 http://www.m-mathurat.

com/

al-Baqarah (256-257)
             
           

)522 : ‫(البقرة‬ 
          

        

Al-Ma’thurat Sughra

ِ ِ        

Surah al-Fatihah (1-7)

 ِ‫ِالس ِمْي ِعِالْ َعلِْيم‬
َّ ‫َعوذُبِالُّ ِلو‬
ُ‫أ‬
ِ َ‫ِمنِالشَّيط‬
ِ ‫ِالرِجْي ِم‬
َّ ‫ان‬
ْ َ

)522 : ‫(البقرة‬
Surah al-Baqarah (284 - 285)

    

              
 

  

    

             
 

    

 

)582(   
         
           
 
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ    
ِ ِ ِِِِِِ ِ

al-Baqarah (1-5)

)582(

   

(284-285 :‫)البقرة‬
Surah al-Baqarah (286)
               
            




         

 

       

           
         

               
          

(286 :‫)البقرة‬
Surah al-Ikhlas

(1-5 : ‫)البقرة‬
al-Baqarah (255) - ayat kursi
                

   

              

              

             

   

          

)522 : ‫ ِ(البقرة‬ 

http://m-mathurat.com

1

‫‪Doa 04 -Petang‬‬

‫‪Surah al-Falaq‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪              ‬‬
‫‪‬‬

‫‪     ‬‬

‫‪    ‬‬

‫‪Doa 05 Zikir Puji Allah‬‬

‫ِاْلَ ْم ُدِِك َما يَِْنبَغِ ِْى ِ‬
‫ك ْ‬
‫يَ َارِِّبِلَ َ‬
‫ِِلالَ ِ ِوج ِه َ ِ‬
‫ك‪.‬‬
‫ِس ْلطَانِ َِ‬
‫َ َْ‬
‫ك َِو َعيْي ِم ُ‬

‫‪‬‬

‫‪Surah al-Nas‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪    ‬‬

‫سى ِِِب ِِمن ِنِعمة ِأَو ِبِأَحد ِِمن ِ‬
‫كِ‬
‫ك َِو ْح َد َك ِالَ َش ِريْ َ‬
‫ك ِفَ ِمْن َ‬
‫ِخ ْلق َ‬
‫ِماِأ َْم َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ‬
‫اَللَّ ُه َّم َ‬
‫ْرِ‪.‬‬
‫ِالشكُِ‬
‫لَ َِ‬
‫ك ُّ‬
‫ك ْ‬
‫ِاْلَ ْم ُد َِولَ َ‬
‫ك‪ِ،‬فَلَ َ‬

‫‪Doa 06 Reda Islam‬‬
‫‪  ‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪         ‬‬
‫‪  ‬‬

‫‪Doa 01 -Pagi‬‬

‫ر ِضيتِبِاللَّ ِوِربِّاِوبِا ِلسالَِم ِ‬
‫ِديْنًاِ َوِِبُ َح َّمدِِنَبِِيِّاِ َوَر ُسِْو ِالً‪.‬‬
‫َ ُْ‬
‫َ َ ْ‬
‫‪Doa 07 Zikir Puji Seberat Arasy‬‬

‫ِ ِ ِِ‬
‫ِِ‬
‫ضاِنَ ْف ِس ِو َِوِزنَِةَِ َع ْرِش ِو َِوِم َد َِادِ َكلِ َماتِِِو‪.‬‬
‫ِع َد َِدِ َخلْقو َِوِر َ‬
‫ُسْب َحا َنِاللَّو َِوِبَ ْمده َ‬
‫ِ‬
‫‪Doa 08 –Mohon Elak Bahaya‬‬

‫أَصبحناِوأَصبحِالْم ْلكِلِلَّ ِوِو ْ ِ‬
‫كِلَِوُ‪,‬‬
‫اْلَ ْم ُِدِللَّ ِوِالَ َش ِريْ َ‬
‫َْ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َ‬
‫ِ ِالَِإِلوِإِالَّ ِ‬
‫ُّش ْوُِر‪ِ.‬‬
‫ِى َِوِإِلْي ِوِالن ُ‬
‫َ ُ‬

‫بِس ِم ِاللَّ ِو ِالَّ ِذى ِ ِالَ ِيضُِّر ِمع ِْ ِ‬
‫ِشىءِ ِ ِِف ِاْأل َْر ِ‬
‫ِالس َم ِِاء َوُى َوِِ‬
‫ض َِو ِالَ ِ ِِف َّ‬
‫َ ُ ََ‬
‫ْ‬
‫ِاْسو َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫السمْي ُعِالْ َعلْي ُِم‪.‬‬
‫َّ‬

‫أَمسي ناِوأَمسِالْم ْلكِلِلَّ ِوِو ْ ِ‬
‫كِلَِوُ‪,‬‬
‫اْلَ ْم ُِدِللَّ ِوِ ِالَ َش ِريْ َ‬
‫ْ ََْ َ ْ َ ُ ُ َ‬
‫ِالَِإِلوِإِالَِّى ِوِإِلِيِِو امل ِ‬
‫صْي ُِر‪.‬‬
‫َ َُ ْ َ‬

‫‪Doa 09 –Mohon Elak Syirik‬‬

‫ص‪ِ ،‬وعلَى ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِديِ ِن ِنَبِيِّ نَا ِ ُُمَ َّمدِِ‬
‫ِعلَى ِفطَْرةِ ِا ِل ْسالَِِم‪َ ِ ،‬وَكل َم ِة ِا ِل ْخالَ ِِ َ َ‬
‫َصبَ ْحنَا َ‬
‫أْ‬
‫ِِ ِ ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِحنِْي ًفا ِ َوَما ِ َكا َِن ِ ِم َنِ‬
‫َ‬
‫صلَّى ِالِلَِّوُ ِ َعلَْيو َِو َسلَّ َِم‪َ ِ ،‬و َعلَى ِملَّة ِأَبْي نَا ِإبْ َراىْي َم َ‬
‫ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫الْ ُم ْش ِرك ْ َِ‬

‫‪Doa 10 –Mohon Elak Jahat Makhluk‬‬

‫‪Doa 01 -Petang‬‬

‫‪Doa 02 -Pagi‬‬

‫‪Doa 02 -Petang‬‬

‫ص‪ِ،‬وعلَ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِصلَّىِ‬
‫ىِديِ ِنِنَبِيِّنَ ُ‬
‫اِعلَىِفطَْرةِِا ِل ْسالَِِم‪َ ِ،‬وَكل َمةِا ِل ْخالَ ِِ َ َ‬
‫أ َْم َسْي نَ َ‬
‫اُِمَ َّمد َ‬
‫ىِملَّ ِةِأَبِي نَاِإِب ر ِاىيم ِ‬
‫الِلَّوِعلَي ِوِوسلَّ ِم‪ِ،‬وعلَ ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫اِوَماِ َكا َن ِِم َنِالْ ُم ْش ِركِ ْ َِ‬
‫ُ َْ َ َ َ ََ‬
‫ْ َْ ْ َ َ‬
‫ِحنْي ًف َ‬
‫‪Doa 03 -Pagi‬‬

‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ك ِ ِ‬
‫اَللَّه َّم ِإِ ِِّّن ِأَصبح ِ‬
‫كِ‬
‫ِعلَ َّى ِنِ ْع َمتَ َ‬
‫ِِف ِن ْع َمةِ‪َِ ِ ،‬و َعافِيَةِ ِ َوس ِْت‪ِ ,‬فَأَِتَّ َ‬
‫ُ ْ َْ ْ ُ‬
‫ت ِمْن َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ك َِو ِسْت َرَك ِِِفِالدُّنْيَاَِِِواآلخَرةِ‪.‬‬
‫َو َعافيَتَ َ‬
‫‪Doa 03 -Petang‬‬

‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ك ِ ِ‬
‫اَللَّه َّم ِإِ ِِّّن ِأَمسي ِ ِ‬
‫كِ‬
‫ِعلَ َّى ِنِ ْع َمتَ َ‬
‫ِِف ِن ْع َمةِ‪َِ ِ ،‬و َعافِيَةِ ِ َوس ِْت‪ِ ,‬فَأَِتَّ َ‬
‫ُ ْ ْ َْ ُ‬
‫ت مْن َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ك َِو ِسْت َرَك ِِِفِالدُّنْيَاَِِِ َواآلخَرةِ‪.‬‬
‫َو َع ِافيَتَ َ‬
‫‪Doa 04 -Pagi‬‬

‫اَللَّه َّم ِما ِأَصبح ِِِب ِِمن ِنِعمةِ ِأ َِو ِبِأَحدِ ِ ِمن ِ‬
‫كِ‬
‫ك َِو ْح َد َك ِالَ َش ِريْ َ‬
‫ك ِفَ ِمْن َ‬
‫ِخ ْلق َ‬
‫ُ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ‬
‫ْرِ‪.‬‬
‫ِالشكُِ‬
‫لَ َِ‬
‫ك ُّ‬
‫ك ْ‬
‫ِاْلَ ْم ُِدِ َولَ َ‬
‫ك‪ِ،‬فَلَ َ‬
‫‪2‬‬

‫ك َ‬
‫ك ِِم ْنِأَ ْنِنُ ْش ِرَكِبِ َ‬
‫اَللَّ ُه َّمِإِنَّاِنَ ُع ْوذُبِ َ‬
‫ِشْيئًاِنَ ْعلَ ُمِوُ‬
‫ِ َوَِِِنَ ْستَ ْغ ِفُرَكِلِ َماِالَِنَ ْعلَ ُمِوُ‪.‬‬
‫َّام ِ‬
‫أَعوِذُِبِ َكلِم ِ‬
‫ِشِِّرِ َماِ َخلَ َِق‪.‬‬
‫اتِاللَّ ِوِالت َّ‬
‫ات ِِم ْن َ‬
‫ُْ‬
‫َ‬

‫‪Doa 11 -Mohon Elak Sikap Buruk‬‬

‫َّ ِ‬
‫ج ِزِ َوالْ َك َس ِِل‪ِ،‬‬
‫ك ِِم َنِالْ َع ِْ‬
‫ك ِِم َنِا ْْلَ ِّم َِو ْ‬
‫اْلََزِِن‪َ ِ،‬وأَعُ ْوِذُِبِ َ‬
‫َع ْوِذُِبِ َ‬
‫ِّنِأ ُ‬
‫اَلل ُه َّمِإ ِّْ‬
‫ِالُْ ِ‬
‫الر َجا ِِ‪.‬‬
‫ك ِِم َن ْ‬
‫ك ِِم ْنِغَلَبَ ِةِالدَّيْ ِن َِوقَ ْه ِرِ ِّ‬
‫َع ْوِذُِبِ َ‬
‫َع ْوِذُِبِ َ‬
‫ْب َِوالْبُ ْخ ِِل‪َ ِ،‬وأ ُ‬
‫وأ ُ‬
‫‪Doa 12 -Mohon Sihat Badan‬‬

‫ِنِ ِ ِ ِ‬
‫اَللَّ ُه َّم َ ِ ِ‬
‫ى‪.‬‬
‫ص ِر ِْ‬
‫ِعافِِ ِْ‬
‫ِعافِِ ِْ‬
‫ِِفِبَ َدِ ِْ‬
‫ِفِْسَْعى‪ِ،‬اَللَّ ُه َّم َ‬
‫ِّن‪ِ،‬اَللَّ ُه َّم َ‬
‫ِنِ ِِفِبَ َ‬
‫ِعاف ِ ِْن ْ‬
‫‪Doa 13 –Mohon Elak Fakir‬‬

‫كِ ِم ِنِ َع َذ ِ‬
‫ك ِِمنِالْ ُك ْف ِرِوالْ َف ْق ِر‪ِِ،‬وأ ُ ِ‬
‫ِ‬
‫َّ ِ‬
‫ابِالْ َق ِْبِ ِالَِإِلوَِإِالَِّ‬
‫َع ْوذُب َ ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِّنِأ َِعُ ْوذُب َ َ‬
‫اَلل ُه َّمِإ ِّْ‬
‫ت‪.‬‬
‫أَنْ َِ‬
‫‪Doa 14 –Mohon Elak Kejahatan Diri Sendiri‬‬

‫ِن‪َ ِ ،‬وأَنَا ِ َعْب ُد َك َِوأَنَا ِ َعلَى ِ َع ْه ِد َِكِ‬
‫ِخلَ ْقتَِ ِْ‬
‫ت َِرِِّ‬
‫ِب‪ِ ِ ،‬الَ ِإِلوَ ِإِالَّ ِأَنْ َ‬
‫اَللَّ ُه َّم ِأَنْ َ‬
‫ت َ‬
‫ِ‬
‫ِعلَ َِّى‬
‫صنَ ْع ُِ‬
‫ك ِِم ْن َِ‬
‫ااستَطَ ْع ُِ‬
‫ك ِبِنِ ْع َمتِ َ‬
‫ت‪ِ ،‬أَبُ ْوءُلَ َ‬
‫َع ْوِذُِبِ َ‬
‫ك َ‬
‫ت‪ِ ،‬أ ُ‬
‫َوَو ْعد َِك ِ َم ْ‬
‫ِشِّرَماِ َ‬
‫ب فَا ْغ ِف ْرِِلِِفَإِنَّوُِالَيَ ْغ ِف ِرِ ُّ‬
‫ت‪.‬‬
‫بِإِ ِالَِّأَنْ َِ‬
‫َوأَبُ ْوِءُ بِ َذنِْ ِْ‬
‫الذنُ ْو َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫‪http://m-mathurat.com‬‬

‫‪Doa 15 Istighfar Taubat‬‬

‫أ ِ َّ ِ‬
‫بِإِلَْيِِو‪.‬‬
‫اْلَ ُِّىِالْ َقيُّ ْوُم َِ‬
‫يم‪ِ،‬الَّ ِذ ْىِ ِالَِإِلوَِإِ ِالَِّ ُى َِوِ ْ‬
‫ْ‬
‫ِوِأَتُ ْو ُ‬
‫َستَ ْغفُِرِاللِوَ الْ َعي َ‬

‫‪ http://www.m-mathurat.com/‬‬

‫‪Doa 16 Tasbih Taubat‬‬

‫سبحاِنَكِاللَّه َّمِوِِبم ِد َكِأَ ْشهدِأَِ ْنِ ِالَِإِلوِإِ ِالَِّأَنْتِأ ِ‬
‫ك‪.‬‬
‫بِإِلَْي َِ‬
‫َُ‬
‫َ ْ‬
‫َ‬
‫َستَ ْغفُرَك َِوأَتُ ْو ُ‬
‫ُْ َ َ ُ َ َ ْ‬
‫‪Doa 17 Salawat Kalam‬‬

‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّب ِْاِأل ُِّم ِِّى‪َ ِ ،‬و َعلَىِ‬
‫ىِسيِّ ِدنَ ُ‬
‫ك َِوَر ُس ْول َ‬
‫اُِمَ َّمدِ ِ َعْبد َك َِونَبِيِّ َ‬
‫ِصلِّ َ‬
‫ك ِالنِ ِّ‬
‫اَللَّ ُه َّم َ‬
‫ىِعلَ َ‬
‫ِ‬
‫ط ِبِِو ِ‬
‫آلِِو ِِو ِ ِ‬
‫ك َِو َخ َّ‬
‫كِ‬
‫َحا َِ‬
‫ط ِبِِو ِقَلَ ُم َ‬
‫ِع ْل ُم َ‬
‫ََ‬
‫ص ْحبو َِو َسلِّ ْم ِتَ ْسلْي ًما ِ َِع َد َِد ِ َما ِأ َ‬
‫ِ‬
‫ك‪.‬‬
‫صاهُِكتَابُ َ‬
‫َوأ ْ‬
‫َح َ‬
‫‪Doa 18 Doa untuk Sahabat Nabi‬‬

‫ِالص َحابَِةِِ‬
‫ِوِ َعلِ ٍّى َِ‬
‫ِس َاداتِنَاِأَِِبِبَكْرِِ َِوِ ُع َمَِرِ َِوِ ُعثْ َما َن َِ‬
‫ِوِ َع ِن َّ‬
‫ضِاللَّ ُه َّم َ‬
‫َو ْار َ‬
‫ِع ْن َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫كِ‬
‫ي َِ‬
‫َْجَعِ ْ َِ‬
‫أْ‬
‫ِو ِتَابِعِْي ِه ْم ِبِِإ ْح َسان ِإِ َِل ِيَِْوم ِالدِّيْ ِن‪ُ ِ ،‬سْب َحا َن َِربِّ َ‬
‫ي‪َِ ِ ،‬و ِ َع ِن ِالتَّابِع ْ َ‬
‫ِ‬
‫ر ِّ ِ‬
‫اْلم ُدللَّ ِوِر ِّ ِ‬
‫ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫بِالْعَّزةِِ َع َّماِيَص ُف ْو َِن‪َ ِ،‬و َسالَم َ‬
‫بِالْ َعالَم ْ َ‬
‫ِعلَىِالْ ُم ْر َسل ْ َ‬
‫ي َِو َْ ْ َ‬
‫َ‬

‫‪‬‬
‫‪Ayat-ayat al-Quran dan Doa-doa yang terdapat di‬‬
‫‪dalam helaian ini adalah seperti yang terdapat di‬‬
‫‪dalam applikasi m-mathurat. Kami juga menyertakan‬‬
‫‪suara bacaan al-Ma’thurat di dalam applikasi mobil‬‬
‫‪tersebut. Sila muat-turun dari:‬‬
‫‪http://bit.ly/mathurat‬‬

‫)‪Surah al-Imran (26 - 27‬‬
‫‪           ‬‬
‫‪               ‬‬
‫‪            ‬‬
‫‪          ‬‬

‫‪Doa 19 Syukur Panjang‬‬

‫اَللَّه َّمِإِنَّاِنَسأَلُ ِ‬
‫اِر ِطبًاِبِ ِذ ْك ِرَِك‪َ ِ،‬وقَلْبًاِ َم ْف ُع ًماِبِ ُش ْك ِرَِك‪َ ِ،‬وبَ َدنًاِ َىيِّنًاِلَيِِّنًاِ‬
‫ْ َ‬
‫ُ‬
‫كِل َسانً َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫كِ‬
‫ك ِإِْْيَانًاِ َكام ِ‬
‫اعت َِ‬
‫ك ِقَ ْلبًا ِ َخاش ًعا‪َ ِ ،‬ونَ ْسأَلُ َ‬
‫الً‪َ ِ ،‬ونَ ْسأَلُ َ‬
‫ك‪ِ ،‬اللَّ ُه َّم ِإِنَّا ِنَ ْسأَلُ َ‬
‫بِطَ َ‬
‫ِع ْلماِِنَافِعا‪ِ ،‬ونَسأَلُك ِي ِقي ناِص ِادقًا‪ِ ،‬ونَسأَلُ ِ‬
‫ك ِالْ َعافِيَةَِ‬
‫ك ِديْنًاِقَيِّ ًما‪َ ِ ،‬ونَ ْسأَلُ َ‬
‫َ ْ َ‬
‫ً ً َ ْ َ َ ًْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّاس‪ِ،‬وىبِلَنَاِح ِقي َق ِةَِا ِل ْْيَ ِ‬
‫ك‪ِ،‬‬
‫انِبِ َِ‬
‫ِم ْنِ ُك ِّلِبَليَّةِ‪َ ِ،‬ونَ ْسأَلُ َ‬
‫كَِِتَ َامِالْغ َِن َ‬
‫ِع ِنِالن ِِ َ َ ْ َ ْ‬
‫ِ‬
‫ِمْب ُس ْوطَةًِ‬
‫َح ََّّت ِالَ َ‬
‫َِنَ َ‬
‫اف َِوالَِنَْر ُج ِْو ِغَْي َرَك َِوالَِنَ ْعبُ َِد ِ َشْيئًا ِس َو َاك َِو ْ‬
‫اج َع ْل ِيَ َد َك َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ك‪َ ِ،‬و ِالَِتَ ِِك ْلنَاِإِ َِلِأَنْ ُف ِسنَاِطَْرفَةَِ‬
‫ِم َعنَاِبَِر ْْحَتِ َِ‬
‫اِوأ َْوالَدنَاِ َوَم ْن َ‬
‫َعلَْي نَا‪َ ِ،‬و َعلَىِأ َْىلْي نَ َ‬
‫ِ‬
‫ي‪ِ,‬والَِأَقَ َّل ِِمنِ َذالِ َِ ِ‬
‫ب‪.‬‬
‫ْ‬
‫َع ْ ِ َ‬
‫ك‪ِ,‬يَاِن ْع َمِالْ ُمجْي ُ‬
‫ِ‬
‫وصلَّىِاللَّوِعلَىِسيِّ ِدنَ ُ ِ ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫ص ْحبِ ِوِأ ْ‬
‫َْجَ َع ْ َ‬
‫اُِمَ َّمدنِالنِ ِّ‬
‫َِّبِالْ َك ِرِْْي َِو َعلَىِآلو َِو َ‬
‫ََ‬
‫َُ َ‬
‫‪Doa 20 Doa Rabitah‬‬

‫ِ‬
‫كِفَا ِْغ ِف ْرِِل‪.‬‬
‫ِد َع ِاتِ َ‬
‫أَللَّ ُه َّمِإِ َّنِى َذاِإِقْ بَا ُ ِلَْيل َ‬
‫ات ُ‬
‫َص َو ُ‬
‫ك َِوإِ ْدبَ ُارِنَ َها ِرَك َِوأ ْ‬
‫َنِى ِذهِِالْ ُقلُو ِ ِ‬
‫ِعلَىِ‬
‫ىُِمَبَّتِ ِْ‬
‫ِعلَ َ‬
‫أَللَّ ُه َّمِإِن َ‬
‫ك‪َ ِ،‬والْتَ َق ْ‬
‫اجتَ َم َع ْ‬
‫ت َ‬
‫ت َ‬
‫َّكِتَ ْعلَ ُِمِأ َِّ َ‬
‫ب‪ِ،‬قَ ِدِ ْ‬
‫ْ َ‬
‫ك‪ِ ،‬فَ َوثِّ ِقِ‬
‫صَرةِ ِ َش ِريْ َعتِ َِ‬
‫ىِد ْع َوتِ َِ‬
‫اعتِ َِ‬
‫اى َد ْ‬
‫ك‪َ ِ ،‬وتَ َو َّح َد ْ‬
‫ِعلَ َ‬
‫ت َ‬
‫ت َ‬
‫طَ َ‬
‫ِعلَىِنَ ْ‬
‫ك‪َ ِ ،‬وتَ َع َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ل َىاِبِنُ ِْوِرَكِالَّ ِذ ْىِالَ ََيْبُ ْوا‪َِ ِ،‬وِ‬
‫اِسبُلَ َها‪َ ِ،‬و ْام َِ‬
‫ِوَّد َىا‪َ ِ،‬و ْاىد َى ُ‬
‫اللَّ ُه َّم َِرابطَتَ َها‪َ ِ،‬واَد ْم ُ‬
‫ك ِوأَحيِه ِ‬
‫ان ِبِ َِ ِ‬
‫ض ِا ِل ْْيَ ِ‬
‫ِص ُد ْوَرَىاِبَِفْي ِ‬
‫ك‪ِ،‬‬
‫اِبَْع ِرفَتِ َِ‬
‫ك‪َ ِ ،‬و َْجْي ِل ِالت ََّوُّك ِل َ‬
‫ِعلَْي َ َ ْ َ‬
‫ا ْشَر ْح ُ‬
‫ِ‬
‫َّكِنِعمِالْموَِلِونِعمِالن ِ‬
‫َّه َادِةِِ ِِفِسبِْيلِ َِ ِ‬
‫َّص ِْي‪ُِ،‬‬
‫َوأَمْت َه َ‬
‫اِعلَىِالش َ ْ َ‬
‫ك‪ِ،‬إن َ ْ َ َ ْ َ ْ َ‬
‫ِِ‬
‫ص ْحبِ ِو َِو َِسِلِّ َم‪.‬‬
‫صلِّىِاللَّ ُه َّم َِ‬
‫ىِسيِّ ِدنَ ُ‬
‫اُِمَ َّمدِ‪َ ِِِ،‬و َ‬
‫ِعلَىِآِلو َِو َ‬
‫ِو َ‬
‫ِعلَ َ‬
‫‪3‬‬

‫‪http://m-mathurat.com‬‬