‫تعبیر خواب‬

‫در پرتو قرآن و سنت‬

‫مؤلف‪:‬‬

‫خالد بن علی العنبری‬

‫مترجم‪:‬‬
‫صلح الدین توحیدی‬

‫‪2‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫عنوان‬

‫پيشگفتار مترجم ‪25 ..........................‬‬
‫پيشگفتار مؤلف ‪33 ..........................‬‬
‫روش های تعبير خواب و شرايط آن و اعمال مربوط‬
‫به ديدن خواب ‪36 ...........................‬‬
‫تعبير بر اساس آيات قرآن ‪40 .................‬‬
‫تعبير بر اساس احاديث پيامبر ‪43 ..............‬‬
‫تعبير بر اساس تشبيه و قياس ‪49 ..............‬‬
‫تعبير بر اساس اسامی و واژه شناسی ‪51 ........‬‬
‫* آ‪ -‬الف‬
‫آب انگور ‪59 ...............................‬‬
‫آب زمزم ‪59 ................................‬‬
‫آبله ‪59 ...................................‬‬
‫آبياری ‪59 .................................‬‬
‫آتش ‪59 ....................................‬‬
‫آتش بس ‪60 .................................‬‬
‫آدم ابوالبشر)ع( ‪60 ........................‬‬
‫آرزو ‪60 ...................................‬‬
‫آستانه در ‪60 ..............................‬‬
‫آسمان ‪60 ...................................‬‬
‫آسياب ‪61 ..................................‬‬
‫آشاميدن ‪61 ................................‬‬
‫آشپز ‪61 ...................................‬‬
‫آشپزی ‪61 ..................................‬‬
‫آغوش ‪61 ...................................‬‬
‫آفتاب پرست ‪62 .............................‬‬
‫آميزش جنسی ‪62 .............................‬‬
‫آهن ‪62 ....................................‬‬
‫آهو ‪62 ....................................‬‬

‫صفحه‬

‫‪3‬‬

‫آيات قرآن ‪63 ..............................‬‬
‫أبر ‪63 ....................................‬‬
‫ابراهيم پيامبر)ع(‪63 ........................‬‬
‫أبرو ‪64 ...................................‬‬
‫ابريشم ‪64 .................................‬‬
‫اتاق‪64 ....................................‬‬
‫احرام پوشيدن ‪64 ...........................‬‬
‫احساس غربت ‪65 .............................‬‬
‫اخم ‪65 ....................................‬‬
‫ادرار ‪65 ..................................‬‬
‫اذان ‪65 ...................................‬‬
‫اّره ‪65 ....................................‬‬
‫ازدواج ‪66 .................................‬‬
‫اسب ‪66 ....................................‬‬
‫استخوان ‪66 ................................‬‬
‫استر ‪66 ....................................‬‬
‫استراحت ‪67 .................................‬‬
‫استعاذه ‪67 ................................‬‬
‫استغفار ‪67 ................................‬‬
‫استفراغ ‪67 ................................‬‬
‫اسرافيل ‪67 ................................‬‬
‫اسم ‪68 ....................................‬‬
‫اسماعيل پيامبر)ع( ‪68 ........................‬‬
‫اشك ‪68 ....................................‬‬
‫اصحاب پيامبر)ص( ‪68 .........................‬‬
‫اعتكاف كردن ‪69 ............................‬‬
‫افراد خانواده ‪69 ..........................‬‬
‫افتادن ‪69 .................................‬‬
‫افتادن بر روی صورت ‪69 .....................‬‬
‫افتادن دندان ‪69 ...........................‬‬
‫امام جماعت ‪69 ..............................‬‬
‫امير ‪70 ....................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫انار ‪70 ...................................‬‬
‫انجير ‪70 ....................................‬‬
‫اندام ‪70 ..................................‬‬
‫انكار ‪72 ..................................‬‬
‫انگشت ‪72 ..................................‬‬
‫انگشتر ‪72 ..................................‬‬
‫انگور ‪72 ..................................‬‬
‫ايوب پيامبر)ع( ‪72 ..........................‬‬
‫* ب‬
‫باد ‪73 ....................................‬‬
‫باد شكم ‪73 ................................‬‬
‫بار ‪73 ....................................‬‬
‫باران ‪73 ..................................‬‬
‫بازار ‪73 ..................................‬‬
‫باز كردن ‪74 ...............................‬‬
‫باز گشتن از سفر ‪74 .........................‬‬
‫بازی كردن ‪74 ..............................‬‬
‫باغ ‪74 ....................................‬‬
‫بال رفتن ‪74 ................................‬‬
‫بخالت ‪74 ...................................‬‬
‫بذر ‪75 ....................................‬‬
‫برج ‪75 ....................................‬‬
‫برف ‪75 ....................................‬‬
‫برق آسمان ‪75 ...............................‬‬
‫برگشتن زن مطلقه ‪75 .........................‬‬
‫بره ‪75 ....................................‬‬
‫برهنگی ‪75 .................................‬‬
‫بريدن ‪76 ..................................‬‬
‫بستر ‪76 ....................................‬‬
‫بستن ‪76 ....................................‬‬
‫بسمّله گفتن ‪77 ..............................‬‬
‫شاش بودن ‪77 ..............................‬‬
‫بّ‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫بلندی قد ‪77 ...............................‬‬
‫بند ‪77 ....................................‬‬
‫بوستان ‪78 .................................‬‬
‫بوسه ‪78 ...................................‬‬
‫بوی خوش ‪78 ................................‬‬
‫بهشت ‪78 ....................................‬‬
‫بی پول شدن ‪79 .............................‬‬
‫بی مبالتی ‪79 ..............................‬‬
‫بيماری ‪79 .................................‬‬
‫بينی ‪79 ...................................‬‬
‫* پ‬
‫پا ‪80 .....................................‬‬
‫پاابرنج ‪80 ................................‬‬
‫پای برهنه ‪80 ..............................‬‬
‫پايين آمدن ‪80 ..............................‬‬
‫پدر بزرگ ‪80 ...............................‬‬
‫پر ‪80 .....................................‬‬
‫پرتاب ‪80 ..................................‬‬
‫پرچم ‪81 ...................................‬‬
‫پرده ‪81 ...................................‬‬
‫پرنده ‪81 ..................................‬‬
‫پرواز كردن ‪81 .............................‬‬
‫پستان ‪82 ..................................‬‬
‫پشت سر ‪82 .................................‬‬
‫پشيمانی ‪82 ................................‬‬
‫پل ‪82 .....................................‬‬
‫پلك چشم ‪82 ................................‬‬
‫پلنگ ‪82 ...................................‬‬
‫پليس ‪82 ...................................‬‬
‫پنير ‪82 ....................................‬‬
‫پوست ‪83 ...................................‬‬
‫پياز ‪83 ...................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫پيراهن ‪83 ..................................‬‬
‫پيرزن ‪84 ...................................‬‬
‫پيرمرد ‪84 ..................................‬‬
‫پيری ‪84 ....................................‬‬
‫پيشانی ‪84 .................................‬‬
‫پينه دوز ‪84 ...............................‬‬
‫* ت‬
‫تاج ‪85 ....................................‬‬
‫تاريكی ‪85 .................................‬‬
‫تازيانه ‪85 ................................‬‬
‫تب ‪85 .....................................‬‬
‫سم ‪85 ...................................‬‬
‫تب ّ‬
‫جار ‪85 ....................................‬‬
‫تّ‬
‫تخت ‪85 .....................................‬‬
‫تخته ‪85 ....................................‬‬
‫تخته فروش ‪86 ...............................‬‬
‫تخم پرنده ‪86 ...............................‬‬
‫ترازو ‪86 ..................................‬‬
‫ترانه ‪86 ..................................‬‬
‫حم ‪86 ...................................‬‬
‫تر ّ‬
‫ترس ‪86 ....................................‬‬
‫تشت ‪86 ....................................‬‬
‫تشنگی ‪87 ..................................‬‬
‫تشّهد ‪87 ...................................‬‬
‫تف كردن ‪87 ................................‬‬
‫تكّبر ‪87 ...................................‬‬
‫تكبير ‪87 ...................................‬‬
‫تلف كردن ‪87 ...............................‬‬
‫تندرستی ‪87 ................................‬‬
‫توبه كردن ‪88 ..............................‬‬
‫توپ ‪88 ....................................‬‬
‫توت ‪88 ....................................‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫توجه و التفات ‪88 ..........................‬‬
‫توشه ‪88 ...................................‬‬
‫توّكل ‪8 ...................................‬‬
‫تهديد ‪88 ...................................‬‬
‫تهليل ‪88 ...................................‬‬
‫تيغ ‪89 ....................................‬‬
‫تيّمم ‪89 ...................................‬‬
‫* ث‬
‫ثروت ‪90 ...................................‬‬
‫* ج‬
‫جادو ‪91 ...................................‬‬
‫جادوگر ‪91 .................................‬‬
‫جارو ‪91 ...................................‬‬
‫جذام ‪91 ...................................‬‬
‫جرقه آتش ‪91 ...............................‬‬
‫جسم ‪91 ....................................‬‬
‫جغد ‪91 ....................................‬‬
‫جلد ‪92 ....................................‬‬
‫جمعه ‪92 ....................................‬‬
‫جن ‪92 .....................................‬‬
‫جنازه ‪92 ..................................‬‬
‫جنگ ‪93 ....................................‬‬
‫جوان ‪93 ...................................‬‬
‫جوراب ‪93 ..................................‬‬
‫جوی آب ‪93 .................................‬‬
‫جهاد ‪93 ...................................‬‬
‫* چ‬
‫چاپلوسی ‪94 ................................‬‬
‫چاقو ‪94 ...................................‬‬
‫چاقی ‪94 ...................................‬‬
‫چاه ‪94 ....................................‬‬
‫چربی ‪94 ...................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫چرت زدن ‪95 ................................‬‬
‫چشم ‪95 ....................................‬‬
‫چشمه ‪96 ...................................‬‬
‫چوپان ‪96 ..................................‬‬
‫چهره ‪96 ...................................‬‬
‫* ح‬
‫حاملگی ‪97 .................................‬‬
‫حج ‪97 .....................................‬‬
‫حجامت ‪97 ..................................‬‬
‫حجرالسود ‪97 ...............................‬‬
‫حد ‪97 .....................................‬‬
‫حضرت محّمد)ص( ‪98 ............................‬‬
‫حفظ كردن ‪98 ...............................‬‬
‫حلقه ‪98 ...................................‬‬
‫حلوا ‪98 ...................................‬‬
‫حّمال ‪98 ....................................‬‬
‫حمام ‪98 ....................................‬‬
‫حّوا)ع( ‪98 .................................‬‬
‫حوض ‪99 ....................................‬‬
‫حوقله ‪99 ..................................‬‬
‫* خ‬
‫خاتن ‪100 ..................................‬‬
‫خارش ‪100 ..................................‬‬
‫خاك ‪100 ...................................‬‬
‫خاكستر ‪100 .................................‬‬
‫خانه ‪100 ..................................‬‬
‫ختنه ‪100 ..................................‬‬
‫خراش ‪100 ..................................‬‬
‫خرگوش ‪101 .................................‬‬
‫خرما ‪101 ..................................‬‬
‫خرما فروش ‪101 .............................‬‬
‫خروپف ‪102 .................................‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫خروس ‪102 ..................................‬‬
‫خشك بودن ‪102 ..............................‬‬
‫خشم ‪102 ...................................‬‬
‫خضر)ع( ‪102 ................................‬‬
‫خطيب ‪102 ..................................‬‬
‫خلط سينه ‪103 ..............................‬‬
‫خليفه ‪103 .................................‬‬
‫خمير ‪103 ....................................‬‬
‫خنجر ‪103 ..................................‬‬
‫خنده ‪103 ..................................‬‬
‫خواب ‪104 ..................................‬‬
‫خودپسندی ‪104 ..............................‬‬
‫خوراك ‪104 .................................‬‬
‫خورشيد ‪104 ................................‬‬
‫خوشبو كردن ‪104 ............................‬‬
‫خوشه گندم يا جو ‪104 .......................‬‬
‫خوك ‪105 ...................................‬‬
‫خون دماغ ‪105 ..............................‬‬
‫خّياط ‪105 ..................................‬‬
‫خيمه ‪105 ..................................‬‬
‫* د‬
‫دار زدن ‪106 ...............................‬‬
‫داماد ‪106 .................................‬‬
‫داود)ع( ‪106 ...............................‬‬
‫دايره زنگی ‪106 ............................‬‬
‫جال ‪106 ..................................‬‬
‫دّ‬
‫درخت ‪106 ..................................‬‬
‫درخت تاك ‪106 ..............................‬‬
‫درد ‪107 ...................................‬‬
‫درو كردن ‪107 ..............................‬‬
‫دروازه ‪107 ................................‬‬
‫دروغ ‪107 ..................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫دّره ‪107 ...................................‬‬
‫دريا ‪107 ..................................‬‬
‫درياچه ‪107 ................................‬‬
‫دزد ‪108 ...................................‬‬
‫دستبند ‪108 ................................‬‬
‫دست دادن ‪108 ..............................‬‬
‫دستگيره ‪108 ................................‬‬
‫دشمنی ‪108 ..................................‬‬
‫دعا ‪108 ...................................‬‬
‫دعوت ‪108 ..................................‬‬
‫دفتر ‪109 ...................................‬‬
‫دفن كردن ‪109 ..............................‬‬
‫دلل ‪109 ...................................‬‬
‫دلتنگی ‪109 ................................‬‬
‫دم ‪109 ....................................‬‬
‫دمپايی ‪109 ................................‬‬
‫دميدن ‪109 .................................‬‬
‫دنيا ‪109 ..................................‬‬
‫دوات ‪110 ..................................‬‬
‫دود ‪110 ...................................‬‬
‫دوزخ ‪110 ..................................‬‬
‫دوست داشتن ‪110 .............................‬‬
‫دهان ‪110 ..................................‬‬
‫دهن دره ‪110 ...............................‬‬
‫ديدار و ملقات ‪110 .........................‬‬
‫ديگ ‪111 ...................................‬‬
‫* ذ‬
‫ذكرويادخدا ‪112 ............................‬‬
‫ذّلت ‪112 ...................................‬‬
‫* ر‬
‫رانده شدن ‪113 .............................‬‬
‫راه ‪113 ...................................‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫راهب ‪113 ..................................‬‬
‫راه راست ‪113 ..............................‬‬
‫راه رفتن ‪113 ...............................‬‬
‫ردا ‪113 ...................................‬‬
‫رضوان ‪113 .................................‬‬
‫رعد ‪114 ...................................‬‬
‫رفت و آمد بين صفا و مروه ‪114 ...............‬‬
‫رقص ‪114 ...................................‬‬
‫رنگ زدن ‪114 ...............................‬‬
‫رنگ زرد ‪114 ...............................‬‬
‫رنگ سفيد ‪114 ..............................‬‬
‫رنگ سياه ‪115 ..............................‬‬
‫روباه ‪115 .................................‬‬
‫رود ‪115 ...................................‬‬
‫روز ‪115 ...................................‬‬
‫روزه گرفتن ‪115 .............................‬‬
‫روستا ‪115 .................................‬‬
‫روسری ‪115 .................................‬‬
‫روغن ‪116 ..................................‬‬
‫روغن فروش ‪116 .............................‬‬
‫ريحان ‪116 ..................................‬‬
‫ريسمان ‪116 ................................‬‬
‫ريش ‪117 ...................................‬‬
‫* ز‬
‫زانو ‪118 ..................................‬‬
‫زبان ‪118 ..................................‬‬
‫زبان شناس ‪118 .............................‬‬
‫زخم ‪118 ...................................‬‬
‫زدن ‪118 ...................................‬‬
‫زرگر ‪118 ..................................‬‬
‫زره ‪119 ...................................‬‬
‫زعفران ‪119 ................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫زغن ‪119 ...................................‬‬
‫زكات ‪119 ..................................‬‬
‫زكريا ‪119 .................................‬‬
‫زلزله ‪119 .................................‬‬
‫زمين ‪119 ...................................‬‬
‫زن ‪120 ....................................‬‬
‫زناكار ‪120 ................................‬‬
‫زن ريسنده ‪120 .............................‬‬
‫زنان ‪121 ..................................‬‬
‫زنان پيامبر)ص( ‪121 .........................‬‬
‫زنبور عسل ‪121 .............................‬‬
‫زندان ‪121 .................................‬‬
‫زهد ‪122 ...................................‬‬
‫زيتون ‪122 .................................‬‬
‫* س‬
‫ساختمان ‪123 ...............................‬‬
‫ساربان ‪123 ................................‬‬
‫ساق پا ‪123 ................................‬‬
‫سايه ‪123 ..................................‬‬
‫سبيل ‪124 ..................................‬‬
‫ستاره ‪124 .................................‬‬
‫ستم ‪124 ...................................‬‬
‫ستون ‪124 ..................................‬‬
‫سجده ‪124 ..................................‬‬
‫سخن ‪125 ...................................‬‬
‫سدر ‪125 ...................................‬‬
‫سدره المنتهی ‪125 ...........................‬‬
‫سر ‪126 ....................................‬‬
‫سراب ‪126 ..................................‬‬
‫سرباز ‪126 .................................‬‬
‫سربريدن ‪126 ...............................‬‬
‫سرزنش ‪127 .................................‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫سركه ‪127 ..................................‬‬
‫سرگردانی ‪127 ..............................‬‬
‫سرما ‪127 ..................................‬‬
‫سرمه ‪127 ..................................‬‬
‫سرمه دان ‪127 ..............................‬‬
‫سطل ‪128 ...................................‬‬
‫سفره ‪128 ..................................‬‬
‫سقف ‪128 ...................................‬‬
‫سگ ‪128 ....................................‬‬
‫سلح ‪128 ...................................‬‬
‫سلم كردن ‪128 ..............................‬‬
‫سلطان ‪129 .................................‬‬
‫سلمانی ‪129 ................................‬‬
‫سليمان پيامبر)ع( ‪130 .......................‬‬
‫سم ‪130 ....................................‬‬
‫سنگ ‪130 ...................................‬‬
‫سنگسار كردن ‪130 ...........................‬‬
‫سوار شدن ‪130 ..............................‬‬
‫سوراخ ‪130 .................................‬‬
‫سوزن ‪131 ..................................‬‬
‫سوسمار ‪131 .................................‬‬
‫سوگند ‪131 .................................‬‬
‫سوگواری ‪131 ...............................‬‬
‫سياهدانه ‪132 ..............................‬‬
‫سير ‪132 ....................................‬‬
‫سيل ‪132 ...................................‬‬
‫سيلی ‪132 ..................................‬‬
‫سينه ‪132 ..................................‬‬
‫* ش‬
‫شادی ‪133 ..................................‬‬
‫شاعر ‪133 ..................................‬‬
‫شانه ‪133 ..................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫شاهين ‪133 ..................................‬‬
‫شب ‪133 ....................................‬‬
‫شپش ‪133 ...................................‬‬
‫شيشك ‪133 ..................................‬‬
‫شتر ‪134 ....................................‬‬
‫شتر مرغ ‪135 ................................‬‬
‫شراب ‪135 ..................................‬‬
‫شراب فروش ‪135 .............................‬‬
‫شراكت ‪135 .................................‬‬
‫شرم ‪135 ...................................‬‬
‫شستن ‪135 ...................................‬‬
‫شطرنج ‪136 .................................‬‬
‫شعيب پيامبر)ع( ‪136 .........................‬‬
‫شفاعت ‪136 .................................‬‬
‫شكارچی ‪136 ................................‬‬
‫شكر ‪136 ...................................‬‬
‫شلوار ‪136 .................................‬‬
‫شمشير ‪137 ...................................‬‬
‫شمع ‪137 ....................................‬‬
‫شن ‪137 ....................................‬‬
‫شنا ‪137 ...................................‬‬
‫شهر ‪137 ...................................‬‬
‫شير ‪137 ....................................‬‬
‫شير)ژيان( ‪138 ..............................‬‬
‫شيردان ‪138 .................................‬‬
‫شيشه ‪138 ..................................‬‬
‫شيطان ‪138 .................................‬‬
‫* ص‬
‫صابون ‪139 .................................‬‬
‫صاعقه ‪139 .................................‬‬
‫صبح ‪139 ...................................‬‬
‫صبر ‪139 ....................................‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫صخره ‪139 ..................................‬‬
‫صدا ‪140 ...................................‬‬
‫صدقه دادن ‪140 .............................‬‬
‫صله رحم ‪140 ...............................‬‬
‫صندلی ‪140 .................................‬‬
‫* ض‬
‫ضعف ‪141 ...................................‬‬
‫* ط‬
‫طاعون ‪142 .................................‬‬
‫طاق ‪142 ...................................‬‬
‫طاووس ‪142 .................................‬‬
‫طبقه ‪142 ..................................‬‬
‫طل ‪142 ....................................‬‬
‫طلق ‪142 ...................................‬‬
‫* ع‬
‫عاريه ‪143 .................................‬‬
‫عالم ‪143 ...................................‬‬
‫عبا ‪143 ...................................‬‬
‫عتاب ‪143 ..................................‬‬
‫عجله كردن ‪143 .............................‬‬
‫عدس ‪143 ...................................‬‬
‫عّده ی زن ‪143 ..............................‬‬
‫عرفه ‪144 ..................................‬‬
‫عرق ‪144 ...................................‬‬
‫عروس ‪144 ..................................‬‬
‫عزل شدن ‪144 ...............................‬‬
‫عسل ‪144 ...................................‬‬
‫عشق ‪144 ...................................‬‬
‫عصا ‪144 ...................................‬‬
‫عصبانيت ‪145 ...............................‬‬
‫عطسه ‪145 ..................................‬‬
‫عقرب ‪145 ..................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫عمامه ‪145 .................................‬‬
‫طاب)رض( ‪145 ........................‬‬
‫عمربن خ ّ‬
‫عمل نيك ‪146 ...............................‬‬
‫عنبر ‪146 ...................................‬‬
‫عود ‪146 ...................................‬‬
‫عورت ‪146 ..................................‬‬
‫عيد ‪146 ...................................‬‬
‫عيسی پيامبر)ع( ‪147 .........................‬‬
‫* غ‬
‫غار ‪148 ...................................‬‬
‫غايب ‪148 ..................................‬‬
‫غبار ‪148 ..................................‬‬
‫غذا ‪148 ...................................‬‬
‫غربال ‪149 .................................‬‬
‫غرق ‪149 ...................................‬‬
‫غل و زنجير ‪149 ..............................‬‬
‫غلم ‪149 ...................................‬‬
‫غنيمت ‪149 .................................‬‬
‫غّواصی ‪149 .................................‬‬
‫غيبت كردن ‪150 .............................‬‬
‫غيبگو ‪150 .................................‬‬
‫غيرت ‪150 ...................................‬‬
‫* ف‬
‫فالگير ‪151 .................................‬‬
‫فتنه ‪151 ..................................‬‬
‫فرار ‪151 ..................................‬‬
‫فرش ‪151 ...................................‬‬
‫فرعون ‪151 .................................‬‬
‫فرورفتگی زمين ‪151 ..........................‬‬
‫فصل ‪151 ...................................‬‬
‫فقر ‪151 ...................................‬‬
‫فلج ‪152 ...................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫فلوت ‪152 ..................................‬‬
‫فيل ‪152 ...................................‬‬
‫* ق‬
‫قابيل ‪153 .................................‬‬
‫قاضی ‪153 ..................................‬‬
‫قاعدگی ‪153 ................................‬‬
‫قبر ‪153 ....................................‬‬
‫قرآن ‪154 ..................................‬‬
‫قربانی ‪154 ................................‬‬
‫قرض ‪154 ...................................‬‬
‫صاب ‪155 ..................................‬‬
‫ق ّ‬
‫قصاص ‪155 ..................................‬‬
‫قفس ‪155 ...................................‬‬
‫قفل ‪155 ...................................‬‬
‫قلده ‪156 ..................................‬‬
‫قلب ‪156 ...................................‬‬
‫قلعه ‪156 ..................................‬‬
‫قلم ‪156 ...................................‬‬
‫قيامت ‪157 .................................‬‬
‫* ك‬
‫كاخ ‪158 ...................................‬‬
‫كاسه ‪158 ..................................‬‬
‫كاشتن ‪158 ..................................‬‬
‫كافر ‪158 ..................................‬‬
‫كافور ‪158 .................................‬‬
‫كبوتر ‪158 .................................‬‬
‫كتاب ‪159 ..................................‬‬
‫كدو ‪159 ...................................‬‬
‫كرم ‪159 ...................................‬‬
‫كسوف ‪159 ..................................‬‬
‫ِكشت ‪159 ...................................‬‬
‫ُكشتن ‪159 ...................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫َكشتی ‪160 ..................................‬‬
‫ُكشتی گرفتن ‪160 .............................‬‬
‫كشمش ‪160 ..................................‬‬
‫كّفاش ‪160 ..................................‬‬
‫كف دست ‪161 ................................‬‬
‫كعبه ‪161 ..................................‬‬
‫كفر ‪161 ...................................‬‬
‫كفش ‪161 ...................................‬‬
‫كلغ ‪162 ...................................‬‬
‫كله ‪162 ...................................‬‬
‫كله خود ‪162 ...............................‬‬
‫كليد ‪162 ..................................‬‬
‫كليسا ‪162 .................................‬‬
‫كمر بند ‪163 ...............................‬‬
‫كنجد ‪163 ..................................‬‬
‫كندن ‪163 ..................................‬‬
‫كندوی عسل ‪163 .............................‬‬
‫كوشش ‪163 ..................................‬‬
‫كوه ‪163 ...................................‬‬
‫كينه ‪164 ..................................‬‬
‫* گ‬
‫گاز گرفتن ‪165 ..............................‬‬
‫گاو ماده ‪165 ..............................‬‬
‫گاو نر ‪165 ................................‬‬
‫گاو ميش ‪166 ...............................‬‬
‫گچ ‪166 ....................................‬‬
‫گذشت ‪166 ..................................‬‬
‫گربه ‪166 ..................................‬‬
‫گردن ‪166 ..................................‬‬
‫گردنبند ‪166 ...............................‬‬
‫گرسنگی ‪167 ................................‬‬
‫گرگ ‪167 ...................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫گرما ‪167 ..................................‬‬
‫گری ‪167 ...................................‬‬
‫گريه ‪167 ..................................‬‬
‫گز ‪168 ....................................‬‬
‫گشاده دلی ‪168 .............................‬‬
‫ُگل ‪168 ....................................‬‬
‫ِگل و لی ‪168 ...............................‬‬
‫گمراهی ‪168 ................................‬‬
‫گناه ‪168 ..................................‬‬
‫گنج ‪168 ...................................‬‬
‫گنجشك ‪169 .................................‬‬
‫گنجه ‪169 ..................................‬‬
‫گورستان ‪169 ...............................‬‬
‫گوسفند ‪169 ................................‬‬
‫گوش ‪169 ...................................‬‬
‫گوش دادن ‪169 ..............................‬‬
‫گوشت ‪170 ..................................‬‬
‫گوشواره ‪170 ...............................‬‬
‫گياه سبز ‪170 ..............................‬‬
‫* ل‬
‫لل ‪171 ....................................‬‬
‫لب ‪171 ....................................‬‬
‫لحاف ‪171 ...................................‬‬
‫لوط پيامبر)ع( ‪171 ..........................‬‬
‫ليمو ‪171 ..................................‬‬
‫ليوان ‪171 .................................‬‬
‫* م‬
‫مادر ‪172 ..................................‬‬
‫مادر شيری ‪172 ..............................‬‬
‫مؤذن ‪172 ..................................‬‬
‫مار ‪172 ...................................‬‬
‫مارگير ‪173 .................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫ماست ‪173 ..................................‬‬
‫ماسه ‪173 ..................................‬‬
‫ماه ‪173 ...................................‬‬
‫ماهی ‪173 ..................................‬‬
‫مجلس ‪173 ...................................‬‬
‫محاسبه ‪174 .................................‬‬
‫محصول كشاورزی ‪174 ..........................‬‬
‫مدفوع ‪174 .................................‬‬
‫مدينه ‪175 .................................‬‬
‫مرده شور ‪175 ..............................‬‬
‫مرزداری ‪175 ...............................‬‬
‫مرغ ‪175 ...................................‬‬
‫مرگ ‪175 ...................................‬‬
‫مرواريد ‪176 ...............................‬‬
‫مسافرت ‪176 ................................‬‬
‫مسجد ‪176 ..................................‬‬
‫مسخره كردن ‪177 ............................‬‬
‫مسواك ‪177 .................................‬‬
‫مسيحی ‪177 .................................‬‬
‫مشغول بودن ‪177 ............................‬‬
‫مشك ‪177 ...................................‬‬
‫مصل ‪177 ...................................‬‬
‫معّلم ‪178 ..................................‬‬
‫مغز ‪178 ...................................‬‬
‫مّكه ‪178 ...................................‬‬
‫مكيدن ‪178 .................................‬‬
‫مگس ‪178 ...................................‬‬
‫ملخ ‪178 ...................................‬‬
‫مناره ‪179 .................................‬‬
‫منبر ‪179 ...................................‬‬
‫مو ‪179 ....................................‬‬
‫موج ‪179 ...................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫مورچه ‪179 .................................‬‬
‫موريانه ‪179 ...............................‬‬
‫موسی پيامبر)ع( ‪180 .........................‬‬
‫موش ‪180 ...................................‬‬
‫ِمه ‪180 ....................................‬‬
‫مهر ‪180 ...................................‬‬
‫مهمان ‪180 .................................‬‬
‫مهندس ‪180 .................................‬‬
‫ميخ ‪181 ...................................‬‬
‫ميخانه ‪181 ................................‬‬
‫ميمون ‪181 .................................‬‬
‫ميوه ‪181 ..................................‬‬
‫ميوه فروش ‪181 .............................‬‬
‫* ن‬
‫نااميدی ‪182 ...............................‬‬
‫نابينايی ‪182 ..............................‬‬
‫ناخدا ‪182 .................................‬‬
‫نامه ‪182 .................................‬‬
‫نامه رسان ‪182 .............................‬‬
‫نان ‪182 ...................................‬‬
‫نان خرد شده ‪183 ...........................‬‬
‫نانوا ‪183 .................................‬‬
‫جار ‪183 ...................................‬‬
‫نّ‬
‫نخل ‪184 ....................................‬‬
‫نردبان ‪184 ................................‬‬
‫نزاع ‪184 ..................................‬‬
‫نشستن ‪184 ..................................‬‬
‫نصيحت ‪184 .................................‬‬
‫نفقه ‪184 ..................................‬‬
‫نقاب ‪184 ..................................‬‬
‫نّقاش ‪185 ..................................‬‬
‫نقره ‪185 ..................................‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر خواب‬

‫نگهبان شب ‪185 .............................‬‬
‫نماز خواندن ‪185 ............................‬‬
‫نمك ‪185 ....................................‬‬
‫نوح)ع( ‪185 ................................‬‬
‫نور ‪186 ...................................‬‬
‫نهار ‪186 ...................................‬‬
‫نهنگ ‪186 ...................................‬‬
‫نی ‪186 ....................................‬‬
‫نيزه ‪186 ..................................‬‬
‫* و‬
‫واعظ ‪187 ..................................‬‬
‫وداع گفتن ‪187 ..............................‬‬
‫ورم ‪187 ...................................‬‬
‫ويرانی ‪187 ................................‬‬
‫* هـ‬
‫هابيل ‪188 .................................‬‬
‫هارون)ع( ‪188 ..............................‬‬
‫هتل ‪188 ...................................‬‬
‫هدهد ‪188 ..................................‬‬
‫هديه ‪188 ..................................‬‬
‫هلل ‪188 ...................................‬‬
‫هود)ع( ‪188 ................................‬‬
‫هوو ‪188 ...................................‬‬
‫* ی‬
‫يادگيری ‪189 ................................‬‬
‫ياسمن ‪189 ..................................‬‬
‫ياقوت ‪189 .................................‬‬
‫يتيم ‪189 ..................................‬‬
‫يحيی)ع( ‪189 ................................‬‬
‫يعقوب)ع( ‪189 ..............................‬‬
‫يوزپلنگ ‪189 ...............................‬‬
‫يونس)ع( ‪190 ...............................‬‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫يهود ‪190 ..................................‬‬

‫پیشگفتار مترجم‬
‫حمد و سپاس‪ ،‬خداوندی را سزد که پروردگار جهانيان است و درود و سلم‬
‫بر روان پاک پيامبر گرامی اسلم )ص( و آل و ياورانش که چراغ راه سعادت و‬
‫تاند‪.‬‬
‫هدايت بشري ‌‬
‫مسلمًا هر شخصی در عمر خود رؤيا و خواب ديدن را تجربه نموده است و‬
‫ممکن است تعبير آن را نيز‪ ،‬در زندگيش درک کرده باشد‪ .‬تواتر چنين تجربياتی‬
‫یکند‪ .‬ديدن‬
‫ینياز م ‌‬
‫نهای واقعی در اين مورد‪ ،‬ب ‌‬
‫لها و داستا ‌‬
‫ما را از بيان مثا ‌‬
‫حترين‬
‫خواب و تعبير و به وقوع پيوستن آن به حّدی واقعی است که در صحي ‌‬
‫سخن عالم وجود که کلم پروردگار است‪ ،‬به آن اشاره شده و حقايقی را در‬
‫مورد آن بيان نموده است ‪ :‬رؤيای ابراهيم )ع(دربار‌هی ذبح فرزندش اسماعيل‬
‫)ع(‪)،‬صافات ‪ .(102-105 /‬رؤيای يوسف )ع(‪) ،‬يوسف ‪ (4 /‬و تعبير آن‬
‫)يوسف ‪ .(100 /‬خواب پادشاه مصر )يوسف ‪ (43 /‬و تعبير آن )يوسف ‪/‬‬
‫‪ .(47-49‬خواب پيامبر (ص(در کم شدن تعداد مشرکان قبل از جنگ بدر‬
‫)انفال ‪ (43 /‬و در مورد داخل شدن به مسجدالحرام در کمال امنيت )فتح ‪/‬‬
‫‪.(27‬‬
‫در سيرﮤ نبوی نيز‪ ،‬علوه بر دو مورد فوق که در قرآن ذکر شد‌هاند‪ ،‬مواردی‬
‫از رؤيا و تعبير آن با رواياتی صحيح بيان گشت‌هاند؛ از جمله خواب پيامبر )ص(‬
‫قبل از جنگ احد که پيامبر (ص( در آن خواب‪ ،‬گاوی را ديدند که کشته شده بود‬
‫و نيز‪ ،‬شکافی را در شمشيرشان مشاهده نمودند ؛آن حضرت گاو کشته را به‬
‫تعداد فراوان شهدا در آن جنگ و شکاف شمشيرشان را به کشته شدن يکی از‬
‫نزديکانش که حضرت حمزه بود‪ ،‬تعبير نمودند‪ .‬موارد ديگری در سيرﮤ نبوی در‬
‫نباره وجود دارد که مؤلف در بخش اول اين کتاب به تعدادی از آنها اشاره‬
‫اي ‌‬
‫نموده است‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫نظرياتی در مورد ديدن خواب و رؤيا ارائه شده است ‪،‬اما همه آنان فقط به‬
‫یرود که علم آدمی در اين حيطه به‬
‫صورت يک نظريه باقی ماندند و اميد نم ‌‬
‫صورت کامل بتواند به سوالت موجود در اين مورد پاسخ قطعی دهد‪ ،‬زيرا‬
‫خواب ديدن و رؤيا مسأل‌های روحی است و خود روح نيز‪ ،‬ناشناخته است و‬
‫ناشناخته نيز‪ ،‬باقی خواهد ماند؛ خداوند به کسانی که در مورد روح از‬
‫پيامبر)ص( سؤال نموده بودند‪ ،‬چنين فرموده است ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬

‫‪‬‬

‫)اسراء ‪(85 /‬‬

‫یپرسند‪ ،‬بگو روح از امر پروردگار‬
‫»و از تو در مورد روح م ‌‬
‫است و از علم به شما جز بهر‌هی اندکی داده نشده است«‬
‫یماند بلکه در شرايط و احوال‬
‫روح آدمی همواره به يک شكل و قالب باقی نم ‌‬
‫یکند که روح آدمی از‬
‫یکند‪ .‬ابن قيم در کتابش »الروح« بيان م ‌‬
‫متفاوت تغيير م ‌‬
‫دوران جنينی تا دوران بعد از مرگ و جهان آخرت به پنج صورت متفاوت تغيير‬
‫یکند ‪:‬‬
‫م ‌‬
‫برای بار اول روح وارد جنين می شود و انسان هيج‬
‫‪(1‬‬
‫علمی ندارد و روح نيز تحت تأثير چيزی قرار نمی گيرد ‪.‬‬
‫بعداز تولد و وارد شدن به محيطی ديگر‪ ،‬روح صورتی متفاوت‬
‫‪(2‬‬
‫از صورت اول دارد و با توجه به محيط و معلومات شخص‪ ،‬تحت‬
‫یگيرد‪.‬‬
‫تأثير قرار م ‌‬
‫یشود‪،‬‬
‫هنگام خواب نيز ‪،‬شعاع يا بخشی از روح از بدن خارج م ‌‬
‫‪(3‬‬
‫یشود و در اين حالت است‬
‫اما تمام روح به طور کامل از بدن خارج نم ‌‬
‫یبيند‪.‬‬
‫که انسان خواب م ‌‬
‫بعد از مرگ در جهان برزخ ‪،‬اگرچه روح ب‌هطور کامل از بدن‬
‫‪(4‬‬
‫خارج شده است ‪،‬اما در بعضی موارد‪ ،‬بخش کمی از آن با جسد در‬
‫ارتباط است و در اين حالت‪ ،‬جسد نيز‪ ،‬تحت تأثير آنچه برای روح‬
‫تهای بعد از مرگ قرار‬
‫یآيد مانند عذاب قبر يا آرامش و نعم ‌‬
‫پيش م ‌‬
‫یگيرد‪.‬‬
‫م ‌‬

‫‪25‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫در روز قيامت و هنگام زنده شدن مردگان روحی که وارد جسد‬
‫‪(5‬‬
‫یگردد با روح دنيوی تفاوت دارد‪ ،‬زيرا با حضور اين روح در جسم‪،‬‬
‫م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫جسد به خواب‪ ،‬مرگ يا پوسيدگی دچار نم ‌‬
‫خواب ‪،‬از آيات و نشان‌ههای قدرت خداوند است )روم ‪ .(23 /‬خداوند از‬
‫سبات« ياد نموده است‪) .‬نبأ ‪ 9 /‬و فرقان ‪(47 /‬؛ يعنی‪ ،‬تعطيل‬
‫خواب با کلمه » ُ‬
‫کار به منظور استراحت و تجديد قوا و آرامش و آسايش و اشارﮤ لطيفی است به‬
‫سبات‬
‫تهای اندا‌مهای بدن هنگام خواب‪ .‬بعضی از مفسرين ُ‬
‫تعطيل برخی از فعالي ‌‬
‫یفرمايد ‪» :‬خداست که شما را‬
‫را به معنی مرگ تفسير نمو‌د‌هاند‪ ،‬زيرا خداوند م ‌‬
‫یفرمايد ‪:‬‬
‫یميراند«‪) .‬انعام ‪ (60 /‬و در آيه ‪ 42‬سورﮤ زمر م ‌‬
‫در شب م ‌‬
‫یگيرد‪ .‬ارواح‬
‫نها و هنگام خوابشان برم ‌‬
‫»خداوند ارواح را در هنگام مرگ انسا ‌‬
‫یدارد و ارواح ديگر‬
‫کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر نموده است نگاه م ‌‬
‫ل صاحبانشان فرا نرسيده به جسم( تا وقت مشخصی‬
‫را )که هنوز اج ‌‬
‫یگرداند و در اين مسأله‪ ،‬نشان‌ههای روشنی برای انديشمندان است«‪ .‬از‬
‫بازم ‌‬
‫نرو‪ ،‬خواب مردمان‪ ،‬مرگ آنان و بيدار شدن آنان‪ ،‬زنده شدن دوبارﮤ آنان است‬
‫اي ‌‬
‫یشود ‪:‬‬
‫و به همين دليل‪ ،‬سنت است که هنگام خوابيدن‪ ،‬اين اوراد خوانده م ‌‬
‫یشوم‬
‫یميرم و زنده م ‌‬
‫»بسمک اللهم اموات و احیا« ب‌هنام تو ای خداوند م ‌‬

‫»اللهم بک وضعت جنبی و بک ارفعه فأن امسکتها فاغفرلها و‬
‫ارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین« خداوندا‬

‫یخيزم اگر جانم را گرفتی‬
‫یگذارم و با نام تو برم ‌‬
‫با نام تو پهلويم را بر زمين م ‌‬
‫نگونه‬
‫آن را ببخش و به آن رحم نما و اگر آن را نگرفتی‪ ،‬از آن محافظت نما؛ آ ‌‬
‫ینمايی و هنگام بيدار شدن‪ ،‬اين ورد خوانده‬
‫که از بندگان نيکوکارت محافظت م ‌‬
‫شود ‪» :‬الحمدال الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور« ؛يعنی‪ ،‬سپاس‬
‫خداوندی را که بعد از مرگمان ما را زنده نمود و بازگشت به سوی اوست‪.‬‬
‫در هنگام خواب‪ ،‬که در روايات به عنوان »برادر مرگ يا وفات صغری« از‬
‫یشود و روح يا قسمت‬
‫آن ياد شده است‪ ،‬ارتباط تنگاتنگ بين روح و جسم‪ ،‬کم م ‌‬
‫نکه به صورت کامل از بدن خارج شود‪ ،‬ب‌هطور ناقص‪ ،‬با‬
‫کمی از آن‪ ،‬بدون اي ‌‬
‫یکند و در ميان عالم روحانی و دنيای جسمانی که به زمان و‬
‫بدن قطع ارتباط م ‌‬
‫توگذار در آن‬
‫مکان محدود نيست در جولن و نوسان قرار گرفته و به گش ‌‬
‫یشود و چيزهايی‬
‫نگونه است که فرد خوابيده‪ ،‬وارد عالم رؤيا م ‌‬
‫یپردازد؛ و اي ‌‬
‫م ‌‬
‫یبيند‪.‬‬
‫از گذشته‪ ،‬حال و يا آينده را م ‌‬
‫یبيند بر سه نوع است ‪:‬‬
‫رؤياهايی که در اين حالت‪ ،‬روح م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪26‬‬

‫تهای الهی است و باعث شادی‬
‫رؤيای خوشايند‪ ،‬که از جمله نعم ‌‬
‫‪.1‬‬
‫و خوشحالی د‌لهای مؤمنين است‪ .‬پيامبر)ص( م‌یفرمايد ‪» :‬لم یبق‬
‫من النبوه ال المبشرات« ؛يعنی‪،‬از نبوت به جز رؤيای صالحه‬
‫که مايه مژده و شادی است چيزی باقی نمانده است‪.‬‬
‫نها را‬
‫رويای ناخوشايند‪ ،‬که از شيطان است و باكمك آن‪ ،‬انسا ‌‬
‫‪.2‬‬
‫یکند و دوای آن‪ ،‬پناه بردن به خدا از شّر شيطان و آنچه که‬
‫ناراحت م ‌‬
‫یباشد و نبايد آن را نزد ديگران بازگويد که در اين‬
‫ديده است؛ م ‌‬
‫یگردد و نبايد بر تعبير چنين‬
‫صورت‪ ،‬از آن رؤيا‪ ،‬دچار زيان نم ‌‬
‫بهايی اصرار داشت‪ ،‬زيرا اگر تعبير شوند ممکن است به همان‬
‫خوا ‌‬
‫صورتی که تعبير شد‌هاند‪ ،‬اتفاق بيفتند‪.‬‬
‫بها نيز‪ ،‬بر‬
‫خواب هايی هستند که تعبير ندارند و خود اين خوا ‌‬
‫‪.3‬‬
‫چندگون‌هاند‪ :‬افکار درونی انسان هستند يا وقايعی هستند که در زندگی‬
‫یمعنی هستند که‬
‫بهای پريشان و ب ‌‬
‫روزمرﮤ آن فرد وجود دارد يا خوا ‌‬
‫یدهد مانند داستان آن مردی‬
‫کار شيطان است و آدمی را با آن بازی م ‌‬
‫که به پيامبر خدا )ص(گفت ‪ :‬ای پيامبر خدا در خواب ديدم که سرم‬
‫یجهد و از‬
‫قطع شده است و جلو من افتاده و با سرعت بال و پايين م ‌‬
‫یدويدم‪ .‬پيامبر )ص( فرمود ‪:‬‬
‫یشود و من نيز‪ ،‬به دنبال آن م ‌‬
‫من دور م ‌‬
‫»ل تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک« ؛يعنی‪ ،‬چنين‬
‫خوابی را که در آن شيطان‪ ،‬تو را بازی داده است‪ ،‬برای مردم بازگو‬
‫نکن‪.‬‬
‫بعضی از رؤياها به همان صورت اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬اما‬
‫بسياری از اين رؤياها دارای سمبل و نمادهای مشخصی هستند که به تعبير‬
‫بهای زيادی نوشته شده است؛‬
‫درست احتياج دارند‪ .‬در مورد تعبير خواب‪ ،‬کتا ‌‬
‫یکنند که تعبيرات خود را از استادان ماهر در تعبير خواب‪،‬‬
‫بيشتر آن ها ادعا م ‌‬
‫مانند ابن سيرين اقتباس نمود‌هاند‪ ،‬اما در اين مورد‪ ،‬سند و مدرک صحيحی ارائه‬
‫نداد‌هاند‪ .‬اگرچه تواتر تجربيات مردم در ديدن خواب و تعبير آن ها در طول‬
‫زمان و بيان اين تجربيات‪ ،‬خود به تنهايی باعث شده است که اغلب مطالب اين‬
‫بهای نامستند و‬
‫بها در مورد تعبير خواب راست از آب درآيد‪ ،‬اما انتسا ‌‬
‫کتا ‌‬
‫بها‪ ،‬بدون دليل موجه‪ ،‬اعتبار آن ها را خدش‌هدار نموده‬
‫افزودن به قطر اين کتا ‌‬
‫بهای تعبيرخواب به صورت‬
‫است‪ .‬آنچه که مهم است اين است که نبايد به کتا ‌‬
‫کامل اعتماد نمود‪ ،‬زيرا تعبير خواب برحسب زمان و مکان و شرايط و احوال‬
‫یکند‪ .‬مؤلف کتاب حاضر‪ ،‬تلش نموده است که‬
‫محيط يا بينندﮤ خواب تغيير م ‌‬

‫‪27‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبيرات خواب را بر چهار اصل‪ ،‬پاي‌هريزی نمايد ‪ :‬قرآن‪ ،‬سنت‪ ،‬قياس و معانی‬
‫یشود که اين کتاب از‬
‫جه به دو مورد اول )قرآن و سنت( باعث م ‌‬
‫لغات‪ .‬تو ّ‬
‫ی خاصی نسبت به ساير کتب در اين زمينه برخوردار باشد‪ .‬مؤلف‪ ،‬قبل از‬
‫ويژگ ‌‬
‫بها و شرايط تعبير آنها‬
‫ارائه فرهنگ الفبايی در تعبير خواب‪ ،‬به بيان انواع خوا ‌‬
‫با استناد به احاديث صحيح از پيامبر خدا (ص( پرداخته است و رهنمودهايی را‬
‫ارائه داده است؛ که دانستن آن برای هر مسلمان لزم است و به نظر مترجم‪،‬‬
‫بخشی که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد‪ ،‬بخش اول اين کتاب است‪ .‬در تعبير‬
‫بها‪ ،‬اين کتاب برخلف ساير کتب به جزئيات نپرداخته و کمتر تعبيری را‬
‫خوا ‌‬
‫نگونه که خود مؤلف در‬
‫به صورت قطعی به خواب نسبت داده است‪،‬زيرا هما ‌‬
‫پيشگفتار کتاب به آن اشاره نموده است‪ ،‬تعبير خواب به شرايط و احوال بينندﮤ آن‬
‫یباشد و ممکن است که ديدن يک خواب با يک سلسله اتفاقات‬
‫نيز‪ ،‬مرتبط م ‌‬
‫همسان برای چند نفر‪ ،‬چند تعبير متفاوت داشته باشد‪ .‬اگرچه اين کتاب در بيشتر‬
‫موارد‪ ،‬فقط به ذکر کّلياتی اشاره نموده است و شايد بسياری از خوانندگان‪ ،‬تعبير‬
‫بهای خود را در آن نيابند؛ استفاده از قرآن و سنت در تعبير موارد معدودی‬
‫خوا ‌‬
‫یگردد‪ .‬توجه به پيشگفتار‬
‫که بيان گشته است‪ ،‬باعث اطمينان خاطر خوانندگان م ‌‬
‫یکنم تا با توجه به‬
‫مؤلف و مطالعه دقيق آن را به خوانندگان اين کتاب توصيه م ‌‬
‫یگويی ‌های اين‬
‫شهای تعبير خواب و نيز‪ ،‬شرايط و احوال خود بتوانند از کل ‌‬
‫رو ‌‬
‫بهای‬
‫تعبير خواب‪ ،‬به تعبيری صحيح از خواب خود دست يابند‪ .‬در تعبير خوا ‌‬
‫موجود‪ ،‬امکانات مختلفی بيان گشته است که بينندﮤ خواب با توجه به شرايط و‬
‫یتواند به يکی از آنها که با شرايط او مناسب است‪ ،‬اعتماد نمايد‪.‬‬
‫احوال خود م ‌‬
‫ضمنًا جامع‌های که موردنظر مؤلف کتاب است يک جامعه اسلمی است و شايد‬
‫بها تعابير ديگری داشته باشند‪ .‬به هر حال‪،‬عالم‬
‫در جوامع غيراسلمی خوا ‌‬
‫یتواند ادعا کند آنچه‬
‫چکس نم ‌‬
‫روح‪ ،‬عالم بسيار گسترده و ناشناخته ای است و هي ‌‬
‫یکند‬
‫را که در مورد روح و مسايل مرتبط با آن ـ ازجمله تعبير خواب ـ بيان م ‌‬
‫از صحت کامل برخوردار است‪.‬‬
‫نجا که اصل عربی کتاب‪» ،‬کيف تعبر رؤياک فی‬
‫لزم به يادآوری است‪ ،‬از آ ‌‬
‫ضوء القرآن والسنه« اثر آقای خالدبن علی عنبری‪ ،‬برای ترجمه در دسترس نبود‬
‫مترجم‪ ،‬کتاب حاضر را از ترجم‌هی ُکردی آن توسط آقای الياس ُکردی‪ ،‬به‬
‫فارسی ترجمه نموده است و مسلمًا‪ ،‬ترجمه از روی ترجمه‪ ،‬بيش از ترجمه از‬
‫یباشد؛ لذا مترجم به بخشايش خوانندگان گرامی‬
‫منبع اصلی دارای خطا و اشتباه م ‌‬
‫اميد دارد‪ .‬ترتيب الفبايی کتاب‪ ،‬براساس لغات عربی بوده و هنگام ترجمه‪ ،‬ترتيب‬

‫‪28‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫نرو‪ ،‬ترتيب الفبايی مطالب کتاب با‬
‫براساس لغات فارسی قرار گرفته است؛ از اي ‌‬
‫اصل آن مطابقت ندارد‪.‬‬
‫اميد است‪ ،‬که خوانندگان از اين کتاب بهره مند شوند و نه تنها در مورد تعبير‬
‫بهايشان به قرآن و سنت مراجعه نمايند بلکه در تمام شؤون زندگی‪ ،‬اين دو‬
‫خوا ‌‬
‫یناپذير را راهنما و راهبر خود قرار دهند تا به سعادت‬
‫دستگيرﮤ هدايت و جداي ‌‬
‫دنيا و آخرت دست يابند‪.‬‬
‫و آخر دعوانا ان الحمدال رب العالمین والسلم علی من اتبع الهدی‪.‬‬
‫صلح الدین توحیدی خرداد ‪ 1383‬هـ‪ .‬ش‬
‫‪E-mail:salahaddintawhidi@yahoo.com‬‬
‫‪s.tawhidi@jamil.com‬‬

29

‫تعبیرخواب‬

‫پیشگفتار مؤلف‬
‫ان الحمدال نمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بال من شرور انفسنا و من‬
‫ و اشهد ان ل‬.‫ من يهده ال فل مضل له و من يضلل فل هادی له‬،‫سيئات اعمالنا‬
‫ اما بعد‬... ‫اله ال ال وحده ل شريک له و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله‬
 
 
  
  
‫ )آل‬  

(102 / ‫عمران‬

‫)آل‬

  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  

(102 / ‫عمران‬

  
 
  
  
 
 
  

‫تعبیر خواب‬

‫‪30‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪   ‬‬

‫)احزاب ‪(71-70 /‬‬
‫اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب ال و خیر الهدی هدی محمد)ص(‬
‫و شر المور محدثاتها‪ ،‬و کل محدثه بدعه و کل بدعه ظلله و کل‬
‫ضلله فی النار‪.‬‬
‫نگونه که شايست‌هی خداوند است‪ ،‬از او بترسيد‬
‫یکه ايمان آورد‌هايد‪ ،‬آ ‌‬
‫)ای کسان ‌‬
‫و نمی ميريد مگر با حالت مسلمانی(‪.‬‬
‫)ای مردم نسبت به پروردگارتان پرهيزگار باشيد‪ ،‬آن پروردگاری که شما را‬
‫از يک نْفس بيافريد و از آن نْفس نيز‪ ،‬زوجش را آفريد و از آن دو نفر‪ ،‬مردان و‬
‫زنان بسيار ]بر روی زمين[ پراکنده نمود و از خدا بپرهيزيد که همديگر را به‬
‫نکه پيوند خويشاوندی و صل‌هی رحم را بگسليد‪،‬‬
‫یدهيد و از اي ‌‬
‫او سوگند م ‌‬
‫بپرهيزيد‪ .‬به راستی که خداوند مراقب ]اعمال[ شماست(‪.‬‬
‫ی که ايمان آورد‌هايد‪ ،‬تقوای الهی پيشه کنيد و سخن راست و درست‬
‫)ای کسان ‌‬
‫نتان را‬
‫یکند و گناها ‌‬
‫لتان را اصلح م ‌‬
‫بگوييد که در اين صورت خداوند اعما ‌‬
‫یبخشد و به تحقيق هرکس از خدا و پيامبرش اطاعت نمايد‪ ،‬به پيروزی و‬
‫م ‌‬
‫یيابد(‪.‬‬
‫کاميابی بزرگی دست م ‌‬
‫تترين سخن‪ ،‬کلم خداست و بهترين‬
‫بعد از بيان اين آيات‪ ،‬بايد گفت که درس ‌‬
‫یباشد و بدترين امور‪ ،‬بدعت در دين است و‬
‫راهنمايی‪ ،‬راهنمايی پيامبر)ص( م ‌‬
‫یانجامد‪.‬‬
‫هر بدعتی گمراهی و سرانجام هر گمراهی به آتش جهنم م ‌‬
‫یفرمايند ‪:‬‬
‫با توجه به حديثی از پيامبر)ص(به روايت بخاری و مسلم که م ‌‬
‫»اذا اقترب الزمان م تکد رؤیا المسلم تکذب« ؛يعنی‪) ،‬هنگامی که قيامت‬
‫یآيد(‬
‫نزديک شود‪ ،‬به ندرت خواب افراد مسلمان و با ايمان دروغ از آب درم ‌‬
‫بهای افراد باايمان‪ ،‬يکی از نشان‌ههای‬
‫درست از آب درآمدن بسياری از خوا ‌‬
‫صغرای نزديک شدن روز قيامت است؛ بيشتر ما نيز‪ ،‬اين حقيقت را احساس‬
‫نگونه باشد که با توجه به‬
‫نمود‌هايم‪ .‬ممکن است در اين مورد حکمت خداوندی اي ‌‬
‫یفرمايند ‪» :‬بدأ السلم غریبًا و‬
‫حديث پيامبر)ص( به روايت مسلم که م ‌‬
‫سیعود غریبًا کما بدأ« ؛يعنی‪) ،‬اسلم با غربت آغاز شد و دوباره همانند‬
‫آغازش‪ ،‬غريب خواهد شد( چون اسلم غريب خواهد شد‪ ،‬خداوند می‬

‫‪31‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫خواهددرآخرالزمان مسلمان واقعی را که غريب و نگران شده است؛ با تحّقق‬
‫بهايش خوشحال و در مسيرش ثابت قدم نمايد‪.‬‬
‫خوا ‌‬
‫بهای تعبير خواب که ترکيبی از تعابير نادرست و‬
‫گرچه امروزه تعداد کتا ‌‬
‫باطل و احيانًا تعابير درست و دقيق را دربردارند‪ ،‬بسيار است‪ ،‬اما تعداد کسانی‬
‫ب را عطا نموده ؛ بسيار کم است‪ .‬از‬
‫که خداوند به آنان علم و حکمت تعبير خوا ‌‬
‫شهای‬
‫نرو‪ ،‬اين کتاب را به رشت‌هی تحرير درآوردم تا خوانندگان گرامی با رو ‌‬
‫اي ‌‬
‫تعبير خواب و شرايط تعبير آنها و تعبير موارد معدودی که بيشتر آنها از قرآن و‬
‫سنت پيامبر (ص( گرفته شده است؛ آشنا شوند‪ .‬اين کتاب‪ ،‬ادامه کتاب ديگرم در‬
‫اين مورد‪ ،‬تحت عنوان »روش اهل سنت و جماعت در تعبير خواب« و در‬
‫یباشد‪.‬‬
‫لکننده آن م ‌‬
‫حقيقت کام ‌‬
‫ینماييم‪ ،‬زيرا تنها او‪ ،‬هدايتگر ما به راه راست‬
‫از خداوند متعال‪ ،‬طلب ياری م ‌‬
‫است و سپاس و ستايش بی ‌حّد‪ ،‬او را سزد که پروردگار جهانيان است‪.‬‬
‫خالد بن علی بن محد العنبری‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪32‬‬

‫شهای تعبیر خواب و شرایط آن و اعمال مربوط به دیدن خواب‬
‫رو ‌‬
‫اول ‪:‬‬
‫خواب سه نوع است ‪:‬‬
‫‪ .1‬رؤيای صالحه يا خوابی نيکو که مژد‌های است از طرف خداوند برای‬
‫بينند‌هی آن و يک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پيامبران است‪] .‬بخاری و‬
‫مسلم[‬
‫‪ .2‬خواب ناپسند و ناخوشايند که از طرف شيطان است و برای مسخره کردن‬
‫یباشد‪.‬‬
‫و آزار دادن بينند‌هی خواب م ‌‬
‫‪ .3‬خوابی که ناشی از خيالت و تفکرات انسان و اعمال روزمرة اوست‪.‬‬
‫یگيرند؛‬
‫یباشند‪ ،‬در اين طبقه جای م ‌‬
‫تهای روزمره م ‌‬
‫بهايی که به علت عاد ‌‬
‫خوا ‌‬
‫ل‪ ،‬فردی عادت نموده است که در ساعت معينی از روز غذا بخورد‪ ،‬اگر‬
‫مث ً‬
‫روزی برخلف عادت در آن ساعت‪ ،‬غذا نخورد و بخوابد‪ ،‬ممکن است خواب‬
‫غذا خوردن را ببيند يا اگر در حالت بيداری غذای زياد خورده باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫یکند‪.‬‬
‫در خواب ببيند که استفراغ م ‌‬
‫بهای پريشان و باطل است‬
‫غير از اين سه نوع‪ ،‬هر خوابی که ديده شود‪ ،‬خوا ‌‬
‫یتوان آنها را تعبير نمود‪ ،‬زيرا براساس قاعد‌هی مشخصی قرار نگرفت‌هاند‪.‬‬
‫و نم ‌‬
‫دوم‬
‫اگر خواب خوشايند و نيکو باشد‪ ،‬شايسته است که بينند‌هی آن‪ ،‬چهار عمل زير‬
‫را انجام دهد ‪:‬‬
‫خداوند را به خاطر ديدن آن خواب‪ ،‬سپاس گويد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫به ديگران در مورد آن‪ ،‬مژده دهد‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫نزد هر کس که دوست دارد‪ ،‬آن را بيان کند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫نزد خود‪ ،‬آن را به امری نيک و شايسته تعبير نمايد‪ ،‬زيرا خواب‬
‫‪.4‬‬
‫یيابد‪.‬‬
‫براساس چگونگی تعبير آن تحّقق م ‌‬
‫سوم‬
‫اگر خواب ناپسند و ناخوشايند باشد‪ ،‬شايسته است که بينند‌هی آن هفت عمل‬
‫زير را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها‪ ،‬از آن خواب به ارادﮤ‬
‫یگردد؛ واز شّر اين خواب به خداوند پناه ببرد‪.‬‬
‫پروردگار دچار ضرر و زيان نم ‌‬
‫با سه بار گفتن »اعوذ بال من الشيطان الرجيم« از شّر شيطان به‬
‫‪.1‬‬
‫خداوند پناه ببرد‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫‪ .2‬سه مرتبه‪ ،‬به طرف چپ خود تف کند‪] .‬بدون پرت کردن آب دهان‪ .‬م[‬
‫جهت خوابيدن خود را عوض کند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫نماز بخواند‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫آن را نزد کسی بيان نکند‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫نزد خود نيز‪ ،‬آن را تعبير ننمايد‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫یباشند‪.‬‬
‫دليل تمام موارد بال‪ ،‬احاديثی از پيامبر خدا)ص( م ‌‬
‫یکند که پيامبر خدا)ص( فرموده‬
‫امام بخاری از ابوسعيد خدری‪ ،‬روايت م ‌‬
‫است ‪» :‬اذا رأی احدکم رؤیا یحبها فانما هی من ال فلیحمدال علیها‬

‫ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذالک مما یکره فانما هی من الشیطان‬
‫فلیستعذ من شرها و ل یذکرها لحد فانها ل تضره« ؛يعنی‪) ،‬هرگاه‪،‬‬
‫يکی از شما خوابی ديد که از آن خوشش آمد‪ ،‬آن از طرف خداست‪ ،‬پس خداوند‬
‫را بر آن سپاس گويد و آن را برای ديگران نيز‪ ،‬بيان نمايد و اگر خواب‬
‫ناخوشايندی ببيند‪ ،‬آن از طرف شيطان است ‪،‬پس از شّر آن به خداوند پناه ببرد و‬
‫آن را نزد کسی بيان نکند که در اين صورت‪ ،‬از آن خواب دچار ضرر و زيان‬
‫یگردد‪(.‬‬
‫نم ‌‬
‫ترمذی نيز‪ ،‬از ابوهريره روايت نموده است که پيامبر)ص( فرموده است ‪:‬‬

‫»اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنه فلیفسرها و لیخبر بها و اذا رأی‬
‫الرؤیا القبیح فل یفسرها و ل یخبر بها«؛ يعنی‪ ،‬اگر يکی از شما خواب‬

‫خوبی ديد آن را تعبير نموده و نزد ديگران بازگو نمايد و اگر خواب زشت و‬
‫ناخوشايندی ديد آن را تعبير نکند و نزد ديگران نيز‪ ،‬بازگو ننمايد(‪.‬‬
‫بخاری و مسلم از ابوسلمه‪ ،‬روايت نمود‌هاند که گفته است ‪» :‬لقد کنت أری‬

‫الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتاده یقول و انا کنت أری الرؤیا‬
‫تمرضنی حتی سمعت النبی )ص( یقول الرؤیا الحسنه من ال فذا أری‬
‫احدکم فل یحدث به ال من یحب و اذا رأی ما یکره فلیتعوذ بال من‬
‫شرها و من شرالشیطان و لیتفل ثلثًا و ل یحدث بها احدًا فانها لن‬
‫یشدم تا اينکه شنيدم‬
‫یديدم و به علت آن مريض م ‌‬
‫تضره«؛ يعنی‪) ،‬من خواب م ‌‬
‫یشد ‪،‬وگفته‬
‫بهايش دچار بيماری م ‌‬
‫كه ابوقتاده نيز‪ ،‬همانند من به واسط‌هی خوا ‌‬
‫است که از پيامبر)ص( شنيدم که فرمودند‪ :‬خواب نيکو از طرف خداوند است‪،‬‬
‫نکس که دوستش دارد‪ ،‬آن را بازگو نکند و اگر کسی‬
‫پس هرکس ببيند‪ ،‬جز نزد آ ‌‬
‫خواب ناخوشايند و نامطلوبی را ببيند پس از شّر آن و شّر شيطان به خداوند پناه‬
‫ببرد و سه بار تف نمايد و آن را نزد کسی بازگو ننمايد که در اين صورت‪،‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪34‬‬

‫یگردد(‪.‬در روايت مسلم آمده است‪:‬‬
‫دچار زيان نم ‌‬
‫)اگر کسی خوابی مطلوب و نيک ببيند آن را مژده دهد و نزد کسی بازگو نمايد‬
‫که دوستش دارد‪(.‬‬
‫یکند که پيامبر)ص( فرمودند ‪» :‬اذا رأی‬
‫اما مسلم از جابر‪ ،‬روايت م ‌‬

‫احدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره ثلثًا و لیتعذ بال من‬
‫الشیطان ثلثًا و لیتحول عن جنبه الذی کان علیه«؛ يعنی‪ ،‬اگر يکی از‬
‫شما خوابی نامطلوب و ناپسند را ديد‪ ،‬سه بار به طرف چپ خود تف نمايد و سه‬
‫بار بگويد اعوذ بال من الشيطان الرجيم و از آن سمت که خوابيده است روی‬
‫برگرداند و به سمت ديگر بخوابد(‪.‬‬
‫و نيز‪ ،‬امام مسلم از ابوهريره‪ ،‬روايت نموده است که پيامبر خدا)ص(‬
‫فرمودند ‪» :‬فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل و ل یحدث‬
‫بهاالناس«؛ يعنی‪) ،‬اگر يکی از شما خواب ناخوشايندی ديد پس برخيزد و‬
‫نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننمايد(‪.‬‬
‫چهارم‬
‫برای دست يافتن به تعبيری درست از خواب بايد به مراحل زير‪ ،‬توجه‬
‫نمود ‪:‬‬
‫‪ .1‬آن قسمت از خواب بايد تعبير شود که‪ :‬دارای اهميت است‪ ،‬به امری‬
‫واقعی اشاره دارد‪ ،‬برای تنبيه بينند‌هی خواب است‪ ،‬مژد‌های برای او يا‬
‫تهايی از خواب که پريشان و‬
‫سودی دنيوی و اخروی در آن باشد‪ .‬به قسم ‌‬
‫نامفهومند و تعبير درستی ندارند‪ ،‬نبايد توجه نمود‪.‬‬
‫‪ .2‬برای تعبير تك تك امور مهم خواب بايد در قرآن‪ ،‬حديث پيامبر )ص(‪،‬‬
‫قياس ‪،‬تشبيه‪ ،‬واژ‌هشناسی و معنی اسامی‪ ،‬اصل وريشه ای يافت‪] .‬برای‬
‫لهای زير توجه نماييد[‪.‬‬
‫روشن شدن موضوع فوق به مثا ‌‬

‫‪35‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر براساس آیات قرآن‬
‫ریسمان ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به عهد و پيمان تعبير نماييد؛ به دليل اين‬
‫آيه‪» :‬واعتصموا بحبل ال« ؛يعنی‪) ،‬به ريسمان خداوند ‪ ،‬پيمان خداوند‪ ،‬چنگ‬
‫زنيد‪(.‬‬
‫کشتی ‪ :‬ديدن آن را درخواب‪ ،‬به نجات يافتن تعبير نماييد؛ به دليل اين آيه‪:‬‬
‫»و انجیناه و اصحاب السفینه«؛يعنی‪) ،‬او ]نوح[ و آنان را که در کشتی بودند؛‬
‫نجات داديم‪(.‬‬
‫تخته ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به نفاق تعبير نماييد؛ به دليل اين آيه‪» :‬کأنهم‬
‫خشب مسنده« ؛يعنی‪]) ،‬منافقان[ مانند تخت‌های هستند که ]بر ديوار[ تکيه داده‬
‫شد‌هاند‪(.‬‬
‫سنگ ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به سنگدلی تعبير نماييد؛ به دليل اين آيه‪:‬‬
‫تتر‬
‫لهای آنان[ مانند سنگ يا سخ ‌‬
‫»فهی کالحجاره او اشد قسوه«؛ يعنی‪]) ،‬د ‌‬
‫از آن است‪(.‬‬
‫نوزاد شیرخوار ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به دشمن تعبير نماييد؛ به دليل اين‬
‫آيه‪» :‬فالتقتطه آل فرعون لیکون لهم عدوًا و حزنًا«؛ يعنی‪) ،‬پس خاندان‬
‫فرعون‪ ،‬او ـ موسی که نوزادی شيرخوار بود ـ را از آب گرفتند تا دشمن آنان و‬
‫ماي‌هی اندوهشان گردد‪(.‬‬
‫خاکستر ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به از بين رفتن اعمال تعبير نماييد؛ به دليل‬
‫اين آيه‪» :‬مثل الذین کفروا بربهم کرما داشتدت به الریح« ؛يعنی‪)،‬مثل‬
‫یکه به پروردگارشان کافر گشتند‪ ،‬همانند خاکستری است که باد آن را‬
‫اعمال آنان ‌‬
‫پراکنده نمايد‪(.‬‬
‫آب ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به فتنه و آزمايش و آشوب تعبير نماييد؛ به دليل‬
‫اين آيه‪» :‬لسقیناهم ماء غدقًا لنفتنهم فیه« ؛يعنی‪) ،‬آب زياد بهرﮤ آنان‬
‫یگردانيم تا بدان آنان را بيازماييم‪(.‬‬
‫م ‌‬
‫خوردن گوشت ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به غيبت کردن از ديگران تعبير‬
‫نماييد؛ به دليل اين آيه‪» :‬أیحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتًا« ؛يعنی‪) ،‬آيا‬
‫کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردﮤ خود را بخورد ]غيبت برادر‬
‫مسلمان نيز‪ ،‬چنين است‪(.‬‬
‫سبزی‪ ،‬خیار‪ ،‬پیاز‪ ،‬سیر و عدس ‪ :‬ديدن و انتخاب آنها در خواب‪ ،‬به تبديل‬
‫كردن چيزهای خوب‪ ،‬ازقبيل علم‪ ،‬دارايی‪ ،‬خانه‪ ،‬همسر و ‪ ...‬به شكل های بد آن‬
‫تعبير نماييد؛ به دليل اين آيه‪» :‬فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الرض‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪36‬‬

‫من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو‬
‫یاسرائيل به موسی گفتند ‪ [:‬از‬
‫ادنی هو ادنی بالذی هو خیر«؛ يعنی‪]) ،‬بن ‌‬
‫یهای زمين از قبيل سبزيجات‪ ،‬خيار‪،‬‬
‫پروردگارت بخواه که برای ما از روييدن ‌‬
‫سير‪ ،‬عدس و پياز بيرون آورد‪ .‬موسی گفت‪‘ :‬آيا آنچه را که پست است جايگزين‬
‫ینماييد’ ‪(.‬‬
‫آنچه که خوب است‪ ،‬م ‌‬
‫درخت نیکو و زیبا ‪ :‬ديدن آن رادر خواب‪،‬به سخن زيبا و پاک ‪،‬ودرخت‬
‫زشت را به سخن زشت و ناپسندتعبير نماييد؛به دليل آي‌ه‪»:‬و مثل کلمه طیبه‬
‫کمثل شجره طیبه ‪«...‬؛يعنی‪)،‬مثل سخن سودمند و پاک‪،‬هماننددرختی پاك و‬
‫ميوه دار است ‪(...‬‬
‫بوستان ‪:‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به عمل انسان و سوختن آن را به باطل شدن‬
‫اعمال نيك تعبيرنماييد؛به دليل آيه‪» :‬فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت«؛‬
‫يعنی‪)،‬گردبادی که در آن آتش باشد و بر باغ و بوستان برخورد کند و آن را‬
‫بسوزاند‪].‬از بين رفتن عمل نيک نيز چنين است[(‬
‫تخم پرنده ‪:‬ديدن تخم پرندگان رادرخواب‪،‬به زن تعبير نماييد؛ زيرا خداوند‬
‫حوريان بهشت را به تخم پرندگان تشبيه فرمودند‪»:‬کأنهن بیض مکنون«؛‬
‫يعنی‪) ،‬انگار تخ‌مهايی هستند که ]زير پر و بال پرندگان[ پنهان شد‌هاند‪(.‬‬
‫لباس و پوشاک ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به زن تعبير نماييد؛ زيرا خداوند در‬
‫یفرمايند ‪» :‬هن لباس لکم«؛ يعنی‪) ،‬آنان لباس و پوشش شما‬
‫مورد زنان م ‌‬
‫هستند(‪.‬‬
‫روشنایی و تاریکی ‪ :‬نور و روشنايی را به هدايت و تاريکی را به گمراهی‬
‫تعبير نماييد؛ زيرا خداوند هدايت مردم و بيرون آوردن آنان را از گمراهی‪،‬‬
‫یکنند و‬
‫توسط پيامبر)ص( به خارج نمودن آنان از تاريکی به روشنايی تشبيه م ‌‬
‫یفرمايند ‪» :‬یخرجهم من الظلمات الی النور«؛ يعنی‪] ،‬پيامبر)ص([ آنان‬
‫م ‌‬
‫یسازد‪(.‬‬
‫یها خارج نموده‪ ،‬به سمت نور رهنمون م ‌‬
‫را از تاريک ‌‬

‫‪37‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر براساس احادیث پیامبر)ص(‬
‫کلغ ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به مردی فاسق تعبير نماييد؛ زيرا پيامبر)ص(‬
‫از کلغ به نام فاسق نام برده است‪.‬‬
‫موش ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به زنی فاسق تعبير نماييد؛ زيرا پيامبر)ص(‬
‫از آن به عنوان فاسق کوچک فوسيقه نام برده است‪.‬‬
‫ظرف شیش‌های نازک و ظریف ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به زن تعبير نماييد؛‬
‫زيرا پيامبر)ص( زنان را به آن تشبيه نموده است و به انجشه فرموده است ‪:‬‬
‫یکنی ای‬
‫»و یحک انجشه رویدًا سوقک بالقواریرن«؛ يعنی‪) ،‬چه م ‌‬
‫فهای شيش‌های و نازک‪ ،‬ـ زنان ـ مدارا کن و با آنان با آرامی‬
‫انجشه‪ ،‬با ظر ‌‬
‫یباشد که‬
‫رفتار نما( ـروايت از بخاری و مسلم‪» .‬قوارير« جمع »قاروره« م ‌‬
‫یشکند‪ ،‬زنان به آن تشبيه شد‌هاند‪.‬‬
‫ظرفی شيش‌های و نازک است و چون زود م ‌‬
‫پیراهن ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به ايمان و ديانت ‪ ،‬تعبير نماييد؛ زيرا‬
‫یفرمايند‪» :‬رأیت الناس عرضوًا علی و علیهم قمص منها‬
‫پيامبر)ص( م ‌‬

‫ما یبلغ الثدی و منها ما یبلغ ما دون ذلک و عرض علی عمر بن‬
‫الخطاب و علیه قمیص یجره‪ .‬قالوا فما اولته یا رسول ال)ص( ؟‬
‫قال ‪ :‬الدین«؛ يعنی‪) ،‬در خواب مردم را بر من عرضه نمودند و آنها‬
‫نها تا سينه ی افراد ياکمتر از آن‬
‫نهايی بر تن داشتند بعضی از پيراه ‌‬
‫پيراه ‌‬
‫یکه‪ ،‬پيراهنش به دنبالش‬
‫یرسيد؛ اما عمربن خطاب‪ ،‬بر من عرضه شد در حال ‌‬
‫م ‌‬
‫یشد‪ .‬اصحاب پرسيدند‪ :‬ای رسول خدا‪ ،‬آن را به چه چيز تعبير‬
‫کشيده م ‌‬
‫روایت از بخاری و مسلم‬
‫ینمايی؟ فرمود ‪ :‬دين‪(.‬‬
‫م ‌‬
‫شیر و ماست ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به دانش و آگاهی تعبير نماييد؛زيرا‬
‫نگونه‪ ،‬تعبير نموده است‪.‬‬
‫پيامبر)ص( آنها را اي ‌‬
‫زن سیاه با موهای ژولیده ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به بيماری وبا تعبير‬
‫نماييد؛ به دليل حديثی از پيامبر)ص( که فرموده اند‪» :‬رأیت کأن امراه‬

‫سوداء ثائره الرأس خرجت من المدینه حتی قامت بمهجه ـ و هی‬
‫الجحنه ـ فأولت ان وباء المدینه نقل الیها«؛ يعنی‪) ،‬در خواب ديدم که زن‬
‫سياهی با موهای ژوليده از مدينه بيرون رفت تا اينکه به »مهجه« رسيد و اين‬
‫ینمايم که وبای مدينه به مهجه نيز‪ ،‬برسد(‪.‬‬
‫خواب را اين ‌گونه تعبير م ‌‬
‫بخاری‬
‫روایت از‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪38‬‬

‫نزای سودمند ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به علم و هدايت تعبير نماييد؛‬
‫ابر بارا ‌‬
‫زيرا پيامبر)ص( آن را اي‌نگونه تشبيه نموده و فرموده است ‪» :‬مثل ما بعثنی‬
‫ال به من الهدی والعلم کمثل غیث ‪«...‬؛ يعنی‪) ،‬مثل آن هدايت و علمی‬
‫نها برانگيخت مانند ابری است که از آن بارانی سودمند‬
‫که خداوند مرا باآ ‌‬
‫ببارد‪(.‬‬
‫بخاری و مسلم‬
‫راه راست و دیوار ‪ :‬ديدن راه راست را در خواب‪ ،‬به دين اسلم تعبير نماييد‬
‫و ديوار و حدود را به حدودات الهی تعبير نماييد‪.‬‬
‫در بسته ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به آن چيزهايی که خداوند حرام نموده است‬
‫تعبير نماييد‪ .‬چنين تعبيری از راه راست‪ ،‬ديوار و در بسته‪ ،‬به دليل اين روايت‬
‫ل صراطًا‬
‫است که نواس از پيامبر خدا)ص( نقل نموده است‪» :‬ضرب ال مث ً‬

‫مستقیمًا و علی جنبتی الصراط سوران فیهما ابواب مفتحه و علی‬
‫البواب ستور مرخاه«؛ يعنی‪) ،‬خداوند مثلی آورده است از راه راستی که در‬
‫دو طرف آن‪ ،‬ديوارهايی وجود داردو در آنها درهای باز تعبيه شده است که با‬
‫پرد‌ههايی پوشيده شد‌هاند‪(.‬‬
‫احمد‪ ،‬ترمذی و ‪...‬‬
‫خانه ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به بهشت تعبير نماييد‪.‬‬
‫سفره ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به دين اسلم تعبير نماييد؛ و کسی که ديگران‬
‫تکننده به سوی اسلم است؛ پس هر کس در‬
‫یکند‪ ،‬دعو ‌‬
‫را سر سفره دعوت م ‌‬
‫خواب دعوت را اجابت نمايد و داخل خانه شود مژد‌های است برای داخل شدن به‬
‫نگونه که بيان شد؛ براساس حديثی است‬
‫بهشت )انشاءال(‪ .‬تعبير خانه و سفره آ ‌‬
‫که امام بخاری از پيامبر)ص( روايت نموده است ‪» :‬جائت الملئکه الی‬

‫النبی)ص( و هو نائم ‪ ...‬و فیه مثله کمثل رجل بنی دارًا و جعل‬
‫فیها مأدبه و بعث داعیًا فمن اجاب الداعی دخل الدار و اکل من المأدبه‬
‫و من لم یجیب الداعی لم یدخل الدار و لم یأکل من المأدبه«؛ يعنی‪،‬‬
‫یکه پيامبر)ص( خوابيده بودند‪ ،‬فرشتگان پيش ايشان آمدند ‪ ...‬و در آن‬
‫هنگام ‌‬
‫آمده است که مثل دين اسلم همانند مردی است که خان‌های ساخته و سفر‌های را‬
‫در آن گسترانيده و کسی را فرستاده است تا مردم را به آن خانه دعوت نمايد‪،‬‬
‫پس هرکس دعوت را اجابت نمايد؛ وارد خانه شده و از غذا نيز‪ ،‬بخورد و‬
‫یخورد‪.‬‬
‫هرکس دعوت را اجابت ننمايد؛ وارد خانه نشده و از غذا نيز‪ ،‬نم ‌‬
‫شتر ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به عّزت و توانايی تعبير نماييد‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫گوسفند ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به برکت تعبير نماييد‪.‬‬
‫اسب ‪ :‬ديدن آن را در خواب‪ ،‬به خير و نيکی تعبير نماييد‪ .‬تعبير ديدن شتر‪،‬‬
‫گوسفند و اسب براساس حديثی است که ابن ماجه از پيامبر)ص( روايت نموده‬
‫است ‪» :‬البل عزلهلها والغنم برکه والخیر معقود فی نواصی الخیل‬
‫الی یوم القیامه«؛ يعنی‪) ،‬شتر برای صاحبش عّزت و گوسفند ماي‌هی برکت‬
‫است‪ ،‬و خير و نيکی تا روز قيامت به پيشانی اسب گره زده شده است‪(.‬‬
‫یشود که هدي‌های به‬
‫سگی که استفراغ خود را بخورد ‪ :‬به مردی تعبير م ‌‬
‫کسی می دهد‪ ،‬سپس آن را پس می گيرد؛ به دليل اين حديث که بخاری و مسلم‬
‫آن را روايت نمود‌هاند‪» :‬العاد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه«؛ يعنی‪،‬‬
‫)کسی که هدي‌هاش را پس بگيرد‪ ،‬مانند کسی است که استفراغ خود را بخورد‪(.‬‬
‫یخواند‪.‬‬
‫ترنج ‪ :‬به مؤمنی تعبير شود که قرآن م ‌‬
‫یخواند‪.‬‬
‫خرما ‪ :‬به مؤمنی تعبير شود که قرآن نم ‌‬
‫یخواند‪.‬‬
‫ریحان ‪ :‬به منافقی تعبير شود که قرآن م ‌‬
‫یخواند‪.‬‬
‫حنظل )هندوان‌هی ابوجهل( ‪ :‬به منافقی تعبير شود که قرآن نم ‌‬
‫تعبيرات فوق‪ ،‬براساس حديثی است که بخاری و مسلم از پيامبر)ص( روايت‬
‫نمود‌هاند ‪» :‬مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الترجه ریحها طیب و‬

‫طعمها طیب و مثل المؤمن الذی ل یقرأ القرآن کمثل التره ل ریح لها‬
‫و طعمها حلو‪ ،‬و مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانه ریحها‬
‫طیب و طعمها مر و مثل المنافق الذی ل یقرأ القرآن کمثل حنظله‬
‫یخواند‪ ،‬مانند‬
‫لیس لها ریح و طعمها مر«؛ يعنی‪) ،‬مثل مؤمنی که قرآن م ‌‬
‫ترنج )شمام( است؛ که هم بويش مطبوع است هم طعمش‪ ،‬نيکو و مطلوب‪.‬‬
‫یخواند‪ ،‬مانند خرما است که بويی ندارد؛ اما طعمش‬
‫مثل مؤمنی که قرآن نم ‌‬
‫یخواند‪ ،‬مانند ريحانی است که بوی خوش‬
‫شيرين است‪ .‬مثل منافقی که قرآن م ‌‬
‫یخواند‪ ،‬مانند حنظل‬
‫دارد؛ اما طعمش تلخ است و مثل منافقی که قرآن نم ‌‬
‫)هندوان‌هی ابوجهل( است که بوی خوش ندارد و طعمش هم‪ ،‬تلخ است‪.‬‬
‫نريزی‬
‫ستم و بخالت ‪ :‬ستم‪ ،‬به تاريکی و ناراحتی و بخالت‪ ،‬به هلکت و خو ‌‬
‫یفرمايند ‪» :‬اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات‬
‫تعبير شود‪ ،‬زيرا پيامبر)ص( م ‌‬

‫یوم القیامه واتقو الشح فأن الشح اهلک من کان قبلکم حملهم ان‬
‫یسفکوا دمائهم و استحلوا محارمهم«؛ يعنی‪) ،‬از ظلم و ستم به ديگران‬
‫اجتناب ورزيد؛ زيرا ستم‪ ،‬تاريکی و ناگواری روز قيامت را به دنبال دارد‪ ،‬و از‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪40‬‬

‫بخالت‪ ،‬دوری گزينيد؛ زيرا آن باعث هلکت پيشينيان شما گشته است و آنان را‬
‫به ريختن خون و هتک ناموس يکديگر کشانده است‪(.‬‬
‫مسلم‬
‫درخت خرما ‪ :‬به انسان مؤمن تعبير شود؛ به دليل اين حديث که ابن عمر از‬
‫پيامبر)ص( روايت نموده است ‪»:‬ان من الشجره ل یسقط ورقها و انها‬

‫مثل المسلم‪ .‬حدثونی ما هی؟ قال ابن عمر فوقع الناس فی الشجر‬
‫البوادی و وقع فی نفسی انها نخله ثم قالوا حدثنا ما هی یا رسول‬
‫گهايش‬
‫ال؟ قال هی النخله«؛ يعنی‪) ،‬در ميان درختان‪ ،‬درختی است که بر ‌‬

‫یريزد و مسلمان‪ ،‬مانند آن است‪ .‬به من بگوييد آن‪ ،‬چه درختی است؟ ابن عمر‬
‫نم ‌‬
‫یگويد‪ :‬افراد حاضر شروع به نام بردن از درختان بيابانی نمودند؛ اما من در‬
‫م ‌‬
‫دل خود گفتم که آن بايد درخت خرما باشد‪ .‬در نهايت‪ ،‬از پيامبر)ص( پرسيدند‬
‫که ای پيامبر خدا‪ ،‬آن‪ ،‬چه درختی است؟ ايشان فرمودند ‪ :‬آن‪ ،‬درخت خرماست‪(.‬‬
‫بخاری و مسلم‬
‫عطرفروش و آهنگر ‪ :‬اولی به دوست خوب و نيکوکار و دومی به همنشين بد‬
‫تعبير شود به دليل اين حديث پيامبر)ص( ‪» :‬مثل جلیلس الصالح و جلیس‬
‫السوء ‪) .«...‬متفق عليه(‬

‫‪41‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تعبیر براساس تشبیه و قیاس‬
‫آتش ‪ :‬به فتنه و آشوب تعبير شود؛ زيرا آتش‪ ،‬هر چيزی را که نزديکش‬
‫یبرد؛ فتنه و آشوب نيز‪ ،‬چنين است‪.‬‬
‫یسوزاند و از بين م ‌‬
‫باشد‪ ،‬م ‌‬
‫ستاره ‪ :‬به عالم و دانشمند تعبير شود؛ زيرا مردم با ستار‌هها‪ ،‬را‌ههای خود را‬
‫یکنند و علما نيز‪ ،‬راهنمای مردم هستند‪.‬‬
‫پيدا م ‌‬
‫آهن یا هر نوع سلح ‪ :‬به قدرت و پيروزی تعبير شود‪.‬‬
‫بوی خوش ‪ :‬به سخنان زيبا‪ ،‬تمجيد نمودن و کردار نيک تعبير شود‪.‬‬
‫خروس ‪ :‬به مردی شجاع و بانفوذ تعبير شود‪.‬‬
‫تگر تعبير شود؛ زيرا زهرش کشنده است و دشمن و‬
‫مار ‪ :‬به دشمن يا بدع ‌‬
‫نگونه ‌هستند‪.‬‬
‫تگر نيز‪ ،‬اي ‌‬
‫بدع ‌‬
‫بیرون رفتن مریض از خانه ‪ :‬اگر بدون سروصدا و حرف زدن از خانه‬
‫یشود و اگر با حرف زدن از خانه بيرون رود‪،‬‬
‫بيرون رود‪ ،‬به مردنش تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫به زنده ماندنش تعبير م ‌‬
‫بیرون رفتن از در تنگ ‪ :‬به پيروزی و نجات تعبير شود‪.‬‬
‫سفر کردن ‪ :‬مسافرت نمودن از جايی به جای ديگر به تغيير و تحول در‬
‫شرايط و احوال فرد تعبير شود‪.‬‬
‫مردن ‪ :‬به توبه نمودن و بازگشت به سوی خدا تعبير شود؛ زيرا مردن‪،‬‬
‫بازگشت به سوی خداست‪.‬‬
‫زراعت و کاشتن ‪ :‬به کردار انسان تعبير شود‪.‬‬
‫سگ ‪ :‬به مهمان داری نکردن و وّراجی تعبير شود‪.‬‬
‫شیر ‪ :‬به فردی قدرتمند و بانفوذ تعبير شود‪.‬‬
‫نشکن و نيرنگ ‌باز تعبير شود‪.‬‬
‫روباه ‪ :‬به فردی پيما ‌‬
‫اعضای اضافی بر روی بدن ‪ :‬اگر آن عضو اضافی‪ ،‬زيبا و متعادل باشد به‬
‫خير و نيکی و اگر نامتعادل و زشت باشد‪ ،‬به شر و بدی تعبير شود‪.‬‬
‫هر نوع بال رفتن و پایین آمدن ‪ :‬اولی به پيروزی و دومی به شکست تعبير‬
‫شود‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪42‬‬

‫تعبیر خواب براساس اسامی و واژ‌هشناسی‬
‫یتوان آن را‬
‫ل‪ ،‬اگر در خواب فردی را ببينيد که اسمش »راشد« است‪ ،‬م ‌‬
‫مث ً‬
‫به »هدايت و راهنمايی به راه راست« تعبير نمود؛ زيرا راشد؛ يعنی‪ ،‬کسی که‬
‫راه راست را در پيش گرفته است و بر همين اساس اگر اسم شخص »سالم«‬
‫باشد به »سلمتی« و اگر »سعيد« باشد به »خوشبختی« تعبير شود‪ .‬نام های‪:‬‬
‫»عقبه« را به »عاقبت کار«‪» ،‬نافع« را به »سود و منفعت«‪» ،‬رافع« را به‬
‫»بلندی و رفعت«‪» ،‬احمد« را به سپاسگزاری و »صالح« را به‬
‫یکند که پيامبر خدا)ص(‬
‫»نيکوکاری« تعبير نماييد‪ .‬امام مسلم از انس‪ ،‬روايت م ‌‬
‫فرمودند ‪» :‬رأیت ذات لیله کأنا فی دار عقبه بن رافع‪ ،‬فأتینا برطب من‬

‫یالدنیا و العاقبه فی دیننا و ان دیننا‬
‫رطب ابن طاب‪ ،‬فأوله الرفعه لنا ف ‌‬
‫قد طاب« ؛يعنی‪) ،‬شبی در خواب ديدم که در خان‌هی عقبة بن رافع هستم و‬
‫نگونه‪،‬‬
‫مقداری خرمای پاک و رسيده را برای ما آوردند‪ .‬من اين خواب را اي ‌‬
‫ن نيز‪،‬‬
‫یيابيم و در دي ‌‬
‫ینمايم که ما در دنيا به بلندی و رفعت دست م ‌‬
‫تعبير م ‌‬
‫عاقبت به خير خواهيم شد؛ زيرا دين ‌ما‪ ،‬دين پاک و کاملی است‪(.‬‬
‫خوانندة گرامی‪ ،‬اگر شما خوابی را ديديد‪ ،‬سعی نماييد براساس مطالبی که‬
‫توضيح داده شدند‪ ،‬آنها را تعبير نماييد و اگر نتوانستيد‪ ،‬خوابتان را با هيچ يک از‬
‫بهای تعبير خواب‪ ،‬که مورد اطمينان هستند‪،‬‬
‫موارد فوق‪ ،‬تعبير نماييد؛ از کتا ‌‬
‫استفاده نماييد‪.‬‬
‫اکنون‪ ،‬بعد از مشخص نمودن اصولی که خواب بايد براساس آنها تعبير شود ـ‬
‫یکنيم تا شما‬
‫قرآن‪ ،‬حديث‪ ،‬قياس و تشبيه و واژ‌هشناسی ـ نمون‌ههايی را بيان م ‌‬
‫خوانندة عزيز‪ ،‬با توجه به آنها و بررسی تعبير آنها ‪ ،‬بتوانيد تعبير روشنی برای‬
‫بهای خود بيابيد‪ .‬اين نمون‌هها همگی تعابيری هستند که استاد تعبير خواب‪،‬‬
‫خوا ‌‬
‫»ابن سيرين« آنها ارائه داده است‪.‬‬
‫نمون‌هی اول ‪» :‬حجاح بن يوسف« در خواب ديد که دو کنيز از آسمان پايين‬
‫آمد‌هاند و او يکی از آنها را با خود برده و ديگری به آسمان برگشته است‪ .‬تعبير‬
‫نگونه‪ ،‬تعبير نمود‬
‫اين خواب را از »ابن سيرين« پرسيدند و او نيز‪ ،‬خواب را اي ‌‬
‫که آن »دو کنيز«‪» ،‬دو فتنه«‌اند و »حجاج« فقط به يکی از آنها گرفتار می‬
‫نگونه شد؛ آن دو فتنه‪ ،‬فتن‌هی »ابن اشعث« و فتن‌هی »ابن مهلب«‬
‫شود‪ .‬حقيقتًا اي ‌‬
‫بود که حجاج به فتن‌هی »ابن اشعث« گرفتار شد‪ ،‬اما به ديگری نه‪.‬‬
‫در اين خواب‪ ،‬دو نشان‌هی عمده وجود داشت ‪ :‬اول‪ ،‬دو کنيز و دوم ‪ ،‬بردن‬
‫يکی از آن دو کنيز توسط حجاج و بازگشت ديگری‪ .‬در تعبير نشان‌هی اول‪،‬‬

‫‪43‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ابن سيرين« از اصل حديث پيامبر)ص( استفاده نمود و »زن« را »فتنه«‬
‫یفرمايند ‪» :‬ما ترکت بعدی فتنه اضر علی‬
‫تعبير نمود؛ زيرا پيامبر)ص( م ‌‬
‫الرجال من النساء«؛ يعنی‪) ،‬بعد از رفتنم‪ ،‬هيچ فتن‌های را زيان با‌رتر از زنان‬
‫بخاری و مسلم‬
‫یيابم‪(.‬‬
‫برای مردان نم ‌‬
‫برای تعبير نشان‌هی دوم نيز‪ ،‬از قياس و فهم خود بهره برده و گرفتن کنيز را‬
‫نگونه شد که‬
‫رسيدن به آن فتنه‪ ،‬تعبير نموده و در حقيقت‪ ،‬تعبير خواب نيز‪ ،‬هما ‌‬
‫او پيش ‌بينی كرده بود‪.‬‬
‫نمون‌هی دوم ‪ :‬مردی نزد ابن سيرين آمد و گفت‪ :‬با زنی ازدواج نمود‌هام؛ در‬
‫خواب ديدم که سياه و کوتا‌هقد شده است‪ .‬ابن سيرين گفت‪» :‬سياهی« اش نشان‌هی‬
‫ل بر »عمر کوتاه«اش است‪ .‬در‬
‫»ثروت و مالداری« او و »کوتا‌هقد« بودنش دا ّ‬
‫نگونه تحقق يافت؛ بعد از مدتی‪ ،‬آن زن دار فانی را‬
‫حقيقت‪ ،‬اين خواب نيز‪ ،‬اي ‌‬
‫وداع گفت‪ ،‬و َمرد‪ ،‬صاحب ميراث او شد‪.‬‬
‫در اين خواب نيز‪ ،‬دو نشان‌هی عمده وجود داشت ‪ :‬اول‪ ،‬سياهی آن زن و دوم‪،‬‬
‫کوتا‌هقد بودنش‪ .‬در اين مورد‪ ،‬ابن سيرين برای تعبير نشان‌هی اول از اصل‬
‫واژ‌هشناسی استفاده نمود؛ زيرا در زبان عربی اگر يکی دارای پول و ثروت‬
‫یگويند ‪» :‬لفلن سواد«؛ يعنی‪ ،‬فلنی سياهی بسيار دارد‪ .‬برای‬
‫فراوان باشد‪ ،‬م ‌‬
‫تعبير نشان‌هی دوم نيز‪ ،‬ابن سيرين از تشبيه و قياس بهره برده و قد کوتاه زن را‬
‫به عمر کوتاهش تشبيه كرده و در نهايت‪ ،‬با کنارهم گذاشتن اين دو تعبير‪ ،‬تعبير‬
‫فوق را مطرح كرده بود‪.‬‬
‫یگويد ‪‌ :‬گاهی در مجلس ابن سيرين حاضر‬
‫نمون‌هی سوم ‪ :‬عبدال بن مسلم م ‌‬
‫یرفتم ]اباضيه‪،‬‬
‫یشدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس »اباضيه«‌ها م ‌‬
‫م ‌‬
‫گروهی گمراه از خوارج بودند که رئيس آنان عبدال بن اباض نام داشت[ و با‬
‫یکردم‪ .‬شبی در خواب ديدم که همراه با عّد‌های‪،‬جناز‌هی‬
‫آنان نشست و برخاست م ‌‬
‫یکردم‪ .‬نزد ابن سيرين آمده‪ ،‬خواب را‬
‫پيامبر)ص( را بر دوش خود حمل م ‌‬
‫یکنی‬
‫برايش تعريف نمودم‪ .‬ابن سيرين گفت ‪ :‬چرا با قومی نشست و برخاست م ‌‬
‫یخواهند آنچه را پيامبر)ص( آورده است‪ ،‬دفن كنند‪.‬‬
‫که م ‌‬
‫در اين خواب نيز‪ ،‬دو نشانه وجود دارد ‪ :‬اول‪ ،‬جناز‌هی پيامبر)ص( و دوم‪،‬‬
‫حمل آن بر دوش و قصد دفن آن‪ .‬در تعبير نشان‌هی اول‪ ،‬ابن سيرين »جناز‌هی‬
‫پيامبر)ص(« را به »آيين حّقی« که آن حضرت آورده است‪ ،‬و نشان‌هی دوم را‬
‫به دفن و از بين بردن آن آيين‪ ،‬قياس نموده است‪.‬‬
‫نمون‌هی چهارم ‪ :‬مردی نزد ابن سيرين آمد و گفت در خواب ديدم که تاجی‬
‫از طل بر سرم گذاشت‌هام‪ .‬ابن سيرين گفت ‪ :‬از خدا بترس‪ ،‬پدرت در غربت‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪44‬‬

‫یخواهد که نزد او بروی‪ .‬مرد به خانه‬
‫چشمانش را از دست داده است و از تو م ‌‬
‫برگشت و ديد که نام‌های از پدرش رسيده که در آن‪ ،‬از کوری خود خبر داده و‬
‫از پسرش خواسته است که نزد او برود‪.‬‬
‫در اين خواب‪ ،‬سه نشانه وجود دارد ‪ :‬اول‪ ،‬سر؛ دوم‪ ،‬تاج و سوم‪ ،‬طل‪ .‬برای‬
‫تعبير نشان‌هی اول‪ ،‬ابن سيرين از اصل واژ‌هشناسی‪ ،‬استفاده نموده است؛ زيرا‬
‫یرود و رئيس و بزرگ هر‬
‫»سر« به معنی »رياست و بزرگی« نيز‪ ،‬به کار م ‌‬
‫شهای غيرعربی است و سرزمين‬
‫یباشد‪» .‬تاج« از پوش ‌‬
‫شخصی‪ ،‬پدرش م ‌‬
‫یآيد و »طل« نيز‪،‬‬
‫غيرعرب نيز‪ ،‬برای اعراب‪» ،‬سرزمين غربت« به حساب م ‌‬
‫یباشد‪ .‬از تعبير اين سه نشانه‪ ،‬ابن سيرين‬
‫دليل بر »از دست دادن بينايی« م ‌‬
‫تعبيری را ارائه داد که راست از آب درآمد‪.‬‬
‫بها براساس تعبيری که ابن‬
‫آنچه که جای تأمل دارد اين است که اين خوا ‌‬
‫بها براساس تعبير‬
‫سيرين برای آنها ارائه داده بود‪ ،‬به وقوع پيوستند؛ زيرا خوا ‌‬
‫یافتند‪ .‬حاکم از انس بن مالک‪ ،‬روايت نموده است که پيامبر)ص(‬
‫آنها اتفاق م ‌‬
‫فرمودند ‪» :‬ان الرؤیا تقع علی ما تعبر و مثل ذلک مثل رجل رفع‬

‫رجله فهو یتنظره متی یضعها فاذا رأی احدکم رؤیا فل یحدث بها ال‬
‫یافتد و‬
‫یشود‪ ،‬اتفاق م ‌‬
‫نگونه که تعبير م ‌‬
‫ناصحًا او عالمًا«؛ يعنی‪) ،‬خواب آ ‌‬
‫وقوع آن‪ ،‬مانند کسی است که پای خود را برداشته است و منتظر است تا ببيند‬
‫که چه وقت آن را روی زمين بگذارد‪ .‬پس هرگاه يکی از شما خوابی را ديد‪ ،‬آن‬
‫را جز نزد عالم يا ناصحی‪ ،‬بازگو ننمايد‪ (.‬ابوداود‪ ،‬ترمذی‪ ،‬و ابن ماجه نيز‪ ،‬از‬
‫ابورزين عقيلی روايت نمود‌هاند که پيامبر)ص( فرموده است ‪» :‬الرؤیا علی‬
‫رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت ‪«...‬؛ يعنی‪) ،‬خواب اگر تعبير‬
‫یپيوندد؛ اما اگر تعبير شود‪،‬‬
‫یکند و به وقوع نم ‌‬
‫نشود چونان پرند‌های پرواز م ‌‬
‫یشود ‪(...‬‬
‫واقع م ‌‬
‫نرو‪ ،‬شايسته است که خواب تا جايی که امکان دارد‪ ،‬بدون زياد‌هروی و‬
‫از اي ‌‬
‫عدول از حق‪ ،‬به خير و شيو‌های پسنديده ؛تعبير شود و اگر اين امکان وجود‬
‫یگويد ‪:‬‬
‫نداشت‪ ،‬تعبير نكردن آن بهتر است‪ .‬ابن وردی در اين مورد‪ ،‬م ‌‬

‫و هی علی جناح طائر اذا اولتها حلت ببشری او اذی‬
‫خواب بر بال پرنده و در حال پرواز است؛ اما اگر تعبير شود‪ ،‬مژد‌هآور يا‬
‫نبار خواهد شد‪.‬‬
‫زيا ‌‬
‫اگر بتوان‪ ،‬برای خواب دو تعبير متفاوت مطرح كرد ‪ ،‬بايد ديد که کدام يک‬
‫کتر است تا خواب همانگونه‬
‫بهتر و به اصول تعبير خواب و تناسب واژ‌هها نزدي ‌‬
‫یکند‬
‫تعبير شود‪ .‬المناوی در شرح »الفي‌هی ورديه« از عد‌های از بزرگان نقل م ‌‬

‫‪45‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫که فرمود‌هاند ‪ :‬ضروری است که معّبر خواب‪ ،‬آرام و باحوصله باشد تا تعبيرش‪،‬‬
‫تعبيری درست و كامل باشد و بايد به کيفيت واژ‌هها و کلمات به دّقت‪ ،‬توجه نمايد‬
‫یمعنی و پريشان‪ ،‬تشخيص دهد و‬
‫تا بتواند امور درست و بامعنی را از مسايل ب ‌‬
‫به دليل و اهداف آن خواب توجه کامل نمايد‪ ،‬سپس قوانين تعبير خواب را بر‬
‫آنها تطبيق نمايد و اگر خواب دارای دو معنا بود‪ ،‬آن معنايی را انتخاب نمايد که‬
‫تناسب بيشتری ]با شرايط و احوال[ داشته باشد‪.‬‬
‫ممکن است تعبير خواب‪ ،‬در مورد بينند‌هی آن واقع نشود و برای افراد‬
‫خانواده‪ ،‬برادر‪ ،‬دوست يا افراد نزديک‪ ،‬تحقق يابد و اين زمانی است که امکان‬
‫وقوع‪ ،‬برای بيننده ی خواب وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫پيامبر)ص( در خواب‪ ،‬ابوجهل را ديد که با وی بيعت نمود‪ .‬در اين مورد‪،‬‬
‫ابوجهل به پسرش عکرمه تعبير شد که در نهايت به پيامبر)ص( ايمان آورد و‬
‫پيامبر)ص( فرمودند‪:‬اين‪ ،‬تعبير خوابی است که ديده بودم‪ .‬پيامبر)ص( در خواب‬
‫ديدند که اسيد بن عاص‪ ،‬والی مکه شده است و در نهايت‪ ،‬پسر اسيد‪ ،‬والی مکه‬
‫شد‪.‬‬
‫اگر تعبير خوابی باعث برمل شدن عيب مسلمانی گردد که خداوند آن عيب را‬
‫پنهان نموده است‪ ،‬بايد از فاش نمودن و بيان آن تعبير خودداری كنيد ؛در‬
‫صورت بيان آن‪ ،‬بايد از نام بردن فرد موردنظر اجتناب نماييد‪ ،‬زيرا در اين‬
‫صورت‪ ،‬دربارة برادر مسلمان خود غيبت نموده و دچار گناه شد‌هايد‪ .‬ابن وردی‬
‫یگويد ‪ :‬اگر خوابت بيانگر عيب مردم بود‪ ،‬آن را پنهان دار و همواره آن‬
‫نيز‪ ،‬م ‌‬
‫وجه از تعبير را انتخاب نماييد که بهتر و نيکوتر است‪.‬‬
‫بيان اين مطلب‪ ،‬ضروری است که خواب بايد متناسب با بينند‌هی آن و مرتبه‬
‫ی اجتماعی او‪ ،‬تعبير شود‪ .‬برای هر فرد‪ ،‬آن تعبير متناسب است که با شرايط و‬
‫احوالش سازگار باشد‪ .‬ممکن است خوابی برای شخصی‪ ،‬رحمت و همان خواب‬
‫برای ديگری‪ ،‬زحمت و عذاب باشد‪ .‬گويند روزی‪ ،‬مردی از ابن سيرين سؤال‬
‫یگويم‪ ،‬تعبير آن چيست؟ ابن سيرين در جواب‬
‫نمود ‪ :‬در خواب ديدم که اذان م ‌‬
‫یآوری‪ .‬بعد از‬
‫یروی و فريض‌هی حج به جا م ‌‬
‫گفت ‪ :‬به زيارت خان‌هی خدا م ‌‬
‫مدتی‪ ،‬شخصی ديگر دقيقًا همان سؤال را از ابن سيرن پرسيد و او نيز‪ ،‬در‬
‫جواب آن مرد گفت ‪ :‬تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن‪ ،‬قطع‬
‫خواهند کرد‪ .‬آنان که شاهد آن دو ماجرا بودند از ابن سيرين پرسيدند ‪ :‬چگونه‬
‫برای يک خواب دو تعبير متفاوت نمودی؟ او نيز‪ ،‬در جواب گفت ‪ :‬اولی‪ ،‬مرد‬
‫نيکوکار و خوبی بود و من نيز‪ ،‬براساس اين آي‌هی قرآن‪:‬‬

‫‪46‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫)توبه ‪(3 /‬‬

‫»اين اعلمی است از سوی خدا و پيامبرش به هم‌هی مردم در روز‬
‫بزرگ ترين حج«‬
‫اذان را به حج‪ ،‬تعبير نمودم‪ ،‬اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود و‬
‫براساس اين آيه از قرآن‪:‬‬

‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫)يوسف ‪(70 /‬‬

‫»ندادهند‌های فرياد زد ای کاروانيان شما دزديد«‬
‫اذان گفتنش را به دزدی‪ ،‬تعبير نمودم‪.‬‬
‫اگر بچ‌های کوچک‪ ،‬خواب ببيند‪ ،‬تعبيرش برای والدينش است و ه‌مچنين‪،‬‬
‫نها در‬
‫یباشد و هم‌هی اي ‌‬
‫تعبير خواب َبرده‪ ،‬برای اربابش و زن‪ ،‬برای شوهرش م ‌‬
‫صورتی است که تعبير آن خواب‪ ،‬متناسب با شرايط آنها نباشد‪ .‬ابن وردی در‬
‫یگويد ‪:‬‬
‫اين مورد‪ ،‬م ‌‬

‫والعبد رؤیاه تخص المولی و ما تری المراه نال البعل‬
‫وانقل الی الوالد رؤیا الطفل ان کان هؤلء غیر اهل‬
‫یبيند به‬
‫؛يعنی‪) ،‬خواب َبرده از آن ارباب است و آنچه را زن در خواب م ‌‬
‫نها در صورتی‬
‫یگردد و هم‌هی اي ‌‬
‫یرسد‪ .‬خواب بچه به والدينش برم ‌‬
‫شوهرش م ‌‬
‫است که خود‪ ،‬شايست‌هی ]تعبير آن خواب[ آن نباشند(‪.‬‬
‫المناوی در مورد کيفيت تعبير چيزهايی عجيب و غريب و نامشخص‪ ،‬در‬
‫یگويد ‪ :‬اگر اول تا آخر خواب‪ ،‬برای شما معلوم باشد‪،‬‬
‫شرح الفي‌هی ورديه م ‌‬
‫تعبير آن ساده است‪ ،‬اما اگر بخشی از خواب مشخص و بخشی ديگر نامشخص و‬
‫پريشان باشد‪ ،‬ابتدا قسمت معلوم آن را تعبير نماييد؛سپس قسمت نامعلوم آن را‬
‫بيشتر مورد بررسی و دّقت قرار دهيد و در صورت امکان‪ ،‬آن بخش را به‬
‫کتر تقسيم نماييد و درصدد درک جداگان‌هی آنها باشيد و در‬
‫تهای کوچ ‌‬
‫قسم ‌‬
‫صورت درک آنها‪ ،‬تعبير مشخصی برای آنها بيابيد و از مجموع آنها تعبيری‬

‫‪47‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫کلی‪ ،‬برای خواب مطرح كنيد‪ .‬اگر درک و فهم خوابی برايتان امکان نداشت يا‬
‫خواب از نوعی باشد که تاکنون ديده نشده باشد‪ ،‬بهتر است که تعبير نشود تا اينكه‬
‫خود‪ ،‬واقع شود‪.‬‬
‫بها آگاه شويد‪ ،‬سعی كنيد تابيشتر‬
‫یخواهيد که بر تعبير خوا ‌‬
‫سرانجام‪ ،‬اگر م ‌‬
‫بر پاي‌ههای اساسی تعبير‪ ،‬آگاهی يابيد تا برای هر چيز بتوانيد دليل موجهی از‬
‫قرآن و سنت‪ ،‬معانی واژگان و اسامی ‪ ،‬قياس و تشبيه بيابيد و با کمک گرفتن از‬
‫مجموع اين موارد و با توجه به شرايط و احوال بينند‌هی خواب‪ ،‬درصدد برآييد‬
‫که برای خواب تعبيری درست پيدا کنيد‪.‬‬
‫اکنون‪ ،‬با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬فرهنگ الفبايی از تعبير خواب در‬
‫بهای خود‬
‫یدهيم تا با رجوع به آن‪ ،‬بتوانند خوا ‌‬
‫دسترس خوانندگان عزيز قرار م ‌‬
‫نشاء ال‬
‫ا ‌‬
‫را تعبير نمايند‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪48‬‬

‫»الف«‬
‫آب انگور‬
‫یسازد‪ ،‬خير‬
‫یگيرد و از آن شربت م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که آب انگور م ‌‬
‫یآورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد‪ .‬اگر در‬
‫و برکت به او روی م ‌‬
‫یبرند‪ ،‬کسی در خواب‬
‫زمانی که مردم در گرانی‪ ،‬قحطی و خشکسالی ب‌هسر م ‌‬
‫یگيرند‪ ،‬دروازه خير و رحمت‬
‫ببيند که همه مردم آب انگور يا عصاره زيتون م ‌‬
‫بر آنها گشوده خواهد شد‪.‬‬
‫آب زمزم‬
‫یها و برآورده شدن نيازها‬
‫خوردن آب زمزم در خواب بر شفا يافتن از بيمار ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫آبله‬
‫یشود و اگر کسی در خواب ببيند که به بيماری‬
‫آبله به پول و دارايی تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫آبله دچار شده است‪ ،‬به ثروت و پولش افزوده م ‌‬
‫آبیاری‬
‫اگر آبياری زمين بعد از تشنگی آن باشد‪ ،‬به خوشی و شادمانی بعد از‬
‫ناراحتی و اندوه ‪ ،‬رفع نياز و ثروتمند شدن بعد از فقر ‪ ،‬دستيابی به علم و دانش‬
‫از دست رفته‪ ،‬دللت دارد و ممکن است آبياری به اصلح امور دينی شخص و‬
‫صاحب اخلق پسنديده شدن در زندگی تعبير شود‪ .‬اگر کسی ببيند که از يک‬
‫یيابد و از‬
‫یکند‪ ،‬به خير و بهر‌های زياد دست م ‌‬
‫جوی آب‪ ،‬زمينی را آبياری م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫زندگی خوب و آرامی بهر‌همند م ‌‬
‫آتش‬
‫یشود و هرچه دود‬
‫ديدن آتش در خواب‪ ،‬به جنگ و عداوت و شکست تعبير م ‌‬
‫آن آتش بيشتر باشد‪ ،‬خطر آن بيشتر است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که آتش را‬
‫یپرستد‪ ،‬انسانی جنگ ‌طلب است و ممکن است از اوامر شيطان اطاعت کرده‬
‫م ‌‬
‫یخورد‪.‬‬
‫یخورد‪ ،‬مال يتيم يا مال حرامی را به ناحق م ‌‬
‫باشد و اگر ببيند که آتش م ‌‬
‫رسيدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ‪ ،‬طاعون يا مرگ نيز‪ ،‬تعبير‬
‫سها يا اندامی از بدنش‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که آتش‪ ،‬قسمتی از لبا ‌‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن آتشی که سودمند و مايه‬
‫را سوزانده است‪ ،‬به بل و مصيبت دچار م ‌‬
‫روشنايی باشد به مژده و ايمن شدن از ترس ‪ ،‬هراس برای آن کس که ترسی‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که در ميان مردم‪ ،‬آتشی روشن‬
‫دارد‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یاندازد و خاموش شدن آتش در خواب به‬
‫کرد‪ ،‬ميان آنان عداوت و تفرقه م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫خاموش شدن فتنه و آشوب تعبير م ‌‬
‫شبس‬
‫آت ‌‬

‫‪49‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫شبس در خواب به ايمن شدن بعد از ترس‪ ،‬راحتی و استراحت بعد از‬
‫آت ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫خستگی تعبير م ‌‬
‫آدم ابوالبشر)ع(‬
‫هرکس آدم)ص( را در خواب ببيند‪ ،‬اگر شايستگی داشته باشد‪ ،‬مسؤوليت‬
‫یشود؛ به دليل اين آيه‪» :‬انی جاعل فی الرض‬
‫بزرگی به او محول م ‌‬
‫یگردانم‪(.‬و نيز‪ ،‬گفته شده‬
‫خلیفه«؛ يعنی‪) ،‬من ]آدم را[ در زمين جانشين م ‌‬
‫است که هرکس آدم)ص( را در خواب ببيند‪ ،‬برای مدتی فريب دشمنانش را‬
‫یشود‪.‬‬
‫یخورد‪ ،‬اما در نهايت از فريب آنان آگاه م ‌‬
‫م ‌‬
‫آرزو‬
‫یرسد‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که آرزويی در دل دارد‪ ،‬به آرامش و آسايش م ‌‬
‫و به مرادش خواهد رسيد‪.‬‬
‫آستانه در‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن آستانه در‪ ،‬درخواب به همسر مرد تعبير م ‌‬
‫آسمان‬
‫یخورد‪،‬‬
‫یبارد و به مردم م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که از آسمان‪ ،‬آتش م ‌‬
‫یگردند‪ .‬ممکن است‪،‬‬
‫تعبيرش آن است که مردم دچار زيان‪ ،‬ناراحتی يا گرانی م ‌‬
‫آسمان به سلطه و فرمانروايی تعبير شود و هرکس با نردبان يا با ريسمانی به‬
‫یيابد‪ .‬هر نزديک شدنی به آسمان‬
‫آسمان صعود کند‪ ،‬درجه و مقام او افزايش م ‌‬
‫یشود و نيز‪ ،‬ممکن‬
‫برای افراد نيکوکار و ديندار‪ ،‬نزديک شدن به خدا تعبير م ‌‬
‫است بر نزديک شدن به سلطان‪ ،‬پيشوا‪ ،‬عالم‪ ،‬پدر‪ ،‬همسر و يا رئيس دللت‬
‫داشته باشد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که از آسمان پايين افتاد‪ ،‬گناه بزرگی را‬
‫یدهد‪ .‬اگر کسی ببيند که از آسمان منطق‌های‪ ،‬روشنايی و نور ظاهر‬
‫انجام م ‌‬
‫یشوند و اگر از آن‪ ،‬تاريکی ظاهر گردد‪ ،‬بر‬
‫یگردد‪ ،‬مردم آن منطقه‪ ،‬هدايت م ‌‬
‫م ‌‬
‫گمراهی مردم آن منطقه دللت دارد‪.‬‬
‫آسیاب‬
‫ديدن آسياب در خواب‪ ،‬دليلی بر بهتر شدن احوال صاحب آسياب يا ثروتمند‬
‫شدن او بعد از فقر می باشد‪ .‬ديدن آسياب در خواب‪ ،‬برای پسران و دختران‬
‫یشود‪.‬‬
‫مجّرد به ازدواج تعبير م ‌‬
‫آشامیدن‬
‫آشاميدن مايعی ناشناخته يا آبی گوارا بر هدايت و علم‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی‬
‫یآورد‪.‬‬
‫ینوشد‪ ،‬پول حللی به دست م ‌‬
‫در خواب ببيند که آبی گوارا و سرد م ‌‬
‫آشپز‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪50‬‬

‫یشود‪.‬‬
‫ديدن آشپز يا وسايل پخت غذا به آهنگ شادی و خوشی‪،‬تعبير م ‌‬
‫آشپزی‬
‫یکرد و غذايش رانيز‪ ،‬به خوبی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که با آتش ‪،‬آشپزی م ‌‬
‫پخت‪ ،‬به مرادش برسد‪ .‬اگر غذايش گوشت گوسفند بود‪ ،‬زندگی شرافتمند و‬
‫خوشی خواهد داشت‪.‬‬
‫آغوش‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که فرد زند‌های را در آغوش گرفته است‪ ،‬به نسبت‬
‫یبرد و اگر ببيند که مرد‌های را در آغوش‬
‫مدت زمان هم آغوشی ‪ ،‬با او به سر م ‌‬
‫گرفته است‪ ،‬ممکن است بميرد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که زنی را در آغوش‬
‫گرفته است‪ ،‬آغوشش را به روی دنيا باز نموده است‪.‬‬
‫بپرست‬
‫آفتا ‌‬
‫بپرست بر وزير پادشاه يا معاون او‪ ،‬دللت دارد و نيز‪ ،‬بر مردی‬
‫ديدن آفتا ‌‬
‫یگردد‪ .‬ممکن‬
‫دللت دارد که در انجام امور‪ ،‬سريع است و دچار شک و ترديد نم ‌‬
‫است ديدن آن به امتحان و آزمايش در دين و ايمان نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫آمیزش جنسی‬
‫هر نوع آميزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد‪ ،‬خوابی‬
‫باطل است و تعبيری ندارد و شخص فقط محتلم شده است‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫ببيند که با يکی از محارم خود آميزش جنسی دارد‪ ،‬ممکن است وارد خاک مکه‬
‫شود يا صله رحم به جا آورد‪ .‬آميزش جنسی در خواب‪ ،‬بر روی آوردن به خير‬
‫و خوشی نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که با زناکاری آميزش نموده‬
‫است‪ ،‬پاکدامن نيست‪.‬‬
‫آهن‬
‫ديدن آهن در خواب‪ ،‬بر مال و عّزت و قدرت‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫یگيرد‪ ،‬بعد از دوران‬
‫یکند يا از دست کسی آهن م ‌‬
‫خواب ببيند که آهن حمل م ‌‬
‫یرسد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که آهن برای‬
‫ضعف و ذّلت به قدرت و عّزت م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫او نرم گشته است‪ ،‬مقامی بال و ملک و روزی فراوان به او عطا م ‌‬
‫آهو‬
‫ديدن آهو در خواب‪ ،‬نشانه پيروزی بر دشمن است و ديدن آن به زن و فرزند‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب آهويی را شکار کند يا به او هديه شود‬
‫نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یگيرد‬
‫یشود و اگر مجّرد بود‪ ،‬زن م ‌‬
‫يا آن را بخرد‪ ،‬به او رزق و روزی عطا م ‌‬
‫نصورت صاحب فرزند شود‪ .‬اگر کسی ببيند ‪،‬آهويی را با خود برد‪،‬‬
‫يا در غير اي ‌‬
‫یرسد و اگر آهويی را سر بريد‪ ،‬دختری را به عقد خود‬
‫خير بسيار به دست او م ‌‬

‫‪51‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫درآورد‪ .‬اگر مردی در خواب ببيند که آهويی‪ ،‬خود را به روی او انداخت‪،‬‬
‫یکند‪.‬‬
‫همسرش از اوامر او‪ ،‬سرپيچی م ‌‬
‫آیات قرآن‬
‫اگر کسی‪ ،‬شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آيات قرآن ببيند‪،‬‬
‫یکه آن آيات‪ ،‬آيات رحمت و بخشش باشد‪ ،‬آن مرده‪ ،‬مورد رحمت‬
‫در صورت ‌‬
‫نشاء ال( و اگر آن آيات‪ ،‬آيات عذاب و شکنج‌هی‬
‫خداوند قرار گرفته است‪) .‬ا ‌‬
‫دوزخيان باشد‪ ،‬آن شخص در عذاب است‪ .‬اگر خوانند‌هی آيات قرآن زنده باشد يا‬
‫آيات هشدار و انذار باشد‪ ،‬بر هشدار به بينند‌هی خواب‪ ،‬دللت دارد تا از گمراهی‬
‫دست بکشد و اگر آيات مژد‌هدهنده باشد‪ ،‬برای خوانند‌هی آن‪ ،‬مژد‌هی خير و نيکی‬
‫است‪.‬‬
‫ابر‬
‫ابر در خواب‪ ،‬بر دين اسلم دللت دارد؛ زيرا اسلم باعث زنده شدن مردم و‬
‫یگردد‪ .‬ممکن است ابر بر علم و دانش‪،‬‬
‫نجات آنها از کفر‪ ،‬نادانی و گمراهی م ‌‬
‫کاردانی و حکمت نيز‪ ،‬دللت داشته باشد و ه‌مچنين ابر به باردار شدن زنان نيز‪،‬‬
‫یآيد‬
‫یشود‪ .‬ابر ممکن است به باران نيز‪ ،‬تعبير شود زيرا باران از ابر م ‌‬
‫تعبير م ‌‬
‫و گفته شده است که اگر کسی ابر را در خواب ببيند‪ ،‬و آن فصل‪ ،‬فصل بارش‬
‫یآورد‪ .‬ديدن ابر بر رفع غم و‬
‫باران باشد‪ ،‬خير و خوشی و برکت به او روی م ‌‬
‫اندوه نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫ابراهیم پیامبر)ع(‬
‫یشود‬
‫هرکس ابراهيم)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬زيارت خان‌هی خدا نصيبش م ‌‬
‫)انشاءال(‪ .‬ممکن است ديدن آن حضرت‪ ،‬به پدری مهربان و دلسوز برای‬
‫فرزندانش تعبير شود و نيز‪ ،‬گفته شده است که ديدن آن حضرت در خواب‪ ،‬به‬
‫مبتل شدن به سختی و ناراحتی وسرانجام‪ ،‬نجات از آن ناراحتی‪ ،‬تعبير شده‬
‫است‪.‬‬
‫ابرو‬
‫ديدن ابرو در خواب‪ ،‬برای مرد بر مردانگی‪ ،‬جوانمردی‪ ،‬امانتداری‪ ،‬شهرت‬
‫و مقام بال‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که ابروانش در هم فرو رفت‌هاند‪ ،‬به تفاهم‬
‫یشود و اگر ابروها بر روی چش‌مها پايين آمده باشند‪ ،‬دللت بر‬
‫و محبت تعبير م ‌‬
‫اين دارد که احوال يکی از بستگان و اطرافيانش مانند فرزند‪ ،‬پدر‪ ،‬همسر‪،‬‬
‫یشود و ممکن است به عمر طولنی نيز‪ ،‬تعبير‬
‫دوست‪ ،‬شريک و ‪ ...‬دگرگون م ‌‬
‫شود‪.‬‬
‫ابریشم‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪52‬‬

‫ديدن ابريشم در خواب‪ ،‬بر عشق و علقه دللت دارد‪ .‬ديدن لباس ابريشم بر‬
‫تن فقها ‪ ،‬نشان‌هی دنيادوستی آنها و دعوت مردم به بدعت است‪ .‬ديدن ابريشم‪ ،‬بر‬
‫ازدواج با زنی پاک و شريف نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫اتاق‬
‫اتاق در خواب‪ ،‬برای کسی که ترس و بيمی دارد‪ ،‬نشانه امنيت و آسايش‬
‫یفرمايند ‪» :‬و هم فی الغرفات آمنون«؛ يعنی‪ ،‬آنان در‬
‫است؛ زيرا خداوند م ‌‬
‫یبرند و اگر بينندة خواب مجّرد بود‪ ،‬ازدواج‬
‫قهايی با امنيت و آسايش به سر م ‌‬
‫اتا ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫م ‌‬
‫احرام پوشیدن‬
‫ل بر اين است که از معاشرت جنسی بيزار‬
‫اگر کسی ببيند که احرام پوشيده‪ ،‬دا ّ‬
‫است‪ .‬ه‌مچنين احرام پوشيدن در خواب به دوری از گناه يا مسابقه تعبير شده‬
‫است‪.‬‬
‫احساس غربت‬
‫احساس غربت در خواب‪ ،‬جدا شدن از همسر و دوستان است و اگر در اين‬
‫خواب شيون و گريه باشد‪ ،‬خيری در آن نيست‪.‬‬
‫اخم‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که اخم کرده و چهر‌های عبوس دارد‪ ،‬صاحب دختر‬
‫‌شود‪.‬‬
‫ادرار‬
‫یکند و در ادرارش خون وجود دارد‪ ،‬با‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که ادرار م ‌‬
‫یاطلع است‪.‬‬
‫زنی مطّلقه يا با زنی از محارم خود ه‌مبستر ‌شود و خود از آن ب ‌‬
‫یشود و از‬
‫یکند‪ ،‬داماد آنها م ‌‬
‫اگر کسی ديد که در خانه يا زمين عد‌های‪ ،‬ادرار م ‌‬
‫یکند و‬
‫یگيرد‪ .‬اگر کسی ديد که به صورت غيرعادی‪،‬بسيار ادرار م ‌‬
‫آنها زن م ‌‬
‫یآيد يا اينکه جلوی چشم ديگران‬
‫خود را نجس كرده و بوی نامطبوع از آن م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫یکند که به خاطر آن آبرويش م ‌‬
‫یکند‪ ،‬بر عمل بدی‪ ،‬دللت م ‌‬
‫ادرار م ‌‬
‫خوردن ادرار در خواب‪ ،‬بر خوردن چيزهای مشکوک در کسب و کار يا پول‬
‫حرام‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫اذان‬
‫یشود و ممکن است‪ ،‬دليل‬
‫اذان گفتن در خواب‪ ،‬به زيارت خان‌هی خدا تعبيرم ‌‬
‫بر انجام دادن اعمال خير و نيک و نجات يافتن از شّر شيطان باشد‪ .‬اگر کسی‬
‫یشود‪ .‬ه‌مچنين اذان گفتن به‬
‫یگويد‪ ،‬به دزدی متهم م ‌‬
‫ببيند که در کاروانی اذان م ‌‬
‫جدا شدن از شريک نيز‪ ،‬تعبير شده است‪ .‬اگر کسی ببيند در ويرانه ای اذان‬

‫‪53‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که در ميان جمعی از‬
‫یگويد‪ ،‬آن مکان آباد و پرجمعيت م ‌‬
‫م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫یگويد‪ ،‬گروهی را به اسلم دعوت م ‌‬
‫مردم اذان م ‌‬
‫اّره‬
‫یشود‪.‬‬
‫اّره در خواب‪ ،‬به رفيق‪ ،‬شريک يا جانشين شخص‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫ازدواج‬
‫حم و شفقت و الطاف الهی دللت دارد‪ .‬ازدواج به‬
‫ازدواج در خواب‪ ،‬به ر ْ‬
‫یشود؛ اگر کسی در خواب ببيند با زنی ازدواج نمود‪،‬‬
‫پيشه و حرفه نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یآورد که چيزی جز غم و اندوه برايش‬
‫سپس آن زن ُمرد‪ ،‬به شغلی روی م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر‬
‫یکند‪،‬مرتكب زنا م ‌‬
‫یعفت ازدواج م ‌‬
‫ندارد‪ .‬اگر کسی ببيند که با زنی ب ‌‬
‫یآيد ‪ ،‬خواهد‬
‫ق انتخاب به عقد کسی درم ‌‬
‫زنی بيمار در خواب ببيند که بدون ح ّ‬
‫یکند‪ ،‬به‬
‫ُمرد و برای مرد بيمار نيز‪ ،‬چنين است‪ .‬اگر دختری ببيند که ازدواج م ‌‬
‫یيابد و اگر مردی که يک يا چند زن دارد‪ ،‬در خواب ببيند که‬
‫خير بسيار دست م ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫یکند به خير و اقتداری فراوان دست م ‌‬
‫ازدواج م ‌‬
‫اسب‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که اسبی دارد‪ ،‬بر روزی بسيار و پيروزی او بر‬
‫دشمنان‪ ،‬دللت دارد و اگر ببيند که سوار بر اسب است‪ ،‬به مقامی بزرگ دست‬
‫یيابد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫استخوان‬
‫استخوان در خواب‪ ،‬نشانه ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه‪ ،‬انسان‬
‫یتواند به خانه و خانواد‌هاش ياری نمايد يا با کمک آن به ملک و‬
‫با کمک آن م ‌‬
‫دارائيش بيفزايد‪ .‬اگر بيماری در خواب ببيند که استخوانش شکسته است‪ ،‬از دنيا‬
‫یشود‪.‬‬
‫یرود و ديدن چنين خوابی برای شخص سالم‪ ،‬به بيمار شدن او تعبير م ‌‬
‫م ‌‬
‫استر‬
‫ديدن آن در خواب‪ ،‬بر سفر کردن‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی ديد که بر پشت‬
‫یکند‪.‬‬
‫یگردد يا زنی که نازاست‪ ،‬ازدواج م ‌‬
‫استری سوار است‪ ،‬عمرش دراز م ‌‬
‫ديدن استر با زين و برگ‪ ،‬بر زنی زيبا‪ ،‬عاقل و بااخلق يا بر سفری سودمند‪،‬‬
‫یکند‪.‬‬
‫دللت م ‌‬
‫استراحت‬
‫استراحت پس از خستگی در خواب‪ ،‬بر ثروتمند شدن پس از تنگدستی دللت‬
‫دارد و اگر بينند‌هی خواب بيمار باشد‪ ،‬برنزديک شدن اجلش‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫استعاذه )گفتن »اعوذبال من الشیطان الرجیم«(‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪54‬‬

‫هر کس در خواب ببيند که به طور مداوم‪ ،‬با گفتن »اعوذ بال من الشيطان‬
‫یبرد‪ ،‬خداوند دانش و آگاهی سودمند به‬
‫الرجيم« از شّر شيطان به خداوند پناه م ‌‬
‫او خواهد بخشيد‪ ،‬او را به راه راست و پايدار‪،‬هدايت می كند و از شّر دشمنانش‬
‫در امان نگه می دارد و با عطای مال حلل‪ ،‬او را ثروتمند خواهد نمود‪ .‬اگر‬
‫نزده شده باشد‪ ،‬شفا خواهد يافت‪ .‬ممکن است‬
‫بينند‌هی خواب مريض و به ويژه‪ ،‬ج ‌‬
‫ل بر پرهيز نمودن از شراکت با شخصی خائن باشد و نيز‪ ،‬ممکن‬
‫استعاذه‪ ،‬دا ّ‬
‫است بر پاکی و مسلمان شدن بعد از کفر‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫استغفار )طلب مغفرت الهی(‬
‫طلب مغفرت و بخشايش الهی در خواب‪ ،‬بر زياد شدن روزی و از بين رفتن‬
‫درد و بل‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫استفراغ‬
‫یکند از مال حرام يا گناهی توبه‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که خون استفراغ م ‌‬
‫یکند و اگر ببيند که استفراغش ماست است‪ ،‬از فطرت پاک اسلم منحرف‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬استفراغ در خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آنها‪ ،‬افشای اسرار‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر بيماری در خواب‬
‫يا رهايی از افکار و غص‌ههای درونی نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫یکند‪ ،‬از دنيا م ‌‬
‫ببيند که استفراغ م ‌‬
‫اسرافیل‬
‫ديدن اسرافيل در حال دميدن در صور‪ ،‬بر مردن دللت دارد‪] .‬اسرافيل‪،‬‬
‫یدمد ‪ :‬بار‬
‫فرشت‌های است که به امر پروردگار دوبار در وسيل‌های به نام صور م ‌‬
‫یميرند و بار دوم‪ ،‬همگی زنده شده روان‌هی ميدان محشر‬
‫اول‪ ،‬تمام مخلوقات م ‌‬
‫یگردند[‪.‬‬
‫م ‌‬
‫اسم‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که اسم شخصی تغيير نمود‪ ،‬آن را به نيکی تعبير‬
‫ل »سعد« را به شادی و »سلم« را به سلمتی تعبير نمايد‪.‬‬
‫نمايد‪ .‬مث ً‬
‫اسماعیل پیامبر)ع(‬
‫هرکس در خواب‪ ،‬اسماعيل)ع( را ببيند به او فصاحت ‪ ،‬بلغت و رياست‪،‬‬
‫یشود و در راه رضای خدا‪ ،‬مسجدی را بنا خواهد نمود‪ .‬ممکن است ديدن‬
‫عطا م ‌‬
‫آن حضرت‪ ،‬بر شخصی دللت نمايد که بر عهد و پيمانش وفادار است‪.‬‬
‫اشک‬
‫اشک سرد‪ ،‬بر خوشی و اشک گرم‪ ،‬بر غم و اندوه دللت دارد‪ .‬اشک ريختن‬
‫یکسی‪ ،‬غربت و ياد نمودن از خويشان دللت‬
‫در خواب‪ ،‬ممکن است بر تنهايی‪ ،‬ب ‌‬
‫داشته باشد‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫اصحاب پیامبر)ص(‬
‫ديدن اصحاب پيامبر)ص( به شيو‌های پسنديده و مطلوب ‪،‬بر پيروی از روش‬
‫آنان و پاکی عقيد‌هی بينند‌هی خواب و نيز‪ ،‬بر خير‪ ،‬محبت‪ ،‬برادری‪ ،‬وحدت و‬
‫اتفاق ‪ ،‬اجتناب از حسادت وکينه و دشمنی دللت دارد‪ .‬در اين تعبير‪ ،‬بايد درجه‬
‫نگونه که در سير‌هها بيان شده است‪ ،‬در نظر داشت‪.‬‬
‫ومرتبه ی هر صحابه را آ ‌‬
‫ديدن اصحاب در خواب‪ ،‬ممکن است بر گسترش علم‪ ،‬امر به معروف و نهی از‬
‫منکر نيز‪ ،‬دللت داشته باشد و نيز‪ ،‬ممکن است بر فتنه و آشوب ايجاد شده ميان‬
‫کتک اصحاب‬
‫آنان يا عدل و داد آنان در آن شرايط‪ ،‬دللت داشته باشد‪ .‬ديدن ت ‌‬
‫ل‪ ،‬تعبير نمودن »سعد« به‬
‫یتوان براساس اسامی آنان نيز‪ ،‬تعبير نمود؛ مث ً‬
‫را م ‌‬
‫خوشی و شادی‪.‬‬
‫اعتکاف کردن‬
‫اعتکاف کردن در خواب با توجه به جايی که در آن اعتکاف شده است‪ ،‬تعبير‬
‫یشود‪ .‬اگر اعتکاف در مسجد باشد‪ ،‬بر انجام عمل نيک دللت دارد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫افراد خانواده‬
‫ديدن افراد خانواده و کسانی که نفقه آنها بر گردن شخص است‪ ،‬بر رزق و‬
‫روزی ايشان ‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫افتادن‬
‫افتادن از جای بلند به جای پست‪ ،‬بر بدتر شدن احوال بينند‌هی خواب دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫افتادن بر روی صورت‬
‫ديدن کسی كه بر روی صورتش افتاده است‪ ،‬به بازنده شدن و از بين رفتن‪،‬‬
‫یگردان و جدا‬
‫یشود‪ .‬اگر بييند‌هی خواب زن باشد‪ ،‬از شوهرش رو ‌‬
‫تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫افتادن دندان‬
‫افتادن دندان در خواب‪ ،‬بر عمر طولنی نسبت به ه‌مسن و سالن بينند‌هی‬
‫خواب‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که هم‌هی دندانهايش افتاد‌هاند‪ ،‬عمری طولنی‬
‫خواهد داشت و ممکن است افتادن دندان به مرگ يکی از خويشاوندان که بيمار‬
‫یافتند‪،‬‬
‫است‪ ،‬تعبير شود‪ .‬اگر کسی بدهکار باشد و در خواب ببيند که دندانهايش م ‌‬
‫یکند و گفته شده است که افتادن دندان در دهان‪ ،‬ثروت‬
‫یهايش را پرداخت م ‌‬
‫بده ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫وسروسامان گرفتن است که شخص به آن دست م ‌‬
‫امام جماعت‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪56‬‬

‫ديدن امام جماعت در خواب‪ ،‬به شخصی که به او مسؤوليتی داده شده باشد‪،‬‬
‫دللت دارد و نيز‪ ،‬ممکن است دليلی برای به دست آوردن مقام ‪ ،‬درج‌های بال ‪،‬‬
‫امر به معروف و نهی از منکر باشد‪ .‬اگر کسی ديد که بعد از انجام وضوی‬
‫کامل رو به قبله ايستاده و امام جماعت گروهی گشته است‪ ،‬اگر شايستگی آن را‬
‫داشته باشد که برای مردم سودمند باشد‪ ،‬بزرگ و سرور آنان می شود و اگر امام‬
‫یکند و بدعتی را‬
‫جماعت بود‪ ،‬اما رو به قبله نايستاد‪ ،‬به دوستانش خيانت م ‌‬
‫یکند يا ممکن است عملی ناشايسته و حرام را انجام دهد‪ .‬اگر کسی‬
‫پاي‌هگذاری م ‌‬
‫ديد که امام جماعت عد‌های از زنان شده است‪ ،‬مسؤوليت عد‌های ناتوان به او‬
‫یباشد‪ ،‬اگر‬
‫یشود و اگر ديد امام جماعت زنان و مردان با هم م ‌‬
‫سپرده م ‌‬
‫یگری‬
‫نصورت فقط به ميانج ‌‬
‫یشود و در غير اي ‌‬
‫شايستگی داشته باشد‪ ،‬قاضی م ‌‬
‫یپردازد‪.‬‬
‫ميان مردم م ‌‬
‫امیر‬
‫ديدن امير در خواب‪ ،‬بر رييس و بزرگ مردم بودن‪ ،‬دللت دارد و نيز‪ ،‬بر‬
‫یشود‪ .‬امير شدن در‬
‫ازدواج افراد مجّرد؛ زيرا فرد با ازدواج‪ ،‬امير خانه م ‌‬
‫خواب‪ ،‬ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد؛‬
‫زيرا امير در روز قيامت‪ ،‬دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش‬
‫یکند‪.‬‬
‫‪،‬آن را باز م ‌‬
‫انار‬
‫یشود‪ .‬اگر انار به زن تعبير‬
‫انار در خواب‪ ،‬به روزی آسان يا به زن‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫شود‪ ،‬زنی زيباروی است و اگر اناری تميز و تازه باشد به دختر تعبير م ‌‬
‫انجیر‬
‫انجير در خواب‪ ،‬بر پول زياد و برکت و نعمت فراوان دللت دارد‪.‬‬
‫اندام‬
‫اندا‌مهای بدن در خواب‪ ،‬به افراد خانواده و خويشاوندان صاحب خواب تعبير‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که يکی از اندا‌مهای بدن‪ ،‬مانند ساعد و ‪ ...‬را‬
‫م ‌‬
‫یکند و يا اين‬
‫یشود و آنها را ترک م ‌‬
‫از دست داده است‪ ،‬از خويشاوندانش جدا م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫که به سفر م ‌‬
‫انکار‬
‫یکند‪ ،‬مردم را به امور‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که امر باطلی را انکار م ‌‬
‫یدارد‪،‬اما اگر عمل نيک و‬
‫یخواند و از کارهای زشت باز م ‌‬
‫پسنديده فرام ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫پسنديد‌های را انکار نمايد‪ ،‬بر ظلم و ستم كردنش تعبير م ‌‬
‫انگشت‬

‫‪57‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫ديدن انگشت در خواب‪ ،‬به کمک گرفتن و استعانت از جنب‌ههای زندگی دنيايی‬
‫و شغل و کار بينند‌هی خواب دللت دارد‪ .‬ه‌مچنين ديدن انگشت را در خواب‪ ،‬به‬
‫نرو‪ ،‬اگر کسی ديد که‬
‫زن و فرزندان و مال و دارايی تعبير نمود‌هاند؛ از اي ‌‬
‫انگشتانش به صورت زيبايی دراز شد‌هاند به تعداد فرزندان و مال و دارايی او‬
‫افزوده خواهد شد و به عکس اگر ديد که انگشتانش کوتاه شد‌هاند‪ ،‬آنچه‪ ،‬بيان شد‪،‬‬
‫یگذارند‪.‬‬
‫رو به کاهش م ‌‬
‫انگشتر‬
‫اگر مردی در خواب‪ ،‬انگشتر طل ببيند و زنش هم حامله باشد‪ ،‬دارای فرزند‬
‫پسر خواهد شد‪ .‬شکست حلق‌هی انگشتر در خواب بر طلق دادن زن دللت دارد‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که حلق‌هی انگشتری را در انگشتش کرد ‪ ،‬سپس آن را‬
‫یگيرند يا دارائيش را از‬
‫بيرون آورد‪ ،‬اگر مسؤوليتی داشته باشد‪ ،‬آن را از او م ‌‬
‫یدهد‪ .‬اگر زنی اين خواب را ببيند‪ ،‬شوهرش‬
‫یدهد يا زنش را طلق م ‌‬
‫دست م ‌‬
‫یکند‪،‬‬
‫خواهد مرد‪ .‬اگر مرد مجّردی در خواب ببيند که حلق‌هی انگشتر در دست م ‌‬
‫یگيرد‪ .‬ديدن انگشتری که از چوب ساخته شده باشد‪ ،‬بر زنی دورو دللت‬
‫زن م ‌‬
‫یکند يا بچ‌هدار‬
‫دارد‪ .‬اگر به زنی در خواب انگشتری داده شود‪ ،‬يا شوهر م ‌‬
‫یشود‪ .‬گرفتن انگشتر نقره از پيامبر)ص( يا از يک عاِلم‪ ،‬مژد‌های است برای‬
‫م ‌‬
‫دستيابی به علم و دانش‪ ،‬امااگر انگشتر از طل يا آهن باشد هيچ خيری ندارد‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که يک انگشتر برای قومی فرستاده و آنها آن را‬
‫یکنند‪.‬‬
‫یگويد‪ ،‬اما آنها سخنانش را قبول نم ‌‬
‫بازگرداند‌هاند‪ ،‬سخنانی را به قومی م ‌‬
‫انگور‬
‫یشود‪.‬‬
‫انگور در خواب‪ ،‬به رزق و روزی نيکو و مداوم تعبير م ‌‬
‫ایوب پیامبر)ع(‬
‫ديدن ايوب پيامبر)ع( در خواب‪ ،‬بر بل و مصيبت و عاقبت به خيری از آن‬
‫یيابد‪ .‬ديدن‬
‫بلها دللت دارد‪ .‬اگر بينند‌هی خواب بيدار باشد‪ ،‬به اذن خداوند شفا م ‌‬
‫آن حضرت‪ ،‬ممکن است بر اجابت دعا يا رسيدن به خواست‌هها نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪58‬‬

‫»ب«‬
‫باد‬
‫ممکن است در خواب‪ ،‬به آفت و مصيبت و بل تعبير شود‪ .‬اگر کسی در‬
‫نها را‬
‫یکند و انسا ‌‬
‫یوزد که ديوارها را منهدم م ‌‬
‫خواب ببيند که باد‪ ،‬چنان شديد م ‌‬
‫یشود‪ .‬باد‬
‫یبرد‪ ،‬اين خواب بر بلی بزرگی در ميان مردم تعبير م ‌‬
‫به هوا م ‌‬
‫ممکن است به مژد‌هی الهی نيز‪ ،‬تعبير شود و اگر نسيمی از سمت مشخصی‬
‫یشود‪.‬‬
‫بوزد‪ ،‬به خير و رحمت تعبير م ‌‬
‫باد شکم‬
‫یمعنی دللت دارد و ممکن است به‬
‫باد شکم در خواب‪ ،‬بر سخن بيهوده و ب ‌‬
‫حماقت و سخنان غيراخلقی نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫بار‬
‫ممکن است‪ ،‬بر بار سنگين گناه و بزهکاری دللت داشته باشد‪ .‬بار سنگين‬
‫برای زن‪ ،‬بر حاملگی و يا شوهر پرخاشگر دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫نچين‬
‫نچينی کرده است‪] .‬سخ ‌‬
‫یکند‪ ،‬ميان مردم سخ ‌‬
‫ببيند که باری از چوب حمل م ‌‬
‫بدبخت‪ ،‬هيز‌مكش است[‬
‫باران‬
‫ديدن بارانی که زيان به دنبال نداشته باشد‪ ،‬نشانه رحمت و شادابی و طراوت‬
‫نآور يا باران خون و سنگ از آسمان‬
‫است‪ ،‬اما اگر کسی ببيند که بارانی زيا ‌‬
‫یبارد‪ ،‬بر زياد شدن گناهان دللت دارد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫بازار‬
‫ديدن بازار در خواب‪ ،‬ممکن است بر دروغ‪ ،‬گناه و غم دللت داشته باشد؛‬
‫ل ‪ :‬بازار‬
‫البته هر بازاری ممکن است که تعبيرخاصی را داشته باشد؛ مث ً‬
‫بفروشان برهدايت و توبه‪ ،‬بازار داروفروشان بر شفای بيماران‪ ،‬بازار‬
‫کتا ‌‬
‫تآلت بر شادی وعروسی و‬
‫یفروشان بر ايمان و اسلم‪ ،‬بازار زين ‌‬
‫شيرين ‌‬
‫حفروشان‬
‫ازدواج‪ ،‬بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسيار خوشايند‪ ،‬بازار سل ‌‬
‫یفروشان بر روزی‬
‫یفروشان و ماه ‌‬
‫بر جنگ و پيروزی بر دشمنان‪ ،‬بازار سبز ‌‬
‫تفروشان بر غم و غصه‪ ،‬بازار ميو‌هفروشان بر اعمال‬
‫و منفعت‪ ،‬بازار گوش ‌‬
‫بفروشان بر نفاق و تفرقه ‪،‬بازار خيم‌هفروشان بر مسافرت دللت‬
‫نيک‪ ،‬بازار چو ‌‬
‫دارند‪.‬‬
‫باز کردن‬
‫باز کردن قفل و درهای بسته در خواب‪ ،‬نشانه شادی بعد از ناراحتی و به‬
‫یباشد‪.‬‬
‫دست آوردن رزق و روزی آسان م ‌‬

‫‪59‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫بازگشتن از سفر‬
‫بازگشتن از سفر در خواب‪ ،‬بر از بين رفتن غم و اندوه ‪ ،‬باز شدن درهای‬
‫رحمت ‪ ،‬نجات يافتن از شّر و بدی دللت دارد ؛ ممکن است اين خواب دليلی بر‬
‫توب‌هی بينند‌هی خواب باشد‪.‬‬
‫بازی کردن‬
‫بازی کردن در خواب‪ ،‬بر غرور و تکّبر و مسخر‌ه کردن و نقصان دين دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫باغ‬
‫یشود و اگر مرد‌های را در‬
‫باغ سرسبز در خواب‪ ،‬به اسلم و دين تعبير م ‌‬
‫یبرد‪.‬‬
‫باغی ديدند‪ ،‬او در بهشت به سر م ‌‬
‫بال رفتن‬
‫یشود‪ .‬اگر‬
‫بال رفتن در خواب‪ ،‬به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبير م ‌‬
‫یرسد‪ .‬بال‬
‫کسی در خواب جاهای بلند‪ ،‬مانند قّله ی کو‌هها را ببيند‪ ،‬به مرادش م ‌‬
‫رفتن به شيو‌های عمودی و مستقيم خوب نيست و خيری در آن وجود ندارد‪.‬‬
‫بخالت‬
‫بخالت در خواب نشان‌هی فقر و تنگدستی است‪.‬‬
‫بذر‬
‫بذر يا تخم هر چيزی در خواب‪ ،‬بر نوه و نوادگان صالح دللت دارد‪.‬‬
‫برج‬
‫نکس که به دنبالش‬
‫اگر کسی در خواب ديد که بالی برجی است‪ ،‬از دست آ ‌‬
‫است در امان نخواهد بود و اگر بينند‌هی خواب بيمار باشد‪ ،‬ممکن است بميرد‪.‬‬
‫برف‬
‫ديدن برف در خواب‪ ،‬به رسيدن رزق و روزی و بهبودی از بيماری دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫برق آسمان‬
‫ديدن برق آسمان به تنهايی در خواب‪ ،‬بر هدايت يافتن بعد از گمراهی دللت‬
‫دارد و ممکن است مژد‌هی برگشتن گ‌مگشت‌های‪ ،‬تجديد شدن رزق و روزی يا‬
‫ياری شدن از طرف ديگران باشد‪ .‬نشان‌هی ديگر رعد و برق‪ ،‬ترسيدن از سلطان‬
‫است‪.‬‬
‫برگشتن زن مطّلقه‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪60‬‬

‫برگشتن زن مطّلقه در خواب‪ ،‬دليلی است بر بهبود بيماری ‪ ،‬بازگشتن به دين‬
‫و مذهب يا نزد دوستان و خويشان ‪.‬‬
‫بّره‬
‫ديدن بّره در خواب‪ ،‬بر پسری که مطيع پدر و مادرش باشد‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫یآورد‪.‬‬
‫یخورد‪ ،‬دارايی کمی به دست م ‌‬
‫کسی در خواب ببيند که گوشت بّره م ‌‬
‫برهنگی‬
‫اگر کسی در خواب‪ ،‬خود را برهنه در ميان عّده زيادی از مردم ببيند‪،‬‬
‫یرود و اگر در خواب ببيند که برهنه است و از مردم شرم داردو از‬
‫آبرويش م ‌‬
‫یخواهد‪ ،‬ورشکسته و فقير خواهد شد‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫آنها لباس و پوشاک م ‌‬
‫یکند‪ ،‬نشانه اين است که از اتهامی که به او‬
‫ببيند که برهنه از نظر مردم فرار م ‌‬
‫زد‌هاند‪ ،‬پاک و مبّرا است‪ .‬برهنه بودن زن در خواب‪ ،‬نشانه جدا شدن او از خانه‬
‫یباشد‪.‬‬
‫و همسرش م ‌‬
‫بریدن‬
‫بريده شدن سر در خواب‪ ،‬برای کسی که در ناراحتی و بدهکاری است‪ ،‬نشانه‬
‫ی گشايش در امور زندگی است و اگر سر شخص ‪ ،‬توسط صاحب خواب‬
‫یرسد‪ .‬بريده شدن‬
‫شناخته شده باشد‪ ،‬خير زيادی از او به دست صاحب خواب م ‌‬
‫دست در خواب‪ ،‬نشانه تقاضا نکردن و درخواست نکردن نياز از ديگران است و‬
‫بريده شدن دست راست و پای چپ يا دست چپ و پای راست با يكديگر نشانه‬
‫فساد در دين است‪ .‬بريده شدن اندا‌مهای بدن انسان ممکن است به دور افتادن از‬
‫خانواده و خويشان و رفتن به سفر تعبير شود‪.‬‬
‫بستر‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫بستر در خواب‪ ،‬به همسر مرد تعبير م ‌‬
‫یدهد و اگر زنش بيمار باشد‪ ،‬از دنيا‬
‫یفروشد‪ ،‬زنش را طلق م ‌‬
‫بسترش را م ‌‬
‫یشود‪ .‬نرمی بستر نشانه مطيع‬
‫یرود‪ .‬بستر ه‌مچنين به کنيز و استراحت تعبير م ‌‬
‫م ‌‬
‫بودن زن است‪ .‬اگر کسی علوه بر بستر خود‪ ،‬بستری ديگر در کنار آن ببيند‪،‬‬
‫یگيرد؛ اگر بستر‪ ،‬زيبا باشد زنش زيبا و اگر بستر پاره باشد‪ ،‬زنش‬
‫زنی ديگر م ‌‬
‫یدين است‪ .‬ب‌هطور کلی‪ ،‬بستر در خواب به هر شكلی که باشد به‬
‫سرگردان و ب ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫همسر مرد تعبير م ‌‬
‫بستن‬
‫یبندد‪ ،‬اگر مجّرد باشد‪ ،‬دختری‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که يك در نو را م ‌‬
‫یخواهد در‬
‫یآورد و اگر در خواب ببيند که م ‌‬
‫نيکوکار را به عقد خود درم ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یتواند آن را ببندد‪ ،‬در انجام کاری ناتوان م ‌‬
‫خان‌هاش را ببندد‪ ،‬اّما نم ‌‬

‫‪61‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫بسمّله گفتن‬
‫گفتن بس‌مال در خواب‪ ،‬نشان‌هی علم و هدايت است‪.‬‬
‫شاش بودن‬
‫بّ‬
‫شاش بودن در خواب‪ ،‬برای عاِلمان و نيکوکاران‪ ،‬نشان‌هی اطاعت از‬
‫شاد و ب ّ‬
‫خدا و پيامبر)ص( است و برای افراد ديگر‪ ،‬که اهل لهو و لعب هستند ‪ ،‬بر‬
‫تگران و گمراهان و اعمال حرام دللت دارد‪.‬‬
‫غفلت و تمايل به سوی بدع ‌‬
‫بلندی قد‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که بلند قد شده است بر ثروت و آسايش و دانشش‬
‫یگردد‪ .‬بلندی قد‪ ،‬نشانه طولنی بودن عمر و کوتاهی آن نشانه کوتاه‬
‫افزوده م ‌‬
‫بودن عمر است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که ابتدا بلند قد بوده‪ ،‬سپس کوتاه قد‬
‫یارزش شدن و پايين آمدن‬
‫شده است‪ ،‬بسيار بد است‪ ،‬زيرا اين خواب نشانه ب ‌‬
‫درجه و مقام يا نزديک شدن اجل است‪.‬‬
‫بند‬
‫بند در خواب‪ ،‬نشانه ثابت ‌قدم بودن در دين است و اگر کسی ببيند که در‬
‫یشود و اگر ببيند که در خانه به بند‬
‫شهری او را به بند کشيد‌هاند‪ ،‬مقيم آن شهر م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که همراه با‬
‫كشيده شده است‪ ،‬با زنی امتحان م ‌‬
‫یشود يا ممکن است‬
‫فرد ديگری به بند کشيده شده است‪ ،‬گناه بزرگی مرتکب م ‌‬
‫یفرمايند‪:‬‬
‫در خطر انتقام فرمانروا قرار بگيرد؛ زيرا خداوند م ‌‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫)أبراهيم ‪(49 /‬‬

‫یبينی که در کنار هم به زنجيرها بسته‬
‫»در آن روز گناهکاران را م ‌‬
‫شد‌هاند«‪.‬‬
‫بوستان‬
‫نگونه که بوستان بعد از‬
‫ديدن بوستان در خواب‪ ،‬بر زن دللت دارد؛ زيرا هما ‌‬
‫یدهد‪ ،‬زن نيز‪ ،‬با ريختن آب مرد در‬
‫آبياری سبز و خرم می شودو ميوه م ‌‬
‫یگردد‪ .‬اگر بينند‌هی خواب مجاهد و رزمند‌هی راه‬
‫رحمش‪ ،‬حامله شده و بچ‌هدار م ‌‬
‫یشود )انشاءال(؛ به ويژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و‬
‫خدا باشد‪ ،‬شهيد م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪62‬‬

‫او را به خود بخواند يا در آن بوستان‪ ،‬شير يا عسل بنوشد‪ .‬ممکن است ديدن‬
‫بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرّفه و از بين رفتن غصه و‬
‫ناراحتی تعبير شود‪.‬‬
‫بوسه‬
‫بوسه در خواب‪ ،‬نشانه رسيدن به مراد و آرزو است‪.‬‬
‫بوی خوش‬
‫بوی خوش در خواب‪ ،‬بر سخن گفتن و ياد نيكو کردن از کسی دللت دارد‪.‬‬
‫بوی خوش در خواب‪ ،‬برای بيمار نشانه مردن اوست‪ .‬اگر زنی در خواب ببيند‬
‫یورزد و اگر ازدواج‬
‫یزند‪ ،‬به انجام عمل نيکی مبادرت م ‌‬
‫که به خود عطر م ‌‬
‫یکند‪ .‬اگر دزد يا حّق‌هبازی به خود عطر بزند‪ ،‬از گناه توبه‬
‫نکرده بود‪ ،‬ازدواج م ‌‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫بهشت‬
‫اگر کسی در خواب‪ ،‬بهشت را ديد‪ ،‬اما به آن وارد نشد‪ ،‬اين خواب مژد‌های‬
‫است بر او که اعمالش نيک و خير است و اگر وارد آن شد‪ ،‬در زندگی شادمان‬
‫گشته و در دنيا و آخرت در امان خواهد بود‪ .‬اگر کسی ببيند كه در بهشت نشسته‬
‫ل به او بخشيده خواهد شد و اگر ببيند که از‬
‫است‪ ،‬دلسوزی‪ ،‬اخلص و دين‪ ،‬کام ً‬
‫یخورد‪ ،‬به انداز‌های که خورده است علم و فقه شرعی به او‬
‫ميو‌ههای بهشت م ‌‬
‫یشود‪ .‬تفّرج در بهشت‪ ،‬بر مقام بال و فراوانی روزی دللت دارد‪ .‬وارد‬
‫عطا م ‌‬
‫شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد‪ ،‬بر آرامش و برای كسی که غمی‬
‫دارد‪ ،‬به برطرف شدن آن و برای فرد مجّرداست‪ ،‬بر ازدواج دللت دارد‪.‬‬
‫یپول شدن‬
‫ب ‌‬
‫یپول شده است‪،‬‬
‫یپول شدن در خواب‪ ،‬بر دينداری شخصی که مفلس و ب ‌‬
‫ب ‌‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫یمبالتی‬
‫ب ‌‬
‫یمبالتی در اعمال نيک تعبير‬
‫یمبالتی و کوتاه آمدن در خواب‪ ،‬به ب ‌‬
‫ب ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫بیماری‬
‫یشود‪.‬‬
‫بيماری در خواب‪ ،‬به نفاق يا نقصان در دين تعبير م ‌‬
‫بینی‬
‫ديدن بينی در خواب‪ ،‬بر چيزهايی دللت دارد که انسان با آنها خود را بال‬
‫یبخشد‪ ،‬مانند پول‪ ،‬پدر‪،‬‬
‫یکند يا خود را با آنها زينت م ‌‬
‫برده و اظهار فضل م ‌‬
‫یاش زيباست‬
‫فرزند‪ ،‬زن‪ ،‬شوهر‪ ،‬شريک و ‪ ...‬اگر کسی در خواب ببيند که بين ‌‬

‫‪63‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫يا زيبا شده است‪ ،‬بر بهتر شدن احوال آنانی که در بال نام برده شدند‪ ،‬دللت‬
‫دارد‪ .‬بينی بزرگ يا سياه‪ ،‬بر تحت ستم قرار گرفتن و تسليم شدن و گردن نهادن‬
‫دللت دارد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪64‬‬

‫»پ«‬
‫پا‬
‫یشود و اگر‬
‫ديدن پا در خواب‪ ،‬بر استواری و ثبات و استقامت انسان تعبير م ‌‬
‫یرود‪ ،‬خسته و درمانده خواهد شد‪ .‬هر‬
‫کسی در خواب ببيند که پای پياده راه م ‌‬
‫دو پای انسان در خواب بر ملک و دارايی و اسباب رفتن دللت دارد‪.‬‬
‫پا ابرنج‬
‫هرکس پا ابرنجی از طل يا نقره را در خواب ببيند به مصيبت يا اندوهی‬
‫یافتد و هر آنچه زن از بدی يا خوبی در پا ابرنجش‪،‬‬
‫یشود يا به زندان م ‌‬
‫دچار م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یبيند‪ ،‬برای شوهرش تعبير م ‌‬
‫در خواب م ‌‬
‫پای برهنه‬
‫ديدن پای برهنه در خواب‪ ،‬بر خستگی دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که با يک‬
‫یشود‪.‬‬
‫یرود‪ ،‬شريکش از او جدا م ‌‬
‫پا راه م ‌‬
‫پایین آمدن‬
‫هر نوع پايين آمدنی در خواب‪ ،‬بر از دست دادن درجه و مقام يا جدايی از‬
‫یشود‪.‬‬
‫همسر تعبير م ‌‬
‫پدربزرگ‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که پدربزرگ شده است‪ ،‬عمرش طولنی و مقامش‬
‫یگردد و اگر ببيند که پدربزرگش مرده است‪ ،‬تلش و کوشش او کم خواهد‬
‫وال م ‌‬
‫شد‪.‬‬
‫پر‬
‫ديدن پر در خواب‪ ،‬بر دستيابی به پول و ثروت يا جاه و مقام دللت دارد‪.‬‬
‫پرتاب‬
‫پرتاب هرچيز در خواب‪ ،‬ممکن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان يا‬
‫تهمت زنا زدن به ديگران تعبير شود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که هدف و‬
‫یکند و پرتابش به هدف‬
‫نشان‌های را معين نموده و به طرف آن پرتاب م ‌‬
‫یرسد و اگر در خواب چيزی را به طرف کسی پرتاب‬
‫یخورد‪ ،‬به مراد خود م ‌‬
‫م ‌‬
‫یزند‪.‬‬
‫کند‪،‬اما به هدف اصابت نکند‪ ،‬به آن فرد به ناحق تهمت م ‌‬
‫پرچم‬
‫پرچم در خواب‪،‬بر مردی عالم يا زاهد يا ثروتمندی سخاوتمند دللت دارد که‬
‫یکنند‪ .‬پرچم قرمز نشانه جنگ‪ ،‬پرچم زرد نشانه درد و بل‪،‬‬
‫مردم از او تبعيت م ‌‬
‫پرچم سبز نشانه سفری پرخير و برکت‪ ،‬پرچم سفيد نشانه بارش باران و پرچم‬
‫سياه نشانه ِگرانی‪ ،‬خشکسالی و گرسنگی است‪ .‬اگر کسی در انجام عملی مرّدد‬

‫‪65‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫یيابد و‬
‫باشد و در خواب‪ ،‬پرچم يا مشعلی را ببيند‪ ،‬نشانه آن است که هدايت م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یکند‪ .‬ديدن پرچم در خواب برای زن‪ ،‬به شوهر تعبير م ‌‬
‫راه خود را پيدا م ‌‬
‫پرده‬
‫ممکن است پرده در خواب‪ ،‬به دوست يا همسری که اسرار را نزد خود نگه‬
‫یدارد‪ ،‬تعبير شود‪ .‬ممکن است پرده‪ ،‬بر پنهان کاری دللت داشته باشد و بال‬
‫م ‌‬
‫رفتن آن به افشای راز و آبروريزی تعبير شود‪ .‬پرده بر دورويی نيز‪ ،‬دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫پرنده‬
‫ديدن پرنده در خواب‪ ،‬بر زن زيباروی دللت دارد‪ .‬همچنين ديدن پرنده در‬
‫خواب به سربلندی‪ ،‬شکوهمندی و زينت‪ ،‬و برای بازرگان به سود و منفعت تعبير‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که پرند‌های از آسمان پايين آمد و جلوی او بر‬
‫م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫زمين نشست يا افتاد‪ ،‬به مژد‌های بسيار خوش تعبير م ‌‬
‫پرواز کردن‬
‫پرواز کردن در خواب‪ ،‬بر سفر کردن دللت دارد و اگر کسی ببيند که در‬
‫یکند‪ ،‬نشانه ی اين است که آمال و آرزوهای بسيار‬
‫ميان زمين و آسمان پرواز م ‌‬
‫دارد‪.‬‬
‫پستان‬
‫یشود‪ .‬اگر‬
‫ديدن پستان در خواب‪ ،‬به زن يا دختر بيننده ی خواب تعبير م ‌‬
‫نهايش آويزان شده است‪] ،‬آن زن[ دچار زنا‬
‫کسی زنی را در خواب ديد که پستا ‌‬
‫یشود‪ .‬بزرگی پستان در خواب برای زن نشان‌هی گناه است‪ .‬وجود شير در‬
‫م ‌‬
‫پستان بر افزايش پول يا فرزند پسر دللت دارد‪.‬‬
‫پشت سر‬
‫جه به گذشته و جستجوی‬
‫پشت سر يا پشت گردن در خواب‪ ،‬ممکن است با تو ّ‬
‫وقايع گذشته تعبير شود‪.‬‬
‫پشیمانی‬
‫پشيمانی در خواب‪ ،‬ممکن است بر عجله کردن در انجام امور دللت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫پل‬
‫ديدن پل در خواب‪ ،‬به هر چيزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنيا‬
‫یگردد‪.‬‬
‫و عذاب جهنم شود‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫پلک چشم‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪66‬‬

‫ديدن پلک چشم در خواب‪ ،‬اگر بر آن آسيب يا زخمی ديده نشود‪ ،‬برای همه ‪،‬‬
‫به ويژه برای زنان خوب است‪ ،‬اما اگر آسيب ديده يا زخمی برآن باشد‪ ،‬بر غم و‬
‫غصه دللت دارد‪.‬‬
‫پلنگ‬
‫ديدن پلنگ در خواب‪ ،‬بر سلطانی ظالم يا دشمنی سرسخت دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫یيابد و اگر‬
‫کسی در خواب ببيند که پلنگی را از بين ‌برده‪ ،‬بر دشمنش ظفر م ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫کسی ببيند که بر پلنگی سوار شده است‪ ،‬به قدرتی بزرگ دست م ‌‬
‫پلیس‬
‫ديدن پليس و دار و دست‌هاش در خواب‪ ،‬بر غم و ناراحتی دللت دارد‪.‬‬
‫پنیر‬
‫ديدن پنيری که از شير درست شده است‪ ،‬بر رزق و روزی دللت دارد و‬
‫یشود‪ .‬ديدن پنير تر از پنير خشک بهتر‬
‫برای جنگجو بر پيروزی او تعبير م ‌‬
‫ست دللت دارد‪.‬‬
‫است‪ .‬خوردن پنير با نان‪ ،‬بر خ ّ‬
‫پوست‬
‫ممکن است ديدن پوست در خواب‪ ،‬بر صبر و بردباری دللت داشته باشد‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که پوستش زيبا و شاداب گشته است‪ ،‬از بيماری بهبود‬
‫یيابد‪ .‬زرد بودن پوست‪ ،‬بر بيماری‬
‫یيابد و به خير و برکت و آرامش دست م ‌‬
‫م ‌‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫پیاز‬
‫ديدن آن در خواب‪ ،‬خوب و خوردن آن در خواب‪ ،‬بد است‪.‬‬
‫پیراهن‬
‫ديدن پيراهن در خواب‪ ،‬بر دين و تقوا‪ ،‬کردار انسان يا مژده نيک دللت‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫دارد‪ .‬پيراهن برای زن به شوهر تعبير م ‌‬
‫پيراهنی سبز بر تن دارد‪ ،‬بر دينداری و عبادت او دللت دارد و اگر اين خواب‬
‫را برای فرد مرد‌های ببيند‪ ،‬بر خوب بودن حال آن مرده در پيشگاه پروردگار‬
‫دللت دارد‪ .‬ديدن پيراهن سفيد در خواب‪ ،‬برای بينندة خواب خوب است‪ .‬اگر‬
‫کسی كه به پوشيدن پيراهن سياه عادت ندارد‪ ،‬در خواب ببيند که پيراهن سياهی‬
‫به تن نموده است‪ ،‬به بعضی از آن چيزهايی که برايش ناخوشايند است‪ ،‬دچار‬
‫یشود‪ ،‬اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پيراهن سياه می پوشد‪ ،‬ديدن آن‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در‬
‫در خواب‪ ،‬به شرف‪ ،‬ثروت و بزرگی بر ديگران تعبير م ‌‬
‫خواب ببيند که پيراهن سرخی بر تن نموده است‪ ،‬پول زيادی به او بخشيده‬
‫یگردد پس بايد از خدا بترسد و زکات‬
‫یشود که حق خداوند نيز‪ ،‬در آن واجب م ‌‬
‫م ‌‬
‫آن پول را بپردازد‪ .‬ديدن پيراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او‬

‫‪67‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫دللت دارد‪ .‬بر تن نمودن پيراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی‪ ،‬و‬
‫برای فقير بر ثروت و آسايش‪ ،‬و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دللت‬
‫دارد‪ .‬اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پيراهنی نو بر تن نمود‪ ،‬از‬
‫یدهد‪ .‬اگر کسی ببيند‬
‫یيابد و عملی نيک انجام م ‌‬
‫غم و غص‌های که دارد‪ ،‬نجات م ‌‬
‫یشود‪ .‬پيراهن بنفش‬
‫که پيراهنی کهنه بر تن نموده است‪ ،‬به غم و غصه دچار م ‌‬
‫در خواب‪ ،‬بر غم و غصه دللت دارد و بر تن نمودن پيراهن کثيف به از بين‬
‫یشود‪.‬‬
‫رفتن غم و ناراحتی تعبير م ‌‬
‫پیرزن‬
‫ديدن پيرزن در خواب‪ ،‬نشانه عجز و ناتوانی است و ممکن است بر دنيای‬
‫یحاصل نيز تعبير‬
‫فانی نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪ .‬ديدن پيرزن‪ ،‬به خاک خشک و ب ‌‬
‫ترو در خواب‪ ،‬نشانه فتنه و آشوب است‪.‬‬
‫یشود‪ .‬ديدن پيرزن زش ‌‬
‫م ‌‬
‫پیرمرد‬
‫اگر جوانی در خواب ببيند که پير و معتمد مردم شده است به او علم و ادب‬
‫یشود‪ .‬ديدن پيرمرد نيکوکار در خواب نشانه سربلندی‪ ،‬شرف‪ ،‬روزی‪،‬‬
‫عطا م ‌‬
‫برکت و درازی عمر است‪.‬‬
‫پیری‬
‫پيری در خواب‪ ،‬بر ضعف دللت دارد و ممکن است به عمر طولنی نيز‪،‬‬
‫تعبير شود‪ .‬ابن سيرين )ره( پير بودن در خواب را برای کسی که خود پير نبود‪،‬‬
‫یدانست‪.‬‬
‫خوب نم ‌‬
‫پیشانی‬
‫نرو‪ ،‬اگر‬
‫پيشانی‪ ،‬به جاه و مقام و نفوذ سخن در ميان مردم دللت دارد از اي ‌‬
‫کسی در خواب ببيند که پيشانيش به علت شکستگی يا به هر علت ديگری زخمی‬
‫یشود‪.‬‬
‫يا معيوب گشته است‪ ،‬از جاه و مقام و شهرتش کاسته م ‌‬
‫پین‌هدوز‬
‫ديدن پين‌هدوز در خواب‪ ،‬بر خير و خوشی و شفای بيمار دللت دارد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪68‬‬

‫»ت«‬
‫تاج‬
‫ديدن تاج در خواب‪ ،‬به قرآن‪ ،‬علم و ملک دللت دارد‪ .‬اگر زنی در خواب‬
‫یکند و اگر حامله باشد‪ ،‬پسری به دنيا‬
‫ببيند که تاجی بر سر دارد‪ ،‬شوهر م ‌‬
‫یآورد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫تاریکی‬
‫تاريکی در خواب‪ ،‬نشانه گمراهی‪ ،‬و بدبختی است‪.‬‬
‫تازیانه‬
‫افتادن تازيان‌های از آسمان بر زمين‪ ،‬به گرفتار عذاب و انتقام شدن تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫تب‬
‫نجا که تب‪ ،‬گناهان آدم را‬
‫تب در خواب‪ ،‬بر پرداخت بدهی دللت دارد‪ .‬از آ ‌‬
‫یزدايد‪ ،‬ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پيمان نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫سم‬
‫تب ّ‬
‫سم در خواب‪ ،‬به شادی و خوشی و نيز‪ ،‬به پيروی از سنت پيامبر)ص(‬
‫تب ّ‬
‫سم بر لبانشان پديدار بود‪.‬‬
‫دللت دارد؛ زيرا پيامبر)ص( هنگام شادی‪ ،‬تب ّ‬
‫جار‬
‫تّ‬
‫جار و بازرگانان در خواب‪ ،‬بر برنده شدن‪ ،‬سود و منفعت‪ ،‬مقام و سفر‬
‫ديدن ت ّ‬
‫کردن دللت دارد و نيز‪ ،‬ممکن است به پشت گوش انداختن فرايضی‪ ،‬مانند نماز‬
‫جمعه‪ ،‬روزه‪ ،‬حج و جهاد دللت داشته باشد‪.‬‬
‫تخت‬
‫تخت‪ ،‬بر زن و همسر دللت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببيند‪ ،‬شوهر‬
‫یکند‪.‬‬
‫م ‌‬
‫تخته‬
‫نچينی و نفاق دللت دارد و اگر کسی در خواب‬
‫ديدن تخته در خواب‪ ،‬به سخ ‌‬
‫یکند توسط فردی ديگر خود را نزد حاکم‬
‫یزند‪ ،‬سعی م ‌‬
‫ببيند که تخت‌های را آتش م ‌‬
‫برساند و ممکن است تخته در خواب‪ ،‬به بداخلقی و رذيلت دللت داشته باشد‪.‬‬
‫تخت‌هفروش‬
‫یشود‪.‬‬
‫تخت‌هفروش در خواب‪ ،‬به رئيس منافقان و تخته به منافق تعبير م ‌‬
‫تخم پرنده‬

‫‪69‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫ديدن تخ‌ممرغ يا تخم هر پرند‌های‪ ،‬بر زن دللت دارد‪ .‬هرکس در خواب‬
‫نپذير‬
‫بپز در دست داشته باشد‪ ،‬عمل مشکلی را که انجام دادنش‪ ،‬امکا ‌‬
‫تخ‌ممرغ آ ‌‬
‫یدهد‪.‬‬
‫نباشد‪ ،‬به راحتی انجام م ‌‬
‫ترازو‬
‫ديدن ترازو در خواب‪ ،‬به ايمان‪ ،‬دادپروری‪ ،‬برابری و مساوات تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫ترانه‬
‫یشود‪.‬‬
‫ترانه در خواب‪ ،‬به سخنان بيهوده و مصيبت تعبير م ‌‬
‫حم‬
‫تر ّ‬
‫یدهد‪ ،‬خداوند به‬
‫حم قرار م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مستمندی را مورد تر ّ‬
‫حم ديگران قرار گرفته است‪ ،‬دليل‬
‫یکند و اگر ببيند که خودش مورد تر ّ‬
‫او رحم م ‌‬
‫بر نيکوکاری اوست‪.‬‬
‫ترس‬
‫ترس در خواب‪ ،‬بر حفاظت از خود يا بر شّر و بدی دللت دارد و ممکن‬
‫است به توبه کردن نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫تشت‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن تشت در خواب‪ ،‬به زن يا خدمتکار تعبير م ‌‬
‫تشنگی‬
‫تشنگی در خواب‪ ،‬ممکن است بر فقر يا کسادی بازار يا دلتنگی و احساس‬
‫غربت دللت داشته باشد‪.‬‬
‫تشّهد )گفتن شهادتین(‬
‫یکند‪ ،‬خداوند درهای‬
‫اگر کسی در خواب ديد که شهادتين را بر زبان جاری م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یگشايد و نيازهايش برطرف م ‌‬
‫رحمتش را به روی او م ‌‬
‫تف کردن‬
‫یکند‪ ،‬سخن زشت خواهد گفت‪ .‬اگر در‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که تف م ‌‬
‫یگويد که برای او حلل‬
‫تف‪ ،‬خون يا خلط سينه باشد‪ ،‬درباره امری سخن م ‌‬
‫نيست‪.‬‬
‫تکّبر‬
‫تهايی که خداوند در اين دنيا به او‬
‫اگر کسی در خواب ديد که به خاطر نعم ‌‬
‫یورزد‪ ،‬اجلش نزديک‬
‫یداند و تکبر م ‌‬
‫بخشيده است‪ ،‬خود را از ديگران برتر م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪70‬‬

‫شده است و ممکن است ‪ ،‬بر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهی و سرانجام بد‬
‫نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫تکبیر‬
‫یشود و بر‬
‫تکبير گفتن در خواب‪ ،‬به خير‪ ،‬جشن‪ ،‬شادی و خوشحالی تعبير م ‌‬
‫انجام اعمال نيک و پيروز شدن بر دشمنان دللت دارد‪.‬‬
‫تلف کردن‬
‫یدهد‪،‬‬
‫یکند و به هدر م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ديد که چيز خوبی را تلف م ‌‬
‫یدهد‪.‬‬
‫نعمتی را که در اختيار دارد از دست م ‌‬
‫تندرستی‬
‫تندرستی در خواب‪ ،‬ممکن است نشانه نعمت و خوشی يا اخلص در دينداری‬
‫یشود‪.‬‬
‫باشد‪ .‬تندرستی برای بيمار‪ ،‬به شفا يافتن از بيماری تعبير م ‌‬

‫توبه کردن‬
‫توبه کردن در خواب‪ ،‬بر نجات يافتن‪ ،‬پيروز شدن و محبت الهی دللت دارد‪.‬‬
‫توپ‬
‫ديدن توپ در خواب‪ ،‬نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنيا باشد که‬
‫یکنند و عد‌های ديگر به دنبال آن هستند و نيز‪ ،‬ممکن‬
‫عد‌های آن را از خود دور م ‌‬
‫است بر سفر کردن يا منتقل شدن به مکانی ديگر دللت داشته باشد‪.‬‬
‫توت‬
‫خوردن توت در خواب‪ ،‬بر دستيابی به مقام و شخصيتی بزرگ و سودمند‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫جه و التفات‬
‫تو ّ‬
‫اگر کسی در خواب ديد که هنگام نماز به امر ديگری التفات نموده است‪ ،‬بر‬
‫توجه به زينت دنيا و هوی وهوس و بی اعتنايی به آخرت دللت دارد و ممکن‬
‫است به دزدی نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫توشه‬
‫اگر مسافری در خواب ببيند که توش‌های همراه دارد‪ ،‬به تقوای او تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫توّکل‬
‫توّکل و تكيه بر خداوند در خواب‪ ،‬بر رسيدن به اهداف و آرزوها و تمام شدن‬
‫دوران محنت و ناخوشی دللت دارد‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫تهدید‬
‫یترسانند و به شکنجه و عذاب تهديدش‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که او را م ‌‬
‫یشود و تسليم او‬
‫یکنند تا تسليم خواست‌هی آنان شود‪ ،‬بر دشمن خود‪ ،‬پيروز م ‌‬
‫م ‌‬
‫یگردد‪.‬‬
‫نم ‌‬
‫تهلیل )گفتن ل اله ال ال(‬
‫تهليل در خواب‪ ،‬نشان‌هی هدايت و بشارت است و برای کسی که دچار‬
‫مصيبت شده است‪ ،‬نشان‌هی اجر و پاداش است و برای بيمار‪ ،‬بر بهبودی و شادی‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫تیغ‬
‫ديدن تيغ در خواب‪ ،‬بر خشم و کينه و عداوت دللت دارد‪.‬‬
‫تیّمم‬
‫تيّمم کردن در خواب‪ ،‬بر سفر کردن دللت دارد يا هشداری است براينكه‪ ،‬به‬
‫مرضی دچار می شود که باعث تيمم شخص می گردد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪72‬‬

‫»ث«‬
‫ثروت‬
‫ثروت و مكنت در خواب‪ ،‬بر زن بينند‌هی خواب يا اعمال نيکش دللت دارد‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که ثروتمند شده است‪ ،‬به مقدار اندک‪ ،‬قناعت‬
‫یکند‪ ،‬زيرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد‪.‬‬
‫م ‌‬

‫‪73‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ج«‬
‫جادو‬
‫جادو در خواب‪ ،‬بر فتنه و آشوب و خودپسندی دللت دارد و اگر کسی در‬
‫یکند‪.‬‬
‫یکند‪ ،‬زن و مردی را به ناحق از هم جدا م ‌‬
‫خواب ببيند که جادو م ‌‬
‫جادوگر‬
‫ديدن جادوگر در خواب‪ ،‬بر مردی شّياد‪ ،‬دروغگو‪ ،‬فريب کار و منکر دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫جارو‬
‫ديدن جارو در خواب‪ ،‬ممکن است بر رفع غم و غصه و پرداخت بدهی دللت‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫جذام‬
‫اگر کسی در خواب ديد که بدنش دچار جذام يا لک‌ههای سفيد‪،‬برص‪ ،‬شده‬
‫یشود‪.‬‬
‫است‪ ،‬لباسی زيبا و بدون نقش به او داده م ‌‬
‫جرقه آتش‬
‫ديدن جرقه آتش يا اخگر‪ ،‬بر سخن زشت و ناروا دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫یشود و‬
‫یآيند‪ ،‬به عذابی دچار م ‌‬
‫خواب ببيند که اخگرهايی از آسمان به سمت او م ‌‬
‫اگر ببيند که جرق‌های از آتش به ميان قوم و طايف‌هاش افتاد‪ ،‬آنان دچار تفرقه و‬
‫یشوند‪.‬‬
‫دشمنی م ‌‬
‫جسم‬
‫تندرستی جسم و نيرومندی آن در خواب‪ ،‬به دين و ايمانی قوی برای شخص‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی چيزی زايد بر بدن خود ببيند و آن برايش ضرری‬
‫تعبير م ‌‬
‫یگردد‪ .‬ضعف جسم‬
‫تهايی که به او داده شده است‪ ،‬افزوده م ‌‬
‫نداشته باشد‪ ،‬بر نعم ‌‬
‫بر ضعف دين و علم و نيز‪ ،‬بر تنگدستی دللت دارد‪.‬‬
‫جغد‬
‫ديدن جغد در خواب‪ ،‬به ترس‪ ،‬امور باطل يا شخصی خائن دللت دارد‪ .‬در‬
‫هر حال‪ ،‬هيچ خيری در ديدن آن وجود ندارد‪.‬‬
‫جلد‬
‫ديدن جلد در خواب‪ ،‬بر مردی بددهن و ناسزاگو دللت دارد؛ ممکن است بر‬
‫غم و غصه‪ ،‬بيماری يا انجام دادن گناهانی که بر آنها مجازات و حد شرعی لزم‬
‫است ]مانند زنا‪ ،‬دزدی و شرابخواری[‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫جمعه‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪74‬‬

‫اگر کسی در خواب ببيند که روز جمعه است‪ ،‬خداوند اوضاع پراکند‌هی او را‬
‫یرساند و به برکت الهی‬
‫سروسامان می دهد و او را از ناراحتی به خوشی‪ ،‬م ‌‬
‫یيابد‪ .‬نماز جمعه در خواب بر خوشی‪ ،‬شادی‪ ،‬جشن و دور هم جمع شدن‬
‫دست م ‌‬
‫دوستان و خويشان و رفع نياز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫جن‬
‫ديدن جن در خواب‪ ،‬بر فردی شّياد و فريب کار در امور دينی دللت دارد‪.‬‬
‫جنازه‬
‫یخواند‪ ،‬به خاطر‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که بر بالی جناز‌های نماز م ‌‬
‫یبندد‪ .‬اگر کسی ببيند که عد‌های او را بر دوش‬
‫خداوند با قومی پيوند برادری م ‌‬
‫یيابد و مردم را زير سلط‌هی خود‬
‫خود بلند کرد‌هاند‪ ،‬به مقام بلندی دست م ‌‬
‫یکنند‪،‬‬
‫یبرد‪ .‬اگر کسی ببيند که مرده است و ديگران بر جناز‌هی او گريه م ‌‬
‫م ‌‬
‫یگريستند‬
‫عاقبت به خير خواهد شد »انشاءال« و اگر مردم نه تنها بر وی نم ‌‬
‫یخواهند‬
‫بلکه او را ذّم می كردند‪ ،‬عاقبت به خير نخواهد شد‪ .‬اگر کسی ديد که م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫یکنند که به سفر م ‌‬
‫جناز‌های را بلند کنند‪ ،‬با کسی وداع م ‌‬
‫جنگ‬
‫ديدن جنگ در خواب‪ ،‬بر گران شدن کالها دللت دارد‪ .‬جنگ بين اهالی يک‬
‫تها ؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و‬
‫شهر با يكديگر‪ ،‬به بال رفتن قيم ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن جنگ در بين‬
‫تها تعبير م ‌‬
‫فرمانروايان‪ ،‬به پايين آمدن قيم ‌‬
‫فرمانروايان‪ ،‬بر فتنه و مصيبت و اغتشاش دللت دارد‪.‬‬
‫جوان‬
‫بوجوش و قدرت دللت دارد‪.‬‬
‫ديدن افراد جوان در خواب‪ ،‬بر جن ‌‬
‫جوراب‬
‫یشود‪.‬‬
‫جوراب در خواب‪ ،‬به خدمتکار و زن تعبير م ‌‬
‫جوی آب‬
‫جوی آب بر راه‪ ،‬بر به دست آوردن رزق و روزی دللت دارد و ممکن است‬
‫به آبياری نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫جهاد‬
‫یرود‪ ،‬به مقام بلندی در‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که به جهاد در راه خدا م ‌‬
‫یيابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا‬
‫قيامت دست م ‌‬
‫برود‪ ،‬کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببيند که در راه خدا‬
‫کشته شده است‪ ،‬شادمانی‪ ،‬زندگی سعادتمند و روزی نيکو به او بخشيده خواهد‬
‫شد‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»چ«‬
‫چاپلوسی‬
‫چاپلوسی در خواب‪ ،‬بر اهانت کردن و ذّلت دللت دارد‪.‬‬
‫چاقو‬
‫چاقو در خواب‪ ،‬بر خدمت رساندن به مردم و درگير شدن با ديگران‪ ،‬برای‬
‫سود رساندن به خويشان و دوستان دللت دارد‪ .‬تيزی چاقو‪ ،‬دليل بر نفوذ سخن و‬
‫نهای شخص‪ .‬اگر کسی در خواب‪ ،‬چاقويی را در دست خود ببيند‪،‬‬
‫اجرای فرما ‌‬
‫پيروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشيده باشد‪ ،‬دليل و مدرک او قبول‬
‫یکند‪.‬‬
‫خواهد شد؛ زيرا چاقو سلحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت م ‌‬
‫اگر کسی ببيند‪ ،‬در حالی که هيچ سلحی ندارد‪ ،‬چاقويی به دست او دادند‪ ،‬خير و‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که با چاقو‪ ،‬دستان خود را‬
‫رزق و روزی به او عطا م ‌‬
‫تانگيز‪ ،‬خواهد ديد‪.‬‬
‫‌بريده است‪ ،‬امری شگف ‌‬
‫چاقی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که چاق شده است‪ ،‬به پول و ثروتش افزوده‬
‫یگردد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫چاه‬
‫اگر کسی در خواب‪ ،‬چاه آبی را در خانه يا زمينش ببيند‪ ،‬بعد از تنگدستی و‬
‫یرسد‬
‫یرسد و از جايی‪ ،‬سود و منفعتی به او م ‌‬
‫ناراحتی به راحتی و خوشی م ‌‬
‫که خود انتظار آن را ندارد‪ .‬هرکس چاه زمزم را در خواب ببيند و از آب آن‬
‫یشود‪.‬‬
‫بياشامد‪ ،‬نيازهايش برآورده م ‌‬
‫چربی‬
‫ديدن هر نوع چربی و روغن در خواب)جز روغن زيتون(‪ ،‬بر غم و اندوه‬
‫دللت دارد‪ .‬اگر در چربی يا روغن‪ ،‬بوی مشک يا هر بوی مطبوعی بيايد‪ ،‬به‬
‫یشود‪.‬‬
‫مدح نادرست از کسی تعبير م ‌‬
‫چرت زدن‬
‫چرت زدن در خواب‪ ،‬بر آرامش‪ ،‬آسايش و ثروت بعد از فقر دللت دارد‪.‬‬
‫چشم‬
‫ديدن هر دو چشم در خواب‪ ،‬به دين و ايمان يا آنچه‪ ،‬شخص با آن حق رااز‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که چشمی اضافه‬
‫یدهد‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫باطل تشخيص م ‌‬
‫یگردد و اگر ببيند که چشمانش از آهن است‪،‬‬
‫دارد‪ ،‬به دين و ايمانش افزوده م ‌‬
‫یشود و به غم و غص‌های بزرگ دچار می گردد‪ .‬اگر کسی در‬
‫اسرارش برمل م ‌‬
‫خواب ببيند که چشمانش بسيار تيز و نافذ گشت‌هاند‪ ،‬نشانه ی اين است که اعمال‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪76‬‬

‫یدهد و‬
‫پنهانی او در امور دينی‪ ،‬بسيار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام م ‌‬
‫همچنين نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫یشود يا از کسی که بسيار‬
‫چشمانش سفيد شده است‪ ،‬به غمی بزرگ دچار م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب‪ ،‬چيزی قرمزرنگ در چشمانش‬
‫دوستش دارد‪ ،‬جدا م ‌‬
‫یکند و باعث غم و غصه ی‬
‫یشود که او را عصبانی م ‌‬
‫ببيند‪ ،‬به حادث‌های دچار م ‌‬
‫یشود‪ .‬چش‌مدرد در خواب‪ ،‬بر کاهش يافتن رزق و روزی دللت دارد؛‬
‫او م ‌‬
‫یمبالتی در امور دينی تعبير شود‪ .‬اگر کسی در خواب بببيند که‬
‫ممکن است بر ب ‌‬
‫یدهد و به گناهی بزرگ‬
‫فقط يک چشم دارد‪ ،‬نيمی از مال يا دينش را از دست م ‌‬
‫یشود‪ .‬تاری چشم در خواب‪ ،‬نشانه چش‌مپوشی از محارم است؛ ممکن‬
‫دچار م ‌‬
‫است که نشانه نقص و ناتمامی باشد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که پرد‌های سفيد‬
‫یشود‪ .‬فرو بستن چشمان و‬
‫جلو چشمانش را گرفته است‪ ،‬به غمی بزرگ دچار م ‌‬
‫نهای‬
‫پايين انداختن آنها در خواب‪ ،‬نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرما ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫خداوند م ‌‬
‫چشمه‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن چشمه در خواب‪ ،‬به خير و نعمت و برکت تعبير م ‌‬
‫چوپان‬
‫یشود و بر موفقيت و توانايی‬
‫ديدن چوپان در خواب‪ ،‬به فردی مسؤول تعبير م ‌‬
‫در کنترل و انجام امور مردم با برابری و دادپروری دللت دارد‪.‬‬
‫چهره‬
‫زيبايی چهره در خواب‪ ،‬بر احوال خوب صاحب خواب در دنيا دللت د ارد‪.‬‬
‫اگر کسی ببيند که چهر‌هاش سياه شده است‪ ،‬در حالی که زنش حامله است ‪،‬مژده‬
‫یشود‪ .‬ديدن چهره سياه‪ ،‬ممکن است به دروغ‬
‫ی تولد نوزادی دختر به او داده م ‌‬
‫گفتن زياد نيز‪ ،‬تعبير شود‪ .‬اگر کسی ببيند که گوشت چهر‌هاش برداشته شده است‪،‬‬
‫همواره چشمش به دست ديگران است و به اين شيوه‪ ،‬زندگيش را ب‌ه پايان‬
‫جرم و گناه و ديدن آن به رنگ زرد بر‬
‫یبرد‪ .‬ديدن چهره به رنگ آبی بر ُ‬
‫م ‌‬
‫عشق يا بيماری دللت دارد‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ح«‬
‫حاملگی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که زنش حامله است‪ ،‬منتظر سود و نفع دنيوی است‪.‬‬
‫یشود‪ .‬حامله‬
‫هر زنی که در خواب خود را حامله ببيند‪ ،‬مال و دارايی او زياد م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن دختر يا بيو‌هزن به شوهر کردن او تعبير م ‌‬
‫حج‬
‫یآورد و به دور کعبه‪،‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مراسم حج را ب‌هجا م ‌‬
‫یآورد‪ ،‬نشان‌های است بر‬
‫یکند يا بعضی از مراسم حج را به جا م ‌‬
‫طواف م ‌‬
‫دينداری و ثابت قدم بودن او بر شريعت الهی ‪ ،‬پاداشی است بر اعمال نيک او‪،‬‬
‫ضهايش و برگرداندن امانت های‬
‫یترسد‪ ،‬پرداختن قر ‌‬
‫محافظت شدن از آنچه م ‌‬
‫یبرد؛‬
‫یرسد؛ اگر بازرگان باشد‪ ،‬سود م ‌‬
‫مردم ؛ اگر در سفر باشد‪ ،‬به مقصد م ‌‬
‫یيابد و اگر به حج نرفته باشد‪ ،‬به زيارت خان‌هی خدا‬
‫اگر بيمار باشد‪ ،‬بهبود م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫حجامت‬
‫حجامت کردن در خواب‪ ،‬بر افراد صاحب اقتدار‪ ،‬مانند سلطان‪ ،‬حاکم‪ ،‬عالم‪،‬‬
‫یکند‪ ،‬اگر‬
‫پزشک و ‪ ...‬دللت دارد؛ اگر کسی ببيند که فردی او را حجامت م ‌‬
‫پول ديگران نزد او باشد‪ ،‬حاكم به زور از او می گيرد ؛ اگر بخواهد ازدواج‬
‫یکند‪ ،‬به برطرف شدن غم‬
‫یگيرد‪ .‬همچنين‪ ،‬ديدن فردی که حجامت م ‌‬
‫کند‪ ،‬زن م ‌‬
‫و ناراحتی و بيماری دللت دارد‪.‬‬
‫حجر السود‬
‫ديدن حجرالسود )سنگ سياه در ديوار کعبه( در خواب‪ ،‬بر رفتن به حج‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫حد )مجازات شرعی(‬
‫ديدن حدود شرعی در خواب‪ ،‬نشان‌هی دينداری و پيروی از فرامين دينی‬
‫یباشد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫حضرت محمد)ص(‬
‫ديدن حضرت محمد)ص( در خواب‪ ،‬نشانه مژده و عاقبت نيک برای بيننده‬
‫خواب در دنيا و آخرت است‪.‬‬
‫حفظ کردن‬
‫حفظ کردن در خواب‪ ،‬دست يافتن به هدايت بعد از گمراهی و به رزق و‬
‫روزی و شادمانی بعد از پريشانی و ناراحتی است‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪78‬‬

‫حلقه‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که به حلق‌های چنگ زده است‪ ،‬به دين اسلم می‬
‫یکند‪،‬اهل خانه‬
‫گرايد‪ .‬اگر کسی ببيند که حلق‌های را به در منزلش آويزان م ‌‬
‫بدعت می آورند‪.‬‬
‫حلوا‬
‫ديدن حلوا در خواب‪ ،‬نشان‌هی اخلص و دينداری است‪ .‬ديدن حلوا برای‬
‫زندانی به نجات يافتن از زندان؛ برای بيمار به بهبودی؛ برای افراد مجّرد به‬
‫یشود‪ .‬ديدن آن به علم‪ ،‬قرآن و روزی پاک و حلل نيز‪ ،‬دللت‬
‫ازدواج‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫د ارد‪.‬‬
‫حمال‬
‫یکند‪ ،‬به مقدار‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که بار سنگينی را بر دوش حمل م ‌‬
‫یگردد‪.‬‬
‫سنگينی آن بار دچار ناراحتی و غم و اندوه م ‌‬
‫حمام‬
‫ممکن است بر زن دللت داشته باشد‪ .‬اگر حمام تميز و بهداشتی و بوی آن‬
‫مطبوع باشد‪ ،‬بينند‌هی اين خواب با همسرش‪ ،‬زندگی خوشی دارند و اگر حمام‬
‫اينگونه نباشد‪ ،‬همسرش با وی ناسازگار خواهد بود‪.‬‬
‫حّواء)ع(‬
‫نها‪ ،‬در خواب‪ ،‬خير و برکت و دستيابی به سود و‬
‫ديدن حّواء‪ ،‬مادر تمام انسا ‌‬
‫منفعت است‪ .‬ممکن است ديدن آدم و حوا در خواب‪،‬نقل مكان بيننده ی خواب‬
‫از مکانی پاکيزه و شريف به مکانی نامناسب باشد يا دچار گناه گردد‪.‬‬
‫حوض‬
‫یگيرد‪ ،‬به اذن خداوند از غم‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که از حوضی وضو م ‌‬
‫یيابد‪ .‬اگر از آن حوض آب خورد‪ ،‬به او رزق و روزی بخشيده‬
‫و اندوه نجات م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫حوقله )گفتن ل حول و ل قوه ال بال(‬
‫گفتن ل حول و ل قوه ال بال در خواب‪ ،‬نشانه خير ‪ ،‬گشايش ‪ ،‬توّكل بر‬
‫خداوند و عاقبت به خيری است‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»خ«‬
‫خاتن‬
‫ديدن خاتن )ختن‌هکننده( در خواب‪ ،‬بر آبرو ريزی و ظاهر شدن عيب و‬
‫عورت انسان دللت دارد‪.‬‬
‫خارش‬
‫یخاراند‪ ،‬از احوال خويشان و بستگان‬
‫هر کس در خواب ببيند که خود را م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یرود و به خاطر آنها خسته م ‌‬
‫یشود ‪ ،‬به ديدار آنها م ‌‬
‫جويا م ‌‬
‫خاک‬
‫یشود؛ زيرا مردم از خاک آفريده شد‌هاند‪ ،‬ممکن است‬
‫خاک‪ ،‬به مردم تعبير م ‌‬
‫بر دنيا و اهلش دللت داشته باشد‪ .‬اگر کسی ديد که دست در خاک انداخته‪ ،‬از‬
‫یرسد‪.‬‬
‫جايی به دست او پول م ‌‬
‫خاکستر‬
‫یشود‪.‬‬
‫خاکستر در خواب‪ ،‬به سخنی باطل يا عملی بيهوده تعبير م ‌‬
‫خانه‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی‬
‫خانه در خواب‪ ،‬همسر بيننده خواب است که با او همبستر م ‌‬
‫یيابد‪ .‬اگر در‬
‫یرود‪ ،‬از غم و غصه رهايی م ‌‬
‫ديد که از خان‌هی کوچکی بيرون م ‌‬
‫یآورد‪.‬‬
‫خواب ديد که خان‌هاش بزرگتر شده است‪ ،‬خير و برکت به او روی م ‌‬
‫ختنه‬
‫ختنه کردن در خواب‪ ،‬بر پاک شدن از کثافات و خوشحالی و شادمانی دللت‬
‫یکنند‪ ،‬خداوند او را از گناهان‬
‫دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که او را ختنه م ‌‬
‫یکند و اگر بينند‌هی خواب دختر باشد‪ ،‬ممکن است شوهر کند يا دچار‬
‫پاک م ‌‬
‫قاعدگی شود‪.‬‬
‫خراش‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که شخصی بر بدن او خراشی وارد کرده است‪ ،‬آن‬
‫یکند‪.‬‬
‫شخص بر مال و ثروت بينند‌هی خواب يا بستگان و خويشانش زيان وارد م ‌‬
‫خراش زدن ممکن است به ناسزا گفتن نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫خرگوش‬
‫ديدن خرگوش در خواب‪ ،‬بر مردی ترسو دللت دارد‪.‬‬
‫خرما‬
‫یخورد‪ ،‬روزی پاک و خاصی به دست‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که خرما م ‌‬
‫یرسد و‬
‫یآورند‪ ،‬پول به دستش م ‌‬
‫او خواهد رسيد‪ .‬هرکس ببيند که برايش خرما م ‌‬
‫یيابد؛ به دليل داستان مريم‪:‬‬
‫اگر به غم و غصه دچار شده بود‪ ،‬از غم نجات م ‌‬

‫‪80‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫)مريم ‪(25 /‬‬

‫»تن‌هی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد‬
‫]بعد از ناراحتی از زايمان[«‪.‬‬
‫اگر کسی ديد که هست‌هی خرمايی را بيرون آورد‪ ،‬صاحب پسری خواهد شد‪.‬‬
‫یخورد‪ ،‬سخنان مطلوب و نيکی را‬
‫اگر کسی ديد که خرمای خوشمز‌های را م ‌‬
‫یيابد و اگر کسی در خواب‬
‫خواهد شنيد و به سود و منفعت فراوان دست م ‌‬
‫احساس کند که کامش چنان شيرين شده است که گويی خرما خورده است‪،‬‬
‫شيرينی ايمان را خواهد چشيد‪ .‬ديدن خرمای عجوه )خرمای متراکم يا بهترين‬
‫نوع خرما( در خواب‪ ،‬بر ثروتی حلل دللت دارد‪.‬‬
‫خرمافروش‬
‫ديدن خرمافروش در خواب‪ ،‬بر به دست آوردن پول از راه کسب حلل يا بر‬
‫آگاهی يافتن از سنت پيامبر)ص( دللت دارد‪.‬‬
‫خروپف‬
‫خروپف در خواب‪ ،‬ممکن است نشانه ايمن شدن از ترس باشد؛ زيرا خروپف‬
‫در اصل نشانه خواب عميق است و خواب عميق نيز‪ ،‬مايه آرامش و استراحت‬
‫است‪.‬‬
‫خروس‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫ديدن خروس در خواب‪ ،‬به خطيب تعبير م ‌‬
‫یدهد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند‬
‫یُبرد‪ ،‬به ندای مؤّذن جواب نم ‌‬
‫خروسی را سر م ‌‬
‫که تبديل به خروس شد‪ ،‬مؤذن خواهد شد‪ .‬همچنين خروس در خواب‪ ،‬به مردی‬
‫سها‪ ،‬به تفرقه و درگيری‬
‫یشود‪ .‬ديدن جنگ خرو ‌‬
‫شصدا تعبير م ‌‬
‫با جرأت و خو ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫بين مسلمانان تعبير م ‌‬
‫خشک بودن‬
‫خشک بودن در خواب‪ ،‬بر تنگدستی و عدم آرامش و راحتی در زندگی دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫خشم‬

‫‪81‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫خشم در خواب‪ ،‬نشانه زندان است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که با خشم زياد‬
‫یافتد؛ اما اگر به خاطر خداوند در خواب‬
‫یرود‪ ،‬به زندان م ‌‬
‫از خانه بيرون م ‌‬
‫یآورد‪ .‬فرو نشاندن خشم در‬
‫خشمگين شده باشد‪ ،‬نيرو و توان بسيار به دست م ‌‬
‫خواب‪ ،‬نشانه ی ازشخصی به نيكی ياد نمودن است که به خاطر خداوند‪ ،‬خشم‬
‫ینشاند‪ ،‬اگرچه توانايی بروز آن را نيز‪ ،‬دارد‪.‬‬
‫خود را فرو م ‌‬
‫خضر)ع(‬
‫ديدن خضر)ع( در خواب‪ ،‬بر برکت‪ ،‬فزونی نعمت‪ ،‬امنيت و آسايش دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫خطیب‬
‫ديدن خطيب در خواب‪ ،‬بر توبه‪ ،‬تقوا و امر به نيکی و نهی از بدی دللت‬
‫یکند و اگر‬
‫دارد‪ .‬اگر زن مجّردی خطيب جمعه را در خواب ببيند‪ ،‬شوهر م ‌‬
‫پسری مجّرد چنين خوابی ببيند‪ ،‬درصدد ازدواج است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند‬
‫یرسد و اگر زنی‬
‫که خطيب شده است‪ ،‬اگر شايستگی داشته باشد به مقام باليی م ‌‬
‫یآيد‪.‬‬
‫یخواند به همسری مردی نيکوکار درم ‌‬
‫در خواب ببيند که خطبه م ‌‬
‫خلط سینه‬
‫بيرون دادن خلط سينه در خواب‪ ،‬بر شفا يافتن از بيماری و روی آوردن خير‬
‫و برکت دللت دارد‪.‬‬
‫خلیفه‬
‫اگر کسی در خواب خليفه را ببيند يا اينكه ببيند ‪ ،‬خليفه شده است‪ ،‬بر نيکو‬
‫بودن حال او و عاقبت به خيری دللت دارد‪ .‬همچنين‪ ،‬ديدن خليفه در خواب‪ ،‬بر‬
‫بال رفتن مقام و مرتبه دللت دارد و اگر به بينند‌هی اين خواب قولی داده شده‬
‫یرسد‪.‬‬
‫یشود و او به مراد خود م ‌‬
‫است‪ ،‬به آن قول‪ ،‬عمل م ‌‬
‫خمیر‬
‫یشود و ديدن کسی که‬
‫ديدن خمير در خواب‪ ،‬به خير و روزی و مال تعبير م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫یسازد‪ ،‬بر شخصی دللت دارد که به منافع عمومی توجه م ‌‬
‫خمير م ‌‬
‫خنجر‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که خنجری در دست دارد‪ ،‬به او مال و قدرت عطا‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫خنده‬
‫خنده در خواب‪ ،‬بر خوشی و شادی دللت دارد و نيز‪ ،‬گفته شده است که هر‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که خند‌هاش‬
‫کس در خواب بخندد‪ ،‬فرزند پسر به او عطا م ‌‬
‫فقط به صورت تبسم است‪ ،‬نشانه اين است که فرد صالح و نيکوکاری است‪ .‬اگر‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪82‬‬

‫یخندد‪ ،‬نشانه آن است که آن مرده در آخرت‬
‫کسی در خواب ببيند که مرد‌های م ‌‬
‫یبرد‪.‬‬
‫در خوشی و نعمت ب‌هسر م ‌‬
‫خواب‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که خوابيده است‪ ،‬نشانه غفلت از ذکر و ياد خداوند‬
‫است‪.‬‬
‫خودپسندی‬
‫خودپسندی در خواب‪ ،‬نشانه ظلم و ستم است و ممکن است بر هلک شدن‬
‫نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫خوراک‬
‫کهايی که به فصل و زمان مشخصی مربوط نيستند‪ ،‬به روزی و‬
‫ديدن خورا ‌‬
‫یشود و اگر خوراکی‪ ،‬ويژه فصل يا زمان مشخصی باشد‪،‬‬
‫منفعتی دائمی تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫مانند بادنجان و کدو‪ ،‬به رزق و روزی در يک زمان مشخص تعبير م ‌‬
‫ديدن خوراک پادشاهان‪ ،‬نشانه سربلندی و عّزت است و ديدن خوراک علما و‬
‫یشود‪.‬‬
‫دانشمندان‪ ،‬بر دانش‪ ،‬هدايت و برکت تعبير م ‌‬
‫خورشید‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫خورشيد در خواب‪ ،‬به خليفه‪ ،‬امير يا پدر تعبير م ‌‬
‫یکند‪ ،‬اهل آن خانه به سربلندی‪ ،‬شرف و‬
‫ببيند که خورشيد از خان‌های طلوع م ‌‬
‫یيابند‪ .‬ديدن خورشيد همچنين‪ ،‬ممکن است بر رزق و‬
‫مقام بزرگی دست م ‌‬
‫روزی‪ ،‬هدايت‪ ،‬پيروی از حق يا شفای بيمار دللت نمايد‪.‬‬
‫خوشبو کردن‬
‫یکند‪ ،‬در ميان مردم به‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که با عطر خود را خوشبو م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫خوبی رفتار م ‌‬
‫خوشه گندم یا جو‬
‫ديدن خوشه گندم يا جو در خواب‪ ،‬بر مال و مكنت دللت دارد که چند برابر‬
‫یشود‪ .‬يک خوشه گندم سبز و بلند‪ ،‬به روزی با برکت‪ ،‬و خوشه خشک و‬
‫م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫کوتاه به قحطی و خشکسالی تعبير م ‌‬
‫خوک‬
‫ديدن خوک يا گراز در خواب‪ ،‬بر شّر و گرفتاری و پول حرام دللت دارد‪.‬‬
‫خون دماغ‬

‫‪83‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫خون دماغ شدن در خواب‪ ،‬بر غم و اندوه و بل دللت دارد‪.‬‬
‫خیاط‬
‫ديدن خياط در خواب‪ ،‬بر مّتحد شدن مردم و هماهنگی ميان آنان دللت دارد‪.‬‬
‫خیمه‬
‫ديدن آن در خواب‪ ،‬دليل بر رسيدن مژد‌های است‪ .‬ممکن است بر همسر‬
‫یشود‪.‬‬
‫شخص دللت داشته باشد؛ به سفر کردن نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪84‬‬

‫»د«‬
‫دار زدن‬
‫دار زدن ‪،‬بر فحش و بدنامی دللت دارد و ممکن است بر متهم شدن نيز‪،‬‬
‫دللت داشته باشد‪.‬‬
‫داماد‬
‫ديدن داماد در خواب‪ ،‬نشانه خير و برکت است‪.‬‬
‫داود)ع(‬
‫یيابد‪.‬‬
‫هرکس که داود پيامبر)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬به مقام و قدرت دست م ‌‬
‫دایره زنگی‬
‫ديدن دايره زنگی يا دف ممکن است‪ ،‬بر عروسی و زن گرفتن دللت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫جال‬
‫دّ‬
‫جال در خواب‪ ،‬بر سحر‪ ،‬فريب‪ ،‬دروغ و پيروز شدن دشمنان دللت‬
‫ديدن د ّ‬
‫دارد‪.‬‬
‫درخت‬
‫یشود؛ ديدن درختان زياد به نزاع و‬
‫درخت در خواب‪ ،‬به زن تعبير م ‌‬
‫یشود؛‬
‫گرفتاری دللت دارد‪ .‬ديدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبير م ‌‬
‫ب‌هويژه‪ ،‬اگر اين خواب در شب ديده شود‪ .‬ديدن درخت زيبا و ميو‌هداری مانند‬
‫یثمر‪ ،‬مانند‬
‫درخت خرما‪ ،‬بر سخن نيکو و سودمند و ديدن درخت زشت و ب ‌‬
‫یفايده دللت دارد‪.‬‬
‫درخت حنظل‪ ،‬به سخن ناروا و ب ‌‬
‫درخت تاک‬
‫درخت تاک در خواب‪ ،‬به مردی مؤمن‪ ،‬سخی‪ ،‬بخشنده و محترم تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬

‫‪85‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫درد‬
‫دل درد در خواب‪ ،‬نشانه زشتی باطن و بدکرداری است‪ .‬درد جگر‪ ،‬نشانه‬
‫بدی کردن با فرزند و درد زانو‪ ،‬نشانه بدی کردن با طايفه و خاندان است‪ .‬درد‬
‫پاها نيز‪ ،‬بر رفتن به راهی غير از خدا دللت دارد‪.‬‬
‫درو کردن‬
‫درو کردن در خواب‪ ،‬بر فتنه و آشوب دللت دارد‪.‬‬
‫دروازه‬
‫در يا دروازه در خواب‪ ،‬درواز‌هی رزق و روزی است‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫ديد که از يک در تنگ بيرون رفته و به جای وسيعی وارد شده است ‪ ،‬از تنگنا‬
‫یيابد‪.‬‬
‫و ناراحتی رهايی م ‌‬
‫دروغ‬
‫دروغ و دروغگويی در خواب‪ ،‬نشانه ارتکاب گناه‪ ،‬شکست و عدم موفقيت‬
‫است‪.‬‬
‫دّره‬
‫یناپذير دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که‬
‫ديدن دره در خواب‪ ،‬بر سفری خستگ ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫یآب و علف سکونت گزيده است‪ ،‬به حج م ‌‬
‫در در‌های خشک و ب ‌‬
‫دریا‬
‫دريا در خواب‪ ،‬بر پادشاهی قدرتمند دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ديد که‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در‬
‫یبيند‪ ،‬دچار بل‪ ،‬ناراحتی و فتنه م ‌‬
‫دريايی را از دور م ‌‬
‫خواب ديد که روی دريا ايستاده است‪ ،‬بخشی از قدرت و حکومت به او سپرده‬
‫یشود؛ ديدن چنين خوابی برای زن‪ ،‬ممکن است بر شوهر کردن دللت داشته‬
‫م ‌‬
‫باشد‪.‬‬
‫دریاچه‬
‫ديدن درياچ‌های کوچک در خواب‪ ،‬بر زنی ثروتمند دللت دارد‪.‬‬
‫دزد‬
‫یشود و ممکن است بر‬
‫کار و متقّلب تعبير م ‌‬
‫دزد در خواب‪ ،‬به شخصی م ّ‬
‫شيطان نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪ .‬دزدی در خواب بر زنا و ربا دللت دارد‪.‬‬
‫دستبند‬
‫در دست کردن دستبند در خواب‪ ،‬برای مرد‪ ،‬نشانه غم و غصه و برای زن‬
‫نشانه نعمت و خوشی و زينت است‪ .‬گفته شده است که دستبند نقره بر دين و‬
‫شهای‬
‫تها و پوش ‌‬
‫تقوای کسی دللت دارد که آن را در دست دارد‪ ،‬زيرا از زين ‌‬
‫اهل بهشت است‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪86‬‬

‫دست دادن‬
‫دست دادن در خواب‪ ،‬نشانه گذشت‪ ،‬محبت يا بيعت كردن است‪.‬‬
‫دستگیره‬
‫ديدن دستگيره در خواب‪ ،‬نشانه دينداري است‪ .‬هركس در خواب دستگير‌هاي‬
‫سك جسته است‪.‬‬
‫را در دست بگيرد؛ به دين الهي چنگ زده و تم ّ‬
‫دشمنی‬
‫يكند‪ ،‬دوست آن شخص‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه با شخصی دشمنی م ‌‬
‫خواهد شد‪ .‬دشمنی كردن با دشمنان خدا در خواب‪ ،‬نشانه ايمان‪ ،‬و دوستی با آنها‬
‫در خواب‪ ،‬نشانه مخالفت با قرآن و سنت است‪.‬‬
‫دعا‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه دعا می ‌كند يا برايش دعا می ‌كنند‪ ،‬خير و‬
‫ی دست‬
‫یشود و اگر كسی در خواب ببيند كه در تاريك ‌‬
‫بهر‌های نيك نصيب او م ‌‬
‫يخواند‪ ،‬از غم و اندوه نجات‬
‫دعا به طرف خداوند برداشته است و او را م ‌‬
‫ييابد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫دعوت‬
‫دعوت برای طعام در خواب‪ ،‬بر ِگرد آمدن مردم برای انجام اعمال خير‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫دفتر‬
‫يكند‪.‬‬
‫ديدن دفتر در خواب‪ ،‬بر سود و منفعت‪ ،‬رزق و روزی و علم دللت م ‌‬
‫دفن كردن‬
‫اگر كسی در خواب ديد كه مرده است و او را دفن می ‌كنند‪ ،‬به سفری بسيار‬
‫دور می ‌رود و اگر كسی در خواب ببيند كه او را دفن می كنند در حالی ‌كه زنده‬
‫است‪ ،‬اسير شده و زندگی بر او سخت خواهد شد‪.‬‬
‫دّلل‬
‫لل يا واسطه در خواب‪ ،‬بر كسی كه مردم را به سمت نيكی يا بدی‬
‫ديدن د ّ‬
‫راهنمايی می ‌كند‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫دلتنگی‬
‫دلتنگی در خواب‪ ،‬بر كم شدن رزق و روزی دللت دارد يا بر مبادرت به‬
‫گناه و تأثير آن بر دل انسان در دنيا‪.‬‬
‫دم‬

‫‪87‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫دم در خواب‪ ،‬بر دنبال‌هروی دللت دارد و اگر كسی در خواب ببيند كه دمی‬
‫برايش درست شده است‪ ،‬عد‌های از مردم دنبال‌هرو او خواهند شد‪.‬‬
‫دمپایی‬
‫ديدن دمپايی در خواب ‪،‬بر خدمتكار‪ ،‬دارايی و دور نگه داشتن خود از‬
‫ناراحتی ‌ها دللت دارد‪.‬‬
‫دمیدن‬
‫دميدن يا فوت كردن در چيزی در خواب‪ ،‬بر سحر و جادو دللت دارد‪.‬‬
‫دنیا‬
‫دنيا‪ ،‬بر غفلت‪ ،‬خوشگذرانی‪ ،‬غرور و تكّبر‪ ،‬فريب و نيرنگ‪ ،‬خستگی و‬
‫ناراحتی دللت دارد و ممكن است بر زن‪ ،‬فرزندان و اموال نيز‪ ،‬دللت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫دوات‬
‫ديدن دوات يا ظرف مرّكب در خواب ‪،‬به خدمتكار‪ ،‬خير و خوشی يا ازدواجی‬
‫يشود‪.‬‬
‫سودمند تعبير م ‌‬
‫دود‬
‫دود در خواب‪ ،‬به درد و آزار و غم و اندوه تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫دوزخ‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه به دوزخ افتاده است‪ ،‬گناه كبير‌های را انجام می‬
‫‌دهد و اگر ببيند كه از دوزخ خارج می ‌شود‪ ،‬از گناهانش توبه می ‌كند‪ .‬اگر كسی‬
‫ببيند كه دوزخ به او نزديك گشته است‪ ،‬درد‪ ،‬بل و ناراحتی به او نزديك می‬
‫‌شود‪.‬‬
‫دوست داشتن‬
‫دوست داشتن خدا در خواب‪ ،‬بر قوی ‌تر شدن دين و ايمان و پيروی از‬
‫سنت پيامبر)ص( دللت دارد‪ .‬دوست داشتن فردی به خاطر خدا در خواب‪ ،‬بر‬
‫خوشنودی و رحمت خداوند؛ و اگر به خاطر امر ديگری غير از خدا باشد‪ ،‬بر‬
‫غم واندوه دللت دارد‪.‬‬
‫دهان‬
‫ديدن دهان در خواب‪ ،‬به آن چيزی كه از دهان بيرون می ‌آيد؛ يعنی‪ ،‬بر‬
‫اساس جوهر سخنان از خير و شر‪ ،‬تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫ندره‬
‫ده ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪88‬‬

‫ندره كردن در خواب‪ ،‬به عملی تعبير می ‌شود كه شيطان از آن خشنود‬
‫ده ‌‬
‫است‪.‬‬
‫دیدار و ملقات‬
‫ديدار و ملقات در خواب‪ ،‬به پيوند خويشاوندی و صله ی رحم دللت دارد‪.‬‬
‫ديدار نيكوكاران و صالحان در خواب‪ ،‬دليلی است بر محبت داشتن به آنان‪ ،‬و بر‬
‫وفای به عهد نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر كسی در خواب ديد كه به ديدار افراد شرور‬
‫تگر می ‌رود‪ ،‬بر تباهی دين و دنيای آن شخص دللت دارد و نيز‪ ،‬دليلی‬
‫و بدع ‌‬
‫نبها در امور بيهوده و خوشگذرانی‪.‬‬
‫است بر سپری نمودن اوقات گرا ‌‬
‫دیگ‬
‫ديگ در خواب‪ ،‬به انسان عالم و دانا تعبير می ‌شود‪ .‬اگر كسی ببيند كه در‬
‫یآورد‪ .‬گوشت داخل ديگ در خواب‪،‬‬
‫ديگی غذا می ‌پزد‪ ،‬پول بسيار به دست م ‌‬
‫بر رزق و روزی پاك دللت دارد‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ذ«‬
‫ذكر و یاد خداوند‬
‫ديدن جايی كه در آن مردم به ذكر و ياد خداوند ‪،‬از قبيل دعا كردن و قرآن‬
‫خواندن مشغول هستند‪ ،‬بر آباد شدن و ترقی يافتن آن مكان دللت دارد و اين‬
‫ترقی‪ ،‬به مقدار ذكر و ياد خداوند و صحت خواندن آيات قرآن در آن محل‬
‫بستگی دارد‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه بسيار به ذكر و ياد خداوند مشغول‬
‫است‪ ،‬بر دشمنانش پيروز می ‌شود‪.‬‬
‫ذّلت‬
‫ذّلت و خواری در خواب‪ ،‬بر تنگدستی‪ ،‬رذالت و نقص دين دللت دارد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪90‬‬

‫»ر«‬
‫رانده شدن‬
‫رانده شدن در خواب‪ ،‬برای كسی كه ظاهرًا ديندار و نيكوكار است‪ ،‬بر پشت‬
‫یشود‪.‬‬
‫كردن به اهل ايمان و طاعت تعبير م ‌‬
‫راه‬
‫ديدن راه در خواب‪ ،‬بر شريعت دللت دارد و را‌ههای متفاوت به را‌ههای اهل‬
‫بدعت تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫راهب‬
‫تگرا كه در بدعت زياد‌هروی نموده‬
‫ديدن راهب در خواب‪ ،‬بر فردی بدع ‌‬
‫است‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫راه راست‬
‫يباشد‪ .‬اگر‬
‫راه راست در خواب‪ ،‬نشانه علم و يكتاپرستی و پيروی از سنت م ‌‬
‫كسی در خواب ببيند كه از راه راست منحرف شده است‪ ،‬گمراه شود و به خطا و‬
‫گناه ‌افتد‪.‬‬
‫راه رفتن‬
‫راه رفتن درست ‪ ،‬با حالتی متوازن در خواب‪ ،‬به هدايت و طلب علم تعبير‬
‫يشود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه با حالتی متكبرانه راه می ‌رود نشانه‬
‫م ‌‬
‫بداحوالی و فساد دين اوست‪.‬‬
‫ردا‬
‫پوشيدن ردا در خواب‪ ،‬بر ثروتمند شدن دللت دارد؛ زيرا ردا‪ ،‬بدن را از‬
‫يكند و سرما نيز‪ ،‬در خواب به فقر و تنگدستی تعبير شده است‪،‬‬
‫سرما محافظت م ‌‬
‫اما پوشيدن ردا در فصل تابستان بر غم و غصه دللت دارد‪.‬‬
‫رضوان )فرشته(‬
‫ديدن رضوان كه فرشت‌هی مسئول بهشت است‪ ،‬به شادی‪ ،‬شادمانی‪ ،‬نعمت و‬
‫رضايت خداوند تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫رعد‬
‫شنيدن صدای رعد در خواب بدون بارش باران‪ ،‬بر وحشت و ترس دللت‬
‫يشود و خيری در آن نيست‪.‬‬
‫دارد و به تهديد از طرف سلطان نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫شنيدن صدای رعد و باران در فصل خود‪ ،‬مژده ی خير و بركت است و ممكن‬
‫است شنيدن صدای رعد‪ ،‬بر ذكر و ياد خداوند نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫رفت و آمد بین صفا و مروه‬

‫‪91‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫رفت و آمد بين صفا و مروه در خواب‪ ،‬بر بهبودی‪ ،‬رفع غم و اندوه و آمدن‬
‫رزق و روزی دللت دارد‪ .‬اگر بيننده ی اين خواب بيمار باشد‪ ،‬بهبود يافته از‬
‫بستر برمی ‌خيزد و برای كسب رزق و روزی سعی و تلش خواهد كرد‪.‬‬
‫رقص‬
‫رقص در خواب‪ ،‬مصيبت است و اگر كسی برای ديگری رقص كند‪ ،‬در‬
‫مصيبت او شريك می ‌شود‪.‬‬
‫رنگ زدن‬
‫سرخ كردن موی ريش با حنا در خواب‪ ،‬دليل بر سرافرازی و پيروی از‬
‫سنت پيامبر)ص( می ‌باشد‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه دستش در حناست‪،‬‬
‫یدردسری خواهد داشت و اگر زنی در خواب ببيند كه دستش‬
‫زندگی خوب و ب ‌‬
‫در حناست‪ ،‬دليل بر اين است كه رفتار شوهرش با او خوب خواهد بود‪ .‬رنگ‬
‫سياه به موزدن در خواب‪ ،‬بر تباهی دين و احوال شخص دللت دارد‪.‬‬
‫رنگ زرد‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه چه‌راش زردرنگ شده است‪ ،‬بيمار خواهد شد‪.‬‬
‫رنگ سفید‬
‫هر كسی در خواب ببيند كه چهر‌هاش سفيد گشته است‪ ،‬به عزت و احترام می‬
‫‌رسد‪.‬‬
‫رنگ سیاه‬
‫ديدن رنگ سياه در خواب‪ ،‬بر مال و سامان گرفتن زندگی دللت دارد‪.‬‬
‫روباه‬
‫گ باز دللت دارد‪.‬‬
‫ديدن روباه در خواب‪ ،‬بر دشمنی نيرن ‌‬
‫رود‬
‫آب خوردن از رود در خواب‪ ،‬خوب نيست؛ به دليل اين آيه ‪» :‬قال ان ال‬
‫يكند )اشاره‬
‫مبتلیكم بنهر ‪ «...‬؛ يعنی ‪ ،‬خداوند‪ ،‬شما را با اين رود آزمايش م ‌‬
‫به داستان طالوت(‪ .‬رود در خواب‪ ،‬بر روزي مداوم دللت دارد‪.‬‬
‫روز‬
‫جت و برهان‬
‫روز در خواب‪ ،‬بر رفع غم و غصه و تنگنا و آشكار شدن ح ّ‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫روزه گرفتن‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪92‬‬

‫اگر كسی در خواب ببيند كه روزه گرفته است‪ ،‬به او سربلندی و توفيق توبه‬
‫عطا می ‌شود‪ ،‬يا كفاره سوگندی را می ‌پردازد يا به او فرزند پسر عطا می ‌شود‪.‬‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه در ماه رمضان روزه نمی ‌گيرد‪ ،‬ممكن است كه در‬
‫راه خدا به سفری طولنی برود‪.‬‬
‫روستا‬
‫ديدن روستا در خواب‪ ،‬بر هلكت و ست‌مكاری دللت دارد‪ .‬بيرون رفتن از‬
‫روستا‪ ،‬نشانه صلح دين است و اگر كسی در خواب ببيند كه از روستايی خارج‬
‫شده و به شهری می ‌رود‪ ،‬از خستگی به استراحت و از ترس به امنيت می‬
‫‌رسد‪.‬تعبير خارج شدن از شهر و رفتن به روستا‪ ،‬برعكس است‪.‬‬
‫روسری‬
‫ديدن آن در خواب برای زن‪ ،‬بر پوشش و زينت دللت دارد‪.‬‬
‫روغن‬
‫روغن در خواب‪ ،‬بر رزق و روزی پاك و حلل يا علم سودمند دللت دارد و‬
‫یمالد‪ ،‬اگر بيمار باشد‪ ،‬شفا می ‌يابد‪ .‬روغن‬
‫اگر كسی ببيند كه بدن خود را با آن م ‌‬
‫زيتون به علم‪ ،‬بركت‪ ،‬هدايت‪ ،‬شفا و رزق و روزی حلل تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫نفروش‬
‫روغ ‌‬
‫نفروش در خواب‪ ،‬به عالم يا شخصی كه در علم و مال‪ ،‬با ديگران‬
‫روغ ‌‬
‫شراكت دارد‪ ،‬تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫ریحان‬
‫ديدن ريحان در خواب‪ ،‬به از بين رفتن غم و اندوه يا كردار نيك تعبير می‬
‫نهای بسيار‬
‫‌شود‪ .‬اگر مرد‌های ريحانی را به دست زند‌های بدهد يا نزد او ريحا ‌‬
‫باشد‪ ،‬آن مرده در بهشت است‪ .‬ديدن ريحان در خواب‪ ،‬برای افراد مجّرد به‬
‫ازدواج و برای افراد متأهل به تولد فرزند تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫ریسمان‬
‫ريسمان در خواب‪ ،‬به دين تعبير می ‌شود‪ .‬اگر كسی ببيند كه ريسمانی را در‬
‫دست گرفته است‪ ،‬به دين الهی چنگ می ‌زند و اگر ببيند كه به آن آويزان شده‬
‫است با حالت مسلمانی از دنيا می ‌رود‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫ریش‬
‫يشود و ممكن است بر‬
‫ريش در خواب‪ ،‬به زينت ‪ ،‬عّزت و ثروتمندی تعبير م ‌‬
‫سك به سنت پيامبر)ص( نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪ .‬ريش برای‬
‫كردار نيك و تم ّ‬
‫گناهكار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدايت است‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪94‬‬

‫»ز«‬
‫زانو‬
‫ديدن زانو در خواب‪ ،‬به خسته شدن و تلش و كوشش تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫زبان‬
‫زبان ‪،‬به دليل و حجت تعبير می ‌شود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه به پهنا يا‬
‫درازای زبانش افزوده شده است‪ ،‬بر دشمنانش پيروز می ‌شود و ديدن چنين‬
‫خوابی‪ ،‬ممكن است نشانه فصاحت زبان و ادبيات شخص نيز‪ ،‬باشد‪.‬‬
‫نشناس‬
‫زبا ‌‬
‫نشناس در خواب‪ ،‬بر نيك گرداندن و اصلح زبان دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫ديدن زبا ‌‬
‫نشناس گشته و دارای زبانی فصيح شده است‪،‬‬
‫كسی در خواب ببيند كه زبا ‌‬
‫ثروتمند خواهد شد يا از ناراحتی ‌ها و تنگنای روزگار نجات می ‌يابد‪.‬‬
‫زخم‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه شخص ديگری زخمی شده است ‪،‬اما از زخمش‬
‫یآيد‪ ،‬سخن حقی را به آن شخص زخمی خواهد گفت ‪،‬اما اگر ببيند كه از‬
‫خون نم ‌‬
‫زخ‌مهای آن شخص‪ ،‬خون می ‌آيد‪ ،‬درباره ی او غيبت می كند‪ .‬ممكن است زخم‬
‫بر روی بدن‪ ،‬به پول و ثروت نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫زدن‬
‫زدن با تازيانه در خواب‪ ،‬به سخن زشت و بد تعبير می ‌شود‪ .‬زدن با شمشير‬
‫در خواب‪ ،‬به پيروزی بر دشمنان تعبير می ‌شود و اگر كسی در خواب ببيند كه‬
‫یزند‪ ،‬به مسافرت می ‌رود‪.‬‬
‫زمين را م ‌‬
‫زرگر‬
‫ديدن زرگر در خواب‪ ،‬بر ريا‪ ،‬دروغ‌‪ ،‬تقّلب و فريب كاری دللت دارد‪.‬‬
‫زره‬
‫ديدن زره در خواب‪ ،‬بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ايمن بودن از‬
‫شّر آنان دللت دارد‪.‬‬
‫زعفران‬
‫ديدن زعفران در خواب‪ ،‬بر مدح كردن و نيك سخن گفتن ديگران از شخص‪،‬‬
‫تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫زغن )پرند‌هی گوشت ربا(‬
‫ديدن زغن در خواب‪ ،‬بر دزدانی دللت دارد كه پنهانی دزدی و راهزنی می‬
‫‌كنند و ممكن است بر افراد شّياد و فريب كار نيز ‪،‬دللت داشته باشد‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫زكات‬
‫پرداخت زكات در خواب‪ ،‬بر افزايش مال و ثروت‪ ،‬سود بردن فراوان‪ ،‬بال‬
‫رفتن درجه و مقام ‪ ،‬رفع بل و مصيبت‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫زكرّیا)ع(‬
‫هركس پيامبر زكريا)ع( را در خواب ببيند خداوند در هنگام پيری به او‬
‫فرزندی صالح عطا می ‌كند و همسرش را برای او نيك می ‌گرداند‪.‬‬
‫زلزله‬
‫ديدن زلزله در خواب‪ ،‬بر ترس دللت دارد‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه‬
‫تهايی از قبيل قحطی و‬
‫ناحيه يا مكانی دچار زلزله شد‪ ،‬آن ناحيه دچار مصيب ‌‬
‫خشكسالی‪ ،‬هجوم ملخ به مزارع يا تهديداتی ديگر می ‌گردد‪ .‬ديدن زلزله برای‬
‫زن حامله بر سقط شدن جنينش تعبير می ‌شود‪ .‬زلزله‪ ،‬بر از بين رفتن امنيت‬
‫ميان مردم نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫زمین‬
‫برای ديدن زمين در خواب‪ ،‬تعبيرات زيادی وجود دارد و هر زمينی براساس‬
‫ل‪ ،‬ديدن زمين محشر‪ ،‬دليلی است برای پاداش‬
‫جوهر ‌آن‪ ،‬تعبير می ‌شود؛ مث ً‬
‫پنهانی‪ ،‬راستی پيمان و در امان بودن از خطر و ممكن است بر توبه نمودن و‬
‫هدايت يا فتن نيز‪ ،‬دللت نمايد‪ .‬ديدن زمين كشاورزی بر فايده و بركت دللت‬
‫دارد‪ .‬اگر كسی ديد كه مالك زمين شد‪‌ ،‬و هنوز ازدواج نكرده است‪ ،‬ازدواج می‬
‫‌كند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد‪ .‬اگر كسی ديد كه زمينش دچار‬
‫زلزله شد‪ ،‬زنش سقط جنين می ‌كند‪ .‬اگر كسی ببيند كه روی زمين است و آن‬
‫زمين دچار فرورفتگی شد‪ ،‬بر گمراهی‪ ،‬سرگردانی و نادانيش درباره ی خدا و‬
‫نمانند و‬
‫روز آخرت دللت دارد‪ .‬اگر كسی ديد كه در زمينی وسيع و بيابا ‌‬
‫ناشناخت‌ه است‪ ،‬به سفر می ‌رود‪ .‬اگر كسی در خواب ديد كه با چوب يا چيز‬
‫ديگری به زمين می ‌زند برای تجارت به سفر می ‌رود‪ .‬اگر كسي ديد كه از يك‬
‫زمين خشك و بی ‌آب و علف وارد زمينی سرسبز و خرم شد از بدعت دست‬
‫كشيده و به سنت روی می ‌آورد و اگر كسی آن را ديد‪ ،‬تعبير آن نيز‪ ،‬عكس می‬
‫‌شود‪.‬‬
‫زن‬
‫زن در خواب‪ ،‬به فتنه تعبير می ‌شود و اگر كسی زنی را در خواب ببيند كه‬
‫می ‌آيد و می ‌رود‪ ،‬نشانه فراخواندن به بدی و گناه است‪ .‬ديدن زن سيا‌هپوست با‬
‫موهای مجعد ‪،‬به طاعون تعبير می ‌شود‪ .‬ديدن زن نيكوكار در خواب‪ ،‬به خير و‬
‫خوشی و ديدن پيرزن‪ ،‬به دنيا تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫زناكار‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪96‬‬

‫اگر كسی در خواب ببيند كه زن زناكاری را به كار گرفته است‪ ،‬خود را به‬
‫امور دنيوی مشغول نموده است‪ .‬اگر كسی ببيند كه با زناكاری زنا می ‌كند‪ ،‬به شر‬
‫و فتنه مبتل می ‌شود‪.‬‬
‫زن ریسنده‬
‫ديدن زنان ريسنده در خواب‪ ،‬نشانه قناعت و پيروی از سنت است‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب ببيند كه زنی ريسنده رشت‌ههايش را پنبه می ‌كند‪ ،‬نشانه آن است كه‬
‫خداوند ب‌رآن شخص خشم گرفته است‪.‬‬
‫زنان‬
‫ديدن زنان در خواب‪ ،‬به زينت و خوشی ‌های دنيا تعبير می ‌شود‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب ببيند كه زنان به او روی آورد‌هاند‪ ،‬نشانه روی آوردن او به دنيا و در‬
‫خوشی ‌های آن قرارگرفتن است‪ .‬ممكن است ديدن زنان در خواب‪ ،‬به فتنه و‬
‫آزمايش يا عشق و محبت نيز‪ ،‬تعبير شود و جهاد زنان در خواب‪ ،‬به حج رفتن‬
‫آنان تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫زنان پیامبر)ص(‬
‫ديدن زنان پيامبر)ص(‪ ،‬بر مادر و خير و بركت دللت دارد‪ .‬اگر زنی‬
‫حضرت عائشه را در خواب ببيند به درج‌های عالی و نامی نيك نزد پدر و شوهر‬
‫ييابد و ديدن حضرت خديجه بر خوشی و نوادگان صالح دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫دست م ‌‬
‫مردی كه هنوز ازدواج نكرده است‪ ،‬يكی از زنان پيامبر)ص( را در خواب ببيند‪،‬‬
‫با زنی شايسته و نيكوكار ازدواج می ‌كند و اگر زنی يكی از همسران‬
‫پيامبر)ص( را در خواب ببيند‪ ،‬با مردی نيكوكار ازدواج می ‌كند و در كنارش به‬
‫آسايش و آرامش می ‌رسد‪.‬‬
‫زنبور عسل‬
‫ديدن زنبور عسل در خواب‪ ،‬به خير و بركت و سود و ثروت تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫زندان‬
‫زندانی شدن در خواب‪ ،‬بر ذّلت و ناراحتی دللت دارد‪ .‬زندانی شدن در اتاقی‬
‫يشود‪ .‬اگر زنی‬
‫چكاری شده به ُمردن و آن اتاق نيز‪ ،‬به قبر تعبير م ‌‬
‫جداگانه و گ ‌‬
‫در خواب ببيند كه سلطانی‪ ،‬او را به زندان انداخته است‪ ،‬شوهر می ‌كند‪ .‬اگر‬
‫كسی ببيند كه از زندان رها گشته است‪ ،‬از بيماری بهبود می ‌يابد‪ .‬اگر كسی ببيند‬
‫تكننده دچار می ‌شود‬
‫كه در زندان سلطانی بسته شده است‪ ،‬به عملی بد و ناراح ‌‬
‫يا دچار غم و غص‌های شده است كه می ‌خواهد از آن رهايی يابد‪ .‬اگر فردی‬
‫بيمار يا اندوهگين در خواب ببيند كه از يك زندان ناشناخته و تنگ رها شده و‬
‫وارد سرزمينی وسيع شده است‪ ،‬به راحتی و آسايش می ‌رسد‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫زهد‬
‫زهد در خواب‪ ،‬دليل محبوب بودن ميان مردم است‪.‬‬
‫زیتون‬
‫زيتون در خواب‪ ،‬بر مال دنيا دللت دارد و درخت زيتون به مردی سودمند‬
‫برای خانواد‌هاش تعبير می ‌شود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه با فشار دست‬
‫عصاره ی زيتون را می ‌گيرد‪ ،‬خير و بركت زيادی به او می ‌رسد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪98‬‬

‫»س«‬
‫ساختمان‬
‫ديدن ساختمان جديد در خواب‪ ،‬بر سودی دنيايی دللت دارد و نيز‪ ،‬ممكن‬
‫است بر توّلد فرزند تعبير شود‪ .‬اگر كسی ديد كه در شهری يا روستايی‪،‬‬
‫ساختمانی می ‌سازد‪ ،‬با زنی از اهالی آن شهر يا روستا ازدواج می ‌كند‪.‬‬
‫ساربان‬
‫ديدن ساربان در خواب‪ ،‬بر مسافرت يا فوت فردی بيمار دللت دارد و ممكن‬
‫است به ناخداو فرمانده كشتی نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫ساق پا‬
‫ساق پا در خواب‪ ،‬نشان‌هی عمر انسان و ستون زندگی و حيات اوست‪ .‬اگر‬
‫قهايش را دراز و ديگری را بلند نموده است‬
‫كسی در خواب ببيند كه يكی از سا ‌‬
‫و هر دو ساقش به هم بسته شد‌هاند‪ ،‬يا اجلش نزديك شده است يا واقعه ی بدی در‬
‫انتظار اوست‪ .‬اگر زنی در خواب ببيند كه ساق پايش را آشكار نموده‪ ،‬دين و‬
‫ايمانش روزب‌هروز بهتر می ‌شود‪ .‬اگر كسی ببيند كه ساقی زيبا و فربه دارد‪ ،‬بر‬
‫خوبی مركب يا مقصد او دللت دارد‪ .‬ممكن است كه ساق پا ‪،‬بر ناراحتی و‬
‫گرفتاری نيز‪ ،‬دللت داشته باشد و آشكار نمودن ساق پا ‪،‬به ترك نماز و ذّلت نيز‪،‬‬
‫تعبير ‌شود‪.‬‬
‫سایه‬
‫اگر كسی در فصل تابستان‪ ،‬ساي‌های را در خواب ببيند‪ ،‬نشانه خوشی‪،‬‬
‫استراحت و مقام وال است‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه از فرط گرما به ساي‌های‬
‫پناه برده است‪ ،‬از غم و غصه نجات می ‌يابد و رزق و روزی به دست می‬
‫‌آورد‪ .‬سايه ی زن‪ ،‬شوهر اوست و اگر زنی كه شوهر نكرده است در خواب‬
‫ببيند كه زير ساي‌های رفته است‪ ،‬شوهر می ‌كند‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه در‬
‫سايه‪ ،‬احساس سرما كرده و جلو آفتاب رفته است‪ ،‬از فقر و نداری نجات می‬
‫‌يابد‪.‬‬
‫سبیل‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه موهای سبيلش را كوتاه می ‌كند‪ ،‬پيرو سنت‬
‫پيامبر)ص( است واگر ببيند كه موهای سبيلش دراز شده است‪ ،‬خواب خوبی‬
‫نديده است‪.‬‬
‫ستاره‬

‫‪99‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫ستاره در خواب‪ ،‬بر فردی شرافتمند و بسيار بلندمرتبه دللت دارد‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب‪ ،‬در خان‌هاش ستار‌های را ديد كه روشنايی نداشت‪ ،‬نشانه اين است كه‬
‫یشوند‪.‬‬
‫عد‌های از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصيبتی دچارم ‌‬
‫ستم‬
‫ستم در خواب‪ ،‬بر بل و مصيبت و ويرانی دللت دارد‪ .‬اگر كسی در خواب‬
‫ببيند كه به ديگری ستم كرده است و فرد ست‌مديده دست به دعا برداشته و از او‬
‫به خداوند شكايت می ‌كند‪ ،‬بايد از عذاب الهی بترسد‪.‬‬
‫ستون‬
‫ستون در خواب‪ ،‬نشانه دين است و مجموعه ی چند ستون‪ ،‬نشانه عد‌های از‬
‫مردان است كه در انجام امور و دست كشيدن از گناهان می ‌توان به آنها تكيه و‬
‫اعتماد نمود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه ستون مسجد كج شده و در جای خود‬
‫نمانده است‪ ،‬او مردی است كه از سلطه حاكم و فرمانروا خارج شده و سر به‬
‫شورش برمی ‌دارد‪.‬‬
‫سجده‬
‫اگر كسی در خواب‪ ،‬برای خداوند سجده نمايد‪ ،‬بر دشمنش پيروز گشته و‬
‫خداوند نيز‪ ،‬از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهايی می ‌يابد و به مقصود‬
‫خود می ‌رسد‪ ،‬اما اگر ببيند كه برای غيرخدا سجده می ‌كند يا بدون هيچ نيتی‬
‫سرش را به طرف زمين نزديك می ‌كند‪ ،‬ذليل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان‬
‫باشد يا در مسابق‌های در حال رقابت با كسی باشد‪ ،‬برنده نخواهد شد و به مقصود‬
‫خود نخواهد رسيد‪ .‬ممكن است سجده كردن‪ ،‬بر پيروی از سنت پيامبر)ص( و‬
‫همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير شود‪ .‬سجده ی شكر در خواب‪ ،‬بر رفع‬
‫درد و بل وتجديد شدن رزق و روزی دللت دارد‪.‬‬
‫سخن‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه با چند زبان مختلف سخن می ‌گويد‪،‬صاحب ملك‬
‫بزرگی می شود‪ .‬سخن گفتن پرندگان در خواب‪ ،‬ب‌هطور كلی خوب است‪ .‬اگر‬
‫كسی ببيندكه پرند‌های با او سخن می ‌گويد‪ ،‬به مقامی بلند دست می ‌يابد‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب ببيند كه حيوان چهارپايی با او سخن می ‌گويد از دنيا می ‌رود ؛زيرا‬
‫يفرمايد ‪:‬‬
‫خداوند م ‌‬

‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪100‬‬

‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬

‫)نمل ‪(82 /‬‬

‫»هرگاه فرمان و حکم خدايی بر آنان واقع شود‪ ،‬چهارپايی را از‬
‫یگويد«‬
‫زمين بر آنان خارج نماييم که با آنان سخن م ‌‬
‫سدر‬
‫هر كسی در خواب درخت سدر را ببيند‪ ،‬به مقام و درج‌های بال دست می ‌يابد‬
‫و راه ورع و تقوا و علم را پيش می ‌گيرد‪ .‬ديدن درخت سدر در خواب‪ ،‬خوب‬
‫يشود‪.‬‬
‫است و به رزق و روزی نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫سدره المنتهی‬
‫ديدن سدره المنتهی كه درختی است در بهشت‪ ،‬به نايل شدن به مراد و آرزوها‬
‫يشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫سر‬
‫سر در خواب‪ ،‬به فرماندهی و سرمايه تعبير می ‌شود و بزرگ بودن سر بر‬
‫شرف فراوان و كوچك بودن آن بر شرفی اندك دللت دارد‪ .‬پايين انداختن سر در‬
‫ميان مردم يا نزد سلطان‪ ،‬به انجام دادن گناهی بزرگ و پشيمانی از آن تعبير‬
‫می ‌شود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه سرش شبيه سر درازگوش شده است‪،‬‬
‫همان گونه كه پيامبر)ص( در حديثی به آن اشاره نموده است‪ ،‬در نماز جماعت‬
‫قبل از امام به ركوع و سجود می ‌رود يا اينكه مردی ساد‌هلوح و نادان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫سراب‬
‫ديدن سراب در خواب‪ ،‬به عمل‪ ،‬بيهوده و پوچ كه انجام نمی ‌پذيرد‪ ،‬دللت‬
‫دارد و اگر كسی كه خواب سراب را می ‌بيند‪ ،‬خواهان چيزی باشد آن را به‬
‫دست نخواهد آورد‪.‬‬
‫سرباز‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه عد‌های سرباز در جايی جمع شد‌هاند‪ ،‬حق و‬
‫قطلبان پيروز خواهند شد‪.‬‬
‫ح ‌‬
‫سر بریدن‬
‫سر بريدن در خواب‪ ،‬بر ظلم و ستم به ديگران و خوردن حق آنها دللت‬
‫دارد‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه سرانسانی را می ‌ُبرد‪ ،‬به او ستم می ‌كند و‬

‫‪101‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫نشان جايز نيست‪ ،‬ظلم بر آنهاست‪ .‬اگر‬
‫بريدن سر تمام آن موجوداتی كه سر بريد ‌‬
‫كسی غمگين باشد و در خواب ببيند كه سرش را می ‌ُبرند‪ ،‬غم و غص‌ههايش‬
‫برطرف می ‌شود‪ .‬سر بريدن به زن گرفتن نيز‪ ،‬تعبير می ‌شود؛ اگر كسی ببيند‬
‫جانوری را سر می ‌برد كه بر زن دللت دارد‪ ،‬مانند كبوتر يا هر جانور سفيد و‬
‫زيبايی‪ ،‬زن می ‌گيرد‪ .‬اگر كسی ببيند كه سر پدر يا مادرش را می ‌برد‪ ،‬حق آنها‬
‫را پايمال می ‌كند‪.‬‬
‫سرزنش‬
‫ش شيطان است‪.‬‬
‫سرزنش كردن در خواب‪ ،‬نشانه پيروی زياد از راه و رو ‌‬
‫سركه‬
‫ديدن سركه در خواب‪ ،‬بر خير و بركت‪ ،‬دارايی‪ ،‬كسب حلل و عمر طولنی‬
‫دللت دارد و برای كسی كه درخواب آن را با نان بخورد بر كم شدن رفاه و‬
‫شگذرانی دللت دارد‪.‬‬
‫خو ‌‬
‫سرگردانی‬
‫سرگردانی در خواب‪ ،‬نشانه ی جهالت و تسلط شيطان بر بينند‌هی خواب‬
‫است‪.‬‬
‫سرما‬
‫سرما در خواب‪ ،‬نشانه ی فقر است‪ .‬اگر كسی در خواب ديد كه ساي‌های سرد‬
‫را ترك كرده و مقابل خورشيد نشسته است تا گرم شود‪ ،‬فقر و تنگدستی از او‬
‫دور می ‌شود و اگر ديد كه از شّدت گرما به زير ساي‌های رفت‪ ،‬غم و غصه از‬
‫او دور می ‌شود‪.‬‬
‫سرمه‬
‫ديدن سرمه در خواب‪ ،‬نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درك و فهم است‪.‬‬
‫اگر كسی كه در چشمانش عيبی دارد در خواب ببيند كه به آنها سرمه می ‌كشد‪،‬‬
‫ييابند‪.‬‬
‫چشمانش شفا م ‌‬
‫سرم‌هدان‬
‫سرم‌هدان در خواب‪ ،‬به زنی خوب و نيكوكار تعبير می ‌شود كه می ‌خواهد به‬
‫ديگران سود برساندن‪ .‬اگر مرد مجّردی در خواب ببيند كه ميله را داخل‬
‫سرم‌هدان گذاشته است تا آن را به چشمانش بكشد‪ ،‬زن می ‌گيرد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪102‬‬

‫سطل‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه با سطلی از چاه برای خود آب می ‌كشد‪ ،‬برای‬
‫بهره ی دنيوی به كار و كوشش می ‌پردازد‪ .‬اگر كسی ببيند كه با سطل از چاه‬
‫آب می ‌كشد و با آن آب‪ ،‬خود را می ‌شويد به خوشی و مال دنيا می ‌رسد و اگر‬
‫در زندان باشد‪ ،‬آزاد می ‌شود‪ .‬آب كشيدن از چاه برای كسی كه زن حامله دارد‬
‫به تولد نوزاد پسر و برای كسی كه زن ندارد‪ ،‬به رزق و روزی تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫سفره‬
‫ديدن سفره در خواب ‪،‬بر نعمت‪ ،‬اجابت دعا‪ ،‬خوشی زندگی و جشن و شادی‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫سقف‬
‫سقف در خواب‪ ،‬بر مردی والمقام و باشكوه دللت دارد‪ .‬اگر كسی در خواب‬
‫ببيند كه نزديك است سقفی بر او بيفتد از مردی والمقام و باشكوه دچار ترس و‬
‫هراس می ‌شود و هر كسی در خواب ببيند كه سقفی بر او افتاد‪ ،‬به شكنجه و‬
‫عذاب مبتل می ‌شود‪.‬‬
‫سگ‬
‫سگ در خواب‪ ،‬به مردی گمراه و بی ‌ارزش كه دنبال‌هرو هوا و هوس است‪،‬‬
‫يشود‪ .‬اگر كسی در خواب ببيند كه سگی بر او پارس می كند‪ ،‬از‬
‫تعبير م ‌‬
‫شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره ی خود می ‌شنود‪ .‬ديدن سگ شكاری‬
‫در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫سلح‬
‫ديدن سلح در خواب‪ ،‬بر پيروزی‪ ،‬قدرت‪ ،‬سرافرازی و رفع بدی ‌ها دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫سلم كردن‬
‫اگر كسی در خواب ديد ‪ ،‬به كسی سلم می ‌كند كه با او دشمنی و عداوتی‬
‫ندارد‪ ،‬از طرف او به بيننده ی خواب خير‪ ،‬سلمت و امنيت می ‌رسد‪ .‬اگر بين‬
‫آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد‪ ،‬گويند‌هی سلم به آرزوی خود دربرابر‬
‫طرف مقابل می ‌رسد و از شّر او درامان می ‌گردد‪ .‬اگر به كسی سلم نمود كه‬
‫بين آنها معامل‌هی تجاری باشد و طرف مقابل به سلم او پاسخ گويد‪ ،‬معامل‌ه بين‬
‫آنها انجام می ‌گيرد و اگر به سلم جواب ندهد‪ ،‬معامل‌هانجام نمی ‌گيرد‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب ديد كه دشمنش به او سلم می ‌كند و برايش هدي‌های آورده است‪،‬‬
‫دشمنش به او پيشنهاد صلح و آشتی می ‌دهد و اگر ديد ‪ ،‬با او دست می ‌دهد و او‬
‫را در ‌آغوش می ‌گيرد‪ ،‬دشمنش از شرارت دست می ‌كشد‪ .‬اگر در خواب ديد كه‬

‫‪103‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫با عد‌های قبل از آنكه سلم كند‪ ،‬سخن می ‌گويد‪ ،‬دليل بر مخالفت با سنت‬
‫پيامبر)ص( و تمايل به بدعت است‪.‬‬
‫سلطان‬
‫اگر كسی در خواب ديد كه خداوند او را سلطان سرزمينی نموده است‪ ،‬به‬
‫شكوه‪ ،‬اقتدار و سربلندی دست می ‌يابد‪ .‬ديدن چنين خوابی برای شخص بيمار‪ ،‬بر‬
‫مرگ او دللت دارد‪ .‬ممكن است سلطان‪ ،‬بر دررأس بودن امري دللت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫سلمانی‬
‫ديدن سلمانی در خواب‪ ،‬مايه ی آرامش و نجات يافتن از دردهای سر و چشم‬
‫یباشد‪ .‬اگر كسی در‬
‫است‪ .‬تراشيدن سر‪ ،‬پس دادن امانت و ايمن شدن از خطر م ‌‬
‫خواب ببيند كه در مراسم حج سرش را می ‌تراشد‪ ،‬بدهی ‌هايش را می ‌پردازد‪.‬‬
‫تراشيدن ريش در خواب‪،‬از دست دادن مال و مقام و شهرت است‪ .‬اگر بيماری‬
‫در خواب ببيند كه سرش را می ‌تراشد‪ ،‬به بهبودی و سلمت دست می ‌يابد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪104‬‬

‫سلیمان پیامبر)ع(‬
‫ديدن سليمان پيامبر)ع( در خواب‪،‬بر ملك و پادشاهی دللت دارد و ممكن‬
‫است به آسان شدن امور سخت و دشوار نيز‪ ،‬تعبير شود‪ .‬بيننده ی چنين خوابی‬
‫از جانب خداوند به مقامی وال دست می ‌يابد و در آخرت نيز‪ ،‬عاقبت به خير‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫سم‬
‫يشود‪.‬‬
‫سم در خواب‪ ،‬برای كسی كه آن را می ‌خورد به غم و اندوه تعبير م ‌‬
‫سنگ‬
‫ديدن سنگ در خواب‪ ،‬بر افراد سنگدل‪ ،‬نادان و بی ‌عمل دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫كسی در خواب ببيند كه با چوبی به سنگی می ‌زند ‌و از آن سنگ‪ ،‬آب بيرون می‬
‫آيد‪ ،‬اگر تهيدست باشد‪ ،‬ثروتمند و اگر ثروتمند باشد‪،‬به ثروتش افزوده می ‌گردد؛‬
‫ممكن است بر رزق و روزی نيكو نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫سنگسار كردن‬
‫اگر كسی در خواب ببيند كه شخصی را سنگسار می ‌كند‪ ،‬درباره ی او سخن‬
‫زشت خواهد گفت و او را دشنام می ‌دهد‪ .‬سنگسار كردن به تهمت زدن نيز‪،‬‬
‫تعبير می ‌شود؛ مگر اينكه سنگسار‪ ،‬به علت حّد شرعي باشد در اين صورت‪،‬‬
‫شخصی كه سنگسار می ‌شود‪ ،‬از جرم و گناه پاك خواهدشد‪.‬‬
‫سوار شدن‬
‫سوار شدن بر چهارپايان در خواب‪ ،‬بر سلطه و عّزت دللت دارد‪ .‬اگر كسی‬
‫در خواب ببيند كه سوار بر اسبی شده است‪ ،‬اما سواری نمی داند‪ ،‬به دنبال هوا و‬
‫هوس رفته است‪.‬‬
‫سوراخ‬
‫تگران تعبير می ‌شود‪.‬‬
‫ديدن سوراخ در خواب‪ ،‬به چنگ زدن بر روش بدع ‌‬
‫یآيد‪ ،‬به بيرون آمدن سخن از‬
‫اگر كسی ببيند که از سوراخی جانوری بيرون م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫دهان تعبير م ‌‬
‫سوزن‬
‫اگر نخی در سوزن باشد‪ ،‬به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛ و اگر جدا از‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی سوزن شکست‌های را ببيند‪،‬‬
‫آن باشد‪ ،‬به تشّتت و جدايی تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫دچار ناراحتی و پريشانی م ‌‬
‫سوسمار‬
‫سوسمار در خواب‪ ،‬بر مردی بيابانی دللت دارد که با حّقه و فريب‪ ،‬خواهان‬
‫تصاحب ملک و دارايی ديگران است‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫سوگند‬
‫اگر کسی در خواب به حقيقت و راستی سوگند بخورد‪ ،‬پيروز خواهد شد و‬
‫یکند و اگر به دروغ سوگند بخورد‪ ،‬شکست می‬
‫ق را به مردم ابلغ م ‌‬
‫سخن ح ّ‬
‫یشود و ممکن است گناه کبير‌های نيز‪،‬انجام دهد و پشيمان و ذليل‬
‫خورد و خوار م ‌‬
‫شود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که به صليب‪ ،‬ستارگان‪ ،‬دريا و چيزهايی مانند‬
‫یخورد‪ ،‬دليلی است بر اينكه آن شخص‪ ،‬گمراهی و نفاق را دوست‬
‫اين‪ ،‬سوگند م ‌‬
‫یرود و‬
‫دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دليل بر اين است که بر راه حق م ‌‬
‫دنبال‌هرو سنت پيامبر)ص( است‪.‬‬
‫سوگواری‬
‫ديدن سوگواری در خواب‪،‬برای کسی که زندگيش در خوشی و راحتی است‪،‬‬
‫یشود‪ .‬اگر ببيند‌هی خواب‬
‫به ضرر و زيان يا به مصيبتی گرفتار شدن تعبير م ‌‬
‫ناراحت باش‌د‪ ،‬ديدن سوگواری‪ ،‬بر اميد به رحمت خداوند و از بين رفتن غم و‬
‫تديد‌های‪ ،‬به‬
‫تگفتن به مصيب ‌‬
‫ناراحتی دللت دارد‪ .‬اگر کسی ديد که برای تسلي ‌‬
‫یرسد و مژد‌های به او داده‬
‫یرود‪ ،‬به امنيت و آسايش م ‌‬
‫مراسم سوگواری م ‌‬
‫یشود‪ .‬برپا نمودن مراسم سوگواری بدون هيچ دليلی بر مصيبتی دللت دارد که‬
‫م ‌‬
‫برايش سوگواری لزم است‪.‬‬
‫سیاهدانه‬
‫ديدن سياهدانه در خواب‪ ،‬بر سلمتی و تندرستی دللت دارد‪.‬‬
‫سیر‬
‫ديدن سير در خواب‪ ،‬بر دارايی و مال حرام و سخنی زشت دللت دارد‪.‬‬
‫خوردن سير در خواب تنها برای بيمار خوب است‪.‬‬
‫سیل‬
‫ديدن سيل در خواب‪ ،‬بر هجوم دشمن دللت دارد‪ .‬اگر آن سيل برای مردم‬
‫یشود‪.‬‬
‫سودمند باشد و ضرر نرساند‪ ،‬به خير و برکت مستمر تعبير م ‌‬
‫سیلی‬
‫یشود؛ به‬
‫سيلی زدن به صورت زن در خواب‪ ،‬به تولد فرزند پسر تعبير م ‌‬
‫ويژه اگر صاحب خواب از بچ‌هدار شدن نااميد شده باشد‪ ،‬زيرا درحالی‬
‫فرشتگان به ابراهيم)ع( مژده تولد پسری را دادند که از بچ‌هدار شدن نااميد شده‬
‫تزده شد و به صورت خود زد و خداوند در اين‬
‫بودند‪ ،‬همسرش ساره‪ ،‬شگف ‌‬
‫مورد فرموده است ‪» :‬فصکت فی وجهها« ؛يعنی ‪)،‬همسر ابراهيم( به‬
‫صورت خود زد‪ .‬ممکن است سيلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصيبت‬
‫نيز‪ ،‬باشد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪106‬‬

‫سینه‬
‫زيبا وبزرگ بودن سينه در خواب‪ ،‬برای کافر نشانه ی اين است که وارد‬
‫یشود و برای مسلمان گنهکار‪ ،‬نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت‬
‫اسلم م ‌‬
‫و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نيز‪،‬‬
‫یشود‪.‬‬
‫باشد‪ .‬تنگ بودن سينه در خواب به گمراهی تعبير م ‌‬

‫‪107‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ش«‬
‫شادی‬
‫شادی در خواب‪ ،‬دليلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بينند‌هی‬
‫یها نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬شادی و‬
‫خواب ‪،‬بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بده ‌‬
‫سرور در خواب‪ ،‬ممکن است بر عمل نيک‪ ،‬شاد شدن در زندگی و رفع درد و‬
‫بل دللت داشته باشد‪.‬‬
‫شاعر‬
‫یگويد‪،‬‬
‫ديدن شاعر در خواب‪ ،‬بر مرد گمراهی دللت دارد که به آنچه خود م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫عمل نم ‌‬
‫شانه‬
‫ديدن شانه در خواب‪ ،‬برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند‪ ،‬نشانه‬
‫یشود‪.‬‬
‫خير و برکت است‪ .‬شانه به مردی عادل نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫شاهین‬
‫ديدن شاهين در خواب‪ ،‬بر پادشاهی‪ ،‬عمر طولنی‪ ،‬ثروت يا دردسر و‬
‫گرفتاری دللت دارد‪.‬‬
‫شب‬
‫شب‪ ،‬نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب‬
‫بهای مبارک‪ ،‬مانند شب قدر به خير و مژده نيک تعبير‬
‫زند‌هداری باشد‪ .‬ديدن ش ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫شپش‬
‫شهای زياد در خواب‪ ،‬بر فقر‪،‬‬
‫شپش در خواب‪ ،‬نشانه عذاب است‪ .‬ديدن شپ ‌‬
‫شکست يا بيماری درازمدت دللت دارد‪ .‬کشتن شپش در خواب‪ ،‬نشانه رفع غم و‬
‫یَگزد‪ ،‬نشانه اين است که افرادی‬
‫غصه است‪ .‬اگر کسی ببيند که شپشی‪ ،‬او را م ‌‬
‫یکنند‪.‬‬
‫ضعيف از او بدگويی م ‌‬
‫شپشک‬
‫نچين دللت دارد‪ .‬اگر بيماری در‬
‫ديدن شپشک در خواب‪ ،‬بر مردی سخ ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫خواب ببيند که در خانه ی او يا در بدن او شپشک وجود دارد‪ ،‬از دنيا م ‌‬
‫شتر‬
‫ديدن شتر در خواب‪ ،‬بر غم و غصه دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫یشود يا با فردی‬
‫شتری به او حمل‌هور شده است‪ ،‬به غم و غصه دچار م ‌‬
‫یارزش درگير می گردد‪ .‬اگر در خواب ببيند که افسار شتر را گرفته است و او‬
‫ب ‌‬
‫یبرد‪ ،‬فردی را از گمراهی به سمت راه‬
‫را به راه مشخص و شناخت‌هشد‌های م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪108‬‬

‫یکند‪،‬اما اگر شتر را به بيراهه ببرد‪ ،‬فردی را گمراه‬
‫راست و خير راهنمايی م ‌‬
‫یکشاند‪ .‬اگر کسی ببيند که شتری را ذبح‬
‫یکند و او را به سمت فساد ونابودی م ‌‬
‫م ‌‬
‫یرسد؛ اگر از پشت شتری بيفتد‪،‬‬
‫یکند‪ ،‬از غم رها شده و به آرامش و راحتی م ‌‬
‫م ‌‬
‫یشود و اگر شتر به او لگد بزند‪ ،‬به بيماری شديدی مبتل‬
‫تنگدست و فقير م ‌‬
‫یشود‪ .‬ممکن است شتر در خواب‪ ،‬به شيطان يا به فردی منافق و نادان تعبير‬
‫م ‌‬
‫شود‪ .‬اگر زنی در خواب ببيند که بر شتری سوار است‪ ،‬در حالی که ازدواج‬
‫یکند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد‪ ،‬شوهرش‬
‫نکرده باشد‪ ،‬شوهر م ‌‬
‫یدوشد‪ ،‬پول بسيار از طرف‬
‫یگردد‪ .‬اگر کسی ببيند که شتری را م ‌‬
‫نزد او برم ‌‬
‫یرسد و اگر به جای شير از پستان شتر خون بيايد‪،‬‬
‫سلطان يا فرمانروا برای او م ‌‬
‫یرسد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که شتر ماد‌های وارد‬
‫پول حرامی به دست او م ‌‬
‫یفرمايند ‪:‬‬
‫یشود؛ زيرا خداوند م ‌‬
‫یشود‪ ،‬آن شهر به فتنه و آشوب دچار م ‌‬
‫شهری م ‌‬
‫»و انا مرسلو الناقه فتنه لهم«؛ يعنی‪ ،‬و ما شتر ماده را بر آنان فرستاديم‬
‫تا فتنه و آزمايشی برای آنان باشد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که شتر ماد‌های را‬
‫یشود يا به مصيبتی دچار‬
‫یدهد که از آن پشيمان م ‌‬
‫یبرد‪ ،‬عملی انجام م ‌‬
‫سر م ‌‬
‫یگردد‪ .‬ممکن است شتر ماده به زن نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫شترمرغ‬
‫ديدن شترمرغ در خواب‪ ،‬بر زن يا نعمت دللت دارد‪.‬‬
‫شراب‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫شراب‪ ،‬به پول حرام و گمراهی تعبير م ‌‬
‫یشود يا مقام بزرگی‬
‫یکند‪ ،‬خدمتکار سلطان م ‌‬
‫شراب درست كرده است و آماده م ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن شراب در خواب‪ ،‬بر فتنه‪ ،‬آشوب و دشمنی نيز‪،‬‬
‫به او سپرده م ‌‬
‫دللت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل‪ ،‬ديوانگی يا بيهوشی تعبير شود‪.‬‬
‫بفروش‬
‫شرا ‌‬
‫بفروش در خواب‪ ،‬بر مردی دللت دارد که صاحب مال و ثروتی‬
‫ديدن شرا ‌‬
‫حرام است‪.‬‬
‫شراکت‬
‫اگر فقيری در خواب ببيند که با شخصی بلندپاي‌هتر از خود شريک شده است‪،‬‬
‫ثروتمند خواهد شد‪.‬‬
‫شرم‬
‫شرم و حيا درخواب‪ ،‬بر فراوانی ايمان و روزی دللت دارد و ممکن است‬
‫ماي‌هی هدايت برای فرد گناهکاری باشد‪.‬‬
‫شستن‬

‫‪109‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫یباشد‪ .‬شستن‬
‫شستن در خواب‪ ،‬نشانه توبه از گناهان يا برآورده شدن نيازها م ‌‬
‫بدن با آب سرد در زمستان‪ ،‬نشانه غم و غصه است‪ ،‬اما اگر کسی در خواب‬
‫یشويد‪ ،‬سود و منفعت به دست‬
‫ببيند که در فصل زمستان با آب گرم خود را م ‌‬
‫یيابد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که برای پوشيدن‬
‫یآورد يا اينکه بيماريش شفا م ‌‬
‫م ‌‬
‫یشويد‪ ،‬نشانه دلخوشی او و رسيدن به‬
‫احرام يا داخل شدن به مکه‪ ،‬خود را م ‌‬
‫یباشد‪ .‬اگر کسی در خواب ديد که‬
‫یهايش م ‌‬
‫دوستان و خويشاوندان يا پرداخت بده ‌‬
‫یيابد؛ اگر‬
‫خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود‪ ،‬اگر بيمار باشد‪ ،‬شفا م ‌‬
‫یشود؛‬
‫یپردازد؛ اگر اسير و دربند باشد‪ ،‬آزاد م ‌‬
‫یهايش را م ‌‬
‫بدهکار باشد‪ ،‬بده ‌‬
‫یشود؛ و اگر حج نکرده باشد‪ ،‬خداوند‬
‫اگر غم و غص‌های داشته باشد‪ ،‬برطرف م ‌‬
‫یکند؛ اما اگر بعد از شستن بدن‪ ،‬لباس کهن‌های به تن نمود‪ ،‬غم و‬
‫او را ثروتمند م ‌‬
‫تها با آب و‬
‫یگردد‪ .‬شستن دس ‌‬
‫یشود؛ اما فقير و مستند م ‌‬
‫غص‌هاش برطرف م ‌‬
‫صابون‪ ،‬نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است‪.‬‬
‫شطرنج‬
‫بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب‪ ،‬به فريب کاری‪ ،‬حسد‪ ،‬فتنه و‬
‫یشود‪.‬‬
‫آشوب تعبير م ‌‬
‫شعیب پیامبر)ع(‬
‫نفروش و‬
‫اگر کسی در خواب شعيب پيامبر)ع( را ببيند در ميان قومی گرا ‌‬
‫یزنند‪ ،‬اما در نهايت‪ ،‬بر آنان پيروز‬
‫یشود که به او حقه م ‌‬
‫ک‌مفروش گرفتار م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫شفاعت‬
‫یشود‪.‬‬
‫شفاعت در خواب‪ ،‬به سربلندی‪ ،‬شکوهمندی و پاداش تعبير م ‌‬
‫شکارچی‬
‫ديدن شکارچی در خواب‪ ،‬بر مردی دللت دارد که عاشق زنان است و ممکن‬
‫است برای رسيدن به آنان دام بگستراند‪.‬‬
‫شکر‬
‫یشود‪.‬‬
‫شکر در خواب‪ ،‬به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبير م ‌‬
‫شلوار‬
‫یشود و اگر کسی در خواب ببيند که شلوار‬
‫شلوار در خواب‪ ،‬به زن تعبير م ‌‬
‫یگيرد‪.‬‬
‫جديدی به دست آورد‪ ،‬زنی ديگر م ‌‬
‫شمشیر‬
‫ديدن شمشير در خواب‪ ،‬بر فرزند پسر يا سلطان دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫خواب ببيند که شمشيری را برداشته و آن را در دست دارد‪ ،‬وليتی بزرگ به او‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪110‬‬

‫یدهد يا همسرش به او‬
‫یشود؛ اگر ببيند که شمشيری را به همسرش م ‌‬
‫سپرده م ‌‬
‫یشود؛ اما اگر شمشير در درون‬
‫یدهد‪ ،‬فرزند پسر به آنها عطا م ‌‬
‫شمشيری م ‌‬
‫غلف باشد‪ ،‬دختر است‪ .‬ديدن شمشير در خواب به فتنه و آشوب نيز‪ ،‬تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫شمع‬
‫شمع‪ ،‬نشانه هدايت است و ديدن آن در خواب برای جوان مجّرد به ازدواج و‬
‫یشود‪.‬‬
‫برای فرد جاهل و نادان به هدايت تعبير م ‌‬
‫شن‬
‫ديدن شن در خواب‪ ،‬بر سفر کردن دللت دارد و راه رفتن در ميان شن‪،‬‬
‫ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبير شود‪.‬‬
‫شنا‬
‫یکند و خودش شنا کردن نمی داند‪ ،‬در علم‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که شنا م ‌‬
‫یرسد و اگر ببيند که در وسط دريا به خوبی‬
‫و دانش به مقصود و مراد خود م ‌‬
‫یشود که او در انجام آن‬
‫یکند‪ ،‬کار يا مسؤوليتی بزرگ به او سپرده م ‌‬
‫شنا م ‌‬
‫پيروز و سربلند خواهد شد‪.‬‬
‫شهر‬
‫یشود‪ ،‬از آن چيزی که‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که وارد شهری از شهرها م ‌‬
‫یشود‪ .‬ابن سيرين )رح( وارد شدن به شهر را در خواب‪ ،‬خوب‬
‫یترسد ايمن م ‌‬
‫م ‌‬
‫یدانست‪.‬‬
‫و خارج شدن از آن را‪ ،‬بد م ‌‬
‫شیر‬
‫یشود‪.‬‬
‫شير در خواب‪ ،‬به فطرت اسلم‪ ،‬هدايت‪ ،‬دين يا دانش تعبير م ‌‬
‫شیر )ژیان(‬
‫ديدن شير در خواب‪ ،‬بر سلطانی ظالم و ستمکار يا بر جهل و تکّبر و‬
‫سرگردانی دللت دارد و گفته شده است که ديدن شير در خواب‪ ،‬بر دشمنی قوی‬
‫و بانفوذ دللت دارد‪.‬‬
‫شیر دادن‬
‫یخورد‪ ،‬مال و دارايی او را‬
‫اگر زنی در خواب ببيند که مردی از شير او م ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫یدهد‪ ،‬از بيماری بهبود م ‌‬
‫یبرد و اگر زن بيماری ببيند که شير م ‌‬
‫م ‌‬
‫شیشه‬
‫یفرمايد ‪» :‬رفقًا‬
‫یشود؛ زيرا پيامبر)ص( م ‌‬
‫شيشه در خواب‪ ،‬به زن تعبير م ‌‬
‫باالقواریر« ؛يعنی‪ ،‬با شيش‌هها )زنان( با مدارا رفتار کنيد‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫شیطان‬
‫تگرا يا اقدام به گناه‪ ،‬فريب و نيرنگ‪،‬‬
‫ديدن شيطان در خواب‪ ،‬به عالمی بدع ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که‬
‫جادوگری‪ ،‬حسودی و جدايی ميان زن و شوهر تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫شيطان‪ ،‬خودش را روی او انداخت‪ ،‬به رباخواری مبتل م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪112‬‬

‫»ص«‬
‫صابون‬
‫یشويد‪ ،‬از بيماری شفا‬
‫سهايش را با صابون م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که لبا ‌‬
‫یشود و‬
‫یکند يا درهای خير و رحمت بر او گشوده م ‌‬
‫می يابد‪،‬از گناهان توبه م ‌‬
‫یکند‪ .‬ممکن است ديدن صابون در خواب‪ ،‬نشانه رفع‬
‫ضهايش را پرداخت م ‌‬
‫قر ‌‬
‫یبرد و چرک نيز‪ ،‬در خواب‬
‫غم و غصه باشد؛ زيرا صابون‪ ،‬چرک را از بين م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫به غم و غصه تعبير م ‌‬
‫صاعقه‬
‫صاعقه به عذاب يا جزادادن دللت دارد‪ .‬اگر در خواب صاعقه به جايی‬
‫یشود‪ .‬رعد و‬
‫خورد و صدای بلندی داشت‪ ،‬به آگاه نمودن گناهکاران تعبير م ‌‬
‫برق در خواب‪ ،‬نشانه درد و بلست‪.‬‬
‫صبح‬
‫یشود‪ .‬اگر برده‬
‫صبح در خواب‪ ،‬به خوشی‪ ،‬آسايش و وفای به عهد تعبير م ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن صبح برای گناهکاران يا‬
‫يا اسيری‪ ،‬چنين خوابی ببيند‪ ،‬آزاد م ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن صبح برای بازرگانی‬
‫جاهلن به توبه و ترک اعمال گذشته تعبير م ‌‬
‫یباشد‪ .‬ديدن‬
‫که بازارش کساد شده است‪ ،‬نشانه رونق بازار و افزايش روزی او م ‌‬
‫صبح برای عاّمه مردم در زمان ناراحتی و گرفتاری آنها به نجات از گرفتاری و‬
‫یشود‪.‬‬
‫رفع غم و غصه تعبير م ‌‬
‫صبر‬
‫یشود و ممکن است که‬
‫صبر در خواب‪ ،‬به بلندی‪ ،‬رفعت و مژدگانی تعبير م ‌‬
‫نشانه عاقبت به خيری باشد‪.‬‬
‫صخره‬
‫یشود و نيز‪ ،‬نشانه بردباری‪ ،‬ثبات‌‬
‫صخره در خواب‪ ،‬به زن بردبار تعبير م ‌‬
‫قدم و درازی عمر است‪ .‬ديدن صخره در خواب ممکن است‪ ،‬بر افراد سنگدل و‬
‫جاهل دين خدا دللت داشته باشد‪.‬‬
‫صدا‬
‫یکند‪ ،‬بر قومی که عملی خلف‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که صدايش را بلند م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر ببيند که صدايش را در مقابل عالمی بلند‬
‫شرع انجام داد‌هاند پيروز م ‌‬
‫یشود‪ .‬صدای ضعيف در خواب‪ ،‬بر ترس و لرز؛ و پايين‬
‫یکند‪ ،‬مرتکب گناه م ‌‬
‫م ‌‬
‫آوردن صدا بر تواضع دللت دارد‪ .‬شنيدن صدای زشت و ناخوشايند به غم و‬
‫یشود‪.‬‬
‫گرفتاری؛ و شنيدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبير م ‌‬
‫صدقه دادن‬

‫‪113‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫صدقه دادن در خواب‪ ،‬نشانه رفع بل و شفای بيماری و خير و برکت و‬
‫روزی است‪.‬‬
‫صله رحم‬
‫یآورد و به ديدار آنانی که‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که صله رحم به جای نم ‌‬
‫یرود؛ در دين گمراه شده يا به علت قهر کردن با‬
‫خداوند امر نموده است‪ ،‬نم ‌‬
‫خويشان‪ ،‬در زندگی سرگردان شده است‪.‬‬
‫صندلی‬
‫یشود‪ .‬اگر صندلی از‬
‫ديدن صندلی در خواب‪ ،‬به بزرگی و رفعت تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫آهن باشد‪ ،‬به قدرت و نيرو تعبير م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪114‬‬

‫»ض«‬
‫ضعف‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که ضعيف شده است‪ ،‬دين و ايمانش ضعيف خواهد‬
‫یدهد‪.‬‬
‫شد يا در انجام فرايض دينی از خود ضعف نشان م ‌‬

‫‪115‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ط«‬
‫طاعون‬
‫طاعون در خواب‪ ،‬بر سزا دادن از طرف سلطان يا ممکن است بر‪،‬افروخته‬
‫شدن آتش جنگ دللت داشته باشد‪.‬‬
‫طاق‬
‫ديدن طاق در خواب‪،‬ممکن است نشانه دنيا‪ ،‬شادی يا گشايش در امور باشد و‬
‫یرسند‪.‬‬
‫ممکن است نشانه چيزی باشد که مردم با آن به مراد و آرزوی خود م ‌‬
‫طاووس‬
‫ديدن طاووس در خواب‪ ،‬بر زنی بيگانه‪ ،‬زيباروی و ثروتمند دللت دارد‪.‬‬
‫طبقه‬
‫اگر کسی در خواب ببيندکه طبق‌های از ساختمان را خريده است به سفری دور‬
‫یرود‪.‬‬
‫و دراز م ‌‬
‫طل‬
‫ديدن طل در خواب‪ ،‬بر شادی‪ ،‬گشايش در روزی و از بين رفتن اندوه و‬
‫ناراحتی دللت دارد‪.‬‬
‫طلق‬
‫طلق در خواب‪ ،‬بر ترک کردن و دست کشيدن از راه و روش قبلی‪ ،‬دللت‬
‫یدهد‪ ،‬ثروتمند خواهد شد؛‬
‫دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که همسرش را طلق م ‌‬
‫ل من سعته«؛ يعنی‪ ،‬و‬
‫یفرمايند ‪» :‬و ان یفترقا یغن ال ک ً‬
‫زيرا خداوند م ‌‬
‫ینياز‬
‫اگر زن و مرد از هم جدا شوند‪ ،‬خداوند از فضل و روزی خود آنها را ب ‌‬
‫یگرداند‪.‬‬
‫م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪116‬‬

‫ع‬
‫عاریه‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که چيزی را برای مدتی به عاريه گرفته است و آن‬
‫را به ديگران عاريه داده است‪ ،‬اگر آن چيز خوب و مفيد باشد خيری به او‬
‫یارزش باشد‪ ،‬به شّری دچار‬
‫خواهد رسيد‪ ،‬اما دوام ندارد؛ و اگر آن چيز بد و ب ‌‬
‫یشود‪ ،‬اما آن نيز‪ ،‬دوام ندارد‪.‬‬
‫م ‌‬
‫عالم‬
‫یيابد و‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که عالم شده است‪ ،‬به مقامی بلند دست م ‌‬
‫یکنند‪ .‬ديدن علما در خواب‪ ،‬نشانه ازدياد علم و‬
‫ديگران به نيکی از او ياد م ‌‬
‫نکننده اوامر الهی در ميان مردمند‪.‬‬
‫دانش و هدايت است؛ زيرا علما پنددهنده و بيا ‌‬
‫عبا‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن عبا در خواب‪ ،‬به بزرگی‪ ،‬جاه و مقام و عّزت تعبير م ‌‬
‫عتاب‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مورد عتاب قرار گرفته است‪ ،‬نشانه توبه کردن و‬
‫ترک گناه است‪.‬‬
‫عجله کردن‬
‫عجله نمودن در خواب‪ ،‬بر مسابقه و سبقت گرفتن از ديگران برای انجام‬
‫کردار نيک دللت دارد و ممکن است به پشيمانی نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫عدس‬
‫یارزش و عوض کردن چيزهای‬
‫ديدن عدس در خواب‪ ،‬بر روزی کم و ب ‌‬
‫خوب با چيزهای بد دللت دارد‪.‬‬
‫عّده ی زن‬
‫عده ی زن‪ ،‬مدت زمانی است که زن بعد از مرگ شوهر يا طلق گرفتن‪،‬‬
‫یتواند شوهر کند‪ .‬اگر زنی در خواب ببيند که در حال سپری کردن مّدت عّده‬
‫نم ‌‬
‫است‪ ،‬ممکن است به غم و غص‌های دچار شود يا اين كه طلق داده شود‪.‬‬
‫عرفه‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که روز عرفه است‪ ،‬اگر گمشد‌های داشته باشد با‬
‫یکند‪ .‬روز عرفه‬
‫یکند و اگر با کسی قهر باشد با او آشتی م ‌‬
‫دلخوشی آن را پيدا م ‌‬
‫در خواب‪ ،‬بر حج کردن نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫عرق‬

‫‪117‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫عرق کردن در خواب‪ ،‬برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بيماری‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که عرق را از سر و صورتش پاک‬
‫تعبير م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫یکند‪ ،‬نيازهايش را برآورده م ‌‬
‫م ‌‬
‫عروس‬
‫ديدن عروس در خواب‪ ،‬نشانه خير و برکت است‪.‬‬
‫عزل شدن‬
‫عزل شدن در خواب‪ ،‬بر طلق دادن همسر يا عوض نمودن پيشه و حرفه‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫عسل‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن عسل در خواب‪ ،‬به عمل صالح و خالص و روزی حلل تعبير م ‌‬
‫ديدن عسل برای اهل ايمان به خواندن قرآن و کردار نيک؛ و برای اهل دنيا به‬
‫یشود‪ .‬ديدن عسل در‬
‫دست يافتن بر غنيمت يا مال و ثروتی بدون زحمت تعبير م ‌‬
‫خواب‪ ،‬به شفای بيماری نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫عشق‬
‫عشق در خواب‪ ،‬نشانه درد و بل است و اگر کسی در خواب ببيند که عاشق‬
‫یشود؛ زيرا‬
‫یشود‪ .‬عاشقی به غم و ناراحتی نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫شده است‪ ،‬امتحان م ‌‬
‫عشاق‪ ،‬همواره پريشان و غم بارند‪.‬‬
‫عصا‬
‫ديدن عصا در خواب‪ ،‬به امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬پيروزی بر‬
‫یشود‪.‬‬
‫دشمنان‪ ،‬رسيدن به مراد و آرزو‪ ،‬آشکار شدن حق و حقيقت تعبير م ‌‬
‫عصبانیت‬
‫عصبانيت در خواب‪ ،‬نشانه مرگ است‪ .‬بر فقر و تلف نمودن ثروت نيز‪،‬‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫عطسه‬
‫اگر کسی در خواب عطسه کند ‪ ،‬درحالی كه در تنگنا و ناراحتی است‪،‬‬
‫درهای خير و رحمت بر او گشوده خواهد شد؛ و اگر فقير و مستمند باشد‪ ،‬کسانی‬
‫یکند ديگران‬
‫یکنند زيرا کسی که عطسه م ‌‬
‫را پيدا خواهد کرد که به او کمک م ‌‬
‫یکنند‪ .‬عطسه در خواب‪ ،‬ممکن است نشانه چيزی باشد که مورد‬
‫برايش دعا م ‌‬
‫رضايت خداوند است‪.‬‬
‫عقرب‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪118‬‬

‫یاندازد‪،‬‬
‫نچين که ديگران را به جان هم م ‌‬
‫عقرب در خواب‪ ،‬بر مردی سخ ‌‬
‫دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که عقرب او را نيش زد‪ ،‬دشمنش درباره‬
‫یشود‪.‬‬
‫ی او غيبت می كند يا اين که به سانحه بدی دچار م ‌‬
‫عمامه‬
‫یشود و اگر کسی در‬
‫ديدن عمامه در خواب‪ ،‬به جاه و مقام و اقتدار تعبير م ‌‬
‫خواب ببيند که عمام‌هاش به طل تبديل شده است‪ ،‬اقتدار يا جاه و مقامش را از‬
‫یگذارد‪ ،‬به شکوه و‬
‫یدهد اگر کسی در خواب ببيند که عمامه بر سر م ‌‬
‫دست م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫مقام و شهرتش در ميان مردم افزوده م ‌‬
‫عمر بن خطاب)رض(‬
‫هر کسی در خواب‪ ،‬عمر بن خطاب )رض( را ببيند‪ ،‬عمرش طولنی و‬
‫یکند‪ .‬اگر کسی در شهر يا منطق‌های باشد‬
‫یگردد و اظهار حق م ‌‬
‫عملش صالح م ‌‬
‫که به خشکسالی دچار شده است و عمر بن خطاب)رض( را در خواب ببيند‪،‬‬
‫یبارد و اگر در آن منطقه ظلم و ستم باشد‪ ،‬عدل و‬
‫باران زيادی در آن ناحيه م ‌‬
‫نجا برقرارمی گردد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که عمر)رض( با‬
‫داد در آ ‌‬
‫یدهد‪ ،‬بايد‬
‫یکند‪ ،‬از اعمالی که انجام م ‌‬
‫یزند يا او را تهديد م ‌‬
‫تازيان‌هاش او را م ‌‬
‫پشيمان شود‪.‬‬
‫عمل نیک‬
‫یدهد‪ ،‬مانند برداشتن سنگ‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که عمل نيکی را انجام م ‌‬
‫يا خار و خاشاکی از سرراه يا امر كردن به نيكی و بازداشتن از بدی ‪ ،‬در‬
‫یپردازد يا از‬
‫یهايش را م ‌‬
‫یيابد يا بده ‌‬
‫تجارتش به سود و منفعت فراوان دست م ‌‬
‫یترسد‪ ،‬محافظت خواهد شد‪.‬‬
‫چيزی که م ‌‬
‫عنبر‬
‫یشود و اگر در‬
‫ديدن عنبر در خواب‪ ،‬به دارايی و سود و منفعت تعبير م ‌‬
‫یکنند‪.‬‬
‫خواب از آن استفاده کند‪ ،‬نشانه آن است که از او به خوبی ياد م ‌‬
‫عود‬
‫ديدن عود در خواب‪ ،‬بر نام بردن شخص به نيکی دللت دارد‪ .‬اگر کسی ديد‬
‫یشنود و اگر‬
‫که عودی را با بوی خوش در دست دارد‪ ،‬سخنان نيکويی را م ‌‬
‫چيزی را گم کرده باشد‪ ،‬آن را دوباره به دست خواهد آورد‪.‬‬
‫عورت‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که عورتش آشکار شده است‪ ،‬اسرارش برمل‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫عید‬

‫‪119‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫اگر کسی در خواب ببيند که روز عيد است‪ ،‬غم و غص‌هاش برطرف می شود‬
‫یآورد‪ .‬عيد‪ ،‬نشانه فراوانی روزی و بخشش و‬
‫و شادی و خوشی به او روی م ‌‬
‫گذشت نيز‪ ،‬است‪.‬‬
‫عیسی پیامبر)ع(‬
‫هر کسی که عيسی)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬او مردی نيکوکار و اهل خير است‬
‫یکند و به او‬
‫یکند؛ خداپرستی است كه به مقدار اندک قناعت م ‌‬
‫که بسيار سفر م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی عيسی)ع( را در شهر يا مسجدی ببيند که‬
‫علم طبابت عطا م ‌‬
‫یکنند؛ زيرا‬
‫یبرند‪ ،‬مردم آن شهر نجات پيدا م ‌‬
‫اهل آن شهر در ناراحتی به سر م ‌‬
‫عيسی)ع( نشانه رحمت و شفقت خداوند است‪ .‬ديدن عيسی)ع( در خواب‪ ،‬نشانه‬
‫نجا می روند‪ .‬اگر بيماری‪،‬‬
‫خير و برکت است برای آن مکانی که ايشان به آ ‌‬
‫یيابد و اگر زن حامل‌های‪ ،‬او را در خواب‬
‫عيسی)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬شفا م ‌‬
‫ببيند‪ ،‬ممکن است پسری پاک و نيکوکار به دنيا بياورد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪120‬‬

‫»غ«‬
‫غار‬
‫ديدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد‪ ،‬به امنيت و آسايش تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫غایب‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که شخص غايبی بازگشت‪ ،‬اگر بيمار باشد بهبود‬
‫ل بر آن بوده است‪ ،‬برگردد‪.‬‬
‫یيابد يا ممکن است به همان روشی که قب ً‬
‫م ‌‬
‫غبار‬
‫ديدن غبار در ميان آسمان و زمين‪ ،‬نشانه وجود امری است که بيننده خواب‬
‫یداند چگونه از آن رهايی يابد و اگر کسی بر بدن خود غبار ببيند‪ ،‬به سفر‬
‫نم ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫غذا‬
‫یخورد‪ ،‬به‬
‫اگر کسی ببيند که در بشقاب شکسته يا بشقاب طل و نقره غذا م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که با دست راست غذا‬
‫مصيبتی دچار م ‌‬
‫یشود و اگر ديد که با دست چپ غذا‬
‫یخورد‪ ،‬پيرو سنت پيامبر)ص( م ‌‬
‫م ‌‬
‫یکند و به حرف دوستانش‬
‫یخورد‪ ،‬به حرف دشمنش گوش داده و به آن عمل م ‌‬
‫م ‌‬
‫یکند‪ ،‬به سفر‬
‫یکند‪ .‬اگر کسی ديد که شخصی را برای نهار دعوت م ‌‬
‫توجه نم ‌‬
‫یرود و اگر او را برای خوردن غذای آماده دعوت نمود‪ ،‬بر استراحت‬
‫دوری م ‌‬
‫یخورد‪.‬‬
‫بعد از خستگی زياد دللت دارد‪ .‬اگر کسی ديد که از گوشت بدن خود م ‌‬
‫یخورد؛ اما اگر ديد که از گوشت بدن‬
‫از مال خود كه ذخيره کرده است ‪ ،‬م ‌‬
‫یخورد‪ ،‬اگر گوشت پخته نشده باشد‪ ،‬از آن شخص يا شخصی‬
‫شخصی ديگر م ‌‬
‫ديگر غيبت می كند‪ .‬غذای پخته شده در خواب‪ ،‬بر رزق و روزی فوری دللت‬
‫دارد‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫غربال‬
‫ديدن غربال يا سرند در خواب‪ ،‬به دانش و جداكردن و تشخيص حق از باطل‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫غرق‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که در آبی غرق شد‪ ،‬به فتنه يا آزمونی سخت دچار‬
‫یگردد‪.‬‬
‫یشود يا مرتکب گناهی م ‌‬
‫م ‌‬
‫غل و زنجیر‬
‫غل و زنجير در دست داشتن‪ ،‬نشانه کسب حرام است‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫ببيند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجير به گردنش بسته شده است‪،‬‬
‫یپردازد‪ .‬اگر کسی‬
‫یرسد که حق خداوند را از آن نم ‌‬
‫دارايی و پولی به دست او م ‌‬
‫ببيند که هر دو دستش به گردنش بسته شده است‪ ،‬بخيل است‪.‬‬
‫غلم‬
‫ديدن غلم در خواب‪ ،‬بر شنيدن مژد‌های برای بيننده ی خواب دللت دارد‪.‬‬
‫غنیمت‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که غنيمتی به دست آورده است‪ ،‬شادمان خواهد شد و‬
‫به مرادش خواهد رسيد‪ .‬ديدن غنيمت‪ ،‬به فراوانی ‪ ،‬برکت در روزی و دارايی‬
‫یشود‪.‬‬
‫نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫غواصی‬
‫لآلود شده‬
‫یکند و بدنش گ ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که در زير آب غواصی م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫است‪ ،‬فرد مقتدری‪ ،‬او را به غم و ناراحتی دچار م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪122‬‬

‫غیبت کردن‬
‫غيبت کردن در خواب‪ ،‬نشانه از دست دادن برکت است‪ .‬ضرر و زيان غيبت‬
‫یگردد‪ .‬اگر بيننده خواب از‬
‫کردن از ديگران در خواب‪ ،‬به صاحب خواب برم ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫کسی يا امری غيبت نمايد‪ ،‬با آنها در دنيا امتحان م ‌‬
‫غیبگو‬
‫ديدن غيبگو در خواب‪ ،‬بر مردی متقّلب و دروغگو يا بر چيزی باطل و‬
‫بيهوده دللت دارد‪.‬‬
‫غیرت‬
‫غيرت در خواب‪،‬نشانه آگاهی بسيار و حريص بودن است‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ف«‬
‫فالگیر‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که نزد فالگيری رفته است و از او درمورد چيزی‬
‫یشود‪ .‬ديدن چنين خوابی ممکن است‪ ،‬بر‬
‫یکند‪ ،‬به غمی بزرگ دچار م ‌‬
‫سؤال م ‌‬
‫ضعف دين و ايمان نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫فتنه‬
‫فتنه و آزمايش در خواب‪ ،‬بر مال و فرزندان دللت دارد؛ زيرا خداوند‬
‫یفرمايند ‪» :‬انما اموالکم و اولدکم فتنه«؛ يعنی‪ ،‬اموال و فرزندان مايه‬
‫م ‌‬
‫فتنه و آزمايش شما هستند‪.‬‬
‫فرار‬
‫فرار کردن در خواب‪ ،‬نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست‪.‬‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند‬
‫فرار کردن‪ ،‬به آرامش و توبه کردن نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یکند؛ از ترس و بيم ايمن م ‌‬
‫‪ ،‬از دشمنی که هراس دارد‪ ،‬فرار م ‌‬
‫فرش‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن فرش در خواب‪ ،‬به رزق و روزی‪ ،‬عّزت و سربلندی تعبير م ‌‬
‫فرعون‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن فرعون در خواب ‪،‬به دشمن دين و به حاکم و فرمانروا تعبير م ‌‬
‫فرو رفتگی زمین‬
‫ديدن فرورفتگی زمين در خواب‪ ،‬بر عذاب و بل يا تهديد سلطان دللت دارد‪.‬‬
‫فصل‬
‫یشود‪ ،‬نشانه اين‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که از فصلی به فصل ديگر وارد م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫است که از غم و غصه رها م ‌‬
‫فقر‬
‫یشود‪.‬‬
‫فقر در خواب‪ ،‬به ثروتمندی تعبير م ‌‬
‫فلج‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که هر دو دستش فلج شده و از کار افتاد‌هاست‪ ،‬جرم‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که دست راستش فلج شده است‪،‬‬
‫و گناهی بزرگ مرتکب م ‌‬
‫یدهد ‪.‬اگر ببيند که دست چپش فلج شده است‪ ،‬نشانه‬
‫يار و ياوری را از دست م ‌‬
‫یخورد‪.‬‬
‫اين است که با دست چپ غذا م ‌‬
‫فلوت‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪124‬‬

‫یارزش و پوچ‪ ،‬سرگرمی بيهوده‬
‫ديدن فلوت يا قر‌هنی در خواب‪ ،‬بر چيزهای ب ‌‬
‫يا فتنه و آشوب دللت دارد‪ .‬اگر کسی که قاری قرآن است در خواب ببيند که‬
‫فلوتی در دست دارد‪ ،‬خوشبخت خواهد شد‪.‬‬
‫فیل‬
‫یرحم و ماهر در مسايل جنگی تعبير‬
‫فيل در خواب‪ ،‬به پادشاهی با ابّهت‪ ،‬ب ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که بر فيلی سوار شده يا صاحب آن گشته‬
‫م ‌‬
‫یآورد يا‬
‫یکند و مقامی بلند به دست م ‌‬
‫است‪ ،‬با سلطان يا فرمانروا ارتباط پيدا م ‌‬
‫ممکن است خيانتی را انجام دهد که در نهايت به ضرر خودش تمام شود‪ ،‬زيرا‬
‫یفرمايند ‪» :‬الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل«؛ يعنی‪ ،‬آيا‬
‫خداوند م ‌‬
‫نديدی که پروردگارت با ياران فيل چه کرد؟ ديدن فيل برای پرهيزکاران و‬
‫نيکوکاران خوب نيست‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ق«‬
‫قابیل‬
‫ینهد و به‬
‫هرکس که قابيل را در خواب ببيند از حد و حدود خود‪ ،‬پا فراتر م ‌‬
‫یرساند؛ اما اگر آن‬
‫یآورد و کسی را به ناحق به قتل م ‌‬
‫طغيان و سرپيچی روی م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یدهد که بسيار از آن پشيمان م ‌‬
‫شخص قاتل نباشد‪ ،‬عملی را انجام م ‌‬
‫قاضی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که قاضی شده است و در قضاوتش عدالت را‬
‫یخورد و اگر‬
‫یکند‪ ،‬اگر بازرگان باشد در تجارتش‪ ،‬حق ديگران را نم ‌‬
‫رعايت م ‌‬
‫یدهد‪ .‬اگر کسی در‬
‫اهل بازار باشد‪ ،‬در وزن کردن اجناس‪ ،‬مردم را فريب نم ‌‬
‫یرود و‬
‫خواب ببيند که قاضی معتمد يا عالمی شده است‪ ،‬درجه و مقامش بال م ‌‬
‫یگردد‪ .‬ديدن قاضی خوشرو در خواب‪ ،‬به رسيدن مژد‌های‬
‫به زهدش افزوده م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر بيماری در خواب ببيند که قاضی به نفع او حکم کرد‪،‬‬
‫خوش تعبير م ‌‬
‫یرود‪.‬‬
‫یيابد؛ اما اگر به ضرر او حکم کرد‪ ،‬از دنيا م ‌‬
‫شفا م ‌‬
‫قاعدگی‬
‫یآيد‪ ،‬در حال انجام گناه‬
‫اگر زنی در خواب ببيند که از او خون قاعدگی م ‌‬
‫یکند‪ .‬خون قاعدگی‬
‫است و اگر در آن خواب خود را شست‪ ،‬از انجام گناه توبه م ‌‬
‫‪ ،‬بر ضعف دين‪ ،‬مانند انجام ندادن نماز و روزه نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر زنی نازا‬
‫یآيد‪ ،‬ممکن است بچ‌هدار شود‪.‬‬
‫در خواب ببيند که از او خون قاعدگی م ‌‬
‫قبر‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که در حال‬
‫قبر در خواب‪ ،‬به زندان تعبير م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫قبر کندن است‪ ،‬اگر مجّرد باشد‪ ،‬ازدواج م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪126‬‬

‫قرآن‬
‫خواندن قرآن در خواب‪ ،‬نشانه خوشی‪ ،‬شرف و سربلندی است‪ .‬اگر بيماری‬
‫یدهد‪ .‬خواندن قرآن در‬
‫یخواند‪ ،‬خداوند او را شفا م ‌‬
‫در خواب ببيند که قرآن م ‌‬
‫خواب‪ ،‬نشانه افزودن بر اعمال صالح و بال رفتن درجه و مقام است‪ .‬اگر کسی‬
‫یکند‪ ،‬دربرابر حق بسيار منکر و لجباز است و‬
‫در خواب ببيند که قرآن را پاره م ‌‬
‫اگر ببيند که چيزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود‪ ،‬نشانه از بين‬
‫یباشد‪ .‬اگر کسی ببيندکه قرآنی در کنار اوست‪ ،‬به علم و‬
‫رفتن دين و ايمان او م ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫یرسد و اگر بيمار باشد‪ ،‬شفا م ‌‬
‫قدرت م ‌‬
‫قربانی‬
‫قربانی نمودن برای خداوند در خواب‪ ،‬به ادای نذر و رهايی از بل و ناراحتی‬
‫دللت دارد‪ .‬آن کس که در خواب ببيند حيوانی را برای رضای خداوند قربانی‬
‫یپردازد؛ اگر فقير باشد‪ ،‬ثروتمند و‬
‫یهايش را م ‌‬
‫یکند‪ ،‬اگر بدهکار باشد‪ ،‬بده ‌‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬بينند‌هی چنين خوابی‬
‫اگر از چيزی در ترس و هراس باشد‪ ،‬از آن ايمن م ‌‬
‫یرود؛ اگر در جنگ باشد‪ ،‬بر‬
‫اگر هنوز به حج نرفته باشد؛ به حج خان‌هی خدا م ‌‬
‫یشود و اگر غم و غصه داشت به او گشايش و راحتی روی‬
‫دشمن پيروز م ‌‬
‫خواهد آورد‪ .‬ديدن قربانی در خواب‪ ،‬نشانه تولد نوزاد پسر يا بازگشت غريبی به‬
‫یباشد و نيز‪ ،‬ممکن است نشانه افزايش ايمان وعمل به سنت باشد‪.‬‬
‫خانه م ‌‬
‫قرض‬
‫قرض گرفتن در خواب‪ ،‬نشانه نياز به آن پول و قرض دادن‪ ،‬نشانه خير و‬
‫نبهايی را به عنوان‬
‫صدقه است‪ .‬اگر کسی در خواب بببيند که چيز بسيار گرا ‌‬
‫قرض به ديگران داد‪ ،‬نشانه ی معامله ی خوب او با خداوند است‪ .‬ه‌مچنين قرض‬
‫دادن‪ ،‬نشانه ايثار و بخشش به مردم است‪ ،‬در حالی که خود به آن نياز دارد‪ .‬اگر‬
‫یدهد و آن را طلب‬
‫کسی در خواب ببيند که در راه خدا به ديگران قرض م ‌‬
‫یکند و هر کس در‬
‫یکند‪ ،‬پول و مالی بسيار برای جهاد در راه خدا صرف م ‌‬
‫نم ‌‬
‫خواب ببيند آنکه به او قرض داده از دنيا رفته است‪ ،‬ناراحتی و غم و غص‌هاش‬
‫ینمايد‪،‬‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که حقی يا قرضی را ادا م ‌‬
‫برطرف م ‌‬
‫یدهد يا کاری‬
‫یرود‪ ،‬يا به فقيری طعام م ‌‬
‫یکند و به ديدار خويشان م ‌‬
‫صله رحم م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫ل برايش سخت بود‪ ،‬آسان م ‌‬
‫که قب ً‬
‫قصاب‬
‫ديدن قصاب با لباسی کثيف و چاقويی در دست‪ ،‬بر مردی دللت دارد که‬
‫یشود‪.‬‬
‫باعث هلک مردم م ‌‬
‫قصاص‬

‫‪127‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫یشود؛ زيرا خداوند‬
‫قصاص در خواب‪ ،‬به زندگی و عمر طولنی تعبير م ‌‬
‫یفرمايند ‪» :‬و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الباب«؛ يعنی‪ ،‬و در‬
‫م ‌‬
‫قصاص برای شما مايه حيات است ای خردمندان‪.‬‬
‫قفس‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن قفس در خواب‪ ،‬به زندان تعبير م ‌‬
‫قفل‬
‫قفل در خواب‪ ،‬بر مردی امانتدار و درستکار دللت دارد‪ .‬اگر کسی که در بند‬
‫یيابد و اگر‬
‫یکند‪ ،‬از بند و زندان رهايی م ‌‬
‫است در خواب ببيند که قفلی را باز م ‌‬
‫یشوند‪ .‬ديدن‬
‫یهايش برطرف م ‌‬
‫بيننده ی خواب غم و غص‌های دارد‪ ،‬ناراحت ‌‬
‫یفرمايند ‪:‬‬
‫لها در خواب ‪ ،‬بر عدم آگاهی نيز‪ ،‬دللت دارد زيرا خداوند م ‌‬
‫قف ‌‬
‫»افل یتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالها«؛ يعنی‪ ،‬پس آيا در قرآن تدّبر‬
‫لهايشان قفل زده شده است‪.‬‬
‫یکنند يا اينکه بر د ‌‬
‫نم ‌‬
‫قلده‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن قلده در خواب‪ ،‬برای زن به آرايش و زينت تعبير م ‌‬
‫قلب‬
‫قلب در خواب‪ ،‬به نرمی‪ ،‬شجاعت‪ ،‬هوشمندی‪ ،‬خوش اخلقی و بخشش و‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که هراسی در دل دارد‪ ،‬به راه‬
‫گذشت تعبير م ‌‬
‫یفرمايند ‪:‬‬
‫یشود؛ زيرا خداوند م ‌‬
‫حق هدايت م ‌‬

‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬

‫)سبأ ‪(23 /‬‬

‫لهايشان گرفته شود‪ ،‬گويند پروردگار‬
‫» تا زمانی که هراس از د ‌‬
‫شما چه گفت‪ ،‬گويند حق را «‬
‫اگر کسی ببيند که قلبش سياه است‪ ،‬مرتکب گناهان زياد شده و از راه حق و‬
‫حقيقت گمراه شده است‪.‬‬
‫قلعه‬
‫ديدن قلعه در خواب‪ ،‬به علم‪ ،‬قرآن و هر چيزی که مسلمان با آن خود را از‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که قلع‌های‬
‫یکند‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫شّر شيطان محافظت م ‌‬
‫یکند يا از آلوده شدن به گناه‬
‫یسازد‪ ،‬از خود در مقابل دشمنانش حفاظت م ‌‬
‫م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪128‬‬

‫یورزد يا دارايی و نفسش را از بل و ذّلت در امان می دارد‪ .‬ديدن‬
‫اجتناب م ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫قلعه در خواب‪ ،‬نشانه تغيير اوضاع از ناراحتی به خوشی و آسايش م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن قلعه‪ ،‬به دوری از گناه نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫قلم‬
‫ديدن قلم در خواب‪ ،‬بر دانش‪ ،‬حفظ کردن و حرفه و صنعت دللت دارد‪.‬‬
‫قیامت‬
‫ديدن قيامت در خواب‪،‬نشانه هشدار به بيننده خواب است در باره ی آنچه انجام‬
‫می دهد‪ .‬ديدن قيامت‪ ،‬به عدالت و گرفتن حق ستمديده از ستمکار نيز‪ ،‬تعبير‬
‫یميرد و اگر ببيند‬
‫یشود‪ .‬هرکس ببيند که قيامت تنها برای او برپا شده است‪ ،‬م ‌‬
‫م ‌‬
‫یگردند‪ ،‬نشانه ظالم بودن آنهاست‪ .‬اگر کسی در‬
‫که فقط او و همسرش محشور م ‌‬
‫خواب ببيند که رسيدگی به حق و حسابش در روز قيامت نزديک شده است‪،‬‬
‫جه به دين خداوند است‪ .‬اگر کسی ببيند‬
‫یتو ّ‬
‫نشانه اين است که او فردی ناآگاه و ب ‌‬
‫یخورد‪ .‬اگر کسی در‬
‫که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت‪ ،‬شکست سنگينی م ‌‬
‫خواب ديد که نامه اعمالش را با دست راست گرفت‪ ،‬پيروز و سربلند خواهد شد‬
‫یگردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت‪،‬‬
‫و دارای درجه و مقامی بلند م ‌‬
‫یگردد‪ .‬هرکس در خواب خود را‬
‫به علت گناه کردن يا فقر و نياز‪ ،‬هلک م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫بالی پل صراط سلمت ببيند‪ ،‬از بل و فتنه و آزمونی سخت نجات پيدا م ‌‬

‫‪129‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ک«‬
‫کاخ‬
‫ديدن کاخ در خواب‪ ،‬برای افراد فاسق و گناهکار به نقص‪ ،‬تنگی‪ ،‬ثروت و‬
‫یشود و برای افراد نيکوکار به کردار نيک‪ ،‬بال‬
‫سامان و درجه و مقام تعبير م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر مردی در خواب ببيند که‬
‫رفتن درجه و مقام ‪ ،‬پرداخت بدهی تعبير م ‌‬
‫یگيرد‪.‬‬
‫وارد کاخی شد‪ ،‬زن م ‌‬
‫کاسه‬
‫یشود و آوردن آب در کاسه برای بيننده‬
‫کاسه در خواب‪ ،‬به زن تعبير م ‌‬
‫خواب‪ ،‬نشانه اين است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد‪.‬‬
‫کاشتن‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که در زمين‬
‫کاشتن در خواب‪ ،‬به ازدواج تعبير م ‌‬
‫یآورد‪.‬‬
‫یکند‪ ،‬همسر او را به عقد خود در م ‌‬
‫یشناسد‪ ،‬کشت م ‌‬
‫شخصی که م ‌‬
‫کافر‬
‫یشود و کافر پير‪ ،‬دشمنی است که عداوتی‬
‫کافر در خواب‪ ،‬به دشمن تعبير م ‌‬
‫ديرينه دارد‪.‬‬
‫کافور‬
‫ديدن کافور در خواب‪ ،‬نشانه کردار نيک است‪.‬‬
‫کبوتر‬
‫کبوتر در خواب‪ ،‬زنی است که در ميان مردم محبوب است‪ .‬اگر کسی در‬
‫یکند از افراد والمقام و بلندپايه پول به دست‬
‫خواب ببيند که کبوتر شکار م ‌‬
‫یآورد و اگر ببيند که کبوتری در خان‌هاش است و هنوز زن نگرفته است‪ ،‬با‬
‫م ‌‬
‫یکند‪ .‬ديدن کبوتر‪ ،‬مژد‌هی خيری است برای‬
‫زنی زيبا و خوش اخلق ازدواج م ‌‬
‫نکس که در ناراحتی است يا يکی از بستگانش گم شده است‪ .‬اگر کسی ببيند که‬
‫آ ‌‬
‫یآيد‪.‬‬
‫یکند‪ ،‬از زنان برای او‪ ،‬فرزند دختر به دنيا م ‌‬
‫به کبوتری سنگ پرتاب م ‌‬
‫یدهد و او را با‬
‫یدهد‪ ،‬زنی را تعليم م ‌‬
‫اگر کسی ببيند که به کبوتری دانه م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫مسائلی آشنا م ‌‬
‫کتاب‬
‫یشود‪ .‬ممکن است ديدن کتاب در‬
‫کتاب در خواب‪ ،‬به قدرت و نيرو تعبير م ‌‬
‫خواب‪ ،‬به نشستن در مجلسی خوب و دلنشين دللت داشته باشد‪.‬‬
‫کدو‬
‫خوردن کدو در خواب‪ ،‬نشانه پيروی از هدايت الهی و سنت پيامبر)ص(‬
‫یباشد‪.‬‬
‫م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪130‬‬

‫کرم‬
‫یکند که در حال‬
‫ديدن کرم در شکم و روده‪ ،‬به فرزندان شخص دللت م ‌‬
‫خوردن مال و دارايی او هستند‪ .‬خارج شدن کرم از بدن در خواب‪ ،‬به برطرف‬
‫یشود‪.‬‬
‫شدن غم و اندوه تعبير م ‌‬
‫کسوف‬
‫ديدن کسوف در خواب‪ ،‬بر ترساندن بندگان خدا دللت دارد‪.‬‬
‫ِکشت‬
‫یشود‪ .‬سوختن‬
‫یکارد‪ ،‬همسرش حامله م ‌‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که چيزی م ‌‬
‫کشت يا مزرعه‪ ،‬بر گرسنگی و قحطی دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که در‬
‫یباشد‪.‬‬
‫یرود‪ ،‬در تلش برای انجام اعمال نيک م ‌‬
‫مزرع‌های سرسبز راه م ‌‬
‫ُکشتن‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که يکی را ُکشت‪ ،‬گناهی بسيار بزرگ مرتکب‬
‫یبرد‪.‬‬
‫یشود و اگر ببيند که در راه خدا کشته شد‪ ،‬سود و منفعت م ‌‬
‫م ‌‬

‫‪131‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫کَشتی‬
‫نکس که ترس و هراس يا بيماری دارد به‬
‫ديدن َکشتی در خواب‪ ،‬برای آ ‌‬
‫نجات يافتن او از آن ترس و بيماری دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که همراه با‬
‫عد‌های نيکوکار سوار بر کشتی شده است‪ ،‬هدايت يافته و به راه راست رهنمون‬
‫یشود و اگر ببيند که همراه خويشان و دوستانش سوار کشتی شده است‪ ،‬به‬
‫م ‌‬
‫یيابد؛ و اگر‬
‫یيابد و از شّر دشمنانش نجات م ‌‬
‫سربلندی و خير و برکت دست م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر سوراخی در‬
‫ببيند که کشتی در هم شکست‪ ،‬به شّر و بدی تعبير م ‌‬
‫کشتی ايجاد شد‪ ،‬دليل بر نجات يافتن مسافران آن است؛ زيرا هنگامی که‬
‫خضر)ع( کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی)ع( عّلت آن را پرسيد‪ ،‬خضر)ع(‬
‫یهای سالم را‬
‫یخواستم آن را معيوب نمايم تا پادشاه ستمکاری که کشت ‌‬
‫گفت‪ :‬م ‌‬
‫یکرد‪ ،‬آن را به زور از فقرا نگيرد‪) .‬اين داستان در سور‌هی کهف آمده‬
‫غصب م ‌‬
‫است(‪.‬‬
‫ُکشتی گرفتن‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که فردی در ُکشتی پشت او را به زمين زد‪ ،‬آن فرد‬
‫یگيرد و اگر ببيند که با يک جن کشتی‬
‫مال و ملک بيننده خواب را از دست او م ‌‬
‫گرفت‪ ،‬رباخوار يا جادوگر است يا ممکن است که مال و دارائيش را از دست‬
‫بدهد و به غم و غصه دچار شود‪.‬‬
‫کشمش‬
‫ديدن کشمش در خواب‪ ،‬به رزقی سودمند دللت دارد‪.‬‬
‫کّفاش‬
‫ديدن کّفاش در خواب‪ ،‬بر مردی دللت دارد که وسايل زنانه را به او‬
‫یسپارند تا آنها را تزئين و اصلح نمايد‪.‬‬
‫م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪132‬‬

‫کف دست‬
‫کف دست در خواب‪ ،‬نشانه قدرت و توان فرد است و باز کردن و پهن کردن‬
‫یهای دنيا برای صاحب خواب است‪ .‬کف دست‪،‬‬
‫کف دست‪ ،‬نشانه فراوانی خوش ‌‬
‫به رها كردن بعضی چيزها نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫کعبه‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در‬
‫کعبه در خواب‪ ،‬به خليفه‪ ،‬رئيس يا فرمانروا تعبير م ‌‬
‫یشود و‬
‫یخواند‪ ،‬از شّر دشمنانش ايمن م ‌‬
‫خواب ببيند که در داخل کعبه نماز م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که يکی از ديوارهای‬
‫خير و پاداش زيادی برايش نوشته م ‌‬
‫کعبه فرو ريخت‪ ،‬نشانه مرگ خليفه است‪ .‬اگر کسی ببيند که از مسير کعبه‬
‫یرود‪ ،‬برخلف سنت پيامبر)ص( عمل‬
‫منحرف شده است و به سمت ديگری م ‌‬
‫یکند‪ .‬طواف کردن به دور کعبه‪ ،‬نشانه صلح دينداری شخص است و اگر‬
‫م ‌‬
‫یورزد که‬
‫یرود‪ ،‬به عملی مبادرت م ‌‬
‫کسی در خواب ببيند که به سمت کعبه م ‌‬
‫برای دين و دنيای آن شخص خير و منفعت دربر دارد‪.‬‬
‫کفر‬
‫کفر در خواب‪ ،‬نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممکن است‪ ،‬نشانه‬
‫فتنه نيز‪ ،‬باشد‪.‬‬
‫کفش‬
‫نسواری يا سفر دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫ديدن کفش در خواب‪ ،‬بر حيوا ‌‬
‫شهايش را از پا درآورده است‪ ،‬مسؤوليتی بزرگ به او سپرده‬
‫خواب ببيند که کف ‌‬
‫شهايش از پايش‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که هنگام راه رفتن يکی از کف ‌‬
‫م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫کنده شد‪ ،‬از برادر‪ ،‬دوست يا شريکش جدا م ‌‬

‫‪133‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫کلغ‬
‫ديدن کلغ در خواب‪ ،‬بر جدا شدن از خويشان و دوستان و غربت و دوری‬
‫از وطن دللت دارد و ممکن است به چيزهای نهفته در داخل زمين و دفن‬
‫مردگان نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫کله‬
‫کله در خواب‪ ،‬سروری است و اگر کسی در خواب ببيند که کله بر سر‬
‫ی‌رسد و اگر ببيند که کلهش پاره و کثيف شده است‪ ،‬به‬
‫گذاشت‪ ،‬به سروری م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر ببيند‬
‫نسبت بزرگی و کوچکی کله‪ ،‬سرورش به غم و غصه دچار م ‌‬
‫یدهد‪ .‬اگر زنی در خواب ببيند که‬
‫که کله از سرش افتاد‪ ،‬سروری را از دست م ‌‬
‫یآورد‪.‬‬
‫یکند و اگر حامله باشد‪ ،‬پسری به دنيا م ‌‬
‫کلهی بر سر دارد‪ ،‬شوهر م ‌‬
‫کلهخود‬
‫ديدن کلهخود در خواب‪ ،‬بر ايمن بودن از دشمن و يا رهايی از سردرد‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫کلید‬
‫کليد در خواب بر رزق و روزی‪ ،‬کمک يا پيرزوی بر دشمن دللت دارد و‬
‫اگر کسی ببيند که کليدهای بسيار در دست دارد‪ ،‬به فرمانروايی و قدرتی بزرگ‬
‫یيابد‪.‬‬
‫دست م ‌‬
‫کلیسا‬
‫ممکن است ديدن کليسا در خواب‪ ،‬به دروغ و بهتان و متهم کردن ديگران يا‬
‫شگذرانی دللت داشته باشد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که خان‌هاش‬
‫بدعت و خو ‌‬
‫تگذار‪،‬‬
‫کليسا شده است‪ ،‬نشانه اين است که خان‌هاش محل گردهمايی افراد بدع ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫گمراه و هوس ‌باز م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪134‬‬

‫کمربند‬
‫ديدن کمربند در خواب‪ ،‬ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش‬
‫دللت داشته باشد‪.‬‬
‫کنجد‬
‫ديدن کنجد در خواب‪ ،‬بر روزی حلل دللت دارد‪ .‬ديدن دان‌ههای مشابه ديگر‬
‫نيز‪ ،‬چنين تعبيری دارند‪.‬‬
‫کندن‬
‫یَکَند‪ ،‬به اندا‌ز‌هی عمق آن‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که چاهی را در زمين م ‌‬
‫یآورد‪ .‬کندن زمين‪ ،‬بر مکر و فريب نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫چاه پول به دست م ‌‬
‫کسی ببيند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد‪ ،‬فريب خواهد‬
‫خورد و شدت آن نيرنگ و فريب‪ ،‬بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد‪.‬‬
‫کندوی عسل‬
‫کندوی عسل در خواب‪ ،‬به زن بينند‌هی خواب؛ زنبورهای آن‪ ،‬به فرزندان و‬
‫یشود‪.‬‬
‫عسل آن‪ ،‬به مال و دارائيش تعبير م ‌‬
‫کوشش‬
‫یکند‪،‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که برای رسيدن به چيزی‪ ،‬کوشش فراوان م ‌‬
‫آن را به دست خواهد آورد‪.‬‬
‫کوه‬
‫یکند‪ ،‬جرم و گناهی را انجام‬
‫اگر کسی ببيند که از بالی کوهی سقوط م ‌‬
‫یدهد و‬
‫یگردد يا مقام و درج‌هاش را از دست م ‌‬
‫یدهد و دچار ضرر و زيان م ‌‬
‫م ‌‬
‫یکند‪ .‬اگر کسی ببيند که بالی قّل‌هی کوهی رفته است‪،‬‬
‫نتر تنزل م ‌‬
‫به مقامی پايي ‌‬
‫یرسد؛ هميشه رسيدن به هر بلندی از کوه و تپه و ‪...‬‬
‫به هدف يا آرزويش م ‌‬
‫همين تعبير را دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که کوهی لرزيد و سپس آرام گرفت‪ ،‬در آن‬
‫ناحيه واقع‌های ترسناک رخ خواهد داد‪.‬‬
‫کینه‬
‫اگر کسی را در خواب ببينی که از او کين‌های در دل داری‪ ،‬بر دلتنگی دللت‬
‫یشود که رفاقت با او را دوست ندارد‪.‬‬
‫دارد يا اينکه با کسی دوست يا همسفر م ‌‬

‫‪135‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»گ«‬
‫گاز گرفتن‬
‫گاز گرفتن در خواب‪ ،‬نشانه فريب و کينه است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫یَگزد‪ ،‬نشانه اين است که آن شخص کين‌های است‪،‬‬
‫يکی از انگشتان خود را م ‌‬
‫یفرمايند ‪:‬‬
‫زيرا خداوند در توصيف حسادت و خشم و کينه کافران بر مسلمانان م ‌‬
‫»عضوا علیکم النامل من الغیظ«؛ يعنی‪ ،‬از شّدت خش‌مشان بر شما‪،‬‬
‫یگزند‪ .‬گزيدن انگشتان به پشيمانی و ظلم و ستم نيز‪ ،‬تعبير‬
‫انگشتان خود را م ‌‬
‫یفرمايند ‪» :‬یوم یعض الظالم‬
‫یشود؛ زيرا خداوند در مورد پشيمانی ظالم م ‌‬
‫م ‌‬
‫یگزد‪.‬‬
‫علی یدیه«؛ يعنی‪ ،‬در روز قيامت ظالم‪ ،‬انگشتان خود را م ‌‬
‫گاو ماده‬
‫ديدن گاو ماده در خواب‪ ،‬بر سال دللت دارد؛ گاو ماد‌هی چاق و فربه بر‬
‫یبرکت دللت دارد‪.‬‬
‫سالی پربرکت و باثمر‪ ،‬و ماده گاو لغر بر سالی خشک و ب ‌‬
‫یخورد‪ ،‬بر ثروت و مكنت و اقتدارش‬
‫اگر کسی ديد که از گوشت ماده گاو م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫افزوده م ‌‬
‫گاو نر‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که گاوهای نر بسيار دارد‪ ،‬به شرط شايستگی‪ ،‬به او‬
‫یشود و اگر کسی ببيند که بر پشت گاو نری سوار است‪ ،‬خير و‬
‫مسؤوليتی داده م ‌‬
‫یرسد و اگر کسی در خواب ببيند که گاوی به دنبال او صدا‬
‫برکتی به او م ‌‬
‫یرود و اگر کسی ببيند که گاوی او را کشته است‪ ،‬به‬
‫یکند‪ ،‬به سفر دوری م ‌‬
‫م ‌‬
‫یرود‪ .‬همچنين ديدن گاو نر ‪ ،‬به نزاع و فتنه يا‬
‫سمت هلکت و نابودی پيش م ‌‬
‫کمک نمودن به انجام عملی سنگين دللت دارد؛ به ويژه‪ ،‬اگر بينند‌هی خواب‬
‫کشاورز باشد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪136‬‬

‫گاومیش‬
‫ديدن گاوميش در خواب‪ ،‬ممکن است به کوشش و تلش و خسته شدن دللت‬
‫داشته باشد و ممکن است نشان‌های از خير نيز‪ ،‬باشد‪.‬‬
‫گچ‬
‫ديدن گچ در خواب‪ ،‬به تداوم عّزت و مقام ‪،‬بهتر شدن وضع خانواده و زن و‬
‫یشود‪.‬‬
‫فرزندان ‪ ،‬ثابت ماندن بر علم و دين ‪ ،‬بهبودی از بيماری تعبير م ‌‬
‫گذشت‬
‫یکند‪ ،‬خداوند نيز‪،‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که از بدی و گناه ديگران گذشت م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫از گناهان او گذشت م ‌‬
‫گربه‬
‫یشود و گفته شده است که ديدن آن‬
‫ديدن گربه در خواب‪ ،‬به خدمتکار تعبير م ‌‬
‫یوفايی نسبت به‬
‫بر دزدی از اهل خانه دللت دارد‪ .‬گربه در خواب‪ ،‬بر کتاب يا ب ‌‬
‫همسر و فرزندان و خويشان نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫گردن‬
‫نرو‪ ،‬اگر کسی‬
‫یشود؛ از اي ‌‬
‫گردن در خواب‪ ،‬به جايگاه قبول امانت تعبير م ‌‬
‫در خواب ببيند که گردنش باريک شده است‪ ،‬ستمکار است و تاب تحمل امانتی‬
‫را که پذيرفته است‪ ،‬ندارد‪ .‬اگر کسی ببيند که در گردنش عيب و نقصی وجود‬
‫دارد‪ ،‬نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده يا در امانتی که به او سپرد‌هاند‪،‬‬
‫خيانت نموده است‪.‬‬
‫گردنبند‬
‫گردنبند برای زن‪ ،‬نشانه زيبايی و زينت است ‪ .‬گردنبند در خواب برای زن‪،‬‬
‫یشود‪ .‬ديدن گردنبند برای مردی که ازدواج‬
‫به شوهر يا پسرش نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫نکرده است‪ ،‬به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نيز‪ ،‬باردار باشد به تولد‬
‫یشود‪.‬‬
‫فرزند پسر تعبير م ‌‬
‫گرسنگی‬
‫گرسنگی در خواب‪ ،‬به از دادن پول يا کوشش فراوان برای زندگی دنيوی‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫گرگ‬
‫ديدن گرگ در خواب‪ ،‬بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫کسی در خواب ببيند که گرگی وارد منزل او شده است‪ ،‬دزدی به خان‌هی او‬
‫یآيد‪ .‬اگر کسی گرگی را در خواب ببيند‪ ،‬شخص ديگری را به عملی متهم‬
‫م ‌‬
‫یکند که انجام نداده است‪.‬‬
‫م ‌‬

‫‪137‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫گرما‬
‫یکند‪ ،‬به سود و‬
‫اگر کسی در زمستان در خواب ببيند که احساس گرما م ‌‬
‫یيابد و اگر اين خواب را در‬
‫منفعت‪ ،‬روزی فراوان و پوشاک گرانبها دست م ‌‬
‫تابستان ببيند‪ ،‬تعبير آن‪ ،‬برخلف اين است‪.‬‬
‫گری )بیماری پوستی(‬
‫گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرک‪ ،‬بر گرفتار غم و‬
‫غصه شدن و خسته شدن از خويشاوندان دللت دارد؛ اما اگر خارش پوست باعث‬
‫بيرون آمدن چرک و آب بشود‪ ،‬بر دست يافتن به مقداری پول و ثروت همراه با‬
‫خستگی و ناراحتی است و اگر خارش پوست باعث زخمی شدن آن شود‪ ،‬بر‬
‫دستيابی به پول و ثروت همراه با غم و اندوه دللت دارد‪.‬‬
‫گریه‬
‫گريه کردن در خواب با صدای بلند همراه با پوشيدن لباس سياه و پاره کردن‬
‫يق‌هی لباس بر غم وغصه ناراحتی دللت دارد‪ .‬اگر گريه به علت ترس از خداوند‬
‫يا گوش دادن به قرآن يا به علت پشيمانی از گناه باشد‪ ،‬بر شادمانی‪ ،‬خوشحالی‬
‫و از بين رفتن غم و غصه دللت دارد‪.‬‬
‫گز‬
‫ديدن درخت گز در خواب‪ ،‬بر رزقی پاک و حلل دللت دارد‪.‬‬
‫گشاد‌هدلی‬
‫اگر کسی در خواب احساس گشاد‌هدلی و شادی نمايد‪ ،‬بر توبه و دوری از گناه‬
‫دللت دارد و اگر آن شخص در گرفتاری و ناراحتی باشد‪ ،‬گرفتاريش دفع‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫ُگل‬
‫ديدن ُگل در خواب‪ ،‬بر ذکر و ياد خداوند دللت دارد‪ .‬بريدن بوته گل بر غم و‬
‫یشود‪.‬‬
‫ناراحتی دللت دارد و چيدن گل به شادی تعبير م ‌‬
‫ِگل و لی‬
‫راه رفتن در ميان ِگل و لی در خواب‪ ،‬بر غم و ترس دللت دارد‪ .‬ديدن گل‬
‫یآب شده باشد‪ ،‬به رشد و زياد شدن‬
‫و لی در خواب زمانی که زمين خشک و ب ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫گياهان تعبير م ‌‬
‫گمراهی‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪138‬‬

‫اگر کسی در خواب ببيند که از راه راستی منحرف شده است و آن را گم‬
‫کرده و گمراه شده است‪ ،‬نشانه اين است که از راه حق و صراط مستقيم منحرف‬
‫گشته است‪.‬‬
‫گناه‬
‫یشود‪.‬‬
‫گناه در خواب‪ ،‬به قرض؛ و گناه کردن به قرض گرفتن تعبير م ‌‬
‫گنج‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که گنجی را يافته است اگر طالب علم باشد‪ ،‬به علم‬
‫یيابد؛ اگر با مقامات بال‬
‫یيابد؛ اگر تاجر باشد‪ ،‬تجارتش رونق م ‌‬
‫و دانش دست م ‌‬
‫یشود‪ .‬هرکس در خواب طلی‬
‫رفاقت داشته باشد‪ ،‬مسؤوليت بزرگی به او داده م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫پنهان شد‌های را ببيند‪ ،‬ثروتمند م ‌‬
‫گنجشک‬
‫گنجشک در خواب‪ ،‬بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مايه خنده‬
‫مردم است‪ ،‬دللت دارد و ممکن است به فرزند پسر نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫گنجه‬
‫گنجه در خواب‪ ،‬بر زن و خانواد‌هی مرد دللت دارد‪.‬‬
‫گورستان‬
‫یباشد‬
‫گورستان در خواب‪ ،‬نشانه قيامت‪ ،‬پند و اندرز‪ ،‬ترس از خدا يا مرگ م ‌‬
‫و ممکن است بر زندان نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫گوسفند‬
‫یشود‪.‬همچنين‬
‫گوسفند در خواب‪ ،‬به مّلت و رعيتی صالح و مطيع تعبير م ‌‬
‫ديدن گوسفند‪ ،‬بر برکت‪ ،‬غنيمت‪ ،‬زن و فرزند‪ ،‬املک و دارايی و درختان پرثمر‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫گوش‬
‫شهايش بزرگ‬
‫یکند‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که گو ‌‬
‫گوش‪ ،‬بر شنيدن دللت م ‌‬
‫نهای پروردگار دللت‬
‫و زيبا شد‌هاند‪ ،‬بر هدايت يافتن و بيشتر گوش كردن فرما ‌‬
‫دارد‪.‬‬
‫گوش دادن‬
‫گوش دادن به قرآن يا احاديث پيامبر)ص( در خواب‪ ،‬دليل هدايت و بازگشت‬
‫یدهد)دزدكی(‪،‬‬
‫به سوی خداست‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که به ديگری گوش م ‌‬
‫یبرد‪.‬‬
‫سّر او را فاش کرده و آبروی او را م ‌‬
‫ِ‬

‫‪139‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫گوشت‬
‫ديدن گوشت در خواب‪ ،‬بر خوشی و رزق و روزی دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫یکند‪.‬‬
‫یخورد‪ ،‬پشت سر آن شخص غيبت م ‌‬
‫خواب ببيند که گوشت انسانی را م ‌‬
‫گوشت ُگراز در خواب‪ ،‬بر پول و مالی حرام دللت دارد‪ .‬گوشت ماهی به رزقی‬
‫یشود‪ .‬ديدن گوشت آميخته با خون که معلوم نباشد از چه‬
‫پاک و نيک تعبير م ‌‬
‫حيوانی است‪ ،‬بر پيدا شدن فتنه و آشوب دللت دارد‪.‬‬
‫گوشواره‬
‫یشود‪ .‬اگر‬
‫ديدن گوشواره در گوش همسر مردی‪ ،‬به تجارت آن مرد تعبير م ‌‬
‫شهايش آويزان است‪ ،‬صاحب‬
‫زن حامله در خواب ببيند که دو گوشواره بر گو ‌‬
‫یشود و ديدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است‪ ،‬به‬
‫فرزند پسر م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫ازدواج او تعبير م ‌‬
‫گیاه سبز‬
‫ديدن گياه سبز در خواب‪ ،‬برای دين انسان خوب است و ديدن آن در دست‬
‫ل بر سالی پرخير و برکت است و اگر شخص فقيری در خواب ببيند که‬
‫مردم‪ ،‬دا ّ‬
‫یخورد‪ ،‬ثروتمند خواهد شد‪.‬‬
‫یکند يا آنها را م ‌‬
‫گياهان را جمع م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪140‬‬

‫»ل«‬
‫لل‬
‫لل شدن در خواب‪ ،‬بر فساد دين شخص و بهتان زدن به ديگران دللت دارد‪.‬‬
‫لب‬
‫لب در خواب‪ ،‬نشانه کمک به مردم است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫بهايش بريده شد‌هاند‪ ،‬نشانه اين است که او پشت سر ديگران يا در حضور‬
‫ل ‌‬
‫یگويد‪.‬‬
‫آنان‪ ،‬اما با اشاره و کنايه عيوب آنها را م ‌‬
‫لحاف‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که لحافی را‬
‫لحاف در خواب‪ ،‬به زن تعبير م ‌‬
‫یرسد‪.‬‬
‫یگيرد يا به آسايش و استراحت م ‌‬
‫یکشد‪ ،‬زن م ‌‬
‫به روی خود م ‌‬
‫لوط پیامبر)ع(‬
‫ديدن لوط پيامبر)ع(در خواب‪ ،‬ممکن است به نگرانی و ناراحتی بين صاحب‬
‫خواب و زن و فرزندانش دللت داشته باشد و ممکن است به پيروز شدن صاحب‬
‫خواب بر دشمنانش تعبير شود‪.‬‬
‫لیمو‬
‫یشود‪ .‬ديدن ليموی‬
‫ديدن ليمو در خواب‪ ،‬اگر زرد باشد به بيماری تعبير م ‌‬
‫سبز در خواب از ديدن ليموی زرد بهتر است‪ .‬درخت ليمو‪ ،‬به فردی سودمند‬
‫یشود‪.‬‬
‫یشود‪ .‬ليمو‪ ،‬به سرزنش کردن نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫برای ديگران تعبير م ‌‬
‫لیوان‬
‫ليوان در خواب‪ ،‬نشانه زن يا خدمتکار است و ليوان پر به زن حامله تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬

‫‪141‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»م«‬
‫مادر‬
‫تعبير ديدن مادر در خواب‪ ،‬به حالت مادر بستگی دارد‪ .‬ممکن است ديدن‬
‫مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات يافتن از بل و ناراحتی دللت‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫مادر شیری‬
‫ديدن مادر رضاعی در خواب‪ ،‬ممکن است به آزاد شدن اسيران و برطرف‬
‫یها تعبير شود‪.‬‬
‫شدن ناراحت ‌‬
‫مؤّذن‬
‫مؤذن در خواب‪ ،‬بر شخصی دللت دارد که ديگران را به خير و نيکوکاری‬
‫یکند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زيارت خانه خدا دللت داشته‬
‫دعوت م ‌‬
‫باشد‪ .‬اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نيز‪ ،‬تعبير ‌شود‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫یگويد‪ ،‬نشانه آن است که در آن منطقه‬
‫ببيند که زنی از بلندگوی مسجد اذان م ‌‬
‫یآيد‪.‬‬
‫تهای زيادی در دين به وجود م ‌‬
‫بدع ‌‬
‫مار‬
‫ديدن مار در خواب‪ ،‬ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بيننده‬
‫خواب دللت داشته باشد و ممکن است بر همساي‌های حسود و شرور دللت كند‪.‬‬
‫مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که ماری‬
‫یدهد و اگر مار را کشت‪ ،‬بر دشمنش‬
‫را به خان‌هاش آورد‪ ،‬دشمنش او را فريب م ‌‬
‫غلبه خواهد کرد‪ .‬اگر کسی ببيند که ماری را بر بستر خوابش کشت‪ ،‬زنش‬
‫خواهد ُمرد‪ .‬اگر ببيند که خان‌هاش پر از مار شده است و او از آنها ترسی ندارد‪،‬‬
‫یشوند‪ .‬اگر مار مرد‌های را‬
‫دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد خانه او م ‌‬
‫چگونه تلش و کوششی از طرف او(‪ ،‬خداوند دشمنش را از بين‬
‫ديد)بدون هي ‌‬
‫یآيند‪ ،‬بدون‬
‫خواهد برد‪ .‬اگر ببيند که چند مار وارد خان‌هی او شده و بيرون م ‌‬
‫اينکه زيانی به او برسانند‪ ،‬دليل بر اين است که دشمنانش از اقوام و‬
‫خويشاوندانش هستند‪.‬‬
‫مارگیر‬
‫ديدن مارگير در خواب‪ ،‬بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دللت دارد‬
‫و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آنها نيز تعبير شود‪.‬‬
‫ماست‬
‫یشود‪.‬‬
‫ماست در خواب‪ ،‬به فطرت اسلم‪ ،‬هدايت‪ ،‬دين و يا دانش تعبير م ‌‬
‫ماسه‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪142‬‬

‫ديدن شن و ماسه در خواب‪ ،‬بر پول و زيارت خان‌هی خدا دللت دارد و ممکن‬
‫است بر دشنا‌مگويی و بهتان زدن نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫ماه‬
‫یکند و اگر زنی کافر چنين‬
‫اگر کسی ماه را در اتاق خود ببيند‪ ،‬همسری پيدا م ‌‬
‫یگرود و اگر کسی ماه را در روی زمين ببيند‪،‬‬
‫خوابی ببيند‪ ،‬به دين اسلم م ‌‬
‫یشوند و اگر کسی‬
‫یرود‪ .‬خورشيد و ماه به پدر و مادر تعبير م ‌‬
‫مادرش از دنيا م ‌‬
‫یکنند‪ ،‬نشانه آن است که پدر و‬
‫در خواب ببيند که خورشيد و ماه برای او سجده م ‌‬
‫مادرش از او راضی هستند‪.‬‬
‫ماهی‬
‫ديدن ماهی در خواب‪ ،‬اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و‬
‫یشود‪ .‬اگر‬
‫یشمار و نامشخص بود به مال و غنيمت تعبير م ‌‬
‫اگر تعداد آنها ب ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند‬
‫ماهی زنده باشد به کنيز يا دختر باکره تعبير م ‌‬
‫یيابد‪.‬‬
‫که به ماهيگيری رفته است‪ ،‬خير و منفعت م ‌‬
‫مجلس‬
‫اگر کسی در خواب مجلسی از علما را ببيند‪ ،‬به علم و مقامش افزوده و‬
‫یکند‬
‫یشود و اگر مجلس وعظی را ببيند که در آن‪ ،‬مردم را نصيحت م ‌‬
‫سربلند م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫و وعظش نيز‪ ،‬به پايان رسيد‪ ،‬اوامرش در ميان مردم اجرا م ‌‬
‫محاسبه‬
‫محاسبه از مرده در خواب‪ ،‬بر سزا دادن او دللت دارد‪ .‬ديدن محاسب‌هی‬
‫شخص از خودش‪ ،‬بر توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند دللت دارد‪.‬‬
‫محصول کشاورزی‬
‫ديدن محصولت کشاورزی در خواب‪ ،‬به آسان شدن امور سخت و دست يافتن‬
‫به رزق و روزی نيکو دللت دارد‪ .‬گرفتن محصولت کشاورزی در بازاری‬
‫معين‪ ،‬بر سوددهی و نفع بسيار‪ ،‬هنگام خريد و فروش در آن بازار دللت دارد‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مردم در محل پسنديده و نيکويی‪ ،‬به جم‌عآوری‬
‫یپردازند‪ ،‬نزد خداوند برای آن مردم‪ ،‬به تناسب آنچه که جم‌عآوری‬
‫محصول م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫نمود‌هاند‪ ،‬پاداش نيک نوشته م ‌‬
‫مدفوع‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که در حال مدفوع کردن است و مردم نيز‪ ،‬به او‬
‫یکنند‪ ،‬بايد از اعمالی که مايه آبروريزی هستند به شدت بپرهيزد‪ .‬اگر‬
‫نگاه م ‌‬
‫یدهد و به‬
‫یکند‪ ،‬زنش را طلق م ‌‬
‫کسی در خواب ببيند که در بسترش مدفوع م ‌‬

‫‪143‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫سهايش را به مدفوع و‬
‫یگردد و اگر ببيند که بدن و لبا ‌‬
‫بيماری درازمدتی مبتل م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫نجاست آلوده کرد‪ ،‬مرتکب جرم و گناهی م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪144‬‬

‫مدینه‬
‫یشود ‪ :‬خير‪ ،‬آرامی و‬
‫ديدن شهر مدينه در خواب‪ ،‬بر شش وجه تعبير م ‌‬
‫آسايش‪ ،‬مغفرت‪ ،‬رحمت‪ ،‬نجات و خوشی و رفاه زندگی‪.‬‬
‫مرد‌هشور‬
‫ديدن مرد‌هشور در خواب‪ ،‬نشانه برطرف شدن غم و غصه است‪.‬‬
‫مرزداری‬
‫مرزداری کردن در راه خدا بر تقوا‪ ،‬ثابت ماندن بر عبادت و دوام داشتن بر‬
‫اطاعت از دستورات پروردگار و پيروی از سنت پيامبر)ص( دللت دارد‪ .‬اگر‬
‫یيابد‬
‫یگردد‪ ،‬بيماريش بهبود م ‌‬
‫مريضی در خواب ببيند که مرزداری از مرز برم ‌‬
‫یگردد‪.‬‬
‫و اگر گ‌مشد‌های داشته باشد‪ ،‬برم ‌‬
‫مرغ‬
‫ديدن مرغ در خواب‪ ،‬بر زنی زيبا و ساد‌هلوح دللت دارد‪.‬‬
‫مرگ‬
‫یشود و بر گشايش زندگی‬
‫تها تعبير م ‌‬
‫مرگ در خواب‪ ،‬به از بين رفتن لّذ ‌‬
‫برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است‪ ،‬دللت دارد و برای کسی که زندگی‬
‫راحتی دارد‪ ،‬تعبيرش برعکس است‪ .‬مرگ در خواب‪ ،‬بر عاقل بودن آن شخصی‬
‫که به فکر مرگ است دللت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن‬
‫برای آن دللت داشته باشد‪ .‬مرگ ممکن است‪ ،‬بر يقين نيز‪ ،‬دللت داشته باشد و‬
‫یشود‪.‬همچنين مرگ‪ ،‬به‬
‫گهای زياد در خواب به فتنه و آشوب تعبير م ‌‬
‫ديدن مر ‌‬
‫یشود و ممکن است بر استراحت نيز‪ ،‬دللت داشته‬
‫خويشاوندان شوهر تعبير م ‌‬
‫باشد‪ .‬مرگ‪ ،‬نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن‬
‫نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب مرد‌های را ببيند که به او بگويد نمرده‬
‫است‪ ،‬آن شخص در مقام شهيدان قرار گرفته است و اگر مرد‌های را ببيند که‬
‫نگونه است‪ .‬مرگ در خواب برای کسی‬
‫یخندد‪ ،‬حال آن مرده نزد خداوند هما ‌‬
‫م ‌‬
‫که ترس و هراس يا غم و غص‌های دارد‪ ،‬نشانه خوبی است‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫تگذار به‬
‫یکند‪ ،‬يک نفر يهودی‪ ،‬مسيحی‪ ،‬جاهل يا بدع ‌‬
‫ببيند که مرد‌های را زنده م ‌‬
‫یکند‪ ،‬گروه گمراهی را‬
‫یآورد و اگر ببيند که مرد‌هها را زنده م ‌‬
‫دست او ايمان م ‌‬
‫ندهنده اين‬
‫یکند و اگر کسی ببيند که مرد‌های در دريايی غرق شد‪ ،‬نشا ‌‬
‫هدايت م ‌‬
‫است که آن شخص در گناهانش غرق شده است‪ .‬ممکن است مرگ عالم در‬
‫خواب‪،‬نشانه ظهور بدعت در دين باشد و مرگ پدر و مادر در خواب‪ ،‬نشانه‬
‫تنگ شدن شرايط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب‪ ،‬نشانه از دست‬
‫یباشد‪.‬‬
‫دادن چيزی دنيوی م ‌‬

‫‪145‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫مروارید‬
‫یشود‪.‬‬
‫مرواريد در خواب به دانش‪ ،‬پول يا سخن نيک تعبير م ‌‬
‫مسافرت‬
‫یدست باشد‪ ،‬به ثروتمند شدن او‬
‫مسافرت در خواب برای کسی که بينوا و ته ‌‬
‫یرود‪ ،‬وضعيت‬
‫یشود و اگر کسی در خواب ببيند که به مسافرت م ‌‬
‫تعبير م ‌‬
‫یکند‪ .‬ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از‬
‫زندگی او تغيير م ‌‬
‫گناه يا بر رفع نياز دللت داشته باشد‪ .‬اگر بيماری در خواب ببيند که به مقصدی‬
‫یکند‪ ،‬بر مرگ او دللت دارد و ممکن است سفر به عذاب‬
‫دور و نامعلوم سفر م ‌‬
‫و ناراحتی نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫مسجد‬
‫مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دللت دارد‪ .‬اگر کسی ببيند که خان‌هاش‬
‫یشود‪ .‬ديدن‬
‫مسجد شده است‪ ،‬خير و برکت و سربلندی و ايمان به او عطا م ‌‬
‫یتوجهی علما به مسائل دينی و دست کشيدن از امر‬
‫مساجد خالی در خواب‪ ،‬بر ب ‌‬
‫به معروف و نهی از منکر دللت دارد‪ .‬ساختن مسجد در خواب به پيروزی و‬
‫یکند که‬
‫یشود‪ .‬ديدن مسجد جامع در خواب‪ ،‬بر مكانی دللت م ‌‬
‫برتری تعبير م ‌‬
‫یرسد‪ .‬وارد‬
‫یبرند و هرکس به تناسب خود به بهر‌های م ‌‬
‫مردم از آن بهره نيک م ‌‬
‫شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است‪،‬به اجرای عدالت‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که وارد مسجدالحرام شد‪ ،‬از‬
‫برای او تعبير م ‌‬
‫یشود و عهد و پيمانش درست است‪.‬‬
‫ترس ايمن م ‌‬
‫مسخره کردن‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در‬
‫مسخره کردن در خواب‪ ،‬به شکست و ناکامی تعبير م ‌‬
‫یدهند‪.‬‬
‫یکنند در خريد و فروش او را فريب م ‌‬
‫خواب ببيند که او را مسخره م ‌‬
‫مسواک‬
‫نهايش( استفاده‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که از مسواک )برای پاک کردن دندا ‌‬
‫یکند و ممکن است بر پاک شدن از‬
‫یکند‪ ،‬سنت پيامبر خدا)ص( را زنده م ‌‬
‫م ‌‬
‫گناهان يا انجام عملی که باعث نزديکی به خداوند باشد‪ ،‬دللت نمايد‪.‬‬
‫مسیحی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مسيحی شده است‪ ،‬دچار بدعت شده است‪ .‬ديدن‬
‫مسيحيان در خواب بر دشمنان در لباس دوست دللت دارد‪.‬‬
‫مشغول بودن‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که سرگرم و مشغول است‪ ،‬با کنيز دوشيز‌های‬
‫یکند‪.‬‬
‫ازدواج م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪146‬‬

‫مشک‬
‫یبويد يا صاحب آن است‪ ،‬نشانه خير‬
‫مشک در خواب برای کسی که آن را م ‌‬
‫و رفاه در زندگی است‪.‬‬
‫مصل‬
‫ديدن مصل يا جايگاه نماز عيد در خواب‪ ،‬نشانه آهنگ شادی و شادمانی و‬
‫یباشد‪.‬‬
‫برطرف شدن غم و غصه م ‌‬
‫معّلم‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن معّلم در خواب‪ ،‬به سلطان يا فرمانروا تعبير م ‌‬
‫مغز‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مغز بزرگی دارد‪ ،‬بر بزرگی عقل او دللت دارد‬
‫یکند‪.‬‬
‫و اگر ديد که مغز ندارد‪ ،‬بر نادانی او دللت م ‌‬
‫مکه‬
‫وارد شدن به شهر مکه در خواب‪ ،‬نشانه آسايش و ايمن شدن از ترس و بيم‪،‬‬
‫رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است‪.‬‬
‫مکیدن‬
‫مکيدن در خواب‪ ،‬بر به دست آوردن پول و ثروت دللت دارد‪.‬‬
‫مگس‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی در‬
‫یارزش و ضعيف تعبير م ‌‬
‫مگس در خواب‪ ،‬به مردی ب ‌‬
‫یچرخد‪ ،‬دشمنی ضعيف و ناتوان دارد که‬
‫خواب ببيند که مگسی دور سرش م ‌‬
‫یخواهد بر او غلبه کند‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که مگسی بر روی چيزی‪،‬‬
‫م ‌‬
‫در خانه اش نشسته است‪ ،‬از آن چيز در مقابل دزد محافظت نمايد‪ .‬اگر کسی‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند‬
‫یکشد‪ ،‬آرامش و تندرستی به او عطا م ‌‬
‫ببيند که مگسی را م ‌‬
‫سهای زيادی در خان‌هی او جمع شد‌هاند‪ ،‬دشمنانش به او زيان وارد‬
‫که مگ ‌‬
‫یکنند‪.‬‬
‫م ‌‬
‫ملخ‬
‫خهای بسيار در ديگی‬
‫یشود‪ .‬ديدن مل ‌‬
‫ديدن ملخ در خواب‪ ،‬به عذاب تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫بزرگ به پول و ثروت تعبير م ‌‬

‫‪147‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫مناره‬
‫یپردازد‪.‬‬
‫مناره در خواب‪ ،‬بر مردی دللت دارد که به اصلح ميان مردم م ‌‬
‫ديدن مناره ی ويران بر مرگ عالمی دللت دارد و اگر کسی ببيند که بالی‬
‫منارة چوبی بلندی رفته است‪ ،‬با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروايی و قدرتی‬
‫یيابد‪.‬‬
‫بزرگ دست م ‌‬
‫منبر‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که بالی منبر رفته است و برای مردم سخنانی‬
‫یشود يا به نيکی در‬
‫یگويد‪ ،‬سلطه و قدرتی بزرگ به او عطا م ‌‬
‫خوب و نيکو م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫ميان مردم مشهور م ‌‬
‫مو‬
‫ديدن مو‪ ،‬مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولنی تعبير‬
‫یشود‪ .‬کندن يا تراشيدن موی زير بغل يا موی زهار در خواب به پرداخت وام‬
‫م ‌‬
‫یشود‪ .‬ديدن‬
‫و قرض و رفع غم و غصه و پيروی از سنت پيامبر)ص( تعبير م ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارايی م ‌‬
‫موج‬
‫یشود‪.‬‬
‫ديدن موج در خواب‪ ،‬به تنگنا و عذاب تعبير م ‌‬
‫مورچه‬
‫ديدن مورچ‌هها در خواب‪ ،‬بر عد‌های از افراد ضعيف دللت دارد‪ .‬اگر بيماری‬
‫یرود‪ .‬ديدن مورچه‬
‫یشوند‪ ،‬از دنيا م ‌‬
‫در خواب ببيند که مورچ‌هها وارد بدن او م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که‬
‫در خواب‪ ،‬به خير و برکت و روزی نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یشود‪ ،‬به خير و برکت خانه او افزوده م ‌‬
‫مورچه وارد خانه او م ‌‬
‫موریانه‬
‫ديدن موريانه در خواب‪ ،‬به علم و دانش و جستجوی فراوان دللت دارد‪ .‬ديدن‬
‫بدستی بر مرگ شخص دللت دارد‪.‬‬
‫موريانه در جيب يا چو ‌‬
‫موسی پیامبر)ع(‬
‫ديدن موسی پيامبر)ع( در خواب‪ ،‬نشانه تسلط و پيروزی اهل حق بر اهل‬
‫باطل و هلکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است‪ .‬ممکن است ديدن‬
‫موسی)ع( در خواب‪ ،‬به گرفتار بل و مصيبت شدن و جدا شدن از خانواده و‬
‫خويشان‪ ،‬از دوران کودکی تعبير شود‪ .‬ديدن آن حضرت در خواب ممکن است‬
‫بر سفری دريايی و سرانجامی نيک نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫یرسد‬
‫ببيند كه عصای حضرت موسی را در دست دارد‪ ،‬به درجه و مقامی بلند م ‌‬
‫یگردد‪.‬‬
‫و بر دشمنانش پيروز م ‌‬
‫موش‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪148‬‬

‫یشود‪.‬‬
‫موش در خواب‪،‬به زنی فاسق تعبير م ‌‬
‫ِمه‬
‫ديدن ِمه در خواب‪ ،‬بر سرگردانی مردم در امور دينی و دنيوی دللت دارد‪.‬‬
‫مهر‬
‫ديدن مهر در خواب‪ ،‬بر به پايان رساندن امور دللت دارد‪.‬‬
‫مهمان‬
‫ديدن مهمان در خواب‪ ،‬بر مژده ی تولد فرزند پسر دللت دارد‪ .‬اگر کسی در‬
‫خواب‪ ،‬مهمان ببيند و زنش حامله نبود‪ ،‬به زودی روزی پرنعمتی به او عطا‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫مهندس‬
‫نها‪ ،‬ثروتمندی بعد از فقر‬
‫ديدن مهندس در خواب‪ ،‬بر بازسازی و تعمير ويرا ‌‬
‫يا تندرستی بعد از بيماری دللت دارد‪.‬‬
‫میخ‬
‫یشود که ديگران توسط او به مرادشان‬
‫ميخ در خواب‪ ،‬به مردی تعبير م ‌‬
‫یرسند‪.‬‬
‫م ‌‬
‫میخانه‬
‫ميخانه در خواب‪ ،‬بر غم و غصه‪ ،‬نزاع و درگيری‪ ،‬و گناهانی که مجازات‬
‫شرعی دارند‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫میمون‬
‫ميمون در خواب‪ ،‬مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنين‬
‫یگردد‪ .‬ممکن است ديدن ميمون‪ ،‬بر‬
‫نشانه اعمالی است که مايه خشم مردم م ‌‬
‫يهود دللت داشته باشد‪ .‬همچنين ميمون در خواب‪ ،‬به مردی فقير و مستمند تعبير‬
‫تها از او گرفته شده است‪.‬‬
‫یشود که نعم ‌‬
‫م ‌‬
‫میوه‬
‫ديدن ميو‌های که شيرين است‪ ،‬بر روزی و دانشی مفيد دللت دارد و اگر ميوه‬
‫ترش باشد‪ ،‬بر پول حرام يا بدتر شدن بيماری دللت دارد‪ .‬ميو‌هی تر و تازه‪ ،‬به‬
‫یشود‪ .‬ميوه در خواب‪ ،‬به زن گرفتن‬
‫خير و خوشی و رزق و روزی تعبير م ‌‬
‫نيز‪ ،‬تعبير شده است و گفته شده است که ديدن ميوه برای فقرا‪ ،‬ثروتمندی؛ و‬
‫برای ثروتمندان‪ ،‬زياد شدن ثروت و دارايی است‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫یشود‪ ،‬در ميان مردم به صفت فردی نيکوکار شهرت‬
‫بر سر او ميوه انداخته م ‌‬
‫یکند‪.‬‬
‫پيدا م ‌‬

‫‪149‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫میو‌هفروش‬
‫یکند و مردم‬
‫ميو‌هفروش در خواب‪ ،‬مردی است که از اسرار مردم محافظت م ‌‬
‫یدانند‪ .‬ميو‌هفروش‪ ،‬ممکن است بر مال و‬
‫در دارايی و اسرار خود‪ ،‬او را امين م ‌‬
‫دارايی‪ ،‬زن‪ ،‬روزی و منفعت نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪150‬‬

‫»ن«‬
‫ناامیدی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که به يأس و نااميدی دچار گشته است‪ ،‬به ناراحتی و‬
‫یشود به دليل اين آيات‬
‫یشود و رحمت و نعمت از او برداشته م ‌‬
‫گرفتاری دچار م ‌‬
‫قرآنی ‪» :‬و لئن اذقنا النسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لیؤس‬
‫کفور«؛ يعنی‪ ،‬اگر به انسان‪ ،‬رحمتی از جانب خود چشانيديم‪ ،‬سپس از او‬
‫برگرفتيم نااميد و ناسپاس خواهد شد و »و ان مسه الشر فیؤس قنوط«؛‬
‫یشود‪ .‬نااميدی از رحمت‬
‫يعنی‪ ،‬و اگر انسان دچار شّر گردد نااميد و سرخورده م ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫خداوند در خواب‪ ،‬نشانه شرک و ارتکاب گناهان م ‌‬
‫نابینایی‬
‫یشود‪.‬‬
‫نابينايی در خواب‪ ،‬به گمراهی در دين تعبير م ‌‬
‫ناخدا‬
‫ديدن ناخدا در خواب‪ ،‬بر سفری دور و طولنی دللت دارد‪.‬‬
‫نامه‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که نام‌های به دست او رسيده است که در آن مژد‌های‬
‫لکننده وجود دارد‪ ،‬دليلی بر عاقبت به خيری او يا عطای مال و زن و‬
‫خوشحا ‌‬
‫یباشد‪.‬‬
‫فرزند و روزی نيک م ‌‬
‫نام‌هرسان‬
‫بوجوش و سفر کردن دللت‬
‫توآمد‪ ،‬جن ‌‬
‫ديدن نام‌هرسان در خواب‪ ،‬بر رف ‌‬
‫دارد‪.‬‬
‫نان‬
‫ديدن نان سفيد‪ ،‬بر زندگی خوش و رزقی پاک دللت دارد و اگر کسی ببيند‬
‫ک ترين و بهترين نوع‬
‫یکند‪ ،‬پا ‌‬
‫نهای سفيد‪ ،‬بهترين آنها را انتخاب م ‌‬
‫که از ميان نا ‌‬
‫یکند‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که بين مردم‪ ،‬نان‬
‫زندگی و دانش را انتخاب م ‌‬
‫یيابد و اگر‬
‫یکند و خود طالب علم باشد‪ ،‬به علم موردنياز خود دست م ‌‬
‫توزيع م ‌‬
‫یشود‪ .‬اگر کسی ببيند که‬
‫واعظ باشد‪ ،‬پند و اندرزهايش در ميان مردم منتشر م ‌‬
‫یرسد‪ .‬همچنين ديدن نان برای‬
‫یدهد‪ ،‬به ملک و ثروت م ‌‬
‫مرد‌های به او نان م ‌‬
‫ندهند‌هی روزی فراوان‬
‫افراد مجّرد بر ازدواج دللت دارد و نان بزرگ‪ ،‬نشا ‌‬
‫است‪ .‬نان‪ ،‬بر از بين رفتن غم و اندوه نيز‪ ،‬دللت دارد‪ .‬نان گرم و تازه‪ ،‬بر‬
‫رزق و روزی؛ نان بيات و مانده‪ ،‬بر تباهی دين يا تباهی احوال همسر دللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫نان خرد شده‬

‫‪151‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫ديدن نان خرد شده در آبگوشت‪ ،‬بر زندگی و كسب دللت دارد‪ .‬اگر کسی ديد‬
‫یرسد‪.‬‬
‫که کاسه اش پر از نان خرد شده است‪ ،‬نعمت فراوان دنيوی به او م ‌‬
‫نانوا‬
‫ديدن نانوا در خواب‪ ،‬بر زندگی خوش يا بر پدر و دوست داشتن دللت دارد‬
‫یشود‬
‫و اگر کسی در خواب ببيند که نانوا شده است‪ ،‬پول فراوانی به او بخشيده م ‌‬
‫یرسد و غم و‬
‫یدهد‪ ،‬بهره ی دنيوی به او م ‌‬
‫و اگر ببيند که نانوا به او نان م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫اندوهش برطرف م ‌‬
‫جار‬
‫نّ‬
‫یشود که ادب و اخلق را به‬
‫جار در خواب‪ ،‬به مردی باادب تعبير م ‌‬
‫ديدن ن ّ‬
‫یچيند‪ .‬ديدن‬
‫بها را بريده و به درستی کنار هم م ‌‬
‫جار چو ‌‬
‫یآموزد‪ ،‬زيرا ن ّ‬
‫مردم م ‌‬
‫جار در خواب‪ ،‬ممکن است به ايستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار‬
‫نّ‬
‫جاری و اسباب آن‪ ،‬به سفر کردن‬
‫کردن آنها به انجام امور دللت داشته باشد‪ .‬ن ّ‬
‫جاری بر درواز‌هها بر زن و فرزندان دللت دارد‪.‬‬
‫یشود و ن ّ‬
‫نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪152‬‬

‫نخل‬
‫یشود‬
‫ديدن نخل در خواب‪ ،‬به مردی عالم يا مسلمانی خّير برای مردم تعبير م ‌‬
‫و گفته شده است که ديدن نخل در خواب‪ ،‬بر عمر طولنی و فراوانی مال و‬
‫ثروت دللت دارد‪.‬‬
‫نردبان‬
‫نردبان‪ ،‬بر بال رفتن مقام و مرتب‌هی انسان دللت دارد‪ .‬پايين آمدن از نردبان‬
‫برای کسی که در سفر است‪ ،‬به بازگشتن به منزل؛ و برای کسی که دارای‬
‫یشود‪.‬‬
‫مقامی است‪ ،‬به از دست دادن مقام تعبير م ‌‬
‫نزاع‬
‫نزاع و درگيری در خواب‪ ،‬به غم و اندوه و ناراحتی و گرفتاری دللت دارد‬
‫یکند‪ ،‬به غمی بزرگ دچار‬
‫و اگر کسی در خواب ببيند که با شخصی نزاع م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫نشستن‬
‫نشستن در خواب‪ ،‬نشانه ناتوانی و شکست است و نشستن زن‪ ،‬نشانه دير‬
‫شوهر کردن اوست‪.‬‬
‫نصیحت‬
‫نصيحت شنيدن از دشمن در خواب‪ ،‬بر مکر و فريب دللت دارد؛ زيرا‬
‫یفرمايند ‪» :‬و قاسمهما انی لکم لمن الناصحین‬
‫خداوند در مورد شيطان م ‌‬
‫فدلیهما بغرور«؛ يعنی‪ ،‬شيطان برای آن دو )آدم و حوا( قسم خورد که من از‬
‫پنددهندگان شما هستم و آن دو را فريب داد ‪...‬‬
‫نفقه‬
‫نفقه دادن به خويشاوندان در خواب‪ ،‬بر خير و پاداش نيک يا روزی فراوان‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫نقاب‬
‫نقاب زدن بر صورت از طرف زن‪ ،‬بر دينداری و پاکدامنی او دللت دارد و‬
‫اگر زنی در خواب ببيند که نقابش را کنار زده است ممکن است به ادای حج يا‬
‫عمره نايل شود‪.‬‬
‫نّقاش‬
‫ديدن نّقاش در خواب‪ ،‬بر فريب دنيا يا مردی دنيوی دللت د ارد‪.‬‬
‫نقره‬

‫‪153‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫نقره در خواب‪ ،‬مال و ثروتی است که جمع شده است و پول و سکه نقره‪ ،‬به‬
‫یشود‪ .‬ظرف نقره‪ ،‬به بازرگانی و کردار نيک‬
‫دختری سفيد و زيباروی تعبير م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫نگهبان شب‬
‫ديدن نگهبان شب در خواب‪ ،‬بر امنيت و صلح دللت دارد‪.‬‬
‫نماز خواندن‬
‫نماز خواندن در خواب‪ ،‬دليلی بر وفا نمودن به عهد و پيمان و رسيدن به‬
‫مقصود و آرزو است؛ ممکن است ‪،‬بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در‬
‫تنگی و ناراحتی است‪ ،‬تعبير شود‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که نماز سنت‬
‫سک به سنت پيامبر)ص( و دوست‬
‫یخواند‪ ،‬نشانه اخلص در دينداری‪ ،‬تم ّ‬
‫م ‌‬
‫داشتن خداوند است‪ .‬خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خير شدن تعبير‬
‫یشود‪.‬‬
‫م ‌‬
‫نمک‬
‫یشود‪.‬‬
‫نمک در خواب‪ ،‬به خير و نعمت و پشت کردن به دنيا تعبير م ‌‬
‫نوح)ع(‬
‫یکند و از طرف مردم‬
‫هر کس نوح)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬عمری طولنی م ‌‬
‫یشود و صاحب‬
‫یشود؛ اما سرانجام بر آنان چيره م ‌‬
‫به اذيت و آزار دچار م ‌‬
‫تهای خداوند خواهد شد‪ .‬و گفته شده است که‬
‫یگردد و شکرگزار نعم ‌‬
‫فرزند م ‌‬
‫ديدن نوح)ع( در خواب بر از بين رفتن کافران و نجات مؤمنان دللت دارد‪.‬‬
‫نور‬
‫ديدن نور در خواب‪ ،‬بر اعمال نيک و هدايت و توبه بعد از گناه و سرپيچی‬
‫یشود‪.‬‬
‫از فرمان خداوند دللت دارد‪ .‬نور به علم و قرآن نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫نهار‬
‫یشود‪.‬‬
‫اگر کسی در خواب نهار بخواهد‪ ،‬به خستگی زياد دچار م ‌‬
‫نهنگ‬
‫ديدن نهنگ در خواب‪ ،‬بر ناراحتی و اندوه‪ ،‬بل و مصيبت و خشم خداوند‬
‫دللت دارد‪.‬‬
‫نی‬
‫یشکر در خواب‪ ،‬بر‬
‫یشود‪ .‬ديدن ن ‌‬
‫یارزش تعبير م ‌‬
‫نی در خواب‪ ،‬به افراد ب ‌‬
‫طلب روزی با خستگی و مشّقت دللت دارد‪ .‬ديدن نی شکافته شده به آزاد شدن‬
‫یشود‪.‬‬
‫زندانی و اسير و شفای بيماری تعبير م ‌‬
‫نیزه‬

‫تعبیر خواب‬

‫ديدن نيزه در خواب‪ ،‬بر جنگ و جدايی و دشمنی دللت دارد‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫‪155‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»و«‬
‫واعظ‬
‫ديدن واعظ در خواب‪ ،‬بر گريه و ناراحتی دللت دارد‪.‬‬
‫وداع گفتن‬
‫وداع گفتن يا خداحافظی کردن از کسی در خواب‪ ،‬به جدايی از او به علت‬
‫یکند‪ .‬وداع گفتن در خواب برای بيمار‪ ،‬به مرگ او‬
‫مردن يا دليل ديگر دللت م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫و برای زن به طلق دادن او تعبير م ‌‬
‫ورم‬
‫ديدن ورم در خواب‪ ،‬بر چيزی اضافه وزيادی دللت دارد‪.‬‬
‫ویرانی‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که مکانی آباد ويران شده و خان‌ههايش فرو ريخت‌هاند‪،‬‬
‫یشوند‪ .‬اگر محلی را به‬
‫صاحبان آن خان‌هها به گمراهی يا مصيبتی دچار م ‌‬
‫صورت آباد ديد‪ ،‬بر دينداری و نيکوکاری اهالی آن دللت دارد‪ .‬اگر کسی محل‬
‫ويرانی را ديد که آباد شده است‪ ،‬بر دينداری و نيکوکاری اهالی آن و بازگشت‬
‫آنها از گمراهی به هدايت دللت دارد‪ .‬اگر زنی در خواب ديد که سقف خان‌هاش‬
‫فرو ريخته است‪ ،‬شوهرش می ميرد و دركل‪ ،‬ويرانی و فرو ريختن هر قسمت‬
‫ب خانه يا شخصی در آن خانه‬
‫از خانه در خواب‪ ،‬مصيبت است و به مرگ صاح ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪156‬‬

‫»هـ«‬
‫هابیل)ع(‬
‫ديدن هابيل)ع( در خواب‪ ،‬به مورد حسد قرار گرفتن و آزار ديدن از دشمنان‬
‫یشود‪.‬‬
‫تعبير م ‌‬
‫هارون)ع(‬
‫یشود که به‬
‫اگر کسی هارون)ع( را در خواب ببيند‪ ،‬جانشين فرد ديگری م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫خاطر آن به بل و ناراحتی دچار م ‌‬
‫هتل‬
‫ديدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است‪.‬‬
‫هدهد‬
‫یشود و ممکن است‪ ،‬بر عذاب و‬
‫ديدن هدهد‪ ،‬به پيا‌مرسانی راستگو تعبير م ‌‬
‫گرفتاری نيز‪ ،‬دللت داشته باشد‪.‬‬
‫هدیه‬
‫ديدن هديه در خواب‪ ،‬به شادی‪ ،‬محبت و آشتی بين دو نفر که از هم جدا‬
‫یشود‪.‬‬
‫شد‌هاند‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫هلل‬
‫ديدن هلل يا ماه شب اول در خواب‪ ،‬بر راستگويی و وفای به عهد دللت‬
‫دارد‪ .‬ديدن آن در يکی از ما‌ههای حج‪ ،‬ممکن است نشانه رفتن به حج باشد‪.‬‬
‫خيری در تاريک ديدن هلل وجود ندارد‪.‬‬
‫هود)ع(‬
‫یارزش‬
‫هر کس هود)ع( را در خواب ببيند ابتدا زير دست قومی جاهل و ب ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫یگيرد‪ ،‬اما در نهايت بر آنان چيره م ‌‬
‫قرار م ‌‬
‫هوو‬
‫ديدن هوو در خواب‪ ،‬ممکن است نشانه غم و غصه باشد‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫تعبیرخواب‬

‫»ی«‬
‫یادگیری‬
‫اگر کسی در خواب ببيند که به يادگيری قرآن‪ ،‬حديث‪ ،‬حکمت يا هرگونه‬
‫یشود يا از گمراهی نجات‬
‫صنعتی مشغول است‪ ،‬از فقر نجات يافته و ثروتمند م ‌‬
‫یشود‪.‬‬
‫يافته‪ ،‬به راه راست رهنمون م ‌‬
‫یاسمن‬
‫یيابد‪ .‬ديدن‬
‫هرکس در خواب ياسمن ببيند به خير و خوشی و شادی دست م ‌‬
‫ياسمن در خواب‪ ،‬ممکن است به رفع غم و غصه نيز‪ ،‬تعبير شود‪.‬‬
‫یاقوت‬
‫شگذرانی دللت دارد‪ .‬اگر کسی‬
‫ديدن ياقوت در خواب‪ ،‬بر پول و ثروت و خو ‌‬
‫که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببيند که انگشتری ياقوت در دست دارد‪،‬‬
‫یکند؛ زيرا خداوند حوريان بهشت را به‬
‫با زنی زيباروی و ديندار ازدواج م ‌‬
‫ياقوت و مرجان تشبيه نموده است ‪» :‬کانهن الیاقوت و المرجان«‬
‫یتیم‬
‫يتيمی در خواب‪ ،‬بر ذّلت و پستی دللت دارد‪ .‬اگر کسی در خواب ببيند که‬
‫یشوند؛ زيرا يتيم‪ ،‬ست‌مديده و مال و سامانش‬
‫يتيم شده است‪ ،‬ديگران بر او چيره م ‌‬
‫در دست ديگران است‪.‬‬
‫یحیی پیامبر)ع(‬
‫یشود‪.‬‬
‫هرکس يحيی)ع( را در خواب ببيند به او ورع و تقوا عطا م ‌‬
‫یعقوب پیامبر)ع(‬
‫ديدن يعقوب)ع( در خواب‪ ،‬بر داشتن گمشد‌های دللت دارد و به سرانجام نيک‬
‫یشود‪.‬‬
‫نيز‪ ،‬تعبير م ‌‬
‫یوزپلنگ‬
‫ديدن يوزپلنگ در خواب‪ ،‬به رفعت‪ ،‬شکوه و سربلندی همراه با خشم و‬
‫یشود‪.‬‬
‫ستيز‌هجويی تعبير م ‌‬
‫یونس پیامبر)ع(‬
‫هرکس يونس پيامبر)ع( را در خواب ببيند در انجام مسؤوليتی که به او سپرده‬
‫یشود؛‬
‫یکند و به خاطر آن دچار زندان‪ ،‬غم يا تنگنای زندگی م ‌‬
‫یشود‪ ،‬عجله م ‌‬
‫م ‌‬
‫یکند‪ .‬ديدن چنين خوابی‪ ،‬بر زود عصبانی شدن بيننده‬
‫اما در نهايت نجات پيدا م ‌‬
‫آن نيز‪ ،‬دللت دارد‪.‬‬
‫یهود‬

‫تعبیر خواب‬

‫‪158‬‬

‫یفرمايند ‪» :‬و‬
‫ديدن يهودی در خواب‪ ،‬بر دشمن دللت دارد؛ زيرا خداوند م ‌‬
‫لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود ‪«...‬؛ يعنی‪ ،‬شديدترين‬
‫دشمنی نسبت به اهل ايمان را در ميان يهوديان خواهی يافت‪ .‬اگر کسی در خواب‬
‫یکند که از حق‬
‫یکند‪ ،‬با کسی برخورد م ‌‬
‫ببيند که با يک نفر يهودی داد و ستد م ‌‬
‫و راستی روی گردان است‪.‬‬