م 6اسسم)أ Bسس;ل
اسس#. +سسم DسسقAنا Dسسب:لا ا&سسGل 6ولوقJ
$يH 34 6و;) 15 ŠDقA#يف tا#. ىلا
65
z$سسS) Pف ى#:لا ا&. امأ B;)'ل +;مم
Tو<لا5 8P<لا> 1إ
g ?سسم:ملا يسسف 6اسسك5 W اسس=ول Dي:نإ س
~$سس<ف Cسس:ن 6ا@يسس4 O5ر Qسس> Dسس(ر
•وسسس) اسس) Rل5 L_ UP|ا= Bيi7 Mو<>
Rسسف$7أ اسسنأ Š اسس#;لGAل "سسيJ_ K$سسصا#لا
•وسسس) LmGAنف Qللا ]5'= Š "نأ +م
Q7$سس<ف Š Qسس#م z$سس2ا5 ]$سس2أ U P|ا=
Bسسل5 Q#م z$25 f!ولا يف 6ا@ي`لا
ىسسل7 ةسس`., "0=وسسف Š اEيسس4 L$سسN)
Z ?يم:لا
h 8وسسك ىسسلا ا5راسسص5 W اسس=ول Dسسي:Jأ س
Dسيل:لا Dس>اقم يسف يAسسلا +ي)راوسسحلا
Dسس(ر QلبقAسس!أ vرIا ىسسلا z$2 امل5
&سس#م +يYايسس4 Qسسيف 6اسسك ةسس#)'ملا +م
Š اس>وo Cسبل) 1 6اسك 5 Š Dس)وY +سمp
Š روسسبقلا يسسف Dسس> "سسي> يسسف Bيق) 15
لا=5 Š Qل $25 ~$ص •وس) bأر املف
•وسسس) اسس) Rسسل5 يلاسسم U Bيi7 Mو<>
O5$لا> $مأ QنI ي#>&0J 1_ R#م 9لYا
&#م QنI 6اسن{ا +م z$SJ 6ا C:#لا
fسس>ر 'سس=5 Qسسف@S) 6اك B)'= 6اي#مp
?س@ق) 6اك5 ا!5$حم ,وي=5 D!Pس>
ىسسلا 6ا@يسس`لا +سسم ^اسسس)5 fسس>$لا
اسسم UP|اسس= •وسسس) Qلسسسف Š Kرا$بسسلا
+يYايسس4 6I 6وسس#:> U لاسس= Ž Rم!أ
1أ BسسGيلإ 9سسلYا5 Š Qسسيف "ل2, 8$ي-ك
6اسسك5 Š ةسس)5اGلا ىلا nا.&لا> B.$م)
يسسف ىسس7$) $)pاسس#Sلا +م ?ي@= tا#.
BسسGل 6*سس) 6ا Qسسيلإ اوسسبل@ف Š Dسسب:لا
66
"سس($Sف BسسGل 6*سسف اسسGيف لو2'سسلا>
يسسف "ل2,5 Š 6اسن{ا +م +يYاي`لا
Š b$سس( اسسم ا5$سسيل اوسس($25 Š $)pاسس#Sلا
6اسسسن{ا ا5'سس(وف •وسسس) ىسسلا ا5aا(5
'سسس= +يYايسسس`لا Qسسسيف "ناسسسك K&سسسلا
V "($2
ث),اسسحأ5 Bسس)$;لا 6_$سسقلا 6أ b$سسن اسس#. +سسم
BسسGلك Dسي:ن{ا ]'سسقملا nاسسAك5 Z’W يبسس#لا
aاسسيبنIا 6أ5 +يYاي`لا5 +:لا ,و(و> 6و#مؤ)
+سسم MاG(اوم ىلا او\$0J '= TPسلا BGيل7
Qناحب! Qللا5 +يYاي`لا5 +:لا Dب=
Š BGيل7 B.$<ن ىلا0J5
nmح +م B.5 +يYاي`لا BG#م •اونأ 6ا:لا5
+سس:لا Qسس#م5 لPسسNلا يسسف Qسسل 6اوسس7أ5 Cيل>إ
Dسس-م 9.ا&سسم5 6اسس),أ 8'س7 ىسسل7 B.5 K,ا0لا
Qسسللا aامسس!أ5 Bسس)$;لا 6_$سسقلا Tا'سس2 BسسGن
BسسG#7 لاسسق)5 ةسس;|Pم> Qبسس4أ Bسس.5 ى#سسسحلا
aايل5أ 8'7اسم5 8,اب7 ىلا 6وH$فAم ة)ول0لا
8'7اسسسم5 ’اسس2 D;سس`> ىلا0J5 Qناحب! Qللا
Tا7 D;`> 6وملسملا


6D
O5$لا> +:لا ة=P7
Rل&سسل $سس`بلا Oا5رأ +سسم ف2أ Oا5رأ +:لا 6إ
6اسسسن{ا 'سسس( ىسسل7 D2'سسA) 6ا +سس:لل +;م)
Qللا لا= •$<لا و. ا&.5 8$ي-ك aاي4أ D0ف)5
1إ 6وسموق) 1 اسس>$لا 6ولكسس) +)&سلا W U ىلا0J
+سسم 6ا@يسس`لا Qسسب@SA) K&سسلا Tوسسق) اسسمك
U 8$قبلا 8رو!Z Cملا d•h U $ي-سسك +سس>أ لاسس=
1إ ةسسمايقلا Tو) B.روب= +م 6وموق) 1 Kأ W
fسسبSJ 5 Q7$سسص Qلاسسح •5$سس<ملا Tوسسق) اسسمك
Z ا$سس;#م اسسماي= Tوسسق) 6أ Rل*5 Š Qل 6ا@ي`لا
لو!ر +م ")أر 'قل U لا= 8$م +> ىل0> +7
اس.ا$) 15 يسلب= 'سحأ اس._ر اسسم اoPo Z’W Qللا
Š K'0> 'حأ
wسس0ب> اسس#ك ا*إ ىAسسح $فسس! يسسف "سس($2 'سسقل
اGل ىبص اG0م ةسلا( 8أ$ما> انر$م Š ق)$@لا
Q>اسسصأ ىبسسص ا&سس. Š Qسسللا لو!ر ا) U "لاقف Š
Kر,أ 1 Tوسسيلا يسسف &2ؤ) aP> Q#م ا#>اصأ5 aا,
Qسسيلإ QسسAلمحف يسسلإ Qيبسسل(أ U لاسس= Š 8$سسم Bسسك
Š Lاف$%ف Bo D($لا ة@!ا5 +ي>5 Q#ي> Qلمحف
'سب7 اسسنأ Š Qسللا Bسسس> U لاسس= Š اoPo Qيف ثفن5
س2أ Š Qللا
يسسف اسس#يقلأ U لاسسقف Lا)إ اGل5ان Bo Š Qللا 5'7
Š Dسس0ف اسسم ا#)$ب2اف Š 6ا;ملا ا&. يف ة0($لا
ا#0(ر5 ا#ب.&ف U لا=
uPo 8اسس4 اسسG0م 6اسس;ملا Rسسل* يسسف ا.ان'(وف
R-0> K&لا5 U "لاقف Ž Rيبص D0ف ام U لاقف
Š ة7اسسسلا ىAسسح اEيسس4 Q#ما#سسسح اسسم قحلاسس>
اسسG#م &سسSف لmسسنأ U لاسس= Bسس#%لا L&سس. رmA(سسف
V ةيقبلا ,ر5 8'حا5
6F
يبسس#لا5 اسسنأ اسسم#ي> U لاسس= ,و0سسسم +سس>أ ث)'ح
'سس= D($> ا*إ ة#)'ملا Mا=$Y w0> يف Z’W
Mون'ف •$ص
Z’W يب#لا لاقف ^افف Qن*أ يف Mأ$=5 Q#م
أ W Mأ$سس= U "سسلقف Ž Qسسن*أ يسسف Mأ$سس= ا*اسسم U
1 اسس#يلإ Bسس;نأ5 اسس-ب7 Bكاسس#قل2 اسسمنإ BAبسسسحف
لاسسقف 8روسسسلا +سسم "سسH$ف ىAسسح Z 6وسس0($J
ا#مؤم P(ر 6اول L'ي> يسفن K&لا5 U Z’W
V لmلmل Dب( ىل7 ا.أ$=
5 aاسسبYIا ةسسلG( اسسمأW U Bسسيف=ا +سس>ا لوسس=
ةسس='ن&لا> 'سسقA0) +سسم5 Š BGAلفس! 5 BG@ق!
65$;#) REل5ف QAليNف
6'سس> يف $oؤJ اGن> 65$ق) 15 Oا5رIا •$ص
1إ 5Š BسسGلG( 1إ BسسG0م Cسسيل5 Š •5$سس<ملا
ة7ا#<لا يف Cيلف
Qسس> '.اسس4 ,وسس(ولا5 Cسسحلا5 Š Rسسل* ?ف'سس) اسسم
1إ اوسسAب-) Bسسلف aاسسبYIا a1ؤسس. ة=,ان* Maا(5
ةسسف$0م5 Dسسق7 Qسسل +سسم5 L'ح5 }P2Iا •$ص
a1ؤسس. DG( +م RحN) ا.$يoJ5 Oا5رIا L&G>
V BGلوق7 ف0\5
5 6_$قلاسس> ">اسسo +:لا ,و(5 U QيميJ +>أ لا=
لوسس2, Rل&سسك5Š ةسسمIا فلسس! ^اسسفJأ5 ة#سسسلا
6'> يف ي#:لا
ة#سسسلا Dسس.أ ةسسم|أ ^اسسفJ> ">اسسo 6اسسسنIا
D($لا •$<) Qن[ف روG`م $مأ و.5 ة7ام:لا5
ىسسل7 n$سسN)5Š Lا#0م /$0) 1 6اسل> Bل;Aيف
Qسس> $سسoI Dسسم( Qسس> n$\ ول اميi7 ا>$\ Qن'>
Cسسح) 1 ا&سس. ?سسم •5$سس<ملا5 Š اسسميi7 $سسoأ
$سس:) 'سس=5 Š Qلوق) K&لا TP;لا> 15 Š n$Nلا>
}اسسسبلا $سس:)5 Š •5$سس<ملا $سسيH5 Š •5$<ملا
6G
$يH K$:)5 M1jا لوح)5 Š Qيل7 Cل:) K&لا
اسسمل7 QJ,اسسفأ ا.'.اسس4 +سسم روسسمIا +سسم Rسسل*
ŠCسسنIا 6اسسسل ىسسل7 قYاسس#لا 6سس> ا)ر5$سس\
$سسيH $سس2أ Cسس#( Tاسسس(Iا L&سسGل t$سسحملا
V 6اسن{ا
Tmح +>ا ة)$.اiلا Tامإ
K&سسلا 6اسسسن{ا Cسسم) 6ا@يسس`لا 6ا Fسسص5
Š 6_$سسقلا يسسف aا( امك اسم Qيل7 Qللا Q@لس)
8$سسS>Iا Š aا,وسسسلا Q0|اسسبY +سسم Qسس> $ي-سس)
Qسفن +7 Q> $بS) امك —ام'لا ىلا 8'7ا<Aملا
Š BG#م /P2 P> •5$م Dك
fسسبSAلا5 •$سس<لا Qسسل Dسس(5 mسس7 Qسسللا u'سسحيف
V L'.ا`ن امك &E#يح
z W يسسف Dب#ح +> 'محأ Tام{ا لا=5 dg +سسم
W xŸراAفلا d•€ س d•• Z
Qلو!ر5 QA#!5 Š Qللا nاA;> ">اo +:لا ,و(5
لوسس2, Rل&سسك5 Š اسسGAم|أ ةمIا فل! ^افJا5 Š
ي#:لا
Dسس._ ةسسم|أ ^اسسفJا> ">اسسo 6اسسسنIا 6'سس> يسسف
يسسف5 ىلاسس0J Qسسللا لاسس= Š ةسس7ام:لا5 ة#سسسلا
6ا@يسسس`لا 6ا W Z’W يبسسس#لا +سسس7 Fيحسسس<لا
T'لا b$:م T,أ +>أ +م K$:) Z
"ل= Dب#ح +> 'محأ Tام{ا +> Qللا 'ب7 لا=5
D2'سس) 1 يسس#:لا 6ا U 6ولوق) اماو=أ 6ا ي>1
ا*وسس. 6و>&سس;) ي#> ا) U لاقف Š •5$<ملا 6'>
$سسمأ Qلاسس= K&سسلا ا&سس.5 Qناسسسل ىسسل7 Bسسل;A)
V روG`م
,اسس0ملا ,اp W Q>اAك يف Bيقلا +>ا Tام{ا اقل5
Z ,اب0لا $ي2 يف
DI
ةسس-يبSلا Oا5رIا +سسم •$سسص U 6ا7$سسص •$سس<لا
V ةE),$سسسلا }P2Iا +سسسم •$سسسص5 Š ةيسسس\رIا
Qبب! يف aابYIا Qيف Bل;A) K&لا و. ينا-لا5
BGAم|سسسسف Š Oا5رIا •$سسسسص اسسسسمأ5 Qسسسس(P75
Qنو0ف'سسسس) 15 Š Qسسسس> 6وف$Aسسسس0) BسسسسG|Pق75
Oا5رIا ةسسسل>اقم> Qسسس(P7 6سسس> 6وف$Aسسس0)5
Oا5رIا RسسسلAل ةسسس)ول0لا 8$سسسيSلا ةف)$سسس`لا
vراسس0J5 Š اسس.راoأ ?فا'سسAف ةسس-يبSلا 8$)$`لا
}ا$سسق> Rسسل* ىسسل7 xسسن '=5 اGل@بJ5 اGلا0فأ
•$سس<لا zP7 wسس0> $ك&سسف V QسسبAك wسس0> يسسف
Qببسس! K&سسلا •$<لا +م ?ف#) امنإ ا&. U لا=5
+سسم 6وسس;) K&لا •$<لا امأ5 8,املا5 }P2Iا
ةسسلG( اسسمأ5 zP0لا ا&سس. Qسسيف ?ف#) Pف Oا5رIا
'سسقA0) +سسم5 BGAلفسس!5 BG@قسس!5 aاسسبYIا
•$سسص 65$سس;#) U REل5سسف Š ةليسNف ةس='م&لا>
6'سس> يسسف $oؤسسJ اسسGن> 65$سسق) 15 Š Oا5رIا
1إ5 DسسسG:لا 1إ BسسسG0م Cسسسيل5 Š •5$سسس<ملا
Š Rسسل* ?ف'سس) اسسم ةسسيب@لا ة7ا#سس<لا يف Cيلف
ىل7 Rل* BGAلاحأ5 Q> '.ا4 ,و(ولا5 Cحلا5
wسس0> يسسف ^,اسسص وسس.5 }P2Iا wسس0> ةسسبلH
V اGلك يف 1 Qماس=أ
Bسسلف aاسسبY1ا ةسس=,انp Maاسس(5 U لاسس= 6أ ىسسلإ
Dسسق7 Qل +م5 Š L'ح5 }P2Iا •$ص 1إ اوAب-)
L&G> ةف$0م5
a1ؤسس. DسسG( +سسم RحسسN) اسسGJا$يoJ5 Oا5رIا
V BGلوق7 ف0\5
ةسسG( +م $مأ U +)$م> 6و;) •و#لا ا&. zP75
+سسم K&لاف ‹لا0ملا ةG( +م $مأ5 Š •5$<ملا
U•5$<ملا ةG(
DH
$Yاسس2 ىسسلإ QG(وسسJ ^'ص5ŠQسفن 8وق> 6و;)
'= K&لا Fيح<لا *و0Aلا5ŠاG|را>5 Oا5رIا L&.
•وسس#لا ا&سس. 6[سسفŠ6اسسسللا5 9لقلا Qيل7 YاوJ
+سسم /اسس<Aن1ا Qسسل BسسA) 1 nراسسحملا5 ة>راحم
OPسسسلا 6وسس;J 6أU+)$مسس> 1إ OPسسسلا> L5'سس7
'7اسسسلا 6وسس;) 6أ5Šا
X
'سسي( Qسسسفن يسسف ا
X
حيحص
OPسسسلا +سسف) Bسسل B.'سسحأ فسسلSJ ىAسسمفŠا
X
)و=
اسس0يم( +سس)$مIا T'سس7 ا*إ فسسي;فŠD|اسسY $ي-سسك
DسسكوAلا5 'سسيحوAلا +سسم ا
X
سس>ا$2 9سسلقلا 6وسس;)ŠX
VQل OP!15 ŠQ(وAلا5 bوقAلا5
Qسسيف 6وسس;) 6سس> ‹سسلا0ملا ةسسG( +سسم يناسس-لا5
+سسم +ي:لاسس0ملا +سسم 6أ ىAسسح ا
X
سسN)أ 6ا$سسمIا
ZQسسللا Bس>Wلوق> 5أ Q#م zا$2أ Qلوق> يفA;)
يبسس#لا5ZQللاسس> 1إ 8وسس= 15 لوسسح 1W لوق> 5أ
5'سس7 z$2اWUلوق) 6اك Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص
ZQللا لو!ر انأŠQللا
+يفراسس0لا ةسسم|أ لاو=أ5 ةف)$`لا ث),احأ5 Mا)jا L&. +م5
5 6اسسسن{ا Tاس(أ ىلإ D2'J 6أ +;م) +:لا Oا5رأ 6> Bل0ن
+س:لا O5ر يس.5 ةفيفSلا O5$لا 6و;J ا#. +م اGيل7 $@يسJ
Dسسص5 'سس= 6اسسسن{ا 6اسسك ا*إ Tأ 6اسسسن{ا O5ر ىل7 8$@يسم
ىسسلإ لاوسس:Aلا يسس#0) يسسح5$لا ر$سسحAلا ةسسلح$م
'سس0ب) 6أ Qل +;م) O5$لا ىل7 8$@ي!5 O5$لا
+سس:لا Bسس;ح) 6أ +;م) ىAح ةلوG! D;> +:لا
ر,اسسقلا 'ب7 •ي`لا لا-مأ +يحلا<لا w0> D-م
•يسس`لا5 يسسلاm%لا 'سسماح و>أ Tام{ا5 ينPي:لا
يسسل7 'سسمحأ Tاسسم{ا5 يسس>$7 +سس>ا +)'لا يحم
6اسسك +سسم Tا$;لا ة>اح<لا w0> '(و)5 ين'بلا
8$ي-سسك ث),اسسحأ5 +يYايسس`لا ?سسم M1وسس( BGل
nاسس@Sلا +سس> $سسم7 ان'ي! D-م ا&. $ك&J يAلا
VQG(5 Qللا T$ك يل7 Tام{ا ان'ي!5
D2
+سسم $ي-سس;> bو=أ Cنإ O5$لا 6أ Bل0ن ا#. +م
ا&سس. يسسف ةسس!وبحم Cسسنإ O5ر +;ل +:لا O5ر
+سسم Cسسنإ O5$سسلا ر$سسحJ Tأ يناسسفلا 'سسس:لا
اسسGل Cسسيل bوسس= اGل 6و;) 6ف ينافلا 'س:لا
ىAسسح 15 ^وسسلSم ة)_ '#7 15 +:لا '#7 Dي-م
O5$لا ر$حAJ 15 Tا$;لا ة;|Pملا
ىسسلإ 6وسس;J يAسسلا ةحيحسس<لا 8,اسسب0لا> 1إ Cن_
MاسسمP7 $سسGiJ ا.'سس#7 Qل R)$4 1 L'ح5 Qللا
Vق@ن5 8'حولا يف O5$لا aافص
اسسG> قسس@ن يAسسلا /راسس0ملا Tوسسل75 ةسسم;حلا>
ةسسم|_5 ة>احسس<لا5 8وسسب#لا "سسي> ل_5 aاسسيبنIا
Qسسللا يسس\ر +يحلاسس<لا Laاسسيل5ا5 +يفراسس0لا
BGيل7
V +)'لا Tو) ىلا BGمول7 +م ا#0فن5 +ي0م(أ
_WيX'يYلا / Wجلا 0و:/ ىل2 EVN0
يب#لا ة#! +م 6و;ي! ا#ليل, 6أ 5
5ŠQبحص 5 Qلا 5 TP! 5 ىلص Qيل7
V+ي>ا0-لا $<= 85mH ة<= L&.
Bيح$لا +مح$لا Qللا Bس>
Wيب'#`لا ر+6 J/ز5
Qسسللا يسس\ر TاسسمIا 6اسسك اسسم#ي> ZK5ا$لا لا=W
ةسس7ام( Qسسيل7 Dسس2, *إ Q>احصأ +ي> ا
X
سلا( Q#7
$سس<= 'سس(و) +سسسحلا اسس>أ ا) اولاقف n$0لا +م
6اسسب0o Qسسيف +ي>ا0-لا $<= Qل لاق) ا#\رأ يف
Dسس@7 5 ر5$سسملا +سسم ]اسس#لا ?سس#م 'سس= Bيi7
Š+)$ي-سسك ا
X
!انأ BG#م ]$Aفا 6أ '0> BGلا%4أ
5 'سسلا25 ,ا'سسقملل لا= Rل* Tام{ا ?م! املف
D3
wسس0> ?سسم +ي>اسس0-لا $سس<= ىسسلإ ا5$يسس! 8,اA=
tاسس#. يAسسلا +ي>ا0-لا ىل7 اوN=ا 5 6ا!$فلا
'لا2 BGيل7 T'قملا D0( 5 Tام{ا B.mG( Bo
n$سس= ىسسلإ اولسسص5 6أ ىلإ ا5راسف 'يلولا +>
5 $سس<قلا +سسم z$سس2 'سس= 6ا2'لا ا5أ$ف $<قلا
يسسم0) ,اسسك 5 BسسGيلإ Dسسص5 ىAسسح وسس:لا ›م
Q#م "لف( Bيi7 6اب0o Q#م z$2 Bo B.$<>أ
ا5,اسس7 5 اسسGنا#7 ا5,$سسف ةسس>را. "ل5 Bo DيSلا
اسسملف Tام{ا ىلإ اولص5 6أ ىلإ BGق)$Y يف
B;.وسس(5 bرأ ين[سسف Bسسكaار5 اسسم لاسس= Bسس._ر
ام'سس#7 +ي#مؤسسملا $سسيمأ اسس) 'لا2 لاقف 8$ي%Aم
Bسسل5 ة>را. "ل5 5 DيSلا "لف( 6اب0-لا $Gc
Tام{ا لاقف $<قلا +م ون') 6أ ا#م 'حأ ر'ق)
nراحأ 1 +;ل 5 $<قلا ىلإ B;0م "ب.* "#ك
5 Qسسيل7 Qسسللا ىلسسص Qللا لو!ر يل 6*) ىAح
ةسسيمأ +سس> 5$سسم0ل لاسس= 5 ا
X
سس>اAك 9سسAك Bo Bل!
Qسسللا لوسس!ر ىلإ nاA;لا ا&. Dص5أ K$يمNلا
يسسل •,ا 5$سسم7 لاسسقف Bل! 5 Qيل7 Qللا ىلص
Rسسل Tاسسم{ا لاسسقف vرIا يسسل Qسسللا Kو@) 6أ
ىسسNمف nا.&سسلا> •$سس!أ 5 Rسفن 3يGف Rل*
يسسف zاسسAح) اسسم Qسس0م &سس2أ 5 QAمي2 ىلإ 5$م7
5 nاسسA;لا Q#م &2ف Tام{ا ىلإ ,ا7 Bo L$ف!
اسسملف Bلسس! 5 Qسسيل7 Qللا ىلص يب#لا ىلإ را!
+سسيمIا fسسب. Tاسسم{ا $;سسس7 +سسم 'سس0> ?مسس!
Qسسللا ىلسسص يبسس#لا ىل7 TPسلا Qيل7 Dي|ا$ب(
'سمحم اس) Rسيل7 TPسسلا لاس= 5 Bلس! 5 Qيل7
+سس>ا 6أ لوق) 5 TPسلا R|$ق) ىل7Iا يل0لا
Rن*Aسسس) ةيمأ +> 5$م7 Rيلإ D!رأ '= Rم7
'س= 5 6اسب0o 8روسص يف +:لا +م xS4 يف
6أ 'سسحأ ر'سسق) 15 Qلوسسح +سسم D|اسسبقلا ,$سس4
D4
ىسسل7 يسس#( فسسلأ 6وسسسم2 Qسس0م 5 Q#م n$ق)
Rسسم7 +سس>1 6*سسف +ي>ا0-لا 5 Œوحولا 8روص
Qيل7 ولA) 5 راقفلا K* Qفيس> BGيلإ $يس) 6أ
Dسس)$ب( z$سس7 Bسسo B.ر5$سس4 +سسم Q!$حJ Mا)_
Bلسس! 5 Qيل7 Qللا ىلص يب#لا امإ aامسلا ىلإ
يسسف فسس=5 5 ىملسس! Tأ QسسA(5p ىسسل7 D2'ف
يف +:لا ىل7 L$<#) 6أ Tام‘ل و7') Q>ا$حم
Qسسيل7 Dسس2, *إ Rل&ك و. ام#ي> 5 +ي>ا0-لا $<=
ا7'سسف Tاسسم{ا nاسسAك Qملسس! 5 Dسسب= 5 5$سسم7
ا&. ا#ل أ$=ا Qل لا= 5 Q#7 Qللا ي\ر +سحلا>
UQ> nوA;م ا*إ 5 +سحلا QحAفف nاA;لا
s Bيح$لا +مح$لا Qللا Bس>s
'محم Qم7 +>ا ىلإ 9لاY ي>أ +> يل7 +مWW
"ف$4أ ين[ف '0> امأ ŠBل! 5 Qيل7 Qللا ىلص
ىسسلإ QJوسس7, 5 zاسس:حلا +سس> $ماسس7 ةسسليب= ىل7
5 Q#م "2ف ى>ف Qلو!ر ة7اY 5 Qللا ة7اY
M$بسس2أ 'سس= 5 Qلوسس!ر 5 Qسسللا قح Q>احصأ +م
$سس<= Qسسل لاسسق) $سس<= BGسس\رأ TوSJ ىل7 6أ
?مسسس) Bسسل Bسسيi7 6اسسب0o Qسسيف 5 +ي>اسس0-لا
?#م 5 ]ا#لا DA= '= 5 Q#م Bi7أ 6و0ماسلا
5 'سسيلولا +سس> 'سسلا2 Qسسيلإ "لسس!رف قسس)$@لا
Bسسسلف +يملسسسسملا +سسسم ةسسس7ام( 5 ,ا'سسسقملا
لوسس!ر ا) يل 6*ف Q#م او>$ق) 6أ او0ي@Aس)
5 Qسسيل7 $<Aنأ 6أ يل •,ا 5 Qيلإ $ي!أ 6أ Qللا
5 Bس;يل7 TPسسلا 5 L$س4 +سم ]اس#لا xسل2أ
VZZQللا ةمحر
Bلسس! 5 Qسسيل7 Qسسللا ىلسسص يبسس#لا $مأ Rل* '#7
UQيف لوق) ا
X
>اAك L'لاول 9A;) 6أ +سحلا
Rسس>ا@2 "سسمGف 5 R>اAك Dص5 'قف '0> امأWW
ىسسل7 tراسس<Aنا> ىلاسس0J ىلوملا ين$ب2أ '= 5
D5
$سس<= ىسسلإ $يسسسJ 6أ t$مسس) وسس. 5 Qللا aا'7أ
+سسم 8,$سسم Bسس. 5 BسسGيل7 Bسس:GJ 5 +ي>اسس0-لا
ر

وسسص يسسف ا
X
فلأ 6وسم2 B.,'7 5 +يYاي`لا
5 6_$سسقلا 85PA> BGلمسس4 ^$سسفف ŠةسسفلASم
+سسم Rسس0م &سس2 5 ةسس=$حملا Mاسس)jا> Bسس.$(pا
5 Qناحبسس! Qسسللا 6إ 5 t'7اسسسJ ةEف R>احسسصأ
5 Bسس;0م 6وسسنو;) QسسA;|Pم Bسس;> Dسسك5 ىلاسس0J
5 Bك$سسصان Qسسللا 5 B;|ا'سس7أ ىل7 B;ن5'7اس)
VZZB;يل7 TPسلا
5 Qسسلب= 5 L&سس2ف 5$سسم7 ىسسلإ nاA;لا ل5ان Bo
'سس:) Dسس0:ف ةفاسسسملا n$سسق> يبسس#لا Qسسل اسس7,
Qل5اسسن 5 Tاسسم{ا ىسسلإ Dسسص5 6أ ىسسلإ $يسسسلا
L'سسل5 f2 و. ا*[ف QحAف 5 Q#م L&2ف nاA;لا
5 Qسسلل ةسس7اY 5 ا
X
0مسس! لا= Bo Lأ$قف +سحلا
5 $سس!ا) +سس> راسسم7 راسسNح[> $سسمأ Bسسo ŠQلوسس!ر
+سس> '0! 5 '0! +> Cي= 5 Tاو0لا +> $ي>mلا
اسسملف 'سسيلولا +> 'لا2 5 ,ا)p +> '0! 5 8,اب7
ا5'سسلقJ 5 Bسس;لي2 اوسسبكرا BسسGل لاسس= ا5$سسNح
ي\ر Tام{ا ىلA7ا Bo Rل* اول0فف B;فويس>
لوسس!$ل "ناسسك aا$قسس4 ]$سسف ىسسل7 Q#7 Qللا
Q!أر ىل7 'ق7 5 Bل! 5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا
FAف 5 Qللا +م $<ن اGيل7 nوA;م aا$مح ة)ار
او>$= ىAح +ي>ا0-لا $<= ىلإ ا5را! 5 9)$=
Cسسل( 5 اوسسلm#ف ل5m#لاسس> Tام{ا B.$مف Q#م
+سس> راسسم7 لاسس= Qلوسسح Q>احصأ Cل( 5 Tام{ا
راسس#لا> ا*إ ةحا$لا &2I ]ول( +حن ام#ي> $!ا)
يسسم$J 5 ?سسفJ$J يسس. 5 $سس<قلا +سسم z$سسSJ
Qسس:A) $سسم:لا 6اك 5 اGلوح ام ^$حAف ا.ر$`>
اسسG:.5 اسس#قحل 5 ا#م را#لا ">$A=ا '= 5 انوحن
5 n$سس;لا اسس#> 'Aسس4ا 5 ^$سس0لا اسس#م لاسس! ىAح
D6
Tام{ا اG> Oا<ف ا#م DيSلا M,$4 5 ”@0لا
ي0يYأ 5 ىلا0J Qللا 6*[> ي0(را DيSلا اGA)أ
Bلسس! 5 Qسسيل7 Qسسللا ىلسسص Qللا لو!ر B7 +>ا
+سسي> "ف=5 ىAح DG<J ي. 5 DيSلا "0($ف
ران +م اوفاSJ 1 5 B;لوي2 اوبكرا لاقف Q)')
اسسGن[ف BGح|اسسب= 5 B.ر5$سس4 +سسم 5 6اسس:لا
QJاسس)_ DسسNف> 5 Qسسللا 6*[سس> ىسس4PAJ /وسس!
$ي-سسك 6ا2, $<قلا +م z$2 8:ف 5 Šةميi0لا
Bسسلف ]اسسفنIا Q#م "=ا\ 5 قفIا Q#م ,و!ا
5 اسس#نا;م يف ا#Aب-ف Qبحاص ا#م 6اسن{ا $i#)
ىسسل:نا ىAسسح Qسسللا nاسسAك +م Mا)_ ولA) Tام{ا
Tاسسم{ا 6اسس;ف 6اسسي0لل $سس<قلا $سسGc 5 6ا2'لا
5 $سس<قلا D2'سس) 5 6ا$سسي#لا BحAق) فيك $;ف)
+سس> $سسي>mلل لاسس= Bسسo +سس:لا 8,$سسم ىل7 $<A#)
+سس7 +سسك Cسسيقل لا= 5 ي#يم) +7 +ك Tاو0لا
,اسسG:لل اوEيGJ Q>احسسصI لاسس= Bسسo يلامسس4
85PJ 5 $يبسس;Aلا +سسم ا5$-سسكأ 5 Qسسللا Bسس;مح$)
راسسقفلا 5* Qفيسس! 6اسسك 5 ينوسس0بJا 5 Mاسس)jا
Bسسo 'سس!Iا Qنسسك و. 5 Qلام`> QA=ر, 5 Q#يمي>
z$سس2 5 اسسG#م $بسسلا ‹سسJرا ةX سسميi7 ةحيسسص Oاص
+سسم را#لا z$S) 6ا:لا +م ")$ف7 ا.$oأ ىل7
QA>اسس(ف ةX سسل|ا. ةحيسسص اسس#> Oاسسص 5 Qي='سس4
Dسسك +سسم Mاسس:Gللا 5 Mاسس%للا ةسسفلASم Mاوصأ
اسسنو=$ح) 6أ ان5')$) +م ا#يل7 اوم:. 5 9نا(
+سسمحلا Qسسللا Bسسس> Tاسسم{ا أ$سسقف BسسGنا$ي#>
8روس> Bك$(pأ ينإ +ي!ا) 5 QY nر Bيح$لا
Qسسلإ 1 K&سسلا> 5 /ا$سس7Iا 5 tرابJ 5 Mافا<لا
Mأ'> 5 رام7 لا= ŠراG#لا 5 Dيللا قلا2 و. 1إ
Tاسسم{ا 5 اسس#يل7 f=اسAJ را#لا ر$4 5 را:حIا
5 اسس#يل7 /اسس2 'سس= 5 Qسسسفن +سس7 5 اسس#7 ا.,$)
DD
BGل>ا=سس! ين[سسف B;0=اوسسم يسسف اوسسAبoا لاسس=
6إ 5 Qسسللا DNف +م Rل&ف "مل! 6[ف K'ح5
9يبسسسسحلل يمPسسسس! اوسسسس%لبف 8اسسسسفولا "سسسسن,
ا#)'سسسلول 5 aا$سسس.mلا ةسسسمYافل 5 ىف@سسس<ملا
+سسحن Q>احسسصأ Qسسل لاسسقف +يسسسحلا 5 +سسسحلا
+سسي> ا#حا5رأ +ي#مؤملا $يمأ ا) ا#سفن> R)'فن
ا.5ر,ا%J 1 5 B;0=اوم يف اوAبoا لاقف R)')
9o5 Bo Qللا 6*[> ة!5$حم 5 ةcوفحم اGن[ف
•سسل> 6أ ىسسلإ ة7ا:سس`> 6ا$ي#لا ا
X
ي@SAم Tام{ا
5 K'يسس! 5 يسسGلإWW لوسسق) Lا#0مسس! 5 $<قلا
5 tاسس\ر يسسف K,اسسG( 6أ Bسسل0J "سسنأ K1وسسم
?سسف$ف ZZR|ا'سس7أ ىسسل7 ين$سس<ناف RسسA7اY
Qسسيلإ +سسيلGAبم Qسسللا ىسسلإ BG)'سس)أ 6وملسسسملا
ان'يسسسل راسسم7 b,اسسن 5 +سسيم_ اولاسس= 5 $سس<#لا>
اسس#>ولق> RAبحم Bل0J "نأ Q#7 Qللا ي\ر يل7
6أ يل 6*ف t'0> 8ايحلا 9حأ 1 Qللا5 ينإ 5
راسسم7 ا) 9ح$لا ىل7 Tام{ا لاقف R0م 6وكأ
Qسس> n$سسNJ 1 5 ا
X
في! n&:J 1أ }$`> +;ل 5
'سسمحم ىسسل7 8P<لا +م $-كف $مأ Rم.أ ا*[ف
اسس#>$= اسسملف راسسم7 لا= TPسلا 5 8P<لا Qيل7
"سسسحJ mAسسسGJ vرIا 6أ M$0سسس4 nاسسسبلا +سسسم
راسس#لا +سسم 6اسسسل اسس#يل7 z$سس2 Bسسo ا#ما'سس=أ
يسس\ر Tاسسم{ا اسس.فYف اسسG#م ةل04 ي#A>اصأ
Bسسo ي#A=$حأ "نا;ل اGEف@) Bل ول 5 Q#7 Qللا
Rسسل $سسي2 R>احسسصأ ىسسلإ ?سس(را راسسم7 اسس) لاسس=
ا#>احسسصأ ىسسلإ Dسسصأ 5 را#لا pاA(أ فيك "لقف
QسسAفح( ?سسفر Bسسo R#7 ا.'صأ انأ لاقف ا
X
ملا!
5 +سس:لا $سس`0م اسس) لوسسق) وسس. 5 QسسG(5 يسسف
راسس@=أ +سسم ا5&سسف#J 6أ BA0@Aسس!ا 6إ Cسسن{ا
1إ 65&سسف#J 1 ا5&سسفنف vرIا 5 Mا5امسسسلا
DF
"سسقحل ىAسسح راسس#لا ىسس@SJأ "بoوسسف 6ا@لس>
يسسG(5 ىسسل7 "@قسف يل7 ي`%ف ي>احصأ
"سسل= ي75ر M&2أ 5 يAي`H +م "قفأ املف
,ا'سسقملا لاسسقف TPسسسلا Qسسيل7 Tاسسم{ا D0ف ام
Qيل7 fقسJ را:حIا 5 را#لا pاA:) Tام{ا 6اك
6اسسك 5 aيسس4 +م nاي. $يH '!Iا Qنك و. 5
فسسصاقلا 'سس7$لا Dسس-م Qسسفك يسسف راسسقفلا 5*
لوسس. +سسم BG>وسسل= ف:J$Aسسف +:لا Q> n$N)
5أ Lا$سسن '0ن Bلف ا#7 Tام{ا ىفA2ا Bo QA>$\
+يل|اسس= Qسسللا ىسسلإ ا#)'سس)أ ا#0ف$ف QJوص ?مسن
Qسسللا ىلسسص 'محم Rيبن 9ل= Q> ?:فJ 1 BGللا
5 +سسسحلا 5 ةسسمYاف QسسA#>ا 5 Bلسس! 5 Qسسيل7
Qسس(5 ىسلإ $`Aنا 5 6ا2'لا فoا;J Bo +يسحلا
$سسي>mلا لاقف ا#سفنأ b$ن '0ن Bل ىAح vرIا
5 Tاسسم{ا ?سسم nراحن 5 $<قلا D2'ن 6أ ا#يل7
z$سسSف $سس<قلا ىسسلإ ان$سسسف اسس#حا5ر> Q)'سسفن
K5'سسك K5, Qسسل $سسi#ملا D|اسس. 6اسسب0o اسس#يل7
Q)'سس) +سسي> +سسم اسس#>$. 5 Qسس#م اسس#فSف 'سس7$لا
6ا$سسسي#لا ة#سسسسلأ اسسس#يل7 fلسسس! 5 اسسس#قحلف
Bسسل وسسل ^$Aسسحن ان'سسك 5 ا#لي2 B|او= "=$Aحاف
Rل&سسك +سسحن اسسم#يبف اسس#حا5ر> ‹سس#ن 5 •$سسسن
B;بحاص اوكر,أ لوق) Dب:لا +م ا
X
Jوص ا#0م!
Cيل>إ Mوص Qنأ ا#ف$0ف Mوملا +م Lو<ل2 5
ةمYاف "ناك ام#ي> Rلام +> Cنأ لا= +ي0للا
Mأ$سسف ا.$سس<> +سس7 Qسسللا ف`ك ةم|ان aا$.mلا
"Yاسسحأ 'سس= 5 Tاسسم{ا Mأر 5 Qلاو.أ 5 $<قلا
5 راسس:حIا> Qنوف&سسق) 9ناسس( Dسسك +م +:لا Q>
8رو7&سسم "GبAناسسف 6ا$سسي#لا ة#سسسل> Qنولسس<)
يبسس#لا ىسسلإ ةسسNف اسس) يبسس.*ا "حاص 5 ةف|ا2
RA#>ا tر,أ Qل يلو= 5 Bل! 5 Qيل7 Qللا ىلص
DG
ىسسلإ ةسسNف "سس($Sف ^راسسفJ 6أ Dسب= ةسسمYاف
وسس. 5 9oوسسف ةسسمYاف tر,أ Qسسل "لا= 5 يب#لا
5 اسسGفا2أ 5أ 'سسحأ اG7mفأ D. اGن4 ام لوق)
اسسG>ايo "سسلل> 'سس= اسس._$ف ةسسمYاف ىسسل7 Dسس2,
ا
X
$سسصان يسسل0ل +ك Qل "لا= QJأر املف اG7وم'>
ةسسبيبح اسس) Rسسي;ب) K&سسلا اسسم اسسGل لاقف ا
X
#ي0م 5
K$سس<> +سس7 Qسسللا فسس`ك 'سسقل "لاسسقف Rسسي>أ
5 +سس:لا 8,$سسم Qسس> Mرا, 'سس= 5 ا
X
سسيل7 "سس)أ$ف
'سسG( يسسف وسس. 5 راقفلا 5* L'ي> 5 +يYاي`لا
5 Qسس#7 65'سي0> Q>احسسصأ 5 ')'4 n$ك 5 'يG(
Qنسسك 5 لاوسس.Iا ىسسقل) 5 L'سسح5 'سس.ا:) وسس.
5 يسس#قحل) 6أ Rسسي>I يلوسس= ةسسمYاف ا) لوق)
n$سسك 5 Bسسيi7 لوسس. يسسف ين[سسف ين'7اسسس)
5 +سسسحلا Q)'سسل5 Bسسحرا 5 ا
X
سسيل7 tر,ف Bيi7
Qسسللا ىلسسص لاسسقف ةسسمYاف RسسA#>ا 5 +يسسسحلا
ل5mسسن $سسiA#م يسسنإ ةسسمYاف اسس) Bلسس! 5 Qسسيل7
5 +سسسحلا ىسس;> 'سس= 5 Šaامسسسلا +سسم يحوسسلا
Lا$سسن ىAسسح ا#ي>I ان&2 ام.':ل 1ا= 5 +يسحلا
fب. ىAح امGمPك امJأ ام 5 ا#حا5ر> Q)'فن 5
Uلوق) و. 5 TPسلا Qيل7 D)$ب(
لوق) 5 TPسلا R|$ق) ىل7Iا يل0لا 'محم ا)
L$سسصان 5 ا
X
سسيل7 'سس)ؤم ين[سسف ةسسمYاف +سسم_
ا
X
ملاسس! اسسGل Qسس0($م 5 +سسي>$قملا يAسس;|Pم>
Bلسس! 5 Qسسيل7 Qسسللا ىلص يب#لا ا7, Bo ŠXامناH
K$سس<> +سس7 يسسل فسس`كا 5 ا
X
سسيل7 $سس<نا BسسGللا
5 ا
X
يل7 bأ$ف L$<> +7 Qللا ف`;ف Lارأ ىAح
n$N) و. 5 +يYاي`لا 5 +:لا Q> "Yاحأ '=
Bسس:G) $يبسسك 6اسسب0-> ا*إ 5 1
X
امسس4 5 ا
X
#يم) BG>
ىلسص يبس#لا Oاس<ف Q0لAب) 6أ ')$) يل7 ىل7
ىسسل7 $يبسس;لا 6اب0-لا يل7 ا) Bل! 5 Qيل7 Qللا
FI
Oاسسص 5 يبسس#لا Mوسسص Tاسسم{ا ?مسسسف Rسس#يم)
'سس= 5 6اسسب0-لا اسسGل D.* 5 $بلا اGلmA.ا ةحيص
ةحيسسص ?سسم فYاسسSلا ^$بلاسسك راسسقفلا 5* ?مل
+يفسس<ن Qسس0@قف 6اسسب0-لا ىل7 bو. 5 Tام{ا
5 6ا2'سسلا ?سس@قنا 5 6ا$سسي#لا QJوسسم> M'سسمSف
BG>راسسح) Tاسسم{ا 5 ىAسس4 رو<> +:لا M$Gc
يسسل7 Tاسسم‘ل $سس<#لا BسسJ اسسمل 5 راسسAبلا Qفيس>
اسسG)أ Rفيسس! اسس#7 ?سسفرا اوحاسسص 6اسس:لا ىسسل7
1 اوسسلوقJ ىAسسح B;#7 Q0فرأ +ل لاقف Tام{ا
Tاسسم{ا O$سسفف Qسسللا لوسس!ر 'سسمحم Qللا 1إ Qلإ
يبسس#لا $سسسف فيسسسلا BسسG#7 ?ف$ف BGمP![>
TP![> 5 يل7 ةمPس> Bل! 5 Qيل7 Qللا ىلص
Qسسللا يسس\ر Tاسسم{ا z$سس2 '= 5 L') ىل7 +:لا
Bسسيi0لا راسس<Aن1ا> B.$سس`ب) Q>احصأ ىلإ Q#7
9سسكر Bسسo D|اسسGلا 6اسسب0-لا ىل7 5 6ا:لا ىل7
5 ةسس#)'ملا قسس)$Y يسسف اوسسب.* 5 Q>احصأ 5 و.
5 BG!5yر ^وف /$ف$J $Sفلا 5 $<#لا ة)ار
ا
X
سس0يم( ]اسس#لا z$سس2 ةسس#)'ملا ىسسلإ اولص5 امل
5 +سسسحلا BGAم'سسقم يسسف 5 BGلابقAس!ا ىسسلإ
6Pبق) 5 امGلبق) Tام{ا امG#NAحاف +يسحلا
اسسم ا&سس. ا
X
ملا! QJ,و0> 6اح$ف) 5 ةم)$;لا L')
Z"مJWV+ي>ا0-لا $<= 85mH +م ا#يلإ ىGAنا
Cف#لا ي. ام
9:0لاسس> 6اسسسنIا u'سسحJ يAسسلا يسس. Cسسف#لا
يسسصا0ملا nاسس;Jرأ5 قسسلSلا aوسس! 5 $بسس;لا5
لاوسس=أ 65$سسسف) +سسمم ةسسلG:لا wسس0> '(و)5
ىAسسح B.اوسس. ىسسل7 aاسسم;حلا5 Z’W يبسس#لا
/وسس! يAسسلا ةسس>*ا;لا 8$Gسس`لا BسسGل ى#سسسA)
Cسسف#لا 6أ 6وسسلوق)5 Bسس#G( ران ىلإ BGب),وJ
FH
t$مسسJ يAلا ي.5 'س:لا +م ر$حAJ يAلا ي.
يAسسلا يسس.5 $سس;#ملا +سس7 tاسسG#J5 /5$0ملاسس>
Dسسحا$م ىسسلإ RلسسصوJ5 'سسس:لا +سسم ر$سسحAJ
فسسيك Tوسسقلا a1ؤسس. ىبسسHأ ام Qللا ا)Š ف`;لا
ىسسلإ BسسG> K,وسسJ يAسسلا Cسسف#لا +سسي> 6و@لS)
ىلإ K,و) K&لا O5$لا aافص5 RلاGملا
B.*اAسس!أ +سسم BسسGليل, 65&2) B.5 ةقيقحلا
لاسس= Z’W 'سسمحم 9يبسسحلا +م يليل, &2أ انأ5
$%صIا ,اG:لا +م ا#0(ر W U Z’W Qللا لو!ر
$بكIا ,اG:لا +م ,ا$ملا5 Z $بكIا ,اG:لا ىلإ
U Z’W Qسسللا لوسس!ر لاسس= اسسمك Cسسف#لا ,اسسG(
Pف Z Rسسيب#( +ي> يAلا Rسفن R|ا'7أ b'7أ W
aا'سس7Iا $G= '0> 1إ U ىلا0J Qللا ةبحم D<حJ
Š ةسسمGلملا5 ةسسماوللا5 8راسسمIا Cسسف#لا +سسم
ةسسسيميGبلا 5 ةسسسميم&لا ^P2Iا +سسسم $سسسG@Aف
وسس%للا5 Tوسس#لا5 n$سس`لا5 DسسكIا 8,ا)p ةبحمك
$سسGقلا5 n$Nلا5 BA`لا5 9N%لاك ةي0بسلا5
'سسقحلا5 'سسسحلا5 9:0لا5 $ب;لاك ةينا@ي`لا5
M$سسG@J fسسقف اسسG#م M$سسG@J ا*إ5 Rل* $يH5
V nون&لا Dصأ +م
يسسنPي:لا ر,اسسقلا 'سسب7 •يسس`لا Bسسس= 'سسقل5
Cسسف#لا ىسسل5Iا Cسسفنأ ة0بسس! ىسسلإ Cسسف#لا
ةمGلملا ة-لا-لا ةماوللا Cف#لا ةينا-لا 8رامIا
ة!,اسلا ةي\ا$لا ةسماSلا ة#Eم@ملا ة0>ا$لا
اسسسG#7 لاسسس=5 V ةسسسلما;لا ة0>اسسسسلا ةيسسس\$ملا
V ةيفا<لا Cف#لا
Cسسفن يسس.5 aوسسسلا> 8راسسمIا Cسسف#لا 8$|ا,
ا*[سسف ,اسس#0لا5 $سسف;لا Mافص 8$|ا, ي. ىل5Iا
P
X
يف 5أ ا
X
بلك 5أ ا
X
$)m#2 Lا)yر يف 6اسنIا bأر
5أ ثيHا$بسسلا +م 5أ 8رف 5أ ةيح 5أ ا
X
>$ق7 5أ
F2
Mا,اسسسم:لا +سسسم 5أ راسسسمحلا +سسسم 5أ Dسسسمقلا
لاسس-مأ 6وسسيفIا5 ”ي`حلا5 $مSلا5 ةل>mملاك
Kراسس:لا5 ر'سس;لا 'سسكا$لا aاملا5 8$مSملاك ا&.
6اسسك ا*إ 6اسسسنIاف 8راسسمIا ’اوسس2 +م ر';لا
Qسفن bوGل ا
X
0>اJ 6و;) Mاف<لا L&G> اف<Aم
V Cف#لا ةيف<J5 ةيح5$لا ة\ا)$لل zاAح)5
ةسسينا-لا Cسسفن يسس.5 U ةسسماوللا Cسسف#لا 8$|ا,
$سسقبلا 5أ Bسس#%لا Lاسس)yر يف 6اسنIا bأر ا*[ف
zا('سسلا5 pوسسلا5 Tاسسمحلا5 Rمسسسلا5 لاسسم:لا5
ةسسسم0YIا Dسسس-م Mا,اسسسم:لا +سسسم5 Dسسسح#لا5
5أ ةسس@يSم ا
X
سس>ايo bأر ا*إ5 راسسم-لا5 ة2وب@ملا
+يكاك, 5أ ةل04 P> ا
X
0م4 5أ z$! P> ا
X
!$ف
ةفيقسسسلا 5أ Mويبسسلا5 روسس<= 5أ Mاراسسم7 5أ
ة>$سس4Iا5 Dسسس0لا5 $;سسسلا Dسس-م ا&سس. لاسس-مأ
افسس<Aم 6اسسسنIا 6اسسك ا*[سسف ةماوللا اGل لاق)
Cسسسف#لا 6وسسس;J MPيSAلا5 Mافسسس<لا L&سسسG>
V Qيل7 8$@يسم ةماوللا
ةسسسماوللا Cسسسف#لا 8$|ا, لاسسسح O$سسس4 +يبسسسن5
?سسسفن ةفسسسص $سسسقبلا5 لPحلا ةفسسسص B#%لاسسسف
لاسس= امك b* Pل Pماح 6و;) Dم:لام 6اسنIا
b*Iا Dسسمح) 6أ +مؤسسملا }$سس4 UZ’W يب#لا
V b*Iا t$A)5
pوسسسلا5 لPحلا +سسسم 9سسسس;لا +سسسم Rمسسسسلا5
ىسسل7 ل'سسJ L&سس. لاسس-مأ5 Tاسسمحلا5 zا('سسلا5
^P2Iا ىسسل7 ل'سس) Dسسس0لا Dسسح#لا5 لPحلا
ةسس0يب@ل 8راسس4أ ة2وب@ملا ةم0YIا5 8'يمحلا
+سسم Qسسسفن ’P2أ5 OPسسصأ راسسم-لا5 Qسسسفن
ل'سسJ +يكاك'سسلا5 Mويبسسلا5 Mار5'سس;لا5 TP;لا
V Qسفن 6و;! ىل7
F3
ا*إةسس-لا-لا Cف#لا ي.5 ةمGلملا Cف#لا 8$|ا,
8$سسف;لا5 aاسسس#لاك 6اسسسنIا +سسم اسسس=ان bأر
’وسس<قم5 ةيسس4ابلm%لا5 8'سسحلملا5 ةسس)ا$0لا5
]$2Iا5 Œ$YIا5 FسكIا5 z$7Iا5 ةيحللا
ثسسسس#Sملا5 6ا$;سسسسسلا5 ,$سسسس(Iا5 'سسسسيب0لا5
]اسسس0لا5 •راسس<ملا5 RحسسNملا5 يسسما$حلا5
لوسسسسحIا5 nاسسسس<قلا5 ل1'سسسسلا5 b$سسسس;حلا5
bأر ا*[سسف 8,$سسقلا5 /'سسلا 9حاسسص5 ىسسم7Iا5
zاسسAحيف ةسسمGلملل 8راسس4إ "ناسسك لا;4Iا L&.
V اG#م ’PSلا5 p5$بلا5 ة\ا)$لا ىلإ
ا*إ 6اسسسنIاف 8$|ا'سسلا L&سس. يف ام D<فن Bo
8$سسف;لا5 Qسسلق7 6اسس<قن ىسسل7 ل') aاسن bأر
x=اسسن 6وسس;) wسسف$لا5 Qسس#), 6اسس<قن ىسسل7
ةسسس=ولحملا 5أ ةسسسيحللا ’وسسس<قم5 9.&سسسملا
قحلا ىلإ ى7') 6أ و. z$7Iا5 •$`لا x=ان
8,اGسس`لا BسسA;) 6أ ىسسم7Iا5 Qسسيلإ D-Aم) Bل5
15 ة0)$`لل ?مس)1 6أ و. BصIا Œ$YIا5
قحلاسس> Bسسل;A) 1 6أ و. ]$2Iا5 ˜7ولا ىلإ
يف $2Iا 9ي0> Bل;A) 1 6أ و. ,و!Iا 'ب0لا5
ة#سسسلا tراسسJ 6وسس;) 6أ وسس. ,$سس(Iا5 QسسG(5
bpاسسسس:م قسسسس`7 Œوسسسس`حملا 6ا$;سسسسسلا5
ىسسل7 ل'سس) RحسسNملا5 •راسس<ملا5 bراسسمقلا5
’وسس<للا5 Tا$حلاسس> 8$سس4ابملا5 8,اسسب0لا t$J
وسس. ل1'لا5 ]ا#لل aا)ر QJ,اب7 $Gi) 6أ و.5
nا<قلا5 ]ا#لا Tراحم +م L$iن ف;) 1 6أ
ىسسل7 ل'سس) لاوسسحIا5 9سسلقلا 85اسسس= ةفسسص
V QAلP\
Cسسف#لا ي.5 ة#Eم@ملا Cف#لا 8$|ا,
ة0>ا$لا
F4
6ا@لسسسلا5 aاسسيبنIا5 6_$قلا 8aا$= bأر ا*[ف
ة#)'ملا5 ةب0;لا5 8اNقلا5 •)ا`ملا5 aامل0لا5
]را'سسملا5 '(اسسسملا5 ?سسماو:لا5 ]'سسقلا5
BGسسسلاك L&سس. لاسس-مأ5 aاحلسس<لا +كاسسسم5
لاسس-مأ5 +ي;سلا5 $:#Sلا5 فيسلا5 ]وقلا5
8$|ا'سسلا ىسسل7 ل'سسJ 9سسA;لا5 nو@لا D-م L&.
1إ pوسسم$لا5 لا;4Iا L&. b$) ام5 ة#Eم@ملا
5أ ا
X
فحسس<م bأر ا*[سسف Dسسما;لا ^,اسس<لا ')$ملا
8روس! Kأ +س;ل5 Qسبل= aافسص ىل7 ل') ا
X
ن_$=
TPسس!›ل 8وسس= aاسسيبنIا5 Rل&> /$0J يAلا ي.
Qسسسفن ,اسس4رأ ةفسسص •)اسس`ملا5 BG> 6ام)Iا5
ىلاسس0J Qسسللا $سسمI ةسس7اYIا ةفسسص 8اسسNقلا5
tراسسبملا ]'قلا5 ة#)'ملا5 ةف)$`لا ةب0;لا5
Qسس!و!ولا5 ”%لا +م Qبل= 8راGY ىل7 ل')
Bسسل0لا5 ق:#سسسلا Dسس-م Rل* لا-مأ5 ?ماو:لا5
ىسسلإ 8راسس4أ قسسي#:#ملا5 ]وسسقلا5 BGسسسلا5
V ةينا@ي`لا ة!5ا!ولا
ةسماSلا Cف#لا ي.5 ةي\ا$لا Cف#لا 8$|ا,
ةسس#:لا 5أ ^ا$بلا 5أ روحلا5أ ة;|›ملا bأر ا*[ف
V Dلحلا 5أ
ىل7 ل'J ة;|›ملا5 ة#:لا5 روحلاف Rل* 6اي>5
Qسسللا ىلإ n$قAلا5 Dق0لا TامJ5 Dق0لا لامك
Qسسل Dسس<ح) 'سس= 6و;) $مقلا5 Cم`لا5 ىلا0J
V ىلا0J Qللا /را0م +م
ة!,اسلا Cف#لا ي.5 ةي\$ملا Cف#لا 8$|ا,
Cمسس`لا5 Mاومسس! ?بسسسلا ةي\$ملا Mافص5
8$سسي#م5 ^$بسسلا5 'سس7$لا5 Tوسس:#لا5 $سسمقلا5
اسسGلك 8روسس#ملا Dسس),ا#قلا5 ةل0سس`ملا5 ?مسس`لا
bأر ا*إ ةيسسس\$ملا 6اسسسي>5 ةيسسس\$ملا Mافسسسص
قسسل0Aم L$سسiن ا
X
سسم|ا, Mاومسس! ?بسس! 6اسسسنIا
F5
Qسسسفن aا#ف را#لا5 Qسفن رون و. B:#لا5 Qللا>
راوسسنأ Cمسس`لا5 ةسسلف%لا +سسم Qيبسس#J 'سس7$لا5
V 9لقلا رون $مقلا5 O5$لا
ة0>اسسسلا Cسسفن يسس.5 ةيفاسس<لا Cف#لا 8$|ا,
+سسي0لا5 $سسG#لا5 ,$بسسلا5 ‹ل-لا5 $@ملا اGJافص
V tولسلا ف`;لا Dيل, Rل*5 $حبلا5 $Eبلا5
يسسف ا
X
سسنو7 L'سس:J 9|اسس:0لا $Giم ا
X
يل7 K,ان W
اسس) RسسJوب#> يل:#يسس! BسسH5 Bسس. Dسسك 9|اوسس#لا
Z يل7 ا) يل7ا) يل7 ا) RA)1و>5 'محم
‹سسل-لا5 ةسسمح$لا Dسسيل, $سس@ملا 8$|ا'لا Dي<فJ
ل'سسJ 6وسسي0لا5 روسسحبلا5 راسسGنIا5 8'|اp ةمحر
لاسس= ق)'سس<Aلا5 Qسسللا ةسسف$0م> ’P2Iا ىسسل7
'سسقف Qسسسفن /$0#م W U TPسلا5 8P<لا Qيل7
Z Q>ر /$7
6أ 65'سس)$J يAسس2أ اسس)5 يسس2أ اسس) "سس#ك ا*إ5
K&سسلا Fلاسس<لا •ي`لا> B;يل0ف Cف#لا ا5$GقJ
Bسسل7 9حاسسص 6وسس;)5 Qسسللا وسس. 'سسيحولا Qف'سس.
+سسمم ر&سسحلا Bسسo ر&سسحلا5 ةقيقحلا5 ة0)$`لا>
6ومل0)1 B.5 Mاما$;لا nاحصأ BGنأ 6و7')
ة0)$سس`لا 6و!ر') +)&لا 5أ ة0)$`لا +7 34
ىسسل7 9سس:يف ةسسقيقحلا +سس7 3سس4 6ومل0) 15
ىAسسح Dسسما;لا يسس>$ملا +سس7 ثحب) 6أ 6اسنIا
ىسسل7 9سس(ا5 ا&سس. ةسسلما;لا ةقيقحلا ىلإ D<)
V Bيل! Dق7 Qل 6اسنأ Dك
يسس>أ +سس> يسسل7 TاسسمIا +ي#مؤسسملا $سسيمأ لاسس=
+سسم 9يسس<ن اسس#ل Dسس0(5 Qسس(5 Qسسللا T$ك 9لاY
Z’W 'محم ان'ي! +7 Qoر5 K&لا Qمل7
Z ي>ر "ف$7 ام ي>$ملا 1ول W U TامIا لا=
F6
ىسسسلإ لوسسسصولا فسسسيك 5 ةسسسقيقحلا يسسس. اسسسم
ةقيقحلا
يAسسلا uاسسح>Iا L&سس. +سسم /$سس0ن 6أ ?ي@Aسسسن
8وسسقلا5 يسسسيYا#%ملا B)وسس#Aلا W 6أ اG> ا#م=
Z +سس) يسس`J5 •ناسس) يسس`J 5أ ةيسسسيYا#%ملا
اسسمأ BGلاسسم7أ يسسف O5$سسلا •ا0سس4 6وم'SAسسس)
يسسف O5$سسلا 6وم'SAسسسيف Z اسسHويلا5 $حسلا W
ةف)$سس4 $سسيH BGلاسسم7أ 6أ اسسم> +سس;ل BGلام7أ
ىسسلإ BسسG> K,وس) ا&س. 6[سف $سسمIا +Yاسس> يسف
اسسمأ Mا&سسلا 9سسح5 $;#ملاسس> $مسسJ يAلا Cف#لا
اGف'سس. اسسGن[ف Z ةيناح5$لا Tول0لا5 ةيفو<لا W
O5$سسلا aافسسص 6وم'SAسسس) ا&سسل Dسسيبن5 ف)$4
لوسصولا ةسلما;لا ةسقيقحلا ىسلإ Dسصو) K&لا
Qسسللا ةسسبحم ىسسلإ لوسسصولا ي#0) ةقيقحلا ىلإ
8'7اسم5 ]ا#لا 9ح5 $2أ /'. Kأ 65, +م
ىسسلإ aا7'سسلا5 8'7اسم ىلإ ة(اح> ^ولSم Dك
xSسس`لا Dسس<) ا.'سس#7 $يS> +يملسملا ?يم(
Fبسسس)5 ةسس;| ›ملا b$سسيف Dما;لا ف`;لا ىلإ
$مسس>$م)5 L'سس#7 T'سس2 +:لا 6و;J5 BGم Qللا
Qسسللا روسس#> b$سس)5 Qسسللا 9سسN%ل 9سسN%)5 Qسسللا
1 Qسسللا يسس<0) 15 Qسسللا يسس\$) ام Dك Dم0)5
Mوسسملا ىسس#مA)5 +Yاسسبلا يف 15 $.اiلا يف
Dيبسس! يسسف 8,اGسس`لا ى#مA)5 Qللا ىلإ ا
X
=و4
V Qللا
ةقيقحلا ىلإ DصوJ يAلا ةبحملا
$سس4 Dسسك5 فلسس! +سسم •ابJأ يف $ي2 Dك5
فل2 +م •ا'A>أ يف
Bسسل5 ةسسنامIا b,أ5 ةلاسس!$لا •ل> Z’W يب#لا5
1إ ا
X
$سس4 15 ا

$ي-سسك Qيل7 ا#Nح5 1إ ا
X
$ي2 t$A)
اين'سسلا mسس7 ,ارأ +سسمف ا
X
$)&سسح) Qسس#م انر&سسح5
FD
+سسم5 Dسسيل, Bسسi7أ Z’W Q7$سس`ف 8$سس2Iا5
Dيبسسسلا aاوسس! Dسس\ 'سسقف $بسس4 wسسيف Q=راف
Z’W Qسس> aاسسNA=Iا ىل7 +م,أ +م 6أ Tول0م5
+سسم5 QسسAبحم> pاسسف 'سسقف QA0>اسسAم يسسف 9Hر5
V ةي0ملا B0#ل5 ة#:لا يف Q0م 6اك 9حأ
Dسس(ر ىسسJأ Qسسنأ Qسس#7 Qللا ي\ر Cنأ +7 K5ر
ىAسسم Qسسللا لوسس!ر اسس)U لاقف Z’W يب#لا ىلإ
M,'سس7أ اسسم لاسس= اGل M,'7أام5 لا=Š ة7اسلا
يسس#;ل5 ة='ص 15 Tوص 15 8Pص $يبك +م اGل
"سببحأ +سم ?سم "نأ لاقف Qلو!ر5 Qللا 9حأ
ىسسلإ M$(اسس. لاسس= ةسسما'= +سس> 6اوفسسص +75
Qسسللا لوسس!ر اسس) "سسلقف QAيJسسف Z’W يبسس#لا
اسس) "سسلقف L'سس) ي#ل5اسس#ف Rسس0)ا>أ t'سس) ي#ل5ان
+سسم ?سسم a$سسملا لاسسقف Rسسبحأ ينإ Qللا لو!ر
+س>أ يسل7 ان'يس! +ي#مؤسسملا $سسيمأ +س75 9حأ
&سس2أ Z’W يب#لا 6أ Q#7 Qللا ي\ر 9لاY ي>أ
لاسسقف امG#7 Qللا ي\ر +يسحلا5 +سحلا 'ي>
6اسسك اسسمGما5 ام.ا>ا5 +)&. 9حأ5 ي#بحأ +م
V ةماقلا Tو) يA(ر, يف ي0م
لوسس!ر 6أ Qسس#7 Qسسللا يسس\ر 8$سس)$. ي>أ +75
]اسسن ا
X
سسبح يل يAمأ '4ا +م U لا= Z’W Qللا
Q

ل.سس> يسسن_ر وسسل B.'سسحأ ,وسس) K'سس0> 6وسسنو;)
+سسم B.'سس0> +سسم ة>احسس<لا 6اسسك 'سس=5 Q

لاسسم5
Qسسللا لو!ر 6وبح) +يملسملا ةم|أ5 +ي0>اAلا
+سس> 'سسلا2 6اسسك 'قف aي4 Qم5اق) 1 ا
X
بح Z’W
+سسم $ك&سس) و.5 1إ Q4ا$ف ىلإ b5) 1 6ا'0م
Q>احسسصأ ىسسلإ5 Z’W Qسسللا لوسس!ر ىسسلإ Q

=و4
BGيمسسسس)5 راسسس<نIا5 +)$(اسسسGملا5 راسسسي2Iا
BسسGيلإ5 يل<ف5 يلصأ B. لوق)5 BG|ام!>
FF
يسس>ر Dسس:0ف BسسGيلإ ي=وسس4 لاسسY يبل= +ح)
Qبل%) ىAح Rيلإ يNب=
يس>أ +س> يسل7 +ي#مؤسملا $سيمأ لس!5 Tوس#لا
فسسيك QسسG(5 Qللا T$ك5 Q#7 Qللا ي\ر 9لاY
Qسسللا5 6اسسك لا= Z’W Qللا لو!$ل B;بح 6اك
ا#JاGمأ5 ا#|ا>_5 ان,15ا5 ا#لاوما +م ا#يلإ 9حأ
6أ ىسس;ح)5 a†اسسمiلا ىسسل7 ,راسسبلا aاسسملا +سسم5
لوسس!ر $بسس= 'سس#7 فسس=5 QG(5 Qللا T$ك يل7
قسس.mJ M,اسسك ىAسسح L'سسG( ىسس;>5 Z’W Qسسللا
V '`نا5 ةم)$;لا Qسفن
ىسس;بف K$cاسس#ل ,اوسسسلا "سس#ك
$cا#لا Rيل7
Rسسيل0ف "سسميلف t'سس0> aاسس4 +م
ر*احأ "#ك
اسسG#7 ىلاسس0J Qللا ي\ر ةمYاف 8'يسلا ";>5
Qسسيل7 QمPسس!5 Qسسللا Mاولسسص اسسGي>أ $بسس= 'سس#7
V M'`نأ5 ا
X
')'4 a
X
ا;> اGيل75
Bسس`)1 6أ 'سسمحأ ةسس>$J B4 +م ىل7 ا*ام
ايلاوH 6امmلا b'م
ىسسل7 "بسسص اسسGنأ وسسل 9|ا<م ي

ل7 "

بص
ايلايل 6

$ص Tا)Iا
'سس0> aاسس;بلا ةسسم|ا, اسسG#7 Qللا ي\ر "ناك '=5
TPسلا5 8P<لا Qيل7 QJاف5
'سس0> Z’W Qسس> "سسقحل ىAسسح 6اmسسحIا ةلصاوAم
nاحسسصIا 6اسسك Rل* ىل75 $G4أ ةAس> QJاف5
BGن[سسف TP0لا Rسسلملا 6اوسس\ر BسسGيل7 Tاi0لا
Z’W L$سسك* +سس7 65$Aسسف) 1 BسسG#7 Qللا ي\ر
QA#سسس> Dسسم0لا5 QسسAبحم 9(او> Tايقلا +7 15
Q

سس> ^وسسحلل اين'سسلا ^ا$سسف ,وسس) B.'حأ 6أ ىAح
QسسAبحم QقحلJ 6> aا(ر TPسلا5 8P<لا Qيل7
FG
Lراوسسنأ ?سسم1 8'.اسس`م> ىسسلمA) 6أ5 Lراوسس:>
قسسحلJ ةسسي0م 9سسحأ +سسم ?سسم a$سسملا 6أ ىسسل7
B.$-سسكأ امف nوبحملا $i#> /$`Aلا> 9حملا
Z’W Qللا لو!$ل ا
X
بح BG#7 ىلا0J Qللا ي\ر
V
اسسمل Qسس#7 ىلاسس0J Qللا ي\ر لP> 6أ ,ر5 امم5
ا5 لاسسقف Lاسسنmح ا5 QسسJأ$مأ "حاسسص $NAحأ
Qسس>mح5 ا
X
'سسمحم ةسسبحIا ىسسقلأ ا
X
'سسH Lاسس>$Y
ةسسس`|ا7 8'يسسسسلل "لاسسس= 8أ$سسسمأ 6أ b5$سسس)5
$بسس= يسسل يفسس`كأ اسسG#7 Qسسللا ي\ر ةق)'<لا
ىAسسح "سس;بف اسسGل QAفسس`;ف Z’W Qللا لو!ر
]اسس#لا +سسم "سس)أر ام 6ايف! و>أ لا= V"Jام
V ا
X
'محم 'محم nاحصأ 9حك ا
X
'حأ 9ح) ا
X
'حأ
L$oؤسس) 6أ Z’W Qسسبح MاسسمP7 Bسسi7أ +سسم5
6[سسف ا
X
$ي-ك L$ك&) 6أ5 aي4 Dك يف 6اسن{ا
V L$ك* "ن $-كأ ا
X
Eي4 9حأ +م


ي7اف$لا 'محأ •ي`لا ة<=
+)'سسلا لامك •ي`لا TP!{ا •ي4 ا#o'ح يي يي
+7 Kرm:لا +)'لا Cم4 •ي`لا +7 ةيلما;لا
mسس7 QSيسس4 +سس7 يسسHا$ملا +)'سسلا +سس)p QSي4
Qسسي>أ +سس7 ي@سس!اولا يo5راسسفلا 'سسمحأ +)'سسلا
+س7 يo5راسسفلا Bسي.ا$>إ ^احس!إ يس>أ •يس`لا
z$سسفلا يسس>أ $سسم7 +)'سسلا mسس7 •يسس`لا Qسسي>أ
B.را$سسس!أ "سسس!'= ي@سسس!اولا يسسس!5رافلا
اسس#7mفم5 ا#Sيسس4 ?سسم "سس#ك U لاسس= +سسي0م(أ
?ماسس:لا uوسس%لا 9سس@قلا ]اسسب0لا ي>أ ان'ي!5
GI
يسس\ر ي#يسسسحلا ي7اف$لا 'محأ 'يسلا •ي`لا
V ة|امسسسم25 +يسسسم25 ةسسسم2 Tا7 Q#7 Qللا
‹حلا Qيف Qل Qللا ر'= K&لا Tا0لا
Lا:J ف=5 Z’W Qللا لو!ر ة#)'م Dص5 املف
,اG4Iا ]5yر ىل7 لا=5 Z’W يب#لا 8$:ح
U Z’W Qسسل لاسسقف V K'سس( اسس) Rسسيل7 TPسسسلا
+سسم Dسسك Rسسل* ?مسس!V K'سسل5 ا) TPسلا Rيل75
'يسسسلا ان'يسس! 'سس(اوAفV Kوسسب#لا ':سسسملا يف
QيAسسبكر ىسسل7 اسس-(5V Qنول $فصأ5 '7رأ5 'محأ
V Lا'( ا) U لا=5 P
X
)وY 6أ5 ى;>5 Tا= Bo
اGل!رأ "#ك يح5ر '0بلا ةلاح يف
يسس.5 ي#7 vرIا DبقJ
يAب|ان
M$Nح '= Oاب4Iا ةل5, L&.5
يسسك R#يم) ,'ماف
يAف4 اG> ىiحJ
ةف)$سس`لا L'سس) Z’W Qسسللا لوسس!ر Qسسل 'سسمف
يسسف اGلبقف T$;ملا $.p Iا L$ب= +م 8$@0لا
]اس#لا5 Dسس(ر فسلأ +ي0سسJ +سم Qسس>$ق) aDم
':سسملا يسف 6اسك5 V ةف)$س`لا 'يلا 65$i#)
يسسنا$حلا Cسسي= +سس>أ 8اسسيح •يسس`لا zا:حلا ?م
Cسسيم2 •ي`لا5 ينPي:لا ر,اقلا 'ب7 •ي`لا5
VBسس.$يH5 يماسس`لا $فاسم +>أ b'7 •ي`لا5
ةسس)y$> BسسG0م ا#ف$سس`J5 BGموسسل0> Qسسللا ا#0فن
V 8$@0لا ةيك&لا ة)'محملا 'يلا
Qسسللا ي\ر ي7اف$لا 'محأ 'يسلا 6أ "بo '=5
Qسسيف يفوسسJ K&سسلا Tاسس0لا يف ا
X
يناo ‹ح امل Q#7
DNفأ Q#كا! ىل7 $.ا@لا 9ي@لا $بقلا راp5
$بسسقلا Lاسس:J وسس.5 لاسس= V QمP!5 Qللا Mاولص
U Q#;سم5 راس;نا>
GH
T$سسكأ اسس) BسسA0(ر اسسم> BسسJرp Dي= 6ا
لوقن ام D!$لا
Dسسك Q0مسس! ف)$سس`لا $بسسقلا +م Mوص $Giف
لوق) tرابملا ':سملا يف +م
?سسمA(أ5 $سسي2 Dسس;> اسس#0(ر اوسسلو=
لوصIا5 •5$فلا
ف)$سسس`لا ي7اسسسف$لا +سسس>ا 'سسسمحأ 'يسسسسلا 6إ
P
X
ب( 6اسسك Q#7 Qللا ي\ر ي#يسحلا يمYافلا
راسسح> +سسم ا
X
$سسح>5 ا
X
سسميi7 ا
X
يل55 P
X
@>5 ا
X
S!ار
ق)$Y ة!ا)ر Qيلإ "GAنا ا
X
'ي!5 ا
X
(ا:7 ة#سلا
aاسسيل5Iا5 aاسسمل0لا •اسسم(إ Qسسيل7 'سسق0نأ Tوقلا
ةسسفاك L$سس<7 لاسس(ر Q

م'سسقJ5 Qم)'سسقA> لا=5
L,اسس4رإ aاول "حJ L$<7 Mا,ا= $>اكأ ى`م5
يسسف Fحسسص5 Z’W يبسس#لل •اسسبJIا +سسم +سس;مJ
V ^P2Iا Tرا;م5 ?\اوAلا Qيلإ ىGAنا V Qم'=
6اسسمmلا 6إ Q

سسل-م> 6اسسمmلا M

) 6ا MاGي.
DيSبل Q

ل-م>
G2
ىسسسلإ Dسسسص5 K&سسسلا'يحولا 6اسسسسن{ا
ةلما;لا ةقيقحلا
Dسس.أ 5 aاسسمل0لا +سسم $ي-ك 8ايح يف "-ح> 'قل
?سسيم:> Bسسلأ 6اسنإ '(أ Bلف ةف$0ملا 5 $;فلا
Qسسيل7 'سسمحم Dسس-م wماسسH Dسسك Rسسف5 Tوسسل0لا
ةسسقيقحلا /$سس7 6اسسسنإ 15 TPسسسلا 5 8P<لا
15 TPسلا 5 8P<لا Qيل7 'محم /$7 ام D-م
5 8P<لا Qيل7 'محم D-م Qللا +م Bل7 6اسنإ
Dسس-م ,وسس(ولا $سس! Bسسل7 6اسسسنإ 15 TPسسسلا
يسسلق7 Dص5 ا&ل TPسلا 5 8P<لا Qيل7 'محم
Bسسل7 K&سسلا 'سسيحولا 6اسسسن{ا 6أ ىلإ في0Nلا
ىلسسص 'سسمحم وسس. ةسسقيقحلا ىسسلإ لوصولا $!
TP;لا $سسك* يسسف D<ف ا&. 5 Bل!5 Qيل7 Qللا
'سسمحم اسس#يب#ل TPسس! +سس> Qسسللا 'ب7 D|اسم يف
+> Qللا 'ب7 +7 b5ر U Bل!5 Qيل7 Qللا ىلص
U لا= امG#7 Qللا ي\ر ]اب7
G3
6أ $مأ5 TPسلا 5 8P<لا Qيل7 يب#لا ث0> امل
8,اسسب7 ىلإ B.و7') 6أ 5 راف;لا tولم 9Jا;)
ثسسيح $بي2 ,وG) ىلإ ا>اAك 9Aك راب:لا Rلملا
Qسسيل7 يبسس#لا لاسسقف Qسسيلإ راسسف;لا n$سس=أ اوناك
QسسبAكأ K&سسلا اسسم Dسس)$ب( اسس) U TPسلا 5 8P<لا
Qسللا Bسس>U 9Aكا لاقف D)$ب( LPمفŽ BGيلإ
+مح$لا +سسم Qسسللا لوسس!ر 'سسمحم +م Bيح$لا
6[ف '0> امأ $بي2 ,وG) ىلإ Qللا لو!ر 'محم
L,اسسب7 +سسم aاسس`) +سسمل اسسGoرو) Qسسلل vرIا
TPسلا5 bوقAلل ةب=ا0لا5 Qلل xلاSلا +)'لا5
15 ىل7Iا Rلملا •اYأ5 b'Gلا ?بJا +م ىل7
Tسسف Bسسيi0لا يسسل0لا Qللاسس> 1إ 8وسس= 15 لوسسح
يب#لا QسسمA2 Bسسo 9A;ف TPسلا 5 8P<لا Qيل7
BسسGيلإ Dسسص5 اسسملف $بي2 ,وG) ىلإ Q> D!رأ5
BGملا75 B.$بح 5 B.$يبك 5 BGSي4 Q> اوJأ
QمPس!إ Dسب= Qمس!ا 6اسك5 TP! +> Qللا 'ب7
nاسسAك ا&سس. TPسس! +سس>ا اسس) اولاسسقف D)5امسس4ا
BسسGيل7 Lأ$سسقف Š اسس#يل7 Lأ$=اسسف اناJأ '= 'محم
يسسف 6أ BسسAمل7 'سس=5 65$سسJ اسسم BسسGل لاسس= Bo
اسسGن5$;#J 1 Mا)_5 Š اGنوف$0J MامP7 8اروAلا
G4
+سس> ى!وم Q> $`> K&لا 'محم ') ىل7 $GiJ
•سسس#) ا*إ اولاسسقف Lا#0Yأ ا&. R) 6اف 6ا$م7
+سس>ا لاسسقف Ž اسس#ل Qسسللا Dسسحأ ام T$ح) 5 ا#>اAك
8$سس2jا ىسسل7 اين'سسلا BسسJ$o_ 'سسقل Tو= ا) TP!
ةسسمح$لا ىسسل7 nا&0لا5 ƒ 'سسمحم 6إ لاسس= Bسسo
+سسي> BسسAنأ 5 9سسA;) 15 أ$سسق) 1 يسسمأ Dسس(ر
اسسنف 65a$سسقJ5 6وسسبA;J 5 8اروسسAلا Bسسك$Gcأ
ةلسسسم ة|اسسم0>رأ5 فسسلأ 8اروسسAلا +م z$SA!أ
Qسسيلإ اسسG> Q(وJأ 5 اGNماوH +م D|اسم ?>رأ5
]اسسبAل1ا فسس`ك5 اسسG#7 nاسس(أ5 اسسGف$7 6[ف
+مؤسس#ف 6ا$سسم7 +> ى!وم Q> $`> K&لا وGف
Pف اسسG#7 mسس:75 سس;لJ 6إ5 6اسسم){ا ةقيقح Q>
6اسسمp +سسم ةسiحل Qس0بAن 15 اسس##), +س7 ?س($ن
+سسم او($SAسس!ا5 لاسس= اسسم ىلإ ,وGيلا Q>ا(ف
Dسس<J 1 wماوسسH +سسم Qسسيل7 ا5ر'= ام 8اروAلا
ىلسسص يبسس#لا ىلإ Rل* ا5mG(5 BGماGفأ اGيلإ
5 ةسس#)'ملا Dسسص5 اسملف لاس= Bلس!5 Qيل7 Qللا
يبسس#لا ا راوسسنأ bأر5 ':سسسملا nاسس> +سسم Dسس2,
Qلوسسح +سسم ة>احسس<لا5 TPسسسلا 5 8P<لا Qيل7
ا) Rيل7 TPسلا U لاقف TP!{ا ىلإ Qبل= +ح
G5
ىسسل7 TPسسسلا5 TPسس! +سس> D)5ام4أ انأ 'محم
?سسبJا +سسم ىسسل7 5 Uاولاسسقف TP7Iا R>احسسصأ
ىسسل7 QJاسسك$>5 Qسسللا ةسسمحر5 TPسسسلا b'سسGلا
5 8Pسس<لا Qسسيل7 يبسس#لا L$سسمأ Bسسo V Tا5'سسلا
'سس)$J اسسم Qل لاقف Š Cل:ف ]ول:لا> TPسلا
aاسسمل7 +سسم اسسنأ 'سسمحم اسس) لاقف ŽTP! +>ا ا)
اسسGمGف5 8اروسسAلا أ$سس= +سسمم 5 Dي|ا$سس!إ يسس#>
اولسس!رأ 'سس=5 Rيلإ ,وGيلا لو!ر انأ5 اGمل75
tول! '=5 +يق) +7 اGمGفن 1 D|ا!ر ي0م
لاسسقف Š +ي#سسسحملا +سسم "سسنأ5 BGل اG#يبJ 6أ
+سم Rسسل ا'س> اسم Dس= UTPسسلا 5 8Pسس<لا Qيل7
D)$ب( اG> ين$ب2أ 'قف TP! +>ا ا) D|اسملا
Dسسب= اسسG> RJ$ب2أ "E4 6إ5 TP0لا Rلملا +7
اسسG> يسس#مل7أ 'محم ا) لاقفV TP;لا> LوفJ 6أ
'سسقل TPس! +سس>ا اسس) لاسسقف V اسس#يق) ,ا,pأ يسس;ل
?سس>رأ 5 ةلسم ة|ام0>رأ 5 ةلسم فل> ي#AE(
اGASسسسن5 8اروسسAلا +سسم ا.ومA($SA!ا D|اسم
Qسس!أر TP! +> Qللا 'ب7 C;#ف لا= V R@S>
^,اسس<لا "سسنأ5 'سسمحم اسس) "='ص لا=5 ى;>5
لاسسقف Ž لوسس!ر Tأ يبسسن "نأ 'محم ا) +يمIا
G6
BJاسس25 1وسس!ر5 اسسيبن يسس#-0> P75 mسس7 Qللا 6إ
لوسس!ر 'سسمحمW 8اروAلا يف Mأ$= امأ +ييب#لا
aاسسمحر راسسف;لا ىسسل7 aا'سس4أ Qسس0م +)&لا5 Qللا
+سسم PسسNف 6وسس%Aب) ا':سس! اسس0كر B.ا$J BG#ي>
Bسسل;مأ U 'سسمحم ا) "='ص لا= Z اناو\ر5 Qللا
وسس. 6إ U TPسس! +>ا ا) لاقف Ž Rيلإ ىحوم Tأ
+سس7 +سسيمIا Dسس)$ب( Qسس> لmسس#) يحو) يح5 1إ
قل2 Bك • 'محم ا) "='ص لا= Š+يملا0لا nر
5 ?سس>رأ 5 فسسلأ ة|اسسم لاسس= Žيبسسن +سسم Qسسللا
Bسس;ف •'سسمحم اسس) "='سسص لا= Š V افلأ +)$`7
$سس`7 ةoPo 5 ة|امoPo لا= ŽBGيف D!$م +م
ل5أ 6اسسك +سسمف • 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= Š
+سسمف لاسس= TPسسسلا Qسسيل7 T,_ لاسس= Ž aاسسيبنIا
اسسيبن 6اسسك اسسN)أ T,_ لاسس= +يل!$ملا ل5أ 6اك
+سس7 ين$ب2سسف 'سسمحم اسس) "='سسص لا= P!$م
Bسسي.ا$>إ U ة0ب! لا= Ž اوناك Bك n$0لا D!ر
5 9ي0سس4 5 Fلاص 5 }ول 5 ,و. 5 Dي7ام!إ 5
+سس), Kأ ىسسل0ف • 'محم ا) "='ص لا=V 'محم
+سس), 5 xلاسسSلا Qسسللا +سس), ىل7 لاقف Ž اوناك
ام 'محم ا) "='ص لا= TP!{ا +),5 QA;|Pم
GD
8,اGسس4 TPسس!{ا لاسس= Ž 6ام){ا ام 5 TP!{ا
6أ 5 Qسسل R)$سس4 1 L'سسح5 Qسسللا 1إ Qسسلإ 1 6أ
aاسسJإ 5 8Pسس<لا Tاسس=إ 5 Qلوسس!ر 5 L'سسب7 'محم
"سسي> ىسسلإ ‹حلا 5 6اNمر $G4 Tوص5 8اكmلا
6اسسم){ا5 Pيب! Qيل إ •ا@A!ا +م Tا$حلا Qللا
5 Qلسس!ر 5 QسسبAك 5 QسسA;|Pم 5 Qللاسس> +مؤسسJ 6أ
L$م 5 Lولح L$4 5 L$ي2 ر'قلا 5 $2jا Tويلا
V 'محم ا) "='ص لا=
+سس>ا اسس) لاسس= Ž ىلاسس0J Qسسلل +سس), Bك ين$ب2ف
اسس) "='سسص لا= TP!{ا و.5 'حا5 +), TP!
"ناسسك U لاسس= Ž ?|ا$سس`لا "ناسسك Bسسك • 'سسمحم
اسس) "='سسص لاسس= • ةي\املا BمIا يف ةفلASم
Tأ TP!{ا> ة#:لا 6ول2') ة#:لا D.ف• 'محم
U TPسس! +سس>ا اسس) لاسس= Ž BGلام7> Tأ 6ام){ا>
ةسسمح$> اGنول2'سس) 5 6اسسم){ا> ة#:لا اوب(وA!ا
اسس) "='سسص لاسس= BGلاسسم7> اGنومسAق) 5 Qللا
V 'محم
GF
اسس) لاسس=Ž ىلاسس0J Qللا لmنأ nاAك Bك ين$ب2ف
9سسAك ةسس0>رأ 5 nاAك ة|ام Qللا لmنأ TP! +>ا
L&سس. "سسلmنأ +سسم ىل0ف• 'محم ا) "='ص لا=
ثيسس4 ىسسل7 D( 5 m7 Qللا لmنأ لا= Ž 9A;لا
Cسس)ر,إ ىسسل7 لmنأ5 ةفيحص +يسم2 T,_ +>
+)$سس`7 Bسسي.ا$>إ ىسسل7 لmنأ5 ةفيحص +يoPo
8اروسسAلا 5 ,5ا, ىسسل7 روسس>mلا لmسسنأ5 ةفيحسسص
5 ىسسسسي7 ىسسسل7 Dسسسي:ن{ا 5 ىسسس!وم ىسسسل7
BلV 'محم ا) "='ص لا= 'محم ىل7 6ا=$فلا
Lرو! 5 QJا)_ 6I لا= انا=$ف 6ا=$فلا يم!
لاسس= Dسسي:ن{ا5 8اروسسAلا 5 فح<لاك 1 ة=$فم
فحسس<لا +م aي4 6_$قلا يف DGف V "='ص
أ$سسقف Ž 'سسمحم اسس) وسس. اسسم 5 لاسس= U Bسس0ن لا=
+سسم Fسسلفأ 'سس= W Bل! 5 Qيل7 Qللا ىلص يب#لا
65$oؤسسJ Dسس> ىلسس<ف Qسس>ر Bسس!ا $سسك*5 ىك&سسJ
ا&سس. 6إ ىسسق>أ 5 $سسي2 8$سس2jا 5 اين'سسلا 8ايحلا
ى!وم 5 Bي.ا$>إ فحص ىل5Iا فح<لا يفل
aا'سسA>ا اسسم ين$ب2سسف • 'سسمحم ا) "='ص لا= Z
Qسسللا Bسسس> Q|'سسA>ا لاسس= Ž QسسمA2 اسسم5 6_$سسقلا
Bسسيi0لا Qسسللا ^'سسص QمA2 5 Bيح$لا +مح$لا
V 'محم ا) "='ص لا=
لاسس= L'سسي> Qسسللا اسسGقل2 ةسسسم2 +7 ين$ب2ف
ى>وسسY 8$:سس4 5 L'سسي> Qسسللا اسسGقل2 6'7 ة#(
aامسلا ى#>5 L'ي> T,_ روص5 L'ي> Qللا اGقل2
"='سسص لا= L'ي> ى!ومل OاولIا 9Aك5 L'ي>
'محم ا) V
U لاسس= Ž M$بسس2أ اسسم> t$بسس2أ +سسم ين$ب2سسف
+سسم7 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= D)$ب( ين$ب2أ
+سس7 لاسس= +سسم7 لاسس= Dسسي|ا;يم +سس7 لاسس=
œوفحملا Oوللا +7 لا= +م7 لا= Dيفا$!إ
GG
+سس7 لا= +م7 لا= Bلقلا +7 لا= +م7 لا=
فيك5 لا= +يملا0لا nر
Oوسسللا +سس7 9A;يف Bلقلا Qللا $مI U لا= Rل*
Dيفا$سس!إ •سسلب)5 Dيفا$سس!إ ىل7 Oوللا لm#)5
اسس) "='ص لا= D)$ب( Dي|ا;يم •لب)5 Dي|ا;يم
V 'محم
Tأ وسس. 6ا$ك&سسلا Kp يف D)$ب( +7 ين$ب2ف
لاسس= 6ا$ك&سسلا Kp يسسف لاسس= uاسسنIا Kp يسسف
V 'محم ا) "='ص
TP! +>أ ا) لا= Q>ا$45 Qما0Y ام ين$ب2ف
"='سسص لا= DيلGAلا Q>ا$45 FيبسAلا Qما0Y
V 'محم ا)
اسم5 QAفسص ام5 Q\$7 ام5 QلوY ام ين$ب2ف
فسصوJ1 ةس;|Pملا TPس! +س>أ اس) لاسس= Q!ابل
ةسسسينارون Oا5رأ BسسسGنI v$سسس0لا5 لو@لاسسس>
Lyو\ ةينام-( Tاس(أ1
ةسس0>رأ Qسسل Dسسيللا ةسسملc يسسف راسسG#لا aوسسNك
ر'سسسلا> ة;بسسس`م aا$سسسN2 اسسسحا#( 65$سسس`75
6اسس($ملا5 ؤسسلؤللا5 ر'سسلا> ةسسموASم Mو=ايلا5
&سس2J يسس.5 ^$بAسس!إ +سسم QAنا@> Oا45 Qيل7
QG(55 ةما$;لا Lراpإ را=ولا QJراGc5 $<بلا>
وGسسس) 15 n$سس`) 15 Dسسك) 1 6ا$ف7mلاسسك
Qسسللا يسسح5 $مسس> B|ا= و.5 ىس#) 15 Dم)15
اسس) "='سسص لاسس= ةسسمايقلا Tوسس) ىسسلإ ىلاسس0J
V 'محم
+سس7 ين$بسس2أ5 اين'سسلا قسسل2 a'سس> +7 ين$ب2ف
Qناحبسس! Qسسللا 6إ U Bسس0ن لاسس= T,أ قسسل2 a'سس>
Qسسلإ 15 Lyاسس#o Dسس(5 Q|امسس!أ "!'قJ ىلا0J5
+سسي@لا قسسل25 L'سسي> +سسيY +م T,أ قل2 L$يH
HII
zوسسملا قل25 zوملا +م '>mلا قل25 '>mلا +م
aاملا +م
اسسمل T,أ +سس7 ين$ب2سسفV 'سسمحما) "='ص لا=
vرIا +سسيY +سم قسسل2 QسسنI U لا= T,أ يم!
+م قل2 T,ف Š 'محم ا) "='ص لا= اGم),أ5
+سس>أ اسس) لاسس= Qسسلك +سسي@لا +م Tأ L'حا5 Q#يY
+سسم قسسل2 وسسل Qلك +ي@لا +م قل2 D> U TP!
]ا#لا /$7 امل L'حا5 Q#يY
لاسس= 8'حا5 8روص ىل7 اونا;ل5 ا
X
N0> BGN0>
Ž اين'سسلا يسسف D-م Rل&ل DGف 'محم ا) "='ص
+سسم 8وسس`حم اين'سسلا ىسسلإ $i#J امأ U B0ن لا=
$بسسHأ5 $قسس4أ5 $فسسصأ5 $سسمحأ5 wسسي>أ nا$سسJ
+`25 +يل5 Fلم5 n&7 Qيف 5 ^رpأ5 ,و!أ5
اسس) "='ص لا= T,_ و#> Rل&ك5 +A#م5 $ي%Aم5
V 'محم
"سسل2, +سس)أ +سسم5 T,_ Qسسللا قل2 امل ين$ب2ف
"='ص لا= Qيف +م "ل2, Uلا= Ž O5$لا Qيف
U لاسس= Ž ا
X
سس.$ك 5أ اسس\ر Qيف "ل2,أ Š 'محم ا)
لاسس= ا
X
سس.$ك اسسG($2أ5 ا
X
سس.$ك Qسسللا اسسGل2,أ Dسس>
V 'محم ا) "='ص
TP! +>أ ا) لا= Ž T,j Qللا لا= ام ين$ب2ف
ةسس#:لا Rسس(5p5 "سسنأ +;سس!ا W T,j Qللا لا= Š
L&سس. اسس>$قJ 15 امAEسس4 ثسسيح ا'سسHر اG#م Pك5
"='سسص لاسس= Z +يملاiلا +م انو;Aف 8$:`لا
V 'محم ا)
U لاسس= Ž 8$:سس`لا +سسم ةسسبح Dك Bك ين$ب2ف
لاسس= +يAسسبح لا= aاوح "لكأ Bك5 لا= +يAبح
V 'محم ا) "='ص
6اسسك +سس<H Bسسك5 8$:سس`لا ةفص ام ين$ب2ف
Ž ةلب#سلا لوY 6اك Bك5 اGل
HIH
ةسسoPo 8$:سس`لل 6اسسك U Z’W Qسسللا لوسس!ر لا=
رابسس4أ ةسسoPo ةلب#سس! Dسسك لوسسY 6اك5 6ا<Hأ
Cسسم2 U لاسس= Ž ةلب#سسسلا يسسف 6اسسك ةبح Bك5
ةلب#! t$ف Bك5 Š 'محم ا) "='ص لا= Mابح
اسس) "='سسص لا=Š 8'حا5 ةلب#سلا t$ف U لا= Ž
Ž "ناسسك فيك ةبحلا ةفص +7 ين$ب2ف 'محم
راب;لا wيبلا ةلm#م> "ناك U TP! +>أ ا) لا=
ةسسبحلا +سس7 ين$ب2سسفV 'سسمحم اسس) "='سسص لا=
"سسلmن U لاسس=Ž اG> ?#ص ام T,_ ?م "يق> يAلا
vرIا يسسسف اسسسG7رmف ةسسس#:لا +سسسم T,_ ?سسسم
اسسGيف tروسس>5 vرIا يف 9حلا اG#م D!ا#Aف
T,_ +سس7 ين$ب2سسف لا=V 'محم ا) "='ص لا=
vرسس> fسسب.أ U لاسس= Ž vرIا +سسم fسسب.أ +)أ
+)سسف لاسس= Š 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= 'سس#Gلا
اسس) "='سسص لاسس= Š 8'سس:> لاسس= Ž aاوح "@ب.أ
Š 6اGبسسص> لاسس=Ž ةيحلا "@ب.أ +)ف Š 'محم
Ž Cسسيل>إ fسسب.أ +)سسف Š 'محم ا) "='ص لا=
رmسHأ اسم 'سمحم ا) "='ص لا= 6اسيب> U لا=
V Rناسل ^'صأ ام5 Rمل7
+سسم fسسب.أ اسسمل T,_ ]اسسبل 6اسسك اسسم ين$ب2ف
ةس#:لا ^ر5 +سم Mاس=ر5 uPo U لاس= Ž ةس#:لا
اسسمA0م b$2Iاسس> ارmAم 8'حاولا> ا
X
ح`Aم 6اك5
يسسف ين$ب2سسف V 'محم ا) "='ص لا= ة-لا-لا>
"='ص لا= Mاف$0> U لا= Ž ا0مA(أ 6ا;م Kأ
V 'محم ا)
U لاسس= Ž ]اسس#لل ?\5 "ي> ل5أ +7 ين$ب2ف
V 'محم ا) "='ص لا= Tا$حلا Qللا "ي>
aاوسسح Tأ aاوسسح +سسم قسسل2 T,_ +سس7 ين$ب2سسف
aاوسسح D> TP! +>أ ا) U لا= Ž T,_ +م "قل2
HI2
6اسس;ل aاوسسح +سسم T,_ قسسل2 وسسل T,_ +م "قل2
K')> ^P@لا
"='سص لاسس= Š لا($لا K')> +;) Bل5 aاس#لا
"سسقل2 Qسسلك +سسمف U TP! +>أ لا= Š 'محم ا)
QسسN0> +سسم "قل2 U Z’W لا= Ž QN0> +م Tأ
aاسسس#لا يسسف aاسسNقلا 6اسس;ل Qلك +م "قل2 ول
'سسمحم اسس) "='سسص لا=Š لا($لا يف +;) Bل5
+سسم Uلا= Ž L$.اc +م Tأ "قل2 Q#Yا> +مف
aاسس#لا "فس`;ل L$.اسc +م "قل2 ول Q#Yا>
لاسس= Š 6$AAسس!أ اسسم5 لاسس($لاك +G.وسس(5 +7
'محم ا) "='ص
Z’W لا= Ž Qلام4 +م Tأ "قل2 Q#يم) +مف
˜سسح 6اسس;ل Qسس#يم) +سسم "قل2 ول Qلام4 +م U
Š QJ,اGسس`ك اGJ,اGسس45 $ك&لا ˜ح D-م ى-نIا
Kأ +سسم ين$ب2سسف V 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس=
Q0لسسس\ +سسسم U لاسسس= Ž +سسسم "سسسقل2 ?سسس\وم
V 'محم ا) "='ص لا=Š $س)Iا
Ž T,_ Dسسب= vرIا +;سسس) 6اسسك +م ين$ب2ف
Ž +:لا '0بف لا= V +:لا U لا=
T,_ لاسس= Ž ة;|Pملا '0بف لا= Š ة;|Pملا لا=
+سسي> Bسسك لاسس=Š 'محم ا) "='ص لا= Š QA)ر*5
ة#سس! /1أ ة0بسس! U لاسس= Ž ةسس;|Pملا5 +سس:لا
'محم ا) "='ص لا=Š
/1أ ة0بسس! U لاسس= Ž T,_5 ةسس;|Pملا +سسي> Bسسك
"سسي> T,_ ‹ح D.Š 'محم ا) "='ص لا= Š ة#!
+سسم 'سسمحم اسس) لاسس= Š Bسس0ن لا= Ž Tا$حلا Qللا
لاسس= Š Lروسسك Dسس)$ب( لاسس=Ž T,_ ]أر روسسك
Bسس0ن لاسس= Š T,_ +سسAA2أ Dسس. 'سسمحم ا) "='ص
اسسمل 'محم ا) ين$ب2ف لا= Š L'ي> Qسفن +A2
65, "سسقل2 اسسGنI U لاسس= Ž اين, اين'لا "يم!
HI3
1 اسسمك ى#فJ Bل 8$2jا ?م "قل2 ول5 8$2Iا
V 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= Š 8$سس2jا ىسس#فJ
لا= Ž ةماي= "يم! Bل ةمايقلا +7 ين$ب2ف
لاسسس= Š nاسسسسحلل ق|PSلا Tاسسسي= اسسسGيف 6I U
Ž8$سس2_ "يمسس! Bل 8$2Iاف Š 'محم ا) "='ص
فسسصوJ 1 اين'سسلا 'سس0> 8$2سسAم اسسGنI U لاسس=
Š ا.'سسمأ ىNق#) 15 اGما)أ ى<حJ 15 اG#ي#!
V 'محم ا) "='ص لا=
قسسل2 Qسسيف Qسسللا أ'سس> Tوسس) ل5أ +سس7 ين$ب2سسف
يمسس! اسسمل لاسس= 'سسحIا Tوسس) U لاسس= Ž اين'سسلا
ل5أ5 'سسحIا 'سسحاولا قسسل2 QسسنI U لاسس= Ž ا'حأ
Bسسل +ي#oIاسسفŠ 'سسمحم اسس) "='سسص لا= Š Tا)Iا
Tاسس)أ +م Tو) يناo QنI U لا= Ž +ي#oIا ىم!
Š CسسيمSلا5 aاسس0>رIا5aاoP-لا Rل&سسك5 اين'سسلا
ةس0م:لا "يمس! Bسل Š 'سمحم اس) "='سص لاس=
قسسلSلا Qسسيف •وسسم:م Tوسس) QسسنIU لاسس= Ž ة0م(
"='ص لا= Š اين'لا Tا)أ +م Tو) ],ا! و.5
U لاسس= Ž اAبسس! ىمسس! Bسسل "بسلاف Š 'محم ا)
+ي=وسسلSملا +سسم Dسسك ?سسم Qسسيف Dسسك5 Tوسس) و.
Mا#سسسحلا 6اسسبA;) Qلامسس45 Qسس#يم) +سس7 6ا;لم
Mا#سسسحلا 9سسA;) Qسس#يم) +7 K&لاف MاEيسلا5
لاسس= Š MاEيسسسلا 9سسA;) Qلامسس4 ىسسل7 K&سسلا5
V 'محم ا) "='ص
اسسم5 'سسب0لا +سسم +سسي;لملا 'سس0قم +)أ ين$ب2ف
اسسسم5 اسسسمGحول اسسسم5امGJا5, اسسسم5 اسسسمGمل=
U TPسسس! +سسس>أ اسسس) U Z’W لاسسس= Ž ام.,ا'سسسم
امGJا5,5 Qناسل امGمل=5 QيفAك +ي> B.'0قم
ىسسلإ Qلاسسم7أ 6اسسبA;) L,اؤسسف اسسمGحول5 Qسسق)ر
V'محم ا) "='ص لا= Š QJامم
HI4
Bسسك5 Qسس\$7 Bسسك5 Bسسلقلا لوسسY اسسم ين$بسس2أ
Ž Lا$:م $oأ ام5 L,ا'م ام5 Qنا#!أ
6وناسسمo Qسسل Tا7 ة|امسم2 Bلقلا لوY U لا=
يسسف K$سس:)5 Qنا#!أ +ي> +م ,'ملا z$S) ا#!
Tوسس) ىسسلإ +|اسسك وسس. اسسم> œوسسفحملا Oوسسللا
Š D(5 m7 Qللا $م> ةمايقلا
Qسسللا Bسسك ين$ب2ف لا=V 'محم ا) "='ص لا=
Ž ةسليل5 Tوس) Dسك يسف Qسقل2 يسف L$سiن +م
L$سسiن Dسسك يسسف L$سسiن 6وAسس!5 ة|ام-لoU لا=
?سN)5 ?سسف$)5 يسسN=5 يسسNم)5 "سيم)5 يح)
Š $سسقف)5 ي#%)5 $Gق)5 ل&)5 يق`)5 '0س)5
V 'محم ا) "='ص لا=
قسسل2 U لاسس= Ž Rل* '0> Qللا قل2 ام ين$ب2ف
6أ اسس.$مأ5 Œ$سس0لا يل) امم ة0>اسلا aامسلا
قسسسل2 Bسسسo "0فJراسسسف اسسسGنا;م ىسسسلإ ?سسسفJ$J
ةسس-لا-لا Bسسo ةسس0>ا$لا Bo ةسماSلا Bo ة!,اسلا
اG#م Dك $مأ5 Rل&ك اين'لا aام! Bo ةينا-لا Bo
"='سسص لاسس= Š b$2أ 65, اGنا;م> M$قA!اف
U لا= Ž $N2أ اين'لا aام! لا> امف Š 'محم ا)
اسس) "='سسص لاسس= Š ¡^ Dسب( 6ول +م M$N2أ
"سسقل2 U لا= Žاين'لا aام! "قل2 Bمف 'محم
zوسسملا اسسم5 'سسمحم اسس) لاسس= /وف;م zوم +م
Ž/وف;ملا
Š Qسسل nا$@\ا 1 B|ا= aام U TP! +>أ ا) لا=
Ž aامسس! "يمسس! B

سسلف 'سسمحم اسس) "='سسص لا=
ا) "='ص لا= Ž 6ا2, +م "قل2 اGنI U لا=
V'محم
لاسس= Ž nاوسس>أ اسسGلأ Mاومسسسلا +سس7 ين$بسس2أ
ةن5mSم ي.5 FيJافم اGل5 ةلفقم ي.5 U B0ن
V 'محم ا) "='ص لا=Š
HI5
+م لا= Ž ي. ام aامسلا nاو>أ +7 ين$ب2ف
U لا= Ž اGلاف=أ امف لا=Š 9.*
Qسسللا Bسس!أ Ž اسسGحيJافم اسسمف لاسس= Š روسسن +سسم
V 'محم ا) "='ص لا=Š Bi7Iا
اGسس\$75 aامسس! Dسسك لوسسY +سس7 ين$ب2سسف
Ž اGنا;! ام5 اG7افJرأ5 اG;م!5
Tاسسس7 ة|امسسسسم2 aامسسس! Dسسسك لوسسسY U لاسسس=
aام! Dك +ي>5 Rل&ك اG;م!5 Rل&ك اG\$75
'سس#( aامسس! Dسسك 6ا;سس!5 Rل&سسك aامسس! ىسسلإ
Qسسللا 1إ ا.,'سس7 Bسسل0)1 ةسس;|Pملا +م /و#ص5
V 'محم ا) "='ص لا=V ىلا0J
^وسف يAسلا ةسينا-لا aامسلا +7 ين$ب2ف لا=
Š Tاسسم%لا +سسمU لاسس= Ž "قل2 Bم اين'لا aام!
8'سس($>p +م U لا= Ž "قل2 Bم ة-لا-لاف لا=
9سس.* +سسم U لاسس= Ž ةسس0>ا$لاف لاسس= Š aا$سسN2
ةسسJو=ا) +سسم U لاسس= Ž ةسسسماSلا لاسس= Š $سسمحأ
Š aا$مح
لاسس= Š aاNي> ةNف +م U لا= Ž ة!,اسلا لا=
"='سسص لاسس= ?Yا! رون +م U لا= Ž ة0>اسلا
U لاسس= Ž ة0>اسسسلا aامسلا ^وف امف Š 'محم ا)
$سسح> U لاسس= Ž Q=وسسف اسسمف لا= Š 6اويحلا $ح>
لاسس= Š رو#لا $ح> U لا= Ž Q=وف امف Š ةملiلا
Q=وسسف U Z’W لاسس= Ž 'سسمحم اسس) Q=وسسف اسسمف
U لاسس= Ž 9سس:حلا ^وسسف اسسمف لاسس= Š 9سس:حلا
8ر'سس! ^وسسف اسسمف لاسس= Š ىسسGA#ملا 8ر'سس!
ا) "='ص لا= Š b5ملا ة#( U لا= Ž ىGA#ملا
nاسس:ح U لا= Ž b5ملا ة#( ^وف امف Š 'محم
U لاسس= Ž 'سس:ملا nا:ح ^وف امف لا= Š ':ملا
nاسس:ح ^وسسف اسسمف لاسس= Š M5$بسس:لا nاسس:ح
اسسمف لاسس= Š 8mسس0لا nاسس:ح U لاسس= Ž M5$بسس:لا
HI6
ةسسمi0لا nاسس:ح U لاسس= Ž 8mسس0لا nاسس:ح ^وسسف
nا:ح U لا= Ž ةمi0لا nا:ح ^وف امف لا=Š
Ž aاسس)$ب;لا nاسس:ح ^وسسف اسسمف لاسس= Š aاسس)$ب;لا
'سسقلŠ 'سسمحم اسس) "='ص لا= Š ي!$;لا U لا=
قسس@#Aل Rسسنأ5 +سس)$2Iا5 +يل5Iا Tول7 "يJ5أ
V +يبملا قحلا>
Œ$سس0لا U لاسس= Ž يسس!$;لا ^وسسف ام ين$ب2ف
Ž Œ$0لا ^وف ام لا= V Bيi0لا
^وسسف L$سسمأ ا
X
$يبسسك ا
X
وسسل7 Qسسللا ىلاسس0J Š لاسس=
اسس) "='سسص لا= V Œ$0لا "حJ Qمل75 Œ$0لا
Ž Œ$سس0لا ىسسل7 ^وسسلSم bوAسسس) D. Š 'محم
V n,Iا n,Iا TPسس! +سس>أ اسس) Qسسللا *ا0م U لا=
V "بصأ5 "='ص لا=
Tأ 6ا#مؤم ام.أ $مقلا5 Cم`لا +7 ين$ب2أ
6اسس0|اY ىناسس#مؤم اسسم. U Z’W لاسس=Š 6ا$فاك
اسس) "='ص لا= Š ةEي`ملا $G= "حJ 6ا$Sسم
$سسسمقلا5 Cمسسس`لا لاسسس> اسسسمف لاسسس= Š'سسسمحم
Qللا 6I U لا= Ž رو#لا5 aوNلا يف 6ا)وAس)1
8$سس<بم راG#لا ة)_ D0(5 Dيللا ة)_ احم ىلا0J
/$سس7 اسسمل Rسسل* 1وسسل5 QلسسNف5 Qللا +م ةم0ن
V 'محم ا) "='ص لا= Š راG#لا +م Dيللا
U لاس= Ž Pيل ىمس! Bسل Dسيللا +س7 ين$ب2سف
ةسسفلأ Qللا Qل0( aاس#لا +م لا($لا لا#م QنI
Bسسل5 Š 'سسمحم اسس) "='ص لا= Š ا!ابل5 ا#;!5
لا= Ž راGن راG#لا ىم!
"سس=55 BGسس`)ا0مل قسسلSلا 9سسلY Dسسحم QسسنI
V 'سسمحم اسس) "='سسص لا= ŠBG>اسAكأ5 BGي0!
U لاسس= Ž يسس. amسس( Bسسك Tوس:#لا +7 ين$ب2ف
Dسس<) Œ$سس0لا 6اسسكر> اG#م am( U aاm(أ ةoPo
يف اG#م am(5 Š ة0>اسلا aامسلا ىلإ ا.yو\
HID
3سسNJ ةسسقل0ملا Dسس),ا#قلاك ةسسينا-لا aامسسسلا
ا*إ ا.ر$سسس`> +يYايسسس`لا يسسسم$J5 اGنا;سسسسل
قسسل0م BسسG#م ثلاسس-لا am:لا5 ?مسلا او=$A!أ
اسسم ىسسل75 راسسحبلا ىل7 3NJ ي.5 aاوGلا يف
Tوسس:#لا لاسس> ام V 'محم ا) "='ص لا= Š اGيف
6I U TPسس! +>أاسس) لاسس= Ž ا
X
رابك5 ا
X
را%ص +يبJ
ا
X
سس(اومأ Fسس)$لا n$NJ ا
X
$ح> aامسلا +ي>5 اG#ي>
$),اسسقم5 ا
X
راسسبك5 ا
X
را%سسص +يبسسAف n$@سسNيف
V 'محم ا) "='ص لا= V 8'حا5 اGلك Tو:#لا
Ž Fسس)ر +سسم vرIا5 aامسلا +ي> Bك ين$ب2ف
يAسسلا Bسسيق0لا Fسس)$لا uPo U TPسس! +>أ ا) لا=
aا,وسس! Fسس)ر يسس.5 ,اسس7 Tوسس= ىسسل7 "لسس!رأ
را#لا D.أ +م aا`) +م اG> Qللا n&0) ةملiم
Tوسس) راسسف;لا اسسG> Qسسللا n&سس0) $سسمحأ Fسس)ر5 Š
اسسGبناو( يف 5&%J vرIا D.أ F)ر5 Š ةمايقلا
+م لاب:لا5 vرIا "=$AحI F)$لا RلJ 1ول5
V 'محم ا) "='ص لا= Š Cم`لا $ح
Ž افسسص Bسس. Bسسك Œ$سس0لا ةسسلمح +7 ين$ب2ف
فسسلأ QلوسسY اسسG#م فسسص Dك افص 6ونامo لا=
BGسس!5yر Tا7 ة|امسم2 Q\$75 •!$ف فلأ
6اسسك ول5 vرIا "حJ BGما'=أ5 Œ$0لا "حJ
ىسسلإ ىسس#ميلا B.'سسحأ 6*أ +سسم $سسي@) $|اسسY
•سسلب) Bسسل اين'سسلا ى#سس! +سسم ة#! فلأ b$سيلا
Mو=اسسس)5 ر, +سسسم nاسسسيo BسسسGل5 Rسسسل* b'سسسم
FيبسسسAلا BGماسس0Y5 6ا$ف7mلاسسك B.رو0سس4
+سسم Qفسس<ن فسسص BسسG#م5 DسسيلGAلا BG>ا$سس45
'سس7ر Qف<ن فص BG#م5 ران +م Qف<ن5 ‹ل-لا
Qفسس<ن5 aاسسم +سسم Qفسس<ن BسسG#م5 ^$> Qف<ن5
Qفسس<ن5 aاسسم +سسم Qف<ن فص BG#م5 ر'م +م
V 'محم ا) "='ص لا=V F)ر +م
HIF
سس:لم aامسلا يف Qل Cيل $|اY +7 ين$ب2ف
لوسس!ر لاسس= Ž وسس. اسسم5 b5م vرIا يف 15
/ا$7سسك اGفا$7أ wي> Mايح RلJ U Z’W Qللا
~$سسفJ5 اسسG>ان*أ ىسسل7 وسس:لا يسسف wيبJ DيSلا
V ةمايقلا Tو) ىلإ aاوGلا يف
V 'محم ا) "='ص لا=
اسس) لاسس= Ž Qسسي>أ +سسم '4أ ,ولوم +7 ين$ب2ف
وسس.5 $س:حلا +سم 'سل5 ')'حلا Rل* U TP! +>أ
V $:حلا +م '4أ
V'محم ا) "='ص لا=
8$سسم Cمسس`لا اGA>اسسصأ ةسس0ق> +سس7 ين$ب2سسف
U لا= Š اGيلإ ةمايقلا Tو) ىلإ ,و0J Pف 8'حا5
K&لا ?\وملا Rل*
$سسحبلا قسسلفنأ +سسيح 6وسس7$ف Qسسيف Qسسللا ^$سسHأ
V 'محم ا) "='ص لا= Š Qيل7 قب@نأ
Qسس#م z$سس2 ا
X
>ا> $`7 ا#oإ Qل "ي> +7 ين$ب2ف
لاسس= Ž ا
X
سسمو= $سس`7 ىسس#oI ا
X
سس#ي7 8$سس`7 اسسA#oإ
U Z’W يب#لا
Dي|ا$!إ ي#ب> p5ا( امل Z’W ى!وم ي2أ 6إ
Qسسيلإ او;سس4 ةسس)$بلا ىسسلإ BسسG> Dسس2,5 $سسحبلا
mس7 Qسللا ىح5سف ?س>$م $س:ح> $سمف ”س@0لا
Q>$سسNف $سس:حلا tاسس<0> n$سس\ا 6أ Qسسيلإ D(5
M$:فنف ى!وم
+سم ا@بس! $س`7 ىس#oI ا
X
#ي7 8$`7 اA#oإ Q#م
V 'محم ا) "='ص لا= Š Dي|ا$!إ ي#>
CسسنIا +م 15 +:لا +م1 34 +7 ين$ب2ف
Ž Qموسس= ر&سسنأ ”حوسسلا +سسم 15 $ي@لا +م 15
U TP! +>أ ا) لا=
اسسG)أ اسس) W U "لاسس= +سسيح اسGمو= 8ر&سنأ ةسلم#لا
6املسس! Bسس;#م@ح) 1 B;#كاسم اول2,أ Dم#لا
HIG
اسس) "='سص لاسس= Z 65$0سس`) 1 Bسس.5 L,وسس#(5
V 'محم
Ž vرIا +سسم Qسسيلإ Qسسللا ىح5أ +م7 ين$ب2ف
وحن ى!وم ?ف$) 6أ aا#ي! روY ىح5أ U لا=
&2يل aامسلا
V 'محم ا) "='ص لا= Š Qيل7 ةلm#ملا OاولIا
Rسل* U لاس= Ž O5ر L$س2أ5 ,و7 Qل5أ ين$ب2ف
L$سسمأ TPسسسلا Qسسيل7 6ا$سسم7 +>أ ى!وم ا<7
اسس.اقلف ]'سسقملا "سسي> يسسف اسسGيقل) 6أ Qللا
V 'محم ا) "='ص لا= Š ى0سJ ةيح ي. ا*[ف
Ž Dحف +م 5'لو) Bل روك* uPo +7 ين$ب2ف
B)$م +>أ ىسي75 TPسلا Qيل7 T,_ B. U لا=
Qسسيل7 Dي7امسس!إ ”سسبك5 Š TPسسسلا اسسمGيل7
V 'محم ا) "='ص لا= V TPسلا
Ž وسس. ?سس\وم Kأ اين'سسلا fسس!5 +سس7 ين$ب2ف
V 'محم ا) "='ص لا=V ]'قملا "ي> U لا=
U Z’W لاسس= Ž Tوح`ملا Rلفلا +7 ين$ب2ف
8اروسسAلا يسسف Mأ$سس= اسسمأ ةسسي#بملا +فسسسلا
اسسم لاسس= Z $سس!,5 Oاوسسلأ Mا* ىسسل7 Lاسس#لمح5W
1وسسY "قسس4 يAسسلا را:سس4Iا U لاسس= Ž OاولIا
+سسم vراو0لا5 $يماسملا $!'لا5 OاولIا ي.
V 'محم ا) "='ص لا= Š ')'حلا
ةسسيل7 Oوسسن ة#يفسس! لوسسY 6اسسك Bسسك ين$ب2سسف
لاسس= اسسG7افJرا5 اGسس\$7 6اسسك Bسسك5 TPسسسلا
V•ار* ةoام-لo اGلوY 6اكUTP! +>اا)
اسسG7افJرا5Vاسس7ار* 6وسسسم25 ة|اسسم اG\$75
+سس)أ +سسمفV 'سسمحما) "='سسص لاسس=V•ار* اسسA|ام
+م Uلا= TPسلا Qيل7 Oون اGبكر
"فاسسY U لاسس= Ž "سس%ل> +سس)أ5 U لاسس= V ^ا$0لا
]'سسقملا "يبلاسس>5 ا7وبسس!أ قيA0لا "يبلا يف
HHI
لاسسس= V b,وسسس:لا ىسسسل7 MوAسسس!أ5 Š ا7وبسسس!أ
V 'محم ا) "='ص
اسسمل 6اسسك +سس)أ روسسم0ملا "يبسسلا +سس7 ين$ب2ف
اين'لا Qللا ^$Hأ امل Ž لا= Ž اين'لا Qللا ^$Hأ
aامسسسلا ىسسلإ vرIا +سسم Tا$سسحلا "يبسسلا ?فر
لاسس= روسسم0ملا "يبسسلا ىم! Bo +م Š ة0>اسلا
V 'محم ا) "='ص
]'سسقملا "سسي>5 8$Sسس<لا "ناك +)أ ين$ب2ف
mسس7 Qسسللا اسسمG7,5أ U لاسس= Ž 6اسسفو@لا "سس=5
"='سسص لا=V Cيب= ي>أ Dب( +@> يف D(5
V 'محم ا)
Bسسل K&سسلا ,وسسلوملا +سس7 'محم ا) ين$ب2أ لا=
U لاسس= Ž Qسسم7 5أ Qلاسس2 Qب4أ ام>ر5 Lا>أ Qب`)
?ما( ا*إ
8وGسس4 Dسس($لا 8وGسس4 "بل%نف QJأ$مأ D($لا
"سسبلH 6إ5 Qبسس4أ Qي>سس> 'سسلولا z$سس2 8أ$سسملا
Qمسس> 'سسلولا z$2 D($لا 8وG4 8أ$ملا bوG4
+سسم5 Š اسسمG> اGيبسس4 z$2 ا)وA!أ 6إ5 Š Qب4أ
8وG4 "قب!
"قبسس! 6إ5 Š Qبسس4أ Qسسم0> 'سسلولا z$2 D($لا
لاسس= V Qبسس4أ QلاسسS> 'سسلولا 6اسسك 8أ$ملا 8وG4
P> Qسسقل2 Qسللا n&س0) Dس. Š 'سمحم اس) "='ص
ىلاسس0J5 tرابJ Qللا 6إ Qللا *ا0م U لا= Ž ة:ح
ل,ا7 Rلم
V 'محم ا) "='ص لا= Q|اN= يف رو( 1
6وسسنو;) +)أ +يك$`ملا لافYأ +7 ين$ب2ف
+سس>أ اسس) لاسس= Ž راسس#لا يسسف Tأ Bسس. ةسس#:لا يفأ
U TP!
?سسم(5 ةسسمايقلا Tوسس) 6اسسك ا*إ BسسG> ىل5أ Qللا
ىلاس0J Qسللا $سمأ aاسNقلا Dس<فل قسلSلا Qسللا
HHH
BسسGل لوقيف BG> ىJؤيف +يك$`ملا لافY>
+سسم ى|اسسمإ5 K,اسسب7 aاسس#>أ5 K,اسسب7 Dسس(5 m7
B;#), ام5 B;>ر
"سسنأ5 اسس#>ر "نأ BGلا 6ولوقيف Ž B;لم7 ام5
اسس#ل Dسس0:J Bسسل5 اسس#Aمأ5 اEيسس4 Rسسن Bل5 ا#قلا2
15 اسسG> Dسسق0ن 1وسسق7 15 Š اسسG> قسس@#ن ة#سلأ
اسسم 1إ اسس#ل Bسسل715 اG> 'ب0Aن aاN7Iا يف 8و=
لوقيف ا#Aمل7
8وسس=5 لوق75 ة#سلأ B;ل 6Iاف D(5 m7 Qللا
K,اسسب7 اسس) Bسس;J$مأ 6[سسف aاN7Iا يف ةك$حلل
"كراسسسبJ اسسس#Gلإ 6وسسسلوقيف Ž Qنوسسسل0فJ $مسسس>
"Eسس4 اسسم> ان$مأ ة7ا@لا5 ?مسلا Rل "يلا0J5
Qللا $ميف
لاسسفY> $مسس)5 روفJ ىAح B#G( $(mيف ا;لم
'سس= BG#م 6اك +مف اGيف اوقل) 6أ +يك$`ملا
Qسسسف#> ىسسقلأ 8,ا0سلا Qل Qللا Bل7 يف قب!
ا
X
,$سس> Qسسيل7 راسس#لا 6و;Aف لاGمإ P> لاحلا يف
"ناك امك امP!5
Bل7 يف قب! +م5 TPسلا Qيل7 B.ا$>إ ىل7
يسسف Qسسفن aاسقلأ +سسم ?#Aمأ 85اق`لا Qل Qللا
REل5ف را#لا
6وسس($S) b$سس21ا ةسس=$فلا5V B.aاسس>أ 6وسس0بA)
"='سسص لاسس= V +ي#مؤسسملا ?سسم ةسس#:لا ىسسلإ
"#ي>5 Mر$>5
V ا#يق) ين,mف 'محم ا) R`لا "لpأ5
لا= Ž vرIا "يم! امل vرIا +7 ين$ب2ف
اسس) "='سسص لاسس=Š اسسGيل7 ]ا'سس) vرأ اسسGنI U
V 'محم
HH2
Bسسم 'سس>mلاف V 'سس>mلا +سسم U لا= Ž "قل2 Bمف
Bسسم zوملاسسف V zوسسملا +سسم U لاسس= Ž "سسقل2
U لا= Ž قل2
6اسسك في;ف V 'محم ا) "='ص لا= Š$حبلا +م
mسس7 Qسسللا 6إ U Z’W Qسسللا لوسس!ر لاسس= Ž Rسسل*
D(5
zاوسسمIا n$سسN) 6أ Fسس)$لا $مأ $حبلا قل2 امل
ىAسسح zاوسسمIا ">$@سس\ف wسس0> يسسف اGN0>
L$سسمأ Bo ?مA(ف ?مA:) 6أ L$مف '>mلا $Gc
Bسسo ل'سسA7ف ل'A0) 6أ L$مأ Bo 6Pف +يل) 6أ
اسسس\رأ اGح@سسسسف 'سسسAماف 'سسسAم) 6أ L$سسسمأ
V 'محم ا) "='ص لا=V ا.'Gم5
/اسس= Dب:> U لا= Ž اG;سمأ B> ين$بSف لا=
يAسسلا vرIا ,اسسJ5أ Dصأ و.5 Bلا0لا> fيحملا
V 'محم ا) "='ص لا= V اGيل7 +حن
U لاسس= Ž vرIا L&سس. "سسحJ اسسم ين$ب2ف لا=
ةفسسص اسسم5 لا= 8$Sص ىل7 رو-لا5 روo اGAحJ
6وسس0>رأ5 B|اوسس= ?سس>رأ Qسسل U لاسس= Ž رو-لا Rل*
Qبن*5 Š ^$`ملا> Q!أرŠ اما#! 6و0>رأ5 ا
X
ن$=
Šn$%ملا>
Qسسن5$= +سسم 6$سس=5 6$سس= +سسي> اسسم 8$يسسسم5
V 'محم ا) "='ص لا=Š Q#! فلأ 6وسم2
Ž رو-لا اGيل7 يAلا 8$S<لا "حJ ام ين$ب2ف
V ,و0ص Qل لاق) Dب( اGAحJ U لا=
لا= Ž ةمايقلا Tو) Dب:لا Rل* '7أ +مل5 لا=
يسسف را#لا يف 6وك$`ملا L'0<) را#لا D.I U
LP7أ اوسس%ل> ا*إ ىAسح ة#س! فسلأ +يسم2 8'م
Qلفسس!أ ىسسلإ 6و@=اسسسAيف Dسسب:لا BGسسNفن
"='سسسص لاسسس= BG.وسسس(5 ىسسسل7 6وبحسسسس)5
V'محما)
HH3
لا=Vvرأ Uلا=Ž Dب:لا Rل* "حJام ين$ب2ف
ŽاسسسGAحJام5 لاسسس=Vةسسس)5ا.Uلاسسس=ŽاGمسسس!اام5
لاسس=VvرأUلاسس=ŽQمسس!اام5 لاسس=V$سسح>Uلاسس=
Ž اسسGAحJ اسسم5 لاسسف V Qم7اسسن لا= Ž اGم!اام5
Ž Qم!أ ام5 لا= V $ح> Uلا=
Š vرأ لاسس= Ž QسسAحJ اسسم5 لاسس= Š $سس2اmلا لاسس=
فسس<ف لاسس= Š ةحيسسسف لاسس= Ž اGم!أ ام لا=
+سس>أ اسس) Z’W لاقف Ž vرIا RلJ 'محم ا) يل
اGح)ر5 Cم`لاك aاNي> vرأ ي. U TP!
6ا$ف7mلاك اGJابن5 $مقلاك ا.yو\5 Rسملاك
لاسس= ةسسمايقلا Tوسس) 6وسسقAملا اسسGيل7 $سس`ح)
L&سس. 6وسس;J +سس)أ ين$ب2سسف V 'سسمحم ا) "='ص
Z’W لا= Ž Tويلا اGيل7 +حن يAلا vرIا
V 'محم ا) "='ص لا=Š ا.$يH vر> ل'بJ
اسسم5 V $سسح> U لاسس= Ž vرIا "حJ ام ين$ب2ف
Ž Qيف ام5 لا= Š Tاقمقلا U لا= Ž Qم!أ
لاسس= Ž 'سسمحم اسس) 6و#لا ام5 لا= Š 6و#لا لا=
Š MومG> لا= Ž Qم!أ ام5 لا= Š Mوحلا
Ž Mوسسحلا يسسل فسس<ف V 'سمحم اسس) "='ص لا=
Qسسبن*5 ^$سس`ملا> Qسس!أر TPسس! +سس>أ اسس) لاسس=
V n$%ملا>
راسسحبلا5 ى\ارIا لا= Ž L$Gc ىل7 امف لا=
Ž Qي#ي7 +ي> امف لا= V لاب:لا5 Mاملiلا5
$سسح> Dسسك يسسف $سسح>أ ة0بسس! Qسسي#ي7 +سسي> لاسس=
6و0بس! ةسس#)'م Dسسك يسسف ةسس#)'م فسسلأ 6و0ب!
6ولوقيف U لا= Ž 6ولوق) امف لا= Rلم فلأ
Rلملا Qل Qل R)$4 1 L'ح5 Qللا 1إ Qلإ 1
لاسس= Š $)'سس= 3سس4 Dسسك ىسسل7 وسس.5 'محلا Qل5
V 'محم ا) "='ص
HH4
DسسمحJ Fسس)رUلاسس=ŽMوسسحلا "حJاسسم ين$ب2ف
اسس) "='سسص لاسس= V ىلاسس0J Qسسللا 6*[سس> Mوسسحلا
V 'محم
اسسم 5 ةسسملiلا Uلاسس= ŽF)$لا "حJ ام ين$ب2ف
"سسحJ ام 5 Uلا= V b$-لا Uلا= Ž ةملiلا "حJ
Žb$-لا
لاسس= ىلاسس0J 5 tرابJ Qللا 1إ Rل* Bل0) 1 لا=
V'محم ا) "='ص
+سم +س. اين'سلا يف vا)ر uPo +7 ين$ب2ف
اسسGل5أ U Z’W Qسسللا لوسس!ر لا= Ž ة#:لا vا)ر
V L&. n$-) اG-لاo5 ]'قملا "ي> اGيناo5 ة;م
+سس> Qسسللا 'سسب7 لاسس= Bo V 'محم ا) "='ص لا=
+سم 6'سم ?س>رأ +س7 ين$بسس2أ 'سمحم اس) TP!
Tرإ اسسGل5أ U لاسس= Ž اين'سسلا يسسف ةسس#:لا +|ا'سسم
V '#Gلا ,P> +م 8رو<#ملا ةينا-لا V ,ام0لا Mا*
ةسس0>ا$لا V Tاسس`لا $ح> Dحاس> ة)راسي= ة-لا-لا
اسس) "='سسص لاسس= V ةسسي#يمرأ vرأ +سسم aاسسقلبلا
V 'محم
يسسف ة#:لا $>ا#م +م $>ا#م ?>رأ +7 ين$ب2ف
ةسسيق)$فأ يسس.5 6ا5$يقلا اGل5أ U لا= Ž اين'لا
V n$%ملا>
ةسس-لا-لا5 V ةسسي#يمرأ +سسم nاوسس>Iا nاسس> ةسسينا-لا
فسسل2 6ا!ا$2 ة0>ا$لا V ^ا$0لا vر> 6ا,اب7
$Gن
+7 ين$ب2ف V 'محم ا) "='ص لا= V 6وحي(
U لا= Ž اين'لا يف B#G( +|ا'م +م 6'م ?>رأ
ةسسينا-لا5 V $<م vرأ يف 6و7$ف ة#)'م اGل5أ
6احيسس! vرسس> ة-لا-لا V Tا`لا vر> ةيكا@نأ
V ^ا$سس0لا +سسم +|ا'سسملا ةسس0>ا$لا V ةي#يمرأ +م
V 'محم ا) "='ص لا=
HH5
راGنأ +م اين'لا يف راGنأ ة0>رأ +7 ين$ب2ف
وسس.5 Mا$فلا اGل5أ U Z’W يب#لا لا= Ž ة#:لا
وسس.5 $سس<م vرسس> يناسس-لا V Tاسس`لا ,5'ح يف
V 'سس#Gلا $Gن و.5 6احي! ثلا-لا $G#لا V Dي#لا
6احي( ?>ا$لا
V 'محم ا) "='ص لا=V •ل> vر> و.5
34 w0> 34 +75 341 34 +7 ين$ب2ف
+س>أ اس) لاس=Ž 3س4 Qس#م ىس#ف) 1 3س4 +س75
9.&سس) اين'سسلا ىسسGف 3سس41 3سس4 اسسمأU TPسس!
34 امأ Š ا.yو\ 'مS)5 اGل.أ Kوم)5 اGمي0ن
'سسحا5 'ي0سسص يسسف ق|PSلا /و=وف 34 w0>
ىسسGف 3سس4 Qسس#م ىسس#ف) 1 3سس4 امأ5 nاسحلل
اG>ا&7 ىNق#) 1 را#لا5 اGمي0ن ى#ف) 1 ة#:لا
V 'محم ا) "='ص لا= V
لاس= Ž Qسن5, اسم5 Qسفل2 اسم5 /اس= Dسب( +7
9سس.* +سسم vرأ Qسسفل2 U Z’W Qسسللا لوسس!ر
+سسم v

ارأ ة0بسس!5 QسسNف +سسم ا
X
سس\رأ 6و0ب!5
لاسس= Ž يسس\ارIا L&. 6ا;! امف لا= V Rسم
V ة;|Pملا
Ž اGسس\$7 Bسسك5 Š vرأ Dسسك لوسسY Bسسك لاسس=
Tاسس7 /1أ 8$سس`7 vرأ Dسسك لوسسY U لاسس=
اG\$75
V 'محم ا) "='ص لا= V Rل&ك
+سسم nاسس:ح U لاسس= Ž Rسسل* aار5 اسسم ين$ب2سسف
فسس#ك U لاسس= Ž Rسسل* aار5 اسسمف لاسس= V Fسس)$لا
V 'محم ا) "='ص لا= V اGلك اين'لا> fيحم
6و>$سس`)5 6ولكسس) ةسس#:لا Dسس.أ +7 ين$ب2ف
Rسسل* Dسس-م ام5 6وYو%A) 15 6ولوب) 1 في;ف
+سسي#:لا اين'سسلا يسسف Qسسل-م U لاسس= Ž اين'سسلا يف
HH6
n$س`)5 DسكJ اسمم Dسك) Qمأ +@> يف K&لا
n$`J امم
قسس`ن1 uار 5أ لا> ول5 Š }و%A) 15 لوب) 15
Rسسل* راسسS> '7اسس<J +سسم Qمأ "Jامل5 Qمأ +@>
V 'محم ا) "='ص لا=V اGيلإ
+>أ ا) لا= Ž ي. ام ة#:لا راGنأ +7 ين$ب2ف
aاسسم5 $سسم25 Qسسم0Y $ي%A) Bل +بل +م U TP!
V 'محم ا) "='ص لا= V ىف<م Dس75
Dسس> لاسس= Ž ةسس)را( Tأ يسس. 8'سسما(أ ين$ب2سسف
Dس. لاسسقف vاسس)ر5 راسسمo5 را:سس4أ +ي> ة)را(
xسق#J 1 لاس= Ž 'س)mJ Tأ راسGنIا RسلJ xق#J
Ž اين'سسلا يسسف Dسس-م Rل&سسل DGف لا= V ')mJ 15
U B0ن لا=
+سم اسGيف لmس#) اسم5 راسحبلا ىسلإ $سi#J اسمأ
"قل2 &#م +م راGنIا +م ا.'م) ام5 را@مIا
V اناسس<قن 15 8,اسس)p اسسGيف $oؤسس) 15 6Iا ىسسلإ
V 'محم ا) "='ص لا=
Ž اGJافسسص5 ة#:لا راGنأ aام!> ين$ب2ف لا=
Qسسل لاسسق) $سسGن ةسس#:لا يسسف U Z’W يبسس#لا لا=
$سسف*Iا Rسسسملا +سسم 9سسيYأ QسسAح|ار $oوسس;لا
Mو=اسسيلا5 $.وسس:لا5 ر'سسلا Lyابسس<ح $بسس#0لا5
Tاي2 Qيل7 $محIا
Qسسللا aاسسيل5أ لmسس#م وسس.5 wسسي>Iا ؤسسلؤللا +سسم
يسسل فسس<ف V 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= V ىلا0J
Ž ة#:لا را:4أ
ةسس#:لا يسسف U TPسس! +سس>ا ا) Z’W يب#لا لاقف
اGناسس<Hأ5 ر, اGلسسصأ ى>وسسY اGل لاق) 8$:4
يسسف Cسسيل Š $.وسس( +سسم اسس.$مo5 'سس($>* +سسم
1إ ةسسمي2 15 $سس<= 15 8$:ح 15 ةف$H ة#:لا
V اGيل7 ةلiم ي.5
HHD
اسسGل اين'سسلا يسسف DسسGف Š 'سسمحم ا) "='ص لا=
ة=$سس`ملا Cمسس`لا U Bسس0ن لاسس= Ž Dسسي-م +سسم
اG7ا0سس4 +م ولS) 15 اين'لا •اق> ىل7 ^$`J
ة#:لا يف DGف Š 'محم ا) "='ص لا= V 6ا;م
+>ا ا) لا= F)ر
nوسسA;م روسسن +سسم "سسقل2 8'سسحا5 Fسس)ر U TP!
اسسGل لاسسق)5 ةسس#:لا Dسس.I 8&سسللا5 8ايحلا اGيل7
BG>ر ا5ر5m) 6أ ة#:لا D.أ ^اA4أ ا*[ف aاGبلا
يسسف •سسف#J BسسGيل7 Fسس)$لا RلJ "ب. ة#:لا يف
9سسي@J ر5$سسسلا8 8$سسN#لا5 روسس#لا BG.وسس(5
n$سسNJ5 B.روسسن ىل7 ا
X
رون 65,ا,m)5 BG>ول=
FبسسسسJ5 ?)راسس<ملا قسسسلح5 nاسسس#:لا nاوسسس>أ
Š ا.'سسس)$%A> راسسسيYIا5 Š اسسس.$)$S> راسسسGنIا
يسسسف +سسسم 6أ وسسسلف اGقيفسسس<A> 6اسسس<HIا5
8&سسللا RلAل 6و0مAس) Tاي= vرIا5 Mاومسلا
ىسسسلإ ا
X
=وسسس45 اسسسGبيY +سسسم ا
X
سسس0يم( اوJاسسسمل
Dسسك +سسم BGيل7 6ول2') ة;|Pملا5 اGJ'.ا`م
ىبسسق7 Bسس0#ف BJ$بسسص اسسم> Bسس;يل7 TP! nا>
V nاو-لا را'لا
vرأ +سس7 ين$ب2سسف 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس=
9.* اG\رأU TP! +>ا ا) لا= Ž ي. ام ة#:لا
ر'سسسلا اGسسس\ا)ر5 Š $بسسس#75 Rسسسسم اسسسG>ا$J5
Œ$سسس7 اGفقسسس!5 Š 6ا$سسسف7mلا5 Mو=اسسسيلا5
ا) "='ص لا= Š+مح$لا
V 'محم
U لا= Ž ا.ول2, ا*إ ة#:لا Tا0Y +7 ين$ب2ف
اين'سسلا Dسسمح) K&سسلا Mوسسحلا 'سسبك +سسم 6ولكسس)
لاسس= V MوسسمG> Qمسس!أ5 لاسسب:لا5 يسس\ارIا5
V 'محم ا) "='ص
HHF
اسسم /$سس<#) فسسيك ةسس#:لا Dسس.أ +سس7 ين$ب2ف
Ž BGفاوسس(أ +سسم ا.رايYأ5 ا.رامo +م 6ولك)
ا) لا=
Dسس> BGفاو(أ +م 34 z$S) Cيل U TP! +>ا
قب7أ 5 Rسملا +م 9يYأ ا
X
بيY ا
X
=$7 6و=$0)
ةسس#:لا Dسس.أ +سسم D(ر ^$7 6أ ول5 $ب#0لا +م
vرIا5 aامسسسلا +سسي> ام $@0ل راحبلا Q> zmم
9يY +م
V 'محم ا) "='ص لا= V Qح)ر
QلوY Bك5 QAفص ام 'محلا aاول +7 ين$ب2ف
فسسلأ QلوسسY U TPسس! +سس>ا اسس) لا= Ž Q7افJرأ5
ة#!
aا$سسN2 ةسسJو=ا)5 aا$سسمح ةسسJو=ا) +سسم Qنا#سس!أ
روسسن +سسم 9|ا5* Qسسل aاسسNي> ةسسNف +سسم Qم|او=
ةسس-لا-لا5 Š n$%ملاسس> ةسس>اy*5 Š ^$`ملا> ة>اy*
V 'محم ا) "='ص لا= V اين'لا f!و>
Bسسك5 Qسسيل7 ةسس>وA;ملا $@سس!Iا +7 ين$ب2ف
Qللا Bس> ل5Iا $@!أ ةoPo U لا= Ž Rل* 8'7
nر Qسسلل 'سسمحلا يناسس-لا V Bسسيح$لا +سسمح$لا
لوسس!ر 'محم Qللا 1إ Qلإ 1 ثلا-لا V +يملا0لا
V Qللا
V 'محم ا) "='ص لا=
Ž Dب= قل2 امG)أ5 را#لا5 ة#:لا +7 ين$ب2ف
Dسسب= "سسقل2 ةسس#:لا U Z’W Qسسللا لوسس!ر لاسس=
قبسسسل ةسس#:لا Dسسب= راسس#لا "سسقل2 وسسل5 راسس#لا
V 'محم ا) "='ص لا=Š ةمح$لا nا&0لا
يسسف U لاس= Ž يسس. +س)أ ةس#:لا +س7 ين$ب2سف
vرIا TوسسSJ يسسف راسس#لا5 ة0>اسسسلا aامسسسلا
V ىلفسلا
V 'محم ا) "='ص لا=
HHG
راسس#لل +سسم Bسسك5 nاسس> +سسم ة#:لل Bك ين$ب2ف
را#لل5 nاو>أ ةينامo ة#:لل U لا= Ž nا> +م
+م nابلا5 nابلا +ي> Bك5 لا= V nاو>أ ة0ب!
Ž اG7افJرأ Bك5 لا= V ة#! فلأ لا= Ž ة#:لا
اGJاف$سسس4 ىسسسل75 Š Tاسسس7 ة|امسسسسم2 U لاسسس=
ىسسل75 Š ,$سسمmلا +م QAنا@> 9.* +م ^,ا$!
1إ B.,'7 ى<ح) 1 ة;|Pملا +م '#( nا> Dك
RسسلJ لوسسقJ اسسمف لاسس= V ىلاسس0J5 tراسسبJ Qسسللا
Ž ة;|Pملا
6وسسقل) ام5 ة#:لا D.I ى>وY 6ولوق) U لا=
Kأ يسسف لاسس= V ىلاسس0J Qللا ةما$ك5 Bي0#لا +م
رام7Iا
U لاسس= Ž ة#:لا ة#:لا D.أ D2') Mاف<لا bأ5
+سسسسح يسسسف +سسسيoPo5 uPo aاسسس#>أ اGنول2'سسس)
قسسل25 Š T,_ لوسسY5 Š TPسسسلا Qسسيل7 فسس!و)
Dسس.أ Bسسي0ن w0> يل ف<ف لا= V Z’W 'محم
Ž ة#:لا
ة#:لا يف Cيل5 ة#:لا يف ام ىن,أ 6إ U لا=
+سسم vرIا يسسف +سسم ?سسيم( Qسس> لmسسن وسسل 3ن,
ةسسGكاف5 ا
X
>ا$سس45 ا
X
سسما0Y BG0سس!ول Bلاوسس0لا
6أ وسسل5 Š 3سس4 Q)'سسل اسسمم xسسق#) Bسسل5 b$=5
ةسسحلاملا راحبلا يف ق<> ة#:لا D.أ +م D(ر
+سسم Qسسب|ا5* +سسم ةسس>اy* ىسسل,أ وسسل5 Š ">&سس0ل
aوسسس\ ا.yوسسس\ 9سسسل%ل vرIا ىسسسلإ aامسسسسلا
V 'سسمحم اسس) "='ص لا=Š $مقلا رون5 Cم`لا
U TPسس! +سس>ا ا) لا= Ž +ي0لا روحلا يل ف<ف
8$سسمح> Mا>$سس`م ؤلؤللاسسك wسسي> +ي0لا روحلا
V'محم ا) "='ص لا= $محIا Mو=ايلا
راسس#لا 6إ U TPسس! +سس>ا ا) لا= Ž را#لا يل فص
فسسلأ5 Š M$سسمحأ ىAح ة#! فلأ اGيل7 M'=5أ
H2I
M,وسس!أ ىAسسح ة#سس! فلأ5 Š"Nي>أ ىAح ة#!
1 Qسسللا 9سسN%> ةسس(5mمم ةملiم aا,و! يGف
ŠاGبGل أ'G)
8$سسم( 6أ وسسل TPسس! +>ا ا) V ا.$م( 'مS) 15
اسسم "سسبGلI اين'سسلا را, يسسف "يقلا ا.$م( +م
اسس.$م( 8را$سسح +سسم n$سس%ملا5 ^$سس`ملا +سسي>
ةسسقب@لا U ^اسسبY ?بسس! يسس.5 Š اGقل2 Bi75
Š ]وسسس:ملل ةسسسينا-لا5 Š+يقفاسسس#ملل ىسسسل5Iا
Š ,وسسسسGيلل ةسسسس0>ا$لا8 Šbراسسسس<#لل ةسسسس-لا-لا5
V $ي0سلا ة!,اسلا5 Š $ق! ةسماSلا5
ىسس;>5 ة0>اسسسلا $سسك* +7 Z’W يب#لا Rسمأ5
لا= Bo ةم)$;لا QAيحل ىل7 Q7وم, M$( ىAح
+سسم $|اب;لا D.I اGنو.أ ي.5 ة0>اسلا امأ5 U
V 'محم ا) Mر$>5 "='ص لا= V يAمأ
TوسسقJ فسسيك5 ةسسمايقلا Tوسس) +سس7 ين$ب2سسف
Tوسس) 6اسسك ا*إ UTPسس! +سس>ا اسس) لاسس= Ž ق|PSلا
"سسسمY 5 M,وسس!ا 5 Cم`لا Mروك ةمايقلا
5 لاسسب:لا M$ي! 5 M$-Aنا 5 M'م2 5 Tو:#لا
ŠvرIا $سسيH vرIا "ل'سس> 5 راسس`0لا "سسل@7
Žق|PSلا TوسسقJ فسسيك V'سسمحما) "='سسص لاسس=
Bيق) UBل! 5 Qيل7 Qللا ىلص Qللا لو!ر لا=
5 }ا$سس<لا 'سسم) ŠaاسسNقلا D<فل ق|PSلا Qللا
n$لا p$ب) 5 +)5ا5'لا $`#) 5 6اmيملا 9<#)
V'سسمحم اسس) "='سسص لاسس= Šق|PSلا +سسي> B;حلل
Žة7اسلا "ما= ا*إ ق|PSلا "يم) في;ف
"ي> 8$Sص ىل7 فقيف Mوملا Rلم $م) لا=
L'سس) 5 Mاومسسسلا ىل7 Q#يم) ?N) 5 ]'قملا
ةحيسسص BسسG> Fيسس<) 5 b$-سسلا "سسحJ b$سسسيلا
Pف 8روسسص يسسف رو<لا 9حاص •ف#) 5 ةميi7
Cسسنإ 1 5 Dسس!$م يبن 1 5 n$قم Rلم ىقب)
H2H
ةسسAيم ا
X
سسAيم $سس2 1إ ”ح5 1 5 $يY 5 6ا( 1 5
+سسم ةسسيلا2 Mاومسسسلا ىسسقبAف 'سسحا5 Dسس(ر
را`0لا 5 اGنا@= +م ةلYا7 vرIا 5 اGنا;!
5 ةسسك'ك'م لاسسب:لا 5 8'سسما( راسسحبلا 5 ةل@0م
لاسس= Šةسسسم@#م Tوسس:#لا 5 ةفس;#م Cم`لا
Mوسسملا Rسسلم +سس7 ين$ب2اسسف V'محم ا) "='ص
ا*إ UTP! +>ا ا) لا= Ž1 Tأ Mوملا ^5&) D.
O5ر Qسل aىس4 قسب) Bسل 5 ق|PSلا Qسللا Mاسمأ
5 يقل2 +م ىق> +م Mوملا Rلمل Qللا لوق)
Bسسل7أ "سسنأ nر اسس) لوقيف ىق> +م> Bل7أ و.
لوقيف Mوملا Rلم في0Nلا t'ب7 1إ قب) Bل
ي|ايبنأ 5 يل!ر "=*أ '= Mوملا Rلم ا) Qللا
يسسف قبسس! 'سس= 5 Mوسسملا K,اسسب7 5 ي|ايل5أ 5
aى4 Dك 6أ nوي%لا TP7 انأ 5 B)'قلا يمل7
Uلوقيف RA>ون L&. 5 يG(5 1إ Rلا.
5 في0س\ Qن[سف Mوملا Rلم t'ب7 Bحرإ يGلإ
Rسس#يم) ?سس\ Qناحبسس! لوسسقيف Qسس> فسس@لأ "نأ
5 ةسس#:لا +سسي> ?:@سس\ا 5 +سسم)Iا t'سس2 "سسحJ
ي>سس> TPسس! +سس>ا Qسسللا 'سسب7 لا= Š "م 5 را#لا
Ž راسس#لا5 ةسس#:لا +سسي> Bك5 'محم ا) يمأ5 "نأ
+سسم ة#سس! /1أ ةسسoPo 8$يسسسم U Z’W لاسسقف
ةسس#:لا +سسي> Mوملا Rلم ?:@Nيف اين'لا ى#!
L'2 "حJ ى#ميلا L') ?N)5 Q#يم) ىل7 را#لا5
6أ وسسلف ة2$سسص ~$سس<)5 QG(5 ىل7 b$سيلا5
8'سس4 +م اوJامل aايحأ vرIا5 Mاومسلا D.أ
?#سس<) اسسمف V 'سسمحم اسس) "='سسص لا= Š QA2$ص
Uلاسس= Ž اGنا;سس! Mاسسم ا*إ Mاومسسسلا> Qسسللا
لوق) Bo nاA;لل D:سلا ى@ك Q#يمي> اG)و@)
15 L$سسيH Qلإ 15 Lyام!أ "!'قJ5 QلP( D(
ULاو! ,وب0م
H22
Rسسلملا ى7'سسم +سس)أ 8$>اسسب:لا tوسسلملا +سس)أ
Rسسلملا +سسمل W لوق) Bo 'حأ Qبي:) Pف 8وقلا5
ىسسل7 Qناحبسس! ,$سسيف 'سسحأ Qسسبي:) Pف Z Tوسسيلا
Tوسسيلا راسسGقلا 'سسحاولا Qسسلل W ةسس!'قملا QسسJا*
6إ Tوسسيلا Bسسلc 1 "بسك ام> Cفن Dك bm:J
V 'محم ا) "='ص لا= Z nاسحلا ?)$! Qللا
BGJوم '0> ق|PSلا Qللا $`ح) فيك ين$ب2ف
Qسسللا يسسيح) U TPسس! +>ا ا) Z’W يب#لا لا= Ž
+سسي>$قملا +سسم اسسيح) +سسم ل5أ وسس.5 Dيفا$!إ
يسسف •سسف#) 6أ L$مسسيف روسس<لا 9حاسسص وسس.5
اسسمف UTPسس! +سس>ا لاسس= Š ثسس0بلا ةسسSفن رو<لا
يبسس#لا لاسس= Ž روسس<لا يسسف Dيفا$سس!إ لوسسق)
8$سسS#لا ةسسيلابلا Tاسسi0لا اسسGA)أ لوسسق)UZ’W
v$سس0لل اومل. ةل<ف#ملا ة=$فAملا لاص5Iا5
vرIا5 Mاومسسسلا راسسب( ىلإ اومل. Qللا ىل7
65$سسi#) Tاسسي= Bسس. ا*[سسف b$سس2أ Qيف •ف#) Bo
8'سسم U لاسس= Ž ةسسSفن Dسسك لوسسY Bسس;ف لاسس=V
Dيفا$!إ Bل;A) ةملك B;ف لا= V ة#! +ي0>رأ
Mاسسملك ةAسس! U لاسس= Ž •ف#لا "=5 رو<لا يف
ةسسينا-لا ا
X
سس#يY ]اسس#لا 6وسس;) ىسسل5Iا ةسسمل;لا
ةسس0>ا$لا 6ا'سس>Iا KوAسJ ة-لا-لا ا
X
روص 6ونو;)
"سسب#J ةسسسماSلا ^5$سس0لا يسسف aام'سسلا K$سس:J
Tاسسي= Bسس. ا*[سسف اوسسمو= ةسس!,اسلا رو0سس`لا
V 'محم ا) "='ص لا= Š 65$i#)
لاسس= Ž ةسسمايقلا Tوسس) ق|PSلا TوسسقJ فسسي;ف
8ا$سس7 8اسسفح 6وسسموق) TP! +>ا ا)Z’W يب#لا
B.راسس<>أ5 ةملiم BGنو@>5 ةفا( BGA#سلأ5
aاسسس#لا ىسسلإ 65$سسi#) لاسس($لا لاسس= ةسسل(5
اسس) MاسسGي. لا= لا($لا ىلإ 65$i#) aاس#لا5
6سس4 &Eموسس) BسسG#م š$سسما Dسس;ل W TPسس! +سس>ا
H23
لاسس= ةسسمايقلا Tوسس) لوسس. 8'سس4 +سسم Z Qسسي#%)
+سس7 TPسس! +سس>أ Rسسسمأ Bسسo V 'محم ا) "='ص
15 "Eسس4 ام7 D! Z’W يب#لا لاقف Š TP;لا
يسسل7 +سسم K&سسلا Qسسلل 'سسمحلا لاسسقف V 9سسGJ
V R>ا@Sل ي#ل.أ5 'محم ا) RG(5 ىلإ $i#لا>
Qسسللا $`ح) +)أ ةمايقلا Tو) 6اك ا*إ ين$ب2ف
Š]'قملا "ي> ىلإ 65$`ح) U لا= Ž ق|PSلا
Dسس(5 mسس7 Qسسللا $مسس) U لاسس= ŽRل* فيك5 لا=
ق|PSلا Lوسس(5 n$سسNJ5 اين'سسلا> fسسيحAف ا
X
راسسن
6وسس0مA:يف BG.وسس(5 ىل7 65$م)5 6و>$Gيف
V 'سسمحم اسس) "='سسص لاسس=Š ]'سسقملا "ي> ىلإ
$يب;لا •ي`لا5 $ي%<لا Dف@لا> Qللا ?#<) امف
ةسس;|Pملا Qسس> Mراسس! ا
X
سس#مؤم 6اسسك +م U لا= Ž
ا
X
$فاسسك 6اسسك +سسم5 QسسG(5 +سس7 را#لا "NفAنإ5
"سسي> ىسسلإ Qسس> ىJؤسس) ىAسسح راسس#لا QسسG(5 FسسفلJ
V 'محم ا) "='ص لا= Š ]'قملا
Ž ق|PSلا /وفسسص &Eموسس) 6وسس;J Bك ين$ب2ف
لاسس=Š ا
X
فص +)$`75 ة|ام U TP! +>ا ا) لا=
QلوسسY U لاسس= Ž Qسس\$75 فسسص Dسسك لوسسY Bك
65$سس`7 Qسس\$75 ة#سس! فسسلأ +سسي0>رأ 8$يسم
فسسص Bسسك V'سسمحم اسس) "='سسص لا= Š ة#! فلأ
Ž+)$فا;لا +م فص Bك5 +ي#مؤملا +م
ة0ب!5 ة|ام5 Š /وفص ةoPo 6و#مؤملا U لا=
اسسس) "='سسسص لاسسس=Š +)$فاسسس;لل ا
X
فسسسص $سسس`7
+)$فا;لا ةفص ام5 +ي#مؤملا ةفص امفV'محم
$سس%ف +ي#مؤسسملا امأ UZ’W Qللا لو!ر لاقف Š
اسسمأ5 ,و:سسسلا5 aوسس\ولا $سسoأ +سسم 6وسسل:حم
لاسس= Š }ا$<لا 6وJ) Lو(ولا ,وسف 6$فا;لا
+سسيoPo 8$يسسسم Uلاسس=Ž }ا$سس<لا لوسسY Bسسك5
ين$ب2سسف V 'سسمحم اسس) "='ص لا= Š ة#! فلأ
H24
U لاسسقفŽ }ا$سس<لا ىسسل7 ق|PSلا $سسمJ فسسيك
+يملسسسملا روسسن اسسمف ا
X
رون ق|PSلا Qللا وس;)
$سسن5 Œ$0لا رون +مف +)'حوملا5 +ي#مؤملا5
روسسن BسسGل ف@) Pف ي!$;لا رون +م ة;|Pملا
روسسن 5 vرIا روسسن +سسمف 65$فاسس;لا اسسمأ5 ا
X
'>أ
V'محم ا) "='ص لا= Š لاب:لا
}ا$سس<لا ىسسل7 pوسس:J ةEف ل5أ +سس7 ين$ب2سسف
اسس) "='سسص لاسس=Š 6وسس#مؤملا U لاسس=Ž Bسس. +م
V 'محم
+سسم U TPسس! +سس>ا اسس) لاسس=Š Rسسل* يسسل فسس<ف
ىسسل7 ا
X
سسما7 +)$سس`7 يسسف pوسس:) +سسم +ي#مؤلا
راسسف;لا "ل'سسJ ةسس#:لا BGل5أ •ل> ا*[ف }ا$<لا
Qسسللا سسفYأ او@سس!وJ ا*إ ىAسسح }ا$سس<لا ىل7
رون P> 6وقبيف B.رون
+سسم CسسبAقن اسسن5$iنأW +ي#مؤملاسس> 65,اسس#يف
nاحسسسصIا5 aاسسس>Iا Bسسس;يف Cسسسيلأ Z Bكروسسسن
اين'سسلا را, يسسفZ Bسس;0م +سس;ن BسسلأW 6اوسس2Iا5
BAسس<>$J5 B;سفنأ BA#Aف B;#;ل5 ىل> اولا= W
Qسسللا $سسمأ aاسس( ىAسسح ينامIا B;J$H5 BAبJرأ5
Bسس;#م &سس2ؤ) 1 Tويلاسسف ر5$سس%لا Qللاسس> Bك$H5
يسس. راسس#لا Bكا5م ا5$فY +)&لا +م 15 ة)'ف
اوسس0(رأ W BسسGل لاق)5 Z$ي<ملا CE>5 Bك1وم
Z روسسس> BG#ي> n$Nف ا
X
رون اوسمAلاف B;|ار5
BسسGAحJ +سسم BسسG> Fيسس<Aف Bسس#G( Qسسللا $مسس)5
BGسس!5yر5 BG.وسس(5 ىل7 6و@قسيف ةحيص
ة>اسس<7 وسس:#J5 +يم,اسسن bراسسيح راسس#لا يسسف
"='ص لا=ŠBG> Qف@ل5 Qللا ةك$ب> +ي#مؤملا
V 'محم ا)
Uلاسس= Ž&E#يح Mوملاسس> Qللا ?#<) ام ين$ب2ف
راسس#لا Dسس.أ 5 ةسس#:لا يسسف ة#:لا D.أ راص ا*[ف
H25
Fسسلمأ ”سسبك Qنسسك Mوملاسس> ىسسJأ راسس#لا يسسف
ةسس#:لا D.I لاقيف را#لا 5 ة#:لا +ي> ف=ويف
Qنوسسف$0J Dسس. Mوسسملا ا&سس. Qسسللا aاسسيل5أ اسس)
1 ىAح Lوح>*إ ا#>ر ة;|Pم ا) Qف$0ن 6ولوقيف
aا'7أ ا) را#لا D.I 6ولوق) 5 ا'>أ Mوم 6و;)
Qف$0ن 6ولوقيف Qنوف$0J D. Mوملا ا&. Qللا
ةسس;|Pم اسس) 6وسسلوقيف Qح>&سسن ةسس;|Pملا لوقAف
اسس#يل7 يسسNق) Qللا D0ل Lو7, 5 Lوح>&J 1 ا#>ر
Qسسللا ىلسسص Qسسللا لوسس!ر لا= F)$Aس#ف Mوم>
راسس#لا 5 ةسس#:لا +ي> Mوملا F>&يف Bل! 5 Qيل7
+Eم@J 5 اسسG#م z5$Sلا +م را#لا D.أ ]ييف
+سس>ا لاسس= Rسسل* 'سس#0ف اGيف ,ولSلا> ة#:لا D.أ
VQللا لو!ر ا) "='ص TP!
t'سس) ,'سسما Uلاسس= 5 Qيم'= ىل7 ا
X
م|ا= wGن 5
Qلإ 1 6أ 'G4أ انف اGAك$> ي#لم`Aل ةم)$;لا
6أ 5 Qسسللا لوسس!ر 'سسمحم Rنأ 'G4أ 5 Qللا 1إ
5 قسسح nاسحلا 6أ5 قح را#لا 6أ 5 قح ة#:لا
6أ 5 قسسح Qسس> M$بسس2أ اسسم 6أ5 قسسح nاو-لا 6أ
+سسم ث0ب) Qللا 6أ 5 اGيف 9)ر 1 ةيJ_ ة7اسلا
BG#7 Qللا ي\ر ة>اح<لا M$ب;ف Šروبقلا يف
Qسسيل7 Qسسللا ىلص Qللا لو!ر Lام! 5 Rل* '#7
$>اسسكأ +سسم راسسص 5 TPسس! +سس> Qللا 'ب7 Bل! 5
ىسسل7 ةسسمقن 5 BسسG#7 Qسسللا يسس\ر ة>احسس<لا
V,وGيلا

H26
aامل0لا aار_
k QG(5 Qللا T$ك يل7 TامIا •
d ي7اسسسف$لا 'سسسمحأ •يسسس`لا uوسسس%لا •
ي#يسحلا
e 'سسسسسسسب7 •يسسسسسسس`لا 6ا@لسسسسسسسسلا •
+سحلا ينPي:لار,اقلا
g Dب#ح +> 'محأ Tام{ا •
h Bيقلا +>أ Tام{ا •
€ Q)$.اiلا Tامإ Tmح +>أ Tام{ا•
• QيميJ +>أ •ي`لا •
l K,ا'%بلا 8mمح ا>أ •ي`لا•
q ي;ملا 6ام-7 +> 5$م7 •ي`لا•
kƒ K,ا'%بلا 'ي#:لا •ي`لا•
kk يلب`لا •ي`لا•
kd Kرو#لا •ي`لا•
ke K$)$:لا •ي`لا•
kg +)mملا •ي`لا•
kh يب`S#لا nا$J و>أ •ي`لا•
k€ ينا5$يسلا +سحلا و>أ •ي`لا•

?سسس(ا$سسمسسسلا
?سسس(ا$سسمسسسلا
k k V $ي-ك +>أ $يسسسسفJ • V $ي-ك +>أ $يسسسسفJ •
d d • • ?م( Z راASملا W $سيملا DGسلا $يسفAلا
H2D
V —اب<لا Dي7ام!إ 'محأ روAك'لا ,ا'7أ5
e ر,اسسقلا 'سسب7 •يسس`لا ةسسينا>$لا Mاسس\ويفلا •
ينPي:لا
g ينPي:لا ر,اقلا 'ب7 •ي`لا را$!Iا $! •
h ي7اف$لا 'محأ •ي`لا $.او:لا 8,P= •
€ $سس!ا) 'سسمحم يمPسس!{ا /وسس<Aلا ةسسك$ح •
/$4
• amسس( • dg +سس>أ 'سسمحأ Tاسسم{ا K5اسسAفلا +سسم
Dب#ح
l Tام{ا ,اب0لا $ي2 b'. يف ,ا0ملا ,اp •
Bيقلا +>أ
q ىAم Dي:نإ •
kƒ ا=ول Dي:نإ •
kk +يحلا<لا vا)ر •
kd 6اسسسن{ا Bسسس( +سسم 6اسس:لا zا$سس2إ فيك •
b5'> يل7 ,ا( 'ي0! •ي`لا
ke zا$سس! 9|ا$سس%لا 8'سس)$ف5 9|ا:0لا 8')$ف •
b

,رولا +> $م7 xفح ي>أ +)'لا
kg "سسسن رأ ,احJ1ا5 ^اA0نIا ةفسلف اHويلا •
V ]وين$ييفأ K$Aيم), ةم($J Š ,55
H2F
H2G

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->