P. 1
الفوائد

الفوائد

4.0

|Views: 358|Likes:
منشور بواسطةokaseb
فوائد حقيقية
فوائد حقيقية

More info:

Published by: okaseb on Nov 28, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

دئاوــــفلا

مّيقلا نبا


هطورشو نآرقلاب عافتنلا
روضح رضحاو ،ك! "#$ل% &و ،ه'ا!و ه( و)( د* ' ك+ ,- ./ا0 نآرقلاب عافتنلا 12ر& ا34
5ا- ، هلو6ر نا7ل 8,' كل ه* 9 :ا;< هن =0 ،هي ل4و ه* 9 هنا>+6 هب م,?( ن9 هب ه+ طا@ ن9
ABا( Cدي Dش وEو .F7لا 8قل& و& G,- هل ناH نI JرHKل كل3 L ن4M ANO Pا 37 ن9
Qرشو ،Rـبا- ـRSو ،Tـتق9 رـUV9 8,' W0و-و9 ناH ـاI ـXUYتلا Zا[ ن& كل3و \] ^روـ6
ه*يب&و _فل `aوYب ه,H كل3 نايب NOPا b*Fض( ،ه*9 .*c dKلا .ناIا eافتناو ،رUfا 5وgh
\2ارIا 8,' هل2&و
1
ABا( هلوق0 CJرHKل كل3 L ن4M اKEو ،ا* EاE B4 ^رو7 لا 5و& ن9 Zدق( ا9 B4 ^راش4
ABا( هلو-و ،رUVIا وE CG,- هل ناH نI M ihا G,قلا هب 2ارIاو ،Rباقلا R>Iا وE اKD0
ABا( 5ا- اFH ،jا ن' Rق O dKلا Cا kيح ناH ن9 رK*يل \l+9 نآر-و رH3 ل4 وE ن4M
AناتOPا 69 \ 70 Aهلو-و \G,قلا iح d& \mO ^رو6 ن9 C.F7 لا 8ق ل& و&M ه naو d&
Bا( هلو-و \Z)?لاب رـUYتلا Qرش اKEو ،هل 5اقO ا ـ9 B4 هـ! Nـ6اح 8oـp&و هـ! وـEوM
CدـــــيDش \Gئاq ـــــXq رـــــrاح G,قلا دـــــEاش d&
وEو ،sا6 لو R0 اoب mي ل ،مDفلاو G,قلا دEاش وEو ،jا :اتH .Fت6ا A N+ يت- نب ا 5ا-
رt*لاو ،هل 5اقO ا9 Rق ( ن' هت +يqو G,قلا وD6 وEو ،XUYتلا 5وgح ن9 .ن اIا B4 ^راش4
Qرuلا دaوو ،ihا G,قلا وEو Rب اقلا R>Iاو ،نآرقلا وEو رU VIا Rgح ا3=0 ،ه,9Y(و هي0
ه* ' ه0ارgناو ،:ا;vا w9 ن' هلوE3و G,قلا 5اoتشا وEو .ن اIا 8ف تناو ،eاopxا وEو
\رـــHKتلاو عافتنلا وـــEو رـــUfا Rـــgح ،رـــ<آ eـــiش B4
^ا2& 5و<2 هaو اF0 ،sKE عوFyz متO ا{4 XUYتلا ناH ا34 ARي- ن=0 Cو&M ABا( هلو- L
C.F7لا 8قل& و&M .F|ا واو .rو9 .rوIاو l}يش lب .F~ •لا €;لا واو دgقO M
CاFD*9 RH ei• .Fتaا دق0 ،i,'و دFS eاa A5وق( اF*ي>0 .rو9 ل Cو&M iE •لا
\ـــــــــــــــــl}يuلا دـــــــــــــــــحf
ــب Z)?لا ‚ر< A5اقO ن& هـ*' :او|او ،دـيa 5اVـ6 اKE ARـي- Cو&M 5اح را+ت'اب
ه+ ,قب رn?0 ا3=0 ،^ر;فلا ƒZ ا( ،هي 'ا و G,قلا iح نو?O ن9 „ا*لا ن9 ن=0 ،و'دIا Gطا…Iا
،نآرقلا هب †<& اz ه+,- دDشو ،#hا هن&و نآرقلا N>p 8,' ه,ق'و ه+,- هل2 ،sر?فب 5اaو
AمDي0 Rي- نOKلا €pو اKEو \^ر;فلا رون 8,' ‡رون ه+,- 8,' نآرقلا 2ورو نا?0 JرOوM
C#hا وE كب ر ن9 كي ل4 5`ن& dKلا م,لا او(و& نO Kلا ANO Pا 6 L 5ا-و \Y+6 ^رو6 ن9
AمDقح Naاaˆ L ‰ا+gIا ‰ا+g9 اDي0 ^ا?uFH sرون RŠ 9 ‹رfاو 1اواF7لا رون jا M
اDتOˆ 2ا?O Nيبرq لو Nي-رش ل Nن وتOˆ NHرا+9 ^رyش ن9 د-وO dر2 GHوH اŒYH Naاa`لا
CeاuO نـ9 sرو*ل jا dدDO رون 8,' رون ،ران ه7ـ7[ • ولو eـiضO 8,' ^ر;فلا رون اKD0
2
b*Fض( ا9 انرH3 د-و Aميقلا نبا 5ا- \i'اولا ihا G,قلا Gحاp 5اح اKEو \iحولا رون
:اتH L † لاو رار6 fا ن9 NـOPا sKE و N,;Iا و`q 8,' Nي9)6 xا Žوي|ا عاFتaاM
C Nي FD|ا ،هي 0 b+ تH د- ا ŒYH اEدyي0 نآرقلا •ا9 lبو ه+ ,- lب .F• G,قلا Gحاg0
\G$,‘ - رـــــــ’D‘“ نـــــــ' اـــــــE&رقO وـــــــD0
`ي c دEاش B4 ‚ات>ي0 ،^ايhا R9 اH ،G,قلا i'او ،2ادت6لا ”Zا( نو?O ل ن9 „ا*لا ن9و
i hا G,قلا Gحاp •,+9 ه( ر;0 eاHˆ و sرونو ه+ ,- ^ايح •,+( •و ،Rط ا+لاو # hا l ب هل
،ه*Oا9 Rق(و هي0 ر?فتلاو ه,9Yتل ه+,-و Z)?,ل ه! –رفO ن& هتOادE 5وgح #Oر;0 ،i'اولا
\ـــــــــــــــ#hا هـــــــــــــــن& K}*يح م,ي0
ه*قي(و †…Iا ]دp م,' ن9 5اح •اŠلاو \هب †<&و هي,' i'2 ا9 ه*يب J&ر ن9 5اح 5وfا0
A5ا-و Cs†ــ< ــ—يف?O M \ناــ7حxا Zاق9 ــL 5وfاو ،ناcxا Zاق9 ــL وــD0
#Oدgتلا ه 9 ˜ا3و ،lقيلا l' Nل™9 B4 ه* 9 ه+ ,- 8- ر(و ،lقيلا م,' B4 Rpو د- و اKE
اي ندلا L عون Aنا'ون lقيلا l0 \Z)6xا L هب R<2و رف ?لا ن9 هب ‚ر< dKلا Zˆا|ا
1†<& ا9و \lلا B4 دEاuلا N+7*H G,قلا B4 هت+7ن ايندلا L Rpاhا0 ،^ر<Pا L عونو
،رئاg+لاب ايندلا šو ،راgبfاب ^ر<Pا L نOاO Gيoلا ن9 R6رلا هب ^Xg+لا ن9 Aرئاg+لا M
C\sا+تنلاو Nــ*;فلاو Rــقتلا iــEو \ــlت+(رIا ــL ــlقO ــl' وــD0


ناcxا 5وpf N9اa ] ^رو6
3
،5وقIا RE& Z)H ن' —oOو ،iفuOو iف?O ا9 ناcxا 5وp& ن9 ^رو7لا sKE b/ د-و
B4 „ا*لا Zاـ7قناو ،Nـ?ئ)Iاب ناcxاو ^و+*لاو دـيحوتلاو 2اIاو &د+Iا رـOرق( bـ*Fض( ـاŒ=0
j 5اF?لا 1افـp 1ا+U4 bـ*Fض(و \eلVEو eلVE ›اـpو&و ،ديـ6 `ئا0و iـقش كلاE
،J†?لاو Jرogلا Alت9ايقلا اD ي0 رH3و :ويلاو œئاق*لا ن9 هلاFH 2اضO اF ' هD O™(و
نا7 نxا #,< اD ي0 رH 3و ،اي ندلا •ا' وE و رop fاو ،^ر<Pا •ا' وE و †H fا Al Iالاو
هF,' •ح هaو RH ن9 هب هنا>+6 هتطاح4و ،s2ا9 ZوOو ه(ا0و د*' هلاحو ،ه(2ا'4و ه(ا0وو
N9ايقلا ZوO هي0اوO هن&و ،اž م,?تO Ntفل RH هي,' نوgŸ هي,' Ntفhا N9ا-4و ه7فن „وا6وب
A5ا- #ئا7لا sرضح& ا3=0 ،هي,' دDuO دEاشو ،هيل4 ه-و7O #ئا6 ه9و Cديت' dدل ا9 اKEM
ANOPا 23 Asراضح4 د*' 5اقي0 \ه(رضح& د- sراضح=ب 1ر9& dKلا اKE d& \] ^رو6 ن9
Cدي *' رافH RH م* Da L اي قل& M ANO Pا 24 ^رضح B4 •ا|ا رضŸ اFH \] ^رو6 ن9
\هق>ت7O اz sو+-ا'و نy7لا B4 هب او+E3ا A5وقي0 ه(رضح& د- ن)0 اKE A5وقي0 ،نا;,7لا
عاط& dKلا ه* يب د7|ا اKE دي O هنا>+6 jا ن& 8,' WŸرp ^رو7لا bل2 €ي H R9 Y(و
هن& ل ،اD*يب 1رفH •لا :KOو اD*يب b*9آ •لا ‰ورلا م*O اFH هبKOو هF*ي0 ،8g'و
dKلا 2اIا ›رO • نـ9 هلا- اـFH ،ـاžKOو اـDF*ي0 sKE ـXq Jر<& Wحور #,@ هنا>+ـ6
هي ,' هaو RH ن9 ند+لا اKE Xq ان دب #,@ هنا>+6 jا ن& م'ˆ ي ح ،R6رلا هب 1†<&
‰ورلا sKE Xq Wحور #,…ي0 ند+لا ‹ار'& ن9 ‹ر' sد*' ‰ورلاو ،:اKلاو مي *لا .ق O
\ند+لا اKE ـــــــــــــــXq اـــــــــــــــندبو
،Bا( jا Gت H رئا6و N*7لاو نآرقلا هي ,' dKلا كل3و ،R6رلا هي ,' bقف(ا ا9 Xq اKEو
^رد- اور?*O • مŒ=0 ،lبK?Iا ن9 sر?ن& ن9 5وقل Nق 0او9و ،2اF,ل را?ن4 Nق يقhا L اKEو
\اــــDF*Oو ــــاžKO Zاــــ7afا sKE ــــXq Zاــــ7a& #,< 8,' jا
W9ا7a& هنا>+6 #,@ b-و R?0 ،eiش دب W}يش #,@ •ا7نxا عو*لا نودDuO مEو €يH
او+y( ا {4و ،Wناي' هن ودEاuO eiش ن9 نو+yتO €ي ?0 ،bي *0 •لا Zا7afا Xq Wحاور&و
مE اونو?O ن& او+yت0 ،W(ا0ر و W9اt' اوراpو 8,+لا مD -`9 ن& د ب م Œاي'Yب مE 2و' ن9
Aاولا- اK¡و ،eا`y,ل lUو+9 م Œاي'Yب CنوUو+I ا* ئ& W9اt'و Wبار( ا* Hو ا* ت9 اKئ&M ANO Pا
4
16 Aاولا-و \1ا0اgلا ^رو6 ن9 Cدي ب .aر كل3M ANO Pا \ 3 ناH ولو \] ^رو6 ن9
هلوقل ن?O •و ، eادتبا نو?O Rب اaر لو اŠب كل3 ن?O • sKE Xq Zا7af وE ا{4 eا`|ا
CمD*9 ‹رfا œق*( ا9 ا*F,' د-M ،ردق9 5اV7ل اباوa اKE Ra هنا>+6 هن=0 ،w9 X+H
،`ي Fت( ل ي ¢ رpا*لا B4 bلا>ت6او ‹رfاب b;,ت<ا •لا eا`afا ك,( `ي c هن & وE و
وE اFH هن&و ،مEراش&و مD9اt'و مD9وh ن9 ‹رfا هgق*( ا9 م,' د- هن& هنا>+6 †<Y0
وE و \‡دOدa Wق,< اD فيلY(و ،اD -رف( د ب اD /و اD,يg£ 8,' ر2ا- وD 0 eا`afا ك,تب •ا'
هل نO ر?*Iا ه+ ¤ ش ن=0 ،هت F?ح 5اFHو ه( رد- 5اFHو هF ,' 5اFH رHKب 2اIا ررقO هنا>+6
Aعاون& NــــــــــــــU)U B4 2و( اــــــــــــــD,H
CAاEدح&M œ…ش `ي[ اD9 RgŸ لو `ي FتO ل هaو 8,' ‹رfا eا`aYب مDئا`a& Q)ت<ا
\œـــــــــــــــــ…ش نـــــــــــــــــ'
CAــــــــــــــــــــــــ•اŠلاM \كلKب #,ت( ل ^ردقلا ن&
CAلاŠلاM ا}يش •ا7نxا عو*لا اKE Zاو2 bضت-ا NF ?hا ا {4و ،هي 0 ^دئا0 ل ر9 & كل3 ن&
دب هي يŸ ¥ ه,H •ا7نxا عو*لا bي c ن& ا9Y0 ،ر<آ Rي a 1ا9 اF,H ادب& اK?E ،eiش دب
\كل3 ــــــــــــــL NــــــــــــــF?ح )0 كل3


NU)U 5وp& 8,' Nي*+9 نآرقلا L 2اIا lEارب
A5وــــp& NــــU)U 8,' Nــــي*+9 نآرقلا ــــL 2اIا ــــlEارب 1eاy0
CAاEدح&M A5ا- ن9 :اوa L 5ا- اFH ،هنا>+6 :رلا م,' 5اFH رO رق( Zاtلا iي Ÿ ن9M
Cمي,' #,< R?ب وEو ^ر9 5و& اEYuن& dKلا اDييŸ R- \مي9ر iEو AناتOPا 78 ، 79 ن9
A5ا-و \mO ^رو6 Cمي,لا ])vا وE كبر ن4 \RيF|ا ¦فgلا ¦فpا0 Nي(P N'ا7لا ن4و M
5
AناتOPا 85،86 A5ا-و \رyhا ^رو6 ن9 CمD*9 ‹رfا œق*( ا9 ا*F,' د- M ANOPا\ 4
\] ^روـــــــــــــــــ6 نـــــــــــــــــ9
CA•اŠلاM ABا( هلوقH ،ه(رد- 5اFH رOرق( ر2اقب ‹رfاو 1اوF7لا #,< dKلا mيل و& M
CمـD,Š9 #,@ ن& 8,' ANـOPا 18 ABا( هلو-و \mـO ^روـ6 نـ9 ن& 8,' نـOر2ا- 8,ب M
Cهنا*ب dو7ن ANOPا 4 A هلو-و \N9ايقلا ^رو6 ن9 8(وIا iيŸ هن&و #hا وE jا نYب كل3 M
CرــOد- eــiش RــH 8,' هــن&و ANــOPا \ 6 \ــ§hا ^روــ6 نــ9
ABا( هلو- L اFH نO ر9fا lب هنا>+6 .F•و ‹رfاو 1اواF7لا #,< dKلا mي ل و& M
Cمـي,لا ])vا وـEو 8,ب \مـD,Š9 #,@ ن& 8,' ر2اقب ANـOPا 81 \mـO ^روـ6 نـ9
CAلاŠلاM Bا( هلوقH ،هتF?ح 5اFH Cl+'ل اFD*يب ا9و ‹رfاو 1اواF7لا ا*ق,< ا9M
ANO Pا 38 Aهلو-و \نا<دلا ^رو6 ن9 C¨)طاب اF D*يب ا9 و ‹رfاو eاF7 لا ا* ق,< ا9 وM
Aهلو-و CJدـ6 ˜رتO ن& ناـ7نxا Gـ7Ÿ& M ANـOPا 36 Aهلو-و Nـ9ايقلا ^روـ6 نـ9 M
C#hا ك,Iا jا Bات0 \ نوaر( ل ا*يل4 م?ن&و اŠ+' مHا*ق,< ا{& مت+7>0& ANOPا 115،1
16 Aهلو-و \نو*9VIا ^رو6 ن9 نO KلاH مD ,© ن& 1ا}ي7لا اوحرتaا نO Kلا G7ح Z& M
Cـــــمªا«و مـــــEايS eاوـــــ6 1اhاـــــgلا او,F'و او*9آ \
هئا!& 5اFHو Bا( :رلا 5اFH ن&و ،عرuلا .9 Rقلاب Zو,9 2اIا ن& :اوgلا ناH اK¡و
:ويلا رئا6 ن' هلاFH s™O اF H sور?*9 هلوقO اF ' s™9 هن &و ،ه+ aو(و هي ضتق( ه(افpو
\œئاق*لاو
AمE ر9& مD ي,' ¬,ت<ا #hاب اوبKH ا I كلKل نO ر?*Iا ن& †<& ¥ C§O ر9 ر9 & L مD 0M
ANO Pا 5 •الا L رt *لا B4 مE ا'2 ¥ \ei ش 8,' ه* 9 نو,g Ÿ ل ¬,ت- A] ^رو6 ن9
،‹رfا وE و® i,ف7 لا •الا B4 ¥ \ه9 ا}تلاو ه*7 حو ،هئاوت6 او ه' اف(راو ،هئا*بو dو,لا
اDي0 b+ن&و ،.0ا*Iا اDي0 ع2و&و ،5ا+|اب اDت+Uو ،اD*9 2ارO اI ¬7+لاب اEYيEو اD;7ب €يHو
،ه 0ا*9و sرO2اق9و هن اول&و هلا?ش& ›)ت<ا 8,' 1ا+*لا ›ا*p& ن9 ن7ح €*p RH ن9
R6رلا هب 1†<& ا« هي,' bل2 ا9 رHK( ،اž رg+(و Gي*Iا د+لا اD,9Y( ا34 ^رg+( كل3 ن&و
د+ ل ل4 RgŸ ل اKE ن4و ،اي ناU رHKتO ¥ ،لو& رg+تO اD ي0 ر“ ا*لا0 ،2اIاو دي حوتلا ن9
\هــــــــــحراوaو هــــــــــ+,قب jا Gــــــــــي*9
6
eاIا وE و ،مªا*aو مD +Hار9و مD7ب)9و ،م¡او-&و مD -اˆر& ^2ا9 L ر?فتلا B4 مE ا'2 ¥
Tيب& lب ا9 ،هHاوفلاو راFŠلا Nف,ت- 1ا*a هب b+U& •ح ،هي0 ˜رابو eاF7لا ن9 هل`ن& dKلا
،اDـ6ا*a& عو*(و اـDبا*9 ›)ت<ا راFŠلا ـlبو ،Tـ9احو و,حو ،رفـp&و ـر¯&و ،2وـ6&و
¥ \اE رO2اق9و ا ¡ا?ش&و ،اªافpو اD 0ا*9 ›)ت<او اD 'و*( 8,' اD ,H :و+hا هب b+ ن&و
AR9YتIا 8,' 8ف° ل •لا Nللدلاو ^†لا .rو9 ن9 هي 0 ا I R…*لا 2ر0& ‹رfا هب اي حY0M
Cاªو9 دب ANO Pا 164 A5ا- ¥ \^رق+لا ^رو6 ن9 C‚ورvا كلKHM ANO Pا 11 ^رو6 ن9
ن9 م? aور< A:و+hاو 1او-fاو راFŠلاو هH اوفلا ‹رfا ن9 ‚ار<xا اKE RŠ 9 d& \]
L نآرقلا L N-اولا mي OاقIا ن9 هلاŠ9&و „ايقلا اKE ان رH3 د-و ،اDي0 مت +يq ا9دب ‹رfا
\†ـــلاو رارـــ6fا نـــ9 اـــDي0 اـــ9 Tـــب اـــ*يبو •اIا اـــ*باتH
ND +ش RH ن' sدب&و _ف ل `aو&و رO رق( ن7حYب ^و+*لا رO رق( B4 Bا(و هنا>+6 Rق تنا ¥
®)ـ6ر ± نو'ر0 Zو-و Qول Zو-و 2و²و 2ا'و ‰ون Zو- B4 Rـ6ر& هـن& †ـ<Y0 ،كـشو
• ن4 ه,ـ6ر هـب ـمªد'و& dKلا sدي'و مـDي0 ]دـpو ،˜)¡ا عاونYب مـD?,EY0 ،مـEوبK?0
L s&ر- لو م,9 ن9 كل3 م,تO ن& Xq ن9 مD*' كلKب †<& ن9 ^و+*ل رOرق( اKEو ،او*9VO
\:ات?لا RــE& دــ*' ــاI اــقبا;9 )ــgف9 ارا+<4 هــب †ــ<& Rــب ،:اتH
ABا( 5ا- ، bD+لا 5اV6 اKE 8,' 2رO لو CاFيt' ان اتž ³ر9 8,' م¡و-و مEرف?بوM \
ه( ا+?نو رEدلا ´2اوح ن& و& ،كل3 ن9 eiش ن?O • هن Yب 1اOرورضلا د>a 8,' ^ربا?Iاو
bEا+9 bEاب هن& ه7فن ن9 م,O 5اV7لا اKE Gحاpو \مEXq bباp& اFH مDتباp& d&M
C:3اH را?ن4 Nل™z sرا?ن=0 ،نر- دـب اـنر- نورقلا ه,-ا*(و نايلا هـب دـDش ـاI دـحاa ،
\Nــــــيئا*لا 2)+لاو eاF,لاو ˜و,Iا نــــــ9 نــــــOروDuIا 2وaو
Aهلوقب 2اIا رO رق( B4 هنا>+6 2ا' ¥ C5وfا #,vاب ا* يي0&M ANO Pا \ 15 \] ^رو6 ن9
Aر'اuلا 5ا- \ر9fا اKž ن)0 iي'و ،هب iي' Aeiش ن' `y' ن9 R?ل 5اقO
N9اFhا اDتضي+ب bيي' µ µ µ اFH مEر9Yب اوي'
7
ABا( هلو- ه*9و CنDق,¶ iO •وM ANOPا \ 33 „ا+' نبا 5ا- \›اقحfا ^رو6 ن9 وE M
N?z دلو ،Rي,|ا ·ا>gلا ،N9fا †ح ،i¸ا¡ا iشرقلا G,;Iا د+' نب „ا+لا نب jا د+'
N*ـ6 03 ¹] 619 RـF|ا i,' .ـ9 دـDش ، ºـ*لا نـ' Jور ،^و+*لا رـg' eدب ـL Yـuنو
C\O دح €لfا ن' دO `O ا9 ا »Xqو l>ي>gلا L هل ،lفpو كلKHو ،ان `y0& AدO رO
\Rــــــــــــــــــــــــــــــــــ(اق9 5ا-
›ر'& ن& •اي'& A5وق( :رلا ن=0 ،كل3 ن9 م'& اDتقيقحو ،Ntف,لا Zˆ)O X7ف( اKE Ab,-
A5وقت0 ه,يـg£و هـت0ر9 8,' ردق( •و ، هـDaول دـتª • ا34 Aهـب bـيي'و ،اKH ـ•اي'&M
C˜¼او2 اودDuت6ا dKلا bي+لاو \ه*' `yلا wIا اKE Zˆلو \هي,' €ق( •و هل دتª • ا34
ATي+( ن& 12ار& ا34 اEاي'& ن?لو ،اDتضيب ن' `y( • N9 اFhا ن=0 ،wIا اK¡ دEاش هب
اD'2و(و اDtف£ ن& اEاي'& brاب ا3=0 ،اž i9ر( •ح 5و~و رود( iD0 ½Nضي+لاب i9ر( نO&
iي' ن9 5اح وE اFH ½اEرق9 R~ نO& را£و ،نا?9 B4 نا?9 ن9 اD,ق*( iD0 ،5ا*¤( ل •ح
G تلا NO Pا sKE L eاي'xاب 2ارIا mي لو ½هي (YO نO & ن9 و هل دgقO نO & ن9 ردO م,0 sر9Yب
ر<آ L ه7فن ن' هنا>+6 sافن dKلا وE wIا اKE Rب ،نآرقلا X7ف( ›رO • ن9 ه*tO اFH
Aهلوقب ^روــ7لا C:وoل نــ9 ا*ــ79 اــ9و M ANــOPا 38 \] ^روــ6 نــ9
مŒ& هنا>+6 †<& ¥ CدO دa #,< ن9 m+ ل L M ANO Pا 15 m+ تلا مŒ& d& ] ^رو6 ن9
هت يبوبر دE اوشو ه( رد- 1اOآ مt '& ن9 وE ا9 8,' مD D+ن ¥ ،‡دOدa #,vا ^2ا'4 مD ي,'
\2اIاو دــيحوتلا 8,' Nل2fا مــt'& نــ9 هــن=0 ®ناــ7نxا #,< وــEو ،2اIا Nل2&و
ن9 اDي0 ا9و ،اªافpو اEاو-و اDئاض'Yب Nي92Pا ^روgلا sKE GيHر( ن9 ¦rو& Rيل2 d&و
1ا2ارxاو ،Zو,لاو 1لPاو ،K0 ا*Iاو 1اطابرلا و ،:اg 'fاو ]ورلاو ،مt لاو م> ,لا
5دت6 او ،ه7 فن ^ر?فب 8ف تHل د+ لا €g ن& و,0 ،eا9 Nف ;ن ن9 كل3 RH ،1ا'ا*g لاو
\ه(افــpو هئاــ!&و jا نــ' Rــ6رلا هــب 1†ــ<& اــ9 .ــي/ 8,' s2وaوب
م,لاب هي ل4 هب ر- ن' †<& ¥ ،ه7فن „وا6و م,' •ح هب ه,F' Nطاح4 ن' هنا>+6 †<& ¥
هي,' ^ردقلاب هيل4 :ر-& وD0 ،هندب R<ا2 وE dKلا ]رلا ن9 هيل4 ¾2& كل3 ن&و ،Nطاحxاو
8
\]رلا كل3 نــــــــــــــ9 هــــــــــــــب م,لاو
Aهلوقب 2ارIا Aا* …يش 5ا-و Cن ¿M A5ا- اF H ،ا* ت?ئ)9 d& Cهن آر- .+ (ا0 sان&ر- ا3=0 M
NO Pا 18 Aهلو- هي ,' 5دOو A5ا- ،RO †a ا*لو6ر كي ,' s&ر- ا34 d& \N9ايقلا ^رو6 ن9 M
Cنايق,تIا 8ق,تO 34 ANO Pا 17 Nyح )0 l?,Iا iق,تب روHKIا :رقلا دي ق0 \] ^رو6 ن9
\Rــــــــــ;9 لو Àو,h NــــــــــOPا ــــــــــL
5او-fا eاgح=ب ه+ نو ،هلاو-&و هلاF'& نا+ت?O نا?,9 هلا¸و ه* يc 8,' هن & هنا>+6 †< & ¥
1اOاq iE و ،5او-fا ن9 ‡رU& مt '&و W'و-و R- & iE • لا 5اF'fا Nب اتH 8,' اD تباتHو
\اــــــــــــــــــــــــــــــــDتOاŒو 5او-fا


J†Hو Jرop ¹نات9اي- N9ايقلا
،هنا>+6 s¼اقل وE و ،#hاب ei~ ا Œ&و ،1وIا ^ر?6 iE و ،Jرogلا N9 ايقلا ن' †<& ¥
\J†?لا N9ايقلا R+- ا¡ Ry( dKلا :اقلاو :اوŠلاو ،هي,' ‰ورلا ‹ر'و ،هي,' Zودقلاو
Aهلوقب J†?لا N9ايقلا رH3 ¥ Cدي'ولا ZوO كل3 روgلا L Áفنو M NOPا 20 ] ^رو6 ن9
#ئا6 ه9و Zويلا كل3 هنا>+6 jا ÂYO دح& RH ن&و ،Zويلا اKE L #,vا 5اوح& ن' †<& ¥
\هـــــــي,' دـــــــDuO دـــــــيDشو ه-وـــــــ7O
ه,6ر ^2اDش Xqو هي,'و هل اDي,' ناH •لا ‹رfا ^2اDش Xqو هحراوa ^2اDش Xq اKEو
اDي,' او,F' •لا N*?9fاو eاي+ن fاو Ntفhا 2ا+لا 8,' دDuت7O هنا>+6 jا ن=0 ،l*9VIاو
l ل2الا 5د'& وE و ه,F' 2رyz مD *يب م? Ÿ لو ،ا ž sوg' • لا 2و,|او ،رu لاو X vا
ل N*ي+لا ^2اDشو مEرار-4 ن9 ه! اz „ا*لا lب م?Ÿ هن& هي+ن †<& اK¡و ،lFHاhا م?ح&و
\رار-4 لو Nـ*يب ـXq نـ9 ه,F' 2رyz مـ?Ÿ ن& مـHاh –وـ7O €ـي?0 ،RـF' 2رyz
5ا`O ل&و ه*' RفoO لYب #يقح وE dKلا نYuلا اKE ن9 N,فq L نا7نxا ن& هنا>+6 †<& ¥
9
A5ا-و ،هلابو sرH3 8,' CاKE ن9 N,فq L M NO Pا 22 اF H ه* ' Rق O •و ] ^رو6 ن9
A5ا- CGOر9 ه*9 كش iفل مŒ4و M ANOPا 110 eاaو ،هي0 كش L RقO •و 2وE ^رو6 ن9
هت ,فq نYH ،ه* 9 b? ?ش لو ه* 9 b,فq A5اقO )0 ،R فلا L Ã • • ن4و ردgIا L اKE
،هي 0 كشو ،ه* ' N,فq L 5اقO ن& ن9 •,ب& اKEو \ه?شو هت ,فq &د+9 وD0 ه* 9 eادتبا ه?شو
\كـuلاو N,فo,ل &د+9 ـا»Vu*9و ـlقيلاو ^رHKتلا &د+9 نو?O ن& iـo+*O اـ9 Rـa هـن=0
نـ' Zو*لا eا;q €ـu?O اـFH Zويلا كل3 هـ*' €ـu?O 5وEKلاو N,فoلا eا;q ن& †ـ<& ـ¥
N+7*H N*OاIا د*' د+لا ن' eا;oلا اKE €uH N+7*0 ،¦تف*ت0 lلا ن'و ،_قيت7ي0 G,قلا
\sا+تنلا دــــــــ*' هــــــــ*' Zو*لا eا;q €ــــــــuH
5وقO ،هلو-و ه,F' Gت?O N?ئ)Iا ن9 ايندلا L هب نر- dKلا وEو ه*Oر- ن& هنا>+6 †<& ¥
\ دEا• 5و- اKE \هب كت ي(&و ه( رضح& د- اي ندلا L هب —ت,Hو b* H dKلا اKE AsرضŸ ا I
\dد*' رـrاح ه,F'و هلو- نـ9 هتيـgح&و هـي,' هـت+تH اـ9 اKE AـwIا ANـ+يت- نـبا 5ا-و
dKلا ه,F' اKE هـب b,Hو dKلا œـ…uلا اKE d& \نـOر9fا نـFضت( NـOPا ن& #ـيق>تلاو
A5اقO K}*ي>0 ®هي ,' هتيgح& C\\\م* Da L اي قل& M ANO Pا 24 ن& ا9 4 اKEو ] ^رو6 ن9
وـEو \‡دحاو ناH ن4و هـباKب RـHوIا ك,F,ل Wبا;< و& ،دـيDuلاو #ئاـ7,ل Wبا;< نو?O
دي HYتلا نون ن' N+ ,ق*9 €لfا نو?( و& ،ا žا;< L :رلا GE اK9 ن9 ›ور9 GE K9
\€ــــــ-ولا Jر• Rــــــpولا Jرa& ــــــ¥ Nــــــيفvا
A1افـــp bـــ6 هل رـــHK0 8ـــق,Iا اKE 1افـــp رـــH3 ـــ¥
CAـا»دح&M \ه(افـpو هئاـ!&و sديحو(و هـ*Oدب رافH ،هـ-وقحو jا مـ*ل رافH هـن&
CANــــيناŠلاM \‡2ا*'و ‡د>a هــــ0دO #ــــ>,ل دــــنا9 هــــن&
CANŠلاŠلاM 1ا'ا;لا ن9 ه7فن B4 نا7ح4 وE dKلا X…,ل ه*9 م,O اKEو ،X…,ل عا*9 هن&
،ه7*a —+ل لو ه7ف*ل X< هي 0 mي ,0 ،„ا*لا B4 نا7ح4 وE dKلا Xvاو ،jا B4 :رقلاو
\ #,vا رــــــــــŠH& 5اح وــــــــــE اــــــــــFH
CANبارلاM \هنا7لو sديب مDي,' دت 9 ،Zوuq Zو,“ ،„ا*لا 8,' دت 9 X…,ل ه*9 .9 هن &
CANـــــ79اvاM \Nـــــ+Oر Gحاـــــp d& ،GـــــOر9 هـــــن&
CAN62ا7لاM ،هل GضoOو ه+ Ÿو sد+O ر< آ W¡4 jا .9 K °ا د- jاب ˜رu9 كل3 .9 هن &
10
lطايuلا ن9 ه*Oر-و وE مgت…ي0 \هي0 d2اOو هي0 ÀاوOو ،هل رK*Oو ه!اب €,Ÿو هل 8rرOو
ه,r& ن& ^و- À نـ?O • Aهـ*Oر- 5وقي0 ،ه,r&و sاoط& dKلا وـE هـن&و ،هـي,' رـ9fا RـيŸو
REf mي ,ب4 5ا- اFH ،#hا 8,' sرUآو ،ه7ف*ل sرات<ا دي ب 5)r L ناH ن?لو ،هي oط&و
Aرا*لا CÀ مت+yت6ا0 م?(و'2 ن& ل4 نا;,6 ن9 م?ي,' À ناH ا9وM ANOPا 22 ^رو6 ن9
ا*EاE ه*Oر- Rب ANفئاط bلا-و \jا د*' ناFgت@ هنا;يش وE ا*E نOرقلا0 اKE 8,'و ،ميEارب4
هن &و ،ه,H كل3 R فO • هن &و ،8o طو هي ,' ه+ تH اF ي0 هي ,' 2اˆ هن & هي ,' i' دي0 ك,Iا وE
Nبوتلا ن' Nبات?لا L 12ˆ ا9 Aك,Iا 5وقي0 ،:وتO •ح ه,Dc •و Nبوتلا ن' Nبات?لاب ه,y'&
Cدي ب 5)r L ناH ن?لوM ANO Pا 27 ABا( :رلا 5وقي0 ،] ^رو6 ن9 اوFgت° لM
Cdدل ANOPا 28 هOدO lب lطايuلاو راف?لا Zاgت<ا ن' هنا>+6 †<& د-و ،] ^رو6 ن9
†<&و ،ر9`لا ^رو6 L هO دO lب „ا*لا Zاgت<ا ن' †<&و ،›ار'fاو 1ا0اgلا ^رو6 L
\ Ä ^روــ6و eارuلا ^روــ6 ــL اــDي0 را*لا RــE& Zاــgت<ا نــ'
Aهلو- كلKب 2ارIا ARيق0 ،هOدل 5وقلا 5”د+O ل هن& هنا>+6 †<& ¥ N”*Å|ا ن9 م*Da نÆ9fM
Cl/& „ا*لاو ANOPا 119 5د+O ل اKE ن&و ،N*|اب ناcxا REf sد'وو ،2وE ^رو6 ن9
\€,@ لو
\•يــg9 RــEf لو ــ•'اط RــEf €,< dد'ول اــ9 AدــOرO A„ا+' نــبا 5ا-
\NــOPا ــL ــlلوقلا ¦ــp& اKEو ،‹ا- اــن& اــ9 bــيض- دــ- AدــEا• 5ا-
˜و,Iا د* ' XoO اF H mي +,تلاو :K?لاب dد*' 5وقلا XoO ا9 AwIا ن& Aر<آ 5و- اD ي0و
Nـ+يت- نـباو ، eارفلا رايت<ا وـEو ،lFـgت…Iا 5و- A5وقلاب 2ارIا نو?ي0 ،eاF?hاو
5وقلا ›رŸ ا9 d& AN+ يت- نب ا 5ا-و ،Gي oلاب iF ,ل dد*' :K?O ا9 Aw Iا Aeارفلا 5ا-
اFH اKEو \Àو- ARقO •و ،dد*' 5وقلا A5ا- هن f A5ا- ،ه* 9 œق*O لو هي 0 2ا`O لو dد*'
Aهلو- نو?O 5وfا 5وقلا 8,0 ،dد*' :K?O ل A5اقO Cدي+,ل Z)tب ان& ا9وM ANOPا 29
Aهلو- Zا[ ن9 ،] ^رو6 ن9 Cdدل 5وقلا 5د+O ا9 M ANO Pا 29 ®wIا L ،] ^رو6 ن9
8,'و ،روa لو هي 0 م,“ ل 5د' وD 0 اKE .9 و ،ه,0 ن9 دب ل هب 1د'وو هت ,- ا9 Ad&
AنـــــOر9Yب هـــــ7فن €ـــــpو دـــــ- نو?O ـــــ•اŠلا
CAا»دح&M ،هي,' Rطا+لا §Oور(و هOدO lب 5وقلا ROد+( ن9 .*c ه')طاو هF,' 5اFH ن&
11
\sدي+ــــــل هــــــF,“ نــــــ9 .ــــــ*c sا*qو هلد' 5اFHو
A5وق( اDي0 8قل& اF,H اŒ&و م*Da N6 ن' †<& ¥ CدO`9 ن9 REM ANOPا 30 ^رو6 ن9
اKE 2رO ¦ي>ـgلا ـOدhاو \دـO`9 نـ9 mـيل d& ®iـف*,ل كل3 ن4 A5ا- نـ9 Yـ;<&و ،]
\RــــــــــــــــــــــــــــــــــــOوYتلا


N*|ا REf Nبرfا 1افgلا
A.ب رfا 1افgلا sKž اوفg(ا نO Kلا مE اD,E& ن&و ،lقتIا ن9 N* |ا GO رق( ن' †<& ¥
CABوfاM B4 هـ*' N,فoلا نـ9و، هـت'اط B4 هتيـg9 نـ9 jا B4 W'اnaر d& Wباو& نو?O ن&
\sرH3
ا34 dKلا وE AدEا• 5ا-و ،اD*9 رفoت7O ¥ هبون3 رHKتO dKلا A:اوfا AXF' نب دي+' 5ا-
\:وتO ¥ GنKO ¥ :وتO ¥ GنKO dKلا وE A Gي7Iا نب دي6 5ا-و \ه*9 رفoت6ا ه+ن3 رH3
CANـيناŠلاM A ^2ات- 5ا-و \هـrرت0او هـي,' jا هـ*Fتئا ـاI A„ا+' نـبا 5ا- \Wtيفح نو?O ن&
\هــــتFنو هــــقح نــــ9 jا ه'2وتــــ6ا ــــاI _ــــ0اح
G,;لا ^وقل ¨)Fت79 :اوfا ناH ،˜ا79xا ^و-و G,;لا ^و- Aنا(و- ا¡ mف*لا bناH اIو
هيpا9 ن' ˜ا79xا L _فhا ^وقل ¨)Fت79 _يفhاو ،هت'اطو ه(اrر9و jا B4 ه'وaر L
\هـت'ا;ب jا 8,' Rـ+قIا A:اوfاو ،هـي,' Zرح اـF' هـ7فن كـ7FIا A_ـيفhا0 ،هـيEاونو
CANŠ لاŠلاM Aهلو- CGي oلاب ن¯رلا iu< ن9 M ANO Pا 33 رار-xا نF ضتO ،] ^رو6 ن9
ه+ت?ب رار-xا نFضتOو ،د+لا 5اوح& Rيpاف( 8,' ه')طاو هF,'و،ه(رد-و هتيبوبرو s2وaوب
Gيoلاب ن¯رلا Nيu< ¦g( )0 ،هئاقلو sدي'وو sد'وب رار-xا نFضتOو ،هيŒو sر9&و ه,6رو
12
\ه,H اKE دــــــــــــــــــــــــــــــــب ل4
CAN بارلاM Aهلو- CGي *9 G,قب eاaوM ANO Pا 33 .aار A„ا+' نب ا 5ا- ،] ^رو6 ن9
هت +Sو jا N'اط 8,' G,قلا ›و?' ANب انxا Nق يقحو \jا N'اط 8,' R+ ق9 jا ipا9 ن'
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــي,' 5ا+-xاو
Aهلوقب ›اpوfا sKE هب b9ا- ن9 eا`a هنا>+6 رH3 ¥ 2و,vا ZوO كل3 Z)7ب اEو,<2اM
CدO`9 ا*Oدلو اDي0 نوeاuO ا9 م¡ \ AناتOPا 34 ، 35 مD+يgO نYب مD0nو< ¥ ] ^رو6 ن9
% ـ˜)¡ا مـD*' .ـ0دO •و ،Wu;ب مـD*9 دـش& اوناH ـمŒ&و ،مـD,+- نـ9 :ا ـp& اـ9 ˜)¡ا نـ9
:اK' ن9 8y*9و WgيS نود• REو ،2)+لا L او0اطو او+,ق( ˜)¡ا د* ' مŒ&و ،مD¤u;ب
ǽjا
‚اa`لا 5ا-و ،اـHرد9 ـم¡ jا رـ9& اودaو0 jا eاد'& Äاح A^2ات- 5ا- AوـE ‚اa`لا M
،2ادo+ب 1ا9و دلو ،No ,لا و>*لاب •ا' ،‚اa`لا ]ا>64 وب & ،RD6 نب dر7لا نب مي Eارب4
N*ــ6 ــLو( 311 ¹ ـــE 923 C \Z \1وIا نــ9 WــgيS اورO م,0 اوuت0و او0وط
\sود• م,0 1وIا نــــــ9 :رDIا او+,ط ــــــمŒ& Aكل3 Nــــــقيقحو
رH 3 dKلا اKE L ن& هنا>+6 †< & ¥ وE و .F7 لا 8ق ل& و& G,- هل ناH ن I JرHKلM
CدـــــــيDش ANـــــــOPا 37 ] ^روـــــــ6 نـــــــ9
،eاي'4 لو G ( ن9 ه7c •و ZاO& Nت6 L اFD*يب ا9 و ‹رfاو 1اواF7لا #,< هن & †<& ¥
\.باــ7لا Zويلا ــL ‰ارتــ6ا هــن4 Aاولا- ــيح 2وDيلا نــ9 هئاد'f W+OK?(
8,' †p هنا>+6 هن& اFH هي0 s¼اد'& 5وقO ا9 8,' †gلا L هنا>+6 هب i6Yتلاب هي+ن ر9& ¥
8,' هب lت7O ا z sر9& ¥ ،ه* 9 هF7O J3& 8,' †p& دح& لو ،‰ارت6ا هن & A2وDيلا 5و-
،2وy7لا راب2&و Rي ,لابو ،اžورq R+ -و mFuلا عو,ط R+ - هب ر دF¢ ¦ي+7تلا وEو ،†gلا
„ا+' نب ا ن' و ،„ا+' نب ا 5و- A5وfاو ،:رoIا د ب ناتHرلا ARي -و ،ر( ولا وE ARي ق0
\1ابوت?Iا 1او,ـــgلا راب2& ناـــ7,لاب ¦ي+ـــ7تلا هـــن& ANـــŠلاU NـــOاور
ن& †<&و ،رu>,ل اE2ا7a& B4 ‰اورfا عوaرب d2ا*Iا eادنو 2اIا رHKب ^رو7لا مت < ¥
Aدح& RH هF7O GO ر- نا?9 ن9 eاد*لا اKE C#hاب N>يgلا نوF7O ZوOM ANO Pا 42
نوaر…ي0 1ا+*لا ن' #قu( اFH مD*' ‹رfا #قu( ZوO ،jا eاقلو +لاب ،] ^رو6 ن9
13
\هنا>+ــ6 هــي,' Xــ7O رــuح كل3 ،eــ¬ب لو N,D9 ــXq نــ9 W'ارــ6
\هي,' €@ • 34 م¡وقب م¡ ه(اˆا• نFضتO كل3و ،s¼اد'& 5وقO اz •ا' هن& هنا>+6 †<& ¥
،راD- لو مDي,' ¬,7z mيل هن& s†<& ¥ ،eا`|ا #يق>تل ه(رد-و هF,' رHKO هنا>+6 وEو
،sدي'و ›ا@ ن9 ه9)?ب رHKO ن& sر9&و ،هي ,' مDEر?Oو Z)6xا 8,' مE†yيل +O •و
.فت*O )0 هباوU وaرO لو sدي'و ›ا@ لو هئاق,ب ن9VO ل ن9 ا9&و ،XHKتلاب .فت*O dKلا وD0
\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــXHKتلاب


ردب REf N,يض0
AرFل º*لا 5و- 1رفq دق0 مت}ش ا9 او,F'ا 5اق0 ردب RE& 8,' .,طا jا ن& كOردO ا9وM
Cمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ?ل \
اوeاش اF ي0 مE Xي°و م ¡ 5اF'fا RH Nحاب4 sرEا“ ن=0 sا*9 „ا*لا ن9 XŠH 8,' R?ش&
Aهلو- ن9 2ارIا mي ل A ±dˆو|ا نب ا مD*9 ± Nفئاط bلاق0 \.* ت« كل3و ،اD*9 Cاو,F'اM
8,' 5دOو A5ا- \ه( رفq دق 0 م? ل ناH RF ' d& AsرOدق(و ،irاF,ل وE ا {4و ،5ا+قت6 لا
Aنا}يش كل3
CAــا»دح&M \مــ?ل رفoتــ6Y0 Aهلو- هــباوa ناH R+قتــ7F,ل ناH ول هــن&
CAاــــFDيناUM \كلKل هــــaو لو :ونKلا ــــL W-)ط4 نو?O ناH هــــن&
€ي r ه* ?ل ،م?بون3 ن9 €,6 ا9 ^و`oلا sKž م?ل 1رفq د- •& A:او|ا اKE Nق يقحو
AـــــــــــــــــlDaو نـــــــــــــــــ9
CAا »دح&M _ف ل ن& Cاو,F'اM Aهلو-و \irاIا نو2 5ا+قت6 )ل هن =0 ®sابYO 1رفq د- M
Cم?ل نو?O ن& GaوO ل Cاو,F'اM هلو- ن=0 ،ه,Š9 C1رفq د- M ^رفoIا عو-ول #ي ق£
14
AهلوقH ،R+قت7Iا L Cjا ر9& 8( &M ANO Pا 1 ¹ R>*لا ^رو6 ن9 Cكب ر eاaوM ANO Pا
22 \sرئاtنو ،رـــــــــyفلا ^روـــــــــ6 نـــــــــ9
CAاFDيناUM Gن3 كل3و º*لا 8,' ه77~و Gطاح Ng- ه++6 ن=0 ،s2رO Oدhا mفن ن&
\W;- هــ*9 2ار9 وـD0 ـOدhا G+ـ6 وــEو ،اــD,+- ل ، ردب ^و`q دــب .ــ-او
نو-رافO ل مŒ& هنا>+6 jا م,' د- Zوقل :ا;< اKE ن& ¹م,'& jاو¹ كل3 L نtن dKلا0
، :ونKلا ن9 مE Xq ه0 راقO ا9 T ب نو-رافO د- م Œ&و ،Z)6xا 8,' نو(وc Rب مD *O2
و>[ 1ا*7حو رافoت6او ،‰وgن Nبوتل مDق0وO Rب ،اDي,' نOÈرg9 هنا>+6 مDHرتO ل ن?لو
\م¡ روفo9 مŒ&و مDي0 كل3 #ق£ د- هن f ®مEXq نو2 اKž مDgيg° نو?Oو ،كل3 رU &
Tئارفلا او,;O ن& كل3 iض تقO ل م ž Zوق( :ا+6 Yب b,g ح ^رفoIا نوH كل3 .* c لو
دب اوaاتحا ا I ر9اوfاب Zايقلا 8,' رارFت6لا نودب b,gح د- bن اH و,0 ،^رفoIاب W-وUو
\5اS اKEو \2اDa لو ^اHˆ لو §ــــح لو Zايــــp لو ^)ــــp B4 كل3
،^رفoIا :ا+6& Rي ;( GaوO ل ^رفoIا ناFض0 \كل3 د ب Nب وتلا A1ا+aاولا Gaو& ن9 و
Aر<Pا O دhا L هلو- AاKE Xtنو ®À رفqا0 W+ن3 b+ ن3& :ر d& A5اق0 W+ن3 د+ ' Gن 3&M
W+ن3 b+p & :ر d& A5اق0 ،ر< آ W+ن3 Gن 3& ¥ ? c ن& jا eاش ا9 ? 9 ¥ ،هل رف o0
W+ن3 b+p& :ر d& A5اق0 W+ن3 Gن 3& ¥ ?c ن& jا eاش ا9 ?9 ¥ \هل رفo0 ®À رفqا0
dد+ل 1رفq دـق0 ،هـب Kـ<YOو GـنKلا رـفoO ـاk بر هل ن& dد+' م,' Ajا 5اق0 ®À sرفqا0
Ceاش ا9 RFي,0 1ا9ر>Iا L هل هنا>+6 ه* 9 ن34و ])ط4 اKE L mي ,0 ، نا…يuلا sاور
\:ا( Gـــن3& ا34 كلKH Zا2 اـــ9 هل رـــفoO هـــن& 8,' 5دO ـــا{4و ،مئار|او
م?ح :ا( Gن3& اF,H هن&و ،Gن3 8,' رgO ل هن& م,' د- هن f اKž د+لا اKE Äاgت<او
،ردب REf هب .;- اFH كلKب هل عو;ق9 د+ لا كل3 ن?ل ،هلاح هلاح bن اH ن9 RH م O
sXq لو وE ه* 9 مDفO • ،هل روفo9 هن Yب s†<& و& N* |اب jا 5و6ر sرuب ن9 RH كلKHو
دش& eلVE ناH Rب ،1ا+aاولا ˜رتب هتSا79و ،هل ipاIاو :ونKلا ])ط4 Nبا>gلا ن9
ناH دـ-و ،Nـ*|اب ـم¡ 2وDuIا ^رuلا اـD,+- مـD*9 ^راu+لا دـب W0و<و ‡رKحو ‡2اDتaا
^ديق9 Nـق,;Iا ^راu+لا ن& اوF,' ـمŒ=0 رـF' كلKHو \Nـ0ا…Iاو رKhا دـOدش #Oدـgلا
كل3 ن9 مD*9 دح& مDفO •و ،اDناو9 eافتناب ^ديق9و 1وIا B4 اDي,' رارFت6لاو ،اDطورuب
15
\5اF'fا نــــــــــــ9 اوeاش اــــــــــــFي0 ن3xا ])ط4


N,ي,a ^دئا0
ABا( هلو- هي ل4و ه- ˆر ن9 او,Hو اD +Hا*9 L اوu9ا0 ¨لول3 ‹رfا م?ل R a dKلا وE M
Cروu*لا ANO Pا 15 eQو,ل ^2اق*9 لول3 ‹رfا R a هن & هنا>+6 †<& \ك,Iا ^رو6 ن9
،اD *9 كل3 2ار& ن9 8,' N *ت« N+gت79 اD ,• •و ،اD ي,' eا*+لاو اD قشو اE رفحو اD ي,'
،اEا>ط و اEاح2 هن& †<&و W(افH و ‡رار-و Wطا7بو Wشر0و ‡2اD9 اD,a هن& هنا>+6 †<&و
راŒfا اDي0 Jرa&و ،]ر;لاو ‚اyفلا اDي0 §Œو 5ا+|اب اDت”+Uو ،اEا'ر9و اEeا9 اD*9 ‚ر<&و
ا ªاو-&و اD -اˆر&و اD ,H 1اناويhا ن& اD تHرب ن9 و ،ا ªاو-& اD ي0 رد-و اD ي0 ˜رابو ،نويلاو
eايشfا ن7 ح& اD *;ب ن9 كل هa ر…ت0 Ghا اD ي0 ع2و( كن & اD تHرب ن9 و ،اD *9 ‚ر°
د+ لا ¦ئا+- رت7 ( ا Œ& اD تHرب ن9 و ،¦ي ,9 RH هل ‚ر°و ¦ي +- RH ه* 9 Jراوت0 اD فن&و
J3Æل eiش R¯& iD 0 هب ارشو ه9 اط هل ‚ر°و ،هO وV(و هF ض(و اD Oراو(و هن دب 1)ض0و
\ـXvا B4 :ر-&و J3fا نـ9 دـب&و هـ*9 ـX< :ارتلا نـ9 ناH )0 \.ـف*لاب s2و'&و
ن7 حو \2اق*O 2اقO اF فيH dKلا 5ولKلا RF |اH ‹رfا ا* ل R a هنا>+6 هن & 2وg قIاو
\¨لول3 ـاŒو?ب اDفـpو نـ9 Zدق( ـاI ®اـDaاy0و اـD-رط نـ' اـD+Hا*z X+ـتلا
،5ا+|اب GـHا*Iا 1رـ70 اK¡و ،اـDي0 eـiش 8,'& وـEو اـD+Hا*9 8,' Yـ;O اـDي,' iـشاIا0
\هـــــــيلا'& iـــــــEو ®ناـــــــ7نxا GـــــــHا*FH
\رــــ7O& ا¡وDــــ6 ــــL iــــuIا ن& 8,' هي+ــــ*( كل3و Aاولا-
\هـ+ناو| ،ناـ7نxا GـHا*9 هـ*9و ،iـحاو*لاو Gـناو|ا AGـHا*Iا Rـب ANـفئاط bلا-و
Àالا وE ناويhا هي ,' iuc dKلا هa ولا اKEو ،Àا'fا GH ا*Iاب 2ارIا ن& AرD tO dKلاو
،اD>;6 L .ق O ا {4 iuIاو ،اE )'& ^ر?لا ¦;6 ن=0 ،هل Rب اقIا هaولا نو2 ‹رfا ن9
16
\5ول3 ــاŒYب اDفــpو نــ9 Zدق( ــاI GــHا*Iاب هــ*' X+ــتلا نــ7حو
]ر;لاو R+7لا اDي0 #ت0و اEYطوو م¡ اD,لK0 اDي0 ه'2و& dKلا ه-ˆر ن9 او,HYO ن& مEر9& ¥
:اEKلاب هـي0 Gـي,قتلاو عافتن)ل ن?ـ7Iا N}يª رـHK0 ،مـD-ˆر اـD'2و&و اـDي0 نوuc ـ•لا
Aهلوقب ه+ ن ¥ \نHا7,ل هي 0 ع2و& ا « RH fاو ei yIاو Cروu*لا هي ل4وM اKE L ان & 8,'
W*طو sK…تن ن& ن7 Ÿ )0 ،Rي+6 dربا' sا*,<2 Rب ،l Fيق9 لو l*طوت7 9 X q ن?7 Iا
† 9و ،رو+ح رقت79 ل رو+' 5™9 وD 0 ،رارقلا را2 B4 ه* 9 2و`ت*ل sا*,<2 ا {4و ،اk رقت79و
\رقتــــــــــ79و نــــــــــطو ل ــــــــــر«و
،هناـ7ح4و هـF*ب رـHKتلاو هـف;لو هـتF?حو هـ(رد-و هـتيبوبر 8,' Nللدلا NـOPا bـ*Fضت0
sرا2 B4 X7 لا اD ي0 عر7 ن Rب اkرقت7 9و W*طو اE 3ا°او اي ندلا B4 نوHرلا ن9 رO K>تلاو
X7لا 8,' hاو ،هF*ب XHKتلاو sديحو(و هت0ر9 ن9 NOPا sKE نFr L ا9 ه,,0 ،هت*aو
،ن?( • نYH رادلا sKE Jو;O هنا>+6 هن Yب Z)'xاو ،هي ,' Zودقلاو هئاق,ل 2ادت6لاو ،هي ل4
\روu*لا هــــيل4و ــــمªا9& اــــ9دب اــــD,E& iــــيŸ هــــن&و


N£افلا ^رو6 B4 ^رtن
5اF?ت6ا 8,' N0و-و9 N9اتلا ه(2ا6و ،NO2ار4 Nي,F' ^و-و ،NOرtن NيF,' ^و- Aنا(و- نا7نÉل
N0 ر9و ،هئرابو ،sرطا0 N0رz نو?O ا {4 Nي F,لا ^وقلا 5اF?ت6او ،NO 2ارxاو Nي F,لا Aهي (و-
،اžوي' N0ر9و ه7فن N0ر9و اªا0آ N0ر9و ،هيل4 Rpو( dKلا #Oر;لا N0ر9و ،ه(افpو هئا!&
\اDي0 مDDق0&و ا ž مD0ر'& „ا*لا م,'&و ،Nي F,لا ه( و- 5اFH RgŸ N7Fvا ›راIا sKD+0
ا ž Zايقلاو د+ لا 8,' هنا>+6 ه- وقح ^ا'ارz ل4 Rg£ ل NO 2ارxا Nي F,لا ^وقلا 5اF?ت6او
،هق ح eا2& L وE sXgق(و ،هي ,' هت *I ‡2وDشو N بات9و Wنا7ح4و W>gنو W-دpو Wp)<4
17
ل هن&و ،كل3 نو2و هي,' هق>ت7O ا9 نو2 اŒ& هF,ل N9دvا ك,تب هتDaاو9 ن9 i>ت79 وD0
dدE dKلا ميقت7Iا ا94 Qارgلا هOدDO وD0 هتنوz ل4 l(وقلا l(اE 5اF?ت6ا B4 هل Rي+6
.قي0 Nي F,لا ه( و- L 2ا7فب ا94 Qارgلا كل3 ن' ‚ورvا ه+*• ن&و ،هتpا<و s¼ايلو& هي ل4
\Gـــضoلا هل Gـــaوي0 Nـــي,Fلا هـــ(و- اـــ94و ،5)ضلا ـــL
و ـN£افلا ^رو6 اـDت*Fض( دـ-و ،رو9fا sKE عوFyz ل4 مـت( ل ه(2اـ6و ناـ7نxا 5اF?0
Aهلو- ن=0 Zاtتنا RFH& اDتFtتنا CنOدلا ZوO كلا9 ،ميحرلا ن¯رلا ،lIالا :ر j دFhاM
eا! fاو ،هلا0&و ه(افp و هئا! & N0 ر9و ،Bا( :رلا N0 ر9 وE و 5وfا Rp fا نF ضتO
\ن ¯رلاو :رلاو jا م6 ا AiE و ،w7 hا eا! fا 5وp & iE ^رو7 لا sKE L ^روHKIا
ن¯رلا م6او ،Nي بوبرلا 1افgل نFضت9 :رلا م6او ،Nي Eولfا 1افgلا نFضت9 jا م6ا0
Aهلو-و \اKE 8,' رود( هئا!& •ا9و \†لاو 2و|او نا7حxا 1افgل نFضت9 د+ ن ˜اO4M
Clت7ن ˜اO4و ه+ Ÿ ا z sدحو ه( 2ا+' ل4 b7يل ا Œ&و هي ل4 N,pوIا #O ر;لا N0 ر9 نFضتO
\هـــــــــــــ(2ا+' 8,' هتناتـــــــــــــ6او ،sاrرOو
Aهلو-و Cميقتـ7Iا Qارـgلا اـندEاM ل4 ه(2اـ6 B4 هل Rي+ـ6 ل دـ+لا ن& نايب نـFضتO
\هت Oادž ل4 Qارgلا 8,' N9اقت6لا B4 هل Rي+6 ل هن &و ،ميقت7Iا Qارgلا 8,' هت9اقت6اب
Aهلو-و Cl لاضلا لو مD ي,' :وضoIا X qM Qارg لا ن' ›ار¿لا L رط نايب نF ضتO
م,لا 2اـ70 وـE dKلا 5)ضلا B4 ›ار¿ا ـl0ر;لا دـح& B4 ›ار¿لا ن&و ،ميقتـ7Iا
دـgقلا 2اـ70 ه++ـ6 dKلا Gـضoلا B4 ›ار¿ا رـ<Pا #ـOر;لا B4 ›ار¿لاو ،2اقت'لاو
\RـــــــــــــــــــــــــــــــــــFلاو
\NـــFن اـــEر<آو NـــOادE اD;ـــ6و&و ـــN¯ر ^روـــ7لا 5وY0
\N ¯رلا ن9 هtح رد- 8,' اD*9 هtحو ،NO اد¡ا ن9 هtح رد- 8,' NF*لا ن9 د+ لا _حو
WFيحر ل4 نو?O )0 ،هت يبوبر Zˆاول ن9 N ¯رلاو NF *لاو \هت ¯رو هت Fن B4 ه,H ر9 fا 2ا0
\نوHرuIا هب 5د'و نودحا|ا sد>a ن4و #hا هلxا وD0 هتي¡4 1ا+aو9 ن9 كل3و WF*9
،Gيـgن رـ0وYب هلاFH نـ9 ˆا0 دـق0 ¨لاحو ¨)F'و Nـ0ر9و WF,' ـN£افلا ـ•اz #ـق£ نـF0
\نات7Iا jاو ،نOد+تIا Zاو' ن' مDتaر2 bف(را نOKلا Npاvا NO2و+' هتO2و+' 1راpو
18


Bا( هت0رI ناقOرط
AـــlقOرط نـــ9 هـــت0ر9 B4 نآرقلا ـــL s2ا+' وـــ'دO Bا( :رلا
CAـــــــا»دح&M \هـــــــ(لوف9 ـــــــL رـــــــt*لا
CAاFDيناUM \NلوقIا N'وF7Iا ه(اOآ sKEو ،^2وDuIا ه(اOآ ك,ت0 ،اEربد(و ه(اOآ L ر?فتلا
AهلوقH A5وfا عو*لا0 ك,فلاو راD*لاو Rـي,لا ›)ت<او ‹رfاو 1اوFـ7لا #,< ـL ن4M
C\\\ „ا*لا .ف*O اz ر>+لا L Jر~ •لا ANOPا 164 Aهلو-و ،اEر<آ B4 ،^رق+لا ^رو6 ن9
C:ا+لfا Àوf 1اOP راD*لاو Rـي,لا ›)ت<او ‹رfاو 1اوFـ7لا #,< ـL ن4M ANـOPا
190 \نآرقلا ــــL ــــXŠH وــــEو ،نارF' 5آ ^روــــ6 نــــ9
CAـ•اŠلاوM AهلوقH Cنآرقلا نوربدتO )0&M ANـOPا 82 Aهلو-و ،eاـ7*لا ^روـ6 نـ9 م,0&M
C5وقلا اوربدO ANOPا 68 Aهلو-و ،نو*9VIا ^رو6 ن9 Cه(اOآ اوربديل اHرا+9 sا*ل`ن& :اتHM
ANـــــOPا 29 \WضO& ـــــXŠH وـــــEو ،Ä ^روـــــ6 نـــــ9
8,' 5دO 5وفIا ن=0 ،1افg لا 8,' Nلا2 5ا0fاو ،5ا0fا 8,' Nلا2 ا Œ=0 1لوفIا ا9 Y0
Rـفلا رودـp Nلا>تـ6ل هـF,'و هـت}يu9و هـ(رد-و s2وaو Z`,تـ7O كل3و ،ه,0 Rـ'ا0
1ا9و,Iا L ا9 ¥ \^2ار4 لو م,' لو ^ايح لو هل ^رد- ل 2وaو9 و& Zود9 ن9 dرايت<لا
‡دحاو نو?O ي ¢ .+ ;لاب mي ل ه,0 ن&و R'افلا ^2ار4 8,' Ê5ا2 N'و*تIا 1اgيg…تلا ن9
\رر?ت9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــXq
\Bا( هــتF?ح 8,' 5ا2 ^2وF>Iا 1اOاoلاو مــ?hاو ËاــgIا نــ9 اــDي0 اــ9و
\هـــت¯ر 8,' 5ا2 ـــXvاو ناـــ7حxاو .ـــف*لا نـــ9 اـــDي0 اـــ9و
\هـــ+ضq 8,' 5ا2 Nـــبوقلاو Zاقتنلاو Ìـــ;+لا نـــ9 اـــDي0 اـــ9و
\هـــت+S 8,' 5ا2 NـــOا*لاو GـــOرقتلاو ZارHxا نـــ9 اـــDي0 اـــ9و
\هـــتق9و هـــضoب 8,' 5ا2 نلKvاو 2ابxاو NـــناExا نـــ9 اـــDي0 اـــ9و
عو-و 8,' 5ا2 هتOاŒو ه9ا[ B4 ه-و6 ¥ €ضلاو œق*لا NOاq L eiuلا eادتبا ن9 اDي0 ا9و
19
\2اIا
\2اIا نا?94 8,' Rــيل2 sايIا ›رــg(و ناويhاو 1ا+*لا 5اوح& نــ9 اــDي0 اــ9و
\1او+*لا N>ـp 8,' Rـيل2 هـق,< 8,' NـF*لاو ـN¯رلا راUآ رـD“ نـ9 اـDي0 اـ9و
1لاF?لا ك,( i;9 ن& 8,' Rي ل2 Ng-ان bن اH اD ت9د' ول •لا 1لاF?لا ن9 اD ي0 ا9 و
\ــــــــــــــــــاž #ــــــــــــــــــح&
\هـ*' ه,ـ6ر هـب 1†ـ<& اـ9 ]دـpو ،ه(افـp 8,' eـiش 52& نـ9 هـ(لوفF0
\1ا'و*gIا 1اOPاب 5لدت6لا 8,' ND+*9 1ا'وF7Iا 1اOPا ]دg( ^دEاش 1ا'و*gIا0
ABا( 5ا- C#hا هن& م¡ l+تO •ح مD7فن& Lو ]ا0Pا L ا*(اOآ مDOر*6M ANOPا 53 ن9
l+O ا9 ^2وDuIا ه(اOآ ن9 مDOرO ن& ن9 دب ل هن& †<Y0 \#ح نآرقلا ن& d& ،b,g0 ^رو6
Rئلدلا نـ9 Zا-& ـاz s†< N>ـp 8,' هـ(2اDش NـOاف?ب †ـ<& ـ¥ \#ـح ^و,تIا هـ(اOآ ن& ـم¡
وD0 ،ه( اOÍب هلو6ر ]دgب دEاش وEو ،ه-دgب ^دEاش ه( اOÍ0 ،هلو6ر ]دp 8,' lEا†لاو
\هـــــي,' 5ولدIاو Rـــــيلدلا وـــــEو ،هل 2وDuIاو دـــــEاuلا
Rيل2 وE ا9 8,' Rيلدلا G,ط& €يH Al0رالا Tب 5ا- اFH ه7فن 8,' ه7ف*ب Rيلدلا وD0
AمD9وقل R6رلا 5ا- اK¡ \ه*9 رD“& s2وaو0 هي,' هت+,ط Rيل2 dY0 ،eiش RH 8,' À L&M
Cكش jا ANO Pا 10 \Rي ل2 RH ن9 lب&و ›ور9 RH ن9 ›ر'& وD0 ،مي Eارب4 ^رو6 ن9
ه9 ا?ح&و هلا0Yب 5لدت6لاو رt *لا L ا ž ›ر' ناH ن4و ،Nق يقhا L هب b0 ر' eايشfا0
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي,'


مq و& مE هباp& ن9 RفO €يH
هيلع لا ىلص لا لوسر لاق :لاق دوعسم نب لا دبع ثيدح نم تاح بأ حيص! د"س#ا $
: %لس! &يصا' () مأ نب ا *دبع نب ا *دبع +, %- ل.ا :لا/0 12ح 3! %4 5دبع 6اصأ ام 7
20
ه).2'أ !أ (س8' هب 9ي: (. و4 %سا ;<ب (.=سأ >*?ا@ق A$ لدع >(B<ح A$ Cام >*ديب
1DE/.ا ;ع F 1أ *د"ع Gي H.ا %لع $ هب IEJ=)سا !أ >(/ لK نم 5دحأ ه) Bلع !أ (ب ا)L $
هBM! هN لا G4Oأ 3, >PBM! PN 6ا4O! >+2ح QRS! >Tردص رو'! >Uلق Vي بر %ي Wع.ا
XYZحE0 ه['ا<م ه.دبأ! :او.اق 1أ ن-ع[: [ن# P[Hب"ي ىلب :لاق \ن[-Bلع)' R0أ لا لو[سر ا[ي 7
X ن[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-Bلع)ي Y
ه.ا]س رAدص هب Pعاد.ا 1أ ا-"م :^ي دوبع.ا! دي حو).ا! ^0 Eع#ا نم 5رومأ %ي Wع.ا ثي د_ا نB@)0
`دD : هي وبأ a, هb ا-مأ! هcابD نم هق و0 نdم ل!ا")ي اe4! Y() مأ نب ا *دبع نب ا *دبع +, :ه.و/ب
دبع.ا 1أ! Yه<ي.اf g?ابD! هLولf ه' =ب hاE)عا! >هي دي iب Qا2j)سا ! ه. kلl (.O $! >Qاوح!
m! دحأ g!]nي m! (ل4 ه"ع ىلo! هلNأ 1, gديس 1أ! >ه'اسح,! هل@0! gديس 6اب pM ه. qي.
qي.! >iع ^0Er ("ع ب sM 3 +أ hاE)ع3ا اe4 9)0 >^عيt %Wعأ Vي@ي ;ب هيلع uvعي
Ygدبع ا[[['أ Te.ا Tدي[[[س [[[pM ه[[[ب Oو.أ! ه[[[ب Oوعأ ن[[[م w
%<x 3 ^ي دوبع.ا %<x hEy)ي اz, >P-"م روم=م Eبدم 6وبEم ه' =ب hاE)ع3ا (.O نBt $!
ىلع %-0Ey )0 دي بع.ا ام أ! >راEح{ا! *ول#ا 1=| ;ب >دب ع.ا 1=| اe4 qي ل0 >هس 8". راي)K3ا
:ه.وق $ ه'ابس هي., 1و0ا@#ا ^عاv.ا ديبع Q3]-0 >^يدوبع.ا }~ %-يلع (. qي. Tدابع 1,7
X1اvلس :^ي•ا 42 :ه.وق! >E€_ا •روس نم XZ'و4 Cر{ا ىلع 1و‚ƒ نيe.ا ن„E.ا دابع!7
:^ي•ا 63 Ecاس ^0اt…L هي., %-)0اt…0 >^يبوبE.ا! E-/.ا ديبع %4ادع نم! >1اقE8.ا •روس نم
P4 &.ا gراد! هي ., ه) قا' ^0 اt,! Yهي ., `اE_ا 9ي ب.ا ^0 اt…L (†.!أ ^0 اt,! >ه<لم a, Iويب.ا
:ه.و/ب هي ., ه.وس ر ^ي دوبع ^0 اt,! >هي ., ^" ‡ا Xgوعدي لا دب ع `اق ا # ه' أ!7 :^ي •ا 19 نم
Y[[[[[[[[[[[[[[[[[ن‡ا •رو[[[[[[[[[[[[[[[[[س
^يˆو‡ا %يق نب لا دبع بأ نيد.ا q‰ `امŠا‹دcاو8.ا
و
NO2و+لا •ا9 ن9
21
Aهلو- ـwz #ـيق>تلا ـLو C ˜د+' ـ•4 M sديـ6 رـ9& 5اŠت9او ،5Kلا نـ9 هـتO2و+' Zا`تلا
د+ لا 3اي'و ،هي ,' RHوتلاو هب Nنات6لاو ،هي ل4 eوy,لاو هي ل4 راقت0لا Zاو2و ،هي Œ :ا*تaاو
\eاaرو W0و<و Nــــ+S sXoب هــــ+,- #,تO ل&و ،هــــب s3اي' و هــــب
8,ت+9و šا9 ،Wيpا'و Wي;9 ،Wتي9و اkيح ،‡X+Hو ‡Xop sوaولا .ي/ ن9 د+' •& WضO& هي0و
\‰راو|او ناــــــــــــــــــــــــــــ7,لاو G,قلا
\sديـــ7ل ك,c اـــ9و دـــ+لا ن=0 ،كل ك,9 iـــ7فنو Àا9 ن& WضO& هـــي0و
8,' ك9ان4 ن9 ه,H كلK0 ،NFن ن9 هي0 ان& ا9 R?ب ”i,' b**9 dKلا bن& كن& WضO& هي0و
\˜د+'
ل4 د+لا ›رgتO ل اFH ˜ر9Yب ل4 i7فنو Àا9 ن9 —تلو< اFي0 ›رg(& ل •& WضO& هي0و
هل ¦p ن=0 ،‡روuن لو ^ايح لو W(و9 لو Wفن لو اkرr i7ف*ل ك,9& ل •&و ،sدي6 ن3=ب
\Nــــــــقيقح ˜د+' ــــــــ•4 5ا- دــــــــق0 كل3 2وDش
Î A5ا- ¥ C˜ديب •يpان M ›رgتIا ان& b7ل ،eاu( €يH —0رg( ،nL ›رgتIا bن& d& ،
ه+ ,-و sديب هتيpانو sدي6و هب ر دي ب ه7فن ن9 ›رg( ه7فن L هل نو?O €ي Hو ،i7فن L
هنا>+6 هي ل4 ه,H s¼)بو هت ي0ا'و ه( واقشو ه(2ا6و ه( ايحو ه( و9و ،هباp& ن9 l+p& lب
ديب هتيpان Xقح €يr ˜و,« ن9 €r& sدي6 Nض+- L وE Rب ،eiش ه*9 د+لا B4 mيل
\كل3 ]و0 رـــ9fا Rـــب sرD-و ه0رـــg( ـــb£ هل كلا9 رـــEا- نا;,ـــ6
مDف@ • eاuO €يH مD0رgO sدحو jا ديب اD,H 2ا+لا ipاونو هتيpان ن& د+لا دDش •9و
›رgتIا ،lبوبر9 نO روDق9 دي +' Nل™9 Rب ،l?لاIا Nل™9 م¡™O •و مD aرO •و كل3 د ب
هبر B4 ه(رورrو sرق0 راp دDuIا اKž ه7فن دDش نF0 ،مEXq م¡ ربدIاو ،مEاو6 مDي0
Zاقت6ا0 ،م ž seاaرو ه,9& #,O •و مD يل4 رق تفO • كلKH „ا*لا دD ش •9 ،هل W9ˆل Wفpو
Aه9وقل 2وE 5ا- اK¡و ،هت O2و+'و ه,Hو(و sديحو( ن9 ا9 م?برو ·ر jا 8,' b,Hو( •4M
Cميقتـ79 Qارـp 8,' ـ·ر ن4 اDتيـpا*ب Kـ<آ وـE ل4 Nـبا2 ANـOPا 56 \2وE ^روـ6 نـ9
Aهلو-و C˜¼اض- ــL 5د' كــF?ح ــnL ‹ا9 M AنــOر9& Z)?لا اKE نــFض(
CAــــــــا»دح&M \sد+' ــــــــL هــــــــF?ح eاض9
CAاF DيناUM هي+ن 5و- w9 اKEو \دF hا هلو ك,Iا هل هنا>+6 وE و ،هلد'و sد¯ نF ضتO
22
A2وE CاDتيpا*ب K<آ وE ل4 Nب ا2 ن9 ا9 M ANO Pا 56 A5ا- ¥ ،2وE ^رو6 ن9 ·ر ن4M
Cميقت79 Qارp 8,' ANOPا 56 s2ا+' L W0رgت9 ‡رEا- W?لا9 هنوH .9 d& ،2وE ^رو6 ن9
،هـيŒو sر9&و ،sرد-و seاض-و ،ه,0و هلو- ـL Aميقتـ79 Qارـp 8,' وـD0 ،sديب مDيـpاون
ه* ' 8Œ dKلاو ،N>,g9 ه,H sر9&و ،5د' ه,H s¼اض-و ،]دp ه,H s†…0 ،هب اق'و هب اوUو
هلدب :اقلا #>ت7O نI هب اق'و ،هت ¯رو ه,ضفب :اوŠلا #>ت7O نI هب اوUو ،sد7ف9 ه,H
\هــــــــــــــــــــــــــــــــــــت¯رو


اFD*يب ]رفلاو م?hاو eاضقلا
5وا*تO هنا>+6 هF?ح ن=0 ،eاضق,ل 5دلاو م?>,ل eاضIا Raو eاضقلاو م?hا lب ]ر0و
،هي 0 نايrا9 ،د+ لا L ناK0ان نا'و*لاو ،dردقلا • و?لا هF ?حو i' رuلا —Oدلا هF ?ح
ه*?c ل •و?لا م?hا ن?ل ،Ï& Z& eاش \هي0 اKفنو هي0 ايض9 د- lF?hا b£ روDق9 وEو
\هــــفلا@ دــــق0 iــــ'رuلا ــــ—Oدلا اــــ9&و ،هــــتفلا-
A5ا- ،s3وفنو هيض9 دب نو?O ا{4 كل3و ،5اFHxاو Zا[xا وE eاضقلا ناH اIو nL 5د'M
C˜¼اض- وD0 م?hا ا9&و ،هي0 ك*9 5د' ˜د+' L ه(Kفنو هتF[&و هت,FH& dKلا م?hا d&
L ‹ا9 وD 0 ا kي*O2 WF?ح ناH ن=0 ،sKف*O ل د- و sKيف*( eاuO د- و هنا>+6 هب م? Ÿ ا9
هنا>+6 وD0 ،ه* ' .0 دنا sKف*O • ن4و ،هي 0 8ض9 هنا>+6 sKفن ن=0 Aا kينوH ناH ن4و ،د+ لا
هنا>+6 وEو ،sKيف*( .ي;ت7O لو ‡ر9& ردقOو eاضقب iضقO د- sXqو ،هب iضقO ا9 iضقO
\eاض9xاو eاضقلا ه,0 ،iــــــــــــضcو iــــــــــــضقO
Aهلو-و C ˜¼اض- nL 5د' M N>p ن9 Asوaولا RH ن9 sد+' L هت يض-& .ي / نF ضتO
\كل3 ــXqو ˆوا~و Nــبوق'و ،1و9و ^ايحو ،•&و ^Kلو ،رــق0و ــwqو ،مقــ6و
ABا( 5ا- Cم?OدO& b+7H اF+0 N+يg9 ن9 م?باp& ا9وM ANOPا 30 ،Jروuلا ^رو6 ن9
23
A5ا-و CروفH نا7 نxا ن=0 مD OدO& b9 د- ا z N}ي6 مD+g ( ن4وM ANO Pا 48 ^رو6 ن9
\هـــي0 5د' وـــD0 دـــ+لا 8,' iـــضقO اـــ9 Rـــ?0 ،Jروuلا
CRي - ن=0M L 5دلا ن=0 ½اD ئاض- L 5دلا هa و اF 0 ،sرد-و هئاضقب مH د*' NيgIا0 A
\رــــــــEا“ ــــــــXq اــــــــDي,' Nــــــــبوقلا
،ه( اKل .* ت« م,tلاو رودقIا وE 5دلا ن& Nفئاط bF'ˆ ه,a& ن9و نYش هل 5اV6 اKE ARي -
هق,< L ه0رg( نو?O )0 ،eiش RH هل jاو Xoلا ك,9 L ›رgتIا وE م,tلا نf Aاولا-
\Ðلد' ل4
8,' Nب وقلا ه* 9 ن7ح اF ,0 ،sرد-و sاض- ا9 8,' G- اO ل هن & 5دلا Rب ANف ئاط bلا-و
ا94 ZKلاو Nبوقلاب GنKلا 8,' s¼ا`a وE 5دلا نو?ي0 sرد-و هئاضقب mيل هن& م,' GنKلا
\^ر<Pا ــــــــL اــــــــ94و اــــــــيندلا ــــــــL
ن& ه* ?c • ردقلا b+ U& ن9 ن& اوF'`0 ،ردقلا lبو 5دلا lب .F |ا eلVE 8,' Gpو
ـlب .ـF|ا مـDي,' Gـp اـFH ،ردقلاب 5وقO ن& هـ*?c • 5دلاب 5ا- نـ9و \5دلاب 5وقO
راg0 ،1افgلا را?ن=ب ل4 دي حوتلا 1ا+U4 مD*?c ل هن & اوF'`0 ،1افgلا 1ا+U4و دي حوتلا
\ردقلاب W+OK?( ـــــــــــم¡د'و Ð)ي;( مـــــــــــEديحو(
ه rو9 X q L ei uلا .rو وE مE د*' م,tلاو ،نO ر9Æل نوت+Š9 مD 0 N*7 لا RE & ا9 &و
وEو ،هباتH ن9 .rو9 Xq L ه*' ه7فن jا s`ن د- اKEو ،هل Gن3 ل ن9و .ي;Iا GOKتH
هنf هي0 5دلا TS كلK0 eاش ن9 8,' 8oل&و NيgIاب 8ض-و eاش ن9 Rr& ن4و هنا>+6
w7hا هئا!& ن9و €ي H ،هب #ئ)لا هrو9 L نلKvاو 5)rxا .rو C 5دلاM dKلا
،R6رلا R6ر&و ،R+7لا ¦rو& د- هنا>+6 وEو ،#حو :اوpو 2اد6 ه9ا?ح&و هلا0& RH
راـgبfاو عاـ!fاب Nـ'ا;لاو NـOاد¡ا :ا+ـ6& نـ9 نـ?9و ،R,لا ‰اˆ&و ،Gـت?لا 5`ن&و
اKD0 هق 0وOو ه* يO ن& ه7 فن ن9 2ار&و NO ا*' دO `z eاش ن9 #0 وو \هلد' اKEو ،5وقلاو
ن9 هنا>+6 2رO •و ،ه7فن lبو ه* يب 8,<و ه,ض0و هق ي0وتل RE Yب mي ل ن9 5K<و ،ه,ض0
Aنا'ون اKEو ،هلد' هـــ9رŸ •و ه,ض0 هـــ*' .ـــ;ق0 ،هـــق0وO ن& هـــ7فن
CAا »دح&M Nق 0اوIاو N'ا;لا L sود' راŠO4و ،ه* ' هrار'4 8,' د+ ,ل ه* 9 eا`a نو?O ا9
\هـــ*' 8,…تOو هلK@ ن& RـــE& وـــD0 sر?شو sرH3 iـــ6ا*(و هـــي,'
CAاFDيناUM sر?uO لو ،NO اد¡ا NFن رد- ›رO ل هن & ه* 9 م,O ا I eادتبا كل3 هل eاuO ل&
24
\ه,S هتيح)ــp Zدل هل اــE¼اuO )0 اــD+Ÿ لو ــاž هــي,' ــ—ŠO لو ،هــي,'
ABا( 5ا- jا mي ل& ا* *يب ن9 مD ي,' jا ن9 eلVE& اولوقيل T +ب مD ضب ا* ت0 كلKHوM
CنOرHاuلاب م,'Yب ANOPا 53 A5ا-و ،Zانfا ^رو6 ن9 CمD!f ‡X< مDي0 jا م,' ولوM
ANO Pا 23 TS L ناH NيgIاو 5)ضلاب „وف*لا sKE 8,' 8ض- ا3=0 ،5افنfا ^رو6 ن9
كل3 ناH روقلا G,?لا 8,'و :رقلا 8,'و Rـتق( نYب Nـيhا 8,' 8ـض- ا34 اـFH ،5دلا
\Nفــــــــــgلا sKE 8,' W-و,- ناH ن4و ،هــــــــــي0 Ðلد'
\ردقلاو eاضقلا ــL X+ــ?لا اــ*باتH ــL اKE ــL Z)?لا ا*ي0وتــ6ا دــ-و
Aم,6و هي,' jا 8,p هلو- ن& A2وgقIاو C ˜¼اض- L 5د' كF?ح L ‹ا9 M 8,' 2ر
اŒوH ن' 2ا+لا 5ا0& نوaر@و s2ا+' L jا Nيض-& ZوF' نور?*O نOKلا NOردقلا Alتفئا;لا
رودق9 RH نولوقO نO Kلا NO †|ا 8,'و ،iD *لاو ر9 fا B4 eاضقلا نو2رOو ،sرد-و هئاضقب
Aهلوقل 8ـق+O )0 5د' C˜¼اض- ـL 5د'M ه,0 نـ?c اـ9 RـH مـEد*' 5دلا ن=0 ،^دئا0
\وــE اKEو ،˜¼اض- ــnL Kــ0انو ‹ا9 A5ا- هــنY?0 ،هــ(اKل 5ا>Iا وــE م,tلاو
Aهلو-و C\\\ م6ا R?ب كلY6& M ا9و اD*9 د+لا م,' ا9 اD,H هئا!Yب هيل4 R6و( ،sر<آ B4
\هئا! & 5ولد9 iE • لا هلا0&و ه(افg ب N,ي6 و ا Œ=0 ،هي ل4 Rئا6 ولا Gح & sKEو ،م,O •
Aهلو-و Cdردp رونو ،º,- .يبر نآرقلا R~ ن&M ه+ش \‹رfا iيŸ dKلا ر;Iا A.يبرلا
^ايhا هب Rg£ dKلا eاIا lب . /و ر; Iاب jا هD +ش كلKHو ،هب :و,قلا ^ايh هب نآرقلا
Aهلو- L هنا>+6 اF D*يب . / اF H ،]ارشxاو ^eاrxا هب Rg£ dKلا رو*لاو ن9 5`ن&M
eاoتبا را*لا L هي,' نود-وO ا«و Wيبار ‡دبˆ Rي7لا RFتحا0 اEردقب NO2و& bلا70 eا9 eاF7لا
C\\\Nي ,ح ANO Pا 17 Aهلو- L ،د' رلا ^رو6 ن9 اF ,0 ‡ران د-وت6 ا dKلا RŠ FH مD ,Š9M
CمEرو*ب jا GE3 هلوح ا9 1eاr& ANOPا 17 A5ا- ¥ ،^رق+لا ^رو6 ن9 ن9 GيgH و&M
CeاF7لا ANOPا 19 Aهلو- Lو ،^رق+لا ^رو6 ن9 C\\\sرون RŠ9 ‹رfا 1اوF7لا رون jاM
ANO Pا 1اOPا 35 A5ا- ¥ ،رو*لا ^رو6 ن9 Cه* يب €لVO ¥ Wبا>6 ia`O jا ن& ر( •&M
ANـــــــــOPا 1اOPا 43 \رو*لا ^روـــــــــ6 نـــــــــ9
\رو*لاو ^ايhا هل .F تyت0 sردp هب رو*O ن&و نآرقلا .ي برب ه+ ,- iي Ÿ ن& eا'دلا نF ضت0
ABا( 5ا-و ـL ه,Š9 نـFH „ا*لا ـL هـب iـuc ‡رون هل اـ*,aو sا*ييحY0 Wتي9 ناH نـ9 و&M
CاـــD*9 ‚را¶ mـــيل 1اF,tلا ANـــOPا 122 \Zانfا ^روـــ6 نـــ9
25
د- هن f ®G,قلا B4 ه* 9 dر7 O هل Rp اhا رو*لا ناH G,قلا ن9 .6 و& ردg لا ناH ا Iو
ه*9 ^ايhا dر7( G,قلا ^اي¢ اD,H ‰راو|او ند+لا ^ايح bناH اIو ،ه*9 .6و& وE اI Rgح
مoلاو م¡او ن`hا ناH اIو ،اª2ا9 وE dKلا .يبرلاب هل ^ايhا 5Y6 ‰راو|ا B4 ¥ ردgلا B4
ا34 ا ـ9&و \2و( ل& Jرح& ـاŒ=0 نآرقلاب ـاžاE3 نو?O ن& 5Yـ6 ه(را*تـ6او G,قلا ^ايح 2اضO
\كل3 :اEKب 2و( ـاŒ=0 دلو و& Nـaوˆ و& sاa و& اـين2 و& N>ـp نـ9 نآرقلا ـXoب bـ+E3
R+قتـ79 نـ9 ناH ن4و ،ن`hا ´دح& ‹ا9 رـ9& نـ9 ناH ن4 G,قلا 8,' 2راولا sور?Iاو
\م,'& jاو ،مـــoلا ´دح& رـــrاح رـــ9& نـــ9 ناH ن4و ،ـــم¡ا ´دح&


اD0رش&و 1ا2وaوIا s`ن&
Ra ن¯رلا Žر' AاD6و&و ‡رد-و W(ا3 اE)'&و اD0رش&و اEرون&و اEرD“&و 1ا2وaوIا s`ن&
›رش&و s`ن&و رون& ناH Žرلا B4 :ر-& ناH ا9 RHو ،هي ,' هئاوت6ل ¦,p كلKل ،هل)a
ن9 ا žرقل اD ,a&و اEرون&و اD 0رش&و 1ا*|ا 8,'& „و2رفلا N* a bن اH اK¡و ،ه* ' د ب ا «
رش l,0ا6 Rف6 & ناH اK¡و ،#ي r&و م,“& ناH ه* ' د ب ا9 RH و ،اDفق6 وE 34 Žرلا
هـت+Sو هـت0رI k)S اـD,aو :و,قلا jا #,<و \ـX< RـH نـ9 اـEدب&و اـDقيr&و Nـ*?9fا
\هــ(2ار4و هــت+Sو هــت0ر9 وــE dKلا 8,'fا RــŠIا Žر' iــD0 هــ(2ار4و
ABا( 5ا- Cمي ?hا `O `لا وE و 8,'fا RŠ Iا jو eو7لا RŠ 9 ^ر<Pاب نو*9VO ل نO K,لM
ANO Pا 60 ABا( 5ا-و\R>*لا ^رو6 ن9 هي ,' نوE& وEو sديO ¥ #,vا &د+O dKلا وEوM
Cمي ?hا `O `لا وEو ‹رfاو 1اوF7لا L 8,'fا RŠ Iا هلو ANO Pا 27 ،Zورلا ^رو6 ن9
ABا( 5ا-و Ceiش ه,ŠFH mيلM ANOPا 11 وEو 8,'fا RŠIا ن9 اKD0 ،Jروuلا ^رو6 ن9
\هــــــشر' وــــــD0 نــــــ9VIا G,- 8,' وتــــــ79
26
eاوت6ل ¦,gO • + <و mن 2 RH ن9 اEدب&و اD+يط&و اDE`ن&و eايشfا رDط& ن?O • ن4و
ا ª2ار4و اD ت+Sو Rف6 fا اي ندلا RŠ 9 هي ,' Jوت6 ا0 ^2ار4و N+ Sو N0 ر9 هي ,' 8,'fا RŠ Iا
وE G,- Al+,- 8,' :و,قلا 2و( •ح هح)0و هلاFH ن9 دبو م,“&و ]اض0 ،ا ž #,تلاو
Žر' وE G,-و ،Xvا رئا<3و NyD+لاو رور7لاو ‰رفلاو ^ايhاو رو*لا هي ف0 ،ن¯رلا Žر'
،8ـض9 اـ9 8,' نـO`ح وـD0 ـم¡او مـoلاو ن`hاو 1وIاو NـF,tلاو #ـيضلا ˜ا*D0 نا;يuلا
\5اhا ــــــــL ZوFo9 R+قتــــــــ7O ــــــــاz ZوFD9
A5ا- هن& م,6و هي,' jا 8,p º*لا ن' sXqو dK9رتلا Jور د-و G,قلا رو*لا R<2 ا34 M
C‰رuناو ¦7فنا Aاولا- ، C½jا 5و6ر اO كل3 N9)' اF0 M A5ا- و 2و,vا را2 B4 NبانxاM
Cهلو`ن R+- 1وF,ل 2ادت6لاو رورoلا را2 ن' Lاyتلا وE ا{4 G,قلا R<دO dKلا رو*لاو ،
NF,tلا هt>0 هت+Sو jا N0ر9 هي0 ن?O • ا34و ،‰رu*Oو ¦7ف*O كلK,0 ،8,'fا RŠIا راUآ
\#ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيضلاو


Bا(و هنا>+6 هتFt'
sديب اـD,H رو9fا ـN” 9Å ˆ& ،ه,H دـFhا هلو ه,H ك,Iا هل W?,9 ـد~ نآرقلا :ا;< Rـ9Y(
،هت?,« را;-& L Nي0ا< هي,' 8ف° ل ،ه?,9 رOر6 8,' WOوت79 ،هيل4 اEÑ2ر9و ه*9 اEردg9و
.F7 O ،N? ,FIا X بدتب ‡2رف*9 ،مD تين)'و مEرار6 & 8,' W,;9 ،sدي+' mف ن L ا z WIا'
ردقOو ،iي Ÿو bي cو ،]ˆرOو #,@ ،lDOو Zر?Oو ،G- اOو Gي ŠOو ،.* cو i; Oو ،JرOو
لو هن3=ب ل4 ^ر3 L ˜ر>ت( ل هيل4 ^د'اpو ،اD,ي,a و اDقي-2 sد*' ن9 Nلˆان رو9fا ،ربدOو
\هــــــــــF,ب ل4 Nــــــــــ-رو ¬قــــــــــ7(
ا9 8,' م¡دOو s2ا+' ¦g*Oو ،ه7فن دFŸو ه7فن دycو ه7فن 8,' —ŠO sد~ €ي H R9Yت0
هئا! Yب مD يل4 ›رتOو ،مD H)E هي 0 ا « مE رKŸو هي 0 مD +qرOو ،مD ح)0و مª2ا6 هي 0
27
هب نو+aوت7O ا z مE ر9YOو مD ي,' هF*ب مE رHKي0 \هئلآو هF*ب مD يل4 G+ >تOو ،ه(افpو
ن9 م¡ د'& ا9 و ،sو'اط& ن4 N9 ار?لا ن9 م¡ د'& ا z مEرHKOو هFقن ن9 مEرKŸو اD9ا[
8,' —ŠOو ،eلVE N+-ا' bناH €يHو هئاد'&و seايلو& L ه*gب مE†@و sوg' ن4 Nبوقلا
،مªافـp ¦ـي+-و ـم¡اF'& Ãيـ7ب seاد'& ZKOو ،مD0اـpو& نـ7ح&و ـم¡اF'& Ëاـgب هئايلو&
]دgOو ،Nبوafا ن7ح& هئاد'& ه+ش ن' Gي•و ،lEا†لاو Nل2fا عو*Oو ،5اŠ9fا :رضOو
رH KOو ،Z)7 لا را2 B4 و' دOو ،Rي+7 لا dدDOو # hا 5وقOو ،:3ا?لا :K?Oو ]2اg لا
رH KOو ،اD 9لآو اD >+-و ا žاK' رHKOو راو+لا را2 ن9 رKŸو ،اD Fينو اD*7حو اD0اpو&
رHKOو \l' N0رط ه*' م¡ wq ل مŒ& ،هaو RH ن9 هيل4 مDتaاح ^دشو ،هيل4 مEرق0 s2ا+'
هيل4 Xق0 sاو6 ا9 RHو ،sاو6 ا9 RH ن' ه7ف*ب —oلا هن&و 1ا2وaوIا .ي/ ن'و مD*' sا*q
اF0 رuلا ن9 ^ر3 لو ،هت¯رو ه,ضفب ل4 اD-و0 اF0 Xvا ن9 ^ر3 دح& 5ا*O ل هن &و ،ه7ف*ب
Rيق9 كل3 .9 هن&و ،:ات' €;ل& هبا+حf هبات' هبا;< ن9 دDuOو ،هتF?حو هلدب ل4 اD-و0
،مD*' i9ا>Iاو ،مD*' .0ادلاو \مE2ا70 ¦,g9و ،مEراK'& ميق9و ،مªلˆ ر0اqو ،مªارŠ'
مDيلو هن&و ،sد'وب م¡ LوIاو ،:رH RH ن9 م¡ iy*Iاو ،مDhاgz Rيف?لاو ،م¡ رpا*لاو
\Xg*لا منو BوIا م*0 ،مEود' 8,' مEXgنو ،#hا مEلو9 وD0 ،sاو6 م¡ Àو ل dKلا
هـ+£ ل €ـي?0 ،هـنYش اKE ،Ð)ي/ WFيحر WFيt' W?,9 نآرقلا نـ9 :و,قلا 1دDش ا3=0
،sاو6 ا9 RH ن9 اDيل4 Gح& نو?Oو ،هي ل4 22وتلا L اD6افن& #ف*(و ه* 9 :رقلا L m0ا*(و
هي ل4 ]وuلاو ه+ ح XgOو sرHKب §D ,( ل €ي Hو ،sاو6 RH اrر ن9 اE د*' رU آ sاrرو
.ف ت*( •و ،b? ,Eو 1د70 كل3 1دق0 ن4 ي ¢ اE ¼ا2و ا ªو-و اE ¼اKq وE هب mن fاو
\ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاªاي¢


sدr ن9 –رفO نYب نوEر9 .rوO اI R>Iا 5و+-
28
ناي'fاو 1اوKلا L هن & اF H اKEو ،sدr ن9 هo Oرفتب Qورu9 هي 0 .rوO ا I R>Iا 5و+-
#+ O • N+ Sو ا2اقت'ا Rط ا+لاب W},ت« G,قلا ناH ا3=0 ،1ا2ارxاو 1ا2اقت'لا L وE كلK?0
ن? FتO • .ف *O ل ا z م,?تلاب Ro تشا ا34 نا7,لا ن& اF H ،.rو9 هت +Sو # hا 2اقت'ل هي 0
ا34 ‰راو|ا كلKHو ،Rط ا+لاب #; *لا ن9 هنا7 ل –ر0 ا34 ل4 ه ف*O ا z #; *لا ن9 ه+حاp
G,قلا كلK?0 \اـEدr نـ9 اـDqر0 ا34 ل4 Nـ'ا;لاب اـD,oش نـ?c • Nـ'ا;لا ـXoب b,oتشا
ه( 2ار4و jا N+ >z ه,oش ن?c ل ،هب mن fاو هي ل4 ]وuلاو ه( 2ار4و jا Xq N+ >z 5وouIا
‰راو|او sرHKب نا ـ7,لا NـHرح لو \sXoب هـق,( نـ9 هـoOرفتب ل4 هئاقل B4 ]وuلاو هـ+حو
•لا Zو,لاو ]و,…Iاب Rouلاب G,قلا Æت9ا ا3=0 ،هت9د<و sXq رH3 ن9 اDqر0 ا34 ل4 هت9د¶
\هـ9ا?ح&و ه(افـpو هئاـ!& Nـ0ر9و jاب Rـou,ل .ـrو9 اـDي0 #ـ+O • .ـف*( ل
eاop4 هي0 #+O • jا Oدح Xq B4 8op& ا3=0 ،ن3fا eاop=H G,قلا eافp ن& Aكل3 ر6و
Xoب G,قلا #;ن ا3=0 \هت+S B4 Rي9 هي0 #+O • jا N+S Xq B4 5ا9 ا34 اFH \هŠOدh مD0 لو
هي ,' jا 8,p º* لا ن' ¦ي>gلا L اK¡و \نا7,لاH sرHKب #;*,ل RS هي 0 #+ O • sرH3
A5ا- هن & م,6و C‡رش Æc ن& ن9 هل X< ¤هÒO" رÒO •ح W>ي- مHدح& ›وa Ã,تc نf M l+0
ل ـ•لا 1ارOدقتلاو 1لايvاو ˜و?uلاو هـ+uلاب Ã,تc كلK?0 رـuلاب Ã,تc ›و|ا ن&
Æت9ا ا34و ،اE و¿و ،1اOا?hاو 1ا?>ضIاو 1اDHافIاو ،.ف *( ل • لا Zو,لاو ،ا ¡ 2وaو
لو ا¡ Wqار0 هي0 د~ م,0 ه(2ا6و هلاFH هب dKلا م,لاو نآرقلا #ئاقح ه(eاa كلKب G,قلا
\sاوــــــ6 ــــــRS B4 هــــــ(ˆواaو هــــــ(دت0 ¨لو+-
،هي 0 §,( لو اD,+قO ل هن =0 هي 0 ا ¡ Kف *9 ل اEدr ن9 نÓ9 G,قل N>يg*لا bلKب ا34 اFH
ARي- كلKلو ،N*طوت79 ل ^ˆات• ر[ ن?ل
s™9 R?ل Rح ا*با*y0 µ µ µ ا*ق,( اناو6 ن9 ˜2اV0 s`ن
s™?ب ˆا0 م7,;لا ا3 Rح ن9 µ µ µ ا*لاpو ™?ل م7,ط †gلاو
#ــــــــــــــــــــــــــــــــــي0وتلا jابو
29


AرUا?تلا مHا¡& L Z)?لا
ABا( هلو- CرــUا?تلا مــHا¡& M \اــEر<آ B4 رــUا?تلا ^روــ6 نــ9 Bوfا NــOPا
ABا( هلوق0 \اD,ق' نI Nt'و9 اž 8فHو ،دOدDتلاو دي'ولاو د'و,ل ^رو7لا sKE bg,<&
CمHا¡&M \ه* ' 5اoتشلا وE eiuلا ن' eا¡xا ن=0 \هي 0 نورK( ل هaو 8,' م?,oش d&
L م,6و هي,' jا 8,p هلوقH دg- Xoب ناH ن4و ،€ي,?تلا RS وD0 هي0 sدgقب ناH ن=0
ANgيFvا CÂ)p ن' Wفنآ —ت¡& ا Œ4 M ن9 عون وEو ‡روK9 ه+حاp ناH نا…يuلا sاور
Oدhا Lو ،ناي7*لا Cºgلا ن' م,6و هي,' jا 8,p اD,0 M اÒD‘ل A5اقOو ،ه*' RE3 d&
\هـــ*' ›رـــgنا ا34 Aهـــ*' ـــا¡و ،هـــب Rـــoتشا d& Aeـــiuلاب
Aهلو- ناH اK¡و ،اFD*يب .F• اK¡و ®‰راوy,ل G,لاو ،G,ق,ل وD,لاو CرUا?تلا مHا¡& M
وD,لا0 ،هب sل Xq ه+,-و RFO اz هحراوa RFت7O د- R9الا ن=0 ،م?,oش ن9 ZKلا L •,ب&
ن' ‹ر'&و ،T +ل م?ضب ^رUا?9 d& ،^رŠ?لا ن9 R' اف( رU ا?تلاو ،‹ار'4و 5وE3 وE
jا N'اط Jو6 sXq د+ لا هب رU ا?O ا9 RH ن&و ،ه9 وF'و ه- )طx ^2ار4 هب رU ا?تIا رH3
\رــUا?تلا sKE ــL Rــ<ا2 وــD0 s2ا9 .ــف*ب هــي,' 2وO اــ9و هلوــ6رو
• ا34 اFي6 لو ،م,' و& O دح و& ^و7ن و& N6اOر و& sاa و& 5ا9 ن9 eiش RH رU ا?تلا0
\هــــــــــــــــــيل4 §ــــــــــــــــــتŸ
\اــEديلو(و اــDOرف(و Rئاــ7Iا ^رŠHو €يناــgتلا AGــت?لا ــL رــUا?تلاو
\jا B4 :رقO اF ي0 ل4 Zو9K9 اKEو ،sXq ن9 رŠ H& نو?O ن& Raرلا G,;O ن& AرU ا?تلاو
نب jا د+ ' O دح ن9 م,79 ¦ي>p Lو \اDيل4 Nقبا79و 1اXvا L N70ا*9 هي 0 رU ا?تلا0
A&رقO وE و م,6 و هي ,' jا 8,p º* لا B4 8D تنا هن & X…uلا CرU ا?تلا مH ا¡&M A5ا- M
و& ،bي*0Y0 b,H& و& ،bيض9Y0 b-دg( ا9 ل4 كلا9 ن9 كل REو ،Àا9 Àا9 Z2آ نبا 5وقO
30
Cbــــــــــــــــي,بY0 bــــــــــــــــ7+ل \


هن3Yب .فت*O • ه*يب .فت*O • ن9
رت7لا كتE نF0 ،„ا*لا lبو ه*يبو jا lبو ه*يب رت6 د+,ل ،هن3Yب .فت*O • ه*يب .فت*O • ن9
\„ا*لا ـــlبو هـــ*يب dKلا رتـــ7لا jا كـــتE jا ـــlبو هـــ*يب dKلا
هت يب رFOو ،هئاقل R+ - هب ر irرت7O ن& هل io +*ي0 ،ه*Hا6 وE bي بو هي -)9 وE :ر د+ ,ل
\هــــــــــــــــيل4 هلاقتنا Rــــــــــــــــ+-
1وIاو ،^ر<Pا رادلاو jا ن' ك ;ق( b- ولا N'اr4 نf ®1وIا ن9 دش& b- ولا N'اr4
\اـــــــD,E&و اـــــــيندلا نـــــــ' كـــــــ;قO
\رــFلا مــoب €ــي?0 N'اــ6 مــq dواــ7( ل اــEر<آ B4 ــا¡و& نــ9 اــيندلا
\ادq :و+>Iا GـــــقO Zويلا sور?9و ،ادq sور?Iا GـــــقO Zويلا :و+S
\اE2ا9 L ا ¡ .ف ن&و ا ž Bو& وE ا z b- ولا RH ك7فن Ro u( ن& اي ندلا L ¦ب رلا مt'&
\N'اـــ6 ^وDuب اـــDي0 ـــاz Nـــ*|ا عاب نـــ9 )-ا' نو?O €ـــيH
\هب ر 8,' s¼ا*Uو ،ه7 فن 8,' s¼ا?ب Al }يش ن9 sرطو Tق O •و اي ندلا ن9 ›رالا ‚ر@
bب ر-و هب b7ن& هت ف< ا34 Bا( :رلاو ،ه* 9 bب رEو ه* 9 buحوت6ا هت ف< ا34 ]و,…Iا
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل4
ا I Ä)<4 )ب RFلا .فن ولو ،:ات?لا RE& را+ح& هنا>+6 jا Z3 ا I RF' )ب م,لا .فن ول
\ــــــــــــــــــــــــــــــــــlق0ا*Iا Z3
،اžرا>0 ،^وDش 1راp Rف( • ن=0 ،^ر?فلا .0اد0 ،^ر?0 1راp Rف( • ن=0 ،^ر;vا .0ا2
\)0 1راـــp اـــD0اد( • ن=0 \ـــN”FÅEو ـــNc`' 1راـــp Rـــف( • ن=0
31


Jوقتلا G(ار9
C AاـــــEادح4M \1ا9ر>Iا راUPا نـــــ' ‰راو|او G,قلا Nـــــي¯
CANـــــــــيناŠلاM \1اEور?Iا نـــــــــ' اـــــــــDتي¯
CANـــــŠلاŠلاM \ـــــ—O ل اـــــ9و 5وضفلا نـــــ' NـــــيFhا
هح ر0و sرور6 هي7 ?( NŠ لاŠلاو ،ه( و-و هت>p دي ف( Nي ناŠلاو ،ه( ايح د+ لا 8; ( Bوfا0
\هتyžو
Zو- ZوD0 #ي-دلا ن' Rض( µ µ µ ه*' :K( lح #hا ‹وFq
]دIا 8,' RyF,ل 8ضقت0 µ µ µ #>Iا مgvا رpان R,قO
„ا*لا ن9 À .يفuب لو · ل µ µ µ هHر2&و 86& ا9 •,ب& jاب
„Yيلا Gناa ن9 W'ر79 eاaرلا eاa µ µ µ —;قO „Yيلا 2اHو b7O& ا34
ن9 sاOادE 5`( • را*,ل هق ,< ن9 و ،sرا?Iا ن9 هي (Y( اE اOادE 5`( • N* y,ل jا هق ,< ن9
\1اوDuلا
\اــD*9 ‚ورvاب Gــ-و' ^رyuلا Gــناa نــ9 Nــ*|ا ــL 2و,vا Z2آ G,ط ــاI
32
\l*6 .ض ب هي 0 + ل اO ¼رلا Gحاp ND a ن9 نy7 لا ن9 ‚ورvا €6 وO G,ط ا Iو


هEر?O رودق9 هي,' Jرa ا34 د+لا دEاu9


ديحوتلا دDu9 ¹5وfا
\نــ?O • YــuO • اــ9و ناH jا eاش اــ9و ،هــق,<و seاشو sرد- dKلا وــE jا ن&و
33


5دلا دDu9 ¹•اŠلا
\s¼اض- هــــــي0 5د' هــــــF?ح هــــــي0 ‹ا9 هــــــن&و


N¯رلا دDu9¹لاŠلا
\sوuح هـــت¯رو هـــ9اقتناو هـــ+ضoل Nـــ+لاq رودقIا اKE ـــL هـــت¯ر ن&و
34


NF?hا دDu9 ¹.بارلا
\WŠ+' sاض- لو Jدـــ6 sردقO • ،كل3 bـــضت-ا هنا>+ـــ6 هـــتF?ح ن&و


دFhا دDu9 ¹m9اvا
\هــــEوaو .ــــي/ نــــ9 كل3 8,' Zاتلا دــــFhا هنا>+ــــ6 هل ن&و
35


NO2و+لا دDu9 ¹„2ا7لا
،sد+'و ه?,9 هن وH م?¢ هت يض-& و sدي6 Zا?ح& هي ,' dر~ هaو RH ن9 TS د+ ' هن &و
sKE ناOر| ـRS وـD0 Nـي*Oدلا هـ9ا?ح& ـb£ ه0رـgO اـFH NـOردقلا هـ9ا?ح& ـb£ ه0رـgي0
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــي,' Zا?حfا
و ،b- ولا N' اr4و ،رHKلا 5وÔو ،G,قلا 2ا70و #hا eاف<و ،d&رلا 2ا70و #ي 0وتلا N,-
NH†لا #Sو ،G,قلا ^و7-و ،eا'دلا Nب اa4 .* 9و ،هب ر lبو د+ لا lب Nuحولاو #,vا ^رفن
e)تبلاو ،ردـgلا #ـيrو ودلا NـناE4 و ،5Kلا „ا+لو م,لا نا9رحو ،رـFلاو ]ˆرلا ـL
NuيIا ك* rو ،مo لاو م¡ا 5وطو ،b- ولا نويضOو G,قلا نود7فO نO Kلا eو7لا eانرقب
،eاIا نـ' عر`لا دلوتO اـFH jا رـH3 نـ' N,فoلاو NيـgIا نـ9 دلوت( A5ا+لا €ـ7Hو
\Nــــــ'ا;لا نــــــ' دلوت( sKE 2ادr&و ،را*لا نــــــ' ]ارتحلاو


Bا( هل ›اgنxا •ا9 ن9
L ¬Oرفتلاو ه7فن L :ويلاو ه,F' L 1ا0Pاو ه,F' L RD|اب ر-Y0 هبر €gن& نI Ïوط
ن4و ،ه,ض0 J&ر ـاž Kـ<VO • ن4و هلد' J&ر هـبونKب sK<آ ن=0 ،هـت,9ا9 ـL م,tلاو ،هـقح
نو?,0 اE2ر ن4و ،Nي ناU N-دpو N* F0 اD,+- ن=0 ،هي ,' هت-دpو هت *9 ن9 اEآر N*7ح RF'
36
˜ا794و ،هل هن لK<و ،ه* ' هي ,° ن9 اE آر N}ي6 RF ' ن4و ،هب هaاوO ن& ¦,gO ل اD ,Š9
هل رفq ن=0 ،ه7فن L هF,“و هبر B4 sرق0 كل3 L JX0 ،هي0 هلد' ن9 كل3و ،ه*' هتFg'
\هـــــــــ9رHو s2وaو هناـــــــــ7ح4 Tـــــــــ>F+0
و& Wطرف9 و& W}ي7 9 ل4 ه7 فن JرO لو ،W*7 S ل4 هب ر JرO ل هن & AاEر6 و NلY7 Iا Nت ?نو
هب ون3 ن9 seو7O ا9 RHو ،هي ل4 هنا7ح4و هي ,' هب ر Rض0 ن9 sر7O ا9 RH JX0 ‡رgق9
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــي0 jا 5د'و
هـي,' bـ(& ا34 Gـ>Iا كلKHو \اŒا?ـ7ل Wيقـ6 اولا- مـDئا+ح& 5ˆا*9 bـبر< ا34 نو+>Iا
sايق6و هت¯رو 2د~و هيل4 s22و(و ايندلا L هل هت'اط ن7ح K}*يح رH3 :ارتلا b£ Zاو'fا
\Nـــــيلا+لا Zاـــــ7afا ك,( ـــــL W*Hاـــــ6 ناH ـــــنI


^Xoلا عاون&
،هي ,' كpرح :و+>Iا 8,' ^Xoلا0 ،ei uلا ن9 ^Xqو ،ei uلا 8,' ^Xq Aنا(Xq ^Xoلا
،مح ا`Iا ن9 ^Xoلاب ل4 مت ( ل :و+>Iا 8,' ^Xoلا0 ،هي ,' ك¯ا`O ن& sور?Iا ن9 ^Xoلاو
\]و,…IاH هــ+ح ــL NــHراuIا ¦ــ+ق( :و+>Iا نو?O ــيح دــF£ sKEو
^Xoلاو ،د7ح وE Rب هي,' N¯ا`Iا sXq روgتO )0 هنا>+6 ه+ح L NHراuIا ن7£ ن9 ا9&و
.,;O ن& اDي,' راoO و& ،sXq B4 اD0رgO ن& هل هت +S 8,' G>Iا راoO ن& هق ح L ^2وF>Iا
راoO و& ،هب و+S X oل ei ش اD ي0 نو?O ن& هلاF'& 8,' راoO و& ،هي ,' اEد7 في0 X oلا اD ي,'
هت +يq و& اD ي,' sXq ›ارشx N+ S و& :اy'4 و& eاOر ن9 هب و+S sر?O ا9 ا žوuO ن& اD ي,'
37
\اـــــــDي0 هـــــــي,' هـــــــت*9 2وDش نـــــــ'
ه(ا-و& 8,' راoO كلKHو ،j اD,H هلا0&و هلاF'&و هلاوح& نو?( ن& iضتق( ه(Xo0 AN,F|ابو
محا`Iا ن9 ^Xq iEو ،د+لا NDa ن9 ^Xoلا sKD0 ،هبو+S اrر Xq L b-و اD*9 GEKO ن&
ه+,- ›رg*O ن& NيEارH iD0 هي,' هبو+S ^Xq ا9&و \هبو+S ^اrر9 ن' هل .طاقلا ]وIا هل
Zرح ا9 د+ لا ÂYO ن& jا ^Xq bن اH اK¡و ،ه+ ح L هHراuO ي ¢ ^Xq N+ S B4 هت +S ن'
وD0 s¼ا94و sدي+' #,vا نf ®ن;ب ا9و رD“ ا9 Nuحافلا Zرح هنا>+6 ه( Xq Rafو ،هي ,'
ن& sدي+ـ' 8,' راoOو ¹8,'fا RـŠIا jو ¹هـOراوa 8,' ديـ7لا راoO اـFH هئا94 8,' راoO
\اـD*9 Nـuحافلا Rـينو روـgلا #ـu' 8,' Nـ+>Iا ك,( مـD,F£ ـي¢ sXoل مـDت+S نو?(
\sولKO ن& #,vا :و,- ــL jا sر-و هيــgO ن& هــ+,- ــL jا را-و مــt' نــ9
bO و-و b* ?[ ا3=0 ،N+ >Iا ^رyش هي 0 bت +ن G,قلا ‹ر& L N0 رIا Žورش bق ,' ا34
\ــاžر ن3=ب ــlح RــH اــD,H& ــÂV( ^رyuلا 5ا`( )0 Nــ'ا;لا 1ر²&
AZوقلا 5ˆا*9 5و& C )يــp&و ^ر?ب sو>+ــ6و ‡XŠH ‡رH3 jا اورH3اM A:ا`حfا 42 ،
AاD;6و&و Cرو*لا B4 1اF,tلا ن9 م?aر…يل هت?ئ)9و م?ي,' i,gO dKلا وEM :ا`حfا
43 AاــــEر<آو \ CZ)ــــ6 هــــنوق,O ZوO مــــDتي£M A:ا`حfا 44 \
^و)ح bU رو& Jوقتلاو ناcxا ^رyش b6رq ن=0 ،اD ي0 „رoO ا I N,با- N+ حر ^ر;فلا ‹ر&
\رـــ9 رـــFŠلا Rـــ?0 Jو¡او RـــD|ا ^رyش bـــ6رq ن4و ،نادبfا
اF0 Nبرfا sKE ن9 ه*' 2رu( لو ،كنا7لو ك+,-و ك!و ك*ي' ن9 ه+,طاو jا B4 .aرا
.F7O #0وIا0 ،اD*9 ل4 هنلK¶ ه*' 2رش ن9 2رش ا9و ،اD*9 ل4 هقي0وتب هيل4 .aر ن9 .aر
\sاوEو هــ7ف*ب هــ*' كل3 ردــgO 5وK…Iاو ،sلوz Ìــ;+Oو م,?تOو رــg+Oو
b,HY0 1ر²& ¥ ^رyش 1راg 0 اDت6 رq ^اون RŠ FH اE دOا`(و اE و{و N' ا;لا دلو( 5اŠ9
i' اد( كلKHو ،sاون b6 رqو sر² bي *a ei ش اD *9 ر ²& اF ,?0 اE اون b6 رqو اE ر²
38
N}ي7لا Nب وق' ن9 و ،اEدب N*7hا N*7hا :اوU نF0 A5اŠIا اKE Gي +,لا ربدتي,0 ،ipاIا
\اـــــــــــــــــEدب N}يـــــــــــــــــ7لا
ا {4 ،هي ل4 sرق0و هت aاح .9 هت 9د< ن9 Rc لو هل د+ تOو j RلKتO ˜و,« ن9 Gyلا mي ل
\ه*' sا*q .9 هنا7ح4 عاونYب هيل4 22وتOو ه9ان4 ›و*gب ˜و,« B4 G+>تO كلا9 ن9 Gyلا
:ر كل هن& ‡ر…0 كب 8فHو µ µ µ د+' هل كن& اk `' كب 8فH


ipاIاو ˜اO4 NFي- دئاو0
”`Õ' bل3& ــاŒ=0 iــpاIاو ˜اO4 Cاودyــ6ا M A عا;-4 bــaر<&و Cن?ــ6ا M \
œgقلا L ن`hا رو;6 Zد*لا Zدب Gت ?O 5اˆ ا9 N*6 €ل& #,قلا ^رارح 1ر²& Nth ا ¡ اO
A¤ ـــ.ي-و( seاa ـــ•ح €ـــ6fا „افن& .ـــ9 اD,ـــ6رOو Cهـــي,' :ات0M \
مH ،2وp ردلا €,< Ny,لا L œئاoلا Qو+E ن& م,' ا9و N*|ا ن9 Z2آ 5و™ب mي,ب4 ‰ر0
AZ2P هلو- lب CNفي,< ‹رfا L R'اa •4M Aكل هلو-و CمD*9 ك+( نF0 GE3ا M
ANـOPا 63 \او+نK( • ول s2وaو نـ9 2ارIا وـE Z2آ 8,' Jرa اـ9 eارـ6xا ^روـ6 نـ9
Aكل Àو- نــ9 ع`~ ل Z2آ اــO CاــD*9 ‚ر<اM \اــDتق,< كــتOر3 Ëاــgلو ك,0
8,' دي +لا 5و<2 ”i,' R< د( Zويلا ،˜و,Iا 8,' ˜و,Iا 5و<2 ”i,' R< د( b* H Z2آ اO
\˜و,Iا
،Gـyلا eا2 كـ*9 ‚ر…تـ6ا دـق0 كـ7يH G+ـ6 bـناH 5اˆ „YH نـ9 ع`~ ل Z2آ اـO
NـO2و+لا Nـ,< bـ7+ل&و C\\\اوEر?( ن& 8ـ7'و M ANـOPا 216 \^رق+لا ^روـ6 نـ9
39
5اFلا B4 +يلو كل ه( راF' RFHf ه* ' كت ي¿ ا {4و ،˜Xq B4 ك'ا;-& ‚ر<& • Z2آ اO
Nق فن Cمžو*a šاyت( M ANO Pا 16 `' هتيg9 د* ' ه فن ا9 jا( ^دy7لا ^رو6 ن9 M
Cاودyـ6ا ›رش لو CZ2آ م,'و M Ngيـg< لو Cdديب bـق,< ـاI M رـ…0 لو M
Ciحور ن9 هي0 b…فنو ANOPا 29 5Kب .فتنا ا{4و رyhا ^رو6 ن9 Cا*7فن& ا*F,“ ا*برM
ANOPا 23 ه*9 ودلا مD6 .-و ر?uلا ندب 8,' ديحوتلا عر2 m+ل اI ›ار'fا ^رو6 ن9
ن?O • نYH ¦Oر|ا Zاق0 ،ناH اFH 2ا0 را7?نلا را+a هي,' .rو0 ،هحرy0 Rت ق9 Xq L
\ Nــــــــــــــــــ+,- هــــــــــــــــــب


2ويقلاب N-وUو9 2ور;Iا Zاد-&و ،2ارF,ل ^YيD9 ^اy*لا Gئا©
ا34 ¦O رلا 1دHر اF,0 Xvا م©و 2وaولا G,قت0 ناوHfا eاديب L راد-fا €pاو' b+ E
ZدقO ^XoIا نب دي لولاو \N9)7لا Rحا6 8,' ناF,6 و \˜)¡ا N | L #O رq Gلاط وب &
مD,لا كي+ل A5وقO Nu+hا ‹ر& L iشاy*لاو ،Zورلا N,0اقب Zد- د- GيDpو ،هيتلا L ه9و-
ANـفلا…Iا ^د-ر ـL RـDa وـب&و ،Zو*لا نـ9 ـX< ^)ـgلا Ad2ا*O 5)بو ،كـي+ل
R+ -Y0 myFتلا L هئابآ #O رط ن' #ي 0وتلا Rي ل2 هب ‹ر' ناF,6 Nقبا7ب Zدقلا L iض- ا I
\دــيقلا ل4 :اوa هل نــ?O • Nــyhاب s)' اــF,0 ،˜رuلا نــO2 ــL sاب& رــ“ا*O
A86و9 نو'ر0 :اa& هب و ،sو0رح ZوO ن9 Rطا+لا RE& هلوادتO :اوa اKEو 1K°ا ن}لM
CdXq W¡4 ANOPا 29 8,' sوrر' اI د¯& Zا9xا NيFD|ا :اa& هب و eارuلا ^رو6 ن9
رUfا 8,' ن¿ اEو ،نy7لا sو'2وت6ا lح Z)6xا Áيش عد+لا RE& :اa& هب و ،Qاي7لا
€يr هب 5™0 Cم?نو,+*ل وM AN+(ر9 ه9ارH=ب 5ا*0 Cbي+لا RE& ا*9 ناF,6 M ن& .F70
G,;9 ˜ار24 وaرO Z`لا N,حار GHر0 .;- لو هيب& ن9 ه7فن ]ر70 رف7لا Nين 8,' ا+Hر
40
›و-و eل2fا ه9 د< 8,' ه7فن €- و0 ،2وaولا ^ردب .ق يل >+لا ر ¢ L Äاo0 ^2ا7لا
،اـ*ي+ن ^و+ن 8,' Z)'xا Z)'& هـيل4 اوF,ـ6 مـDتلو2 ‹ارقناب نا+Eرلا mـح& اـF,0 \eل3fا
هب اوق0رO • Nق0ر .9 Rحر0 ،Rض( ن& رKحا0 R“& د- هنا9ˆ ن4 اولا-و m¶ نFŠب sورشو M
C^2ود9 مEرا2 ANOPا 20 د-و( ^رhا J&ر اF,0 ،N*OدIاب d2وDO ه'اتبا0 €6وO ^رو6 ن9
X u+لا Zد- راtتنلا 1ا'ا6 دب ا?O وE ا* ي+0 ،5ˆا*لا دa وب 5™Iا :ر م,O •و ه- وش ارح
ZوO Jرa اFH ه?79& Z`hا ن& لول هيق,O #,قلا 2اHو N,Ö „&ر L ناF,6و ،Xu+لا Zودقب
CاD +,- 8,' ا* ;بر ن& لول هب dد+تل 12اH ن4 M ANO Pا 10 Ry 0 œg قلا ^رو6 ن9
A5وقO هلاح نا7لو ^راu+لا GHر iق,تل 5و™لا
مي7ن راOدلا ك,( ن9 GE د- µ µ µ ابرلا 8,' · اف- د© ن9 ”i,ي,<
¥ i,oش مHرا2 L Àو Lارgنا €ي H A5اق0 ك,oش B4 ›رgنا ،كل ا9 Asدي6 هب ‰اg0
Žورطfا .! ول ×رتO هلاح نا7ل K<& C.F7O ل dKلا ŽرطfاM A
ايئادب 8,يل 5آ ن9 م,' ا34 µ µ µ اF?*9 ان& ا9 jاو ل ”i,ي,<
Gلاط اب& دOر( bن& دFS اO ،هق0او0 Rpfا :ات?ب نا+Eرلا N…7ن ‹را' 5و6رلا iقل اF,0
\ناF,ـــــــــــ6 دـــــــــــOرن ـــــــــــن¿و
1رH3 ا34و eابPاب رـ…ت0ا Gـ7تنا ا34و \›ا*9 دـ+' A 5ا- هـ!ا نـ' R}ـ6 ا34 Gلاط وـب&
\Z)6xا نبا 5ا- ه+7ن ن'و ،jا د+' A 5ا- ه!ا ن' R}6 ا34 ناF,6و ،Rبxا د' 5او9fا
5ا- ه6 ا+ل ن' و †gلا 5ا- ه+7 ن ن' و \دy7 Iا 5ا- ه( وناح ن' و ،رق فلا 5ا- هلا9 ن' و
5ا- sدg- ن'و ،ا* 9 ناF,6 5ا- sر…0 ن'و ،رD7لا 5ا- s2ا6و ن'و \.rاوتلاو Jوقتلا
41
d2اEو #,vا Zا94 5ا- #ـOر;لا ـL ه,يل2 نـ'و \Nـ*|ا B4 5ا- sXـ6 نـ'و ،هـDaو نودOرO
ANFئfا
د© •و #Oر;لا ا*,,“& ن¿ ن4و µ µ µ ا*9ا9& bن&و ا*|2& ن¿ ا34
اO2اE كDaو رون انافH )يل2 µ µ µ اO2اح ˜ارH3 Gيط اOا;Iاب 8فH
12ا' ˜اوE نا;,ـ6 نـ9 ك,ق' ‚ر< ول \Rـتق9 ـL .ـ-و ‰رa :رو ،1احارa :ونKلا
رـ79 ـاŒ& م,'ا0 ـR£ ل ^رtن bـrر' ا34 \˜رFب 1ر9اق0 Jو¡ا را2 b,<2 \هل Nلودلا
:اy¢ اD*9 رتت6ا0 :رح Cl*9VF,ل R-M ANOPا 30 رUfا ن9 bF,6 دق0 رو*لا ^رو6 ن9
C5اتقلا ـــl*9VIا jا 8ـــفHو M ANـــOPا\ 25 :ا`حfا ^روـــ6 نـــ9
\eاIا L رg+لا ¦ت0 ¦با7لا 8,' K0ا*Iا ›و<&و ،]رq& د9 ا34 Jو¡ا ر¢
هrور L †قلا L WF*9 µ µ µ 2رف9 ن9 ZرH& دح& ا9
هـــــ7+S s†- د+H mيل µ µ µ هـــ7نV( هلاF'& s†- L
ه+يgO اFي0 †gلا د*' ›رOو µ µ µ هبو;< 8(Y( eرIا Rض0 رد- 8,'
هي~رO ا« R- دق0 µ µ µ sراــــــــــــ+;pا هيقتO اFي0 R- ن9و
هـــــــــــــ+يgن
42
نFŠلاو NFئا- ]و7لا0 ك7فن رت شا \دg>ت7Iا عر`لا ن“ اF0 ZاFتلا R+ - عرˆ .;- مH
Aنو>يgO د,+لا „ار>0 Zو*لا €يف< نH ن?لو Jو¡ا 2ا-رو N,فoلا N*6 ن9 دب ل \2وaو9
\‰ا+ـــــــــــــــــgلا اـــــــــــــــــن2
G-او' رو*لا كل3 L Xg+لا ¦F,تي0 :اوgلا ^2اa ‰و,ت0 Jو¡ا Rي ل L eiضO Rقلا رون
dKلا Gـحرلا eا*فلا كل3 B4 1ا0Pاب وـu>Iا #ـيضلا eا*فلا اKE نـ9 Z`لاب ‚ر<ا \رو9fا
\:و+S دــــقفO لو :و,;9 رKتO ل ˜ا*D0 1&ر ــــl' ل اــــ9 هــــي0
eايشfا mف ن& b ب دق ل ،ا* 0 B4 ه*7حو ،J3& ه,pوو wr ه Ø+¤ح ’نÒ9 Jوž ه7فن Wئاب اO
Ùoلا كل نباoتلا ZوO b9د- ا34 •ح نFŠلا N7< لو N,7لا رد- ›ر( • كنYH m¶ نFŠب
\.ـــــــــــOا+تلا دـــــــــــق' ـــــــــــL
ا« X7O e`Ú اDي+ب 8rر( ،5و6رلا 5لدلاو N*|ا اD*²و اDOرتu9 jا AN,6 ،jا ل4 هل4 ل
\Nـــــــــــــrوب ‰ا*a ه,H dواــــــــــــــ7O ل
sد+' 1رp ن9 د*' ‹وب ‰ا*a µ µ µ هي/ dوا7O ل eiش ناH ا34
sد*' ˜رد- 5اhا ا3 8,' نو?O µ µ µ dKلا ا9 ك,H ه*9 e`a ك,cو
s2و 5اˆ د-و w7hا ن9 هOدل µ µ µ اz اD9ات6ا د- W7فن هب bبو
CNــ7Fvا eاــ!fا نــ9 bــ7يلو هي+ــ*تلا eاE اــD*9 ^راش4 مــ6ا اــ*E ا3 M
43
را*لا L i9 رو ،‰ون ه,af ‰انو ،Z2آ هي 0 G ( #O رط ،#O ر;لاو bن & نO & Z`لا * - اO
،l*6 .ضب نy7لا L +لو ،m¶ نFŠب €6وO .يبو ،Rي'ا!4 ¦ب K,ل .y;rاو ،Rي ,vا
رادقIا 8,' 2اˆو ،:وO& رضلا 86 ا-و ،ÛŸ روghا دي7لا ¦ب 3و ،اO رHˆ راu*Iاب رuنو
هـي,' jا 8,ـp دـFS J3fا عاون&و رـقفلا Üا'و ،8ـ7ي' Ìـحولا .ـ9 راـ6و ،2وا2 eا?ب
\G,لاو وD,لاب bن& اE`( ،م,6و
5اوE& كل3 نو2 ن?لو GOر- µ µ µ اEرا`9 ن4 ن`hاب اEرا2 اي0
Xy¡ا رح رشا+O • ن9و \Nc`D,,0 كباHر bHرح ن=0 ،^راt*لا L 5`'& bن&و NFئا- :رhا
\›رuلا 5)“ L RÕقÒ O • دyIا :)ط L
›وط& ZاقF,ل •& رد( •و µ µ µ ا*rرYب bF-& ول 8Fي,6 5وق(
\دــOر& اــDتحار A5اق0 كــ7فن Gــت( مــH B4 A2ا+لا Tــ+ل Rــي-
®G,ـ7لا رـ?*( ل #لاvا Nـفلا- ـL ،اـFDق,@ وـEو Nـي0الا N,ح دـب ناcxا N,¢ W9ر?9 اـO
\اD+,ـــ7O ن& sر?O اـــFي0 مـــ*Iا NـــFن RFتـــ6ا نـــ9 #>تـــ7O
نـF0 ^ر<Pا mئار' 8,' نـEرUVO مـDO& مـEو,+يل نـOر“ا*,ل bـ*O`( دـ- 1ا2وaوIا mئار'
\sراŠO4 io+*O ا9 رUآ 1وافتلا رد- ›ر'
iـــل4 AÀ bلا-و dو¿ b,+-& µ µ µ 1دب ن& اI نو?لا نا7حو
dدل d2وgق9 1رgب& ا9د*' µ µ µ اــــــــــEر& • نYH bي9ات0
44
\Rــحˆ اــDي0 mــيل ^رايــ6 مــDFئا`' ‚ورب ــL ــl0رالا ــم» GــHاوH
i'ارO X9fا0 #O ر;لا 8,' b{ ا34 ×و ،GHرلا ر<او& L نH مª2اa ن' ›ر¿ا ن9 اO
\N-اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7لا
8,' bـ*H ن4 A5اق0 ،^رق9 ـر¯ 8,' ـن¿و مـE2 Rـي< 8,' Zوقلا ا*ق+ـ6 Aنـ7>,ل Rـي-
\ـــــــمž ]ا>,لا عرـــــــ6& اـــــــF0 مـــــــDقOرط


]2اgلا G>Iا Nقيقح
^دحولا ــL sدaوو „ا*لا ــlب jاب هــ7ن& دــaو نــ9 ]2اــgلا Gــ>Iا
„ا*لا l ب sدaو ن9 و \€ي r ]2اp وD 0 ^دحولا L sدaوو „ا*لا lب ه7 ن& دق 0 ن9
sدaو ن9و ،2ور;9 bي9 وD0 ^و,vا Lو „ا*لا lب sدق0 ن9و \5و,9 وD0 ^و,vا L sدق0و
ن?O • ^و,vا L ه>ت0 ناH ن9و ،هلاح L dوقلا ]2اgلا G>Iا وD0 „ا*لا Lو ^و,vا L
ناH ن9و ،مD9 sدO`9 ناH مE2اشر4و مD>gنو „ا*لا lب ه>ت0 ناH ن9و ،اD*9 ل4 sدO`9
.9 و ه( و,< L sدO`9 ناH ه,Fت6ا eiش d& L ه9 ا-& ي ح jا 2ار9 .9 ه0 و-و L ه>ت0
.9 ن? 0 هي 0 كF يقOو كل sرات@ ا9 Jو6 Nلاح ك7ف*ل رات° ل& 5اوحfا ›رشY0 ،„ا*لا
\هــــــ*9 ˜2ار9 .ــــــ9 نــــــ?( لو كــــــ*9 s2ار9
.ئارuلا Rـ+- ^X*9 ^ر;فلا Rـp& ـL ^رEا;لا :و,قلا ¦يباـg9 • ولو eـiضO اـDتOˆ 2ا?OM
Cران ه7ــــــ7[ ANــــــOPا 35 \رو*لا ^روــــــ6 نــــــ9
\دyـ7Iا ـL هـ9 8,ـp دـ-و ـ·Ý & نـبا رـفHو ،5وـ6رلا J&ر اـ9و Þ ـmÝ - Òدn حو
45
\Nـــy,لا ـــL ناu;' نـــ9 مـــHو ،eا9 لو dر Gـــgلا .ـــ9
^&ر9ا B4 Z& ن' 2رف*9 Rفط eاy0 اDتيب B4 ه(وبا( #ي70 Nي6آ ناc4و 86و9 ^و+*ب م,لا #+6
دلو ن9 86و9 G,ط L نو'ر0 ¦ب3 مH A^†' ن9 Ngقلا sKE L مH ه,,0 Çدلو ن' Nيلا<
ǘرyح ـــــــL ل4 هـــــــيبر( ل A5وقO ردقلا ناـــــــ7لو
jا 8,p 5و6 رلا عا+(ا B4 ه7فن هت 'ˆا*0 هF ' ه,ف?0 رogلا L WFيتO نO 2اy+لا و3 ناH
Kفن هت>p b,9ا?( اF,0 ،ملا رtت*O دق0 Nنا9 ‹رIا Nيقب ا3=0 ‹وD*لاب ”مD0 م,6و هي,'
Aدaولا XFr sا2ا*0 †gلا
WقOرط 1دaو اzر اEرU& µ µ µ اقيضIا و?u( اD7+ح مH B4
bF,ـ6& ن}ل jاو A5اق0 ،Wطاuن كـ*9 Jر& اـ9و ك9)ـ6x dراtتنا 5اط مـ' اـO A5اق0
\اDي0 ا9و ايندلا ن9 B4 Gح& دFS ن9 ^رtن A]وuلا نا7ل ‰اg0 ،كتي;'& ا9 RH ن'`تنf
اEاOاوط L ا9و ايندلا Z& دOر( µ µ µ اD,pوو 8,يل نو*yF,ل Rي- ولو
اEاو,+ل 8فش&و i7فن B4 Kل& µ µ µ ا¡ان را+q ن9 ß:ار( 5اقل
ه;ق0 ا2اÚ Zfا هتلوا*0 :ايŠلا ن9 s2رa م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا B4 X7,ل 2ر~ اF,0
،:ا+حfا N-ا ـ6 L نو?O ن& .ـ*- ،ر< Pاب Jد(راو ـا»دحYب ر`(ا A lفـgن Rp ولا رفـ7ل
\ه*يO 2وgقIا نf ®#Oر;لا JرO ل G>Iاو
اEدOرO ن9 8Fhا ›ا*H& •,بو µ µ µ sدOرO ن9 8Fhا jا •,ب ل&
46
A5وقO Raو sدh هل دDc م,6و هي ,' jا 8,p 5و6رلا 5`ن ه+ ¿ 8ض- اF,0 •4 مD,لا M
Cه* ' ‹را0 Wيrار ه* ' bي79& A2و79 نب ا ‰اg0 \ C†ق لا Gحاp b* H —تيل اO M \
\نˆرف( ــTŒ اــF,0 ]Kي+لا Nــ-رلا ــL اــ9 Rــ-& Z`لا ــ*- اــي0
\GـــHرل اKE §,» ول 5اق0 هـــي,' 8قـــ7O Wنو3رب eاF?hا Tـــب J&ر
\.ـــطاوقلا دـــ6 اـــDOدO& ـــlب نـــ9 .ـــ0دنا ˜و,ـــ7لاب Z`لا Zاد-4
B4 ك,pو( كل Wناو'& b+ ,قنا اD تض< ا3=0 :3ا?لا ن9 ]2اgلا ا ž l+ت O ن S .ط اوقلا
\2وـــــــــــــــــــــــــــــــــــgقIا


ايندلا RŠ9
8r ر( )0 ،اD ي,' او*7>ت7 يل ‚اوˆfا G; ° ـا{4 ‚وˆ .9 b+ Š( ل ƒi oب ^&ر9اH اي ندلا
\NUاOدلاب
iف( ل Nحا+قلاب Nح)Iا ا3=0 µ µ µ اــــ¡ا0و ا¡ا/ lب 1`ي9
iـــــف( ل& ا*ل bف,ح اŒY?0 µ µ µ ان2وD' نو° ل& ا*ل bف,ح
47
رO دq L Nحا+6 رO دq L Nحا+6 اD ي0 Nحا+7لاو ،N+79 ‹ر& L X6 اD +,ط L X7لا
AاDحار0& ن9 اŒا`ح&و اªاKل ن9 ^دلوت9 اD9لآ ،هي,' نو`…Iا l' وE هب ‰ورفIا ،‰ا7Fتلا
WباK' GيuIا L 1راg0 WباK' µ µ µ اD,Ef :ا+uلا L bناH :رY9
AeايF' Jو¡ا l' ن& Xq ،˜رuلا Jر( Rقلا l'و N+hا JرO .+;لا رئاط
اOوا7Iا dد+( ¬…7لا l' ن& اFH µ µ µ N,ي,H Gي' RH ن' اrرلا l'و
eاديب L اE وبا( .- وو Gي oلاب نو*9VO نO Kلا ه* ' To 0 عا+;لا l'f 1اوDuلا b0 ر<`(
ـ 0 1ار7 hا Cنو>,فIا مE ك}لو&و م žر ن9 JدE 8,' ك}لو&M ANO Pا 5 ^رو6 ن9
Aـم¡ 5اقO eلVEو ،^رق+لا Cنو9ر• مـ?ن4 ¨)ي,- اوت[و او,HM ANـOPا 46 ^روـ6 نـ9
\1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ6رIا
W+,ط Jو¡ا اD ي0 او(ا9& اD ي0 ZاقIا N,-و اي ندلا ^ايhا N,-و اي ندلا ^ايhا رد- نوق0وIا ›ر' ا I
Nلا;+لا ن9ˆ L مD*9 ودلا ه+Dتنا ا9 د|اب اوaرت6ا N,فoلا Zون ن9 اوtقيت6ا اI دبfا ^ايh
)ح ^ايhا م¡ 1ر9& اF,Hو ،دي+لا مDي,' :رق0 دgقIا او>F,( #Oر;لا مDي,' bلاط اF,0
AرHK( م¡ Cنود'و( مت*H dKلا م?9وO اKEM ANOPا 103 \eاي+نfا ^رو6 ن9
مئا- .لا;Iا ƒ†Îo9 RH 8,' µ µ µ ه-اور #,9 Rي,لاو اور6 GHرو
مئا`لا روD“ L مEار6 راg0 µ µ µ اD*يب ‹رfا b'اr 1ا9`' اودح
48
مئا*لا ZاEو Jرuلا #(ا' 8,' µ µ µ هنو+تO ا9 Rي,لا Zو© مDOر(
Zرا?Iا رودp L اOا;لا ‰ا9ر µ µ µ اوفg- د|ا ˜ر9 L 12رطا ا34
Cهــــ+ناaو ،هــــ9دق9 ARــــي,لا نــــ9 ]اورلا ARــــي,لا ]اورM
C eاˆو|ا دـــــــــــب .,;O GـــــــــــHوH AJرuلا M


eايشfا Gy'& ن9
›ر( ن&و ،Nباaxا ن' ر<Yت( ¥ هي'ا2 .F7( ن&و ،ه+£ ل ¥ ه0ر( ن& eايشfا Gy'& ن9
•& ]وK( ن&و ،هل ‹رت( ¥ ه+ ضq رد- ›ر( ن&و ،sXq R9 ا( ¥ هت ,9ا9 L ¦ب رلا رد-
L ‹وvا د* ' G,قلا ^رg' ]وK( ن&و ،هت 'ا;ب mن fا G,;( ل ¥ هتيg9 L Nuحولا
]وK( ن&و ،هـ(اaا*9و sرHKب ردـgلا ‰ارuنا B4 ]اتu( ل ـ¥ هـ*' ـOدhاو هـŠOدح ـXq
\هــيل4 Nــبانxاو هــي,' 5ا+-xا مــي*ب هــ*9 :رª لو sXoب G,قلا #,( دــ*' :اKلا
اFي0و ،‹ر9 ه*' bن&و هيل4 eiش ‚وح& كن&و ه*9 كل دب ل كن& كF,' اKE ن9 Gy'&و
\Gــــــــــــــــqار هــــــــــــــــ*' ˜د+O


49
lتDa ن9 ل4 هي,' Zرح ا9 د+لا K<& ا9
CAا»ادح4 M و ،Ðل)ح ه*9 ‡X< ه;O • sرUآو ه'اط& ول هن&و ،هبرب ه*“ eو6 CANيناŠلاM ن&
sاوEو s†p ه( وDش G,o( ن?لو ،ه* 9 ‡X< هrا'& W}يش j ˜ر( ن9 ن&و ،كلKب WIا' نو?O
\ه(Xــgبو ه,ق' €ــr نــ9 ــ•اŠلاو هــF,' €ــr نــ9 5وfا0 ،ه,ق'
\s2رO • eا'دلا ــL هــ+,- هــي,' jا ــ./ نــ9 A3ا9 نــب ــÛŸ 5ا-
\s¼ا'2 2رO 2ا?O )0 s¼اaر dو-و هت -ا0و ه( رورr b-دpو ه+ ,- هي ,' .F تaا ا34 Ab,-


Rg0
„وف*لا ^2اي-و نا;يuلا ك,[و ،هبابرf R9fا عاد<و اD,EYب ايندلا ^و;6 نوtقيتIا J&ر اI
B4 رو'KIا د+ لا dوYO اF H eاyتللاو عرضتلا نgح B4 او}| ^را9fا mف *,ل Nلودلا او&ر
\sديــــــــــــــــــــــــــــــــــ6 Zرح
ا9 JX0 Rق لا و3 ا9 Y0 ،رE اtلا 8,' روgق9 RE ا|ا رtنو ،5ايvا G ,H اي ندلا 1اوDش
\رتــــــــــــــــــــــــــــــــــ7لا eارو
N>*aYب اورا;0 Áف لا ¬ي < رئاg+لا راgبf ناب 5وا*تلا dدO& اود9 اF ,0 8ÒDتuIا م ¡ ‰ل
•اŠلا Rي حرلا B4 اوبوpو رKhا CنوF,O i9و- bي ل اO M ANO Pا 26 ¦F,( mO ^رو6 ن9
Rي+7لا eاو6 L X7,ل اور¸و Rي حرلا R+ - Rي حرلا او/Y0 2وgقIا اوFDف0 2وaولا Zوقلا
Nـ?+uلا ]اUو ـL Jو¡ا X0اـg'و 1او,فلا .ـ;- ـL وـEو 1)ضفلاب نو,oتu9 „ا*لا0
\¦ــــــــــــــــــــــــــــــــبKلا نورtت*O
50
L l 9وO د ب A5اق0 ½اKE د ب 8ق ت,Iا نO & Aر< Óل ا »دح& 5اق0 ،N? +ش L نا+,U .- و
\Nــــــــــــــــــــــــــــــــــــqابدلا
\رــفtلا 8,' او,ــgح دــ-و اوtقيتــ6ا0 W9ا*9 ل4 ZاOfا bــناH اــ9 jا(
\اـFD*يب .ئاr bـ-ولاو ،ـ•ا9& اـD*9 iـقب اـ9و W9)ح& اـيندلا نـ9 8ـض9 اـ9
كOرشو ه>g*O ل Gحاpو ه*9YO ل راaو sرKO ل دلوو ه¯ر( ل Naوˆ هل ن9 م,7O €يH
^وDشو 2ر9 JوEو N* O`ت9 اي ن2و eو7 لاب ^را9& mف نو ه( ا2ا9 ن' Zا*O ل ود'و هفg*O ل
هـيل4 هـبKaو jا sلو( ن=0 ،هـي,' 5وت ـ79 €ـrو نـO`9 نا;يشو رـEا- Gـضqو هل Nـ+لاq
\Nـ?,¡ا bـنا?0 هـي,' bـFتaا هـ7فن B4 ه,Hوو هـ*' 8,° ن4و ،اـD,H sKE هل 1رDقنا
،اFž eافتHلا Zد' اودقت'او اFDيل4 NFHا>Iاو N*7لاو :ات?لا مي ?£ ن' „ا*لا ‹ر'& ا I
ـL 2اـ70 كل3 نـ9 ـم¡ ‹ر' ،àويuلا 5او-&و نا7>تـ6لاو „ايقلاو eارPا B4 اولد'و
b+ ,qو رو9fا sKE مDتF'و ،م¡وق' L #Sو مD9اD0& L ردHو مžو,- L NF,“و مEر;0
Jر<& Nلو2 مDتئاy0 ،‡ر?*9 اEورO م,0 ،X+?لا اDي,' ZرEو ،Xogلا اDي0 ·ر •ح مDي,'
Zاق9 5)ضلاو ،دـشرلا Zاق9 Jو¡او ،Rـقلا Zاق9 mـف*لاو ،ن*ـ7لا Zاق9 عد+لا ا ـDي0 bـ9ا-
Zاق9 Rـطا+لاو ،Ä)<xا Zاق9 eاOرلاو ،م,لا Zاق9 RـD|او ،›ورIا Zاق9 رـ?*Iاو ،Jد¡ا
Nلودلا 1راg0 ،5دلا Zاق9 م,tلاو ،N>يg*لا Zاق9 N*EادIاو ،]دgلا Zاق9 :K?لاو ،#hا
مE اD,E& ناHو ،اE2ادrf كل3 R+- bناHو ،مDيل4 راuIا مE اD,E&و ،رو9fا sK¡ N+,oلاو
\مــــــــــــــــــــــــــــــــــDيل4 راuIا
ن; +0 ،b+ Hر د- اD شويaو ،b+g ن د- ا ªاOارو ،b,+-& د- رو9fا sKE Nلو2 1&ر ا3=0
ن9 م,6 & Ìح ولا N; لا-و ،5وD7لا ن9 X< 5ا+|ا R,-و ،اE رD“ ن9 X< jاو ‹رfا
\„ا*لا Nـــــــــــــــــــــــــــــــــ;لا-
b+E3و ،^رyفلا م,“ ن9 ر>+لاو †لا L 2ا7فلا رD“و ،eاF7لا bF,“&و ‹رfا 1رu-ا
eوr 8? بو ،NF ,tلا #70 ن9 ^ايhا 1رد?(و ،Žوحولا bل`áEو 1اXvا b,-و 1اH†لا
1ا+قIاو نو+(ا?لا Zار?لا ا?شو ،Nيtفلا 5ا0fاو NŠي+vا 5اF'fا ن9 Rي,لا NF,“و راD*لا
د- :اK' Rي7 ب رK*9 jاو اKEو ،¦ئا+قلاو 1ار?*Iا N+ ,qو Ìح اوفلا ^رŠH ن9 م žر B4
ا9 ‰وgن Nبوتب Rي+7لا #Oرط ن' اول`'ا0 ،ه9)“ م¡2ا د- e)ب Rي,ب ن3V9و ،ه9اFq دقنا
51
‰ا*|ابو ،#,q د- و نEرلابو ،#,q& د- و :ا+لاب م?نYHو ،‰وتف9 ا žابو N* ?« Nب وتلا b9 ا2
#,' دـ-و Cنو+,ق*O G,ق*9 d& اوF,“ نـOKلا م,يـ6وM ANـOPا 227 \eارuلا ^روـ6 نـ9
\Nــgي<ر .ئاض+لاو 2وaو9 نــFŠلاو NــFئا- ]وــ7لا ن=0 Zويلا كــ7فن رــتشا
،نب اoتلا ZوO كل3 \XŠH لو Rي ,- B4 اDي0 Rg( ل ZوO .ئاض+لاو ]و7لا ك,( 8,' ÂYي6و
AهOدO 8,' •اtلا TO ZوO
ا2و`( د- ن9 رuhا ZوO 1رgب& µ µ µ 8قتلا ن9 2ا`ب Rحر( • bن& ا34
ادpر& ناH اFH دpر( • كن&و µ µ µ هـــــــ,ŠFH نو?( ل& 8,' b9دن
8,' b,¯ ا34 \هـف*O لو ه,قŠO Ð)9ر هـبارa Æc ر0اـ7IاH eادت-ا لو Ä)<4 ـXoب RـFلا
RFŸ dKلا ر0ا7IاH b*H ه(ايحو ه(و- iE •لا s2اروYب bنواªو ا¡اقU&و ايندلا Zو» G,قلا
Aهب €ق( ا9 عر6& اF0 اDف,' اDي0وO لو اDت-اط ]و0 هتبا2
]اف<4 لو رف“ ل ناXح µ µ µ sرF' #ف*O 1ا9`لا bتu9و
Kي< و 1)Fيلا X6 RH اF0 µ µ µ sر9& ك,c ن)yلا #ئا7لا RE
2ود<و اDت£ sا+a „اد( µ µ µ ا{=0 i;Iا ›اف<Yب ‡دOور
K< AKي < و \RF لا 8,' N' و+;Iا N,FتIا ،N+ يy*لا N- ا*لا iE و ،N,FO . / A1)Fيلا M
C\8ــــــــــ;vا عرــــــــــ6& AــــــــــX+لا
52
\†ــــgلا ^رار9 هــــي,' ناE Nــــي0الا ^و)ح ¦ــــF,( نــــ9
\5وpولا 5ˆا*9 L 8D ت*9 ،Rق لا رtن L &د+9 ،2وaولا L ر<آ ،رO دقتلا L 5و& NO اoلا
\مئا`لا راون& كل bــحل ÀاIا ــÏر كــت» كــب b,' و,0 ^2الا `ــy' bــفل&
\روــــــــgلاب ل مــــــــF¡اب Zوقلا 1واف( ــــــــا{4
\^رKلا Gــــــa ــــــL sل2 ‰اــــــ7?لا ــــــN» 5و`(
#>,( 5™( ا9 Rض0 وط ا0 ،هف ,< bل`نو هO دO lب اول`ن Jو¡ا R+ a نO `ئافلا lبو ك* يب
\Zوقلاب
،Rـaارو „را0 ـlب راFضIا ـL „ا*لاو ،]ا+ ـ7لا iـف<و دـقنا دـ-و ]ا+ ـ6 راFض9 اـيندلا
\^رق9 ر¯ :ا>p&و
را¯ Z& كت£ „ر0& µ µ µ را+oلا 8,©ا ا34 Jر( ›و6
Á0 b£ 8DتuIا N+ح \Jو¡ا Z)“ L ل4 iuc ل Äرhا œل \#0و& NيFhاو sرش .+;لا L
\†ــــــgلا ناE دــــــ-و ¦ــــــبKلا رــــــ?فت0 €,تلا
\5و9YIا 1و0 نـ9 رKhا ^دشو G,;لا ـL 2اDتaلا Gـaو( Rـ9fا –و,ب ـL .ـF;لا ^و-
\sرق0 8,' رـــــــــaVO ل ـــــــــXق0 Rـــــــــي…+لا
\\\\نـــ9 Nـــ'رش نـــ9 :رuلا لو رـــضلا Ìـــ;' 8,' †ـــgلا
\اـــــــــــــDيOدŠب RـــــــــــــHY( لو ^رhا عو~
\هــي,' .ــي*u( sديــ6 ــXq دــ+لا 5اVــ70 ˜لو9 Jوــ6 5Yــ7( ل
\mــــــــــــــنfا رــــــــــــــFŠO ^و,vا „رq
\كـــ-رافO ل ـــنz mنYتـــ6او كـــ9 ZودO ل ـــا« Ìحوتـــ6ا
\اE¼اقـــ6 و اـــE¼اKح اـــDF0 •الا Nل`' اـــ9&و 2اـــ70 RـــEا|ا Nل`'
\^اaا*9 مD*يب 1رa رف?لا رض>ت6او Nل`لا bيب L lقيلاو Rقلا .Fتaا ا34
53
sرŠن À4 iDش µ µ µ هـــــــ'ا! Rc ل Oدح ˜ا(&
هـــــــــــــــــــ9اtنو
ه9)“ wIا G,قلا ن' 5اˆو µ µ µ اE¼ا*' 5اˆ mف*لا ه(رH3 ا34
\Zو9K9 R7ن Zاgvا R7نو اD >ق,( اD ,Šz اD ق>,( )0 هف6 Ntفل ˜ود' ن9 baر< ا34
\اــDي,' مــgvا bــ*'& اــDت0ر' و,0 ــاž RــD|ا رــU& كــ7ف*ل كــتي¯
\‰2اقلا ]ارح=ب 1&دتبا Gــــضoلا ران نــــ9 Zاقتنلا ران bــــحدت-ا ا34
\€,(& b,0& ن4 G,H هــــن=0 م,hا N7,ــــ7ب كــــ+ضq #ــــUو&
\G,;Iا Rـــ+- Rـــيلدلا 8,' 52 ^2اـــ7لا Nقباـــ6 هل bق+ـــ6 نـــ9
Zا-& ¥ N+ Eرلاو N+ qرلا eاz sاق6 ¥ #ي 0وتلا رKب ه+ ,- ‹ر& L رKب Wg…ش ردقلا 2ار& ا34
\ه-وــ6 8,' مئا- عر`لا ا3=0 ،م,لا „راح هل Zد…تــ6او Nــ+-ارIا راوطYب هــي,'
\اžر رو*ب G,قلا ‹ر& b-رش& Nc`لا رF- ه02رو ،Nلا;+لا Rيل Z)“ L NF¡ا م© .,ط ا34
Rـ7?لاو ،Nـtقيلا ر?ـ7' Zدق9 ـL ]وuلاو ›وvا0 ،رDـ7لا رو*لا Gلاo( Rـي,لا نـa ا34
.,;O اـF0 ¬ـOرفتلا 2و*a bـ9`Œاو Nـ*FيIا 8,' ـR¯ Z`لا ا3=0 ،N,فoلا Nـ+يتH ـL ـ•اوتلاو
\اـــD,Ef NـــFي*oلا 12رو ناFDـــ7لا bFـــ7- دـــ-و ل4 رـــyفلا
\X <fا L 2ا`لا 1)9احو 5وfا L Gئاy*لا \N' اyIا رF ض9 ل4 هق ي;O ل Rي ,لا رف6
¦ـت0 ن=0 ،122ر ولو راKت'لا .ـ;ق( لو ،12رط ولو :ا+لا 8,' ›و-ولا نـ9 ZYـ7( ل
A€H ¬7باو Nي ,يف;لا 5و<2 R<2او lباK?لا ZوyE مyEا0 كن و2 lلو+قF,ل :ا+لا M
Cاــــ*ي,' ]دــــg(و ANــــOPا 88 \€ــــ6وO ^روــــ6 نــــ9
\]ˆرلا #يr و?u(و اOا;vا #Oرط .6و( €يH Jوقتلا دي,-4 Xoب ŽاIا :اب W>تفت79 اO
Zر>يل د+ لا ن4و G7?لا :اب L د6 ipاIا 2ار9 كت فO • Jوقتلا 2ار9 د* ' bف -و ول
\ه+يgO GنKلاب ]ˆرلا
54
À Jو;( ‹رfا 1دaو ل4 µ µ µ ‡رــــــــــئاˆ م?ت}a ا9 jا(
1رŠ' ل4 µ µ µ م?باب ن' i9`' wŠنا ل
ÀاـــــــــــــــــــــــــO3Yب
ن9 \]ا+7,ل ÃيE نFH àارفت6)ل د'& ا9 mيلو ،‚اربfا L رايطfاH ‰ا+شfا L ‰اورfا
\ه,ouO Roش dYبو RFلا ن9 هيلوO ا3ا9 رt*ي0 نا;,7لا د*' sرد- ›رO ن& 5اFلا ن9 2ار&
\Zfا .ــ+تO دلولا ن=0 اــيندلا eا*ب& نــ9 نــ?( لو ^ر<Pا eا*ب& نــ9 نــH
\اـــDف,< ود( €ـــي?0 اـــDيل4 كـــ9اد-& Rـــقن dواـــ7( ل اـــيندلا
\€ـــــي|ا 8,' .ـــــقO ل دـــــ6fاو Nـــــفيa اـــــيندلا
\ناطوfا ــــL G,;( ــــا{4 راطوfا و نــــطو ^ر<Pاو ˆا• اــــيندلا


ناو<xاب عاFتaلا Zا7-&
CAا »دح&M ،هت ف*9 ن9 ¦a ر& ه( رض9 اKD0 ،b- ولا Ro شو .F ;لا N7ناV9 8,' عاFتaا
\bــــ-ولا .ــــيضOو G,قلا دــــ7فO هــــي0 اــــ9 Rــــ-&و
CAاFDيناUM اKD0 \†gلاو ،#hاب ipاوتلاو ^اy*لا :ا+6& 8,' نواتلا 8,' مž عاFتaلا
A1ا0آ ´)U هـــي0 نـــ?لو \اـــDفن&و NـــFي*oلا مـــt'& نـــ9
55
CABوfاM \Tـــــــــ+ل مـــــــــDضب نـــــــــO`(
CANــــيناŠلاM \Nــــaاhا نــــ9 رــــŠH& Nــــ;,vاو Z)?لا
CANـــŠلاŠلاM \2وـــgقIا نـــ' ـــاž .ـــ;ق*O ^2ا'و ^وDش كل3 XـــgO ن&
Nyيت*لاو ،N*}F;Iا mف*لاو G,ق,ل ا94و ^را9fا mف*,ل ا94 ‰اقل N;,vاو عاFتaلا0 N,F|ابو
ك,Iا ن9 اDحاقل N+ي;لا ‰اورfا اK?Eو ،ه(ر² bباط هحاقل :اط نF0 ،‰اق,لا ن9 ^2افت79
l+ي ;لاو ،l+ي ;,ل 1ا+ي;لا هت ¯رب هنا>+6 jا R a د- و \نا;يuلا ن9 اD حاقل NŠ ي+vاو
\كل3 mـــــــــــــــــــــــــــــ?'و ،1ا+ي;,ل


N+ئاoلا :ا+6fاو ^2وDuIا :ا+6fا
ZاFضناب ل4 Nت +ل& G+6 رU VO ل Rب ،XUYتلاب Rقت79 دحاو G+6 ن?FIا 2وaولا L mي ل
N+ئاoلا :ا+6fا šو ،ناي,لاب ^2وDuIا :ا+6fا L اKE ،sXUY( .نا9 eافتناو هيل4 ر<آ G+6
ن9 ر< & :ا+6 & 8,' ›و-و9 هن =0 1ا+*لاو ناويhا L mF uلا X UYتH NO و*Iا :ا+6 fاو
\G+ـــ7لا كل3 B4 مـــض*( رـــ<& :ا+ـــ6&و ،Rـــبا- ـــRS 2وaو
\Rـــ>فلا eـــQو ـــXq :ا+ـــ6& ^د' 8,' ›و-و9 دلولا 5وـــgح كلKHو
ن& ه( اOاq 8,'Y0 1ا-و,…Iا ن9 8aرOو ›ا@ ا9 R?0 ،اªا++79 .9 :ا+6fا .ي / كلKHو
sXq 8,' sرUY( €-و( نو2 sدحو XUYتلاب Rقت7O لو ،XUYتلاب Rقت79 Xq G+6 e`a نو?O
#,( ن& 8,' i ;- ناEرب اKE ،sXq ›ا@ لو 8a رO ن& io +*O )0 ،راDقلا دح اولا jا ل4
\Rـــــــــــــــــــــــــــطاب sXoب ›وvاو eاaرلا
56
mي,0 ه*9 ل sXq ن9 هتي++6 bنا?ل XUYتلاب sدحو Rقت79 G+6 كل3 ن& ن9 ‹ر0 ول هن=0
^وقلاو ه,H 5وhا sديب dKلا وD 0 jاب ل4 ^و- لو 5وح ل هن =0 ،ا ž R فO ^و- ه7فن ن9 هل
€ي?0 ،Nقيقhا L sديبو j ا» ا{4 ›ا@و ]و,…Iا اD,af 8aرO •لا ^وقلاو 5وhا0 اD,H
نا9رhا :ا+ـ6& دـح& s¼اaرو ]و,…Iا ›و< Rـب ،^و- لو هل 5وح ل نـ9 8ـaرOو ›ا@
8,'و ،كي ,' ¬,7O jا Xq ن9 ك0 و< رد- 8,' هن =0 ،ه0 ا@و sوaرO نz sور?Iا 5و`نو
WF,' مـEرŠH& 8,' GـE3 ن4و ،هـ/& #,vا 5اح اKEو ،نا9رhا نو?O sXoل كئاaر رد-
\¨ لاحو
\Nــقي,vا هــي,' bــقف(ا ولو نــ?O • YــuO • اــ9و ،دــب لو ناH jا eاش اــF0


هئايلو&و هئاد'& ع`ف9 ديحوتلا
اEدئادشو ايندلا :رH ن9 مDيy*ي0 s¼اد'& ا9Y0 هل lg,- jا او'2 ك,فلا L او+Hر ا3=0M
CنوHرuO مـE ا34 †لا B4 مـEا© اـF,0 نـOدلا ANـOPا 65 \1و+?*لا ^روـ6 نـ9
sاy*0 mنوO هيل4 ع`0 كلKلو اEدئادشو ^ر<Pاو ايندلا 1ابرH ن9 هب مDيy*ي0 s¼ايلو& ا9&و
اي ندلا L نوHرuIا هب :K' ا « هب اوy*0 R6رلا عا+(& هي ل4 ع`0و ،1اF,tلا ك,( ن9 jا
\^ر<Pا ــــــــL ــــــــم¡ دــــــــ'& اــــــــ9و
ل N* OاIا د* ' ناcxا نf ®ه ف*O • هل ]رoلا ˜ار24و ˜)¡ا N* Oا9 د* ' نو'ر0 هي ل4 ع`0 ا I
\s2ا+' ـــــــــL jا N*ـــــــــ6 sKE \Rـــــــــ+قO
نو*لا d3 ^و'2و ديحوتلاب :ر?لا eا'2 ناH كلKلو ،ديحوتلا RŠz ايندلا دئادش b02 اF0
،˜رuلا ل4 Zاtلا :ر?لا L 8ق,O )0 دي حوتلاب هب رH jا ‚ر0 ل4 :ور?9 ا ž ا'2 ا9 •لا
\#ي0وتلا jابو ،اDUايq و اD*gحو اEVy,9و Nقي,vا ع`ف9 وD0 ،ديحوتلا ل4 اD*9 iy*O لو
57


N+>F,ل Nبا( ^K,لا
:و+>Iا ـL Nـ+qرلا bـناH اـF,?0 ،اـDفضب €ـض(و ـاªوقب Jوق( ،Nـ+>F,ل Nـبا( ^K,لا
،هب م,لاو هت 0رI .ب ا( ]وuلاو N+ >Iاو ،â& هي ل4 5وpولاب ^K,لا bن اH Jو-& هي ل4 ]وuلاو
^K,لا 5اFHو ^ر<Pا L مي*لا 5اFH .aر ا3=0 ،RFH& هت+S bناH â& هب م,لا ناH اF,?0
ه( Kل bن اHو Gح& هل ناH ›ر'& ه* O2و ه(افpو هئا!&و jاب ناH نF 0 ،Ghاو م,لا B4
\ــâ& هــ9)H عاــ!و هــDaو B4 رــt*لاو هــ(روا•و هــيل4 5وــpولاب
Rق' هل ن9 رU VO €ي ?0 ،ر¢ L ^ر;قH كل3 B4 N0 اrxاب Nyžو رور6و مي نو ^Kل RHو
\2ابPا دــب& NــFئا2 NــFيt' ^Kل 8,' ZلPاب Nــبوu9 ^Xــg- Nــفيr ^Kل
Ghا 8,'&و jاب م,لا م,لا Rض0&و ،Ghاو م,لا Al (وقلا l (اE G+7 ب د+ لا 5اFHو
\ناتـــــ7Iا jاو ،اFD+ـــــ7¢ ^K,لا RـــــFH&و هل ـــــGhا


نايy*9 نا7+ح
و هـ+,ط ـL هـ+,- mـ+ح Alـ7+¢ ل4 هـ+,طو sXـ6 هل ميقتـ7O ل ^ر<Pا رادلاو jا Gلاط
jا رH3 ا9 8,' ه7+حو ديفO ل اF' هنا7ل m+حو ،sXq B4 1افتللا ن' ه7+حو ،هبو,;9
58
8,' اDـ7+حو 1اوDuلاو iـpاIا نـ' هـحراوa mـ+حو \هـت0ر9و هـناc4 ـL دـO`O اـ9و
eاض0 .6و& B4 نy7لا ن9 هg,…ي0 هبر 8ق,O •ح m+hا ]رافO )0 1ابود*Iاو 1ا+aاولا
m+hا كل3 ه+ق'& 1اوDuلا eاض0 B4 اFD*9 ر0و l7+hا نOKE 8,' †gO • •9و \ه+يط&و
B4 GEا3 ا9&و m+hا ن9 œ,…ت9 ا94 ايندلا ن9 ‚را< R?0 ايندلا ن9 هaور< د*' .يtفلا
\#ـــــــــــــــي0وتلا jابو \mـــــــــــــــ+hا


Jوقتلا
نب دOˆ 5ا-و \Nuحو هي,' b7يل iقتIا ن=0 ،jا Jوقتب كي,' A5اق0 Ð)aر نو' نبا ع2و
ن4 AGئ3 Ï & نب ل dروŠلا 5ا-و \اوEرH ن4و „ا*لا ه+ ح& jا 8ق (ا ن9 A5اقO ناH Aم,6 &
نب ناFي,6 5ا-و \ا}يش jا ن9 كـ*' او*oO نل „ا*لا bي ق(ا ن4و ،„ا*لا ˜افH jا bـيق(ا
ا}يش د© م,0 ،اوF,O • ا «و „ا*لا م,' ا « ا* F,'و او(VO • ا «و „ا*لا Âو& ا « ا* ي(و& A 2وا2
رق فلا L دgقلاو ،اrرلاو Gضoلا L 5دلاو ،Nي ن)لاو ر7 لا L jا Jوق( ن9 Rض0&
\ــــــــــــــــــــــــــــــــــــwoلاو
Ai¡4 رU & د¯& Zا9Éل دE`لا Lو :ا+6& b;- ل4 •و2 ]و,…z مgت'ا ]و,- ن9 ا9 M
\هل رفq& • •رفoت6ا ن4و ،ه+a& • •ا'2 ن4و ،ه;'& • —لY6 ن=0 ،هنو2 ‹رfاو 1اواF7لا
—لY6 ن=0 ،ه- ˆر ‹رfاو 1اواF7 لا b* Fr ل4 iق ,< نو2 · مgت'ا ]و,- ن9 ا9 و
C هل 1رفq •رفoتــــ6ا ن4و ،هــــت+a& ــــ•ا'2 ن4و ،هــــتي;'& \

59

Jوقتلا ن9 #,vا ن7ح
lب ا9 ¦,g( jا Jوق( نf ®#,vا ن7حو jا Jوق( lب م,6و هي ,' jا 8,p º* لا . /
،jا N+ S هل Ga و( jا Jوقت0 \هق ,< lبو ه* يب ا9 ¦,gO #,vا ن7حو ،هب ر lبو د+ لا
\هـــــــــت+S B4 وـــــــــ'دO #,vا نـــــــــ7حو


1اt'و †'
،#,vا نـ' ^و;<و ،هـ7فن نـ' ^و;< Aـl(و;¶ .ـ;ق( ^ر;*- Nـ*|او jا ـlبو دـ+لا ـlب
)0 ،jا lبو ه* يب اFي0 مDيo,Oو „ا*لا ¬ق7Oو ،„ا*لا lبو ه* يب اFي0 اDيo,Oو ه7فن ¬ق7ي0
\هـــيل4 N,ـــpوIا #ـــOر;لا 8,'و jا 8,' هل2 نـــ9 B4 ل4 bـــفت,O
Aá ـ_'او Nبا>ـgلاب ‰اـp Cمžاـ7ح „ا*,ل :رت-اM ANـOPا ،eاي+ـنfا ^روـ6 24 \
نويلا رKhا نـ9 1رy0 ـمžو,- ›و…,ل bـ'`y0 C اـEردقب NـO2و& bلاـ70 M \
A5اق0 i,ل اي ندلا b* O`( C كي 0 À N aر ل اU )U #لاط bن & M ^دحاو هي ف?( bن اHو \
مي,7لا ه+طو ¦ي>gلا ه* O2و \NaارIا ˆاوa JوD,ل روgتO )}ل ´)Šلا ./ ه* ?ل ،N*7,ل
AــOدح ^اور دــح& وــEو €ــيH ،R,>Iا نــ9 نافنYO CR,>Iا jا نــل M ½
60
نHو اD 0ر'ا0 :3او|ا كب K~ ن& دب ل ،ك7فن L sK°ا0 ^و,< .rو9 رادلا sKE L ا9
ن9 &وr& # hا رون ãاD ي0 bن &و اD *9 1و,< ا34 Rq اوuلا ك0رg ( لو ،رKح 8,' اD *9
ن9 و كuلا RE& ن9 5ا< jا B4 #O ر;لا ه* ' وu( ن& رئاg+لا Ìي 0افv #>ي0 ،mFuلا
Z)'fاH #O ر;لا 8,' مE و ،†gلاو lقيلا RE Yب روF9 وE و ،1اوDuلا نو+تO نO Kلا M
Cنو*-وO ا* (اOÍب اوناHو او†p ا I ان ر9Yب نودDO NF ئ& مD *9 ا* ,aو ANO Pا ،^دy7لا ^رو6
24 \


1وIا د*' jا ل4 هل4 ل XUY(
^2اDuل Cjا ل4 هل4 ل ن&M ا Œf ®اD طا+ح4و 1ا}ي7 لا X ف?( L مي t' X UY( 1وIا د* '
،^2رFتIا ه7فن bن لو 1اوDuلا ه* 9 b( ا9 د- ،ا ŒوFضz ›را' ا ž ن- و9 د+ ' ن9 ^2اDش
اـD*9 ‚ر<و ،اـE`' دـب bلاˆو اـDrار'4 دـب b,+-&و اDئاgتـ6او اـDئاب4 دـب 12اقناو
bناH ا9 53& #hا اEلو9و اEرطا0و اžر dدO lب bلKت6او ،ا¡وض0و ايندلا 8,' اDpرح
#ق£و ˜رuلا :ا+6& عا;قناب ديحوتلا اD*9 2ر~و \هت¯رو ه(رفo9و sوفل bناH ا9 8aر&و
b* قO& ن9 8,' اD » .Fتaاو ،ا ž Nلوou9 bن اH •لا 1ا'ˆا*Iا ك,( اD *9 bلا`0 ،هن );ب
\هي ,' ه»و هحورو ه+ ,قب R+ -&و ،هي ل4 هت ي,?ب هDaو د+ لا هaو0 ،هي ل4 XgIاو هي ,' Zودقلاب
\ه+,- ن9 Wg,- jا ل4 هلا ل 5اق0 هتين)'و sر6 Jوت6ا و ، W*طابو ‡رEا“ sدحو م,7ت6ا0
ه+ ,- ن9 اD ,H اي ندلا baر< د- \sاو6 ا9 B4 1افتللاو sXoب #,تلا ن9 ه+ ,- œ,° د- و
Gـgن 1راـg0 ^ر<Pا نـ9 هـ+,- Æت9او ،هـ(وDش ناXن 1دÔو ،هـبر 8,' Zودقلا ›راشو
ن9 ه( رD;0 ،ه,F' N [ا< Ngلاvا ^2اDuلا ك,( bن ا?0 ،sرD“ eارو اي ندلا 1راpو ،هي *ي'
اEر6و اD*طاب اEرEا“ #0او ،Ngلا< N-2اp ^2اDuب هبر iقل هنf ®هبر 8,' هت,<2&و ،هبون3
61
اي ندلا ن9 Ìحوت6 ل N>g لا ZاO& L هa ولا اKE 8,' ^2اDuلا هل b,g ح و,0 ،اD تين)'
نو>u9 G,قب ا ž دD ش ه* ?ل ،sاو6 ا9 نو2 هب mن &و ،„ا*لا ن9 jا B4 ر0 و ،اD ,E&و
و,0 \jا X q B4 1افتللاو äوthا G,;ب ^eو,« mف نو اžا+6 &و ^ايhا Gح و 1اوDuلاب
jاو ،iF يD+لا اD uي' Jو6 ر< آ Ìي 'و ر< آ Y+ ن ا ¡ نا?ل 1وIا د* ' اE 2رyتH 12ر~
\ناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7Iا
€يH ه+,قO هباp& ن9 l+p& lب ه+,-و ،sديب ه7فنو jا ديب هتيpان ن9 sر9& ن9 ك,c ا3ا9
هلاو-&و ه(ا*?ـ6و هـ(اHرحو sديب هـ(واقشو ،sديب ه(2اـ6و ،sديب هـ(و9و sديب هـ(ايحو ،eاuO
ه7فن B4 وE RH و ن4 \هت }يuz ل4 R فO لو ،هن 3=ب ل4 ˜ر>تO )0 ،ه}يu9 و هن 3=ب هلا0&و
هل ك,c ل ن9 B4 ه,Hو sXq B4 ه,Hو ن4و ،N}ي;<و Gن3و ¬Oرف(و Nيrو `y' B4 RHو
‡X6& ه,aو sود' هي,' Bوت6ا ه*' 8,° ن4و \اروuن لو ^ايح لو W(و9 لو ،Wفن لو اkرr
ن9 ^ر3 RH L „افنfا Jد9 8,' هي ل4 ر;ض9 وE Rب ،l' N0 رط ه* ' هل wq ل وD 0 \هل
هي ل4 To +تO ،ه* ' ‹ر9 ه* ' €,…ت9 وD 0 كل3 .9 و \هي ل4 N9 ا( هت -ا0 \‡رEا“و W*طاب ه( ار3
،ا kOرD“ seارو sK°او اå ي7ن sرHKل راp د- ،هaو RH ن9 هي ل4 ^رورضلا ^دش .9 ،هتيgz
\هـــــف-و9 هـــــOدO ـــــlبو هـــــaر9 هـــــيل4و اKE


اي(آ ]ˆرلا ناH اي-اب Rafا Zا2 ا9
نا*Oر- Rـafاو ]ˆرلا ن=0 ،كل نـFr ـاz ه,ou( لو هـب 1ر9& ـاz ـم¡ ˜رطا< ع`ن
ه- رط ن9 WقOرط هت F?¢ كي ,' د6 ا34و \Wي(آ ]ˆرلا ناH Wي-اب Rafا Zا2 اF 0 \نانوFض9
#O رط ن9 ،Zدلا وEو ،s¼اKq هي (YO l*|ا 5اح R9 Yت0 \ه* 9 كل .ف ن& WقOرط هت ¯رب كل ¦ت 0
62
Jرa&و l*Uا lقOرط هل ¦ت0 #Oر;لا b;قناو Zfا ن;ب ن9 ‚ر< اF,0 ،^ر7لا وEو ^دحاو
عاrرلا ^د9 ـb[ ا3=0 #ـOر;لا ك,( bـ;قناو 5وfا نـ9 Kل&و Gـيط& W-ˆر اـFDي0 هل
AاـــD*9 RـــFH& Nــــبر& W-رط ¦ـــت0 Zا;فلاب ناقOر;لا bـــ;قناو
›اضO ا9و نا+لfاو sايIا ن9 نابارuلا و ،1ا+*لاو ناويhا ن9 نا9ا;لا0 ،نابارش و نا9اط
\Nــبرfا ]ر;لا sKE هــ*' bــ;قنا 1ا9 ا3=0 \3)Iاو .ــ0ا*Iا نــ9 اــFDيل4
ن9 R<دO Nي ناFŠلا N* |ا :اوب& iEو ،Nي نا² W-رط ¹‡دي6 ناH ن4¹ هل ¦ت 0 هنا>+6 ه* ?ل
ه* 9 Rض0& هي (VOو ل4 اي ندلا ن9 W}يش ن9 VIا sد+' .* c ل هنا>+6 :رلا اK?D0 \eاش اD O&
\هل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفن&و
_hا هي ;يل هب هل 8rرO لو mي7vا ¾ 2fا _hا ه *c هن =0 ،ن9 VIا X oل كل3 mي لو
›رO ل هـف;لو هـتF?حو هـبر Zر?ب ه,Daو هـ7فن Ëاـgz ه,D| دـ+لاو ،mـيف*لا 8,'fا
N,قبو ،W}ين2 ناH ن4و Raالا G¢ .لو9 وE Rب \هل ر<3 ا9 lبو ه* 9 .* 9 ا9 lب 1وافتلا
هي ,' ه,ض0 ن& م,ل ،كلKب هل ¾&و ،هب ر د+ لا €gن& ولو اي ,' ناH ن4و RaPا L N+ qرلا
ل4 ه*9 اF0 ،كل3 ن9 sا(آ اFي0 هي ,' ه,ض0 ن9 مt'& اDFينو ا ªاKلو اي ندلا ن9 ه*9 اFي0
B4 هaر<& لو ،هي ي>يل ل4 ه( ا9& لو ،هي0اgيل ل4 ه* >ت9ا لو ،هي 0ايل ل4 s)تبا لو ،هي ;يل
L هيل4 N,pوIا #Oر;لا ك,7يلو هي,' Zودق,ل اD*9 GEYتيل ل4 رادلا sKE Ra dKلا وEو M
C ارو?ش 2ار& و& رHKO ن& 2ار& نI Nف ,< راD*لاو Rي ,لا ANO Pا ،نا-رفلا ^رو6 62 Ï&وM
C‡روفH ل4 نوIاtلا \ناتـــــــــــــــــــــــ7Iا jاو ،
\„ا*لا :وي' نــــ9 اDح)ــــp=ب Rــــoتشا هــــ7فن ›ر' نــــ9
\هــــ7فن JوE نــــ' هــــب Rــــoتشا هــــبر ›ر' نــــ9
هـي0 Jر( )0 ،Nـ*Iا 2وDuب كـ7فن نـ'و Ä)<xاب „ا*لا نـ' هـي0 Gـيo( ن& RـFلا .ـفن&
\#,vا Jر( لو كـــــــــــــــــــــــــــــ7فن

63

اOا;vا 5وp&و را*لا :اوب&


را*لا :اوب&
A:اوب& NـــــــــU)U نـــــــــ9 را*لا „ا*لا Rـــــــــ<2
1 \jا نـــــO2 ـــــL اـــــ?ش bـــــUرو& NـــــD+ش :اب ¹
2 \هــــ(اrر9و هــــت'اط 8,' Jو¡ا ــــ³دق( bــــUرو& ^وDش :ابو ¹
3 \هــــــــــق,< 8,' ناودلا ´رو& Gــــــــــضq :ابو ¹
64


اOا;vا 5وp&
NــــــــــــــــــU)U اــــــــــــــــــD,H
1 \sراـــp& اـــ9 B4 mـــي,ب4 راـــp& dKلا وـــEو ،†ـــ?لا ¹
2 \Nـــــــ*|ا نـــــــ9 Z2آ ‚ر<& dKلا وـــــــEو ،Äرhاو ¹
3 i-و دق0 NU)Šلا sKE رش i-و نF0 \هي<& 8,' Z2آ —با دح& &رa dKلا وEو ،د7hاو ¹
\دـ7hا نـ9 م,tلاو iـo+لاو ،Äرhا نـ9 iـpاIاو ،†ـ?لا نـ9 رـف?لا0 ،رـuلا


نا7نxا eا`a& L jا NF?ح
هي 0 RFت6ا ا34 eiuل Nلآ ،ه* طابو sرEا“ ،Z2آ نب ا eا`a& ن9 e`a RH هت F?¢ jا R a
\#; *,ل نا7,لاو \مu,ل Nلآ €ن fاو \عاF7,ل Nلآ ن3fاو \رt *,ل Nلآ lلا0 \هلاFH وD 0
‰ورلاو \Nـ0رIاو دـيحوت,ل G,قلاو \iـuF,ل Rـaرلاو \Ìـ;+,ل دـيلاو \‰ا?*,ل ‚رفلاو
sراŠO4 io+*O ا9 راŠO4و NO ويندلاو Nي*Oدلا رو9fا G-اول ربدتلاو X?فت,ل Nلآ Rقلاو \N+>F,ل
\هلا»4 iـــــــــــــــo+*O اـــــــــــــــ9 5ا»4و
\„ا*لاب ه7فن ن' Roتشا ن9 ه*9 ر7<& Rب ،ه7ف*ب jا ن' Roتشا ن9 Nقفp „ا*لا ر7<&
65
Aه 0رO دي6 Ï & O دح ن9 ن*7 لا L رف ?( اD ,H eاض'fا ن=0 Z2آ نب ا ¦+p & ا34M
Cا*yaو'ا byaو'ا ن4و ا*Fقت6ا bFقت6ا ن=0 ،كب ن¿ ا{=0 #(ا A5وق( ،نا7,لا Aهلو- \
• iشاy*لا 8,' او,<2 ا I Nبا>gلا ن& AO دhا Lو هل .ض° sا*9 ARي - ،نا7,لا رف ?(
ل ـمŒ4 ،ك,Iا اـDO& AÄالا نـب ورF' 5ا- كلKلو \اوض@ •و اودyـ7O • d& ،هل اورف?O
\eاض'fا lبو ه*يب N;6اولاو هنا/ر(و G,قلا دO رب هنf نا7,ل bض< ا{4و \كل نورف?O
ن4و ا*Fقت6ا bFقت6ا ن=0 Abلا- اK¡و ،كب ا* H)Eو كب ا* (ا© d& ،كب ن¿ ا {4 Aا ¡و-و
\اـــــــــــــــ*yaو'ا bـــــــــــــــyaو'ا


G,;لا L او,/&و jا اوق(ا
Aهلو- L م,6و هي,' jا 8,p º*لا ./ CG,;لا L او,/&و jا اوق(ا0M L هaا9 نبا sاور
G,قلا Nح ارو ،jا Jوقتب 5ا*O ا {4 ا ªاKلو اD Fينو ،^ر<Pاو اي ندلا Ëاg9 lب 1اراyتلا
ا {4 اي ندلا G,ط L eاقuلاو د?لاو 2ا*لاو Gتلاو دO دuلا Äرhاو ZاFتEلا ˜ر(و ند+لاو
G,;لا ـL ـR/& نـ9و ،اـDFينو ^ر<Pا ^K,ب ˆا0 jا 8ـق(ا نـF0 ،G,;لا ـL 5ا/xاب 5ا*O
\نات7Iا jا0 ،اD9و»و ايندلا د?ن ن9 ‰ارت6ا
.F7O ن9 #,vا ا3 L ناH ول µ µ µ اD7فن 8,' ايندلا 12ان د-
.ــــF• ا9 b-ر0 .9اaو µ µ µ هـــــــــت?,E& Ìيلاب #Uاو مH
66


ZرoIاو ¥YIا
ZرoIاو ،^ر<Pا ^را7< GaوO ¥YIا ن=0 ، ZرoIاو ¥YIا lب م,6و هي ,' jا 8,p º* لا ./
\اــــــــــيندلا ^راــــــــــ7< GــــــــــaوO


2اـــــــD|ا
ABا( 5ا- Cا*,+ـ6 مـD*OدD*ل اـ*ي0 اودEاa نـOKلاوM ANـOPا ،1و+?*لا ^روـ6 29 #,'\
mف *لا 2اDa 2اD|ا ‹ر0&و ،‡2اDa مD Ft'& NO ادE „ا*لا RF HY0 ،2اD|اب NO اد¡ا هنا>+6
R+6 jا sادE jا L Nبرfا sKE دEاa نFF0 ،ايندلا 2اDaو نا;يuلا 2اDaو Jو¡ا 2اDaو
\2اD|ا نـ9 Rـ;' اـ9 Gـ7¢ Jد¡ا نـ9 هـ(ا0 2اD|ا ˜ر( نـ9و ،هـت*a B4 N,ـpوIا sاrر
2اDa ن?FتO لو ،Ä)<xا R+6 مD*OدD*ل Nبوتلاب ا*ي0 مEeاوE& اودEاa نOKلاو Aدي*|ا 5ا-
67
ن9و ،sود' 8,' رgن اDي,' رgن نF0 ،ا* طاب eاد'fا sKE دEاa ن9 ل4 رEاtلا L sود'
\sود' هـــــــي,' رـــــــgن هـــــــي,' 1رـــــــgن


Jو¡او Rقلا ^واد'
^وادلاو Jو¡ا lبو Rقلا lب ^وادلاو ،ك,Iا lبو نا;يuلا lب ^وادلا هنا>+6 jا 8قل&
:`ح RH د9 &و، eلVE lب هل . /و كلKب د+ لا 8,تباو\ G,قلا lبو ^را9fا mف *لا lب
8,' ـا»دح& Àوتـ7O ن& B4 ـlقOرفلا ـlب لو2و لاyـ6 :رhا 5ا`( )0 ،ناو'&و 2و*Ú
رور7لا كلا*D0 ك,Iاو Rقلاو G,ق,ل Nب و*لا bن اH ا3=0 \ه9 اروDق9 ر<Pا نو?Oو ر<Pا
\مئا*oلاب ˆوفلاو ردgلا ‰ارuناو ^ايhا Gي طو lلا ^ر-و ‰رفلاو NyD+لاو ^K,لاو مي *لاو
عاون&و نا`حfاو ZوF¡او ZوFoلا كلا*D0 نا;يuلاو Jو¡او mـف*,ل Nـبو*لا bـناH ا34و
رOر6 ن' هل`نY0 sود' هي ,' Bوت6ا ك,z ك* “ اF 0 \ك,Iا m+ حو ردgلا #ي rو ^را?Iا
)0 اKE .9 و ،هل اEXpو ه9 د<و sرئا<3و ه* ئا`< lبو ه* يب 5احو ه7+حو sر6 &و N? ,9
ك,Iا اKE ]و0و \sدy*O ن z دy*ت7O لو هŠ يoO ن z يoت7O لو sرYU G,;ل ك,Iا ˜ر>تO
ن4و ك(رgن —(رg*ت6ا ن4 Aهيل4 R6رY0 ،5KO ل `O`'و G,oO ل Gلاqو رDقO ل رEا- ك,9
8,' كت;,ـ6 À4 bـOو&و À4 bـبرE ن4و ˜رYŠب 1K<& À4 1Y| ن4و كـتŠq& ـ· bŠoتـ6ا
مـ?ح&و iـ-اUو dود' دـش دـ- Aروـ6YIا ك,Iا اKE 5ا- نا0 \˜رـ6& ـb£ هـت,aو ˜ود'
ن=0 ،كب اب B4 X7Iاو كي ل4 رارفلاو كي ل4 ‹وD*لا ن9 —*9و 2ويقلاب w9 #Uوت6او iطابر
Lاو& ن& —*?9& ،N7+ح ن9 —aر@و d2وي- كف Oو i- اUو R Ÿ ˜د*' ن9 اد*a b,6 ر&
\d2وي- رــــ7H لو iــــ7+S Nــــ-راف9 ــــ—*?c • ل4و ،كــــباب
،sود' د* ' هي 0 وE ا z اrرو هتلا6 رل ا 02و نا;,7لا كل3 8,' اa اyتحا كل3 5ا- ن=0
\Bو( اـــــــ9 sلو و هلاحو مـــــــt'fا نا;,ـــــــ7لا s)<
68
ه7 ف*ب هي ل4 X7 O ن& `y '&و € r& هن &و هل3و s`yل اراD“4و هي ل4 اراقت0ا كل3 5ا- ن4و
R6ر& اFH هي,' كل3 هتFن Zا[ ن9 ن&و ،ه(و-و هلو¢ ه*9 œ,…تOو sود' m+ح ن9 ‚ر@و
ه7 +S :اب ر7 ?Oو Ä)vا 8,' ه* يO ن z ه? يلا«و sد*a ن9 sدc ن& Nلا6 رلا sKE هي ل4
اقح ه*9 لو هF,tO م,0 ه*' 8,° ن4و ،هي,' ه9ان4 â& دق0 كل3 هب R0 ن=0 ،s2وي- كفOو
m+ hا ن& م,' ا34 اFي6 لو ،ه7+S L هت ي,° و ه *9 8ضت-ا هت F?حو sد¯ ن4و \هل وE
ل sديب هتيـpان ،sدي+ـ' نـ9 دـ+'و هـ?يلا« نـ9 ˜و,« هـ7+ح dKلا ودلا اKE ن&و هـ7+ح
ن9 ا}يش هل ن& دق ت9 لو ه* 9 €ئا< لو هي ل4 bف ت,9 Xq وD 0 ،هت }يu9و هن 3=ب ل4 ›رgتO
s2ر0& د- sديب هتيpان ن9و sر9& Àوت9و ه?لا9 B4 ر“ان وE Rب ،رr لو .فن sديب لو ر9fا
رـg*لا Žويa هـي(Y( ˜ا*D0 ،Nـ+Eرلاو Nـ+qرلاو eاyتللاو هـيل4 عرضتلاو eاaرلاو ›وvاب
\رــــــــــــــــــــــــــــــــــــفtلاو


Zو,لا G(ار9
2ارIا mف ن هلو6رو jا ن' مD فلاو N*7لاو :ات?لا م,' G,ط م,لا G,ط L مF ¡ا 8,'&
5™O • ا9و Rئا7Iا 3اوش .+ت( 8,' هت» رg- م,لا :)ط م» m<&و \5™Iا 2ودح م,'و
N0 ر9 B4 N » هل mي لو „ا*لا 5او-& .+ ت(و ›)ت<لا N0 ر9 هت » bن اH و& ،.- او وE لو
\هــF,ب eلVE نــ9 دــحاو .ــفت*O ن& Rــ-و \5او-fا ك,( نــ9 ¦ي>ــgلا
— Oدلا s2ار9 .9 ›و-ولاو jا N+ >z Nق ,ت9 NF ¡ا نو?( ن& ^2ارxا :اب L مF ¡ا 8,'&و
ل ه*9 s2ارI sد+O ا{4 وD0 ،jا ن9 اD+حاp 2ار9 .9 Nف-او NF¡ا نو?( ن& اD,ف6&و \dر9fا
\ه( 2ار4 ن' –را0 وE و jا ن9 دO رO •اŠلاو ،s2ار9 دO رOو jا دO رO 5وfا0 ،ه* 9 jا 2ارI

69

eو7لا eاF,'
،م¡ا0Yب را*لا B4 مŒو'دOو م¡او-Yب „ا*لا اDيل4 نو'دO N*|ا :اب 8,' او7,a eو7لا eاF,'
اقح هيل4 او'2 ا9 ناH و,0 \مD*9 اوF7( ل م¡ا0& bلا- ،اوF,E „ا*,ل م¡او-& bلا- اF,?0
\]ر;لا عا;- Nــقيقhا ــLو eل2& ^روــgلا ــL مــD0 ،هل l+يyتــ7Iا 5و& اوناH
،هب &د+( ه'اون& d& ،كي ل4 €ل2`O كل .ب ا( ه,H Rضفلا0 ˜2ار9و كtح sدحو jا ناH ا34
هب b7ن&و هت0ر' د- b*H ن=0 ،.+تلا و نFضلا #Oر;ب Rضفلا0 ه*9 5ا*( ا9 كtح ناH ا34و
\Rـضفلا كـ(ا0و jا كـ(اف0 كل Nـبوق' sاO4 كـ9رح Rـضفلا G,ط B4 b;قـ6 ـ¥


5و6رلا راgتنا
bŠ +0 ،رg*لا رgح L R<2 ودلا رgح ن9 م,6و هي ,' jا 8,p jا 5و6ر ‚ر< ا I
ن9V9 AZا7-& NU)U ه9 #,vا راg0 ،]ا0Pا L sرH3 را;0 ›ارطfا L رg*لاب sاOار6 dدO&
N'ر`9 L †gلا رKب 8قل& \ه* 9 €ئا<و ،هل •ا79و ،هب ن9 Z`لا اولو& †p اFH †pا0M
CRـ6رلا NـOPا ،›اقحfا ^روـ6 35 A 8ـ9ا`¶ `ـتª 1ا+*لا ناـgq& ا3=0 ، 1ا9رhاوM
CÄاg- A^رق+لا 194 نورaاDIا هلوح \sدب لو ه,+- دح& ه,<2 ا9 لو<2 N?9 R<د0 ،
،مDـ6و¼ر ]و0 Nـ?ئ)Iاو ،مـD+(ار9 8,' Nبا>ـgلاو \]دhا ل4 مـD*9 l+ـO ل راـgنfاو
lب mO ا- اF,0 ،sاو6 دحf ه,Ÿ • dKلا ه9 رح هل ‰اب& د- و ،هب ر lبو ه* يب 22رتO RO †aو
ZوO lبو Zويلا اKE C˜وaر@ و& ˜و,تقO و& ˜وت+Šيل اورفH نO Kلا كب ر? c 34و M A5افنfا
30 \ـــــــــــــــl*Uا ـــــــــــــــ•اU sوaر<Y0
70
هي0 هيل4 b0ر dKلا `لا اKE :وU ه7+ل& نI ل3و ا'وض< هaر6 „وبر- m[ ه*-3و R<2
G H )'و \اروg*9 ادOV9 ا?لا9 N?9 R<د0 \اD-ا*'& ˜و,Iا هي ل4 1د9و اD6و¼ر Nق ي,vا
Zوقلا ن' dوط ا`ب رu*0 ،N* تفلا ر / 8,' eاض9رلا L ر • ناH ن& د ب N+ ?لا ]و0 5)ب
Aهلو- ZوO ن9 Cدح& دح& M او+,-Y0 ،Nي حان RH ن9 Rئا+قلا هت باaY0 ،نا3fاب ه(وp .0 رو \
m,a اـF,0 \ا2احآ نو(YO كل3 Rـ+- اوناHو اـaاو0& jا نـO2 ـL او,<د0 ،1وـgلا نو9VO
ن9 مD*F0 \هي ل4 عوضvاب اD-ا*'& ˜و,Iا 1د9 ،¬- ه* ' 5`ن ا9 و ،` لا †* 9 8,' 5و6رلا
8,' 2`O • هن& ردO •و ،:ر>,ل GEYتلاو .F|ا L K<& ن9 مD*9و ،2)+لا ¦ي(اف9 هيل4 م,6
seاaو Nن ا9fا J2&و Nلا6 رلا •,بو sرgن R9 ا?( اF ,0 \هي ل4 Jرا6 fا ]و6 و مئا*oلا . /
Aروu*9 هت Fن مت Oو ر<Y( ا9و ك+ ن3 ن9 Zدق( ا9 jا كل رفoيل ،ا* ي+9 ا>ت0 كل ا* >ت0 ان 4 M
Cا`O`' ارgن jا ˜رg*Oو اFيقت79 اطارp كO دDOو كي ,' NO Pا A¦ت فلا ^رو6 1 sدبو
A.ي-و( Cاaاو0& jا نO2 L نو,<دO „ا*لا bO&رو ¦تفلاو jا رgن eاa ا34 M Aرg*لا ^رو6
NO Pا 1 ،هي ل4 ا- وش هب ر eاقل رات<ا0 ،هئاقل lبو اي ندلا L ZاقIا lب sX@ هب ر 5و6ر seاa ،
\ك,Iا Zود- ZوO Nــ*OدIا Nــ*O`H ل ــNcر?لا هــحور Zود- Zويل نا*|ا bــ*O`ت0
€ي ?0 ،هح ور Zودقب اراu+ت6 او اح ر0 ه' ا+(& T ب 1وI `ت Eا د- ن ¯رلا Žر' ناH ا34
اـــDي,' نو?( ^رOرـــ6 d& رـــuhا ZوO م,تـــ6 Cرئارـــ7لا 8,+( ZوO M \


•ا9fا رورq
‚ر<&و \ا ž ر9 & ^دحاو ^دy6 ˜رتب ` لا 5™9 ن9 ¬+ E&و mي ,ب4 ن ل A•ا9fاب رورo9 اO
ر9&و \Z2 ن9 €H eRz اناي' اEآر ن& دب اD*' R(اقلا Gyحو \ا¡وا*( NFق,ب N*|ا ن9 Z2آ
NF,?ب اطاي6 رDtلا عا7O=ب ر9&و \RŸ ل اFي0 N,{fا رد- ‚)O=ب 1)تقلا .*ش& •ا`لا Rتقب
71
L ك7+Ÿ ن& ه*9Y( )0 مEار2 NU )Šب كئاض'& ن9 اوض' ناب&و\ر?79 ن9 ^ر;قب و& ›K-
هيـpا9 نـ9 ^دحاو Nيـgz را*لا CاـEا+ق' ›ا@ لو M NـOPا ،mـFuلا ^روـ6 15 \
را*لا L ا ž dوDO لاب ا ¡ iق ,O ل NF ,?لاب م,?تيل Ra رلا ن4و \^رE L را*لا ^&ر9ا b,<2
1وIا د*' ناH ا3=0 ،N*6 lت6 jا N'ا;ب RFيل Raرلا ن4و ،:رoIاو ]رuIا lب ا9 دب&
\هـت[ا¶ RـFلاو sر<Íب رـFلا \را*لا Rـ<دي0 ه,F' eوـ7ب هل مـت…ي0 Nيـpولا ـL راa
GE 3 mF uلا :ورq R+ - ر;0& ن9 و ،ه()p ن9 8ض9 ا9 R;ب Z)7لا R+ - ´دح& ن9
ن?لو اªدaو NFقل b9د- ول \هaولا كلKب هبر iقل sرF' ر<آ L eا6& ن9و ،ائاr ه9ايp
\sرuلا كـــــــــــــــــــــــــــــــــO3VO
lب ‰)فلا €ي H \87'و ،Rلو ،›و6 A:اوب s2ر0 :ا+لاب €- و0 كي ل4 :اوŠلا eاa مH
ايEا6 ،د-ار Rق'و ،_قيت79 JوEو ،دئا' لو هل Gيط ل ‹ر9و ،دئاˆ R9&و ،œ-ان ناc4
رH3 ،هق,¶ ا7نYت79 ،هبر ن9 اuحوت79 ،ه,Da N| L ا¢ا6 ،ه(ر?6 L اDF' ،ه( رFq L
ه* يقOو ه+ ,-و ،sرEا“ ن9 X7O e`a ه* 9 jا ،ه( و9و ه7+ح jا رH3و ،ه( و-و هت DHا0 „ا*لا
\sXoل
5دلا هيل4 اž Rي+7لا د• µ µ µ Nيقب هي0 ˜او7ل ن9 ناH ل


1ا-و,…Iا ر<آ Z2آ Ra ا3اI
72
كل3 Lو 1ا-و,…Iا ر<آ Z2آ Raو ،اŒوH R+- رO2اقIا Gت?يل م,قلا 1ا-و,…Iا 5و& ناH
Aمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?ح
CAاــــــEدح& M \نHاــــــ7لا Rــــــ+- رادلا دــــــيD[
CANي ناŠلاM رFقلاو mFuلاو ‹رfاو 1اواF7لا ن9 sاو6 ا9 اD,af #,< •لا NO اoلا هن &
\رـــــــــــــــــــــــــــــــــ>+لاو †لاو
CANـŠلاŠلاM \هئ2ا+9و ه6اـ6Yب s¼د+O اـFH هـتOاqو ه*ـ7حYب ه,F' مـت@ عا*ـgلا ]Kح& ن&
CAN بارلاM ^ر>7 ,ل 86 و9 5ا- اK¡و ،اF ئا2 ر< اوfاو 1اOاD*لا B4 N ,;ت9 „وف*لا ن&
Aلو& Cنوق,9 مت ن& ا9 اوقل&M NO Pا ،mن وO ^رو6 80 ا9 B4 او,;( مD,0 „ا*لا J&ر اF,0
،نا9`لا ر< آ B4 م9 fاو eاي+ن fاو Gت ?لا Rض0& ر< & هنا>+6 jا ن& AN79اvا \sدب ÂYO
5و6ر,ل ك,Iا 5و- lب م?0 ،1اOاد+لا ن9 RFH& 1اOاD*لاو ،Bوfا ن9 اX< ^ر<Pا Raو
ABا( هلو- lبو ،æراقب ان& ا9 5وقي0 &ر-ا Cم?*O2 م?ل b,FH& ZويلاM NOPا ،^دئاIا ^رو6
3 •الا L ا9 هي 0و Xogلا •الا وD0 ،Z2آ L •الا L ه- ر0 ا9 ./ هنا>+6 هن & AN62ا7لا\
:ا+6&و هت uي9 1لآو هyئاوحو هhاg9 هل Yي E هن & هق لا< 8,' هت 9ارH ANبا7لا \X+?لا
ه0رش رDtO ن& 2ار& هنا>+6 هن& AN6اتلا \ديت' رrاح ه,H كل3و ل4 ه6&ر .0ر اF0 ،ه(ايح
ا9 ا* بر #,…يل AN? ئ)Iا bلا- اK¡و ،#,vا L هي ,' اD 9دق0 ،1ا-و,…Iا رئا6 8,' ه,ض0و
ه0 رشو ه,ض0 رD“ هل 2وy7لاب مEر9&و Z2آ #,< اF,0 \ا* 9 هي ,' ZرH& اق,< #,@ ن,0 eاش
.,;( •و Á7ن د- Rضفلا كل3 ن& N?ئ)Iا b*“ GنKلا L .-و اF,0 ،N0رIاو م,لاب مDي,'
L j ن& N?ئ)Iا bF,' NO 2و+لا ك,تب 8( &و هبر B4 :ا( اF,0 ،N*9ا?لا Nب وتلا NO 2و+' 8,'
ن9 ناH م,قلاب •الا اKE #,< ¦ت ت0ا ا I هنا>+6 هن & A^رشالا \sاو6 هF ,O ل ار6 هق ,<
رD“& اK¡و \•الا وE نا7نxاو ،م,لا Nلآ م,قلا ن=0 ،نا7نxا #,¶ هFت@ ن& N+6ا*Iا ن7ح&
\ـــمŒو2 هـــب œـــ< dKلا م,لاب Nـــ?ئ)Iا 8,' Z2آ Rـــض0 هنا>+ـــ6


73
Z2آ .9 mي,ب4 5اح
ه0رشو ه,ض0 8,' N?ئ)Iا ه+نو ‹رfا B4 هطو+E R+- Z2آ رK' هنا>+6 GتH €يH R9Y(و
Aهلوقب s2ا•4 R+ - ه!اب sونو CNف ي,< ‹رfا L R' اa •4M N0 )vاب ه!و €ي H R9 Y(و
Aهلوقب Qو+¡ا R+ - sرK' Zا-&و ،s2وaو R+ - هل NO لو ك,(و C‹رfا LM مي قO G>Iاو \
G>Iا :&2 نf N*6 lبر& N* |ا :اب 8,' sاقل& sروp اF ,0 \هت Oا*a R+ - :و+>Iا رK'
53 #O رط ـL هـب 8ـ9رو ،Gي+ hا :اب 8,' ›و-ولا Cا}يش كـO •و M ZوO Gy O )}ل M
Cاودy6ا ن9 R<دO ¥ ،bق,< د- ر9f A5وقOو ه*9 Gyي0 sد7a 8,' رc mي,ب4 ناHو \
•و ،ك*يg'f i,' b;,6 ن}لو ك*?,Ef كي,' b;,6 ن}ل A5وقOو sرب2 ن9 ‚ر@و هي0
eا2 هي 0 :2 ^روp l;لا روp اF,0 ،sرقتحا0 ا'وF• ا* يط J&ر \sدO 8,' هH)E ن& م,O
هـي,' bـrر' `ـلا Qاـ7ب هل ¬ـ7ب اـF,0 \دـ6اhا 1ا9 ‰ورلا هـي0 Áـفن اـF,0 ،دـ7hا
8'د9 رض>ت6ا0 1ا-و,…Iا C¦+7ن ن¿وM مHاح B4 C•و}+ن&M ه*' RيHولا 8ف<& د-و \
N*يب Cم,'وM NOدن& L Rيضفتلا d2ا*9 Zاق0 \رار-xا رودp 8,' Jوا'دلا „و¼ر او7?*0
Ad2ا*O N?ئ)Iا Cاودy6اM Jو'2 ´دح ن9 اورD;ت0 Cن¿وM Nي نآ L رKلا eاz لM
Cا*ل م,' نو,( د-و ،+< هنf ®دy7O • Nيحان mي,ب4 Zا-و مي,7تلا ^راDط 8,' اودy70 ،
ARي- Z2آ 5اFH â اF,0 ،Nي*ي' اŒf ®XD;تلاب 8-)ت( هت6ا© bناH ا9و \‹ارت'لا N6اy*ب
هaو 8,' 5ا/ 5ا< ن9 دب ل Cاودy6اM L NO 2و+لا رU & l+ت يل Gن Kلاب ردقلا Jرy0 ،
8,' †gO • sرش و3 Rض0 €يH Aنود6اhا 5اقل NFق,لا ك,( ن' كل اف' ول Z2آ اO \5Kلا
ARئا6ر bل`ن لو ،„افنfا eادp 1د'اg( ا9 كلو`ن لول \^رyش C½Rئا6 ن9 RE M
A¦ئاور bح ا0 لو Cمئاg لا م0 ›و,v و M ن' ن? O • 5ˆا*تلا كل3 ن& K}*يح l+ت 0 ،
\ç ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــsÒرÒش
\اــ*ل €ــي,?تلا را2 ــL ˜¼ا?بو ،كل Nــ*|ا ــL كــ?>r ،Z2آ اــO
د* ' ان & \را7 ?نلا ند+ب ` لا N ,< #ي ,( ا {4 ،8,ض0 s†a ا34 J`' sر7 H ن9 رr ا9
،s2لو& 8,' s¼ا2 Bوتـ6ا ـ•ح s2ا( N,Hfا ك,( bلاˆ اـ9 \i,a& نـ9 ـمžو,- ^رـ7?*Iا
2وaولا eا+ط& dدO& 8,' eاودلا X+ vا €ي ;,لا مDيل4 R6رY0 نF0 JدE —9 م?*ي(YO ا9=0 M
74
C8قuO لو RضO )0 dادE .+ ( NO Pا ،هط ^رو6 123 _فحو ،iEا*تIاب Gي+;لا مEاF>0\
\Nـيحان RـH نـ9 Nـي0الا 1eاy0 ،Nـبوتلاب N}O2رلا مـDط)<& –ر0&و ،رـ9اوfاب ^وقلا
–ارفت6لا ^رار9 8,' †p لو ،8Fتحا ا9و هrر9 L ¬,<و ،اDtفŸ •و ^وقلا .يr ن9 اي0
ك7فن 8,' Gي+;لا b* 'Y0 ردقلا د'ا6 ول \2ا7فلا B4 Zارت9 eادلا0 ،˜)¡ا :ر- ر?*( ل
^وDuلا را¶ ن?لو \1ايDتuIا ›ا*p&و 1اK,لا عاونYب 1رف“ N7ي7< ^وDش ن9 Nي Fhاب
†p ن9 b'`a ،eايF' ^Xgب ا¡ اO \دق*لاب د'ولا .يب Z`hا ن& b**t0 ،^Xg+لا l' 8;q
B4 رف7لا ن' 1د-و ،N,ئاˆ اD*' iEو ايندلا G,ط L 1ر0ا6 \دبfا 53 b,Fتحاو N'ا6
\N,حار اــــــــــــــDيل4 iــــــــــــــEو ^ر<Pا
\هيفـ6 هـنYب م,'ا0 ،ـXقhاب مـيtلا .ي+ـOو mـيف*لاب mيـ7vا dرتuO Rـaرلا bـO&ر ا34


:رلا 1اي,~
NـFtلاو Nـ+ي¡ا :ا+,a ـL 8,yتO ^رات0 ،ه(افـgب s2ا+ل هـي0 jا 8,~ دـ-و jا Z)H نآرقلا
:وKO اFH †?لا :وKOو 1اوpfا .u°و ،„وف*لا ر7?*(و ،]ا*'fا .ض…ت0 ،5)|او
1افgلا 5ا/و eا!fا 5اFH وEو ،5اF?لاو 5اF|ا 1افp L 8,yتO ^را(و ،eاIا L ¦,Iا
،اـD,H ـGhا ^و- دـ+لا G,- نـ9 هـ+ح دف*تـ7ي0 1اKلا 5اFH 8,' 5ادلا 5ا0fا 5ا/و
ا3=0 ،هت+S ن9 ل4 Wqرا0 sد+' 2اV0 ¦+gي0 ،هلاFH 1ونو هلا/ 1افp ن9 ه0ر' ا9 G7¢
ARي- اFH ،eابxا RH كل3 s¼اuح&و ه+,- Ï& هب N+>Iا ك,( #,O ن& Xoلا ه*9 2ار&
R-ا*لا 8,' عا+;لا ÏY(و µ µ µ م?ناي7ن G,قلا ن9 2ارO
75
+نا نا7حxاو €;,لاو †لاو N ¯رلا 1افgب 8,~ ا34و ،Wف,?( ل W+ط هل N+ >Iا 8ق +ت0
:اHر ودŸ eاaرلا d2احو هب ر B4 را6و ه Fط dو-و ه,9& ¬7+ناو د+ لا ن9 eاaرلا ^و-
هrر& #,q RoIا L هFط dو- اF,H ر3ا+لا ن& اFH RFلا L دa eاaرلا dو- اF,Hو \sX6
\رK+لا ـــــــL رـــــــg- s¼اaر €ـــــــr ا34و ،رK+لاب
^را9fا mف *لا b Fقنا ،Nب وقلاو ¬…7 لاو Gض oلاو Zاقتنلاو 5دلا 1افg ب 8,~ ا34و
،1ا9ر>Iا 8,' Äرhاو G ,لاو وD ,لاو Gضoلاو ^وDuلا ن9 اE او- bف r و& b,;بو
\رKhاو Nـيuvاو ›وvا نـ9 اـDtح Nـي;Iا 1رضحY0 ،اـDتنو'ر Nـ*'& bـض+قناو
عرشو Gت ?لا 5ا`ن4و R6 رلا 5ا6 ر4و Nيpولاو دD لاو iD *لاو ر9 fا 1افgب 8,~ ا34و
\iـــD*,ل :ا*تaلاو G,;,ل Kـــيف*تلاو 5اŠت9لا ^و- اـــD*9 ـــ+نا ،.ئارuلا
ن& هب ر ن9 i>ت7ي0 eايhا ^و- د+ لا ن9 +نا ،م,لاو رg+لاو .F7لا 1افgب 8,~ ا34و
ه(اHرح 8ق+ت0 ،هي,' هتقc ا9 ه(رOر6 L iف@ و& ،sر?O ا9 ه*9 .F7O و& ،sر?O ا9 8,' sارO
\Jو¡او Nي+;لا م?ح b£ N,6ر9 لو N,FD9 Xq عرuلا نا`يz Nنوˆو9 sرطاو<و هلاو-&و
.0 2و ،مD يل4 مD -اˆر& ]و6 و 2ا+لا Ëاg z Zايقلاو G7 hاو NO اف?لا 1افg ب 8,~ ا34و
RHوتلا ^و- د+لا ن9 +نا ،م¡ Npاvا هتي9و م¡ هتOا¯و هئايلوf sرgنو مD*' GئاgIا
وE هب 8rرO ا « هي 0 هF يقOو sد+' 8,' هO ر• ا9 R? بو هب اrرلاو هي ل4 TO وفتلاو هي ,'
هـب هـتقUو sد+ل sرايت<ا نـ7حو jا NـOاف?ب دـ+لا م,' نـ9 م}ت,O ـw9 RـHوتلاو \هنا>+ ـ6
\هل sرات@و هـــــــــــــب ه,فO ـــــــــــــاz sاrرو
هت Ftل 5Kلا ن9 هي ل4 b,pو ا9 N* }F;Iا ه7فن b;'& eاO†?لاو ` لا 1افgب 8,~ ا34و
L را-ولاو N*ي?7لا و,ت0 هل ‰راو|او G,قلا عوu<و هئاO†?ل عوضvاو ه(`ل را7?نلاو
\هــ(دحو هــ(و-و هــuيط GــEKOو ،هتــ!و هــحراوaو هناــ7لو هــ+,-
،^را( هـتيبوبر 1افـgبو ،^را( هـتي¡4 1افـgب دـ+لا B4 ›رتO هنا>+ـ6 هـن& Aكل3 عا/و
76
،هـب ‰رفلاو mـنfاو ،هئاقل B4 ]وuلاو ،Nـpاvا Nـ+>Iا Nـي¡xا 1افـp 2وDش هل Gـaوي0
#,vا ن9 رارفلاو ،sرHKب §D,لا و ،هت'ا;ب هيل4 22وتلاو ،هبر- L N70ا*Iاو ،هت9د¶ رور7لاو
\sاوــــ6 اــــ9 نو2 ــــه» sدحو وــــE XــــgOو ،هــــيل4
5Kلاو ،هـب Nناتـ6لاو هـيل4 راقت0لاو هـي,' RـHوتلا Nـيبوبرلا 1افـp 2وDش هل GـaوOو
sد¯و ،هتيبوبر L هتي¡4و ،هتي¡4 L هتيبوبر دDuO ن& كل3 5اFHو \هل را7?نلاو عوضvاو
،ه *9 L s¼ا;'و ،هئ)ب L هت Fنو ،sرد-و هئاض- L هت F?حو ،sوف' L s`'و ،ه? ,9 L
sرت6و ه(رفo9 L ه9رHو s2وaو ،ه9اقتنا L هلد'و ،هتي9وي- L هت¯رو هنا7ح4و هف;لو sربو
،هلاD94 L ه,¯و ،ه+ ضqو sاrر L s`'و ،هي Œو sر9& L هت Fنو هت F?ح دD uOو \sˆوا~و
\هــــــrار'4 ــــــL sا*qو ،هلا+-4 ــــــL هــــــ9رHو
را?0&و ـlF,?تIا eارÍب هـي,' iـضق( ن&و €ـOر>تلا نـ9 هـ(رa&و نآرقلا 1ربد( ا34 bـن&و
R6رOو ،8D*Oو ر9YO ،s2ا+' ر9& ربدO هشر' 8,' ه(اوا! ]و0 ا9وي- ا?,9 ˜دDش& ،lف,?تIا
،5KOو `ـOو ،.ـ*cو iـ;Oو ،Gـ-اOو bـ+ŠOو ،GـضoOو 8ـrرOو ،Gـت?لا 5™Oو Rـ6رلا
›وpو9 ،دOرO اI 5ا0 ،Nين)لاو ر7لا م,Oو ،.F7Oو .+6 ]و0 ن9 JرO ،.0رOو Tف@و
ل4 N- رو ¬ق7( لو ،هن 3=ب ل4 اD -و0 اF 0 ^ر3 ˜ر>ت( ل ،Gي ' RH ن' s™9 ،5اFH R?ب
\.ـيفش لو Àو هـنو2 نـ9 s2ا+ل mـيل ،هـن3=ب B4 sد*' دـح& .ـفuO لو ،هـF,ب


ر?ب ·& Rئاض0
bF,0 ،N* OدIا B4 ^رy¡اب Nبا>gلا ر9& N+ قلا RE& م,6و هي ,' jا 8,p 5و6رلا .O اب ا I
ن9 مD*F0 ،Rيhا ‚ار…ت6ا L eارPا b,F'Y0 ،هنو*Fي6 مŒ&و اورŠH د- هبا>p& ن& ÌOر-
77
ن9 †vاب دO †لا eاy0 ،Rت قلا 8,' مD O&ر .F تaا ¥ \iف *لا J&ر ن9 مD *9و ،m+ hا J&ر
ا-را0 اF,0 \رف7لا Nق0رل #OÈدÈ gلا TŒو هنا?9 8,' 1ا+0 ،.yضIا ]رافO ن& sر9&و eاF7لا
G,;لا رH KO ^را(و ،ه9 ا9& X7 ي0 دp رلا رH KO R y0 #Oدg لاب رKhا دت شا N? 9 1ويب
هلو<دب #Oدgلا &د+0 ،راoلا B4 ايDتنا ن& B4 هلا¸ ن' ^را(و ه*يc ن' ^را(و ، seارو ر<Yتي0
b,r&و :و,;Iا b,“Y0 ،R+ - ن? ( • ^رyش jا b+ ن&و \3V9 ”م‘ U ناH ن4 هل NO ا-و نو?يل
،رتـ7لا 5او*9 8,' اDyـ7ن :وU bـHا>0 راoلا هـaو 1ˆا>0 1و+?*' 1eاaو ،Gلا;لا
R6ر&و ،G,;Iا €ئاقلا 8,' iF ' •ح Nق uلا bF ?حY0 C jا M ˜ا*E ا( K°ا0 lت9ا¯
\2و*|اب Zوقلا N9 واق9 ن9 ˆاy'xا L •,ب& اKEو ،^واuq l+لا;لا راgب& 8,' R a اu'
د-و #Oدgلا 5ا- ،#Oدgلاو 5و6رلا .F7ب مD9)H راpو مD6و¼ر 8,' Zوقلا €-و اF,0
\هي 9د- b£ انرgبf هي 9د- b£ ا9 B4 رtن مEدح& ن& ول ،jا 5و6ر اO A#,قلا هب دت شا
Aم,6و هي,' jا 8,p jا 5و6ر 5اق0 C½اFDŠلاU jا l*Uاب ك*“ ا9 ،ر?ب اب& اO M J&ر اI
^راuب ه+ ,- Jو- ،ه7فن 8,' ل ن? ل ،دت شا د- هن `ح 5و6 رلا Cا* 9 jا ن4 ن`£ ل M
NO Pا ANب وتلا ^رو6 40 34 ،w9و اF?ح رD“ اFH ،Wtفل Nي Iا L نارت-لا اKE ر6 رDt0،
،jا 5و6ر Nفي,< Rي- م,6و هي,' jا 8,p 1ا9 اF,0 ،jا 5و6ر Gحاpو jا 5و6ر 5اقO
\ـــl*9VIا ـــX9& Rـــيق0 هـــ(وz Nـــ0)vا Nـــ0اr4 bـــ;قنا ـــ¥
ك,+- دح& ه,<دO • ¨لو<2 اD*,<دتل A5وقO ردقلا نا7لو ه* 9 اaر< ¥ WU)U راoلا L ا9ا-Y0
›راش اF,0 ،كلا9 نب N-ار6 اFDقh eادي+لا 8,' )قت6ا اF,0 \˜دب ن9 دحf io +*O لو
B4 ‹رfا L ه6 ر0 مئاو- b<ا70 ،eا'دلا ZاD6 ن9 اFD6 5و6 رلا هي ,' R6 ر& رف tلا
ˆو*?لا ¦ي (اف9 2ر د- ن9 8,' 5اIا ‹رO K<& اF Dي,' هل Rي+6 ل هن & اF ,' اF ,0 ،اD *;ب
،نا+ش B4 2ا`لا ZدقOو C—يق7Oو —F;O ·ر د*' bيب&M ^ر<د9 l*Uا •اU Nف£ bناH
Lو N+>gلا Lو دE`لا Lو mف*لا 5Kب Lو Z)6xا L •اŠلا وD0 ،.يF|ا نو2 ،#Oدg,ل
، م7لا رU& ن' 1ا9 م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا نf ®1وIا G+6 Lو ،رFلا Lو N0)vا
\1اF0 مــــــــــ6 رــــــــــ?ب وــــــــــب&و
78
·& نب د6و ›و' نب ن¯رلا د+ 'و Xب`لاو N>,طو ناFŠ' A^رuلا ن9 هO دO 8,' م,6&
،ا ـDيل4 Z)ـ6xا ناH اـ9 ‚وح& اـFDقفنY0 مـEر2 €ل& نوبر& م,ـ6& ZوO sد*' ناHو \Äا-و
هي,' هت قفن b+ ,a اKD,0 Cر?ب ·& 5ا9 —فن ا9 ،5ا9 —فن ا9M 5آ ن9V9 ن9 X< وD0 \
كل3 نf ®l6اO 5آ ن9V9 ن9 X<و \هب ن,'& #Oدgلاو هناc4 مت?O ناH كل3 نf ®نو'ر0
A¦يgOو راŠOxا Gح 5وح ZوŸ N-افلا رئاط نOا' \l*6 دEاa #Oدgلاو N'ا6 دEاa ن9M
CW*7ح Wrر- jا ‹رقO dKلا ا3 NOPا ،^رق+لا ^رو6 245 ‹ور 8,' 5اIا Gح هل 8قلY0 ،
نا*0& 8,' )' ¥ Nف'اضIا N,pوح B4 Ghا رئا;لا Rق*0 ،رقفلا Žار0 8,' 8ق,ت6او اrرلا
Aو,تO Z)6xا GOراS L 5ا- ¥ ،‰دIا نو*فب 2رoO ]دgلا ^رyش dKلا 8ق(fا اD+*yي6وM
C8ـــــــــH`تO هلا9 ـــــــــÂVO ARـــــــــي,لا 17-18 \
L هي ضo+9 اي 0 ،راg نfاو نورaاDIا هت يب 8,' .F تaاو ،را+<fاو 1اOPا ه,ضفب bق ;ن
Aراف?لا T0اورلا .F7O • Jر(& ،راogلا 8,' ه,ئاض0 bي,( اF,H ،ران sرH3 ن9 م?بو,- M
Cراoلا L ا » 34 l*Uا •اU ANب وتلا 40 8,' را6 و ،Ï& لو مŠ ,( اF 0 Z)6xا B4 i' 2 ½
]افنxا L رŠH&و ،ا+uلا .-و 8,' Jدلا Jد9 ن9 ه(د9 L †pو ،ا+H لو 5ˆ اF0 Ny>Iا
\اــــــــــ+لاب R,° ــــــــــ•ح R,- اــــــــــF0
را*O2 را*O2 RH L ك+7لا 8,' 2اˆ دق ل jا( Cراoلا L ا » 34 l*Uا •اUM نO ر- ناH ن9 \
L WOر6 ه( رض¢ •0& dKلا ن9 ½هبا>p& ن9 ناcxا B4 #+6 dKلا ا3 ن9 ½هب ا+ش L º* لا
½هبار( L 1وIا دب هaاr dKلا ن9 ½هب 8,p ن9 ر<آ ن9 ½ه9 8,p ن9 5و& ن9 ½هباوa
\را|ا #ـــــــــــــــــــــــــــــــح او0ر'ا0
\äاhfا دـOدح نـ' ]2 ـw9 :ات?لا œـن نـ9 ناب&و ،äاقيتـ6او مـDفب ^2رلا ZوO ـTŒ
نO& ن?لو ،sرH3 m,• ن9 رفO ن& iض0ارلا ^ر7ح \äاتoO To+Iاو ه,ئاضفب ‰رفO G>Iا0
\½رارفلا
ه,ئاض0 \m9رلا L هيyr وEو ه(ايح L هب œ<& ناHو ،mف*لاو 5اIاب 5و6رلا 8-و مH
\mــــــ+,لا نــــــ' Nــــــي,< iــــــEو Nــــــي,a
79
،ب ل ه*?7O ل اراq )<2 دق ل ،راD*لا €gن L mFuلا eوr l' i;oO ن9 Çا+ y' اO
bل™0 \لاŠلا jاو l*Uاب ك* “ ا9 A5و6رلا 5اق0 \´2اhا ›و< ن9 #Oدgلا Ìحوت6ا0
d2ا*O رg*لا ن3V9 Zاق0 ،HاIا Ìي ' :اطو #,قلا 5ا`0 ،´2اhا ›و< .ف (را0 N*ي?7لا
راـــg9fا رئا*9 „وeر 8,' Cراoلا ـــL ـــا» 34 ـــl*Uا ـــ•اUM \
Nyhاو Nبارقلاو Nبا>gلا X< وD0 \NOو;لا +< 8,' 5دO هضoبو ،Nيفي*hا „&ر jاو ه+ح
\را0 د- T0اورلا Z2 ن=0 ،)D9 )D9 \Nيف*hا نبا Rي- ا9 هت9ا94 N>p لول \NOو- كل3 8,'
Aان افHو i,' 5وقب ان K<& ن?لو ،ان اوE sXq L دقتن لو ،ان او¡ sا*++ح& ا9 jاو كي rرM
Cاـنايندل ˜اrرن )0& ،اـ**Oدل jا 5وـ6ر دـقل jا( \رYŠلاب Tـ0اورلا نـ9 1K<& دـقل jا( \
ناH نF0 ،ا*ي' ا*7لا ن9 هب رقن اz رقنو ه>ئادz iضقن ن>*0 ،ا*ي,' #Oدgلا Gح Gaو
\راK'& À Rــــــقيلو اــــــ*يل4 دــــــO )0 ــــــاåيض0ار


N-رفت9 م?ح
\هنارـــ7< كـــOدO )}ل N*ـــ7لاو :ات?لا RـــE& d2اO نـــ9 Gـــ*تaا
نوتف9و ،هلو- ›ر<ˆو ه(اD+uب jا Rي+6 ن' ƒ2اp A#,vا رŠH& اFž ك,E نOود' ن9 ˆرتحا
\هتــــــــــــــــــــــــــــــــ6ائرو sايندب
bق,< ن9 ^K,0 ،هي0 ^وقلا ك,( 5اFت6ا L ه( Kل bناH eiuل 2ادت6او ^و- هي0 #,< ن9
GU وتلاو Gضoلا ^و- هي 0 bق ,< ن9 ^Kلو ،هي 0 ه( و- 5اFت6ا عاFy,ل 2ادت6او ^و- هي 0
5اFت6اب ه( K,0 :رuلاو RHfا ^و- هي 0 bق ,< ن9 و ،اD ق,ت9 L Nي +ضoلا ه( و- 5اFت6ا
\م,لا B4 اD0رpو ه( و- 5اFت6اب ه( K,0 N0 رIاو م,لا ^و- هي 0 bق ,< ن9 و \اF Dي0 ه( و-
80
هب mن fاو هي ل4 ]وuلاو هي ,' G,قلاب ›و?لاو هيل4 Nب انxاو j Ghا ^و- هي0 bق,< ن9و
Nي نا0 N,>Fض9 ^K,لا sKE نو2 1اK,لا رئا6و \ كل3 L ^وقلا sKE 5اFت6ا هF ينو ه( K,0
\هــــــــي,' لو هل ل نو?O ن& اــــــــDت+-ا' ــــــــد¯&و


1اt'و †'
رت6 eارو ن9 ك,F' ^رو' JرO هن =0 ،iق تIا N6 ار0 رKحا 5`'fا اD O& اO N6 ار0 اوق(اM
Cن9 VIا ANO اD*لا L 5ا- ¹eافلا ر7?ب ¹ N6ارفلاو ،ه**6 L dK9رتلا sاور €O رش O دح
:و,- L Bا( jا ه -وO ا9 وE و هي ,' O دhا اKE رE ا“ 52 ا9 ،ا »دح& Al ي*z 5اقO
عون •اŠلاو \„دhاو نtلا Nباp4و 1ا9ار?لا ن9 عو*ب „ا*لا Tب 5اوح& نوF,ي0 هئايلو&
€يناـg( هـي0 „ا*,لو \„ا*لا 5اوح& هـب ›رت0 ])<fاو #,vاو :راyتلاو Rئلدلاب م,تO
\NـــــــــــــــــŠOدحو ـــــــــــــــــNcد-
2ور{ ^&رaو 2و² نايoطو 2ا' وـت'و Rـيبا- دـ7حو mـي,ب4 †ÕH Amـف*لا ـL ،jا نا>+ـ6
2ر[و ،b+7لا :ا>p& Rي حو Zا,ب JوEو نا9اE N>-و ،نورا- io بو ،نو'ر0 Nلا;ت6 او
Nنو'رو ،G,?لا sرشو ،:ارoلا Äرح AمئاD+لا ])<& ن9 اDي0و \RDa ·& RDaو ، ديلولا
،د6 fا Nلوpو ،دD فلا :وUوو ،RF |ا دق حو ،Gضلا ]وق'و ،R |ا ^eان2و ،„ووا;لا
،Žارفلا Nف <و ،G,Šلا ر?9و ،N,F*لا . /و ،2رقلا + 'و ،Nي hا + <و ،^رYفلا ]و70و
اKE ن9 وD0 ه+ط .9 R6رت6ا نF0 \كل3 GEK( ^دEاyIاو NrاOرلا ن& Xq \.+ضلا Zونو
Aدقل هت,6 ¦,g( لو ،د*|ا C\\\ مD7فن& l*9VIا ن9 Jرتشا jا ن4M NOPا ،Nبوتلا ^رو6
111 نو+ئاتلا هنا?ـ6 د,ب B4 اـD+ط نـ9 bـaر…0 ناcxا ـاžKE N,ـ6 ل4 Jرتشا اـF0
81
\نودبالا
ن& R+ - N,7لا Gي ب dرتuIا م,' د- ،dرتuIا ه,+قO )0 ˜دO L €,تO ن& R+ - .ي+ Iا م,6
\2رلا نــــــــ9 نا9fا كل و اDF,ــــــــ70 ،اــــــــDOرتuO
dرتuIا ناH ا3=0 ،اـDي,' d2ا*Iاو اـDي0 5وK+Iا نـFŠلاو اـDOرتu9 ردقب ›رO N,ـ7لا رد-
\N7يفن N,7لا bناH )ئاح d2ا*Iاو ‡X;< نFŠلاو WFيt'
G° • 1وفلا R+- .ي+لا ا3 baرتـ µ µ µ ـــــــ6ا ول ناو¡ا .يب ه7فن Wئاب اO
GDت*9 5ا9Pا ن9 Ìي' €ي;ب µ µ µ ر;< هل ا9 Ìي' Gيط Wئابو
:رhا NOاq 8ق,( نباoتلا ZوO µ µ µ Jدلو اuحا0 ا*+q jاو b*+q
:K?لاب mيل اقح 2رولا ك9ا9& µ µ µ ردH ه,H Ìي' وفp ا2راوو
G;لا ن9 •د( NيEا2 R?ل µ µ µ ا+gت*9 eاF,tلا L Rي,لا Gطاحو
G;' ن9 eاa e†ب b! RD0 µ µ µ ‹ر9 اž ]ادحYب eافuلا وaر(
G,ت79 هي0 5ا/ Á;,ل افpو µ µ µ مD>+-& رU& L ه7فن اي*ف9و
82
Gª • mف*لا رد- ›ر( b*H ول µ µ µ اDف6 ا3 RŠ9 ن9 ه7فن ا+Eاوو
G,لاو وD,لا lب كت-و عاrو µ µ µ GuO • دب ·اgتلاو ا+gلا :اش
GoO • i-رuلا #0fا L eiفلاو µ µ µ ا¡ :ورoلا ناح د- ˜رF' m¸و
G>7لاو Rي,لا 1اF,“ هق0& ن' µ µ µ buقناو دa د- ن9 Rpولاب ˆا0و
G,;لا L كت0او د- كبر R6رو µ µ µ b,£را د- ايندلاو €,…تلا ا3 مH
:ر& لو ر?ش ن9 Gg,ل sاوª µ µ µ ن9 GئاHر 1را6 د-و راOدلا L ا9
Gقhاو ]اوشfا Gحاp هلا- ا9 µ µ µ R-و :ارتلا ˜اO3 دvا Žر0ا0
:رvا كبر ن9 هل 8Dش& ن)يq µ µ µ هب €ي;O W0وفS Nي9 .بر ا9
C\Nي9 #uO ناH dKلا Raرلا م6ا M
GŠH ن' Rpولا 5ا*9 ناH ZاO& µ µ µ اDفلYOو اEاوDO ناH لˆا*9
83
:رvا كبر ن9 dر“ان B4 8Dش& µ µ µ ‚رr ن9 l92& ولو 2ودvا لو
G+gلا L eاIا JوE اDيل4 JوDO µ µ µ هل عوبرلا ك,( bي,a اF,Hو
G• • ناو,7,ل G,قلا i'2 و,0 µ µ µ اž 2وDلا راHK( ]وuلا هل iيح&
Gqر ن9 رEدلا اEاو6 ن9 هل ا9و µ µ µ هفلYO ‹رfا L 5™9 مHو اKE
:رتqا0 Ghا نYش Tب هتŠŠب µ µ µ ن4 كŸرO دaو و<& Zايvا L ا9
G;hاو 2ولاب ل Gي;لا N>ف*ب µ µ µ WOدتD9 Rي,لا 1ارFq L ر6&و
:رhا L كيق,( ل mف*لا :راحو µ µ µ ^`y9و Ùa i<& 2ا'و
G(رلاب راونfا Jرولا Zا7ت-ا ZوO µ µ µ هب eiضت7( ‡رون ك7ف*ل K<و
•دب ا*ضلا Rحو Àاح eو7ب µ µ µ اrر0 •¯ر d†p GaوO ناH ن4
84
نFŠلا B4 dرق0او و ˜اrر ل4 µ µ µ ا*² ا¡ ioب& ل ‰ورلا كت>*9
GيaY0 Jو¡ا •و'دO Rي,لابو µ µ µ Nبا+p راD*لا ›ارطYب نح&
RيF|ا Xq #u' `yلا نF0 µ µ µ دب #uلا ن9 ن?O • ا34و
هي0 ان& ا9 Tب ه*9 •افH µ µ µ Ry9 Ìيل 86& ا9 ن& و,0
هي-)z نH& • ن4 اف6& او0 µ µ µ د,- ك,I 86& اF*?لو
\كل اD ,H ناوHfا bق ,< ا {4 ½ك7 فن NF ي- b0 ر' RE ،^Xvا :ابر& ن9 وE ن9 اO
^روـpو ،^رFŠلا bـن&و ^رyش eايشfا RـH ،›ا;لfا dدOYب G,-و †لا نا+,ب dKq نـ9 اـO
\دـــب`لا bـــن&و Tـــي- و ،ردلا bـــن&و ›دـــpو ،ـــwIا bـــن&و
\€ـــيr كaار…تـــ6ا نـــ?لو ،ـــ¬vا ¦ـــrاو كل اـــنرايت<ا روu*9
:ر-& ان Y0 ˜Xq ن9 —+,;( لو W+Oر- •د~ ك* 9 —+,طا ،˜د*' —+,طا0 º,ط b9 ر •9
هــــــــــــــــــ*9 كــــــــــــــــــيل4
L bن&و ،كل دy7O • 34 mي,ب4 اندب& ا{4 ،ipاIاب اDت*E& ا9 اند*' ك7فن رد- b0ر' ول
\˜د7a 8,' اEرU& نا+ل N+S ك+,- L ناH ول Çا*تHر(و هتhاp €يH ا+y'او0 ،كيب& G,p
اي6اوH ك*9 eاض'fا Jر& b7ل& µ µ µ —تبKH bلا- Ghا bي'2ا اIو
85
\1اوDuلا N*;ب ه*' b+EKل N+>Iاب G,قلا JKo( ول
RHfا ^رŠH Jو¡ا ˜ا7ن&و ا*ي;ب µ µ µ ن?( • Nبا+gلا dرK' b*H ولو
B4 ‚اتŸو N+>Iا 8'دO نI ا+y'او \Gي+hاب ˜رHKO ل ن« buحوت6ل كت+S b>p ول
\:و+>Iا رHK( كي7*( ل اŒ& N+>Iا L ا9 R-& \رHKz ل4 sرHKO )0 ،Nبو+>z sرHKO ن9
•ا7ل رH3 رHKلا L ا9 ر7O&و µ µ µ N'ا6 كتي7ن •& ل ك(رH3
eاaرلاو ،ر?7لا N9دق9 L Ghا نا?0 ،ه9 s2و*a b+Hر Nبو+S eاق,ل :و+>Iا ر0ا6 ا34
Rpولا د,ب Zود- ›راش ا3=0 ،#O ر;لا 8,' اD F• ›وvاو اD-و7 O ]وuلاو i; Iاب ودŸ
\eاق,لاب Gي+hا Z2اق( baر<
ه9رض9 bن& G,قب ا9ارq 2رب&و µ µ µ هف,ت9 bن& م7Ú اFق6 واد0
هF,( bن& d†g0 €يضلا d†p µ µ µ B4 راOدلا دب 8,' —,?( لو
ه9دق( ]اوشfاو كئاقل B4 µ µ µ )y' هت,6ر& دق0 º,- #,(
86
،هtح نو?ت0 اDيل4 ن?7O& ن>تFيل Nيحان RH ن9 .,vا هي,' bضي0& Gي+hا 8,' R<2 ا3=0
\اــــــEاO4 هــــــ7+ل& نــــــ9 B4 هــــــ(افتلا نو?O Z&
ك,( b ,-& ر>7لا ‰اOر b+ E اF ,0 ،ك,Iا 8,' ل4 #ف *( ل ا' ات9 :و,قلا GH ار9 او},9
\eا*يIاب iــــــEو ل4 رــــــyفلا .,ط اــــــF0 ،GــــــHارIا
L Nحارلا مD+ق'Y0 رف7لا ن9 او9د- •ح Rي ,- ل4 ناH اF0 ،د|ا Zاد-Yب Jو¡ا NO 2اب او;-
\دـــبfا ¦ـــبر اوˆاح دـــ-و Rـــpولا د,ب او,<د0 ،iـــق,تلا #ـــOرط
^را( „ر£ نويلا او9ا-Y0 ،N+ >Iا 1ا-2ار6 اD ي0 bب رض0 Rq اوuلا ن9 م žو,- Zوقلا –ر0
\Jر<& Žر(و
\–را0 s`ن عا- L ل4 :رضO ل N+>Iا ]2ار6
s™9 R?ل Rح ا*با*y0 µ µ µ ا*قلاو اناو6 ن9 ˜2اV0 s`ن
s™?ب ˆا0 م7,;لا ا3 Rح ن9 µ µ µ ا*لاpو ™?ل م7,ط †gلا
\bئافلا رادق9 dردO نـــــ9 eا?ب كـــــباو عاr اـــــ9 رد- ›ر'ا
\˜دب 8,' ـــــــــâYIا bـــــــــF-f :ا+حfا :ر- b,ي° ول
\روF…Iا كــــ+,- كــــ*9 ]ا0f را>ــــ6fا ¦ــــOر bقu*تــــ6ا ول
Aهيu9 €r #Oر;لا 5ا;ت6ا ن9
ˆوافIا ديب و& Àاي,لا 5اوط µ µ µ ا**يب b,- ن& ]اتuIاب bن& ا9و
C\اــDي0 eا9 ل ــ•لا رــفقلا ‹رfاو eار>ــgلا iــEو ،^ˆاف9 ــ./ AˆوافIا M
87
\هـــ9`' هـــي*ي' ـــlب 8ـــقل& مـــE ا34 ]2اـــgلا ن& bـــF,' اـــ9&
\ــــــlلا ــــــL را3آ Rــــــح G,قلا ــــــL :آ 5`ن ا34
\ك,Iا .Fـــــ7ب مªاوـــــp& ن& اوF,' ـــــاI „ارhا رDـــــ6 ناE
\اـــــــيندلا ]ار0 هـــــــي,' ناE ^ر<Pا 5اح هل ‰ل نـــــــ9
\€ــــــ?لا ›ولY9 iــــــ7ن ديــــــgلا #ــــــشا+,ل ‰ل ا34
\Rـــــــي,قلا iـــــــقب i,/& †ـــــــgلا Zاد-& اـــــــO
\^دEاyIا رــــ9 كــــي,' نــــDO 5اــــpولا ^و)ح رــــHK(
\رــــ7( ــــا¡ دــــحا0 5™Iا نــــO& bــــF,' دــــ-
\Gيـــ+hا eاق,ل اD+حاـــp دتـــ6ا نـــ9 ـــN» مـــF¡ا 8,'&
،Zودقلا دـ*' اـrرلاب رu+تـ6ا0 8ـقت,Iا dدO ـlب Z2اقتلا Zد-و Cم?ـ7فنf او9د-و M \
ل4 ك*9 .*ق( ل N+>Iاو ،ipاIا ˜رتب ك*' .0د*( را*لاو ،Tئارفلا eا2Yب ك*9 8rر( N*|ا
\‰ورلا 5K+ب
\]ايتشلا ‹ر& 8,' Nـــ'ا;لا Zاد-& هـــي0 8ـــ7( اـــنا9ˆ 8,ح& اـــ9 j
.ـ9 b9اقتـ6ا0 .ـ+;لا ›)< ـL ]ا0ولا اـDF,' عرuلا Tئار B4 „وف*لا Zوقلا م,ـ6 ـاI
\اD9 1را2 1را2 €يH N'ا;لا
5وy' ]ا0رلاب 2اح روUو µ µ µ مDي;9 :ا-ر b?;pا ا34 •4و
Rي9Y0 مŠ,9 •& رtن&و µ µ µ اuhا 8,' lتحارلا lب €لا<&


88
Rg0
\ك(و;6 ن9 ا0 و<و كت F*ل ا9 ارتحا s2اp ا9 5وا*( L ه( وDش ˜رتO وD 0 ك+ ,H bF,'
\Rــــــ+ق( ل bــــــن&و عرuلا م,9 كــــــF,' مــــــHو
\هـ7فن Jو¡ هلاF'& dKلا RـEا|ا نـ“ اـF0 ،هـ7ف*ل كـ7FIاو RـEا|ا ديـp Zرح
ن4 ANU )Šلا ن9 كي ,' Gلاo,ل bن &و نا;يuلا JوEو NF يD+لا ^وDشو ك,Iا Rق ' كي 0 ./
N+(ر9 ن' bgقن ك(وDشو ˜اوE ك+,q ن4و ،ك,9 N+(ر9 8,' 12ˆ ˜اوEو ك(وDش b+,q
\G,H
\s2اـp اـ9 Zرح هـ7فن 8,' كـ79& ـاIو ،sديـp ¦ـيب& هـبرل G,?لا 2اـp ـاI
\.ن اIا i;Iا Nفp ن9 N9و9KIاو NحودFIا 1افgلاو رuلاو Xvا ن9 د+ لا L ا9 ردg9
اFž هتO2و+' ن9 ]2اgلا د+لا _>0 ،l!لا نOKE 8ضتق9 lب s2ا+' ›رgO هنا>+6 وD0
)0 ،هيل4 رقتفيل ه*cو ،sر?uيل هي;O هنا>+6 وD0 ،.*Iا د*' راقت0لاو ،eا;لا د*' ر?uلا
\اXق0 ارو?ش 5ا`O


اXD“ هبر 8,' ر0ا?لا ناHو
ABا( هلو- C‡XD“ هـبر 8,' رـ0ا?لا ناHوM NـOPا ،نا-رفلا ^روـ6 55 €ـ;ل& نـ9 اKE ،
ود'و هن ا;يشو sاوEو ه7فن 8,' jا .9 اF ئا2 ن9 VIا ن&و ،هي نا9 ›رش&و نآرقلا :ا;<
8,' هي0 R<ادلا sود' 8,' jا .9 وD0 ،هئايلو&و sد*aو jا :`ح ن9 هنوH w9 اKEو\هبر
8,' ه 9 ك,Iا Äاو< نو?O اF H \هنا>+6 هل مD +ضoOو مD O2اOو م žراŸ ،هئاد'& :رح
ه7فنو هنا;يش .9 ر0ا?لاو ،هب lFتD9 Xq ،كل3 ن9 نوqرا0 ه*9 نودي+لاو ،هئاد'& :رح
Aرود( اKE 8,' €,ـــــــــ7لا 1ارا+'و \هـــــــــبر 8,' sاوEو
89
هب ر 8,' نا;يu,ل ان و' A5ا- X+a نب دي6 ن' را*O2 نب eا;' ن' â اح · & نب ا رH 3
\اDي,' ه* يO jا Nيg9 8,' نا;يuلا رEاtO A5ا- دEا• ن' ي ل 5ا-و \˜رuلاو ^وادلاب
Aم,6& نب دOˆ 5ا-و CاXD“M ،هب ˜رuلاو هتيg9 8,' sود' ÀاوO هن& AwIاو \ايلاو9 d&
\هـــــبر ¬<اـــــ79 8,' هل اـــــ*ي9 sود' .ـــــ9 نو?ي0
ه7فن .9و نا;يuلا رaافلاو ر0ا?لا اK¡ 1راp د- ه¡4و هبر .9 ن9VF,ل •لا Npاvا NيIا0
Aهلوقب NO Pا ردp اK¡و ،هن ابر-و sاوEو CمEرضO لو مDف*O ل ا9 jا نو2 ن9 نود+OوM
NـOPا ،نا-رفلا ^روـ6 55 Nـ*FضتIا مـDO2و+z اـrرلاو Nـ+>Iاو ^لاوIا iـE ^2ا+لا sKEو ،
،هنا>+6 هي لو ›)¶ ،ه;<ا79 و هت فلا-و ه( ا2ا9 8,' jا eاد'& اورEاt0 ،Npاvا مDتيI
jابو ،ه,ق'و هF D0 نI نآرقلا ˆو*H ن9 wIا اKEو \sاوEو هن ا;يشو ه7فن 8,' ه 9 هن =0
\#ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي0وتلا


مžر 1اOÍب اورH3 ا34 نOKلاو
ABا( هلو- C ان ايF'و اFp اD ي,' اور@ • م žر 1اOÍب اورH3 ا34 نO KلاوM نا-رفلا ^رو6
NOPا 73 ،sورg+O • انايF'و ،sوF7O • اFp هي,' اوقO • نآرقلاب اوt'و ا34 AR(اق9 5ا-
Rب ،ان ايF'و اFp اD ي,' اونو?O • A„ا+' نب ا 5ا-و \هب او*قO&و اورgب&و او! مD *?لو
i,( ا34و Aeارفلا 5ا-و \ارÒ ـgبو اـ! اـDي,' نور@ Aـº,?لا 5ا-و \ـlشا< ـlفئا< اوناH
:رلا b!و \رورvا كلK0 ،sوF7O • مŒYH Bوfا م¡اح 8,' اودقO • نآرقلا مDي,'
اوXgO • AرH3 ا9 8,' wIاو ،—FتuO R+ -&و ،—FتuO Zا- AكلوقH® —FتuO د- A5وق(
90
l9ا6 اي ?بو ادy6 اور< مD ي,' bي ,( ا34 AwIا A‚اa`لا 5ا-و \ان ايF'و اFp اE د*'
• iF'و اEوF7O • مp مŒYH اD*' او,0اoتO • d& AN+يت- نبا 5ا-و \هب اور9& اFH نOرg+9
\اــــــــــــــــــــــــــــــــــــEورO
ند+لا رور< و& G,قلا رور< وE REو ،هي,' iف*لا ¬ي,7(و رورvا رH3 Aنار9& ا*DE Ab,-
ا'وض< G,قلاب رور< اDي,' مD,0 هF'و مFp ن' مEرور< ن?O • AwIا REو ½2وy7,ل
\2وقلا نـــ' هـــب †ـــ'و رور< ˜ا*E mـــيل و& ،ا2وyـــ6 ند+لاب و&


ipاIا 5وp&
،Nي+ضoلا ^وقلا N'اطو ،jا Xoب G,قلا #,( ANU)U ،اEراopو اEرا+H ،اD,H ipاIا 5وp&
8' دO ن&و ˜رش jا Xoب #,تلا NO اo0 ،Ìحاوفلاو م,tلاو ˜رuلا iE و ،Nي ناوDuلا ^وقلاو
./ اK¡و \ان`لا NيناوDuلا ^وقلا N'اط NOاqو \Rتقلا Nي+ضoلا ^وقلا N'اط NOاqو \ر<آ هل4 ه9
Aهلو- ـL NـU)Šلا ـlب Bا(و هنا>+ـ6 jا نو,تقO لو رـ<آ ـا¡4 jا .ـ9 نو'دO ل نـOKلاوM
Cنون`O لو ـ#hاب ل4 jا Zرح ـ•لا mـف*لا NـOPا نا-رفلا ^روـ6 68 وـ'دO NـU)Šلا sKEو\
اD0رgO ديحوتلاو Ä)<xا ن& اFH \Ìحاوفلاو م,tلا B4 و'دO ˜رuلا0 ،Tب B4 اDضب
ABا( 5ا- ،ه+حاp ن' C lg,…Iا ان2ا+' ن9 هن 4 eاu>فلاو eو7لا ه*' ›رg*ل كلKHM
A€6وO 24 ،Nuحافلاو ˜رuلا B4 و'دO م,tلا كلKHو \ان`لا Aeاu>فلاو ،#uلا Aeو7لا0\
نOر- م,tلاو ،ديحوتلا نOر- 5دلا0 \ديحوتلا 5دلا 5د'& ن& اFH ،م,tلا م,“& ˜رuلا ن=0
Aهلو- iـف0 ،5وfا اـ9& ،اـFD*يب هنا>+ ـ6 .ـF• اK¡و ،˜رuلا وE ل4 هل4 ل هـن& jا دـDش M
C¬ـ7قلاب اـFئا- م,لا اولو&و Nـ?ئ)Iاو AنارF' 5آ 18 ABا( هلوق?0 ـ•اŠلا اـ9&و\ ن4 M
Cمي t' م,tل ˜رuلا •و ا ª2ار4 bO و- ا34 اFي6 لو ،م,tلاو ˜رuلا B4 و'د( Nuحافلاو \
91
\نا;يuلاو ر>ــــ7لاب Nناتــــ6لاو م,tلا نــــ9 عو*ب ل4 Rــــg£
Aهلو- L ˜رuلاو ان`لا lب هنا>+6 ./ د-و Nينا`لاو NHرu9 و& Nيناˆ ل4 ¦?*O ل •ا`لا M
Cــl*9VIا 8,' كل3 Zرحو ˜رu9 و& ناˆ ل4 اــD>?*O ل NــOPا ،رو*لا ^روــ6 3 \
€ r& G,قلا ناH اF ,H اK¡و \T +ب اD ضب ر9 YOو T ب B4 اD ضب ر • NU )Šلا sKD0
\ــا¡ Wقu'و روــgلاب Wق,( مــt'&و Nــuحا0 رــŠH& ناH WHرش مــt'&و ‡ديحو(
Bا( هلو- اKE Xtنو 8ق ب&و X< jا د* ' ا9 و اي ندلا ^ايhا عاتF0 ei ش ن9 مت ي(و& اF 0M
مE او+ضq ا9 ا34و Ìحاوفلاو ¥xا رئا+H نو+*ت• نOKلاو \نو,HوتO مžر 8,'و او*9آ نOKلا
CنورفoO AJروuلا 36،37 وE اKEو ،هي ,' RH و(و هب ن9 آ ن I X < sد*' ا9 ن& †< Y0\
A5ا- ¥ ،دي حوتلا C Ìح اوفلاو ¥ xا رئا+H نو+*ت• نO KلاوM AJروuلا 37 :ا*تaا اKD0،
A5ا- ــ¥ \NــيناوDuلا ^وقلا iــ'ا2 CنورفoO مــE او+ضq اــ9 ا34و M AJروuلا 37 \
\ه,H Xvا عا/ iE •لا 5دلاو Nف لاو دي حوتلا lب .F y0 ،Nي +ضoلا ^وقلا Nف لا- اKD0


ه*9 ‚رhاو نآرقلا رyE عاون&
Aعاون& نآرقلا رـــــــــــــــــــــــــــــــyE
CAاـــEدح& M \هـــيل4 eاoـــpxاو هـــب ناcxاو ه'اـــ! رـــyE
CAـ•اŠلاوM \هـب نـ9آو s&ر- ن4و هـ9ارحو هل)ح دـ*' ›و-ولاو هـب RـFلا رـyE
CAلاŠلاو M lقيلا ديفO ل هن& 2اقت'او ه'ور0و نOدلا 5وp& L هيل4 مHا>تلاو هFي?£ رyE
\م,لا Rـــــــــg£ ل Nـــــــــيtفل هـــــــــتل2& ن&و
92
CA.بارلاو M eافuت6لا رyE Am9اvاو \ه*9 هب م,?تIا 2ار& ا9 N0ر9و هFDف(و sربد( رyE
dوادتلا رyDOو sXq ن9 هئا2 eافش G,;ي0 ،اDئاو2&و :و,قلا ‹ار9& .ي/ L هب dوادتلا و
Aهلو- L R<ا2 اKE RHو ،هب اروyD9 نآرقلا اKE اوK°ا i9و- ن4 :ر اO 5و6رلا 5ا-و M
C NــOPا ،نا-رفلا ^روــ6 30 \Tــب نــ9 نوE& رــy¡ا Tــب ناH ن4و\
د*' ن9 اقح هنوHو هلا`ن4 ن9 اaرح نو?O ^را( هن=0 ،ه*9 رودgلا L dKلا ‚رhا كلKHو
،هب م,?( ن4 sXq م¡& ه(ا-و,- Tب ن9 ا-و,- هنوH و& هب م,?تلا NDa ن9 نو?O ^را(و \jا
B4 هـ9 نوaاتS مـE Rـب ،2ا+لا iـف?O ل هـن&و اـD9د'و هـتOافH NـDa نـ9 نو?O ^را(و
هـب دـOر& اـ9و هـتلل2 NـDa نـ9 نو?O ^را(و \1ا6ايـ7لا و& eارPا و& Nـ7ي-fا و 1لوقIا
1)OوY( B4 اDقئاقح ن' اDaار<4و اD,OوY( هب دO ر& و& ،:ا;vا د* ' ه* 9 N9 وDفIا هق ئاقح
L NتباU iD0 ،^2ار9 bناH ن4و #ئاقhا ك,( نوH NDa ن9 نو?O ^را(و \NHرتu9 NEر?ت79
\N>,ـــgIا نـــ9 :رضل ^2ار9 ـــاŒ& مـــEو& و& رـــ9fا mـــفن
L هن ود•و مD6 وفن ن9 كل3 نوF,O مE و ،نآرقلا ن9 ‚رح مEرودp L eلVE R? 0
اFH هت'دب €لا° •لا 1اOPا ن9 ‚رح ه+,- Lو ل4 ¬- ه*O2 L ا'دت+9 د~ لو \مEرودp
ربدت0 \ه( 2ار4 lبو ه* يب 5و£ •لا 1اOPا ن9 ‚رح sردp Lو ل4 ارaا0 ا Iا“ د~ ل كن &
\eاu( ــــــاz كــــــ7ف*ل ‹را ــــــ¥ ــــــwIا اKE


mف*لا 5اFH
AنــــــOر9& نــــــFض( اــــــ9 :و,;Iا mــــــف*لا 5اFH
CAـــا»دح&M \ـــا¡ Nـــ9ˆل Nفـــpو N…ـــ6ار N}يE XـــgO ن&
93
CA•اŠلاM نz #ي ,O )0 ،لاFH ن?O • كلKH ن?O • ا3=0 \ه7فن L 5اFH Nفp نو?O ن&
اD ئراب N0 ر9 ل4 mي ل كل3و ،ه( و0 8,' €6fا لو هي ,' N70ا*Iا ه7فن 5اFH L 87O
^2ار4و هت 0رz ل4 ^Kل لو مي ن لو ا ¡ ‰)p ل dKلا # hا اD ¡4و اE 2و+9 و اE رطا0و
N}يE ا ¡ Xg ي0 كل3 2ات( ن&و \هت 9ارHو sاrر B4و هي ل4 N,p وIا #O ر;لا ˜و,6 و هD aو
لو اD ف*O ل ا9 l ب iD 0 5اF'fاو 1ا2ارxاو Zو,لا ن9 كل3 اد' ا9 و \N9 ˆل N…6 ار
:K( ا Œ=0 ،ا ¡ N…6ار N}يE راp ا34 اFي6 لو ،اDI&و اDgقنو اEررضب 2وO ا9 و اD,F?O
\ـــــــا¡ هـــــــ9و`ل Gـــــــ7¢ هـــــــب •Yت(و
Nق يقhا L ك,ت0 5اIاو sا|او نHا7Iاو GH ارIاو mب )IاH اD *' N,gف*Iا Rئاضفلا ا9 &و
لو ،ا ž اDق,( G7¢ اDي0 ه'وaرب :Kت(و •Yتت0 ،XIا اDي0 .aرO ¥ ،^د9 ا ªX'& راو'
\^ر7 hاو •fاو œق *لا مt '& 1رضح& اDت+,6 ا3=0 ،ا ¡اFH NO اq iE bن اH ا34 اFي6
نا9رح L نو7O ا {4 #,vا اKE رŠ HY0 ،Nت ?*لا sKE ا ªKلو ه7فن ^2ا6 دO رO ن9 ربدتي,0
ا ªK,0 \اD Fينو اª2ا6 نودOرO م Œ& نو*tO ي ح ن9 اDgقنو اªر7حو اD I&و مD6 وفن
ن9 ا ªا0 ا9 G7¢ اªر7حو اDI&و \˜و,7لاو N+ >Iاو N0رIا ك,( ن9 ا ¡ Rgح ا9 G7¢
:رuOو RHYO اž •لا Nينا7ف*لا Nيند+لا Jوقلا ل4 هي0 #+O • ه*9 )<و كل3 Zد' •9و \كل3
،N,يض0 لو ›رش اDتDa ن9 هق>,O لو \ه( ايح #0 ار9و ه( اKل رئا6 5ا*Oو GضoOو ¦?*Oو
L R< دOو اD7*Ú RgتOو مئاD+لا Jوقلا ك,تب G6 ا*O ا {4 ناH 34 ®Ngق*9و N6ا7< Rب
ن9fاو اDت+-ا' N9)7ب هنو2 bgت<او هي,' ا¡وا*( L 12اˆ اzرو \اEدحYH XgOو اDت,/
N9)7ب هي0 ك*' œت°و كي,' دO`(و مئاD+لا هي0 كHراu( è5اF?0 \اDي,' ررضلا G,a ن9
\#ـي0وتلا jابو ،sاوـ6 5اFH ل dKلا iـقيقhا 5اF?لا B4 sرyª ن& #ـيقح Nـ+-الا


94
jاب 5اouنلا :اوU
ه*' R¯و ،اD,H هyئاوح هنا>+6 jا RF£ sدحو jا ل4 ه» mيلو 879&و د+لا ¦+p& ا34
87 9&و ¦+p & ن4و ،هت 'ا;ل هح راوaو ،sرHKل هنا7 لو ،هت +>I ه+ ,- –ر0و ،ه »& ا9 RH
هت +S ن' ه+ ,- Ro u0 ،ه7فن B4 ه,Hوو ،اE2ا?ن& و اD 9وFq و اD 9و» jا ه,¯ ه » اي ندلاو
وD 0 ،م ¡اoش&و مD ت9د¶ هت 'اط ن' هح راوaو ،مE رHKب sرH3 ن' هنا7لو ،#,vا N+ >z
R?0 \sXq .فن L ه')r& رgOو ه*;ب Áف*O X?لاH sXq N9د< L Ìحولا ‰دH ‰د?O
ABا( 5ا- \هت9د<و هت+Sو ]و,…Iا NO2و+ب i,ب هت+Sو هت'اطو jا NO2و+' ن' ‹ر'& ن9 M
CنــOر- هل وــD0 اــنا;يش هل Tــيقن ــن¯رلا رــH3 نــ' ÌــO نــ9و \
ARئا- هل 5اق0 \نآرقلا ن9 هب م?ت}a ل4 :ر,ل روDu9 RŠz نو(Y( ل AN*يي' نب نايف6 5ا-
نآرقلا L نO Y0 C ½^ر/ ه;'Y0 R+ قO • ن=0 ^ر[ ˜ا<& ¬'& M Aهلو- L 5اق0 Ì O ن9 و M
C \\\ اــــنا;يش هل Tــــيقن ــــن¯رلا رــــH3 نــــ' \NــــOPا


Zو,لا Zا7-&
\mـــف*لا ـــL ـــاªا+U4و ‚راvا نـــ9 Zو,Iا ^روـــp Rـــقن Aم,لا
اقبا;9 mف*لا L bباŠلا ناH ن=0 \‚راvا L اªا+U4و mف*لا ن9 NيF,' ^روp Rقن ARFلاو
ا ¡ mي ل روp mف *لا L JeارتOو b+ ŠO ا9 اXŠHو \¦ي>p م,' وD 0 اD7فن L Nق يق>,ل
رŠ H&و \ا¡ Nقيقح ل ^ردق9 iE ا {4و ،اF,' ه7فن L اDت+U& د- dKلا اD*tي0 ،iقيقح 2وaو
عون Aنا'ون وـD0 ‚راvا ـL Nـيقيق>,ل اـقبا;9 اـD*9 ناH اـ9و \:ا+لا اKE نـ9 „ا*لا Zو,'
ل م,' ن9 jاب Kيت7O م,6و هي ,' jا 8,p º* لا ناHو ،هب م,لاو هHرا2=ب mف*لا RF?(
95
ك,فلاب م,لاH ،W}يش اž RD|ا رضO ل •لا Nقبا;Iا N>ي>gلا Zو,لا رŠH& 5اح اKEو \.ف*O
و¿و اªاحا79و اŒاول&و 5ا+|ا 2دب م,لاو \اEرO2اق9و GHاو?لا 2د'و ،ه(اaر2و هقئا-2و
\كل3
.ب او(و jاب م,لا ل4 كل3 mي لو \هي ل4 Na اhا ^دشو ه9 و,9 ›رش G7 ¢ م,لا ›رu0
\كل3
2ا70 ن9 نو?O كل3و ،sاrرOو jا ه+Ÿ dKلا —Oدلا jا 2ارI هتقبا;9 Zد' هت0Í0 م,لا ا9&و
:و+S عورu9 اKE ن& دقتO ن& م,لا NDa ن9 s2ا7ف0 \^را( ^2ارxا 2ا70 ن9و ^را( م,لا
jا B4 :رقتO هن & نtي0 ،ا'ورu9 ن?O • ن4و jا B4 هب رقO هن & دق تO و& ،كلKH mي لو j
\عورu9 هــــــــــــن4 م,O • ن4و ،RــــــــــــFلا اKž
اي ندلا هب دgقO Rب ،^ر<Pا رادلاو jا هa و هب دgقO لY0 دgقلا ND a ن9 s2ا70 ا9 &و
\#,vاو
L 5و6رلا هب eاa ا9 N0رz ل4 اFD*9 N9)7لا B4 Rي+6 ل RFلاو م,لا L نات0Pا نا(اEو
ن9 )< •F0 \^2ارxاو دgقلا :اب L ^ر<Pا رادلاو jا هaو ^2ار4و N0 رIاو م,لا :اب
\هـــــF,'و هـــــF,' دـــــ70 ^2ارxا sKEو Nـــــ0رIا sKE
ا* E ن9و \هن ادcو ناcxا ناUروO ا »و ،^2ارxا N>pو N0رIا N>p ناUروO lقيلاو ناcxاو
مت O لو ،^2ارxا N>pو N0 رIا N>p ن' مD 0ار¿ل ناcxا ن' „ا*لا رŠ H& ›ار¿ا l+ت O
^2ار4و Jو¡ا Gئاوش نـ' ^2ارxا دـOر~و ، ^و+*لا ^ا?u9 نـ9 Nـ0رIا iـق,تب ل4 ناcxا
^2ار4و Jو¡ا Gئاوش ن' ^2ارxا دO ر~و ، ^و+*لا ^ا?u9 ن9 ا7+تق9 هF ,' نو?ي0 ، #,vا
¦p& اKD0 ، ^ر<Pا رادلاو j ه( 2ار4و ، iح ولا ^ا?u9 ن9 ا7 +تق9 هF ,' نو?ي0 ، #,vا
\هت 9& L هلو6 ر eاف,< ن9 و jا ر9 Yب نودDO نO Kلا NF ئfا ن9 وE و )F'و اF ,' „ا*لا


96
ه*طابو ناcxا رEا“
G,قلا #Oدـg( هـ*طابو ،‰راو|ا RـF'و ناـ7,لا 5و- sرEا“و ،نـطابو رـEا“ هل ناcxا
لو ،NOرKلاو 5اIا هب مg'و eا9دلا هب نقح ن4و هل نطاب ل رEا“ .ف*O )0 \هت+Sو s2ايقناو
.9 ارEا“ RFلا €,…ت0 \˜)E ›و<و sارH4 و& `yب رK( ا34 ل4 هل رEا“ ل نطاب æ`•
\ه(و- Rيل2 ه(و-و ،هgقن Rيل2 هgقنو ،ناcxا ن9 sو,<و نطا+لا 2ا70 8,' Rيل2 .ناIا Zد'
ناcxا دـO`O ل RـF'و م,' RـHو \هـ+لو ناcxا G,- ـlقيلاو \هـ+لو Z)ـ6xا G,- ناcxا0
\5و<دF0 RـــFلا 8,' ـــ+O ل ناc4 RـــHو ،5و<دF0 ^و- ـــlقيلاو


jا 8,' RHوتلا
Aنا'ون jا 8,' RـــــــــــــــــــــــــــــHوتلا
CAـا»دح&M هـ(اEور?9 .ـ02 و& ،NـOويندلا هـ“وtحو دـ+لا §ئاوح G,a ـL هـي,' RـHو(
\NOويندلا ه+ئاg9و CA•اŠلاوM lقيلاو ناcxا ن9 sاrرOو وE ه+Ÿ ا9 5وgح L هي,' RHوتلا
د+لا هي,' RHو( •F0 \jا ل4 هيgŸ ل ا9 Rضفلا ن9 l'و*لا lبو \هيل4 ^و'دلاو 2اD|او
5وfا عو*لا L هي,' RHو( •9و \NOاف?لا Zا[ 5وfا عو*لا sافH ه,Hو( #ح •اŠلا عو*لا L
\sاrرOو هــ+Ÿ اــFي0 RــHوتIا Nــ+-ا' هل نو?O ل نــ?ل ،اــضO& sافH ــ•اŠلا نو2
،Rطا+لا RE& 2اDaو 5و6رلا Nبات9و ديحوتلا دOر~و NOاد¡ا L RHوتلا هي,' RHوتلا مt'Y0
\مــــــD'ا+(& Nــــــpا<و Rــــــ6رلا RــــــHو( اKD0
،RHوتلا ل4 ارˆو لو Yy,9 د+ لا د• ل ي ¢ ،eا|4و رار;rا RHو( نو?O ^را( RHوتلاو
97
ل اKEو ،هيل4 ل4 jا ن9 Yy,9 ل& ن“و ه7فن هي,' b-اrو :ا+6fا هي,' b-اr ا34 اFH
2وaو .ـ9 RـHوتلا كل3و ،رايت<ا RـHو( نو?O ^را(و \Nـت+ل& Xـ7يتلاو ‚رفلا هـ*' €,…تO
˜ر(و G+7لاب Zا- ن4و \هHر( 8,' Z3 هب ارو9Y9 G+7لا ناH ن=0 ،2ارIا B4 iضفIا G+7لا
اFž Zايقلا Gaاولاو ،نآرقلا œن و N9 fا ]اف(اب Gaاو هن =0 ،اضO& هHر( 8,' Z3 RHوتلا
RHوتلا L هقح L G+7لا دحو(و ه(رشا+9 هي,' Zرح ا9رS G+7لا ناH ن4و \اFD*يب .F|او
ن9 Rب ،sور?Iا .02و 2ارIا 5وgح L :ا+6fا Jو-& ن9 RHوتلا ن=0 ،sاو6 G+6 #+O م,0
RHوتلا هب ك9اي- €ضO RE 1رtن احا+9 G+7لا ناH ن4و \])طxا 8,' :ا+6fا Jو-&
ه( رشا+F0 هف ضO • ن4و ،Bو& هHرت0 ك» bت شو كي ,' ]ر0و هف r& ن=0 ½هف ضO ل و&
ك* ?9& اFD9 هت F?ح R;( )0 هب G+7Iا ¬ب ر bضت-ا lFHاhا م?ح& NF?ح نf ®Bو&
NO 2و+'و RH وتلاب G,قلا NO 2و+ب bي (& د- نو?ت0 ،NO 2و+' هت ,0 ا34 اFي6 لو ،ا ž Zايقلا
نF 0 ،ا ž رو9YIا :ا+6 fاب Zايقلا RH وتلا #ق Ÿ dKلاو \Nب رقلا هب dو*Iا G+7لاب ‰راو|ا
• نF0 ،seاaر #قŸ Xvا 5وgح B4 NيضفIا :ا+6fاب Zايقلا ن& اFH ه,Hو( ¦gO • اD,;'
\)Hو( s`y'و ا`y' ه,Hو( نو?O اـD,;' نـ9 ن& اـFH ،اـي*[ s¼اaر ناH ـاž مـقO
.ـ9 :ا+6 fا ^رشا+9 sرضO )0 ،sدحو jا 8,' G,قلا 2اFت'ا وE هـتقيقحو RـHوتلا ر6 و
.9 ،jا 8,' b,Hو( Aهلو- ه ف*O ل اF H ،اD يل4 نوHرلاو اD ي,' 2اFت'لا ن9 G,قلا و,<
ن& اFH ،eiش G,قلا RHو(و eiش نا7,لا RHوت0 ،هب هتقUو هيل4 هنوHرو sXq 8,' s2اFت'ا
Aد+لا 5وق0 \eiش نا7,لا #;*O • ن4و G,قلا Nب و(و ،eiش G,قلا رارp4 .9 نا7,لا Nب و(
8,' رـg9 وـEو ،jا B4 bـ+( Aهلو- RـŠ9 ،sXq 8,' هـ+,- 2اFت'ا .ـ9 ،jا 8,' b,Hو(
\ـــــــــــا¡ Gــــــــــ?(ر9 هتيــــــــــg9


REا|ا Jو?ش
98
ا I هب ر ›ر' ول هن =0 هي ل4 و?uIاو و?uIاب RD|ا NO اq اKEو ،„ا*لا B4 jا و?uO REا|ا
هت -ا0 Ra ر B4 و? uO )aر €,7 لا T ب J&رو \مD يل4 ا? ش ا I „ا*لا ›ر' ولو ،sا?ش
Lو ،ك¯رO ل ن9 B4 ك¯رO ن9 1و?ش ن& 8,' 12ˆ ا9 jاو ،اKE اO A5اق0 ،ه(رورrو
ARي- كل3
محرO ل dKلا B4 ميحرلا و?u( µ µ µ ا{4 Z2آ نبا B4 1و?ش ا34و
„ا*لا ن9 ل ه7فن ن9 jا B4 sاو?ش Ra ن9 l0رالا ›ر'&و ،jا B4 و?uO ا{4 ›رالاو
ABا( jا 5و- B4 ر“ان ،هي ,' „ا*لا ¬ي,7( 1ا+aو9 ن9 و?uO وD 0، ن9 م?باp& ا9 وM
Cم?OدO& b+7H اF +0 N+يg9 NO Pا ،Jروuلا ^رو6 30 هلو-و ، N}ي6 ن9 م?باp& ا9 وM
Cك7فن نF0 Aeا7*لا 79 Aهلو-و ، اKE ¾& مت ,- اDي,Š9 مت+p& د- N+يg9 م?تباp& ا I و&M
Cم?7فن& د*' ن9 وE R- AنارF' 5آ 165 ،هق,< B4 jا و?u( ن& اD7<&A NU)U G(ارIا0
\هــيل4 هــق,< وــ?u( ن& اD;ــ6و&و ،هــيل4 كــ7فن وــ?uO ن& اــE)'&و


5و6ر,لو j او+يyت6ا او*9آ نOKلا اDO& اO
ABا( jا 5ا- ن& اوF,'او م?ييŸ اI مHا'2 ا34 5و6ر,لو j او+يyت6ا او*9آ نOKلا اDO& اOM
Cنورu£ هـيل4 هـن&و هـ+,-و eرIا ـlب 5وŸ jا A5افنfا 24 Aارو9& NـOPا sKE bـ*Fضت0
CA اEدح& M Nباyت6لا هل Rg£ • نF0 ،هلو6رو j Nباyت6لاب Rg£ ا {4 N0ا*لا ^ايhا ن
N+ ي;لا ^ايhا0\ 1اناويhا 53ر& l بو ه* يب NH رتu9 Nي Fيž ^ايح هل bن اH ن4و ،هل ^ايح )0
مE Xqو،او(ا9 ن4و eايحfا مE eلVD0\ ا* طابو ارEا“ 5و6 رلاو j :اyت6 ا ن9 ^ايح iE
99
^و'دل Nباyتـ6ا مـD,FH& ^ايح „ا*لا RـFH& ناH اK¡و\نادبfا eايح& اوناH ن4و 1او9&
ن9 هي 0و، ^ايhا ن9 e`a ه( ا0 ه* 9 e`a ه( ا0 نF0 ،^ايhا هي ف0 هي ل4 ا'2 ا9 RH ن=0،5و6رلا
\5وــــــ6ر,ل :اyتــــــ6ا اــــــ9 Gــــــ7¢ ^ايhا
A دEا• 5ا- Cم?ييŸ اIM ^اy*لاو NقŠلاو ^ايhا هي0 نآرقلا اKE وEA^2ات- 5ا-و \#>,ل —O
5ا-و \ رف?لاب مªو9 دب هب مEايح& Z)6xا وE Adد7لا 5ا-و \^ر<Pاو ايندلا L NFgلاو
هل _ف,لاو AXب`لا نب ^ور'و #>64 نبا Cم?ييŸ اIM دب اž jا مH`'& •لا :ر>,ل —O
sKE RH و \م? ل مD *9 رD قلا د ب مH ود' ن9 ا ž م? *9و ، € ضلا د ب مH او-و،5Kلا
dدحاولا 5ا- \اـ*طابو ارEا“ 5وـ6رلا هـب eاa ـاz Zايقلا iـEو ^دحاو Nـقيقح نـ' 1ارا+'
هلو- w9 ن& 8,' نورŠHfاو Cم?ييŸ اIM رŠH& رايت<او #>64 نبا 5و- وEو، 2اD|ا وE
JوقO ا{4 مEر9& ن& دOرO مHود' 2اDÚ مHر9& eايح4 B4 مHا'2 ا34 Aeارفلا 5ا-\ •اIا RE&
\مــEود' مــDي,' &رتaاو مــEر9& €ــr 2اD|ا اوHر( و,0، 2اD|او :رhاب
A ^ر<Pا ـLو àˆ†لا ـLو اـيندلا ـL هـب مـDييŸ اـ9 مـt'& نـ9 2اD|ا Ab,-
ABا( 5ا- دق 0 àˆ†لا L ا9 &و\ 2اD|اب مE ودل مE رD-و م ªو- ن=0 اي ندلا L ا9 & لوM
Cنو-ˆرO م žر د* ' eايح& Rب ا( او9& jا Rي+6 L او,ت- نO Kلا Ù7 £ AنارF' 5آ 169 \
\مEXq _ح ن9 مt'& اDFينو مªايح ن9 eادDuلاو نO دEاyIا _ح ن=0 ^ر<Pا L ا9&و
A N+يت- نبا 5ا- اK¡و Cم?ييŸ اIM AنOر7فIا Tب 5ا-و \^2اDuلا —O Cم?ييŸ اIM —O
\ـــ•اaر|ا i,' وـــب& sا?ح\ Nـــ+ي;لا NـــFئادلا ^ايhا ـــاŒ=0 \Nـــ*|ا
\N+ ي;لا ^ايhا :و,قلا iي £ 2اD|او نآرقلاو Z)6 xاو ناcxا ن=0 ،ه,H اKE 5وا*ت( NO Pاو
اي ندلا L ^ايhا B4 عا2 وD 0 ،N* |ا B4و ناcxا B4 عا2 5و6 رلاو ،N* |ا L ^ايhا 5اFHو
راضلاو .0 ا*لا ˜ردO ا ž • لا هن دب ^ايح A^ايhا ن9 l 'ون B4 ر; ض9 نا7 نxاو \^ر<Pاو
G7¢ € ضلاو •fا ن9 هلان ^ايhا sKE هي 0 bgقن •9و \sرضO ا9 8,' ه ف*O ا9 رU VOو
5Kلاو رق فلاو ›وvاو مo لاو م ¡ا Gحاp و نو`>Iاو TO رIا ^ايح bن اH كلKلو \كل3
ioلاو Rطا+لاو #hا lب `ي c ا ž •لا هحورو ه+ ,- ^ايحو\كل3 ن9 šا9 وE ن9 ^ايح نو2
100
.0ا*لا lب `ييFتلا ^و- ^ايhا sKE sديفت0 \sدr 8,' #hا رات…ي0 ،5)ضلاو Jو¡او 2اشرلاو
^و-و ،#ـ>,ل ـGhاو ^2ارxاو ناcxا ^و- sديف(و \5اF'fاو 1ا2ارxاو Zو,لا ـL راضلاو
اFH ،^ايhا sKE ن9 ه+يgن G7¢ ه( رفنو ه+ حو s`يي[و sروu0 \Rطا+,ل NEار?لاو To+لا
ن' ه(رفنو .0ا*لا B4 ه,ي9 نو?Oو ،â& •VIاو .0ا*لاب ه6ا7ح4و sروش نو?O ihا ند+لا ن&
Rـ;ب هـ(ايح b,;ب ا3=0 \G,قلا ^ايح Gـ7¢ ˜ا3و ،ند+لا ^ايح Gـ7¢ اKD0 \مـt'& •VIا
\راضلا 8,' .ــ0ا*لا ــاž رــUVO ^و- هــي0 نــ?O • `ــيي[ عون هل ناH ن4و \s`يي[
Xgي0، هحور ن9 ،jا 5و6ر وE dKلا ،ك,Iا هي 0 Áف *O •ح هل ^ايح ل نا7نxا ن& اFH
\1او9fا N,/ نـــــ9 كل3 Rـــــ+- ناHو ،Áـــــف*لا كلKب اـــــيح
dKلا ‰ورلا ن9 م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا هي0 Áف*O •ح ه+,-و هحورل ^ايح ل كلKHو
Bا( 5ا- ،هي ل4 iقل& Cs2ا+' ن9 eاuO ن9 8,' sر9& ن9 ‰ورلاب N?ئ)Iا 5™OM AR>*لا 2 ،
A5ا-و Cs2ا+' نـ9 eاuO نـ9 8,' sر9& نـ9 ‰ورلا iـق,OM Aرـ0اq 15 A5ا-و ، كلKHوM
dدŒ ارون sا*,a ن?لو ناcxا لو :ات?لا ا9 dرد( b*H ا9 انر9& ن9 احور كيل4 ا*يحو&
Cاـن2ا+' نـ9 eاuن نـ9 هـب AJروuلا 52 ^را*تـ6لاو ^ايhا0، رونو ‰ور هـيحو ن& †ـ<Y0
dرu+لا 5و6رلا Áفنو i?,Iا 5و6رلا Áفن هباp& نF0 ،i?,Iا 5و6رلا Áفن 8,' N0و-و9
\نا(ايhا هل b,ـــــــــــــــــــــــــــــــgح
\Jر<fا هت (ا0و l(ايhا Jدح4 هل b,gح 5و6 رلا Áف ن نو2 ك,Iا Áف ن هل Rgح ن9 و
ABا( 5ا-و ـL ه,Š9 نـFH „ا*لا ـL هـب iـuc ‡رون هل اـ*,aو sا*ييحY0 Wتي9 ناH نـ9و&M
CاD*9 ‚را¶ mيل 1اF,tلا AZانfا 122 ‹ر'& نI ./ اFH ^ايhاو رو*لا lب هل .Fy0 ،
\sا*OدD0 kلاr ‡ر0اH ناH AنOر7فIا .ي /و „ا+' نب ا 5ا- \NF,tلاو 1وIا lب هب اتH ن'
Aهلو-و C„ا*لا ــL هــب iــuc ‡رون هل اــ*,aوM AZانfا 122 A‡رو9& نــFضتO
CAاEدح&M مDي,' م,“& Zو- RŠFH مD,Š9و ه,ŠF0 ،NF,tلا L مEو رو*لاب „ا*لا L iuc هن&
sرKŸ ا9 JرOو اEارOو #O ر;لا L هب iuc رون ه9 ر<آو ،#O ر;,ل اودتDO •و او,ض0 Rي ,لا
\اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــDي0
101
C AاــDيناUM \رو*لا B4 مــDتaاh هــ*9 نوــ7+تقO مــD0 sرو*ب مــDي0 iــuc هــن&
C AاDŠلاUM 1اF,“ L ]اف*لاو ˜رuلا RE& iقب ا34 Qارgلا 8,' N9ايقلا ZوO sرو*ب iuc هن&
\مــــــــــــــــD-افنو مــــــــــــــــDHرش
Aهلو- Cهـ+,-و eرIا ـlب 5وŸ jا ن& اوF,'اوM ANـOPا 24 ـL روDuIا 5افنfا ^روـ6 نـ9
lبو هت'اط RE& lب 5وŸو ،ناcxا lبو ر0ا?لا lبو ،رف?لا lبو ن9VIا lب 5وŸ هن& NOPا
\نOرـ7فIا روD/و „ا+' نـبا 5و- اKEو ،هـت'اط ـlبو هتيـg9 RـE& ـlبو ،هتيـg9
lبو ه*يب وD0 Nي0ا< هي,' 8ف° ل ه+,- ن9 GOر- هنا>+6 هن& AwIا ن& Aر<آ 5و- NOPا Lو
،G,قلاب اD,p& Nباyت6لا نf ®]اي7لاب G7ن& اKE ناHو ،^2ات- ن' dدحاولا sرH3 ،ه+,-
RE م,ي0 ،ه+ ,- l بو د+ لا l ب هنا>+6 jا ن=0 ،G,قلا نو2 ند+لاب Nباyت6 لا .ف *( )0
½هـــ0)< رـــFr& و& كل3 رـــFr& RـــEو هـــ+,- هل :اyتـــ6ا
ن& او*9Y( )0 اD*' âY;ب&و Nباyت6لا ن' مت,-اŠ( ن4 م?ن& N+6ا*Iا هaو0 5وfا 5وقلا 8,'و
د ب اDHر( 8,' م?ل Nب وق' Nباyت6لا كل3 دب م?*?c )0 م?بو,- lبو م?*يب 5وŸ jا
AهلوقH نو?ي0 ®هتنا+ت6او #hا ‰وrو 5و& هب او*9VO • اF H مEراgب&و م ªد}0& G,قنوM
C^ر9 ANO Pا 110 Aهلو-و ،Zانfا ^رو6 ن9 Cمžو,- jا –اˆ& اوqاˆ اF,0M ANO Pا 5 ن9
Aهلو-و ،€gلا ^رو6 CR+ - ن9 هب اوبKH ا z او*9Vيل اوناH ا9 و M ANO Pا 101 ^رو6 ن9
\‰راو|اب :اyتـ6ا ن4و G,قلاب Nباyتـ6لا ˜ر( نـ' رـOK£ NـOPا iـف0 ،›ار'fا
ردقلا lبو ،Nباyت6لا وE و هب ر9 fاو عرuلا lب م ¡ . / هن & وE و ر<آ ر6 NO Pا Lو
AهلوقH iD0 ،هب ناcxاو ClIالا :ر jا ن& ل4 نوeاu( ا9و \ميقت7O ن& م?*9 eاش نIM
AناتOPا 28 ، 29 Aهلو-و ،رO و?تلا ^رو6 ن9 eاuO ن& ل4 نورHKO ا9 و \sرH3 eاش نF0M
Cjا AناتOPا 55 ، 56 \م,'& jاو ،رــــــUدIا ^روــــــ6 نــــــ9
102


م?ل X< وEو W}يش اوEر?( ن& 87'و
ABا( هلو- م? ل X< وE و W}يش اوEر?( ن& 87'و م? ل sرH وE و 5اتقلا م? ي,' Gت HM
CنوF,( ل مت ن&و م,O jاو م? ل رش وE و W}يش او+£ ن& 87 'و ANO Pا 216 ^رو6 ن9
ARـaو `ـ' هلو-و ،^رق+لا ‡X< هـي0 jا Rـ•و W}يش اوEر?( ن& 8ـ70 نـEوFتEرH ن4وM
C‡XŠH ANOPا 19 ،Nي+ضoلا ^وقلا 5اFH وE dKلا 2اD|ا L Bوfا NOPا0 ،eا7*لا ^رو6 ن9
هـ(وقب sود' NـDaاو9 sر?O دـ+لا0 ،NـيناوDuلا ^وقلا 5اFH وـE dKلا ‰ا?*لا ـL NـيناŠلاو
و N' 2اوIا GŸو ،s2ا9و هشا9 L هل X< sور?Iا اKEو ،ه* 9 ه7فن 8,' Nي u< Nي +ضoلا
،اD0اpو& ن9 €pول ^&رIا sر?O كلKHو ،s2ا9و هشا9 L هل رش :و+>Iا اKEو ،NHراتIا
رش اDHا794 L هلو ،اD0اpو& ن9 €pول ^&رIا GŸو ،ه0رO ل XŠH X< اDHا794 L هلو
ا9 8,' رايIا R• ن& io+*O )0 5وDa Zو,“ Aهقلا< هفpو اFH نا7نxا0 ،ه0 رO ل XŠH
\هيŒو sر9Yب هل jا sرات<ا ا9 كل3 8,' رايIا Rب ،هضoبو ه(رفنو ،ه+حو ه,ي9و هف*Oو sرضO
])طxا 8,' هي ,' eايشfا رr&و \ه* طابو sرEاtب هب ر N'اط ])طxا 8,' هل eايشfا .فنY0
هEر?O ا « هي ,' dر• ا9 R?0 هل اg,- هت O2و+'و هت 'ا;ب Zا- ا3=0 ،ه* طابو sرEاtب هتيg9
نF0 ،هل رش وE :و+S ن9 هي 0 وE ا9 R?0 هت O2و+'و هت 'اط ن' 8,° ا34و ،هل اX< نو?O
ن>Iاو ه+يg( •لا 1اEور?Iا ن& W*يقO م,' ه(افpو هئا!& L هقفلاو هب ر N0 ر9 هل b>p
N>,g9 Rب ،ه(ر?0 لو هF,' اDيgŸ ل •لا .0ا*Iاو ËاgIا ن9 :ورr اDي0 هب 5™( •لا
\ــــGŸ اــــFي0 اــــD*9 مــــt'& sر?O اــــFي0 دــــ+لا
،ا ªابو+S L اD ت?,E :ا+6&و اE راض9 N9 ا' ن& اF H ،ا ªاEور?9 L „وف*لا Ëاg9 N9 ا0
103
‰)pxاو iق7لاب اEدEا(و N* a „رq ،Nح)فلاب X+< ،1ا*|ا ن9 N* a „راq B4 رtنا0
8,' bي,< ول اŒ& هF,ل ®اŒاgq& .;قOو ا¡اpو& RgفO اDي,' R+-Y0 اEراyش& 1ر²& •ح
b;'&و 1د£او اž bF>تلا ا34 •ح ،^رFŠلا N+يط ^رyش ن9 اDF;ي0 اªر² G;( • ا¡اح
دO دhاو .; قلا •& اD قOKOو ا ªو- GE K( •لا Nف يضلا اŒاgq& .; قOو اD F,قO R+ -& ا ªر²
ن9 اD +ط i' او2و اD 'دO ل ¥ ،˜و,Iا ^رض¢ نو?( ن& ا ªر² ¦,gتل ا ¡اFHو اDت>,gI
كل3 ناH ن4و ،WFئا2 اDي,' eاIا ˜رتO لو Wت-و اDيق7Oو Wت-و اDu;O Rب b-و RH :رuلا
‡XŠH اD*' iق,ي0 ]اروfا ن9 اž b*Oˆ •لا N*O`لا B4 دFO ¥ ،اªا+*ل عر6&و اD-رول رضن&
G* لا رyش L اFH ،اDئاوت6او اDyضن 5اFH lبو ا ªر² lب 5و£ N* O`لا ك,( نf ®اD*9
،اDت>,g9 l' كل3و ،اDت*Oˆ ن9 ‡XŠH اD*' iق ,Oو \دO دhاب اEeاض'& .;قO وD0 ،sو¿و
l' وE ا {4و ،ا ž رارr4و ا ¡ 2ا704 كل3 ن& b»وتل ناويhاH ˜ار24و `ي ي[ 1ا3 ا Œ& و,0
\اDت>,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــg9
ه* ' د6 افلا Zدلا ‚ار<4 L هت>,g9 J&ر ا34 ،هت>,gz sدلو 8,' #ي فuلا :fا كلKHو
هئاض'& ن9 وض' .;- L seافش J&ر ن4و \دO دuلا •fا ه- ا3&و ،ه- ور' .;-و sد,a .ضب
ه;O • eا;لا ه*' ك7c ن& L هت>,g9 J&ر ن4و ،هي,' Nقفشو هب N¯ر كل3 RH ،ه*' هناب&
ن9 اéXŠH ه *c كلKHو ،هH)Eو s2ا70 B4 :ا+6fا †H& كل3 ن& هF,ل ®هي ,' .6وO •و
lIالا م,'&و l¯ارلا مح ر&و lFHاhا م? حY0 ،هي ,' ¨)¶ ل N>,g9و هل NO ا¯ ه( اوDش
ناH نوEر?O ا9 مž 5`ن& ا34 مªاD9&و مDئابآ ن9و ،مD7فنYب مD*9 s2ا+ب محر& وE dKلا
رايت<لا ن9 او*?9 ولو \مž Wف;لو مDيل4 Wنا7ح4و م¡ ه* 9 ‡رtن ،مž هل™O ل& ن9 م¡ ‡X<
مEرو9& Xبد( Bو( هنا>+6 ه*?ل ،¨)F'و ^2ار4و WF,' مDhاgz Zايقلا ن' او`yل مD7فنf
م,0 ،ه(افpو هئا!Yب نو*-وIا كل3 ›ر0 اوEرH Z& او+ح& ،هت ¯رو هت F?حو هF ,' Gaوz
sXبد( او'ˆا*ت0 ،ه(افpو هئا!Yبو ،هب 5اD|ا 8,' كل3 iف<و ه9ا?ح& ن9 eiش L sوFDتO
N,طا+لا مD ئارآو ^د6 افلا م ¡وقب هF ?ح اوrرا'و هF ?h او2اق*O •و هت F?ح L اوحد-و
\#ــ0وIا jاو ،او,ــgح مDhاــgI لو ،او0ر' ــمžرل )0 ،^رئا|ا مªا6ايــ6و
N*a مين ل4 اDFين ه+uO ل N*a L ^ر<Pا R+- ايندلا L ن?6 N0رIا sKž د+لا رف“ •9و
104
mف*لا Gيط هن=0 ،l0رالا ‰ارت79و ايندلا N*a اrرلاو هبر ن' Wيrار 5ا`O ل هن=0 ،^ر<Pا
اKEو ،Nي*Oدلا ه9ا?ح& B4 اDت*ينYFطو ،هل jا رايت<ا l' iE •لا رO 2اقIا ن9 هي,' dر• اz
\¨ لوـــ6ر دـــF>zو W*O2 Z)ـــ6xابو ـــاkبر jاب اـــrرلا وـــE
jا 5دب هـت0ر9 Gـ7¢ وـE اـrرلا اKEو ،كل3 هل RـgŸ • نـ9 ناcxا مـط ]ا3 اـ9و
:رلا eاضق0 ،8r ر& هب ناH ›ر'& كلKب ناH اF ,?0 \sرايت<ا ن7 حو هت ¯رو هت F?حو
اFH ،Nت +ل& كل3 ن' ‚ر@ ل ،N¯رلاو NF?hاو N>,gIاو 5دلا lب رئا2 sد+' L هنا>+6
AروDuIا eا'دلا L م,6 و هي ,' jا 8,p 5ا- كت 9& نب ا ˜د+' نب ا ˜د+' • 4 مD ,لا M
ك7فن هب bي! كل وE م6ا R?ب كلY6& \˜¼اض- L 5د' كF?ح L ‹ا9 ˜ديب •يpان
R~ ن& ˜د*' Gيoلا م,' L هب 1رUYت6ا و& كق,< ن9 ‡دح& هتF,' و& كباتH L هتل`ن& و&
ل4 ¬- دح & ا ¡ا- ا9 \iF qو i » :اE3و • `ح e)aو dردp رونو º ,- .ي بر نآرقلا
C Wحر0 هنا?9 هلدب&و هFqو ه» jا GE3& Aاولا- C½jا 5و6ر اO نDF,تن )0& M A5ا- 8,بM
CنـــــــDF,تO ن& نDFـــــــ7O ـــــــنI iـــــــo+*O \
هلو- A2وgقIاو C˜¼اض- L 5د'M و& Nبوق' ن9 sد+' 8,' هيضقO eاض- RH 5وا*تO اKEو
اKEو ،eاضقلا اKE L 5د' وEو ،G+7Iاب 8ض-و G+7لاب 8ض- dKلا وD0 كل3 G+6و \•&
Aم,ـ6و هـي,' jا 8,ـp 5ا- اـFH نـ9VF,ل ـX< eاضقلا jا iـضقO sديب iـ7فن dKلاو M
Cنـــــ9VF,ل ل4 كل3 mـــــيلو ،هل ‡X< ناH ل4 eاض- نـــــ9VF,ل \
®م ن A5اق0 ½Gن Kلا eاض- كل3 L R< دO RE Aا* …يش bلY7 0 Aمي قلا نب ا Nـ9)لا 5ا-
هtفل L R/Y0 ،هطرuب C هطرuب M Nبوتلا ن9 j Nبو+>Iا راUPا ن9 GنKلا 8,' G(رتO ا9
\كل3 ــــــــXqو eا?+لاو 5Kلاو عوضvاو Zد*لاو راــــــــ7?نلاو


105
ايندلاب دE`لا iضتق( ^ر<Pا L N+qرلا
نO رtن د ب ل4 اي ندلا L دE `لا ميقت7O لو ،اي ندلا L دE `لاب ل4 ^ر<Pا L N+ qرلا مت ( ل
•&و ،اDت7<و ،اDgقنو ،ا ¡)>Frاو ،اD ئا*0و ،ا ¡اوˆ N'ر6 و اي ندلا L رt ن Al>ي>p
كل3 ر<آو ،2ا?نfا و œo *لا و œgoلا ن9 كل3 L ا9 و ،اD ي,' Äرhاو اD ي,' N ¯ا`Iا
ا¡وgح R+- مE ن9 كف*O ل اD+لا;0 ،€6fاو ^ر7hا ن9 GقO ا9 .9 عا;قنلاو 5او`لا
\نــOرt*لا دــح& اKD0 ــاªاو0 دــب ن`hا مــqو ،ــاž رــفtلا 5اح ــL مــEو
CA•اŠلا رt*لاM ن9 اDي0 ا9 ›رشو اDئاقبو اD9او2و ،دب لو اD}ي•و ا¡ا+-4و ^ر<Pا L رt*لا
Aهنا>+ـ6 jا 5ا- اـFH iـD0 \اـ*DE اـ9 ـlبو هـ*يب dKلا 1وافتلاو ،1ارـ7Iاو 1اXvا M
C8قب&و X< ^ر<Pاو ANOPا 17 1لاي< sKEو \NFئا2 N,9اH 1اX< iD0 8,'fا ^رو6 ن9
اFي0 دEˆو ،sراŠO4 Rق لا iضتقO ا9 رU آ نارt*لا ناKE هل â ا3=0 \N,>Fض9 N ;قت9 Ng-ان
.ف*لا B4 ^رrاhا ^K,لاو Raالا .ف*لا ˜رتO ن& 8,' عو+;9 دح& R?0 ،هي 0 دE`لا iضتقO
L هت +qر bO و-و Ra الا 8,' Ra Pا Rض0 هل l+( ا34 ل4 ^رtت*Iا N+ ئاoلا ^K,لاو Ra Pا
هت+qر Zدل ا94و ،هل Rضفلا l+( Zدل ا94 كل3 ناH œ-ا*لا •افلا رUآ ا3=0 ،Rض0fا 8,'fا
ن=0 ،^Xg+لاو Rقلا €rو ناcxا €r 8,' 5دO نOر9fا ن9 دحاو RHو ،Rض0fا L
8قب&و Rض0&و ›رش& ˜ا*E ا9 نYب ]دgO ن& ا94 Aا¡ رUVIا اDي,' œOرhا ايندلا L Gqارلا
sرUVO •و كلKب ]دp ن4و ،W6 &ر ناcÉل W92ا' ناH كل3 ]دgO • ن=0 ،]دgO ل& ا9 4و
\هــــــ7ف*ل رايت<لا Ãيــــــ6 Rــــــقلا دــــــ6ا0 ناH
2ا70 ا94 ^ر<Pا 8,' ايندلا راŠO=0 ،ه*9 lF7قلا دح& ن9 د+لا كف*O ل رrاح مي7ق( اKEو
8,p jا 5و6ر اEK+ن اK¡و ®اFD*9 نو?O ا9 رŠ H& ا9و \Rقلا L 2ا70 ن9 ا94و ناcxا L
،ا ـEوفلYO •و اـEوحرطاو ـمžو,- اـD*' او0رـpو هبا>ـp&و وـE sرD“ eارو م,ـ6و هـي,' jا
اEو2ار& ولو ،دE`لا Nقيقح اDي0 اودE`0 ®N*a ل W*y6 اEود'و ،اDيل4 او,يc ولو اEورyEو
اEرو*H ¦ي (اف9 هي ,' brر' دق0 ،:وqر9 RH B4 اD*9 او,pولو ،:و+S RH اD*9 اولا*ل
†9 اŒ& اوF,'و \اž ^ر<Pا ن9 مDtح اوي+O •و اž اورUÍ0 هبا>p& 8,' brا0و ،اEو2ر0
106
5اي<و ،Rي ,- ن' .uق*( €يp Nبا>6 ا Œ&و \رور6 را2 ا Œ&و ،رقت79و Zاق9 را2 ل ر «و
\Rـــــيحرلاب ن3& ـــــ•ح ^راO`لا متتـــــ6ا اـــــ9 €ـــــيط
Aم,6و هي,' jا 8,p º*لا 5ا- ‰ار ¥ ^رyش R“ L 5ا- GHارH ان& ا{4 ايند,لو À ا9 M
CاDHر(و A5ا-و م,79و dرا…+لا sاور ه+p& مHدح& R<دO اFH ل4 ^ر<Pا L ايندلا ا9 M
C.ــــــaر ــــــاz رــــــt*ي,0 مــــــيلا ــــــL \
Aهنا>+6 اF Dقلا< 5ا-و 1ا+ن هب ¬,ت<ا0 eاF7لا ن9 sا*ل`ن& eاFH اي ندلا ^ايhا RŠ 9 ا {4M
م Œ& اD ,E& ن“ و b* Oˆاو اD 0ر<ˆ ‹رfا 1K<& ا34 •ح Zانfاو „ا*لا RH YO ا « ‹رfا
Rgفن كلKH m9 fاب نo ( • نYH ‡ديgح اE ا*,y0 ‡راŒ و& Ð)يل ان ر9& اE ا(& اD ي,' نور2ا-
Cميقت7 9 Qارp B4 eاuO ن9 dدDOو Z)7 لا را2 B4 و' دO jاو \نور?فتO Zوقل 1اOPا
ناتOPا 24 ، 25 Z)7لا را2 ن' †<&و اDي0 د”Eˆو ايندلا N7< ن' †<Y0 mنوO ^رو6 ن9
\اـــــــــــــــــDيل4 اـــــــــــــــــ'2و
ABا( 5ا-و 1ا+ن هـب ¬,ت<ا0 eاFـ7لا نـ9 sا*ل`ن& eاFH اـيندلا ^ايhا RـŠ9 ـم¡ :رrاو M
Nـ*Oˆ نو*+لاو 5اIا ‡ردتق9 eـiش RـH 8,' jا ناHو ‰اOرلا sورK( WFيuE ¦+ـpY0 ‹رfا
C)9& ـX<و WباوU كـبر دـ*' ـX< 1اhاـgلا 1اي-ا+لاو اـيندلا ^ايhا ناتOPا 45،46 نـ9
\€ـــــــــــــــــD?لا ^روـــــــــــــــــ6
ABا( 5ا-و 5او9fا L رU ا?(و م?*يب ر<اف(و N* Oˆو و¡و G ل اي ندلا ^ايhا ا {& اوF,'ا M
^ر<Pا Lو W9ا;ح نو?O ¥ اkرفg9 sارت0 §يDO ¥ ه(ا+ن راف?لا Gy'& يq RŠFH 2لوfاو
Cرورoلا عات9 ل4 اـيندلا ^ايhا اـ9و ناوrرو jا نـ9 ^رفo9و دـOدش :اK' NـOPا 20 نـ9
\دـــــــــــــــــOدhا ^روـــــــــــــــــ6
ABا( 5ا-و GEKلا ن9 ^ر;*قIا Xطا*قلاو l*+لاو eا7*لا ن9 1اوDuلا Gح „ا*,ل نOˆ M
\:ÍIا ن7 ح sد*' jاو اي ندلا ^ايhا عات9 كل3 ´رhاو Zانfاو N9و7 Iا Rي vاو Nضفلاو
107
اDي0 نOدلا< راŒfا اDت£ ن9 dر~ 1ا*a مžر د*' اوق(ا نOK,ل م?ل3 ن9 X¶ م?}+ن¼& R-
C2ا+لاب Xgب jاو jا ن9 ناوrرو ^رD;9 ‚اوˆ&و ناتOPا 14،15 \نارF' 5آ ^رو6 ن9
ABا( 5ا-و Cعات9 ل4 ^ر<Pا L اي ندلا ^ايhا ا9 و اي ندلا ^ايhاب اوحر0و M NO Pا 26 ن9
\دـــــــــــــــــ'رلا ^روـــــــــــــــــ6
‚رO •و ه(اOآ ن' Rفqو اž نYFطاو ايندلا ^ايhاب irر نI دي'ولا مt'& هنا>+6 د'و( د-و
A5اق0 seاقل ن' مE نO Kلاو ا ž اونYFطاو اي ندلا ^ايhاب اوrرو ان eاقل نوaرO ل نO Kلا ن4M
Cنو+ـ7?O اوناH ـاz را*لا مـEاوY9 ك}لو& نو,0اq اـ*(اOآ ناتOPا 7،8 \eارuلا ^روـ6 نـ9
A5اق0 l*9VIا ن9 اي ندلا ^ايhاب irر ن9 هنا>+6 X'و ا34 م?ل ا9 او*9آ نO Kلا اDO& اO M
عات9 اF0 ^ر<Pا ن9 اي ندلا ^ايhاب مت يrر& ‹رfا B4 مت ,-اUا jا Rي+6 L اورفنا م?ل Rي -
CRــي,- ل4 ^ر<Pا ــL اــيندلا ^ايhا NــOPا 38 \Nــبوتلا ^روــ6 نــ9
\^ر<Pا G,طو jا Nـ'اط نـ' ه,-اŠ( نو?O ـاž sاrرو اـيندلا ـL Nـ+qر رد- 8,'و
Bا( هلو- اي ندلا L دE `لا L iف ?Oو اوناH ا9 مE eاa ¥ \l*6 مE ا*ت9 ن4 bO &ر0& M
Cنوتc اوناH اـ9 مـD*' ـwq& اـ9 \نود'وO ناتOPا 205 ¹ 207 \eارuلا ^روـ6 نـ9
Aهلو-و CمD *يب نو0راتO راD*لا ن9 N'ا6 ل4 اوŠ+,O • نYH مE رuŸ ZوOو M NO Pا 45 ن9
\mـــــــــــــــــنوO ^روـــــــــــــــــ6
Aهلو-و Zوقلا ل4 ك,DO RD0 –)ب راŒ ن9 N'ا6 ل4 اوŠ+,O • نود'وO ا9 نورO ZوO مŒYH M
Cنوقــــــ6افلا NــــــOPا 35 \›اقحfا ^روــــــ6 نــــــ9
ABا( هلو-و \اEاDت*9 كبر B4 \اEارH3 ن9 bن& مي0 \اEا6ر9 ناO& N'ا7لا ن' كنولY7O M
CاEا>r و& Nيu' ل4 اوŠ+,O • اŒورO ZوO مŒYH \اEاu@ ن9 رK*9 bن& ا{4 1اOPا 42 ¹ 46
\1ا'ˆا*لا ^روــــــــــــــــ6 نــــــــــــــــ9
108
Aهلو-و CN'اـ6 ـXq اوŠ+ل اـ9 نو9رyIا مـ7قO N'اـ7لا Zوق( ZوOو M NـOPا 35 ^روـ6 نـ9
\Zورلا
Aهلو-و \نOÈ2الا 5Y6ا0 ZوO Tب و& W9وO ا*Š+ل اولا- \l*6 2د' ‹رfا L متŠ+ل مH 5ا- M
CنوF,( مـت*H مـ?ن& ول )ي,- ل4 مـتŠ+ل ن4 5ا- ناتOPا 112 ¹ 114 \نو*9VIا ^روـ6 نـ9
Aهلو-و ل4 مت Š+ل ن4 مD *يب نوت0ا…تO \W-رˆ K}9وO l9رyIا رu ¿و روgلا L Áف *O ZوO M
CW9وO ل4 متŠ+ل ن4 NقOرط مD,Š9& 5وقO 34 نولوقO اz م,'& ن¿ \‡رu' ناتOPا 103 ، 104
\هـــــــــــط ^روـــــــــــ6 نـــــــــــ9
\ن)?تلا هــــــــــــــي,'و ناتــــــــــــــ7Iا jاو


Bا( seاش اz ناcxا Xvا „ا6&
1ا*7hا ن& K}*يح نق يتت0 ،ن?O • YuO • ا9 و ناH jا eاش ا9 ن& م,( ن& X< RH „ا6&
،هتبوق'و هنلK< ن9 1ا}ي7لا ن&و ،ك*' نا;قO ل& هيل4 عرضت(و \اDي,' sر?uت0 هFن ن9
\ك7فن B4 1ا}ي7لا ˜ر(و 1ا*7hا R0 L ك,?O لو ،اD*يبو ك*يب 5وŸ ن& هيل4 RDت+*0
هن لK< ه,pY0 رش RH و \د+ ,ل jا #ي 0وتب ه,pY0 X < RH ن& 8,' نو0رالا . /& د- و
ـlبو كـ*يب i,@ ن& وـE نلKvا ن&و كـ7فن jا ك,?O ل& #ـي0وتلا ن& او/&و \sد+ل
]دpو راقت0لاو eا'دلا هحاتفF0 د+ لا ديب وEو #ي0وتلا ه,pY0 X< RH ناH ا3=0 \ك7فن
ه,r& •9و ،هل ¦تفO ن& 2ار& دق0 ‰اتفIا اKE د+لا i;'& •F0 ،هيل4 N+Eرلاو N+qرلاو Ãy,لا
\هـــــنو2 اـــــéyÒ(’ر¤9 ـــــXvا :اب iـــــقب ‰اتفIا نـــــ'
109
Nب اaxا ن=0 eا'دلا مE ن?لو Nب اaxا مE R¯& ل •4 A:ا;vا نب رF' l*9VIا X9& 5ا-
،هت نا'4و هنا>+6 هق ي0و( نو?O كل3 L هت +qرو s2ار9و هت »و د+ لا Nي ن رد- 8,'و \ه 9
5™O نلKvاو ،مـDت+Eرو مـDت+qرو ـمªا+Uو مـEرد- 8,' 2ا+لا 8,' 5™( jا نـ9 NـنوIا0
L #ي 0وتلا .ضO ،lIالا م,'&و lFHاhا م? ح& هنا>+6 jا0 ،كل3 G7 ح 8,' مD ي,'
\مـي?hا مـي,لا وـEو ،هـب Nـقئ)لا هـrاو9 ـL نلKvاو هـب Nـقئ)لا هـrاو9
N}يuz رف“ ن9 رف“ لو ،eا'دلاو راقت0لا 5ا»4و ر?uلا N'اr4 RÒ+Õ- ن9 ل4 Â& ن9 Â& ا9و
ناcxا ن9 هن =0 †gلا كل3 ˜)9و \eا'دلاو راقت0لا ]دpو ر?uلاب ه9 ايقب ل4 هن و'و jا
\دــــ7| eاقب )0 „&رلا .ــــ;- ا3=0 ،دــــ7|ا نــــ9 „&رلا هل™z
\jا نــ' دــ+لاو G,قلا ^وــ7- نــ9 مــt'& Nــبوقب دــ+' :رr اــ9
\Nيــــــــ6اقلا :و,قلا Nــــــــبا3x را*لا bــــــــق,<
\iــــــــ6اقلا G,قلا jا نــــــــ9 :و,قلا دــــــــب&
\ـــــــــlلا bـــــــــ;>- G,قلا اـــــــــ7- ا34
\N+ طا…Iاو Z)?لاو Zو*لاو RH fا ANa اhا رد- 1ˆواa ا34 eايش& N بر& ن9 G,قلا ^و7 -
1اوDuلاب ‹ر9 ا34 G,قلا كلK?0 \:ارuلاو Zا;لا هي 0 .ف *O • ‹ر9 ا34 ند+لا ن& اF H
\_ــــــــــ'اوIا هــــــــــي0 ¦ــــــــــy*( •
\هـــــ(وDش 8,' jا رـــــUVي,0 هـــــ+,- eافـــــp 2ار& نـــــ9
\ـــاž اـــDق,( ردقب jا نـــ' NـــبوyS 1اوDuلاب Nـــق,تIا :و,قلا
\اEافــp&و اD+,ــp&و اــD-ر& هــيل4 اــD+حY0 ،هــrر& ــL jا Nــينآ :و,قلا
هـ(اOآو هـ9)H ـ•ا9 ـL bلا| ^ر<Pا رادلاو jاب اـEو,oش ولو ،اـيندلاب ـمžو,- او,oش
\دئاوفلا ›ر“و مـــــ?hا Gئارoب اžا>ـــــp& B4 bـــــaرو ^2وDuIا
\NF ?hا م ¡&و Gئاyلا J&ر ،Rq دلا ن9 iق نو ر? فتلاب iق6و رH Kتلاب G,قلا dKq ا34
نOKلا NF?hاو N0رIا RE& Rب ،اD,E& ن9 ناH اD,>تناو NF?hاو N0رIاب 8,£ ن9 RH mيل
8,' NO را' NF ?hاو N0 رIا0 ،Jو¡ا اي حY0 ه+ ,- Rت - ن9 ا9 &و \Jو¡ا Rت قب م žو,- اويح&
110
\هناــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7ل
\رـــHKلاو Nـــيuvا نـــ9 هـــ(راF'و ،N,فoلاو نـــ9fا نـــ9 G,قلا :ار<
ا34و ،^و'دلا ك,( RـE& ـlب ^ر<Pا دئاو9 8,' 1د- اـيندلا دئاو9 ـL :و,قلا 1دEˆ ا34
\دئاوIا ك,( اــــــــDت(ا0 اــــــــيندلا دئاوz bــــــــيrر
\اــيندلا §ــEو هــ*' ‰ورO G,قلا 8,' GــDO ميــ7ن هئاقلو jا B4 ]وuلا
\#,قلا هب دت شاو :ر;rا „ا*لا L ه,6ر& ن9 و ،‰ارت6او ن?6 هب ر د* ' ه+ ,- نطو ن9
\^ربxا مـ6 ـL RـF|ا Rـ<دO اـFH ل4 اـيندلا Gـح هـي0 G,- ـL jا Nـ+S Rـ<د( ل
\هت 9د¶ هت » Ro u0 ه( 2ا+ل هg,…ت6او هت +>I sا+تaاو ه7ف*ل ه*;pا اد+' jا Gح& ا34


G,قلا ‹ر9
^آرIا &دـg( اـFH &دـgOو ،NـيFhاو Nـبوتلا ـL s¼افشو ند+لا ‹رc اـFH ‹رc G,قلاو
،ند+لا عو• اFH YFtOو عو•و ،Jوقتلا هت *Oˆو م7|ا JرO اFH JرOو \رHKلاب s¼)aو
\Nـــ9دvاو Nـــبانxاو RـــHوتلاو Nـــ+>Iاو Nـــ0رIا هـــبارشو
دب لو دب sاو6 ا9 RH ن9و ،‡د9& ك6افن&و ك9اOfو )a& ك(ايh Ra نF' N,فoلاو ˜اO4
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*9 كل

111

رايت<لا ˜ر(
ن9 œ,…تلا L و& ناgقن ›و< L و& sاa و& اين2 ^2اOˆ G,ط L Xبدتلاو رايت<لا ˜ر( ن9
ر9fا م,6و هO دO lب هف *H 8قلY0 ،هل sرايت<ا ن7حو هل sXبدتب Nق Uو jا 8,' )Hو( ®ود'
ه7ف*ل sXبدتب ل4 Ï& ن9و \نا`حfاو ZوFoلا و ZوF¡ا ن9 ‰ارت6ا ،هل هيضقO اz irرو هيل4
RF' لو ،‰رفO G,- لو ،وفgO Ìي ' )0 ،Gتلاو 5اhا eو6و Gg*لاو د?*لا L .- و
\Zود( Nــــــــحار لو ،ZوقO Rــــــــ9& لو ،وــــــــH`O
هل jا X بدتب irر نF 0 ،X بدتلاب ه* ' مD +yحو ،هي ل4 Rي+7 لا هق ,v RD6 هنا>+6 jاو
هي ل4 نYFطاو هب ر B4 G,قلا 8ض0Y0 :اyhا كل3 5اˆ& ،هF ?h م,6 و sرايت<ا B4 ن?6 و
\ن?ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6و
\ jا .ـــ9 رـــ<دO لو jا 8,' 2رO لو jا ـــXq 5Yـــ7O ل RـــHوتIا
\هــ7فن نــ' Rــoش هــبرب Rــoش نــ9و ،sXq نــ' Rــoش هــ7ف*ب Rــoش نــ9
\ه,;+ي0 ه+حاp هب GyO لو ،sد7في0 ود' لو ،ه+ ت?ي0 ك,9 هF,O ل ا9 وE Ä)<xا
\Zا?حfا dرا• ـــــــb£ G,قلا نو?ـــــــ6 اـــــــrرلا
\ــــــاž مــــــEرد- 8,' نوبK9 اــــــيندلا ــــــL „ا*لا
،هل نO`ت( اين2 AN,0ا7لا0 ANيلا' NU)Uو N,0ا6 NU)U Aا¡ .با6 ل اDي0 5و• نطاو9 Nت6 G,ق,ل
\اD ي0 5و~ 5ا`( ل • لا N,0ا7 لا ‰اورfا نط او9 sKD0 \هل „و6 وO ود'و ،هU د£ mف نو
\نطاوIا sKE L Nلاوa :و,قلاو \sد+O هل4و ،sدشرO Rق'و ،هل l+ت O م,' ANي لالا NU )Šلاو
\‡دg-و N0 ر9 #hا ن' iFO Jو¡ا عا+(ا ن=0 ،2ا70 RH ^2ا9 R9 fا 5وطو Jو¡ا عا+(ا
\ـــا¡ 2ادتـــ6لا نـــ' دـــgOو ^ر<Pا iـــ7*O Rـــ9fا 5وطو
\sXq نـــEادO و& هـــ7فن نـــEادOو ]دـــgلا Nـــ>ئار دـــ+' مـــuO ل
اFي0 ‡دEاˆ ،sد*' اz ا2اوa ،sXq Gن3 ن' ا?7« ه+نKب ا0رت9 ه,a اX< د+ب jا 2ار& ا34
\كل3 mـــــ?' ارش هـــــب 2ار& ن4و ،sXq J3f )FتS ،sXq دـــــ*'
112
2ا2`( ® اـي,لا 1افـgلا نـ9 Nفـgلا ›ر( Aeايش& NـU)U 5وح NـFئاح 5ا`( ل Nـي,لا NـF¡ا
2ا2`( ® GنKلا رêHK(و ،N'اطو ‡ر?ش اDتtح)z 2ا2`( ® N*Iا Ntح)9و ،^2ار4و N+S اDت0رz
„واـ6ولا NـO2و& ـL bلاa NـU)Šلا sKE Jوـ7ب NـF¡ا bـق,( ا3=0 ،Nـيu<و Nـبو( sرHKتب
\1ار;vاو
‹ر'& ن9 و ،هت ل3&و اE دي+'و اD 9د< ن9 ه(Xg0 sد*' اE رد- B4 1رtن اي ندلا #u' ن9
\هل bل3و هـــــــت9د…0 sرد- †ـــــــH B4 1رtن اـــــــD*'
Zانو #Oر;لا ن' ر0ا7Iا 2اح ا3=0 ،Rي,لا X6و ^2ا|ا Zو`,ب ر0ا7Iا RgOو رف7لا .;قO ا{4
½sدــــــــــgق9 RــــــــــgO €ــــــــــي?0 ه,H


sاين2 L دEا`لا •الا Jوت0 5و+-
sاوت0 L #hا Xq jا 8,' 5وقO ن& دب )0 ،اD+>ت6او م,لا RE& ن9 اي ندلا رU آ ن9 RH
‹ارq& ›)< 8,' ÂY( ا9 ‡XŠH هنا>+6 :رلا Zا?ح& نf ®ه9 ا`ل4و s†< Lو ، هF ?حو
Nفلا…z ل4 مDrارq& م¡ مت( ل مŒ=0 1اD+uلا نو+تO نOKلاو N6اOرلا RE& اFي6 لو „ا*لا
\‡XŠH هــــــــــــــــ02و ــــــــــــــــ#hا
s2اضO ا9 .0 دب ل4 كل3 اF¡ مت O • 1اوDu,ل l+ت9 N6اOر,ل l+ S مHاhاو •الا ناH ا3=0
:اوgلا 8ف…ي0 Jو¡ا روŠOو ^وDuلاو ND+uلا #فتت0 ND+ش هل b9ا- ا34 اFي6 لو #hا ن9
A5ا-و هتفلا- 8,' Zد-& هي0 ND+ش لو هب eاف< ل ‡رEا“ #hا ناH ن4و ،#hا هaو mF;*Oو
ABا( 5ا- مـDEا+ش&و eلVE ـLو ،Nـبوتلاب ‚ر- À او'اr& €,< مـEدب نـ9 €,…0M
113
C1اوDuلا او+(او ^)gلا NOPا 59 AWضO& مDي0 Bا( jا 5ا-و \³ر9 ^رو6 ن9 €,…0 M
م ªYO ن4و ا* ل رفoي6 نولوقOو ¾ 2fا اKE ‹ر' نوK<YO :ات?لا اوUرو €,< مE دب ن9
ا9 او6 ر2و # hا ل4 jا 8,' اولوقO ن& :ات?لا ]اŠي9 مD ي,' K< VO •& sوK<YO ه,Š9 ‹ر'
Cنو,ق( )0& نوقتO نO K,ل X< ^ر<Pا رادلاو هي 0 NO Pا 169 †< Y0 \›ار'fا ^رو6 ن9
‹ر' ن4و ،ا* ل رفoي6 اولا-و مDي,' هcر>تب مDF,' .9 ¾2fا ‹رلا اوK<& مŒ& هنا>+6
8,' اولوقO ن& 8,' م¡ R9اhا وE كل3و ،كل3 8,' نورg9 مD0 ،sوK<& ر<آ ‹ر' م¡
هF?حو ه'رشو ه* O2 ن& نوF,O مEو ،ه* O2و ه'رشو هF?ح اKE Aنولوقي0 ،#hا Xq jا
ل اـ9 jا 8,' نولوقO ^رات0 ،هـF?حو هـ'رشو هـ*O2 كل3 ن& نوF,O ل و& ،كل3 ›)<
\هـــــــن);ب نوF,O اـــــــ9 هـــــــي,' نولوقO ^را(و نوF,O
^وDuلاو N6اOرلا Gح مD,FŸ )0 ايندلا ن9 X< ^ر<Pا رادلا ن& نوF,ي0 نوقتO نOKلا ا9&و
او*يت7 Oو N*7 لاو :ات?لاب او?7 FتO ن& كل3 #O رطو \^ر<Pا 8,' اي ندلا اورUVO ن& 8,'
ل eلVEو ،اD9او2و ا¡ا+-4و ^ر<Pاو ،اDت7<و ا¡اوˆو ايندلا L اور?فتOو ،^)gلاو †gلاب
iFO Jو¡ا عا+(ا ن=0 ،نار9fا م¡ .Fتyي0 ،RFلا L روyفلا .9 نO دلا L او'دت+O ن& دب
N0آ sKD0 ،N'دب N*7لاو N*6 N'د+لا JX0 ه7?*O و& ،N'د+لاو N*7لا lب `يc )0 G,قلا l'
Aهلو- B4 مDي0 1اOPا اKEو \1اوDuلاو 1ا6اOرلا او+(او ايندلا اورUآ ا34 eاF,لا R( او M
sا*0رل ا*}ش ولو \نOواoلا ن9 نا?0 نا;يuلا ه+(Y0 اD*9 Á,7نا0 ا*(اOآ sا*ي(آ dKلا Y+ن مDي,'
هHرت( و& D ,O هي ,' RF £ ن4 G,?لا RŠ FH ه,ŠF0 sاوE .+ (او ‹رfا B4 د,<& ه* ?لو ا ž
CD ,O ناتOPا 175 ، 176 ›)¶ RF O dKلا eو7لا •ا' RŠ 9 اKD0 ›ار'fا ^رو6 ن9
\ه,F'
Asوaو نـــ9 كل3و هـــ93 نـــ9 NـــOPا sKE هـــت*Fض( اـــ9 Rـــ9Y(و
C AاــEدح&M \Ð)Da ل ‡دF' ناcxا 8,' رــف?لا رات<او م,لا دــب Rــr هــن&
C AاDيناUM اFH N,F|اب 1اOPا ن9 Á,7نا هن=0 ‡دب& هيل4 2وO ل ن9 N-راف9 ناcxا ]را0 هن&
\اــD*9 Á,ــ7*O • eــiش اــD*9 هــ9 iــقب ولو ،اــEرu- نــ9 Nــيhا Á,ــ7*(
C AاDŠلاUM A5ا- اK¡و ،ه6رت0او هب رف“ ي¢ هقhو هHر2& نا;يuلا ن& Cنا;يuلا ه+(Y0M
114
w9 L ن=0 ،ه+تO ARقO •و Cه+(&M ن9 •,ب& وEو ،هقhو هHر2& A Cه+(M \w9و Wtفل
C AاD بارM 2ا7 فب œ< & وE و \دgقلاو م,لا L 5)ضلا 8ف ل&و ،دش رلا د ب dوq هن &
هي 0 R<2 ا »دح& 2ر0Ý& ا3=0 ،2اقت'لاو م,لا 2ا7فب œ<& 5)ضلا ن& اFH ،RFلاو دgقلا
\رــــــH3 اــــــ9 ]رفلا0 اــــــنرت-ا ن4و ،رــــــ<Pا
C AاD79ا<M راg0 هب .0 رO • هن f ®هH)E G+6 نا?0 م,لاب ه0رO ن& YuO • هنا>+6 هن &
\هــــباKل €ــــ<&و هل ‡X< ناH WIا' نــــ?O • و,0 ،هــــي,' ¨لابو
C AاD62ا6 M ›رشfا 8,' ¾ 2fا Rف6 fا رات<ا هن &و هت » N7 < ن' †< & هنا>+6 هن &
\8,'fا
C AاDبا6M B4 2)<4 ن' ناH ه* ?لو ،mفن O دحو رطا< ن' ن?O • ¾2Æل sرايت<ا ن&
B4 RيIا Z`ل Rي- هنYH Zاودلا 8,' Zو`,لا A2)<xا Rp&و \˜ا*E ا9 B4 هتي,?ب Rي9و ‹رfا
A^رOون نب كلا9 5ا- ،هب N9ا-xا Z`ل ا34 نا?Iاب ن)0 د,<& A5اقO اKE ن9و \‹رfا
اود,<Y0 او9ا-& عوبرO نب ورF'و µ µ µ كلا9 Rئا+- ن9 iح eا*بYب
‚ر…ت7O ا9و اDي0 ا9و ‹رfا iE ايندلا نf ®‹رfا B4 s2)<=ب اي ندلا B4 ه,ي9 ن' †'و
\عاتIاو Nــــــــــــــــ*O`لا نــــــــــــــــ9
C AاـD*9اUM \هـ+تOو هـب dدتقO هل W9ا94 sاوE Rـy0 sاوE .ـ+(او sادE نـ' Gـqر هـن&
C AاDـ6ا(M اـD,¶&و Wـ7فن اD;قـ6&و ،ـN» 1اناويhا mـ<& وـE dKلا G,?لاب هـD+ش هـن&
\W+,H iـــــــــــــ! اK¡و ®W+,H اـــــــــــــEدش&و
C AاـEرشا'M 8,' هـpرحو اـEدقفل هـ'`aو اـD*' s†ـp Zد'و اـيندلا 8,' هـŠ¡ هـ+ش هـن&
ناŠ¡ وD0 ˜ر( ن4 اKE \اK?Eو 2ر;لاب هي ,' RFhاو هHر( •لاح L G,?لا D,ب اD,يg£
\G,?لا D,H 5اح RH L ه- رافO ل D,لا0 ،كلKH وD0 رaˆو _'و ن4و ،اي ندلا 8,'
L D ,O هن =0 G,?لا ل4 Ì;' و& eاي'4 ن9 D ,O ا {=0 D ,O eiش RH AN+ يت- نب ا 5ا-
ن4 A5اق0 رـ0ا?لا اK¡ )Š9 jا هـبرض0 ،Ìـ;لا 5احو dرلا 5احو ،Nـحارلا 5احو 5)?لا
115
\¡ هلاح 8,' هتHر( ن4و ¡ ه(2رط ن4 G,?لاH 5اr وD0 هتHر( ن4و ،5اr وD0 هتt'و
\ه*ش&و نو?O ا9 &و6& كل3و \E)لا G,?لاب .-و ا{4و G,H R?ب .قO • RيŠFتلا اKEو


REا|ا دبالا N*ت0و رaافلا •الا N*ت0 اورKحا
م,لا ن' هrار'4 ن9 هت 0Í0 RE ا|ا دب الا ا9 &و \^ر<Pا 8,' اي ندلا رU VIا •الا 5اح اKD0
AsXqو N* يي' نب نايف6 5ا- اK¡و \ه7فن sاوª ا9 و sدaوو ه- و3و هلاي< N+ ,qو ه9 ا?ح&و
ه,DÚ اKD0 ،نوتف9 R? ل N* ت0 اF Dت*ت0 ن=0 RE ا|ا دب الا N* ت0و ،رa افلا •الا N* ت0 اورKحا
\روyفلا B4 وــــ'دO هــــيoب ˜ا3و ،هــــ+aو9و م,لا نــــ' دــــgO
Aهلوقب ر<Pا عو*لا RŠ 9 Bا(و هنا>+6 jا :رr د- و نا7نÉل 5ا- 34 نا;يuلا RŠ FH M
را*لا L اFŒ& اFDت+-ا' نا?0 \lIالا :ر jا ›ا<& •4 ك*9 edرب •4 5ا- رفH اF,0 رفHا
ClIاtلا eا`a كل3و اDي0 نO دلا< AناتOPا 16،17 هن =0 N0 ور9 هتg-و رuhا ^رو6 ن9
RـH Zا94 اKD0 \ه,DÚ sرفHو ،ه,DÚ نا;يuلا هـ-وY0 RـDÚ jا ^2ا+' 8,' sر9& „اـ6& ـwب
Ra د- و ،^ر<Pا 8,' اي ندلا رات@ رaا0 •ا' RH Zا94 ˜ا3و \dردO لو رف?O REاa دب ا'
هئاقش G+6 اž RFلاو اEربد(و ه(اOآ N0ر9 ن' هت,فqو هت*ينYFطو ايندلاب د+لا اrر هنا>+6
ن9 G,- L ل4 ± :رلا 1اOآ ن' N,فoلاو ايندلاب اrرلا A—'& ± ناKE .Fت• لو \هH)Eو
irر ا I 2اIاب ناcxا L ه9 د- Á6 ر و,0 ل4و ،2ا+لا :ر eاقل وa رO لو 2اIاب ن9 VO ل
\jا 1اOآ نــــــ' ‹ر'& لو ،اــــــDيل4 ن}Fطا لو اــــــيندلا
راF' مـEو „ا*لا 8,' Gلاoلا وـE :رضلا اKE 1دaو „ا*لا 5اوح& b,9Y( ا34 bـن&و
هلو نYش م¡ ،مD*يب Nبرq „ا*لا دش& ن9 وEو ،كل3 ›)< وE ن9 ‡2د' „ا*لا R-&و ،ايندلا
116
L مEو 2او L وD0 ،مDقOرط Xq هق Oرطو \مª2ار4 Xq ه( 2ار4و مD9و,' Xq هF,' ،نYش
ABا( 5ا- ،2او مE نO Kلاو ا ž اونYFطاو اي ندلا ^ايhاب اوrرو ان eاقل نوaرO ل نO Kلا ن4 M
Cنو+7?O اوناH ا z را*لا مEاوY9 ك}لو& \نو,0اq ا* (اOآ ن' ناتOPا 7،8 \mن وO ^رو6 ن9
Aهلوقب مـDت+-ا'و ـم¡Í9و eلVE دـr €ـpو رـH3 ـ¥ 1اhاـgلا او,F'و او*9آ نـOKلا M
Cمي *لا 1ا*a L راŒfا مD ت£ ن9 dر~ م Œاc=ب م žر مD OدDO NO Pا 9 mن وO ^رو6 ن9
\هـ(اOآ رـH3 Zاو2و اـDيل4 Nـ*ينYF;لاو اـيندلاب اـrرلا Zد' مـDUرو& jا eاق,ب ـمŒاc4 eلVD0
\هـــ*' N,فoلاو هـــب ناcxا Zد' ـــOراو9 ك,(و 2اIاب ناcxا ـــOراو9 sKD0


G,قلا ه,gŸو mف*لا ه+7?( ا9 Rض0& ناcxاو م,لا
م,لا وE ^ر<Pاو ايندلا L N0رلا د+لا هب 5انو ،:و,قلا هت,gحو „وف*لا ه+7?( ا9 Rض0&
Aهلو- L هنا>+6 اFD*يب نر- اK¡و ،ناcxاو L متŠ+ل دقل ناcxاو م,لا او(و& نOKلا 5ا-و M
C+لا ZوO B4 jا :اتH NO Pا 56 Aهلو-و Zورلا ^رو6 ن9 م?*9 او*9آ نO Kلا jا .0رO M
C1اaر2 م,لا او(و& نO Kلاو NO Pا 11 ه+ لو 2وaولا Np)< مE eلVEو Nل2اyIا ^رو6 ن9
نOK,لا ناcxاو م,لا 8F79 Nقيقح L نو;لاq „ا*لا رŠH& ن?لو ،Nيلالا G(ارF,ل نو,EVIا
ناcxاو م,لا ن9 اD9 ا9 ن& نt( Nفئاط RH ن& •ح ،اFDتقيقح Lو N0رلاو ^2ا7لا اFž
،.0رO م,' لو iy*O ناc4 مD9 mيل مEرŠH& Rب كلKH mيلو ،^2ا7لا 5ا*( هب dKلا وE
هي ,' jا 8,p 5و6 رلا اF ž eاa نO K,لا ناcxاو م,لا ]رط مD6 وفن 8,' اود6 د- Rب
مD aاD*9 8,' مE وبا(و sدب ن9 هبا>p & وE اF Dي,' ناHو ،N9 fا اF Dيل4 ا' 2و م,6 و
\مـــــــــــــــــــــــــــــــــــEراUآو
117
،هب bحر0و اD9 ا9 م,لا ن& 1دقت'ا Nفئاط R?0 :`ح RH ‡ربˆ مD*يب مEر9& او;قت0M
Cنوحر0 مD Oدل ا z NO Pا 53 ،Äر< و eارآو Z)H مE د*' ا9 رŠ H&و نو*9VIا ^رو6 ن9
½Zدق( اF ي0 و& رŠ H& Zويلا م,لا A:وOf b,- AدO ˆ نب 2ا¯ 5ا- اF H ،Z)?لا eارو م,لاو
\رــــــŠH& Zدق( اــــــFي0 م,لاو ،رــــــŠH& Zويلا Z)?لا A5اق0
ABا( 5ا- jا ن' 5و6رلا هب eاa ا9 وEو ،اEرŠH& ن' 5`z م,لا lب Á6ارلا اKE ]رف0
Cم,لا ن9 ˜eاa ا9 دب ن9 هي 0 كaاح نF0 M NO Pا 61 A 5ا-و نارF' 5آ ^رو6 ن9 M
Cم,لا ن9 ˜eاa dKلا دب مEeاوE& b+(ا ن}لو NOPا 120 Aنآرقلا 5ا-و ^رق+لا ^رو6 ن9
CهــF,ب هل`ن&M NــOPا 166 \هــF,' هــي0و d& eاــ7*لا ^روــ6 نــ9
¦ناو6 و را?0fا maاوE اوK°ا ن& B4 „ا*لا ن9 XŠ?ب ر9fا 5آ م,لا اKž دDلا دب اIو
،نا9`لا اـDي0 اويض0 „افنfا اـDي0 اوقفن&و Gـت?لا اـDي0 اوrوو ،WF,' eارPاو رـطاوvا
نآرقلا L mي ل م Œ& مD *9 XŠH ‰رp •ح ،‡2او6 :و,قلاو ،ا2اد9 €>gلا ا ž او},9و
مD ي0 NF ,?لا sKž نا;يuلا àرp ،WF,' لو W*يقO دي ف( ل Nي tفل مD تل2& ن&و م,' N*7لاو
ناcxاو م,لا ن9 :و,قلا اž b,…7نا0 ،مDيpاقل مDينا2 اD!& •ح مEرD“& lب اž نn3&و
\هــــ7بل نــــ' :وŠلاو اــــEرu- نــــ9 Nــــيhا à)ــــ7ناH
Kي 9)( عا+(& T ب ن' ا*با>p& T ب •†< & Aمي قلا نب ا نO دلا m¸ N9 )لا Zا9xا 5ا-
Ðلو& نآرقلا bt فح ول Aهل 5اق0 نآرقلا _ف Ÿ لو مD +تH T ب L Ro تuO sآر هن & eلVE
.F7ن ا{4 AeلVE NFئ& Tب À 5ا-و Aميقلا نبا 5ا- ½م,' نآرقلا L REو A5اق0 ،Bو& ناH
ا9 8,' ا*(دF0 ،NنVIا sKE انافH د- انXq نf ®م,لا ه*9 ديفت7*ل ل NH†لا Raf Oدhا
ARئاقلا 5ا- اFH وD0 م,لا ن9 هo,+9 اKE ناH ن9 ن& كش لو ،sورر-و sوFD0
5™9 دب& eا>;+لاب bل`نو µ µ µ مشاE Rئا+- L N?z اول`ن
m< Yب اوˆاف0 GE اKIا :ابر& 8,' او0اط م Œ4 AeلVE €pو L ^ر9 ا* …يش À 5ا-و A5ا-
T- ا*تلا ن9 هي 0 Jر( ا9 jا د* ' ن9 mي ل مE د*' اKE ن& 8,' ¨)يل2 كي ف?Oو ،Gلا;Iا
ABا( 5ا- ،T +,ل هضب N92اg9 و ›)ت<لاو هي 0 اودaول jا Xq د* ' ن9 ناH ولوM
118
C‡XŠH W0)ت<ا NO Pا 82 ل هنا>+6 sد*' ن9 ناH ا9 ن& 8,' 5دO اKEو eا7*لا ^رو6 ن9
\€,ت@
را?0fا ¦ناو6 و 1ارايvاو eارPا نو?( €ي Hو sد*' ن9 mي ,0 T- ا*(و €,ت<ا ا9 ن&و
½هلوـــــ6رو jا 8,' هـــــب مـــــ?Ÿو هـــــب نادO اـــــ*O2
eلVE Zو,' ـXq هـي0 نورHاKتO dKلا Nبا>ـgلا م,' ناH دـ-و مـيt' ناتž اKE كنا>+ـ6
:ا>p& ناH A5ا- dرا…+لا jا د+ ' ·& N /ر( L مHاhا 8?ح اF H lpارvا lف,ت…Iا
mي ل مDي+ن N*6 و م žر :اتH نورHاKتO ا {4 اوFتaا ا34 م,6و هي ,' jا 8,p jا 5و6ر
دــــــــــــــقلو \„اي- لو d&ر مــــــــــــــD*يب
ARئاقلا ن7ح&
هOوFتلاب mيلو Nبا>gلا 5ا- µ µ µ هـلو6ر 5اــ- jا 5ا- م,لا
هيق0 J&ر lبو 5و6رلا lب µ µ µ NEاف6 ›)…,ل ك+gن م,لا ا9
هي+uتلاو RيŠFتلا ن9 ‡رKح µ µ µ اDيفنو 1افgلا د>a لو )H
Nــــــــ+Sو رار-4و م,'و Nــــــــ0ر9 RــــــــgفIا ناcxا
هن و'دO مD ,H و& „ا*لا رŠ HY0 ناcxا ا9 &و Cl*9Vz bpرح ولو „ا*لا رŠ H& ا9 و M NO Pا
103 هب eاa اz RgفIا ناcxا ا9&و ،RF• ناc4 مEد*' ا{4 l*9VIا رŠH&و €6وO ^رو6 ن9
،هضoبو هتيEارHو sدضب N0ر9و ،N+Sو ‡رار-4و WF,'و N0ر9 م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا
\هــب`حو #Oدــgلا ناc4 وــEو ،5وــ6رلا Nــpا<و Nــ9fا Äاو< ناc4 اKD0
#,< dKلا وـE sدحو هـن&و ،.ناـgلا 2وaوب رار-xا ناcxا نـ9 مـDtح „ا*لا نـ9 ـXŠHو
119
\مـEو¿و ÌـOر- نـ9 Zا*ـpfا 2ا+' sر?*O نـ?O • اKEو ،اـFD*يب اـ9و ‹رfاو 1اوFـ7لا
eاو6 و ،ن? O • و& RF ' ه 9 ناH eاو6 ،l (2اDuلاب م,?تلا وE مE د*' ناcxا نور<آو
\هـــــــــفلا< و& G,قلا #Oدـــــــــg( #ـــــــــ0او
ن&و ‹رfاو 1اوF7لا #لا< هنا>+6 jا نYب G,قلا #Oدg( 2ر• ناcxا مE د*' نور<آو
8ـ(&و هلو6 رو jا G6 ولو Rـب ،W}يش RF O •و هنا ـ7,ب رـقO • ن4و ،هلو6 رو sد+' ‡دFS
\نـــ9V9 وـــD0 هلوـــ6ر ^و+نو jا Nـــينادحو دـــقتO وـــEو ،هـــتFt'
ه(اF,?ب هF,?(و هشر' 8,' sو,' ن9 Bا( :رلا 1افp د>a وE ناcxا مEد*' نور<آو
،ه7فن هب €pو ا« كل3 Xqو هضoبو ه+حو ه(2ار4و ه(رد-و هت}يu9و sرgبو ه!و ه+تHو
هيضتق( ا9 .9 ›و-ولاو sد>aو ،ه,H كل3 #ئاقح را?ن4 مEد*' ناcxا0 ،هلو6ر هب هفpوو
5و- مـDضب Tـقت*Oو ،Tـب 8,' مـDضب 2رO نـOKلا lـpر…Iا را?0&و ـlHوDتIا eارآ
نوفلا- :ات?لا ـL نوف,ت- Aـد¯& Zا9xاو :ا;vا نـب رـF' 5ا- اـFH مـE نـOKلا ،Tـب
\:ات?لا Nـــــــــــــــــــــــ-راف9 8,' نوقفت9 ،:ات?,ل
Xq ن9 مD6وفن sاوª ا9 و مE ديaاو9 و مD -او3& م?¢ jا ^2ا+' ناcxا مE د*' نور<آو
\م,ـــ6و هـــي,' jا 8,ـــp 5وـــ6رلا هـــب eاa ـــاz دـــييق(
Rب ،ناH ا9 ا* ئاH ]اف(لا م?¢ مD0)6&و مEeابآ هي ,' اودaو ا9 مEد*' ناcxا نور<آو
Aــــــــــlت9دق9 8,' ــــــــــ—+9 ــــــــــمŒاc4
C Aـا»ادح4 M و ، اـ*ئابآو ا*0)ـ6& 5و- اKE ن& CANـيناŠلاM \ـ#hا وـD0 sولا- اـ9 ن&
R?ب نtلا نا7ح4و هaولا N-)طو N,9اIا ن7حو ])<fا Zرا?9 ناcxا مEد*' نور<آو
\ـــــــــمª)فq و „ا*لا Nـــــــــي,° و ،دـــــــــح&
ا3=0 ،اDي0 دE`لاو اD*9 G,قلا •O رف(و اDقئ)'و اي ندلا ن9 2رyتلا Aناcxا مEد*' نور<آو
\¨ )F'و WF,' ناcxا ن9 W…,7*9 ناH ن4و ناcxا RE& 1ا2ا6 ن9 sو,a اK?E Ð)aر او&ر
›رO • eلVE RH و RF ' هن راقO • ن4و م,لا 2ر• وE ناcxا R a ن9 eلVE ن9 8,'&و
،ناcxا 2اضO ا9 ناcxا Ra ن9 مD*9 Aعاون& مEو مž Zا- لو هب او9ا- لو ناcxا Nقيقح
L iف?O لو هي0 Qرش وE ا9 ه,a ن9 مD*9و ،ناcxا L †تO ل ا9 ناcxا Ra ن9 مD*9و
120
ه*9 mيل ا9 هي0 Qرتشا ن9 مD*9و ،s2اضO و هض-ا*O ا9 ه(و+U L Qرتشا ن9 مD*9و ،هلوgح
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــaوب


ناcxا
هي ,' jا 8,p 5و6رلا هب eاa ا9 N0 ر9 Aن9 N+ Hر9 Nق يقح وEو ،ه,H كل3 eارو ناcxاو
هب RFلاو ،ا'وض<و N+ S هل 2ايقنلاو ،اق;ن هب رار-xاو ،ادق' هب #Oدgتلاو ،اF,' م,6و
\نا?9xا Gــــــ7¢ هــــــيل4 ^و'دلاو sKيف*(و ارEا“و اــــــ*طاب
و ه ¡4 sدحو jا نو?O ن&و j .* Iاو j eا;لاو jا L To +لاو jا L Ghا L AهلاFHو
\s2و+9
ا9 B4 1افتللا ن' G,قلا l' Tي Fo(و ،ا* طابو ارEا“ هلو6ر Nبات9 دO ر~ Aهي ل4 #O ر;لاو
\#ـــــــــي0وتلا jابو ،هلوـــــــــ6رو jا Jوـــــــــ6
NنوV9 jا sافH „ا*لا ن' jاب Roتشا ن9و ،ه7فن NنوV9 jا sافH ه7فن ن' jاب Roتشا ن9و
jا ه,Hو jا ن' „ا*لاب Roتشا ن9و ،ه7فن B4 jا ه,Hو jا ن' ه7ف*ب Roتشا ن9و ، „ا*لا
\مــــــــــــــــــــــــــــــــــــDيل4


121
^2ا7لا 5وp&
ن9 اg,- ا-2اp اDHر( ن9 ا9& ،jا Xoل اDHر( ن9 دئاولاو 1ا0ولYIا ˜ر( L NقuIا د• ا{4
،:3اH Z& اDHر( L وE ]2اp& ن>تFيل N,Eو 5و& L ل4 Nقu9 اDHر( L د• ل هن=0 j ه+,-
ا9 jاب €,Ÿ ا Ÿرش b! AنOX6 نب ا 5ا- A^Kل bلا>ت6ا )ي,- NقuIا ك,( 8,' †p ن=0
A م ¡و-و \sدق0 دaو0 W}يش j د+ ' ˜ر( C ه* 9 اX< jا هrو' ا}يش j ˜ر( ن9 M ،#ح
ه( و-و هب G,قلا N* ينYFطو هت +Sو jاب mن fا Aهب ‹وO ا9 ÑRa&و ، Nف ,ت- عاون& ‹ولاو
\Bا( هــــــبر نــــــ' sاrرو هــــــحر0و هــــــطاuنو
\5™Iا :را- دـــ-و sرفـــ6 رـــ<آ ـــL Rـــr نـــ9 „ا*لا ëـــq&
#0 اوIا #hا وE م,6و هي ,' jا 8,p 5و6رلا هب eاa ا9 ن& Jر( #ي 0وتلاب ^دOVIا 5وقلا
و NF?hا lبو Rق*لاو Rقلا lب NrراIا Jر( نلKvاب NبورضIا 5وقلاو \NF?hاو Rق,ل
\عرuلا
B4 راقت0لا Zاو2و نط ا+لاو رE اtلا L اD 9 ›و-ولاو N*7لا N9 ˆ)9 jا B4 Rئا6ولا :ر-&
ا9 و NU )Šلا sKE ن9 ل4 jا B4 دح& Rpو ا9 و ،5ا0fاو 5او-fاب sدحو هD aو ^2ار4و jا
\اـــEدح& نـــ' و& اـــD*' هـــ'ا;قناب ل4 دـــح& هـــ*' .ـــ;قنا
Rpfا كل3 دق0 نF0 ،دr اD*9 دحاو R?لو ،NU)U د+لا ^2ا6 اDي,' w+نا •لا 5وpfا
اـEدrو Nـ'ا;لاو ،Nـ'د+لا اـEدrو N*ـ7لاو ،˜رuلا sدrو دـيحوتلا Asدr 8,' Rـgح
N+Eرلا ن9و sد*' اFي0و jا L N+qرلا ن9 G,قلا و,< وEو دحاو دr NU)Šلا sK¡و \NيgIا
\sد*' ـــــــــــــــــا«و هـــــــــــــــــ*9


122
5)ضلا RE&و Jد¡ا RE&
ABا( 5ا- Cl9رyIا Rي+6 l+ت7تلو 1اOPا Rgفن كلKHو M ANO Pا ، Zانfا ^رو6 55
A 5ا-و ، ا9 هلون l*9VIا Rي+6 Xq .+تOو Jد¡ا هل l+( ا9 دب ن9 5و6رلا #-اuO ن9و M
C \\\Bو( ANO Pا ، eا7*لا ^رو6 115 l*9VIا Rي+6 هب اتH L lب د- Bا( jاو ، NO Pا
eلVE 5اF'&و ،N,gف9 eلVE N+-ا'و N,gف9 eلVE N+-ا'و ،N,gف9 l9رyIا Rي+6و N,gف9
:ا+ـ6fاو ،eلV¡ هـقي0و(و eلV¡ هـنلK<و ،eلVE eايلو&و eلVE eايلو&و ،eلVE 5اF'&و
هـباتH ـL نـOر9fا هنا>+ ـ6 8,a و ،eلVE ـاž 5K< ـ•لا :ا+ ـ6fاو eلVE ـاž #ـ0و ـ•لا
eايضلا راgبfا ^دEاuFH رئاg+لا اFªدEاش •ح ناي+لا NOاq اFD*يبو اFD>rو&و اFDفuHو
\Z)tلاو
N0 ر9 l9رyIا Rي+6 و ،Nي,يgف( N0 ر9 l*9VIا Rي+6 او0ر' ه* O2و هب اتHو jاب نوIالا0
s2وـgق9 B4 RـpوIا #ـOر;لا كلاـ7,ل l+تـ7O اـFH ن)ي+ـ7لا ـم¡ bنا+تـ6ا0 ، Nي,يـgف(
eل2fا مEو م¡ مD>gن&و „ا*,ل مDفن&و #,vا م,'& eلVD0 \ N?,¡ا B4 RpوIا #Oر;لاو
L او}uن م Œ=0 ، N9 ايقلا ZوO B4 مE دب 8( & ن9 .ي / 8,' Nبا>g لا ˆرب كلKبو ، ^اد¡ا
مE eاa ¥ ، N,gف9 اE و0ر'و ˜)¡ا B4 N,pوIا R+7 لاو ˜رuلاو رف ?لاو 5)ضلا Rي+6
ن9 اوaر…0 ، ميقت7Iا jا Qارpو Jد¡ا Rي+6 B4 1اF,tلا ك,( ن9 مD aر<Y0 5و6رلا
ioلا ن9و ، م,لا B4 RD|ا ن9و ، ديحوتلا B4 ˜رuلا ن9و Zاتلا رو*لا B4 ^دOدuلا NF,tلا
رادق9 او0ر0 ، رئاg+لاو Jد¡ا B4 8Fلاو ^Xhا ن9و ،5دلا B4 م,tلا ن9و ، 2اشرلا B4
l+ت ( ا {4و ، دض لا ه*7 ح رD tO دضلا ن=0 \ هي 0 اوناH ا9 رادق9و ، هب اورف“و sولان ا9
،ه* ' او,قتنا ا I اضoبو ^رفن و ، هي ل4 او,قتنا اF ي0 N+ Sو N+ qر او2ا2ˆا0 \ اE 2ادrYب eايشfا
Rي+7لاب lIا' ، sدr L „ا*لا To ب&و Z)6xاو ناcxاو دي حوتلا L „ا*لا Gح& اوناHو
\ Rيــــــــــــــــــــــــــــــــgفتلا 8,'
هي,' m+تلا0 sدr Rيgف( •ا' Xq Z)6xا L Yuن ن9 مD*F0 ، Nبا>gلا دب eاa ن9 ا9&و
l,ي+7لاب م,لا €r ا34 .قO ا{4 m+,لا ن=0 ،l9رyIا Rي+7ب l*9VIا Rي+6 Rيpاف( Tب
123
L Yuن ا34 ^ور' ^ور' Z)6 xا Jر' Tق *( ا {4 A :ا;vا نب رF ' 5ا- اF H ا »دح& و&
›رO • ا34 هـن=0 ، هـ*' jا iـrر رـF' 5اFH نـ9 اKEو ، Nـي,Eا|ا ›رO • نـ9 Z)ـ6xا
، Nي ,Eا|ا ن9 هن =0 هي ,' jا 8,p 5و6رلا هب eاa ا9 €لا< ا9 RH وEو اDF?حو Nي ,Eا|ا
\ RــD|ا نــ9 وــD0 5وــ6رلا €لا< اــ9 RــHو ، RــD|ا B4 Nبوــ7*9 ــاŒ=0
Rي+6 ن9 ا Œ& مD,ي+6 T ب L نtO ن& كشو& هل Ùت7( •و l9رyIا Rي+6 ›رO • نF0
ن9 iE RF لاو م,لاو 2اقت'لا :اب L ^XŠH رو9& ن9 N9 fا sKE L .- و اFH ، l*9VIا
Rي+6 L مD,ي+6 ن9 ا Œ& ›رO • ن9 اD ,<2& ، R6 رلا eاد'&و راف?لاو l 9رyIا Rي+6
RE& رŠHf .-و اFH هلو6رو jا ه9رح ا9 ه*9 R>ت6او اDفلا< ن9 رفHو هيل4 ا'2و l*9VIا
اD يل4 ا' 2و N' دب عدتبا ن« مD Eا+ش&و T0 اورلا و ‚راوvاو NO ردقلاو Nي FD|ا ن9 عد+لا
\ اـــــــــــDفلا< نـــــــــــ9 رـــــــــــفHو


]ر0 .بر& .rوIا اKE L „ا*لا
C A Bوfا Nـ-رفلاM اـF,' Rيـgفتلا 8,' ـl9رyIا Rي+ـ6و ـl*9VIا Rي+ـ6 هل نا+تـ6ا نـ9
\#,vا م,'& eلVEو ، )F'و
C A Nي ناŠلا N- رفلاM l 9رyIا Rي+7 ب eلVEو ،Zانfا sا+ش& ن9 ن)ي+7 لا ه* ' bي F' ن9
\ ك,ـــــــــــ6& ـــــــــــا¡و رـــــــــــضح&
C A NŠلاŠلا N-رفلاM اEدr ›رO وD0 اEدr نو2 l*9VIا Rي+6 N0ر9 B4 هتOا*' ›رp ن9
8,' sروgتO • ن4و Rطاب وD0 l*9VIا Rي+6 €لا< ا9 RH ن&و ،Nفلا…Iاو N,F|ا يح ن9
هFDفب ه7فن RouO •و ه*' ه! ›رp l*9VIا Rي+6 €لا< ا« ا}يش .! ا34 Rب ، Rيgفتلا
124
•و ه+ ,قب ر;° م,0 1اوDuلا ^2ار4 ن9 ه7فن bF,6 ن9 Nل™z وEو ،هن );ب هaو N0 ر9و
8,' ا ŒودEا•و مD6وفن اDيل4 Rي [و ا Œو0رO مŒ=0 ،Bوfا N-رفلا ›)¶ ،ه7فن اDيل4 ه'د(
\jا اـــــــــــــــــــــــــــــــــــDHر(
هل ر; ° • Ra ر ARض0& اF DO& NلY7 Iا sKE ن' هنولY7 O :ا;vا نب رF ' B4 او+تH د- و
iDتu( dKلا ن4 AرF' Gت?0 ½j اDHرت0 ه7فن اDيل4 هت'ˆان Raر و& ،هلا+ب ر[ •و 1اوDuلا
رa&و ^رفo9 م¡ Jوقت,ل مžو,- jا ن>ت9ا نO Kلا ن9 Raو `' j اD HرتOو ipاIا ه7فن
\مــــــــــــــــــــــــــــــــــــيt'
اD 02و اD *9 رKحو اE رKحو j اD ضoبY0 ه- رطو Rطا+لاو ˜رuلاو عد+لا ›ر' ن9 اK?Eو
L ^Xgب اDت0رz 2ا2`O Rب ،ا?ش لو ND+ش هUرو( لو هناc4 هaو Žد° اD'دO •و ه7فن ن'
اF,H هن =0 \ه+ ,قب ر[ لو هلا+ب ر;° ل ن« Rض0& ،اD*' ^رفن و ا ¡ NEارHو ،هل N+ Sو #hا
اFH \هب هن اc4 Jوقي0 ،هب ارور6و sردقب N0ر9و #>,ل N+ S 2ا2ˆا هل 1روg(و ه+ ,قب 1ر9
N+ S 2ا2ˆا اE دr B4 اD *' Gq ر0 هب 1ر9 اF ,H ipاIاو 1اوDuلا رط او< Gحاp ن&
1اوDuلا N+>z ن9VIا sد+' هنا>+6 jا 8,تبا اF0 ،هي,' اpرحو هل ا+,طو هي0 N+qرو اEدضل
، Zو2&و .فن&و هل X<و اD*9 Rض0& وE ا9 N+S B4 اž ه-و7يل ل4 اDيل4 ه7فن Rي9و ipاIاو
\ 8,'fا :و+>Iا B4 5وpولا ^دEاyIا ك,( هUروت0 هنا>+6 هل اDHر( 8,' ه7فن دEاyيلو
]وuلا كل3 ›رp ،اDيل4 ه-وشو ا¡ ه(2ار4 1دتشاو 1اوDuلا ك,( B4 ه7فن هت'ˆان اF,?0
›)¶ ،ـâ& هـي,' هـpرحو دـش& هل هـ+,ط نا?0 ،مئادلا Àالا عو*لا B4 Nـ+>Iاو ^2ارxاو
\ميt' ]ر0 l+,;لا lب ن?ل 8,'Æل N+لاط bناH ن4و اŒ=0 ،كل3 ن9 Nيلاvا ^2را+لا mف*لا
8,' اـ+Hار هـيل4 8ـu9 ـن« مـt'& ˜وuلاو رـF|ا 8,' هـبو+S B4 8ـu9 نـ9 ن& Jر( ل&
وD0 ، sXq B4 اDت'ˆا*9 Zد' .9 sرUآ نFH ه7فن N'ˆا*9 .9 هبو+S رUآ ن9 mي,0 Gئاy*لا
هـبر-و sاrر B4 ه,ـpوO هل اـ+aاح و& ،هـ*' هل اـباyح اـ94 ،1اوDuلاب sد+' i,ت+O هنا>+ـ6
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــت9ارHو
CANبارلا N-رفلاM ، N,F• l*9VIا Rي+6و ،N,gف9 رف?لاو عد+لاو رuلا Rي+6 b0ر' N-ر0
125
•و Rيgفتلا 8,' اD 0ر0 ،عد+لا RE & 1لاق9و م9 fا 1لاقz wت'ا ن « X ŠH 5اح اKEو
eايشfا T ب L هل b,gف( ن4و N,F• N0 ر9 ه0 ر' Rب ،كلKH 5و6رلا هب eاa ا9 ›رO
8,' 2ا7فلاو م,tلاو رuلا ]ر;ب ا0را' ناH ن9 كلKHو \اناي' كل3 J&ر مD+تH R9Y( ن9و
›را' Xq )F• اž هF,' نو?O راربfا Rي+6 B4 اD*' .aرو :ا( ا34 ،ا¡ ا?لا6 Rيgفتلا
\اDHو,ــ6و اD0رــg( ــL sرF' ــw0& نــ9 Nــ0ر9 Rيــgفتلا 8,' ــاž
›ر( ن& GŸ اFH ، To+(و G*تyتل هئاد'& Rي+6 ›ر( ن& GŸ هنا>+6 jا ن& 2وgقIاو
ن9 jا ل4 هF,O ل ا9 رار6fاو دئاوفلا ن9 N0 رIا sKE Lو \ك,7(و G>تل هئايلو& Rي+6
اD ئافت-او ا ªاق,تz اD ق,(و ه(افpو هئا!& 5اFHو هت F?حو ،هنا>+6 هت يبوبر ZوF' N0 ر9
هباوUو هضoبو ه+حو هتي¡4و ه?,9و هتيبوبر 8,' Nللدلا مt'& ن9 كل3و \اªا+aو9و اEراUP
\م,'& jاو ،هـــــــــــــــــــــــــــــــباق'و
وـE نـOKلا هل نو+>Iا s¼ايلو&و ،مـDyئاوح eاض- نولYـ7O ك,Iا :اب 8,' §ئاوhا :ابر&
Tـ+ل ن3& ك}لو& نـ9 دـحاو Nـaاح eاض- 2ار& ا3=0 ،هـpاو<و s¼اـ7,a مـE2ار9و مـD»
:ا+لا ن' نو2ور;9 „ا*لا رئا6و ،.0اu,ل N9ارHو هل N¯ر هي0 .فuO ن& هتpا<و هئا7,a
\دـــــــــــــــ+لا Qايـــــــــــــــ7ب نوبورض9


اž .فت*O ل ^رu'
ل 5ا9و ،eادت-ا لو هي0 Ä)<4 ل RF'و ،هب RFO ل م,' Aاž .فت*O ل Nئاr eايش& ^رu'
N+ S ن9 –را0 G,-و ،^ر<Pا B4 ه9ا9& ه9دقO لو اي ندلا L ه9اa هب .تFت7O )0 ه* 9 #ف*O
eاrرب دـيقت( ل Nـ+Sو ،هـت9د<و هـت'اط نـ9 Rـ;9 ندبو ،هـب mـنfاو هـيل4 ]وuلاو jا
5و• ر?0و ،Nبر-و رب Zا*تqا و& Qرا0 ˜اردت6ا ن' R;9 b-وو ،sر9او& 5اŠت9او :و+>Iا
126
ك0و<و ،˜اين2 ‰)gب كي,' 2و( لو jا B4 هت9د< كب رق( ل ن9 N9د<و ،.ف*O ل اFي0
لو ا(و9 لو افن لو ارr ه7ف*ل ك,c لو هتض+- L X6& وEو jا ديب هتيpان نI ˜¼اaرو
\‡روuن لو ^ايح
،b- ولا N' اr4و G,قلا N' اr4 AN' اr4 RH Rp & ا » نات'اr4 1ا'اrxا sKE مt '&و
2ا7فلا .Fتaا0 ،R9fا 5وط ن9 b-ولا N'اr4و ،^ر<Pا 8,' ايندلا راŠO4 ن9 G,قلا N'اr=0
، jا eاق,ل 2ادتـ6لاو Jد¡ا عا+(ا ـL ه,H ‰)ـgلاو ،Rـ9fا 5وطو Jو¡ا عا+(ا ـL ه,H
\ناتـــــــــــــــــــــــــــــــــ7Iا jاو
Jدg تO لو هل اD يضقيل jا B4 اD ي0 هت »و هت +qر ›رg ي0 Na اح هل ‹ر( ن « Gy لا
ن?لو ، 1اD+uلاو 1اوDuلا eا2 ن9 هئافشو ‹ار'xاو RD|ا 1و9 ن9 ه+,- ^ايh 5اV7,ل
\هتيـــــــــــــgz رـــــــــــــuO • G,قلا 1ا9 ا34


NO2و+لا #ح
ن' كف*O )0 هي ,' ا ž م*O NFنو ،هي ,' هي ضقO eاض-و ،هب sر9& ر9& sد+' 8,' هنا>+6 j
G( ارIا sKE L NO 2و+' هي ,' هلو ،GO ا9 ا9 4و Gئاg9 ا9 4 Aنا'ون eاضقلاو \NU )Šلا sKE
#,vا :ر-& اKD0 ،اDقح اEا0وو G(ارIا sKE L هتO2و+' ›ر' ن9 هيل4 #,vا GحY0 ،اD,H
Aر9fا L هتO2و+0 \)F'و اF,' اD,;0 G(ارIا sKE L هتO2و+' RDa ن9 ه*9 مEدب&و \هيل4
ه* 9 ا0 و< هب ا*تaا AiD *لا Lو \ م,6 و هي ,' jا 8,p jا 5و6 رب eادت-او اp)<4 هلاŠت9ا
¥ ،ه* 9 8,'& وEو ا ž اrرلا ¥ اDي,' †gلا AGئاgIا eاض- L هت O2و+'و \N+ Sو ل)a4و
ن7ح م,'و ه+,- ن9 ه+ح ن?[ ا34 ه*9 8(YتO ا{4 اKEو ،اrرلا ن9 8,'& وEو اDي,' ر?uلا
127
\N+يــgIا sرH ن4و N+يــgIاب هــيل4 هناــ7ح4و هــب هــف;لو هــب sربو هل sرايت<ا
راKت'لا Zاق9 L ›و-ولاو ،Rg *تلاو اD *9 Nب وتلا B4 ^ر2ا+Iا AGO اIا eاض- L هت O2و+'و
1رFت6 ا ن4 ا Œ&و ، sاو6 اE رش هي قO لو ، وE ل4 ه* ' اD 0رO ل هن Yب ا Iا' ، را7?نلاو
اE اXل هن & •ح ،sXq هف u?O ل dKلا رضلا ن9 اE اX0 ،هب اب ن9 ه( 2رطو هب ر- ن9 ه( دب&
\ند+لا رــــــــــr نــــــــــ9 مــــــــــt'&
، هي ل4 ه* 9 ،Ãyت,9و Xyت79 ، ه* 9 هب و ،هت بوق' ن9 sوفبو ،ه;…6 ن9 sاrرب Kئا' وD0
B4 هل Rي+6 ل هن &و ،اD *9 رشو ا ¡اŠ9& sد*0 ه7فن lبو ه* يب 8,<و ه* ' 8,° ن4 هن & م,O
`ـy'& وـD0 ،دـ+لا دـيب ل هنا>+ـ6 sديب كل3 ن&و ،هـتنا'4و هـقي0وتب ل4 Nـبوتلاو ع)-xا
وD 0 ،هت نا'4و هت }يu9و هن 34 نودب sدي6 ^اrرz ÂYO و& ه7فن #0 وO ن& ن9 R- &و € r&و
eiش 53& هل `…ت79 ، هبا+ب ¦Oرط ، هOدO lب ه7فن ì#$,¤9 ، l?79 Rيل3 عرضت9 هيل4 Ãyت,9
ه+ ,-و ،هلاoش& L ›رgت9 هن دب ،هل ه+ ح&و هي 0 ه+ qر&و ،هي ل4 هaوح&و sرق0&و ،هل sر7H&و
هOدO Lو j ه,H Xvا ن&و ،ه*9 لو هب لو هل لو هي0 X< ل هن& ا*يقO م,O ،هOدO lب دaا6
هrار'=ب هيل4 هتق[ .9 هي,' اžر•و ]اق>ت6ا Xq ن9 اž هئدت+9و ،هتFن Àو وD0 ،ه*9و هب و
œـق*لاو ZKلا دـ+لا _ـحو ، eا*Šلاو رـ?uلاو دـFhا هنا>+ـ6 هـt>0 ،هتيـg9و هـت,فqو
دFhا0 ،:ويلاو œئاق*لاو N9)Iا د+ لا Àوو ،eا*Šلاو ‰دIاو د9ا>Iاب رUYت6ا د- ،Gي لاو
ن9 و نا7حxا ه* F0 ،هل اD ,H N* Iاو هل eا*Šلاو هل ه,H Rضفلاو ،sدO L ه,H Xvاو ،هل ه,H
¦g*لا ه* 9و ãهيpاz هي ل4 To+تلا د+ لا ن9و هF*ب د+ لا B4 22وتلا ه* 9و ، ^eا6xا د+ لا
\هـــــت,9ا9 ـــــL هل Ìـــــoلا دـــــ+لا نـــــ9و sد+ل
اDت+ـ7ن هـ+,- ـL .ـقO ن& هـب 3ايلا ـ¥ ، لو& ـاž ›ارت'لاو اـDت0رF0 مـ*لا NـO2و+' اـ9&و
R?ب sدحو ه*9 NF*لا0 ، هFيق9و ه++79 وD0 :ا+6fا ن9 ا++6 ناH ن4و sاو6 B4 اDت0اr4و
\هـت'اط ـL اD,Fتـ7O نYب sر?شو اـDي,' هـت+Sو هـي,' ـاž eا*Šلا ـ¥ را+ت'او هـaو
ا Œ& م,Oو ،اD ي,' sر?ش XŠH Rقت7Oو ،هي ,' اD ,ي,- رŠ?ت7O ن& م *لاب د+ تلا €ئا;ل ن9 و
ه*9 ]اق>ت6ا لو هيل4 اž R6و( ه*9 N,ي6و لو اDي0 هلKب ن² Xq ن9 sدي6 ن9 هيل4 b,pو
\ م*F,ل N+ Sو اrاو(و ل3و ارا7?نا ل4 م*لا sدO`( )0 د+ ,ل ل Nقيقhا L j ا Œ&و ،ا ¡
128
اKD0 \اراKت'او ارا7?ناو Nب و( هل ´دح& ا+ ن3 ´دح& اF ,Hو ، irر NF ن هل 2دa اF ,Hو
\#ـــي0وتلا jابو ،كل3 نـــ' 5`z `ـــaالاو ،mـــي?لا دـــ+لا وـــE


jا 8,' RHوتلا ^و)ح
،مق6 ن9 رار0 و& N>p G,ط و& ناgقن ›و< و& ^2اOˆ eاaر L Xبدتلاو رايت<لا ˜ر( ن9
ن9 X< sد+ل sXبد( ن&و ،Xبدتلاو رايت<لاب 2رفتIا هن&و ،رOد- eiش RH 8,' jا ن& م,'و
¦gن&و ،ه* 9 اD,يg£و اD+,a 8,' رد-&و د+ لا ن9 هت>,gz م,'& هن &و ،ه7ف*ل د+ لا Xبد(
.ي;ت7O ل هن& كل3 .9 م,'و \ه7ف*ب ه*9 هب رب&و ، ه7ف*ب ه*9 هب محر&و ،ه7ف*ل ه*9 د+,ل
هل Zدقت9 )0 ،^دحاو ^و;< هل sXبد( ن' ر<YتO لو ^دحاو ^و;< sXبد( dدO lب ZدقتO ن&
dدO lب هل Znدقت9 )0 ،^دحاو ^و;< هل sXبد( ن' ر<YتO لو ^دحاو ^و;< sXبد( dدO lب
هO دO lب ‰ر;نا و ،هي ل4 ه,H ر9 fا م,6 و هO دO lب ه7فن 8ق لY0 ،ر n<Yت9 لو sرد-و هئاض-
، eاuO ا9 R?ب sد+' L ›رgتلا هل ،رEا- `O `' ك,9 dدO lب €ي r ˜و,« د+ ' ‰ار;نا
2ا?نfا و ZوFoلا و ZوF¡ا ن9 K}*يح ‰ارت6ا0 ،sوaولا ن9 هaوب هي0 ›رgتلا د+,ل mيلو
\1ارــــــــــــــــــــــــــــــــــ7hاو
هن و2 اEلوت0 ،ا ž ´رت?O لو ه,قŠO لو اD,F¢ Àا+O ل ن9 و هhاg9و هyئاوحو ه,H R¯و
®ه* 9 ZاFتEا لو Ggن لو د+ لا ن9 G ( Xq ن9 اDي0 هنا7ح4و هت ¯رو sربو هف ;ل sار&و
Ëاg9و هyئاو¢ ه9 اFتEا ه* ' ›رg0 ه » sدحو ه,aو هي ل4 ه,H ه9 اFتEا ›رp د- هن f
ل4 Ï& ن4و \هحر0و sرور6 مt'&و ه+ ,- من& ا9و هuي' Gي ط& اF0 ،اD*9 ه+ ,- –ر0و sاين2
،Bو( ا9 sلو و sرات<ا ا9و s)< ،هب ر #ح نو2 ،هt¢ ه9اFتEاو ا ¡ sرايت<او ه7ف*ل sXبد(
G,- )0 ،5اhا eو6و 5ا+لا €7Hو G تلاو ›وvاو د?*لاو ن`hاو مo لاو م¡ا sرض>0
129
ه*يب Rيح د- Rب ،اž wDتO ^Kل لو اž ˆوفO Nحار لو RgŸ R9& لو وH`O RF' لو وفgO
لو R9Yب اD*9 رفtO لو Ìحولا ‰دH ايندلا L ‰د?O وD0 ،ه*ي' ^ر-و هحر0و ه(ر79 lبو
¦g*لاب sر9Yب Zا- ن=0 ،ان اFr هل نFrو ر9 Yب د+ لا ر9 & د- هنا>+6 jاو ،2اI اD *9 2و`تO
هي,' RHو( نI رg*لاو ،sد+' نI ]ˆرلا نFr هنا>+6 هن=0 ،2اDتaلاو Ä)<xاو ]دgلاو
نI §ئاوhا eاض-و ،sرفoت6ا نI ^رفoIاو ،s2ار9و ه » وE ناH نI NO اف?لاو ،هب رg*ت6او
مت DO ا {4 mي ?لا ن;فلا0 \s2وaو ه,ض0 L ه Fطو s¼اaر dو-و هب #U وو اD+,ط L ه‘-ÒدÒ p
نـF0 \jا نـ9 sدDب ـšو& نـ9و ،]2اـgلا ـLولا هـن=0 ،هـناFضب ل هـقي0و(و هـت9ا-4و sر9Yب
ه+,- –ار0 نا9رhا 1ا9)' ن9و \ هناFr نو2 jا ر9& B4 ه9اFتEا ›رp ^2ا7لا 1ا9)'
\ناتــ7Iا jاو ، هــناFضب ZاFتEلاو هــتيu<و هــ+حو sر9Yب ZاFتEلا نــ9
.ـ9 jا دـ+O دـبالا0 ، #OÈدÅ ـpو دـEاˆو دـبا' ANـU)U ^ر<Pا RـE& A´راhا نـب رـuب 5ا-
sار& ن4 ، Nق 0اوIاو اrرلا 8,' sد+O #Oدgلاو ، #ئ)لا ˜ر( 8,' sد+O دEا`لاو ، #ئ)لا
\اـــــDHر( اـــــDHر( sار& ن4و اـــــEK<& اـــــيندلا Kـــــ<&


^2ا>Iا و N-اuIا
B4 iـضفO كل3 ن=0 ،رـ<Pا Gـنا|ا ـL نو?( ن& رKحا0 Gـناa ـL هلوـ6رو jا ناH ا34
L هفلا@ ن9و #ش L نو?O ن& N- اuIا ن=0 ،اD-اقتشا ه* 9و اD,p& اKEو ،^2ا>Iا و N- اuIا
،هت Oاq B4 ر ~ هئ2ا+9 ن=0 اKE RD7ت7( لو ،دح L وEو دح L نو?O ن& ^2ا>Iا و ،#ش
L مD ,H „ا*لا ناH ن4و هلو6رو jا هي 0 dKلا Gن ا|ا L نH و ، sXŠH B4 و' دO ه,ي,-و
كل3 ن9 .فن& د+ ,ل mي لو ،اD,ض0&و G- اولا د¯& iE G- او' كلKل ن=0 ،ر<Pا Gن ا|ا
N+qرلا bOو- ا34 اFي6 لو ،ر<Pا Gنا|ا L نونو?O ا{4 #,vا رŠH&و ، ه(ر<آ R+- sاين2 L
130
œ-ان „ا*لا sدO Rب ، هلو6رو jا هي0 dKلا Gنا|ا L ادح& د~ 2ا?( ل ˜ا*D0 ، N+ Eرلاو
مŒ=0 R6رلا eاد'& Oراو9 ن9 كل3و ، نو*|ا B4 sو+7ن اzرو ،ه7ف*ل رايت<لا Ãي6 Rقلا
نطو ن9 ن?لو ،ر<آ Gن اaو #ش L „ا*لاو Gن اaو #ش L اوناH ا I نو*|ا B4 مEو+7ن
sد*' GO ر ل هل ا* يقO نو?O 5و6رلا هب eاa ا z Á6ار م,' B4 ‚اتŸ هن =0 كل3 8,' ه7فن
L NOو- N+qرب ل4 كل3 هل متO لو ،ه9ل ن9 N9ول و sا2ا' ن9 ^ا2ا9 8,' Zا( †p B4و ،هي0
jا نو?Oو ،اD *9 sد*' رU آو اي ندلا ن9 هي ل4 Gح & ^ر<Pا نو?( ي ¢ ،^ر<Pا رادلاو jا
،ر9fا æ2اب L كل3 ن9 نا7نxا 8,' Gp& eiش mيلو ، ا»او6 ا« هيل4 Gح& هلو6رو
،Raالا B4 هن و'دO Gن ا|ا كل3 ن9 ه( رشا9و هن او<4و هن ا;يشو ه +طو sاوEو ه7فن ن=0
،)D6 Ggلا كل3 راpو jا ن9 نولا seاa b+ Uو †p ن=0 ،هبرh اودg( مDفلا< ا3=0
هـOرOو هلوـ6ر B4و jا B4 s`ي£ ^Kل هـقOKO ن& دـب )0 ،رو?ش :رلا ن=0 ،^Kل •fا كل3و
8ق+Oو sرور6و هحر0و ه( وقب رفtOو ه+ ,- هب §Dت+Oو هت ;+qو sرور6 هب دت uي0 كل3 N9ارH
€ضOو sد*a JوقOو ،˜را(و د'ا79و هل •ا79و هل GئاE lب كل3 8,' هل ابراS ناH ن9
\ودلا دــــــــــــــــــــــــــــــــــ*a
bن &و ك 9 jا ن=0 ˜دحو b* H ولو هلو6رو jا B4 `ي >تلاو „ا*لا Nف لا- Ggت7( لو
± اKE 8,' كل ناو'fا مt'&و \ ˜†pو ك*يقO ن>ت9ا ا{4و ،كل هtفحو ه(e)H و ه*يب
jا B4 `ي >تلا كي ,' ناE اFD*9 12ر~ •F0 ، ع`فلاو .F;لا ن9 2رyتلا ± jا نو' دب
)0 ع`فلاو .F;لا كب Zا- •9و ،هلو6رو jا هي 0 dKلا Gن ا|ا L اFئا2 b* Hو ،هلو6رو
ن9 2رyتلا 8,' lت6 & ei ش dY+0 Ab,- ن=0 \هب ك7فن ´د£ لو ر9 fا اKE L .F ;(
ل4 1ا*7hاب ÂYO ل هنYب كF,'و jاب NقŠلاو RHوتلاو ديحوتلاب Ab,- ½ ع`فلا ن9و .F;لا
\eـiش jا .ـ9 دـحf mـيل j ه,H رـ9fا ن&و ،وـE ل4 1ا}يـ7لاب GـEKO لو ،وـE


131
½ كلاح ¦,g( €يH
:ر-& ن9 Rب eا*' لو G( لو Ggن )ب Z)7لا را2 L ه(روا•و jا 8,' 5و<دلا B4 م,E
كت -و وE و ، ˜رF' Nق يقhا L وE و lت-و lب b- و L كن & كل3و \ اD,D6 &و ]ر;لا
كل3و ، رافoت6لاو Zد*لاو Nبوتلاب ه>,g( 8ض9 dKلا0 ، R+قت7O ا9و 8ض9 ا9 lب رrاhا
اFي0 .*ت[و \ G,- RF' وE ا{4 ، ]اش RF' ^انا9 لو Ggن لو هي0 كي,' G( ل eiش
،ه( انا9 كي ,' #uO ‰راو|اب )F' وE mي ل Nحارو ˜ر( ك'ا*ت9او ، :ونKلا ن9 R+قت7O
ا9 و ، Nب وتلاب ه>,g( 8ض9 اF 0 ، ˜ر6و ك+ ,-و كن دب ¦O ر( N9 ˆاa Nي نو Z`' وE ا {4و
، G ( لو Ggن نO KE L ‰راو|ا L mي لو ، Nي *لاو Z`لاو عا*ت9لاب ه>,g( R+قت7O
ك(2اـ6 bـr& هـتr& ن=0 ،ـlت-ولا ـlب dKلا كـت-و وـEو ˜رF' ـL نYuلا نـ?لو
Nحارلاب 1`0و 1و© رH3 اz sدبو ه,+- نO K,لا lت-ولا ‰)p4 .9 هتtفح ن4و ، كحا©و
ا z ك7فن Z`,( ن& هtفح ن=0 ، sدب ا9و ه,+- ا9 ‰)p4 ن9 #ش& هtفحو \ مي*لاو ^K,لاو
iD0 ، 1واف( مt'& „ا*لا 1واف( اKE Lو \ اª2ا7ل )يg£ مt'&و ا¡ .فن&و اž Bو& وE
1K°ا ن=0 ، را*لا B4 ا9 4و N* |ا B4 ا9 4 ، ˜2اI 2ا`لا اD ي0 .F ~ •لا Nي لاvا ك9 اO& jاو
N+7ن ل •لا ^X7يلا ^دIا sKE L †Hfا ˆوفلاو 8Ftلا ^2ا7لا bo,ب كبر B4 )ي+6 اDيل4
و N'ر7 ب ك* ' bضقنا G ,لاو وD ,لاو 1احارلا و 1اوDuلا 1رUآ ن4و ، دب fا B4 ا ¡
ن' †gلا ^انا9 ن9 Zو2&و Gp&و #ش& ه(انا9و ه(ا6اق9 dKلا مئادلا ميtلا •fا كت+ق'&
\ ه,af Jو¡ا هــــــتفلا-و هــــــت'اط 8,' †ــــــgلاو jا ZراS


^2ارxا N>p N9)'
132
L ر9 b-و 8,' هن`حو هئاق,ل s2ادت6او هبر اrر دOرIا مE نو?O ن& ^2ارxا N>p N9)'
\sXq مE هل mيلو i7cو ¦+gO ن& كل3 عا/و \ هب mنfاو Nبر- 8,' هف6&و ه(اrر9 Xq


ايندلا L دE`لا
او7ن& ا34و ، jاب bن& ‰ر0ا0 ايندلاب اوحر0 ا34و ، jاب bن& نoت6ا0 ايندلاب „ا*لا woت6ا ا34
مž اولا*يل مDيل4 اوبرق(و مDئا†Hو مDHو,9 8,' او0ر( ا34و ، jاب ك7ن& R aا0 مžا+حYب
\Nــ0رلاو `ــلا NــOاq كلKب Rــ*( هــيل4 22و(و jا B4 bــن& ›رت0 Nــ0رلاو ^`لا
اD ي0 jا .ي ;O ل N'ا6 هي ,' ÂY( را*لاو N* |اب .! ادح& ن& bF ,' ا9 A 2اE`لا T ب 5ا-
ن4 كـن4 A 5اق0 ، eا?+لا رـŠH& ـ•4 ARـaر هل 5اق0 ، ناـ7ح4 و& ^eار- و& ^)ـp و& رـHKب
دgO ل 5دIا ن4و ، ك,Fب 5د9 bن &و i?+( ن& ن9 X< كت }ي;¶ رق 9 bن &و ك>ض(
^ر<Pا مـE اوHر( اـFH اـD,Ef اـيندلا ع2 A 5اق0 ، —ـpو& A 5اق0 ، هـ6&ر ]و0 ه,F'
ن4و اـ+يط bـFط& bـFط& ن4و اـ+يط b,H& b,H& ن4 N,>*لاH اـيندلا ـL نـHو ، اـD,Ef
\ هــــــشد° •و sرــــــ7?( • eــــــiش 8,' b;قــــــ6

133

دE`لا Zا7-&
G( ار9 G7¢ وE و 1اD+uلا L دE ˆو \ l' ‹ر0 وE و Zارhا L دE ˆ A Zا7-& دE `لا
ل اFي0 دEˆو \5وضفلا L دEˆو \ا+>ت79 ناH bفr ن4و Gaاولاب نق>تلا ن=0 ، ND+uلا
ي ¢ mف *لا L دEˆو \ „ا*لا L دEˆو \sXqو eاق,لاو 5اV7لاو رt*لاو Z)?لا ن9 —O
ا9 RH Lو jا Jو6 اF ي0 دE `لا وE و ه,H كلKل .9 اa دE ˆو \ jا L ه7فن هي ,' نوª
\ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ*' ك,oش
دE`لا ن& عرولا lبو ه*يب ]رفلاو \ äوthا L دE`لا ه+p&و ، دE`لا eاف<4 دE`لا Rض0&و
#,Iا G,قلاو \ ^ر<Pا ـL sررr 8ـu@ اـ9 ˜ر( عرولاو ، ^ر<Pا ـL .ـف*O ل اـ9 ˜ر(
\عرو لو دــــــــــــEˆ هل ¦ــــــــــــgO ل 1اوDuلاب
ه,FO ن& ˜رتOو ه,Š9 ا- و,- ه,F' L iئارO Ra ر A ´)U ن9 b+ y' A 3ا9 نب ÛŸ 5ا-
N+>p L GqرO Raرو ، ا}يش ه* 9 هrرقO لو ه* 9 هrرقت7O هب رو هلاz R…+O Raرو ، j
\ هــــ(2و9و هت+>ــــp B4 sو'دO jاو ، ــــمª2و9و ــــl-و,…Iا


ه*' iD*Iا RF' ن9 مt'& ر9fا Nفلا-
RH& ن' iŒ Z2آ نf ®iD*لا :ا?(را ن9 مt'& jا د*' ر9fا ˜ر( A jا د+' نب RD6 5ا-
\هي ,' Gت O م,0 دy7O م,0 Z2P دy7O ن& ر9 & mي ,ب4و ،هي ,' :ات0 اD *9 RH Y0 ^رyuلا
،iEا*Iا :ا?(را ن9 jا د* ' مt'& ر9اوfا ˜ر( ن& iEو نYش ا ¡ NFيt' NلY79 sKE Ab,-
A^دOد' sوaو نـــــــــــــــــــــــــــــ9 كل3و
C A اـــEدح&M \mـــي,ب4 jا ود'و Z2آ نYش نـــ9 RDـــ6 sرH3 اـــ9
134
CA•اŠلاM ر9 fا ˜ر( Gن 3و ،Na اhاو ^وDuلا Gلاoلا L sردg9 iD *لا :ا?(را Gن 3 ن&
اD,<دOو ،†H ن9 ^ر3 5اقŠ9 ه+ ,- L ن9 N*|ا R<دO لو ،^`لاو †?لا Gلاoلا L sردg9
\]رــــــ6و اــــــنˆ ن4و دــــــيحوتلا 8,' 1ا9 نــــــ9
CAلاŠلاM Äوـg*لا كل3 8,' 52 اـFH ، iـD*Iا ˜ر( نـ9 jا B4 Gـح& رو9YIا Rـ0 ن&
A م,6و هي ,' jا 8,p هلوقH CاDت-و 8,' ^)gلا jا B4 5اF'fا Gح&M L م,79 sاور
Aهلو-و ناcxا :اتH X<و م?(اaر2 L اD0ر&و م??ي,9 د*' م?لاF'& X¶ م?}+ن& ل& M
C½م?-ا*'& اوبرضOو مD-ا*'& اوبرضت0 مHود' اوق,( ن& ن9 م?ل Aاولا- jا 5و6ر اO 8,ب M
C A5ا- ، Cjا رH3 M Aهلو-و \ C^)gلا م?لاF'& X< ن& اوF,'او M L Naا9 نب ا sاور
:ا+لا :2fا :اتH 53 í 1او'دلا A dK9رتلا sاورو \ 6 íناcxا A iئاـ7*لاو \ 1 ـXqو\
\Äوــــــــــــــــg*لا نــــــــــــــــ9 كل3
ر9 اوfا R فب N+ >Iا هنا>+6 #,' اK¡و ،R فلا ن' mف *لا €H هن =0 RF ' iE ا*Iا ˜ر(و
AهلوقH Cافp ه,ي+6 L نو,(اقO نO Kلا GŸ jا ن4M م- ر NO Pا ، €gلا ^رو6 4 jاوM
Cl*7>Iا GŸ A نارF' 5آ 134 هلو-و \ Cl;7قIا GŸ jا ن4 او;7-&وM 1ارyhا
A 9 CنOرباـــــــــgلا ـــــــــGŸ jاوM A نارF' 5آ 146
A هلوقH N+>F,ل iف*لا eاa ا9 رŠHY0 iEا*Iا Gناa L ا9&و C2ا7فلا GŸ ل jاوM A ^رق+لا
205 Aهلو-و Cرو…0 5ات- RـــH ـــGŸ ل jاوM AدـــOدhا 23 \sرئاtنو
A هلوقH ، اD;…7Oو اDEر?O هن & ر<آ .rو9 L اX<&و كب ر د* ' ه}ي6 ناH كل3 RHM
CاـEور?9 A ^رق+لا 190 A هلو-و Cjا ¬…ـ6& اـ9 او+(ا ـمŒYب كل3M A eاـ7*لا 36
ه;…ـ7Oو هـEر?O اـ9 ردقO اK¡و \1اKلاب 2وـgق9 هنا>+ـ6 هـ+Ÿ اـ9 Rـف0 اKE ›ر' ا34
ن9 ه+Ÿ ا« اEرOدق( 8,' G(ر( اI ]و7فلاو رف?لاو ipاIا رد- اFH ،GŸ ا9 B4 هئاض0x
Nنا?ت6 لاو هـيل4 عرضتلاو دـ+لا نـ9 Nـبوتلا 5وg حو eادDuلا 3ا°او 2اD|ا ن9 اD 9ˆاول
راUPا ن9 كل3 Xqو ،ه,af ^ا2اIاو ^لاوIا 5وgحو ، s`'و ه9اقتناو sوف'و هلد' راD“4و
هنا>+6 وEو ، اžا+6& عاف(راب اD'اف(را ن9 هيل4 Gح& sر?O ا9 sرOدق( G+7ب اE2وaو •لا
135
ا9 B4 هئاض0x هEر?O ا9 ردقO اFH ه;…7Oو هEر?O ا9 5وgح B4 هئاض0x GŸ ا9 ردقO ل
\هـــEر?O ـــا« هـــيل4 Gـــح& هـــ+Ÿ اـــ9 ن& م,0 ،هـــ+Ÿ
CA.ب ارلا هaولا ه>rوOM R 0 Rي F?تل 2وgق9 iD *Iا ˜ر(و ه( اKل 2وgق9 رو9YIا R 0 ن&
هنا>+6 ه+ ن اFH ،هgق*Oو هف ضO و& رو9YIا R فب R@ هن وH Raf ه* ' iD*9 وD0 ،رو9YIا
1ايD*Iا0 \^)gلا ن'و jا رH3 ن' نادgO اFŒو?ب ر7يIاو رFvا ن' iD*لا L كل3 8,'
2وgقIا :اب ن9 اD *' iD *لا0 ،ا ¡اFH ن' و& 1ارو9YIا R 0 ن' ^2اp .ن او9و .ط او-
\هـــــ7ف*ل 2وـــــgقIا :اب نـــــ9 1ا+aاولاب رـــــ9fاو ، sXoل
CAm9اvا هaولا ه>rوOM 1ايD*Iا ˜ر(و اDئاقبو ناcxا _فح :اب ن9 1ارو9YIا R0 ن&
8,' Zدق9 ^وقلا _ـفحو ،5ادت'لا نـ' اـDaر@و ناcxا ^و- ŽوuO اـF' NـيFhا :اب نـ9
، ^د6 افلا 2اوIا b+ ,q bف r ا34و ^د6 افلا 2اوIا b 02 bO و- اF ,H ^وقلا ن=0 ،Nي Fhا
b02 ناcxا ^و- bOو- اF,H اK¡و ،اE¼اقبو اª2اOˆو ^وقلا _فح وEو اEXoل ^2ار9 NيFhا0
2اوIا b+ ,q bفr ا34و ، اDفrو ^وقلا G7¢ ا ªرŠHو اDت+,q ن9 b*9و N}O2رلا 2اوIا
\هـــــــــaولا اKE Rـــــــــ9Yت0 ، ^دـــــــــ6افلا
CA„2اـ7لا هـaولاM هـ*ي' ^و-و sرورـ6و هـت*Oˆو s¼اKqو G,قلا ^ايح 1ارو9YIا Rـ0 ن&
.ـي/ ˜ر( ول هـن=0 ، كل3 نـ9 ا}يش هل RـgŸ ل كل3 نودب 1ايD*Iا ˜ر(و ،هـFينو هـ(Kلو
L اد,- ادلا< ناHو ا}يش ˜رتلا كل3 هف*O • ا ž رو9YIا 5اF'fاو ناcxاب 1YO •و 1ايD*Iا
\را*لا
b+ ,q ن4 اق ,;9 ‚ان ا9 4 وD 0 1ايD*Iاو 1ارو9YIا R 0 ن9 ن& A.با7لا هaولاب l+ت O اKEو
كل3و ^اy*لا B4 هلÍF0 ه(ا}ي6 8,' G-اOو #hا ه*9 K<VO ن& دب ‚ان ا94و ،ه(ا}ي6 ه(ا*7ح
\رو9YIا Rــــــــــــــــــــــــــــــــــفب
\دي حوتلا وE رو9YIا R فب ل4 وy*O لو ‚ان Xq كلاE وD0 1ايD*Iاو 1ارو9YIا ˜ر( ن9و
mف ن ˜ر( ˜)¡ا L iف ?O ARي - ، ˜رuلا وE و روt>Iا :ا?(راب ك,E ا {4 وD 0 ARي - ن=0
136
ا6&ر ديحوتلا ن9 ه+,- )< •9 Rب ،˜رuلا ن9 d2وaو دضب 1YO • ن4و هب رو9YIا ديحوتلا
8,' :K' sXq ^2ا+' هـيل4 ›اضنا ا3=0 ، sXq هـ9 دـ+O • ن4و كلاE وـD0 jا دـحوO م,0
\هــــ*' iــــD*Iا ˜رuلا Rــــ0و هــــب رو9YIا دــــيحوتلا ˜ر(
CAن9 اŠلا هaولا ه>rوOM Gح& لو :KH& لو ]دp& ل A 5ا- ا34 ناcxا B4 و' دIا ن&
ا34 اـ9 ›)¶ ،‹ار'xاو ˜رتلا 2رyz ار0اH ناH ،sXq دـ+'& لو sد+'& لو Tـoب& لو
i +طو Â2ار4و ÂوDش ن?لو ،•ر9& ا9 R 0&و هب ن9 ¼&و ه+ ح&و 5و6رلا ]دp& ان & A5ا-
ل ن?لو iD*Iا R0 À sرHو •اŒ د- هن& م,'& ان&و ه*' •اŒ ا9 ˜ر(& —'د( ل i,' NFHاح
،هaو ن9 .ي ;9 اKE ن=0 ،5وfا م?ح هF?ح لو ،كلKب ار0اH د O ل اKD0 ،ه* ' À †p
\هــــــــaوب اــــــــي;9 دــــــــO ل N,/ رو9YIا ˜را(و
CA.6اتلا هaولا ه>rوOM .ي ;Iا0 ،ا+( iD*لابو )p& ر9fاب #,ت( ا {4 NيgIاو N'ا;لا ن&
ABا( 5ا- \ رو9YIا ˜را( iـpالاو ،رو9YIا RـŠت« C مـEر9& اـ9 jا نوـgO لM ^روـ6
م-ر NOPا ، ³ر>تلا 6 Aهي<f 86و9 5ا-و ـ bيg0& ن+ت( ل4 او,r مDتO&ر 34 ك*9 ا9M
Cdر9& A هط 93 ل ن?لو ، bيg0 —(ر9& dKلا ان & A ه( و9 د* ' Äالا نب ورF' 5ا-و،
\—تيـــg0 اـــ9ˆاa ار9& كـــ(ر9& Aرـــ'اuلا 5ا-و \bـــن& ل4 هل4
ن9 iEا*Iا :ا*تaاو sر9او& 5اŠت9اب ل4 Rg£ لو R6رIا N'اط R6رلا 5ا6ر4 ن9 2وgقIاو
ناHو اي;9 ن?O • هب ر9& ا9 RفO •و iEا*Iا G*تaا ول اKلو \ ه9ˆاولو ر9اوfا 5اŠت9ا Zا[
.ي;9 هن=0 ا+نK9 ايpا' د' ن4و هن=0 \ iEا*Iا G?(راو 1ارو9YIاب 8(& ول ا9 ›)¶ ، ايpا'
1ايD*Iا :ا*تaاب اي;9 دO ل هن =0 ر9fا ˜را( ›)¶ ،iD*لا :ا?(راب Äا' ر9fا 5اŠت9اب
\ Nــــــــــــــــــــــــــــــــــــpا<
CAرشالا هaولاM اD,af #,< •لا ^2ا+لا ك,(و ، N9د<و :رق(و NO 2و+' ر9fا 5اŠت9ا ن&
A Bا( 5ا- اFH #,vا Cنود+يل ل4 mن xاو ن|ا bق,< ا9و M ANO Pا ، 1اOراKلا ^رو6
56 مD ي,' 5`ن&و ه,6ر مD يل4 R6ر& ا {4 كلKHو ، ^2ا+,ل مD ق,< â& هن & هنا>+6 †<Y0 ،
137
ل i9 د' ر9 & هن =0 ˜رتلا 2رyI اوق,@ •و ا ¡ اوق,< •لا NO اoلا iE ^2ا+لا0 \ sود+يل ه+ تH
\ 5وghا :و,;9 d2وaو ر9 & هن =0 رو9YIا 5اŠت9ا ›)¶ ، Zد' وE ي ح ن9 هي 0 5اFH
CA رu' d2اhا هaولاب l+تO اKEوM ، i9د' ر9& وEو Rفلا Zد' iD*لاب :و,;Iا ن& وEو
ل ر9 & وE و Zدلا و& Zاد'xا iD *لا #,ت9و، d2وaو ر9 & وEو R 0 2ا•4 ر9 fاب :و,;Iاو
لو هـي0 5اFH ل Zد' وـE ـيح نـ9 Zدلا ن=0 ، اـO2وaو ار9& نـFض( ا34 ل4 هـي0 5اFH
هـب رو9Y9 :و,;9 d2وaولا رـ9fا كل3و ، اـق,;9 اـO2وaو ار9& نـFض( ا34 ل4 N>,ـg9
d2وaولا ر9 fا ن9 iD *لا نF r L ا9 هب :و,;Iا ن&و ، ر9 fا B4 iD *لا Nق يقح 12ا0
\ هـــــــــــــــــــــــــــــــــب :و,;Iا
CA رu' •اŠلا هaولاب ¦ضتO اKEوM A5او-& 8,' iD*لاب :و,;Iا L اوف,ت<ا „ا*لا ن& وEو
CA اEدح&M Aاولا- ،d2وaو ر9& وEو ه* ' اD7+حو Rفلا ن' mف*لا €H هب :و,;Iا ن&
\ روDF|ا 5و- اKEو ،ــXq Tــ>Iا Zدلاو ،رودقIاب #,تO ــا{4 €ــي,?تلا نf
Zدلا 8,' هئاقب ن9 2وgقIا RgŸ اKلو ، Rفلا Zد' :و,;Iا Rب A sXqو مشاE وب& 5ا-و
ايpا' نا?ل €?لا :و,;Iا ناH ولو \ ه*' €?لا دgقO ن& )ض0 ،Rفلا هلا+ب ر;@ • ن4و
\ ه* ' €?لاو ه,0 هلا+ب ر; @ • ن9 ¦ي +قلا R 0 Zدب نوحدc „ا*لا نfو ، هب 1YO • ا34
b£ R< ا2و د+ ,ل رودق9 R فلا Zد' ن& Z`تلا ه,afو ر? ب · & irاقلا Àو- دح & اKEو
A Nف ئاط bلا-و \رودق9 وE و i,pfا Zدلا 8,' eاقبxا iD *لاب 2وgقIاو A 5ا- ، G7?لا
Nuحافلا ن' sاŒ ا{4 هن=0 ، iEا*,ل 2وgقIا وEو رودقIا وE هن=0 دضلا R0 iD*لاب :و,;Iا
ا+ ,ط :K?لا ن' و ، هب رو9YIا 5د,ل ا+ ,ط م,tلا ن' sاŒو ، ا ž رو9YIا iE و Nف ,ل ا+ ,ط
iD*Iا دضل G,;لا iD*لا Nقيقح ن& eلVE د* 0 ،1ايD*Iا .ي / اK?Eو ، هب رو9YIا ]دg,ل
\ رو9YIا Rـــــفب #,( ـــــا{4 G,;لا ن& B4 رـــــ9fا 2ا0 هـــــ*'
ه( 2اضI ه9 اد'4 :و,;9و ، هب رو9YIا وEو ه7ف*ل :و,;9 A نا'ون :و,;Iا ن& A#ي ق>تلاو
€,?Iا 5ا+ب ر;@ • ا3=0 \ هب رو9YF,ل ^2اضIا ^د7فIا ن9 هي0 اI ، ه*' iD*Iا وEو هب رو9YIا
138
€Hو هلا+ب ر;< ن4و ،هHر( 8,' b+ŠO • i,pfا Zدلا 8,' رFت6ا Rب هيل4 ه7فن هت'2 لو
ا{4 :اوŠلاو d2وaو R0 هن=0 ، ه'ا*ت9او ه7فن €H 8,' GيU& ارايت<ا هHر(و j ه*' ه7فن
ن? ل ه,0 8,' Zˆا|ا ه9 `' .9 هH ر( ن4و iض >Iا Zدلا نو2 d2وaولا ر9 fا 8,' .ق O
•لا N9ˆا|ا ه(2ار4و ه9`' 8,' G-اO ن?ل R'افلا Nبوق' G-اO • ن4و اKD0 ، ا`y' هHر(
\ ا`y' اــــــــــــــE2ار9 €,° ــــــــــــــا{4
A Bا( هلوقH ، اDف,< ا9 B4 bفت,O )0 ^XŠ?لا Äوg*لا كل3 8,' bل2 د-و ود+( ن4وM
CeاuO ن9 :KOو eاuO نI رف oي0 jا هب م?+6اŸ sوف° و& م?7فن& L ا9 ، ^رق+لا ^رو6
ANO Pا 284 A ^2اDuلا â اH L هلو-و Cه+ ,- ¥ آ هن =0M A ^رق+لا 283 Aهلو-و ، ن? لوM
Cم?بو,- b+7H ا z مHK<اVO NO Pا ، ^رق+لا ^رو6 283 A هلو-و Cرئار7لا 8,+( ZوOM
A ]را;لا 9 A م,6و هي,' jا م,6و هي,' jا 8,p هلو-و ، اFDيفي7ب ناF,7Iا هaاو( ا34 M
C را*لا ـL 5وتقIاو Rـ(اقلا0 A اولا- ، C ½ 5وتقIا 5اب اـF0 ،Rـ(اقلا اKEM A 5ا- 2ار& هـن4 M
Cه+حاـp Rـت- ـL هلو-و \ Nـف,ت- äافلYب Rـ+*ح نـباو iئاـ7*لاو م,ـ79و dرا…+لا sاور
Aر< Pا O دhا رˆولا L ا »و هت ي*ب وD 0 ن)0 RF ب b,Fل لا9 À ن& ول 5ا- Ra رو M
Ceاوــــ6 \ Nــــف,ت- äافلYب ــــد¯&و Nــــaا9 نــــباو dK9رتلا sاور
Rـفلا Zد' 2وـgقIا ن=0 ، كلKH mـيل دـضلا Rـ0 iـD*لاب :و,;Iا ن4 A 5ا- نـ9 5و-و
ناH ن4و ، 5وfا دgقلاب 2وgق9 Xq وD0 هب ل4 Gaاولا متO ل ا9 ن=0 ، نOدضلاب m+,تلاو
ه9 اد'4 :و,;9 ه* ' iD *Iا0 ، هف ضOو ه *c اF' iŒ dKلا رو9YIا 5وfا دgقلاب 2وgقIا
\ 1اOاoلاو دــpاقIا G,ط s2ا•4 :و,;9 هــب رو9YIاو ، .ئارKلاو Rئاــ6ولا G,ط
هن& sدF¢ 2ار& ن=0 ، mف*لا €H هلا+ب ر;@ • ن4و دFŸ ¦ئا+قلا ˜را( ن4 A مشاE ·& 5و-و
\ ¦ي>p Xo0 :اوŠلا #>ت7Oو هي,' GŸو كلKب هي,' —ŠO ن& 2ار& ن4و ، ¦ي>g0 ZKO ل
ا {4و ، G7لاو N+ يoلا Zد' 8,' „ر<fا لو ان `لا ˜ر( 8,' :و+>Iا نودFŸ ل „ا*لا ن=0
\ Rــــــفلا B4 عا2و ^رد- نــــــ' .ــــــ*تFIا ر2اقلا نودFŸ
¦ي>g0 اD*9و mف*لا €H هب 2ار& ن=0 ، رودق9 i,pfا Zدلا 8,' eاقبxا Airاقلا 5و-و
\ كلKH mـــــــــــــــــــــــي,0 Zدلا 2ر• 2ار& ن4و ،
139
Zو`,لا #O رط ن' sدr ن' iŒ eiuلاب ر9 fا ن& وE و A رu' لاŠلا هaولاب l+ت O اKEو
˜ر( ه9 ˆاول ن9 ناH ا3=0 \رو9YIا R 0 s2وgق9 ا {4 ر9 fا ن=0 ، º,;لا دgقلا ل i,قلا
ن' iŒ وE RE eiuلاب ر9fا NلY79 L :اوgلا وE اKEو ، sXoل ا2وgق9 هHر( راp دضلا
ن' iD*لا كلKHو \ G,;لاو دgقلا NDa ن9 ل Zو`,لا NDa ن9 ه*' iŒ وD0 ½ل Z& sدr
ن9 eاa sدضب )ou9 هنوHو ه*' iD*Iا ن' eاDتنلا 5وfا دgقلاب iEا*لا 2وgق9 ، eiuلا
وE هب رو9YIا نا?0 ،Zدق( اF H هب ر9 & ا9 2اضO اF ' i Œ ا {4 ن? ل ، i,قلا Zو`,لا ND a
\ــــــlrوIا ــــــL 5وfا دــــــgقلاب 2وــــــgقIا
ن' iD *لاو Zو`,لاب ه( رورr ن9 وE ا Iو 1اKلاب هل G,ط eiuلا G,ط ن& NلY7Iا ›رحو
l'وrوIا L :و,;Iاو Zو`,لاب ˜رتلا ^رورr ن9 وE ا9 Rفلو 1اKلاب هHرتل G,ط eiuلا
\ d2وaو رــــــ9& ــــــا»)Hو ، €ــــــHو Rــــــ0
CA رu' .بارلا هaولاM ، †vا :اب L 1ا+Uxاو iف*لا Xtن G,;لا :اب L iD*لاو ر9fا ن&
5اFH ل Zد' ه!اH iف*لا ن=0 ، ا(و+U نFضتO • ن4 T>Iا iف*لاب ن)gŸ ل eا*Šلاو ‰دIاو
، هنايبو م,لا 5اF?ل Z`,ت7Iا ناي7*لا iف*H هب ‰دIا ¦p ا(و+U نFض( ا3=0 ، ‰د9 لو هي0
Z`,ت7Iا Zو*لاو N*7لا iفنو \^ردقلاو ^وقلا 5اF?ل Z`,ت7Iا Gتلاو eاي'xاو :وo,لا iفنو
\ Nي بوبرلاو ك,Iاو woلا 5اF?ل Z`,ت7Iا N+حاgلاو دلولا iف نو \ Nي 9ويقلا و ^ايhا 5اF?ل
5اF?لاب 2رفتلاو دـيحوتلا 5اF?ل Z`,تـ7Iا ن3xا نودب .ـيفuلاو Àولاو كـOرuلا iـفنو
هتFtل نFضتIا هل راgبfا ˜ار24 iفنو 5دلا 5اF?ل نFضتIا م,tلا iفنو \ك,Iاو Nي¡xاو
ن9 هa وب ‰د9 ،JرO ل هن وH L mي ,0 ل4و \ راgبfا ه( &ر ن4و ˜ردO ن& ن9 ÊRa& هن &و
\كلKH Tــــــــــــــــــــــــ>Iا Zدلا ن=0 ،sوaولا
#>تـ7O •و هـHرتب ‰دc • اـي(و+U اـO2وaو ار9& نـFضتO • ن4 هـ*' iـD*Iا0 اKE ›ر' ا34و
\iــ9دلا €ــpولا 2رyz eا*Šلاو ‰دIا #>تــ7O ل اــFH ˜رتلا 2رyz eا*Šلاو :اوŠلا
CAرu' m9 اvا هaولاM eا`aو ،اD ,0 5اŠ9& ^رu' 1ارو9YIا eا`a R a هنا>+6 jا ن&
ولو ه* ' 8Œ ا9 ˜ر( ن9 هي ل4 Gح& هب رÒ9‘& ا9 R0 ن& 8,' 5دO اKEو ،دحاو RŠ 9 1ايD*Iا
140
\ اOواــ7( و& ^دحاوب N*ــ7hاو ^رuب N}يــ7لا bــنا?ل mــ?لاب رــ9fا ناH
C Aرu' „2ا7لا هaولاM Jون eاو6 ،2وaولا L R<دO ل&و ،ه9اد'4 2وgقIا ه*' iD*Iا ن&
2وgقIا0 هب رو9YIا ا9&و ،نو?O ل& 2وgقIا0 \ ر;@ • و& هلا+ب ر;< eاو6و ،sو*O • و& كل3
\)0و Nــــــــين هــــــــب :رقتلاو s2ا•4و هــــــــنوH
ه+ح& ا9 Zد'و ،ه9اد'4 G,ط ا9 Zد' ن9 هيل4 Gح& s2ا•4 G,ط ا9 2وaو ن& A NلY7Iا ر6و
\ه*' 8Œ ا9 Rفل هتEارH ن9 مt'& هب ر9& ا9 Rفل هت+>F0 ، هضo+O ا9 2وaو ن9 هيل4 sرH&
CAرu' .با7لا هaولا ه>rوOM ن9 هي,' G(رتO ا9و s¼ا`aو هي,' Nنا'xاو ه+Ÿ ا9 R0 ن&
ن9 :اقلاو •fاو ZKلا ن9 هي,' G(رتO ا9و s¼ا`aو هEر?O ا9 R0و هت¯ر ن9 eا*Šلاو ‰دIا
ناH اI Gلاq وD0 N¯رلا Nفp ن9 ناH ا9 RHو ،هل N+لاq ه+ضq 8,' Nقبا6 هت¯رو \ه+ضq
ه( رد-و هF,H ه( ا3 Zˆاول ن9 هت ¯رو ، اFيحر ل4 نو?O ل هنا>+6 هن =0 ،Gضoلا Nفp ن9
هHا?فنا روgتO ل ا+ضq اFئا2 نا+ضq نو?O ن& Rي>ت7ي0 ، هنا7ح4و sرgبو ه!و ه(ايحو
AN9ايقلا ZوO هب #,vا م,'&و ه,6ر 5وقO Rب ، ه,+- GضoO • ا+ضq Zويلا Gضq د- ·ر ن4M
Cه,Š9 sدب GضoO نلو ه,Š9 L م,79و ، N9 ايقلا L dK9رتلاو ، eاي+ن fا L dرا…+لا sاور
ه7فن 8,' GتH هنا>+6 وEو \ eiش RH .7O • ه+ضqو eiش RH b6و هت¯رو\ ناcxا
eiش RH .7O •و اF ,'و N ¯ر eiش RH .6وو ، Gضoلا ه7فن 8,' Gت ?O •و N ¯رلا
\W9اقتناو اـــــــــــــــــــــــــــــــــ+ضq
ا9 2وaو0 \sراUآو ه* 9 ناH ا9 و Gضoلا 8,' N+ لاq اEراUآو اD9ˆاولو ا ž ناH ا9 و N ¯رلا0
هيل4 Gح& N¯رلا bن اH اK¡و \Gضoلا Zˆاول ن9 ناH ا9 2وaو ن9 هيل4 Gح& N¯رلاب ناH
لو ،هEور?9 1او0 ن9 هيل4 Gح& هبو+S 2وaو0 \ Zاقتنلا ن9 هيل4 Gح& وفلاو :اKلا ن9
Zˆاو,لا ك,( 1او0 sر?O هن =0 ، ه9 ˆاول ن9 ه+ Ÿ ا9 1او0 هE ور?9 1او0 L ناH ا34 اFي6
\sور?Iا Zو`,Iا كل3 2وaو sر?O اــــــــــFH Nــــــــــبو+>Iا
CAرu' ن9اŠلا هaولاM راUآ 5اوˆ ن9 ه+ Ÿ ا z لاوˆ عر6& 1ايD*Iا وEو هEر?O ا9 راUآ ن&
5و`(و ،ˆواyتلاو وفلاب هنا>+6 اD,O`O د-و 5او`لا NOر6 هتEارH راUÍ0 ، هEر?O اz ه+Ÿ ا9
141
ـÙEKO 1ا*ـ7hاو Nـ'افuلاو ^رف?Iا GئاـgIاو Nhاـgلا 5اF'fاو رافoتـ6لاو Nـبوتلاب
‹رfا :ارقب هي قل ولو هل رف q sرفoت6ا ¥ eاF7لا نا*' د+ لا :ون3 bo ,ب ول ، 1ا}ي7لا
ن4و :ونKلا رـفoO هنا>+ـ6 وـEو ،^رفo9 ـاžارقب sا(f ا}يش هـب ˜رuO ل هـيقل ـ¥ ، اـOا;<
ا9 8,' Zدنو ‰وgن Nبو(و د+لا ن9 i6 ¾2Yب اEراUآ R;+Oو اD,;+ي0 ، Àا+O لو bF“ا(
2وaو ن& 8,' 5د0 ، sديحو(و هت 'اطو د+ لا Nب و( ن9 ه+ Ÿ ا9 2وaول ل4 ˜ا3 ا9 و ، R 0
\هل 8ـــــــــrر&و هـــــــــيل4 Gـــــــــح& كل3
C Aرu' .6اتلا هaولا ه>rوOM ا I 1ايD*Iا ن9 هEر?Oو هضo+O ا9 رد- هنا>+6 هن & وEو
د- افلا ن9 sد+' Nب وتب ‰ر0& هنا>+6 هن =0 \ 1ارو9YIا ن9 هب ‰رفOو ه+ Ÿ ا « اD ي,' G( رتO
م,ـ6و هـي,' jا 8,ـp jا 5وـ6ر :رr دـ-و ،2راولا نÍFtلاو ،دلاولا مـيقلاو ،دـaاولا
Gح& s2وaو dKلا ميtلا ‰رفلا اKEو ،ه*9 •,ب& هب ‰ورفIا L mيل )Š9 د+لا Nبوتب هحرفل
1او0 ن9 هيل4 Gح& GŸ ا9 2وaو ن& 8,' 5د0 ،.*ت« ه9ˆل نودب s2وaوو ،ه(او0 ن9 هيل4
ن& 2ارIا ا{4و ،م,7Iا Rت- 1او0 ن9 هيل4 Gح& 8>ضلا اتHر نو?( •ح sر?O ا« 2ر0 RH
8Š نfا 8,' رH Kلا Rض0 ا34 اF H ، 1اروt>Iا ˜ر( m* a ن9 Rض0& رو9YIا R 0 m* a
\ناي'fا ZوF' ل mـــــــــ*|ا 2ارIا0 ،ك,Iا 8,' iـــــــــ7نxاو
رو9YIا اKE ن& 8,' 5دO Nـبوتلا رو9Y9 Rـفب هـD+uO ‰ر0 ل dKلا ‰رفلا اKE ن& 2وـgقIاو
\اــEاضتق9و اــEرU&و Nــبوتلا هــب 1وف( dKلا روt>Iا 1او0 نــ9 هــيل4 Gــح&
ن=0 ،كلKH mي ل A Rي - ، ˜رتلاب ‰رفلا نا?0 iD *F,ل ˜ر( ا Œf Nب وتلاب ‰ر0 ا {4 ARي - ن=0
ن4و ،اH ر( Nب وتلا b7 يلو ،‰دIا لو :اوŠلا لو Rب ‰رفلا اKE Ga وO ل T> Iا ˜رتلا
هي ل4 هت بان4و هب ر 8,' Gئاتلا 5ا+-4 نF ضتO d2وaو R 0 iE ا {4و ،اD 9ˆاول ن9 ˜رتلا ناH
ABا( 5ا- اK¡و ه* ' iŒ ا9 ˜ر( كل3 Zˆاول ن9و ،هت 'اط Zا`تلاو ¥ م?بر اورفoت6ا ن&وM
Cهي ل4 اوبو( A م- ر NO Pا A 2وE ^رو6 3 2ر• b7يلو GŸ ا9 B4 sر?O ا « عوaر Nب وتلا0\
، ا+ ئا( ن?O • Bا( :رلا ه+ Ÿ ا9 B4 ه* 9 .aرO •و ا2ر• اHر( Gن Kلا ˜ر( ن9 ن=0 ،˜رتلا
\ـــــــTS ˜ر( ل Nـــــــبان4و 5ا+-4و عوaر Nـــــــبوتلا0
142
CAنورuلا هaولاM Bا( 5ا- •لا iEو ،د+ ,ل Nب و,;Iا ^ايhا b( ا0 1ا0 ا34 هب رو9YIا ن&
AاDي0 Cم?ييŸ ا I مHا'2 ا34 5و6ر,لو j او+يyت6ا او*9آ نO Kلا اDO& اO M NO Pا A 5افنfا
A م-ر 24 A 5ا-و ، ه,Š9 نFH „ا*لا L هب iuc ارون هل sا*,aو sا*ييحY0 اتي9 ناH ن9 و&M
C 1اF,tلا L A م- ر NO Pا A Zانfا 122 Aراف?لا #ح L 5ا-و ، Ceايح& X q 1او9&M
A م- ر NO Pا A R>*لا 21 A5ا-و C8( وIا .F7( ل كن 4M م- ر NO Pا A RF*لا ^رو6 80 ،
\1و9 نـ9 ـX< مقـ7لا .ـ9 ^ايحو ،‹رIا دـaوO ن& هـتOاo0 دـaو ا3=0 هـ*' iـD*Iا اـ9&و
Zدب Rg ح ا {4 ˜)¡ا ARي - ، ˜رuلا وE و ˜)¡ا Ga وO ا9 ه* ' iD *Iا ن9 و ARي - ن=0
هن اي(4 Zد' ن9 ل4 ك,E اF 0 ، ˜)¡ا Rgح دق 0 اF ,0 ، ^ايhا هب dKلا هب رو9YIا دي حوتلا
\هــــــــــــــــــــــــــــــــــب رو9YIاب
CA NلY7 Iا L نورu'و 2اح هa و اKEوM ˜)¡ا ه( او0 Ga وO ا9 1ارو9YIا L ن& وE و
\كل3 iـــــضتقO اـــــ9 1ايD*Iا ـــــL mـــــيلو ،مئادلا eاقuلاو
CAنورuلاو •اŠلا هaولاM ن9 هDaو 8,' R0 ا34 ه* ' iD*Iا ˜ر( iضتقO رو9YIا R0 ن&
A Bا( 5ا- \هي 0 j ¦g*لاو N باتIاو Ä)<xا Cر?*Iاو eاu>فلا ن' 8D *( ^)gلا ن4M
A 1و+?*لا 45 \ ه9`,تـــ7O لو رو9YIا Rـــ0 iـــضتقO ل iـــD*Iا ˜ر( 2ر•و\
CAنورuلاو لاŠلا هaولاM ن9 هE ر?O ا9 و ه(افgب #,ت9 وD 0 1ارو9YIا ن9 ه+ Ÿ ا9 ن&
A5وق*0 نايب B4 ‚اتŸ #ــــي-2 هــــaو اKEو ،هــــ(لوفz #,تF0 1ايD*Iا
هـOديب ـXvاو 1اXvا B4 iـضف(و ـX< 1ارو9YIاو ، رورuلا B4 iـضف(و رورش 1ايD*Iا
وE ا{4و ، هئا!& L لو هلا0& L لو ه(افp L R<دO ل رuلا ن=0 ،هيل4 mيل رuلاو هنا>+6
B4 هت+7نو هت 0اr4 ي ح ن9 ل4و ، د+ لا B4 N+7*لاو N0 اrxاب رش هن & .9 1لوفIا L
B4 N0اrxاب ارش GaوO ن& iD*Iا :ا?(را NOاo0 \ND|ا sKE ن9 رuب mي,0 هنا>+6 #لاvا
sدr RgŸ ه( اوفب dKلا Xvا هب 1وفي0 رو9YIا 1او0 ا9&و \رuب mي ل ه7فن هن & .9 د+ لا
دـيحوتلاH مـt'& هـ(اوفب رـuلا ناH هنا>+ ـ6 jا B4 Gـح& رو9YIا ناH اـF,Hو ،رـuلا نـ9
143
\ناcxاو
ن9 هي ل4 Gح & هب و+S عو-وو ،هE ور?9 iD *Iاو ، هب و+S هب رو9YIا ن& هa ولا sKE ر6 و
\م,'& jاو هــEور?9 عو-و نــ9 هــيل4 sرH& Nــبو+S 1او0و ، هــEور?9 1او0و


ر?uلاو رHKلا
Bا( 5ا- ،ر?uلاو رHKلا Al(د'ا- 8,' نO دلا w+9 لو À اور?شاو مHرH3& •ورH3ا0M
Cنورف?( ANO Pا ،^رق+لا ^رو6 152 A3اI م,6و هي ,' jا 8,p º* لا 5ا-و ، •4 jاو M
نـ7حو ˜ر?شو ˜رH3 8,' ـiÈ*'& مـD,لا A ^)ـp RـH رب2 5وق( ن& mـ*( )0 كـ+حf
Cك(2ا+' رH3 نFضتO sرH3و ،•ا7,لاو º,قلا Rب نا7,لا رH3 2ر• رHKلاب 2ارIا mيلو ،
1افgبو هب ناcxاو هت0ر9 Z`,ت7O كل3و ، ه9)?ب sرH3و هيŒو sر9& رH3و ه(افpو هئا!&
iق يقhا sرHK0 \sديحوتب ل4 مت O ل كل3و \‰دIا عاونYب هي ,' eا*Šلاو هل)a 1ونو هلاFH
\هــق,< B4 هناــ7ح4و هئلآو هــFن رــH3 Z`,تــ7Oو ه,H كل3 Z`,تــ7O
نار9fا ناKEو ،ا* طابو ارEا“ هب اS عاونYب هي ل4 :رقتلاو هت 'ا;ب هل Zايقلا وD 0 ر?uلا ا9 &و
•لا NO اoلا ا » ناKEو ،هت 'ا;ل نF ضت9 sر?شو ،هت 0رI Z`,ت79 sرHK0 ،نO دلا عا/ ا »
5`ن&و ، :اقلاو :اوŠلا اD ,af .rوو ‹رfاو 1اوF7 لاو mن xاو ن |ا اD ,af #,<
اEدrو اFD*يب ا9و ‹رfاو 1اوF7لا bق,< هب dKلا #hا iEو ، R6رلا R6ر&و Gت?لا
Bا( 5ا- هب هئاد'& ن“ وE و ،ه* ' „دقتOو BاتO dKلا + لاو Rط ا+لا وE ا* ق,< ا9 وM
CاورفH نOKلا ن“ كل3 )طاب اFD*يب ا9و ‹رfاو eاF7لا A م-ر NOPا Ä A^رو6 27 5ا-و،
A C#hاب ل4 ا»ا*ق,< ا9 l+'ل اFD*يب ا9و ‹رfاو 1اوF7لا ا*ق,< ا9وM NOPا Aنا<دلا
A م-ر 38 A 5ا-و\ CNي(P N'ا7لا ن4و #hاب ل4 اFD*يب ا9و ‹رfاو 1اوF7لا ا*ق,< ا9وM
144
A م- ر NO Pا A رyhا ^رو6 85 A mن وO ^رو6 5و& L ه( اOآ رH3 دب 5ا- ، jا #,< ا9 M
C #hاب ل4 كل3 A م-ر NOPا A mنوO 5 A 5ا-و\ CJد6 ˜رتO ن& نا7نxا G7Ÿ&M N9ايقلا
A مــــــــــــــ-ر NــــــــــــــOPا A 36 A 5ا-و ،
Cنوaر( ل ا*يل4 م?ن&و اŠ+' مHا*ق,< ا{& مت+7>0&M A م-ر NOPا A نو*9VIا 115 A5ا-و ،
Cنود+يل ل4 mنxاو ن|ا bق,< ا9وM A م-ر NOPا A 1اOاراKلا 56 \ .+6 #,< dKلا jاM
د- jا ن&و رOد- eiش RH 8,' jا ن& اوF,تل نD*يب ر9fا 5™تO نD,Š9 ‹رfا ن9و 1او!
CاF,' eiش R?ب Qاح& A م-ر NO Pا A ]);لا 12 A 5ا-و، Zارhا bي +لا N+ ?لا jا RaM
ا9 و 1اوF7لا L ا9 م,O jا ن& اوF,تل كل3 دئ)قلاو dد¡او Zارhا رD uلاو „ا*,ل ا9 اي-
Cمي,' eiش R?ب jا ن&و ‹رfا L A م-ر NOPا A ^دئاIا ^رو6 97 NOاq ن& رH3 اz b+Š0 \
رHا3 هنا>+6 وEو \ رف?O )0 ر?uOو 87*O )0 رHKO \ ر?uO ن&و رHKO ن& ر9fاو #,vا
رHKلا0 \ه,ض0 ن9 ه(2اO`ل G+6 sر?شو ،sرHKل G+6 sرHK0 ،sر?ش نI رHاش ،sرH3 نI
Nـ'اط ‰راوy,لو ،ـد¯و eا*U ناـ7,لو ، Nـبان4و Nـ+S G,ق,ل رـ?uلاو ، ناـ7,لاو G,ق,ل
\Nــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9د<و


5)ضلا ر• 5)ضلاو NOاد¡ا ر~ NOاد¡ا
Zوقي0 5)rxاو NـOاد¡ا G+ـ6 ‰راو|او G,قلاب NـFئاقلا 5اF'fا Rـa نآرقلا ـL رر?(
كلKHو ،sرUf رـUVIاو ه++ـ7I G+ـ7لا eاضت-ا Jد¡ا iـضتق( 5اF'& ‰راو|او G,قلاب
،دضلاب روyفلا 5اF'&و ،JدE 2ا2ˆا اD *9 2ا2ˆا اF ,Hو ،Jد¡ا رF Š( †لا 5اF'Y0 ،5)ضلا
5اF'& Tـo+Oو ‰)فلاو Jد¡اب اـDي,' dˆاyي0 †لا 5اF'& ـGŸ هنا>+ـ6 jا ن& كل3و
\eاقuلاو 5)ضلاب اــــــــــــــــــــــDي,' dˆا•و روyفلا
145
To +Oو ، †لا ن9 هب او9ا- ا9 G7¢ ه* 9 م žو,- :رقي0 †لا RE & GŸو †لا هن =0 اضO&و
A Bا( هلو- Rpfا نF0 ،روyفلا ن9 هب اوفg(ا ا9 G7¢ ه*9 مžو,- د+ي0 ه,E&و روyفلا M
C ـlقتF,ل JدE هـي0 GـOر ل :ات?لا كل3 \ •ا A ^رق+لا 1-2 A نـOر9& نـFضتO اKEو
C A ا »دح&M ›)ت<ا 8,' „ا*لا ن=0 \ :ات?لا 5و`ن R+ - ه;<ا79 8ق (ا ن9 هب dدDO هن &
‹رfا L 2ا7فلاو Ìحاوفلاو م,tلا sر?O هنا>+6 jا ن& مEد*' رقت6ا د- مD,¿و مD,,9
GŸو ‹رfا L ‰)pxاو ]دgلاو 2و|او نا7حxاو 5دلا GŸو ، كل3 R'ا0 bقcو
8,' م¡ eا`a هب ناcÉل مDق0و نYب †لا RE& هنا>+6 :اU& :ات?لا 5`ن اF,0 ، كل3 R'ا0
\ هب eادتEلا lبو مD*يب 5اح نYب م,tلاو Ì>فلاو روyفلا RE& 5K<و ، مDت'اطو مEرب


NOاد¡ا G(ار9
، sرا+<Yب ]دpو sر9او& R+ -و )F• هب JدتEاو :ات?لاب ن9آ ا34 د+ لا ن& A •اŠلا ر9fاو
اDي0 د+ لا •,ب ولو ا ¡ NO اŒ ل NO اد¡ا ن=0 \ Rيgفتلا 8,' هل Rg£ Jر<& NO اد¡ كل3 ناH
اF ,?0 \ NO اq Xq B4 Jر<& NO ادE NO اد¡ا ك,( ]و0و Jر<& NO ادE هت OادE ]وف0 \ •,ب ا9
، Jوقتلا ن9 دO `9 L Zا2 ا9 NO ادE دO `9 L وD0 ، Jر<& NO ادE B4 8ق(را هب ر د+ لا 8ق(ا
اF,Hو ، sادE 2اˆ 8ق(ا اF,?0 ، ه+7¢ NO اد¡ا ن9 _ح ه( ا0 Jوقتلا ن9 اtح 1n و0 اF,Hو
A Bا( 5ا- \ sاوق( 12اˆ JدتEا ن9 jا هب dدDO ، l+9 :اتHو رون jا ن9 مHeاa د- M
Qارـp B4 مـDOدDOو هـن3=ب رو*لا B4 1اF,tلا نـ9 مـDaر@و Z)ـ7لا R+ـ6 هـناوrر .ـ+(ا
C ميقت79 NO Pا ، ^دئاIا ^رو6 15 ¹ 16 ABا( 5ا-و dدDOو eاuO ن9 هي ل4 ºت • jا M
C Gـي*O نـ9 هـيل4 A Jروuلا 13 A Bا( 5ا-و\ C 8ـu@ نـ9 رHKيـ6 M A 8,'fا 10 ،
A 5ا-و CGـي*O نـ9 ل4 رـHKتO اـ9و M A رـ0اq 13 A 5ا-و ، او,F'و او*9آ نـOKلا ن4 M
146
C ـــمŒاc=ب ـــمžر مـــDOدDO 1اhاـــgلا NـــOPا ، mـــنوO ^روـــ6 9
Bا( هلو- اKE Xtنو ،NO ادE دب NO ادE ناcÉل مEادE او*9آ اF,0 ، ناcÉل لو& مEادD0 M
C JدE اودتEا نOKلا jا دO`Oو A ³ر9 76 A Bا( هلو-و ، اوقت( ن4 او*9آ نOKلا اDO& اO M
C ان ا-ر0 م?ل R• jا A 5افنfا 29 هب نو-رفO dKلا رو*لا ن9 مDي;O ا9 نا-رفلا ن9و ،
ر70 ، Rط ا+لا ر7Hو #hا N9 ا-4 ن9 هب نو*?FتO dKلا ` لاو رg*لاو Rط ا+لاو #hا lب
A Bا( 5ا-و \ اKžو اKž نآرقلا C Gي *9 د+ ' R?ل NO P كل3 L ن4 M A Y+6 9 A 5ا-و
Cرو?ش را+p R?ل 1اOP كل3 L ن4 M A Y+6 19 Y+6و ميEارب4 ^رو6و ناFقل ^رو6 L
\ Jروuلاو
ه(اOآ ن' †<& اFH ، ر?uلاو †gلا RE& اž .فت*O ا{4 اŒ& Nينايلا ^2وDuIا ه(اOآ ن' †<Y0
عا+(ا sدg- ناH ن9 و Nب انxاو Nي uvاو Jوقتلا RE & ا ž .ف ت*O ا {4 ا Œ& Nي نآرقلا Nي ناcxا
A 5ا- اFH هنا>+6 sاu@ ن9 اž رHKتO ا{4 اŒ&و ، هناوrر \8قuتل نآرقلا ا*ل`ن& ا9 \ هط M
C8u @ ن I ^رHK( ل4 A هط 1-3 A N'ا7 لا L 5ا-و ، CاE اu@ ن9 رK*9 bن & ا {4 M
A 1ا'ˆا*لا 45 \
اI اK¡ \ Nينآرقلا لو Nينايلا 1اOPا هف*( )0 اEاu@ لو اEوaرO لو اž ن9VO ل ن9 ا9&و
ن9 اي ندلا L م ž Rح ا9 و R6 ر,ل lبK?Iا م9 fا 1ابوق' 2وE ^رو6 L هنا>+6 رH 3
A كل3 دـب 5ا- ، d`vا C ^ر<Pا :اK' ›ا< ـنI 1اOP كل3 ـL ن4 M ، 2وE ^روـ6
NــOPا 27 \ ^ر<Pا :اK' ›ا< ــنI ^†ــ' ــlبK?F,ل هــ(ابوق' ــL ن& †ــ<Y0
A 5ا- كل3 .! ا34و ، هقح L NOآو ^†' كل3 نو?O اžاK' ›ا@ لو اž ن9VO ل ن9 ا9&و
8,' كل3 5اح& ا zرو \ ^واقuلاو ^2ا7لاو „V+لاو مي *لاو رuلاو Xvا رE دلا L 5`O •
® 1اOPاب اD+حاp عافتنل ا++6 ر?uلاو †gلا ناH ا {4و \ Nينا7فن Jو-و Nي ?,0 :ا+6&
د+لا †p G7ح 8,0 ، ر?ش هفgنو †p هفg*0 ، ر?uلاو †gلا 8,' —+*O ناcfا نf
ناcxا هل مت O لو ، ه( اOآو jاب ن9 آ ن9 ا ž .ف ت*O ا {4 jا 1اOآو \ هن اc4 ^و- نو?( sر?شو
147
\ Jو¡ا i' ا2 Nب اa4 ˜ر( †gلا „&رو ، دي حوتلا ر? uلا „&ر ن=0 ، ر? uلاو †gلاب ل4
لو هل Nـ0ان 1اOPا نو?( )0 ، ارو?ش لو ارباـp نـ?O • sاوE اـ+ت9 اـHرu9 ناH ا3=0
\ اــــــــــــــــناc4 هــــــــــــــــي0 ^رUV9


:K?لاو †?لاو روyفلا eاضت-ا وEو ¹ •اŠلا Rpfا
5)ض,ل
A Bا( هلوقH نآرقلا L اضO& X Š?0 ل4 هب RضO ا9 و اXŠH هب dدDOو اXŠH هب RضO M
RـpوO ن& هـب jا رـ9& اـ9 نو;قOو هـ-اŠي9 دـب نـ9 jا دـD' نوضق*O نـOKلا ، lقـ6افلا
C نور6 اvا مE ك}لو& ‹رfا L نود7 فOو A ^رق+لا 26 ¹ 27 Bا( 5ا-و ، b+ ŠO M
C eاuO ا9 jا RفOو lIاtلا jا RضOو ^ر<Pا Lو ايندلا ^ايhا L او*9آ نO Kلا jا ^رو6
NOPا ، ميEارب4 27 A Bا( 5ا-و ، C او+7H اz مD7Hر& jاو lت}0 lق0ا*Iا L م?ل اF0 M
A eا7*لا 88 A Bا( 5ا-و ، نو*9VO ا9 )ي,ق0 مEرف?ب jا مD*ل Rب €,q مžو,- اولا-و M
C A ^رق+لا 88 A Bا( 5ا-و ، C^ر9 5و& هب او*9VO • اF H مEراgب&و م ªد}0& G,قنو M
A Zانfا 110 \
مªد}0& G,- نYب ه*' اوrر'&و sو0ر'و مEeاa نI ناcxا ن' مDف,° 8,' مD+-ا' هن& †<Y0
A Bا( 5ا- اF H ،ناcxا lبو مD *يب 5احو مEراgب&و j او+يyت6ا او*9آ نO Kلا اD O& اO M
C هـ+,-و eرIا ـlب 5وŸ jا ن& اوF,'او مـ?ييŸ ـاI مـHا'2 ا34 5وـ6ر,لو A 5افنfا 24
€,…تلا ن9 مE رKح ¥ ، مªايح هي 0 ا9 B4 مE و'دO lح هلو6رلو هل Nباyت6لاب مE ر9Y0
A Bا( 5ا-و \مžو,- lبو مD*يب 5وŸ نf ا++6 نو?O dKلا Nباyت6لا ن' ر<Yتلاو اF,0M
Clق6افلا Zوقلا dدDO ل jاو مžو,- jا –اˆ& اوqاˆ& A €gلا 5 A Bا( 5ا-و\ Rب )HM
148
Cنو+ـــــ7?O اوناH اـــــ9 ـــــمžو,- 8,' نار Aـــــlفف;Iا 24
Xطا6& اولاق0 ، ه( اOÍب ناcxا lبو اD*يب 5احو مžو,- 8,' 8;q مD+7H ن& هنا>+6 †<Y0
\ــــــــــــــــــــــــــــــــــــlلوfا
A lق0ا*Iا L Bا( 5ا-و CمDي7*0 jا او7نM A Nب وتلا ^رو6 67 مŒاي7ن 8,' مEاˆاy0 ،
ا ¡اFH او+,;O م,0 مD7فن& مEا7ن& هن & †<&و ، N ¯رلاو Jد¡اب مE رHKO م,0 مDي7ن ن& هل
هت 0ر9و هت +Sو كل3 G,ط مEا7نY0 \#hا نO 2و Jد¡ا ا »و Ëاgلا RFلاو .0 ا*لا م,لاب
AمDقح L Bا( 5ا-و هل مŒاي7*ل Nبوق' هي,' Äرhاو مžو,- 8,' jا .+ط نOKلا ك}لو&M
C مE اوق( مE ا(آو JدE مE 2اˆ اودتEا نO Kلاو \مE eاوE& او+(او A دF S 16-17 .F y0\
Jوقتلا ـlب نـOدتDF,ل ـ./ اـFH هـ+aو9و هـ(ر² وـE dKلا 5)ضلاو Jو¡ا عا+(ا ـlب ـم¡
\Jد¡او


eاقuلا نOر- 5)ضلاو N¯رلا نOر- Jد¡ا
N ¯رلاو Jد¡ا lب نرقO كلK?0 ،io لاو 5)ضلاو 8ق تلاو Jد¡ا lب هنا>+6 نرقO اF Hو
A هلو- 5وfا نF0 ، eاقuلاو 5)ضلاو Cنو>,فIا مE ك}لو&و مžر ن9 JدE 8,' ك}لو&M
A مـ-ر NـOPا A ^رق+لا 5 A 5ا-و ، مـE ك}لو&و ـN¯رو ـمžر نـ9 1او,ـp مـDي,' ك}لو&M
CنودتDIا A مـ-ر NـOPا A ^رق+لا 157 Aـl*9VIا نـ' 5ا-و \ 34 دـب اـ*بو,- –`( ل اـ*برM
C:اEولا bن& كن4 N¯ر كندل ن9 ا*ل GEو ا*تOدE A م-ر NOPا A نارF' 5آ 8 RE& 5ا-و ،
A€D?لا Cادشر ان ر9& ن9 ا*ل ÃيEو N¯ر كندل ن9 ا*(آ ا*برM A م-ر NOPا A€D?لا 10 ،
A 5ا-و #Oدg( ن? لو JرتفO اŠ Oدح ناH ا9 :ا+لfا Àوf ^†' مDgg- L ناH دق لM
149
Cنو*9VO Zوقل N¯رو JدEو eiش RH Rيgف(و هOدO lب dKلا A م-ر NOPا A €6وO ^رو6
111 A 5ا-و ، N ¯رو JدEو هي 0 اوف,ت<ا dKلا م ¡ l+ت ل ل4 :ات?لا كي ,' ا* ل`ن& ا9 و M
Cنو*9VO Zوقل A م- ر NO Pا A R>*لا 64 A5ا-و ei ش R? ل ان اي+( :ات?لا كي ,' ا* ل`نوM
ClF,7F,ل Jرuبو N ¯رو JدEو A م- ر NO Pا AR>*لا 89 A 5ا-و ، د- „ا*لا اD O& اO M
Cl*9VF,ل N¯رو رودgلا L اI eافشو م?بر ن9 Nt'و9 م?(eاa A م-ر NOPا A mنوO 57 ،
A 5اق0 ا »رH3 هنا>+6 2ا'& ¥ Cاوحرفي,0 كلK+0 هت ¯ربو jا Rضفب R- M NO Pا A mن وO
A مــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ر 58 \
، NF*لاو Jد¡ا اFŒ& ¦ي>gلاو ، N ¯رلاو Rضفلا X7ف( L €,7لا 1ارا+' b'و*( د- و
AN £افلا ^رو6 L هلوقH NF*لاو Jد¡ا lب نرقO كلKلو ، هت Fن هت ¯رو ، sادE ه,ضف0 M
CمـDي,' bـFن& نـOKلا Qارـp ميقتـ7Iا Qارـgلا اـندEا A مـ-ر NـOPا AـN£افلا 6 \
Aهـي,' هـF*ب sرHKO هي+ـ*ل هلو- كل3 نـ9و ،JدD0 لاr ˜دaوو JوÍ0 اـFيتO ˜د• •&M
CwqY0 )ئا' ˜دaوو A م-ر NOPا A 8>ضلا 6 ، 7 ، 8 هي,' ه9ان4و هل هتOادE lب هل .Fy0
A‰ون 5و- كل3 ن9 و \هئا*q4 و هئاوO=ب • ا(آو · ر ن9 N* يب 8,' b* H ن4 مت O&ر& Zو- اO M
Csد*' ن9 N¯ر A م-ر NOPا A 2وE 28 A Gيش 5و-و A ، ن9 N*يب 8,' b*H ن4 متO&ر& M
Cا*7ح ا-ˆر ه*9 —-ˆرو ·ر A م-ر NOPا A 2وE 88 Aرضvا ن' 5ا-و ، ن9 اد+' ادaو0M
CاF ,' ان دل ن9 sا*F,'و ان د*' ن9 N ¯ر sا*ي(آ ان 2ا+' A م- ر NO Pا A €D ?لا 65 5ا-و ،
Aهلو6رل هتFن متOو ر<Y( ا9و ك+ ن3 ن9 Zدق( ا9 jا كل رفoيل ،ا*ي+9 ا>ت0 كل ا*>ت0 ان 4M
Cا`O`' ارgن jا ˜رg*Oو ،اFيقت79 اطارp كOدDOو كي,' A م-ر NO Pا A ¦تفلا 1 ، 2 ، 3
A 5ا-و ، jا Rـض0 ناHو م,( نـ?( • اـ9 كـF,'و NـF?hاو :ات?لا كـي,' jا 5`ن&وM
CاFيt' كي,' A م-ر NOPا A eا7*لا 113 5ا-و ، 8Hˆ ا9 هت¯رو م?ي,' jا Rض0 لولوM
Cادب& دح& ن9 م?*9 A م-ر NOPا A رو*لا 21 مDيل4 هنا7ح4و ه9ان4 هت¯رو هتOادE ه,ضف0 ،
A 5ا-و \م ž sربو C8ق uO لو RضO )0 dادE .+ (ا نF 0 JدE —9 م?*ي(YO ا9 =0M A هط
A م- ر NO Pا 123 dKلا وE اKEو ، eاقuلا ن9 N *9 N ¯رلاو ،5)ضلا ن9 N *9 Jد¡او ،
Aهلو- L ^رو7لا 5و& L sرH3 C8قuتل نآرقلا كي ,' ا* ل`ن& ا9 ، هطM A م- ر NO Pا A هط
150
1 Aه'ا+(& #ح L اEر<آ L 5ا- اFH ،ه*' eاقuلا iفنو هي,' نآرقلا 5ا`ن4 lب هل .Fy0 ، M
C8ـــــــــــــــقuO لو RـــــــــــــــضO )0 \
5)ضلا ن& اF H ، T ب ن' اF Dضب كف *O ل نا9ˆ)ت9 N ¯رلاو NF *لاو Rضفلاو Jد¡ا0
ABا( 5ا- ،ر<Pا ن' ا »دح& كف*O ل نا9ˆ)ت9 eاقuلاو Cر6و 5)r L l9رyIا ن4M
A م-ر NO Pا A رFقلا 47 5ا-و ، eاقuلا NO اq وE dKلا :اKلا وEو ، X6 ./ Aر7لاو ،
ABا( ل l'& م ¡و ا ž نوDقفO ل :و,- م ¡ mن xاو ن|ا ن9 اXŠH م* D| ان &ر3 دق لوM
Cنو,0اoلا مE ك}لو& Rr& مE Rب ZانfاH ك}لو& ا ž نوF7 O نا3آ م ¡و ا ž نورg+O
A م-ر NO Pا A ›ار'fا 179 AمD*' Bا( 5ا-و ، L ا*H ا9 Rقن و& .F7ن ا*H ول اولا-وM
CXــــــ7لا :ا>ــــــp& A مــــــ-ر NــــــOPا A ك,Iا 10 \
#ي rو 5)ضلا lبو N+ ي;لا ^ايhاو ردgلا ‰ارuناو Jد¡ا lب .F• هنا>+6 هن & اKE ن9 و
A Bا( 5ا- ، ك*ضلاو NuيIاو ردgلا ن9و Z)6Éل sردp ‰رuO هOدDO ن& jا 2رO نF0M
Cاaرح اقيr sردp R• ه,ضO ن& 2رO A م- ر NO Pا A Zانfا 125 A 5ا-و ‰رش نF0&M
Cهب ر ن9 رون 8,' وD 0 Z)6 Éل sردp jا A م- ر NO Pا A ر9 `لا 22 lب .F • كلKHو ،
ABا( 5ا- ، G,قلا ^و7-و 5)ضلا lبو Nب انxاو Jد¡ا dدDOو eاuO ن9 هي ل4 ºت • jاM
CGي*O ن9 هيل4 A م-ر NO Pا A Jروuلا 13 A Bا( 5ا-و ، رH3 ن9 مžو,- Nي6اق,ل RO و0M
Cl+ــــ9 5)r ــــL ك}لو& jا A مــــ-ر NــــOPا A رــــ9`لا 22 \


.*Iاو eا;لا
151
:اKلاو 5)rxاو ،eا;لا Nفp ن9 ه,H Zانxاو Rضفلا ن9 اF Dباو(و N ¯رلاو Jد¡او
ن' ر2اp ه,H كل3و ه*9و هئا;' lب هق,< ›رgO هنا>+6 وEو ،.*Iا Nفp ن9 اFDباو(و
\ jا ل4 هل4 )0 ، Zا( ــــــد¯و ،Zا( ك,9و ،Nــــــoلاب NــــــF?ح


i,ف7لا •الاب #,تO ل R-الا
•الا اKE ا ž + u( د- نYuلا اK¡ G,;لاو ^2ارxا ن9 Nq رافلا N,;+Iا „وف*لا bO &ر ا34
هن=0 كل3 اDي,' Ìق*( لو اD+يHر( 2ا7فل اž #ئ)لا هن=0 ،هيل4 اD,?0 هب bŠ+u( د-و i,ف7لا
، #,تلا كل3 G7¢ اDي,' اب اK' اD*' ه'ا;قنا .9 هب اDŠ+u( 8ق +Oو اD*' 5)¿لا .Oر6
ن9 ه 9 b7}O هa و 8,' iD تu( ا9 lبو اD *يب Rي ح د- و \اD ي0 ا ª2ار4و ا ªوDش 8ق +ت0
اKE .;- B4 ر2ا+ل ^ر7hاو •fا ن9 كل3 L ا9 R- الا روg( و,0 \ ا ªKلو ا ªوDش 5وgح
ه »و ه+ ,-و كل3 ن9 ه+يgن 5ا*O هن =0 اKE .9 و ، 2ا7فلا 2او9 م7ح B4 ر2ا+O اF H #,تلا
\ناتـــــــــــــــــــــــ7Iا jاو 8,'fا G,;Iاب #,ت9


:K?لا د6اف9
152
اEرOوg( كي,' د7فOو ،هي,' iE ا9 8,' 1ا9و,Iا روg( كي,' د7فO هن=0 :K?لاو ˜اO4
)طاب ـ#hاو ، اـ9ود9 2وaوIاو ا2وaو9 ZودIا روـgO :K?لا ن=0 ، „ا*,ل اـDFي,(و
كل3 روgO ¥ \هل Nبوق' هF,'و sروg( هي,' د7في0 ،‡X< رuلاو ارش Xvاو ،اقح Rطا+لاو
Nrر9 :3ا?لا mفنو \ هF,'و sروg( هي,' د7في0 هيل4 نHارلا هب رتoIا Gطا…Iا mفن L
هF,'و sروg( ^و- هي ,' 1د70 ا34و \Rطا+,ل ^رUV9 Zدلا B4 N'ا`ن ^2وaوIا Nق يقhا ن'
راg0 اDيل4 :K?لا م?ح Jر6و 5ا0fا ك,( هي ,' 1د70 d2ار4 R0 RH &د+9 iE •لا
\هلاF'Yب لو هناــ7,ب .ــفت*O )0 ،ناــ7,لا نــ' :K?لا ردــgFH هــ*' اEرودــp
A م,ـ6و هـي,' jا 8,ـp ºـ*لا 5ا- اـFH روyفلا „اـ6& :K?لا ناH اK¡و :K?لا ن4 M
Cرا*لا B4 dدDO روyفلا ن4و روyفلا B4 dدDO ·& ن*6و م,79و dرا…+لا L O دhا 2رو
A5وقO ناH 2و79 نب jا د+ ' ن4 Aكلا9 د* ' هtفلو ، Nف ,ت- äافلYب dK9رتلاو 2وا2 M
ن=0 ، :K?لاو مH اO4و ،N* |ا B4 dدDO †لاو ،†لا B4 dدDO ]دgلا ن=0 ]دgلاب م?ي,'
، ربو ]دــp A 5اقO هــن& Jر( ل& ،را*لا B4 dدDO روyفلاو ،روyفلا B4 dدDO :K?لا
Cرy0و :KHو O دhا ¹ Yط وIا \ 1814 :K?لا dر7O ا9 5و&و\mئاف*لا را2 N +ط ¹
8,' د70& اFH ا ¡اF'& اDي,' د7في0 ‰راو|ا B4 dر7O ¥ sد7في0 نا7,لا B4 mف*لا ن9
s¼ا2 89ارتOو 2ا7فلا هي,' م?>ت7ي0 ،هلاوح&و هلاF'&و هلاو-& :K?لا مي0 ، هلاو-& نا7,لا
\اD,ـــp& نـــ9 ^2اIا .,قO ]دـــgلا eاودب jا هـــHاردتO • ن4 Nـــ?,¡ا B4
†ـ?لاو Gـyلاو eاOرلا نـ9 اـE2ادr&و ،]دـgلا اـD,H :و,قلا 5اF'& Rـp& ناH اK¡و
، :K?لا اD,p& اEXqو Nن اDIاو Ù|او R7?لاو `yلاو رشfاو ر;+لاو e)يvاو ر…فلاو
sVu*F0 نطاب و& رEا“ د6ا0 RF' RHو \ ]دgلا sVu*F0 نطاب و& رEا“ Ëاp RF' R?0
]2اgلا GيŠOو ه0ا*9و هhاg9 ن' ه;+ŠO و sدقO نYب :اK?لا G-اO Bا( jاو \:K?لا
، ]دgلا RŠz ^ر<Pاو ايندلا Ëاg9 b+,yت6ا اF0 ،ه(ر<آو sاين2 Ëاgz Zايق,ل هق0وO نYب
ABا( 5ا-و \:K?لا RŠ z ا »راض9و ا»د6اف9 لو اونوHو jا اوق(ا او*9آ نO Kلا اD O& اO M
Cl-2اgلا .9 A م- ر NO Pا A Nب وتلا ^رو6 119 A Bا( 5ا-و ، l-2اgلا .ف*O ZوO اKE M
CمD-دp A م- ر NO Pا A ^دئاIا 119 A 5ا-و ، اX< نا?ل jا او-دp و,0 ر9 fا Z`' ا3=0M
153
Cـم¡ A مـ-ر NـOPا A دـFS 21 A 5ا-و ، دـ-و ـم¡ ن3Vيل :ار'fا نـ9 نورKIا eاaوM
Cميل& :اK' مD*9 اورفH نOKلا Gيgي6 هلو6رو jا اوبKH نOKلا A م-ر NOPا A Nبوتلا 90
\


م?ل X< وEو ا}يش اوEر?( ن& 87'و
ABا( هلو- L م?ل رش وEو ا}يش او+£ ن& 87'و م?ل X< وEو ا}يش اوEر?( ن& 87'وM
CنوF,( ل مــــــتن&و م,O jاو A مــــــ-ر NــــــOPا A ^رق+لا 216
 YO د- sور?Iا ن& م,' ا34 د+ لا ن=0 ، د+ ,ل Ëاg 9و رار6 &و م? ح ^د' NO Pا sKE L
•و ، ^ر7Iا Gن اa ن9 ^رضIا هي 0او( ن& ن9 YO • ، sور?Iاب ÂYO د- :و+>Iاو ، :و+>Iاب
هF,O ل ا9 اD*9 م,O jا ن=0 ، G-الاب هF,' Zدل ^رضIا Gن اa ن9 ^ر7Iا هي (Y( ن& „YيO
دــــــــــــ+لا CÅو M Aارو9& كل3 هل Gــــــــــــaو&
1اX< اD ,H ه+ -او' نf ®eادتبلا L هي ,' #ش ن4و ر9 fا 5اŠت9ا ن9 هل .ف ن& ل هن & AاD *9
رr& eiش ل كلKHو ،.ف ن&و ا ¡ X< وD 0 ه7فن هت EرH ن4و ، ‰ار0&و 1اKلو 1ار79و
رورشو نا`ح&و Zلآ اD,H ه+-او' ن=0 ،هيل4 bلا9و ه7فن هتOوE ن4و iD*لا :ا?(را ن9 هي,'
،X Š?لا X vاو NF يtلا ^K,لا ن9 ه+ قO ا I X7 يلا •fا RF £ Rق لا Np ا<و ، Gئاg 9و
ˆوا• ل RE ا|ا رt *0 ، RO و;لا رuلاو مي tلا •fا ن9 اD +قO ا I ^X7يلا ^K,لا :ا*تaاو
ا9 JX0 اDئ2ا+9 روت6 eارو ن9 1اOاoلا B4 رt*O اFئا2 mي ?لا R- الاو ،ا ªاOاq B4 æ2ا+Iا
هي 0 ¬,< د- KO Kل Zا;H iEا*Iا JX0 \N9 و9KIاو ^2وF>Iا 1اباoلا ن9 روت7لا ك,( eارو
هO رH eاودH ر9 اوfا JرOو م7لا ن9 هي 0 ا9 sاŒ هلوا*( B4 ه( Kل هت '2 اF ,?0 ، R( ا- م6
154
\5وا*تلاب ه فن sر9& هلوا*( ن' ه- اK9 هE رH sاŒ اF ,Hو ، eافuلاو Nي 0الا B4 Tف 9 ]اKIا
8,' ه7فن هب نطوO †p ^و-و اDئ2ا+9 ن9 1اOاoلا هب ˜رد( م,' Rض0 B4 ‚اتŸ اKE ن?لو
ا34و ، كل3 هي ,' رK( †gلاو lقيلا دق 0 ا3=0 ، NO اoلا د* ' R9 VO ا I #O ر;لا Nق u9 RF £
\NF ئادلا ^K,لاو مئادلا X vا G,ط L اD ,F>تO Nق u9 RH هي ,' ناE s†p و ه* يقO dو-
اz اrرلاو رو9fا G-او' م,O ن9 B4 TOوتلا د+لا ن9 iضتق( اŒ& NOPا sKE رار6& ن9و
\Nـــ+-الا نـــ7ح نـــ9 هـــي0 وـــaرO ـــاI هل هـــيضقOو هل sرات@
ه( رض9 R ,0 ، م,' هب هل mي ل ا9 هلY7O لو هي ,' رات@ لو هب ر 8,' ‰رتقO ل هن & A اD*9و
هي rرO ن&و هل رايت<لا ن7ح هلY7O Rب ا}يش هب ر 8,' رات@ )0 ، م,O ل وEو هي 0 هH)Eو
\كل3 نـــــــــ9 هل .ـــــــــفن& )0 sرات@ ـــــــــاz
N c`لاو هي ,' ^وقلاب هل sرات@ اF ي0 sد9& هل sرات@ ا z irرو هب ر B4 ‹و0 ا34 هن & AاD *9و
G- او' ن7ح ن9 sار&و ه7ف*ل د+ لا رايت<ا Nrر' iE •لا 1ا0Pا ه* ' ›رpو †gلاو
\ هــ7ف*ل وــE sرات@ ــاz ، هــضب B4 Rــgيل نــ?O • اــ9 هل sرايت<ا
1ارOدقتلا نـ9 هـ+,- –رفOو ، 1ارايت<لا عاون& ـL Nـ+تIا را?0fا نـ9 ـهŸرO هـن& AاـD*9و
رد- اF ' هل ‚ور< )0 اKE .9 و ، Jر<& L 5™Oو N+ ق' L اD *9 دgO •لا 1اXبدتلاو
Jرa ل4و ،هي 0 هب ›و;,9 رو?u9 2وFS وE و ردقلا هباp & jا رايت<اب ir ر و,0 ،هي ,'
هضOوف( ¦p •9و ، ه7ف*ل sرايت<ا .9 هن f ®هي 0 هب ›و;,9 Xq Zو9K9 وEو ردقلا هي ,'
ا9 هيقO هف;0 ،هف;لو هف;' lب Xgي0 هب €;,لاو هي,' €;لا رودقIا L هف*تHا ،sاrرو
\sرد- اــــــــ9 هــــــــي,' نوDO هــــــــف;لو ، sرKŸ
Z)7ت6لا ن9 هل .فن& )0 ،s2ر L ه,ي£ s3وفن :ا+6& مt'& ن9 ناH د+لا L ردقلا Kفن ا34
\€ـي|ا RـHYب 8ـrرO ل .+ـ7لا ن=0 ، NـتيIاH ـاŸرط ردقلا dدO ـlب هـ7فن eاقل4و

155

ه7فن ›ر' ن9 ل4 م,لاو ناcxاب jا NF*ب .فت*O ل
B4 sˆواyتO •و اEرد- د* ' ا ž €-وو ه7فن ›ر' ن9 ل4 م,لاو ناcxاب jا NF*ب .فت*O ل
eادتبا هب êناIا وD0 jابو jا ن9و jا هن& نقي(و ، À اKE RقO •و sروط دتO •و هل mيل ا9
ل ن9 ^ر7H sر7?(و هي ,' jا م ن هلKت0 ، ه* 9 ]اق>ت6ا لو د+ لا ن9 G+6 )ب N9 ا24و
هل ´د>ت0 ه* 9و هب و j وD 0 هي ل4 Rpو dKلا X vا ن&و ،Nت +ل& اX< اD ي0 لو ه7ف*ل JرO
اراـ7?ناو ل3 هل 2ا2ˆا NـFن هل 2دa اـF,?0 \هـ*' †ـO ل اـ+يy' اراـ7?ناو ل3 مـ*لا
eا*qو sربو هلاFHو هبرب هF,' A lفOرش lF,' Nyيتن اKEو ، eاaرو ا0و<و N+Sو ا'وu<و
ن9 ه*9 .*cو eاuO ن9 ه*9 ÂVO ه?,9 وEو هOدO L ه,H Xvا ن&و ،هت¯رو هنا7ح4و ^2وaو
اE دح 8,' ه0 و-وو ه7 ف*ب هF ,'و \ ه [&و د ¯ RF H& اKEو ، اKE 8,' دF hا هلو ، eاuO
mيل اŒ&و اD*9 لو اž لو ا¡ لو Nت+ل& اDي0 X< ل اŒ&و ،اD,Daو اDF,“و اDgقنو اEرد-و
ه*9 رقح& eiش ل dKلا Zدلا ل4 ا¡ mيل ا¡اFHو اªافp ن9 كلK?0 Zدلا ل4 اªا3 ن9 ا¡
\ــاž لو ــا¡ mــيل dKلا اــE2وaول .ــبا( ــXvا نــ9 اــDي0 اــF0 ، œــقن& لو
j ه,H دـFhا ن& K}*يح bـF,' اŒاـ7ل 8,' No+ـp ل ـا¡ No+ـp ناF,لا ناKE راـp ا3=0
iE ا Œ&و ، ا Œو2 ‰دIاو eا*Šلاو دF>,ل #>ت7Iا وE هن &و ،هO دO L ه,H Xvاو ه,H ر9fاو
هلاF'&و هلاو-& هـب bـنو,( ـlF,لا نـOKž #ـيق>تلا هـ(ا0 نـ9و \Zو,لاو Gـيلاو ZKلاب Bو&
دـ+لا 5اـgO=0 \jا B4 هل RـpوIا ميقتـ7Iا Qارـgلا B4 دـتDO •و هـي,' bـ;+°و هلاوح&و
ه7فن ›ر' ن9 Aم¡و- w9 اKEو \اFªاوفب ه'ا;قناو ،لاحو اF,' lت0رIا l(اE #ي ق>تب
5Kلاو رق فلاو Naاhاو œئاق*لاو Gي لاو م,tلاو RD |اب ه7فن ›ر' ن9 هن =0 ،هب ر ›ر'
wU&و اEروط ا ž دتO •و اEرد- د* ' ه7ف*ب €- و0 كل3 دضب هب ر ›ر' ،Zدلاو N*?7Iاو
،sدحو هيل4 ه,Hو(و هتبان4و هئاaرو هتيu<و ه+ح ^و- b0رgناو ،ه,E& وE ا9 T+ب هبر 8,'
jاو ،NـO2و+لا Nـقيقح وـE اKEو ،هل sاaر&و sد*' eـiش ›و<&و هـيل4 eـiش Gـح& ناHو
\ناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7Iا
ه7فن ›ر' ن9 ل4 ا* تF?¢ .ف ت*O نل هن 4 A هت يب :اب 8,' Gت H eاF?hا T ب ن& 8?Ÿو
156
\Nفgلا sKž نو?O •ح .aX,0 ل4و R< دي,0 كلKH ناH نF 0 ، اE رد- د* ' ا ž €- وو


1اوDuلا æوا79
ـاI& Gـaو( ن& اـ94 ـاŒ=0 ، ^وDuلا هـ+aو( اـ9 8,' †ـgلا نـ9 RDـ6& ^وDuلا نـ' †ـgلا
ا94و ، N9ادنو ^ر7ح هت 'اr4 ات -و .ي ض( ن& ا94و ،اD*9 RFH& ^Kل .;ق( ن& ا94و ، Nب وق'و
، هب اE3 ن9 هل X< s¼اقب لا9 GEK( ن& ا9 4و ، هF,U ن9 د+ ,ل .ف ن& sX0و( اrر' م,Š( ن&
Gي ط&و Kل& اE¼اقب NFن G,7( ن& ا94و ، هrو ن9 X< ه9اي- اEاaو ارد- .ي ض( ن& ا94و
G,~ ن& ا94و ،كل3 R+- اEد• ن?O • اقOرط كيل4 .يrول ]ر;( ن& ا94و ،^وDuلا eاض- ن9
Rـين نـ9 Kل& sرH3 اـF,' 8ـ7*( ن& اـ94و ،^وDuلا ^Kل :راقO ل اـ0و<و اـن`حو اـFqو ـا»
ن& ا94و ،N,+ق9 NFن 8,' #O ر;لا .;ق( ن& ا94و ايلو ن`£و اود' bFu( ن& ا94و ، ^وDuلا
\])<fاو 1افــg,ل ´رو( 5اF'fا ن=0 ، 5و`( ل Nفــp 8ــق+O اــ+ي' ´د£


])<fا 2ودح
A NـناD9و اـgقن ناH هـ*' 1رـg- ـ•9و ،اـناود' 1راـp هـ(ˆواa ـ•9 دـح ])<Æل
ا3=0 ،هلاFH اKEو ، œئاق*لاو Rئا3رلا ن9 Nف نfاو ^2وF>Iا N' اyuلا وE و دح Gضo,,0
\Rئا3رلا نــ9 €ــنYO •و ــÙa هــ*' œــقن ن4و ،راaو ه+حاــp Jد( sدح ˆواa
157
كل3 Jد( œق ن •F0 ،اD *9 –)+لا 5وgحو اي ندلا رو9& L NO اف?لا وE و دح Äر>,لو
ن' œقن •9و ،هئاKO4 8,' ÄرŸو 2و7>Iا ن' NF*لا 5اوˆ ه9 wFتO اF,“و اي oب راp
A م,6و هي,' jا 8,p º*لا 5ا- \ mفن رopو N» €rو ^eان2 ناH كل3 ل4 د7ح ل M
وD 0 NF ?hا jا sا(آ Ra رو ، # hا L هت ?,E 8,' N;,70 لا9 jا sا(آ Ra ر A lت*Uا L
C„ا*لا اD F,Oو ا ž iض قO :اب L dرا…+لا د* ' هt فلو dرا…+لاو R+ *ح نب د ¯& sاور
Aـ—Fتلا راD*لاو Rـي,لا eانآ sو,تO وـD0 ، نآرقلا jا sا(آ Rـaر ـlت*Uا ـL ل4 دـ6ا£ ل M
هق ح L هق ف*O لا9 jا sا(آ Ra رو AR فO اF H b,فل اKE Â و& ا9 RŠ 9 bي (و& ول A5وقO
CRفO اFH b,فل Âو& ا9 RŠ 9 ، bي (و& ول A 5وقي0 د6اhا Gلا;O N70ا*9 د7ح اKD0 ،\
\2و7 >Iا ن' NF *لا 5اوˆ هب w FتO Nن اD9 د7 ح ل 2و7 >Iا RŠ 9 نو?O ن& ه7 فن هب
Nنات6 لاو Rئاضفلا :ا7 تHاو N' ا;لا دH ن9 Rق لاو G,قلا Nح ار وE و دح ^وDu,لو
Na ردب اD+حاp #> تلاو اق +شو NF Œ 1راp كل3 8,' 12اˆ • F0 ،كل3 8,' اD ئاضقب
ا`y'و اف r bن اH Rضفلاو 5اF?لا G,ط L اqار0 ن?O •و ه* ' bgقن •9و ، ناويhا
\NــــــــــــــــــــــــــــــــــــناD9و
:اـ7تHاو Nـ'ا;,ل 2ادتـ6)ل Nلافلاو NـHردIا Jوقلاو mـف*لا عا/4 وـEو دـح Nـحار,لو
8,' 2اˆ •F0 ،اEرU& €ضOو Gتلاو د?لا اDفضO ل ي ¢ كل3 8,' اEر0و(و Rئاضفلا
ارض9 راp ه* ' œقن •9و ،د+ لا Ëاg9 رŠ H& هب 1ا0و N'اr4و )7Hو اي ناو( راp كل3
\8ـقب& ارD“ لو .ـ;- اـrر& ل dKلا ـّb+*IاH هـب .ـ;قنا ـاzرو ـا¡ اـ*Eو9 Jوقلاب
)¶ ناH ه*' œقن •9و \ارOK+(و ا0ار64 راp sدح ˆواa •F0 ، l0رط lب دح هل 2و|او
\اXتق(و
اEدحو ،‡رو<و ا* +a 1راp ه* ' bgقن •9و ،‡روª 1راp ه( ˆواa •9 دح N'اyu,لو
›ر'& ن& •اي'& AÄالا نب ورFل NO وا9 5ا- اF H ،Zاyحxاو Zاد-xا .rاو9 L Zاد-xا
،„ا*لا Ùa& ن9 5و-& •ح Ù~و ،„ا*لا .yش& ن9 5و-& •ح Zدق( نا+a Z& bن & عاyش&
158
A5اق0
نا+y0 Npر0 À ن?( • ن=0 µ µ µ Npر0 —ت*?9& ا34 عاyش
Ð)0اo( bن اH ه* ' 1رg- ا34و ،ed†لاب W}ي6 ا* “و NFª 1راp ه( ˆواa ا34 دح ا ¡ ^Xoلاو
\NـــــــــــــــــــــــــــــــــUاO2 æ2ا+9و
\رـ…فلاو †ـ?لا B4 ›ر¿ا هـ*' رـg- ـ•9و ،NـناD9و ل3 ناH sˆواa ا34 دـح .ـrاوت,لو
\Nن اDIاو 5Kلا B4 ›ر¿ا ه* ' رg- ن4و ،W9و9K9 Wق,<و ‡†H ناH sˆواa ا34 دح ` ,لو


¬6ولا رو9fا X<
هي ,'و ،¬O رفتلاو Qار0xا Lرط lب عوrوIا ¬6ولاب K<fا وEو ،5دلا ه,H اKE ¬ب اrو
هط)<& Tب ‚ر< •9 هن =0 ،هب ل4 ند+لا N>,g9 Zوق( ل Rب ،^ر<Pاو اي ندلا Ëاg9 eا*ب
5ا0fا كلKHو ،كل3 G7 ¢ ه( و-و هت>p ن9 GE 3 ه* ' œق ن و& sˆواaو 5دلا ن'
N; لا…Iاو ^و,vاو NrاOرلاو NH رhاو عاF|او :رuلاو RH fاو رD7 لاو Zو*لاH Nي ي+;لا
ا »دح& B4 b0 ر¿ا ن4و لد' bن اH l9و9KIا l0ر;لا lب ا;6و bن اH ا34 ،كل3 Xqو
\اــــــــــgقن 1ر²&و اــــــــــgقن bــــــــــناH
م,'Y0 \ iD *Iاو رو9YIا عورuIا 2ودح اFي6 لو ،2ودhا م,' اD فن&و Zو,لا ›رش& نF 0
R<ا2 وE ا9 اD*9 ‚ر@ لو اD*9 mي ل ا9 اDي0 R<دO ل •ح ،2ودhا ك,تب مDF,'& „ا*لا
159
ABا( 5ا- \ اـDي0 8,' jا 5`ن& اـ9 2ودح اوF,O ل& ردa&و اـ-افنو ارفH دـش& :ار'fاM
Cهلو6 ر A م- ر NO Pا A Nب وتلا ^رو6 97 5اF'fاو ])<fا 2ود¢ Zا- ن9 „ا*لا 5د'Y0 \
\#ـــــــــــي0وتلا jابو ،)0و Nـــــــــــ0ر9 1ا'ورuIاو


:و,قلا L Jوقتلا
Zاي- هـب نو*+oO €ـيH مـEر;0و „ايHfا Zون اK+ح اـO A هـ*' jا iـrر eا2ردلا وـب& 5ا-
\نO رتoIا ن9 ^2ا+' 5ا+|ا 5اŠ9& ن9 Rض0& Jوق( Gحاp ن9 ^رKلاو ،مD9وpو 8ق Fhا
RH L مE دب ن9 8,' مD 9دق(و Nبا>gلا هق 0 5اFH 8,' هل2&و Z)?لا رE اوa ن9 اKEو
\مــــــــــD*' jا iــــــــــrر ، ــــــــــX<
Jوق( Nقيقhا L Jوقتلاو \هند+ب ل هت»و ه+,قب jا B4 X7لا 5ˆا*9 .;قO ا{4 د+لا ن& م,'ا0
Bا( 5ا- \‰راو|ا Jوق( ل :و,قلا C:و,قلا Jوق( ن9 ا Œ=0 jا رئاش مtO ن9و كل3M
A م-ر NO Pا A§hا ^رو6 32 A 5ا-و ، Jوقتلا هلا*O ن?لو اE¼ا92 لو اD9وh jا 5ا*O نلM
Cم?*9 A م-ر NO Pا A §hا 37 م,6و هي ,' jا 8,p º* لا 5ا-و ، راش&و Aا* DE Jوقتلا M
Csردــــــp B4 \Rــــــ+*ح نــــــب ــــــد¯&و dK9رتلا sاور
RFلا .9 Nي *لا N>pو دgقلا دO ر~و NF¡ا و,'و Nc`لا N>gب N0ا7Iا ن9 .;قO mي ?لا0
ن=0 ،]اuلا رف7لاو XŠ?لا Gتلا .9 كل3 ن9 –رافلا ه;قO ا9 ›اr& ›اr& ، Rي ,قلا
مF¡اب وE ا {4 هنا>+6 jا B4 #+7لاو Zدقلاو ،X7لا Gي ;(و NقuIا GEK( N+ >Iاو Nc`لا
،Rحارz XŠ?لا RFلا Gحاp هنو?6 .9 NF¡ا Gحاp Zدقتي0 ، N c`لاو N+ qرلا ]دpو
Z)6 xا هي 0 #0 اوO Rي ـgف( B4 ‚اتŸ .ـrو9 اKEو ،ه,Fب هي ,' Zدق( هت » L sاوا ـ6 ن=0
160
\ناـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7حxا


dد¡ا RFH&
، هقح اFD*9 دحاو RH اي 0و9 ناHو ، م,6و هي,' jا 8,p jا 5و6ر dدE dد¡ا RFHY0
Rـ0او*لا نـ9 ا}يش ˜رتO لو ، sا9د- Z"رÒ( ـ•ح jا .ـ9 هلاوح&و هـ(2ار4و هلاFH .ـ9 نا?0
او9وقO ن& s2ا+' ر9& Bا( jاو \ رu+لا Jو- اD,¯ ن' `y( •لا 1ا2راولا ك,تل 2اروfاو
ل4 اF D*9 ادحاو R+ قO لو ، مD *طاوب 8,' ناcxا #ئاقحو مE رEاو“ 8,' Z)6 xا .ئارuب
\هــــــــــــــــ*Oر-و ه+حاــــــــــــــــgب
A ا' و0ر9 د*7Iا L و C G,قلا L ناcxاو Nي ن)' Z)6 xاM Kف *O ل رE ا“ Z)6 4 R? 0
، نطا+لا ناcxا ن9 eiش ه9 نو?O •ح .0ا*ب mي ,0 N* طا+لا ناcxا Nقيقح B4 ه* 9 ه+حاp
\ bن اH ا9 bن اH ولو .ف*( ل ^رEاtلا Z)6xا .ئارuب اD+حاp ZوقO ل N* طاب Nقيقح RHو
\را*لا نـ9 كل3 هـy*O • عرuلا رE ا“و ر9 fاب دـ+تO •و ›وvاو Nـ+>Iاب G,قلا ]`[ و,0
A ناFـــ7- ^ر<Pا رادلاو jا B4 نورئاـــ7لا نو-2اـــgلا0 ، اKE ›ر' ا34و
Xq ن9 مž&2 اEو,aو Nي ند+لا R0 او*لا B4 Tئارفلا دب مªا-و& ن9 Rض0 ا9 او0رp م7-
اD,p& ن9 lلا< اونو?O • ن4و، اD9ا?ح&و ا ¡ˆا*9و :و,قلا 5اF'& #ي ق£ 8,' مD*9 Äرح
\ 5اF'fا نــــ9 راŠ?تــــ6لا B4 N0ورــــg9 مــــDF» نــــ?لو
161
jا 8,' اEوف?' و مžو,- ‰)gب ZاFتEلا B4 ن*7لاو Tئارفلا ن9 Rض0 ا9 او0رp م7-و
:و,قلا 5اF'Yب مEد+( ^و- او,aو\ ه 9 1ا2ارxاو رطاوvا _ف حو هي ,' Nي F|او sدحو
1ا2راولا ن9 Gيgن ر7O& ن& او&رو Nب انxاو RHوتلاو eاaرلاو ›وvاو N+>Iا ¦ي>g( ن9
مEدحf Rgح ا3=0 ، Nيند+لا 1ا'و;تلا ن9 XŠH ن9 مDيل4 Gح& jا ن9 ه+,- 8,' 2ر( •لا
ل4 ، Nت +ل& sاو6 ا}يش هب 5د+ت7O • ، 53و را7?نا و& ]ايتشا و& Gح و& mن & 2راوو Nي /
\ 2راولا GE 3 ولو ر9 fا B4 ر2اب ل4و ، ه* ?9& ن4 2راولا كلKب هي ل4 ر2ا+ي0 ر9 fا ei• ن&
\ ¦aرfا L رtن ل4و ˜اK0 ا ž Zايقلا ن?9& ن=0 ، 22رتلا ˜رت9 ا* DD0 R0 او*لا 1eاa ا3=0
2اشر4و ›وD,Iا NـUاq=H s2راو GـE3 ولو N,0ا*لا ك,( B4 Zايقلا وـE RـE jا B4 Gـحfاو
•9و ، N>aارلا N,0ا*لا ³دق( io+*O ا* DD0 ، كل3 و¿و ناc4 ^2افت6او رو7?9 †aو 5اr
، ر<آ b-و L ناH ا« Jو-& s2راو ن9 1ا0 ا9 هي,' 2رO هن=0 هيل4 ابرق(و هي0 N+qر j اD9د-
1وفO هن=0 ه*' JراوتO •ح s2راو L رارFت6لا هل Z`hا0 N,0ا*لا ن9 ¦aر& 2راولا ناH ن4و
\1وف( ل N,0ا*لاو
، مEfا0 اD*9 مEfا ³دق(و 5اF'fا G( ار9و #O ر;لا L هق0 Rض0 B4 ‚اتŸ .rو9 اKEو
\sاوـــــــــــ6 :ر لو sXq هل4 ل كلKل #ـــــــــــ0وIا jاو


N9و9KIاو NحودFIا ])<fا Rp&
اـD,H ^2وF>Iا ])<fا Rـp&و ، ^eاندلاو NـناDIاو †ـ?لا اـD,H Nـ9و9KIا ])<fا Rـp&
م,tلاو e)يvاو io +لاو د7 hاو Gy لاو رش fاو ر; +لاو ر… فلا0 ، NF ¡ا و,'و عوuvا
sا|ا Gـحو و,لا G,طو راŠ}تـ6لاو N>يـg*لا 5و+- eاب4و ‹ار'xاو †ـyتلاو ^وـ7قلاو
\ †ــ?لا نــ9 N}شان اــD,H كل3 5اŠ9&و RــفO • ــاz دــFŸ ن&و Nــ6ائرلاو
162
Rـ…+لاو ـÙ|او ع`فلاو .ـF;لاو NـOدvاو رـ?Iاو eاOرلاو Nـنايvاو Nـ7vاو :K?لا اـ9&و
اŒ=0 ، كل3 و¿و X< وE dKلاب ¾2& وE dKلا 5اد+ت6او jا Xoل 5Kلاو R7?لاو `yلاو
\ mــــــف*لا رoــــــpو ^eاندلاو NــــــناDIا نــــــ9
م,hاو 2و|او Nنايgلاو Nف لاو ^eورIاو 5دلاو N'اyuلاو †gلاH N,rافلا ])<fا ا9 &و
]دgلاو N'ا*قلاو .rاوتلاو 1اeاندلا ن' mف*لا ^`'و راŠOxاو 5اFتحلاو ¦فgلاو وفلاو
5اoتشلا ˜ر(و „ا*لا 1لˆ ن' R0اoتلاو Rض0& و& ه,Šz نا7حxا 8,' ^Y0ا?Iاو Ä)<xاو
عوuvا ن' N}شان اD,?0 ، كل3 و¿و N9و9KIا ])<fا ك,( ن9 G,قلا N9)6و هي*O ل اz
`ت Dت0 eاIا اD ي,' 5™O ¥ N شا< نو?( ا ŒYب ‹رfا ن' †< & هنا>+6 jاو \ NF ¡ا و,'و
\#ـي0وتلا نـ9 هـtح هباـp& ا34 اـD*9 ]و,…Iا كلK?0 ، اـDتyžو اـDت*Oˆ Kـ<Y(و وـبر(و
، اD*9 ]و,…Iا كلKHو ، هل3&و eiش رقح& Xgت0 دF° ¥ 2ا70xاو و,لا اD+;0 را*لا ا9&و
، b*?6 و 1دÔ ا34 ^eاندلاو N7vا lبو ، bب ر;rاو ba اE ا34 و,لا lب اF ئا2 iD 0
]و,…Iاو ‹رÆل Nـبا( N,rافلا ])<fاو، اـD*9 ]و,…Iاو را*,ل Nـبا( Nـ9و9KIا ])<fاو
bo طو هت » bن 2 ن9 و ، Rي / #,< R?ب €g(ا ه7فن b u<و هت » b,' نF 0 \ اD *9
\RـــــــO3ر #,< Rـــــــ?ب €ـــــــg(ا هـــــــ7فن


اي,لا Gلا;Iا 1ا9`,ت79
هـي,' رK( ـا»دق0 نـF0 ، N>ي>ـp Nـينو Nـيلا' ـN» 8,' هلوـgح ›و-و9 8,'fا G,;Iا
Nي *لا bن اH ا34و \ sXq نو2 sدحو هب bق ,( Nي لا' bن اH ا34 NF ¡ا ن=0 ، هي ل4 5وpولا
، :و,;Iا هل 2رف( NF¡او #Oر;لا هل 2رف( Nي*لا0 ، هيل4 N,pوIا #Oر;لا د+لا ك,6 N>ي>p
163
N,0ا6 هت » bن اH ا34و ، هت Oاq 5وp ولا ناH هي ل4 N,p وIا #O ر;لاو هب و,;9 دح و( ا3=0
هقOرط bن اH N>ي>p Xq Nي *لا bن اH ا34و ، 8,'fا G,;Iاب #,ت( •و 1اي,ف7لاب bق,(
˜رتب ل4 هل متO لو هقOرطو هبو,;9 ا»و هتينو د+لا N» RE نYuلا رادF0 ، هيل4 N,pو9 Xq
CA eايش& NـــU)UM \ „ا*لا اـــDUدح& ـــ•لا عاrوfاو Zوـــ6رلاو دئاولا
C A ــ•اŠلاM \ اــD;-و هــقOرطو هــبو,;9 2ار04 نــ' هــ-و( ــ•لا #ئاولا رــyE
C A لاŠلاM اFD*يب ]رفلاو \ :و,;Iاب #,تلا دOر~ lبو ه*يب 5و£ •لا G,قلا #ئ)' .;-
Rp&و \اE و¿و 1احا+Iاب Nي +,قلا 1اق,تلا iE #ئ)لاو Nي aراvا ´2اوhا iE #ئاولا ن&
ن9 K<Yي0 ، N;,vاو Zا*Iاو :ارuلاو Zا;لا ن9 2وgقIا ن' Rou( •لا 5وضفلا ˜ر( كل3
\ نات7 Iا jاو ، ه+ ,ط € ضO و& ه* ' ه ;قO ا9 ه* 9 T0 رOو ه+ ,ط 8,' ه* يO ا9 كل3


2و79 نبا م?ح ن9
A هــــ*' jا iــــrر 2وــــ79 نــــب jا دــــ+' Z)H نــــ9
5اق0 \lبرقIا ن9 نوH& ن& Gح& ، lFيلا :ا>p& ن9 نوH& ن& Gح& ا9 A sد*' Raر 5ا-
\ هــ7فن ــ—O ® ــ+O • 1ا9 ا34 هــن& ”2Òو Rــaر اــ*DE نــ?ل A jا دــ+'
iـu{ ن& اـن2ر& نـ?لو ، ل اولا- ½ Nـaاح مـ?ل& A ـم¡ 5اق0 „ان هـ+(ا0 ZوO 1ا3 ‚ر<و
\عو+تF,ل Nــــ*ت0و .ــــبات,ل Nل3 هــــن=0 ، اوaرا A 5ا- ، كــــ9
\:ارتلا iــ6&ر 8,' ــâوŠh iــ7فن نــ9 م,'& اــ9 ــ—9 نوF,( ول A 5ا-و
اFDOYب Àاب& ا9و رقفلاو woلا ل4 وE ن4 jا ³& و ، رقفلاو 1وIا A ناEور?Iا اK+ح A 5ا-و
هي0 ن& رقفلا ناH ن4و ،€;لا هي0 ن& woلا ناH ن4 ، اFD*9 دحاو RH L jا وaر& ، bي,ب
164
\ †ــــــــــــــــــــــــــــــــــــgلا
، Nت oب ÂYO 1وIاو ، N“وفS 5اF'&و Npوق*9 5اaآ L راD*لاو Rي ,لا ر « L م?ن4 A 5ا-و
R?لو ، N9 ادن دgŸ ن& كشوي0 ارش عرˆ ن9 و ، N+ qر دgŸ ن& كشوي0 اX< عرˆ نF0
\هل ردقO • اــ9 œــOرح ˜ردO لو هــt¢ eــi;ب #+ــ7O ل ، عرˆ اــ9 RــŠ9 عراˆ
\ sا-و jا0 ارش iــــ-و نــــ9و، sا;'& jا0 اX< iــــ;'& نــــ9
\ ^2اOˆ مDتــــــــــ7لا•و ^2ا- eاDقفلاو ^2اــــــــــ6 نوقتIا
8,p دFS dدE dد¡ا Rض0&و ، jا Z)H Z)?لا Rض0Y0 ، Z)?لاو dد¡ا A نات*Uا ا» ا{4
م?*يD,O لو د9fا م?ي,' نلو;O )0 N'دب NUدS RHو اªاUدS رو9fا رشو ، م,6و هي,' jا
L iقش ن9 iقuلا ن4و ل& ، اي(آ mيل ا9 دي+لا ن4و ل& ، GOر- 1آ وE ا9 RH ن=0 R9fا
RŸ لو ، ]و70 هبا+6و رفH م,7Iا 5ات- ن4و ل4 ، sXoب _'و ن9 دي7لا ن4و ، ه9& ن;ب
ا34 s2وOو sا'2 ا34 ه+ ي•و هي قل ا34 هي ,' م,7O •ح ZاO& NU )U ]و0 sا<& رyDO ن& م,7I
لو 5`E لو دa ه* 9 ¦,gO ل :K?لا ن4و ل& ، :K?لا اO اور اO اورلا رش ن4و ل& \‹ر9
B4 dدDO روyفلاو روyفلا B4 dدDO :K?لا ن4و ل& s`y*O ل ¥ ا}يش هي+p Raرلا دO ن&
5اقOو ،ربو ]دp ]2اg,ل 5اقO هن4و ، N*|ا B4 dدDO †لاو †لا B4 dدDO ]دgلاو ، را*لا
ـ•ح ]دـgيل Rـaرلا ن& اـ*Uدح م,ـ6و هـي,' jا 8,ـp ادFS ن4و ،رـy0و :KH :3ا?,ل
\اــباKH jا دــ*' Gــت?O ــ•ح :K?Oو ، اقOدــp jا دــ*' Gــت?O
ن7ح&و ، مي Eارب4 N,9 N,Iا X<و ،8قتلا NF,H Jرلا #U و&و ،jا :اتH O دhا ]دp& ن4
رH3 O دhا ›رش&و ، eاي+ن fا dدE dد¡ا X<و م,6و هي ,' jا 8,p دFS N*6 ن*7لا
ا« X< 8فHو R- ا9و ،اªاUدS رو9fا رشو اD+-او' رو9fا X<و نآرقلا œgقلا X<و jا
،1وIا رضŸ lح ^رKIا رشو ،اD+g£ ل ^را9& mفن ن9 X< اDيy*( mفنو ،8¡&و رŠ H
،mف*لا wq woلا X<و ،Jد¡ا دب Nل)ضلا Nل)ضلا رشو ،N9ايقلا ZوO N9ادن N9اد*لا رشو
8F' 8Fلا رشو ،رف?لا ن9 GO رلاو ،lقيلا G,قلا L iقل& ا9 X<و ،Jوقتلا 2ا`لا X<و
‰و*لاو ،نو*|ا ن9 N+ ش :ا+uلاو ،نا;يuلا Rئا+ح eا7*لاو ، ¥xا عا/ رFvاو ، G,قلا
\Nـــــــــــي,Eا|ا RـــــــــــF' نـــــــــــ9
165
ن9و ، :K?لا اOا;vا مt'&و \ارyE ل4 jا رHKO لو ارب2 ل4 NF|ا ÂYO ل ن9 „ا*لا ن9
8,' †gO ن9 و ،هل jا رف oO رف oO ن9 و ،jا sرaYO _ي oلا مt?O ن9 و ،ه* ' jا € O € O
مHدح& iف?O ا{4و ،ميتيلا 5ا9 RHÍIا رشو ،ابرلا G7H G6ا?Iا رشو ، jا ه+قO NOˆرلا
، ه [او< RF لا ˜)9و ،sر<آ B4 ر9 fاو عر3& N بر& B4 XgO ا {4و ، ه7فن هب b *- ا9
\نا;يuلا .ـ;O jا œـO نـ9و ، jا هـضO †?تـ7O نـ9و ،eادDuلا Rـت- 1وIا ›رش&و
هـن`¢و ،نور;ف9 „ا*لا ا34 sراD*بو ،نوFئان „ا*لا ا34 ه,ي,ب ›رO ن& نآرقلا Rـ9اh iـo+*O
هـ'وu¶و ،نوrو@ „ا*لا ا34 هتFـgبو ، نو?>ضO „ا*لا ا34 هئا?+بو ، نوحرفO „ا*لا ا34
لو \ا*ي?6 اFي,ح اFي?ح ان و`S اي Hاب نو?O ن& نآرقلا R9 اh io +*Oو \ نولات@ „ا*لا ا34
\ادOدح لو احايـp لو ابا…ـ6 لو )0اq لو اـي0اa نو?O ن& نآرقلا Rـ9اh iـo+*O
NF,0 ،NI نا;يu,لو NI ك,F,ل ن4و \jا ه0ر اu° .rاو( ن9و jا ه;ح اFt( 5وا;( ن9
رuلاب 2اO4 نا;يuلا N I و \jا اود¯ا0 كل3 مت O&ر ا3=0 ،#hاب #Oدg(و Xvاب 2اO4 ك,Iا
\jاب او3وت0 كل3 مـــــــتO&ر ا3=0 ، ـــــــ#hاب GـــــــOK?(و
هلو- €لا< ن9و ،هtح :اp& dKلا ˜اK0 ه,0 هلو- #0او نF0 ،5وقلا او*7ح& د- „ا*لا ن4
\هــــــــــ7فن ÁــــــــــبوO ــــــــــا{4 ˜اK0 ه,0
ن9 eiش L mي ل اqرا0 sار& ن& Raرلا Toبf •4 ،راŒ :ر;- Rي ل Nفيa مHدح& lفل& ل
ا ž 22`O • ر?*Iا ن' هD *(و ›ورIاب ^)gلا sر9Y( • ن9 و ، ^ر<Pا RF' لو اي ندلا RF'
\ادب ل4 jا نــــــــــــــــــــــــــــــــ9
8,' ادح& Zو,( لو ،jا ]ˆر 8,' ادح& دF £ لو ،jا ¬…7ب „ا*لا irر( ل& lقيلا ن9
jا ن4و ،sراH NـEارH s2رO لو œـOرح Äرح ه-وـ7O ل jا ]ˆر ن=0 ،jا كـ(VO • اـ9
كuلا L ن`hاو م¡ا Raو ،اrرلاو lقيلا L ‰رفلاو ‰ورلا Ra هلد'و هF,حو ه;7قب
\¬…ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7لاو
\هل ¦ـتفO ، ك,Iا :اب عرقO نـ9و ،ك,Iا :اب عرق( bـنY0 ^)ـp ـL bـ92 اـ9
166
\اـــD,FO N}ي;vاب هـــF,O ناH م,لا 8ـــ7*O Rـــaرلا Gـــ7حf ـــ•4
ناق,< ، :و,قلا 2دa ،Rـي,لا ‚رـ6 1وي+لا „)ح& ،Jد¡ا ¦يباـg9 ،م,لا .ـيبا*O اونوH
\‹رfا RــــــE& 8,' نوف°و eاFــــــ7لا ــــــL نو0ر( ،:ايŠلا
\اE راب24و ا ªرت0 د* ' اE و'2و ا ¡ا+-4و ا ªوDش د* ' اE وF*تqا0 اراب24و ^وDش :و,ق,ل ن4
\Nـــــيuvا م,لا نـــــ?لو NـــــOاورلا ^رŠ?ب م,لا mـــــيل
ا+,- „ا*لا ¦p& ن9 ن9VIا نوق,(و ،ا+,- هrر9&و اF7a „ا*لا ¦p& ن9 ر0ا?لا نور( م?ن4
ن9 jا 8,' نوE& مت*?ل م?9ا7a& b>pو م?بو,- brر9 ول jا ³& و ،اF7a هrر9&و
\ن)|ا
ن9 هيل4 Gح& رقفلا نو?O •ح ه(ورKب RŸ لو ،ه(ورKب RŸ •ح ناcxا Nقيقح د+لا •,+O ل
Raرلا ن4و ، eاو6 sد*' ه9ا3 و sد9اح نو?O •حو ،›رuلا ن9 هيل4 Gح& .rاوتلاو woلا
ه7ف*ل لو هل ك,c لو Raرلا ÂYO ،eiش ه* 9 ه 9 ا9 و .aX0 ه* O2 ه 9و هت يب ن9 ‚ر…يل
eـiuب هـتaاح نـ9 ëـح اـ9و .ـaX0 ،bـO3 و bـOKل كـن4 jاب هل مـ7قي0 ،اـفن لو ارr
\هــــــــــــــــي,' jا ¬…ــــــــــــــــ7Oو
\اـــــ+,H 5وح& ن& bـــــيuv G,H نـــــ9 1ر…ـــــ6 ول
\ :و,قلا ˆا”وÒa ــــــــــــــــــــــــــــــ¥xا
\اــــــF;9 اــــــDي0 نا;يu,ل ن=0 ^رtن نــــــ9 ناH اــــــ9
،NO را' هل ا9و €ي r ل4 م?*9 ا9و ،^†' Ã,9 ل4 ^†ح bي ب Ã,9 ا9و Nحر( Nحر0 RH .9
\اــــــD,E& B4 ^ا2V9 NــــــOرالاو ــــــR£ر9 €ــــــيضلا0
\ناتنfا نوFــ7O مــD*يب Zو)تلا ــم¡اF'& Rــض0& Zاو-& نا9`لا رــ<آ ــL نو?O
\هـيل4 8ـ(VO ن& ـGŸ dKلا „ا*لا B4 1Yي,0 هـ7فن نـ9 €ـg*O ن& Rـaرلا Gـح& ا34
\ــــe·و €ــــيف< Rــــطا+لاو eــــdر9 RــــيقU ــــ#hا
\)Oوط اــــــــــــــــــــــــــن`ح ´رو( ^وDش :ر
\ ناـــ7ل نـــ9 نyـــ6 5وط B4 ‚وح& eـــiش ‹رfا هـــaو 8,' اـــ9
167
\اــــDH)ž ن3& NــــOر- ــــL اــــبرلاو اــــن`لا رــــD“ ا34
Rفي,0 ]ار7لا هلا*O لو „و7لا ه,HYO ل يح eاF7لا L s™H R• ن& م?*9 عا;ت6ا ن9
\ s™H .ــــــــــــــ9 Rــــــــــــــaرلا G,- ن=0 ،
اودت-ا0 نOدتق9 دب ل مت*H ن4و ،رفH رفH ن4و ن9آ ن9آ ن=0 ،)aر ه*O2 مHدح& ند,قO ل
\Nـــــ*تفلا هـــــي,' نـــــ9V( ل ـــــihا ن=0 ،bـــــيIاب
ن4و bO دتEا اودتEا ن4 „ا*لا .9 ان & 5وقO A5ا- ½N 9xا ا9 و اولا- ،N 94 مH دح& ن? O ل
\رــف?O ل „ا*لا رــفH ن4 هــن& 8,' هــ7فن مــHدح& نــطويل ل& ، b,,r او,r
.ـ9 5ˆو ا}يش هـب ˜رu( ل jا دـ+'ا 5اق0 ،.ـ0اون .ـ9اوa 1اF,H ـ—F,' ARـaر هل 5ا-و
Rطا+لاب ˜eاa ن9و ، اضيoب اديب ناH ن4و ه*9 R+-ا0 #hاب ˜eاa ن9و ،5اˆ ي ح نآرقلا
\اـــــــــ+Oر- اـــــــــ+ي+ح ناH ن4و هـــــــــي,' 22را0
RŠ Fت0 اي ندلا b+ E3 د- و نO & ن9 :ر اO 5وقي0 كت نا9& 2& هل 5اقي0 N9ايقلا ZوO د+ لاب 8( VO
•ح ،ا ž دgي0 هق(ا' 8,' اDضي0 اEK<Yي0 5™ي0 ، م* Da ر- L اEK<& ZوO اDت}يE 8,'
\نـــOدبPا دـــب& اـــEرU& ـــL JوEو 1وE ـــاž ‚را< هـــن& نـــ“ ا34
، ^و,vا 1ا-و& Lو رHKلا mلا• Lو ، نآرقلا عا! د* ' Aنطاو9 NU )U L ك+ ,- G,طا
\كل G,- ل هــن=0 G,قب كــي,' ــنc ن& jا Rــ70 نــطاوIا sKE ــL sد~ • ن=0
A b,ق0 ، اDتقيقح ن' —لY70 ،هت +aY0 Nب وتلا ن' —لYـ70 :اش 8,' b,<2 دي *|ا 5ا-
b,ق0 ، Nبوتلا Nقيقح اKE ا9 ، ه9 A À 5اق0 ، 1وIا كي(YO •ح كي*ي' lب ك+ن3 Gg*( ن&
وE €ي ?0 \ 8ض9و —Hر(و ،ك+ ن3 87*( ن& A 5ا- ½•0 اO ˜د*' Nب وتلا Nق يقح اF 0 هل
¥ 5اح L ه9 b*H ا34 b,- €يH A 5ا- •فلا 5ا- ا9 5وقلا A b,ق0 ½م6اقلا اب& اO ˜د*'
\اــفa اــ0ولا 5اح ــL اــفy,ل dرHK0 ، اــ0ولا 5اح B4 اــف|ا 5اح نــ9 ــ—,قن

168

ناFت• ل eا*Šلا Gحو Ä)<xا
eاIا .Fت• اFH ل4 „ا*لا د*' اFي0 .F;لاو eا*Šلاو ‰دIا N+Sو G,قلا L Ä)<xا .Fت• ل
لو& .ـF;لا 8,' Rـ+-Y0 Ä)<xا G,;ب كـ7فن كـتUدح ا3=0 \ 1وhاو Gـضلاو را*لاو
،^ر<Pا L اي ندلا ]اu' دEˆ اFDي0 دEˆا0 eا*Šلاو ‰دIا 8,' R+ -&و ،„Yيلا l?7ب ه ¢3ا0
\Ä)<xا كـي,' RDـ6 ‰دIاو eا*Šلا ـL دـE`لاو .ـF;لا ¦ـب3 كل Zاقتـ6ا ا3=0
¦ب 3 ا9 & Ab,- ½‰دIاو eا*Šلا L دE `لاو ، .F ;لا ¦ب 3 i,' RD7 O dKلا ا9 و Ab,- ن=0
ل ه*ئا`< sدحو jا ديبو ل4 هي0 .F;O eiش ن9 mيل هن& ا*يقO كF,' كي,' ه,D7ي0 .F;لا
كي ,' ه,D7ي0 ‰دIاو eا*Šلا L دE `لا ا9 &و \ sاو6 ا}يش اD *9 د+ لا ÂVO لو sXq اD ?,c
كل3 5ا- اF H ،sدحو jا ل4 luOو ه9 3 رضOو نO `Oو هحد9 .ف *O دح& mي ل هن & كF ,'
Raو `' jا كل3 A5اق0 ،ن’يÒش i93و نOˆ iحد9 ن4 A م,6و هي,' jا 8,p º*,ل ·ار'fا
RH ن9 ‰د9 L Gqراو ،ه93 ك*يuO ل ن9 Z3 Lو هحد9 ك*O`O ل ن9 ‰د9 L دEˆا0 \
1دق0 •F0 lقيلاو †gلاب ل4 كل3 8,' ردقO نلو ، ه93 L luلا RHو هحد9 L نO `لا
A Bا( 5ا- \ GHر9 Xq L ر>+لا L رف7لا 2ار& نFH b* H lقيلاو †gلا ن4 †pا0M
Cنو*-وO ل نO Kلا ك*ف…ت7O لو #ح jا د'و A م-ر NO Pا A Zورلا ^رو6 60 Bا( 5ا-و ،
A Cنو*-وO ا*(اOÍب اوناHو او†p اI انر9Yب نودDO NFئ& مD*9 ا*,aوM م-ر NOPا A ^دy7لا
A 24


NF¡ا G7ح ^K,لا
169
N » مE )'&و ا7 فن „ا*لا ›رشY0 ،ه7 فن ›رشو هت »و sرد- G7 ح 8,' دح & RH ^Kل
sاrرOو ه+ Ÿ ا z هي ل4 22وتلاو هئاقل B4 ]وuلاو هت +Sو jا N0 ر9 L ه( Kل ن9 ارد- مD0ر&و
iDت*( •ح ، jا ل4 اDيgŸ ل G( ار9 كل3 نو2و هي ,' هت » ›و?'و هي ,' هلا+-4 L ه( K,0
5افلاو Z)?لا ن9 eiش RH L Ìحاوفلاو 1ارو3اقلا ن9 eايشfا m<& L ه( Kل ن9 B4
ا zرو هي ل4 bت فتلا لو هلو+قب ه7فن ¦F7( • 5وfا هب Kت ,O ا9 هي ,' ‹ر' و,0 \ 5اoشfاو
bفت,( •و هب ه7فن ¦F7( • اKE هب Kت ,O ا9 هي,' ‹ر' ا34 5وfا ن& اFH ،كل3 ن9 bIY(
\هــــــــــ*9 هــــــــــ7فن 1رفنو هــــــــــيل4
Nحا+Iا ه( اKل 5وا*تO وD0 ،ند+لا ^Kلو ‰ورلاو G,قلا ^Kل lب هل ./ ن9 ^Kل „ا*لا RFH&و
ن« اKD0 هبرب mنfاو N0رIا ^Kل هي,' .;قO لو ^ر<Pا رادلا ن9 هtح œق*O ل هaو 8,'
Aهي0 Bا( 5ا- نOK,ل iE R- ]ˆرلا ن9 1ا+ي;لاو s2ا+ل ‚ر<& •لا jا N*Oˆ Zرح ن9 R-M
CN9 ايقلا ZوO Ngلا< اي ندلا ^ايhا L او*9آ A م- ر NO Pا A ›ار'fا ^رو6 22 مD7©&و ،
ZوO م¡ 5اقO ن« نو?ي0 ^ر<Pا 1اKل lبو ه* يب 5وŸ هaو 8,' ا ¡وا*( ن9 ^K,لا ن9 اtح
A 1اK,لا eافيت6ا Cاž متتFت6او ايندلا م?(ايح L م?(ا+يط مت+E3&M م-ر NOPا A ›اقحfا
A 20 ك}لوY0 ، .ت Fتلا هaو L او-رت0او \ 1ا+ي;لاب اوت[ ك}لو&و 1ا+ي;لاب اوت[ eلVD0 ،
ا ž اوت[ eلVEو ^ر<Pاو اي ندلا ^Kل lب م¡ .Fy0 هي 0 م¡ ن3آ dKلا هaولا 8,' ا ž اوت[
^Kل مD*' b;قنا0 ، ل Z& هي0 م¡ ن3& eاو6و ^وDuلاو Jو¡ا هيل4 مEا'2 dKلا هaولا 8,'
Gح& نF0 ،م¡ b,gح ^ر<Pا ^Kل لو م¡ b9ا2 ايندلا ^Kل )0 ^ر<Pا ^Kل مDت(ا0 و ايندلا
ا ž lت7O نYب ^ر<Pا ^Kل B4 هل )pو9 اي ندلا ^Kل R yي,0 Gي ;لا Ìي لاو اD9او2و ^K,لا
2ر• م?¢ ل ه+,ط 8,' ^وقلاو Nنات6لا م?¢ ا¡وا*تي0 ، ه(2ا+'و ه(2ار4 j ه+,- –ار0 8,'
^2اOˆ اD*9 œقن ا9 Ryي,0 اªا+يطو ايندلا 1اKل ه*' bOوˆ ن« ناH ن4و ، Jو¡او ^وDuلا
ا ªاKلو اي ندلا 1ا+ي;0 ، ˜ا*E N,9اH اDي0وت7يل ˜رتلاب ا* DE ه7فن م • و ، ^ر<Pا ^Kل L
bناH نI .طاقلا m}ب و ، ˜ا*E اI هت» bناHو ^ر<Pا رادلاو j ه+,ط ¦p نI نولا من
، ^ر<Pا رادلاو jا Gلا;ل نولا من ايندلا L اªاو0و ،ندندO ا¡وحو ،هت»و s2وgق9 iE
œق *O ل هa و 8,' اي ندلا .0 ا*9 K< & نF 0 \ ^ر<Pا رادلاو jا ن9 عˆا*لا .ط اقلا m}ب و
\اـــي/ ا»رـــ7< ل4و اـــي/ اـــFž رـــف“ ^ر<Pا نـــ9 هـــtح
170


ipاIا ˜ر( راUآ
نوـpو ^eورIا Nـ9ا-4 ل4 iـpاIاو :ونKلا ˜ر( ـL نـ?O • ول \ ـlIالا :ر jا نا>+ـ6
#,vا N+ Sو ،^ر<Pاو اي ندلا ËاgI ا9 او- jا ه,a dKلا 5اIا Nنايpو sا|ا _ف حو ‹رلا
G,قلا مي نو mف *لا Gي طو G,قلا ^و-و ند+لا Nحارو ŽاIا ‰)pو مD *يب 5وقلا ˆاوaو
`' و ، ن`hاو مo لاو م ¡ا N,-و ، راyفلاو ]ا7فلا ›وا- ن9 ن9 fاو ، ردgلا ‰ارuناو
هل ‚ر…Iا 5وgحو ، NيgIا NF,“ ه}ف;( ن& G,قلا رون نوpو ،5Kلا 5اFتحا ن' mف*لا
ر7' ا9 X7ي(و ، G7تŸ ل يح ن9 هي,' ]ˆرلا X7ي(و ، راyفلاو ]ا7فلا 8,' ]اr ا«
L ن7hا eا*Šلاو م,لا X7ي(و ،هي ,' 1ا'ا;لا RيD7(و ، ipاIاو ]و7فلا :ابر& 8,'
:و,- L هل 8ق ,( • لا Nب اDIاو ،هD aو اD+7 ت?O • لا ^و)hاو ،هل eا'دلا ^رŠHو ، „ا*لا
، :اتo9 هـباتqا ا34 هـrر' نـ' ـمž3و ،م,“و d3و& ا34 هل مـDتي¯و مEراـgتناو ، „ا*لا
lطايش دبو ،ه*9 N?ئ)Iا :ر-و ، jا lبو ه*يب •لا Nuحولا 5اوˆو ، هئا'2 Nباa4 N'ر6و
،هت+>pو ه( 2وI مDت+;<و ،هyئاوح eاض-و هت9د< 8,' „ا*لا m0ا*(و ، ه*9 ن|او mن xا
ايندلا رopو ،هيل4 sXg9و هل هئاقلو هبر 8,' ه9ودقل هب ‰رفO Rب ، 1وIا ن9 ه0و< Zد'و
^و)ح ]و3و ،اDي0 ميtلا ˆوفلاو ، X+?لا ك,Iا 8,' هpرحو ،sد*' ^ر<Pا †Hو ،ه+,- L
l+(ا?لا ‰ر0و ،هل N?ئ)Iا ن9 هلوح ن9و Žرلا N,¯ eا'2و ، ناcxا ^و)ح دaوو N'ا;لا
هل jا N+ S 5وgحو ،هت 0ر9و هن اc4و هFD0و ه,ق' L ^2اO`لاو ، b- و RH هل مE¼ا'2و هب
sرورـ6و هـحر0 B4 هل N+ـ7ن ل رورـ6و ‰رفب هـOˆا• اK?Eو ،هـتبوتب هـحر0و هـي,' هلا+-4و
\sوaولا نــــــــــ9 هــــــــــaوب NيــــــــــgIاب
171
، N* |اب هب ر ن9 Jرu+لاب N?ئ)Iا هت ق,( 1ا9 ا3=0 اي ندلا L ipاIا ˜ر( راUآ T ب sKD0
N* |ا ‹اOر ن9 Nrور B4 اDقيrو اي ندلا نy6 ن9 Rقت*Oو ،ن`ح لو هي ,' ›و< ل هن Yبو
R“ L وE و ،]رلاو ر hا L „ا*لا ناH N9 ايقلا ZوO ناH ا3=0 N9 ايقلا ZوO B4 اD ي0 م *O
هـب`حو ـlقتIا هئايلو& .ـ9 ـlFيلا 1ا3 هـب Kـ<& jا dدO ـlب نـ9 او0رـgنا ا3=0 ، Žرلا
و ــl>,فIا Cمــيtلا Rــضفلا و3 jاو eاuO نــ9 هــي(VO jا Rــض0 كل3M \


`O`لا د+' نب رF' عرو
›ا…0 †* Iا 8,' G;< ا34 ناH هن & `O `لا د+ ' نب رF' ن' 1اق+;لا L د6 نب ا رH3
3و'& •4 مD,لا A5وقOو ه-`9 Gyلا هي0 ›ا…0 اباتH GتH ا34و ،ه;- Gyلا ه7فن 8,'
\ iــــــــ7فن رــــــــش نــــــــ9 كــــــــب
هب هي ,' jا N* 9 هي 0 ا لا;9 jا ^اrر9 هب io ت+O RF ' و& 5و- L عرش ا34 د+ لا ن& م,'ا
هل Yuن& dKلا وE Rب ، ه( و-و هلوحو sر?0و هت 0رz لو ه7ف*ب ل jاب هن &و هي 0 هل هق ي0و(و
R فلاو 5وقلاب هي ,' ن9 dKلا وE كلKب هي ,' ن9 dKلا0 ، ن3fاو lلاو G,قلاو نا7,لا
هت +يqو ه7فن NO ¼ر ه,p& dKلا Gyلا sرضŸ • ه+ ,- رtنو هت tح)9 ن' كل3 GoO • ا3=0
2وDش ن' b+يqو ه7فن NO¼ر ه,p& dKلا Gyلا sرضŸ • ه+,- هقي0و(و هبر N*9 2وDش ن'
Zاق9 ـL bـ9ا-و mـف*لا bـ+Uو Nـtح)Iا ك,( نـ' :اq ا3=0 \ هـتنا'4و هـقي0و(و هـبر هـ*9
هي ,' .;قOو ه9 ا[ lبو ه* يب 5اŸ ^را( ،RFلاو 5وقلا هي ,' د7ف0 Gyلا .- و0 ، Jو'دلا
نو?O ل ن?لو هل متO ^را(و \ #ي0وتلاو N*Iا ^دEاu9 ن' GيoO ل •ح هب N¯ر كل3 نو?Oو
نـ9 مـt'& هـي,' sررr نو?O ^را(و \2وـgقF,ل N,ـgS ـXq Nـفيr ^ر² ـر²& ن4و ،^ر² هل
172
ن4و ه7فن NO¼رو N*Iاو #ي0وتلا Ntح)9 ن' هت+يq G7¢ •ش د6اف9 ه*9 هل دلوتOو ،ه'افتنا
\هــــــــــــــــب Rــــــــــــــــفلاو 5وقلا
هي ,' اEد7فO و& ا ªر² هل مt Oو هلاF'&و sد+' 5او-& هنا>+6 jا ¦,gO .rوIا اKE ن9
اX< sد+ب jا 2ار& ا3=0 ، mف *لا NO ¼رو Gyلا ن9 5اF'Æل د70& eiش )0 ا ªر² ه *cو
هي0 sXgق( sدDش& ¥ \هب GyO )0 ه,فOو هلوقO ا9 RH L هل هتنا'4و هقي0و(و هت*9 sدDش&
• ا34و ارa& هي ,' G,;O ن& i>ت7 Oو ،sرفoت7 Oو ه* 9 هي ل4 :وتي0 هب هب رل 8r رO ل هن &و
RFلا كل3 .قO • ،اrرلاو 5اF?لا lب sآرو RFلا L ه7فن J&ر0 ه*' ه+يqو كل3 sدDuO
ه,ض0و هت *9 هي 0 ادEاu9 هD aول RF لا RF O ›رالا0 ، N+ >Iاو اrرلاو 5و+قلا .- و9 ه* 9
sاوEو هth RFلا RFO REا|او ،هقح ه0وO • 34 ه*9 ايي>ت79 نDيل4 ه*9 ارKت9 ، هقي0و(و
\ر<آ نول ˜ا3و نول اKD0 ،ه,Fب ايrار هبر 8,' هب نc ه7فن B4 هي0 ار“ان
دئاولا رyE دئاو0
B4 نو?ـ7لا دئاولا0 \ #ئاولا .ـ;-و دئاولا رـyE 8,' ›و-و9 :و,;Iا B4 5وـpولا
عرuلا Nل™z اEو,a •لا عاrوfاو Zو6رلا ن9 sو2ات'او „ا*لا هف ل& ا9 و Nحارلاو N'دلا
ل ا9 اD فلا<و اD *' ‚ر< ن9 8,' نور?*O مŒ=0 عرuلا ن9 مt'& مE د*' iE Rب ،.+ تIا
sورyE و& ،sو,,rو sو'دب و& sورفH ــاzرو ،عرuلا ¦Oرــp €لا< نــ9 8,' نور?*O
اD ي,' نولاوO 5و6 ر,ل ا2ادن& اEو+g نو ،ن*7 لا ا ¡ او(ا9&و ،Zو6 رلا ك,( Nف لا…I sو+-ا'و
\اـــDفلا< اـــ9 رـــ?*Iاو اـــDق0او اـــ9 مـــEد*' ›ورIا0، نو2اOو
eاDقفلاو ^لولاو ˜و,Iا نـ9 Z2آ ـ—ب €ئاوط 8,' bلوتـ6ا دـ- Zوـ6رلاو عاrوfا sKEو
Rب ا**6 1K°او X+?لا اDي,' Yuنو Xogلا اDي0 ·ر0 \N9الاو l'و;Iاو eارقفلاو Nي0وgلاو
ا ž م' \ .; ق*9 ا ž دي قتIاو „و+S اD 9 €- اولا \ن*7 لا ن9 اžا>p & د* ' مt '& iE
Jدت-ا ن9و ، 5وK- jا د*' وD0 اž رg*ت6ا ن9 \ :ات?لاو N*7لا اD,af رyEو ،:اgIا
173
lب .ن اوIاو Gyhا مt'& sKEو ،5و+ق9 Xq jا د* ' وD0 هلو6ر N*6و jا :اتH نو2 ا ž
\هلوـــــــــ6رو jا B4 3وف*لا ـــــــــlبو دـــــــــ+لا


#ئاولا
jا B4 sX6 ن' G,قلا ]و( ا Œ=0 ، اD *طابو اE رEا“ 1افلا…Iا عاون& iD 0 #ئاولا ا9 &و
˜رuلا #ئا' 5و`ي0 ،Nيـg9و ، Nـ'دبو ،˜رش Aرو9& NـU)U iـEو ، هـقOرط هـي,' .ـ;ق(و
sKEو \Nب وتلا ¦ي>g تب Nيg Iا #ئا'و ، N*7 لا #ي ق>تب N' د+لا #ئا'و ، دي حوتلا دO رyتب
\^ر<Pا رادلاو jا B4 Xـ7لاب #ـق>تOو رفـ7لا Nـ+E& ـL Kـ<YO ـ•ح دـ+,ل l+ـ( ل #ئاولا
اF0 ل4و ،رف7,ل s2ر~و sX6 ^و- G7¢ هل اDقOوتب ن7Ÿو #ئاولا sKE هل رDt( K}*ي>0
\اــــــــDطاو-و اــــــــD*9اوH هل رــــــــDtO ل اد'ا- Zا2


#ئ)لا
و ـاªاوDشو اـيندلا 3)9 نـ9 هلوـ6رو jا نو2 G,قلا هـب #,( اـ9 RـH iـD0 #ئ)لا اـ9&و
ل4 هض0رو NU )Šلا رو9fا sKE .; - B4 هل Rي+6 لو ،م ž #,تلاو „ا*لا N+>pو اªا6 اOر
ل mف *لا ن=0 \.* ت« هب و,;z هق ,( نودب هي ,' اD ;ق0 ل4و ، 8,'fا G,;Iاب #,تلا ^وقب
هق,( dو- اF,Hو \ه* 9 اEد*' رU آو ه* 9 اDيل4 Gح& وE :و+>I ل4 ا žو+S و اD0ولY9 ˜رت(
كل3و \ هي0 N+qرلا ^دش وE :و,;Iاب #,تلاو \ m?لاب اKHو ،sXoب هق,( €r هبو,;z
174
\sاوـــــ6 اـــــ9 8,' ه,ض0و هـــــ0رشو هـــــت0ر9 رد- 8,'


م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا Nل™9
هيل4 اD,H #ئ)vا ‚وح& هنا>+6 jا B4 راقت0لا Zاق9 م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا RFH اI
:ارuلاو Zا;لا B4 مـDتaاح نـ9 دـشY0 اـيندلا ـL هـيل4 مـDتaاح اـ9& ،^ر<Pاو اـيندلا ـL
jا B4 R6رلاب نوفuت7O مŒ=0 ^ر<Pا L هيل4 مDتaاح ا9&و \مŒادب& ^ايح هب dKلا mف*لاو
¦تفت7O dKلا وEو م¡ وE .فuي0 N'افuلا ن' ر<YتO مD,?0 \ مD9اق9 #يr ن9 مDŸرO •ح
\Nـــــــــــــــــ*|ا :اب ـــــــــــــــــم¡


^واقuلاو ^2ا7لا 1ا9)'
دOˆ اF,Hو هت¯رو هrاو( L دOˆ هF,' L دOˆ اF,H د+لا ن& ‰)فلاو ^2ا7لا 1ا9)' ن9
هلا9 L دO ˆ اF,Hو \هpرح ن9 œقن sرF' L دO ˆ اF,Hو\ sرKحو ه0 و< L دO ˆ ه,F' L
مDyئاوح eاض-و „ا*لا ن9 هبر- L دOˆ هEاaو sرد- L دOˆ اF,Hو \ هلKبو هئا…6 L دOˆ
\ـــــــــــــــــم¡ .ـــــــــــــــــrاوتلاو
175
sر…0 دOˆ ه,F' L دOˆ اF,Hو ،هDي(و s†H L دOˆ هF,' L دOˆ اF,H هن& ^واقuلا 1ا9)'و
L دO ˆ اF,Hو ،هpرح L دO ˆ sرF' L دO ˆ اF,Hو ، ه7ف*ب ه* “ ن7حو „ا*,ل sراقتحاو
رو9fا sKEو ،هDي(و s†H L دO ˆ هE اaو sرد- L دO ˆ اF,Hو ،هHا794و ه,¶ L دO ˆ هلا9
\Zاو-& ــاž 8ــقuOو Zاو-& ــاž دــ7ي0 s2ا+' ــاž i,ت+O نا>ت9او jا نــ9 e)تبا
ناFي,6 هي+ن ن' Bا( 5ا- \ 5اIاو نا;,7لاو ك,IاH ، e)تباو نا>ت9ا 1ا9ار?لا كلKHو
Asد*' mي ق,ب Žر' J&ر ا I Cرف H& Z& ر?ش&& •و,+يل ·ر Rض0 ن9 اKEM A RF*لا ^رو6
A م-ر NOPا 40 اFH \ روف?لا رفHو رو?uلا ر?ش اž رDtO نا>ت9او jا ن9 e)تبا م*لا0
A Bا( 5ا- ،Gئاg Iاب i,ت+O اF H م *لاب i,ت+O وD 0 ، هنا>+6 ه* 9 Jو,ب ن> Iا ن& ا9 Y0M
هي ,' ردق0 s)تبا ا9 ا34 ا9 &و ، ن9 رH& ·ر 5وقي0 هFنو ه9 رHY0 هب ر s)تبا ا9 ا34 نا7نxا
C\\\\)H نن اE& ·ر 5وقي0 ه- ˆر A م- ر NO Pا A رyفلا 15 ¹ 17 b6و ن9 RH mي ل d&
هت ي,تباو ه- ˆر هي ,' bق يr ن9 RH لو ،هل —9 ا9 ارH4 كل3 نو?O هت Fنو هت 9رH&و هي ,'
\هل ــــــــــــــ—9 NــــــــــــــناE4 كل3 نو?O


ناcxا ه6ا6& ناي*ب 5اF'fا
رد- 8,' ناي*+لا و,' ن=0 هب eا*ت'لا ^دشو ه9ا?ح4و ه6ا6& #ي0وتب هي,0 هناي*ب و,' 2ار& ن9
„ا6 fا ناH • 9و ،ناcxا اD6ا6 &و ناي*ب 1اaردلاو 5اF'fا0 ه9 ا?ح&و „ا6 fا #ي Uو(
„ا6fا ناH ا34و ، هHراد( RD6 ناي*+لا ن9 eiش Zدª ا34و ،هي,' 8,ت'او ناي*+لا R¯ اقيUو
\2اH و& ناي*+لا ¬ق6 „ا6 fا ن9 ei ش Zدª ا34و ، b+ ŠO •و ناي*+لا .ف (رO • #ي Uو X q
ABا( 5ا- \¬ق7O ن& هن اي*ب + ,O )0 „ا6fا ¦ي>g( هت » ›رالا0 هن اي*ب m6& نF0&M
176
ران L هب راŒا0 راE ›رa اف ش 8,' هن اي*ب m6 & ن9 Z& X < ناوrرو jا ن9 Jوق( 8,'
Cم*Da A م-ر NOPا A Nبوتلا ^رو6 109 ا3=0 نا7نxا ند+ل ^وقلاH 5اF'fا eا*+ل „ا6fا0\
Nـفيr ^وقلا bـناH ا34و ،1ا0Pا نـ9 اXŠH هـ*' bـ02و ند+لا b,¯ NـOو- ^وقلا bـناH
\eـــiش عرـــ6& هـــيل4 1ا0Pا bـــناHو ند+,ل اـــD,¯ €ـــr
ناH ه>;ـ6و eا*+لا Àا'& نـ9 eـiش ـu( ا3=0 ،ناcxا „اـ6& ^و- 8,' كـناي*ب ـR¯ا0
Aنار9& „اــ6fا اKEو \ „اــ6fا :ار< نــ9 كــي,' RDــ6& هــHراد(
CA5وfاM و ،ه(افpو هئا!&و sر9&و jاب N0رIا N>p CA•اŠلاM هلو6رلو هل 2ايقنلا دOر~
م?حY0 \eاش ا9 eا*+لا i,تO ه+7¢و هناي*ب هي,' د+لا m6& „ا6& #Uو& اKD0 ، sاو6 ا9 نو2
د-و دgقلا دgقلاو ،¬,vا كب 2اˆ ا34 –رفت6ا و NيFhا 8,' Z2و ^وقلا _فحا و „ا6fا
Aا9ود9 –ارفت6لا و ^2وaو9 ^د6افلا ^2اIاو Nفيr ^وقلا b9ا2 اF0 ل4و ،2ارIا bo,ب
.O2وتلا N'ر7ب كتن3آ د- µ µ µ اŒ=0 ^ايhا 8,' Z)7لا ر-Y0
ل رKhا نـ9 روـ7ب هـ;ح ـ¥ ،„ا*لا B4 ناـ7حxاو #,vا نـ7¢ هضي+ـ0 eا*+لا RـFH ا3=0
مـt'fا :ا+لا Rـف-ا ـ¥ ،هـباوب& 8,' روتـ7لا àر& ـ¥ ،^رولا هـ*9 ود+( لو ود' هـF>تقO
b>ت0 ن=0 \هق ,o(و ه>تف( jا رH3 ن9 احاتف9 هل GHر ¥ ،هت +-ا' 8u° اF' 1و?7لاب
ن9 هي0 b*g£ ا*gح bي*ب د- K}*يح نو?ت0 ، هب هتق,q& :ا+لا bق,q& ن4و ‰اتفIاب b>ت0
،b- و RH نghا eا*ب دEا( ¥ \ك* 9 „Yيي0 )<د9 ه* 9 د• • ودلا هب ›اط& ا34 كن ا'&
،:ونKلا 5واz دي ب ن9 :وق*لا كي ,' Gقن :ا+لا ن9 5و<دلا L .F;O • ا34 ودلا ن=0
كي ,' Ggي0 نghا R< ا2 L ك 9 ودلا ا3=0 ، Gق *لا كي ل4 Rpو sر9& b,»& ن=0
ن& ا9&و ،هي ,' Àوت7Oو نghا 8,' ك+ ,oO ن& ا94 A5)< NU )U 8,' ه9 نو?(و ،هaار<4
bش •و Gق*لا د6 B4 2و(و ،كت>,g9 Zا[ ن' هت ,باقz ك,ouO ن& ا94و ،هي 0 ك*Hا7O
ه,pاوح 8,' ^راqxاو نghا 2ا704 A1ا0آ ´)U ه*9 كلان كيل4 N+قن R<2 ا34و \ نghا
دب ^راoب ه* 9 8,+( 5ا`( )0 ،ه( رو' 8,' ه7*a —ب ن9 ]ار7لا Nلل2و ،sرئا<3و ه,pاوح
177
\هـ*يبو مـD*يب i,°و نـghا نـ' i,…تت0 كـ9`' او*EوOو ˜او- اوفضO ـ•ح ^راq
اrرب Rب ،مD7فن& اrرب مžر نو;…7O مE ار( اK¡و ،ودلا .9 „وف*لا رŠ H& 5اح sKEو
نو?,DOو ، 5ا9Pا G7?ب نOدلا G7H نويضOو ،افن لو ارr م¡ ك,c ل مD,Š9 ]و,-
د-و ^ر<Pا L نودE`Oو ،مD*' 1رب2& د-و ايندلا 8,' نوpرŸو ،م¡ 8ق+O ل اz مD7فن&
، 1وIا نورHKO لو ^ايhا 8,' نو,?تOو ، مD ئاوE& عا+(اب مžر نوفلا@و ،مD ي,' bF yE
لو م¡ jا ه* Fr ا z نوFتDOو ،مDيل4 jا دD' ا9 نو7*Oو مD“وtحو مªاوDش نورHKOو
8,' نون`Ÿ لو اD *9 مD tح 1او0 8,' نون`Ÿو اي ندلاب نوحرفOو ،هب مE ر9& ا z نوFتDO
مـDقح نودـ7فOو ، را*Oدلاو مـEردلاب مـDحر0 ناcxاب نوحرفO لو اـDي0 اـ9و Nـ*|ا 1او0
م¡)ح نو;,@و ،مŒو*tب مŒاc4 نو7+,Oو ،مEر?*z مD0ور9و م¡)ضب مEادEو مD,طا+ب
\ مD يل4 sادE& dKلا jا JدE نوHرتOو ، مـEرا?0&و مD ئارآ ^Xح L نو22رتOو ،مD 9ار¢
\هـOديب ه*ـgح ZدE ـL نـghا Gحاـp RFتـ7O ودلا اKE ن& Gـyلا نـ9و


رف?لا ناHر&
ه *c د7hاو ،2ايقنلا ه *c †?لا0 ^وDuلاو Gضoلاو د7hاو †?لا AN بر& رف ?لا ناHر&
ZدŒا ا3=0 \^2ا+,ل –رفتلا هـ*[ ^وDuلاو ،5دلا هـ*c Gـضoلاو ، ـا¡Kبو N>يـg*لا 5و+-
، هلKبو ¦g*لا 5و+- هي ,' RD6 د7hا نH ر ZدŒا ا34و ،2ايقنلا هي ,' RD6 †? لا نH ر
هي ,' RD6 ^وDuلا نHر ZدŒا ا34و ، .rاوتلاو 5دلا هي ,' RD6 Gضoلا نHر ZدŒا ا34و
i,ب نF' N برfا sKE 5اوˆ ن9 ر7O& اD*Hا9& ن' 5ا+|ا 5اوˆو \^2ا+لاو ›افلاو †gلا
اD 9 هل ميقت7O ل هن =0 ،Nت باU 1افpو 1ا?,9و N…6ار 1ا}يE 1راp ا34 اFي6 لو ،ا ž
،Nبرfا sKE هي,' ه(د70& RFلا L دDتaا اF,Hو \اž اD9اي- .9 ه7فن وH`( لو Nت+ل& RF'
178
L #hاو #hا ^روp L Rطا+لا ه(ر& G,قلا L bF?>ت6ا ا34و \ اD*9 ^دلوت9 1ا0Pا RHو
اي ندلا ه* 9 bب ر-و ، ›ورIا ^روp L ر?*Iاو ر?*Iا ^روp L ›ورIاو ،Rطا+لا ^روp
نو?(و ، :اKلا .ق O اDي,'و اD*9 ا}شان هت O&ر م9 fا رف H b,9Y( ا34و ،^ر<Pا ه* 9 1دبو
اD,H رورuلا :اوب& هي ,' ¦ت 0 ه7فن 8,' اD>ت0 نF0 ا ªدشو اDتف< G7¢ ه( دشو هت ف<
2ايقنلا .ـ*[ ـاŒ=0 ،رورuلا :اوب& هـ*' #,q& هـ7فن 8,' اـDق,q& نـ9و ،)aآو )aا'
\Nـق,vو j .ـrاوتلاو lF,ـ7Iا N>يـgنو ـ#hا 5و+-و Nـبانxاو Nـبوتلاو Ä)<xاو
،5)|ا 1ونو 5اF?لا 1افgب هب ر ›ر' ول هن =0 ،ه7 ف*ب ه,Da ن9 N برfا sKE Yu *9و
\ jا sا(آ ا9 8,' ادح& د7Ÿ •و ا ¡ GضoO •و †?تO • ، 1ا0Pاو œئاق*لاب ه7فن ›ر'و
، jا اD +ح& د- و sد+' 8,' jا NF ن sر?O هن =0 ،jا ^ا2ا9 ن9 عون Nق يقhا L د7hا ن=0
كلKلو ، هتEارHو هت +Sو sرد-و هئاض- L j 2اض9 وD0 \كل3 sر?O jاو ه* ' ا¡اوˆ GŸو
jا N0 رz lتفgلا l(اE .,ق0 ،د7حو †H ن' ناH ه+ ن3 نf Nق يقح sود' mي ,ب4 ناH
ن& #>ت7( ل ا Œ&و mف *لا N0 رz Gضoلا .,-و \هي ل4 Nب انxاو ه* 'و هب اrرلاو sديحو(و
ا9 مt'&و ،اEرطا0و اDقلا< 8,' Gضoلاو اrرلاب ا¡ راŠO4 كل3 ن=0 ،ا¡ مقت*Oو ا¡ GضoO
ن9 eiش اD ,<2 اF ,?0 ،هل 8rر(و هنا>+6 هل Gضo( ن& اE 2وO ن& N0 Pا sKE هب .0 د(
\mـ?لاب اKHو ،ـا¡ اـrرلاو Gـضoلا نـ9 N,باق9 هـ*9 ‚ر< هل اـrرلاو Gـضoلا
اEاO4 ا Œا9رح :ا+6& مt'& ا ªاوDش اEeا;'4 نYب N0 رIاو م,لا N>p اE¼اود0 ^وDuلا ا9&
b*H 1اوDuلا :اب اDي,' b>ت0 اF,?0 ،اDيل4 ا¡اg(ا :ا+6& مt'& اDتي¯و \اD*9 اD*9و
8,' اDيل4 ا¡اgO4 L اي'ا6 b* H :ا+لا كل3 اD*' bق ,q& اF,Hو اEاO4 ا Œا9رح L اي'ا6
\sوaولا RـــــــــــــــــــــــــــــــــFH&
اD+حاp اD 9رr& ا34 را*لا RŠ 9 ^وDuلاو ،ه,HYب &دب Gحاp هت ,0& ا34 .+7لا RŠ 9 Gضoلا0
Nل™z د7hاو ،ه* ' ˜2رط ك? ,DO • ن=0 ه? ,9 ك,Iا N' ˆا*9 Nل™z †? لاو ه- ارح=ب 1&دب
ه+,o( ن9و ،ه,“ ن9 نا;يuلا ]رفO ه+ضqو ه(وDش G,oO dKلاو ،ك*9 رد-& وE ن9 ^ا2ا9
\هلاي< نـــــــــ9 ]رفO هـــــــــ+ضqو هـــــــــ(وDش
179


jاب 5اD|ا 1افp
مـDي,' نو;قOو ، هـق,< B4 jا نوضo+O اـDقئاقh نو,;Iا ه(افـpو هئاـ!&و jاب 5اD|ا
dKت£ N,Š9& كل3 ن9 رH Kن ن ¿و نوF,O ل ي ح ن9 هت 'ا;ب هي ل4 22وتلاو ،هت +S #O رط
\اــــــــــــــــــــــــــــــــــــDي,'
ا Œا9ˆ 5اط ن4و ،N' اط ه 9 .ف *( ل هنا>+6 jا ن& eافضلا „وفن L نوررقO م Œ& AاD *F0
هنYش Rب ، sر?9 ن9 ن9& لو NقU 8,' mيل د+لا ن&و \ ه*طابو sرEاtب اž 8(&و د+لا •لابو
˜رuلا B4 N>+7Iاو دي حوتلا ن9و ،رو<اIا B4 :ار>Iا ن9 iق تIا .ي ;Iا K<YO ن& هنا>+6
• N>ي>ـp اراUآ كل3 ـL نوورOو \ رـف?لا B4 œلاvا ناcxا نـ9 هـ+,- G,قOو \ را9`Iاو
كل3 8,' نو,تOو ،دي حوتلا Nق يقح اKE ن& نوF'`Oو ،Zوg Iا اD ,قO • N,طابو ، اE وFDفO
A Bا( هلو- C RفO اF' 5Y7O لM A هلو-و ، Zوقلا ل4 jا ر?9 ن9YO )0 jا ر?9 او*9Y0&M
Cنورـ6اvا A مـ-ر NـOPا A ›ار'fا ^روـ6 99 A هلو-و eرIا ـlب 5وŸ jا ن& اوF,'اوM
Cه+ ,-و A م- ر NO Pا A 5افنfا 24 ناH هن &و N0 رIا sKE 8,' م ¡ Nyح mي ,ب4 نوFيقOو ،
و& ^دy6 اD ي0 هلو ل4 N قب لو ‹رfا L N -ر eاF7لا L ˜رتO • هن &و N? ئ)Iا „وواط
eiش +<& اD,aو N+ي;لا ه*ي' G,ق0 م?hا هي,' ا;6و ردقلا •اa هي,' wa ن?ل ، NHر
Xoب كي ,' GŠ O dKلا د6fا ›ا° اFH jا ›ا° ن& io+*O كن 4 AمDي0را' Tب 5ا- •ح
A م,6و هي ,' jا 8,p º* لا 5وقب نوyتŸو \ هيل4 هت ي(& Gن 3 لو ك*9 Zرa مHدح& ن4 M
RF ي0 :ات?لا هي ,' #+7ي0 ، عار3 ل4 اD *يبو ه* يب نو?O ا9 •ح N* |ا RE & RF ب RF يل
CاـــــــــD,<دي0 را*لا RـــــــــE& RـــــــــFب \
180
\ jا ـN¯ر نـ9 Qو*قلاو jا رـ?9 نـ9 نـ9fا رئا+?لا †ـH& A€,ـ7لا Tـب نـ' نوورOو
ـ—9V( ل مـD,لا Aوـ'دO )aر .ـ! هـن& sXq و& jا دـ+' نـب نو' نـ' ـد¯& Zا9xا رـH3و
مD,p& 8,' اKE او*ب و \˜ر?9 ن9 YO ن« —,~ ل مD ,لا R- A 5ا-و كل3 ر?نY0 ، ˜ر?9
RفO ا{4 G+7ب لو NF?h RفO ل jا ن&و ،:ا+6fاو Rي,تلاو NF?hا را?ن4 وEو Rطا+لا
هي ,' ˆو• هن &و ، eiuب لو eiuل RفO )0 ، G+7لاو Rي ,تلاو NF?hا ن9 ^2ر• هت }يuz
ن&و ، :اوŠلا RـO`Ú هتيـg9 RـE& seاد'& مـ*Oو ، :اKلا دـش& هـت'اط RـE& :KO ن&
K}*ي>0 \ ه,فO ل هن & ]2اgلا ن9 †¶ ل4 كل3 عا*ت9ا م,O لو eاو6 هي ل4 N+7*لاب نO ر9fا
ه7فن L م,tلا ن=0 ، م,“و Rطاب ه7فن L هن f ل ،نو?O ل هن Yب †vا عو-ول ه'ا*ت9ا م,O
.F|او ،دحاو نآ L lنا?9 L دحاولا م7|ا Ra Nل™z وE Rب ن?« Xq هن =0 Rي>ت79
اKD0 ،دحاو نآ L ا9 ا9ود9و ا2وaو9 eiuلا Raو ^دحاو N'ا6 L راD*لاو Rي ,لا lب
ر?9 هل ن9VO لو ر9& هل رقت7O ل ن9 A 5ا- ه7فن B4 R9الا .aر ا3=0 مEد*' م,tلا Nقيقح
sKE Jو6 ا* ل mي لو sر9او& عا+(ا و هت 'اط 8,' 5وO €ي Hو ½هي ل4 :رقتلاب #U وO €ي H ،
.9 ا* Hو 1ا2ا+لا 5اقU& ا*ف,?(و 1اوDuلا ا*Hر(و 1اK,لا اDي0 ان رyE ا3=0 ǽ^X7يلا ^دIا
اروy0 †لاو Nيg9 N'ا;لاو اHرش ديحوتلاو ارفH ناcxا ا*ي,' G,قO ن& ه*9 NقU Xq كل3
\^ر<Pاو اـــيندلا ـــL نOرـــ6ا< اـــ*H ، 1ابوقلا اـــ*ي,' ـــ³دOو
رyEو 1ا'ا;لاب اور9& ا34 اوراp مD6وفن L رF°و مžو,- L 2اقت'لا اKE م?>ت6ا ا3=0
ا zر هg( •و bب 2Y(و b*7ح&و b+ تH ن4 كF,9 Asدلول 5وقO Ra نا7ن4 Nل™z 1اK,لا
كـبر- ـاzر هـب ˜ر9& اـ9 bـHر(و b,;(و b,;بو b,ـ7H ن4و ،كـ+-ا'و Nـyح كل Zا-&
لو ^eا6 xا 8,' م,Iا دي 'و B4 sدب #Š O ل ا9 ºgلا G,- 5وقلا اKž ع2وي0 ك9 رH&و
نا;,6 اKE هب 5ا- Gp ا*Iاو 1)9اF,ل ¦,p و ºg لا †H ن4و \نا7 حxا 8,' sد'و
L sد,…ي0 ه,ouل ن7>Iا mي ?لا K<YOو ‡X9& ‡رOˆو ه,yي0 m+ hا ن9 œ,لا K<YO ان د,ب
sد'و ن9 NقU Xq 8,' ه,aو هنا;,6 ن9 هuحو& كل3 هل 5ا- ا3=0 \ه+,gOو ه,تقOو m+hا
ed†لاو Nبوقلاب ن7>Iا K<YO dKلا •اtلا N0ا- ›ا@ ه,aو ه+,- ن9 هت+S 5اˆ&و ،sدي'وو
ـXvا Rـفب )0 ،^راr و& Nـ0ان 5اF'fا نوH 2اقت'ا نـ9 l?ـ7Iا اKE m,0Y0 ،:اKلاب
ن9 رŠ H& s2ا+' B4 هضيo+(و jا ن' Xف*تلا L RE و ،Ìحوت7O رuلا R فب لو ،mنYت7O
181
\اKE نـ9 رـŠHYب او(& ـاI jا نـ' ـXف*تلاو نـOدلا Tـيo+( 8,' ^دح)Iا دـDتaا ولو ½اKE
،نO دلا رg*Oو عد+لا RE& 8,' 2رOو ردقلاو دي حوتلا ررقO هن & نtO Nق Oر;لا sKE Gحاpو
مD,H ه,6رو اD,H Nل™Iا jا GتHو \REا|ا #Oدgلا ن9 ‡ررr R-& R-الا ودلا jا رFلو
هب هلو6 رو jا ا' 2 dKلا ك,7 Iا ^ا'دلا ك,6 و,0 \نآرقلا اFي6 لو كل3 دضب ^دEاش
ا {4 هن & Lولا ]2اgلا وEو †<& هنا>+6 jا0 ،ه9 2ا70 ل Wح)p •الا ¦gل هي ل4 „ا*لا
›ا@ لو ،WFضE لو WF,“ هOدل ن7>Iا ›ا@ لو م¡اF'Yب مDOˆا•و مD+7?ب „ا*لا R9اO
اDF,tO لو ^ر3 5اقŠ9 د+لا 8,' .يضO لو ،‡دب& ن7S RF' .يضO لو ،اقEر لو W7¶ M
CWFيt' ‡رa& هن دل ن9 1VOو اD ف'اضO N*7ح ك( ن4و 52ر< ن9 N+ ح 5اقŠ9 ناH ن4و ،
رافoت6 لاو Zد*لاو Nب وتلاب اD ;+Ÿو اD ,Š9 N}ي7 لاب d`• هن &و \هي ,' اD يضO لو ا ž sاˆاa
B4 €ـr NئاF+ـ6 B4 اـDف'اضOو ـا¡اŠ9& رـu' N*ـ7hاب d`•و ،GئاـgIاو 1ا*ـ7hاو
\^XŠH ›اr&
l لاضلا JدEو ،l+ن KIا 8,' :ا(و l rرIا :و,قب R+ -&و نOد6 افلا ¦,p & dKلا وE و
ا34و \نO 2راuلا Jوآو ،l ,0اoلا رH 3و نO X>تIا رgبو ،l,Eا|ا م,'و ،l?لا¡ا Kق ن&و
رار-xاو هـيل4 عوaرلا B4 دـ+لا ^و'2و ،هـي,' وـتلاو 2رFتلا ^دش دـب هـ-و& اـباق' .ـ-و&
sK<& هت ينادحوو هت يبوبرب رار-xاو هتباyت6ا ن9 mO & ا34 •ح ،^ر9 دب ^ر9 هقحو هت يبوبرب
هن &و هF,tO • هنا>+6 هن Yب ›رتO و ه7فن ن9 د+ لا رKO ي ¢ s2ر[و sوت'و sرفH T+ب
Aرا*لا RE& ن' Bا( 5ا- اFH ه7ف*ل •اtلا وE CX7لا :ا>pf اق>70 مD+نKب او0رت'ا0M
NO Pا ،ك,Iا ^رو6 11 هب اKب او7ح&و ه( اOآ او&ر ا I مŒ4 اي ندلا L مD ?,E& نF' 5ا-و ،
Aاولا- CنO د9ا< ‡ديgح مE ا*,a •ح مE او'2 ك,( bلاˆاF0 \lIا“ ا* H ان 4 ا* ,Oو اO M
Aeاي+ن fا 14-15 AاEو&ر ا I مDي,' اEد70& •لا N* |ا :ا>p& 5ا-و ، jا نا>+6 اولا-M
ClIا“ ا* H ان 4 Aم,قلا 29 اودaو ا9 م žو,- iف ل sد¯ ن4و را*لا او,<2 دق ل ن7hا 5ا- ،
ABا( 5ا- اK¡و \)ي+ ـ6 لو Nـyح هـي,' :ر j دـFhاو اوF,“ نـOKلا Zوقلا ربا2 .ـ;ق0M
Cl Iالا AZانfا 45 هنا>+6 هن وH 5اح مE ربا2 .; - d& 5اhا .r و9 L N,F|ا sKD0\
:رلا هي ,' دF Ÿ ˜)E4و .;- وD 0 ،sدFh W+حاg9 ا ;- مE ربا2 .;ق0 كل3 8,' ا2وFS
182
L اDrو0 \اEXq هب #ي,O ل dKلا اDrو9 L Nبوقلا هrوو هلد'و هتF?ح 5اF?ل Bا(
،Nب وقلا ل4 هب #ي ,O لو ،R>Iا اKž ل4 Nب وقلا #ي ,( ل A5اhا م,' ن9 5وقO dKلا .rولا
eاقuلا RE&و N* |ا B4 ^2ا7لا RE& Xg9و s2ا+' lب م?hا ن' sرا+<4 Gي ق' 5ا- اK¡و
Aرا*لا B4 Cl Iالا :ر j دF hا Rي -و # hاب مD *يب 8ض-وM Aر9 `لا 75 R' ا0 ›K>0 ،
A5ا- ه,H نو?لا ن&و ZوFلاب اراش4 5وقلا ClIالا :ر j دFhاM هF?ح ن9 اودDش اI
Aرا*لا RـE& #ـح ـL 5ا- اK¡و \ه,ض0و هلد'و ـ#hا Cمـ*Da :اوب& او,<2ا Rـي-M Aرـ9`لا
72 وEو ،مE¼ا!و مDrر&و مDحاور&و مE¼اض'& هلوق( •ح كل3 5وقO ه,H نو?لا نYH ،
\N}يuIا Tـ>z ˜)¡اب هـFO لو seايلو& ـ8©& seاد'& ك,E& ا34 هـن& ـ†@ هنا>+ـ6
•}يu9 T>z ه-رq& •4 RقO •و ،sرفHو ه,F' eو7ب ه-رoO هن& †<& ه*با ^ا© ‰ون هلY6 اIو
†@ •و ه,ي+6 L نO دEاyF,ل NO اد¡ا ^2اOˆ هنا>+6 نFr د-و ،Gن3 لو G+6 )ب Â2ار4و
\مDيـــــــ6 Rـــــــ;+Oو مـــــــD,ضO هـــــــن&
lق6افلا ل4 RضO ل هن & †<&و ،هن اوrر نو+تO نO Kلا lقتF,ل NO اد¡ا ^2اOˆ نFr كلKHو
Jد¡ا 8,' sرات<او 5)ضلا رU آ ن9 RضO ا {4 هن &و ،ه- اŠي9 د ب ن9 sدD' نوضق*O نO Kلا
هـب نـ9VO •و seاa ا34 sادž ‹رO • نـ9 G,- G,قO هـن&و ،هـ+,-و هـ! 8,' K}*يح .ـ+;ي0
ول هنا>+6 هن&و ،ه0ر'و هقق£ اI ه02و s2ر 8,' هل Nبوق' sرgبو s2اV0 G,قي0 s2رو ه02و
ل اD *?لو ،اE ادEو اD FD0f ‡X< eاقuلاو 5)ضلاب اD ي,' م? ح •لا 5ا>Iا ك,( L م,'
:ا+6& ن9 ن?9و §yhا Zا-&و R,لا هنا>+6 ‰اˆ& د-و \هت9ارH اž #ي,( لو هتF*ل ¦,g(
N*تفلا L mHرO لو نOدتIا :و,- 8,' ل4 .+;O لو lIاtلاو lق6افلا ل4 RضO ل NOاد¡ا
اFH م¡اF'&و مD+7H l' وE راف?لا :و,- هب 8;q dKلا نOرلا ن&و مD+7?ب lق0ا*Iا ل4
A 5ا- Cنو+7?O اوناH ا9 مžو,- 8,' نار Rب )HM Aم-ر NOPا A lفف;Iا ^رو6 14 5ا-و
A2وDيلا ن9 هئاد'& ن' CمEرف?ب اDي,' jا .+ ط Rب €,q ا* بو,- م¡و-وM NO Pا A eا7*لا
A م-ر 155 هتي+ط eو6و ه(وقuل رات…ي0 ،8قتO ا9 هل l+O •ح sادE ن9 RضO ل هن& †<&و
\هـي,' هـبر ود'و هـنا;يشو هـ7فن .ـ9 نو?Oو ، 2اشرلا 8,' iـoلاو Jد¡ا 8,' 5)ضلا
183


Raو `' jا ر?9
Ãي7لا sر?9 Rباقي0 ،ه,6رو هئايلوYب نOرHاF,ل ه(اˆا• وD0 ه7فن هب €pو dKلا ر?Iا ا9&و
كلKHو \^اˆا•و 5د' هنf eiش ن7ح& ه*9و eiش ¦+-& مD*9 ر?Iا نو?ي0 ، ن7hا sر?z
\رـ?Iاو Nـ'2ا…Iا ك,( نـ9 نـ7ح& )0 ، هئايلو&و ه,ـ6ر Nـ'2ا- 8,' eا`a هـ*9 Nـ'2ا…Iا
هي ,' #+7ي0 عار3 ل4 اD *يبو ه* يب نو?O ا9 •ح N* |ا RE & RF ب RF O Raرلا نوH ا9 &و
د- N*y,ل لو+ق9 اhاp )F' ناH ولو ،„ا*,ل رDtO اFي0 N*|ا RE& RF' اKE ن=0 ،:ات?لا
Aهلو-و \هـي,' ه,;+O • هـيrرو jا هـ+ح& Cعار3 ل4 اـD*يبو هـ*يب #ـ+O •M اKE 8,' Rـ?uO
،هل مت O •ح ه,F' 8,' R9الا اKE †gO • هت [ا<و sر<Íب RFلا ناH ا I A 5اقي0 ، RO وYتلا
L N*طا+لا NيEادلاو N0Pا ك,( هت نا…0 sرF' ر<آ L اž 5K< Nت?نو N* 9اH N0آ هي0 ناH Rب
jا G,قO • N0 آو Ìq ˜ا*E ن? O • ولو ،اD ,F' b,F'و اD +aو9 B4 .a ر0 Na اhا b- و
ن9 م,O jاو ،هي,' s2ا704 iضتقO ه*9 G+6 Xoب هp)<4و هي0 ه-دp .9 s2رو& دقل \هناc4
\Tــــب نــــ9 مــــDضب هــــF,O ل اــــ9 2ا+لا رئاــــ6
AN?ئ)F,ل 5ا- هنا>+6 jا ن=0 Amي,ب4 نYش ا9&و CنوF,( ل ا9 م,'& •4M A ^رق+لا ^رو6
A NOPا 30 هF,O ل ا9 د7hاو †?لاو رف?لا ن9 mي,ب4 G,- L ا9 م,O ناH Bا( :رلا0
2ايقنلاو Nي uvاو N+ >Iاو N' ا;لا ن9 م žو,- L ا9 رD “ 2وy7 لاب اور9& اF ,0 ،N? ئ)Iا
ناHو †?ت6او ÏY0 د7hاو Ìoلاو †?لا ن9 sود' G,- L ا9 رD“و ، 5اŠت9لا B4 اور2ا+0
\نـــــــــــــــــOر0ا?لا نـــــــــــــــــ9
B4 نوXgي0 مEاOا;<و مžونKب م¡K@ ن& نو0ا@ مŒ=0 ، #>0 sر?9 ن9 هئايلو& ›و< ا9&
184
A هلو-و ، هـت¯رل مـE¼اaرو ـمžون3 نـ9 مـD0و…0 ، eاقuلا Cjا رـ?9 او*9Y0&M ^روـ6
م-ر NO Pا ، ›ار'fا 99 ن9YO و igO )0 A NO Pا w9و \راف?لاو راyفلا #ح L وE ا {4
jاب نو0رالا ه0 ا@ dKلاو \ نور6اvا Zوقلا ل4 هب sر?z 1ا}ي7لا ر?9 8,' هل jا N,باق9
:ونKلاب اوـ7نYي0 رارتqا عون مـD*9 Rـg>ي0 5ا0fا :اK' مـD*' رـ<VO ن& sر?9 نـ9
\^رت0و ^رq 8,' :اKلا مـــــــــــــــــــــــــD}يyي0
هت 'اطو sرH3 ن' او,° ا34 مD *' 8,…تي0 sرH3 او7 *Oو ه* ' او,فoO ن& وE و Aر< آ ر9 &و
\مـــD*' Nـــي,° ـــمž sر?9 نو?ي0 Nـــ*تفلاو e)+لا مـــDيل4 عرـــ7ي0
يح ن9 ر?Iا مDي(Yي0 ، مD6وفن ن9 هنوF,O ل ا9 مžوي'و مžون3 ن9 م,O ن& Aر<آ ر9&و
\نورuO ل
\رـ?9 كل3و ، هـب نو*تفي0 ،هـي,' ـم¡ †ـp ل ـاz مـDي,ت+Oو مـD*>تc ن& Aرـ<آ رـ9&و


Ä)<xا ^رyش
نF 0 \ اE ر² „افنfاو اD -ارو& 1ا'ا7لاو اŒاgq& ZاOfاو اD 'ور0 روDuلاو ^رyش N*7لا
نو?O ا{4و \Rt*ح ه(رFŠ0 Nيg9 L bناH ن9و ،N+يط ه(رyش ^رFŠ0 N'اط L ه6افن& bناH
\اــــEر9 نــــ9 راFŠلا و,ح l+ــــتO 2اد|ا دــــ*0 ،2اIا ZوO 2اد|ا
مي*لاو ايندلا L ^ايhا Gيط اEر²و 5اF'fا اD'ور0 G,قلا L ^رyش ديحوتلاو Ä)<xاو
L Ä)<xاو دي حوتلا ^رFŠ0 ،N'و*« لو N'و;ق9 ل N* |ا را² ن& اFHو \ ^ر<Pا L مي قIا
\كلKH اـــــــــــــــــــــــــــــــــيندلا
185
#ـيrو مـoلاو ،ـم¡او ›وvا اـيندلا ـL اـEر² G,قلا ـL ^رyش eاOرلاو :K?لاو ˜رuلاو
ـl(اE jا رـH3 دـ-و \مـيقIا :اKلاو Zو-`لا ^ر<Pا ـL اـEر²و ،G,قلا NـF,“و ردـgلا
\مـــــــيEارب4 ^روـــــــ6 ـــــــL ـــــــl(رyuلا


^2ا7لا G(ار9
Z`'و 5و+-و ^وقب sدD' K<& ا3=0 ،ه?لا9و هقلا< هيل4 دD' dKلا sدD' 8;'& د+لا •,ب ا34
ه7فن `E ا3=0 ، مE2وDب نو0وIا ا¡ ¦,gO •لا Gpا*Iاو G(ارF,ل ¦,p هي0 ا9 Kيف*( 8,'
½—9 sKيف*(و هFD0و هلو+قب Bو& نF0 ·ر دDل b$ ,ÈEÝ& د- 5ا-و اEا>تنا و دDلا K<& د* '
L ا9 5اŠت9ا 8,' ه7فن نطو ¥ ،هل sدي6 اOاpو ه0ر(و sربد(و sدD' مD0 8,' لو& Äر>0
،ه* Fض( ا9 و دD لا Nق يقح ه+ ,قب رgبY0 ،sدD' ه* Fض( اF+7 ح sKيف*(و هب RF لاو sدD'
،دDلا 5وpو R+ - ،ا+gلا b- و اD ي0 ناH •لا N c`لا Xq N c`'و Jر<& N » ´د>ت6ا0
رت6 كت Eو NF¡ا ›رش 8,' †pو ،Yu*Iاو ^2ا,ل 2ايقنلاو ا+gلا ^رq NF,“ ن9 5اقت6ا0
\ه,ض0 نـ9 هل jا هـ+Eو اـ9 s2اDتaا ]دـpو s†ـp ردقب ˜ر2Y0 ،ـlقيلا رون B4 NـF,tلا
Rق 'و .! ا3=0 \ن3fا هي ( ا9 Rق O G,-و ، Nي 'او ن3& هل نو?( ن& ه(2ا6 G( ار9 5وY0
لا¸و ا*يc اD*' l0ر>*9 „ا*لا رŠH& J&رو ، Z)'fا ك,( اDي,' J&رو ^2ا|ا هل bنا+ت6او
sر?ب sو,+- و& دDلا 5و+- Zد' مD0ار¿ا G+6 ناH نO Kلا l0ر>*Iا .9 ›ر>*O •و اD9`,0
،sاOاpو Kيف*(و هي0 اz RFلاو sربد(و هFDفب مD7فن& اوUدح لو Nc`' لو ^وقب sوK<YO •و
،1اD9fاو eابPا هي ,' اوفل& ا9و ^2الا نO 2و ا+gلا ^وارr مD9و دDلا مDي,' ‹ر' Rب
ه» .F• ن9 iف?( ل مª2ا'و ،هف,6و seابآ هي,' دaو اz €ت?9 وE ن9 iق,( دDلا اوق,ت0
¥ هي0 ا9 R9Y( هل Rي-و sدحو sا(& دDلا كل3 نYH •ح ، هب RFلاو دDلا مD0 8,' ه+,-و
^2ا' هي ,' 1رFت6ا ا9 و Nب ارقلا ^X6 B4 د,<& iق ,تلا اKE sدD' #,تO • ا3=0 ه+ aوz RF'ا
ن9 هcدق( ن9و هف,6 هي ,' ا9 B4 د,<& هت » b,' ن=0 ،sد,ب RE&و هن اXaو هبا>p&و ه,E&
186
هـ9اش ا3=0 ، ^2الا نـO2 هـ*O2 نو?O ن& هـ7ف*ل iـrر0 هـFD0و دـDلا ربد( B4 1افتلا ـXq
ن& هل نO ˆو هف,6 و eابÓل Nي Fhاو Nي+gلاب sا9ر ، هت c`'و هت » •,+9 اKE J&رو نا;يuلا
^روp L 5)ضلاو ، 5)ضلا ^روp L Jد¡ا هل RŠ 9و ،Rط اب هف لا< ا9 و # hا وE اKE
هـ(Xu' .ـ9 نو?O ن& sاrر0 ،م,' ـXq 8,' b76 & • لا Nي Fhاو Nي+g لا ك,تب ،Jد¡ا
JدE RH seاa و,0 ،Bو( ا9 jا sلو و Jد¡ا ن' 5K…0 ،مDي,' ا9 هي,'و م¡ ا9 هل ه9و-و
\ Nل)r ل4 sرO • هـــــــــــ(Xu'و هـــــــــــ9و- €لا@
هFD0و sدD' _ف ح 8,' R+ -& ،8,'& sرد-و ›رش& ه7فنو كل3 ن9 8,'& هت » bن اH ا34و
mف ن ن9 هت 0رz ه7 فن K< Y0 ،sXq نYuH mي ل ان Yش دD لا Gحاg ل ن& م,'و ،sربد(و
ن9 ›ر0 ،ه9 ا?ح&و هلا0&و seا!&و ه(افpو ه7فن ه0 ر'و هي ل4 ›ر( د- sدaو0 ،دD لا
8,' وت79 هيل4 Xق0 sاو6 ا9 RHو sاو6 ا9 RH ن' اي*q sXoل اFيق9 ه7ف*ب اFي- دDلا كل3
، هت ?,« ر9 & ربدOو To +Oو GŸو GضoOو 8rرOو .F7Oو JرO ،هق ,< .ي / ]و0 هشر'
eاuO ن9 هF7O dKلا ه9)?ب هت?,« را;-& B4 ه,6ر R6رO sان ر9آ م,?ت9 هشر' ]و0 وEو
2اوa رو?ش روفq مـي,ح هـن&و ،^eا6 xاو ناـ7حxاب ˆاy¤9 ¬ـ7قلاب مئا- هـن&و ،هـق,< نـ9
L هت F?ح دDuOو \هل RŠ 9 ل هن &و œقنو Gي ' RH ن' s™9 5اFH R?ب ›وpو9 ن7S
و Rقلا sد*' رEاt(و ،هتF?حو هلدل ^2اض9 Xq هت}يuz sرO2اق9 ردقO €يHو هت?,« Xبد(
L ه7فن هب €pو ا9 هنا>+6 jا ن' مD 0و هي+حاp اF D*9 RH ]دg0 ^ر;فلاو عرuلا
B4 ›ر( ا ž و ،#ق حو b+ U& ا ¡و #;ن ا ž و :ات?لا 5`ن ا ž •لا هئا!& #ئاقح ن9 هب اتH
\رـــــ;فلا هـــــب 1دDشو 5وقلا هـــــب 1ر-& ـــــ•ح s2ا+'
هل 1راـg0 هـ+,- 8,' اـEراون& bـ-رش& دـDلا Gحاـp 1افـp نـقي(و هـ+,قب ›ر' ا3=0
i7hا •الا L اEراUآ ناOر6و ا ž اFDطا+(راو ر9 fاو #,vاب اDق,( K}*يح J&ر0 ،N* OاIاH
b;'&و 1دب&و bب ر-و bg<و bF' €ي H #ئ)vا L اD0رg( J&رو ،iحورلا •الاو
Zو`,ب ناcxا هل .Fتaاو ،هت¯رو ه,ض0و ه;7-و هنا>+6 هلد' .-او9 ه+,قب دEاu0 ،b*9و
هق,< .ي/ 8,' sو,' NOاŒو هتF?حو هلد' 5اFH .9 ه(رد- 5اFHو هتيض-& 3وفن .9 هتyح
s2وaو هف;لو sربو هت¯ر .9 ه9اقتناو هu;بو هئاO†Hو هل)aو هتFt'و هتي9و هتطاح4 .9
187
€ي Hو \ اD *' ]و,…I ‚ور< ل •لا رO 2اقIا رD - .9 Nyhا Zو`ل J&رو \ هF ,حو sوف'و
NOاqو NOاŒ iE •لا NF?hا ›ا;ناو ،T+ل اDضب ^2اDشو اDق0او(و 1افgلا :ا>;pا
هنYH •ح اªاOاq B4 اDئ2ا+9و ا¡وp& B4 اD'ور0 عوaرو \ NOادب 5و& iE •لا رO2اقIا 8,'
ـN¯رلاو N>,ـgIاو 5دلاو NـF?hا #ـ0و 8,' اـOاضقلا mيـ6Y(و ،NـF?hا æ2ا+9 دـEاu9
lب Rضفلا ZوO Zا?حfا 5اgفناو ناوHfا eاضقنا B4 كل3 ن' Nيض- ‚ر° لو ،نا7حxاو
اDـ7ن4 ،Nـقي,vا .ـيF| هـ*' هـب 1†ـ<& اـ9و ه,ـ6ر ]دـpو هـتF?حو هلد' روD“و 2ا+لا
\اــــــــــEر0اHو اــــــــــD*9V9 ، اــــــــــD*aو
•ح ،كل3 R+ - هن و0رO اونو?O • ا9 #,…,ل هلاFH 1ونو هل)a 1افp ن9 l+ت O K}*يحو
ن? O • ا9 هل)a 1ونو هلاFH 1افp ن9 K}9وO هي ,' —ŠO اي ندلا L هب هق ,< ›ر'& ن&
Rrو نوoئا`لا –اˆ ا ž •لا :ا+6fا م¡ رD t( هق ,v كل3 رD tO اFHو ،اي ندلا L ه*7Ÿ
م,لاو 1افgلاو eا!fا #ئاق¢ K}9وO م,لا lب ]رفلا نو?ي0 ، نو;ق*Iا .;قناو نولاضلا
\كل3 نـ9 مـt'&و اـFªدEاu9و را*لاو Nـ*|اب م,لا ـlب ]رفلاH اـيندلا ـL ـاž
˜رتO ل&و .ئارuلاو ^و+*لا 2وaول ه(افpو s¼ا! & bضت-ا €ي H دD لا ن9 مD فO كلKHو
عو-و bضت-ا €ي Hو ،iE او*لاو ر9 اوfا ن9 هت *Fض( ا9 bض ت-ا €ي Hو ،Jد6 هق ,<
s¼اد'& م'ˆ اF' s™O ي ¢ ه(افpو هئا!& 1ا+aو9 ن9 كل3 ن&و ،2اIاو :اقلاو :اوŠلا
5اقŠ9 اـD*' KـuO ل ـ•ح 1ا*ئا?لا .ـيFÚ اـDتطاح4و ^ردقلا 5و¸ JرOو ،كل3 را?ن4 نـ9
ن9و ‹رfاو 1اوF7لا د7ف( bنا?0 •الا اKE د7فل ر<آ هل4 ه9 ناH ول هن& JرOو ،^ر3
N0 رط b+ ŠO •و sر6Yب •الا اKE ˜دHدتل 1وIا و& Zو*لا هي ,' ˆاa ول هنا>+6 هن &و ،نD ي0
ن9 اFDUا+نا €يH s2ا+' .ي / اFž jا د+ ( نO K,لا ناcxاو Z)6xا كل3 .9 JرOو \ l'
ل هـن& كل3 .ـ9 JرOو \)aآو )aا' :اقلاو :اوŠلا اـيضت-ا €ـيHو ،Nـ6دقIا 1افـgلا
ه+ ت?ب هF ,?(و هق ,< 8,' sو,' ر?ن&و ه(افp د>a نI ه9 ا`تلاو دD لا اKE 5و+- ميقت7O
ن&و ،ه( رد-و ه( 2ار4و ه( ايحو sرgبو ه! Nق يقح ر?ن& نI هلو+- ميقت7O ل اFH ،s2وD'و
jاو ،هـي0 اـ9 .ـيFÚ ه,+قO • مـD*9 ه,+- نـ9 ن&و ،هلو+- اوب&و sدD' او2ر نـOKلا مـE eلVE
\#ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي0وتلا
188


‰ورلاو د7|ا
و هن دب عاa& ا3=0 \اFD*يب نر-و eاF7لا 1و?,9 ن9 هحورو ‹رfا ن9 Z2آ نب ا ندب #,<
،ه* 9 b,< dKلا .rوIا B4 b- ات0 Nح ارو Nف < هح ور 1دaو N9 دvا L ه9 ا-&و sرD6 &
ند+لا د,<& ،هتحارو هت9د¶ Roتشاو ه9ونو هFنو ه+ش& ا34و \ dو,لا اDIا' B4 b-اتشاو
نy7لا bفل& اŒ& لو,0 ،نy7لا L 1راg0 ه9 ‰ورلا bبK©ا0 ه*9 #,< dKلا .rوIا B4
\:KIا يoت7O اF H ه* 9 bق ,< dKلا اD Iا' ن' اD 'ا;قناو اD ت-راف9 •& ن9 bUاoت6ل
د,<&و RقU اF,Hو dو,لا اDIا' b+,طو bف<و ‰ورلا bف;ل ند+لا €< اF,?0 N,F|ابو
Jرت0 ، Nي,فـ6 Nـيrر& 1راـpو اـDIا' نـ9 bـ;+Eو ‰ورلا b,قU Nـحارلاو 1اوDuلا B4
Rف7لا L هحورو هشار0 8,' اFئان نو?ي0 ،˜د*' هن دبو 8,'fا #ي 0رلا L هحور ARaرلا
د* 0 ،¾ 2fا و& 8,'fا اD قي0رب bق >تلا ند+لا ‰ورلا b- را0 ا3=0 \1اي,ف7لا 5وح 5و~
#ي 0رلا د* 'و ،N+ يط ^ايحو ^Kلو Ny žو رور6 و مي ن RH و l ' ^ر- RH 8,'fا #ي 0رلا
ABا( 5ا- ،ك* r Nuي9و ^د?ن ^ايحو ن`حو #ي rو مqو مE RH Rف6fا ‹ر'& ن9وM
Cا?*r Nuي9 هل ن=0 dرH3 ن' NO Pا ، هط ^رو6 124 8,' هل`ن& dKلا ه9 )H sر$HÅ K0
AX7فتلا L eاa ا9 رŠHY0 ، ك*ضلا NuيIاو \ هب RFلاو sربد( ˜ر( ه*' ‹ار'xاو هلو6ر
Oدح هي0و ،„ا+' نباو dردvا دي6 وب&و ^رOرE وب&و 2و79 نبا هلا- ،†قلا :اK' اŒ&
\عو0ر9
ك* r 5™9 A5اقO ،ك* r وD 0 ]اr ا9 RH و ،^دuلاو #ي ضلا ANo ,لا L ك* ضلا Rp&و
1اوDuلاب ند+لاو mـف*لا 8,' .يـ6وتلا N,باق9 ـL كـ*ضلا NـuيIا sKD0 ،كـ*r Ìـي'و
189
Nuي9 Xg( •ح G,قلا 8,' bق يr اD ي,' b6و اF ,H mف *لا ن=0 ،Nحارلاو 1اK,لاو
L NuيIا ك*ض0 \¦7ف*O و ‰رu*O •ح G,قلا 8,' b6و اDي,' bقيr اF,Hو ،ا?*r
اD?*r Jو¡ا م?¢ ايندلا L NuيIا N6و ،^ر<Pاو àˆ†لا L اDت6 Jوقتلا Gaوz ايندلا
‰ورلا مي *ب ند+لا #ش&و ،اFD9و2& و اFD+يط&و lتuيIا ن7ح& رU Í0 ،^ر<Pاو àˆ†لا L
s¼اقشو ند+لا مينو ، Zو2&و مt'& اEeاقشو ‰ورلا مين ن=0 ،ند+لا مي*ب ‰ورلا #u( لو
\ناتــــــــــــــ7Iا jاو ãنوE&و رــــــــــــــg-&


لو& :ونKلا ˜ر(
˜رتب مـEر9YO نـ?لو ، اـDHر( 8,' نوردقO ل ـمŒ=0 اـيندلا ˜رتب „ا*لا رـ9YO ل ›رالا
\NــضOر0 :ونKلا ˜ر(و N,يض0 اــيندلا ˜رت0 ،مــEاين2 8,' مــDت9ا-4 .ــ9 :ونKلا
G+£ ن& دDتaا0 :ونKلا ˜ر( مDي,' Gp ن=0 Ç NضOرفلا مقO • ن9 N,يضفلاب ر9VO €ي?0
^رو;ف9 :و,قلا ن=0 ،هل)a 1ونو هلاFH 1افpو هنا7ح4و ه9ان4و هئلآ رHKب مDيل4 jا
د-و \اD*9 5)قت6لاو اDي,' رارpxاو :ونKلا ˜ر( اDي,' ناE ه+¢ bق,( ا3=0 \هت+S 8,'
A3ا9 نــب ــÛŸ 5ا- C ــا¡ RــEا|ا ˜ر( نــ9 ــX< اــيند,ل Rــ-الا G,ط M \
jا B4 مE و'دO دE ا`لاو ،Nب اaxا مD ي,' RD7 ت0 مE اين2 ن9 jا B4 „ا*لا و' دO ›رالا
ل4 ه7فن نا7نxا Rق ' ا9 dKلا dدŠلا ن' Zا;فلا ن=0 \ Nب اaxا مD ي,' #uت0 اي ندلا ˜رتب
L اXUY( Ù,ل ن=0 ، نD,ض0&و نEاHˆ& 1اrرIا ن9 X° ن?لو، دO دش، ه* 9 .ض(رO وEو
نـ9 ناH اـ9 Nـ'اrرلا .ـفن&و \دلولا #ـF¢ 2وO 8ـقFhا ^&رIا عاrرو ،.ـض(رIا Nـي+ط
\RـتقO اـ9 مـu+لا نـ9 ن=0 ردقب .ـض(را0 ل4و Zا;فلا ^رار9 8,' bـOو- ن=0 ،Nـ9اyIا
190


دئاو0 ´)U
\دــيب نوب Nــي0الا .ــ9 اــDتOا'رو رــضلا .ــ9 ]وقhا NــOا'ر ــlب
هن ر- ])9 وE و • رHKO dKلا dد+' RH dد+' ن4 L ه}0ا?O dKلا وE Aنا7 نxا نر- M
C N'اyuلاو ^ردقلا A م?,ل اXŠH jا اورH3او اوت+Uا0 N}0 مت يقل ا34 او*9آ نO Kلا اD O& اO M
Cنو>,ف( NــــــــــــOPا ، 5افنfا ^روــــــــــــ6 45
sروت( ميق6 €ي r ن9 Gyلا ا {4 ،N9 دvا .9 €- او –را0 ¦ي>p ن9 Gyلا mي ل
\هـي,' ردقO ـاz €,…ت9 ـXq Nـ9دvا ـL €ـ-او هـ+,-و 5اوحfا هـي,' €,ت°و 5اoشfا


jا N0ر9
A نا'ون هنا>+ــــــــــــــ6 jا Nــــــــــــــ0ر9
C A 5وfا M \iـpالاو .ـي;Iاو رـaافلاو †لا „ا*لا اـDي0 ˜رتشا ـ•لا iـEو رار-4 Nـ0ر9
CA•اŠلاو M هت يu<و هئاقل B4 ]وuلاو هب G,قلا #,(و هل N+ >Iاو ه* 9 eايhا Gaو( N0 ر9
نا7ل 8,' NO را|ا Npاvا N0رIا iE sKEو \هيل4 #,vا ن9 رارفلاو هب mنfاو هيل4 Nبانxاو
sاف<& ا9 هت 0ر9 ن9 مžو,قل €uHو ه7ف*ب مD0ر' dKلا ل4 هيgŸ ل اDي0 مªواف(و Zوقلا
191
›ر'& 5ا- د- و \اD *9 هل €uH ا9 و Zاق9 G7¢ N0 رIا sKE B4 راش& RH و مEاو6 ن'
A هب #,vا Cك7فن 8,' bي *U& اF H bن & كي ,' eا*U igح& لM هنا>+6 هن & †< &و ،
\نPا ه*ـــ7Ÿ ل ـــاz sد9اS نـــ9 Nـــ9ايقلا ZوO هـــي,' ¦ـــتفO
Aناــــــــــــــ6او ناباب Nــــــــــــــ0رIا sK¡و
CA5وfا :ا+لاM \هلو6رو jا ن' Äاvا مDفلاو ،اD,H نآرقلا 1اOآ L R9 Yتلاو ر?فتلا
CA• اŠلا :ا+لاوM هنا7ح4و هف ;لو ه( رد-و اD ي0 هت F?ح R9 Y(و ^2وDuIا ه( اOآ L ر? فتلا
ـا¡)aو wـ7hا هئاـ!& ـ•ا9 ـL هـقفلا Aكل3 عا/و \هـق,< 8,' ¬ـ7قلاب Nـ9اي-و هلد'و
L اD يق0 ،iE اونو sر9او& L اD يق0 نو?ي0 ،ر9 fاو #,vاب اD ق,(و كلKب s2رف(و ا ¡اFHو
•و?لا م?hاو i' رuلا —Oدلا م?hا L اD يق0 ،ه(افpو هئا!& L اD يق0 ، sرد-و هئاض-
و ، dردقلا Cمــيtلا Rــضفلا و3 jاو eاuO نــ9 هــي(VO jا Rــض0 كل3M \


sرشو G7?لا Rض0&
مE ر2و ،مE اردلا X< ˜اK0 jا #ح L ‚ر<&و jا N' ا;ب G7تHا مE ر2 AN بر& مE اردلا
م,79 J3Yب G7تHا مEر2و ،مEاردلا رش ˜اK0 jا Nيg9 L ‚ر<&و jا Nيgz G7تHا
هل ل ˜اK0 Nحا+9 ^وDش L #فن&و ‰ا+z G7تHا مEر2و ،كلKH وD0 م,79 J3& L ‚ر<&و
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــي,' لو
، Rطاب L #فن&و #¢ G7تHا مEر2 اD*9 Aر<& مEار2 اDي,' عرفتOو ،مEاردلا 5وp& sKE
ن& ه(راف?0 ND+ش ن9 G7تHا مEر2و ،ه(رافH ه-افن=0 #ح L #فن&و Rطا+ب G7تHا مEر2و
#,تO كلK?0 مE ردلا ‚ار<=ب ZKلاو ‰دIاو :اقلاو :اوŠلا #,تO اF Hو ،N' اط L #ف *O
192
\هـقفن& اـFي0و ه+ـ7تHا نـO& نـ9 ه0ورـg9و هaر…تـ79 نـ' 5Yـ7O كلKHو \ هباـ7تHاب


l*9VIا ^ا6او9
^ا6او9و ،N9دvاو ند+لاب ^ا6او9و ،sا|اب ^ا6او9و ،5اIاب ^ا6او9 Aعاون& l*9VF,ل ^ا6اوIا
رد- 8,'و \م¡ .aوتلاب ^ا6او9و ،م ¡ رافoت6لاو eا'دلاب ^ا6او9و ، 2اشرxاو N>يg*لاب
\bO و- dو- اF ,Hو ، ^ا6 اوIا bف r ناcxا € r اF ,?0 \ ^ا6 اوIا sKE نو?( ناcxا
ه' ا+(Æ0 ،ه,H كلKب هبا>pf ^ا6او9 „ا*لا مt'& م,6و هي ,' jا 8,p jا 5و6ر ناHو
\هل مـــــــD'ا+(ا Gـــــــ7¢ ^اـــــــ6اوIا نـــــــ9
اب & اO اKE ا9 Aاولاق0 ،Tف ت*O وE و 2ر~ د- و 2†لا دO دش ZوO L Lاhا رuب 8,' او,<2و
\مE2رب L مDي6او& ن& b++حY0 ،مDي6او& ا9 À mيلو مE2ربو eارقفلا 1رH3 A5اق0 ½رgن


Gتلا GaوO RD|ا
ن& ا94 ه+حاp ن=0 ،N,ي,قلا ^دئافلا .9 XŠ?لا Gتلا GaوO 2وgقIاو اªا0آو #Oر;لاب RD|ا
RـF' و& ،G,قلا RـF' ه}طاوO • ‰راو|اب RـF' ـL و& ‹رفلا Nـ0اr4 .ـ9 N,0ان ـL دـDت•
، 2وgقIا Ntح)9 B4 اD+حاgب ]ر( • RF' B4 N» و& ، eادت-لاب ديقتO • رEاtلاو نطا+لاب
N*Iا ^دEاu9 ن' هي0 Rفq RF' و& ،sدبو RFلا 5اح هل ^د7فIا ه(ا0آ ن9 ˆرتŸ • RF' و&
راKت'لا Zاق9 L Zوقي0 هي 0 sXgق( دD uO • RF ' و& ،هي 0 mف *لا NHراu9 ن' 2رyتO م,0
œق *O ا « ه,H اKD0 ،sا0و هن & نtO وE و نا7حxاو ¦g*لا ن9 هق ح ه0 وO • RF ' و& ،ه* 9
\#ــــــــ0وIا jاو ،Gــــــــتلا ^رŠH .ــــــــ9 ^رFŠلا
193


اDrرتO ا9و jا B4 N,حرلا
لو& عد…*ي0 ،.طاوقلاو ع2اوvا هل brر' ه(2ار4و Bا( jا B4 رف7لا 8,' د+لا Z`' ا34
•و اD ض0ر ن4و .;قنا اD 9 €- و ن=0 \mب )Iاو ¦Hا*Iا و 3)Iاو 1ا6اOرلا و 1اوDuلاب
^راشxاو m,yIا L هل N6وتلاو sدO Rي +ق(و ه+ ق' eQوب i,تبا ه+ ,ط L ]دpو اD9 €قO
ن4و ،ه*9 هtح ناHو jا ن' هب .;قنا ه9 €-و ن=0 كل3 و¿و ،هتHرب eاaرو eا'دلاب هيل4
jا نـ' ـاž .ـ;قنا اـD9 €ـ-و ن=0 ، 1ا0وu?لا و 1ا9ار?لاب i,تبا هـ9 €ـقO •و هـ;-
^دحولا ^`'و NـيF|ا ^Kلو i,…تلاو دـOرyتلاب i,تبا اـD9 €ـقO • ن4و ،هـtح bـناHو
ار“ان را6و ه9 €قO • ن4و ، 2وgقIا ن' هب .;قنا كل3 .9 €-و ن=0 \ايندلا ن9 –ارفلاو
bن اH نO & هي rار9و هب اS 8,' ›و-وIا sد+' نو?O ي ¢ ه* 9 ه+ Ÿ ا9 و ه* 9 jا 2ار9 B4
رات@ ل، مD*' هتل`' و& „ا*لا B4 هتaر<& ،•Y( و& م*( ،‰ارت6ا و& اž G( ،bناH €يHو
sد*' ه7فنو ، نا?9xا G7¢ sKف*O sر9& .9 €- او ، sدي6و هي لو هل sرات@ ا9 Xq ه7ف*ل
Rpو د- dKلا د+ لا وE اKD0 \sر9&و sدي6 ^اrر9 8,' ا ªKلو اDتحار ZدقO ن& هي ,' نوE&
\#ـــي0وتلا jابو ،Nـــت+ل& eـــiش sديـــ6 نـــ' هـــ;قO •و Kـــفنو


م*لا عاون&
اž رuO ل اDي0 وE NFنو ، اEوaرO ^رtت*9 NFنو ،د+لا اž م,O N,pاح NFن ANU)U م*لا
هب اEديقO ادي- sر?ش ن9 sا;'&و ^رrاhا هت Fن ه0 ر' sد+' 8,' هت Fن Zا[4 jا 2ار& ا3=0 ،
194
^رtت*Iا NF*لا هب G,yت7O RFل هق0وو \ر?uلاب دي ق(و NيgIاب 2رu( ا Œ=0،2رu( ل •ح
â& 8,' هيل4 b0او د- اž ا34و \اžا*تaل هق0وو اDقOرط .;ق(و اEد7( •لا ]ر;لاب sر”gبو
\ـــاž رـــuO لو اـــDي0 وـــE ـــ•لا مـــ*لا هـــ0ر'و ،sوaولا
bن& •لا م*لا كي,' jا b+U l*9VIا X9& اO A 5اق0 ،ديشرلا 8,' R<2 ايبار'& ن& 8?Ÿو
ك0 ر'و ،هت 'اط Zاو2و هب نtلا ن7¢ اEوaر( •لا م *لا كل #ق حو ،اEر?ش N9 ا2=ب اDي0
\هFي7ق( ن7ح& ا9 A5ا-و ه* 9 كل3 ه+ y'Y0 \اE ر?uتل اD 0ر( لو اD ي0 bن & •لا م *لا


RF'و م,' RH &د+9
، 1اروـgتلا Gـaو( ـاŒ=0 ،را?0fاو رـطاوvا وـE dرايت<ا RـF'و dرtن م,' RـH &د+9
i;( sرار?( ^رŠHو ،Rفلا عو-و iضتق( 1ا2اشرxاو ، 1ا2اشرxا B4 و'د( 1اروgتلاو
‰)ـg0 \ اE2اـ7فب اE2اـ70و ،را?0fاو رـطاوvا ‰)ـgب Gـ(ارIا sKE ‰)ـg0 \^2الا
هنا>+6 هن=0 ،هباS و ه(اrر9 8,' ^رئا2 هيل4 ^د'اp اD¡4و اDيلول N+-ار9 نو?( نYب رطاوvا
،_فح RH sد+ل هي لو( ن9و ،دشر RH هقي0و( ن9و ،JدE RH sد*' ن9و ،‰)p RH هب
ردقب دشرو JدEو X< R?ب د+ لا رف tي0 \ eاقشو 5)r RH ه* ' هrار'4و هي لو( ن9 و
ارrاح sاO4 هلا`ن4و هتO2و+' ]رطو هت0ر9 ]رطو sديحو(و هFنو هئلآ L ه(ر?0 l' 1ا+U4
ه*9 iي>ت7O K}*ي>0 \ه»و ه(2ار4و sرطاو< 8,' ا,;9 هي,' ا+ي-ر هيل4 ار“ان هل ادEاu9 ه9
هتقc ارطا< ه7فن L JرO و& ه,Š9 ]و,- هي,' .,;O ن& sر?O ^رو' 8,' ه*9 ه,;O ن& ه,•و
\هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي,'
د +O كل3 ردقبو ، sلاوو sا+تaاو ه9 رH&و ،ه* 9 هب ر-و ه 0ر ه* 9 Nل™Iا sKE هب ر 5`ن& •F0
195
‹ر'&و ه*9 دب اF,H هن& اFH \N}يندلا را?0fاو N}O2رلا رطاوvاو 1اeاندلا و àا6وfا ن'
.ي FÚ RgتOو 1لاF?لا .ي / ن' .; قOو ،راK-fاو 1اeاندلا و àا6 وfا ن9 :ر- ه* '
\œئاق*لا
sرUآو ه( اrرz RF 'و هي Eاونو sر9او& Z`تلاو هئراب ن9 :رق( ا34 1ا-و,…Iا X< نا7نxا0
\ه( اrر9 eاoتباو هت 'اطو هب رقل ه+ ,- ˜ر>تO •و ه* ' د' ا+( ا34 1ا-و,…Iا رشو \ sاوE 8,'
ه7فن 8,' هن اc4و ه,ق'و ه+ ,- م? ح دق 0 sاوEو ه7فن 8,' sرUآو هي ل4 :رقتلا رات<ا •F0
م? ح دق 0 ه* 9 د' ا+تلا رات<ا • 9و \ sاوE 8,' sادEو هي q 8,' sدشر م? حو ،هن ا;يشو
\sدشرو هـــــــ+,-و ه,ق' 8,' هـــــــنا;يشو sاوEو هـــــــ7فن


„وا6ولاو 1ار;vا
B4 اـDO2Vي0 رـ?فلا اـEK<Yي0 رـ?فلا B4 ـاªاق,ت9 d2V( „واـ6ولاو 1ار;vا ن& م,'او
،RFلاو ‰راو|ا B4 اDO2Vت0 ^2ارxا اEK<Yت0 ^2ارxا B4 اDO2Vي0 رHKلا اEK<Yي0 \رHKتلا
\اـD9ا[و ـاªو- دـب اـD;- نـ9 RDـ6& اـDئ2ا+9 نـ9 اـE2ر0 ، ^2ا' Xـgت0 م?>تـ7ت0
ZوyE هـي,' مـyª ـاŒ=0 اـD;- 8,' ^وقلا لو رـطاوvا Nـنا9& ناـ7نxا ¬ـO • هـن& Zو,9و
8,'و ،هل هت*Hا79و هب sاrرو اD*7ح& 5و+- 8,' ه* ي( Rق لاو ناcxا ^و- ن& ل4 ،mف *لا
A Nبا>gلا 5ا- اFH ه*9 ه(رفنو هل هتEارHو اD>+-& .02 L د• ان دح& ن4 ،jا 5و6ر اO M
اولا- ½ sو[دaو د-و& A5اق0 ،هب م,?تO ن& ن9 هيل4 Gح& NF¯ XgO •ح ]رتŸ ن4 ا9 ه7فن
Cناcxا ¦Oرـp كل3 A5ا- ، مـن A :اتH ـL 2وا2 وـب&و ، ناcxا :اب ـL م,ـ79 هـaر<&
196
Aنلو- هـــــــــــــــــــــــــــــــي0و :2fا
CAـــــــا»دح&M \ناcxا ¦Oرـــــــp هـــــــتEارHو s2ر ن&
CA•اŠلاوM mف*لا L sاقل& ا {4 هن =0 ،ناcxا ¦Oرp mف*لا L هل نا;يuلا eاقل4و s2وaو ن&
\هـــــــب هـــــــتلاˆ4و ناcxا NـــــــrراI اـــــــ+,ط
ه*>;( eiش ن9 ا¡ دب لو ن?7( ل •لا ^رئادلا 8حرلاب NDي+ش mف*لا هنا>+6 jا #,< د-و
رطاوvاو را?0fا0 ،هت *>ط 8gح و& :ار( اDي0 .rو ن4و ،هت *>ط Gح اDي0 .rو ن=0 ،
N,;9 8حرلا ك,( 8ق +( لو ،8حرلا L .rوO dKلا Ghا Nل™z iE mف*لا L 5و~ •لا
هب .ف*O اقي-2 ‚ر@ ا+ح sاحر ن>;( ن9 „ا*لا نF0 ،اDي0 .rوO eiش ن9 ا¡ دب ل Rب ،¬-
`+ vاو نyلا b-و eاa ا3=0 كل3 و¿و ا* +(و 8gحو )9ر ن>;O مEرŠH&و ، sXqو ه7فن
\هــــــــــ*ي>ط Nــــــــــقيقح هل l+ــــــــــ(


را?0fا ن9 و,@ ل G,قلا
Zد…ت6ا0 لاوa ار?0 راp هت,+- ن4و ،sدب ا9 ك*' .0دنا كي,' 2راولا رطاvا b02 ا3=0
G,قلا B4 اaر اD9اد…ت6ا رK( ن=0 ‰راو|ا Zاد…ت6ا 8,' ر?فلاو iE ˜د'ا7ت0 ^2ارxا
‰)p4 ن9 RD6& رطاوvا ‰)p4 ن& Zو,Iا ن9و ،2ارIا NDa B4 هDaو(و ^وDuلاو —Fتلاب
ن9 RD6 & 1ا2ارxا ‰)p 4و ، 1ا2ارxا ‰)p 4 ن9 RD6 & را?0fا ‰)p 4و ، را?0fا
ر?فلاب ك7فن Rou( ن& eاودلا .فنY0\دئاولا .;- ن9 RD6& هHراد(و ،RFلا 2ا70 ˜راد(
ه(ا0 هي*O ل اFي0 ر?0 ن9و ،رش RH :اب —O ل اFي0 ر?فلا0 ،كي*O ل ا9 نو2 كي*O اFي0
NF¡او ^2ارxاو رطاوvاو ر?فلا0 ،هي 0 هل Nف*9 ل ا z هل eايشfا .فن& ن' Roتشاو هي *O ا9
197
ن9 :رق( و& اž دت+( ل •لا كتقيقحو كتpا< sKE ن=0 ،ك7فن ن9 هح)p=ب eiش #ح&
ه* ' ˜دب L eاقuلا RH و ،ك* ' sاrرو هب ر- L ل4 كل ^2ا6 ل dKلا ˜2و+9 و ك¡4
ل4 sر9& رئا6 L ن?O • ا7ي7< ا}ين2 sر?0 1لا•و sرطاو< L ناH ن9و ،كي,' ه;…6و
\كلKH
GـgO ا2اـ70 كـي,' اEدـ7فO هـن=0 كـ(2ار4و ˜را?0& bـيب نـ9 نا;يuلا نـ?[ ن& ˜اO4و
اـFي0 رـ?فلا ـlبو كـ*يب 5وŸو ،^رضIا را?0fاو „واـ6ولا عاون& كـيل4 iـق,Oو ،هـHارد(
\كـي,' اـD?,F0 ˜رطاو<و كـ+,- نـ9 هـ*ي?Fتب كـ7فن 8,' هـت*'& dKلا bـن&و ، كـف*O
و :ار( R¯ ه 9 œ…ش sا(Y0 ،:و+hا دي a اD ي0 ن>;O 8حر Gحاp 5اŠ9 ه 9 كلاŠF0
نوحا;لا L ه 9 ا9 eاقل4 ن9 ه* ?c •و s2رط ن=0 ،هت نوحاط L ه* >;يل eاŠqو م>0و ر ب
Ghا ن9 اDي0 ا9 د70& نوحا;لا L كل3 eاقل4 ن9 ه* ?9 ن4و ه ف*O ا9 ن>ط 8,' رFت6ا
\ادــــــــــــــ6ا0 ه,H ــــــــــــــl>;لا ‚ر<و
ناH ول 2وaولا L R< 2و ناH اF ي0 ر? فلا ن' ‚ر@ ل mف *لا L نا;يuلا هي ق,O dKلاو
نـ9 هـي0 رـ?فلا ك,c اـFي0 و& ،نو?O ناH €ـيH ناH ول نـ?O • اـFي0و ،كل3 ›)< 8,'
B4 Rي+6 ل اFي0 و& Rطاب L و& ا ¡ Nقيقح ل Nي »و 1لاي< L و& Zارhاو Ìحاوفلا عاون&
€قO لو NOاq اD*9 •,+O ل •لا رطاوvا ك,( L هيق,ي0 هF,' ه*' Jوط ا9 عاون& ن9 هHار24
\ــــه»و ‰رــــ79و sر?0 5ا• كل3 Rــــyي0 NــــOاŒ 8,' اــــD*9
ن9 ك9 `,O ا9 N0 رz 1اروg تلاو Zو,لا :اب L ˜ر?0 Ro u( ن& Aكل3 ‰)p 4 عا/و
]رطو 5اF'fا 1ا0آ Lو \را*لاو N* |ا 5و<2 B4 sدب ا9 و 1وIا Lو ،ه- وقحو دي حوتلا
‰رطو ه( 2ار4 كف*O ا9 ^2ار=ب ك7فن Rou( ن& Zو`لا و 1ا2ارxا :اب Lو \اD*9 ˆر>تلا
8,' رr& اž G,قلاو ر?فلا 5اoش4و Nن ايvا —[ ن& l0رالا د*'و \ ه( 2ار4 ˜رضO ا9 ^2ار4
G,قلا RouO اDي*[ ن=0 ، اªرشا+9 دب اD*9 ه+,- –ر0 ا34 اFي6 لو ،Nنايvا mفن ن9 G,قلا
\s2ار9و ـــــــــه» اـــــــــD,•و اـــــــــD*9 sV,cو
198
نFت9 وE ن9 ه9 د<و هت يشاح T ب L ناH ا34 رu+لا ن9 ك,Iا ن& دEاuلا L د~ bن &و
ا3=0 ،هلاoش& eاض-و هت 9د< L كل3 .9 وEو ،اD*9 Ã,ت« ا ž ر?فلاو G,قلا 5وou9 هت نايv
ن9 هي ل4 Toب& ناHو ، هق>ت7O ا z ه,با-و هضoب&و bقIا NO اq هت ق9 sدg-و sر6 8,' .,طا
اDت+Sو Nنايvا —[ 8,' و;*9 Xq ك,Iا .9 sر6و ه+,-و 1اOا*|ا Tب wa ه*' ديب Raر
اD ,فO •اŠلاو ،ا ž Ã,ت« ه+ ,-و هي 0 وE ا z لاoتشاو ا`y' اD HرتO 5وfا0 ،اD ي,' Äرhاو
N+ -ا' م,6&و لاح ن7ح& اKD0 ،اDي,' رارpxا لو Nن ايvا راFr4 هي 0 mي ل ا ¡ sراH ه+ ,-و
\5وfا نــــــــــــــــــــــــــــــــــ9
Ëاg9 L ا94و ،اDhاg9و ه( ر<آ Gaاو L ا9 4 ر?فلا ن9 ¬- و,@ ل G,قلا0 ، N,F|ابو
ن& Zدق( دـ-و ، NـrورفIا 1اردقIاو N,طا+لا ـ•ا9fاو „واـ6ولا ـL اـ94و ، هـشا9و sاين2
اDي0 bيقل& ن4و هب 1را2 ا+ح اDي0 bيقل& ن=0 ، اDي0 8ق,O اz رود( 8حر RŠFH اD,Š9 mف*لا
د-و اD0رg9و اD?لا9و 8حرلا ك,( مي - وE هنا>+6 jاو ،هب 1را2 ارب و 8gحو اaاaˆ
ك,Iا0 ،هب رودت0 اEرضO ا9 اDي0 iق,O ان ا;يشو ،هب رودت0 اDف*O ا9 اDي0 iق,O ا?,9 ا¡ Zا-&
، د'ولاب #Oدg(و Xvاب 2اO4 ك,Iا هي ق,O dKلا Ghا0، ^ر9 ا ž م,O نا;يuلاو ^ر9 ا ž م,O
،ـGhا رد- 8,' ـl>;لاو دـ'ولاب GـOK?(و رـuلاب 2اO4 نا;يuلا هـيق,O dKلا ـGhاو
د- اDFي-و Ghا ن9 Nqرا0 8حرلا دaو ا34 ل4 هئاقل4 ن9 ن?FتO ل رضIا Ghا Gحاpو
\اـــDي0 هـــ9 اـــ9 eاقل4 B4 ر2ا+O K}*ي>0 ،اـــD*' ‹ر'&و اـــD,»&
ودلا دaو اD ي0 .0 ا*لا Ghا eاقل4و اDح)p4 ن' و اD *' 8,° ا34 8حرلا مي ق0 ،N,F|ابو
،كـي*O ـاz 5اoتشلاب 8ـحرلا sKE ‰)ـp Rp &و \هـ9 ـاz ـاªرا24و اE2اـ704 B4 Rي+ـ7لا
عاون& 1دaو اI Ae)قلا Tب 5ا- ا9 ن7ح& ا9و ،كي*O ل اz 5اoتشلا L ه,H اE2ا70و
ن' b0رgنا ،ا ¡ اHرد9 اD ي,' اF Hاح 5او`لا bO &رو ، €لYتF,ل اrرq Nبوg*9 رئا<Kلا
jاو ،رaاتIا ¦بر&و G6ا?Iا Rض0&و رئا<Kلا .فن& هن& اyhا و3 هي0 عˆا*O ل ا9 B4 اDي/
\ناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7Iا
199


mف*لا ›رش
Aeايش& Nتــ6 نــ9 #,vا نــ' #ــي0وتلا :اب #,q& AمــيEارب4 نــب #ــيقش 5ا-
Gن Kلا B4 N'را7Iاو ،RF لا مD Hر(و م,لا L مD ت+qرو ، اE ر?ش ن' NF *لاب م ¡اoتشا
مEو مD*' اي ندلا راب24و ،م¡افب eادت-لا ˜ر(و lhاgلا N+>gب رارتqلاو ،Nب وتلا X<Y(و
\اـــــD*' نوrر9 مـــــEو مـــــDي,' ^ر<Pا 5ا+-4و ،ـــــاŒو+تO
، ^Xg+لا € r ه,p&و ، lقيلا € r ه,p&و ، N+ Eرلاو N+ qرلا Zد' كل3 Rp&و Ab,-
mف*لا bناH و,0 ل4و \X< وE dKلاب ¾2& وE dKلا 5اد+ت6او اªeان2و mف*لا NناD9 ه,p&و
اD ,+نو mف *لا ›رشو هت }يu9و jا #ي 0وتب ه,H Xvا RpY0 \نودلاب ‹ر( • ^X+H Nف Oرش
\اE†Hو CاEا62 ن9 :ا< د-وM م-ر NOPا ، mFuلا ^رو6 9 ¹ 10 اE†H ن9 ¦,0& d& ،
\jا iــpاz اــEرقحو اEرoــp نــ9 :ا<و ،jا Nــ'ا;ب اــEا{و اــEرŠHو
N}يندلا „وف*لاو ،N+-ا' اEد¯&و اD,ض0&و اE)'Yب ل4 eايشfا ن9 8rر( ل NفOرuلا „وف*لا0
ل Nي ,لا Nف Oرuلا mف *لا0 \راK-fا 8,' :ابKلا .ق O اF H اD ي,' .ق (و 1اeاندلا 5وح Zو£
mف *لاو ، ÑRa&و كل3 ن9 †H & ا Œf ®Nن ايvاو N-ر7لاب لو Ìح اوفلاب لو م,tلاب 8rر(
اKEو ، اD,HاuO و اD+6ا*O ا9 B4 Rي[ mفن R?0 \كل3 ن9 دضلاب N7ي7vا ^Xقhا Nي*DIا
ABا( هلو- ـw9 Cهـت,Hاش 8,' RـFO RـH Rـ-M A eارـ6xا 84 ه,HاuO اـ9 8,' d& ،
هتقOرط 8,' dر• نا7ن4 RHو ،هتي+طو ه-)<& G6ا*( •لا هتقOرط 8,' RFO وD0 ه+6ا*Oو
م *لا N,باق9 ن9 هت قOرط ه+ uO ا z RFO رaافلا0 \ اDي,' R+ aو اDفل& •لا ه( ا2ا'و ه+ EK9و
هي,' eا*Šلاو هت+Sو م*Iا ر?ش ن9 ه,HاuO اz RFO ن9VIاو م*Iا ن' ‹ار'xاو ipاIاب
\هل)a4و هــــFيt(و هل Nــــ+-ارIاو هــــ*9 eايhاو هــــيل4 22وتلاو
200


ه7فن ›رO ل ن9 Nقلا< ›رO ل
، G,قلا وEو اتيب ˜ردp L #,< Bا( jا ن& م,'ا0 ½هقلا< ›رO €يH ه7فن ›رO • ن9
نئاب ه( اKب هشر' 8,' وت79 وD0 8,'fا RŠ Iا هي ,' dوت7O هت 0رI اشر' sردp L .rوو
8,'و G,قلا رOرـ6 8,' Jوتـ79 sديحو(و هـت+Sو هـت0ر9 نـ9 8,'fا RـŠIاو \هـق,< نـ9
ن9 اباب هيل4 ¦ت0و sر9او&و هئارش #0ار9 هلا¸و ه*يc ن' .rوو \ اrرلا ن9 Qا7ب رOر7لا
›ا*p& هي 0 b+ ن& ا9 ه9 )H Rب او ن9 sر;9&و ،هئاقل B4 ]وuلاو هب mن fاو هت ¯ر N* a
، mO دقتلاو دي F>تلاو ¦ي+7 تلاو Rي ,Dتلاو 1ا'ا;لا عاون& ن9 ^رFŠIا راyشfاو lحاOرلا
N+ >Iا ن9 ا žر ن3=ب lح RH اD ,H& ÂV( iD 0 ، N0 ر9 ^رyش نات7+لا ¬6 و L R aو
ربد( ن9 اDيق7O ا9 ^رyuلا ك,( B4 Jرa&و \هب رقب ‚اDتبلاو هب ‰رفلاو Nي uvاو Nب انxاو
\ sاOاـــــــpوب RـــــــFلاو هـــــــFD0و هـــــــ9)H
ن9 دFت7 O وD 0 sديحو(و هب ناcxاو هت 0ر9 eايضب هaر6 & )Oد*- bي +لا كل3 L #,'و
هي,' Qاح& ¥ \ران ه77[ • ولو eiضO اDتOˆ 2ا?O Nيبرq لو Nي-رش ل NنوتOˆ NHرا+9 ^رyش
هي,' Zا-&و \ مEا3& هق>,O )0 نات7+لا d3VO ن9و نOد7فIاو 1ا0Pا 5و<2 ن9 ه*c ا;ئاح
هي0 نHا7لاب نات7+لاو bي+لا Gحاp م,'& ¥ ،ه9ا*9و هتtقO L هنوtفŸ N?ئ)Iا ن9 ا6رح
L ش ¾2Yب mح& ا34و \ل™9 نHا7لا sاrXل هŠ ش •و ن?7لا ‰)p4 ه » اFئا2 وD0
\ن?7 Iا م نو نHا7 لا م *0 ،ه* 9 نHا7 لا 5اقتنا Nي u< ه Iو هح)p4 B4 ر2اب ن?7 لا
JوY9 راpو :ارvا هي ,' Bوت6ا د- bي بو bي +لا اKE lب مH ، lIالا :ر jا نا>+70
Nـaاhا eاض-و i,…تلا 2ار& نـF0 \هـي0 1ارو3اقلاو ناتنfا eاقلx )Sو Zاو¡او 1ارu>,ل
201
N* ت*9 eاaرfا NF ,t9 Na اhا eاضقل ^د9 iE و ا ¡ _0 اح لو اD ي0 نHا6 ل Nب ر< دa و
ه+6 ا*O ن9 ل4 اD ي0 5™O لو ا ž mن YO )0 ، 1ارو3اقلا ا ªÆ9و :ارvا اD F' د- N>ئارلا
Qا7ب رOر7لا 8,'و اEرOر6 8,' mلاa نا;يuلا \Zاو¡او نادOدلاو 1ارuhا ن9 اEا*?6
Rقح ن9 :اب هيل4 ¦ت0 د-و \1اوDuلا #0ار9 هلا¸و ه*يc ن'و eاوE& هي0 #ف°و RD|ا ن9
Rب او ن9 ر;9&و ، ^ر<Pا L دE `لاو ا ž N* ينYF;لاو اي ندلا B4 نوHرلاو Nuحولاو نلKvا
^رFŠIا راyشfاو Rـt*hاو ˜وuلا ›ا*ـp& هـي0 bـ+U& اـ9 عد+لاو ˜رuلاو Jو¡او RـD|ا
1ا?>ضIاو 1ايل`¡او ر2او*لاو 1ا+Oد*تلا و دئاو`لا نــ9 1افلا…Iاو iــpاIا عاونYب
\ 1ا'ا;لا ـL دـE`(و 1ا9ر>Iا :ا?(را 8,' §ـيª ـ•لا 1اOرFvاو 1ايل`oلا راشfاو
ن9 lح RH اD ,H& ÂV( iD 0 ،ه* ' ‹ار'xاو هب RD |ا ^رyش Rق hا ¬6 و L R aو
ن9و ،^وDش RH عا+(ا و ¦Oر RH .9 :اEKلاو نوyIاو G,لاو وD,لاو ipاIاو ]و7فلا
،اD +لو اE وD,ب mف *لا 5اoتشاب NO راوت9 اD *?لو \ ZلPاو نا`حfاو ZوFoلا و ZوF¡ا اE ر²
B4 dرa&و ، ك* r Nuي9و #,-و ن`حو مq و مE RH 1رضح& اEر?6 ن9 b- ا0& ا3=0
\رورoلاو Rـــ9fا 5وطو Jو¡ا عا+(ا نـــ9 اDيقـــ7O اـــ9 ^رyuلا ك,(
3V9 لو ناويح لو د7ف9 ه* 9 .* c ل ي ¢ هن ا;يح :ار<و ه( اF,“و bي +لا كل3 ˜ر( ¥
ˆو*?لا ن9 هي 0 ا9 رد-و هت يب ›ر' نF0 ،bي +لا كل3و bي +لا اKE #لا< نا>+70 ،رK- لو
jابو ،ه(2ا6 عاr&و ه7فن RDa كل3 RDa ن9و ،ه7فنو ه( اي¢ .فتنا 1لPاو رئا<Kلاو
\#ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي0وتلا
½lت,HY0 Aهل Rي - ، lقOدgلا RH& A5ا- ½N,H& Zويلا L RHYO Raرلا Adرت7تلا RD6 R}6
\اــف,9 هل او*+O ه,Ef Rــ- A5اق0 ½1)H& ´)Š0 Aهل Rــي- ،ــl*9VIا RــH& A5ا-
،Y;< اKE Aهل Rي ق0 \اDي0 ا z N* |ا ن9 À4 Gح& j اFDي,p& lتHر A•ا6 نب 2و6fا 5ا-
ن9 À4 Gح& ·ر اrرو ، ·ر اrر ناتHرلاو i7فن اrر N*|ا ،م?9)H ن9 انو'2 A5اق0
\iـــــــــــــــــ7فن اـــــــــــــــــrر
\ Nـ*|ا B4 هـ7فن bـ-اتشا دـOرIا اـD¸ ا34 ،Nـ*|ا ـlحاOر نـ9 NـناŸر ‹رfا ـL ›رالا
_حل ا34و ، هFt'و هب اE هل)a _حل ا3=0 هلا/و هب و+S 5)a lب عوrو9 G>Iا G,-
202
\هـــــــــــــــيل4 ]اتشاو هـــــــــــــــ+ح& هلا/


jا N0ر9 G(ار9
م,hاو وـفلاب هـ0رO نـ9 مـD*9و ،ناـ7حxاو 5اض0xا و 2و|اب jا ›رO نـ9 „ا*لا نـ9
ن9 مD*9و ،NF?hاو م,لاب ه0رO ن9 مD*9و ،Zاقتنلاو Ì;+لاب ه0رO ن9 مD*9و ،ˆواyتلاو
رD قلاب ه0 رO ن9 مD *9و €; ,لاو †لاو N ¯رلاب ه0 رO ن9 مD *9و ،eاO†? لاو ^`لاب ه0 رO
\هــتaاح eاض-و هــتف¡ NــUاq4و هــ(و'2 Nــباa=ب هــ0رO نــ9 مــD*9و ،ك,Iاو
5اF?لا 1افp هل b Fتaا د- اب ر ›رO هن =0 ،ه9 )H ن9 ه0 ر' ن9 N0 ر9 eلVE مE &و
RـHو نـ7ح مـ6ا RـH هل ،:ويلاو œئاق*لا نـ9 eـdرب ،5اŠIا نـ' s™9 ،5)|ا 1ونو
ميق9و ، eiش RH 8,' ر2ا-و ،eiش RH .9و eiش RH ]و0 ،دOرO اI 5ا0 ،5اFH €pو
RH ن9 R/&و eiش RH ن9 †H& ،Nي نو?لاو Nي *Oدلا ه( اF,?ب م,?ت9 sان ر9 آ ، eiش R?ل
هب s2ا+' €O رتل 5`ن& نآرقلا0 \lFHاhا م? ح&و نO ر2اقلا رد-&و l ¯ارلا مح ر& ،ei ش
\هــيل4 5وــpولا دــب l?لاــ7لا 5ا¢و هــيل4 5وــpوIا هطارــgبو


مD7فنYب ا9 اوXoO •ح Zوقب ا9 XoO ل jا ن4
اD ,Fي0 ،هل اE رات<او هي ,' ا ž jا م ن& NF ن L د+ لا نو?O ن& N9 الا Nي فvا 1ا0Pا ن9
ك,( ن9 هaر@ ل هت ¯رب هب رو ،اD *9 هل X< هن & ه,D| م' `O ا9 B4 اD *9 5اقتنلا G,;Oو
203
اD;…ـ6و NـF*لا ك,تب اـ'ر3 ]اr ا34 ـ•ح ،هـ7ف*ل sرايت<ا eوـ6و ه,DÚ sرKOو ،NـF*لا
ا9 lب 1وافتلا J&رو ه+ ,ط ا9 B4 Rق تنا ا3=0 \ اEاO4 jا ه+,6 ا ¡ ه,,9 م?>ت6او ا ž Z†( و
sد+ب jا 2ار& ا3=0 ،هي0 ناH ا9 B4 ^2ولا G,طو ه9دنو هق,- دتشا ،هيل4 راp ا9و هي0 ناH
ا3=0 ،هي ,' sر?ش ه'ˆو&و هب sاrرو هي ,' NFن ن9 NFن هي 0 وE ا9 ن& sدDش& ادشرو اX<
jا B4 ‹وف9 ،اD*' `aا' هت>,gz REاa ^را…ت6ا هبر را…ت6ا ه*' 5اقتنلاب ه7فن هتUدح
\هل sرايت<ا نــــــــــــــ7ح هــــــــــــــ*9 Gلاط
،اž ‰رفO لو اDي,' sر?uO لو NFن اEارO ل هن=0 ،jا م*ل ه,,9 ن9 رr& د+لا 8,' mيلو
،اž ‰رفO لو اDي,' sر?uO لو NFن اEارO ل هن=0 ،jا م*ل ه,,9 ن9 رr& د+لا 8,' mيلو
„ا*لا رŠ HY0 ،هي ,' jا م ن مt '& ن9 iE و اKE \ N+يg9 اE دOو اE و?uOو اD;…7O Rب
اE 2رو اD 02 L نودDت• مE و ،NF ن مD ي,' jا ¦ت فب نورuO لو مD ي,' jا م ن eاد'&
هيل4 b,pو مHو ،sدDÚ اE2ر L عا6 وEو NFن ن9 مEدح& B4 b6 م?0 \اF,“و )Da
ABا( 5ا- ،ه,Daو هـF,tب ـا¡اوˆو اـD02 ـL عاـ6 وـEو NـFن اXo9 كـO • jا نYب كل3M
CمD7فنYب ا9 اوXoO •ح Zو- 8,' اDFن& A م- ر NO Pا A 5افنfا ^رو6 53 ABا( 5ا-و ،
CمD7فنYب ا9 اوXoO •ح Zوقب ا9 XoO ل jا ن4M A م- ر NO Pا A د' رلا 11 م *,ل mي ,0
وE و NF ن L را*لا ‰ر;O sود0 ، ه7فن 8,' XD“ sود' .9 وD 0 ،د+ لا mف ن ن9 Jد'&
ن9 ´اoت6ا اD9ارr دتشا ا3=0 ،Áف*لاب هن ا'& ¥ را*لا ‰رط ن9 ه*?9 dKلا وD0 ،اDي0 Áف*O
Aراد-fا N+(ا9 هتOاq ناHو #Oرhا
اردقلا G(ا' ر9& 1ا0 ا34 •ح µ µ µ هتpرفل عايض9 d&رلا `aا'و


204
Raو `' jا 5ا/
مD ,Hو ، #,vا Äاو< N0 ر9 iE و ،5اF|اب هنا>+6 :رلا N0 ر9 N0 رIا عاون& `' & ن9
ه,ŠFH mي ل ،هنا>+6 هلا/و هل)aو هلاF?ب ه0 ر' ن9 N0 ر9 مD[&و ه(افp ن9 Nفgب ه0 ر'
ك,( 8,' مـD,Hو ^روـp مـD,/& 8,' مـD,H #,vا bـrر0 ولو ،ه(افـp رئاـ6 ـL eـiش
‚ار6 N+7ن ن9 R-& نا?ل هنا>+6 :رلا 5ا/ B4 نطا+لاو رEاtلا م¡ا/ b+7نو ، ^روgلا
b- رحf هD aو ن' :اyhا €u H ول هن & هلا/ L iف ?Oو ،mF uلا Äر- B4 €ي r
ايندلا L نطابو رEا“ 5ا/ RH ن& هلا/ L iف?Oو \هق,< ن9 sرgب هيل4 8Dتنا ا9 ه(ا>+6
\5اF|ا اKE هــ*9 ردــp ــنz نــtلا اــF0 ، هت*ــp راUآ نــF0 ^ر<Pاو
ه,H م,لاو ه,H ناـ7حxاو ه,H 2و|او اـي/ ^وقلاو اـي/ ^`لا هل هـن& هلا/ ـL iـف?Oو
eا'2 L م,6و هي ,' jا 8,p º* لا 5ا- اFH 1اF,tلا b- رش& هDaو رو*لو ،ه,H Rضفلاو
A€ئا;لا C ^ر<Pاو ايندلا ر9& هي,' ¦,pو 1اF,tلا هل b-رش& dKلا كDaو رو*ب 3و'& M
رون ن9 ‹رfاو 1اوF7لا رون ،راŒ لو Rي ل م?بر د* ' mي ل A2و79 نب jا د+ ' 5ا-و
]رu( eاضقلا Rg فل eاa ا34 Nـ9ايقلا ZوOو ،‹رfاو 1اوFـ7لا رون هنا>+6 وD 0 ،هـDaو
\sرو*ب ‹رfا
w7hا هئا!& ن9و CRي F|ا M A م,6و هي ,' jا 8,p ه* ' ¦ي>gلا Lو Rي / jا ن4 M
C5اF|ا ـــGŸ Rـــ+*ح نـــب ـــد¯&و ، Nـــaا9 نـــباو ، م,ـــ79 sاور
5ا/و ، 5ا0fا 5ا/و ، 1افـgلا 5ا/و ،1اKلا 5ا/ AGـ(ار9 .ـبر& 8,' هنا>+ـ6 هلا/و
N>,g9و NF ?ح اD ,H هلا0&و ،5اFH 1افp ه,H ه(افpو ،w7ح اD ,H s¼ا!Y0 ،eا!fا
mي لو ،sXq هF,O لو sاو6 هHردO ل ر9Y0 هي ,' وE ا9و 1اKلا 5ا/ ا9&و \N¯رو 5د'و
نوg9 5اF|ا كل3 ن=0 ، s2ا+' ن9 ه9رH& ن9 B4 اž ›ر( 1افOر( ل4 ه*9 l-و,…Iا د*'
اF ي0 م,6 و هي ,' jا 8,p jا 5و6 ر 5ا- اF H راˆxاو eا2رلا رت7 ب :وyS رايqfا ن'
Aن' 8?Ÿ Cdراˆ4 NFtلاو iئا2ر eاO†?لا M bن اH .6و&و مt'& eاO†?لا bن اH ا Iو \
\مـيtلا i,لا هنا>+ـ6 وـD0 5اتIا X+ـ?لا هنا>+ـ6 هـن=0 ، eا2رلا مـ6اب #ـح&
5اFÚ كـ*“ اـF0 ، 5ا0fاب 1افـgلا Gـyحو 1افـgلاب 1اKلا Gـyح A „ا+' نـبا 5ا-
205
\5)|او NــــFtلا 1و*ب رتــــ6و 5اF?لا ›اــــpوYب Gــــyح
N0 ر9 B4 5ا0fا N0 ر9 ن9 8- رتO د+ لا ن=0 ،ه( ا3 5ا/ •ا9 Tب مDفO wIا اKE ن9 و
5دت6ا 5ا0fا 5ا/ ن9 ا}يش دEاش ا3=0 \1اKلا N0ر9 B4 1افgلا N0ر9 ن9و ، 1افgلا
\1اKلا 5ا/ 8,' 1افـــgلا 5اFÚ 5دتـــ6ا ـــ¥ 1افـــgلا 5ا/ 8,' هـــب
اFH وE Rب ،هي,' eا*U igŸ ل هق,< ن9 ادح& ن&و ه,H دFhا هل هنا>+6 هن& l+تO ا*E ن9و
GŸ هنا>+6 هن &و ،ه( اKل ر?uOو ه( اKل GŸو ه( اKل د+ O ن& #>ت7O هن &و ،ه7فن 8,' wU&
هـ7فن 8,' seا*Uو هـ7ف*ل sد¯و هـ7ف*ل هـت+S ن&و ،هـ7فن دـFŸو هـ7فن 8,' ـ—ŠOو هـ7فن
8,' wU& اFH هنا>+6 وD0 ،دي حوتلاو Ghاو eا*Šلاو دFhا Nقيقhا L وE ه7ف*ل sديحو(و
R?0 ،هلا0&و ه(افp GŸ ه(ا3 GŸ اFH هنا>+6 وEو ، هق,< هي,' هب —ŠO ا9 ]و0و ه7فن
sور?9 وE ا9 هلا0& L mي,0 ،هEر?Oو هضo+O ا9 ه(لوف9 L ناH ن4و :و+S ن7ح هلا0&
sاو6 GŸ ا9 RHو ،هنا>+6 وE ل4 ه(اKل دFŸو ه(اKل GŸ ا9 2وaولا L mيلو ، Qو…79
،N,طاب N+S iD0 ل4و N>ي>p هت+>F0 ه,af GŸ ي¢ هنا>+6 هت+>I Nبا( هت+S bناH ن=0
›اضنا ا34 €ي?0 \ه(اKل دFŸو ه(اKل GŸ dKلا وE #hا هلxا ن=0 ،Nي¡xا Nقيقح وE اKEو
ǽهــــت¯رو sربو sوف'و sˆوا~و هـــF,حو هــــ9ان4و هناــــ7ح4 كل3 B4
ن7 S ل هن & م,O ن&و ،هلاFHو ه( اKل sدFŸو ه+ >ي0 jا ل4 هل4 ل هن & م,O ن& د+ لا 8,0
8,' sدFŸو ه9 ان4و هنا7حx ه+ >ي0 وE ل4 N* طا+لا و ^رEاtلا م *لا ›ا*pYب Nق يقhا 8,'
.9 N+>Iاو \N+S هت+>FH mي,0 eiش ه,ŠFH mيل هن& اFHو ،اي/ lDaولا ن9 ه+>ي0 كل3
كل3 ¦,gO لو ،5Kلا NO اoب Ghا NO اq ا Œ=0،اD,af #,vا #,< •لا NO 2و+لا iE عوضvا
\)F' ه+حاgل R+قO لو jا sرفoO ل dKلا ˜رuلا وE اKE L هب ˜ارشxاو ، هنا>+6 هل ل4
†ـ<& نـF0 ،اـDي,' هل Nـ+>Iاو ،هلاFH 1افـpو sد9ا>z را+<xا Al,ـp& نـFضتO sد¯و
اد9اح ن?O • ه*6ا>z را+<4 Xq ن9 ه+ح& ن9و ،اد9اح ن?O • هل N+S Xq ن9 sXq ن6ا>z
N*7ل& 8,' هO ر• ا z ه7فن دF Ÿو ،ه7ف*ب ه7فن دF Ÿ هنا>+6 وE و ،نO ر9fا .F • •ح
ن=0 ، اKEو اKž ه7ف*ل د9اhا وD0 ، l*9VIا s2ا+'و ه,6رو هئاي+ن&و هت?ئ)9 ن9 هل نOد9اhا
i,gIاو اF,79 م,7Iاو اد9اح د9اhا Ra dKلا وE هن=0 ،ه*Oو?(و هن34و هت}يuz هل مEد¯
206
وEو ،sد¯ B4 bDتناو sدF¢ 1&دتبا0 bDتنا هيل4و م*لا 1ادتبا ه*F0 ،ا+ئا( Gئاتلاو اي,g9
N' ا;لا sد+' م ¡&و \s2وaو ه,ض0 ن9 iE و ،‰ر0 مt '& ا ž ‰ر0و Nب وتلا sد+' م ¡& dKلا
R?ب sاو6 ا9 RH ن' —q هنا>+6 وEو s2وaو ه,ض0 ن9 iEو اDي,' هباU& ¥ اDي,' هنا'&و
ا9 ن=0 ،1اOاoلاو :ا+6fا L ه(اKل هيل4 رقتف9 د+لاو ،هaو R?ب هيل4 Xق0 sاو6 ا9و ،هaو
\.ـــــــف*O ل هل نو?O ل اـــــــ9و ،نو?O ل هـــــــب نو?O ل


5اF|ا GŸ Rي/ jا
A O دhا L هلو-و C 5اF|ا GŸ Rي / jا ن4 M L ه* ' 5وV7 Iا :ايŠلا 5ا/ 5وا*تO
Aر<Pا Oدhا L اFH eiش RH ن9 5اF|ا ZوFلا #Oر;ب هي0 R<دOو \ Oدhا mفن M
C N0 اt*لا GŸ €ي tن jا ن4 A ¦ي>gلا Lو \ C ا+ يط ل4 R+ قO ل Gي ط jا ن4 M Lو \
A ن*7لا Csد+' 8,' هت Fن رU & JرO ن& GŸ jا ن4 M ،iFu|ا Äوحfا ·& ن' اDي0و\
A 5ا- A5ا- ،من b,- ½5ا9 ن9 كل RE A5اق0 ،راFط& ni,'و م,6و هي,' jا 8,p •آر M
هت 9ارHو هت Fن رت ,0 A 5ا- ، eاuلا و Rب xا ن9 jا 8( آ ا9 RH ن9 Ab,- ½5اIا d& ن9
Cكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي,' \
sر?ش ن9 كل3و ،ه+Ÿ dKلا 5اF|ا ن9 هن =0 ،sد+' 8,' هتFن رU& روD“ GŸ هنا>+6 وD0
5اF|او NـF*لاب رـEاtلا 5اF|ا sد+' 8,' JرO ن& Gـ>ي0 نـطاب 5ا/ وـEو ،هـFن 8,'
مEرEاو“ RF~ N*Oˆو ا6ا+ل s2ا+' 8,' 5`ن& 5اFy,ل هنا>+6 هت+>Iو \اDي,' ر?uلاب نطا+لا
A5اق0 مD*طاوب RF~ Jوق(و ، اuOرو م?(آو6 dراوO ا6ا+ل م?ي,' ا* ل`ن& د- Z2آ —ب اO M
C X< كل3 Jوقتلا „ا+لو NO Pا A ›ار'fا 26 A N* |ا RE & L 5ا-و ، ^رضن مE اقلوM
207
CارOرحو N* a او†p ا z مEا`a و ،ارور6و NO Pا A نا7نxا 11 ¹ 12 مDEوaو R y0 ،
5او-fا L 5اF|ا GŸ اF H هنا>+6 وE و ،رO رhاب م Œادب&و رور7لاب مD *طاوبو ^رض*لاب
Tـo+ي0 ،N}ي¡او :ايŠلاو 5ا0fاو 5او-fا نـ9 ¦ـي+قلا Tـo+O ، N}ي¡او „ا+,لاو 5ا0fاو
ا9 RH اولا- #O ر0 AناقOر0 عوrوIا اKE L Rr ن?لو \ه,E&و 5اF|ا GŸو ه,E&و ¦ي +قلا
ن9و Aاولا- ،ا}يش ه*9 To+ن )0 هق,< ا9 .ي/ G¿ ن¿و هق,< ا9 RH GŸ وD0 Rي/ هق,<
AمEدu*9 دuن&و \ N,ي/ اD,H اEآر ه*9 1ا*ئا?لا J&ر
¦ي,9 2وaولا dوŸ ا9 .يFy0 µ µ µ مD*يب 1ا*ئا?لا bO&ر ا34و
ABا( هلوقب اوyتحاو Cهق,< eiش RH ن7ح& dKلاM A م-ر NOPا A^دy7لا 7 Aهلو-و ، M
Cei ش RH نق (& dKلا jا .*p A م- ر NO Pا A RF *لا 88 A هلو-و ، #,< L Jر( ا9 M
C1واف( نـ9 ـن¯رلا A مـ-ر NـOPا A ك,Iا 3 ])ط=ب ‰رـgO dKلا وـE مـEد*' ›رالاو
jا L To +لاو مžو,- ن9 j ^Xoلا b9 د' د- eلVEو \ا>ي+- 2وaولا L JرO لو 5اF|ا
روHKلا ن9 روgلا 5ا/ JرOو s2ودح N9 ا-4و ه,ي+6 L 2اD|او ر?*Iا را?ن4و هي 0 ^ا2اIاو
ن& مـ'`O ـ•ح مـDضب )q ـاzرو مDقـ7فب نود+تي0 ،jا هـ+Ÿ dKلا 5اF|ا نـ9 ´انxاو
#hا رEاt9 ن9 رDt9 iE 5ا- اO 2ا£ا ناH ن4و \ اDي0 RŸو ^روgلا ك,( L رDtO s2و+9
\NــــــــــيلاF|ا رــــــــــEاtIا اDيFــــــــــ7Oو


5اF|ا عاون&
208
ن' 5اق0 ، Nق,vاو N9اقلا Zا[و روgلا 5ا/ هنا>+6 jا Z3 د- Aاولاق0 •اŠلا #Oرفلا مD,با-و
A l ق0ا*Iا CمD9ا7 a& ك+ y( مD تO&ر ا34وM A م- ر NO Pا Aنوق0ا*Iا 4 A 5ا-و ، مH وM
Cايئرو اUاU& ن7ح& مE نر- ن9 مD,+- ا*?,E& A م-ر NOPا A ³ر9 74 ، ر“ا*9و لاو9& d& ،
A م,6و هي ,' jا 8,p ه* ' م,79 ¦ي>p Lو ،روgلا وE A ن7hا 5ا- رt*O ل jا ن4M
Cم?لاF'&و م?بو,- B4 رt*O ا{4و م?لاو9&و مHروp B4 رtن €* O • هن & Zو,9و A اولا- ،
GEKلا Nي نآو GEKلاو رO رhا „ا+ل ا* ي,' Zرح د- و A اولا- \ N+ >Iا رtن 8فن ا {4و ˜ار2xا
A 5ا-و ،اي ندلا 5ا/ مt '& ن9 كل3و ،Nضفلاو اaاوˆ& هب ا* ت9 ا9 B4 كي *ي' ند[ لوM
Cهي0 مD*تف*ل ايندلا ^ايhا ^رEˆ مD*9 A م-ر NOPا A هط 131 A Oدhا Lو ، ن9 ^3اK+لا M
Cناcxا ـL نو?O :ارuلاو Zا;لا ـL نو?O اـFH ›رـ7لا و \ l0رـ7Iا jا Z3 دـ-و ،
\„ا+,لا
ه* 9و ،دFŸ ا9 ه* 9 Aعاون& NU )U N}ي¡او „ا+,لاو ^روgلا L 5اF|ا A5اقO ن& عا™لا Rg0و
jا N' اط 8,' نا'&و j ناH ا9 ه* 9 2وF>Iا0 ،Z3 لو ‰د9 هب #,تO ل ا9 ه* 9و ،ZKO ا9
وE و \ 2و0و,ل RF yتO م,6 و هي ,' jا 8,p º* لا ناH اF H هل Nباyت6 لاو sر9او& Kي ف*(و
ا34 2وFS كل3 ن=0 \هـي0 e)يvاو :رhا ـL رـOرhا „ا+لو 5اتق,ل :رhا Nلآ „ا+ل ـXtن
Nـ6اOرلاو اـيند,ل ناH اـ9 هـ*9 Zو9KIاو ،sود' _ـيqو هـ*O2 رـgنو jا NـF,H e)'4 نـFض(
ن=0 \هـ+,;9 8ـg-&و دـ+لا NـOاq وـE نو?O ن&و ،1اوDuلا B4 Rـ6وتلاو e)يvاو رـ…فلاو
نOKE ن' )< ا9 وE ZKO لو دFŸ ل ا9 ا9&و \كل3 Jو6 L N» ا¡ mيل „وف*لا ن9 اXŠH
\lفـــــــــpولا نـــــــــ' 2ر~و نOدـــــــــgقلا
sر<آو ، N0 ر9 هلوY0 A lFيt' l,p& 8,' RF تu9 €O رuلا O دhا اKE ن& 2وgقIاو
ن9 ه+ Ÿ dKلا 5اF|اب د+ Oو ، eiش هي 0 ه,Uاc ل dKلا 5اF|اب هنا>+6 jا ›ري0 \˜و,6
Ä)<xاب ه+ ,-و ،]دgلاب هنا7ل RFŸ ن& sد+' ن9 G>ي0 \ ])<fاو 5اF'fاو 5او-fا
هل sXD;(و ه6ا+ل L هي,' هFن راD“=ب هن دبو ،N'ا;لاب هحراوaو ،RHوتلاو Nبانxاو N+>Iاو
هـ0ري0 ،راف“fا مـي,ق(و ناتvاو NـEور?Iا روuلاو àاـ6وfاو ´ادحfاو „ا©fا نـ9
dKلا 5اF|اب هـ0ري0 ، N,يF|ا ])<fاو 5او-fاو 5ا0fاب هـيل4 ›رتOو 5اF|ا 1افـgب
209
Nـ0رIا Aـl(د'ا- ـOدhا .ـFy0 ،هـ*O2و هـ'رش وـE dKلا 5اF|اب sد+Oو ، هفـpو وـE
\˜و,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7لاو


Rفلاو Nc`لا ]دp
Lو ه9`' L ه-دg0 ، Nc`لا ]دp .9 sرو9& .ي/ L هبر ه-دp ن9 .فن& eiش د+,ل mيل
ABا( 5ا- ، ه,0 Cم ¡ اX< نا?ل jا او-دp و,0 ر9 fا Z`' ا3=0 M NO Pا A دF S ^رو6
A م- ر 21 Zد'و اD9`aو اD/ N c`لا ]دg0 ، R فلا ]دpو N c`لا ]دp L ه(2ا70
]دp هي ,' iقب هت c`' b-دp ا3=0 ،Zو,( لو 22ر( ا žوuO ل N c`' نو?( Rب اDي0 22رتلا
، ه*طابو sرEا“ ن9 eiuب ه*' €,…تO ل&و ، هي0 دD|ا 5Kبو .6ولا –ارفت6ا وEو ، Rفلا
\ روتفلاو R7?لا ن9 ه *c R فلا ]دpو ، NF¡او ^2ارxا € r ن9 ه *[ دgقلا N c`0
ن9 م}ت,O w9 ]دgلا اKEو \sXoل .*gO ا9 ]و0 هل jا .*p sرو9& .ي/ L jا ]دp ن9و
\ه,Hو(و هـp)<4 ¦ـp نـ9 „ا*لا ]دـpY0 ،RـHوتلا ]دـpو Ä)<xا N>ـp


د+لا ^2ار4 ¹ردقلا
ر9 & ا9 R 0 هF D,Oو ه* يO ن& ه7فن ن9 2ار&و هق 0و ن=0 ، ^2ار4 ا3 اد+' ر9 & ^2ار4 و3 :ر
ه+طو ه7فن sاوª ا9 ل4 رات@ ل NيŠيhا sKE ن9 وEو ،ه7فنو ه(2ار4و s)<و هلK< ن4و ، هب
ارباpو ا* 9V9و اF,79 هن وH وE و ،Nي Šيhا ك,( 8,' دO رO ل نا7ن4 وE ي ح ن9 وD 0 ،
210
ه( 2ار4و انا7ن4 هن وH 2ر• 8,' دئاˆ ر9 & اKEو \ كل3 و ¿و ، اربو اي ق(و ارو?شو ا*7Sو
اFH ، #ي0وتلا وEو كل3 8,' دئاˆ ردقب دOV( • ن4 اDتيح)p 2ر• iف?O ل ن?لو ،Nhاp
Rgف*Iا رو*لا ن9 ر<آ G+6 RgŸ • ن4 ˜ار2Éل lلا Nيح)p 2ر• NO¼رلا L iف?O ل هن&
\ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــD*'


jا را-و
مي t( ن9 5ا< ك+ ,-و „ا*لا ن9 كل X-وتلاو مي tتلا G,;( ن& RD|او م,tلا مt'& ن9
5ا- ،اD ي,' ˜ارO ن& jا ر- و( ل 5اح L ˜ارO ن& ه,~و ]و,…Iا ر- و( كن =0 ، sX-و(و jا
ABا( C‡را-و j نوaر( ل م? ل ا9 M A م- ر NO Pا A ‰ون ^رو6 13 N,9ا9 هن و,9ا( ل d&
A Bا( هلو- ه* 9و \NF tلا AX-وتلاو ،هن ور-و( ن9 Csور-و(وM ل م?ل ا9 Aن7hا 5ا- ،
نور( ل A دO ˆ نب ا 5ا-و م?بر NFt' نولا+( ل AدEا• 5ا- ǽهن ور?u( لو اقح j نو0ر(
\هـــــتFt' #ـــــح نو0ر( ل A „ا+' نـــــبا 5ا-و \ Nـــــ'اط j
sودحو هت Ft' #ح او0ر'و jا اوFt' ول م Œ& وE و ،دح او w9 B4 .a ر( 5او-fا sKEو
\ G,قلا L sرا-و G7¢ ه* 9 eايhاو هيpا9 :ا*تaاو هنا>+6 هت 'ا;0 ،sور?شو sو'اط&و
ن9 i>ت7 O ا9 د*' sرHKO ن& مH دح& G,- L jا را-و مt يل A €,7 لا T ب 5ا- اK¡و
ن9 اKD0 ، كل3 و ¿و î*لاو رO ™vاو G,?لا jا ¦+ - A 5وق( اF H هب ه!ا نرقي0 ، sرH3
\jا را-و
À ا9 ، ك( ايحو jاو A 5وق( ي ¢ ، _ف,لا L ل ، هق,< ن9 ا}يش هب 5د( ل& sرا-و ن9و
، N' ا;لا L لو ، 5)axاو مي tتلاو Ghا L لو \ b}شو jا eاش ا9 و ، bن &و jا ل4
، ^رyفلاو NF,tلا رŠH& هي,' اFH ، مt'& Rب ، jا .ي;( اFH هيŒو sر9& L ]و,…Iا .ي;ت0
211
— +9 وE A5وقOو هق ¢ lDت7 O لو ، هي ل4 نO ر“ا*لا نوE& ه,•و \ eاaرلاو ›وvا L لو
هلو6 رو jا نو?O لو ، هي ,' ]و,…Iا #ح ZدقOو ، N,ضفلا 8,' ه,• لو ، NSا7 Iا 8,'
دhا نو2 „ا*لا هي0 dKلا #uلاو دhا L نو?ي0 ، دحو Nيحان L „ا*لاو ، Nيحانو دح L
هت9د< L jا i;Oو ه+لو ه+,- هت+طا- L ]و,…Iا i;O لو ، هلو6رو jا هي0 dKلا #uلاو
\هـبر 2ار9 8,' اـ9دق9 هـ7فن 2ار9 Rـ• لو ، هـحورو هـ+,- نو2 هناـ7لو هـندب
„ا*لا :و,- L هل iق,O ل jا ن=0 كلKH ناH ن9و ، G,قلا L jا را-و Zد' ن9 ه,H اKD0
Toب را-و ˜اK0 sرش N0ا- sور-و ن4و ،مžو,- ن9 هت+يEو sرا-و ¬ق7O Rب ،N+يE لو ارا-و
ا9 هي0 JX0 sXFrو sر6 8,' ه')طا ن9 i>ت7O ن& jا را-و ن9و \ ميt(و Gح را-و ل
\„ا*لا رباH& نـ9 i>تـ7O ـا« مـt'& ^و,vا ـL هـ*9 i>تـ7O ن& sرا-و نـ9و \ sر?O
„ا*لا ن9 G,;O €ي H NF ?hاو م,لا ن9 sا(آ ا9 و ه9 )Hو jا ر- وO ل ن9 ن& 2وgقIاو
ǽهــــــــــــــــــــــــــــــــFيt(و sX-و(
و ع2اور و 1اDي+*(و #hا ن9 1)p م,6و هي,' jا 8,p 5و6رلا Z)Hو م,لاو نآرقلا
لو Çكt'و كيل4 2رو ا9 )0 ،كب مئا- _-و9و ع2ارو رaاˆ Gيuلاو ،كيل4 ^2راو رaاوˆ
هي0 رUV( • :اgFH bنY0 ǘXq ن9 ميtتلاو X-وتلا G,;( اKE .9و Çك>gن كب Zا- ا9
:رضلا0 \هباg9 B4 رt*لاب رa™O و _تO ن& sXq ن9 G,;O وEو ،اراa`نا و اt'و هت+يg9
\هـــبرr B4 رـــtن ـــن« راa`نلا دـــOرO وـــEو ارaˆ هـــي0 رـــUVO •
نz €ي?0 ،sXq L اناي' اEآر نFH mيل sXq #ح L 1اOPاو 1ابوقلاو 1)ŠIاب .! ن9
½ه7فن L اE دaو CمD7فن& Lو ]ا0Pا L ا* (اOآ مDOر*6M A م- ر NO Pا A b,g0 ^رو6
53 ن9 jاب ا3اي0 ، Nي ئر9 ^2وDu9 mف*لا L ه( اOآو ، N9و,9 N'وF79 ]ا0Pا L ه( اOÍ0 ،
\نلKvا
ABا( 5ا- اورO •ح NO آ RH مªeاa ولو ،نو*9VO ل كب ر NF,H مDي,' bقح نO Kلا ن4M
Cميلfا :اKلا A م-ر NOPا A mنوO ^رو6 96-97 A 5ا-و ، N?ئ)Iا مDيل4 ا*ل`ن ا*ن& ولوM
212
C jا eاuO ن& ل4 او*9Vيل اوناH ا9 )+- eiش RH مDي,' انرuحو 8(وIا مDF,Hو A Zانfا
A مــــــــــــــــ-ر NــــــــــــــــOPا 111 \
اF,?0 ،هلاF'&و ه-)<& Rئاضفب هتق,< œئاقن مFتOو اKE نودب †تO #ي0وتلاب دOVIا R-الاو
L ه*يقOو هناc4 ^و- L 2اˆ هندب Jو- ن9 œقن اF,Hو ،رU& هناc4 2اˆ رU& هناFŠa ن9 8>ت9ا
•fا ن9 l9 دح 8,' هب €ق O هن f ®هل X< 1وIا0 اK?E ن?O • ن4و ،^ر<Pا رادلاو jا
هـFqو ـه»و ـهI& ـL ^2اOˆ ـاŒ=0 ، رـFلا 5وط .ـ9 œئاق*لاو :ويلا ›)¶ ،2اـ7فلاو
‹رoلا Zا*تqاو ˜اردتـ6لاو رـHKتلا Rـg>يل .ـفنو رـFلا 5وط نـ7ح ـا{4و ، ه(رـ7حو
ABا( 5ا- اFH ‰وg*لا Nبوتلاو CرHK( ن9 هي0 رHKتO ا9 مHرFن •و&M A م-ر NOPا A رطا0
37 ه6 افن& Nي قب Zا*تqاو هط را0 ˜راد(و ه+ Oا9 ‰)p4 eاق+لا 5وطو X Fتلا هU روO • نF 0
‰ا*a 8,' د+لا ن=0 ،ه(ايح L هل X< )0 ل4و ،ميقIا مي*لا 5وgحو ه+,- ^ايح 8,' RFي0
L هل ^2اOˆ sرف6 5وط ناH ه,F' ن7حو sرF' 5اط ا3=0 \را*لا B4 ا94و N* |ا B4 ا94 رف6
5اط ا34و ، Rض0&و Ra& Nبا+gلا bن اH اDيل4 رف7لا 5اط اF,H هن =0 ،^K,لاو مي*لا 5وgح
ا9 4 ر0ا7Iا0 \ Rف6& B4 هل لو`نو هب اK'و ه I& L ^2اOˆ sرف6 5وط ناH ه,F' eا6و sرF'
Aعو0رIا O دhا Lو ، 5ˆان ا94و د'اp مHرشو ،ه,F' ن7حو sرF' 5اط ن9 مHX<M
Cه,F' ¦ـــ+-و sرF' 5اط نـــ9 \ Rـــ+*ح نـــباو iـــ9رادلا و dK9رتلا sاور
اF ,Hو ،هح ورو ه+ ,قل ^راF' ه,a ه( ا3 ن9 ei ش :ر< اF ,H ه+ ,ط L ]2اgلا Gلا;لا0
L ^2اOˆ ه,a sاين2 1اKل ن9 ا}يش .*9 اF,Hو ،ه(ر<آ L ^2اOˆ ه,a sاين2 ن9 eiش œقن
sاين2و هن دب ناgق*0 \ه( ر<آ ‰ار0& L ه,a مq و& ن`ح و& مE هلان اF ,Hو ،ه( ر<آ 1اKل
اX<و هب N¯ر ناH ،s2ا9 L هي ,' sX0و(و كل3 5وgح L 2اˆ ن& هت6ائرو هEاaو ه( Kلو
ن=0 ،نطاب و& رEا“ Gaاو ˜ر( و& N* طاب و& ^رEا“ :ون3 8,' Nب وق'و ان ا9رح ناH ل4و هل
\#ـــي0وتلا jابو ،Nـــبرfا sKE 8,' Gـــ(ر9 ^ر<Pاو اـــيندلا ـــX< نا9رح

213

ر0ا79 #Oرط ^ايhا
،را*لا و& N* |ا L ل4 م ¡احر ن' ¬ح م ¡ mي لو ، نOر0ا7 9 اولا`O • اوق,< K* 9 „ا*لا
هي0 G,;O ن& ^2ا' 5ا>Iا ن9و \را;<fا :وHرو NقuIا 8,' —+9 رف7لا ن& م,O R-الاو
ن9 نآ RH و& Zد- ^Yطو RH ن& Zو,Iا ن9و \رف7لا eاDتنا دب كل3 ا{4 ،Nحارو ^Kلو مين
ن& G• •لا 5اhا 8,' ر0ا79 هن & b+ U د-و ، €- او €,?Iا لو ،Nف-او Xq رف7لا 1انآ
2ادت6لا Zد- 8,0 ‰ارت6ا و& Zان و& 5`ن ا34و ،RpوIا 2ا`لا N}يª ن9 اDي,' ر0ا7Iا نو?O
\Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7,ل


^دEاuIا
ن9 ˆ L هن f ® ›و-و ر7 لا L X7 لا L †لا ن' ^دEاuIاب 5اoتشلا ن& l 0رالا د* '
Bو& ناH Rgف9 ناc4و N0 ر9 ن9 2اO2ˆا و& نطاب و& رEا“ RF' Gحاp ناH ول ^دEاuIا
رuŸ ند+لاو ،ا ª2ار4و اDت»و اDت0ر9و اD,F' ^روp 8,' رu£ Nينا7نxا Nفي;,لا ن=0 ،هب
8,'و \كل3 Nقيقح 1دEاش رادلا sKE ن9 b,قتنا ا34و \¦ي+قلا و& ن7hا ه,F' ^روp 8,'
˜ر7ل كتنايp رد- 8,'و ، مDت*Hا79 و „ا*لاب mن fا ن9 د +( jا ن9 ك+ ,- :ر- رد-
^2ارxا N>p ¥ #Oر;لاب م,لا N>p ¥ ديحوتلا N>p كل3 ˜)9و \هtفح نو?O ك(2ار4و
8,' اورŠO ن&و كي ,' م ¡ا+-4و كل „ا*لا دg - ن9 رKhا RH رKhاو \RF لا N>p ¥
\8ـــــFtلا Nـــــ0Pا ـــــاŒ=0،كـــــrرq .ـــــrو9

214

نا;يuلا R<اد9
A1اDa ´)U نـــ9 ل4 هـــي,' نا;يu,ل #ـــOرط ل هـــن& م,O Gل d3 RـــH
CAا ـEدح&M نا;يuلا _ـح iـEو N,ض0 Xـgت0 Nـaاhا رد- 8,' دـO`ي0 ،›ارـ6xاو دـO`تلا
^Kل و& Zون و& eاKq ن9 اžو,;9 Zا[ mف*لا eا;'4 ن9 ˆارتحلا #Oرطو ،G,قلا B4 ه,<د9و
\هــ*9 ودلا 5و<2 نــ9 نا9fا Rــgح :ا+لا اKE bــق,q& ــ•F0 \ Nــحار و&
CANي ناŠلاM ودلا ه|و0 نghا :اب ¦ت 0 Rفq •F0 ،رHKلا نgح L رHاKلا ن=0 ، N,فoلا
\هـــــــaار<4 GـــــــgO و& هـــــــي,' رـــــــ7ي0
CANــــŠلاŠلاM \eايشfا .ــــي/ نــــ9 هــــي*O ل اــــ9 €,?(


‰اy*لا #Oرط
L ا6&ر نو?O ي ¢ N6ائرو N'ا*pو م,' RH B4و Rب ^ر<Pا رادلاو jا B4 3وف*لا Gلاط
b£ روDق9 X q ،ه »و 8,' اF Hاح ا9 ادق9 ا' اyش نو?O ن& ‚اتŸ ،هي 0 هب Jدتق9 كل3
5وpولا #Oر;ب ا0را' ، هيل4 هaو( اI اقشا' ،هبو,;9 Jو6 ا9 RH L ادEاˆ ، ه,ي° نا;,6
5K' لو مئل Zول هب و,;9 ن' هي *ŠO ل ŽY|ا bب اU NF¡ا Zادق9 ،ه* ' .طاوقلا ]ر;لاو هي ل4
هي ل4 ‚اتŸ ا z اFئا- ،ZKلا •& لو ‰دIا ^Kل .9 Rئا9 Xq ر?فلا مئا2 نو?7لا XŠH ، 53ا'
Zرا?I اـ+S ،Gـتلا هـتحارو †ـgلا sراش ، 1اrراIا s`فتـ7( ل هـتنو9 :ا+ـ6& نـ9
،مـD*يب ـGhا ¬ـقت,O dKلا رئا;لاH رKح 8,' ل4 „ا*لا ¬لا@ ل ،هـت-ول اـt0اح ،])<fا
R6ر9 Xq ،ه7*a —ب 8,' Äاgت<لا §ئاتن L ا 9اط ،N+ Eرلاو N+ qرلاب ه7فن 8,' اFئا-
215
دئاولا رـyE كل3 ˜)9و \نو?لا Gـ(ار9 ـL sرطاو< احرـ79 لو اـŠ+' هـ6اوح نـ9 ا}يش
ن9 X< :اyhا .9 :2fا Zو`ل ن& Zاولا د*'و ،:و,;Iا lبو ك*يب N,ئاhا #ئ)لا .;-و
\€ــــــــــــــu?لا .ــــــــــــــ9 :2fا ‰ارطا


رHKلا Rض0&
ه+,- رضŸ •ح هي0 5ا`O ل ¥ ، N,فq 8,' ناH ن4و نا7,لا رHKب æدت+O ن9 نOرHاKلا ن9
رضŸ •ح ن?7O Rب N,فq 8,' æدت+O لو كل3 JرO ل ن9 مD *9و \رH Kلا 8,' Yط اوتي0
ن9 رHKلا Rقت*O 5وfا0 \اي/ ا}طاوت0 هنا7ل .+تت6ا dو- ا3=0 ه+ ,قب رHKلا L عرuي0 ه+ ,-
لو& ن?7O Rب ،ه* 9 ه+ ,- و,@ ن& Xq ن9 ،هنا7ل B4 ه+ ,- ن9 Rقت*O •اŠلاو \ه+,- B4 هنا7ل
رHKلا B4 º,قلا #;*لا Rقتنا ¥ ه+ ,- #;ن كلKب mح& ا3=0 \ هي 0 #طا*لا روDtب mŸ •ح
\ارHا3 هــ*9 eــiش RــH ــد• ــ•ح كل3 ــL ]رoتــ7O ــ¥ •اــ7,لا
رHاKلا دDشو NO و+*لا راH3fا ن9 ناHو نا7,لا G,قلا هي 0 Yطاو ا9 ه فن&و رHKلا Rض0&و
\sدــــــــــــــــpاق9و هــــــــــــــــينا9


مEرr&و „ا*لا .فن&
من هن=0 ، ا0ور9 هيل4 .*g( و& اX< هي0 عر`( •ح ه7فن ن9 ك*?9 Raر كل „ا*لا .فن&
رr&و \ رŠH& و& كب ه'افتنا RŠ9 Nقيقhا L هب ك'افتنا0 \كلاFHو كتف*9 8,' كل نولا
\كgقنو ك(رض9 8,' كل نو' هن=0 هي0 jا ig( •ح ك*9 ه7فن ن?9 ن9 كي,' „ا*لا
216


N9ر>Iا ^K,لا
Nي 'ادلا 1دتشا ا3=0 ،اD ئاضقنا د ب •Æل ^رFŠ9 ا ¡وا*( 5اح ¦+ قلاب Na و`« N9 ر>Iا ^K,لا
ن9 اFD*يب ا9 رtناو نO ر9fا lب نˆاو ¥ اDI&و اD>+- eاقبو اD'ا;قنا L ر?ف0 اDيل4 ك* 9
\1وافتلا
عا;قنا L ر?ف0 mف*لا 8,' b,قU ا3=0 ،Nحارلاو ^K,ل رFŠ9 ن7hاب ‚و`« N'ا;لاب Gتلاو
ن=0 ،‰وaرIا 8,' ¦aارلا رU آو نO ر9fا lب نˆاوو ،اEرور6و ا ªKلو اD*7ح eاقبو اD+(
ن4و ،ه(ا6اق9 كي,' نDO ^K,لاو رور7لاو Nحرفلا ن9 G+7Iا L ا9 B4 رtنا0 G+7لاب bIY(
\ــlIfا ــlب نˆاوو هــ+قO dKلا •fا B4 رــtنا0 Nــ9ر>Iا ^K,لا ˜رتب ــbIY(
\ا»)'& .0دل lIfا رop& 5اFتحاو ا»ان2& bOوفتب lتف*Iا مt'& Rيg£ Rقلا Nيpا<و
نF0 ،اD*9 هل .فنfاو Bوfا هب رات@ Rق' B4و ، ا ªايضتق9و :ا+6fاب م,' B4 ‚اتŸ اKEو
ا »دح& ن9 و& اFD*9 هtح œق ن ن9 و ، sرUآو Rض0fا رات<ا م,لاو Rق لا ن9 هF7- ر0 و
RF>تي,0 Nقuz ل4 اFD*9 ادحاو 5ا*O ل هن& م,' ^ر<Pاو ايندلا L ر?0 ن9و ، ه0)< رات<ا
\ــــــــــا»اقب&و ــــــــــا»Xv NــــــــــقuIا

217

iŒو ر9& وض' RH L
Nف*9 هب هلو ،NFن هي 0 هلو ،iŒ هي 0 هي ,' هلو ،ر9& هئاض'& ن9 وض' RH L د+ لا 8,' j
هي 0 هي ,' هت Fن ر? ش J2& دق 0 هي Œ هي 0 G* تaاو sر9Yب وضلا كل3 L j Zا- ن=0 \ ^Kلو
كلKب ه'افتنا ن9 jا ه,;' هي0 هيŒو jا ر9& R;' ن4و ،هب ه( Kلو ه'افتنا RيF?( L 86و
\هــــ(رض9و ــــهI& :ا+ــــ6& †ــــH& نــــ9 ه,aو وــــضلا
NO 2و+ب هت -و Ro ش ن=0 ،ه* 9 هب رق(و هي ل4 ه9 دق( NO 2و+' ه( ا-و& ن9 b- و RH L هي ,' هلو
ر<Y( و& Zدق( L 5ا`O ل د+لا0 ،ر<Y( Nلا;بو Nحار و& Jوž ه,oش ن4و ،هبر B4 Zدق( b-ولا
A Bا( 5ا- \ Nت+ل& #Oر;لا L ›و-و لو Cر<YتO و& ZدقتO ن& م?*9 eاش نIM رUدIا ^رو6
A مــــــــــــــــ-ر NــــــــــــــــOPا A 37 \


را*لاو N*|ا اقOر0
b,با- N- ر0 Alت-ر0 او-رت0ا0 \ .* Iاو eا;لاو iD *لاو ر9 fا lب #,vا اKE هنا>+6 jا Zا-&
، s¼اد'& eلVEو ،¬…7لاب ه*9و ،ر?uلا ن' N,فoلاب seا;'و :ا?(رلاب هيŒو ˜رتلاب sر9&
ا* (ر9& ن=0 ، ˜دي+' ن ¿ ا {4 Aاولا- م7 -و \كل3 ن9 مD ي0 ا9 G7 ¢ ^وادلا ن9 مD ي0و
˜اند¯ ا*تي;'& ن4و ،ه*' ا*تيŒ اF' اEا*ففHو ا*6وفن ا*?79& ا*تيŒ ن4و ، Nباaxا B4 ا*'را6
^ايhا رت6 ل4 N* |ا lبو eلVE lب mي ,0 \˜انرH3و كي ل4 ا* 'رض( ا* ت*9 ن4و ،˜انر?شو
mي ل ك}لو& ن& اFH \ l'fا ^ر-و مي قIا مي *لا B4 اوراp 1وIا مD ي,' ه- `9 ا3=0 ،اي ندلا
\ •fاو ^رــ7hا B4 اوراــp 1وIا هــ-`9 ا3=0 ، ^ايhا رتــ6 ل4 را*لا ــlبو مــD*يب
، bن & l قOرفلا d& ن9 م,( ن& 12ر&و ، ك+ ,- L ^ر<Pاو اي ندلا Žويa b92اg( ا3=0
218
.9 bن Y0 ، luي|ا lب ›و-ولا ك* ?c ل 34 R( اق( ن9 .9 و اF D*9 Rي [ ن9 .9 رt نا0
اوqر0و ، sورواu0 Rـقلا او>g*تـ6او Jو¡ا اوuoتـ6ا 5وfا #ـOرفلا0 \ NلاS ل ـا»ادح4
رFO ا z ا ªراFل مªا-و&و ، هب اور9& ا z RF,ل مDحراوaو ، هل اوق,< اFي0 ر?ف,ل مžو,-
اـيندلا او*?ـ6و ، RـFلا B4 ^ر2ا+Iاب Ra fا N'ر6 8,' اورDtت ـ6او ، ^ر<Pا ـL ـم¡ˆا*9
8,' هت 'اطو jاب اوFتEاو ، اD يل4 م ¡اقتنا R+ - ^ر<Pا او*طوت6 او ، اD *' ^ر0ا79 م žو,-و
مي ن ن9 هنا>+6 م ¡ Ry0 ، اD ي0 مD 9اق9 رد- 8,' ^ر<Óل او2و`(و ، هي ل4 مD تaاح رد-
هئاقل B4 مD -وشو هت +S 8,' اD /و هي ل4 م žو,قب R+ -&و ه7 ف*ب مD7نآ ن4 اD حورو N* |ا
ا ªو0 8,' ن`hاو م ¡او اي ندلا N+ S ن9 مE Xq :و,- Æ9 ا « م žو,- –ر0و هب رقب مD Fنو
هـ*9 Ìحوتـ6ا ـاz اوـ7ن&و ، نو0رتIا sر'وتـ6ا اـ9 اون)تـ6ا0 ، ـاžاE3 ›و< نـ9 مـoلاو
\مــــDحاورYب 8,'fا ÆIاو ، ــــمŒادبYب اــــيندلا او+>ــــp ، نو,Eا|ا


ديحوتلا 1افp ن9
وD0 ، هي 0 رU VOو ه7ندOو هشد@ eiش ¾2Y0 ، sافp&و هفtن& هE`ن&و eiش €;ل& دي حوتلا
اK¡و \ اDي0 رU VO eiش ¾2& ادa Nي0اgلا ^آرIاHو ، رU & ¾2& هي 0 رU VO نو?O :وU Tي بYH
ل4و ، sدضب رU fا كل3 .,-و ه+حاp ر2اب ن=0 \ Nي فvا ^وDuلاو Nt ف,لاو Nt >,لا هشوu(
\ هــــ,- هــــي,' رــــ7تO اــــ+ط راــــpو م?>تــــ6ا
اD*9و ، 5او`لا .Oر6 5وghا .Oر6 نو?O ا9 اD*9 A هي0 Rg£ •لا عو+;لا و راUPا sKEو
، 5او`لا .Oر6 5وghا ei ;ب نو?O ا9 اD *9و ، 5او`لا ei ;ب 5وghا .Oر6 نو?O ا9
\5او`لا eــــi;ب 5وــــghا eــــi;ب نو?O اــــ9 اــــD*9و
219
، راUPا ك,( نـ9 ـXŠH هـي0 رـFo*O ، اـFيt' اX+ـH sديحو( نو?O نـ9 „ا*لا نـ9 نـ?لو
دي حوتلا Gحاp هب رت oي0 Á6و و& N6ا© ¾2& ه;لا@ dKلا XŠ?لا eاIا Nل™z هي 0 Rي>ت7Oو
ـXŠ?لا مـيtلا دـيحوتلا Gحاـp هـب ¬,< ـاz €ـيضلا sديحو( ¬,…ي0 ، هـنو2 وـE dKلا
\ــXŠ?لا دــيحوتلا ــL رــDtO • اــ9 هــي0 sXUY( نــ9 رــDtي0 ، sديحو(
L •,+O • dKلا R>Iا L رDtO ل ا9 ه7ندO ا« ه+حاgل رDtO ادa Lاgلا R>Iا ن=0 اضO&و
\هـــب رـــuO ل هـــن=0 اKE نو2 Nلاˆxاب هـــHاردتي0 هـــo,+9 eافـــgلا
›)¶ ا ªرD-و N}O2رلا 2اوIا bلاح& ادa NO و- bن اH ا34 دي حوتلاو ناcxا ^و- ن=0 اض O&و
\Nـــــــــــــــــــــــــــــــــفيضلا ^وقلا
RŠ9 8(& ن9 هب ¦9ا7O ل اz ¦9ا7يل 1ا}ي7,ل ^ر9اoلاو ^XŠ?لا ن6ا>Iا Gحاp ن=0 اضO&و
ARي- اFH ، ن6ا>Iا ك,( RŠ9 هل b7يلو 1ا}ي7لا ك,(
.يفش €لYب ه*6اS 1eاa µ µ µ دحاو GنKب 8(& Gي+hا ا34و
iـشاوoلاو ‹راولا ك,( RـيŸ 2ايقنلا 5اFHو ^2ارxا ^و-و G,;لا ]دـp ن=0 اـضO&و
5او-fا Rي Ÿ 2ايقنلا € rو دgقلا 2ا70و :K?لا ن& اF H ،ه+ aو9و sاضتق9 B4 N+ Oرoلا
اـDتلاح4و Nـ+لاoلا Q)<fا ـL كل3 دـEاuO اـFH ،هـ+aو9و sاضتق9 B4 NـحودFIا 5ا0fاو
\اــــــــــD+ط B4 NــــــــــOKqfا Ëاــــــــــgل


sاو6 هي0 G,- L sرئا<3 jا .F• ل
220
†لا ˆو*Hو jا رئا<K0 ،هـت¯رب ˆوفلا Ga و&و jا :اK' نـ9 ـ8©& ن4و ،j 1اوDuلا ˜ر(
ن9 ناH ن4و ،sXq هي 0 G,- L Rg£ ل ،هب ‚اDتبلاو ‰رفلاو هي ل4 ]وuلاو mن fا ^Kلو
هت »و sاو6 هي 0 G,- L sرئا<3 R • ن& Ï& هنا>+6 jا ن=0 م,لاو دE `لاو ^2ا+لا RE &
،jا نو2 ارق0 w oلاو ،jا .9 w q رق فلا JرO G,- L sرئا<3 ع2وO ـا{4و ،sXoب Nـق,ت9
\هـ9 اـFين :اKلاو ،هـنو2 اـباK' مـي*لاو ،هـ9 ا`' 5Kلاو ، هـنو2 ل3 `ـلاو
،ه9 ن?O • ا34 ،ن`hاو مoلاو م¡او •fاو 1وIاو ، ه9و هب ل4 ^ايhا JرO )0 ، N,F|ابو
\ Nـــ9ايقلا ZوO Nـــ*aو ،N,y9 اـــيندلا ـــL Nـــ*a Aنات*a هل اKD0


›ا?ت'لاو Nبانxا
Nقيقحو \ه-رافO ل دy7Iا L ند+لا ›ا?ت'اH Raو `' jا 8,' G,قلا ›و?' iE Nبانxا
هـت'اط 8,' ‰راو|ا ›و?'و ،مـيtتلاو 5)axاب sرH3و هـت+S 8,' G,قلا ›و?' ˜ا3
RـيUاFتلا 8,' €ـ?' sدحو jا 8,' هـ+,- €ـ?O • نـ9و ،هلوـ6رل NـباتIاو هل Ä)<xاب
Aهـ9وقل eاف*hا Zا94 5ا- اـFH Nـ'و*تIا CنوفHا' ـا¡ مـتن& ـ•لا RـيUاFتلا sKE اـ9M ^روـ6
A م- ر NO Pا A eاي+ن fا 52 ›و?لا ه9 و- _ح نا?0 ،›و?لا Nق يقح ه9 و-و وE م7ت-ا0 ،
روgلا iE و ،5اŠ[ . / Rي UاFتلاو \Rي ,|ا :رلا 8,' ›و?لا هtح ناHو ،Rي UاFتلا 8,'
b9ا- •لا RيUاFتلا 8,' ه*9 ›و?' هيل4 نوHرلاو هب هلاoتشاو jا Xoب G,قلا #,ت0 \N,ŠFIا
›و?لاب Zا*ـpfا 2ا+' ˜رش ناH اK¡و ،Zا*ـpfا RـيUا[ 8,' ›و?لا ـXtن وـEو ،هـ+,قب
ه(د+ت6او هت ?,9 د- Rي Uا[ G,قلا L ناH ا3=0 ، مD ,يUا[ 8,' م ªا2ار4و مD F»و م žو,قب
هي,' jا 8,p º*لا sا! اK¡و ،اDي,' Zا*pfا ›و?' Xtن وD0 ،اDي,' افHا' نو?O ي¢
A 5اق0 mـ?*لا و mـتلاب هـي,' اـ'2و ـا¡ اد+' م,ـ6و دـ+' mـ( ،را*Oدلا دـ+' mـ( M
CÌقتنا )0 كيش ا34و m?تناو m( ، مEردلا هaا9 نباو \2اD|ا :اتH L dرا…+لا sاور
دــــــــــــــــــE`لا ــــــــــــــــــL
221
8,' 5ˆانو sدgق9 B4 ن'ا“ وD0 ر0ا79 RHو ،مD,H رف6 ‰ا*a 8,' رادلا sKE L „ا*لا
sرف6 5اح L jا B4 ن' ا“ وE ا {4 ^ر<Pاو رادلاو jا Gلاطو ،هي ,' 5و™لاب ر7 O ن9
Aهئاضقنا Lو sرف6 L هت » sKD0 ،هي ,' Zودقلا د* ' هي ,' 5ˆانو N* }F;Iا mف*لا اDتO& اO M
C•*a i,<2او d2ا+' L i,<2ا0 Nيrر9 Nيrار كبر B4 iaرا م-ر NOPا A رyفلا ^رو6
A 27 ¹ 30 A نو'ر0 ^&ر9ا bلا-و، CN*|ا L اتيب ˜د*' À نبا :رM A م-ر NOPا ³ر>تلا
11 \رادلا Rـ+- را|ا ن=0 ،Nـ*|ا ـL نو?O ن& اـD+,ط Rـ+- sد*' bـي+لا نوH bـ+,;0


i,' Áيuلا Z)H ن9
^Y0ا?9 كـي,' اـDف'اrY0 dXq B4 Nـ-ا0 دـ+( ل AZو*لاH NـtقO و& NـtقيلاH Zون ـL À Rـي-
\ك+7لا دب نفO`( )0 اgلا< ا+E3 Xgتل رقفلاب كتي,تبا \كتO2و+' L ˜دح ن' كaورv
dXoب اDت,p و ن4و w oلاب كت,pو · اDت,p و ن=0 ،w oلاب i7 ف*لو رق فلاب كل bF ?ح
كي ,' 5ابو هن =0 ا* نو2 eiش B4 نHر( ل \ ·اب ن' كل ا2رط •نو9 2او9 ك* ' bF7ح
ن4و ،كي,' اEانرH3 N0رIا B4 b*Hر ن4و ،كي,' sان22ر RFلا B4 b*Hر ن4 ،كل R(ا-و
\هـــــــي0 ˜ا*aردتـــــــ6ا دـــــــaولا B4 bـــــــ*Hر
اب ر كل ا* rرا ،مDيل4 ˜ا*,Hو l-و,…Iا B4 b* Hر ن4و ،ه9 ˜ا*ف-و& م,لا B4 b* Hر ن4و
\اد+' اــــــــــــــــــــــــــــــــ*ل ˜اrرن

222

نآرقلا عا! د*' NقDuلا
A:ا+ـــ6& ـــا¡ sXq و& نآرقلا عاـــ! دـــ*' ‹ر( ـــ•لا NـــقDuلا
C A اEدح&M sKD0 NقDuلا هل ´د>ت0 اDيل4 ‰ا(X0 هل b7يل Naر2 عاF7لا د*' هل ‰و,O ن&
\]وش NــــــــــــــــــــــــــــــــــقDش
C AاDيناUوM \Nيu< NقDش sKEو ،ه7فن 8,' ان`حو ا0و< #Duي0 ه+?(را Gن3 هل ‰و,O ن&
C AاD ŠلاUوM #D uي0 ان `ح كل3 هل ´د>ي0 ه* ' ه 02 8,' ردقO ل هي 0 œق ن هل ‰و,O ن&
\ن`ح NــــــــــــــــــــــــــــــــــقDش
C AاDبار وM NقDش كل3 ´د>ي0 ه*' ^2ود79 هيل4 #Oر;لا JرOو هبو+S 5اFH هل ‰و,O ن&
\ن`حو €ـــــــــــــــــــــــــــــــــ6آ
C AاD79ا< وM ‰)0 ،هب و+S عاF7لا sرHK0 sXoب Roتشاو هب و+S ه* ' Jراو( د- نو?O ن&
\هل ‰ل ـاz ارورـ6و\احر0 #ـDu0 ، ^رEا“ #ـOر;لاو اـحوتف9 :ا+لا J&رو هلا/ هل
كل3 RFO ن& ^وقلاو \ 5اFتحلا ن' R>Iا €rو 2راولا ^و- NقDuلا G+70 A5اح R?بو
sرU& €ـr sرD“& ا34 هـن=0 ،Zو2&و هل Jو-& كل3و ،هـي,' رـDtO لو )<ا2 ه,F' 2راولا
ا94و ]را6 ا94و ]2اp ا94 #Eاuلا ن=0 ، ]2اgلا ن9 NقDuلا م?ح اKE \ ه'ا;قنا كشو&و
\#ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0ا*9


ر?فلا عاون&
223
˜رتلاو دـE`لا ـL G,;لاو ^2ارxا &د+9 رـ?فلا ن=0 ، رـ?فتلا Rـ+- نـ9 رـuلاو ـXvا Rـp&
د6اف9 .0 2 Lو ا ž)تaا ]رط Lو 2اIا Ëاg9 L ر?فلا ر?فلا .فن&و \ To+لاو Ghاو
Ëاg9 L ر?0 ANبر& اDي,Oو \را?0fا Ra& iE را?0& Nبر& sKD0 ، اžا*تaا ]رط Lو 2اIا
Zا7-fا sKE 8,0 ،اD *9 ˆا`تحلا ]رطو اي ندلا د6 اف9 L ر? 0و ، اD,يg£ ]رطو اي ندلا
هي Œو sر9&و هF نو jا eلآ L ر? فلا 5وfا م7 قلا „&رو \ e)قلا را?0& 1را2 Nي ناFŠلا
ه+حاgل رFŠO ر?فلا اKEو ،ا»لاو ا9و هي+ن N*6و هباتH ن9 ه(افpو هئا!Yبو هب م,لا ]رطو
كل3 هل ر²& اDئا*0و اDت7<و ايندلا Lو اD9او2و اD0رشو ^ر<Pا L ر?0 ا3=0\N0رIاو N+>Iا
كل3 هU رو& b- ولا #ي rو R9 fا رg- L ر?0 اF,Hو ،اي ندلا L دE`لاو ^ر<Pا L N+ qرلا
\bـــــ-ولا Zا*تqا ـــــL .ـــــ6ولا 5Kبو 2اDتaلاو ـــــد|ا
eاˆ=بو \2او L „ا*لاو 2او L ه,~و ا¡وف6 و ا ªو9 د ب اD يي£و هت » i,( را?0fا sKEو
€,?O • اـFي0 رـ?فلاH #,vا اKE رـŠH& :و,- ـL 5و~ ـ•لا N}O2رلا را?0fا را?0fا sKE
1ا3 Nي فيH L ر? فلاH ،.ف *O ل dKلا م,لا 5وض0 ن9 هب Nط احxا i; '& لو هي 0 ر? فلا
\هـــــHار24 B4 5وق,ل Rي+ـــــ6 ل ـــــا« ،ه(افـــــpو :رلا
8قي6وIاو §ن ر;uلا L ر?فلاH ،رض( Rب .ف*( ل •لا Nقي-دلا 1ا'ا*gلا L ر?فلا اD*9و
\رOواــــــــــــــــــــــــــgتلا و 5ا?شfا عاون&و
،ا0 رش لو لاFH mف *لا اDي0 ر?فلا ¬ O • N>ي>p bن اH ول •لا Zو,لا L ر?فلا اD*9و
•,ب ول ـ•لا Nفـ6)فلا Zو,' رـŠH&و ، iي+ـ;لاو iـrاOرلا م,لاو #ـ;*Iا #ئا-2 ـL رـ?فلاH
\هـــــ7فن ˜`O •و كلKب RـــــF?O • ـــــاªاOاq ناـــــ7نxا
ل ن?ل ^Kل هي0 mف*,ل ناH ن4و اKEو ، اD,يg£ ]رطو 1اK,لاو 1اوDuلا L ر?فلا اD*9و
\ه(رــ79 ›اr& ^ر<Pا Rــ+- اــيندلا Nــ+-ا' ــL هــ(رض9و هل Nــ+-ا'
دaو و& ا?,9 راp ا34 اF ي0 ر?فلاH ،نو?O ناH €ي H ناH ول ن?O • اF ي0 ر?فلا اD *9و
را?0& ن9 كل3 و¿و مقت*Oو i;Oو K<YOو ›رgتO €ي Hو .*gO ا3ا9 Nيr ك,9 و& ا™H
\Rفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7لا
ن9 كل3 .ب او(و مDaرا-و مD,<اد9و مªاOارa ا9و „ا*لا 5اوح& 1ايئ`a L ر?فلا اD*9و
224
\^ر<Pا رادلاو هلوــــ6رو jا نــــ9 Nــــqرافلا N,;+Iا „وف*لا رــــ?0
و& bن اH Nح ا+9 sاوEو هrارq& B4 ا ž RpوتO •لا ر? Iاو Rي hا #ئا-2 L ر? فلا اD *9و
\Nــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9رS
،اE و¿و iU ارIاو 5`oلاو eاy¡او ‰دIا L ه* ينا0 و ه0ورpو ر uلا عاون& L ر?فلا اD *9و
\NــFئادلا هــ(ايحو ه(2اــ6 هــي0 اــFي0 رــ?فلا نــ' ناــ7نxا RــouO هــن=0
،Nت +ل& اDيل4 Naاح „ا*لاب لو ‚راvا L ا ¡ 2وaو ل •لا Nي *EKلا 1اردقIا L ر?فلا اD*9و
اªرض9 را?0fا sKE R?0 ، G;لاو 5وpfاو هقفلا م,' L •ح م,' RH L 2وaو9 كل3و
.ف*لاب هي,' 2و'&و هب Bو& وE اFي0 ر?فلا ن' اD,oش اªرض9 L iف?Oو ،اDتف*9 ن9 ¦aر&
\)aآو )aا'


†gلاو G,;لا
\Ëاــــgلا RــــFلا ار²& G,;لاو ناcxا .ــــFتaا ا3=0 ،ناcxا ‰اقل G,;لا
\eا'دلا Nـباa4 ار²& اـFتaا ا3=0 ،هـيل4 رار;rلاو راقت0لا ‰اقل jاب نـtلا نـ7حو
‰اقل †ـgلاو \iـEا*Iا :ا*تaاو رـ9اوfا 5اŠت9ا ار²& اـFتaا ا3=0 ، Nـ+>Iا ‰اقل Nـيuvاو
A Bا( 5ا- ، نO دلا L N9ا9xا اU رو& اFتaا ا3=0 ،lقيلا ان ر9Yب نودDO NFئ& مD*9 ا*,aوM
Cنو*-وO ا*(اOÍب اوناHو او†p اI A م-ر NOPا A^دy7لا ^رو6 24 5و6رلاب eادت-لا N>pو\
\ هـــــب 2ادت'لاو RـــــFلا 5و+- ار²& اـــــFتaا ا3=0 ،Ä)<xا ‰اقل
• ر< Pا ن' ا »دح& 2رفنا ن4و ، ^2ا7 لاو ‰)فلا ناH ا Fتaا ا3=0 ،م,لا ‰اقل RF لاو
\ا}يش دـــــــــــــــــــــــــــــــــــفO
225
، •الا م,ب عافتنلا Rgحو ^ر<Pاو ايندلا ^2اي6 b,gح اFتaا ا3=0 ،م,لا ‰اقل م,hاو
\ عافتنلاو .ـــــف*لا 1ا0 ه+حاـــــp نـــــ' ـــــا»دح& 2رفنا ن4و
ن9 هت » هب bo,بو ^ر<Pاو اي ندلا X< اFD+حاp 5ان اFتaا ا3=0 ، ^Xg+لا ‰اقل Nc`لاو
\ ـNc`لا Zد' نـ9 اـ94و ^Xـg+لا Zد' نـ9 اـ94 1لاF?لا €,…ت0 ،نا?9 RـH eاي,لا
عاون& ار²& اـFتaا ا34و ،ه,H ـXvا دـق0 ادق0 ا3=0 ، نـEKلا N>ـgل ‰اقل دـgقلا نـ7حو
\ 1اXvا
،N+يvاو نلKvا0 ادق0 ن4و ، رفtلاو رg*لا ناH اFتaا ا3=0 ،N'اyuلا ‰اقل d&رلا N>pو
روDتلا0 d&ر )ب Nـ'اyuلا b,ـgح ن4و ،`ـyلاو ـÙ|ا0 Nـ'اyش )ب d&رلا دـaو ن4و
b}ش ا34 Aن7hا 5ا- \اFD'اFتaا L Xvا0 اFتaا ا3=0 ، ^Xg+لا ‰اقل †gلاو ، G;لاو
bO &ر ا3=0 ،هت O&ر هل ^Xgب ل ارباp Jر( ن& b}ش ا34و ،هت O&ر هل †p ل اXgب Jرن ن&
\˜اK0 اXــــــــــــــــgب ارباــــــــــــــــp
\را*تــ6او Rــقلا Jو- N>يــg*لا bــOو- اــF,?0 ،Rــقلا ‰اقل N>يــg*لاو
L N+ qرلاو اي ندلا L دE `لا اyتن& ا Fتaا ا34 ،ر< Pا ‰اقل اF D*9 RH ر? فتلاو رH Kتلاو
2ادت6 لا N+ E& K< & ‰اقلو \ G,قلا Zاقت6 ا ا Fتaا ا3=0 ، RH وتلا ‰اقل Jوقتلاو \^ر<Pا
NF ¡ا ‰اقلو \اF Dت-ر0 L رuلاو اF D'اFتaا L ه,H Xvا0 ا Fتaا ا3=0 ،R9 fا رg- eاق,ل
\2ارIا NـــOاq دـــ+لا •,ب اـــFتaا ا3=0 ، N>ي>ـــgلا Nـــي*لا Nـــيلالا


jا dدO lب د+لا €-و9
226
Zا- نF0 ،هئاقل ZوO هOدO lب €-و9و ،^)gلا L هOدO lب €-و9 Aناف-و9 jا dدO lب د+,ل
2دش هق ح ه0 وO •و €- وIا اKž ناDت6ا ن9 و ،ر<Pا €- وIا هي ,' نوE 5وfا €- وIا #¢
Bا( 5ا- \ €- وIا كل3 هي ,' نو+Ÿ eلVE ن4 ،)Oوط )يل ه>+6و هل دy6ا0 Rي ,لا ن9 وM
C)يقU اـ9وO مـEeارو نورKOو N,aالا A مـ-ر NـOPا A ناـ7نxا ^روـ6 26 ¹ 27 \


8قب& ^ر<Pا ^Kل
ZK( ا {4و ^Kل ا ŒوH ND a ن9 ZK( )0 iح R?لو Rب نا7نÉل Nب و,;9 iE ي ح ن9 ^K,لا
b+ ق'& و& ، RFH&و اD*9 مt'& ^Kل 1او0 b* Fض( ا34 .فن&و اD,ين ن9 اX< اDHر( نو?Oو
•F0 \REا|ا #¯fاو ن;فلا R-الا lب ]رفلا رDtO ا*DD0 \ اªاو0 •& ن9 مt'& هلوgح اI&
˜ر( هي ,' ناE ر<Pا B4 ا »دحf N+7ن ل هن &و lIfا و l(K,لا lب 1وافتلا Rق لا ›ر'
\ــا»)'& .ــ0دل ــlIfا رــ7O& 5اFتحاو ،ــا»)'& Rيــg>تل ــl(K,لا ــ¾2&
•& كلKHو ،رg-&و رop& ايندلا ^Kلو ، Zو2&و مt'& ^ر<Pا ^K,0 ^د'اقلا sKE 1ررق( ا34و
رUآ G,قلا رشابو lقيلا dو- ا3=0 ، lقيلاو ناcxا 8,' كل3 L 5وIاو ،ايندلا •&و ^ر<Pا
\نات7Iا jاو ، Gpfا 8,' RD6fا •fا RF تحاو ^K,لا Gن اa L ¾2fا 8,' 8,'fا

227

هبر :وO& ^ا2ا*9
A Bا( هلو- C l¯ارلا محر& bن&و رضلا —79 •& هبر J2ان 34 :وO&و M ، eاي+نfا sرو6
NOPا 83 مط 2وaوو هبر B4 N-افلاو رقفلا راD“4و ديحوتلا Nقيقح lب eا'دلا اKE L ./
ه(افgب هي ل4 R6 وتلاو l¯ارلا مح ر& هن &و N ¯رلا Nفgب هل رار-xاو ، هل #,Fتلا L N+ >Iا
هن& :رa د-و \ sاو,ب ه*' bفuH اKE 8,ت+Iا دaو •9و ، sرق0و وE هتaاح ^دشو هنا>+6
\sرr jا €ــuH Nــ0رIا sKE .ــ9 اFيــ6 لو 1ار9 .+ــ6 ــا¡ا- نــ9


€6وO eا'2
A 5ا- هن & هي+ن €6وO ن' Bا( هلو- —قh&و اF,79 —0و( ^ر<Pاو اي ندلا L iي لو bن & M
C lhاـgلاب A €ـ6وO 101 :ر,ل Z)7تـ6لاو دـيحوتلاب رار-xا ^و'دلا sKE bـ/ \
Rـa& Z)ـ6xا 8,' ^ا0ولا نوHو ، هنا>+ـ6 sXq ^لاو9 نـ9 ^eا†لاو هـيل4 راقت0لا راD“4و
\ eاد7لا Nق 0ار9 G,طو 2اIاب ›ارت'لاو ، د+ لا دي ب ل jا دي ب كل3 ن&و د+ لا 1اOاq
228


ه*ئا`< اند*' ل4 eiش ن9 ن4و
A Bا( هلو- C ه* ئا`< ان د*' ل4 eiش ن9 ن4و M A رyhا 21 ˆو*?لا ن9 ™?ل نFضت9
ن9 ه+,ط ن&و \ sديب نئا`vا ك,( ¦ي(اف9و ه*ئا`< sد*' ن« ل4 G,;O ل eiش RH ن& وEو
A هلو-و \هـي,' ردقO لو sد*' mـيل ـن« G,ط sXq C 8ـDت*Iا كـبر B4 ن&و M sروـ6
NO Pا ، مy*لا 42 وD0 هب RgتOو ه,af 2رO • ن4 2ار9 RH ن& وEو ،مي t' ™?ل نFضت9
اD,H رو9fا هي ل4 bDتنا dKلا B4 ل4 8Dت*Iا mي لو 8Dت*Iا هي ل4 mي ل هن =0 .;ق*9 R>Fض9
GŸ ل :و+S RHو ، :و,;9 RH NO اq وD0 ، هF,'و هتF?حو هت}يu9و هق,< B4 bDتنا0
هيل4 ل G,- RHو \Rطابو .ئاr وD0 ه,af 2ارO ل RF' RHو \:اK'و eا*' هت+>F0 ه,af
هلو- L ه,H ه* 9 2ارO ا9 .Fتaا0 ، هح)0و ه(2ا6 ن' :وyS iقش وD0 eiش ن9 ن4وM
Cه* ئا`< ان د*' ل4 A هلو- L ه,H هل 2ارO ا9 .F تaاو ، C8D ت*Iا كب ر B4 ن&وM mي ,0 ،
\8ـــDت*Iا اـــDيل4 NـــOاq هـــنو2 mـــيلو G,;( NـــOاq هنا>+ـــ6 seارو


ديحوتلا رار6& ن9
ل4 ن?7Oو ن}F;O لو رقت7O ل G,قلا ن& وEو ،دي حوتلا رار6& ن9 مي t' ر6 اKE b£و
ل4 ه( اKل :و+>Iا 2ارIا mي لو \sXoل 2ارF0 2ارOو GŸ ا « sاو6 ا9 RHو ،هي ل4 5وpولاب
eادتبا نو?O ن& Rي>تـ7O اـFH ـl*Uا B4 8ـDت*Iا نو?O ن& Rي>تـ7Oو 8ـDت*Iا هـيل4 دـحاو
229
كل3 هي,' R;ب sXq B4 هت'اطو ه(2ار4و هت+qرو هت+S eاDتنا ناH نF0 ، l*Uا ن9 1ا-و,…Iا
وE ه+ ,طو هت +Eرو هت +qرو هت +S eاDتنا ناH ن9 و \هي ل4 ناH ا9 ‚وح& ه- را0و ه* ' 5اˆو
\2ابPا دـــب& ه(2اـــ6و هـــتyžو هـــ(اKلو هـــFي*ب رـــف“ هنا>+ـــ6
د*' نولا B4 ر;ض9 Rب ‚اتS وD0 ،5ˆاو*لا Zا?ح&و ر9اوfا Zا?ح& lب G,قت9 اFئا2 د+لا
د* ' €; ,لا ن9 هل RgŸ ر9 اوfاب ه9 اي- رد- 8,'و ،5ˆاو*لا د* ' €; ,لا B4و ،ر9 اوfا
اEروgب Zا- ن4و ،ا*طابو ارEا“ €;,لا هلان ا*طابو ارEا“ ر9اوfاب Zايقلا RFH ن=0 ، 5ˆاو*لا
\نـطا+لا ـL €ـ;,لا نـ9 ه+يـgن Rـ-و رـEاtلا ـL €ـ;,لا هلان اـD*طاوبو اـDقئاقح نو2
N* ينYF;لاو N*ي?7لا ن9 5ˆاو*لا د* ' G,ق,ل RgŸ ا9 وD0 ½نطا+لا €;,لا ا9و Ab,- ن=0
هي ل4 ار“ان ا*ي?ت79 هل )يل3 sدي6 dدO lب JK…ت7ي0 ،ع`|او :ار;rلاو #,قلا 5اوˆو
د-و ،•fا ن9 هي0 وE ا9 ^دش ن' هب هف;ل ^دEاu9 ه,oش د- ،sر6و هحورب هيل4 ا*Hا6 ه+,قب
ه9 ا?ح& sدي6 هي ,' dر• TS د+ ' هن &و هل sرايت<ا ن7¢ هت 0ر9 كل3 2وDش ن' ه+ يq
^ر² نطا+لا €;,لا اKD0 ،¬…7لا هt>0 ¬…6 ن4و اrرلا 5ان irر ن=0 ،¬…6 و& irر
\اŒاــــgق*ب œــــق*Oو ــــاª2اO`ب دــــO`O Nــــ*طا+لا N,9اIا ك,(


jا N+S
5اg(لا اKž 2ارIاو \ 8,'fا هDaوب هت+Sو ه( 2ار4 Rg( •ح jا ن' ا;ق*9 د+لا 5ا`O ل
هئا! Yب N0 رIا Rgت( ن&و ،هن و2 ei ش اD +yŸ )0 sدحو هب #,ت(و هي ل4 N+ >Iا iضف( ن&
،˜رuلا NF,“ N+ >Iا رون mF;O ل اFH ،Rي ;تلا NF,“ اEرون mF;O )0 هلا0&و ه(افpو
230
5اح L ه( افتلاو N,فoلا :اyح روHKIاو رH اKلا l ب 5و`ي0 هنا>+6 هب sرH3 Rg تO ن&و
R في0 هي Eاونو sر9اوYب RF لا Rg تOو هب رH Kلا Rg تO K}*ي>0 \sروHK9 X q B4 رH Kلا
\اـDضoب&و اـD*' ـiŒ هـنو?ل iـEا*Iا ˜رتOو ،اـD+ح& و ـاž رـ9& هـنf Nـ'ا;لا
ن9 ˜رتلاو R فلا 8,' NŠ 'ا+لا R,لا 5اوˆ Nق يقحو ،هي Œو sر9Yب RF لا 5اg(ا w9 اKD0
ا*}F;9 هنا>+6 هب اقUاو XgO ي¢ هب Ghاو RHوتلا RgتOو ،N,aالا äوthاو ‹ارqfا
هب هت -ا0و sرق0 Rg تOو ، 5اوحfا ن9 5اح L هل مD ت9 X q هل sXبد( ن7 ¢ اي rار هي ل4
)0 ،sدحو هب هaاDتباو sرور6 و هح ر0و s¼اaرو ه0 و< RgتOو ، sاو6 ن9 نو2 هنا>+6
\رورــ7لا NــOاq هــب رــ7O لو ‰رفلا RــH هــب ‰رفO لو sوaرO لو sXq ›ا@
‚اDتبلاو Rـ9ا?لا رورـ7لاو Zاتلا ‰رفلا mـي,0 رورـ7لاو ‰رفلا Tـب ]و,…Iاب هلان ن4و
:و,;Iا اKE 8,' نا'& ن4 sاو6 ا9 و ،هنا>+6 هب ل4 G,قلا نو?6 و l لا ^ر-و مي *لاو
هلوg¢ G,قلا :ار;rاو ه* 9 Nuحولاو هب ن`hاب وD0 ه* ' Gyح ن4و ،هب ر6و هب ‰ر0
د-و \ ه(اrر9 8,' نا'& هيل4 Rpو& اz و& هب ل4 رور6 لو Nحر0 )0 ،هب ‰رفO نYب ه*9 #ح&
Z)6xا وEو هت¯رو ه,ضفب ‰رفلاب ر9&و ، اDت*Oˆو ايندلاب lحرفلا GŸ ل هن& هنا>+6 †<&
\نوباتلاو Nبا>ــــــgلا sرــــــ70 اــــــFH ، نآرقلاو ناcxاو
هبر ن' عو;ق9 وD0 ل4و ، Rpو دق0 هنا>+6 jاب رو9fا sKE هل b,g(ا ن9 ن& 2وgقIاو
\هHو,ــ6و هــ(2ار4و هــت0ر9 ــL هــي,' mــ+,9 هــ7فنو هــt¢ Rــgت9


jا ن9 اD,H م*لا
231
منو 1ا'ا;لا من ،sدحو jا ن9 اD,H م*لا ن& م,( ن& ه,p& ا3=0 ر9fا اKE L 1ر?0 د-
A Bا( 5ا- ،اEر?ش ك'ˆوOو اEرH3 كFD,O ن& هيل4 Gqرت0 ، 1اK,لا NFن ن9 م?ب ا9وM
CنورY~ هـيل=0 رـضلا م?ـ79 ا34 ـ¥ jا نـF0 A مـ-ر NـOPا A Rـ>*لا ^روـ6 53 5ا-و ، M
C نود+( sاO4 مـت*H ن4 jا NـFن اور?شاو A مـ-ر NـOPا A ›ار'fا 69 ك,( ن& اـFHو ،
\هــقي0وتب ل4 5ا*O ل اــEر?شو اــEرHK0 ه,ض0 2ر• نــ9و هــ*9 مــ*لا
ن' كل3 €u?O • ن4و ،ه7فن lبو ه* يب هت ي,° و sد+' ن' هي ,°و هن لK< ن9 :ونKلاو
.0 دO ن& هي ل4 5اDتبلاو عرضتلا B4 ر;ض9 وE ا3=0 ه7فن ن' هفuH B4 هل Rي+6 )0 sد+'
B4 ر;ض9 وD0 NOرu+لا 8ضتق9و رO2اقIا م?¢ b-و ا34و ، ه*9 ردg( ل •ح اžا+6& ه*'
sKE B4 ه( رورr ن' د+ لا كف *O )0 ا ªابوق'و ا ªا+aو9 ه* ' .0 دO ن& eا'دلاو عرضتلا
\‰وـg*لا Nـبوتلاو ،Nـي0الا G,طو ، رـ?uلا Aـاž ل4 هل ‰)0 لو ،NـU)Šلا 5وـpfا
:و,قلا G,ق9 دـيب Rـب دـ+لا دـيب اـ7يلو ،Nـ+Eرلاو Nـ+qرلا 8,' كل3 راد9 ا3=0 1ر?0 ـ¥
هـHر( هلK< ن4و ، Nـ+Eرو Nـ+qر sÆ9و هـيل4 هـ+,قب sد+' #ـ0و ن=0 ، eاuO €ـيH اD0رـg9و
\نـ?O • YـuO • اـ9و ناH jا eاش اـ9و ،كل3 هلYـ7O •و هـيل4 هـ+,قب Kـ<YO •و هـ7فنو


نلKvاو #ي0وتلا
Nي,E& اFD++6 ا3=0 ½اF¡ G+6 ل N}يuIا 2رyz ا» Z& G+6 نلKvاو #ي0وت,ل RE 1ر?0 ¥
،1واف( مt '& 5و+قلاو 2ادت6 لا L N( وافت9 5ا>Iا #لا< هنا>+6 وD 0 ،اD 9د'و R> Iا
\ 5و+قلا ـL 1وافت9 اـFD*9 RـH نا'و*لا كلKHو ،ناويhا هـ+,قب اـ9 Rـ+ق( ل 1ا2اF|ا0
كلKHو ،1واف( مt '& 5و+قلا L 1وافت9 وE و ،مي D+لا ه,+قO ل ا9 R+ قO #ط ا*لا ناويhا0
232
عو*لا lب اFH 1وافتلا ن9 دحاولا عو*لا lب mيل ن?ل ،5و+قلا L 1وافت9 ميD+لا ناويhا
\•اـــــــــــــــــــــــــــــــــــ7نxا
—ŠOو ا ž م *Iا ر?uOو اEر;<و اEرد- ›رOو اD 0رO ي ¢ NF*,ل )با- R>Iا ناH ا3=0
اق>ت79 وE نو?O ن& Xq ن9 ،N*Iا l'و 2و|ا TS ن9 اŒ& م,Oو ،اDي,' هFtOو اž هي,'
L اD0رpو اp)<4 هت F*ب sدحو0 \sدحو هب و sدحو jا iE ا {4و ،هب لو هل iE لو ا ¡
ا`y' اـEر?ش ـL sXـgق(و كلK0 ›ر'و ، هـ*9 s2وa ـTS نـ9 اـEدDشو ،ار?ش هـت+S
ه+,6 ن4و ، هنا7ح4و ه,ض0و هت-دp TS كلK0 هي,' اD9ا2& ن4 هن& م,'و ، ا;Oرف(و افrو
\هل #>تـــــــ79 كلKل RـــــــE& وـــــــD0 اـــــــEاO4
هل Nي u<و sر?uب ا9 اي-و هO دO lب ا'وض<و ارا7?ناو هل ل3 2ا2ˆا NFن ن9 s2اˆ اF,Hو
#ح اD'رO •و اD0رO • نF' هت Fن G,6 اFH اEر?ش هت ي0و( Zدل اEاO4 ه+,7O ن& هنا>+6
A Bا( 5ا- ،دب لو اEاO4 ه+,6 هب RباقO ن& #ي,O ا9 دضب اD,با-و هتFن ر?uO • ن=0 ،اDتOا'ر
م,'Yب jا mـيل& اـ**يب نـ9 مـDي,' jا n ن9 eلVE& اولوقيل Tـ+ب مـDضب اـ*ت0 كلKHوM
C نO رHاuلاب A م- ر NO Pا A Zانfا 53 اE و+ح&و اE و,+-و NF *لا رد- او0ر' نO Kلا مE و ،
A Bا( 5ا-و sر?uب او9ا-و sو+ح&و ا ž م *Iا 8,' او*U&و ن9 Vن نل اولا- NO آ م ªeاa ا34وM
Cهتلا6ر R• يح م,'& jا ،jا R6ر Âو& ا9 RŠ9 8(Vن •ح A م-ر NOPا A Zانfا 124 \


نلKvا :ا+6&
233
اKE 5اقل م *لا هت 0او ول ي ¢ NF *,ل هلو+-و هت ي,E&و R>Iا Nيح)p Zد' نلKvا G+6و
A Bا( 5ا- اF H هق>ت7 9و ه,E& • f هت ي(و& ا {4و ،À Cdد*' م,' 8,' هت ي(و& ا {4 5ا-M
A م-ر NO Pا Aœgقلا ^رو6 78 ه+aوت6&و كل3 هب #>ت6& dد*' jا هF,' م,' 8,' d& ،
5ا-و هت ي;'& 34 هل اق>ت79و ه,E& b* H •& dد*' Rض0 8,' d& A eارفلا 5ا- \ ه,EYت6&و
\dد*' jا هــــــــF,' ــــــــX< 8,' 5وقO A Rــــــــ(اق9
Bا( هلو- &ر- ¥ ، ك,Iا ن9 Âو& اFي0 2وا2 نب ناFي,6 R0ون نب ´راhا نب jا د+' رH3و
A CرفH& Z& ر?ش&& •و,+يل ·ر Rض0 ن9 اKEM A م-ر NOPا A RF*لا ^رو6 40 اKE RقO •و
Aهلو-و نورا- رH3 ¥ ، •9ارH ن9 Cdد*' م,' 8,' هت ي(و& ا {4M A م-ر NO Pا A œgقلا
78 نورا-و ،sر?u0 هب i,تبا هن &و هت *9و هي ,' jا Rض0 ن9 هي (و& ا9 J&ر ناFي,6 ن& —O
A هنا>+6 هلو- كلKHو ه-اق>ت6 او ه7 فن ن9 كل3 J&ر د ب ن9 ا* 9 N ¯ر sا*-3& ن}لوM
C À اKE نلوقيل هت79 eارr A م-ر NOPا A b,g0 50 ipاgت<ا0 هب #يقحو ه,E& ان& d& ،
\هـــــــــ?,z كلاIا Äاـــــــــgت<اH هـــــــــب
N-دp Rب ه*9 ]اق>ت6ا Xq ن9 sد+' 8,' هب ن9 ه*9 )ض0و هب رل ا?,9 كل3 JرO ن9VIاو
هل وE ا}يش ه *9 دـ- ن? O • اـEاO4 هـ*9 و,0 \ـاž ]دg تO ل& هلو ، sد+' 8,' ا ž ]دـg(
NF *لاب bo طو ه7فن هت +y'Y0 اق>ت79و )E& هي 0 J&ر كل3 دD uO • ا3=0 ،هي ,' هق>ت7O
ABا( 5ا- اF H ، ر…فلاو ‰رفلا اD *9 اD tح نا?0 ، اE Xq 8,' bلا;ت6 او ا ž b,'و M
eارr دب eاFن sا*-3& ن}لو ،روفH „وVيل هن 4 ه* 9 اEا*'`ن ¥ N¯ر ا* 9 نا7نxا ا* -3& ن}لو
Cرو…0 ‰رفل هن 4 —' 1ا}ي7 لا GE 3 نلوقيل هت7 9 A م- ر NO Pا A 2وE ^رو6 9 ¹ 10 ،
5د+ت6او eاF*لاب e)تبلا د* ' ر…فلاو ‰رفلابو e)+لاب نا>ت9لا د* ' رف ?لاو „Yيلاب ه9 K0
A هلو- e)+لا ه*' €uH 34 هي,' eا*Šلاو sر?شو jا دF¢ C—' 1ا}ي7لا GE3M هن& ولو ،
ه*?لو ،هي ,' ا2وFS ناH Rب ، كل3 8,' Z3 ا I ه* 9و هت¯رب —' 1ا}ي7لا jا GE3& A 5ا-
\رــ…ت0او ‰ر0و اــDيل4 :اEKلا Gــ7نو اــDفu?ب مــ*Iا نــ' Rــفq
ن=0 ،ه* ' هي ,°و هن لK< :ا+6& مt '& ن9 كلK0 د+ ' G,- ن9 اKE هنا>+6 jا م,' ا3=0
234
Bا( 5ا- اFH N9 اتلا Nق ,;Iا NF*لا ه+6ا*( ل ه,S م?+لا مgلا jا د* ' :اودلا رش ن4 M
C نوrر9 مـEو اولوتل مDـ!& ولو مDـ!f ‡X< مـDي0 jا م,' ولو نو,قO ل نـOKلا
A 5افنfا 22-23 .ن ا9 مDيف0 5و+قلا Zد' .9و ، هت F*ل Rب ا- Xq مD,S ن& هنا>+6 †<Y0
\اـEوقق£و اـEو0ر' ا34 مـDrار'4و مـDيلو( وـEو مـDيل4 ا¡وـpو .ـ*c رـ<آ .ـ*c
Rp fا ـL هي ,' bق ,< اـ9 8,' mف *لا eاقب ن9 نلKvا :ا+6 & ن& م,O ن& io +*O ا «و
ا ¡ هنا>+6 jا R a ن9 #ي 0وتلا :ا+6&و اDي0و اD *9 نلKvا :ا+6Y0 ، اD تي,° و ا ¡ا»4و
eا`a& #,< اـFH، sKEو sK¡ #لاvا وـEو ه,ض0 نـ9و هـ*9 #ـي0وتلا :ا+ـ6Y0 \NـF*,ل N,با-
ل sKEو ^رFŠلا Rـ+ق( sKE، رـyuلا #,<و، هل N,با- ـXq sKEو 1ا+*,ل N,با- sKE ،‹رfا
Rب ا- X q رو+ن`لا و ،هن اول& €,ت- :ارش ا Œو;ب ه* 9 ‚ر@ نf N,با- N,>*لا #,<و، اD ,+ق(
sديحو(و هـFيt(و هل)a4و هـتyحو sر?شو sرHKل N,با- Nـ+ي;لا ‰اورfا #,<و\ كلKل
\ مي ,لا مي ?hا وE و ،sدضل Rب كلKل N,با- X q NŠ ي+vا ‰اورfا #,<و s2ا+' N>يg نو


1و+?*لا ^رو6 5و& X7ف(
Bا( jا 5ا- نO Kلا ا*ت0 دقلو\نو*تفO ل مEو ا*9آ اولوقO ن& اوHرتO ن& „ا*لا G7ح& •& M
1ا}ي7لا نو,FO نO Kلا G7ح Z& \lب3ا?لا نF,يلو او-دp نO Kلا jا نF,ي,0 مD,+- ن9
مي,لا .يF7لا وEو 1P jا Ra& ن=0 jا eاقل وaرO ناH ن9 \نوF?Ÿ ا9 eا6 انوق+7O ن&
1اhاgلا او,F'و او*9آ نO Kلاو\ lIالا ن' —oل jا ن4 ه7ف*ل دE ا• ا {=0 دE اa ن9 و\
هO دلاوب نا7 نxا ا*يp وو \نو,FO اوناH dKلا ن7 ح& مD *O`y*ل و مªا}ي6 مD *' نرف?*ل
ا z م? }+نY0 م?aر9 À4 اD F;( )0 م,' هب كل mي ل ا9 · ˜رuتل ˜ادEاa ن4و انا7ح4
5وقO ن9 „ا*لا ن9و\ lhاgلا L مD*,<د*ل 1اhاgلا او,F'و او*9آ نOKلاو\نو,F( مت*H
235
ان 4 نلوقيل كب ر ن9 رgن eاa ن}لو jا :اKH „ا*لا N* ت0 Ra jا L d3و& ا3=0 jاب ا* 9آ
lق0ا*Iا نF,يلو او*9آ نOKلا jا نF,يلو lIالا رودp L اz م,'Yب jا mيل و& م?9 ا*H
C NــــــــــــOPا، 1و+?*لا ^روــــــــــــ6 1 ¹ 11 \
A Bا( jا 5ا-و مـ?,+- نـ9 او,< نـOKلا RـŠ9 مـ?(YO ـاIو Nـ*|ا او,<د( ن& مت+ـ7ح Z& M
ن4 ل& jا رgن •9 ه9 او*9آ نO Kلاو 5و6رلا 5وقO •ح اول`لˆو eارضلاو eا6Y+لا مDت79
C GO ر- jا رgن A ^رق+لا 214 Aهلوقب sر?Iاو د( رIا رH3 ا I Bا( jا 5ا-، jاب رفH ن9 M
Cهناc4 دب ن9 A R>*لا 106 كل3 دب 5ا-، ¥ او*ت0 ا9 دب ن9 اورaاE نOK,ل كبر ن4 ¥ M
Cمــيحر روفoل اــEدب نــ9 كــبر ن4 او†ــpو اودEاa Rــ>*لا 110
Rب، ا*9آ 5وقO ل& ا94و ا*9آ مEدح& 5وقO ن& ا94 A نOر9& lب R6رلا مDيل4 R6ر& ا34 „ا*لا0
e)تبلا ه7+ل&و s)تباو Raو `' :رلا ه* >ت9ا ا* 9آ 5ا- نF0\ 1ا}ي7لا RF' 8,' رFت7O
، هتبرyتل :رلا #+7O هن& G7Ÿ )0 ا*9آ RقO • ن9و، :اK?لا ن9 ]2اgلا l+يل را+ت<لاو
5ا-، ـمŒو3VOو „ا*لا ـمžK?ي0 #,vا Rـ6رO Bا( هت*ـ6 sKE Bا( jا `ـyO نل ادح& ن=0
ABا( Cن|او mنxا lطايش اود' ºن R?ل ا*,a كلKHوM ABا( 5ا-و، 8(& ا9 كلKH M
C نو*• و& رحا6 اولا- ل4 5و6ر ن9 مD ,+- ن9 نO Kلا A 1اOراKلا 52 ABا( 5ا-و ا9 M
Cك,+- ن9 R6ر,ل Rي- د- ا9 ل4 كل 5اقO A b,g0 43 sو2ا' مD'اط&و R6رلاب ن9آ ن9و
ن9 دب )0، Zو2&و مt '& ه IVO ا9 Rg>0 G- و' م ž ن9 VO • ن4و،ه IVO ا z i,تبا0 sو3آو
¥ eادتبا ايندلا L •fا هل RgŸ ن9VIا ن?ل، 1رفH Z& b*9آ eاو6 mفن R?ل •fا 5وgح
\•fا ـL XـgO ـ¥ eادتبا NـF*لا هل Rـg£ رـ0ا?لاو،^ر<Pاو اـيندلا ـL Nـ+-الا هل نو?(


236
ن?Fتلاو e)تبلا L i0اuلا d&ر
5اق0 ½ 8,ت+O و& ن n?c ن& Ra ر,ل Rض0& ا c& ، jا د+ ' اب & اO A 5اق0 i 0اuلا Ra ر 5Y6
1او,p ‡دFSو 87ي'و 86و9و ميEارب4و Wحون 8,تبا jا ن=0 8,ت+O •ح نn?c ل A i0اuلا
\ Nت +ل& •fا ن9 œ,@ ن& دح& نtO )0 ، مD*?9 او†p اF,0 ، l/& مDي,' ه9)6و jا


„ا*لا ¬…6&و jا 8rر& ن9
.+;لاب •د9 نا7نxا ن=0 دح& R?ل RgŸ اKEو ، ه0رO ن& R-ا,ل io+*ي0 ميt' Rp& اKEو
مD ق0وO ن& ه* 9 نو+,;O 1اروg(و 1ا2ار4 م ¡ „ا*لاو ، „ا*لا .9 Ìي O ن& ن9 هل دب ل
^را(و مD*9 ^را( :اKلاو J3fا هل Rgح مDق0او ن4و ،sوبK'و sو3آ مDق0اوO • ن4و اDي,'
\مـــــــــــــــــEXq نـــــــــــــــــ9
م,tلاو Ìحاوفلا نودOرO ZوقH ‡XŠH W}يش اKE ن9 دaو „ا*لا 5اوح&و هلاوح& †ت <ا ن9و
هلو- ـL 1ا9ر>Iا نـ9 jا sرH3 اـ9 نو+?(ر9 مـD0 ، ˜رش و& نـOدلا ـL N,طاب 5او-& ـم¡و
ABا( ن&و #hا Xoب io +لاو ¥xاو ن;ب ا9 و اD *9 رD “ ا9 Ìحاوفلا ·ر Zرح ا {4 R- M
C نوF,( ل ا9 jا 8,' اولوق( ن&و انا;,6 هب 5™O • ا9 jاب اوHرu( A ›ار'fا ^رو6
NـOPا 33 و& Qابر و& Nـ6رد9 و& NOرـ7ي- و& نا< و& Nـ9اa رادH ˜رتu9 نا?9 ـL مـEو ،
237
و& ، ك}لو& Nـق0اوz ل4 نودOرO ـا« نو*?FتO ل مـE ، مE Xq اـDي0 Nـ*Oد9 و& :ر2 و& NـOر-
و& مـDق0او ن=0 ، 1و?ـ7لا و& Nـق0اوIا ك}لو& نـ9 نو+,;ي0 مـDي,' را?نxا نـ' مªو?ـ7ب
م Œو*يDO ك}لو& 8,' مD7فن& مE نو;,7تO د- ¥ ، e)تبلا L مE رش ن9 اوF,6 اوت?6
Z)?لا و& رو`لا ^2اDش مD *9 G,;O نF H eادتبا نو0ا@ ك}لو& ناH ا9 ›اr& م Œو+-اOو
مD+• • ن=0 ، م,tلاو Nuحافلا 8,' NنواIا و& ر9fا L ا94و †vا L ا94 ، Rطا+لاب نOدلا L
ناH ا9 ›اr& هن و3VOو هن و*يDي0 هي ,' نو;,7تO مD7فن& مD0 مžاa& ن4و ، sو2ا'و sو3آ
\ مــــــــــــــEXoب :K' ل4و هــــــــــــــ0ا@
AW'و0ر9و W0و-و9 JورOو ، NOوا9 B4 هب bŠب dKلا Nuئا' Oدح L ا9 Gaاولا0 ن9 M
C „ا*لا Nن وV9 jا sافH „ا*لا ¬…7ب jا 8rر& _فل Lو ه* ' 8rر&و ه* ' jا irر M
C W}يش jا ن9 ه* ' او*oO • jا ¬…7ب „ا*لا 8rر& ن9و ، „ا*لا _فل Lو sد9اح 2ا' M
C اــــــــــــــــ9ا3 „ا*لا نــــــــــــــــ9 \
عد+لا RE & l O نF ي0و ^د6 افلا مD rارq& 8,' eا6 ¼رلاو ˜و,Iا l O نF ي0 dر• اKEو
†pو Zر>Iا R0 ن9 .*ت9ا sدشر&و jا sادE نF0 ، مD'دب 8,' نOدلاو م,لا B4 l+7ت*Iا
.9 مD'ا+(&و R6ر,ل Jرa اFH ^ر<Pاو ايندلا L N+-الا هل نو?( ¥ ، مªواد'و مEا3& 8,'
اEرا~و اE2ا+'و اDئاF,' ن9 i,تبا ن9و N9fا sKE L نOرaاDIا RŠ9 ، مEا2ا'و مEا3آ ن9
\ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاªلوو


e)تبلا ن9 دب ل
238
وـE اـFH رـف?لا 8,' sر?IاH Nـفلا…Iا نا;ب4و Nـق0اوIا راD“4 رو9fا Tـب ـL ˆو• دـ-و
)0 ، „ا*لا d3VO ا z e)تبلا ن9 دب ل هن & A ا* E 2وgقIا 34 ، .rوIا اKE Xq L Qو7+9
، „ا*لا i,ت+O ن& دب ل هن& .rو9 Xq L Bا( jا رH3 اK¡و ® Nت+ل& هO3VO ا« دحf Ä)<
وD 0 ، seو7O ا9 و sر7 O ا z نا7 نxا i,ت+O ن& دب لو ، eارضلاو eار7 لاب نو?O e)تبلاو
A Bا( 5ا- ، ‡رو?ش ‡رباp نو?O ن& B4 ‚اتS مEو,+*ل ا¡ N*Oˆ ‹رfا 8,' ا9 ا*,a ان4M
C Ð)F' نـ7ح& مـDO& NـOPا A €ـD?لا ^روـ6 7 A Bا( 5ا-و ، 1ا*ـ7hاب مـEانو,ب و M
C نوaرO مD,ل 1ا}ي7لاو A Bا( 5ا-و ، )0 dادE .+ (ا نF0 JدE —9 م?*ي(YO ا9 =0M
C 8F'& N9ايقلا ZوO sرu¿و ا?*r Nuي9 هل ن=0 dرH3 ن' ‹ر'& ن9و ، 8قuO لو RضO
A هط 123-124 A Bا( 5ا-و ، اودEاa نO Kلا jا م,O اIو N*|ا او,<د( ن& مت+7ح Z&M
CنOرباــــــــــgلا م,Oو مــــــــــ?*9 A نارF' 5آ 142 \
نارF' 5آ R+- اEرŠH& bل`ن ^رق+لا ن=0 ± ^رق+لا L كل3 R+- 5ا- د-و \ نارF' 5آ L اKE
A± eا6 Y+لا مDت79 م? ,+- ن9 او,< نO Kلا RŠ 9 م? (YO ا Iو N* |ا او,<د( ن& مت+7ح Z&M
CGOر- jا رgن ن4 ل& jا رgن •9 ه9 او*9آ نOKلاو 5و6رلا 5وقO •ح اول`لˆو eارضلاو
NـOPا A ^رق+لا ^روـ6 214 ، e)+لاب œـ>[ ـ•ح ¦,ـg(و وـH`( ل mـف*لا ن& كل3و ،
NIا“ mف*لا bناH ا34 نا>ت9لا X+H L îفO •ح ه}O2ر ن9 sديa œ,@ ل dKلا GEKلاH
ABا( 5ا- ، اD *9 ل4 رش هل RgŸ )0 ، د+ ,ل RgŸ رش Yu*9 iE و ن9 كباp& ا9 و M
Cك7فن نF 0 N}ي6 ن9 كباp& ا9 و jا نF 0 N*7ح A eا7*لا 79 A Bا( 5ا-و ، ا Iو& M
C م?7فن& د* ' ن9 وE R- اKE ¾& مت ,- اD ي,Š9 مت+p& د- N+يg9 م?تباp& A نارF' 5آ
165 A 5ا-و ، C XŠH ن' وفOو م?OدO& b+7H اF+0 N+يg9 ن9 م?باp& ا9و M Jروuلا
A 30 A 5ا-و ، CمD7فنYب ا9 اوXoO •ح Zو- 8,' اDFن& NFن ‡Xo9 كO • jا نYب كل3M
A 5افنfا 53 ، C 5او ن9 هنو2 ن9 م¡ ا9و هل 2ر9 )0 ‡eو6 Zوقب jا 2ار& ا34و M د'رلا
A 11 \
مD7فن& اوF,“ مŒ4 5وقO كل3 RH Lو ، b- و ر<آ B4 Z2آ ن9 م9fا 1ابوق' رH3 د- و
، مEاوب& كلKب ›رت'ا ن9 5و&و ، نو9و,tIا ل نوIاtلا مD0 ن4و ا*7فن& ا*F,“ ا*بر لا-M
239
C نOر6اvا ن9 نن و?*ل ا* ¯ر(و ا* ل رف o( • NO Pا A ›ار'fا ^رو6 23 A mي ,بx 5ا-و M
C l/& مD*9 ك+( ن«و ك*9 م*Da نÆ9f A 5ا- اFH مD*9 ^اوoلا ه+(ا ا{4 mي,ب4و ، M
C lg,…Iا مD*9 ˜2ا+' ل4 l/& مD*Oوqfو ‹رfا L م¡ ن* Oˆf —تOوq& اF+0 5ا-و ،
Bا( C نO واoلا ن9 ك +(ا ن9 ل4 نا;,6 مD ي,' كل mي ل d2ا+' ن4 M عا+(4 io لاو ،
5و-& A 2و79 نب او رF'و ر?ب ·& 5وقH كلKب l0رت9 €,7لا 5اˆ ا9 و ، mف *لا JوE
هلو6 رو jاو نا;يuلا ن9 و — F0 Y; < ن? O ن4و ، jا نF 0 Wباوp ناH ن=0 iO &رب اD ي0
\ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ*9 نا}Oرب
ARaو `' هبر ن' 5و6رلا هOورO dKلا ر3 ·& Oدح i¡xا Oدhا Lو ا{4 d2ا+' اO M
Xq دaو ن9 و jا دF>ي,0 ‡X< دaو نF0 ، اEاO4 م?ي0و& ¥ م?ل اDيgح& م?لاF'& iE
C هــــــــــــــ7فن ل4 نــــــــــــــ9و,O )0 كل3


رافoت6لا دي6
A د+ لا 5وقO ن& ، رافoت6لا دي6 O دح ، ¦ي>gلا O دhا Lو هل4 ل ·ر bن & مD,لاM
ا9 رش ن9 كب 3و'& b;ت6ا ا9 ˜د'وو ˜دD' 8,' ان &و ، ˜د+' ان &و —تق,< bن & ل4
ا¡ا- ن9 \bن& ل4 :ونKلا رفoO ل هن 4 À رفqا0 ºن Kب eوب& و i,' كتF*ب كل eوب& b*p
ن9 1اF0 ا ž W*-و9 879& ا34 ا ¡ا- ن9 و ، N* |ا R<2 ه9 وO ن9 1اF0 ا ž W*-و9 ¦+p& ا34
C Nـ*|ا Rـ<2 هـت,يل Nـف,ت- äافلYب Rـ+*ح نـباو iئاـ7*لاو dK9رتلاو dرا…+لا sاور \
8,p jا 5و6ر ن& A ورF' نب jا د+'و ^رOرE ·& #Oرط ن9 #Oدgلا ر?ب ·& Oدح Lو
A ه yض9 K< & ا34و 87 9& ا34و ¦+p& ا34 هلوقO ا9 هF ,' م,6 و هي ,' jا رط ا0 مD ,لاM
240
، bن & ل4 هل4 ل& دDش& ، ه?ي,9و eiش RH :ر ^2اDuلاو Gي oلا •ا' ‹رfاو 1اواF7لا
B4 sرa& و& ‡eو6 i7فن 8,' ›رت-& ن&و هHرشو نا;يuلا رشو i7فن رش ن9 كب 3و'&
C كـــyض9 1K<& ا34و bيـــ79& ا34و b>+ـــp& ا34 ه,- ، م,ـــ79 \
Aهت+;< L 5وقO م,6و هي,' jا 8,p º*لا ناHو jاب 3ونو sرفoت7نو ه*يت7ن j دFhاM
Cا* لاF'& 1ا}ي6 ن9و ا*7فن& رورش ن9 Aم,6و هي ,' jا 8,p º* لا 5ا- د-و \ K<آ •4M
CŽارفلا b0 اª نوت0اDت( مت ن&و را*لا ن' مH`y¢ نب او iئا7*لاو dK9رتلاو dرا…+لا sاور
N,Eاa اŒ=0 ،mف*لا ^Xop iEو ،هتHرح Nف<و ه,D| Žارفلاب مDD+ش ، Nف,ت- äافلYب R+*ح
\NـــــــــــــــــHرhا NOرـــــــــــــــــ6
AOدhا Lو C^)0 ‹رYب ^اق,9 NuOر RŠ9 G,قلا RŠ9M Aر<آ Oدح Lو \ دش& G,ق,لM
Cان اي,q bFyت6 ا ا34 ردقلا ن9 W+,ق( ،RD |ا .9 ردقلاو NuOرلا NH رح N'ر6 Zو,9و \
\sو'اطY0 ه9 و- €…ت6ا هن 4 نو'ر0 ن' 5ا- \هف…ت6ا هن 4 AهO وoO ن9 عاط& نI 5اقO اK¡و
ABا( 5ا-و Cنو*-وO ل نO Kلا ك*ف…ت7O لو #ح jا د'و ن4 †pا0M NO Pا Zورلا ^رو6
60 ،اåرقت79 ناH ا34 نق O& A5اقO ،bب اU lقيلا Gحاpو ،Ìي ;O Rب b+ ŠO ل €ي فvا ن=0
ل ه7فن ن?ل ‡ديa د+ لا م,' نو?O دق 0 ،¨)F'و WF,' G,قلا L ناcxا رارقت6ا Alقيلاو
\Ìــــــي;( Rــــــب GئاــــــgIا دــــــ*' †ــــــg(


Gضoلا Rp&
241
ل ‡رباp Jر( ن& b}ش ا34و ،هتO&ر هل †p ل ‡Xgب Jر( ن& b}ش ا34 Adرg+لا ن7hا 5ا-
ABا( 5ا- A ˜اK0 ‡رباp ‡Xgب bO &ر ا3=0 ،هت O&ر هل ^Xgب نودDO NF ئ& مD *9 ا* ,aوM
Cنو*-وO ا* (اOÍب اوناHو او†p ا I ان ر9Yب NO Pا ،^دy7 لا ^رو6 24 mف *لا ه+ u( اK¡و ،
\را*لا نـ9 نا;يuلاو را*لا نـ9 ـاªوDشو ،اـD+ضqو اE2اـ704و اـDتHرح N'رـ6 ـL را*لاب
A5ا- هن & م,6و هي,' jا 8,p º* لا ن' ن*7لا Lو ن9 نا;يuلاو ،نا;يuلا ن9 GضoلاM
CYrوتي,0 مH دح& Gضq ا3=0 eاIاب را*لا Yف ;( ا {4و ،را*لا sد*79 L د ¯& sاور 4/226 ،
Aر< Pا O دhا L و CZ2آ نب ا ›وa L د- و( ^ر/ Gض oلاM هي *ي' ^ر¯ B4 Jر( ل& ،
Aهت>p 8,' #فتIا O دhا Lو \Zاقتنلا G,;ل G,قلا Z2 ناي,q وEو ،هaا2و& àافتناو M
CZدلا Jر• Z2آ نـــــــــــبا نـــــــــــ9 dر• نا;يuلا
Al>ي>gلا L و Gضq دت شا د- و م,6 و هي ,' jا 8,p º* لا د* ' ا+ت6 ا l ,aر ن&M
A5ا- ول ،د • ا9 ه* ' GE Kل ا ¡ا- ول NF ,H م,'f •4 Aهي ,' jا 8,p º* لا 5اق0 ،ا »دح&
Cمـيaرلا نا;يuلا نـ9 jاب 3و'& ـد¯& sاور 5/240 ABا( 5ا- دـ-و ، iـE ـ•لاب .ـ02اM
اEاق,O ا9و او†p نOKلا ل4 اEاق,O ا9و ،مي¯ Àو هنYH ^واد' ه*يبو ك*يب dKلا ا3=0 ن7ح&
Cمي ,لا .يF7لا وE هن 4 jاب Kت6ا0 –`ن نا;يuلا ن9 ك* q™O ا9 4و ،مي t' _ح و3 ل4
A b,g0 34 ¹ 36 ABا( 5ا-و ، R-و ،نوفgO اz م,'& ن¿ N}ي7لا ن7ح& iE •لاب .02اM
CنورضŸ ن& :ر كـب 3و'&و ـlطايuلا 1ا`» نـ9 كـب 3و'& :ر Aنو*9VIا 96 ¹ 98 \


242

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->