P. 1
9367167-Doa-Doa-Penting

9367167-Doa-Doa-Penting

|Views: 3,369|Likes:
منشور بواسطةGilang Pangestu

More info:

Published by: Gilang Pangestu on Jan 02, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Sections

 • Doa-Doa Ketika Berwudhu
 • DOA SESUDAH WUDHU
 • DOA ADZAN
 • DOA SESUDAH IQAMAH
 • SHALAT DHUHA
 • DOA SHALAT TARAWIH
 • DOA SHALAT HAJAT
 • DOA SHALAT ISTIKHARAH
 • DOA SHALAT ISTISQA
 • DOA SHALAT TAHAJJUD
 • DOA SHALAT TAUBAH
 • DOA SETELAH SHALAT WITIR
 • DOA NISFU SYA’BAN
 • DOA KHUSUS BAGI MAYIT
 • DOA SELAMAT
 • DOA AKHIR TAHUN
 • DOA AWAL TAHUN
 • DOA AGAR PIKIRAN TERANG
 • DOA SETELAH TADARUS AL-QUR’AN
 • DOA MASUK KAMAR MANDI
 • DOA KELUAR DARI KAMAR MANDI
 • DOA HENDAK TIDUR
 • DOA BANGUN TIDUR
 • DOA MAU MAKAN
 • DOA SETELAH MAKAN
 • DOA MENUNTUT ILMU
 • DOA SETELAH BELAJAR
 • NIAT MEMBAYAR ZAKAT FITRAH
 • LAFAZ DO’A BAGI YANG MENERIMA ZAKAT FITRAH
 • SHALAT JAMAK DAN QASHAR
 • WIRID SETELAH SHALAT WAJIB

WUDHU

Rukun wudhu ada enam, yaitu:
1. Niat, dengan lafadz:
ر
ِ
غَ ص
ْ
ل
َ
ا
ْ
ث
ِ
د
َ
ح
َ
لا
ْ
ع
ِ
ف
ْ
ر
َ
ل
ِ
ء
َ
و
ْ
ض
ُ
و
ُ
لا
ْ
ت
ُ
ي
ْ
و
َ
ن
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
اض
ً
ر
ْ
ف
َ
“Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu karena AllahTa’ala”
2. Membasuh muka
3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku
4. Membasuh sebagian ambut kepala
!. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
". #etib $betuut-tuut%, atinya mendahulukan mana yang haus didahulukan, dan
mengakhikan mana yang haus teakhi.
Doa-Doa Ketika Berwudhu
1. Doa ketika menggunakan air untuk berwudhu
ار
ً
و
ْ

ُ
!
َ
ء
َ
ا"
َ
ل
ْ
ا #َ ع
َ
$
َ
%
ْ
&
ِ
ل
ّ
ا ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
'('
”Segala puji bagi Allah Dzat yang telah menjadikan air ini! suci”
2. Doa mencuci dua tangan
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
-
َ
.َ /
َ
ر
َ
0
َ
ل
ْ
ا-
َ
1
َ
"
ْ
2
ُ
ل
ْ
ا )
َ
ل
ُ
34
ْ
ا
َ
ىن
5
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

.
ِ
7
َ
ل
َ

َ
ل
ْ
ا-
َ
8
ِ
9
ْ
:; لا 1
َ
<
ِ
“"ahai Tuhanku, sesungguhnya aku mem#h#n kepada$u kebaikan ibadah dan keberkahan
dan aku berlindung kepada$u dari keburukan dan kebinasaan”
3. Doa berkumur
ه
ُ
للا ىل
ّ
ص
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
)
َ
2
5
0
ِ
ن
َ
>
ِ
و
ْ
?
َ
1
ْ
<
ِ
ى@
ِ
A
ِ
4
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

اد
ً
*
َ
ا
َ
B
ُ
د
َ
ع
ْ
*
َ
C
ُ
"
َ
D
ْ
ا
َ
E
َ
ا4
ً
C
ْ
/
َ
6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ

“"ahai Tuhanku, beri minumlah aku dari air telaga %abi$u $uhammad SA", satu gelas
yang tidak akan haus buat selama&lamanya”'
4. Doa menghirup air
.
ِ
@
ّ
F
َ
لا
ْ
.َ ح
َ
G
ِ
ار
َ
ى@
ِ
?
ْ
ر
ِ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
“"ahai Tuhanku, berilah aku bebauan syurga”
'('
5. Doa mengeuarkan air dari hidung
ءِو
ْ
4
ُ
-
َ
ر
ِ
ا@
ّ
لا H
ِ
G
ِ
ا-
َ
ر
َ
1
ْ
<
ِ
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
ىن
5
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

ر
ِ
اد
ّ
لا
“"ahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada$u dari bebauan neraka dan
buruknya tempat tinggal”
!. Doa memba"uh muka
I
;
و
َ
J
ْ
ت
َ
-
َ
B
K
و
ْ
$
ُ
-
ُ
L
;
2
َ
0
ْ
ت
َ
8
َ
و
ْ
ي
َ
ى
ِ
$
ْ
-
َ
L
ْ
2
5
*
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

B
K
و
ْ
$
ُ
-
ُ
“"ahai Tuhanku, cemerlangkanlah wajahku pada hari cemerlangnya wajah&wajah #rang&
#rang mukmin! dan hitamnya wajah&wajah #rang&#rang kafir!”'
#. Doa memba"uh tangan kanan
ا*
ً
اJ
َ
?
ِ
ى@
ِ
0
ْ
4
ِ
ا?
َ
-
َ
ى@
ِ
2
ْ
"
ِ
2
َ
*
ِ
ى*
ِ
اM
َ
/
ِ
ى@
ِ
N
ِ
,ْ ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

ار
ً
2
ْ
J
ِ
ي
ّ
'('
“"ahai Tuhanku, berilah aku kitab catatan amalku! dari arah tangan kananku dan
hisablah aku dengan mudah yakni tidak berbelit&belit!”'
$. Doa memba"uh tangan kiri
ءِار
َ
-
َ
1
ْ
<
ِ
E
َ
-
َ
ىل
ِ
ا"
َ
:
ِ
*
ِ
ى*
ِ
اM
َ
/
ِ
ى@
ِ
N
ِ
ع
ْ
ت
ُ
E
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ


ِ

ْ
D
َ
“"ahai Tuhanku, janganlah (ngkau berikan kitab catatan amal! ku dari kiriku dan jangan
pula dari arah belakangku”'
%. Doa mengu"ap kepaa
ر
ِ
ا@
ّ
لا ىل
َ
,َ %ر
ِ
:َ *
َ
-
َ

ِ
ع
ْ
Oَ 8
ْ
ر
5
?
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

)
َ
ل
;
D
ِ
E
ّ
ا
ِ
#ّ D
ِ
E
َ
8
َ
و
ْ
ي
َ
)
َ
O
ِ
ر
ْ
,َ ت
َ
ح
ْ
ت
َ
ى@
ِ
ل
ّ
D
ِ
ا
َ
-
َ
“"ahai Tuhanku, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sengatan api neraka dan
naungilah aku di bawah Arsy$u pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan$u”'
1&. Doa mengu"ap teinga
'('
ع
َ
<
َ
.
ِ
@
ّ
F
َ
ل
ْ
ا ىف
ِ
.
ِ
@
ّ
F
َ
ل
ْ
ا P
َ
I
ِ
ا@
َ
<
ُ
ى@
ِ
ع
ْ
"
َ
4
ْ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

ر
ِ
ار
َ
*
ْ
ل
َ
ا
ْ
“"ahai Tuhanku, perdengarkanlah kepada suara pemanggil surga bersama #rang&#rang
yang berbakti”'
11. Doa memba"uh eher
1
َ
<
ِ
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
-
َ
ر
ِ
ا@
ّ
لا 1
َ
<
ِ
ىA
ِ
@
ُ
,ُ )
ّ
ف
ُ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

Q
ِ
R
َ
S
ْ
ل
َ
ا
ْ
-
َ
#
ِ
4
ِ
R
َ
J
ّ
لا
“"ahai Tuhanku, lepaskanlah leherku dari neraka dan aku berlindung kepada$u dari
antai&rantai dan belenggu siksaan!”'
12. Doa memba"uh kaki kanan
6
ِ
2
ْ
A
ِ
M
َ
J
ْ
"
ُ
ل
ْ
ا T
ِ
ار
َ
U
5
لا ىل
َ
,َ ى<
ِ
د
َ
V
َ
ت
ْ
0
5
W
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

1
َ
2
ْ
ح
ِ
ل
ِ
اU
ّ
لا X
َ
I
ِ
ا0
َ
,
ِ
8
ِ
اد
َ
V
ْ
ا
َ
ع
َ
<
َ
“"ahai Tuhanku, tetapkanlah tumitku di atas titian yang luus bersama tumit hamba&
hamba$u yang sh#leh”'
'('
13. Doa memba"uh kaki kiri
ىل
َ
,َ ى<
ِ
د
َ
V
َ
Qّ Y
ِ
ت
َ
Z
ْ
ا
َ
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
ىن
5
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

Q; Y
ِ
ت
َ
8
َ
و
ْ
ي
َ
ر
ِ
ا@
ّ
لا ىف
ِ
T
ِ
ار
َ
U
5
لا
1
َ
2
ْ
A
ِ
ف
ِ
ا@
َ
"
ُ
ل
ْ
ا-
َ
1
َ
ي
ْ
ر
ِ
ف
ِ
ا7
َ
لا 8
ُ
اد
َ
V
ْ
ا
َ
“"ahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada$u dari keterpeleset tumit #rang&
#rang kafir dan #rang&#ang munafik”'
D'( )*)UD(H WUDHU
ه
ُ
ل
َ
)
َ
ي
ْ
ر
ِ
Oَ E
َ
B
ُ
د
َ
?
ْ
-
َ
ه
ُ
للاE
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
Z
ْ
ا
َ
د
ُ

َ
4
ْ
ا
َ
ه
ُ
ل
ُ
و
ْ
4
ُ
ر
َ
-
َ
B
ُ
د
ُ
0
ْ
,َ اد
ً
"
ّ
ح
َ
<
ُ
Z
ّ
ا
َ
د
ُ

َ
Oْ ا
َ
-
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
1
َ
<
ِ
[
ْ
@
ِ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا-
َ
1
َ
2
ْ
*
ِ
او
ّ
M
ّ
لا 1
َ
<
ِ
[
ْ
@
ِ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا
\1
َ
2
ْ
ح
ِ
ل
ِ
اU
ّ
لا X
َ
I
ِ
ا0
َ
,
ِ
1
ْ
<
ِ
[
ْ
@
ِ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا -
َ
1
َ
ير
ِ

5
N
َ
M
َ
"
ُ
ل
ْ
ا
'('
“Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang tunggal, tiada sekutu bagi%ya dan
aku bersaksi bahwa %abi $uhammad itu hamba dan utusan%ya' )aa Allah * +adikanlah
aku dari g#l#ngan #rang&#rang yang ahli taubat dan jadikanlah aku dari g#l#ngan #rang&
#rang yang bersuci serta jadikanlah aku dari g#l#ngan
#rang&#rang yang shalih'”
D'( (D+(,
&elesai adzan dikumandangkan, baik muadzin maupun yang mendenga disunnahkan
memba'a d(a sebagai beikut:
.
ِ
"
َ
G
ِ
اA
َ
لا
ْ
]
ِ
R
َ
U
ّ
لا-
َ
.
ِ
<
ّ
اM
ّ
لا ]
ِ
و
َ
,ْ د
ّ
لا B
ِ
&
ِ
^
َ
_
ّ
ر
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
.َ ل
َ
2
ْ
4
ِ
و
َ
لا
ْ
د
َ
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
`
ِ
a
.َ ع
َ
2
ْ
ف
ِ
ر
ّ
لا .َ 2
َ
ل
ِ
اع
َ
لا
ْ
.َ $
َ
ر
َ
د
ّ
لا- b
َ
ر
َ
:ّ لا-
َ
.َ ل
َ
2
ْ
c
ِ
d
َ
لا
ْ
-
َ
E
َ
)
َ
ن
ّ
ا
ِ

ُ
ت
َ
د
ْ
,َ -
َ
%&
ِ
ل
ّ
ا اI
ً
و
ْ
"
ُ
ح
ْ
<
َ
ا"
ً
A
َ
<
َ
ه
ُ
e
ْ
ع
َ
*
ْ
ا-
َ
\I
ِ
اع
َ
2
ْ
"
ِ
لا
ْ
f
ُ
ل
ِ
gْ ت
ُ
“"ahai Tuhanku, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan shalat yang
didirikan, berikanlah kepada %abi $uhammad perantaraan wasilah!, keutamaan,
'('
kemuliaan, dan pangkat derajat! yang terpuji yang telah (ngkau janjikan' Sesungguhnya
(ngkau tidak pernah menyalahi janji'”
D'( )*)UD(H -.(/(H
ا #5 ص
َ
.
ِ
"
َ
G ِاA
َ
لا
ْ
]
ِ
R
َ
U
ّ
لا-
َ
.
ِ
<
ّ
اM ّلا ]
ِ
و
َ
,ْ د
ّ
لا B
ِ
&
ِ
^َ _
ّ
ر
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لَ
\.
ِ
<
َ
ا2
َ
Aِ لا
ْ
8
َ
و
ْ
ي
َ
ه
ُ
ل
َ
9
ْ
4
ُ
ه
ِ
ت ِa-
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان َد
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ 6
ْ
ل
5
4
َ
-
َ
“)a Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna, dan memiliki shalat yang
ditegakkan, curahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kami, $uhammad, dan
kabulkanlah segala perm#h#nannya pada hari kiamat'”
)H(0(1 DHUH(
&halat dhuha yaitu shalat sunnat yang dilaksanakan pada waktu pagi atau waktu
dhuha yakni ketika matahai sedang naik setinggi t(nggak atau naik sepenggalah, yang kia-
kia antaa )am tu)uh, delapan, sembilan, sampai masuk waktu shalat dhuhu. &halat dhuha
ini sedikitnya dike)akan 2 akaat sebanyak-banyaknya 12 akaat dengan setiap dua akaat
satu salam.
'('
*aa menge)akan shalat dhuha sama sepeti menge)akan shalat sunnat dua akaat,
baik geakan maupun ba'aannya. +imulai dai takbiratul ihram dan diakhii dengan salam,
yang bebeda hanya niatnya. ,dapun lafadz niatnya adalah sebagai beikut:
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
1
ِ
2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ىح
َ
c
;
لا .َ @
ّ
4
ُ
ىل
5
ص
َ
ا
ُ
“Aku niat mengerjakan shalat sunnat dhuha dua rakaat karena Allah Ta’ala”
-ntuk shalat dhuha pada akaat petama sebaiknya memba'a suat Asy&Syams setelah
,l-.atihah, sedangkan pada akaat kedua suat Adh&Dhuha sesudah ,l-.atihah.
,dapun D'( )H(0(1 DHUH( adalah sebagai beikut:
)
َ
G
ُ
ا
َ
*
َ
ء
َ
ا
َ
0
َ
ل
ْ
ا-
َ
)
َ
G
ُ
اح
َ
ض
ُ
ء
َ
اح
َ
c
;
لا Z
ّ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
)
َ
ت
ُ
و
ّ
V
ُ
] َ و
ّ
A
ُ
ل
ْ
ا-
َ
)
َ
ل
ُ
ا"
َ
$
َ
Q
َ
ا"
َ
F
َ
ل
ْ
ا-
َ
\)
َ
M
ُ
"
َ
U
ْ
,
ِ
.َ "
َ
U
ْ
ع
ِ
ل
ْ
ا-
َ
)
َ
ت
ُ
ر
َ
د
ْ
V
ُ
] َ ر
َ
د
ْ
A
ُ
ل
ْ
ا-
َ
[
ْ
V
ِ
h
ْ
ر
ِ
Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ه
ُ
ل
ْ
Y
ِ
ن
ْ
C
َ
ف
َ
ءِا"
َ
J
ّ
لا ىف
ِ
'('
Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
ه
ُ
$
ْ
ر
ِ
iْ C
َ
ف
َ
>
ِ
ر
ْ
ل
َ
ا
ْ
ىف
ِ
Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
R
ً
$
ِ
a Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
ه
ُ
ع
ْ
ل
ِ
!
ْ
C
َ
ف
َ
ر
ِ
ح
ْ
0
َ
ل
ْ
ا-
َ
ءِا"
َ
ل
ْ
ا ىف
ِ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
B
ُ
ر
ْ
J
5
2
َ
ف
َ
ار
ً
J
5
ع
َ
<
ُ
Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
ه
ُ
ل
ْ
F
5
ع
َ
ف
َ
اد
ً
2
ْ
ع
ِ
*
َ
Z
َ
ا/
َ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
B
ُ
ر
ْ

5
N
َ
ف
َ
ا<
ً
ار
َ
?
َ
Z
َ
ا/
َ
)
َ
ل
ِ
ا"
َ
$
َ
-
َ
)
َ
G
ِ
ا
َ
*
َ
-
َ
)
َ
G
ِ
اح
َ
ض
ُ
j
5
ح
َ
*
ِ
ه
ُ
*
ْ
ر
5
A
َ
ف
َ
X
َ
I
َ
ا0
َ
,
ِ
ت
َ
2
ْ
ت
َ
a ا<
َ
ى@
ِ
ت
ِ
a )
َ
ت
ِ
ر
َ
د
ْ
V
ُ
-
َ
)
َ
ت
ِ
و
ّ
V
ُ
-
َ
\1
َ
2
ْ
ح
ِ
ل
ِ
اU
ّ
لا
“)a Allah, sesungguhnya waktu dhuha itu dhuha$u, dan keel#kan itu keel#kan$u,
keindahan itu keindahan$u, kekuatan itu kekuatan$u, kekuasaan itu adalah kekuasaan$u'
)a Allah jika rezekiku masih berada di atas langit maka turunkanlah, jika masih berada di
dalam bumi maka keluarkanlah, jika berada di air dan laut maka datangkanlah, jika
ditangguhkan maka segerakanlah, jika sulit maka mudahkanlah' +ika haram maka
sucikanlah, jika jauh maka dekatkanlah, dengan hak waktu dhuha$u, keel#kan$u,
'('
keindahan$u, kekuatan$u dan kekuasaan$u' ,impahkanlah kepadaku segala apa yang
telah (ngkau berikan kepada para hamba$u yang shalih'”
D'( )H(0(1 1(2(W-H
)
َ
c
ِ
G
ِ
ار
َ
d
َ
ل
ِ
-
ِ
\1
َ
2
ْ
ل
ِ
<
ِ
ا/
َ
Z
ِ
ا"
َ
ي
ْ
k
ِ
ا
ْ
*
ِ
ا@
َ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
]
ِ
ا/
َ
Y
ّ
لل
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
l
ِ
ف
ِ
اح
َ
<
ُ
`
ِ
او
َ
ل
َ
U
ّ
لا ىل
َ
,َ -
َ
1
َ
ي
ْ
I
5
9
َ
<
ُ
X
َ
و
ِ
d
ْ
ع
َ
ل
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
0
ِ
ل
ِ
ا!
َ
X
َ
د
َ
@
ْ
,
ِ
ا"
َ
ل
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
ل
ِ
,
ِ
اف
َ
و
ِ
غْ ل
ّ
لا 1
ِ
,َ -
َ
1
َ
2
ْ
7
ِ
J
5
"
َ
M
َ
<
ُ

َ

ُ
ل
ْ
ا*
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
$
ِ
ار
َ
]
ِ
ر
َ
i
ِ
ل
َ
ا
ْ
ىف
ِ
-
َ
1
َ
ي
ْ
د
ِ
^
ِ
اh
َ
ا2
َ
ن
ْ
د
;
لا ىف
ِ
-
َ
\1
َ
2
ْ
ض
ِ
ر
ِ
ع
ْ
<
ُ
ءِm"
َ
ع
ْ
@
ّ
لا*
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
ض
ِ
ار
َ
ءِاc
َ
A
َ
ل
ْ
ا*
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
0
ِ
S
ِ
ار
َ
ءِاو
َ
ل
ِ
ت
َ
ح
ْ
ت
َ
-
َ
\1
َ
ي
ْ
ر
ِ
*
ِ
اص
َ
ءِR
َ
0
َ
ل
ْ
ا ىل
َ
,َ -
َ
\1
َ
ي
ْ
ر
ِ
/
ِ
اOَ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
 ىل
َ
,َ -
َ
1
َ
ي
ْ
ر
ِ
G
ِ
ا4
َ
.
ِ
<
َ
ا2
َ
A
ِ
ل
ْ
ا 8
َ
و
ْ
ي
َ

'('
ىل
َ
,َ -
َ
1
َ
2
ْ
ل
ِ
i
ِ
اI
َ
.
ِ
@
ّ
F
َ
ل
ْ
ا ىف
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
ض
ِ
ر
ِ
ا-
َ
>
ِ
و
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
1
=
2
ْ
,
ِ
ر
=
و
ْ
ح
ُ
*
ِ
-
َ
1
َ
ي
ْ
د
ِ
,
ِ
اV
َ
.
ِ
<
َ
ار
َ
7
َ
ل
ْ
ا ]
ِ
ر
َ
ي
ْ
ر
ِ
4
َ
n
=
ا*
َ
I
ِ
-
َ
o
=
ر
َ
0
ْ
M
َ
4
ْ
ا
ِ
-
َ
p
=
د
ُ
@
ْ
4
ُ
1
ْ
<
ِ
-
َ
\1
َ
2
ْ
$
ِ
-
5
Y
َ
M
َ
<
ُ
1
ْ
<
ِ
-
َ
\1
َ
2
ْ
ل
ِ
/
ِ
a .
ِ
@
ّ
F
َ
ل
ْ
ا 8
ِ
اع
َ
!
َ
1
ْ
<
ِ
-
َ
1
َ
2
ْ
J
ِ
0
5
ل
َ
M
َ
<
ُ
_
=
او
َ
/
ْ
C
َ
*
ِ
1
َ
2
ْ
*
ِ
ر
ِ
اOَ 1
َ
2
ْ
d
5
U
َ
<
ُ
#
=
J
َ
,َ -
َ
1
=
0
َ
ل
َ
ت
َ
"
ْ
ع
َ
ن
ْ
ا
َ
1
َ
ي
ْ
&
ِ
ل
ّ
ا ع
َ
<
َ
1
َ
2
ْ
ع
ِ
<
َ
1
ْ
<
ِ
p
=
C
ْ
/
َ
-
َ
j
َ
ي
ْ
ر
ِ
ا*
َ
ا
َ
-
َ
ءِaد
َ

َ
J
;
لا-
َ
1
َ
2
ْ
A
ِ
ي
ْ
د
5
U
5
لا-
َ
1
َ
2
ْ
2
5
0
ِ
@
ّ
لا 1
َ
<
ِ
6
ْ

ِ
2
ْ
ل
َ

)
َ
ل
ِ
ا+ َ اA
ً
2
ْ
ف
ِ
ر
َ
)
َ
3
ِ
ل
َ
-
ْ
ا
ُ
1
َ
J
ُ
?
َ
-
َ
1
َ
2
ْ
ح
ِ
ل
ِ
اU
ّ
لا-
َ
\ا"
ً
2
ْ
ل
ِ
,َ ه
ِ
للا*
ِ
ىd
َ
/
َ
-
َ
ه
ِ
للا 1
َ
<
ِ
#ُ c
ْ
d
َ
ل
ْ
ا
1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
ه
ِ
لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا-
َ
'('
“)a allah, jadikanlah kami #rang&#rang! yang beriman sempurna, dapat menunaikan
segala fardhu, menjaga shalatnya, menunaikan zakat, menuntut mencari! segala kebaikan
di sisi$u, menghaap keampunan$u, senantiasa memegang teguh petunjuk&petunjuk$u,
terlepas terhindar! dari segala penyelewengan dan zuhud di dunia dan mencintai amal
untuk bekal di akhirat dan tabah sabar! menerima c#baan, mensyukuri segala nikmat$u,
dan sem#ga nanti pada kiamat kami dalam satu barisan di bawah naungan panji&
panjijunjungan kita %abi $uhammad SA"' dan melalui telaga yang sejuk, masuk ke dalam
syurga, terhindar dari api neraka dan duduk di tahta keh#rmatan, di dampingi #leh
bidadari syurga, dan mengenakan baju&baju kebesaran dari sutra berwana&warni,
menikmati santapan syurga yang lezat, minum susu dan madu yang suci bersih dalam
gelas&gelas dan kenci&kendi yang tak kering&keringnya, besama&sama dengan #rang&#rang
yang telah (ngkau beri nikmat pada mereka dari g#l#ngan para nabi, shiddi-in dan #rang&
#rang yang syahid serta #rang&#rang sh#leh' Dan baik sekali mereka menjadi teman&teman
kami' Demikianlah kemurahan dari Allah S"T dan kecukupan dari Allah )ang $aha
$engetahui' )a Allah, pada malam mulia yang penuh berkah inisem#ga (ngkau jadikan
kami #rang&#rang yang berbahagia yang di terima amal, dan sem#ga jangan (ngkau
jadikan kami #rang&#rang yang celaka dan dit#lak' Sem#ga Allah melimpahkan rahmat
kepada %abi $uhammad SA", keluarga dan sahabat&sahabat beliau semuanya' Dengan
rahmat$u wahai Dzat paling belas kasihan'
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'”
'('
D'( )H(0(1 H(3(1
1
ْ
<
ِ
[
ْ
*
5
ر
َ
ه
َ
للار
ُ
d
ِ
غْ M
َ
4
ْ
ا
َ
\6
َ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا ه
َ
للار
ُ
d
ِ
غْ M
َ
4
ْ
ا
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
_
ُ
و
ْ
ت
ُ
ا
َ
-
َ
q
=
ن
ْ
+ َ #5 /
ُ
ه
ُ
للاE
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ

ِ
لح
َ
ل
ْ
ا r
ِ
ر
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
ه
ِ
للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
4
ُ
6
ُ
ي
ْ
ر
ِ
7
َ
ل
ْ
ا 6
ُ
2
ْ
ِ
)
َ
ل
ُ
C
َ
4
ْ
ا
َ
1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
ه
ِ
لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
\6
ِ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا
)
َ
ت
ِ
ر
َ
d
ِ
غْ <
َ
6
َ
G
ِ
اY
َ
,َ -
َ
)
َ
M
ِ
"
َ
?
ْ
ر
َ
`
ِ
ا0
َ
$
ِ
و
ْ
<
ُ
ر
s
*
ِ
#5 /
ُ
1
ْ
<
ِ
.َ "
َ
2
ْ
@
ِ
غَ ل
ْ
ا-
َ
q
=
ن
ْ
+ َ #5 /
ُ
1
ْ
<
ِ
.َ "
َ
U
ْ
ع
ِ
ل
ْ
ا-
َ
E
ّ
ا
ِ
ا0
ً
ن
ْ
+ َ [
ْ
ل
ِ
tْ د
َ
ت
َ
E
َ
6
=

ِ
#5 /
ُ
1
ْ
<
ِ
.َ <
َ
R
َ
J
ّ
لا-
َ
)
َ
ل
َ
[
َ
^
ِ
.ً $
َ
ا?
َ
E
َ
-
َ
ه
ُ
M
َ
$
ْ
ر
ّ
V
َ
E
ّ
ا
ِ
ا"
u
^
َ
E
َ
-
َ
ه
ُ
ت
َ
ر
ْ
d
َ
S
َ
\1
َ
2
ْ
"
ِ
?
ِ
ار
ّ
لا 6
َ
?
َ
ر
ْ
ا
َ
اي
َ
ا
َ
M
َ
2
ْ
c
َ
V
َ
E
ّ
ا
ِ
اض
ً
ر
ِ
'('
“Tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, $aha .enyantun
lagi $aha $ulia, aku mem#h#n kepada$u hal&hal yang menyebabkan rahmat$u dan
memantapkan hati untuk memper#leh ampunan$u' Dan saya berm#h#n pula untuk
memper#leh seluruh kebaikan serta selamat dari melakukan seluruh d#sa' +anganlah
hendaknya (ngkau meninggalkan d#sa kepadaku, melainkan (ngkau mengampuninya, dan
meninggalkan kesusahan, melainkan (ngkau melapangkannya, tida hajat yang (ngkau
ridh#i kecuali (ngkau kabulkan' "ahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang'”
D'( )H(0(1 -)1-KH(2(H
X
َ
ر
ُ
د
ِ
A
ْ
M
َ
4
ْ
ا
َ
-
َ
)
َ
"
ِ
ل
ْ
ع
ِ
*
ِ
X
َ
ر
ُ
2
ْ
g
ِ
M
َ
4
ْ
ا
َ
[
ْ
ن
ّ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
)
َ
ن
ّ
v
ِ
ف
َ
6
ِ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
ِ
c
ْ
ف
َ
1
ْ
<
ِ
)
َ
ل
ُ
3
َ
4
ْ
ا
َ
-
َ
)
َ
ت
ِ
ر
َ
د
ْ
A
ُ
*
ِ
8
ُ
R
ّ
,َ ت
َ
ن
ْ
ا
َ
-
َ
6
ُ
ل
َ
,ْ ا
َ
E
َ
-
َ
6
ُ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
-
َ
ر
ُ
د
ِ
V
ْ
ا
َ
E
َ
-
َ
ر
ُ
ي
ْ
د
ِ
A
ْ
ت
َ
ر
َ
<
ْ
ل
َ
ا
ْ
ا& َ ^
َ
Z
ّ
ا
َ
6
ُ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
ت
َ
@
ْ
/
ُ
Z
ْ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\_
ِ
و
ْ
2
ُ
غُ ل
ْ
ا )
sebutkan ha)atnya (................ [
ْ
O
ِ
اع
َ
<
َ
-
َ
[
ْ
@
ِ
ي
ْ
I
ِ
[
ْ
ف
ِ
[
ْ
ل
ِ
ر
ُ
2
ْ

'('
6
ّ
W
ُ
[
ْ
ل
ِ
B
ُ
ر
ْ
J
5
ي
َ
-
َ
[
ْ
ل
ِ
B
ُ
ر
ْ
د
ِ
V
ْ
اف
َ
P
ْ
ر
ِ
<
ْ
ا
َ
.ُ 0
َ
V
ِ
ا,َ -
َ
ا& َ ^
َ
Z
ّ
ا
َ
6
ُ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
ت
َ
@
ْ
/
ُ
Z
ْ
ا
ِ
-
َ
ه
ِ
2
ْ
ف
ِ
[
ْ
ل
ِ
X
ْ
ر
ِ
ا*
َ
P
ْ
ر
ِ
<
ْ
ا
َ
.ُ 0
َ
V
ِ
ا,َ -
َ
[
ْ
O
ِ
اع
َ
<
َ
-
َ
1
ِ
ي
ْ
I
ِ
[
ْ
ف
ِ
[
ْ
ل
ِ
ر
;

[
َ
ل
ِ
ر
ْ
د
ُ
V
ْ
ا-
َ
ه
ُ
@
ْ
,َ [
ْ
@
ِ
ف
ْ
ر
ِ
ص
ْ
اف
َ
[
ْ
@
5
,َ ه
ُ
ف
ْ
ر
ِ
ص
ْ
اف
َ

ِ
*
ِ
[
ْ
@
ِ
ض
ِ
ر
ْ
ا
َ
6
ّ
W
ُ
Z
َ
ا/
َ
wُ 2
ْ
?
َ
ر
َ
2
ْ
gَ ل
ْ
ا
“"ahai Tuhanku, aku mem#h#n pert#l#ngan kepada$u berdasarkan pengetahuan$u, aku
m#h#n ketetapan kepada$u berdasarkan -#drat$u dan aku mengharapkan karunia$u'
Sesungguhnya (ngkau $aha /uasa melaksanakan sesuatu, sedangkan aku tidak kuasa
untuk itu dan (ngkau $aha $engetahui tentang segala yang tidak aku ketahui' (ngkaulah
tuhan )ang $aha $engetahui akan barang yang ghaib, barang tidak dapat diketahui #ang
lain' "ahai Tuhanku, jika (ngkau mengetahui bahwa perkara itu baik buat diriku,
penghidupanku dan akibat masa depanku, cepat atau lambatnya' $aka ta-dirkanlah ia
bagiku serta mudahkanlah, lalu berilah bagiku berkah di dalamnya' Dan jika (ngkau tahu
bahwa perkara ini''''''''''' adalah buruk bagiku, bagi agamaku, kehidupanku dan bagi
akibat masa depanku, cepat lambatnya, maka palingkanlah aku dari padanya dan
'('
hindarkanlah dia dari padaku' ,alu ta-dirkanlah kepadakukesanggupan memper#leh
kebajikan dimana saja kebajikan itu berada, kemudian berilah aku keridhaan
terhadap%ya”'
D'( )H(0(1 -)1-).(
1
َ
<
ِ
ا@
َ
ل
ْ
ع
َ
F
ْ
ت
َ
E
َ
-
َ
wَ 2
ْ
غَ ل
ْ
اا@
َ
A
ِ
4
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
8
ِ
ا/
َ

ْ
-
َ
_
ِ
ار
َ
N
5
لا ىل
َ
,َ 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\1
َ
2
ْ
N
ِ
ن
ِ
اA
َ
ل
ْ
ا
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\.
ِ
ي
َ
I
ِ
-
ْ
ل
َ
ا
ْ
Z
ِ
و
ْ
N
ُ
*
ُ
-
َ
ر
ِ
F
َ
J
ّ
لا ت
ِ
*
ِ
ا@
َ
<
َ
-
َ
.
=
"
َ
?
ْ
ر
َ
ا2
ً
A
ْ
4
ُ
ا
َ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\ا@
َ
2
ْ
ل
َ
,َ E
َ
-
َ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
او
َ
?
َ
ء=R
َ
*
َ
E
َ
-
َ
j
=
ح
ْ
<
ُ
E
َ
-
َ
_
ِ
ا& َ ,َ ا2
ً
A
ْ
4
ُ
ا
َ
ل
ْ
ع
َ
F
ْ
ت
َ
E
َ
-
َ
ا
ً
e2
ْ
غ
ِ
<
ُ
ا
َ
e2
ْ
S
َ
ا@
َ
A
ِ
4ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\o
=
ر
َ
S
َ
E
َ
-
َ
8
=
د
َ
^
َ
E
َ
-
َ
اA
ً
0
َ
!
َ
اV
ً
د
َ
S
َ
ا<
u
ا,َ اح
u
4
َ
اع
ً
ي
ْ
ر
ِ
<
َ
ا
ً

ْ
ر
ِ
<
َ
ا
ً
32
ْ
@
ِ
^
َ
'('
ا@
َ
A
ِ
4
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\1
ِ
ي
ْ
د
ّ
لا 8
ِ
و
ْ
ي
َ
ىل
َ
ا
ِ
ا"
ً
G
ِ
اI
َ
R
ً
ل
ّ
F
َ
<
ُ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\1
َ
2
ْ
N
ِ
ن
ِ
اA
َ
ل
ْ
ا 1
َ
<
ِ
ا@
َ
ل
ْ
ع
َ
F
ْ
ت
َ
E
َ
-
َ
wَ 2
ْ
غَ ل
ْ
ا
)
َ
@
ْ
c
ّ
لا-
َ
t
ِ
و
ْ
F
ُ
ل
ْ
ا-
َ
د
ِ

ْ
F
ُ
ل
ْ
ا 1
َ
<
ِ
I
ِ
R
َ
0
ِ
ل
ْ
ا-
َ
I
ِ
ا0
َ
ع
ِ
ل
ْ
ا*
ِ
ر
ّ
I
ِ
ا
َ
-
َ
tَ ر
ْ
Y
ّ
لا ت
ِ
0
ِ
ن
ْ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\)
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
E
ّ
ا
ِ
و
ْ
7
ُ
:ْ ت
َ
E
َ
-
َ
ءِا"
َ
J
ّ
لا `
ِ
ا/
َ
ر
َ
*
َ
1
ْ
<
ِ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
,َ Qْ Y
ِ
ن
ْ
ا
َ
-
َ
tَ ر
ْ
c
ّ
لا ا@
َ
ل
َ
1
َ
<
ِ
ا@
ّ
,َ f
ْ
:
ِ
/
ْ
ا-
َ
>
ِ
ر
ْ
ل
َ
ا
ْ
`
ِ
ا/
َ
ر
َ
*
َ
1
ْ
<
ِ
ت
ْ
0
ِ
ن
ْ
ا
َ
-
َ
ان
ّ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\X
َ
ر
ُ
2
ْ
S
َ
ه
ُ
d
ُ
:
ِ
7
ْ
ي
َ
E
َ
ا<
َ
ءِR
َ
0
َ
ل
ْ
ا
ءِاJ
ّ
لا #
ِ
4
ِ
ر
ْ
C
َ
ف
َ
ار
ً
اd
ّ
S
َ
ت
َ
@
ْ
/
ُ
)
َ
ن
ّ
ا
ِ
X
َ
ر
ُ
d
ِ
غْ M
َ
J
ْ
ن
َ
\ار
ً
ار
َ
د
ْ
<
ِ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ

'('
D'( )H(0(1 1(H(33UD
`
ِ
او
َ
"
َ
J
ّ
لا 6
ُ
2
5
V
َ
ت
َ
ن
ْ
ا
َ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
)
َ
ل
َ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
َ
-
َ
َ
y1
ّ

ِ
2
ْ
ف
ِ
1
ْ
<
َ
-
َ
>
ِ
ر
ْ
ل
َ
ا
ْ
-
َ
)
َ
ل
َ
-
َ
َ
y1
ّ

ِ
2
ْ
ف
ِ
1
ْ
<
َ
-
َ
>
ِ
ر
ْ
ل
َ
ا
ْ
-
َ
`
ِ
او
َ
"
َ
J
ّ
لا )
ُ
ل
ْ
<
ُ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
َ
-
َ
َ
y>
ِ
ر
ْ
ل
َ
ا
ْ
-
َ
`
ِ
او
َ
"
َ
J
ّ
لا ر
ُ
و
ْ
ن
ُ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
-
َ
j
z
?
َ
)
َ
G
ُ
اA
َ
ل
ِ
-
َ
j
;
ح
َ
ل
ْ
ا X
َ
د
ُ
,ْ -
َ
-
َ
y j
;
ح
َ
ل
ْ
ا ت
َ
ن
ْ
ا
َ
Z
َ
و
ْ
0
ِ
@
ّ
ل
ّ
ا-
َ
\j
z
?
َ
ر
ُ
ا@
ّ
لا-
َ
yj
z
?
َ
.ُ @
ّ
F
َ
ل
ْ
ا-
َ
j
z
?
َ
)
َ
ل
ُ
و
ْ
V
َ
\j
z
?
َ
6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ
,َ ه
ُ
للا ىل
ّ
ص
َ
د
K
"
ّ
ح
َ
<
ُ
-
َ
\j
z
?
َ
j
z
?
َ
.ُ ,َ اJ
ّ
لا-
َ
)
َ
*
ِ
-
َ

ُ
"
ْ
ل
َ
4
ْ
ا
َ
)
َ
ل
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\
)
َ
*
ِ
-
َ
ت
ُ
0
ْ
ن
َ
ا
َ
)
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
-
َ
ت
ُ
ل
ْ
/
ّ
و
َ
ت
َ
)
َ
2
ْ
ل
َ
,َ -
َ

ُ
@
ْ
<
َ
a
'('
ا<
َ
[
ْ
ل
ِ
ر
ْ
d
ِ
S
ْ
اف
َ

ُ
"
ْ
/
َ
ا?
َ
)
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
-
َ

ُ
"
ْ
ص
َ
اiَ
ا<
َ
-
َ
y`
ُ
ر
ْ
ر
َ
4
ْ
ا
َ
ا<
َ
-
َ
y`
ُ
ر
ْ
iّ ا
َ
ا<
َ
-
َ
ت
ُ
<
ْ
د
ّ
V
َ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
ر
ُ
i5 9
َ
"
ُ
ل
ْ
ا ت
َ
ن
ْ
ا
َ
-
َ
8
ُ
د
5
A
َ
"
ُ
ل
ْ
ا ت
َ
ن
ْ
ا
َ

ُ
@
ْ
ل
َ
,ْ ا
َ
E
ّ
ا
ِ
] َ و
ّ
V
ُ
E
َ
-
َ
Qَ و
ْ
?
َ
E
َ
-
َ
X
َ
ر
ُ
2
ْ
S
َ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
-
ْ
ا
َ
ت
َ
ن
ْ
ا
َ
E
ّ
ا
ِ

ِ
للا*
ِ
“"ahai Tuhanku bagimu segala puji, (ngkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan
segala yang ada di dalamnya' bagi$u segala puji, (ngkaulah yang memiliki langit dan
segala yang ada di dalamnya' 0agi$u segala puji dan (ngkaulah yang memberikan
cahaya langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya' 0agi$u segala puji , (ngkaulah
kebenaran itu dan janji$u itu benar dan akan menghadap (ngkau itu dan firman$u juga
benar dan surga itu benar, neraka benar, kenabian itu benar, $uhammad itu benar dan
adanya hari kiamat itu juga benar' "ahai Tuhanku bagi$ulah aku beriman, kepada$ulah
aku berserah diri, kepada$ulah aku kembali dan dengan$ulah aku menentang musuh dan
kepada$u juga aku bertahkim' /arena itu ampunilah d#saku baik yang tedahulu maupun
ang terkemudian, baik yang tersimpan sebagai rahasia maupun yang tersiar nyata'
'('
(ngkaulah yang paling terdahulu dan (ngkau jugalah yang paling terkemudian, tiada
Tuhan yang patut untuk di sembah melainkah hanya (ngkau 1abbul ’alamien' Tiada daya
dan kekuatan melainkan dengan Allah”'
D'( )H(0(1 1(UB(H
و
َ
^
ُ
E
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
P
ْ
&
ِ
ل
ّ
ا 6
َ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا ه
َ
للار
ُ
d
ِ
غْ M
َ
4
ْ
ا
َ
E
َ
6
=
ل
ِ
اD
َ
د
=
0
ْ
,َ .َ *
َ
و
ْ
ت
َ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
_
ُ
و
ْ
ت
ُ
ا
َ
8
ُ
و
ْ
2
;
A
َ
ل
ْ
ا [
;
ح
َ
ل
ْ
ا
E
َ
-
َ
ات
ً
و
ْ
<
َ
E
َ
-
َ
اع
ً
d
ْ
ن
َ
E
َ
-
َ
ار
u
ض
َ
ه
ِ
J
ِ
d
ْ
@
َ
ل
ِ
)
ُ
ل
ِ
"
ْ
ي
َ
\ار
ً
و
ْ
:ُ ن
ُ
E
َ
-
َ
] ً ا2
َ
?
َ
ى*
5
ر
َ
ت
َ
ن
ْ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
E
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
X
َ
د
ِ

ْ
,َ ىل
َ
,َ ان
َ
ا
َ
-
َ
X
َ
د
ُ
0
ْ
,َ ان
َ
ا
َ
-
َ
[
ْ
@
ِ
M
َ
A
ْ
ل
َ
iَ ت
َ
ن
ْ
ا
َ
1
ْ
<
ِ
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
ت
ُ
ع
ْ
N
َ
M
َ
4
ْ
اا<
َ
X
َ
د
ِ
,ْ -
َ
-
َ
'('
[
ّ
ل
َ
,َ )
َ
M
ِ
"
َ
ع
ْ
@
ِ
*
ِ
)
َ
ل
َ
ء
ُ
و
ْ
*
ُ
ا
َ
ت
َ
ع
ْ
@
َ
ص
َ
ا<
َ
ر
5

ه
ُ
ن
ّ
v
ِ
ف
َ
ىل
ِ
ر
ْ
d
ِ
S
ْ
اف
َ
[
ْ
0
ِ
ن
ْ
& َ *
ِ
ء
ُ
و
ْ
*
ُ
ا
َ
-
َ

َ
ن
ْ
ا
َ
E
ّ
ا
ِ
_
َ
و
ْ
ن
ُ
& ; لا ر
ُ
d
ِ
غْ ي
َ
E
َ
D'( )*1*0(H )H(0(1 W-1-2
{
ِ
-
ْ
ر
;
لا-
َ
.
ِ
7
َ
G
ِ
R
َ
"
َ
لا
ْ
_
;
ر
َ
-
َ
ا@
َ
*
;
ر
َ
p
K
-
ْ
د
;
V
ُ
{
K
و
ْ
0
;
4
ُ
ه
ُ
للا E
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
-
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
لا
ْ
-
َ
ه
ِ
للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
4
ُ
[
5
ل
ِ
ع
َ
لا
ْ
ه
ِ
للا*
ِ
E
ّ
ا
ِ
] َ و
ّ
V
ُ
E
َ
-
َ
Qَ و
ْ
?
َ
E
َ
-
َ
ر
ُ
0
َ
/
ْ
ا
َ
ه
K
للا-
َ
6
ِ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
لا
ْ
$aha suci Tuhan kami, Tuhan segala malaikat dan ruh' $aha suci Allah, dan segala puji
bagi Allah, tida Tuhan kecuali Allah' Allah $aha 0esar' Tida daya dan kekuatan kecuali
Allah )ang $aha ,uhur dan Agung'
'('
D'( ,-)4U )5(6B(,
Q
ِ
R
َ
F
َ
ل
ْ
اا+ َ اي
َ
)
َ
2
ْ
ل
َ
,َ 1
;
"
َ
ي
ُ
E
َ
-
َ
1
5
"
َ
ل
ْ
اا+ َ اي
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
E
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
x 8
ِ
اع
َ
ن
ِ
k
ِ
ا
ْ
-
َ
Q
ِ
و
ْ
N
ّ
لاا+ َ اي
َ
8
ِ
ار
َ
/
ْ
k
ِ
ا
ْ
-
َ
8
َ
ا<
َ
ا
َ
-
َ
1
َ
ي
ْ
ر
ِ
F
ِ
M
َ
J
ْ
"
ُ
ل
ْ
ار
َ
ا$
َ
-
َ
1
َ
2
ْ
$
ِ
R
ّ
لار
َ

ْ
D
َ
ت
َ
ن
ْ
ا
َ
[
ْ
ف
ِ
X
َ
د
َ
@
ْ
,
ِ
[
ْ
@
ِ
M
َ
0
ْ
M
َ
/
َ
ت
َ
@
ْ
/
ُ
Z
ْ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\1
َ
2
ْ
d
ِ
G
ِ
اgَ ل
ْ
ا
اI
ً
-
ْ
ر
ُ
N
ْ
<
َ
-
ْ
ا
َ
ا<
ً
-
ْ
ر
ُ
ح
ْ
<
َ
-
ْ
ا
َ
ا2
u
A
ِ
Oَ _
ِ
اM
َ
7
ِ
ل
ْ
ا 8
5
ا
ُ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\H
ُ
<
ْ
اف
َ
o
ِ
h
ْ
ر
5
لا [ف
ِ
[
ّ
ل
َ
,َ ار
u
M
َ
A
ْ
<
ُ
-
ْ
ا
َ
[
ْ
ن
ِ
ا<
َ
ر
ْ
?
ِ
-
َ
[
ْ
ت
ِ
-
َ
اA
َ
Oَ _
ِ
اM
َ
7
ِ
ل
ْ
ا 8
5
ا
ُ

ِ
)
َ
ل
ِ
c
ْ
d
َ
*
ِ
[
ْ
ف
ِ
X
َ
د
َ
@
ْ
,
ِ
[@
ِ
M
ْ
0
ِ
W
ْ
ا
َ
-
َ
ىV
ِ
h
ْ
ر
ِ
ر
َ
اM
َ
V
ْ
ا
ِ
-
َ
P
ْ
I
ِ
ر
ْ
!
َ
-
َ
`
ِ
ار
َ
2
ْ
gَ ل
ْ
ل
ِ
اA
ً
ف
ّ
و
َ
<
ُ
اV
ً
-
ْ
h
ُ
ر
ْ
<
َ
اد
ً
2
ْ
ع
ِ
4
َ
_
ِ
اM
َ
7
ِ
ل
ْ
ا 8
5
ا
ُ
'('
Q
ِ
Y
َ
@
ْ
"
ُ
ل
ْ
ا )
َ
*
ِ
اM
َ
/
ِ
ىف
ِ
j
;
ح
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
ُ
و
ْ
V
َ
-
َ
ت
َ
ل
ْ
V
ُ
)
َ
ن
ّ
v
ِ
ف
َ
ء
ُ
m:َ ي
َ
ا<
َ
ه
ُ
للاوح
ُ
"
ْ
ي
َ
#
ِ
4
َ
ر
ْ
"
ُ
ل
ْ
ا )
َ
2
5
0
ِ
ن
َ
ىل
َ

ىل
5
F
َ
M
ّ
لا*
ِ
ى
ِ
ل
َ
ا
ِ
_
ِ
اM
َ
7
ِ
ل
ْ
ا 8
;
ا
ُ
B
ُ
د
َ
@
ْ
,
ِ
-
َ
ت
ُ
0
ِ
e
ْ
ي
ُ
-
َ
Z
َ
ا0
َ
ع
ْ
Oَ ر
ِ

ْ
Oَ 1
ْ
<
ِ
f
ِ
U
ْ
@
5
لا .
ِ
ل
َ
2
ْ
ل
َ
ىف
ِ
6
ِ
l
َ
,ْ ل
َ
ا
ْ
6
=
2
ْ
7
ِ
?
َ
ر
=
<
ْ
ا
َ
#; /
ُ
ا
َ
2
ْ
ف
ِ
o
ُ
ر
َ
d
ْ
ي
ُ
ىM
ِ
ل
ّ
ا 8
=
ر
ّ
7
َ
"
ُ
ل
ْ
ا
6
ُ
ل
َ
,ْ ا
َ
ا<
َ
ءِR
َ
0
َ
ل
ْ
ا 1
َ
<
ِ
ى@
5
,َ b
ْ
ر
ِ
ص
ْ
ا
ِ
8
ُ
ر
َ
0
ْ
ي
ُ
-
َ
)
َ
M
ِ
"
َ
?
ْ
ر
َ
*
ِ
_
ِ
و
ْ
2
ُ
غُ ل
ْ
ا 8
ُ
R
ّ
,َ ت
َ
ن
ْ
ا
َ
-
َ
6
ُ
ل
َ
,ْ ا
َ
E
َ
ا<
َ
-
َ
ىل
َ
,َ ه
ُ
للا #ّ ص
َ
-
َ
1
َ
2
ْ
"
ِ
?
ِ
ار
ّ
لا 6
َ
?
َ
ر
ْ
ا
َ
اي
َ
1
َ
2
ْ
<
ِ
a \6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
0
ِ
ح
ْ
ص
َ
-
َ
ه
ِ
ل
ِ
a ىل
َ
,َ -
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
“)a Allah, Tuhanku pemilik nikmat, tiada yang dapat memberi nikma kepada$u' )a Allah,
pemilik kebesaran dan kemuliaan' )a Allah, Tuhanku pemilik kekayaan dan pemberi
nikmat, tiada tuhan yang patut disembah kecuali (ngkau' (ngkaulah tempat bersandar'
'('
(ngkaulah tempat berlindung, dan (ngkaulah tempat aman bagi mereka yang ketakutan'
)a Allah, Tuhanku' Seandainya (ngkau tuliskan di dalam kitab 2nduk$u, bahwa #rang
yang tidak berbahagia, yang nikmatnya amat terbatas, yang dijauhkan dari$u, atau ang
disempitkan dalam memper#leh rezeki, maka aku mem#h#n dengan karunia$u, sem#ga
(ngkau pindahkan aku ke dalam g#l#ngan #rang&#rang yang berbahagia, lapang rezeki,
serta memper#leh petunjuk menuju kebaikan' Sesungguhnya (ngkau telah berfirman di
dalam kitab$u yang telah diturunkan kepada 1asul$u, bahwa firman$u adalah benar,
yakni3 ”Allah mengubah dan menetapkan apa yang dikehendaki%ya dan pada%a terdapat
kitab 2nduk”' )a Allah, dengan tajalli$u yang $aha 0esar, pada malam %ishfu Sya’ban
yang mulia ini, (ngkau tetapkan dan (ngkau ubah sesuatunya, maka aku mem#h#n agar
dijauhkan dari bencana, baik yang aku ketahui atau pun yang tidak ku ketahui' (ngkaulah
)ang $aha $engetahui segala sesuatu yang tersembunyi' Aku senantiasa mengharapkan
limpahan rahmat$u, ya Allah )ang $aha .engasih' Dan sem#ga shalawat dan salam
selalu dilimpahkan atas junjungan kami, %abi $uhammad, keluarganya, dan para
sahabatnya' /abulkanlah d#a kami'
'('
D'( KHU)U) B(7- /(5-1
ه
ُ
@
ْ
,َ f
ُ
,ْ ا-
َ
ه
ِ
ف
ِ
ا,َ -
َ
ه
ُ
"
ْ
?
َ
ر
ْ
ا-
َ
ه
ُ
ل
َ
ر
ْ
d
ِ
S
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ه
ُ
ل
ْ
J
ِ
S
ْ
ا-
َ
ه
ُ
ل
َ
iَ د
ْ
<
َ
ع
ْ
4
5
-
َ
-
َ
ه
ُ
ل
َ
Y
ُ
ن
ُ
8
ْ
ر
ِ
/
ْ
ا
َ
-
َ
ا"
َ
/
َ
اي
َ
اN
َ
gَ ل
ْ
ا 1
َ
<
ِ
ه
ِ
A
5
ن
َ
-
َ
I
ِ
ر
َ
0
َ
ل
ْ
ا-
َ
|
ِ
ل
ْ
e
ّ
لا-
َ
ءِا"
َ
ل
ْ
ا*
ِ
ه
ُ
ل
ْ
د
ِ
*
ْ
ا
َ
-
َ
}
ِ
ن
َ
د
ّ
لا 1
َ
<
ِ
L
ُ
2
َ
*
ْ
ل
َ
ا
ْ
_
ُ
و
ْ
e
ّ
لا ىA
ّ
@
َ
ي
ُ
ه
ِ
ل
ِ
^
ْ
ا
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
2
ْ
iَ R
ً
^
ْ
ا
َ
-
َ
B
ِ
ر
ِ
اI
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
2
ْ
iَ ار
ً
اI
َ
B
ُ
& ْ ,
ِ
ا
َ
-
َ
.َ @
ّ
F
َ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
ْ
i
ِ
I
ْ
ا
َ
-
َ
ه
ِ
$
ِ
-
ْ
h
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
2
ْ
iَ ا$
ً
-
ْ
h
َ
-
َ

ِ
ا@
ّ
لا _
ِ
ا& َ ,َ 1
ْ
<
ِ
-
َ
ه
ِ
M
ِ
@
َ
M
ْ
ف
ِ
-
َ
ر
ِ
0
ْ
A
َ
ل
ْ
ا _
ِ
ا& ~ ,َ 1
ْ
<
ِ
ان
َ
د
ِ
^
ِ
اOَ -
َ
ا@
َ
M
ِ
2
5
<
َ
-
َ
ا@
َ
2
5
ح
َ
ل
ِ
ر
ْ
d
ِ
S
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ان
َ
ر
ِ
/
َ
+ َ -
َ
ان
َ
ر
ِ
2
ْ
0
ِ
/
َ
-
َ
ان
َ
ر
ِ
2
ْ
غ
ِ
ص
َ
-
َ
ا@
َ
0
ِ
G
ِ
اS
َ
-
َ
'('
ىل
َ
,َ ه
ِ
2
ِ
?
ْ
C
َ
ف
َ
ا@
ّ
<
ِ
ه
ُ
M
َ
2
ْ
2
َ
?
ْ
ا
َ
1
ْ
<
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\ان
َ
ا
َ

ْ
ا
ُ
-
َ
ىل
َ
,َ ه
ُ
ف
ّ
و
َ
M
َ
ف
َ
ا@
ّ
<
ِ
ه
ُ
M
َ
2
ْ
ف
ّ
و
َ
ت
َ
1
ْ
<
َ
-
َ
8
ِ
R
َ
4
ْ
k
ِ
ا
ْ
B
ُ
ر
َ
$
ْ
ا
َ
ا@
َ
<
ْ
ر
ِ
ح
ْ
ت
َ
E
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\Z
ِ
ا"
َ
ي
ْ
k
ِ
ا
ْ
1
َ
2
ْ
"
ِ
?
ِ
ار
ّ
لا 6
َ
?
َ
ر
ْ
ا
َ
اي
َ
)
َ
M
ِ
"
َ
?
ْ
ر
َ
*
ِ
B
ُ
د
َ
ع
ْ
*
َ
ا@
َ
ل
ّ
c
ِ
ت
ُ
E
َ
-
َ
\1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
ه
ِ
لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا-
َ
“)a Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakanlah dia dan ampunilah d#a
kesalahannya, h#rmatilah kedatangannya dan luaskanlah tempat tinggalkannya,
bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun' 0ersihkanlah dia dari segala d#sa
sebagaimana kain putih yang bersih dari segala k#t#ran, dan gantikanlah baginya rumah
yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang
lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan gantikanlah baginya pasangan yang
lebih baik daripada pasangannya yang dahulu dan masukanlah dia ke syurga dan
peliharalah ia dari siksa kubur, dan azab api neraka' )a Allah, ampunilah #rang&#rang
hidup dati kami ataupun yang sudah mati, #rang&#rang hadir dan tidak hadir dari kami,
#rang&#rang muda dan tua kami, #rang&#rang lelaki dan perempuan kami'
'('
)a Allah, #rang yang (ngkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas 2slam
dan #rang yang (ngkau matikan di antara kami, maka matikanlah di atas iman' )a Allah,
janganlah (ngkau jadikan pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah (ngkau
sesatkan kami sesudahna dengan rahmat$u wahai Dzat yang paling balas kasihan' Segala
puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'”
D'( )*0(/(1
.ً 2
َ
ف
ِ
ا,َ -
َ
1
ِ
ي
ْ
د
5
لا ىف
ِ
.ً <
َ
R
َ
4
َ
)
َ
ل
ُ
3
َ
J
ْ
ن
َ
ان
ّ
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ىف
ِ
.ً /
َ
ر
َ
*
َ
-
َ
6
ِ
ل
ْ
ع
ِ
ل
ْ
ا ىف
ِ
] ً I
َ
اي
َ
h
ِ
-
َ
د
ِ
J
َ
F
َ
ل
ْ
ا ىف
ِ
د
َ
@
ْ
,
ِ
.ً "
َ
?
ْ
ر
َ
-
َ
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا #َ 0
ْ
V
َ
.ً *
َ
و
ْ
ت
َ
-
َ
o
ِ
h
ْ
ر
5
لا
Z
ْ
و
5
^
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
*
َ
] ً ر
َ
d
ِ
غْ <
َ
-
َ
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا
1
َ
<
ِ
`
َ
اF
َ
@
ّ
لا-
ِ
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا `
ِ
ار
َ
7
َ
4
َ
ىف
ِ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ

•Y
ِ
ت
ُ
E
َ
ا@
َ
*
ّ
ر
َ
\_
ِ
اJ
َ
ح
ِ
ل
ْ
اد
َ
@
ْ
,
ِ
و
َ
d
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا-
ِ
ر
ِ
ا@
ّ
لا
'('
)
َ
ن
ْ
د
ُ
ل
َ
1
ْ
<
ِ
ا@
َ
ل
َ
q
ْ
^
َ
-
َ
ا@
َ
M
َ
ي
ْ
د
َ
^
َ
+ ْ ا
ِ
د
َ
ع
ْ
*
َ
ا@
َ
*
َ
و
ْ
ل
ُ
V
ُ
\_
ُ
ا^
ّ
و
َ
ل
ْ
ا ت
َ
ن
ْ
ا
َ
)
َ
ن
ّ
ا
ِ
.ً "
َ
?
ْ
ر
َ
*
~
ر
َ
.ً @
َ
J
َ
?
َ
]
ِ
ر
َ
i
ِ
xا ىف
ِ
-
َ
.ً @
َ
J
َ
?
َ
ا2
َ
ن
ْ
د
;
لا ىف
ِ
ا@
َ
ت
ِ
aا@
َ
َ

ِ
ا@
ّ
لا _
َ
ا& َ ,َ ا@
َ
V
ِ
-
َ
“)a Allah, aku mem#h#n kepada (ngkau keselamatan dalam agama, keselamatan dalam
tubuh, bertambah ilmu, keberkahan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati,
dan ampunan sesudah mati' “)a Allah, mudahkanlah kami ketika sekarat, lepaskanlah dari
api neraka, dan mendapatkan kemaafan ketika dihisab' )a Allah, janganlah (ngkau
g#ncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk' 0erilah kami rahmat dari sisi (ngkau,
sesungguhnya (ngkau $aha .emberi' )a Allah, Tuhan kami, berilah kami kebajikan di
dunia, kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka'”
D'( (KH-2 1(HU,
'('
للا
َ
ا"
ّ
<
ِ
.
ِ
@
َ
J
ّ
لا B
ِ
&
ِ
^
َ
ىف
ِ
ت
ُ
"
ْ
ل
ِ
,َ ا<
َ
6
ّ

ُ
ّ
6
ْ
ل
َ
-
َ
ه
ُ
ض
َ
ر
ْ
ت
َ
6
ْ
ل
َ
-
َ
ه
ُ
@
ْ
<
ِ
q
ْ
ت
ُ
ا
َ
6
ْ
ل
َ
ف
َ
ه
ُ
@
ْ
,َ ى@
ِ
M
َ
2
ْ

َ
ن
َ
ىل
َ
,َ )
َ
ت
ِ
ر
َ
د
ْ
V
ُ
د
َ
ع
ْ
*
َ
[
ّ
ل
َ
,َ ت
َ
"
ْ
ل
ِ
?
َ
-
َ
ه
ُ
J
َ
@
ْ
ت
َ
ى@
ِ
ت
َ
و
ْ
,َ I
َ
-
َ
ىM
ِ
*
َ
و
ْ
A
ُ
,ُ د
َ
ع
ْ
*
َ
ه
ُ
@
ْ
<
ِ
.
ِ
*
َ
و
ْ
M
ّ
لا ىل
َ
ا
ِ

X
َ
ر
ُ
d
ِ
غْ M
َ
4
ْ
ا
َ
ىن
5
v
ِ
ف
َ
)
َ
M
ِ
2
َ
U
ِ
ع
ْ
<
َ
ىل
َ
,َ ىت
ِ
ء
َ
ار
َ
$
ِ
ا"
ّ
<
ِ
ا
َ
2
ْ
ف
ِ
ه
ُ
M
ُ
ل
ْ
"
ِ
,َ ا<
َ
-
َ
)
َ
ل
ِ
c
ْ
d
َ
*
ِ
ىل
ِ
ر
ْ
d
ِ
S
ْ
اف
َ
)
َ
ل
ُ
3
َ
4
ْ
ا
َ
-
َ
_
َ
او
َ
M
ّ
لا ه
ِ
2
ْ
ل
َ
,َ ى@
ِ
ت
َ
د
ْ
,َ -
َ
B
ُ
اض
َ
ر
ْ
ت
َ
Z
ْ
ا
َ
8
ِ
ار
َ
/
ْ
k
ِ
ا
ْ
-
َ
Q
ِ
R
َ
F
َ
لاا+ َ اي
َ
6
ُ
ي
ْ
ر
ِ
/
َ
اي
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
6
ُ
ي
ْ
ر
ِ
/
َ
اي
َ
)
َ
@
ْ
<
ِ
ىG
ِ
ا$
َ
ر
َ
ع
ُ
N
َ
A
ْ
ت
َ
E
َ
-
َ
ى@
5
<
ِ
ه
ُ
ل
َ
0
ّ
A
َ
ت
َ
'('
ه
ِ
ل
ِ
a ىل
َ
,َ -
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ ه
ُ
للا ىل
ّ
ص
َ
-
َ
\6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
0
ِ
ح
ْ
ص
َ
-
َ
“)a Allah ya Tuhanku, apa yang aku perbuat sepanjang tahun ini berupa perbuatan&
perbuatan yang (ngkau (larang aku melakukannya sedang aku belum bertaubat
daripadanya, dan (ngkaupun telah menyayangiku setelah (ngkaupun kuasa untuk
menyiksaku' /emudian (ngkau menyeruku untuk bertaubat daripadanya setelah aku
bermaksiat kepada$u' /arena itu aku mem#h#n ampunan dari$u, maka ampun ilah aku
dengan anugerah$u' Dan apa yang telah aku kerjakan di tahun ini, adalah berupa
perbuatan yang (ngkau ridh#i dan (ngkau janjikan pahala atasnya' Dan aku mem#h#n
kepada$u wahai Tuhanku, wahai Dzat )ang $aha $ulia, yang memiliki kebesaran dan
kemuliaan, agar (ngkau terima amalku itu, dan jangan hendaknya (ngkau putuskan
harapanku dari$u wahai Dzat )ang $aha $ulia' Sem#ga rahmat dan salam Allah tetap
tercurah kepada junjungan kami %abi $uhammad SA"
teriring keluarga dan sahabat beliau'”
D'( (W(0 1(HU,
'('
ىل
َ
,َ -
َ
Qُ -
ّ
ل
َ
ا
ْ
6
ُ
ي
ْ
د
ِ
A
َ
ل
ْ
ا P
;
د
ِ
*
َ
ل
َ
ا
ْ
ت
َ
ن
ْ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ا& َ ^
َ
-
َ
Q
ِ
و
ّ
ع
َ
"
ُ
لا
ْ
X
َ
I
ِ
و
ْ
$
ُ
-
َ
6
ِ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
لا
ْ
)
َ
ل
ِ
c
ْ
ف
َ
.َ "
َ
U
ْ
ع
ِ
لا
ْ
)
َ
ل
ُ
3
َ
J
ْ
ن
َ
#َ 0
َ
V
ْ
ا
َ
د
ْ
V
َ
د
K
ي
ْ
د
ِ
$
َ
8
K
ا,َ ه
ِ
2
ْ
ف
ِ

Z
َ
و
ْ
ع
َ
لا
ْ
-
َ
B
ِ
I
ِ
و
ْ
@
ُ
$
ُ
-
َ
ه
ِ
G
ِ
ا2
َ
ل
ِ
-
ْ
ا
َ
-
َ
Z
ِ
اN
َ
2
ْ
:ّ لا 1
َ
<
ِ
ءِو
ْ
J
;
لا*
ِ
]
ِ
ر
َ
ا<
ّ
ل
َ
ا
ْ
}
ِ
d
ْ
@
ّ
لا ا& َ ^
َ
ىل
َ

ىd
َ
ل
ْ
h
ُ
)
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
[
ْ
@
ِ
*
ُ
ر
5
A
َ
ي
ُ
ا"
َ
*
ِ
Qَ اغَ M
ِ
Oْ k
ِ
ا
ْ
-
َ
1
َ
2
ْ
"
ِ
?
ِ
ار
ّ
لا 6
َ
?
َ
ر
ْ

َ
اي
َ
8
ِ
ار
َ
/
ْ
E
ِ
ا
ْ
-
َ
Q
ِ
R
َ
F
َ
لا
ْ
ا+ َ اي
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
E
َ
و
ْ
<
َ
-
َ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ ه
ُ
للا ىل
ّ
ص
َ
-
َ
\1
َ
2
ْ
<
ِ
a 6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
*
ِ
اح
َ
ص
ْ
ا
َ
-
َ
ه
ِ
ل
ِ
a ىل
َ
,َ -
َ
“)a Allah, (ngkaulah )ang Abadi, dahulu lagi awal, dan hanya kepada anugerah$u yang
Agung dan kedermawanan$u tempat&tempat bergantung' Dan ini tahun baru benar&benar
telah datang, kami mem#h#n kepada$u perlindungan dalam tahun ini dari g#daan!
'('
syetan, kekasih&kekasihnya dan bala tentaranya' Dan kami mem#h#n pert#l#ngan untuk
mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk
melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada$u wahai Dzat yang memiliki
keAgungan dan /emuliaan' Sem#ga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan kami %abi $uhammad
beserta para keluarga dan sahabatnya' Amin'”
D'( (7(2 8-K-2(, 1*2(,7
ف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
ىل
ِ
#ْ ع
َ
$
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
0
ِ
ل
ْ
V
َ
ى
P
ْ
ر
ِ
U
َ
*
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
ع
ِ
"
ْ
4
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
P
ْ
ر
ِ
0
ْ
V
َ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
P
ْ
ر
ِ
:َ *
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
P
ْ
ر
ِ
ع
ْ
Oَ ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
<
ِ
I
َ
ىف
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
"
ِ
ح
ْ
ل
َ
ىف
ِ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
P
ّ
د
َ
ي
َ
1
ِ
2
ْ
*
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
<
ِ
اl
َ
,
ِ
[
ْ
ل
ِ
ا"
َ
O
ِ
1
ْ
,َ ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
@
ِ
2
ْ
"
ِ
ي
َ
1
ْ
,َ ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
d
ِ
ل
ْ

'('
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\[
ْ
M
ِ
ح
ْ
ت
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
[
ْ
V
ِ
و
ْ
ف
َ
1
ْ
<
ِ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
َ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
[
ْ
ل
ِ
#ْ ع
َ
$
ْ
ا-
َ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
[
ْ
@
ِ
N
ِ
,ْ ا
َ
-
َ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
[
ْ
ن
ِ
I
ْ
h
ِ
\ار
ً
و
ْ
ن
ُ
[
ْ
@
ِ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا-
َ
“)a Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam
pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada rambutku, cahaya pada kulitku,
cahaya dalam dagingku, cahaya pada darahku, cahaya pada tulangku, cahaya di
hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku,
cahaya di bawahku' )a Allah, tambahkanlah cahaya padaku, berikan padaku cahaya,
jadikanlah cahaya untukku, dan jadikanlah aku cahaya'”
D'( )*1*0(H 1(D(2U) (0-.U26(,
ا<
ً
ا<
َ
ا
ِ
ىل
ِ
ه
ُ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا-
َ
Z
ِ

ْ
A
ُ
ل
ْ
ا*
ِ
ى@
ِ
"
ْ
?
َ
ر
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ

ه
ُ
@
ْ
<
ِ
ىن
ِ
ر
ْ
/
5
+ َ 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\.ً "
َ
?
ْ
ر
َ
-
َ

ً
^
ُ
-
َ
ار
ً
و
ْ
ن
ُ
-
ّ
'('
ى@
ِ
V
ْ
h
ُ
ر
ْ
ا-
َ
ت
ُ
ل
ْ

ِ
$
َ
ا<
َ
ه
ُ
@
ْ
<
ِ
ى@
ِ
"
ْ
ل
5
,َ -
َ
ت
ُ
2
ْ
J
ِ
ن
َ
ا<
َ

ه
ُ
ل
ْ
ع
َ
$
ْ
ا-
َ
ر
ِ
ا
َ
@
ّ
لا b
َ
ار
َ
!
ْ
ا
َ
-
َ
#
ِ
2
ْ
ل
ّ
ا ء
َ
ان
َ
a ه
ُ
ت
َ
-
َ
R
َ
ت
ِ

1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا _
ّ
ر
َ
اي
َ
.ً F
ّ
?
ُ
ىل
ِ
\
’)a Allah ya Tuhan kami, rahmatilah aku dengan Al&4ur’an yang agung, jadikanlah dia
bagiku ikatam dam cahaya petunjuk dan rahmat' )a Allah ingatkanlah apa yang telah aku
lupa, dan ajarkanlah kepadaku apa ang aku tidak ketahui darina, anugrahkanlah kepadaku
kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang', jadikanlah ia hujjah yang kuat
bagiku' "ahai Tuhan sekalian alam'”
D'( /()UK K(/(2 /(,D-
w
ِ
G
ِ
ا0
َ
gَ لا
ْ
-
َ
w
ِ
0
ُ
gُ لا
ْ
1
َ
<
ِ
)
َ
*
ِ
+ ُ و
ْ
,ُ ا
َ
ىن
5
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
“)a Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepada$u dari setan laki&laki dan
dari setan perempuan'”
D'( K*0U(2 D(2- K(/(2 /(,D-
'('
Z
ِ
اف
َ
ا,َ -
َ
%+ َ ل
َ
ا
ْ
1
ِ
,َ q
َ
^
َ
+ ْ ا
َ
%&
ِ
ل
ّ
ا ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
“Segala puji milik Allah semata yang telah menghilangkan k#t#ran daripadaku, dan
menjadikan aku sehat wal’afiat'”
D'( H*,D(K 1-DU2
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
)
َ
"
ِ
4
ْ
ا*
ِ
`
ُ
و
ْ
<
ُ
ا
َ
)
َ
"
ِ
4
ْ
ا*
ِ
-
َ
ا2
َ
?
ْ
ا
َ

“Dengan menyebut nama$u aku hidup, dan dengan menyebut nama$u pula! aku mati'”
D'( B(,7U, 1-DU2
ان
َ
ا2
َ
?
ْ
ا
َ
%&
ِ
ل
ّ
ا ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
-
َ
ا@
َ
ت
َ
ا<
َ
ا
َ
ا<
َ
د
َ
ع
ْ
*
َ

ر
ُ
و
ْ
:ُ @
;
لا
“Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan membangunkan! kami sesudah kami
mati tidur! dan hanya kepada%yalah kami akan kembali'”
D'( /(U /(K(,
'('
_
َ
ا& َ ,َ اM
َ
V
ِ
-
َ
ا@
َ
M
َ
V
ْ
h
َ
ر
َ
ا"
َ
2
ْ
ف
ِ
ا@
َ
ل
َ
X
ْ
ر
ِ
ا*
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ر
ِ
ا@
ّ
لا
“)a Allah ya Tuhan kami, berkahilah apa yang telah (ngkau rezkikan kepada kami, dan
peliharalah kami dari siksa api neraka”'
D'( )*1*0(H /(K(,
1
َ
<
ِ
ا@
َ
ل
َ
ع
َ
$
َ
-
َ
ا@
َ
A
َ
4
َ
-
َ
ا@
َ
"
َ
ع
َ
!
ْ
ا
َ
P
ْ
&
ِ
ل
ّ
ا ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
ِ
J
ْ
"
ُ
لا
ْ
“Segala puji milik Allah yang telah menjadikan kami termasuk g#l#ngan #rang&#rang yang
menyerahkan diri muslim!'”
D'( /*,U,1U1 -0/U
'('
د
=
"
ّ
ح
َ
"
ُ
*
ِ
-
َ
ا@
ً
ي
ْ
I
ِ
8
ِ
R
َ
4
ْ
k
ِ
ا
ْ
*
ِ
-
ِ
_
ّ
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
لا*
ِ
ت
ُ
2
ْ
ض
ِ
ر
َ
ى@
ِ
V
ْ
h
ُ
ر
ْ
ا-
َ
ا"
ً
ل
ْ
,
ِ
ىن
ِ
I
ْ
h
ِ
_
5
-
َ
\E
ً
و
ْ
4
ُ
ر
َ
-
َ
[
ّ
0
ِ
@
ّ
لا
R
ً
"
َ
,َ -
َ
اع
ً
ف
ِ
ان
َ
ا"
ً
ل
ْ
,
ِ
)
َ
ل
ُ
3
َ
4
ْ
ا
َ
ىن
5
ا
ِ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
\ا"
ً

ْ
ف
َ
\E
ً
و
ْ
0
ُ
A
ْ
<
َ
اح
ً
ل
ِ
اص
َ
D'( )*1*0(H B*0(3(2
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
ر
ْ
l
ُ
ن
ْ
ا-
َ
ا@
َ
"
ْ
?
َ
ر
ْ
ا-
َ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
,َ q
ْ
ت
ُ
_
ْ
او
ّ
ت
َ
اي
َ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
ر
ْ
l
ُ
ن
ْ
ا-
َ
ا@
َ
"
ْ
?
َ
ر
ْ
ا-
َ
,-(1 /*/B(5(2 +(K(1 4-12(H
ىJ
ِ
d
ْ
ن
َ
1
ْ
,َ ر
ِ
N
ْ
d
ِ
ل
ْ
ا ] َ ا
َ
/h
َ
n
َ
ر
ِ
iْ €
ُ
Z
ْ
ا
َ
ت
ُ
ي
ْ
و
َ
ن
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
اض
ً
ر
ْ
ف
َ
'('
0(4(+ D'6( B(7- 5(,7 /*,*2-/(
+(K(1 4-12(H
ا"
َ
2
ْ
ف
ِ
X
َ
ر
َ
ا*
َ
-
َ
ت
َ
2
ْ
N
َ
,ْ ا
َ
ا"
َ
2
ْ
ف
ِ
ه
ُ
ل
ّ
لا X
َ
ر
َ
$
َ
a
ار
ً
و
ْ

ُ
!
َ
)
َ
ل
َ
ه
ُ
ل
َ
ع
َ
$
َ
-
َ
ت
َ
2
ْ
A
َ
*
ْ
ا
َ
)H(0(1 3(/(K D(, .()H(2
1. )H(0(1 3(/(K
&halat /amak atinya shalat yang dalam pelaksanaannya dikumpulkan dalam satu
waktu. &halat ini tebagi dua yaitu:
a. 3amak 1a9dim, mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu dan pelaksanaannya
pada waktu shalat ang lebih dahulu. Misalnya shalat 0huhu dengan ,sha
dike)akan pada waktu shalat 0huhu.
b. 3amak 1a6khir: kebalikan dai )amak ta1khi, misalnya shalat 0huhu dengan
,sha dilaksanakan pada waktu shalat ,sha
);arat 3amak 1a9dim
a. +ike)akan dengan tetib
'('
b. Niat )amak dilakukan pada shalat petama
'. 2euutan antaa keduanya, yakni tidak b(leh disela dengan shalat sunnat atau lain-
lain pebuatan.
);arat 3amak 1a6khir
a. Niat )amak ta1khi dilakukan pada shalat yang petama
b. Masih dalam pe)alanan tempat datangnya waktu yang kedua.
2. )H(0(1 .()H(2
3akni shalat yang dike)akan dengan meingkas bilangan akaatnya, sepeti empat
men)adi dua. 2agi (ang yang dalam bepegian dipeb(lehkan menyingkat shalat wa)ib
yang 4 akaat men)adi 2 akaat, dengan syaat:
a. &halat yang b(leh di4asha hanya shalat yang empat akaat sa)a
b. Niat meng4asha pada waktu takbiatul iham
'. #idak makmum kepada (ang yang bukan musafi
d. /aak pe)alanan sekuang-kuangnya dua hai pe)alanan kaki atau 5 136 km
e. 2epegian bukan untuk maksiat
3. 3(/(K D(, .()H(2
'('
3akni mengumpulkan shalat dalam satu waktu dan meingkasnya. ,dapun <ara
/eak"anakann;a adalah:
a. Shalat Qashar Jamak Taqdim: +huhur dengan ("har
1% 7elaksanaannya pada waktu 0huhu
2% 7etama, melaksanakan shalat zhuhu 2 akaat dengan niat:
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ر
ِ
•••
ْ
l
;
لا >
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ

َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
ر
ُ
U
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ه
ِ
ْ
“Aku niat! shalat fardhu zhuhur 5 rakaat -ashar dengan menjamak ashar
kepadanya karena Allah Ta’ala'”
3% &elesai shalat zhuhu, langsung dilan)utkan dengan i4amah
4% &etelah i4amah langsung melaksanakan shalat asha 2 akaat dengan niat:
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ر
ِ
•••U
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا >
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
ر
ِ

ْ
l
;
لا ىل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
“Aku niat! shalat fardhu ashar 5 rakaat -ashar dengan menjamaknya
kepadanya zhuhur karena Allah Ta’ala'”
'('
!% &elesai shalat asha, maka beati pelaksanaan shalat 4asha )amak ta4dim
zhuhu dengan asha ini pun selesai. +an nanti pada saat shalat asha tiba, ia
tak pelu lagi melaksanakan shalat asha.
b. Shalat Qashar Jamak Taqdim: /aghrib dengan -";a
1% 7elaksanaannya pada waktu maghib
2% 7etama, melaksanakan shalat maghib 3 akaat $shalat maghib tidak di
4asha% dengan niat:
`
=
ا•••ع
َ
/
َ
ر
َ
ثَ R
َ
W
َ
_
ِ
ر
ِ
•••غْ "
َ
لا
ْ
>
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ءِا:َ ع
ِ
لا
ْ
ىل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
“Aku niat! shalat fardhu maghrib 6 rakaat, dengan menjamak isya
kepadanya kaena Allah Ta’ala'”
3% &elesai shalat maghib langsung melakukan i4amah
4% &elesai i4amah dilan)utkan dengan menge)akanshalat isya 2 akaat, dengan
niat:
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ءِا•••:َ ع
ِ
لا
ْ
>
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
_
ِ
ر
ِ
غْ "
َ
لا
ْ
ىل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
'('
“Aku niat! shalat fardhu isya 5 rakaat -ashar dengan menjamaknya kepada
maghrib, karena Allah Ta’ala'”
!% &etelah shalat isya selesai, maka pelaksanaan shalat 4asha )amak ta4dim
maghib dengan isya selesai. +an pada saat waktu isya tiba, maka tak pelu
shalat isya lagi.
'. Shalat Qashar Jamak Ta’khir: +huhur dengan ("har
1% 7elaksanaannya pada waktu asha
2% 7ada waktu shalat zhuhu tiba, ia telah beniat akan melaksanakan shalat
zhuhu tesebut pada waktu asha
3% &halat yang petama kali dilakukan b(leh dipilih shalat asha lebih dahulu atau
shalat zhuhu
4% /ika shalat asha dahulu maka dike)akan 2 akaat dengan niat:
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ر
ِ
•••U
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا >
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
ر
ُ

ْ
l
;
لا ه
ِ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
“Aku niat! shalat fardhu ashar 5 rakaat -ashar dengan menjamak zhuhur
kepadanya karena Allah Ta’ala'”
'('
!% &halat asha selesai, langsung dilan)utkan dengan shalat beikutnya, maka
dilan)utkan dengan i4amah dan disambung dengan menge)akan shalat zhuhu
2 akaat, dengan niat:
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ر
ِ
•••
ْ
l
;
لا >
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
ر
ِ
U
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا ىل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
“Aku niat! shalat fardhu zhuhur 5 rakaat -ashar dengan menjamaknya
kepada ashar karena Allah Ta’ala'”
d. Shalat Qashar Jamak Ta’khir: /aghrib dengan -";a
1% 8aktu pelaksanaannya pada waktu isya
2% 7ada waktu shalat maghib tiba, ia telah beniat akan melaksanakan salat
maghib tesebut pada waktu isya
3% &halat yang petama dike)akan b(leh dipilih, shalat isya lebih dahulu atau
shalat maghib
4% /ika shalat isya dahulu, maka dike)akan 2 akaat dengan niat:
ار
ً
•••U
ْ
V
َ
1
ِ
•••2
ْ
M
َ
ع
َ
/
ْ
ر
َ
ءِا•••:َ ع
ِ
لا
ْ
>
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
_
ُ
ر
ِ
غْ "
َ
لا
ْ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
'('
“Aku niat! shalat fardhu isya 5 rakaat -ashar dengan menjamak maghrib
kepadanya, karena Allah Ta’ala'”
!% &etelah shalat isya selesai, maka dilan)utkan dengan i4amah dan disambung
dengan menge)akan shalat maghib 3 akaat dengan niat:
`
=
ا•••ع
َ
/
َ
ر
َ
ثَ R
َ
W
َ
_
ِ
ر
ِ
•••غْ "
َ
لا
ْ
>
َ
ر
ْ
•••ف
َ
ىل
5
•••ص
َ
ا
ُ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ء
ً
اI
َ
ا
َ
ءِا:َ ع
ِ
لا
ْ
ىل
َ
ا
ِ
ا,ً و
ْ
"
ُ
F
ْ
<
َ
“Aku niat! shalat fardhu maghrib 6 rakaat, dengan menjamak isya
kepadanya kaena Allah Ta’ala'”
W-2-D )*1*0(H )H(0(1 W(3-B
و
َ
••^
ُ
E
ّ
ا
ِ
ه
َ
••ل
َ
ا
ِ
E
َ
%&
ِ
••ل
ّ
ا 6
َ
••2
ْ
l
ِ
ع
َ
لا
ْ
ه
َ
••للا ر
ُ
d
ِ
غْ M
َ
4
ْ
ا
َ
ه
ِ
2
ْ
ل
َ
ا
ِ
_
ُ
و
ْ
ت
ُ
ا
َ
-
َ
8
ُ
و
ْ
2
ُ
A
َ
لا
ْ
[
;
ح
َ
لا
ْ
= >
'('
)
ُ
••ل
ْ
"
ُ
لا
ْ
ه
ُ
••ل
َ
ه
ُ
ل
َ
)
َ
ي
ْ
ر
ِ
Oَ E
َ
B
ُ
د
َ
?
ْ
-
َ
ه
ُ
للا E
ّ
ا
ِ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
E
َ
#5 ••/
ُ
ى••ل
َ
,َ و
َ
••^
ُ
-
َ
ت
ُ
••2
ْ
"
ِ
ي
ُ
-
َ
[
ِ
••ح
ْ
ي
ُ
د
ُ
••"
ْ
ح
َ
لا
ْ
ه
ُ
••ل
َ
-
َ
ر
K
ي
ْ
د
ِ
V
َ
ء=[
ْ
Oَ = >
ر
ِ
ا@
ّ
لا 1
َ
<
ِ
ان
َ
ر
ْ
$
ِ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
= >
)
َ
••2
ْ
ل
َ
ا
ِ
-
َ
8
ُ
R
َ
••J
ّ
لا )
َ
••@
ْ
<
ِ
-
َ
8
ُ
R
َ
••J
ّ
لا ت
َ
••ن
ْ
ا
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ا••@
َ
ل
ْ
i
ِ
I
ْ
ا
َ
-
َ
8
ِ
R
َ
••J
ّ
لا*
ِ
ا••@
َ
*
ّ
ر
َ
ا••@
َ
2
5
ح
َ
ف
َ
8
ُ
R
َ
J
ّ
لا I
ُ
و
ْ
ع
ُ
ي
َ
ت
َ
2
ْ
ل
َ
ا••ع
َ
ت
َ
-
َ
ا••@
َ
*
ّ
ر
َ
ت
َ
/
ْ
ر
َ
ا••0
َ
ت
َ
8
ِ
R
َ
••J
ّ
لا ر
َ
اI
َ
.َ ••@
ّ
F
َ
لا
ْ
\\\\\.ح
َ
ت
ِ
اd
َ
ل
ْ
ا
َ
\8
ِ
ار
َ
/
ْ
k
ِ
ا
ْ
-
َ
Q
ِ
R
َ
F
َ
لا
ْ
+ َ اي
َ
'('
ا••"
َ
ل
ِ
[
َ
••N
ِ
ع
ْ
<
ُ
E
َ
-
َ
ت
َ
••2
ْ
N
َ
,ْ ا
َ
ا"
َ
ل
ِ
ع
َ
ن
ِ
ا<
َ
E
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
د
5
••F
َ
لا
ْ
ا+ َ ع
ُ
••d
َ
@
ْ
ي
َ
E
َ
-
َ
ت
َ
2
ْ
c
َ
V
َ
ا"
َ
ل
ِ
I
ّ
ار
َ
E
َ
-
َ
ت
َ
ع
ْ
@
َ
<
َ
ه
ِ
للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
4
ُ
ى*
5
ر
َ
اي
َ
ى
ِ
ل
َ
ا
ِ

5
F
َ
لا
ْ
)
َ
@
ْ
<
ِ
\\\\ ه
ِ
••للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
••4
ُ
== > [
5
••ل
ِ
ع
َ
لا
ْ
ه
ِ
••للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
••4
ُ

ه
ِ
لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
‚ا"
ً
G
ِ
اI
َ
B
ِ
د
ِ
"
ْ
ح
َ
*
ِ
-
َ
6
ِ
2
ْ
l
ِ
ع
َ
لا
ْ
\\\\ ه
ِ
لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
== > 1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
ا••ع
َ
لا
ْ
_
5
ر
َ
ه
ِ
••لل د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ

ه
ُ
••للا ‚.
=
••"
َ
ع
ْ
ن
ِ
-
َ
Q
=
ا••?
َ
#5 /
ُ
ىف
ِ
-
َ
Q
=
ا?
َ
#5 /
ُ
ىل
َ


ُ
0
َ
/
ْ
ا
َ
\\\\\\\ ر
ُ
0
َ
/
ْ
ا
َ
ه
ُ
للا == > د
ُ
••"
ْ
ح
َ
لا
ْ
-
َ
ار
ً
2
ْ
0
ِ
/
َ
ر
ُ
0
َ
/
ْ
ا
َ
ه
ُ
للا
ه
َ
••ل
َ
ا
ِ
E
َ
R
ً
2
ْ
ص
ِ
ا
َ
-
َ
] ً ر
َ
7
ْ
*
ُ
ه
ِ
للا Z
َ
اح
َ
0
ْ
4
ُ
-
َ
ار
ً
2
ْ
e
ِ
/
َ
ه
ِ
لل
'('
ه
ُ
••ل
َ
-
َ
)
ُ
••ل
ْ
"
ُ
لا
ْ
ه
ُ
••ل
َ

ُ
ل
َ
)
َ
ي
ْ
ر
ِ
Oَ E
َ
B
ُ
د
َ
?
ْ
-
َ
ه
ُ
للا E
ّ
ا
ِ
ء=[
ْ
•Oَ #5 ••/
ُ
ى••ل
َ
,َ و
َ
••^
ُ
-
َ
ت
ُ
••2
ْ
"
ِ
ي
ُ
-
َ
[
ِ
ح
ْ
ي
ُ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
لا
ْ

K
ي
ْ
د
ِ
V
َ
+ilan)utkan dengan memba'a D'(
1
َ
2
ْ
ل-
ّ
ل
َ
ا
ْ
ىف
ِ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ #5 ص
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ىل
َ
اع
َ
ت
َ
-
َ
X
َ
ر
َ
ا0
َ
ت
َ
ه
ُ
للا [
َ
ض
ِ
ر
َ
-
َ
6
ْ
ل
5
4
َ
-
َ
1
َ
ي
ْ
ر
ِ
i
ِ
ل
َ
ا
ْ
-
َ
ه
ِ
للا Q
ِ
و4
ُ
ر
َ
_
ِ
اح
َ
ص
ْ
ا
َ
1
ْ
,َ -
َ
ا@
َ
ت
ِ
I
َ
ا4
َ
1
ْ

ƒ 6
ِ
2
ْ
?
ِ
ر
ّ
لا 1
ِ
"
َ
?
ْ
ر
ّ
لا ه
ِ
للا 6
ِ
J
ْ
*
ِ
ƒ 1
َ
2
ْ
ع
ِ
"
َ
$
ْ
ا
َ
ه
ُ
"
َ
ع
َ
ن
ِ
ىف
ِ
او
َ
ي
ُ
اد
ً
"
ْ
?
َ
1
َ
2
ْ
"
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
'('
ىغ
ِ
0
َ
@
ْ
ي
َ
ا"
َ
/
َ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا )
َ
ل
َ
ا@
َ
*
ّ
ر
َ
اي
َ
B
ُ
د
َ
ي
ْ
Y
ِ
<
ِ
ء
ُ
[
ْ
ف
ِ
ا7
َ
ي
ُ
-
َ
ƒ )
َ
ن
ِ
اN
َ
ل
ْ
4
ُ
6
ِ
2
ْ
l
ِ
,َ -
َ
6
ِ
ي
ْ
ر
ِ
7
َ
ل
ْ
ا )
َ

ِ
$
ْ
-
َ
Q
ِ
R
َ
F
َ
ل
ِ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ X
ْ
ر
ِ
ا*
َ
-
َ
6
ْ
ل
5
4
َ
-
َ
#5 ص
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
`
ِ
اف
َ
x
َ
ا
ْ
-
َ
Q
ِ
او
َ
?
ْ
ل
َ
ا
ْ
ع
ِ
2
ْ
"
ِ
$
َ
1
ْ
<
ِ
ا
َ
*
ِ
ا@
َ
2
ْ
F
ِ
@
ْ
ت
ُ
`
ِ
ا$
َ
اح
َ
ل
ْ
ا ع
ِ
2
ْ
"
ِ
$
َ
1
ْ
<
ِ
ا
َ
*
ِ
ا@
َ
ل
َ
ىc
ِ
A
ْ
ت
َ
-
َ
ع
ِ
2
ْ
"
ِ
$
َ
1
ْ
<
ِ
ا
َ
*
ِ
ان
َ
ر
ُ

5
N
َ
ت
ُ
-
َ
`
ِ
m
َ
2
5
J
ّ
لا
`
ِ
ا$
َ
ر
َ
د
ّ
لا ىل
َ
,ْ ا
َ
X
َ
د
َ
@
ْ
,
ِ
ا
َ
*
ِ
ان
َ
و
ْ
ع
ُ
ف
َ
ر
ْ
ت
َ
-
َ
ع
ِ
2
ْ
"
ِ
$
َ
1
ْ
<
ِ
`
ِ
اي
َ
اغَ ل
ْ
ا ىU
َ
V
ْ
ا
َ
ا
َ
*
ِ
ا@
َ
غُ ل
5
0
َ
ت
ُ
-
َ
ƒ `
ِ
ا"
َ
"
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
*
َ
-
َ
`
ِ
ا2
َ
ح
َ
ل
ْ
ا ىف
ِ
`
ِ
ار
َ
2
ْ
gَ ل
ْ
ا 6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ىف
ِ
.ً 2
َ
ف
ِ
ا,َ -
َ
1
َ
ي
ْ
د
5
لا ىف
ِ
.ً <
َ
R
َ
4
َ
)
َ
ل
ُ
C
َ
J
ْ
ن
َ
ان
ّ
ا
ِ
'('
o
ِ
h
ْ
ر
5
لا ىف
ِ
.ً /
َ
ر
َ
*
َ
-
َ
6
ِ
ل
ْ
ع
ِ
ل
ْ
ا ىف
ِ
] ً I
َ
اي
َ
h
ِ
-
َ
د
ِ
J
َ
F
َ
ل
ْ
ا
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا د
َ
@
ْ
,
ِ
.ً "
َ
?
ْ
ر
َ
-
َ
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا #َ 0
ْ
V
َ
.ً *
َ
و
ْ
ت
َ
-
َ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
,َ Z
ْ
و
5
^
َ
6
ّ

ُ
ل
ّ
لا
َ
ƒ `
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا د
َ
ع
ْ
*
َ
] ً ر
َ
d
ِ
غْ <
َ
-
َ
ر
ِ
ا@
ّ
لا 1
َ
<
ِ
`
َ
اF
َ
@
ّ
لا-
َ
`
ِ
و
ْ
"
َ
ل
ْ
ا `
ِ
ار
َ
7
َ
Oَ ىف
ِ
ا@
ّ
<
ِ
#ْ 0
ّ
A
َ
ت
َ
ا@
َ
*
ّ
ر
َ
ƒ _
ِ
اJ
َ
ح
ِ
ل
ْ
ا د
َ
@
ْ
,
ِ

َ
d
ْ
ع
َ
ل
ْ
ا-
َ
)
َ
ن
ّ
ا
ِ
ا@
َ
2
ْ
ل
َ
,َ q
ْ
ت
ُ
-
َ
6
ُ
2
ْ
ل
ِ
ع
َ
لا
ْ
ع
ُ
2
ْ
"
ِ
J
ّ
لا ت
َ
ن
ْ
ا
َ
)
َ
ن
ّ
ا
ِ
ىف
ِ
ا@
َ
ت
ِ
a ا@
َ
*
ّ
ر
َ
ƒ 6
ُ
2
ْ
?
ِ
ر
ّ
لا _
ُ
او
ّ
M
ّ
لا ت
َ
ن
ْ
ا
َ
_
َ
ا& َ ,َ ا@
َ
V
ِ
-
َ
.ً @
َ
J
َ
?
َ
]
ِ
ر
َ
i
ِ
x
َ
ا
ْ
ىف
ِ
-
َ
.ً @
َ
J
َ
?
َ
ا2
َ
ن
ْ
د
;
لا
ىل
َ
,َ -
َ
د
=
"
ّ
ح
َ
<
ُ
ان
َ
د
ِ
2
5
4
َ
ىل
َ
,َ ه
ُ
للا #ّ ص
َ
-
َ
ƒ ر
ِ
ا@
ّ
لا
]
ِ
Y
ّ
ع
ِ
ل
ْ
ا _
5
ر
َ
)
َ
*
5
ر
َ
)
َ
ن
َ
اح
َ
0
ْ
4
ُ
6
َ
ل
ّ
4
َ
-
َ
ه
ِ
0
ِ
ح
ْ
ص
َ
-
َ
ه
ِ
ل
ِ
a
َ
'('
1
َ
2
ْ
ل
ِ
4
َ
ر
ْ
"
ُ
ل
ْ
ا ىل
َ
,َ 8
K
R
َ
4
َ
-
َ
Z
َ
و
ْ
d
ُ
U
ِ
ي
َ
ا"
ّ

\1
َ
2
ْ
"
ِ
لع
َ
ل
ْ
ا*
5
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
د
ُ
"
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا-
َ
'('

”Segala puji bagi Allah Dzat yang telah menjadikan air (ini) suci”

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan ibadah dan keberkahan dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan dan kebinasaan”

َ َ ‫الل ّهم ا ِنى ا َسئل ُك ال ْي ُمن وال ْب َرك َة وا َعوذُ ب ِك‬ ّ ّ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ّ ‫من الشؤم ِ وال ْهل َك َة‬ ِ َ َ َ ِ
3. Doa berkumur

2. Doa mencuci dua tangan

ّ َ ٍ ّ َ ُ َ ‫الل ّهم اسقنى من حوض ن َب ِي ّك محمدصلى الله‬ ِ ِ ْ ُ ّ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ‫عل َيه وسل ّم ك َأ ْسا ل َ ا َظْمأ‬ ‫َ ب َعدَهُ ا َب َدا‬ ً ْ ً َ َ َ ِ ْ َ
“Wahai Tuhanku, beri minumlah aku dari air telaga NabiMu Muhammad SAW, satu gelas yang tidak akan haus buat selama-lamanya”.

‫الل ّهم ا َرحنى رائ ِحة الجن ّة‬ ِ ْ ِ ّ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ “Wahai Tuhanku, berilah aku bebauan syurga”
161

4. Doa menghirup air

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->