P. 1
Fbو خيانه تى هاوسه ركيرى

Fbو خيانه تى هاوسه ركيرى

|Views: 3,524|Likes:
منشور بواسطةShwshw Ismail

More info:

Published by: Shwshw Ismail on Dec 29, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

Fb ىريكر هسواه ىت هنايخ ؤب كيراكوه كةو

• ىتةنايخ ىةكيد ىكيراكؤه هب هوب ايزؤل هنكت اداتسيئ هل
هناوةل،ىريكرةسواه fb ىنادماجنةئ ؤب كةياكرةد هتؤبةك
ىناتسراشان ىةدرايد ئدنةهو ىتشوةردةب ىراك كيلةك
ىتةياتةمؤك ىةشيكو . Fb كيلةك ىنادورؤب كيراكؤهةتؤب
ئدنةهو ادناكةرةسواه ناوينةل ىتةيلةمؤك ىةشيك
ةوةتؤتوةكيل ىنارةسواه ىةوةنوباجكةيةل شةناشيكوةل .
ؤب ةوةيتةيرواه هل ..........

ناي نز ةيةوةئ ىريكرةسواه ىتةنايخ نينازةد وومةه كةو
ىكةيدنةويةب رتاود ةوةيتةيرواه ىوانةب اداتةرةسةل وايب
نتسةبب ادةكيد ىكيسةك لةكةل ىعرةشان , هب شيوةئةك : -
* ندركةسق * ةوةنيرؤكار * نادنيلةب
* ندران كةيؤب ىرايد
* ةنارادنيوةئ ىدنةويةب ىنتسةب
* ىاريماك ىةكير هل نينيبرتكةي
* ؤخوةتسار ىنينيب رتكةي ةتاكةد راج ئدنةه


ىنازيخ ىتفرك ىنووب

انةبةك وايب شيرؤزةبو وايب ناي نزةك ىةناراكؤه وةل ئكةي
ةوةلامةل نكيناسةك نةبةد ةناتوةكوسلةه ةرؤج وةئؤب
ىدراس ىنوب وةيةه نايماوةدرةب ىتفركوريك
نايؤخ نؤجو ىجةب ننازان،نايناوين ىناكةيدنةويةبةل
ةيؤب ،ةوةنةكرةرب نايناوين ىياشؤب وةئو نةكلاقرةس
رةب ةنةبةدانةب fb
وارزاوخ ىوان

ىوانو ننيدراكةب وارزاوخ ىوان ةناسةك وةل كيرؤز
دنةج ننازةد ةكنوج ،ننيكردان رتكةيؤب نايؤخ ىةنيقةتسار
لاقرةس ةوةكيكيسةكةب ىؤخ رادنازيخ ىكيسةك ةييةروش
تاكب تسورد ادلةكةل ىتسيوةشؤخ ىدنةويةب و تاكب
ىةكيرةل ىةييبوةب fb تيسانيان سةك .
ةوةملسئ ىةكناورةل

ةرؤج وةئ ىةناوةئ ةياويب ناكةينيائ اتسؤمامةل ئكةي
ةزاول نايناميئ نكيناسةك وايب اي نز ج نةكةد هتوةكوسلةه
ملسيئ ىنيائ وةملسيئ ىنيائ ىةناوةجيب نةكيةئ ىةوةئ
ىكةيدنةويةبومةه ىريكرةسواه ىةسؤرب ىةوةرةدةل
ئب ىةكير شاكلةمؤك تةنانةت وةوةتاكةدتةر ةنارادنيوةئ
ىةكيرةل ىةوةئ ةكنوج ،تادان fb ةيرادزؤس ةيدنةويةب وةئ
تاكيب شيقيقح ةب ةشةدامائ ئتسةبب .

ةوةل رؤز نايز مناكةزيزائ اربو كشوخ ميلةد شينم ادشياتؤكةل
،نةدب ىؤريفةب انام ئب ىتشةب ةويئ ةرتاهةبةب
ئنباداو %1 ، ىبوتوةكرةس ةيدنةويةب وةل %99 رت ىةك
،ىةكةديلج
اينةت وكات ىاوخ نباينلد ةشيمةه نيبرود ةناشيك وةل ىةوةئؤب
ئبان نو ئل ىكيتش جيه وةيةوةناترةسةب .

‪ Fb‬بؤتةهؤكاريك بؤرودانى كةليك‬ ‫كيشةى كؤمةاليةتى لةنيوان هاوسةرةكاندا وهةندئ‬ ‫لةوكيشانةش لةيةكجابونةوةى هاوسةرانى ليكةوتؤتةوة .‫• له ئيستادا تكنه لؤزيا بوه به هؤكاريكى ديكةى خيانةتى‬ ‫هاوسةركيرى،لةوانه ‪ fb‬كةبؤته دةركايةك بؤ ئةنجامدانى‬ ‫كةليك كارى بةدرةوشتى وهةندئ دياردةى ناشارستانى‬ ‫وكيشةى كؤمةتايةتى.‬ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->