‫‪DOA BERCERMIN‬‬

‫ْ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ي‬
‫ق‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ت‬
‫ن‬
‫س‬
‫ح‬
‫ما‬
‫ك‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ال‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ي‬
‫ق‬
‫خل‬
‫ن ُ‬
‫ِ‬
‫ف َ‬
‫ح ّ‬
‫س ْ‬
‫ْ‬
‫‪DOA SEBELUM KE KAMAR MANDI‬‬

‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ث‬
‫م‬
‫ك‬
‫ب‬
‫ذ‬
‫و‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ني‬
‫ا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ال‬
‫ن ال ْ ُ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ّ‬
‫خب ُ ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ ّ‬
‫ْ ِ‬
‫ث‬
‫وال ْ َ‬
‫خَبائ ِ ِ‬
‫َ‬
‫‪DOA KELUAR KAMAR MANDI‬‬

‫َ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫فَران َ َ‬
‫ُ‬
‫غ ْ‬
‫ْ‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫أ‬
‫ذي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ك ال َ ْ ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫فا‬
‫عا‬
‫و‬
‫ذى‬
‫ل‬
‫عّني ا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬