P. 1
Doa Untuk Pengantin Baru

Doa Untuk Pengantin Baru

|Views: 138|Likes:
منشور بواسطةSham Inspira

More info:

Published by: Sham Inspira on Jan 03, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2012

pdf

text

original

Doa Untuk Pengantin Baru

Ya Allah…
Andai Kau perkenankan,
Kurniakanlah kepada
Pasangan Pengantin Baru Ini,
Yang Kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Qubra
Yang Kau jadikan mata air kasih Ali Karamallahu Wajhah dan Fatimah Az-Zahra
Yang Kau jadikan mahar pernikahan Abu Thalhah dan mmu !ulaim,
Yang Kau jadikan penghias keluarga "abi-#u $ang su%i&&
Ya Allah…
Andai semua itu terlalu besar bagi kami,
#aka %ukupkanlah perm'h'nan kami dengan redha-#u…
(adikanlah
Pasangan Pengantin Baru Ini,
!ebagai suami isteri $ang saling men%intai di kala dekat,
!aling menjaga keh'rmatan di kala jauh,
!aling menghibur di kala duka,
!aling mengingatkan di kala bahagia,
!aling mend'akan dalam kebaikan dan ketak)aan,
!aling men$empurnakan di dalam ibadat,
!aling merindui s$ahid di jalan-#u…
Ya Allah…
!empurnakanlah kebahagiaan
Pasangan Pengantin Baru Ini,
*engan menjadikan pernikahan ini sebagai ibadah kepada-#u,
!erta bukti pengikatan %inta kami kepada sunnah Rasul-#u,
!esungguhn$a Kaulah Yang #aha +emurah lagi #aha +en$a$ang&&&
Amin Ya Rabbal Alamin
ر
ّ
لا ه
ِ
ل
ّ
لا م
ِ
س
ْ
ب
ِ
ن
ِ
ـ م
َ
ح
ْ
ٰ م
ِ
يحِ ر
ّ
لا

ان
َ
ـــب
ّ
ر
َ
اــي
َ
ه
ُ
د
َ
ــيز
ِ
م
َ
ءُىف
ِ
اــك
َ
ي
ُ

َ
ه
ُ
م
َ
!
َ
" ِ #ف
ِ
ا$
َ
ي
ُ
اد
%
م
ْ
ح
َ
ن
َ
يم
ِ
ل
َ
ا!
َ
لا &
'
ر
َ
ه
ِ
لل(د
ُ
م
ْ
)
َ
لا
*َ +
ْ
,
َ
د
ُ
م
ْ
)
َ
لا -
َ
ل
َ
ـف
َ
-
َ
" ِا.
َ
ل
ْ
/
ُ
م
ِ
ي0
ِ
1 َ
َ
-
َ
2
ِ
3
ْ

َ
4
ِ
5
َ
6
َ
ل ِ #7 ِ+
َ
ن
ْ
ي
َ
ام
َ
8
َ
د
ُ
م
ْ
)
َ
لا -
َ
ل
َ
اـم
%
9 ِا:
َ
ان
َ
ي
ْ
ــن
َ
ف
َ

َ
;
َ
يـ<
ِ
ر
َ
ا= َ>
ِ
د
ُ
ـم
ْ
)
َ
لا -
َ
ـل
َ

َ
اـ<
َ
ر
'
لا د
َ
ـ!
ْ
ب
َ
د
ُ
م
ْ
)
َ
لا -
َ
ل
َ
ف
َ
ا<
َ
ر
'
لا

ِ
يد
'
لا @
ِ
$
ْ
ي
َ
ىل
َ
>
ِ
اد
%
م
َ
ر
ْ
/
َ

ىــل
َ
1 َ م
ْ
ـ 'ل/
َ

َ
*' A
َ

َ
ن
َ
يل ِ
ّ
B
َ
ا ىف
ِ
د
C
م
ّ
)
َ
م
ُ
ا"
َ
د
ِ
ـي
'
/
َ
ىل
َ
1 َ م
ْ
ـ 'ل/
َ

َ
*' A
َ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ
*' ــ8
ُ
ىــف
ِ
د
C
ــم
ّ
)
َ
م
ُ
ا"
َ
د
ِ
ي
'
/
َ
ىل
َ
1 َ م
ْ
ـ 'ل/
َ

َ
*' A
َ

َ
ن
َ
ير
ِ
Dِ E
َ
لا ىف
ِ
د
C
م
ّ
)
َ
م
ُ
ا"
َ
د
ِ
ي
'
/
َ
ىــل
َ
>
ِ
ىــل
َ
1 ْ B
َ
ا F
ِ
ــGم
َ
لا ىــف
ِ
د
C
م
ّ
)
َ
م
ُ
ا"
َ
د
ِ
ي
'
/
َ
ىل
َ
1 َ م
ْ
ـ 'ل/
َ

َ
*' A
َ

َ
ن
َ
يحِ
َ
;
C
,
ْ

َ
ىـل
َ
1 َ
َ
ن
َ
يل ِــ/
َ
ر
ْ
م
ُ
لا
َ
ءِاي
َ
+
ِ
ــ"
ْ
B
َ
ا H
ِ
ـيم
ِ
3
َ
ىـل
َ
1 َ م
ْ
ــ 'ل/
َ

َ
*' ـA
َ

َ
ن
ِ
يد
'
ـلا @
ِ
$
ْ
ـي
َ
I
ِ
ا$
َ
ـــ م
َ
س
ّ
لا *
ِ
ــJ ْ K
َ
ن
ْ
ــم
ِ
ن
َ
ي)ِ ل ِاــL
ّ
لا ه
ِ
ــللا :
ِ
ا+
َ
1ِ ىل
َ
1 َ
َ
ن
َ
يب
ِ
ر
ّ
Mَم
ُ
لا N
ِ
ك
َ
9 ِOم
َ
لا ٰ

َ
ي<
ِ
ر
َ
B
َ
ا
َ

ر
C
ــك
ْ
ب
َ
ىــب
ِ
K
َ
ان
َ
P ِـــم
ّ
ـ9 ِK
َ

َ
ان
َ
Q ِاد
َ
ـــJ ُ
َ
ان
َ
ـــQ ِا:
َ
ا/
َ
ن
ْ
ــ1 َ ىل
َ
ا!
َ
Q
َ

َ
R
َ
ر
َ
ا+
َ
Q
َ
ه
ُ
للا #
َ
<
ِ
ر
َ

َ
ن
ِ
1 َ
َ

َ
ي! ِم
َ
3
ْ
K
َ
ه
ِ
للا 4
ِ
$/
ُ
ر
َ
&
ِ
ا)
َ
A
ْ
K
َ
ر
ِ
9 ِاـ/
َ
ن
ْ
1 َ
َ
#
ّ
ل ِ1 َ
َ
T
َ
ام
َ
ـU ْ1 ُ
َ
ر
َ
م
َ
1 َ
َ
ان
َ
م
ْ
ح
َ
ر
ْ
ا
َ
ا"
َ
ر
ْ
Vُ ح
ْ
ا
َ
ن
ِ
يد
'
لا @
ِ
$
ْ
ي
َ
ىل
َ
>
ِ
م
ْ
2
ُ
!
َ
+
ِ
Q
َ
ن
ْ
م
َ

َ
ن
َ
ي! ِب
ِ
اP
ّ
لا ى! ِب
ِ
اQ
َ

َ
ن
َ
ي! ِب
ِ
اP
ّ
لا

َ
يم
ِ
حِ ار
ّ
لا م
َ
ح
َ
ر
ْ
K
َ
اي
َ
-
َ
P ِم
َ
ح
ْ
ر
َ
ب
ِ
م
ْ
2
ُ
!
َ
م
َ

ىــل
َ
1 َ
َ
ن
َ
ير
ِ
8
ِ
اــWَ -
َ
9 ِXــم
َ
!
ْ
ن
َ
ل ِ
َ
ن
َ
ــير
ِ
8
ِ
ا= َ -
َ
ـــ9 ِYB
َ
(اــ"
َ
Z
َ
$
ْ
م
َ
اــي
َ
اــن
َ
ل
ْ
!
َ
3
ْ
ا م
ّ
ــ2
ُ
ل
ّ
لا
ن
ِ
ــ1 َ
َ
ن
َ
ــي,
ِ
[
ُ
ر
ْ
م
َ
4
ِ
5
َ
)
َ
لا ن
َ
ــم
ِ

َ

َ
ير
ِ
ب
ِ
اــL
ّ
لا ن
َ
م
ِ
R
ِ
ر
ِ
د
َ
,
َ

َ
-
َ
9 ِOب
َ

َ
-
َ
9 ِX\
َ
,
َ

َ
يد
ِ
!
ّ
ــ+
َ
م
ُ
T
ِ
ار
َ
يــن
'
لا ن
ِ
ـ1 َ
َ
ن
َ
ـيم
ِ
!
ّ
ن
َ
م
ُ
T
ِ
اـن
َ
6
ِ
لا ىـف
ِ

َ

َ
يم
ِ
$ـL
ُ
!
ْ
م
َ
@
ِ
ار
َ
)
َ
لا
ن
َ
ير
ِ
]
ِ
ا"
َ
&
'
ر
َ
اي
َ
م
َ
ل
ّ
/
َ

َ
ه
ِ
ي
ْ
ل
َ
1 َ ه
ُ
للا ىل
ّ
A
َ
د
C
م
ّ
)
َ
م
ُ
-
َ
ـي
'
+
ِ
"
َ
ه
ِ
3
ْ

َ

َ
-
َ
2
ِ
3
ْ

َ
ىل
َ
>
ِ

َ
^ 5
%
يم
ِ
3
َ
ا:
_
ر
َ
م
َ
-
َ
ـي
ْ
ل
َ
>
ِ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا ا"
َ
:
ّ
ر
ُ

َ
ي! ِـP
'
م
َ
ـP
َ
م
َ

َ
` a#لا8


Ya Allah Ya Rahman,

!emaikanlah di atas kedua pengantin perasaan kasih sa$ang& Tunjukkanlah
kepada keduan$a jalan petunjuk dan ta,)a& -anjutkan umur keduan$a di
dalam kehidupan bahagia dan menggembirakan& !entiasa dalam ketenangan
dan lapang dada& .impunkanlah di antara keduan$a perse/ahaman dan
kemesraan, dan jadikanlah hidup keduan$a sentiasa merasa Qana0ah
1ke%ukupan2 dan terpelihara dari segala g'daan& Kurniakanlah Ya Allah3
Kepada keduan$a keturunan $ang s'leh dan s'lehah& -impahkanlah Ya
Allah3 Keduan$a nikmat $ang berkat& -uaskanlah kepada keduan$a pintu
rezeki& +eliharalah keduan$a dan lindungilah Ya Allah dari /itnah-/itnah
hidup& (auhilah keduan$a perangai buruk dan kurniakanlah keduan$a
peliharaan #u dan keredha #u Ya Allah&

b
ِ
ـــل
ْ
K
َ
م
ّ
ـ2
ُ
ل
ّ
لا
َ
Sام
َ
ك
ُ
ن
َ
ــي
ْ
ب
َ
H
َ
ـم
َ
3
َ
ر
C
ــي
ْ
Dَ *' ـ8
ُ

ِ

َ
Sام
َ
ك
ُ
ـي
ْ
ل
َ
1 َ
َ
ام
َ
ك
ُ
ـل
َ
ه
ُ
للا R
َ
ر
َ
اب
َ
4ْ $
'
ـc
َ

َ
S:
ِ
اـWَ ر
ّ
لا
َ
d$
َ
Mْ ـــP
ّ
لا *َ ي+
ِ
ــ/
َ
ام
َ
J
ِ
د
ِ
ــJ ْ ا
َ
S:
َ
ا:
َ
$
ِ
ــلا
َ
Nَ ـ+
ّ
)
َ
م
َ
لا ام
َ
2
ُ
ـن
َ
ي
ْ
ب
َ

ِ
د
ُ
L
e
لا f
ِ
ار
َ
V
ِ
"
ْ
ا
َ
ءِXن
َ
2
َ
لا @
ِ
ا
َ
:
َ

َ

ِ
ر
ُ
س
e
لا
َ
g
ِ
ـي
ْ
!
َ
لا د
ِ
h
َ
ر
َ

ِ
ام
َ
J ُ ر
َ
ام
َ
1 ْ K
َ
*
ِ
ــJ ْ K
َ
ن
ْ
ــم
ِ
اــم
َ
2
ُ
ل
ْ
!
َ
3
ْ
ا
َ
Si
ِ
5
َ
P ِ9
ْ
j
ِ
ا
َ
k
ِ
اــف
َ
$
ِ
لا 4
ِ
اــم
َ
8
َ
ىــل
َ
1 َ ام
َ
2
ُ
ن
َ
ـــي
ْ
ب
َ
H
ْ
ــم
َ
3
ْ
ا
َ
ىP
ّ
ح
َ
S:
ِ
Z
َ

ْ
B
َ
ا
َ
I
ِ
ان
َ
+
َ
لا ن
َ
م
ِ
l
َ
ل ِاL
ّ
لا *َ س
ْ
ـن
ّ
لا ام
َ
2
ُ
,
ْ
[
ُ
ر
ْ
ا
َ
Si
ِ
اmَ!
َ
لا
َ
N
ِ
1 َ ان
َ
Mَلا
?:
َ
اmَح
ْ
B
َ
ا
َ
n
َ
ا+
َ
/
ْ
B
َ
ا
ُ
ر
َ
ي
َ

ن
ْ
ــم
ِ
اــم
َ
2
ُ
0
ْ
mَح
ْ
ا
َ
Sk َ ا[
َ
ر
ْ
B
َ
ا ام
َ
2
ِ
ـــي
ْ
ل
َ
1 َ H
ْ
/
'

َ

َ

َ
!
َ
ن
'
لا ام
َ
2
ِ
ـي
ْ
ل
َ
1 َ o ْ +
ِ
/
ْ
K
َ

َ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ
&
َ
ر
ِ
p ـــ م
َ
لا اــم
َ
2
ُ
7 ْل
'
ب
َ

َ
Sk
ِ
5
َ
Dْ B
َ
ا ءِ$
ْ
ــ/
ُ
ن
ْ
ــ1 َ ام
َ
2
ُ
+
ْ
ـــن
'
3
َ

َ
Sb
ِ
ــل
ْ
qَ لا د
ِ
9 ِاــك
َ
م
َ
ۤ ٰ
اــن
َ
)
ْ
ن
َ
م
ْ
ا
َ
م
ّ
ــ2
ُ
ل
ّ
لا
َ
Sr
َ
,
ِ
ا$
َ
ــ!
َ
لا -
َ
ــم
ِ
ر
َ
8
َ

َ
-
َ
ـــن
'
م
َ
ب
ِ
اــم
َ
2
ُ
ل
َ
ن
ْ
س
ِ
ح
ْ
K
َ

َ
Sr
َ
ل ِا.
َ
م
َ
لا
َ
اــي
َ
اــن
َ
ب
ِ
-
َ
ل
ُ
s
َ
ـــس
ْ
"
َ

َ
S-
ِ
ــل ِا2
َ
م
َ
لا H
ِ
ــيم
ِ
3
َ
ن
ْ
م
ِ
-
َ
ل ِ\
ْ
mَب
ِ
ان
َ
6
'
"
َ

َ
S-
َ
ل ِ= َ H
َ
يم
ِ
3
َ
ان
َ
ـل
ّ
8
ُ
SN
ِ
ــم
َ
ح
ْ
ر
ّ
لاب
ِ
ه
ُ
ر
َ
ــي
ْ
h
َ

َ
اt َ ــJ َ ان
َ
1 َ ام
َ
P ِـــ3
ْ
ا *
ِ
ــ!
َ
3
ْ
ا م
ّ
ــ2
ُ
ل
ّ
لا
َ
S-
ِ
ل ِاــس
َ
م
َ
لا ر
َ
ــي
ْ
Dَ ان
َ
ـب
ّ
ر
َ
ءَ5
َ
+
َ
لا -
َ
ل ِــ\
ْ
mَب
ِ
اــن
ّ
1 َ H
ْ
ــف
َ
:
ْ
ا
َ
SN
ِ
م
َ
ــL
ْ
! ِلا
َ
u
ِ
ر
َ
m
ِ
7 ْم
َ
لاــب
ِ
ه
ِ
د
ِ
ــ!
ْ
ب
َ
ن
ْ
م
ِ
ان
َ
ـ,
َ
ار
َ
P ِف
ْ
ا
َ
ن
ْ
ـم
ِ
اـن
َ
م
ّ
1 ُ
َ
SI
ِ
ار
َ
ـي
ْ
qَ لا R
َ
:
ِ
$
ْ
ــ3
ُ
ر
ِ
اـ)
َ
ب
ِ
ن
ْ
ـم
ِ
ان
َ
ـي
ْ
ل
َ
1 َ v
ْ
ف
ِ
K
َ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ
SNَ م
َ
Mْ ـن
'
لا
َ
?I
ِ
ا,
َ

ْ
B
َ
ا H
ِ
يم
ِ
3
َ

ِ
-
َ
m
ِ
.
ْ
ل
ُ
ن
ْ
م
ِ
ان
َ
ل ِـqْ Q
ُ
Z
َ

َ
SI
ِ
ا8
َ
ر
َ
+
َ
لاب
ِ
-
َ
م
ِ
!
َ
" ِ r
ِ
9 ِX)
َ
/
َ

Z
َ

َ

ُ
P
َ
3
ْ
ر
ّ
ف
َ
Z
ّ
>
ِ
ام
_
J َ Z
َ

َ

ُ
Q
َ
ر
ْ
mَh
َ
Z
ّ
>
ِ
ا+
%
"
ْ
= َ اt َ J َ ان
َ
م
ِ
اMَم
َ

ِ
ان
َ
ل
َ
w ْ د
َ
Q
َ
Z
َ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ
اــ+
%
9 ِاh
َ
Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـــي
ْ
mَ8
َ
Z
ّ
>
ِ
ا
_
د
ُ
ــ1 َ Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـي
ْ
mَWَ Z
ّ
>
ِ
ا\
%
ير
ِ
م
َ
Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـي
ْ
\
َ
,
َ
Z
ّ
>
ِ
ان
%
ي
ْ
:
َ
Z
ّ
>
ِ
اP
%
ـــي
ْ
م
َ
Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـ)
ْ
ل
َ
A
ْ
K
َ
Z
ّ
>
ِ
اد
%
/
ِ
اف
َ
Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـم
ْ
L
َ
1 َ Z
ّ
>
ِ
اي
%
A
ِ
ا1 َ Z
َ

َ

ُ
Q
َ
:
ْ
:
َ
ر
َ
Z
ّ
>
ِ
ن
ْ
ــم
ِ
N% ــ3
َ
اح
َ
Z
َ

َ

ُ
Q
َ
ر
ْ
ــس
ّ
ي
َ
Z
ّ
>
ِ
ار
%
يــس
ِ
1 َ Z
َ

َ

ُ
Q
َ
ر
ْ
P
َ
ــ/
َ
Z
ّ
>
ِ
اــ+
%
ي
ْ
1 َ Z
َ

َ

ُ
P
َ
ـــم
ْ
حِ ر
َ
ى
َ
ــل1 َ ان
َ
P
َ
ـــن
ْ
1 َ K
َ
Z
ّ
>
ِ
f
x
5
َ
ــA
َ
اــ2
َ
يف
ِ
اــن
َ
ل
َ

َ
ا<
%
ر
ِ
ا2
َ
يف
ِ
-
َ
ل
َ
u
ِ
ر
َ
Dِ B
َ
ا
َ
اي
َ
ـ"
ْ
د
e
لا y
ِ
9 ِا$
َ
ح
َ

َ
يم
ِ
حِ ار
ّ
لا م
َ
ح
َ
ر
ْ
K
َ
اي
َ
-
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
C
س
ْ
ي
ُ

ِ
ا2
َ
9 ِا\
َ
,
َ

اــن
َ
0
ْ
mَح
ْ
ا
َ

َ
ي
ْ
د
ِ
1ِ ا,
َ
@
ِ
5
َ
/
ْ
j
ِ
اب
ِ
ان
َ
0
ْ
mَح
ْ
ا
َ

َ
ي
ْ
م
ِ
9 ِا,
َ
@
ِ
5
َ
/
ْ
j
ِ
اب
ِ
ان
َ
0
ْ
mَح
ْ
ا م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
َ
ي
ْ
د
ِ
/
ِ
اح
َ
Z
َ

َ
ء%اد
َ
1 ْ K
َ
ان
َ
ب
ِ
;
ْ
م
'
Vَ Q
ُ
Z
َ

َ

َ
ي
ْ
د
ِ
,
ِ
ار
َ
@
ِ
5
َ
/
ْ
j
ِ
اب
ِ
&

اــ<
َ
ر
'
لا
َ
b
ِ
ــل
ُ
qُ لا ن
َ
ــس
ْ
ح
ُ

َ
Nَ ــ"
َ
ام
َ
B
َ
ا
َ
Nَ ــmّ! ِلا
َ
Nَ )
ّ
ــL
'
لا -
َ
ل
ُ
s
َ
ـــس
ْ
"
َ
اــ"
ّ
>
ِ
م
ّ
2
ُ
ل
ّ
لا
َ

ِ
د
َ
Mَلاب
ِ

*' ــ8
ُ
#ــف
ِ

َ
ل
ّ
ــ/
َ

َ
ه
ِ
+
ِ
)
ْ
ــA
َ

َ
ه
ِ
ــل ِا
َ
ىــل
َ
1 َ
َ
د
C
م
ّ
)
َ
م
ُ
ا"
َ
د
ِ
ـ 'ي/
َ
ىل
َ
1 َ ه
ُ
للا ىل
ّ
A
َ

َ

َ
يم
ِ
ل
َ
ا!
َ
لا &
'
ر
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل ِ د
ُ
م
ْ
)
َ
لا
َ
ه
ِ
للا م
ُ
ل
ْ
1ِ ه
ُ
!
َ
/
ِ

َ
ام
َ
:
َ
د
َ
1 َ z
C
mَ"
َ

َ
N
C
)
َ
م
ْ
ل
َ

‬ ‫ّ ِ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ّ َ ّ‬ ‫الل ّهُم صل وَسلـ ّم ع َلى سيـد ِنا محمد ٍ فى ال َوّلين وَصل وَسلـ ّم ع َلــى‬ ‫َ ّ َ ُ َ ّ ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ‬ ‫سي ّد ِنا محمد ٍ فى الل َخرين وَصل وَسلـ ّم ع َلى سي ّد ِنا محم ـد ٍ فِ ـى ك ُـل‬ ‫ـ‬ ‫َ َ ُ َ ّ ِ‬ ‫َ َ ُ َ ّ‬ ‫ِ ِ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫وَقْت وَحين وَصل وَسلـ ّم ع َلى سي ّد ِنا محمد ٍ فِ ـى المـ ـل ِ ال َع ْل َـى إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫َ َ ُ َ ّ ـ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ ْ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫يـوْم ِ الـدين وَصـل وَسلــم ع َلـى جميـع ال َنــب ِياء والمرســلين وَع َلـى‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ َ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫الملئ ِك َةِ المقربين وَع َلى عباد ِ الل ـهِ الص ـال ِحين م ـن أ َهْ ـل السم ٰـ ـوات‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ّـ ِ َ ِ ْ‬ ‫ُ َ ّ ِ َ‬ ‫وال َرضين.‫ّ‬ ‫ْ َ ِ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ب ِسم ِ اللهِ الرّحم ٰـن الرحيم ِ‬ ‫الحمد ُ للهِ رب العال َمين حمدا ي ُوافي ن ِعَمه وَي ُكـَـافىء مزي ـد َه ُ يـَـا ربــنا‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ ِ َ َ ْ ً َ ِ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ُ َ ِ‬ ‫ُ َ َ َ َ‬ ‫َ ِ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ل َك الحمد ُ ك َما ي َن ْب َغي ل ِجل َل وَجهِك وَع َظيم ِ سل ْطان ِك فـل َك الحمد ُ قَب ْل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫الرضا فَل َك الحمد ُ ب َعـد َ الرضـا وَلـك الحمـد ُ إ ِذا رضـيت وَفَنــي ْنا دائ ِمـا‬ ‫ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ َ َ ً‬ ‫َ َ ِ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ َ ً َ‬ ‫سرمدا إ ِلى ي َوْم ِ الدين.‬ ‫َ َ ِ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ َ َ‬ ‫وَرضي الله ت َبارك وَت َعالى ع َـن ساداتــنا وَهــدات ِنا وَأ َئـمــت ِنا أ َبـِـى ب َك ْـر‬ ‫ِ ّ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ْ َ َ ِ َ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ٍ‬ ‫وَع َمر وَع ُثـمان وَع َل ِي وَع َن سـائ ِرِ أ َصحاب رسول اللهِ أ َجمعين، وَع َن‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ ِ َ‬ ‫ْ َ ِ َ ُ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->