P. 1
لؤركا1

لؤركا1

|Views: 346|Likes:
منشور بواسطةAso Wahab
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Aso Wahab on Dec 10, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2011

pdf

text

original

اكرؤل

طرةم و نايذ ىيريعاش
ىدروك ىتةيوودرك ةوةييبةرةع ةل باهةو ؤسائ
ةب ،تشيةيي!" اكرؤل ةك ىةيي#ابوا# وةئ ة$%شية&ة# 'رة(واه ىياي#ا)*يئ ى#+ريعاش ةل ,ةي -يه
ةل ىر./ ىكةيي#ابوا# در0ي+و 1ةوود ى#ا2ي3 ى#ة3 4ي!" ى#5اس ةل ى#اكةراك ى#+ر6 ي!&رةو 7ة8يات
اكرؤل ى#ابوا# ةك نووب +دةي+ور6 ب وةل 9ي!:#ةه ، تي!بةه رووشاب ورووكاب ىا0يرمةئ وودرةه واي#ا%يرب
+و ةي+ور6 ب 1ةئ 15ةب ،+داي#ا)*يئ ىيؤ;وا# ى#ة3 ىتاكةل ى#دركر.ريت ىياي:يذ+رت ؤب ةوة%ي!ر6 ة&ةد
ى#ووبر6 ة)ي!ت ،ى#وو8#ابوا# ؤب ووب<ي!هةب ىكةيةيا" ريعاش ىياكرؤل ىة=يتاع و/ؤس ة0#و( ،وو(ة#رةد
ةل ةوة>? رة$ي!ر@ةئ ىAور B ىةراب ةل ى#اكةراتو واكرؤل ى#اكةرCيش ةك :#اDلةس ىيةيي%س+ر وةئ ن5اس
E ةوودرك ى#ا2ي3 ىتايبةدةئ ىشة0شي!" ى#ا)*يئ ىتايبةدةئ ةك Fي!د ةوة#اتةباب وةئ ىةوةشي!"
ةل ،ةوةتا#ر& ى#اكةييا%شةد ة%ي!وةكةد ةك ىس.ريكا@ ا%ي#ؤ@ ىراش ةل اكرؤل ايسرا& ؤ0ير:ي@ G ى>
ى#+ري/وA HIJI ى/وDمةت ةل وةوو80ي+د ةل HJKL وكةو ، ةو+رك ر.ريت رايدا# ى0ي!DMات ى%سةد ةب
رةه ةكو#ةه ات 15ةب ، ةو+ركر.ريت ةوةتا#ر& ى#اكةيي+/رةب ة%ي!وةكةد ةك ? را$*يN B ةل ةووتوة0شيرةد
O ةوةتةو+ر/.دة# ىةكةمرةت ةوودرك ى$ي8شي!" ىؤ; وكةو
1و+رذوك Fم Pي#+/
ن+ر6 ة& ناكة*ي!Q!ك و نا%سر6 ؤ& وة#ا;ةواM
ةوودرك ناي#اكةرا8مةئ و Rيمرةب
F#ة0ل!ةه ناي#اكةيي#و%ل!ائ ة#+د ات ، ى/د ناي#اS*يئ ىرة0ية" Tس
U ةوةيي/و! دة# ناي$م 15ةب
V ةوةيي/.دة# ناي$م ايائ
EEE U ةوةيي/.دة# ناي$م 5! ةب
و:#ةمةل!وةد W! رايتو3 PكوابXO ىتةيووتو ناسوو#ةما#ذ.ر ةل 9ي!كةي Yة&ةل +د ى0ي!$يZية)Nةه ةل اكرؤل
9ي!#+<ي!; ىةروة& +رب ىكواب ،XEEE ةوو8#ابوا# ىكةيةل!امة$ب ةل Pشي0ي+د ، ةووب ا#+وت ةب ى0ي!ر+وس [سةئ
رةسةب ىةكة#+<ي!; ىةQ!ي!كةل ى#ةمةت ىي+رةب ى#5اس اكرؤل وةووتا20ي!" 9شو; وود و+رب وود ةل ةك ةووب
ةلو 7ا0ب \ر ةووي#+و%ي# ةووب +:يل!ة&ةل ن5اس ر+و( ى#ةمةت ات ةك ةوةكةييشؤ;ة# ىؤهةب اكرؤل ،ةوودرب
رةس ةب ىرةيراك ةييلةش وةئXىي!ر6 واه ى? ]+دا# E 1 E ر B ى+ر ةب ،ةويلةش \/ؤت ةوةيؤهةب +:شي%ي!و^
،Xتي!ب Y+/ +داكرؤل ىر6 ا3ة%ل!ا& ى#اي& رةسةب ةك ىةوةئ ىؤه ةتووبة# 15ةب ،ةوو%شي6!2ي!3ةب اكرؤل ى#ايذ
<ي!هةب اكرؤل ى^ةل ندر0%سةهو ندر0ل!اية; ىيا#+وت +:يل!ا$م ى#ةمةت ةل ندر0يراي ىيا#+وتة# ىما_#ةئةل
ىؤ; ىرةبوروةد ةل `ي!( ةوةيؤ; ةب 7ة8يات ى0ي!#ا2ي3 ى#در0%سورد ىةي!ر ةل ةو+:يل!وةه وةووب
ىؤ; ؤب ىكوaب ى0ي!#+<ي!; ةوة#:#+و# ةب ندر00يرة; ؤ; وةل!ةكووب ىؤ#اش ىؤه ةب اكرؤل ، تي!ربرةو
ووبةل!ةكووب ىو+وةت ىكةيؤ#اش ، ىر6 ك ىؤ; ىة#+ذ.ر ى@ورسةم ىةرا" ةب ةك تش 1ةكةي ،ووبدر0%سورد
1ةئ ،دركةد ةدامائ ى#اكةMةد ىؤ; ة0#و( ،+:يمةدرةب ةل ةرة&ةت ةووبة# 4يؤ#اش ىMةد ى#ووبة# ،
E b ىيؤ#اش ىMةد ى$يسوو# ةت+و c ى#اكة#ر& ةراك ؤب 9ي!تةر6 ة$ب ةب ووب ىشيةراك
ا2#ةت ، ةوة$يبدرو ىي!ل ات تي!ركا# ىدةب +داكرؤل ى#ةمةت ى#اكةيي+رةب ةل!اس ةل 4ي!ك+ر_#رةس ى0ي!%ش -يه
و ن+<ي!; وا# ةل ى$Dي!ه ةب ر./ ى#ايذ وةووب Tبو=لةئ ىري!@ ى0ي+د ى%سةد رةس ةل ةك تي!بة# ةوةئ
ةل وة%" ىكةيي:#ةوية" ى#وو8%سورد ىؤه ةووب ىؤ; ؤب نايي+وود ىةمةئ ةك ،ةوودرب رةسةب +:#ايةكةQ!ي!ك
ىةوةئ 4ي!" 7ة#ا#ةت EE ناكةييQQيم ةيي#+رؤ& dتيةب و\د^ ى#اكة`يكا" ة%ي!رة# dنايذ و\د^ واكرؤل ن+وي!#
+:ي!" ى#+د ىؤ; وكةو eةمةئ ةك ،ةووب ن+وي!ل رةسةل ىواب ى#+رؤ& ن+:#ة( ى/+وائ تي!ب ندركة*M ىري!@
E X ى%ي!ريعاش ى#ووم/ةئ ى#درك:#ةمةل!وةد ؤب ة#ووب 9ي!لة& 7ةباب X تي!#ةد
اكرؤل \وةل ات ،ةتا#ر& ةتوو( ىةكة#+<ي!; ،ة#اfباتوM ةتا0ب وور6 ىةوةئ ة%شية& اكرؤل ى#ةمةت 9ي!تاك
ناشا" ،دركة# و+وةت \وةل ى#:$ي!و; 15ةب ،ةتا#ر& ىؤ0#+/ ةدر0يوور ووب eةروة& ةك ،ة#اfباتوM ة%ي!aب
ةك ىةوةئ رةبةل eةمةئ ،7ا0ب و+وةت 4ي!وةل ن:$ي!و; ى#+و%ية# ةوي!ش نامةه ةب ،:يردةم ىؤ0#+/ ةوو(
ىةوةرةد ى#ا2ي3 ةشيمةه ة0#و( ،7ا0ب و+وةت ىDيداكةئ ى#:$ي!و; ةووبة# ةوةئ ى:#ةموو/ةرائ <ي&رةه
\د^ ى+وةهوشةك وةتا#ر& ى#اكة0ي<# ة;اب ى#+ر+وي!ئ ىةساي" وة#ا;ةواM و\ر6 واه وي!# ةل نايذ وؤ0#+/
E ووبدرك ى%سةم ووباشي!ك+ر ى_#رةس
Fير%#/ةم ىةوي!(ر+و( ةل ناشا" ةك ىش;ة8ي!" ىتةباب ر./ ىشورس ناكة3ةرةM ةب اكرؤل ى#ووب ا$شائ
eاكرؤل ى#ووب ا$شائ ، ووب را%ي& وؤ#اي" ى$ي#ةذ ىري!@ +:#ايوا# ةل 7ة#ا#ةت ،درك ىشة0شي!" +:يرCيش ىراك
، +داكرؤل ى#ايذ ةل ووب نا;رة(رةو ىل!ا; ىي!ر6 واه Fير%0ي<# ةب ووب ناشا" ةك ? ^اN ىد Rيو#ام B ةب
ىةوة#دركؤك ؤب +دة:ي#اه ةشيمةه ^اN ،ووب ىشيرة:#اشي" W! ر ، ووب ىي!ر6 واه ىةوةل ة3 ^اN ة0#و(
ى#اكة#/ةم ةيي0يسgك ةراكاش ىةوة#:$ي!و; اهةورةه ، ناي#اكةتؤ# ىةوة$يسوو# dناكةيQQيم ةيي#+رؤ&
B ىةوة# ةب ةك ىة#+وةئ وومةه و h$يلرتام c ؤ&ؤه رؤ%0ي@ c F*"ةئ cري)*0ش O,ةو JI ؤب نايةذامائ ?
,ةو ىؤ; ى#ةمةتواه ى#اكة0ي%#ام.ر ةريعاش اهةورةه و Fيرؤسائ c ؤ#ؤما#ائ c .دا(ام O ,ةو تي!ركةد
ةك ووب ى0ير& ىيؤ#اش ةب ا$شائ ةو^اN ى#+:#اه ىةي!ر ةل رةه EE i$يD; نؤم+ر ن+و; c ؤير+د O
E ةواكرؤل ى^ ةب ووب ناكة;ةياب ر6 " ةتةباب ةل 9ي!كةي
وريعاش dت*0ي/ؤم و eاترة0ية" وراكةوي!ش ة#+وةل ، ووبةه ىي!ر6 واه ىيDMات ن+:#ة( +دةتا#ر& ةل اكرؤل
ى#اكةييQQيم ةيي#+رؤ& ةب 7ة8يات ? .:#ؤ; ى%#ا0لةئ B ىل!اZي%*ي!@ ىي!ر6 واه ى? ^اN ىد B Yة&ةل ى#+وت
E 7اf80ي!ر اي#ا)*يئ ىرووشاب
E ب E ' X ةوةشيراب 1ةل ،ووبةد رتوة%" امةس dى#+رؤ& ىر+وب ةل ناكة3ةرةM Yة&ةل ى:#ةوية" 7اكواه
ىل!+دوةع ة0#و( ،نوو8ب ?.:ي#ؤ; ى%#ا0لةئB ىSشاع +دةيةوام وةل اي#ا)*يئ ى#+ري8كا#وور O تي!ل!ةد X :$يرت
9ي!كةي اكرؤل ةك ةيي# +دةوةل 4ي#امو& ،X ايري8يئ ىية&روود ةaDي# ىروو%لةك ىي+ود ةب نووب ن+ر6 ة&
E ناكة3ةرةM ى^ ؤب ةوودرك ىشي!0لة" وةواشي!ك+ر ى_#رةس ةروو%لةك وةئ ىة#+وةل ووب
ىل!اس HJHI ،:#اية& jا( ةب ? ناكة#ةDيد و نام+ر6 ي!ت B ى#اشي#وا# ري!ذةل ى8ي!%ك 1ةكةي اكرؤل ةتا#ر& ةل
ى0ي!Dيت Yة&ةل +داي#ا)*يئ ةب ةك ىة#ا%شة& وةئ ىةرابةل ى#اكة#ام+ر6 ي!ت و k#رةس ةل ووب ى%يرب ة8ي!%ك 1ةئ
ى:ي!موئ ةب eةمةئ eا" ىل!اس ،دركةد ى%شرة"رةس بةدةئ ىيا%سؤمام ةك،ىووبدرك +دةتا#ر& ىيؤ0#+/
ة:ي!موئ وةئ ى^ ةب ىQيةم رت ى0ي!را3 15ةب، :يردةم ىيؤ0#+/ ةدر0يوور ىDيداكةئ ى#:$ي!و; ى#دركو+وةت
ىيؤ;وا# ىشةب ةب 7ا0ب ى:#ةوية" ىةوةب ووب ىرةواي ت;ةب +:شةمةئ Yة&ةل، ةوةووب /+و^
ى#+ريعاش ةروة& ةب +:شةيا&/ةد 1ةل ،ووب د+/ائ ى%ي!رة# نةوا; ىكةيا&/ةد 1ةد وةئ ةك ةوة#+راك:$ي!و;
ؤي#رؤم ن+و; c lا$يلاس .ر:ب c iي$يD; نؤم+ر ن+و; c .دا(ام ؤي#ؤ%#ةئ BOة#+وةل، ووب ا$شائ اي#ا)*يئ
ةك ، ةكا&/ةد ىك.رةس ? iي$يD; ؤتر8لةئ ن.د B Yة&ةل ? FيQي3 ى&رؤ& c ىتر8لةئ Rي!ئا@+ر c gي!N
ى#+:ي!"ةشة& و mيري8كا#وور ىوور ةل ىياكرؤل ةواي" 1ةئ b ىيا%سؤمام dW! ر6 واه ةب ووب ناشا"
ى#در0شة0شي!"B ,ةو ووبري!@ ناكة%ش ىة$ير./ اكرؤل +:شة$ي!وش وةل c درك ةدرةورة" ةوةييتةياسةك
ةيي#+رؤ& ى#دركرامؤت d1ةل!ةM dتية/ ةب ناشي!كة$ي!و وؤ#اي" ىيري!مائ ةب /+وائ ى#ا#+د و Wرة&ؤ#اش
E ?ى#اكةرCيش ىةوة#:$ي!و; ىةوي!ش dناكةيQQيم
تسورد ىؤ; ى#ةمةتواه ى#+ري8كا#وور Yة&ةل ى:#ةوية" اكرؤل ىةوةئ ؤب ووب رة%كا@ ةي+وةهوشةك 1ةئ
+دة$ي!وش وةل رةه ، :#+رة/و&ةد ناي#ايذ +دةكا&/ةدةل ةك ? تي!سا& c ايترؤئ c ؤ#ؤما#ؤئ B ة#+وةل 7ا0ب
c nي!دؤQك c ىري!لا@ c نؤ*كرب B ة#+وةل در0%سورد ةمةد وةئ ى#ا2ي3 ىر<ه ى#+رةب+ر Yة&ةل ى:#ةوية"
E ? :%ه EEE <Q!يو E o E >ه c <ي$يك c نؤت ر%*ي3 c نؤ&+رائ
ى#ة3 ىي+ود EE 7ا0ب و+وةت ىيؤ0#+/ ى#:$ي!و; T#+و%ب ىةوةئ Tب ايذ 9ي!ل!اس :#ة( +دة$ي!وش وةل اكرؤل
و 1<ي+د+د و 1<يرة(وي@ B ىرةيراك ري!ذ ة$توةك :يردةم ةل ى#ا;رة(واه ةل 9ي!ر./ 1ةكةي ى#ا2ي3
ىةوة#+:#ةر اكرؤل رةسةل ةييرةيراك 1ةئ 15ةب ،ا"وروةئ ى#اكةيي!و# ة#اfباتوM ور6 ي!شر6 ؤش ةوة$تو<ب
1+وةدرةب eة#ووبة# رةيراك 1ةئ ، ووبة# اDي!ه و R8موس ى^ ةب ىQيةم اكرؤل ة0#و( ،وو8مةك ر./
1ةك ىكةيةوام 4يمةئ ةك ،1<يلايروس ىرةب+ر ةروة& ? ىل+د ر.دا=Qس B Yة&ةل درك +:ية" ىيا$شائ ات ووب
ةلؤ"ةش ةل 9ي!:#ةه ىي+راك ةب ن+:ي#ر& ةي+د ى%سةد اكرؤل 7اك وةئ ،ووبايذ ىيؤ;وا# ىشةب ةل
ةلؤ"ةش وةب ة%ي!وائ وودرب+ر ىرو%لةك +:يؤ; ى%ي!ريعاش ى#ووم/ةئ ةل ى#+وت dناكة;رة(واه
+داكرؤل ى#ووم/ةئ ةل ىيا&ائ Tب ةب را3 ر./ dىيا&ائ ةب را3 1ةك ةراك 1ةئ ،7ا0ب ة#ا;رة(واه
ةيي#+رؤ& c ةوةوودرب+ر ةب اكرؤل ى:#ةوية" ىةراب ةل ?ىرؤت ىدؤم رؤQي&B ةوةوور 1ةل ،ةو+:يوور
ةشو ,ةي ةب ناشا" ، تيدةد ةوي!" ى#وة; وةوةتوةد ى#اكةيي#+رؤ& اكرؤل X O تي!ل!ةد c ناكةيQQيم
ةل ناي0ي!را3 X ةوةتر6 ي!&ةد ى+رب ى? ؤ0*ي*#+ر@ B ةوةوور 1ةل ، X ةو+ر#وه ةب ندر0يةد وةوةيي/و! :ي#ايةد
b O 7و&ةد ىةمةئ نامةكةرة:#اشي)ي!ر ، Fيووب +:%شة& ةل +داZي# +ري!س
ةكةرابوور رةس ةمدرب +:مو! ; Yة&ةل X
ة`يكا" ا%شي!ه ى#+/ة:م+و
E X EEEE ووبدرك ىدري!م وةئ 15ةب
ودرك نامؤ&و%=& ? Fيئا; ىرةسواه B ىةو+ر#و! ه ىةراب ةل ناي0ي!ذ.ر ،ر./ ىكةيةوام ى#ووبر6 ة)ي!ت eا"
ةلةك ةيةQ"ؤك وةئ ةك ةوةدرك ةوةئ رةسةل ى%;ة3 9ي!تاك امر6 و PM+و 15ةب ،ةوةي+ر6 ي!& ىؤب 1ةكةو+دوور
7ر&ةد+د ةوةئ رةسةل ىي!" 7ة#ا#ةت ،ىتةيو! ; ىه ةكةو+ر#ؤه ىرت ى#اكةQ"ؤك وكةو ووبا$ي+د +:يةكةو+ر#ؤه
E ة%س+ر ىؤ; و 1ةل!ةه رةسةل Fم ةك
ةراNؤ& ةل dF$ي!*ب m! ل ىكةيةو+ر#ؤه وكةو ات ن:#ا%ل!ةfل!ةه dR! ي!@ رةب ةدربةد نايا#ة" را3 ر./ ى#ايي!ر6 واه
B ىل!اس EEE ةوة#ة0ب Wوpب ناكةيي/رةو HJqH ى8ي!%ك r ى#اشي#وا# ةب ىرCيش ة#+ويد Fيمةكةي ?
ىل!اس eةش eا" ،ووبة# ىةوة#+:#ةد -يه ى#اكةيي!ر6 واه وي!# ةل ة_ي!ب 15ةب ،ةوةدركوpب s ناكةو+ر#ؤه
B ىل!اس ةل +د ىراير6 ب ىمةكةي ى#+ويد ىةوة#دركوpب ىي+ود رت HJqt s ناكةيي#+رؤ& r ىمةوود ى#+ويد ?
E ةوةتا0بوpب
، ووب +دةي+ور6 ب وةل ة0#و( ،ةوة%ي!$ي!وfب رةوامة3 ؤب ى#اكةو+ر#ؤه ةووب +دةوةئ ىل!وةه ةل ةشيمةه اكرؤل
ةوة$%س+و& ى0ي!:#ةوا# ةب ى%*يوي!" ةو+ر#ؤه X ةك ةوودر0ي!" ىيةذامائ +د sرة$ي!ر@ةئ ىAور r ةل ,ةو رةه
ىرCيش ىةوة#:$ي!و; ىيا#+وت ىرةيراك ىMات اكرؤل ةيةي!ر 1ةب X وو:$ي/ ى0ي!رةوة#ووب ةب ات+و ، ةيةه
E ةوةيؤ; ى=ي!كر ري!ذ ةتاfب رت ى#+ريعاش ى#+وت اكرؤل eةيةوة#ر0يMات 1ةب ،دركةد
نايكوودرةه ةك ةوةدر0#وور ىةوةئ ? lامؤت نgيد B ةب ? اكرؤل B ى#دركدرو+رةب ةل ? n8Dيك ى.ر B
ةل نايكوود رةه ة0#و( ، ىعاSيئ ىكةيةوي!ش ةب F#اي#اكةو+ر#و! ه ىةشو ى#در0شة0شي!" ىSشاع
E ة#ابوا# ةب ى#ةد و ى0ي/ؤم ى0ي!رو%لةك نةوا; ةك نووتاه ةوةكةية$يذ
ى#ا;رة(واه ةل 9ي!:#ةه ىةتو ة%*يوي!" ،Fيةب اكرؤل ىوودا3 ر6 " ورة$ي!ر@ةئ ىتةياسةك ةل ىةوةئ ؤب
دركةد ىة*M ىةتاك وةئ اكرؤل X O ىتةيووتو ريعاش ? ىتر8لةئ Rيئا@+ر B ة#ووD# ؤب ،وور6 ة$يةfب اكرؤل
ة$ي!و ةب ، 7وةد ى#+رؤ& و ى#ةذةد ىؤ#اي" ىةتاك وةئ ناي ةوة:$ي!و;ةد ىرCيش ى0ي!#ةDيد ورCيش ناي
وومةه dن5وMة:ل!ةه نايوومةه رةه ة#+وةئ ةوةيي;ا# ةل ى#+و3 ر6 " d9سا# ىيابةراك ىكةيوو/ةت
,ةيؤ#اي" ، ,ةيي!وك رةه ةتا0ب وور اكرؤل ?در0ي+و eةمةئB دركةد Rيد ىوودا3 ى0ي!شةك ةل ى#+ري!و&
E X T#ة`ب ىرةسةل ات Tبةه
اكرؤل X ىتةيووتو ةواكرؤل ىةرابةل ، ةرتةروة& اكرؤل ةل Yاس 7وةA ةك ، ريعاش ى ? lا$يلاس .ر:" B
ى#+وو%#امة# 7اك وومةه eةDي!ئ ، ةوةييش;ةبةد +:#امرةس ةب ة#اشو! fل!د واسائ نذة3 ى0ي!شةك ةشيمةه
ؤب ةوة%ي!ر6 ة&ةد eة$ي!@ر6 ل!د ةييتةياسةك 1ةئ ىراكؤه X تي!ب نامرا&/ر ةشةك وةل dFية0ب رت ى%ش
روود ىؤ; ةل ى$ي8شر ات ووب+ر$ي!( +:ي;ا# ةل 9سرؤ; ةب ةك ، ن:#+و# ؤب اكرؤل ى:#ةموو/ةرائ
X تي!ل!ةد ةووب اكرؤل ى0ي<# ىكةيي!ر6 واه ةك، ريعاش ى? رة:#ة*0لةئ ى%#ة*ي!@ B ? +:شةوا$ي!" 1ةل B ، ةوةتاfب
ةيي#+ور6 يةد ةوةيةكةfل!ةت ة`ي!#اب ةل وا%سة:ل!ةه +ر6 " ةل وةش ى#ا#ةرد ةل ،ووبةد ةدر+و( h#ام 9ي!تاك
ىDMوو# ىشي#اكةيي!" واب ةب ةوة#ةدة:ل!ا" ى#اكة%سةد ةك دركةد P%سةه 7اك وةئ ،ةتا#ر& ى#اكةيي+/رةب
E X اي#ا)*يئ ىل!ؤ; ى#اكةيي5وM ة%ي!(ةد وور ى&ةر ةواي" وةئ ةرب ،Fبةد نةمة/
ةيةه +داكرؤل ىتةياسةك ةل ىةييوور وود وةئ ةك ىةيي%س+ر وةئ 1ةدرةب ةوة#ة8#امةد ةوةرةس ىة#+وةئ
نامةه ةل uل!ةت ىكةيي#ة%لد و ىشؤfل!د ات+و ، ةيةه +داي#ا)*يئ ىتةياسةك ةل ةك ةيةييوور وود وةئ نامةه
E +:%;ةو ةتاس
ىل!اس ةل HJqv ىشةب ةل ةييرة&ؤ#اش 1ةئ ،ىرة&ؤ#اش ةب +رك :يردةم ةل اكرؤل ىيؤ#اش ىMةد Fيمةكةي
ىووتوةكرةس ىي+رة3ا2م Fيمةكةي ، ووب+ري&رةو ? ةموؤشDل+ ةش+ر=ل+ ةيMر B ىيرة&ؤ#اش ىمةكةي
ىل!اس ةل eاكرؤل ىيؤ#اش HJqt ةب +رك ? +:ي$يب ا#ايرام B ىةكةييوو`ي!م ةMةد +د :يردةم ةل 9ي!تاك ووب +د
ىيؤ#اش ى0ي!رةسوو# وكةو اكرؤل ى#دركةشة& ةك ووب +دةوةل eةلةسةم Fيرتريةس ،ىيرة&ؤ#اش
E l E 7 B Wةيةتو وةئ Yة&ةل اكرؤل ىةراب 1ةئ ،ريعاش وكةو ى#دركةشة& Yة&ةل ووب wيرةتواه
ىةوةئ ؤب ة/+رمائ Fير%شاب اهةورةه ،رCيش ؤب ةوا_#و& ىة$يذ ؤ#اش X ىتةيووتو ةك ةوة%ي!د ? 7ؤيQيئ
E X تي!$ي88ي!ل ىدووس ةل!ةمؤك
1ةل ريعاش ة%*يوي!" ةك ووب +و ىي+ور6 ب ، ووب ىتةي5ةمؤك ى0ي!#+:_يو ى#ةوا; اكرؤل ةك Fيي!Q!ب ةوةئ ة%*يوي!"
E تي!$ي!ر#ايةد +:تاك نامةه ةل Fي#ة0ي!" ةتا;ةد ى0ل!ة; ىةتاك وةئ ات+و ،تي!ب ىيؤ#اش +:#ةمة/ 1ةل dنا2ي3
ىل!اس ةل HJqt ? 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يA B ى#+ويد 4يوةئ ةك، +ر:"ا( ةل اكرؤل ى#+ويد Fير%3+وةر ر6 "
تسةد ةب نةكةد ة*M ى#ا)*يئ ةب ىة#ات5و وةل واي#ا)*يئ ةل ىشاب ر./ ى0ي!$توةكرةس ةمةهرةب 1ةئ ،ة>
ىةرابرةد تي!ركةد ىدةب ر./ WرCيش ىةوة#+ر6 ي!& ? 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يAB +دة#+ويد وةل EEE ا$ي!ه
وومةه ةك ،ةياي#ا)*يئ ىتة$#ووس ىرCيش ى/+وي!ش ةب ةكةMةد ىةوة$يسوو# ى/+وي!ش 7ة#ا#ةت ،ناكة3ةرةM
ىيا#+وت ةو+د ىل!وةه وةوةدر0يراك ىيا#اس ةب ر./ +:يةمةهرةب 1ةل اكرؤل ،ةيةه ىؤ; ىةيي@اM 9ي!%يةب وود
تي!ركة:يد ةب +:يايت اكرؤل ىرCيش ى#اكة/ة&ةر ىة$ير./ +دةMةد وةل 7ة#ا#ةت ،7اfبرةد ىؤ; ىيرCيش
oةرةM ىياي&ؤلؤ%يم ةتةل!اA وود 1ةئ ةك ناكةلةسةم وومةه رة8م+رةب نووبراي%سةه و ى`يتو:#وت O ة#+وةل
ة/+و; وةئ Yا" ةل +:ي#اكةشو ىيؤتوود ةل اكرؤل ةك تي!ركةد ةوةئ ى$ي8ي!ت اهةورةه ،تي!$ي!هةد ىمةهرةب
+:شة#امةئ وومةه Yة&ةل ،ةوودرب ?طرةمB ىيا#ام ةب ىة" ،ة#+ووبة# ةرابوود ة#ةDيد وةئ وة#ا#+و3
ىتةيا0يA B Yة&ةل ةيةه +د ? 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يA B ةل ةك ىة#وaكةيةو وةئ Fي#+وتا# <ي&رةه
O تي!ل!ةد ةك Fية0ب eؤم+رة@ ? iي$يDي; نؤم+ر ن+و; B ى? 7اكةد W! ر +دوة; ةل ىةوةئ
ةكة/وةس ةaك
ن/وةس ى#+وا(
:%ه EEEEEE ة/وةس ى`M
dىQQيم ىيرCيش ن+وي!# ةل 7اكةد تسورد اهةر ى0ي!#وو8كةي ? 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يAB ةل اكرؤل
ة#ةر ،'رة(واه ىيرCيش dىتة#ووس ىرCيش ن+وي!# ةل ر%#وور ىكةيات+و ةب ناي ،ىرة#وه ىيرCيش
اكرؤل ى^ةل ة0#و( ، ا%*ي!ئ وكةو ات ةوةتاك وةل تي!ب اكرؤل ىيرCيش ىةوة#+:#ةد ىراكؤه eةمةئ
E روو%لةك وة#ري!دؤم ن+وي!# ةل ةيي# 9ي!Q!ي!ه -يه
ىؤ; وكةو و0ل!ةب ،ةوويسوو$ية# 7ة8يات ى0ي!ل!ةمؤك ؤب ىؤ; ى#ا;رة(واه ىةبر./ وكةو اكرؤل
نايؤ; ى#اسائ ةب ةك ىة#اييتةياسةك وةئ ،1ر&رةو ةوةمؤ; ى#اكةييتةياسةك ةل ناكة$ي!و \وةمةد XO تي!ل!ةد
، 7ا8ي!ت ى#اكةرCيش ةل 9ي!N.رم وومةه ةك ةووبةه ىةوةئ ىوو/ةرائ اكرؤل ات+و ،X نة&ة:ي!ت نايؤ; ةل
نووب روود ةوةشيبةدةئ ىر+وب ةل ةك ىة#+وةئ ة0#و( ،7ا0يب ى%*يو ىةوةئ ى#+وت اكرؤل ةوةشياي$ل!د ةب
ةك دركةد ة#ا%ش وةب ناي%سةه +وةئ ،نا8%شية&ة$ي!ت +:شي0ي!%;ةو ةتاس ةل رة&ةئ dF%شية&ة:ي!ت ى#اكةرCيش ةل
XO تي!ل!ةد ? 7ةQQيم وريعاش O اكرؤل B ى8ي!%ك ةل ? ايراب ؤيرؤترةئ B eةمةئ ؤب EE تي!Q!يب ت*يويةد ريعاش
ة`ي!ب ىةي!ر ةل اكرؤل ىرCيش ة0#و( ،ناشؤ3ةد اكرؤل ىرCيش ى$%*يب ةب ةشيمةه ناكةر+ذةه ةرا0ي!رك
وةئ c 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يA c در0ي+و eةمةئ ،+دة:#اشي" نايو+ر$يب ى#ةDيد ةوة#اكةيي%سةه
ة/ؤس وةئ ن+وي!# ةل ةك تي!ركةد ة<ي!ه ةب ة#+د+:0ي!" وةب تسةه ة0#و( ،ىتةيةه ةك تي!بةه ىةييرةيرا&
ىة$ير./ ةك ندرم dى#ة%لد dى%*يوةشؤ; O ,ةو ،F$(ةد ةك.ري( وةئ ةك ةيةه +دة#ايتةر6 ة$ب
Fير%#ر& ةك nMةع ى#درك Y.ر%#ؤك اهةورةه ،ةوة$ي!لو;ةد +:#اي+/ة@ وة#/اب ةل ناكة3ةرةM ىتةيا0يA
تي!بةه ى^ة3ةت تي!#+وتا# رة$ي!ه+د ىAورXO تي!ل!ةد اكرؤل +:شةر+وب 1ةل ،نة#اك.ري( وةئ ى#اكةD;وت
تي!(ةد ةوةيي#اكةرة$ي!ه+د ةAور ةب 4ياي#ا)*يئ X Oتي!ل!ةد اهةورةه ،X 7اكة# طرةم ى$ي8شي!" رة&ةئ
وودرم ىواي" +داي#ا)*يئ ةل EEE طرةم ؤب ةيةو+رك 9ي!تةQQيم EEE ة&رةم ىتةQQيم اي#ا)*يئ X ، X ةوي!ر6 ةب
ةك ،ة&رةم +داي#ا)*يئ ةل 4ي%ش Fير%#ر& X EEE X تي!بام +:#ايذ ةل ىةواي" وةئ وكةوات ةرت رمة# ورت<ي!ر6 ةب
E X ةيي`يتو:#وت ىة$ي!و ىر6 ة"وةئ
ى#اكة#ؤك ةيي#+رؤ& ى#اكةم+وةدرةب ةييتةر6 ة$ب ةتةSيMةA درك ةوي!ل ناDساب ةوةرةس ةل ىة#+وةئ وومةه
ى&رةم ؤب ةك ةيةرCيش وةئ اكرؤل ى#اكةرCيش Fير%#+و3 ةك تي!رتووب 4يوةئ تي!بةد ،ناي#ا)*يئ
E ىتةيووتو ا& ى/ا8#+ر./ ى>? lاييم iيش#اس ؤيسا$يئ B ىكةيي!ر6 واه
ىةلةه وةئ 7ا0ب ا0يرمةئ ى#اكةووتركةي ةت5و ى#+درةس ات ا*;ةر ؤب ى#دركرة@ةس ىلةه 9ي!تاك اكرؤل
ى$يواه ةل و+دة# تسةد ةل HJqJ ةشةب ةل ى#+را3 ى#ايي!ر6 واه ىراكواه ةب d,رؤيوي# ة%شية&
ىي+ود 15ةب ،ةوةيي<يQ$يئ ى#ام/ ى#ووبري!@ ىسرؤك ةوو( و+ري&رةو اي8مؤل!ؤك ىيؤ0#+/ ةل ناكةييؤ;وا#
ات +:شةوةئ Yة&ةل ،تي!ب ةكة#ام/ ىري!@ T#+وتا# ةك درك ةوةب ى%سةه ة0#و( ،ا$ي!ه ى/+و ة%@ةه ,ةي ا2#ةت
ت#ؤمري!@ ى#اكةيي!د^ ؤب 7روك ىرة@ةس ةب ىؤ; وةوةيام ,رؤيوي# ةل ووتاه+د ىل!اس ىراهةب
ىل!اس ةل ناشا" ةك ىة#+رCيش وةئ ىةوة$يسوو# ةي+:%سةد +دةيةوام وةل EE در00يرة; HJxv ري!ذ ةل
ةل ةك دركةد ىةDهةو وومةه وةئ ىيا$ي!و +:ي!وةل اكرؤل EE در0ي"ا( ? ةوةكرؤيوي# ةل 9ي!ريعاش B ى#اشي#وا#
bO تي!ل!ةد +:ي0ي!رCيش ةل ةيؤب ،ى$يب +دا0يرمةئ
، P$ي8ب رووس ى$ي!و; Pتاه
وةNات ؤب ناD$ي!و; ناكةري!مائ +:يايت ةك ىة$ي!و; وةئ
رام ى#ام/ ؤب ناDAور
EE 7ابةد و تي!ر&ة:ل!ةه
+:يايت ى#ا%سراش ىرة#وه y.رم ت*يوي!" ةل داي/ ةك ووب ةراش وةئ ,رؤيوي# +د اكرؤل ى$ي#+ور ةل
اكرؤل ةل W+و eةمةئ ،رة$ي!ذورو dىراي/+:#ةئ و zل!ابةرةM ى0ي!عاSيئ نةوا; ووب 9ي!راش EE ووبا$ي!هراكةب
ى/ا8تةيا0يA ةل +دو3 ى0ي!/ا8تةيا0يA ,ةو و? ناكةيي#+رؤ& B ى#+ويد ى#ةد ةل +دو3 ى0ي!#ةد ةب درك
ىةياي#ؤلةتةك وةل ة/+واي3 ةك ،7ا0ب ةيؤما# ة#ا2ي3 وةل تشر+/و& ? 9ي!3ةرةM ةaك ىتةيا0يA B ى#+ويد
ةب ة%*يوي!" ةك ىةر6 ةواب وةئ ة%شية& 7ة#ا#ةت ،تي!#ةتةد ى#اكة#5ؤك وة(وك وومةه واتةه ى0شيت ةك
-يه ىلايروس ة$ي!و ةل ة3 +:شيما_#ةئ ةل ،7ا0ب ة#+/ؤل!ائ ة%سةه وةل تشر+/و& ة/ات ى0ي!/+وي!ش
4ي!" اكرؤل ةك رة$ي!و; ى^ ةل تي!ب نوور وةئ ة%*يوي!" c ندر0%شر+/و& ؤب ةوةيي/.دة# ىرت ى0ي!/+رمائ
ؤب ,ةية:يسةM B ىةو+ر#وه ةل ,ةو +د :يردةم ةل ةووبةه ىةرؤ3 1ةل ى#ووم/ةئ ,رؤيوي# ؤب ى$%شي.ر
9ي!:#ةه اهةورةه ىتةيويسوو# ? ىل+د ر.داZQيس ؤب ,ةية:يسةM Bو? را%لةئ ىدؤ%$ي#+ركاس ؤDيس ت#اس
ةيي:#ةوية" وةئ ىمةهرةب eة#امةئ وومةه EE نو+رسوو# ىلايروس ى/+وي!ش ةب ةك رت ى#اش;ة" ة(را"
4ي!" اكرؤل اهةورةه ،وو8يةه +:#اكة%*يلايروس ة:#ةمرة#وه و mل+د ر.داZQيس Yة&ةل ريعاش ةك نووب
ى#اكةراك ةل ىر&رةب ةشيمةه وةواشي!ك ى%ك+ر%*"ةئ ىؤQبات ? ةوةكرؤيوي# ةل 9ي!ريعاش B ى#ووم/ةئ
ىو+رك راي$شي!" ى%*ي!=ي#ام ةل 9ي!شةب ةوة$%شر6 +د ةل ىر+:شةب 7ة#ا#ةت ،ةوودرك ? ىل+د و .ريم ن+و; B
E ةوودرك ناكة%*يلايروس
ةل تشر+/و& وؤ;ةبرةس ى0ي!راك ? ةوةكرؤيوي# ةل 9ي!ريعاش B ى#+ويد ةي+و#ايي!" ىة#+وةئ ناموي!ب
وةئ ى( ؤب ةوةتاكةد نوور ؤب ناموةئ eةمةئ ،ةوةتوو( ريب ةل ناية$يشي!" 1ةئ 7اكا# اكرؤل ى#اكةراك
ىة$ير./ +:شي%س+ر ةل ،نةكةد ة*M ى#ا)*يئ ةب ةك ىة#ات5و وةل 7ة8يات ةب V ةيي# نوور ر./ ة#+ويد
E +دة#ايلايروس ى0ي!Mايس ةل 15ةب تي!ركةد ىدةب +دة#+ويد وةل اكرؤل رCيش ى#اكةييكةرةس ةتةQ!*;
ى0ي!/+وي!ش ىرةيراك ري!ذ ةل ةراك وةئ +وةئ ،تي!ب ىلايروس ى0ي!راك ?ةوةكرؤيوي# ةل 9ي!ريعاش B رة&ةئ
اكرؤل ،تي!ركا# Wد ةب +:#اكة%*يلايروس ىراك ةل ةك ةيةه 9ي!#+ذةQ!ش +دة#+ويد وةل ة#ووD# ؤب ،ةي+د 7ة8يات
+:يشيراك 1ةل +وةئ ىؤ; ى#اكة%سةبةم ؤب ةوا$ي!هراكةب ى#ا)*يئ ىرؤQ0لؤ@ نؤ( +درت ى#اكةتةباب ةل
ى#اكة:يسةM ةل ىةيي%*يلايروس ة/+وي!ش وةئ اهةورةه EE ى#اكة%سةبةم ى#ا0ي!" ؤب ةوا$ي!هراكةب ىتةييلايروس
ةب ى#اكةراك ,رؤيوي# ةل اكرؤل ةك ،ةوةتاكةد ى0ي<# ناD%ي+و تل!+و ةل ةوا$ي!2يراكةب +دة#+ويد وةئ
XO تي!ل!ةد 9ي!تاك ةوودرك ى$ي8ي!ت ىدرو ةب ? F0يةئ د+ر#ؤك B eةتةل!اA 1ةئ ،ةوةتوو:$ي!و; ىو+ردري!&رةو
ةل ى#اكةتةموور 9ي!ر{يس ,ةو ةوودر0ي!Qي+و eةمةئ ةوودرك lرةه ى#اكةييلايروس امة$ب وومةه اكرؤل
E X ةوة%ي!Q!يب ةوةيمةد ةل ناشا" و 7ا0ب ر6 " رCيش
ى#اكةراك ى%ش& ىQ!ي!ه ةل ةوةوي!ش ىوور ةل ? ةوةكرؤيوي# ةل 9ي!ريعاش B ى#+ويد ى/+واي3 ىي+ر6 ةرةس
،ةوةييؤ#اش و ىرCيش ىياهةب ىوور ةل تي!ر#ةد+د ريعاش ى#اكاهةب ر6 " ةراك ةل 9ي!كةي ةب 15ةب ،اكرؤل
E ةية#ايCM+و و/ؤل!ائ رةدةبةد+ر ةل ة0#و(
ىل!اس ةل HJKv ةك ةيؤب ،ةيةه رتةو+/+ر و ر%#+و3 ى#ةDيد ى$%يد ةب ى%*يوي!" ةك درك ةوةب ى%سةه
ةب h#ام وود ىةوام ودر0ل!و8M ىةكةما$%شي!2#اب وود d,ةي Tب ،ا#اNاه ةل ة#+و ىةوة$تو ؤب +رك تشي!2#اب
ةل ر./ و ناكةييبوك ةيي#+رؤ& ىعاSيئ ةل ةوة$يل!ؤ0ي!ل ةي+د ى%سةد \وةل رةه،ةوةيام ةوةييشؤfل!د
،ووبة# ن+ر& ر./ اكرؤل ؤب eةراك 1ةئ ةوةيي/.د +دة#ايي#+رؤ& وةل ى#ا)*يئ ىرؤQ0لؤ@ ى#اكةتةQ!*;
ىداي تي!بدر0ي!Qي+و eةمةئ ة#ةر ،رؤQ0لؤ@ ةب ووبةه ىتةيا$شائ ةوة0ي<# ةل ر./ اكرؤل ة0#و(
ةب اي#ا)*يئ وومةه dىتة8يات ةب اي#ؤلةتةك ةب ى:#ةوية" 7ة8يات ةب ةوةتا0ب ىما2Qيئ ى#اكةييتةر6 ة$ب ةوا(رةس
ةك 4ية#+و وود وةئ EE Fي!ر#ةد+د اكرؤل ى#اكةراك ىامة$ب ةب ة#امةئ ةك ،Fييائ ى#اكةييAور ة#ةي^ dى%ش&
ىوو:$ي/ ىAور ىةراب ةل نايرت ىوةئ و ن5ا$م ن+رؤ& ىةرابرةد ناي0ي!كةي ، ةوةيتو ابوك ةل
E ةيا$شائ ىي!" ى#ؤلةتةك ى0ي!:#ةمرة#وه وومةه ةك ووب ةوةرة$ي!ر@ةئ
ةب eةيةوام وةئ درب رةسةب ةتا#ر& 9ي<# ىكةيي!د^ ةل ىكواب ىل!امةل ,ةيةوام اي#ا)*يئ ؤب ةوةي+ر6 ة& ةك
ىل!اس ى#اكةيياتؤك ةل ة#ووD# ؤب ، تي!ر#ةد+د ى#ايذ ىةوام Fير%مةهرةب ر6 " HJKv :يردةم ةل و+د
ةل ى#اكاتةرةس ةييرة&ؤ#اش 1ةئ ،+ر0شياD# ? ةكةيي!@ا0*يئ ىةكة#+و3 ة#ذ B ىةكةييرCيش ةييرة&ؤ#اش
+:#اكةيي/رةو ةراNؤ& ىةر6 ة"^ رةسةل ىكرؤيوي# ى#اكةرCيش ةدرو ةدرو ناشا" ،ووب+رسوو# ,رؤيوي#
4ير%شا" ىل!اس ،دركةد نايي%شرة"رةس تيسا& وايترؤئ ةك ? +وائذ.ر ىراNؤ& B 7ة8يات ةب Fتوةكرةد
ىل!اس ةل ات+و HJKH ى#+ويد 4ي!" ة#+ويد 1ةئ c +:"ا( ةل ? YوM ىكةيي#+رؤ& ىة:يسةM B ىة0ي!و# ة#+ويد
ةب اكرؤل ةك وو8تر& Wةوا(رةس ةوة#+ذ.ر وةل eةيي!و# ة#+ويد 1ةئ ىما2Qيئ c ةو+ر0"ا( ناكةيي#+رؤ&
اكرؤل +:شة#+ويد 1ةل ،وو8%*f0ير ناي ? .:#ؤ; ى%#ا0لةئ B ىل!اZي%*ي!@ ىي!ر6 واه ى? ^اN ىد B ىراكواه
Wرا8مةئ +د ى#وورةد ةل ةوةيي#ايذ ىياتةرةس ةل ىيا&ا|ي!ب ةب ىة#+وةئ b ناكةيQQيم ةييبةدةئ ة/ة&ةر
E ووبا$ي!هراكةب b وو8ب ا$شائ ىي!" ةوةييQQيم ىبةدةئ ىةراب ةل ةوةوة$يل!ؤ0ي!ل ىةي!ر ةل ىة#+وةئ ناي ووبدرك
ر+و( ناي تيةب Tسةب ةك ىةريعاش وةئ ،ووب و+رسا#ة# ىيي!د^ ىريعاش ىاهةبةب ىر6 ةواب ر./ اكرؤل
را3 9ي!:#ةه 7ة#ا#ةت ،7اكةد eة0شي!" ,ةيي/ؤل!ائ -يه Tبةب نايذةب ندر0%سةه ى#اكةتاس Fيرت5اب تيةب
ىي!" F#+وتةد ناكة/+وا# ةريعاش ا2#ةت ةكةيةد+رةب +:يايت ى0يريل ى/ؤس ةك 7اكةد eة0شي!" ,ةية#+وود
E نةب
،ةوة%ي!راشةد h#ام ةك+رووش
EEE درم 4ي$م ىةكة%*يوةشؤ;
نايةمةئ 15ةب ،7اكةد +ر0شائ ? h$يلرتام B ى#اكةييرة&ؤ#اش ةل رتاي/ ى$ي!2# ،ةواب ر./ ةك +دةية#+وود 1ةل
اكرؤل ?ر6 ي&رةو c ؤ0#+ر@ 4ي!" اي#ا)*يئ ىرامؤكB +درامؤك ى#:#+ر/ةم+د Yة&ةل ،نوورو ناسائ ى$ي!2#
7ةمو0A 1ةدرةب ة%*; ىكةيةذ.ر" ناشا" ،رةوامة3ؤب ؤ#اش ى#در0شة0شي!" ؤب ا$ي!2%سةدةب ى0ي!لةه
Yة&ةل ىشة#وة; 1ةئ دركةد +:يايت ن:#+و# ىراك ؤ0#+/ ى#+راك:$ي!و; +:يايتةك ةوةك.ر6 ة& ىيؤ#اش ىةرابةل
W! د^ؤب ندركرة@ةس ةي+د ى%سةد ناكةك.ر6 ة& ة:#ةمرة#وه ,ةو eةوةب ،ىدةتاه ?اكراب^B ى#ايي!ر6 واه
واي@ ىد ىبؤلX ىر./ةب 4ي#اكةييرة&ؤ#اش نة0ب 4ياD# ناي#اكةييرة&ؤ#اش ات اي#ا)*يئ ى#اكةروود
,ةيا0ي/ؤم 9ي!را3 وومةه +:#اكةراك Yة&ةل 7اكوةئ ةك ووبX اي#ا)*يئ ناكةيي0يسgك ةراكو ن.ر:ل !ا&
ىةبر./ +:شيرة8م+رةبةل ،دركةد ىةدامائ ةكؤ#اش ىرة$ي!هرةد دو; ناي ى%ش& ىرةبةوي!ر6 ةب ةك +ر#ةذةد
ىةتو ؤب نايي!و& ةوةسا"وس و<ي!رةب ر./ F$ي8ب ىرة&ؤ#اش ووب نايرا3 1ةكةيةك ىة#+رايتو3 وةئ
ىؤ;ؤب ة#ا_#و& 1ةئ ،نا_#و&ةد +دةكؤ#اش ى%ش& ى+وةهوشةك Yة&ةل ودركةد Rش ناكةرة%كةئ
E تي!ربرةوي!ل ى0ل!ةك +درت ى#اكةييؤ#اش ةMةد ىةوة$يسوو#ةل ات اكرؤل ةييش;ةب ى#وورةد ى0ي!#ووم/ةئ
ىل!اس :يردةمةل ىشيرCيش ىرة&ؤ#اش Fيمةكةي HJKK ى0ي!$توةكرةس و+رك 4ياD# ?Fي!و; ىياشB ىوا#ةب
\وةلو lريائ i$يؤب ةتا8ب ةكةييرة&ؤ#اش +د ىياكرؤل m#اه eة$توةكرةس 1ةئ ،ا$ي!2%سةدةب ىية$ي!و m! ب
ىراهةب ات در0ي!Qي+و eةمةئ ،ن+رة$يب ى:#ةم+/ةر ىةي!3 ةووب ىشيشياD# ى#+ذ.ر ةلو 7ا0ب ىشياD#
ىMةد ى#دركةدامائ وةوة$تو ة#+وةب ىؤ; اكرؤل +دةيةوام وةل ،ةوة%ي!$ي!Dب Fي%#ةذرةئ ةل ووتاه+د ىل!اس
E درك 4ياD#X اي@ ىد ىبؤل Xىرة&ؤ#اش ىووتوةكرةس ةب 4يرت+ود ،در00يرة; ىيؤ#اش
ىل!اسةل اي#ا)*يئؤب ةوةي+ر6 ة& 9ي!تاك HJKx ىسابةك ،در0شياD# XامريXىؤ; ىاي:يذ+رت Fيمةوود :يردةمةل
X ىوا#ةب ىؤ; ىرة&ؤ#اش Fيمةيي!س 4ي#اشا" ،7اكةد ىك./ة# ىشؤ;ة# واي#ؤلةتةك ىDي!رةهةل \د^ ى#ايذ
،+رك 4ياD# ى#درم eا" وةوةووب+رسوو# ناش;ة"ةب ى#اكةشةب ىةبر./ةك در0شياD# X ا8لةئ +درا#رب ىل!ام
Fبةد واي" ,ةي ىSشاع 7اكةد -ك -$ي!" ةل lاب ،ةية#ام<يلاير ىكةييرة&ؤ#اش ةييرة&ؤ#اش 1ةئ
E ةوة$$ي!سوةa#ايةد ناي#ا0ي+د +:شيرة8م+رةبةلو
نايةوا(رةس ى#اكةرCيش ةك 7ر&ةد ىةوا(رةس ةوةيي#اك وةئ نامةه ةل اكرؤل ى#اكةييرة&ؤ#اش
ؤ#اش ووب+و ىي+ور6 ب ة0#و( ،وو8ب :#ةب ةيةلةسةم 1ةئ رةس ةل ىشي#ايذ ىر./ ى0ي!شةب ،7ر&ةدرةوي!ل
ىل!اس ،Fي#+ور6 ب ىؤب ة#ايي.رم ة%*يوي!" وةرCيش HJKG نايمةكةي ةك درك و+وةت رت ىرة&ؤ#اش وود
4ياD# ا#ؤلةشرةب ىراش ةل Yاس نامةه ةك ? ةرةيةM ىا%ي/.ر ا#.د B ناي ? ناكةل!و& ى#ام/ B ىوا#ةب
ؤب ىةذامائ ر%شي!" ىؤ; ,ةورةه ،ة<ي!مائ <#ةت ىة#ايية$;ةر ىكةييرة&ؤ#اش ةكةييرة&ؤ#اش ،+رك
Yاس -$ي!" ى#ووبر6 ة)ي!ت ىي+ود B ىوا#ةب وو8يسوو# ىشيرت ىكةييرة&ؤ#اش ىةمةهرةب 1ةئ Yا"ةل ،ووبدرك
E ةية#ايلايروس ى0ي!اي:يمؤك ىشةكةتةباب ،+رد jا(ةل ى#دركر.ريت eا" ةك ?
ى0يرة; ىةتاك وةل ،Fيسوو# رCيش ةل ةوةتوةكة# روود اكرؤل ،ى#ايذ ى#اكةمةهرةب ر6 " ةل!اس ىةوامةل
? lاييم iيش#اس ؤيسا$يئ B ,ةو ى<ي/ائ ى0ي!%س.د ى#درم ،ووب ? تي!راDت B ى#+ويد ى$يسوو#
رةه وةييرCيش ىةل!و3 ر+و( ةك ىسوو# ؤب ىةوة#+و^ Fير%#+و3 ةيؤب +د ىر+/ائ ر./ ،ا& ى/ا8#+ر./
1ةئ ،7ا0ب ىيام+رد ى#ةي^ ىتةم<; +دةكة:يسةM ىؤكةل ات ةيةه ىؤ; ىتة8يات ىشي!ك 4يكةيةل!و3
E تي!ردري!مذةد 'رة(واه ى#ا)*يئ ىبةدةئ ىرCيش ى0ي!راكاش ةب ةيةوة#:#+و^
ى0ي!#+ويد ،ووب ? ا8لةئ +درا#رب ىل!ام B ىرة&ؤ#اش ىمةيي!س ىشةب ى#دركو+وةت ى0يرة; ةك eةتاك وةل
ة#+ويد 1ةئ ىسوو$%سةد ا2#ةت ,ة# 15ةب ،دركةد ةدامائ ? نو<{Dل+ w{ل+ ىو_# B ىوا#ةب 4يرت ىلة/ة}
ى%#ة*ي!@ ،ة*ير&ة# ر6 ةش وةئ ى#ابروM ةب ووب ىشيؤ; اكرؤل و0ل!ةب ،ووب نو +دؤ;وا# ىر6 ةش ىةمرة& ةل
ةشيمةه XO تي!ل!ةد 7وةك ى#ا)*يئ ىبةدةئ ةل ةك ىةيةروة& ة#اي/ 1ةئ ىةرابةل ىي!ر6 واه ىرة:#ة*0لةئ
ة#+ري!و رةسةل وةئ ،ر+/ائ ةل ر6 "و ىشؤ; وة=يتاع ةل وي!ل ن+وي!ل ،Pتوةد ؤب ى#و<Aةم ى0ي!Sشع ىةو+ر#ؤه
1ريةس ،ووب ىةكةو+رك ةل!دو ~ور ىةكةوا; ة%سرةك ةك ووبدرك تسورد ى%*يوةشؤ; ؤب ى0ي!رة0ية"
:#ة( و ت*يو تشؤ; ىة#ا%ش وةئ نر./ :#ة( U ةيةه ت0ي!ل!د • ؤت U ؤ0يري:ي@ O7و Pيي!" ودرك
E X ت%شي!( ىة#+ر+/ائ وةئ نةروة&


You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->