P. 1
روش نوشتن نامه رسمی

روش نوشتن نامه رسمی

|Views: 1,807|Likes:
منشور بواسطةomidmms

More info:

Published by: omidmms on Mar 25, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2012

pdf

text

original

ميظنت و هيهت

ناوراک يدهم
کيناکم هورگ
روظنم اي ،ديا هتشادن ار يمسر همان کي نتشون ينو! "ا ي#اگ$ هکنيا %ي&' ه( نونکات مت)# ن*م+م
. ,سا هت)نادن ن'ا' -او. /"را ارن$ امش 01ا2م اي و هدش را' هدن3 نات همان اي ،ديا ه'رکن ناي( ي(و2( ار 'و3
. 'و443 5او446ا ا44ي و يميم447 ,سو' کي ه( امش هک يا همان ,)ين همان ن$ يدن( ه8م. و 9ا:& ن'ر( راک( 5روظنم
ناو44ن; ر' هک هدش ناون; نا<1ا2م ه( يمسر همان کي رات3اس ا( راي)( دي)يون يم دنت)# کي'=ن و رو' هار هک
. %6اد44> ار هد44نناو3 ا?44ت@ي<1 ه44ک 'را' 'ر44A( ر44BCنم رات3ا44س کي يمسر همان کي 'را' DرE ديني( يم هتشون نيا
يا هينا44F د44ن! ه44ک ديوش يم ن*م+م امش %6اد> ،دشا( يAنم GساH ن$ رگا يت> ديامن يم GساH کي ن'ا' ه( -اIم
. ! ه44(رIت ,44سا نا)کي ي)ي8نا و يسراE يا# همان يار( Jير1 نيا ,سا هدش Kر7 ,6و امش ,ساو3ر' يور
ه44ک 'ر44ک 9ا44<Fا 5'و443 ه44( ن44يLي رو+( روMک "ا Nرا3 ديتاسا "ا يO@( ا( Pا<ترا يرار6ر( ر' 0ناIنيا يB2ش
. ,سا راQگ ريFات 01ا2م R2ش ه.وت 08. ر' همان کي نتشون هوCن ردL!
%44يامت 9رو447 ر' و د44ينک ن44يرمت Q44Sاک ک44ي يور 5ا ه'رو$ ه44ک ييا# TاUم ا( و ديناو2( ,6' ه( ار ري" يا#دن(
. ميامن Kر1 ر( 'و.و 9رو7 ر' ار ن$ 9Vاکشا ات دينک %يميا 0ناIنيا يار(
ياI( ار 'و3 و هدناو3 ار 'را' هاMنا' کي ر' 5اد2تسا ياWاLت يار( يB2ش هک ار همان نيا ادت(ا
. هما44ن ن44يا يار44( ي'رو443ر( هنو44! ها44Mنا' ير44يگ ميم44Bت يارو44ش هک دينک 9واO6 نات'و3 ديراQ( 01ا2م
......'را'
لاثم
: يملع تايه بذج تساوخرد يارب همان کي
رتکد ياق با!ج "ا#$ناد ي%&وم '(ا)م *رت+م رو,- .....
- يسرر( 0ناIنيا ي8يBCت يم8; J(اوس ناکما 9رو7 ر' 5دنماWاLت 0ناIنيا
ه44( 0نا44Iنيا X44سوت Xيار44ش "ار44>ا و ها44Mنا' ن44يا "ا44ين 9رو7 ر' ات ''رگ
. م44نک نا44ي( ه44ک ,44سا ر44کY ه44( 5"V 5'ر44گ 5اد2ت44سا يم8; 9اي# وO; ناون;
... ها44Mنا' د44شرا ي44سانشراک Z44+Lم %ي44BCت&ا [را44E ناوراک يدهم 0ناIنيا
- ،مت44)# 5اد2ت44سا يا44WاLت يار44( 044سانم يراک ي8يBCت J(اوس يارا' و ه'و(
Tاس د&وتم 1355 . "ا ا?ر44ي3ا مت44)# ناهA447ا "ا هر'ا447 يA+44Bم رد44H 5ان ،
ي44م8; 9ا44ي# يور44ين -Q44. 'د7 ر' هاMنا' نيا هک 5دش Z8+م ديار. Jير1
'ار44Eا 5اد2ت44سا ه44( J(او44س ي44سرر( و ه<>اBم ي1 و ه'و( کيناکم هتشر ر'
. ه'و( هاMنا' ر' \يردت دنم6]; 0ناIنيا نين^م# ,سا هت3ا'رH Xيارش د.او
. ,ي@6و44م ها44Mنا' ن44يا ا44ي$ م44شا( يم ه)سوم دن! ر' \يردت J(اوس يارا' و
هميم44W ه44گر( "ا ه44ک رو+نا44م# _ر44ي3 ا44ي د44نک يم م#ارE ارتک' هيسرو( يار(
ن44يا يماد2تسا Xيارش "ار>ا هک مت)# يکرادم يارا' 0ناIنيا دينکيم هد#اMم
. و ي&ا44@(ان. 9ا44م>" "ا ]? <6 د44نک ي44م 'ا44Iيا 0نا44Iنيا يار44( ار ها44Mنا'
. نوم"$ ر' 0ناIنيا منک يم رکMت 0ناIنيا همان يسرر( يار( ,6و RيB2ت
. ي44م هنو44! م44شا( ي44م ه<>ا44Bم G44ساH راظتنا ر' نکي&و ه'رک ,کرش ارتک'
. =44ين `44يH هام دن! دش Z8+م 5اد2تسا يار( 0ناIنيا ,ساو3ر' هIيتن "ا ناوت
هرامش ا( ار يتساو3ر' همان 1023/86 هک 5'ومن Tاسرا ,نوا@م نيا ه(
. 5'رکن ,Eاير' ي2ساH
دراذ. يم يري. /يم01 ي(ر رب ييوس را2 ( "درک /.رد رس ار 34ا5م همان 6ت%ون ه7ير4 6يا!
هههه ههههه هههههه ه هههه هههه هه هههه ههه هههه ههههه ههه ههههه هه
هههه هه ههههه هههه:
1 ) - 'و3 يEر@م Introduction (
1
همان کي نتشون /ور يمسر هاMنا' 'اتسا ،ريدم کي ه( ،
و را'رهش ،نام"اس کي \يير ،رادناتسا ،راکم# ...
يمسر همان کي نتشون %>ارم
. V? و7ا ديت)# ناوراک يدهم 5ان ا( يB2ش هک دينک دي6 ا?ما=&ا امش هک ,)ين ين@م نيد( 'و3 يEر@م
.... a44C( نو! اي نا'راک دمCم ا( يودهم نارماک اي ديت)# ناوراک يدهم ]? @E امش هک ,)ين مهم 01ا2م يار(
. يار44( ,44)ين Tاو44>ا ,<F Tوو)م م# ناMيا نو! ,)ين اهن$ ن'رک bر+م و امش يا همانسانش 9اB2Mم ي87ا
. م44هم د44ناوت ي44م ا44هنيا ه44ک د44ينک ي44م Tاوس رگا 5دم$ ايند( يک و مت)# يرهش ه! "ا هر'ا7 نم هک ,)ين مهم وا
: ر443$ ر' ناتم44سا ]? Uم د44يرو$ ي44م ار 9ا;]1ا نيا ]? BAم ري' يا. ر' امش و ,سا مهم ه8( ميوگ يم نم دشا(
. يB2ش 9ا;]1ا ناون@( همو"ر هگر( ر' اي و همان
يار( همان cوWوم و نات'و3 'روم ر' هنيم" `يH ناون@( هک يتا;]1ا هdارا ين@ي 'و3 يEر@م
. ن'رو$ نم ن'رک يEر@م همان نيا 01ا2م يار( 'وش يم ي87ا نتم 'راو 9ا;]1ا نيا ا( و ,سا ديAم 01ا2م
. " " ,سا مهم همان cوWوم ه( Pو(رم و R2ش 'روم ر' يساسا 9ا;]1ا هک8( ,)ين ناوراک يدهم ين@ي ممسا
- " ".... ... " يراک ي8يBCت J(اوس يارا' 0ناIنيا هکنيا و هاMنا' "ا هتشر %يBCت&ا [راE 0ناIنيا هکنيا ]? Uم
... " دناوت يمن يا همانسانش 9اB2Mم ناي( ،ن'رک يEر@م "ا روظنم \H و مت)# 5اد2تسا ياWاLت يار( 0سانم
. ( ) . دشا( يم ييادت(ا ن'رک يEر@م نام# ري" هدش b]7ا نتم ر' ي($ eنر ا( 9ا;]1ا دشا(
 2 ) - يEاWا 9ا;]1ا هdارا Extra Information (
ه( رتMي( ه^ن$ "ا همان هرکيH ر' و ه'رک رت "ا( ار cوWوم دينک يم ي@س امش م# "ا( ه8>رم نيا ر'
. 9ا;]1ا 0)ک ه+ي> ر' ]? ماک ار 01ا2م يEاWا 9ا;]1ا نيا دينک يم ه'اAتسا دنک يم کمک امش روظنم مهE
. هما44ن 01ا2م ,سا نکمم ]? Uم دشا( R6ان 9ا;]1ا نيا رگا دنک يم يراي امش ه( fيC7 GساH کي ن'ا' يار(
! 9ا44;]1ا \يرد44ت ه44ن د44يرا' ار يرا'ا رو44ما 5اد2ت44سا يا44WاLت ]? Uم ا44ي ديت44)# وI44Mنا' "ون# امش دنک رکE Vا(
. ,سا هدش ناي( يIنران eنر Xسوت Vا( همان ر' يEاWا
3 ) - ه8*)م bر1 Question (
bر1 ،اWاLت و ,ساو3ر' ،همان نيا نتشون "ا Kد# امش هک ,ساIنيا ر' ،%<6 ه8>رم و' "ا د@(
. gر' ]? ما44ک 01ا442م ا44Iنيا ر' 'وش يم bر+م ديت)# `(او. Tا<ن' امش ه^ن$ ه7]3 رو+( و `سرH اي ه8*)م
! ( ) ه.و44ت ا44( 01ا442م دي#او3 يم ه! Vا> و ديرا' هشوت ر' ه! و يا همانسانش هن ديت)# يک امش هک ,سا ه'رک
دن( ه( 1 و 2 د#او3 اديH يت>ار( اي و ه'رو$ ن#Y ر' ري' ار همان -او. 'و3 9ارايت3ا و 9ا;]1ا و امش
. يا#دن( رگا هک دينک 9واO6 'رک 1 و 2 9ا;]1ا د6اE هک د#د( يا همان ه( GساH د#او3 يم هنو! وا دشا<ن
. . دشا( يم ه8*)م bر1 ,م)6 رناي( =<س eنر ا( هدش R2Mم 0&ا+م ,سا fيC7 ميمBت کي يار( يEاک
4 ) - رکMت و ينا'رد6 Appreciation (
ه'ا' hاBت3ا امM( ار يت6و وا هکنيا "ا و 01ا2م ن$ "ا هک ,سا نيا ر( مسر %<6 ,م)6 هس "ا د@(
. يم رار6 ن$ ر' ار يCيو8ت را<.ا کي -'ا مک> نکي&و ,)ين يرا<.ا ,م)6 نيا 'وش رکMت وا 9ام>" "ا اي و
. . د#' يم ناMن Vا( همان ر' ار ,م)6 نيا =مر6 eنر ا( هدش R2Mم يا# ,م)6 د#'
تسا *&8 هنو#9 هک :ي!ک يسررب لا- هه ه ههه ه ه ه هه ه ههههه هه ه ههه هه ه
ههه ههه ههههه ههههههه . . هب ر1 ت-ار 6ييا; همان 34ا5م ام% ر<!ب تس8اب همان ":% =>?ا 6تم ري& 6تم
( :@@يا هت@@%ون يمسر همان کي ام% هA!يا 6مB رد CتDين ر1 'اس Eيارب ' هب ييو#5سا; ( "درFن ي; همان *ومGHم
: :يا "درک 'ايب رتGب "وي% هب ار دوخ 3لIم
JباIم KFق ":% =>?ا همان 4 8اب :!ب :
رتکد ياق با!ج "ا#$ناد ي%&وم '(ا)م *رت+م رو,- .....
... يارا' و ه'و44( ها44Mنا' د44شرا ي44سانشراک Z44+Lم %ي44BCت&ا [را44E 0نا44Iنيا
. - =44ين `44يH ها44م د44ن! مت)# 5اد2تسا ياWاLت يار( 0سانم يراک ي8يBCت J(اوس
هرام44ش ا44( ار يتساو3ر' همان 1023/86 هک 5'ومن Tاسرا ,نوا@م نيا ه(
. 5'رکن ,Eاير' ي2ساH 0نا44Iنيا د44ينکيم هد#ا44Mم هميم44W هگر( "ا هک رو+نام#
0نا444Iنيا يار( ار هاMنا' نيا يماد2تسا Xيارش "ار>ا هک مت)# يکرادم يارا'
. \يردت J(اوس يارا' و ه'و( هاMنا' ر' \يردت دنم6]; 0ناIنيا دنک يم 'اIيا
2
. نکي&و ه'رک ,کرش ارتک' نوم"$ ر' 0ناIنيا نين^م# مشا( يم ه)سوم دن! ر'
. "ا ا?ر44ي3ا م44نک نا44ي( ه44ک ,44سا ر44کY ه( 5"V مشا( يم ه<>اBم GساH راظتنا ر'
ر' ي44م8; 9ا44ي# يورين -Q. 'د7 ر' هاMنا' نيا هک 5دش Z8+م ديار. Jير1
د44.او 'ار44Eا 5اد2ت44سا ه44( J(او44س يسرر( و ه<>اBم ي1 و ه'و( کيناکم هتشر
. ,سا هت3ا'رH Xيارش - ي8يBCت يم8; J(اوس ناکما 9رو7 ر' 5دنماWاLت اQ&
X44سوت Xيار44ش "ار44>ا و ها44Mنا' نيا "اين 9رو7 ر' ات ''رگ يسرر( 0ناIنيا
. ,ي@6و44م ها44Mنا' ن44يا ا44ي$ 5'ر44گ 5اد2تسا يم8; 9اي# وO; ناون; ه( 0ناIنيا
,44ساو3ر' هIيتن "ا ناوت يم هنو!_ري3 اي دنک يم م#ارE ارتک' هيسرو( يار(
. دش Z8+م 5اد2تسا يار( 0ناIنيا
رک44Mت 0نا44Iنيا هما44ن ي44سرر( يار( ,6و RيB2ت و ي&ا@(ان. 9ام>" "ا ]? <6
. منک يم
و دي#' 5اIنا يWرE يا# همان نتشون ا( ار ري" يا# نيرمت Tا> 4 نيرمت ا?ررکم ار روکQم ه8>رم
) . ر' ،ا44# Tا44Uم ن44يا ر' X44LE ه44ت<&ا د44ينک ,يوLت ار 'و3 يا# همان و دي"ا)( يWرE 9ا;]1ا 'و3 0نا. "ا دينک
( دشا( ي@6او ديا( 9ا;]1ا 9روBنيا ريS
1- دوخ يلي0+تLا MراN "O(ر; يوP$ناد 'او!)ب ار ام% (ا اي :ي!ک يسررب ( :يDيو!ب دوخ داتسا هب يا همان
ريخ اي :!ک يم با5تنا
2- لاس :يLو1 ( تخاس Q(رد ياه تD1 ت+? 'ام&اس 6يا &ا ( :يDيو!ب EP!س 'ام&اس هب يا همان
1385 :!ک يسررب ار
3- ' يا ":!ي8 ر2ا رد تDي& Rي+م هک :ي!ک دS%و. (ا هب ( :يDيو!ب رG% Tار4ا هناخراک ري:م هب يا همان
تسا "داتNا "ر4ا5م هب هناخراک
4- " " ( Tذ- رد کيناAم و1ا Qرد اي هک :ي!يFب ( :يDيو!ب "(ر. رتNد هب 'ايوP$ناد ي.:!يامن هب يا همان
( ) Cريخ اي :% :هاوخ هUارا /يمر1 هNاBا
. کي نتشون Vا> منک رکE ديرا' اي هتشا' راک و رس ن$ ا( ا# امش هک دنت)# يIيار 9ا;وWوم 9ا;وWوم نيا
دشا<ن راوش' م# ي8ي3 يمسر همان.
/ي<!1 ( هيG1
'ا(راک ي:Gم
mehdi_karvan@yahoo.com
mehdikarvan@iaun.ac.ir
3

همانطور که از برگه ضخخميمه مشخخاهده ميکنيخخد اينجخخانب‬ ‫داراي مدارکي هستم که احراز شرايط استخدامي اين دانشگاه را براي اينجخخخانب‬ ‫ايجاد مي کند. در اينجخخا مخخخاطب کخخامل درک‬ ‫ً‬ ‫کرده است که شما کي هستيد )نه شناسنامه اي( و چه در توشه داريد و حال چه مي خواهيد! مخخخاطب بخخا تخخوجه‬ ‫به بند 1 و 2 شما و اطلعات و اختيارات خود جواب نامه را ديگر در ذهن آورده و يا براحتي پيدا خواهد‬ ‫کرد....... اينجانب علقمند تدريس در دانشگاه بوده و داراي سوابق تدريس‬ ‫2‬ . چون بحخخث‬ ‫ً‬ ‫اصلي مشخصات شناسنامه اي شما و مطرح کردن آنها نيست چون ايشان هم مسوول ثبت احخخوال نيسخخت. بخخوده و داراي‬ ‫سوابق تحصيلي-کاري مناسب براي تقاضاي استخدام هستم. حضور محترم معاون آموزشي دانشگاه جناب آقاي دکتر‬ ‫اينجخخانب فخخارغ التحصخخيل مقطخخع کارشناسخخي ارشخخد دانشخخگاه .قدرداني و تشکر )‪(Appreciation‬‬ ‫بعد از سه قسمت قبل رسم بر اين است که از آن مخاطب و از اينکه او وقتي را بشما اختصاص داده‬ ‫و يا از زحمات او تشکر شود.‫ً‬ ‫معرفي خود بدين معني نيست که شما الزاما قيد کنيد که شخصي با نام مهدي کاروان هستيد. بنظر شما مخاطب نامه پايين راحت تر به‬ ‫مفهموم نامه پي نبرده و پاسخگويي به آن برايش آسان تر نيست؟ در ضمن اينکه شما يک نامه رسمي نوشييته ايييد و‬ ‫مطلب خود را به شيوه بهتر بيان کرده ايد:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫:نامه اصلح شده قبل مطابق 4 بند بال‬ ‫.‬ ‫4 . اصول‬ ‫ً‬ ‫براي مخاطب مهم نيست که شما فعل مهدي کاروان هستيد يا کامران مهدوي با محمد کاردان يا . براي مخاطب اين نامه معرفي کردن من آوردن‬ ‫اسمم يعني "مهدي کاروان" نيست بلکه اطلعات اساسي در مورد شخص و مربوط به موضوع نامه مهم است... از دانشگاه . مطالب مشخص شده با رنگ سبز بيانگر قسمت طرح مسئله مي باشد.‬ ‫ طرح مسئله )‪(Question‬‬‫3‬ ‫بعد از دو مرحله قبل، در اينجاست که شما هدف از نوشتن اين نامه، درخواست و تقاضا، طرح‬ ‫مسئله يا پرسش و بطور خلصه آنچه شما دنبال جوابش هستيد مطرح مي شود.‬ ‫حال بررسي کنيد که چگونه لزم است ه هه ههه ه هه ههههه ه هه ه ه ه ههه ه هه‬ ‫ههههههه هههه ههه ههه.. بخخراي‬ ‫او مهم نيست که من صادره از چه شهري هستم و کي بدنيا آمدم. اين قسمت اجباري نيست وليکن حکم ادب يک اجبار تلويحي را در آن قرار مي‬ ‫دهد. اگر اين اطلعات ناقص باشد مثل ممکن است مخاطب نخخامه‬ ‫ً‬ ‫بال فکر کند شما هنوز دانشخخجو هسخختيد يخخا مثل تقاضخخاي اسخختخدام امخخور اداري را داريخخد نخخه تخخدريس! اطلعخخات‬ ‫ً‬ ‫اضافي در نامه بال توسط رنگ نارنجي بيان شده است.... متن زير متن اصلح شده نامه بالست. اگر سوال مخخي کنيخخد کخخه اينهخخا مخخي توانخخد مهخخم‬ ‫باشد من مي گويم: بله مهم است و شما در جاي ديگر مفصل اين اطلعات را مخخي آوريخخد مثل اسخخمتان در آخخخر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نامه و يا در برگه رزومه بعنوان اطلعات شخصي.‬ ‫مثل اينکه " اينجانب فارغ التحصيل رشته .. قضاوت کنيد که اگر بندهاي 1و 2 نباشد او چگونه مي خواهد پاسخ به نامه اي بدهد که فاقد اطلعات‬ ‫کافي براي يک تصميم صحيح است." و اينکه "اينجانب داراي سوابق تحصيلي-کاري‬ ‫ً‬ ‫مناسب براي تقاضاي استخدام هستم" و. پس منظور از معرفي کردن، بيان مشخصات شناسنامه اي نمي تواند‬ ‫باشد.‬ ‫ ارائه اطلعات اضافي )‪(Extra Information‬‬‫2‬ ‫در اين مرحله باز هم شما سعي مي کنيد موضوع را باز تر کرده و در پيکره نامه از آنچه بيشتر به‬ ‫فهم منظور شما کمک مي کند استفاده مي کنيد.‬ ‫معرفي خود يعني ارائه اطلعاتي که بعنوان پيش زمينه در مورد خودتان و موضوع نامه براي‬ ‫مخاطب مفيد است و با اين اطلعات وارد متن اصلي مي شود... اطلعات با رنگ آبي )در متن اصلح شده زير( همان معرفي کردن ابتدايي مي باشد. قسمت هاي مشخص شده با رنگ قرمز اين قسمت را در نامه بال نشان مي دهد. چنخخد مخخاه پيخخش نيخخز‬ ‫نامه درخواستي را بخخا شخخماره 68/3201 به اين معاونت ارسال نمودم که‬ ‫پاسخي دريافت نکردم.. اين اطلعات اضافي مخاطب را کامل در حيطه کسب اطلعات‬ ‫ً‬ ‫براي دادن يک پاسخ صحيح به شما ياري مي کند.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->