P. 1
انرژی باد

انرژی باد

4.5

|Views: 3,445|Likes:
منشور بواسطةsamiullah

More info:

Published by: samiullah on Nov 02, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

لباک نوتنهوپ

یرینجنا ی نهوپ ځ
سکینورتکلاو قرب یرینجنا تنمتراپید
داب یژرنا یکیناکی~ لی¹=ت
"لی=ر~ا" -ا _یم~ : -~ننک -یترت
سکینورتکلا و قرب تن·متراپید »جن·پ .ا··~ ل-=~
1387 ¸ ھ
راتفگشیپ
· دوری~ رام~ب »+~ -=ا-~ ·¹م= ¸ا یژرنا -=ب ت~ا ی=ولانکت و سنیا~ ر-= ·ک ینونک ر-= رد
تک¹م~ -ی یدا-ت·ا ··~وت و~~ر و -~یدر´ -و~=~ رو~ک -ی ت·ن- رد ت·ر~یپ ل~ا= -ی=ن~ یژرنا
. ت~ا ·ت~باو رو~ک نامه ت·ن- ~~ر ·ب امی-ت~~
~ننا~ ی¹ی~· یاه یژرنا .ت~ا -~~' رد ¸ور ل-ا~~ ¸ا یکی -رو- ·ب نا+= رد یژرنا یا-ا-ت و ·-ر=
·ب »ی-ت~~ ی×ت~ب ·ک یر~ب ن~مت _ر¡ ا+ن' ¸ت·ای نایاپ اب و ~~ ~نهاو= »امت ی¸ور -ن~ .ا=~ و ¸ا´ · ت-ن
·¡ ره تی~= اب یت·ن- ·ت·ای ··~وت یاهرو~ک ·ک -~~ -=و~ ·ل'~~ ¸یا .ت~´ ~هاو= -·وت~ دراد یژرنا
~ننا~ ت·ی-= رد دو=و~ ری~پ ~ی~جت یاه یژرنا ریا~ ¸ا -دا-ت~ا رت~یب یژرنا· یترار= یژرنا·-ات·ا یژرنا
ی`اب ا+نا -لام~ ت·ن-و -دومن -دا-ت~ا دو= ی·رب یژرنا ~یلوت رد -ری=و یداب یژ¸نا·یوت~ه یژرنا·-ا
¸ا نونکا ات ت~ا رادرو=رب یژرنا را~ر~ _بان~ ¸ا ·ک رو~ک -ی=ن~ نات~نا··ا . ت~ا راوت~ا روک~~ _بان~
ت~ا داب یژرنا· یژرنا را~ر~ _بان~ ¸یا ·¹م=¸ا یکی . ت~ا -دومنن -دا-ت~ا ی~ا~ا رو=ب دو= _بان~ ¸یا .
رد ¸ین یدا-ت·ا ر=ن ¸ا ~ناوتی~ و درا~´یمن یا= رب ی´دول' _ون ¿یه و -دوب ¸رت~د رد -¹=ا داب یژرنا
.~~اب یژرنا _بان~ ریا~ اب ·~یا-~ لبا· -~~ ¸ارد
¸یا .وا ل-· رد ·ک -دوب ل-· را+¡ ل~ا~ -~~ ·ت·ر´ ر=ن ~~ یم¹= ·لا~ر ¸یا رد ·ک -~م= -ا=و-و~
_ر~ »و~و »ود ل-· رد -~~ -~یناجن´ر×ید -ا=و-و~و ت~ی¡ داب یژرنا·داب یژرنا ·¡=یرات ·لا~ر
. »را~ی~ ·=ر~ یداب یاه -ای~'و·اه _مپ·اه ¸یبروت -رابردرت+ب
·کنیا ات »راو ~ی~ا و -دومن یرک~تو نانت~ا ¸اربا ¸ی¸= نات~ودو »رت=~ دات~ا ی-امنهر ¸ا رک~ت ری=ا رد
یاه راک ·-ر= ¸یا رد و -~یدر´ ا~ »در~ و تلود ·=وت -=اب »ا -دا+ن ·-ر= ¸یا رد ·ک ار -¡وک »ا´
.~نهد »اجنا -~نیا رد ارر`و~ و رت~یب
~هاو= ¸~ یدون~= -=اب -رک~ت~ _و-و~ -راب رد ی~ار´ نا´ -~نناو= -ادا+ن~یپ و -ایر=ن ·نو´ره ری=ا رد
.~یدر´
"لی=ر~ا " -ا _یم~
سکینورتکلا و قرب یرینجنا »جنپ .ا~ ل-=~
لباک نوتنهوپ
تاجردنم تسرهف
بلاطم هحفص
..................................................................................................................................... ·~~-~ 1
لوا لصف
) 1-1 ( =یرات ·¡ داب ...................................................................................................................... 2
) 1-2 ...................................................................................................................یژرنا -یر·ت( 2
) 1-3 ( داب یژرنا ........................................................................................................................ 2
) 1-4 ( داب یژرنا ¸¸را .............................................................................................................. 3
) 1-5 ( داب یژرنا دربراک ............................................................................................................. 3
) 1-6 ( ¸ا قرب ~یلوت یرو' ¸· داب .................................................................................................. 3
) 1-7 ( اب ~یلوت د ........................................................................................................................ 4
) 1-8 ( ¸داب _بان~ ...................................................................................................................... 5
) 1-9 ( داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا یایا¸~ ................................................................................................ 6
) 1-10 ( اب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا یا+ی~~'راکان د ...................................................................................... 6
) 1-11 ( ای~ ی=ار= د ¸ی=داب ¸ی .................................................................................................... 6
) 1-12 ( ی¹¹ملا ¸یب _=~ رد داب یژرنا ........................................................................................... 7
) 1-13 ( ری~پ~ی~جت یاهیژرنا ¸ا قرب ~یلوت ..................................................................................... 8
مو لصف
) 2-1 ( یداب یاه ¸یبروت ............................................................................................................. 9
) 2-1-1 ی-·ا رو=~ اب یاهروتور( ........................... 9
) 2-1-2 »-ا· رو=~ اب یاهروتور( ................................................................................................ 10
) 2-2 ی-·ا رو=~ اب روتور _ون ¸ا یداب یاه ¸ی~ا~ ( : ..................................................................... 10
) 2-3 ( داب یاه¸یبروت دربرا´ .................................................................................................... 10
) 2-3-1 ( یها´ورینری= یاهدربراک ............................................................................................. 11
) 2-4 ( `وم·~ ·´-~ ·ب ل-ت~ یداب یاه ¸یبروت ............................................................................. 11
) 2-5 ( ¸داب ¸ا+بای~' .............................................................................................................. 11
) 2-5-1 ( ¸-·ا ¸داب -ای~' ¸اه¸ی~ا~ .......................................................................................... 11
) 2-5-2 ( ینا´~ ¸ ¸داب ¸اه-ای~' ¸اه» ....................................................................................... 12
) 2-6 ( -ا×ت~د ¸داب ¸ورین ¸اه ................................................................................................. 12
) 2-7 ( -ا×ت~د ی~ررب ...................·´-~ ¸ا ل-ت~~ یداب یاه 13
) 2 - 8 ( داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا یدا-ت·ا ی~ررب ............................................................................... 13
) 2-9 -را-~( داب یژرنا ~یلوت ................................................................................................. 14
) 2-10 ( »ت~ی~ ~ی-~ رم= ......................................................................................................... 14
)
2-11 ( ...........................یتادراو یژرنا _بان~ ¸هاک 14

) 2-12 ( ..........................ت=و~ رد ییو=··ر- 14
) 2-13 ( .........................تی·ر= رد ییو=··ر- 15
م!س لصف
) 3-1 ( ت=ر~ ·-~ا=~ =~وت~ داب ................................ 16
) 3-2 تیر`و~( »ت~ی~ -ی یژرنا ............................................................................................... 16
" #$# %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&ی'ر!( لی)*اتپ +ا!(, 16

" #$- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ا' ت.رس /01!(, 18

) 3-5 تی·ر= -یر-( .............................................................................................................. 18

( 3-6 )
  ........................................................................................ 18

) 3-7 ( را~تنا CO2 یدول' و ............................................................................................ 20
) 3-8 ( ت~ی¸ =ی=~ و داب ................................................................................................ 20
) 3-9 ( داب ¸ژرنا دا-ت·ا .......................................................................................................... 20
مراه2 لصف
.........................................................................................................................یری´ ·جیتن 21
.................................................................................................................................~= ا~ 22

همد3م
¸ا ¸یب داب یژرنا ¯••• _مپ رو=ن~ ·ب ی´ینا´~ یژرنا ~یلوت یارب .ا~ یاه ندر´ -ای~' ای و -'
¸ار· ·داب یژرنا _بان~ ¸ا -دا-ت~ا ·نر~~ یت·ن- -ا~یلوت _ور~ اب .ت~ا ·ت·ر´ رار· ر~ب -دا-ت~ا درو~ -€=
ای ی¹ی~· یا+ت=و~ -ا´ و ت~ا ·ت~اد ییاه-ی~ن و ی·رب ی·دا-ت ·داب تیها~ نو¡ .ت~ا -~~ ن' ¸ی¸×یا=
.ت~ا ¸رت~د رد و نا¸را ینون´ ری~پان~ی~جت _بان~ رت~یب و ت~ا
.ا~ دو~= رد •‚ƒ• ·ب ر×ید راب داب یژرنا ·ت-ن تمی· ¸ت·ر `اب و یژرنا نار=ب ¸یلوا ن~~ دراو اب ·ید€ی~
یارب داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا نا¸ی~ ¸یرت~یب نا~¸ ¸یا رد ·ت·ر´ رار· ·=وت درو~ ·¸ی¸×یا= ی·-ن~ ناون=
 -ر+ب اب ¸ور ¸یا .دوب ی´یرت´لا ·ب ی´ینا´~ یژرنا لی~-ت +ب نا´~ا ·یژرنا یا+یرو'¸· ر×ید ¸ا یری´ ·ت~ادرت
.دو~ _ر=~ قرب ·´-~ رد نا-یت~پ „ی ناون= ·ب ~ناوتب ات
~یلوت یارب ·´ داب ¸یبروت ¸یلوا قرب -ر+ب یرو'¸· ·ت·ای ··~وت »ت~یب نر· لیاوا رد …ا-یر-ت ت·ر را´ب یرادرب
.ا~ ات داب یژرنا ¸ا •‚ƒ• .ا~ ر=اوا رد و ید€ی~ •‚‚• .در´ ا~یپ ··~وت یجیر~ت -رو- ·ب ید€ی~
~~ ی·ر·~ ·¸ی¸×یا= یر†نا _بان~ ¸یرتم+~ ¸ا ی´ی ناون= ·ب داب یژرنا - تی·ر= ·»ت~یب نر· ر=اوا رد .
دو~= رد داب یژرنا ی~یلوت تمی· و -~~ ربارب ود .ا~ ·~ ره رد نا+= رد داب یژرنا یری´را´ب ‡ˆ• ن' تمی·
.ا~ رد •‚‰• .ت·ای ~هاو= ·~ادا نان¡مه ~نور ¸یا ·´ ~~ری~ ر=ن ·ب ت~ا -~~
¸یپ ¸ا یŠ·ب .ا~ ات ·´ ~هدی~ نا~ن ی--=ت یاهینیب ‹••Œ دو~= رد داب یژرنا تی·ر= ~~ر ید€ی~
• 25 ¸یب ا+لا~ ¸یا ی= رد ن' تمی· و دوب ~هاو= .ا~ رد ‹• ات Ž• • .~~' ~هاو= ¸ییاپ
.ا~ نایاپ رد .ت~ا ت·ر~یپ .ا= رد ت=ر~ ·ب ¸ین داب یژرنا یرو'¸· •‚‰‚ یداب یاه¸یبروت ¯••
دو~= روتور ر=· اب -اوو¹ی´ ¯• -ر+ب درو~ رت~ رد ا+نت .ت·ر´ی~ رار· یرادرب •• یاه¸یبروت ~·ب .ا~
یداب •Œ•• دو~= روتور ر=· اب -اوو¹ی´ ƒ• ¸ا -دا-ت~ا و ~ندرو' »هار· ار داب ¸ا رت~یب -دا-ت~ا ییاناوت رت~
یداب یاه¸یبروت ‹ روتور ر=· اب -اوا×~ ƒŽ یرو'¸· ت·ر~یپ -او´ دو= ~ی~= نر· _ور~ ¸ا ل-· رت~
ی--=ت را´ و ¸ناد ·-ا-ی-=ت ·ب ·ن' یرو'¸· یا-ترا و داب یژرنا را¸اب _یر~ ··~وت .ت~ا یداب یژرنا
 ت~د یارب دو~= ·´ ت~ا تیمها ¸یا= ·ت´ن ¸یا دراد -را~ا قرب یژرنا  ت·ن- رد یژرنا ·ب یبای • ‰• ¸ا
 -ر+ب درو~ ایناپ~ا و ~نه ·•رامناد ·ا´یر~' ·نامل' رو~´ •نپ رد ا+نت نا+= یداب تی·ر= دری´ی~ رار· یرادرب
رو~´ ¸یا رد -ا-ی-=ت ¸ا~ا رب داب یژرنا »و¹= ¸یرت~یب ¸ین و اه داب یژرنا یرو'¸· ¸ا -دا-ت~ا .ا=ر+ب .ت~ا
¸ا یداب یژرنا ~~ -را~ا ·´ رو= نامه .ت~ا ¸ی~¸ -ر´ ی=اون ر×ید رد ¸رت~´ .ا= رد ·ت=ر~ اب ¯•••
-ر+ب درو~ ¸یپ .ا~ .ت~ا -~~ رت+ب ¸ور ·ب ¸ور ن' یرو'¸· و ·ت·ر´ رار· یرادرب
ا·ت~اد ¸-ن „ینورت´لا و „ینا´~ ·„ی~انیدوری' ·¹م= ¸ا »و¹= ریا~ ·یداب یرو'¸· ··~وت رد .ت~
لوا لصف
ی~ا~ا »یها-~
" 4$4 , ا' 5670را( 8
نایر-~ ·¸یپ .ا~ را¸ه •نپ ¸ا ¸یب .~ندرب را´ ·ب -¹ت=~ ¸اه-وی~ ·ب ار داب ا+نا~نا ·‘یرات ¸= رد
دو= ¸اه¸ت~´ ن~نار ¸ارب داب ¸ورین ¸ا نات~اب ¸ور ایرد .~ندر´ -دا-ت~ا لین نا~نا ·ن' ¸ا ~·ب ا+ -ای~' ¸داب
ندر´ -ای~' ¸ارب ار -اج¹= ت=ا~ دو= ~نا · .
ت~ادو=و~ ·ک -ا·ی~ ·بر=ن ¸داب -ای~' ار ناریا نای ·ب ’¹·ت~ ~ننا~ی~ دو= .-دوب “ر¸ب رای~ب -ای~' ¸یا .
ه »در~ ·~·ب اهنر· ا ¸اه-رپ ¸ا -~~ ·ت=ا~ ~ننا~ ·ناورپ ¸اه··یت ا+ن' .~نداد دو-+ب ار ¸داب -ای~' ”یاپ _ر= ~نل
.~ندر´ _ا~با داب ت+= اب ’با=~ ن' ت+= ریی·ت ¸ارب ¸~ور و ~ندر´ ··ا-ا ¸داب -ای~' ·ب ون
ه ·ب ¸داب ¸اه-ای~' ا در´ „م´ اه¸~نل نر· رد ·´ 17 .~ن~اب نا+= رو~´ ¸یرت ¸ت·ن- اهرو~´ ¸ا ¸=رب
-ای~' ¸ارب ار ¸داب ¸اه-ای~' ندرک _=· و -' ندر´ _مپ · »~ن´ ندرک .~ندرب¸~ را´ ·ب نات=رد
.ا~ رد 1920 ·ت·ای ··~وت ¸اهرو~´ رد قرب ~یلوت ¸ارب „¡و´ ¸ا+بای~' ¸ا -ا= ·یر· ·ب قرب -ا~~= نو~ب
درب را´ ا - .~ن
.ا~ رد 1930 ¸=اون ¸ا قرب .ا-تنا ·ب _ور~ ورین •و== ·´ینا~¸ اه ·یر·و و رتم´ ¸¹=~ ¸ا+بای~' ·در´
ار ا+ن' ناوت¸~ ¸ین ر-ا= .ا= رد ·¡ر´ا ·~ن~~ رتم´ .~ید
.ا~ رد ت-ن ریا=~ 1970 = نا+= ¸اهرو~´ ¸ارب ار ¸ژرنا ریو-ت ی ¸ارب رت¸اب ¸=ی=~ ر~ا ¸یا .در´ –و
~یلوت رد ¸یا´یر~' ¸ا~نا »~¡ ·ب ¸داب ¸اه-ای~' د~ج~ دورو ¸ارب ار -ار و در´ ’¹= ¸ژرنا ¸ی¸×یا= _بان~
.در´ راومه قرب
" 4$9 , 8:;ر*ا <0ر=(
راک »اجنا یارب -ادو=و~ ی~امت ین·ی. راک »اجنا ییاناوت یژرنا :·ک »ییو×ب »یناوت ی~ یژرنا -یر·ت رد
¸ا ~نناوتب »¸` _·و~ رد ·ک دو~ -ری=~ ا+ن' یاه ·¡یها~ رد یژرنا -رو-ب ا~= ¸یا ات ~ننک -ر-~ ا~·= ~یاب
-¹ت=~ یاه یژرنا ¸ا ی=ون ·ب ا+نی~ا~ و اه -ا×ت~د ی~امت -یژولونکت -€-نا ت·ر~یپ اب .~ننک -دا-ت~ا ن'
(قرب)یکیرتکلا یژرنا .ا¡=ی ای ~هد »اجنا راک ~ناوت یمن ا~ یارب ~نکن -ر-~ لیت ¸ی~ا~ €—~ .~ننک -دا-ت~ا
.~هد »اجناار ی¸ا~در~ لم= ~ناوت یمن ~نکن -ر-~
" 4$# , ا' :;ر*ا 8
¸بات ·ک ی~ا×نه .~~اب ی~ ˜ر=ت~ یاوه ¸ا ل-ا= یژرنا ·داب یژرنا -ات·' _و=~ ·ب یوا~~ان رو=ب
-اریی·ت داجیا --~ ~~ر ی~ ¸ی~¸ راومهان -رار= ·=رد ددر´ ی~ را~· و . دو=وب داب -اریی·ت ¸یا ر`ا رد و
.~ی' ی~
·¸ی~¸ ی·-و تکر= لیلد ·ب ¸ی~¸ -رک ر-~متا ¸ین¡مه -رار= ی-=· ’=ان~ ·ب یری~~ر´ ’=ان~ ¸ا ار
.ددر´ ی~ داب ن~~' دو=و ·ب -=اب ¸ین ر~ا ¸یا ·ک ~هد ی~ .ا-تنا
ا نایر= و ل~ا= و -دومن لم= ·با~~ -رو- ·ب ¸ین ی~ونای· ¯• ¹ک -رار= .ا-تنا • ی .~~اب ی~ نا+= رد
و -رار= .ا-تنا ت+= یو· ل~ا= -ی -رو-ب یر-~متا -انایر= ¸یا ینا+= ¸ای-~ رد -رار= ·=رد لم=
.~نیامن ی~
یژرنا ·ر-~متا رد یا -رای~ -انایر= »-اد ·مین یاهو×لا یرار·رب رد ~ناوت ی~ ¸ین ¸ی~¸ -رک نارود
.~یامن داجیا -=اŠ~
" 4$- , 8ا' :;ر*ا >1را
یژرنا دربراک ·ب داب یژرنا ¸¸را را¸´ ·یا~ر~و ·ت~باو· دربراک نامه ¸~وپ یارب ر×ید یاه
-رو- ·ب ناوت ی~ ار ¸¸را ¸یا· قرب ~یلوت یاه تکر~ نایب ’-=.ت~ا -ر-~ و تی·ر=· ت=و~ یاه
یتار~ن ˜رد نا¸ی~ لک رو= ·ب .درک -یر·ت· ~~ ~هاو= یری×~یپ ا+ن' ¸ا داب یژرنا دربراک -رو- رد ·ک
لک رد ™لا= ییو= ··ر- .دا·~· ¸¸را ¸یا ¸ا ی=امت=ا ت·ایرد و -را-~ . ت~ا ی=امت=ا یاه
" 4$? , 8ا' :;ر*ا ر'را@
داب یژرنا ¸ا یارب :دو~ ی~ ·ت·ر´ -ر+ب لی~ دراو~
- 1 ·تی~یرت´لا (قرب)
- 2 _مپ یاه ب' ی
- 3 »~ن´ ن~یبو´ ·-€= ندر´ در'
- 4 »ر´ ندومن ·نا=
·ت~یرت´لا ~یلوت رو=ن~ ·ب ·´ یداب یاه ¸یبروت رد یداب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا (قرب) ¸ا ~نو~ ی~ ·ت·ر´ را´ب
.~ن~اب ی~ ی-·ا رو=~ _یر~ یاه ¸یبروت _ون -را-~ -رو- رد ·™=~~ ر=· اب یداب ¸یبروت „ی ت=ا~
ی~ ¸یا¸·ا اه -رپ دا~·ت ¸یا¸·ا ~ب ا .
ی´ید¸ن رد ی¹=~ یاهداب و -ی·- ینا~ر قرب ·´-~ ·´ ی-ا+نا´~ رد = ~~اب ی~ دو=و~ یداب یاهروتارن
.ت~اد ~هاو= یرت~یب دربرا´ یژرنا ل~ا= ¸یا ¸ا -دا-ت~ا
~~ داب یژرنا ¸ی¸×یا= ·`اب نانیم=ا تی¹با· و ینا¸را لیل~ب ی¹ی~· یاه ت=و~ یت·ن- -€-نا ی= رد ا - اب .~ن
·ب ل-ت~ قرب ~یلوت ت+= داب یژرنا یژولون´ت ·نی~¸ رد ی~ی~= -€یامت داجیا -=اب یت-ن نار=ب ·دو=و ¸یا
_مپ ··´-~ یاه .~یدر´ -دات·ا رود ی=اون ی´یرت´لا یژرنا ¸ی~ات و -'
یژرنا _بان~ ¸ا -دا-ت~ا ت¹·ب ¸ی~¸ -ر´ یاوه و -' ریی·ت ·¹š~~ و ی=ی=~ ت~ی¸ -€´~~ ·ری=ا یا+لا~ رد
.ت~ا -در´ ~ی~~ت ار ’-€= ¸یا -را·ت~
" 4$A , 1ا Bر' دیل!( :روC &ف 8ا'
-=رب ی`اب رب ·ک دو~ی~ ~یلوت “ر¸ب رای~ب یا -رپ ·~ یداب یاه ¸یبروت =~وت ›ات~م= یداب یژرنا
.~ننکی~ راک اه ·کپ ل—~ و ~نری×ی~ رار· ی~ن¹ب یاه
.~ننکی~ -دا-ت~ا قرب ~یلوت یارب داب ¸ا ·~نری×ب -مک داب داجیا یارب قرب ¸ا ·ک ن' یا= ·ب اه ¸یبروت ¸یا داب
-ی ·ب ·ک ~ننا=ر¡ی~ ار یرو=~ اه -رپ و دروœی~ رد ¸=ر¡ ·ب ار اه -رپ = ·جیتن رد و•ت~ا ل-ت~ روتارن
.دو~ی~ ~یلوت قرب ¸=ر¡ ¸یا
¸ا ~نردا· ~نو~ی~ ·ت=ا~ ی~وم= -ا~~= ·-ارا یارب یت·ن- دا·با رد اه ¸یبروت 750 ات -اوو¹یک 5ˆ1 -اوا×~
.~ننک ~یلوت قرب
اه ¸ید ·.¸ان~ ی ¸ا رتمک ·ک ~ننکی~ -دا-ت~ا یک¡وک ¸یبروت ¸ا -' یاه _مپ و ·رود -ار -ا=ا-ترا 50
.~نکی~ ~یلوت قرب -اوو¹یک
ور نا~یاه -رپ و ·ت·ر´ رار· داب ت+= -€= تلا= رد -رپ ·~ یداب یاه ¸یبروت ·ب .دری×ی~ رار· داب یور
-رپود ¸یبروت یداب ¸یبروت ر×ید .وا~ت~ _ون یا .دو~ی~ -داد رار· داب ’·او~ ری~~ رد ·ک ت~ا
.~نا -~~ .و=ت~ یری×م~¡ لک~ ·ب ·ت~~´ ·هد ود .و= رد یداب یاه ¸یبروت ···~وت و -ا-ی-=ت
.ا~ رد اهر¡ی~ر' ر=· 1984 ای 1985 ~یاب 20 اهر¡ی~ر' ر=· `ا= .دو-ی~ رت~ 100 `ا= ¸یاربانب ت~ا رت~
یاه -رپ ¸ا ینارود ¸یبروت یان+پ .(~نه~ی~ ¸~وپ ار) .ا-تو· ¸ی~¸ -ی دا·با ·ب یت=ا~~ ·ک »ین¸ی~ -ر=
) -ی یاه .اب یان+پ ¸ا ی¸ور~ا یداب یاه = ی -را ( 747 ›.ت~ا رت~یب »ه
»ه ·ب قرب ی¹-ا ·ک-~ ·ب ن' .ا-تنا و قرب ~یلوت یارب اه ¸یبروت ¸ا یا ·=ومج~ ·¸ی=داب یاه ¸یدای~ رد
~~ری~ نا´~ننک -ر-~ ·ب قرب _ی¸وت و .ا-تنا •و== ’یر= ¸ا ورین ¸یا .~نا -~~ ل-ت~ .
" 4$D , ا' دیل!( 8
.~هد¸~ _ی-وت ار قرب ”یاپ ~یلوت ·´ دراد دو=و _€=-ا ود ž»یرو' ت~~ب ¸ژرنا داب ¸ا »یناوت¸~ ر~-¡
ل~ا= تیر`و~ ¸یاجن´ ل~ا= و Ÿ تیر`و~ ¸یا رد) ~ی-~ ¸ژرنا ناوت¸~ ر~-¡ ·´ ددر´¸~ رب _و-و~ ¸یا ·ب
.در´ -~´ ¸ژرنا _-ن~ ¸ا (قرب ·درو~
~-رد ~- ¸ژرنا ¸ی~ا~ „ی ر`و~ ر~ه ار ¸ژرنا ¿یه و ~ن´ لی~-ت ~ی-~ ¸ژرنا ·ب ار ¸ژرنا »امت ~ناوت¸~ ·
اب ¸ی~ا~ ¿یه ~هد¸من تیر`و~ -ر+ب ای یرادرب دو=و ~-رد ~- ن ¸¹´~ ·´یت·و ·~یمه اه¸ژرنا ¸Š·ب .درا~
·دو~¸~ لی~-ت ر×ید ل´~ ·ب ¸ژرنا ¸ا ن'را~-~ -ی ل´~ ·ب …`وم·~ ·ت·ر ر~ه ¸ژرنا .~نور¸~ ت~د ¸ا
·ت·ای .ا-تنا -رار= -~~ -~ن´ارپ ·ب اوه دوری~ .درب د~ج~ ¸دا-ت·ا -ر+ب ن' ¸ا ناوت¸من و
ر~-¡ ¸داب ¸اه¸ی~ا~ تیر`و~ .ا=¸ ¸ا+ها×ت~د ~ننا~ ر×ید ¸ا+ها×ت~د -¸ا~نا ·ب ا+نت ¸داب ¸ا+نی~ا~ ž~نراد
رت+ب تیر`و~¸و~ ¸داب ¸اه¸ی~ا~ .~نراد 30 ات 40 • -ا×ت~د „ی ·~ن´¸~ لی~-ت قرب ·ب ار داب •ر=ت~ ¸ژرنا
دو~= ·¸و~ .ا=¸ ¸ورین ~لو~ 30 ات 35 • ¸ژرنا یوایمیک ~ن´¸~ لی~-ت -دا-ت~ا لبا· ”تی~یرت´لا ·ب ار .ا=¸ .
·می¹ک .ددر´¸~ رب قرب ~یلوت رد ورین -ا×ت~د ¸یاناوت ·ب ¸یاجن´
¸=یار~ ¸ین¡ رد .~ن´¸~ را´ ورین »امت اب ·ت-ه ¸ور ره و ¸ور »امت ~-رد ~- ¸یاجن´ اب ورین -ا×ت~د „ی
.ت~ا ¸´م~ری= ¸ها×ت~د ره ¸ارب ¸¸ی¡ ¸ین¡نیا ·´ دو~¸من -ر- ¸ری×ت=و~ ای ریم·ت ¸ارب ¸ت·و ¿یه
تی·ر= ¸اراد ·~نن´ را´ ¸¸ور ·نا-~ رو=ب و .ا~ ¸اه¸ور »امت ر´ا ¸لا=¸ ¸ا+ها×ت~د …ا-=~~ • 75
.دوب ~نهاو=
.~نت~ه ¸و~ ت=و~ ¸ورین ~لو~ ¸ا+ها×ت~د ¸ا -وا-ت~ داب ¸ورین ¸ا+ها×ت~د ندوبر`و~ و داب نا¸ی~ ·ب ا+ن'
رو=ب .ا~ .و= رد ~نناوت¸من ¸داب ¸اه¸ی~ا~ ¸یاربانب .دراد ¸×ت~ب داب ت=ر~ نا¸ی~ 24 .~نن´ را´ ·ت=ا~
رد ™=ا~ ¸داب ”=ر¸~ „ی رد ¸داب ¸یبروت „ی 65 ات 80 • ¸یاجن´ ¸ا رتم´ …`وم·~ ا~ا ·~ن´¸~ را´ نا~¸
¸یاجن´ ل~ا= ¸یاربانب .ت~ین دو= را~-~ ¸یرت~یب رد ·~یمه داب ت=ر~ اری¸ ·دو= ل~ا´ 30 ات 35 • .ت~ا
¸یا رد »یم-ت .ت~ین ¸دا-ت·ا دو= ر~ا ¸یا ا~ا ·~ن~اب ·ت~اد ار ¸یاجن´ ¸ا ¸می== ¸=ب ¸ین دا-ت·ا »¹=
.ت~ا ¸را~´·یا~ر~ ر`د ره رد ·تی~یرت´لا ¸=ور= ¸ا~ارب درو~
~ناوت¸~ ¸داب ¸ی~ا~ „ی 5ˆ1 ات 4 ) ت=ا~ -او و¹ی´ نوی¹ی~ kWh قرب نا¸ی~ ¸یا .~ن´ ~یلوت .ا~ رد قرب (
¸ارب 150 ات 400 ¸·ا´ .ا~ رد ·نا= ا ¸داب ¸ا+نی~ا~ ·رو~´ ¸یا رد .ت~ 10 ت=ا~ -او و¹ی´ درای¹ی~
.دو~¸~ ~یلوت .ا~ رد ¸ژرنا
دو~= ¸داب ¸ژرنا • 1ˆ0 ¸اهرا´ ¸ارب قرب نا¸ی~ ¸یا .~ن´¸~ ¸ی~'ت ت~ه ¸م´ را~-~ ·´ ار ت¹~ قرب
.ت~¸·ا´ ·ت~ا ¸یون ¸¹یا و و´ا´ی~ ¸اهر+~ -¸ا~نا ·ب ·´ ·نا= نوی¹ی~ „ی ¸×نا=
-¹´ و رار· ن' ¸ا ~·ب اوی' و اتو~ین~ ·¸ا¸×ت و ~ن´¸~ ~یلوت اهتلایا ریا~ ·ب ت-~ن ار ¸داب قرب ¸یرت~یب اینر
·~نراد 1300 „ی ¸ا رت~یب دو=و~ ¸داب ¸ی~ا~ • ´ قرب ¹ - و „ی رد ¸~یلوت قرب نا¸ی~ --ن دو~= ·´ اینر
.~ن´¸~ ~یلوت ار ت~ا ¸ا·ت~ه ¸ورین -ا×ت~د -~~ ربارب ود ¸ا ¸یب نا+= ل´ داب ¸یاجن´ ·ت~~´ .ا~ ·~ رد
.دو~ ربارب ·~ ·¸داب ¸ا+نی~ا~ ¸ا ¸ژرنا ~یلوت ·~·ب .ا~ ~ن¡ رد ~نراد را=تنا نا--=ت~ .ت~ا
.~نت~ه ~ی~= ¸داب _یان- سی~'ت ¸ارب ¸¸یر·~انرب .ا= رد ¸یاپورا ¸اهرو~´ ¸ا ¸رای~ب و ~نه ¸ا ¸رای~ب
و ¸ها·ر ¸تا~~= ¸اهت´ر~ .~نرو'رد ’یو·ت ·ب قرب ت·ن- ¸نونا· .رتن´ »~= ت¹= ·ب داب ~ی~= ¸ا+=ر=
) .رتن´ »~= ر~-¡ ·´ ~نت~ا~ن نانیم=ا ¸=امت=ا deregulation ای' .درا~´¸~ ری`'ت ~ی~= ¸اه¸ژولون´ت ¸ور (
’یو~ت ری~پ~ی~جت ¸اه¸ژرنا ¸ا+=ر= ¸ور ¸را~´·یا~ر~ ¸ارب ¸ها·ر -ا~~= ¸اهت´ر~ ¸ونه تلود
=و ¸یا اب .-~نا~ -او=¸ب ¸ونه ¸ت`اوš~ ¸ین¡ žدراد دو=و -~~ ~یلوت ¸ژرنا ¸ارب ¸را¸اب ای' ž~ن´¸~ ··
ت¹= ·ب ¸داب ¸ژرنا ¸ور ¸را~´ ·یا~ر~ ·یا~ر~ .ت~ا ¸یا¸·ا .ا= رد ¸ت·ر~یپ .ا= رد ¸ژولون´ت و »´
.ت~ا ~یلوت ¸ارب _بان~ ¸یرت¸تبا·ر ¸ا ¸´ی ر-ا= .ا= رد داب
·ب ·´ ¸یاه¸ژرنا ¸-~ ¸اه¸ژرنا ¸ارب -~نن´ -ر-~ ¸ا-ا-ت ¸داب ت·ن- ¸ارب ر×ید -~نن´ راو~ی~ا ”نا~ن
.ت~ا ~ننا~ر¸من ¸-ی~' ت~ی¸ =ی=~
~یلوت قرب ¸ارب ·نا-¹=واد رو= ·ب ·´ -داد -¸ا=ا نا´~نن´ -ر-~ ·ب ¸´¸ات ·ب ¸تا~~= ¸اهت´ر~ ¸ا ¸رای~ب
.ت~ا -~~'رد ·ن¸او~ ای ’یو·ت تلا= ·ب ت~´رب ¸ارب ¸داب ت·ن- .~نه~ب ¸رت~یب .وپ ری~پ~ی~جت _بان~ ¸ا -~~
" 4$E , Fا' /'انم :
žت~اج´ ¸داب -ا×ت~د ت=ا~ ای --ن ¸ارب ل=~ ¸یرت+ب ت=ر~ =~وت~ لی~-ت ندوب ··ر- ·ب ¸ارب داب
دو~= قرب ·ب داب ¸ژرنا 23 .ت~ا ت=ا~ رد رت~و¹ی´ ت=ر~ =~وت~ اهرو~´ ¸ا ¸=رب رد داب 16 رد رت~و¹ی´
-=ان~ رد ار ا+نی~ا~ --ن اهت´ر~ ¸=رب ·¸×~یمه و »اود اب داب ·ب نا~' ¸~رت~د ت¹= ·ب .ت~ا ت=ا~ ی
~نراد ر=ن~~ ل=ا~ ¸ا رود ) رت~ومن' »ان ·ب ¸ا·¹ی~و ¸ا نا~نم~ناد anemometer -¸ا~نا ¸ارب ( ت=ر~ ¸ری´
.~نکی~ -داتاداب رد ¸یاهناجن· اب -درپ ·~ ·¹ی~و ¸یا .نر~~ ¸رها= اب ت~ا ¸~ان~اوه ¸امنداب „ی ·ی-~ رت~ومن'
ار داب ت=ر~ ·´ ت~ا ل-و ¸رت~ ·ب ·¹ی~و ¸یا .دراد ~=ر¡¸~ داب ¸¸و اب ·´ ¸نا=ر¡ ”¹ی~ ¸ور و ا+ن' ~~
¸·ی-= نونا· „ی ¸ا~ارب .~هد¸من نا~ن ار داب ت=ر~ ا~ا ~هد¸~ نا~ن ار داب ت+= امنداب „ی .~هد¸~ نا~ن
-~ان~ ¸یا+نا´~ .~بای¸~ ¸یا¸·ا ¸یای·ار·= –ر= اب ·داب ¸¸و رد ·-·و نو~ب و روان+پ ¸=اون رد داب ت=ر~
لم= -ی· ل—~ ·´ ¸هو´ ل-او· و ¸اب ل=او~ ای ت~د ·-ا- و در´ ¸اه·پت ¸`اب ¸داب ¸ا+ها×ت~د ¸ارب
. ~نت~ه ·~نن´¸~
" 4$G , ا' :;ر*ا 1ا Hافتسا :ا0اIم 8
.~هاک ی~ ی¹ی~· یاه ت=و~ -ر-~ نا¸ی~ ¸ا ·جیتن رد ·ک ت=و~ ·ب یداب یاه ¸یبروت ¸این »~= ·
داب یژرنا ندوب نا×یار ·
قرب یژرنا یا-ا-ت ¸ا ی~=ب ¸ی~'ت ییاناوت ·
-~~~ن¹ب رد داب ¸ا ل-ا= یژرنا تمی· ی-~ن ندوب رتمک ·
یژرنا را~یاپ »ت~ی~ داجیا و یژرنا _بان~ ·ب ن~ی~=ب _ونت ·
-' ·ب ¸این »~= ·
--ن یارب دای¸ ¸ی~¸ ·ب ¸این »~= ·
داجیا · ~ اه ل·
ی=ی=~ ت~ی¸ ی´دول' ¸ت~ا~ن ·
" 4$4J , 8 ا' :;ر*ا 1ا Hافتسا :اه0دمCرا@ا*
.ت~ا ن' ی=ی=~ ت~ی¸ ری`'ت ·ل'~~ داب یورین ¸ا یرادرب -ر+ب _ناو~ ¸یرت´ر¸ب ¸ا یکی
¸و-=ب •~ن~ابی~ ا~- و ر~ رپ و -دوب ~نیا~و=ان یرها= ر=ن ¸ا یداب یاه~لو~ ~نیو´ی~ »در~ ¸ا یرای~ب
.~نراد رار· یر+~ ’=ان~ ¸ا _را= یا-ی¸ ی=اون رد نو¡
~هاو= یداب -ای~' ¸ا رت ت~¸ و رتا~- و ر~ رپ …ام¹~~ ·ت~ا -ن~ .ا=¸ ن' ت=و~ ·ک ی~لو~ ت-´ ~یاب ا~ا
·ب »+~ _و-و~ -ی ·~ن~ابی~ ا+ن' یکید¸ن رد ·ک ینا~ک یارب یداب -ای~' یاه ¸یبروت یلاوت~ یا~- .دوب
.دوری~ رام~
.~~ابی~ .رتنک لبا· یا··یت ·~ یاه ¸یبروت و اه-~ند _ر¡ یروان· -مک ·ب اه~لو~ ¸یا یا~- نونکا
" 4$44 , IیKا' &0ایم LMارN 8
اجن' رد ی~ی~~ و یم-اد یاهداب ·ک ~نت~ه ی-=ان~ یداب یاه ¸یبروت رار-ت~ا یارب •ا-ن ¸یرت+ب - .د¸وب
·ک -درک ·ی+ت ایند -¹ت=~ •ا-ن رد ی-=ان~ یارب ینا~نداب یاه ·~-ن ›~ی~جت لبا· یاه یژرنا ی¹~ -ا×~یا~¸'
یاهو×لا ¸ین¡مه و .رتنک یاه -ا×ت~یا ¸ا -دا-ت~ا اب ار .ا~ .و= رد ار ’=ان~ ن' رد داب ¸¸و ت=ر~
.~ننکی~ ·-ارا و ·-~ا=~ ی~ان~اوه
ت=ر~ ·¸ا= ’=ان~ ی=رب درو~ رد =~وت~ ·¹ی~و ·ب یداب یژرنا ~یلوت نا¸ی~ ·-~ا=~ یارب داب ·ن`ا~
.دری×ی~ رار· -دا-ت~ا درو~ _بر~ رت~ ره رد یداب ¸یبروت ر¡ی~ر'
¸ا _بر~ لیا~ -ی ت=ا~~ ·ب یک¡وک ییای·ار·= ’=ان~ ·داب رد ·ت-+ن یژرنا ·ب •وبر~ -ا-~ا=~ ·جیتن رد
¸ا یداب یورین »ج= =ا=ل 1 ات 7 -رام~ و ~نو~ی~ ی~نب ·=رد 7 ¸¸و ¸یرت~ی~~ ·ک ت~ا یا ·-=ن~ ر×نا~ن
.~ننکی~ -دا-ت~ا ¸ی=داب ¸یدای~ ¸یرت+ب ی=ار= یارب -ا=€=ا ¸یا ¸ا نا=ار= .دراد ار داب
·=رد ·ک ی-=ان~ 3 ~ننک -~ک ار رت`اب ای ¸ور .~نو~ی~ -و~=~ ¸ی=داب ¸یدای~ ی=ار= یارب ییاه
·=رد یاراد ’=ان~ 2 رار-ت~ا یارب ی-~ان~ یاه ناک~ »ه رت`اب ای روتارن= رام~ ·ب -¡وک یداب یاه
.~نوری~
یژرنا _بان~ یبای¸را' .ت~ا نا~نداب یاه ·~-ن ·ی+ت .ا= رد ¸ین ل¹~ نا~¸ا~ یبات·' ) یداب و 7 -ژورپ -ی (
یاه یژرنا _بان~ ·~-ن »ی~رت یارب ·لا~را+¡ یبات·' رد یداب و 13 ¸یا ·جیتن رد ت~ا ··~وت .ا= رد رو~ک
·ای~' ·ا-یر·' رد ~ی~جت لبا· یژرنا _بان~ رد قرب -اوا×~ نارا¸ه ~یلوت یارب یا -و-لاب _بان~ نونک ات ··~انرب
.ا= رد نا~¸ا~ ¸یا ·ل¹~ نا~¸ا~ یم~ر ·ی~€=ا رب انب.ت~ا -~~ -~ک ی¸کر~ و یبون= یاکیر~' و
) ی=ی=~ ت~ی¸ ·~انرب' ی¸ا~ -نهامه 8 قر= ¸ا روک~~ -ژورپ ای دو= ( 25 .ت~ایند ر~اتر~ رد دا+ن
ار ی¹م= -ا~ا~·ا اکن€یر~ و ·`امتاو´ ··-و´اراکاین ·¹م= ¸ا ی-¹ت=~ یاهرو~ک رد ی~ک ·~-ن -ژورپ ¸یا •یاتن
¸ا ¸یب ·ان= رد .ت~ا ·ت~اد یپ رد 2000 اب رو~ک ¸یا ی¸ر~ ’=ان~ رد -†یو ·ب ·یداب -و-لاب یژرنا -اوا×~
.ت~ا -~~ -~ک ·و´وت
ک ·¸ی¡ ·لی¸رب ·¸د€×نب رد ار ییاه ¸هو†پ -ژورپ ¸یا ی ن و اینک ·¸ارو~نه ·یپویتا ·روداولا~لا ·ابو ی ·ب .اپ
و ~ی~جت لبا· یاه یژرنا ی¹~ -ا×~یا~¸'' ل¹~ نا~¸ا~ -ژورپ ¸یا راکمه یاهدا+ن .ت~ا -درو' رد ار=ا
.~نت~ها~ان
" 4$49 , LOOPلا &ی' Qطس ر ا' :;ر*ا 8
.ت~ا ¸یا¸·ا .ا= رد ¸ین ی¹¹ملا ¸یب _=~ رد داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا ·¸یوا´ -~ ·ت-´ ·ب
·ایناپ~ا ·نامل' ·~نه رد »ه یتاجنا=راک و ·~نراد رار· ˜رامناد رد یداب اه ¸یبروت ت=ا~ ی¹-ا -اجنا=راک
.~نا -~~ سی~ات ¸پاژ و
رد نامل' .ا= ·ب ات' :~یا¸·ای~ ر-ت~~ یداب یاه -ا´ورین ¸ا -~~ _ار=ت~ا یژرنا درو~ رد وا ·=رد رار· .وا
·ت~اد 17000 _ومج~ ¸ا -اوا×~ 47000 ر~اتر~ رد ر-ت~~ یداب یاه -ا´ورین لک تی·ر= ·ک یتاوا×~
رد ایناپ~ا .دو~ی~ -و~=~ نا+= ·=رد رد -~ت~ -`ایا و »ود ·=رد .~نا ·ت·ر´ رار· »و~
کتورپ' ·ک ~یو×ی~ ·›~ی~جت لبا· یاه یژرنا ی¹~ -ا×~یا~¸' ری~~ ·ر~رت و ) وتویک . 9 ¸یب یا ·~ان ’·اوت (
¸یب ی¹¹ملا 141 یداب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا ر×ید یا ·نا=¹´ ¸ا´ •نپ و ¸برک ~ی~کا ید را~تنا ¸هاک یارب رو~ک
تی·ر= ¸یا¸·ا یارب ییاه ·نارای ییاپورا یاه تلود و ·-داد ¸یا¸·ا ییاپورا یاهرو~ک رد ار -ا×ت~د یاه
.~نا ·ت·ر´ ر=ن رد ر-ت~~ یداب
کتورپ' و ) یو= -اریی·ت درو~ رد ل¹~ نا~¸ا~ یلو-ا -و¡را¡' »مت~ ناون= ·ب ·›وتویک . 10 ¸ا ·( 16
.~~ ·ت~ا~´ ار=ا ·ب ·یرو·
کتورپ ¸یا نا´~ننکاŠ~ا ¸ا -~=ت~ -`ایا و رد قرب ~یلوت تی·ر= -~=ت~ -`ایا رد ·ر~رت ·ت-´ ·ب.ت~ین .
-ا×ت~د رو~ک ¸یا رد ر-ت~~ یداب یاه 6700 ·=ومج~ ¸ا -اوا×~ 800000 ی¹ک ¸این ·ک ت~ا یتاوا×~
.دو~ی~ -و~=~ قرب یورین ·ب رو~ک
¸ا رتمک داب ·ر-ا= .ا= رد' ~یو×ی~ وا • 1 ··~یا-~ رد »·ر ¸یا .~نکی~ ¸ی~ات ار قرب یورین ·ب رو~ک ¸این
˜رامناد یارب • 20 دو~= نامل' یارب و • 6 .ت~ا
" 4$4# , ر0Rپد0دS( :اT:;ر*ا 1ا Bر' دیل!( 8
.~ب ¸ور~ا نا+= رد _ر=~ ی=و-و~ ·ب ری~پ~ی~جت یاهیژرنا ¸ا -دا-ت~ا »و¸ل و اوه و -' -اریی·ت
.ا~ رد ··نومن ناون= ·ب .ت~ا -~~ ‹•‹• یژرنا ~ننا~ ری~پ~ی~جت یاهیژرنا ¸ا ~یاب نامل' قرب نایر= »و~ود
.ت~ا -درک لی~-ت ¸ور _و-و~ ·ب ¸ین ار اهیژرنا _ون ¸یا ¸ا -دا-ت~ا -€ک~~ ·¸یار´ ¸یمه .دو~ ~یلوت داب
ار قرب ناوتب ات دراد -ا-`اب ی·-ن~ ·ب ¸این قرب ·ک-~ ·کیلا= رد ·ت~ین نا~کی -ا·وا ·مه رد داب ¸¸و -~~
.درک -ری=~ _ی~و ¸ای-~ رد
.~نا~ی~ ¸اون~و´ یکی¸و~ ·ب یداب یژرنا ناراداوه یارب -~یب ·یداب یا-رپ·~ نر~~ ¸یبروت -ی یا~-
.ت~ین ی¸یر·~انرب لبا· داب ·کار¡ ·درو'ی~ ینار×ن و ¸رت~ا قرب ·ک-~ ناری~~ یارب ا~- ¸یا ا~ا
»ک رای~ب داب -~~ ر´ا .درک ¸و~ا= ار اه¸یبروت ~یاب ینمیا -ا==€~ رب انب ت~ا ~ی~~ داب ¸¸و ·ک ی··و~
·ک ی~ا×نه ت~رد ین·ی ·ت~ا رت~ی~~ »ا×نه-~ ·داب ¸¸و .درک ~یلوت ار ¸این درو~ قرب ناوتیمن ·~~اب
.دراد رار· ¸کم~ ~= ¸یرت¸ییاپ رد قرب -ر-~ دو=و ·ب قرب یاهتکر~ یارب ی~= ی¹ک~~ ·¹š~~ ¸یمه
.ت~ا -درو'
·نارای~ه _ی¸وت و قرب ~نم~وه یاه·ک-~» ی~ررب نا´~ن~یون ¸ا یکی ·ستلوه_وب ~نرب ‹•‹• ·ب -را~ا اب ·«
:ت·ر´ ر=ن رد یداب یژرنا نارا~یر= یارب ییاهقو~~ ~یاب ·ک دو~ی~ رک~ت~ لک~~ ¸یمه
یژرنا یا+ب ·»ی~اب ·ت~اد یژرنا دا¸ا~ ·یداب یژرنا ~ننا~ ری~پ~ی~جت یاهیژرنا ¸ا یرادرو=رب لیلد ·ب یت·و
ات دو~ نا~-ی-ن یدو~ ~یاب ·یداب یژرنا نارا~یر= ·ت-ی-= رد .~~' ~هاو= ¸ییاپ ¸روب یاهرا¸اب رد
~نو~ راک ¸یا ·ب ر-ا= .
مو لصف
ی~وم= -ا~و¹·~ اه ¸یبروت -رابرد
" 9$4 , :ا' :اT &ی'ر!( 8
ور´ ود ·ب ناوت ی~ ار نر~~ یداب یاه ¸یبروت _ ~-ت · : درک »ی
:-لا ی-·ا رو=~ اب یداب یاه ¸یبروت
:- یدوم= رو=~ اب یداب یاه ¸یبروت
~ت ی×نا= یداب یاه ¸یبروت · ~ا -~~ لیک · -ی ·روتو~ -ی ¸ا ت = ر`ا رد .·لا-ند -ی `وم·~ و ·روتارن
یژرنا ·روتور ·اه-رپ یور ¸ا داب رو-= یکر= تکر= ·ب و ·ت·ر´ ار داب ینارود ~نکی~ لی~-ت . و = ار روتارن
.درو'ی~ رد ¸=ر¡ ·ب
ی~ ¸یبروت ·ک ·یژرنا را~-~ .ت~ا رت .وا~ت~ -رپ ·~ روتور .~~اب ·ت~اد -رپ ·~ ای -رپ ود ~ناوتی~ روتور
رد ~نک ~یلوت ~ناوت ·~~· . دراد روتور ر=· ·ب ی×ت~ب .وا
·روتور ·ک ت~ا »ک=~ یرو=~ ·¹ی~ -ی ¸ا لک~ت~ ¸یبروت ت¹ک~ا = -~~ --ن ن' یور ·لا-ند و روتارن
.ت~ا
·~یمه ار ¸یبروت ت+= ·ک ت~ا ¸یا ·لا-ند ·-ی=و ·ب ×ن داب تم~ ا ~ناوتی~ یتاوو¹یک -ی یداب ¸یبروت .دراد -
-ر-~ اب ·نا= -ی یاه¸این ¯•• داب ·نایلا~ =~وت~ ت=ر~ ·ک یا·-=ن~ رد ار -ا~ رد ت=ا~ -او و¹یک Œˆ‹
‹ -ت~~ یاهدرکراک اب یداب یاه ¸یبروت ¸ا ناوتی~ .~نک ¸ی~'ت ·ت~ا ت=ا~ رب رت~و¹یک · ای و ·دومن -دا-ت~ا ل
·ک-~ -ی ·ب ار ا+ن' ناوتی~ یکمک .و¹~ »ت~ی~ -ی اب ناوتی~ یت= ای درک ل-و بات·' …ا~وم= .درک -یکرت ی
-ت~~ یاه ¸یبروت ¸ا · _مپ یارب ل ندرک ¸یکلا~ ¸ی=داب ’=ان~ رد ·ک ~ن¡ره · ~ننکی~ -دا-ت~ا -ا=ا-ترا ای -'
و اه·نا= نانا· -د .~نیامن -دا-ت~ا قرب ~یلوت یارب اه ¸یبروت ¸ا ~نناوتی~ ¸ین
-~ رد · -یترت ¸ی~ب و ~ن¸ا~ی~ ر×ی~کی ·ب -ید¸ن ار ¸یبروت یدای¸ دا~·ت…`وم·~ ·داب یژرنا یدربراک ¸ای
~نهدی~ لیک~ت ار ری´داب ·=ر¸~ -ی .
" 9$4$4 , 8L3فا ر!حم ا' اTر!(ور
اب یاهروتور …ا~وم= .~نو~ ی~ ·ت=ا~ »وا-~ یاهورین ¸ا -دا-ت~ا رو=ن~ ·ب ی-·ا رو=~ اب یاهروتور
رد _=··~ نامه رد »وا-~ یورین ·ب ت-··~ن یرت~یب یورین · روتور ¸ا ·نی·~ _=··~ یارب ·ک یاهورین
~نناوت یمن … ا~وم= یا ·بر- یاهروتور · -و€= ·ب دو~ ی~ -داد _ی=رت .~ننک ی~ ~یلوت »وا-~ یاهروتور
.~ن=ر¡ب داب ت=ر~ ¸ا رت·یر~
اه -رپ دا~·ت .~~ ~هاو= »امت رتنا¸را و -درک ~یلوت ار یرت~یب ناوت اهروتور -ا×ت~د · ن¸و ¸ت·ر´ ر=نرداب
ات -ی ¸ا نونکات و ~ن~اب ریی·ت~ ~نناوت ی~ 50 رو=~ اب روتور _ون ¸ا ی´ر¸ب یاه ¸ی~ا~.~نا -~~ ·ت=ا~ -رپ
.~نا ·ت=ا~ ی-·ا
" 9$4$9 , 8,:!P."VWاX ر!حم ا' :اTر!(ور
»¸` اری¸ ·~نراد یرترب ی-·ا رو=~ اب یاهروتور ·ب ت-~ن (یدوم=)»-ا· ینارود رو=~ اب یاهروتور
و دو~ن -~ی¡یپ ی¹ی= -ا×ت~د ·ک دو~ ی~ -=اب لم= ¸یا .داد نارود · داب ¸¸و ت+= ری-·ت اب ار اه ن' ت~ین
.دو~ رتمک ·دو~ ی~ -داد -ا-لو~ ریا~ و اه -نیر-¹ب رب ·ک نارود ¸ا ی~ان ی~=ر¡ یاه -و· ¸م- رد
~نک ی~ تکر= داب ¸ا ی~ان »وا-~ یورین اب ·ک ~نا -~~ ·ت=ا~ _ون ¸یا ¸ا ییاه -ا×ت~د ·ت~~´رد
رد ¸ونیوا~ ی~ن€ن· ¸~ن+~ راکتبا ·ب ¸ونیوا~روتور ¸ین و یا ·~اک ·یا ·=-- یاه -رپ اب یاه ¸یبروت
.ا~ 1931 .ت~ا -~~ _ارت=ا
.ا~ رد 1925 .ا~ اتو .~~ _ارت=ا ¸ویراد یو~نار· ¸~ن+~ =~وت »-ا· رو=~ اب یروتور 1970 =~وت
اب یاه ¸یبروت اب ی=ور= ناوت ر=ن ¸ا ·ک ت~ا ینیبروت ر-ا= .ا= رد و ت·ای ··~وت ییاداناک -ا-ی-=ت -ور´
. ~~اب ی~ ·~یا-~ لبا· ی-·ا رو=~
.اب _=-~ و ¸یک~وپورت ین=ن~ لک~ ·ب اه .اب ·ک .~نک ی~ تکر= -~نرب`اب یورین ر`ا رب سیورادروتور
و .~=ر¡ ی~ یرت~یب یا ·یوا¸ ت=ر~ اب یلو ·ت~ا »ک ن' تکر= _ور~ تن~و~ .ت~اهرای= .اب _=-~ ری=ن
.دراد یا ·==€~ لبا· ی=ور= ناوت ور ¸یا ¸ا
" 9$9 , 8L3فا ر!حم ا' ر!(ور Y!* 1ا :ا' :اT &یZام
¸ی~ا~ Mod- o روتور ر=· : 38 ن' ی~یلوت ناوت و رت~ 100 داب یارب ت=ا~ رب -او و¹یک 16 رت~
_ا-ترا ·ب ی=رب یور ·ک .ت~ا ·ینا`رب 33 • ¸ی~ا~ ¸یا تیر`و~ .ت~ا راو~ رت~ 40 ¸ی~ا~.ت~ا Mod
oA -~~ لیمکت .اک~ا اه ¸ی~ا~ ¸یا : Mod¸ o ر=· ·ب اکیر~' رد اه ن' ¸ا ·نومن ود و -دوب 38 اب و رت~
ی=ور= ناوت 125 و 200 ت~ا -~~ ·ت=ا~ -او و¹یک .
" 9$# , 8ا' :اT&ی'ر!( ر'را[
,<لا یها´ورینری= یاهدربرا´ :
~ا~ ل »´ ¸ای-~ رد یرایب' و -دات·ا رود ’=ان~ رد -اناوی= ین~ی~ا~' -' ¸ی~'ت یارب یداب یاه_مپ
ی~´ .ت~ا -' ن~ ¸رورپ ت+= »´ ’م= ¸ا -اتا-ن ی·ر-~ -' ¸ی~'ت · .¸ات~ „¡و´ یداب یا+نیبروت دربرا´ ·
قرب ¸ی~'ت ·قرب -~نن´~یلوت ناون= ·ب اه ·یر· -ر-~ ی -~تتک و _را¡ یاهدربرا´ ر×ید ¸ا یرتب
.ت~ا یداب ¸یبروت یها´ورینری=
,\ :یها´ورین یاهدربرا´
ی´یرت´لا یژرنا ¸ی~'ت یارب در-ن~ یداب یا+ها´ورین ( قرب) ای و یت·ن- ·یراجت ·ینو´~~ یاه~=او
یت=ر¸ ’=ان~ ·ت·ر´ را´ ·ب ·´-~ قرب یژرنا یا-ا-ت ¸ا ی~=ب ¸ی~'ت رو=ن~ ·ب یداب قرب _را¸~ و
.دو~ی~
" 9$#$4 , LTا]وری*ری^ :اTر'را@ 8
یداب یاه _مپ- یارب »ک ’م= ¸ا -' ن~ی~ک
- -دات·ا رود ’=ان~ رد -اناوی= ین~ی~ا~' -' ¸ی~'ت
- -~ رد یرایب' · »ک ¸ای
- ی~ک -' ن~ »ک ’م= ¸ا
- ی·ر-~ -' ¸ی~'ت .¸ان~
قرب -~ننک ~یلوت ناون·ب -¡وک یداب یا+نیبروت دربراک -
- ·ر-~ قرب ¸ی~'ت -ا= ·یر· ی
¡ - را _ یرتب
- یاه -ا×ت~د یکیرتکلا یژرنا ¸ی~'ت ت+= در-ن~ یداب (ی·رب) ای و یت·ن- ·یراجت ·ینوک~~ یاه~=او
یت=ر¸ -ا=ا~
یژرنا یا-ا-ت ¸ا ی~=ب ¸ی~'ت ت+= یداب قرب _را¸~ -
" 9$- , 8د*را ر'را[ و _!P=م ه`aZ ه' لصتم :ا' :اT &ی'ر!(
ی´یرت´لا یاهراب ¸ی~ات یارب :در-ن~ یداب یا+نیبروت (ی·رب) ای یت·ن- ·یراجت ·ینو´~~ _ون ¸ا یت=ر¸
.ت~ا ل-ت~ ¸ین ·´-~ ·ب ی·ر-~ راب و ·ت~ادرار· ¸یبروت -رواج~ رد ی·ر-~ راب .~نیامن ی~ یژرنا ~یلوت
¸یبا~ اه ¸یبروت ¸یا -¸ا~نا ا~وم= .دو~ی~ -داد رار· .¸ان~ ¸ا یهور´ ای را¸ت~´ „ی ی´ید¸ن رد ¸یبروت ار—´ا
kw ••• -•• .ت~ا
" 9$? , Fا' Fاه'ایسC 8
ینا´~ _ون ود … ا~وم= -¸ور~ا ¸ -رپ ·ب ·ی-~ ¸اه··یت اب ¸-·ا رو=~ ·دو~¸~ -دا-ت~ا ¸داب » یاه اه -رای= و
ینا´~.ت~ا -ر·ر· ·ب ·ی-~ ·´ ¸دوم= رو=~ ¸ قرب ~=او „ی ¸ارب ¸رتم´ داو~ ·´نیا ت¹= ·ب ¸-·ا رو=~ ¸داب »
.ت~ا -دا-ت~ا درو~ رت~یب ·دراد ¸این
دو~= • 90 ینا´~ ¸ -†یو ¸-·ا ¸داب ¸ی~ا~ .~نت~ه رو=~ ¸-·ا ¸داب ¸اه» „ی -¸ا~نا ·ب ¸=ا-ترا ¸اراد ¸ا
نامت=ا~ 20 ن' ¸=ر¡ ر=· ·´ دراد ··یت ·~ و ·--= 200 .ت~ا رت~
~نراد .ا-تو· ¸ی~¸ „ی ¸ا رت´ر¸ب ¸یاه··یت ایند ¸داب ¸اه¸ی~ا~ ¸یرت´ر¸ب . داب ·´نیا ¸ارب ¸داب ¸ا+نی~ا~
.~نت~ه ¸یر= و ~ن¹ب ·~ن¸ا~نیب »اد ·ب ار ¸رت~یب
" 9$?$4 , ¸-·ا ¸داب -ای~' ¸اه¸ی~ا~ 8
»-ا· رو=~ اب ¸داب ¸ا+نی~ا~ (یدوم=) ا+نت • 5 ·ب ار ¸ور~ا ¸ایند رد -~~ -درب را´ب ¸داب ¸ا+نی~ا~
·نومن _ون .ت~ا -داد ¸ا-ت=ا دو= یا ن' 100 و .و= رت~ 50 .دراد ان+پ رت~
¸ت~ا~+×ن ¸ارب ¸~ور ·ب ¸این ¸-·ا رو=~ اب ¸ا+نی~ا~ .دراد ار دو= -اداریا و -ا¸ایت~ا ¸راب ¸ی~ا~ ره
و .دری´¸~ »اجنا „¡و´ ¸ا+نی~ا~ ¸ور »د „ی اب را´ ¸یا .دراد داب ·ب ور -~ننادر´
ار ¸~ان~اوه ¸امنداب ·ب ·ی-~ ¸را´ ·´ دراد رار· _رب ¸نییاپ ¸=ب رد ~ننادر´ „ی ای ·“ر¸ب ¸ا+نی~ا~ رد
ره رد ار داب ~نناوت¸~ »-ا· رو=~ اب ¸ا+نی~ا~ ·دو~¸~ -درب را´ ·ب -~نن´ تیا~ه روتو~ „ی ای و ~هد¸~ »اجنا
.~نن´ .و-· ¸ت+=
" 9$?$9 , ی*ا`م I Fا' FاT\ایسC FاTم 8
¸´¸ان ~ننا~ ··رو ¸اه··یت ¸ور داب .~نن´ را´ ~نناوت¸~ ·~نن´¸~ »´ ار داب ت=ر~ نو¡ ¸داب ¸ا+بای~'
-=اب و ~ن´¸~ ~ن¹ب ار ا+ن' و ·ت·ای نایر= نارود ¸ا+لاب ¸ور داب ری`'ت ~ننا~) ~نو~¸~ ا+ن' -رای= ·ب اه··یت (
·تی~یرت´لا و -~نا=ر¡ ار قرب ~لو~ „ی ¸ین ن' و ت~ا ل-ت~ تیا~ه ”¹ی~ (قرب) .~ن´¸~ ~یلوت
ینا´~ ¸ ون ¸داب ¸اه» ای ینا´~ ¸ ¸یا رد .~نت~ه ¸می~· _اونا ¸ا رت·ت·ر~یپ رای~ب ¸ن· =ا=ل ¸ا -¸ور~ا ¸داب ¸اه»
ینا´~ ¸ ¸€´ر-یا· ¸ا ·´ اه··یت ¸یا ا~ا دو~¸~ -دا-ت~ا اه··یت ¸ا داب ¸´ر= ¸ژرنا ¸رو'_م= ¸ارب نان¡مه »
-~~ ·ت=ا~ ر×ید »´=~ -دا~ ره ای .~نا
ینا´~ ¸ .در´ ·¡ ~یاب د¸و¸من داب ¸ت·و ·´نیا … €—~ ·~ن´¸~ »رن ·جنپ و ت~د ¸ت€´~~ اب ¸ونه نر~~ ¸داب ¸اه»
-~~ ل-ت~ ¸تا~~= ¸یورین ”´-~ ·ب “ر¸ب ¸اه¸یبروت _م= ·در¸و¸من ¸داب ·´ ¸~ا×نه ا+ن' ¸ا ¸=رب .~نا
.~نو~¸~
¸ارب ¸رتب ¸اراد -ا·وا ¸ها´ ای و ~ن¹-ت~ ¸ل¸ید · ¸´یرت´لا ¸اه~لو~ ·ب -ا·وا ¸ها´ „¡و´ ¸اه¸یبروت
.~نت~ه ·~ی~~ ¸اهداب ¸¸و »ا×نه رد -~~ ¸رو' _م= ¸·ا-ا قرب -ری=~
" 9$A , Hاگتس Fا' Fوری* FاT 8
.~نو~¸~ -درب را´ب قرب ~یلوت ¸ارب ·´ ت~ا ¸داب ا+نی~ا~ ¸ر~ ·¸داب ¸رار· ای ¸داب ¸ورین ¸ا+ها×ت~د
.ت~ا ¸·ی~و ”ی=ان رد -~~ ¸=پ ¸ی~ا~ ¸ی~ن¡ ¸اراد …`وم·~ ¸داب ”=ر¸~ „ی ¸لا=~ ای ¸ا·ت~ه ¸ا+ها×ت~د
=~وت ا+ن' –و= رد .~نو~¸من -داد ¸~وم= _·ان~ اب ¸اهت´ر~ ·ب …ا-لا= ¸داب ¸ا+ها×ت~د ¸ا ¸رای~ب و
¸یا.دو~¸~ تیری~~ و -رادا ·~ن~ور·¸~ ¸ها·ر -ا~~= ¸ارب ار ¸داب ”=ر¸~ ¸ا -~~ ~یلوت قرب ·´ ¸نار=ات
.~نو~¸~ ·ت=ان~ «ورین ل-ت~~ ¸اه-~نن´ ~یلوت» ناون= ·ب ¸-و-= ¸اهت´ر~
ت·د ·ب ن' --ن تی··و~ ¸یی·ت ¸ارب ~یاب ن' نا´لا~ و ت~ین ¸نا~' را´ ¸داب ¸ورین -ا×ت~د „ی ¸¸ا~نا را´ ·ب
¸اه~´ و قرب .ا-تنا •و== ¸´ید¸ن ·¸¹=~ ¸~ان~اوه =یار~ ·داب ¸¸و نا¸ی~ ~یاب ا+ن' .~نن´ ¸¸یر ·~انرب
.~نری×ب ر=ن رد ار ¸¹=~ ¸~نب·-=ن~
„ی .دراد ¸این ¸ی~¸ -یر= ود ·ب …ادو~= ¸داب ¸ی~ا~ „ی .~نراد ¸این ¸دای¸ ¸اه¸ی~¸ ·ب ¸داب ¸ا+ها×ت~د
¸ا+نی~ا~ -ار=ا رد ~نناوت¸~ نا¸روا~´ ·ر×ید -ر= ¸ا .دراد ¸این ¸ی~¸ -یر= اه~- ¸داب ¸ورین -ا×ت~د
¸ونه ·~~ ·ت=ان~ -ا×ت~د „ی ¸ت·و .~ن¸ادرپب نا~اه·¹´ ¸ار¡ ·ب ای و -درو' راب ·ب ار دو= -`و-=~ ¸داب
ری~پ~ی~جت _بان~ ·ب ·´ ¸تایلا~ ¸اه¸~=ب اب -~نامی·اب ¸اه·نی¸ه ·-`ا= ¸=رب رد .~نا~¸~ ¸·اب ¸یاه·نی¸ه
ای ¸~وم= _·ان~ »=ن~ ¸اهت~یلای~ -ا×ت~د .~نو~¸~ ناری= ·دو~¸~ -داد ¸ژرنا PURPA ¸ارب »ه
دراد ¸این ¸یاهت´ر~ ·ب ·نا--ن~ ¸اهتمی· اب ورین ل-ت~~ ¸اه-~نن´ ~یلوت ¸ا قرب ¸را~یر= .
" 9$D , Hاگتس Lسرر' 8ه`aZ 1ا ل3ت)م :ا' :اT
ت~د -ا× -دا-ت~ا ·´-~ ¸ا رود ی´ین´ت یاهدربرا´ ای ت~درود ’=ان~ ت+= -¹=ا ·´-~ ¸ا ل-ت~~ یداب یاه
·~نو~ی~
.~نو~ی~ -دا-ت~ا یتاربا=~ یا+ها×ت~یا و یرادار یاهتیا~ یارب .ا—~ ناون·ب
¸یا ت+= -دا-ت~ا درو~ یداب یاه¸یبروت ات -او ~ن¡ ¸یب -را-~ ·نو´ Œ• .~ن~اب ~نناوتی~ -اوو¹ی´
یارب ه ·یر· ی`اب یداب یاه¸یبروت ·یت=ار¸ ی´یرت´لا یاه»ت~ی~ ای ا ¯•• ¸ا ی-ی´رت -ارمه ·ب -اوو¹ی´
.¸ید = اب -ری=~ یاه»ت~ی~ _·او~ یŠ·ب ای روتارن ب .~نری´ی~ رار· -دا-ت~ا درو~ یر=
ت~د -ا× ~یلوت یارب نا+= -¹ت=~ •ا-ن رد -¹=ا ¸ین¡مه ·´-~ ¸ا ل-ت~~ یداب یاه یژرنا ت+= »¸` ی´ینا´~
_مپ ندرک و ی·ر-~ -' یارب ب' یرای _مپ یارب ای ندرک .دری´ی~ رار· -دا-ت~ا درو~ ت-ن
" 9$E , 8ا' :;ر*ا 1ا Hافتسا :اصتXا Lسرر'
یارب -ار ¸یرتنا¸را و -دوب ¸رت~د رد اهرو~´ ¸ا یرای~ب رد داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا یرو'¸· -¸ور~ا
·ی+ت قرب یژرنا -ا-ت~~ ¸ا یبات·' و ی¹م= و ی=ی=~ ل~او= ·ب -~~~یلوت یژرنا یا+ب .ت~ا -~~ -داد ™ی=~ت
.دراد ی×ت~ب -~~ ·ت·ر´ را´ ·ب ¸ی~ا~ _ون ¸ین
·¡ر´ ·´ ~هدی~ نا~ن ·ت~ا ·ت·ر´ »اجنا داب یژرنا ¸ا -دا-ت~ا تمی· ·نی~¸ رد ·´ ی-¹ت=~ یاهی~ررب اب تمی·
ا+ن' یژرنا -او و¹ی´ ره یا+ب یلو ·~بایی~ ¸یا¸·ا ا+ن' ینیم=ت ناوت داید¸ا ¸ین و ی´ر¸ب اب یداب یا+نی~ا~
ا×ت~د -ا=تنا رد ·´ ت~ا یرو'دای ·ب »¸` .~ن´ی~ ا~یپ ¸ها´ - .دراد دو=و ییاهتیدو~=~ “ر¸ب یاه
ی´دو~ر· و ن~~ »ر´ --~ ~~رب رت~یب ای و -رو- ت=ر~ ~= ·ب یداب ¸ی~ا~ -رپ ییا+تنا ت=ر~ ر´ا …€—~
یداب یاه¸ی~ا~ ات دو~ ی·~ ~یاب ·´نیا رب -و€= ·دو~ی~ ¸ی~ا~ _یر~ ندات·ارا´¸ا و تمی· ) ی¹-ا تمی·
--ن ~نراد یا·==€~ لبا· داب ·´ ¸ین ییاهل=~ رد ~یاب و ~ن~اب ·ت~اد یرتم´ (... و ل´د ·روتور ت=ا~
.~~اب -~~ »ی=نت ی¹م= داب ت=ر~ یارب ¸ی~ا~ و ~نو~
یارب …`و-ا یداب یلوم·~ یاه¸ی~ا~ .دو~ی~ »امت رتنار´ ·~ن´ را´ داب یاهت=ر~ »امت یارب ·´ ینی~ا~ ·ی+ت
~یلوت یاه-ا×ت~د ریا~ اب -ارمه و ~نوری~ را´ ·ب داب ¸¸و »ایا رد ر×ید یاهت=و~ -ر-~ ¸ا یری´و¹=
.دو~ی~ -دا-ت~ا ا+ن' ¸ا ¸ین یژرنا
ران´ رد یژرنا -ری=~ یاه-ا×ت~د ~یاب ·دو~ -دا-ت~ا یژرنا _-ن~ ا+نت -رو- ·ب یداب  ¸ی~ا~ ¸ا ر´ا
-تار~ ·ب ت~ا ¸´م~ ی~یلوت قرب یا+ب ·-ری=~ یاه-ا×ت~د ندر´ ··ا-ا اب .~نو~ ·ت·ر´ را´ب یداب یاه¸ی~ا~
.~بای ¸یا¸·ا ¸م- رد تمی· ·ت·ای ¸ها´ یا·==€~ لبا· رو= ·ب ·ت~~´ ·هد ود رد داب یژرنا ¸ا قرب ~یلوت
.ت~ا .ا~ رد داب یژرنا ·¹ی~و ·ب -~~~یلوت قرب •‚ƒŒ ·ید€ی~ ¯• ا~ا -دوب ت=ا~ -اوو¹ی´ ره یارب تن~
¸ا رتم´ ·ب نون´ا Œ .ت~ا -~ی~ر تن~
ایند رد ¸ین¡مه .در´ ~نهاو= رتم´ ¸ین ار تمی· ~ی~= یاه¸یبروت ··~وت Œ ·ایناپ~ا ·ا´یر~' ·نامل' رو~´
.ا~ نایاپ ات ایند رد یداب یاه¸یبروت --ن تی·ر= ل´ و ~نت~ه نار×ید ¸ات~یپ ~نه و •رامناد ‹••Ž ید€ی~
ربارب ‡•‡ˆŽƒ .ت~ا -اوا×ی´
.ا~ رد نا+= داب یژرنا ت·ن- ¸در´ رد ·یا~ر~ ل´ ¸م- رد ‹••‹ اب ربارب ید€ی~ •¯‰• ی~ی~رو=
ربارب ƒ دو~= رد داب یژرنا یرا~´·یا~ر~ تمی· .ت~ا -دوب وروی درای¹ی~ •••• درو'رب -اوو¹ی´ رب ر`د
دو~= رد ·´ دو~ی~ ƒŒ• ·ب ن' ر`د -ر-~ ·ب ·ی-ب و -ا¸ی+جت -ر ا-~ -ار و --ن و تیا~ ندر´ -دا~'
ا ا+ن' یرا~´·یا~ر~ تمی· ·یراجت یاه¸یبروت ریا~ ن~~رت´ر¸ب اب ری=ا .ا~ ~ن¡ رد .دو~ی~ =-تر~ ی¸ا~ن
. ت~ا ·ت·ای ¸ها´
~نترا-= ا+ن' ¸یرتم+~ ·¹م= ¸ا ·´ دراد -ارمه ·ب ار ی-¹ت=~ ی=امت=ا و یدا-ت·ا _·ان~ ·داب یژرنا ت·ن-
¸ت~ا~ن -را-~ ¸یا ی=امت=ا ی اه تمی· »امت رد اه ·~~· ·ب ¸´یل ·~نراد دو=و (ی¹ی~·) یژرنا -را·ت~ ی
) نا+= داب یژرنا ¸مجنا .~نو~یمن =ا=ل یدا-ت·ا یاهی~ررب رد …`وم·~ ا+ن' ·=وت لبا· _لا-~ »=ر wwEa (
.دری´ی~ رار· -' ری¸ رد ن' یا~یپان و »ی== »ج= ·´ ت~ا -در´ ·ی-~ت ی=ی -و´ ·ب ار اه·نی¸ه ¸یا
" 9$G bراصم, 8ا' :;ر*ا دیل!(
-را-~ یژرنا ~یلوت داب : دو~ ی~ ¸یی·ت ری¸ دراو~ ’یر= ¸ا یداب ¸یبروت »ت~ی~ -ی ·¹ی~و ·ب
لک · -ر-~ یرا~´ ·یا~ر~
»ت~ی~ ~ی-~ رم= ·
· -ر-~ یرا~+×ن و یرادرب -ر+ب یاه
داب »یژر ·
یداب ¸یبروت یژرنا ·
ر=ن درو~ »ت~ی~ ·ب ین· ی~رت~د ·
" 9$4J , Vت)یس دیفم رP. 8
یدا-ت·ا ~ی-~ رم= -ی -¹=ا اه ¸یبروت یدا-ت·ا یاه ی~ررب ت+= ‹• ی~ ·ت·ر´ ر=ن رد یا ·لا~
. ت~ا ربارب »ت~ی~ ی=ار= ~ی-~ رم= اب ·ک. دو~
ب · ¸یا ~یاب _و-و~ ر-ا= .ا= رد اه ¸یبروت ¸یرت+ب -~~ تی-—ت ~ی-~ رم= ·ک درک ·=وت •• ات •Œ ی~ .ا~
. ~~اب
" 9$44 , L(اراو :;ر*ا /'انم cTا@ 8
داب یژرنا و ری~پ~ی~جت یاه یژرنا ·ب یت·ن- یاهرو~ک درکیور لی`د ¸یرتم+~ ¸ا یکی ·ل'~~ ¸یا
ن' و ت~یر×ن ن' ·ب ناوت ی~ یر×ید ·-ن= ¸ا ¸ین ناریا ری=ن ت-ن -~ننک ~یلوت یاهرو~ک رد ¸کیل ·ت~ا
.ت~ا -اردا- ت-ر· ¸یا¸·ا
" 4$49 , 8تK!س ر L0!جهفرص
یاه~=او ر×ید _اونا ·¹ی~و ·ب ی~یلوت قرب ·دو~ی~ ل-ت~ قرب ~یلوت »ت~ی~ „ی ·ب داب یژرنا ·´ ینا~¸
ت=و~ _ون و را~-~ .دو~ی~ ل-ا= ی-و=··ر- ت=و~ -ر-~ رد ¸یاربانب .~هدی~ ¸ها´ ار قرب ~لو~
·ر×ید -ر= ¸ا .دراد ی×ت~ب -~نی' و .ا= رد قرب نا´~نن´~یلوت -ی´رت ·ب ·دو~ی~ ییو=··ر- ·´ ی¹ی~·
~یلوت »ت~ی~ ل´ رد داب یژرنا ~و-ن نا¸ی~ ·ب و ی~یلوت یاه~=او -ا-=~~ ·ب ی×ت~ب ت=و~ رد ییو=··ر-
.دراد قرب
" 4$4# , 8تیفرd ر L0!جهفرص
یتی·ر= ¸¸را یاراد ·´ یژرنا _-ن~ „ی ناون= ·ب -¹=ا داب یژرنا ·داب ت=ر~ ندوبری·ت~ لیلد ·ب
¸یا .ت~ین ر-- ·قرب ~یلوت »ت~ی~ ل´ دامت=ا تی¹با· رد یداب یژرنا »+~ ·_·او رد ¸´یل دو~ی~ دا~م¹· ·ت~ین
¸رت~د رد یداب یا+ها´ورین ·~نت~ین ¸رت~د رد -را·ت~ قرب یا+ها´ورین ·´ ینا~¸ دراد دو=و .امت=ا
یژرنا ·´ ت~ا ¸یا -~نهدنا~ن ا~ا ·ت~ا -را·ت~ ~=او ¸ا رتم´ یداب -ا´ورین „ی یارب .امت=ا ¸یا ·ت-لا .~~اب
»ت~ی~ ل´ دامت=ا تی¹با· ی~ررب اب ناوتی~ ار یتی·ر= را-ت=ا .ت~ا یدو~=~ یتی·ر= را-ت=ا „ی یاراد داب
تی·ر= ل·ا~= ·-~ا=~ اب و یرا~' یا+~ور ¸ا ناوتی~ »ت~ی~ ل´ دامت=ا تی¹با· ¸یی·ت یارب و در´ ·-~ا=~
یداب یژرنا یتی·ر= را-ت=ا .در´ -دا-ت~ا یژرنا ~یلوت »ت~ی~ رد یداب یاه¸یبروت -ا~ت=ا نو~ب ای ¸این درو~
-~~ ¸یی·ت -وا-ت~ یژرنا ~یلوت یاه»ت~ی~ یارب .~نا
"
4$4- , هفرص 8تاراشت*ا ر L0!ج
…ا-یر-ت .~ی'یمن دو=و ·ب •ا= و -' ·اوه رد را~تنا ·نوסیه ·یداب یاه¸یبروت یدا= در´¹م= »ا×نه ·ب
نا~ب ¸یا .~ی'ی~ دو=و ·ب ی¹ی~· یاهت=و~ ن~نا¸و~ لیلد ·ب -ارا~تنا ¸یا ·قرب ~یلوت یاه»ت~ی~ »امت رد
ره یا¸ا ·ب ·´ ت~ا ین·~ Gwh رد ییو=··ر- یر~· ·دو~ی~ ~یلوت یداب یاه¸یبروت ·¹ی~و ·ب ·´ یژرنا
نا¸ی~ .دو~ی~ یری´و¹= ¸ین ی´دول' ¸ی·~ را~-~ را~تنا ¸ا ¸م- رد و -~~ ل-ا= ی¹ی~· ت=و~ -ر-~
¸ها´ ت+= رد ·´ یتا~ا~·ا ¸ین و ·=وبر~ ·-=ن~ رد قرب ~لو~ یاه~=او -ی´رت ·ب -~~ یری×~یپ را~تنا
.ت~ا ·ت~باو ·دو~ی~ »اجنا -ارا~تنا
م!س لصف
" #$4 , ت.رس هaساحم eس!تم ا' 8
ت ی¹ک نونا· -ی ¸ا اهداب ا ¸ی~¸ ¸ا ·=-ن ره رد ¸¸و -~~ و ·نا¸ور -~~ =ا=ل ¸ا یلو ·~ننکی~ تی·ب
·==€~ لبا· رو=ب ~ .~نکی~ ریی·ت یا ·· ~ن داب ت=ر · ~ ¸ا _ا-ترا ·ب ت- · _= ) ای ر=ب ایرد ( اب .~نکی~ ریی·ت
_ا-ترا رد ی~یلوت ناوت ت-~ن · ·ت·ای »اجنا ·ک ییا+~یا~¸' 1500 _ا-ترا رد ی~یلوت ناوت ·ب یرت~ 50 یرت~
ربارب 25 _ا-ترا رد و 300 ربارب ت-~ن ¸یا یرت~ 10 ~~ابی~
" #$9 ت0رf!م, 8Vت)یس g0 :;ر*ا
¸یبروت یاه »ت~ی~ ی=ور= یژرنا ·~یا-~ رد تلو+~ یارب …ا~وم= .~نو~ ی~ نایب ·نایلا~ یان-~ رب یداب
ی=ور= =··~وت~ -ا¸ا ·ب -~~ -ورا= ه ر ت~ · ~ رد ت=ا~~ _بر~ ر ·· ت ی~ ار .ا · = اب ناو · نایب ری¸ -را-
.درک
E÷b (v ¯) kwhˆm‹ˆyr
اجنیا رد b روتکا· تیر`و~ و v روتکا·. ت~ا داب ·نایلا~ =~وت~ ت=ر~ b تی-یک ·ب ناوت ی~ ار تیر`و~و
· یداب ¸یبروت · .ا= ره ·ب .درک دا~م¹ b ت=ر~ ·ب =~وت~ . ت~ا ·ت~باو داب ت=ر~ _ی¸وت و داب ·نایلا~
¸یاربانب b . ت~ین تبا` نا+= ر~ار~ رد
" #$# 8&ی'ر!( لی)*اتپ +ا!(,
·ب اه-رپ تن~و~ .ا-تنا سپ~ و ¸یبروت یاه-رپ ل=اد ¸ا ن' رو-= اب ناوتی~ ار داب رد دو=و~ یژرنا
-~~ -ورا= ·ی=ان ت=ا~~ ,داب »کارت اب ی¹ی~-ت ناوت نا¸ی~ تلا= ¸یا رد .درک _ار=ت~ا روتارن= -ی روتور
¸یا ·ب ناوتی~ ار داب رد لی~-ت لبا· ناوت نا¸ی~ -یترت ¸یا ·ب .دراد ی×ت~ب داب ت=ر~ -·ک~ و -رپ =~وت
:درو' ت~د ·ب -یترت
.و~ر· ¸یا رد ·ک P ·-او ·ب ی¹ی~-ت ناوت u ·(ت~ا ·ت~باو ¸یبروت ی=ار= ·ب ·ک) نا~¸ -دا-ت~ا -یر- p
·-·ک~رت~ رب »ر´و¹یک -~= رب داب »کارت r و رت~ -~=رب ¸یبروت یاه-رپ _ا·~ v رت~ -~=رب داب ت=ر~
داب ن~~ ا~= -=اب دو= ¸یا ·ک ~~ ~هاو= »ک داب ت=ر~ دری´ی~ ار داب یژرنا ¸یبروت ·ک ینا~¸.ت~ا ·ینا` رب
) ¸تب -ر-ل' .دو~ی~ Albert Betz رد ینامل' نا~کی¸ی· ( •‚•‚ ~ناوتی~ ر—کا~= ¸یبروت -ی ·ک درک -ا-`ا
• 59 -یترت ¸یا ·ب و ~نک _ار=ت~ا ار د¸و ی~ ن' ری~~ رد ·ک ار یداب یژرنا ¸ا u ¸´ره `اب ·لدا·~ رد
¸ا رت~یب 0.59 .~~ ~هاو=ن
:ت·ر´ ·جیتن ·نو×نیا ناوتی~ `اب ·لدا·~ اب نونا· ¸یا -یکرت ¸ا
)-ار´ 3 - 3 - 1 یاه.ا~ رد یداب قرب ¸ا -دا-ت~ا ینی-~یپ و نا¸ی~ ( 1997 ات 2010
• ت·ا—ک و داب ت=ر~ نا¸ی~ ·ب ~نکی~ رو-= اه-رپ =~وت -~~ -ورا= ·-=ن~ ¸ا ·ک : ییاوه »ج=
-رار= اب در~ داب ی¸ور رد .ا—~ یارب .ت~ا ·ت~باو اوه •Œ ) دار´یتنا~ ·=رد Œ‚ ·=رد
ربارب اوه ت·ا—ک ·ایرد _=~ رد (تیا+نرا· •·‹‹Œ تلا= ¸یا رد .ت~ا -·ک~ رت~ رب »ر´و¹یک
ت=ر~ اب یداب رو-= ‰ _ا·~ ·ب یروتور رد ·ینا` رب رت~ ••• رو-= -=و~ … ا-یر-ت رت~
ƒƒ ••• ٬ .~~ ~هاو= اه-رپ =~وت -~~ -ورا= ·-=ن~ رد داب »ر´و¹یک
• »ج= ·ک ییاجن' ¸ا و ت~ا ·ت~باو ن' ت=ر~ رو~ج~ ·ب اوه ی-=~~ »ج= :یکر= یژرنا
رد ی~رت~د لبا· ناوت نا¸ی~ ·دراد ·=بار ت=ر~ اب ی== -رو- ·ب ¸یبروت ¸ا رو-= یاوه
_ا·~ اب ینیبروت رد `اب .ا—~ رد ناوت _ومج~ .دراد »ی-ت~~ ت-~ن ت=ر~ -·ک~ اب ¸یبروت -ی
-ورا= ••• ربارب رت~ ‹·Œ یژرنا نا¸ی~ ¸یرت~یب ¸تب نونا· ’-= رب ·ک ت~ا -اوا×~
ربارب …ا-یر-ت ن' ¸ا -~~ _ار=ت~ا •·Œ .دوب ~هاو= -اوا×~
" #$- ا' ت.رس /01!(, 8
نا¸ی~ ~ناوتیمن …ا·ر- ¸ا= ·-=ن~ -ی یارب -~~ ™=~~ =~وت~ نا¸ی~ ~نکی~ ریی·ت ام-اد داب نا¸ی~
-ی رد داب ت=ر~ ¸یرت~یب ندرک ™=~~ یارب .~نک ™=~~ ار ·-=ن~ ن' رد -~~ --ن یداب ¸-یروت ~یلوت
.~ننکی~ -دا-·ت~ا ·-=ن~ ·ب •وبر~ -~··~ یرو' _م= -ا=€=ا رد _ی¸وت -یر- -ی ¸ا …`وم·~ ·-=ن~
) ی¹یار .~~ .~نت~ه یتوا-ت~ ت=ر~ _ی¸وت ·-=~~ یاراد -¹ت=~ ’=ان~ Rayleigh model رو= ·ب (
.~نکی~ سک·ن~ ار ’=ان~ یرای~ب رد ت=ر·~ _ی¸وت -یر- نا¸ی~ ی-ی·د
ینا~¸ یاه-¸اب رد ی~یلوت یژرنا رت~یب ,دو~ی~ ~یلوت داب ی`اب ت=ر~ رد ی~یلوت ناوت رت~یب ·کییاجن' ¸ا
.دو~ی~ ~یلوت -اتوک
•رد ا+نت ی~·یلوت یژرنا ¸ا یم·ین ¿نر یل یو×لا ’·-= رب 15 .دو··~ی~ ~·یلوت ¸·یبروت درکراک نا~¸ ¸ا
¸ا ·ک یتا~ی~ات .~نت~ین یرا~یاپ یژرنا ~یلوت یاراد یت=و~ یاه-ا×ت~د ~ننا~ یداب یاه-ا×ت~د ·جیتن رد و
-دا-ت~ا ت~ا ¸ییاپ یداب ¸یبروت رد یژرنا ~یلوت ·ک یت~~ یارب اهروتارن= ¸ا ~یاب ~ننکی~ -دا-ت~ا یداب قرب
.~ننک
( 3-5 ) 8
ل-ا= ربارب ¸´ره یداب -ا×ت~د =~وت یکیرتکلا یژرنا ·نایلا~ ~یلوت ~~ا-ن تبا` داب ت=ر~ ·ک ینا~¸ ات
.~~ ~هاو=ن .ا~ -ی رد ن' راک ت=ا~ _ومج~ رد ی~یلوت ناوت -ر-
تی·ر= -یر- ار -ا×ت~د ی~یلوت یم==ا تی·ر= و -ا×ت~د =~وت -~~ ~یلوت ی-ی-= ناوت نا¸ی~ ت-~ن
•دو~= رد یا·نایلا~ یتی·ر= -یر- ل=ا~ رد -~ان~ ل=~ -ی رد -~~ --ن یداب -ا×ت~د -ی .~ن~انی~
35 داب یتا~ -ای-و-= ·ب -~~ ·ب یداب -ا×ت~د -ی رد تی·ر= -یر- یت=و~ یاه-ا×ت~د سک=رب .دراد
.ت~ا ·ت~باو
-ای¹م= »اجنا یارب ¸این درو~ نا~¸ و ت=و~ -ر-~ ·ب `وم·~ اه-ا×ت~د ر×ید _اونا رد تی·ر= -یر-
¸یاربانب ~نت~ه ینییاپ … ات-~ن ت=و~ -ر-~ یاراد یا·ت~ه یاه-ا×ت~د ·ک ییاجن' ¸ا .دراد ی×ت~ب ریم·ت
اه-ا×ت~د ¸یا تی·ر= -یر- دو= ¸یا ·ک ت~ا ¸ییاپ … ات-~ن اه-ا×ت~د ¸یا ت=و~ ¸ی~ات ·ب •وبر~ یاهتیو~=~
•دو~= ·ب ار 90 .~نا~ری~
-ر-~ رپ ت¹= ·ب ~ننکی~ -دا-ت~ا یکیرتکلا یژرنا ~یلوت یارب ی·ی-= ¸ا´ یاه¸یبروت ¸ا ·ک ییاه-ا×ت~د
تی·ر= -یر- لیلد ¸یمه ·ب .~ن¸ادرپ ی~ ~یلوت ·ب -ر·-~ _وا نا~¸ رد ا+ن·ت …`وم··~ ت=و·~ ¸ی~ات ندوب
¸یب `وم·~ و -دوب ¸ییاپ اه¸یبروت ¸یا 5 یلا 25 .~~ابی~ /
-~ی~ر _ا¡ ·ب ¸ین ی~ان~ »ی¹··ا و ی~ان~اوه یدربراک ·یر~ن رد ·ک در~نت~ا نوتنهوپ رد ’ی-=ت -ی ·ب -انب
¸ا …ا-یر-ت ناوتی~ -~نکارپ رو= ·ب و -~ان~ ’=ان~ رد یداب ·=ر¸~ -د ¸ا ¸یب ت=ا~ -رو- رد 3 » ا اˆ
.درک -دا-ت~ا یم-اد یاه-~ننک -ر-~ ·ی~·ت یارب ا+ن' ی~یلوت یژرنا
( 3-6   ) 8
) -¡وک ¸ای-~ رد یداب قرب ~یلوت -ا¸ی+جت 100 یاه¸ی~¸ ,.¸ان~ ·ی~·ت یارب `وم·~ (رتمک ای -اوو¹یک
·ب رو-ج~ ·ک -دات·ا رود یاهناک~ ¸ا ی=رب رد .دری´ی~ رار· -دا-ت~ا درو~ -¡وک یراجت ¸کار~ ای یت=ر¸
¸ا ات ~ننک -دا-ت~ا یداب یاه¸یبروت ¸ا ·ک ~نهدی~ _ی=رت ل=~ ناکلا~ ~نت~ه یل¸ید یاهروتارن= ¸ا -دا-ت~ا
یارب ای قرب ~یر= -را-~ ¸هاک یارب ¸ین دراو~ ی=رب رد .دو~ یری´و¹= اهت=و~ ن~نا¸و~ -رور-
.دو~ی~ -دا-ت~ا اه¸یبروت ¸یا ¸ا ˜اپ قرب -دا-ت~ا
-دا-ت~ا -~=ت~ -`ایا رد .دو~ی~ -دا-ت~ا یر=ب ·ب .ا-تا اب یداب یاه¸یبروت ¸ا -دات·ارود .¸ان~ ·ی~·ت یارب
یاه•نر رد ·ک-~ ·ب ل-ت~ یداب یاه¸یبروت ¸ا 1 ات 10 رد یا  -~نیا¸· رو= ·ب .¸ان~ ·ی~·ت یارب -اوو¹یک
.~نربی~ ¸یب ¸ا ار ·ک-~ قرب ¸ا -دا-ت~ا ·ب ¸این راک »ا×نه رد ·ک-~ ·ب ل-ت~ یاه¸یبروت .ت~ا ¸رت~´ .ا=
ی¸ا~ -ری=~ یارب یر=ب ¸ا ای و درک -دا-ت~ا یا -رود -رو- ·ب قرب ¸ا ~یاب ای ·ک-~ ¸ا ا~= یاه»ت~ی~ رد
.درک -دا-ت~ا یژرنا
رد یداب یژرنا ¸ا ت~ا ¸کم~ ¸ین درا~ن دو=و دای¸ یاه¸ای·-~ رد داب ¸ا -دا-ت~ا ناک~ا ·ک یر+~ ’=ان~ رد
یر=ب -ی ای یر=ب -ی ¸ا -دا-ت~ا اب تنرتنیا »ی~یب یاه-ا=رد ای اهرت~ ˜راپ ~ننا~ ی-ا= یاهدربراک
.دورب ¸یب ¸ا ·ک-~ ·ب .ا-تا -رور- ات دو~ -دا-ت~ا یبات·'
~ننا~ ی¸ی= داب ’=ان~ رد ا-و-= نات~نا··ا رد ا~ل ·~~ا-ی~ نا¸را و نا~' رای~ب قرب ·ب داب یژرنا لی~-ت
.~~ا-ی~ قرب یژرنا -~ک یا+هار ¸یرت+ب ¸ا یکی -اره
ت=ا~ و راک ی×نوס ¸ی¸= نان=ومه ·ب یریو-ت ا-و-= ینا~ر _€=ا اب ات ت~ن' یارب ·=-- ¸یا
.~هد ¸¸و~' ار یداب ی×نا= -¡وک روتارن=
.ت~ا -~~ »ی~رت ی×نا= یداب -¡وک -ا×ت~د -ی ·~-ن ری¸ ریو-ت رد
)لک~ 3 - 6 - 1 (
" #$D , راشت*ا hi9 L]!لC و 8
یژرنا .ا-· رد ¸یاربانب و ~نرا~ن یت=و~ ·نو´ ¿یه ·ب ¸این یرادرب -ر+ب و ی¸ا~نا -ار یارب یداب اه¸یبروت
~ی~کا ید·¸برک ~ی~کا ید اه¸یبروت ¸یا ¸ا یرادرب  -ر+ب .~ننکیمن داجیا یمی-ت~~ ی´دول' ~یلوت یکیرتکلا
ت=ا~ ل=ار~ رد یداب اه¸یبروت ا~ا .~نکیمن ~یلوت اوه -~ننک -دول' ل~ا= ·نو´ ¿یه ای ’¹·~ -ار~ , در´و´
... و »ینوملا,¸تب ,د`و· ~ننا~ یداو~ ¸ا ~یاب یداب یاه-ا×ت~د ت=ا~ .و= رد .~ننکی~ -دا-ت~ا ی-¹ت=~ _بان~ ¸ا
¸یا رد -~~ ~یلوت ¸برک ~ی~کا ید .ت~اهت=و~ _اونا -ر-~ ~ن~¸این ا+ن' .ا-تنا و ~یلوت ·ک درک -دا-ت~ا
دو~= ¸ا سپ ل=ار~ 9 »ی=نت یارب ·ک ی¹ی~· ت=و~ یاه- ا×ت~د .~~ ~هاو= نار-= -ا×ت~د ندرک راک -ا~
:~~ ~نهاو= ی´دول' داجیا -=و~ ~نری´ی~ رار· -دا-ت~ا درو~ یداب یاه-ا×ت~د رد ی~یلوت قرب
ار ی~یلوت ¸برک ~ی~کا ید نا¸ی~ ~نناوتیمن یداب یاه- ا×ت~د ·ک دو~ی~ -را~ا ·تکن ¸یا ·ب -ا·وا ¸ا یŠ·ب
-ا×ت~د -ی ·¹ی~و ·ب ~یاب ·~یمه ندوب »=ن~ان لیلد ·ب یداب -ا×ت~د ’یر= ¸ا ی~یلوت قرب ·کار¡ ~نهد ¸هاک
~نو~ ی¹ی~· ت=و~ یاه-ا×ت~د ¸ی¸×یا= ل~اک رو= ·ب ~نناوتیمن یداب یاه-ا×ت~د .دو~ -مک ی¹ی~· ت=و~
·ب ·ک ~نهاکی~ ا+ن' ~یلوت ¸ا و -داد ¸هاک ار یترار= یاه-ا×ت~د ی~یلوت یان-~ یکیرتکلا یژرنا ~یلوت اب ا~ا
.~بایی~ ¸هاک ¸برک ~ی~کا ید را~تنا نا¸ی~ -یترت ¸یا
" #$E , ت)01 eیحم و ا' :
~ رد ·· .ا 1970 -ن ریا=~ · · ~ رد .درو' را~· ¸ژرنا ¸ی¸×یا= _بان~ ”·~وت رب ت · .ا 1990 -ا´~ید ¸ا ·
-لاب -اریی·ت -~نه~نا~ن ·´ نا~نم~ناد ”·لا=~ ربارب رد ·ت~ی¸ =ی=~ ¸ری~پ~ی~جت · ¸نا+= ¸اوه و -' -و
¸دا-ت·ا ”نی¸´ „ی ¸داب ¸ژرنا .~~' دو=وب ¸ین ¸را~· ¸¹ی~· ¸اهت=و~ ¸ا »وا~~ -دا-ت~ا ¸یا¸·ا -رو-رد
_ا¸~ و ت~ا ¸´اپ ت=و~ داب ·~هد¸~ ·-ارا رو~´ ¸=اون ¸ا ¸رای~ب رد ¸تن~ ¸ا+ها×ت~د ¸ارب ¸در-هار و
-ی~' ¸یرت ¸~= .~نن´¸من داجیا ¸ین ¸یاوه اب ¸ب' ¸´دول' ¿یه ·~ننا¸و~¸من ار ¸ت=و~ ¿یه ·´ اجن' ¸ا ¸داب
¸·ی-=ری= ¸را~ید دو= رب و ¸~=و نا´~نرپ تی·م= ¸ور ا+ن' ¸-ن~ ری`'ت ~یا~ ¸داب ¸ا+نی~ا~ ¸=ی=~ ت~ی¸
را¸' ~ناوت¸~ ’·ا رد ¸داب ¸ا+بای~' ¸اه··یت ند¸ قرب ·دار·ا ¸=رب ¸ارب ·~~اب ت~ی¸ =ی=~ ¸ا~نا »~¡ رد
.~نت~ه ¸تن~ ¸ورین ¸ا+ها×ت~د ¸ارب ¸یا-ی¸ ¸ی¸×یا= ا+ن' ر×ید ¸=رب ¸ارب و ~~اب -~نهد
" #$G , ا' F;ر*ا اصتXا :
¸داب -ا×ت~د „ی ·´نیا ر-= ¸یلوا ·دراد دو=و ¸داب ¸ژرنا ¸ارب ¸دای¸ -و= ¸اهر-= ·¸دا-ت·ا =ا=ل ¸ا
·ب ~نناوت¸~ داب ¸ا+ها×ت~د .ت~ا -~~ ·ت=ا~ ت=ا~ ر=ن ¸ا »و~و~ ¸ژرنا -ا×ت~د ¸ا رت نا¸را رای~ب
~یلوت ”نی¸ه ·´نیا ر-= ¸ی~ود .~ن´¸~ ا~یپ ا-ا-ت قرب ¸ا-ا-ت ·´یرو=ب ~ندر´ ··ا-ا ¸ت=ار ·ب ¸داب ¸ا+نی~ا~
.ا~ رد داب =~وت -~~ ~یلوت قرب .ت~ا ·ت·ای ¸ها´ ¸ا·ت~=رب رو=ب ·ت~~´ ”هد ود رد داب ¸ا قرب 1975 · 30
¸ا رتم´ ·ب `ا= ا~ا ·دوب ت=ا~ -او و¹ی´ ره ¸ارب تن~ 5 رتم´ ار تمی· ~ی~= ¸اه¸یبروت .ت~ا -~ی~ر تن~
~نهاو= »ه
مراه2 لصف
یری´ ·جیتن
RKjم
1. http:ˆˆwww.ngdir.irˆSiteLinksˆKidsˆhtmlˆenergy-maIahim•20wind.htm
(wiewed on 13.10.2008)
2. http:ˆˆnews.tavanir.org.irˆpressˆpress¸detail.php?id÷4772
(wiewed on 15.10.2008)
3. http:ˆˆwww.iIco.irˆbuildingˆbuildˆisulation.asp (wiewed on 16.10.2008)
4. http:ˆˆwww.vatandar.comˆwebˆbad.htm (wiewed on 18.10.2008)
5. http:ˆˆwww.vatandar.comˆwebˆbad.htm (wiewed on 20.10.2008)

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->