P. 1
بهشت در قران و روایات

بهشت در قران و روایات

|Views: 249|Likes:
منشور بواسطةsalamgod

More info:

Published by: salamgod on Dec 26, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

تایاور و نارق رد تشهب

Sunday, December 25, 2011
11:25 PM


تشهب : نيسپاو هاگلزنم ،ناراگتسر
هاگياج نيرتكيدز !ب "وا"# $ارب ،نا%"يز%رب
و &ي'م ،تينما ،(مار) (ياس) و *ا $ار
+

!-%ر. ،ت/) ،درد 0ر 1ا23و
o¸او تشهب _.راs _¸ا..وا تش,zاو ) = vahishta ( <ب ¿ا.×. ناه> ,Iاr .ر·رب
iæ . ر·¸î,· » ¸هî·¸د « ¸ا .:ر. تش,zاو .ت.ا . ¿¸ود ¿ا.×. <ب » ¸zاو ) «
Vahu ( و .¸> ¿ا.×. <ب » تش¸ا ) « Esht ( ت.Jr ,¸æ¸. ¿ارب تaæ و _,æa·
,وí>. » ¸هî·ا « ت.ا ناه> _.׸
| 1 |
¿ارs و ا¸z و .í _¸> ت.ا _¸ا>نí و
_¸ نارا:¸î,· <: <..ارí و ت.×· ¸ا ,ر. رد نí i·iI>. .
| 2 |
رد <ب _.راs
<.a: ¸,· ¸.,. و _ودرs .تشهب د¸._. .
| 3 |
_¸اzo¸او اب .رr ت×I رد تشهب ن¸:ا·¸: اه·í _¸ر·,ه. <: <.sر را: <ب » ت.
¯
>
¯
«
ت.ا .
ن . ¿) <ش¸ر ¸ا ت.> <.sر: (ن . oi. ت.ا . ¿ا.×. ¿ر¸>. <.z تاa.ش. _¸ا
_:i,.¸¸ <ش¸ر .ت.ا
| 4 |
<:نا., » _,.> « _:i,.¸¸ ر·ا رب و ر¸... ند¸ب رد
,>ر ردا. _¸iب ,ا· ,¸.¸. oi. و ر,. ¸,· _¸iب ته> <: oi..¸ر رد oا.¸ نí
oi,.¸¸ و ¸ا .,.í ¿J. _..د ن¸æ. i·ا._. » <.
¯
>
´
« :ت.ا oi. oi,.ا·
_,.,.z _.: <: _ar وا oi,.¸¸ <.ش: » ن¸.>. « <: .. ت.IL و <¸ا.
_:i,.¸¸ ت.ا,.ا » ن
¯
ا> « i·ا<.sر: ,ا· » . _
¯
>
¸
« <: _¦ر.ا· ت.ا ¿د¸>¸. ¸,·
¸ا oi,.¸¸ نا.·ا ¿رzاL i¸د ت.ا و oر>Jاب » ت.
¯
> « oi,.¸¸ ت.ا _rاب <ب
نا.>رد o¸,·ا و <.sر ,zرد
| 5 |
. ¿راíî.ا· ر.
¸
_¸اربا.ب تشهب <ب ت.> نí ت.ا <:
نارا.>ا. _·ا.>رد ,zرد ورs <.sر و ¿اه:رب ناوارs اه·í
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•1
€·ر ¸,. _aa. i.·ا. _,.¸ تشهب ار i·ا.¸¸_. .
| • |
¿ارب نار.a. <.,Iا
_:i,.¸¸ تشهب o¸>و ¿رî¸د ¸,· ر:• .i·اoدر: <:نا., _>رب نí _با¸· ار
oi,.¸¸ نا.·ارب ا,·د رد <: i·ا<..·اد ت.ا .
| ‚ |
رî¸د _>رب i·ا<.a: : ƒJ„ا ت.>
رب تشهب ناiب .,. ت.ا <: ¸:رz …¸ar رæاق رشب رب نí iبا¸_.· <„ا>ا .
| † |
رî¸د _>رب ر‡· <ب تشهب <ب ˆا>I تI¸.. و ,اa. _·¸.î. <: دراد د¸· _ar
.>اæ ر‡· ا¸ ت.,· د¸هش. ا¸ ,ور×. رæب .>اæ .Iق
| ‰ |
. ¸ا _æ×ب ور_¸ا ¸ا
د¸· _.> تشهب ¿Jrا _>ار. ¸ا _>رب <: i·داa.rا _¸ا رب نار.a. ,,î> _ar
رî¸د .·ار. ¸ا _>رب و ت.ا ر¸... ,راr .Iق ا¸ نí <,ر: ,¸I×. ¿ر‡·
,,î> ا¸ ¿اه,:Š¸و ¸ا ¿را,.ب _î,I :ت.ا ,راr ¿رæب نí نا.,.z رد <·¸ب
را...ا ت.ا و ا· _,ق ¸ا _¸ _.> و د¸._.· د¸هش. _.,r د¸ه. ¸ا دورو رد نí
<,ر: ت,.· <ب د¸> _.شهب د¸هش. :در,:_. رارق وا را.: رد و oi. ا.ا ¿ارب
ر,r وا <: ر·_,¸ا¸ ¸ا <>رد ¿د¸>و ¿و نا.,.z درادرارق رد ¿ارو .ا>> ¿ر¸·
ر.... و ناه.¸ ت.ا .
| 10 |
‹Iا.. و .zاí. .نا¸دا <.z رد i¸در· نوiب ر·.¸IŒ. و ر.هب _·اه> <ب داa.rا
ناور,¸ <ب ار نí <ب نi,.ر اه·í <.z و <..اد د¸>و i·اoداد oirو _¸¸> .
| 11 |
<·ا: <. ,,Iا×· ¸ا ‹¸ رz ¿ارب ا..وا رد <,Iاr » راi.¸ .‹,· را.a: .‹,· رادر:
‹,· « oŠ¸و ¿ا<,·ر. و ,اa. تشهب رد _,×. oi. <ش¸i·ا ¿ا> <: _Iوا :ت.ا
.نا:را.. oر: رد ت.ا _.ود رد ‹Is oا. و _.¸. رد ¿اæs _¸ا..ور _¸ر·i.Iب
_¸ را:¸î,· ناور .ت.ا •قاو ¸ا _„ _¸ا <. <I>ر. <ب ¿اæs Žورs نا¸ا¸_ب
<: i.ر_. » نار,·ا « oا:راب ا>·í رد و دراد ,ا· …J> ار¸zا ا¸ _رr ,‡rا
) نا.·ور: = ت.ا (_¸ا.. نا> .
| 12 |
رî¸د ¿ا> رد _,.z .ا.: oi.í <: ناور _¸ ¸ور <. ا· oدر. ¸ا ,ر. ¿Jاب ر.
ت.وا و •,æ ¸ور ,راه, ¿ور ¸ا _· وا اi> .oi. ر:ا را:¸î,· i.اب ناi>و
) _¸د ( ¿و <ب تر¸æ ر.>د _¸ا,¸¸ راد¸.· .<.ش: وا ار <ب ¿¸. _¸ا..zار _ودرs
i.:_. .
| 13 |
ناور _¸ ¿ور ¸ا را:¸î,· •ارæ ) ت·
¯
¸.,
¸
¸·ر
¸
¸
¸
= _¸ ‘,>ش· و
تواæق ( <: ¿Jاب ¿ره· ¸ا ¸Is <.>اi: رارق دراد و ¿ارب وا _ه¸ <ب ر‡· .i.ر_.
<ب تrر. درí:_. و _¸ ¸ا ند¸.,¸ <·ا:<. _>ار. دا¸ .oi. <ب تشهب _¸رب و
oا:راب _iق اد¸.ار¸zا دور_. . رد ا>·í ار اه..×· ر¸ا. و راهب _æs oر:
¯
وا ¿ارب
و _.¸> ت¸اه· رد oرا¸.z و i·روí_.
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•2
درب_.ر. <ب _.ر> .
| 14 |
ن¸:ا·¸: _¸اه·را,r اب ¸,· _¸iهr رد .ت.ا oi. oداد د¸r¸. تشهب <ب تراشب
_.¸ق(,J.Iا <,Ir)_.¸. رær رد _,¦ار.ا_.ب <:نا., .i·د¸ب ¿دا. ¿را,.ب ¸ا
¿اه·راشب iهr ,¸iق <ب ¿اه..×· .¿¸,·د _,.¸ و ت.¸î> .دراد oرا.ا ت.ŒI. و
_î·ادوا> <I’.. اه·í _.> ¿ور ار i...·اد_.· و رî.. _>ور رد <: i·د¸ب نiب
,ر. ¸ا i×ب <·ادوا> :i·ا.ب _Iو _¸اz<·¸.· د¸>و دراد <: نا·í ¸,· ار تشهب
¿اoدر..: را,.ب تشهب <ب _¦اق اه·í ¸ا ¿اoir .i·ا<..اد …¸,ق i·د¸ب <: نí ¸ا
نا¸.r اب » _·ا..í نi

r ¯ تشهب « <: oد¸ب رد ود ¿اراد و oدر: دا¸ 100000
<..رs i..:_. ت‡sا>. نí ¸ا .
| 15 |
ن¸:ا·¸: _sاæوا اب ¸,· i¸i> iهr رد ر,‡· <ب _>. تشهب ¸ا <·ادوا> تا,>
<,,. ار _sاæوا درا¸. _>رب رد _.> .ت.ا oi.í نا,. رد <: _.شهب ,اæوا
.ا.>¸¸) .i.:_. نا,ب ت.ا oi.í نíرق ‚ ت

شهب .نا,>,.. ر‡· ¸ا ( _·ا..í
<·¸:رz ¸ا <: تدا×. _>. ت.ا تروi: _ه· و _.ا. <.z تاíI _·ا.a·
ت.ا . <.,Iا اه.· و _·ا..í ¿اه¸دا. و تاíI _,,ق ¸ا تشهب _¸ا ¿اه..×·
.ت.ا _Iar و _>ور _.,zاa. _zاî¸ا> تشهب اه·í داa.rا <ب ار¸¸ _·ا>ور
ت.ا <: _
¸
a· نا.·ا _¸ ¸ا اi> نi. ¸ا نiب _.Iا> ¸ا نا..í <ب د¸×æ و
نí رد .oi. _¸i,· _·ا..í _·ا>ور تIا> <ب _×,,„ و _.> در,:_. رارق .
| 1• |
اه·ا..·ور¸ ¸,· _¦اق <ب _r¸· تشهب ر‡· نí تíI _¸ر·,ه. <: i...z _·ا>ور
ت.ا <IIا <>و <ب ندر: .
| 1‚ |
_..ر¸ تب ‹Iا.. رد _.> i.·ا. اه,·ا·¸¸ _>.
نا¸اi> و نا¸ا¸ ناî,· ار _¸اzرا¸I: oiب¸ o¸,I¸·ا. ,ا· <ب ) Champs
elyses ( i...·اد_. .
| 1† |
”ا¸·ا اب <: _·ا.: و i...اد رواب ار تشهب ¸,· اzوi.z
._.ق i.·ا. ¿¸,·د ¿اهباír i...اi.¸_. i·در:_. د¸با· ار د¸> oر,r و _.>¸. <:
_,ق ¸ا نور,ب _.sر ناش¸اه·ا> ناî¸ا..z تشهب <ب تrر. نí ار i·ر,:_. .
| 1‰ |
اه..,·¸.: <: ¿ا<×.ا> و ن¸„Jsا <Iæاs <.¸i. oirو ,ور>. تاa,„ <ب
<ب اه.شهب _¸ا .د¸._. .¸.>. ¿¸,·د تشهب _r¸· ¸,· i·داد_. تاsJ.>ا ,rر
رد دا¸¸ 4 ¸,, •ر.ش. ت.ا : .ت,..ا .ت.J. ت:رب و تíI .
| 20 |
_·ا..í ¿اهبا.: <.z رب <: ,¸ر:نíرق –oi¦ا.) ت.ا _.
¸
,

ه
¯
.
´
5 . 4† رب نو¸sا (
_,>·ا و تار¸· رد د¸>¸. ¿اzoirو <î.¸ا –<ب¸·) oدر: _a· ار تشهب oرابرد
‰.111 _,æa· <ب (
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•3
_¸ر>í ار نí و oi·ار _>. تشهب oرابرد ¿ارب تaI> _.¸.r راi. <I>ر.
نا:i¸¸:رب و _¸ر·‹¸د¸· oاî¸ا> <ب i·واi> _sر×. i.:_. ) . –— 3† . 25 _..a: (
ت.ا _,Iوا ,J.>ا تشهب نíرق اب تشهب نارî¸د رد نا¸,. _.¸: و _J·
تaش.ر¸ و _·J¸„ ار تشهب oار نíرق :ت.ا نí …¸æو تi. رد و ,¸J
) ƒاaش·ا – †4 . • ( و نí –oرaب) .i.:_. _sر×. نا.·ا د¸> .ا..:ا …¸æ>. ار 2 .
2†• و (...
| 21 |
<,ر: رد نíرق ,¸ر: o¸او » ت.> « _·ا×. <ب _·¸:ا·¸: ر,‡· i,>¸· ) _·¸¸ – 10.2

| 22 |
: –oرaب 2.221 (
| 23 |
. –,Iق) _.¸ رد _·ا..ب •†.1‚ (
| 24 |
اه.¸ا رب ا¸ <.sر را: <ب
_·ا×. ¸ا <..دنí اه.· <Iاa. _¸ا رد ا.ا :ت.ا oi. ˜,,Œ· o¸او _¸ا <: رب
تشهب ƒJ„ا oi. در¸. ر‡· ت.ا . نو¸sا رب ¿اzo¸او » ت.> « –oرaب) 2 . 35 (
و » تا.> « –oرaب) 2 . 25 o¸او اب تشهب ¸ا _·اوارs تا¸í رد ( _¸اz ر,‡·
_ودرs ) –ن¸..š. 23 . 11 –,ا×·ا) ,J.Iاراد .( • . 12‚ –رsاr) رارaIاراد .( 40 .
3‰ ( . –ر„اs) <.اa.Iاراد 35.™35 –,>·) ¿وا.Iا <.> .( 53 . 13 . 15 دا¸ ... و (
رد .ت.ا oi. ن¸,.z _›>ا,. تا¸í _¸ا تa,a> ) <×قاو – 5• . †† œ †‰ : …í
نار.r – 3 . 1•3 ( . oر..: و oاî¸ا> ) …í نار.r – 3 . 133 : ,>· – 53 . 13 œ 15 ( .
اzرد ) — – 3† . 50 : ر.¸ – 3‰ . ‚3 ( . ƒ¸I>. .–i¸i>) ند¸ب 5‚ . 21 –•ار×. : 2• .
•4 –,ارrا) ند¸ب žور¸. .( ‚ . 43 –,¸ر. : 1‰ . •3 ( . تشهب تا>ردو .·ار.
–…اa·ا) † . 4 –•ا.· : 4 . ‰5 œ ‰• –<„ : 20 . ‚5 _.شهب ¿اه..×· .( ) –oرaب 2 . 25 :
–,ر>¸ 43 . ‚1 –i.
¯
>. : 4‚ . 15 –oi¦ا.) نا,.شهب و ( 5 . 11‰ –ر>> : 15 . 4‚ (
i·اoi. ¿رŒ. .
<,را,î¸ نíرق رد تشهب Ÿ¸ر×· و ر¸¸æ· .oا·¸: ,اæوا تر¸æ <ب <îIب .ت.,·
oا: و دi×.. ررî. رد ¿را,.ب ¸ا اzoر¸. <ب oŠ¸و و ت.ا oi.í _î. ¿اzoر¸.
ر·<..¸,¸ و ر.ش,ب (رzد) نا.·ا و <×قاو ._.>رIا oر¸. <. رد ر¸ا. ¸ا
نا.,نí تشهب ¸ا _Iا.>ا ¿ر¸¸æ· ندروí ت.د <ب ¿ارب .ت.اzoر¸. <: رد
نíرق <..اí: ,z را.: ŸI.>. ¿اzoر¸. تا¸í <: ت.ا ,¸J oi. نا,ب ,¸ر:
د¸. .
| 25 |
تشهب ت4ي45 :
اب _.J.ا نا·i>. و نا.Iî.. ¸ا ¿را,.ب ار تشهب تا¸اور و تا¸í ¸ا oداa..ا
¸ا ار داa.rا _¸ا و <..·اد ¿دا. و _·ا..> i·اoدر.. ,J.ا _¸د تا¸رورæ .
| 2• |
و i. izا¸> تشهب دراو د¸> ¿دا. _·ا..> نiب _,.z اب نا.·ا i·ia.×. اه·í
•¸بر. تا¸í رî·ا,ب ار _.شهب ¿اه..×· <ب ¿دا. ند¸ب اه·í i·ا<..·اد : » و <ه
¯
î
¸
.s
ر,„
¯
,
¸
>I
¯
و * نور,
¯
>¯ .
¯
¸
¯
ا.
¯
.
¸
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•4
ن¸ه.
¯
ش¸
¯
ا.
¯
.
¸
)« –<×قاو 5•.20 . 21 :( ¿اهzا:i¸د <.,.¸ _¸ا رد _Iو ¿رî¸د ¸,· د¸>و
:دراد _>رب ¿دا. ند¸ب تشهب ار د
¯
ر i·اoدر: . ,Iاr ¿اروا. تشهب اه·í oi,ar <ب
¿¸,, <îIب .دراi· ¿دا. ناî. <ب ¿¸ا,· و ت.ا oدا. :ت.,· نا.·ا تا• ¸ا ¿را>
نا.>رد .اهrاب .نا.دا> .اه:¸I.. .اه..×· <.z <: ا.×. _¸iب تا• ¸ا <..ا>رب ... و
oi·راiهî· اi> ن•ا <ب وا و ت.وا <ب ,¦اق و نا.·ا و ت.اه·í oi..:دا>¸ا .
| 2‚ |
تا¸اور ¸,· و نíرق تا¸í ¸ا ¿را,.ب رî·ا,ب نí ت.ا <: تشهب و ¿اه..×· نí
¿¸,, ¸> ر¸هL …ا.rا ‹,· نا.·ا و تش:¸اب نí <ب <:نا., .ت.,· ¿و i·واi>
رد _ادا¸ ا¸ تا¸ا>. .نا:i.ب د
¸
¸> _.r ار رد نا.ربارب i.:_. رæا> »: اوi>
¯
و و
,
´
I ¸‡¸
¯
J و ار
¯
æ
¸
ا> ا¸I.
¸
r ¯ ا. اi>
¯
ا
¯

¯
ب
¯
ر
¯
)« –Ÿه: 1† . 4‰ :( » _
´
ا.
¯
Iا ر
´
i
´
æ¸
¯
í’ ¸.
¯
¸¸
¯
و * oر
¯
¸
¯
ار
¯
,>¯ sر
¯
• ¯ …¯ اa›.
¸
_.
¯
׸
¯
_.
¯
s ¯ * ,ه
´
I
¯
...rا
¯
اور
¯
,
´
I ¸ ا.·ا..ا
¯
…¯ اa›.
¸
_.
¯
׸
¯
_.
¯

¯
¸
¯
ار
¯
.¯ sر
¯
• ¯ ).« –…ا¸I¸ ‰‰ . • . † نار.r…í ¸,· و – 3.30 –_¸ : 3•.54 (
| 2† |
oا:i¸د _¸ا _ا.ارب …ا.rا نا.·ا ود تر¸æ دراد : _·ر¸æ _îI

.
´
<: _·اs و
رí:دو¸ و اه.· ا,·د رد نا.·ا .ت.ا _·iش· _¸ا¸ و _قاب <: _·¸îI. تر¸æ
ار اه·í _îI. تر¸æ ا.ا :ت.ا ر,>_ب اه·í _·¸îI. تر¸æ ¸ا و i.:_. oizاش.
اه.· ¿¸رب رد و ت.ا,ق رد oره, _·¸îI. اه·í ار oizاش. :i.:_. ر:ا ا,¸¸ i..اب
,,×· و ر:ا ت.¸ i..اب ,,>> ¿و د¸ب i.zا¸> .
| 2‰ |
رî¸د ¿¸. ¸ا _ا.ارب <¸í 4• د¸z – 11 <: <,Ir)¿¸· ترæ> <ب .اŒ> i·واi>
<..·اد <..¸ا.ا· ¿رادر: ار ¿و i·¸رs .(,J.Iا » : <
´
·
¯
ا ¸ ‹
¯
I ¸zا
¯
_.
¸
_
¯
,I
¯
<
´
·
¯
ا ¸ ¿
´
¸..¸
•I ¸..æ ر
´
,r
¯
_´ .
¯
r ¯ « نا.·ا ت.ا _¸¸> _.r _a·
| 30 |
._ر.r …¸„ رد _:رz و
¿¸ور<·ا,. ت,Iا×s …¸æ>. <: _.: :د¸ا._. _¸¸> …ا.rا اب ار د¸> ¸> وا
<,را,î¸ د¸> .ت.,· _·ار¸· و ‹,· …ا.rا _î,· و ت,·ار¸· :ت.ا <ب ترا,r .رî¸د
رz¸: oi.zد_,îش· .اه·í _·¸îI. ر¸æ ..> رب نا.·ا را.sر و …ا.rا تا•
_·ا.·ا و و راîsا .رادر: .…ا.rا اب نا.·ا و .i·ا_.دí ت,æ>. و ت¸¸z oi·¸ا.
oi·¸ا. _:اردا ¿¸,, ,.ه> ا¸ تشهب _¸اربا.ب .ت.ا _¸¸> اi> و oi¸رب ¸ا
تا• نا.·ا و <,·í <: ¸ا وا ت.,· د¸,>_.رب .
| 31 |
<:نا., نíرق ,¸ر: رد Ÿæو .نابرa. د
¸
¸> تشهب و نا>¸ر و ¿ور ار نا·í
<..·اد » : _
¯
.
¸
ن
¯
ا: نا ¸ ا.
¯
ا
¯
s ¯ ,,×·
¯
ت
´
.
¯
>
¯
و ن
´
ا>¸ر
¯
و ¿
´
ور
¯
s ¯ * _,بر
¯
a¯.
´
Iا )« –<×قاو 5• . ††
. †‰ (
| 32 |
رî¸د _¸ا> رد و رب د¸> _·ا.: <: ¸ا ¿د¸.ش> اi> ¿ور,¸ i..:_.
تا>رد
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•5
) ت.ا oدر: ƒJ„ا (تشهب » : i
¯
.r¸ ت
´
.>ر
¯
د
¯
,z ´ <
¸
I
¯
Iا ).« –نار.r…í 3 . 1•3 (
¿رî¸د ¿ارí تشهب تa,a> oرابرد <.,Iا ¸,· ¸ا _>رب <î.¸ا i.·ا. :ت.ا ¿رŒ.
i·ا<.a: اsرr : تa,a> تشهب ¿¸,, ت.ا <: نا.·ا ار رد .oدر: ‹¸د¸· اi> <ب
izد_. رارق …وا ˜> تروا>.
| 33 |
<.a: <ب ا¸ _>رب رî¸د تa,a> تشهب ¿اه.با
_a· و ¿دا. نí <ب ت>ا.. اi> و ت,>. ت.وا
| 34 |
<·¸: _¸ا نا¸·_. <: اzر‡·
ار رد را.: ود ر‡· ˜با. <ب ود تر¸æ _,I>· در: : ت.>· ,,¸¸îب <î·í _¸ا ود
ر‡· ر,>ا رد تa,a> د
¯
ر ¿ارí ˜با. .ت.ا <:نا., _>رب ¸,· i·ا<.a: : تشهب
و _,›.· _r¸· oi. ر:• نí ¿ارب نíرق رد <: _sاæواو ت.ا _>ور تاíI نا.z
¿ارب ت.ا _z• <ب .¸رa· .
| 35 |
رî¸د <î·í ,,¸¸îب ود ر‡· ˜با. رLا· <ب .·ار.
<I¸ا· تشهب و ود ر‡· رLا·ر,>ا <ب ت.انí .·ار. _¸ر·_Iاr <îIب <,Iاr .·ار. .
| 3• |
هرتس% و هاگياج تشهب :
_:ر¸ب و ت×.و¸ا تا¸í _>رب رد تشهب _>. ¿ا.ه¸ ربارب ارنí و oi.í نا,. <ب
<.z اه·ا..í و _,.¸ <..·اد ت.ا : ...» ت
´
¸...
¯
Iا اه
¯
æ
´
رr ¯ <.
¯
>
¯
و
_
´
رJ
¯
او )« –نار.r…í 3.™133 :( ...» _
¸
رJ
¯
او •¸ا..
¯
Iا_
¸
ر×
¯
:
¯
اهæ
´
رr ¯ <.
¯
>
¯
و ).« –i¸i>
5‚.21 ( ¿ا.×. <ب <îIب .ت.,· …¸„ ربارب رد _رr تا¸í _¸ا رد _ر

r ¯ ¸ا دار.
_:در..: ˜IŒ. و ت.ا oi.í تشهب ت×.و ت,.zا نا,ب ¿ارب
| 3‚ |
. ¿ارب ار¸¸
¸ا ر·..ا.. و ر.هب _Iا›. نا.¸ا _zا _z• <ب .¸رa· و تشهب ت×.و ,Jrا
ت×.و رد را.._ب تار: <: ت.,· ¿¸> ¿اæs <: ا>·í ¸ا و i·ات:ر> رد نí
i·ا¸·_.· و oi,.هa· ار ناه> نار:_ب تار: ¿اæs ت×.و رشب <„ا>ا نí <ب
اi,¸ i.: ت×.و تشهب ¸,· ¿ارب ¿و ر,r _باق i¸i>· ت.ا .
| 3† |
¸,· .رr ت×I رد
oا: رz ¿¸,, ار اب Ÿæو ت×.و و _:ر¸ب دا¸ i..:_. نí ار <ب ._رr Ÿæ..
ر,‡· :i·¸ا._. » و <¯ æ
¯
¸رr ¯ د
´

¸
» <æ
¯
¸رr ¯ _
´
رÍ «
| 3‰ |
ا¸¸: و ر,,×· _رr<ب <¸ا.:
ت.ا ¸ا <î.¸ا رد ت¸اه· ت×.و ت.ا ا¸ <ب ¿رiق ت.ا <: ,zو ¿رشب …ا,> و
i.: ر¸æ· ¿i> _¸ارب و i>..ب ار نí i·ا¸·_.· .
| 40 |
<.a: <ب _>رب ‹¸رz ¸ا _zا .تشهب _.شهب oر..: و ت×.و _¸ااب :i·راد _Iو
_>رب رî¸د i·ا<.a: : i¸ا. د¸æa. ¸ا .نí ‹¸ تشهب i.اب ŸI.>. ¿اه.شهب ¸ا .
|
41 |
i·ا<.a: تشهب _a,a> Ÿæو رد _>رب <: _:ر¸ب و ت×.و تشهب <ب
¿اo¸اi·ا ت.ا <: ¿,z _.ش, oi¸i· و ¿,z _.¸:
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3••
¿,z .Iق <ب و oi,.ش· ¿رشب ر¸Œ> oدرî· <:نا., .ت.ا _.ا.· ¿اه..×·
_.شهب <·¸:_¸ا ت.ا
| 42 |
_:ر¸ب رد i·واi> و و ت.‡r نí i¸ا.رs_. : » ا•ا ¸و
,
¯
· ¯ ت
¯
¸ا
¯
ر
¯
ار,,:
¯
ا.îI.
´
و ا..,×·
¯
ت
¯
¸ا
¯
ر
¯
).« –نا.·ا ‚•.20 (
i·ا<.a: _>رب : دار. ¸ا _رr نا.z _رr ر:ا و ت.ا …¸„ ربارب رد تا¸í
ر¸ب¸. اه.· _رr تشهب ار ر:• oدر: ¸ا ت.ورنí <: ¸ا ر·oا·¸: _رr داi..ا
نا..í _رr i.·ا. تشهب _رr _.قو _¸اربا.ب .ت.ا …¸„ داi..ا _,.¸ و
د¸ب izا¸> ر.ش,ب نí …¸„ ا
¯
رهق i.اب .
| 43 |
¿رî¸د …ا¸قا oi. دا¸ تا¸í ر,.a· رد ¸,· i·ا<.a: _>رب :ت.ا oi. ر:• : _رr
تشهب <ب o¸اi·ا ¿ا.ه¸ ¿اه·ا..í <·ا:تaz و <·ا:تaz ¿اه.,.¸ ت.ا <: رد را.:
,z i..اب ) ”¸.>. اه·í .( _>رب رî¸د رب _¸ا i·اoi,ar o¸اi·ا <ب نí ت.,ق <:
ت.ا _,.¸ و اه·ا..í <.z _¸را .
| 44 |
ت.ا¸> _,¦ر,> <: ت.ا oi.í ¸,· _.¸اور رد i·اiب ار تشهب …¸„ 30000 …ا.
.i¸ر¸ ا· oi·ا.رد i. ... اíI ¸ا ˜> _Iا×· دi. ت.ا¸> ا· داد ت¸ق ار وا اi>
30000 راب رz و راب 30000 i¸ر¸ …ا. و رد ت¸اه· ¸ا ت
¸
شهب ‹¸ ¿را> _.š.
<,ر: نا.·ا <,·ر و ,اa. <: د¸._. oداa..ا ت¸اور _¸ا ¸ا .د¸ب oiش· ¸ا
_.شهب ¿اه.اa. نا.z نا·í ,اa. و <,·ر _¸ر·Jاب ا
¯
رzاL <: . i.اب _,.¸ .ا>æا
و ن¸, .ت.ا ر·Jاب <î¦J. ¸ا . ت.ا _·ا..> ¿اه..×· i·واi> رد نا.·ا o¸ق و
¿داi×..ا _باق ¸اب د¸. oدو¸sا وا _·ا>ور ت¸ق و تJا.: رب رiق رz <: oداه·
ن¸, و ت.ا _¸ا¸sا _,., ¿داi×..ا دراد <ب ,î> » تا,IباaIا رiaب تا,Œ×Iا «
oاî¸ا> <: _.شهب i¸اب و oاî.ارí _îش,.z ت.وا ¸,· ¸ا c,> <×. و ت,.ا.·
دوi>. <ب ¿i> i.ا,· .
| 45 |
ر,.ا,¸ ¸ا <: ت.ا oi.í _.¸اور رد <¸í oرابرد(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا ...» <.
¯
>
¯
و
اه
¯
æ
´
رr ¯ _
´
رJ
¯
او ت
´
¸...
¯
Iا )« –نار.r…í 3 . 133 i·i,.ر¸ ( <: ر:ا تشهب <ب
_:در..: _¸ i.اب _,.¸ و نا..í ,ار>ا ¿¸ود ?ت.ا>: د¸.رs : ,اî.z نi.í
¸ور .. ?ت.ا>:
| 4• |
<.a:(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)اi> …¸.ر ,J: ر,.a· رد oi.
<: تر>í اب <.z اه..×· و i.,رz _¸اهباír _¸اه.zا,. اب ا,·د و í¸اíI و _.Jí
دراد و ¸,· _·ا.·ا <: دراو تر>í ا,·د رد <: ت.ا _·ا.·ا نا.z .ا
¯
.,r د¸._.
¸ا ر,r تر>í رب ,:ا> ,ا‡· _Iو :د¸ب ,J> رب ا,·د :ت.ا,·د رب ,:ا> ,ا‡·
_î.. _¸اربا.ب .ت.ا •·ا.· و ,>ا¸·راد تر>í <î.¸ا اب _,.¸ و نا..í ت.ا
oاî¸ا> تشهب ت.ا نوiب ت.>ا¸. oاî¸ا> ,.ه> ¸,· i.اب .
| 4‚ |
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•‚
i·ا<.a: _>رب : …اš. ¸ا oاî¸ا> تشهب رد ¸ا _¦¸> نí <: ت.ا •,>æ _·ر¸æ
¿ا<·¸: <ب .i.اب ناه> _¸ا <: نا¸.ب نا,. نí و _¸ا :در: رارقرب _.,.· ناه>
ر:ا _Iو تشهب ار _·اه> _a... و اi> ¸ا _¸ا نا..í و _,.¸ _.ر¸ ,,·اiب ¸ا
oاî¸ا> نí •,>æ ت.,· . ناî. <: oاî¸ا> ,.> ت.ا رد ¿ا¸>ا _¸ا ناه> _باق
ر:ا _Iو :,,zد_. ¿ا> ƒا·ا رد ار ¸,. J
¯
›. :ت.ا ر¸æ· ”¸.>. ناه> ار رد ر‡·
,¸ر,îب رî¸د ¿ارب نí ,رL و _·اî. د¸>و .دراi· <îIب _.¸رsí د¸> .ناه>
oi·¸ا. ¿ا> _,. .ت.اد د¸>و _zا...ا· _¸اæs J
¯
,ق <î.¸ا <· :ت.z ¸,· د¸>
اi> _¸ا ناه> ار رد …د ,:ا> ¸,· تشهب oرابرد _>. _,.z _,r .i¸رsí اæs نí
ت.ا .
| 4† |
ت.,· ا.×. _¸iب _>. _¸ا ناش¸ا oi,ar <ب دراد _Iا,> و _Iا›. د¸>و تشهب <:
_.ر¸ ا· ¸ا oاî¸ا> نí lقا. .i.اب <îIب رد _,r <ب ˜¸iæ· » ¿رæ.r دا×. « ا¸
» ¿دا. دا×. « ¿ارب ‹¸رz <: ,,.:_. _رs _a... ناه> ود و ,اî>ا د¸>
¸:رz و i·راد _¸اه.,.· و ”اæوا و _,·ا¸ق _î¸ رد …د ¿رî¸د ت.,· .
| 4‰ |
¿اoرا¸ ¸ا oداa..ا اب نار.a. ¸ا _>رب oاî¸ا> نíرق تا¸í ¸ا ¿Jاب ار تشهب
<·ا: تaz ¿اه·ا..í i·ا<..·اد :
| 50 |
» .
´
¸با
¯

´
I
¯

´
.
¯
a¯·
´
J ... ا.. ¸.¸ا.ب
¸
ا¸بí ¯ :
¯
_
¯
¸íI
¯
ا ن
¯
ا ¸
<¯ .
¯
>
¯
Iا ن
¯
¸I>´ i¸
¯
J و •¸ا..
¯
Iا )« –,ارrا ‚.4 :( » •¸ا..
¯
Iا_s
¸
و ,î
´
ق ´¸ر
¸
نوir ¯ ¸·ا.و )« –تا¸را• 51.22 :( » o
´
ا•ر
¯
ia¯I
¯
و * _ه.
¯
..
´
Iا s
¸
ر
¯
i.
¸
i
¯
.r¸ * ¿ر>ا
´
<¯ I
¯
¸·
¯
¿وL.
¯
Iا <´ .
¯
>
¯
اzi
¯
.r¸ ).« ,>· – 53 . 13 . 15 تشهب <: ت.ا oi.í ¸,· _.¸اور رد (
¿Jاب ‚ ت.ا نا..í .
| 51 |
i·ا<.a: ¸,· _>رب : تشهب رد ته> نا..í :ت.ا <·
<î.¸ا رد د¸> اه·í oi·ا>.: د¸. و <, _×·ا. دراد <: اi> رد Jاب _.Iا¸r <ب
ت×.و اه·ا..í ?i.¸رsا,ب
| 52 |
oاî¸ا> oرابرد نا.Iî.. _>رب داa.rا <ب اه.· و دراi· د¸>و _..ور _,Iد تشهب
ت.اi> د¸· نí ,Ir .
| 53 |
تا¸í دا...ا <ب ¸,· _>رب 12 . 14 –,>· 53 oاî¸ا>
تشهب ار د¸· » sر
¯
i

.
¸
_ه.
¯
.

.
´
Iا « _ه...Iا sرi. ا>رz <: نا,ب _¸iب :i·ا<..·اد
oاî¸ا> نí را.: i.اب ن¸, و ت.ا د¸r¸. تشهب oاî¸ا> و تa,a> » sرi.
_ه...Iا « ا
¯
×,„ ت.,· _.ور ا. ¿ارب oاî¸ا> نí ¸,· رد ƒا>. ,اهبا izا¸> i·ا.
و نا¸·_.· oرابرد نí راهLا ر‡· در:_׌ق .
| 54 |
تشهب $ا.رد :
رد ,¸ر: نíرق و دراد ¿دi×.. ¿اzرد تشهب نí ¸ا …ا.>ا و _I: تر¸æ <ب _·ا¸í
<.a: _>. .ت.ا <:نا., رد Ÿæو
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•†
oد¸ش: نا·í رب ار تشهب ¿اzرد نا,.شهب <..·اد » : ,
´
ه
´
I
¯
<¯ >
¯
.
¯
a¯.
´
نir ¯ ت
¸
..
¯
>
¯
.¸بJ
¯
ا )« –— 3† . 50 ( _.اî.z :i¸ا.رs_. ا¸ <: نا,.شهب <ب تشهب ‹¸د¸· i·¸.
و ¿اzرد نí oد¸ش: .د¸. i..:_. ,J. اه·í <ب تشهب نا·¸ا>
| 55 |
» : ا•ا ¸ _.
¯
>
¯
اه.
´
·
¯
¸
¯
>¯ ,ه
´
I
¯
…¯ اق و اهب
´
¸با
¯
ت>
¯
. ¸s ´ و اzو•ا> ,î
´
,I
¯
r ¯ ,
´
.I.
¯
)« –ر.¸ 3‰ . ‚3 ,اî.z و (
رارa..ا رد تشهب ¸,· ناî..رs ¸ا رz ,J. و دورد نا·í رب .oi. دراو ¿رد
i...رs_. »: <´ î
¯
’ ¸.I.
¯
Iا ,·
´
ر,
¯
æ
¯
ا.ب
¸

´
,I
¯
r ¯ ,
´
.I.
¯
* .اب_¯ :
´
_.
¸

¸
,I
¯
r ¯ ن
¯
¸I>´ i¸
¯

) –irر 13.™23 . 24 (
| 5• |
ت.ا oi.í ا.×. _¸ا i,¸L· رد ¸,· _·ا¸اور .
| 5‚ |
تشهب ¿اzرد را.. ¸ا _.>. ,¸ر: نíرق رد ,.ه> ¿اzرد _Iو :oi.ا,· نا,. <ب
ار ‚ ت.ا <..·اد ا· » : اه
¯
I
¯

¯
ب

Í
¯
<´ ×
¯
,

.
¯
)«... –ر>> 15 . 44 را..ر¸ _·ا¸اور _Iو :(
داi×· ¿اzرد تشهب ار † i·اoدر.. دir .
| 5† |
<: دراد نí <ب oرا.ا ا.×. _¸ا
ƒر„ ¸ا ت.ا نí ره‡. تشهب <: تدا×. <ب …¸æو ¿اهzار نا.اد رد •¸a.
oدر..: ت.>ر و ر·نو¸s ت.ا نí ن¸·ا: ,.ه> <: _.>بiب _هIا رب _,ær
_ش,¸ <.sر: ت.ا
| 5‰ |
» : <,ær <..>ر تa,. .«
| •0 |
,J.Iا <,Ir)رقاب ,ا.ا ¸ا _›¸i> رد ( ¿اراد تشهب <: ت.ا oi.í † <: ت.ا رد
¿ا.ه¸ ‹¸رz <ب o¸اi·ا 40 …ا. oار ت.ا
| •1 |
_:در..: <ب ¿اoرا.ا _¸ا و ت.>ر
i·واi> <ب نا:i.ب ت.وا .
| •2 |
نا.>. _.شهب ¿اzرد ت,zا. و تa,a> در¸. رد
<.a: ¿را,.ب oi. :ت.ا _>رب i·ا<.a: : اب و ¿اورا ¿ارب ˆاaIا <î.¸ا <ب <>¸·
¿ا.×. تa,a> و ¿ور .oi. •æو _·ا×. ˜¸اa> » رد « و نí _×قاو <I ” ´ ¸æ¸.
¿¸,, ˜IŒ. ¸ا ت.ا ترا,r <: oار …¸æو <ب ¿iæa. ت.ا و نوiب نí
¿اه,Iاق و اه·ر¸æ ار تa,a> _¸ا ‹._ب .تsا¸ ت.د .¸IŒ. <ب نا¸·_.·
‹¸رz و دi×.. oŠ¸و اه·í ¸ا ¿در¸. —ا> .ت.ا oار.z اب ,اî>ا و _¸اه,:Š¸و <:
¿ارب _¸ا..í اب ¿اه,:Š¸و ‹¸رz ¸ا .اه·í ت>ا.. در¸. و تر¸æ ..ا.. اب .نí
¿رورæ ت.ا
| •3 |
. ¿¸,, رz ر
¸
د _¸اربا.ب ..ا.. اب نا.z ¸,, ت.ا و نا¸·_.·
¿اه,:Š¸و ‹¸ در¸. ار <ب رî¸د درا¸. .i·اش: نا., <: ر
¸
د نا..>ا. ..ا.. اب
د¸> نا..>ا. و ر
¸
د ¿رŒب ¸,· ..ا.. ر,‡· ¿¸.×. ر¸.ا ر
¸
د .ت.ا نí د¸> اب
اب و ¿¸.×. ر¸.ا نا.z اب ..ا.. _...د ا¸ _..ود ¿اه,:Š¸و —¸æ>. د¸>
ت.ا .
| •4 |
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3•‰
تa: نا¸·_. •,渷 _¸ا اب ¿اzرد تشهب .ت.,· ¿¸,·د ¿اzرد ¿.. ¸ا ,.ه> ا¸
,ا>·ا ¿ارب ار oار <: ت.ا ¿ر¸.ا ˜IŒ. <îIب ¿ارب ا¸ ‹,· و <..¸ا. ¿اzرا:
ا¸ _.شهب .>¸. .oدر: را¸.z ت.¸ا.ا· …ا.rا .اî·را نا.·ا نi. _..ه>
ددر:_.
| •5 |
: ,قر ار ر. ا¸ ر,> ¿اzرا: ,ا>·ا <: ¿ر¸.ا نا,. رد <: ورنí ¸ا _Iو
_ا¸> .i.·¸_. <·ا:¿.¸ ¿رzاL و ¿ا¸ق _:اردا <·ا:<. _.„اب _a· ¿ر.ش,ب
.i·راد در¸. i,:L· و i·ا<.sر: رارق oرا.ا و <.a: oi. : تشهب † رد دراد و اه·í
i·اترا,r ¸ا : .<..J و .<Iقاr و <.zاو .<I,
¯
>.. .<.
¯
ا. .<a¦ا• .<×.ا. .oرæاب
,.ه> ‚ اه·í و دراد رد _¸ا ا.ا :<Iقاr o¸ق ¿ا.›..ا <ب oi.دا¸ ر¸.ا ¸ا i·اترا,r
¿اzرد<: ت.,·ا.×. ناiب ت.ا ر¸ب¸. ر¸.ا <ب رæ>.. و دوi>. تشهب .
¿اzرد نا,ب رد _.¸د —¸æ· ته> _,.z <ب _,r رد و تواa.. ,.ه> و تشهب
¸ا ‹¸رz ار¸¸ .ت.ا •قاو اب ˜باŒ. و ƒداæ <.z تواa· ار oi. دا¸ <I’.. اه·í
_zا:i¸د ¸ا _,×. و <ب ¿را,.rا —¸æ>. <‡>J. oدر: ت.ا
| •• |
: <I.> ¸ا J
¯
›.
,ا.ا .i.:_. را¸.z ر
¯
. ا¸ ر,> ¿اzرا: ,ا>·ا ¿ارب ار oار <: ¿ر¸.ا ر,zر و
ر:ا _.׸ :ت.ا <×.ا> ت.اr¸ ت.ا رد Ÿ: اب ت¸اa: _.ا.ا •Iاæ رارق در,:
oار ددر:_. را¸.z .ر,> ¿اzرا: ,ا>·ا ¿ارب و ر:ا ¿ر,zر ت.ا رد ت.د
_¸ا¸ش,¸ •Iاæا· د¸._. ¸اب ر
¯
. ¿اzرا: ,ا>·ا ¿ارب oار .i.a,ب .
| •‚ |
¸ا _›¸i> رد
¸ا ¿رد نا¸.r <ب (,J.Iا <,Ir)_,.> ,ا.ا (<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)اi> …¸.ر
oi. _sر×. تشهب ¿اzرد
| •† |
¿رî¸د c¸i> رد و ¸ا ƒداæ,ا.ا ) <,Ir
,J.Iا ( را.. ¿اzرد .,.ه> ‚ رد ر:• oi. و <ب ‚ نا¸ا¸ش,¸ ¸ا رa· ر¸>
—اæ.>ا oداد ت.اoi. .
| •‰ |
i·ا<.a: ا.î> ¸ا _>رب : ‹¸رz ¸ا و رzاL ¿اراد (oi. دا¸) رrاش. و تا:ر
¸
i.
¿¸ود ¿¸. <ب ار نا.·ا نí رzاL .ت.ا _.„اب _¸ا..zار تشهب <ب نí _„اب و
i.:_. » : <
¸
,s <
´
.
´

¸
اب .
´
اب .اí×
¯
Iا <
¸
I ¸,
¯
ق
¸
_.
¸
o
´
ر
´
ه
¸
.Lو <´ .
¯

¯
Iا ).« –i¸i> 5‚.13 _¸ا (
رد <..د ود رî¸iî¸ اب _باa· .ت.ا <ب ¿ا<·¸: <: ¸اب ند¸ب _î¸ .>¸. <..ب
نi. ¿رî¸د :ت.ا ا.ا ¿رî¸د ر
¸
د تشهب دراد و نí .Iق ) _ar ( ت.ا <: ا
¯
.¦اد
رب ¿ور _zا .ا>> _I: و رa: <..ب ت.ا » : ا.
¯
:
´
ا. _´ a
¸
×·
¯
وا
¯

´
.
¯

¯
ا.
¯
:
´
¸I
¯
ا¸Iاق و
_s ر,×.
¯
Iا .
¸
.>æا
¯
).« –‹I. •‚.10 oŠ¸و .رد _¸ا ( _zا تشهب .ت.ا ¸ا ته>
نا.¸ا و ¸:رz و اه·í تsر×. رب ¿ور _zا ,.ه> oد¸ش: .د¸._.· ار¸¸ ¸ا …¸ا رب
¿اهIد اه·í _aق ت.ا oدر¸>
| ‚0 |
»: ,ه
¸
ب
¸
¸Iق ´ _Ir ¯ <
´
I
¯
Iا,
¯
.
¯
>¯ )« –oرaب 2.‚ :( » •
¯
,
¸
Œ
´
s ¯

¸
ب
¸
¸Iق ´ _Ir ¯ ).« –ن¸asا.. •3 . 3 (
رî¸د _>رب i·ا<.a: : د¸æa. ¸ا ‚ .رد ¿اærا
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚0
¿ا<·ا:تaz ت.ا <: Ÿ,Iî· <ب اه·í در,:_. ˜I×· .
| ‚1 |
i·ia.×. ¸,· ¿اoir
,.ه> ¿اzرد ر,î· و _>ب .i.> i.·ا. iب ƒJ>ا <: ت.ا _¸ا د¸æa. اه·í _باa. و
ر‡· _¸ا _ا.ارب .i...z تشهب ¿اzرد تrا>. و ,ر: .,Ir i.·ا. .¸> ƒJ>ا
i,×ب i..¸ا· تاaæ <: ت.,· ¿اراد ‚ •æ¸. و ‹¸رz ¿اراد ¿اz<,×. _·اوارs
:i..اب _,.,.z .oi¸i..¸ تاaæ ¿ارب † oاî¸ا> و ت>· ‹¸رz ,ا.æا ¿دا¸¸
د¸>و <..اد i..اب .
| ‚2 |
تشهب ¿اzرد را.. ¸,· _·ا¸اور رد ‚1 oi. <..·اد رد
ت.ا .
| ‚3 |
<,·í ¸ا <.z _¸ا تا¸اور i¸í_.رب _¸ا ت.ا <: تر›: ¿اzرد تشهب
رLا· <ب تر›: ,ا¸قا _zور: رz <: ت.ا …ا.rا و اب _.r _æا> ¸ا ¿رد دراو
تشهب i·¸._.
| ‚4 |
. <: oi. ر:• _¸اه.ا· اzرد ¿ارب J
¯
¸.×. c¸دا>ا رد ور_¸ا ¸ا
رz …ا.rا اب ..ا... _zور: ت.ا <: ¸ا نí رد <ب تشهب :i.¸í_.رد ر,‡· .اب
نا¸
¯
رIا ¿ارب .نارادo¸ور .اب ._¸izا>.Iا .اب .<قiæIا .اب .sJæIا .اب
.اب و رîشIا .اب .ر,æIا .اب .,ور×.Iا •J,Iا .
| ‚5 |
ر,.ا,¸ ¸ا _›¸i> رد دراو oi. <: رz _: در,îب ¸æو و _,. i¸¸îب » نÍ iه.Í
ا
¯
i.>. نÍ و <IIا J
¯
| <I| J <I¸.ر و oi,r « oد¸ش: وا ¿ور رب تشهب ¿اzرد
i·¸._. ا· ¸ا رz ¿رد ت.ا¸> دراو د¸. .
| ‚• |
رî¸د ت¸اور رد i,I: تشهب رد » J
<IIا J
¯
| <I| « oi. _sر×. ت.ا .
| ‚‚ |
اzرد ¸ا _>رب _.> تا¸اور ¸ا _>رب رد .اب <I.> ¸ا :ت.ا oi. ‘>ش.
‹,¸: ت.ا ¿رد <: ر,æIا .اب و ¿ر. ت¸قا¸ ¸ا <.>رIا و ”ارæ. ‹¸ ¿اراد
<î.I) ( ¸,· ¸ا ت¸قا¸ ¿ر. ت.ا . رîشIا.اب ¸,· ¸ا ت¸قا¸ i,a. و ود ¿اراد
ود نí _,ب <: ت.ا ”ارæ. 500 و در¸ ت¸قا¸ ¸ا J,Iا .اب .ت.ا oار …ا.
¿اراد ت.ا ”ارæ. ‹¸ .
| ‚† |
<·¸:_¸ا تا¸اور ¿ر. و _·ا,ب oŠ¸و i.,I„_. و رد
¿ا> د¸> i¸اب نí _¸ار تsر: .
ت.ا _¸اz<,,.: ¿اراد اzرد _¸ا ¸ا ‹¸رz رiق …¸Ii. ت¸Jو و تIا.ر .i,>¸·<:
ت.اه·í •ر.ش. .
| ‚‰ |
ار ,.ه> و تشهب ¿اzرد <: ت.ا ر:• نا¸ا. ت.ا ¿ر¸æ _.Iاr رz رد
¸ا _a¸داæ. اه·í ¿¸,·د و ¿رzاL ر¸æ :,Iاr نا.z اب ..ا.. و تشهب ¿اzرد
¿رî¸د ر¸æ اه·í ¿ور>ا و _.„اب ر¸æ _Iو :i. oرا.ا اه·اiب <: ت.ا ,.ه>
i.:_. ¸ورب ,Iاr نا.z اب ..ا.. تر>í ,Iاr رد <: ت.ا .
| †0 |
تشهب ند-ب 6-78م :
تا¸í ¸ا ,I
¯
.. ر¸„ <ب تشهب _.¸رsí _æا oداa..ا نíرق
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚1
ن¸.:ا,z تشهب <î.¸ا oرابرد _Iو :د¸._. نا,. <· ا¸ ت.ا د¸>¸. _×aIاب
<ب نا.Iî.. و نار.a. ر.ش,ب :ت.ا ,J.>ا ناi..ش·اد oŠ¸و نا.Iî.. <×,.
i·ا<.a: : تشهب oار.z اب _.¸رsí ناه> ˜I> oi. و ن¸.:ا,z ت.ا د¸>¸. .
| †1 |
i.·ا. :دراد تIJد .IŒ. _¸ا رب ,¸ر: نíرق ¸ا ¿را,.ب تا¸í ...» اه
¯
æ
´
رr ¯ <.
¯
>
¯
_,a.
¯
.
´
II ¸تi
¯
r¸ ا
´
_
´
رJ
¯
او ت
´
¸...
¯
Iا )« –نار.r…í 3 . 133 ( : ...» _
¸
ر×
¯
:
¯
اهæ
´
رr ¯ <.
¯
>
¯
و
_
¸
رJ
¯
او •¸ا..
¯
Iا <
¸
I ¸.
´
ر
´
و <
¸
I
¯
Iاب
¸
ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
I ¸ تi
¯
r¸ ا
´
)«... –i¸i> 5‚ . 21 :( » <´ .
¯
>
¯
اzi
¯
.r¸
¿وL.
¯
Iا )« –,>· 53 . 15 :( » و _,a.
¯
.
´
II ¸ <´ .
¯
>
¯
Iا تa¯I ¸¸ا
´
).«... –•ار×. 2• . ‰0 –ƒ :
50 . 31 _¸ا _.> ( ¿ارب تشهب ند¸ب ‹¸د¸· و ا,
¯
ه. ¸ا _æا. laI اب <: تا¸í
نارا:¸,zر¸ ر,> .izد_. رب ت.ا <.¸رق i..¸ا,· و رzاL ,J> oi.¸í نا.¸ .
| †2 |
¿رî¸د تا¸í ¸ا ر¸ب¸. تا¸í رب نو¸sا ر,‡· » _
¯
¸íI
¯
ا ر
¸
ش¯ ب
¯
و ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا•
ت..
¯
>
¯

´
I
¯
ن
¯
ا
¯
ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا )« –oرaب 2.25 –نار.r…í ¸,· و 3 . 1‰† –oi¦ا. : 5 . 11‰ :
–Ÿه: 1† . 31 .ت.ا oi. راه‡..ا تشهب ند¸ب _×aIاب ƒ¸I>. (...و ,ا,¸ ار¸¸
_¸ا <..د ¸ا تا¸í _¸ا ت.ا <: ,z ن¸.:ا تشهب رد را,.>ا نا..š. .•Iاæ
نارا:¸,zر¸ و ناقداæ :ت.ا <· <î·í ن¸.:ا ,وi×. i.اب و _¸ ¸ا ._¸اi,¸ ‹I.
نا·í .د¸. _را¸: ار تشهب _×aIاب ت,îI. .تا¸í ار¸¸ i.:_. و ¸ا ا>·í <: ‹Iا.
نí _×aIاب د¸>¸. i.اب د¸>¸. _×aIاب i¸اب ¸,· •¸I.. ت.ا .
| †3 |
تشهب ند¸ب _×aIاب ƒ¸I>. i,¸L· رد _>رب <¸í <ب 3‚ –نار.r…í 3 دا...ا
i·اoدر: » : _¯ >¯ د
¯
ا.I
¯
:
´
ا.ق¸ر
¸
اzi
¯
.r¸ i
¯
>
¯
و
¯
.
¯
ار>.
¸
Iا ا¸ر
¸
:
¯
¸
¯
اه,I
¯
r ¯ .«... ر,.a· رد اه·í
<¸í i·ا<.a: oi. دا¸ : د¸æa. ¸ا ƒ¸ر ¿اzo¸,. _.شهب ت.ا <: i·واi> رد ر,r
_æs رد ت.اí:_. ,¸ر. را,.>ا .
| †4 |
رî..(,J.Iا <,Ir)اæر,ا.ا _.¸اور رد
رد iI>. و .íî. ار تشهب ند¸ب _×aIاب ƒ¸I>. ت.ا oدر: _sر×. ¿¸ود .
| †5 |
ار _·ا.: Ÿش: _zا oi. دا¸ ر¸.ا رب نو¸sا رد ن¸.:ا,z i·اتشهب _zا <:
تsرش,¸ …ا> رد و ¸,.ر. ¿اهrاب .·ار. و تا>رد و د¸×æ و اz<sرr رد
i..:_. oizاش. اzرæق
| †• |
» : ت
¸
ا.æ
¯
ور
¯
_s ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
او
ت
¸
ا.
¯
>
¯
Iا )« –¿ر¸. 42 . 22 نا., .( <: رد _¸ا ناه> تاد¸>¸. ¿را,.ب i...z <:
نí oizاش. <ب رداق <IIا •ا,Iوا _Iو :ت.اه·í oizاش. •·ا. ا,·د ,Iاr ¿اهبا>>
i...z .
| †‚ |
ر,.ا,¸ ,ر:ا ) _Iæ <IIا <,Ir <Iíو ( ¸,· <ب ,اî.z ¿ار×. <: ¸ا ¿¸zا,z
,در. _¸ا ناه> …ا.> و …J> ¿اzo¸I> و ر..: oدا. ,Iاr ¿اr¸r و د¸ب رود
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚2
اzoدر¸ .د¸ب ر.ش,ب ار را.: د¸ و اب ,ش, _·¸îI. د¸> ت.·ا¸· _¸اz<.¸: ¸ا
تشهب ار <: رد _„اب و نورد _¸ا ناه> د¸ب اi> ¿ا,Iوا ¿ارب _.> .i.: oizاش.
¸,· _,.¸ ¿ور رد ¿¸.×. —ا> ¿اz<بí> رد ت.ا _î.. oاîه: نí ار i..,,ب .
| †† |
<: د¸._. oداa..ا ¸,· c¸دا>ا _>رب ¸ا تشهب ناه> _¸ا رد اi> نادر. _>رب
,ش, اب ار تa,a> _,ب د¸> .i·i¸د_. <:نا., .. رد (,J.Iا <,Ir)_,.> ,ا.ا
oدر¸ ار¸.اr ¸ا ربارب نا.ش, نارا¸ د¸> را.: د¸ و ناشzاî¸ا> رد تشهب ار <ب
نا·í ناش· داد .
| †‰ |
oi¦ا. نi.í دورs <ب ¸,· _·ا¸اور رد (,J.Iا اه,Ir)ارz¸ ترæ> رب _.شهب
ت.ا oi. •¸رæ· .
| ‰0 |
¿,z ¸,· _·ا¸اور _ا.ارب _·ا.·ا ¸ا ا,·د .دور_.· رî.
<î.¸ا oاî¸ا> د¸> ار رد تشهب i.:_. oizاش. ¿¸ود ا¸ .
| ‰1 |
,.اz¸با i.·ا. _>رب .ر¸هش. …¸ق ربارب رد تشهب _.¸رsí را,>Iاi,r _æاق و
_zور: و <..·اد _î..ر,r _·¸.: •æو رد ار ¸ا .<I¸.×. _zور: ¸,· و ¿را¸> ¸ا
<¸i¸¸ i·راi.¸_. <: تشهب ن¸.:ا· oi¸رsí oiش· ت.ا و نí ¸ور و نا..í <:
oi,,,¸ ,z رد _,.¸ i·¸. i·واi> _Iا×.. تشهب ار <ب رz _î. <: ت.ا¸>
.i.¸رsí_. _ادا¸ _>. تشهب ار¸¸ و .ا¸· ت.ا و _¸ ¸ا Ÿ,Iî· و رد ¸ور ا¸>
oi¸رsí .د¸._. ار¸¸ oا:¿,z oاî¸ا> Ÿ,Iî· و ا¸> <, رد ا,·د و <, رد تر>í اب
,z •.> i·¸._.· .
| ‰2 |
اه·í <ب <î·í <I.> ¸ا :i·اoدروí ¸,· ¿ا<I
¯
دا د¸> _>. ¿ارب
<¸í دا...ا » <
´
ه
¯
>و J
¯
ا ¸ ‹
´
I ¸اz •_.¯ _¯ :
´
)« –‘æق 2† . †† ر:ا ( تشهب oi¸رsí oi.
_¸ا¸رب ¸ور <: د¸ب نí _ا<.¸J د¸ب ت.ا,ق د¸با· .د¸. رد _Iا> <: ¿ا<..د ¸ا
رî·ا,ب نíرق تا¸í _î·ادوا> و ,اود و ¿اaب تشهب :ت.ا i.·ا. _·ا¸í <: تشهب
ار » iI>´ Iا <´ .
¯
>
¯
)« –ناقرs 25 . 15 ار نí ¿اه..×· ا¸ oدر: _sر×. ( Ÿæو _.¦اد
i.:_. » : اهI
¯
.L
¸
و ,
´
¦ ¸اد اهI
´
:
´
ا
´
).«... –irر 13 . 35 –,,zاربا ¸,· و 14 . 25 (
¿را:¸ا.ا· _¸ا ود <..د ¸ا تا¸í ناش· نí ت.ا <: تشهب ت.ا oiش· oi¸رsí .
|
‰3 |
¿.ا¸ رد _¸ا _,Iد نا¸·_. تa: د¸æa. ¸ا <¸í رد •_. †† –‘æق 2† ¿ا,.ا
¸اi·ا,ش, رد <: ت.ا ¿¸,·د :ت.اه·ا.·ا ا.ا تاد¸>¸. _..اiق ¸ا <: ¿ور>ا
<:نا., .i...,· <¸í _¸ا …¸.ش. i·رادر¸>رب —ا> نíرق i¸ا.رs_. : » ,:
´
i
¯
.r¸ ا.
ƒاب <
¸
I
¯
Iا i
¯
.r¸ ا. و i
´
a¯.¸
¯
).« –_>· 1• . ‰• ( _î·ادوا> <ب <¸í _¸ا رد <,·í د¸·
ت.اi> ,î> oi. و ا
¯
×,„ » ا. <IIاi
¯
.r¸ « ناî.ا <ب ,¸î>. و اi> د¸>و ¸ا ر,r
_هIا ت,ش. ˜,„ _Iو :ت.ا ت.ا <·ادوا> .
رî¸د ¸ا ¿اهI,Iد ناش¸ا _¸ا ت.ا <: _.¸رsí
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚3
ر,r و c,r ¿را: ت.ا,ق ¸ا _,ق تشهب ت.ا ,,î> oi..¸رsí نL. اب ..ا... .
¿.ا¸ _¸ا ت.ا <: ¸:رz <.z .·ا¸> <I’.. رد i¸ا. و ت.,· _.ور ا. ¿ارب
ت.ا نور,ب ا. •رد ¸ا <: i.اب _>Iاæ. نí _.¸رsí .
| ‰4 |
تsر×. _zا ¸ا _>رب <: ت.ا <>¸· نا¸ا. i·ا<.a: : تشهب ¸ا _.ه> ,z ن¸.:ا
ƒ¸I>. ت.ا و ¸ا _.ه> ƒ¸I>. ت.,· . ناش¸ا ر‡· د¸> _,., _I,›.· اب ار نا,ب
i..:_. : oا: _¸ ¸ا <.>ا. نi. ¿اzرا¸¸د ,ار„ا <·ا> <.a: ¿ا<·ا> :د¸._.
¿¸,, <: _Iا> رد .oi. ا.ب ¸> ¿را¸¸دراه, و اæs _>æو _Iا> ت.,· و _¸ ¸ا
نí اهقا·ا رب _ا.ا ,iz _æ¸æ>. <.>ا. i·¸._. . رد _¸ا …ا›. <·ا> ¸ا
_.ه> ت.ا oiش· <.>ا. _.ه> ¸ا و oi. <.>ا. .
| ‰5 |
_,., ¸,· تشهب :ت.ا ¸ا
نí c,> <: i·واi> <.,.¸ نí ار ,zارs oدر: ƒ¸I>. :ت.ا _Iو ¸ا <: ته> نí
ت.,· ƒ¸I>. i..: دابí _¸¸> …ا.rا اب ار نí i¸اب ,در. .
تشهب ندرب 9را !ب :
ند¸ب žور¸. ¸ا نíرق تا¸í ¸ا _>رب رد ت.ا oi.í نا,. <ب _>. تشهب :
» _
¯
¸íI
¯
ا
¯
* ن¸·ر
¸
¸Iا ,
´
z ´ ‹
¯
’ ¸Iوا
´
_
¯
ود
¯
رa
¸
Iا ن
¯
¸·ر
¸
¸
¯
)™ .«... –ن¸..š. 23 . 10 . 11 (
و ¿رهق …اa.·ا ¿ا.×. <ب ت·ارو و žرا .ت.ا ر,r <ب _.: ¿·ر..د <I.ا×. نوiب
<ب .د¸. _.>.. ار _..>¸ نí _,æ>· رد <î·í نوiب ¸ا <: ار _Iا. ته> _,.z
i.ر_. ¿و žراو <ب ت,. » žار,. « i.¸¸:_. .
| ‰• |
رب تشهب نi,.ا· žرا oرابرد نار.a. _>رب _.شهب ¿اه..×· <: i·داa.rا _¸ا
نا.,نí ,,‡r ت.ا <: …ا.rا نارا:¸,zر¸ رد ربارب نí ¸,,ا· J
¯
.ا: .¸.>.
.د¸._. _›. <î.¸ا تشهب ار نوiب ت.>¸ و ناî¸ار <ب اه·í .i·اoداد ت.>¸ ار¸¸
رî¸د ر,,×· <ب :ت.ا ت,.zا,: را,.ب ت.×·_¸ا ربارب رد نا·í <,ر: …ا.rا و
<¸ا¸ _.دí ¿ا¸a· ƒاa>..ا تشهب :ت.ا _Iو ت.‡r ¿اه..×· _.شهب نا.,
ت.ا <: _¸¸: ناî¸ار <ب نارا:¸,zر¸ oداد د¸._. .
| ‰‚ |
رî¸د _>رب i·ا<.a: : ¿اi> _Iا×.. تشهب _·ا:i.ب _.ا.· ا· i¸رsí ار اب <¸ا.ر.
_.r •Iاæ نí ار <ب ت.د :i·روí _Iو نارsا: اب د¸> ._æا×. و •ر. .اî·را
نا..š. žرا <ب تشهب <>,.· رد .i..>ا. ,ور>. نí ¸ا ار _¸ .i.íرد رد تa,a>
نا..š. اب _.r •Iاæ د¸> نí ار ¸ا نارî¸د žرا i·اoدرب : » ž´ ر
¸
¸· _.I
¯
ا <´ .
¯
>
¯
Iا ‹
¯
I· ¸
ا.,a·
¯
ن
¯
ا: _.
¯
ا·د
¸
ا,r¸ _.
¸
)« –,¸ر. 1‰ . •3 –,ارrا ¸,· و ‚.43 –ن¸..š. : 23 . 10 .
11 <:نا., .( نíرق ,¸ر: i.> و _¸ا.. _zا نا,ب ت.×· _¸ا رب ار تشهب
i.:_. » : ¿íI
¯
ا <
¸
I
¯
I ¸ i
´
.>
¯

¯
_
¯
رJ
¯
ا ا.
¯
· ¯ر
¯
وا
¯
و o
´
i
¯
rو ا.ق ¯i
¯
æ
¯
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚4
_
¯
.
¸
ا
´
¸
¯
,
¯
.
¯
·
¯
•´اش·
¯
c´ ,>
¯
<
¸
.
¯
>
¯
Iا ).« –ر.¸ 3‰ . ‚4 (
| ‰† |
_·ا.·ا رz <: ت.ا oi.í ¸,· _·ا¸اور رد ¿¸ود رد _I¸.. و تشهب رد _I¸..
oاî¸ا> نارsا: .دراد _>¸ود نا..š. و نا..š. oاî¸ا> _.شهب žرا <ب ار نارsا:
i·رب_. .
| ‰‰ |
تشهب :اجرد و ;تارم :
_,·ار. و تا>رد د¸>و رد ار _.a,a> رz …¸æ> نوiب اه·í ¸ا _>رب <: ت.ا
رî¸د _>رب ¸ا ر·رب _¸اi> و •اîa·ا .ت.ا رب _¸ا _ا.ا _I
¯
: تa,a> رz ¿ارب
_ar .·ار. ,.ا نí <,·ر. ¸ا i×ب ت.ا <IIا •ا..ا ¸ا _..ا ره‡. <: _a· و
و ,ا.æا .oد
¯
ا. ,Iاr تاد¸>¸. <.z <>,.· رد .ت.ا د¸>¸. ,.> و •,„ و
_IJLا _Iar _,.¸ _¯ L ¿د
¯
ا. _,.¸ _¸ا و i...z _·ا>ور و _Iar ˜¸اa> ¿ارب
و ت.ا _·ا>ور نا.·ا و _Iar نا.·ا ¿ارب _..æ و <›> ¸,· _.> نا.·ا
¿ر¸· و _هIا ,.ا ره‡. ¸,· _Iar .,r ,Iاr رد اi> ر.ا ¸ا <: ت.وا را¸·ا ¸ا
ت.ا oi. _æا> » : _
¸
ق ´ J
¯
ا ¸ ,
¸
I× ¸Iا _
¯
.
¸
,.
´
,·وا ا. و _ب
¯
ر
¯
ر
¸

¯
_.
¸
¿
´
ور
¯

J,Iق ¯ )« •ار.ا – ‚ . †5 (
| 100 |
. _ا¸> <ب _¸.>. و _.> ا¸ ¸,· تشهب _¸اربا.ب
_.„اب oi¸د <ب د¸هش. و _Iar ا¸ ¿ور>ا ود _¸ا ¸ا ‹¸رz ¿ارب و ت.ا _Iar
<·¸:نا.z .ت.ا _·ا>رد و .·ار. <: ,Iاr ود ,Iاr و تداه. و .,r :ت.ا
اب i..·دا×. نا.·ا ور _¸ا ¸ا .ت.ا _I>ار. و …¸ا.. ‹¸رz ¿ارب ¿ور <ب <>¸·
_.شهب i.:_. _.> <: _sرا×. و ,¸Ir <.z اب د¸> .ت.ا _×aIاب _ar <: ¿و
ت.ا _.شهب ¿و _·ا¸,> _a· ¿ارب …ا> _,r ردو ت.ا _·ا>ور و ¿¸.×.
<.z اب oار.z ¿ر¸æ ناiب _I.r _.> ¿ا¸ق ˜¸ر„ ¸ا <: تا,ه.ش.و اه·íI
iبا¸_. ت.د .
| 101 |
_..a: ت.ا <: _ا.ا تواa· ود <,·ر. _.
¯
> و _Iar
.تشهب تواa· ت.اه·ا.·ا ت,rر و ƒ¸. .
| 102 |
<ب اه·ا.·ا ¿اه..ا و ƒ¸. <.,Iا
_zا ¸ا _>رب ور _¸ا ¸ا .ت.,· نا.î¸ ¸,· _.
¯
> تشهب ¸ا ار اه·ا.·ا تsر×.
<ب ر‡· _¸ا 4 :i·اoدر: ,,.a· <..د 1 <ب اه·í ,z <: _·ا.: . ƒا.ش. تشهب
نار,.ا,¸ _.׸ _.ا: ¿اه·ا.·ا اه·í و ت.اه·í ƒا.ش. تشهب ,z .oد¸ب و نJ¸.ر
.i...z <IIا•ا,Iوا و 2 و ƒ¸. نا·í _Iو :ت.ا نا·í ƒا.ش. تشهب <: _·ا.: .
.oi. i·واi> …ا.> و …J> ت¸ه,. و ¸>. اه·í ار¸¸ .i.zد_.· ناش· ناiب _.,rر
وا ¸> ¿¸,, i..,ب_.· . <,·ر. _¸ا <..د ¸ا نí ور <: ت,×.ا> و …اi.rا <..د _,ق
ار i·راi· ر·_,¸ا¸ ت.ا .Iاr ناش,.
¯
> i×ب
´
رب اه·í ¿¸.×. i×ب
´
<îIب ¸ا <,·ر.
<..د ت.>· ت.ا . 3 . رد تشهب _Iو :i·راد تشهب <ب _.sر ƒ¸. <: _·ا.:
ت.ا تواa·_ب نا·í ربارب . .i·را: ت,æ×. نا..š. نا.z نا.¸ا 4 <· <: _·ا.: .
<ب نا·í
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚5
و نا·í <ب تشهب <· و i·راد _.,rر تشهب نا:i..:.¸íî· اه·í ت.ا,ق و تشهب
i...z .
| 103 |
نا:i.ب و _×قاو نا..š. ¿ارب ,¸ر: نíرق ‘Iا> اi> _·ا>رد ار د¸·
نا.را:درور¸ _¦اق ت.ا oi. » : ت
´
.>ر
¯
د
¯

´
I
¯
ا. ¯a>
¯
ن
¯
¸..
¸
š.
´
Iا,
´
z ´ ‹
¯
’ ¸Iوا
´

¸
ب
¯
ر
¯
i
¯
.r¸
,¸ر:
¯
ƒ ´ ¸ر
¸
و s ´ ر
¯
a
¸
×.
¯
و ).« –…اa·ا †.4 (
| 104 |
<: ت.ا _I¸ا.. تا>رد ¸ا د¸æa.
نا:i.ب را:¸,zر¸ رد تشهب i·راد و <:نا., ,در. رد •Iاæ _.r و نا.¸ا
i...z تواa.. ¸,· اi> د¸· ناشI¸ا.. رد i·اتواa..
| 105 |
» : ا.Iæ
¯
s ¯ Ÿ¯ ,:
¯
ر‡
´
·ا
´
s ´ ر
¯
>¸ •JI
¯
و _×ب
¯
_Ir ¯ ,ه
´
æ
¯
×ب
¯
J,æa·
¯
ر
´
,
¯

¯
و ت.>ر
¯
د
¯
ر
´
,
¯

¯
)« –•ار.ا 1‚ . 21 ( .
» ¿¸
¸
.
¯

¯
J
¯
_
¸
,,.
¯
_s ن
¯
وiه
¸
.>.
´
Iاو ر
¸
ر
¯
æ
¯
Iا _I ¸وا
´
ر
´
,r
¯
_
¯
,..
¸
š.
´
Iا _
¯
.
¸
ن
¯
وi× ¸.aIا <
¸
I
¯

_
¯
¸i× ¸.aIا _I
¯
r ¯ _
¯
¸iه
¸
.>.
´
Iا <
´
I
¯
Iا _¯ æ
¯
s ¯ و ...,ه
¸
.
¸
a´·ا
¯
و ,ه
¸
I ¸¸.ا
¯
ب
¸
* ا..,‡r ¯ ار
¯

¯
<¯ .
¯

¯
و s ¯ ر
¯
a
¸
×.
¯
و <
´
..
¸
ت.>ر
¯
د
¯
).«... –•ا.· 4.‰5 . ‰• ( ار تا>رد نار.a. ر.ش,ب
i·ا<..·اد تشهب تا>رد ر¸ب¸. تا¸í رد
| 10• |
. <,رz _¸اربا.ب …ا.rا نا.·ا رد
<,·ر. ¿ر·رب i.اب تا>رد ¿ر·Jاب ار ¸ا تشهب ..: i.:_. : » و ا...
¸
š.
´
<
¸
· ¸L¸
¯
_.
¯

¯
’ ¸Iوا
´
s ¯ ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا _¯ .
¸
r ¯ iق ¯ _I×
´
Iا ت
´
.>ر
¯
i
¯
Iا ,
´
ه
´
I
¯
).« –<„ 20 . ‚5 (
<¸í ¸ا oداa..ا اب نار.a. ¸ا _>رب 15 –نار.r…í 3 . اب l,·ر. ار تشهب تا>رد
<, رz <: i·ا<..·اد ا¸a· .·ار. .·ار. ا¸a· ر·Jاب دور و ر·رب ¸,· تشهب تا>رد
و ¿وL.Iا<.> تشهب <>رد _,Iوا _ا.ا _¸ا رب .ت.ا ر·.¸IŒ. رد <,·ر _,..>·
¸,zر¸ ا¸a· ندر: ¸ا ,ار> و ¿ا¸z _a· ت.ا : » و _ه
¯
·
¯
و <
¸
ب
¯
ر
¯
,
¯
اa¯.
¯
,¯ ا>¯ _.
¯
ا.
¯
ا
¯
ن
¯
ا ¸s ¯ *¿¸ه
¯
Iا _
¸
r ¯ _
¯
a.
¯
Iا ¿وL

.
¯
Iا _
¯
z
¸
<¯ .
¯
>
¯
I

ا )« –تاr¸ا· ‚‰ . 40 . 41 _¸ر·Jاب و (
تا.> .<>رد نا,.شهب د¸æa. و ت¸اr <: ت.ا _هIا نا¸æر ر.هب نí ¸ا و نi

r ¯
ت.ا » : ر
´
,
¯

¯
<
¸
I
¯
Iا _
¯
.
¸
ن
´
¸æر
¸
و نir ¯ ت
¸
..
¯
>
¯
_s <¯ ,
¯
,
¯

¯
_
¯
î
¸
...
¯
و ).« <ب¸· – ‰ . ‚2 (
i.اب oi,.ر ا¸a· ت¸اه· <ب <: ت.ا _.: ن
¸
í ¸ا _هIا نا¸æر
| 10‚ |
_¸ا رد <:
_¸ا¸ر,: _æs و ت.>ر را¸> رد ƒiæ و اaæ …ا.: اب د¸ه. ,Iاr رد تر¸æ
ر¸í¸ا·…او¸ iبا¸_. رارa..ا
| 10† |
» : ‹
¸
ب
¯
ر
¯
_Iا ¸ _×>
¸
را ¸ * <.
¯
’ ¸.
¯
Œ.
´
Iا _
´
a.
¯
Iا اه
¯
.
´
¸
¯
ا
¯

_..
¯
>
¯
_I>´ داو * ¿i.,r¸ _s _I>´ داs ¯ * <,
¯
æر.
¯
<¯ ,
¯
æ
¸
ار )« –ر>s †‰ . 2‚ . 30 ¸,· و
–ر.ق 54 . 54 . 55 ت

ا>رد _¸ر·<,·ر. i.Iب .ت¸اه· رد و ( » <I,.و « تشهب رد
ت.ا ¿و ت,ب _zا و (<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)اi> …¸.ر ن
¸
í ¸ا <: ت.ا نir .
| 10‰ |
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚•
i·ا<.a: _>رب : <:نا., i·واi> ر,.ا,¸ ر¸ا. رب ار (<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),J.ا
نار,.ا,¸ ¿ر·رب oداد و » <I,.و « oŠ¸و ار oi,·ادر: ناش¸ا ت.ا ¿و ¸,· رد تشهب
_·ا>رد i·راد <: ¸ا ر¸ا. اه..ا i·¸¸ا... .
| 110 |
_I
¯
: ر¸„ <ب تشهب _zا ناش¸ا داa.rا <ب 4 i·ا<..د : و نا..š. .ا,Iوا .ا,,·ا
i·اoدر: تبا· ار _هIا i,>¸· _Iar <Iدا اب <: _·اi..ش·اد » : <
¯
.Iا ¸ J <
´
·
¯
ا
¯
<
´
I
¯
Iا i
¯
ه
¸

<´ î
¯
’ ¸I.
¯
Iاو ¸
¯
z ´ J
¯
ا ¸ ,
¸
I× ¸Iا ا¸Iوا
´
و )« –نار.r…í 3 . 1† ( . » <
´
I
¯
Iا •
¸
s ¯ر¸
¯

´
..
¸
ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا
ت.>ر
¯
د
¯
,
¯
I× ¸Iا ا¸·
´
وا _
¯
¸íI
¯
او ).« –<Iدا>. 5†.11 ( _¸ا 4 ¸ا نir تشهب رد <..د
رî¸iî¸ ¸¸ا... و ‹¸رz ¿اراد _·ا.اa. .i·اoŠ¸و _¸iب ا,,·ا و _.ر
´
<: .,·ر·
.ا>æا ناi..ش·اد .اه.رr و اه.>· .ا>æا ا,Iوا .ربا.. .ا>æا و اه,.ر:
oور: _¸ا .i·ا.·ار. نا,>اæ i...z ا,,·ا iI
¯
a. i,>¸· رد <: نا..š. <,ر: ¸ا
i·ا,ia. نا·í رب رش> رد _Iو :i·ا_Iar ر‡· .ا>æا ¸ا ر>L.. _.ه> .
| 111 |
تا¸í <ب دا...ا اب ¸,· نار.a. 4• و •2 –_.>رIا 55 ار اه.شهب 4 i·ا<..·اد ا·
ر·رب ¿ا<,·ر. و ,اa. رد اه·í ¸ا ¿ا· ود <: رî¸د تشهب ود ¸ا ت.ا .
| 112 |
نíرق
oدرب ,ا· تشهب ود ¸ا اi.با » : <
¸
ب
¯
ر
¯
,
¯
اa.
¯
,¯ ا> _.
¯
I ¸ و نا..
¯
>
¯
)« –_.>رIا 55.4• و (
_ادا¸ ار نí نارا:¸î,· i·اد_. : » _..>J
¸
ا J
¯
ا ¸ _
¸
..>J
¸
ا •´ا¸>
¯
_z ¯ ).« –_.>رIا 55 .
•0 _,. ( اررî¸د تشهب ود <: رد <,·ر i·ر·_,¸ا¸ ¿رŒ. i.:_. : » _.
¸
و ا.ه
¸
· ¸ود
نا.>¯ اæ
¯
·
¯
ن
¸
ا.,r ¯ ا.ه
¸
,s * ... * نا..
¯
اzi.
´
* ... * نا..
¯
>
¯
* ... * _´ >·
¯
و <´ ه
¯
î
¸
.s ا.ه
¸
,s
نا.
¯
ر
´
و ).« –_.>رIا 55 . •2 . •† ¸ا _›¸i> رد ( ر,.ا,¸ ) _Iæ <IIا <,Ir <Iíو ( رد
Ÿæو _¸ا اه.شهب oi.í <: ¿ا.ب ود ا· ¸ا اه·í و <,رz ¿ارب و J„ ¸ا ت.ا نí رد
نارا:¸,zر¸ و ود تشهب رî¸د ¸ا oرa· و ¿ارب .ا>æا _,.¸ ت.ا oi. oدا.í .
|
113 |
<,ر: رد نíرق ,¸ر: <ب را.. تا>رد تشهب _>رب _Iو :ت.ا oiش· ¿اoرا.ا
ار اه·í تا¸اور 100 <>رد
| 114 |
رî¸د _>رب و <ب را.. تا¸í نíرق <..·اد ت.ا .
|
115 |
تا>رد ندر: دوi>. .oد¸ب دوi>.ا· نا.¸ا .·ار. <: i.اب _¸ا نí <>و i¸ا.
دir <ب تشهب 100 رî¸د داirا ا¸ ¸ا _,,ق نا,ب تر›: ت.ا .
| 11• |
ر,.ا,¸ ¸ا _›¸i> _ا.ارب ,ر:ا ) _Iæ <IIا ..> <ب تشهب _zا (<Iíو <,Ir
تواa.. ¸,· تشهب رد ناشI¸ا.. .…ا.: و _æs رد ناش·ا>رد ¿ر¸„ <ب .ت.ا
oizاش. ار تشهب ¿Jاب .·ار. و اz<sرr نا.:ا. نا,.شهب <:
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚‚
<:نا., .i..:_. _zا _,.¸ نا:را.. ار i..,ب_. .
| 11‚ |
_..a: ت.ا <: رz <>رد ¸ا تشهب <Iæاs _,¸ تا>رد اب _·اوارs ¸ا د¸> .دراد
<:نا., رد _>رب تا¸اور <Iæاs نí <ب o¸اi·ا _sر×. _,.¸ و نا..í _,ب <Iæاs
ت.ا oi. .
| 11† |
<¸í ¸ا ا.×. _¸ا 21 –•ار.ا 1‚ i¸í_. ت.د <ب _ب¸> <ب ¸,· .
تشهب $اهما :
¿ارب _¸اه.ا· ,¸ر:نíرق ¸ا _·ا¸í رد ¸ا oداa..ا اب نار.a. و oi. ر:• تشهب
رî·ا,ب ار ‹¸رz .تا¸اور <,·ر. و ¿ا<>رد ¸ا i·ا<..·اد تشهب .
| 11‰ |
ار اه.شهب را.. ¸,· نار.a. _>رب ‚ و i·اoدر.. رب اه·í ¿ارب ¸,· _¸اه.ا· .
| 120 |
تشهب ,ا· _¸ر·_.¸.r » ت.
¯
> « ت.ا
| 121 |
» : ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
او
.
´
.>æا
¯

¯
’ ¸Iوا
´
... ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا نوiI ¸..> اه,s ,z ´ <
¸
.
¯
>
¯
Iا ).« –,ارrا ‚ . 42 ,.ا _¸ا (
تشهب .·ار. <.z ¿ارب oi. ,I
¯
r ¯
| 122 |
_:i,.¸¸ _r¸· ¸ا و و را...ا ت¸اî>
i.:_. .
| 123 |

رî¸د ¿اه.ا· تشهب <: ‹¸رz <ب _.,æ¸æ> ا¸ oرا.ا تشهب .·ار. ¸ا ¿ا<,·ر.
¸ا i·اترا,r دراد :
< = ن"
>
3? :انج :
تا,· و رارa..ا ¿ا.×. <ب ت×I رد نir
| 124 |
ت.اقا تا.> ¿ا.×. <ب نir تا.> و
_î·ادوا> و ت.ا و رب _¸ا _ا.ا نا¸·_. _.ا.· نir تشهب ار اه.شهب
ت.·اد
| 125 |
» : اه,s _
¯
¸iI ¸..> ر
´
.ه·J
¯
ا اه
¯
. ¸>·
¯
_.
¸
¿ر>·
¯
نir ¯ ت
´
..
¯
>
¯
).« –<„ 20 . ‚• و
–Ÿه: ¸,· 1† . 31 –<.,
¯
ب : ‰† . † رî¸د ¿ر‡· رد ( تا.> نir _zاî¸ا> رد تشهب
ت.ا دراد د¸>و ¿دi×.. ¿اهrاب نí رد <:
| 12• |
رî¸د ¿اه.شهب <.z رب ,رش. و
ت.ا .
| 12‚ |
™ ) تا.> نir (
@ = AودرBلا :ان +ج :
i·واi> <: ت.ا _¸اه.شهب _ودرaIا تا.
¯
> _¸ار¸í¸ _>. ار اه·í نا..š. ¿اراد
_.r •Iاæ رارق oداد ت.ا : » _
¯
¸íI
¯
ان
¯
ا ¸ ,ه
´
I
¯
ت·
¯
ا: ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا•

´
·
´
_
¸
ود
¯
رa
¸
Iات
´
..
¯
>
¯
):« –Ÿه: 1† . 10‚ ( _ودرs <ش¸ر » <.
¯
د
¯
ر

s ¯ « ¿ا.×. <ب
_:در..: ت.ا
| 12† |
¿راíî.ا· ته> i¸ا. و _¸ا اه.شهب <ب _ودرs _:در..: و
ت,
¯
×.ا> اه·í .i.اب نا., <: i·ا<.a: _>رب : _ودرs تشهب _×.او ت.ا <:
_..ش. ت.ا رب اzo¸,. و نا.>رد
| 12‰ |
. ˜,„ <îIب
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚†
<.a: _>رب i·واi> <.z ¿اه..×· د¸>¸. رد رî¸د ¿اه·ا..ب ار رد نí ,zارs oدر:
ت.ا .
| 130 |
™ ) تا.> _ودرs (
C = "7
>
8D لا Eنج :
<¸í رد ,¸ر:نíرق 15 –ناقرs 25 _ا.ارب نارا:¸,zر¸ <ب <: ¿اoirو oداد oاî¸ا>
و ,ا>·ار. نا·í ار » iI>Iا <.> « ت.ا <..·اد » : _.I
¯
ا i
¸
I>´ Iا <´ .
¯
>
¯

¯
ر
´
,> ‹
¯
I ¸•ا
¯
_ق ´
i
¯
r¸ و
´
ار,æ.
¯
و •¯ا¸>
¯

´
I
¯
ت·
¯
ا: ن
¯
¸a.
¯
.
´
Iا .« ند¸ب _قاب ¿ا.×. <ب ت×I رد iI> _.¦اد
ت.ا نí ¸ا نiش· ¿را> و ¿ا<·ا> رد .
| 131 |
<I.> رد » i
¸
I>´ Iا <´ .
¯
>
¯

¯
« ت.> <sاæا
¿ارب iI> <ب ر¸í¸ا·ا.s و <·ادوا> د¸> تشهب <: ت.ا .IŒ. _¸ا رب تIJد .ت.ا
<:نا., <.I: » _¸iIا> « تشهب_zا <: oi.í <.î· _¸ا رب تIJد ¿ارب ¿i×ب <¸í رد
دراi· oار ناش¸ا رد ا.s و i·انادوا> نí رد » : ا. اه,s ,ه
´
I
¯
ن
¯
ا: _
¯
¸iI ¸..> ن
¯
و•اش¸
¯
J¸...
¯
اi
¯

¯

¯
ب
¯
ر
¯
_Ir ¯ ).« –ناقرs 25 . 1• (
| 132 |
™ ) <.> iI>Iا (
F = GيHنلا Eنج :
¿¸,, _,×s ن¸و رب ,,×· ت.ا <: رب _:i·¸ _¸> …ا> و .¸IŒ. و ت>ار
دراد تIJد
| 133 |
ناوارs ت.×· ¿ا.×. <ب ا¸
| 134 |
ت.ا .
i.¸¸: ,,×.Iا <.> ته> ناiب ار تشهب <: نا,.شهب .oد¸ب ناوارs ¿اه..×· ¿اراد
i·¸._. ,×... نí ¸ا
| 135 |
. <:نا., ترæ> ,,zاربا رد ¿اrد د¸> نí ار ¸ا اi>
.I„ در: : » _.I×
¯
>او ,,×.
¯
Iا <
¸
.
¯
>
¯
<
¸
· ¯ر
¯
و _.
¸
)« –•ار×. 2• . †5 =>) ( ,,×.Iا <.> (
I = $وJKلاEنج :
» ¿وL. « <ش¸ر ¸ا _.,. رiæ. » ¿ . و . Í « oا.¸ ¿ا.×. <ب و _.sر: ت.ا
| 13• |
.
oا.¸ ناiب را:¸î,· نا..š. <: ت.ا _.شهب ¿وL.Iا<.> _¸اربا.ب i·رب_. .
| 13‚ |
<.z را‡.·ا رد <: i.·اد_. (iI>Iا <.>) ناi¸وا> تشهب نا.z ار نí _>رب
.نا..š. نارا:¸,zر¸ و ت.اiه.
| 13† |
» : ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا ا.
¯
ا
¯
ت
´
..
¯
>
¯

´
I
¯
s ¯ ن¸I.
¯
׸
¯
ا¸·ا: ا.ب
¸
J
¯
¸
´
·
´
¿وL.
¯
Iا ):« –oi>. 32.1‰ =>) ( <.> ¿وL.Iا (
L = !Mور :
.دوi>. _·ا..rاب ¿ا.×. <ب ت×I رد <æور _>بتر.. و ر‡.. _¸> ¸,.ر.
ت.ا
| 13‰ |
_¸ر·o¸,:ا¸ رب ¿JŒæا رد و اz<×aب و _¸ر·_>ب¿رs ¿اهzا:•¸رa·
تشهب ƒJ„ا ددر:_.
| 140 |
» : _s ,ه
´
s ¯ ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I
´
.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا ا.
¯
ا
¯
s ¯
نور,
¯

´

¯
ور
¯
)™« –,ور 30 . 15 :( » ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
او ت
¸
ا.æ
¯
ور
¯
_s ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I.
¸
r ¯ و
ت
¸
ا.
¯
>
¯
Iا ).« –¿ر¸. 42.22 ته> (
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3‚‰
¿راíî.ا· نí <ب <æور _¸ا ت.ا <: .í و اهI: و نا.>رد و ¿اzرæق نí
_ا.ارب ¿ا<.ا·رب …i.×. .ا.>و oi. .·ر. ,‡..و oi. و و ¿رs .>¸.
.ددر:_. ¿اoi..,ب رz •ا.,·ا ار¸¸ oدا. _Iæا <æور تæا¸ر ت.ا <: رب
_رور¸ و ,,‡.· و _¸i×· تIJد :i.:_. ا¸¸: <æور _›.· اه.æا¸ر و ¿اz<.ا·رب
_:i·¸ رد <.>ا. د¸> دارsا ,>... و ,‡.. oi·¸ا. ت.ا,·د <: رد تر>í <¸ا.
•ا.,·ا ¿رsو د¸._. اه·í _·ا.دا. و .
¸ا ¿دا. و رور. _.ا¸r ”ا¸·ا تشهب _¸ا رد دراد د¸>و اه,·i,.. و اه,·i¸د .
| 141 |
<.a: <ب _ا,r_با <.I: » ن
¯
ور,
¯

´
« رد ا>·í رد نا,.شهب <: دراد نí رب تIJد <¸í
_¸ار¸í¸ و ,ار.>ا در¸. رارق i·ر,:_. و _¸ر·رب ¸ا <: نو¸¸. ¿اz<.×· نi,.. ¸ا
i·رب_. تíI ت.ا تشهب _zا ¿اه..×· .
| 142 |
N = OPسلاراد :
_î..ار,¸ ¿ا.×. <ب ت.J. و ,J. ¸ا تاsí تa,a> .ت.ا _.„اب و ¿رzاL
ن¸, .ت.ا تشهب رد las ت.J. ا>·í oاî¸ا> ¿اaب نوiب .ا.s نوiب ¿¸ا,·_ب
ت.ا ¿را.,ب نوiب _..J. و تI• نوiب ت¸r .رas .
| 143 |
¿i.¸ا.¸>ا· و تsí و <,Iب رz ¸ا تشهب <: ا>·í ¸ا ,J.Iاراد ار نí ت.ا رود <ب
i·اoi,.ا·
| 144 |
. ,ر. ”¸· رz ¸ا نí نا.:ا. ار¸¸ و ¿·ر و ¿را.,ب و رas و ن¸> و
oوi·ا <ب i·رود .
| 145 |
i·ا<.a: ¸,· _>رب : ,J. ,ا· ¿اi> _Iا×.. ت.ا و ,J.Iاراد
_.׸ ¿ا<·ا> <: ¿اi> نا>,.
| 14• |
_ادا¸ و ا¸> ¿ارب ار نí <,·í _¸ا,Iوا رد ا,·د
<ب نí J.,. i·اoi. oدا.í oدر: ت.ا
| 14‚ |
»: ,ه
´
,
¯
I ¸و ¸
¯
z ´ و ,ه
¸
ب
¯
ر
¯
i
¯
.r¸ ,
¸
.I.
¯
Iا ر
´
اد ,ه
´
I
¯
ا¸·ا: ا.ب
¸
ن¸I.
¯
׸
¯
)« –,ا×·ا • . 12‚ نا:i.ب و ( ار <ب ¿¸. نí ارs i·ا¸>_. : » <
´
I
¯
Iاو
,
¸
.I.
¯
Iار
¸
اد _Iا ¸ ا¸ri¸
¯
).« –_·¸¸ 10 . 25 =>) ( ,J.Iاراد (
Q = !ما4Kلاراد :
رد راب ‹¸ اه.· تشهب در¸. رد ,ا· _¸ا ت.ا <.sر را: <ب نíرق » : ر
¯
اد ا.I
¯
>
¯
ا
¯
¿íI
¯
ا
¯
_.
¸
<
¸
.
¯
اa.
´
Iا .¸×I
´
اه,s ا..
¯
.
¯
¸
¯
Jو .
´
æ
¯
·
¯
اه,s ا..
¯
.
¯
¸
¯
J <
¸
I ¸æs ¯ ).« –ر„اs 35 . 35 (
نi¸¸: _î.. ¿ا.×. <ب ت×I رد <.اa. و ت.اقا ندر:
| 14† |
رد <: ت.ا _·اî. و
i·¸._. _:ا. نí .
| 14‰ |
<.اa.Iاراد نí رد _>ور> و …¸>· <: ت.ا _I¸..
ت.,· .
| 150 |
™) <.اa.Iاراد (
R = نيما Oا4م :
oاî¸ا> _,.ا ,اa. _..ا ت.ا <: ¿,z ¿i·¸: i.ر_.· نí نا.:ا. <ب
| 151 |
» : ن
¯
ا ¸
_,.ا
¯
,اa.
¯
_s _
¯
,a.
¯
.
´
Iا ).« –نا>د 44 . 51 ( نارا:¸,zر¸ رد ,اa. ._,.ا ¸ا ”اŒa·ا
ت.×· ¿ور>ا¸
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†0
,ر. ا¸ تشهب ¸ا _.ر· i·راi·
| 152 |
نا.ا رد اهzوi·ا و _,„ا,. ر
¯
. ¸ا ¸,· و
i...z .
| 153 |
اz<.ش, را.: و اهrاب رد نا·í oi,.رí و نا,·ر¸ •¸ا· و ¿ا,¸د ر,..
.oi,.¸¸ رد رî¸iî¸ ربارب i..,ش·_. : » _.
¸
ن
¯
¸.
´
,
¯
I

¸
¯
*ن¸,
´
r ´ و
¯
ت.
¯
>
¯
_s و
¯
_i
´
..
´
_
¯
,I ¸,
¸
a¯.
¯
.
´
ƒر
¯
,

.
¯
.

ا ¸ ).« –نا>د 44 . 52 . 53 (
<S = 6"T "H4م :
_zاî¸ا> ƒiæ i×a. ت.ا <: ر,> نداد و ن¸, و ت.ا <·اقداæ نí <ب تراشب
نارا:¸,zر¸ ¸> <ب تقاiæ را.sر i·اoدرî· ¿اi> د¸> د¸· نا·í ¿ارب _Iا×..
<·¸:¿,z <: oi¸د •راi· ¿ر¸æ> _I>. .¿رود _.>. و ن¸> و نí رد _¸ا.s
ت.,·
| 154 |
» : i
¯
.r¸ ƒiæ
¸
i
¸
×
¯
a.
¯
_s * ره
¯
·
¯
و ت..
¯
>
¯
_s _
¯
,a.
¯
.
´
Iا ن
¯
ا ¸ رi
¸
.
¯
a.
´
‹,I.
¯

) –ر.ق 54 . 54 . 55 ,اa. ƒiæ i×a. نار.a. _>رب داa.rا <ب ( .رق و تi>و
د¸. ˜a>. ت¸i.r <,·ر. رد <: ت.ا
| 155 |
اب د¸ه. ,Iاr رد ا¸a· و نا.¸ا _zا و
ت.>ر را¸> رد ت.ا نا·í _·ا• <: ƒiæ و اaæ …ا.: _¸ا¸ر,: _æs و
ر¸í¸ا·…او¸ رارa..ا i.با¸_. .
| 15• |
..رق <.I: ¸ا د¸æa. <: ت.ا ر:• نا¸ا. .رق <· ت.ا ت·اî. و تI¸.. .رق
ناî.
| 15‚ |
رî·ا,ب و ت¸اه· .رق ¿¸.×. و ت¸اæر _¸ا¸ر,: ت.ا .
| 15† |
,J.Iا <,Ir)ƒداæ ,ا.ا ¸ا _›¸i> رد ( تشهب _¸ا i·واi> <: ا>·í ¸ا :ت.ا oi.í
i.با¸_. oار ناiب ناقداæ اه.· oدر: Ÿæو ƒiæ <ب ار .
| 15‰ |
رî·ا,ب ¸,· _·ا¸اور
_¸ا ت.ا <: ناقداæ و نارا:¸,zر¸ رد تا¸í ر¸ب¸. اه.· نا.ا.ا ,ه,Ir),¸æ×.
i...z (,J.Iا
| 1•0 |
. <:نا., ,ا.ا _,.> ) <,Ir ,J.Iا ( رد ¸ور ار¸.اr د¸.رs :
_. رب ,i
¯
> …¸.ر اi> ) _Iæ رد و ,¸._. دراو(<Iíو <,Ir <IIا » ƒiæ
¸
i
¸
×
¯
a.
¯
‹,I.
¯
i
¯
.r¸ رi
¸
.
¯
a.
´
« ,.,ش·_. .
| 1•1 |
¿رî¸د ¿اه.ا· ƒ¸s درا¸. رب نو¸sا ¸,· ر,‡· :ت.ا oi. ر:• تشهب¿ارب
–irر) _ب¸„ 13.2‰ (
| 1•2 |
. –i¸i>) ت.>ر 5‚ . 13 (
| 1•3 |
. –_,aa¯Œ.) _,,I
¯
r †3 .
1† (
| 1•4 |
. –_>·) _,a..Iاراد 1•.30 (
| 1•5 |
. –•ا.·) _..

>
´
4 . ‰5 –_·¸¸ : 10 . 2• (
|
1•• |
.
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†1
–oi¦ا.) <I,.و 5 . 15 (
| 1•‚ |
. –رsاr) رارaIاراد 40.3‰ (
| 1•† |
. –‘æق) oر>Jاراد 2† .
†3 (
| 1•‰ |
. –ت¸,î.r) نا¸,>Iا 2‰.•4 (
| 1‚0 |
<¯ ش,r –<rراق) .<,æار 101 . ‚ (
| 1‚1 |
و
…J>Iاراد .
| 1‚2 |
Uتشهب $اهتKH :
oدر..: .”¸... را,.ب تشهب ¿اه..×· و ¸,î·ا…د را,.ب اه·í رب نíرق و ت.ا
…ا.rا <ب ار اه·ا.·ا <>¸· .˜¸ر„ _¸ا ¸ا ا· ت.ا oدر: <,î· _I¸اæs و تاaæ و
<.ش,ر. <: _¸ا .zا¸. .ت.ا .I> i.: .
| 1‚3 |
¿اه..×· _,ب _>رب داa.rا <ب
و دراد د¸>و _..ا تzا,. las _.شهب ¿اه..×· و ¿¸,·د ,z اب اه·í تاو•
ت.ا _¸ا,..
| 1‚4 |
: ¿اراد i·ا¸·_. i>او •_. ار¸¸ .ت.,· ت.رد <¸ر‡· _¸ا _Iو
ن¸:ا·¸: تا>رد ¿د¸>و i.اب ¿اzد¸>و ...و _ar .…ا›. .ت×,,„ .·ار. رد و
Íi,. ˆا>I <ب <.,Iا .i.اب <..اد ¿دi×.. ¿اه..×· _,ب _·اوارs تواa· _Iباق
¿اzo¸,. J
¯
›. ار¸¸ .دراد د¸>و ا,·د ¿اه..×· و تشهب ت>رد …¸æ>. تشهب
نا.>رد …¸æ>. ا,·د ¿اzo¸,. و •Iاæ …ا.rا ر¸ا. و o¸ور .¸ا.· ¸ا <..ا>رب
ت.ا _,s ر¸· و ا¸z .•ا> ..í .
| 1‚5 |
<ب ¿را,.ب تا¸í رد ,¸ر: نíرق _I: ر¸„ <ب ار _.شهب ¿اه..×· <î.¸ا ,rر
ر¸í¸Ÿæو اب اهIا›. و ¿اههباش. ¿¸,·د i·اد_.· : » ,ه
´
I
¯
_
¯
a
¸

´
ا. _
´

¯
,
´
I
¯
×·
¯
Js ¯
_,
´

¯
s
¸
ر
¯
ق ´ _.
¸
)« oi>. – 32 . 1‚ ( نا¸ا¸ _ب و ,¦اد ار اه·í _Iو : » ر
¯
,r
¯
•¯ا.Œ
¯
r ¯
•وí>.
¯
)« د¸z – 11 . 10† ( : ...» اهI
¯
.L
¸
و ,
´
¦ ¸اد اهI
´
:
´
ا
´
)«... –irر 13 . 35 ( : » اí.z ن
¯
ا ¸
داa·
¯
_.
¸
<
´
I
¯
ا. ا.ق ´¸ر
¸
I
¯
)« –— 3† . 54 ( ¸:رz <: •Œق و ”¸... oiش· : » J
<r ¯ ¸...
¯
Jو <r ¯ ¸Œa.
¯
)« <×قاو – 5• . 33 ( رî·ا,ب ¸,· تا¸í ¸ا _>رب .ت.ا <..·اد
نí ت.ا <: اه.¸ا اه.· _ش>ب ¸ا ,اæوا نارا:¸,zر¸ <ب <: ت.ا _.شهب oirو
oداد oi. ت.ا : » _´ › ¯.
¯
_
¯
¸íI
¯
ا _,
¯
ar ´ ‹
¯
I· ¸...ن
¯
¸a.
¯
.
´
Iا i
¯
r¸ و
´
_.I
¯
ا <
¸
.
¯
>
¯

ا¸a¯·
¯
ا )™ «... –irر 13 . 35 –i.
¯
>. ¸,· و 4‚ . 15 <,·í _¸اربا.ب .( ¸ا ¿اه..×· _.شهب
¿روíدا¸ د¸._. <,رz <: ت.ا _هIا ت.>ر oرa. نí ¸ا _¸ا.·رود نا,.شهب
i.zا¸>ب <îIب ر.ش,ب رد نí د¸>و دراد » : i¸¸.
¯
ا.¸i
¯
I
¯
و اه,s ن
¯
و•اش¸
¯
ا. ,ه
´
I
¯
)« –ƒ
50 . 35 ( <,·í و <: _a· ناiب _¸ا.· iبا¸ و ,ش, ¸ا نí تíI در,ب رد ا>·í رæا>
ت.ا : » _
´
,
´
rJ
¯
ا í ¯ I
¯
·
¯
و _
´
a´·J
¯
ا <
¸
,ه.
¯
ش·
¯
ا. اه,s و )« –,ر>¸ 43 . ‚1 –تIæ
¯
s ¸,· و
41 . 31 <,·í رد و ( <: ناiب _¸ا. .i·اoi. i·ا<·ادوا> : » ته
¯
.
¯
.ا ا.
¯
_s ,z ´ و
نوiI ¸..> ,ه
´
.
´
a´·ا
¯
).« –•ا,,·ا 21.102 (
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†2
ت.ا ترا,r تشهب _·ا..> ¿اه..×· ¸ا _>رب ¸ا :
< = ا.!/رV :
نارا:¸,zر¸ <ب _.شهب ¿اz<sرr ¿اŒrا رب ت.ا نا·í ت.اa..ا و ر,æ ر·ا :
» ا.ب
¸
<¯ s ¯ر× ´Iا ن
¯
و¸
¯

´

¯
’ ¸Iوا
´
اور,
¯
æ
¯
).«... –ناقرs 25.‚5 ( » <sرr « ¿اه...ق <ب
¿Jاب تاa,„ و نا..>ا. _·اق¸s oi. ƒJ„ا …¸ا..
| 1‚• |
ا>.¸ا رد ت.ا _î.. و
oاîI¸.. _¸ر·رب ¿ا.×. <ب و تا>رد _Iاr تشهب i.اب . نا¸ا. ر:• <: ت.ا
_:i·¸ ¿ارب ر·,ارí _I>. .<..اد ر.هب ¿رLا.. و ر·Ÿ,ŒI _¸ا¸z اz<sرr و ¸ا
ت.ا .¸IŒ. تاه> _¸ا
| 1‚‚ |
»: ن¸..
¸
ا• ت
¸
.sر
´
× ´Iا _s
¸
,z ´ و ).« –L,. 34 . 3‚ ¸,· و
–ر.¸ 3‰ . 20 : –ت¸,î.r 2‰ . 5† (
@ = $ا.!KشW Uتشهب :
د¸>و ¸ا ,¸ر: نíرق ¸ا ¿را,.ب تا¸í رد اz<.ش, رد تشهب _>. <ب نا,. oi.í :
» <¸
¯
ر
¸
ا> _
´
,r ¯ اه,s
¸
)« –<ش¸اr †† . 12 ( اz<.ش, تروا>. رد ار تشهب _zا و : » ن
¯
ا ¸
_s _
¯
,a.
¯
.
´
Iا ن¸,r ´ و ت..
¯
>
¯
)« –ر>> 15 . 45 –تا¸را• : 51 . 15 –نا>د ¸,· و 44 .
52 رد و ( اzر¸î·ا و اهI>· ¸ا _¸اهrاب <: _¸اz<.ش, رد نí ¿را> ت.ا : » و
ن¸,×
´
Iا _
¯
.
¸
اه,s ا·ر>
¯
s ¯ و ...rا
¯
و _,>·
¯
_.
¸
ت..
¯
>
¯
اه,s ا.I×
¯
>
¯
)« _¸ – 3• . 34 (
_¸اz<.ش, را.: رد و نí نا.>رد را.<¸ا. رد <: <..·اد i·اoi,.رí :
» ن¸,r ´ و _.I.L
¸
_s _
¯
,a.
¯
.
´
Iان
¯
ا ¸ ).« –تJ.ر. ‚‚.41 (
_¸اz<.ش, ¸ا ,¸ر: نíرق ._¸ا رب نو¸sا ¿اه,:Š¸و اب —ا> ¸,· ,ا· oدرب ت.ا .
_>رب ¸ا نí اz<.ش, ترا,r ت.ا ¸ا :
Gينست :Xلا :
¿ا<.ش, ,,..· ت.ا <: نابرa. <ب تر¸æ i..¸·_. نí ¸ا ‘Iا>
| 1‚† |
: _Iو
ر·_,¸ا¸ _.اa. رد <: راربا ¸ا نابرa. رارق i·راد و ¸ا » _,.¸ .ا>æا « را.. <ب
i·ور_.
| 1‚‰ |
. i..¸·_. ار نí ¸ا ¿ا<.>,.í
| 1†0 |
» : ن
¯
¸a¯.¸
´
...*,,×·
¯
_aI
¯
ر
¯
اربJ
¯
ا ن
¯
ا ¸
,¸.>.
¯
˜,>ر
¯
_.
¸
* _.
¸
<
´
>
´
ا¸.
¸
و * ن¸.a
¸
...
¯
.
´
Iا _
¸
s ¯ا..
¯
,
¯
Is ¯ ‹
¯
I ¸• _sو ‹
´
..
¸
<
´
.
´
..>¸
,,..·
¯
* ن¸بر
¯
a¯.
´
Iا اه
¯
ب
¸
.
´
ر
¯
ش¸
¯
ا..,r ¯ ).« –_,aa¯Œ. †3 . 22 . 2† =>) ( ,,..· (
Yي,س7س :1 :
¿اz<.ش, _¸ر·رب¸ا _î¸ _.شهب _,,.I. <.>,.í _بار. نí _·i,.¸· <: ت.ا
ت.ا _,,>·¸ اب » : اه,s ن
¯
¸a¯.¸
´
و _.
¯
.
¯
·
´
اه,s ا..,r ¯ * J,,>
¯
·¸
¯
اه>
´
ا¸.
¸
ن
¯
ا: ا..L:
¯
J,,.
¯
I.
¯
).« –نا.·ا ‚•.1‚ . 1† o¸او <: i·ia.×. نار.a. ¸ا ¿را,.ب ( _,,.I.
¸ا » <.
¯
J.
¯
« <.sر: _·اور ¿ا.×. <ب oرا.ا ¿í¸íI را,.ب _·i,.¸· <ب و oi.
¸I: و ناzد رد _.>ار <ب <: دراد
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†3
ت.ارا¸: J
¯
.ا: و د¸._. ¿را> .
| 1†1 |
™ ) _,,.I. (
ر-/اZ :[ :
<¸ا¸ رب _.¸اور ¸ا ,ا.ا رقاب ) <,Ir (,J.Iا » ر¸sا: « ¿ا<.ش, ,ا· رد تشهب ت.ا
<: ¸ا <·ا> ر,.ا,¸ ) _Iæ <IIا <,Ir <Iíو ( i.¸>_. نار,.ا,¸ ر¸ا. <·ا> <ب ا>·í ¸ا و
و نا..š. ¿را> د¸._. .
| 1†2 |
¿راíî.ا· <>و _¸ا <.ش, <ب ر¸sا: نí ت.ا <:
_·i,.¸· نí رد .¿i,a. _î.> و _¸¸ب_¸> و ,ׄ _Iو :ت.ا ر¸sا: i.·ا.
دراi· ار نí نا¸¸ .
| 1†3 |
نا:i..¸· ,¸ر: نíرق _¸ا <.ش, ار نا:i.ب ‘Iا> و
_a,a> اi> <..·اد و نi,.¸· ¿ا<.>,.í ت.ا oدر: _sر×. راربا ,ه. ار نí ¸ا :
» ن
¯
¸بر
¯
ش¸
¯
ر
¯
اربJ
¯
ا ن
¯
ا ¸ <
¸
I
¯
Iا د
´
ا,r¸ اهب
¸
.
´
ر
¯
ش¸
¯
ا..,r ¯ * ار¸sا: اه>
´
ا¸.
¸
ن
¯
ا: _L:
¯
_.
¸
ار,>a·
¯
اه·
¯
ور>
¯
a¯¸
´
).« –نا.·ا ‚•.5 . • =>) ( ر¸sا: (
C = ا.ره :
¸ا _>. ,¸ر: نíرق ¸ا _·اوارs تا¸í رد ر¸¸ رد <: ت.ا oi.í نا,. <ب _¸اzره·
اهrاب »: _.
¸
¿ر>·
¯
ت..
¯
>
¯
ر
´
.ه·J
¯
ااه
¯
. ¸>·
¯
)« –•ا.· 4.13 _.شهب ¿اzرæق و اz<sرr .(
ت.ا ¿را> »: _
¯
.
¸

´
.
¯
¦ ¯¸
¯
,
¯
.
´
I
¯
ت
¸
.>I ¸..æ
¯
Iا ا¸I.
¸
r ¯ و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
او ¿ر>·
¯
ا.sر
¯
r
´
<
¸
.
¯
>
¯

ر
´
.ه·J
¯
ا اه
¯
. ¸>·
¯
_.
¸
).«... –ت¸,î.r 2‰ . 5† _>رب ( o¸او ¸ا نار.a. » ت>· « رد
i.·ا. _·ا¸í 43 –,ارrا ‚ و ‰ –_·¸¸ 10 ...» : ¿ر>·
¯
,
´
ه
¸
. ¸>·
¯
_.
¸
ر
´
.ه·J
¯
ا «... ت>· _.شهب ¿اzره· نا¸ر><: i·اoدر: راه‡..ا ت.ا نا,.شهب oدارا .
|
1†4 |
i., ¸ا ,¸ر: نíرق <..د ¸ا ¿اzره· _.شهب دا¸ i.:_. :
€·ر و ¸ب .,ׄ <: .í ¸ا _¸اzره· :ŸIا ¿,z و oدرî· ر,,×· اه·í <·¸: ¿ا<æراr
رب ¿ا> i·راí:_.· : » _´ › ¯.
¯
ر
¸
,r
¯
•ا. _.
¸
ر
´
.ه·ا
¯
اه,s ن
¯
¸a.
¯
.
´
Iا i
¯
r¸ و
´
_.I
¯
ا <
¸
.
¯
>
¯

_.
¸
ا• ).«... i.
¯
>. – 4‚ . 15 (
¸:رz <: ر,. ¸ا _¸اzره· :. i.اs و .¿i,a. ت¸اه· رد و i·¸._.· oi,.ر·
i·ا_بر,ر¸ و _.¸ر,.
| 1†5 |
...» : <
´
.
´
ׄ
¯
ر,
¯
× ¯.
¯
¸
¯
,I
¯
_,
¯
I
¯
_.
¸
ر
´
.ه·ا
¯
و ).«... –i.
¯
>. 4‚ .
15 (
را¸î.¸> و í¸íI .ار. ¸ا _¸اzره·:¿ : » _
¯
,بر
¸
.ش¯ II ¸ sí ¯ I
¯
ر.>¯ _.
¸
ر
´
.ه·ا
¯
و )« –i.>.
4‚ . 15 ,J>رب <: ( .ر‡.._¸> ¿¸,·د ¿I· و ¸بiب .o¸. iب ¿اهبار.
¿ررæ نí رد <· <: ت.¸ب_¸> و ,ׄ_¸> i.:_. _¸ا¸ ار _ar <· و ت.ا :
» اه.r ¯ ,z ´ Jو …´ ¸r
¯
اه,s J ن¸s¸
¯

´
)« –تاs ¯اæ 3‚ . 4‚ :( » Jو اه.r ¯ ن
¯
¸ri
¯
æ
¯
¸
´
J
ن¸s¸
¸

´
)« –<×قاو 5•.1‰ نا:i..¸· ¿ارب <îIب .( نí _>بتíI ت.ا : » sí ¯ I
¯
•¯اæ,ب
¯
_,بر
¸
.ش¯ II ¸ ).« –تاs ¯اæ 3‚ . 4• (
و اaæ ت¸اه· رد <: _.r ¸ا _¸اzره· :د _:ا¸ ¿اراد .€·ر ¸ب و o¸. را,.ب ¸î,·
و .¸IŒ. و <..ار,¸ ¸ا <·¸:رz _æIا>ا· ت.ا : » _.
¸
ر
´
.ه·ا
¯
و
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†4
_a¯æ
¯
.
´
_.
¯
r ¯ ).« –i.
¯
>. 4‚ . 15 (
| 1†• |
.ر,. ..í) اzره· _¸ا ¸ا ‹¸رz ت.î> رد <.a: (_.r و .ار. oi. <: .í
_¸ر.ش,ب •a· ار ¿ارب نا.·ا دراد و ¿ارب •sر _î.ش· :ت.ا _¸اír ر‡· ¸ا ر,.
¿ارب <îIب .ت.,· ¿رورæ .ار. .ت.ا ¿رورæ و _.ا: _¸اír نا.·ا ¿ارب
و را,.ب _¸وراد i¸ا¸s ¿اراد _.r و دور_. را: <ب <a¦ا• ر,,×· و •اش·
ت.ا _>بور,· .
| 1†‚ |
_هIا _رr ¸ا اzره· _¸ا تا¸اور ¸ا _>رب _ا.ارب
<.ش,ر. i·ر,:_. .
| 1†† |

F = اهت#رد :
<ب .تا.> و ت.> رب نو¸sا ,¸ر: نíرق نا.>رد رب _..ش. ¿اه·ا..ب ¿ا.×.
¿رî¸د ¿اzر,,×· .oi,.· ,zرد و ناوارs ¸ا نا.>رد <î.¸ا <I.> ¸ا :دراد _.شهب
i.·¸_. _zا,. <ب ¿¸,.ر. و _·اوارs تi. ¸ا اه·í »: نا..
¯
اzi.
´
)« –_.>رIا 55 .
•4 (
| 1†‰ |
¿رî¸د تا¸í رد نíرق ,¸ر: نا.>رد _.شهب ار ¿اراد _¸اzo¸,. رد
_ر..د : » <,
¯
· ¸اد اهs ´¸Œ
´
ق ´ )« –<ق ¯ا> •‰ . 23 :( » و J,Ií·
¯
اهs ´¸Œق ´ تI
¯
I
¯
• ´ )« –نا.·ا
‚• . 14 تا>· و _با,.ا: و oدر: _sر×. ( و اه·í <ب _با,..د رد ار نا,.شهب
ت.ا <..·اد اه·í تار.·
| 1‰0 |
»: ا.,..rا
¯
و ˜
¯
¦ ¸اi>
¯
* ا¸اa.
¯
_
¯
,a.
¯
.
´
II ¸ ن
¯
ا ¸ ).« –L,· ‚† . 31
. 32 ر¸ا. رب ¿ر·رب و ت,.zا ته> <ب نíرق رد <: _.شهب نا.>رد ¸ا _>رب (
نا.>رد
| 1‰1 |
نí <>ا. <: رi. ت>رد :¸ا ت.ا ترا,r oi. oدرب ,ا· اه·í ¸ا
ت.ا را>_ب
| 1‰2 |
» : د¸æ>.
¯
رi.
¸
_s )« –<×قاو 5• . 2† ¸¸. ت>رد .( » : •I.„
¯
و
د¸æ..
¯
)« –<×قاو 5• . 2‰ (
| 1‰3 |
را·ا و ا.ر> ت>رد . » : نا.
¯
ر
´
و _´ >·
¯
و )« –_.>رIا
55 . •† (
| 1‰4 |
¸. ت>رد و » : ...rا
¯
و _,>·
¯
_.
¸
ت..
¯
>
¯
اه,s ا.I×
¯
>
¯
و ).« –_¸
3•.34 ا.ب( _I¸ق رب » _ب¸„ « <¸í رد 2‰ –irر 13 ...»: _
´
.

>
´
و
¯
,

ه
´
I
¯

¯
¸„
´
.ا’ ¯.
¯
« ر,.ا,¸ <·ا> رد نí <ش¸ر <: تشهب رد ت.ا _.>رد ) _Iæ <IIا <,Ir
دراد د¸>و نí ¸ا ¿ا<>ا. _..š. رz <·ا> رد و ت.ا(<Iíو .
| 1‰5 |
I = ا.!ياس :
و ,¦اد <¸ا. _,.¸ .ا>æا ¿اه..×· ¸ا _î¸ <..¸,¸ ت.ا
| 1‰• |
» : _
¸
,.,
¯
Iا .
´
.>æا
¯
و
دوi..
¯
_¯ .L
¸
و *...* _,.,
¯
Iا .
´
.>æا
¯
ا. ).« <×قاو – 5• . 2‚ . 30 ( _.شهب ¿اz<¸ا.
oدر..: و ر,:ارs
| 1‰‚ |
» : J,I.L
¯
J
¯
L
¸

´
I
´
>¸ i·
´
و )« –•ا.· 4 . 5‚ _îش,.z و ( ت.ا و
¸:رz ور _¸ا ¸ا _.ارí نا.·ا ار رب ,z i·¸_.· : » اهI
´
:
´
ا
´
,
´
¦ ¸اد
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†5
اهI
¯
.L
¸
و ).« irر – 13 . 35 (
L = اهيدر-# :
_ادا¸ <ب تشهب _zا …ا.rا _¸¸> ¸ا ت.×· i·رادر¸>رب نi,.¸· و ندر¸> :
» ا.ب
¸
ا.,.z ¯ ا¸بر
¯
.ا و ا¸I:
´
ن¸I.
¯
×·
¯
,.
´
.:
´
).« –ر¸„ 52.1‰ –تJ.ر. : ‚‚ . 43 ¸,· و
–<ق ¯ا> •‰.24 _..a: ( ,اî.z تشهب _zا ندر¸> ,اׄ تقو <: ت.ا •,æ و
,ا. ت.ا : » ,ه
´
I
¯
و ا.,شr ¯ و s ¯ ر
¯
îب
´
اه,s
¸

´
ق ´¸ر
¸
).« –,¸ر. 1‰ . •2 (
‘>ش. ر¸„ <ب ,¸ر: نíرق <: ت.ا ر:• نا¸ا. تشهب ¿اه,·در¸> ¸ا <..د ود
ت.ا oدرب ,ا· ار .
ا.ه-يم :Xلا :
» اه,s ,ه
´
I
¯
<´ ه
¯
î
¸
.s )«. –_¸ 3•.5‚ ”ا¸·ا ¿اراد _.شهب ¿اzo¸,. ( تواa.. ...»: و
ت
¸
ر.
¯
› ¯Iا _¯ :
´
_.
¸
اه,s ,ه
´
I
¯
)«... i.
¯
>. – 4‚ . 15 ( و _æs ر‡· ¸ا …ا> _,r رد و
رî¸iî¸ <,,. …ا.: : ...» و ا.ه,
¸
.ش.
¯
.
´
<
¸
ب
¸
ا¸·ا
´
)«... –oرaب 2 . 25 (
| 1‰† |
ناوارs . » : و
¯

¯
,› ¸:
¯

¯
î
¸
s ¯ )« – <×قاو 5• . 32 ود o¸,. ”¸· رz ¸ا و ( Ÿ.æ ...» : <ه
¯
î
¸
.s _¯ :
´
_.
¸
نا>و¸
¯
)« –_.>رIا 55 . 52 ( . _ر..د رد » : ناد
¯
_
¸
,

.
¯
.
¯
>
¯
Iا _.
¯
>
¯
و
¯
)« –_.>رIا 55 .
54 ( . » <,
¯
· ¸اد اهs ´¸Œ
´
ق ´ )« –<ق ¯ا> •‰ . 23 –نا.·ا ¸,· و ‚• . 14 (
| 1‰‰ |
و ت.ا¸> ˜,„ و
i·انا,.شهب _,. » : نور,
¯
>¯ .
¯
¸
¯
ا.
¯
.
¸

¯
î
¸
.s و )« –<×قاو 5• . 20 ( : » ا.
¯
.
¸
<
¯
:
¸
¸s ¯و
ن¸ه.
¯
ش¸
¯
).« –تJ.ر. ‚‚ . 42 _>رب ( <¸í ¸ا oداa..ا اب نار.a. 33 –<×قاو 5•
i·ا<.a: : ¿ارب ¿اzo¸,. _.شهب ت¸دوi>. در¸. رد <: ¿ا<aŒ.. و _Iæs
ت.,· دراد د¸>و ¿¸,·د ¿اzo¸,. .
| 200 |
ار _.شهب ¿اzo¸,. تا¸اور ¸ا _>رب <: oدر: _sر×. ا,·د ¿اzo¸,. ,J>رب
<·¸:¿,z _را¸r و _×sد .دراi· <îIب i¸او¸ ¸ا ر·¸,.¸> _قرr تر¸æ <ب اه·í
د¸._. نا·í نiب ¸ا ‹ش. .
| 201 |
ت\-% :1 :
» ,ه
´
.·دi
¯

¯
و ن¸ه.
¯
ش¸
¯
ا.
¯
.
¸
,>I
¯
و <ه
¯
î
¸
.aب
¸
)«. –ر¸„ 52.22 ( <ب تا¸í _>رب رد
ت.¸: —
¸
¸æ> نا:i·ر¸ •¸رæ· oi. ت.ا » : ن¸ه.
¯
ش¸
¯
ا.
¯
.
¸
ر,„
¯
,
¸
>I
¯
و « <×قاو). –
5• . 21 (
N = ا.ر-ي* و اهسا,ل :
<ب _>. نا,.شهب _ا,I ¸ا تا¸í _>رب رد ت.ا oi.í نا,. » : ن
¯
¸.,
¯

¯
و
ا.با,· ).«... –Ÿه: 1† . 31 i¸در·_ب ( ا.ر: و ا.ر. •sد ¿ارب _.شهب ¿اه.ا,I ا¸
la> ¸ا ”ا¸·ا تاsí و اه,,.í .ت.,· ار¸¸ رد ¸,, <.z تشهب رد i> …اi.rا
ت.ا و _.sí د¸>و .دراi· <îIب رد تشهب ¿i,.ر¸> ت.,· <: ¿ا.ر: نí ¿ارب
نا..š. روí¿·ر i.اب و ¸,· ¿ا.ر. _¸ا.رa.قا„ د¸>و دراi· : » اه,s ن
¯
ور
¯
¸
¯
J
ار¸ره
¯

¯
Jو ا....¯ ).« –نا.·ا ‚• . 13 ( <.ش,ر. ر¸· تشهب نا.z نا> •ا¸ و
_·ار¸· ن
¸
ا..š. oi,.رí رد _¸rí ¿اه..×· _.شهب ت.ا : » _
¯

¯
_×.¸
¯
,z ´ ر
´
¸·

¸
. ¸..¸ا
¯
ب
¸
و ,ه
¸
¸i¸ا
¯
)« –,¸ر>· •• . † (
| 202 |
.
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†•
_.¸¸ _¸اربا.ب _ا,I اه.· <,.> _,¸¸· دراد .
| 203 |
ر¸ر> ار نا,.شهب _ا,I _.> ,¸ر: نíرق » : ر¸ر>
¯
اه,s ,ه
´
.
´
ا,I ¸و )« –¿
¯
> 22 . 23 (
ر,.. و •¸ا· تر¸æ ود <ب و ت.ا oدر: _sر×. :
| 204 |
» _.
¸
ار
¯
æ>´ ا.با,· ن
¯
¸.,
¯

¯
و
ƒر
¯
,.
¯
.ا ¸و _i
´
..
´
)« –Ÿه: 1† . 31 ( : » ƒ´ ر
¯
,.
¯
.ا ¸و ر
´
æ>´ _i
´
..
´
.
´
ا,· ¸ ,ه
´
,
¯
I ¸..r .«
) –نا.·ا ‚• . 21 –نا>د ¸,· و 44 . 53 و i¸راور. ¿اzi.,..د اب تشهب رد نا..š. (
i·¸._. <..ارí _¸ر¸ » : اš ¯ I
´
šI
´
و .z ¯ • ¯ _.
¸
ر
¯
و
¸
ا.ا
¯
_.
¸
اه,s ن
¯
¸I
¯
>
¯
¸
´
)«... –¿
¯
> 22 . 23
–ر„اs ¸,· و 35 . 33 –Ÿه: : 1† . 31 :( » _.
¸
ر
¯
و
¸
ا.ا
¯
ا¸I
¯
>
´
و <æ
¯
s
¸
).« –نا.·ا ‚• .
21 (
Q = Uتشهب نارسK. :
ت.ا _·ار..z د¸>و تشهب ¿اه..×· <I.> ¸ا را.sر .ƒJ>ا ¿اهæa· <.z ¸ا <:
ناiب ا,·د نا·¸ <: ¿ا<·ا·¸ تاداr <I.> ¸ا نiب و •ا¸ i.¸J.,. i...z
| 205 |
...» : و
s ´ ر
¯
ه
¯
Œ
¯
.
´
¿
´
و¸ا
¯
اه,s ,ه
´
I
¯
).«... –oرaب 2 . 25 و –•ا.· ¸,· 4 . 5‚ ¸ا نا·í تراه„ ¸ار (
,¦اق تشهب رد نا.·ا <: ت.ا نí _›. i,I¸· ,¸ا¸I .ت.ا ¿iبا و ‘>. <ب
ت.ا _r¸· و ¿درs …او¸ _ر×. رد و ”¸· <ب ,¦اق <: ا,·د ,J>رب
| 20• |
. نو¸sا
ˆا>I ¸ا ,z ا· ت.ا رادر¸>رب _×.> و ¿درs ._قJ>ا ¿اه.zا¸· <.z ¸ا نí رب
_æ>. J
¯
.ا: ¿و اب .ر..z اب ت.¸¸ ته> ¸ا ,z و درب ر. <ب _قJ>ا oاsر رد
€.zا.z i.اب
| 20‚ |
¿,z و ¸,, •·ا. ¸ا تíI ندرب و _·ا و تaIا نا,. نا·í i.ا,· .
|
20† |
تر¸æ <ب _.¸رsí رد _.شهب نار..z _·ا:¸,.ود ناب¸_¸> و i·ا•,æs <:
اه.· <ب ناش·ار..z ˜شr i·¸ر¸.. و _.,z و …ا. i...z نا·í » : _
¯
ه
´
.·Lش¯ ·ا
¯
ا·
¯
ا ¸
_
¯
ه
´
..I×
¯
>
¯
s ¯ * •اش·ا ¸ ا.بار·ا
¯
ا.بر
´
r ´ * اراîبا
¯
).« –<×قاو 5• . 35 . 3‚ (
| 20‰ |
,ا· اب _.شهب نار..z ¸ا ¿را,.ب تا¸í رد ت.ا oi. دا¸ _,×Iار¸> » : و
_,r ر¸>ب
¸

´
..>و
¯
¸
¯
)« نا>د – 44 . 54 –ر¸„ : 52 . 20 _·ا:¸,.ود نا·í ( ر¸...
رد ¿اz<.,> i·ا_.شهب <: ¿,z _> و <.sرî· _ا.· نا·í اب _·ا.·ا ت.ا : » _
¯
ه
¸
,s
ر
´
¸> ... نا.>¸ ت
´
ر,>¯ ن
¯
ا> Jو ,ه
´
I
¯
,ق ¯ _
´
·ا ¸ _
¯
ه
´
›.
¸
Œ¸
¯
,I
¯
... ,ا,>Iا _s
¸
ت
´
ر¸æa.
¯

) –_.>رIا 55 . ‚0 . ‚4 ¸,· و 5• _:i.ش>رد رد اه·í نiب ( i.·ا.z ت¸قا¸ و
نا>ر. ت.ا : » نا>ر.
¯
Iاو ت
´
¸قا,Iا _
¯
ه
´
·
¯
ا
¯
:
¯
)« –_.>رIا 55 . 5† ن¸,.z و ( i¸راور.
i...z ,iæ رد » : ¸
¸
I
´
šI
¯
Iا _
¸
.›.ا
¯
:
¯
* _,r ر
´
¸> و ن¸.
´
î.
¯
Iا ).« –<×قاو 5• . 22 . 23
–تاs ¯اæ ¸,· و 3‚ . 4‰ و _. ر‡· ¸ا اه·í ( رî¸iî¸ نا..z …ا. : » ,z ´ i
¯
.r¸ و
.ار·ا
¯
,
¸
رŒ
¯
Iا ت
´
رæ
¸
.ق )« — – 3† .
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†‚
52 –L,· ¸,· و ‚† . 33 (
| 210 |
ا¸¸: <: i...z …ا. و _. ,: را,.ب و o¸ا· <ب _.
Ž¸Iب i·اoi,.ر : » و ا.بار·ا
¯
.
¯
r¸ ا¸:
¯
)« –L,· ‚†.™33 (
| 211 |
د¸> نار..z ¸> ¿i>ا <ب و
.<..¸رî.· _¸ا.· i.با¸_.· : » و _,r ,
¸
رŒ
¯
Iا ت
´
رæ
¸
.ق ,z ´ i
¯
.r¸ )« –تاs ¯اæ 3‚ . 4† (
|
212 |
: » ,
¸
رŒ
¯
Iا ت
´
رæ
¸
.ق _
¯
ه
¸
,s ).«... –_.>رIا 55.5• ¸,·و –— 3†.52 _,×Iار¸>) ( (
¿اoرا¸ رد ,¸ر: نíرق ¸ا تا¸í ¸ا ¿رî¸د ¿اه..×· ¸,· <ب ت>ارæ ,ا· oدرب :ت.ا
ر,‡· اه.رs و اه.>· : » _
¯
,.î
¸
.
¯
.
´
ƒر
¯
,.
¯
.ا ¸ _.
¸
اه·
´
ا.Œ
¯
ب
¯

´
s ´ _Ir ¯ )« –_.>رIا 55 .
54 :( » _
¯
,.î
¸
.
¯
.
´

¸
¦ ¸ارJ
¯
ا _I
¯
r ¯ اه,s )« –Ÿه: 1† . 31 oi,,) ,z را.: ¿اهشIاب .( :( » و
<s ¯¸aæ.
¯
ƒ ´ ر
¸
ا.·
¯
)« .<,.اr †† . 15 نا,قا. و ناراî..i> .( » : ,ه
¸
,I
¯
r ¯ ,´ ¸Œ¸
¯
و
ن¸.î.
¯
š ´ I
´
šI
´

´
·
¯
ا
¯
:
¯

´
I
¯
ن
´
ا.Ir¸ )« –ر¸„ 52 . 24 ( : » ن
´
iIو
¸

¸
,I
¯
r ¯ ,´ ¸Œ¸
¯
نوiI
¯
>¯ .
´
)« –<×قاو 5• . 1‚ –نا.·ا ¸,· و ‚• . 1‰ اه.ا> و ,ورL .( » : ,´ اŒ¸
´
,ا>æ
¸
ب
¸

¸
,I
¯
r ¯ .ا¸:ا
¯
و .z ¯ • ¯ _.
¸
)« –,ر>¸ 43 . ‚1 :( » ˜
¯
¸رابا
¯
و .ا¸:ا
¯
ب
¸
_L:
¯
و
_,×.
¯
_.
¸
)« –<×قاو 5• . 1† :( » <æ
¯
s
¸
_.
¸
ار
¯
¸را¸ق ¯ ار¸ia·
¯
اzورi
¯
ق ¯ ).« –نا.·ا ‚• .
15 . 1• (
¸ا ار تشهب ¿اه.رs ر..í ,¸ر: نíرق ت.ا <..·اد ر,.. و ,,>æ ,ش¸ربا :
» _ر
´
s ´ _Ir ¯ _
¯
,.î
¸
.
¯
.
´
ƒر
¯
,.
¯
.ا ¸ _.
¸
اه.
´
¦ا.Œ
¯
ب
¯
)« –_.>رIا 55 . 54 رد ور_¸ا ¸ا .(
¸ا _›¸i> ر,.ا,¸ ) _Iæ <IIا <,Ir <Iíو ( ت..ق _,¸ور نí ¿ر¸· oi.ش>رد <..·اد
oi.
| 213 |
<¸í رد و 1• –<,.اr †† _sر×. ا,¸¸ و _,a· را,.ب ار _.شهب ¿اه.رs
ت.ا oدر: » : <· ¯¸›,.
¯
_
¯
بار¸
¯
و .« i·ا<.a: _>رب » : _
¯
بار¸ « •.> » <,¸ر¸ « رد _æا
o¸او ¸ا _.راs » تaبر¸ « <.sر: oi. <: ,ا,Iا J„ رد نí <ب را: <.sر ت.ا .
|
214 |
_ا.ارب <¸í ‚• –_.>رIا 55 <,î· ¸î,· _رs و ¸,. _Iاب رب نا,.شهب
i.·¸_. » : نا.>¸ ¿
¯
رa¯,r ¯ و رæ>´ ,ر
¯

¯
_Ir ¯ _
¯
,.î
¸
.
¯
.
´
« oi.í _›¸i> رد و <: ت.ا
oدر..: _¸اه.رs _.شهب ¿اz<sرr نا,. رد oi. <: _æ×ب ¿Jاب _æ×ب رî¸د و
_.> €·راî·ر ¿ا,¸د و ر¸ر> ¸ا اه·í و _>اد نí ‹ش. و ر,.r و ر¸sا: ت.ا .
| 215 |
نا¸.r ود اب _.شهب ¿اه.>· ¸ا نíرق » <î¸را « و » ر¸ر. « <ب .ت.ا oدرب ,ا·
_>رب داa.rا اب _·ا _I>. رد نا,.شهب <: ت.ا _.>· ر¸ر. نار.a. ¸ا
.رî¸iî¸ رد ربارب ,z رب نí i..,ش·_. تا.I> رد <: ت.ا _.>· <î¸را و
_.اî.z و _æ¸æ> <: اب نار..z د¸> ت¸I> i·اoi¸¸: رب i.·¸_. <,î· نí
| 21• |
:
» ن¸.î
¸
.
¯
.
´

¸
¦ ¸ارJ
¯
ا _I
¯
r ¯ _.I.L
¸
_s ,

ه
´
>
´
و
¯
¸Í
¯
و
¯
,

z ´ ).« –_¸ 3• . 5• (
<.a: <ب _>رب رî¸د <î¸را _.>· ت.ا <: رد
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3††
i.·¸_. <I>>
| 21‚ |
رî¸د _>رب و نí ار ت>· نا,¸ا. راد i·ا<..·اد .
| 21† |
_..a:
ت.ا <: تIr ¿راíî.ا· ¿اه.>· _.شهب <ب ر¸ر. _¸ا,¸¸ و _ش>ب_¸ا.í نí
ت.ا <: د¸._. _.š. ¿دا. و رور. .>¸. .
| 21‰ |
ر¸„ <ب _.شهب ¿اه.>·
oi. Ÿ¸در و .·ر. » : رر
´
.
´
_Ir ¯ _
¯
,.î
¸
.
¯
.
´
<s ¯¸aæ.
¯
)« –ر¸„ 52 . 20 •a·ر. و (
ت.ا » : ر
´
ر
´
.
´
اه,s
¸
<r ¯ ¸sر.
¯
).« –<,.اr †† . 13 _î.. _.شهب ¿اه.>· ”اa·را (
<: i.اب نí .,. <ب ت.ا ن¸.ار,¸ ¿ا,¸¸ رLا.. رب نí رب _¸I> اب نا,.شهب
د¸> lI.. i..اب و _î.. ت.ا oرا.ا <ب _:ا¸ ا¸ اه·í ت,.zا و _¸را ند¸ب Jاب
و ت.اiق و _¸را ¿Jاو ¿¸.×. اه·í i.اب .
| 220 |
نايتشهب :
¸ا نا·í ت¸اæر تaæ نا,.شهب ,اæوا رiæ رد ¸ا اi> ¿د¸.ش> و i·واi>
ت.اه·í » : ا¸æر
¯
و ,ه
´
.r ¯ <
´
I
¯
Iا _
¯
æ
¸
ر
¯
,,‡×
¯
Iا ¸
´
¸a¯Iا ‹
¯
I ¸• <
´
.r ¯ ).« –oi¦ا. 5 . 11‰ و
–<Iدا>. ¸,· 5† . 22 <.,ب : – ‰† . † ( _:i·¸ ¸ا نا·í رد تشهب …ا.: ¿د¸.ش> ار
i·راد : » _s ¸
¯
ه
´
s ¯ <,
¯
æ
¸
ار <ش¯ ,r )« –<ق ¯ا> •‰ . 21 را:درور¸ ¿اه..×· ربارب رد و (
i·را¸:رî. : » نا
¯
J¸I
¯
¿
¯
i
¸
.
¯
ه.
¯
I ¸ ا.
¯
:
´
ا.و اí.هI ¸ ا·iz ¯ ¿íI
¯
ا <
¸
I
¯
I ¸ i
´
.>
¯
Iا <
´
I
¯
Iا ا·
¯
iz ¯ .«...
) –,ارrا ‚ . 43 –ر„اs ¸,· و 35 . 34 –ر.¸ : 3‰ . ‚4 رد ( oره, ناش¸اz توار„
و •اش· ت.×· اi¸¸z : » ,ه
¸
z
¸
¸>و
´
_s ,´ ر
¸
×·
¯
,,×.
¯
Iا s ¯ ر
¯
æ·
¯
)« –_,aa¯Œ. †3 . 24 و (
و اsو و ˜شr ¸ا …ا.Jا. ناش¸اهIد <·¸: رz ¸ا Žراs و ¿ردارب و ت,>. .”ا¸·
.<.,: ر,: و i.> ت.ا .
| 221 |
_.> ¿ر·_,¸ا¸ ¿اه.اa. رد <: _·ا.: رارق i·راد
ت,.· <ب نا,>اæ ¿اه.اa. ر·رب ‹.ر و i.> i·رب_.·
| 222 |
»: _s ا. ا.r¸
¯
·
¯
و
رر
´
.
´
_Ir ¯ ا.·¸>ا ¸ _¯ r¸ _.
¸
,z
¸
ر
¸
وiæ
´
_,I,
¸
.a.
¯
.
´
).« –ر>> 15 . 4‚ –,ارrا ¸,· و ‚ .
43 را.: رد تشهب رد اه·í ( .نارi¸ .,ا>را .ناردا. .نار..z ناردارب و ناi·¸رs
•Iاæ i·ا_¸¸>
| 223 |
» : و ,ه
¸
¦ ¸ابا• _.
¸

¯
I
¯
æ
¯
_.
¯
و اه·
¯
¸I>´ i¸
¯
نir ¯ ت
´
..
¯
>
¯
و ,ه
¸
>
¸
و¸ا
¯

¸
. ¸.¸
¯
ر
¯
• ´ ).« –irر 13 . 23 –,ر>¸) ¸,· و 43 . ‚0 <ب تشهب _zا ( _ادا¸ <î·í رد
ا,·د اi> _ر· .oد¸ب ¸ا ناzا.: ¿رود i·اoدر: رد تشهب و رد را¸> ت.>ر
را:درور¸ رد ._¸ا.í _.ارí و ت,..ا رارق i·راد
| 224 |
» : ,´ ¸>¯ J <¯ .
¯
>
¯
Iا ا¸I>´ دا
ن¸·¸
¯

¯
,.
´
·ا
¯
J
¯
و ,î
´
,I
¯
r ¯ ).« –,ارrا ‚ . 4‰ ( ¿اه..×· را.: رد تشهب رد نا·í
i·ا. i.zا¸> i¸وا> iبا ا· ._.شهب ...» : اه,s _
¯
¸iI ¸..> * ,,a.
´
,
´
,×·
¯
اه,s ,ه
´
I
¯
اi
¯
ب
¯
ا
¯
)«... <ب¸· – ‰.21 . 22 –oi¦ا. ¸,· و 5 . 11‰ _,.¸او و ( _¸ا,·
نíرق ,را×.Iا sر¦اد iI> .,¸ر: • <>aæ . 3†‰
_ا,. و i.> اه·í را:درور¸ نا,.Iاr ت.ا : ...» .
¯
ر
¯
<
¸
I
¯
I ¸ i
´
.>
¯
Iا ن
¸
ا
¯
,z ´ ¸rد
¯
ر
´
>¸ ا•و
_,.I
¯
..×Iا ).« _·¸¸ – 10 . 10 .(
]بانم
¸اrí را¸·ا :_a×Iاو <..Iاو .ا.îIا ¿iz _Ir تا,هIJا :تاداa.rJا :,ا>·ا و
رد ناش>رد ناzر,Iا :¿¸را.Iاو •i,Iا :را¸·Jارا>ب :تJاa.Iا _¦اوا :نíرق ر,.a·
ر,.a· _s :¸¸¸×Iا .ا.îIا Ÿ¦اŒI _s ¸,,..Iا ¿و• ر¦اæب :•„اق ناzرب :نíرaIا
,ا,¸ :نíرق _ور×Iا¿ا· ر,.a· _s نا,,.Iا :داi×ب ¿¸را· ._¸.اaIا رzا¸> _.
نíرaIا تا.I: _s ˜,a>.Iا .نíرaIا و _·¸.Iا …ا¸>ا _s sر:í.Iا :,¸رîIا
¸ا ¿ر¸¸æ· :,¸ر: نíرق ر,.a· ,,..· :sر>Jار¸.ا _.·ا ر,.a· :,.ه> و تشهب
ر,.a· :ر¸¸..Iاو ر¸ر>.Iا ر,.a· .ر¦اæ,Iا ر,.a· :¿رشr _با .,,‡×Iا نíرaIا
نíرaIا ر,.a· :_,هIا..Iارiæ .,¸رîIا نíرaIا ر,.a· :ر,›: _aŒæ. i,. .,¸رîIا
_s ناsر×Iا ن¸>. ر,.a· :ر,,îIا ر,.a.Iا :Ÿ.اîIا ر,.a.Iا :_.,.> ,¸Ir
:(,J.Iا <,Ir)¿رî.×Iا ,ا.Jا _Iا .¸...Iار,.a· :را..Iا ر,.a· :نíرaIا
ر,.a· ر,.a· :¿ه..Iاو <׸رشIاو si,a×Iا _s ر,..Iا ر,.a.Iا :_,قداæIا¿ه..
نíرق _r¸æ¸. _¸وL· _r نا,,Iا •.ا> :_,Ia›Iا ر¸· ر,.a· :<·¸.· ر,.a· :,¸ر:
•.ا>Iا :نíرaIا ¿í :i,>.Iا نíرaIا ر,.a· _s i¸i>Iا :_,„رق .نíرaIا ,اî>J
:,¸رîIا نíرaIا _s <.>Iا _s _¸وL.Iا ˜¸اa> :¿ارsJا دJب _Iا ¿اورJا ¿دا>
˜> :_,a,Iا ˜> :_¸¸..Iا <باش.. <.î>Iا :_¸iIا …¸æا <sر×. _s _,a,Iا
•ا,IوJا<,I> :<×برJا <,Ia×Iا راa.Jا _s <,Iا×..Iا ¿¦ار>Iا :•ا,aæJا تاa,„ و
نرaIا ,را×. sر¦اد :_·ا..ب ,را×.Iا sر¦اد :•¦ار>Iاو نíرق <.ا.ش·اد :_¸رش×Iا
:_zوŠ¸نíرق و ر¸›..IارiIا _s ر,.a.Iا :ر¸·L.Iاب _·ا×.Iا¿ور نíرaIا ر,.a· _s
:ر,.a.Iا ,Ir _s ر,..Iا دا¸ :نا.>Iا¿ور و نا.>Iا _ور :,,‡×Iا را>,Iا <.,a.
_¸ ناه> رد ¿ر,. :<>ا. _با _.. :را·Jاو ,î>Iا <.¸i. و ¸ا :,ر. ¿ر. _ه,
:c¸i> :iæاa.Iا¿ر. _با•,>æ نا,> .,·ر.ب _با :نا,Iب •,>æ .¿را>,Iا
تا>¸.aIا €.zرs :<,î.Iا :_.راs €.zرs تا×I نíرق :,¸ر: :,اشîIا Ÿش:
رار.Jا و :راربJاsir ,ا: :_,..>· رz¸: :دار. :.ر×Iانا.I :<.ا·ت×I c>ا,.
:_¸دا,.ب •.>. نا,,Iا _s :•ا,>Jا .¸íه· _s •اæ,,Iا <>>.Iا :نíرaIا ر,.a·
¿ا,æ.Iا :_Iæ¸.Iا _I׸_با i... :<×IIا _,¸اa.,>×. :ر,,îIا ,>×.Iا :ر,..Iا
:ررiIاتا,..a. :نíرaIا ˆاaIا تادرa. i¸وا> ر¸ش.. :<×IIا _s i>..Iا
:(_.,.> ر,.a·) <,I
¯
r .zا¸. :(_r¸æ¸.ر,.a·) :نíرaIا ر,.a· _s نا¸,.Iا
.ا.: ˆاaIJ ر¦ا‡.Iاو o¸>¸Iا :¿دروا. :ن¸,×Iاو تî.Iا ر>Jا ,¸,Iا :¸¸¸×Iا <IIا
,J.Jاو <,
¯
>,..Iاو <¸
¯
د¸ه,Iا _,ب .
_Ir _.ار: و _>ب <a.Is و ,J:


| 1 | . ¿ .<.ا· ت×I 3 . — 444‚ ¿ .•„اق ناzرب : 1 — . 32• . 32‚ .
| 2 | . €.zرs ._.راs ¿ 1 . — •13 ¿ .•„اق ناzرب : 1 — . 32• . 32‚ .
| 3 | . ¿ .<.ا·ت×I 10 — . 15043 . » _ودرs « ¿ : 13 — . 1‰453 . » ¸.,. .«
| 4 | . ¿ .˜,a>.Iا 2 — . 123 ¿ .<×IIا _,¸اa. : 1 — . 421 . » _> .«
| 5 | . — .تادرa. 203 œ 204 ¿ .¸,,..Iا ¿و• ر¦اæب : 2 — . 352 ¿ .˜,a>.Iا :
2 — . 123 . 124 . » _> .«
| • | . ¿ .,,..· 2 — . 4•† ¿ .ناش>رد را¸·ا : 1 — . 225 .
| ‚ | . ¿ .<×IIا _,¸اa. 1 — . 421 . » _> .«
| † | . ¿ .ناش>رد را¸·ا 1 — . 224 . 225 .
| ‰ | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 2 — . 3‰ ¿ .ناش>رد را¸·ا : 1 — . 224 ¿ .,,..· : 2 .
— 4‰1 .
| 10 | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰1 .
| 11 | . ._¸دا,.ب c>ا,. ¿ 1 — . 51‰ .
| 12 | . — .ا..وا :• .ر 54• . 550 ¿ ._¸دا,.ب c>ا,. : 1 — . 1†5 .
| 13 | . — .ا..وا 335 . 33• .
| 14 | . — .ا..وا :• .ر ‚† . ‚‰ : 4‚† . 4†0 ¿ ._¸دا,.ب c>ا,. : 1 — . 1†5 .
| 15 | . ,را×. sر¦اد ¿ ._¸رش×Iا نرaIا 3 — . 1‰2 ¿ ._¸دا,.ب c>ا,. : 1 — .
1†5 . 1‰0 .
| 1• | . ,را×.Iاsر¦اد ¿ ._·ا..ب • — . 55‰ .
| 1‚ | . ,را×. sر¦اد ¿ ._¸رش×Iا نرaIا 3 — . 1‰3 .
| 1† | . ._¸دا,.ب c>ا,. ¿ 1 — . 51‰ .
| 1‰ | . .¿¸را.Iاو •i,Iا ¿ 1 — . 1†• .
| 20 | . ._¸دا,.ب c>ا,. ¿ 1 — . 51‰ .
| 21 | . ._¸دا,.ب c>ا,. ¿ 1 — . 524 . 525 .
| 22 | . o¸>¸Iا ¿ .ر¦ا‡.Iاو 1 — . 220 .
| 23 | . ¿و• ر¦اæب ¿ .¸,,..Iا 2 — . 352 .
| 24 | . و o¸>¸Iا ¿ .ر¦ا‡.Iا 1 — . 220 ¿ .¸,,..Iا ¿و• ر¦اæب : 2 —. 352 .
| 25 | . ._zوŠ¸نíرق <.ا.ش·اد ¿ 1 — . 3‰‚ .
| 2• | . ._,a,Iا ˜> — ._.I>. 5•‚ ¿ .ر,. ._,a,Iا ˜> : 2 — . 145 .
| 2‚ | . ¿ .راa.ا ‰ — . 1‚• .
| 2† | . رiæ ر,.a· ¿ ._,هIا..Iا • — . 24‚ _ه, : .c¸i> — 3•2 . 3•3 : ,ا:
._,..>· — 4‚ . 4† .
| 2‰ | . ,ا: ._,..>· — 4† .
| 30 | . و ¸اrí .,ا>·ا — 13‰ ,ا: : ._,..>· — 54 .
| 31 | . ,ا: ._,..>· — 54 .
| 32 | . ¿ ._r¸æ¸. ر,.a· 10 — . 1‚1 ,ا: : ._,..>· — 54 .
| 33 | . رiæ ر,.a· ¿ ._,هIا..Iا 4 — . 2•4 .
| 34 | . ¿ .ر,..Iا 25 — . 244 .
| 35 | . ¿ .Ÿ.اîIا • — . 401 .
| 3• | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ 4 — . 2•4 .
| 3‚ | . ¿ .ناش>رد را¸·ا 1• — . 1‰1 ¿ .نا¸,.Iا : 1‰ — . 1•5 ¿ .<·¸.· : 23 .
— 35‰ .
| 3† | . ¿ .ناش>رد را¸·ا 1• — . 1‰1 .
| 3‰ | . ._,قداæIا ¿ه.. ¿ 2 — . 342 .
| 40 | . ¿ .نا¸,.Iا 4 — . 1‰ .
| 41 | . ¿ .ر¦اæ,Iا 44 . — 101 .
| 42 | . ¿ .i¸i>Iا 2 — . 144 .
| 43 | . ¿ .نا¸,.Iا 1‰ . — 1•5 ¿ .ر¦اæ,Iا : 44 — . 101 :
¿ ._,هIا..Iارiæر,.a· • — . 244 .
| 44 | . ¿ .نا,,Iا•.>. 2 — . †3• ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : 2 — . 342 .
| 45 | . ¿ ._,قداæIا ¿ه.. ‰ — . 1†† ¿ .ناsر×Iا ن¸>. : 13 — . 14‰ .
| 4• | . ¿ .نا,,Iا •.>. 2 — . †3‚ ¿ .را¸·Jارا>ب : † — . †4 ¿ .نا¸,.Iا : 4 — .
22 .
| 4‚ | . ¿ .نا¸,.Iا :•.ر 4 — . 22 . 23 .
| 4† | . ¿ .i¸وا> ر¸ش.. ‰ — . 3‚3 . 3‚5 .
| 4‰ | . ¿ .i¸وا> ر¸ش.. ‰ — . 3‚3 œ 3‚5 .
| 50 | . ¿ .نا.>Iا _ور 5 — . •† ¿ .نا,,Iا •.>. : 2 — . †3‚ ¿ .ناzر,Iا : 1 .
— •†† .
| 51 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 205 .
| 52 | . .ررiIا تا,..a. ¿ 2 — . 2‚1 .
| 53 | . ¿ .iæاa.Iا ¿ر. 5 — . 111 .
| 54 | . ر¸ش.. .i¸وا> ‰ — . 3‚2 .
| 55 | . ¿ .نا,,Iا •.>. • — . 445 ,ا,¸ : .نíرق ¿ • . — 30† . 30‰ .
| 5• | . ¿ .نا,,Iا •.>. • — . 445 ,ا,¸ : .نíرق ¿ • . — 30† . 30‰ .
| 5‚ | . ¿ .¿را>,Iا •,>æ 4 — . 105 ¿ .را>,Iا <.,a. : 1 — . 44‰ .
| 5† | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 121 . 131 ¿ .¿را>,Iا •,>æ : 4 — . 105 .
| 5‰ | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 310 . 311 ¿ .<·¸.· : 10 — . 1‰4 . 1‰5 .
| •0 | . ¿ .را¸·Jارا>ب †‚ — . 15† ¿ : ‰1 — . 23‰ . 3†• .
| •1 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 121 ¿ .ر,›: _با ر,.a· : 4 — . ‚3 .
| •2 | . — .,ا>·ا و ¸اrí 201 .
| •3 | . ,ا: ._,..>· — ‰‰ . 100 .
| •4 | . ¿ .راa.ا ‰ —. 332 ,ا: : ._,..>· — 100 .
| •5 | . ,ا: ._,..>· — 103 .
| •• | . ,ا: ._,..>· — 150 .
| •‚ | . ,ا: ._,..>· — 105 . 10• .
| •† | . ¿ .را¸·Jارا>ب 35 — . 405 .
| •‰ | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 301 .
| ‚0 | . ¿ .راa.ا ‰ — . 330 . 331 — .,ا>·ا و ¸اrí : 5‚ . 5† .
| ‚1 | . ¿ .راa.ا ‰ — . 330 .
| ‚2 | . ¿ .راa.ا ‰ — . 330 .
| ‚3 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 13‰ .
| ‚4 | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 311 .
| ‚5 | . .ر,›: _با ر,.a· ¿ 4 — . ‚3 _¸ ناه> رد ¿ر,. : ¸ا .,ر. — 51† .
| ‚• | . .ر,›: _با ر,.a· ¿ 4 — . ‚3 .
| ‚‚ | . .ر,›: _با ر,.a· ¿ 4 — . ‚3 .
| ‚† | . ._,a,Iا˜> — ._.I>. 5‚• ¿ .را¸·Jارا>ب : † — . 11• .
| ‚‰ | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 144.131 ¿ .•ا,IوJا <,I> : ‚ — . 25• .داi×ب ¿¸را· :
¿ ‚ — . 3†‚ .
| †0 | . ,ا: ._,..>· — 10• .
| †1 | . — ._,a,Iا ˜> 5•‰ ¿ .تا,هIJا : 4 — . 41‰ رz¸: : .دار. — ••1 :
.تاداa.rJا — ‚‰ .
| †2 | . ¿.را¸·Jارا>ب † — . 20• .
| †3 | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ 2 — . 1‚0 ¿ .,,..· : 2 — . 4†‰ .
| †4 | . ¿ .ر¸›..IارiIا 2 — . 1†• ¿ ._,Ia›Iار¸· : 1 — . 332 . 333 ,ا,¸ : .نíرق
¿ • . — 334 .
| †5 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 11‰ .
| †• | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 130 .
| †‚ | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 341 .
| †† | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 341 . 343 .
| †‰ | . ¿ .را¸·Jارا>ب 44 —. 2‰† ¿ .•¦ار>Iاو ¿¸ار>Iا : 2 — . †4‚ . †4† .
| ‰0 | . ¿ .,اشîIا 1 — . 35† ¿ .ر¸›..IارiIا : 2 — . 1†• .
| ‰1 | . — .تاداa.rJا ‚‰ ¿ .•اæ,,Iا <>>.Iا : 1 — . 254 .
| ‰2 | . ¿ .ر,..Iا 4 — . ‰1 ¿ .تا,هIJا : 4 — . 41‰ — .تJاa.Iا _¦اوا : 124 .
| ‰3 | . ¿ .تا,هIJا 4 . — 422 . 423 ¿ .iæاa.Iا ¿ر. . 5 — . 10‚ . 10† .
| ‰4 | . ¿ .i¸وا> ر¸ش.. ‰ — . 3‚1 ¿ .تا,هIJا : 4 — . 423 .
| ‰5 | . تا>¸.aIا ¿ .<,î.Iا 4 — . 3•† ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· : 2 — . 1‚1 .
| ‰• | . — .تادرa. †•3 . » žرو .«
| ‰‚ | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 200 .
| ‰† | . ¿ .نا¸,.Iا † — . 11‚ ¿ .<·¸.· : • — . 1‚† ¿ .ر,..Iا : 1• — . 134 .
| ‰‰ | . ¿ ._,Ia›Iار¸· 2 — . 31 ¿ .را¸·Jارا>ب : † — . ‰1 .
| 100 | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 2‚ .
| 101 | . تا>¸.aIا ¿ .<,î.Iا 5 — . •0 ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· : ‚ — . 2‚ .
| 102 | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 2† .
| 103 | . تا>¸.aIا ¿ .<,î.Iا 5 — . •2 . •3 .
| 104 | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰‰ .
| 105 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> ‰ ¿ . 1• — . 23‚ — .ر>Jا,¸,Iا : 23‚ .نا,,Iا •.>. :
¿ ‚ — . 35 ¿ .نا¸,.Iا : 3 — . •5 .
| 10• | . ¿ .,اشîIا 1 —. 4‚• ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا : 15 — . 124 :
¿. ._·ا×.Iا¿ور 4 ¿ . 5 — . 1†0 .
| 10‚ | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 2 — . 42 . 43 .
| 10† | . ._,قداæIا ¿ه.. ¿ ‰ — . 112 ¿ .<,Ir .zا¸. : 4 — . 23• را¸·ا :
¿ .ناش>رد 1• — . ‚4 .
| 10‰ | . ¿ .نا,,Iا•.>. 3 — . 2‰3 ¿ .<,î.Iا تا>¸.aIا : 5 — . ‚1 .
| 110 | . تا>¸.aIا ¿ .<,î.Iا 5 — . ‚2 .
| 111 | . تا>¸.aIا ¿ .<,î.Iا 5 — . ‚3 . ‚• ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· : ‚ — .
2‰ .
| 112 | . .ر,,îIا ر,.a.Iا ¿ 2‰ — . 123 ¿ .<·¸.· : 23 — . 1‚5 .ر>Jا,¸,Iا :
— 233 .
| 113 | . ¿ .نا,,Iا •.>. ‰ — . 31† ¿ .ر¸›..IارiIا : • — . 14• .
| 114 | . ¿ .<>ا. _با _.. 2 — . 144† .
| 115 | . — .oر:í.Iا 53‚ . 53‰ ¿ .را¸·Jارا>ب : † — . 1†• ¿ : •• — . 3‚0 .
| 11• | . تشهب ¸ا ¿ر¸¸æ· — .,.ه> و 250 .
| 11‚ | . ._I׸ _با i... ¿ 2 — . 3‚0 ¿ .نا,> _با •,>æ : 1• — . 404 :
¿ .ر,,îIا ,>×.Iا • — . 200 .
| 11† | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . †‰ . 1‰• ¿ .ر,..Iادا¸ : 5 — . 13‰ .
| 11‰ | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 1 — . 10‰ ¿ : 2 — . 42 ¿ : 3 — . 1‚† .
| 120 | . ¿ .رار.Jا Ÿش: ‚ — . 4†† .
| 121 | . — .ر>Jا ,¸,Iا 2‚5 .
| 122 | . ¿ .,اشîIا 1 — . 10• .
| 123 | . — .تادرa. 203 œ 204 ¿ .¸,,..Iا ¿و• ر¦اæب : 2 — . 353 .˜,a>.Iا :
¿ 2 — . 123 . 124 . » _> .«
| 124 | . — .تادرa. 533 . » نir .«
| 125 | . ¿ .نا,,Iا •.>. 5 — . ‚‚ ¿ .ر,..Iا : 10 — . 30• ¿ .را..Iار,.a· :
10 — . 545 .
| 12• | . .نا,,Iا•.ا> ¿. • ¿ . 10 — . 22† . 232 ¿ .نا,,Iا •.>. : 5 — . ‚‚ :
¿ .را..Iا ر,.a· 10 — . 54• .
| 12‚ | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 3 — . 1‚† .
| 12† | . — .¿ا,æ.Iا 4•‚ : — .i>..Iا 10†3 . » _ودرs .«
| 12‰ | . ¿ .˜,a>.Iا ‰ — . 51 €.zرs : تا×I ._·íرق — 1‚1 .
| 130 | . ¿ ._ور×Iا ¿ا· † — . 3‰2 . » _ودرs .«
| 131 | . ¿ ..ر×Iا نا.I 4 — . 1‚1 . » iI> .«
| 132 | . ¿ .نا¸,.Iا 15 . — 1†‰ .
| 133 | . ¿ .˜,a>.Iا 12 . — 1‚‰ . » ,×· .«
| 134 | . — .تادرa. †15 . » ,×· .«
| 135 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 4 ¿ . • — . 410 — .¿اورJا¿دا> : 145 .
| 13• | . — .تادرa. 104 . » ¿وا .«
| 13‚ | . — .تادرa. 104 : ¿ .¿دروا. ر,.a· • — . 200 ¿ ._,„رق ر,.a· :
21 — . 35 .
| 13† | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 13 ¿ . 2‚ — . ‚3 . ‚4 ¿ .نا,,.Iا : ‰ — . 42• •.>. :
¿ .نا,,Iا ‰ — . 2‰2 .
| 13‰ | . ¿ .نا,,Iا•.>. † — . 4•• ¿ .رار.Jا Ÿش: : • — . 433 .
| 140 | . — .i>..Iا 5‰‚ . » _ور .«
| 141 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 11 ¿ . 21 — . 34 .
| 142 | . ¿ .نا,,Iا •.>. † — . 4•• .
| 143 | . — .تادرa. 421 . » ,I. .«
| 144 | . — .¿اورJا ¿دا> 140 .
| 145 | . ¿ .نا¸,.Iا ‚ — . 345 .
| 14• | . ¿ .نا¸,.Iا ‚ — . 34• .
| 14‚ | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 5 ¿ . † — . 44 .
| 14† | . — .تادرa. •‰3 : — .i>..Iا ••4 . » ,¸ق .«
| 14‰ | . — .i>..Iا ••4 .
| 150 | . ¿ .نا¸,.Iا 1‚ . — 4‚ .
| 151 | . ¿ .نا¸,.Iا 1† . — 14‰ — .¿اورJا ¿دا> : 145 .
| 152 | . — .¿اورJا ¿دا> 14• ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : † — . 2†‚ .
| 153 | . ¿ .نا,,Iا •.>. ‰ — . 104 .
| 154 | . ¿ .نا¸,.Iا 1‰ . — †‰ — .¿اورJا ¿وا> : 14• .
| 155 | . ¿ .<,Ir .zا¸. 4 — . 23• ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : ‰ — . 112 .
| 15• | . ¿ .ناش>رد را¸·ا 1• — . ‚4 ¿ ._,قداæIا¿ه.. : ‰ — . 112 .zا¸. :
¿ .<,Ir 4 — . 23• .
| 15‚ | . ¿ .<,Ir .zا¸. 4 — . 23• ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : ‰ — . 112 ر,.a· :
¿ .¿رشr _.·ا 12 — . 3‰4 .
| 15† | . ¿ .ناش>رد را¸·ا 1• — . ‚5 .
| 15‰ | . ¿ .<,Ir .zا¸. 4 — . 23• ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : ‰ — . 112 .
| 1•0 | . _.·ا ر,.a· ¿ .¿رشr 12 — . 3‰4 .
| 1•1 | . _.·ا ر,.a· ¿ .¿رشr 12 — . 3‰5 .
| 1• 2 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> † ¿ . 13 — . 1‰0 . 1‰5 ¿ .نا,,Iا •.>. : • — .
44‚ .
| 1•3 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 13 ¿ . 2‚ — . 2‰4 .
| 1•4 | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 15 ¿ . 30 — . 12† ¿ .ر¸›..Iا رiIا : † — . 44† :
¿ .¸,,..Iا ¿و• ر¦اæب 4 — . ‰‚ .
| 1•5 | . .تJاa.Iا_¦اوا — ‰4 ¿ .نا,,.Iا : • — . 3‚• . 3‚‚ ¿ .ر,..Iادا¸ : 4 .
— 323 .
| 1•• | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 4 ¿ . 5 — . 313 ¿. : ‚ ¿ . 11 — . 13‰ Ÿش: :
¿ .رار.Jا 4 — . 2‚‚ ¿ .را¸·Jارا>ب : ‚4 — . 3†• .
| 1•‚ | . ¿ .نا,,Iا •.>. 3 — . 2‰3 .
| 1•† | . ¿ .نا,,Iا •.>. 2 — . 4‚‰ ¿ ._.,.> _aŒæ.i,. ر,.a· : 2 — .
51 .
| 1•‰ | . ¿ .نا,,Iا •.>. ‚ — . 420 .
| 1‚0 | . ¿ .نا¸,.Iا 1• . — 14‰ — .¿اورJا ¿وا> : 143 .
| 1‚1 | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 15 ¿ . 30 — . 3•0 .
| 1‚2 | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 3 —. 1‚† .
| 1‚3 | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 22‚ .
| 1‚4 | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰2 ¿ .رار.Jا Ÿش: : 1 — . 110 .¸...ر,.a· :
— .(,J.Iا <,Ir)¿رî.r ,ا.ا <ب 203 .
| 1‚5 | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰2 .
| 1‚• | . ¿ .<×IIا _,¸اa. 4 — . 41† ¿ .˜,a>.Iا : ‚ — . 210 » ,رr .«
| 1‚‚ | . ¿ .˜,a>.Iا ‚ — . 210 . » ,رr « ,ا,¸ : .نíرق ¿ • . — 233 .
| 1‚† | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 15 ¿ . 30 — . 135 ¿ .نا,,Iا •.>. : 10 — . •‰3 .
| 1‚‰ | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 15 ¿ . 30 — . 135 ¿ .نا¸,.Iا : 20 — . 23‰ .
| 1†0 | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 15 ¿ . 30 — . 135 ¿ .ر,›: _با ر,.a· : 4 — . 235 :
¿ .نا¸,.Iا 20 — . 23‰ .
| 1†1 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 14 ¿ . 2‰ — . 2‚2 ¿ .نا,,Iا •.>. : 10 — . •22 :
¿ .را¸·Jارا>ب † — . 112 .
| 1†2 | . ¿ ._,Ia›Iا ر¸· 5 — . 4‚‚ .
| 1†3 | . ¿ .نا,,Iا •.>. 10 — . •1• ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا : 30 — . 240 ¿ور :
¿. ._·ا×.Iا 1• ¿ . 2‰ — . 2•5 .
| 1†4 | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰0 .
| 1†5 | . ¿ .نا,,Iا •.>. ‰ — . 152 ¿ .ر,..Iا : 2• — . 103 .
| 1†• | . ¿ .ر,..Iا 2• — . 102 . 103 .
| 1†‚ | . ¿ .ر,..Iا 2• — . 102 . 103 ¿ .<·¸.· : 21 — . 442 .
| 1†† | . — .¿اورJا ¿دا> 25† .
| 1†‰ | . ¿ .نا¸,.Iا 1‰ . — 111 .
| 1‰0 | . ¿ .نا,,Iا •.>. 10 — . •4• .
| 1‰1 | . ¿ .نا,,.Iا ‰ — . 4†4 ¿ .نا,,Iا •.>. : ‰ . — 31‰ .
| 1‰2 | . ر,.a· ¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 4• ¿ .نا¸,.Iا : 1‰ — . 122 .
| 1‰3 | . ¿ .نا,,Iا•.>. ‰ — . 32‰ ¿ .ر¸¸..Iاو ر¸ر>.Iا : 2‚ — . 2‰‰ .نا¸,.Iا :
¿ 1‰ — . 123 .
| 1‰4 | . ¿ .نا¸,.Iا 1‰ . — 111 .
| 1‰5 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . †‚ . 11‚ .
| 1‰• | . ¿ ._ب¸„ ر›· 2 . — 3‰0 .
| 1‰‚ | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 2 — . 54• .
| 1‰† | . ¿ .نا,,.Iا 1 — . 10‰ .
| 1‰‰ | . .ر,›: _با ر,.a· ¿ 4 — . 4†• .
| 200 | . ¿ .<·¸.· 23 — . 222 . 223 .
| 201 | . <ب .¸... ر,.a· — .(,J.Iا <,Ir)¿رî.r ,ا.ا 203 ¿ .نا,,.Iا : 1 .
— 110 .
| 202 | . ¿ .,,..· 2 — . 4•† .
| 203 | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 255 .
| 204 | . ¿ .نا¸,.Iا 13 . — 305 ¿ : 20 — . 130 — .نíرaIا_s <.>Iا : 154 .
| 205 | . ¿ .نا,,.Iا 1 — . 110 ¿ .¿دروا. ر,.a· : 1 — . ‚‰ ¿ .نا¸,.Iا : 1 — .
‰0 .
| 20• | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰4 .
| 20‚ | . ¿ .,,..· 2 — . 4‰4 .
| 20† | . ¿ .نا¸,.Iا 1 — . ‰0 .
| 20‰ | . ¿ .¿دروا. ر,.a· 5 — . 455 . 45• ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا : 2‚ — . 10‚ :
¿ .ر,›: _با ر,.a· 4 — . 313 .
| 210 | . .ر,›: _با ر,.a· ¿ 4 — . 313 . 4‰• ¿ ._,„رق ر,.a· : 15 — . 21‰ .
220 .
| 211 | . ¿. ._·ا×.Iا ¿ور 1• ¿ . 30 — . 30 .
| 212 | . ¿ .¿دروا. ر,.a· 3 — . 412 ¿ ._,„رق ر,.a· : 15 — . 54 ر,.a· :
¿ .ر,›: _با 4 — . † .
| 213 | . ¿ ._,„رق ر,.a· 1‚ — . 11‚ .
| 214 | . ¿ .˜,a>.Iا 4 — . 2‚‰ . » .ر¸ .«
| 215 | . ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 12† .
| 21• | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 23‰ .
| 21‚ | . ¿ .نا,,Iا •.>. † — . •‚1 ¿ : 5 . • — : ‚21 ¿ ._,„رق ر,.a· : 15 .
— 31 ¿ .ر,,îIار,.a.Iا : 2• — . ‰2 .
| 21† | . ¿ .نا.>Iا _ور 20 — . ‚‚ .
| 21‰ | . تشهب ¸ا ¿ر¸¸æ· — .,.ه> و 2‚0 .
| 220 | . ,ا,¸ .نíرق ¿ • . — 23† .
| 221 | . ¿ .ر,..Iا † — . 20‰ .
| 222 | . ¿ .<·¸.· • — . 1‚5 .
| 223 | . ¿ .نا¸,.Iا 1‚ . — 34‚ .
| 224 | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 14 ¿ . 2‰ — . 135 ¿ .نا,,Iا•.>. : ‰ — . 24† :
¿ .نا¸,.Iا 12 — . 23• .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,••33 <
G^نپ Y_/ : تشهب و Gنهج
Gنهج و تشهب نيي,ت
i,.: Ÿ,渷 ار ,.ه> و تشهب .
تا¸í <ب <×>ار. .,.ه> و تشهب اب _¸ا..í oار اه.· <ب <: ت.ا تا¸اور و نíرق
oرا.ا اه·í <ب …ا.>ا ر¸„ _. د¸. .
< = تشهب :
.oi.í تشهب <.,.¸ رد <: _·ا¸í ”¸.>. ¸ا (ŸIا <ب _. ت.د <ب تشهب i¸í
Žاب تر¸æ و اaæ اب را,.ب ¿اz _ب Žاب اب <.¸اa. _باق <: ت.اi.·ا. _¸ا ¿اz
<ب ,¸ر: نíرق رد و ت.,· ناه> <·¸: _باق ا,·د نا.:ا. ¿ارب ا· oi. ,,.ر· ¿ا
<·ر: و i.اب •رد تa,a> نí ر·ارs ت.ا. •رد ¸ا .
ت.×· (. ت.×· تشهب رد :_.شهب ¿اz ¿اz :<I.> ¸ا ;دراد د¸>و ¿د
¯
ا. ناوارs
Žاب نا..>ا. ._.شهب ¿اz .اzرæق و اz <¸ا. تíI ¿اz _رs ._>ب و اz
ت>· ,رL و اzاír .اz اz _·i,.¸· .•ا¸ ¿اz _ا,I ت.¸¸ و اz نار..z .اz
.نا.دا> ._.شهب _¸ار¸í¸ نا:i..: و ... .
ت.×· ¸ا نا,.شهب تíI و اz ¸ا ;i·رادر¸>رب ¸,· _·ا>ور ¿اz ,ار.>ا :<I.>
ر¸ ¿اzدر¸>رب .اsو اب نا..ود .ت,..ا .اaæ و •Iæ l,>. .—¸æ>. ¸ا .ت,>.
نí ندروí ت.د <ب .نا·í <ب اi> ت.>ر ر‡· .اi> ¿د¸.ش> _ا.>ا <, ار <:
i.zا¸>ب و ... .
| 1 |
i.·ا. _¸اzر,,×· .,¸ر: نíرق رد ,z تشهب ت×.و در¸. رد <.ه¸| _رr | نا..í
و _,.¸
| 2 |
و » ,,‡r _îI. «
| 3 |
رد ت×.و <: ت.ا •æاو <.,Iا ;ت.ا oi.í
_¸ا oر..: نا.z ا> و <.ه¸ ت.ا .
| 4 |
<¸í نا,ب ˜,„ رب 21 تشهب _¸ا i·واi> .i¸i> oر¸. oدر..: ار ¿ارب
نارا:¸,zر¸ oدا.í oدر: ت.ا .
@ = Gنهج :
,ور×. .,.ه> دا.az ¸ا _,ب <: ت.ا ¿¸ود ,ا· _¸ر· oi. رارî· نíرق رد راب
تa: i¸اب ,.ه> .اír در¸. رد .ت.ا : .اír اz ود <·¸: <, .i·ا _¸ا دا×. <:
دراد _·ا>ور و _·ا..> <,.> ود ,z . تا¸ا>. :¸ا ت.ا ترا,r _·ا..> ¿اz
.اír _,î.. و ت>. ¿اz و _·i,.¸· _ا,I .نا·í ¿اz رî¸د و نا,>¸ود ¿اz
.اír <: _·ا..> ¿اz را.sر: نا,>¸ود نí i...z .
.اír o
¸
وi·ا و ,r :¸ا i.·را,r نا·í _·ا>ور ¿اz نا> _ب تر.> و oا: .نا¸ا¸
ر,a>· و _·¸ر. ناوارs و رî¸د ,Jí و ¿اzدرد ¿·ر نí ¸ا نا,>¸ود <: _>ور
_. تا¸ا>. _¸ا .i·رب اه·í …ا.rا اب ا
¯
.I.. اz €.zا.z ا,·د رد ت.ا <:
نا.¸I‡. ار اب ”ا¸·ا رa,: و <>.î. رارق راشs رد اz _. ار _هIا تا¸í و i·داد
_. ا¸ه..ا <ب i..sر: و رب نارî¸د ر,: و رورr _. <, .i..>ورs ¿ا> .>×·
ت.ا <: …ا.rا _¸¸> ار رد نí <ب و i..,,ب ا> را.sر: نí ¿¸ا.· i·¸. و _I¸æ>.
ار <: رد <rر¸. ا,·د <..ا: رد و ت.ا,ق رد .i·ا ?i..: ورد ¿¸ود
| 5 |
.اír _¸ا اz
راi¸ا¸ ناش¸ارب ت.ا و <ب ر,,×· نíرق .,¸ر: اه·í _. i.zا¸> ¿را> ,.ه> _·í ¸ا
_Iو .i·¸. ¸:رz _.· i.·ا¸· .
| • |
<.. _¸ا د¸ب ,.ه> و تشهب _sر×. ¸ا oا·¸: ¿ا . i..¸ا,· اه·í _.ا: _sر×.
ت.ا _æa. و _·J¸„ را,.ب c>ا,. .
<·¸î, ار تشهب نíرق Ÿ,渷 oدر: و ,اæوا نا,.شهب رد <, _·ا¸í oi.í
?ت.ا
_. تشهب Ÿ,渷 رد ,¸ر: نíرق تشهب _رr :i¸ا.رs و نا..í o¸اi·ا <ب
ت.ا _,.¸ .
| ‚ |
Žاب اz نí ا· ت.ا _Iاr را,.ب تشهب نا.>رد و ر¸¸ _,.¸ <: ا>
oi,.¸¸ نا.>رد و ر¸¸ ت.ا ¿را> اzره· نا.>رد .
| † |
<¸ا. تíI ¿اz دراد _ش>ب .
|
‰ |
<, رz نا,.شهب i.zا¸>ب رد تشهب ,zارs ت.ا .
| 10 |
رî¸د _¸ا> رد .,¸ر: نíرق رد Ÿæو تشهب _. i¸ا.رs ) : ,ا>
¯
æ
¸
ب
¸

¸
,

I
¯
r ¯ ,´ اŒ
¯
¸
´
.z ¯ • ¯ _.
¯
و
¯
و
¯
.ا¸
¯
:

Í
¯
و
¯
_
´
a´·J

¯
ا <
¸

¸
.
¯
ش“ ·
¯
ا.
¯
اه
¯
,s
¸
í ¯ I
¯
·
¯
و
¯
_
´
,
´
r “ J

¯
ا * ن
¯
وi
´
I ¸..>¯ اه
¯
,s
¸
,

.
´
·Í
¯
<´ ه
¯
î
¸
.s ¯ اه
¯
,s
¸
,

î
´
I
¯
ن
¯
¸I
´
:
´
L

·
¯
اه
¯
.

.
¯
s ´ ر
¯
,› ¸:
¯
(
| 11 |
; ,رL ,ا> و اz ¸ا |ر¸ه„ .ار. ¿|اz
در:ادر: J„ اه·í _. i.·ادر: و رد نí | تشهب | نí <, ار …د _. ,ش, و izا¸>
¸ا نí تíI _. رد ا.. ¿ارب .i·ا. i,zا¸> <ش,.z نí رد ا.. و .دراد د¸>و درب
نí o¸,. _. …وا.· نí ¸ا <: ت.ا ناوارs ¿اz i,.: .
,¸ر: نíرق رد نا,.شهب ,اæوا oرابرد …ا×.. i·واi> _. i¸ا.رs :
1 . ت.ا نا.د¸> ت.ا¸> و _,. _ا.ا رب ناش.اׄ ) و
¯
ن
¯
ور
´
,
¯
>¯ .
¯
¸
¯
ا.
¯
.
¯

¯
î
¸
.s ¯ (
|
12 |
; o¸,. و i..اب _¸ا. <: ”¸· رz ¸ا _¸اz .
2 . اه·í .ار. ¸ا _. _.شهب ر¸ه„ ¿اz i..¸· ) ; و
¯
ن
¯
ا:
¯
ا.
¯
L

:
¯
اه
¯
,s
¸
ن
¯
¸

a¯.

¸
´
J
¯
,,
¸
>
¯
·¸
¯
اه
¯
>
´
ا¸
¯
.
¸
(
| 13 |
; ,ا> ¸ا ا> نí رد و _. .ار,. _¸اz ¸ا ¸¸ر,I <: i·¸.
.ار. ت.ا <.>,.í _,,>·¸ اب <: ت.ا ¿ر¸ه„ .
3 . اه·í _ا,I نار: ¿اz ت.,ق و ¸ا ر¸ر> و ... |نا,.شهب| اه·í :i·راد _· رب
.ت.ا ناش· ¸í ¸ا نادوا> تشهب <: i...z _·ا.: Žاب اzره· <: تشهب ¸ا _¸اz
¿را> ناش¸اzرæق و نا.>رد ر¸¸ ¸ا نí رد .ت.ا J„ ¸ا _¸اzi.,..د اب ا>
<..ارí _ا,I و .i·ا <ب|¿ر>اs |¿اz €·ر ¸,. ¸ا ر¸ر> •¸ا· و ,,>æ رد رب
_. ت>· رب <: _Iا> رد .i..: <,î· اz oدر: i·ا ... .
| 14 |
4 . اه·í ت>· رب i·رî¸iî¸ را.: رد و oداد <,î· _¸اz : _¸ا رد _Iا> ت.ا <: رب
ت>· _. <,î· ,z را.: رد oi,ش: Ÿæ ¿اz اه·í ¿ر..z <ب ار _,×Iار¸> و i..:
_. رد ,¸روí .
| 15 |
در: رب و اه·í _·ا·ا¸>¸· _·ادوا> | ¿ارب _¸ار¸í¸ | _. i·در: <:
oا:رz نا.: ._.,,ب ار اه·í _. oi.:ار¸ i¸راور. _.: i·ا .
| 1• |
5 . oره, i...z رور.. و .ادا. نا·í ¿اz .
| 1‚ |
• . …¸.. ¿اراد اه·í <sرr و اz ‹¸ ¸ارs رب <: i...z _¸اz رî¸د ا.ب oi. ¸ا و
¿را> اzره· نí ر¸¸ ت.ا .
| 1† |
‚ . اه·í _ادا¸ و oد¸ب ر,> <ب ت,قاr ت.ا نا.را‡.·ا رد _.ه. ¿اz .
| 1‰ |
† . i·ا. i.zا¸> تشهب رد <ش,.z ¿ارب اه·í ) : ن
¯
وi
´
I ¸..>¯ اه
¯
,s
¸
,

z ´ (
| 20 |
; نí رد
ناi¸وا>|تشهب| i·ا. i.zا¸> .
و ... .
<·¸î, _. .تا¸اور و تا¸í ¸ا oداa..ا اب نا¸· ?در: ر¸æ· ار ,.ه> و تشهب
نí <, oرابرد ناه> تر>í <.a: .oi. اه.· _>,. ¸ا ,.>. ا. ر‡· رد رود
_. €.zرs و ا,aIا J¸æا و i.: ¿رîs ا. رد _¸ا ناه> رداق _a,a> Ÿ,渷 <ب
_. رiق _,.z ;ت.,· نí ,rا _هIا ..zا¸. ”ا¸·ا ن¸·ا: تشهب ,,·اد و ¿دا. ¸ا
.اír _¸ر·i¸i. ¸ا _·¸·ا: ¿¸ود و ت.ا ¿¸.×. ت.ا ته> ود رz رد اz . رد ا.ا
_îI .,,..z _.š. نí <ب ا. <: دراد _·ارا.ا نíرق .ود _¸ا _.ا: تا,¦¸> در¸.
_.· i.,,· _.: ا· ار نí _,æa· i·اد .
| 21 |
¿ا.ه¸ (ŸIا _.شهب <: <ب نا.·ا را:¸,zر¸ ¿اz رد <ب oi. oداد oirو نíرق
¿ا.ه¸ o¸اi·ا نا..í ¿ا> .تر¸æ _¸ا رد ;ت.ا _,.¸ و اz ?ت.ا>: ,.ه>
‹¸د¸· نا,a.. <ب ار تشهب <: ت.ا oi.í نíرق رد (. _. •,渷 ا
¯
aŒI .,,.:
?ت.,, ندر: ‹¸د¸· ¸ا ر¸‡.. i,zد
oر..: oرابرد …ا×.. i·واi> (ŸIا تشهب _. i¸ا.رs ) : sر
¯
a
¸
×.
¯
_Iا ¸ ا¸r ´ ر
¸
ا. و
¯
<.
¯
>
¯
و ,

î
´
ب
¯
ر
¯
_.
¸
_,a.
¯
.
´
II ¸ تi
¯
r¸ ا
´
_
´
رJ
¯
او ت
´
¸...
¯
Iا اه
¯
æ
´
رr ¯ (
| 22 |
; ¿ارب i,.: .ا.. و
نا·را:درور¸ _¸ر.í <ب نi,.ر و _.شهب <: ت×.و .نí نا..í _,.¸ و اz
نارا:¸,zر¸ ¿ارب <: ت.ا oدا.í oi. ت.ا . دار. ¸ا » _رr « <¸í رد .Ÿ¸ر.
ا.ه¸ و oر..: ت.ا . رد ناب¸ ._برr _.اî.z <: _. i.¸¸îب i.zا¸> نJs ¿. ¸ا
o¸او .ت.ا رادر¸>رب ت×.و » _رr « _. را: <ب ار i·رب .
ترا,r ) _
´
ر

J
¯
ا و
¯
ت
´
ا¸..
¯
Iا اه
¯
æ
´
ر

r ¯ <
¸
.
¯
>
¯
( ر‡· ¸ا تشهب <: ت.ا _¸ا ¸ا <¸ا.:
.oر..: <ب o¸اi·ا ت.ا •,.و ¿ا ¿رiق <ب ا¸ و ت.ا oi,.ر ت×.و ت¸اه· <ب <:
oر..: •رد ¸ا ¿رشب <.zاو o¸ق <: ت.ا نí i., رz .ت.ا نا¸·ا· دا×.
_·ا..> ت.ا و نا,.شهب و نا,..ه> اب د¸>و ._·ا..> _ادا¸ و oداد رa,:
_. _:Š¸و ,.ه> و تشهب _Iو .i·¸. .دراi· ار ¿دا. ناه> _¸ا ¿اz اب ار¸¸
oi,,رب نi. _¸ا ناه> ¿دا. و ,ا.· تار: _·ا..í و نار¸و نi. .اه·í ت.ا,ق
_. ¸اrí د¸. ) : ت
´
¸...
¯
Iاو _
¸
رJ
¯
ا ر
¯
,r
¯
_
´
رJ
¯
ا …´ i
¯
,
¯
·
´
,
¯
¸¸
¯
¸Iا <
¸
I
¯
I ¸ او¸ر
¯
ب
¯
و i
¸

راه
¯
a¯Iا (
| 23 |
; رî¸د _,.¸ <ب _,.¸ _¸ا <: ¸ور نí رد و نا..í <ب| اz نا..í ¿اz
رî¸د | …i
¯
,. _. نا·í و د¸. oاîش,¸ رد i·واi> i>او راه
¯
ق رzاL _. i·در: ; ) ا• ¯ا ¸
_
´
.ش¯ Iا تر
¯
i
¯
î
¯
·ا ,
´
¸>
´
.
¯
Iا ا• ¯ا ¸و * تر
¯
¸
¯
:
´
(
| 24 |
; _.اî.z <: i,.ر¸> رد ,z oi,,,¸
د¸. و _.اî.z <: نا:را.. _ب Žورs i·¸. ) ; ا• ¯ا ¸ ا• ¯ا ¸و * تر
¯
Œ
¯
a¯·ا •´ا..
¯

تر
¯
› ¯.
¯
·ا .
´
:
¸
ا¸î
¯
Iا (
| 25 |
; _.اî.z <: نا..í ¸ا ,z <.sاî. د¸. و _.اî.z <:
نا:را.. oi.:ار¸ i·¸. i·¸¸ر ورs و .
¿رî¸د ,I
¯
اr رد ,.ه> و تشهب _¸اربا.ب ƒ¸s _¸ا ناه> _:Š¸و و ت.ا ¿دا. ¿اz
oر..: ر‡· ¸ا ,I
¯
اr نí .دراi· ار ¿دا. ناه> _¸ا <ب o¸اi·ا ت×.و <: ت.ا ¿ا
نا..í راia. <ب تشهب ¸ا ¸,· ,.ه> و ت.ا _,.¸ و اz ت.ا رادر¸>رب _.×.و
<.: <.z <: _. ¿ا> نí رد نارا: i·ر,: .
| 2• |
,ر:ار,.ا,¸ <: ت.ا ت¸اور رد ) — ( و ترæ> _Ir ) ” ( رد ¿.ا¸ _¸ا _.ر¸ <:
ر:ا ت×.و .تشهب نا..í _¸ .ت.ا _,.¸ و اz ¿¸ود ?ت.ا>: :i·د¸.رs
ن¸, .. ?ت.ا>: ¸ور .i¸í
| 2‚ |
¸ا ر¸‡.. (. » ندر: ‹¸د¸· « _,¸ رد _.׸ (تa¯I ¸¸ا) _>اد و i.اب ناش¸ور
_¸ا و .i.اب <..اi· _..>¸ نí رد ناش·i. <ب ار تشهب <: _. ‹¸د¸· اه·í .i..:
_باق ا,·د _¸ا l¸ار. رد نí •رد
¯
.تشهب <ب ار اه·í <· نí ¸ا ا.
¯
ا .ت.,· ر¸æ· ا>
اب <: ت.ا _I¸æا .تر>í و ت.ا,ق رب ,:ا> …¸æا <: را,.ب ناه> _¸ا l¸ار.
_¸ .دراد تواa· ¿ا> _.aî. ت.,· .
| 2† |
_. ¿رŒ. نíرق <: _..ه> و تشهب ا¸í ن¸.:ا .i.: اب ¿¸رi· <ب ا¸ ت.ا د¸>¸.
_. oi¸رsí نا.·ا …ا.rا ر:ا ?د¸. oi¸رsí .oi. ناî. ?ت.ا>: ود نí
نíرق ¿رŒ. ار ,.
¯
ه> و تشهب ”¸· ود ,¸ر: _. ,.
¯
ه> و تشهب _î¸ ;i.:
<¸í رد <: ._>¸رب ¿اz 2• و 2‚ ;_¸ oر¸. 1•‰ ;نار.r …í oر¸. 4• oر¸.
و _.š. 25 oر¸. و تشهب ”¸· _¸ا .ت.ا oi. ¿رŒ. .¿¸· ن¸.:ا ,z ,.
¯
ه>
_. _.ق¸. _Iو .ت.ا د¸>¸. _¸ا¸رب اب و i.اب ت.ا,ق نا¸ا¸ _. iبا¸ .
| 2‰ |
¿رî¸د تشهب و ,.
¯
ه> رد ت.ا,ق ت.ا <: رد <¸í ¿اz oi. ¿رŒ. _·اوارs
ت.ا .
_. oداa..ا _.J.ا تا¸اور و نíرق تا¸í ¸ا د¸. ,z ,.
¯
ه> و تشهب ”¸· _¸ا <:
<: _·ا¸í _¸• رد نار.a. ¸ا ¿را,.ب .ت.ا د¸>¸. ن¸.:ا ,.
¯
ه> و تشهب ¿ارب
<.I: » تi
¯
rا « ) <.a: .<.sر را: <ب (oi. ا,ه. _¸ا ¸ا .i·ا _. oداa..ا <.I: د¸.
تا¸í _¸ا i.·ا. ;ت.ا د¸>¸. ن¸.:ا ,z .,.
¯
ه> و تشهب <: ) : <.
¯
>
¯
و
¯
اه
¯
æ
´
ر

r ¯
¸
¯
..
¯
.
¯
Iا _,a
¸
.
¯
.
´
I

I ¸ ت

i
¯
r¸ Í
´
_
´
ر

J

¯
او
¯
ت
´
(
| 30 |
; _¸ا.ه¸ <: _.شهب و | <ب رiق | نا..í اz
ت

i
¯
r¸ Í
´
_. ¸I
¯
ا ر
¯
ا.
¯
Iا ا¸a´·
¯
او
¯
) .ت.ا oi. oدا.í نارا:¸,zر¸ ¿ارب |و |ت.ا _,.¸ و
_¸ر
¸
a
¸

¯
I

I ¸ (
| 31 |
; <¸í و .i,.ر.ب ت.ا oi. oدا.í نارsا: ¿ارب <: _ش·í ¸ا و 21
.i¸i> oر¸. 24 و oرaب oر¸. ... .
» _. _رr (”)اæر ,ا.ا <ب «¿ورz …¸.ر _با¸ :i.: ,.
¯
ه> و تشهب ا¸í .<I
¯

,z oi. oi¸رsí ن¸.:ا _¯ >¯ د
¯
i

ق ¯ (—)<
¸
I
¯
Iا …¯ ¸.
´
ر
¯
ن
¯
ا ¸ و
¯
,

×
¯
·
¯
:د¸.رs ,ا.ا ?i·ا
ا.
¯
I
¯
ر
¯
ا.
¯
Iا ¿Í
¯
ر
¯
و
¯
<¯ .
¯
>
¯
I

ا نا..í <ب اi> …¸.ر <: _.اî.z ._Iب ;•¸ا..
¯
Iا _I
¯
ا ¸ <ب
¸
¿
¯
ر
¸
r ´
,.
¯
ه> و i. تشهب دراو .در: ¿ورr i¸د ار .
| 32 |
_. (—),ر:ا ر,.ا,¸ ¿رî¸د ت¸اور رد J
¯
ا ¸ <
¯
Iا ¸ J .<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
اب _Ir ¯ .
´
¸.
´
î

.
¯
:i¸ا.رs
و
¯
ت
¸
¸..
¯
Iا <
´
I
¯
Iا ˜
¯
I
´
>“ ¸
¯
ن

ا
¯
_¯ ,

ق ¯ <
¸
I
¯
Iا …
¸
¸.
´
ر
¯
¸>´ ا
¯
_
¯
Ir ¯ .<
¸
I
¯
Iا …´ ¸.
´
ر
¯
i
´
.
¯
>
¯
.
´
.<
´
I
¯

رب ;,اr _

a¯I

ا
¯
ب
¸
_
¯
ر

J
¯
ا نا..í i·واi> <: _¸ا ¸ا _,ق …ا. را¸z ود .تشهب رد اz
J
¯
ا <IاJ .oi. <..¸· .i.¸رsا,ب ار _,.¸ و ¸>ا _
¯
Ir .<I
¯
Iا …¸.ر i.>. <I
¯

<I
¯
Iا …¸.ر .
| 33 |
_zد _î. رد نا,.دí …ا.rا _Iو .ت.ا د¸>¸. ن¸.:ا ,z ,.
¯
ه> و تشهب <,ر:
_:Š¸و و تا,æ¸æ> ¸ا _>رب <ب _. _.¸اور رد .i·راد _a· اه·í ¿اz رz ,,·ا¸>
_. «<I
¯
Iاب J
¯
ا s¸قJ و …¸>J» ر:• _.š. <: راب تشهب رد ت>رد ‹¸ .i¸¸:
_. _رr د¸. .
| 34 |
.ت.ا ناه> _¸ا _„اب و نورد رد _>¸رب ,.
¯
ه> و تشهب ناî.
:ت.ا ر‡· ,J.>ا ت.ا,ق ,.
¯
ه> و تشهب ناî. در¸. رد
1 . نا..í رد نا..í <ب (—),J.ا ر,.ا,¸ ¿ار×. ¸ا ر,> نíرق ن¸, .ت.ا اz اz
_. _. و izد ¿وL

.
¯
I

ا <´ .
¯
>
¯
اzi
¯
.

r¸ ) :i¸ا.رs ;(
| 35 |
sرi. د¸· ناi¸وا> تشهب
<Œa· نا.z .ت.ا _ه...Iا ¿رî¸د <¸í رد .ت.ا نا..í ناî. _¸ر·رب <: ¿ا
_. و
¯
) :i¸ا.رs و
¯
,

î
´
ق ´¸

ر
¸
•¸L.
¯
.
¯
Iا _s
¸
ا.
¯
نوi
´
r ¯ ¸·
´
(
| 3• |
; نí و ا.. ¿¸ور ا.. <ب <,
_. oداد oirو ت.ا نا..í رد .د¸. .
2 . _¸ا¸رب اب اíI .i.اب <..اد ناî. <ب ¿¸ا,· ا· ت.,· ¿دا. ,.
¯
ه> و تشهب
_. oi,,,¸ ,z رد _·ا..í تار: و _,.¸ را.¸„ .ت.ا,ق و تشهب _Iو .د¸.
ت.ا _قاب د¸> …ا> <ب و oد¸ب د¸>¸. ,.
¯
ه> .
3 . دراد رارق ناه> _¸ا _„اب و نورد رد ,.
¯
ه> و تشهب .
| 3‚ |


| 1 | ,ا,¸ ¸ا _ا,.قا ¿ .نíرق • — . 22† . 304 .
| 2 | <¸í .i¸i> 21 …í و <¸í .نار.r 133 .
| 3 | <¸í .رzد 20 .
| 4 | .نا.z 31† . 322 .
| 5 | .نا.z ¸ا _ا,.قا 423 . 4‚2 .
| • | <¸í .oi¦ا. 3‚ .
| ‚ | <¸í .i¸i> 21 .
| † | <¸í .•ا.· 13 .
| ‰ | <¸í .<×قاو 2‚ . 31 .
| 10 | <¸í .تIæs 31 .
| 11 | <¸í .,ر>¸ ‚1 . ‚3 .
| 12 | <¸í .<×قاو 20 .
| 13 | <¸í .نا.·ا 1‚ .
| 14 | <¸í .Ÿه: 31 .
| 15 | <¸í .ر¸„ 20 .
| 1• | <¸í .نا.·ا 1‰ .
| 1‚ | <¸í .ت.ا,ق 22 .
| 1† | <¸í .ر.¸ 20 .
| 1‰ | <¸í .oi>. 1‚ .
| 20 | <¸í .oرaب †2 .
| 21 | ¿ .نíرق ,ا,¸ .ناراî.z و ¿¸ار,. ,راî. رæا· :•.ر • — . 302 . 305 .
| 22 | …í <¸í .نار.r 133 .
| 23 | <¸í .,,zاربا 4† .
| 24 | <¸í .ر¸¸î· 1 و 2 .
| 25 | <¸í .راŒa·ا 1 و 2 .
| 2• | ¿ .نا¸,.Iا :•.ر 4 — . 20 ¿ .را¸·Jارا>ب ; † — . †3 ¿ و •• — . 5‚ ;
— ._¸¸..Iا <باش.. _s _¸وL.Iا ˜¸اa> ._æر Ÿ¸ر. i,. 241 .
| 2‚ | ¿ ._,Ia›Iار¸· ر,.a· .¿¸¸¸> _.ورr _Ir i,r 1 — . 4•3 _ب _æs ;
— ._¦اæaIا ._.ق نا•ا. 150 .
| 2† | ¿ .نا¸,.Iا 4 — . 32 . 43 .
| 2‰ | ¿ .نíرق ,ا,¸ .ناراî.z و ¿¸ار,. ,راî. رæا· :•.ر 5 — . 443 . 45• .
| 30 | <¸í .نار.r …í 133 .
| 31 | <¸í .نا.z 131 .
| 32 | ¿ .را¸·Jارا>ب † — . 11‰ .
| 33 | — .نا.z 131 .
| 34 | — .نا.z 14‰ .
| 35 | <¸í .,>· 15 .
| 3• | <¸í .تا¸را• 22 .
| 3‚ | ¿ .نíرق ,ا,¸ .ناراî.z و ¿¸ار,. ,راî. رæا· :•.ر • — . 323 . 344 .

Pasted from
<http:––www.maarefquran.com–maarefLíbrary–tempíates–farsí–porsemanbooks–Books–2–1‚.htm>

ر‡· ¸ا تشهب رد نا,.شهب ,اæوا و _:Šیو
تایاور و نíرق
2,䥥
<ب Ÿæو _,a.. <: دراو تشهب oi. i·ا _. د¸ادر¸ و _. iیا.رs : » ن
`
a
b
ن
?
c4b ت `K
D
ل
>
ا d/b O
e
ا4م
?
ن
?

D
,
?
7
>
f
?
ن
>
م
b
A
e
"
D
نس
D
و
?
6
e
ر
?
,
>
ت ?س
>
a
b
ن
?
c7 bب
b
ا4ت ?م
D
g ك
?
ل b2Z
?
و
?
ن
e
c3b ر
e
-'
D
ب
b
G
>
.D انج
>
و
`
*
?
g ن
?
-3D "
>
f
?
اهc/b
اه
?
c/b :
?
-
>
K
?
ل
>
ا h
`
a
b
E? ت ?-
>
K
?
ل
>
ا Uلوi
>
D
ا و
?
G
>
.D اjو
?
G
b
c'b ^
?
ل
>
ا 1
?
ا23? g P
k
l> /
?
ن
>
م
b
ك
?
ب
m
ر
?
ك
?
ل bn -
?
.D
oاîیا> _.ا و _·ا.ا i...z . رد نا,. اهrاب <.ش, و اz . اه·í _یاه.ا,I ¸ا ریر> •¸ا· و ,,>æ _.
. i..,.,.یا .نا,.شهب و اه·í ار اب ر¸> _,×Iا ¿یو¸· _. ,,.: . اه·í رz ”¸· o¸,. ¿ا ار i.zا¸>ب رد
ت,..ا <ب ر. _. i·رب . ¸:رz _:ر. ¸> نا.z ,ر. …وا ) <: رد ا,·د oi,ش, i,ش, i.zا¸>· (i·ا
_. i.: . _یا _æs و .ترا:درور¸ ¿¸. ¸ا ت.ا _شش>ب و _یا ¿¸ور,¸ _:ر¸ب ت.ا « _یا رد .
_. در.. . _یا اه.ادا¸ رد تaz ت..ق <æJ> oi. :
_.ا و _·ا.ا i...z ا.ب رب _یا ¿,z <·¸: ت,..ا رد و .i.ر _.· اه·í <ب _..اا· و _.>ارا· _.ا: ¸ا
_,„ا,. ¸ا .اهzوi·ا و و اه·¸rا„ <ب ر. _. i·رب .
iی¸: : اه·í رد نا,. اهrاب و <.ش, اz <ب ر. _. .i·رب و oاîیا> اه·í ¸ا رz ¸. اب نا.>رد و
ن
e
-c
D
3D .( ¿اz <.ا> ”ا¸·ا ¸ا .ا,ید ,¸ا· و ر,.. _. .i..¸¸ ¿وربور ,z _. i..,ش· و ¸ا
ر,,×· <ب تا.> ) ¿اهrاب ر¸ ت>رد ( _î.. ت.ا _یاهrاب دi×· <ب oرا.ا i.اب <: رz ‹ی ¸ا نا,.شهب
ار, i.اب نا·í ŸI.>. ¿اه.اa. <ب oرا.ا <: ¿اهrاب تشهب ¸,· <.z نا.îی ت.,· و نا,.شهب تا>رد تواa· <ب
iیا¸sا _. oدر: oرا.ا اه·í : اه·í _یاه.ا,I ¸ا ریر> Ÿ,ŒI و •¸ا· و ,,>æ _. .i..¸¸ و رد ربارب
ن
>
م
b
A
e
"
D
نس
D
و
?
6
e
ر
?
,
>
ت ?س
>
a
b
ن
?
c7 bب
b
ا4ت ?م
D
.( <,را¸ <ب _i.. ¿اz _,.شیربا •¸ا· و Ÿ,ŒI _.
نí oدو¸sا i·ا . ƒر,..ا <ب _.×. <,را¸ ¿اz _.شیربا ,,>æ .ت.ا و _×.> و ت×I _zا ¸ا
ای ر,..ا _.راs <.I: .ر×. ار نí نار.a. ر,.. ) <ب _.×. ,,>æ ( _یا .i.·اد _. …ا..>ا ¸,· ت.z <: <شیر نí _برr i.اب و ¸ا
<ب ر„ا> _:i.ش>رد _æا> <: _یا <·¸: <,را¸ اz دراد . ا.ر: تشهب رد <.,Iا و ¿ا.ر.
نi,.¸¸ _ا,I •sد اه.یا <îIب .د¸. oرا.ا <ب ¿اه.ا,I ”¸... و ن¸:ا·¸: _.شهب .ت.ا و <·¸î·ا.z <:
¿ارب •sر ت>ا> رد _:i·¸ oر.¸ور ا,·د ت.,· رداق oi. •æو _¦ا.. نí ناه> ,ر¸ب و _.ا: ار
¸,· _æ×ب .i.اب نí <ب _·ارا.ا i·ا¸· تواa· _یا اه.ا,I ار oرا.ا <ب تواa· نا,.شهب .رق ,اa. <..·اد i·ا .
,í> رz <·¸: تواa· و ¿ر·رب œ _ی¸> رد نا,. اه·í oرا.ا ¿ا ت.ا <ب ¿ور _·ا و _·¸>ا <:
ت,·ا>ور و اaæ ¸> <: _·ا.I> .ت.ا ,:ا> اه·í تا.I> رب و تی¸.×. رد ¿اæs ¿¸,, نí د¸>و دراi· .
_. i.ر _. iی¸: : ¿رí i..,.,.یا .نا,.شهب و ر¸> _,×Iا ار <ب ¿ر..z اه·í _.رد ,یروí
i.ی¸: _. _.: <ب ر¸>ا و •ار¸> •.> ر¸> <: _zا,. ,ش, وا J.ا: _îش. و ¿i,a. J.ا: نí
•.> _,rا و •ا.,r <ب _.×. ت.رد ,ش, _یا,ی¸ <: ا>·í ¸ا.ت.ا نا.·ا _,ب ¸ا <.z رد نا.ش,
_,×Iا ار Ÿ,渷 _. .i.: و <.,Iا رد تایí رîید نíرق ¿اه,¦ا,ی¸ رîید اه·í ¸,· <ب ¸ر„ _یا,ی¸
<.>ادر¸ _. iیا¸sا : اه·í رz ”¸· o¸,. ¿ا ار i.zا¸>ب اæاa· _. i..: نا.را,.>ا رد رارق _. در,:
اهc/b Ym o
D
ب
b
E
e
ه
?
Z
b
ا/ ن
?
cن bم
b
) .( _.> ¿ر,: oرهب رد <: _·Jîش. ¸ا o¸,. ¿اz ا,·د د¸>و دراد ¿ارب اه·í
‹ید¸· و رد .i..ر..د ا.ب رب _یا ت.>¸ و ¿·ر نi,, o¸,. ¸ا نا.>رد i.Iب رد ا>·í ت.,·
<·¸: رz .ا>.·ا .( o¸,. ¿ا ار i.zا¸>ب <ب ت.د ت.اه·í ) : pن
?
ور
D
c
`
8? ت ?f
?
اK
`
م
b
E
e
ه
?
Z
b
ا/ و
?
<×قاو œ 20 .(
ندر¸> o¸,. اz رد _یا ا,·د اi,¸ _. د¸. رد ا>·í د¸>و .دراi· و ¸,· _.,ب ¸ا دا.s و د¸,.: و ¿ا.s
ت>ار و رد i..,..ا . <ب رz …ا> ر:ا ¿اír نا,>¸ود ن¸,.z نا·í نورد رد و ت.ا ,¸ق¸ .í نا.¸>
<·¸: رz ¸ا _Iا> و _>,·íI _.>ارا· ت.ا .
_,.ش. _.شهب ت,z¸. _هIا رب _,a.. .ت.ا ار, <: <,·í رîs نا.·ا ار <ب ,اî.z _. ت>ارا· …اæو
iیا.رs : اه·í ¿,z _:ر. ¸> ,ر. نا.z …وا <: رد ا,·د i·i,ش, i.zا¸>· i,ش, ) ! ن
?
-j
D
و2 D f
?
h
¿ارب _zا تشهب ر¸æ· <î.یا _:ر. د¸>و <..اد i.اب تیاه· _.>ارا· .ت.ا ¿ارب ,.ه> _zا
تیاه· تراشب ت.ا . <ب اه.یا _.قو _. i.ی¸: _:ر. .ت.,· _یا _یر.:ر¸ب .ت.اهباír <ب اه·í
_یر.:ر¸ب ت.اه·راشب . .Iا> <î.یا نíرق <Iا.. <·ادوا> ند¸ب ¿اه..×· تار,,×· اب ار تشهب
: » نf"لا# اهc/ « _یا) i·ا. i.zا¸> تشهب ¿اهrاب رد <·ادوا> ر,,×· رد تایí ¿دای¸ ¸ا نíرق
نار.r 15 . …í نار.r 13• . •ا.· 13 . •ا.· 122 . oi¦ا. †5 ر,r و . نí .( و oا: _. iی¸: :
ت.ا •Œق _·iش· ) د¸z œ 10† .(
_یا <I.I. _,., نا,ب _. i.: : و i·واi> اه·í ار ¸ا .اír ¿¸ود la> oدر: ت.ا ) G
>
.D اjو
?
و
?
<: ¸ا oدا. " ا¸a· " و " ا¸قو " و " _قو " و ¿راiهî· ت.ا و ا,یرa· <ب ا>.یا ,.> _. د¸. <:
oدر: ت.ا ( نا.·ا ا· رد ا,·د _د¸> ار ¸ا <,·í <: .>¸. ,.ه> ت.ا <î· دراi· رد تر>í ¸ا
…ا..>ا .اír و رîs تا¸ا>. نا,.شهب ار <ب د¸> نارî· و دراد _.· …¸×ش. _.· i.: . oرا.ا <ب
.oi,ش>ب ار اه·í _.ر: و ŸŒI <ب اi> i·ا <..اد ,z و <ب اه·í نا.,.„ا oداد _یا ¸ا <: ت.ا ر‡·
رîید ر,r ¸ا _,.¸æ×. oا¸> oا¸>ا· _.¸×I i·راد و ا· …¸.ش. ¸ar _هIا i·¸ش· ¸ا نí i.:ا..,ب
_. iش>ب . » qبر نم Pl/ « اه.یا <.z تJæa· را:درور¸ ت.¸· . _zا تشهب رz <, ار <:
-. *-Bلا GcrHلا « ¿راî..ر و ,ر¸ب _یا ت.ا .
تsر×. i...z ¿اه..×· _.شهب ¸ا ود ته> ت.×· ,ی :ت.ا ته> د¸> _,.z ت.×· ند¸ب _یا
.ت.ا _,.z ر¸„ <: رد ا,·د .,z •Œق ر‡· رz¸ا .¿¸,, o¸,. ..¸> ¿اír ..¸> _ا,I .¸>
¿ارب ,ی ‘>. …i,>اæ ر·Jاب .ت.ا <,.> ت.ار: _.×ی .ت.ا نí ند¸ب _æa· و ند¸ب ر:ا ا..
_ب¸,>. <..اد i,.اب <,·ا., وا <یiz ¿ا ¿ارب ا.. .i..رaب ا>.یا ا.. ود تíI iیراد <: _îی
.ت.ا _îی <î.یا _یا J›. _,,. <: وا oدا..رs ت.ا .,. ت.ا _›. <.z ¿اه,,. .رîید رîید
نJs _: oدا..رs . _یا رîید تíI _>ور .IŒ. ت.ا .
اi> _. i.zا¸> ناشه>¸· <ب <یiz ند¸ب و _æs ت.ار: و ند¸ب _æa· <ب .ت.اه·í ند¸ب ند¸ب
_. i..: <,·í <: i·راد <یiz ناشب¸,>. .ت.ا <یiz .ت.اi> ¿ارب اه·í نارا¸z ر.ش,ب <>رد
ته> <: o¸,. o¸,. ت.ا . _یا ت.ا <: رد ر>í <ب _یا <.î· oرا.ا _. i.: » : qبر نم Pl/ «
و اه·í _یا » qبر نم Pl/ « _. _ا.>ا ار .i..: ,رد _. i..: <: _یا _æs .ت.وا
.<.ا> ,ی .داi. ,ی .ا.: و رz ¿¸,, ار ر:ا ,ی ‘>. در¸. ,ار.>ا و oداد نا.·ا <ب .¸,>.
oاî· _. .i.: ¿رîید را>.sا ¿ارب وا .دراد و ¿ارب اه·í _یا _.ه> در¸. ر‡· ت.ا <· نí
œ 55 _. iیا.رs : » ن
`
a
b
O
?
-
>
c
?
ل
>
ا E
b
ن `^
?
ل
>
ا 1
?
ا'T
>
s
?
d/b Y
e
tD \D ن
?

D
Z
b
ا/ g G
>
.D و
?
d/b G
>
ه
D
ج
D
او*
>
s
?
اهc/b ن
?
-3D "
`
f
?
ام G
>
ه
D
ل
?
و
?
Eu ه
?
Z
b
ا/ g O
u

?
h
k
-
>
j
?
ن
>
م
b
1
v
ر
?
G
e
c5b ر
?
g و
?
O
?
-
>
c
?
ل
>
ا او*
D
اتم
>
ا اه
?
f
w
s
?
dن bب
?
O
?
د
?
) ن
>
s
?
h او"
D
,
D
H
>
ت ? ن
?
اxc
>
ش` لا !
D
`a
b
G
>
o
D
ل
?
ن
u
c,
b
م
D
و
y
"
D
3? g و
?
ن
b
s
?
d bو"
D
,
D
3> ا ا2. z
u
ارT
b
ا
k
رc{ bZ
?
P
|
,
b
ج
b
G
>
o
D
ن >م
b
Y` M? s
?
s
?
G
>
7
?
/
?
ا- D-o
D
ت ? ن
?
-7
D
4b H
>
ت ? g dت bل
`
ا G
D
ن `ه
?
ج
?
ه
b
2
b
. G
>
ت Dن >Z
D

?
و"
D
3? -ت D _zا <: _..رد <ب
رîید رîs رz ¸ا و i...z ت.×· و ¸ا· رد ¸ور.ا تشهب i.rراs . ,z د¸> و ,z ری¸ رد ناش·ار..z <یا. رب _.ر: اz <,î· _. i.·¸ . و
<, i.zا¸>ب رد نا.را,.>ا رارق _. در,: . رد نí ¸ور <ب ,ا,¸ نا¸.r ¸ا را:درور¸ نابره. <ب
,در. <.a: _. د¸. : ناz ¿ا _,.ر>. ¸ا ریا. ,در. اi> iی¸. . رî. اب ا.. iهr ,.,.· و
تrا„ا i,.î. <: وا ¿ارب ا.. _...د راî.í رî. و .ت.ا ,.aî· <: ار. i,..ر,ب <: •ارæ
ناŒ,. د¸,· <: oور: ¿اz ¿را,.ب ¸ا ا.. ار oار.: در: ایí ¸¸.z ,z <ب _¸z _.· i,یí ) . <.z
i,.sریí,· ( ‹.یا _یا _..ه> ت.ا i,ش,ب .i. _. oداد ا.. <ب _ا oirو oرا¸.z <: ¸ور.ا _¸¸.
د¸> <ب ار _.دí <: ت.ا ¿را: ¿ا.×. <ب _×. <.I: رîید ¿اzرا: ¸ا و د¸ا. …¸×ش. ¸اب دراiب . و <.I: <:اs ,.ا _rاs ¸ا رiæ.
¿د¸.. ت.ا <: <یا. _Iا>.¸> i.اب و _î.. ,z ت.z <ب œو .i.اب ندرب تíI و •..· ¿ا.×. <ب
ر,r ¸ا ,.ا _rاs ¿,z _I×s ˜.ش. oiش· ت.ا . _æ×ب ¸ا _یر.a. <.a: i·ا : ¿ا.×. <:اs
,,ی¸: _بJ و ر.ا· œ _·Js ¿اراد _,I و _یا _Iو ت.ا ر.· _.×. ار ‹ی <.î· i,×ب _. .د¸ا. و
o¸,. <ب نا,. .i.í رîید ,¸J د¸,· <: راب رîید رارî· .د¸. <ب <î.یا ,J> <.I: ر¸:í. ار <ب
¿رارî· ,¸J iیí _.· . و ¿ا.×. <یí _یا ت.ا <: : .ا>æا تشهب رد نí ¸ور رد ¿را: i...z <:
_. i.: و نí را: ترا,r ت.ا ¸ا تa: و ای و ._>ب تíI ¿اzد¸.. ترا,r ت.ا ¸ا ,×.· رد
ك
b
} bارi
>
?
ا ن
?
~D o
b
ت `م
D
« <یا. ¿ا.×. <ب <: ت.ا _L •.> …JL <.I: ت.ا . _æ×ب <.a: i·ا : •.>
نا,یا. ¿ا.×. <ب <: .ت.ا œ•اL <.æ ) و ر., ( ای Ÿa. ای ت>رد و ای …ا›.ا اه.یا i,.ر¸> ر¸· •¸a· ¸ا •·ا. <: ت.ا _.
<: <ب ¿¸,, رz ¿ا.×. ت.ا <: ناiب <,î· .i..: i.·ا. _.ش¸ و اî.. و …ا›.ا نí . و <یí ¿ا.×. _یا
ناش·ار..z <: رد ا,·د ,ر>. ناشیا i·د¸ب و ¸ا تا..š. .i·د¸ب و ای ر¸> _,×Iا <: نار..z
_یاه·ا,یا. <: ر·ا. ¸ا .ا.sí ای رz ترار> ¿رîید _.ش¸ رب و .i·راد رارق .ت.ا اz <ب ت¸r
ن
?
-3D "
`
f
?
« o¸,. ˜IŒ. ¿ا.×. <ب <ه:اs <.I: اz .ت.ا i.·ا. : ..,. …اa·ر¸ و …ا›.ا نí . و <.I:
¿ا.×. _..· و _..ا¸> ت.ا . _.×ی ,در. رد o¸,. تشهب و ¸,· رz <, ار ا..· و اه..ا i..: و
G
e
c5b ر
?
1
v
ر
?
ن
>
م
b
h
k
-
>
j
?
O
u

?
• _یاi.,. ,J. <.I: ت.ا <: _ر,> ,í> oi. . و ر:ا نí ار oرî· دروí و
i·ا.هaب _.J. ت.ا <: ¸ا ت.‡r _.· نا¸· _aیر×· oi. ,í> نí ¸ا <: ¿ر,> و .در:
<.I: J¸ق _ریia· و .,وí>. _×s ¿ارب ت.ا ˜IŒ. …¸×a. _یا ت.ا <: : <I¸قا J¸ق _. .ر
_..a: ¸ا را:درور¸ ,,>ر .
¿اi> _Iا×· .i.اب و _یا ر,r ¸ا نí _.J. ت.ا نا,.شهب <ب <î¦J. <: _. i.ی¸: و نíرق
ن
?
-7
D
#D "
>
f
?
ED o
?
} bPK
?
ل
>
ا و
?
G
>
ه
b
c
>
7
?
3? ن
>
م
b
Ym Z
D
1
e
اب g O
u

?
G
>
o
D
c
>
7
?
3? اKب
b
G
>
ت Dر
>
,
?
T
?
G
?
H
>
ن b/
?
U,
?
4
>
3D pر
b
ا"
`
لا و ناî..رs
i.ی¸: ,J. رب .ا.. <ب _ادا¸ .iیدر: <: ¿ر,æ _¸ <, ,ا>·ار. _î,· ت.ا <·ا> تشهب .
« _.×ی نí ¸ور <ب _,.ر>. _. ,,ی¸: : ¸ا نا,.شهب اi> iی¸. . و ر¸‡.. ¸ا نí ¸ور ت.ا,ق ¸ور
رîید oداد و oد¸.رs : » O
>
s
?
ن
?
f2
b
ل
`
ا YD H
?
^
>
? ا-ن Dم
?
) و
?
ا-7
D
K
b
3? :
b
ا'ل bا_
`
لا ن
?
f"
b
س
b
B
>
K
D
ل
>
اZ
?
d/b

b
ا^
`
B
D
ل
>
اZ
?
ای و نí _یاه·í <: ار <: نا.یا i·دروí و _.r •Iاæ .i·در: ن¸, ناi.a. رد _را رارق _.
<I.ا×. _. ?,,.: « <یí .— oر¸.) 2† .( ¸,· و oد¸.رs : » O
>
s
?
ن
?
f2
b
ل
`
ا ;
?
س
b
5
?
ا-5
D
ر
?
ت ?ج
>
ا
G
>
.D اc'
>
م
?
€ k ا-س
?
:
b
ا'ل bا_
`
لا ا-7
D
K
b
3? و
?
ا-ن Dم
?
) و
?
G
>
ه
D
ت DاKم
?
p ای و _·ا.: <: .î·ر. ناzا.: _.
_,..š. را:¸î,· _.r _. ?,,.: _:i·¸ و ناش:ر. نا.îی ?ت.ا « .<,·ا> oر¸.) <یí 21 (
izد _. ر,> oirو نí <ب ¿اsو ¸ا و i.: _. _׌ق و ¸>.. .
O
?
-
>
c
?
ل
>
ا E
b
ن `^
?
ل
>
ا 1
?
ا'T
>
s
?
ن
`
a
b
d/b Y
e
tD \D ن
?

D
Z
b
ا/ « <.a: : _.×ی اب نا·¸ <,rJ. و ¿¸اب _. i..: ) ر,.a·
.ا.: رد تیاور _با دورا>Iا ت.ا <: ,ا.ا رقاب ) ” ( رد ر,.a· <I.> ¿¸ » ك
b
} bارi
>
?
ا U7
?
3? •
e
P‚
b
ت.ا <: ¿ور نí <I>> اz i.اب ) ر,.a· ._.ق ¿ 2 . — 21• .( ¸اب رد نا.z .ا.: رد ر,.a·
<,>ا· ¸ا ,J. :oد¸.رs اi> <ب ¿ا.×. نا.ا .ت.ا و رد _ی• <I.> » O
?
-
>
c
?
ل
>
ا او*
D
اتم
>
ا و
?
اه
?
f
w
s
?
ار رد ¸ور ت.ا,ق •.> .i.: <.z ا¸رب i.zا¸> i·ا. <ب ناشیا ƒرr <: ¿i> ار ارs _. .در,: _¸
_:i,.ر _: رz i., <: _..ه> .,,.اب نا.a,Iî· ار ,¸I×. ._: ا· ر:ا _>¸ود ,,..z <ب ¿¸ود
_یاzداب _. i..رs ا· رد _,ب _یدا.. و .د¸¸ب نا·í اi· _. i.: : ¿ا _,.ر>. ¸ور.ا ¸ا نا,.شهب اi>
_,.ر>. رد _·í _. .i..sا و _.: <: رد _,Iق نا.یا ر,.a· ) دور _. تشهب ¿¸. <ب i.اب
نا>,. ¿ارب _zا رش>. _I>· _. .i.: <ب o¸I> ¿ا <: نا·í ر,r ¸ا ار <ب د¸> …¸×ش. _. د¸ا.
رîید _یا ¸ا دار. و .i·راi· <>¸· _I>· ,ر„رب نi. <.z _یاهبا>> ت.ا <: _,ب نا·í و
دار. نiید <ب ,ش, .i.اب ن¸, نiید <ب ,ش, .در,: _. تر¸æ دا×با و تاه> <·راa. oار ¸ا اه.·
_,., و دراi· ¿¸,, رد ˜> ¿اi> _Iا×· …ا>. ت.ا . رد .ا.: تاداa.rا ƒوiæ ¸ا تیاور (”) ,ا.ا oدر:
_.: .iziب <ب _,.z راia. oi,..ر¸ ار وا ر:ا oi.ی¸: ¸ا اi> iی¸îب oi·¸.. اi> ار oi,..ر¸ و ر:ا
تاداa.rا ƒوiæ .(

¿اه..×· و نا,.شهب

ر‡.. ¸ا تشهب رد ¿¸.×. و ¿دا. ¿اه..×·

15• œ
Pasted from <http:––www.tahoorkotob.com–page.php?píd=††23>

d%ƒfو ناcتشهب رد ن)رj و :اfاور
_.: رب oi,.¸¸ ت.,· <: تشهب ار _:رz <ب و <ب رz <·اهب ¿¸,,ا· i.zا¸>·
داد <îIب. تشهب oاîیا> نا.·ا ¿اz ¿ا <..راو ت.ا <: ¿اراد <æ>ش. اz و
¿اه,:Šیو _هIا _.J.او i..اب . رد oار نí i..: _J· و _·ا.>¸ ار <ب نا> i·ر>ب
و oرا¸.z <.zردو …ا> ردو <شیi·ا _.. و ,,· _.r i..اب .
¿ارب نi,.ر <ب تشهب _Œ¦ار.. ,¸J ت.ا <:. ر:ا نا.·ا د¸> نí <ب ار
i.îz ت.ارí l¦ار. رد. نí oاîیا> ر¸ ت.×· و ت.>ر _ب نار: _هIا ¿ا>
درî,. رد. ر,r _یا تر¸æ ¸:رz ....
_.: <: iæق د¸×æ <ب <Iق o¸: •.sو نا ار دراد iیاب. _یر.· oدر: و د¸> ار اب
_¦ا.و نí ¸ه>. i.: . <·ر:و _را: oد¸ه,ب ت.ا .
رد _یا ا> ت.ا.ب _zاî· رد _ ¸¸.í د¸. <ب تایí تایاورو ا,ی¸ و ¿رî..ور <:
رz ,ی <ب <·¸: ¿ا رî·ا,ب نí Ÿæو و _:Šیو اz نíوو تاaæ ¿Jاو _·ا.·ا
ت.ا .
اi> ,ا.ب
نا.یا _.rو •Iاæ و را.sر ,,· _’.Œ.. _یر· <I,.و نi,.ر <ب تشهب اi>
ت. .
i,>. نíرق رد oi.í :
اه
¯
. ¸>

· _.
¸
¿ر
¸
>

· ت
¸
.
¯
>
¯
,

ه
¯
´I ن
¯
Í
¯
ت
¸
>
¯
I ¸æIا ا¸I
´
.
¸
r ¯ و
¯
ا¸.
´
.
¯
ا•¯ _
¯
¸í
¸
I
¯
ا ر
¸
شب
¯
و
¯
–oرaب)*...ر
´
ه
¯
·

J
¯
ا 25 (
¸ا _¦اهrاب <: . oد تراشب .i·راد •Iاæ _.r و i·ا oدروí نا.¸ا <: _·ا.: <ب
ت.ا ¿را> _·ا.>رد ر¸¸ ¸ا اzره· <: . ت.ا اه·í ¿ارب تشهب ...
_یا رد <یí نا.یا. و _.r •Iاæ و را.sر ,,· <I,.و. نi,.یر <ب تشهب _sر×.
oi. ت.ا .
ر,.a· رد _یا <یí oi.í ت.ا :
_·ا.: ا¸.
´
.
¯
ا•¯ _
¯
¸í
¸
I
¯
ا ¸ار¸‡.. i...z <: تقاiæ _ی¸î..ارو <ش,¸ i·در: و.
<,·í <: نا,.
).i·د¸.· را.sر تقاiæ اب. د¸ب اi>و نا·ا 1 (
_قروا¸ :
1 : نا,,Iا •.>. – ¿ 1 – — •5

اi> ,ا.ب
_:i·¸ رد ¿درs _:دا¸·ا>. و _rا..>ا <شیi·ا. و ت:ر> _هIا _..اد ,,I.·و
,î> اi> ند¸ب <I,.و. ¿رîید ¿ارب نi,.ر <ب o¸î.ر¸ د¸.و ر>او تشهب _هIا
ت.ا .
,

z ´ J و
¯
,

ه
¸
,

I
¯
r ¯ ,´ ¸

>¯ J و
¯
<
¸
ب
¯
ر
¯
i
¯
.r¸ o
´
ر
´
>

Í
¯
<
´
I
¯
s ¯ _
´
.
¸
>

. ¸
¯
z ´ و
¯
<
¸
I
¯
I <
´
ه
¯
>

و
¯
,
¯
I
¯

¯
_

.
¯
_Iب
¯
ن
¯
¸·
´
¸
¯
>

¸ *
) –oرaب 112 (
¿رí ! _ادا¸ .i.اب را:¸î,· و د¸. ,,I.·i·واi> ربارب رد <: _.: وا د¸·
_را:درور¸ _,î.r <· و ت.ا اه·í رب _.ر· <·.ت.ا تبا· i.zا¸> i. .....
_یا رد <یí ت:ر>. _هIا _..اد و ,,I.· ,î> اi> <I,.و.ند¸ب نi,.ر <ب تشهب
و ر>ا _هIا _sر×. oi. ت.ا .
ر,.a· رد _یا <یا oi.í :
<یí ¸ا ر¸‡.. _یا ت.ا <: : د¸> ار ¿ارب i·واi> ‘Iا> i.: و ¿ارب <ب ت.د
ندروí تیاæر i·واi> _J· iیا.· .
¿ا oir ¸,· _. i.ی¸: : _یاzرا: ار <ب رí:اوi> ,,I.·وi.: وا i.اب .
<یر‡· _.¸. ¸,· ت.ا <: : رد ربارب i·واi> •æا¸· _..اد و ,î> و ن¸·اق اi> ار
<ب نا> نiیر> ¸ا. oار ¿اz تا>· نi,.رو <ب تشهب ت.ا . ن¸, _æا ,J.ا
نا.z تrا„ا و ر. _:در,. رد ربارب را:درور¸ ت.ا .
اi> ,ا.ب
_.ر· اi>و ا¸a· _ا.>او ت,I¸’.. رد <I,.و._:i·¸ ¿رîید ¿ارب نi,.ر <ب
تشهب ت.ا .
_“ ق ´ i
¯
.r¸ ا¸

a¯·
¯
ا _
¯
¸í
¸
I
¯
I ¸ ,

îI ¸• ¯ _.
¯
ر
¸
,>¯ ب
¸
,î’ ´,
¯
·
¯
¸ ´ Í
¯
ر
´
ه
¯
·

J
¯
ا اه
¯
. ¸>

· _.
¸
¿ر
¸
>

·
¯
ت
´
.
¯
>
¯
,

ه
¸
ب
¯
ر
¯
و
¯
اه
¯
,s
¸
_
¯
¸i
¸
I ¸>¯ ر
´

¸
ب
¯
<
´
I
¯
Iا و
¯
<
¸
I
¯
Iا _
¯
.
¯
ن
´
¸
¯
æر
¸
و
¯
s ´ ر
¯
ه
¯
Œ.
¯
¿
´
و
¯
¸

Í
¯
–نار.r …í)د
¸
ا,
¯
× ¸I

اب
¸
15 (
¸îب : ا¸í ا.. ار ¸ا ¿¸,, oا:í ,.: <: ¸ا _¸ا ) ? ت.ا ر.هب .( ¿دا. ¿اz <¸ا.ر.
¿را:¸,zر¸ <: _·ا.: ¿ارب <ش,¸ oدر: .i·ا ) و ”ورش. oار رد .اz <¸ا.ر. _¸ا ¸ا
د¸· رد (.i..: _. oداa..ا . تIاir و ˜> و نا.را:درور¸ ) رد ناه> رî¸د ( .
_¸اهrاب ت.ا <: اzره· ¸ا ¿ا¸ _·ا.>رد _. .درí: و .د¸ب i.zا¸> نí رد <ش,.z
o¸,:ا¸ _·ار..z . و ¿د¸.ش> i·واi> ) .,æ· ت.اه·í .( نا:i.ب (ر¸.ا) <ب اi> و
. ت.ا.,ب .
ر:ا _.: رد _یا <یí تقد ,,.: _. ,,.,ب ا¸a· _.ر·اi>و رد. _یا <یí <I,.و
نi,.ر <ب تشهب ¿ا,ی¸
_sر×. i·واi> oi. ت.ا .

Pasted from <http:––samadíyas.bíogfa.com–postœ1•‰.aspx <


¸ا تشهب رد ¿¸.×. و ¿دا. ¿اه..×·
نíرق تایí ر‡..
‰‰0


¸ا ¿اه..×· ¿دا. _یاهrاب :ت.ا تشهب <: ¿اzره· .í ¿را> ¸ا ری¸ نا.>رد نí رد ت:ر>
¿اz .€·راî·ر نارای €·ر.z و i.·ا. نí . _Iو رد را.: _یا اه..×· oرا.ا <ب ¿اه..×· ¿¸.×.
ت.‡r ¿اه.ا,a. اب اه·í ا. ناî.ا ریí¸ .ت.,· J›. رد <یí ‚2 <ب¸· _. ,,·ا¸> : » "
?
3? و
?
!
D
7
`
لا
„ر
b
^
>
ت ? ن
>
م
b
اه
?
ت b'
>
ت ? ن
?
f"
b
ل bا# ر
D
اه >i
>
?
ا اهc/b و
?
ن
?
Z
b
اسم
?
Ek ,
?
c
m

?
d/b :
b
ان `ج
?
ن
e
"
>
3? ن
?
م
b
ن
u
ا-M> ر
b
و
?
i·واi> .نا.یا اب نا·¸ و نادر. <ب _یاهrاب ¸ا تشهب oirو oداد <: ¸ا ری¸ _·ا.>رد اzره·
o¸,:ا¸ ¿اz _î.. و .د¸ب i.zا¸> نí رد <·ادوا> .ت.ا ¿را> رد _یا تشهب _,.,.z .i·راد نادوا> ¿د¸.ش> را:درور¸ <: ¸ا <.z
,ر¸ب .«
¿اه..×· ¿دا. تشهب _. ,,·ا¸> : » d
?
M
b
ر
?
!
D
7
`
لا G
>
ه
D
ن >3? و
?
ا-MD ر
?
p!
D
ن >3? د¸.ش> اه·í ¸ا i·واi>
ر:ا _..ار <ب و . _.: اi> ¸ا ,z وا و ت.ا _æار وا ¸ا اi> i.: _ا.>ا <: i.رب ,اa. نí <ب
.درب اه.· <ب وا …د _. .دi.ب و <ب ر,r وا .iشیi·ا _.· و _یا _·íI ت.ا _·ا>ور <: اب ¿,z
oا·¸: _>. <î.یا ن¸, دا×. ,z <,.> " _·ا>ور " دراد و ,z " _·ا..> " ¸,· _.شهب ¿اه..×· رz ود
.د¸. و رz _: _,î..یا. و داi×..ا o¸اi·ا <ب i·ا¸.ب ¸ا اه·í oرهب در,: . <.,Iا ¿ارب ¿دارsا <:
_باa. نí ¿اه,.×· _·ا>ور _.¸را .دراi· _Iو تیر›:ا ,در. ) _.> تیر›:ا .ا>Iæ ._,a.. داz¸ ( <ب
ار ,رد i..: و ¿ارب اه·í تشهب _·ا..> _¸را <..اi· i.اب .
,z تشهب ._·ا..> رد ,.ه> ,z _,.z ر¸„ . _.,Iقا ¸ا ,در. _zا ,,×· _·ا>ور i...z و
_.,Iقا ,z las تشهب _·ا..> i·راد و ¸ا تشهب _·ا>ور _,,æ· دراi· . <ب رz …ا> ا. ا׌ق
نí ار راî·ا و <ب _Iî. _یوL· .در: _یوL· _باق ت.,· . <,·í رد نí ,Iاr ت.z اب <,·í رد _یا
ند¸ب i.îیر. ¿اه·واa· ¿دای¸ اب رîیiîی i·راد _.×ی نí ,Iاr _,r ,Iاr ا,·د و ت×,,„ .ت.,·
_›. ,Iاr ت×,,„ Ÿ,Iî· ,z رد ا>·í د¸ب _Iو ا>·í Ÿ,Iî· ت.,· <ب _,Iد <î.یا ناî.ا Ÿ,Iî·
.ت.,· <ب …¸ق <a.Js ا>·í ,Iاr s¸ق .ت.,· ,Iاr ت,I×s _>. ت.ا . رد ا>·í J›. iIا¸· و
_Iو ت.z ندر¸> .i.اب <..اد ندر¸> ا>·í اب ندر¸> ا>.یا ƒرs _. i.: . نí _·اíI <: ¸ا ندر¸> _æا> _.
ت.ا>.یا <: _یا ر¸> .í> و <>,.· رد و i.اب •sد J›. ت.J. و ¿را.,ب i.اب . _یا <·¸: اz¸,,
د¸. _.×ی تíI .ندر¸> تíI .نi,.ا.í تíI ._..> تíI اه.,>اæ. رد ا>·í د¸>و دراد _Iو اب
_.· ار اه·واa· ا. <.,Iا .ت.z ,,·ا¸· J.ا: ,رد ,,.: . iیاب ,,·اiب <: _یا ¿اz <,.> _·ا..> رد ا>·í
,z <ب ˜یر„ _Iوا د¸>و دراد ن¸, ا. _. ,,.,ب نíرق رد _æ×ب درا¸. i×ب ¸ا <î.یا ¿اه..×·
„ر^ت :انج نم اهت'ت راهhا « _. iیا.رs : » !7لا نم نا-Mر و pر,†ا ¿د¸.ش> <.z ¸ا ر·Jاب ا.ا و
_. .i..: نíرق رد <.z ا> ,در. ار <ب ¿اه..×· ¿اه..×· ¸ا <îIب .oداi· تراشب تشهب ¿دا.
تایí <: .ت.ا 45 ا· 50 oر¸. ر>> <·¸.· _..ور ¸ا .ت.اه·í ¿ر¸Œب <: _,..>· i.í _¸>
رد ,اî.z دورو <ب _یا ن¸·ا: ,ر¸ب .ت.×· _. i.ی¸: تراشب ت.J. و .ت,..ا ت.ا .
تاaæ _..¸ ن¸,.z i.> و ت·ا,> و i.·ا. نí <: ¿ور ت¸>ا و ¿ردارب ,z و .i·¸ _. ,z <ب ار
<: _.ارí رîs و نا> .د¸یر _. ,z رد ار ¸,· ¸ا ¿اه..×· رîید ¿¸.×. _·ا>ور ت.ا <: رد _یا
تایí ر>> oر¸. رد i·واi> .ت.ا <.sر oرا.ا اه·í 45 ا· 4† _. iیا.رs : » ن
`
a
b
ن
?
c4b ت `K
D
ل
>
ا d/b :
e
ان `ج
?
و
?
ن
e
-c
D
3D g ا.-7
D
#D د
>
ا
G
>
.
b
ر
b
و"
D
T
D
ن
>
م
b
Yv Vb ا
k
ا-#> a
b
U73? ر
e
ر
D
س
D
ن
?
c7 bب
b
ا4ت ?م
D
g h G
>
ه
D
س
w
K
?
f
?
اهc/b ;
u
_
?
? و
?
ام G
>
.D اهن >م
b
¸,.ر. تشهب و رد را.: <.ش, ¿اz ناî..رs) .i...z نí _هIا <ب اه·í _. i.ی¸: ( _>اد _یا
<·¸: _r ) i.> و <.,: و تواir و ت·ا,> ( ¸ا <.,. اه·í رب _. ,,.: ) •ا¸ ار ناش>ور و _. ,,.: (
¿وربور رîیiîی رارق i·راد . ¸:رz _î..> و .×· <ب اه·í _.· i.ر و oاî,,z ¸ا نí ¿ار>ا _.·
و ,.,>ر ) . و ¸,· اه·í ار oا:í رa,: و .اír (<: _: _. .اír _:ا·درد ت.ا . _یا <.î· ¸,·
ت,..ا " و "ت.J. " <: ر. ¸اrí ¿اه..×· _.شهب رارق oداد oi. <یا¸ رz ت.×· ¿رîید .ت.ا <: نوiب _یا
_.> رد _یا ا,·د ¸,· ر. ¸اrí <.z اه..×· ت.×· ت.J. و ت,..ا _. i.اب .
رد در¸. ¿اه..×· ¿ور رور¸ _.شهب _. iیا.رs : » ه
u

D
و
D
2
e
‡ bم
?
-
>
f
?
Eu K
?
3b ا g اهc
b
H
>
س
?
ل b Eu c
?
M
b
ار g
Ek c
?
Vb h g اهc/b ن
u
c
>
3? Eu f
?
ر
b
اج g اهc/b ر
u
ر
D
س
D
6D ر
b
اK ? و
?
g Eu 3? -MD -
>
م
?
1
u
ا-Z
>
s
?
و
?
g Eu 3? -/
D
ر
>
م
?
_یاz رد نí ¸ور .ادا. اب توار„ ت.ا . ار, <: ¸ا _×. و _J· د¸> د¸.ش> ت.ا . رد
_>. oد¸ه,ب و ¸×I ¿ا _.· ¿¸.. . رد نí <.ش, ¿اz ¿را> ت.ا . رد نí ¿اه.>· ¿ا,ی¸ .ت.ا i.Iب
oداه· . و اهشIاب و ¿اه,.ش¸ Ÿæ oدر..: ر>اs ¿اه.رs و .oi. oداد ! .«
…ا> نا.ر>. و نارا:iب رد ناه> رîید و ¿اهباír _>¸ود .oi.í رد _یا تایí <ب ¿ر. …ا>
ر,‡· _.شهب _. .د¸ادر¸ .د¸,.ا,ب "ره. "اب ار "رهق "ا· و " راí·ا " ار اب " تراشب " oار.z د¸ا. .
.ادا. و اب توار„ و ƒرr رد رور. ت.ا . <ب _îr oره, نارا:iب <: رد تایí _,ق <ب نí oرا.ا
" . ا>.یا رد "<.×· " oدا. ¸ا "<.rا· oرا.ا <ب oره, _یاz ت.ا <: ƒرr ت.×· oi. و o¸ا· و ر·
<·¸î·ا.z .ت.ا _·ار¸· و رور.. و .ادا. و <یí رد <: 24 oر¸. _,aaŒ. oi.í ت.ا <: رد Ÿ,渷 نا,.شهب _. iیا.رs : » ˆD ر
b
H
>
ت ?
oره, رد ¿اz اه·í توار„ و _.ر> ت.×· ار oizاش. _. _.: « _یا . oره, اz نا., _. iیا.· <: ¸ا
ت.ا ) اهc
b
H
>
س
?
ل b pEu c
?
M
b
ار <,.اr – ‰ .( <ب _îr نا,>¸ود <: ¸ا _J· و _.¸: د¸> ¸> _î..> و
• ) oد¸ه,ب) _.r ( oدر: و ¿·ر ) تر>í ( oدرب :i·ا oر¸. <,.اr <یí 3 ( .i·د¸ب نا,.شهب ¿¦ا.· _J·
i..,ب و J.ا: _æار و _یاه.J· .i·د¸.ش> <: رد ¸·ر¸ ŸŒI اi> <ب ,ا×æا .Ÿrاæ. oا: oد
.ر.ش,ب i.ر و ¸.· .<.sای و _zا: اب نí ¿ا¸> _ب .ا.> ار ¿راiیر> oدر: i·ا : » U/
`
-
?
f
D
اK `a
b
_ب iیدر· _ادا¸ نایا,,î. _ب .ا.> و <ب ر¸„ _.ا: oداد _. د¸. « œر.¸) 10 .(
_. iی¸: : نا·í رد _.شهب _Iاr رارق i·راد ) d/b E
e
ن `ج
?
pE
e
c
?
ل bا3 <,.اr – 10 .( o¸او " Ecلا3 " _î..
_.×ی .i.اب "_·اî. ¸Ir "<ب oرا.ا ت.ا اه·í رد تاa,„ _Iاr .i..شهب و ای " ¸Ir _.اa. " و رz ود …ا..>ا ار نار.a. <.a: .i·ا _Iو
i., رz .i.ر _. ر‡· <ب •.> نا,. ود _.×. ¸,· _î.. ت.ا . i×ب <ب Ÿ,渷 ¿رîید _یا ¸ا تشهب <: <,.>
iیا¸sا " : رد ا>·í ¿,z oد¸ه,ب و ¸×I _>. ¿ا ار _.· ¿¸.. ) " اهc/b ]
D
K
?
س
>
ت ? h pEk c
?
Vb h <,.اr ‰ 11 .(
تواir و €.> و .…اi> و ای <.,: œ ¿¸¸· و ت,,r <· .ار.sا و ت.ه· <· .Žورد نا.>. <· .i.> و
,ارí _>ب ت.ا _Œ,>. <: ¸ا <.z _یا نا.>. •ا¸ .i.اب و ر:ا ت.رد ,,شیi.,ب ت..ق
<·¸î.یا نا.>. ت.ا <: <..s _·í و i·¸ _. ,zرب ار _rا..>ا تا.ا‡· و نا> و ¿ور _.ارí
_.ارí <: رب ¿ور و نا> نا,.شهب <ب ر„ا> ند¸,· نا.>. ¸×I و oد¸ه,ب ,î> ت.ا.رs <ب نا,ب
.<.>ادر¸ تشهب ¿دا. ¿اه..×· رد <یí 12 ) نا.z oر¸. ( _. iی¸: " : رد نí تشهب <.ش, اz ¿را> ت.ا ) " اهc/b ن
u
c
>
3?
" ت.ا و J¸.×. oرî· ¿ارب نا,ب ‹ی درs _. .iیí <.یرق <ب _Iو ریا. تایí نíرق _.×. _.>
.د¸. <·¸î·ا.z <: رد <یí 15 تایرا• _. ,,·ا¸> : » ن
?
c4b ت `K
D
ل
>
ا ن
`
a
b
d/b :
e
ان `ج
?
و
?

e
-c
D
3D
<.ش, اz رارق i·راد « ¸,· _æ×ب . <.a: i·ا رد رz ¿رæق نا,.شهب ¿اzرæق ¸ا <.ش, ¿ا ¿را>
رLا· <ب <.ش, .ت.ا نí ¿ا <: ˜باŒ. _,. نا,.شهب <ب رz ,ر„ <: i.zا¸>ب نایر> اi,¸ _.
ر..ب دراi· .
_یا,ی¸ رب ندو¸sا رب oوJr دi×.. ¿اz و .توار„ _یا oiیاs ار ¸,· دراد <: رz <a¦ا• و دراد _æ¸æ>. <با.¸· ,اi:
ر¸ه„ _یر,. و رŒ×. _. i.: . i×ب ¸ا ر:• <.ش, اz <ب Žار. ¿اه.>· _.شهب _. .دور و <یí رد
_.شهب اه.>· و _یاzریر. i.Iب د¸>و دراد ) اهc/b ر
u
ر
D
س
D
Eu 3? -/
D
ر
>
م
?
".( ریر. "•.> "رر. " ¸ا
<: رد _Iا>. _·ا و i..,ش· _. نí رب رور. . i.Iب ند¸ب _یا اه.>· <ب ر„ا> نí ت.ا <:
i·رب تíI نí oizاش. ¸ا و .i..اب lI.. د¸> ,ار„ا ¿اz <.>æ و رLا.. ,ا.· ". iی¸: _. "_ا,r _با : _یا ¿اه.>· i.Iب
oدارا .i.,ش· _. ورs و i.: _. •æا¸· i..: نí رب _¸I> و i×ب ¸ا _¸I> <ب …ا> …وا _. ¸اب
Ÿ,渷 _یا اه.>· <ب " E3-/رم " اه,·ار: <ب oرا.ا ند¸ب اه·í .ت.ا و نí <·¸: <: _æ×ب <.a:
_ی¸. <ب i>رب¸ و رد و ت¸قای ت.ا .
ت.ا . و ¸ا ا>·í <: oداa..ا ¸ا نí <.ش, ¿اz ارا¸: و ¿اهبار. ر¸ه„ ._.شهب ¸ا,· <ب _یاهsرL
ا,ی¸ ¿اه>iق و _,Iا> رد را.: _یا <.ش, اz oدراí: oi. ) " Eu 3? -MD -
>
م
?
1
u
ا-Z
>
s
?
و
?
.( i..: oدارا نا.¸ رz
ربارب نا·í رارق _. .در,: o¸ا· <ب o¸ا· _. .i..¸· و .ار,. _. i·¸. و تíI _. .i·رب _·íI
_î.. ت.ا ". .ا¸:ا " •.> " .¸: ) " رب ن¸و .¸> ( <ب ای "¿iق "_.×. _sرL ت.ا <: <..د راد
تار,,×· نíرق رد _aI.>. رد oراب ¿اهsرL .ار. ر¸ه„ نا,.شهب .oi.í رد ا>.یا و ¸ا _æ×ب
_Iا> <: رد _æ×ب ¸ا تایí رîید ر,,×· <ب " ˜یرابا " •.> " ˜یربا " <ب _.×. _sرL <: ¿اراد
ای " _ا: ) " <ب _.×. ,ا> ر¸ ¸ا .ار. ( oi.í .ت.ا i.·ا. » ˆD -x
D
f
?
G
>
ه
b
c
>
7
?
3? ن
u
ا"ل
>
و
b
A
e
J
>
Z
?
ن
>
م
b

e
cHb م
?
در:ادر: i·در: _. _·ا·ا¸>¸· اه·í <: <ش,.z توار„ _·ا¸> ار اراد .i...z رد
ر¸ ¸ا .ار. ر¸ه„ رد ت.د i·راد و <ب اه·í <æرr _. i..: « œ<×قاو) 1‚ و 1† .(
¿اه..×· .<.>ادر¸ _.شهب رد <یí 15 oر¸. <,.اr <sاæا _. i.: " : رد ا>·í اهشIاب و _یاه,.ش¸ رب
ت.ا ) " Eu /
?
-B
D
_
>
م
?
6 D ر
b
اK ? و
?
".( _.ش¸ _.×. <ب (<I×Ir ن¸و رب) "<قر.· "•.> "ƒرا.· ‹,¸:
,اî.z <ب J¸.×. و i..: _. ت>ار..ا _.ا: ¸ا اه·í oداa..ا _. .د¸. و ر,,×· <ب " E/-B_م " و دi×· <ب oرا.ا
_یا .ت.ا ,:ا> اه·í رب <: ت.ا _æا> ,‡· ر,,×· ناش· _. izد _,îش· _×.>..د _·ا تا.I> اه·í <: _. .i.zد و _یا ”ا..>ا <:
.ت.ا و اه.· ¸ا ,اŒIا _هIا و ¿اه..×· _ب نایا¸ .وا و ا,·د ¿اه>·ر و درد ¸ا تا>· و .اír .تر>í
و ¿¸,, <: دراد _·íI اب نí ¿ربارب _.· i.: .
¿اه.رs ر>اs _.شهب oرا.ا .oدر: _. iیا.رs : رد ا>·í _یاه.رs اه,·ار: و را,.ب ا,ی¸
•.> "_بار¸ " E,fر* " و .ت.ا ت>ار و ,ر· ,z <: ت.ا راد .ا¸> _Iاr ¿اه.رs _.×. <ب
تا¸ا¸. _یا _¦ا.و _یا.í و .تíI <, _¦ا.و ¿رîید <·¸.· تش. <: دراد د¸>و ا>·íرد
,ه. _.شهب ‹ی رz <: oi. ر:• ¸ا ¿رîید ر.,Iا> و ر·ا,ی¸ ت.ا . oا·¸: _>. <î.یا تشهب
_Iا> ¸ا رz <·¸: _.>ارا· و €.> و .…اi> اب o¸,. ”ا¸·ا ¿اz .€·راî·ر و <.×· ¿اz ریí,Iد و
_·ارا¸î..i> و .ر¸ه„ <..یا. و _·ار..z _ب .i.·ا. و _یاه.>· .•æر. و _یاه.رs .ر>اs و
.Iا> رد را.: <.ش, .اz و _یاه..×· <æJ> <: <· ˆاaIاب دوi>. _یا ناه> _باق ¿ر. .ت.ا و
اه.یا رد را‡.·ا ,ia. _·ا..š. ت.ا <: اب …ا.rا •Iاæ _یا رد دورو o¸ا>ا د¸> ن¸·ا: ت.×· _هIا
<.z ¸ا ر·رب و .¿¸.×. تاíI ¿دا. تاíI " •اaI ت.ا د¸,×. نí ,اŒIا و ..¸,>. ¿اz o¸I> و "<I
¯

,ا.· ¿اه..×· ¿دا. تشهب ¿ر·رب .دراد و <ب <.a: رrا. :
*** ر:د ¸ •Iا„ ,شی¸> <, _..I. ?i.اب !
ت.ود *** ار. ¸ رz ود ناه> _æا> نí _a· i.اب
_. iیا.رs : » d/ :انج و pن-c3 نا,. رد و اه.شهب رد .اهrاب رد <.ش, اz « . » ن-س,7f نم
¿اz <.ا> ”ا¸·ا ¸ا .ا,ید ,¸ا· و ر,.. _. .i..¸¸ ¿وربور ,z _. i..,ش· و ¸ا ت.Iا>. اب رîیiîی
pنc3 ر-'ب G.انجو* و _یرق و تa> و رارق _. ,,zد اه·í ار <ب oا,. نا.ش, _¸>
نا.ا,·د تا>و¸ نا.z د¸æa. i.اب <: _.ا. _,×Iار¸> تر>í ,z _. د¸. . » ن-3"f اهc/ YŠب Eه†ا/
”¸· o¸,. ¿ا ار « رارî· ¸اب . _. i.: رد تیاه· _.ا و نا.ا و _.ارí <ب ر. _. i·رب .
Eت-Kلا dلوhا و Gهcjو 1ا23 Gc'^لا • ، رد رîید ا>·í ,ر. د¸>و .دراi· رîید _:ر. _.·
_:ر. د¸>و <..اد i.اب تیاه· _.>ارا· .ت.ا ¿ارب _zا ,.ه> ر¸æ· <î.یا _:ر. <..اد د¸>و
_.قو _. i.ی¸: _:ر. .ت.,· _یا _یر.:ر¸ب .ت.اهباír <ب اه·í _.قو _. i.ی¸: رîید _:ر.
Gهcjو و 1ا23 Gc'^لا « ¿اi> اه·í نا·í ار ¸ا .اír ,,>> ¿راiهî· oدر: ت.ا ) . ¸ا _,a..
_قو'' و ''ا¸قو'' و ''ا¸a·'' oدا. ¸ا '' و ¿راiهî· ت.ا و ا,یرa· <ب ا>.یا _. ,.> د¸. <: » Gهcjو و « ار اه·í ,z اi>
.>¸. ,.ه> ت.ا <î· دراi· رد تر>í ¸ا ,.ه> ¿راiهî· _.· د¸. . » pqبر نم Pl/ <.z
<, رz تشهب _zا . ار <: i·راد _æs را:درور¸ _. i..,ب » qلn -. *-Bلا pGcrHلا ¿راî..ر و
ت.ا : ¿ارب نí oور: ¸ا _zا تشهب <: _zا تsر×. ¿اه..×· i...z _.شهب ¸ا ود ته> ت.×·
ند¸ب _یا <: .ت.×· ت.×· ¿ارب نا.·ا ت.×· .ت.ا _,.z ر¸„ <: رد ا,·د .,z •Œق ر‡· ¸ا رz
.¸> ¿ارب نا.·ا ت.×· ت.ا . ¿¸,, <: ¿ارب ,ی ت.ار: <,.> .ت.ا ر·Jاب …i,>اæ ‘>.
ر:ا ا.. ,ی ‘>. ƒ¸s oدا×Iا در¸. ,ار.>ا و _ب¸,>. <..اد i,.اب <,·ا., وا <یiz ¿ا ¿ارب
<: _îی ¸ا نí ود iæ <>رد ر.ش,ب ¸ا ¿رîید .ت.ا _îی <î.یا _یا J›. _,,. <: وا oدا..رs
.رîید رîید <î.یا _. i,ی¸: _یا _,,. ت.ا <: نJs _: oدا..رs . _یا رîید تíI _>ور .IŒ.
<: ¸ا اi> _. i.zا¸> <یiz <ب ناشه>¸· ند¸ب و _æs ند¸ب .ت.اه·í <ب _æa· ند¸ب و ت.ار:
_ا.>ا _. i..: <,·í <: i·راد <یiz ناشب¸,>. <یiz .ت.ا .ت.اi> ¿ارب اه·í نارا¸z <>رد
<: ته> نí o¸,. o¸,. ت.ا . _یا ت.ا <: رد ر>í <ب _یا <.î· oرا.ا _. i.: : » نم Pl/
را:درور¸ .ت.ا و اه·í _یا » qبر نم Pl/ « _. _ا.>ا ار .i..: ,رد _. i..: <: _یا _æs
.
¿¸,, ار ر:ا ,ی ‘>. در¸. ,ار.>ا و .¸,>. <ب ,ش, <ب ,دí Jæا .i.اب oداد نا.·ا ¿رîید <ب
وا دراد و ¿ارب اه·í _یا _.ه> در¸. ر‡· ت.ا <· نí ته> ¿اz ¿رzاL و _·ا..> .
Pasted from <http:––www.tahoorkotob.com–page.php?píd=1‰†4 <
_یا> <ب ,ا>·ار. نا>Iاæ و نا..š. .نíرق ر‡· رد ¿iبا <ب ,ا· ت.> i·ور_. و _:i·¸ ر¸ ت.×· و _.¸> ار رد _,¸ i·ر,:_. ا.ب رب
ت.ا
,Iاr ¿¸رب <: تق¸. ت.ا و ¿رîید رد نí ناه> <: نادوا> ت.ا
¸ا اه·í رب ¿رîید ¿ر·رب i·راد . ¿اzت.×· _.شهب ¸,· <..ب <ب تا>رد .نا,.شهب _·¸:ا·¸: i·راد
_Ir _با _با .Iا„ :
¿ارب تشهب ¸ا <: <,·í <ب …د ,ش, اب ر:ا .¿رî.ب i·اoدر: Ÿæو ¸· <,·ا ¸ا ت.ا,·د رد …د ._.î,. رz i., _.aî. روí و ا,ی¸
¿اه,.¸> _·ا:i·¸ و ¿اzoر‡.. <..ارí و ¿ا,ی¸ نا oرا.: .¿ر,:_. و ر:ا ترîs نا.>رد <ب ار
oرا¸.z <ب ,z i·ر¸>_. و ¿اz<شیر نí رد ¿اzoد¸· ,ش. ناه.¸ و رد _>ا. نارا,ی¸>
_یاz<.¸> ¸ا šIšI راiبí <ب ¿اz<>ا. ,ر¸ب و ,,¸: <.>یوí نا.>رد و ¿اzo¸,. _·¸:ا·¸: <:
نور,ب .i·اoدر: نادر:ر. و oد¸تر,> ¿درî,. : ¿اz<>ا. ر¸ o¸,. ٔ تشهب <: نوiب _..>¸ ,>
نا oا:رz <: izا¸> .i.,,رب در: تشهب ناراi·ا.ه. نا.:ا. نا و ن¸.ار,¸ ناشیاه>ا: رد
¿اz.ار. ارا¸: _یاریí¸ i..: . نا·í _·ا.: i·ا <: oرا¸.z ت.ار: ¸ا _هIا oرهب i·i.. ا· oاî·ا
¸ا i·در: oد¸.í اzرa. …اa.·ا و _a· . ¿ا oi·¸.. ! ر:ا …د د¸> ار <ب ¿اzoر‡.. _یا,ی¸ <: رد
¿ور ¸· اب ƒا,..ا ناوارs <ب نا ¸اور¸ نا.ا. izا¸> .در: و ¸ا _یا _I>. _. اب .ا.. <ب
i·واi> اب ŸŒI د¸> _. و ا.. ار ¸ا _·ا.: رارق izد <: اب …د و ¿ارب نا> نi,.ر <ب oاîیا>
نا>Iاæ راî..ر رد ناه> تر>í ت.ا و نا,.شهب _·ا.: i...z <: <ب •یرæ· .نíرق رد ¿و¸ار·
¿<a: نا.اz¿iب ر·_,î.. ت.ا . رد نíرق .i,>. نا,.شهب <ب اz,ا· و _یاzتaæ ن¸,.z .ا>æا
i·¸._. .
i,>. نíرق رد و ت.ا اب _یا _.ا.ا و ,اæوا <ب را: <.sر ت.ا :
.,,×.Iا تا.> .iI>Iا راد .,J.Iا ._,a..Iاراد راد .<.اa.Iا .نir _ودرaIا .
<×قاو و رzد <ب تر¸æ _æa. و رد _>رب ¸ا oر¸. ¿اz رîید نíرق <ب تر¸æ ارí: و _.>.
¿اz _.شهب ن¸,.z اzo¸,. و اهrاب و نارا.<.ش, و نا·¸ ور¿ر¸ اب ¿اz_ا,I ریر> و ... و
i·واi> و ... oرا.ا oiیدر: ت.ا .
¸,· د¸>¸. ت.ا ای .<· نا,. ناi..ش·اد _.J.ا ,J.>ا ر‡· ت.ا . ر›:ا ناi..ش·اد i·ia.×. <:
¿ارب تا,·ا ¿اrدا د¸> <ب رzا¸L _>رب ¸ا تایí …Ji..ا i..:_. .
رîید ¸,· ¿اz<·اش· _..ور ¸ا _یا ”¸æ¸. oiید د¸._. . _یاربا.ب i.ی¸:_. تشهب رد نورد و
iید _باق ا. و ,رد :ت.,· <ب ترا,r رîید ,Iاr تر>í و تشهب و .¿¸ود رب _یا و دراد <„ا>ا ,Iاr
ناه> رارق دراد .
دراد <: تشهب ¸,· i.·ا.z .,.ه> _یاzرد دراد .
و ر,,î· i·واi> i·i..oرهب
.اz_·i,.ا.í .اzo¸,. ¿اz_ا,I .تaبر¸ ریر> و _i.. و _.,ش..z اب ر¸> _,×Iا . «
,را×.Iاsریاد <×,شIا .<.ا×Iا ¿ ‚ . — 3• : نíرق ._zوŠ¸ — 5‚2
oاîبا¸> ت.ا
J را.
¯
Iا: ,ا· اهبراz .
<: .I„ _اzi..: رد .ا¸> .i.اب و <· i.·ا. _·í .¿¸ود <: نا¸یر: ¸ا نí رد .ا¸> i.اب .
¿¸>.ر· ¿را¸.z ت.ا
•Iاæ sریر.
¯
Iا _. •اشی _. oدا,r <.
¯
>Iا
_.> .ت,· و _î..یا. oریر. و .ناه· ¸ا _·ا:i.ب رz <: ار <: izا¸> _>اد تشهب iیا....
oدرî· i·ا.رب ار تشهب ƒاa>..ا i.اب .(
.ا>æا تشهب ار _sر×. oد¸.· و ,.
,
iیا.رa :
ا¸.
´
,
¯
>“ Í
¯
_I|
¸
اه
¯
,s
¸
,

z ´ <
¸
.
¯
>
¯
I

ا .ا>
¯
æÍ
¯
‹’I
¯
وÍ
´
,

ه
¸
بر
¯

¯
وi
´
I ¸ا>¯ اه·í <: نا.یا ,ا>·ا •Iاæ _.r و i·دروí
.i·د¸ب نارای اه·í .شهب
.
i·ا. i.zا¸> نí رد <·ادوا> و .i·ا .
ت,> « _,.¸ ¿ا.×. <ب _’.Œ. و ,î>. .ت.ا و <.a: _.قو ..
.
:د¸ش » _>رIا ت,>ا « _یا.×.
ای و .دورب ,î>. رد نí _,.¸ oدا,¸ .i. ر,‡· <.I: » i>·ا و _ه.ا « ¿ا.×. <ب <: » _,.¸ر. <ب
¿یرi· <ب و .i.ا, رد ¿ا.×. _.ر· و <یí رد <: oi. …ا.×..ا •æا¸· " و ا¸.,>ا _Iا ,هبر " <ب _,.z
_,.,>.
´
Iا رش¯ ب
¯
و « .. .oi.í •æا¸· ¿ا.×. <ب
.
iیا.رa دارsا i·راi· اi> تدا,r ¸ا ¿را,î..ا <: ار •æا¸..
,هب¸Iق ´ <
´
I ت,
¸
>.
´
s ¯ « _.×ی Iد
I
ناشیاه ¿ارب وا ,ر· و •.ا> ..
.
ددرî .
Pasted from <http:––www.rasekhoon.net–webíog–darquran–12•312.aspx <
¿و¸ار· رد .نíرق •یرæ· <ب <: i...z _·ا.: نا,.شهب و ت.ا تر>í ناه> رد راî..ر نا>Iاæ و نا..š. ¿iبا oاî..اقا تشهب
ن¸,.z _یاzتaæ و اz,ا· <ب نا,.شهب .i,>. نíرق رد .ت.ا ر·_,î.. نا.اz¿iب ¿<a: ¸ا نا.,,· ¿اzرا: ¿<a: .…ا.rا .ا>æا
.i·¸._. oi·ا¸> <.>Iا .ا>æا و
ت.ا <.sر را: <ب ,اæوا و _.ا.ا _یا اب i,>. نíرق رد و ت.ا «<.
¯
>Iا» o¸او …دا×. تشهب :
<. رد تشهب Ÿ,渷 ._ودرaIا .نir .<.اa.Iا راد ._,a..Iاراد .,J.Iا راد .iI>Iا تا.> .,,×.Iا <.> .¿وL.Iا تا.
¯
> .¿¸.L.Iا <.>
<ب و ت.ا oi. نا,ب _.>. و ارí: تر¸æ <ب نíرق رîید ¿اz oر¸. ¸ا _>رب رد و _æa. تر¸æ <ب رzد و <×قاو ._.>رIا oر¸.
¿¸.×. ¿اzت.×· ¸,· و ... و ریر> ¿اz_ا,I اب ور¿ر¸ نا·¸ و نارا.<.ش, و اهrاب و اzo¸,. ن¸,.z _.شهب ¿اz ت.×· ¸ا ¿را,.ب
.ت.ا oiیدر: oرا.ا ... و i·واi> نا¸æر ن¸,.z
<: i·ia.×. ناi..ش·اد ر›:ا .ت.ا ر‡· ,J.>ا _.J.ا ناi..ش·اد نا,. .<· ای ت.ا د¸>¸. ¸,· ن¸.:ا .د¸r¸. تشهب نí ایí <î.یا رد
.i..:_. …Ji..ا تایí ¸ا _>رب رzا¸L <ب د¸> ¿اrدا تا,·ا ¿ارب و دراد _>را> د¸>و ن¸.:ا ,z تشهب
و نورد رد تشهب i.ی¸:_. _یاربا.ب .د¸._. oiید ”¸æ¸. _یا ¸ا _..ور ¿اz<·اش· ¸,· رîید تایاور و ¿ار×. <ب •¸بر. تایاور رد
و دراد <„ا>ا ,Iاr _یا رب .¿¸ود و تشهب و تر>í ,Iاr رîید ترا,r <ب :ت.,· ,رد و iید _باق ا. ¿ارب ا.ا ت.ا ناه> _یا _„اب
.دراد رارق ناه> نí نورد رد _,.> i.·ا.z ناه> _یا
.دراد _یاzرد .,.ه> i.·ا.z ¸,· تشهب <: دراد تIJد _.J.ا تایاور و نíرق تایí
ت.ا oار …ا. _ه, o¸اi·ا <ب .رد رz _رr <: ت.ا رد تشz ¿اراد تشهب .»
:i.ی¸·_. .
.,r .¿ر,î.,.¸ و …او¸ ._.¸>ا· و ¿را.,ب .¿ر,¸ و ,ر. .ت.ا ,J.Iاراد و •اa,Iاراد تشهب <: ت.ا _یا تشهب oرابرد ا. داa.rا
.ت.,· نí رد _:د¸.رs و _î..> و رas
,ا· <ب ¿iبا _یا> <ب ,ا>·ار. نا>Iاæ و نا..š. . ت.> رب ا.ب i·ر,:_. _,¸ رد ار _.¸> و ت.×· ر¸ _:i·¸ و i·ور_.
.ت.ا _׌ق _هIا oirو _یا
| \ |
,Iاr رد _îی :oدرب ,ا· تشهب ود ¸ا ¿¸رب .ت.ا نادوا> <: ناه> نí رد ¿رîید و ت.ا تق¸. <:
| ¡ |
i·راد _·¸:ا·¸: .نا,.شهب تا>رد <ب <..ب ¸,· _.شهب ¿اzت.×· .i·راد ¿ر·رب ¿رîید رب اه·í ¸ا _>رب و دراد _,·ار. و تا>رد تشهب
|
:.Iا„ _با _با _Ir oا:iید ¸ا تشهب ¿اه,:Šیو Ÿ,渷
?i.اب ا,ی¸ و روí _.aî. i., رz ._.î,. …د ت.ا,·د رد <,·ا ¸ا .¿رî.ب i·اoدر: Ÿæو ¸· ¿ارب تشهب ¸ا <: <,·í <ب …د ,ش, اب ر:ا
_.شهب نا.>رد <ب ار ترîs ر:ا و .¿ر,:_. oرا.: نا ¿ا,ی¸ و <..ارí ¿اzoر‡.. و _·ا:i·¸ ¿اه,.¸> و _·ا.a· ¿اهشzا¸> ¸ا
رارق تشهب نارا,ی¸> _>ا. رد و ناه.¸ ,ش. ¿اzoد¸· رد نí ¿اz<شیر و i·ر¸>,. ,z <ب oرا¸.z ناشیاz <>ا. <: ¿راد …¸×ش.
نورد ¸ا <: _·¸:ا·¸: ¿اzo¸,. و <.>یوí نا.>رد ,,¸: و ,ر¸ب ¿اz<>ا. <ب راiبí šIšI ¸ا _یاz<.¸> و .i·درî,. ¿را,بí <.sر:
o¸,. ر¸ ¿اz<>ا. :¿درî,. oد¸تر,> و نادر:ر. .i·اoدر: نور,ب ر. اz_.¸¸ و اz,Jr ٔ رد oi. ,> _..>¸ نوiب <: تشهب
و i..در: رد ناشیاه>ا: ن¸.ار,¸ و نا نا.:ا. در: تشهب ناراi·ا.ه. .i.,,رب izا¸> <: oا:رz نا
رد <: oاî·ا ا· i·i.. oرهب _هIا ت.ار: ¸ا oرا¸.z <: i·ا _·ا.: نا·í .i..: _یاریí¸ ارا¸: ¿اz.ار. و o¸,:ا¸ ¿اهI.r اب ار نا·í
تشهب رد <: _یا,ی¸ ¿اzoر‡.. <ب ار د¸> …د ر:ا !oi·¸.. ¿ا .i·در: oد¸.í اzرa. …اa.·ا و _a·¸ا و i.یí دورs _ی¸> تبا· ¿ار.
_îیا..z <ب .ا.. اب _. _I>. _یا ¸ا و .در: izا¸> ¸اور¸ نا.ا. نا <ب ناوارs ƒا,..ا اب ¸· ¿ور .¿راد …¸×ش. _.ر,. نا <ب
را:درور¸ <: oاî·í i.î,. _J· ناî,· oاîیا> <ب نi,.ر ¿ارب نا> و …د اب <: izد رارق _·ا.: ¸ا ار ا.. و _. د¸> ŸŒI اب i·واi>
...» :د¸.رs <î¦J. <ب i.یرsا,ب (رشب) _æا> _.> ¸ا _.,ش·ا> و <a,I> ._,.¸zر: ¿ور ری <: تsر: ˜I×· _یا رب _اzدارا ,Iاr
,:ا.aI> iaI) :د¸.رs و داد رارق <î¦J. ¸ا ر·رب ار وا و iیرsí ار رش,Iا¸با ,دí _¸ .«,zد رارق _.,ش·ا> و <a,I> _,.¸ ¿ور ,zا¸>,.
ندر: ر.ا و ا¸> و ,دí ترæ> تaI> ¸ا i×ب _یi>ا.Iا _. _îی ,I _,Iبا Jا اوi>.s ,دJ
¯
اوi>.ا <î¦J.II ا.Iق ,· .,:ا·ر¸æ ,·
و i,.: ت·¸î. تشهب رد تر..z و ¸· .,دí ¿ا» :i. ŽJبا اه·í <ب i·واi> ƒر„ ¸ا نا.رs _یا .,دí ندر: oi>. <ب ار <î¦J. i·واi>
}.«د¸ب i,zا¸> نارî... ¸ا <: iی¸ش· ت>رد _یا ,ید¸· ا.ا .iیر¸>ب i,zا¸>,. <, رz _.شهب ¿اه..×· ¸ا 1 ر„ا> <ب ناŒ,. ا.ا{
iیدر: ˜> ترæ> oا:رد oi·ار و درî· oi>. ار ,دí ت.اد <: ¿ر,î· .
¸ا نi. oi·ار و د¸> ¿اه,.>بiب <.z <: ناŒ,. .i·درî,. oداa..ا _.شهب ¿اه..×· ¸ا و i·د¸ب _:i·¸ …¸×ش. تشهب رد ا¸> و ,دí
ت.ا _î.. <: ¿اz¸,. رz <ب د¸ب دiæ رد .د¸ب <.sر: …د رد _.>. <ب ار وا <.,: و ت.·اi,. ,دí <,>ا· ¸ا ار _هIا _,sر¸ oا:رد
,·ا¸.ب <: _ی¸. رz ¸ا و ¿¸>· رz <ب <: در: دای i.:¸. اi> oاîش,¸ رد _.> و د¸ا. ,zارs ار _·اi·¸رs و ,دí _zار.: تا,>¸.
oد¸.í i·ا¸.,. <·¸î, i·راد ار _:i·¸ _یر.هب ا¸> و ,دí ترæ> <: _.,×ق¸. _,., رد ناŒ,. .در: ,zا¸> _..ه> و oار.: ار نا,.دí
?i.اب ت.اi· و تر.> و oوi·ا las ¿و .,æ· و i.,,ب ƒر×... ¿¸.×. و ¿دا. ¿اه... _ب ¿اه·íI <.z نí رد ار ,دí و i.,ش.ب
د¸. تشهب دراو . نi. oi·ار ¸ا _¸ . ت.·ا¸· <·¸î, . ناŒ,. ا.ا .
و _یرب تشهب» نا.z ت.ا oد¸ب _:ا. نí رد _ر..z oار.z <ب ,دí ترæ> <: _.شهب ایí iید iیاب
? ا,·د ¿اهrاب ¸ا _rاب ای ت.ا oد¸ب «د¸r¸.
نا.z تشهب ر:ا اری¸ :ت.ا oد¸ب ا,·د ¿اهrاب ¸ا _rاب .,دí ترæ> تشهب .ت.ا oi. نا,ب ر,.اa· و تایاور رد <,·í _ا.ا رب
ا>·í رد <: i·راد رارق _یاهrاب رد _هIا oا:رد نابرa.» :iیا.رa,. <: دراد تاsا.. نíرق تایí اب .i.اب نا:ا¸ و ناî,· د¸r¸. تشهب
<: ناŒ,. و ت.,· oا.: <ب oد¸Ií —ا>.ا درو ¿ا> تشهب _¸ .«در,î,.· تر¸æ _zا.: ا>·í رد و i·¸.ش,.· ¸×I و oد¸,هب _>.
?د¸. دراو ت.ا ناî,· د¸r¸. <: _.شهب <ب ت.·ا¸.,. ر¸Œ, د¸ب oا.: <ب oد¸Ií !
و i,.ر¸> <: د¸ب ا,·د ¿اهrاب ¸ا _rاب . ,دí ترæ> تشهب» :i·د¸.رs تشهب oرابرد ناشیا <: ت.ا oi. تیاور (”)ƒداæ ,ا.ا ¸ا
ت.اد _ب¸> ¿ا¸z و .í و ا,ی¸ را,.ب و i,با.,. نí رب oا. .
}.«i. _.· oi·ار نí ¸ا ,دí ¸:رz د¸ب نادوا> تشهب .تشهب نí ر:ا 2 {
نí <ب ار ت,
¯
æ>. و ت,
¯
·ا·ا و _..z .·ار. ,ا.· ندر,. و .¸¸¸×Iا<·
´
L. _Iا×·
¯
_راب ترæ> _¦ا¸ر,: ,اa. ¸
¯
r <ب ,ار.rا و رارقا
>رد :_iقا د¸>و نí رابرد <.IîIا _.×. ,ا.· <ب _·ا• i,>¸· و _¦ا..ا و _·اaæ و _Iا×sا i,>¸· …¸ا.. و _>ار. _
¯
„ و .ترæ> ۀ ۀ
رد ت,
¯
>. <: ت.ا ,¸I×. و .ر·_,¦ا¸ تا.اa. و تا>رد .ار ر·_,¦ا¸ _¸ا ¸ا ,اa. و <>رد رz و .izi,. _,îش· ار تشهب •sرا و Jrا
ت,
¯
>. ¸ا _ا<>.ر و .oi. <.>¸ر د¸> ت,
¯
sرL و ت,
¯
zا. ¸اi·ا <ب _د¸>¸. رz <ب <îIب .ت.ا oi¸درî· ت..ق o¸اi·ا ‹¸ .د¸>و ,Iاr ۀ
.ت.ا oدر: _وار· ا>·اiب _I¸¸,I و _Iا¸¸J
×.
¸
<ب و ,Iاr نí رiق <ب _.Iاr رz رد ت,
¯
>. _¸ا و .ددرî,. •.¯ ر.. ت,
¯
>. نí ¸ا و .ت.ا ت¸Jو تشهب تa,a> ,,¦¸îب ر:ا _¸اربا.ب ۀ
,ا¸: <ب _.>. :ت.ا oدروí د¸>و <ب ار ت¸îI. و ‹I. ,Iاr و ت.ا oi¸در: _I
¯
>.. تواa.. …اî.Í <ب و ŸI.>. ر¸æ <ب ,Iاr نí
_¸ .ت.ا ر..: i.اب ر..: ا> رz و .ت.ا ر.ش,ب ت¸
¯
د¸,r و ƒاa·ا و را›¸ا و —¸I> و اaæ .i.اب ر·i¸i. ت,
¯
>. ا> رz .,¸ا<.aî·
رî¸iî¸ _¸rí رد ت.د <..¸,¸ <
´
·
¯
¸,
¯
>¸ ¸
´
و
¯
,

ه
´
,
¯
>¸ ¸
´
و .د¸._. اi,¸ <
´
·
¯
¸,
¯
>¸ ¸
´
نí ¸ا <: .ت.·اد ,Iاr _¸¸ر_¸ _ا.ا ار ,

ه
´
,
¯
>¸ ¸
´
نا¸.,.
و .i·درî,. رب اi> _¸.ب و i·اoi. oi¸رsí اi> ¸ا نا:i.ب .i·اoi. ,Iاr _¸اi,¸ .>¸. _د¸,r و _ب¸بر .اí>·ا و .í> و .oداه·
.ت.ا ت¸Jو ,اa. ر¸هL ,J.
¯
Iا <,Ir _,..š.Iار,.Í و .ناه.¸ ت¸Jو ¸:ر. ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر
ر¸æق و ر¸> و .نí تا>رد و تشهب را·í و تشهب <î.¸ا رب ._¸.×.Iا ر·ا¸.
¯
Iاب ,¸راد _ر·ا¸.. <îIب <æ,a... ت¸اور ._æا _,.z رب و

¯
·

Jا اه
¯
. ¸>

·
¯
_.
¸

¸
>

·
¯
ت
¸
ٰ :نí —
¯
ا¸> و تا,
¯
æ¸æ> ,ا.· oر>Jاب و .نí ن¸ا> و <..رs و نا.Ir¸ و .نí ر
i·درî,. i..رهب نí ¸ا ,در. _ا.ا _¸ا رب و oi. ا.ب _æا_¸ا رب و .ت.ا ت¸Jو <ب ˜I
¯
×.. و ت¸Jو ¸ا .
<: ت.ا ت¸اور ,I
¯
.و <Ií و <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر ¸ا ƒوiæ «_Iا.Í» رد :
!_
¯
I ¸r ¯ ا¸
¯


I
¯
اق ¯ و
¯
ت

.
¯

¯
<
¸
>
¯
a“ æ
¯
Iا _I
¯
r ¯ <´ a¯I

>
¯
I

ا ت
¸
ق ¯د
´
ا• ¯|s ¯ ..
¸
z ¯ í ¯ Iا •
¸
¦ ¸La¯æ
¯
_I
¯
r ¯ •¯íر
¯
.

>
¯
<
¸
·
¯
¸ق ´ا¸
¯
_

.
¸
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
اب
¯
<¯ a¯I

>
¯
ن
¯
|
¸
| 1†‰ |
_,.„ .i.ب¸îب <>aæ _ور رب ار <aI> ن¸, .ت.ا oi. oداد رارق J„ _اz<>aæ _ور رب <: ت.ا ¿ر. ت¸قا¸ ¸ا تشهب رد aI> ۀ
i·د¸.رs ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi>…¸.ر <: i.î,. ت¸اور د¸×.. _با ¸ا _¸.Œ
¯
·
¯
«‘¦اæ>» رد و :
.<¯ .
¯
>
¯
I

ا _¯ >¯ د
¯
اه
¯
ب
¸
˜
¯
I
¯
×
¯
·
¯
_

.
¯
.<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
ا,
¯
ب
¸
<´ a¯I
¯
×
¯
.
¯
.
´
<´ a¯I

>
¯
.
¸
I ¸ا„
¯

¸
Í
¯
_
´
ب

_
¯
I ¸r ¯ | 1‰0 |
ددرî,. تشهب _>اد د¸¸وا,ب ناiب ار د¸> _: رz .ت.ا نا¸¸وí تشهب رد <ب <: ت.ا _ا<aI> .Iا„_بÍ _ب _
¯
Ir «.
i·د¸.رs ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر <: ت.ا oدروí ربا> ¸ا <,
¯
Œr ¯ ¸ا د¸> _æ.
¯
. i.. اب ƒوiæ «…اæ>» رد و :
,
¸
اr ¯ _

a¯I

L
¯
ب
¸
_
¯
ر

Jا و
¯
ت
¸
ا¸
¯
.
¯
.
¯
Iا <
´
I
¯
Iا ˜
¯
I
´
>“ ¸
¯
ن

Í
¯
_¯ ,

ق ¯ «<
¸
I
¯
Iا …
¸
¸.
´
ر
¯
¸>´ Í
¯
_
¯
I ¸r ¯ .<
¸
I
¯
Iا …´ ¸.
´
ر
¯
i
´
.
¯
>
¯
.
´
.<
´
I
¯
Iا J
¯
| <
¯
I
¯
| J
¯
» :<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
اب
¯
_I
¯
r ¯ .
´
¸.
´
î

.
¯
. |
.اi> ¸> _د¸,×. ت.,· :. i.¸رsا,ب ار _,.¸ و اه·ا..í i·واi> <î.¸ا ¸ا _,ق …ا. را¸z ود . ت.ا <..¸· تشهب رد ر. _Jاب رب
اi> …¸.ر ردارب ت.ا _
¯
Ir .اi> دا..رs ت.ا i.
¯
>. ۀ «.
<: i.î,. ت¸اور ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر ¸ا د¸> _æ.
¯
. i.. اب «…اæ>» رد ¸,· و :
_
´
,

.
¯
>
´
Iاو
¯
_
´
.
¯
>
¯
I

ا .<
¸
I
¯
Iا <´ .
¯
Í
¯
<´ .
¯

¸
اs ¯ .<
¸
I
¯
Iا _
¯
I ¸و
¯
_
¯
I ¸r ¯ .<
¸
I
¯
Iا .
´
,,
¸
>
¯
i
´
.
¯
>
¯
.
´
.<
´
I
¯
Iا J
¯
| <
¯
I
¯
| J
¯
:.
¸
z ¯ í ¯ Iاب
¸
اب
¯
¸.
´
î

.
¯
اه
¯
ب
¸
اب
¯
_I
¯
r ¯ ت
´
¸

Í
¯
ر
¯
s ¯ <¯ .
¯
>
¯
I

ا ت
´
I

>¸ د

Í
´
1‰2 |
ت.ا _Ir .اi> .,,> ت.ا i.
¯
>. .اi> ¸> _د¸,×. ت.,· :د¸ب <..¸· _رد رب _¸ر
¯
¸ l
¯
> اب ,i¸د و .i·در: تشهب رد _>اد ار.
اi> ت.×I داب نا·í نا...د رب :اi> i¸¸:رب i·ا_,.> و _.> .اi> ¸,.: ت.ا <.„اs .اi> _
¯
Iو ۀ «.
_د¸ه¸ در. <ب ناش¸ا _اه>.ا¸ _.æ رد ,J.
¯
Iا <,Ir _
¯
Ir ¸ا _,a„
´
¸بÍ ¸ا د¸> دا..ا اب ƒوiæ «<.×.
¯
Iا ,ا.·| و _¸i
¯
Iا …ا.:|» رد
_
¸
ر

r ¯ _.
¸
اه
¯
ب
´
ر
¯
ق “Í
¯
و
¯

¸
ا.
¯
>
¸
I

ا l
´
.
¯
و
¯
_
¯
z
¸
و
¯
ن
¸
i

r ¯ <
¸
.
¯
>
¯
_s
¸
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _
¯
.
¸
,
¯
I
¯

¯
<
¸
I ¸ا•¯و
¯
<
¸
,

I
¯
r ¯ <
´
I
¯
Iا _I
¯
æ
¯
i
¸
.
¯
>
¯
.
´
…´ ¸
¸
.

.
¯
و
¯
:i·د¸.رs <: oدر: ت¸اور
.z ¯ <
¸
.
¯
>
¯
I

ا _s
¸
<
´
×
¯
.
¯
ن
´
¸.
´
î
´
.

¸
¯
_
¯
¸í
¸
I
¯
او
¯
.<
´
I
´
J
¯
>
¯
_¯ >
¯
_
¸
.
¯
>

ر
¯
Iا ٰ ر
¯
ش¯ r ¯ ا.
¯
· “J
¸
ا <´ .
¯
¦ ¸)ا •¸J
¯
š ´ . | 1‰3 |
رد تشهب نí و .i...z نir تشهب رد ترæ> نí <î..·í تشهب رد ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ i.
¯
>. <IIا …¸.ر ,اa. و …¸.. و
i...z تشهب _¸ا رد i.
¯
>. اب <î,·ا.: نí و .ت.ا ر.î¸د¸· <I
´
J> _¯ > _.>ر i·واi> _رr <ب اه·í .z ¸ا و ت.اه.شهب .z نا,. ۀ ۀ
Pasted from <http:––501‰†.bíogfa.com–postœ5.aspx <
تشهب :اf) و نانcشنK. نcنم-م رد تشهب
تشهب ) cیi> نا¸›· ( ¸ا ر,.ا,¸ ) — ( و تایí نارق ن¸.ار,¸ نا.,ش..z نا..¸. رد تشهب
ت.ا oi. ر,,×· <.>Iا ¿ا.a. <ب ا. _یاور ن¸.. رد <:
ت.ا oدر: _sر×. ت.> ¿ا.a. نا¸.r <ب ار (”) _Ir _,..¸.Iار,.ا <: ت.ا oi. دراو(—),ر:ا ر,.ا,¸ ¸ا ¿دi×.. cیدا>ا œŸIا . ] 1 [ ¸ا¸,· اz <.ا· ترای¸ رد <î.یا _.æ
ت.ا oi. ر,,×· <.>Iا ¿ا.a. <ب ,J.Iا <,Ir _Ir ,ا.ا . ] 2 [
i,I: ار ناب¸ <ب نí رارقا و <IIاJا <IاJ <: _›یدا>اœ. تشهب _.· <:: i.یا.رs _. <: ,ر:ار,.ا,¸ تیاور ر,‡·.i·ا oدر: _sر×. تشهب i,I:. ت.ا <IIاJا <IاJ تشهب <IاJ
ت.ا oد¸ب را¸..ا _. <ب ت,.· _iهr <ب _. oi.ب _یا <: iیا.رs _. i·واi> ,اî.z نí ردو izد _. تا>· ار(ناiب ia.×. و oi.ی¸:) _,>اæ <IIاJا <IاJ و ت.ا <IIاJا
رد _>اد ار وا و ,¸رو _. تردا,. وا <ب ت,.· ,iهr <ب ,z _. اíI تشهب ,.: _. . ] 3 [
i,I: نا¸.r <ب ¸ا.· ¸ا(”) _,.¸æ×. cیدا>ا ¸ا _>ربردœ¿ تشهب ت.ا oi. ر,,×· . ] 4 [
تشهب ت.ا oiیدر: ¿رŒ. . ] 5 [
تایí•ا.· oر¸. <ب i,·ا¸· _. _ •‰ و ‚0 <یí ر,.a· و •0 .i,یا.· <×>ر. نا¸,.Iا و <·¸.· ن¸, ¿ر,.اa· رد تاsاæ oر¸.
: ¿ را¸·Jارا>ب . ‚‰ : — 232
Pasted from <http:––www.hawzah.net–fa–questíonvíew.htmí?OuestíonID=•3135&LístOuestíonSub|ect=True&LístKeywordAípha=True&SearchText=
ار <ب تشهب _„اب .ت.ا oداد ”ا>را ,.ه> و
تشهب .نíرق .ت.ا تشهب ¿ا..ا رzا‡. ار ,.ه> و ¿ا..> _.i·واi> i·اد و ¿اi> نا>,.
_,,قا×.Iا i.ا « _sر×. _. :i.: _.×ی اi> رz _.î> <: ¿ا..ا .دراد ¿ا..> وا دراد و رz
رzا‡. وا _.î> رz و دراد <: رzا‡. وا دراد را·í نí رzا‡. دراد .
_zا: <I>ر. <ب <I>ر. .<Iا _iقا تا• oرابرد اب oدر¸ و _zا: _ب oدر¸ _>. _. .iی¸: _zا: ¸ا _æا _..z اi> و oا: ¸ا
”اiIا s¸rد .,>ا .یرق « ) 3 (
نورæ,· J _îI و ,î.. <,Iا .رقا _>· « ) 4 (
iیر¸Iا _,> _. <,Iا .رقا _>· و <.a· <ب _¸.¸· ا. ,I×· و نا.·Jا ا.aI> iaI و « ) 5 (
¿را¸اب izا. « _. iیا.رs :
<,Iق و •ر.Iا _,ب …¸>ی <IIا نا ا¸.Irا و « ) • (
ت.ا . ._یاربا.ب ¿ا.×. <یí <aیر. _یا ت.ا <: اi> نا,. نا.·ا و تa,a> ¿و <Iæاs _. د¸. .
_iقا .<Iا ت.>· ¸ا _æا _..z و oاî·í ¸ا _îید¸· .وا _,. ¸ا ر.îید¸· ند¸ب وا <ب رæ.>.
_. i×ب و دروí iیا.رs : _. <ب نا.·ا ¸ا ,ر ندر: وا ,ر.îید¸· و _,ب نا.·ا و تa,a> ¿و <Iæاs _.
¸ا _æا د¸>و تشهب _. _>. ,.ه> و iی¸: <: ¿را,.ب ¸ا تایí نíرق ,یر: رLا· <ب _یا _>ب
_I>· و i.·ا. نí c>ب _. i.: . <î·ا., ¿را,.ب ¸ا تایí ¿i,>¸· رLا· <ب _æا د¸>و •i,. و ¸,·
,یر: ار oرابرد ¿¸ود و تشهب _,., . <..د
i·د¸>¸. .
.i·د¸>¸. <îIب <ب نا.·ا i.îید¸· .
رîید <ب نا.·ا i·ر.îید¸· .
i·ر.îید¸· <îIب ¸ا ,ر ندر: وا ¸,· i·ر.îید¸· .
_,îش· ,.ه> و _. izد و ,z ن¸.:ا نا.·ا رد ,.ه> ای رد تشهب _. ر. <ب درب .
¿را,.ب ¸ا ,در. رد <I>ر. …وا <ب ر. _. i·رب . ._>رب <..í: ¸ا _„ <I>ر. .…وا <ب <I>ر.
رîs _. i..: <: تشهب .ت.ا,ق رد ,.ه> و تsای _. .د¸. رد _Iا> <: ¸ا نا,ب _·ار¸· ,ا.ا
_.: دراi· ار ر·رب تI,æs نí iی¸îب <: تشهب ن¸.:ا ,z ,.ه> و ƒ¸I>. .ت.,· <îIب تشهب ن¸.:ا ,z ,.ه> و
oi. _zا: <ب تر¸æ » ¿را¸اب izا. « _zا: و <ب تر¸æ » _,ش· oدر¸ « _.>. :دراد _zا: _.
,.ه> و _·í » _یرsاîII تirا « ) ‰ ( _.×ی : تشهب ن¸.:ا ,z اه.· <· ,.ه> و د¸>¸. .ت.ا <îIب
<I>ر. _ب oدر¸ ر· _. iی¸: » : _,a..II <.>Iا تaI¸ا و « ) 10 ( ¿ارب تشz نادر. را:¸,zر¸ oدا.í
i,×ب « ) 11 ( ,ید¸· و oi. oدا.í اه.· <· .ت.ا <îIب i,:ا· oدر: و _,., د¸.رs <: تشهب <..í:
Ÿæو ¿رîید ت.ا <: رود ت.,· و _zا: ,z <ب نا¸.r izا. ¿را¸اب _. iیا.رs :
,,×· <.> و نا>یر و ¿ورs _,برa.Iا _. نا: نا ا.اs « ) 12 (
تشهب ,,×· ت.ا <· <î.یا ¿ارب وا ¿ور و نا>یر :ت.z <î·ا., رد در¸. نا..š. oi.í » : ,z
<î.یا <· .i...z تا>رد نا·í د¸> ¿ارب نا·í _·ا>رد ت.ا .
_zا تیJو د¸.رs :
تشهب i,..z . ن¸, ia.×. <ب تیJو _zا ت,ب ) ,ه,Ir ,J.Iا ( :i,..z ._¸ اrد i,.: <: ¸ا تشهب
_Iæ <IIا <,Ir و <Ií و ,I. <ب _,..š.Iار,.ا ) ,J. <IIا <,Ir ( د¸.رs :
_Ir ای ت·ا و <.>Iا اهباب « ) 15 (
¿ا ¸· و ت.ا ._Ir رد _یا .شهب _ .
ن¸.:ا ¸,· د¸>¸. .ت.ا و ,î,> _هIا و _Iو <IIا ,z ن¸.:ا رد .شهب i. .
iیا.رs :
_s ن¸I:ای ا.·ا ا.IL ار,×. ن¸Iæ,. و ارا· ,ه·¸Œب « ) 1• (
iیا.رs :
» <Œ,>. « تa,a> رد » _×aIاب _,I.. « ._یاربا.ب .ت.ا _..ه> اz ,z ن¸.:ا رد ,.ه>
ار .i·ا¸>ب ا. ,z _·í ار _. ,,·ا¸> » . <,·اب¸ « تa,a> رد ,.ه> _·í نا.z _I>. ,¸ب و
oi..: ¿ر¸„ <ب .ت.ا <: <یدا· ¸ور.ا نا.z <,·اب¸ ت.ادرs ! ادرs ر¸هL _. i.: <· <î·í žدا>
i., رد ,.ه> و _>ب رد نíرق ,یر: <¦ارا .oi. ƒJ>ا ¸,· _,., ت.ا . تادا,r رد ورi,a.
¿ر·¸. :دراد رد _یا <.,.¸ نíرق _. iیا.رs :
oir ¿ا رîید oا,.ور و oا,. ور i...z .
( oi.í ت.ا <: _.قو ترæ> ,دí ) <,Ir ¿¸,, و تsر ”¸... ت>رد Žار. <ب (,J.Iا ار در¸>
رد _·ر¸æ اi,¸ .i. ا.ا _¸ ¸ا _یi., .¸ا.· _یا <îI oا,. <ب ¿یرi· _یا¸ i. ) 20 ( .
…¸a×. <ب _¸.>. <ب ا. i..>¸.í <: <’,Œ> و .oا.: <یا. <,. _یور و _zا,.ور رد ت.ا,ق ت.ا و
<ب ¿i,a.ور دراد .
.ت.وا <ب _,.z .ته> نا.·ا
_·ر¸æ ƒرr _. i.: و ¿ر. _. :د¸. <· ت.د و ¿ا¸ .وا oŠیو •ا,·را ¿ا _,ب تر¸æ و نا> _.دí
_æا> <: ت.ا oi. oداد ر¸..د .,J.ا رد .دراد _.> تر¸æ نا¸,> ار i,·¸· ! رد .ت.ا,ق _î..
i.اب _Iو نíرق las ¸ا _zا,. تر¸æ وا _. ر,> izد . نíرق _.· iیا.رs : oir ¿ا رد .ت.ا,ق
_. iیا.رs : oا,. ¿ور ر¸ش>. _. i·¸. . <ب _یا .,·ر· _. ,,.,ب تا• _iقا _¦ا.. .<Iا
_„اب ƒJ>ا .iب ,.ه> ت.ا و تa,a> ƒJ>ا ..¸> تشهب ت.ا .
¸ا » تirا « ر.a,قر :ت.ا ن¸, داirا و .داi×..ا oا: داi×..ا i,×ب و l.¸.. ار ¸,· _.ا. _.
_. i.ی¸: .
,î>ر>ی اه.. « ¿ .را>ب) •5 — . 102 ¿ . 11 . (
<,s ترهL <.>Iا _. ,دí <IIا l,zا ا.I <.ا. •اد¸. _s <ه>و « ... .•یارشIا _Ir) ¿ 2 . — 34 . ¿ 2 . (
Pasted from <http:––www.hawzah.net–fa–bookvíew.htmí?
BookID=45304&BookArtícíeID=31•‰‚&LístBookSub|ect=True&LístBookAípha=True&LístBookCreator=True&AssetID=1&SearchText=


,¸رîIا نíرaIا _s <.>Iا <:ا¸s
ن¸.¸¸Iا <..ا> _i,>. oi¸رs
) œ ن¸..š.Iا` (_,I:JI ¿,æو _ziIاب ت,.· •ا.,. ر¸„ _. ¿ر>· `oر>.و 20
_. _ær •اæ,ب `<.ا.> ت,I> .(”) ¿¸· _.¸ _s نا: _íIا ناs¸ŒIا اiz نا i×ب
_s oرارقا ,· •IæIاو ,J.Iا ناب <·رæ> ,رrو..(”)¿¸· i.r اه·رæ>او ن¸.¸¸Iا
•IæIاو ,J.Iاب •اæ,,Iا `<.ا.>Iاو ن¸.¸¸Iا _ær ,رr ,¸,Iا ‹I• í..و..,Iا×Iا
,Iا×Iا _s .
ن¸.¸¸Iا _. ا.ær ا¸.رr ر.aIا _Ir `oر. …وJ ا¸Œ,z _¸íIا •اæaIا داور
— .<.>Iا <:ا¸s) .ر.aIا _Iا _رJا _. ,J.Iا `oر„ا> نا¸.×ب 2† (
.(‹Iا¸Iا¸) اه,..¸ .ر×Iا _. ,.قو (ر>Iا `oر>.) <,بر×Iا _s _.×· ن¸.¸¸Iا
_sو اه,Ir ˜IŒ¸ نارi·¸ا. _s(ر.Iا ,...Iا) ,.ا اه,Ir ˜IŒ¸ ناره„ ,ار„ا
ن¸.¸¸Iا) ناŒ,شIا ن¸.¸¸Iا) اه,Ir ˜IŒ¸ نJ,: _s .(,...Iا iI>و ر.Iا
ر.Iا ن¸.¸¸Iاو ( . ˜IŒ¸ ر..ار _s.(<·ا..ب …ا.)اه,Ir ˜IŒ¸ ر¸· `<.¸i. _s
_sو (ت¸¸Iا •,.)اه,Ir _> اrí _,ب¸)ن¸I¸a¸ارا..í .(
ر>,Iا .i.هIا _s اه.rار¸ l>J· ,¸,Iا _îIو .نار¸ا ¸z ن¸.¸¸II …وJا _„¸.Iا
_. — .…وJا •¸>Iا .,ا׌Iا نا.I) .اî¸ر.او l.¸..Iا 2‰• _Iا 2‰‚ .(
,¸رîIا نíرaIا _s ن¸.¸¸Iا
1 œ <¸Jا _sو ,ا×·Jا `oر¸. _s ت¦ا> ‰‰
) ارæ> <.. ا.>ر>اs •_. _: تا,· <ب ا.>ر>اs •ا. •ا..Iا _. …¸·ا _íIا¸zو
.ا.rا _. تا.>و `<,·اد نا¸.ق اه×I„ _. _>.Iا _.و ا,:ار.. ا,> <.. ¿ر>·
_s نا <×.¸و ر.·ا ا•ا oر.· _Iا اور‡·ا <باش.. ر,rو اه,.ش. نا.رIاو ن¸.¸¸Iاو
ن¸..š¸ ,¸aI تا¸J ,îI• .(
<¸Jا _sو oر¸.Iا _a· _s ‹Ií:و 141
) <I:ا اaI.>. ”ر¸Iاو _>.Iاو تا.ور×. ر,rو تا.ور×. تا.> اش·ا _íIا ¸zو
,¸¸ <a> ا¸·او ر.·ا ا•ا oر.· _. ا¸I: <باش.. ر,rو اهباش.. نا.رIاو ن¸.¸¸Iاو
_,sر..Iا .>¸J <·ا ا¸sر.·Jو oداæ> (.
2 œ تا¸Jا _s _,.Iا `oر¸. _s 1.2 و 3
) _,.Jا iI,Iا اízو ._,.. ر¸„و .ن¸.¸¸Iاو _,.Iاو (.
3 œ <¸Jا _. ن¸.¸¸Iا _Iا oرا.Jا ت.· _,×Iا `oر¸. _s 2† <¸Jا _.> 31
) ,î.ا×·Jو ,îI اrا.. .اباو `<ه:اsو .ا,Ir ˜¦اi>و .J>·و ا·¸.¸¸و (.
4 œ <.¸رîIا <¸Jا ن¸.¸¸Iا …¸> ر¸.Iا `oر¸. _s ارa·و 35
) _s ¿ا,æ.Iا ¿ا,æ. اه,s `o¸îش.: oر¸· _›. _رJاو تا¸..Iا ر¸· <IIا
<,قر.J `<·¸.¸¸ <:را,. `oر>. _. iق¸¸ _رد .:¸: اه·ا: `<>ا>¸Iا `<>ا>¸
_. oر¸.I <IIا _iه¸ ر¸· _Ir ر¸· را· <...· ,I ¸Iو •_æ¸ اه.¸¸ داî¸ <,برrJو
,,Ir•_. _îب <IIاو _ا.II …ا›.Jا <IIا .رæ¸و •اش¸ (.
5 œ <¸Jا œ _>.Iا `oر¸. _sو 10 œ 11
) <ب ,îI ت,.¸ .ن¸.,.· ر>. <..و .ار. <.. ,îI •ا. •ا..Iا _. …¸·ا _íIا¸z
,¸aI `<¸J ‹I• _s نا تار.›Iا _: _.و .ا.rJاو _,>.Iاو ن¸.¸¸Iاو ”ر¸Iا
نورîa.¸ (.
تا¸Jا ن¸..š.Iا `oر¸. ‹Ií:و 1‰ _Iا 21 اه,s ت¦ا> :
) ن¸I:ا· اه..و oر,›: <:ا¸s اه,s ,îI .ا.rاو _,>· _. تا.> <ب ,îI ا·اش·اs .
,ا×·Jا _s ,îI ناو ._,I:JI ¿,æو _ziIاب ت,.· •ا.,. ر¸„ _. ¿ر>· `oر>.و
ن¸I:ا· اه..و `oر,›: •sا.. اه,s ,îIو اه·¸Œب _s ا.. ,î,a.· `oر,×I (.
ن¸.¸¸Iا —ا¸>
_. ”اa·راب oر,×æ `oر>. ن¸.¸¸Iا 2 _Iا † _,ب _ور· نا _î.¸و را..ا را>>Jا
”اa·را _sو .<¸ر>æIا _æارJا _sو †00 ,.¸ ,I ر>,Iا •Œ. _. ر.. `oizاش.
l.¸..Iا _,بJا ر>,Iا •ا¸>ا •. `<a,Œ.. _zو .oر>شIا oíz .
رæ>Jا ن¸Iب ن¸î· تاقوJا _: _sو .اzر>í _s دا> .اi>·ا •. <Iباa.. اهقاروا
ن¸IIا _Iا `<I¸ا... <قر¸Iا ت>· _sو JrJا _sو ._دا.رIا ن¸IIا _Iا _,.·
_s •.a.· داروJا .ƒاروJا `<¸اه· _s ¸..·و د¸a.r _î. _Ir اzداروا._,بJا ر>ا
ا.i.r دا¸.Iا ¸>· _,.·و ˜.ا×Iا رæ>Jا ن¸Iب <ه:اaIا .Ÿ,æIا …واو •,برIا _æ·
ن¸,Iبا· _,> •ا,„ا .ا,·ا,.ا _s تر> _.Iا .ور>Iا _s .Ž¸I,Iا i> _Iا ,i×Iو
ناærاو ƒاروا _. oداa..Jاب ا¸.اق <,.>II ¿Iا×.Iا •اوiIا _Ir …¸æ>Iا ن¸.¸¸Iا
_. •اوiIا اíz ن¸sر׸ ا¸·ا: نا,.Jا •ا,„Jا ._æر.Iا `<>Iا×.I _×بو ..,¸iaIا
,هIوا.· `oر›îI ر.×Iا …¸Œب _,sور×. ا,·ا,.ا _s _رaIا `<.î. ن¸.¸¸II .
_î. _Ir ن¸î¸ …وJا رæ×Iا ..<·¸>اŒIا `<I,.¸ب ,.¸ ن¸.¸¸Iا _zد ¿ار>..ا
ر,ær ¿ر>..¸ <,·ا›Iا <I>ر.Iا _sو..‘Iا> _zد _r oرا,r ن¸î¸و درا,Iا _ziII
_ziIا _s اه.. oداa..Jا ,.¸و _IوJا _. _قا `<,a,îب ن¸î¸و _I¸.×.Iا
تاrا.æIا .
_Iا ¸¸>¸ ‹Ií:و lش.· نا _. •ارaæIا _×>¸ ا.. .<·¸,IIاب ن¸.¸¸Iا _zد ¸ا..¸
iI>Iا _s <.¸,,Iا تJا>و <,IîIا _s ,IJا تJا>
_. _æا>Iا ر,æ×Iاو .رî.Iا _ر.و ,iIا l×æ تJا> _Iا o¸¸¸>· ,.¸ ‹Ií:و
_Ir ا..ق ا•ا ._.>Iا •ŒaI `oi,a. اæ¸او •¸I.Iا •اiI `oi,a. ن¸î· ƒاروJا
رæ×ب ر¸›,Iا `<>Iا×.I (,zر.)_zد نا¸.×ب <.. `oداa..Jا _î.¸ د¸.Jا ن¸.¸¸Iا
_Ir ن¸î¸ ن¸.¸¸Iا _zد <>¸.a.Iا ¿ور>IIو رsاLJا _s <.¸,,II ‹Ií:و..iI>Iا
ار·š. .
_¸.>·و رaæJا ن¸IIاب ا,¸رa·و •ا. اه,s _îشIا `<¸¸æ,ب `<بi>. ن¸.¸¸Iا `<ه:اs
•,.Iا _.r _s اه.. oداa..Jا _î.¸ <,Iæ `o¸· _Ir .
_·ا..بو _رب ن¸.¸¸) .(_رJا ن¸.¸¸) .(را.¸¸Iا) _›. <aI.>. ”ا¸·ا ن¸.¸¸II ( .
) <ه:اs .(_ب ن¸.¸¸)و(_i.هIا ن¸.¸¸Iا) .(_ش>¸Iا ن¸.¸¸Iا).(•ا.Iا ن¸.¸¸ ` ن¸.¸¸Iا
_îIو .<,Iاr <,¦اír `<,æا> اهI اه,s _.Iا `<,.ziIا دا¸.Iا `oر›îI `oر›:
¸اه>II `oرæ. اæ¸او .Ÿ×æIاو ƒرJا تJا> _Iا _دš· اه.. oداa..Jا _.a..Iا
,æهIا `<,×æ اه·J .
ن¸.¸¸Iا …¸> oد¸>¸.Iا تاداa.rJا
1 œ •ا.iaIا ن¸,·ا·¸,Iا .,I×Iاو _a×Iا ر>. <·اب ن¸.¸¸Iا ر>. _r ,ور×.Iا
ا¸·ا: •ا.iaIاو .ن¸.¸¸Iا `oر>. _ر×ب ,اق _íIا ¸z _a×Iا <Iا ناب نوia.׸
`<,æ>. _Ir <IJiII ‹I• _s .,.Iاو ن¸.¸¸Iا _ær _. اæ×ب ن¸î..¸
نا.·Jا .
2 œ _. ن¸×.æ¸و <.ia. `oر>. ن¸.¸¸Iا `oر>. نور,.׸ نا:ر: `<.¸i. _s
نا..:ر· _Iااzر¸iæ.ب ن¸.¸a¸و _æ×Iا اه·اærا
3 œ ن¸.¸¸Iا _zد _. oداa..Jا ,.¸ نا: ‹,I¸·اîIا _¦ا.: _sو ,¸iaIا _sو
_. اzر.r ¿وار.¸ _íIاو ن¸.¸¸Iا `oر>. نا .•¸I.Iا _. _¸ia.II 1000 _Iا
2000 .ا¸ر¸.و _,Œ.Is _s اهrر¸ ,· •,..Iا _,قو <,æا.Iا نورaIا _s ا.اr
نا.¸ _s دJ,.Iا _,ق •با.Iا نرaIا _s i×ب _.و نا·¸,Iا _s اه.rار¸ ت.· ر.¸z
_Iا ت,z• `oر¸¸> _s .•ا.z _Iا تIa.·ا <,î¸ر.Jا oراaIا ,اش.:ا i×بو..ا,IاŒ¸ا
_,.,. ر.×Iا _. `<×Iا,Iاو ن¸.¸¸II را>.ا i>¸·(ربJا:)`<.¸i. _sو <,IاŒ¸Jا
_,aIا اzرا.· _Œ×· _Iا>Iا تق¸II تIا¸ا.و ,اr .
4 œ _s ¸¦اaIا _ار _Ir ا¸×æ¸ نا <,Ir ,را×..Iا نا: <.¸iaIا نا·¸,Iا _s
ن¸.¸¸Iا _ær _. ”¸.æ. ¿ا· تاaبا..Iا .
5 œ _íIا ‘>شIا (<:را,. `oر>.) _·íرaIا ‘.Iا ..>و ن¸.¸¸Iا `oر>. نJ
”ر¸¸ oر>شIا _Œ×· _îI izا¸ و _a.. نا.·ا ن¸î¸ نا .>¸ oر>شIا oíz
_. ر,›îIا اzرا.· .
..×Iا
<¸وا..Iا نا¸دJا ر>ا <·Jو ,اî>Jا _îI •.ا> <·ا .,.بو _.J.Jا _¸iIا _.:او
oدا×. _>Jو .`oا,>II _.اîIا ¿•¸..Iا •æو _>ا _. تI¸· _.Iا نا¸دJا `
`<,aب ˜,· ,I `<>رiI..‘a· _ا اه,s i>¸¸J <I.اî.. _,·ا¸ق ت×æو نا.·Jا
_î.¸ _.و .<.ia.Iا <,Iا×Iا ,,Iا×.Iا oíz _s ‘a· وا .,r _r c>,Iا وا اهIوا.·
”¸æ¸. ¸z _.J.Jا _¸iIا —¸æ>Iا _Irو نا¸دJا اهI ته>¸· _.Iا ر¸.Jا
رش,II •Iاæ ر,rو رæ. ¸zا. ,ر>و رش,II اه.. i,a.Iا _I>و <¸írJا .
<,قJ>ا _,·ا¸ق _Iا `<I.ا. oi,ar ,ا‡· oرا,.rابو _.J.Jا _¸iIا iق..<I.اî..
.·ا¸>Iا _æقا _s اaa>. <,sا: `oر¸æب <,¦اí×Iا <>æII ,.zا _s `oد¸>¸.Iا
oi,×.Iا `oا,>Iا _.æ· _.Iا <>رiIا _Iا.._ا.>Iا ”¸æ¸.Iا اíz <,a,a>Iا
نا.·JI <,.¦اiIاو .
ا.¸zi. ن¸î¸ نا نا.·Jا _×>· <¸í×.Iا _s oi¸i>Iا تاsاش.:Jا …ا>.Iا اíz _s
نا.¸ب تاsاش.:Jا oíz _,ق _. _¦ا..Iا oíهI _.اîIا <>¸.Iا <I نا: ,J.Jا _.
اíz ناs اæaIا ا,>¸I¸.î· رær _s _,×· ا.·ا _. ,rرIا _Irو .اi> _¸¸„
i¸i> ”¸æ¸. ا.,Ir …ا¸ا. ”¸æ¸.Iا .
<,,ŒIا •,æا¸.Iا _. _z _.Iاو .رشIاو _:Jاو نا.·Jا `<>ار..ا ”¸æ¸. نا
i>· .oJrا •,æا¸.Iا تر:• _.Iا <,·íرaIا تا¸Jا _. ر,›: ,¸رîIا نíرaIا _s
c,>ب _Irو .تا¸Jا oíz _s نا.·JI <,>æIا •,æا¸.Iا _. ر,›îIا ¿ار>..ا ,.¸
_,,. <¸Jا _sو ,ارrJا `oر¸. _s …ا›.Iا 31 _I¸ا. ر:• :
..) . .>¸J <·ا ا¸sر.·Jو ا¸بر.او ا¸I:و i>.. _: i.r ,î..¸¸ اوí> ,دا _.با¸
_,sر..Iا (.
…اق _,> (—),ر:Jا _,.Iا …¸ق ‹Ií:و :
) •ا..Jا¸z ¿J×Iاو _ار.Jا _îI ت,ب `oi×.Iا (
ت·ا _.Iاو ..×Iا ,¸رîIا نíرaIا _s اzر:• ,· _.Iا <:ا¸aIا _. …ا>.Iا اíz _sو
<,هIJا `<.‡×Iا _Ir _,IiIا _z <ه:اaIا oíz ˜I>و <aI.>. ر¸.و تا¸ا _s .
<×بارIاو <›Iا›Iا تا¸Jا _s ت¦ا> œ irرIا `oر¸. _as
) اه,s _×> تار.›Iا _: _.و اراه·او _.اور اه,s _×>و _رJا i. _íIا ¸zو
_,>و¸ _رJا _sو .نورîa.¸ ,¸aI تا¸J ‹I• _s نا راه.Iا _,IIا _ش׸ _,.·ا
•Œق •ا.ب _a.¸ نا¸.æ ر,rو نا¸.æ _,>·و ”ر¸و .ا.rا _. تا.>و تاروا>..
_æa·و i>او ن¸Ia׸ ,¸aI تا¸J ‹I• _s نا _:Jا _s _×ب _Ir اهæ×ب (.
..×Iا ,.ا
<·ر>. _..·و _.شîIاب _..¸ <.. _با,Iا ”¸.Iاو نíرaIا _s _íIا ,.Jا¸zو
<.رîIاو •اæ,,Iا `<î.· اهI …اa¸ ‹Ií:و ن¸>¸ر .ن¸:¸ر .نا¸ر .¸ر .•ا· .¸. .
..×Iا ر:• ,· .,Iا×Iا •ا>·ا ŸI.>. _s اهrر¸ ,·و نار¸ا ¸z <I _IæJا _„¸.Iا
,هI نار¸ا _s <..ارJا .رش,Iا _Ir تI¸· _.Iا <.ia.Iا <¸وا..Iا ..îIا _: _s
_,ق <.. `<¦ا.×,. _Iا <>¸را· •>ر¸ …اa.>Jا اízو ..×Iاب —ا> …اa.>ا
دJ,.Iا ..
..×II <,sار×>Iاو <,>¸را.Iا <aبا.Iا
oر..Iا ,هI ت,I>و ..×Iا ا¸Iوا.· iق •ا¸>و ,دí نا را,>Jا _s ت¦ا> .oدا×.Iاو
_Ir داa.rJا ,.¸ اíهI ,¸.هIاو ,×Iا ,zروا. iق <Œ.>II ,هI:ا i.rو _:ا نا
<I ,×Iاو ,هIا .I>· <Œ.>Iا _:او نا.·JI رور.Iا .I>¸ ..×Iا .
ر,æ×Iا ¿ار>..ا …¸> ر,„ا.Jا ر›:او ..×II <.¸iق `oر>. _r oرا,r _z ا¸¸ر
…¸> <.¸iق `oر¸Œ.ا •ا.z نار¸ا _s .ا,·iIا •ا>·ا `<sا: _s `<sور×. اه..
,iaIا _i. _,,· <ب —ا>Iا ¿JaIا •. ,> _Iا •>ر· ..×Iا ر,ær ¿ار>..ا
_s oد¸>¸.Iا <¸اورIا ˜,„و .نار¸ا _s ..×Iا `oر>. _. oداa..JI _>¸را.Iا
) ¿¸را.Iا _s ..×II نا..ب ži>ا _. …وا ¸z (”) ¿¸· ناب (_,>·Jا .
<IIا i.> oر:•ا.. ¸zو <,.J.Jا دJ,Iا _s `<sور×. اæ¸ا ¸.Iا `oر>.
_s¸... : <,.J.Jا دJ,Iا _s <rر¸ب ”ار¸Iا ,¸a¸ نا: _I.Iاو ر.>Jا ..×Iا ناب
نا:و <.rار¸ `<a¸ر„ …¸> _sاîIا ”J„Jا ,هI .
oi,>.Iا <,·íرaIا تا¸Jا _s ..×Iا
1 œ تا¸Jا _sو (—) i.>. `oر¸. _s 15 ت¦ا>
) _,I _. راه·او _.ا ر,r •ا. _. راه·ا اه,s ن¸a..Iا irو _.Iا `<.>Iا _›. ,I
اه,s ,هIو _aæ. _.r _. راه·او _,براشII `oíI ر.> _. راه·او <.ׄ ر,×.¸
ا.,.> •ا. ا¸a.و را.Iا _s iIا> ¸z _.: ,هبر _. `oرa×.و تار.›Iا _: _.
•Œas ,z•ا×.ا (.
2 œ <¸Jا _.و _>.Iا `oر¸. _s •‚ <¸Jا _Iا ‚0 _I¸ا. •ا> ..×Iاب Ÿ¸ر×.Iا _s :
) ‹I• _s نا ا..> اق¸ر و ارî. <.. نوí>.· .ا.rJاو _,>.Iا تار.· _.و `<¸J
_.و ا·¸,ب …ا,>Iا _. _í>·ا نا _>.Iا _Iا ‹بر _>واو .ن¸Ia׸ ,¸aI ر>شIا
_. ¿ر>¸ JI• ‹بر _,. _îI.اs تار.›Iا _: _. _I: ,· .ن¸.ر׸ ا..و
نورîa.¸ ,¸aI `<¸J ‹I• _s نا _ا.II •اa. <,s <·ا¸Iا ŸI.>. .ار. اه·¸Œب (.
3 œ <:را,.Iا <¸Jا _s ت¦ا>و 2•• oرa,Iا `oر¸. _.
) <I راه·Jا اه.>· _. _ر>· .ا.rاو _,>· _. `<.> <I ن¸î· نا ,:i>ا د¸¸ا اه,s
را· <,s راærا اهباæاs •اa×æ `<¸ر• <Iو ر,îIا <باæاو تار.›Iا _: _. تقر.>اs
نورîa.· ,îI×I تا¸Jا ,îI <IIا _,,¸ ‹Ií: .(
4 œ <:را,.Iا <¸Jا _s ,ا×·Jا `oر¸. _sو ‰‰ _I¸ا. ر:• ..×Iا …¸>
) ارæ> <.. ا.>ر>اs •_. _: تا,· <,s ا.>ر>اs •ا. •ا..Iا _. …¸·ا _íIا ¸zو
.ا.rا _. تا.>و <,·اد نا¸.ق اه×I„ _. _>.Iا _.و ا,:ار.. ا,> <.. ¿ر>·
_s نا <×.¸و ر.·ا ا•ا oر.· _Iا اور‡·ا <باش.. ر,rو اه,.ش. نا.رIاو ن¸.¸¸Iاو
ن¸Ia׸ ,¸aI تا¸J ,îI• (.
<:را,.Iا <¸Jا _sو _>.Iا `oر¸. _s <‡>J· ‹I• رارî·و 11
) ‹I• _s نا تار.›Iا _: _.و .ا.rJاو _,>.Iاو ن¸.¸¸Iاو ”ر¸Iا <ب ,îI ت,.¸
نورîa.¸ ,¸aI `<¸J (.
”)Ÿ.¸¸ ,ا.. ر,.a· _s ..×Iا (
_>.Iا _s <×. ا.>. _¸íIا _,باشIا ,J.Iا <,Ir Ÿ.¸¸ `oر¸. _s ت¦ا>
…اقو ر.>Iا ¿ار>..ا _>ا _. ..×Iا رæ×ب ن¸.¸a¸ ,ا..Iا _s ت¸ار _·ا ا.zi>ا
oi.r _. _:ا· و _.ار _Ir ¸,>Iا Ÿ,rر ,ا..Iا _s ت¸ار _·اب ر>Jا …اقو
ر,ŒIا •ا.I×Iا _. •ار· ا.·J اzíر _.Iا ,J>Jا ,هI ر.a¸ نا <.. ا¸,I„و..<..
ا,·iIا oíz _s _,×IŒ.Iاو .
ƒا>.او ,,zاربا _¸با _. ,I×Iا تí>·ا iق _.·J :(”) Ÿ.¸¸ …اق .ا¸>Iا _sو
_¸íهI ر,.a.Iا _sو oر>Jاب رaî¸و ا,·iIا oíهب _.š¸ _. •ا.z ا¸.Irاو .¸a׸و
,.,. ر>Jاو ‹I.II .ارشIا _a.¸ ا.:i>ا ن¸î,. _,باشIا اه¸ا _,.I>Iا
<.اirا . `<I’..Iا _ه.·ا ا.هI …اقو <.I> .í: <.a· _>.¸ _îI _>رIا اízو
,.I’. _.Iا اه.r .
..×Iا _. <rورش. ر,×Iا oداa..Jا ,ir _. نíرaIا ر¸í>·
_ه.Iا _. ر,›îIا ,¸رîIا نíرaIا _s •ا.z <,I¸>îIا تابورش.Iا `<I’.. _s oíهI
ر:í.Iا .>¸و ....×Iا ر,ær _. ¿ر>...Iا .ارشIا —¸æ>Iا _Irو <I’..Iا
,· ‹Ií: ..×Iا _s `oد¸>¸.Iا _.ا>.Iا نíرaIا _s ر:• ا.: <I’..Iا oíهب
_ه.Iا ¿¸را.Iا _. داa...Iا •_شIا .<ه:اaIا oíهI <rورش. ر,×Iا oداa..Jا _r
ناب ,.¸ ..×Iا _. ناب ن¸sر׸ ا¸·ا: ,ورIاو ن¸,·ا·¸,Iاو _رaIاو •ا.iaIا .ر×Iا
(”)¿¸· `<æق _as ..نا.·JI `oرæ. _zو <,I¸>îIا تابورش.Iا ¿ار>..ا
,اق ا.i.r ‹I· _Iا <·ا.¸ _s ‹I• _Iا <,·و ر.>Iا تارæ.ب ,رr (¸.Iا) ”ر¸ب
رí>و تارæ.Iا <.. oداa..Jا _. .
`oر¸æب <·ارæ. _Ir Ÿقاو <·اs (c¦ا,>Iا ,اب) ر.>Iا <ب .aI¸ _íIا ,J.Jا _s
<,Iا.Iا <a¸رشIا تا¸Jا _s تر:• ا.: <I.ا: :
1 œ <¸Jا _s ت¦ا> c,> 42
) _راî. ,.·او `oJæIا ا¸برa·J ن¸..š.Iا اه¸اا¸ (.
2 œ تا¸Jا _. oi¦ا.Iا `oر¸. _s ‰0 _Iا ‰2 _I¸ا. ر:• :
) _.r _. _>ر ,J¸Jاو .اæ·Jاو ر.,.Iاو ر.>Iا ا.·ا ا¸..ا _¸íIا اه¸اا¸
oواi×Iا ,î.,ب •ق¸¸ نا ناŒ,شIا i¸ر¸ ا.·ا .ن¸>Ia· ,îI×I o¸,..>اs ناŒ,شIا
,.·ا _هs `oJæIا _rو <IIا ر:• _r ,:iæ¸و ر.,.Iاو ر.>Iا _s •اæ×,Iاو
_Ir `oí>..Iاو ر.>Iا ,¸ر>· _Ir izا¸شIا _. `<I,Iق oíz اíهI (.ن¸ه...
,¸.×Iا <ه:اaIا ر,ær _. .`
..×II <,.I×Iا oi¦اaIا
<,.rو ر¸IîIا ‹Ií:و i¸i>Iاو ¸,.×..Iاو ,¸,.ا·¸,Iا _. راia. ..×II ` تا.,.ا.,aIاب
oíz _s `<r¸.>.Iا _.ا¸×Iا _. `<r¸.>. _z c,>ب (_)و(.)و(í) `<ه:اaIا
,¸..Iا •siب ..×Iا ,¸a¸.._ار.Jا _. ر,›îIا `<>Iا×.I •a.· _.Iاو `oد¸>¸.Iا
_. ر,›: تر:• ..×II oi¦اaIا …¸> <,,ŒIا ن¸..Iا _s ..نi,Iا _s _¦ا..Iا
_,,بر×Iا •ا.I×Iا ر,.rاو نا.·Jا ,د _s `oد¸>¸.Iا ,¸..Iا •sد اه..و ناب
_¦اír ¿.ا·رب ¸z ,¸رîIا نíرaIا _s ر¸:í. ¸z ا. —¸æ>Iا _Irو ,J.Jا
_. ‹I• _>¸...و ..×II <æا>Iا i¦ا¸aIا _Ir (_.¸ب¸) ر¸.:iIا i:او .._.ا:
_Ir irا.¸ <·اs نا.·Jا ,.> _. ,¸..Iا •sد _Iا `oوJr ,¸رîIا نíرaIا
_,a>· <I,a›Iا نا¸وJاب _æر.II <,..Iاب ن¸¸Iا .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,‚1‰•?
PHPSESSID=b‚c54•4‰5a‰2ab1•‚‚20bbf‚‚5ffab•4 <


_.شهب _اهبار.
_·ا..درا _قداæ i.>ا
i., رد oرا.. ¸ا .<I
¯
>. ¸ا تشهب <: oاî¸ا> نا..š. و نا>Iاæ .ت.ا _>. <ب
_¸ ¸ا ر¸,r l¸ار. .,¸دروí نا,. _اzرد.•ارæ .تشهب _اz_:Š¸و .نا,.شهب
,¸در: _.ررب _دوi> ا· ار نا,.شهب _اzاír و _.شهب نا·¸ .تشهب _اz_¸ا,¸¸ .
_:Š¸و Žار. <ب ن¸.:ا _رî¸د ¸ا » د¸r¸. تشهب « ,¸ور_. :
اz_·i,.¸· ”ا¸·ا
_:i·¸ _رورæ _اz_i..¸ا,· ¸ا _.
¯
ه. _>ب اz_·i,.¸· ,Iا. و .ادا. نا.·ا
_:i·¸ .اzنí ند¸ب ,Iا.ا· ا¸ د¸ب ,: ا¸ د¸,· و i.zد_. _,îش· ار _×,,„ ار اب
_zا: و اz _را.,ب.تJîش. رŒ> ,ر. <>ا¸. izا¸> در: .
_,¦¸. رد :i·در: ,Jrا _.,¦¸. ناææ>.. 250 ا¸ i.ق _را.,ب <ب رa· را¸z
تبا¸د _قا, اب _دا¸¸ •ا,·را <: _را.,ب _¸ا ن¸.:ا ,z و i...z J.,. .دراد رد
نا,. نا·ا¸>¸· 15.1•.1‚ !ت.ا _¸ا¸sا <ب ور <Iا. 1
تsر: oi¸دا· i¸ا,· ار اz_·i,.¸· ر,·L· ._¸اربا.ب و _ارب ت.J. ,.> و نا> و
_ر,:oرهب ر.هب ¸ا _اz_¸ا·ا¸· .د¸>¸. ر.ش,ب i¸اب نí ار در¸. <>
¯
¸· رارق داد .
ار¸¸ .دراi· د¸>و _ا<rirد اz_·i,.¸· ”ا¸·ا ¸ا oداa..ا _ارب .تشهب رد ا.
¯
ا
نا:i.ب <: _î,· …ا.rا و راîsا ربارب رد نابره. _اi> _.š. و •Iاæ رد _¸ا
…د ._>ب تí ¯ I ته> رz ¸ا <: _¸اz_·i,.¸· ”ا¸·ا اب .i·اoداد ,ا>·ا ناه> _,ش·
_¸ار¸í¸ نا·í ¸ا .ت.ا ,Iا. و i,a. و izا¸> د¸.· .
.را..¸· _¸ا رد <: دراد _aI.>. _اz,ا· و ,ا.قا و ”ا¸·ا ._.شهب _اz_·i,.¸·
ر¸„ <ب ار اzنí _oi.r
,,·ارí:_. <×IاŒ. اب .<æJ> :
1 . <.ش, _اzرا. ارا¸:
_¸اi,¸ .نíرق _oد¸.رs <ب و تا,> رz _د¸>¸. ¸ا .í ت.ا ). _oر¸. .•ا,,·ا
_<¸í 30 و د¸ب ,: _îش. اب .¸ور.ا _ا,·د ¸ا _×,.و _>ب رد _·ا,> رæ.r _¸ا(
ر,.ا,¸ .ت.وربور _¸ا.را· ,J.ا ) — ( اzراب oد¸.رs : i
´
,.
¯
<
¸
بر.
¸
Jا _s و ا,·i
¯

.•´ا.Iا s
¸
ر
¸
>¸ Jا 2
:ر,,×· اب (”)_Ir ,ا.ا .ت.ا .í .تر>í و ا,·د رد اz_·i,.¸· _¸ر.هب » _I>Í
•´ا.Iا ت
¸
ابور
´
ش.
¯
Iا « 3 _¸ر·ارا¸:._·ا,> _<,.> رب oوJr ار .í و _¸ر·_¸ر,.
ت.ا oدر: _sر
¯
×. اz _·i,.¸· .
,ر¸ب و ,
¯
ه. _اzت.×· ¸ا تشهب رد _·ا,> رæ.r _¸ا _i·واi> _ارب ناî.z و
_ارب _اzoور: .¸ا... اب _اz_:Š¸و _اoŠ¸و ¿رŒ. oi¸در: ت.ا .
:i¸ا.رs_. ,¸ر: نíرق » :ا
¯
ر,>
¸

¯
اه·
¯
ور>
¯
a¸ <
¸
I
¯
Iاد
´
ا,r¸ اهب
¸
.
´
ر
¯
ش¸ ا
¯
.,r ¯
<.ش, _¸اz <: نا:i.ب —ا> و ‘I>. اi> ¸ا نí i..¸·_. و ¸ا رz ا>: i.zا¸>ب
نí i.·ادر:_. _را> ار « oور: ود _·i,.¸· oرابرد . ¸ا... راربا و ناî,· <: <ب
_¸ا> ¸ا .ناî,· و راربا:ت.ا oد¸.رs i·واi> i·اoi,.ر _هIا .رق ,اa.
_oر¸.).ت.ا oi. <.>,.í _اo¸..¸> رŒr اب اzنí _·i,.¸· <: i..¸·_.
_<¸í.رzد • و ‚ (
<.ش, _oرابرد .,¸ر: نíرق را. _·i,.¸· » نابر
¯
a. « :ت.ا oد¸.رs » ا
¯
.,r ¯
ن
¯
¸بر
¯
a.
´
Iا اهب
¸
.
´
ر
¯
ش¸ « _<¸í._,aaŒ. _oر¸.). 2† (
_اzرا.<.ش, _¸ا تا,æ¸æ> و ر,.a· رد .ارا¸: c¸دا>ا _·اوارs ¸ا _¸.
نا¸ا¸ش,¸ ,,.:_. oرا.ا نí ¸ا در¸. ‹¸ <ب ا> _¸ا رد <: oi. دراو ,J.ا .
_را.<.ش, Ÿ,渷 رد (”)رقاب i.>. ,ا.ا <: نا:i.ب —
¯
ا> i·واi> ¸ا نí _.
:oد¸.رs i..¸· » _ا<.ش, _¸ا ت.ا <: رد _<·ا> ر,.ا,¸ ,J.ا ) — ( رارق دراد و
نار,.ا,¸ ر¸ا. _<·ا> <ب نí ¸ا ) ” ( و _zا نا.¸ا _را> ددر:_. و نا·í ¸,· ¸ا نí
.i..: _. oداa..ا « 4
2 . _:¸..¸> _.ا:
ن¸:ا·¸: _اzo¸. اب _aI.>. _اz_·i,.¸· .تشهب رد ¿رŒ. oi¸در: ت.ا و رz
._zور: _ادا¸ …ا.rا _¸¸> ار ¸ا _¸ا ته> ¸,· تsا¸رد i·راد_. .
نا¸.r اب ار اz_·i,.¸· _¸ا .,¸ر: نíرق » ر¸ه„ .ار. « و oد¸.· ¿رŒ.
و ت,æ¸æ> ˜,>ر ._,,.I. ._,,>·¸ .ر¸sا: .,اa¯. و …J¸ .ار اzنí _o¸.
,,..· و ,¸.>. ت.ا oدر: _sر×. .
•ا¸ _·i,.¸· ‹¸ نا¸.r <ب نíرق <: ار _ر¸ه„ .ار. و •ا¸ oi..: و ت.×·
,ر¸ب تا¸í.رzدoر¸.)oدر: _sر×. _.شهب • و 21 ناî..رs ( <..¸,¸ نí ار اب
اz¿iق و _اz<·ا.,¸ .¸¸ر,I رد _Iا> <: ناوارs و …J¸ و
در: .ت.ا ,اa¯. دارsا i.·ا>ر,_. و <..¸,¸ ت:ر> i..:_. .
_·i,.¸· _oرابرد » راربا « :i¸ا.رs_. » اه>
´
ا¸.
¸
ن
¯
ا: _L: _.
¸
ن¸ب
´
ر
¯
ش¸
ا
¯
ر¸s ´ا: « <¸í. رzد _oر¸.). • (
اب نí .ار. <: i..: _. نا> _¸· _.ا> ¸ا .ناî,· » ر¸sا: « و ¸ب _¸> <:
ت.ا <.>,.í .ت.ا ‹.> .
._رî¸د <¸í رد _¸ا .ار. .ر¸ه„ اب ر,,×· »: J
¯
,,>
¯
·¸
¯
اه>
´
ا¸. ن
¯
ا: « _oر¸.). رzد
تا¸í. 1‚ و 1† اب <.>,.í ار نí ( » _,,>·¸ « _ش>ب تíI و —¸æ>. i.· _o¸. <:
ت.ا oدر: _sر×. .دراد .
.رî¸د _<¸í _¸ا .ار. ر¸ه„ و _·i,.¸· تí ¯ I _>ب <:ار <ب تر¸æ <.ش, _ا
نا¸ر> ر,,×· ا,..ا ر·ارs اz,رL و ,ا> ¸ا نí _·اوارs و دراد » _,,.I. « ,ا·
تا¸í .رzد oر¸.).درب_. 1‚ و 1† <ب ,z و ت.ا _>ب تí ¯ I و í¸íI ,z <: (
و _.>ار iبا¸_. نا¸ر> ˜I> و ناzد رد _·ا.í .
Ÿ,渷 اب ار نí نíرق <: _.شهب .ار. _¸ر·رب _o¸. _oرابرد » _.
¸
<>
´
ا¸.
¸
,,. ¸.·
¯
« _<¸í . _,aaŒ. oر¸.). 2‚ .ار. _¸ا <: _¸ا رب oوJr .oدر: ¿رŒ. (
ا¸¸: .ت.ا —¸æ>. و ‘Iا> و .ا· ,ا· _راí: نí _¸iب ر„ا> ت.ا <: _¸ا
.ار. <ب _را.<.ش, تر¸æ ¸ا Jاب <ب _,¸ا¸ ر¸¸ار. .ددر:_. ا¸ رد _اz<a,„
_Jاب i·در: _. i.. oرهب نí ¸ا اz<a,„ نí نا.:ا. و دراد رارق تشهب .
3 . _·iش· i.اs و .ا·
_اz_:Š¸و رî¸د _اz_·i,.¸· ._.شهب .ا· و ,Iا. و i.اs نiش· نí
ت.اz . نíرق _·i,.¸· _oرابرد .,¸ر: » نابر
¯
a. « :i¸ا.رs_. » ˜
¸
,>ر
¯
_
¯
.
¸
ن
¯
¸a¯.¸
,
¸
¸.
´
>.
¯
« _<¸í ._,aaŒ. oر¸.). 25 (
و oi·ا.¸· .oiش· oد¸Ií و <..بر. و oدر¸>· ت.د و …J¸ و .ا· .ار. ¸ا .نا·í
i·در:_. ر,. . نíرق _اz_·i,.¸·.,¸ر: _<·ا:راه, _رî¸د ار <: _ارب » _,a.
¯
. «
¸ا i.·را,r .oداد oirو :
1 . :oiش· ¸ب iب و ت.ا ‘Iا> و ,اæ نí .í <: _¸اzره·
2 . ن¸:ر:د نí _o¸. و ,ׄ <: ر,. ¸ا _¸اzره· :<.شî·
3 . نا:i..¸· تí ¯ I _<¸ا. <: ر¸ه„ .ار. ¸ا _¸اzره· نí :ت.ا
4 . ¸ا _¸اzره· و » اa¯æ. _.r « _<¸í.i.>. _oر¸.). 15 و تí ¯ I ,اi: رz <: (
دراد _æ¸æ>. ت,æا> .
ر,.ا,¸ ,J.ا ) — ( oد¸.رs »: _.
¸
_
´
,IÍ و iه
¸
ش¯ Iا _
¯
.
¸
_I>Í ا
¯
.,×
¯
I
¯
_
¸
ود
´
رa
¸
Iا _s ن
¯
|
_.
¸
.
´
,„Í و ¿
¸
I› ¯Iا _.
¸
د
´
ر
¯
بÍ و i
¸
ب
¯
¸
¯


¸
..
¸
Iا . : 1‚¯
_ا<.ش, _ودرs تشهب رد د¸>و دراد <: ر·_¸ر,. ¸ا ._.r ,ر· ر· و ر·˜,قر
¸ا Ÿ: ..í ر·‹.> ¸ا ,رب و ر·o¸..¸> ¸ا ‹ش. ت.ا .«
,,.اب <..اد <>
¯
¸· در¸. i¸اب ار ”¸æ¸. <. ._.شهب _اz.ار. _oرابرد :
اzرا.<.ش, و ر¸ه„ .ار. i.·ا. _¸اz…ا›. و اzدا.· :ŸIا ... . _ارب ‹¸د¸·
ندر: _Iو .ت.ا نا,.دí _z• <ب _.شهب _اz_·i,.¸· ,اæوا و l¸ار.
و _.ا: نi,.هs _اz_:Š¸و نí ناه> _باق. ر¸
¯
æ· ت.,· . نíرق ,¸ر: رد _¸ا oراب
i¸ا.رs_. »: ¿,z <, i·اد_.· _: _اz_ادا¸ _.ه. <: .>¸. _..ور اz,ش,
_. <.aه·.ددر: و ناه.¸ _ادا¸ _¸ا .ت.ا _Iا.rا ت.ا <: ) رد ا,·د ( ,ا>·ا
i·اoداد « . oi>. _oر¸.). _<¸í 1‚ (
:oد¸.رs نíرق <: ر¸„ نí ._.شهب _اz.ار. :. » €·ر i,a. و oi.ش>رد
‘Iا>و _اربو ,J>رب و)ت.ا _>ب تí ¯ I i..¸· _. اه·í ¸ا <: _·ا.:
_ar <· (ا,·د _اz.ار. و تí ¯ I <îIب .دروí_. _... <· و i.: _. i.اs ار
رد _را,.¸z و _دا. و •اش· _¸ izا¸> ت.اد « _<¸í.تاsاæ _oر¸.). 4‚ (
در¸. رد .Iا> را,.ب ”¸æ¸. :¿ » _.شهب _اz.ار. « ”¸· اب اzنí ..ا.·
_Iا.rا _¸ا رد .i·اoداد ,ا>·ا _¸¸> _.¸د Ÿ¸اLو ور.Iق رد نا.¸ا _zا <: ت.ا
oراب i., <·¸.· .اب ¸ا <: دراد د¸>و _·اوارs c¸دا>ا و .IاŒ. در¸. نí ار
<×IاŒ. ,,.:_. :
1 . ر,.ا,¸ ,J.ا ) — ( oد¸.رs »: _.
¸
<
¯
I
¯
Iا o
´
اa.
¯
.<
¸
I
¯
I ¸ ر.
¯
>¯ Iا •
¯
ر
¯
·
¯
_.
¯
_Ir ا¸
,
¸
¸.
´
>.
¯
Iا ˜
¸
,>ر
¯
Iا « . •
_را.: _. و .ار. ¸ا اi> ر„ا> <ب ._:رz _رادد¸> .i.: i·واi> وا ار ¸ا
.ار. …J¸ و _<..بر. _.شهب .ار,. _. i.: .
2 . :oد¸.رs (”)دا>. ,ا.ا » ˜
¸
,>ر
¯
Iا _.
¸
o
´
اa.
¯
.•¸ا.L
¯
_.
¸
ا
¯
..š. _a.
¯
_.
¯
,
¸
¸.
´
>.
¯
Iا « . ‚
.ار,. ار وا ,¸.>. ˜,>ر ¸ا i·واi> .i.: .ار,. ار _ا<.ش· _.š. _: رz
د¸ا._. .
3 . _رî¸د c¸i> رد oi.í »: _
¯
.
¸
•¸ا.‡
¯
Iا _
¯
.
¸
o
´
اa.
¯
.Ÿ¯ ¦ ¸اæ ,
¸
¸¸ _s <I
¯
I ¸ ,
¯
اæ _.
¯
,
¸
¸
´
.>.
¸
Iا ˜,>ر
¯
Iا « . †
,ر: ¸ور رد <: _.: نا..با· o¸ور .در,îب i·واi> ¸ا _î.ش· ت.ا,ق وا ار اب
˜,>ر ,¸.>. .ار,. i·ادر:_. .
اه,قروا¸ :
1 . ._iق <.ا·¸ور 2‚ نابí 13†2 oرا.. . 45‚1 — . 1 .
2 . ¿ .را¸·Jا را>ب 1• — . 14‚ ¿ . 35 .
3 . ¿ .را¸·Jارا>ب ‚5 — . 11 ¿ . •‰ .
5 . ¿ .را¸·Jارا>ب † —. 1‚3 .
• . ‚ ¿ ._,Ia›Iار¸· ر,.a· . 5 —. 534 ¿ .نا,,Iا •.>.. 10 —. 45• .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,‚200?
PHPSESSID=b‚c54•4‰5a‰2ab1•‚‚20bbf‚‚5ffab•4 <


نا,.شهب _اzاír
_·ا..درا _قداæ i.>ا
,¸¸ادر¸_. _.شهب _اz_:ار¸> و اzاír _Iا.>ا _sر×. <ب را..¸· _¸ا رد و رب
<×IاŒ. در¸. ت..ق ود رد ار اzنí .c¸دا>ا ¸ا _>رب و ,¸ر: نíرق تا¸í _ا.ا
,,zد_. رارق :
اz_:ار¸>
:i¸ا.رs_. تشهب _zا <ب ر¸..د تر¸æ <ب در¸. <. رد i·واi> » و i¸ر¸>ب
_ادا¸ _¸ا .داب ا.. نا>_¸· .i,.ا.ا,ب …ا.rا _î,· ت.ا <: رد ا,·د ,ا>·ا
i¸اoداد « . 1
<, نا·í ا.
¯
ا _¸,, ار i¸اب ?i·ر¸>ب <,·í نíرق ناiب •¸رæ· .i.:_. ‹¸ oدا. ,ه.
_¸اír .ت.ا _.׸ ت.¸: و <ب ود تر¸æ ت.ا :
:i¸ا.رs_. <¸í ‹¸ رد » .ت.¸: و اzo¸,. <I,.و <ب ار نا·í ا. رz <, _,. .i·راد
داi.ا ,¸i,ش>ب « <¸í .ر¸„ oر¸.). 22 (
رî¸د <¸í رد i¸ا.رs_. » : <, رz ا· .,,zد_. رارق نا·í را,.>ا رد ار اzo¸,. ار
ت.¸: و i..: .ا>.·ا i.zا¸>_. نا:i·ر¸ ار رz <, _,. .i·راد i·ر¸>ب « oر¸.).
<¸í .<×قاو 20 و 21 (
ت.¸:. ”¸· ود _¸ا <ب _:ار¸> دا¸. ا.
¯
ا و ت.¸: .نا:i·ر¸ رæ>.. ت.,· و رد
_رî¸د تا¸í i¸ا.رs_. » : ,î.a·Í _ه.ش· ا. اه,s ,îI « <¸í .تIæs oر¸.) . 31 (
رz رî¸د دا¸. _: ._¸اír ,rا ¸ا نا· و دا¸. _رî¸د ¿ا,.>ا <..اد i.اب و
.izا¸>ب ددر: oدا.í وا _ارب ا· .i.: oدارا i·ا¸·_. .
:i.¸ا.رs_. (”)رقاب ,ا.ا » _ه¸ _¸اzoرa. .تشهب _zا _ارب ددر:_. <:
_اz¸,, _رî¸د ار ,z <: ناiب _,. .i..: ¸ا _اzاír ر·í¸íI و ر·,ׄ_¸> و
.ددر:_. ,zارs اzoرa. نí رد .ر·¸ب_¸> ا· _¸ا> <: نí اzاír <ب _رiق دا¸¸
نارî¸د <ب <: ت.ا ,z i.zد_. . 2
_,.,,z نíرق i,>. <ب ر¸‡.. _,.L· رz <·¸: _اz<..ا¸> نا,.شهب i¸ا.رs_. :
» اه,s نو¸اش¸ ا. ,هIو «. <, رz : i.zا¸>ب رد .ا>نí _ارب نا·í ت.z و د¸· ا.
_رî¸د _sاæا _اzت.×· ت.ا <: <ب رîs ¿,z _: i.ر_.· ). oر¸. .ƒ <¸í
35 (
اzo¸,.
o¸او اب ار _.شهب _اzo¸,. .,¸ر: نíرق » oر.· « 3 و » تار.· « 4 o¸او اب و
» <:ا¸s « 5 _اzo¸,. _¸ا و ت.ا oدر: ¿رŒ. در¸. oد¸¸· رد اzo¸,. _.׸
,ׄ_¸> .€·ر_¸> و _ارب _zا .تشهب _اراد تا¸ا,..ا و _·ا,æ¸æ> ت.ا
<: رد _¸• <ب د¸._. oرا.ا اه·í ¸ا _æ×ب :
1 . :ت.,· _·i. ,ا.· و ت.ا o¸,·ا و ناوارs اzo¸,. نí » sر,›: <ه:اs « oر¸.).
<¸í .,ر>¸ ‚3 (
2 . <, رz و ,اi: رz نا·í <: ت.ا _i
¯
> <ب اzo¸,. _·اوارs ار .i.zا¸>_.
.ا>.·ا i..:_. » : نور,>.¸ ا.
¯
. <
¸
ه:اsو « <¸í .<×قاو oر¸.). 20 (
3 . در,:_. رارق نا·í را,.>ا رد i.zا¸>ب _اo¸,. ”¸· رz و ¸ا رz ”¸· _.ارí
:i·رب_. ر.<ب ت,..ا ت
¸
¸اه· رد و i·رادر¸>رب » <ه:اs _¯ îب اه,s ن¸ri
¯
¸ _,..í « .
<¸í .نا>د oر¸.) 55 (
4 . نا¸ا¸ <· و د¸._. •Œق <· <: ت.ا _i
¯
> <ب اzo¸,. _·اوارs در¸í¸_. و <·
_ر,:¸I> اzنí ¸ا oداa..ا _ارب ار دارsا _.: i.:_. » : J و <r¸Œa. J
<r¸... « <¸í .<×قاو oر¸.). 33 (
5 . ت.ا _¸.×. و _Iاr _رiق<ب اzo¸,. ¸ا oداa..ا _ارب ت,.,.æ و اaæ _اæs
<: oداa..ا اzنí ¸ا <: _دارsا ,z و ت.ا _·اوارs _¸را _اراد اzo¸,. ,z
i·ر,:_. رارق ,¸رî· و ,ار.>ا در¸. .i..:_. » : ن¸.رî. ,zو <:ا¸s « oر¸.).
<¸í .تاs ¯اæ 42 (
• . _..اد نا.,.„ا و _.شهب _اzo¸,. ¸ا ر.ش,ب تí ¯ I و _×.> ر„ا> ر¸‡..<ب
¸ا ._¸ا,·د _اzo¸,. _اz<·¸.· ¸ا oر„ا> i¸i>· ر¸‡.. <ب ا¸ و اzنí نiش· ,ا.·
د¸>و (i·اoi¸i· ار نí <,,. <: _r¸· و _¸ا,·د ”¸·) ”¸· ود ,اi: رz ¸ا :دراد
» نا>و¸ <
¸
ه:اs _¯ : _. « <¸í ._.>رIا oر¸.). 52 (
‚ . در,:_. رارق اzنí را,.>ا رد i.zا¸>ب <: _اo¸,. رz ._.شهب دارsا و نوiب
._·ارî· رz راia. و رz ,اi: ار <: _,. <..اد .i..اب i·ر¸>_. » : و ا.
¯
. <:ا¸s
ن¸ه.ش¸ « <¸í .تJ.ر. oر¸.). 42 (
† . نi,, _ارب .اzo¸,. ر.درد و ت.>¸ _.
¯
>· .i..:_.· ار¸¸ نا.>رد و
:ت.ا ‹¸د¸· و oا·¸: اzنí _اz<>ا. و ‹¸د¸· ,z <ب اzنí _اz<>ا. » اهs¸Œق
<,·اد « <¸í .<قا> oر¸.). 23 (
‰ . و ناوارs _اzo¸,. ”ا¸·ا و oد¸ <,î· اzت>· رب <:_Iا> رد .نا,.شهب
¸ا _.ا: تí ¯ I و ت>ار …ا,> اب .ت.اzنí را,.>ا رد _>بتí ¯ I _اz_·i,.¸· اzنí
:i..:_. oداa..ا » <
¸
ه:اaب اه,s ن¸ri¸ اه,s _,’î.. «. <¸í .— oر¸.). 51 (
<, اzo¸,. _¸ا ا.
¯
ا _¸اzo¸,. ?i...z _درا¸. ار <: نíرق ,¸ر: ناiب •¸رæ·
<¸í ._.>رIاoر¸.) را·ا .ا.ر> .i.:_. •† ر¸î·ا و ( ) oر¸. .L,· <¸í 32 ( ت.ا .
ت.ا oد¸.رs (”)ƒداæ ,ا.ا _.¸اور رد :
» و _>رa.
¯
Iا و ¿اa.
¯
Iا و _.,I.)ا نا.ر
¯
Iا :ا,·iIا _s <.
¯
>Iا <:ا¸s _. <..>
ƒاش.Iا .„ر
¯
Iا و ..×Iا « . •
¿.¸ ”¸· ¸ا _اzo¸,. _.شهب رد ا,·د د¸>¸. ت.ا : را·ا ._..د ..,. ._بJ:
ر¸î·ا و .„ر ¸ب_¸> .
_رî¸د تا¸اور ˜,„ ¸ا ,ا.ا رقاب ) ” ( ¸ا _اzo¸,. رî¸د ._.شهب _›. » : .<·اوi.z
ت.ا oi.í نا,.<ب _>. ن¸.¸¸ و ر,>·ا « . ‚
ر,.ا,¸ ¸,· i·اoد¸.رs : ”ا¸·ا اzo¸,. رد تشهب د¸>و دراد و دارsا رد _Iا> <:
oداa..ا .i..اب <..اد _,. <: _r¸· رz ¸ا .i·اoداد <,î· اzت>· _ور i..:_. « .

€·راî·ر _اzo¸,. ¸ا ,z (”)_Ir ,ا.ا و ŸI.>. _.شهب <: رد ت.¸¸ و ,Jr
د¸> <·¸: رz نوiب و i·راد رارق ت.>¸ و _ر.درد _باق نi,, و ندر¸> .ت.ا
_>. .ت.ا oدروí نا,.<ب ‰
_,.,.z oرابرد تاب¸,> و _اz_¸,. ._.شهب ر,r ¸ا <,·í ¸ا _·ا¸í ن¸, » : <, رz
در,:_. رارق ا.. را,.>ا رد i,zا¸>ب « <¸í .ƒ oر¸.) 35 .د¸._. oداa..ا (
<.z :i¸ا.رs_. ,z نíرق .د¸ب izا¸> ,zارs ,z اz_¸,. ”ا¸·ا » _اz<·اد
_¸اír) ( ,رب و <قا. اب oار.z <: ت.ا و <ب تر¸æ ,ر· i¸í_.رد و ¸,· ناzا,:
¸ب_¸> و د¸._. oداد رارق تشهب _zا را,.>ا رد رŒ
¯
×. « <¸í ._.>رIا oر¸.).
12 (
_¸اz_:Š¸و ¸ا ر,r ._.شهب _اzo¸,. oرابرد .…ا>رz<ب <: نا,ب .i. <. ”¸æ¸.
,
¯
ه. رî¸د ار ,z i¸اب در¸. <>
¯
¸· <..اد ,,.اب :
1 . _ا<·¸:<ب .i·اo¸ا· و ر· <ش,.z ._.شهب _اzo¸,. <: رz تقو _zا نا.¸ا اzنí
i.¸¸:_. .i·ر¸>_. ار » : و ,¸در¸>_. ا,·د رد _,ق ¸ا <: ت.ا نا.z _¸ا oirو
.ا. _ارب .,¸ر¸>_. ار _اo¸,. راب رz ا.
¯
ا .د¸ب oi. oداد ا. <ب نí و ,ׄ
دراد i¸i> _اo¸. « <¸í .oرaب oر¸.). 25 (
2 . i·در:_. i..oرهب نí ¸ا <.z و ت.ا ناوارs <: _Iا> _,r رد .اzo¸,. نí و
_îش,.z اzo¸,. .دراi· د¸>و _.ور>. اzنí را.: رد i...z و ,ا.· _·i.
:i·راi· » ,¦اد اهI
´
:
´
ا
´
« <¸í .irر oر¸.). 35 (
3 . <, رz ار ŸI.>. و ناوارs _اzo¸,. تشهب _zا <:_¸ا د¸>و اب _,. <..اد
i..اب 10 و ت.>¸ _.
¯
>· و تJ¸æs •sد <ب ¿ا,.>ا .i·ر¸>_. o¸,·ا ر¸„<ب .
ت.اد i.zا¸>· ,z _.>ارا· .
در: …اš. (”)رقاب ,ا.ا ¸ا .د¸ب ,ا. _zا <: _>,.. در. ‹¸ .oراب _¸ا رد :
<·¸î, د¸._. _zا .تشهب <.zنí در¸> و •ار¸> <..اد i..اب و ¿ا,.>ا <ب •sد
اi,¸ ت>ا> _اæق و تJ¸æs ?i..î· _ارب _. نí ار رد ‹¸ …ا›. _¸ا,·د نا,ب _: .
:د¸.رs (”)رقاب ,ا.ا » <,نí ¸ا .ردا. ,î. رد ,z _,.> ردا. در¸>_. <¸í×·
اi,¸ ¿ا,.>ا د¸> نiب _>اد تJ¸æs •sد و ت>ا> _اæق <ب ا.
¯
ا :i.:_.
i.:_.· « . 11
.اz_:د¸Ií و تJ¸æs •sد <ب _..اi· ¿ا,.>ا و نا,.شهب •ار¸> و در¸> •æو رد
نí ناî. •ا¸ و o¸,:ا¸ ¸ا رz .ته> <·¸:_¸ا i.اب_. .
اه,قروا¸ :
1 . <¸í .ر¸„ _اzoر¸. 1‰ <¸í .<قا>Iا : 24 <¸í .تJ.ر. : 43 .™
2 . ¿ .را¸·Jا را>ب † — . 1‰‰ .
3 . <¸í .oرaب oر¸. 25 .™
4 . <¸í .i.>. oر¸. 15 .
5 . <¸í.ن¸..š. oر¸. 1‰ .™
• . ¿ .…اæ>Iا 1 — . 2†‰ ¿ .را¸·Jا را>ب : † — . 130 .
‚ . — .را· و ت.
¯
> .ا.: 125 .™
† . ¿ .را¸·Jا را>ب † — . 1•0 .
‰ . ¿ .•Iاæ _>,æ .<rJ,Iا¿ه· 1•5 — . 23‰ ¿ .,J.Jا_,s : 1•4 — . 53‚ .
10 . <¸í ._¸ _اzoر¸. 5‚ <¸í .<×قاو : 20 <¸í .تJ.ر. : 42 .
11 . ¿ .را¸·Jا را>ب † — . 1†2 و 122 .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,‚313?
PHPSESSID=b‚c54•4‰5a‰2ab1•‚‚20bbf‚‚5ffab•4>

نا..íره.نا.رí» :نíرق رد _rا..>ا و _درs تشهب «
¸Iابدا¸رs
رz _·ا.·ا دارsا ,¸.r و Jar ر,.æ و _z• <: _I¦ا.. _¸ر·,ه. ¸ا _î¸ ._رشب ¿¸را· <ب ارí: i., رz _zاî· اب
_.sا¸ ت.د _و¸رí ا.ا.ا .ت.ا _rا..>ا و _درs تدا×. <ب _,· <rirد .ت.ا <..اد …¸×ش. د¸> <ب ار _.¸ق
.i¸اشîب ت¸اî. و <I: <ب .I ا· ت.ا <..اد نí رب ار _.دí .د¸>¸.ا· .¸IŒ. •æو <ب
Žراs ا· ت.ا نí رب <Iاa. _¸ا .دراد _دا¸¸ ت.iق ._rا..>ا و _درs تشهب oرابرد <ش¸i·ا تa: نا¸·_. _¸اربا.ب
_رواد <ب .نí _·íرق _اzo¸¸.í رب i,:ا· اب و ,J.ا oا:ر‡· ¸ا ار ¸ور.ا و ن¸.:ا .ادرs و ¸ور¸د _اzره.نا.رí ¸ا
<·ر:و ت.ا <.sر ترا.ا تا,I: رب اsرæ .…ا>. _¸ا رد .ت.ا oi.í <Iاa. ”¸æ¸. رد <: نا.,.z <.,Iا .i.,ش.ب
.دراد _ر.ش,ب .·ار. <ب _,I>· و <¸¸>· و l.ب _ا> .”¸æ¸. _¸ا
œ_¸¸I¸¦i¸ا و _.,بناه> <, ر,·ا· ت>· <:_¸ا <ب <..ب ._·ا.·ا ”¸· _rا..>ا و _درs تدا×. <: ت.اi,¸ <.a:ا·
._·ا..í نا¸دا رد oŠ¸و <ب و نا,. _¸ا رد .ت.اد izا¸> _·واa.. Ÿ¸را×· i.اب <..اد رارق œ_·ا..í ا¸ _رشب
.دراد _اoi..:_,,×· _a· i.:_. اi,¸ ,ر. ¸ا _¸ _ار. ا¸ تر>í اب <.ادا رد و ا,·د اب درs <: _.,.·
_¸ا ت.ا <..اد رارق _·اور,¸ i,:ا· و <>¸· در¸. oرا¸.z .,J.ا <·رق oدراه, ر.r ر.ار. رد <: <,·í ا.ا
oرداæ. تر>í د¸. <ب ا,·د <· و ا,·د •a· <ب تر>í ..î. _¸ا رد و ت.ا _ور<·ا,. _¸د ,J.ا <: oد¸ب oi,ar
i,¸ا· تشî·ا _¸,·د .zا¸. ¸ا _i..oرهب ,و¸I رب و د¸._. .¸.>. تر>í oاî.ش: ا,·د •قاو رد و د¸._.·
–‘æق) «ا,·iIا _. ‹,,æ· _.·J» د¸._. oداه· ‚‚ ( .,¸ر: نíرق رد .(_î. _¸.ارs ا,·د ¸ا ار د¸> ,ه. و)
<æرr رد <:_¸ا ¸ا Žراs .i,IŒب ¸î,· _·ر>í و ا,·د .i·واi> ¸ا oi.ب نí رد <: د¸._. _aI· _¸اrد .اrد _¸ر.هب
_..sر¸í¸ i> <, ا· i.اب <..اد _.¸د _ا.ا و <¸ا¸ <: _رهش·ا.رí ˜¸iæ· و ر¸æ· .نí _.,r _î. رد و _.r
<: در: تا,·ا نا¸·_. .‹¸ر¸’· ر‡· ¸ا _قاJ œ,¸ر: نíرق œ oŠ¸و <ب و _.¸د _اzo¸¸.í <ب ”¸>ر اب ا.ا .i.: o¸I>
,قر نا.I.. ‹¸ _rا..>ا و _درs تشهب نí <¸ا. رد <: ت.ا _·ار¸..د و ,,Iا×· نداد _¸ رد _ia. ”را.
i.: اi,¸ ت.د _.,.¸ ره.نا.رí <ب ت¸اه· رد و در¸>ب .
_درs تشهب
<: _.: نí رî. i.:_.· ¸اور¸ _,.¸ و نا..í ت¸îI. <ب» <: ت.ا .¸... _.J: (”) •,.. ترæ> <ب
.«د¸. iI¸.. oرابود رد <: «رî¸د _iI¸·» ا.ا i·رادر¸>رب _×,,„ و «_¸¸اrí _iI¸·» ¸ا .,اr ر¸„ <ب اzنا.·ا
اب ,واi. داه> و •Iاæ _.r و اi> <ب نا.¸ا <: ددر:_. _¸اzنا.·ا ¸ا <..د نí .,æ· .ت.ا _را,.>ا _ر.ا •قاو
¸ا _را,.ب <: i..:_. <بر>· ار ¸· و o¸ا· _·ا,> اíI .i..¸¸:_.رب د¸> _..¸¸ <·¸î, _ارب .ار نورب و نورد ,æ>
ر:• _. ا>Iاæ _.r _.» i·¸ا¸_. ت.د «<,,„ تا,>» <ب نíرق ر,,×· <ب .i..ور>. ت,z¸. نí ¸ا ناش·اr¸..z
–_>·) «<,,„ oا,> <.,,>.Is _.¸. ¸z و _›·ا و ‰‚ i.اب _.¸. و i.: <..¸ا. را: .در. و ن¸ ¸ا _: رz و) (
<¸í _¸ا ر,.a· ¸ا _ش>ب رد _¸ا,„ا,„ <.Jr (.,,ش>ب_. _a,a> تا,> _اo¸,:ا¸ _:i·¸ اب ار وا ا׌ق
i...z <: <,·í رب ار ا,.ا ا· د¸ا._. oدا.í ار _.¸. (<,,„ تا,>) o¸ا· و i¸i> ترiق _¸ا و ,Ir _¸ا :i.¸¸·_.
_·اs و _„اب _رî¸د و _قاب و ˜> _î¸ :i..:_. ,,.a· ,.ق ود <ب ار ا,.ا و i.,,ب .
و _a· و ا,·د _دا. _:i·¸ نا.z <: _·اs _„اب ¸ا _,Iق ,,.æ ¸ا .i¸د ¸¸ا... ,z ¸ا ار ود _¸ا _.¸. _.قو
i. اi> ¸ا _·¸r _.قو و i¸¸>_. ¸ا¸.rا اi> ت¸r <ب oد¸.· _ارrا i.اب_. _ا<·ا.s و oi.,¸رs _اzراî·
و _,I• ار وا i·ا¸·_.· _¸اz_:i.,¸رs اب ا,·د و _¸اz_¸z و ا¸z اب oرا.ا _a· و _¸اz<.¸.و اب ناŒ,. رî¸د
) i.,ب_. ار نí _اzت.×· _ا.r و _¸,·د ”ا.. نJŒب ت.ا <.sا¸ <: _·ر,æب ,ش, اب ار¸¸ i.: را¸> 1 رد _¸اربا.ب (
Ÿق¸.. «_.,ب ر¸>í» رد و i.:_. اi,¸ «_,ب ر>í» ,ش, _.دí ._¸I¸. ر,,×· <ب •Iاæ _.r و نا.¸ا را.<¸ا.
<ب ا¸ تش¸ i¸اب _.دí «<,,„ تا,>» <ب …¸æو تر¸æ رد <: ت.,· ا.×. _¸iب _¸ا <: ت.اi,¸ <.a:ا· .ددر:_.·
اب <: ار, دi.,ب _¸رب «_ودرs» رد د¸r¸. .zا¸. <ب i,.ا ,ش, «اه.·» و i·¸ب اz_رادر¸>رب و اz_با,.ا: <.z
i.:_. اi,¸ رî¸د _ر,.a· ا,·د «<,,„ تا,>» <ب …¸æو .
<.ا· رد (”) _Ir 2‚ و» :i.¸ا.رs_. نا..ر¸ا,·د اب نا.¸¸ا.· و نارا:¸,zر¸ _¸ار:…اi.rا Ÿ,渷 رد <rJ,Iا¿ه·
اب اه·í .تر>í oi.¸í ناه> رد ,z و i·رب د¸. رí:دو¸ _ا,·د _¸ا رد ,z .نارا:¸,zر¸ <: .اi> نا:i.ب _ا i,·اiب
.i...¸¸ ا,·د رد .i·iش· ‹¸ر. _ور>ا _اzرا: رد ناش¸ا اب ا,·د ,در. و i·i. ‹¸ر. _¸,·د _اzرا: رد ا,·د ,در.
و ¸ا· _zا <: نا. نí .i·i. i..oرهب ا,·د ¸ا و اz_·در¸> _¸ر.هب .i·در¸> ا,·د ت.×· ¸ا و اz_..¸¸ _¸ر·¸î,·
رî¸د ناه> <ب ت>ر _¸ .i..sر: ,ا: <.ا:د¸> نارا,> <: نا·¸, .i·i¸در: .ا,.ا: نí ¸ا و i·i. i..oرهب ت.×·
ا,·د رد ار iz¸ تíI .داد ناش·اوارs د¸. <: _¸اد¸. اب و i,·ا.ر iæa. <ب ار نا·í <: _ا<.¸· oر اب .i·i,ش:
) .i·i·واi> را¸> رد تر>í رد <: i·در: _,,×· و i·i,ش, 2 (
_,r» و «_,a,Iا ˜>» <ب «_,a,Iا ,Ir» ¸ا i·راí:_. _..¸¸ ¸ا o¸ا· <I>ر. _¸ا <ب ,ا: <: _دارsا .i¸در·_ب
ددر:_. ,¸I×. و ,¸شî. ناش¸ارب د¸>و ,Iاr ˜¸اa> و i.با¸_. ”اa·را و اa·را «_,a,Iا .
_rا..>ا تشهب
,zا ر·_rا..>ا و ر·<.sا¸ l.ب _î. •قاو رد تsر: izا¸> رارق _با¸¸را و <قاi. در¸. ت..ق _¸ا رد <: <,·í
و _درs تشهب نا,. رî¸د ر,,×· <ب .i. <.>ادر¸ ناiب _درs تشهب .Iاق رد و _,ش,¸ را.a: رد <: ت.ا _درا¸.
<¸í رد .ت.ا رارقرب _I¸„ _ا<Œبار ,J.ا و _rا..>ا •• :,,·ا¸>_. oi¦ا. oر¸.
» ا׌ق i·در:_. _.r .ت.ا oi. …¸ا· ناش¸¸. <ب نا.را:درور¸ .·ا> ¸ا <,·í و _,>·ا و تار¸· <ب نا·í ر:ا و
i·i._. رادر¸>رب (_.,.¸ تا:رب) ناش¸ا¸ ر¸¸ ¸ا و (_·ا..í تا:رب) نا.ر. _Jاب ¸ا .«
ندر¸> oار ¸ا <: _¸ا <, i·اد_. «•..·» و «,×.·» ˜IŒ. ار <¸í _¸ا رد «ندر¸>» ¸ا دار. _¸ا,„ا,„ <.Jr
<¸í <: i·اد_. _,IŒ. نا.z نا,ب ,اa. رد ار <¸í _¸ا <.ادا رد .رî¸د _اzoار ¸ا ا¸ i.اب ‰• ¸:¸اب دiæرد ,ارrا
ا¸بí: _îI و _رJا و •ا..Iا _. تا:رب ,ه,Ir ا.>.aI ا¸a·ا و ا¸..í _رaIا _zا نا ¸I و» :ت.ا نí ندر:
و نا..í ¸ا _·ا:رب ا׌ق i·د¸ب oi,¸ار: ا¸a· <ب و oدروí نا.¸ا اzره. ,در. ر:ا) «ن¸,.î¸ ا¸·ا: ا.ب ,zا·í>اs
,,.sر: ار نا·í نا,¸ر: نا.دروا..د رa,: <ب _¸ i·در: .¸íî· _Iو ,¸د¸ش:_. ناش¸ارب _,.¸ .(
و _¸ا.í و ت,..ا _,,ق ¸ا _¸,, رz _.×. <ب تا:رب :i.¸¸·_. <¸í _¸ا ر,.a· رد _¸ا,„ا,„ <.Jr ,¸>ر.
.ا¸با ¿ا..sا <: _¸ا رب دراد تIJد «ا¸a·ا و ا¸..í _رaIا _zا نا ¸I» <I.> ... و ت.ا دJوا و …ا. و _..J.
اب ت,×.> ˜.s و رa: <, .اه·í ¸ا رa· ود و رa· ‹¸ نا.¸ا <· ت.اzت,×.> _ا¸a· و نا.¸ا ¸ا .,.. اzت:رب
) .i..:_. ار د¸> را: ¸اب رa· i., _ا¸a· و نا.¸ا د¸>و 3 در,:_. <>,.· _,., <¸í ود _¸ا داa. ¸ا نا¸ا¸ رد <.Jr (
اa¸ا ته> ¸ا ,z ا,·د ,ا‡· <: د¸._. oداa..ا تا¸í <·¸: _¸ا ¸ا i¸ار: داi. و ¿Jæ <ب نا.·ا ر:ا _¸ ...» <:
) .i. izا¸> •Iاæ وا _ارب ت.×· ر,s¸· و Jب •sر ته> ¸ا ,z ._رشب _:i·¸ تدا×. ,¸ا¸I <ب 4 (
œ ا,,·ا تIا.ر ربارب رد _,î.· و ˜¸iæ· تر¸æ رد _·ا.·ا <×.ا> <: تa: نا¸·_.· ا¸í …ا> œا,·د _,.z رد <.,Iا و
و _.ا,.ا· ا.ا در: izا¸> <بر>· ار _.,.¸ _.شهب و i. izا¸> i..oرهب _¸.×. و _دا. را.ر. .zا¸. ¸ا
?ت.ا <.ش: ر,:ارs و <,·ا><.z ر¸„ <ب _اoirاق _,., <ب …¸æ> •·ا. نا,.دí _اa> و l,æ و تIar
_rا..>ا تشهب ˜¸iæ· و _·íرق izا¸.
<>æ _¸,·د _:i·¸ رد _rا..>ا تشهب ˜a>· ناî.ا رب <: دراد د¸>و _·اi.... و izا¸. ,¸ر: نíرق رد
:,¸¸ادر¸_. درا¸. _¸ا ¸ا _اoرا¸ ر:• <ب <.ادا رد ا. _¸اربا.ب .دراí:_.
1 ¿¸· ,¸ق (
,ir _¸ا .د¸._. <>ا¸. _.ا:ا· اب _هIا _ا¸a· و اi> _:i.ب <ب _¸¸> ,¸ق ت¸rد oار رد (”) ¿¸· <:نí ¸ا _¸
.اراar نا: <·ا ,îبر اورa×..ا تIas :i·اد_. ربارب _rا..>ا تشهب ¸ا نi·ا. ,ور>. اب ار _هIا ت¸rد _ر¸í¸
–¿¸·) اراه·ا ,îI _×>¸ و تا.> ,îI _,.ب و …ا¸.اب ,:i.¸ و ارارi. ,î,Ir •ا..Iا _.ر¸ 12 œ 11 œ 10 ¸ا :,.a: (
ا.. رب ا· – ت.ا oi·¸ر.í oرا¸.z وا <: i,zا¸>ب _¸ر.í نا·را:درور¸ ا.. و – i..رs _¸رد_¸ ناراب نا..í ¸ا
دروí i¸i¸ ا.. _ارب اzره· و izد رارق اzŽاب نا.¸ارب و i.: _را¸ نار.¸ و …ا¸.ا <ب ار .
.(—) ر,.ا,¸ ¸ا تrا„ا و ا¸a· ندر: <ش,¸ و اi> _:i.ب •ر. .oر¸. _,.z رد <: ,,¸ا¸a,ب ت.,· ŸŒI ¸ا _Iا>
¸ا _î¸ _¸اربا.ب .ت.ا oi. oدر.. (_×,,„ i.íر.) _... _>ا ا· ,ر. ر,>ا· و ناzا.: _ش>ب .>¸.
_ردو¸ _اz,ر. رب <: ت.ا _¸ا د¸._. را:¸î,· و _.¸. _اzنا.·ا .,æ· _rا..>ا تشهب رد <: _¸اzت.×·
– ¿¸·) دور_. ا,·د ¸ا (_... _>ا) _×,,„ ,ر. اب i¸í_.· را.sر: ,اî.هبا· و 3 و 4 – ,,zاربا : 10 .(
2 د¸z ,¸ق (
—¸æ> رد و i·ا¸>_. ارs i·واi> _:i.ب <ب ار د¸> ,¸ق (”) د¸z ترæ> <: ,,·ا¸>_. د¸z oر¸. ¸ا _ش>ب رد
<,Iا ا¸ب¸· ,· ,îبر اورa×..ا ,¸ق ا¸ و» :,,.ر_. <¸í _¸ا <ب <:_¸ا ا· دراi· _د¸. و ر>ا ¿,z را‡.·ا _هIا تIا.ر
– د¸z) «_,.ر>. ا¸I¸.· J و ,î·¸ق _Iا o¸ق ,:د¸¸ و ارارi. ,î,Ir •ا..Iا _.ر¸ 52 ¸ا ._. ,¸ق _ا (
رب _¸ور,· و i..رs ناوارs _راب ا.. <ب نا..í ¸ا ا· i,.: <ب¸· وا oا:رد <ب _¸ i,zا¸>ب _¸ر.í نا·را:درور¸
i,·ادرî. _ور <·اراîه,· و i¸ا¸a,ب ا.. _ور,· .
:اzت.¸·_¸
1 ¿ .نا¸,.Iا œ 12 — . •‚ .
2 — ._.¸í i.>.Iاi,r <.>ر· .<rJ,Iا¿ه· œ •43
3 ¿ .نا¸,.Iا œ † — . 2†0 .
4 ¿ .نا.z œ • — . •0 .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,12‰25 <

‹اب : (4 رد رازت#رد و ناتس-ب و Uهلا UتKH
"وا"# :ر"j داK
o¸او Žاب _.راs ¿رد و .<·ا,. <ب ¿ا.×. <î· _,.¸ oد¸ب
| 54 |
<: ¿¸ار ¸,· _برr رد
ت.ا .
| 55 |
رد <ب Žاب ¸ا _.راs » نا..¸ب « ¿¸Iه¸ _,,:ر· <: ¸ا » ¿¸ب « و (<>¸ار)
i·¸.¸ ناî. » نا.. « ت.ا
| 5• |
¸,· _,.,.z :د¸._. دا¸ <ب رz <„¸>. ر¸æ>.
<: ¿اراد ت>رد و تrار¸ و ¿اهI: ¸,.¸> i.اب <.a: Žاب د¸._. .
| 5‚ |
o¸او
_برr » ت.
¯
> « <ش¸ر ¸ا » ن . ن . ¿ « _.¸¸ ¿ا.×.<ب و _a>. ندر: ˜.ش.
oi. و رد <ب .ا.sí ر¸· نi,.ر ¸ا •·ا. o¸,·ا نا.>رد <: ته> نí ¸ا Žاب ¿ا.×.
<ب د¸._. _,.¸ ت.ا <.sر را: .
| 5† |
oا: ر,,×· Žاب <ب نí _,.¸ <·و Žاب نا.>رد ¸ا
oi.
| 5‰ |
ترا,r <: » _.
¸
¿ر>·
¯
ت..
¯
>
¯
ر.ه·J
¯
ا اه
¯
. ¸>·
¯
) « –oرaب 2.25 نí رب ¸,· (
دراد تIJد .
| •0 |
¿ا.×. رد _Iو :ت.ا _Iا.. _.ا. ¸ا ت.> ت×I _>¸را· <ش¸ر
<.sر: ت’ش· _.ارí ¸ا تشهب و <.sا¸ oار _برr <ب _·ا¸ر. ˜¸ر„¸ا Jا..>ا
ت.ا .
| •1 |
_>رب ن¸,.z نا.I.. نا¸¸×I _„¸,. ¸,· <ب _¸ا •اش.. _>,..
oرا.ا i·اoدر: .
| •2 |
<ب ¸,,رzا¸ نا.>رد ا¸ را¸¸د اب <: _rاب ¿رî¸د oر¸اد راو
<„ا>ا i.ابoi. ¸,· <a¸i> i.¸¸:_. .
| •3 |
–oرaب) _·اه> _¸ا Žاب ¿ا.×. <ب ,z ت.> ت×I .نíرق رد 2.2•5 –ا,. : 34.15 و (
,z oاî¸ا> ¿ا.×. <ب نارا:¸î,· و نا..¸. رد تر>í ) <ق ¯ا> – •‰.22 . <,.اr – ††.1
0 ( <ب را: ر¸î·ا و _>· .ت.ا <.sر <ب نا¸.r <·¸.· نا.>رد Žاب ر:• ت.اoi. :
» _,>·
¯
_.
¸
ت..
¯
>
¯
...rا
¯
و ) . « –ن¸..š. 23.1‰ <ب ت>رد ود _¸ا رب i,:ا· Jا..>ا (
¿اه.>رد <·¸.· نا¸.r ر¸î·ا و *ا.ر> <: ت.ور نí ¸ا ت.> * تJ¸æ>. oi.r
¸ا>> oد¸ب <: رد <.¸i. و Ÿ¦ا„ تش: ت.ا oi._. .
| •4 |
¿رî¸د نا.>رد <ب <.,Iا
ن¸,.z ن¸.¸¸ * و را·ا * ¸,· رد نíرق oرا.ا oi. ت.ا » : _.
¸
ت..
¯
>
¯
و .ا.rا
¯
نا.
¯
ر
¯
Iاو ن
¯
¸.¸¸
¯
Iاو ) . « –,ا×·ا •.‰‰ رد Žاب ر:• ( _·¸:ا·¸: ر,با×· اب oار.z نíرق
ن¸, » : ر
¯
,r
¯
و ت..ور×.
¯
ت...
¯
>
¯
ت..ور×.
¯
) « –,ا×·ا •.141 ¿اهrاب ¿ا.×. <ب (
نí ¸ا ¸ا,·_ب و ت.براد <ب i..¸ا,·
| •5 |
. » ت..
¯
>
¯
و ا.sاaIا
¯
) « –L,· ‚†.1• ¿ا.×. <ب (
را,.ب ,:ار· اب _¸اهrاب
| •• |
و » ت
¯
ا• ˜
¯
¦ ¸اi>
¯
<>
¯
هب
¯
) « –_.· 2‚.•0 ¿اهrاب ¿ا.×. <ب (
_¸رsíرور. و ر‡.. _¸>
| •‚ |
_,.,.z :ت.ا oi.í ترا,r » اه
¯
. ¸>·
¯
_.
¸
¿ر>·
¯
ر.ه·J
¯
ا ) « –oرaب 2.25 –نار.r…í . 3 . 15 –•ا.· . 4 . 13 اب _¸اهrاب ¿ا.×. <ب (... .
و .اه·í نا.>رد ر¸¸ رد ¿را> ¿اzره· ر,,×· » _s <,
¯
I ¸اr <.
¯
>
¯
) « –<ق ¯ا> •‰.22 .
–<,.اr ††.10 —¸æ> ¿ارب نíرق رد ¸,· ( ت.ا <.sر را: <ب تشهب .
ناzا,: _¸ور و نا.>رد و ¿ر,:_î. ¿اهrاب o¸,·ا رد .نíرق _..×· ¿ارب اه·ا.·ا
ت.وا ت,·اi>و و د¸>و رب ¿ا<·اش· و i·واi> ˜IŒ. _¸ا·ا¸· ¸ا ¿دا.· و » : ¸
¯
z ´ و
¿íI
¯
ا <
´
..
¸
ا.>ر
¯

¯
s ¯ •_.¯ _¯ :
´
ت
¯
ا,·
¯
<
¸
ب
¸
ا.>ر
¯

¯
s ¯ •¯ا. •¸ا..
¯
Iا _
¯
.
¸
…¯ ¸
¯
·ا
¯
¿
´
ر
¸

´
ار
¯
æ
¸

ن
´
ا¸.ق
¸
اه× ¸I.„
¯
_.
¸
_
¸
>.
¯
Iا _
¯
.
¸
و ا.,:
¸
ار.
¯
.
´
ا. ¯,>
¯
<
´
..
¸
ن
¯
¸.¸¸
¯
Iاو .ا.rا
¯
_.
¸
ت..
¯
>
¯
و <´ ,
¯
· ¸اد
ر
¯
,r
¯
و ا.ه,
¸
.
¯
ش.
´
ن
¯
ا.
¯
ر
¯
Iاو ,î
´
I ¸• _s ن
¯
ا ¸ <
¸
× ¸.¸
¯
و ر
¯
.
¯
·ا
¯
ا•ا ¸ o
¸
ر
¸
.
¯
· ¯ _Iا ¸ اور‡
´
·ا <,
¸
.ش.
¯
.
´
ت.¸J
¯
¯
ن¸..
¸
š¸
´
,¸a¯I ¸ ) . « –,ا×·ا •.‰‰ تا¸í و <¸í _¸ا رد i·واi> ( 141 –,ا×·ا • : 1‰
–ن¸..¸. 23 : 30 . 32 –_,r †0 و اه·ا.·ا ¿ارب ار اهrاب _.¸رsí ... و _×,..
ناش·ا¸ا¸را, و ناش¸ا ¿ارب _:ار¸> _sر×. oدر: ت.ا . ر,,×· » ا.ه,
¸
.
¯
ش.
´
ر
¯
,r
¯
و
<,
¸
.ش.
¯
.
´
« €·ر ._î. رد تواa· <ب <: ا¸ o¸. تJ¸æ>. Žاب ر‡· <..اد
| •† |
و
ترا,r » ا.aI ¸.
¯
>.
´
<I
´
:
´
ا
´
) « –,ا×·ا •.141 …¸æ>. ,ׄ و o¸,. رد تواa· ¿ا.×. <ب (
_,.,.z و <¸í » _¯ :
´
_.
¸
و _,.
¯
·ا _
¸
,>
¯
و¸
¯
اه,s _¯ ×
¯
>
¯
ت
¸
ر.
¯
› ¯Iا ) « –irر 13.3 <ب <: (
رد تواa· .€·ر .o¸. نا.¸ ت.ادرب و راiبí ند¸ب oرا.ا دراد
| •‰ |
i·ا¸·_. <ب
ن¸:ا·¸: ˜¸J. اه·ا.·ا ا¸ ¿اه¸i..¸ا,· تواa.. رداه·í …¸æs ŸI.>. …ا. ر,.a·
د¸.
| ‚0 |
رب . و تقد اب <: ت.اه·ا.·ا ¿ارب _..>ر. و ت.×· اهrاب _ا.ا _¸ا
<ب <: اه·í رد رîa· oi. _aI· ,¸J _>رب ر,,×·
| ‚1 |
.oا:í ¿ربi. د¸>و ر¸í¸ا·راî·ا
ت.ا و وا <·¸:نا.z <: رب ˜I> ناzا,: ن¸:ا·¸: و •ا> و .í ¸ا o¸,·ا ¿اهrاب
دراد _¸ا·ا¸· ¸,· ¸,>ا..ر رب .ت.ا رداق oدر. .
| ‚2 |
i·واi> oر¸. ¿اi.با تا¸í رد
_¸ دا×. و i,>¸· تا,·ا رد ¸,· irر ¸ا <î·í را.. را,.ب ,
¸
در. ار نا.¸ا_ب
<I.> نí ¸ا <: oدر: ر:• ار _¸¸> ترiق ¸ا _¸اz<·اش· .i.:_. _z¸î·
ن¸:ا·¸: ¿اz*o¸,. نi·ا¸ور رد _¸ا·ا¸· ¸ا ..í ا¸z و _.,.¸ نا.î¸ ت.ا
| ‚3 |
» : و
_
¸
رJ
¯
ا_s
¸
نا¸.æ
¸
ر
´
,r
¯
و ن
´
ا¸.æ
¸
_´ ,>·
¯
و ” ´ ر¸
¯
و ...rا
¯
_.
¸
ت
´
..
¯
>
¯
و ت
´
ر¸
¸
.>.
¯
.
´

´
Œ
¯
ق
¸

¯
I ¸•_s ن
¯
ا ¸ _
¸
:
´
J
´
ا _s
¸
_×ب
¯
_Ir ¯ اهæ
¯
×ب
¯
_´ æ
¯
a¯·
´
و i>¸ او •ا.ب
¸
_a.¸
´
,¸a¯I ¸ ت.¸J
¯
ن¸Ia
¸
׸
¯
) « –irر 13.4 <ب ت¸rد <¸í _¸ا رد ته> _,.z رد ( <¸í رد و _a¯×· و رîa·
‰‰ –,ا×·ا • رد .ت.ا oi. اzo¸,. نi,.ر o¸>· رد تقد رب i,:ا· <¸í •0 –_.·
2‚ را:i¸رsí <î.¸ا نا,ب اب i·واi> ¸,· اه·ا..í و _,.¸ ت.ا و ¿ارب ¸ا اه·ا.·ا
¸,î·ارور. و ا,¸¸ ¿اهrاب نí اب و oدا..رs .í .نا..í oi·ا¸ور <ب _·ا¸·ا· اه·ا.·ا
_..ر¸ رد ناش¸ا ¿,ب¸· و نا.>رد _.¸رsí رد ر,r د¸> <.>ادر¸ ت.ا
| ‚4 |
» : _.
¯
ا
¯
˜
¯
I
¯
>¯ ˜
¯
¦ ¸اi>
¯
<
¸
ب
¸
ا..,
¯
·ا
¯
s ¯ •¯ا. •¸ا..
¯
Iا _
¯
.
¸

´
I
¯
…¯ ¸
¯
·ا
¯
و _
¯
رJ
¯
او ت
¸
¸...
¯
Iا ا. <>
¯
هب
¯
ت
¯
ا•
,z ´ _ب
¯
<
¸
I
¯
Iا •
¯
.
¯
<
´
.I•¸ا
¯
اzر
¯
>
¯
.¯ ا¸.,
¸
..·
´
نا
¯

´
I
¯
ن
¯
ا: ن¸Ii
¸
׸
¯
,
´
¸ق ¯ ) . « –_.· 2‚.•0 (
اب <: ار Žاب ¿ارب _.¸رsíرور. تaæ _>رب o¸او » ت>هب « رد اه.· .oi. نا,ب
ت
¸
,.zا <ب و oدرî· <æJ> ند¸ب ر‡.._¸> و _¸ا,¸¸ Žاب ند¸ب روí¿دا. _a·
o¸,:ا¸ _Œ,>. دا>¸ا و ا¸z <,aæ· رد oرا.ا i·اoدر: .
| ‚5 |
ن¸:ا·¸: ¿اه·ا..اد رد _·íرق ¸ا Žاب دا¸ oi. :ت.ا ترæ> ,دí و _ر..z ا¸
¯
>
_,¸ ¸ا ندر¸> ¸ا ت>رد ”¸... رد _rاب _:ا. i·د¸ب » : _î
´
.ا ,
´
د
¯
ا...¸ ا.Iق ´و ت
¯
·ا
¯
<¯ .
¯
>
¯
Iا ‹
¯
>
´
و¸
¯
و ) « –oرaب 2.35 ( در¸. نار.a. _,ب نí ƒاiæ. <: :ت.ا ,J.>ا
<.¸رق <ب ار نí _>رب » …ا « i·ا<..·اد نادوا> تشهب نا.z .Ÿ¸ر×· .
| ‚• |
نارî¸د
¸ا نí ته> <: _:رz <ب تشهب i¸íرد ¸ا نí د¸._.·oi·ار و ¸,· ناش· نداد
ت>رد _:i·¸ نادوا> <ب <I,.و ناŒ,. ) <„ – 20.120 ( اب _¸ا ر‡· تaIا>.
i·اoدر: .
| ‚‚ |
رد تا¸í رد <.>Iا .ا>æا نا..اد 1‚ . 32 –,Iق •† _rاب ¸ا ¸,·
نí ناîIا. <: دور_._>. رi¸ o¸,. <ب د¸> _.,. رب ,,.a· i.íرد Žاب <ب <.
_>ب .Žاب¿اz<.¸¸z ,ه. ارas و ت¸ق _¸¸> <·ا,Iا.
| ‚† |
i.,¸ا¸ oد¸,· و ,,.æ·
<ب .>اæ· _.ا.· تJ¸æ>. Žاب i...اد <: ..<.,· .اír _هIا Žاب <ب ار اه·í
در: _¸i,· ر..:ا> .
| ‚‰ |
رد ¿اoدر..: ¿اهrاب ¸ا ¸,· •ا,.,¸ق نا..اد _>.
دور_. <: رد ت.. _, و ت.ار اه·í i·واi> ترiق ¸ا ¿ا<·اش· و <..اد رارق
ت.ا oد¸ب ناش¸ا ¿ارب
| †0 |
» : ن
¯
ا: ia¯I
¯
_,.¸
¯
_r ¯ ن
¸
ا..
¯
>
¯
<´ ¸
¯
ا• ,ه
¸
. ¸î
¯
..
¯
_s |,
¯
.
¯
I ¸

´
ب
¯
ر
¯
ƒ
¸
¸ر
¸
_.
¸
ا¸I:
´
…ا..
¸
و ر¸ar
¯
.
¯
ر
¯
و <´ ,
¯
,
¯

¯
s ´ i
¯

¯
<
´
I
¯
اورî
´
.او ) « –L,. 34.15 :(
_Iو _,,¸ر. اب ناش¸ا ¸ا ر.ا i·واi> _ا,. ¿اه..×· ¿و ار <ب ¿ا> i·دروا,· و
.اír i·واi> _¸i,· ¿I· _¸اzo¸,. اب _¸را_ب _·ا.>رد <ب ار اه·í ¸,.ر. ¿اهrاب
در: .
تا¸í رد 32 . 44 –Ÿه: 1† و i·واi> <ب ر,as ¿در. نا.¸ا ¸ا _·ا..اد ¸,·
ت.ا oi.í i..·ور· ¿در. نارa:و ¸,>ا..ر
| †1 |
i·واi> <: …¸æ>.ر¸ _¸اهrاب ¸ا
ر¸î·ا و _>· و _.rار¸ ت:ربر¸ oار.z اب _بí ناوارs <ب ¿و اŒr د¸ب oدر:
| †2 |
:
» ,ه
´
I
¯

¸
æاو _>.
¯
ب
¸
ا.ه
´
..aa¯>
¯
و ...rا
¯
_.
¸
_
¸
,.
¯
.
¯
>
¯
ا.z
¸
i
¸
>
¯
J
¸
¯
ا.I×
¯
>
¯
_
¸
,I
¯
>
´
ر
¯
J
¯
› ¯.
¯
ا.I×
¯
>
¯
و
,I ¸‡·
¯
,I
¯
و اهI
¯
:
´
ا
´
ت·
¯
ا•_
¸
,.
¯
.
¯
>
¯
Iا ا.
¯
I:
¸
* ا.rر¸
¯
ا.ه
´
.
¯

¯
ا.ه
´
I
¯
..I>¸ ا·ر>
¯
s ¯ و ا..,. <
´
..
¸
اره
¯
·
¯
) . « –Ÿه: 1† . 32 . 33 در. ( و ¿رادا· <ب ار د¸> _.¸. ت.ود i..·ور·
در:_. ر,a>· _·ا¸·ا·
| †3 |
و نا.: د¸> دابí ¿اهrاب نi¸د اب درب_. <: ¿¸,>ا..ر
izا¸>· د¸ب و نí Žاب oرا¸.z دابí i·ا. izا¸>
| †4 |
» : _¯ >¯ د
¯
و <
¸
.
¸
a.
¯
I ¸ ,
´
I ¸اL ¸
¯
z ´ و <
´
.
¯
.
¯
>
¯
و * اiب
¯
ا
¯
o
¸
í
¸
.z i
¯
,,·
¯
نا
¯
_
¯
L
´
ا
¯
ا. …¯ اق <¯ .
¯
¦ ¸اق <¯ r ¯ ا.
¯
Iا _
¯
L
´
ا
¯
ا. ) « –Ÿه: 1†.35 :(
_,.,.z ت.اi.¸_. ر:ا _·ر>í ¸,· i.اب _,ب ¸ا <,·í رد _¸ا ا,·د دراد رد
i..oرهبنí izا¸> i. ...» : _’ ¸.I و ا.,I
¯
a¯..
´
اه..
¸
ار
¯
,>¯ ن
¯
i
¯
>
¸
J
¯
¯

¯
ر
¯
_Iا ¸ ت
´
دد
¸
ر
´
«
) –Ÿه: 1†.3• رب .( _.ا,.ا· ر·ا رب _ا.ا _¸ا ,irو نا.,.„ا <ب تر>í را,د
.اír oi. و _rاب <ب ¿ا<·ار¸و i. _¸i,· …¸æ>._ب و ‹ش> .
| †5 |
تا¸í رد 2•5 . 2•• –oرaب 2 •a·ر. ¿ا<Œa· رد _rاب <ب اi> ¿اæر oار رد ƒاa·ا
ناi., <· _·اراب _قاJ ا¸ ت.رد _·اراب <: ت.اoi. <,,ش· •i·ا رب نí …¸ا·
oi. و ناi.,ود ار _·J¸æ>. oدر: ت.ا و <ب _¸ا oرا.ا دراد <: …ا>رz<ب
_ادا¸ oi..:ƒاa·ا د¸._.· _¸.ارs
| †• |
و ¿ر.·ر¸ Žاب <ب ا¸ر اب ƒاa·ا ._باa. رد
<,,ش· oi. ت.ا <: رد نا.¸ ¿i..¸ا,· _,>اæ <.sر: _·í و د¸با· د¸._. .
| †‚ |
]بانم
رار.ا و _¸¸..Iا را¸·ا :نíرaIا ,¸Ir _s ناa·Jا _s نا,,.Iا :¿واæ,ب ._¸وL.Iا
ر,.a· :,¸رîIانíرaIا تا.I: _s ˜,a>.Iا :نíرaIا ر,.a· ر,..Iا ر,.a.Iا :ا..zار
ر,.a· :<·¸.· ر,.a· :¿ه..Iاو <׸رشIاو si,a×Iا _s _r نا,,Iا •.ا> :_,Ia›Iار¸·
:,¸رîIا نíرaIا ر,.a· _sرzا¸>Iا :نíرaIا ¿í _¸وL· :,J.ا ناه> <.ا.ش·اد
ر,.a· _s _·ا×.Iا ¿ور :ر¸·L.Iاب ر,.a.Iا_s ر¸›..IارiIا €.zرs :,,‡×Iا نíرaIا
:_.راs رار.JاŸش: و :راربJاsir ت×I :<.ا· نا,,Iا•.>. _s :نíرaIار,.a·
¿اzo¸او :نíرaIار,.a· _s نا¸,.Iا :نíرaIا ˆاaIا تادرa. _,>د رد نíرق
i,>. .
¿ر¸.×. رقاب i.>.


| 54 | . ناه> <.ا.ش·اد ¿ .,J.ا 1 — . 5‚0 .™
| 55 | . ¿ .<.ا·ت×I 3 . — 3•05 . » Žاب .«
| 5• | . — .نا.z 4404 . » نا..¸ب .«
| 5‚ | . — .نا.z 3•05 : €.zرs ._.راs ¿ 1 . — 4•1 » . Žاب .«
| 5† | . — .تادرa. 204 : ¿ .˜,a>.Iا 2 — . 122 : » _
¯
> .«
| 5‰ | . — .تادرa. 204 .
| •0 | . ¿ .نا,,Iا•.>. 1 . — 1•1 .
| •1 | . ¿اzo¸او ._,>د — 1‚1 .
| •2 | . ¿ .ناa·Jا 1 — . 2‰5 .
| •3 | . — .تادرa. 223 : ¿ .˜,a>.Iا 1 — . 1†1 . » ƒi> .«
| •4 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 10 . ¿ 1† — . 1† .
| •5 | . ¿ .ر,..Iا ‚ — . •• : ¿ .<·¸.· • — . 3 ¿ .ا..zار : 5 — . 3‚‰ .
| •• | . ¿. .نا,,Iا •.ا> 15 . ¿ 30 — . 10 .
| •‚ | . ¿ .نا,,Iا•.>. ‚ . — 35† ¿ .نا¸,.Iا : 15 — . 3‚‰ .
| •† | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 5 ¿ . ‚ — . 3†3 ¿ .رار.JاŸش: : 3 — . 43• :
¿ .ر¸›..IارiIا 3 — . 333 .
| •‰ | . ¿ .نا,,Iا •.>. • . — 423 .
| ‚0 | . ¿ .ر,..Iا † — . •‰ .
| ‚1 | . ¿ .رار.Jا Ÿش: 3 . — 43• ¿ .ر¸›..IارiIا : 3 — . 333 .
| ‚2 | . .رار.JاŸش: ¿ 3 — . 43‚ ¿ .ر,..Iا : 30 — . 14 .
| ‚3 | . .نا,,Iا•.>. ¿ • — . 424 ¿ : 13 — . 102 . 103 .
| ‚4 | . ¿ .نا,,Iا•.>. ‚ . — 35† ¿ .نا¸,.Iا : 15 — . 3†0 .
| ‚5 | . ¿ .رzا¸>Iا 13 . — 23‚ .
| ‚• | . ¿ .¿واæ,ب ر,.a· 1 . — 2‰• ¿ .نا,,Iا•.>. : 1 — . 1‰4 .
| ‚‚ | . ¿ .نا,,Iا •.>. 1 . — 1‰4 ¿ ._,Ia›Iار¸· : 1 — . •2 .
| ‚† | . ¿ .رار.JاŸش: 10 . — 1‰2 ¿ .نا,,Iا •.>. : † — . 550 .
| ‚‰ | . ¿ .نا,,Iا•.>. 10 . — 505 . 50• .
| †0 | . ¿ .نا,,Iا•.>. † . — •04 ¿ .ر,..Iا : 22 — . 1•‰ .
| †1 | . ¿ .نا,,Iا •.>. • . — ‚23 ¿. ._·ا×.Iا¿ور : ‰ ¿ . 1‰ — . 3‰4 .
| †2 | . ¿. .نا,,Iا•.ا> ‰ . ¿ 15 — . 304 . 305 ¿. ._·ا×.Iا¿ور : ‰ ¿ . 1‰ — .
™3‰5 .
| †3 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> ‰ . ¿ 15 — . 30• ¿. ._·ا×.Iا ¿ور : ‰ ¿ . 1‰ — . 3‰‚ .
| †4 | . ¿. .نا,,Iا •.ا> ‰ . ¿ 15 — . 30• . 30‚ ¿ .نا,,Iا•.>. : • — . ‚23 .
| †5 | . ¿. .نا,,Iا•.ا> ‰ . ¿ 15 — . 30‚ . 30‰ ¿ .نا,,Iا•.>. : • — . ‚23 . ‚2† .
| †• | . ¿. .نا,,Iا•.ا> 3 . ¿ 3 — . ‰‰ . 103 ¿ .نا,,.Iا : 2 — . 33† . 340 .
| †‚ | . .نا,,Iا•.ا> ¿. 3 ¿ . 3 — . 103 . 104 ¿ .نا,,Iا•.>. : 2 — . 1†0 . 1†† :
¿ .نا,,.Iا 2 — . 340 . 343 .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,5041 <


_ودرs ت.> ا· ,J.Iاراد ¸ا .نíرق رد تشهب .·ار. و ,اæوا
_.,: •ا:ر.
oرا.ا :
_اه,:Š¸و ¸ا _ر¸¸æ· د¸> تا¸í ¸ا _را,.ب رد ,¸ر: نíرق تشهب و ,اæوا
_:i·¸ نا,.شهب <¦ارا izi,. <: <×IاŒ. رد _¸ا تا¸í . <: رد _ا>¸ا> اه·í i·واi>
را:¸,zر¸ نا..•¸. ار <ب _,., _.ادا¸ تراشب izi,. . oوJr رب راد¸.· _.>ا.
i·ا¸.,. .نا.·ا <ب ت,.· _·ارî,ب _..ود و تaI> ¸ا _Iا×.¸راب ,iz .>¸.
o¸,î·ا رد .ا>.·ا _zار i.اب <: نا.·ا oرا.z و ر¸Œهب _رŒs رد _¸ نí oد¸ب
_,.,.z .ت.ا •رد ت.رد _¸ا تا¸í i·ا¸.,. _¸ا..zار i.اب <: _,¸ ¸ا ,ر.
_:i·¸ ‹¸ ¸ا ار نا.·ا ¸,· _.شهب i..zرهب i¸ا.· . رد _اه..¸· <: ‹.¸ا.z _,¸
_ور نا:i.·ا¸> _.ار: ت.ا _اه.ا· تشهب و .·ار. ŸI.>. نí رد نíرق در¸.
<.sر: رارق _.ررب و _¸اهه.î· oرابرد _¸ا اه¸راíî.ا· نا,ب oi. ت.ا .
_ودرs و نir .اوL. .,,×· ت.> i.·ا. _·ا>رد و .·ار. _اراد د¸r¸. تشهب
ت.ا دورو ¸ا _,ق دراد ا> <: دراد _I: _باaIا و ,اæوا ..·ار. رب oوJr _Iو
<ب .اæرIاراد .žرJاراد .,J.Iاراد _›. ,اæوا نí ¸ا _æ×ب اب .·ار. _¸ا
,¸¸. ا..í ,,‡r ¸¸s و ,اa.Iاراد .
,J.Iاراد
نí ”ور. <Œa· <: دراد •¸رæ· _دا. _اه..×· د¸>و رب _را,.ب تا¸í نíرق رد
.اaIا ¸ا _î¸ <: ,J.Iاراد <ب نا,.شهب ا>·í ¸ا <: ت.ا رش>. _ار>æ .اه..×·
_Iا •اش¸ _. _iه¸ و ,J.Iاراد _Iا ا¸ri¸ <IIا و :i·¸ش,. oi·ا¸> ت.ا تشهب
<¸í ._·¸¸) ,,a... •ارæ 25 رî·ا¸ا.· ,J.Iاراد .( _Œ,>. ,ارí و _.ا ت.ا
<: _¸ا .i·¸,. ¿¸. نí رد _.ارí و •Iæ و oد¸ب ت,.,.æ و اaæ ر.ار.
ناراî..ر اب اه·í _ارب ار ر,.. و iش>رi,. اه·í _ور ¸I> <: _ر¸· ت¸اiz
<ب i.î,. _.ور اه·í <ب _¸اه.شهب ت
¸
راشب …ا> نا.z رد و i.با.ش,. تشهب _¸.
<: د¸ش,. oداد و _,..•¸.Iا _ر..¸¸ ت.ا _را> اzره· _·ا.>رد ر¸¸ ¸ا
,zر¸· _×.¸ تا..•¸.Iا _. _ر>· تا.> ,¸,Iا ,î¸رشب ,ه·ا.¸Lب و ,ه¸i¸Í _,ب
_¸iIا> راه·Jا اه.>· <¸í .i¸i>) :,,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ‹I• اه,s 12 <: تراشب را·í و (
تر.. ¸ا _:ا> _اهzره, رد ت.اه·í _.„اب اه·í J
¯
.ا: نا¸ا.· ت.ا o¸>و
í’.¸¸ <.rا· اه,×.I تا¸í .<,.اr) <,æار † و ‰ ناî..رs .تشهب _>i. رد .(
نا,هî· اب ,ا,¸ اz¸I>دا <¸í .ر>>) _,..í ,J.ب 4• i.¸¸î,. i.L.¸> اه·í <ب ( و
_ش.ارí _.ا: ار <: رî·ا¸ا.· ¿ور> <·¸:رz <.,: و _·روi: ¸ا _اهه.,. ت.اه·í
<ب اه·í تراشب <¸í .ر>>) ا
¯
·ا¸>ا _r _. ,zروiæ _s ا. ا.r¸· و i.zi,. 4‚ .(
_¸ا Ÿ,ŒI <.î· <: ت.ا _¸ا نí و ت.ا رادر¸>رب _æا> _ا.×. ¸ا ”¸· <.I: <:
نا., ¸ا _اهIد _¸¸: <: ,,شî,. نور,ب ار تروi: و <.,: و _r و _r نا·í
¸:رz _:د¸Ií و i·اه..اi· _·روi: .
žرJاراد
» نارا:¸,zر¸ <ب ار تشهب <ب žرا i.zi,. « ا·دا,r _. žر¸· _.Iا <.>Iا ‹I· : _.
<¸í .,¸ر.) ا
¯
,
¯
a· نا: •3 ¿,z نوiب <: ت.ا _Iا. ا,·د رد žرا .( ¿·ر و <ب _..>¸
¿,z نí ت,îIا. رد و i¸L,. ت.د _ا> ‹. و <ه,. ت.,· _Iو .تشهب _·را
نí ¸ا i·اzداد ,ا>·ا ا,·د رد <: _>Iاæ …ا.rا _باa. رد نا..•¸. <: ت.ا
i·¸ش,. i..zرهب .
اæرIاراد
و _.„اب ت.ا¸>رد در>. <ب نا..•¸. _ارب و ت.ا ƒJ„ا و در>· ,Iاr .تشهب
<,رz _·ورد ت,ش. i.zا¸>ب د¸>¸. د¸ش,. ,هI ا. نو•Lش¸ i.r ,هبر ) ._ر¸.
<¸í 22 .( تا.وi×. و oi. _هIا oدارا ره‡. تشهب رد نا.·ا oدارا تa,a> رد
_ا,I ار i·ا.¸,,. د¸>و _¸اربا.ب ¸,,ه.z _ارب وا ت.ا,ه. و <ب ت¸اæر _.ا:
i.ر,. . ,اa. <ب oi.ب نi,.ر و تrا„ا <>,.· .تشهب <ب _.sا,zار _sر„ ¸ا
و ت.ا ت¸د¸,r تaI> ¸ا i·واi> ,iz ت¸د¸,r ,اa. <ب نi,.ر <: ا>·í ¸ا
_هIا _اæر .ت.ا نا.·ا ن¸, ت.اæرIاراد تشهب _.׸ .دراد …ا,·د <ب ار
i·واi> ¸ا .oi.ب _æار و oi.ب <.r ا¸æر و ,ه.r <IIا,æر :ت.ا _æار i·واi> ¸ا
<¸í .oi¦ا.) 11‰ .(
,اa.Iاراد
رî·ا,ب .Ÿæو _¸ا و ت.ا iI>Iاراد ا¸ ,اa.Iاراد .تشهب _¸ا <.î· ت.ا <:
ناراî..ر _.شهب _ارب <ش,.z رد ا>·í i·iI>. ن¸, تشهب _zاî¸ا> ت.ا <:
_.: ¸ا _رî¸د ناî. <ب و دور,.· نور,ب نí ¿¸: i.î,.· و <·¸î,,z ¿·ر و
_.aش. <ب ˜> _¸ا.. و i.> <ب ناب¸ نا,.شهب <: ت.ور.,.z ¸ا و i.ر,.· وا
i.¸اشî,. و را¸:رî. _i·واi> i·¸ش,. <: <·¸:رz _·¸> ار ¸ا اه·í ,ر„رب
oدر: ت.ا : و _íIا .ر¸î. ر¸a×I ا.بر نا ن¸>Iا ا.
¯
r .z•Í _íIا <IIاi.>Iا ا¸Iاق
ا.I
¯
>ا .ر„اs) .¸×I اه,s ا...¸ J و .æ· اه,s ا...¸ J <Iæs _. <.اa.Iاراد
تا¸í 35 و 34 ,.ه> و تشهب <ب •¸بر. تا¸í ¸ا _را,.ب رد د¸I> <I’.. .(
و oi. oدروí نا.·ا ر.r <: نí اب <: i.î,. ¿رŒ. _z• رد ار …ا•¸. _¸ا
نا¸,. و ت.ا دوi>. _¸ .دوi>. ¸,· نا.·ا ت,Iا×s و …ا.rا نا.·ا <·¸î, رد
تشهب iI
¯
>. ?ت.ا ¿.ا¸ ر:ا _.•¸. نا.·ا <: ت.ا _¸ا رد ا,·د ,z iI>. د¸ب
<ش,.z اب _,.z تا,æ¸æ> _:i·¸ درî,. . …ا•¸. رî¸د <î.¸ا <¸í i,I>· _.> رد
.ت.×· oi..îه..> ?ت.,· ¿.ا¸ رد i¸اب .تa: ,Iاr تر>í ”¸... ت.ا و نا.·ا
._.شهب ت.ا¸¸¸ <· ا..¸ا ن¸:ا·¸: تا,I>· _ر×. رد ا
¯
.¦اد ار¸¸ رارق .دراد ¸ا
تا,I>· _دا. <ب نا¸æر _ا.ا.· <ب ˜> ت,ب¸بر _اæs رد و i.î,. د¸×æ _هIا
_¸اربا.ب i.,ش.,. _.¸رsí o
¸
اî¸ا> تشهب ر
¸
ا:i·ا. ”¸... ت.ا .
رî¸د <.î· <î.¸ا نا.·ا _i×ب
´
<·ادوا> دراد <: ¸> <ب _î·ادوا> •·اق د¸ش,.· ن¸,
نا.·ا رد ت>ا. ,.> و _a· دوi>. و رد ت>ا. .¿ور دوi>.ا· ت.ا ار¸¸
¿ور _بر ر.ا _. ¿ورIا _ق .ت.ا ر.ا ,Iاr ¸ا <îIب ت.,· ˜I> ,Iاr ¸ا
<¸í ._ر.ا) †5 ( دراi· ,ا>·ا و ¸اrí ر.ا ,Iاr و .
,,‡r ¸¸s
و ت.ا _¸.×. و _دا. _اه..×· _,ب •.ا> _.׸ ت.ا ",,‡r ¸¸s" تشهب
_اzدŠ. oi.zi·اش· و i·اzدر: اi> اب <: _اهI.ا×. ته> <ب نا..•¸. <ب ت.ا
ت.ا _¸ا ,î×,,ب اورش,..اs :ت.ا نا..•¸. نا> و …ا. راi¸ر> اه.· .i·واi> <:
_íIا <¸í .<ب¸·) ,,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ‹I• و <ب ,.׸اب 111 .(
تشهب .·ار.
.ت.ا …ا×sا تشهب نا.z <: ت.ا ,,×· ت.> تشهب .·ار. ¸ا <,·ر. _,Iوا
oi.¸¸¸ نا., _¸اه..×· اب تشهب _¸ا رد ˜> oار •,.و ورهبور د¸ش,. <: رد ر¸æ·
i>.î,.· : اه,s <,ه.ش· _a·Jا و íI· _,rJا ) .,ر>¸ <¸í ‚1 .( •,渷 <î.¸ا o¸او
,,×· oiaz راب رد نíرق ,¸ر: oدروí oi. <: <.z oرابرد _اه..×· ,,‡r تشهب
<¸í .ر·اî·) ,,×.Iا _r í
¸
’.¸¸ _I’..I <¸í ¸ا ر,r .ت.ا † <.z <: ( رب نار.a.
ت.ا ت¸Jو ت.×· .ر¸:í. <¸í رد ,,×· ¸ا ر¸‡.. <: i·اzi,ar _¸ا . ن¸, دار. ¸ا
.,,×· ˜IŒ. ت.اه..×· <: i·واi> <ب نا.·ا _·ا¸را oد¸.رs و ت.×· ا
¯
.I..
ن¸, ت.ا ت.×· ˜¸داæ. _¸ر.zi·¸را (”) ت,ب _zا ت¸Jو اب ت.اه·í _¸ا..zار
<.sر: را: <ب د¸> _ا> رد ,اi:رz اه..×· <: oi. و رî. نí oدرا¸: د¸ش,. .
_,.¸æ×. ) ” ( <Œ.او _,s ˜Iا> <ب ƒ¸I>. i...z _¸اربا.ب رz ربارب رد _·ا.·ا
تsر: izا¸> رارق …ا•¸. در¸. ,,‡r ت.×· _¸ا .
اوL. ت.>
_رî¸د <,·ر. اوL. ت.> ¸ا تشهب ت.ا <: اب ,ا.· اه..×· و رب _·ا: _,..>·
_¸ار¸í¸ <I,.و ¸ا نا·ا.ه,. _هIا ت.ا : ا.Í _¸íIا ا¸..ا• و ا¸I.r تا>IاæIا ,هIs
<¸í .oi>.) ن¸I.׸ ا¸·ا: ا.ب J
¯
¸· _وL.Iا تا.> 1‰ …¸
´
·
´
<.I: ار¸¸ ( _ا.×. <ب
_¸,, _,..>· ت.ا <: اب نí ¸ا نا.ه. _¸ار¸í¸ i..î,. و ,ia· <.I: رب ,هI
ار تشهب _اهrاب _¸ا i·واi> <î.¸ا <ب دراد oرا.ا ¸,· _وL.Iا تا.> —¸æ>.
¸:رz اه..×· …او¸ …ا..>ا و ت.,· _.¸راr و oداد رارق نا,.شهب _.ارí اه·í رîs
i·¸,.· ,zرب ار .
نir ت.>
<.I: _¸×I _ا.×. <ب <>¸· اب و ت.ا تشهب .·ار. _¸ر.,Iاr ¸ا نir تا.>
ناî..رs .دراد رارق تشهب _.. و l.و رد .ناî. _¸ا .نir ¸ا رz _رد _ارب
ت,.ه· ناراî..ر <: _..اa..ا و ر,æ ته> <ب و oi. دراو _.شهب ¸ا د¸> ناش·
i·اzداد اه·í ناî¸د¸· ¸ا ‹¸رz و i.zi,. تراشب اه·í <ب ار _¸¸î,· و ا,¸¸ ,
¸
ا>·ار.
•Iæ _. و اه·¸I>i¸ نir تا.> :i..î,. تشهب دراو اه·í اب i..اب <..¸ا. <: ار
,J. ..اب _: _. ,ه,Ir ن¸I>i¸ <î¦J.Iاو ,ه·ا¸ر• و ,ه>او¸Í و ,ه¦ابا• _.
تا¸í .irر) راiIا,,ar ,×.s ,·ر,æ ا.ب ,î,Ir 23 و 24 <ب دراد oرا.ا <¸í .( <î.¸ا
i·رî¸iî¸ را.: رد ¸,· تشهب رد oدا¸·ا> ‹¸ •Iاæ دارsا و ¸ا ت,>اæ. رî¸iî¸
تí ¯ I i·ر,,. . اب <>¸· <ب <î.¸ا ر:• نا¸.r _æ×ب ¸ا دارsا oدا¸·ا> .رi¸ _›. ر..z
و i·¸رs تIJد رب _.,æ¸æ> دراi· و _.ا. <.z دارsا oدا¸·ا> ر:• ,ir .د¸ش,.
رi¸ <: ت.ا ¿او¸ا <.I: ندروí ته> <ب ردا. ,ا· و ردا. ودرz .د¸ش,. _.ا. ار
نا.,.z <: ناردارب و نارzا¸> و اz¸.r و اه,¸اد و دJوا _اهه¸ر• •قاو رد ,z اه·í
i·ا·ارi¸ <: <.I: ,ه¦ابí _.ا. اه·í د¸ش,. .
_¸ر·ا¸.>.ر¸ نا,ب ,¸ر: نíرق تا¸ا,..ا ¸ا _î¸ .IاŒ. رد _¸ر.zا·¸: تا.I:
ت.ا ت,.ه· و i·واi> _اه.ا· ¸ا _î¸ ,J. .ت.ا ,J. تا.I: نí ¸ا _î¸ <:
i·واi> نار,.ا,¸ رب ت.ا : ,J. _Ir ¿¸· _,.Iا×Iا,s ) .تاsاæ <¸í ‚‰ ( ,J.
_Ir _.¸. و <¸í .تاsاæ) نوراz 120 .ت.ا نا,.شهب رب _هIا ‹¸ر,· .,J. .(
<.¸.¸ .,J. ناî..رs .ت.ا .,J. ,J: _II.Iا.,ب ,ا.· نا·ا.I.. .ت.ا
.,J. _.ا,¸ ت.ا <: دروL,. نا×.را <ب ار ت,..ا و اrد .,ار.>ا ._..J. .
رد <: ت.ا _¸ا دراد oرا.ا نí <ب ,·ر,æ ا.ب <I.> <: <¸í .Iا> را,.ب <.î·
¸,,ه.z _هIا ,ا‡· _.> <ب ندربرا: .تا.I: رب _ا.,. نا.¸ا و _.r •Iاæ ت.ا .
<,·ا., ,J. ناî..رs ¸,· <ب ته> _ر,æ ت.ا <: _zا نا.¸ا رد ت,,æ. و
ت,æ×. و i·اzدر: تrا„ .
_ودرs ت.>
oرابود <.I: _¸ا .ت.ا تشهب .·ار. _¸ر·Jاب _ودرs oدروí ,¸ر: نíرق رد
oi. _,., و izi,. ناش· ار _.شهب _اه..×· ت×.و و <ب ر‡· i.ر,. <:
_.اa. ƒ¸s ,ا.· <î.¸ا د¸>و اب ار¸¸ ت.ا .اar و .ا¸· و ,.ه> و تشهب
تا>رد و .·ار. <, ت¸îI. ,Iاr _اه..×· _دا. و <, _اه..×· _¸.×. ˜IŒ. و
ر,r .¸ش. <ب ‘قا¸· نا:i.ب ¸ا _æ×ب _ارب …ا×.. i·واi> _Iو i...z —ا>
د¸> _¸اه..×· ار _a>. <î· <..اد <: ¸ا <×. ,اهsا _¸a· و •اردا ناz•ا ¿را>
ت.ا <,·ا., رد ت¸اور i·واi> " :<: ت.ا oi. دراو (—)اi> …¸.ر ¸ا •,>æ
نا:i.ب _ارب _. :د¸.رs •Iاæ _¸اz¸,, د¸> ار ا,
¯
ه. ,اzدر: <: ¿,z _.ش,
oi¸i· و ¿,z _.¸: oi,.ش· و رب ¿,z _Iد ر¸Œ> oدرî· .ت.ا ¸ا _¸ا ,,×·
_.شهب <: _. ا.. ار oا:í ,اzدر: _>. i,¸¸î· و ت.د ¸ا _واî>.: i¸رادرب و
ر:ا i,zا¸>,. J
¯
ا.>ا رد _¸ا •ا,·را _¸,, .i,·اiب _¸ا <¸í ار ت¦ارق i,.: : Js ,I×·
_a· ا. _a>Í ,هI _. sر
¯
ق <¸í .oi>.) _,rÍ 1‚ ¿,شIا .نا,,Iا×.>. ر,.a·) .(
_ب _æaIا,Ir _با ¿ .اi,æ •,„ _.ر,ŒIا..> 4 — . 33 _را>ب ار ت¸اور _¸ا .(
نا,ب ود رz ,I.. و i·اzدر: .
_¸ر·رب و _¸ر.هب _ودرs <: ,,.ر,. ا>.¸ا <ب تشهب _اه..×· و .zا¸. ر,. رد
_·¸:ر:د _اæاa· ا
¯
.¦اد نا.·ا .IŒI¸>· •,„ <î.¸ا اب و ت.ا تشهب .·ار. و
¸:رz _ودرs نا.:ا. i.î,. ”¸.· _اæاa· _a· ناî. و …¸>· i.zا¸>· در: :
_¸iIا> .J
¯
¸· _ودرaIا تا.> ,هI ت·ا: تا>IاæIا ا¸I.r و ا¸..ا• _¸íIا·ا J اه,s
تا¸í .Ÿه:) J
¯
¸> اه.r ن¸×,¸ 10‚ و 10† .(
رî¸د _î¸ ¸ا .·ار. _Jاو تشهب <: تا¸í <:را,. <ب •¸رæ· نا,ب i.î,. _اههsرr
i.¸¸: _·اق¸s ƒا·ا <ب ت×I رد <sرr .ت.ا نí <: رب _ور _اهقا·ا رî¸د <.>ا.
oi. ت.ا و _>. _Iاr و •a·ر. ¸ا <·ا> و رæق ت.ا و رد تا¸اور ¸,· ¸ا <¸ا.:
_¸íIا.îI :د¸ش,. ت¸ا.r _æا> دارsا <ب <: ت.ا تشهب رد _Iاr <>رد ا¸a·ا
<IIاirو راه·Jا اه.>· _. _ر>· <,.,. ,رr اهق¸s _. ,رr ,هI ,هبر <IIاaI>¸J
<¸í .ر.¸) دا×,.Iا 20 oاî¸ا> ر‡· ¸ا ,z تشهب _اههsرr .( و ,z oاî¸ا¸ ر‡· ¸ا
رد _Irا .·ار. تشهب ت.ا ار¸¸ _zا ا¸a· ¸ا ر‡· oاî¸ا> رد <: _i.Iب تارا.r
oاî¸ا¸ ر‡· ¸ا و i·راد رارق .دراد ,ار.ا ,ار„ا <ب ¸,· رد رارق _¸Jاو ,اa.
i·راد .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,†‰01 <

نíرق رد تشهب ر¸¸æ·
_.,: •ا:ر.
oرا.. رد ,¸ر: نíرق رد نا,.شهب و تشهب ر¸¸æ· <¦ارا …ا,·iهب 11‰ <I>.
نا..I: .نíرق ن¸.:ا اب ر,. رد تا¸í نíرق <ب _ا.ا.· _اه..×· را.ر. ¸ا
oرابرد _.ررب و c>ب <ب .,·ر· <ب و ,,.,ش.,. تشهب نورد ت.‡r و _¸ا,¸¸
,¸¸ادر,,. اه·í ¸ا ‹¸رz _i..zرهب .
oاî¸ا> نا,.شهب رد تشهب
<: _i.Iب _اه.>· رب ت,>. و ˜شr و اaæ و •Iæ ¸ا ¸I.. _Œ,>. رد نا,.شهب
<¸í .<,.اr) <r¸sر. رر. اه,s :دراد ,ار.ا ,ار„ا <ب J
¯
.ا: 13 _ور رب و ( اه·í
_¸اه,·ار: _اه.رs i·اzدر..: : و _
¯
بار¸ <·¸›,. ) .<,.اr <¸í 1• ( و _¸اهشIاب
oi,, اه·í رب ,‡.. و .,·ر.هب oi. ت.ا : و ƒرا.· <s¸aæ. ) .<,.اr <¸í 15 (
رî¸iî¸ _ورهبور <,î· i·اzد¸ : _,’î.. اه,Ir _,Iباa.. ) .<×قاو <¸í 1• ( <ب و
._,aaŒ.) نور‡.¸ ‹¦رJا,Ir :i·اI¸×ش. _هIا ,,‡r _اه..×· _ا.ا.· <¸í 23 (
و ت.ا ر‡·در¸. نí ¸ا oداa..ا رد _دا. و رور. <: ت.ا _.>· ر¸ر. i.Iب
oاî¸ا> <ب oرا.ا ,z ت>· _¸ا ند¸ب i.Iب نا,.شهب دراد _.׸ _.قو رب _ور نí
ت.ا _اzرا.ا ¸,· و ت.اه·í ر‡·ر¸¸ .,ار„ا _اه,¸ا,¸¸ ”¸.>. i.·¸,. <,î· <ب
oاî¸ا¸ •,sر و ,اa. و <,·ر. _Jاو نا·í و ورهبور _..ش· نا·í ¸,· <¸ا.: ت¸اه· ¸ا
دراد ناش¸ا _„اب _اaæ و تر.ا×. _.> و _·ا .
نارا¸î..i> _.شهب
ن¸,.z _·ا·ا¸>¸· _¸اzi¸راور. رد ,iæ در:ادر: نا,.شهب _در: i..î,. و
_را¸î..i> oدا.í <‡>Iرz i...z : ,¸Œ¸و ,ه,Ir نا.Ir ,هI ,ه·
¯
L: •¸I•¸I
ن¸.î. ) <¸í .ر¸„ 24 <: ت.ا _.شهب تاق¸I>. ¸ا ر¸> i.·ا. ¸,· نا.Ir .(
_ارب i·واi> _را¸î..i> <ب نا,.شهب ˜I> oدر: ت.ا و ¸ا تi. _¸ا,¸¸ و اaæ
i.·ا. _i¸راور. ,iæ رد i¸روار. <î,·ا.¸ ا· ار¸¸ دراد _ا> ,iæ رد <: ت.ا
رد ¸¸.z و ت.ا _:د¸Ií _ر×. ا¸z و اه..د رارق .<.sرî· J
¯
.ا: ,اa. و
oi.ش>رد ت.ا . تsوار„ و نا., نا·ا¸>¸· _¸ا _¸ا,¸¸ و •اش· ر,î.ش, ت.ا
<: رد _.Iا>. <: ناش¸ا ت.i> _¸¸: i..î,. i¸راور. را›· i·اzدر: : ,¸Œ¸و
,ه,Ir ناiIو نوiI>. ا•ا ,ه.¸Íر <¸í .رzد) ا
¯
ر¸›.. ا
¯
•¸I•¸I ,ه.,.> 1‰ .(
_.شهب ,ورL
در:ادر: رد نا,.شهب اهsرL و _اه>iق _.¸ر¸Iب ¸ا oرa· i.·ادرî,. ,اŒ¸ ,ه,Ir
<¸í .رzد) ا
¯
ر¸را¸ق ت·ا: .ا¸:ا و <æ
¯
s _. <,·Lب 15 .Iا> <.î· .( ,ورL <î.¸ا
_اaæ و ت,sاa. ,z _.׸ ت.ا oi. <.>ا. oرa· ¸ا _.شهب _¸ر¸Iب ار ر¸Iب
_:i.ش>رد ,z و دراد و _¸ا,¸¸ oرa· ار .
دراد _¸J„ و _¸ر¸ _اهz¸¸: و اهه.ا: <ب oرا.ا ¸,· ,ر>¸ oر¸. <:را,. <¸í :
و _,rJاíI· و _a·Jا <,ه.ش· ا. اه,s و .ا¸:ا و .z• _. ,ا>æب ,ه,Ir ,اŒ¸
<¸í .,ر>¸) نوiIا> اه,s ,.·ا ‚1 _اه..×· ,ا.· نا>,. _اi> .<¸í <.ادا رد و (
_اه·¸îهب i.î,. •.> oا·¸: _·را,r رد ار _.شهب <: ر:ا ,ا.· ˜¸J> i.zا¸>ب
اi,¸ _aæو i.·ا¸.,.· i..: Ÿ,渷 ار _.شهب _اه..×· ”ا¸·ا i..: <: ترا,r _¸ا
ن¸, i.ا,· نí _.ا. i¸ا.رa,. <,·í …د izا¸>,. و ,ش, ¸ا نí تíI رد در,,.
ن¸, و دراد د¸>و تشهب _¸را _×قاو ت.×· <ب _îش,.z ند¸ب نí ت.ا رد
:i¸ا.رa,. <¸í ر>í ¸ارs » i·ا. i,zا¸> ا>·í رد <·ادوا> ا.. .«
_.شهب _اzر¸¸¸ و اه.ا,I
اه·í <ب و i·¸ش,. ت.¸¸ i¸راور. و J„ ¸ا _¸اzi.,..د اب نا,.شهب ¸ا _¸اه.ا,I
i.·ا.¸,,. ¸,. ر¸ر> تا.
¯
> نir _ر>· _. ,ه.>· راه·Jا ن¸I
¯
>¸ روا.ا _. اه,s
<¸í .Ÿه:) ƒر,..ا و _i.. _. ا
¯
رæ> ا
¯
با,· ن¸.,I¸ و .z• _. 31 .( _اه¸í رz
_ا,I و تJL..¸¸ ¸ا _>. نí رد <: ,¸ر: نíرق تا¸í ¸ا oرا.ا oi.í نا,.شهب
و oرa· و J„ ¸ا نا,.شهب _اه..¸¸ <î.¸ا <ب دراد ر¸ر> ¸ا نا·í _اه.ا,I و i¸راور.
€·ر <ب و ,,>æ و •¸ا· ¸,. ت.ا . .ا>.·ا €·ر €·ر <: ت.ا ته> ناiب ¸,.
¸,. i.·ا. ,رب نا.>رد را,.ب روL„اش· و _>,.ارí _i.. .ا,· ,ه,Iاr :ت.ا
<¸í .رzد) <æ
¯
s _. روا.ا ا¸I> و ƒر,..ا و رæ> 21 .( نi,.¸¸ :<î.¸ا •,渷
_ا,I رد تشهب <ب ته> _¸ا,¸¸ و ”¸.· ت.ا <· ا.ر. و ا.ر: .
_.شهب تابورش.
در:ادر: نا,.شهب _¸اه>iق ¸ا .ار. ر¸ه„ ار .i.·ادرî,. _بار. <: i,a. و
,ه,Ir ,اŒ¸ :د¸ش,.· _ar _zا,· و دا.s .>¸. و ت.ا _>,·í ¯ I و oi.ش>رد
_Lîب .تاsاæ) ن¸s¸.¸ اه.r ,zJو …¸r اه,sJ _,براشII sí ¯ I •اæ,ب _,×. _.
تا¸í 45 و 4• و 4‚ ر,×.¸ ,I _,I _. راه·•ا و _.•ا ر,r •ا. _. راه·ا اه,s :(
و <.ׄ <¸í .i.>.) _a¯æ. _.r _. راه·Í و _,براشII síI ر.> _. راه·Í 15 .(
_¸اzره· ت.ارا¸: .í ¸ا <: تق¸,,z ¸بiب izا¸>· i. و _¸اzره· ¸ا ر,. ت.ا
<: تق¸,,z و ت.,· _zا,· و دا.s _ا> تشهب ار¸¸ در: izا¸>· ر,,×· اه·í ,ׄ
ت.ا _¸اzره· o¸,:ا¸ و ‘Iا> _.r ¸ا و _,.,.z _¸اzره· ¸ا .ار. ر¸ه„ <:
را,.ب _>,·íI ت.ا <.a:ا· و ت.اi,¸ <: .ار. _.شهب <·¸î,,z _„ا,·را اب
.ار. oد¸Ií ا,·د و _>¸رi· تر¸æهب <: ت.,· _بار. _.شهب .ار. .دراi·
نا.·ا د¸>و رد <·ا,a>. _¸z و _ar و i.: ŸI.>. ار .اærا <I.I. و •¸a·
_بار. <îIب در,ب _,ب ¸ا ار •ا¸ ت.ا و oi..î:ا¸ و _Iا> ¸ا _اهî·ر ._·اŒ,.
i,a. و ,اa¯. <: _ارب _·ا:i..¸· را,.ب _>,·íI ت.ا .
د¸ش,. ¿رŒ. .ار. نi,.¸· رد تشهب _zا <r¸ا.. ر¸„ oر¸. <:را,. <¸í رد :
<¸í .ر¸„) ,,·L· Jو اه,s ¸×I J ا
¯
.L: اه,s ن¸r¸ا..¸ 23 .( » ¸¸ر,I _اه.ا> ¸ا
رî¸iî¸ ¸ا .ار. .i·ر,î,. _بار. <: <· _... و _:د¸Ií رد نí ت.ا و <·
oا.: « و _>¸. نا¸.×هب نا,.شهب <: i.اب _¸ا <ب oرا.ا i·ا¸.,. ن¸r¸ا..¸ . ¿ا¸.
ر¸ _اه.ا> .•ا.,·ا و رور. _¸ا¸sا و ¸ا .ار. ار ¸ا ت.د رî¸iî¸ i.شî,. و
i..¸.,. .
_رî¸د .Iا> <.î· <: رد oر¸. <:را,. رzد .oi.í ر:• <. ”¸· .ار. ت.ا :
.ار. _L: _. ن¸برش¸ راربJا نا :ر¸ه„ .ار. و _I,,>·¸ .ار. ._ر¸sا:
اه>ا¸. نا: <¸í .رzد) ا
¯
ر¸sا: 5 .راربا <î.¸ا رب _اه.¸رق ا¸ i,:L· ر¸:í. <¸í .(
.ار. _بار. نارا:¸î,· :i¸ا.رa,. <îIب دراi· i..¸.,. تشهب رد ار _ر¸sا:
¸ا ¸,· ا,·د _,.z رد راربا <: ت.ا _¸ا oi.zi·اش· <: i..¸.,. _>,.ارí _,.,
_بار. i..¸.,. و ¸ا _¸ا .IŒ. J
¯
.ا: د¸هش. ت.ا <: نارا:¸î,· …د <ب اi>
i·رادر¸>رب _æا> _.ارí ¸ا <..ب .
_رî¸د ”¸· ¸ا .ار. <: <ب نا,.شهب i.·ا.¸.,. .ار. _I,,>·¸ ت.ا : ن¸a.¸و
اه,s <¸í .رzد) J
¯
,,>·¸ اه>ا¸. نا: ا
¯
.ا: 1‚ ت.ا _i.· .ار. _I,,>·¸ .ار. .(
<: oرا.ا تا¸í .iش>,,. تrر. ار .¸,>. _¸.هب ت:ر> و ت.ا _¸رsLaشr
<ب i·راد اه·í <ب ار _I,,>·¸ .ار. _Iو i..¸.,. د¸> ار _ر¸sا: .ار. <î.¸ا
i.·ا.¸.,. .
,zاa.و :ت.ا _ر¸ه„ .ار. ت.ا i·واi> د¸> نí _قا. <: _.¸. .ار.
ا
¯
بار. ,هب
¯
ر <¸í .رzد) ا
¯
ر¸ه„ 21 _¸,, _ا.×. <ب ر¸ه„ .( ت.ا <: ,z •ا¸ ت.ا
و ,z .oi..î:ا¸ _¸اربا.ب .ار. ر¸ه„ ,.> و ¿ور ار •ا¸ oد¸.· و نا., ت,·ار¸·
و ت.,· Ÿ,渷 _باق <: iش>,,. _„اش· .
_اهzدر¸ .ار. _¸ا تIar ار درi,. و اهبا>> ار ¸ا _,ب در,,. و نا.·ا ار
_قا. ت.د اب ر¸ه„ .ار. .i.î,. _هIا .رق را¸> رد ,¦اد ر¸æ> <..¸ا.
ت.Iا …J> و …ا.> رد ƒرr .oدر: _Iا> <I
¯
Iا¸¸.ا. ¸ا ار نا.·ا و د¸ش,. oداد
_هIا i.î,. .
_¸¸: <·¸î·ا.z <: ا,·د <rر¸. تر>í و ¸ا.ه.,.¸ _اه..×· _ور>ا ت.ا نi,.¸·
و ‹Iا. ŸI.>. تJا> و oi. ¸اrí ا,·د راد ¸ا ,z .ار. ”¸· <. _¸ا نi·ا.¸·
ار ‹¸ ار¸¸ ت.ا تر>í راد رد نí ,
¯
ا· ر¸هL و izi,. ناش· •¸I. و ر,. رد
oور: ¸ا i·ر,î,. رارق _هIا _اههب•ا> ر,·L..>· _.قو ناîIا. نا., i.· ت:ر>
_zاî..,· _.> <: i..î,. ,z <ب ر..ش¸ د¸> i·¸اi·ا,.· . _¸ا ناورzر ار اب i¸اب
oور: .در: ,ارí _ر¸sا: .ار. ,ود رد ر,. <ب _¸. .˜> _.:ر> <..zí i·راد
_¸¸: i.·اi,.· <: _zار _·J¸„ رد _,¸ i·راد <ب _,.z ته> <ب ,ا: اه·í _بار.
¸,î·اaشr و i.· <: i·¸¸ر,. _I,,>·¸ ت.ا و ت:ر> ار •¸ر.· i.î,. و رz ,ا: رد
oور: ود i×ب ¸ا •¸I. oار ˜> .ار. ر¸ه„ i·¸¸ر,. <: تاaI×· ار و i·ا¸¸.,.
_قاب ˜>ر,r _ارب _¸ا> <: در,,. .رق ¸ا _اهI>ر. <ب ار ‹Iا. i·ا.,.· .
رî¸د _اه¸í رد _>. ¸ا _sاæ,. _اه..بر. ¸ا <.ش, ,,..· ت.ا <: نابرa.
oا:رد _هIا ¸ا نí i..¸.,. . _¸ا ..ار. _بار. ت.ا .ا· و _×,ب <: رد
_اهsرL ناقا.ش. و ت.ا ‹ش.
´
¸ا نí ره. و دراد رارق oi. ره. و <..بر.
_,., _بار. رد i·¸ادر,,. تباقر <ب نí ند¸بر : ن¸a.¸ _. ˜,>ر ,¸.>. . <.ا.>
‹.. و _s ‹I• اهب .رش¸ ا
¯
.,r .,,..· _. <>ا¸. و ن¸.sا...Iا _sا..,Is
._,aaŒ.) ن¸برa.Iا تا¸í 25 و 2• . 2‚ و 2† و _J· و _.
¯
.· _ا.×. <ب _sا.· (
_ارب نا.·ا ود تباقر _.sر:را,.>ا رد ‹¸ •_. _,a· ت.ا و رد <¸í ƒ¸s <ب
_ا.×. <aبا.. ت.ا و رشب ترا,r اب <: _..×· نí _¸. <ب ا· i.î,. .,rر· ار
oدر: _a,渷 ,¸.>. ˜,>ر _اهه.ش,ر. ¸ا _.شهب _اهبار. .iبا.شب ت.ا
ن¸:ا·¸: _اه·ر¸æهب ŸI.>. نا¸ر> _æ×ب .i...z _را> _¸اzره· _æ×ب .i·راد
i.·ا. _æ×ب .i..î,. نار¸s _,.¸ ¸ا نا.z _¸ا <: i·¸¸ر,.ورs Jاب ¸ا راشبí
‹,,,z <: ت.ا ,,..· .ار. ¸ا _ا¸ <ب _.شهب _اه,·i,.¸· نí i.ر,.· .
_.شهب _اه,·در¸>
ت.¸: ¸ا _,ب تشهب رد _هIا _اه,·در¸> ,,‡r oرa. i,:L· رب o¸,. دراد <:
ت.¸: رب o¸,. _ر·رب <ب ت.ا _اzرا.ا و _راiشz ت.ا _ارب .ا>.·ا اír رد
راد <¸í .ر¸„) ن¸ه.ش¸ ا.
¯
. ,هI و <ه:اaب ,zا·دi.Í و :ا,·د 22 ا·دi.ا <.I: .(
_اzاír و اهz¸,. <: i·ا.ر,. ار ا.×. _¸ا و izi,. ناش· ار ,واi. _ش¸ا¸sا
نا.,·í _.شهب ت.,· <: اب .ندر¸> _د¸,.: رد اه·í _æا> د¸. ا¸ رد _æs

¯
ا> _îش,.z <îIب i.اب <..اد د¸>و و ر.... ت.ا : ,îI اه,s <ه:اs oر,›:
اه.. <¸í .,ر>¸) ن¸I:L· ‚3 دراد oرا.ا اه.. <.I: .( ت.×· ر¸sو <î.¸ا <ب
_اه·¸îهب ت.ا <: نا,.شهب <,رz ¸ا _اه,·در¸> تشهب ,رæ. i..: _¦¸> ¸ا
اه·í i..: …وا.· i.·ا¸.,. ار .
_رî¸د oا·¸: <¸í رد رد oر¸. _.>ر _>. ¸ا _اهه>ا. نا.>رد ود تشهب ت.ا
و اهه>ا. _¸ا و دراد د¸>و o¸,. ¸ا _r¸· .ت>رد رz ¸ا _اه>ا. رz رب <î.¸ا
تق¸,,z ر,¸ و oد¸.رs oiش· و ¸ا توار„ و _¸ا,¸¸ اه·í <..ا: د¸ش,.· : ا·او•
<¸í .نا.>ر) نا.sÍ 4† <: i.î,. ,,هa· oi·¸.. <ب <¸í ند¸,.ه,. و oا·¸: .(
<·¸:رz _a,渷 ¸ا _¸ا اه..×· ندر:دوi>. ت.اه·í .
_رî¸د <¸í رد _>. ¸ا _.>رد ¸,. و €·ر.¸> و ¸,.¸> دور,. <: _اz¸,.
_¸ر,. _اه·¸îهب ت>رد _¸ا .دراد ¸¸. <,,. ,׌.¸> و ت.ا <: <قا. و
_¸اهه>ا. ¸ا oi,.¸¸ o¸,. oi. ت.ا : •I„و د¸æ.. ) .<×قاو <¸í 2† .(
_رî¸د ت..ق رد ¸ا _¸ا .ا.: ,,‡r ¸ا _اهrاب o¸,·ا و ”ا¸·ا اzر¸î·ا ,ا· :در,,.
<¸í .L,·) ا
¯
با.rا و ˜¦اi> 32 _را,.ب i¦ا¸s ته> <ب o¸,. _¸ا ر:• .( رد <: ت.ا
<: i·راد i,:L· <.î· _¸ا رب تا¸í .”¸.>. رد .دراد د¸>و نí _.شهب _اهz¸,.
نi,, و دراد رارق نا,.شهب _ر..د رد J
¯
.ا: اه·í ¸ا,· <ب ¿,z _..>¸ و ¿·ر
<¸í .<ق ¯ا>) <,·اد اهs¸Œق :دراi· 22 رî¸د .( <î.¸ا _¸ا _æs <ب دوi>. اهz¸,.
¿,z اه·í ¸ا oداa..ا رد و oد¸,· _æا> _×·ا. د¸>و J .oر,›: <ه:اsو :دراi·
تا¸í .<×قاو) <r¸...Jو <r¸Œa. 32 و 33 .(
ر:• J
¯
,ق <: ر¸„ <:را,. oر¸. رد اه.· _.شهب _اzاír اب •ا,·را رد ,¸ر: نíرق
ت.¸: <ب oرا.ا i. oد¸.· و رد <¸í _رî¸د ¸,· ت.¸: نا:i·ر¸ ار ¿رŒ. i.î,.
ناراî..ر <: _.شهب ¸ا رz ”¸· ت.¸: oi·ر¸ <: اه..ا i·راد ناش¸ارب oدا.í
ت.ا : <¸í .<×قاو) ن¸ه.ش¸ا.
¯
. ر,„ ,>Iو 21 .(
_.شهب نار..z
رî¸د _î¸ ¸ا _اه..×· ,,‡r .تشهب د¸>و _·ار..z •ا¸ و o¸,:ا¸ ت.ا : _ق
اه.>· _. _ر>· تا.
¯
> ,هب
¯
ر i.r ا¸a·
¯
ا _¸íI
¯
ا ,îI• _. ر
¸
,>ب ,î’,·وÍ راه·Jا
دا,×Iاب ر,æب <IIاو <IIا.. نا¸æر و oرهŒ
¯
. ¿او¸ا و اه,s _¸iIا> ) <¸í .نار.r …í
15 اب دارsا <ب <:را,. <¸í _¸ا رد ,¸ر: نíرق •قاو رد .( ر:ا <: i.î,. ,Jrا نا.¸ا
¸ا تاí ¯ I ”ورش.ا· و _اه.¸z _:ر. و <.>,.í اب oا.: .ا..>ا i..: ,¸هa. .نí
ت,.ور>. ¸ا تاí ¯ I izا¸>· د¸ب ار¸¸ ر,zوJr رد ”ورش. تاíI ¸ا i.·ا¸.,. <î.¸ا
رî¸د ناه> تاíI ¸ا i·ر,ب oرهب ا,·د راد دراد رارق _Iاr را,.ب •Œ. رد <: ¸,·
•ا¸ _·ار..z و i. i.zا¸> i..zرهب ¸,· و o¸,:ا¸ رد را‡.·ا ت.اه·í . تا¸í رد
Ÿ,渷 _¸ا نا·¸ ¸ا …ا.> _رzاL و _¸.×. ¸:¸.a: و c>ب اه·í i.î,. ¸ا <I.>
<î.¸ا نا¸ورا,¸¸ _.شهب _aI> ¸î,· و تار,> _
¯
ه,s :i·راد ا,¸¸ را,.ب _·ر¸æ
<¸í .نا.>ر) نا.> ‚0 ت.ا _اzرا.ا <: ( _.> _,ب •.> و _¸ا,¸¸ …ا.: <ب
نا·¸ _¸ا ار¸¸ :نا·í رد تر¸æ _.> و تر,. _·ا.ش, ت.رد و oا,. و ,اa¯.
i·راد و رد _¸ا,¸¸ و تsاŒI ن¸,.z i¸راور. رد …ا›.L: ._,r ر¸> :i·اsiæ
تا¸í .<×قاو) ن¸.î.Iا •¸I•¸IIا 22 و 23 _¸ا <: ( _¸ا,¸¸ و تsاŒI رب oوJr د¸>
_:در¸>...د oi.zi·اش· نا·í ت.ا ار¸¸ i¸راور. ت.ا ,iæ رد <: _·ا.¸ ا·
_:i.ش>رد و •¸IJ· _æا> دراد .
_رî¸د <¸í تa¯r _ا,>و _¸ا نا¸ر¸> ار ¿رŒ. i.î,. <: ت.د ¿,z _
¯
> و _.·ا
<ب <·¸î.¸ا ار نا·í _رzاL …ا.> _¸.×. …ا.> _¸ا …ا,·iهب و oi,.ر· نا·í
Ÿ,渷 €·ر _اaæ رد نا·í <: i.î,. و _:i.ش>رد i.·ا. ت¸قا¸ و i·ا·ا>ر. <:
_
¯
ه·L: .ن
¯
ا>Jو _·ا _
¯
ه›.Œ¸ ,I :نا·í oدا×Iاق¸s _¸ا,¸¸ <ب ت.ا _اzرا.ا
تا¸í .نا.>ر) نا>ر.Iاو ت¸قا,Iا 5• و 5† ناش·ار..z <ب نا¸ورا,¸¸ _¸ا .(
˜شr i·اIا. و _
¯
. ,z د¸> نار..z اب و i...z •,æs و ناب¸.¸> و i·¸ر¸,.
ا
¯
برr <¸í .<×قاو) ا
¯
بار·Í 3‚ و ناش·ار..z اب اه·í _,ب ˜شr و ت,
¯
>. <ب <¸í .(
_,.,.z _.zاa· <: اب ,z i·راد oرا.ا دراد .
_رî¸د <¸í ¿رŒ. i.î,. <: _¸ا نا.ش,zا,. ورا,¸¸ oاî· د¸> ار ¸ا نارî¸د oi¸رب
,ش, las —
¯
ا> _اه..ر: و ¸ا· اب و <ب نار..z د¸> i·اه.>ود : ,zi.rو
<¸í .تاsاæ) _,r ,رŒ
¯
Iا تارæاق 4† ¸ا _ر¸¸æ· .تا¸í _¸ا <î.¸ا ”¸.>.رد .(
ت.,· ر¸
¯
æ.Iباق <: izi,. <¦ارا تشهب رد نا·¸ .
رia·ار: _اه..×· Ÿ,渷 <î.¸ا .IŒ. تa,a> و و ر,‡.,ب _.شهب اب ¿,z ناب¸ و
_î,,z و ت.,· _î.. _.Iق i·اi,.· <: <ب _ادا¸ ¸î,· _¸اه¸را: <, اه..×· و
د¸ب izا¸> وا را‡.·ا رد _.¸اه.,ب _اه·íI .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,†‰35 <

Œيربا : 1ار\ Oاج ،ناتس"ب) ،زيرب) Uتشهب
_¸ا .o¸او راب‹¸ و <ب _î. .•.> رد <¸í 1† <×قاو – 5• و رد Ÿæو _î¸ ¸ا
_Iا>. _.ا:دا. ت.ا oi.í نابر
¯
a. » : ,´ ¸Œ¸
¯
و
¯
.ا¸
¯
:L
¯
ب
¸
* ن
¯
وiI
¯
>.
´
ن
´
i
¯

¸

¸
,Ir ¯
_,×.
¯
_.
¸
_L:
¯
و ˜
¯
¸رابÍ
¯
= اب<..¸,¸|توار„ و o¸î. رد| نادوا> _·ا·ا¸>¸·
و| _.شهب ¿را>¿اzره· ¸ا _¸اz,ا> و اzo¸¸: و اz¿iق در:ادر:|ر¸ه„ .ار.
نا·í i·در:_. .«
˜¸ربا _·¸:ا·¸: ¿اzدربرا: و اz_î. <ب ار i·اoi·ا.ا.. <: <ب ر‡· .i.ر_.
”ا¸·ا _·واa.. ¿ا<·¸: <ب ا> رz رد ا¸ <..اد —ا> oد¸ب ت.ا . ._·ا.: las <ب
راد<..د .ند¸ب
| 1 |
._zور: <ب راد<I¸I ند¸ب
| 2 |
oدر: oرا.ا ود رz <ب ._>رب و
| 3 |
و
i·ا<..·اد i.Iب ¿ا<..د و oi,ش: ¿ا<·اzد اب _sرL ار نí .
| 4 |
اz_î. تواa· _¸ا
_·¸:ا·¸: <ب ¿اoرا.ا i·ا¸·_. دربرا: نí :i.اب نا., <: ¿ارب .¸.وت.. ¸ا
<I¸I_ب و راد<..د ¿i.·ا. o¸¸: ¸ا .*نi,.¸· ¿اربو .<I¸I اب و راد<..د ¿ا<با.sí
_¸اi,¸ Íi,. oرابرد .ت.ا oi._. oداa..ا _¸ا .o¸او ود oا:i¸د د¸>و دراد :
¿را,.ب ¸ا _,ش,¸ نار.
¯
a. و نا.ا..ت×I و رæا×. نا.I.. و ر,r .نا.I..
نí ار _برr oi. o¸او _.راs » ¸¸ربí « » oاربí « و » _.>¸ر .í ¿ا.×. <ب ¿ربí «
i·ا<..·اد .
| 5 |
.oور: _¸ا <I
¯
دا ¸ا نí ت.ا <: <·¸:_¸ا اzo¸او ار las رد نا,.
را×.ا _·ا.: نا¸·_. را:¸ور نí نار¸ا نi
¯
.· ر,·L· ت>· <: تsا¸ .<..¸¸_.
نا.,ش·<¸دابو ا..íا· اب i·ا<..اi· نí اب _.aIا .,ار.ا .ر„ _Iا>. .
| • |
_>رب
رî¸د .oور: _¸ا ¸ا _.
¯
> _æا » ƒرب « <.sر:رب ,z ار ¸ا o¸او _.راs » oر
¯
ب «
<ب <: i.·اد_. .نا._¸iب :ت.ا oi. oi·ا¸> ,ا· _¸ا <ب ._.>
´
و تsارL ته>
_:i.ش>رد ¿ا.×. ¸,· ¸ا » ˜¸ربا « i¸í_.رب .
| ‚ |
oا:i¸د ¸ا _¸ا .oور: د¸>و
_·ا:¸او i., ¸ا ¿اzناب¸ ن¸:ا·¸: رد .نíرق _,,.í <ب _برr :i·ا.ر_.· نí ند¸ب
| † |
اzo¸او _¸ا ار¸¸ ,اî.z .…و¸· _¦¸> ¸ا €.zرs نا·اب¸.رr oد¸ب ت.ا . _>رب
.رî¸د _.ا: _.¸¸: رد <: i·رواب _¸ا رب .oداه· ر·ارs _¸ا o¸او ¸ا ناب¸ ._.راs
¿¸ار <.aه· :ت.ا نi·ا¸ا.· و نا..š. .,rر· ¿ارب .i·واi> <: ا.×. _¸ا <ب
o¸او _¸ا .نابر
¯
a. _.ا:دا. .ر„ _Iا>. ار¸¸ :oدرب را: <ب _.راs ناب¸ ¸ا ار
¿اz_.¸> _¸ر·<..>رب ._·ار¸ا ,ار.ا را:¸ور نí _¸ا,·د oد¸ب :ت.ا
| ‰ |
ا.
¯
ا
ند¸ب _برr <ب .oدر: _sر
¯
×. _برr _با.: ار نíرق <: _·ا¸í <ب …Ji..ا اب ._>رب
o¸او داa.rا .<..اد نí ار ¸ا <ش¸ر » ƒرب « ¸,, ¿ا.×.<ب و oi.ش>رد و ƒار
¯
ب
i.·اد_. .
| 10 |
_î·ر <: i·اoi·ا¸> ,ا· _¸iب ¿ور نí ¸ا ار ˜¸ربا .نا·í ر‡· <ب ¸ا
تi
¯
. _..ور :iش>رد_.
| 11 |
نا., <: <ب ر,ش.. oi.ش>رد و ن¸ ¸î,· تر¸æ
¸,· » ˜¸ربا « :i.¸¸:_.
| 12 |
_,.,,z _>رب _¸ا¸ا .oور: las <,î·اب رب c>ا,.
_.ا..ناب¸ و <¦ارا _¸اz<,
¯
æرs <: o¸او _¸ا .i.·ا,·ا _باق ¿را¸.د <ب ار
_æJا_برr و <.sر:رب ¸ا » _.>¸ر = .ابJا˜¸ر .í « _¸ <: i.·اد_. ¸ا دورو <ب
_.راs و تش:¸اب oرابود <ب ناب¸ ._برr _î. » ˜¸ربا « ت.ا<.sر: د¸> <ب .
| 13 |
ن)رj رد Œيربا :
.˜¸ربا رî¸د ,رL ود oار.z _.شهب ) .¸: و _L: ( oi.í و ,J>رب نí ود <:
_zور: اzنí ار _î¸ .i·ا<..·اد
| 14 |
_.شهب *.ار. ا¸ .í •,.. و _a... _sرL
ت.ا .
| 15 |
.نíرق نا:i..¸· ¸ا ˜¸ربا ار _,., oi·ا.ا..¸اب ت.ا : » ن
¯
¸a,
¸
..
¯
Iاو
¯

¯
’ ¸.I
¯
وÍ * ن
¯
¸a,..
¯
Iا ن
¯
¸بر
¯
a.
´
Iا = نا.ا:_,¸ و ,ا:_,¸ i.·ابر
¯
a.اzنí « –<×قاو) .
5• . 10 و 11 ( <¸ا. رد <: i.با¸_. ت.د ˜¸ربا ¸ا ¿i..oرهب _,s <ب _·ا.:
نا._.ا:_,¸ <ب ¿¸. نا,. رد و oi,.ر _هIا .رق ,اa. <ب .اz_î,· و تار,>
¿اzoور: <·ا:<. _sر
¯
×. oi. .…ا.. .ا>æا ._,.¸ .ا>æا) .oر¸. _¸ا رد
i·اoدا..¸ا رiæ رد (ن¸aبا. .
¿را,.ب oi·ر,:ربرد ار ˜¸ربا .نار.
¯
a. ¸ا .í * .ار.ا¸ _.شهب :i·ا<..·اد
| 1• |
.تدارا ¿اzoداب <ب ._·اsرr تJ¸وL· اب ا
¯
sرæ ار .ار. _¸ا .ناش¸ا ¸ا _>رب ا.
¯
ا
,Ir و ت.î> .ƒو• .˜شr .ت,
¯
>. .تsر×.
| 1‚ |
.ار. ا¸ و ت¸
¯
i>ا
| 1† |
ر,.a·
¿اz_:Š¸و ¸ا .i·اoدر: _¸ا oداب نí ت.ا <: تاsí ¿اzoداب _¸ا,·د ¸ا _,,ق
<>,:ر. و _¸ابر_ar ار دراi· : » ن
¯
¸s¸
¸

´
J
¯
و اه
¯
.r ¯ ن
¯
¸ri
¯
æ
¯
¸
´
J
¯
) «. –<×قاو 5• . 1‰ (
¸ا رî¸د ,اæوا _¸ا اz,ا> نí ت.ا <: رد ت.د نار.¸ _.شهب رارق :i·راد
_·ار.¸ <: oرا¸.z در:رب نابر
¯
a. رد i..در: : » ,´ ¸Œ
´
¸
¯
ن
¯
وiI
¯
>.
´
ن
´
i
¯

¸

¸
,I
¯
r ¯ =
نا.در: رب _·ار.¸ نادوا> | ت.i><ب | i·در:_. «. <×قاو) – 5• . 1‚ ( _>رب
i·ا<.a: : رz ,اi: ¸ا نار.¸ <ب _¸اه.· ¿اz,ا> <·ا:<. ..ا¸:ا ار _L: و ˜¸رابا
i..در: رد د¸> اz,ا> .¿¸ار ر>s ر‡·<ب .دراد ت.د رد و _zار.z نار.¸
اz,ا>اب_.شهب ¿ارب ,ار:ا و ت.اد_.ار: نا,.شهب ت.ا
| 1‰ |
رz ت.د رب i¸ا. و
.نار.¸ ¸ا ,اi: _î¸ ¸ا اz,ا> رد _در: i.اب نi.í•.>و » ˜¸رابا « ر:نا,ب ¸,·
¿
¸
را,.ب را.. نا·í ت.ا .
| 20 |
¸ا _در: <: i¸í_. رب تا¸í رzاL نار.¸ ˜¸ربا <ب .ت.د .,. o¸î. و
ت:¸. _I>. نابر
¯
a. و ¿اz<,>¸· _æا> ا.
¯
ا :ت.ا نا·í ,¸ب _>ب ت.¸¸
نار.¸ <: ت.ا نí نار.
¯
a. _>رب _·اsرr نابر
¯
a. ¸ا ر·_,ب .ت.د <ب ˜¸ربا
_در: _¸ا ¸ا ¸,.탸. د¸. i.¸¸>_. .
| 21 |
.¿رî¸د _ش¸i·ا ‹¸راب رد اب <>
¯
¸· <ب
”¸æ¸. _در: اz,ا> i·ا<.a: : ا¸¸: ¿ارب _.¸¸: ¿اzo¸او _¸ا تا¸í ¸,· در:ادر:
_.,: <.ش: و _¸ر·oi¸¸: نí اz oدروí ت.اoi. .
| 22 |
]بانم :
نíرaIا تا.I: _s ˜,a>.Iا :نíرaIا ,¸Ir _s ناa·Jا نíرaIا ر,.a· :,¸رîIا
ر,.a.Iا :ارiæJ. .,¸رîIا نíرaIا ر,.a· :_بر×Iا_با .,¸رîIا نا,,Iا•.ا> :ر,,îIا
:_,„رق .نíرaIا ,اî>J •.ا>Iا :نíرaIا ¿í _¸وL· _r ر,.a.Iا _s ر¸›..Iار
¯
iIا
:l,>.Iا_¸.اaIا :,,‡×Iا نíرaIا ر,.a· _s _·ا×.Iا¿ور :ر¸·L.Iاب
_s نا,,Iا•.>. :اi>zد <.ا·ت×I :.ر×Iانا.I :راربJاsi
¯
r و رار.JاŸش:
ر,.a· .ر
¯
×.Iا :<×IIا_,¸اa. ,>×. :<.rJب ر
¯
. و <×IIا <as _s ,>×.Iا :نíرaIا
,JîIا _. ¿اzo¸او :نíرaIا ˆاaIا تادرa. :,>×.Iا ,ور> _Ir _.>rJا _,>د
رد نíرق :i,>. _z _s _.>rا نíرaIا .
داŠ·_·ا.ار> اæر ._قداæ _a·

| 1 | ¿. .نا,,Iا•.ا> 13 ¿ . 2‚ — . 22• : ¿ .ر¸›..Iار
¯
iIا † — . ‰ .
| 2 | ¿. ._·ا×.Iا¿ور 15 ¿ . 2‚ — . 20‰ .
| 3 | ¿ .نا,,Iا•.>. ‰ — . 32‚ ¿ .اi>zد : 1 — . 244 . » ˜¸ربا .«
| 4 | ¿. ._·ا×.Iا¿ور 15 ¿ . 2‚ — . 20‰ .
| 5 | — ..ر
¯
×.Iا 1† و 130 . » ˜¸ربا « ..ر×Iانا.I : ¿ 1 — . 3†3 . » ƒرب « :
¿ .l,>.Iا_¸.اaIا 2 — . 1152 . » ƒرب .«
| • | ¿ .<×IIا <as _s ,>×.Iا 1 — . 112 . » ˜¸رابÍ « ¿اzo¸او : ._,>د — 102 .
» ˜¸ربا .«
| ‚ | ¿ .˜,a>.Iا 1 — . 25• . » ƒرب « ._,¸اa. : ¿ 1 — . 222 . » ƒرب .«
| † | ¿ .ناa·Jا 1 — . 2†‰ .
| ‰ | ¿ .<×IIا <as _s ,>×.Iا 1 — . 113 . » ˜¸رابÍ .«
| 10 | — .تادرa. 11‰ . » ƒرب « ¿ ._,¸اa. : 1 — . 222 . » ƒرب « ¿ ._,„رق :
™1‚ — . 122 .
| 11 | — .تادرa. 11‰ . » ƒرب .«
| 12 | ¿ ._,¸اa. 1 — . 222 . » ƒرب .«
| 13 | — ._.>rا نíرaIا _s _z 40 .
| 14 | ¿. ._·ا×.Iا¿ور 15 ¿ . 2‚ — . 20‰ .
| 15 | ¿ .رار.Jا Ÿش: ‰ — . 445 .
| 1• | ¿ .ر,,îIار,.a.Iا 2‰ — . 151 •.ا> : ¿. .نا,,Iا 13 ¿ . 2‚ — . 22‚ :
¿ .رار.JاŸش: ‰ — . 445 .
| 1‚ | ¿ ._برr _با ر,.a· 2 — . 5†† .™
| 1† | ¿ .ارiæJ.ر,.a· ‚ — . 31 .
| 1‰ | ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا 2‰ — . 151 .
| 20 | ¿ .<×IIا <as _s ,>×.Iا 1 — . 113 .
| 21 | ¿ ._برr _با ر,.a· 2 — . 5†† ر,.a· : ¿ .ارiæJ. ‚ — . 30 .
| 22 | ¿ .<×IIا <as _s ,>×.Iا 1 — . 114 .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,4‚21 <

_.شهب نا·¸
_·ا..درا _قداæ i.>ا
.ن¸ر,¸ oi,.>iق و _a· .نا·¸ رد _Iا> <: اær <ب ت.د ت.اد و ƒرr رب
_,·اش,¸ _a· <..ب .د¸ب ¸ا _<,¸: €.· و _Iا> ت.í:_. . oا:ا· _.ش, <ب
ر,.ا,¸ ) — ( دا.sا و ن¸, <ب نí ترæ> ‹¸د¸· .i. ,J. در: . _,. اب _راوi,.ا
¸ا د¸. تشهب دراو وا ا· i.: اrد ت.ا¸> ترæ> نí .
ر,.ا,¸ ) — ( رب ,J> را‡.·ا وا د¸.رs : نا·¸ر,¸ _>اد تشهب i·¸._.· ! ن¸ر,¸ اب
<¸ر: <ب _>. _¸ا نi,.. .دا.sا _Iو ر,.ا,¸ ) — ( i¸i.> و د¸.رs : ا¸í _>. اi>
ار :ت.ا oد¸.رs _.شهب نا·¸ _oرابرد نíرق رد <: _اoi,.ش· » ار اzنí ا.
_.¸رsí ار <.z و ,¸i,ش>ب _i¸i> و _¸¸· » رîب « ,¸اoi,·ادر: oi¸دا· رz¸. و «.
1
_,.,,z _¸ور ر,.ا,¸ ) — ( <ب ن¸ر,¸ _رî¸د ¸ا <I,,ق •>.ا
¯
در¸>رب در: <: وا
نا·¸ر,¸ :د¸.رs ترæ> .ت.اد_.رب ,iق <..zí <..zí <ب تشهب i·ور_.· و ¸ا
ت.í: وا را.: . ن¸ر,¸ اب نi,.. _¸ا _>. ت>. .Ia.. i. و <ب <¸ر:
دا.sا . _I¸„ ت.¸¸ oا,. ن•š. :…Jب <: i,شî· ر,.ا,¸ <: ¸ا ا>نí .ت.í:_.
ن¸ر,¸ ار نا¸ر: oا: نí .i. ت>ارا· و i¸د <ب ر¸æ> …¸.ر اi> ) — ( i,.ر و
نا..اد _·ارî· و _<¸ر: ن¸ر,¸ ار _ارب ناش¸ا ¿ر. داد . نí ترæ> د¸.رs :
ا
¯
قاa·ا oا,. ت.¸¸ ,z ت.¸¸ oا,. …Jب !د¸._.· تشهب _>اد _.قو _¸ا
_>. ار i,.. و اب ن¸ر,¸ نا,.رد .ت.اí: د¸> و ن¸ر,¸ رz ود <ب <¸ر: و _را¸
i..>ادر¸ .
ن¸ر,¸ و …Jب نا.,,z <¸ر: i·در:_. <: ._ا,
¯
r _¸.r ر,.ا,¸ ) — ( . •æو نا·í ار
ر,.ا,¸ .داد ¿ر. (—) اi> …¸.ر _ارب ) — ( <ب _ا,r د¸.رs : ا
¯
قاa·ا نادر.ر,¸
i. ت>ارا· ¸,· _ا,
¯
r ..,·ر· _¸iب .i·ور_.· تشهب <ب ,z .
_¸ ¸ا i., .<‡>I ر,.ا,¸ ) — ( . ن¸ر,¸ و …Jب و _ا,
¯
r ار د¸· _¸¸> i·ا¸>ارs و
:د¸.رs نا·í ندر: …ا>.¸> _ارب » و iش>ب_. i¸i> _ش.¸رsí دارsا <ب .i·واi>
<, نí ¸ا ر.هب ار نا·í .i·اoد¸ب i·ادر:_. . نا·í _>اد تشهب .i·¸._. رد _Iا>
و ,اi·ا .i·¸._. تشهب دراو <: _دارsا .i...z _·ار¸· و i,a. و نا¸> <:
_اz,ش, و ¸._ب _اzتر¸æ و ¸,.· _اzنiب <.ر. oi,ش: i·راد «. 2
ت.í:ر. _اz Jاب ار _¸iب ته> ,¸دروí <: _.قو _>. » _.شهب نا·¸ « و
و اz¸ا,..ا _اz_:Š¸و _oدا×Iاƒ¸s نا·í ¿رŒ. .د¸._. نادر. i·راi.,· <: اه.·
نا·¸ _,., _اراد اz¸ا,..ا و _¸اz_ر·رب i...z و » _.شهب نادر. « اzنí ¸ا
ت.·اد i¸اب .i·اoرهب_ب » _.شهب نادر. « i·راد _اoدا×Iاƒ¸s _اz¸ا,..ا ¸,· .
نا.,,z <: ن¸ و .در. _,.î· _oi..: اz¸ا,· و _اzتí ¯ I i·رî¸iî¸ ر:ا _اz_:Š¸و
ت,›. و _ش>بتí ¯ I رد د¸>و.نا·¸ <..اد .i.اب ¸> _¸ا <: نا·íد¸> oرهب نí ¸ا
i...z ‹¸ر. نا·¸ اب اz_روoرهب _¸ا رد ¸,· نادر. .i·رب_. .
اz_:Š¸و ن¸.:ا و _اz_¸ا,¸¸ نا·¸ _.شهب ار اب دا...ا <ب تا¸í نíرق ,¸ر: و
c¸دا>ا _.¸د نا,ب ,,.:_. :
1 _بادا. و _·ا¸> .
_,¸ ¸ا _¸ا ,,.a: <: ر,.ا,¸ ) — ( ¸ا _¸. i·واi> .…ا×.. _oرابرد _اzت.×·
:ت.ا oد¸.رs تشهب » _¸اz¸,, ا>نí رد ,zارs oi. ت.ا <: ¿,z _.ش, نí
ار oi¸i· ¿,z و _.¸: نí ار oi,.ش· و _.
¯
> <ب .Iق و رîs _.: ر¸Œ> oدرî·
ت.ا « 3 ¸ا و i...z _.شهب _ا,¸¸ و نا¸> نا·¸ .اzت.×· <I.> .
و _·ا¸> ,J> رب <: _.شهب نا·¸ _بادا. و _·ا¸> _oرابرد ,¸ر: نíرق
_:در.Š¸ .ا,·د _اz_¸ا,¸¸ و _:د¸.رs رد نí oار دراi· ) ¸ا _·ا¸> و _بادا.
_îش,.z i·رادر¸>رب ( . oد¸.رs ت.ا »: ت.د <ب نا·í _.r _<.ا· <: _دارsا
_رiقنار: نار..z .i·i..·دا×. و oi. oداد ناش..ار i·راد <: <ب نا·í
_.¸رsí. oi¸i· د¸> <ب رz¸. و رîب ار نا·í _<.z و ,¸اoi,ش>ب (_·ا¸> و) i¸i>
,¸اoi,·ادر: و نا·í ت,.· <ب _اzرz¸. ._¸¸> ˜شr i·¸رو_. و _¸> _>.
و ¸,· _„اب و رzاL _¸ا,¸¸ و _ب¸> رد و oد¸ب …ا. و _
¯
. ,z .نا·í اب و i·ا•,æs
.i...z i.·ا.z « 4
ر,.ا,¸ ) — ( _oرابرد نادر. و نا·¸ _.شهب _,., oد¸.رs ت.ا » : _دارsا <.z
<: راi¸ا¸ _·ا¸> .i·¸._. دراو تشهب <ب و _îش,.z i·راد و _
¯
. و …ا. نا·í
.,z .ت.ا …ا. <.و_. ا· _. « 5
2 _:ا¸ . و _î..ار,¸
_:ا¸ و _î..ار,¸ ¸ا _اz_:د¸Ií _رîs _قJ>ا. و _رzاL و ._.„اب _اz_¸را
_J· اzنí <ب _.sا¸ ت.د _ارب اzنا.·ا <.z <: i...z _.,ش.Iد و _>ب تí ¯ I
ر:ا و i..:_. اzناiب تí ¯ I.i·i,.ر _با¸,ا: و تدا×. ار <ب _ب¸> _ا.>ا
i..:_. .
اz_:Š¸و _¸ا ¸,· ¸ا نí نا·¸ _.شهب ت.ا . i·واi> رد <. _ا> .نíرق اب ترا,r : »
sره
¯
Œ
¯
.
´
¿´
¯
¯
او¸

Í اه,s ,

ه
´
I
¯
« • •ا¸ نا·¸ و o¸,:ا¸ ¸ا اz_:د¸Ií و _ادا¸ ار اz_..¸
_دارsا رارق oداد ت.ا <: نا.¸ا و _.r •Iاæ i·راد .
ن¸,,z ار نا·¸ _¸ا.oرaب _oر¸. رد i·واi> د¸> تشهب و _اzت.×· نí
ناi¸وا> ار _i·واi> ت¸اæر و نا¸æر .نار.r …í _oر¸. رد .ت.ا oدر..
oدروí نا·í oار.z _:i·¸ .•ا.· _oر¸. رد و اب نí نا·¸ ار ر¸¸ _¸اz<¸ا.
Ÿ,渷 oدر: ت.ا <: دراد ,اود <ش,.z .
(”)ƒداæ ,ا.ا ت¸اور _ا.ا رب.…ا>رz <ب » و نا> و نiب و ,.> _.شهب نا·¸
_>ور « •ا¸ i·راد و ¸ا i.> و _:ا¸ا· _اz رî¸د _قJ>ا ) <: نا·¸ ا,·د ار ت>ارا·
و را.sر: د¸ا._. ( i·ا<..ار,¸ «. ‚
3 _:در¸>·ت.د . و _î.a,.
_:در¸>·ت.د و ¸ا رz ر‡· رîب و o¸,.ود .ند¸ب ¸ا رî¸د _اz_:Š¸و نا·¸
اب و ت.ا oدر: ¿رŒ. ا> ود رد ار ”¸æ¸. _¸ا .,¸ر: نíرق .ت.ا _.شهب
_:i·ا :i¸ا.رs_. _‡aI تواa· » <ب ¸> <: i...z _·ا·¸ ._.شهب _اzŽاب رد
د¸> نار..z ,ش, i·¸ود_.· و ˜شr i·¸رو_.· و _,¸ ¸ا .نí ¿,z نا.·ا و
_.
¯
> اب نا·í <.sرî· _ا.· ت.ا «. † i.:ا¸ و o¸,.ود نا·¸ _¸ا و و<.a,. _oداiIد
نار..z oاî· •.„ و i·د¸> و _¸¸>تí ¯ I ¸ا ¿,z در. _رî¸د ار i·راi· .
i¸¸:_. د¸> ر..z <ب _.شهب ن¸ ._راa¯r ر•¸با ت¸اور _ا.ا رب »: ت¸
¯
r <ب
,را:درور¸ i.:¸. ! رد تشهب _¸,, ار ر.هب ¸ا ¸· Žار. ,راi· . _ا,. —¸æ>.
.ت.ا oداد رارق _. ر..z ار ¸· و ¸· ر..z ار. <: ت.ا i·واi> « ‰
4 نا.ش, . oا,. و ت.رد
.,ش, ¸ا ر‡· را.>ا. _¸I¸¸¸,s و ت:ر> و _r¸·.oاî· <ب•ا> و ,ا,¸ دراد .
نا.ش, رد _·ا.·ا ر,r و _·ا.·ا ,,zاa. و _·ا×. ¸ا _را,.ب راد¸.· ددر:_. و
دراí:_. ر,·L·.نا,„ا>. رب <I,.و _¸iب .
_:ا¸ ¸> <ب.,¸ر: نíرق ,ش, نا·¸ _.شهب <: رد Jاب نا,ب رد.i. تا¸í رî¸د <ب
_¸I¸¸¸,s نا..>ا. نí <.>ادر¸ و رد راه, <¸í اب _o¸او _,rر¸> ¸ا نí دا¸
.ت.ا oدر: 10
,ش, _zا,. <: ت.ا _.: ر¸>
´
وا J
¯
.ا: oا,. و _i,a. نí J
¯
.ا: i,a. و
,اa¯. _zور: _,rر¸> .ت.ا ¸ا نا·¸ _.شهب ت.رد ,ش, i...z <: .i·واi>
نا·í ار _ارب ر,.ا,¸ .ت.ا oi¸رsí تشهب رد نا..?¸. ,J.ا ) — ( oد¸.رs ت.ا :
» رد _,×Iار¸> i.¸¸:_. و i.·ا¸>_. ¸اوí د¸> نار..z _ارب تشهب : ا.
_,×Iار¸> ا,¸¸ ,,..z . ,ش, <,. _ا,¸¸ نا·¸ _¸ا i·واi> ار _ارب نا..š. و
نارا¸:ر¸ب oi¸رsí ت.ا «. 11
<æJ> اz<,.> _¸ا رد _.شهب _اzنا.·ا _Iاr ,iz <: ,,.: _¸.ارs i¸ا,·
و ت.×· نا·í _ارب .نا,.شهب ¸ا i·واi> _i.. ت¸اæر و نا¸æر <îIب .د¸._.·
,iz _:ر¸ب izا¸> د¸ب . ر„ا>_¸iب نا¸·_. <.×· دادر. <: :
ر¸> رæق و _ب¸„ _<¸ا. و تشهب Žاب
.,.:_.· ربارب .ت.ود _¸: •ا> اب 12
اه,قروا¸ :
1 . .<×قاو oر¸. 35 و 3• .
2 . ¿ ._,قداæIا ¿ه.. ‰ — . 153 ¿ .را¸·Jارا>ب : 1• — . 2‰5 .
3 . ¿ .را¸·Jارا>ب † —. 1‰1 ¿.…ا.×Iا¸.: : 14 —. 454 .
4 . .<×قاو oر¸. 2‚ . 3‚ .
5 . ¿ .…ا.×Iا¸.: 14 —. 4‚‚ ¿ ._,قداæIا ¿ه.. : ‰ — . 153 .
• . .oرaب oر¸. 25 .نار.r …í : 15 و 5‚ .
‚ . ¿.را¸·Jارا>ب † —. 13‰ .
† . . _.>رIا oر¸. 5• . ‚2 .
‰ . ¿.نíرaIا ر,.a· _s نا,,Iا•.>. ‰ —. 20† .
10 . .نا>د oر¸. 54 .ر¸„ : 20 ._.>رIا : ‚2 .<×قاو : 22 .
11 . ¿.…ا.×Iا¸.: 14 —. 51† .
12 . —.lsا> نا¸¸د 21• .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,‚101 <


,ود ت..ق _.شهب نا·¸
_قداæ i.>ا
5 نا>ر. و ت¸قا¸ .
_¸ ¸ا <:نí _اz_:Š¸و نا·¸نا.ش, _.شهب نا,ب .i¸در: نíرق .,¸ر: •æو و
_¸اz_:Š¸و ,اi·ا و ,.> نا·í ار <ب _¸ا.· دراí:_. . رد _¸ا oراب i¸ا.رs_. :
.i...z نا>ر. و ت¸قا¸ i.·ا. نا·í 1
•قاو<,,ش· و_,›.· در¸. دا¸¸ .رæ.r ود _¸ا..داو ر×. رد <: ,,·اد_. و i·اoi.
.Iاق رد ار _¸¸> ر‡· در¸. _اz_¸ا,¸¸ .ناsراr و نارrا. و نا,¸دا و ت¸قا¸
i·ا oدر: ,.
¯
>. .نا>ر. .
_î.. .ت¸قا¸ _·i×. ت.ا <: _اz€·ر ن¸:ا·¸: .دراد _Iو _¸ر·,ور×. .نí
» ¿ر. ت¸قا¸ « _:i.ش>رد و _>ر. <: ت.ا _اoŠ¸و دراد .
_اz€·ر <: ت.ا ت>رد _اz<>ا. <,,. _¸ا¸رد _·ا¸,> ¸,· نا>ر. _·¸:ا·¸:
دراد €·ر .نí _¸ر·‘>ا.و i,a. ت.ا . 2 ا¸¸: نíرق ,¸ر: اب …ا›. ندروí
» و ت¸قا¸ نا>ر. « و _>ر. <: ار _.شهب نا·¸ ,اi·ا و نiب •æو ت.ا <..ا¸>
رد .,اa. _i,a. €·ر و <.>,.í ,z .اí ¯ > و ,ش, _¸ا¸· .دراد ,,.ر· i.: .
_,., ¸,· c¸i> رد ,,·ا¸>_. » : _ا<·¸: <ب _.شهب نا·¸ i...z <: _i,a. ¸×.
_ا¸ ƒا. نا·í ¸ا _ور دا.az oدر¸ oi¸د د¸._. و i·واi> oد¸.رs ت.ا : نا·í
i·ا نا>ر. و ت¸قا¸ i.·ا.z « . 3
• ناش>رد i¸راور. .
» <.sر: رارق ,iæ رد i¸راور. « _:Š¸و . _رî¸د ¸ا نا·¸ _.شهب ت.ا <: نíرق
دارsا _z• <ب ندر: ‹¸د¸· _ارب _.شهب _اzت.×· ¸ا _î¸ نا¸.r <ب ار نí .,¸ر:
:i¸ا.رs_. و i.:_. ¿رŒ. » ناه.¸ ,iæ رد .i¸راور. i.·ا. نا·¸ نí oi. i·ا .«
,ش, _zا,. <: i...z _·ا·¸ _,×Iار¸> ._¸اربا.ب نا·í _îش. _.ا: و _i,a.
_اz,ش, ت.رد نا·í J
¯
.ا: i,a. و ,اa¯. ت.ا . نiب و ,اi·ا نا·í ¸,· رد
_i,a. ,iæ رد <: ت.ا _i¸راور. _›. _.׸ .ن¸.î. šIšI _›. تsارL و
,اa¯. i,a. _رî¸د رارق <.sر: و ¿,z _..د <ب نا·í oi,.ر· و ¿,z ورا,r
_ش¸Jí رب نا·í i·ا .¸رs …د و .اí ¯ > .ا,¸¸ .Ÿ¸رL J
¯
.ا: و ت.ا oiش· دراو .
<·¸: _¸ا اب .نا·¸ _¸ا اz,ش, و ,اi·ا _¸اz <: Ÿ,渷 .i. _.قو را.: نار..z
.i·ر,:_. رارق _¸¸> اب _اz¸اوí ا,¸¸ و _,.„ر¸ .د¸> <ب _:i.·ا¸> و <.×·
ر¸.ر¸ _¸ار. و …د _.,ش· i·¸ادر¸_. .
ر,.ا,¸ ¸ا _.¸اور رد ) — ( ,,·ا¸>_. : » <ب ._¸¸> نار..z _ارب _.شهب نا·¸
_ا<·¸: ¸اوí i.·ا¸>_. و نí نا., _¸اiæ i·راد <: ا· نí .تقو ¿,z _.: _,.,
ت.ا oi,.ش· ار _¸اiæ و ¸اوí « . 4
‚ نi,.ار> .
,اî.z دورو _zا نا.¸ا و _.r <ب .تشهب <ب نا·í ر¸..د i.ر_. » : و ا..
.i¸¸. دراو _·ا.دا. و ت>هب ت¸اه· رد نا·ر..z « 5 _,. نíرق i¸ا.رs_. :
» نا·í د¸ب i.zا¸> نا.دا. .تشهب ¸ا _rاب رد « . •
:i¸ا.رs_. نا.¸ا _zا <ب نíرق _.قو » نو
´
ر,
¯
>

·
´

´
>
´
او¸

Í و ,.
´
·

Í « اب . را: <ب
_.sر: _o¸او » نو
´
ر,
¯
>

·
´
« نí درa. <: » ر

,

>
¯
« i.·ا. _¸اzا.×..ت.ا : ,ار.>ا
و ‹,· را·í و i,..z نا.دا. .i¸راد ت,·ار¸· و _¸ا,¸¸ .i¸¸._. را:i·ا. .i¸راد
در¸. ر‡· ت.ا . ‚ oا:نí <: _,., _اzتIا> _¸رsíرور. و تí ¯ I <ب _ش>ب
_در: اب نا·í .izد_. ت.د تشهب رد ناش·ار..z و نادر. و ,iق ند¸ رد
i·¸ادر¸_. •¸رa· <ب .تشهب _اzرا,¸¸> را.: و اz<¸ا. ر¸¸ و اzŽاب و اب _i..oرهب
•رد ار ناi¸وا> و _×قاو _اaæ و ˜شr ._¸.×. و _د
¯
ا. _اzت.×· ¸ا i..:_. .
تا¸í ¸ا ¸ارs _¸ا نا¸.r ._.شهب رور. و _i..ر> و ت.×· را·í ر¸هL _,Iد <ب
ار _·íرق » نi,.ار> « _در: _.׸ : oار.z اب .راقو _¸ا,¸¸ و ¸ا· و _<..ر:
» _.شهب نا·¸ و نادر. « ,ش, رLا.. و نارا¸o¸,. رد ¸ا¸· و …د _,ش· _×,,„
,¸i,.ا· .
† o¸î.ر¸ _اz<.,> رد .
ا¸¸: _در: و •¸رa· رد _اzŽاب ا,¸¸ <ب نا¸ا¸ oi,.ر و i¸اب رد _اz<.,>
_z¸î.ر¸ <: _¯ >. ت·¸î. و ت>ار..ا ر.ش,ب .ت.ا رارa..ا تsا¸ و _:i·¸
_ر.هب ار _,., ار <.>æ _¸ا .,¸ر: نíرق.در: ¸اrí ,,.ر· oدر: ت.ا » : _·ا¸ر¸>
رد <: .i·ر¸... _.شهب _اz<.,> « †
,ش, ت.رد نا¸ر¸> نí رد <: _.شهب _اz<.,> _ارب نار..z و —¸æ>.
نا·í و <ب ,ش, ¸ا رود .نارî¸د رد نا.را,.>ا رارق .دراد <·¸î, ?ت.ا ا¸í ,z
ن¸, <.,> .<:رب را.: رد ._¸¸> نار..z اب …د _zا و نا·ا¸> <: ت.ا _¸اz
و را,¸¸> راi,,. نا.>رد ر¸¸ _را¸rر. _ور .راشبí و ¸ارsرب _ا<,
¯
· _ا,¸¸ ا¸ رد
_ا> توار„ر¸ و _ا<·ارrا. ا¸رب i..:_. و <ب ت>ار..ا و تí ¯ I .¸IŒ.
?i·¸ادر¸_. !
i.¸¸:_. اz<.,> _¸ا •æو _oرابرد ت×I _zا : _¸ا اz<.,> ,J>رب _اz<.,>
<,را¸ ¸ا <: _¸ا,·د .ت.ا <·ا> _¸اz i...z <: ¸ا .¸, <.>ا. oi. ‰ ا¸ <·ا>
€.. ¸ا <: _¸اz و i.·ا. نí <.>ا. i·اoi. . 10 i¸ا. ,z _اz¿ا: _æ¸æ>.
i.اب .
_..> رz ¸ا.i.:_. oرا.ا نí <ب نíرق <: _.شهب _اz<.,> .…ا>رz <ب
oدر..: :(”)ƒداæ ,ا.ا ت¸اور _ا.ارب.i.اب و ,ر¸ب و ا,¸¸ i...z و ‹¸رz
راه, _ارب .…ا×.. i·واi> .·ا> ¸ا _·اوارs نا¸> نا·¸ ._رد رz رب و i·راد رد
_·ا,هî· نا..š. i..:_. و <ب نا·í _oدŠ. دورو i.zد_. . 11
<.a: <ب ر,.ا,¸ ,ر:ا ) — ( . نا·¸ _.شهب ا¸ نا.z _,×Iار¸> _.قو را.: نار..z
.i..sر: رارق _¸¸> اب _اiæ i.Iب و _باí ¯ > <: ¸:رz <ب _¸ا,¸¸ نí oi,.. oiش·
i.¸¸:_. د¸> نارz¸. <ب .اŒ> .ت.ا »: ,ر. و ,,..z تشهب رد <ش,.z ا.
<ب Žار. <..¸,¸ ا. .i.í izا¸>· ا. رد ¸ا· و ت.×· <ب ر. ,¸رب_. و را.sر:
_..ا: و ر. <ب _i..ت¸اæر و _Iا>.¸> رد <ش,.z ا. .i. ,,zا¸>· _رادا·
و ,ش> و ,¸رب_. را¸:ر¸ب و _.š. نادر. _ارب ار ا. i·واi> .,¸راi· _¸¸>i.·
oi¸رsí ت.ا . ا.¸> اب (اz<.,> _¸ا رد) و ,¸راد ˜I
¯
×· _و <ب ا. <: _.: …ا> <ب
_:i·¸ وا .,,.:_. 12
‰ اz _¸ا,¸¸ _<.z اب .
._رî¸د _ <¸í رد i·واi> _اz_:Š¸و نا·¸ _.شهب ار اب ترا,r » : تار,> نا.> «
13 _اzتIæ> _<.z <: i.:_. Ÿ,渷 » تر,. _.>
´
« و » تر¸æ _.>
´
«
ار نا·í در,:_. رب رد .
راه, رد <: _·ا·¸ ._ا.ا _¸ا رب تشهب ا¸ رد ود تشهب ا¸ <ب ر¸„ _I
¯
: رد
تشهب ناî..¸ا. و نا..š. <ب ˜I
¯
×.. .i...z ¸ا _اz_:Š¸و _.„اب و
_اzتIæ> _قJ>ا _اz_:Š¸و و _را.sر _¸> و _·اب¸ _¸> :i.·ا. _رzاL
i.·ا. : توار„ و _¸ا,¸¸ oره, i·رادر¸>رب . 14
اz_:Š¸و ”¸.>. ._¸اربا.ب و _اz¸ا,..ا نا·¸ _.شهب i.·را,r ¸ا : _·ا¸> و _بادا.
._îش,.z _:ا¸ و _î..ار,¸ ¸ا رz <·¸: _i,I¸ و ._:د¸Ií رîب .ند¸ب _î.a,. رد
ربارب .نار..z _اz,ش, oا,. و ت.رد و ,اa. ن¸, ت¸قا¸ و .نا>ر.
_î.ش>رد ن¸, .i¸راور. نi,.ار> و …د ._¸ابر ر¸æ> رد _اz<.,> .o¸î.ر¸
,z _
¯
. _î..ارí و نار..z اب _را.sر _¸> و ند¸ب …ا. و <ب _<.z
_اz_¸ا,¸¸ _رzاL و _.„اب .
اه,قروا¸ :
1 . .نا.>رIا 5† .
2 . ¿ .اi>zد _<.ا·ت×I 50 —. 10• . 10‚ .
3 . — ._i×. تا,I: 302 .
4 . ¿ ._i>و i¸رs ._¸رش×Iا نرaIا ,را×.Iا sر¸اد † — . ‚22 <.ا· ت×I :
¿ .اi>zد 50 — . 10‚ .
5 . .,ر>¸ ‚0 .
• . .,ور 15 .
‚ . — .نíرaIا .¸رr _s تادرa.Iا 10• — .i>..Iا : 213 .
† . .نا.>رIا ‚2 .
‰ . — ._¸ر>,Iا•.>. 4‚1 .
10 . — .i>..Iا 203 .
11 . — ._sا: _<æور 15‚ ¿ .را¸·Jارا>ب : † —. 1•2 .
12 . ¿ .نا,,Iا •.>. ‰ — . 211 ¿ .…ا.×Iا¸.: : 14 — . 51† ¿ .را¸·Jارا>ب :
† —. 121 ¿ ._,قداæIا¿ه.. : ‰ — . 211 .
13 . .نا.>رIا ‚0 .
14 . ¿ .نا,,Iا•.>. ‰ —. 211 .

Pasted from <http:––www.maarefquran.org–índex.php–page,víewArtícíe–LínkID,‚15• <


„ا. تKH و :ا_8شم و تشهب ن)

_¦ا>·í تشهب ت.ا <: نارا:¸,zر¸ . رد نí _:i·¸ i.zا¸> در: . _یا>·í <:
_ه... <,Iا ت:ر> _Iا.: نارا:¸î,· ت.ا . ا>·í <: تار.· _یر,. رادر:
ناî..یا. . رد _. ر¸هL <æ.. <ب ا>·í i.ر . _یا>·í ت.ا <: _.ارí و ر„ا>
و <·¸:رz _..×· ¿ارب _یدراو نí ,zارs ت.ا . ا>·í _یر.هب و _Iاr _یر· _یا.و
_یا.í ¿ارب ,در. _.: و . ,zارs ار اب _.: ¿را: ت.,· . ا>·í _.:رz رz
¿¸,, izا¸>ب _یارب ر.,. و رz ”¸· _..×· د¸>¸. ت.ا . ا>·í ...

<: ت.ا تشهب ا>·í ¸ا ر‡· نíرق <ب _یاه.ا· ¸ا _,,ق : ت.> . ,J.Iاراد .
¿وL.Iا <.> . <.اa.Iاراد . د¸I>Iاراد . تا.> نir . نا¸,>Iاراد . _ودرs . تا.>
,,×.Iا . ,اa. _,.ا و ... oi·ا¸> oi. ت.ا . _یاربا.ب تشهب و ای رz _‡aI <:
,دار. نí ت.ا . oاîیا> _·ا.: ت.ا <: نا.یا i·راد . ¿اzرا: <..یا. ,ا>·ا
_. i.zد . ¸ا تا.ر>. ¸,zر¸ _. i..: . اب —¸I> oi,ar را:درور¸ د¸> ار
_..ر¸ _. i..: . ¸ا ¿اi> د¸> _. i..ر· . <ب oirو _یاz <: اب اi> و ای
_·ا:i.ب رارقرب <.>ا. i·ا اsو _. i..: . ¿ارب •Iاæ. تI. و در,ش,¸ •Iاæ.
_Iاr ¿رشب و <ب ر¸„ <æJ> رد oار اi> اب نا> و …ا. د¸> داه> _. i..: . ¸ا
oدر: ¿اz ت.¸ د¸> نا.,ش¸ oi. . رد ,ا>·ا ŸیاLو _·ا.·ا د¸> _zا·¸: _.·
i..: و _I: ر¸„ <ب ¸ا .اî·را _æا×. ¿رادد¸> oد¸.· و <ب ¿اzرا: ,,· _یار:
i·راد .

_I: ر¸„ <ب و ,.ه> و تشهب oرابرد ناi..ش·اد تار‡· و i¦اar <.,Iا ,Iاr _¸
¸ا ,ر. ŸI.>. ت.ا . _zور: نí ار ¿دا. ,رæ <..·اد . _zور: نí ار
_·ا>ور _>. <..اi.¸ و _zور: رîید نí ار <ب ..> .·ار. و تJا> ,z
_·ا>ور و ,z ¿دا. ¿اz ت.×· و تشهب oرابرد ار نíرق ر‡· …ا> . i·ا <..·اد
¿دا. و _>ور نí J
¯
ی• نا,ب _. ,,یا.· :


„ا. تKH dاKسج تشهب :

• ه-cم و ا. ت#رد و ا.ره „ا. تشهب :
Ÿیر. نíرق تشهب ار ر.ش,ب اب <.I: » ت.> « _.×. <ب <: _·ا..ب ت.ا <: ¸ا
تر›: ˆا>I و Ÿ·اî· ت>رد اz و _:i,>,¸ <>ا. ¿اz اه·í . دا>یا <یا. و _.¸¸
_æ¸æ>. ¿ارب •Œ. نí oدر: ت.ا . دای _. iیا.· . _.شهب <: نíرق Ÿ,渷
_. i.: . _یاzره· ¸ا ر,. <: o¸. _ا ر,,×· _.· i.: . _یاzره· ¸ا ر.> .
_یاzره· ¸ا <,aæ· _.r oi. . _یاzره· ¸ا .í ¿ارا¸: ¿را> <: ¸:رz ¸بiب _.·
د¸. : ت>رد ¿اz o¸,·ا و رد ,z oi,,,¸ . <یا. ¿اz ¿رs ¸,î·ا _.¦اد . o¸,.
¿اz _î·راî·ر <: رد _ر..د ناî.z ت.ا و oر>Jاب رz ”¸· اaæ و _·وار„ <:
¿ارب ,ی l,>. ¿رs ¸,î·ا ,¸J و ¿رورæ ت.ا . اراد ت.ا . ا. <ب نا¸.r <·¸.·
<ب i., <یí Jی• _. oرا.ا ,,.: :

< • اه
?
ي/b ن
?
-4
D
ت `K
D
ل
>
ا "
?
3b و
D
Žت bل
`
ا E
b
ن `^
?
ل
>
ا YD { ?م
?
ر
u
اه
?
>s
?
و
?
ن
e
س
b
) ر
b
ي
>
V
?
€ام
`
نم
m
ر
u
اه
?
>s
?
G
>
ل
`
ن
e
,
?
ل
`
نم
b
ن
?
يب
b
ر
b
اش` 7ل
m

e
2 ` ل
`
ر
e
K
>
#? ن
>
م
m
ر
u
اه
?
>s
?
و
?
!
D
K
D
H
>

?
ر
>
ي
`
t? ت ?ي
?
ن
>
م
m
ر
u
اه
?
>s
?
و
?
Ym Z
D
نم
b
اه
?
ي/b G
>
ه
D
ل
?
و
?
UB
|
_
?
م
w
Y
e
س
?
3? -
?
.D ن
>
K
?
Z
?
G
>
ه
b
ب
m
ر
`
نم
m
• u ر
?
Bb t> م
?
و
?
:
b
ار
?
K
?
{ `لا
Ž/b "
u
ل bا#? !f) "K'م هر-س • G
>
.D €اH
?
م
>
s
?
]
?
x
`
4
?
/
?
اK
k
يK
b
5
?
€ام
?
ا-4
D
س
D
و
?
ر
b
ان `لا
<I •
<: _.×ی :

نارا:¸,zر¸ <ب <: _.شهب _›. oirو oداد oi. | ن¸, _rاب ت.ا <: | رد نí
_¸اzره· €·ر| <: _بí ¸ا ت.ا و ¸ب و _.ׄ | <.شî·رب و _¸اه¸¸> ¸ا ¿ر,. <:
_اz¸. ن¸:ر:د د¸ش· و _¸اzدور ¸ا ¿اzداب <: ¿ارب نا:i..¸· _·íI ت.ا و
_¸اzرا,¸¸> _,,î·ا ¸ا .ا· و رد ا>·í ¸ا رz <·¸: o¸,. ¿ارب نا·í | ,zارs | ت.ا و
| ¸ا <.z را:درور¸ _¸ر.í |ر·Jاب ت.اه·í | ا¸í _,., _.: رد _,., _rاب ¸,î·اIد |
i.·ا. oداد نا.در¸> <ب نا.¸> _بí و ت.ا _·í رد <·ادوا> <: ت.ا _.:
ا·| د¸ش.. | i.ا¸ ورs ,z ¸ا ار ناش¸اهzدور .

@ • G
>
ه
D
j
D
"
>
T
b
ن
?
يjb د
b
ا_
`
لا ]
D
B
?
ني
?
O
D
-
>
ي
?
ا2 ? .? !
D
7
+
لا •? اj
?
نم
b
‘ر
b
^
>
ت ? :
u
ان `ج
?
G
>
ه
D
ل
?
اه
?
ي/b ن
?
ي"
b
ل bا#? ر
D
اه
?
>i
?
ا اه
?
ت b'
>
ت ? ك
?
ل bn ? !
D
ن >3? ا
>
-MD ر
?
و
?
G
>
ه
D
ن >3? !
D
7
+
لا Ž
?
M
b
ر
`
ا"
k
ب
?
s
?
*
D
-
>
B
?
ل
>
ا !f) ه"}ام هر-س • G
D
يr
b
H
?
ل
>
ا <<R •
<: _.×ی :
نا¸¸î..ار <: ت.ا ¿¸ور _¸ا د¸.رs اi> ار ناش...ار د¸. iش>ب ¿ارب نا·í
i.·ادوا> نí رد <ش,.z ت.ا ناور اzره· نí |نا.>رد| ر¸¸ ¸ا <: ت.ا _¸اهrاب
¿راî..ر ت.ا _¸ا i·د¸.ش> وا ¸ا |¸,·| نا·í و ت.ا د¸.ش> نا·í ¸ا اi> ,ر¸ب .

C • ن
`
s
?
:
b
ا'
?
ل bا_
`
لا ا
>
-7
D
K
b
3? و
?
ا
>
-ن Dم
?
) ني2
b
ل
`
ا ر
b
شm ب
?
و
?
نم
b
‘ر
b
^
>
ت ? :
e
ان `ج
?
G
>
ه
D
ل
?
ا
>
-j
D
*
b
ر
D
اK
?
7
`
Z
D
ر
D
اه
?
>i
?
ا اه
?
ت b'
>
ت ? ان ?j
>
*
b
ر
D
‘2
b
ل
`
ا ا2 ? .? ا
>

D
اj
?
ا
k
j*
>
ر
m

e
ر
?
K
?
’ ? نم
b
اه
?
ن >م
b
نم
b
[
u
او
?
*
>
s
?
اه
?
ي/b G
>
ه
D
ل
?
و
?
ا
k
هب
b
اش? ت ?م
D
!
b
ب
b
ا
>
-ت Ds
D
و
?
YD ,
>
j
?
اه
?
ي/b G
>
.D و
?
• u ر
?
ه
`
x
?
م
w
!f) هر4ب هر-س • ن
?
و"
D
ل bا#? @I •
<: _.×ی :
oدŠ. i·اzداد ,ا>·ا <..¸ا. ¿اzرا: و i·اzدروí نا.¸ا <: ار _·ا.: و oد <:
oا: رz ت.ا ناور اه¸¸> اه·í |نا.>رد| ر¸¸ ¸ا <: د¸ب izا¸> _¸اهrاب ار ناش¸ا
i.¸¸î.. د¸. ناش¸ا ¿¸ور نí ¸ا ¿اz¸,. _¸ا نا.z ت.ا <: _,¸ ¸ا _¸ا | ¸,· |
_·ار..z ا>·í رد و د¸. oداد ناش¸ا <ب |اه..×·| نí i.·ا. و oد¸ب ا. ¿¸ور
o¸,:ا¸ i.zا¸> ت.اد و رد ا>·í <·ادوا> i.·ا.ب .

F • !f) ناسا هر-س • P
k
يل b2 > ت ? اه
?
/
D
-x
D
j
D
ت
>
7
?
ل
m
n D و
?
اه
?
ل
D
P
?

b
G
>
ه
b
ي
>
7
?
3? Ek ي
?
bاد
?
و
?
<F •
<: _.×ی :
نi,, ¿ارب| _¸اهz¸,. و ت.ا ‹¸د¸· نا·í <ب |نا.>رد ¿|اهه¸ا. و | ,ار .


I • !
?
Z
b
ا-
?
/
?
و
?
p ن
e

D
3D و
?

e
P
?

b
Ž/b ن
?
ي4b ت `K
D
ل
>
ا ن
`
a
b
ا-7
D
Z
D
p ن
?

D
ت ?ش> ي
?
اK
`
م
b
G
>
ت DنZ
D
اK
?
ب
b
ا‡ kين b.? ا-ب
D
ر
?
\> او
?
!f) :Pسرم هر-س• ن
?
-7
D
K
?
H
>
ت ? F< •
<: _.×ی :
i.·ارا.ه.ش, را.: رب و اهه¸ا. ر¸¸ رد ا¸a· _zا : اب رz ¿اz¸,. <: _¸> <..اد
_ادا¸| <ب : i..اب | <,·í i¸درî.. i¸ر¸>ب و i,.ا.ا,ب نا·ارا¸: داب .

L • نم
b
‘ر
b
^
>
ت ? ن
?
-4
D
ت `K
D
ل
>
ا "
?
3b و
D
Žت bل
`
ا E
b
ن `^
?
ل
>
ا YD { ?م
`
G
u
} b)د
?
اه
?
7
D
Z
D
s
D
ر
D
اه
?
>i
?
ا اه
?
ت b'
>
ت ?
U,
?
4
>
3D ك
?
7
>
ت b اه
?
7
w

b
و
b
"3ر هر-س • ر
D
ان `لا ن
?
ير
b
/b اo
?
ل
>
ا U,
?
4
>
3D و
`
ا
>
-4
?
ت `ا ن
?
ي2
b
ل
`
ا
!f) CI •
<: _.×ی :
نارا:¸,zر¸ <ب <: _.شهب Ÿæو oirو oداد oi. | _¸ا ت.ا <: | ¸ا ر¸¸
| نا.>رد | راi¸ا¸ _اه¸ا. و o¸,. ت.ا ناور اzره· نí ت.ا _¸ا ت.ا ,ا>رs
_·ا.: <: ¿را:¸,zر¸ i·اzدر: و ,ا>رs نارsا: _·í | ¿¸ود | ت.ا
<یí اziæ <.,Iا رîید رد نا <.,.¸ د¸>و دراد <: ا. ¸ا ر:• اه·í ,رæ ر‡· _.
,,.: .
¸ا ر·رب _.I¸.. ¿اراد .نا.¸ا _Iاr <,·ر. _zا .نارا:¸î,· و ناî,· :راربا
نابر
¯
a. ¸ا ر·…¸ا· و (ناi..در>) *.ا,IJاا¸IوÍ
ر
¯
ب
¸
¸ا _rاs ,.ا) «ر
¯
اب» •.> ..rار <.a: <ب «راربا» o¸او |( 1 | _>رب <.a: <ب و
|نار.
¯
a. 2 |.نا¸¸×I ¸ا ¿را,.ب و | 3 <ه,ش. تaæ ..×

æ
¯
ن¸و رب) «ر
¯
ب
¯
» •.> |
i·اoدر: دا¸ ود رz «ر
¯
اب» و «ر
¯
ب
¯
» •.> ار نí .نار.
¯
a. ر·_,ب ا.
¯
ا :ت.ا (ر
¯
ب
¸
¸ا |.
4 | ر
¯
ب
¸
» o¸او |« 5 .راب _. راربا) نíرق رد راب ت.,ب ”¸.>. رد ._·اa¯.ش. اب |
.ت.ا <.sر را: <ب (راب ‹¸ sر
¯
ر
¯
ب
¯
و راب تشz ر
¯
ب
¸
.راب <. ر
¯
ب
¯
ت.ا oi. ا.×. «,ور×. و ر,> _:در..:» <ب ر
¯
ب
¸
|. • | _¸ا ¸,· نا¸¸×I _>رب
ت×.و ر
¯
ب
¯
رد ن¸, و i.·اد_. (ر>

ب
¯
_باa.) نابا,ب _.׸ ر
¯
ب
¯
¸ا <.sر:رب ار o¸او
i..:_.ا.×. «‹,·را: رد •.
¯
¸·» <ب ¸,· ار ر
¯
ب
¸
.oi. ˆا>I |. ‚ | ار _>. _¸ا _>رب
.ت.ا _îش> ¿ا.×. <ب و i.ا>¿ا<.I: <: ر
¯
ب
¯
اب ر
¯
ب
¸
:i·ا<.a: و <..·اد ¸,.íŸI
¯
î·
|.ت.ا _‡aI •ر.ش. ,
¸
î> رد <îIب :دراi· ¿i·¸,¸ ¿,z † <: i.·íرب _>رب |
<ب <>
¯
¸·اب .ا.×. _¸ا و ت.ا «ر,r ربارب رد را: ند¸ب¸î,·» ر
¯
ب
¸
o¸او ¿ر¸>. ,¸هa.
oرابرد اi> ر
¯
ب
¸
<: نا., :دراد تواa· .درا¸. و تاr¸æ¸. .—ا>.ا ,J.>ا
oi.ب ر
¯
ب
¸
و ت.ا ناش¸اz_¸×I ¸ا _..í: رد و نا·í <ب *نا.>ا و ŸŒI .نا:i.ب
.ناi·¸رs <ب *رi¸ ر
¯
ب
¸
.ت.ا _:i.ب Ÿ¸اLو <ب _.r و ¿ور,¸ .اi> oا:_,¸ رد
و ”¸æ> .ت.i> :رi¸ <ب *i·¸رs ر
¯
ب
¸
و ناش¸اz¸ا,· ندروíرب و نا·í _,.L· و ت,بر·
اب نí ند¸ب ˜,Œ.. .تدا,r رد و ._¸¸:ت.ار ._.a: _>. رد ر
¯
ب
¸
و .ت.ا ت.>ر
,i.: رب «ر
¯
ب
´
» و _,.¸ ¿اz<׌ق رب «ر
¯
ب
¯
» ƒJ„ا ¿و .ت.ا تدا,r oŠ¸و l¸ار.
|.i·اد_. .اب _,.z ¸ا ¸,· ار ‰ :i·ا<..·اد ر,> ار ر
¯
ب
¸
¿ا.×. _¸ر·•.ا> ¸,· _>رب |
| 10 «iæق» اب <: ت.ا ¿ر,> .ر
¯
ب
¸
ار¸¸ :i...,· ,دار.. o¸او ود _¸ا <: _¸ا اب |
«¸ه.» اب _zا: <îIب :ت.,· •ر. «iæق» .ر,> رد _Iو :i.اب ,͸· «<>
¯
¸·» و
دراد,اr _¸ا.×. «ر,>» ور_¸ا ¸ا :ت.ا oار.z |. 11 |
oŠ¸و و _قJ>ا …ا×sا <.,.¸ رد ,¸هa. _¸ر·,اr .نíرق €.zرs رد ر
¯
ب
¸
,¸هa.
ت.ا «¿را,.>ا …ا×sا» |. 12 <¸í رد راربا
¯
.ر·˜,قد ر,,×· <ب و ر
¯
ب
¸
_·íرق ,¸هa. |
1‚‚ – oرaب 2 oi·راد رب رد .<¸í _¸ا رد راربا ,اæوا.ت.ا oi. نا,ب _,æa· <ب
|.ت.ا _.r و ƒJ>ا .داa.rا <·ا: <. .·ار. 13 نí ˜a¯>·و .نا.>ا نا.z ر
¯
ب
¸
|
¸ا ا¸ نí ند¸ب ‹,· ¿ارب ار ‹,· را: و i.: ¸î,· ارد¸> را: _.دí <: ت.ا _,.,
_¸ا ردو .رî
¯
ش· ا¸ _ادا¸ ¿ارب <· .izد,ا>·ا .ت.ا نí رد نارî¸د ر,> <: ور _¸ا
|.i.اب ر¸,æ ._a· اب ت
¸
aIا>. _>I· رب .oار 14 ,J: رد ار ر
¯
ب
¸
.نا>,. ¿اi> |
–oرaب) د¸> 2 . 1‚‚ oدر:ر,.a· اz<I.ا×. و اzتدا,r رد نا.>ا و نا.¸ا<ب (
|.ت.ا 15 رzا‡· ا.
¯
ا :ت.ا _,..ار •Iاæ _.rنا.z _a,a> ر
¯
ب
¸
._>رب <.a: <ب|
ر
¯
ب
¸
اzنí <ب رzا‡· و اzنí ¸ا ¿ور,¸و ”رو ._:ا¸ _..ب د¸> رب
¯
و _.r _
¸
¸¸î,·<ب
|.ت.,· 1• oi,.ا· ر
¯
ب
¸
اi> ت
¸
rا„ا <·¸:رz .نار.
¯
a. ”ا.>ا ˜,„ .رî¸د <.a:<ب|
|د¸._. 1‚ اi> ت¸اæر در¸. را: و نا.>ا و ر,> ¸ا ¿¸,, رz .ر
¯
ب
¸
.¿ر‡· <ب و |
|.i.اب اi> <ب _î¸د¸· _.اr <: ت.ا 1† نار.
¯
a. رî¸د ,J: رد .ر
¯
ب
¸
ر,.a· رد |
|.تrا„ ن¸, :ت.ا ƒاiæ. ¿.. ¸ا ر·_,ب <: oi. ر:• ¿ر¸.ا 1‰ |.ƒiæ |
20 |.تشهب ا¸ .ا¸· | 21 |.i·¸,¸ ا¸ ,>ر <Iæ| 22 |.ا¸a· | 23 |.…¸,a. …ا.rا | 24 |
|نا.>ا ._·ابره. 25 |.<قiæ و | 2• رب .درا¸. _>رب رد نار.
¯
a. <: _¸ا اب |
رî¸د ا¸ «ر,>» ¸ا —ا> _a¸داæ. ار ر
¯
ب
¸
¸ا د¸æa. .تا¸í …
¸
و¸· نL. _ا.ا
•,>ر· نí _Iæا و ,اr ,¸هa. رب ار o¸او _¸ا _.> .i·اoدر: ر:• ر
¯
ب
¸
_·ا×.
|.i·اoداد 2‚ <¸í .ر
¯
ب
¸
oرابرد _ش.ر¸ ¿.ا¸ رد(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)ر,.ا,¸ | 1‚‚
–oرaب 2 توJ· .ت.ا .>... و .>او …ا.rا و i¸اar _>رب oi·راد رب رد <: ار
|.در: 2† |
_·ا.: :i.·ا. :i·راد _·¸:ا·¸: ¿اzر,,×· ا¸ اzŸ¸ر×· .راربا ر,.a· رد .نار.
¯
a.
|i·¸ا. د¸.ش> د¸> ¸ا ار وا و i·رí ¿ا> <ب _.ا: ر¸„ <ب ار اi> تrا„ <: 2‰ و |
|.i·¸,zر,ب ناzا.: ¸ا 30 ¿ور ¸ا _·ا.¸ا _,.¸¸اب ¸ور و ر,.ا,¸ .اi> <ب <: نا·í |
|.i·راد تر,æب و i.ر 31 |.i.قداæ د¸> نا.¸ا رد <: _·ا..š. | 32 _·ارا:¸î,· |
¿i..¸ا· _ارrا <: نí_ب :i.zد_. ,ا>·ا اi> ¿اæر ¿ارب las ار ‹,· را: <:
|.i..اب <..اد ر‡· رد ار 33 <¸í ر,.a· رد _>رب | 1‰3 –نار.r…í 3 ¸ا د¸æa.
|.i·ا<..·اد ا,Iوا و ا,,·ا ار راربا 34 |
:ا¸a· و ر
¯
ب
¸
_>رب .ت.ا oi. ر:• ,z اب «ا¸a·» oد
¯
ا. اب نí تاa¯.ش. ا¸ ر
¯
ب
¸
.نíرق ¸ا _·ا¸í رد
|.i.·اد_. i>او _.¸هa. ¿اراد ار o¸او ود _¸ا .نار.
¯
a. 35 ,¸هa. ¸,· _>رب |
ار ر
¯
ب
¸
<: .,·ر· _¸iب :i·ر.._. رî¸د‹¸ _.
¯
î. ا.
¯
ا .تواa.. ار o¸او ود _¸ا
ر.اوا نداد ,ا>·ا و ‹,· را: رد •.
¯
¸· .تrا„ .•Iاæ _.r i.·ا. ._با>¸ا ¿ر¸.ا
و _a· ¿ا¸z و ناzا.: ¸ا ¿رود i.·ا. ._,I. ¿ر¸.ا ار ا¸a· و <..·اد _هIا
|.i·اoدر.. _هIا .اír ¸ا ¸,zر¸ 3• رد ا.
¯
ا :i·راد تواa· ,¸هa. رد ا¸a· و ر
¯
ب
¸
|
._îr <ب و ت.z ¸,· ا¸a· ƒاiæ. .ر
¯
ب
¸
ƒاiæ. ار¸¸ :i·i>.
¯
. و ¿وا... ƒاiæ.
oرaب) «_a·
¯
ا_
¸
.
¯
ر
¯
,
¸
Iا _
¯
îIو» i.·ا. _·ا¸íو – 2 . 1†‰ ( . » <
¸
I
¯
Iاب _.ا•¯ _.
¯
ر
¯
,Iا _
¯
î.Iو
oرaب) «ن
¯
¸a.
¯
.
´
Iا ,
´
z ‹
¯
’ ¸.IوÍ
´
و...و – 2 . 1‚‚ <· .ت.ا _قاiæ. تi>و <·اش· (
|._.¸هa. 3‚ ˜¸داæ. <.z .دور را: <ب _¸اه.· <ب ر:ا ا¸a· <: ت.ا ر:• نا¸ا. |
<,.> <ب ر
¯
ب
¸
.i.اب ر
¯
ب
¸
o¸او را.: رد oا: رz _Iو :در,:_. رب رد ار ر
¯
ب
¸
درا¸. و
.i.:_. تIJد (iب را: •ر·) _,I. <,.> رب ا¸a· و (.¸> را: نداد ,ا>·ا) _با>¸ا
| 3† |
رب _باa. ¿اzo¸او
1 دوi> ¸ا ¸وا>· ا¸ نا,.دí ƒ¸a> <ب ¸وا>· و ,..) ناوir ا¸ و (oا.:) ,·| .
:(_هIا
» و ¿را:¸î,· رد = نوi

×
´
Iاو ,
¸
·)ا _I
¯
r ¯ ا¸·وا×·
¯
J و
¯
¿¸a“ .
¯
Iا و ر
¯
,
¸
Iا_Ir ¯ ا¸·و
¯
ا×·
¯
«i¸¸ش· ,z را¸ت.د ¸وا>· و oا.: رد و i,.: ¿راî.z رî¸د‹¸ اب ¿را:¸,zر¸
oi¦ا.) – 5 . 2 ( . » و ...ن
¸
وi×
´
Iاو ,
¸
·)اب ا¸>
¯
...
¯
·
¯
Js ,.
´
,>
¯
..·
¯
ا•| ا¸..
¯
ا• _¸íI
¯
ا اه¸
¯
L.¸
<Iدا>.) «.¿¸a.
¯
Iاو ر
¯
,
¸
Iاب ا¸>
¯
..·
¯
– 5† . ‰ |.ت.ا ,·| ربارب رد ر
¯
ب
¸
:oi. <.a: ( 3‰ |
|.دراد رارق ,·ا ربارب رد ا¸a·و .ناوir ربارب رد ر
¯
ب
¸
.رî¸د ر‡· <ب 40 <ب <>
¯
¸· |
و دوi> ŸI
¯
>· ¸ا ¿راد_.ش¸¸> .ا¸a· ار¸¸ :ت.ا …و
¯
ار‡· i¸š. اzo¸او ¿ا.×.
.,·ا و ¸î,· ¿اzرا: ,ا>·ا .ر
¯
بو .ت.ا نí <ب ¿i
¯
×· و ¸وا>· .ناوirو ._هIا ر¸×·
.دور_. را.. <ب اورا· ¿اzرا: ,ا>·ا
2 :ر¸>s .
» _,aa¯Œ.) «ر
¸
اربJ
¯
ا .
¯
.: ن
¯
| J
¯
:
¯
* ... ر
¸
ا>
¯
a´Iا .
¯
.: ن
¯
| J
¯
:
¯
– †3 . ‚ و 1† ( . » ن
¯
|

¸
شهب رد •Œق ر¸„ <ب ناî,· = ,,>> _aI ر
¯
ا>
¯
a´Iا ن
¯
| و * ,,×·
¯
_aI
¯
ر
¯
اربJا
راŒa·ا) «.i.>¸ود رد .ناîش,¸<.: و نارا:iب ا·ا.z و i...×·ر¸ – †2 . 13 و 14 (
|.د¸. ,ر>.. ¿Jæ و ر,> ¸ا <: _.: و ˜.اs _.׸ .ر>اs 41 |
3 :,ر> .
<¸í رد 2‰ –_,aaŒ. †3 _¸í
¸
I
¯
ا ن
¯
|
¸
» :i·ا<.sر: رارق نا..š. ربارب رد نا.ر>.
<ب .<¸í _¸ا رد نا..š. ¸ا د¸æa. و «ن
¯
¸î>
¯
æ¸
¯
ا¸..ا•¯ _¸íI
¯
ا _.
¸
ا¸·ا: ا¸.ر
¯
>

Í
i·«راربا» .ƒا,. <.¸رق |. 42 |
4 :ƒ¸ar ´ .
|نار.
¯
a. _>رب 43 | |.نا.¸¸·€.zرs و 44 *ردا. و رi¸ <ب نi·ا.ر را¸í) ƒ¸ar |
رد .i·ا<..·اد *_¸iIاو <ب ر
¯
ب
¸
ربارب رد ار (نا·í <ب نا.>ا •ر· و _·ا.رsا· و
¿¸:رو¸) «_
¯
ær را,
¯
>» ا¸ «_
¯
a. را,
¯
>» ربارب رد (را:¸î,·) ر
¯
ب
¯
¸,· تا¸í _>رب
ار. :i¸ا.رs_.(,J.Iا <,Ir)*•,.. ¿ا.,r ¸ا _a· <ب <:نا., :oi.í (نا.رsا·
و _·i
¯
I ¸¸ب
¸
ا
¯
ر
¯
ب
¯
و» :ت.ا oi,·ادرî· ,·ا.رsا· و ¸:رو¸ و oدر: را:¸î,· ,ردا. اب
,¸ر.) .«ا
¯
,
¯
a. ا
¯
را,
¯
>
¯
_.I×>

¸
¯
,I – 1‰ . 32 ( ¸,·(,J.Iا <,Ir)*_,>¸ ترæ> oرابرد
ا
¯
ر
¯
ب
¯
و» :د¸,· نا.رsا· _¸¸:رو¸ و در:_. را.sر ‹,· د¸> ردا. و رi¸ اب :i¸ا.رs_.
,¸ر.) .«ا
¯
,
¯
ær ¯ ا
¯
را,
¯
>
¯
_

î¸
¯
,I و <
¸
¸

i
¯
I¸ب – 1‰ . 14 » ( <,نí <ب ار نا.·ا «را,
¯
>
|.ت.ا نا.رsا· ر
¸
ا: oا.: نا.z «_
¯
ær» و دراد_. او ت.,· وا •,„ ..ا.. 45 |

¯
ب
¸
˜¸داæ.
رد ._ا.ا _¸ا رب :د¸._. oدر.. ر
¯
ب
¸
.i.اب .¸> <,نí ._×..>. رz ,رr رد
اz<·ا.sا ¸ا <..ا>رب _rا..>ا ,¸.ر و .ادí .نíرق نا,„ا>. ._>و …و¸· رær
و دراد _aŒ.. و _Iar <¸ا¸ ر
¯
ب
¸
.نíرق ر‡· ¸ا .i...·اد_. ر
¯
ب
¸
¸,· ار اz<sار> و
|:ت.,· ر
¯
ب
¸
.i.اب oi. ,¸.ر. ¿ا<×.ا> رد <,ر: ._sار> ¿اzرا: 4• ور_¸ا ¸ا |
_„اب راi.¸ اب ¸,· تا¸í _>رب رد و i.:_. _,,,· ار نí ˜¸داæ.و .Ÿ¸ر×· ار ر
¯
ب
¸
:i.·ا. :i.:_. _a· ار نا·í _„اب ,¸.ر _>رب ند¸ب ر
¯
ب و o¸را,. _Izا>
1 . :i·i._.· دراو د¸> ¿اz<·ا> <ب ¿دورو ر
¸
د
¯
¸ا <: د¸ب ,¸.ر. *ت,
¯
Izا> رد
|.i·i._. ¿را> و دراو .i·د¸ش:_. اz<·ا> تش¸ رد <: _,a“ ·
¯
¸ا <îIب 4‚ .نíرق |
¿اzرد ¸ا اz<·ا> <ب نi. دراو ر¸..د و <..·اد ر
¯
ب اب •ا,·را_ب ار نا·í را: _¸ا
و _a·
¯
ا _.
¯
ر
¯
,
¸
Iا _
¯
îI و اzر
¸
¸هL
´
_.
¸
ت
¯
¸,
´
,
´
Iا ا¸·
´

¯
نLب
¸
ر
¯
,Iا _,I» :ت.ا oداد ار نí
oرaب) .«اهب
¸
ا¸با _.
¸
ت
¯
¸,
´
,
´
Iا ا¸·
´
Í – 2 . 1†‰ ( رد :oi. <.a: <¸í …و¸· .,. رد
_..¸iب و oر,„ .,. <ب i,.ر_.· _¸¸> <..ا¸> <ب _.: <:_.اî.z .ت,
¯
Izا>
¸ا _,ب ¿ر,:ت>. ¿ارب .د¸ب ,ر>

.
´
<:_.اî.z ا¸ i._. _Iا.rا _,., .î·ر.
|.در:_. _,., .د¸>رب i> 4† ا¸·
´
Íو
¯
» نí ¿اzرد ¸ا اz<·ا> رد نi. دراو <ب ر.ا |
oi. _¸وL· ت,ب _zا ت¸Jو _ر¸í¸ <ب تا¸اور _>رب رد «اهب
¸
ا¸ب

ا
¯
_.
¸
ت
¯
¸,
´
,
´

|.ت.ا 4‰ اi> <: _¸اz<·ا> :د¸.رs نí ر,.a· رد(,J.Iا <,Ir)_Ir ترæ> |
ا. اب <: رz _¸ :,,..z|ت,ب_zا=| ا. .i·¸. دراو نí ¿اzرد ¸ا oداد نا.رs
ا. اب _:رz و oi.دراو _¸اzرد ¸ا اz<·ا> <ب .i.: رارقا ا. ت¸Jو<ب و ت×,ب
|.ت.اoi.íرد اzنí <ب اz<·ا> تش¸ ¸ا .izد ¿ر·رب ار ا. ¸ا ر,r و د¸رو تaIا>.
50 |
2 . <: نا,>,.. و نا¸د¸ه¸ .<,×: <ب _ia.Iات,ب ¸ا نا·ا.I.. *<I,ق ر,,×· ,اî.z
رب ندرا¸: ¸ا.· _,., و ت.,· <.sر¸í¸ نا·í <I,ق ¿¸. <ب ¸> .¸ا.· i...اi.¸_.
نا>,. ¿اi> و i..>ادر¸ oر>اش. و c>ب <ب نا·ا.I.. اب .ت.,· نار,.ا,¸ _¸د
_¸د _Iæا ,iz .نí <ب ندر:¿ور و oŠ¸و ¿ا<I,ق _..اد :د¸.رs نا·í راi.¸ د
¯
ر اب
¿ر¸>. <IL.. و _.ا.ا ,iz و ت.ا _rرs ¿ر¸..د <îIب :ت.,· *تدا,r و
|ت.ا ...و اi> <ب نا.¸ا ._¸د 51 و ƒ
¸
رش.
¯
Iا _,
¯
ق
¸
,îz ¯ ¸>و
´
ا¸I
¯
¸
¯
·
´
نÍ ر
¯
,Iا _,I»:|
و _
¯
,,
¯
,
¸
.
¯
Iاو .
¸
..îIا و <
¸
î’.I.
¯
Iاو ر
¸
>Jا,
¸
¸,
¯
Iاو <
¸
I
¯
Iاب _.
¯
ا•¯ _.
¯
ر
¯
,
¸
Iا _
¯
î.I و .ر×.
¯

و _
¯
,I¦ا.
¯
Iاو _
¸
,,.
¯
Iا_
¯
با و _
¯
,î...
¯
Iاو _...,
¯
Iاو _برa´Iا ¿و
¸
• ¯ <
¸
,
¯
>
´
_Ir ¯ …¯ ا.Iا _·
¯
ا•¯
اوiهr ا•| ,z
¸
i
¸
ه×
¯
ب
¸
ن
¯
¸s¸.Iا و s ¯ ¸:¸
¯
Iا _·
¯
ا• و s ¯ ¸Iæ
¯
Iا ,
¯
اقÍ و .
¸
اقر
¯
Iا_s
‹’ ¸.IوÍ و ا¸قiæ
¯
_¸íI
¯
ا ‹
¯
’ ¸.IوÍ _
¸
L,Iا_
¯
,> و •¸ار
¯
æ
¯
Iاو •¸ا.L,Iا_s
¸
_
¯
¸ر,
¸

¯
Iاو
oرaب) .«ن
¯
¸a.
¯
.Iا,z – 2 . 1‚‚ ا.×. _¸iب .ر×. و ƒرش. …ا,a..ا ¸ا ر
¯
ب .I. (
_¸iب<îIب :ت.,· ر
¯
ب ˜¸داæ. ¸ا _æا رد .ر¸ب¸. تاه> <ب ندر:¿ور <: ت.,·
_rرs ¿ر.ا .—ا> ت.. <ب ندر:¿ورو ت.,· _,æا ر
¯
ب
¸
اz_¸ا <: ت.ا ا.×.
|.دور_.را..<ب 52 |
و ˜I>´ .oi,ar _.׸ ._.دí <·ا:<. نوš. رد ر
¯
ب
¸
˜¸داæ. _>رب .<¸í _¸ا رد
:ت.ا oi. _,,,· _.r 1 و _·ا..í ¿اz.ا.: .ناî..رs .دا×. .اi> <ب نا.¸ا .
:نار,.ا,¸ 2 .نا:i·ا. oار رد .نا¸ا¸.,ب .نا.,.¸ .ناi·واش¸¸> <ب …ا. نi,ش>ب .
:نا:درب ندر: دا¸í o
¸
ار رد و نا¸اi: 3 :¸ا.· _..اد ا¸رب . 4 :تا:¸ _.>ادر¸ . 5 .™
:اzنا.,¸ و iهr <ب اsو • :€.> ,اî.z و اzنا¸¸ و اz_.>. رد ¿راi¸ا¸ . ‚ .
:تقاiæ † <¸í رد <: _îش,¸اور¸ و ¿را:¸,zر¸ .  1†‰ –oرaب 2 oi. نا,ب ¸,·
تا¸í رد .ت.ا 14 و (ا
¯
,ær ¯ ا
¯
را,
¯
> _î¸ ,I و
¯
<¸iI¸ب
¸
ا
¯
رب
¯
و
¯
) 32 و
¯
_·i
¯
I ¸ا¸ب
¸
ا
¯
ر
¯
ب
¯
و
¯
)
–,¸ر. oر¸. (ا
¯
,
¯
a.¯ ا
¯
را,
¯
>
¯
_.I×>

¸
¯
,

I
¯
1‰ ترæ> ._هIا ر,.ا,¸ ود <..¸ا. را.sر
و _¸¸:رو¸ ¸ا ¿رادد¸> و ردا. و رi¸ ربارب رد(,J.Iا ا.ه,Ir)_.,r و _,>¸
,z _رr رد و نا.‹¸ ˜¸داæ. _¸ا <.
¯
,Iا :ت.ا oi. oد¸.. نا·í _·ا.رsا·
iبا¸_.· ˜a¯>· ر
¯
ب
¸
.اzنí نوiب <: ¿ا<·¸: <ب :i..¸
¯
a. _,,ق ¸ا _>رب <îIب :i...,·
.i.¸í_. را.. <ب نí را·í و ,¸Jr _,,ق ¸ا رî¸د _>رب و
ترا,r اzنí ¸ا _>رب <: oi. ر:• ر
¯
ب
¸
¿ارب _·اوارs ˜¸داæ. ¸,· تا¸اور رد
|.اi> <ب نا.¸ا ¸ا ت.ا 53 |.i,>¸· | 54 |.اi> نا:i.ب <ب نi·ا.ر د¸. | 55 ورs |
_.راو .نا..د_ه· رب ,>
¯
ر· .نارا:iب ¿اz_¸×I ¸ا _..í:رد .,ش> ندر¸>
|._æs نا,>اæ ¿ر·رب <ب ,ار.rا .ناî¸ا..z …ا> 5• ._...د و _..ود |
<ب ت¸rد .اi> ¿ارب ندر: را: .اi> ¿ارب ¿د¸.ش> و ,ش>و ._¸اi> و i·¸,¸و
|.وا oار رد نا.>ا و اi> ¿ارب ”¸ش> .اi> ¿¸. 5‚ |.اi> oار رد نi. <.ش: |
5† |.وا ت¸I> و ت¸I> و _.دí _„اب و رzاL _î.zا.z و _î·ر,z | 5‰ ,J. |
|.ندر: •0 |.را¸í رب ر,æ ._.a: _>. ¸î,· .توا>. | •1 .¿i..¸ا,· نا..: |
|.ت,,æ. و ¿را.,ب نا..: .<قiæ نا..: •2 ¸ا¸,zر¸ و _¸ارs _..ادا¸رب|
|._.¸د ر¸.ا رد تIar ¸ا _.ش¸¸> ت·ا,æو تا.ر
¯
>. •3 |
:راربا ¿اzرواب
|:ت.ا وا ¿اzرواب و i¸اar ._.دí _..z نL. _¸ر·رب •4 | ,اî.z نíرق ور _¸ا ¸ا
¿اzرواب ¸ا .ر
¯
ب
¸
ت.ردا· و ¿راi.¸ ˜¸داæ. _a· ¸ا _¸ .راربا ,اæوا _را..
روا> ¿¸. <ب _¸¸> ¿ور <: ت.,· نí|<.z| _î,· :i¸ا.رs_. .oدر: ¸اrí نا·í
_,I» :دروí نا.¸ا ...و اi> <ب _.: <: ت.ا نí _î,· <îIب :i¸راد ارs ر.>اب و
.«...<I
¯
Iاب _
¯
.
¯
ا• _.
¯
ر
¯
,
¸
Iا _
¯
î.I و .
¸
ر×.Iاو ƒ
¸
رش.Iا _,
¯
ق
¸

´
z ¯ ¸>و ا¸I
¯
¸·
´
نÍ ر
¯
,
¸

oرaب) – 2 . 1‚‚ …وir ر¸ب¸. Ÿ¸ر×· ¸ا (¿را:¸î,·) ر
¯
ب
¸
Ÿ¸ر×· ,اa. رد نíرق (
ت.ا ا.×. ناiب _¸ا و i.:_. Ÿæو و Ÿ¸ر×· ار (را:¸î,·) ر
¯
ب
¯
نí ¿ا> <ب .oدر:
و اz,اa. .نíرق .دراi· _.I,æs و ر·ا .تa,a> و ƒاiæ. ¸ا _Iا> ,
¸
¸هa. <:
,رæ
¸
,¸هa. _,,,· <ب و د¸ا._. _.ور اzنí نا,>اæ Ÿ¸ر×· اب ار اzتIا>
|.i.:_.· oi..ب •5 oرا.ا <.î· _¸ا <ب oi. دا¸ _ور اب نíرق تa: نا¸.ب i¸ا. |
_.r و _.اr <: ¿ا<·¸: <ب :oi. <.>,.í را:¸î,· نا> اب ¿را:¸î,· <: i.:_.
:ت.ا oi. _,,,· _,., نíرق رد راربا ¿اzرواب .i·اoi¸در: i>.
¯
.
1 و 2 :دا×. و Íi,. <ب نا.¸ا .
» oرaب) «.ر
¸
>Jا ,
¸
¸,
¯
Iاو <
¸
I
¯
Iاب _
¯
.ا• _.
¯
ر
¯
,Iا _
¯
î.Iو – 2 . 1‚‚ ( _.ا• _.
¯
» ر,,×·
و .>او تا,·ا _,zارب ت>ا.. i.·ا. <I
¯
Iا<sر×. اب l,·ر. ¿اzت>ا.. <.z «<I
¯
Iاب
در,:_. رب رد ار وا _,I. و _·¸,· تاaæ |. •• تاaæ _,,,· رد _Iا×.. ¿اi> |
و ر
¯
ب
¸
رz _ا.ا .نا.¸ا _¸ا ار¸¸ :در: ¸اrí _,.¸¸اب ¸ور و اi> <ب نا.¸ا ¸ا .راربا
اب _.دí _a· رد <: _¸ا رî. .ت.,· ر
¯
ب <ش¸ر .نا.¸ا و ت.ا ¿ر,> رz Íi,.
_.در. نا,. رد <: _.: _¸ :i.اب ناr•ا و ”¸æ> اب ,͸· و د¸. ت,,›· ناzرب
¸ا و oi,.. ناش¸اz¸:¸.a: و اzi.:¸. رد ار تر>í ناه> و اi> ,ا· و <.sا¸ i.ر
|.i. izا¸>· ¿را:¸î,· crاب _·ا.¸ا _,., .<.sر¸í¸ نا·í •‚ <¸í نا¸ا¸ رد نíرق |
1‚‚ –oرaب 2 ¸اrí رد و «ن
¯
¸a.
¯
.Iا,z ´ ‹’.IوÍو»:i.:_. ر,,×· نا¸ا.را¸ <ب راربا ¸ا
¸ور و تر>í ناه> <ب نا¸ا.را¸ _,a¸ و (...و Íi,.) .,r <ب نا.¸ا ¸ا .oرaب oر¸.
,z ´ sر>¸ Jاب
¸
و
¯
....,× ¯Iاب
¸
ن
¯
¸..
¸
š¸
´
_
¯
¸í
¸
I
¯
ا
¯
»:دروí_. نا,. <ب _>. _,.¸¸اب
ن¸.ق
¸
¸¸
´

3 :ناî..رs <بنا.¸ا .
...» oرaب) «<
¸
î’.I.Iاو – 2.1‚‚ و …ا.: <ب نi,.ر ر,.. رد نا.·ا <: ا>نí ¸ا (
و _Iا×· i·واi> <ب _î..باو و نا.¸ا ¸ا _¸ .دراد رارق اaæ و ر¸· و در
¯
>· ,Iا¸r
,Iاr و وا _,ب <: د¸> ر,.. رد ار|ناî..رs ,Iاr=| …¸.. _¸ا i¸اب .تر>í ¸ور
|:izد رارق <>
¯
¸· در¸. .ت.ا ر¸· و ت¸zJ •† <Œ.او .ناî..رs _¸ا رب نو¸sا |
نا·í <ب نا.¸ا و تrاa. ._¸اربا.ب :i.¸وا ن•ا <ب ر¸.ا oi..: ر,بi· و i·واi> _,s
Íi,. oا:¿ا> رد i·واi> رî. <: نا., :ت.ا ,¸J ت.×· <Œ.او رî. .اب ¸ا
|.دراد رارق اzت.×· <.z •‰ |
4 :_·ا..í ¿اz.ا.: و تIا.ر <ب نا.¸ا .
» oرaب) «_,,
¯
,
¸
.
¯
Iا و .
¯
..îIاو – 2 . 1‚‚ ( <ب نا.¸ا ._,,
¯
,· و .ا.: <ب نا.¸ا ¸ا د¸æa.
,¸I... .نا·í <ب نا.¸او .نا·í _·ا..í ¿اz.ا.: و _هIا نار,.ا,¸ <.z تIا.ر
<ب .راربا oŠ¸و <ب .نا¸ا.را¸ و نا..š. <: _¸ا ر
¯
.
¸
و ت.ا ناش.¸اiz ¸ا ¿ور,¸
رد .•¸ار. <.z <: ت.ا _¸ا .i·راد نا.¸ا _·ا..í ¿اz.ا.: <.z و نJ¸.ر <.z
_¸i
¯
Iا ن
¯
|» :i.·ا.‹¸ (•Iاæ _.r .دا×. .Íi,.) ,را×. _I
¯
: •¸Œ> و …¸æا
نار.r…í) «,
´
.I.)ا <
¸
I
¯
Iاi
¯
.r – 3 . 1‰ ƒi
¯
æ.
´
‹¸ رz ._هIا نار,.ا,¸ ور _¸ا ¸ا (
|.i·اoد¸ب د¸> ¸ا _¸ نار,.ا,¸ رش¯ ,. و _,ش,¸ نJ¸.ر ‚0 |
<: ت.ا _a¯> ,را×. <.z •.ا> .<.a: _,¸ درا¸. :i¸¸:_. _¸ا,„ا,„ <.J
¯
r
نا.¸ا .نا.¸ا ¸ا د¸æa. و <..ا¸> _·ا:i.ب ¸ا ار اzنí <ب نا.¸ا .نا>,. ¿اi>
ناiب .ارŒæا و _ار.rا .‹. و د¸. رa... _.دí .Iق رد <: ت.ا _I.ا:
_¸íI
¯
ا ‹’.IوÍ» <I.> .i.ا,· ر·ا_ب ¸,· را.sر و ƒJ>ا ور.Iق رد و iبا,· oار
<¸í _¸• رد «ا¸قiæ
¯
1‚‚ –oرaب 2 و <.sر: رارق راربا ,اæوا ندر.. ¸ا _¸ <:
نا.¸ا <·اش· .oiش· i,
¯
a. _>را¸> ا¸ _,Iق …ا.rا <ب و oi.í ˜IŒ. ƒiæ .نí رد
نíرق <:نا., :i.·ا.¸ا _Iاr <,·ر. ¿اراد راربا ._¸اربا.ب :...ت.ا راربا <·اقداæ
,z و _
´
.Jا ,هI
¯
‹’.IوÍ ,I‡
´
ب ,ه.
¯
..¸| ا¸.
´
,
¸

¯
,I و ا¸..
¯
ا• _¸íI
¯
ا» :i¸ا.رs_.
.i..>,.ا,·|•ر.=| _... <ب ار د¸> نا.¸ا و i·دروí نا.¸ا <:_·ا.: = نوi.ه.
´
,ا×·ا) .«i.·اî.sا¸oار نا·í و i·راد _..¸ا <: i.·اش¸ا – • . †2 |( ‚1 |
راربا ƒJ>ا
1 :تقاiæ .
» oرaب) .«ا¸قi
¯
æ
¯
_¸íI
¯
ا ‹’.IوÍ – 2.1‚‚ ¿داa.rا <·ا: ¿.¸ …¸æا <ب <: راربا (
ƒاa·ا|<¸í رد| ر¸:í. <·ا: _. درا¸. رد و i·راد ¿.ار _·ا.¸ا .|<¸í رد ر¸:í.|
<·ا: <. ¿اzنا.,¸ <ب و i.·ا:¸ نا:i..: ت>ادر¸ و ¸ا.· نا:i·راد ا¸ رب و i..:_.
و ا,,î.|_L,Iا_,> .•ار
¯
æ .•ا.Lب =| ر,æ <·ا: <. درا¸. رد و i..:_. اsو
راهLا ناب¸ اب ار نا.¸ا <:_·ا.: <· .i.قداæ د¸> نا.¸ا رد نا.¸ا .i·راi¸ا¸
|.ت.ا oدروا,· نا.¸ا ناش¸اz…د _Iو :i..:_. 1 | _¸íI
¯
ا ‹’ ¸.IوÍ» <I.> رد رæ>
ناî..>رب| ر:ا <: ت.ا ا.×. _¸iب و i
¯
> نا,ب و Ÿ¸ر×· رب ¿i,:L· «ا¸قiæ
¯
i·راربا نا.z نا·í ._¸¸>_. ار تقاiæ و ƒiæ _zا|¸ا |. 2 |
2 :_¸ا.را¸ .
» oرaب) .«ن
¯
¸a.
¯
.Iا,
´
z ´ ‹’ ¸.IوÍو – 2 . 1‚‚ رواب ار _¸د ¿داa.rا دا×با <: راربا (
Ÿ¸اLو :i·ر,:_. oرهب ناi..... ¸ا ¿ر,:ت.د ¿ارب د¸> ¿اz_¸اراد ¸ا .i·راد
ت.اa..ا ._¸د ن
¸
ا...د اب در,· رد و i.zد_. ,ا>·ا ار _¸¸> _rا..>ا و ¿دا,r
|.i·ا_a,a> ناîش,¸ ا¸a· .i·¸ر¸.. 3 | «ن¸a.
¯
.
´
Iا ,z ´ ‹
¯
’ ¸.IوÍ» <I.> رد رæ>
¸,· ا¸a· .i.ر· ,ا.· <I>ر. <ب ƒiæ و ر
¯
ب ر:ا ار¸¸ :ت.ا ا¸a· …ا.: ر:نا,ب
i. izا¸>· _.ا: |. 4 |
3 :¿راداsو .
» نا.,¸ ن¸, ._¸¸> نا.,¸ <ب ناراداsو و = اوiه
¯
.r ا•| ,

z
¸
i
¸
ه×ب
¸
ن
¯
¸s¸
´
.Iاو
¯
oرaب) «.i·i.ب – 2.1‚‚ ( و نا.,¸ رz و ت.ا ˜IŒ. <¸í _¸ا رد iهr <ب ¿اsو <,ر:
و نا.¸ا _.ا. «اوiه
¯
.r ا•|» <I.> <.¸رق <ب .د¸._. _.ا. ار ¿iar و ,ا¸.Iا
—ا> _·ا.¸ <ب .نí ,¸ا¸I و نا.¸ا <ب ,ا¸.Iا ار¸¸ :د¸._.· نí ,اî>ا <ب ,ا¸.Iا
ت.,· i,
¯
a. |. 5 | اsو د¸> رí· <ب <: ت.ا oi.í راربا Ÿæو رد نا.·ا oر¸. رد
نا.·ا) .«رí.
¯
Iاب
¸
ن
¯
¸s ´¸¸
´
» :i..:_. – ‚•.‚ رب .رí· <ب اsو .تا¸اور _>رب رد (
(ر• ,Iاr) ¿ر,:ƒا›,. _„¸. رد <:(,J.Iا ,ه,Ir)*ت,ب_zا ت¸Jو <ب ¿i.ب¿ا¸
|.ت.ا oi. ˜,,Œ· .oi. <.sر: نا·í ¸ا • _¸ا …و¸· نL. <: ت.ا ر:• نا¸ا. |
و *_.> و ارz¸ <.„اs ترæ> ..Iا„_با_ب_Ir ر¸í¸ا·Ÿæو _¸ا,,î. .<¸í
|.ت.ا(,J.Iا ,ه,Ir)*_,.> ‚ |
4 :_¸ا,,î. .
» و _.>. رد نا¸ا,,î. و = _
¸
L,Iا _
¯
,> و •¸ارæ
¯
Iاو •¸ا.L,
¯
Iا _s _
¯
¸ر,.æ
¯

oرaب) «.را¸را: ,اî.z و نا¸¸ رد و _..د€.· – 2.1‚‚ <: ر,æ و اsو ˜
¸
I>´ ود (
.در,:_. ˜I
¯
×· ت:ر> <ب (اsو) ¿رî¸د و ت.ا ن¸î. _¸اæ.a. (ر,æ) _î¸
¿اz˜I> رî¸د .iبا¸ ˜a¯>· ود _¸ا oا:رz ا.
¯
ا :ت.,· ‹,· ƒJ>ا <.z oi·راد ربرد
|.د¸._. ˜a¯>. ¸,· ¸î,· † | :ت.ا _:ا¸ و تrا„ رz _,æا <¸ا¸ .¿راi¸ا¸
اور,æ
¯
ا.ب
¸
,z¸>
¯
و
¯
» :oi. oدر.. تشهب <ب .راربا _.sا¸ oار _.ا¸r ¸ا ور_¸ا¸ا
رzد) «<¯ .
¯
>
¯
– ‚• . 12 ( رد ناî..رs .تشهب <ب نا,.شهب دورو ,اî.z و
ا.ب ,î,Ir ,
´
.I.
¯
»:i..:_. دا¸ ا,·د رد ناش¸راi¸ا¸ ¸ا نا·í <ب _¸¸:i.ا.¸>
irر) . «,·ر,
¯
æ
¯
– 13 . 24 (
5 :دا×. ¸ا _ارz .
» ر,:ارs نí _.>. و ¿iب <: ¿¸ور ¸ا و = ا
¯
ر,Œ.
¯
..
´

¯
.¯ نا: ا
¯
.¸¸
¯
ن¸sا>¸
¯
و
¯
نا.·ا) «i..ر·_. ت.ا – ‚•.‚ ( . » ا. = ا
¯
ر¸رŒ
¯
.ق ¯ ا
¯
.¸,r ¯ ا
¯
.¸¸
¯
ا.ب
¯
ر _.
¸
,´ ا>·
¯
ا·
¯
|
نا.·ا) «.,,.ر·_. ت.ا را¸.د و ,¸د <: ¿¸ور رد نا.را:درور¸ ¸ا – ‚•.10 (
.i¸ا.._. ت.ا,ق _
¸
ارz _..اد ر·ا رب ار راربا .oi. دا¸ <¸í ود رد i·واi>
• :—J>ا .
» اi> ¿د¸.ش> ¿ارب ا. = ا
¯
ر¸î.´ J و •¯ا¸>
¯

´
..
¸
i
´
¸ر·
´
J <
¸
I
¯
Iا <
¸
>¸I ,î
´
.
´
× ¸Œ·
´
ا.·
¯
|
نا.·ا) «.,,zا¸>_.· ا.. ¸ا _.ا,. و _ادا¸ و ,,.:_. ,اׄا ار ا.. – ‚• .
‰ و i.ر ¿ور ¸ا _·ا.¸ا .دا×. و تIا.ر .اi> <ب <: ت.ا نí .راربا —J>ا ¸.ر (
و •a· ¿,z ‹Iا. ار د¸> .<..·اد را:درور¸ •¸I.. oi.ب ار د¸> و i·راد تر,æب
¿¸,, .ت.ا د¸.ش> ناiب و <..ا¸> اi> ار <,نí ¸> نا·í .i.·اد_.· ¿ررæ
,i
¯
a. د¸> oدارا رب ار اi> oدارا _¸ :i...,· د¸.ش> ¿¸,, <ب و i.zا¸>_.·
|.i·اoدر: <ش,¸ ر,æ .تrا„ ¿را¸.د و _a· اب تaIا>. رب و <..اد ‰ رد |
|ت.ا oi. _a· izا>. و ر,,> _بi,×. ¸ا ¸,· و تا¸اور _>رب 10 :|
ا.·
¯
|» ¸:رz|oi. …¸ا· ¿و oرابرد تا¸í _¸ا <:|(,J.Iا <,Ir)نا..š.ر,.ا
داد ر,> ¿و …د ¸ا i·واi> <îIب :دروا,· ناب¸ رب ار «,î.
´
× ¸Œ·
´
|. 11 |
راربا را.sر
1 :.¸,>. ƒاa·ا .
:ت.,· _î.. ..¸,>. ƒاa·ا oار ¸ا ¸> .ر
¯
ب <ب _با¸ت.د<: oi.í تا¸í _>رب رد
رî. .i,.ر i,zا¸>· ¿را:¸î,· <ب ¸:رz = ن¸,
¯

´
ا.
¯
. ا¸a´a
¸

´
_.
¯
> ر
¯
,Iا ا¸I
´
ا.·
¯
_I»
نار.r…í) .«i,.: ƒاa·ا .i¸راد ت.ود <, نí ¸ا <: نí – 3.‰2 ( _î¸ .…ا. ƒاa·ا
<: _¸ا و در¸í¸_.· ,ا>·ا اzنí ”ا..>ا اب ¸> نí ˜a¯>· <: ت.ا ر
¯
ب نا:را ¸ا
و ت¸ا.r <·اش· .oداد رارق ر
¯
ب
¸
<ب _با¸ت.د ¿ارب _.¸اr .<¸í _¸ا رد ار ƒاa·ا
<: ت.ا ته> ناiب _¸ا و ت.ا (ƒاa·ا) ر¸:í. _:ر <ب ¿ر·_,ب ,ا..zا
<: ¿ا<·¸: <ب :ت.ا_.دí ¸¸ارr ¸ا .<.>وi·ا نا.·ا <: _Iا. <ب _,Iق _î..باو
ار د¸> نا> ¸ا _ش>ب _¸¸: .…ا. نداد اب و ت.ا وا نا> ¸ا _¦¸> .…ا. ا¸¸:
د¸,.: و …او¸ .ت¸s اzنí رد <: …ا.rا و اzتدا,r رî¸د ,J>رب :izد_.
|.ت.,· ر,:,ش, 12 <¸í رد | 1‚‚ –oرaب 2 ناi·واش¸¸> <ب .¸,>. …ا. نداد ¸,·
¸ا .نا:درب|¿دا¸íoار| رد و نا:i.zا¸> و نا:i·ا. oار رد و نا¸ا¸.,ب و نا.,.¸ و
,رæ
¯
¸ا ار ناî,· .…ا. <ب <قJr <: ا.×. _¸iب :ت.ا oi. oدر.. ر
¯
ب
¸
˜¸داæ.
|.دراد_.· ¸اب ناi..... _¸اzر oار رد نí 13 <,Ir <IIا _Iæ)اi> …¸.ر |
…ا. <: ت.ا _¸ا د¸æa. :د¸.رs «…ا.
¯
Iا _·
¯
Í» oرابرد _ش.ر¸ ¿.ا¸ رد(<Iíو
رas و ¸ارد ر.r ¸ا ار ¸· ت.a“ ·
¯
<: _Iا> رد :_zد_. اi> oار رد ار د¸>
i·ا.ر·_. | 14 »:| رzا‡. _¸ر·,ه. ¸ا «....<,
¯
>
´
_Ir …¯ ا.Iا _·
¯
ا• و ...ر
¯
,Iا _
¯
î.Iو
_,..ار نا.¸ا _¸اi> را,×. .ƒاa·ا .ت.ا اi> oار رد ƒاa·ا .•Iاæ _.r و نا.¸ا
ت.ا _¸اrد
¯
ا و |. 15 | تاقiæ _.ا. .<¸í _¸ا رد «…¯ ا.Iا _·ا•» ر,,×· <,ر:
<: ت.ا izا. <¸í نا¸ا¸ رد «s ¯ ¸:¸
¯
Iا _·Í» .د¸._. ود رz .>او و .>...
|.ت.ا oiش·oدارا نí ¸ا .>او تا:¸ 1• «…ا.Iا_·ا•» .نار.
¯
a. _>رب <.a: <ب |
<¸iz و <æ¸
¯
×. <,z <: نا., :د¸._. ¸,· _رق _.ا. ار¸¸ :ت.ا ƒاa·ا ¸ا ,
¯

|.i.¸í_. را.. <ب نí ˜¸داæ. ¸ا ¸,· 1‚ ,اׄا ر
¸
·ا رب ¸,· نا.·ا oر¸. رد راربا |
˜¸داæ. ¸ا نا·í _.r و oi. oد¸.. _¸¸> ¸ا,· و <قJr در¸. ,اׄ نi,ش>ب و
ا
¯
.,î..
¸
<
¸
,
¯
>
´
_Ir ,
¯
ا׌
¯
Iا ن
¯
¸.
¸
׌¸
´
و
¯
» :ت.ا oi.í را.. <ب .¸,>. ƒاa·ا _.ور
نا.·ا) .«ا
¯
ر,.Í و ا
¯
.,.¸ و – ‚•.† <¸í _¸ا oرابرد(,J.Iا <,Ir)اæر ,ا.ا ¸ا (
|.,اׄ _..ود :د¸.رs ?…ا. _..ود ا¸ اi> .
¯
> :i. oi,.ر¸ 1† |
<¸í رد «<,
¯
> _Ir»ر,.æ 1‚‚ –oرaب 2 «…ا.Iا •¸ا.¸ا» <ب ا¸ «<I
¯
Iا» <ب i·ا¸·_. ¸,·
<ب ت,rر و _,. اب ار …ا. _.׸ .ددر:رب «…ا.Iا •¸ا.¸ا» <ب ر:ا .ددر: ¸اب
<¸í رد «<,
¯
>» ر,.æ _,.,,z :i·¸ادر¸_. ناi..... † –نا.·ا ‚• <ب i·ا¸·_.
|.ددر:رب «<I
¯
Iا» 1‰ _با¸¸را ¿اzرا¸با _¸ر·,ر¸ب ¸ا .اi> oار رد اz.¸,>. ƒاa·ا |
اب _..ود ._قاa·ا _,., رد ار¸¸ :ت.ا i.اs نا.¸ا ¸ا ت.رد نا.¸ا _¸ا.¸í و
|.iبا¸_. ¸ورب و ر¸هL .د¸. oر,, نí ر,r و …ا. _..ود رب i¸اب <: اi> 20 |
…ا¸.ا _¸ر·.¸,>. ¸ا ا· i·i,.¸:_. تا¸í _¸ا ¸ا ,اهIا اب ,J.ا رiæ نا·ا.I..
.¿و نار.. ¸ا ا· ت.ا¸> د¸> نا.ه. ¸ا ¿راarر•¸با <: نا., :i..: ƒاa·ا د¸>
_. <ب :تa: ر•¸با .دروí ¿رrJ ر.. وا .i.¸¸:رب د¸> ¿ارب ار اzنí _¸ر·رب
نا·¸ا,· ¸ور ¿ارب ار نí _Iو :,.sا¸ ار ر.. _¸ر.هب :تa: وا .¿در: ت·ا,>
.,ر,: رارق ر,ق <·ا> رد <: ت.ا _.اî.z _. ¸ا,· ¸ور :تa: ر•¸با .,..اí:او
نار.r…í) .«..._.
¯
> ر
¯
,
¸
Iا ا¸I
´
ا.·
¯
_I
¯
» :i¸¸:_. i·واi> – 3.‰2 ...( …
¸
ا. .ر.. _¸ا
|.,..رs _,¸ د¸> ¿ارب ار نí ,..اد ت.ود و د¸ب _. .¸,>. 21 _>رب |
ا¸I
´
ا.·
¯
_I
¯
» <¸í رد و درا.._. ر
¯
ب
¸
˜¸داæ. ار _·ار,> نíرق رد i·واi> :i·ا<.a:
نار.r…í) «ن
¯
¸,
¯
>¸ ·
´
ا.
¯
. ا¸aa
¸

´
_.
¯
> ر
¯
,
¸
Iا – 3 . ‰2 تار,> _¸ا <.z ر:ا :i¸ا.رs_. (
.i¸راد ت.ود <, نí ¸ا <: _¸ا رî. .i,.ر_.· ر
¯
ب تI,æs <ب .i¸روا,ب ¸,· ار
|i,.: ƒاa·ا 22 .ت.ا اzتrا„ _¸ر·رب ..¸,>. ƒ
¸
اa·ا <: ت.ا _¸ا نí ¿ا.×. و |
| 23 |
2 :¸ا.· <.اقا .
» oرaب) «.دراد ا¸ <ب ¸ا.· و = s ¯ ¸.Iæ
¯
Iا ,
¯
اقÍو
¯
– 2 . 1‚‚ ( و i·¸ا.· _zا ,z .راربا
˜,s¸· ¿ا.×. <ب ._,..ار ¸ا.· _..اد ا¸ <ب .i·راد_. ا¸ <ب ار نí تa,a> ,z
رب ¸ا.· ¿ارب نíرق <: ت.ا _·ا:رب و را·í <ب _با¸ت.د رد راربا _.sا¸
<„) «¿ر:íI ¸ s ¯ ¸Iæ
¯
Iا ,
¸
ق
¸
Í
¯
» :اi> دا¸ و ر:• i.·ا. :در.._. – 20 . 14 ( _..اد¸اب و
«ر
¯
î..
´
Iا و •¸اش>a¯Iا_r _ه.·
¯
s ¯ ¸Iæ
¯
Iان
¯
|»:رî.. و اش>s ¸ا <×.ا> و درs
ت¸,î.r) – 2‰.45 ( ¸ا و ¿راi· و _.>. ,اî.z ¿رارق_ب ¸ا نا.·ا ت
¸
ا>· و
ر
¯
ش¯ Iا <.
¯
. ا•| * ا
¯
r¸Iz ¯ ˜
¯
I>´ _
¯
..·)ا ن
¯
|» :¿ر:نا¸· ,اî.z _>ب و _,I„راæ>·ا
¿را×.) .«_,I
¯
æ
´
.Iا J
¯
| * ا
¯
r¸..
¯
ر
´
,>¯ Iا <.
¯
. ا•|و * ا
¯
rو¸>
¯
– ‚0 . 1‰ . 22 (
3 :تا:¸ ت>ادر¸ .
» oرaب) «.s ¯ ¸:¸
¯
Iا _·
¯
ا• – 2.1‚‚ ( رب <.¸رق .¸ا.· را.: رد تا:¸ ر:• و «_·ا•» _×s
¸ا _قJ>ا _¸ا•ر <Iا¸ا و _a· ر,هŒ· ¿ا.×. <ب تا:¸ <· .ت.ا «_Iا.» ƒاa·ا
نí |. 24 |
¸اب راربا را.sر و ƒJ>ا .i¸اar <·ا:<. نوš. ¸ا _î¸ <ب <: _sاæوا رب نو¸sا
¿ارب (اi> نا:i.ب) «<I
¯
Iادا,r» Ÿæو i.·ا. _×.ا> ,اæوا نíرق رد .ددر:_.
_
¸
.شهب ¿اzت.×· _,,,· ¸ا _¸ نا.·ا oر¸. رد .ت.ا oi. ر:• نا·í ¸ا _>رب
_î..ارí ر·ا رب .Ÿæو _¸ا ر:• .i.:_. دا¸ «<I
¯
Iادا,r» Ÿæو اب نا·í ¸ا .راربا
|.ت.ا _:i.ب ,¸ا¸I <ب نا·í _.>ادر¸ و _:i.ب ر¸¸¸ <ب نا·í 25 |
:_هIا ر
¯
ب ,.| ره‡. .راربا
وا = ,,>ر
¯
Iا ر
¯
,
¯
Iا¸z <·
¯
|» :ت.ا (را:¸î,·) ر
¯
ب
¯
.i·واi> ¿ا..> ¿ا..ا ¸ا _î¸
ر¸„) «.ت.ا نابره. و را:¸î,· – 52.2† نا.,î> _,,,· <ب) _Iا×sا i,>¸· <¸ا¸ رب (
i·واi> ¿را:¸î,· _I
¯
>· و ر¸هL ¸> نارا:¸î,· ‹,· ¿اzرا: <.z (ناsراr و
.ت.ا _..z ناه> تاí ¯ Iاب و _,æا را:¸î,· وا _iقا تا• las ور_¸ا¸ا :ت.,·
:راربا ˜¸داæ.
رد <: _·ارا:¸î,· ا.
¯
ا :ت.ا نارا:¸î,· ,اæوا _,,,· رد نíرق ¸ا _·اوارs تا¸í
.نار,.ا,¸ :¸ا i.·را,r .i·اoi.¿رŒ. (ر
¯
ب
¯
) ¿را:¸î,· Ÿæو <ب •¸رæ· اب نíرق
.نا..š. و ناî..رs .نا.ا.ا
1 و 2 :(,J.Iا <,Ir),¸æ×. نا.ا.ا و نار,.ا,¸ .
ا> رz نíرق رد ور _¸ا ¸ا :i...z راربا ˜¸داæ. _¸ر·رب ¸ا <.z _هIا نار,.ا,¸
oدر.. نí ƒاiæ. _¸ر·رب(,J.Iا ,ه,Ir)•ا,,·ا .i¸í_. نا,. <ب راربا ¸ا _>.
<¸í ر,.a· رد ¿i,,. .i·¸._. 1‰3 –نار.r…í 3 د¸æa. «راربJا•. ا.s ¯¸·و»
ت.ا <..·اد ا,Iوا و ا,,·ا ار راربا¸ا |. 1 ˜¸داæ. _¸ر·رب ¸ا ¸,· ,¸æ×. نا.ا.ا |
<¸ا¸رب<: oi.íراربا oرابرد <¸í oi>z .نا.·ا oر¸. رد <:نا., :i...z راربا
|_,a... ا¸ر·ا¸.. تا¸اور 2 …¸ا·(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)ر,.ا,¸ ت,ب_zا نL. رد |
|.ت.ا oi. 3 |
رد(,J.Iا ا.ه,Ir)_,.> و _.> <: ت.ا oi.í _.
¯
. و <×,. ر·ا¸.. c¸دا>ا رد
تدا,r نا·í ¸ا .نارا¸ ¸ا_zور:و(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)ر,.ا,¸ .i·i. را.,ب _:د¸:
ترæ> .i·داد رí· داه.ش,¸(,J.Iا <,Ir)نا..š.ر,.ا <ب نا·í ¿اa. ¿ارب و i·در:
.تا¸اور _>رب ˜,„ .,¸ر,:_. o¸ور ¸ور <. i·واi> رî. ¿ارب :د¸.رs
_¸ .i·ر,îب o¸ور ا· i·در: رí· ¸,· <æ
¯
s نا·í را:ت.i> و(,J.Iا ,ه,Ir)_,..>
o¸ور .oدر: اsو د¸> رí· <ب .i...اi· _.اׄ <: _Iا> رد _,..> ¿اa. ¸ا
.نí cI· اب(,J.Iا ا.ه,Ir)<.„اs و در: _رق ¸> ¿راia. نا..š. ر,.ا .i..sر:
,اׄ و i. رæا> <·ا> ر
¸
د
¯
رب _.,î.. .راŒsا ,اî.z .ت>¸ نا· —رق ¿.¸
.í ¸> .. نí رد و i...اد ,i
¯
a. د¸> رب ار _,î.. _î.z نا·í .i,,I„
<ب ار د¸> _¸¸> نا· .راŒsا ,اî.z و i..sر: o¸ور ¸,· ¸ور _,.ود .i·i,.¸.·
¸,· ار i×ب ¸ور و i·در: راŒsا .í اب رî¸د راب و i·i,ش>ب .i,,I„ ,اׄ <: _.,.¸
i·داد .i,,I„ ,اׄ <: ¿ر,.ا <ب ار د¸> ¿اír ¸,· ,¸. oا:,ا. رد .<.sر: o¸ور
_î..ر: تi
¯
. ¸ا .i·i.í ر,.ا,¸ د¸· _·اi·¸رs و _Ir ,اî.z •

,æ ن¸, و
<.„اs د¸· _î.z oا:نí :i.í نار: ر,.ا,¸ رب …ا> _¸ا oizاش. .i·i¸¸رI_.
_.î. ._î..ر: تi
¯
. ¸ا <: _Iا> رد :i..sا¸ تدا,r .ار>. رد ار ¿و و i..sر
<,Ir <IIا _Iæ)ر,.ا,¸ .د¸ب <..ش· ¿د¸: <ب _¸اz,ش, و oi,,., تش¸ <ب
_,., _..اد ر·ا رب ر,.ا,¸ <ب و i.í دورs _,¦ر,> ,اî.z _¸ا رد .i. ت>ارا·(<Iíو
<¸í oi>z ا¸ «_·Í _z ¯ » oر¸. <.z و تa: ت,.ه· _·اi·ا> ) 5 ا· 22 ¿و ¿ارب ار (
|.دروí 4 و <×,. ¿ا.Ir <.z ار c¸i> _¸ا | 34 ت.
¯
._zا نا.Iاr ر,zاش. ¸ا رa·
,ه. _¸اæs و تارا>.sا ¸ا ار نíو oدر: _a· c¸i> و ر,.a· ¿اz.ا.: رد
|.i·اoدر..(,J.Iا ,ه,Ir)ت,ب_zا 5 |
ا¸í !i.:¸. اi> <ب ار ا.. :i,.ر¸ ,در. ¸ا ر.r ,ر. ¸ا _¸(,J.Iا <,Ir)_Ir
oر¸. ر>í ا· «ن¸بر
¯
ش¸
¯
ر
¯
اربJا ن
¯
|» <¸í <: ت.z _.: ا.. نا,. رد _. ¸>
|.<· :i..a: ?i.اب oi. …¸ا· _·اi·¸رs و وا oرابرد • <,Ir)_,.>. _.>,ا.ا |
._هIا .ا.: رد «ر
¯
اربJا ن
¯
|»ر,,×· ¸ا د¸æa. !i.:¸. اi> <ب :د¸.رs ¸,·(,J.Iا
ت.,· _,.>و _. و <.„اs و .Iا„_با_ب_Ir ¸> |.™ ... ‚ | <¸í oرابرد ,ر:ار,.ا,¸
:د¸.رs نا.را¸:ر¸ب ناi·¸رs و <.„اs ترæ> .نا..š.ر,.ا <ب «راربJا ن
¯

¿ا داب ارا¸: ا.. رب .در:اŒr ا.. <ب ¿iبا ¿رور. و …او¸_ب _..×· i·واi>
|!...ر,.ا,¸ oدا¸·ا> † |
3 :ناî..رs .
» را:¸î,· و را¸:ر¸ب _·ار,a. ت.د رد|_هIا تا¸í | = sرر
¯
ب
¯
,ار:
¸
* sرa¯.
¯
¿i
¸
¸L
¯
ب
¸
| _,r) «.|ت.ا – †0 . 15 و 1• ( las .ت.ا ر
¯
ب
¯
•.> <: «sر
¯
ر
¯
ب
¯
» o¸او .نíرق رد
•.> راربا ار¸¸ :ت.ا ر·ا.ر «راربا» o¸او ¸ا .ر,,×· _¸ا و oi.í ناî..رs oرابرد
…داr ¸ا …ir <:نا., :ت.ا ر·ا.ر ر
¯
اب ¸ا ر
¯
ب
¯
و .ر
¯
ب
¯
•.> sررب و ت.ا ر
¯
اب |. ‰ |
4 :نا..š. .
¸,· نا..š. رî¸د _.ا.(,J.Iا ,ه,Ir)نا.¸æ×. رب نو¸sا .نíرق رد راربا
<¸í .i. izا¸> 1‚‚ –oرaب 2 _.
¯
ر
¯
,
¸
Iا _
¯
îIو
¯
» ت.ا <..·اد راربا ار نا..š.
<,Ir)_Ir نارا¸ .راربا(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا…¸.ر ¸ا _.¸اور رد «..._.
¯
ا•¯
i·اoi. oi·ا.ا..(,J.Iا |. 10 |
:راربا تا>رد
.<..اد رد _>رب .i·راد _·¸:ا·¸: .·ار. ¸,· راربا .دراد _·ا>رد ر
¯
ب
¸
<: ا> نí ¸ا
¿ارب نíرق رد <: _I¸اæs ._ا.ا_¸ا رب :i·ر
¯
a... _î,· و ر
¯
ب
¸
i.Iب <I
¯
ق رب _>ربو
نا.·ا oر¸. تا¸í i.·ا. ._·ا¸í _>رب …و¸· نL. <,ر: .oi. oدر.. راربا
.ت.,· دوi>. راربا ¸ا _æ
¯
ا> oور: <ب نí …¸.. oر¸اد .ت.ا —ا>
.نا.·ا oر¸. تا¸í …و¸· .,. :i¸¸:_. _I.اr _¸iIا,ر. i,
¯
.
<: ت.ا _·ا.: <.z _.ا. و ,اr نí ˆاaIا ا.
¯
ا :i·د¸ب(,J.Iا ,ه,Ir)نا.¸æ×.
و Jو
¯
ا ¸,· oر¸. _¸ا ¿اzتراشب و اz_¸ا.. _¸ :i·¸. Ÿæ.
¯
. ,اæوا _¸ا <ب
رب رد .د¸. Ÿæ.
¯
. نا·í تاaæ <ب <: ار _: رz _ر
¯
×
¯
Iاب ا
¯
,·ا· و ت,ب_zا تاí ¯ Iاب
|.در,:_. 11 …¸ا· نا·í نL. رد نا.·ا oر¸. تا¸í <: i·ا_·ا.: راربا _¸ر·رب|
نا,ب _æ
¯
ا> •ر. رب ˜,I×· نوiب و _׌ق _·ر¸æ <ب .نا·í ¿اz_ادا¸ و oi.
نا.·ا) «ا
¯
ر¸îش.
¯
,î,
´
×.
¯
نا: و •¯ا¸>
¯
,îI
¯
ن
¯
ا: اíz ن
¯
|» :ت.ا oi. – ‚•.22 (
i·واi> …¸,a. و _
¯
æر. .˜IŒ. ر¸„ <ب نا.را: .تا¸í _¸ا رد .„ا>. ر
¸
اربا
¸,· د¸> <..¸ا. ¿اzرا: رد و i·درî· oدارا ار ¿i.اs را: ¸:رz نا·í ار¸¸ :د¸ب
_.¸¸ ر¸¸ ناش¸اzoدارا و اzرا: <.z _¸ :i...ا¸>· ار ¿¸,, اi> ت¸اæر ¸>
|.د¸ب اi> ت¸اæر 12 |
<¸í <: •ار
¯
s و ¿ا>
¯
¸ <¸
¯
ر‡· د
¯
ر اب _¸ا,„ا,„ <.J
¯
r 1‚‚ –oرaب 2 ار (...ر
¯
,
¸
Iا _,I
¯
)
lI> و تا¸í داa. رد رب
¯
i· ,ir ¸ا _>. _¸ا :i¸¸:_. i·ا<..·اد نار,.ا,¸ oŠ¸و
ت,ب_zا oرابرد نا.·ا oر¸. تا¸í .د¸._. _.ا· ¿¸.×. تا.اa. نا,.
<:_Iا> رد :ت.ا oi,.ا· راربا ار نا·í و oi. …¸ا·(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)…¸.ر
|.i·د¸,· ر,.ا,¸ 13 |
:راربا _.ا>رs ‹,·
و _zار.z .د¸> _¸ا,· رد .i·راد <: _×,sر ,اa. اب (ناi..در>) .ا,IJاا¸IوÍ
اi> ¸ا ار ناش¸ا اب رش> و نا·í ,Iا¸r رد ر¸æ> و راربا اب ,ر.
نار.r…í) .«نار,.ب نارا:¸î,· اب ار ا. و = ر
¸
اربJا •. ا.s ¯¸·
¯
»:i.zا¸>_. – 3.1‰
3 |( 14 | <: _.š. ناi..در> ار¸¸ :ت.ا راربا ت,قاr _.>
´
¿اz<·اش· ¸ا <¸í _¸ا
<ب .i.zا¸>_. ار راربا اب تاsو _Iا×.. ¿اi> ¸ا .i.ش¸¸> ت,قاr _.>
´
نارî·
i..aî· و i..اب «راربااب» i.zا¸>_. اi> ¸ا ناi..در> <:_¸ا ¸.ر ._.¸Ií <.a:
راربا ¸ا ا. <: ت.ا _¸ا د¸æa. و ت.ا نا·í •æا¸· .oد رارق «راربا¸ا» ار ا.
|.oد رارق نا·í ناور,¸ ¸ا و نا·í ‹I. رد ار ا. _¸ :,,..,· 15 |
:راربا .ا.:
» oi
´
ه
¯
ش¸
¯
* ,
´
¸قر. .
´
..:
¸

¯
¸,
¯
I
¯
r¸ ا. •
¯
ردÍ ا. و * _
¯
,,
¯
I
¯
r¸ _aI ر
¸
اربJا .
¯
..: ن
¯
| J
¯
:
_·اد <, ¸· و ت.ا ن¸,
¯
I
¯
r رد راربا .ا.: تa,a> رد .ت.ا _,.,<· = ن
¯
¸بر
¯
a.
´

i.zا¸> oizاش. ار نí نابر
¯
a. .ت.ا oi. <..¸· _با.: ?ت.,, ن¸,
¯
I
¯
r <:
_,aaŒ.) «.در: – †3 . 1† . 21 .ا.: oا:¿ا>) _,,
¯
I
¯
r ر,.a· رد نار.
¯
a. ¿ارí (
|.ت.ا oi. oدر.. …¸ق oد .ر,.اa· _>رب رد و ن¸:ا·¸: (راربا 1• | <.J
¯
r
¿ا.×. .اzنí ندر.. دودر. و <·ا:oد ¿ارí ¸ا _>رب _a· ¸ا _¸ _¸ا,„ا,„
¿اi> <ب .رق …¸ا.. و _Iاr تا>رد رب <: <..·اد «Ÿrاæ. ¿ر·رب» ار ن¸,
¯
I
¯
r
_î,· ت.¸·ر. .راربا .ا.: ¸ا د¸æa. :i¸¸:_. ¿و .د¸._. ˜,Œ.. نا>,.
_¸ :ت.ا oدر: oدا.í و رi
¯
a. نا·í ¿ارب د¸> _..> ¿اæق اب i·واi> <: ت.ا
ت.¸·ر. <I.> ¸ا .اzت.¸·ر. ¿را,.ب <: ت.ا •.ا> و <¸ا¸ i.Iب _با.: ن¸,
¯
I
¯
r
<IIا _Iæ)ر,.ا,¸ <ب نí ت.‡r _,,,· ¿ارب i·واi> و oi. <..¸· نí رد راربا
اب <: ت.ا ,ر¸ب رiق نí _.׸ :ت.,, ن¸,
¯
I
¯
r _·اد_.· :i¸ا.رs_.(<Iíو <,Ir
دا¸ «,¸قر. .ا.:» Ÿæو اب نí ¸ا _,. :ت.,· نi·ا.ا.. _باق ¿رشب ناب¸
,قر oد
¯
ا. ¸ا ,¸قر.و ._..> _¸اæق و oi. <..¸· ¿ر.ا _.׸ ..ا.: .i.:_.
_¸ :ت.ا ,اهبا_ب و _.ور J.ا: ¿ا.×. <ب (¿راí: <Œa· ا¸ ت.رد l>)
oا:¿ا> .نا¸ا¸ رد .ت.ا ر¸í¸ا·ŸI
¯
>· و ‘>¯ ش. و _..> نا·í ‹,· ت.¸·ر.
oizاش. ,ر¸ب ¿اi> oدارا اب ار ن¸,
¯
I
¯
r .نابر
¯
a. <: i¸ا.._. _,., ار راربا .ا.:
i..:_. |. 1‚ |
:راربا _.شهب ¿اzت.×· _·اوارs
» راŒa·ا) «.i...×·ر¸ تشهب رد •Œق <ب نارا:¸î,· = ,,×· _aI
¯
ر
¯
اربJا ن
¯
| – †2 .
13 –_,aaŒ. : †3 . 22 ¿اz_·در¸> ”ا¸·ا ن¸, .¿د
¯
ا. ¿اzت.×· ¸ا ,z نا·í (
¸ا ,z و ت.‡rاب …¸ا.. و _.شهب نار..z .ارا¸: ¿اz_·i,.¸· و .¸IŒ.
و نا·í ¸ا اi> ت¸اæر .را:درور¸ ت¸¸ر .اi> اب _·ا i.·ا. .¿¸.×. ¿اzت.×·
|.i·رادر¸>رب ¿iبا تدا×. و <.,·L.„ و ت,
¯
..ا 1† | <¸í oi>z .نا.·ا oر¸. رد
.ت.ا oi. دا¸ «,,×·» o¸او اب اzنí ¸ا و oi.í راربا _.شهب ¿اzت.×· Ÿæو رد
ت.‡r <·اش· .نí نi.í oرî· و ت.ا ناوارs ت.×· ¿ا.×. <ب ,,×· o¸او
_¸اzت.×· _¸rí رد نا·í <: ت.ا ا.×. _¸iب و راربا _.شهب ¿اzت.×·
i·رب_. ر. <ب ر¸í¸ا·Ÿæو |. 1‰ | نا.·ا oر¸. رد <: _¸اzتراشب :i·ا<.a: _>رب
.¸اrí رد <: نا., :ت.ا ¿رî¸د ¸ا ر·رب _î¸ .,·ر· <ب .oi. oداد راربا <ب
‹I • ر
¯
. <
´
I
¯
Iا ,ه
´
.ق¸s ¯» :i.:_. نا,ب ار ت.ا,ق .,.í و ر
¯
. ¸ا نا·í ت,
¯
·¸æ.
نا.·ا) «,
¸
¸,Iا – ‚•.11 ( …د _·ا.دا. و oره, _بادا. تراشب نا·í <ب i×ب
نا.·ا) «ا
¯
رور.
´
و s ¯ رæ·
¯
,ه.a¯I
¯
و»:izد_. – ‚•.11 ( ¸ا _>. .<.sر ر·ارs _,.
نا.·ا) «ا
¯
ر¸ر>
¯
و <¯ .
¯
>
¯
اور,
¯
æ
¯
ا.ب
¸
,z¸>
¯
و» :دراد نí _·ا,·ر¸ •ا.¸¸ و تشهب – ‚•.
12 ¿اzت.×· ¸ا ¿را,.ب <îIب :oدرî· oi..ب ¸,· تشهب _Iا.>ا تراشب <ب و (
|.دراد_. نا,ب _,æa· <ب ار نí 20 |
:_·ا.دا. و _بادا.
» «.ت.اد _·ا¸را نا·í <ب ار _·ا.دا. و _بادا. و = ا
¯
رور.
´
و s ¯ رæ·
¯

´
.a¯Iو
نا.·ا) – ‚•.11 رد (_بادا.) ترæ·(,J.Iا <,Ir)رقاب ,ا.ا ¸ا _›¸i> <¸ا¸ رب (
|.ت.ا نا·í …د رد رور.و .oره, 21 <¸í | 24 – _,aaŒ. †3 راî.í ر·ا ¸ا
,´ ر
¸
×·
¯
» :i¸¸:_. _>. _.شهب راربا oره, رب نí _.ر
¯
> و _بادا. و اzت.×·
<: _.اî.z :i¸¸:_. _ا,
¯
r _با ¸ا _a· <ب _.¸Ií .«,
¸
,×.
¯
Iا s ¯ رæ

·
¯
,هz
¸
¸>
´
و
´
_s
<.>æ <: i..,ب_. .ا.sí i.·ا.z ¿ر¸· ناه:ا· .i·رب_. ر. <ب تشهب رد نا,.شهب
_¸ا :i.¸¸:_. (_.شهب ر¸.L. <..رs) نا¸æر <ب نا·í .i.:_. _.ور ار تشهب
?i..,ب_.· _¸ا.ر. و .ا.sí .تشهب رد :د¸.رs i·واi> <: _¸ا اب :ت.,, ر¸·
نا.·ا) – ‚•.13 <îIب :ت.,· oا. و i,.ر¸> ر
¸
¸· _¸ا :izد_. ¿.ا¸ ¿و (
˜¸داæ. _¸ر·رب ¸ا <:|(,J.Iا اه,Ir)*<.„اs و(,J.Iا <,Ir)*_Ir
|.ت.ا oi. _.ور نا·í ناi·د ر¸· ¸ا .تشهب و i·اoi. ناi.>|i·راربا 22 |
:ر,,: ‹I.
´
» _.,.¸ر.| .¿رî.ب ا> ناiب ن¸, و = ا
¯
ر,,: ا
¯
îI.
´
و ا
¯
.,×·
¯
ت¸Íر
¯
,
¯
· ¯ ت
¯
¸Íر
¯
ا•|
¸
و
نا.·ا) «._.,ب_. روا.ه¸ ¿ر¸ش: و ت.×·|¸ا – ‚•.20 .راربا _.شهب ¿اzت.×· (
¿ر,:o¸اi·ا _باق .oi. اŒr نا·í <ب <: _:ر¸ب ‹I

.
´
و ت.ا _·i.ا· Ÿæو
|ت.,· 23 و …او¸_ب _îI.
´
(,J.Iا <,Ir)ƒداæ ,ا.ا ¸ا _.¸اور <¸ا¸ رب و |
|.ت.ا ر¸í¸ا·ا.s 24 ت.‡r و _ر..: <ب ار ر,,: ‹I.
´
.نار.
¯
a. ¸ا _zور: |
|.i·اoدر: ر,.a· نí ¿اzŽاب و اzرæق .اz<·ا> و تشهب 25 ار نí .رî¸د _zور: |
_¸ا i.·ا. :i.·اد_. نا,.شهب _¸رب ¿اz,اa. و تشهب ¿¸.×. ت.‡r <ب oرا.ا
ت,
¯
>· و ,J. نا·í رب oرا¸.z و i·¸._.· دراو نا·í رب o¸ا>ا نوiب ناî..رs <:
|.i·راد نابرد دا.az نا·í ¸ا ‹¸رz <: _¸ا ا¸ i.¸¸:_. 2• i.·ا. ¿رî¸د _·ا×. |
ر,,: ‹I.
´
¿ارب ¸,· ˜> …ا.> و …J> د¸ه. و <I
¯
Iا_Iا .رق و ت,
¯
.:ا> .ت,
¯
îIا.
|.ت.ا oi. oدر.. 2‚ |
:راربا ¸اi·ا,ش,
» _,aaŒ.) «i·رî·_. .|<..ش·| اzت>· رب = نور
´
‡.¸
¯

¸
¦ ¸ارJا _Ir ¯ – †3 . 23 و
35 ( . » <,î·|_¸¸> ¿|اzت>· رب|تشهب| نí رد = ‹
¸
¦ ¸ارJ
¯
ا_Ir ¯ اه,s _
¯
,’î.
¯
.
´
نا.·ا) «.i.·¸ – ‚• . 13 ( <,î· _.شهب ر>اs و ا,¸¸ ¿اzت>· رب <:_Iا> رد نا·í
.í ¯ ×. نا...د <ب و oi. ,zارs ناش¸ارب <: _.شهب ¿اzت.×· ”ا¸·ا <ب .i·اoد¸
<ب تa: نا¸·_. و i·رî·_. i·راد ار نí ¿اه..ا <,نí <ب و د¸> _>¸ود
_s ,´ ر
¸
×·
¯
» :i¸¸:_. <: ت.ا i×ب <¸í .ت.ادرب _¸ا i¸
¯
š. .i·رî·_. ناش¸اi>
_,aaŒ.) . «,
¸
,×.
¯
Iاs ¯ رæ

·
¯

¸
z
¸
¸>
´
و
´
– †3 . 24 ( í’.¸¸
¯
o
´
¸>و» <¸í <ب ت¸ا.r اب
ت.ا,ق) «s ´ ر
¯
L
¸
ا· اهب
¯
ر _I| * s ´ رæا· – ‚5.22 و 23 _¸ا .ت.ادرب _¸ا رî¸د i¸
¯
š. (
|اi> ت¸¸ر ¸> .نí و د¸. ¿رŒ. اzتíI _¸ر·رب i¸اب اi.با رد <: ت.ا 2† |
<¸í _¸ا ¸ا .ت.ا ,¸.r i,a. .…¸×a. ,í> ن¸, :i·ا<.a: ¸,· _>رب .ت.,·
|.i·رî·_. _.شهب ¿اzت.×· ”ا¸·ا <ب .راربا <: i¸í_.رب 2‰ ._æ×ب <.a: <ب |
_¸ا و i·رî·_. _.شهب راi¸ا¸ و ناوارs ¿اzت.×· و ¸,î·ات>هب رLا.. <ب نا·í
|.ت.,· ت.رد .ت.ا نارsا: رa,: <ب نا·í oاî· .د¸æa. <: …¸ق 30 | _¸ا i¸
¯
š.
و نارsا: رa,: <ب راربا oاî· .oر¸. _,.z _·ا¸ا¸ <¸í ود رد <: ت.ا _¸ا ¿Íر
¸ا ¿را,.ب <.a: <ب و «<î¸را» •.> «‹¦ارا» .ت.ا oi. ر:• .نا.ر>.
ت>· ار نí ¸,· _>رب .ت.ا اz<I>> —¸æ>. ¿اzت>· ¿ا.×. <ب .نار.
¯
a.
ت.ا نا,¸ا._ب ت>· <: «ر¸ر.» ربارب رد :i·اoدر: ر,.a· رادنا,¸ا. |. 31 |
<: ت.ا _¸ا> رد ر¸ر. ¸ا _>. ار¸¸ :ت.ا _>. _¸ا oا¸: ¸,· _·íرق ¿اzر,,×·
_>. و i..,ش·_. ,z ربارب رد :i·راد _.·ا _I>. رî¸د‹¸ اب نا,.شهب
ت¸I> د¸> نار..z اب <: ت.ا _¸ا> <ب •¸بر. ‹¦ارا <:_Iا> رد :i.¸¸:_.
_¸) .«ن¸
´

¸
.
¯
.
´

¸
¦ ¸ارJ
¯
ا _Ir ¯ _.IL
¸
_s ,ه>
´
و¸Í
¯
و ,z ´ » :i.·ا. :i..:_. – 3• . 5• (
:راربا _.شهب _·i,.¸·
–oرaب) ت.ا ¿را> _.شهب نا.>رد ر¸¸ ¸ا <: اzره· و نارا,¸¸> ¸ا .راربا 2.25 و (
<: _æIا> و ارا¸: .í i.·ا. ._.شهب ¿اz_·i,.¸· ¸او .ت.ا نا,.شهب oرهب
تí ¯ I oداب و iبا¸_.· ر,,×· نí ,ׄ <: ¿ر,. و د¸._.· ن¸:ر:د نí ¿¸ب ¸:رz
–i.
¯
>.) .i·i..oرهب .ت.ا ¿را> اzره· رد <: .ا· _,,î·ا و _>ب 4‚ . 15 (
oi. oد¸.. oŠ¸و _sاæوا اب <: i·رب_. د¸. _¸اz_·i,.¸· ¸ا اz_¸ا رب نو¸sا
:ت.ا
1 :,¸.>. ˜,>ر .
» _,aaŒ.) «.i·¸. oi,·ا.¸· oi. ره.
´
¿اoداب ¸ا = ,¸.>.
¯
˜,>ر
¯
_.
¸
ن
¯
¸a¯.¸
´

†3 . 25 . 2† :دراد _:Š¸و راه, ر¸ب¸. _·i,.¸· (
<: «,¸.>.
¯
˜,>ر
¯
» :ت.ا ره.
´
<ب ر. و _:د¸Ií رz ¸ا ‘Iا> و ,اæ .,î¸
:ت.ا نí ت·ا,æ و ,¸رî· ¿ارب نí نi. ,¸.>. | 32 <: ار ¿¸,, oرا¸.z ن¸, |
د¸,.ا,· نí اب ¿¸,, ا· i..:_. ,¸. و ره.
´
.i.اب o¸,.í و _r ¸ا ‘Iا> و _,a·
|.i.î· _æIا>ا· و 33 |
ره. ا,·د رد …¸.×. •J و _:
¸
¿ا> <ب (‹ش.) ,ور×. _,:íرŒr oد
¯
ا. اب .,ود
_,aaŒ.) . «‹
´
..
¸
<.
´
..>¸ » :ت.ا oi. – †3.2• ( <.ا.>» ¸ا د¸æa. _>رب
ت.ا ناzد رد ر¸ب¸. .ار. ,ׄ _¸ر>í <: i·ا<..·اد ‹ش. ¿¸ب ار «‹.. |.
34 |
<.sا.. و <aبا.. در¸. ت.ا <..¸ا. ._·L. _¸Jاو ر·ا رب .ار. نí .,¸.
• _s
¸
و»:i.:_. ˜¸¸ش· ¿ا<aبا.. _,., <ب ار نا..š. _Iا×.. ¿اi> و در,: رارق
_,aaŒ.) . «ن
¯
¸.a
¸
...
¯
.
´
Iا _
¸
s ¯ا..
¯
,Is ¯ ‹I – †3.2• ( را. <.ش, ¸ا ¿اo¸,.í .,راه,
_,aaŒ.) «ن
¯
¸بر
¯
a.
´
Iااهب .
´
ر
¯
ش¸
¯
ا
¯
.,r * ,,..·
¯
_.
¸
<>
´
ا¸.
¸
و» :دراد ,,..· .ا· –
†3 . 2‚ و 2† oŠ¸وو ._.شهب *.ار. _¸ر·Ÿ¸ر. .تا¸اور _>رب <¸ا¸ رب <: (
|.i¸ا¸sا_. راربا .ار. _¸ارا¸:رب ._î.>,.í _¸ا و ت.ا _هIا نابر
¯
a. 35 |
¸ا .راربا رî¸دو .نí .ا· .ار. ¸ا .i.·اaبا. و نابر
¯
a. ¸ا <: _·اi·ا> و ر,.ا,¸
|.i..¸·_. ,,..· <.ش, o¸,.í 3• |
2 :ر¸sا: o¸,.í .
» <
¸
I
¯
Iاد
´
ا,r اهب
¸
.
´
ر
¯
ش¸
¯
ا
¯
.,r ¯ * ا
¯
ر¸sا: اه>
´
ا¸.
¸
نا: _L: _.
¸
ن¸بر
¯
ش¸
¯
ر
¯
اربJا ن
¯
|
رŒr اب <: i..¸·_. _.ا> ¸ا|ناî,·و| راربا ._,a¸ <ب = ا
¯
ر,>a·
¯
اه·
¯
ور>
¯
a¯¸
´
oا¸>…د <ب| و i..¸·_. نí ¸ا اi> نا:i.ب <: ¿ا<.ش, .ت.ا <.>,.í _.¸>
نا.·ا) «.i..:_. _ا¿را>|_¸¸> – ‚• . 5 و • » ( ¸ا _I,›.· _·ا,ب «*ر¸sا: ¿ا¸.
ت.ا راربا .ار. _¸¸ب_¸> و _î.> |. 3‚ <,Ir)رقاب,ا.ا ¸ا _.¸اور <¸ا¸ رب |
<,Ir <IIا _Iæ)ر,.ا,¸ <·ا> ¸ا <: ت.ا تشهب رد ¿ا<.ش, ,ا· ر¸sا:(,J.Iا
|.د¸._. ¿را> نا..š. و نار,.ا,¸ ر¸ا. <·ا> <ب ا>نí ¸ا و i.¸>_.(<Iíو 3† |
<.>,.í ¸ب_¸> و i,,. .در. ¿ر¸sا: اب _·i,.¸· _¸ا :i·ا<.a: نار.
¯
a. _>رب
|.د¸. ارا¸: و _.ا: نí ,ׄ و <>¸ار ا· ت.ا 3‰ .رr :i·ا<.a: ¸,· _>رب |
و <.>,.í_. *_,,>·¸ اب <: روí•اش· و •ر
¯
>. _î¸ :<..اد .ار. ”¸· ود _Izا>
_×,,„ارs ˜¸اa> ن¸,و .<.>,.í_. ر¸sا: اب <: _>ب,ارí و oi..:ت.. ¿رî¸د
و ر·oدر..: _·ا×. اب ˆاaIا _¸ا ر¸¸:ا· .i>.:_.· _·اه> _¸ا ¿اzo¸او رد
|.ت.ا oi. ,اi>..ا ,ر¸ب ˜¸اa> نí ¿ارب ¿ر·Jاو 40 اب o¸,.í _·i,.¸· |
<¸í رد las و راربا ¿ارب las ر¸sا: 5 –نا.·ا ‚• نار.
¯
a. _>رب .ت.ا oi.í
تا¸í 5 و • –نا.·ا ‚• _.r تa,a> ر:نا,ب .…ا.rا ,
¸
.
¯
>· ‹I.. _ا.ارب ار
.ر¸ب¸. ¿اzرا: :i.¸¸:_. .<..·اد (<·اæIا> ,اׄا و رí· <ب اsو) راربا •Iاæ
ناش>Iاæ ¿اzرا:اب <: ت.ا ¿ا<.ش, ¸ا ¿ر¸sا: .ار. نi,.¸· _.„اب
راî.í تشهب رد نí تa,a> و i..:_. ¿را> و i.sاî._. ار نí <..¸,¸
<I.> رzاL .ا.×. _¸ا i¸
¯
š. .ت.ا oد¸ب …ا.rا
¯
تر¸æ <ب ا,·د رد <,ر: :د¸._.
ار ر¸ب¸. .ار. ا,·د رد راربا i·ا.هs_. <: ت.ا «اهب .رش¸» و «ن¸برش¸»
<: _¸ا رب نو¸sا :«اهب .رش,.» و «ن¸برش,.» :د¸.رs_. <·ر: و i..¸·_.
<.z (ن¸sا>¸ .ن¸.׌¸ .ن¸s¸¸ .ن¸برش¸) نi,.ر· و ,اׄا .ندر:اsو .نi,.¸·
_¸ا ¸ا ار¸¸ :ت.ا ¿رî¸د i¸
¯
š. ¸,· «اه·ور>
¯
a¸» ر:• .ت.ا oدروí ƒا,. ‹¸ رد ار
,ا>·ا (,¸> و ,اׄا .اsو) نí .ا,.ا اب *<.ش, _.sاî. <: i¸í_.رب ر,,×·
ت.ا <.ش, نi·ا.¸> نا.z اzرا: _¸ا تa,a> _¸ :در,:_. |. 41 |
3 :_,,>·¸ o¸,.í .
» نí رد و = J,,.I.
¯
_.
¯

´
اه,s ا
¯
.,r ¯ * J,,>
¯
·¸
¯
اه>
´
ا¸.
¸
نا: ا
¯
.L: اه,s ن
¯
¸a¯.

¸
´
و
ا> نí رد ¿ا<.ش,|¸ا| .i.·ا.¸·_. نا·í <ب .دراد _,,>·¸ o¸,.í <: _.ا> ¸ا ا>
نا.·ا) «.د¸._. oi,.ا· _,,.I. <: – ‚• . 1‚ و 1† .ار. ¸ا _Izا> .رr (
را: <ب اz_·i,.¸· و اír —¸æ>. <¸ودا رد <: ¿رŒ×. <ش¸ر) _,,>·¸ اب <.>,.í
|(izد_. .ار. <ب _æ
¯
ا> ¿i.· و دور_. 42 oداد oirو نí <ب اíI :درب
´
_. تí ¯ I |
|.i·ا<..·اد …وا..
¯
Iا_ه. و _>ب تí ¯ I .ارا¸: ¿ا.×. <ب ار _,,.I. ._>رب .i·i.
43 _هIا _رr ر¸¸ ¸ا ¿را> ¿ا<.ش, ._,,.I. .نار.
¯
a. _>رب <.a: <ب |
|.ت.ا 44 |
4 :ر¸ه„ .ار. .
» نا·í <ب •ا¸ ¿اoداب .نا.را:درور¸ و = ا
¯
ر¸ه„
¯
ا
¯
بار.¯ ,هب
¯
ر
¯
,ه.a.
¯
و
نا.·ا) «.i·ا.¸·_. – ‚• . 21 _¸ا _a· .ت.ا oi..:•ا¸ و •ا¸ ¿ا.×. <ب ر¸ه„ (
<.z .<..اíî· _قاب ار (¿i,I¸) _·راíق ¿,z <: ت.ا ¿ا<·¸:<ب .ر,هŒ· رد .ار.
¸ا .ا>.>ا و نا>,. ¿اi> ¸ا تIar اzتراíق ¸ا _î¸ ن¸, و i.:_. _¸ا¸ ار
اب .oi¸رد ار تIar ¿اz.ا>> <.z .نí نi,.¸· اب راربا .ت.ا وا <ب <>
¯
¸·
.تشهب رد ور_¸ا¸ا :i.¸وا …J> و …ا.> رد ƒرr ._هIا را¸> رد ,¦اد ¿ر¸æ>
نا·í :د¸.رs .ار. _¸ا oرابرد(,J.Iا <,Ir)ƒداæ ,ا.ا .i.¸ا.._. ار اi>
¿¸. •_. _¯ : _r ,zره
¯
Œ¸) :i.:_. •ا¸ i·واi> ¸> ¸,, <.z ¸ا ار (راربا)
|(<I
¯
Iا 45 | و ت.ا _هIا _iقا تا• د¸> .<Œ.او نوiب ._بار. _,., _قا. و
ا. ,ه
´
I
¯
» <¸í رد «i¸¸.» o¸او ƒاiæ. i¸ا. و _.شهب ت,z¸. _¸ر·رب ._¸ا
ƒ) .i.اب «i¸
¸
¸.
¯
ا.¸iI
¯
و اه,
¸
s ن
¯
و•´اش¸
¯
– 50 . 35 |( 4• ¸,· نار.
¯
a. ¸ا _zور: |
¿اzاír ¸ا _¸ .نا,.شهب <: ت.ا _·i,.¸· _r¸· .ر¸ه„ .
¸
ار. :i·ا<.a:
_قرr las و •ا¸ ار _·ورد تJ¸æs <.z ..ار. _¸ا .i..ا.í_. _.شهب
|.i.:_. _وار· نا·í _· ت.¸¸ ¸ا رŒ×. 4‚ |
:_¸ر¸Iب _,.,. ¿اz,ا>
» <æ
¯
s _.
¸
ا

ر
¯
¸را¸ق * ا

ر
¯
¸را¸ق ¯ ت

·ا: .ا¸:Í و <æ
¯
s
¸
_.
¸
<,·ا.ب
¸
,ه,Ir ,´ اŒ¸
´
و
oi·ادر: نا·í رود <ب ._¸ر¸Iب ¿اz,ا> و _,.,. ,ورL و = ا
¯
ر¸ia·
¯
اzورi
¯
ق ¯
¸ا ار اzنí .|تsارL …ا.: اب و| o¸اi·ا <ب ت.رد <: ,,. ¸ا _¸اz,ا> :د¸._.
نا.·ا) «.i·اoدروí رد را: – ‚•.15 و 1• ر,·L· .,ورL ت,
¯
a,: <: _¸ا <ب <>
¯
¸· اب (
ا,¸¸ _.,.ر· رد تا¸í _¸ا .دراد _·i,.¸· و اír ند¸ب _>بتí ¯ I رب _a,.r
¸ا ,z و دراد ار ر¸Iب ت,sاa¯. و اaæ ,z .تشهب رد راربا ¿اz,ا> :i¸ا.رs_.
|.ت.ا i..oرهب oرa· _¸ا,¸¸ و _:i.ش>رد 4† oرابرد(,J.Iا <,Ir)ƒداæ ,ا.ا |
i.:_. •¸a· _.شهب oرa· رد ,ش, ر¸· :د¸.رs _.شهب _,.,. ¿اz,ا> ت,sاa¯.
|.i.:_. •¸a· ا,·د ر¸Iب رد <: نا., :(نí ت,sاa¯. ¸ا <¸ا.:) 4‰ اz,ا> _¸ا>.: |
ار نا·í <: ت.ا ¿اo¸اi·ا <بو .i.zا¸>_. _.شهب راربا <: ت.ا ¿i
¯
> رد
|.,: <· و _,ب <· .i.: .ار,. 50 نا,قا. ¿
¸
ر,:o¸اi·ا .د¸æa. ت.ا _î.. |
د¸> <: i·روí_. _·ا¸,. و ا¸.>. و o¸اi·ا <ب ار اz,ا> نا·í .i.اب _.شهب
|.i.zا¸>_. 51 | _.>ا. ¿را> ¿ارب _,.¸ _.sاî. ¿ا.×. <ب .<.ش, ر
¸
,>a·
_..ا¸> ,رæ
¸
¿ا.×. <ب i¸اب ا> _¸ا رد ار ر,>a· _Iو :ت.ا _.,.¸ ر¸¸ ¿اz.í
¿اzرا¸با i..¸ا,· ._.شهب ¿اz<.ش, _.>ا. ¿را> <: ت.ا ,I
¯
.. ار¸¸ :,¸ر,îب
¸> .نí ¸ا ¿ر¸zرهب و ت.×· نi. ,zارs ¿ارب .تشهب ,ا‡· رد .ت.,· _I¸.×.
<,رz .نا,.شهب ¿ارب :i¸ا.رs_. <: نا., :ت.,· ,¸J ¿¸,, .نا,.شهب oدارا
ƒ) .«اه,s ن
¯
و•اش¸
¯
ا. ,هI
¯
» :ت.ا ,zارs .i.zا¸>ب – 50 . 35 |( 52 |
:i¸وا> و نا¸>¸· نارا:ت.i>
» نارا:ت.i> = ا
¯
ر¸›..
¯
ا
¯
šIšI
´
,ه.
¯
,.
¸
>
¯
,ه.
¯
¸Íر
¯
ا•| ن
¯
وiI
¯
>.
´
ن
´
iIو
¸
,ه,Ir ,´ ¸Œ¸
¯
و
¯
در:ادر: .i·راi¸ا¸ oره, _¸ا,¸¸ و _·ا¸> _بادا. و توار„ رب oرا¸.z <: _.شهب
نا.·ا) «.i..:_. <æرr اzنí رب ار اz.ار. و اz,ا> و i·در:_. نا·í – ‚• . 1‰ (
ند¸ب ,‡.. ¸ا .i.اب «oi.:ار¸» _„ا.ب رد šIšI <: _.اî.z :i¸¸:_. _,„رق
ت.ا _¸ا oi.:ار¸ šIšI <ب نارا:ت.i> <,,ش· ر
¯
. :oi. <.a: و ت.ا ر·ا,¸¸ نí
«ن¸.î. šIšI»<ب <: *_,×Iار¸> ,J>رب :i..J·ر¸ ¿را:ت.i> رد نا·í <:
oدرا.: ت.i> <ب نا·í ار¸¸ :i·اoi. <,,ش· (_ر..د ¸ا رود و oi,.¸¸)
i·¸._.· |. 53 | .«.ر
¯
a. ن
¸
اaبا.» و «راربا» ت.اد,ر¸ب و ,¸رî· ¿ارب نíرق
<ب ا> _¸ا ردو .د¸I¸. ¿ا.×. <ب i,Iو
¯
•.>) «ناiI

و
¸
» <ب نا·í نارا:ت.i> ¸ا
نا.وi>. ¸ا .نا.دا> _¸ا <: ت.ا _..ار: _¸ا و i.:_. ر,,×· (نا¸>¸· ,¸هa.
ن
¸
ارا:ت.i> ¸ا <: _Iا> رد :i·اoدر: ..: نا·í ر¸æ> رد ,ر
¯
ش· ر·ا رب و د¸>
i.:_. دا¸ *«نا.I

r¸» <ب نا..š. و نا¸ا.را¸ |. 54 |
:ت.ا,ق رد ت,
¯
·¸æ.
» oاî· ¸ور نí .,.í ¸ا ار نا·í|,z| اi> _¸ = ,
¸
¸,Iا ‹
¯
I • ر
¯
. <
´
I
¯
Iا,ه
´
.ق¸s ¯
نا.·ا) «.ت.اد – ‚• . 11 ( نا·í ار¸¸ :izد_. ر,> راربا <..ا¸> ˜a¯>· ¸ا <¸í _¸ا
¸ا نا.را:درور¸ ¸اا. :i..a:_. و i·د¸ب _ارz رد _,.¸¸اب ¸ور .,.í و ر
¯
. ¸ا
. «ا
¯
ر¸رŒ.ق ¯ ا
¯
.¸,r ¯ ا
¯
.¸¸
¯
ا.ب
¯
ر _.
¸
,ا>·
¯
ا·
¯
|» :,,:ا..ارz .ت>. _.¸د ¸ور
نا.·ا) – ‚• . 10 ( oi·ر,:ارs نí i
¸
·¸: <: ¿¸ور¸او :i¸ا.رs_. نا·í oرابرد i·واi>
نا.·ا) .«ا
¯
ر,Œ...
´

¯
. نا: ا
¯
.¸¸
¯
ن¸sا>¸
¯
و»:i·i,.ر·_. ت.ا – ‚• . ‚ i·واi> (
,J>رب و i,ش>ب _..¸ا نا·í <ب و ت.ادرب نا·í ¸ا ار ,¸د ¸ور _¸ا .,.í ¸,·
ناش¸اz…د <ب و _بادا. و _.ر
¯
> نا·í ¿اzoره, <ب .نارsا: oره, _.¸د
|.در: اŒr ¿رور. 55 |
:*ر¸ر> _ا,I
» نا,·ر¸ و تشهب .i·در: ر,æ <: نí _ا¸ <ب و = ا
¯
ر¸ر>
¯
و
¯
<¯ .
¯
>
¯
اور,æ
¯
ا.ب
¸
,z¸>
¯
و
نا.·ا) «داب ناش.ادا¸ – ‚• . 12 ( . » = ƒ ´ ر
¯
,.
¯
.| و ر
´
æ>´ _i..
´
.
´
ا,· ¸ ,ه
´
,
¯
I ¸.r
نا.·ا) «.ت.ا رب
¯
رد ر,.
¯
.
¸
¿ا,¸د و ¸,. _.ش¸ربا ¿اz<.ا> ار راربا – ‚•.21 (
…ا.> <: ت.ا _·ارا:¸î,· ¿رzاL …ا.> <¸ا. .تشهب رد ¸,. ¿ا,¸د •ا.¸¸
«.ر
´
,>¯ ‹I• ¿¸a.
¯
Iا_
´
ا,I ¸و
¯
» :i·در: _,.L· _¸ا.را¸ _.¸¸ اب ار _¸¸> _.„اب
,ارrا) – ‚.2• (
رب _,.ش¸ربا ¿اz<,را¸ ار¸¸ :ت.ا ‘Iا> و .ا· نا,·ر¸ ¸ا نا,.شهب ¿اz*_ا,I
..Iا> ¿اz€·ر _ر¸í¸ و نí ¿ا,¸¸ تا:ر> و ت,باí ¯ > و تsاŒI و _.ر· ر·ا
نí ¸ا ر·اهبنار: ¿ا<,را¸ ا,·د ,در. €.zرs رد ن¸, و ت.ا اz<,را¸ _¸ر.هب
<ب «_i
´
..
´
» .ت.ا <.sر را: <ب _.شهب راربا •ا.¸¸ Ÿæو رد o¸او _¸ا .ت.,·
¿ا,¸د «ƒر
¯
,.
¯
.

ا ¸»و .•¸ا· _,.ش¸ربا <,را¸ .نا.ا.. ت×I و نار.
¯
a. ƒاa·
¯
ا
ت.ا ر,.
¯
.
¸
و ,,>æ |. 5• ناه> ¿اz€·ر _¸ر·ا,¸¸ و _¸ر·دا. ¸ا ¸,. €·ر |
|.دور_. را.. <ب _>ب_.ارí _î·ر و ت×,,„ 5‚ |
:…i.×. ¿ا¸z و اz<¸ا.
...» <· و i..,,ب _با.sí|_.ر:| <· ا> نí رد ... = ا
¯
ر¸ره.

¸
¯
J و ا
¯
...¯ اه,s ن
¯
ور¸
¯
J
نا.·ا) «._¸ا.ر. – ‚• . 13 _a· :ر¸ره.¸ و i,.ر¸> ت¸¸ر _a· ¸ا د¸æa. (
.ت.ا نí oi..: oر,> ر¸· نi¸د و تدورب و ترار> _ا.>ا i.·ا. .•اردا ˜IŒ.
| 5† |
:_ر..د رد و ,ار ¿اzo¸,.
» نا.·ا) «.ت.ا ,ار|نi,, ¿ارب| _¸اzo¸,. و = J,Ií·
¯
اهs ´¸Œق ´ تI
´
I
¯
• ´و – ‚•.1
4 نا.·ا ر:ا <: ت.ا ا.×. _¸iب _.شهب ¿اzo¸,. ند¸ب ,ار :i¸¸:_. _.¸Ií (
<· و ت.ا رود <· .دراد رارق وا _ر..د رد .i.اب oi,با¸> ا¸ <..ش· .oدا..¸ا
|.د¸._. نí نi,, •·ا. ¿را> 5‰ |
:_.شهب ¿اzر¸¸¸
» نا.·ا) «.ت.ا_,.,. ¿اzi.ب ت.د نا·í <¸ار,¸ و = <æ
¯
s
¸
_.
¸
ر
¯
و
¸
ا.Í
¯
ا¸I
¯
>
´
و –
‚•.21 » ( «oرا¸..د» .ر
¯
×. ..rار <.a: <ب و «را¸.
¸
» •.> «sر
¯
¸
¸
.

Í
ت.ا (i.بت.د) |. •0 |
:راربا ¸ا _¸ار¸í¸
» _.
¸

´
·
´
اه,
¸
s _¸iI.> ر
´
.ه·Jا اه. ¸>· _.
¸
¿ر
¸

¯
ت
´
..
¯
> ,هI
¯
,هب
¯
ر
¯
ا¸a·
¯
ا _
¯
¸í
¸
I
¯
ا _
¸
î
¸
.I
<ش,¸ ار نا.را:درور¸ ¿اور¸ <: _·ا.: _Iو = ر
¸
اربJI ¸ ر
´
,> <
¸
I
¯
Iاi
¯
.r¸ ا. و <
¸
I
¯
Iاi
¸
.r
.ت.ا ناور اzره· .اzنí|نا.>رد| ر¸¸ ¸ا <: ت.اد i.zا¸> _¸اzŽاب .i·ا<.>ا.
د¸>و اi> د¸· <,نí و ت.ا اi> .·ا> ¸ا|_¸ار¸í¸ _¸ا| .i.·ا.ب <·ادوا> ا>نí رد
نار.r…í) «.ت.ا ر.هب ناî,· ¿ارب .دراد – 3 . 1‰† ( رد «ا¸a·
¯
ا _¸íI
¯
ا» ¸ا د¸æa.
ت.ا راربا .نí _¸• <.¸رق <ب <¸í _¸ا رiæ |. •1 » | <: ت.ا ¿¸,, _,..>· «…¸
´
·
´
د¸._. _¸ار¸í¸ نا.ه. ¸ا نí اب | •2 | o¸ا· نا.ه. ¿ارب <: ت.ا _¸اz¸,, <.z ا¸
._,zا¸. و اzت.×· <.z اب _.شهب ¿اz*Žاب ._ا.ا _¸ا رب :i..:_. ,zارs دراو
ت.ا _¸ا _.¸هa. و ت.ا _.شهب ,ر¸ب ¿ار.نا.ه. رد اi> ت.>· _¸ار¸í¸
<ب ¿اoرا.ا i¸ا. <: ت.ا نí _¸ رد ¿ر·_Iاr و ر·,ه. ¿اz_¸ار¸í¸ <:
:i¸ا.رs_. <¸í _¸• رد ور_¸ا¸ا :i.اب _·ابر ¿اzo¸I> و ¿¸.×. ¿اzت.×·
ت.ا ر.هب راربا ¿ارب .دراد د¸>و اi> د¸· <,نí» |.« •3 | «<I
¯
Iاi.rا.» ¸ا ر¸‡..
,ه,. تر¸æ <ب نí نا,ب و i.اب نí .zا¸. و تشهب ¸ا ر·رب _.ادا¸ i·ا¸·_.
ر:• نا¸ا. <.î· .ت.ا نí ¿ر¸í¸ا·Ÿæو و ت.‡r ر:نا,ب (ت.ا اi> د¸· <,نí)
و _,×Iار¸> ¸ا _>. .نا.·ا oر¸. رد راربا _
¸
.شهب ¿اzت.×· را.. رد <: _¸ا
oرابرد oر¸. _¸ا <:_¸اربا.ب .ت.ا oi.ا,· نا,. <ب _.شهب نار..z
<: ت.ا Ÿ,ŒI <.î· _¸ا oi·رادرب رد .i.اب oi. …¸ا·(,J.Iا ,ه,Ir)ت,ب_zا
¸ا oر¸. _¸ا رد .…¸.ر ,ش, ر¸· و …¸.ب ت.ر> ت¸اrر ¿ارب نا>,. ¿اi>
_.شهب ناi¸وا> و نا¸> نارا:ت.i> ر:• <ب las و <.aî· _>. _,×Iار¸>
ت.ا oدر: oi..ب |. •4 |
:راربا ¸ا اi> _·ادرiق
راربا _
¸
.شهب ¿اzت.×· و _¸اæs ندر.. ¸ا _¸ .نا.·ا oر¸. رد i·واi>
_هIا _ا,. در¸. و <.sر¸í¸ ا.. _.¸: و ت.ا ا.. _ادا¸ _¸ا :i¸ا.رs_.
نا.·ا) .«ا
¯
ر¸î
´
ش“ .
¯

´
,
´
×.
¯
نا: و •¯ا¸>
¯

´
I
¯
نا: اíz ن
¯
|» :ت.ا <.sر: رارق – ‚•.
22 _
¯
æر. _.¸: ¸ا ,ر¸ب ¿اi> رî
¯
ش· ._>. _¸ا :i¸¸:_. _¸ا,„ا,„ <.J
¯
r (
¸ا راربا ¿اzنا> <: ت.ا ¿را.a: _¸> <, و ت.ا راربا oi. <.sر¸í¸ …ا.rا و
|.د¸._. د¸.ش> نí •5 oi¸د _ادا¸ ن
¸
ا.·ا <ب ر:ا :i·ا<.a: ¸,· نار.
¯
a. _>رب |
وا رور. .ت.ا ¸· •Iاæ _.r و ,ر· _>. .‹,· ت,
¯
· _
¸
ادا¸ ._¸ا :د¸. <.a:
|:دور_. را.. <ب وا ¿ارب _.,.ه· _.>. _,., و د¸._. نو¸sا •• <:نا., |
و iب را.a: .ت.ردا· را.sر ر
¸
a,: ._¸ا :د¸. <.a: oi. oداد رa,: ن
¸
ا.·ا <ب _.قو
.د¸._. ر·_,ب _,Iق درد و نو¸sا ¿و oوi·ا .ت.ا ¸· _„اب oi,ar
:•با..
.ارrا :نíرق رد ƒJ>ا :˜
¯
>Iا ƒاa>ا :¿ا>.>Jا :نíرaIا ر,.a· _s _.>رIا •Jí
l,>.Iار>,Iا :نíرaIا ر,.a· _s ناzر,Iا :را¸·Jارا>ب :_¸ورد .نíرaIا
:…¸.رIا …í _r …¸a×Iا Ÿ>· :نíرaIا ر,.a· _s نا,,.Iا :نíرق ,ا,¸ :ر,.a.Iا_s
:ر¦اæ,Iا ر,.a· :,¸ر: نíرق ر,.a· ,,..· :,¸رîIا نíرaIا تا.I: _s ˜,a>.Iا
:ر,,îIا ر,.a.Iا :_.ا,
¯
×Iا ر,.a· :_sاæIا ر,.a· :_.ور ر,.a· :ا..zار ر,.a·
ر,.a· :<·¸.· ر,.a· :ر,..Iا ر,.a· :_,قداæIا ¿ه.. ر,.a· :را..Iا ر,.a·
:_,„رق .نíرaIا ,اî>J •.ا>Iا :نíرaIا ¿í _¸وL· _r نا,,Iا•.ا> :_,Ia›Iار¸·
نíرaIا ر,.a· _s _·ا×.Iا¿ور :ر¸·L.Iاب ر,.a.Iا _s ر¸›..Iارi
¯
Iا :•.ا>Iا•.ا¸>
:نíرaIار,.a· _s ناقرaIا :ر¸i×Iا :¿ا>æ
¯
Iا :نا.>Iا¿ور و نا.>Iا_ور :,,‡×Iا
:,اش¯ îIا :,J.ا رد نíرق :l,>.Iا _¸.اaIا :<.
¯
Jا Ÿ,IL·_s <.
¯
ه.Iا…¸æaIا
نا,,Iا•.>. :_¸ر>,Iا•.>. :.ر×Iانا.I :…ا.
¯
×Iا¸.: :راربJاsi
¯
r و رار.JاŸش:
.zا¸. :نíرaIا ˆاaIا تادرa. :<¸¸×IIا ƒورaIا ,>×. :نíرaIا ر,.a· _s
.نíرaIا ر,.a· _s نا¸,.Iا :نíرaIا ر,.a· _s _.>رIا
_.J.ا _Ir


| 1 — .تادرa. | 114 . » ر
¯
ب .«
| 2 ¿. .نا,,Iا•.ا> | 3 ¿ . 4 — . 2†2 ¿ .نا,,Iا•.>. : 2 — . ‰0† ¿ ._,„رق : 1‰ .
— †1 .
| 3 ¿ .l,>.Iا _¸.اaIا | 1 — . 4‰† . » ¿ .¿ا>æIا :«ر
¯
ب 2 — . 5†† . » :«ررب
¿ ..ر×Iانا.I 1 — . 3‚1 . » ر
¯
ب .«
| 4 ¿ .,اش¯ îIا | 1 — . 455 ¿ .نا,,.Iا : 3 — . ‰2 ¿ .ر,,îIار,.a.Iا : ‰ — . 14• .
| 5 ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . •‰ .
| • ¿ .,اش¯ îIا | 1 — . 133 .
| ‚ — .تادرa. | 114 . » ر
¯
ب .«
| † ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . ‚0 .
| ‰ ¿ .˜,a>.Iا | 1 — . 24‰ . » ر
¯
ب .«
| 10 ¿ ..ر×Iانا.I | 1 — . 3‚0 . » ر
¯
ب .«
| 11 — .<¸¸×IIا ƒورaIا | ‰5 ¿ .نا,,Iا•.>. : 2 — . ‚‰2 .
| 12 ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . •‚ .
| 13 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42† .
| 14 ¿ .نا.z | 20 — . 124 .
| 15 ¿ .نا.z | 5 — . 1•3 .
| 1• ¿ .˜,a>.Iا | 1 — . 250 . » ر
¯
ب .«
| 1‚ ¿. .نا,,Iا•.ا> | 1 ¿ . 1 — . 3•‚ .
| 1† ¿ ._.>رIا.zا¸. | • — . 132 .
| 1‰ ¿ ._.>رIا•Jí | 1 — . 2†5 ¿. ._·ا×.Iا¿ور : 1 ¿ . 1 — . 3‰3 .
| 20 ¿ ._.>رIا•Jí | 1 — . 2†5 .
| 21 ¿ .نا,,Iا•.>. | 2 — . ‚‰2 ¿ .,اش¯ îIا : 1 — . 3†4 .
| 22 ¿ .نا,,Iا•.>. | ‰ — . 40† .
| 23 ¿ .نا.z | 2 — . ‚‰2 .
| 24 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | ‰ — . 14• .
| 25 ¿ .نا,,Iا•.>. | 2 — . 4‚3 .
| 2• ¿ .,اش¯ îIا | 1 — . 133 .
| 2‚ ¿ .,اش¯ îIا | 1 — . 133 و 21‚ ¿ .نا,,Iا•.>. : 3 — . 240 ._·ا×.Iا¿ور :
¿. 1 ¿ . 1 — . 3‰3 .
| 2† — .تادرa. | 114 . » ر
¯
ب .«
| 2‰ ¿. .نا,,Iا•.ا> | 3 ¿ . 4 — . 2†2 ¿ .نا,,.Iا : 3 — . †5 ¿ .نا,,Iا•.>. : 2 — .
‰0† .
| 30 ¿ .رار.JاŸش: | 10 — . 40• ¿. .نا,,Iا•.ا> : 14 ¿ . 2‰ — . 25‚ .
| 31 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 124 .
| 32 ¿ .رار.JاŸش: | 10 — 31† .
| 33 ¿ .نا,,.Iا | 10 — . 302 .
| 34 ¿ .رار.JاŸش: | 2 — . 3†† .
| 35 ¿ ._,„رق | • — . 33 .
| 3• ¿ .نا,,Iا•.>. | 3 — . 240 .
| 3‚ ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . ‚† . †2 .
| 3† .نا.z |
| 3‰ ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . •† .
| 40 ¿ .نا¸,.Iا | 1‰ — . 1†‚ .
| 41 ¿ .˜,a>.Iا | 1 — . 250 . » ر
¯
ب .«
| 42 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 23‰ .
| 43 ¿ .نا,,Iا •.>. | 2 — . ‚‰2 ¿. ._¸ر>,Iا •.>. : 2 ¿ . 3 — . 222 . » ˜ar .«
| 44 ¿ ..ر×Iا نا.I | 1 — . 3‚1 . » ¿ .¿ا>æIا :«ر
¯
ب 2 — . 5†† . » ررب .«
| 45 ¿ .˜,a>.Iا | 1 — . 250 . » ر
¯
ب .«
| 4• ¿ .نíرق رد ƒJ>ا | 1 — . ‚0 و ‚1 .
| 4‚ ¿ .نا,,Iا•.>. | 2 — . 50† .
| 4† ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | 5 — . 13• و 13‚ .
| 4‰ ¿ .را¸·Jارا>ب | † — . 33• ¿ ._.ا,
¯
r : 1 — . †• ¿ ._,Ia›Iار¸· : 1 — . 1‚† .
| 50 ¿ ._,Ia›Iار¸· | 1 — . 1‚‚ .
| 51 — .نا.z | 4‚5 و 4‚• .
| 52 ¿ .ناقرaIا | 1 و 2 — . 2‰1 .
| 53 ¿ .را¸·Jارا>ب | ‚4 — . 13‚ .
| 54 ¿ .نا.z | 24 — . 303 .
| 55 ¿ .نا.z | ‚4 — . 13‚ .
| 5• ¿ .نا.z | 24 — . 303 .
| 5‚ — .…¸a×IاŸ>· | 21 .
| 5† ¿ .را¸·Jارا>ب | ‚4 — . •2 .
| 5‰ ¿ .…ا.
¯
×Iا¸.: | 3 — . 24 .
| •0 ¿ .را¸·Jارا>ب | ‚3 — . ‚ .
| •1 ¿ .نا.z | •† — . †‰ . 311 . 354 .
| •2 — .…¸a×IاŸ>· | 2‰5 .
| •3 ¿ .را¸·Jارا>ب | †2 — . 1†1 .
| •4 — .,J.ا رد نíرق | 10 و 11 .
| •5 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42† .
| •• ¿ .نا,,Iا•.>. | 2 — . 4‚• .
| •‚ ¿ .را..Iا | 2 — . 111 .
| •† ¿ ._.ور ر,.a· | 2 — . 33‚ .
| •‰ — ._.>رIا .zا¸. | 2 — . 335 . 33• .
| ‚0 ¿ .,,..· | 2 — . 1‰5 .
| ‚1 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42‰ و 430 .
| 1 ¿ .را..Iا | 2 — . 122 .
| 2 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42‰ .
| 3 ¿ .ا..zار | 1 — . 5•‚ .
| 4 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42‰ .
| 5 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42‰ .
| • ¿ .ناzر,Iا | 5 — . 553 .
| ‚ ¿ .ر¸i×Iا | 3 — . 10‚ . 111 .
| † ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 42‰ .
| ‰ ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 125 .
| 10 ¿ .•.ا>Iا•.ا¸> | 2 — . ‚4† .
| 11 ¿ .ناzر,Iا | 5 — . 54† .
| 12 ¿ .نا¸,.Iا | 3 — . 344 .
| 13 ¿ .ا..zار | 1 — . 5•• .
| 14 ¿ .ر¸›..Iار
¯
iIا | 1 — . 414 .
| 15 ¿ ._.>رIا .zا¸. | • — . 131 .
| 1• ¿ .ر,..Iا | 2 — . 100 .
| 1‚ ¿ .ناقرaIا | 1 . 2 — . 2‰4 .
| 1† ¿ .ناzر,Iا | 5 — . 54† .
| 1‰ ¿ .نا,,.Iا | 10 — . 210 ¿ ._¸ورد .نíرaIا .ارrا : 10 — . 31• .
| 20 ¿ ._.>رIا .zا¸. | • — . 133 .
| 21 ¿ .نا,,Iا•.>. | 2 — . ‚‰3 .
| 22 ¿ .l,>.Iا ر>,Iا | 3 — . 2•0 ¿ .ر,,îIار,.a.Iا : † — . 142 .
| 23 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | † — . 142 .
| 24 ¿ .نا¸,.Iا | 15 — . ‰ .
| 25 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 125 .
| 1 ¿ .رار.Jا Ÿش: | 2 — . 3†† .
| 2 ¿ .ناقرaIا | 2‰ — . 30• .
| 3 ¿ .,اش¯ îIا | 4 — . •‚0 ¿ .ر¸›..Iار
¯
iIا : † — . 3‚1 ¿ .را¸·Jارا>ب : 24 — .
3 .
| 4 ¿ .ر¸i×Iا | 3 — . 111 ¿ .ناzر,Iا : 5 — . 54• . 552 ¿ .˜>Iاƒاa>| : 3 — . 15
‚ . 1‚1 .
| 5 ¿ .ر¸i×Iا | 3 — . 10‚ . 111 .
| • ¿ .¿ا>.>Jا | 1 — . 32• ¿ .ناقرaIا : 2‰ — . 30• .
| ‚ ¿ ._,Ia›Iار¸· | 5 — . 4‚3 و 4‚4 .
| † ¿ .ناzر,Iا | 5 — . 553 .
| ‰ — .تادرa. | 114 و 115 . » ر
¯
ب .«
| 10 ¿ ._.ا,
¯
r | 1 — . 212 .
| 11 — .<.ه.Iا …¸æaIا | 232 .
| 12 ¿ .ر¦اæ,Iا | 51 — . 12‰ .
| 13 ¿ .نا¸,.Iا | 1 — . 431 .
| 14 ¿ ._.>رIا.zا¸. | ‚ — . 1•3 .
| 15 ¿. ._·ا×.Iا¿ور | 3 ¿ . 4 — . 25† .
| 1• ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | 31 — . ‰‚ .
| 1‚ ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 234 و 235 .
| 1† ¿ .ر,..Iا | 30 — . 12• .
| 1‰ ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 23‚ .
| 20 — .<.ه.Iا …¸æaIا | 234 .
| 21 ¿ ._sاæIا | 5 — . 2•2 .
| 22 ¿. ._·ا×.Iا¿ور | 1• ¿ . 2‰ — . 2‚2 ¿ .نا.>Iا_ور : 20 — . ‚‚ .
| 23 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 130 .
| 24 ¿ .نا,,Iا•.>. | 10 — . •23 .
| 25 ¿ .نا.>Iا_ور | 20 — . †• ¿ .نا,,Iا•.>. : 10 — . •23 ¿ ._,„رق : 1‰ .
— ‰4 .
| 2• ¿ .نا,,Iا•.>. | 10 — . •23 ¿ .ناzر,Iا : 4 — . 415 .
| 2‚ ¿ .نíرق ,ا,¸ | • — . 321 .
| 2† ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | 31 — . ‰† .
| 2‰ ¿ .ر¦اæ,Iا | 53 — . 240 .
| 30 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 23† .
| 31 ¿ .نا.>Iا_ور | 20 — . ‚‚ .
| 32 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | 31 — . ‰‰ .
| 33 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 23† .
| 34 ¿. ._·ا×.Iا¿ور | 1• ¿ . 30 — . 133 .
| 35 ¿ .را¸·Jارا>ب | † — . 150 .
| 3• ¿ .نا.z | 24 — . • .
| 3‚ ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 124 .
| 3† ¿ ._,Ia›Iار¸· | 5 — . 4‚‚ .
| 3‰ ¿ .ر,..Iا | 2‰ — . 2†† .
| 40 ¿ .<·¸.· | 25 — . 3•‚ .
| 41 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 125 .
| 42 ¿ .<·¸.· | 25 — . 3•• و 3•‚ .
| 43 — .تادرa. | 41† . » _. .«
| 44 ¿ .نا,,Iا•.>. | 10 — . •22 .
| 45 — .نا,,Iا•.>. | •23 ¿ ._,قداæIا¿ه.. : 10 — . 110 .
| 4• ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 131 .
| 4‚ ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا | 30 — . 254 .
| 4† ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 12‰ .
| 4‰ ¿ .نا,,Iا•.>. | 10 — . 410 .
| 50 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 12‰ .
| 51 .نا.z |
| 52 ¿ .نا¸,.Iا | 20 — . 125 .
| 53 ¿ ._,„رق | 1‰ — . ‰3 .
| 54 ¿ .نا,,Iا•.>. | ‰ — . 251 .
| 55 ¿ .ر,..Iا | 2‰ — . 2‰0 .
| 5• ¿ .نíرق ,ا,¸ | • — . 255 .
| 5‚ — .نا.z | 25• .
| 5† ¿ .ناقرaIا | 2‰ — . 31‰ .
| 5‰ ¿. ._·ا×.Iا¿ور | 1• ¿ . 2‰ — . 2‚3 .
| •0 — .تادرa. | 433 . » ر¸. .«
| •1 ¿ .نا¸,.Iا | 4 — . †‰ .
| •2 ¿ .را..Iا | 4 — . 314 ¿ .نا¸,.Iا : 4 — . †‰ .
| •3 ¿ .نíرق ,ا,¸ | • — . 2‚1 .
| •4 ¿. ._·ا×.Iا¿ور | 1• ¿ . 2‰ — . 2‚1 ¿ .نا¸,.Iا : 20 — . 131 .
| •5 ¿ .نا.z | 20 — . 131 .
| •• ¿ .ر¦اæ,Iا | 51 — . •2 .

نا.¸ا رد l.¸.. ¿اه·ا.·ا ا¸ .˜¸J> رب ,رش. نJ.ا: :,ارrا
¯
.ا>æا
¯
|i.¸¸: ار •a·ر. و i.Iب ¿اه·اî. .,ر

r ´ •.> ,ارrا
¯
1 و راî.í <: ته> نí ¸ا .|
|.ت.¸ ناî. ,J>رب .ت.ا ت¸¸ر _باق _.>ار <ب 2 ._ور> ¿ا· و ..ا …ا¸ <ب |
|.دراد رارق نا·í نiب •a·ر. ت..ق رد ار¸¸ .د¸._. <.a: ,رr ¸,· 3 ,ارrا |
|.ددر:_. ƒJ„ا ربا _¸Jاب ¿اهش>ب <ب ¸,· .ا>.Iا 4 تا¸í | 4• .  4‰ –,ارrا ‚
,.az oر¸. ت,.ا.. _,.z <ب .ت.ا <.a: _>. نí .ا>æا و ,ارrا oرابرد
تا¸í و <.sر: ,ا· «,ارrا» نíرق 13 .  15 –i¸i> 5‚ ت.ا oi. ر,.a· نí <ب ¸,· .
د¸>و ر‡· ,J.>ا نار.a. _,ب .,ارrا .ا>æا ت¸
¯
¸z و ,ارrا _..,, رد
ت.ا,ق <ب ,ارrا .ا>æا و ,ارrا <I’.. <: ت.ا نí ,I
¯
.. رiق i., رz .دراد
<¸í رد :i·ا<.a: _>رب .د¸._. •¸بر. 4• –,ارrا ‚ «.ا>>» ر,,×· اi.با ن¸,
د¸._. ,¸I×. .oi. oدرب ,ا· ,ارrا .ا>æا تاaæ و ,ارrا _,. و oi.í
رz رب و دراد رارق ¿¸ود و *تشهب _,ب <: ت.ا _با>> ا¸ را¸¸د ¿اه¸i.Iب ,ارrا
J
¯
:
´
ن
¯
¸sر
¸
׸
¯
…´ ا>ر
¸
,
¸
ارrJ
¯
ا _I
¯
r ¯ و .
´
ا>>¸ ا.ه
´
.
¯

¯
و» :ت.ا ,رش. ,ر„ ود

´
.
¯
,.ب
¸
| «... 5 ;| <¸í رد _,.,.z 13 –i¸i> 5‚ <: oi.í نا,. <ب ¿را¸¸د ¸ا _>.
_·ورب و ت.>ر _·ورد <: د¸._. oد¸ ناasا.. و نا..š. _,ب ت.ا,ق رد
_.
¸
o
´
ر
´
ه
¸
.Lو <´ .
¯

¯
Iا <
¸
,s <
´
.
´

¸
اب .
´
اب <
´
I
¯
ر¸.ب
¸

´
.
¯

¯
.
¯
ر
¸
æ
´
s ¯ ...» :ت.ا .اír
¸ا <: ت.ا _·ا>ور _Iاr ¿اه.اa. ¸ا _î¸ ,ارrا <: oi. <.a: .«.اí×
¯
Iا<
¸
I ¸,
¯
ق
¸
دراد <„ا>ا ود نí رب و oد¸ب ¿را> ¿¸ود و تشهب |. • | ا¸ اهz¸: .ر,.اa· _>رب رد
|ت.ا *,.ه> و تشهب _,ب _æاs ¿اz<,· ‚ _Iæ),ر:ا …¸.ر ¸ا _.¸اور رد و |
رد .نí <ب ر,.ا,¸ <قJr ر·ا رب <: oi. <..·اد i>ا
´
o¸: .,ارrا(<Iíو <,Ir <IIا
|.iبا¸_. ,.
¯
>· ,.ه> و تشهب _,ب ت.ا,ق † <ب ,ارrا ر,.a· ._ا,r_با ¸ا |
|ت.ا oi. _a· •ارæ رب ,رش. _>. ‰ _>,渷 نوiب .¿ا>
¯
¸ و _.> و |
|.i·ا<..·اد ت>ا.. و تsر×. <ش¸ر ¸ا ار ,ارrا ._.ور 10 ¸,· _>رب |
ار ,در. Ÿ¸ا¸„ و i·اتsر×. و ,Ir رد نJ.ا: .,ارrا _zا <: i·اoدو¸sا
|i.zد_. ‘,>ش· رî¸iî¸ ¸ا ار نا,>¸ود و نا,.شهب و i..ا.._. 11 <.a: ¸,· ;|
|.ت.ا.×. ‹¸ <ب ,ارrا .ا>æا و ,ارrا <: oi. 12 <: ت.اoi.í _.¸اور رد |
|.i·i·واi> د¸· نا:i¸رsí _¸ر·را¸:ر¸ب ,ارrا 13 تا¸í ¸ا | 4• .  51 –,ارrا ‚ و
13 .  15 –i¸i> 5‚ .ت.ا ¿¸ود و تشهب نا,. _æاs i
¯
> .,ارrا <: i¸í_.رب
¿اiæ نا,>¸ود و نا,.شهب و د¸._.· .¸.>. ودنí نا,. _×·ا. <: ¿ا<·¸:<ب
i¸i>) «...,ه
´
·
¯
ودا.¸
´
»:i..:_. ¸:¸.a: رî¸iî¸ اب و i·¸.._. ار ,z – 5‚.14 و (
–,ارrا) .i..:_.¸:¸.a: نا·í اب و oizاش. ار oور: ود رz ,ارrا .ا>æا ‚.4• (
:نا·í ¿اه,:Š¸و و ,ارrا .ا>æا
,ارrا .ا>æا ت¸
¯
¸z oرابرد 12 <. <ب اه·í <.z _ا.ا <: دراد د¸>و …¸ق
|ددر:_.¸اب …¸ق 14 :|
1 . و _,Iو
¯
ا و i·راد ,ار.ا نا:i¸رsí <.z رب <: ت,æ>.اب و ,ر¸ب ¿اه·ا.·ا
و ر,> _zا .ا,·د رد <:نا., .«...,ه
´
..
¯
,.ب
¸
J
¯
:
´
ن
¯
¸sر
¸
׸
¯
...»:i..ا.._. ار _¸ر>í
i..>ا.._. ار نا,ׄ و ر
¯
. _zا و نا.¸ا |. 15 | دورد نا,.شهب رب نا·í
¿را,.ب <: ت.ا,ق رد و «...,î
´
,I
¯
r ¯ ,
´
.I.
¯
نا
¯
<
¸
.
¯
>
¯
Iا .
¯
>æا
¯
اود
¯
ا·
¯
و...»:i...رs_.
,´ ¸>¯ J...» :i...z نارî¸د oi.zد _I
¯
.· .i·رب_. ر. <ب .ارŒæا و تش>و رد
,ارrا) «ن¸·¸
¯

¯
,.
´
·ا
¯
J
¯
و ,î
´
,I
¯
r ¯ – ‚ . 4‰ ( ísا· اi> ترiق و نا.رs <: ¿¸ور و
ور_¸ا¸ا .i...z ترiق و •¸a· ¿اراد i·واi> ن•ا <ب ,z ,ارrا .ا>æا ت.ا
ار نا,>¸ود نا·í .«...<¯ .
¯
>
¯
Iا ا¸I>´ دا...»:i.zد_. نا.رs تشهب <ب دورو ¿ارب
ا¸Iاق ,ه
´
..,.ب
¸

´
·
¯
¸sر
¸
׸
¯
J
¯
ا>ر
¸
,
¸
ارrJ
¯
ا .
´
.>æا
¯
¿د
¯
ا·و» :i..:_. _·¸ر.
,ارrا) «نور,
¸
î.
¯

¯
,.
´
.:
´
ا.و ,î
´
×
´
.>
¯

´
.r ¯ _.rا
¯
ا. – ‚.4† ( ناش· _¸ارق _¸ا
oi. oi¸¸:رب ,در. نا,. ¸ا <: i·ا_هIا oŠ¸و نا:i.ب .,ارrا .ا>æا <: izد_.

´
·
¯
ا ¸s ¯» :i...z ا.›... ت.ا,ق _.ربا.> ŸI.>. _>ار. و …ا¸zا ¸ا و
تاs ¯اæ) «_,æI
¯
>.
´
Iا <
¸
I
¯
Iا د
¯
ا,r¸ J
¯
ا ¸ * نورæ
¯
>.
´
I
¯
– 3‚.12‚ . 12† ( ¿¸:¸.a: رد و
ناش· ¸,· «…ا>ر» <ب ر,,×· .د¸._.· oizاش. _بارŒæا و _ر· <·¸:¿,z اه·í
.i·رب_. ر. <ب ت,
¯
·ا.·ا …ا.: _>ار. رد ,ارrا .ا>æا <: ت.ا نí oi.zد
ت.ا oi.í ت,æ>. اب دارsا oرابرد ا
¯
,Iاr «…ا>ر» ر,,×· .نíرق تا¸í رد ار¸¸ |.
1• –ر¸·) | 24.3‚ –<ب¸· ; ‰.10† –.ا¸>ا ; 33.23 –Ÿ.¸¸ ; 12.10‰ (
,ارrا) «ن¸×.
¯
Œ¸
¯
,z ´ و اz¸I>´ i¸
¯
,I
¯
...» <I.> اب .ر‡· _¸ا <: ت.ا oi. …اî.ا –
‚.4• ( ,
¸
¸a¯Iا •
¯
.
¯
ا.I×
¯

¯
J ا.ب
¯
ر
¯
ا¸Iاق ر
¸
ا.
¯
Iا .
¸
.>æا
¯
•¯اaI· ¸ ,z ´ ر
´
.æبا
¯
تs ¯ر
¸
æ
´
ا•ا ¸ و» و
,ارrا) «_,.I ¸..‡
¯
Iا – ‚.4‚ ( <.z ¸ا <: _·ا.: <·¸î, ار¸¸ .دراi· ¿را:¸ا.
<: _·ا.¸ و i·رب_. ر. <ب نí ¿و¸رí رد oiش· تشهب دراو .i·ر·رب نا:i¸رsí
oر.¸ رد ار نا·í <: i.zا¸>_. i·واi> ¸ا اrد و ”ر
¯
æ· اب .i..,ب_. ار ,.ه> _zا
ترا,r ود _¸ا i.ر_. ر‡· <ب J
¯
وا <: ت.ا _¸ا ¿.ا¸ .izi· رارق ناراî...
<: i..:_. ,J. نا·í رب _.اî.z ,ارrا .ا>æا و i.اب تشهب _zا <ب •¸بر.
|i..اب oiش· تشهب دراو ¸¸.z 1‚ .i..:_.اrد ¿¸ود _·í ¸ا د¸> تا>· ¿ارب و |
| 1† <: ت.ا.×. _¸iب .i.اب ,ارrا .ا>æا <ب •¸بر. <I.> ود _¸ا ر:ا ا
¯
,·ا· |
¸¸.z i·ر·رب نا·í ¸ا <î.¸ااب ,ارrا .ا>æا _Iو ;i·اoi. تشهب دراو تشهب _zا
رد «•.„» ار¸¸ .i. i.zا¸> دراو ,ا>·ار. <: i.·اد_. نا·í و i·اoiش· دراو
,Ir ¿ا.×. <ب ا>.¸ا | 1‰ |_,a¸ و | 20 اب ¿اه·ا.·ا <: دراi· _Iاî.ا و ت.ا |
|.i·¸. تشهب دراو نارî¸د ¸ا ر·ر¸د .ر·رب و تsار. 21 ¸,· ر¸ب¸. ¿اrد |
نا:i.ب و _هIا نار,.ا,¸ ار¸¸ .دراi· نا·í تI¸.. ند¸ب _,¸ا¸ رب _.IJد <·¸:¿,z
|.i·راد _¸اrد _,., ¸,· .ر
¯
a. ناî..رs و وا •Iاæ 22 |
|.i.·اد_. ا,,·ا ار ,ر¸ب ¿اه·ا.·ا _¸ا _>رب 23 <: ت.ا oi. دراو ¸,· _·ا¸اور |
|i...z(,J.Iا ,ه,Ir)نا.ا.ا .,ارrا .ا>æا 24 ¸ا _.¸اور رد <:نا., .|
¸ور رد و ,,..z ,ارrا ا. :ت.ا oi.í (,J.Iا <,Ir)_Ir ,ا.ا ._,..š.Iار,.ا
.د¸._.· تشهب دراو _:¿,z _¸ .,¸ر,:_.رارق ,.ه> و تشهب _,ب .ت.ا,ق
_:¿,z و ,,.ا.شب |تrا„ا<ب| ار وا ا. و i.ا.شب |ت¸Jو <ب| ار ا. <î.¸ا ¸>
|.,,.:راî·ا ار وا|تrا„ا| ا. و ا.|ت¸Jو| وا <î.¸ا رî. .د¸._.· _·í دراو 25 |
.i.zد_. _zا¸: اه..ا رب <: i...z _Iداr ¿اه·ا.·ا نا·í :i¸¸:_. _¦ا,> _Ir¸با
|.i·انا.Iاr و ناه,as .,ارrا .ا>æا <: ت.ا نí رî¸د ر‡· 2• |_.¸Ií | 2‚ و |
|_·اî.> 2† ._ا,r .,ارrا .ا>æا <: i·اoدر:_a· _ا,r_با ¸ا نارî¸د و |
.i...z رa×> و(,J.Iا <,Ir)_Ir .o¸.>
2 تشهب دراو ت¸اه· رد و i·ر·رب ناasا.. و نارsا: ¸ا <: _Œ.¸.. —ا>.ا .
<ب ¸¸.z _Iو ;i·راد ار تشهب <ب دورو ¿و¸رí <: i...z _·ا.: نا·í .i. i.zا¸>
,ارrا) .i·اoiش· دراو نí ‚ – 4• <¸í رد ( 4‚ نا·í ¿اه·ر¸æ <î.¸ا نا,ب اب ,ارrا
<: _.اî.z ناش..¸·ر. ¸ا نا·í تش>و .د¸._. oi·ادر:رب نا,..
¯
ه> ت..<ب
.i·رب_. oا.¸ اi> <ب ور_¸ا¸ا .oi. ,,.ر· .i.sا_. نا,>¸ود <ب ناش·ا.ش,
و تا..> <: i...z _zور: ,ارrا .ا>æا <: oi. <.a: .…¸ق _¸اربا.ب
تشهب ƒاa>..ا ا· دراi· _>,>ر· ¿رî¸د رب ‹¸ ¿,z و ت.ا ¿وا.. ناش·ا’,
¯
.
|.i·¸._. Ÿق¸.. ,ارrا رب ته>_¸iب .i..اب <..اد ار ,.ه> ا¸ 2‰ رî¸د ¿ارí |
|i..اب oدر. ت,I¸a„ رد <: نارsا: ناi·¸رs :¸ا ت.ا ترا,r oراب _¸ارد 30 .|
|تر.s نا.¸ ,در. 31 |نا.¸ا اب نا,.
¯
> .| 32 |ا·¸ ناi·¸رs .| 33 رد <:_·ا.: .|
|i·¸._. _.,ب ,ر¸ب د¸> را,د تدا,r 34 رد ار نا·í .ر¸ا×æ .اî·را <:_·ا.: .|
<: ت.ا _¸اه,·ا.ا.با· و تJîش. .نí oراa: و izد_. رارق اه·ا.·ا <,·ر _¸ر>í
|i..,ب_. ا,·د رد 35 |i.اب د¸.ش> نا·í ¸ا اه·í ردا. ا¸ رi¸ اه.· <: _·ا.: .| 3• و |
|.i·ا<.sر داه> <ب رi¸ o¸ا>ا نوiب <: _·ا.: 3‚ |
3 . ‘,>ش· ر¸.L. و i·¸._. راî.í ,ارrا رب _·ادر. تر¸æ<ب <: ناî..رs
|i...z رsا: ¸ا _.š. 3† رب «…ا>ر» laI ار¸¸ .ت.,· ت.رد ¿Íر _¸ا _Iو ;|
Ÿæ.
¯
. ند¸ب c·
¯
š. ا¸ ر:
¯
í. <ب ناî..رs ن¸, .د¸._.· ƒJ„ا ناî..رs
|.i·در:_.· 3‰ |_,a¸رs تا¸اور رد ,ارrا .ا>æا _sر×. رد ,J.>ا _¸ا | 40 |
¿اه·ا.·ا <: ت.ا _zاî¸ا> ,ارrا .تا¸اور _>رب ˜,„ .در¸>_. ,ش, <ب ¸,·
¸ا و i.·ا._. ¸اب نí رد l.¸.. دارsا _Iو ;i·رí:_. نí ¸ا ¿¸ق و نا.¸ااب
ار ناa,×æ ,z ا· i..:_. Ÿق¸· ا>·í رد ¸,· _هIا نا¸ا¸ش,¸ و نا..ر¸ر. ._¸¸.
نا·í اب و i..اب ,ر„ ود رد ,.ه> و تشهب _zا …ا> izا. ,z و i.·ا.ر ¿را¸
oرا.ا .IŒ. _¸ا <ب(,J.Iا <,Ir)ƒداæ ,ا.ا ¸ا _.¸اور رد <:نا., .i..: ¸:¸.a:
|.ت.ا oi. 41 |
•با..
تا.I: _s ˜,a>.Iا ;نíرaIا ر,.a· _s نا,,.Iا ;نíرaIا ر,.a· _s ناzر,Iا
;نíرaIا تا.ه,. ر,.a· ;_.aIا ر,.a· ;_.ا,×Iا ر,.a· ;ر,,îIا ر,.a.Iا ;نíرaIا
راa.Jا _s <,Iا×..Iا <.î>Iا ;_,„رق .نíرaIا ,اî>J •.ا>Iا ;_,Ia›Iا ر¸· ر,.a·
نíرaIا ر,.a· _s _·ا×.Iا¿ور ;ر¸·L.Iاب ر,.a.Iا_s ر¸›..IارiIا ;<×برJا <,Ia×Iا
نا.I ;<,.ر×Iا .ا.: ;_¸¸..Iا izا¸. ;نا.>Iا¿ور و نا.>Iا _ور ;,,‡×Iا
_s نا¸,.Iا ;نíرaIا ˆاaIا تادرa. ;نíرaIا ر,.a· _s نا,,Iا•.>. ;.ر×Iا
.نíرaIا ر,.a·
¿i.ا _aŒæ. i,.


| 1 ¿ ..ر×Iانا.I .| ‰ — . 15• . » ,رr .«
| 2 ¿ .نا,,.Iا .| 4 — . 410 .
| 3 ¿ .نا,,Iا •.>. .| 4 — . •51 — .تادرa. ; 5•1 . » ,رr .«
| 4 ¿ ..ر×Iا نا.I .| ‰ — . 15‚ . » ,رr .«
| 5 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 121 .
| • ¿ .˜,a>.Iا .| † — . ‰‰ . » ¿ .نا¸,.Iا ;«,رr † — . 132 . 133 .
| ‚ ¿ .ر¸›..IارiIا .| 3 — . 4•1 .
| † ¿ ._,„رق ر,.a· .| ‚ — . 13• .
| ‰ ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 14 — . †‚ .
| 10 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 14 — . †‚ .
| 11 — .<,.ر×Iا .| ‰0 .
| 12 ¿ .راa.ا .| ‰ — . 31† .
| 13 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 144 .
| 14 — .نا.z .| 12‰ .
| 15 ¿ .راa.ا .| ‰ — . 31‚ .
| 1• ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 123 . 125 .
| 1‚ ¿ ._,„رق ر,.a· .| ‚ — . 13‚ ¿ .نا¸,.Iا ; † — . 12‰ . 130 .
| 1† ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 131 .
| 1‰ ¿ ._,„رق ر,.a· .| ‚ — . 13‚ .
| 20 ¿ .راa.ا .| ‰ — . 31‚ .
| 21 — .نا.z .| 31‚ . 31† .
| 22 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 131 .
| 23 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 14 — . †‚ .
| 24 ¿ ._.ا,r ر,.a· .| 2 — . 1† ¿ ._,Ia›Iار¸· ; 2 — . 32 . 33 .
| 25 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 145 .
| 2• ¿ .¿دروا. ر,.a· .| 2 — . 225 ¿ ._,„رق ر,.a· ; ‚ — . 135 .
| 2‚ ¿. ._·ا×.Iا ¿ور .| 5 ¿ . † — . 1†4 .
| 2† ¿ ._¸¸..Iا izا¸. .| 1 — . 2•4 .
| 2‰ ¿ .نا,,.Iا .| 4 — . 411 .
| 30 ¿. ._·ا×.Iا ¿ور .| 5 ¿ . † — . 1†4 .
| 31 ¿. ._·ا×.Iا ¿ور .| 5 ¿ . † — . 1†4 .
| 32 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 12• .
| 33 ¿ ._,„رق ر,.a· .| ‚ — . 13• .
| 34 ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 12• ¿ .نا.>Iا_ور ; † — . 204 .
| 35 ¿ ._,„رق ر,.a· .| ‚ — . 13• .
| 3• ¿ .نا.>Iا _ور .| † — . 203 .
| 3‚ ¿ .نíرaIا تا.ه,. .| 1 — . 4‚• .
| 3† ¿ .نا,,Iا•.>. .| 4 — . •52 ¿ ._,„رقر,.a· ; ‚ — . 13• ¿ .نا¸,.Iا ; † — .
12• .
| 3‰ ¿ .نا¸,.Iا .| † — . 122 ¿ .راa.ا ; ‰ — . 31‚ .
| 40 ¿ .ر¸›..IارiIا .| 3 — . 4•0 . 4•‚ ¿ .ناzر,Iا ; 2 — . 54• . 55‚ .
| 41 ¿ ._.ق ر,.a· .| 1 — . 25‰ .ت.د اب _.r <.ا· نا:i..: تsا¸رد و ا,·د رد را:¸î,· نا..š. :_,.¸
¯
.ا>æا
¯
ت.ا,ق رد ت.ار
_,.¸ .
¸
ا>æا» o¸او « • •.>) .ا>æا ¸ا _,,:ر· و <.sر را:<ب نíرق رد راب
ت.د .تi
¯
. و ت¸
¯
ق .نا.,¸ ,z _·ا×. <ب _,.¸ و (,¸J. ¿ا.×. <ب .>اæ
|.ت.ا (ت:رب ¿ا.×. <ب _.¸
´
oدا. ¸ا) ت.ار ت.. و ت.ار 1 |
oi. <.a: «<..,. .ا>æا» <.sر را:<ب نíرق رد راب <. <: رî¸د ¿ر,,×· رد
و ر,> رد رار...ا و ¿دا¸¸ ¿ا.×. <ب _.,. رiæ. _>رب ار «<..,.» .ت.ا
ت:رب | 2 |.i·ا<..·اد ت:رب و ر,> oاî¸ا> _.׸ .ناî. ,.ا .رî¸د _>رب و | 3 |
اب ا,·د رد <: د¸._. <.a: _·ا.: <ب _·íرق ¿JŒæا رد <..,. و _,.¸ .ا>æا
ت.د اب ار ناشI.r <.ا· ت.ا,ق ¸ور و i·اoدر: _:i·¸ •Iاæ_.r و نا.¸ا
* <,
¯
ق ¯ر
¯

¯
s ¯ * <,
¯
a¯×
¯
Iا ا.
¯

¯
ردا
¯
ا. و * <,
¯
a¯×
¯
Iا ,
¯
>
¯
.
¯
قاJs ¯» :i·راد_. تsا¸رد ت.ار
ن
¯
ا: ,
¯
· ´ * <ب
¯
ر
¯
..
¯
ا• ا..,î..
¸
وا
¯
* <ب
¯
ر
¯
a.
¯
ا• ا..,.¸
¯
* <,
¯
× ¯..
¯
¿• ,¸¸
¯
_s ,
´
.ׄا ¸ وا
¯
«<.
¯
.
¯
,.
¯
Iا .
´
.>æا
¯

¯
’ ¸.Iوا
´
* <.
¯
>
¯
ر.
¯
Iاب
¸
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ر
¸

¯
Iاب
¸
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا _
¯
.
¸
iIب) – ‰0 . 11 . 1† ( . » ƒاaش·ا) «<. ¸,.,
¯
ب
¸
<
´
,
¯
..:
¸
_
¯
· ¸وا _.
¯
ا.
¯
ا
¯
s ¯ – †4.‚ –<ق ¯ا> ; •‰.1‰ ;
–•ار.ا 1‚.‚1 ( ت.ا,ق رد اه·ا.·ا oور: <. ¸ا _î¸ ار _,.¸ .ا>æا .نíرق
ا.>و¸ا
¯
,.
´
.:
´
و» :ت.ا oدر: _sر×. (…ا.. .ا>æا و _,.¸ .ا>æا .ن¸aبا.)
<×قاو) «...ن
¯
¸a,
¸
..
¯
Iاو * ... <
¸
.
¯
.ش.
¯
Iا.
´
.>æا
¯
و * ... <
¸
.
¯
.
¯
,.
¯
Iا .
´
.>æا
¯
s ¯ * <› ¯.I· ¯ – 5•.
‚ . 10 .ا>æا و .…ا.. .ا>æا _باa. رد ار _,.¸ .ا>æا .رî¸د درا¸. رد و (
–iIب) .ت.ا oداد رارق <.’ش. .ا>æا ربارب رد ار <..,. ‰0 . 1† .  1‰ –<×قاو ; 5• .
‚ .  ‰ . 2‚ . 41 (
:_,.¸ .ا>æا ¿راíî.ا· ¸ار
1 . نí ¿¸. و ت.. <ب ناش,:i·¸ ت:ر> ر,.. .oد¸ب ر,> و _.¸
´
_zا oور: _¸ا
|ت.ا 4 |i·ات:رب و ر¸· رد ƒرr ¸,· تر>í رد <: ¿ر¸„<ب .| 5 _×.¸
¯
,z ´ ر
´
¸·» :|
,¸ر>·) «,ه
¸
. ¸..¸Lب
¸
و ,ه
¸
¸i
¸
¸Í _
¯

¯
– ••.† –i¸i> ; 5‚.12 ( .رr .ته> _,.z <ب i¸ا.
ت:ر> ت.ار ت.. <ب ندر:,ر
¯
و ¸اور¸ ,اî.z <: _ش>و تا·ا¸,> ا¸ oi·ر¸ <ب
|.i·¸_.…La· _ب¸> و _.¸
´
<ب .i..: • _,.¸ .را:درور¸ ت.د ود رz .ت¸اور ˜,„ |
_,.¸ _Iا×· و •را,· <¸i¸ ا.I:» :ت.اi> ند¸ب _>. ر,> ¸ا <¸ا.: <: ت.ا |.« ‚ |
2 . و _·ار¸· ¿اورا oاî¸ا> و Jrا ت¸îI. نí ت.ار ت.. :دراد ت.. ود ,Iاr
_aI
¯
ر
¸
اربJ
¯
ا .
¯
..:
¸
ن
¯
ا ¸» :ناراî..ر د¸r¸. تشهب و اه,î,· oi..¸¸· ناî..رs
_,aa¯Œ.) «_,,
¯
I
¯
r¸ – †3.1† oاî¸ا> و _a.ا ت¸îI. .نí _, ت.. و (
Jrا ت¸îI. رد _,.¸.ا>æا ن¸, و (…ا...ا>æا<=) ت.ا …ا...ا>æا
|.i·اoi,.ا· _,.¸.ا>æا ار نا·í i·راد رارق † |
3 . ,ا· _¸ا <ب i..:_. تsا¸رد ت.ارت.د اب ار _.r <.ا· _,.¸ .ا>æا ن¸,
:ت.ا oدر: نا,ب ار .IŒ. _¸ا ت>ارæ <ب ¸,· نíرق <: نا., .i·اoi. <.>ا..
•ار.ا) «<. ¸,.,
¯
ب
¸
<
´
,
¯
..:
¸
_
¯
· ¸وا _.
¯
s ¯» – 1‚.‚1 |( ‰ |
ت.. ند¸ب ر·¿¸ق i.·ا. ;ت.ا oi. ر:• ¿راíî.ا· _¸ا ¿ارب ¸,· ¿رî¸د o¸>و
_, ت.. رب ت.ار ت.. ¿ر·رب و تsار. ا¸ .نí _, ت.. ¸ا نiب ت.ار
|.i.zد_. ¿ا> ت.ار ت.. رد ار نا:ر¸ب .,رr رد نí _ا.ا رب <: 10 |
:_,.¸ .ا>æا را..
و _,.¸ .ا>æا .ن¸aبا.) <·ا:<. ¿اهzور: <ب اه·ا.·ا ¿i.ب,,.a· رد .i·واi>
و ,J.ا ¸ا _,¸ ¿اه..
¯
ا ¸ا _·اوارs •.> ار _,.¸ .ا>æا را.. .(…ا.. .ا>æا
|i·اد_. _.J.ا ت.ا ¸ا ¿دا¸¸ •.> 11 «_¸ر>¸ Jا _
¯
.
¸
<´ I
¯
· ´و * _,Iو
¯
J
¯
ا _
¯
.
¸
<´ I
¯
· ´» :|
<×قاو) – 5• . 3‰ . 40 ( رد و •i·ا .,J.ا ت.ا رد ار ن¸aبا. را.. <:_Iا>رد .
|در.._. _·اوارs •.> _,ش,¸ ¿اه..ا 12 _
¯
.
¸
_´ ,Iق ¯ و * _,Iو
¯
J
¯
ا _
¯
.
¸
<´ I
¯
.· ´» :|
<×قاو) «_¸ر>¸ Jا – 5•.13 . 14 و(,J.Iا ,ه,Ir)ا,,·ا <: ت.ا نí ر.ا _¸ا ته> (
|.i·د¸ب ,J.ا ¸ا _,¸ ¿اه..ا رد .i...z ناaبا. ¸ا <: نا·í ¿ا,æوا 13 _>رب |
,J.ا ت.ا <ب •¸بر. <.aîش,¸ تا¸í رد _¸ر>í و _,Iوا :i·ا<.a: نار.a. ¸ا
ا.ا ;i·ا¿i×ب ¿اه·ا.¸ رد ناaبا. ¸ا ر.ش,ب ,J.ا رiæ ناaبا. _.׸ ;ت.ا
¸ا oور: _¸ا .i...z _·اوارs •.> نí ¸ا _¸ و ,J.ا رiæ رد _,.¸ .ا>æا
_,Iوا oور: ودرz :د¸.رs <: i·ا<..> ‹..· ,ر:ا ر,.ا,¸ ¸ا _.¸اور <ب نار.a.
|.i...z _. ت.ا ¸ا _¸ر>í و 14 :i¸¸:_. ت¸اور •,渷 رد _,هIL..Iا رiæ |
<ب نا·í _î¸د¸· .i...z نا.¸Iار>í ¸ا ر.ش,ب ,J.ا رiæ ناaبا. <î.¸ا تI
¯
r
|.ت.ا(,J.Iا ,ه,Ir)نا.ا.ا و _>و نا.¸ 15 |
ا,·درد _,.¸.ا>æا ¿اz<·اش·
1 :نا:درب ¿¸ا.دا¸í .
|i·¸ر¸.. ,ا..zا ا,·د رد نا:درب ¿¸ا.دا¸í ¿ارب <: i...z _·ا.: _,.¸ .ا>æا
1• iIب) «<,
¯
قر
¯

¯
s ¯»:| – ‰0.13 _:i.ب ¸ا ار اه·ا.·ا نا·í .<¸í ¸ا ¿رî¸د ر,.a·رد (
i·واi> ¿¸. <ب تش:¸اب و <ب¸· <ب .<.>ا. دا¸í ناzا.: .اî·را و ناŒ,.
|.i..:_. _¸ا..zار 1‚ _هIا تاrا„ <ب _.rابار _.ش¸¸> نا·í :i·ا<.a: _>رب |
|.i·¸ا._.اzر تر>í .اír ¸ا 1† |
2 :ناî..ر: ,اׄا .
<..اد —ا> ت¸ا.r _.>. را:¸ور رد oŠ¸و <ب ناî..ر: ,اׄا <ب _,.¸ .ا>æا
|i.zد_. رارق ت¸¸Iوا رد ار ر,î.,.¸ ناi..¸ا,· و ,,.¸ ناi·واش¸¸> و 1‰ وا
¯
» :|
iIب) «<ب
¯
ر
¯
..
¯
ا• ا..,î..
¸
وا
¯
* <ب
¯
ر
¯
a.
¯
ا• ا..,.¸
¯
* <,
¯
× ¯..
¯
¿• ,¸¸
¯
_s ,
´
.ׄا ¸ – ‰0.1
4 . 1• ( ¸ا ر¸,r) <,ar رد ,ا>.قا _¸ رد ناî..ر: ,اׄا و نا:i.ب ¿¸ا.دا¸í ر:•
<,ar ار¸¸ .ت.ا نí ت,.zا ته> <ب .,اr ¸ا i×ب —ا> ر:• _,,ق ¸ا (<·در:
<¸ا¸ رب .oرا×..ا _¸ا ;i.اب را¸.د _.دí ¿ارب <: ت.ا _î,· …ا.rا ¸ا oرا×..ا
|ت.ا _¸.>. <ب …¸a×. <,,ش· 20 * <,
¯
a¯×
¯
Iاا.
¯

¯
ردا
¯
ا.و * <,
¯
a¯×
¯
Iا ,
¯
>
¯
.
¯
قا Js ¯» :|
iIب) .«<,
¯
ق ¯ر
¯

¯
s ¯ – ‰0.11 . 13 (
3 :,>
¯
ر· و *ر,æ <ب _راa. و نا.¸ا .
<ب ار رî¸iî¸ و ¿راi¸ا¸ نا.¸ا رب <: i...z _·ا..š. ¸ا ا,·د رد _,.¸ .ا>æا
|i..:_. _راa. ناi..¸ا,· <ب ,>ر· و Ÿ,Iاî· نداد,ا>·ا رد ت.اa..ا 21 ,
¯
· ´» :|
.
´
.>æا
¯

¯
’ ¸.Iوا
´
* <.
¯
>
¯
ر.
¯
Iاب
¸
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ر
¸

¯
Iاب
¸
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا _
¯
.
¸
ن
¯
ا:
iIب) .«<.
¯
.
¯
,.
¯
Iا – ‰0 . 1‚ . 1† _sر×. تi
¯
>¸ _zا _,.¸ .ا>æا ._.¸اور رد (
|i·اoi. 22 _zا و i·راد _¸دJ¸¸ ¿اoدارا ._.¸د _¦ا.. رد <: _·ا.: _.׸ ;|
|.i...z ر,> ¿اzرا: _¸ رد و ¿راi¸ا¸ و ت.اa..ا 23 <: i·ia.×. _>رب |
<ب <: ت.ا ,>
¯
ر· <ب _راa. ˜¸داæ. ¸ا .ناi..¸ا,· ,اׄا و نا:i.ب ¿¸ا.دا¸í
|.ت.اoi. ر:• <·ا:اi> .نí ت,.zا .,. 24 |
4 :¿ور<·ا,. و …اi.rا .
_zا oرا¸.z و i·¸,zر¸_. l¸رa· و •ارsا ¸ا ._¸ا,·د _:i·¸ رد _,.¸ .ا>æا
<¸í _ا.ا رب .i...z ¿ور<·ا,. و …اi.rا 32 –ر„اs 35 :i·اoور: ود نا:i.ب

´
..
¸
s ¯ ا·د
¸
ا,r¸ _.
¸
ا.,a¯Œ
¯
æا _
¯
¸íI
¯
ا .
¯
..î
¸
Iا ا.
¯
·ر
¯
وا
¯
,
¯
· ´» :ناور<·ا,. و ناîش,¸,..
_a· <.رîr و _ا,r_با .izا>. .oدا.ق .¿i
¯
. ¸ا .«...i
´
æ
¸
.
¯
a.
´

´
..
¸
و <
¸
.
¸
a.
¯
I ¸ ,
´
I ¸اL
|.i...z _,.¸ .ا>æا نا.z .ور<·ا,. oور: <: ت.ا oi. 25 |
5 :نا·í <ب تدارا و (<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا …¸.ر ناi·ا> ¸ا تrا„ا .
تا¸í ر,.a· رد (,J.Iا <,Ir)رقاب ,ا.ا 3† . 3‰ –ر· ¯i. ‚4 »: ت,.
¯
:
¯
ا.
¯
ب
¸
_a·
¯
_¯ :
ناور,¸ _,.¸ .ا>æا !i.:¸. اi> <ب :ت.ا oد¸.رs «_
¸
,.,
¯
Iا .
¯
.>æÍ
¯
J
¯
ا * <´ .
¯
,z
¸
ر
¯
|.i...z ا. 2• .ا>æا .ن¸aبا.) oور: <. ر,.a· رد <: ¸,· ¿رî¸د تا¸اور رد |
_zا ت¸Jو <ب _,.¸ .ا>æا <: ت.ا oi.í .oi. دراو (…ا.. .ا>æا و _,.¸
|.i·ia.×.(,J.Iا ,ه,Ir)*ت,ب 2‚ ر,.ا(,J.Iا <,Ir),Lا: ,ا.ا ._.¸اور رد |
|.ت.ا oدر: _sر×. _,.¸ .ا>æا ,
¸
ا.ا ار(,J.Iا <,Ir)نا..š. 2† تا¸اور |
<×قاو) «_,.
¸
,
¯
Iا .
¸
.>æÍ
¯
_.
¸

¯
I ,.I.
¯
s ¯» ر,.a· رد _·اوارs – 5•.‰1 ( ت.ا oi.í
<,>ا· ¸ا (ر,.ا,¸¿ا) ¸· <: ت.ا _¸ا <¸í دار. و i·انا,×,. _,.¸ .ا>æا <:
|i.·ا.ر_.· ت·اi·¸رs <ب ¿را¸í نا.¸ا و _..z _.¸ا _,.¸ .ا>æا 2‰ <:نا., .|
_,aa¯Œ.) «,¸ق ´ر.
¯
.
´
..:
¸
» <¸í ر,.a· رد – †3 . ‰ _.r *<.ا· :ت.ا oi. <.a: (
,ه,Ir)i.>.…í و(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ)i.>. <ب ت,>. ¸ا _,.¸ .ا>æا
|ت.ا ¸¸ر,I(,J.Iا 30 _.ا· _¸د _ا.ا <ب نا·í ت,>. ¸ا ت,>. _¸ا و |
.د¸._.
_,.¸ .ا>æا ت.¸·ر.
1 :*,ر. ,اî.z رد _,.¸ .ا>æا .
و _ب¸بر ¿اه.,
¯
>·و دورداب .نداد نا> ,اî.z <: i...z _·اi..·دا×. _,.¸ .ا>æا
|i·¸._. <>ا¸. نا..š. و ناî..رs 31 :i¸ا.رs_. نا·í <ب .اŒ> i·واi> و |
_,.
¸
,
¯
Iا .
¸
.>æÍ
¯
_.
¸
ن
¯
ا: ن|
¸
ا.
¯
Í
¯
و» :¸· نا.¸ا اب نا..ود و ناردارب ¸ا ¸· رب دورد
<×قاو) «_,.,
¯
Iا .
¸
.>æÍ
¯
_.
¸

¯
I
¯
,
´
.I.
¯
s ¯ * – 5• . ‰0 . ‰1 ( ار <¸í ر¸ia· _>رب
¿ا.×. نí _ا.ا رب <: i·ا<..·اد «_,.,Iا.ا>æا _. ‹·ا ‹I ,J.s» تر¸æ<ب
¸· و _..z _,.¸ .ا>æا ¸ا _..ار <ب <: ¸· رب دورد و ,J. :د¸._. _,., <¸í
|._·ا.ا رد _هIا .اír ¸ا .,J. _¸ا اب 32 |
<¸í ر,.a· رد _ا,r_با 32 –_>· 1• » : ن
¯
¸I¸a¸
¯
_
¯
,,,
¯

¯
<´ î
¯
’ ¸.I.
¯
Iا ,
´
ه
´
..s¸
¯
.
¯
·
¯
_
¯
¸íI
¯
ا
¯
تراشب و ,J. _¸ا :i¸¸:_. «ن¸I.
¯
×·
¯
,.
´
.:
´
ا.ب
¸
<¯ .
¯
>
¯
Iا ا¸I>´ دا ,
´
î
´
,I
¯
r ¯ ,
´
.I.
¯
تر>í <ب ا,·د ¸ا ار نا·í <:_Iا>رد ناî..رs ;ت.ا _,.¸ .ا>æا —¸æ>.
<ب دورو تراشب اه·í <ب و i...رs_. *ت,
¯
>· و دورد نا·í رب i..:_. _a...
|.i.zد_. تشهب 33 |
ر
¸
¸.L. ناî..رs را.sر ._,.¸ .ا>æا نداد نا> ,اî.z :i¸¸:_. _.ر,„
…ا>.¸>(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا ر,.ا,¸ <: ت.ا ¿ا<·¸:<ب _¸ار¸í¸ و …ا,a..ا
<¸í ¿و .د¸._. ‰1 –<×قاو 5• :i.:_. ا.×. _,., .<..·اد ر,.ا,¸ <ب .اŒ> ار
د¸> ,ش, <ب ¿د¸ب ناzا¸> _,.¸ .ا>æا ¿ارب ت,
¯
..ا و ت.J. ¸ا ار <,·í
|.در: _zا¸> oizاش. 34 |
2 :نا.í _.ربا.> .
و ت>ارا· د¸> _.r <.ا· نi¸د ¸ا .*_.ربا.> ¸ور و ت.ا,ق رد _zور:
تsا¸رد ت.ار ت.د اب ار _.r <.ا· <:_Iا>رد _,.¸ .ا>æا ا.
¯
ا ;i·انا.,ش¸
_zا ¿¸. <ب رور.. و …ا>.¸> _,. .i·¸._. _.ربا.> _·ا.í <ب i·اoدر:
ار,.
¸
¸
¯
ا.با.>¸ .
´
.
¯
ا>¸
´
,¯ ¸.
¯
s ¯ * <. ¸,.,
¯
ب
¸
<
´
,
¯
..:
¸
_
¯
· ¸وا _.
¯
ا.
¯
ا
¯
s ¯» :i·در:_. ¸اب د¸>
ƒاaش·ا) .«ارور..
¯
<
¸
I ¸zا
¯
_Iا ¸ .
´
I ¸a¯.¸
¯
و * – †4 . ‚ . ‰ _.׸ .ر,.¸ .ا.> (
¸ا <: ¿ر¸„<ب .i.ا,· نí رد _>.. <.î· و ¿ر,î.>. <: ¿ا<·¸:<ب _.ربا.>
.د¸. oداد _ادا¸ اه,î,· رب و _.¸¸ ,ش, _.>ار <ب اه¸iب
ر,.¸ .ا.> اب ار. !ارا:درور¸ :در:_. اrد (<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ار,.ا,¸
ر,.¸ .ا.> :i,.ر¸ <ش¸اr .«ا
¯
ر,.¸ ا
¯
با.> _.,.ا> ,
¯
هI
¯
Iا» :_: _.ربا.>
_.׸ ;i·¸._. در نí ¸ا و i..:_. oاî· _.r <.ا· <ب :د¸.رs ?ت.ا <·¸î,
ر:ا ار¸¸ .در,:_.· ,ا>·ا _.ربا.> _Iو ;د¸._. <æرr _.ربا.> ¿ارب las
|.تsا¸ izا¸>· تا>· _:¿,z .د¸. _.ررب ,z رæ.>. ر¸„<ب 35 _.¸اور رد |
i.·ا. ا· ,,zد ,ا>·ا ¿را: <, :i. oi,.ر¸(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا ر,.ا,¸ ¸ا
<: _.: <ب _ش>ب :د¸.رs ?د¸. نا.¸¸ور نا.í .ا.> _,.¸ .ا>æا
•Œق ا.. اب ار د¸> •ا,·را <..ر <: _.: اب •ا,·را دا>¸ا و <.>ا. نا..ور>.
|.ت.ا oدر: ,.. ا.. ˜> رد <: _.: ¸ا ت.í: و oدر: 3• |
رادر: ور: رد نارî¸د و دراد —اæ.>ا _,.¸ .ا>æا <ب _.ربا.> o¸>· _¸ا
ر· ¯i.) .«_
¸
,.
¸
,
¯
Iا .
¯
.>æا
¯
J
¯
ا ¸ * <´ .
¯
,z
¸
ر
¯
ت,.
¯
:
¯
ا.ب
¸
_a·
¯
_¯ :
´
» :i·ا_¸¸> – ‚4 . 3† . 3
‰ ( ناور,¸ .i...,· د¸> _.r ور: رد <: _·ا.: :د¸.رs(,J.Iا <,Ir)رقاب ,ا.ا
|i...z ا. 3‚ رد <: _.,.¸ .ا>æا :i·د¸.رs(<Iíو <,Ir <IIا _Iæ),ر:ا ر,.ا,¸ و |
ت.
¯
. ناش·ارi¸ رب i·واi> ار¸¸ .i·انا..š. ناi·¸رs .i...,· _¸¸> …ا.rا ور:
_..¸|ب
¸

´
.
´
¸
¯
ر
¯
• ´ ,ه
´

¯
,
¯
·
¯
ا و
¯
ا¸..
¯
ا•¯ _
¯
¸í
¸
I
¯
ا و» :i.:_. _.¸¸ ,ش, اه·í ¸ا .<..اí:
ر¸„) «,ه
´
.
¯
¸
¯
ر
¯
• ´ ,ه
¸
ب
¸
ا.a>
¯

¯
– 52.21 |( 3† |
<¸í ‰ –ƒاaش·ا †4 _zا ¿¸. <ب _,.¸ .ا>æا ¿دا. اب oار.z تش:¸اب ¸ا <:
ر,> .,. <ب ¿و :ت.ا oi. ر,.a· _,., .izد_. ر,> _.ربا.> ¸ا _¸ د¸>
_>رب و د¸._. <·اور *_,×Iار¸> ¿¸. <ب …ا>.¸> .oi¸د <: _..ار: و
تشهب <ب <: _·اش¸¸> و ناi·¸رs و ر..z ¿¸. <ب نا.دا. وا :i·ا<.a:
|.دور_. .i·ا<.sر 3‰ نا,ب _,., _,.¸ .ا>æا ¸ا ¿درs …ا> <ق ¯ا> oر¸. رد |
_zا ¿ا :دروí_.رب دا¸رs _Iا>.¸> ¸ا .نا.í _.ربا.> ¸ا _¸ <: ت.ا oi.
¿ارب ¿¸ور <: ,..اد _,a¸ ا,·د رد _. .i,·ا¸>ب ار. _.r <.ا· !رش>.
<: i,.,,ب ن¸.:ا و ,درî· اورا· ¿اzرا: ته> _¸iب .i.í ,zا¸> _.ربا.>
|ت.,· ,I.r <.ا· رد _ب¸>¸> 40 ت
´
..
¯
L
¯

¯
ا ¸ * <,
¯
,
¸
..:
¸
او•ر
¯
قا ,
´
¸ ´اz …´ ¸a,
¯
s ¯» :|
<ق ¯ا>) .«<,
¯
ب
¸
ا.>¸ ˜.I.
´

¯
ا
¯
– •‰.1‰ . 20 (
درî.ب نí <ب _.: <î.¸ا ¸ا .ت.,· _I.r <.ا· رد _ب¸> ¸> <: i·اد_. وا ن¸,
|.د¸._.· ت>ارا· 41 _zور: _,., <: ت.ا oد¸.رs _Iا×.. ¿اi> <.
¯
,Iا |
تا¸í رد ار¸¸ .د¸ب i.zا¸>· راî·ا¸¸ 1 .  3 –رær 103 رد اه·ا.·ا <.z :د¸.رs
رد و i..: _راa. ¿راi¸ا¸ و ˜> <ب ار رî¸iî¸ <: _>Iاæ نا..š. ¸> .i·انا¸¸
_راa. ت.>ر و ¿راi¸ا¸ <ب ار رî¸iî¸ <: _>Iاæ نا..š. :د¸.رs iIب oر¸.
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ر
¸

¯
Iاب
¸
ا¸æ
¯
ا¸·
¯
و ا¸..
¯
ا• _
¯
¸íI
¯
ا _
¯
.
¸
ن
¯
ا: ,
¯
· ´» :i·ا_,.¸ .ا>æا i..:_.
iIب) «<.
¯
.
¯
,.
¯
Iا .
´
.>æا
¯

¯
’ ¸.Iوا
´
* <.
¯
>
¯
ر.
¯
Iاب
¸
– ‰0 . 1‚ . 1† (
3 :_.شهب ¿اه..×· ¸ا _,.¸ .ا>æا ¿رادر¸>رب .
_zار i·i. _.ربا.> _Iا>.¸> و ¿i.Iبر. اب _,.¸ .ا>æا <î·í ¸ا _¸
تا¸í رد .i·در: i..oرهب _هIا ¿اه..×· ¸ا ا· i·¸._. ¿iبا oاî¸ا> 21 .  24 –<ق ¯ا>
•‰ رد اه·í _:i·¸ <: تر¸æ _¸ا <ب .ت.ا oi. نا,ب نا·í ¿i..oرهب ¸ا _·ا,I:
و دراد _Iاr _zاî¸ا> و _¸را <: ت.ا _.شهب رد .ت¸اæر و ¿i..ر> …ا.:
,z ت>ار..ا …ا> رد _.> <: ¿ر¸„<ب .ت.ا _ر..د رد _·ا.>رد ¿اzo¸,.
و i,.ا.ا,ب و i¸ر¸>ب :د¸._. .اŒ> نا·í <ب ا>·í رد .در: …وا.· نí ¸ا نا¸·_.
i¸او¸ نوiب و •a· ر.ار.<:_¸اzo¸,. داب نا.¸ارا¸: .i¸ر,ب oرهب _.ا: ر¸„<ب
<..ا.: ت.
¯
z ناiب ا,·د رد <: ت.ا.. ‹,· رادر: _ادا¸ ._¸ار¸í¸ _¸ا .ت.ا
|i¸د¸ب 42 ا¸I:
´
* <,
¯
· ¸اد اهs ´¸Œ
´
ق ´ * <,
¯
I ¸اr <.
¯
>
¯
_s * <,
¯
æ
¸
ار <ش¯ ,r _s ¸
¯
ه
´
s ¯» :|
<ق ¯ا>) .«<,
¯
I ¸ا>Iا ,
¸
ا¸
¯
J
¯
ا _s
¸
,.
´
aI
¯

¯
ا.ب
¸
ا.,.z ¯ ا¸بر
¯
.او – •‰.21 . 24 (
.
´
.>æا
¯
s ¯» :i·اoi. Ÿæو نا,ب _¸ر.هب اب _,.¸ .ا>æا اi.با <×قاو oر¸. رد
<×قاو) «<
¸
..
¯
,.
¯
Iا .
´
.>æا
¯
ا.
¯
<
¸
..
¯
,.
¯
Iا – 5• . † ( . » .
´
.>æÍ
¯
ا.
¯
_
¸
,.,
¯
Iا .
´
.>æÍو
¯
<×قاو) «_
¸
,.,
¯
Iا – 5• . 2‚ ( «<..
¯
,.
¯
Iا .
´
.>æÍ
¯
ا.
¯
» و «_,.
¸
,
¯
Iا .
´
.>æÍ
¯
ا.
¯
» ر,,×·
¿درا¸. رد ر,با×· <·¸: _¸ا ار¸¸ .ت.ا oi. نا·í ¸ا <: ت.ا _aæو _¸ر.هب
|i>.î· نا,ب رد _.: ,اæوا <: دور_. را:<ب 43 ر.ا ت.اi:ر¸ب ,اa. رد ¸,· ;|
|.ت.ا ناش¸ا …ا> ¸ا oi·¸.. ندروí تaî. <ب و نا·í 44 <.ادا رد _,. |
ر:• _,æa· <ب i·رادر¸>رب نí ¸ا _,.¸ .ا>æا <: _.شهب ¿اه..×· .تا¸í _,.z
ت.ا oi. :
¸ا ا¸ oi. oi.: اه·í را> ا¸ دراi· را> <: i...z ¿رi. نا.>رد <¸ا. رد .ŸIا
|ت.,· راد¸.· اه·í رب ¿را> .o¸,. _·اوارs 45 » :| <×قاو) «د¸æ
´
>.
¯
رi.
¸
_s
¸
– 5•.
2† ( .*رi. ¸ا د¸æa. <: i·ا<..·اi· i,×ب ار …ا..>ا _¸ا _>رب
» i.اب «*_ه...Iاsرi. |. 4• |
¿اراد ا¸ ا,¸¸ ¿ر‡.. ا¸ ‹.> <¸ا. ¿اراد ت>رد ا¸ ¸¸. ت>رد <¸ا. رد ..
|i·راد رارق ¸,.¸> _¸اz<s¸î. 4‚ » :| <×قاو) «د¸æ
´
..
¯
•I„
¯
و – 5• . 2‰ (
|i..,ب_.· ار .ا.sí oا:¿,z و i·رب_. ر. <ب _·J¸„ ¿اz<¸ا. رد .¿ 4† و» :|
<×قاو) .«دوi
´
..
¯
_¯ L
¸
– 5•.30 _.شهب نا.>رد <¸ا. .<¸í ر,.a· رد _.¸اور <¸ا¸ رب (
تi. رد ¿اoرا¸. <: ت.ا ¿اo¸اi·ا <ب 100 رب .i.ر_.· نí نا¸ا¸ <ب .…ا.
و ت.ا نا..با· ¸ور _¸¸اrí تاrا. i.·ا. <ش,.z *تشهب .رî¸د _.¸اور _ا.ا
|.دراi· ا.ر. و ا.ر: 4‰ |
و ت.ا ¿را> د¸> ر,.. رد ¸ور و .. <: i·رادر¸>رب _¸اzراشبí و .í ¸ا .د
_.
¯
>.. ار _,×· و ¿·ر ¿,z _اoداa..ا ¿ارب و د¸,>_.· رب نí ¸ا <.
¸
و را>ب
|i·¸._.· 50 <×قاو) «.¸î
´
..
¯
•ا.
¯
و» :| – 5•.31 ( •ا.
¯
و * دوi
´
..
¯
_¯ L
¸
» ._>رب
i·اoدر: _¸وL· l.,.. د¸>و <ب ار «.¸î
´
..
¯
| 51 _·اî.ا i>او د¸>و .نí و |
و ت.ا oi. oدر..: _·اî.ا تا,zا. <.z رب و رداæ _Iا×.. ¿اi> ¸ا <: ت.ا
|.ت.وا <Œ.او <باه·í <.z ˜a>· 52 |
|i·رادر¸>رب _·اوارsو ن¸:ا·¸: ¿اzo¸,. ¸ا ..z 53 <×قاو) «sر
¯
,› ¸:
¯

¯
î
¸
.s و» :| –
5• . 32 ( ت>ادر¸ <ب ¿¸ا,· .,رæ. ¿ارب و ت.,· _Iæs ا,·د ¿اzo¸,. i.·ا. <:
<×قاو) .«<r ¯ ¸...
¯
J
¯
و <r ¯ ¸Œa.
¯
J
¯
» :i·راi· _,I„تæ>ر ا¸ <>و – 5•.33 (
.ا>æا ت
¸
شهب <: i·ا<..·اد ته> _¸ا ¸ا ار «sر
¯
,› ¸:
¯
» <ب <ه:اs ,اæ·ا _>رب
و تi>و ,Iاr .نابر
¯
a. ,Iاr ن¸, _Iو ;ت.ا راia. و تر¸æ ¿اراد ._,.¸
نا·í ت.ا¸> <ب <..باو .تر›: <ب Ÿæو ¿ا><ب ناش¸ا <ه:اs .ت.ا ت,
¯
×.>
|ت.ا oi. _sر×. 54 <×قاو) «نور
´
,
¯
>.
¯
¸
¯
ا.
¯
.
¸

¯
î
¸
.s ¯ و» :| – 5•.20 (
…ا.: ت¸اه· رد .ت.اق ور. _·ا·¸ ا¸ <a,„ i., و i.Iب ¿اه·ا..>ا. ¿اراد .و
|i·ا¿رzاL …ا.> و ¿¸.×. 55 <×قاو) .«<r ¯ ¸s ´ر.
¯

´
s ´ و»:| – 5•.34 ( نا·¸
|i.zi· ت.د ¸ا ار د¸> _¸ا,¸¸ و oiش· ¿ر,¸ را,د ¸:رz _.شهب 5• ا·
¯
ا ¸» :|
<×قاو) «•اش·ا ¸ _
¯
ه
´
.·Lش¯ ·ا
¯
– 5•.35 ( «ا
¯
راîبا
¯
_
¯
ه
´
..I×>
¯
s ¯» :i·اoر:اب oرا¸.z و
<×قاو) – 5•.3• ( د¸> _J· و _×. <.z و i·ا_¸¸> نار..z ˜.اr .نا·¸ _¸ا
د¸> نادر. …ا..z و i..:_. ,رæ ¿و اب _·ا و ر..z <ب _:i,.ر رد ار
|i...z 5‚ <×قاو) «ا
¯
بار·ا
¯
ا
¯
بر
´
r ´ » :| – 5•.3‚ ( ¿ا.×. <ب ار «•اش¯ ·ا ¸ _
¯
ه
´
.·Lش·ا
¯
» _>رب
داi×..ا و oد
¯
ا. نوiب تر>í ر¸.ا <.z ار¸¸ .i·ا<..·اد تدJو و oد
¯
ا. نوiب دا>¸ا
i·¸._. اش·ا .ت:ر> و |. 5† |
:تر>í رد ناراîه.: اب _,.¸ .ا>æا ¿¸:¸.a:
|i¸i. _..ه> ار, :i..ر¸_. ناراîه.: ¸ا ¿,ب¸· اب تر>í رد _,.¸ .ا>æا
5‰ ر· ¯i.) .«ر
¯
a.
¯
_s
¸

´
î
¯
I
¯
.
¯
ا.
¯
* _
¯
,.ر
¸
>.
´
Iا _
¸
r ¯ * ن
¯
¸I•¯ا..
¯
¸
¯
ت..
¯
>
¯
_s
¸
»:| – ‚4.4
0 . 42 ( ¿ر,î..د _,:ا.. ¸ا .,¸د¸,· نارا¸:¸ا.· ¸ا ا. <: i.zد_. ¿.ا¸ نا·í
¸ور <ب و ,¸در:_. ر¸r _„اب ¿اهI,I>· و نا.>. رد ناzار.: اب .,¸در:_.·
و * _,î..
¸
Iا ,
´
× ¸Œ·
´

´
·
¯
,I
¯
و * _,I
¯
æ
¯
.
´
Iا _
¯
.
¸

´
·
¯
,I
¯
ا¸Iاق» :,,..اi· نا.¸ا تر>í
ر· ¯i.) .«_¸i
¯
Iا,
¸
¸,
¯
ب
¸
.
´
í ¯ î
¯
·
´
ا.
¯
:
´
و * _,æ¦ ¸ا>Iا •
¯
.
¯
_
´
¸>·
¯
ا.
¯
:
´
– ‚4 . 43 . 4• (
نا,..ه> oرابرد _,.¸ .ا>æا د¸> _,ب _¸¸:¸.a: ار ¿.ا¸ و _.ر¸ _¸ا _>رب
|.i.·اد_. •0 |
•با..
;ر¸¸..Iا و ر¸ر>.Iا ر,.a· ;,¸رîIا نíرaIا تا.I: _s ˜,a>.Iا ;را¸·Jارا>ب
¿í _¸وL· _r نا,,Iا•.ا> ;_,هIا..Iارiæ .,,‡×Iا نíرaIا ر,.a· ;ر,,îIا ر,.a.Iا
;_sاîIا ;¿راو¸,. .<.¸‡.. ¿ر. ;ر¸·L.Iاب ر,.a.Iا _s ر¸›..IارiIا ;نíرaIا
_s <¸اه.Iا ;نíرaIا ر,.a· _s نا¸,.Iا ;نíرaIا ر,.a· _s نا,,Iا•.>.
.<×,شIا_¦ا.و ;ر·Jاو c¸i>Iا.¸رr
,J: و <a.Is _>ب و oدا¸اقí ¿ا.s


| 1 ¿ .<×IIا _,¸اa. .| • — . 15† ¿ ._,×Iا .,·ر· ; 3 — . 2000 — .¿ا,æ.Iا ; •†
2 ¿ .˜,a>.Iا ; 14 — . 2‚0 . » _.¸ .«
| 2 ¿ .˜,a>.Iا .| 14 — . 2‚0 . » _.¸ .«
| 3 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 2‚ — . 143 .
| 4 ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . 5‰1 .
| 5 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 2‚ — . 142 .
| • ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 2‚ — . 142 .
| ‚ ¿ ._sاîIا .| 2 — . 12• .
| † ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· .| ‚ — . 22 ¿ .را¸·Jارا>ب ; •4 — . 12† .
| ‰ ¿ .نا,,Iا •.>. .| ‰ — . 324 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا ; 2‚ — . 142 ر,.a· ;
¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 21 .
| 10 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 2‚ — . 143 .
| 11 ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 331 ¿ .نا¸,.Iا ; 1‰ — . 124 .
| 12 ¿ .نا¸,.Iا .| 1‰ — . 121 .
| 13 ¿ نا,,Iا •.>. .| ‰ — . 325 .
| 14 ¿ .ر¸›..IارiIا .| † — . 1‰ .
| 15 ¿ ._,هIا..Iا رiæ ر,.a· .| ‚ — . 2† .
| 1• ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . ‚50 ¿ .نا¸,.Iا ; 20 — . 2‰3 .
| 1‚ ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . ‚50 ¿ .نا¸,.Iا ; 20 — . 2‰3 .
| 1† ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . ‚50 ¿ .نا¸,.Iا ; 20 — . 2‰3 .
| 1‰ ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . ‚50 ¿ .نا¸,.Iا ; 20 — . 2‰3 .
| 20 ¿ .ر¸¸..Iاو ر¸ر>.Iا .| 3 — . 35‚ ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا ; 31 — . 1†5 .
| 21 ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . ‚51 .
| 22 ¿ .را¸·Jا را>ب .| 5 — . 241 .
| 23 ¿ .<¸اه.Iا .| 1 — . 352 .
| 24 ¿ .نا¸,.Iا .| 20 — . 2‰3 .
| 25 ¿. .نا,,Iا •.ا> .| 12 ¿ . 22 — . 1•1 . 1•3 ¿ .نا,,Iا•.>. ; † — . •3‰ .
| 2• ¿ .را¸·Jارا>ب .| 24 — . † .
| 2‚ — .نا.z .| 4 .
| 2† ¿ .<×,شIا _¦ا.و .| 5 — . †2 .
| 2‰ ¿ .را¸·Jارا>ب .| 24 — . 1 .
| 30 — .نا.z .| 3 .
| 31 ¿. .نا,,Iا •.ا> .| † ¿ . 14 — . 13• ¿ .نا,,Iا•.>. ; ‰ — . 344 ر,.a· ;
¿ ._,هIا..Iارiæ ‚ — . 12† . 12‰ .
| 32 ¿ .نا,,Iا •.>. .| ‰ — . 344 .
| 33 ¿. .نا,,Iا•.ا> .| † ¿ . 14 — . 13• .
| 34 ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 344 .
| 35 ¿. .نا,,Iا•.ا> .| 15 ¿ . 30 — . 145 .
| 3• ¿ .نا,,Iا•.>. .| 10 — . •‰‰ .
| 3‚ ¿ .را¸·Jارا>ب .| ‚ — . 1‰2 .
| 3† ¿ .نا.z .| 24 — . 32• .
| 3‰ ¿ .نا,,Iا•.>. .| 10 — . •‰‰ .
| 40 ¿ .نا,,Iا•.>. .| 10 — . •‰‰ .
| 41 — .نا.z .| 520 .
| 42 ¿ .نا,,Iا•.>. .| 10 — . 520 . 521 .
| 43 ¿ .ر,,îIا ر,.a.Iا .| 10 — . 3†† .
| 44 ¿ .نا¸,.Iا .| 1‰ — . 123 .
| 45 ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 32‰ ¿ .نا¸,.Iا ; 1‰ — . 123 .
| 4• ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· .| ‚ — . 4‚ .
| 4‚ ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 32‰ ¿ .نا¸,.Iا ; 1‰ — . 123 .
| 4† ¿ .نا¸,.Iا .| 1‰ — . 123 .
| 4‰ ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 330 .
| 50 ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 330 .
| 51 ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· .| ‚ — . 4‰ .
| 52 ¿ .نا¸,.Iا ;نا.z .| 1‰ — . 123 .
| 53 ¿ .نا,,Iا •.>. .| ‰ — . 330 .
| 54 ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· .| ‚ — . 50 .
| 55 ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 330 .
| 5• ¿ .نا¸,.Iا .| 1‰ — . 124 .
| 5‚ ¿ .نا,,Iا•.>. .| ‰ — . 331 .
| 5† ¿ ._,هIا..Iارiæ ر,.a· .| ‚ — . 54 .
| 5‰ ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . 5‰1 .
| •0 ¿ .نا,,Iا •.>. .| 10 — . 5‰1 .نا,.شهب نا..a: ,J.

_·ا..درا _قداæ i.>ا

رار.ا نا,ب نí _اzرا: ¸ا _î¸.ت.ا نا.·ا نiب _اærا ¸ا _î,¸: ¸ær.ناب¸
<: ا> نí ا· .,,.:_. نا,ب و ¸اربا ناب¸ اب .,¸راد ناه· رد ار <, نí.ت.ا نورد
:i·ا<.a:
i.اب <.aه· _ر.z و .,r i..اب <.a.î· _>. در. ا· 1
ناه· رد <: ار _..¸ _اzتIæ> و اzتروi: .اz_zا¸>iب .اz<.,: :i·ا¸·_. ناب¸
د¸> _اz_را.sر: و _.>ارا· .>¸. <: i.: نا,ب _·ا.I: اب ت.ا <.aه· _.دí
oر,· و اz.¸.í و اz<..s ¸,· و i.: ,zارs ار نارî¸د _:در¸í .,. و نا.·ا
•Jب»:ت.ا oد¸.رs (—) ,J.ا ر,.ا,¸ .ته> _¸iب.دروí د¸>و <ب اz_.>ب
:نا.I
¯
Iا _. نا.·)ا 2 ت.وا ناب¸ <,>ا· ¸ا .نا.·ا _را.sر: و Jب «.
.¸.í و <..s:Ÿ,.
¯
Iا .
¸
رæ
¯
_.
¸
i
´
.¯ Í نا.I
¯
Iا <´ .
¯
.s
¸
»:oد¸.رs ترæ> نí _,., ,z
ت.ا ر·•ا·رŒ> و ر·i¸i. ر,ش.. <برæ ¸ا .ناب¸ _.¸رsí «. 3

¯
Œ
¸
a,s ¯ <
¸
· ¸ا.I ¸ب
¸
ر
´
› ¸×¸ و
¯
•´_ر,,s ¯ <
¸
I ¸>ر
¸
ب
¸
ر
´
› ¸×¸ •´ر.Iا»:oد¸.رs ,z (”) _Ir ,ا.ا
(i.î._. وا _ا¸ ا
¯
·ا,>ا و)در¸>_. _,.¸ <ب و د¸×I_. د¸> _ا¸ اب .نا.·ا:<
´
.
´
Íر
و د¸._. •Œق وا ر. ا.
¯
ا .د¸×I_. د¸> ناب¸ <I,.و <ب _Iو .iبا¸_. _د¸,هب ا.
¯
ا
دور_. ا.s داب <ب «! 4
داب رب izد_. ¸,. ر. .¿ر. ناب¸ دJ¸s _,,ق ¸ .,i,.. راد _ا¸ <ب
د¸. راه. _¸¸:ا¸.ا· و ت.ه· ._¸¸îrورد .ند¸ _,· ¸ا ناب¸ ر:ا .رî¸د _¸. ¸ا
و <·Jقاr تا.I: و <·اzا¸> ر,> و <·ا¸¸.Iد .oi,>.. و _,.. نا.>. اب <îIب و
<: _¸ا ¸ا ر,r .د¸. نارî¸د دا.را و _¸ا..zار .,. ¸,.í ت,
¯
>. و <·ابدš.
رد •¸a· و ت,
¯
>. .I> .>¸. .oدروí ,zارs ار نا.·ا د¸> _.ارí و _¸ا.í
.ددر:_. ¸,· نارî¸د .Iق
و _¸ا.í:نا.I
¯
Iا _
¸
,>
¯
_. نا.·)ا <´ >ار»:oد¸.رs (—) ,J.ا _.ار: …¸.ر
ت.ا ناب¸ راه. و _,> رد نا.·ا _.>ار «. 5
:نا.I
¯
Iا _. نا.·)ا .IaI .I>Í •¸_. _. ا.»:ت.ا oد¸.رs ¸,· (”) _Ir ,ا.ا
ر·ر·š. ¸,.í ت,
¯
>. ناب¸ ¸ا .اzنا.·ا .Iق .í> و .I> _ارب _¸,, ¿,z
ت.,· «. •
ر¸ا. Žار. <ب .oاî>,æ رz رد نا.·ا ناب¸»:i¸ا.رs_. _¸iبا×Iا _¸¸ ترæ>
و ا¸ و ت.د._¸:.,ش,)نiب _اærا … .i.:_. _.ر¸ …ا¸>ا اه·í ¸ا و دور_. (
i×ب ._راí:او _¸¸> …ا> <ب ار ا. ¸· ر:ا.ت.ا .¸> ا. …ا>:i.zد_. .ا¸> اه·í
ر:ا) ¸· <I,.و <ب ا. ار¸¸ .راí:او د¸> …ا> <ب ار ا. .اi> <ب ار ¸·:i..:_. <sاæا
تا¸ا>. و را.sر: (_¸¸îب اورا· ر:ا و),¸راد_. تsا¸رد _ادا¸ (_.: ت¸î.
,¸¸._. «! ‚
.دراد <a,Lو _.š. ‘>. <: oi,.ا· ر. و ر,> i,I: ار ناب¸ (”) رقاب ,ا.ا
la> و دراí:_. ƒوi.æ رد ار د¸> _..,ق تارzا¸> و oرa· و J„ <: ر¸Œ·ا.z
.i¸ا.· la> _¸¸: اورا· و _¸×I ¸ا i¸اب ,z ار _¸¸> ناب¸ .i.:_. †
و <.a.í ار نارî¸د و _¸¸> _:i·¸._¸¸> ار>ا. و _¸¸:اورا· اب .i·ا¸·_. ناب¸
ناب¸ <: ر¸Œ·ا.z .دروí د¸>و <ب _rا..>ا و _درs _..اا· و _·اش¸ر¸ و i¸ا.· ¿I·
و ره. ._.ارí و •Iæ .نا.,.„ا و دا..rا ¿ور .i·ا¸·_. _¸رsíر,> و ¸,.í ت,
¯
>.
و _بادا. و توار„ ._:i·¸ رد و iش>ب ,,î>· ار ت,.,.æ و اaæ و ت,
¯
>.
_اzن¸·ا: و اzoرادا.اz_a>. .اzoدا¸·ا> ¸ا _>رب رد <: دروí د¸>و <ب _¸ا,¸¸
<.z!_ا: _ا <: ,,.:_. و¸رí و ,¸رب_. تíI و ,,.:_. oizاش. _rا..>ا
_,., <ب _·ا.·ا <×.ا> و i·د¸ب _¸رsí •Iæ و _>ب _.ارí.¸,.í ت,
¯
>. اzناب¸
تsا¸_. ت.د «_ا<Iæاs <.¸i.» !
,ر¸ب _اzت.×· <I.> ¸ا .ت.ا نا,.شهب را,.>ا رد اzت.×· <.z <: تشهب رد
اaæ و _>ب تí ¯ I ._,ش· …د نا.>. و ,Iا. و •ا¸ ناب¸ «_را.a: .دا» _هIا
,,zد_. رارق ˜,قد <×IاŒ. در¸. ار نí ¸ا _¸اzا.· <: ت.ا _¸رsí :
دورد و ,J.

(—) ,ر:ا ر,.ا,¸ ¸ا <: _.J.ا ناوارs c¸دا>ا ˜,„ و ت.ا دورد و اrد .,J.
<: i...z _قJ>ا تIæ> _¸ا _اراد _·ا.: .ت.ا oi. _a· ,¸æ×. نا.ا.ا و
تsر×. ¿ور <ب رî¸د ,ر„ ¸ا و <..ار,¸ _>ب و رورr و ر,
¯
î· _¸> ¸ا _sر„ ¸ا
.i..اب <..ارí _.·ورs و •æا¸· و _¸ا·اد و ‰
و نا:ا¸ و نا>Iاæ و نا..š. oاî¸ا> <: تشهب _,:í رŒr و _·ا.·ا _اæs رد ا.ا
تروi: و <.,: و _>ب و i.> ت.¸ _اzتIæ> ¸ا _ر·ا و ت.ا ناî..¸ا.
ت.,· _¸,, اrد و دورد و ,J. ¸> .,z نا·í نا..a: و تا,بدا .د¸._.· تsا¸
.i.ر_.· _¸: <ب _¸ا¸.ا· و اورا· _>. ¿,z و
._¸I¸¸¸,s رæ.r <. ¸ا <: ار _ش>ب تí ¯ I و اaæاب _اæs _,., .,¸ر: نíرق
_,îش· (نا:د¸: و نا·ا¸> و نادر. و نا·¸) ناî.z _ارب _·ا.·ا رæ.r و _¸.×.
:ت.ا oدر: ,,.ر· <·¸: _¸ا .د¸._.
1 دورو ,اî.z <ب .

ت.ا ,J. اi> _اz,ا· ¸ا _î¸ 10 تشهب «,J.
¯
Iاراد» <ب ار نا..š. .i·واi>
i.:_. ت¸rد . 11
و تدا,r اب و oدر: _:i·¸ ,Iا. و o¸,:ا¸ نا., ا,·د رد .,z نا..š. ¸ا _>رب و
_.قو <: i·اoi,.ر _·ا.·ا _.اî· و _Iا×· <ب .˜I> <ب ت.i> و اi> تrا„ا
رî¸د ناه> <ب ناه> _¸ا ¸ا و i·¸. ¿ور _,ق i¸اب و i.ر_. ارs نا·í ,ر.
و i·در:_. دراو نا·í رب _هIا ناî..رs .نíرق نا,ب <ب .i·¸. _a...
,ا>·ا <: _î,· …ا.rا ر„ا> <ب .i¸¸. تشهب دراو .ا.. رب ,J.»:i.¸¸:_.
<¸í ._>· oر¸.).«i¸اoداد 32 (
_.ر¸ …ا¸>ا و نi¸د <ب _رد رz ¸ا ناî..رs _zا: .,z تشهب <ب دورو ¸ا _¸
رب ,J.:راi
¯
Iا _,ar ,
¯
×.s ¯ .,·
´
ر,
¯
æ
¯
ا.ب ,î
´
,I
¯
r ¯ ,J.»:i.¸¸:_. و i.¸í_. نا·í
_.ش¸¸> و .¸اæ. ربارب رد ا,·د رد) <: _¸اz_¸ا,,î. و ر,æ ر„ا> <ب .ا..
_ب¸> (ت.¸·ر. و <.ا·) نا¸ا¸ <, ن¸.:ا .i¸ا<..اد (اz_:د¸Ií و oا.: ¸ا _راد
<¸í .irر oر¸.).«ت.ا oi. ا.. .,æ· _·اi¸وا> _ار. <, و i¸راد 24 (
2 i.Iب _اz<sرr رد .

رب <: ا,¸¸ _اz<·ا>Jاب و اz<sرr رد .تشهب <ب دورو ¸ا _¸ .ناî,· و نا:ا¸
<: i·¸._. _:ا. .دراد ,ار.ا _>ب تí ¯ I و ¸ا¸· ,ش, و ا,¸¸ _اzoر‡..
رد ا¸¸: و دروí_. ,zارs نا·í _ارب ار _ش>ب ,ارí و _,ش· …د را,.ب <.>æ
.دراi· _.¸z_ب و _... <·¸: ¿,z <: «ر¸ه„ .ار.» اب <: ت.اz<sرr _,.z
نا..š. <·¸: _¸ا oرابرد.,¸ر: نíرق.د¸._. _¸ار¸í¸ نا·í ¸ا ,ار.>ا اب
.نا·í <ب:ا
¯
.J.
¯
و
¯
<¯ ,>¸ ·
¯
اه,s ن
¯
¸aI¸ و
¯
او
´
ر,
¯
æ
¯
ا.ب
¸
<¯ s ¯ر× ´Iا ن
¯
و¸
¯
>¸ ‹’Iوا»:i¸ا.رs_.
اب ا> نí رد و د¸._. oداد _ادا¸ <·ا>Jاب و <sرr .اz_¸ا,,î. و ر,æ ر„ا> <ب
oاî¸ا> <: i.با¸_. رارa..ا ا> نí رد و i..:_. تاقJ. رî¸د ‹¸ اب ,J. و ت,>·
تا¸í .ناقرs oر¸.).«ت.ا _ب¸> و (ناi¸وا>) ‚5 و ‚• (
نíرق ¸,· تشهب _·ا.·ا _>ب تí ¯ I _اæs و _¸.×. _ا¸z و …ا> oرابرد
,,·L· J و اه,s ¸×I
¯
J ا
¯
.L: اه,s ن
¯
¸r ´ ¸
¯
ا..
¯
¸»:i¸ا.رs_. … ¸ا ر¸ _اz,ا> . نا·í:
و _... <· <: i·ر,:_. رî¸iî¸ ت.د ¸ا .¿ا¸. و _>¸. اب ار ر¸ه„ .ار.
نارا¸î..i> و i·¸._. _sار>·ا و _¸×I و oا.: .î·ر. <· و دراد _¸¸: oد¸ه,ب
_اzi¸راور. i.·ا. <: i..:_. _در: نا·í ت.i> _ارب <..¸,¸ ._.شهب نا¸>¸·
¸> و _ر¸ _¸¸> <..í: •æو ¸ا .,z را.: رد نا·í و i..اب_. ,iæ رد
_,ق ا.:i.¸¸:_. ا,·د •æو اب <.¸اa. رد و i.¸ا.·_. _:i·¸ _.ارí رد و i..:_.
<¸í.ر¸„ oر¸.)!,¸د¸ب نا.ر· و Ÿ¦ا> .,z د¸> _اz<·ا> رد ._¸ا ¸ا 23 œ 2• (
3 ا,¸¸ _اzت>· رب.

_:i·ا اz<·ا>Jاب و اz<sرr و اz<·ا> رد _با,.ا: تíI ¸ا نا,.شهب.نí ¸ا _¸
i·ور_. ¸اب _اæs <ب و i..sا_. ر.ش,ب _¸ا.í و تí ¯ I رîs <ب .i·¸._. <..>
ا,¸¸ _اzت>· _ور .اzرا,¸¸> و اzره· را.: رد و ¸,.ر. و ا,¸¸ نا.>رد <¸ا. رد و
<: _¸ا نوiب و i.zد_. <,î·._>ب تíI _.ارí و ت>ار …ا,> اب و i..,ش·_.
…د و •اش· اب و ,Iا. _اz¸î.a: <ب .i..اب <..اد …د رد _·روi: و <I,> و <.,:
_s ا. ا.r¸
¯
·
¯
و
¯
»:ت.ا oد¸.رs oراب _¸ا رد ,¸ر: نíرق .i·¸ادر¸_. _,ش·
…د رد _.>ارا· و <.,: ¸ا ار <, نí:_
¯
,Iب
¸
اa..
´
ر
¸
ر
´
.
´
_Ir ا
¯
·ا¸>| _¯ r¸ _.
¸
,z
¸
ر
¸
وi
´
æ
´
_·ارî· <·¸: ¿,z و i..,ش· ,z _ور <بور .اzت>· _ور <·اردارب و ,¸i.: i...اد
<¸í.ر>> oر¸.)«.i·راi· 4‚ (
اه,Ir _,’î.
¯
.
´
»:i¸ا.رs_. _¸اaæ اب <.>æ _,., oرابرد نíرق ._,., ,z
_
¯
,Iب
¸
اa..
´
… _Iا> رد نا..š.:ا
¯
.J.
¯
ا
¯
.J.
¯
J
¯
,ق J
¯
| ا
¯
.,·L· J و ا
¯
¸×I
¯
اه,s
¸
ن
¯
¸×
´
.
¯
.¸ J
نا.>..تشهب _اzŽاب رد و i·راد رارق ,z _ور <ب ور .i·اoد¸ <,î· اzت>· رب <:
<: _¸,, las و i·¸.._.· _د¸Ií oا.: و _„اب نا.>. و oد¸ه,ب و ¸×I
<¸í.<×قاو oر¸.).,J. ت.ا ,J. .i·¸.._. 1• œ 2• (
4 ا> <.z رد .

<.z رد نا·í.ت.اaæ و تí ¯ I و توار„ ¸ا را.ر. . نا,.شهب _:i·¸ ر.ار.
دورد و ت,>·:,J.
¯
<
´
·
¯
¸aI¸ ,
¯
¸¸ ,ه
´
.
´
,>·»:نíرق oد¸.رs <ب اzدر¸>رب و تJا>
oر¸.)«.ت.ا ,J. .i..:_. _ا.>ا و راi¸د و تاقJ. ار اi> <: oا: نí .نا·í
<¸í ..ا¸>ا 44 (
_·ادوا> و ت.J. _ارب اrد و _¸¸:i.í _¸> .,z اب در¸>رب و تاقJ. رد ¸,· و
و oi.íرب <.,. o¸ا· نا:¸,.ود._.شهب _:i·¸ _اæs رد <: ,z oا: نí و i·راد
<ب .i.¸ا.·_. _¸ار¸í¸ اه·í ¸ا _.شهب ر¸ه„ _اz.ار. اب .نا·í …ا. و _. ,z
<rirد نوiب و •ا¸ و <·اæIا> و روí نا.,.„ا و _>ب تí ¯ I و اaæ اب اæs _رiق
.oد¸ه,ب .¸×I _>. <·¸: ¿,z .ا> نí رد:ا
¯
باí ¯ :
¸
J و
¯
ا
¯
¸×I
¯
اه,s ن
¯
¸×
´
.
¯
.¸J»:<: ت.ا
<¸í .•ا,. oر¸.).«د¸._.· oi,.. اi> دا¸ ¸ا oi..: _sاr و Žورد ._„اب 35 (
:<: ت.ا _ا<·¸: <ب .تشهب دا. و _·ا.·ا _اæs رد اzنا..a: <.z ._¸اربا.ب
و _zا¸> _..J. و ,J. اب .د¸r¸. _ار. نí رد .oi¸¸:رب و _.š. _اzنا.·ا
:i..:_. در¸>رب ,z اب <·اæIا> _¸¸:اrد
:i·راد _¸¸:i.í _¸> نا·í <ب دورد و ,J. اب ._هIا ناî..رs
oداد ,J. اه·í <ب ,z نابره. و ,,>ر را:درور¸ <,>ا· ¸ا .ر·Jاب و ر·رب <.z ¸ا و
,,>ر
¯
.
¯
ر _.
¸
J
¯
¸ق ,J.
¯
»:د¸._. « <¸í._¸ oر¸.)¸ 5† (
:اه,قروا¸
1 — ._i×. نا..I: . 21 .
2 و 3 ¿ .را¸·Jارا>ب . •† — . 2†• .
4 ¿ .را¸·Jارا>ب . •† — . 2‰3 .
5 ¿ .را¸·Jارا>ب . •† — . 2†• .
• — .,î>Iا ررr . 231 .
‚ ¿ ._sا: …¸æا . 2 — . 115 ¿ .را¸·Jارا>ب. •† — . 2‚† .را,>Jا <r¸.>. .
— 2•3 .
† — .…¸a×Iا Ÿ>· . 21† ¿._sا:. 2 — . 114 ¿ .را¸·Jارا>ب . •† — . 301 .
‰ ¿ .…ا.×Iا¸.:. ‰ — . 11‚ ¿ .را¸·Jارا>ب . ‚3 — . 3 ا· 12 .
10 <¸í .رش> oر¸. . 23 .
11 <¸í ._¸ oر¸. . 25 <¸í .,ا×·ا oر¸. . 12‚ .

_.شهب نا·¸ ¿اz _¦ا,ی¸
اب ..ا... ¿اz ت.×· و نا,.شهب .·ار. _¦ا,ی¸ _.>رIا oر¸. رد …ا×.. i·واi>
تایí تاsاæ oر¸. رد و i.: _. نا,ب ار نí 4† ا· 4‰ _.شهب نا·¸ —¸æ> رد
د¸· رد و :ن
´
¸.
´
î

.
¯
_
´
,

ب
¯
_
¯
ه
´
·
¯
L
¯
:
¯
* _
´
,r¸ ,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' ر
¯
æ
¸
'.ق ¯ ,

z ´ i
¯
.r¸ و
¯
» :iیا.رs _.
<ب و i·¸اi·ا,. اه·اiب las ار د¸> نا.ش, <: i...z _¦اه·¸ اi> _,æI
¯
>. نا:i.ب
i,a. نا.رî,¸ ¿اz¸اi·ا <ب و .i...z ,ش, oا,. نا·í و .i·راi· ر‡· ¿رîید
و oiش· oi.: _..¸¸ <: ت.ا _¦اهrر. ,>· ¿i,,. i.·ا. _¦¸: <: ت.ا
ت.ا oi·ا. ˆ¸a>. .«

<یí) «اب
¯
ار
¯
·

Í
¯
.
¯
r¸ ا¸
¯
:
¯
و
¯
» :<: ,یراد L,· sر¸. رد و 33 •.> .rا¸: .(ا,· oر¸.
و oiش· ,ر¸ب _یاه·ا..¸ ¸¸.z <: i.ی¸: ار _ر¸· ر.>د <,rا: و .ت.ا <,rا:
و .ت.ا oد¸.· ندر: i.ر <ب ”ور. و <.sر: <· las <îIب ت.ا oi,¦ور· J
¯
.ا:
_.شهب ¿اz <ی
¯
ر¸> _.×ی .ت.ا <,,. و _یرق و _›. ¿ا.×. <ب .ر· ¸ •.> .ار·Í
<î·í ای و .i..ا,,. _ر¸· نار.>د ر,‡· و <,,. ,z اب <.z و …ا. و _
¯
. ‹ی <.z
¸î,· و _
¯
. ,z و ا,ی¸ و نا¸> تشهب رد <.z i·ور,. ا,·د ¸ا <: ا,·د _.š. ¿اه·¸
i...z د¸> نارz¸. ¿ارب ¿¸> ¸î,· و ¿ور .

نí ¿اه..×· و تشهب Ÿæو .رîید ¿اz oر¸. ¸ا ر.ش,ب نíرق ¸ا oر¸. ود رد ا.
,
¸
.

ب
¸
¸ا i×ب <: ت.ا ¿ا oر¸. اه.· <: ت.ا _.>ر
¯
Iا oر¸. _îی .,,.,ب _. ار
”ور. ار oر¸. _¯ >و ¸
¯
r i·واi> •ا..ا ¸ا _..ا <ب .,
¸
,>¸ ر
¯
Iا ن
¸
'..
¯
>

ر
¯
Iا <
¸
I
¯

¸ا رa×> _ب _.¸. ترæ> ¸ا «نا,,Iا •.>.» رد oدراو تیاور ˜,„ و .i.î,.
نíرق _ورr .,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر ¸ا ,J.
¯
Iا ,ه,Ir _·ارi¸
o
´
ر
´
:


¸
_¯ >
¯
_
¸
.
¯
>

ر
¯
Iا s ´ ر
¯
¸.
´
ن
¸
ا•¯ر

a´I

ا _
´
ور
´
r ¯ و
¯
._
´
ور
´
r ¯ •¸_

.¯ _¯ î
´
I ¸ :…¯ اق ¯) :ت.ا .(

_,æI>. <·ا:ود ¿اz تشهب Ÿæو
_

.
¯
I ¸ و
¯
» :i.: _. Ÿ,渷 _,., ار را:درور¸ ¸ا ,¸> ,اa. _ادا¸ …ا×.. i·واi>
تشهب ود i.ر.ب _را:درور¸ ,اa. ¸ا <î,.: ¿ارب ¸ا و :ن
¸
ا.
¯
.
¯
>
¯
<
¸
ب
¯
ر
¯
,
¯
اa¯.
¯
,¯ ا>¯
_.>رIا) «ت.ا – 4• .( <· ت.اi> د¸> ¿ارب تدا,r ..
¯
ر ,اa. ¸ا ,¸> ¸ا دار.
_,بر
¯
a. <ب •>ار <یí _یا ._یاربا.ب و .¿¸ود ¸ا _ر· ¿ارب <· و تشهب ..: ¿ارب
ر,r <,¦ا. و .ت.ا ˜
¯
> ترæ> تا• ¿ارب las ناش·دا,r <: ت.ا _,æI
¯
>.
´
و
_.r ¿ا¸> ر·ا رد <: _.شهب ¸ا ت.ا ترا,r ا
¯
رzاL تشهب ود و .ت.,· نí رد
ƒ) «i
´
ی¸
¸
.
¯
ا.
¯
ی

i
¯
I
¯
و
¯
» ˜,„ <: _.شهب و .د¸ش,. oداد – 35 ¸ا ¿دای¸ نا¸.r <ب (
.i.î,. اŒr s¸
¯
×Iا .
¯
ر ترæ> ._.r _ادا¸

» <>ا. و اه:رب ¿اراد ای و ت.ا اهz¸,. ¸ا ”ا¸·ا ¿اراد تشهب ود نí :نا.
¯
s “Í
¯

¯
او
¯
• ¯
<یí) «ت.ا _¦اz 4† <ب _·¸· <: ت.ا تا• ¯ <,.›· ا·
¯
او
¯
• ¯ ن¸, (_.>رIا oر¸.
ت.ا _.
¯
s ¯ •.> ای و .”¸· ¿ا.×. <ب ت.ا _
¯
s ¯ •.> ای ن
¸
ا.
¯
s “Í
¯
و .oi. lقا. <sاæا
¿اه.ش, ود تشهب ود نí رد :ن
¸
ای
¯
ر
¸
>

·
¯
ن
¸
ا.
¯
,

r ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
» .ت.ا <>ا. ¿ا.×. <ب <:
<یí ¸) «ت.ا ¿را> <: ت.ا 50 .(_.>رIا oر¸.

» تa> ‹ی ¿اz¸,. ”¸· رz ¸ا تشهب ود نí رد :نا>
¯
و

¸
¯
<
¸
ه
¯
:
¸
'.s ¯ _¯ :
´
_.
¸
ا.
¯
ه
¸
,s
¸
<یí ¸) «ت.ا 52 ¸ا ار·í نا,.شهب و oد¸ب ا,·د رد <: ¿ا o¸,. ‹ی .(_.>رIا oر¸.
Jا> و i·ا oiیi· ار·í ¸¸.z و ت.ا>·í رد <: ¿ا o¸,. ‹ی و .i·ا <.>ا.. _. _,ق
.i.بای _. ت.د ناiب

» i.·ا:i.·¸ <,î· :ناد
¯
_
¸
,

.
¯
.
¯
>
¯
I

ا _.
¯
>
¯
و
¯
ƒ
¸
ر
¯
,

.
¯
.

|
¸
_

.
¸
اه
¯
·
´
•¸نLŒ
¯
ب
¯
_
¸
ر
´
s ´ '_I
¯
r ¯ _
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
ود نí oi·¸. oi,, o¸,. و .ت.ا ,,>æ ریر> ¸ا اه·í _>اد <: _¦اه.رs رب
<یí ¸) «ت.ا _ر..د رد و ‹ید¸· تشهب 54 _ارs
¸
•.> _ر
´
s ´ .(_.>رIا oر¸.
<,î· ای و i..,ش.ب نí ¿ور و i..: _ورa. <: i.ی¸: ¿¸,, <ب _ارs و .ت.ا

¯
اهL
¸
_باa. رد i.ی¸: _¸¸ری¸ _ا,I <ب <·اŒب
¸
و .ت.ا <·
¯
اŒب
¸
•.> _¦ ¸اŒب
¯
.i.·¸
,شیربا <ب ƒر
¯
,

.
¯
.

| و .i..¸,,. _ا,I ¿ور و i.اب ,¸I×. <: i.ی¸: _.ا,I <ب <:
_æا رد ن
¸
اد
¯
و .د¸. oi,, iیاب <: ¿اz¸,. :_.
¯
.
¯
>.
´
s¸,. _.×ی ا.
¯
>
¯
.i.ی¸: ,,>æ
و ..یرق و ‹ید¸· _.×ی (i. ‹ید¸· :¸·
´
i

ی
¯
ا·
¯
د
¯
¸ا _rاs ,.ا) ت.ا oد¸ب _
´
· ¸اد
¸ا نí _>اد <: _¦اه.رs رب i.·¸,. <,î· نا·í :<: د¸ش,. _یا _.×. _æا>
اب و ر.هب را,.ب ,شیربا ¸ا <: نí رzاL <ب i.ر <, ا· .ت.ا ,,>æ ,شیربا
‹ید¸· .i·ر¸>ب و i..,,ب iیاب <: ار تشهب ود _یا ¿اz o¸,. و .ت.ا ر..¸را
<یí i.·ا. .ت.ا _ر..د <.z و .iیí ت.iب ندرب ت.د در
¯
>. <ب و ت.ا 23
ن¸, «ت.ا ‹ید¸· نí _·i,, ¿اz o¸,. _.×ی :<´ ,
¯
· ¸اد
¯
اه
¯
s ´¸Œ
´
ق ´» :<قا>Iا oر¸.
i.·ا. و .i..اب oi,, o¸ا· <: i.ی¸: ¿اz¸,. <ب ŸŒ

ق
¸
و .ت.ا ŸŒ

ق
¸
•.> ,¸Œ
´
ق ´
<یí 14 ¿اz <یا. و :J
¯
,I ¸í “ ·
¯
اه
¯
s ´¸Œ
´
ق ´ ت

I
¯
I
¯
• ´ و
¯
اه
¯
I
´
'.I
¯
L
¸
,

ه
¸
,

I
¯
r ¯ <¯ ,
¯
· ¸اد
¯
و
¯
» :رzد oر¸.
را,.>ا رد و ,ار .نí _·i,, ¿اz o¸,. و .ت.ا ‹ید¸· اه·í ر. رب _.شهب نا.>رد
ت.اه·í .«

» اه.رs نí ¿ور رد :ن
¯
L>
¯
J
¯
و
¯
,

ه
´
I
¯
,

ق ¯ _
´
·|
¸
_
¯
ه
´
› “.
¸
Œ

ی
¯
,

I
¯
,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' ر
¯
æ
¸
'.ق ¯ _
¯
ه
¸
,s
¸
و <.>اi·ا د¸> ¿او¸ا <ب las ار د¸> ر‡· <: i...z _·ا·¸ . اه.شهب نí رد ای و .
¸ا ای و نا.·ا ¸ا ¿درs ¿,z .¿او¸ا نí ¸ا _,ق و .i..: _.· ار اه·í ر,r oدارا ا
¯
iبÍ
<یí) «ت.ا oدر,· ¿اî· اب ار اه·í تراîب و oدرî· _
¯
. ار نا·í ._
¯
> 5• oر¸.
¸ا <یا.: ,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' ر
¯
æ
¸
'.ق ¯ و .ت.ا ,ش, ‹I¸ ¿ا.×. <ب ,ر


¯
.(_.>رIا
ترا,r c.


¯
.i·راi· ر‡· ر,r <ب و oد¸.· oا·¸: ار د¸> ر‡· <: i...z _¦اه·¸
_.×. _æ
¯
>. و .ت.ا _
¯
> ¸ا ترا,r ن
¯
ا>
¯
و .نi.í ن¸> اب ,͸· ¿اî· ¸ا ت.ا
اه.شهب نí رد ای و . oi,.رí اه.رs نí ¿ور رد اz <ی
¯
ر¸> و اه·¸ نí :<î..·í
<ب las نا·í _,. …ا.: و .i·راi· د¸> ¿اه.a> ر,r <ب _,. ا
¯
iبÍ و . i...z
¸ا <, و نا.·ا ”¸· ¸ا <, _î,,z و .i...z oر:اب نا·í و .ت.اه·í ¿اzرz¸.
.ت.ا oدرî· ار ناش·راîب <Iا¸ا .¿اî· <Œ.ا¸ب و oد¸..· _¸,.í اه·í اب ._
¯
> ”¸·

» و ت¸قای i.·ا.z _:ا.با· و _:i.ش>رد رد اه·í ای¸: : ن
´
ا>
¯
ر

.
¯
I

او
¯
ت
´
¸ق ´ا,
¯
I

ا _
¯
ه
´
. ¯·L
¯
:
¯
<یí) «i..ا,,. نا>ر. 5† :ن
´
'..
¯
>

•J

ا J
¯
|
¸
ن
¸
'..
¯
>

•J

ا •´í¸
¯
>
¯
_“ z ¯ » .(_.>رIا oر¸.
<یí) «?i.ا,,. نا.>ا و _¦¸î,· ¸ا ر,r .ند¸.· _¦¸î,· و نا.>ا _ادا¸ رî. •0
و اi> ¸ا تrا„ا و نا.یا <ب ا,·د رد <: نا..š. و _,..š. _.×ی (_.>رIا oر¸.
oi. _,..>.
´
¸ا و oiیدر: _,بر
¯
a. ¸ا .¿¸a· و —¸I> oار ند¸.,¸ و .اi> …¸.ر
_·ا¸را ار اه..×· _یا و oد¸.· نا.>ا اه·اiب اه·í ن
¸
ا.>ا _ا¸ <ب i·واi> .i·ا
.دراi,.

_,.ی .ا>æا <·ا:ود ¿اz تشهب
» «ت.ا رîید تشهب ود .ر...¸ و ر..,¦ا¸ .تشهب ود نí ¸ا و :ن
¸
ا.
¯
..
¯
>
¯
ا.
¯
ه
¸
· ¸ود
´
_.
¸
و
¯
<یí) •2 .i·ا ˜با. تشهب ود <ب <,,. <, ر: تشهب ود _یا .(_.>رIا oر¸.
ر..: اه·í _¸را و ر..,¦ا¸ ناشsر. و _æs .ت.,ق و رiق و <I¸.. ته> ¸ا _Iو
,اa. ¸ا <: د¸ب —J>ا _zا <ب ˜I
¯
×.. ._,ق تشهب ود نí ن¸, .ت.ا
.i·د¸.· _. تدا,r اi> ته> <ب ار اi> و i·د¸ب _ر· و ت,ش> رد نا.را:درور¸
_,¦ا¸ <..د <ب ˜I
¯
×.. تشهب ود _یا و :i..اب _. _,بر
¯
a. و _,æI
¯
>. ¸ا ا
¯
×,„ و
و ,.
¯
ه> ¸ا _ر· ته> <ب ای ار اi> <: i...z _,.ی .ا>æا نا·í و .ت.اه·í ¸ا ر·
¸ا _îی ¸,· <: تشهب ود _یا اíهIs :i..: _. تدا,r تشهب رد •.„ ته> <ب ای
¸ا تI¸.. و <,·ر ته> ¸ا .ت.ا «i
´
ی¸
¸
.
¯
ا.
¯
ی

i
¯
I
¯
و
¯
» ر·ا رد ¿رîید و _ادا¸ ربارب اه·í
ت.ا ر· _,¦ا¸ و ر..: تشهب ود نí .

» ناشî·ر .¿¸,. و توار„ تi
¯
. ¸ا .تشهب ود _یا نا.>رد ¿اه:رب.:ن
¸
ا.
¯
.
¯
Lz ¯ i

.
´
<یí) «i·¸,. _î·ر ر¸
´
و _zا,. <ب •4 .<´ .
¯
.
¸
اzi

.
´
:«<´ .
¯
اzi

.
´
» .(_.>رIا oر¸.
¸ا <: i.ی¸: ¿¸,. €·ر <ب <.
¯
z “ د
´
و .ت.ا ,z “ د
¯

¯
ا. ¸ا …J,×sا .اب ¸ا _rاs ,.ا
_یا. _.×ی ,
´
z ¯ د

Í _
´
ر
¯
s ¯ ت.ا _,,ق _,.z ¸ا و :د¸. _zا,. <ب _یا. ¿¸,. تi
¯
.
‹ی <ب ود رz .…J,×s “ا .اب ¸ا و …J× ¸sا .اب ¸ا ,
¯
اz ¯ د

ا و ,
¯
z ¯ د

ا و .€·ر oا,. <ب
و ¿اه.با .نا.>رد رد €·ر _یا و .نi. oا,. €·ر <ب _یا. _.×ی .ت.ا _.×.
ددرî,. _zا,. <ب _یا. نí ¿¸,. توار„ تi
¯
. ¸ا <: ت.ا ,رب €
¸
·ر …ا.: .

» _. ود رz <: ت.ا ¿اه.ش, ود .تشهب ود نí رد :ن
¸
ا.
¯
>¯ اæ
¯
·
¯
ن
¸
ا.
¯
,

r ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
<یí) «i..î,. نار¸s .•,.. و oد
¯
ا. ¸ا و i..¸> •• ¿¯ æ
¯
·
¯
ن¸, (_.>رIا oر¸.
.ت.ا <.ش, ¸ا .í نi,.¸> و نار¸s داi..ا ¿ا.×. <ب .ا·
¯
ا>¯ æ
¯
·
¯
و ا>¯ æ

·
¯
¿´ æ
¯
.

ی
¯

» ت>رد و ._>·
¯
و o¸,. ت>رد .تشهب ود نí رد :ن
´
ا.
¯
ر
´
و
¯
_´ >“ ·
¯
و
¯
<´ ه
¯
:
¸
'.s ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
<یí) «ت.ا را·ا •† <· ت.ا.ر> ت>رد ¿ا.×. <ب _>· ن¸, .(_.>رIا oر¸.
و o¸,. ت>رد ¸,· نا.
¯
ر و <ه:اs ¸ا دار. iیاب <.یرق _یiب و .ا.ر> o¸,. د¸>
.i.اب را·ا و <ه:اs

» <یí) «i...z ا,ی¸ و تر,. ¸î,· نا·¸ اه.شهب نí رد :ن
´
ا.
¯
>¸ ت
´
' ر
¯
,

>¯ _
¯
ه
¸
,s
¸
‚0
تشهب ود ن¸, .ت.ا •.> <: ددرî,. رب نا.
¯
>
¸
<ب _
¯
ه
¸
,s
¸
ر,.æ .(_.>رIا oر¸.
_.×. رد ر,

>¯ laI ا
¯
,Iاr ن¸, و د¸ش,. تشهب راه, ا
¯
r¸.>. .تشهب ود و
ت
´
' ر
¯
,

>¯ ¿ا.×. اíهIs ._¦ا.. و تر¸æ رد _.>
´
laI و د¸ش,. …ا.×..ا
نا.
¯
>¸ و .i.ا,,. تر¸æ ¸î,· و .تر,. و ت×,,„ و ƒJ>ا ¸î,· نا·¸ .ن
´
ا.
¯

.ت.ا c·
¯
š. <: ت.ا •ا..

>
¯
•.>

» ˆ¸a>. ناشیاz <.,> رد _î.z <: _¦اz <ی
¯
ر¸> :,
¸
ا,
¯
>¸ I

ا _s
¸
ت
´
' ر
¯
¸æ
´
a“ .
¯
ر
´
¸>
´
<یí) «i...z ن¸æ. و ‚2 ردا, ¿ا.×. <ب نí و .<.
¯
,

>¯ •.> ,ا,
¯
>¸ .(_.>رIا oر¸.
ت>· ار د¸> و _¸a· …íب ¸ا i·¸ش,. ˆ¸a>. و ن¸æ. _.×ی ت
´
ار
¯
¸æ
´
a“ .
¯
و ت.ا
_,,æ· اه·í رد ناشیاه.a> ر,r ¿ارب oاî,,z و .نداد رارق د¸> رz¸. ر,r ر
¸
ا,.>ا
.ت.,·

» اه·í <ب ناشیا ¸ا _,¸ _.> و _·ا ¿,z ت.د :ن
¯
L>
¯
J
¯
و
¯
,

ه
´
I
¯
,

ق ¯ _
´
·|
¸
_
¯
ه
´
› “.
¸
Œ

ی
¯
,

I
¯
<یí) «ت.ا oi,.ر· ‚4 ¿
¯
ر
¸
a¯,

r ¯ و
¯
ر
¸
æ

>´ ,
¸
ر
¯
s “ر
¯
'_I
¯
r ¯ _
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
» .(_.>رIا oر¸.
<یí) «¸î,· ¿
¯
رa,r و .¸,. ,رsر رب i.·¸,. <,î· نا,.شهب :ن
¸
ا.
¯
>¸ ‚• oر¸.
.i..î,. oداa..ا _.,ش· ¿ارب نí ¸ا <: ت.ا _î·ر ¸,. <,را¸ ,ر
¯
s “ر
¯
.(_.>رIا
ت.ا _.
¯
>
¯
•.> نا.
¯
>¸ و .ت.ا _,a· ¿اه.رs ¸ا _r¸· .¿
¯
ر
¸
ق
¸
ا,
¯
r ¯ و ¿
¯
ر
¸
a¯,

r ¯ و
.iیí c·
¯
š. •.> ,z و ر:
¯
í. •.> ,z .نا.>¸ _یاربا.ب و .ت.ا ر:
¯
í. <:

» ,.ا ت.ا ت:رب ر¸ و ر,> ر¸ :,
¸
ار
¯
:

•J

ا و
¯

¸
'.I
¯
>
¯
I

ا ¿•
¸

¯
ب
¯
ر
¯
,
´
.

ا •
¯
ر
¯
'.,
¯
·
¯
<یí) «ت.ا …ا.> تaæ و …J> تaæ ¿اراد <: .¸· را:درور¸ ‚† oر¸.
<aیر. <یí در¸. ‹ی و _. رد _.>ر
¯
Iا oر¸. رد <: ت.·اد iیاب .(_.>رIا
» J
¯
ا•¯ ¿
¯
L
¯
,
¸
s ¯ ´ تایí _,.z نا,. رد <I.> ¸ا .ت.ا oi. رارî· «ن
¸
اب
¯
í ¯ î
¯
·
´
ا.
¯
î
´
ب
¯
ر
¯
•¸
,یدروí ا>.یا رد ا. <: تشهب رد oدراو .

¿اه.ا> رد و دراد نایر> ا¸z رد <: ت.ا ¿ا <.ش, تشهب رد <: i·ا <.a:
,,..· ,ا· <ب و ت.ا ناور _رr ری¸ ¸ا نí :<: i..a: و .د¸یر _. ورs ناî,·
¿ا <با.¸· نí و .ت.ا تشهب ¿ا> _یر·i.Iب رد <: .,. ناiب .د¸. _. oi·ا¸>
_. oدو¸sا راربا و ناî,· <با.¸· رب نí ¸ا _:i·ا و .ت.ا نابرa. —¸æ>.
.ت.ا _>,·íI را,.ب اه.· <· <: iش>ب _. ¿ا oŠیو o¸. و ¸ب نí <ب <: د¸.
تا>رد رŒr و o¸. و نابرa. ¿¸ب و ¿ور ¸ا ¿ر·ا نí رد <: ت.z ا.ب <îIب
ت.ا تشهب رد .ار. _یر·رب نí :<: i·ا <.a: و د¸. _. _ا.>ا ناشیا _Iاr
,,..· <.ش, .í اب <.>,.í و œ,,..· _. <>ا¸. و" :iی¸: _. نí oرابرد اi> <:
¿ <یí ._,aaŒ. ¿ oر¸. ."ت.ا 2† _.شهب ر¸ه„ .ار. _یر·رب ",,..·" .
نí ¸ا ¿راia. راربا ¿ارب _Iو .i..¸· _. ‘Iا> ر¸„ <ب ار نí نابرa. <: ت.ا
رد .!i·¸,.í _. ت.ا _.شهب ر¸ه„ .ار. ¸ا ¿رîید ”¸· <: ,¸.>. ˜,>ر اب ار
تایí رد <: ت.ا ¿را> اzره· رد _æ×ب :دراد _rا¸·ا _.شهب ¿اهبار. تa,a>
¿ <یí .i.>. ¿ oر¸.»ت.ا oi. oرا.ا نí <ب نíرق ¸ا ¿دi×.. 15 _æ×ب و .«
ر..ه. <.z ¸ا و .i.í Jاب تایí رد <: نا., .ت.ا oi. ره. <..برد ¿اهsرL رد
_یا و د¸یر _. ورs نí ¿Jاب تاa,„ ای و تشهب نا..í ¸ا <: ت.ا _بار.
_.· نí ¿ا¸ <ب _.شهب ¿اه,·i,.¸· ¸ا ,,,,z <: ت.ا ",,..· ".ار. نا.z
و ر.,Iاr <.z ¸ا دراí: _. نا,.شهب نا> و ¿ور رد <: ¿ر,·ا· ا×,„ و .i.ر
Ÿ,渷 _باق ر,r نí ¸ا _æا> _·ا>ور <’ش· و .ت.ا ر.a,.r و ر· <ب•ا>ر¸
ت.ا .
<ب _رr ری¸ ¸ا <: ت.ا _بí ,.ا .,,..· <: ت.ا ¿ور. _ا,r _با ¸ا نا,,· رد
,ا· ,,..· :تa: ¿¸ار .ت.ا تشهب <ب ر.ا ,ر.ا نí و .د¸یر _. تشهب
نí ¸ا ای .دراد ,,..· ,ا· نí ,اa. ¿i.Iب .,. <ب <: ت.ا تشهب رد ¿ا <.ش,
oi. تیاور <,·í رب ا.ب ای .ت.ا تشهب رد <با.¸· و .ار. _یر·رب <: ¿ور
رد و دراد نایر> ا¸z ¿Jاب رد _.×ی :د¸یر _. ورs ناشیا رب Jاب ¸ا .ت.ا
<, رz ¸ا نí تrر. و ر¸sو <: .,. ناiب ای و .د¸یر _. ورs ناشیا ¿اهsرL
ای .i.: _. نí ¿ر·رب و ,,..· ¸ا تیاî> _,.z و ت.ا ر.ش,ب درí: _. نí رب <:
_. oiید نí رد _یاه,î.sرورs و _:i.íرب _.sای نایر> _.æ رد <: ا> نí ¸ا
”اa·را و ¿ر·رب <.I: _یا _.×. _æا <: اری¸ .ت.ا ,,..· ¸,· نí <: د¸.
رب _.sر Jاب و .د¸. _. oi·ا¸> ,ا.. .,. _,.z <ب ¸,· ر.. ناz¸: و .ت.ا
ری¸ار. اهیi.Iب ¸ا <: <.ش, رz :i·ا <.a: _æ×ب .i.·ا¸> _. ,..· ¸,· ار را¸ید
<یí ƒا,. ای _·ا×. _یر.îید¸· _یا <: نí ,rر _Ir و .دراد ,ا· ,,..· .د¸.
_یا iیاب <.,Iا .,ا <.sا,· i.اب oد¸ب نí iیš. <: ار ¿¸×I رiæ. ,ی _. .ت.ا
<·ر: و .د¸. _. oiید رود ¸ا <: ت.ا _>,. <.z اه.یا <: ,,¦¸îب ار تa,a>
.ت.,· _î.. _.Iق و ناب¸ ¿,z اب _.شهب ر,‡· _ب و رia·ار: ¿اه..×· Ÿ,渷
_a>Í ا. _a· ,I×· Js دراí: _.· _î,,z رîs ¸ا نíرق د¸> <.a: <ب _.> و
¿ <یí .oi>. ¿ oر¸. "_,rÍ sرق _. ,هI 1‚ .
و ا¸a· .—J>ا .·ار. <ب ...و _·i,.¸· و _·در¸> ¸ا ,rا _.شهب ¿اz ت.×·
…ا.rا و ƒJ>ا .تاداa.rا ن¸, ور _یا ¸ا .دراد _î..ب نا.·ا ¿ <..یا. رادر:
و ‘Iا> ¿اz ت.×· نا·í ¿ارب i·واi> ت.ا ‘Iا> ر‡· رz ¸ا ت,ب _zا و ر,.ا,¸
(,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,J.ا ر,.ا,¸ J›. :ت.ا oد¸.رs ررa. <,¦ا. _ب
…íو i.>. <برشی <.>Iا _s .ار. ,ر.Í ¸z" :iیا.رs _. ",,..·" oرابرد
_Irو (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) <IIا …¸.ر :ن¸aبا.Iا ن¸برa.Iا ,zو i.>.
_یíIا ,ه.یر•و .,ه,Ir <IIا تا¸Iæ .<>یi>و <.„اsو <.¦Jاو .Iا„ _بÍ _ب
_.·i,.¸· _یر· Ÿیر. ,,..· :",zرود _IاrÍ _. ,ه,Ir ,...ی .نا.ی|ب ,z¸×,·ا
:i...¸· _. نí ¸ا وا …í و (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) i.>. <: ت.ا _.شهب
و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) اi> …¸.ر _..×ی :نا:i.·ر,: _ش,¸ نا.برa. نا.z
(,J.Iا ,ه,Ir) <>.یi> و <..„اs .,¸æ×. نایا¸ش,¸ ..Iا„ _با _ب _Ir .(,I.
نا.یا ا.ب وا دJوا و _Ir و ر,.ا,¸ ¸ا <: _·ا.: نا.z _.×ی :نا·í ناi·¸رs و
ور.s ناشیا رب و iیí _. Jاب ناشیاz <·ا> ¿Jاب ¸ا ,,..· و i·در: ¿ور,¸ _.ا.:
.د¸یر _..
ر· €.· ار _>. oریاد رîید cیi> رد (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,ر:ا ر,.ا,¸
i.>. …í و i.>. <برشی <.>Iا _s .ار. ,ر.Í ,,..·" :iیا.رs _. oدر:
_·i,.¸· _یر· Ÿیر. ,,..· :"<.>Iا _zÍ ر¦ا.Iو _,.,Iا .ا>æJ ¿¸.یو اsرæ
_. (,J.Iا ,ه,Ir) وا …í و i.>. <ب ار نí ‘Iا> و .ا· <: ت.ا _.شهب
ت.×· اری¸ :i..: _. ¿و¸.. تشهب _zا <,aب و _,.ی .ا>æا ¿ارب _Iو .i.·ا.¸·
.i,I„ _. .¸ش. ت.×· ‘Iا>ا· را.sر و izا¸> _. .ا· رادر: ..ا·
<.>Iا نود ,,×· _:و" :iیا.رs _. <·ا.,î> ¿i.¸ رد (,J.Iا <,Ir) _,..š.Iار,.ا
.ت.ا ¸,,ا· و ر,a> تشهب ¸ا ر,r _..×· رz و :"ر¸a>. ¸هs

_.> و _·ا..> ¿اz ت.×·
ار وا تIاæا <,ر: .ت.ا ,.> و ¿ور ¸ا .:ر. _.a,a> نíرق oا:iید ¸ا نا.·ا
ای تدا×. و ر,> و i..: _. _.r €.zا.z ا,·د رد ود _یا .i·اد _. ¿ور نí ¸ا
i...z ,z اب ود رz ¸,· تر>í رد ._یاربا.ب .i.·¸ _. ,قر ,z اب ار تواa. و ¿iب
¿¸.×. و _·ا..> ¿اz ت.×· ¿ <یا. رد ای —ا> .,:ر· _:Šیو اب نا.·ا و
,ی رz <یا¸ _یا رب .ت.ا .í×. _·ا>ور و _·ا..> ¿اz .اír رد ای دراد رارق
.د¸. _. ,,.a· _·ا>ور و _·ا..> _>ب ود <ب _·ا.·ا ت.a· و ت.×· ¸ا
نا.·ا <: درب _. ,ا· ار اz ,اa. و اz ت.×· ¸ا _>رب i,>. نíرق ._یا رب نو¸sا
_یا.و اب <· و دراد _.> را¸با اب ار اه·í ,اردا نا¸· <· .ت.ا ر,> _ب نí ¸ا
¸ا ¿را> اz ت.×· نí .ریia· رz <ب _Iو .در: ,,zا¸> oرا.ا اه·اiب <: نا., _Iar
oد¸.¸í ار اه·í <· ,را×.. _:اردا ¿اzور,· <,ر: .د¸ب izا¸>· _ar و _> ور.Iق
.در: _. _.,ب _,¸ ار اه·í <· و

تشهب رد _·ا..> ¿اz تíI ت.î>
.اz _·i,.ا.í .اz _·در¸> <ب iی¸· نا,.شهب <ب i,>. نíرق رد …ا×.. i·واi> ار,
_یا اب .ت.ا oداد ...و نا.Ir .ر¸> .رæق و ¿ا: .ت>· .تJí ر¸ی¸ .اz _·i,.¸¸
ا> نí رد iبا ¿ارب نا.·ا اری¸ :دراi· _ه>و تشهب رد اه.یا ¸ا ¿ر,: oرهب <:
_یا ت.î> ._یاربا.ب .دراi· ...و اír و .í و _.· i,I¸· <ب ¿¸ا,· و ت.ا oi·¸
.?ت.,, اziی¸· <·¸:
¿ور اه.· نا.·ا ر:ا :ت.ا ن¸.æ. _یiب oر _یا,„ا,„ را¸:ر¸ب ¿ <.Jr ¿.ا¸
<یí .ر.ق ¿ oر¸. "رi.a. ,,I. i.r ƒiæ i×a. _s" <یí ¸ا <: _.I¸.. <.,Iا د¸ب
¿ 55 _î,I .د¸,· oi. دای ¿اz ت.×· ریا. <ب ¿¸ا,· و د¸ب ا> _یر.هب iیí _.رب .
¿ار. <ب ا,·د ¸ا تa,a> _,.z و ,.> و ¿ور ¸ا .:ر. ت.ا _.a,a> نا.·ا
ای درب _. .ا¸· ای ._a. ای ت.ا i..·دا×. ای تa,a> _,.z و دور _. تر>í
._·ا>ور و ¿¸.×. ¿اz ت.×· رب نو¸sا ت.ا,ق رد ._یاربا.ب .iید izا¸> .اar
<,>ا· ¸ا <: نا., :i,I„ _. د¸> .:ر. •,„ ¿اæ.a. <ب ار _·ا..> ¿اz تíI
_.Iا * siق¸.Iا <IIارا·" :i·¸ _. _·í ار .Iق .اz .اír ¸ا ¿ا oرا¸ ¸,· .اar ¿
تایí .o¸.z ¿ oر¸. "si’sJا _Ir •IŒ· • . ‚ _. ار نiب ت.¸¸ ¿ا oرا¸ و .
<,رz :".اí×Iا ا¸قوí,I اzر,r اد¸I> ,zا.Iiب ,zد¸I> ت>æ· ا.I:" :i·ا¸¸.
.i.ش,ب ار .اír ا· ,,ه· _یا>رب ¿رîید ¿اz ت.¸¸ .ددر: نایرب ناش..¸¸
¿ <یí .•ا.· ¿ oر¸. 5• ا.| ر,aIا" :i.: _. o¸I> ¿¸رب رد ,z تa,a> _یا .
¿اz Žاب ¸ا _rاب ای ر,ق :"نار,.Iا رa> _. sرa> وÍ <.>Iا _ایر _. <æور
oا: o¸I> <: ار,: ت.ا,ق رد ,z و ,.ه> ¿اz …اد¸: ¸ا _Iاد¸: ای ت.ا تشهب
.ت.ا _.:ا و ,·ا
_..z ,Iاr ¿ا> <.z ¸ا iیاب oirاaIا _Ir ,z تشهب <: i.ی¸: _. ¿ا oir
ت.ا ,zارs ا>·í رد تíI تا,>¸. <.z اری¸ .i.اب ر· تíI _ب و ر· oi..: <..>
<ب دراد _ی¸: ا> ,ی رد نíرق .اه·اi·¸ _یر·iب و ناi·¸ ,ی د¸. _. ا>·í <îIب و
ت·ا: تا>IاæIا ا¸I.r و ا¸..ا _یíIا نا» :iیا.رs _. .izد _. .ا¸> <.î· _یا
<: _·ا.: نا.: _ب :J¸> اه.r ن¸×,یJ اه,s _یiIا> *J¸· _ودرaIا تا.> ,هI
رد .ت.اه·í _یاریí¸ ¿ا> _ودرs ¿اz Žاب i·در: <..یا. ¿اzرا: و oدروí نا.یا
Ÿه: ) .«i..: _.· ا>·í ¸ا …اa.·ا ¿و¸رí ¸:رz و د¸ب i.zا¸> <·ادوا> نí – 10‚ و
10† .(

.i...,· …¸>· .Iا„ تشهب _zا _.×ی .ت.ا تشهب ¿اه..×· و تشهب .اب رد)
_rاب ,ی _›. تشهب ر:ا اری¸ ?ار, .ت.,· روí _î..> ناشیارب تشهب _.×ی
رد نا.·ا و د¸ب _. ا,·د _¸,, <.z _.×ی .iیوا> Žاب ,ی اه... ا,·د رد د¸ب _.
¿¸,, _,., ا׌ق ت.اد _. ار _د¸> _یا,·د ت,a,: نا.z _د¸> ت,·ا.·ا
_رs <ب و i·¸ا.ب ت.ا,·د رد <: ¿رشب ¿ارب ا,·د رد ار تشهب ر:ا _.×ی .د¸ب
ت.ا _یا <IL.. _Iو .ت.ا دراو داریا _,.z .i.ziب نí <ب ,z _î·ادوا> …ا>.
_.> _.×ی .ت.ا _هIا ¿اه..×· ¸ا _.ا×·ا نا¸.r <ب _.شهب ¿ارب تشهب <:
_یiب .دراد ار _هIا ت.ار: نا¸.r وا ¿ارب ,z _·ا..> تاíI و _·ا..> تشهب
_.· وا ¿ارب تشهب i.ا,· تsر×. و ناsرr ¸ا ¿i> رد ا· د¸>¸. ,ی <: _.×.
.i.: اi,¸ _.×. i·ا¸·

_د¸> ˜Iا> نا.ه. نJا <: ت.ا _یا اه·íI _ا.ا نí ._.شهب رa· ,ی ¿ارب
i·¸,¸ تa,a> نí اب _.×ی .ت.ا <..ش· _د¸> ˜Iا> oرa. ر. رب .ت.z
و ”¸.· و _î..> <IL.. رîید در¸> i·¸,¸ تa,a> نí <ب _.قو <: ت.ا oدر¸>
ای و ¿اî· <: ا,·د رد .دراi· _.×. رîید ¿ا> <ب _.sر وا ¿¸: ر. ¸ا و …¸>·
Ÿ,×æ _ر·ا و _·íI .íیíI ¿اz <با.¸· نi,.ا.í ای و íیíI ¿اه.اׄ ندر¸>
i,.: _رs ر:ا و .ت.ا ,Iاr _یا ناæa· ته> <ب .دور,. _,ب ¸ا و د¸. _.
¿iب و _î.sر: <ب _یi,· _رور. و ت>هب oا: ¿,z .i.ا,· ا>.یا رد <æ,a· تاه>
izا¸> نادوا> نا.z د¸. اi,¸ <: _ش,r و Ÿ,: و تíI رz و .د¸. _.· …ا¸>ا
._..ا: و _.: و ر¸.s و ر¸æق ¿ا oر• نوiب :i·ا.

دراi· oار ناæa· تشهب ¿اه..×· رد
_..ا: و ¿Š: و _... و ,ر. و _ر. و .,r و ناæa· .ر· _.ور ترا,r <ب و
رد _,×Iار¸> .دراi· _a· oدا. ت.ا,ق رد _Iو .ت.ا oدا. _a· …¸I×. .,Iاr _یا
و اه·ا..í o¸اi·ا <ب _.×.و <: _.شهب _,×Iا <sر„ ‹ی <ب و .i.یí _. ¸اور¸
.izi,. رŒr ¿¸ب اه·í نiب ƒرr و .دراi· _a· _یاír .د¸. _. _„ ت.ا _,.¸
و oدا. —ا¸> و را·í و .ت.ا د¸>¸. ا.:ار.. تíI و ت.×· تاه> ,ا.· oر>Jاب و
و <,.ir تاه> نوiب ._a,a> _a,a> تشهب ا>·í .ت.,· نí تsا›: و _a·
نí رد _ی¸ش· و _بار> و _·¸:ر:د و .<..¸,¸ نí تíI ._یاربا.ب و :ت.ا ناæa·
در> .i...z در. و در> _îI.> تشهب _zا <: ت.ا cیi> رد و .دراi· oار
و _یر نوiب و .¸. _ب ¿ا.×. <ب ود رz و .ت.ا در.Í •.> در. و .در>Í •.>
.i·ا <.sر ا,·د ¸ا <: i..اب ت¸·رs نار,¸ <,ر: تشهب _zا _.×ی .ت.ا _.ا>.
رد _Iو ._,î.. _¸: و <.شz ,zرد نا.ش, و راد¸¸: تش¸ و oi,.> ر.: اب
oi,ش: ¿¸,. l> _æراr رب ¸¸.z <: _ر¸· نا¸> تر¸æب _î.z تشهب
<IIا _Iæ ,ر:ا …¸.ر ¿¸ور <: ت.ا تیاور رد ¸,· و .i..اب _. ت.ا oiش·
.i...اد _·ا·ا,ب نí _·ادوا> ¿اz ت.×· و تشهب ,اæوا رد <: ,I.و <Iíو <,Ir
_Iو :د¸.رs د¸ب _..i> رد <: ¿ا <..š. ن¸ر,¸ ‹ی <ب _>¸. و ¿ا¸. ¿ور ¸ا
در: ”ور. ن¸ر,¸ .i·¸. _.· دراو تشهب رد اz ن¸ر,¸ _.×ی ¸¦ا>r <: _¸.sا
اب و نا¸> نار.>د تر¸æب _î.z !_î. <یر: :د¸.رs ترæ> ._..یر: <ب
و .i.î,. ر¸ش>. تر¸æ.یiب ار·ا·í i·واi> :i·¸. _. دراو ت.اa..ا و توار„
.iیا.رs _. تشهب _>اد _,.

<یí _ی• رد «نا,,Iا •.>.» ر,.a· رد 25 ¿ ' و¸Í Lه,s ,هI و») oرaب oر¸.
¿ا oi. o¸,:ا¸ ¿اه·¸ تشهب رد نا,.شهب ¿ارب ¸ا :نوiI'.> اه,s ,z و sرهŒ.
<: ت.ا oد¸.رs («i·راد د¸I> تشهب رد نا·í و .ت.z
<
¸ا دار. :i·ا <.a: _æ×ب
,:¸¦L>r _z » :ت.ا <.a: _.> .i...z ¿¸,·د ¿اه·¸ _,.z oرهŒ. ¿او¸ا
ا.. ¿اz o¸¸>r _,.z نا·í :ا,·iIا تارíق _. نره„ :_.×Iا ‘.رIا ‘.×Iا
.ت.ا ¸. ,: و د¸Ií _ق ناش·ا.ش, <..¸,¸ <: i...z ا,·د رد تا..š. نا·¸ ¸ا
oi. o¸,:ا¸ و .i·¸. _. •ا¸ تارو•اق ¸ا اه·í :د¸یر,. .í اه·í را.: ¸ا <ش,.z و
_.· _¦ا> oا: ¿,z .«i·درî,. تشهب دراو …ا.rÍ رد و ƒJ>ا رد و ناiبا رد
و .i·ا o¸,:ا¸ ناzا.: و تاsا›: <.z ¸ا :i·راi· …¸ب و l¦اr و .i.یا¸,.· و .i·¸.
اi> •اaب <ب .i.·ادوا> و ,¦اد تشهب رد <..¸,¸ .نوiI'.> اه,s نا,.شهب _.×ی ,z
د¸I> <ب ت.×· ت,.ا.· ن¸, .ت.,· نí ¿ارب _..,· و داa· و دراi· _rاŒa·ا <:
« نا,,Iا •.>.») i.اب _. •ا.s و …او¸ <ب نí ناæa· <î.یا ا.: .ت.ا •اaب و
iI>. .اi,æ •,„ 1 — . •5 .(

ت.ا _·ادوا> .تشهب ¿اz ت.×·
<یí irر oر¸. رد <: ت.ا _ا.ا _,.z رب و 35 ار تشهب ¿اه.اׄ ندر¸> .
<..·اد ر.... و <..¸,¸ ¸,· ار·í نا.>رد Ÿ,ŒI <یا. و .ت.ا oدر.. _.¦اد
و ,•نíد اهI:Í ر'.ه·Jا اه.>· _. ¿ر>· ن¸a..Iا irو _.Iا <.>Iا _›.») ت.ا
<ب <: _.شهب نí …ا›. :را.Iا _یرs'.îIا _,ar و ا¸a·ا _یíIا _,ar ‹I· اهIL
ر. و o¸,·ا نا.>رد ری¸ ¸ا <: ت.ا _,., .ت.ا oi. oداد oirو نارا:¸,zر¸
و .,¦اد و <..¸,¸ تشهب نí ¿اz _:ار¸> .دراد نایر> _¦اzره· _ا oدروí ,هب
:i·¸. را:¸,zر¸ <: _·ا.: را: ت,قاr ت..یا .ت.ا ,¦اد و <..¸,¸ ¸,· نí <یا.
ت.ا _·í نارsا: را: ت,قاr و .(«

<: ت.ا oدر: ر,.a· ر¸Œ.یا «نا,,Iا •.>.» رد و »
»
o¸,. _.×ی «,•نíد اهI:ا
و دریí¸ _.· …او¸ _ا <یا. و .د¸. _.· •Œa.. ا,·د ¿اz o¸,. i.·ا. _یاz
تsí و ت¸. <ب <: ت.ا oi. <.a: و .درب _.· _,ب ¸ا ار <یا. نí i,.ر¸>
iI>. « نا,,Iا •.>.» ) د¸. _.· ”¸Œa. 3 — . 2‰• .(

<یí ر,.a· رد _ا,r _با ¸ا و 1‚ اه>ا¸. نا: ا.L: اه,s ن¸a.ی و») رzد oر¸.
_,,>·¸ نí رد <: _بار. ¸ا i·¸. _. oi,·ا.ا.í .تشهب نí رد راربÍ و :J,,>·¸
ت.ا <.a: وا <: ت.ا oدر: _a· («ت.ا oi. •¸I>. :

¸ا i·واi> <: ار <, رz
ا,·د رد نí i.·ا.z و _›. .ت.ا oدرب ,ا· و oدر: ر:• نíرق رد _.شهب ¿اz¸,,
¸ا .رr ن¸, و :ت.ا oدرب ,ا· ار نí د¸. <.>ا.. <: _..ا <ب _î,Iو .ت.,·
رد ته> _یا ¸ا .درا.. _. _ب¸> و .,„ ¸,, ار·í و iیí _. _.¸> _,,>·¸
¸ا تشهب رد <: ت.ا oداد oirو ار راربا نا,.شهب و ت.ا oدر: ر:• نí ¸ا نíرق
•.>.») i·ا.ا.í _. ار نا·í .ت.ا oi. _,,>·¸ <ب ¿و¸.. <: _بار. <.ا:
iI>. « نا,,Iا 5 — . 411 .(

ت.ا iیوا> _·ا:i·¸ _>. تشهب
و .ت.,· iیدر· و <ه,. ¿ا> اrر. و Jar .تشهب ¿اه·íI ند¸ب _·ادوا> <æJ>
oدا. …ا×a·ا و _×s و را.î·ا و ر.: و ,>ا¸· _>. ,Iاr نí <î·í _رs اب
دراi· _.×. رîید :ت.ا تا.با· ,Iاr .,Iاr .ت.,· ا>·í رد دا.s و ن¸: و .ت.,·
ای ت¸. و .ددر: تíI ر.: و _,r ‘×· .>¸. ¿دا. تاæرا×· و تاsداæ·
.i·¸ ,هب ار تíI نí ¿رîید ¸,, ای و _æر.

رب ˜„ا· ناب¸ ‹ی <.z و .ناوارs را,.ب .نا,.شهب ند¸ب iI>. ¿ارب نíرق تایí
ر'.ه·Jا اه.>· _. ¿ر>· ت'..> ,هI ,هبر ا¸a·ا _یíIا _:'.I» :i...z _.×. _یا
¿ا¸a· <î·ا·í _î,I :راربJI ر,> <IIا i.r ا. و <IIا i.r _. J¸· اه,s _یiI'.>
نا.>رد ری¸ رد <: _¦اz تشهب ت.اه·í ¿ارب ¸ا .i·دروí ¿ا>ب ار د¸> را:درور¸
<·¸î.یاو .i.·ا. _. iI>. و نادوا> اz تشهب نí رد و .ت.ا ¿را> _¦اzره· نí
د¸> نا·ا.ه,. ¿ارب i·واi> <: ت.ا _¦اír و ,اׄ و _î,· و ت.ار: .اz ت.×·
و i..¸ در¸. ناî,· و راربا ¿ارب ت.اi> د¸· رد <,·í و :ت.ا oدر: رia.
<یí ) « «ت.ا .ا>.·ا 1‰† رد <: ر¸Œ·ا.z .…¸· » .( نار.r …ا• oر¸. ¸ا .
و اه,¦¸î,· و ت.ار: ”ا¸·ا ¸ا <: ت.ا ¿¸,, نí .ت.ا oدروí « نا,,Iا •.>.»
i..: _. <,ه· نا.ه,. ¿ارب ,اׄ و اír .

» ,‡rÍ ,ه.a·Í و ,هI ' ¸.Lب <IIا _,,. _s اوiz'.> و اور>اz و ا¸..ا• _یíIا
.IوÍ و <IIا i.r <>رد ' ´ ' ¸æر و <.. <.>رب ,هبر ,zرش,ی * نو¸•نLaIا ,z ••ن
و oi.r <IIا ن| اiبÍ Lه,s _یiI'.> * ,,a. ,,×· اه,s ,هI ت'..> و ن ´ :,,‡r ر>Í
و د¸> ¿اهIا. اب اi> oار رد و .i·ا oدر: تر>z و .i·ا oدروí نا.یا <î,·ا.:
و ر·رب <.z ¸ا i·واi> د¸· رد نا·í ,اa. و <>رد .i·ا oدر: داه> د¸> ¿اه·ا>
ار ناشیا نا.را:درور¸ .نا¸¦اs و ناراî..ر las i.·اشیا و :ت.ا ر· ,,‡r
_·ادوا> ,,×· اه·í رد <: _¦اz تشهب و .د¸> نا¸æر و ت.>ر <ب izi,. تراشب
د¸· رد اa> و :i·iI>. iبا ا· نادوا> ر¸Œب و <ش,.z اz تشهب نí رد .ت.ا
تایí ) «ت.ا _.,‡r ر>ا i·واi> 20 ا· 22 .(<ب¸.Iا oر¸. ¸ا .

» _یiI'.> ر'.ه·Jا اه.>· _. ¿ر>· ت'..> <I>iی ا>I'.æ _.×ی و <IIاب _.šی _. و
ا>ب •Iاæ _.r و دروí اi> <ب نا.یا _: رz و :اق¸ر <I <IIا _.>Í iق اiبÍ Lه,s
_>اد ت.ا ¿را> _¦اzره· اه·í ری¸ رد <: _¦اz تشهب رد ار وا i·واi> .دروí
i·واi> و :i·iI>. ._îش,.z و تیiبا نا¸.r <ب اz تشهب نí رد نا·í و .i.î,.
<یí _ی•) «izi,. رارق ¸î,· ار نا·í ¿¸ور 11 .(ƒJŒIا oر¸. ¸ا .
— ترŒs 11‰ œ 11† .
¿ا> <IIا <¸í <.Jr ترæ>.,zد ت..ق – ,zد iI> – _.ا.. دا×. .ا.:
.oر._iق _·اره„ _.,.> _,.> i.>. i,. 205 œ 1‰‚

:,دا.az _I>.
نí _اzت.×· و .تشهب .·ار.

,,>ر
¯
Iا ن
¸
اŒ,ش¯ Iا _
¯
.
¸
<
¸
I
¯
Iاب
¸
• ´¸rÍ

,.,>ر
¯
.Iا _
¸
..
¯
>

ر
¯
.Iا <
¸
I
¯
Iا ,
¸
..


¸

_¸رz
¸
اŒ
¯
Iا <
¸
I ¸ا•¯ و i
¸
.
¯
>
¯
.
´
ا·i
¸
,
¯
.
¯
_I
¯
r ¯ ,
´
J.
¯
Iاو s ´ ¸I
¯
æ
¯
Iاو _
¯
,.I
¯
ا×I

ا .
¯
ر
¯
<
¸
I
¯
I i
´
.

>
¯
I

ا

_¸i
¯
Iا ,
¸
¸

¸
¯
,
¸
ا,ق _I
¯
| ن
¯
Jا _
¯
.
¸
_
¯
,×.
¯
>

Í ,

ه
¸
¦ ¸íir “ Í _I
¯
r ¯ <
¸
I
¯
Iا <´ .
¯
×

I
¯
و

,,‡×
¯
I

ا _
¯

¯
I

ا <
¸
I
¯
Iاب
¸
J
¯
| s ¯ ¸
¯
ق ´ J و …¯ ¸

>
¯
J و

:,¸رî
¯
Iا <ب
¸
ا.:
¸
_s ,
´
,î>Iا <
´
IIا …اق

..
¯
>
¯
* .
¸
ا..
¯
_
¯
.

>
´
I
¯
_
¯
,a
¸
.
¯
.
´
I

I ¸ ن
¯
|
¸
و
¯
ٰ ن
¯
¸r ´ i

¸
¯
اه
¯
,s
¸
_
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
*.
´

¯
ب

Jا ,
´
ه
´
I
¯
<¯ >
¯
.
¯
a¯.
´
ن
¸
i

r ¯ ت
¸
.a¯ب
¸
اه
¯
,s
¸
ٰ .ق ¯ ,

z ´ i
¯
.r¸ و
¯
* .
¸
ار
¯
.¯ و
¯
s
¸
ر
¯
,› ¸:
¯
<
¸
ه
¯
î
¸
ٰ .z ¯ * .
´
ار
¯
·

Í
¯
,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´

¯
æ
¸
ٰ ا.
¯
اí ¯
.z ¯ ن
¯
|
¸
*.
¸
ا.
¯
>¸ I

ا ,
¸
¸

,
¯
I ¸ ن
¯
وi
´
r ¯ ¸·
´
ٰ .د
¸
اa¯·
¯
_.
¸
و <
´
I
¯
ا.
¯
ا.
¯
ق ´¸

ر
¸
I
¯
اí ¯

¸í ¸ا _...ق) ۀ 4‰ تا¸í و 50 ا· 54 — ر¸. ¸ا . ۀ ٓ ¸ا oر¸. _,..شz و _. :
(,¸ر: نíرق

» نí <: .ت.ا _ب¸> تد¸r و تش:¸اب .نارا:¸,zر¸ و نا,a.
¯
. _ارب ¸ا ا
¯
a¯> و
نí رد .ت.ا oi. oد¸ش: نا·í _ارب _¸اzرد <: ت.ا _·ir ¯ _اzتشهب
<·¸: رz i..î,. .I„ و oدارا و .i.·¸,. <,î· د¸> _اzi...
¯
_ور رب اzتشهب
ر‡· las <: ت.ا _¦اzتa> اه·í د¸· رد و .ار اه,·i,.ا.í و ناوارs _اzo¸,.
ر,r رد و <.>ود اه·اiب ار د¸>

— 1‚0

.i.ه,,. و _›. و _¸رق ,z اب _î.z و .i·راi· _.,rر اzرz¸. نí

<: ا. _¸ور ت..¸ا !i¸اoi. oداد oirو .ا.> ¸ور _ارب ا.. <: <,·í ت..¸ا
دراi· …او¸ و ”اŒa·ا oاî,,z و .i.ر,. ا
¯

¯
ر. ا.. <ب «!

ت.رهs <ب تش:¸اب
ت.ا ت¸Jو تa,a> .تشهب

_هI| aIŒ. _:i.ب و <æ>. ت¸
¯
د¸,r نا.z <: ت.ا ت¸Jو .تشهب تa,a> ۀ
_I¸. و oi.ب _,ب _æاs _اoدر¸ و .ا>> ¿,z .ت·¸.,: ¸ا <Œa· نí رد <: .ت.ا
و ,î> و تا,> و ترiق و ,Ir و …J> و تهب
¯
ا و ت.‡r î¸را رب i·واi> .ت.,· ۀ
و _..,· و ¸>r و _ه> و تI
¯
• و رas و ت.î.. _,.¸ رب oi.ب و :<..ش· ت.î>
.ت.ا oداه· _دودو
¯
و ,,>ر و ر¸ar .
¯
ر _,., …ا,ق رد oi>. <ب ر. .¸ا,·

راهLا ر·ا رب و ت¸Jو ,>ا· _¸ا ¸ا <.z .دراد ناæ,s ,Iا¸r رد اzت.×· ¸ا <,·í و ۀ
و oLش· رz رد <: .ت.ا i·واi> ترæ> •ا..Í و تاaæ ƒJ„ا …ا,ق رد ت¸
¯
د¸,r
<, :ت.ا oi¸در: رzاL ŸI.>. ر¸æ و …اî.ا <ب ,Iاr نí ..ا.· <ب _.Iاr
.ت.ا,ق ,Iاr _اzت.×· <, و .¿¸رب ,Iاr _اzت.×· <, و .,Iاr _¸ا _اzت.×·

ندر,. و .¸¸¸×Iا<·
´
L. _Iا×·
¯
_راب ترæ> _¦ا¸ر,: ,اa. ¸
¯
r <ب ,ار.rا و رارقا
و _>ار. _
¯
„ و .ترæ> نí <ب ار ت,
¯
æ>. و ت,
¯
·ا·ا و _..z .·ار. ,ا.·
<.IîIا _.×. ,ا.· <ب _·ا• i,>¸· و _¦ا..ا و _·اaæ و _Iا×sا i,>¸· …¸ا..
و <>رد رz و .izi,. _,îش· ار تشهب •sرا و Jrا >رد :_iقا د¸>و نí رابرد ۀ ۀ
رد ت,
¯
>. <: ت.ا ,¸I×. و .ر·_,¦ا¸ تا.اa. و تا>رد .ار ر·_,¦ا¸ _¸ا ¸ا ,اa.
,Iاr

— 1‚1

و ت,
¯
zا. ¸اi·ا <ب _د¸>¸. رz <ب <îIب .ت.ا oi¸درî· ت..ق o¸اi·ا ‹¸ .د¸>و ۀ
_وار· ا>·اiب _I¸¸,I و _Iا¸¸J ت,
¯
>. ¸ا _ا<>.ر و .oi. <.>¸ر د¸> ت,
¯
sرL
.ت.ا oدر:

.ددرî,. •.¯ ر.. ت,
¯
>. نí ¸ا و .ت.ا ت¸Jو تشهب تa,a> ,,¦¸îب ر:ا _¸اربا.ب
و ŸI.>. ر¸æ <ب ,Iاr نí ×.
¸
<ب و ,Iاr نí رiق <ب _.Iاr رz رد ت,
¯
>. _¸ا و ۀ
oدروí د¸>و <ب ار ت¸îI. و ‹I. ,Iاr و ت.ا oi¸در: _I
¯
>.. تواa.. …اî.Í <ب
و —¸I> و اaæ .i.اب ر·i¸i. ت,
¯
>. ا> رz .,¸ا<.aî· ,ا¸: <ب _.>. :ت.ا
_¸ .ت.ا ر..: i.اب ر..: ا> رz و .ت.ا ر.ش,ب ت¸
¯
د¸,r و ƒاa·ا و را›¸ا
و .د¸._. اi,¸ <
´
·
¯
¸,
¯
>¸ ¸
´
نí ¸ا <: .ت.·اد ,Iاr _¸¸ر_¸ _ا.ا ار ,

ه
´
,
¯
>¸ ¸
´
نا¸.,.
_ب¸بر .اí>·ا و .í> و .oداه· رî¸iî¸ _¸rí رد ت.د <..¸,¸ <
´
·
¯
¸,
¯
>¸ ¸
´
و
¯
,

ه
´
,
¯
>¸ ¸
´
_¸.ب و i·اoi. oi¸رsí اi> ¸ا نا:i.ب .i·اoi. ,Iاr _¸اi,¸ .>¸. _د¸,r و
.i·راد _ب¸> تش:¸اب نا,a.
¯
. و .i·درî,. رب اi>

<,Ir _,..š.Iار,.Í و .ناه.¸ ت¸Jو ¸:ر. ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر
.ت.ا ت¸Jو ,اa. ر¸هL ,J.
¯


<î.¸ا رب ._¸.×.Iا ر·ا¸.
¯
Iاب ,¸راد _ر·ا¸.. <îIب <æ,a... ت¸اور ._æا _,.z رب و
و .نí .ار. و <ه:اs و .نí ر¸æق و ر¸> و .نí تا>رد و تشهب را·í و تشهب
..
¯
>
¯
ٰ .ه
¯
·

Jا اه
¯
. ¸>

·
¯
_.
¸

¸
>

·
¯
ت
¸
ٰ ,ا.· oر>Jاب و .نí ن¸ا> و <..رs و نا.Ir¸ و .نí ر
_¸ا رب و .ت.ا ت¸Jو <ب ˜I
¯
×.. و ت¸Jو ¸ا :نí —
¯
ا¸> و تا,
¯
æ¸æ>

— 1‚2

.i·درî,. i..رهب نí ¸ا ,در. _ا.ا _¸ا رب و oi. ا.ب _æا

ت.رهs <ب تش:¸اب
ت.ا ت¸Jو <ب ˜I
¯
×.. نí تا,
¯
æ¸æ> ,ا.· و تشهب <î.¸ا رب <I
¯
اد تا¸اور

<: ت.ا ت¸اور ,I
¯
.و <Ií و <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر ¸ا ƒوiæ «_Iا.Í» رد :

_I
¯
r ¯ <´ a¯I

>
¯
I

ا ت
¸
ق ¯د
´
ا• ¯|s ¯ ..
¸
z ¯ í ¯ Iا •
¸
¦ ¸La¯æ
¯
_I
¯
r ¯ •¯íر
¯
.

>
¯
<
¸
·
¯
¸ق ´ا¸
¯
_

.
¸
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
اب
¯
<¯ a¯I

>
¯
ن
¯
|
¸
| !_
¯
I ¸r ¯ ا¸
¯


I
¯
اق ¯ و
¯
ت

.
¯

¯
<
¸
>
¯
a“ æ
¯
Iا 1†‰ |

» oداد رارق J„ _اz<>aæ _ور رب <: ت.ا ¿ر. ت¸قا¸ ¸ا تشهب رد aI> ۀ
ا¸ :i¸¸î,. و د¸اi·ا_. _,.„ .i.ب¸îب <>aæ _ور رب ار <aI> ن¸, .ت.ا oi.
_
¯
Ir « !

<IIا _I
¯
æ اi>…¸.ر <: i.î,. ت¸اور د¸×.. _با ¸ا _¸.Œ
¯
·
¯
«‘¦اæ>» رد و
i·د¸.رs ,I
¯
.و <Iíو <,Ir :

| .<¯ .
¯
>
¯
I

ا _¯ >¯ د
¯
اه
¯
ب
¸
˜
¯
I
¯
×
¯
·
¯
_

.
¯
.<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
ا,
¯
ب
¸
<´ a¯I
¯
×
¯
.
¯
.
´
<´ a¯I

>
¯
.
¸
I ¸ا„
¯

¸
Í
¯
_
´
ب

_
¯
I ¸r ¯ 1‰0 |

» د¸> _: رz .ت.ا نا¸¸وí تشهب رد <ب <: ت.ا _ا<aI> .Iا„_بÍ _ب _
¯
Ir
ددرî,. تشهب _>اد د¸¸وا,ب ناiب ار «.

<: ت.ا oدروí ربا> ¸ا <,
¯
Œr ¯ ¸ا د¸> _æ.
¯
. i.. اب ƒوiæ «…اæ>» رد و
i·د¸.رs ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر :


¸
¸.
´
ر
¯
¸>´ Í
¯
_
¯
I ¸r ¯ .<
¸
I
¯
Iا …´ ¸.
´
ر
¯
i
´
.
¯
>
¯
.
´
.<
´
I
¯
Iا J
¯
| <
¯
I
¯
| J
¯
» :<
¸
.
¯
>
¯
I

ا .
¸
اب
¯
_I
¯
r ¯ .
´
¸.
´
î

.
¯
,
¸
اr ¯ _

a¯I

L
¯
ب
¸
_
¯
ر

Jا و
¯
ت
¸
ا¸
¯
.
¯
.
¯
Iا <
´
I
¯
Iا ˜
¯
I
´
>“ ¸
¯
ن

Í
¯
_¯ ,

ق ¯ «<
¸
I
¯
Iا | . 1‰1 |

— 1‚3

» i·واi> <î.¸ا ¸ا _,ق …ا. را¸z ود . ت.ا <..¸· تشهب رد ر. _Jاب رب
.اi> دا..رs ت.ا i.
¯
>. .اi> ¸> _د¸,×. ت.,· :. i.¸رsا,ب ار _,.¸ و اه·ا..í ۀ
اi> …¸.ر ردارب ت.ا _
¯
Ir «.

,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ <IIا …¸.ر ¸ا د¸> _æ.
¯
. i.. اب «…اæ>» رد ¸,· و
<: i.î,. ت¸اور :

.<
¸
I
¯
Iا .
´
,,
¸
>
¯
i
´
.
¯
>
¯
.
´
.<
´
I
¯
Iا J
¯
| <
¯
I
¯
| J
¯
:.
¸
z ¯ í ¯ Iاب
¸
اب
¯
¸.
´
î

.
¯
اه
¯
ب
¸
اب
¯
_I
¯
r ¯ ت
´
¸

Í
¯
ر
¯
s ¯ <¯ .
¯
>
¯
I

ا ت
´
I

>¸ د

Í
´
,

ه
¸

¸
× ¸,

.
´
_I
¯
r ¯ :<
¸
I
¯
Iا s ´ ¸
¯
a“ æ
¯
_
´
,

.
¯
>
´
Iاو
¯
_
´
.
¯
>
¯
I

ا .<
¸
I
¯
Iا <´ .
¯
Í
¯
<´ .
¯

¸
اs ¯ .<
¸
I
¯
Iا _
¯
I ¸و
¯
_
¯
I ¸r ¯
| .<
¸
I
¯
Iا <´ .
¯
×

I
¯
1‰2 |

» ت.,· :د¸ب <..¸· _رد رب _¸ر
¯
¸ l
¯
> اب ,i¸د و .i·در: تشهب رد _>اد ار.
¸,.: ت.ا <.„اs .اi> _
¯
Iو ت.ا _Ir .اi> .,,> ت.ا i.
¯
>. .اi> ¸> _د¸,×.
اi> ت.×I داب نا·í نا...د رب :اi> i¸¸:رب i·ا_,.> و _.> .اi> ۀ «.

<,Ir _
¯
Ir ¸ا _,a„
´
¸بÍ ¸ا د¸> دا..ا اب ƒوiæ «<.×.
¯
Iا ,ا.·| و _¸i
¯
Iا …ا.:|» رد
i·د¸.رs <: oدر: ت¸اور _د¸ه¸ در. <ب ناش¸ا _اه>.ا¸ _.æ رد ,J.
¯
Iا :

l
´
.
¯
و
¯
_
¯
z
¸
و
¯
ن
¸
i

r ¯ <
¸
.
¯
>
¯
_s
¸
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _
¯
.
¸
,
¯
I
¯

¯
<
¸
I ¸ا•¯و
¯
<
¸
,

I
¯
r ¯ <
´
I
¯
Iا _I
¯
æ
¯
i
¸
.
¯
>
¯
.
´
…´ ¸
¸
.

.
¯
و
¯
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _s
¸
<
´
×
¯
.
¯
ن
´
¸.
´
î
´
.

¸
¯
_
¯
¸í
¸
I
¯
او
¯
.<
´
I
´
J
¯
>
¯
_¯ >
¯
_
¸
.
¯
>

ر
¯
Iا _
¸
ر

r ¯ _.
¸
اه
¯
ب
´
ر
¯
ق “Í
¯
و
¯

¸
ا.
¯
>
¸
I

ا
.z ¯ ٰ | .ر
¯
ش¯ r ¯ ا.
¯
· “J
¸
ا <´ .
¯
¦ ¸)ا •¸J
¯
š ´ 1‰3 |

— 1‚4

» <î..·í تشهب رد ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ i.
¯
>. <IIا …¸.ر ,اa. و …¸.. و
¸ا و ت.اه.شهب .z نا,. رد تشهب نí و .i...z نir تشهب رد ترæ> نí ۀ
i.
¯
>. اب <î,·ا.: نí و .ت.ا ر.î¸د¸· <I
´
J> _¯ > _.>ر i·واi> _رr <ب اه·í .z ۀ
i..اب_. <·ا:oد¸اود نا.ا.ا i...z تشهب _¸ا رد «.

ت.رهs <ب تش:¸اب
ت.ا …ا.> رzا‡. رد ت¸Jو ر¸هL .تشهب

,,zارب| ¸ا _.> _ب _,>¸ ¸ا _,>¸ _ب i.
¯
>. _ب _.> ¸ا .ƒوiæ «_Iا.Í» رد و
¸ا _
¯
Ir _ب i¸¸ ¸ا iIا>¸بÍ ¸ا ,>ا¸.
´
_ب رæ·
¯
¸ا _,>¸ _ب _.> و _
¯
Ir _ب
ترæ> نí <: ت.ا oدر: ت¸اور ,J.
¯
Iا <,Ir _,..š.Iار,.Í ¸ا ._·ارi¸
i·د¸.رs :

_I ¸,

ق ¯ i
´
>
¯
Í
¯
_
¯
ه
´
Œ
¯
×

¸
´
,I
¯
,
¯
I
¯
.
¯
و
¯
<
¸
I ¸ا•¯ و
¯
<
¸
,

I
¯
r ¯ <
´
I
¯
Iا _I
¯
æ
¯
<
¸
I
¯
Iا …
¸
¸.
´
ر
¯
_

.
¸
ر
´
ش“ r ¯ _I ¸ ن
¯
ا:
¯
._i
¸
×

ب
¯
i
´
>
¯
Í
¯
_
¯
z ´ اŒ
¯
×

¸
´
J
¯
و
¯

_
¸
ا.
¯
Iا .
´
ر
¯
ق “Í
¯
ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!s
¸
ر
¯
>¸ J ا _s
¸
_>¸ Í
¯
و
¯
.ا,
¯
·

i
¯
Iا _s
¸
_>¸ Í
¯
ت
¯
·

Í
¯
!_
¯
I ¸r ¯ ا¸
¯
:_I ¸ …¯ اق ¯
و
¯
!_
¸
¸

¸
¯
>¯ Jا …
¸
¸
¸
.

.
¯
:
¯
ن
¸
اه
¯
>
¸
ا¸
¯
.
¯
.
´
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _s
¸

¯
I
´
¸
¸
.

.
¯
و
¯
_I ¸¸
¸
.

.
¯
و
¯
!<
¸
.
¯
,
¯
a
¸
I

ا ,
¯
¸

¸
¯
اa¯ق
¸
¸

.
¯
_.
¯
.
¸
و
¯
!<
¸
I
¯
Iاو
¯
i
´
r ¯ _و
¯
i
´
r ¯ و ._و
¯
i
´
r ¯ •
¯
و
¯
i
´
r ¯ !ر
´
¸¸
¸
¸
¯
I

ا ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!_
¯
I ¸¸
¯
I

ا ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!_
¯
æ
¸
¸
¯
I

ا ت
¯
·

Í
¯
| !_¯ >
¯
و
¯
¸
¯
r ¯ <
¸
I
¯
Iا _
¯
I ¸و
¯
_,
¯
I ¸و
¯
و
¯
._,
¯
I ¸و
¯

¯
,
¯
I ¸و
¯
1‰4 |

» oiش· oداد _. ¸ا _,ق _î,,z <ب <: ,راد اi> …¸.ر ¸ا تIæ> و تaæ oد
i. izا¸>· oداد ¸,· _. ¸ا i×ب _î,,z <ب و .ت.ا .

_. ردارب و .ا,·د رد _..z _. ردارب ¸· !_
¯
Ir _ا :تa: _. <ب اi> …¸.ر
_¸ر.î¸د¸· ¸· Ÿق¸. ت.ا,ق ¸ور رد و !تر>í رد _..z

— 1‚5

ر:iî¸ _وربور ت.ا,ق ¸ور رد ¸· …¸.. و _. …¸.. و !i.ا,,. _. <ب Ÿق¸.
ر¸¸و ¸· و !_..z _
¯
Iو ¸· و !_..z _
¯
æو ¸· و !ردارب ود …¸.. _›. i...z
¸· ت.ود و !ت.اi> _..د _. _..د و .ت.ا _. _..د ¸· _..د !_..z
ت.ا _¯ > و ¸
¯
r i·واi> ت.ود _. ت.ود و .ت.ا _. ت.ود «!

_ب _.> ¸ا .·ا: i.
¯
>. _ب _
¯
Ir ¸ا i,a. ¸ا ¿,. «_Iا.Í» رد ار ت¸اور _,.z و
_ب ور.r ¯ ¸ا <,,.¯ _بÍ _ب نا.›r ¸ا _aa¯· ¯ i.
¯
>. _ب ,,zارب| ¸ا _·ارa¯r¸
¯
_
¯
Ir
<: i.î,. ت¸اور ,J.
¯
Iا ,ه,Ir _i
¯
> ¸ا ._رi¸ ¸ا .i.
¯
>. _ب رa×> ¸ا .ن¸.,.
¯
i·د¸.رs <s¸: ر,.. رب ,J.
¯
Iا<,Ir .Iا„_بÍ _ب _
¯
Ir _,..š.Iار,.Í :


¸
اæ
¯
>¸ ر
´
ش“ r ¯ ,
¯
I
¯
.
¯
و
¯
<
¸
I ¸ا•¯و
¯
<
¸
,

I
¯
r ¯ <
´
I
¯
Iا _I
¯
æ
¯
<
¸
I
¯
Iا …
¸
¸.
´
ر
¯
_

.
¸
_I ¸ ن
¯
ا:
¯
<
´
·
¯
|
¸
!_
´
ا.
¯
Iا اه
¯
. ¯¸Í
¯
| .c¸i>Iا. _
´
.

ش¯ Iا <
¸
,

I
¯
r ¯ ت

×
¯
I
¯

¯
ا.
¯
.
¸
_
¯
I
¯
| .
¯
>
¯
Í
¯
_
¯
ه
´
I
¯
1‰5 |

» oد _. _ارب ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر ¸ا <: i,·اiب !,در. _ا
.ا.sí <: _„اa· ,ا.· ¸ا ت.ا ر·oi·¸را و ر·.¸,>. _. _ارب <: ت.ا تaæ
i·در.. ‹¸اî¸ ار تIæ> oد _¸ا _,. و . «.iبا.ب نí رب .

:i¸ا.رs_. …اæ> I.> ¸ا و ۀ

ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!_· ¸ر
¯
.

Í
´
و
¯
_· ¸اi
¯
r¸ _s
¸
_i
¸
×

ب
¯
_

.
¸
_
¯
æ
¸
¸
¯
I

ا ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!_.
¯
.
¸
ž´ ر
¸
ا¸
¯
I

ا ت
¯
·

Í
¯
و
¯
,
´
ا.
¯
)ا ت
¯
·

Í
¯
و
¯
!_. ¸,
¯
,

r
¯
i
¯
.

r¸ _I ¸z “ Í
¯
_s
¸
_I ¸ l
´
s
¸
ا>
¯
I

ا

— 1‚•

| !_. ¸,
¯
r¸ ر
¯
_s
¸
l
¸
.

a
¸
I

اب
¸
,
´
¦ ¸La¯I

او
¯
._. ¸.
¯
J
¸
1‰• |

» <: _¦اzoirو رد _..z _. ¸ا i×ب _. _
¯
æو ¸· و !_..z _. žراو ¸· و
ت,ب _zا رد _..z _. راi.ا¸ و lsا> ¸· و !_. I¦اr و ت,ب _zا رد و ,د¸.· ۀ
<ب ,¦اق _. ت,
¯
rر _,ب رد و ._..z _. ت.
¯
ا ,ا.ا ¸· و !,.: ت,,r ن¸, _.
_..z …ir و l.ق «!

ت.ا oدروí د¸> «_Iا.Í» ترا,r _,×ب ¸,· «…اæ>» رد ƒوiæ ار ت¸اور _¸ا و .
| 1‰‚ |

ت.رهs <ب تش:¸اب
تشهب رد <×,. تا.اa.

ت.ا oدروí _ا,
¯
r _با ¸ا د¸> _æ.
¯
. i.. اب «_aŒæ.Iا sراشب» .ا.: رد و
<: :

_
¯
,

I
¯
Í
¯

¯
¸I
´
¸a´,
¯
s ¯ .ر
¸
.
¯
a¯I

او
¯
_
¸
.

ش¯ Iا ر
¯
¸·
´
اه
¯
,s
¸
ن
¯
و

ر
¯
¸
¯
<´ r ¯ ا.
¯
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _
¸
z “ Í
¯
_I
¯
r ¯ _· ¸L

¸
¯
:…¯ اق ¯
,

î
´
ب
¯
ر
¯
,

î
´
ق ¯i
¯
æ
¯
i

ق ¯ :د
¸
ا.
¯
.
´

¸
ا.
¯
,
´
s ¯ !?ار
¯
.
¯
ق ¯ J
¯
و
¯
ا.
¯
.

.¯ اه
¯
,s
¸

¯
·
¯
J
¯
ن

Í
¯
ا.
¯
ب
¯
ر
¯
ا·
¯
i
¯
r ¯ و
¯
i

ق ¯
_
¸
ب

_
¯
I ¸r ¯ <
¸
×
¯
,.
¸
_

.
¸
_´ >
´
ر
¯
اí ¯ z ¯ _

î
¸
I
¯
و
¯
.ار
¯
.
¯
ق ¯ J
¯
و
¯
ا.
¯
.

.¯ اه
¯
,s
¸
ن
¯
و

ر
¯
·
¯
J
¯
!o
´
i
¯
r “ و
¯
_

.
¸
.,

î
´
,

I
¯
r ¯ ƒ ¯ ر
¯
.“ Í
¯

¸
I
¯
ا اí ¯ ه
¯
s ¯ :<
¸
s ¯ر

r
´
_I
¯
| <
¸
s ¯ر

r
´
_

.
¸
…´ ¸
¯
>
¯
.
¯
¸
¯
,
´
J
¯
.
¯
Iاه
¸
,

I
¯
r ¯ .
¸
I ¸ا„
¯

¸
Í
¯
| !<
¸
ه
¸
>

و
¯
ر
¸
¸·
´
1‰† » | i,.ر¸> ر¸· تrا. نí رد <: درíî,. تشهب _zا رب _.rا.
<: ت.ا oداد oirو ا. <ب i·واi> <î...¸ا <· رî. :i.¸¸î,. و .i..,ب_. ار oا. و
ا.

i·واi> _رí :izi,. اi· _دا.. !?,,.,,· ار oا. و i,.ر¸>

— 1‚‚

ار i,.ر¸> <· ا.. !ت.ا oد¸ب ت.ار oirو _¸ا رد و oد¸.· اsو د¸> irو <ب ۀ
<,Ir .Iا„_بÍ _,,
¯
Ir نا,×,. ¸ا د¸ب _در. _¸ا _î,Iو .ار oا. <· و i,.,ب_.
ƒار.ا ا.. رب <: _ر¸· _¸ا :i. _a... رî¸د sرr <ب _ا<sرr ¸ا <: ,J.
¯
Iا ۀ
ت.وا ره, ر¸· ¸ا .ت.ا oدر: ۀ «!

تa:_. ,J.
¯
Iا <,Ir _,..š.Iار,.Í <: ت.ا oدروí «را,>Jا •.ا>» رد و :

| ..
¸
:
¸
ا¸
¯
î
¯
I

ا _I
¯
| ن
´
ا.
¯
·

)ا ر
´

´
.

¸
¯
ا.
¯
:
¯
ا.
¯
. ¸×
¯
,.
¸

¸
¸
¸
ا.
¯
.
¯
_I
¯
| ن
¯
ور
´

´
.

¸
¯
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _¯ z “ Í
¯
ن
¯
|
¸
1‰‰ |

» ,در. <î·ا.,.z i..:_. ر‡· ا. نا,×,. _اz…¸.. و اz_î.. <ب تشهب _zا
i..:_. ر‡· نا:را.. <ب «.

¸ا ت.ا oi. ر:• i,>. نíرق رد و ت.ا oi.í _,×Iار¸> اب _·ا
´
رابرد <,·í و ۀ
و ¸î.a: و _·ا <ب ر.ش,ب نا.·ا <: i.اب _¸ا _.I
¯
r i¸ا. و .ت.ا ر.,Iا> <.z
.نi,.ا.í و ندر¸> <ب ا· دراد _,. oر.ا..
´

ت.ا oدروí ,J.
¯
Iا<,Ir ƒداæ ترæ> ¸ا ¿ار
¯
د
¯
_ب _,.>
¯
¸ا «_.ا,
¯
r ر,.a·» رد
<: :

J
¯
و
¯
,
¸
ا×
¯

¯
J
¯
.¿
¸
اî
¯
.
¯
Iا _
¯
.
¸
,

z ´ i
¯
.

r¸ _ه
¯
.“ Í
¯
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _s
¸
•¸_

ش¯ ب
¸
ن
¯
و• ´í ¯ I
¯
.
¯
¸
¯
ا.
¯
<
¸
.
¯
>
¯
I

ا _¯ z “ Í
¯
ن
¯
|
¸
| ..
¸
ار
¯
.¯ 200 |

» <· و ندر¸> اír <· .i·رب_.· تí ¯ I ¿اî· i.·ا. ¸,, ¿,z ¸ا تشهب رد تشهب _zا
نi,.ا.í «.

— 1‚†

_ا.,..ا و ,J.¦ا و .تبرr •sر و ._·ا
´
.>¸. _,×Iار¸> <: ت.ا ,¸I×. و
:<: ,¸راد اíهIs .ت.ا

..
¯
>

و
¯
¸
¯
و
¯

¯
I ¸' í ¯ :
¯
ٰ | ._
¸
,r¸ ر
¸
¸>
´
ب
¸

´
201 |

» ,,¦ا.·_. ¿¸و¸· _,×Iار¸> اب ار _,a.
¯
. ا. <: ر,.ا,¸ _ا ت.ا _,.,.z «!

و .را,.ب _,zا,. <: i.¸¸: ار ,ش, oا,. ن¸ •ار¸> و .ت.ا •ار¸>
¯
•.> ر¸>
´
ت.ا _.ش,oا,. ن¸ نí و .ت.ا •ا.,r ¯ •.> _,r¸ و .i.اب i¸i. ¸,· نí _i,,.
ن¸ •ا.,r _ا.×. _¸اربا.ب و .i.اب ت.رد …ا> _,r رد _.ش, _zا,. <:
<: i.¸¸: ار _·ا·¸ _,×Iا ر
´
¸> و .ت.ا ,ش, _,îش. و ,ش, ت.رد
نا¸ا.· و _¸> نí _i,,. رد ,ش, _zا,. و .ت.رد و oا,. ناش¸اه.ش,
.i.اب i¸i. ¸,· _¸i,,. و i¸i. _,zا,. _.׸ .i.اب

:,¸راد <×قاو ر¸. رد و ۀ

.› ¯.

L
¯
:
¯
* _
´
,r¸ ر
´
¸>
´
و
¯
ٰ | .ن
¸
¸.
´
î

.
¯
I

ا •¸¸I
´
š “ I
´
Iا _
¸
202 |

» ,iæ رد <: i..اب_. _šIšI i.·ا. نا·í <: i...z _,×Iا ر¸> نا,.شهب _ارب
ت.ا oدر¸>· ت.د ¸¸.z و ت.ا _قاب د¸> «.

:,¸راد نا·í رابرد ¸,· و ۀ

.ق ¯ ,

z ´ i
¯
.r¸ و
¯
ٰ | .ن
´
¸.
´
î

.
¯
_
´
,

ب
¯
_
¯
ه
´
·
¯
L
¯
:
¯
* _
´
,r¸ ,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' ر
¯
æ
¸
203 |

— 1‚‰

» اه·اiب las ار د¸> نا.ش, <: i...z _¦اه·¸ اi> _,æI
¯
>. نا:i.ب د¸· رد و
_اo¸اi·ا <ب و .i...z ,ش, oا,. نا·í و .i·راi· ر‡· _رî¸د <ب و i·¸اi·ا_.
_..¸¸ <: ت.ا _¦اهrر.,>· _i,,. i.·ا. _¦¸: <: ت.ا i,a. نا.رî,¸
ت.ا oi·ا. ˆ¸a>. و oiش· oi.: «.

| .اب
¯
ار
¯
·

Í
¯
.
¯
r¸ ا¸
¯
:
¯
و
¯
:<: ,¸راد L,· ر¸. رد و ۀ 204 |

_¸اه·ا..¸ ¸¸.z <: i.¸¸: ار _ر¸· ر.>د <,rا: و .ت.ا <,rا: •.> .rا¸:
ندر: i.ر <ب ”ور. و <.sر: <· las <îIب ت.ا oi,¦ور· J
¯
.ا: و oiش· ,ر¸ب
_.׸ .ت.ا <,,. و _¸رق و _›. _ا.×. <ب .ر· ¸ •.> .ار·Í و .ت.ا oد¸.·
نار.>د .ر,‡· و <,,. ,z اب <.z و …ا. و _
¯
. ‹¸ <.z _.شهب _اz<¸
¯
ر¸>
.i..اب_. _ر¸·

,z و ا,¸¸ و نا¸> تشهب رد <.z i·ور,. ا,·د ¸ا <: ا,·د _.š. _اه·¸ <î·í ا¸ و
.i...z د¸> نارz¸. _ارب _¸> ¸î,· و _ور ¸î,· و _
¯
.

ت.رهs <ب تش:¸اب
تشهب رابرد ,¸ر: نíرق تا¸í ¸ا _¸اz<·¸.· ۀ

نí _اه..×· و تشهب Ÿæو .رî¸د _اzoر¸. ¸ا ر.ش,ب نíرق ¸ا oر¸. ود رد ا.
<
¸
I
¯
Iا ,
¸
.

ب
¸
¸ا i×ب <: ت.ا _اoر¸. اه.· <: ت.ا _.>ر
¯
Iا ر¸. _î¸ .,,.,ب_. ار ۀ
..
¯
>

ر
¯
Iا ٰ و .i.î,. ”ور. ار oر¸. _¯ >و ¸
¯
r i·واi> •ا..ا ¸ا _..ا <ب .,
¸
,>¸ ر
¯
Iا _
¸
_·ارi¸ ¸ا رa×> _ب _.¸. ترæ> ¸ا «نا,,Iا •.>.» رد oدراو ت¸اور ˜,„
:ت.ا نíرق _ورr .,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر ¸ا ,J.
¯
Iا ,ه,Ir
رد ¸,· و .o
´
ر
´
:


¸
_¯ >
¯
_
¸
.
¯
>

ر
¯
Iا s ´ ر
¯
¸.
´
ن
¸
ا•¯ر

a´I

ا _
´
ور
´
r ¯ و
¯
._
´
ور
´
r ¯ •¸_

.¯ _¯ î
´
I ¸ :…¯ اق ¯
<IIا …¸.ر ¸ا _,..š.Iار,.Í ¸ا _aه,ب
¯
¸ا «ر¸›..Iا ر
¯
i
¯
Iا» ر,.a·

— 1†0

| .ت.ا oدروí ار _.×. _¸ا . ,J.
¯
Iا و s¸Iæ
¯
Iا ا.ه,Ir 205 |

ود _¸ا رد <: ار _·ارas اi> ¸
¯
ق و …¸>ب ا. ‹.¸ا و .i.اب_. <×قاو ر¸. رî¸د و ۀ ۀ
:,¸روí_. ت.ا تشهب <ب •>ار oر¸.

ت.رهs <ب تش:¸اب
تشهب رابرد ._.>ر
¯
Iا ر¸. رد oدراو تا¸í ۀ ۀ

:_.>ر
¯
Iا ر¸. :…و
¯
ا ۀ

| .ن
¸
ا.
¯
.
¯
>
¯
<
¸
ب
¯
ر
¯
,
¯
اa¯.
¯
,¯ ا>¯ _

.
¯
I ¸ و
¯
20• |

» ت.ا تشهب ود i.ر.ب _را:درور¸ ,اa. ¸ا <î,.: _ارب ¸ا و «.

و تشهب ..: _ارب <· ت.اi> د¸> _ارب تدا,r ..
¯
ر ,اa. ¸ا ,¸> ¸ا دار.
<: ت.ا _,æI
¯
>.
´
و _,بر
¯
a. <ب •>ار <¸í _¸ا ._¸اربا.ب و .¿¸ود ¸ا _ر· _ارب <·
ود و .ت.,· نí رد ر,r ,¦ا. و .ت.ا ˜
¯
> ترæ> تا• _ارب las ناش·دا,r ۀ
و .د¸._. oداد _.r _ا¸> ر·ا رد <: _.شهب ¸ا ت.ا ترا,r ا
¯
رzاL تشهب
| i
´
¸¸
¸
.
¯
ا.
¯
¸

i
¯
I
¯
و
¯
˜,„ <: _.شهب 20‚ ترæ> ._.r _ادا¸ ¸ا _دا¸¸ نا¸.r <ب |
.i.î,. اŒr s¸
¯
×Iا .
¯
ر

| .ن
¸
ا.
¯
s “Í
¯

¯
او
¯
• ¯ 20† |

» _¦اz<>ا. و اz,رب _اراد» ا¸ و «.ت.ا اzo¸,. ¸ا ”ا¸·ا _اراد تشهب ود نí
ت.ا «.

و .oi. lقا. <sاæا <ب _·¸· <: ت.ا تا• ¯ ,.›· ا·
¯
او
¯
• ¯ ن¸, ۀ

— 1†1

<>ا. _ا.×. <ب <: ت.ا _.
¯
s ¯ •.> ا¸ و .”¸· _ا.×. <ب ت.ا _
¯
s ¯ •.> ا¸ ن
¸
ا.
¯
s “Í
¯
.ت.ا

|.ن
¸
ا¸
¯
ر
¸
>

·
¯
ن
¸
ا.
¯
,

r ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
20‰ |

» ت.ا _را> <: ت.ا _ا<.ش, ود تشهب ود نí رد «.

.s ¯ _¯ :
´
_.
¸
ا.
¯
ه
¸
,s
¸
ٰ | .ن
¸
ا>
¯
و

¸
¯
<
¸
ه
¯
î
¸
210 |

» ت.ا تa> ‹¸ _اo¸,. ”¸· رz ¸ا تشهب ود نí رد «.

_اo¸,. ‹¸ و .i·ا<.>ا.._. _,ق ¸ا ار·í نا,.شهب و oد¸ب ا,·د رد <: _اo¸,. ‹¸
.i.با¸_. ت.د ناiب Jا> و i·اoi¸i· ار·í ¸¸.z و ت.ا>·í رد <:

| .ن
¸
اد
¯
_
¸
,

.
¯
.
¯
>
¯
I

ا _.
¯
>
¯
و
¯
ƒ
¸
ر
¯
,

.
¯
.

|
¸
_

.
¸
اه
¯
.
´
¦LŒ
¯
ب
¯
_
¸
ر
´
s ´ '_I
¯
r ¯ _
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
211 |

» oi,, ¸,. و .ت.ا ,,>æ ر¸ر>¸ا اه·í _>اد <: _¦اz_رs رب i.·ا:i.·¸ <,î· ۀ
ت.ا _ر..د رد و ‹¸د¸· تشهب ود نí i·¸. ۀ «.

نí _ور و i..: _ورa. <: i.¸¸: _¸,, <ب _ارs و .ت.ا _ارs
¸
•.> _ر
´
s ´
.i.·¸ <,î· ا¸ و i..,ش.ب

<: sر
¯
اهL
¸
_باa. رد i.¸¸: _¸¸ ر¸¸ _ا,I <ب <·اŒب
¸
و .ت.ا <·
¯
اŒب
¸
•.> _¦ ¸اŒب
¯
,ش¸ربا <ب ƒر
¯
,

.
¯
.

| و .i..¸¸_. _ا,I _ور و i.اب ,¸I×. <: i.¸¸: _.ا,I <ب
.i.¸¸: ,,>æ

oد¸ب _
´
· ¸اد _æا رد ن
¸
اد
¯
و .د¸. oi,, i¸اب <: _اo¸,. :_.
¯
.
¯
>.
´
¸,. _.׸ ا.
¯
>
¯
ۀ
_.׸ (i. ‹¸د¸· :¸·
´
i

¸
¯
ا·
¯
د
¯
¸ا _rاs ,.ا) ت.ا

— 1†2

:<: د¸._. _¸ا _.×. _æا> و ..¸رق و ‹¸د¸·

i.ر <, ا· .ت.ا ,,>æ ,ش¸ربا ¸ا نí _>اد <: _¦اz_رs رب i.·¸,. <,î· نا·í
ود _¸ا _اzo¸,. و .ت.ا ر·_¸را اب و ر.هب را,.ب ,ش¸ربا ¸ا <: نí رzاL <ب
ت.iب ندرب ت.د در
¯
>. <ب و ت.ا ‹¸د¸· .i·ر¸>ب و i..,,ب i¸اب <: ار تشهب
.ت.ا _ر..د <.z و .i¸í

| .<´ ,
¯
· ¸اد
¯
اه
¯
s ´¸Œ
´
ق ´ : ¸í i.·ا. ۀ 212 ن¸, «.ت.ا ‹¸د¸· نí _·i,, _اzo¸,.» :_.׸ |
i.·ا. و .i..اب oi,, o¸ا· <: i.¸¸: _اo¸,. <ب ŸŒ

ق
¸
و .ت.ا ŸŒ

ق
¸
•.> ,¸Œ
´
ق ´
.I
¯
L
¸
,

ه
¸
,

I
¯
r ¯ <¯ ,
¯
· ¸اد
¯
و
¯
: ¸í ۀ ٰ | .J
¯
,I ¸í “ ·
¯
اه
¯
s ´¸Œ
´
ق ´ ت

I
¯
I
¯
• ´ و
¯
اه
¯
I
´
213 » | نا.>رد _اz<¸ا. و
را,.>ا رد و ,ار .نí _·i,, _اzo¸,. و .ت.ا ‹¸د¸· اه·í ر. رب _.شهب
ت.اه·í «.

.ق ¯ _
¯
ه
¸
,s
¸
ٰ | .ن
¯
L>
¯
J
¯
و
¯
,

ه
´
I
¯
,

ق ¯ _
´
·|
¸
_
¯
ه
´
› “.
¸
Œ

¸
¯
,

I
¯
,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' ر
¯
æ
¸
214 |

» las ار د¸> ر‡· <: i...z _·ا·¸ . اzتشهب نí رد ا¸ و . اz_رs نí _ور رد
¿,z .¿او¸ا نí ¸ا _,ق و .i..:_.· ار اه·í ر,r دارا ا
¯
iبÍ و <.>اi·ا د¸> ¿او¸ا <ب ۀ
oدر,· ¿اî· اب ار اه·í تراîب و oدرî· _
¯
. ار نا·í ._
¯
> ¸ا ا¸ و نا.·ا ¸ا _درs
ت.ا «.

.ق ¯ و .ت.ا ,ش, ‹I¸ _ا.×. <ب ,ر


¯
ٰ <: i...z _¦اه·¸ ¸ا <¸ا.: ,
¸
ر

Œ
¯
Iا ت
´
' رæ
¸
,͸· ¿اî· ¸ا ت.ا ترا,r c.


¯
.i·راi· ر‡· ر,r <ب و oد¸.· oا·¸: ار د¸> ر‡·
.ت.ا _
¯
> ¸ا ترا,r ن
¯
ا>
¯
و .نi.í ن¸> اب

— 1†3

رد ا¸ و . oi,.رí اz_رs نí _ور رد اz<¸
¯
ر¸> و اه·¸ نí :<î..·í _.×. _æ
¯
>. و
نا·í _,. …ا.: و .i·راi· د¸> _اه.a> ر,r <ب _,. ا
¯
iبÍ و . i...z اzتشهب نí
و نا.·ا ”¸· ¸ا <, _î,,z و .i...z oر:اب نا·í و .ت.اه·í _اzرz¸. <ب las
oدرî· ار ناش·راîب Iا¸ا .¿اî· Œ.ا¸ب و oد¸..· _¸,.í اه·í اب ._
¯
> ”¸· ¸ا <, ۀ ۀ
.ت.ا

| .ن
´
ا>
¯
ر

.
¯
I

او
¯
ت
´
¸ق ´ا,
¯
I

ا _
¯
ه
´
. ¯·L
¯
:
¯
215 |

» i..اب_. نا>ر. و ت¸قا¸ i.·ا.z _:ا.با· و _:i.ش>رد رد اه·í ا¸¸: «.

..
¯
>

)ا •´í¸
¯
>
¯
_“ z ¯ ٰ ..
¯
>

)ا J
¯
|
¸
_
¸
ٰ | ._
´
21• |

» ?i.اب_. نا.>ا و _¦¸î,· ¸ا ر,r .ند¸.· _¦¸î,· و نا.>ا _ادا¸ رî. «

و .اi> …¸.ر و اi> ¸ا تrا„ا و نا.¸ا <ب ا,·د رد <: نا..š. و _,..š. _.׸
<ب i·واi> .i·اoi. _,..>.
´
¸ا و oi¸در: _,بر
¯
a. ¸ا ._¸a· و —¸I> oار ند¸.,¸
.دراi,. _·ا¸را ار اzت.×· _¸ا و oد¸.· نا.>ا اه·اiب اه·í ن
¸
ا.>ا _ا¸

| .ن
¸
ا.
¯
..
¯
>
¯
ا.
¯
ه
¸
· ¸ود
´
_.
¸
و
¯
21‚ |

» ت.ا رî¸د تشهب ود .ر·ت.¸ و ر·_,¦ا¸ .تشهب ود نí ¸ا و «.

و رiق و <I¸.. ته> ¸ا _Iو .i·ا˜با. تشهب ود <ب <,,. <, ر: تشهب ود _¸ا
تشهب ود نí ن¸, .ت.ا ر..: اه·í _¸را و ر·_,¦ا¸ ناشsر. و _æs .ت.,ق
,اa. ¸ا <: د¸ب —J>ا _zا <ب ˜I
¯
×.. ._,ق

— 1†4

.i·د¸.·_. تدا,r اi> ته> <ب ار اi> و i·د¸ب _ر· و ت,ش> رد نا.را:درور¸
ر·_,¦ا¸ ..د <ب ˜I
¯
×.. تشهب ود _¸ا و :i..اب_. _,بر
¯
a. و _,æI
¯
>. ¸ا ا
¯
×,„ و ۀ
ا¸ و ,.
¯
ه> ¸ا _ر· ته> <ب ا¸ ار اi> <: i...z _,.¸ .ا>æا نا·í و .ت.اه·í ¸ا
اه·í ¸ا _î¸ ¸,· <: تشهب ود _¸ا اíهIs :i..:_. تدا,r تشهب رد •.„ ته> <ب
ود نí ¸ا تI¸.. و <,·ر ته> ¸ا .ت.ا i
´
¸¸
¸
.
¯
ا.
¯
¸

i
¯
I
¯
و
¯
ر·ا رد _رî¸د و _ادا¸ ربارب
.ت.ا ر·_,¦ا¸ و ر..: تشهب

| .ن
¸
ا.
¯
.
¯
Lz ¯ i

.
´
21† |

» _zا,. <ب ناشî·ر ._¸,. و توار„ تi
¯
. ¸ا .تشهب ود _¸ا نا.>رد _اz,رب
i·¸,. _î·ر ر¸
´
و «.

» <ب <.
¯
z “ د
´
و .ت.ا ,z “ د
¯
د
¯
ا. ¸ا …J,×sا .اب ¸ا _rاs ,.ا .<´ .
¯
.
¸
اzi

.
´
:«<´ .
¯
اzi

.
´
ۀ
_,,ق _,.z ¸ا و :د¸. _zا,. <ب _¸ا. _¸,. تi
¯
. ¸ا <: i.¸¸: _¸,. €·ر
¸ا و …J× ¸sا .اب ¸ا ,
¯
اz ¯ د

ا و ,
¯
z ¯ د

ا و .€·ر oا,. <ب _¸ا. _.׸ ,
´
z ¯ د

Í _
´
ر
¯
s ¯ ت.ا
_¸ا و .نi. oا,. €·ر <ب _¸ا. _.׸ .ت.ا _.×. ‹¸ <ب ود رz .…J,×s “ا .اب
نí _¸,. توار„ تi
¯
. ¸ا <: ت.ا ,رب €
¸
·ر …ا.: و ¿اه.با .نا.>رد رد €·ر
ددرî,. _zا,. <ب _¸ا. .

| .ن
¸
ا.
¯
>¯ اæ
¯
·
¯
ن
¸
ا.
¯
,

r ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
21‰ |

» .•,.. و oد
¯
ا. ¸ا و i..¸>_. ود رz <: ت.ا _ا<.ش, ود .تشهب ود نí رد
i..:_. نار¸s «.

— 1†5

¸ا .í نi,.¸> و نار¸s داi..ا _ا.×. <ب .ا·
¯
ا>¯ æ
¯
·
¯
و ا>¯ æ

·
¯
¿´ æ
¯
.

¸
¯
¿¯ æ
¯
·
¯
ن¸,
.ت.ا <.ش,

.s ¯ ا.
¯
ه
¸
,s
¸
ٰ | .ن
´
ا.
¯
ر
´
و
¯
_´ >“ ·
¯
و
¯
<´ ه
¯
î
¸
220 |

» ت.ا را·ا ت>رد و ._>·
¯
و o¸,. ت>رد .تشهب ود نí رد «.

دار. i¸اب <.¸رق _¸iب و .ا.ر> ¸,. د¸> <· ت.ا.ر> ت>رد _ا.×. <ب _>· ن¸, ۀ
.i.اب را·ا و <ه:اs و o¸,. ت>رد ¸,· نا.
¯
ر و <ه:اs ¸ا

| .ن
´
ا.
¯
>¸ ت
´

¯
,

>¯ _
¯
ه
¸
,s
¸
221 |

» i...z ا,¸¸ و تر,. ¸î,· نا·¸ اzتشهب نí رد «.

.تشهب ود و تشهب ود ن¸, .ت.ا •.> <: ددرî,. رب نا.
¯
>
¸
<ب _
¯
ه
¸
,s
¸
ر,.æ
.د¸._. تشهب راه, ا
¯
r¸.>.

و تر¸æ رد _.>
´
laI و د¸._. …ا.×..ا _.×. رد ر,

>¯ laI ا
¯
,Iاr ن¸, و
¸î,· و .تر,. و ت×,,„ و ƒJ>ا ¸î,· نا·¸ .ن
´
ا.
¯
>¸ ت
´

¯
,

>¯ _ا.×. اíهIs ._¦ا..
.ت.ا c·
¯
š. <: ت.ا •ا..

>
¯
•.> نا.
¯
>¸ و .i.اب_. تر¸æ

| .,
¸
ا,
¯
>¸ I

ا _s
¸
ت
´

¯
¸æ
´
a“ .
¯
ر
´
¸>
´
222 |

» i...z ن¸æ. و ˆ¸a>. ناش¸اz<.,> رد _î.z <: _¦اz<¸
¯
ر¸> «.

ˆ¸a>. و ن¸æ. _.׸ ت
´
ار
¯
¸æ
´
a“ .
¯
و .ت.ا ردا, _ا.×. <ب نí و .<.
¯
,

>¯ •.> ,ا,
¯

ر
¸
ا,.>ا ت>· ار د¸> و _¸a· …íب ¸ا i·¸._.

— 1†•

_,,æ· اه·í رد ناش¸اzتa> ر,r _ارب oاî,,z و .نداد رارق د¸> رz¸. ر,r
.ت.,·

| .ن
¯
L>
¯
J
¯
و
¯
,

ه
´
I
¯
,

ق ¯ _
´
·|
¸
_
¯
ه
´
› “.
¸
Œ

¸
¯
,

I
¯
223 |

.ت.í: ا
¯
ر,>Í <¸í _¸ا _ا.×.

| .ن
¸
ا.
¯
>¸ _
¯
ر
¸
a¯,

r ¯ و
¯
ر
¸
æ

>´ ,
¸
ر
¯
s “ر
¯
'_I
¯
r ¯ _
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
224 |

» ¸î,· _
¯
رa,r و .¸,. ,رsر رب i.·¸,. <,î· نا,.شهب «.

_
¯
ر
¸
a¯,

r ¯ و .i..:_. oداa..ا _.,ش· _ارب نí ¸ا <: ت.ا _î·ر ¸,. ,را¸ ,ر
¯
s “ر
¯
ۀ
ر:
¯
í. <: ت.ا _.
¯
>
¯
•.> نا.
¯
>¸ و .ت.ا _,a· _اz_رs ¸ا _r¸· ._
¯
ر
¸
ق
¸
ا,
¯
r ¯ و
.i¸í c·
¯
š. •.> ,z و ر:
¯
í. •.> ,z .نا.>¸ _¸اربا.ب و .ت.ا

.,
¯
·
¯
ٰ .I
¯
>
¯
I

ا _•
¸

¯
ب
¯
ر
¯
,
´
.

ا •
¯
ر
¯
ٰ | .,
¸
ار
¯
:

)

¸
ا و
¯
_
¸
225 |

» تaæ و …J> تaæ _اراد <: .¸· را:درور¸ ,.ا ت.ا ت:رب ر¸ و ر,> ر¸
ت.ا …ا.> «.

ا.
¯
î
´
ب
¯
ر
¯
•¸J
¯
ا•¯ _
¯
L
¯
,
¸
s ¯ a¸ر. ¸í در¸. ‹¸و_. رد _.>ر
¯
Iا ر¸. رد <: ت.·اد i¸اب ۀ ۀ ۀ
رد ا. <: تشهب رد oدراو تا¸í _,.z نا,. رد <I.> ¸ا .ت.ا oi. رارî· ن
¸
اب
¯
í ¯ î
¯
·
´
.,¸دروí ا>.¸ا

ت.رهs <ب تش:¸اب
تشهب رابرد .<×قاو ر¸. رد oدراو تا¸í ۀ ۀ

<×قاو ر¸. .ت.ا oi.í را,.ب نí رد تشهب تا¸í ر:• <: _اoر¸. _,.و
¯
د و ۀ
.ا>æا و <..,.
¯
.ا>æا و ن¸aبا. :<..د <. <ب ار ,در. <î·í ¸ا _¸ <: ت.ا
:i¸ا.رs_. i.î,. ,,.a· <.Lش.
¯

..
¯
Iاو
¯
ٰ ..
¯
Iا ن
¯
¸a´,
¸
ٰ .I
¯
وÍ
´
* ن
¯
¸a´,
¸
ٰ ..
¯
>
¯
_s
¸
* ن
¯
¸ب
´
ر
¯
a¯.
´
I

ا ‹
¯
’ ٰ ت
¸

— 1†‚

| ._
¯
¸ر
¸
>¸ Jا _
¯
.
¸
_´ ,I ¸ق ¯ و
¯
* _
¯
,I ¸و
¯
Jا _
¯
.
¸
<´ I
¯
· ´ * ,
¸
,× ¸.
¯
Iا 22• |

» ت.>ر و ترa×. <ب نا:i·ر,: تa,. .<>Iاæ …ا.rÍ <ب نا:i·ر,: تa,. و
_.rا.> .i...z ,,×· _اzتشهب رد <: i..اب_. اi> oا:رد نابر
¯
a. نا·í .i...z
نا,.,.¸ ¸ا _.: oور: و .i...z نا,.,ش,¸ ¸ا اه·í ¸ا «.

._,Iو
¯
ا ¸ا ر¸‡.. و .ت.ا ت¸Jو تشهب .,,×· تشهب .i.í izا¸> <: ر¸Œ·ا.z و
داi×· <.
¯
,Iا و .ت.ا نا.¸
¯
Iا ر>í ر,.ا,¸ ت.
¯
ا ._¸ر>í ¸ا ر¸‡.. و .<..í: _اzت.
¯
ا
ته> ¸ا <,ر: . ت.ا ,: <..í: _اzت.
¯
ا <ب ت,.· .ت.
¯
ا _¸ا رد _,بر
¯
a. دارsا
_¸ا رد _,.,Iا .ا>æÍ دارsا داi×· _î,Iو . i...z ,i
¯
a. …ا.: راia. و ت¸
¯
ق
.i.í izا¸> <î·ا., .ت.ا دا¸¸ <..í: _اه..
¯
ا i.·ا.z ت.
¯
ا

<I: _ا.×. <ب .نí •.s <ب . <I
¯
· ¯ و .,در. ر,›: تrا.> _ا.×. <ب . •ا· ,
¯
æ <ب . <I
¯
· ´
.<
¸
I
¯
› ¯Iا و
¯
<
¸
I
¯
› ¯Iا _
¯
,

ب
¯
ƒ ´ ر
¯
a¯¸
´
J ن
´
Js ´ :<: ت.ا _›. رد و .ت.ا i.a.¸: تrا.> و
دراí:_.· ƒرs نا.·ا تrا.> و i.a.¸: I: _,ب _: نJs» ۀ «.

.a¯.
¯
.
´
اه
¯
,

I
¯
r ¯ _
¯
,,î
¸
.
¯
.
´
* <
¸
·
¯
¸æ
´
¸

.
¯
ر
¸
ر
´
.
´
'_I
¯
r ¯ ٰ | ._
¯
,I ¸,
¸
22‚ |

» <.z i·اoد¸ اه·í رب <,î· <î,Iا> رد و .i...z oi. <.sاب _اzت>· _ور رب
i·ا<.sر: رارق رî¸iî¸ _وربور «.

•.> و .د¸._. …ا.×..ا oا.دا¸ ت>· رابرد ا
¯
,Iاr و .ت.ا ت>· _ا.×. <ب ر¸ر.
¯
ۀ
_
´
æ
¸
¸
¯
_
¯
æ
¯
و
¯
و .i.اب_. sر
¯
.
¸
Í و رر
´
.
´
نí

— 1††

oرا×..ا ._¸ا و .,ا,Iا ¸ا oi. <.sاب _.׸ <·
¯
¸æ
´
¸

.
¯
و .ت.ا _.sاب _ا.×. <ب ا.
¯
æ

و
¯
.ت.ا ,اî>..ا ¸ا

و تر.ا×. _.> و _·ا
´
…ا.: ¸ا <¸ا.: .ت.ش· و _¸I> رد نا,.شهب _باa· و
اب و .i·رî.· ر:iî¸ _اaق و ر. تش¸ <ب oاî,,z <: .ت.اه·í _„اب •اaæ
.i.¸ا..· oد¸Ií رzاL ,J> رب ار د¸> _„اب .ند¸.· ت,,r و _¦¸>,,r

ن
¯
¸r ´ i
¯
æ
¯
¸
´
J
¯
* _
¸
,× ¸.
¯
_.
¸
_
¸
L

:
¯
و
¯
˜
¯
¸ر
¸
اب
¯
Í
¯
و
¯
.
¸
ا¸
¯
:

L
¯
ب
¸
* ن
¯
وi
´
I
¯
>¯ .
´
ن
´
'i
¯
I

و
¸
,

ه
¸
,

I
¯
r ¯ ,´ ¸Œ
´
¸
¯
|.ن
¯
¸s ´¸
¸

´
J
¯
و
¯
اه
¯
.

r ¯ 22† |

» .i.¸í _در:رد ت.i> _ارب نا·í در:ادر: .o¸ا· و _ر¸· ¿
¸
Iابا· …اa„ا <..¸,¸
_Iاa„ا ا¸ و) i.·ا._. _
¯
. ت
¸
·اi> تIا> نا.z <ب نادوا> و <..¸,¸ <: _Iاa„ا
.ار. ¸ا ¸
¯
I.. _ا<.ا: و اz˜¸ربا و اzo¸¸: اب .(i·راد _¸: رب oرا¸.¸: <:
اi,¸ ر.> ¸ا <: _ا_را.> ر·ا رد نا·í _ارب _Iو :i..ارا,ب و i..ا.ا,ب <: _,×.
¯
رî.
´
Œ.ا¸ب oاî,,z و .د¸._.· اi,¸ _دردر. و ”اiæ
´
<·¸î,,z د¸._. ۀ
دور,.· ت.د ¸ا ناشIar .نí ¸ا _æا> «.

ت.ا iI

>¯ و iI

>´ و د¸I>´ ¸ا ا¸ iI
¯
>¯ .
´
._ر¸· ر.¸ _ا.×. <ب ت.ا i,Iو
¯
•.> ناiI

و
¸
_ا.×. <ب . <>.s ود اب . ت.ا si
¯
I
¯
>¯ و iI

>´ ¸ا ا¸ و .•اaب و ,اود _ا.×. <ب
.oرا¸.¸:

ن¸, .<I¸I <· و دراد <..د <· <: ت.ا _sرL نí و .ت.ا .¸:
´
•.> .ا¸:

Í
_sرL نí و ت.ا ˜¸رب

| •.> ˜¸رابÍ و .<..د نوiب ¸¸: ۀ

— 1†‰

™ <.ا: و .ت.,· •.> و ت.ا درa. _L

:
¯
و .<با.sí ن¸, دراد <I¸I <: ت.ا
oدر..: و _ه¸ _î. <ب و .<I¸I <· و دراد <..د <· <: ت.ا _sرL نí و .ت.ا
.o¸¸: ,J> <ب ت.ا

<.a: •¸ا. ¸ا ر¸ .ا: <ب _L: <î..·í .ت.ا oدروí درa. ار _L: <î.¸ا تI
¯
r و ۀ
.ت.ا .ا¸:

Í و ˜¸رابÍ ,î>رد _¦اه.· <ب _L: _¸ .د¸._.

_.شهب _اzر.> نí ¸ا _.׸ اه
¯
.

r ¯ ن
¯
¸r ´ i
¯
æ
¯
¸
´
J
¯
.ت.ا دردر. _ا.×. <ب ”اiæ
´
و _ar .اz• ¯ _ا.×. <ب و ,¸J _×s .…ا×s| .اب ¸ا ,¯ ¸
¯
·

Í و .i..:_.· اi,¸ دردر.
نí ندر¸> ر·ا رد <î...¸ا _¸ا.×. ن
¯
¸s ´¸
¸

´
J
¯
و
¯
_¸اربا.ب و .ت.ا _...
.ددر:_.· _¦ا¸ ناشIar .اz.ار.

.s ¯ و
¯
ٰ .› ¯.

L
¯
:
¯
* _
´
,r¸ ر
´
¸>
´
و
¯
* ن
¯
¸ه
´
.
¯
ش“ ¸
¯
ا.
¯
.
¸
ر
¸
,


¯
,
¸
>

I
¯
و
¯
* ن
¯
ور
´
,
¯
>¯ .
¯
¸
¯
ا.
¯
.
¸
<
¸
ه
¯
î
¸
ٰ •¸¸I
´
š “ I
´
Iا _
¸
| .ن
¯
¸I
´
.
¯
×

¸
¯
ا¸·
´
ا:
¯
ا.
¯
ب
¸
•¯í¸
¯
>
¯
* ن
¸
¸.
´
î

.
¯
I

ا 22‰ |

» i..: اه..ا <,·í ¸ا oi·ر¸ ت.¸: و .i..: .ا>.·ا و را,.>ا <: _اo¸,. ”¸· رz و
.,iæ رد ناه.¸ و _a.>. šIšI
´
i.·ا. <: _,×Iار¸> و .i..اب <..اد ناiب _,. و
رد <: ت.ا _.ادا¸ اه.¸ا ,ا.· .ت.ا oiش· _¦ا¸ نا._:¸ا· و توار„ <·¸î,,z
د¸._. oداد اه·í <ب i·دروí_. ا>ب ا,·د رد <,·í ر·ا «.

.I
¯
.
¯
J
¯

¸
J
¯
|
¸
* ا.
¯
,· ¸L

·
¯
J
¯
و
¯
ا¸
¯
× “I
¯
اه
¯
,s
¸
ن
¯
¸×
´
.
¯
.

¸
¯
J
¯
ٰ .I
¯
.
¯
ا.
¯
ٰ | .ا.
¯
230 |

» _.>. <·¸î,,z و ._اoد¸ه,ب و ¸×I _>. <·¸î,,z ,,×· _اzتشهب نí رد نا·í
را.a: رî. .i·¸.._.· i.اب <..اد oا.: اب <Œبار <:

— 1‰0

,J.
¯
.,J.
¯
_¸رد_¸ «.

oا.: <ب ار نا.·ا <: ت.ا _.>. ,,· ¸L

· و .oا.: ,· “| و .ت.ا oi¦اs_ب را.a: ¸× “I
¯
.ت.í: _¸ا.×. و ت.ا رiæ. ¸,· ,J.
¯
و .ت.ا رiæ. …¸

ق ¯ i.·ا. _,ق
¸
.د¸اi·ا

.>
¯
æ

Í
¯
و
¯
ٰ .>
¯
æ

Í
¯
L.
¯
_
¸
,.
¸
,
¯
I

ا .
´
ٰ _¯ L
¸
و
¯
* د
¸
¸æ
´
..
¯

¸
I


¯
و
¯

¸
¸æ
´
>“ .
¯
ر
¸
i

.
¸
_s
¸
* _
¸
,.
¸
,
¯
I

ا .
´
.s ¯ و
¯
* .
¸
¸î
´
.

.
¯
•¸L.
¯
و
¯
* د
¸
وi
´
.

.
¯
ٰ | .<
¸
r ¯ ¸.
´
.

.
¯
J
¯
و
¯
<
¸
r ¯ ¸Œ
´
a“ .
¯
J
¯
* s
¸
ر
¯
,› ¸:
¯
<
¸
ه
¯
î
¸
231 |

» .ا>æا i·راد _ا<>رد و ,اa. <, _·اi,.· :تدا×. _zا و _,.¸ .ا>æا و
<: _¸¸. ت>رد و .ت.ا oi. <.sر: _¸اzرا> <: _رi. ت>رد رد !_,.¸
<: _اoدر..: و oi,ش: ¸ا. و .ت.ا oi. oi,, Jاب ا· _,¦ا¸ ¸ا _اo¸,. ۀ
و د¸. _را> ”اŒa·ا نوiب <..¸,¸ <: _بí و .ددرî· _¦ا¸ و oا·¸: و ,: تق¸,,z
(نí …ا›.ا و نا...¸ Œ.ا¸ب) oاî,,z <: _را,.ب _اzo¸,. و .ددر: <.>¸ر ۀ
¸ا (_æر. ا¸ و _را> ا¸ و _رود ا¸ و _ر,. Œ.او <ب) نا.·ا و .د¸ش· ”¸Œa. ۀ
ددرî· ”¸... نí ندر¸> «.

•Œق _ا.×. <ب و _i
¯
×.. _×s اi
¯
æ

>¯ i
´
æ
¸
>“ ¸
¯
i
¯
æ
¯
>¯ و .ت.ا _sور×. ت>رد رi

.
¸
_¸اzرا> <: _رi.
¸
_.׸ د¸æ>“ .
¯
و .ت.ا ت>رد _اzرا> ندرب _,ب ¸ا و ندر:
.دراد را> رi.
¸
ت>رد ن¸, :ت.ا oi. <.sر:


_aه,ب و .oدر: •,>æ· و ¿¸ر>· ,:ا> «ر¸›..Iا ر
¯
i
¯
Iا» ر,.a· رد

— 1‰1

_I
¯
æ <IIا …¸.ر .ا>æا :<: ت.ا oدر: ت¸اور <.ا.͸بÍ ¸ا «c×ب» c>ب رد
او <,Ir <IIا ٓ oداa..ا ناش·Jاš. و _وiب _اz.رr ¯ ¸ا ا. :i..a:_. ,I
¯
.و <I
,¸رب_. .

نíرق رد !<IIا …¯ ¸.ر
¯
ا¸ :تa: اi> …¸.ر <ب و i.í _,¸ _بارrÍ در. ‹¸ ¸ور ‹¸
رد <: ,.,ب_.· _,., _. و :i·ا.ر,. ت¸
¯
•ا <: ت.ا oi. oدرب _.>رد ,ا·
!i·ا.ربرا¸í ار _,>اæ <: i.اب _.>رد تشهب

_بارrا ?ت.ا ,اi: ت>رد نí :i..a: ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ اi> …¸.ر
!دراد را> ن¸, .رi. ت>رد :تa:

_را> <: _رi.» د
¸
¸æ
´
>“ .
¯
ر
¸
i

.
¸
_s
¸
:i¸ا.رs_.· اi> رî. :i..a: <IIا …¸.ر
_¯ >. _ا>ب و i.î,. •ا¸ دراد <: _را> رz ¸ا ار نí i·واi> !?«ت.ا oi. <.sر:
رz و .د¸._. oi,¦ور _¦اzo¸,. .o¸,. نí ¸ا <: izi,. رارق _اo¸,. ‹¸ را> رz
<: i¸í_. i¸i¸ ,اׄ ¸ا €·ر ود و دا.az و د¸._. <.sاî. اzo¸,. نí ¸ا ‹¸
| !ت.,· _رî¸د <باش. اه.اׄ ¸ا ‹,,,z 232 |

ت.ا _.>رد <îIب ت.,· ¸¸. <: ت.ا oi. <.a: و .ت.ا ¸¸. ت>رد •I


¯
و
ار ”ا.. _.׸ .ت.ا _i
¯
×.. _×s اi
¯
æ

·
¯
i
´
æ
¸
.

¸
¯
i
¯
æ
¯
·
¯
و .دراد _اo¸ا· و ‹.> ¸ا. <: ۀ
ت>رد _.׸ .ت>¸ر ,z _ور ا¸ و i,·ا,., _æ×ب <ب ار _æ×ب و در: _æ.
¯
. ,هب
.ت.ا oi. oi,, ,z _ور Jاب ا· _,¦ا¸ ¸ا _ر.· <: _¸¸.— 1‰2

ت¸اور ,J.
¯
Iا<,Ir _,..š.Iار,.Í ¸ا <.
¯
اr <: ت.ا دراو «نا,,Iا •.>.» رد و
ترæ> .در: ت¦ارق «د
¸
¸æ
´
..
¯

¸
I


¯
و
¯
» ترæ>·í د¸· رد _در. :<: i·اoدر:
i..a: :

,
´

¸
z ¯ اه
¯
×
´
I


¯
_
¸
>“ ·
¯
و
¯
:<
¸
I ¸¸

a¯:
¯
«•
¸
I


¯
و
¯
» ¸
¯
z ´ ا.
¯
·
¯
| ?•
¸
I

Œ
¯
Iا ن
´
L

.¯ ا.
¯
| . 233 |

» .,
´

¸
z ¯ اه
¯
×
´
I


¯
_
¸
>“ ·
¯
و
¯
:i·واi> را.a: _›. :ت.ا «•I


¯
» !?دراد _.×. <, •I


¯
ور .نí نورد رد اzا.ر> و oi. <..î. _اo¸,. ,Jr <: _¦ا.ر> ت>رد _.׸
ت.ا oدروí ندر: i.ر <ب «.

:د¸.رs ترæ> ?ار <.I: _¸ا i,zi,.· ر,,×· ا¸í :i. <.a: ترæ> <ب

.•
´
ر
¯
>
¯
¸
´
J
¯
و
¯
,
¯
¸

,
¯
I

ا ¿
´
اه
¯
¸
´
J
¯
ن
¯
ا•¯ر

a´I

ا ن
¯
|
¸

» i.:_.· اi,¸ _·¸:ر:د و د¸._.· ا>با> و i.:_.· اi,¸ •ر
¯
>· .نíرق ¸ور.ا رد «.

ت¸اور i×.
¯
_ب_,ق ¯ و ,J.
¯
Iا <,Ir _.> _i·¸رs .ترæ>·í ¸ا ار ت¸اور _¸ا و
|.i·اoدر: 234 |


¯
L

ش¯ ·Í
¯

¯
|
¸
* <
¸
r ¯ ¸s ´ر

.
¯
_
¸
ر
´
s ´ و
¯
ٰ ..
¯
I

×
¯
>
¯
s ¯ * •¯Lش¯ ·|
¸
_
¯
ه
´
ٰ | .اب
¯
ار
¯
·

Í
¯
اب
¯
ر
´
r ´ * ار
¯
اî
¯
ب

Í
¯
_
¯
ه
´
235 |

— 1‰3

» !,¸داد رارق oر:اب ار نا·í و .,¸i¸رsí <.
¯
,Iا ار اz<¸
¯
ر¸> نí ا. !_Iاr _اz_رs و
,z i.·ا.z _î.z و .,¸د¸.· د¸> نارz¸. <ب _¸ا. و ˜.اr و .¸ا· و ¿.r
¯
_اراد و
i...z _بادا. و _·ا¸> و _
¯
. رد «.

.i..,ش·_. نí _وررب و i·ر..:_. <: _.رs _ا.×. <ب ت.ا _ارs
¸
•.> _ر
´
s ´
رد <: i..اب رia,Iاr نا·¸ <
¸
r ¯ ¸s ´ر

.
¯
_
¸
ر
´
s ´ ¸ا دار. ا>.¸ا رد ت.ا _î.. _î,Iو
_ارs
¸
ار ن¸ <î·í izا. و :i..اب oد¸ب رiaIا•,sر ناشIا.: و …ا.> و …¸ar

¯
L

ش¯ ·Í
¯

¯
|
¸
:i¸ا.رs_. <IæاsJب <: ت.ا _.×. _¸ا ..ا.. و .i.¸¸î,. ٰ ...•¯Lش¯ ·|
¸
_
¯
ه
´
,¸داد رارق oر:اب و ,¸i¸رsí د¸> ار نا·¸ نí ا.» «.

و ره. ر¸ _رz¸. <ب <: i.¸¸: _·¸ <ب .ورr ¯ و .ت.ا .ورr ¯ •.> .ر
´
r ´ و
اب . .ر

· ¸ •.> .ار·Í و .i.اب <..ر: و ¸ا· _اراد ا¸ و .i.اب <a„اr ر¸ و ت,
¯
>.
.ت.ا <,,. و _›. _ا.×. <ب . ن¸î. و ر.:

.>
¯
æ

J
¸
ٰ | ._
¯
¸ر
¸
>¸ Jا _
¯
.
¸
<´ I
¯
· ´ و
¯
* _
¯
,I ¸و
¯
Jا _
¯
.
¸
<´ I
¯
· ´ * _
¸
,.
¸
,
¯
I

ا .
¸
23• |

» ¸ا _ر,›: تrا.> <: ت.ا تدا×. _zا و _,.¸ .ا>æا _ارب .i. <.a: <,·í
نا,.,.¸ ¸ا _ر,›: تrا.> و .i·اoد¸ب نا,.,ش,¸ ¸ا اه·í «.

_¯ L
¸
و
¯
* د
¸
¸æ
´
..
¯

¸
I


¯
و
¯
* د
¸
¸æ
´
>“ .
¯
ر
¸
i.
¸
_s
¸
:اi> را.a: ¸ا <,·í <: ت.·اد i¸اب
..
¯
I

×
¯
>
¯
s ¯ :i.ر,. <: ا>.¸ا ا· د
¸
وi
´
.

.
¯
ٰ <.z .ت.ا oi. نا,ب اب
¯
ار
¯
·

Í
¯
اب
¯
ر
´
r ´ .ار
¯
اî
¯
ب

Í
¯
_
¯
ه
´
:ت.ا _,.¸ .ا>æا و ناب¸> <ب ˜I
¯
×..

— 1‰4

..
¯
>
¯
_s
¸
:i¸ا.رs_. <: اi> را.a: ¸ا i. نا,ب ا
¯
aبا. <,·í و ٰ _را.a: ا· ,
¸
,× ¸.
¯
Iا ت
¸
.I
¯
.
¯
J
¯

¸
J
¯
|
¸
:<: ٰ .I
¯
.
¯
ا.
¯
ٰ تق ¯د اب و .ت.ا ن¸بر
¯
a. و ن¸aبا. <ب ˜I
¯
×.. اه·í .z .ا.
¯
ۀ
نا,ب _,.¸ .ا>æا _ارب <: ار <,·í تا,
¯
æ¸æ> و .ا¸ا¸. نí تا,
¯
æ¸æ> رد
.ددرî,. د¸هش. _,.¸ .ا>æا ¸ا _,aبا. ت,
¯
IæsÍ و ت,
¯
sر.Í .ت.ا oد¸.رs

ت.رهs <ب تش:¸اب
تشهب _اzت.×· رابرد oدراو تا¸í رî¸د ۀ

<: ار _·ا¸í i·واi> .راربÍ _ادا¸ رابرد ¸,· رzد ر¸. رد <: ت.·اد i¸اب و ۀ ۀ
نا,ب و ر,.a· ن¸, _î,Iو .i¸ا.رs_. نا,ب i.î,. نا·í ,اa. و ت.‡r ¸ا ت¸اî>
اه·í ر,.a· ¸ا .د¸._. ,¸I×. ,¸دروí ا>.¸ا رد ا. <: _,IاŒ. _,.z ¸ا اه·í
_,..š.Iار,.Í) <IIا …¸.ر ت,ب _zÍ رابرد oر¸. _¸ا .i. ر‡· ,رæ اهæ¸æ>ب ۀ
.ت.ا oi. …¸ا· (_,.> ,ا.ا ترæ> و _.> ,ا.ا ترæ> و <.„اs ترæ> و
.در,î,. ارs ¸,· ار <.دا> æ
¯
s و ۀ

و ƒJ„)ا_Ir ‹Iا. د¸· رد ƒi

æ
¸
i
¸
×
¯
a“ .
¯
ار نا,a.
¯
. ,اa. .ر.ق ر¸. رد و ۀ
:ت.ا oدر: _,
¯
×. راi.قا اب نار.î>

..
¯
>
¯
_s
¸
_
¯
,a
¸
.
¯
.
´
I

ا ن
¯
|
¸
ٰ | .ر
¸
i
¸
.
¯
a“ .
´

¸
,I ¸.
¯
i
¯
.r¸ ƒ
¸
i

æ
¸
i
¸
×
¯
a“ .
¯
_s
¸
* ر
¸
ه
¯
·
¯
و
¯
ت
¸
23‚ |

_ا.ا رب .ت.ا _.,sر„ ت¸اæر _.ا. _.
¯
> <: ار اz_ادا¸ نí .<.,
¯
ب ر¸. رد و ۀ
oد¸.رs _,
¯
×. را:درور¸ ترæ> Ÿق¸. و ,اa. و …J> ¸
¯
r¸ ¸ا ,ار.>ا و ت,ش>
:ت.ا


¯
Iا ا¸I
´
.
¸
r ¯ و
¯
ا¸.
´
.
¯
ا•¯ _
¯
¸í
¸
I
¯
ا ن
¯
|
¸
ٰ .>
¯
I ¸ ٰ .I
¯
وÍ
´
ت
¸
ٰ ر
´
,

>¯ ,

z ´ ‹
¯


— 1‰5

..
¯
>
¯
,

ه
¸
ب
¯
ر
¯
i
¯
.r¸ ,

z ´ ¸ ´í¸
¯
>
¯
*<
¸
¸
¯
ر
¸
,
¯
I

ا ٰ .ه
¯
·

Jا اه
¯
. ¸>

·
¯
_.
¸

¸
>

·
¯
ن
¸
i

r ¯ ت
´
ٰ .>¯ ر
´
ٰ اi
¯
ب
¯
Í
¯

¯
,s
¸
_
¯
¸i
¸
I ¸
| .<
´
ب
¯
ر
¯
_
¯
ش
¸
>¯ _

.
¯
I ¸ ‹
¯
I ¸'• ¯ <
´
.

r ¯ ا¸æ
´
ر
¯
و
¯
,

ه
´
.

r ¯ <
´
I
¯
Iا _
¯
æ
¸
ر
¯
23† |

» .˜¦J> _¸ر.هب las i.·اش¸ا .i·اoداد ,ا>·ا •Iاæ _.r و oدروí نا.¸ا <î·ا·í
اه·í نا.>رد ر¸¸ ¸ا <: ت.ا _¦اzتشهب نا.را:درور¸ د¸· رد نا·í _ادا¸
اi> .i..:_. ت.¸¸ <·ادوا> اzتشهب نí رد ناش¸ا و .ت.ا نا¸ر> رد _¦اzره·
.ا¸· و د¸. ت.ا _¸ا :i...z _æار اi> ¸ا ناش¸ا و ت.ا _æار ناش¸ا ¸ا
ت.ا ت,ش> رد د¸> را:درور¸ ¸ا <: _.: «.

:<: ت.ا دراو L,· ر¸. رد و ۀ

..
¯
r “ Í
¯
و
¯
˜
¯
¦ ¸íi
¯
>
¯
* ا¸
¯
اa¯.
¯
_
¯
,a
¸
.
¯
.
´
I

I ¸ ن
¯
|
¸
ٰ J
¯
* اق ¯اz ¯ د
¸
ا.
¯
L

:
¯
و
¯
* اب
¯
ار
¯
·

Í
¯
.
¯
r¸ ا¸
¯
:
¯
و
¯
* ا,
¯
| .اب
¯
ا.
¯
>¸ •¯LŒ
¯
r ¯ ‹
¯
ب
¯
ر
¯
_.
¸
•¯í¸
¯
>
¯
* اب
¯
'í ¯ :
¸
J
¯
و
¯
ا¸
¯
× “I
¯
اه
¯
,s
¸
ن
¯
¸×
´
.
¯
.

¸
¯
23‰ |

» ا و <×.
¸
و ¸¸s _¯ >. نارا:¸,zر¸ _ارب ت.ا,ق رد ٓ و _¦اهrاب :ت.ا _¸ا.
.i·روí_. رد نا..¸ o¸ا· <: _ر¸· نا¸> نار.>د ¸,· و .ت.ا _ر¸î·ا _اه.>رد
_.شهب .ار. ¸ا ¸
¯
I.. _اz<.ا: ¸,· و .i·ر:iî¸ _¸رق و <,,. و _›. _î.z و
,اa. رد اه.¸ا .i·¸.._.· Žورد _>. و oد¸ه,ب و ¸×I _>. ا
¯
iبÍ ا>·í رد .ت.ا
ددرî,. اŒr نا·í <ب <,.ا>. رد .ر,.×,¸ _ا ¸· را:درور¸ .·ا> ¸ا _ادا¸ «.

— 1‰•

<ب ƒاz ¯ د
¸
و .ت.ا ند¸.· ¸
¯
I.. و را.ر. و ندر: ر¸ _ا.×. <ب ا
¯
az “ د
¯
˜
´
z ¯ i

¸
¯
˜
¯
z ¯ د
¯
_.׸ .i.اب_. .
´
í
¸
î

¸
¯
.
¯
í ¯ :
¯
رداæ. ¸ا _î¸ .اí ¯ :
¸
و .ت.ا ر¸ و را.ر. _ا.×.
._.a: Žورد

_..ادرب و _¸a· و ت·ا.ا و ƒiæ ,اa. تشهب <: د¸._. oداa..ا تا¸í _¸ا ¸ا
و …J> ,اa. la> و .ت.اi> ƒ¸I>. <: _.¸رsí ,Iاr رzا‡. و را·í ¸ا <¸J:
oا.: و Žورد و ¸×I و نJŒب ا>·í رد .ت.ا …J>Iاو• ترæ> تهب
¯
ا و ت.‡r
ت.. _Iو i.î,. ت.. _بار. .دراi· oار .,r و ناæa· و ر¸.s و .ت.,·
.درب_.· ,z ار _ar و .دروí_.· دردر. و :اi> …ا×sا و اi> تاaæ و اi> …ا.>
.ت.ا oi. ر:• رzد ر¸. رد <: i.¸¸: ر¸ه„
¯
.ار. ار نí و ۀ

˜شr <.z .دراi· _... و ر¸.s نí ¿اî· و .دروí_.· _.,î.. و _a· نí _اír
_..,· و ,ir و ناæa· ا>·í رد <î...¸ا _.I
¯
r و .ر¸,>
´
و رور.
´
و تí ¯ I و ت.ا
_اz<با.¸· نi,.ا.í ا¸ و í¸íI _اه.اׄ ندر¸> ا¸ و ¿اî· <: ا,·د رد .دراi· oار
,Iاr _¸ا ناæa· ته> <ب .دور,. _,ب ¸ا و د¸._. Ÿ,×æ _ر·ا و _·í ¯ I .í¸íI
_رور. و ت>هب oاî,,z .i.ا,· ا>.¸ا رد <æ,a· تاه> i,.: _رs ر:ا و .ت.ا
اi,¸ <: _ش,r و Ÿ,: و تí ¯ I رz و .د¸._.· …ا¸>ا _iب و _î.sر: <ب _¸i,·
._..ا: و _.: و ر¸.s و ر¸æق _اoر
¯
• نوiب :i·ا. izا¸> نادوا> نا.z د¸.

ت.رهs <ب تش:¸اب
دراi· oار ناæa· تشهب _اه..×· رد

_
¸
..ا: و _Š: و _... و ,ر. و _ر. و .,r و ناæa· .ر·_.ور ترا,r <ب و

¯
ا. ت.ا,ق رد _Iو .ت.ا oد
¯
ا. _a· …¸I×. .,Iاr _¸ا

— 1‰‚

_.×.و <: _.شهب _,×Iا <sر„ ‹¸ <ب و .i.¸í_. ¸اور¸ رد _,×Iار¸> .دراi· _a·
نiب ƒرr و .دراi· _a· _¸اír .د¸._. _„ ت.ا _,.¸ و اه·ا..í ¸اi·ا <ب ۀ
.ت.ا د¸>¸. ا
¯
.:ار.. تí ¯ I و ت.×· تاه> ,ا.· oر>Jاب و .izi,. رŒr _¸ب اه·í
._a,a> _a,a> تشهب ا>·í .ت.,· نí تsا›: و _a· و oد
¯
ا. —
¯
ا¸> و را·í و
و _·¸:ر:د و .<..¸,¸ نí تí ¯ I ._¸اربا.ب و :ت.ا ناæa· و <,
¯
.ir تاه> نوiب
.دراi· oار نí رد _¸¸ش· و _بار>

و .در
¯
>

Í •.> در

>
´
.i...z در

.
´
و در

>
´
_îI.> تشهب _zا <: ت.ا c¸i> رد و
.ت.ا _.ا>. و _¸ر نوiب و .¸._ب _ا.×. <ب ود رz و .ت.ا در
¯
.

Í •.> در

.
´
و oi,.> ر.: اب .i·ا<.sر ا,·د ¸ا <: i..اب ت¸·رs نار,¸ <,ر: تشهب _zا _.׸
_î.z تشهب رد _Iو ._,î.. _¸: و <.شz ,zرد نا.ش, و راد¸¸: تش¸
ت.ا oiش· oi,ش: _¸,. l
¯
> _æراr رب ¸¸.z <: _ر¸· نا¸> تر¸æب
.i..اب_.

رد <: ,I
¯
.و <Iíو <,Ir <IIا _I
¯
æ ,ر:ا …¸.ر _¸ور <: ت.ا ت¸اور رد ¸,· و
_>¸. و ¿ا¸. _ور ¸ا .i...اد _·ا·ا,ب نí _·ادوا> _اzت.×· و تشهب ,اæوا
_.׸ ¸¦ا>
¯
r ¯ <: _¸.sا _Iو :د¸.رs د¸ب _..i> رد <: _ا<..š. ن¸ر,¸ ‹¸ <ب
.i·¸._.· دراو تشهب رد اzن¸ر,¸

تر¸æب _î.z !_î. <¸ر: :د¸.رs ترæ> ._..¸ر: <ب در: ”ور. ن¸ر,¸
تر¸æ.¸iب ار·ا·í i·واi> :i·¸._. دراو ت.اa..ا و توار„ اب و نا¸> نار.>د
.i¸ا.رs_. تشهب _>اد _,. و .i.î,. ر¸ش>.

— 1‰†

¸í _¸• رد «نا,,Iا •.>.» ر,.a· رد ۀ :

.>¯ اه
¯
,s
¸
,

z ´ و
¯
s ´ ر
¯
ه
¯
Œ
¯
.
´
¿
´

¯
¸

Í
¯

¯
,s
¸
,

ه
´
I
¯
و
¯
ٰ | .ن
¯
وi
´
I ¸ 240 |

» د¸I> تشهب رد نا·í و .ت.z _اoi. o¸,:ا¸ _اه·¸ تشهب رد نا,.شهب _ارب ¸ا
i·راد «.

:<: ت.ا oد¸.رs

_¸,·د _اه·¸ _,.z oره
¯
Œ.
´
¿او¸ا ¸ا دار. :i·ا<.a: _æ×ب
:ت.ا <.a: _.> .i...z

| :_
´
.

×
´
I

ا ‘
´
.

ر
¯
Iا ‘
´
.

× ´I

ا ,
´
:
´
¸
´
¦ ¸L>r ¯ _
¯
z ´ 241 .ا,·

i
¯
Iا ت
¸
ارí ¯ ق ¯ _

.
¸
ن
¯
ر

ه
´

¯
|

» <..¸,¸ <: i...z ا,·د رد تا..š. نا·¸ ¸ا ا.. _اzo¸¸>r _,.z نا·í
¸ا اه·í :د¸¸ر,. .í اه·í را.: ¸ا <ش,.z و .ت.ا ¸. ,: و د¸Ií _ق
¸
ناش·ا.ش,
دراو …ا.rÍ رد و ƒJ>ا رد و ناiبا رد i. o¸,:ا¸ و .i·¸._. •ا¸ تارو•اق ۀ
i·درî,. تشهب «.

و تاsا›: .z ¸ا :i·راi· …¸ب و l¦اr و .i.¸ا¸,.· و .i·¸._.· _¦ا> oاî,,z ۀ
.>¯ اه
¯
,s
¸
نا,.شهب _.׸ ,

z ´ و .i·اo¸,:ا¸ ناzا.: ٰ و ,¦اد تشهب رد <..¸,¸ .ن
¯
وi
´
I ¸
ن¸, .ت.,· نí _ارب _..,· و داa· و دراi· _rاŒa·ا <: اi> •اaب <ب .i.·ادوا>
ت.×· ت,
¯
.ا.·

— 1‰‰

| .i.اب_. •ا.s و …او¸ <ب نí ناæa· <î.¸ا ا.: .ت.ا •اaب و د¸I> <ب 242 |

ت.رهs <ب تش:¸اب

_.. <Iا,·د

¸>..> _r¸æ¸. ت.رهs اهبا.: ت.رهs oاîیا¸ …وا <>aæ

_قروا¸

| 1†‰ | ¿ «را>,Iا <.,a.» . 1 — . 1†3 _.> دا. رد . ۀ

| 1‰0 نا.z œ |

| 1‰1 | ¿ ._î.. •,„ «…اæ>» . 2 — . 1‚1

| 1‰2 ¿ .رiæ. نا.z . | 1 — . 15‚

| 1‰3 | .اب .ƒوiæ «_¸i
¯
Iا …ا.:|» . 2• ¿ . 3 — ._î.. •,„ . 1‚3 :
¿ «را¸·Jارا>ب» † — . 1†‰

| 1‰4 | _I>. .ƒوiæ «_Iا.Í» . 1† — ._î.. •,„ . 4†

| 1‰5 | •¸> ._.¸„ «_Iا.Í» . ‚ — ._î.. •,„ . 121

| 1‰• | — ._î.. •,„ ._.¸„ «_Iا.Í» . 121

| 1‰‚ | — ._sور> •,„ «…اæ>» . 42‰

| 1‰† | — .Ÿ>· ,و
¯
د •,„ «_aŒæ.Iا sراشب» . 15‰

| 1‰‰ | _æs «را,>Jا •.ا>» . 13‚ — ._î.. •,„ . 203

| 200 | ¿ ._sور> •,„ «را¸·Jا را>ب» . † — . 13‰

| 201 ¸í . | ۀ 54 ر¸. ¸ا . ۀ 44 نا>i
¯
Iا :

| 202 ¸í . | ۀ 22 و 23 ر¸. ¸ا . ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 203 ¸í . | ۀ 4† و 4‰ ر¸. ¸ا . ۀ 3‚ تاs ¯Læ
¯
Iا :

| 204 ¸í . | ۀ 33 ر¸. ¸ا . ۀ ‚† L,.
¯
Iا :

| 205 | ¿ «نا¸,.Iا» ر,.a· . 1‰ — . 105

| 20• ¸í . | ۀ 4• ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 20‚ ¸í _¸• . | ۀ 35 ر¸. ¸ا . ۀ 50 ƒ : ٓ

| 20† ¸í . | ۀ 4† ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 20‰ <¸í . | 50 ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 210 <¸í œ | 52 oر¸. ¸ا . 55 _.>رIا :

| 211 <¸í œ | 54 oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 212 ¸í . | ۀ 23 ر¸. ¸ا . ۀ •‰ <ق ¯L>Iا :

| 213 ¸í . | ۀ 14 ر¸. ¸ا . ۀ ‚• رzi
¯
Iا :

| 214 ¸í . | ۀ 5• ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 215 <¸í | 5† ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 21• <¸í œ | •0 oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 21‚ <¸í œ | •2 oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 21† ¸í | ۀ •4 ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 21‰ <¸í œ | •• oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 220 <¸íœ | •† ر¸. ¸ا . ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 221 <¸í œ | ‚0 oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 222 <¸í œ | ‚2 oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 223 <¸í œ | ‚4 ر¸. ¸ا ۀ 55 _.>ر
¯
Iا :

| 224 <¸í œ | ‚• oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 225 <¸í œ | ‚† oر¸. ¸ا 55 _.>رIا :

| 22• <¸í œ | 10 ا· 14 ر¸. ¸ا ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 22‚ <¸í œ | 15 و 1• oر¸. ¸ا 5• <×قا¸Iا :

| 22† تا¸í . | 1‚ ا· 1‰ ر¸. ¸ا . ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 22‰ تا¸í œ | 20 ا· 24 oر¸. ¸ا 5• <×قا¸Iا :

| 230 <¸í œ | 25 و 2• oر¸. ¸ا 5• <×قا¸Iا :

| 231 تا¸í . | 2‚ ا· 33 ر¸. ¸ا . ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 232 | ¿ «نا¸,.Iا» . 1‰ — . 145

| 233 ¸í _¸• . | ۀ 14† ر¸. ¸ا . ۀ 2• •íر×ش¯ Iا :

| 234 | ¿ «نا¸,.Iا» . 1‰ — . 145

| 235 تا¸í . | 34 ا· 3‚ ر¸. ¸ا . ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 23• ا . | ٓ تا¸ 3† ا· 40 ر¸. ¸ا . ۀ 5• <×قا¸Iا :

| 23‚ ¸í . | ۀ 54 و 55 ر¸. ¸ا . ۀ 54 ر.aIا :

| 23† ¸í . | ۀ ‚ و † ر¸. ¸ا . ۀ ‰† <.,
¯
,Iا :

| 23‰ تا¸í . | 31 ا· 3• ر¸. ¸ا . ۀ ‚† L,.
¯
Iا :

| 240 ¸í _¸• . | ۀ 25 ر¸. ¸ا . ۀ 2 sرa,Iا :

| 241 ت.ا _·¸ نí و :ت.ا •اæ.r
¯
•.> ._·ا· ن¸î. و …و
¯
ا ,
¯
æ <ب ‘.

r
´
. |
_ق _ا.×. <ب ‘.

ر
¯
و :ت.ا •اæ.

ر
¯
•.> ‘.

ر
´
.i¸í_. _ق
¸
_.ش, .¸: ¸ا <: ۀ
_·¸ نí و :ت.ا •اش.

r ¯ •.> _.

r ´ و .د¸._. اi,¸ ‹.ا _ار>. رد <: ت.ا
.دراد _¸¸ر.í تاقوا ر›:ا رد و oi. Ÿ,×æ _.ش, ر¸· <: ت.ا

| 242 | iI
¯
>. .اi,æ •,„ «نا,,Iا •.>.» . 1 — . •5

_ب¸„نí در¸. رد نíرق رد <: ت.ا _ب¸„ ت>رد تشهب .æا> ¿اه..×· ¸ا _îی
:.L. _.> و ,هI _ب¸„ تا>IاæIا ا¸I.r و ا¸..í _یíIا " :<: ت.ا oi.í
_¸> _:i·¸ نا·í ¿ارب .i·داد ,ا>·ا <..یا. ¿اzرا: و .i·دروí نا.یا <: _·ا.:
¿ <یí .irر ¿ oر¸. "ت.ا ,,· _.ش:¸اب و تدا×. اب و 2‰ ¸ا ¿را,.ب .
و ر.هب _.¸هa. <: i·ا <..·اد ".,„ا "c·š. ار "_ب¸„ "<.I: ,ر¸ب نار.a.
,وí>. نí ˜I×.. <î.یا <ب <>¸· اب و .ت.ا _یر· o¸,:ا¸ و _یر.هب ای ر· o¸,:ا¸
اب <: ¿ا <>,.· .د¸ب izا¸> دوi>.ا· و •,.و ر‡· رz ¸ا <.I: _یا ,¸هa. ت.ا
¸ا .ت.ا oi. _.,ب _,¸ نا·í ¿ارب اه,:ا¸ و اه,î,· <.z ",هI _ب¸„ "<I.> ر:•
_یر.هب ._.ارí _یر.هب .اه..×· _یر.هب ._:i·¸ _یر.هب :_.یر.هب ¸,, <.z
•Iاæ _.r و نا.یا ور: رد اه.یا <.z .را:درور¸ —ا> ,اŒIا _یر.هب و .نا..ود
و ,ا¸ ._.r ر‡· ¸ا و ,î>. .oi,ar ر‡· ¸ا <: اه·í ¿ارب ت.ا _.ادا¸ و .ت.ا
¸ا _×.> <: ¿دi×.. ¿اzر,.a· _یا رب ا.ب .i·را¸î..i> و راî..رد و …ا×s
¿ارب _.×. oد نا,,Iا •.>. رد <: ا>·í ا· i·ا oدر: ر:• <.I: _یا ¿ارب نار.a.
تایاور رد .i.×,.و _.×. _یا ŸI.>. ¿اهقاiæ. تa,a> رد <.z oد¸.· ر:• نí
_Ir ای ر,.ا,¸ <·ا> رد _Iæا <: ت.ا _.>رد "_ب¸„ ",,·ا¸> _. ¸,· ¿دi×..
¸ارs رب و نا..š. <.z ر. رب و ا> <.z نí ¿اz <>ا. و i.اب _. تشهب رد ”
,اa. نí ¸ا _..>· ت.ا _î.. •قاو رد <: .ت.ا oدر..: ناشیاz <·ا> <.z
و ,ر¸ب نایا¸ش,¸ _یا نا,. _....:ا· ¿اzi·¸,¸ و نا·í _یا¸ش,¸ و ¿ر,zر
.ت.ا ”¸... و ن¸:ا·¸: ت.×· <.z نí .نí oر.· <: i.اب ناش·اور,¸
o¸: ¿ر. ن¸, ,.a: ار ر,¸» :<: i.ی¸· _. تاa.æ. <r¸.>. رد ƒار.ا ¿,.
o¸: رد ,z ¸ورsا .. رz¸: تa: ._: ¸ورsا .. رz¸: تیاî> ¿در: ,اق
<..¸,¸ ا.ا د¸. _.ور ,یرا· .. وا د¸>و ¸ا و ت.ا ,¸. o¸: رد ا.ا ت.sاق
ت>رد ربارب رد <: تقو رz .ت.ا _ب¸„ ت>رد ¸ا وا _..ور .i·ا.· …ا> ,ی رب
._.ور در: ¿¸: ¸,.z iیا.· _..ور ,ا.· _¦¸· <: ,ر„ _ی¸ا i.اب _ب¸„
oریاد ¸ا ¿رiق i.اب ر.îید¸· _ب¸„ ت>رiب <: i.sا ر· ¿¸. نí ¸ا ¿ا oرا¸ ن¸,
_. ر.îید¸· _ب¸„ ت>رiب <: تقو رz و ._.ور نا.,.z _قاب و iیا.· oا,. وا
ت>رد ¿¸. ا.ا ._¦¸· <: ,ر„ _یا ¿¸. iیا.· oا,. ¿رiق _..ور ¸ا د¸.
i.sا _ب¸„ ت>رد _,¸ رد ,ا.· ن¸, .i.اب _.ور وا <.,· ,ی نا.,.z _ب¸„
ت>رد ¸ا ن¸, ¸اب ._.ور _ب¸„ ت>رد ¿¸. و iیا.· oا,. ¸· ¿¸. ,ا.·
_..ور ¸· ¿¸. i.sا _. ر·رود ت>رد ¸ا <, رz و iیا.· _.ور ¿رiق درí:رد
در,: _. ر.ش,ب ر¸· ¿و ,ر> ا.ا .ت.,قر· رد ر¸· <,·í <· .iیا.· _. تدای¸ ¿و
¿و ,ر> ,ا.· <î·í .i.sا _. ربارب رد ¸اب ا· _,.,.z و .د¸. _. ر..: _zا,. و
در,: ر¸· .
¿ار¸. ناiب ¿¸,, و نا,. رد _.: ¿ار¸. ار _¦¸: <: ت.ا نí …ا›. ار _یا و
<î·ا., _ه· _ا„ نí ر. رب ار ¿¸: _یا و _.: .í ر¸ _.ا„ oاî·í ._·ارíîب
.í ار ¿¸: ,ار„ا <.z راب oد ¿ا <‡>I رد ن¸.:ا .د¸ب .í رد ¿¸: <.,· ,ی
.í رد ¿¸: <.,· ,ی <..¸,¸ i.,ب .í ری¸ ¸ا ار نí _.: ر:ا ا.ا .i.اب oi,.ر
نí ¸ا ¿ا oرا¸ i.,ب _ا„ نا,. ری¸ ¸ا ت.ار <: oi..,ب نí ر:ا ¸اب .i.اب oiید
رiق نí <: .í رد نiید i·ا¸.· ¿¸: <.,· ,ی .ت.ا _ا„ نا,. <: i.,ب ر· ¿¸.
<Iباa. رد <: ¿¸: نí ¸ا _æ×ب .در,: _sر„ ¿¸. _,. _ا„ نا,. ¸ا وا <:
.í ¸ا ¿رiق ,ر„ رîید _ی¸ا نí _¸×ب ا.ا .نiید نا¸.· ت.,· oi..,ب oiید
و i.,ب _. ر..: .í رد i.: _. ر.ش,ب _ا„ را.: ¿¸. ر‡· <, رz و .i.,ب _Iا>
,ی و .i.,ب .í رد <.,· ,ی .درî.ب _ا„ را.: ¸ا ت.ار ن¸, .ر.ش,ب _Iا> .í ¸ا
.í ¸ا و i.,ب ر..: .í رد درî.ب _ا„ را.: ¿Jاب ن¸, ¸اب ._Iا> .í ¸ا <.,·
¸ا ¿¸: ,ا.· ا>·í .درî.ب ,ا.· ار ¿¸: _ا„ ¿Jاب <·ا,. رد ,ا.· ا· ر.ش,ب _Iا>
ا. .¿¸: <· و نiید نا¸· .í <· د¸> _ا„ ری¸ <: iی¸: _.: ر:ا .i.,ب _Iا> .í
Ÿ,ŒI ¿¸,, ¸ا ای د¸ب <.,îبí ¸ا _ا„ ر:ا .نiید i·ا¸.ب <: ,,¦¸: _. ریia· ناiب
_. _,., _یا ا· iیí _. رب ود رz در: oi..,ب _ا„ و ت.ی¸: <: ا>·í ن¸.:ا .ر·
oi..,ب در: …ا›. _یرب ,z _ب¸„ ت>رد و ¸ورsا .. رz¸: ا>·í ا.ا| .نiید i·ا¸·
.|iیí _. رب
_ب¸„ ت>رد تa: ?i.اب ا>: و ت.¸,, <, _ب¸„ ت>رد ,.a: ار ر,¸ _¸
رد ار ت>رد نí دور تشه,ب ن¸, د¸ب _.شهب <: _: رz .ت.ا ,,‡r _.>رد
نí رد و .ت.,z¸: ,یداد ¿ر. <: o¸: oد¸ای _یا نا,. رد و .i.,ب تشهب
_.,ب _. ناه> رد ¸· <: ¿ا o¸,. رz تa: ?د¸ب o¸,. ¿,z ار نí ,.a: .ت.z¸:
نí <· ر:ا .ت.وا oر.· ¸ا <.z ت.· _,¸ <: اz o¸,. _یا و i.اب ت>رد نí رب
.تا,· <· و _,>ایر <· و ت>رد <· و ¿د¸ب o¸,. <· ¸· _,¸ ¸:رz .¿د¸ب ت>رد
ر. رب <·ا,.í Žر.,. تa: ?دراد ˜I×· <, وا اب _,>ایر و ت>رد و o¸,. ,.a:
¸ا .i·ار..:¸اب _,.¸ رب ر¸ و iیí رiب د¸> <·ا,.í ¸ا Žر.,. داi.اب .دراد _ب¸„
_,.¸ <ب تا,· و د¸. اi,¸ ت>رد رب o¸,. وا ر¸ ر·ا .«

,اa.iیí _یا· ,اa. _یا <ب <: _.: .ت.ا تشهب تا>رد _یر· _Iاr ¸ا نا¸æر ,اa.
.iبای _. ت.د ت.ا "راه·Jا اه.>· _. ¿ر>·" <: _¸.>. تشهب <ب <.,Iا
رد i·واi> .i·ا oi,.ر اæر ,اa. <ب ا,·د رد <: ت.ا _·ا.: oŠیو نا¸æر ,اa.
:ت.ا oدر: ,,.a· <..د <. <ب ار اz نا.·ا <×قاو ¿ oر¸.
1 .نا..ار .ا>æا رب دورد :ت.¸î,· ناشIا> رiق <, <: _,.ی .ا>æا .
2 ت>. نا.را:¸ور رia, <: ناi..·واa. و نا.¸. :اz _..ارا· .ا>æا .
.ت.ا
3 ¸ا _یرب تشهب رد و i.zا:رد نابرa. تa,a> رد نا.یا :نا.یا رد نا.ا: _,¸ .
_,..ار نابرa. :iیا.رs _. oر¸. نایا¸ رد _,. .رادر¸>رب i> _ب ت.×·
* _,برa.Iا _. نا: ن| ا.Ls" :i...×·ر¸ تشهب و ت>ار ._یا.í د¸> اi> oا:رد
تایí .<×قاو ¿ oر¸. .",,×· ت.>و نا>یر و ¿ورs †† . †‰ iیا.رs _.· نíرق .
و _یا.í و تشهب ت,.· <îIب .i·ا تشهب رد و ت>ار و _یا.í رد نابرa.
رد .رa. نا..š. i·ا <.a: ور _یا ¸ا .izد _. .رa. نا..š. د¸> <ب ار ت>ار
oر¸. "_..> _I>دا و * ¿دا,r _s _I>داs" .اŒ> اب و د¸ب i.zا¸> تا• ت.>
تایí .ر>s ¿ 2‰ . 30 :iیا.رs _. نíرق <یا¸ _یا رب .i·ا _>اد تشهب نí رد .
<>رد ,‡rÍ ,ه.a·Íو ,هIا¸.Lب <IIا _,,. _s اوizا>و اور>اzو ا¸..ا _یíIا"
,هI تا.>و نا¸æر و <.. <.>رب ,هبر ,zرش,ی * نو¸¦اaIا ,z ,’IوÍو <IIاi.r
تایí .<ب¸· ¿ oر¸. :",,‡r ر>Í oi.r <IIا ن| اiبÍ اه,s _یiIا> * ,,a. ,,×· اه,s
20 . 22 ناش·ا> و …ا. اب اi> oار رد و oدر: تر>z و oدروí نا.یا <: _·ا.: .
.i.·اراî..ر نا.z نا.یا و i·راد ر·Jاو <, رz _.اa. اi> د¸· i·ا <.>ادر¸ داه> <ب
تشهب رد _یاz Žاب و ¿د¸.ش> و ت.>ر <ب د¸> .·ا> ¸ا ار نا·í نا.را:درور¸
رد .د¸ب i.zا¸> اه·í رد <·ادوا> .izد _. oدŠ. i·راد راiیا¸ _یاz ت.×· اه·í رد <:
.ت.ا ,ر¸ب _.ادا¸ وا د¸· <: ت.اi> تa,a>

:د¸. _. ر:• <>,.· و ت,æ¸æ> <. ¸¦اs _.š. دارsا ¿ارب <.یر: <یí _یا رد
راهLا ,اa.ب <: ت.ا تsÍر و _·ابره. _.×.ب ت.>ر و :ت.>رب تراشب œ…وÍ
رzاL ¸ا ت.·را,r ¿را> رد ت.>ر ˜a>· و .i.: اi,¸ ˜a>· ¿را> رد و oi,.ر
¸ا <: ¿¸.×. و ¿دا. ¿اه,ی¸î,· و اه..×· ”ا¸·ا ¸ا ._·ابره. رzا‡. و را·í نi.
_î.. و .اه:ا.¸¸ و .اه,:ار¸> ”ا¸·ا ن¸, .د¸. _. •اŒr| …ا×.. i·واi> .·ا>
و نiب ت>æ و _..J. و .,را×. و ,¸Ir و ._:i·¸ .ا,.ا و _¦ا.و و .,¸J
._rا..>ا و ¿دارa·ا و _.„اب و ¿رzاL ¿اه..×· اziæ و ._>ور و _·iب ¿ا¸ق
و نا¸· نا.·ا ¸:رz و .در,: _. تر¸æ وا _ش>ب و <>¸· و ŸŒI اب las <:
.دراi· ار اه·í <.z ندروí ت.iب ¿ور,·
رب i.: _. تIJد و .ت.ا رiæ. نا.ر> ن¸¸ب نا¸æر و :نا¸æرب تراشب œ,ود
ند¸ب ˜sا¸. ر¸‡.. و .ت.ا ¿د¸..¸> و تasا¸. _.×.ب نí و .اæر ¿دای¸
رد _sJ> <îیر¸Œب .نا.·ا راîsا و ƒJ>Í و …ا.rÍ ¸ا ت.ا …ا×.. را:درور¸
را:درور¸ _æs و ŸŒI و <>¸· ¿ارب <.,.¸ تر¸æ _یا رد و .i.ا,· _قاب نا,.
<æJ> و .تsر: izا¸> رارق وا —¸æ>. <>¸· در¸. و .oi. ˜a>. …ا×..
و _,. ر,.. رد نا.·ا <: ددر: ˜a>. _·ر¸æ رد …ا×.. i·واi> نا¸æر :<î.یا
iæ رد iæ <.,.¸ تر¸æ.یا رد و .در,îب رارق …ا×.. را:درور¸ تasا¸. و <..ا¸>
.i. izا¸> ˜a>. وا _zا...ا· نا.>| و دوi>.ا· ,اŒIا ¿ارب
_. ƒJ„ا و .ت.ا نi,·ا.¸¸ _.×.ب و .oر. •ا.ب <×,æب ت.> •.> :تا.> œ,¸.
و _î.. ¿ارب نا¸.r _یا و .i.اب را>.ا ¸ا oi. oi,.¸¸ <: _Œ,>.ب د¸.
اه.>رد اب oi,.¸¸ و ¸,. و ,اæ _,.¸ و .د¸ب izا¸> ت>ار..ا و رارa..ا _>.
.i.اب _. ت>ار..ا و _.î. _>. _یر.هب :تا·ا,· و
را·í و .˜> را¸·Í تا,I>· رzا‡. ,ر> و ¸,. ¿اه.>رد :_·ا>ور ته> رد و
,,×· اه,s ,هI :<: د¸.رs ˆا>I _یا ¸ا و .د¸ب izا¸> _·ا>ور ¿اه..×· تاæاsا
و ._:i·¸ _.¸> و _,r _:¸,:ا¸ _.×.ب ت.ا رiæ. ت.>ر ن¸, ت.×· :,,a.
وا رد د¸. تبا· <: _·ا• <ب i.: _. تIJد و .Ÿیر. ن¸, ت.ا تaæ ,,×·
o¸,:ا¸ _·ا>ور و ¿دا. ¿اه..×· ”ا¸·Lب _.×. _یا و .ند¸ب o¸,:ا¸ و …ا> _.>
oi.zد ت,I×s و oi·رادا¸رب _.×.ب <: ت.ا ت.اقا ¸ا :,,a. و .د¸. _. _.ا.
ت.×· _یا¸رب و ت¸,· ر,,×· _یا رد ر¸‡.. و .ار ¿رîید ای و ار د¸> oا¸> .i.اب
¿اه..×· ت,.ا.· و …ا.: _.×. _یا و .¿رîیiب ¿ا,.>ا نوiب و <.a· _s ت.ا
_یا و .i.اب د¸>¸. …ا> _.> و _:¸,:ا¸ اه·í ¿ارب تاíIاب <: ت.ا _.شهب
و ,اود و تا,· <·¸î,,z <: ت.ا ¿¸,·د و ¿دا. ¿اه..×· تاaæ _باa. رد تaæ
_¦ا¸ و _.ق¸. :i.اب ¿دا. و ا,·د رد <: _..×· <·¸:رz و .oد¸,· اه·í ¿ارب _.ا¸ق
و ._¦ا¸ <Iا>. J ,,×· _: و _„اب <IIا J> ا. • _. _: JÍ .i.اب ¿¸ور i., و
_,.z رد <îIب .i.اب تر>í ,Iاr رد :<: ت.,· ,¸J ¿¸.×. و _·ا>ور ¿اه..×·
د¸>و د¸> رد <î·ا., .ت.ا د¸>¸. اه..×· ¸ا ,قر ود رz .¿¸,·د ¿دا. ,Iاr
,Iا¸r ¸ا ¿را·í _.> و .دراد د¸>و _·ا>ور و _·ا..> ¿ا¸ق ¸ا ”¸· ود رz نا.·ا
.ت.ا د¸>¸. رîید _·ا>ور تاr¸æ¸. و ,.ه> و تشهب و ¿¸رب و ت¸îI.
_.ا: ر,.a· و ¿یرا· و تایاور تداه. <ب (,J.Iا <,Ir) .Iا„ _با _ب _Ir
ت.د _Iا×· ˜> ¿د¸.ش> و نا¸æر ,اa. <ب <: ت.ا _·ا.: ƒاiæ. _یر·
<ب ا· ت.اi· _یا.í _.د و در: داه> اi> oار رد نا> و …ا. اب وا .i·ا oiی¸ای
.تش: _یا· "<>رد ,‡rÍ" تا>رد _یر.:ر¸ب <ب و i,.ر تداه. _,s

_. ¿ر>· تا.> تا..š.Iاو _,..š.Iا <IIاirو" :ت.ا oi.í _,., رîید <یí رد
ر,:Í <IIا _. نا¸æرو نir تا.> _s <,,„ _:ا..و اه,s _یiIا> راه·Jا اه.>·
¿ <یí .<ب¸· ¿ oر¸. :",,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ,I• ‚2 اب نا·¸ و نادر. <ب i·واi> .
نí رد .ت.ا ناور اzره· نí نا.>رد ری¸ ¸ا <: ت.ا oداد oirو _یاz Žاب نا.یا
نا·í <ب .نادوا> ¿اz تشهب رد o¸,:ا¸ _یاzار. ¸,· و د¸ب i.zا¸> <·ادوا> .,اa.
نا.z ت.ا _یا .ت.ا ر.:ر¸ب اi> (نا¸æر) ¿د¸.ش> و ت.ا oداد oirو
.,ر¸ب _با,.ا:
" <: "نi×." <ب اíI و .ت.ا ناî. ,ی رد •اaب و ت.اقا _.×. <ب ت×I رد "نir
",¸هa. _یا رب ا.ب .د¸. _. ƒJ„ا <.I: _یا ت.ا _æا> دا¸. ¿اaب oاîیا>
oرا.ا د¸I> <Iا.. <ب _,ق <I.> رد <: ا>·í ¸ا _Iو .دراد تzا,. د¸I> اب "نir
را:درور¸ تشهب ¸ا _æا> _>. نir تا.> <: د¸. _. oداa..ا _,., .oi.
تا.I: و _.J.ا cیدا>ا رد .دراد ¸ا,..ا تشهب ¿اهrاب ریا. رب <: ت.ا
— ر,.ا,¸ ¸ا _›یi> رد ت.ا oi. نا,ب ŸI.>. …اî.ا <ب ¸ا,..ا _یا نار.a.
_Ir رŒ>ی ,I و _,r اzر· ,I _.Iا <IIا راد نir» :د¸.رs <: ,,·ا¸> _. _,.,
<·ا> نí نir :•اiهشIا و _,aیiæIا و _,,,.Iا <·J· ر,r اه.î.ی J .رشب .Iق
اه.· و oدرî· ر¸Œ> _.: رîs <ب و .oiیi· ار نí _.ش, ¿,z <: ت.ا را:درور¸
˜یiæ· ار نار,.ا,¸ <: اه·í) ناaیiæ .نار,.ا,¸ :i·¸. _. _:ا. نí رد oور: <.
— اi> …¸.ر ¸ا …اæ> .ا.: رد .«ناi,ه. و (i·در: تیا.> اه·í ¸ا و i·در:
_.Iا _..> _î.ی و _·ا.. ت¸.ی و _·ا,> ا,>ی نا oر. _.» :oi. _a· _,.,
<.یر• و ,J.Iا <,Ir .Iا„ _با _ب _Ir …ا¸,Is ... نir تا.> ._بر <IIا _·irاو
¸,· _:ر. و ._. ن¸,.z _·ا,> دراد ت.ود <: _.: :oi×ب _. ,J.Iا ,ه,Ir
نir تا.> رد oداد oirو _. <ب i·واi> <: _.شهب رد و .i.اب oد¸ب _. i.·ا.z
¸ا .«دراد ت.ود ار وا ¸ا i×ب ناi·¸رs و ” .Iا„ _با _ب _Ir iیاب .د¸. _:ا.
— ر,.ا,¸ <: تشهب ¸ا ت.ا _یاهrاب نir تا.> <: د¸. _. _.ور cیi> _یا
cیi> رد ن¸.æ. _یا .i. i.zا¸> رa... اه·í رد وا ناور,¸ ناæا> ¸ا _×.> و
ت.ا ,J.ا ر,.ا,¸ oاîیا> نir تا.> <: oi. _a· ¸,· ” _Ir ¸ا ¿رîید .
و تیاæر ":iیا.رs _. oدر: اه·í ¿¸.×. _ادا¸ و ت.×· <ب oرا.ا _,.
ر.:ر¸ب و ر·رب <.z ¸ا د¸. _. _,..ار نا..š. _یا .,æ· <: اi> ¿د¸.ش>
_ا.>ا و ¿¸.×. تíI نí i·ا¸· _.· _î,,z ."ر,:Í <IIا _. نا¸æر و :ت.ا
ت.د .وا ¸ا اi> ¿د¸.ش> و تیاæر <>¸· ر„ا> <ب نا.·ا ,ی <ب <: ار _·ا>ور
تíI _یا ¸ا ¿ا <.¸: _.> نار.a. ¸ا _æ×ب <.a: <ب و .i.: Ÿ,渷 .izد _.
._·ایا¸ _ب و €·راî·ر و ن¸:ا·¸: .zا¸. و اه..×· و .تشهب ,ا.· ¸ا _·ا>ور
_یا رد ,,·ا¸· _.· ار رîید ناه> ¿اه..×· ¸ا ,,,,z ا. <.,Iا .ت.ا ر·Jاب و ر·رب
_یا <ب i.ر <, ا· .,,.: ,,.ر· د¸> رîs رد ._دوi>. _·ا:i·¸ و ا,·د _aق
¿دا. و ¿¸.×. ¿اه·واa· ¸ا _a,×æ ,,.ر· <.,Iا .¿¸.×. و _·ا>ور ,ر¸ب ت.×·
,ی راiید ¸ا <: _·íI J›. ,,.: ,.>. د¸> رîs رد ,,·ا¸· _. ا,·د _یا رد ار
ای و .izد _. ت.د ا. <ب ._یاi> و ƒارs ¸ا i×ب _.,.æ را,.ب و نابره. ت.ود
اهIا. ای اهzا. <: _.Ir oi,,,¸ <I’.. ,ی ,رد ¸ا <: _æا> _·ا>ور _ا.>ا
<: ¿¸,î·ا„اش· _·ا>ور <بí> ای و د¸. _. _æا> ا. ¿ارب ,یا oد¸ب نí …ا,·د <ب
_. ت.د ا. <ب ..Iق ر¸æ> اب <.>,.í تا>ا.. و .‘Iا> تدا,r ,ی تIا> رد
.ت.,· <.یاa. _باق ¿دا. ¿اه·íI ¸ا نí i.·ا. و ,اׄ و اír ¿,z تíI اب .izد

نا..š. _ادا¸ ¿ر. ,اî.z <ب نíرق :i.ی¸: _. <: د¸. _. _.ور ¸,· ا>.یا رد
نí رد ¿¸.×. ¿اz <بí> ¸ا و .oدر: <,î· ¿دا. ¿اه..×· ¿ور اه.· نارا:¸î,· و
"laI اب اæ¸æ>. <: اi> تیاæر Jاب <I.> رد اری¸ .i.zا,..ا رد .ت.,· ¿ر,>
¿دا. ¿اه..×· <.z ¸ا .ت.اi> ¿د¸.ش> ¸ا ¿ا <.¸: <ب oرا.ا oi. نا,ب "oرî·
ر¸ ¿¸.×. _ادا¸ نí i> <, ا· <: izد _. ناش· _یا و oi. oدر.. ر·رب تشهب
<ب •قاو رد ¿ور اری¸ ت.ا _.ور ¸,· ¿ر·رب _یا _,Iد <.,Iا .ت.اه,·ار: و _¸را
",.> "و ت.ا oi·ا.رs "¿ور ".",iæ "ن¸,.z ,.> و .ت.ا "رz¸: "i.·ا.
_,Iد _,.هب .ت.ا <I,.و ,.> _.اî· و .ت.ا _یاه· ,iz ¿ور _.اî· .ر,·ا.رs
_>ور ¿اه·íI و .i.اب _. ر·راد <..اد و ر.×,.و ,.> ¸ا ¿ور ¿اهrا×. ,ا.·
.·ار.ب _>ور ,Jí <: <·¸î·ا.z .ت.,· _·ا..> تاíI اب <.یاa. _باق ¸,·
¿دا. ¿اه..×· _یا ,ا.· <ب oرا.ا <یí نایا¸ رد و .ت.ا _·ا..> ,Jí ¸ا ر.:ا·درد
.",,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ,I• :ت.ا _:ر¸ب ¿¸ور,¸ _یا " :iی¸: _. oدر: ¿¸.×. و
,×· ”ا¸·ا و نir تا.> ¸ا ت.ا ر.:ر¸ب ار نا..š. ر. اi> ,ید¸· ¸ا ¿د¸..¸>
و ت.·¸r ترæ> ¿اæر تا.ار: ,ا.· Lش.. و تادا×. •,.> •i,. <: اری¸ نí
oا:رد ار oا:í ناsراr و oار ناaa>. و …J>Iا و• oا:را,ب …اæو .رق _,.ب ¿دš.
oi. دراو <>,>æ cیدا>ا رد و ت.,· _ب¸IŒ. <IIا ترæ> ¿اæر ¸> oاî,ب و
<ب iیا.رs .اŒ> _Iا×.a> i·ر,: رارق تشهب رد تشهب _zا ن¸, <: ت.ا
_s ر,>Iا و ,یi×. و ا.بر ,,,I" i.ی¸: ناشیا ."<.>Iا _zا ای" iی¸: و ناشیا
و ,ی¸ش· د¸.ش> <: ار ا. ت.,, i.ی¸: iیi. د¸.ش> <: iیا.رs _¸ ." ,یiی
iیا.رs _Iا×.a> oدرî· اŒr د¸> ˜I> ¸ا ,ی ¿,هب <,·í ا.ب oدر: اŒr <î·í …ا>
نا,.شهب اzاŒr نí ¸ا ر.Iæاs ار ا.. ,ziب ." ,I• _. _æsا ,î,Œrا ا·ا" <:
,îI _>ا" i.ر .اŒ> i.اب ر.Iæاs نí ¸ا <: د¸ب izا¸> ¸,, <, نí i.ی¸:
رب ¸:رz و ار د¸> ¿د¸.ش> ا.. رب ,رí دورs ."اiبا ,î,Ir l>. Js _·ا¸æر
_هIا نا¸æر ¸ا _..×· <: د¸ش,. ,¸I×. cیi> ن¸.æ. ¸ا و ,ر,î· ,ش> ا..
نí ,,‡×Iا ¸¸aIا ¸z تشهب ,×· •,.> اب نا¸æر نí ,I• ت.,· ر.Iæاs
ت.ا راa>..ا تیاه· رد نí ..> رد اه,s ا. و ا,·د <: ,ر¸ب ت.ا ¿راî..ر
.ا¸· ¸ا • _. ¿,z <: .ا¸· ¸ا ت.ا ر,:ا نا¸æر نí ته>ب <: <.a: _¦ا,>
<: <.a: _.> و ت.·í .>¸. و _rاد نا¸æر <, نا¸æر نوiب د¸ش,.· تsای
_ا.,..ا و تشهب ,×· •,.> ¸ا ت.ا ر,:ا .Iق رد نا¸æر رور. <î·í ته>ب
¿اæر …¸a· ,· ,.Iæو و ,.,Œrا …¸a· ا.: ت.·í ,,‡×· ته> •sرب نا¸æر
.,I• •,.> _. ر,> ,.r
<·ا> .نir تشهب :د¸.رs (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,J.ا را¸:ر¸ب ر,.ا,¸
نí رد و oدرî· ر¸Œ> _,Iق ¿,z <ب و oiیi· _.ش, ¿,z <: .ت.ا i·واi> —ا>
_. i·واi> .ناi,ه. و ناaیiæ .نار,.ا,¸ :oور: <. ¸> i·¸. _.· _:ا.
_. (,J.Iا <,Ir) دا>. ,ا.ا .د¸. _>اد ¸· <ب <: _.: …ا> <ب ا.¸> :iیا.رs
_I¸ا.. و اz تشهب <ب اi> _Iو و i..sر: ا> .نí رد تشهب _zا _.قو :iیا.رs
<„ا>ا ار وا نارا¸: ت.i> و .در: <,î· _د¸> ت>· رب _.š. رz و i. _>اد
ناور وا ,ار„ا اzرا,ی¸> و اz <.ش, .در,: رارق وا _ر..د رد اz o¸,. و i..:
اi> <: _·i. _¸ ...د¸. oدر..: ƒرا.· ¿اz _Iاب و _بار¸ ¿اz _رs و
:iیا.رs _. و iبای _. ,ار.ا نا·í رب _Iا×· ˜> ._,. .i.·ا.ب ا> نí رد izا¸>
ا.. <ب ایí ._. ت.>ر را¸> رد _. تشهب نا.:ا. و _. ناور,¸ و _. نا..ود
تشهب <, :i.ی¸: نا,.شهب ?ت.ا.. تشهب _یا ¸ا ر.هب <: _.شهب ¸ا ,zi· ر,>
,یر,ب تíI نí ¸ا و ,,zا¸>ب _..×· رz ا. <: _Iا> رد .ت.ا تشهب _یا ¸ا ر.هب
نا·í ¸ا رîید راب _>. _,.z _,. ?,یرادر¸>رب نí ¸ا ,یر: را:درور¸ را¸> رد
و ا. ¸ا ¸· ¿د¸.ش> ارا:درور¸ _Iب :i.ی¸: ¿.ا¸ رد نا,.شهب .د¸. _. oi,.ر¸
,ا.ا _,. .ت.ا ر· ,ا¸ ا. _¸a· ¿ارب و ر.هب ا. ¿ارب ا. <ب ت,.· ¸· _..ود
."..._,..š.Iا <IIاirو" :د¸.رs توJ· ار <یí _یا (,J.Iا <,Ir) دا>.نíرق رد _,.¸ و تشهب _,ب <Œبار
و i.> ,اa. رد .تشهب رد دورو ,اî.z رد <: نا,.شهب ناب¸ ¸ا ,یر: نíرق
͸,.· _رJا ا.·روÍ و oirو ا.قiæ ¿íIا <II i.>Iا» :i.ی¸î,. ˜> ترæ> _یا..
<ب ار د¸> oirو <: _.: نí .دراد اi> <ب —اæ.>ا i.> :•Lش· c,> <.>Iا _.
<: ار تشهب ¸ا ¿ا>: رz ا· i,·ادر: _,.¸ žراو ار ا. و .داد ,ا>·ا _..ارب ا.
ر.¸) «,,.ی¸: _î.. ,,zا¸>ب – ‚4 ( ا>·í رد <: د¸.· oداa..ا نا¸.,. _..ور <ب
ا.قiæ» <: نا·í را.a: iیا. و .ت.ا تشهب و _,.¸ _,ب _æ¸æ>. •ا,·را
و» :<:را,. <یí _یا <ب i.اب oرا.ا «داد ,ا>·ا _..ارب ا. <ب ار _ا oirو :oirو
ا. اa> و :ن¸>I.æIا ¿دا,r اه·ری _رJا نÍ ر:íIا i×ب _. ر¸ب¸Iا _s ا.,.: iaI
_. žرا <ب ا. •Iاæ نا:i.ب ار _,.¸ <: ,,..¸· دواد ر¸ب¸ .ا.: رد تار¸· ¸ا i×ب
<یí) «i·رب 105 •ا,,·ا oر¸. .(

,Iا. ¿رîید <î·í ¸ا _¸ ددر: ¿¸,, ,Iا. نا.·ا <: ت.ا نí ت·ارو ¿ا.×. و
.žار,. داa. رد _¸ .ŸI> <ب ŸI. …اa.·ا :ددر: _a... نا.·ا <ب وا ¸ا و .د¸ب
ŸI> نí و .i.: ,رæ· ار·í ¿رîید ,رæ· ¸ا i×ب _.: و i.اب تبا· ¿¸,, iیاب
رد .<یí _یا ƒا,. ¿اæ.a. و .ددر: ŸI. _,ش·ا> و ,اa. ,¦اق .نí ,رæ· رد
<ب ار _,.¸ :اه.. ͸,.· _رJا ا.·روÍ» :iی¸îب <: د¸ب _یا .oirو _..ار نا,ب ,اa.
͸,.· <.>Iا ا.·روÍ» :iی¸îب <î·í ای و «,یر,: _î.. _,.¸ نí رد ا· داد žرا ا.
نا,ب ر¸„ _یا ن¸, و .«,,.ی¸: _î.. نí رد ا· داد žرا ا. <ب ار تشهب» اه..
͸,.· _رJا ا.·روÍ » :<: ت.ا <.>یر <·¸î.یiب ار ترا,r ƒا,. و .ت.ا oد¸.رa·
_. oداa..ا «,یر,îب _î.. تشهب رد ا· داد žرا ا. <ب ار _,.¸» <.>Iا _.
.i.اب oد¸ب تشهب و _,.¸ _,ب _æا> •ا,·را و lبر iیاب ا..> ا>.یا رد <: د¸.
¸ا .IŒ. .ت.ا oi. oداد ت·ارو نا¸.r <ب _,.¸ <: _·ایí <,aب رد <î·ا.,.z
نÍ LهIzÍ i×ب _. _رJا ن¸·ری _یíII iهی ,I و Í» :¿ <یí _›. :ت.ا رارق _,.z
.i·درب žرا نí نا.:ا. ¸ا i×ب ار _,.¸ <: _·ا.: ایí :,هب¸·íب ,ه..,æÍ •Lش· ¸I
«?,یراi,. •¸>L. و ,یر,î,. ناش·اzا.: <ب ار نا·í .,,zا¸>ب ا. ر:ا <: i...·اi·
<یí ¸ا _...ق) 100 ا¸·ا: _یíIا ,¸aIا ا.·روÍ و» :<یí i.·ا. و .(,ارrا oر¸.
_,., <: _·ا.: <ب ا. و :اه,s ا.:ر.ب _.Iا اهبر.×. و _رJا ƒر.ش. ن¸a×æ..ی
اه·í رد <: ار·í .را×. و _,.¸ ƒراش. .i..sرî,. رارق ,ا×æ..ا در¸. <: i·د¸ب
<یí) «,یداد žرا نا¸.r <ب .,ید¸ب oداد رارق ار د¸> ت:رب و ر,> 13‚ oر¸.
i·راد تIJد <>ارæ ای و •ا.یا ¿ه· _,.z رب رîید تایí ¸ا ¿را,.ب .¿راب .(,ارrا
_.I ر.aîIا ,I×,. و» :¿ <یí i.·ا. :ت.ا _,.¸ _,.z ¿ور رد تشهب <î·í رب
نí ¸ا <·ا> _یا ت,قاr <: ت.·اد i.zا¸> نارsا: ¿دو¸ب و :راiIا _,ar
<یí) «? ت.,: 42 <>و •L×.با اور,æ _یíIا و» :¿ <یí .ر· •یرæ و .(irر oر¸.
<..>Iاب نو•رiی و <,·Jr و ار. ,ه..ق¸ر ا.. ا¸aa·Í و s¸IæIا ا¸.اقÍ و ,هبر
.IوÍ <’,.Iا ´ _. •Iæ _. و اه·¸I>iی نir ت..> * راiIا _,ar ,هI ,•ن
,.I. * .اب _: _. ,ه,Ir ن¸I>iی <î¦J.Iاو ,ه..یر• و ,ه> و¸Í و ,z•نLبا•
و اæر ¿¸>..> ته> <ب <: _·ا.: نí و :راiIا _,ar ,×.s ,·ر,æ ا.ب ,î,Ir
.i..: _. ¸ا.· <.اقا و .i·¸رو _. ت.اa..ا و _¦ا,,î. نا.را:درور¸ <>و .I„
اب و .i.یا.· _. ƒاa·ا اراî.í و ناه.¸ رد .,یا oداد ¿¸ور اه·í <ب ا. <,·í ¸ا و
رود د¸> ¸ا و i..: _. در„ و •sد ار اz _..¸ و تا’,. اz _¦¸î,· و تا..>
_·ir ¿اz تشهب .<·ا> _یا ت,قاr .ت.اه·í نí ¸ا <·ا> _یا ت,قاr :i·¸ا. _.
و ناشیاz تa> و ناش·ارi¸ ¸ا و i·¸. _. _>اد نí رد نا.د¸> <: ت.ا
.i·¸. _. نir تشهب رد _>اد i..اب <..اد ت,>Jæ <: ,اi: رz ناش·اi·¸رs
.i.zi,. نا·í رب ار اi> ,J. و i·¸. _. دراو نا·í رب ¿رد رz ¸ا ناî..رs و
<: اz _¦ا,,î. و اz ت.اa..ا نí _ادا¸ رد .i.اب ا.. رب ,J. :<: <·¸î.یiب
تایí) «! <·ا> _یا ت,قاr ت.ا .¸> <, _¸ !iید¸.· 22 ا· 24 irر oر¸. (
oدروí راiIا _,ar Ÿ,渷 رد ار نir ت..> <: د¸. _. <‡>J. <یí _یا رد
_. نí _داa. تر¸æرz رد و .ت.ا نí ¿ارب نا,ب ŸŒr ای و …iب <: .ت.ا
ن¸, و .ت.ا نir ¿اz تشهب نا.z .<·ا> _یا ت,قاr .راiIا _,ar <: د¸.
.i.اب _. ¿ا <I.>Iا _s ¿ور> ,¸I... .…¸>د ¿ا.×. ˜a>· <: ,,·اi,.
رد <: ت.ا _·ا.: _›. i·¸. _. تشهب رد _>اد <î,·ا.: _یا _›. _یاربا.ب
ا.ب د¸> ت·¸î. ¿ارب <·ا> ,ی ا>·í رد _,. و .i..اب <..اد ت·¸î. _.,.¸
رد .i·¸. نí _>اد و i..: ت.ی¸ ار·í ¿اz ƒا„ا ¸ا ƒا„ا ,ی نí ¸ا _¸ و .i..:
¿ا <·ا> و .<·ا> _یا رد <: _قا„ا :i·i. ƒا„ا _یا رد _>اد :i.ی¸î,. تر¸æ.یا
و ._,æ> ¸ا i×ب ¿وا رد …¸>د .تشهب رد …¸>د _¸ .ت.ا _,.¸ _یا رد <:
.ت.ا دراو ,یر: نíرق رد رîید _·ایí <با›. _یا رب و .ت.ا تJا.: ¸ا i×ب •اa·را
ور,æاو <IIاب ا¸.,×..ا <.¸aI _.¸. …اق» :i.·ا. ´ _. اه·ر¸ی <II _رJا ن| ا
ت·ا×..ا i·واi> <ب :تa: د¸> ,¸ق <ب _.¸. :_,a..II <,a.×Iاو oدا,r _. •Lشی
¸ا ,یرz <ب <: .دراد اi> <ب —اæ.>ا _,.¸ اa> <: اری¸ !i,.: _¦ا,,î. و i,¦¸>
نارا:¸,zر¸ و نا,a.. نí ¸ا ت,قاr و :izi,. žرا نا¸.r <ب izا¸>ب _·ا:i.ب
<یí) «!ت.ا 12† _. ا·دا,r _. žر¸· _.Iا <.>Iا ,I·» :i.·ا. و .(,ارrا oر¸.
و _a.. <: د¸> نا:i.ب ¸ا ,ی رz <ب ا. <: _.شهب نí ت.ا _یا :ا,a· نا:
<یí) «,,zد _. žرا <ب .i.اب را:¸,zر¸ •3 <.>Iا ,I· و» :i.·ا. و .(,یر. oر¸.
و _ادا¸ رد ا.. <ب <: _.شهب نí ت..یا و :ن¸I.×· ,..: ا.ب اz¸..·روÍ _.Iا
<یí) «!i.ر,. ت·ارو نا¸.r <ب .iیا oداد ,ا>·ا <: ¿رادر: د¸. ‚2 oر¸.
,ر>¸ .(
¿ا> <ب ت.ا oi. ر:• نíرق رد <: ¿¸ود و تشهب …¸ا.. žرا¸· <: ت.·اد iیاب
و i.اب _,.¸ رد تشهب _یا <î·í اب دراi· _·اsا.. ¿,z _Iو .ت.ا ˆ¸a>. د¸>
<ب <: _.,.¸ _یا <: ت.·اد iیاب <.,Iا و .در,: تر¸æ ا>·í رد žرا¸· o¸>· _یا
و ,ا¸ _.,.¸ :ت.,· _,.¸ _یا _›. رîید _,.¸ نí i.ر _. žرا <ب ¿¸a· _zا
ت.ا ¿¸ور :_رJا ر,r _رJا …i,· ,¸ی» :i. izا¸> ¿رîید _,.¸ و ._·ار¸·
<یí) «د¸. _. _یi,· _,.¸ _یا ر,r تر¸æب _,.¸ <: 4† و» .(,,zاربا oر¸.
«.ددرî,. ر¸.. و _.ور _را:درور¸ ر¸· <ب _,.¸ و :اهبر ر¸.ب _رJا تقر.Í
<یí) •‰ ت.ا,ق رد _,.¸ و :<..,aIا ,¸ی و <.æ,ق ا×,.> _رJا و» .(ر.¸ oر¸.
<یí ¸ا _...ق) «د¸ب izا¸> اi> <æ,ق و ت.د رد oر.îی •‚ و .(ر.¸ oر¸.
oداد نا,.شهب <ب <: ¿ا ¿¸ور رz ت.ا,ق ¸ور رد <: ت.ا _یا ا. را.a: رب izا.
و .ت.ا oi. oداد ا. <ب J,ق <: ت.ا ¿ا ¿¸ور نا.z _یا :i.ی¸: _. د¸. _.
ا.I:» :i·رîید _×ب <ب <,,. _æ×ب <: ت.ا oi. oداد _¦اz ¿¸ور نا·í <ب
.«اه,.ش.. <ب ا¸·Í و _,ق _. ا.ق¸ر ¿íIا اí.z ا¸Iاق اق¸ر sر.· _. اه.. ا¸ق¸ر
<یí ¸ا _...ق) 25 oرaب oر¸. (

¿¸ود و تشهب «ت·ارو» _.اr تrا„ و oا.:
ت.ا دراو ,I.و <Iíو <,Ir <IIا _Iæ اi> …¸.ر ¸ا «نا,,Iا •.>.» ر,.a· رد
žر,s رsاîIا ا..Ls :را.Iا _s …¸.. و <.>Iا _s …¸.. <I و J| i>Í _. ا.» :<:
:<I¸ق ,Iís .<.>Iا _. <I¸.. رsاîIا žری _.š.Iاو .را.Iا _. <I¸... _.š.Iا
تشهب رد _I¸.. وا ¿ارب <î·í رî. ت.,· _î,,z :ن¸I.×· ,..: ا.ب اz¸..·روÍ
žرا <ب وا ¸ا ار _.š. _..ه> …¸.. .رsا: ‘>. _¸ :,.ه> رد _I¸.. و ت.ا
ت..یا و .درب _. žرا <ب وا ¸ا ار رsا: _.شهب …¸.. ._.š. ‘>. و درب _.
<ب .iیا oدروí ¿ا>ب <: _Iا.rÍ •ا¸ا رد ار تشهب ا.. :i·واi> را.a: ¿ا.×.
نا,,Iا •.>.) «iیرب _. žرا نا¸.r .(
تیاور ,J.Iا <,Ir ƒداæ ترæ> ¸ا .ƒوiæ «…ا.rJا .ا¸·» .ا.: رد :,ود
وا ¿ارب <î·í رî. ت.ا oiیرsا,· ار ˜¦J> ¸ا ,,,,z i·واi> <: ت.ا oدر:
رد تشهب _zا ن¸, و .ت.ا oدر: ˜I> _·í رد _I¸.. و تشهب رد _I¸..
:<: i.î,. اi· ¿دا.. ,ی .i..ی¸: _î.. _·í رد _·í _zا و i·ر,: _.î. تشهب
_·í رب ,رش. و i·¸,> _. رب .i,.: ر‡· ,.ه> <ب و iی¸,>رب !تشهب _zا ¿ا
<.z <: i·روí _. Jاب ¿رiق <ب _·í رد ار نا·í ¿اz …¸.. …ا>.یا رد .i·درî,.
ر:ا <: د¸ب _·í رد ا.. ¿اz …¸.. _یا :د¸. _. <.a: اه·í <ب _,. و .i..,,ب
iیi. _. _>اد اه·í رد iید¸.· _. ار اi> oا.: <.یíرz !
¸ا تشهب _zا .در,.ب _Iا>.¸> و رور. تi. ¸ا _.: <: ,,.: _رs ر:ا و
¸ا ار _باír _,., i·واi> ن¸, .i·ر,.ب iیاب ¸ور نí رد _Iا>.¸> و رور. تi.
د¸> ¿اzر. !_·í _zا تrا.> ¿ا :i..: _. اi· _,. و .ت.ا <..ادرب نا·í
i.Iب ار د¸> ¿اzر. نا·í !i,.îsا ر‡· تشهب رد د¸> ¿اهI¸.. <ب و i,.: i.Iب ار
رد ار اz ت.×· نí و i·¸اi·ا _. ر‡· تشهب رد د¸> ¿اz …¸.. <ب و i..: _.
رد ا.. …¸ا.. ت..یا :د¸. _. <.a: نا·í <ب …ا> _یا رد و .i..,ب _. ا>·í
ر:ا تر¸æ.یا رد و .iیi. _. _>اد iیدرî,. ار اi> تrا„ا ر:ا <: .تشهب
¸ا ,.ه> _zا ¸ور·í رد iیاب .در,.ب oوi·ا و <ær تi. ¸ا _.: <: د¸. _رs
žرا ار نا,..ه> _.شهب ¿اz …¸.. نا,.شهب _¸ .i·ر,.ب oوi·ا و <ær تi.
را.a: داa. ت..یا و :i·ر,,. žرا ار نا,.شهب _..ه> ¿اهI¸.. نا,..ه> و .i·ر,,.
:نوiI.> اه,s ,z _ودرaIا ن¸·ری _یíIا * ن¸·ر¸Iا ,z ,’.IوÍ» :_>و¸r i·واi>
نí رد و .i·ر,,. žرا <ب ار _ودرs تشهب <î,·ا.: نí .نا:i·رب žرا i.·اشیا
<یí) «i.·ا. _. نادوا> 10 و 11 ن¸..¸. oر¸. .(


oŠیو oاîیا>,Iق <ب نا¸· _.· ار تشهب ¿اz تíI و ¿¸.×. و _·ا>ور ¿اz ت.×· ,. _ب
:_·i·ا¸> و _...¸· ._..a: <· ت.ا _·i,ش, و _·i,.. ._·iید <: دروí
وا و در,: _. ارs ار نا.·ا د¸>و ر.ار. <: ت.ا _ش.ارí نí ت.×· _,..>·
و ,ا¸ ,یر> <ب oا: نí .<.sای oار نا.ا و _.ا ¿ <aŒ.. <ب i.: _. _ا.>ا
,ارí ¿اz _a· .در,: _. رارق وا رæ>. رد و د¸. _. دراو _Iا×· ˜> <·ادوا>
ر¸· و ر¸æ> تíI ƒرr و •Œa.. _·ا..> تíI رz ¸ا "<.’.Œ.Iا _a.Iا" :<.sای
…د و <.>ا. _,:íرŒr ار نا·í _·¸îI. <.ا. تا>ا.. و ا¸>· تíI :i·رور. و
تI¸.. ¸ا ور _یا ¸ا .ت.ا oiیدر: _·ا.دا. و …ا.: •,.. ,اa. <>¸.. ناشیاz
<·¸.· ود <ب .i·ر,: _. رارق ر·رب و ر·Jاب _.شهب نایر¸> و تشهب <ب <>¸·
.د¸. _. oرا.ا
1 _,.> ,ا.ا ت.ا,ق ¸ور رد:iیا.رs _. oرار¸ <ب (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا .
د¸> نا,×,. و نا..ود ¿ارب ر,.. رب نí ¿ <یا. رد و _رr ری¸ (,J.Iا <,Ir)
نا..ود _î,I .iیدر: تشهب _>اد <: i·روí _. ,ا,¸ …ا> _یا رد .i·ار _. _>.
<,Ir) _,.> ,ا.ا cیi> و _I>. و i.·ادر: _. ¿ور ,ا,¸ _یا ¸ا .را¸:ر¸ب نí
ناiIو و ا. <: i...رs _. ,ا,¸ نایر¸> _,.,.z .i..: _. را,.>ا ار (,J.Iا
و i..: _.· i.Iب ار د¸> ر. اiبا نا·í ا.ا .,یراد ار ا.. ترای¸ ƒا,..ا نوiI>.
<,Ir) _,.> ,ا.ا _I>. رد نارæا> رب اری¸ :i·¸رو _.· ا..rا ,ا,¸ _یا <ب
ن¸بL,s <.>Iا ا¸I>دا ,هI …اaی" :ت.ا ,:ا> ت.ار: و _·ا.دا. (,J.Iا
ناiI¸Iا •. ,:ا.a..ا iق ا·Í ,ه,I| _.ر.I ر¸>Iا ن|و .<›یi>و <.I>. نورا.>یو
رور.Iا _. ,ه.I>. _s نوری ا.I ,ه,I| ,ه.¸ر ن¸×sری ا.s ._یiI>.Iا
."...<.ارîIاو
2 _: رz" :د¸.رs .(,J.Iا <,Ir) اæرIا _.¸. _ب _Ir ترæ> .,.شz ,ا.ا .
رب اi> اب نا:i..: ¸î.a: ¸ا .i.: ترای¸ تsر×. اب ار (,J.Iا <,Ir) _,.> ,ا.ا
تا.> _s _,a..Iا ن|" :د¸.رs توJ· ار <یí _یا _,. .د¸ب izا¸> _رr ¸ارs
¿اzره· و اz Žاب رد نارا:¸,zر¸ ا.,aی :رi.a. ,,I. i.r ƒiæ i×a. _s * ره·و
.ر.ق ¿ oر¸. "رi.a. ,Iا. i·واi> د¸· ƒiæ oاîیا> رد .i·راد ¿ا> _.شهب
تایí 54 œ 55 <: ¿ر¸„ <ب œ",,I." و .ت.ا _I>. ¿ا.×. <ب "i×a." ¿ <.I: .
و .i.اب ,J oر.: <ب ,I. ¸ا <î.یا <· .ت.ا ,I. ¸ا <×Iا,. <×,æ œ i·ا <.a:
¿ <.I: و .i.اب oi.í iیi¸ _یای نí ”ا,.ا ¸ا i..اب oدر: ”ا,.ا ار ر¸:í. oر.:
و .ت.ا نا>,. ¿اi> نا.z <: .ت.ا sرiaIا ,,‡r ¿رداق ¿ا.×. <ب "رi.a."
رîید _·را,r <ب ای و) ._,a.. نا.یا و _.r _..ار "ƒiæ" ¿ <.I: ¸ا دار.
<.I: نi. <sاæا _یا رب ا.ب .(ت.ا نا.یا ¿اrدا رد و _.r رد _,a.. _ی¸î..ار
ƒiæ و نا·í _I>. نا,. <: ت.ا تباب _یا ¸ا "ƒiæ" ¿ <.I: رب "i×a." ¿
<: i.اب _یا ƒiæ ¸ا دار. ت.z ,z _î.. .ت.z ¿ا <Œبار ناش·ا.یا و _.r
..í: اب <.>,.ا,· و ‘Iا> ت.ا _قiæ i·راد ,اa. نí رد <, رz و _,a.. ,اa.
ت.ا _..×· .ت.,· نí اب ¿i×ب <: ت.ا _برق .ت,,r اب <.>,.ا,· ت.ا ¿ر¸æ>
ت.ا _یاaب و .i.اب _.· نí اب _.r <: ت.ا ¿رور. و .ت.,· نí اب ت.a· <:
.i.اب ر,> _,.z ƒiæ .ƒiæ ¸ا دار. ت.z ,z _î.. .ت.,· نí اب _یا.s <:
:iیا.رs _. .ت.ا _,a.. <ب _,.> oirو و نداد تراشب ,اa. رد <I.> ن¸,
<یí رد _یا رب ا.ب و .ریí¸ا· ŸI>· و ƒiæ ت.ا _.I>. ,یداد <: اz oirو _یا
اری¸ .ت.ا oi. _,.ر>. و _,a.. ت,قاr تاæ>ش. نا,. <Iباa. _r¸· <aیر.
_,., oا: نí و .در: _. iیiه· ا,·د تIJæ و تر>í .اír <ب ار _,.ر>.
ŸI>· ته> _,.z <ب و .ت.ا رiق ˜یداæ. ¸ا _îی .اír _یا :<: د¸.· _ریرa·
¿اi> نا.را:درور¸ د¸· ر¸æ> و .ا¸· <ب ار _,a.. رîید ¿¸. ¸ا و .دریí¸ _.·
و oirو _یا :<: در: _. _ریرa· ر¸Œ.یا oا: نí و .داد _. oirو رi.a. ,,I.
.ت.,· نí رد Žورد <: ت.ا _قiæ _I>. ._I>. _یا
دراد _:Šیو ود ?ت.ا oi. نارا:¸,zر¸ oاîیا> ¸ا <یí _یا رد _,Iا> Ÿ,渷 <,
و ت.ا ƒiæ oاîیا> ا>·í <î.یا ت.>· :ت.ا •.> نí رد تا¸ا,..ا <.z <:
¿اz oirو ,ا.· و ت.ا ˜> ر.ار. .دراi· oار نí رد _:د¸ه,ب و _„اب <·¸î,,z
.د¸. _. راî.í اه·í ƒiæ و .i.: _. اi,¸ ت,.,r ا>·í رد تشهب oراب رد i·واi>
(د¸·) "i.r" ¿ <.I: ¸ا <: ¿¸,, نا.z .ت.ا اi> .رق و را¸> رد :<î.یا رîید
<· ت.ا ¿¸.×. و _îید¸· و .رق تیاه· <ب oرا.ا <: د¸. _. oداa..ا
<·¸: رz .رداق ,z و ت.ا ,Iا. ,z <: ¿i·واi> <ب ت,.· ,z نí ._·ا..>
<ب و .ت.ا وا ت,îIا. و ت.¸î> نا.رs رد و ترiق <æ,ق رد _.,z¸. و ت.×·
_د¸> اه.· و .در: izا¸>· راí:ورs _.ار: نا·ا.ه,. _یا _یاریí¸ رد _,Iد _,.z
.ت.ا <.>ا. oدا.í اه·í ¿ارب _,zا¸. <, i·اد _.
ت.ا نا,.شهب ¿اه.ادا¸ و .zا¸. ¸ا _>. <: <یí ود _یا رد :<î.یا <>¸· _باق
_. _>. ت.ا ¿را> ¿اzره· و •,.و ¿اهrاب <: اه·í ¿دا. .zا¸. ¸ا ت.>·
رi.a. ,,I. .رق oاîش,¸ رد ر¸æ> <: اه·í ¿¸.×. ,ر¸ب _ادا¸ ¸ا _,. .iی¸:
رد و دروíرد ¸اور¸ <ب ار وا ¿ور و .i.: oدا.í <I>ر. <ب <I>ر. ار نا.·ا ا· .ت.ا
و "رi.a. "و ",,I." ن¸,.z _·ار,,×· <: —¸æ> <ب .درب ورs •اش· و ر¸.
.دراد ¿¸.×. .رق و ر¸æ> _یا ¿اaب و ,اود رب تIJد _î.z "ƒiæ i×a. "¸,·
J" .در: i.zا¸>· رود تشهب ,,×· ¸ا ¸:رz ار نا·í <: د¸. _. ,¸I×. _¸
نا.د¸> رد <· و i·¸. _. درد ر. را.sر: اه·í ¸ا <· :ن¸s¸.ی J و اه.r ن¸riæی
¿ <یí .<×قاو ¿ oر¸. "iیí _. iیi¸ _zا,· 1‰ <: .i..ور,· _zا.دا¸ د¸· رد اه·í .
,,×· oi..: _.ا: د¸> <ب¸· <ب _یا و .i·رî· _. نا.را:درور¸ ر¸· <ب ا>·í رد
¸> ¿¸,, رîید ¿اه..×· و ره· و تشهب و .ت.ا ت.×· _یر.:ر¸ب <îIب .ت.ا
_..ود و .اzره· و اهrاب) ت.×· <·¸:ود _یا و .ت.,· ƒiæ i×a. _یا ¸ا ¿دا.·
_.š. ¿¸.×. و ¿دا. ¿اz <..ا¸> تبا>ا ¸ا _یاz <·اش· (وا <ب _îید¸· و اi>
_î.. _Iو .دراد را,.>ا رد <: ت.ا _یاz¸,, .>اæ و ,Iا. _.×ی ,,I. .ت.ا
_یا «رi.a.» ندر: <sاæا و ت.ا ر·i..ور,· وا ¸ا <: د¸. تsای _.: ت.ا
<,·í <: ت.ا نí ¿ارب _.,.æ· تaæ ود رz _یا رد و .درب _. نا,. ¸ا ار ناî.ا
,Iا. izد _. oirو <: _: نí <: اری¸ .i,.ر izا¸> i·ا oداد oirو ناشیا <ب
د¸>و oirو <ب نا·í _.sا,· ت.د ¿ارب _×·ا. ¿,z و oداد oirو <: ت.ا ¿¸,,
نابíî. <ب <: دراد ار _باír ندا..رs ورs رب ترiق <: <·¸: نا.z <ب .دراi·
ت.ا oداد oirو .
ناشیا ر.:ر¸ب ¿و¸رí در¸. _Iو .i·ا <.>ود تر>í ,,×· <ب ,ش, نا..š. .¿رí
اب تا>ا.. رد _یi>ا.Iا i,. و _یiبا×Iا _ی¸ و .ت.ا وا ¿اæر و اi> را¸>
.تsای نایا¸ ¸· <ب نi,.ر <ب اه.· _. ت.z» :ت.ا <.a: _,., _ی¸> را:درور¸
oi·¸ .. و ._.. دار. ¸· ¸> <· و ¸· _¸ .در: اi,¸ <>¸· ¸· <ب اه.· _. ت,rر و
.,·ا> ¿و¸رí ¸· <ب نi,.ر و .ت.ا _. ,ش, ر¸· ¸· تاقJ. و ,,با¸>,ب و ¿راد
و .¸· ¿ا¸z <ب ,aشr و .¸· ت,>. <ب ,قا,..ا و .ت.ا ¸· <ب <>¸.. ,ق¸. و
تبرق و .,ا <..ا¸> ترا¸> و .,·ا> ¸ا,· ت·iید و .,یو¸رí ¿اه... ¸· ¿i..ر>
¿اود ¸· د¸· رد و .ت.ا _. _یارí و _یا.í ¸· تا>ا.. رد و .,شzا¸> ¿اه...
_.sر _,ب ¸ا و .,¸اi: و ¸¸. نi. ,.> و .,iیi. _Œr ¿اa. و .,درد
oi·¸ر.í و .,.¸×I ¸ا oi·راد¸اب و ._اب _. _,·ا ,.ش>و رد _¸ .,zوi·ا
¸ا,· _ب و .,..ær راi.ا¸ و .,·¸rد oi..: تبا>ا و .,ا <ب¸· <.sریí¸ و .,zا.:
تشهب و _. ,,×· ¿ا ._î. رود _.شی¸> ¸ا و .ر,. د¸> ¸ا ار. و .,¸ا,· ¸ا oi..:
_,., _,.: ¿اrد رد .«نا:i.ش>ب _یر· oi.ش>ب ¿ا ._. تر>í و ا,·د ¿ا و ._.
oا.¸ ¿ا و .ناsراr ¿و¸رí _ه... ¿ا و .نا..š. رور. ¿ا» :,,·ا¸> _.
نای¸î..ار و نا..ار ¿اهIد .¸,>. ¿ا و .نا:i.zا.¸ .«
را,.>ا ,ا‡· رد <î·ا., ,z ت.ا _,Iق نا.یا و ¿¸a· ¿ور,· تر,. نا,ب <یí _یا
و دا,a·ا و oi,ar رد ت.اa..ا و تا,·ا <ب نíرق ..î. نای¸>ش·اد ¸ا ,ی رz
oر>Jاب oداi· ¿ر اه·í رد _.r و oi,ar رد _I¸I¸· و oد¸ب _.ید ŸیاLو ¸ا ¿ور,¸
و <..اد ¿¸.ر نا·í ناور رد و oi,.ر …ا.: و <îI. i>ب نا·í ¿ا¸a· و نا.یا
تید¸,r نا·í را×. •اaæ و ƒiæب و oد¸ب نا·í _aI> و _I.r و ¿داa.rا تر¸æ
د¸ه. ,Iاr رد <î..·í _·ا.·ا تI,æs ¸ا ,اa. _یا _¸را و رiق و تر,. oد¸ب
_¦ایر,: _æs و ت.>ر را¸> رد ت.ا نا·í _·ا• <: ƒiæ و اaæ …ا.: اب
رz <: ت.ا _æs و ت.×· و د¸ب izا¸>· …او¸ب .¸ش. ¸:رz <: i.بای رارa..ا
_. oداa..ا i.r <.I: <ب ر,,×· ¸ا و د¸. _. _.ا. ار ¿¸a· و نا.یا _zا ¸ا ,ی
.د¸ب izا¸>· ریí¸ …او¸ <: oد¸ب _¦ایر,: تیاæر در¸. و ¿¸.×. .رق تیاه· د¸.
ار ناî. را:درور¸ ت>ا. د¸.رs _. oi. تیاور ,J.Iا <,Ir ƒداæ ,ا.ا ¸ا
_.اa. نí و دراد —اæ.>ا ƒiæ _zاب ری¸:ا· oد¸.رs _sر×. و ¿i. ƒiæب
¸ا>·ا ƒiæ ر¸„ <ب oد¸.رs oirو د¸> •ا,Iواب <: ار <, رz را:درور¸ <: ت.ا
.د¸.رs izا¸>
اi> اب _رr ¸ارsرب <: ت.ا _یا ¸ا ر·Jاب ƒا.ش. نا.·ا ¿ارب _.اa. <,
<,Ir) _,.> ,ا.ا نارای و نار¦ا¸ .ناراد ت.ود _.قو .i.: ¸î.a: و تاقJ.
و تشهب ¸ا ر·رب ار نداد ارs _¸: ,ا.ا نا.>. <ب و _..ش· _رr ری¸ (,J.Iا
¸ارsرب <: نا·í i·راد ¿ا <>رد و <,·ر <, .i.·اد _. نا.Ir و نایر¸> اب تاقJ.
و نار.a. ور _یا ¸ا !?i·ا <.sای ر¸æ> ˜IŒ. ,Iا. و ,,I. د¸· _رr
¿اz تíI اب نا¸· _.· ار _·ا>ور و ¿¸.×. ¿اz تíI i·ia.×. ,را×. ناi..ش·اد
.ت.ا "ƒراaIا •." اه·í _ا,ق و i,>.. _·ا..> و _.>

¿ ¿دا¸> <IIا <یí _r¸æ¸. ر,.a· 5 —
322
¿ .نا¸,.Iا <.>ر· 1‰ :— . 14•
¿ .<·¸.· ر,.a· 23 :— . †1
¿ .تیاiz ر,.a· 14 :— . 2‚5
¿ .ناش>رد را¸·ا 1• :— . ‚5

Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰‚5>

اهrاب
¿اه..×· <.z <: تsر: i.zا¸> رارق _یاهrاب رد وا ¿اه.Iا.ر و اi> <ب نا..š.
_.r و i·دروí نا.یا <: اه·í <ب ":ت.ا نا.را,.>ا رد نí رب نو¸sا و _:i·¸
¸ا اzره· <: ت.ا تشهب ¸ا _یاهrاب اه·í ¿ارب <: oد تراشب i·ا oداد ,ا>·ا •Iاæ
تا.> ,هI نÍ تا>IاæIا ا¸I.r و ا¸..í _یíIا رشب و) "دراد نایر> _·ا.>رد ری¸
¿ <یí .oرaب ¿ oر¸. (راه·Jا اه.>· _. ¿ر>· 25 ت.ا ت.> •.> ."تا.>" .
ن¸, و .ت.ا ندر: ناه.¸ و نi,·ا.¸¸ _.×.ب .i.اب sر. •ا.ب ¿ارب <I×s ن¸¸ب
را,.rاب _.>رد Žاب <ب :د¸. _. _.×. _یا ƒاiæ. را>.ا ¸ا oi. oi,.¸¸ l,>.
.i.ی¸: <aیi> نí ند¸ب در: و oراi..ا را,.rاب <î·ا., .i.ی¸: ت.> _.¸¸ ,¸هa.
اه·í ¿ارب .í .¿را> ¸ا oاîzا: iیاب و i·راi· ,¦اد .í <: _یاهrاب ,,·اد _.
.í <ش,.z <: ت.ا _rاب نí ¸ا توار„ .ت.اد i.zا¸>· ¿دای¸ توار„ .i·روا,ب
.د¸. _.· •Œق ¸:رz و ت.ا نí د¸> <ب ˜I×.. <: _یاهبí .دراد را,.>ا رد
.تشهب ¿اهrاب ت.ا _,., و i.: _.· iیiه· ار نí .í د¸,.: و _Iا.îش>
_یا ¸ا نا.¸ رz ":iی¸: _. اهrاب _یا ن¸:ا·¸: ¿اz o¸,. <ب oرا.ا _.æ _,.
ا. <ب _,ق ¸ا <: ت.ا نا.z _یا :i.ی¸: _. د¸. _. oداد اه·í <ب ¿ا o¸,. اهrاب
.(_,ق _. ا.ق¸ر ¿íIا اíz ا¸Iاق اق¸ر sر.· _. اه.. ا¸ق¸ر ا.I:) "ت.ا oi. oداد
:i·ا <.a: _æ×ب :i·ا oدر: ر:• _aI.>. ¿اzر,.a· <I.> _یا ¿ارب نار.a.
,ا>·ا ا,·د رد J,ق ا. <: ت.ا _Iا.rا ر„ا> <ب اه..×· _یا <: ت.ا _یا ر¸‡..
<: _.اî.z :i·ا <.a: رîید _æ×ب .ت.ا oi. ,zارs _,ق ¸ا نí <.,.¸ و ,یداد
نا.z _یا i.ی¸: _. i·روí _. اه·í ¿ارب راب _,.ود ¿ارب ار _.شهب ¿اz o¸,.
,ׄ .i..,ب _. i·ر¸> _. ار نí <: _.اî.z _Iو .,یدر¸> J,ق <: ت.ا ¿ا o¸,.
رد <: ار ¿ر¸î·ا و .,. _›.Iا _s رîید ر,,×· <ب و !دراد ¿ا o¸ا· تíI و iیi>
o¸,. _Iو .,,.: _. _ا.>ا ار _,ق ,ׄ نا.z <,·ر. رz رد ,یر¸> _. ا,·د _یا
_یا و .i·راد ¿iیi> ,ׄ راب رz i..اب oد¸ب ”¸· ,ی ارzاL i., رz _.شهب ¿اz
:i·ا <.a: رîید _æ×ب .!ت.,· نí رد رارî· _ی¸: <: ت.ا ناه> نí تا¸ا,..ا ¸ا
<,,. ار نí i..,ب _. ار _.شهب ¿اz o¸,. <: _.اî.z اه·í <: ت.ا _یا ر¸‡..
<: _.اî.z <ب ا.ا .i.اب <..اi· _.¸·ا.ا· oر„ا> ا· .i.بای _. ا,·د ¿اz o¸,.
<: دراi· _×·ا. ¿,z .i..: _. _ا.>ا نí رد _Iاr و o¸ا· J.ا: ,ׄ i·ر¸> _.
oا: نíرق ˆاaIا <: ار, i.اب ر,.اa· و ,,zاa. _یا <.z <ب oرا.ا Jاب <I.>
¿اz o¸,. ن¸, :i.ی¸î,. ر,›: _ب _,>ی و oi,,r _با .ت.ا _.×. _یi., ¿اراد
رب _یا> ر. oرابود ار نí i·واi> i·¸. oi,, ت>رد ¸ا i., رz تشهب
ار نا.z و i·در¸> _. ار ¿ا o¸,. <: _.قو تشهب _zا _æا _یا ¿ور .i·ادرî,.
<: ت.ا نا.z _یا i..a: _. .>×· اب و i·دا.sا _. oا,..ا <ب i·iیi,. _یا> رد
¿ا.×. :i.ی¸î,. اŒr _ب _æاو و ¿رæب _.>.د¸ب oi. ا. ¿¸ور و .,æ· J,ق
نí ¸ا تشهب رد J,ق <: ت.ا _یاz o¸,. <,,. اz o¸,. _یا :<: ت.ا _یا نí
.¸ب .€·ر ن¸, _Iو ت.ا نí ر,r <: i...·اد _. <: _Iا> رد ,ید¸ب i.. oرهب
.i·دا.sا _. oا,..ا <ب د¸ب _I,ق ¿اz o¸,. <,,. نí _ی¸î,· و ,ׄ
_,r <· oد¸ب ا,·د رد <: ت.ا نí _›. ریia· رد iی¸: _,., <یí <,>¸· رد _.ر,„
نí _›. _یا و i.اب نا.z د¸ش,. <·¸î, <.ش: ,وi×. oد¸ب ا,·د رد <î·í اری¸ نí
_.اׄ نا.z ,اׄ _یا iی¸îب رîید _: ار _.اׄ i.: Ÿ,渷 _.: <: ت.ا
_. ا.ق¸ر ¿íIا اíz» ¸ا د¸æa. iیا. و (نایا¸).i.ا,,. ا,ه. ا. …¸.. رد <: ت.ا
¿ارب ,ید¸ب ا,·د رد ا. <: _.قو نí و J,ق <: ت.ا نا.z _یا <: i.اب _یا «_,ق
رد ,ی رz ,.ه> و تشهب <: ت.ا ¿رîید _,Iد _یا و د¸ب oi. oدا.í و ا,ه. ا.
…¸„ رد ,Iا¸r ن¸, i. oرا.ا J,ق <,·ا., رîید نا,ب <ب و .i·د¸>¸. د¸> •اrو
رz و وا ƒ¸s <,·ر. ¸ا ت.ا _یاz <·¸.· و د¸.· _·اد <,·ر. رz _.×ی i·رîیiîی
د¸. <.a: ت.ا _î.. _¸ i.ا,,. د¸> ت>· <,·ر. ¿وا> و •.ا> _ق¸s <,·ر.
ا,·د ,Iاr _.×ی ت.ا د¸>¸. ت.ا,ق ,Iاr رد <.,×ب دراد د¸>و ,Iاr _یا رد <,·í
ن| " ا,·د ,Iاr رب ت.ا l,>. ت.ا,ق ,Iاr و ت.ا ت.ا,ق ,Iاr رد ¿¸Œ..
_,ب نí ¸ا ¿د¸.· ا>.یا رد ت.ا>·í رد <,·í _îI " _یرsاîIاب <Œ,>.I ,.ه>
,¸ی " ت.ا نíرق رد <,·ا., ت.ا •.> ,Iاr ت.ا,ق ,Iاr <: اری¸ ت.,·
¿ <یí ._با×· ¿ oر¸. " •.>Iا ,¸,I ,î×.>ی ‰ <: ت.ا ¿¸ور ت.ا,ق _.×ی .
…ا.: _ه... و _·ا.·ا ر,. <,·ر. _یر>í و .•.> ¸ور ¿ارب ار ا.. i..: _. •.>
رد ای د¸> …ا.: <>رد _ه... <ب ¿درs رz <: ت.ا _.قو نí و ت.ا ¿رشب
<,·í و oد¸.· ا,·د ,Iاr _یا رد <: _I.r رz و i.ر _. تواa. رد ای تدا×.
J .ا.îIا اíهI ا. ":iی¸: _. <: ت.ا _یا ددرî,. رæا> ¿و د¸· oدر: ..:
<: " ارæا> ا¸I.r ا. اوi>و و" رîید ¿ا> رد "اzاæ>Í J| sر,,: J و sر,×æ ردا×ی
<,·í و <.>وi·ا د¸> _a· رد و oدر: نا.·ا <,·í <: د¸. _. ,¸I×. تایí _یا ¸ا
ددرî,. رæا> ¿و د¸· ¸,>ا..ر ¸ور رد ا.ا.· oi,ش, و oi,.. و oiید .
J,ق <: ت.ا نا.z <.,×ب _یا <: iیا.· _. oرا.ا <: <یí _,.z رzاL ¸ا ¸,· و
رد د¸> ¿رz¸> تa,a> <ب ت.ا>.یا رد <,·í <: iیí _.رب _,., د¸ب ا. ¿¸ور
ار ,J: ت.ا _î.. ا· <: oiیدر: _zر,. و تبا· د¸> ¿ا> رد و ت.ا راiیi¸ ا>·í
نí رzاL ر,r رب _.> ترورæ نوiب ت.,· ¸یا> و ,,¦ا.· رzاL رب _.> _..یاب
.,,.:
و تابورش. و تJ¸:L. ¸ا oد¸ب رشب ¿¸ور ا,·د رد <,·í ا.I.. د¸. <.a: ر:ا
ربا.ب _¸ ددر: _. ,وi×. د¸. _. oi,.د _,sار.ا ر¸æ <: _.قو رد oر,r
نا.·ا ¿رæ.r نiب ,,¦¸: ¿.ا¸ .iیا.· د¸r ت.ا …ا>. «,وi×. oداrا ”ا...ا»
ددر: _. _·اs و _>.æ. نí •ا¸>ا ندر.ب و دور _. را.. <ب ,Iاr _,.z ¸ا ¸,·
رد <: ت.ا ,Iاr _I. ,ا.· _,ب _قاa·ا <îIب ,J.ا _ید تا,.I.. ¸ا <î.یا اب
ددر: _. رش>. دراو ¿دا. ¿رæ.r نiب _,.z اب نا.·ا و iیا.· _. د¸r ت.ا,ق
ت,a,: و نi,ب •>ار <,·í _¸ ,,·اد _. ¿را> _,.I.. oر.¸ ¸ا ار نارî.. و
,یدر: <..ر _یا دراو ,,zا¸>ب ر:ا و د¸ش,. <.a: ¸,· ا>.یا رد i,.a: نí د¸r
_>. و نí ¿ا> ت.ا .ا.: _یا •æو ¸ا ¿را> و د¸ش,. _·J¸„ _>. <..ر
,Iا¸r ,,.a: <: نا.z i..در> ربi.. ‘>. ¿ارب و ت.ا <,.J: ..: نí c>ب
رب …¸.. و ت.ا _یری¸ .·ار. رب l,>. _Iاr <,·ر. رz و i·رîیiîی …¸„ رد
_. ,¸I×. .IŒ. ¿ا o¸اi·ا ا· ت.ا,·د ,Iاr ƒ¸s ت.ا,ق ,Iاr <,·ر و دراد نí
نا.¸ <î.یا اب i·راiیi¸ ت.ا,ق ,Iاr رد ,Iاr _یا تاد¸>¸. <·¸î, <: ددر:
ا,·د ,Iاr ¿اæa·ا ¸ا i×ب ت.ا,ق ,Iاr ر¸هL <: اری¸ oiیدر: _æa.. نا.د¸>و
ت.ا _ب ,ر> ,ی ت.ا _: ر:ا <·ا> رد» ت.ا .«
"i.ه,,. رîیiîی اب <: i·روí _. اه·í ¿ارب _یاz o¸,. و" :i.: _. <sاæا _,.
ت.ا oi. ر,.a· <>و i., <ب «اهباش..» <.I: .(اهباش.. <ب ا¸·Í و) :
1 ,z _›. و <,,. €·ر ر‡· ¸ا تشهب ¿اz o¸,. :i.ی¸: _. izا>. و _ا,r _با œ
.دراد ƒرs اه·í o¸. و ,ׄ _Iو oد¸ب
2 _›. _ب¸> c,> ¸ا تشهب ¿اz o¸,. <.z :i.ی¸î,. .... ¿رæب _.> و oدا.ق œ
.دراi· د¸>و نí رد .¸rر.ا· و ت.¸ و i..z <,,. و
3 ا,·د ¿اz o¸,. i.·ا. تشهب ¿اz o¸,. ¸ا _>رب ن¸, :iی¸: _. <.رîr œ
ن¸,) ,در: تاقJ. ار ناش:ر¸ب <: _ی¸: _.: تاقJ. ار نا·í ¸ا ,ی رz .i...z
_در: و ر,. رد <: i...z _·ا:را.. ن¸, نا·í <, (i..z _›. <.z _:ر¸ب رد
.ت.ا ر·¸,.¸> و ر.هب _.شهب ¿اz o¸,. ا.ا .i.اب _.
4 œ ر‡· ¸ا تشهب ¿اz o¸,. ¸ا _...ق تzا,. تI×ب iی¸î,. ,I.. _با
i. <.a: «اهباش..» <.I: اíI رîید ت..ق <ب تíI و تا,æ¸æ> .
5 œ <ب ر,,×· .,z اب _.شهب ¿اz o¸,. <.z تzا,. و تasا¸. و ت,>.. ر„ا> <ب
ت.ا oi. «<باش..» .
رارق Jrا <>رد رد نا., نí .i·i.·ا.z _یا,ی¸ و _ب¸> ر‡· ¸ا <.z <: _¦اz o¸,.
ناه> _یا ¿اz o¸,. _îr <ب .داد •,>ر· ¿رîید رب ار _îی د¸. _.· <: i·راد
€·ر ,: _æ×ب .oi,.ر i> ¸ا _,ب _æ×ب .i..اب _را· ت.ا _î.. _æ×ب <:
.ر·¸,.¸> ,ی ¸ا ,ی تشهب ¿اهrاب ¿اz o¸,. _Iو .رŒ×. و ¸,.¸> _æ×ب ¸ب و
_یا ا,·د ¿اه..×· تJاî.ا ¸ا _îی !ر·ا,ی¸ و ر.,Iا> ,ی ¸ا ,ی و ر..یر,. ,ی ¸ا ,ی
و i.: _. ار نí …او¸ رîs ت.ا ت.×· ¿اراد <: …ا> نا.z رد نا.·ا <: ت.ا
_.ارí i·ا¸· _.· اه..×· _یا ¸:رz _,Iد _,.z <ب و .د¸. _. ناشیر¸ _ر„ا>
نí ¿ارب _Iاو¸ و ا.s و ت.ا _·ادوا> ن¸, _.شهب ¿اه..×· ا.ا .ددر: _یرsí
":iیا.رs _. <یí نایا¸ رد اíI .ت.ا _>ب ,ارí و _.ا: ته> رz ¸ا ت.,·
.(نوiIا> اه,s ,z و) "د¸ب i.zا¸> تشهب ¿اهrاب نí رد <·ادوا> نا..š.

تشهب رد ¿¸.×. و ¿دا. ¿اه..×·
:ت.ا تشهب ¿دا. ¿اه..×· ¸ا _>. .نíرق تایí ¸ا ¿را,.ب رد <, ر:
.اzرæق .ت.ا ت:ر> رد نí نا.>رد ری¸ ¸ا ¿را> .í ¿اzره· <: _یاهrاب
.نí i.·ا. و €·ر.z نارای .€·راî·ر ¿اz o¸,. .o¸,:ا¸ نار..z
<: ت.ا oi. ¸,· ¿ر..ه. ¿¸.×. ¿اه..×· <ب oرا.ا اه..×· _یا را.: رد _Iو
<یí رد J›. .ت.,· ریí¸ ناî.ا ا. ¿اه.ا,a. اب اه·í ت.‡r _بای¸را ‚2 _. <ب¸·
_یiIا> راه·Jا اه.>· _. ¿ر>· تا.> تا..š.Iا و _,..š.Iا <IIا irو " :,,·ا¸>
¸¸aIا ¸z ,I• ر,:Í <IIا _. نا¸æر و نir تا.> _s <,,„ _:ا.. و اه,s
¸ا <: oداد oirو تشهب ¸ا _یاهrاب .نا.یا اب نا·¸ و نادر. <ب i·واi> :,,‡×Iا
¿اz _î.. و .د¸ب i.zا¸> نí رد <·ادوا> .ت.ا ¿را> اzره· _·ا.>رد ری¸
اه.یا <.z ¸ا <: را:درور¸ ¿د¸.ش> _,.,.z .i·راد نادوا> تشهب _یا رد o¸,:ا¸
.",ر¸ب ¿راî..ر ت.ا _یا و ت.ا ر·Jاب
<یí رد و † :,,·ا¸> _. تشهب ¿دا. ¿اه..×· ر:• ¸ا i×ب "<.,ب" ¿ oر¸.
اi> ¸ا ¸,· اه·í و ت.ا د¸.ش> اه·í ¸ا i·واi> :<.r ا¸æر و ,ه.r <IIا _æر "
وا ¸ا اi> i.: _ا.>ا <: i.رب ,اa. نí <ب _.: ر:ا _..ار <ب و ."i·د¸.ش>
<ب اه.· .درب izا¸> دای ¸ا ار رîید تاíI <.z ._æار اi> ¸ا ,z وا و ت.ا _æار
¿,z اب <: _·ا>ور ت.ا _·íI _یا و .iشیi·ا _.· وا ر,r <ب و .دi.ب _. …د وا
.ت.,· Ÿ,渷 _باق _·ا,ب و ناب¸
¿اه..×· "_·ا..> ",z و دراد "_·ا>ور" <,.> ,z دا×. ن¸, <î.یا _>. oا·¸:
o¸اi·ا <ب _: رz و .د¸. _æا> اه·í ت,×.ا> ا· .i·راد ار <,.> ود رz ¸,· _.شهب
.در,: oرهب اه·í ¸ا i·ا¸.ب _,î..یا. و داi×..ا
¿ .ناsر×Iا ن¸>. 1 :— . 1‰1
¿ .نا,,Iا •.>. <.>ر· 1 :— .
‰‰
¿ ._.ور ر,.a· 1 :— . 12‰
¿ .<·¸.· ر,.a· 1 :— . 13‰


Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰11>

اه.رs¿اه.>· و ¸,î·ا …د و _,a· و ا,ی¸ را,.ب ¿اه.رs تشهب .Iا> ¿اه..×· ¸ا _îی
_. _.ررب ار i·اد oرا.ا —ا> ¿اه.×.· _یا oاب <: <یí i., .ت.ا ن¸:ا·¸:
.,,.:
1 ¿ <یí .Ÿه: ¿ oر¸. :",¦ارJا _Ir اه,s _,’î.." . 31 اz ت>· رب نا,.شهب .
_ورr ¿ارب <: _.ارs ای ت>· _.×. <ب <îیرا •.> ",¦ارا" .i.·¸ _. <,î·
¸> نا.·ا <: ت.ا _یا .i·ا oدر: <,î· اه·í :iی¸: _. <î.یا تIr .د¸. _. oi,,
.i.î,.· <,î· .ت.×· و ¸ا· ¸ا ند¸ب i.. oرهب و ت.J. و _..یا و _یا.í …ا> رد

2 تایí .تاsاæ ¿ oر¸. :"_,Iباa.. رر. _Ir * ,,×.Iا تا.> _s" . 43 . 44 .
رîیiîی ¿وربور _Iاr ¿اz ت>· رب و i·رادر¸>رب ت.×· ¸ا ت.×·ر¸ تشهب رد
<: ت.ا _.>· ¿ا.×. <ب <: .ت.ا "ریر." •.> "رر." ¿ <.I: .i·ا <..ش·
:<: ت.ا _یا _یا.×. _,æI>. ¿اه.>· ند¸ب ور رد ور و .i..,ش· _. _یور
.i..: _. ر‡· رîیiîی ¿ور <ب .i..¸·ا. ,z اب و i·رîیiîی رود تشهب رد نا·í
و ,ار.>ا و €·راî·ر ¿اz o¸,. ت.×· ¸ا .i..,,ب ار ,z ر. تش¸ <î.یا نوiب
:iیا.رs _. .iیí _. نا,. <ب اه·í oاîیا> ¸ا _>. ,یرíîب <: ت.اi,.ار:
رz .",,×.Iا تا.> _s :ت.ا تشهب ت.×· ر¸ و ¸,.ر. ¿اهrاب رد اه·í oاîیا>"
¸ا و .ت.ا رæا> اه·í ربارب رد i..: oدارا <, رz و ت.z ا>·í رد i.zا¸>ب _..×·
نا..ود اب _·ا _I>. ¸ا _.sر: oرهب نا.·ا تاíI _یر.:ر¸ب ¸ا _îی <: ا>·í
_. oدر: oرا.ا ت.×· _یا <ب <I>ر. _,.راه, رد .ت.ا اaæاب و €·ر ,ی
:i·راد ,z ,ش, رد ,ش, و i·ا <..ش· رîیiîی ¿وربور اه.>· رب نا,.شهب ":iی¸:
.ا,·د رد _ی¸> <..í: ¸ا oا: .i.ی¸: _. _>. ¿رد رz ¸ا ."_,Iباa.. رر. _Ir
اi> …J> و …ا.> تاaæ ¸ا oا: .تر>í رد را:درور¸ ,,‡r ¿اه..×· ¸ا _·ا.¸ و
<: ¿رîید _¦ا.. ¸ا و .اه·í تا.ار: و •ا,Iوا تا.اa. ¸ا oا: و .i.ی¸: _. _>.
"ریر. "•.> "رر. " !ت.,· ,رد _باق ا,·د _یا نا,·اi·¸ ا. ¿ارب اه·í رب _zا:í
رz .i·ر,: _. رارق نí رب _·ا و رور. _I>. رد <: د¸. _. <.a: _یاه.>· <ب
ت¸با· <ب oا: <: ا>·í ا· .ت.ا oi. ƒJ„ا ¸,· ¿ر.×,.و _.×. <ب _zا: i.,
<ب وا ¿ارب ¿رور. .:ر. <: i,.ا _یا <ب iیا. .د¸. _. <.a: ریر. ¸,· ت,.
.i.اب _·ادوا> تشهب و _هIا _¸ر.í ¿¸.

3 ¿ <یí .ر¸„ ¿ oر¸. :"_,r ر¸>ب ,zا.>و¸و <s¸aæ. رر. _Ir _,’î.." .
20 ار ,ش, oداش: نایر¸> ا. و i·ا oد¸ <,î· ت>· رب ,z ,ید¸· <: _Iا> رد .
و :ت.ا <.a: د¸> تادرa. رد _·اهaæا .rار .,یا oi·ادر: نا·í تa> ,z
ت.×· نا,>اæ <ب نí <, .ت.ا رور. oدا. ¸ا i..,ش· _. نí رب <: ¿ریر.
نí تzا,. ¿ارب ار oدر. ت¸با· و .رر. و ت.ا sر.Í نí •.> و .ت.اد ˜I×·
¿ارب <: ¿رور. <ب _.sر: ,,· …ا. ¿ارب ¸,· و .i·ا oi·ا¸> ,ا· _یiب تر¸æ رد
_.×ی) ناi·¸ ¸ا نi. —J> و _Iا×· ¿اi> را¸> <ب ”¸>ر اب <.sر ا,·د ¸ا ‘>.
,,‡.· _,,·ر· نا., اب .تشهب رد نارا:¸,zر¸ ¿اzریر. و د¸. _. اi,¸ (ا,·د
تش¸ ¿رîید <ب _: ¿,z و i·ر,: _. رارق رîیiîی ¿ور <ب ور <: ت.ا <.sای
ته> ناiب .د¸ا. _. ر.a,.r ار ¿دا. و رور. تIا> ت,a,: _یا <: i.: _.·
_یا <ب "Ÿæ" ¿ oدا. ¸ا "<s¸aæ." .دراد _. ت.ود ار .,·ر· و ,‡· _a· <:
ا¸رب _.,‡r _·ا _I>. و <.sر: رارق رîیiîی را.: رد اه.>· _یا <: ت.ا _.×.
oi.í .("_,Iباa.. رر. _Ir") _,ق تایí رد <,·í اب _·اsا.. ر,,×· _یا .i..: _.
اه,Ii.æ i.اب رود _,×,· و تواa· ¸ا <: رور. و _·ا _Iا>. رد <: ار, .دراi·
ار ¿ا <..¸,¸ ,z <ب Ÿæ ,z <: i·راí: _. _I>. در:ادر: و ,z را.: رد ار
رد <: _..ŒI. ¿اz ت>· .دراد رارق رîیiîی ¿وربور ,z و izد _. _,îش·
_. <: نوiI>. ناiIو oدا..یا ت.i> oدا.í _.شهب ¿اz نا.Ir اه·í _باa.
oر¸. " ار¸›.. اšIšI ,ه.,.> ,ه.یÍر ا•| نوiI>. ناiIو ,ه,Ir ,¸Œی و :iیا.رs
¿ <یí .رzد ¿ 1‰ _,Iباa.. اه,Ir _,’î.. <·¸æ¸. رر. _Ir ":iیا.رs _. و
اه.r ن¸riæی J _,×. _. _L: و ˜یرابÍ و .ا¸:Lب نوiI>. ناiIو ,ه,Ir ,¸Œی
¿ <یí .<×قاو ¿ oر¸. "ن¸s¸.ی J و 15 _Iا 1‰ نا.:ا. ¿¸a· و نا.یا _zا .
_æs و ت.>ر iه. رد <.z و i·راد رîیiîی اب <: _.,>.. ر·ا رد ت.>ر را¸>
i·ا oi. oداه· Ÿæ ,ی رد <: _Iا> رد oد¸ <,î· اzریر. رب و i·رارقرب را:درور¸
,Iاr رد <: ت.ا ¿اهیرا¸.د و اه>·ر تر,. ر¸هL <: ارا¸: تار„ا> و _·اب و
رد <: را¸:ا· žدا¸> ربارب رد ,,I.· و ر,æ دای <ب و i·ا oد¸ب را.sر: ناiب ا,·د
اه·í تر,. <: _یا.í و رور. و _.>ار و <.sای نایا¸ نí ¿·ر oدرب راîب ا,·د
تیاه· <ب oرا.ا "_,’î.." <ب ر,,×· .د¸ب i.zا¸> ,×... اه·í <ب <ش,.z ¿ارب ت.ا
<: ¿دارsا و .i.: _. <,î· _.ارí …ا> رد J¸.×. نا.·ا اری¸ .ت.ا اه·í _.ارí
.i...,· _,., J¸.×. i..ارíا· و نارî·
_یا _Iو oi. oداد oirو oا¸>Iد نا·¸ نادر. <ب ,یر: نíرق رد :i·ا.· <.a:ا·
<.a: نا·¸ <ب <: oد¸ب تar ¸ا رود iیí _. ر‡· <ب .ت.,· نا·¸ oرابرد _>.
تایاور رد .IŒ. _یا _Iو .د¸ب izا¸> oا¸>,Iد نارz¸. تشهب رد ار ا.. :د¸.
تر¸æ <ب ت.ا,ق ¸ور رد اه·ا.·ا <.z <: i·ا oداد …ا..>ا اz _æ×ب .ت.ا oi.í
i.zا¸> _,×Iا ر¸> اب i...z در. <.z <: تشهب _zا و i.یور _. ,ا> ¸ا نادر.
اب و i..اب نادر. .ت.ا,ق رد <: دراi· _×·ا. _.š. نا·¸ ¿ارب i·ا.· <.a:ا· د¸ب
را.: ن¸ و در. ,.ه> رد ا· i..اب نادر. .رsا: نا·¸ ¸,· و i..: ¿اود¸ا _,r ر¸>
... و تا..š. و _,..š. ت.ا,ق رد <: i·ا •یرæ نíرق تایí _Iو .i.ا,· ,z
و ,هیiیÍ _,ب ,zر¸· _×.ی تا..š.Iا و _,..š.Iا ¿ر· ,¸ی " :ر,‡· د¸ب i.zا¸>
نا·¸ و نادر. <: | ت.ا| ¿¸ور |رد _¸رااب و ¸î,· _ادا¸ _یا| :,ه·ا.یLب
_. ت:ر> نابا.. ناش..ار .·ا> ¸ا و ور _,¸ نا.ر¸· <: _.,ب _. ار نا.یااب
¿ <یí .iیi> ¿ oر¸. "i.: 12 ا¸..í _یíII تاasا..Iا و ن¸asا..Iا …¸aی ,¸ی" .
نا.یا <: _·ا.: <ب ˜sا.. نا·¸ و نادر. <: ¿¸ور : ,:ر¸· _. _,.a· ا·ور‡·ا
".,یر,: رب ا.. ر¸· ¸ا | _ی¸·ر¸| ا· i,zد تIه. ار ا. :i.ی¸: _. .i·ا oدروí
¿ <یí .iیi> ¿ oر¸. 13 و _,:رش.Iا و تاasا..Iا و _,asا..Iا <IIا .í×,I " .
<ب| ار ,رش. نا·¸ و نادر. و .˜sا.. نا·¸ و نادر. اi> ا.یاه· ا· :تا:رش.Iا
¿ <یí ..ا¸>ا ¿ oر¸. ".i.: .اír | ت·ا.ا رد ت·ا,> .,. ‚3 ر:ا _هî·او .
.i·در: _. _.ور ,J.Iا ,ه,Ir نا.ا.ا د¸ب ¿¸,, _,.,

4 ¿ oر¸. :"ناد _,..>Iا _.>و ƒر,..| _. اه.¦اŒب _رs _Ir _,’î.." .
¿ <یí ._.>رIا 54 ر..í ƒر,..ا و ریر> <: _یاzر..ب رب نا,.شهب <: _Iا> رد .
نا·í _ر..د رد oا: <,î· نا.z رد _·ا.>رد ¿ o¸,. و i·ا oد¸ <,î· ت.اه·í
.ت.ا _ه. و ,ید¸· اه·í نi,, <: ¿ر¸„ <ب .ت.ا

5 i·اد _. <: اری¸ .در> _. ا,·د ¿·ر اب ار تر>í ت>ار _.š. <: .,. ناiب .
رد ار نí .د¸رو ŸI>· ˜> ¸ا _یا.í <ب نi,.ر ر„ا> <ب ا,·د _یا رد _: رz
<ب و i·ا oداد رارق ˜> نا:ور: ار د¸> <: نا..š. ا.ا و .تsای izا¸>· تر>í
:ت.ش· i.zا¸> رîید ¿ار. رد _یا.í تیاه· رد .i·ا oدر: _J· نí ر„ا>
¿ <یí ._.>رIا ¿ oر¸. :"نا.> ¿رa,rو رæ> ,رsر _Ir _,’î.." ‚• رد .
_یر>í رد .i·ا oد¸ <,î· ¸î,· _رs و ¸,. _Iاب رب نایر¸> اب نا,.شهب <: _Iا>
ود _یا نا.:ا. ":iی¸: _. .oدر: _.شهب ¿اه..×· ¸ا تایí _یا رد <: _a,渷
_یر·ا,ی¸ و _یر.هب اب <: i·ا oد¸ _یاه.>· رب <,î· <: i...z _Iا> رد تشهب
¿رa,r و رæ> ,رsر _Ir _,’î.. :ت.ا oi. oi·ا.¸¸ €·ر ¸,. ¿اz <,را¸
<ب _,. و ت.ا نا.>رد oدر..: ¿اه:رب _.×. <ب _æا رد ",رsر" ."نا.>
oi. ƒJ„ا ت.,· اهrاب oر‡.. <ب تzا,. _ب <: €·راî·ر ¿ا,ی¸ ¿اz <,را¸
تر¸æ <ب ار ناور,.¸·ا نا..راî· ,ور×. _رs ا>.یا رد نار.a. ¸ا _æ×ب)
ار Žاب ,ی oر‡.. <: _..,a·ار: oدا×Iا ƒ¸s _رs نا.z .i·ا oدر: ر:• _Iا›.
.(در: _. _î×..
<.>یوí oا,: و ت>رد ¸ا <: ت.ا ¿¸,, ¸ا ترا,r ,ر» :ت.ا oi.í i>..Iا رد
و .,¸ا· ریر> <,را¸ و .در¸>ب ا· و i.اب ر.ش,ب o¸اi·ا ¸ا <: ¿¸,, رz و .i.اب
نí و .د¸. _. <.>یوí اz <.,> _,یا¸ ت..ق ر.ار. رب <: ت.ا ¿ا <,را¸
<: ت.ا نí _برr _I›.Iا .رæ و ...د¸. _. <.>یوí <: ت.ا oر¸ ¸ا ت..ق
نí i.: _. •.> د¸> رد ار _·ا×. _یا <.z <,·í و .دراد ,رsر _یرr <.ا> رz
<یí رد د¸>¸. ,رsر _.×. iیا. و .در¸> _. ناî· ت:ر> ای داب ر·ا رب <: ت.ا
<,î· اب <: i.اب oد¸,· oi.:í را,.ب <: ت.ا ا,ید ¸ا <.>ا. _یاهشIاب و اه,.ش¸
رz _.×. <ب _æا رد "¿رa,r" .«د¸. _. ا> <با> و دور _. ورs اه·í رب ندر:
نا,. رد اه·í د¸>و <: _·اi..ش·اد <ب اíI و .ت.ا ر,‡· ,: ای ر,‡· _ب د¸>¸.
¸اrí رد "رa,r" ¿ <.I: i·ia.×. ¿را,.ب .i.ی¸: _. "sرقا,r" ت.ا ردا· ,در.
ره. _یا <: ا>·í ¸ا و .د¸ب oدر: .ا>.·ا نایر¸ ره. ¿ارب .رr <: oد¸ب _..ا
i.zد _. ت,.· نí <ب ار ر,‡· _ب ”¸æ¸. رz .oد¸ب ¿ردا· و <.>ا..ا· ”¸æ¸.
_یر.هب <: د¸ب ¿ره. "رa,r" <: i·ا <.a: ¸,· _æ×ب .i.ی¸: _. "¿رa,r "و
J×s _Iæا <شیر …ا> رz <ب _Iو .i..sاب _. نí رد ار _,.شیربا ¿اz <,را¸
ای "د¸>¸Iا ردا·" _.×. <ب _a... <.I: ,ی تر¸æ <ب ¿رa,r و .oi. ,ور..
_. ¸,· _×.> _.×. _zا: ت.ا درa. <î.یا اب و .دور _. را: <ب "د¸>¸Iا ¸ی¸r"
<..ارí ¿اه,·در..: و اz <,را¸ ¿رa,r ا.ا و »: <: ت.ا oi.í i>..Iا رد .izد
i.اب oi. <.sاب ا,ی¸ و تقد اب <: ار ریر> ¿اz <,را¸ .ارrا و ت.ا ریر> <ب
_Iar <: iی¸: _. (<×با·) ¿رa,r _.اî.z نا.·ا <ب و .iی¸: _. تایرa,r
و .i.اب ر·Jاب …¸.×. i> ¸ا وا .zا¸. و .i.اب oدر: اi,¸ _:در..: و _î.aî.
¸ا تیاî> <: ار «نا.>» تaæ <îIب _ب و «¿رa,r» تaî· ا. را:درور¸
¸,. تaæ اب ار ,رsر <: <·¸: نا.z <ب .oدو¸sا نí رب i.: _. _یا,ی¸ _·و¸s
•.>. رد .«ت.ا اهشIاب و اهzا: <,î· و اه,.ش¸ ¿ارب €·ر _یر.هب <: در: Ÿ,渷
درa. و ت.ا _.شهب ¿اهrاب ,رsر :iی¸: ر,,> _ب i,×.»: <: ت.ا oi.í نا,,Iا
.ت.ا _.شهب …¸ا.. ,رsر :i.ی¸: ,ا>æ و oدا.ق و _ا,r _با .ت.ا <sرsر نí
و _ا,r _با "نا.> ¿رa,r و" در¸. رد .ت.اz _.ش¸ و oi>. :iی¸: _.>
izا>. ..¸> را,.ب ¿اهشIاب و اz _.ش¸ :i.ی¸: ,ا>æ و oدا.ق و ر,,> _ب i,×.
<.ا> رz :iی¸: _,,.ق .ت.ا _رs نí :iی¸: _.>.ت.ا ¿ا,ید ¿رa,r :iی¸:
_,. (نا.>) د¸.رs _یا ¿ارب و ت.ا •.> نí و ت.ا ¿رa,r _î·ر _.اa·
¸ا _,I>· و ,,‡×· نLب <: د¸ب راوا¸. و <..یا. <: ¿¸,,ب داد نایا¸ ار oر¸.
و .¸> _.×. <ب (_., ن¸و رب) "_.>" •.> "نا.>"و .«د¸. _ب¸بر ,اa.
<.z تشهب <: ت.ا _یا ¸ا _:ا> <.z تار,,×· _یا …ا> رz <ب .ت.ا ا,ی¸
”¸· رد _¸,, رz <æJ> و اه.رs .اzرæق .اzاír .اz o¸,. .ت.ا ¸ا... _¸,,
i·ا¸· _.· ¸:رz ¸,· تار,,×· _یا تa: iیاب <îIب .ت.ا i.·ا. _ب و ر,‡· _ب د¸>
_z• رد ار نí ¸ا _>,. اه.· و .izد ¿ا> د¸> رد ار i.·ا. _ب و ,ر¸ب ,,zاa. نí
i.: _. ,,.ر· ا. .
¸ا و _> و _·ا ¸ا ار …اš. _یا (<,·ر. _,.îی و _. و) راب _یر>í ¿ارب _,.
:!?i,.: _. راî·ا ار نا·را:درور¸ ¿اه..×· ¸ا ت.×· _,.اi: ":i.: _. دارsا ,ا.·
¿ <یí ._.>رIا ¿ oر¸. "نابíî· ا.îبر •Jí ¿L,s ‚‚ ای ?¿¸.×. ¿اه..×· .
¿ا¸ ا· ر. <: _یاه..×· ?_.شهب ¿اه..×· ای ?ناه> _یا ¿اه..×· ?¿دا. ¿اه..×·
<.z تIar و رورr ر·ا رب oا: و .i,·í رد ƒرr ا.¦اد و <.sر: ارs ار ا.. د¸>و
رد <: _.: و اه..×· <.ه.یا oi.ش>ب ¸ا و .iیر,. _. _.¸.ارs ت.د <ب ار اه·í
?i,..z رî.. ار ,,.اi: ?iی¸. _. _sاr i,..z oi.یí رد _یاه..×· را‡.·ا
اz <.,> تشهب رد :تa: ,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر <: ت.ا ر,> رد
نí ¸ا <یوا¸ رz رد .i.اب ¸: تæ. ا¸z رد وا …¸„ .oرا,î,ب i,a. رد ¸ا i.اب
oرا¸ ¸ا <.,> رz :تa: _ا,r _با .i.,,· _: رîید ار وا <: i.اب _.a> <.,>
_·Í .i.اب ”ارæ. را¸z راه, ار وا €..رs راه, رد €..رs راه, i.اب šIšI
رد ¿ار×. .. :تa: <: ,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر ¸ا در: تیاور ,Iا.
نور,ب ¸اوí ا>·í ¸ا نا>ر. ¸ا oد¸ اz <.,> وا را.: رب <: ,iید _¦اهی¸> تشهب
œ?i·ا <: نا.یا _,¦ر,> ای :,.a: _. .<IIا …¸.ر ای ,,Ir ,J.Iا :<: i.í _.
,J. ¸· رب ا· _Iا×· ¿اi> ¸ا i...ا¸> ¿ر¸..د _,×Iا ر¸> ¸ا i·ا _·ا:¸,.: :تa:
Js تاiIا>Iا _>· :i..a: و i·در: ,J. داد ¿ر¸..د ار ناشیا _Iا×· ¿اi> .i..:
_s تار¸æa. ر¸> ,ار: …ا>ر ¿او¸Í .اiبÍ _L,· Js تا.rا.Iا _>· و .اiبÍ ت¸.·
_.>.ب <: ,,·ا.rا· ا. و .¸:رz ,یر,. _.· <: ,,·ا:i·¸ <ش,.z ا. ,ا,>Iا
.<..اد ¸اب اz <.,> رد نایر¸> ,,.یر: _·ادر. نا·¸ :¸:رz ,,.ر·
¿ .<·¸.· ر,.a· 1‰ :— . 53 ¿ . 22 :— . 42† ¿ . 23 :— . 1†5
¿ .نا¸>Jا •J> و ناz•Jا •J> ‰ :— . 33†
¿ .نا.>Iا ¿ور و نا.>Iا _ور 1† :— . 2†4
¿ ¿دا¸> <IIا <یí _r¸æ¸. ر,.a· 5 — 305
¿ .تیاiz ر,.a· 14 :— . 104 :— . 3†‰
¿ .نا¸,.Iا <.>ر· 1‚ :— . 20•
¿ .نا,,Iا •.>. <.>ر· 15 :— . 5•
¿ .cیi>Iا _.>Í 10 :— . 3‚4
¿ .نا,,Iا .,„Í 12 :— . 2‰‰
¿ .ناش>رد را¸·ا 15 :— . 4‰5
¿ ._.ور ر,.a· 13 :— . 2•3

Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰23>


اzره·


<ب —¸æ>. _یا¸.>. و •یا. ,اi: رz <: ره· راه, ¸ا نا,.شهب ¿اه..×· نا,. رد
¸ا ,ا>·ار. و .ت.ا _.شهب ¿اz o¸,. ¸ا _>. _,. و .درب _. ,ا· دراد د¸>
<ب <: _.شهب" :iیا.رs _. ت.>· .iی¸: _. _>. ¿¸.×. .zا¸. _æ×ب
<: ‘Iا> و ,اæ .í ¸ا ت.ا _یاzره· نí رد oi. oداد oirو نارا:¸,zر¸
ن¸a..Iا irو _.Iا <.>Iا _›. :ت.ا oiش· _æا> نí ¿¸ب رد _·¸:ر:د <·¸î,,z
ر,r •ا. "_یا رب ا.ب .ت.ا "¸بiب "_.×. <ب "_.í" ."_.í ر,r •ا. _. راه·Í اه,s
.ت.ا oiش· ن¸:ر:د نí ¿¸ب نí ر,r ای نi·ا. …¸„ ر·ا رب <: _بí _.×ی "_.í
و ¸,.¸> …J¸ .í اsرæ نí رد <: ت.ا _.شهب ¿اzره· ¸ا ت..ق _,..>· _یا
نí ,ׄ <: ر,. ¸ا _یاzره· و ":iیا¸sا _. _,. .ت.ا ¿را> ,ׄ _¸>
و دا.s ¿ا> ا>·í J¸æا ."<.ׄ ر,×.ی ,I _,I _. راه·Í و :ت.ا <.شî· ن¸:ر:د
,Iاr _یا .د¸. _.· ن¸:ر:د نا.¸ ت.í: اب _.شهب _یاír دا¸. و ت.,· _zا,·
<ب تrر. <ب _یاír دا¸. .ر>. ¿اهبرî,. ”ا¸·ا د¸>و ر„ا> <ب <: ت.ا ا,·د
_. .<.sر _.شهب ¿اzره· ¸ا ت..ق _,.¸. Žار. <ب i×ب .دور _. دا.s ¿¸.
_. راه·Í و :!ت.ا نا:i..¸· تíI <یا. <: ر¸ه„ .ار. ¸ا _یاzره· و ":iی¸:
ار _.شهب ¿اzره· ¸ا ت..ق _یر>í و _,.راه, oر>Jاب و ."_,براشII síI ر.>
_.r _. راه·Í و :اaæ. _.r ¸ا _یاzره· و ":i.: _. نا,ب تر¸æ _یا <ب
¿ <یí .i.>. ¿ oر¸. "_aæ. 15 .

_.شهب <·ا:راه, ¿اzره·
رد <: د¸. _. oداa..ا _ب¸> <ب i,>. نíرق تایí ¸ا ,i,·ا¸> <: ر¸Œ·ا.z
_·íI و oiیاs ¿اراد ,اi: رz <: ت.ا _·¸:ا·¸: ¿اz <.ش, و اzره· تشهب
رzد oر¸. رد ¸,· ¿رîید ¿اz <·¸.· و oi.í ƒ¸s <یí رد نí <·¸.· راه, <: ت.ا
_یا در¸. رد "راه·ا" <ب ر,,×· .i.í izا¸> نí ر,.a· رد اi> ت.ا¸> <ب <: ت.ا
.ت.ا "اzره·" <îIب ت.,· ره· ,ی اه·í ,اi: رz ¸ا <: izد _. ناش· ”¸· راه,
oراب رد نا¸.ب ا,·د _:i·¸ oر.¸ور ˆاaIا اب <: ت.,· ¿¸,, _.شهب ¿اz ت.×·
_یای¸: و _.ا: ,,.ر· i·ا¸.ب <: ت.ا نí ¸ا ر.î,¸: ˆاaIا _یا .تa: _>. نí
ا. ناz•ا رد ,ر¸ب ˜یاa> نí ¸ا €·ر ,: _>,. i·ا¸· _. اه.· <îIب .i.îب نí ¸ا
و "ر¸ه„ .ار." و "ر,." و ".í" ¿اzره· <ب c>ب در¸. <یí رد .i.: ,,.ر·
.<یí×· _.ود .ت.ا _î.ش· •sر ¿ارب _Iوا ت.ا _î.. <: oi. oرا.ا "_.r"
رîید تایí ¸ا <: _یا .Iا> .i.یرsí _. ت¸ق و تíI _.راه, و .•اش· _.¸.
<îIب i..¸· _.· اه,·i,.¸· _یا <.z ¸ا نا,.شهب <.z <: د¸. _. oداa..ا نíرق
<یí _,aaŒ. oر¸. رد i·¸. _. i.. oرهب نí ..ا.· <ب <: i·راد _,·ار. <I.I.
2† oا:رد نابرa. <: ت.ا ¿ا <.ش, :ن¸برa.Iا اهب .رشی ا.,r :,,·ا¸> _.
<ب نابرa. و <,.iق ¿اورا —¸æ>. _æs <.ش, ¸ا ".i..¸· _. نí ¸ا اi>
,¸.>. و ˜,>ر ,رL و _L: ¸ا <î·ا., ,z i..ا.L,. _¦ایر,: ت>ا. oاîش,¸
نا.یا _zا و را,>ا و راربا ,اa. ¸ا ر· _Iاr _,برa. ,اa. و i,.ا.í izا¸>
..ت.ا
» و ,ا.ا> و Ÿ: و ,¸. ¸ا oi. _ه· و ‘Iا> :«.oi. oد¸Iا¸ _.r ¸ا _یاzره·
ت.ا _î.. ا,·د _.r رد <: _ب¸,r <.z ¸ا و .izا: _. نí _¸را ¸ا <, رz
ار نí <: دراد _.یر,. ,ی نا¸.r تشهب _zا ¿ارب نí _¸ .i.اب <..اد د¸>و
ندر¸> ¸ا _¸ ‘>. <: ت.ا _یا <· رî. .i·رب _. تíI نí ¸ا و i.ش, _.
و ¿دا. و i.·اور تشهب رد <·¸: _یiب راه·ا _یا ?i.: _. _.یر,. <ب _,. اír
رد <: د¸. نا., ا· i·¸,î·ا _. رب تشهب _zا ¿اه·ا> رد ار نا.,.„ا و رور.
اi,¸ رæا> نا.¸ رد ,ار¸> <ب ¿i..¸í ای oi.یí رد _î..ر: ¸ا _ر· نا·í د¸>و
,,ب _Œr ¸ا .i.اب <..اد …¸.. تارs ¿ارا¸: .í را.: رد <: _.: ایí .د¸ش·
?i.: _. ر¸Œ> _ر„ا> <ب oi.یí ¿ارب ن¸>. رد .í _..اد oاî· —ر> ای دراد
اب <: ار <,·í ¸ا ¿¸ا,· _ب ناشیا ¿اه·ا> رد اi> و i·ا _,., تشهب _zا .¸:رz
د¸,î·ا _. رب .i..,ب _. ت.×· ر¸sو ¸ا ناش·ا.ش, .

ر¸ه„ .ار.
.i·رب _. تíI نí نi,.¸· ¸ا <: .نا:i..¸· ندرب تíI ¿ارب .ار. ¸ا _یاzره·
و _>I· ¸ا _Iا> <: ا,·د .ار. ,J> رب .i..,ب _.· ¿را¸í نí ت,قاr و نí ¸ا و
ناشیا _:i·¸ ر. و •اش· .i..¸.ب ار نí ن¸, _¸ .ت.,· دردر. و _...
<·¸: ¿,z _.شهب .ار. و ر.> <: ت.ا اi,¸ <.a:ا· .i.: _. اi,¸ _یا¸sا
رد نí Ÿ,渷 رد نíرق <: <·¸î·ا.z .دراi· ا,·د oد¸Ií .ار. و ر.> اب _„ا,·را
<· .ار. و ر.> نí ":ن¸s¸.ی اه.r ,z J و …¸r اه,s J" :ت.ا <.a: رîید ¿ا>
¿ <یí .تاsاæ ¿ oر¸. "د¸. _. _... .>¸. <· و ت.ا _ar دا.s <یا.
4‚ ¸ا تشهب ر.> .ت.,· نí رد ¿¸,, _·ا>ور تíI و •اش· و ¿را,.¸z ¸> و .
_... و _ar …او¸ .>¸. <: دراد ا,·د ر.> <: _·ارæ. و ت.,· ا.ر> و ر¸î·ا
:iیا.رs _. <,·ا., دراد _×sا.. و ت.ا Ÿ,: و •اí.Iا las دراi· د¸. _.
ر,:Í ا.ه.·| و _ا.II •sا.. و ر,,: ,·| ا.ه,s _ق ر.,.Iا و ر.>Iا _r ,·¸I’.ی"
¿ <یí .oرaب ¿ oر¸. "ا.ه×a· _. 21• دا.شz oi. _,×. ¿i> وا ¿ارب ¸ا <îIب .
.<·ای¸ا·

_·iش·i.اs ¿اz <با.¸·
رد و (<.sا,· ر,,×· نí ¿¸ب) "_.í ر,r" اب در¸. ,ی رد _.شهب ¿اzره· Ÿ,渷 رد
ناش· _یا و ت.ا oi.í (oiش· ن¸:ر:د نí ,ׄ) "<.ׄ ر,×.ی ,I" رîید در¸.
¸ور _:¸ا· و توار„ نا.z <ب <ش,.z _.شهب ¿اzاír و اz <با.¸· <: izد _.
ای ر,,×· و _یاír دا¸. _·¸:ر:د <: _Iا> رد ?i.ا,· _,., ار, .ت.ا ت.>·
ا,·د _یا رد i·د¸,· اه.یا ر:ا و .ت.ا oi..: i.اs ¿اهبرî,. ر,·ا· ر·ا رب اه·í دا.s
¿ارب _یا> تشهب رد ن¸, ا.ا .i·i·ا. _. _قاب ت.>· تIا> نا.z <ب <.z ¸,·
o¸ا· و ,Iا. و ,ا¸ و ,اæ <ش,.z نí ¸,, <.z ت.,· oi..: i.اs تاد¸>¸.
ر,,×· i·ا.ب _قاب د¸> …ا> <ب ا> ,ی رد _·i. .í ن¸, <: ت.,· ا,·د _›. .ت.ا
و اz <.¸·ر> و اه..ا>· ¸ا تشهب <: ت.ا _,., ر‡· نí ¸ا و .i.: _. اi,¸
_î.ش· •sر ¿ارب اzره· _یا :<: i·ا <.a: _æ×ب و .ت.ا _ه· اه:ر, و اهIî·ا
ندر: ,ا¸ ¿ارب ¸,· و .,.: _. i,یL· ار نí _. و .oi. oiیرsí تشهب رد نا·í
رz ¸ا نا.اه·iب i..¸.ب ار نí ن¸, _¸ .ا,·د ¿اه,:د¸Ií ¸ا ناشیا نا> و ,.>
o¸,:ا¸ _r و _r رz ¸ا نا.اه,Iق <: <·¸: نا.z <ب د¸. _. ,ا¸ ¿را.,ب و _î·ا
نi. iب و ر,,×· ت,Iباق .í <: د¸. _. ,¸I×. ا. رب ا> _یا ¸ا و .ت.ا oi.
رد نí ندر: ت.واa. _¸ .ت.ا oi..: ,ا¸ ا·ا• .í <: ,,..·اد ن¸, و .دراi·
ر:ا <, .i.: _. ,ا¸ ار ت.ا>· رz <: د¸. _. _.×. ناiب ¿ریí¸ر,·L· ربارب
.دریí¸ _. ر,·L· نí ¸ا <: د¸. _. ,¸I×. i.ا,· _,.,
» <ب <: _æرا¸r _¸ :«.ت.ا oدرî· اi,¸ ر,,×· اه·í ,ׄ <: ر,. ¸ا _یاzره· و
<: ,,·اد _. ار _یا ا. و .دراi· د¸>و ا> نí رد .i·ا.ر _. .,.í ا,·د ¿اzر,.
<.sای _I.اî· _:ار¸> ای .i.: _. ار ,ار¸> را: <: ت.ا _·i,.¸· ,ی .ار.
.í> تrر. .,. <ب oا: _Iو .ت.ا oi.í رد ارا¸: _.بر. تر¸æ <ب <: ت.ا
اz <.¸·ر> اب تر>í _Iو .i.: _. اi,¸ ر,,×· نí <ب ن¸:ا·¸: ¿اz <.¸·ر> نi.
د¸>و <ب نí ,iz <: د¸. _. _یارا¸: ,ار¸> ر,. _¸ .i.: _. ت.واa.
ت.ا نا,.شهب نiب رد ور,· ندروí .
.,i,.ر¸ _¸> ¿ oرابرد (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا ¸ا :iی¸: نا.. _ب <IIاi,r
تsر: ار. ت.د oا: نí .,در: تیاis ¿رí :,.a: ?_.,,ب _zا¸> _. ...:د¸.رs
نí ¿اz <·ار: <: ,iید ار ¿ره· د¸ _,.¸ رب ¿ا¸ _,. .دروí <.یi. تش¸ و
وا و _. .د¸.· _. oری¸> i.·ا. و ,د¸ب oدا..یا _. <: _یا> ¸> د¸,· ,¸I×.
,رب ¸ا ر·i,a. _بí _sر„ ود <: ,در: oizاش. ار ¿ره· <: ,ید¸ب oدا..یا
نí l.و رد و ت.اد رارق ,رب ¸ا ر·i,a. ¿ر,. ره· .í ,ر„ ود و د¸ب ناور
.í و ر,. نا,. رد <: oداب نí ¸ا ر·ا,ی¸ ¿¸,, _. .ت¸قای ¸ا ر·ا,ی¸ ¿ر.> ره·
?ت.ا>: نí ر,.. و ره· _یا oاî..ا> .,در: ت·ابرق :,.a: .,د¸ب oiیi· د¸ب
ت.ا ¿ره· :ت.ا oi. دای تشهب رد <: ت.ا _یاz <.ش, نا.z _یا :د¸.رs
ود رب .ت.ا ¿را> ره· _یا رد <.z .ر.> ¸ا ¿را,ی¸> .ر,. ¸ا ¿ا <.ش, ..í ¸ا
اه·í ¸ا ر·ا,ی¸ <: i·د¸ب ا,ی¸ _·ایر¸> اه·í رد <: ,iید _·ا.>رد ره· _یا <,.ا>
.د¸,· ا,·د ¿اz ,رL رد نí i.·ا. <: د¸ب _sرL ,ی رz ت.د رد .دراi· د¸>و
.در: oرا.ا د¸> <ب و i. ,ید¸· نا·í ¸ا _îی <ب (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ترæ>
,> وا oار.z <ب ت>رد در,:رب ,رL ره· نí ¸ا ت.ا¸> ¿ر¸> نí _.قو ,iید
و i,.¸· ترæ> نí .داد (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا <ب تsر:رب _sرL وا و i.
<: نا.,.z ¿رîید ,رL وا .در: oرا.ا وا <ب رîید راب .i,·ادر:¸اب وا <ب ار ,ا>
ƒداæ ,ا.ا .داد (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ترæ> <ب و تsر:رب i. ,> ت>رد
و ر·ارا¸: ¿ا <با.¸· ,i,.¸· ار نí _.قو .داد _. <ب ار ,ا> نí (,J.Iا <,Ir)
oاî· _.ش· رد oاî·í .ت.اد ,ش. ¿¸ب ن¸, _ی¸ب :,د¸ب oiیi· نí ¸ا ر·íیíI
,در: تیاis :,.a: .ت.اد د¸>و €·ر <. رد _·i,.¸· ”¸· <. نí رد <: ,در:
ت.ا ¿¸,, _یر..: _یا :د¸.رs ,د¸ب oiیi· ار ¿¸,, _,., و ¸ور _,., ن¸.:ا·
دورب ا,·د ¸ا _.قو _.š. ‘>. .ت.ا oدر: oدا.í ا. نا,×,. ¿ارب i·واi> <:
.i.¸· _. _·i,.¸· _یا ¸ا و iیí _. ره· _یا و Žاب _یا <ب وا ¿ور
¿ ¿دا¸> <IIا <یí _r¸æ¸. ر,.a· 5
— 2‰†

¿ .<·¸.· ر,.a· 21 :— .
440
¿ .تیاiz ر,.a· 13 :— .
22†
¿ .نا,,Iا .,„Í 12 :— .
1‚4
¿ .ناش>رد را¸·ا 1† :— .
4‚


Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰2‚>


اzاír و اz o¸,.
oi. ر:• نíرق رد <: تشهب _zا _·ا..> ¿اz _.¸> و اه..×· Ÿ,渷 رد
<ب تب¸· نا,.شهب ¿¸. ¸ا .ار. نi,.¸· و ت.·اš. ت.×· نا,ب ¸ا _¸ ت.ا
"i..ی¸:رب <: ¿ا <·¸: رz ¸ا o¸,. و» نور,>.ی ا.. <ه:اs و " :i.ر _. ,اׄ
¿ <یí .<×قاو ¿ oر¸. 20 ت.>¸ نوiب و .دراد د¸>و اz o¸,. ”ا¸·ا تشهب رد .
ناzا¸> <: ار o¸,. رz <: ت.ا نا:i.zا¸> ت.د <ب را,.>ا و .د¸. _. oi,ش>ب
<.z رد تشهب _zا د¸· رد ¿دا¸í ت.×· <: iیا.· _. نا., و .i..: را,.>ا i.·í
<ب و i...ی¸ نا:دا¸í ن¸,.z ا,·د رد نا·í .¿رí .i.: _. اi,¸ _I>· نí دا×با
.i·درî· ¿ور,¸ ¸,· د¸> _·ا• تا¸ه. ¸ا و i·iش· ,,I.· ناsر.. و ناشî·در:
_·ا¸را ناشیا رب نí _·ا×. _یر· oدر..: <ب ار ¿دا¸í ت.×· نا.را:درور¸ _¸
ت.اد .
i. دای …وا <ه:اs _¸ .i...z ŸI.>. تاaæ ˆا>I ¸ا _.شهب ¿اz o¸,. _یا
<: _یاz o¸,. .ت.ا تشهب _zا را,.>ا و .ا>.·ا و _.ی¸: در¸. اه·í <î·í ¿ارب
رد د¸ش,. ,ا.· ا,·د ¿اz o¸,. <,·ا., د¸. _.· ,ا.· ¸:رz و رsاو را,.ب
ت.د ¸ا ¿رود .,.ب د¸ش,.· ,z ”¸... و .—¸æ>. تاقوا رد و نا...¸
J و <r¸Œa. J sر,›: <ه:اs و" :<: iیا.رs _. <×قاو ¿ oر¸. _,.z رد ._ر
<یí .<×قاو ¿ oر¸. "د¸ش· ”¸... و دریí,· نایا¸ <: ناوارs ¿ا o¸,. و :<r¸...
¿ 32 œ 33 _.,×. …¸æs <ب دوi>. <: ت.,· ناه> _یا ¿اz o¸,. ن¸,.z ¿رí .
ن¸,.z ¸,· و .د¸. رzاL ت>رد رب …ا. رد oا. i., ای <.az i., اه.· و .i.اب
¿i.Iب oا: و ت.ا نí نi,, •·ا. اzرا> oا: <: ت.,· ناه> _یا ¿اz o¸,.
د¸>و نí …وا.· ¸ا نا.·ا د¸> د¸>و رد _×·ا. ای و ._>· i.·ا. ت>رد ,ا·رŒ>
_>ب وا نار¸.ا. و ت.ا نا.. i·واi> <: تشهب _Iæا ناب¸,. <· و .i.اب <..اد
و د¸>¸. J.ا: _æ.a. "<îIب ت.,· را: رد _×·ا. ¿,z _یا رب ا.ب i·راد _×.. و
."ت.ا د¸aa. تر¸æ رz و _î. رz رد •·ا.
:ت.ا <.a: _ب¸„ ت>رد Ÿ,渷 رد (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) اi> …¸.ر
ای oi,.. نí ¸ا و .iیا oiیi· ای iیا oiید ا,·د رد <,·í ¸ا ت.ا o¸,. €·ر iæ»
اه·í ¿ا> <ب ¿ا o¸ا· ¿اz o¸,. د¸. oi,, نí ¸ا _æ×ب <: تقو رz و .iیا oi,.ش·
رد (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) وا و .«”¸... <· و د¸. _. •Œق <· .iیور _.
رد و ,ید¸· ت>رد ¸ا نi,, ¿ارب اz o¸,. و» :تa: تشهب _zا …ا> ¸ا تیاî>
,ه,Ir <,·اد و :ت.ا _> و ¸r ¿اi> <.a: _یا و .ت.ا تشهب _zا _ر..د
نi,, و نí ¿اz <یا. ناشیا <ب ت.ا ,ید¸· و» J,Ií· اهs¸Œق تII• و اهIJL
_ر..د رد و ,ید¸· را,.ب اz o¸,. <, .«ت.ا oi. نا.í ناشیا رب اz o¸,.
<,î· <: _.Iا> رد ار نí و .i.اب نí را..ا¸> _.š. <: ت.ا _r¸· ¸ا و ت.ا
_. اi> _Iو <ب اz o¸,. ”ا¸·ا و .i.: _. اi> ت>رد ¸ا ناzد اب ت.ا oداد
_یا رد ربi.. .«ر¸>ب ار. ¿ر¸>ب ار _îی نí <: نí ¸ا _,¸ !<IIا _Iو ای :i.ی¸:
,در. <: ¿ا <×.ا> رد اه..×· _یا <ب نداد oirو ر·ا <: دروا,ب ر‡· رد iیاب ر.ا
و .i·¸ادر¸ _. رîیiîی اب €.> <ب نí ر. رب و i..,ب _. .ا¸> <ب ار .í نí
•قاو رد و .i.·ارí: _. ا¸ ری¸ ¸ا .í ¿¸>..> ¿ارب ار ¸ارد ور ود ¿اه·ابا,ب
<ب !i.اب i·ا¸· _. ,,‡r o¸اi·ا <, .i..: _. .ار. <ب نi,.ر ¿ارب _.J·
ار نí ,¸ق نا:ر¸ب اه.· و .iیور _.· نí l,>. رد <: ار ¿ا o¸,. <: <·¸: نا.z
<ب ای .i..: _. دراو د¸> ¿ارب ¿را> ¸ا ,: را,.ب راia. <ب و _·ا:ر¸اب oار ¸ا
o¸,. _.: د¸>و اب و !i·¸ادر¸ _. <·اد i., <ب _.sای ت.د i,.ا <ب نí تش:
<ب ¿ر,:¸I> ,z ,: راia. _,.z نi,.ر ¸ا ¸,· ¿رîید ŸI.>. •·ا¸. و اه,,.
<, تشهب ناوارs و ,,‡r ¿اه..×· ربارب رد _·ا..š. _,., ایí .دروí _. _.r
¸ا _¸ .<: i.¸: _. نí رد ,. نوiب ناشیا _قاr ?ت.اد i.zا¸> _Iا>
رد .در,ب تíI نí ¿اz o¸,. ¸ا و i·ا.رب تشهب <ب ار د¸> .نí <ب _.sای نا.,.„ا
¸ا _یاz <,.> نا,ب —¸æ> رد ار نíرق ,ا..zا i·ا¸· _. _a,ŒI <شیi·ا ا> _یا
و .izد رارق ر,.a· در¸. اzا> ¸ا ¿را,.ب رد نí <ب ندر: ˜ی¸ش· و تشهب ,,×·
¸ا ¿را,.ب ربارب رد ناوارs ندر: ت.واa. ¿ارب <.z _یا <: ت.ا _یا نí
¸ا ندر¸> .یرs ¸ا <: ت.ا نا.·ا _:i·¸ رد _I.r و ¿¸.×. ¿اهsار>·ا
ر,.ا ,ا.ا ,J: رد و .د¸. _. _æا> نí <ب•ا> _باa. رد ”¸æ> و ا,·د ¿اه..×·
ار اه·¸ه. د¸ب تشهب ƒا.ش. <: نí _¸» :ت.ا oi.í (,J.Iا <,Ir) _,..š.Iا
دود¸ …د ¸ا .«
د¸>¸. ا,·د رد نí ”¸· ¿.¸ تشهب ¿اz o¸,. ¸ا :د¸.رs (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا
.ناش. ¿ا.ر> ._ق¸ار ر¸î·ا ._بJ: .ناa.,. .,. ._.,I.ا را·ا :ت.ا
(,J.Iا <,Ir) رقاب ,ا.ا .izد _. ناش· ار o¸,. _>. و ”¸· ت,.· اzi·¸.¸
.ناش. ¿ا.ر> ._ق¸ار ر¸î·ا :ت.ا oi. …¸ا· تشهب ¸ا o¸,. ”¸· راه, :د¸.رs
اz o¸,. :د¸.رs (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا .ناa.,. .,. ._.,I.ا را·ا 120
_. (,J.Iا ا.ه,Ir) ƒداæ و رقاب ,ا.ا .ت.ا را·ا اه·í _یر·رب <: ت.ا ”¸·
و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) اi> …¸.ر د¸· _,.¸ ¿ور رد ¿ا o¸,. ¿,z :i.یا.رs
اب نí رد ار _.: د¸.رs _. _,. را·ا ن¸, .د¸,· را·ا ¸ا ر· _...اد ت.ود (,I.
,راد _.· ت.ود :د¸.رs (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا .تsر: _.· ,یر. د¸>
<·اد نí رد <: _یا ¸> ت.,· ¿را·ا ¿,z .,·ادر: ,یر. د¸> اب را·ا رد ار _.:
izد _. نا.رs _Iا×· ˜> در¸>ب را·ا ن¸, رsا: _î,I .ت.ا تشهب ¸ا ¿ا
.در,îب وا ¸ا ار <·اد نí ¿ا <..رs

نایرب ت.¸:
,رæ. اب ,اׄ ت¸ه. نi. اi,¸ و .ار. ¸ا نi. .ار,. ¸ا _¸ ن¸.:ا و
_. رارق نا:i·ر¸ ت.¸: ”ا¸·ا ¸ا _یاz oرa. ربارب رد .oا¸>Iد ¿اz o¸,. ندر:
ا.. ر,„ ,>I و :i.zا¸>ب <: ”¸· رz ¸ا نا:i·ر¸ ت.¸: و " :iیا.رs _. .i·ر,:
¿ <یí <×قاو ¿ oر¸. "ن¸ه.شی 21 نí ر„ا> <ب .ت.¸: رب o¸,. _..اد ,ia. .
¿رîید ŸŒI اír _,ق o¸,. oوJr <ب .ت.ا ر.,Iاr و ر.هب <یí×· ر‡· ¸ا <: ت.ا
نا.>رد ¿اz <>ا. <: د¸. _. oداa..ا نíرق تایí ¸ا رîید _æ×ب ¸ا <.,Iا .دراد
¸ا i.·ا¸· _. _·ا.í <ب <: ¿ر¸„ <ب .ت.ا نا,.شهب _ر..د رد J.ا: _.شهب
¸,· _.شهب رîید ¿اzاír oراب رد ._.×. _یا i..: …وا.· اæ>. ¿ا o¸,. <·¸: رz
_یاzاír نا., نí _·اراî..i> _.قو <: .ت.,· ,. _Iو .ت.ا ƒداæ ا.I..
,ی _یا رîید ر,,×· <ب و .دراد ¿رîید ¿اaæ و ŸŒI i·روا,ب اه·í ¿ارب ار _,., _یا
¿ارب ر.·و¸sا ¿اaæ و ˜·ور و نا,.شهب <ب ت,.· ر.ش,ب ,ار:ا و ,ار.>ا ”¸·
اب <: د¸. _. را,.ب ¸,· ا,·د …¸.×. _Iا>. رد _.> .ت.ا اه·í _·ا _Iا>.
اه·í <ب اæ>. ناب¸,. .نا·ا.ه,. _ر..د رد اír و o¸,. _..اد رارق د¸>و
.د¸. _. .¸.>. ت,>. و ,ار.>ا _r¸· _یا و .i.: _. ,را×·
oi. <,î· نí ¿ور اíI دراد ¿ر·رب نا:i·ر¸ ت.¸: .اه..¸: ”ا¸·ا نا,. رد <.,Iا و
"نور,>.ی" <ب ر,,×· o¸,. در¸. رد <: ت.ا ر:• _باق ¸,· <.î· _یا .ت.ا
oi. (i·راد اه..ا) "ن¸ه.شی" <ب ر,,×· ت.¸: در¸. رد و (i..: _. .ا>.·ا)
.i·¸. _¦اق _·واa· .ر,,×· ود _یا نا,. رد i·ا <..ا¸> نار.a. ¸ا _æ×ب ت.ا
ترا,r ود اب ت.ا _.×. ,ی <ب رLا· ود رz <: i.ر _. ر‡· <ب ر.ش,ب _Iو
¿¸. ¸ا i·i..,ب ار _یاír ”¸· رz نا,.شهب ت.ا _یا ر¸‡.. .تواa..
.د¸. _. <..اí: نا.را,.>ا رد _.شهب ناراî..i>
_,.z <ب و .i.اب ر· o¸,:ا¸ و ر·¸,î·ا اه..ا نا:i·ر¸ ت.¸: <: iیا.· _. نا.,
¸ا oi·ا. ا> <ب _›یi> رد و .ت.ا oi.í نí ر:• اæ¸æ>. اi> .ا.: رد .,.
ت.ا oi.í (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ <IIا …¸.ر ¸ا ,J.Iا <,Ir ƒداæ ,ا.ا
اi> …¸.ر ¸ا.«ت.ا ت.¸: تشهب ¿اه:ار¸> ¿اقí و رور.» :تa: وا <:
_·اrر. تشهب رد» :تa: <: ت.ا oi. تیاور (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ)
¿ا :iی¸: _. اه·í ¸ا _îی و i.ش: _. Ÿæ اi> _Iو ت.د ود ¿ور رب <: ت.ا
.oi,.¸· .í ,,..· ¿اz <.ش, ¸ا و .,ا oiیر, _رr ری¸ ¿اه.., رد !اi> _Iو
¸ا _îی <: درíîب وا …د رب ا· i..: _. را>.sا <·¸: _یiب <..¸,¸ و .ر¸>ب ار. _¸
…i,. ,ار¸> ŸI.>. ¿اz <·¸: <ب وا ربارب رد Žر. نí oا: نí و .در¸>ب ار اه·í
¿اه·ا¸>..ا i. ر,. ن¸, و .در¸> _. اه·í ¸ا izا¸>ب <: o¸اi·ا نí و .د¸. _.
ددر: _.¸اب تشهب رد ¸اور¸ <ب و د¸. _. •.> oi·ر¸ .
نایرب ت.¸: _Iا×· ˜> .i.یا.· Žر. ت.¸: _,. تشهب _zا oا:رz ت.ا ¿ور.
_a· _ا,r _با ¸ا .i.ا,· ¿,„ و •ب• <ب ¿ا,.>ا ا· iیا.رs ˜I> ناشیا رب oi.
ددر: ا,ه. اه·í ر¸æ> رد …ا>Iا _s .درíîب ناشیا ر„ا> رد <: _rر. رz ت.ا
…¸.ر ¸ا <: i..î,. _a· ¿رi> i,×. ¸با ¸ا .i.اب ناشیا _ه.ش. <: <>و رهب
رz <: i·¸اور¸ رد _·اrر. تشهب رد oد¸.رs ,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ <IIا
ناrر. نí ¸ا _îی دراد ,ا׌ب _,. تقو رz _.š. و i·راد ر¸ را¸z دا.az ,ی
iیí نور,ب _.اׄ وا ر¸ رz ¸ا و د¸یرب وا ¿اzر¸ و i.sا وا ,اׄ نا¸> رب و iیا,ب
رîید €·رب ,اiî,,z و ر· _یر,. _.r ¸ا و ر·¸,ش> ,ش. ¸ا و ر·i,a. ,رب ¸ا
<IIا _Iæ <IIا …¸.ر ¸ا _›یi> ¸,· و i.اب _æا> €·ر ,,ب ,ی رz _.×ی i·ا.·
¸ا _¸ تشهب رد _îI. .ت.ا _یا _·¸.æ. <: i..î,. _a· ,I. و <Ií و <,Ir
رد <: izi,. اه·Lب ¿ا <.ا· و ددرî,. دراو و نا,.شهب رب i.î,. ,J. …¸>د ن•ا
¿íIا ,¸,aIا _>Iا _Iا ت¸.ی J ¿íIا ,¸,aIا _>Iا _.) oi. واب .اŒ> <.ا· نí
_: • _شII …¸a· ,¸,Iا ,.I×> iق و ن¸î,s _: • _شII …¸قا _·اs ت¸.ی J
_اب i.ی¸: <, رهب) <: i..,., تشهب _zا د¸.رs ترæ> نí ¸ا _¸ (ن¸î,s
<: i·درî,. ت,قJ> o¸ق ¿اراد تشهب _zا <î.یا <ب oرا.ا (ددرî,. د¸>¸. ار¸s
.دور,. را.شب _.شهب ¿اه..×· _یر·Jاب ¸ا نí
رz تشهب _zا <: oi.í تایاور رد <: i.: …اî.ا _.: ت.ا _î.. ا>.یا رد
¿¸. <ب _د¸> ت.ا o¸,. نí _.ا> <: ¿ا <>ا. i..: ¿ا o¸,. ¿اه..ا تقو
_rر. ت.¸: ¿اه..ا ن¸, و .i.,, _. ار o¸,. ناشیا و د¸. _. ,> ناشیا
<, رz و .i.sا _. ناشیا ت.د رد oi. نایرب <: _Iا> رد Žر. نí د¸> i..:
…اî.ا _یا _Iو .i.: _. ¸اور¸ oi. oi·¸ Žر. oرابود .i·ر¸> _. نí ¸ا i.zا¸>ب
¸ا _îی .i·راد را,.>ا رد i.zا¸>ب <, رz تشهب _zا <î.یا ¿ارب .ت.,· دراو
_. نا.·ا _zا: .ت.ا _:i·¸ رد _.a· و ”¸.· izا¸> _. نا.·ا <: _یاz¸,,
رد اæ¸æ>. و .i..: رæا> izا¸> _. <,·í _یارب _·ارا¸: ت.i> izا¸>
ناراî..i> دراد _. ت.ود oدر: ,zارs _.I>. د¸> نا..ود اب _.دí <: _.قو
ت„ا.و نوiب i.: _. _¸z ,z _zا: <: نا., ,z .i..: _یاریí¸ _·ا..ود ¸ا
.i.,,ب o¸,. ت>رد ¸ا و د¸,>رب _د¸> ناراî..i>
...دراد <.ادا
¿ .نا¸,.Iا <.>ر· 1‰ :— . 210
¿ .<·¸.· ر,.a· 23 :— . 214 .
:— 223
¿ .ناsر×Iا ن¸>. 12 :— . ‚5
¿ .¿رشr ا.·ا ر,.a· 12 :— .
45•
¿ .تیاiz ر,.a· 14 :— . 415 .
:— 424
¿ ¿دا¸> <IIا <یí _r¸æ¸. ر,.a·
5 — 311


Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰31>نا,قا. و اz .ار.
,×... _îش,.z ¿اه..×· رد oد¸ب تید¸,r نا·í را×. <: ¿¸a· و نا.یا _zا
¸ا _îی .د¸ب i.zا¸> ƒرr ¿ریí¸ا· Ÿæو و را.. _ب ¿اه.×.· رد اه·í .د¸ب i.zا¸>
izا¸> •اŒr د¸> •Iاæ و ,ا¸ نا:i.ب <ب د¸r¸. تشهب رد i·واi> <: ¿اه..×·
رiق تIJ> ¿دوi> ا· نíرق ¸ا _·ایí رد .د¸ب izا¸> .ا· ¿اz oداب و .ار. .در:
ار ناش.شهب رد _:i·¸ _.ر> و ._Iا×· ¿اi> د¸· نا·í ,اa. ت.‡r و .راربا
:i.·ا.¸· _. <..بر. oدر¸>· ت.د …J¸ .ار. ¸ا اه·í <ب " :oد¸.· نا,ب
¿ <یí ._,aaŒ. ¿ oر¸. ",¸.>. ˜,>ر _. ن¸a.ی 25 <: ¿ر¸ه„ .ار. .
_¸z <îIب .ت.,· _یرsí ن¸.> و ا¸ ت,æ×. ا,·د _·اŒ,. و oد¸Ií .ار. i.·ا.
_.×. <ب ار "˜,>ر" نار.a. .Iاr .i.یرsí _. اaæ و ˜شr و •اش· و _ar و
نí رد _:د¸Ií و _æIا>ا· و _r <·¸î,,z <: _بار. .i·ا <.sر: ‘Iا> .ار.
"<..برد" نí ¿ا> <ب ¸ور.ا _.راs رد <: ",¸.>. "<ب ر,,×· و .دراi· د¸>و
_:در¸>· ت.د و _:ا¸ و —¸I> رب ¿i,:ا· ¸,· .دور _. را: <ب oi. "_.I¸"و
نا.ه,. <ب —ا> ,ار.>ا <·اش· اهsرL _,., ¸ا oداa..ا _یا رب oوJr .ت.ا نí
ت.د <ب اه.· _ره. و i·ا oدر: ره. و i·ا <..ب ار نí <: _sرL .i.اب _.
¿ارب <: ت.z و oد¸ب …¸.×. ¸ور.ا و <..í: رد) !د¸. _. <..î. نا.ه,.
¸ا i×ب و .i·داه· _. _sرL رد ار نí ¿¸,, ند¸ب oدر¸>· ت.د ¸ا نا.,.„ا
_. oر: ار نí ر. و .<..ب _.,. …¸.a. ای .نا..یر اب ار نí .,رL رد _..ب
ار نí ¿ور و .i·داه· _. oدر: .í .ر. ای و تa. _: ¿راia. oر: ¿ور .i·د¸
ره. نí _..î. اب ¸> ,رL نورد <ب _.sای oار <: ¿ر¸Œب .i·در: _. ره.
.(.iی¸: _. ",¸.>. " ار نí .رr و د¸,· _î..
.oد¸ب oi.,., _: ¿ا oرا¸ J¸.×. .ار. ندر: ره. <.,.¸ <: تر¸æ نí رد و
اب ار نí ره." :iیا.رs _. .ت.ا رŒr ر¸ ,ش. _.شهب .ار. ندر: ره. <.,.¸
¿ <یí ._,aaŒ. ¿ oر¸. ",.. <.ا.> :i·ا oداه· ,ش. 2• ن¸,.z <· .
_. نا.·ا <: _.اî.z و .i.ه· _. "_:" اب ار نí ره. <: ا,·د <..برد ¿اهsرL
.د¸. _. oد¸Ií _..د .i.: ¸اب _ره. _..î. اب ار <..بر. _’,. izا¸>
¿¸ب .i.ه· _. _ره. رب ت.د <: _.اî.z .ت.,· _,., _.شهب ر¸ه„ .ار.
_یا,ی¸ و _ی¸,.¸> رب _·اشsا رŒr _یا .!د¸. _. oi.:ار¸ اæs رد ,ش. رŒr
اب و ,,.: ر¸æ· د¸> _,¸ ار اه..×· _یا <..اد <: ت.ا ا. رب و .iیا¸sا _. نí
.,,.¸îب اه·í <ب _.sای ت.د ¿ارب •اش· و ت.z ,ا.·
oر,r و <,.¸ .¸, و _: ¿ا>ب ار نí ¿اz <ش,. و اهsرL :i.ی¸: iی¸ _با و izا>.
<..ب ر. (ار oر,r و _IîIا ر,r ¿اz <با.¸· و) .ار. ¿اهیرŒب ا,·د رد <:
و .ت.ا ,ش. نí _: :iی¸: izا>. .ت.ا <..ب رد و ره.ب ر. ,ش. اب i..î,.
رد ,ش. اب <: oرa· i.·ا. ت.ا i,a. .ار. نí <: oi. تیاور •ادرiIا _با ¸ا
رد ار _.شî·ا ا,·د _zا ¸ا ¿در. ر:ا و ناشیا .ار. ت.ا oi. ره. و <..ب
نí _¸> ¿¸ب <î.یا رî. i·ا.· _>ور .>اæ ¿,z درí نور,ب و oدر: _>اد نí
_.×ی :i.ی¸: oدا.ق و _.> و _ا,r _با .iیا.· ار نí ¿و¸رí و oi,.ر _rا.iب
_یر>í ¸ا ار _,I oi..¸· و .را. _.قو دراد ,ش. ¿¸ب نí o¸. و ,ׄ ر>í
¿اهبار. ,J> رب .,ش. ¿¸ب i.·ا. ار نí ¿¸ب iبای _. دراi,. رب نí <rر>
<ب <>¸· اب _Iو .د¸. _. ¸ب iب و ¿I· ناzد _·i,.¸· ¸ا i×ب <: ا,·د oد¸Ií
¸ا i×ب <یí نایا¸ رد .i.ر _. ر‡· <ب i,×ب ر,.a· _یا د¸ب _,ق <یí رد <: ¿ر,,×·
<ب و _.شهب ¿اه..×· _یا رد ":iیا.رs _. _.شهب ر¸ه„ .ار. ,اæوا ر:•
_s و :i·ر,: _ش,¸ رîیiîی رب نا,rار iیاب ر,‡· _ب ر¸ه„ .ار. _یا رد —¸æ>
¿ <یí ._,aaŒ. ¿ oر¸. "ن¸.sا...Iا _sا..,Is ,I• 2• ,ر¸ب ر.a. .
ود (_J· و) _..· _.×. <ب "_sا.·" :iی¸: _. "نا,,Iا •.>."رد "_.ر,„"
رد ت.ا ¿رîید ¿ارب <: _.,a· • _. izا¸> _. ,اi: رz <: ت.ا نا.·ا
و تa,. _.×. <ب "_sا.· "ت.ا oi.í _یر>,Iا •.>. رد و .i.اب ¸,· وا را,.>ا
".rار" .(,Iا. <aبا.. و تباقر) ت.ا ¿رîید رب <·ارا¸:ر¸ب _.sر: _ش,¸
تzا,. ¿ارب ت.ا نا.·ا _J· _.×. <ب "<.sا.." :iی¸: _. ¸,· "تادرa."رد
رد .د¸. دراو ¿رîید <ب ¿ررæ <î·í _ب .اه·í <ب نi. ˜>I. و .<..>رب دارsا <ب
¿ <یí رد <: ت.ا ¿¸,, <,,. <یí ن¸.æ. تa,a> 21 oi.í iیi> ¿ oر¸.
:_رJا و •ا..Iا _ر×: اهæرr <.> و ,îبر _. sرa×. _I| ا¸aبا. " :ت.ا
<.ه¸ <: _.شهب و .نا·را:درور¸ ترa×. <ب نi,.ر ¿ارب رîیiîی رب iیر,îب _ش,¸
¿ <یí رد <,·í ای و .!"ت.ا _,.¸ و نا..í <.ه¸ i.·ا. نí 133 …í ¿ oر¸.
و تاوا..Iا اهæرr <.> و ,îبر _. sرa×. _I| ا¸rرا. و " :ت.ا oi.í نار.r
| ت×.و <ب| _یا.ه¸ <: _.شهب و نا·را:درور¸ ¸ا _.¸ر.í ¿¸. <ب و :_رJا
."i,با.شب ت.ا _,.¸ و اz نا..í
تa,. و _.sر: _ش,¸ <ب ار وا <: دراد د¸>و _>.ار _یا.· _.دí ر,.æ رد
ر¸.ا oرابرد ¿رŒs _یا.· _یا تاقوا ر.ش,ب و .i·ا¸> _. نارîید رب _..>
_یا..zار نí <ب ار ا. _ar <: _·ر¸æ رد .ت.ا نí oi·¸. _یا¸ ,,×· و ¿¸,·د
رد نارîید <ب ت,.· _..> _ش,¸ و <aبا.. _یا _..یاب _. <: i.: _.
i.اب تشهب <ب _.sای ت.د و اi> i..¸ در¸. ,,· ¿اzرا: نداد ,ا>·ا —¸æ>
,را,. _یا.· _یا <: ت.ا _·íرق تایí ¸ا _îی <یí _یا و .ت.ا _·ادوا> ,,×· <:
<ب نiی¸رو .ا.. نí و .دراد _. <æرr ا. رب نí را¸..ا و ت.رد oار رد ار
ا. را:درور¸ <: نا., .ت.ا تا.رî. و اهیرا¸:ر¸ب رد نداد <aبا.. و تار,>
<IIا ,îب تLی ا¸·¸î· ا. _یÍ تار,>Iا ا¸a,..اs " :ت.ا <.a: _Iا×· و <·ا>,.
.·ا> <ب |¸î.a: و c>ب ¿ا> <ب و i,.î· _î.ش: و ”ا¸· .<I,ق oرابرد| :ا×,.>
<ب| i,.اب <: ا> رz ار ا.. <.z اi> .i,ی¸> _ش,¸ ر,> ¿اzرا: و اz _î,·
¿ <یí .sرaب ¿ oر¸. "دروí _. |رش>. ¿ار>æ 14† ا¸·ا: ,ه·| " :¸,· و .
_. ر,> ¿اzرا: رد oرا¸.z نا·í :ا,zر و ا,rر ا.·¸riی و تار,>Iا _s ن¸rرا.ی
¿ <یí .•ا,,·Í ¿ oر¸. ".i·i·ا¸> _. ,,ب و i,.ا ¿ور ¸ا ار ا. و .i..sا.. ‰0 ر:ا .
¿¸,, _یر.هب .د¸ادر,ب <aبا.. <ب ¿¸,, <ب _.sای ت.د oرابرد _.دí <: i.اب ا.ب
ت.ا ,¸.>. ˜,>ر نا.z .د¸. ریí¸ تر¸æ نí ر. رب <aبا.. _..یاب _. <:
و .دراد <..¸,¸ ,z <ب و ر.... ¿اه..×· ¸ا ¿ا <..ر ¿ارب _I.î. نا¸.r <:
اری¸ .i.اب oد¸ب _,.z ت.×· _یا نا,ب ,اî.z رد <I.> _یا ¸ا ندر: دای ر. iیا.
و i.: _. ت.×· _یا _:ر¸ب ¸ا تیاî> ای .ت.ا اه..×· رîید oi..: _.ا: نí <:
تر>í ,,×· و تíI _.> .اه·íI رîید اب <.یاa. _باق نí ,ر¸ب تíI <: _یا
_îی ¸,· ا,·د رد نí _zا د¸· رد <با.¸· نi,.¸· .ادí ¸ا <: ته> ناiب ای .ت.,·
<aبا.. و تباقر <ب را: _یا رد و i.یابرب رîیiîی ت.د ¸ا ار اه.ا> <: ت.ا نí
نí رد ,¸.>. ˜,>ر رد <aبا.. و تباقر .i.اب oد¸ب <, رz .i·¸ادر,ب رîیiîی اب
¿اzرا: نداد ,ا>·ا ¿ارب ا,·د رد ¸ور.ا <: دریí¸ _. ,ا.·ا تر¸æ _.اî.z .¸ور
<: ت.ا oi.í ر,> رد و i.zد <aبا.. رîیiîی اب اه·í رد و i..: .ا.. ,,· و ر,>
<ب .ت.ا تر>í رد ,¸.>. ˜,>ر <ب _.sای ت.د ¿اهب ا,·د رد _.¸· oداب ,ر·
.ت.ا ,¸.>. ˜,>ر ¸,· _.š. <ب نداد ,اׄ و ندر: .ار,. _ادا¸ <: نا.z
:<: ت.ا oi.í œ,J.Iا <,Ir œ_Ir <ب œ<Ií و <,Ir <IIا _Iæ œر,.ا,¸ _راa. رد
ره. <ب ر. .ار. ¸ا وا <ب اi> .i.: ,ر· اi> ر,r ¿ارب ار ر.> <: رz !_Ir ای»
¿ارب .اi> و .¿رí :تa: ?اi> ر,r ¿ارب :تa: _Ir ن¸, و .i·ا.¸· _. تشهب
_ب _Ir ¸ا «.i.: _. ¿را¸î.ا,. وا ¸ا را: _یا رب _Iا×· ¿اi> و ._د¸> la>
ار ¿ا <..ر: _.š. <: رz» :تa: <: ت.ا oi. تیاور œ,J.Iا <,Ir œ_,.>Iا
ار _..š. <: رz و .در: izا¸> ,اׄا ار وا تشهب ¿اz o¸,. ¸ا اi> .izد ,اׄ
¸,· «.i.: _. _بار,. و i·ا.¸· _. وا <ب ,¸.>. ˜,>ر ¸ا اi> .i.: .ار,.
_î.ش· اi> .دراiب o¸ور اi> ¿ارب _.ر: ¸ور رد <: رz» :<: ت.ا oi. تیاور
درب _. _,ب ¸ا وا <ب ,¸.>. ˜,>ر نداد اب ار وا «.

˜ی¸ش· ¿ارب <: ت.ا ¿ر,,×· _یر·ا,ی¸ ت.ا oi.í <یí رد <: ¿ر,,×· …ا> رz <ب
ر¸æ· •Iاæ _.r و نا.یا ˜یر„ ¸ا i.·ا. _ب ¿اه..×· _یا <ب …¸æو ¿ارب اه·ا.·ا
<ب i×ب و .i.: _. _î×.. <>و _یر.,Iاr <ب ار i,>. نíرق ت>اæs و .د¸. _.
_یا" :iیا.رs _. .oدر: oرا.ا oi.í تایí <I.I. _یا رد <: _..×· _یر>í
._,aaŒ. ¿ oر¸. ",,..· _. <>ا¸. و :ت.ا :,,..·» اب ¿و¸.. ر¸ه„ .ار.
¿ <یí 2‚ .
"ن¸برa.Iا اهب .رشی ا.,r :i..¸· _. نí ¸ا نابرa. <: ¿ا <.ش, نا.z "
¿ <یí ._,aaŒ. ¿ oر¸. 2† _یر·رب ",,..·" <: د¸. _. oداa..ا تایí _یا ¸ا .
_Iو .i..¸· _. ‘Iا> ر¸„ <ب ار نí نابرa. <: ت.ا _.شهب ر¸ه„ .ار.
ر¸ه„ .ار. ¸ا ¿رîید ”¸· <: ,¸.>. ˜,>ر اب ار نí ¸ا ¿راia. راربا ¿ارب
",,..·" ¿ <.ش, _یا ای .ار. _یا ار, <î.یا رد .!i·¸,.í _. ت.ا _.شهب
¿ا <.ش, _.×. <ب ت×I ر‡· ¸ا ",,..·" <î.یا <ب <>¸· اب) ت.ا oi. oi,.ا·
_یا <: ت.ا نí ر„ا> <ب i·ا <.a: _æ×ب (د¸یر _. ورs _,¦ا¸ <ب Jاب ¸ا <: ت.ا
i·ا <.a: رîید _æ×ب و .دراد رارق تشهب ¿Jاب تاa,„ رد —¸æ>. <.ش,
_.شهب ¿اهبار. تa,a> رد .!د¸یر _. ورs تشهب نا..í ¸ا <: ت.ا _بار.
نí <ب نíرق ¸ا ¿دi×.. تایí رد <: ت.ا ¿را> اzره· رد _æ×ب :دراد _rا¸·ا
¿ <یí .i.>. ¿ oر¸.) ت.ا oi. oرا.ا 15 .(
¸ا و .i.í Jاب تایí رد <: نا., .ت.ا oi. ره. <..برد ¿اهsرL رد _æ×ب و
_. ورs نí ¿Jاب تاa,„ ای و تشهب نا..í ¸ا <: ت.ا _بار. ر..ه. <.z
¿ا¸ <ب _.شهب ¿اه,·i,.¸· ¸ا ,,,,z <: ت.ا ",,..· ".ار. نا.z _یا و د¸یر
ر.,Iاr <.z ¸ا دراí: _. نا,.شهب نا> و ¿ور رد <: ¿ر,·ا· ا×,„ و .i.ر _.· نí
Ÿ,渷 _باق ر,r نí ¸ا _æا> _·ا>ور <’ش· و .ت.ا ر.a,.r و ر· <ب•ا>ر¸ و
.ت.ا
رود ¸ا <: ت.ا _>,. <.z اه.یا <: ,,.: رارî· رîید راب ار تa,a> _یا iیاب <.,Iا
ناب¸ ¿,z اب _.شهب ر,‡· _ب و رia·ار: ¿اه..×· Ÿ,渷 <·ر: و .د¸. _. oiید
Js دراí: _.· _î,,z رîs ¸ا نíرق د¸> <.a: <ب _.> و .ت.,· _î.. _.Iق و
¿ <یí .oi>. ¿ oر¸. "_,rÍ sرق _. ,هI _a>Í ا. _a· ,I×· 1‚ .

!_.شهب ¿اهبار.
¿اهبار. ”ا¸·ا تشهب رد <: د¸. _. oداa..ا _ب¸> <ب نíرق ŸI.>. تایí ¸ا
ا,·د oد¸Ií ¿اهبار. اب ته> رz ¸ا <: دراد د¸>و ”¸... ¿اه.,a,: و اه.ا· اب ر¸ه„
و تواir اش.. .i.یرsí _. ن¸.> .iیاد¸ _. ار _ar اه.یا .ت.ا تواa..
و _ar اه·í _Iو .ت.ا oد¸Ií و ,ׄ iب و ¸ب iب .د¸. _. دا.s و ¿¸یر·¸>
_. نí ¸ا <: _·ا.: و .ت.ا ,ا¸ و رŒ×. و ¸,.¸> .i.یرsí _. ˜شr و •اش·
_یا رد نí ”¸· ود <: .i·ور _. ورs ریí¸ا· Ÿ,渷 و _·ا>ور ¿ا <’ش· رد i..¸·
و .رzد oر¸. رد _رîید ”ا¸·ا و ",,..·"و ",¸.>. ˜,>ر" :ت.ا oi.í oر¸.
.,یا oداد ¿ر. د¸> ¿ا> رد ار ,اi: رz <: oi. ر:• نíرق ¿اz oر¸. ریا.
<: oi. ر:• _·ا.: _ادا¸ _.شهب .ار. _یا ¿دi×.. تایاور رد :<î.یا .Iا>
oوi·ا _·í و .i..: .ار,. ار نا.ا: <.ش· و .i..¸,ب ,ش, ا,·د oد¸Ií .ار. ¸ا
.i·¸ا. _¸.ا> نا..š. …د رد ار
_. <IIا oاa. <II ر.>Iا ,ر· _. _Ir ای» :د¸.رs ” _Ir <ب — ,ر:ا ر,.×,¸
iی¸: ,ر· اi> ر„ا> <ب ار .ار. و ر.> <: _.: _Ir ¿ا :,¸.>.Iا ˜,>رIا
و .«i.: _. .ار,. _.شهب oi. ره. <..برد …J¸ .ار. ¸ا ار وا i·واi>
ر:ا _.> <: ت.ا oi.í — ترæ> نا.z ¸ا ¿رîید cیi> رد <î.یا ر.,Iا>
_. ر¸ه„ .ار. _یا ¸ا ار وا i·واi> iی¸: ,ر· ¸,· اi> ر,r ¿ارب ار ا,·د .ار.
<: _.: !¿رí" :د¸.رs ?اi> ر,r ¿ارب ,در: _رr :iی¸: _. ” _Ir .i·ا.¸·
,¸.>. ˜,>ر ¸ا ار وا اi> i.¸,ب ,ش, ا,·د .ار. ¸ا ¸,· د¸> نا> la> ¿ارب
_. ,ر· د¸> ت.J. la> ¿ارب ار .ار. <: oور: _یا ¿رí ."i.: _. .ار,.
<یí ¸ا <: <·¸î·ا.z و .i.با,IJا ¸Iوا ¸ا تa,a> رد i..: 1‰3 oداa..ا نار.r …í
oرهب _.شهب ر¸ه„ ¿اهبار. ¸ا <: i·راربا oر.¸ رد ¸,· ".ا,IJا ¸Iوا" د¸. _.
ا..š. _a. _.» :ت.ا oi.í ” _,.>Iا _ب _Ir ¸ا _›یi> رد و .i·¸. _. i..
ار ¿ا <.ش· _.š. ‘>. <: _.: :,¸.>.Iا ˜,>رIا _. <IIا oاa. •ا.L _.
¿رîید cیi> رد و .«در: izا¸> .ار,. ,¸.>. ˜,>ر ¸ا ار وا اi> i.: .ار,.
˜,>رIا _. ا.‡Iا _. <IIا oاa. Ÿ¦اæ ,¸ی _s <II ,اæ _.» :ت.ا oi.í
_î.ش· ¸ا ار وا i·واi> دراiب o¸ور نا..با· ,ر: ¸ور رد <: _.: : ,¸.>.Iا
i.: _. .ار,. ,¸.>. ˜,>ر اب ت.ا,ق «.
...دراد <.ادا
¿ .<·¸.· ر,.a· 2• :— . 2‚•
¿ .نا,,Iا •.>. 2• :— . 3‚†
¿ .تیاiz ر,.a· 1‚ :— . 42‰

Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰32>

ر·¸: _¸>
اizا _..>ر ار نí و ت.ا ,ر¸ب ¿ر,> <: i,ش>ب ار ر·¸: د¸> oدا..رs <ب اi>
ا·|".داد رارق نا..š. <ب اi> تا:رب نi,.ر <I,.و و نا,·اه> <.z <ب oi.
¿ <یí .ر·¸: ¿ oر¸. ."ر·¸îIا ,ا.,ŒrÍ 1 ت:رب و ر,> =| ر·¸: ¸· <ب ا. .
.,یدر: اŒr |ناوارs
:<I.> ¸ا :ت.ا oi. <.a: _·اوارs _·ا×. ر·¸: ر,.a· رد
1 ر,.ا,¸ i. …¸ا· <یí _یا _.قو :ت.ا <.a: _ا,r _با .تشهب رد ت.ا ¿ره· .
i.í دورs ن¸, .در: توJ· ,در. رب ار نí ر,.. رب (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ)
?ت.ا oد¸.رs اŒr ا.. <ب i·واi> <: ت.,, ر·¸: <IIا …¸.ر ای :i..a:
_یا ,ر„ ود .ر·راiیا¸ ¿iق ¸ا و ر·i,a. ر,. ¸ا تشهب رد ت.ا ¿ره· :د¸.رs
,ا.ا ....i·در: _. ره· _یا دراو ¸,. نا:i·ر¸ .ت.ا ت¸قای و رد ¸ا _یاz <,ق ره·
ر,.ا,¸ <ب i·واi> <: تشهب رد ت.ا ¿ره· ر·¸: :د¸.رs ¸,· (,J.Iا <,Ir) ƒداæ
.د¸.رs اŒr (,,zاربا) _i·¸رs _¸r رد
2 ¸ور رد <: (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ر,.ا,¸ _¸> ¸ا ت.ا ترا,r ر·¸: .
ت.ا ¿ره· ر·¸: :د¸.رs ر,.ا,¸ .i.یí _. در: نí ,ار„ا _·اوارs دارsا ت.ا,ق
ت.ا <: ت.ا _æ¸> .ت.ا ر,›: ر,> ¿اراد و د¸.رs oirو _. <ب i·واi> <:
.ار,. ار ناî.ش· <:) نí ¿اz ,رL .i·¸. _. دراو نí رب ت.ا,ق ¸ور رد _.
.ت.ا نا..í نا:را.. دir <ب (i.: _.
3 .ت.ا ر,›: ر,> نا.z ر·¸: .
4 .ت.ا (نíرق) .ا.: و ت¸,· نا.z ر·¸: .
5 .ناوارs نا,×,. و .ا>æا ¸ا ت.ا ترا,r ر·¸: .
• و <,Ir <IIا _Iæ) ر,.ا,¸ _.· <: نا., :ت.ا ناi·¸رs و _.· _·اوارs ر·¸: .
oi.í oiیi¸ را.. _ب (,J.Iااه,Ir) <.„اs ناi·¸رs ¸ا وا ¿ <یر• رد (,I. و <Ií
.دراد <.ادا ت.ا,ق ¸ور ا· و
‚ تیاور (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا ¸ا <: نا., :ت.ا تrاa. نا.z ر·¸: .
.ت.ا oi.
† .ت.ا ,اî>ا و •یار. Ÿ,a>· و نíرق ر,.,· œ
‰ .ت.ا ,J.ا œ
10 .ت.ا i,>¸· œ
11 .ت.ا ت.î> و ,Ir œ
12 .ت.ا (—) اi> …¸.ر _¦اæs œ
13 .ت.ا د¸.>. ,اa. œ
14 <ب <: رîید _Iا¸قا _,,ق _یا ¸ا و .ت.ا (—) اi> …¸.ر Ÿیر. .Iق ر¸· œ
.ت.ا …¸ق _. و ت.,ب رب ¿Iاب oi. _a· _یر.a. ¸ا _æ×ب ¸ا <: ¿ر¸„
و <,Ir <IIا _Iæ œ<IIا …¸.ر رب» :تa: <: ت.ا oدر: _a· _·ا ¸ا <یودر. _با
ای :,.a: _. و «i. oداد ر·¸: _. <ب» :تa: _. <ب و ,i. _>اد œ,I. و <Ií
<ب نí ¿ا¸ارد و ا.ه¸ <: تشهب رد ت.ا ¿ره·» :تa: ?ت.,, ر·¸: !<IIا …¸.ر
izا¸>· <.ش· i.¸.ب نí ¸ا _: رz و .ت.ا ر.>اب و روا> نا,. <Iæاs o¸اi·ا
نا.,¸ <: _.: نí ¸ا .د¸. _.· Ÿ,›: ¸:رz د¸ا.ب ¸æو نí ¸ا <: رz و .i.
.,. _,.z <ب .«i,ش, izا¸>· .i.اب <.ش: ار. ت,ب _zا ¸ا _îی ای <..î. ار.
<.>ادر¸ نí i,یL· <ب izا¸. ¸ا _æ×ب ندروí اب و oدر: دای <.a: _یا ¸ا ¿¸ار ر>s
نí ¸ا .ت.ا وا دJوا ر·¸: ¸ا د¸æa. <: ت.ا _یا ,¸. …¸ق :iی¸: ¿و .ت.ا
ت.ا ر.¸ _ب و ر.با <: _یا <ب وا رب نار,: .,r _z¸î· رد oر¸. _یا <: ¿ور
نا.¸ ت.í: اب <: iش>ب _. _I.· وا <ب اi> :<: د¸. _. نí _.×. _¸ .i.í
و i·i,.ر _.ق <ب وا ت,ب _zا ¸ا o¸اi·ا <, <: iیروا,ب ر‡· رد و .i.·ا. _. _قاب
ا..rا در¸. <: _.: <,.ا _.ب ¸ا <: _·ر¸æ رد .ت.ا ناشیا ¸ا oi.:í ناه> ¸¸.z
ا.Ir ¸ا o¸اi·ا <, <: i,.اب <..اد <>¸· نí <ب و .ت.ا oi·ا.· ¿ا> رب i.اب
…ا›.ا و <,:¸ _a· و œ,J.Iا ,ه,Ir œاæر و ,Lا: و ƒداæ و رقاب ن¸,.z
ت.ا oدر: اi,¸ د¸>و ت,ب _zا نا,. رد ناشیا .
تشهب <·ا..í رد _:ر¸ب _¸> ت.ا,ق رد ر·¸: ایí :<: i·ا. _. _قاب _.ر¸ _یا
تشهب <·ا..í رد <: i.اب ¿ره· ر·¸: iیا. ?نí ر.ار. رد _:ر¸ب ره· ای ت.ا
.د¸یر _. ,ر¸ب _æ¸> رد و د¸. _. رzاL
.ا¸> و تر, د¸ب ا. نا,. <: _.قو رد ¿¸ور (—) اi> …¸.ر :iی¸: _·ا
¸,, <, ,.a: _¸ .در: i.Iب ار د¸> ,را,. ر. ناi.> _,. oدر: ¿رæ.>.
¿ا oر¸. oi. …¸ا· _. رب نJا .د¸.رs (—) اi> …¸.ر ¿ا i,·اi.> ار ا..
و اi> ,,.a: ?ت.,, ر·¸: i,·اi,. ایí .د¸.رs _,. oi·ا¸> ار ر·¸: oر¸. _¸
¿اراد و oداد oirو _.ب ار نí اi> <: ت.یره· نí د¸.رs .i...z ا·اد وا …¸.ر
.i·¸ش,. دراو نí رب _. ت.ا ت.ا,ق ¸ور .ت.ا _. _¸> نí .ت.·اوارs ر,>
و .رŒæ. ناشیا ¸ا _.rا.> _¸ ت.ا نا..í نا:را.. دir نí ,ورL
ت.ا ¸ا ناشیا _. را:درور¸ ,ی¸î,. _¸ .i·¸ش,. _·Lب ن¸î·ر. و ناشیر¸
ار تیاور _یا .i·در: <, ¸· ¸ا i×ب اه.یا <: _·اi,.· ¸· د¸ش,. <.a: _¸ .i...
.ت.ا oد¸.· تیاور د¸> •,>æ .ا.: رد ¿ر,شق ¿ا>> _ب ,I..
:i.ی¸· _. ر¸ب¸. …ا¸قا _a· ¸ا _¸ oi. دای <یí _ی• (<IIا <.>ر) _.ر,„
رد ر,›: ر,> نا>,. i·واi> اری¸ :دور _. oi. دای ˜یداæ. <.z …ا..>ا ر·¸: رد
…ا¸قا <.z نا¸.· _. _.¸ .داد oi.rو ¸.,· تر>í رد و د¸.رs اŒr ر.,.ا,¸ <ب ا,·د
.ت..·اد "_یراiIا _s ر,›: ر,>" <I.> _یا _,æa· ار oi. دای
:د¸.رs (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ر,.ا,¸ (,J.Iا <,Ir) _,..š.Iار,.ا _a· <ب
,I _." :i.î· دراو _¸> رب ار وا _Iا×· ˜> .دروا,· نا.یا _. _¸> <ب _: رz
."_æ¸> <IIا oدروÍ Js _æ¸>ب _.šی
<IIا _Iæ) ر,.ا,¸ و i. …¸ا· "ر·¸îIا ,ا.,ŒrÍ ا·|" ¿ <یí ن¸, :iی¸: _ا,r _با
<,Ir) .Iا„ _با _ب _Ir .در: توJ· ,در. ¿ارب ار نí (,I. و <Ií و <,Ir
ر·¸: :د¸.رs ر,.ا,¸ ?ت.,, ر·¸: ,اæوا <IIا …¸.ر ای :در: _رr (,J.Iا
¸ا و ر·i,a. ر,. ¸ا نí .í .ت.ا ناور i·واi> _رr ری¸ ¸ا <: ت.ا ¿ره·
نا>ر. و ت¸قای .i>رب¸ نí ¿اz €یر .ت.ا ر· ,ر· oر: ¸ا و ر· _یر,. _.r
نí |oا: _.¸>| ¿اz <یا¸ .ت.¸,.¸> ,ش. نí ,ا> و نارar¸ _zا,: .ت.ا
ت.د _,. (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ر,.ا,¸ .ت.ا …ا×.. ¿اi> _رr ری¸
و ¸· و _. ¸ا ره· _یا ا·ا.z :د¸.رs و د¸ (,J.Iا <,Ir) _Ir ¿¸Iه¸ <ب
.ت.ا _. ¸ا i×ب ¸· ناراi..ود
<Ií و <,Ir <IIا _Iæ) اi> …¸.ر و _. :iیا.رs _. (,J.Iا <,Ir) _,..š.Iار,.ا
ار ا. را.a: iیاب izا¸>ب ار ا. _: رz و ,یراد رارق _¸> رب وا تر.r و (,I. و
تrاa. و دراد _,,>· _.,ب _zا رz اری¸ :i.: _.rا. رادر: <ب و <.sر: ˜ش.ر.
ا. تاقJ. ¿ارب ._یاربا.ب .i·راد تrاa. ˜> ¸,· ا. ناراi..ود و ت.ا. نí ¸ا
_. •.. _¸> ¸ا ار نا.·ا...د ا. ا·ا.z .iیر,: تa,. و i,با.شب _¸> را.:
نí ¸ا <rر> ,ی _: رz .ت>ا. ,,zا¸> .ار,. ر·¸: .í ¸ا ار نا..ود و ,,.:
_. ر,îبí تشهب ¸ا <: ت.ا oاربí ود ¿اراد ا. _¸> .د¸ش· <.ش· ¸:رz i.ا.ا,ب
نارar¸ ار نí ¿اz oرا.: ."_,×." ¸ا ¿رîید و ",,..·" <.ش, ¸ا _îی :د¸.
.ر·¸: _¸> ت.ا _یا .ت.ا ت¸قای و šIšI نí ¿اz €یر و oi·ا.¸¸
¿ارب ¿ا <.یرق و ت.ا oi.یا¸sا و نا.¸> oدا. و •,.. ¿ا.×. <ب ن¸, .ر·¸îIا
.„ا>. ¿ور ¸ا <: د¸. _. _.ا. ار ¿¸,, رz .ت.,· <یí رzاL رد نí iیi>·
_ا,s <.ش,ر. نا.z ..اŒ> و iهr <.یرaب iیا. و .<.sر: <.ش,ر. _.ار:
ر:• _یر.a. <,·í و .ت.·í را·í و درا¸. ¸ا تار,> رîید <: i.اب ت¸,· و _>و
.ناور,¸ تر›: .ت.ا •ا.Ir .<یر• تر›: .,Ir و ت.î> .نíرق ¸ا œi·ا oدر:
نí <ب اه.یا ¸ا _,¸ <: ت.ا ت¸,· و _>و درا¸. و را·í نا,ب _,.z œتrاa.
را·í ¸ا نíرق .دراد _,.z رب تIJد ¸,· .ا.,Œrا _æا. _×s و oi. oداد ترæ>
و ,Ir نí تایí ¸ا <: ت.ا ¿ر·¸: د¸> و ت.ا نí داi×..ا و _>و ر·¸: _,.z
و .i·ادر: _. .ار,. _.,sرL o¸اi·ا <ب ار _,Iا„ رz و i.¸> _. تsر×.
_. ,ا¸ ت.¸ ƒJ>ا و تاداr و _„اب ,اzوا ¸ا ار _¸a· و ناz•ا _·ایí توJ·
<·ایí ,ه,Ir ا¸I.ی» :iیا.· _. ¿را> اه·رŒs نورد ¸ا ار ت.î> <.ش,ر. و د¸ا.
<یí oرا.ا در¸. <: ت.î> و .ا.: _یا œ«<.î>Iا و .ا.îIا ,ه.I×ی و ,ه,:¸ی و
ر,> و نا.¸> <.ش,ر. د¸> .در,: _. <یا. نíرق ,,I×· <.ش,ر. ¸ا و ت.ا
ias <.î>Iا تšی _. و» :د¸. _. ¿را> _:i·¸ .·ا¸> <.z <ب <: ت.ا ¿ر,›:
ار,›: ار,> _·وÍ .«
<ب ار ¿رŒs _ar ,ش, .izد _. ,,I×· <,:¸· ¸ا _¸ نíرق <: _..î> و .ا.:
و _.یرsí ¿اz <شیر و اz¸ار و نا.·ا ,¸I. ˜یر„ و ناه> تیاه· و ¿دا,.
ار تsایرد و ˜,a>· _> .,,I×· ˜یر„ _یا اب نíرق .iیا.· _. ¸اب ,اî>ا …¸æا
,z رد ار اه·í i.ا> ,اzوا و iیاar و ,¸Ir و در: راi,ب i×... نا.در. ناz•ا رد
ناz•ا _یا رد و د¸.· ناش.یاiz ,ا¸ نا.یا و ,را×. <.ش, ر.ب و .ت.î.
_ور و را.sر و را.a: .ر·¸: _یا _.ا: _›. و رîید ره‡. .د¸ش: _یاz <.ش,ر.
و ت.î> و تsر×. و نا.یا <.ش,ر. <ش,.z ¿ارب <: د¸ب ترæ> نí ƒJ>ا و
ت,بر· و ن¸> و žرا¸· ¿ار>. ¸ا .ر·¸: _,.z و .ت.ا تیiبا و _:i·¸ ˜یر„
و وا _.· ر,›î· .>¸. و تsای نایر> _:ا¸ <یر• و نا.ا.ا د¸>و رد _æا>
و اz _...د <.z نí اب œ_ره„ا ر.>د <·اîی ¸ا <: نا., .iیدر: ˜I> تیاiz
رهب ˜I> تا>· و تیاiz ¿ارب و i·i.í iیi¸ ر¸,r و نا.یا اب _·اi·¸رs œاzرا.ش:
و .i·iیدر: نا.¸ رz رد ˜I> تیاiz و _,s Lش.. و i·i. oدو¸sا و oi.:ار¸ ¸.
¿i.>. ¿ورب <..¸,¸ و نíرق ,را×. žراو <: ,J.ا ¿ا.Ir ¸ا ,ی رz _,.,.z
i·ر·¸: ره· ¸ا ¿ا <,×. و ترæ> نí _>ور ناi·¸رs i..اب _. وا _>و و (—)
¿¸.ب oi. ر>a.. نا.راîsا ¸ا ,J.ا ”ورs و …¸æا <.ش,ر. …ا¸ی J و
و .i..ا.ش· ای i..ا.شب ار اه·í نا.¸ ,در. <, .د¸. _. ¿را> نا:i·ر,:ارs
و _.ور …¸æا ¿اراد و _>و _ا,s •,.. <ب _æ.. اz <.ش,ر. _یا ن¸,
ias اب و دریí¸ _. ار اه·í ,ا¸ ¿اه·اi>و و اه·رŒs oرا¸.z .i.اب _. ¿رŒs
_. _یا¸sا _,¦í _یا ناور,¸ .•·ا¸. و تJîش. <.z اب و ¸ه>. و ,‡.. ¿,I,·
¿داr تJîش. ¸ا نا·ا.I.. نi·ارí: ¸,· نí ¿ر,zر و ت.ا.ا _یاه· ,iz .i.بای
¸,· تر>í رد تrاa. تa,a> .i.اب _. ر·¸: <.ش,ر. <ب نi·ا.ر و _:i·¸
ƒر„ ¸ا تایاور رد <: _sاæوا .ت.ا نí <ب _î..¸,¸ و ر·¸: _,.z راد¸.·
_,.z ¸ا ت.ا _·ارا.ا و _,›.· .oi. ر·¸: ره· ای _¸> oرابرد .ŸI.>.
ره· ر·¸îIا _. <,s و Jا نا..ب <.>Iا _s ا.":_,.Iا _r :ت¸,· و _>و <.ش,ر.
."ت.ا ¿را> ¿ره· ر·¸: ¸ا نí رد <î·í رî. ت.,· _·ا..¸ب تشهب رد: ... ¿را>
و •i,. و دراد نایر> _رr ری¸ ¸ا .oi.í تایاور _æ×ب رد <: نا., ر·¸: ره·
و ,اæ _z• ت,sرL o¸اi·ا <ب _: رz و .ت.ا دوi>.ا· و نایا¸ _ب نí تیاه·
_یا <ب oرا.ا œ<æs _. <,·اوا œ<I.> iیا.) دراد ¿ا oرهب و تsایرد نí ¸ا _:ا¸
<: ت.,· ¿رشب ,¸Ir و ,را×. ن¸, و œ(i.اب نí ¸ا ¿راد¸.· ای ت,sرL <·¸:
و تا¸ه. <ب oد¸Ií و دوi>. _.sایرد و ریí¸ نایا¸ و _>Œ. _ا <.ش,ر.
_یا.رa·ا.رs _رr ری¸ ¸ا ر·¸: •,.. ن¸, .i.اب اهقو• رد را¸:ا· و ,اzوا
,zرد و oi..: ,ا¸ و نا.ور> .دراد نایر> _>و تر¸æب و ت.ا را:درور¸
رz و ته> رz رد و ت.ا oi·¸ا. و oi.بای _ر..: و oi·رب Jاب و oi..î.
…ا.: و ,ر>· و _.ر> ._باق ¿اه.,sرL ¿ارب .دراد ¿ره‡. ¿ا oiیi¸ و _sرL
و _:در.sا و _zا,· _باقا· ¿اه.,sرL ¿ارب و دروí _. _.¸> و ¿i..ور,· و
.iیا.· _. ¿ر _>و ¿را>. و .·ار. ¸ا اzراد¸.· و را·í <·¸î.یا .درادرب رد …او¸
i.·ا. دوi>. و ¿¸یرr <, œi.اب ناه.¸ _یاzر‡· ¸ا نí ر·¸: و <.ش,ر. <,ر:
<: ته> _,.z ¸ا .¿ر,.,¸ _>و ن¸, _Iar و _Iاr ای .i.اب _.r ر¸,·¸ _>و
... ر·¸îIا ,ا.,ŒrÍ ا·| :oi.í ˜IŒ. .دراد ¿رzا‡. و •,.. و _æا .ر·¸:

ر·¸: _قا.
1 و _>ا ت·Í _Ir ای" :د¸.رs (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,ر:ا ر,.ا,¸ .
_.,>Í ,,>Í _. ._æ¸> .>اæ ت·Íو .sر>Jاو ا,·iIا _s _¦ا¸I .>اæو ¿ری¸و
تر>í و ا,·د رد _. راi.,ر¸ و ری¸و .ردارب ¸· _Ir ای "_.æ×بÍ ,æ×بÍ _.و
ت.ود ار. دراد ت.ود ار ¸· <: _: نí ._..z _. _¸> .>اæ ¸· ._..z
.ت.ا oiی¸رو _...د _. اب د¸رو _...د ¸· اب _: رz و <..اد
2 ا. ¿ارب (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,ر:ا ر,.ا,¸ :iی¸: ر.r _ب <IIاi,r .
دروíدر: ار _یر>í و _,Iوا i·واi> ت.ا,ق ¸ور رد _.قو :د¸.رs cیi> _,., _یا
.Iا„ _با _ب _Ir :iی¸: i·¸.. _. ار _یاiæ ,ید¸· و رود <: ¿ا oi.zد اi·
(,J.Iا <,Ir) _Ir …ا> _یا رد .ت.ا>: _æ·ر. _Ir .ت.ا>: (,J.Iا <,Ir)
_. وا <ب ¸,. <I> ود و i·روí _. _.r <ب وا ¸ا _·ا.í .ا.> و i·روí _. ار
ر. رب د¸. _. <.a: وا <ب و i.zد _. وا <ب _یاær اب¸„ ت>رد ¸ا و i.·ا.¸¸
._: ”¸... _zا¸> ار <: رz و .ار,. _zا¸> ار <: رz و ت.یاب _¸>
3 i,. _. :د¸.رs (,I. و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ,J.ا ر,.ا,¸ iی¸: _ا,r _با .
¿ا,æوا i,. _. ¿ا,æوا .,..z .رa. ناî..رs ¸ا ر·رب و نJ¸.ر و نار,.ا,¸
.ا>æا .i·ر·رب نJ¸.ر و نار,.ا,¸ ¿ <یر• ¸ا _. ¿ <یر• و i.·J.ر. و نار,.ا,¸
_. ر.>د .i·ر·رب نJ.ر. و نار,.ا,¸ .ا>æا ¸ا i.ی¸¸ _. ار. oار <: نا·í ._.
ت.ا و نا..š. ناردا. _. ,ا¸ نار..z .ت.ا نا,·اه> نا·¸ ¿ oi,. <.„اs
_. ¿ارب و ,راد ت.ا,ق ¸ور رد ار ور,¸ _یر.ش,ب _. .i..در. ¸ا ت.ا _یر.هب _.
دir <ب نí ¿اz ¿ر¸>بí .ت.ا •ا×.æ و ¿رæب _,با. نí _رr <: ت.ا _æ¸>
رد ,ا <a,I> نا.z ._¸> رب _. ¿ <a,I> و _,ش·ا> .ت.ا نا..í نا:را..
_,.I..Iا ,ا.|" :د¸.رs ?ت.,: <a,I> نí <IIا …¸.ر ای :i..a: .ت.ا,·د
ر·¸: .í ¸ا ار _·ا..ود وا .".Iا„ _بÍ _ب _Ir ¿i×ب ,zJ¸.و _,..š.Iار,.Íو
ا,Ir .>Í _." :د¸.رs _,. ...i·ادر: _. ”¸... ار _·ا...د و i·ا.¸· _.
.<.>Iا _s _.>رد _s _×. نا:و اir _æ¸> _Ir درو ا,·iIا راد _s <rا„Íو
<: _.: :"<.ا,aIا ,¸ی _·ری ,Iو oرÍ ,I oاærو ا,·iIا راد _s ا,Ir _×بÍ _.و
_¸> را.: ت.ا,ق ¿ادرs i.: ¿رادر,·ا.رs وا ¸ا ا,·د رد و دراد ت.ود ار _Ir
_.: و د¸ب izا¸> تشهب رد _. <>رد ,z و oار.z و د¸. _. دراو _. رب ر·¸:
¸ور رد .ار وا i.: _·ا.رsا· و دراد _..د ا,·د رد ار (,J.Iا <,Ir) _Ir <:
.iید ,zا¸>· ار وا ,z _. و iید izا¸>· ار. ت.ا,ق
رارق تا.یاور _... ر.ب _.·ادا.a.rا ¿ <.یا.¸ <.: (<IIا <.>ر) ƒوi.æ ,¸.>ر..
نí _رr .ت.ا ˜> _¸> <: ت.ا _یا _¸> ¿ oرابرد ا. داa.rا :iی¸: دراد
و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ) ر,.ا,¸ _¸> نí و .ت.ا "•ا×.æ و <Iیا" _,با. o¸اi·ا <ب
_Iاو .ت.ا نا..í نا:را.. ن¸,.z را.. _ب ¿اz ˜یربا ¿اراد و ت.ا (,I.
_·ا..ود <: ت.ا (,J.Iا <,Ir) .Iا„ _با _ب _Ir ت.ا,ق ¸ور رد _¸> _یا
_یا ¸ا ¿ا <rر> _: رz .د¸ا. _. ”¸... ار _·ا...د و .ار,. نí .í ¸ا ار
<: ت.ا ¿ا <·¸: <ب تشهب .ار. و .í <.,Iا .د¸ش· <.ش· oا: ¿,z i.ا.ا,ب .í
.د¸ا. _. ر,. ¸,· ,اׄ ¸ا ار oi..¸·
رد ر·¸: …ا›. <: ت.ا _یا i.: _. ر¸Œ> _z• <ب <,·í :iی¸: _. _,s ,¸>ر.
<ب ور _یا ¸ا .i...ا ناi..ش·اد نí ¿اz ,رL …ا›. و ت.î> و ,Ir نا.z ا,·د
تšی _.و" :iیا.رs _. _>و¸r ¿اi> اری¸ :ت.ا oi. ر,.a· ناوارs ر,>
¿ <یí .oرaب ¿ oر¸. ."ار,›: ار,> _·وÍ ias <.î>Iا 2•‰ _>. .ار ر,.a· _یا
i,یL· <یí _یا _یوL· رد (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا ¸ا <.اr ناi..ش·اد ¸ا ¿ا oرا¸
(اi>) _. <ب ار ¸· <: ,یدر: اŒr ¿ر¸· تIد رد ¸· <ب ا. :د¸.رs اری¸ :i.: _.
_Ir ,Iد ,,Iق _s ار¸· ,ا.,ŒrÍ ا·|" :i.: •Œق _. ¿ا¸.ا. ¸ا و تIJد
_>. _یا :ت.ا oداد <.ادا _,., ت.. _zا i..ش·اد _یا ."¿ا¸. ا.r ,׌قو
و <,s¸æ تارا.ا ”¸· ¸ا ت.ا ¿ا oرا.ا ¸>· ,ی (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا
.ت.,· <یí ر,.a·
˜,a>· oاîشzوŠ¸ ¸ا ,Ir ,ا> <: _.: :iی¸: _. ¿.ا¸ رد _·ا.ا: _,s
¸اب ر,.a· <ب اaa>. (,J.Iا <,Ir) ƒداæ ,ا.ا oرا.ا _یا <: i·اد _. i.ا.ا,ب
<: نا., :ت.ا _îی ا.×. ..> <ب ود رz و (<·ا,s¸æ تارا.ا <ب <·) ددر: _.
ت.ا _Iا›. و تر¸æ oاîیا> رz رد تa,a> رz ¿ارب <: ¿i,.هs ررî.
,Ir ر¸· _,.z ¿ور>ا ر·¸: …ا›. ._یاربا.ب .i.اب _îی ا.×. <,ر: .—¸æ>.
وا <ب اه.· و •Œق i·واi> ¿ا¸.ا. ¸ا ار نا.·ا و iبا· _. اz …د رد <: ت.ا
و _·ا×. ¿اورا ¿ارب ˆاaIا <: ˜,قد ¿ا.,. ربا.ب .<: نí _رr .د¸ا. _. _æ..
_یوا.r <.z .—¸æ>. دارsا و —ا> ˜یداæ. ¿ارب <· .oi. •æو اه·í ,اizا
.i.اب ر·¸: ˜یداæ. i·ا¸· _. oi. دای
¿ .نا¸,.Iا <.>ر· 20 :— . •3†
¿ .نا,,Iا •.>. <.>ر· 2‚ :— .
312
¿ .تیاiz ر,.a· 1† :— . 3•4
¿ .نíرق ¸ا ¿¸·ر¸ 4 :— . 2‚†
¿ ¿دا¸> <IIا <یí _r¸æ¸. ر,.a·
5 — 315


Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰30>

ت.ا _·ار¸· و _.ور تشهب ¿¸. <ب اه·í ر,..
_ادا¸ <îIب .ت.,· ا,·د <ب رæ>.. izد _. وا <: ¿د¸. و ¿i·واi> اz _ادا¸
_Iæ …¸.ر <ب .اŒ> i·واi> .ت.ا ¿¸,·د _ادا¸ ¸ا ر.I.ا. و ر.:ر¸ب تر>í
_. ,Jrا ار نíرق ..î. ناور,¸ و نا.یا _zا دورو نایر> oد¸.· <Ií و <,Ir <IIا
و ت.ا,ق <.>æ و i,.ر izا¸> ر¸هL <ب نا·í ¿ور ¿اaæ و نا.یا ر¸· <: iیا.·
ر‡· رد ,ی رz ¿ارب <: _·ا.اa. <ب و i,·ارí: i.zا¸> …ا¸.. _یiب ار رش>.
_.š. نا·¸ و نادر. <: ¿¸ور " :i. i.zا¸> <>¸.. و <·اور oi. oدا.í و <.sر:
<ب| .دور _. نابا.. ناش..ار .·ا> <ب و اه·í _,¸اش,¸ نا.ر¸· <: _.,ب _. ار
_·ا.>رد ¿ا¸ ¸ا <: ت.ا _یاz Žاب ¸ور.ا ا.. ¿ oدŠ. |:د¸. _. <.a: اه·í
,¸ی :ت.ا ,ر¸ب _با,.ا: نا.z _یا .i,·اiیوا> اه·í رد |و| .ت.ا ¿را> اzره·
,¸,Iا ,î¦رشب ,ه·ا.یLب و ,هیiیÍ _,ب ,zر¸· _×.ی تا..š.Iا و _,..š.Iا ¿ر·
¿ oر¸. ",,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ,Iا• اه,s _یiIا> راه·Jا اه.>· _. ¿ر>· تا.>
¿ <یí .iیi> 12 نارîید ا.I.. _Iو .ت.ا — ر,.ا,¸ ا>.یا رد .„ا>. <,ر: .
,¸J — ر,.ا,¸ ¿ارب نا..š. _یا.ا.. ن¸, _Iو .i..,ب _. ار <.>æ _یا ,z
_. _ب¸> <ب ار اه·í <·اش· _یا اب izد رارق ¿ر.ش,ب iaa· در¸. ار اه·í ا· ت.ا
_Iو i·ا oداد ¿دi×.. تJا..>ا "ر¸· "_یا در¸. رد نار.a. <,ر: .i.ا..
",zر¸· "<ب ر,,×· ن¸, .ت.ا نا.یا ر¸· ,.>· نí ¸ا ر¸‡.. <: ت.ا _.ور
نí رد <: ار, .ت.,· .>×· ¿ا> و .ت.ا oi. (نا.یا اب نا·¸ و نادر. ر¸·)
<ب ت.ا تیاiz ر¸· نا.z <: نا.یا .iبای _. ,.>· اه·ا.·ا …ا.rا و i¦اar ¸ور
.ت.ا ˜IŒ. _îیرا· <: رa: و .ددر: _. ,.>. ¿رzاL ر¸· و _یا..ور تر¸æ
<یí رد اíI و .ددر: _. ,.>. ¿رzاL ت.IL تر¸æ <ب † _. ,یر>· oر¸.
رد ",هیiیÍ _,ب _×.ی ,zر¸· <×. ا¸..í _یíIا و _,.Iا <IIا ¿¸>ی J ,¸ی ,,·ا¸>
.i.: _.· را¸> i·دروí نا.یا وا اب <: ار _·ا.: و د¸> ر,.ا,¸ i·واi> <: ¸ور نí
<: ت.ا oi.í ¸,· نíرق رîید تایí رد ."i.: _. ت:ر> اه·í ¿ور _,¸ نا.ر¸·
."i.: _. تیاiz ر¸· ¿¸. <ب ت.IL ¸ا ار نا..š." i·واi>
<: ت.ا _یا رب _,Iد (•یر. ت:ر> _.×. <ب _×. oدا. ¸ا) "_×.ی" <ب ر,,×·
تدا×. ن¸·ا: و تشهب ¿¸. <ب ار رش>. oار تrر. اب ¸,· نا..š. د¸>
نا.د¸> •یر. ت:ر> ¸ا اi> اه·í ر¸· •یر. ت:ر> <: ار, .i.یا.,¸ _. ناiیوا>
_,¸اش,¸ <: ¿ر¸·) oi.í نا,. رد ر¸· ود ¸ا _>. اه.· <î.یا <>¸· _باق .ت.,·
ت.ا _î.. ر,,×· _یا (ت.ار ,ر„ ¸ا <: ¿ر¸· و ت.ا ت:ر> رد نا..š. ¿ور
_·ار¸· _·ر¸æ <: "نابرa. oور: ".i.اب نا..š. ¸ا ŸI.>. oور: ود <ب oرا.ا
رد اه·í ر¸· <: "_,.,Iا .ا>æا "و .i.: _. ت:ر> اه·í _,¸اش,¸ نا.ر¸· و i·راد
_. oداد اه·í ت.ار ت.د <ب ناشIا.rا <.ا· <: ار, .ت.ا ناش..ار ت..
,ی <ب oرا.ا ود رz <: دراد د¸>و ¸,· …ا..>ا _یا .د¸,> _.رب نí ¸ا ر¸· و .د¸.
و د¸,> _.رب اه·í ,,· …ا.rا ¸ا <: ت.ا ¿ر¸· ¸ا <یا.: _,.ی ر¸· و ت.ا oور:
¿¸. <ب اه·í ¿ا..zار ر¸· _یا …ا> رz <ب .د¸ا. _. _.ور ار اه·í ,ار„ا ,ا.·
¿¸. ¸ا .i.یا.,¸ _. تrر. <ب ار تشهب oار نí ¸·ر¸ رد و .ت.ا _یرب تشهب
تواa· اب د¸,> _.رب •Iاæ _.r و نا.یا ¸ا ن¸, _هIا ر¸· _یا ,. نوiب رîید
i·راد ر· ¿¸ق _·ا.یا <: اه·í .ت.ا تواa.. ,در. •Iاæ _.r و نا.یا .·ار.
¸ا i·راد ¿ر· Ÿ,×æ <,·ر. <: اه·í و .د¸ا. _. _.ور ار ¿دای¸ <Iæاs نا.ر¸·
ار اه·í ¿ا¸ نا.شî·ا ,¸· اه.· _æ×ب ر¸· <: ا>·í ا· .i·رادر¸>رب ¿ر..: ر¸·
oرا.ا c>ب در¸. <یí _ی• ,,zاربا _ب _Ir ر,.a· رد <: نا., .!د¸ا. _. _.ور
رد ر¸· ",ه·ا.یا رiق _Ir <.ا,aIا ,¸ی _ا.Iا _,ب ر¸.Iا ,.aی :<: ت.ا oi.
."د¸. _. ,,.a· ناش·ا.یا o¸اi·ا <ب ت.ا,ق ¸ور رد ,در. نا,.
<.ا· <: ا>·í ا· oدر: ƒاa·ا اi> oار رد ˜.ر _یر>í ا· oرا¸.z <: _..ار ت.د
oدŠ. و ر¸· تر¸æ <ب i.zد _. ناش..ار ت.د <ب <: نا·í <.ا·را: و …ا.rا
و (•Iاæ …ا.rا و) ,,· ¿اzرا: _×قاو _I>· نا.z ر¸· .iیí _. رد تشهب
oدر: ¿ور,¸ oi. …¸ا· نار,.ا,¸ رب <: تIا.ر تایí ¸ا ار نí <: ت.ا ¿د¸..zر
و اه·ر,æب ¸ا و i·در,. ر. ناiب و i·در: را,.>ا ار نí <: •Iاæ _..ا.ا و .i·ا
¸ور رد» :تa: <یí _یا ر,.a· رد (”) رقاب ,ا.ا .i·در: ¿ور,¸ _یاه,.,ب _.ور
نا·í ا· i..: _. ت:ر> نا·í ت.ار ت.. رد و _,¸اش,¸ نا..š. نا.ا.ا ت.ا,ق
را:درور¸ اری¸ دراi· _.بارr _>. _یا و «.i·رí رد تشهب _zا ¿اهzاîیا> <ب ار
ای» :iی¸: و i.: _. <,,ش· و Ÿ,渷 ناشsا ر¸· Žار, و ر¸· <ب ار د¸> ر,.ا,¸ ا.
ا>ار. و <·•|ب <IIا _I| ا,rاد و .اریí· و ارش,. و اizا. ,ا.I.رÍ ا·| _,.Iا اهیÍ
نا·í ¿ارب و oا¸: ,در. رب ا· ,یدا..رs تIا.ر <ب ار ¸· ا. .ر,.ا,¸ ¿ا :ار,..
و وا ¿¸. <ب اi> ن•ا <ب نا·í oi..: ت¸rد و ._.اب oi.zد ,,ب و نا.ر oدŠ.
¿ <یí ..ا¸>ا ¿ oر¸. «._.اب نا¸ورs Žار, 45 و 4• د¸>و ا,·د رد ر¸· _یا .
ار نí نا> ,ش, اب …د ا.,ب <îIب i.,ب _.· رzاL ,ش, اب ار نí نا.·ا ا.ا .دراد
_یا رد نi,شیi·ا ¸ا ا. .i.: _. راî.í ار ر¸· _یا i·واi> تر>í رد و i.,ب _.
_. ت:ر> نا·í ت.ار ت.د <ب و _,¸اش,¸ نا.ر¸·» iی¸: <: نا,ب و ترا,r
oار ¿را> ¸ا <: ¿ر¸· <ب ت.,· _sا: ار _.š. <: ,یرب _. oار <.î· _یiب «i.:
و i.اب ¿ر¸· د¸> وا ت.د رد iیاب <îIب .i.: oi..ب د¸ا. _. _.ور ار وا
˜یاقد ¸ا .iی¸> oرهب نí ¸ا ..ا.. نا.¸ رد <: i.اب <..اد _·ر,æب و _Ii..ور
«_.š. نا·¸ :تا..š.» <.I: ندرب راîب رد i·واi> <.a: ا>.یا رد ر,,×· ŸیارL و
و ت.ا نíرق …واi.. ناب¸ <: «_.š. نادر. :نا..š.» <ب <: نí نوiب .ت.ا
نا·¸ <: ت.ور _یا و .i.: •اa.:ا د¸. _. (ن¸ و در.) _.> ود رz _.ا.
¸,· نا·¸ ... ¸:رz .ت.ا نادر. ŸیاLو ¸ا اه.· اi> oار رد داه> و ƒاa·ا i·راi.,·
ای _Iو <,·í <ب اه.· ن¸ <: ت.اŒ> _یا و .i·ا ŸIî. د¸> نا¸· o¸اi·ا <ب
و _×. <ب ,¸I. _: رz _¸ .i.: oi..ب و دا..rا i..: _. ادا وا ناi·واشی¸>
<ب <: oا: نí .دراد ت.ا,ق ¸ور <ب ار د¸> _ادا¸ و ر¸· و ت.ا _ی¸> رادر:
<I,.و <ب i·واi> .·ا> ¸ا i·رí: _. •ارæ ¸ا و i·ور _. تشهب ¿¸.
_..ار <ب ¿ا oدŠ. !?نí ت.ا ¿ا oدŠ. <, و .i.ر _. oدŠ. نا·í <ب ناî..رs
داب تراشب ":د¸,> _.رب ناî..رs ¸ا اi· _یا اه·í ,ار.>ا <ب <: ت.ا>.یا .,ر¸ب
"ت.ا ¿را> _·ا.>رد ری¸ اzره· <: تشهب ¸ا _یاهrاب <ب .¸ور.ا ا.. رب
و .i·ا. i,zا¸> نí رد <·ادوا> ".(راه·Jا اه.>· _. ¿ر>· تا.> ,¸,Iا ,:ارشب)
,,‡×Iا ¸¸aIا ¸z ,I• اه,s _یiIا>) "ت.ا _:ر¸ب ¿راî..ر و ¿¸ور,¸ _یا .(
و نا.یا ر¸· و د¸. _. _.ا. ار نا.یا _zا <: _·اæ¸,s <: _یا <ب <>¸· اب
ت.ا <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر ت„ا.و ر·ا رد oi. راî.í نا·í ناور ¿اaæ
,ا¸.Iا و ¿¸a· ¿ور,· ر·ا رد ¸,· و i. izا¸> ت,z¸. نا.یا _zا ¸ا ,ی رz <ب <:
و ƒاa·ا و €.> <.>æ رد ر¸æ> و ت:ر. <I.> ¸ا و ت.ا _هIا ŸیاLو •اداب
<Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر اب ت.¸J. و ت,>اæ. و نای¸>î.> <.ی¸z _,.L·
و ¿¸a· ¿ور,· ¿اaæ و نا.یا ر¸· ت.ا,ق ,Iاr رد …ا.rا _یا تر,. <: ت.ا
,¸J و ت.ا €.> ¿اz <.>æ رد <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر اب _zر.هب ,ا¸.Iا
ت.ا ناور ¿اaæ و ¿ور ت,·ار¸· <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر دا,a·ا و تrا„ا
تبا>æ و ت.¸J. و نا·í •Iاæ …ا.rا تر,. و i.یا..· …¸.ر ¸ا تقراa. <:
_zا .د¸ب izا¸> ¿ور ¿اaæ و ت,·ار¸· ر¸هL .,. <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر
.,rر· و oداد ƒ¸. ت.ار: راد و ت.>ر را¸> تشهب ¿¸. <ب ¿¸a· و نا.یا
و ,J. نا·Lب ناî..رs دورو ,اî.z i·راد <: _·ا• ت,·ار¸· ر·ا رد و i·¸. _.
ند¸ب _.یا و ت.J. oدŠ. و ,Jrا رب _.,. _¦ایر,: .·ا> ¸ا ,J. و i.ی¸: دورد
.د¸ب izا¸> ,¦اد رور. .,. و ت.ا ¿را¸:ا· <·¸:رz ¸ا

_.ا: ر¸·
ا¸..ا• _یíIا و _,.Iا <IIا ¿¸>ی J ,¸ی راه·Jا اه.>· _. ¿ر>· تا.> ,îI>iی"
ا.I رarا و ا·ر¸· ا.I ,.·Í ا.بر ن¸I¸aی ,ه·ا.یLب و ,هیiیÍ _,ب _×.ی ,zر¸· <×.
اzره· نí | نا.>رد| ری¸ ¸ا <: _یاz تشهب <ب ار ا.. :ریiق • _. _: _Ir ,·|
oدروí نا.یا وا اب <: _·ا.: و ر,.ا,¸ اi> <: ¿¸ور نí رد .دروíرد ت.ا ¿را>
ت:ر> نابا.. ناش..ار ¿¸. ¸ا و نا·í _,¸اش,¸ نا.ر¸· .i.: _.· را¸> .i·ا
¸· <: ¸ر.ا,ب ار ا. و _: _.ا: ا. ¿ارب ار ا. ر¸· !ارا:درور¸ :i.ی¸: _. .i.: _.
¿ <یí .,یر>· ¿ oر¸. "_یا·ا¸· ¿را: رz رب † oراب رد _.قو :iی¸: _. .rار .
¸ا را.î·ا ای .i.اب oi. را.î·ا را,د <: ."_>رIا ¿¸> ":د¸. _. <.a: _.:
ت.د وا <ب ‘>. د¸> <,>ا· ¸ا <: ¿را.î·ا .نارîید <,>ا· ¸ا ای و _د¸> <,>ا·
"تیا¸> "_رiæ. <: .ت.ا …اi.rا i> ¸ا نورب و •رa. ¿ا,> نا.z .izد _.
ندر.. را¸> _r¸· <: .i.ر _. وا <ب نارîید <,>ا· ¸ا <: ¿را.î·ا و .iیí _.
_. "تیا¸> "¸ا ,z "•ا¸>ا "ا.ا و ت.ا "¿¸> "_رiæ. .د¸. _. oi,.ا· ,z
¿ <.I: oراب رد <: .IŒ. _یا ر,‡· :iی¸: _. oا: نí ."¿¸> "¸ا ,z و iیí
_.دí د¸> <: _·ا¸z و تI• .iیí _. "ناz "و "…• "<.I: ود رد .,,.a: "¿¸>"
<ب œ"ن¸z "_رiæ. .ت.ا oiیi..¸ _.I,æs و .i.: _. دا>یا د¸> _a· رد
<ب ر,r <,>ا· ¸ا <: _·ا¸z و تI• و .ت.ا œ…ا• <>.s <ب œ"…• "و .œاz <>.s
œ•اz <.æ <ب œ"ن¸z "_رiæ. .ت.ا _قJ>ا _¦ا•ر ¸ا _îی و .i.ر _. نا.·ا
ت.ا ,رL <aیر. <یí رد ",¸ی "<.I: ._یا رب ا.ب .ت.ا œ…ا• <.æ <ب œ"…• "و
i,.ا <: i,.: <ب¸· اi> ¿¸. <ب <: ت.ا _یا <یí ¿ا.×. و ._,ق .IاŒ. ¿ارب
<: ¿¸ور رد .i.: نا..شهب _>اد و i·ا.¸,ب ار ا.. ناzا.: _Iا×· ¿اi> ت.ا
ت.ار: ¸ا ار ناشیا _.×ی .i.î. _.· ار _,..š. و ر,.×,¸ ت,æ>. i·واi>
.i.: _.· ŸI> د¸ب oداد نا·í <ب <: _I,.> ¿اz oirو و .د¸ا. _.· ,ور>.
اب <: _,..š. <ب oi. i,a. .IŒ. <یí _یا رد œ"<×. ا¸..í _یíIا و _,.Iا "
نا.یا ,رæ i·ا.هaب <: ت.ا _یا ¿ارب ند¸ب ر,.ا,¸ اب و ت,×. را,.rا و .i·ر,.ا,¸
ت.ا _یا نí و .i..اب <..اد ,z ار نا.یا ,¸ا¸I iیاب .ت.,· _sا: ا,·د رد ندروí
و تaIا>. و .i..: تrا„ا <.I: ¿ا.×. ,ا.· <ب ار وا و .i..اب ر,.ا,¸ اب ,¸J. <:
اi.,. "ا¸..í _یíIا "<I.> <: دراد ,z …ا..>ا .i..اب <..اi· ¿و اب ¸î. ¸îب
"<I.> و ._.ود ر,> "... _×.ی ,zر¸· "<I.> و .نí ر,> "<×. "<.I: و .i.اب
ر,.ا,¸ اi> <: ¿¸ور :i.اب _,., <یí ¿ا.×. و .i.اب _.¸. ر,> ."... ن¸I¸aی
وا ¸ا و .i.یوا اب "نا:i·روí نا.یا œا¸..í _یíIا "<: ¿¸ور و .i.: _.· را¸> ار د¸>
…ا..>ا .…ا..>ا _یا و .د¸. _.· اi> ناشیا ¸ا ,z .ا.> نí و .i·¸. _.· اi>
.¿¸> ,ir <·ا: <. ¿اz ت,æا> ¸ا <: ت.ا _یا _ا <.¸J و .ت.ا _ب¸>
_.¸. و _.ود و .ر,.ا,¸ —¸æ>. _Iوا .نí ,ا.·ا ت.ا¸>رد و .ر¸· _×.
<Iا.. <: ت.ا iیi> oر¸. <یí …ا..>ا _یا iیš. .i.اب وا اب _,..š. —¸æ>.
_. و .ت.·اد _. _,..š. —ا> ار ت.ار ,ر„ ¿ا¸ _,¸ رد ر¸· ندا.sا oار <ب
:... ,ه·ا.یLب و ,هیiیÍ _,ب ,zر¸· _×.ی تا..š.Iا و _,..š.Iا ¿ر· ,¸ی ":د¸.رs
<: ¿رî· _. ار نا.یا اب نا·¸ و نادر. <: ت.ا ¿¸ور رد (,ر¸ب _ادا¸ _یا)
oر¸. ".. i.: _. ت:ر> تrر. <ب ناش..ار ت.. رد و ور _,¸ نا.ر¸·
¿ <یí .iیi> 12 و "ا¸..ا "<I.> <ب i.اب ˜I×.. "<×. "<.I: <: دراد ,z …ا..>ا .
"_یíIا "¿ارب ر,> _,.ود ¿رîید نí و ر,> _,Iوا ."... _×.ی ,zر¸· "<I.>
_.· را¸> ار _ر,.ا,¸ اi> <: ¿¸ور :د¸. _. _,., ا.×. ._یا رب ا.ب <: .i.اب
رد نا.ر¸· Jوا .i...z وا اب <>,.· رد و .i·دروí نا.یا وا <ب <: _·ا.: و .i.:
ار ا. ر¸· ارا:درور¸ i.ی¸: _. ا,·ا· و .ت.ا ت:ر> رد ناش..ار ت.د رد و ¸I>
<یí رد ن¸.æ. _یا _,r œ",ه·ا.یLب و ,هیiیÍ _,ب _×.ی ,zر¸· " ._: _.ا:
",ه·ا.یLب و ,هیiیÍ _,ب ,zر¸· _×.ی تا..š.Iا و _,..š.Iا ¿ر· ,¸ی "<aیر.
¿ <یí .iیi> oر¸. 12 رد .,یدر: c>ب _·¸.ار,¸ ¿راia. ا>·í رد ا. و .د¸ب .
<ب نا·í ¿ور _,¸ رد <: ¿ر¸· دراد …ا..>ا <: ,,.: _. <sاæا ار _یا اه.· ا>.یا
.i.اب _.r ر¸· ناش..ار ت.د ر¸· و .i.اب نا.یا ر¸· iیí _. رد ت:ر>

"... ا·ر¸· ا.I ,.·Í ا.بر ":ت.ا,ق رد _,..š. ¿اrد ¸ا د¸æa.
و ر¸· ت,.ا.· .,. i..: _. ت.ا¸>رد _,..š. <: _·رa×. iیí _. رب ƒا,. ¸ا
_,..š. <: i·ا.ر _. <aیر. <یí <>,.· رد .i.اب ر¸· ت,.ا.· اب ,¸J. _قا i> ای
•Iاæ _.r و نا.یا ¸ور نí ر¸· ن¸, و .i..,ب _. ‘قا· ار اi> ر¸· ¸ور نí رد
ای و .i..,ب _. د¸> _.r و نا.یا تا>رد رد _æa· د¸. _. ,¸I×. .ت.ا ¸ور.ا
•اa· نí رد و .<.sر: ار تید¸,r ¿ا> ناشIا.rا <.ا· رد ناzا.: را·í <: i..,ب _.
.ت.ا ناشیا ,ود ت.ا¸>رد <: ناzا.: _¸ر.í و .oiش· <..¸· _>Iاæ _.r
ار ناzا.: نí _Iا> ¿ا> _Iو .i·ا.· <.ا· رد _zا.: <: د¸. _. نí crاب اه.·
نí _.×ی .i.: ,ا.· ار نا.ر¸· اi> .i..: _. ت.ا¸>رد اíI .i.: _.· ر¸ ¿¸,,
,z ,’IوÍ <I.ر و <IIاب ا¸..í _یíIا و "<aیر. <یí و .i.: ر¸ ,z ار _Iا> •اa·
و اi> <ب <: _·ا.: :,zر¸· و ,zر>Í ,هI ,هبر i.r •اiهشIا و ن¸aیiæIا
و _,aیiæ ر¸· و ر>ا اi> د¸· و .i.یاiه. و _,aیiæ .i·راد نا.یا وا نJ¸.ر
¿ <یí .iیi> oر¸. ."i·راد ار •اiه. 1‰ .دراد oرا.ا ا.×. _یا <ب ,z.
¿¸.ب ار د¸> ˜یر„ و oار <: i.îsا _. _¦ا..ور و نا×.I نا·í نا.یا ¿ور,·
و ترiق …ا.: اب <>Iاæ …ا.rا ,.îب _,., ,z و i.یا.· oizاش. تشهب
ای و ‘a· ر·ا رد و د¸.,¸ i.zا¸> ار ت.ا,ق ,Iاr تا,ar و _>ار. ر„ا> نا.,.„ا
راب i.یا.· ت.ا¸>رد را:درور¸ ت>ا. ¸ا oد¸.· ŸیاLو •ادا oراب رد <: ¿ر,æa·
و ا.· i..رهب oدای¸ ار ا. ت.>ر ¸ا و ا.رs ر‡· ,رæ ار ر¸æق و ‘a· _یا اهIا
<,·í و ا. <>Iاæ …ا.rا و نا.یا <î·ا., ,z .oiب رارق د¸> ترa×. و _æs در¸.
و ˜> <·¸î,,z رشب و ت.ا _æs _ا.ارب ¿ا oد¸.رs ا. .,æ· تدا×. ¸ا
و نا.یا _¦ا.رs ت,z¸. وا oراب رد د¸> _æaب ار <,·í ¸> دراi· _قاa>..ا
_æs و ت,z¸.ب <: ¿ور و oi,ar تر¸æ ¿¸a· ¿ور,· و ¿داa.rا تر¸æ
¿ا o¸ق و …¸>ب ŸیاLو •ادا و <>Iاæ …ا.rا ¸ا ,ی رz _,., ,z ت.ا را:درور¸
و oد¸.رs ررa. .ا¸· و ر>ا ¸,· <>Iاæ …ا.rا ¿ارب و oد¸.رs ت,z¸. <: ت.ا
izا¸>· _¦ایر,: ت>ا. ¿ارب _×a· _>را¸> …ا.rا و _,Iق oi,ar ¸ا ,,,,z ¸ا
ر‡· ,رæ ¸,· ار·í ت.ا ¿رشب ,¸J <: ر,æa· و ‘a· _ا.ا _یا رب .ت.اد
.oiب رارق نا.>ا و _æa· در¸. و ا.· ر‡· ,رæ و ¸ar اه·í oí>اš. ¸ا و ا.رs
رîید _×ب و ت.ا نir ¸ا ر·رود نا·í نا.یا ر¸· نا..š. _×ب ت.ا cیi> رد
..î. نای¸>ش·اد نا.یا ¿ور,· و ر¸· و .د¸.· izا¸>· ¸وا>· د¸> ,iق ¸ا وا ر¸·
<×.ا ¸ا ¿¸·ر¸ oi. _ا,.قا و oد¸.· í>ا نایا¸ش,¸ تیاiz و ر¸· ¸ا <: نíرق
¸ا _,., ,z و ,J.Iا ,ه,Ir •ا,æوا و <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر <,.iق را¸·ا
ر‡· ¸ا و ت.ا oد¸.رs ررa. <Ií و <,Ir <IIا _Iæ …¸.ر <: نíرق ..î. ¿ور,¸
¸ا نا·í l.¸.. .·ار. د¸ب izا¸> دارsا oرا.شب تا>رد ¿اراد نا.یا _zا <î.یا
¸ا _..ا¸>رد _,., _یا .i·ا <..اد ŸیاLو •ادا رد ای و نا.یا رد <: _æa· ر‡·
¿ارب ر,> (_×.ی ,zر¸·) <I.> <: ت.ا نí izا. و i.یا.· _. را:درور¸
و ت.د ود نا,. ر¸· ناæ,s و _×. i.اب _. (<×. ا¸..í _یíIا و) …¸æ¸.
نا.یا ¸ا و ¿iیا ¸ا نا·í Ÿیا>æ ناi..·دا×. <î.یا ته>ب oi. ر:• نا.یا
و …ا.. ¸ا ناî·اî,ب و ت.ا ترiق <·اش· <: د¸. _. oدراí: نا·í _ر..د
.ت.ا ¸>r izا. و نا·í ر¸هL •ارو
¿ .نا¸,.Iا <.>ر· 1‰ :— . 2‚3 :— .
5•3
¿ .ناش>رد را¸·ا 1• :— . 1‚4 :— .
4•1
¿ .<·¸.· ر,.a· 23 :— . 32†
¿ .تیاiz ر,.a· 15 :— . 4•


Pasted from <http:––www.tahoordanesh.com–page.php?píd=1•‰•‚>
Pasted from <http:––www.ashoora.ír–índex.php?optíon=com_content&víew=artícíe&íd=23:13††œ05œ
1•œ0‚œ3‚œ02&catíd=10:13††œ05œ15œ21œ00œ2‚ <

‫بدون ترديد در همه اديان، مذاهب و مسالك اعتقاد به جهانى بهتر و مطلوبتر‬ ‫‌‬ ‫]11[‬ ‫وجود داشته و همه آنها رسيدن به آن را به پيروان خويش وعده دادهاند.‬ ‫‌‬ ‫در اوستا براى هر يك از تعاليم سه گانه عاليه »پندار نيك، گفتار نيك، كردار‬ ‫نيك« در بهشت مقام و مرتبهاى ويژه معين شده است؛ اولى كه جاى انديشه‬ ‫‌‬ ‫است در كره ستارگان، دومى در فلك ماه و سومى در فضاى بلندترين روشنايى‬ ‫واقع است. روان نيكوكار پس از طى اين سه مرحله به فضاى فروغ بىپايان‬ ‫‌‬ ‫مىرسد كه »انيران« نام دارد و در آنجا بارگاه جلل اهورا يا عرش اعظم‬ ‫‌‬ ‫]21[‬ ‫)گروثمان = خان ستايش( است.‬ ‫در جاى ديگر همين كتاب آمده كه روان مرده تا سه روز پس از مرگ بالى سر‬ ‫اوست و صبح روز چهارم روح از تن او جدا شده، اگر نيكوكار باشد وجدان‬ ‫)دين( وى به صورت دختر زيبايى نمودار گشته، او را به سوى فردوس راهنمايى‬ ‫مىكند.]31[روان نيكوكار از روى پل صراط )چنونت پ ِرتو = پل تشخيص و‬ ‫‌‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫قضاوت( كه بالى نهرى از فلز گداخته قرار دارد و براى او پهن به نظر مىرسد،‬ ‫‌‬ ‫به سرعت مىگذرد و پس از پيمودن مراحل سهگانه ياد شده، به بهشت برين و‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بارگاه قدس اهورامزدا مىرود. در آنجا براى او َ‬ ‫‌كره فصل بهار و ساير نعمتها را‬ ‫‌‬ ‫مىآورند و همواره در نهايت خوشى و‬ ‫‌‬ ‫دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 263‬ ‫]41[‬ ‫خرمى به سرمىبرد.‬ ‫‌ ‌‬ ‫در عهدين نيز با عبارتهايى گوناگون بشارت به بهشت موعود داده شده است.‬ ‫بنىاسرائيل در عصر موسى)عليه السلم(قومى مادى بودند، چنانكه بسيارى از‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بشارتهاى عهد قديم به نعمتهاى دنيوى، زمين و حكومت و سلطنت اشاره دارد،‬ ‫حتى آنها مسئله جاودانگى روح را نمىدانستند و منكر روحى در بدن بودند كه‬ ‫‌‬ ‫بعد از مرگ جاودانه بماند؛ ولى نمونههايى وجود دارد كه آنان نيز بهشت را‬ ‫‌‬ ‫قبول داشتهاند. عدهاى از آنها قائل به بهشت بسيار گستردهاى بودند كه از آن‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫با عنوان »بهشت عَدن آسمانى« ياد كرده و داراى دو در بوده كه 000001‬ ‫ْ‬ ‫]51[‬ ‫فرشته از آن محافظت مىكنند.‬ ‫‌‬ ‫در عهد جديد نيز با اوصافى گوناگون نظير حيات جاودانه از بهشت سخن به‬ ‫ميان آمده است. حتى در برخى موارد اوصافى را شبيه اوصاف بهشتى كه در‬ ‫قرآن آمده است بيان مىكند. )يوحناـ 7( از نظر مسيحيان، بهشت آسمانى‬ ‫‌‬ ‫ْ‬ ‫است محل سعادت كه از هرگونه كدورت تهى و شامل همه لذات نفسانى‬ ‫است. البته نعمتهاى اين بهشت از قبيل لذات و شاديهاى آسمانى و تنها‬ ‫مفاهيمى روحى و عقلى است، زيرا به اعتقاد آنها بهشت جايگاهى روحانى‬ ‫است كه نفس انسان پس از جدا شدن از بدن و صعود به آسمان از حالتى‬ ‫ِ‬ ‫]61[‬ ‫حسى و طبيعى به حالت روحانى آسمانى تبديل شده، در آن قرار مىگيرد.‬ ‫‌‬ ‫پروتستانها نيز قائل به نوعى بهشت روحانى هستند كه مهمترين لذت آن نظر‬ ‫‌‬ ‫كردن به وجه الله است.]71[ حتى در مسالك بت پرستى مانند يونانيها محل‬ ‫خدايان و پايان نيكان را گلزارهايى زبده به نام شانزليزه )‪Champs‬‬ ‫‪(elyses‬مىدانستند.]81[ هندوها نيز بهشت را باور داشتند و كسانى كه با انواع‬ ‫‌‬ ‫عذابهاى دنيوى مانند قتل، سوختن و غيره خود را نابود مىكردند مىپنداشتند كه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫]91[‬ ‫قبل از بيرون رفتن جانهايشان همسايگان بهشت به سرعت آن را مىگيرند.‬ ‫‌‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->