P. 1
Proposal Penyusunan Buku Ajar

Proposal Penyusunan Buku Ajar

|Views: 272|Likes:
منشور بواسطةAceng Rahmat
Pengajuan buku ajar di UNJ
Pengajuan buku ajar di UNJ

More info:

Published by: Aceng Rahmat on Jan 01, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

PROPOSAL PENYUSUNAN BUKU AJAR

ILMU SHOROF II
Oleh: Dr. Aceng Rahmat M.Pd, dkk
JURUSAN BAASA DAN SAS!RA ARAB
"AKUL!AS BAASA DAN SEN#
UN#$ERS#!AS NE%ER# JAKAR!A
&'('
1
Halaman Pengesahan
Ilmu Shorof II
!)m Pen*+,+n :
Ket+a : Dr. Aceng Rahmat, M.Pd
Angg-ta
Mengetah+),
Ket+a J+r+,an
Ahmad M+r-d),M.A
N#P. (./('0&1(...'2(''(
Jakarta,(3 Me) &'('
Ket+a
Dr. Aceng Rahmat, M.Pd
N#P. (.13(&(4(..''2(''(
Mengetah+),
Pem5ant+ Dekan #
Dra. L)l)ana M+l)a,t+t), M.Pd
N#P. (./0'1&. (..&'2 &''(
2
#. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAARAN SEMESTER
!RPKPS"
RENCANA PEMBELAARAN
A. Nama Ma#a Kul$ah : ILMU SHAROF II
B. Ko%e Ma#a Kul$ah&SKS : '(() & '
C. Semes#er : ### 6!)ga7
D. *es+r$,s$ Ma#a+ul$ah : Mata k+l)ah )n) 5ert+8+an agar maha,),9a
memaham) :er+5ahan 5ent+k kata ker8a 6al
;)<)l7 dan menga:l)ka,)kann*a dalam
keg)atan=keg)atan 5er5aha,a. Mata k+l)ah
)n) mencak+:: al ;)<)l 5)n na>r) )la n),5at)h)?
al ;)<)l 5)n na>-r) )la tark))5)h)? al ;)<)l 5)n
5a>r) )la >aman) 9a na+<)h)? al ;)<)l 5)n
na>-r) )la ma<m+l)h)? al ;)<)l 5)n na>r) d>)kr)
;aa<)lah m)n adam)h)? al ;)<)l 5)n na>-r)
;a)l)h) ta,r);)h)? al ham>at+l #<laal 9al
)5daal.
E. Tu-uan Pem.ela-aran : ,etelah :erk+l)ahan ,ele,a) maha,),9a da:at
memaham) dan menera:kan 5ent+k=5ent+k
:er+5ahan :ada ;)<)l 5e,erta ;+ng,)n*a
dalam :engg+naan 5aha,a ara5.
F. Ou#/ome Pem.ela-arann : Maha,),9a teram:)l mem5edakan ,em+a
8en), ),)m *ang ter5ent+k dar) ;)<)l dan
da:at menera:kann*a dalam mem:r-d+k,)
kal)mat Baha,a Ara5
G0 Alo+as$ 1a+#u Pem.ela-aran
N- Jen), Keg)atan J+mlah Jam Keterangan
( !ata: m+ka ('' Men)t
Met-de *ang d)g+nakan adalah met-de
d),k+,), ceramah dan tan*a 8a9a5
& !+ga, ter,tr+kt+r /' Men)t
Merangk+m :ela8aran dar) ha,)l tata:
m+ka dan mem5aca ,erta memaham)
mater) *ang telah d)5er)kan ,eh)ngga
da:at menera:kan ha,)l 5ela8ar dengan
mak,)mal.
2 !+ga, Mand)r) /' Men)t
Menger8akan lat)han=lat)han *ang ada
:ada ,et)a: mater) *ang telah
d)d),k+,)kan dan d):re,enta,)kan
3
H0 a%2al Keg$a#an M$ngguan
M$nggu
+e
Per#emuan
+e
To,$+ Su.s#ans$ Me#o%e
# #
ISIM
AMI*
*AN
MUS3TA4
= Pengert)an #,)m Jam)d
,ecara 5aha,a dan
),t)lah men+r+t )lm+an
nah9+
= Macam=macam ),)m
8am)d dan 5ent+kan=
5ent+kann*a dalam
,hara;
= Pengert)an ),)m m+,*ta@
,ecara 5aha,a dan ),t)lah
men+r+t )lm+an nah9+
= Bent+k=5ent+k ),)m
m+,*tak
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
## ##
MASH*AR
!5"
= Pengert)an ma,dar ,ecara
),t)lah
= Jen),=8en), ma,dar *ang
ter5ent+k dalam ;)<)l
t,+la,) m+8arrad
= Jen),=8en), ma,dar *ang
ter5ent+k dar) ;)<)l r+5a<)
= Jen),=8en), ma,dar *ang
ter5ent+k -leh ;)<)l
kh+ma,)
= Jen),=8en), ma,dar *ang
ter5ent+k -leh ;)<)l
,+dat,)
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
### ### MAS*AR
!'"
= Pengert)an ma,dar m)m)
5e,erta 5ent+k 9a>ann*a
= Pengert)an ),)m marr-h
dan ha)ah 5e,erta
5ent+k=5ent+k 9a>ann*a
= Pengert)an ma,dar ,)na<)
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
4
5e,erta 5ent+k=5ent+k
9a>ann*a.
= Pengert)an ),)m ma,dar
,ecara ),t)lah
#$ #$
ISIM FAIL
*AN
SHIGOH
MUBALAG
HOH
= Pengert)an ),)m ;a)l
,ecara ),t)lah
= Macam=macam 5ent+k
),)m ;a)l
= Aara mem5ent+k ),)m
;a)l
= Pengert)an ,h)ghah
m+5alagh-h
= Bent+k=5ent+k 9a>an
,)gh-h m+5alaghah
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
$ $
ISIM
MAF6UL
*AN SIFAT
MUSHABB
AHAH
= Pengert)an ),)m ma;<+l
,ecara ),t)lah
= Aara mem5ent+k ),)m
ma;<+l
= Macam=macam 5ent+kan
),)m ma;<+l
= Pengert)an ,);at
m+,ha5ahah
= Bent+k=5ent+k 9a>an
:ada ,);at m+,*a55ahah
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
$# $#
ISIM
TAF*HIL
= Pengert)an ),)m ta;dh)l
,ecara 5aha,a dan ),t)lah
= Bent+kan ),)m ta;dh)l
dalam m+>akkar dan
m+anna,
= S*arat=,*arat
:em5ent+kan ),)m
ta;dh)l
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
$## $## ISIM
7AMAN
*AN
= Pengert)an ),)m makan
dan >aman ,ecara ),t)lah
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
5
MAKAN
*AN ISIM
ALAT
= Bent+k=5ent+k 9a>an
),)m makan dan >aman
= Pengert)an ),)m alat
,ecara ),t)lah
= Pem5ag)an ),)m alat
men8ad) & 5ag)an ,erta
5ent+k 9a>an :ada
,et)a: 5ag)ann*a
8a9a5
8III UTS !UIAN TENGAH SEMESTER"
#B #B
AMAK
TAKSIR
= Pengert)an 8amak tak,)r
,ecara ),t)lah
= Macam=macam 8amak
tak,)r
= Bent+k=5ent+k 9a>an
8amak tak,)r :ada ,et)a:
8en),n*a.
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
B B I6LAL
= Pengert)an #<lal ,ecara
),t)lah
= Macam=macam 5ent+k
#<lal
= Aara=cara
meng)m:l)ka,)kan ,et)a:
h+r+; agar men8ad) #<lal
:ada ,+at+ ),)m
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
B# B# IB*AL
= Pengert)an )5dal ,ecara
5aha,a dan ),t)lah
= Macam=macam 5ent+k
)5dal
= Aara menga:l)ka,)kan
h+r+; agar men8ad) )5dal
:ada ,+at+ ),)m
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
B## B## TASHGHIR
!5"
= Pengert)an ta,gh)r
men+r+t 5aha,a dan
),t)lah
= "+ng,)=;+ng,) :eng+naan
),)m ta,gh)r :ada ,+at+
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
6
kata
= S*arat=,*arat agar ),)m
da:at d)ta,gh)rkan
= Bent+k=5ent+k 9a>an
:ada ),)m ta,gh)r
B### B###
TASGHIR
!'"
= Aara mem5ent+k ),)m
ta,gh)r ket)ka 5ertem+
dengan h+r+; )llah
= Aara menta,gh)r a:a5)la
h+r+; ked+a mer+:akan
h+r+; )llah
= Aara menta,gh)r a:a5)la
h+r+; ket)ga mer+:akan
h+r+; )llah
B#$ B#$ NASAB !5"
= Pengert)an na,a5 ,ecara
5aha,a dan ),t)lah
= Aara men),5ahkan ,+at+
kata
D),k+,),
ceramah
dan tan*a
8a9a5
B$ B$ NASAB !'"
= Aara men),5ahkan ;)<)l
,+lat,) a:a5)la Ca)n
;))ln*a ka,r-h
= Aara men),5ahkan ),)m
*ang terd)r) dar) & kata
5er+r+tan
= Aara men),5ahkan ),)m
*ang 5er9a>ankan
;a<)lah dan ;+<a)lah
= Aara mena,a5kan ;)<)l
t,+la,) *ang lam ;)<)ln*a
ter,em5+n*)
= #,)m *ang men+n8+kkan
na,a5 tan:a
mengg+nakan *a 6 D7
na,a5
98I UAS !U-$an A+h$r Semes#er"
7
I0 Kr$#er$a Pen$la$an
N- K-m:-nen Pen)la)an Kr)ter)a Pen)la)an
B-5-t
6E7
(
U8)an !engah Seme,ter
&1E
&
U8)an Akh)r Seme,ter
&1E,
2
!+ga, ar)an
&'E
4
!+ga, Akh)r
&'E
1
Kehad)ran
('E
0 *AFTAR PUSTAKA
A5d+l am)d, M.M+h*) Ad=D)n, Syarhu Al-Asymuny. Aetakan Pertama. Ka)r-,
Me,)r: Makta5 An=Nahdhah Al=ara5)*ah.
A5d+l a,)n Al="atl*, Al-Usul fi An-Nahwi (Ibnu As-Siraj). Be)r+t, L)5an-n:
M+a,,a,at+ Ar=R),alah
Ahmad M+khtar, Dhah) A. Ba@) 6(.3/7, Al-Munjid Fi Al-Lughah, Al)m Al=K)ta5
M.
Al=Ba8a9), Al) M+hammad, I’rob Al-ur’an !A"bary: #,a Al=Ba5) Al=)l5*.
Al=M+5ar-k, M+5ar-k, owaid Al-lughoh Al-arabiyah, Aetakan Pertama, Be)r+t,
L)5an-n: Dar+l K)ta5
A,=Sa**)d, Am)n Al), Al-#adhih fi Ilmi Al-Arabiyah. Ka)r-, Me,)r: Dar+l
Ma<ar);
a,an, A55a,, An-Nahwu Al-#afi. Ka)r-, Me,)r: Dar+l Ma<ar);
#5n+ A@)l 6(./17, Syarah Ibnu !A$il. Ka)r-, Me,)r: Al=makta5ah At=t+8ar)*ah
8
#5n+ ),*am Al=an,h-r*, Audohu Al-masali", Aetakan Pertama. Ka)r-, Me,)r:
F)>ar-h Al=ma<ar);
Man,+r Al) 6&''17, Al-Muharrar fi An-Nahwi. Ka)r-, Me,)r: Dar+,,alam,
M+hammad CA)d 6(.0&7, Usulu An-Nahwi Al-aroby. Al)m+ Al=K+t+5 ar+n, A.
Salam, Ma$oyis Al-Lughah
M+h,)n Sal)m Al<+mr), Mu$oddimah Fi An-nahwi, Mekah M+karr-mah: Al=
Makta5ah Al="a),h-l)*ah
G-5a9ah, "ahkr+dd)n 6(.037, Al-mum%i’ fi A%-&ashrif, Aetakan Pertama. Be)r+t:
Dar+l Ma<r);ah.
!h)<an, a,)m, Al-'ari’ fi Al-Lughah, Aetakan Ke=(. Baghdad, #rak: Makta5ah
An=Nahdhah.
!h)5anah, D. Bada9) dkk, Al-Mu%hola’ah Al’arabiyah, Aetakan Ket)ga. R)*ad,
Sa+d) Ara5)*a: F)>ar-h Al=ma<ar); A,=,+<+d)*ah.
Y+,+; #5r-h)m, M+hammad ar=r);a), owaid Al-Lughoh Al-Arabiyah Al-
Muyassaroh. R)*ad, Sa+d) Ara5)a: Un)Her,)ta, K)ng a5d+l a>)>.
9
Mon$#or$ng %an Um,an Bal$+
Rencana d-k+men Keg)atan M)ngg+an
M$nggu
Ke
en$s Keg$a#an Targe# Sum.er 8er$f$+as$
# IJ##
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 #
Memaham) dan
da:at
menga:l)ka,)kan
5ent+k ),)m 8am)d
dan m+,*ta@ :ada
,+at+ kal)mat
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
### I #$
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 ## dan ###
Memaham) art)
ma,dar ,erta da:at
menga:l)ka,)kan
,et)a: 8en),
5ent+kan ma,dar
dar) ;)<)l ma+:+n
),)m dalam ,+at+
kal)mat *ang 5ar+
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
$ I $#
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 #$
Memaham) mak,+d
),)m ma;<+l, ,h);at
m+,ha55ahah ,erta
da:at
menga:l)ka,)kann*a
ma,)ng=ma,)ng ),)m
*ang ter,e5+t :ada
,et)a: kal)mat
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
$## I
$###
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 #$ lan8+tan
Memaham) mak,+d
),)m makan dan alat
,erta da:at
menga:l)ka,)kan
ma,)ng=ma,)ng ),)m
ter,e5+t :ada ,et)a:
kal)mat
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
#B I B D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 $
Memaham) mak,+d
Jama tak,)r ,erta
da:at
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
10
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat
*ang 5ar+.
,hara;
B# I
B##
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 $#
Memaham) mak,+d
#<lal dan )5dal ,erta
da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat
*ang 5ar+
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
B### I
B#$
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) Ba5 $## dan $###
Memaham) mak,+d
!a,gh)r ,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat
*ang 5ar+
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
B$ I
B$#
D),k+,) ceramah dan
tan*a 8a9a5 tentang
mater) 5a5 #B dan B
Memaham) mak,+d
Na,a5 ,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat
*ang 5ar+
Re;eren,) K ,+m5er
5ela8ar *ang
mengka8) :ela8aran
,hara;
II0 Anal$s$s S$la.us Per+ul$ahan un#u+ menen#u+an ma#er$ :ang ,erlu
%$mua# %alam .u+u a-ar
#lm+ Baha,a Ara5 m+nc+l :ada akh)r a5ad ke ( h)8r)*ah, dengan
d)m+la)n*a :eng+m:+lan dan :en*+,+nan k-,a kata Baha,a Ara5. Para ahl)
5aha,a Ara5 mengg+nakan Al=G+ran, ad)t,, dan ,a,tra Ara5 lama, 5a)k :+),)
ma+:+n :r-,a, 8+ga :en+t+ran l),an -rang Ara5 ,end)r). !+8+an +tama dar) )lm+
5aha,a Ara5 :ada ,aat )t+ adalah +nt+k memaham) Al=G+ran, men8ela,kan kata=
kata, dan mena;,)rkan a*at=a*atn*a. Karena memang 5aha,a Ara5 mer+:akan
5aha,a Al=G+ran, dan mer+:akan ,arana k-m+n)ka,) a8aran #,lam.
Kem+d)an :erkem5angan )lm+ 5aha,a Ara5 5erlan8+t dengan
:eng+m:+lan data=data ke5aha,aan, :enel)t)an a,al kata, dan :en*+,+nan ka)dah=
ka)dah ke5aha,aan dengan :em5aha,an )lm)ah *ang mendalam dan ,),temat),,
11
,eh)ngga :ada a5ad ke d+a h)8r)ah, 5erm+nc+lan 5+k+=5+k+ !ata 5aha,a Ara5 dan
)lm+ 5aha,a la)nn*a.
Dah+l+ :em5aha,an ,hara; terga5+ng dalam 5+k+=5+k+ Nah9+ ,e:ert)
*ang d)lak+kan -leh #mam S)5a9eh 69a;at tah+n (0' 7 dalam 5+k+ LAl=K)ta5M.
Kem+d)an #lm+ Shara; d)t+l), ,ecara ter:),ah dalam 5er5aga) 5+k+. B+k+
:ertama kh+,+, mem5aha, #lm+ Shara; adalah 5+k+ LAt=!a,hr);M karangan Al=
Ma>)n* 69a;at &4. 7 *ang kem+d)an d)5er)kan ,*arah 6:en8ela,an7 -leh #5n+
J)nn* 69a;at 2.& 7 dalam 5+k+ 5el)a+ *ang 5ernama LAl=M+,hann);M.
Oleh karena )t+ :em5ela8aran mata k+l)ah ,h-r-; )n) d),a8)kan dalam
5ent+k ter:),ah agar dalam :em5aha,ann*a nant) da:at d),am:a)kan ,ecara
ter:er)nc) dan :ada akh)rn*a *ang ,angat d)hara:kan maha,),9a da:at
menga:l)ka,)kann*a dalam keh)d+:ann*a ,ehar)=har) dengan 5a)k dan mak,)mal.
Unt+k menent+kan 8en), mater) *ang akan d)t+l), dalam 5+k+ 5ahan a8ar,
maka k-m:eten,) *ang akan d)ca:a) har+, 8ela, dan d)r+m+,kan terle5)h dah+l+,
kem+d)an k)ta tent+kan )nd)kat-r :enca:a)ann*a, ,eh)ngga k)ta da:at
mer+m+,kan ,+5,tan,) ka8)ann*a *ang mer+:akan mater) mater) a8ar *ang :erl+
d)t+l), dalam 5+k+ a8ar.
Ber)k+t )n), dalam 5ent+k ta5el, adalah anal),), ,)la5+, :erk+l)ahan +nt+k
mata ,hara; ## :
Kom,e#ens$ In%$+a#or Su.s#ans$ Ka-$an
Memaham) dan da:at
menga:l)ka,)kan 5ent+k
),)m 8am)d dan m+,*ta@
:ada ,+at+ kal)mat
Mem)l)k) :engetah+an
mengena) ),)m 8am)d dan
m+,*ta@ dengan d)tanda)
kemam:+an men8ela,kan
:engert)ann*a 5a)k
,ecara 5aha,a dan ),t)lah
,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
dalam ,et)a: hal
= Pegert)an ),)m 8am)d dan
m+,*ta@ ,ecara ),t)lah
= Pem5ag)an ),)m 8am)d dan
m+,*ta@ ,erta
5ent+kann*a
Memaham) art) ma,dar Mem)l)k) :emahaman = Pengert)an ma,dar ,ecara
12
,erta da:at
menga:l)ka,)kan ,et)a:
8en), 5ent+kan ma,dar
dar) ;)<)l ma+:+n ),)m
dalam ,+at+ kal)mat
*ang 5ar+
terhada: ma,dar dengan
d)tanda) -leh
kemam:+ann*a :ada ,aat
men8ela,kan kem5al)
mater) )n) dengan 5a)k
dan 5enar
),t)lah
= Pem5ag)an ma,dar *ang
d)t)n8a+ dar) ;)<)l dan ),)m
Memaham) mak,+d ),)m
ma;<+l, ,h);at
m+,ha55ahah ,erta
da:at
menga:l)ka,)kann*a
ma,)ng=ma,)ng ),)m
*ang ter,e5+t :ada
,et)a: kal)mat
Mem)l)k) :emahaman
mengena) ),)m ma;<+l
dan ,);at m+,ha5ahah
dengan d)tanda)
kemam:+an
menga:l)ka,)kan ),)m
ter,e5+t dalam c-nt-h
ke,ahar)an
= :engert)an ),)m ma;<+l,
dan ,h);at m+,ha55ahah
= Macam=macam 9a>an
),)m ter,e5+t dan cara
:em5ent+kan :ada ,et)a:
9a>ann*a.
Memaham) mak,+d ),)m
makan dan alat ,erta
da:at menga:l)ka,)kan
ma,)ng=ma,)ng ),)m
ter,e5+t :ada ,et)a:
kal)amt
Mem)l)k) :emahaman
mengena) ),)m ter,e5+t
*ang d)tanda) :ada
kemam:+an dalam
menga:l)ka,)kan c-nt-h
:ada ,et)a: ),)m ter,e5+t
= Pengert)an ),)m makan
dan alat
= Bent+k=5ent+k 9a>an dar)
ma,)ng=ma,)ng ),)m
ter,e5+t
Memaham) mak,+d
Jama tak,)r ,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat *ang
5ar+.
Mem)l)k) :emahaman
terhada: 8amak tak,)r
*ang d)tanda) dengan
kemam:+ann*a
menger8akan ,-al lat)han
*ang d)5er)kan ke:ada
maha,),9a ter,e5+t
= Pengert)an Jamak tak,)r
= Maca=macam 5ent+k
9a>an
Memaham) mak,+d #<lal
dan )5dal ,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat *ang
5ar+
Mem)l)k) :emahaman
*ang 5a)k mengena) #<lal
dan #5dal ,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
dalam kal)mat=kal)mat
*ang 5ar+
= Pengert)an #<lal ,ecara
),t)lah
= Macam=macam #<lal
= Aara mer+5ah kata
men8ad) #<lal
Memaham) mak,+d
!a,gh)r dan n),5ah
,erta da:at
menga:l)ka,)kann*a
:ada ,+at+ kal)mat *ang
5ar+
Mem)l)k) :emahaman
*ang 5a)k terhada:
ta,gh)r dengan d)tanda)
-leh kemam:+ann*a
:ada ,aat mengg+nakan
= Pengert)an ta,h)r ,ecara
),t)lah
= S*arat=,*arat :ada ),)m
agar da:at d)ta,gh)rkan
13
kal)mat 5ar+ dar) ha,)l
:er+5ahan kata :ada
mater) )n).
= Pengert)an N),5ah ,ecara
),t)lah
= Aara=cara men),5ahkan
),)m
III0 Kerang+a Ba#ang Tu.uh Bahan A-ar
ةمدقملا
.............................................
......
دماجلا :لولا بابلا
قتشملاو
.............................................
......
دماجلا مسلا
.............................................
......
قتشملا مسلا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:يناثلا بابلا
رداصملا
.............................................
......
1 . &'()ملا %*ا)ملا
+ا,-.ا /م
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:ثلاثلا بابلا
) ردصملا 2 (
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:عبالا بابلا
!م "ا#اتشملا
$ام%لا
.............................................
......
1 . 01ا2لا مسا
.............................................
14
&3لا"ملا4
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
2 . +(,2ملا مسا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
3 . &5"شملا &2!)لا
01ا2لا مسا6
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
4 . 0!72تلا مسا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
5 . ام8لا مسا
ا9ملا4
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
6 . &ل:ا مسا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
عم& :'ما(لا بابلا
)ث*تلا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
15
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:+دا,لا بابلا
ل-./ا
.............................................
......
;<=لا6 +>1?ا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
@AB C8م5لا ;<D
&<
E
1
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
Fا$ 4ا(لا4 Gل.ا ;<D
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
Fا!لا4 Gل.ا ;<D
ا4ا4
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
ا2لH Fا!لا4 4ا(لا ;<D
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
/!9Iتلا6 +>1?ا
0=Jلا4
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
16
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
@KLلا6 +>1?ا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:عبا,لا بابلا
لادب/ا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:!ما,لا بابلا
)0صتلا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:ع%اتلا بابلا
1,2لا
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
:3ا4لا بابلا
) 1,2لا 2 (
.............................................
......
ا!"لا
.............................................
......
#ا"$%دتلا
.............................................
......
17
I80 *raf Bu+u A-ar
5صلا
ةمدقملا
:ة06لا 786. ةبادب
+4
E
.ا A=لا AMا4H KJم NA,لا دJ1 &3<لا م<1 Hد6
&3<لا #ا*A2م (,مج$ Fام<,لا KBH O!B PQAج5لا
Pم$A9لا RA=لا S<1 TلU S- /$دمت,م Pا5V(V4
E
د64
Pم$د=لا N*.ا /م W6 X(Y(ملا4 PG$Aشلا O$دLلا4
/م &$ا3لا ZVا[4 PNاA,1.ا &5-اشم4 P\A]V4 \A,^
PW_ا$R A!I2_4 W`ا2لH aA^4 Pم$A9لا RA=لا م
b
5- TلU
.S
E
م>س?ا c$Aشتلا Fا144 Pم$A9لا RA=لا &3ل &!6A,لاD
dا"Jتسا4 P0!<,تلا4 FاA=تس?ا &<BAم #Hد6 مY
P#اeB>ملا Fاد6f4 &gاI"لا %(h6 &iدت"م Pد1ا(=لا
#A5e- PمeJملا ق!Dدلا S
E
م<,لا OL"لا (LV &j%
E
دتم
.&3<لا4 (LJلا S- ;ت[ CAج5<ل SVا]لا A=لا S-
@A)لا م<1 OBا"م k<1 0متش_ (LJلا ;ت[ ZVا[
llNات9لاmm S- ا!
n
<j اLoا4 TلU 4د"$ ام[ PW<iاIم4
#m W$("!Iل 180 PG!لpتلا6 @A)لا م<1 *A-H مY lq
ا5Jم اJ!لf 0r4 ام sدDH 0t ,ل P;ت[ Cد1 W!- Z,o(-
#m S
E
Vuام<ل lG$A)تلاm Nات[ 249 /6ا WBA^ QKلا lq
#m SJ
E
j 392 .lG)Jملاm W6ات[ S- lq
18
5صلا :9ناد)م و
/م FSشلا*%4 PA!!3تلا v&3ل G$A)تلا4 @A)لا
ا5qاج_اA!!3_ QH aا$Aلا G$A)_ WJم4 P+اB Sلf +اB

w
%(6*4 ا
w
"r4 لام^4 ا6(Jj ا5<,ج6

:
;-<=ا 5صلاو sا9BH W6 @A,_ م<1
ا52$A)_4 ا5ت!J6ا S- C*A2م S5q44 P&!6A,لا #ام<9لا
&Lr4 PC*ا$u4 &لاrH /م ا5-AB. ام4 Pا5Dا=ت^ا4
Se2ل xA3ل ا53!r QAت,$ QKلا A!!3تلا4 P+>ت1ا4
G<تyم &$*pتل PQ
E
(J,م 4H ...Psا'*?ا4 +اد6?ا4 +>1?ا[
دلا(ت_ &!Dا=ت^ا &3ل ا5VH &!6A,لا ziا)M /م- PSVا,ملا
&$(D Arا4H ا5J!6 {6A_4 P|,6 /م ا57,6 ا5`ا2لH
دلا(ت_4 \}ا8jH {6اAت_ QKلا S
E
Lلا مIجلا[ ا5<,ج_
.&h^اV CAمتIم &[AB S- \ا$>M
C*A2ملا #ام<9لا @A)لا م<1 اد!م H cم 4
+امجلا ا5Jم (
E
9ت_ Sتلا &$(3<لا #ادB(لا 09
E
ش_ Sتلا
+ا,-.ا4 P&6A,ملا Fامس.ا لf +4اJت$ ل (5- P;![اAتلا4
&!J"ملا Fامس.ا /م ا55"^4 @4ALلا امH P&-A)تملا
.ا56 @A)لا م<,ل ق<
E
,_ >- Cدماجلا +ا,-.ا4
:9ت)م>?و @دAاB
م),$ (5- P&<!<j د
b
iا(- @A)لا م<1 &سا%دل f
s>9لا6 QpJ$ 4 P#ا*A2ملا S- phyلا /1 م<=لا4 اI<لا
&-A,م S<1 /!,$ ام[ PWت'>6 4 WتBا)26 0E y$ ام
E
1
;![اAتلا S- #ام<9لا /م A!]9ل &!6اA1?ا cDا(ملا
/6ا +ا=- Wت!مqH Sلf Fامد=لا %ا^H دD4 P0مجلا4
19
&!6A,لا QAh^ @A^H G$A)تلاmv%(2)1
(
Pام57م'H4
&3<لا6 /!<3تشملا c!مj ~ا!تBا &-A^ /!
E
"$ QKلا-
l&jاB ام$H W!لf Q
E
(3ل4 Q
E
(LV /م &!6A,لا
m 2 l
+اD4 P
W_ا- W

م

<1€ W

_
b
ا- /م
E
•- G$A)تلا امH4m vSg(!Iلا
l....مe,م

لا
m 3 l
.
(
& m 1 l
NOPQRST UV WRXXST (K&3 .66NQYXST77 UV UYZ [\T ]^_`a bScd e ,
2 7 & 6
PfgXST (K22' .
20
لولا بابلا
ق
C
تشملاو دماجلا
WV([ kلf *(,$ ق
E
تشم4 دماj kلf مسلا م!I=_ f
.WJم U(Mpم A!' 4H \A!' /م ا
b
U(Mpم
*(j(لا S- W="I_ &م<[ kلf cjA$ ل مسا 0[4
(5- Dدما& م<, €لا4 ‚Aجشلا4 AجLلا4 Aم=لا4 ƒمشلا-
ل ا5`ا2لH . .Cدماj FامسH ا5<[...|[A
b
لا4 A)Jلا4
(q4 .*(j(لا S- ا5ت="س „AMH #ام<[ kلf cjA_
vامID
E F :"اG H%ا Wلام (q4 P/!1 مسا ا
w
7$H kم
t
I$

4
PFام v0]م P…
E
ا(Lلا6 †%د$ P0E =تIم PS
E
j%اM *(j4
P8"M P0j% Px%H P%(Y P‡"[ PFا(q P%اJ$* PمجV P0م%
CA=ت2م A!D Pا5_اK6 &مiاD P…اJjH FامسH S5-...PN(Y
.W6 s(=_ FS^ kلf
2 :I24م H%ا F مiاD kJ,م k<1 +E * ام (q4
†%د$ kتB 0E =تIم S
E
j%اM *(j4 Wل %(
t
)ت$

ل P\A!36
FامسH \K5-...P/مu Pم<1 Ps(V P+(M* v0]م P…
E
ا(Lلا6
ا5ل ƒ!ل4 PاqA!' S- ا5ما!=6 لf X%د_ ل P&$
E
(J,م …اJjH
v0]م S- ا5ما!=6 †%د_ S5- P0E =تIم Sj%اM *(j4
...P0Mد
ˆ
م
b
PW!- +(Mدم P0Mا*
قتشملاو /م ا5Dا=ت^ا ‰)$ &=!=B k<1 +* ام v
. اqAiاeV4 W6
b
%

ا^b 4 N*
t
Š b م

4 0D

ا1 b (LV اqA!'
21
(q4 %د)ملا /م CU(Mpم ا5V. &=تشم >
w
]م 0D

ا1 b &م<9-
م
t
‹‹<

q b 4 NA
ˆ
شŒ لا /م &6
b
%

ا^b 4 ‚ N*.ا /م N*
b
Š b م

4 ‚ 0=,لا
. ا
w
A
t
j
b
:Jاقت3/اB P0rH /م ا
w
1A- KMp_4 ق
E
تش_ H (q
PWJم KMH

QKلا 0r.ا kJ,م k<1 &لل* P•A2لا اKq S-4
.WJم ا=Žتشم 0r.ا4 Pا
Ž
=تشم •A2لا kم
t
I$

4
(9$ P%*ا)ملا QH P&$
E
%د)ملا SJ,ملا FامسH /م4
Pم5

-
b
Pمq

ا- Pم
ˆ
5-ا € Pم5
b
2$ Pم
b
5

-
b
vXا=ت^ا v0]م PXا=ت^لا
.llم5
ˆ
-
b
mm %د)ملا /م...Pم!5- Ps(52م
/م X • ا=ت^لا • >
w
!<D • NA,لا /1 *%4 دD4 اKq
&6اجتسا د,6 ام!- •ا^ WJ9ل4 P&!ILلا …اJj.ا FامسH
Pدسpتسا v0]م PA),لا #اYدLتIم 4 PSم<,لا %(hت<ل
PN
b
(
E
6 P{
b
6
t
p_ PAIJتسا PX%4H P0j
t
A_ Pƒ!تتسا PAجLتسا
Pدس.ا v/م &=تشم S5-...P;"<j PkJ
t
B
b
PN
b
A

_
b
P02<-
P{6?ا4 PAIJلا4 PX%(لا4 P0jAلا4 Pƒ!تلا4 PAجLلا4
v+(=_...PNا"<جلا4 FاJ
E
L€ لا4 NاAتلا4 P02<2لا4 PNا"لا4
PCاشلا ZI!تتسا P/!hلا AجLتسا P0jAلا دسpتسا
{6
E
p_ P•ا3"لا AIJتسا PAجشلا X%4H PCHAملا Z<j
E
A_
kJ
t
B
b
P\د$ Z
ˆ
6
b
A

_
b
Psا,hلا 0b 2<- PNات9لا N(
E
6 PW2!س
...PW""<j PWسH%
:ردصملا !م ق
C
تشK PAم.ا4 P•%ا7ملا4 Soاملا
P&5"شملا &2)لا4 P+(,2ملا مسا4 P01ا2لا مسا4
P&ل:ا مسا4 Pا9ملا4 ام8لا امسا4 P0!72تلا مIلا4
.N(IJملا مسلا4 A3 E)ملا مسلا #ا=تشملا6 قL<$

4
22
:ق)ب<L
1 /م ا5!- ام &!_:ا &م$A9لا #ا$:ا /م ~Ayتسا ‘
مسا4 قتشملا /م دماجلا 8!!م_ cم &6A,ملا Fامس.ا
vkJ,ملا مسا /م #اKلا
vkلا,_ +اD
‘ ﴿ Mا>-L اGN مقلاو Mا>اOPلاو 'مشلاو
$ام,لاو Mا>اش0K اGN Q)6لاو Mا>-
C
& اGN راR2لاو
امو 'Sنو Mا>اOT امو Uرلاو Mا>ا2ب امو
ا>ا8قLو ا>ر8جB اRمRلVB Mا>ا8
C
% vƒمشلا ﴾ 1 ‘
8 .
‘ IلN Wاد&لا H> اGXB ر8صلا يB YSنو ﴿
!م ا2ث4ب !م ا26Kو اK ا8لا# Z[86,2K HRبر
M[86%ملا Jد=و !م;لا د.و ام ا\> اند#م
ع,م& H> ا\0B M@د;او ةO)= /N ]نا^ [N
/و ا_
:
)3 'Sن H6`L
a
/ 78)لاB M[وPOم ا2Kدل
[86م4L Hت2^ ام /N [وbجL vƒ$ ﴾ 51 ‘ 54 .
2 امم %د)م 0E [ /م ا5=Œتش_ FامسH &Y>Y #اq ‘
vS_p$
.ZL
ˆ
V
b
P%د
ˆ
'
b
Pدq ˆ u

23
يناثلا بابلا
) رداصملا E (
ة).ابلاو ة)c-ثلا :لا4Bلا رداصم
ة)%اد,لاو ة)%ام(لاو
G$A‹‹)تلا S- ا
w
]لاY S_p$ QKلا مسلا (q %د)ملا
’• A

‹‹)
ˆ
$
b
’b A
b
r
b
4 ا
w
6A
ˆ
o
b
N

A

7
ˆ
$
b
N
b
A
b
o
b
v (LV •دLلا ا
w
Jم7تم
~
b
A
b
‹‹B
ˆ
*
b
4 &w ‹‹س
b
(
ˆ
"

$
b
ƒ

‹‹"
b
!
ˆ
$
b
ƒ
b
‹‹"

$
b
4 Fwا(
b
1 • Q(

,
ˆ
$
b
„(
b
1 b 4 ا
w
Mb اA
ˆ
r

ا
w
‹‹!
b
J

م

_
b
k‹‹J
t
م
b
ت
b
$
b
k‹‹J
t
م
ˆ
_
b
4 ا
w
A
b
‹‹!
ˆ
"

9
ˆ
_
b
A

‹‹"

9
b
$

A
b
‹‹"
t
[
b
4 &w j
b
A
b
B
ˆ
*
b
~

A

B
ˆ
د
b
$

. اq(LV4 ا
w
6
b
اشb !
ˆ
ش

1 ˆ ا ;

^b (
ˆ
شb ,
ˆ
$
b
;
b
^b (
ˆ
شb 1 ˆ ا4
ا
w
‹‹!
b
J

م
b
_
b
4 ا
w
A
b
‹‹!
ˆ
"

9
ˆ
_
b
4 &w ‹‹j
b
A
b
B
ˆ
*
b
4 &w س
b
(
ˆ
"

$
b
4 Fwا(1 • 4 ا
w
Mb اA
b
r

4 ا
w
6
b
A
ˆ
7
b
-
b
G$A‹‹)تلا S‹‹- ا
w
‹‹]لاY #Fا‹‹j &‹‹2<تyم %*ا)م ا
w
6
b
اشb !
ˆ
ش

1 ˆ ا4
. •دLلا ZJم7_ دD4
Fا(‹‹1 &‹‹م<[4 NA‹‹7لا •اد‹‹Bf k‹‹<1 Z‹‹ل* ا
w
6Ao &م<9-
”ا‹‹2ل.ا &!=6 TلU k<1 ƒD4 Fا(
b
1 ˆ ?ا •ادBf k<1 Zل*
. اq(LV4 C%([Kملا
v S<$ ام اqA5^H اu4H k<1 %د)ملا *A$4
( . ة6
d
4
e
B
d
&‹‹م
b
B
ˆ
%
b
v (LV /!,لا (9س4 s>لا4 Fا2لا ‰ت26
.&م
b
<
ˆ
[
b
4 &L
b
م
ˆ
س
b
4
& . ة6
d
4
e
Bf (‹‹LV s>لا ‰‹‹ت-4 /‹‹!,لا (9‹‹س4 Fا2لا AI96

b
<
ˆ
[

4 &م
b
,
ˆ
V €v
4
.Cد
b
شˆ V €4
2 . ة6
d
4
e
B
a
(‹‹LV s>لا ‰‹‹ت-4 /‹‹!,لا (9‹‹س4 Fا‹‹2لا م76
. CA
b
م
ˆ
B

4 CAم
ˆ
س

4 &<
b
"
ˆ
D

v
4 . Q4
e
B
d
NA
ˆ
[
b
4 NA
ˆ
o
b
v (LV /!,لا (9س4 Fا2لا ‰ت26
. NA
ˆ
B
b
4
1 . Q4
e
Bf م<
ˆ
‹‹س

4 م<
ˆ
1€ v (LV /!,لا (9س4 Fا2لا AI96
. م<
ˆ
B€ 4
4
. اqAI[4 @ا9لا ‰ت26 u(ج$
24
/ . Q4
e
B
a
…د
ˆ
‹‹D

4 A9
ˆ
س

v (LV /!,لا (9س4 Fا2لا م76
. A9
ˆ
V

4
3 . [-4
e
Bf s>لا ‰‹‹ت-4 /‹‹!,لا (9‹‹س4 Fا‹‹2لا A‹‹I96
.ا!
b
I
ˆ
V €4 ام
b
A
ˆ
B€ v (LV GلH اqد,6
0 . [-4
e
B
a
اqد‹‹,6 s>لا ‰ت-4 /!,لا (9س4 Fا2لا م76
. اA2ˆ '

4 اA
b
9
ˆ
^• v (LV GلH
. . [-4
d
B
d
(‹‹LV G‹‹لH اqد‹‹,6 s>لا4 /‹‹!,لا4 Fا‹‹2لا ‰ت26
. •J
b
^b v
(' . I64
e
B
d
„(
b
=ˆ _
b
v (LV /!,لا (9س4 s>لا4 Fا2لا ‰ت26
. „4د
ˆ
j
b
4
د‹‹D4 ا
w
د‹‹j CA!]‹‹[ Sq4 •امIلا اu4.ا \Kq S- 0r.ا4
%*ا‹‹)ملا sا‹‹IDH S‹‹- S_p!‹‹س ا5‹‹7,64 ا5‹‹7,6 ا‹‹VA[U
ا‹‹‹5->تMا4 ا‹‹‹5_A]9ل اqA‹‹‹)B /‹‹‹9م$ ل 4 &‹‹‹2<تyملا
ام‹‹IB A5ت‹‹^ا ا‹‹م A‹‹[U G$A)تلا Fام<1 /1 %(5شملا4
. W‹‹J!B S‹‹- ا
w
L‹‹o(م S_p!‹‹س ا‹‹م[. Nا"لا k<1 ;<3$ امل
ا5<<‹‹I_ ;‹‹IB +ا‹‹,-.ا %*ا‹‹)م /‹‹1 O$د‹‹Lلا Sلا‹‹تلا4
v>!)2_
:ةKد
C
جملا ة)c-ثلا لا4Bلا رداصم F?
+ا,-.ا /م SY>]لا A!' %*ا)م H Fام<,لا دj4
.ا5!<1 S_p_ C*د
E
Lم اu4H4 Pا5h"7_ د1ا(D ا5ل P&!سا!D
ا5Vاu4H4 PC*د
E
Lم د1ا(=ل c7y_ >- SY>]لا %*ا)م امH
0,2<ل ا[ ام6% 06 Pا
w
Vu4 /!Y>Y4 &IمM u4اجت_ CA!][
Wل ll(<I$>سmm v0,2لا P>
w
]م- P%د)م /م A][H دBا(لا
PS
E
< €س

PS
E
< €س

Pا(<س

P(
E
<

س

P(<
ˆ
س
b
vSq4 P%*ا)م &IمM
vSq PCAش,لا \%*ا)م #u4اج_ llk=<$ S=لmm v0,2لا4
PS
E
=

ل

Pا!=ˆ ل

P&Vا!=ل Pا!=ل PS
E
=

ل € P&$ا=ل € PCFا=ل € PFا=ل €
لf SY>]لا %*ا]م &-A,م /9م$ ل4 .CFا=ل
b
Pk=bل

P&!=ˆ ل

25
|,6 ;qU TلKل Pمjا,ملا4 &3<لا ;ت[ kلf •(jAلا6
4AMR „H%4 P&!1امس SY>]لا %*ا)م
t
H kلf Fام<,لا
%*ا)ملا /م CA!][ &<]مH ا5!<1 Z_H ا
w
Vاu4H †اJq H
PNA,لا /1 #*%4 Sتلا +ا,-.ا %*ا)م ا5!<1 ا(سا=-
#*%4 Sتلا اu4.ا4 Pاq%*ا)م6 ا(=hV G![ م<
b
,$

مل4
vSq PCA!][ &<]مH ا5!<1
E :Q4
e
B
d
F ام P&$د
E
,تملا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
K b MH Pا6Ao NAo v0]م P&$ل4 4H &1اJr k<1 +E د_ مل
...Pام5
ˆ
- م5- PاA)
ˆ
V A)V PاKMˆ H
2 :Q4
d
B
d
F /م &مu>لا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
&2r 4H P&[AB 4H P(ل k<1 +E د_ مل ام Pll0, €-
b
mm Nا6
c< €r Pا
w
"7' ;7

' PاBA
b
- aA

- Pا",
b
_ ;, €_ v0]م P&ت6اY
...Pا,<
b
r
g F :ل84
a
B
a
&مu>لا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_

w
1(<g c<
b
g v0]م ll0,
b
-
b
mm Nا6 /م P/!,لا &L!L)لا
...Pاo(5V |5V Pا*4دس دجس Pا1([% c[%
h F Mةل8
e
4
a
B
a
i :ةلا4
d
B
d
F /$Kq دBH k<1 S_p_
;,

r v0]م ll0,

-
b
mm Nا6 /م +ا,-.ا %*ا)م /!Vu(لا
–<

6 P&Bا)- ‰)

-...P&64K1 NK • 1 P&ل(5س 05

س
b
P&6(,r
...P&Bا"D ‰"D

P&qا"V W"V

P&'>6
j F :ةلا4Bf k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
†اB P&$اhM€ dاM P&'ا"r

–"
b
r v0]م P&,Jr 4H &-AB
...P&1ا%u •%u P&$ا9B€
26
k F :لا4Bf k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
...Pا*اA^

*A^ Pا
w
Bامj ‰مj PFا6f k6H v0]م P•اJتما
l F :[-4
d
B
d
k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
PاVل(j +اj PاVا-(
b
g
b
@اg v0]م PNاAhoا4 &[AB
...Pا
w
Vا!<' k<
b
'
b
PاVا7!- xا-
m F :لا4B
a
k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
G1 b % Pا%ا4*

%ا* Pاما[u

م[

u

Pلا,س

0,س v0]م PxAم
k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م ا7$H W!<1 S_p_4...Pا-ا1%

’Ar Pا-اتq Gتq PFا(1 • „(1 PFا96 k96 v0]م P#(r
...PاMاAr
En F :Q)4f B
d
k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
03"لا —L
b
^b Pا=!=V ق
E
V P>
w
!5r 05r v0]م P#()لا
PA!س k<1 +ا,-.ا %*ا)م ا
w
7$H W!<1 S_p_4...Pاج!L^
...Pا2!ل* Gل* Pا"!6* N
E
* P>!B% 0B% v0]م
EE F :ة6
d
4
e
B
a
k<1 &لادلا +ا,-.ا %*ا)م W!<1 S_p_
;5

^ PC(
E
B

Q
b
(

B PCAمB A
b
م

B P&D%u

X b %

u
b
v0]م P(ل
...Pl*ا(س Whلاy$ xا!6 v&"5شلاm P&"5^
:ة).ابلا لا4Bلا رداصم Fب
S
E
سا!D \%د)م- @ABH &Y>Y 0,2لا u4اج_ اUf
v&!1ا6Aلا +ا,-.ا %*ا)م T!لf4 P*A
t

E :Qd 4
d
B
e
? :ردصم F v0]م P+ا,-
ˆ
f vu4 k<1 S_p$
Pا*ا=$f دD4H Pا%اAسf A
E
سH Pاما5سf م5سH PاماA[f s
b
A[H
27
PFادqf P*اD4
ˆ
f v0r.ا *ا=$fm...PFاM%f kM%H PFادqf „دqH
\Kq S- •دB P4اM%f v0r.ا PFاM%f PQادqf v0r.ا
.l+>1f #ام<9لا
ا[ اUf امH P/!,لا ‰!Lr ll0b ,
b
-
ˆ
H
b
mm ا[ اUf اKq
ll+ا,-
ˆ
fmm v%د)ملا GلH @KLت- PGل.ا6 /!,لا 0E ت,م
P&Vا1f ا1H v0]م P%د)ملا AMR S- Fا_ ا5Jم x(
t
,$

4
ا!6f v0r.ا P&Vا6f Pا(
b
1 ˆ f v0r.ا P&Vا1fm...&Vا6f ا6H
.l+ا,-
ˆ
f

˜
2 :Qd 4
o
B
d
:ردصم F v0]م P0!,2ˆ _
b
vu4 k<1 S_p$

E
^ Pا
w
,$Aش_ •A
E
^ Pام$د5_ sد
E
q Pا"$K5_ NK E !q
...Pاد$دش_
ا[ اUf امH Ps>لا ‰!Lr ll0b ,
t
-
b
mm ا[ اUf اKq
Pll0!, €2ˆ _
b
mm %د)ملا Fا$ @KB ;ج!- Ps>لا 0ت,م
v0]م ll&<, €2ˆ _
b
mm A!)!- P\AMR S- Fا_ ا5Jم |$(,تلا4
P&$*p_ P&!-(_m...&$8,_ „8
E
1 P&$*p_ „*
E
H P&!-(_ k-
E
4
Fا!لا ا5Jم Z-KB PS
n
$
ˆ
8

,
ˆ
_
b
PS
n
$
ˆ
*

p
ˆ
_
b
PS
n
!
ˆ
-

(
ˆ
_
b
v0r.ا P&$8,_
.AM€ :ا S- Fا_ ا5Jم x(

1 • 4 ll0!
ˆ
, €2ˆ _
b
mm Fا6 Sq4 +4.ا
@KL_

H ;لا3لا- Ps>لا u(م5م ll0,
t
-
b
mm ا[ اUf4
P\AMR S- Fا_ ا5Jم x(
E
,$4 ll0!,2_mm %د)ملا /م Fا!لا
#ا"Yf 0Œ =$4...P&™J5_ pJ
E
q P&i8ج_ H8
b
j P&™hy_ p
b
h
t
M v0]م
...Pا™$8ج_ H8
E
j Pا™!"J_ p"V v0]م PFا!لا
g :Q.ا
e
B ردصم F &<1ا
ˆ
2م vu4 k<1 S_p$
S- *Ah
t
$ مل SVا]لا4 P*A

h
t
م PS
E
سا!D +4.ا4 P+ا,-4
Cدqاجم د
b
qاj /!Vu(لا k<1 Fاj امم4 P+ا,-لا c!مj
28
امم4 Pلادj4 &ل*اجم +*اj PلاتD4 &<_ا=م 0_اD Pا*ا5j4
P&م4ا=م s4اD v;IL- S
E
سا!=لا +4.ا u(لا k<1 Fاj
...PC%uاŠم %uR P&Iلاجم ƒلاj P&Jما!م /ما$
h F :Qd 6
d
4
e
B
d
ردصم Pا
w
سا!D &<
b
<
b
,
ˆ
-
b
vu4 k<1 S_p$
P&)L)B zL)B P&5=5D W=5D PCA],6 A],6 v0]م
+8لu P&س(س4 …(س4 P&jAB* ~AB* P&مدم* sدم*
...P&ل8لu
ا[ اUf +>,
ˆ
-

vu4 k<1 %د)ملا S_p$ دD4
…(س4
b

w
ا8لu

+b 8لu
b
v0]م Pا2,
E
7م S
E
1ا6Aلا
...Pا
w
سا(س4

:ة)
C
%ام(لا لا4Bلا ردتصم F p&
4H 0r4 C8م56 Hد"$ H /م د
E
6ل Sسامyلا 0,2لا
l0t ,
b
-
ˆ
ا € P0,
b
ت
b
-
ˆ
ا € P0,2bV
ˆ
ا €m 0r4 C8م56 Hد6 اU•- PCدiاu Fات6
AI[ cم Soاملا 0,2لا u4 k<1 S_p$ %د)ملا-
v0]م P\AMR 0"D GلH C*ا$u4 PWJم Oلا]لا @ALلا
PاDا=ش

Vا ق
E
شVا Pا1اh=

Vا ch=Vا Pا-اA)

Vا @A)Vا
Fا!لا PQا(hVا v0r.ا PFا(hVاm...PFا(hVا „(hVا
.lC8مq
PFاAتjا HAتjا Pا
w
%اyت €-ا Ayت-ا Pا%ا)تVا A)تVا
S- Fا$ %اتMا 0,2لا GلH Z"<Dm Pا
w
%ا!تMا%اتMا
.lا5<"D QKلا @ALلا %اI9Vل%د)ملا
29
...Pا%اA"'ا A"
E
'ا Pا
w
%ا%4

uا %
t
4uا Pا
w
%اAم

Bا A
t
م
b
B
ˆ
ا
l0<
b
,
ˆ
2b_
b
P01 b ا2b_
b
P0,
t
2b_
b
m Cدiاu Fات6 Hد6 اUf4
@ALلا م
E
o cم Soاملا 0,2لا u4 k<1 S_p$%د)ملا-
v0]م PAM€ :ا 0"D QKلا

t
م_ Pا*د
Œ
ش_ *د
t
ش_ Pا6%
Œ
د_ N%
E
د_ Pامد
Œ
=_ sد
t
=_
‰rاJ_ Pا*ا

"_ د1 b ا"_ Pام4

اJ_ s4
b
اJ_ P>6

ا=_ 06
b
ا=_...ا*د
Œ
م_
...P>6AI_ 06
b
AI_ Pل8ل8_ +8ل8_ PاA] •,"_ A
b
] b,"_...PاLrاJ_
ZVا[ اU•- Pا2لH P0b 1 b ا2_ P0b ,
t
2b_
b
vsل /9_ مل ام اKq
Pا5<"D ام AI[4 Fا$ ا5"<=6 %د)ملا S- Z<
ˆ
1H

ا2لH ا5م

ل
...Pا!ل €ا,_ Pا!7=_ koا=_ Pا!J
E
م_ kJ
E
م_ Pا!9

ش_ k9
t
ش_ v0]م
:ة)
C
%اد,لا لا4Bلا رداصم q د
v0r4 C8م56 ا5<
Œ
[ WVاu4H Hد"_ SسادIلا 0,2لا
/م4 l0t <
b
,
b
-
ˆ
ا € P0<
b
J
ˆ
,
b
-
ˆ
ا € P+(
t
,
b
-
ˆ
ا € P+t ا,
b
-
ˆ
ا € P0b 1 b (
ˆ
,
b
-
ˆ
ا € P0,
b
2ˆ ت
b
س
ˆ
اm
AI[ cم Soاملا 0,2لا u4 k<1 \%د)م S_p$ م
t
Y b
v0]م P\AMR 0"D GلH C*ا$u4 WJم Oلا]لا @ALلا
k1Aتسا Pا
w
%ا23 ˆت €سا A23 ˆت
b
سا PاjاAyتسا ~Ayتسا
Fا!لا Z<1H

PQا1Aتسا v0r.ا PFا1Aتساm PFا1Aت €سا
.lC8مq ا5"<=6
Pا6اد$د

jا N*4دBا Pا6اش!ش

1ا ;^(ش1ا
PNا*4
ˆ
د

Bا PNا^(
ˆ
ش

1 ˆ ا € v0r.اm اVاش!ش

Mا /^(شMا
ام %اI9V ل Fا$ %د)ملا S- 4ا(لا Z<
t
1H

Pا^(
ˆ
ش

Mˆ ا €
.l&J[اس ا5V([4 ا5<"D
30
N
t
ا5^ا Pا%اA!2

rا %
t
ا2rا Pا%
w
اA!
ˆ
م

Bا %
t
امBا
0,2لا S- @AB c6ا% H ZeBل T<,ل4...Pا6ا"!5


ا5<"D ام %اI9Vل Fا$ ا5"<=6 %د)ملا S- Zل
t
H

دD4 PGلH
.W!-
d4AMا Pا
w
U(
t
< €j
ˆ
ا U(
t
<
b
j
ˆ
ا Pا
w
gا(< €1 ˆ ا d(
t
<
b
1 ˆ ا €
....‚اgا4AMا
T9JLسا Pا1ا=VA-ا € c=VA-ا Pا
w
ماجV
ˆ
ABا م
b
ج
b
V
ˆ
A
b
B
ˆ
ا
...Pا[ا9JL€ سا
م
E
5ل*ا Pا%اA,ش

Dا A
t
,شDا Pا
w
VاJ™م

g
ˆ
ا
t
pمgا
...Pامام5ل*ا
ا[ اU•- /!,لا 0E ت,م ll0,2تساmm v/9$ مل ام اKq
S- Fا_ ا5Jم x

(1 • 4 %د)ملا GلH Z-KB

/!,لا 0E ت,م
v0]م P\AMR
v0r.اm...P&لاLتسا +اLتسا PC*ا,تسا *ا,تسا
.l+ا,2تسا ˜ +ا!Lت €سا P*ا(,
ˆ
ت €س
ˆ
ا
:ق)ب<L
1 ا5Jم 0E [
E
u4 A[Uا4 %*ا)ملا S_p$ امم ~Ayتسا ‘
vS
E
1امIلا /م S
E
سا!=لا 8!
E
م4 PW<,-4
vkلا,_ +اD ‘ ﴿ 7اOلا Rشلا !. rن8لV,K
Q)ب% !. د
s
=و M)ب^ 9)B لات# Q# 9)B لات#
ب^? 92م 96>? 7اOلا د
f
ج,ملاو 9ب S^و M96لا
Qتقلا !م ب^? ة2تSلاو M96لا د2. vCA="لا ﴾ 217 .
31
اJ"hM v+اD Pام5J1 W<لا So% Aم1 /6ا /1 ‘
م[ا$fmm v+ا=- م<
E
س4 W!<1 W<لا k<r W<لا +(س%
م[ا$f4 P&ما!=لا s($ #ام<` م<eلا •- Pم<eلا4
ا[ /م T
b
<
b
q b امV•- P‰
E
شلا4 م[ا$f4 P‡L
Œ
2تلا4 ‡L2لا4
مqAمH4 Pا(,h=- P&,!h=لا6 مqAمH P‰
E
شلا6 م9<"D
(6H \ا4% llا4Aج2- %(ج2لا6 مqAمH4 ا(<y"- 0y"لا6
.Wل š2<لا4 م[اLلا4 *44ا*
+(س% +اD v+اD WJ1 W<لا So% CA$Aq S6H /1 ‘
م<Iملا k<1 ;ج_ ƒمMmm vم<
E
س4 W!<1 W<لا k<r W<لا
PC(1دلا &6اjf4 Pƒgا,لا Z!مش_4 Ps>Iلا *
E
% vW!M.
.&Iمyلا \ا4% ll8iاJجلا •ا"_
E
ا4 P|$Aملا C*ا!14
Pم<
E
س4 W!<1 W<لا k<r S"Jلا /1 %

U S6H /1 ‘
†AمH4 P&Dدr T!MH Wj4 S- T
b
مI
Œ
"_mm v+اD
0jAلا †*ا^%f4 P&Dدr A9Jملا /1 T!5V4 P@4A,ملا6
FQ*Aلا +اjA<ل †A)64 P&Dدr Tل &ل>7لا x%H S-
مe,لا4 &[(شلا4 AجLلا Tتgامf4 P&Dدr Tل A)"لا
(ل* S- †(ل* /م T'اA-f4 P&Dدr Tل ق$Ahلا /1
.Q
E
KمAتلا \ا4% ll&Dدr Tل T!MH
2 vا5Vu4 اq%*ا)م6 Z

i
ˆ
ا4 &!_:ا +ا,-.ا u ‘
P%4اB P*د
E
م P~ABد_ PkMAتسا Pk5تVا Psدم* PS6
E
%
.sد
E
=_ P*ا2تسا PS6ا3_ P|
t
!6H
32

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->