ولزام ماهاربآ هيرظن

؟لاب هب دیسر ات درک عورش نوا نیياپ زا دياب دینود م و دیسا!ش م ور مره نيا"
؟ديراد دا#$%ا &'ب رد#(
؟)*ه &'ب نو$ساو+ رد#(
نی*يو!ب ور نوترظن ا,-ل.

ولزام ماهاربآ / هيرظن 0 12ی3نا 4اه هيرظن نير$5'م زا 67ي /
هک 89:م ;ي <رو=ب ار نا*نا 4اهزاین 6ما5ت 0 ولزام .)سا
نيرتلاب ات نيرت نیياپ زا 0 >دوب / 6$?ا!ش مره / هب @ورAم
د!ک 6م 4د!ب Bی*#ت C-س .
)سا 89:م زا ه#DE F!پ رب G5$Hم نا*نا 69Iا 4اه >2ی3نا
دشاب 6م 69ک ه#DE F!پ هب Jوبرم Bه اه >2ی3نا رياس و .
63!سرK د!نام 6$*يز 4اهزاین Gماش 089:م نیياپ C-س
;يLولوي2یM 4اه >2ی3نا ناو!% )Nت ا'نآ زا هک )سا 63!Hت و
ار ;يLولوي2یM 4اهزاین دياب Oوا هPرد رد ام .دوش م داي
4اهزاین هب 06$*يز 4اهزاین ندش @رEرب زا دAب 0 Bی!ک نیمQت
دوش 6م Rر-م 0د!$*ه Sاشوپ و اTU Gماش هک 6!5يا0
Bه ر3يد 4اهزور رد ا'نآ نیمQت 4ارب اما ه$شاد )ی!ما دياب
دراد دوPو VH% و V9Aت د!نام 6ياهزاین 0 دAبW ه9+رم رد . Bیشاب
ا'نآ OوDX دروم و نار3يد اب ندرو? دنویپ زا ناوت 6م هک ندش YXاو
هب 0د!ک 6م )ی!ما Zا*+ا نا*نا ه7!يا زا دAب اTل [ درب مان
Gماش \,ن <2% هب Jوبرم 4اهزاین . دراد زاین VH% و V9Aت
رارX دی]Qت دروم و 4رترب 0 63$*ياش ^*ک 0 ن$Mاي V#Nت
هب )سد )ی!ما ن$شاد اب نا*نا 0 ^یترت نيا هب . )سا ن$MرK
نار3يد دی_5ت و `يرAت دروم هک دنز 6م 6ياهراک ما_نا دری3ب رارX .
ات دراد دوPو 2ین 6ياMو7ش دو? هب Jوبرم 4اهزاین 0 )يا'ن رد
2P هب 0 ولزام ديد زا . د!باي )سد Oا5ک هب د!ناو$ب دارMا
aو*Nم 6ناور 4اهزاین 0نا*نا 4اهزاین رياس 06$*يز 4اهزاین
6$*يز 4اهزاین رKا .دنوش 6م نا*نا دوPو و bا#ب 0دنوHن bاcرا
نا*نا 4دAب 4اهزاین نیمQت مد% هک 6تروI رد 0 د$Mا 6م ر-? هب0
.دزادنا 6م >رEاdم هب ار وا 6ناور )شاد'ب و )مeس 6م )سد ر?آ ه9+رم هب هAماP دارMازا 65ک رای*ب دIرد f#M ه$Dلا
د!باي

از ديد مازلو ، به جز‬ ‫نیازهاي زيستي، ساير نیازهاي انسان، نیازهاي رواني محسوب‬ ‫مي شوند. ما در درجه اول بايد نیازهاي فیزيولوژيک را‬ ‫تأمین کنیم ، بعد از برطرف شدن نیازهاي زيستي، به نیازهاي‬ ‫،ايمني که شامل غذا و پوشاک هستند، مطرح مي شود‬ ‫اما براي تأمین آنها در روزهاي ديگر هم بايد امنیت داشته‬ ‫باشیم . به اين ترتیب ، انسان با داشتن امنیت دست به‬ ‫. البته فقط درصد بسیار کمي ازافراد جامعه به مرحله آخر دست مي‬ ‫يابند‬ . اگر نیازهاي زيستي ارضاء نشوند، بقاء و وجود انسان‬ ‫،به خطر مي افتد ، در صورتي که عدم تأمین نیازهاي بعدي انسان‬ ‫سلمت و بهداشت رواني او را به مخاطره مي اندازد. انجام کارهايي مي زند که مورد تعريف و تمجید ديگران قرار بگیرد‬ ‫در نهايت ، نیازهاي مربوط به خود شکوفايي نیز وجود دارد تا‬ ‫افراد بتوانند به کمال دست يابند .‫و تشنگي است که از آنها تحت عنوان انگیزه هاي فیزيولوژيک‬ ‫ياد می شود. در مرحله بعد ، نیازهايي مانند تعلق و عشق وجود دارد‬ ‫َ‬ ‫که مي توان از پیوند خوردن با ديگران و مورد قبول آنها واقع شدن‬ ‫نام برد ؛ لذا بعد از اينکه انسان احساس امنیت مي کند، به‬ ‫تعلق و عشق نیاز دارد . نیازهاي مربوط به عزت نفس شامل‬ ‫تحقق يافتن ، کسب شايستگي ، برتري و مورد تأئید قرار‬ ‫گرفتن است .