P. 1
Catalog

Catalog

|Views: 2|Likes:
منشور بواسطةsmh12345

More info:

Published by: smh12345 on Feb 26, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

ِچثبتك يبوٌّاس تليصحت يليوكت

ُذكطًاد يسذٌْه قشث
لبس يليصحت 1391 - 1390

أ

ليصحت ُذكطًاد سد يسذٌْه قشث
ُبگطًاد يتؼٌص فيشض ،
ِثشجت يا ِث يًذًبهدبي


ؼبپؾ بث ٖاٚاطف ٖبيبلآ ظا ٝ٘اظطف طٞٚطف طتوز ؽٕق طلبث سٕحٔ طتوز ، يِٟا ٘طپ طتوز ، ي ٘ب ي ٓ٘بذ ٚ ٖبرطٔ ييازا
ٝو ٝرؿ٘ ٝيِٚا ٗيا ٝچثبتو ٝيٟت اض ٓيظٙت ٚ س٘زطو .


ب
تلبغه تسشْف

ىاٌَػ
ٝحفن
لٍا لصف – تبيلك
1 - 1 - ٝٔسمٔ 1
2 - 1 – قطث يؾسٟٙٔ ٜسىك٘از ٖبٔظبؾ 1
3 - 1 - ٜٚطٌ قطث يؾسٟٙٔ ٜسىك٘از ضز بٟكياطٌٚ يقظٛٔآ يبٞ 3
4 - 1 - ٌضبو ٜب تيبؾ ٚ بٟٞبٍكيبٔظآ ٚ بٞ يطتٛيپٔبو يبٞ 5
5 - 1 - يّٕػ تئيٞ يبضػا 9
مٍد لصف – ُسٍد بث ييبٌضآ يليوكت تليصحت يبّ ( ٍ ذضسا يسبٌضسبك
يشتكد )

1 - 2 - ٝٔسمٔ 15
2 - 2 - ٜضٚز ضز يضبر تاضطمٔ ظا يتبى٘ قطث يؾسٟٙٔ سقضا يؾبٙقضبو 15
3 - 2 - سر يبٞ ٝٔب٘ ٗييآ ٚ تاضطمٔ ٟٓٔ تبى٘ ٜبٍك٘از سقضا يؾبٙقضبو ٜضٚز يقظٛٔآ سي 18
4 - 2 - سقضا يؾبٙقضبو غغمٔ يبٟكياطٌ 25
5 - 2 - سقضا يؾبٙقضبو ٖبيٛزك٘از ضبو ـزطٌ 41
6 - 2 - قطث يؾسٟٙٔ ٜسىك٘از ٜػيٚ يطتوز ٜضٚز تاضطمٔ 43
7 - 2 - ٝفطح ٚ يّٕػ قلذا يا 45
8 - 2 - قطث ٜسىك٘از يّيٕىت تليهحت ؼٚضز 46
9 - 2 - پ ي بٞ تؾٛ 56 - 55
1
لصف لٍا
تبيلك

1 - 1 - ِهذقه
ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث ٜبٍك٘از يتؼٙن فيطق َبؾ ضز 1345 ـطيصپ بث ٗيِٚا ٜضٚز ٖبيٛزك٘از ٜضٚز يؾبٙقضبو
ؽيؾأت تفبي . َبؾضز 1355 ٜضٚز يؾبٙقضبو َبؾ ضز ٚ سقضا 1369 ٜضٚز ٗيا ضز اطتوز ٜسىك٘از ؽيؾأت سق . ٗيا
ٜسىك٘از ٚسث ظا ؽيؾأت ٗيطتضبرتفاطپ ظا ٜسىك٘از حغؾ ضز بٞ ٜزٛث ضٛكو تؾا ٝث ، يضٛع ٝو ِٝبؾ طٞ لٕٛؼٔ
تيطخوا غعبل ٝجتض يبٞ تؿر٘ ٖٛٔظآ يطؾاطؾ ٗيا ضز ٜسىك٘از ٝتفطيصپ ئ يضبيؿث ٚ س٘ٛق ٖبيٛزك٘از ظا
يبٞزبيپِٕا يضبيض هيعيف ، ُيهحت ،طتٛيپٔبو ٚ ضز ٗيا ٜسىك٘از ئطث اض سٙٙيعٌ . ٓٞ ٗيٙچ ٖبٌسيعٌطث ظا يضبيؿث
يّٕػ زبيپِٕا ييٛزك٘از ٝتقض ضز ضٛكو طؾاطؾ يؾسٟٙٔ قطث ؽضبف طيذا يبِٟبؾ ضز ٜزٛث ٜسىك٘از ٗيا ٖليهحتِا س٘ا .
ٖٛٔظآ ضبٔآ يؾبٙقضبو يؾسٟٙٔ سقضا قطث ٖبك٘ عي٘ ئ ٝو سٞز فيث ظا 90 % ف٘از ٖبٍتذٛٔآ ا ٗي ٜسىك٘از ضز
ٜضٚز يبٞ تليهحت يّيٕىت ٝتفطيصپ ئ س٘ٛق .
ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث َبح ضز فياطٌ ضز طضبح يبٞ هي٘ٚطتىِا تضسل ، َطتٙو ، تاطثبرٔ ٚ ياضاز ٜضٚز يبٞ
يؾبٙقضبو
1
فياطٌضز ٚ يبٞ هي٘ٚطتىِا ( هي٘ٚطتىِا ٛ٘ب٘ ٚ ٚطىئ تاٚزا ،هي٘ٚطتىِاٚطىئ يبٞضاسٔ ، َبتيزيز ) ،
تضسل ( ٓتؿيؾ يبٞ تضسل هي٘ٚطتىِا ، تضسل ٗيقبٔ ٚ يبٞ يىيطتىِا ، تيطيسٔ َطتٙو ٚ ٝىجق يبٞ تضسل ) ،
َطتٙو يؾسٟٙٔ ، يىقعپ ( هيطتىِاٛيث ) تاطثبرٔ ، ( ٓتؿيؾ ، يضٛ٘ ٚ ٛيٚٚطىيبٔ ، عٔض ) ياضاز ٜضٚز يبٞ يؾبٙقضبو
تؾاطتوز ٚ سقضا . َبح ضز ٜضٚز ضز طضبح يؾبٙقضبو زٚسح 1000 ٜضٚز ،طف٘ يؾبٙقضبو زٚسح سقضا 530 ضزٚ
ٜضٚز اطتوز 200 ٗيا ضز ٛزك٘از ٜسىك٘از َٛغكٔ ٝث ُيهحت سٙتؿٞ .
َبح ضز طضبح 62 تأيٞ ٛضػ طف٘ يّٕػ ْبٕت تلٚ فياطٌ ضز يبٞ فّترٔ ٗيا ضز ٜسىك٘از َٛغكٔ ٝث سٙتؿٞ ضبو .
ٜٚلػ ٖآ طث ٜسىكٞٚػپ هي٘ٚطتىِا ، ٜسىكٞٚػپ تاطثبرٔ يطظ٘ ضز ٝىجق َطتٙو ٚ تيطيسٔ يكٞٚػپ عوطٔ ٚ
يتؼٙن ٚ يتبميمحت عواطٔ ٚ يتِٚزطيغ ٚ يتِٚز يههرت يبٟ٘بٔظبؾ ظا يضبيؿث ٗيٙچٕٞ ٚ فيطق يتؼٙن ٜبٍك٘از
ٜغٚطپ ضز ضٛكو يبٞ يؾبٙقضبو ٗيا بث اطتوز ٚ سقضا ٜسىك٘از يضبىٕٞ س٘ضاز . ٜسىك٘از بح ضز َ طضبح 36
ٜبٍكيبٔظآ يقظٛٔآ يتبميمحت ٚ مهرت ضز يبٞ فّترٔ زضاز .

2 - 1 - ىبهصبس ُذكطًاد يسذٌْه قشث
ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث َبح ضز ياضاز طضبح 62 ٛضػ ٞ ي تئ ّٕػ ي تؾا . ا ظا ي زاسؼت ٗ 17 ،زبتؾا طف٘ 19 ك٘از طف٘ ي ضب
ٚ 26 طف٘ زبتؾا ي ضب ٔ ي سٙقبث . ٜسىك٘از ياضاز هي ؽييض ٜزٛث ٝو ظؾٛت ٝؾ ٖب٘ٚبؼٔ طف٘ يقظٛٔآ ، يكٞٚػپ ٚ
تليهحت يّيٕىت ، ٚ ييٛزك٘از ٍٙٞطف ٚ ي ْبز٘ا ضز يبٞضبو يياطرا يٞاطٕٞ ئ زٛق . ْب٘ ؽيئض ٖب٘ٚبؼٔ ٚ
ٜسىك٘از َبؾ ضز يّيهحت 91 - 90 ٝث حطق تؾا طيظ :

1
. سا نآ يازجا وك فيزش يتعنص هاگشناد قزب يسدنهم يسانشراك هرود ديدج ومانزب رد
لاس 1331 و كيزتكلاىيب شيازگ ود ،رىكذم شيازگ راهچ زب هولع تسا هدش ساغآ
تسا هدش وتفزگ زظن رد لاتيجيد ياهمتسيس .
2
تؾبيض ٜسىك٘از : يحٛتف زٕٛحٔ طتوز
ٖٚبؼٔ ظٛٔآ يق : طتوز يوضٛق يطلبث سيؼؾ
ٖٚبؼٔ يكٞٚػپ ٚ تليهحت يّيٕىت : طتوز ّػ ي ئبٙث ي
ٖٚبؼٔ ييٛزك٘از ٍٙٞطف ٚ ي : طتوز بكذ ي ٘اطٟٔ ضب ي
سييس ُذكطًاد
تيِٛئؿٔ ٜضازا ٜسىك٘از ٝث ٜسٟػ ؽيئض ٜسىك٘از تؾا ياطرا ضز ٚ ٗيا ياضٛق ظؾٛت طٔا ٜسىك٘از يٞاطٕٞ
ئ زٛق . اضٛق ي ٜسىك٘از ٝث تضٛن ةٚبٙتٔ طٞ ٜبٔ هي يع ضز ضبث َبؿٕي٘ يّيهحت ُيىكت ئ زٛق ٚ ٝث يؾضطث
ُئبؿٔ فّترٔ يقظٛٔآ - يكٞٚػپ ٜسىك٘از ئ زظازطپ . ئبٕت يبضػا تئيٞ يّٕػ ٜسىك٘از ياضٛق ٛضػ
ٜسىك٘از ئ عي٘ هي طٞ ٚ سٙقبث يبضػا ظا ياضاز اضٛق هي يأض تؾا .
فيبظٚ ظا ؽييض ٜسىك٘از ئ ٖاٛت تضبظ٘ ٗؿح طث ياطرا يضبر ضٛٔا ٜسىك٘از ـلت ٚ تٟر ضز كمحت فاسٞا
يقظٛٔآ يكٞٚػپ ٚ ٜسىك٘از ئبٕت ضز حٛغؾ ٝغثاض زبزيا ، يٍٙٞبٕٞ ٚ ٗيث ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث طٍيز ٚ
ٜسىك٘از يبٞ ٜبٍك٘از ٗئأت ، ٝرزٛث يبٞ تاعيٟزت ي ـلت ، تٟر ضز ـطتؿٌ ٜسىك٘از فياعفا ٚ يقظٛٔآ ضزبو
ٖآ يٌسيؾض ، ٝث ُئبؿٔ يضازا ٜسىك٘از ٓيٕهت ٚ يطيٌ ٝيّو ضز يياطراضٛٔا ٜسىك٘از ْب٘ اض زطث .
تؾبيض ٜسىك٘از ٓىح بث ؽييض ٜبٍك٘از ٝث تسٔ 2 َبؾ ٝث ٗيا تٕؾ ةٛهٙٔ ئ زٛق . ؽپ يبضم٘ا ظا ضٚز ٜ
تؾبيض ٜسىك٘از يبفؼتؾابي ياضٛق ،ٚا ٜسىك٘از زاطفا ي ظا ٔ ي ٖب يبضػا تئيٞ يّٕػ ٜسىك٘از ٝث اض ٖاٛٙػ يبٞزعٔب٘
تؿپ تؾبيض ةبرت٘ا ٜزطو ٝث ٚ تؾبيض ْطتحٔ ٜبٍك٘از يفطؼٔ ئ سيبٕ٘ . تؾبيض ٜبٍك٘از ٖبئ ظا عي٘ يبٞزعٔب٘
يفطؼٔ ٜسق هي ، ٝث اض طف٘ ػ ٖاٛٙ ؽييض ٜسىك٘از ةٛهٙٔ ئ سيبٕ٘ . ٗي٘ٚبؼٔ ٜسىك٘از تؾبيض ظؾٛت ٜسىك٘از
ةبرت٘ا ٜسق ٓىح بث ٚ تؾبيض ٜبٍك٘از ٝث تسٔ 2 َبؾ ٝث تٕؾ يزبٟٙكيپ ةٛهٙٔ ئ س٘ٛق .
تؾبيض طتفز ٜسىك٘از ٝمجع ضز ٓزٙپ َبث يلطق ٜسىك٘از ٜزٛث تيِٛئؿٔ ٚ ٓ٘بذ بث طتفز ؿفا ٝ٘ب يطيٕٞبق تؾا .

ىٍبؼه يضصَهآ
ٝفيظٚ ٖٚبؼٔ يقظٛٔآ تيطيسٔ تضبظ٘ ٚ تيفيو ءبمتضا بي ظفح طث يقظٛٔآ ٜسىك٘از ٝث ٜػيٚ حغؾ ضز يؾبٙقضبو
ٝٔب٘طث ٚ يعيض ؼٚضز ٜسىك٘از ٝيّو ضز حٛغؾ ئ سقبث . ٗيا ضز ٝغثاض يٚ يٍٛرؾبپ ئبٕت يبٞبضبمت ٖبيٛزك٘از
ضز ٝٙئظ تيفيو ٝئاضا ؼٚضز ٝٔب٘طث ، ؼٚضز ٝئاضا ٜسق َبؿٕي٘ طٞ ضز يِبٕتحا طييغت ، تبػبؾ ؼٚضز تب٘بحتٔا ٚ عي٘ ٚ
ُئبؿٔ ٝث طٛثطٔ َبمت٘ا ٝتقض طييغت ، ٖبحتٔا ٚ ئزسزٔ سقبث . ْظل ٝث تؾا طوش ٝو يبٞبضبمت طخوا ييٛزك٘از ظؾٛت
ياضٛق يقظٛٔآ ٜسىك٘از ٝو توطٔ ؽييض ظا ٖٚبؼٔ ، يقظٛٔآ ٖٚبؼٔ ، ييٛزك٘از تؾطپطؾ ٚ يبٟٞٚطٌ يقظٛٔآ
ٜسىك٘از ئ يؾضطث زضٛٔ سقبث ئ ضاطل ٖٚبؼٔ ٚ زطيٌ يقظٛٔآ ؽىؼٙٔ ٜسٙٙو تبٕيٕهت ٗيا اضٛق ٝث ٖبيضبمتٔ
ئ سقبث .
ـظٛٔآ طتفز ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث ٝمجع ضز َٚا َبث يثطغ ٜسىك٘از ٜزٛث ٚ اضبىٕٞ ٖ بٟٕ٘بذ ،طتفز ٗيا يضازا
ازا ٖبرطٔ يي ٚ ٕظبو ه٘اطف ي سٙتؿٞ .

3
ىٍبؼه طٍّژپ ي ٍ تليصحت يليوكت
ٝفيظٚ ٖٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از يفيو ءبمتضا تضبظ٘ ٚ ٗؿح طث ياطرا ٜضٚز يبٞ يؾبٙقضبو
يطتوز ٚ سقضا ئ ْبز٘اضز ٚ سقبث ِٛحٔ ضٛٔا ٝ ياضٛق ظؾٛت تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ٝو توطٔ ؽييض ظا ،
ٖٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٖاطيسٔ ٚ ٜٚطٌ يبٞ يقظٛٔآ ٜسىك٘از ئ يٞاطٕٞ سقبث ئ زٛق . ٗييؼت
تيفطظ يٍٍ٘ٛچ ٚ ـطيصپ ٖبيٛزك٘از تليهحت يّيٕىت ٜغٚطپ سييأت ، يبٞ يؾبٙقضبو يطتوز ٚ سقضا ؽپ ظا
فيطؼت تضبظ٘ ٚ ٗؿح طث ْبز٘ا ٗييؼت ٚ بٟ٘آ ٜٛح٘ عبفز فيبظٚ ظا بٟ٘آ ظا يّنا ٖٚبؼٔ ياضٛق ٚ تليهحت
يّيٕىت ٜسىك٘از ئ سقبث .
تليهحت طتفز يّيٕىت ٜسىك٘از ضز ٝمجع َٚا َبث يثطغ ٜسىك٘از ٜزٛث تيِٛئؿٔ ٚ ٖآ ٓ٘بذ بث ق ي طلبث بٕ ي تؾا . ظا
فيبظٚ ز ي ا طٍ ي ت٘ٚبؼٔ ٗ ئ ٖاٛت ٝٔب٘طث ،يعيض يٕو سقض يفيو ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ُمتؿٔ ُذاز ضز ٜسىك٘از ،
ٝٙئظ زبزيا فيطؼت ٜغٚطپ يبٞ يضٛحٔ ُذاز ضز ٜسىك٘از ، ٖبٔظبؾ يٞز ٝث ٗيممحٔ ٚ سيتبؾا يبٞزازضاطل زبمؼ٘ا ضز
يكٞٚػپ تؼٙن بث هٕو ، ٝث تلبمٔضبكت٘ا يكٞٚػپ توطق عي٘ ٚ يبٟؿ٘اطفٙو ضز ٗيث يِّّٕا ْب٘ اض زطث . ٖبيٛزك٘از
كيطع ظا ظمف يبٟحطع يتبميمحت ٖٚبؼٔ بث زٛذ سيتبؾا يكٞٚػپ هحت ٚ ي ٕىت تل ي ّ ي ٜسىك٘از ئ طبجتضا ضز سٙقبث .
يكٞٚػپ طتفز ٜسىك٘از ٝمجع ضز َٚا َبث ثطغ ي ٜسىك٘از ٜزٛث تيِٛئؿٔ ٚ ٖآ بث ٓ٘بذ ف ي ٜظٚط ٝلضسث تؾا .

ىٍبؼه ييَجطًاد گٌّشف ٍ ي
ت٘ٚبؼٔ ييٛزك٘از ٜسىك٘از تيِٛئؿٔ عي٘ قٛف ضٛٔا ٝٔب٘طث ُيجل ظا يبٞسيزظبث يّٕػ ٜٚطٌ ، يبٞ ييٛزك٘از ،
ّٝزٔ يبٞ يّٕػ ٝو ظؾٛت ٖبيٛزك٘از ٜسىك٘از ئ طكتٙٔ يٍٙٞطف ضٛٔا ٚ زٛق تبمثبؿٔ ٚ يقظضٚ ضٛٔا ٚ
ٖبيٛزك٘از ٜسىك٘از ٝث اض ٜسٟػ زضاز . ٜٚلػ ٗيا طث ٝث طٛثطٔضٛٔا ، ؼضز يظٛٔآضبو يبٞبضبمت ٚ ييٛزك٘از ضز
ٝغثاض ُئبؿٔ بث فّترٔ يفٙن ُيجل ظا ٖبىٔا ْسػ تيبػض لبذ زضاٛٔ ضز ظبيٙكيپ ٚ ، ُئبؿٔ لبذ يقظٛٔآ
ٖبيٛزك٘از كيطع ظا ٖٚبؼٔ ييٛزك٘از ٍٙٞطف ٚ ي ٜسىك٘از ٝث ياضٛق يقظٛٔآ ٜسىك٘از ؽىؼٙٔ ئ ززطٌ .

3 - 1 - ٍُشگ يبّ يضصَهآ ُذكطًاد سد بْطياشگ ٍ يسذٌْه قشث
ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث ياضاز ذٙپ ٜٚطٌ يقظٛٔآ تؾا ٝو ٗيا يبٟٞٚطٌ يقظٛٔآ تيِٚٛؿٔ ٗييؼت يبٞزطجٞاض
يقظٛٔآ ٝث لٛهذ حغؾضز تليهحت ىت يّيٕ ٜسٟػ طث اض س٘ضاز . ٜٚطٌ طٞ ضز يقظٛٔآ ْاسو طٞ تأيٞ ءبضػا ظا
يّٕػ ٜسىك٘از ٝث بٙث ٝتقض يضبو يتبميمحت ٚ تيِٚٛؿٔ ٚ سٙتؿٞ ٛضػ زٛذ ْاسو طٞ ٜٚطٌ ظا ٜسٟػ طث بٞ يىي ظا
ٜٚطٌ ءبضػا ئ سقبث . ٜٚطٌ يبٞ فّترٔ ٖاطيسٔ ٚ ٖآ ٝث تيتطت ئطيظ سقبث :
1 - تاطثبرٔ : ٜٚطٌ طيسٔ ؿح هثبث ي ٗ ذّذ
فياطٌ ٓتؿيؾ : طتوز هثبث ؿح ي ٗ ذّذ
فياطٌ يضٛ٘ ٚ ٛيٚٚطىيبٔ : ٝ٘اظطف طٞٚطف طتوز
فياطٌ عٔض : يؾبّٕؾ زٕٛحٔ طتوز ٜزاظ
2 - هي٘ٚطتىِا : ٜٚطٌ طيسٔ طتوز عئبف ٓيحض
4
فياطٌ هي٘ٚطتىِا َبتيزيز : ٜسٙثبت زٕٛحٔ طتوز
فياطٌ تاٚزا ٔ هي٘ٚطتىِاٛ٘ب٘ٚطىي : طتوز عئبف ٓيحض
فياطٌ يبٞضاسٔ هي٘ٚطتىِاٚطىئ : طتوز ّػ ي سٔ ي
3 - تضسل : ٜٚطٌ طيسٔ طتوز سٟٔ ي وٚ ي ّ ي ٖب
فياطٌ ٓتؿيؾ تضسل يبٞ : طتوز سٟٔ ي وٚ ي ّ ي ٖب
ٗيقبٔ ٚ تضسل هي٘ٚطتىِا فياطٌ يىيطتىِا يبٞ : طتوز ضسمِاٚش بضضسٕحٔ ي
4 - َطـتٙو : ٜٚطٌ طيسٔ وز طت طئبح سٕحٔ ي
5 - يؾسٟٙٔ يىقعپ : ٜٚطٌ طيسٔ طتوز ث ي لٛحٚ ٖػ ي تسحٚ
5
4 - 1 - ُبگسبك ُبگطيبهصآ ٍ بّ تيبس ٍ بّ يبّ يشتَيپهبك

1 – قطث يؾسٟٙٔ َٛنا ٜبٍكيبٔظآ – ٜضٚز ضز ـظٛٔآ قطث يؾسٟٙٔ َٛنا يبٟٞبٍكيبٔظآ ياطث يؾبٙقضبو يبٞ
ٜظاس٘ا ٚ ِا ُيبؾٚ يضاسٍٟ٘ ٚ طيٕؼت ،يطيٌ طتى ٘ٚ يىي

2 - ٜبٍكيبٔظآ ضاسٔ هي٘ٚطتىِا َٛنا ٚ يِٛب٘آ يبٞ - ٔآ ـظٛ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو يبٟٞبٍكيبٔظآ ياطث
هي٘ٚطتىِا ،يِٛب٘آ يبٞضاسٔ I ٚ II ، هيٙىت ؽِبپ هي٘ٚطتىِا ٚ يزطثضبو ٚ ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ

3 - ٜبٍكيبٔظآ ٗيقبٔ يبٞ يىيطتىِا - ـظٛٔآ ٜضٚز قضبو يؾبٙ ياطث ٜبٍكيبٔظآ يبٞ ٚ يغط٘ا ُيسجت ٗيقبٔ II ،
ي٘بجٔ يؾسٟٙٔ قطث ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

4 - ٜبٍكيبٔظآ يٛل ضبكف - ـظٛٔآ ٝئاضا ٚ تبٔسذ يتؼٙن يتبميمحت ٚ

5 - ٜبٍكيبٔظآ كيبػ بٞ - ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت تبٔسذ ٚ يتؼٙن

6 - ٜبٍكيبٔظآ يبٞضاسٔ يتاطثبرٔ - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

7 - ٜبٍكيبٔظآ تاطثبرٔ َبتيزيز - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو

8 - ٜبٍكيبٔظآ ِٝض تظبفح ٚ - ـظٛٔآ ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

9 - ٜبٍكيبٔظآ ٗت٘آ ٚ ٛيٚٚطىيبٔ - ـظٛٔآ ضز ٜضٚز يؾبٙقضبو ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

10 - ٜبٍكيبٔظآ ٓتؿيؾ َبتيزيز يبٞ – بو ٜضٚز ضز ـظٛٔآ ض ٚ يمغٙٔ يبٞضاسٔ يبٟٞبٍكيبٔظآ ياطث يؾبٙق
ٓتؿيؾ ٜغٚطپ ْبز٘ا ٚ ضٛؿؾٚطپٚطىئ ٚ طتٛيپٔبو ضبتذبؾ ٚ َبتيزيز يبٞ يتبميمحت يبٞ

11 - ٜبٍكيبٔظآ يؾسٟٙٔ يىقعپ - ٔآ ـظٛ ٜضٚز ضز ن . ْبز٘ا ٚ سقضا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

12 - ٜبٍكيبٔظآ هي٘ٚطتىِا يتؼٙن ٚ هي٘ٚطتىِا تضسل - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ
يتبميمحت

13 - ٜبٍكيبٔظآ َطتٙو - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ْبز٘ا ٚ ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

14 - آ ٜبٍكيبٔظ ٜغٚطپ يؾبٙقضبو - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يؾبٙقضبو يؾسٟٙٔ قطث

15 - ٜبٍكيبٔظآ هيتپا - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

6
16 - ٜبٍكيبٔظآ ـظازطپ َبٍٙيؾ ( DSP ) - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ن ٚ . ْبز٘ا ٚ سقضا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت

17 - ٜبٍكيبٔظآ ٕٝي٘ يزبٞ هي٘ٚطتىِاٚطىئ ٚ ( هي٘ٚطتىِا ٛ٘ب٘ ٚ يپٛىؾٚطىئ ٛ٘ب٘ ) - ـظٛٔآ ٜضٚز ضز
ن . سقضا - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

18 - ٜبٍكيبٔظآ ٝيجق يظبؾ ٓتؿيؾ يبٞ تضسل - ٚ يؾبٙقضبو ٜضٚز ضز ـظٛٔآ ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت
( ن . يطتوز ٚ سقضا )
19 - ٜبٍكيبٔظآ ؽيعبٙغٔٚطتىِا يزسػ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

20 - ٜبٍكيبٔظآ يبٟٕتؿيؾ سٕٙقٛٞ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

21 - ٜبٍكيبٔظآ يحاطع ٓتؿيؾ يبٞ غٕتزٔ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ بميمحت يت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

22 - ٜبٍكيبٔظآ يؾبٙقضبو هي٘ٚطتىِا سقضا - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

23 - ٜبٍكيبٔظآ هيتبثض ييبٙيث ٚ ٗيقبٔ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

24 - ٜبٍكيبٔظآ ٓتؿيؾ يبٞ يث ٓيؾ تاطثبرٔ ٚ يؾ ضب - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

25 - ٜبٍكيبٔظآ تيفيو قطث - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

26 - ٜبٍكيبٔظآ تاطثبرٔ ٜزاز ٝىجق ٚ بٞ يبٞ يضٛ٘ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

27 - ٜبٍكيبٔظآ َطتٙو ٝتفطكيپ ٝٙيٟث ٚ يظبؾ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

28 - ٜبٍكيبٔظآ يبٞضاسٔ ٚ تاٚزا ب٘بؾضطثا - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

29 - ٜبٍكيبٔظآ َطتٙو هئبٙيز ٚ يبٟٕتؿيؾ تضسل - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . ز ٚ سقضا يطتو )

30 - ٜبٍكيبٔظآ َبٍٙر ٚ ضازاض - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

31 - ٜبٍكيبٔظآ ـظازطپ َبٍٙيؾ يتِٛٔ ٚ بيسٔ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

32 - ٜبٍكيبٔظآ يكٞٚػپ تضسل - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . ٚ سقضا يطتوز )

33 – بٔظآ ي لعا يضٛئت ٜبٍك ٗٔا تاطثبرٔ ٚ تبػ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

7
34 - ٜبٍكيبٔظآ يكٞٚػپ ـظازطپ يبِٟبٍٙيؾ يتبيح يىقعپ طيٚبهت ٚ - ْبز٘ا ٜغٚطپ يبٞ يتبميمحت ( ن . ٚ سقضا
يطتوز )

35 - زضاس٘بتؾا ٖٛٔظآ ٜبٍكيبٔظآ

36 - بٔظآ ي ؾ ـظازطپ ٜبٍك ي بٍٙ َبتيزيز َ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

37 - يضٛ٘ يبِٟبٍٙيؾ ـظازطپ ٝتفطكيپ ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

38 - سٕٙقٛٞ َبتيزيز يبٟٕتؿيؾ ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

39 - يزبٞ ٕٝي٘ تاٚزا يظبؾ ٝيجق ٜبٍكيبٔظآ – ز٘ا ٜغٚطپ ْب يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

40 - يضٛ٘ غٕتزٔ تاضاسٔ يحاطع ٜبٍكيبٔظآ ( IPL ) – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

41 - غٕتزٔ يبٞضاسٔ يحاطع ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

42 - حاطع ٜبٍكيبٔظآ ي پ غٕتزٔ يبٞضاسٔ ي ٝتفطك – ٜغٚطپ ْبز٘ا حت يبٞ يتبميم ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

43 - غٕتزٔ يبٟٕتؿيؾ يحاطع ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

44 - بٔظآ ي ّثبل ٜبٍك ي ٕعا ت ي ِٛت ٚ ٖبٙ ي ٜسٙواطپ تاس – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

45 - يغذ طيغ ٚ ٝٙيٟث َطتٙو ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . ز ٚ سقضا يطتو )

46 - يتؼٙن ٚ ٜطيغتٔ سٙچ َطتٙو ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

47 - يىيطتىِا يبٞ ٝوطحٔ ٜبٍكيبٔظآ 1 ٚ 2 – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )
48 - يػٛٙهٔ تبلّٛرٔ ٜبٍكيبٔظآ – ٜغٚطپ ْبز٘ا يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

49 - زطثطيٛهت يسؼث ٝؾ يضا – ٘ا ٜغٚطپ ْبز يتبميمحت يبٞ ( ن . يطتوز ٚ سقضا )

50 - ٜبٍكيبٔظآ ٜغٚطپ يبٞ ييٛزك٘از
3

51 - تيبؾ ٖبيٛزك٘از طتٛيپٔبو يؾبٙقضبو

52 - تيبؾ ٖبيٛزك٘از طتٛيپٔبو يؾبٙقضبو اطتوز ٚ سقضا

53 - ٜبٌضبو ٗيقبٔ ضاعفا - تٟر تذبؾ تبؼغل ٜزبفتؾا زضٛٔ ٓتؿيؾ ٚ بٞضاسٔ ضز يبٞ يىيطتىِا يىي٘ٚطتىِا ٚ

54 - ٜبٌضبو يپبچ ضاسٔ - تٟر تذبؾ يبٞضاسٔ يپبچ ٜغٚطپ ضز ظبي٘زضٛٔ بٞ
9
5 - 1 - يبضػا تئيّ يولػ

ٗيا ضز فرث ٝث يفطؼٔ يبضػا تئيٞ يّٕػ ٜسىك٘از يؾسٟٙٔ قطث ٝث تيتطت ٜاطٕٞ بجفِا ٝجتض بث يّٕػ نضسٔ ،
يّيهحت ُحٔ ، ُيهحت َبؾ، ؽضبف يّيهحتِا ٜٚطٌ ، يقظٛٔآ ٜظٛح ٚ يههرت ٘آ ٖب ٝتذازطپ ئ زٛق .
1 - ٔا ي ٔا ٗ ي طٌٞٛ ٜزاظ ٗ ي - زبتؾا ي طتوز ،ضب ي ؾسٟٙٔ ضز ي ّوطث ٜبٍك٘از ظا قطث ي ( طٔا ي بى ) ، 1389 تاطثبرٔ ، ( ضٛئت ي
تبػلعا )
2 - ي٘بيتقآ سيطف - ك٘از ي ضب يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن ق فيط ( ٖاطيا ) ، 1382 تاطثبرٔ ، ( يضٛئت
فن يظبؿِسٔ ٚ هيفاطت ٝىجق يبٞ يتاطثبرٔ .)
3 - يسٟٔ ٖبؿحا - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث َبيطپٔا ظا ذِبو ٜبٍك٘از ٖسِٙ ( ٖبتؿٍّ٘ا ) ، 1355 تضسل ،
( يبٟٙيقبٔ يىيطتىِا يبٟٕتؿيؾٚ تضسل .)
4 - يزبٕتػا سٕحٔ سيؾ - ؾا يطتوز ،ضبيزبت هيعيف ضز ٜبٍك٘از ظا ؼِٛ بي٘طفيِبو ؽّز٘آ ( بىيطٔآ ) ، 1363 ،
هي٘ٚطتىِا ( تِبح هي٘ٚطتىِاٛتپا ،سٔبر هي٘ٚطتىِاٚطىئ ٚ .)
5 - يطجوا زٕٛحٔ - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يٙف يضٛجٔبٞ ( ٖبِٕآ ) ، 1379 تاطثبرٔ ،
( يبٞضبتذبؾ هيزٛيطپ ، DFB داٛٔا ضبكت٘ا ،بٞضعيِ .)
6 - ٓقبٞ سيؾ يػضٚا ي٘بٔظطئ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ذيطجٕو ( ٖبتؿٍّ٘ا ) ، 1364 تضسل ،
( ُيّحت يحاطعٚ يبٟٙيقبٔ يىيطتىِا .)
7 - ييبثبث زٛؼؿٔ ٜزاظ - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ًبوطتكٔ بٍك٘از ظا ٜ بٞ ي يتؼٙن فيطق ٚ يّپ هيٙىت
ُثٛ٘ٚطٌ ( طيا ٖا ٝؿ٘اطف ، ) ، 1381 تاطثبرٔ ، ( ـظازطپ َبٍٙيؾ .)
8 - ٕح ي ظٚطٟث س ي - بيزضٛىٙو ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( ازب٘بو ) ، 1386 تاطثبرٔ ، ( ٓتؿيؾ يبٞ
ًٙيسو ٚ تبػلعا يضٛئت ،يتاطثبرٔ .)
9 - ٗؿح سٕحٔ ي٘بتؾبث - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ENST ( ٝؿ٘اطف ) ، 1363 تاطثبرٔ ،
( ـظازطپ َبٍٙيؾ يبٟٕتؿيؾ، يعبجتضا ضازاض ٚ .)
10 – يوضٛق يطلبث سيؼؾ – ضبيك٘از يازٛؿت ٖز ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ، ( ٗپاغ ) ، 1379 ،
َبتيزيز هي٘ٚطتىِا ( ٓتؿيؾ يبٞ َطتٙو ف٘بياض ٚ يظبف ْط٘ )
11 - يّػ ييبٙث - زبتؾا يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1378 تاطثبرٔ ، ( يبٞضاسٔ
َبؼف َبؼفطيغ ٚ ٛيٚٚطىيبٔ .)
11
12 - ٖٚسيطف بيٟٙث - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1376 تاطثبرٔ ،
( تاطثبرٔ يضٛ٘ يبٞضاسٔ، يتاطثبرٔ ٚ RF .)
13 – ٖاٚطوبپ بضضسٕحٔ - يطتوز ، ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا اٚبتا ( ازب٘بو ) ، 1378 تاطثبرٔ ، ( ٝىجق يبٞ
تاطثبرٔ ٖٚسث ٓيؾ ٖٚزبٔ ٚ عٔطل .)
14 - يفغهٔ ي٘بي٘طپ - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٛت٘ضٛت ( زب٘بو ا ) ، 1374 تضسل ( هئبٙيز ٚ
َطتٙو يبٟٕتؿيؾ تضسل .)
15 - زاظطٟٔ سٕحٔ ضٛپ ضٛٔب٘ - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٝؿؾؤٔ ظا ئّ يّپ هيٙىت ُثٛ٘ٚطٌ ( ٝؿ٘اطف ) ،
1380 َطتٙو ، ( َطتٙو ْٚبمٔ يغذطيغ، هيتبثض ٚ .)
16 - ٜسٙثبت زٕٛحٔ - يطتوز ،ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا بي٘طفيِبو - يّوطث ( بىيطٔآ ) ، 1353 هي٘ٚطتىِا ،
( هي٘ٚطتىِا َبتيزيز طتٛيپٔبو ٚ .)
17 - ئبٟت زاظطف - ضبيزبتؾا يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٖاطٟت ( ٖاطيا ) ، 1382 تضسل ، ( هي٘ٚطتىِا
تضسل ٚضزٛذ هئبٙيز ٚ يىيطتىِا يبٟٙيقبٔ َطتٙو ، ) .
18 - يؼضاٛت حِبن سٕحٔ – فيطق يتؼٙن ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( ٖاطيا ) ، 1387 َطتٙو ،
( ٓتؿيؾ َطتٙو ٚ بٞ ٜسٙٙو يطؿو يبٞ ) .
19 - ُيػبٕؾا ييبٙح - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز هيتبٔضٛف٘ا ٜبٍك٘از ظا يؾضا ؽيضبپ ( ٝؿ٘اطف ) ، 1362 ،
هي٘ٚطتىِا ( ي٘ٚطتىِا ه َبتيزيز بٞضٛؿؾٚطپٚطىئ ٚ .)
20 - ٖاطٟٔ سٞبر - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يوبتٙو ( بىيطٔآ ) ، 1372 يؾسٟٙٔ ، يىقعپ
( َسٔ يظبؾ يبٟتٕؿيؾ هيغِٛٛيث هيتبثض ٚ .)
21 - دبح ٚطؿذ يلزبن - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا بي٘اطفيِبو - ٗياٚضا ( بىيطٔآ ) ، 1369
هي٘ٚطتىِا ( هي٘ٚطتىِاٚطىئ يبٟٕتؿيؾ ٚ َبتيزيز )
22 - هثبث ٗيؿح ذّذ - يطتوز ،ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا زضٛف٘بتؾا ( بىيطٔآ ) ، 1377 تاطثبرٔ ،
( يبٟٕتؿيؾ تاطثبرٔ يبٟٙپ بث زبيظ س٘بث .)
23 - يطئبح سٕحٔ - زبتؾا يطتوز ، ٙو ضز َطت ٜبٍك٘از ظا ىؾبؾ ب ٛچ ا ٖ ( ازب٘بو ) ، 1374 َطتٙو ، ( َطتٙو ٚ سٙيآطف
َطتٙو ؼبؾا طث فيپ يٙيث َسٔ .)
24 - يٙيؿح سيٕح سيؾ - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتِبيا اٚٛيآ ( بىيطٔآ ) ، 1367 تضسل ،
( تيفيو يبٟٕتيؿؾضز تضسل .)
11
25 - ي٘بؾاطذ بٙيؾ - از ضبيك٘ يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1380 هي٘ٚطتىِا ،
( هي٘ٚطتىِا هي٘ٛتف .)
26 - يضسمِاٚش بضضسٕحٔ - زبتؾا ي ضب يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٝؿؾؤٔ ظا ئّ يّپ هيٙىت ُثٛ٘ٚطٌ ( ٝؿ٘اطف ) ،
1376 تضسل، ( َطتٙو ٗيقبٔ يبٞ يىيطتىِا طتىِا ٚ تضسل هي٘ٚ .)
27 – ٖسيِ ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيك٘از ،يؾبّٕؾ ييبرض زاعٟث ( سّٙٞ ) ، 1373 تاطثبرٔ ،
( يؿيعبٙغٔٚطتىِا داٛٔا يٌسٙواطپ ،ٛيٚٚطىيبٔ يؿيعبٙغٔ تاٚزا ،ؽيعبٙغٔٚطتىِا .)
28 - ٖػيث ٖبيسيقض - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث يغِٛٛٙىت ٛتيتؿ٘ا ظا ٛر بيرض ( بىيطٔآ ) ، 1372 هي٘ٚطتىِا ،
( هي٘ٚطتىِا ، تاٚزا ٕٝي٘ يزبٞ ًٙيٙيقبٔٚطىئ ٚ .)
29 - يّػ طجز٘ض سٕحٔ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث َبيطپٔا ظا ذِبو ٜبٍك٘از ٖسِٙ ( ٖبتؿٍّ٘ا ) ، 1354 تضسل ،
( يبٟٕتؿيؾ تضسل تظبفح ٚ .)
30 - يسٞاظ س٘ٛٔزا - طتوز ،ضبيك٘از ي يؾسٟٙٔ ضز يىقعپ ظا ٚ ّْٛػ تضاظٚ ٜبٍك٘از ENSEEIHT عوطٔ ،
يِٛٛٙىت َبىيسٔٛيث ( ٝؿ٘اطف ) ، 1368 ، ( كيلزضاعثا يىقعپ س٘ٛؾاطتِٚا ٚ . )
31 - يتازبؾ طنب٘ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتِبيا سِٙٛيّو ( بىيطٔآ ) ، 1368 َطتٙو ،
( ٓتؿيؾ يبٞ ٚ سٕٙقٛٞ تبجؾبحٔ ْط٘ ٓتؿيؾ ، يبٞ غيؾٚ زبؼثا هيتبثض ، ْبغزا ، تبػلعا يثبيزض ٚ .)
32 – يضٚطؾ بضض – هتبيرضٛر ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز ياطتوز ،ضبيزبتؾا ( بىيطٔآ ) ، 1387 هي٘ٚطتىِا ،
( يىي٘ٚطتىِا تلبهتا ،يزبٞ ٕٝي٘ تاٚزا .)
33 - فيطق زازطٟٔ ضبيترث - يطتوز ،ضبيك٘از ضز يؾسٟٙٔ قطث ٜبٍك٘از ظا بي٘طفيِبو - ؼِٛ ؽّز٘آ ( بىيطٔآ ) ،
1361 هي٘ٚطتىِا ، ( هي٘ٚطتىِا يِٛب٘آ هي٘ٚطتىِاٚطىئ ٚ .)
34 - ؽٕق طلبثسٕحٔ يِٟا - زبتؾا يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٖض 1 ( ٝؿ٘اطف ) ، 1376 يؾسٟٙٔ ، يىقعپ
( ـظازطپ َبٍٙيؾ طيٛهت ٚ .)
35 - ي٘بجؼق يسٟٔ – ٛت٘ضٛت ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( ازب٘بو ) ، 1387 هي٘ٚطتىِا ،
( حغؾ ضز يضبٕؼٔ VLSI َبتيزيز غٕتزٔ يبٞضاسٔ ، ) .
36 - ٝكيق سٕحا طئا طٌ - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٖاطٟت ( ٖاطيا ) ، 1381 تاطثبرٔ ،
( يزسػ يبٟقٚض ضز ؽيعبٙغٔٚطتىِا تاطثبرٔ ٚ يضٛ٘ )
37 - ي٘بذ فيطق سٕحٔ – ِٛطتاٚ ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( ازب٘بو ) ، 1385 هي٘ٚطتىِا ،
( غٕتزٔ يبٞضاسٔ ٚ هي٘ٚطتىِاٚطىئ .)
12
38 - يحِبن زاٛر - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يبي٘طفيِبو يثٛٙر ( USC ) ( بىيطٔا ) 1363 ،
تاطثبرٔ ( ٓتؿيؾ يبٞ تاطثبرٔ يضٛ٘ ٝىجق ، يبٞ يضٛ٘ ـظازطپ ، يضٛ٘ ، CDMA يضٛ٘ .)
39 - ؼٚطيؾ يلٚسن - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا بثٛتي٘بٔ ( ازب٘بو ) ، 1364 هي٘ٚطتىِا ،
( يضٛئت يحاطع هي٘ٚطتىِاٚ ضاسٔ َبتيزيز .)
40 - بضضسٕحٔ فضبػ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا زضٛف٘بتؾا ( بىيطٔا ) ، 1359 تاطثبرٔ ، ، ( يضٛئت
تبػلعا يضبٍ٘عٔض، .)
41 - يّػ ي٘اطٟت ضٛپؾبجػ زطف - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز ٝتؿٞ يا ٜبٍك٘از ظا بي٘طفيِبو - يّوطث ( بىيطٔآ ) ،
1363 تضسل ، ، ( يغِٛٛٙىت ٞبٌٚطي٘ يبٟ ٝتؿٞ يا .)
42 - يجتزٔ سيؾ يزضبغػ - يطتوز ، ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يبي٘طفيِبو يثٛٙر - ؼِٛ ؽّز٘آ
( بىيطٔآ ) ، 1372 ، هي٘ٚطتىِا ( يحاطع يبٞضاسٔ غٕتزٔ يِٛب٘آ ظّترٔ ٚ .)
43 - ٓيحض عئبف - يطتوز ،ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا طفيِبو بي٘ - ؼِٛ ؽّز٘آ ( بىيطٔآ ) ، 1364 ،
هي٘ٚطتىِا ( هي٘ٚطتىِاٚطىئ هيعيف ٚ ٕٝي٘ بٟيزبٞ .)
44 - ٗيسِازبٕػ يٕعبف ٜزاظ - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٖاطٟت ( ٖاطيا ) ، 1382 يؾسٟٙٔ ،
يىقعپ ( ـظازطپ يىقعپ طيٚبهت )
45 - يسٕحا تٛتف يّػ – ز ،ضبيزبتؾا زضٛف٘بتؾا ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتو ( بىيطٔا ) ، 1361 هي٘ٚطتىِا ،
( ٓتؿيؾ ٚ يتاطثبرٔ يبٞ ،ضبيؾ يحاطع غٕتزٔ يبٞضاسٔ RF-IC ) .
46 - يحٛتف زٕٛحٔ - زبتؾا يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ىؾبؾ ب ٛچ ا ٖ ( ازب٘بو ) ، 1377 تضسل ، ( تيّثبل
ٖبٙيٕعا ٓتؿيؾضز يبٞ سل تض )
47 - يسٟٔ فٙٔزطف - يطتوز ،ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ُؿوضز ( بىيطٔآ ) ، 1373 هي٘ٚطتىِا ،
( تاٚزا ٚ ب٘بؾضطثا ٕٝي٘ يزبٞ )
48 - ٝ٘اظطف طٞٚطف - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا غٕٛيِ ( ٝؿ٘اطف ) ، 1364 تاطثبرٔ ، ( تاطثبرٔ
اسٔ ، ٛيٚٚطىيبٔ يبٞض َبؼف يغذطيغ ٚ ٛيٚٚطىيبٔ داٛٔا ضبكت٘ا ، .)
49 - يّثبو ضبيطٟق - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1382 تضسل ،
( هي٘ٚطتىِا تضسل يبٟٙيقبٔٚ يىيطتىِا .)
50 - ًٙقٛٞ يٕيطو - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ت ٛت٘ضٛ ( ازب٘بو ) ، 1383 َطتٙو ، ( َطتٙو
ٝىجقعيض يبٟٕتؿيؾ .)
13
51 – َبٕر ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ،ي٘بتؿٌّ ٗيسِا MIT ( بىيطٔآ ) ، 1358 ( بٞ ٝىجق ي تاضبرٔ ي ،
ضٛئت ي فن )
52 - ٗيؿح يضبترٔ - زبتؾا يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٛت٘ضٛت ( ازب٘بو ) ، 1377 تضسل ، ( هي٘ٚطتىِا
ٚ تضسل تيفيو يبٟٕتؿيؾ ضز تضسل .)
53 – يسٟكٔ سيؼؾ – فيطق يتؼٙن ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( ٖاطيا ) ، 1388 تاطثبرٔ ،
( ٓتؿيؾ ٚ يتاطثبرٔ يبٞ CDMA يضٛ٘ )
54 - خطف يتؾٚطٔ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ظا هيٙىت يّپ ٛتيتؿ٘ا طّؿ٘ض ( يطٔآ بى ) ، 1352 تاطثبرٔ ،
( ـظازطپ َبٍٙيؾ ٚ طيٛهت ٝ٘بؾضسٙچ يبٟٕتؿيؾ ٚ يا .)
55 - سثٛٔ سٕحٔ - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ٖبٍيكئ ( بىيطٔآ ) ، 1367 َطتٙو ، ( يضٛئت
بٟٕتؿيؾ .)
56 - ي٘اطٟٔ ضبيبكذ - ضبيك٘از يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1383 تاطثبرٔ ،
( ،ٛيٚٚطىيبٔ هي٘ٛتف تاٚزا ٚ يضٛ٘ .)
57 - يسٔ يّػ – يثٛٙر يبي٘طفيِبو ٜبٍك٘از ظا قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ( بىيطٔآ ) ، 1386 هي٘ٚطتىِا ،
( غٕتزٔ يبٞضاسٔ RF )
58 - يسٟٔ سٕحٔ يجيب٘ - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا تيثطت ؼضسٔ ( ٖاطيا ) ، 1372 تاطثبرٔ ،
( تاطثبرٔ يبٟٕتؿيؾٚ ضازاض .)
59 - ٝٔٛهؼٔ يطيه٘ يضبٙو - يطتوز ،زبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا بتٛي ( بىيطٔآ ) ، 1372 تاطثبرٔ ،
( ؾ ي بٟٕتؿ ي تاطثبرٔ ي ث تاطثبرٔ ، ي ؾ ي ٓ .)
60 - يترثٛ٘ ٗئا – ث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ،ضبيزبتؾا ٜبٍك٘از ظا قط UMIST ( ٖبتؿٍّ٘ا ) ، 1383 َطتٙو ، ( َطتٙو
ٜطيغتٔ سٙچ .)
61 - ٖػيث يلٛحٚ تسحٚ - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا ثٚبؾٛي٘ عّيٚ ( بيِاطتؾا ) ، 1375 ،
يؾسٟٙٔ يىقعپ ( ٝيجق يظبؾ ـظازطپ ٚ َبٍٙيؾ .)
62 - يسٟٔ ٖبيّيوٚ - يطتوز ،زبتؾا ضز يؾسٟٙٔ قطث يّپ ٛتيتؿ٘ا ظا هيٙىت طّؿ٘ض ( بىيطٔآ ) ، 1372 تضسل ،
( يبٟتِبح ضز اضصٌ ٓتؿيؾ يبٞ تضسل يٛل ضبكف ٚ .)

تئيّ ءبضػا يولػ ُذكطٍّژپ صا سبكوّ كيًٍشتكلا
1 - ٝ٘اطت ؼسيّلا - ك٘از ي ضب يطتوز ، يضبيض ضز ٜبٍك٘از ظا ٗؿيٌ ( ٖبِٕآ ) ، 1379 يضبيض ، ( قعٔض يؾبٙ .)
14
2 - هقعپ ضٛهٙٔطئا - يطتوز ،ضبيزبتؾا يؾسٟٙٔ ضز هي٘ٚطتىِاٚطىئ هيتبٔضٛف٘اٚطىئ ٚ ٜبٍك٘از ظا ٚطيپ
يضبٔ يضٛو ؽيضبپ ( ٝؿ٘اطف ) ، 1363 ترؾ ، يبٞضاعفا يطتٛيپٔبو ( غٕتزٔ ضاسٔ VLSI ٓتؿيؾ ، يبٞ ترؾ يضاعفا ٚ
يؾسٟٙٔ يىقعپ .)
3 - ٗيؿح ٖاٚض سث - ك٘از ضبي يطتوز ، يؾسٟٙٔ ضز هي٘ٚطتىِا ٜبٍك٘از ظا يؾضا ؽيضبپ ( ٝؿ٘اطف ) ، 1367 ،
هي٘ٚطتىِا ( يحاطع يبٟٕتؿيؾ كيلز ضاعثا ٖٛيؾبٔٛتا يٕلض ، ٖزٕٛ٘ فيپ ٚ ـظازطپ طيٛهت .)
4 - يؾبّٕؾ زٕٛحٔ ٜزاظ - ك٘از يطتوز ،ضبي يؾسٟٙٔ ضز ٜبٍك٘از ظا طتٛيپٔبو يتؼٙن يطث ،سِٙعٙيٛو ٖبجؿ ( بيِاطتؾا ) ،
1376 ، يضبٍ٘عٔض ( يحاطع ُيّحت ٚ تيٙٔا ،عٔض تبػلعا ٝىجق ٚ يبٞ يطتٛيپٔبو .)
5 - خطٞبق ٓئبل ئبمٔ - يطتوز ،ضبيك٘از يؾسٟٙٔ ضز قطث ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن ٖبجؿيطث ،سِٙعٙيٛو ( بيِاطتؾا ) ، 1376 ،
ـظازطپ َبٍٙيؾ ( ـظازطپ تجحن .)
6 - بٟٔ زاٛر يطر - زبتؾا ي ضب يؾبٙقضبو ، تبيضبيض ضز سقضا ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1368 عيِب٘آ ،
يجيوطت ( يحاطع ُيّحتٚ ٓتيضٍِٛا يبٞ ٝيطظ٘ ،عٔض فاطٌ .)
7 – ٖبيسحٛٔ سيٕح - ضبيزبتؾا ، قطث يؾسٟٙٔ ضز يطتوز ٜبٍك٘از ظا يتؼٙن فيطق ( ٖاطيا ) ، 1386 ، هي٘ٚطتىِا
( غٕتزٔ يبٞضاسٔ يحاطع .)

يبضػا تئيّ يولػ ييؼه سبكوّ ٍ
1 - سٕٙك٘از زٕٛحٔ - تاطثبرٔ ٚ طتٛيپٔبو ،زبتؾا
2 - ٜسيٞبق سٕحٔ ضٛپ - يبٟٕتؿيؾ ،زبتؾا تضسل
3 – يٕيحض ٗيؿحِاسجػ – تضسل يبٟٕتؿيؾ َطتٙو ،زبتؾا
4 - ٖٛيبٕٞ يٕقبٞ - يبٟٕتؿيؾ ،زبتؾا يتاطثبرٔ بيؾ ض
5 - ٗيؿح سٕحٔسيؾ يّٛػ زبتؾا ، ي ضب ، يبٞضاسٔ هي٘ٚطتىِا َبتيزيز يِٛب٘آ ٚ ؽ٘بوطف ضز يبٞ لبث

15
لصف مٍد
ييبٌضآ ُسٍد بث يبّ تليصحت يليوكت ( يسبٌضسبك يشتكد ٍ ذضسا )

1 - 2 - ِهذقه
ٜضٚز تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ضز يؾسٟٙٔ قطث ُٔبق غغمٔ ٚز يؾبٙقضبو اطتوز ٚ سقضا تؾا . غغمٔ
يؾبٙقضبو سقضا تضٛن ٚز ٝث ٖبيبپ بث ٝٔب٘ بپ ٖٚسث ٚ ي ٝٔب٘ ٖب ( ضٛحٔ ـظٛٔآ ) ٝئاضا ئ زٛق . ٝٔازا ضز ٝث يفطؼٔ غعبمٔ
يبٟكياطٌ ٚ ٜضٚز تليهحت يّيٕىت ٓيٞاٛذ تذازطپ .

2 - 2 - يتبكً تاسشقه صا يسبج ُسٍد سد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث
1 - ُيهحت ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٝث سقضا تضٛن ْبٕت تلٚ ئ سقبث .
2 - يبٕٙٞاضزبتؾا ٖبيبپ ٝٔب٘ ٖبئ ظا تأيٞ ءبضػا يّٕػ ْبٕت تلٚ ٜسىك٘از ةبرت٘ا ئ زٛق . زبتؾا يبٕٙٞاض ضبىٕٞ
ئ ضٚبكٔ بي س٘اٛت ٖبئ ظا ٖازبتؾا ٖٚطيث ٜسىك٘از ظا ةبرت٘ا ززطٌ .
3 - ٙؾ تاٛ ُيهحت ٜضٚز يؾبٙقضبو سقضا 2 َبؾ ( 4 َبؿٕي٘ ) تؾا . يهذطٔ يّيهحت تاٛٙؾ ءعر ُيهحت
ةٛؿحٔ ئ ززطٌ . ي٘بيٛزك٘از ٝو ُلاسح 8 ي٘اطجر سحاٚ ٝتقاز تاٛٙؾ سٙقبث ٖبكّيهحت ئ هي س٘اٛت َبؿٕي٘
فياعفا سثبي ( ٗيا ٝث لجل سيبث بٞسحاٚ تيٛهت ٜٚطٌ يقظٛٔآ ٔ ٝعٛثط ٜسيؾض سقبث .)
4 - َبح ضز ٜسىك٘از ضز طضبح يؾسٟٙٔ قطث يبٞسحاٚ زاسؼت طخواسح ي٘اطجر يبٟكياطٌ ضز هي٘ٚطتىِا ،
تاطثبرٔ ، َطتٙو تضسل ٚ 6 فياطٌ ضز ٚ يؾسٟٙٔ يىقعپ هيطتىِاٛيث 12 ئ سقبث .
5 - فياعفا تاٛٙؾ ُيهحت ٛزك٘از َبؿٕي٘ ضبٟچ ظا ؽپ ضاٛٔ ضز ، بٙختؾا ز يي اضٛق ظٛزٔ بث ظمف ، ي هحت ي تل
ٕىت ي ّ ي تؾا ظبزٔ ٜبٍك٘از . هحت تاٛٙؾ ،تضٛن طٞ ضز ي ّ ي ق ٚز طٞ ضز ي قظٛٔآ ٜٛ ي كٞٚػپ ٚ ي ٘ ٕ ي ظا س٘اٛت 5
٘ ي هحت َبؿٕ ي ّ ي بٕ٘ ظٚبزت ي س . ٘ ضز عبفز ي ٓزٙپ َبؿٕ هحت ظٛزٔ تضٛن ضز ، ي ٕىت تل ي ّ ي ،ٜبٍك٘از ٝث ٕيطر ٝ
ٜطٕ٘ طؿو ِٝبؾض ئ طزٙٔ ٛق ز . ظا عبفز ٝٔب٘ ٖبيبپ لبذ زضاٛٔ ضز بٟٙت ،ٓزٙپ َبؿٕي٘ طذاٚا ضز ضطمٔ ديضبت ظا ؽپ
يّيٕىت تليهحت ياضٛق زٚسحٔ تمفاٛٔ بث ٚ بٟ٘ ضز ٚ ٜسىك٘از ي ٜبٍك٘از ت ٗيٙچ ٝٔب٘ ٖبيبپ ٜطٕ٘ ٚ ٜزٛث طؿئ
يزسػطيغ تضٛن ٝث ي٘بيٛزك٘از ( َٛجل بي زض ) زٛث سٞاٛذ . بزٔ سح ظا فيث تاٛٙؾ فياعفا ٝٔازا ظا تؼ٘بٕٔ ٝث ظ
طزٙٔ ُيهحت سق سٞاٛذ .
6 - هذطٔ ي ِٚا ضز ي ٘ ٗ ي هحت َبؿٕ ي ّ ي صپ ٖبىٔا ي ٘ ط ي تؿ .
6 - ْظل تؾا ئبٕت ٖبيٛزك٘از يؾبٙقضبو َبؾ ضز سقضا َٚا ؼٚضز ي٘اطجر سٙ٘اضصٍث اض . ٜطٕ٘ يِٛجل ؼضز
ي٘اطجر 12 ئ سقبث .
7 - ُلاسح ٜطٕ٘ يِٛجل هي طٞ ضز ٚضز ظا ؼ يؾبٙقضبو سقضا 12 ُلاسح ٚ َسؼٔ َبؿٕي٘ طٞ 14 تؾا .
8 - يتضٛنضز ٝو ييٛزك٘از َبؿٕي٘ ٚز ضز ياضاز َسؼٔ ؼٚضز ( ٖٚسث ةبؿتحا ٜطٕ٘ ٖبيبپ ٝٔب٘ ) ظا طتٕو 14 ،سقبث
ٝث ظبزٔ ٝٔازا ُيهحت زٛث سٞاٛر٘ .
16
9 - ياطث ٜزبفتؾا تيفبؼٔ ظا يّيهحت ٝٔازا ٚ ُيهحت ، َبؿٕي٘ طٞ ضز ٛزك٘از طٞ ئ تؿيبث ُلاسح ضز 8 ٚ سحاٚ
ضز طخواسح 12 تجحسحاٚ ْب٘ ٝتقاز ٝى٘آ طٍٔ ،سقبث يبٞسحاٚ ٜس٘اضصٌ لجل اض زٛذ ياطث ٚ ٖبيبپ تليهحت طتٕو ،
ظا 8 ياطث سحاٚ يٚ يلبث ٜس٘بٔ سقبث .
10 - فصح فيث هي ظا ؼضز ْطت طٞ ضز بث W تؿي٘ ظبزٔ .
11 - عٛضٛٔ ِٝبؾض بث ي ظا ُجل بت س عٚطق َبؿٕي٘ ْٛؾ مركٔ سيبث ٜسق فيطؼت ٚ ٖآ ٝث تيٛهت ياضٛق
تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ٜسيؾض سقبث .
12 - تأيٞ ٖاضٚاز ِٝبؾض ٜٚلػ ُٔبق ،بٕٙٞاضزبتؾا طث ُلاسح هي مهرتٔ طف٘ ٓٞ ٝتقض ٜٚطٌ ظا يقظٛٔآ هي ،
ضبذ طف٘ د ٜٚطٌظا ( ٜٚطٌ ظا طف٘ ٚز بي ٝعٛثطٔ ) هي ٚ مهرتٔ طف٘ ٖآ ٝتقض دضبذ ٜسىك٘از ظا ٜبٍك٘از بي تؿو بث
ٖٚبؼٔ سييبت ٚ يقظٛٔآ ٜٚطٌ طظ٘ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از زٛث سٞاٛذ .
13 – ٜطٕ٘ ـٚض يٞز ٝٔب٘ ٖبيبپ ظؾٛت ٝٔب٘ ٖبيبپ يّٕػ يثبيظضا ُٔبق سقضا يؾبٙقضبو ٚ ، يميٛكت تاطٕ٘ ٚ ٖاضٚاز
ئ بٕٙٞاض ٝچثبتو ٗيا يبٟت٘ا تؾٛيپ ٕٝ٘ٛ٘ ْطف كثبغٔ عبفز ضز طيذبت ٕٝيطر سقبث .
14 - يٛزك٘از طٞ يؾبٙقضبو تثٛ٘ سقضا َٚا ئ تؿيبث ُلاسح َبؿٕي٘ ٚز ضز هي ضز ضبث ٚز بي َبؿٕي٘ يىي ضز
ٝٙئظ ظا يبٞ يقظٛٔآ ( ٝئاضا ؼلو ُح ٗيطٕت ، ٝئاضا ٜبٍكيبٔظآ حيحهت ، فيِبىت ٜاض ، يظاس٘ا ٜبٍكيبٔظآ ٜطيغ ٚ )
ٜسىك٘از بث يضبىٕٞ ٝتقاز سقبث .
15 - ُلاسح تاٛٙؾ ُيهحت ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٝؾ سقضا َبؿٕي٘ ئ سقبث .
16 - ئبٕت زضٛٔ ضز تبػلعا نضاسٔ ٚ يّٕػ يهرق ٚ ٜزاز ٜسق ٝث ٜبٍك٘از از ظؾٛت ٝو ٛزك٘ يِٛجل ضز ٚ
ٝٔازا ُيهحت يٚ صذا بت نضسٔ فم٘ ٝتقاز فظٛٔ ٛزك٘از ،سقبث تؾا ٗيػ تيؼلاٚ ٖاٛٙػ اض ٜزطو طٞ ضز ٚ
ي٘بٔظ ُيهحت ظا ٝو فلذ غلاٚ ٖزٛث ٖآ مركٔ ٜضٚز ظا زٛق داطذا سق سٞاٛذ .
17 – يبپ ٝفطح ٚ يّٕػ قلذا َٛنا ٝث يّٕػ يسٙث بػض ٚ يا ،بٟقضاعٌ ٝيّو ضز تلاسن ٚ ت٘بٔا تي ٝٔب٘ ٖبيبپ ٚ
زضٛٔ يبٟهذبق ظا ٚ فيطق يتؼٙن ٜبٍك٘از سيوبت زضٛٔ َٛنا ظا زضاٛٔ هيبىي ضز صذبٔ كيلز طوش ٚ تلبمٔ
ف٘از ظا ضبظت٘ا تؾا ٜبٍك٘از ٗيا ٖبٍتذٛٔآ . َٛنا ٗيا ظا يغرت ٌٝ٘ٛ طٞ فّرت ي ئ ٚ ٜسق يمّت يسر طزٙٔ س٘اٛت
از تئٚطحٔ ٝث ززطٌ ٜبٍك٘از ٗيا ضز ُيهحت ٝٔازا ظا ٓئ .
18 - اضٛق ضز سقضا يؾبٙقضبو ٝٔب٘ ٖبيبپ تيٛهت ٚ حطع ططق ي هحت ي ٕىت تل ي ّ ي ؾسٟٙٔ ٜسىك٘از ي قطث ياطث
َبؾ يبٞ يزٚضٚ 1390 سؼث ٝث ، ُلاسح ٖس٘اضصٌ 15 ضز سحاٚ ٚ يّنا ؼ ( ي٘اطجر طيغ ) ُلاسح تؿو ٚ لذؼه
لك 15 ( بٞسحاٚ ٖٚسث ي ٘اطجر ي ) ٘ ٚز فطظ ي هحت َٚا َبؿٕ ي ُ سقبث ئ . ْظل بٞ ٜضٚز ٗيا ٖبيٛزك٘از ٗيٙچٕٞ
ؾبٙقضبو ِٝبؾض زبٟٙكيپ ٝئاضا ٝث تجؿ٘ زٚضٚ ظا سؼث َبؾ ٖبتؿثبت ٖبيبپ بت طخواسح تؾا ي ْاسلا اضٛق ٝث زٛذ سقضا
سٙيبٕ٘ . ي٘اطجر ؼٚضز ٝو ي٘بيٛزك٘از ياطث ( ظا فيث 8 سحاٚ ) ؼث َبؾ سٙفؾا َٚا ديضبت ٗيا ،س٘ا ٝتفطٌ زٚضٚ ظا س
زٛث سٞاٛذ .
17
ٝو تؾا حيضٛت ٝث ْظل ٜٚطٌ طيسٔ بث بٕٙٞاض زبتؾا ٗييؼت ٚ ٝٔب٘ ٖبيبپ عٛضٛٔ فيطؼت ظا ُجل بت سقضا يبٞ يزٚضٚ
( ٝعٛثطٔ ٜٚطٌ طتفز ) ضز ٚ زٛث سٙٞاٛذ طبجتضا ضز ضز سقضا يؾبٙقضبو ٝٔب٘ ٖبيبپ عٛضٛٔ تيٛهت لٛهذ
طمٔ سػٛٔ ضز ٛزك٘از ،ٜسىك٘از يّيٕىت تليهحت ض ( ٖبيبپ بت طخواسح ْطت َبؾ ٖبتؿثبت سؼث ) ٜٚطٌ طيسٔ ٝث اض ْطف
ٔ ُيٛحت ٝعٛثطٔ ي سٞز بت تيٛهت ظا ؽپ ضز ٜسىك٘از يّيٕىت تليهحت ٛزك٘از ٖبي ٘اٛتث ٙ س يىي٘ٚطتىِا تضٛهث
ٝث تيبٟ٘ ضز ٚ بٕٙٞاض زبتؾا ٜبٍك٘از تيبؾ كيطع ظا https://edu.sharif.edu َبؾضا يبٕ٘ ٙ س .

19 - بٞ ؼضز صذا ي تذا ي ضب ي ٜسىك٘از ظا دضبذ ؾسٟٙٔ ي قطث سحلن بث ي بت بث ٚ بٕٙٞاض زبتؾا س يي اضٛق س ي
هحت ي ٕىت تل ي ّ ي ٔ ٜسىك٘از ي بت تؾا ْظل ؼضز ْب٘ تجح ظا ُجل اصِ ،تؾا طؿ يي س ي غ ضز زٛق ٝتفطٌ ْظل ٝ ي ط
ا ي ٜسق صذا ؼٚضز تضٛهٙ هحتِا ؽضبف ْبٍٙٞ ضز ي ّ ي تذا ؼٚضز ٚعر ي ضب ي سق سٙٞاٛر٘ ةٛؿحٔ . ٙچٕٞ ي ْظل ٗ
جغت ْبٍٙٞ تؾا ي اطث سحاٚ ك ي يّيهحتِا ؽضبف اطث ٜسق ٜزاز ظٛزٔ تقٛ٘ٚض ي ٜسىك٘از ظا دضبذ ؼضز صذا
ؾسٟٙٔ ي ززطٌ ٝئاضا قطث .
20 - يؾضطث تؾاٛذضز بٟ ي قظٛٔآ ي بؾ ٚ ي بٟتؾاٛذضز ط ييٛزك٘از تؾاٛذضز ْطف ٝئاضا بث ظمف تليهحت ظا
يّيٕىت ٜسىك٘از تؾا طيصپ ٖبىٔا . اض زبتؾا سييبت بٕٙٞ ٚ پ ي ٖزطو تؾٛ ٖآ ٝث ٝٔب٘ضبو اطث ي ؾضطث ي تؾاٛذضز
تؾا ئاعِا .

21 - ٝيّو بٟٔطف يبٞ ٝٔب٘ ٗييآ ٚ ظبي٘ زضٛٔ ٖبيٛزك٘از يّيٕىت تليهحت ؼطتؾز ُثبل ضز تيبؾ بٞ ي ٔ طيظ ي سقبث :
تيبؾ ٜسىك٘از http://ee.sharif.ir/indexacademic_f.htm ٚ تيبؾ قظٛٔآ ت٘ٚبؼٔ ي هحت ٚ ي ىت تل ٕ ي ّ ي
ٜبٍك٘از http://www.sharifgradschool.ir/fa/index.asp

13
3 - 2 - آ ٍ تاسشقه نْه تبكً يي بّ ِهبً ي ي ذج ي ضصَهآ ذ ي سبٌضسبك ُسٍد ي ُبگطًاد ذضسا

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 5 : لَع ُسٍد ذضسا يسبٌضسبك ِتسَيپبً 2 لبس ( 4 لبسويً يليصحت ) تسا .

ُشصجت : ضز زضاٛٔ ،ييبٙختؾا عفا فيا َٛع ٜضٚز ظمف بث ميركت ياضٛق تليهحت ٜبٍك٘از يّيٕىت ظبزٔ تؾا .
ضز طٞ ،تضٛن تاٛٙؾ يّيهحت ضز طٞ ٚز ٜٛيق سيبج٘ ظا 5 / 2 َبؾ ( 5 ٘ َبؿٕي يّيهحت ) ظٚبزت سٙو .

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 6 : يٛزك٘از ٜضٚز سقضا يؾبٙقضبو ضز طٞ ٚز ٜٛيق يقظٛٔآ ٚ يقظٛٔآ - يكٞٚػپ
س٘اٛتئ اسح طخو هي َبؿٕي٘ ظا يهذطٔ يّيهحت ٜزبفتؾا سٙو . تسٔ ٚعر ضٛوصٔ تاٛٙؾ يّيهحت ٛزك٘از
ةٛؿحٔ ئ زٛق .

ُشصجت 1 : يصخشه يليصحت سد ييلٍا لبسويً يليصحت ىبكها شيزپ تسيً .

ُشصجت 2 : تمفاٛٔ بث طخواسح ٚز َبؿٕي٘ يّيهحت يهذطٔ ٖٚسث ةبؿتحا ضز تسٔ ظبزٔ ( تاٛٙؾ يّيهحت ) بث
ٝئاضا ضاسٔ ن َستؿٔ ضز ظياطق طيظ ٗىٕٔ تؾا :
فِا – ٓ٘بذ / ييبٞ ٝو ٖاضٚز يضازضبث ٚ ٖبٕياظ اض يطپؾ ئ سٙٙو .
ة – ي٘بيٛزك٘از ٝو بث سييأت يضاسٟث ٜبٍك٘از ٝث يضبٕيث ضبيؿث زبح ٚ ٗٔعٔ لتجٔ س٘ا ٜسق .

ُشصجت 3 : تؾاٛذضز يهذطٔ سيبث ُجل ظا عٚطق ْب٘ تجح ضز طٞ َبؿٕي٘ يّيهحت ( كجع ٛٔآ ٓيٛمت يقظ َبؿٕي٘
طٛثطٔ ) ٝث تيطيسٔ تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از ٓيّؿت زٛق . تمفاٛٔ ٜبٍك٘از يهذطٔ بث يّيهحت ٛزك٘از بث ٝرٛت
ٝث تيؼضٚ يّيهحت ٛزك٘از تضٛن ئ زطيٌ ٚ طٛٙٔ ٝث تؾا ٗيا ٝو ٝٔازا ُيهحت ٛزك٘از ظا ٖآ ٝث سؼث بث ُىكٔ
ٝراٛٔ زٛك٘ .

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 15 : ٝچ٘بٙچ ض ٝتق غغمٔ يؾبٙقضبو ٛزك٘از بث ٝتقض يِٛجل يٚ ضز يؾبٙقضبو غغمٔ
سقضا ؽ٘بزت ٝتقاس٘ ،سقبث ضز تضٛن ْٚعِ ٚ بث ميركت ياضٛق يّيٕىت تليهحت ،ٜسىك٘از ٛزك٘از فظٛٔ
تؾا يزاسؼت ظا بٟؾضز اض تحت ٖاٛٙػ " ي٘اطجر يبٟؾضز " س٘اضصٍث .

ُشصجت 1 : طخواسح زاسؼت سحاٚ يبٟؾضز ي٘اطجر 12 سحاٚ تؾا . ٗيا بٟؾضز سيبث بت ُجل ٓئطت ظا َبؿٕي٘ َٚا
ُيهحت ٚ بث سييبت ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از مركٔ ٚ ٝث ٜضازا تليهحت ُو يّيٕىت ٜبٍك٘از ؽىؼٙٔ
19
زٛق . ضز تضٛن تفبيضز ٖسك٘ تبػلعا ٝعٛثطٔ ضز ،ضطمٔ ٖبٔظ وطف طث ْسػ ظبي٘ ٝث ٖس٘اضصٌ ؼٚضز ي٘اطجر
سٞاٛذ زٛث .

ُشصجت 2 : ضز ةبرت٘ا ،بٟؾضز تيِٛٚا بث يبٟؾضز ي٘اطجر تؾا . ٖس٘اضصٌ ٝيّو ي٘اطجر يبٟؾضز بت يبٟت٘ا َبؿٕي٘
ْٚز يّيهحت ئاعِا تؾا ٚ ضز طيغ ٗيا تضٛن ٛزك٘از تٟر ظبزٔطيغ ْب٘ تجح ٜسق ٚ يطيٌ ٓيٕهت ييبٟ٘ ضز
زضٛٔ يٚ ظمف ضز ضبيتذا ٖٛيؿيٕو زضاٛٔ لبذ تؾا ٜبٍك٘از . فصح يضاطغضا (W) ياطث يبٟؾضز ي٘اطجر
ٖبىٔا طيصپ تؿي٘ .

ُشصجت 3 : ٝث ياظا ُلاسح 8 سحاٚ ؼضز ي٘اطجر بي ،طتكيث ٛزك٘از س٘اٛتئ هي َبؿٕي٘ فيث َٛع ظا ٜضٚز
سقضا يؾبٙقضبو ( 4 َبؿٕي٘ يّيهحت ) ٝث ُيهحت زظازطپث . ٗيا َبؿٕي٘ ٚعر يّيهحت تاٛٙؾ ٛزك٘از ةٛؿحٔ ئ
زٛق ٚ ضز طٞ َبح َٛع ٜضٚز ( كجع ٜزبٔ 5 ٗيا ٝٔب٘ ٗييآ ) سيبج٘ ظا 5 / 2 َبؾ ظٚبزت سٙو ٚ ٖبىٔا فياعفا تاٛٙؾ
يّيهحت يطٍيز ظجتطٔ بث صذا يبٟؾضز زٛرٚ ي٘اطجر زضاس٘ .

ُشصجت 4 : كثبغٔ ٜزبٔ 11 ٗيا ،ٝٔب٘ ٗييآ ُلاسح ٜطٕ٘ يِٛجل ضز طٞ ؼضز ي٘اطجر 12 ( ظا 20 ) تؾا . ٜطٕ٘ ؼٚضز
ي٘اطجر ضز ٝٔب٘ضبو ٛزك٘از تجح ئ زٛق . بٔا ز ض ةبؿتحا ٗيٍ٘بئ َبؿٕي٘ تاطٕ٘ يّيهحت ٚ ٗيٍ٘بئ ُو تاطٕ٘
ٛزك٘از ضٛظٙٔ يٕ٘ زٛق .

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 19 : ضز طٞ ٖبٔظ ٝو مركٔ زٛق ٛزك٘از ضز ٚز َبؿٕي٘ يّيهحت ياضاز ٗيٍ٘بئ
تاطٕ٘ طتٕو ظا 14 ٜزٛث ،تؾا ظا ٝٔازا ُيهحت ْٚطحٔ ئ ،زٛق يتح طٌا يّيلز ٝث ذأت سٙ٘بٔ طي ضز َٛنٚ ،تاطٕ٘
ٛزك٘از ضز َبؿٕي٘ يسؼث ٝٔازا ُيهحت ٜزاز بي َٛغكٔ ٝٔب٘ ٖبيبپ ْبز٘ا سقضا يؾبٙقضبو ٜسق سقبث .

ُشصجت 1 : ا طٌ ؽپ ظا ٖس٘اضصٌ ٝيّو يبٞسحاٚ يؾضز ٜضٚز ( ضز طٞ ٚز ٜٛيق ) ، ٗيٍ٘بئ تاطٕ٘ ُو ٛزك٘از ظا 14
طتٕو ،سقبث ضز يتضٛن ٝو ظٛٙٞ ،ُلاسح هي َبؿٕي٘ يهحت يّ ظا ظبزٔ تسٔ ُيهحت يٚ يلبث ٜس٘بٔ ،سقبث س٘اٛتئ
ييبٟؾضز اض ٝو ضز بٟ٘آ ٜطٕ٘ طتٕو ظا 14 ،تؾا ٝتفطٌ ضز ٗيِٚا يّيهحت َبؿٕي٘ ٗىٕٔ ضاطىت سٙو ٚ ضز تضٛن
ٖاطجر زٛجٕو ٗيٍ٘بئ ٝتذٛٔآ ف٘از ،ُو زٛق . ييٛزك٘از ٝو ٝث طٞ ُيِز س٘اٛت٘ ظا ٗيا تنطف ٜزبفتؾا ،سٙو ظا
ٝٔازا ُيهحت ٚ تفبيضز نضسٔ يّيهحت ْٚطحٔ ئ زٛق .

ُشصجت 2 : ديضبت ؽضبف يّيهحتِا ٖبيٛزك٘از سقضا يؾبٙقضبو ضز طٞ ٚز ٜٛيق ـظٛٔآ ضٛحٔ ( ٖٚسث ٝٔب٘ ٖبيبپ ) ٚ
يقظٛٔآ _ يكٞٚػپ ( بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ) ٝو ضز َبؿٕي٘ طذآ ضز يؾضز طيغ ٝٔب٘ ٖبيبپ ظا عي٘ ْب٘ تجح ،س٘ضاز ديضبت يٕؾض
ٖبيبپ َبؿٕي٘ ( 30 ٕٟٗث ياطث َبؿٕي٘ ،َٚا 31 طيت َبؿٕي٘ ياطث ْٚز ٚ 31 ضٛيطٟق ياطث َبؿٕي٘ ٖبتؿثبت ) تؾا . ياطث
21
ٖبيٛزك٘از سقضا يؾبٙقضبو ضز يقظٛٔآ ٜٛيق _ يكٞٚػپ ( بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ) ٝو ضز َبؿٕي٘ طذآ ُيهحت ظمف ضز
ؼضز ٝٔب٘ ٖبيبپ ،س٘ضاز ْب٘ تجح ديضبت تغاطف ظا ُيهحت ٖبٕٞ ديضبت عبفز ظا ٝٔب٘ ٖبيبپ تؾا .

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 22 : ةبرت٘ا ٜٛيق يقظٛٔآ ظمف بت ٖبيبپ َبؿٕي٘ ْٚز ظا كيطع ٝئاضا تؾاٛذضز ٚ
تؿو يبٞظٛزٔ ْظل ٖبىٔا طيصپ تؾا .

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 28 : ؽپ ظا ةبرت٘ا ٚ تيٛهت عٛضٛٔ ٖبيبپ ،ٝٔب٘ بت ي٘بٔظ ٝو ٖبيبپ ٝٔب٘ ًلٔبو ٝث
ا ْبز٘ ٜسيؾط٘ ،تؾا ٛزك٘از فظٛٔ تؾا ضز طٞ َبؿٕي٘ يّيهحت ضز ؼضز " ٖبيبپ يؾبٙقضبو ٝٔب٘ سقضا " تجح ْب٘
سٙو . ٜطٕ٘ ٖبيبپ ٝٔب٘ ضز ٗيطذآ َبؿٕي٘ يّيهحت ( ٝو عبفز ٖبيبپ ظا ٝٔ ضز ٖآ ْبز٘ا ٜسق ) ضز ٝٔب٘ضبو ٛزك٘از زضاٚ
ئ زٛق .

ُشصجت 1 : تٟر يضاعٌطث عبفز ظا ٖبيبپ ٝٔب٘ ؾبٙقضبو ي سقضا ، زخا صَجه يساضگشث عبفد لقاذح 2 ِتفّ
لجق صا ىبهص عبفد صا ىبيبپ ِهبً ، ظا ٜضازا تليهحت يّٕىت ٜبٍك٘از ئاعِا تؾا . طٞ يضاعٌطث ٌٝ٘ٛ ٝؿّر عبفز
ٖٚسث صذا يبٞظٛزٔ ْظل ظا ٜضازا ُو تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از تيٕؾض سلبف ي٘ٛ٘بل تؾا ٚ ذيبت٘ ٖآ ٝث چيٞ
ٝرٚ ُثبل زبٙتؾا سٞاٛر٘ زٛث .

ُشصجت 2 : ْطف ـضاعٌ عبفز ظا ٖبيبپ ٝٔب٘ سيبث طخواسح بت ٚز ٝتفٞ سؼث ظا ديضبت عبفز ٝث تليهحت ٜضازا يّيٕىت
ٜبٍك٘از َبؾضا زٛق . ٛزك٘از فظٛٔ تؾا طخواسح بت ٚز ٜبٔ سؼث ظا ،عبفز ديضبت ُحاطٔ ،حيحهت ُيٕىت ٚ ُيٛحت
ٝٔب٘ ٖبيبپ زٛذ اض ْبز٘ا ٜزاز بت ْطف " جت ُيس فطح J ٝث ٜطٕ٘ يِٛجل " ٝث ٜضازا تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از ٜزبتؾطف
زٛق .

ُشصجت 3 : ٝچ٘بٙچ ْطف ُيسجت J ضز فطظ ٗيا ٚز ٜبٔ ٝث ٜضازا ُو تليهحت يّيٕىت َبؾضا ٜبٍك٘از ،زٛك٘ ٜطٕ٘
يزسػ ضٛظٙٔ يٕ٘ ،زٛق ٚ تيؼضٚ J ُيسجت ٝث (Pass) P سٞاٛذ سق .

ُشصجت 4 : ٜطٕ٘ ٝٔب٘ ٖبيبپ ز ض تضٛن ْبز٘ا عبفز ظا ٝٔب٘ ٖبيبپ بت تّٟٔ ضطمٔ ظؾٛت تليهحت تيطيسٔ يّيٕىت
ٜبٍك٘از ضز ٖبيبپ َبؿٕي٘ ٓزٙپ ُيهحت ٝث تضٛن يزسػ ٚ ؽپ ظا ٖآ ( تضٛن ضز تمفاٛٔ بث ٝٔازا ُيهحت ٛزك٘از
ضز ظياطق لبذ ) ٝث تضٛن P ضز ٝٔب٘ضبو زضاٚ ئ زٛق . ( 30 يز ٜبٔ ياطث ٖبيٛزك٘از يزٚضٚ ضز ٕي٘ َبؿ َٚا ٚ
31 زازطذ ٜبٔ ياطث ٖبيٛزك٘از يزٚضٚ ضز َبؿٕي٘ ْٚز َبؾ يّيهحت )

ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 29 : ضز يتضٛن ٝو ٖبيبپ ،ٝٔب٘ ظا طظ٘ تأيٞ ،ٖاضٚاز زٚزطٔ ميركت ٜزاز ،زٛق
ٛزك٘از ٔ ي س٘اٛت ضز يتسٔ ٝو ظا طخواسح تاٛٙؾ ظبزٔ ُيهحت يٚ ظٚبزت ٝٔب٘ ٖبيبپ ،سٙى٘ زٛذ اض و ُٔب ٜزطو ٚ
21
ضبث طٍيز ضز ي٘بٔظ ٝو تأيٞ ٖاضٚاز ٗييؼت ئ سٙٙو ظا عبفز ٖآ سٙو . ييٛزك٘از ٝو ضز تنطف ٗييؼت ٜسق س٘اٛت٘ ظا
بٙ٘بيبپ ٝٔ زٛذ بث تيمفٛٔ ،سٙو عبفز ظا ٝٔازا ُيهحت ٚ تفبيضز نضسٔ يّيهحت ْٚطحٔ ئ زٛق .

فِا – فصح ؼضز ضز طٞ َبؿٕي٘ ظمف ياطث هي ؼضز ضز ٖبٔظ ٗييؼت ٜسق ظا يٛؾ تبٔسذ ٜضازا يقظٛٔآ كثبغٔ
ٓيٛمت يقظٛٔآ ٖآ َبؿٕي٘ ٖبىٔا طيصپ تؾا .
ة – فصح ؼضز ضز َٛع ٜضٚز يّيهحت ظمف ضبثٚز طيصپ٘بىٔا تؾا . ضز فياعفا تضٛن فصح ، بث تذازطپ 50 %
ٝيطٟق ؼضسىت ياطث ؼضز زضٛٔ ،طظ٘ ؽپ ظا يبٟتمفاٛٔ تؿو طٛثطٔ ظا يٛؾ ت٘ٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت
ىت يّيٕ ،ٜسىك٘از ْبز٘ا ئ زٛق .
د – ضز يتضٛن ٝو زاسؼت بٞسحاٚ ؽپ ظا فصح ؼضز زضٛٔ طظ٘ طتٕو ظا سح ٗييؼت ةبه٘ ٜسق ضز غغمٔ طٛثطٔ
،زٛق سييأت ٖٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ْظل تؾا ضز ٚ ٗيا تضٛن ٖآ َبؿٕي٘ ظا طظ٘ يعٚطكٔ
ٚ تاٛٙؾ هي َبؿٕي٘ ُٔبو ئ ةٛؿحٔ زٛق .
ز – فزح سسد سد غغقه ذضسا يسبٌضسبك ياشث سٍسد ، ِهبً ىبيبپ ٍ سبٌيوس ىبكها تسيً شيزپ .

- خشث ي تبكً نْه د ي شگ ظجتشه بث تاسشقه ٍ ييآ ً ي ِهب يضصَهآ ُسٍد يسبٌضسبك ذضسا سد
ک ُسٍد ةَصه ِهبًشث . ُبگطًاد ذضسا

ضز ٗيا ُهف يذطث تبى٘ ٟٓٔ تٟر علعا ٖبيٛزك٘از ٚ سيتبؾا بٕٙٞاض سيوأت ئ زٛق . يٟيسث تؾا ٝؼِبغٔ كيلز
ٝٔبٙٙيئآ ٜضٚز سقضا يؾبٙقضبو ٚ يطيٍيپ تبثٛهٔ تاضطمٔ ٚ يضبر يبٞ ٜضٚز تليهحت يّيٕىت ظا فيبظٚ
ٖبيٛزك٘از يبٞ ٜضٚز يّيٕىت تليهحت تؾا ٚ ٝينٛت زٛكئ ٗيا زضاٛٔ ٝث تضٛن طٕتؿٔ ظا كيطع ٝحفن
ا ي ت٘طتٙ ي قظٛٔآ ت٘ٚبؼٔ ي هحت فرث ،ٜبٍك٘از ي ت تل ٕى ي ّ ي يطيٍيپ زٛق

يخشث تبكً ظجتشه بث مبً تجث
1 ) ٖبيٛزك٘از سقضا يؾبٙقضبو ضز َٛع ٜضٚز ُيهحت زٛذ فظٛٔ ٝث تيبػض ٚ ُيٕىت يقظٛٔآ ٝٔب٘طث _ يكٞٚػپ
زٛذ طيظ طظ٘ ٜسىك٘از ٝعٛثطٔ ٚ كثبغٔ ٗيطذآ ٝٔب٘طث ةٛهٔ سٙتؿٞ ٜضٚز . تلاٛػ ٌٝ٘ٛطٞ تطيبغٔ بث ٝٔب٘طث
ةٛهٔ بي تاضطمٔ يضبر ز ٜضٚ ٖٚسث يّجل يٍٙٞبٕٞ بث ٜسىك٘از ٚ تيطيسٔ تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از ٝث ٜسٟػ
ٛزك٘از تؾا ٚ ٕٝيطر تذازطپ بي يبٞ ٝٙيعٞ ةٛهٔ ضز ٗيا زضاٛٔ ئاعِا سٞاٛذ زٛث .

2 ) تيِٛئؿٔ غلٛٔ ٝث ْب٘ تجح ( كثبغٔ ٓيٛمت يقظٛٔآ ٜبٍك٘از ) ضز طٞ َبؿٕي٘ يّيهحت فبو زاسؼت صذا ٚ ي سحاٚ
٘طث كثبغٔ اطٌ طٞ ٝٔب ي ف بث مرق تؾا ٛزك٘از . سيوأت ئ زٛق ٝو ؽپ ظا دضز ؼٚضز ٚ تاطٕ٘ ضز ٝٔب٘ضبو
يّيهحت ٛزك٘از ٓتؿيؾ ضز ـظٛٔآ ،ٜبٍك٘از ،تاطييغت ٓػا ظا فصح بي ٝفبضا ؼٚضز ( طٍٔ ضز ٖبٔظ ٓئطت ظبزٔ
22
ْب٘ تجح فصح ٚ ي فصح سػٛٔ ضز ؼضز ه W ) ٚ بي طييغت ٜطٕ٘ ؼضز ٝث ٝرٛچيٞ ٖبىٔا طيصپ سٞاٛر٘ زٛث . ،اصِ
ظا ٖبيٛزك٘از ٝيّو ٚ سيتبؾا ْطتحٔ بضبمت ئ زٛق ٝو ضز ْب٘ تجح ؼٚضز ٚ َبؾضا غلٛٔ ٝث تيبٟ٘ تاطٕ٘ تلز طظ٘
اض ُٕػ ٝث ٜزضٚآ ٚ ُجل ظا َبؾضا بي ْاسلا ٝث تجح زضاٛٔ ضز ٓتؿيؾ ٜبٍك٘از ـظٛٔآ يبٟيؾضطث ْظل اض ْبز٘ا ٜزاز ٚ
زضاٛٔ اض ًبميلز ييبٟ٘ سٙٙو .
3 ) ٝيّو ٖبيٛزك٘از ْطتحٔ سٙفظٛٔ ؽپ ظا ةبرت٘ا ٚ تيٛهت عٛضٛٔ ٝٔب٘ ٖبيبپ بت ي٘بٔظ ًلٔبو ٝٔب٘ ٖبيبپ ٝو ٝث
ْبز٘ا ٜسيؾط٘ ،تؾا ضز طٞ َبؿٕي٘ يّيهحت ياطث ٖآ تجح ْب٘ سٙٙو ( . يتضٛن ضز ٝو ٛزك٘از ضز ُو يبٞسحاٚ
ٝٔب٘بيبپ ًلجل ٜزطو ْب٘ تجح ْظل تؾا بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ٜضبٕق ضز طفن سحاٚ ْب٘ تجح ُٕػ ٝث زضٚآ بت فطهٙٔ ظا
ُيهحت ٝتذبٙق زٛك٘ .)

4 ) كجع ٜزبٔ 25 ٝػٕٛزٔ تاضطمٔ ٚ ٝٔب٘ ٗييآ يبٞ يقظٛٔآ ٜضٚز ،سقضا يؾبٙقضبو فظٛٔ ٛزك٘از تؾا ؽپ ظا
ٖبيبپ َبؿٕي٘ َٚا ٚ ُجل ظا عٚطق َبؿٕي٘ ْٛؾ ،ُيهحت ٝٔب٘ ٖبيبپ عٛضٛٔ زٛذ اض بث طظ٘ زبتؾا بٕٙٞاض برت٘ا ة سٙو .
عٛضٛٔ ٝٔب٘ ٖبيبپ ؽپ ظا سييبت تليهحت ٝتيٕو يّيٕىت ٜسىك٘از تيؼغل سثبي ئ .


5 ) ٖبيٛزك٘از ٝ٘اظٚض ٚ تثٛ٘ ْٚز ياطث تجح ٘ ْب ٗيطذآ َبؿٕي٘ يّيهحت ضز يتضٛن ٝو ضز َبؿٕي٘ ٖآ سحاٚ
يؾضز س٘ضاس٘ ٚ ُو يبٞسحاٚ ٝٔب٘بيبپ اض ًلجل ْب٘ تجح ،س٘ا ٜزطو طٌا بت سٙ٘اٛتث ل ُج ظا سػٛٔ ٓئطت عبفز ،سٙٙو يظبي٘
ٝث ْب٘ تجح ٝٔب٘ ٖبيبپ طفن يسحاٚ س٘ضاس٘ ٚ ضز ٗيا طيغ تضٛن ( يتح طٌا كي صٍس ذؼث صا ذػَه نيهشت عبفز
ئ سٙٙو ) ْظل تؾا طفن ٝٔب٘ ٖبيبپ ْب٘ تجح يسحاٚ ْبز٘ا سٙٞز ٚ ٖبيٛزك٘از تثٛ٘ ْٚز ْظل تؾا ٝيطٟق تثبح اض
ٝث ُٔبو ضٛع تذازطپ ٙو سٙ .

6 ) ٖبيٛزك٘از ٝ٘اظٚض ٚ تثٛ٘ ْٚز ٝو سهل عبفز ظا ٝٔب٘ ٖبيبپ ضز َبؿٕي٘ ٖبتؿثبت اض س٘ضاز ( يتضٛن ضز ٝو َبؿٕي٘
ٖبتؿثبت ءعر تاٛٙؾ ظبزٔ بٟ٘آ سقبث ) ، ٝچ٘بٙچ ُو يبٞسحاٚ ٝٔب٘ ٖبيبپ ًلجل اض ْب٘ تجح س٘ا ٜزطو يظبي٘ ٝث ْب٘ تجح
طفن ٝٔب٘ ٖبيبپ يسحاٚ ضز َبؿٕي٘ ؿثبت ٖبت س٘ضاس٘ . طيغ ضز ٗيا تضٛن ْظل تؾا يبٞسحاٚ ٜس٘بٕيلبث بي ُو سحاٚ
ٝٔب٘ ٖبيبپ اض ضز َبؿٕي٘ ْب٘ تجح ٖبتؿثبت ٜزٕٛ٘ ٚ ٖبيٛزك٘از تثٛ٘ ْٚز ْظل تؾا ٝيطٟق تثبح ٚ طيغتٔ َبؿٕي٘
ٖبتؿثبت تذازطپ اض سٙٙو .

7 ) ضز يتضٛن ٝو ٖبيٛزك٘از سٙث 6 ٚ 7 ظبي٘ ٝث طٞ ٌٝ٘ٛ يٞاٌٛ يٙجٔ طث ٛزك٘از ٖزٛث سٙقبث ٝتقاز ْظل تؾا تجح
ٜزطو ْب٘ ٚ ٖبيٛزك٘از تثٛ٘ ْٚز ْظل تؾا ٝيطٟق تثبح اض ضٛغث تذازطپ ُٔبو سٙٙو .

23
8 ) ٌٝ٘ٛطٞ يؾضطث تؾاٛذضز ضز ٖبٔظ ضطمٔ بي ضٚسن طٞ ٌٝ٘ٛ يٞاٌٛ ظؾٛت ٜضازا ـظٛٔآ ُو ٚ تليهحت
يّيٕىت ٜبٍك٘از طٛٙٔ ٝث ٗتقاز ْب٘ تجح يؼغل ضز يؾ ٓتؿ ـظٛٔآ َبؿٕي٘ ضز طٛثطٔ ٚ ْسػ زٛرٚ ميبم٘ بي
تلىكٔ يقظٛٔآ ضز ٜس٘ٚطپ ٛزك٘از تؾا . اصِ ٝيّو ٝث ٖبيٛزك٘از ٝينٛت ئ زٛق ؽپ ظا ٝؼِبغٔ كيلز ٝٔب٘ ٗييآ
يبٞ يقظٛٔآ سقضا يؾبٙقضبو ٜضٚز ٜبٍك٘از ضز ٖبٔظ ضطمٔ ( كثبغٔ ٓيٛمت ٜبٍك٘از ) تجؿ٘ ٝث تجح ٘ ْب زٛذ ْاسلا
سٙٙو .

يخشث تبكً ظجتشه بث تغاشف صا ليصحت
1 ) ديضبت ؽضبف يّيهحتِا ٖبيٛزك٘از سقضا يؾبٙقضبو بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ٖبٕٞ ديضبت عبفز ظا ،تؾا ٝٔب٘ ٖبيبپ طٍٔ ٖآ
ٝو ٛزك٘از ضز ٖآ َبؿٕي٘ سحاٚ يؾضز ئاعِا ٝتقاز سقبث . ضز ٗيا ديضبت تضٛن يٕؾض ٖبيبپ َبؿٕي٘ ( 30 ٕٟٗث
ياطث َبؿٕي٘ ،َٚا 31 طيت ياطث َبؿٕي٘ ْٚز ٚ 31 ضٛيطٟق ياطث َبؿٕي٘ ٖبتؿثبت ) ٖاٛٙػ ٝث ديضبت يّيهحتِا ؽضبف
ةٛؿحٔ ئ زٛق . ٖبيٛزك٘از ياطث سقضا يؾبٙقضبو ٖٚسث ٝٔب٘ ٖبيبپ عي٘ ديضبت يّيهحتِا ؽضبف ديضبت يٕؾض ٖبيبپ
َبؿٕي٘ تؾا .

2 ) ٖبيٛزك٘از ْظل تؾا فطظ تسٔ فق ٜبٔ ظا ْبٕتا ٗيطذآ يِبؿٕي٘ ٝو جح ْب٘ ت ياطث س٘ا ٝتقاز ْبز٘ا ضٛٔا
طٛثطٔ ٝث تغاطف ظا ُيهحت زٛذ ( ؽپ ظا ْبز٘ا تبٔسمٔ ضبو ضز ٜسىك٘از ٝيٛؿت ٚ ةبؿح بث طيبؾ يبٞسحاٚ
ٜبٍك٘از ) ٝث ٜضازا ٖبٍتذٛٔآ ف٘از ٝؼراطٔ سٙٙو . ضز ٝؼراطٔ تضٛن ؽپ ظا تّٟٔ ،ضطمٔ ْبز٘ا ضٛٔا طٛثطٔ ٝث
تغاطف ظا ُيهحت طٛٙٔ ٝث تذازطپ ٝٙيعٞ ٚ زعٔضبو ٗييؼت ٜسق سٞاٛذ زٛث .

3 ) ٝث ٖبيٛزك٘از ْطتحٔ ٝينٛت ئ زٛق ٝو ّٝنبفلث ؽپ ظا عبفز ظا ٝٔب٘ ٖبيبپ تجؿ٘ ٝث ُحاطٔ يع تغاطف ظا
،ُيهحت ٝيٛؿت ةبؿح ٚ صذا نضسٔ يّيهحت كثبغٔ تاضطمٔ ٜبٍك٘از يضبر ْاسلا سٙٙو ( . سٙيآطف تغاطف ظا
ُيهحت س٘اٛتئ ٝتؿث ٝث ظياطق بت 2 ٔ ٜب ٝث سٔبز٘ا َٛع .) يٟيسث تؾا تضٛنضز ْسػ ٝؼراطٔ تٟر يع ُحاطٔ
،يّيهحتِا ؽضبف ْعّٔ ٛزك٘از ٝث تيبػض تاضطمٔ ٝعٛثطٔ تٟر ُيٕىت ٚ يٙيثظبث ٜس٘ٚطپ ٚ تذازطپ يبٞ ٝٙيعٞ
سٞاٛذ ةٛهٔ زٛث ( . ٜظبث ي٘بٔظ يزبػ تٟر ٝؼراطٔ ياطث يع ُحاطٔ تغاطف ظا ُيهحت بت 6 ؽپ ٜبٔ ظا ٖبٔظ عبفز
ظا ِٝبؾض تؾا ). ٗيٙچٕٞ تيِٛئؿٔ تلاٛػ يقب٘ ظا طيذأت ) طيظ٘ تجيغ ْبظ٘ ضز ٝفيظٚ ٚ ٜطيغ ( طث ٜسٟػ ٛزك٘از
سٞاٛذ زٛث .

يخشث تاسشقه طَثشه ِث ُشوً ىبيبپ ِهبً يسبٌضسبك ذضسا ٍ خيسبت ؽسبف يليصحتلا

1 ) َٛع فضبؼتٔ ٜضٚز سقضا يؾبٙقضبو ٝتؾٛيپب٘ 2 َبؾ تؾا .

24
2 ) ضز دساَه ييبٌثتسا ، فياعفا َٛع ٜضٚز ظمف بث ميركت ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از ظبزٔ تؾا . ضز
طٞ تضٛن تاٛٙؾ يّيهحت ضز طٞ ٚز ٜٛيق سيبج٘ ظا 5 / 2 َبؾ ( 5 َبؿٕي٘ يّيهحت ) ظٚبزت سٙو .

3 ) ٜطٕ٘ ٝٔب٘ ٖبيبپ ضز تضٛن ْبز٘ا عبفز ظا ٝٔب٘ ٖبيبپ بت تّٟٔ ضطمٔ ظؾٛت تيطيسٔ يّيٕىت تليهحت ٜبٍك٘از
ضز ٖبيبپ َبؿٕي٘ ٓزٙپ ُيهحت ( 30 يز ياطث ٖبيٛزك٘از يزٚضٚ َٚا َبؿٕي٘ ٚ 31 زازطذ ياطث ٖبيٛزك٘از يزٚضٚ
َبؿٕي٘ ْٚز ) ٝث تضٛن يزسػ ٚ ؽپ ظا ٖآ تضٛن ضز تمفاٛٔ بث ٝٔازا ُيهحت ٛزك٘از ٖٛيؿيٕوضز زضاٛٔ لبذ
ٝث تضٛن (pass) P ضز ٝٔب٘ضبو زضاٚ ئ زٛق .

4 ) علعا ِث ِيلك كوّ ىاسب ٍ ىبيَجطًاد ذضسا يسبٌضسبك يه ذًبسس ِك مشف تساَخسد عبفد صَجه صا
فشع ىٍبؼه طٍّژپ ي ٍ تليصحت يليوكت ُذكطًاد ِث تيشيذه تليصحت يليوكت مصل ُبگطًاد تسا 2
ِتفّ لجق صا عبفد صا ِلبسس ًبويقتسه لبسسا دَض ٍ بت تفبيسد صَجه ذيبجً تسَص عبفد دشيگ . ٗيٙچٕٞ ْطف
ـضاعٌ ز عبف ظا ٖبيبپ ٝٔب٘ ْظل تؾا طخواسح بت ٚز ٝتفٞ سؼث ديضبت ظا عبفز ٝث ٜضازا تليهحت يّيٕىت ٜبٍك٘از
َبؾضا ،زٛق ٚ ٛزك٘از فظٛٔ تؾا بت طخواسح ٚز ٜبٔ سؼث ظا ديضبت عبفز ُحاطٔ ،حيحهت ُيٕىت ٚ ُيٛحت ٖبيبپ
ٝٔب٘ زٛذ اض ْبز٘ا ٜزاز ْطف بت " ُيسجت فطح J ٝث ٜطٕ٘ " ٝث ٜضازا حت تليه يّيٕىت ٜبٍك٘از ٜزبتؾطف زٛق . ٝچ٘بٙچ
ْطف ُيسجت J ضز فطظ ٗيا ٚز ٜبٔ َبؾضا ،زٛك٘ فطح J ُيسجت ٝث P سٞاٛذ سق ٚ ٜطٕ٘ يزسػ ضٛظٙٔ يٕ٘ زٛق .

5 ) تبكً ي ساضگشث ظَصخ سد ي ِلبسس صا عبفد ِسلج :

 ػبفز ٝؿّر ي ِٝبؾض ظا ٝ ، ا ٝؿّر ي ّٕػ ًلٔبو ي ٕؾض ٚ ي ٔ ي سقبج . سٕٙللػ ٖبٍتؿث اطث ي ا ضز توطق ي ٗ
ٔ ٓؾاطٔ ي بپ ظا ؽپ سٙ٘اٛت ي ٛزك٘از ٚ ٖاضٚاز ضٛضح بث ٝو دؾبپ ٚ فؾطپ ٚ عبفز ٝؿّر ٖب ي ٔ ْبز٘ا ٖب ي زٛك ،
ٔ ي سٙ٘اٛت بٕ٘ ْاسلا ؽىػ ٗتفطٌ ٚ ٌُ اسٞا ٝث تجؿ٘ ي سٙ .
 ح ضز ي ضاعٌطث ٗ ي ٕ٘ ظبزٔ ؽىػ ٗتفطٌ ٝؿّر ي سقبث .
 ٙچٕٞ ي ٛهت ٚ اسن ظجض ٌٝ٘ٛطٞ ٗ ي ضازطث ط ي بث ٝؿّر ظا ي س ّٙػ ي سٔ ظا ٜظبرا تؿو بث ٚ ٜزٛث ي عبفز ٝؿّر ط
ٌ تضٛن ي زط .


25
4 - 2 - يبْطياشگ غغقه يسبٌضسبك ذضسا
ٝٔازا ضز يبٟكياطٌ فّترٔ يؾبٙقضبو ٝث سقضا حطق ُيش يفطؼٔ ئ س٘زطٌ .

يسذٌْه قشث - كيًٍشتكلا ( ِس صياشگ :) فسٞ ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از يب٘اٛت بث ي يحاطع تاٚزا ،
يبٞضاسٔ غٕتزٔ يبٟٕتؿيؾ ٚ هي٘ٚطتىِا يبٟٕتؿيؾ ٚ َبتيزيز يبٞزطثضبو بث يٙف يتؼٙن ٚ ٗيٙچٕٞ ٚ ، تيّثبل
فٞٚػپ يضٚآٛ٘ ، ؽيضست ٚ ٝٙئظضز تاٚزا ٕٝي٘ يزبٞ يبٞضاسٔ ، يىي٘ٚطتىِا يبٞضاسٔ ،بٞضٛؿؾٚطپٚطىئ زطثضبو ،
ٝغؾاٚ يطتٛيپٔبو ـظازطپ ، َبٍٙيؾ يبٞ َبتيزيز ييب٘اٛتٚ ٝيعزت ُيّحتٚ ٓتؿيؾ يبٞ يىي٘ٚطتىِا َبتيزيز ٚ
ئ سقبث .

سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - كيًٍشتكلا ( يبّساذه كيًٍشتكلاٍشكيه )

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
سٔبر تِبح تاٚزا َٛنا ( ي ب ف ي ع ي ٘ٚطتىِا ه ي ه )
- ٘ٚطتىِا ي يِٛب٘آ ه ( ي ٘ٚطتىِا ب ي ه 3 )
سبججا سٍسد ي
( 9 سحاٚ )
- يبٞضاسٔ يحاطع CMOS I
- هي٘ٚطتىِا تبؼغل تذبؾ يغِٛٛٙىت ٚ يضٛئت
- ٘ٚطتىِا ي ز ه ي ز ي َبت
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ًٍشتكلا ذضسا ي ك
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 15 سحاٚ )

- يبٞضاسٔ يحاطع CMOS II
- حاطع ي سٔ بٞضا ي غٕتزٔ
- ٜزطكف يّيذ غٕتزٔ يبٞضاسٔ
- ٝتفطكيپ سٔبر تِبح هيعيف
- غٕتزٔ يبٞضاسٔ RF
- ٘ٚطتىِا ي پ ه ي ٝتفطك
- غٕتزٔ يبٞطتّيف
- غٕتزٔ يبٞضاسٔ زطثضبو
- ٜزاز َسجٔ يبٞضاسٔ يحاطع

ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي
قطث ث ب بٕٙٞاضزبتؾا ٝينٛت

* ٙقضبو ٜضٚز ضز ئ ٗيعٍيبر يضبيتذا يبٟؾضز بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ٖٚسث سقضا يؾب زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
26

سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - كيًٍشتكلا ( تاٍدا كيًٍشتكلا ًَبً ٍ ٍشكيه )

ًاشجج سٍسد ي
( 3 سحاٚ )
سٔبر تِبح تاٚزا َٛنا ( ي ب ف ي ع ي ٘ٚطتىِا ه ي ه )
سبججا سٍسد ي
( 12 سحاٚ )
- ضٛئت ي غِٛٛٙىت ٚ ي تذبؾ هي٘ٚطتىِا تبؼغل
- يزطثضبو يٕت٘اٛو هي٘بىٔ
- ف ي ع ي ه ح سٔبر تِب ٝتفطكيپ
- ٝتفطكيپ سٔبر تِبح تاٚزا
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ًٍشتكلا ذضسا ي ك
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 12 سحاٚ )

- يضٛ٘ غٕتزٔ يبٞضاسٔ
- ي٘بؾضطثا َٛنا
- ا ٓت٘اٛو يؾسٟٙٔ هي٘ٚطتىِ
- يضٛ٘ غٕتزٔ يبٞضاسٔ II
- يضٛ٘ هي٘ٚطتىِا
- ضعيِ زطثضبو ٚ يغِٛٛٙىت
- ب٘بؾضطثا تاٚزا
- ٝهركٔ يزبٞ ٕٝي٘ تاٚزا ٚ زاٛٔ يثبي
- يضٛ٘ يزبٞ ٕٝي٘ تاٚزا تذبؾ
- ي٘ٛتٛف يبٞضّٛث

ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي
قطث بٕٙٞاضزبتؾا ٝينٛت بث


* ضز ئ ٗيعٍيبر يضبيتذا يبٟؾضز بث ٝٔب٘ ٖبيبپ ٖٚسث سقضا يؾبٙقضبو ٜضٚز زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ27
سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - كيًٍشتكلا ( لبتيجيد )

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- حاطع ي ؾ ي بٟٕتؿ ي ٔ ي ضٛؿؾٚطپٚطى ي ( ي ب
ٜس٘ظازطپعيض I )
- َبتيزيز ٓئلػ ـظازطپ
بججا سٍسد س ي
( 12 سحاٚ )
- ٜزطكف يّيذ غٕتزٔ يبٞضاسٔ
- ٜس٘ظازطپ عيض II
- يطتٛيپٔبو ٝغؾاٚ يبٞضاسٔ
ؼضز ٚز ظا يىي :
- ٝىجق ٚ ٜزاز َبمت٘ا يطتٛيپٔبو يبٞ
- ٝٔب٘طث ٝتفطكيپ يزطثضبو يؿيٛ٘
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ًٍشتكلا ذضسا ي ك
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 12 سحاٚ )

- ٝتفطكيپ طتٛيپٔبو يضبٕؼٔ
- َبتيزيز هي٘ٚطتىِا
- ٝىجق ٚ بٟٕتؿيؾ ضز تيٙٔا يطتٛيپٔبو يبٞ
- ٝىجق ٜزاز تاطثبرٔ يبٞ
- َبتيزيز طيٚبهت ـظازطپ
- ٝٔب٘طث ت٘طتٙيا يؿيٛ٘
- ٝىجق يجهػ يبٞ
- ترؾ يبٟ٘بثظ ظؾٛت يحاطع يضاعفا
- يظبف يبٟٕتؿيؾ


ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا ؾ ظا بٟكياطٌ طيب ي ؾسٟٙٔ ي
قطث بٕٙٞاضزبتؾا ٝينٛت بث* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
23
يسذٌْه قشث - لشتٌك فسٞ ، ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از ييب٘اٛت بث ٝيعزت ُيّحت ٚ ٓتؿيؾ َطتٙو ٚ بٞ
آطف ٓػا بٞسٙي ظا يغذ يغذطيغ ، َبتيزيز ٚ يبٞزطثضبو بث فّترٔ ّٕٝر ظا يتؼٙن ئبظ٘ ٚ ئ سقبث .
ف٘از ٖبٍتذٛٔآ ٗيا ٜضٚز تيّثبل فٞٚػپ ـظٛٔآ ، ٚ يضٚآٛ٘ ٝٙئظ ضز ٓتؿيؾ يبٞ يتؼٙن غيؾٚ زبؼثا ٚ َطتٙو ٚ
يبٞطتٔاضبپ بث اض بٟ٘آ فّترٔ تقاز سٙٞاٛذ اض .

سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - لشتٌك

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- ٖضسٔ َطتٙو
- ز َطتٙو ي ز ي َبت
سبججا سٍسد ي
( 9 سحاٚ )
ؼضز ذٙپ ظا ؼضز ٝؾ :
- ٝٙيٟث َطتٙو
- ؾ َطتٙو ي بٞ ٓتؿ ي غتٔ سٙچ ي ٜط
- ْٚبمٔ َطتٙو
- يغذطيغ َطتٙو
- ٝتفطكيپ يؾسٟٙٔ تبيضبيض
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 ٚ سحا
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا لشتٌك
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 15 سحاٚ )

- ز ٓئلػ ـظازطپ ي ز ي َبت 1
- ضٛئت ي ٕرت ي ف ٚ ٗ ي بٞطتّ ي ٟث ي ٝٙ
- بؾبٙق يي ؾ ي بٞ ٓتؿ
- ٙتجٔ َطتٙو ي پ طث ي ث ف ي ٙ ي َسٔ
- ف ي بٞطتّ ي مفٚ ي
- طثٚب٘ ي ا ي ؾطٙ ي
- جغت َطتٙو ي م ي
- ظبف كغٙٔ ي بٞزطثضبو ٚ ي ٖآ
- ٝىجق بٞ ي جهػ ي يػٛٙهٔ بٞزطثضبو ٚ ي ٖآ
- ؾ َطتٙو ي بٞ ٓتؿ ي ؼثا ب ؾٚ ز ي غ
- سٕٙقٛٞ َطتٙو
- تبثض َطتٙو 1
- تبثض َطتٙو 2
- لز ضاعثا ي پ ك ي ٝتفطك
29

ٚ ي ه ؼضز ن . سقضا ظا بٟكياطٌ طيبؾ ي ؾسٟٙٔ ي
قطث بٕٙٞاض زبتؾا ٝينٛت بث بت ٚ يي سٔ س ي ٜٚطٌ ط . صذا
ث ي بؾ ظا ؼضز ٚز ظا ف ي اطٌ ط ي بٟك سيبث ٝث ٛهت ي ٜٚطٌ ت
سؾطث .
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
31
يسذٌْه قشث - تسذق ( كيًٍشتكلا تسذق يبٌْيضبه ٍ يكيشتكلا ) ، ٝٙئظ يتبميمحت ٖبيٛزك٘از ٗيا ضز
فياطٌ ُٔبق ٝيعزت ُيّحت ٚ يحاطع ، ٚ َطتٙو يبٟٙيقبٔ يىيطتىِا يؾضطث ٚ زطثضبو ٚ ُئبؿٔ يج٘بر ئ بٟ٘آ سقبث .
ٝٙئظ ضز هي٘ٚطتىِا تضسل يٚض طث عوطٕت عي٘ يحاطع تذبؾ ، يؾضطث ٚ عاٛ٘ا يبِٟسجٔ هي٘ٚطتىِا تضسل زطثضبو ،
تؼٙن ضز بٟ٘آ تاطحا ٚ ٖآ يٚض طث تيفيو قطث ئ سقبث .
سٍسد يسبٌضسبك سا يسذٌْه ذض قشث - تسذق ( كيًٍشتكلا تسذق يبٌْيضبه ٍ يكيشتكلا )
ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- ٘ٚطتىِا ي تؼٙن ه ي
- سجت ي غط٘ا ُ ي طتىِا ي ى ي 2 ( ي ب قبٔ ي بٞ ٗ ي
طتىِا ي ى ي III )
سبججا سٍسد ي
( 9 سحاٚ )
ٖبئ ظا ؼضز ٝؾ :
- ضٛئت ي قبٔ غٔبر ي بٞ ٗ ي طتىِا ي ى ي
- ٘ٚطتىِا ي تضسل ه I
- َطتٙو يىيطتىِا يبٟٙيقبٔ
- حاطع ي قبٔ ي بٞ ٗ ي طتىِا ي ى ي
- و ي ف ي طتىِا ٖاٛت ت ي ى ي
- ٝتفطكيپ يٛل ضبكف ٚ بٟميبػ
- ٖضسٔ َطتٙو
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا تسذق
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 15 سحاٚ )

- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي َبمت٘ا DC ي ب AC صپ فبغؼ٘ا ي ط
- ٖاٛت َطتٙو تواض ي ٛ
- َٛنا ب٘بؾضطثا يي
- تذبٙق ٚ يؾضطث غط٘ا ي بٞ ي ٛ٘
- تِبح بٞ ي اضصٌ ي ؾ ي بٞ ٓتؿ ي تضسل
- ّثبل ي ا ت ٖبٙيٕع ؾ ضز ي بٞ ٓتؿ ي تضسل
- ْط٘ ي٘ظسيّو ٚ يسيسكت يبِٟسجٔ
- تضسل هي٘ٚطتىِا يبِٟسجٔ َطتٙو ٚ يظبؿِسٔ
ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي قطث
ضزبتؾا ٝينٛت بث بٕٙٞا
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
31
يسذٌْه قشث - تسذق ( يبْوتسيس تسذق ) ، ٝٙئظ يتبميمحت ٗيا فياطٌ ُئبؿٔ فّترٔ ٝغثاض ضز ،سيِٛت بث
َبمت٘ا غيظٛت ٚ يغط٘ا يىيطتىِا ئ سقبث . ر ظا ّٕٝ ٝٙئظ يبٞ يتبميمحت ٗيا ٝتقض ٝٔب٘طث يعيض ٜطٟث ، يضازطث تظبفح ، ،
ٜسيسپ يبٞ يحاطع ،اضصٌ ٚ يٍٙٞبٕٞ يميبػ يٛل ضبكف هئبٙيز ، تيّثبل ٚ ٖبٙيٕعا ٝىجق ضز يبٞ يىيطتىِا تؾا .
سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - تسذق ( يبْوتسيس تسذق )

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- ّحت ي ؾ ُ ي بٟٕتؿ ي غط٘ا ي طتىِا ي ى ي II ( ي ب تضسل يبٟٕتؿيؾ يؾضطث II )
- سجت ي غط٘ا ُ ي طتىِا ي ى ي 2 ( ي ب قبٔ ي بٞ ٗ ي طتىِا ي ى ي III )
سبججا سٍسد ي
( 9 سحاٚ )
ٖبئ ظا ؼضز ٝؾ :
- تضسل يبٟٕتؿيؾ هئبٙيز I
- ضٛئت ي قبٔ ي بٞ ٗ ي طتىِا ي ى ي
- تضسل يبٟٕتؿيؾ ياضصٌ يبٟتِبح
- ثبل تضسل يبٟٕتؿيؾ ضز ٖبٙيٕعا تيّ
- ٜطٟث ٝتفطكيپ تضسل يبٟٕتؿيؾ ظا يضازطث
- َطتٙو ٖاٛت ٛيتواض
- ٖضسٔ َطتٙو
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا تسذق
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 15 سحاٚ )

- ٝٔب٘طث تضسل يبٟٕتؿيؾ يعيض
- سٟٙٔ يبٟٕتؿيؾ ضز ٖبٙيٕعا تيّثبل يؾ
- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي َبمت٘ا DC ي ب AC صپ فبغؼ٘ا ي ط
- يىيطتىِا ٖاٛت تيفيو
- تضسل يبٟٕتؿيؾ ضبتذبؾ سيسزت
- ٝٙيٟث يبٟقٚض يزسػ يظبؾ
- ٝتفطكيپ يٛل ضبكف ٚ بٟميبػ
- ٝىجق تيٙٔا تضسل يبٞ
- تضسل يبٟٕتؿيؾ هئبٙيز II
- يغط٘ا تذبٙق ٚ يؾضطث ٛ٘ يبٞ
ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا اطٌ طيبؾ ظا بٟكي ي ؾسٟٙٔ ي قطث بٕٙٞاضزبتؾا ٝينٛت بث
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
32
يسذٌْه قشث - تسذق ( تيشيذه لشتٌك ٍ ِكجض يبّ تسذق ) ٗيا ، ٜضٚز ٝث تيثطت ضٛظٙٔ ٗيههرتٔ
ٝٔب٘طث ٚ عيض ٜطٟث ضازطث يبٟكرث ضز تيطيسٔ َطتٙو ٚ ٝىجق ًٙيچبپؿيز ٚ يبٞ ئّ ٝمغٙٔ ٚ يا سيسر ضبتذبؾ ضز
ٓتؿيؾ تضسل ٖبٔضٛكو ضز هي ضز ٝٔب٘طث ِٝبؾ ٚز ئ سقبث . ٝث يٛح٘ ٝو ٗيا ضز زٛرٛٔ ءلذ ٝٙئظ ياطث اض توطق
توطق ،طي٘اٛت تيطيسٔ ٝىجق قطث ٖاطيا يبٟتوطق ٚ قطث مغٙٔ ٝ يا حغؾ ضز فطعطث ضٛكو سيبٕ٘ .

سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - تسذق ( تيشيذه لشتٌك ٍ ِكجض يبّ تسذق )

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- سجت ي غط٘ا ُ ي طتىِا ي ى ي 2 ( ٓتؿيؾ يؾضطث تضسل يبٞ II )
- تظبفح ٚ ِٝض
سٍسد قشث يسذٌْه
( 18 سحاٚ )
ٖبئ ظا ؼضز فق :
- ٜطٟث ظا يضازطث ٓتؿيؾ ٝتفطكيپ تضسل يبٞ
- تضسل يبٟٕتؿيؾ هئبٙيز I
- ٓتؿيؾ ضبتذبؾ سيسزت تضسل يبٞ
- ٓتؿيؾ ضز ٖبٙيٕعا تيّثبل طتسل يبٞ
- ٝىجق تيٙٔا تضسل يبٞ
- ٛيتواض ٖاٛت َطتٙو
- يغط٘ا تذبق ٚ يؾضطث ٛ٘ يبٞ
- ٚ ًٙيچبپؿيز SCADA
- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي َبمت٘ا DC ي ب AC صپ فبغؼ٘ا ي ط
- ٝٔب٘طث يض تضسل يبٟٕتؿيؾ يع


بت ٚ ي ه ؼضز ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي قطث ٝينٛت بث
بٕٙٞاضزبتؾا
ٌِيْث ٍ دبصتقا ،تيشيذه سٍسد يصبس
( 9 سحاٚ )

- ٖبئ ظا ؼضز ٝؾ :
- ٓيٕهت يبٟقٚض ٖاطيسٔ ياطث يطيٌ
- زطذ زبهتلا
- ٓتؿيؾ يبٟىئبٙيز ُيّحت
- يضاصٌ تٕيل تيطيسٔ
- ٝٙيٟث يبٟقٚض يزسػ يظبؾ
33
- يغِٛٛٙىت تيطيسٔ
ِهبً ىبيبپ سبٌضسبك ي ذضسا تسذق
*

6 سحاٚ
يصَهآسبك ( سحاٚ طفن )
240 اطٔ ضز تػبؾ و قطث ضاظبث ٚ ًٙيچبپؿيز ،ٝىجق تيطيسٔ بث ظجتطٔ ع
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 33 سحاٚ
34
سذٌْه ي قشث - تاشثبخه ( نتسيس ) فسٞ ، ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از ييب٘اٛت بث ٝيعزت ُيّحت ٚ يحاطع ٚ
يبٟٕتؿيؾ يتاطثبرٔ يبٞزطثضبو بث فّترٔ يتؼٙن ئبظ٘ ٚ ئ سقبث . ف٘از ٖبٍتذٛٔآ ٗيا ٜضٚز تيّثبل فٞٚػپ ،
يضٚآٛ٘ ؽيضست ٚ ٝٙئظ ضز يبٟٕتؿيؾ ٝتفطكيپ يتاطثبرٔ ٗف ، يضٚآ تبػلعا ـظازطپ ، تجحن ٚ طيٛهت بي
تاطثبرٔ ٜضاٛٞبٔ ،ضبيؾ يا تقاز سٙٞاٛذ اض ضازاض بي .
سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - تاشثبخه ( نتسيس )
ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- ز تاطثبرٔ ي ز ي َبت ( ي ب ٔ تاطثبر 2 )
- ز ٓئلػ ـظازطپ ي ز ي َبت
سبججا سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- آطف ي بٞسٙ ي فزبهت ي
- پ تاطثبرٔ ي ٝتفطك
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا تاشثبخه
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 18 سحاٚ )

- ضٛئت ي سو ي ًٙ
- ضٛئت ي تبػلعا
- ضٛئت ي ظبؾضبىقآ ي
- ٗيٕرت يضٛئت
- فن يضٛئت
- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي ئٛؾ ي چ ي ًٙ
- ضبٍ٘عٔض ي
- تپا ي ف ه ضٛ ي ٝ
- ؾ َٛنا ي بٞ ٓتؿ ي ضازاض
- ا ٜضاٛٞبٔ تاطثبرٔ ي
- ٝىجق ٜزاز تاطثبرٔ يبٞ بٞ
- ٝىجق ٝتفطكيپ ٜزاز تاطثبرٔ يبٞ
- ٝىجق ٚ ٜزاز َبمت٘ا يطتٛيپٔبو يبٞ
- تجحن ـظازطپ
- هت ـظازطپ َبتيزيز طيٚب
- ٖبٔظ ـظازطپ - ؽ٘بوطف
- بٞطٌ ـظازطپ ي َبٍٙيؾ
- َبتيزيز ٓئلػ ـظازطپ II
- رٔ تاطثب يضٛ٘
- يضبٔآ يضٛ٘ تاطثبرٔ
- ف ي ضٛ٘طج ي
- بٔظآ ي ٜبٍك DSP
- ف ي بٞطتّ ي مفٚ ي
35
- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي تاطثبرٔ يؾطتؾز ٟٗپ س٘بث


ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي
قطث بٕٙٞاضزبتؾا ٝينٛت بث
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
36
يسذٌْه قشث - تاشثبخه ( يسًَ ٍ َيٍٍشكيبه ) فسٞ ، ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از ييب٘اٛت بث يحاطع ٚ
ٝيعزت ُيّحت يبٟٕتؿيؾ يضٛ٘ ،ٛيٚٚطىيبٔ ٗت٘آ ، ٜسيسپ ٚ بٞ يبٞ فّترٔ داٛٔا ضبكت٘ا يؿيعبٙغٔٚطتىِا ئ سقبث .
ف٘از ٖبٍتذٛٔآ يا ٗ ٜضٚز تيّثبل فٞٚػپ يضٚآٛ٘ ، ؽيضست ٚ ٝٙئظ ضز َبمت٘ا يٌسٙواطپ ، قطفت ٚ داٛٔا
يؿيعبٙغٔٚطتىِا ُيّحت ، يحاطع ٚ يبٟٕتؿيؾ ٚ بٞضاسٔ ييٛيزاض يحاطع ،ٛيٚٚطىيبٔ ٗت٘آ ٝيعزت بي بٞ ُيّحت ٚ
يبٟٕتؿيؾ تاطثبرٔ يضٛ٘ تقاز سٙٞاٛذ اض .

سٍسد يسبٌضسبك ذضسا يسذٌْه قشث - تاشثبخه ( يسًَ ٍ َيٍٍشكيبه )

ًاشجج سٍسد ي
( 6 سحاٚ )
- ٔ ي داٛٔا ٚ بٞ ٖاس
- بٔ ي ٚٚطى ي ٗت٘آ ٚ ٛ ( ي ب ي ى ي ؼٚضز ظا بٔ ي ٚٚطى ي ٛ I ي ب
ٗت٘آ بٞ )
سبججا سٍسد ي
( 15 سحاٚ )
- عبٙغٔٚطتىِا ي پ ؽ ي ٝتفطك
- ض ي ضب ي ؾسٟٙٔ تب ي پ ي ٝتفطك
- ا ءاعر ٘ ي زبٞ ٕٝ ي بٔ ي ٚٚطى ي ٛ
- يحاطع بٞضاسٔ ي بٔ َبؼف ي ٚٚطى ي ٛ / ي ب / بٔ ي ٚٚطى ي ٛ II / ي ب / ف ي طج
ضٛ٘ ي
- بٞ ـٚض ي زسػ ي عبٙغٔٚطتىِا ضز ي ؽ / ي ب / ضٛئت ي ٌسٙواطپ ي
داٛٔا
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا تاشثبخه
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 9 سحاٚ )

- يضٛ٘ تاطثبرٔ
- يث تاطثبرٔ ياطث داٛٔا ضبكت٘ا ٓيؾ
- ٛيٚٚطىيبٔ يغذطيغ يبٞضاسٔ
- ٜضاٛٞبٔ تاطثبرٔ يا
- ٓتؿيؾ َٛنا ضازاض يبٞ
- ٝيضٛف هيتپا
- ٗت٘آ ٝتفطكيپ يبٞ
- يضٛ٘ غٕتزٔ يبٞضاسٔ
- ٛيٚٚطىيبٔ هي٘ٛتف
- ٕٝي٘ تاٚزا زطثضبو ٚ يضٛئت يطتٕيّئ يزبٞ
37
- ي٘ٛتٛف يبِٟبتؿيطوٚ ضعيِ ه
ؼضز ٚز بت ٚ ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ٔ ؾسٟٙ ي قطث ٝينٛت بث
بٕٙٞاضزبتؾا

* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
33
يسذٌْه قشث - تاشثبخه ( ضهس ) فسٞ ، ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از تؾا ٝو ييب٘اٛت تيٙٔا زبزيا ضز
ٚ بٟٕتؿيؾ ٝىجق يبٞ رٔ ٝ٘بياض ٚ يتاطثب يا سٙقبث اضاز اض . ف٘از ٖبٍتذٛٔآ ٗيا ٜضٚز تيّثبل فٞٚػپ يضٚآٛ٘ ، ٚ
ؽيضست ٝٙئظ ضز يضبٍ٘عٔض تيٙٔا ٚ ٓتؿيؾ ٝىجق ٚ بٞ يبٞ يطتٛيپٔبو تقاز سٙٞاٛذ اض . ٓٞ ٗيٙچ ٖاٛت يحاطع
ٓتؿيؾ يبٞ ياطث عٔض ٝيّو يبٟٕتؿيؾ يتاطثبرٔ تؾسثاض ٚآ سٙٞاٛذ زض .
سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - تاشثبخه ضهس

ًاشجج سٍسد ي
( 3 سحاٚ )
- ز تاطثبرٔ ي ز ي َبت ( ي ب ٔ تاطثبر 2 )
سبججا سٍسد ي
( 15 سحاٚ )
- آطف ي بٞسٙ ي فزبهت ي
- پ تاطثبرٔ ي ٝتفطك
- ضبٍ٘عٔض ي
- ضبٍ٘عٔض ي پ ي ٝتفطك
- ض ي ضب ي ضبٍ٘ عٔض تب ي
وس ي سبٌضسبك سبٌ ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي ىب سبٌضسبك ِهبً ي ذضسا تاشثبخه
*

6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 9 سحاٚ )

- ٙٔا ي ت ضز ؾ ي ٓتؿ بٞ بٞ ٝىجق ٚ ي پٔبو ي طتٛ ي
- ٜزاز تاطثبرٔ ٝىجق
- ضٛئت ي سو ي ًٙ
- ضٛئت ي تبػلعا
- تجحن ـظازطپ
- بٞ ٝىجق ٚ ٜزاز َبمت٘ا ي پٔبو ي طتٛ ي
- پ ي چ ي ٌس ي تبجؾبحٔ
- ع ي ٜزطتؿٌ ف
- ؾ تاطثبرٔ ي ضب
- ؾ ٖبٟ٘ تبػلعا يظب
بت ٚ ي ه ؼضز ن . سقضا بٟكياطٌ طيبؾ ظا ي ؾسٟٙٔ ي قطث ٝينٛت بث
بٕٙٞاضزبتؾا
ئ ٗيؼٔ بٕٙٞاضزبتؾا تضٛكٔ بث يضبيتذا ؼٚضز تيوطت زٛق .
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
39
يسذٌْه قشث - يسذٌْه يكضضپ ( كيشتكلاَيث ) فسٞ ، ٗيا ظا ٜضٚز تيثطت ي٘بيٛزك٘از ييب٘اٛت بث ٝيعزت ٚ
ُيّحت ٚ يحاطع ٓتؿيؾ يبٞ هيطتىِاٛيث كيلز ضاعثا ٚ ٖآ بث ظجتطٔ تؾا . ف٘از ٖبٍتذٛٔآ ٗيا ٜضٚز تيّثبل فٞٚػپ
- ـظٛٔآ يضٚآٛ٘ ٚ ٝٙئظضز يبٞ تٙٔٚطتؿٙياٛيث َسٔ ، يظبؾ ؿيؾ ٓت يبٞ هيغِٛٛيث يضازطثطيٛهت ، يىقعپ بي
ـظازطپ َبٍٙيؾ يبٞ هيغِٛٛيث تقازسٙٞاٛذ اض .

سٍسد يسبٌضسبك يسذٌْه ذضسا قشث - يسذٌْه يكضضپ ( كيشتكلاَيث )
ًاشجج سٍسد ي
( 12 سحاٚ )
- ف ي ع ي غِٛٛ ي I ٚ II
- نا ؾسٟٙٔ َٛ ي ىقعپ ي
- ز ٓئلػ ـظازطپ ي ز ي َبت
سبججا سٍسد ي
( 15 ٚ سحا )
فِا ) ظا ؼضز ٝؾ 4 طيظ ؼضز :
- يىقعپ يضازطث طيٛهت
- ظبؿِسٔ ي ؾ ي بٞ ٓتؿ ي ث ي غِٛٛ ي ه
- يتبيح ٓئلػ ـظازطپ
- ث ي اٛ ي تٙٔٚطتؿٙ

ة ) ٚز ظا ؼضز ضبٟچ طيظ ؼضز :
- ؾ َطتٙو ي بٞ ٓتؿ ي جهػ ي – ٘لضػ ي
- ىقعپ س٘ٛؾاطتِٚا ي
- ـظازطپ يىقعپ طيٚبهت ُيّحت ٚ
- يجهػ يظبؿِسٔ
وس ي سبٌ سبٌضسبك ي ذضسا
2 سحاٚ
بپ ي سبٌضسبك ِهبً ىب ي ذضسا م . يكضضپ
*
6 سحاٚ
تخا سٍسد ي سب ي
( 9 سحاٚ )

- ؾ ي بٞ ٓتؿ ي MRI
- تبثض ي ه
- ث ي اٛ ي ٔٚطتؿٙ ي پ تٙ ي ٝتفطك
- ؾ َطتٙو ي بٞ ٓتؿ ي هيغِٛٛيث
- ٗيقبٔ ٚ ٖبؿ٘ا ضز ييبٙيث
- ـظازطپ ٓئلػ ح ي تب ي II
- ٖبٔظ ـظازطپ – ؽ٘بوطف
- ظبف كغٙٔ ي بو ٚ بٞزطثض ي ٖآ
41
- ٍِٛا ميركت

ؼٚضز ن . سقضا طٍيز بؾ ظا ي اطٌ ط ي بٟك ي ؾسٟٙٔ ي قطث زبٟٙكيپ بث
سؾطث ٜٚطٌ تيٛهت ٝث بٕٙٞاضزبتؾا .
* ٜضٚز ضز يؾبٙقضبو ٖٚسث سقضا ٝٔب٘ ٖبيبپ يبٟؾضز بث يضبيتذا ٗيعٍيبر ئ زٛق .
غٕر : 32 سحاٚ
41
5 - 2 - شدشگ ىبيَجطًاد سبك يسبٌضسبك ذضسا
ً لبسوي لٍا
ييبٙقآ ـ ٜٚطٌ بث يقظٛٔآ ٝٙئظ ٚ يبٞ تيِبؼف ٖآ تبػٛضٛٔ ٚ ٝٔب٘ ٖبيبپ ٝئاضا ٜسق
ةبرت٘ا ـ ؼٚضز تجح ٚ ْب٘ ٜٚطٌ طيسٔ بث
كيمحت ـ ٜزبٔآ ٚ يظبؾ ٝٙئظ ةبرت٘ا عٛضٛٔ ٝٔب٘ ٖبيبپ - ةبرت٘ا بٕٙٞاضزبتؾا
ٖس٘اضصٌ ـ ؼٚضز : 12 - 9 سحاٚ ( ٝث ٝفبضا ؼٚضز ي٘اطجر تضٛن ضز ْٚعِ )
ْبز٘ا ـ هي ٖاٛٙػ يقظٛٔآ ضبو ٜسىك٘از ضز *
لبسويً مٍد
ةبرت٘ا ـ ؼٚضز تجح ٚ ْب٘ بٕٙٞاضزبتؾا بث
ٖس٘اضصٌ ـ ؼٚضز : 12 - 9 سحاٚ ( ٝث ٝفبضا ؼٚضز ي٘اطجر تضٛن ضز ْٚعِ )
ٗيٚست ـ زبٟٙكيپ ٝٔب٘ ٖبيبپ عٛضٛٔ ٝئاضا ٚ ٖآ ٝث ٜٚطٌ طيسٔ
تيٛهت ـ ٝٔب٘ ٖبيبپ ياضٛق ظؾٛت تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از
ْبز٘ا ـ هي ٖاٛٙػ يقظٛٔآ ضبو ٜسىك٘از ضز *
لبسويً مَس
تجح ـ ْب٘ ضز ٝٔب٘ ٖبيبپ بٕٙٞاض زبتؾا طظ٘طيظ
- ٖس٘اضصٌ ؼٚضز ٜس٘بٕيلبث
ْبز٘ا ـ يكٞٚػپ ضبو ٝٔب٘ ٖبيبپ
ْبز٘ا ـ هي ػ ٖاٛٙ يقظٛٔآ ضبو ٜسىك٘از ضز *
لبسويً مسبْچ
تجح ـ ْب٘ ضز ٝٔب٘ ٖبيبپ بٕٙٞاض زبتؾا طظ٘طيظ
ْبز٘ا ـ يكٞٚػپ ضبو ٝٔب٘ ٖبيبپ
ٗيٚست ـ ٝٔب٘ ٖبيبپ بٕٙٞاض زبتؾا طظ٘طيظ
ٝئاضا ـ ٝٔب٘ ٖبيبپ ٗيٚست ٜسق ٜاطٕٞ تأيٞ زبٟٙكيپ بث ٖاضٚاز ٚطٌ ٚ بٕٙٞاضزبتؾا طظ٘زضٛٔ يقظٛٔآ ٜ ٝث ت٘ٚبؼٔ
كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ( ُلاسح ٝتفٞ ٚز ُجل عبفز ظا )
تيٛهت ـ تأيٞ ٖاضٚاز ٗييؼت ٚ ديضبت عبفز ٖبيبپ ظا ٝٔب٘ ياطث ُجل ظا 31 ضٛيطٟق
ُيٕىت ـ ْطف يبٞ تغاطف ُيهحت ظا ٝئاضا ٚ بٕٙٞاض زبتؾا طظ٘طيظ ٝث ٜٚطٌ طيسٔ
ٝؼراطٔ ـ ٝث ٖٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ياطث كيجغت يضبىٕٞ ظياطق ظاطحا ٚ سحاٚ يقظٛٔآ
ٝيٛؿت ـ ةبؿح يٞاٌٛ صذا ٚ تغاطف ُيهحت ظا


42
* ٖآ ظا طتاطف ٚ يضبجرا ،َٚا تثٛ٘ ٖبيٛزك٘از ياطث ٜسىك٘از يقظٛٔآ فاسٞا ٝث طٛثطٔ يقظٛٔآ ضبو ٚز ْبز٘ا
ت تليهحت ٖبيٛزك٘از ٝيّو ياطث تؾا زاظآ يّيٕى .
** ياطث ي٘بيٛزك٘از ٝو ُلاسح 8 ي٘اطجر سحاٚ ٝتقاز هي ،سٙقبث َبؿٕي٘ ٝث ٝٔب٘طث ٝفبضا لبث ئ زٛق .
43
6 - 2 - تاسشقه ُسٍد يشتكد ُژيٍ ُذكطًاد يسذٌْه قشث
فظٛٔ ٛزك٘از تؾا ٜضٚز ضز يطتوز كثبغٔ ٗييآ بث ٝٔب٘ يطتوز ٜبٍك٘از ٝيلبحِا ٚ ٜػيٚ ٜسىك٘از قطث ٝو ٝٔازا ضز
ئ ُيهحت ،سيآ سيبٕ٘ .

ِيقبحلا 1 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 13 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
ئ ةبرت٘ا يقظٛٔآ ٜٚطٌ سييبت ٚ بٕٙٞاضزبتؾا طظ٘ بث يطتوز ٜضٚز ؼٚضز ززطٌ . فظٛٔ ٛزك٘از تؾا 18 سحاٚ
يؾضز ،بٕٙٞاضزبتؾا طظ٘ بث اض ُلاسح 4 ؼضز ٖبئ ظا ؼٚضز يههرت ٜسىك٘از طخواسح ٚ 2 ؼضز طيبؾظا
ٜسىك٘از س٘اضصٍث ،بٞ . ٗتفطٌ فيث ظا 2 ؼضز ٜسىك٘از طيبؾ ظا يبٕٙٞاضزبتؾا سييبت بث بٞ تيٛهت بث ظمف ،ٛزك٘از
ٚ يقظٛٔآ ٜٚطٌ ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از تؾا ظبزٔ .
ٜطهجت 1 : ٖبٕٟئ ٖسق ز ؼٚضز ض دضبذ ٜبٍك٘از ظا تيٛهت بث ظمف ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ظبزٔ
تؾا .
ٜطهجت 2 : فظٛٔ ٛزك٘از تؾا فطظ طخواسح ٝؾ َبؿٕي٘ ؼٚضز ٜضٚز يقظٛٔآ تيمفٛٔ بث اض زٛذ ضز ٚ ٜس٘اضصٌ
سٙو توطق اطتوز غٔبر ٖبحتٔا .

ِيقبحلا 2 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 17 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
ٖبحتٔا غٔبر ٜسىك٘از ضز قطث ٝث تضٛن يجتو هي ضز ٝتفٞ ضز ،ظٚض تكٟجيزضا طذآ ٝتفٞ بي ٖبثآ طذآ ضاعٌطث
ئ زٛق . يؾضز زاٛٔ ٖبحتٔا غٔبر ُٔبق 4 ؼضز ؼٚضز ظا ٜضٚز تليهحت يّيٕىت ٘ طٞضز ٝو تؾا ٛزك٘از ي َبؿٕ
ٝث بتؾا زبٟٙكيپ بٕٙٞاضز تيٛهت ٚ ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ؼت يي ٔ ٗ ي س٘زطٍ .
يطزٔ ٖبحتٔا غٔبر ، ٖٚبؼٔ كٞٚػپ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از يهرق بي ٝو ياضٛق ظؾٛت تليهحت
يّيٕىت ٜسىك٘از ٗييؼت ،ززطٌ ئ سقبث .

ِيقبحلا 3 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 20 يييآ ِهبً كد يشت ُبگطًاد :
ٜطٕ٘ يِٛجل يبٟؾضز ضز ٖبحتٔا غٔبر ُلاسح 15 ٜزٛث َسؼٔ ٚ ُو ؼٚضز ظا سيبج٘ 16 سقبث طتٕو . يتضٛن ضز ٝو
َسؼٔ ُو ٖبحتٔا غٔبر يلبث 16 هي ظمف ٚ ؼضز طيظ 15 ٖآ ضز ،سقبث ْطت ٜطٕ٘ ٖبحتٔا غٔبر EP ( تضٛن ضز
هحت تمفاٛٔ ي ٕىت تل ي ّ ي از ٜبٍك٘ ) ي ب Fail ئ زٛق . ؽپؾ ٝچ٘بٙچ يتنطف ٛزك٘از ياطث ٖبحتٔا غٔبر طٍيز
ٝتقاز َبؿٕي٘ ضز سقبث يسؼث ؽپ تجح ظا ْب٘ ٖبحتٔا ضز غٔبر ؼضز ظمف ، طيظ 15 زسزٔ اض ًا ٖبحتٔا زاز سٞاٛذ .

ِيقبحلا 4 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 21 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
ٖبيٛزك٘از يطتوز يؾسٟٙٔ قطث ٖبيبپ بت طخواسح سيبث َبؿٕي٘ ْضبٟچ يّيهحت يكٞٚػپ زبٟٙكيپ ظا ضٛضح ضز زٛذ
تأيٞ ٖاضٚاز ِٝبؾض عبفز سٙيبٕ٘ ( . تاٛٙؾ طخواسح ُيهحت ٜضٚز ضز يقظٛٔآ يطتوز 4 َبؿٕي٘ تؾا ).
44
ؽپ تيٛهت ظا ِٝبؾض زبٟٙكيپ تفطكيپ ، يبث ٛزك٘از ضبو ٖبيبپ ضز س َبؿٕي٘ طٞ ٝث ٜسيؾض بٕٙٞاضزبتؾا سييبت ٚ شّ
لبس هي بث ض ٝؿّرضز عي٘ يا ٝؾ ضٛضح بث ٝئاضا ،سيتبؾا ظا طف٘ زٛق سييبت ٚ .
ٜطهجت : ٝؿّر ضز عبفز يكٞٚػپ زبٟٙكيپ ظا ِٝبؾض يطتوز ـضاعٌ ، تفطكيپ ٖبيٛزك٘از ضبو ئ ،اطتوز تؿيبث
ُلاسح 3 طضبح ظا طف٘ ٖا ( ٗتفطٌ طظ٘ ضزبث بٕٙٞاضزبتؾا ) ياضاز ٝٙئظ يههرت ٜٚطٌ ٝعٛثطٔ سٙقبث .

ِيقبحلا 5 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 25 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
يبٞسحاٚ زاسؼت ِٝبؾض يطتوز قطث يؾسٟٙٔ 24 تؾا سحاٚ .

ِيقبحلا 6 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 27 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
ياطث تؿو عبفز ظٛزٔ ِٝبؾض ظا ْظل تؾا ياضاز ٛزك٘از ُلاسح هي ِٝبمٔ َب٘ضٚغ ٗيث طجتؼٔ يِّّٕا ياضاز ISI ٚ
هي ِٝبمٔ ؽ٘اطفٙو دطرتؿٔ ِٝبؾض ظا سقبث . ياطث ٖبىٔا تؿو ٝرضز يِبػ ْظل ، تؾا ٝو ياضاز ٛزك٘از ُلاسح 2
ِٝبمٔ صپ ي تفط تلزٔ ضز ٜسق ٝ جتؼٔ ط ISI ، ضز ِٝبمٔ ٚز ظا يىي ُلاسح ٚ ٜزٛث ِٝبؾض ضبو ظا دطرتؿٔ تلزٔ ظاطع
َٚا ( سٙ٘بٔ IEEE ٚ IET ) سقبث زٛذ يههرت ٝٙئظ ضز ، .
ٜطهجت : ؽپ تمفاٛٔ ظا ياطث بٕٙٞاضزبتؾا عبفز ْظل تؾا ٝٔب٘ ٖبيبپ تلبمٔ ، ٚ ٖاضٚاز تؾطٟف يزبٟٙكيپ ٚ
اسٔ نض ْظل زٚسح طٍيز 6 ٝتفٞ ُجل ديضبت ظا عبفز ٝث تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از ٝئاضا زٛق .
كٞٚػپ ٖٚبؼٔ ي ٚ تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از تفبيضز ظا سؼث ـضاعٌ ْطف ٚ يثبيظضا يجتو ُلاسح 4 ٖاضٚاز ظا طف٘
( ُلاسح ٚز ٚ ٜسىك٘از ُذاز ظا ضٚاز ٚز طظ٘ ضٚاز دضبذ ٜبٍك٘ازظا ) عبفز ظٛزٔ ياطث اض ٝتفٞ ٚز ٖآ ظا سؼث ديضبت
ئ ضزبن سيبٕ٘ .

ِيقبحلا 7 - ِغثاس سد عَضَه بث ُدبه 28 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
تئيٞ ٖاضٚاز تيٛهت ٚ بٕٙٞاضزبتؾا زبٟٙكيپ بث ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از تيوطت بث ئ طيظ سقبث :
- بتؾا بٕٙٞاض ز
- ُلاسح 3 ٜسىك٘از ظا طف٘ ٜبٍك٘از بي ( ُلاسح 2 ٜسىك٘از ظا طف٘ ) ٝٙئظ ضز يههرت ِٝبؾض بث ظجتطٔ ٝو ُلاسح
يىي ياضاز بٟ٘آ ظا ٝجتطٔ يضبيك٘از سٙقبث طتلبث بي .
- ُلاسح 2 ٖٚطيث ظا طف٘ ٜبٍك٘از ٝٙئظ ضز يههرت ٝو ظجتطٔ ُلاسح يىي بٟ٘آ ظا ز ضا يا ٝجتطٔ يضبيك٘از طتلبث بي
سٙقبث .
- ٖاضٚاز ٝجتطٔ بث يضبيزبتؾا ياضاز سيبث ُلاسح ٝؾ َبؾ ٝمثبؾ تيِبؼف ٜضٚز ضز يبٞ تليهحت يّيٕىت سٙقبث .
ٜطهجت 1 : ةطزٔ زاطفا نضسٔ بث يطتوز دضبذ ٜبٍك٘از ظا تيٛهت بث ياضٛق تليهحت يّيٕىت ٜسىك٘از عي٘
ئ تئيٞ ٛضػ سٙ٘اٛت ٖاضٚاز سٙقبث .
ٜطهجت 2 : ٝؿّر ضز عبفز ِٝبؾض ظا يطتوز ُلاسح 4 ٖاطضبح ظا طف٘ ( ٗتفطٌ طظ٘ضز بث بٕٙٞاضزبتؾا ) ياضاز ٝٙئظ
يههرت ٜٚطٌ ٝعٛثطٔ سٙقبث .
45

ٗيٙچٕٞ ْظل تؾا ٖبيٛزك٘از تٟر َبؾضا ِٝبمٔ ٝث ؽ٘اطفٙو يبٞ ٗيث يِّّٕا ٝث ْب٘ ٜبٍك٘از يتؼٙن فيطق ِٝبمٔ ،
يضبىٕٞ ٚ سييبت بث اض زٛذ يىي بي بٕٙٞاضزبتؾا تئيٞ ءبضػا ظا يّٕػ ٜسىك٘از َبؾضا سٙيبٕ٘ . ْلػا تاضطمٔ تيبػض
سق سٞاٛذ يعبجض٘ا زضٛذطث ترٛٔ ٖآ ظا يغرت ٚ ٜزٛث يضٚطض زضٛٔ ٗيا ضز ٜبٍك٘از ٜسق .

قبحلا ي ِ 8 - ُدبه عَضَه بث ِغثاس سد 31 پ ٍ ي تسَ 2 يييآ ِهبً يشتكد ُبگطًاد :
ٛزك٘از ي اطتوز ٖب ي ؾسٟٙٔ ٜسىك٘از ي صذا ٝث فظٛٔ قطث 3 سحاٚ ٝؾ ؼضز ضبث ي تؾز ي قظٛٔآ ضب ي ( 25TA0 ) ضز
هحت ٜضٚز َٛع ي سٙتؿٞ زٛذ ُ . لبؼف ي بْت ي ضصَهآ ي ظ ي ط اطث ي قظٛٔآ ضبو َزبؼٔ سحاٚ ٝجؾبحٔ ي ٝتفطٌ طظ٘ ضز
ٔ ي س٘ٛك :
 سحاٚ ٝؾ ؼضز ٝئاضا ي زبؼٔ َ 3 سحاٚ 25TA0
 تؾز ي ضب بٔظآ ي ٜبٍك قظٛٔآ ي َزبؼٔ 1.5 سحاٚ 25TA0
 تؾز ي قظٛٔآ ضب ي ( طٕت ؼلو ٝئاضا ي حهت ٚ ٗ ي بٞ ٝلضٚ ح ي طٕت ي ٗ ) ؼٚضز ( ؾبٙقضبو ي ن ٚ . سقضا )
َزبؼٔ ٜسىك٘از 1 سحاٚ 25TA0
ضست تؾا طوش ٝث ْظل ي بٞ ٜبٍك٘از ضز ؽ ي ز ي تؾز سحاٚ ٖاٛٙػ ٝث طٍ ي قظٛٔآ ضب ي سٟٙٔ ٜسىك٘از ؾ ي ةٛؿحٔ قطث
ٕ٘ ي ززطٍ .
7 - 2 - ِفشح ٍ يولػ قلخا يا
يبپ ٝفطح ٚ يّٕػ قلذا َٛنا ٝث يّٕػ يسٙث ،بٟقضاعٌ ٝيّو ضز تلاسن ٚ ت٘بٔا تيبػض ٚ يا ٝٔب٘ ٖبيبپ ٚ
زضٛٔ يبٟهذبق ظا ٚ فيطق يتؼٙن ٜبٍك٘از سيوبت زضٛٔ َٛنا ظا زضاٛٔ هيبىي ضز صذبٔ كيلز طوش ٚ تلبمٔ
ف٘از ظا ضبظت٘ا ٛٔآ تؾا ٜبٍك٘از ٗيا ٖبٍتذ . َٛنا ٗيا ظا يغرت ٌٝ٘ٛ طٞ فّرت ي ئ ٚ ٜسق يمّت يسر س٘اٛت
ززطٌ ٜبٍك٘از ٗيا ضز ُيهحت ٝٔازا ظا ٓئاز تئٚطحٔ ٝث طزٙٔ .

تبكً ي ساضگشث ظَصخ سد ي ِلبسس صا عبفد ِسلج :

 ػبفز ٝؿّر ي ِٝبؾض ظا ٝ ، ا ٝؿّر ي ّٕػ ًلٔبو ي ٕؾض ٚ ي ٔ ي سقبج . اطث سٕٙللػ ٖبٍتؿث ي ا ضز توطق ي ٗ
ٔ ٓؾاطٔ ي بپ ظا ؽپ سٙ٘اٛت ي ٛزك٘از ٚ ٖاضٚاز ضٛضح بث ٝو دؾبپ ٚ فؾطپ ٚ عبفز ٝؿّر ٖب ي ٔ ْبز٘ا ٖب ي زٛك ،
سٙ٘اٛتئ بٕ٘ ْاسلا ؽىػ ٗتفطٌ ٚ ٌُ اسٞا ٝث تجؿ٘ ي سٙ .
 تضٛن ِٗبؾ ظا دضبذ ضز ٗيٛػسٔ ظا يياطيصپ ٚ زٛكئ ْبز٘ا بثطٟو ِٗبؾ ضز اطتوز ٝيػبفز تبؿّر
زطيصپئ .
 ضز ح ي ضاعٌطث ٗ ي ٕ٘ ظبزٔ ؽىػ ٗتفطٌ ٝؿّر ي سقبج .
 ٙچٕٞ ي ٛهت ٚ اسن ظجض ٌٝ٘ٛطٞ ٗ ي ضازطث ط ي بث ٝؿّر ظا ي ّٙػ س ي سٔ ظا ٜظبرا تؿو بث ٚ ٜزٛث ي عبفز ٝؿّر ط
ٌ تضٛن ي زط .
46د ِتكً ذٌچ ي شگ :
يؾضطث تؾاٛذضز بٟ ي قظٛٔآ ي بؾ ٚ ي بٟتؾاٛذضز ط ييٛزك٘از تؾاٛذضز ْطف ٝئاضا بث ظمف يّيٕىت تليهحت ظا
ٜسىك٘از تؾا طيصپ ٖبىٔا . بٕٙٞاض زبتؾا سييبت ٚ پ ي ٖزطو تؾٛ ٖآ ٝث ٝٔب٘ضبو اطث ي ؾضطث ي تؾاٛذضز تؾا ئاعِا .

ظبي٘ زضٛٔ يبٟٔطف ٝيّو ٖبيٛزك٘از يّيٕىت تليهحت ضز تيبؾ بٞ ي طيظ ؼطتؾز ُثبل ٔ ي سٙقبث :
تيبؾ ٜسىك٘از http://ee.sharif.ir/indexacademic_f.htm
ٚ تيبؾ بؼٔ قظٛٔآ ت٘ٚ ي هحت ٚ ي ٕىت تل ي ّ ي ٜبٍك٘از http://www.sharifgradschool.ir/fa/index.asp47

8 - 2 - سٍسد ُسٍد قشث يسذٌْه ُذكطًاد يليوكت تليصحت
ٜٚطٌ هيىفت ٝث يّيٕىت تليهحت ؼٚضز تبهركٔ ٚ تؾطٟف ٝٔازا ضز تؾا ٜسٔآ يقظٛٔآ يبٞ . طوش ٝث ْظل
ز دضسٙٔ ؼٚضز ظا يذطث ٝو تؾا ضز نطتكٔ ضٛع ٝث ٚ ٜزٛج٘ ضٛوصٔ ٜٚطٌ ٝث طهحٙٔ ،طيظ يبِٟٚسر ظا هي طٞ ض
ٜزبفتؾا زضٛٔ عي٘ طٍيز يبٟٞٚطٌ بي ٜٚطٌ س٘ا .
سٍسد يسبٌضسبك ياشتكد ٍ ذضسا كيًٍشتكلا
ٜضبٕق
ؼضز
ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ سحاٚ
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
يپ ظبيٙك : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25207
غِٛٛٙىت ظآ ي تبؼغمتذبؾ ٘ ي ٕٝ زبٞ ي
SEMICOND TECH LAB
ظبيٙكيپ : 25231 ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25214
٘ٚطتىِا ي پ ه ي ٝتفطك
ADV ELECTRONICS
ظبيٙكيپ : 25212 ٚ 25033 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25216
زطثضبو ٛمت ي ت ٜسٙٙو ّٕػ ي تب ي
APPL OP AMP
ظبيٙكيپ : 25032 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25220
٘ٚطتىِا ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ ي ه
SP PROB ELECTRONICS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25221
حاطع ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ٘ٚطتىِا ي ه
ELECTRONIC SYS
DSGN
ظبيٙكيپ : 25033 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25222
تپاٚطتىِا ي زطثضبو ه ي ظآ ٚ
APPL ELECTRO OPTIC
ظبيٙكيپ : 25246 ؾبٙقضبو ي سقضا
4
25224
ف ي ع ي ٘ٚطتىِا ه ي ه 2
PHYS ELECTRONICS 2
ظبيٙكيپ : 25223 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25225
حاطع ي بٞضاسٔ ي غٕتزٔ
IC DESIGN
ظبيٙكيپ : 25212 ٚ 25033 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25226
ف ي ع ي ٘ٚطتىِا ه ي پ ه ي ٝتفطك 1
ADV ELECTRONIC
PHYS 1
ظبيٙكيپ : 25223 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25228
ف ي ع ي ٘ٚطتىِا ه ي پ ه ي ٝتفطك 2
ADV ELECTRONIC
PHYS 2
ظبيٙكيپ : 25223 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25229
بٞضاسٔ ي ٔ غٕتزٔ ي ٚٚطى ي ٛ
MICROWAVE IC
ظبيٙكيپ : 25214 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25230
ٝؼِبغٔ زاطف٘ا ي ٘ٚطتىِاضز ي ه
INDIV STUDY
ELECTRONIC

ضبو ؾبٙق ي سقضا
3
25231
ضٛئت ي غِٛٛٙىت ٚ ي تبؼغل تذبؾ
٘ٚطتىِا ي ى ي
SEMICOND TECH
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25234
ف ي ع ي پ سٔبر تِبح ه ي ٝتفطك
ADV SOLID STATE
PHYS

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25235
حاطع ي بٞضاسٔ ي ٘ٚطتىِا ي ى ي
ELECTRONIC CKT
DSGN
ظبيٙكيپ : 25032 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25236
ضٛئت ي پ ضاسٔ ي ٝتفطك
ADV CIRCUIT THEORY
ظبيٙكيپ : 25025 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25237
٘ٚطتىِا ٓت٘اٛو ي ؾسٟٙٔ ه ي
ENG QUANTUM
ELECTRONIC

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25238
٘ تاٚزا تذبؾ ي ٕٝ زبٞ ي ضٛ٘ ي
SEMICOND OPT DEV
FAB

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25239
٘ٚطتىِا ي ضٛ٘ ه ي
OPTOELECTRONICS
ظبيٙكيپ : 25042 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25241
حغؾ داٛٔا ي تؾٛوا ي ه
ACOU SURFACE
WAVES

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25242
ب٘بؾضطثا تاٚزا
SUPER COND DEVICES
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25243
ٕت٘اٛو َبمت٘ا ي
QUANTUM
TRANSPORT

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25245
غِٛٛٙىت ي ِ زطثضبو ٚ ي ضع
LASER TECH & APPL
ظبيٙكيپ : 25031 ٚ 25041 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25246
بٞضاسٔ ي ضٛ٘ غٕتزٔ ي
OPTICAL IC
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
43
25247
بٞضاسٔ ي ضٛ٘ غٕتزٔ ي 2
OPTICAL IC 2
ظبيٙكيپ : 25246 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25248
ب٘بؾضطثا يي 1
SUPERCONDUCT 1
ظبيٙكيپ : 25032 بي 25042 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25249
ب٘بؾضطثا يي 2
SUPERCONDUCT 2
ظبيٙكيپ : 25248 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25251
ب٘بؾضطثا َٛنا يي
SUPERCON PRIN
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25252
حاطع ي بٞضاسٔ ي ٜزاز َسجٔ
DATA CONV CKT DSGN
ظبيٙكيپ : 25033 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25253
" حاطع ي بٞضاسٔ ي CMOS ، 1 "
CMOS CKT DESIGN 1
ٙكيپ ظبي : 25033 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25254
" حاطع ي بٞضاسٔ ي CMOS ، 2 "
CMOS CKT DESIGN 2
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25259
ضبٌظبؾ ي عبٙغٔٚطتىِا ي ؿ ي
ELECMAG
COMPATBLTY
ظبيٙكيپ : 25032 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25261
بٞضاسٔ زطثضبو ي غٕتزٔ
IC APPL
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25262
٘ٚطتىِا ي ز ه ي ز ي بت َ
DIGITAL ELECTRONIC
ظبيٙكيپ : 25032 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25264
ٝهركٔ ي ثب ي تاٚزا ٚ زاٛٔ ٘ ي ٕٝ زبٞ ي
SEMICOND DEV CHAR
ظبيٙكيپ : 25223 بي 25231 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25265
تاٚزا ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ ٘ٚطتىِا ي ه
SPEC PROB ELECT DEV
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25266
بٞضاسٔ ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ ي ٘ٚطتىِا ي ى ي
SPEC PROB ELECT CKT
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25268
٘بىٔ ي ٔٛت٘اٛو ه ي زطثضبو ي
APPLIED QUANTUM
MECHANICS

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25269
پ سٔبر تِبح تاٚزا ي ٝتفطك
ADV SOLID STATE
DEVICES
ظبيٙكيپ : 25268 ٚ 25234 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25271
بٞضاسٔ ي غٕتزٔ RF
RF INTEGRATED
CIRCUITS
ظبيٙكيپ : 25148 ٚ 25253 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25272
تپا ي ٔٛت٘اٛو ه ي
QUANTUM OPTICS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25273
ظبؾ َسٔ ي حاطع ٚ ي تاضاسٔ ضز تلبهتا
غٕتزٔ
MODELING & DESIGN OF
VLSI INTERCONNECTS
ظبيٙكيپ : 25754 اطتوز
3
25274
حاطع ي ف ي بٞطتّ ي غٕتزٔ
INTEGRATED FILTER
DESIGN
ظبيٙكيپ : 25773 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25275
حاطع ظآ ي بٞضاسٔ ي غٕتزٔ
IC CAD LAB
ؾبٙقضبو ي سقضا
1
25290
ٕؾ ي قٛف ضبٙ ِ ي ؽ٘بؿ ٘ٚطتىِا ي ه
ELECTRONIC SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25291
ف ي طتّ 2
FILTER 2
ظبيٙكيپ : 25212 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25810
بپ ي ٖب بٙقضبو ٝٔب٘ ؾ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي سقضا
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3

49

سٍسد يسبٌضسبك ياشتكد ٍ ذضسا نتسيس يبّ لبتيجيد
ٜضبٕق
ؼضز
ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ اٚ سح
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
ظبيٙكيپ : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25530
زاطف٘ا ٝؼِبغٔ ي ز ضز ي ز ي َبت
INDIV STUDY DIGITAL
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25531
حطع بٞضاسٔ ي مغٙٔ ي پ ي ٝتفطك
ADV LOGIC DESIGN
ظبيٙكيپ : 25521 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25533
ٝٔب٘طث ٛ٘ ي ؿ ي زطثضبو ي پ ي ٝتفطك
ADV APPL PROGRAM
ظبيٙكيپ : 25532 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25534
ٝٔب٘طث ٛ٘ ي ؿ ي ق ي اطٌ
OBJECT ORIENT PROG
ظبيٙكيپ : 25532 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25540
خحبجٔ ي ؾ ضز ي ٓتؿ بٞ ي ز ي ز ي َبت
TOPICS IN DIGITAL SYS
بٙقضبو ؾ ي سقضا
3
25545
ضٛ٘ ـظازطپ ي فاطٌِٛٛٞ ٚ ي
OPTICAL PROC &
HOLOG
ظبيٙكيپ : 25051 ٚ 25041 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25548
طظ٘ ي ؾ ٝ ي ٓتؿ بٞ ي ضبوزٛذ
SWITCH AUTOMATA
THEORY
ظبيٙكيپ : 25521 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25549
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ظبف ي
FUZZY SYS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25553
ز ي پٔبو س ي طتٛ ي
COMPUTER VISION
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25555
ٝٔب٘طث ٛ٘ ي ؿ ي ا ي ت٘طتٙ
INTERNET
PROGRAMING

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25558
بٞضاسٔ ي پٔبو ٝغؾاٚ ي طتٛ ي
COMPUTER
INTERFACING
ظبيٙكيپ : 25543 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25561
حاطع ي بٟٕتؿيؾ ي غٕتزٔ ّيذ ي ٜزطكف
َبتيزيز
DIGIITAL VLSI SYS DESIGN
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25563
ض ي ٜس٘ظازطپع 2
MICROPROCESSORS 2
ظبيٙكيپ : 25558 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25564
ئٛؾ ي چ ي ٘ٚطتىِا ًٙ ي ه
ELECTRONIC
SWITCHING
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25565
پٔبو ٖبٔظبؾ ي طتٛ 2
COMPUTER ORGANIZ 2
ظبيٙكيپ : 25546 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25567
ض ي ٝٔب٘طثع ظبؾ ي
MICROPROGRAMING
ظبيٙكيپ : 25546 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25568
بٞضاسٔ ي ذ غٕتزٔ ي ّ ي ٜزطكف
VLSI DESIGN
ظبيٙكيپ : 25031 ٚ 25546 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25570
ؾ ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ ي ٓتؿ بٞ ي
ز ي ز ي َبت
SP PROB IN DIG SYS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25571
ٚ جحبجٔ ي ٜػ ضز بٞضاسٔ ي غٕتزٔ ذ ي ّ ي
ٜزطكف
SP TOPICS IN VLSI
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25576
ركت ي ثاطذ ُٕحت ٚ م ي بٞ
FAULT TOLERANCE
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25590
ٕؾ ي قٛف ضبٙ ِ ي ز ؽ٘بؿ ي ز ي َبت
DIGITAL SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25810
بپ ي ٖب ؾبٙقضبو ٝٔب٘ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي ضا سق
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3


51
سٍسد يسبٌضسبك ياشتكد ٍ ذضسا تسذق
ٜضبٕق
ؼضز
ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ سحاٚ
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
ظبيٙكيپ : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25306
ٛل ضبكف ظآ ي
DIELEC HI VOLT LAB
ظبيٙكيپ : 25341 ؾبٙقضبو ي سقضا
1
25309
ّثبل ي ٕعا ت ي ؾ ضز ٖبٙ ي ٓتؿ بٞ ي ؾسٟٙٔ ي
ENG SYS RELIABILITY
ظبيٙكيپ : 25114 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25310
ٚ ُئبؿٔ ي ٜػ تضسل ضز
SPEC PROB IN POWER
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25324
پ تظبفح ي ٝتفطك
ADV PWR SYS
PROTECT

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25325
حاطع ي قبٔ ي ٗ بٞ ي طتىِا ي ى ي
ELEC MACHINES DSGN
ظبيٙكيپ : 25062 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25328
ضٛئت ي قبٔ ي ٗ بٞ ي طتىِا ي ى ي
ELEC MACH THEORY
ظبيٙكيپ : 25326 بو ؾبٙقض ي سقضا
3
25330
زاطف٘ا ٝؼِبغٔ ي تضسل ضز
INDIV STUDY IN PWR
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25337
سزت ي ؾ ضبتذبؾ س ي ٓتؿ بٞ ي تضسل
PWR SYS RESTRUCT
ظبيٙكيپ : 25311 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25338
ز ي ٔبٙ ي ؾ ه ي ٓتؿ بٞ ي تضسل 1
PWR SYS DYNAMICS 1
ظبيٙكيپ : 25333 ٚ 25311 بي
25326
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25339
ّثبل ي ٕعا ت ي ؾ ضز ٖبٙ ي ٓتؿ بٞ ي تضسل
PWR SYS RELIABILITY
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25340
تضسل ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ
SPEC PROB IN PWR
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25343
ظذ حطع
TRANS LINE SUB DSGN
ظبيٙكيپ : 25318 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25345
طر َبمت٘ا ي متؿٔ ٖب ي ٓ
HI VOLT DC TRANSM
ظبيٙكيپ : 25311 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25346
ز ي ٔبٙ ي ؾ ه ي ٓتؿ بٞ ي تضسل 2
PWR SYS DYNAMICS 2
ظبيٙكيپ : 25338 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25347
اضصٌ تِبح ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي تضسل
PWR SYS TRANSIENTS
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25348
ؾضطث ي غط٘ا تذبٙق ٚ ي بٞ ي ٛ٘
ANALYSIS OF NEW
ENERGY

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25349
ؾسٟٙٔ ضز بٞب٘بؾضطثا زطثضبو ي قطث
APPL OF SUPERCOND
ظبيٙكيپ : 25248 بي 25249 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25351
و ي ف ي ٖاٛت ت
POWER QUALITY
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25352
ٜطٟث ضازطث ي ؾ ظا ي ٓتؿ بٞ ي تضسل
PWR SYS OPERATION
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25353
تواض ٖاٛت َطتٙو ي ٛ
REACTIVE PWR
CONTROL
ظبيٙكيپ : 25311 ظبيٕٙٞ :
25333 بي 25326
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25354
ـٚض بٞ ي پ ي ٝتفطك ؾضطث ضز ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي
تضسل
ADV METD IN PWR
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25355
ٜطٟث ضازطث ي ؾ ظا ي ٓتؿ بٞ ي تضسل پ ي ٝتفطك
ADV PWR SYS OP
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25356
ؾ زطثضبو ي ٓتؿ بٞ ي ٜطجذ تضسل ضز
EXPERT SYS IN PWR
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25357
ـٚض بٞ ي پٔبو ي طتٛ ي ِب٘آ ضز ي ؾ ع ي ٓتؿ بٞ ي
تضسل
CMPTR PWR SYS
ANALYSIS
ظبيٙكيپ : 25333 بٙقضبو ؾ ي سقضا
3
25362
غِٛٛٙىت ي ٛل ضبكف ي
HIGH VOLTAGE TECH
ظبيٙكيپ : 25341 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25363
٘ٚطتىِا ي تضسل ه 1
PWR ELECTRONICS 1
ظبيٙكيپ : 25213 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25364
٘ٚطتىِا ي تضسل ه 2
PWR ELECTRONICS 2
ظبيٙكيپ : 25363 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25365
قبٔ َطتٙو ي ٗ بٞ ي طتىِا ي ى ي
CONTROLLED AC DRV
ظبيٕٙٞ : 25328 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25366
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ز َبمت٘ا ي ؾ ي اٚ ي ؾ ي
فبغؼ٘ا صپ ي ط
HVDC & FACTS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25367
ظبؿِسٔ ي بِٟسجٔ َطتٙو ٚ ي ٘ٚطتىِا ي ه
MODL CONTR PWR
ظبيٙكيپ : 25363 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
51
تضسل ELEC CNVRT
25368
ٚ جحبجٔ ي تضسل ٜػ
SP TOPICS IN POWER
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25369
ٚ جحبجٔ ي تضسل ضز ٜػ
SP TOPICS IN POWER
اطتوز
3
25371
حاطع ي بِٟسجٔ ي ٘ٚطتىِا ي تضسل ه
POWER ELECTRONIC CONV
DSGN
ظبيٙكيپ : 25213 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25390
ٕؾ ي ؾبٙقضبو ضبٙ ي تضسل سقضا
POWER SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25394
بٞ َسجٔ ي سكت ي س ي ّو ٚ ي ٘ظ س ي ْط٘
RESONANT CONV &
SOFT SWITCH
ظبيٙكيپ : 25363 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25395
بػ ي ك ٛل ضبكف ٚ بٞ ي پ ي ٝتفطك
ADV DIE & HI VOLT
ظبيٙكيپ : 25341 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25397 - ENERGY MODELLING
ظبيٙكيپ : 25311 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25398
ٔب٘طث ٝ ض ي ع ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي تضسل
PWR SYS PLANNING
ظبيٙكيپ : 25333 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25810
بپ ي ٖب ؾبٙقضبو ٝٔب٘ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي سقضا
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3


52
سٍسد بك يسبٌضس ياشتكد ٍ ذضسا لشتٌك

ؼضز ٜضبٕق ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ سحاٚ
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
ظبيٙكيپ : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25426
ٟث َطتٙو ي ٝٙ
OPTIMAL CONTROL
ظبيٙكيپ : 25431 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25427
ِب٘آ ي ؾ ع ي ٓتؿ ٚ بٞ جق ي ٝ ظبؾ ي
SYS ANALYSIS &
SIMULATION

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25430
زاطف٘ا ٝؼِبغٔ ي َطتٙو ضز
INDIV STUDY
CONTROL

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25440
َطتٙو ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ
SP PROB IN CONTR
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25441
ضٛئت ي ٕرت ي ٗ ف ٚ ي بٞطتّ ي ٟث ي ٝٙ
ESTIMATION
ظبيٙكيپ : 25431 ٚ 25181 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25442
طثٚب٘ ي ا ي ؾطٙ ي
INERTIAL
NAVIGATION
ظبيٙكيپ : 25411 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25443
ٝىجق بٞ ي جهػ ي
NEURAL NETWORKS
ظبيٙكيپ : 25411 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25444
بؾبٙق يي ؾ ي ٓتؿ بٞ
SYS IDENTIFICATION
بيٙكيپ ظ : 25114 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25445
ػٛٙهٔ ـٛٞ ي ؾ ٚ ي ٓتؿ بٞ ي ٜطجذ
AI EXPERT SYS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25446
ظبف كغٙٔ ي بٞزطثضبو ٚ ي ٖآ
FUZZY LOGIC & APPL
ظبيٙكيپ : 40151 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25447
ٝىجق بٞ ي جهػ ي ػٛٙهٔ ي بٞزطثضبو ٚ ي
ٖآ
ARTF NEURAL NET &
APPL

قضبو ؾبٙ ي سقضا
3
25448
فزبهت َطتٙو ي
STOCHASTIC
CONTROL
ظبيٙكيپ : 25114 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25449
سٕٙقٛٞ َطتٙو
INTELLIGENT
CONTROL

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25451
تبثض َطتٙو 1
ROBOT CONTROL 1
ظبيٙكيپ : 25431 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25452
تبثض َطتٙو 2
ROBOT CONTROL 2
ظبيٙكيپ : 25451 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25461
ْٚبمٔ َطتٙو
ROBUST CONTROL
ظبيٙكيپ : 25431 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25463
لزضاعثا ي پ ك ي ٝتفطك
ADV INSTRUMENT
ظبيٙكيپ : 25417 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25476
ّحت ي ٝىجق ُ بضف ضز بٞ ي ضازطث ي
NET ANAL VECT
SPACE

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25477
غتٔ سٙچ َطتٙو ي ٜط
MULTI VAR CONTROL
ظبيٙكيپ : 25431 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25478
جغت َطتٙو ي م ي
ADAPTIVE CONTROL
ظبيٙكيپ : 25431 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25479
غ َطتٙو ي غذط ي
NONLINEAR CONTROL
ظبيٙكيپ : 25411 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25481
ٙتجٔ َطتٙو ي پ طث ي ف ث ي ٙ ي َسٔ
MODEL PRED
CONTROL

ضبو ؾبٙق ي سقضا
3
25490
ٕؾ ي ؾبٙقضبو ضبٙ ي سقضا َطتٙو
CONTROL SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25810
بپ ي ٖب ؾبٙقضبو ٝٔب٘ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي سقضا
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3

53
سٍسد يسبٌضسبك ياشتكد ٍ ذضسا تاشثبخه ( نتسيس ضهس ،َيٍٍشكيبه ، )
ٜضبٕق
ؼضز
ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ سحاٚ
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
ظبيٙكيپ : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25089
بٟقٚض ي زسػ ي ٟث ي ظبؾ ٝٙ ي
NUM OPTIMIZATION
METHODS

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25090
ٕؾ ي ؾبٙقضبو ضبٙ ي ؾسٟٙٔ سقضا ي قطث
ELEC ENG SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25100
ٚ جحبجٔ ي ؾ ضز ٜػ ي بٞ ٓتؿ ي تاطثبرٔ ي
SPECIAL TOPICS IN
COMM SYS

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25110
تاطثبرٔ ضز لٛهرٔ ُئبؿٔ
SPEC PROB IN COMM
ظبيٙكيپ : 25148 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25113
پ تاطثبرٔ ي ٝتفطك
ADV COMM SYSTEMS
ظبيٙكيپ : 25181 ٚ 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25116
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي َبمت٘ا 2
TRANSMISSION SYS 2
ظبيٙكيپ : 25115 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25117
٘ٚطتىِا ًٙر ي ه
ELECTRONIC WARFARE
ظبيٕٙٞ : 25197 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25118
ضٛئت ي فن
QUEUING THEORY
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25119
ف ي ضٛ٘ طج ي
OPTICAL FIBERS
ظبيٙكيپ : 25141 ٚ 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25122
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ئٛؾ ي چ ي ًٙ
SWITCHING SYSTEMS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25124
بٞضّٛث ي ٘ٛتٛف ي
PHOTONIC CRYSTALS
ظبيٙكيپ : 25141 و ؾبٙقضب ي سقضا
3
25126
ض ي ضب ي ضبٍ٘عٔض تب ي
CRYPTOGRAPHY MATH
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25127
ع تاطثبرٔ ي ٜزطتؿٌ ف
SPREAD SPECT COMM
ظبيٙكيپ : 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25128
ضٛئت ي سو ٚ تبػلعا ي ًٙ
INF & CODING THEORY
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25129
ضٛئت ي سو ي ًٙ
CODING THEORY
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25130
زاطف٘ا ٝؼِبغٔ ي تاطثبرٔ ضز
INDIV STUDY COMM
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25131
زٚسحٔ ءاعرا
FINITE ELEMENT
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25133
ٝمّح بٞ ي وطت ٚ ظبف ُفل ي ت ٜسٙٙو بٞ ي
ؽ٘بوطف
PLL AND FREQ SYNTH
ظبيٙكيپ : 25148 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25135
ِ ي طو ٚ ضع ي بٞ َبتؿ ي ٘ٛتٛف ي
LASER & PHOTONIC
CRYSTALS
ظبيٙكيپ : 25223 ٚ 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25138
ٜزطكف ظبؾ ي ٜزاز بٞ
DATA COMPRESSION
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25139
ظبؾ ٖبٟ٘ ي تبػلعا
INFORMATION HIDING
ظبيٙكيپ : 25155 بي 25181 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25140
خحبجٔ ي ز ٕ٘ٛو ض ي ؾبى ي ٖٛ
COMM SPEC PROB
ظبيٙكيپ : 22061 ٚ 25111 بي
25114
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25146
قطع ٜظاس٘ا ٌ ي ط ي بٔ ٚ ي ٚٚطى ي ٛ
MICROWAVE MEAS
ظبيٙكيپ : 25145 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25149
ٗت٘آ بٞ ي پ ي ٝتفطك
ADV ANTENNAS
ظبيٙكيپ : 25144 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25151
ضٛئت ي عبٙغٔٚطتىِا ي ؽ پ ي ٝتفطك
ADV ELECTROMAG
THEORY
ظبيٙكيپ : 25042 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25153
بٔ ي ٚٚطى ي ٛ 2
MICROWAVE 2
ظبيٙكيپ : 25145 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25154
٘ ءاعرا ي ٕٝ زبٞ ي بٔ ي ٚٚطى ي ٛ
MWAV SOLID ST DEV
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25156
ز ٓئلػ ـظازطپ ي ز ي َبت 2
DIG SIG PROCESS 2
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25157
ٚبهت ـظازطپ ي ز ط ي ز ي َبت
DIGITAL IMAGE PROC
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25158
تپا ي ضٛف ه ي ٝ
FOURIER OPTICS
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25159
تجحن ـظازطپ
SPEECH PROCESSING
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25161
ف ي بٞطتّ ي مفٚ ي
ADAPTIVE FILTERS
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
54
25162
ٕرت ي ع ٗ ي ف
SPECT ESTIMATION
ظبيٙكيپ : 25155 ظبيٕٙٞ : 25181 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25163
ضٛئت ي ٕرت ي ٗ
ESTIMATION THEORY
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25164
بٞطٍقظازطپ ي ؾ ي َبٍٙ
SIGNAL PROCESSORS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25165
ٍ٘عٔض ضب ي
CRYPTOGRAPHY
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25166
ضٛئت ي ظبؾضبىقآ ي
DETECTION THEORY
ظبيٙكيپ : 25181 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25167
ٝىجق بٞ ي ٜزاز تاطثبرٔ بٞ
DATA NETWORKS
ظبيٙكيپ : 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25168
اضآ ٓئلػ ـظازطپ ي ٝ ا ي
ARRAY SIGNAL PROC
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25169
ضٛ٘ تاطثبرٔ ي ضبٔآ ي
STAT OPTICAL COMM
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25171
ٝىجق بٞ ي ضٛ٘ تاطثبرٔ ي
OPTICAL COMM NET
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25172
ضبٍ٘عٔض ي پ ي ٝتفطك
ADV CRYPTOGRAPHY
ظبيٙكيپ : 25165 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25173
ٙٔا ي ؾ ضز ت ي ٓتؿ ٝىجق ٚ بٞ بٞ ي
پٔبو ي تٛ ط ي
COMPUT & NET
SECURITY

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25174
پ ٜزاز تاطثبرٔ ٝىجق ي ٝتفطك
ADV DATA NET
ظبيٙكيپ : 25167 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25175
عبٙغٔ تاٚزا ي ؿ ي بٔ ي ٚٚطى ي ٛ
MICROWAVE
MAGNETIC DEVICE
ظبيٙكيپ : 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25176
ث تاطثبرٔ ضز داٛٔا ضبكت٘ا ي ؾ ي ٓ
WAVE PROPAG
WIRELESS COMM
ظبيٙكيپ : 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25177
ٝىجق بٞ ي ث تاطثبرٔ ي ؾ ي ٓ
WIRELESS COMM
NETWORKS
ظبيٙكيپ : 25751 بي
25111 ظبيٕٙٞ : 25763 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25178
جق ي ظبؾ ٝ ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي تاطثبرٔ ي
COMM SYS SIMULATION
ظبيٙكيپ : 25763 بي 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25181
آطف ي بٞسٙ ي فزبهت ي
RANDOM PROCESS
ظبيٙكيپ : 25111 ظبيٕٙٞ : 25162 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25182
حاطع ي بٞضاسٔ ي َبؼف بٔ ي ٚٚطى ي ٛ
MWAV ACTIVE CKT
DSGN
ظبيٙكيپ : 25153 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25183
ٜظاس٘ا ٌ ي ط ي بٞ ي ٔ ي ٚٚطى ي ٚ ٛ ظآ
MWAVE MEAS & LAB
ظبيٙكيپ : 25153 ؾبٙقضبو ي سقضا
4
25184
بٞضاسٔ ي غ ي غذط ي ٔ ي ٚٚطى ي ٛ
NONLIN MWAVE CKT
ظبيٙكيپ : 25145 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25185
ضٛئت ي ٌسٙواطپ ي داٛٔا
WAVE SCATT THEORY
ظبيٙكيپ : 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25186
ـٚض بٞ ي زسػ ي ضز عبٙغٔٚطتىِا ي ؽ
NUM METD IN
ELECTROMAG
ظبيٙكيپ : 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25187
ضٛئت ي ٘ تاٚزا زطثضبو ٚ ي ٕٝ زبٞ ي
ٔ ي ّ ي طتٕ ي
MM WAVE SLD ST DEV
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25188
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي تاطثبرٔ ي ؾطتؾز ي س٘بث
ؾٚ ي غ
BROADBAND ACCESS
ظبيٙكيپ : 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25190
ٕؾ ي تاطثبرٔ ضبٙ
COMM SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25191
ؾ تاطثبرٔ ي ضب
MOBILE COMM
ظبيٙكيپ : 25112 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25192
ٖبٔظ ـظازطپ - ؽ٘بوطف
TIME FREQ REPRESEN
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25193
ٜضاٛٞبٔ تاطثبرٔ ا ي
SATELLITE COMM
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25194
ض ي ضب ي ؾسٟٙٔ تب ي پ ي ٝتفطك
ADV ENG MATH
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25195
ا ٜزاز َبمت٘ ٝىجق ٚ بٞ ي پٔبو ي طتٛ
DATA COMM & NET
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25196
حاطع ي ٝىجق بٞ ي زاض ي ٛ يي
RADIO NET DSGN
ظبيٙكيپ : 25141 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25197
ؾ َٛنا ي ٓتؿ بٞ ي ضازاض
RADAR SYSTMS
ظبيٙكيپ : 25111 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25810
بپ ي ٖب ؾبٙقضبو ٝٔب٘ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي سقضا
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3

55
سٍسد يسبٌضسبك ياشتكد ٍ ذضسا يسذٌْه يكضضپ

ٜضبٕق
ؼضز
ؼضز ْب٘ ْب٘ ٗيتل ظبيٕٙٞ ٚ ظبيٙكيپ غغمٔ سحاٚ
25000
اطتوز غٔبر ٖبحتٔا
PHD QUALIFYING
EXAM
ظبيٙكيپ : 31990 اطتوز
0
25034
پ ي كٞٚػپ زبٟٙك ي
RESEARCH PROPOSAL
اطتوز
0
25601
ؾسٟٙٔ ظآ ي ىقعپ ي
BIOMED ENG LAB
ؾبٙقضبو ي سقضا
1
25610
خحبجٔ ي ٚ ي ٜػ ؾسٟٙٔ ضز ي ىقعپ ي
SP TOPICS IN BME
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25617
ركت ي ٍِٛا م
PATTERN RECOG
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25618
ث ي اٛ ي پ تٙٔٚطتؿٙ ي ٝتفطك
ADV BIO INSTRUMENT
ظبيٙكيپ : 25623 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25619
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي MRI
MRI SYSTEMS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25621
ٜظاس٘ا ٌ ي ط ي ؾ ي َبٍٙ بٞ ي ث ي غِٛٛ ي ى ي
BIO SIGNAL MEAS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25622
ث ي اٛ ي تٙٔٚطتؿٙ
BIO INSTRUMENT
ؾبٙقضبو ي سقضا
4
25623
ث ي اٛ ي تٙٔٚطتؿٙ
BIO INSTRUMENT
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25624
ث ي ٘بىٔٛ ي ه
BIO MECHANICS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25625
ٛهت ي ضازطثط ي ىقعپ ي
MED IMAGE SYS
ظبيٙكيپ : 25051 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25626
ث ي بٙ يي قبٔ ٚ ٖبؿ٘ا ضز ي ٗ
VISION IN MAN &
MACHINE
ظبيٙكيپ : 25051 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25627
ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ث ي غِٛٛ ي ى ي
BIOLOGICAL SYSTEMS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25628
غِٛٛٙىت ي ٛهت ي ضازطثط ي ىقعپ ي
MED IMAGE TECH
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25629
َسجٔ بٞ ي ث ي سٔٛ ي َبى
BIOMED TRANSDUCERS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25631
َسٔ ظبؾ ي ؾ ي ٓتؿ بٞ ي ث ي غِٛٛ ي ه
BIO SYS MODELING
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25632
ؾ َطتٙو ي ٓتؿ بٞ ي ث ي غِٛٛ ي ه
BIO SYS CONTROL
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25633
ث ٓئلػ ـظازطپ ي غِٛٛ ي ه
BIO SIGNAL PROCESS
ظبيٕٙٞ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25634
سپ ي ٜس بٞ ي ث ي طتىِاٛ ي ه
BIOELEC PHENOMENA
ظبيٙكيپ : 25622 بي 25623 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25635
َسٔ ظبؾ ي جهػ ي
NEURAL MODELING
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25636
ىقعپ س٘ٛؾاطتِٚا ي
MED ULTRASOUND
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25637
تبثض ي ه
ROBOTICS
ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25638
ث ٓئلػ ـظازطپ ي غِٛٛ ي ه 2
BIO SIGNAL PROC 2
ظبيٙكيپ : 25633 اطتوز
3
25639
ؾ َطتٙو ي ٓتؿ بٞ ي جهػ ي ٘لضػ ي
NEUROMUSCULAR
CONTR

ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25641
و ٚ بِٟبتوطفُ ي ؼب
FRACTALS AND CHAOS
اطتوز
3
25642
ّحت ٚ ـظازطپ ي ٚبهت ُ ي ط ىقعپ ي
MED IMAGE ANAL &
PROC
ظبيٙكيپ : 25155 ؾبٙقضبو ي سقضا
3
25690
ؾ ٕ ي ؾبٙقضبو ضبٙ ي ؾسٟٙٔ سقضا ي
ىقعپ ي
BME SEMINAR
ؾبٙقضبو ي سقضا
2
25810
بپ ي ٖب ؾبٙقضبو ٝٔب٘ ي سقضا
MSC THESIS
ؾبٙقضبو ي سقضا
9
25900
طتوز ِٝبؾض ي
PHD DISSERTATION
ظبيٙكيپ : 25000 اطتوز
24
25TA0
تؾز ي قظٛٔآ ضب ي
TEACHING ASSISTANT
اطتوز
3


56
9 - 2 - سسشث ِسلجتسَص ي پ ي طٍّژپ سبك تفشط ي َجطًاد ي اشتكد ىب
سبت ي خ ../....../..... 139 يساضگشث لحه :

گداًَبخ مبً ٍ مبً ي : َجطًاد ُسبوض يي :
بوٌّاس دبتسا مبً :
سبت ي سسشث خ ي پ ي لجق سبك تفشط ي : ِٚا ي ٝؿّر ٗ
/.../... 139
ِلبسس عَضَه :

ا ي ٚست ّٝحطٔ ضز ٖبك ي ٚست ظا ؽپ ٚ ٜزٛث زٛذ ِٝبؾض ٗ ي ّجل تاضبكت٘ا ٝث ٝرٛت بث ِٝبؾض ٗ ي زٛث سٙٞاٛذ عبفز ٜزبٔآ .
بت٘ ي كٞٚػپ ضبو ذ ي ا ي ع ضز ٖبك ي ا ٚ ٜزٛث َٛجل ُثبل قٛف ٜضٚز ي بت٘ ٗ ي بٟؿ٘اطفٙو ضز ذ ٜسق ٝئاضا طيظ طجتؼٔ تلزٔ ٚ
س٘ا .
1 -
2 -
بٞزضٚآ تؾز ي كٞٚػپ ي ا ي ع ضز ٖبك ي ا ٚ ٜزٛث َٛجل ُثبل قٛف ٜضٚز ي بت٘ ٗ ي ٔا ٚ ٜزٛث ضبكت٘ا ُثبل ذ ي ضز بٟ٘آ ضبكت٘ا س
آ ي زع٘ ٜسٙ ي ٔ ه ي زٚض .
بٞزضٚآ تؾز ي كٞٚػپ ي ا ي بضض ٖاسٙچ ٖبك ي ٘ ٚ ٜزٛج٘ فرث ت ي غط٘ا ٚ تلٚ تؾا ظب ي ث ي طتك ي طث فٞٚػپ فطن
ٚض ي سٙٙو ِٝبؾض .
پ ي كٞٚػپ ضبو تفطك ي ؿث قٛف ٜضٚز ضز ي تؾا ٜزٛث نس٘ا ضب .

تً ي گ ِج ي ش ي اشث دشكلوػ ي ِهبًسبك سد جسد :

ِجَت : تؾا ْظل ي جتو ـضاعٌ ٝرؿ٘ ه ي پ ظا ي ا ٜاطٕٞ ٝث ضبو تفطك ي هحت طتفز ٝث ٝؿّزتضٛن ٗ ي ٕىت تل ي ّ ي
ززطٌ ٝئاضا .

بضض ي كٞٚػپ زطىّٕػ ظا ت ي ا بت ُجل ٜضٚز ظا ي ضبت ٗ ي د
بضض ْسػ ي كٞٚػپ زطىّٕػ ظا ت ي ا بت ُجل ٜضٚز ظا ي ضبت ٗ ي د

بضٔا بٕٙٞاض زبتؾا : ٌزاٛ٘بذ ْب٘ ٚ ْب٘ ي
بضٔا ضٚاز ٌزاٛ٘بذ ْب٘ ٚ ْب٘ ي
بضٔا ضٚاز ٌزاٛ٘بذ ْب٘ ٚ ْب٘ ي

57


مبً َجطًاد : .. ........ ُسبوض ييَجطًاد : .. صياشگ :
مبً بوٌّاس دبتسا : .. .. سبكوّ يبوٌّاس دبتسا مبً :
ىاٌَػ ِهبً ىبيبپ : ......................................................................
عبفد خيسبت : ............. . ...... ِهبً ىبيبپ ذحاٍ داذؼت :

ف
ل
ا
-

ِ
ه
ب
ً

ى
ب
ي
ب
پ

ُ
ش
و
ً

يثبيضصسا عَضَه ُشوً شثكاذح ِتيوك َضػ ُشوً
1
صٍّژپ يولػ تيفيك :
( ٝزيت٘ ،بٞزضٚبتؾز ،ُيّحت ٚ ٝيعزت تيفيو ،غثبٙٔ يؾضطث ،يضٚآٛ٘ يطيٌ )
10
2
ِهبً ىبيبپ شسبگً :
( ػض ،ـضبٍ٘ تيفيو ،ضبتذبؾ غراطٔ ،ـضبٍ٘ يبٞزضاس٘بتؾا تيب )
5
3
يّبفض ِئاسا :
( تلاٛؾ ٝث دؾبپ ،ٝئاضا يبٞضاعثا ظا ٜزبفتؾا ،تؾبٙٔ ٝئاضا ،تلٚ ٓيظٙت ،عٛضٛٔ طث ظّؿت )
4
4
سٍآًَ ي سث ي ذٌوضصسا سب ( ّثبل ي َب٘ضٚغ ضز حبچ ت ي ؿث ؽ٘اطفٙو ب ي تؼٔ ضب ي ث ط ي ِّّٕا ٗ ي ) ٍ ي ب
ثشجت سبك ي ٍ ي سث تخبس ب ي َق سب ي
1

ه سٍاد ُشوً عَوج 20


ة


ا
ش
ث

ُ
ش
و
ً

ح
ل
ص
ا
ي

ن
ج
ٌ
پ

م
ش
ت


اسَض تقفاَه تسَص سد ي صحت ي وكت تل ي ل ي ذوت بث ُبگطًاد ي ص تسَص ِث قَف ُشوً نجٌپ مشت ِث تاٌَس ذ ي صحت ظسَت ش ي تل
وكت ي ل ي ه حلصا ُذكطًاد ي دَض .

يذٌث ىبهص تيبػس مذػ ليلذث ُشوً شسك ( ؼت يليوكت تليصحت ظسَت يي شگ يه ي دد ) شثكاذح 5 / 1 -
( بت 5 / 1 ُبه 5 / 0 بت ، ُشوً 3 ُبه 1 بت ،ُشوً 4 ُبه 5 / 1 غ ُشوً ٍ ُشوً ي دذػ ش ي اشث ي خبت ي ث ش ي شتط )

َطت ُشوً ي ق ي طخث ىاشجج تْج ي لذث ُشوً شسك صا ي بػس مذػ ل ي ذٌث ىبهص ت ي ُشوً شثكاذح
1 - زپ ي شش ي ث شجتؼه تلجه سد ِلبقه حبچ ب ي للولا ي ي ( بوً ظسَت ي ُذٌ
وك سد ُذكطًاد ي وه ِت ي ؼت ُبگطًاد ُض يي ه ي ي ددشگ )
1
2 - ثشجت سبك مبجًا ي ي ُبگتسد تخبس ب ( بوً سَضح سد ي ر ُذٌ ي صحت حلص ي تل
وكت ي ل ي ؼت يي ه ي ي ددشگ ).
1


ج
-

ت
ا
ش
ظ
ًَ
ض
ػ
ى
ا
س
ٍ
ا
د

ت
ئ
ي
ّ


- ُذض ِئاسا ِهبً ىبيبپ  تسا لَجق لثبق  تسا لَجق لثبق شيص تبحلصا بث  دذجه عبفد ِث صبيً
دساد
تازبٟٙكيپ بي ْظل تبحلنا :
ت٘ٚبؼٔ ٝث قٛف زضاٛٔ سييبت ٕٗض ّٝيؾٛٙيسث كٞٚػپ ي ٚ ئ ٜزاز ٜظبرا قطث يؾسٟٙٔ ٜسىك٘از يّيٕىت تليهحت غٕر ظا ؽپ اض ييبٟ٘ ٜطٕ٘ زٛق تاطظ٘ يسٙث
سيبٕ٘ تجح ٜسىك٘از ةٛهٔ ظثاٛض ؼبؾا طث ٚ ٖاضٚاز تئيٞ .
ْب٘ ٚ ْب٘ ضٚاز يٌزاٛ٘بذ : ديضبت :
ٜبٍك٘از ٚ يّٕػ ٝجتطٔ : ءبضٔا :
ادخ مانب
گرب 1 ناياپ يبايشزرا ومان ياى
دشرا يسانشراك
يسدنيم هدكشناد قرب هاگشناد
فيرش يتعنص

53


‫تحصيل‌دس‌داًطكذُ‌هٌْذسي‌ثشق‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫داًطگبُ‌صٌؼتي‌ضشيف، ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تجشثِاي‌ثِ‌يبدهبًذًي‌ ‌‬ ‫‌ ‌ ‌‬

‫ثب ؾپبؼ فطاٚاٖ اظ آلبيبٖ زوتط فطٚٞط فطظا٘ٝ ، زوتط ٔحٕس ثبلط قٕؽاِٟي، زوتط پط٘يب٘ي ٚ ذب٘ٓ ٔطربٖ ازايي‬ ‫وٝ ٘ؿرٝ اِٚيٝ ايٗ وتبثچٝ ضا تٟيٝ ٚ تٙظيٓ وطز٘س.‬

‫‌أ‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->