P. 1
3ouloum-chari3a

3ouloum-chari3a

|Views: 1,428|Likes:
منشور بواسطةcol302011dz

More info:

Published by: col302011dz on Apr 03, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

1

شْ٬ٌٟٿح 1 : سيْٸ٬ٿح ضْزؼط ِٳ ڂَّټٿح څآَٸٿح پثخًٓ .
1 ) شلٴٛ صخّٓح فَٗ 4 - 5 ٍِٓيڄٿح دخظټٿح نڃ :
ي٫َٿح / 4 : ( څحيؿٌٿح سٍخػح + لح سٍيٸر َْٻٌظٿح )
{ ٪٤ٷ ٍٕٝح ِٳً } شٴڀظوڃ ٩خٸر { صحًٍخـظڃ } صخٸٛٚظڃ
َٿخ٬ط وطٍيٷ پثٙى نڃ ٌىً ُهَْؼٻً ٪َّٿح پْڀٷً نزًٓ ذْ٣ خينڄٳ
{ صخنؿً } نْطخٔر { ٩ًٍُ دخن٫أ نڃ } َڀ٫ خٴ٤٫ ٪ٳَٿخر
وٿٌٷ حٌٻً دخن٫أ َڀ٫ َـٿحً ،صخنؿ
{ څحٌنٛ پْونً } يكحً پٛأ خي٬ڄـّ صٚونٿح ِىً ،ٌنٛ ٪ڄؿ
خي٫ًَٳ ذ٬٘طً { څحٌنٛ َْٯً } سىَٴنڃ { َٸٔط } ُأ ،ءخظٿخر
ٌٍٻٌڄٿح ُأ ،ءخْٿحً خيْٳ خڃً صخنـٿح { پّ٠ٴنً يكحً ءخڄر }
ءخْٿحً څٌنٿخر { پُٻٕح ِٳ ٞ٬ر َڀ٫ خي٠٬ر } ٱخټٿح ڂ٠ر
َٿخ٬ط وطٍيٷ پثٙى نڃ ٌىً ٞڃخكً ٌڀك نڄٳ خينٌټًٓ { ِٳ څا
ٺٿً } ٌٍٻٌڄٿح { څٌڀٸ٬ّ ځٌٸٿ صخّٓ } څًَريظّ .
څخڄٸٿ / 10 : ( لح سٍيٸر َْٻٌظٿح ، پٸ٬ٿح سٍخػح )
{ خينًَط ٍيَڄ٫ َْٰر صحًخڄٔٿح ٶڀه } ٌىً ىخڄ٫ ٪ڄؿ يڄ٬ٿح ُأ
ٚٛأ يڄ٫ ٙ څؤر ٵىخٛ ٌىً ،شنحٌ٤ٓٙح { ٍٕٝح ِٳ َٸٿأً
ِٓحًٍ } ـٿ ش٬ٴطَڃ ٙخزؿ { څأ } ٙ { يْڄط } ٹَلظط { َغرً ڂټر
خنٿِنأً شرحى پٻ نڃ خيْٳ } شزْٰٿح ن٫ صخٴظٿح وْٳ { ًءخڃ ءخڄٔٿح نڃ
ٍڂَّٻ ٍؽًُ پٻ نڃ خيْٳ خنظزنؤٳ } نٔك ٲنٛ .
پلنٿح / 78 : ( لح سٍيٷ ً څحيؿٌٿح ً پٸ٬ٿح سٍخػح )
{ خجْٗ څٌڄڀ٬ط ٙ ڂټطخيڃأ څٌ٤ر نڃ ڂټؿَهأ لحً } ٽخك شڀڄـٿح {
٪ڄٔٿح ڂټٿ پ٬ؿً } ٩خڄٕٓح َن٬ڄر { سيجٳٕحً ٍخٜرٕحً } دٌڀٸٿح
{ ـنًَټ٘ط ڂټڀ٬ٿ } څٌنڃئظٳ ٺٿً َڀ٫ وـ .
څٌنڃئڄٿح / 86 - 91 : ( سيْٸ٬ٿح ِٳ ض٬ٷً ِظٿح صخٳحَلنٙح ش٘ٷخنڃ )
{ ڂْ٨٬ٿح َٕ٬ٿح دًٍ ٪زٔٿح صحًخڄٔٿح دٍ نڃ پٷ } َِٓټٿح . {
څٌٸظط ٚٳأ پٷ لح څٌٿٌٸْٓ } هَْٯ سىخز٫ څًٌٍلط . { هيْر نڃ پٷ
صٌټڀڃ } ٺڀڃ { ءِٗ پٻ } شٰٿخزڄڀٿ ءخظٿحً { ٍخـُّ ًٙ َْـُّ ٌىً
وْڀ٫ } وْڀ٫ َڄلُّ ًٙ ِڄلَّ { څٌڄڀ٬ط ڂظنٻ څا } . { ل څٌٿٌٸْٓ
} وٿ نڃ َن٬ڄٿح څأ َٿا حَ٨ن نْ٬ٌٟڄٿح ِٳ َـٿح ځٚر سءحَٷ ِٳً
َٻً خڃ { څًَلٔط َنؤٳ پٷ } ٶلٿح ن٫ څٌٳَٜطً څٌ٫يوط
پ٣خر ونأ ڂټٿ پْوط ٲْٻ ُأ هيكً لح سىخز٫ . { ٶلٿخر ڂىخنْطآ پر }
ٵيٜٿخر { څٌرٌټٿ ڂيناً } ٌىً وْٴن ِٳ . { يٿً نڃ لح ٌوطح خڃ
ًحًا وٿا نڃ و٬ڃ څخٻ خڃً } وٿا و٬ڃ څخٻ ٌٿ ُأ { خڄر وٿا پٻ ذىٌٿ
ٶڀه } وْڀ٫ ءْٚظٓٙح نڃ َهٓح ٪نڃً ور ىَٴنح { ڂي٠٬ر ٚ٬ٿً
ٞ٬ر َڀ٫ } خْنيٿح ٹٌڀڃ پ٬ٴٻ شزٿخٰڃ { لح څخلزٓ } وٿ ًخيِّنط {
ـنٌٴّٜ خڄ٫ } َٻً خڄڃ ور وـ .
ضڀٜٳ / 49 - 50 : ( ؤٴن ِٳ ًٍيّ خڃ شٸْٸلر څخٔنٙح شيؿحٌڃ
سي٘ٿح ضٷً )
{ َْوٿح ءخ٫ى نڃ څخٔنٗح ځؤّٔ ٙ } ٽخڄٿح ورٍ ٽؤّٔ ٽحِّ ٙ ُأ
خڄىَْٯً شلٜٿحً { َ٘ٿح ؤڃ څاً } سي٘ٿحً َٸٴٿح { ١ٌنٷ ّئْٳ
} نَّٳخټٿح ِٳ هي٬ر خڃً حٌىً ،لح شڄكٍ نڃ . { نجٿً } ڂٔٷ ځٙ {
هخنٷًأ } هخنْطآ { شڄكٍ } شلًٛ َنٯ { ءحَٟ ي٬ر نڃ خنڃ } سيٗ
ءٚرً { ِٿ حٌى نٿٌٸْٿ وظٔڃ } ِڄڀ٬ر ُأ { شڄثخٷ ش٫خٔٿح ن٧أ خڃً
نجٿً } ڂٔٷ ځٙ { َنٔلڀٿ هين٫ ِٿ څا ِرٍ َٿا ض٬ؿٍ } ُأ
شنـٿح { ٦ْڀٯ دحٌ٫ نڃ ڂينٸٌّنٿً حٌڀڄ٫ خڄر حًَٴٻ نٌّٿح نجزننڀٳ }
ڂٔٷ ځٙ نْڀ٬ٴٿح ِٳ ځٚٿحً ،يّيٗ .
څحَڄ٫ ٽآ / 133 - 134 : ( نْنڃئڄڀٿ شززلڄٿح ٌٍٜٿح ڂٍٓ
ڂيطخٴًٛ )
{ حٌ٫ٍخًٓ } خينًىً ًحٌر { خيَٟ٫ شنؿً ڂټرٍ نڃ سَٴٰڃ َٿا
ٍٕٝحً صحًخڄٔٿح } ،ٍَهٖٿ خڄىحيكا ضڀًٛ ٌٿ خڄيَٟ٬ٻ ُأ
ش٬ٔٿح َُٝ٬ٿحً { نْٸظڄڀٿ صي٫أ } ٹَطً صخ٫خ٤ٿح پڄ٬ّ لح
ِٛخ٬ڄٿح . { څٌٸٴنّ نٌّٿح } لح ش٫خ٣ ِٳ { ءحَ٠ٿحً ءحَٔٿح ِٳ
} َٔ٬ٿحً َُْٔٿح { ٦ْٰٿح نْڄ٧خټٿحً } ٪ڃ وثخ٠ڃا ن٫ نْٳخټٿح
سٍيٸٿح { ّخنٿح ن٫ نْٳخ٬ٿحً } ڂيظرٌٸ٫ نْٻٍخظٿح ُأ ڂيڄڀ٧ نڄڃ {

2
نْنٔلڄٿح ذلّ لحً } ڂيزؼّ ُأ ،ٽخ٬ٳٕح هٌير .
ْنٌّ / 61 : ( څخٔنٙح ٪ڃ لح څؤر َْٻٌظٿح )
{ څٌټط خڃً } يڄلڃ خّ { څؤٗ ِٳ } َڃأ { ونڃ ٌڀظط خڃً } نڃ ُأ
لح ًأ څؤ٘ٿح { څآَٷ نڃ } ٺْڀ٫ وٿِنأ { څٌڀڄ٬ط ًٙ } ُوز٣خه
وظڃأً { حىٌيٗ ڂټْڀ٫ خنٻ ٙا پڄ٫ نڃ } ءخزٷٍ { څٌ٠ْٴُط ًا }
څًٌهؤط { وْٳ } پڄ٬ٿح ُأ { ُدُِْ٬َّ خڃً } ذّْٰ { نڃ ٺرٍ ن٫
ٽخٸؼڃ } څًُ { سًٍ } شڀڄن َٰٛأ { ءخڄٔٿح ِٳ ًٙ ٍٕٝح ِٳ
نْزڃ دخظٻ ِٳ ٙا َزٻأ ًٙ ٺٿً نڃ َٰٛأ ًٙ } فٌڀٿح ٌى نِْر
٥ٌٴلڄٿح .
2 ) شْڃٚٓٙح سيْٸ٬ٿح ضْزؼط ِٳ ڂَّټٿح څآَٸٿح پثخًٓ :
1 - څحيؿٌٿح سٍخػح .
2 - پٸ٬ٿح سٍخػح .
3 - سي٘ٿح ضٷً ؤٴن پهحى ِٳ ًٍيّخڃً څخٔنٙح شيؿحٌڃ .
4 - خيڀٻ صخٳحَلنٙح ش٘ٷخنڃ .
5 - څخٔنٙح ٪ڃ لح څؤر َْٻٌظٿح .
6 - ڂيطخٴٛ ً نْنڃئڄڀٿ شززلڄٿح ٌٍٜٿح ڂٍٓ .
7 - يلط ٙ ِظٿح لح سٍيٸر ڂثحيٿح َْٻٌظٿح .
3 ) صحىخٍٗٙحً يثحٌٴٿح :
1 - څٌټٿح ِٳ لح صخّآ َريظٿ څخٔنٙح َ٨ن ڂَّټٿح څآَٸٿح ضٴڀّ .
2 - ځٌّ وزٓخلّ ڂػ هحَّ ً وزٷحَّ څخٔنٙح ٪ڃ لح څؤر َْٻٌظٿح
َٗ ًأ َْه نڃ پڄ٫ خڃ َڀ٫ شڃخْٸٿح .
3 - سيْٸ٬ٿح َڀ٫ ڂْٸظّٔ څأً ، لح هخـط څخٔنٙح ٹٌڀٓ قْلٜط
شْڃٚٓٙح
شْ٬ٌٟٿح 2 : پٸ٬ٿح نڃ ڂَّټٿح څحَٸٿح ٲٷٌڃ
- پٸ٬ٿخر څخٔنٙح لح ڂَّټط : وظٿِنڃ نْر ً پٸ٬ٿخر څخٔنٙح لح ځَٻ
وظْڄىح ً ڂَّټٿح څحَٸٿح ِٳ :
ً ٹحٍىٙح َڀ٫ سٍيٸٿح وٿ ً َټٴٿح خ٘نڃ ونٙ څخٔنٙح سِْڃ پٸ٬ٿح
ً ٶلٿح دخنظؿخر ئٴّ ً َٰ٤ّ ً ٢لنّ ً سخْلٿح ٲَّٜط ً َريظٿح
ٌٍيٿح ٩خزطح
شْٻحٍىح صخٷخ٣ ٺڀڄّ ونٙ ٪ٷحٌٿح خّخ٠ٸر نّيٿح پًٛ سحىح پٸ٬ٿح
شڃخْٸٿح ځٌّ َٿح يّيـظٿح ً ىخيظؿٙح ِٳ ڂيڃ ًٍير وْٳ لح خي٫ىًح
ٙ ً لح نڃ دخ٤ه ٲْڀټظٿح څٙ وٓخٓح ً ٲْڀټظٿح ١خنڃ پٸ٬ٿح
پٸ٬ّ نڃ ٙح دخ٤وٿح ٺٿى َٸڀظّ
2 - ڂَّټٿح څحَٸٿح خىَُزّ خڄٻ َْټٴظٿح شْـينڃ :
ً وْنخ٬ڃ ڂيٳ ً ڂَّټٿح څحَٸٿح ِٳ َريظٿخر پؿ ً ِ٫ لح خنَڃح
وٿٌٸٿ ونٌٻ ً وٸڀه ِٳ َريظٿح : '' څحَٸٿح څًَريظّ ٚٳح " شٿخلٿح ٢رَٳ
ً ٚٿخوٿح ِڀٸ٬ٿح َټٴظٿح وٿح يَّّ ً شَّټٴٿح شٿخلٿخر شْنخڄّٙح
شلْلٜٿح شٳَ٬ڄٿح َٿح ِ٠ٴّ ُيٿح ٶْڄ٬ٿح ِنىيٿح پڃخظٿح
3 - پٸ٬ٿح ٽخڄ٬ظٓح َڀ٫ څحَٸٿح غك :
ڂْىحَرح څح يـن غْك وْڀ٫ حَ٤ه ْْٿ ً څخڄّٙح څٌّٜ پٸٰٿح
څخٻ خڄنح لح ٶڀه ِٳ پْٿيٿح ذڀ٣ ً وڀٸ٫ پڄ٫ح خڃين٫ ځٚٔٿح وْڀ٫
پؿ ً ِ٫ لح َٿح ٚٛح هحيى ُيٿح پٸ٬ٿح شڄ٬ن ْٔلظّ
4 - پٸ٬ٿح َڀ٫ ش٨ٳخلڄٿح دٌؿً :
ً ونخٻٍح ڂْٸط ِظٿح ځخټكٙح ِى ىٌؿٌٿح غْك نڃ پٸ٬ٿح ٦ٴك ځخټكح
ً ش٬ٳخن خڃٌڀ٫ ً خڄْٸظٔڃ حَټٳ وظ٬ٴنڃ َڄؼط غْلر هي٫حٌٷ ضزؼط
خنى نڃ ً ٱٚوظٓٙح ٶْٸلط نڃ شڄٍح نټڄط شلٿخٛ ٱٍخ٬ڃ
پْٿى ٺٿخنى ْْٿ ً َريظٿح ً َ٨نٿح ً َټٴظٿح ً ڂڀ٬ٿح ذڀ٣ ٩َٗ
صخّٙح هيير ِكٌٿح وثحيظرح ً ڂَّټٿح ورخظٻ لح فخظظٳح نڃ نٔكح
ٽخٷ يْْٸط څًى ٵٚ٣ٙح َڀ٫ سءحَٸٿخر نْطَڃ َڃخط ِظٿح ": ڂٓخر حَٷح
ڂڀ٬ّيٿح ځَٻٙح ٺرٍ ً حَٷح، ٶڀ٫ نڃ څخٔنٙح ٶڀه،ٶڀه ُيٿح ٺرٍ
ڂڀ٬ّ ڂٿ خڃ څخٔنٙح ڂڀ٫ ڂڀٸٿخر " ٶڀ٬ٿح 1 - 5
يٜٸٿح ن٫ ور ي٬زٿح ً َټٴٿح ٱحَلنح ٌى ٱحَلنٙح ٩حٌنح َ٤هح
ءخنزٿح ِٳ پڀه ن٫ ؾظنّ َُټٴٿح ٱحَلنٙخٳ خ٤َّٴط ً خ٣حَٳح
خڄىيكٙ ًح نْْطٙح نَّڃٙح َٿح ىٌ٬ّ يٷ پڀوٿح حيى ً َُټٴٿح :
ح - ٪َّ٘ظٿح ٽٌٛخر پيـٿح
د - ٽٌٛٙح هيى ٪ڃ پڃخ٬ظٿح ؾىخنڄر پيـٿح
صحىخٍٗٙح ً يثحٌٴٿح :
- دخنظؿح ً صحَټٔڄٿح ن٫ ىخ٬ظرٙخر وڀٸ٫ ٦ٴلّ څح ڂڀٔڄٿح َڀ٫
ٌڀٰٿح ً ٱَ٤ظٿح
- شٳَ٬ٿح ً ڂڀ٬ٿخر پٸ٬ٿح ٌَّنط
- لح ٶڀه ِٳ َريظٿخر پٸ٬ٿح ٽخڄ٫ح
شْ٬ٌٟٿح 3 : ڂَّټٿح څحَٸٿح ِٳ شْٔٴنٿح ً شْڄٔـٿح شلٜٿح
شْڄٔـٿح شلٜٿح ځٌيٴڃ :
څٌټّ څأ يرٙ،خيٌّلّ ٌُٿح خيزٿخٷً فًَٿح پڃخك ٌى څيزٿح څأ خڄر
شّخن٫ ځٚٓٗح هًٙأ ٺٿٌٿً فًَٿح ءخٸزٿ خلْلًٛ خڄْڀٓ
دٌؼٿح ٲْ٨نظر ً ،ْزڀڄٿحً دَ٘ڄٿحً پٻؤڄٿح َْي٤ظر َڃؤٳ،ٍَزٻ
ٽخٸٳ شٓخـنٿحً سٍحٌٸٿح َىخ٨ڃ ٹَطً، څخټڄٿحً څيزٿحً : ) ٺنٌٿؤّٔ
ًٍأ ٌى پٷ ْٞلڄٿح ن٫ ... ) .. سَٸزٿح 222 ٽخٷً، : ( ځََك خڄنا
َِّنوٿح ڂلٿً ځيٿحً شظْڄٿح ڂټْڀ٫ .... ) پلنٿح 115 ڂـنّ خڄٿ ٺٿًً ،
ٝحَڃأً ٺٿخيڃ نڃ ون٫ ...
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ٽخٷ ،شڃخ٬ٿح شلٜٿخر شّخن٬ٿح َڀ٫ غك خڄٻ : (
عٚؼٿح نـ٫ٚڄٿح حٌزنظؿح : ىٍحٌڄٿح ِٳ ُحَزٿح ٶَّ٤ٿح ش٫ٍخٷً
پ٨ٿحً ) ،ٝحَڃٕح نڃ شّخٷٌٿحً ځٌٜٿحً شٟخَّٿح ِٳ ذٯٍ خڄٻ ،
َ٣خوڄڀٿ څيزٿح َّٞ٬ط ن٫ َينً .
شْٔٴنٿح شلٜٿح ځٌيٴڃ :
نثخټٿح پټ٘ظْٳ ،څيزٿخر فًَٿح څَظٸط خير ِظٿح صحٌٿح ِى ْٴنٿحً
ڂٔٷ ٺٿٌٿً ، ٵٌڀوڄٿح حٌى صخْٻٌڀٓ ىيلط ِظٿح ِى ً ، ِلٿح
َٿا ْٴنٿح څآَٸٿح : ِظٿح ِىً، شنجڄ٤ڄٿح ، سٍخڃٕح ،شڃحٌڀٿح ْٴنٿح
څخٔنٗح ً ءٌٔٿخر سٍخڃٕح َڀ٫ شڃحٌڀٿح ْٴنٿح ٌڀ٬ط خڃين٫ څٌټط
ٚٯ َڀ٫ څآَٸٿح خنخرٍ ٺٿٌٿً ِٔٴنٿح ٩حَٜٿح حٌى خڃًى ْٖ٬ّ
ٽخٸٳ سٌي٘ٿح فخڄؿ قزٻً ْٴنٿح ٢زًٟ َٜزٿح ) نْنڃئڄڀٿ پٷ
وٿ َٻُأ ٺٿً ڂيؿًَٳ حٌ٨ٴلًّ ڂىٍخٜرأ نڃ حٌّٰٜ ) ٌٍنٿح 30 .
ِڀّ خڄر شْٔٴنٿح شلٜٿح ٶٸلظط خڄناً :
1 . لخر شڀٜٿح سٌٷ ...
2 . ِٿخ٬ٴنٙح څُحٌظٿحً صخزؼٿح .
3 . يثحي٘ٿح ين٫ َزٜٿح .
4 . ٪ٷحٌٿح شيؿحٌڃ ِٳ شنًَڄٿح
5 . ّؤْٿح ځي٫ً ٽإخٴظٿح .
6 . هَْٯ ٪ڃً ؤٴن ٪ڃ ڂڀٔڄٿح ٶٳحٌط .
7 . ٶڀوٿح نٔكً شْٻِظٿح ......
1 _ ُئـٿح ذنخـٿح :
- ڂٔـٿح شٷخٍٗ ً شلٜٿخر ځخڄظىٙح
- ِثخٷٌٿح ځخ٨نٿح ٩خزطح ( ً څيزٿح ً پٻخڄٿح،ْزڀڄٿح سٍخي٣
پٸ٬ٿخر سَ٠ڄٿح شًّىٙح ً ْٖ٘لٿح ً َڄوٿح دَٗ ڂَّلط،څخټڄٿح
خنِٿح ڂَّلط، ... )
- خينڃ ٲْٴوظٿح ًح ٞثحَٴٿح ٞ٬ر نڃ ءخٴ٫ٙح : ين٫ ؾلٿح
ڂڄْظٿح ْٚهَط،ش٫خ٤ظٓٙح ... )
- ئـٿح پٻخّ ُيٿح ڂيٿح عٌٍط خينٙ ِٛخ٬ڄٿح ن٫ ىخ٬ظرٙح ( خ٫ى
َٜزٿح ٰٞٻ شٴ٬ڀٿ )
_ ِٔٴنٿح ذنخـٿح :
- لخر شڀٜٿح شٌّٸط ( صخ٫خ٤ٿح،َٻيٿح،څخنجڄ٣ٙح ... )
_ نْٸْٿح ً لخر خَٟٿح ً لح ءخ٠ٸر څخڄّٙح ً يثحي٘ٿح ين٫ َزٜٿح
ٽًِط يثحي٘ٿح هيى څخر
_ ِٔٴنٿح څُحٌظٿح ً صخزؼٿح : ُيٿح ذڀٸٿح ِٳ ٌُٸٿح څخڄّٙح ٩ٍُ
َٿخ٬ط ً ونخلزٓ لح نڃ ٙح ٱٌوٿح ځي٫ ً څخنجڄ٣ٙح غ٬زّ
_ ّخْٿح ځي٫ ً ٪ٷحٌٿح شيؿحٌڃ ِٳ شټنلٿح ( ٽإخٴظٿح ً خَٟٿح
يثحي٘ٿح ين٫ ٽٌڀلٿح ن٫ غلزٿح، ... )
_ ٵٚهٙح پثخ٠ٴر ِڀلظٿح ( نَّهٙح ٪ڃ پڃخ٬ظٿح نٔك ... )

3
شْ٬ٌٟٿح 4 : ڂَّټٿح څحَٸٿح ِٳ ڂْٸٿح
ُىخٜظٷٙح خىخن٬ڃً شڄْٸٿ ٪ڄؿ ڂْٸٿح " نڄؼٿح " ءِ٘ٿح حٌى ٽٌٸنٳ
شٴٔڀٴٿح غْك نڃً شّىخٜظٷٙح وظڄْٷ ٱَ٬نٳ حٌٻ هَ٬ٓ ًأ حٌٻ ونڄػ
َ٬ٔن ٌُٿح ٱييٿح ِٳ ٶٸلظط ، ًٍخلڃ عٚػ ِٳ ٶٸلظط شڄْٸٿح څبٳ
ٶٸلظطً ، شڄْٷ َزظ٬ط سىخ٬ٔٿخٳ سىخ٬ٔٿح خنٳيى څخٻ حًبٳ ، وٸْٸلط َٿا
څخٻ ، حَْه خنڀ٬ٳ څخٻ حًبٳ ، وٍٓخڄط ٌُٿح پ٬ٴٿح ِٳ خ٠ّأ شڄْٸٿح
خڃ ٌلن ّخٔكٗح ِٳ ٶٸلظْٳ غٿخؼٿح ٌٍلڄٿح خڃأً ، شڄْٷ َْوٿح
ٽخڄـٿح څخٻ ، خڃ ءِٗ ِٳ ٽخڄـٿخر خنٔٔكأ حًبٳ ، ءخْٗأ نڃ ٢ْلّ
شڄْٷ
شّىَٴٿح ڂْٸٿح :
ًٙأ / ٵيٜٿح :
ً ٵيٜٿح وٿٌٷ ِٳ څخٔنٗح نڃ دٌڀ٤ڃ ٌىً ٪ٷحٌڀٿ َزوٿح شٸرخ٤ڃ
خيڀٻ نّيٿح صخڃخٸڃ ٶْٸلط َٳً ،هىخٸظ٫حً وڀڄ٫ً . ،لح ور َڃأ يٷً ً
َٿخ٬ط وٿٌٸٿ شڀڃخټظڄٿح شڃٌ٨نڄٿح هٌى ّأٍ َڀ٫ ِطؤّ ( نٌّٿح خيّؤّ
لح حٌٸطح حٌنڃأ نْٷىخٜٿح ٪ڃ حٌنٌٻً . ... ) شرٌظٿح 119 . څخٻ يٸٳ
ٵيٜٿخر ٱَ٬ّ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ لح ٽٌٍٓ ٺٿٌٻً هَٰٛ ٌنڃ
څٌلٿخٜٿح ً پَٓٿح ً ءخْزنٕح ..
خْنخػ / َزٜٿح :
،ٲټٿحً ْزلٿح شٰٿ َزٜٿحً
ًخكٚ٤ٛحً :
َٿخ٬ط ٽخٷ لح وؿً ءخٰظرح وٻَط ًأ ءِٗ پ٬ٳ َڀ٫ ْٴنٿح ْزك :
( ( ڂيرٍ وؿً ءخٰظرح حًَزٛ نٌّٿحً ) ) .
وْڀ٫ غ٫خزٿحً شػٚؼٿح َزٜٿح ٩حٌنأ َٿا ٲَّ٬ظٿح ِٳ خنَٗأ يٷً .
ِيٳ و٫حٌنأ خڃأ :
ٍحيٷأ َڀ٫ َزًٛ ،لح شْٜ٬ڃ ن٫ َزًٛ ،لح ش٫خ٣ َڀ٫ َزٛ
شڄٿئڄٿح لح .
خؼٿخػ / څخٔكٗح :
٦ٴٿ " څخٔكٗح " خير صىًًٍ څآَٸٿح خير ىًٍ شػٚػ څخ٬ڃ َڀ٫ ٽيّ
شنٔٿح :
1 . ٹحَّ ونبٳ هحَط نټط ڂٿ څبٳ ،هحَط ٺنؤٻ لح يز٬ط څؤر څخٔكٗح .
2 . نْٻخٔڄٿحً َڃخظْٿحً نْرَٷٕحً نّيٿحٌٿخٻ ،ّخنٿح َٿا څخٔكٗح
نْ٬ڄؿأ ٶڀوٿح َثخًٓ نْڄڀٔڄٿحً .
. ُىخ٬ٿح ًأ ُىخز٬ٿح پڄ٬ٿح ءحٌٓ ،وكٚٛاً ونخٸطاً پڄ٬ٿح څخٔكا
ِطٚڃخ٬ڄٿح ًأ .
خ٬رحٍ / ٌٴ٬ٿح : شڄكَٿح هؤ٘نڃً څٕ وڀ٬ـط يز٬ٿح ذڀٷ ِٳ شڄكَٿح
سٍيٸٿح ين٫ شرٌٸ٬ٿح ور ٪ٷٌّ ًٙ ،وڄڀ٧ ًأ وْٿا ءخٓأ نَڄ٫ ٌٴ٬ّ
ون٫ لح ٌٴ٬ٿ ًٚىأ څخٻ ٺٿً يز٬ٿح پ٬ٳ حًاً ،وْڀ٫ . َٿخ٬ط لح ٽٌٸّ :
{ َنِْنِْٔلُڄْٿح ُذِلُّ ُوَڀٿحًَ ِّخَنٿح ِنَ٫ َنِْٳخَ٬ْٿحًَ َ٦َْْْٰٿح َنِْڄِ٧خَټْٿحًَ } [ ٽآ
څحَڄ٫ : 134 .]
شَُّْٕٓح ڂْٸٿح :
ًٙأ / ٱًَ٬ڄٿخر سَٗخ٬ڄٿح :
وٿٌٸٿ شڄڀٔڄٿح سَٕٓح خڄين٫ ٶؼزنط نٌّٿح نْؿًِٿح نْر څٌټطً
َٿخ٬ط ( ٱًَ٬ڄٿخر نىًَٗخ٫ً .. )
خْنخػ / سىٌڄٿحً شڄكَٿحً َُٕٓح پٳخټظٿح :
٩ًَٴٿخر ءخيظنحً ٽٌٕٛح نڃ ءحيظرح سَٕٓح ىَٳأ نْر ٺٿً څٌټًّ
ءحَٔٿح ِٳ،ٱخْهٕحً صٚ٬ٿح ً صخزٜ٬ٿخر حًٍَڃ
شْٜ٬ڄٿح َڀ٫ ٙ ش٫خ٤ٿح َڀ٫ نټٿً،ءحَ٠ٿحً ..
شْ٫خڄظؿٙح ڂْٸٿح :
ًٙأ / شْٿًئٔڄٿحً څًخ٬ظٿح ( پٳخټظٿح ) :
َْزټٿح،َْٴٰٿحً َْڃٕح، َْٸٴٿحً ِنٰٿح څًخ٬ظٿح حٌى پڄْ٘ٿ
َٿخ٬ط وٿٌٸٿ يْ٬زٿحً ذَّٸٿحً پْزٔٿح نرحً ڂْٸڄٿح،َْٰٜٿحً : ( .. ٌُر
ذنـٿح ٍخـٿحً َرَٸٿح ًُ ٍخـٿحً نْٻخٔڄٿحً َڃخظْٿحً َرَٸٿح
نرحً ذنـٿخر ذكخٜٿحً پْزٔٿح . ) ءخٔنٿح 36
شْٓخْٔٿح ڂْٸٿح ( ٽًيٿح ٌٍظٔڃ َڀ٫ ) :
ًٙأ / ٽي٬ٿح :
ڂټلٿح ّخٓأ ونٕ َٿخ٬ط لح ٽخٷ : ( ل نْڃحٌٷ حٌنٌٻ حٌنڃآ نٌّٿح خيّؤّ
ٌى حٌٿي٫ح حٌٿي٬ط ٙأ َڀ٫ ځٌٷ څآنٗ ڂټنڃَـّ ًٙ ٢ٔٸٿخر ءحييٗ
ٌٍٸظڀٿ دَٷأ .. ) َڄ٫ خنيْٓ ٽخٷً : ًٍيط ًٙ َٴټٿح َڀ٫ ځًيط
ڂڀ٨ٿح َڀ٫ .
خْنخػ / ٌٍٍ٘ٿح :
ًخوطخر ٍخؼجظٓٙح ځي٫ خىخن٬ڃً ،ڂټلٿح ةىخزڃ نڃ ِنخؼٿح أيزڄٿح ِىً
سَزوٿحً ُأَٿح پىأ ٹحَٗا نڃ يرٙ پر ٍحَٸٿح ( پلٿح پىأ
يٸ٬ٿحً ) َٿخ٬ط وٿٌٸٿ ٽخر ًُ َڃأ پٻ ِٳ ..( : ٌٍٍٗ ڂىَڃأً
ڂينْر .. ٌٍٍ٘ٿح 38 ).
خؼٿخػ / ش٫خ٤ٿح :
، وظنًخ٬ڃً ،ٶلٿح َڀ٫ ځحىخڃ َڃٕح ِٿٌٿ شْ٫َٿح ش٫خ٣ دٌؿً ُأ
وٿٌك شڄڀټٿح يْكٌطً ونڃ نَّٳخنٿح ىٍ،وطٚه يًٓ
شْ٬ٌٟٿح 5 : شْڃٚٓٙح ش٬َّ٘ٿح ځخټكح ځخڃح سحًخٔڄٿح
شْنٌنخٸٿح ً شْ٫خڄظؿٙح خيڃخټكح ِٳ شٿىخ٫ شْڃٚٓٙح ش٬َّ٘ٿح
ٙ ً ٌُٸٿح، َْٸٴٿح ٙ ً ِنٰٿح ِنؼظٔط ٙ شْنٌنخٸٿح خيٌٜٛنٳ
ً هَْٯ ٶك َڀ٫ ٍيظ٫ح نڃ پټٳ،ىٌٓٙح ٙ ً ْٞرٙح ،ٲْ٬٠ٿح
وڄڀ٧ ( شٷَٓ،ٱيٷ،پظٷ،ٶك َْٰر وٿخڃ يهح ... ) ش٬َّ٘ٿح وزٷخ٬ط
َهح ٍخزظ٫ح ُح َٿح َ٨نٿح څًى شْڃٚٓٙح ( ً ذٔلٿح،سٌٸٿح
څخ٤ڀٔٿح ً هخـٿح،ذٔنٿح ... ) صخٳٙح څح ّخنٿح ڂْڀ٬ط پؿٙ حيى ً
ً هىحَٳح ٌَٟٴٿح ڂ٬ظٔٳ ٪ڄظـڄٿح ِٳ صَ٘ظنح حىح شْ٫خڄظؿٙح
نڃح ٚٿح َ٘ظنّ
صحىخٍٗٙح ً يثحٌٴٿح :
- لح ىًيك ِٳ ش٫خٴ٘ٿح ٌُـطٙ
- ٮَٓٿح ين٫ يْٿح ٪٤ٷ خىيكً شڃَلڃ شٷَٔٿح
- ً شْ٫خڄظؿٙح ٵٍحٌٴٿح َٿح ُىئط خينٙ ىًيلٿح پْ٤٬ط ځَلّ
ٱحَلنٙح ً شڄَّـٿح ٌٍي٧
- خيٸْز٤ط ً لح ىًيك شڃخٷح َڀ٫ غلٿح
شْ٬ٌٟٿح 6 : شٿخ٤زٿح شڀټ٘ڃ ً ځٚٓٙح ِٳ ؽخظنٙح ً پڄ٬ٿح
پڄ٬ٿح : ً وْڀ٫ ىٌ٬ّ ً ىَٴٿح ور ځٌٸّ ِڀ٠٫ ًح َُټٳ ييؿ پٻ ٌى
پڄ٬ٿح َڀ٫ لح خنؼك ىح سىخز٫ َزظ٬ّ ً ش٬ٴنڄٿح ً َْوٿخر هَْٯ َڀ٫
شٿخ٤زٿح َڀ٫ ءخ٠ٸڀٿ
- َٿخ٬ط لح ين٫ وظٿِنڃ ِڀ٬ّ ً وزكخٛ ٪ٳَّ قٿخٜٿح پڄ٬ٿح
- ِٳ پٜٿح ً ونْيّ ً ٚو٘ٿح َٸلّ ونٙ ٽٌٔظٿح ځٚٓٙح ٰٞزّ
ڂڀٓ ً وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٸٿ ِِّ٫ ونح ڂڀٔڄٿح ": شٿخٔڄٿح ٽحِط ٙ ً
ڂلٿ ش٫ِڃ ويؿً ِٳ ْْٿ ً پؿ ً ِ٫ لح َٸڀّ َظك ڂٻيكخر " ً
شڃحَټٿح ً ءخْلٿح دخىى ن٫ شّخنٻ حيى
ِٳ ٙح پلّ ٙ ٽٌٔظٿح 3 صٙخك :
- ٪ٷيڃ َٸٳ ُى
- ٪٤ٸڃ ځِ٫ ُى
- ٪ؿٌڃ ځى ُى
صحىخٍٗٙح ً يثحٌٴٿح :
- يْٿخر پڄ٬ٿح پ٠ٳ څخْر ً ٵَُٿح پْٜلظٿ پڄ٬ٿح َڀ٫ غلٿح
- سَڄػ ً هيّ ذٔٻ نڃ وٷٍُ څٌټّ څح ً پڄ٬ٿح َڀ٫ ڂڀٔڄٿح غك
هييؿ
- ٽٚلٿح ٵَُٿح پْٜلط ِٳ ْٴنٿح ىخيؿح ِٰزنّ
- ٵَُٿح ذٔٻ ً پڄ٬ٿح َڀ٫ سٍيٸٿح ٪ڃ شٿخٔڄٿح پلط ٙ
- ّخنٿح ٽحئٓ ن٫ هِنظٿح ً ٲٴ٬ظٿح فيڃ
- حَّْٔ څخٻ ٌٿ ً ونڃ ءخْلظٓٙح ً پڄ٬ٿح ٍخٸظكح ِٰزنّ ٙ
ځٚٓٗح ِٳ ڂيطخزؿحًً ٽخڄ٬ٿح ٵٌٸك
1 . پڄ٬ڀٿ ځٚٓٗح سَ٨ن :
َٿخ٬ط لح ٽٌٸّ : ( پڄ٫ً لح َٿا خ٫ى نڄڃ ٌٙٷ نٔكأ نڃً
خلٿخٛ . . ) .. ضڀٜٳ 33 . ٚڃخٗ ءخؿ سَْؼٻ صخّآ ِٳً خنى پڄ٬ٿحً
وڃٌڄ٫ ِٳ ٌىً هَْٰٿً ش٬َّ٘ٿح ځخټكأ ٌْٴنط ُأ ِنّيٿح پڄ٬ڀٿ

4
ِٳ ىخيظؿٙح ي٫حٌٷ نڃ ٺٿً ٱَ٬ّ خڄٻ ِ٫خنٜٿح پڄ٬ٿح پڄّ٘
َټ٘ٿح ِ٠ظٸط شڄ٬نٿحً ، شڄ٬ن پڄ٬ٿح څأ خڄٻ ، هَْٰٿً ش٬َّ٘ٿح
خي٨ٴكً خيْڀ٫ شڃًحيڄٿح ِ٠ظٸّ ٌُٿح .
2 . ٽخڄ٬ڀٿ شْٓخٕٓح ٵٌٸلٿح :
1 . پڄ٬ٿح ٶك : َٿخ٬ط وٿٌٸٿ شٷخ٤ٿح ٍيٷ َڀ٫ ٺٿًً : ( خٔٴن ٲڀټن ٙ
خي٬ًٓ ٙا ) َٿخ٬ط وٿٌٸٿ پڄ٬ٿح ٍيٷ َڀ٫ َؿٕح څٌټّ ڂػ ، :
( ٙ ڂىً ڂيٿخڄ٫أ ڂيَْٳٌْٿً حٌڀڄ٫ خڄڃ صخؿٍى پټٿً
څٌڄڀ٨ّ . ) .... ٱخٸكٕح 10 . وْٳ شَنِڃ ٙ ٶك َؿٕحً .
2 . شكحَٿح ٶك : ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٸٿ : ( ٺْڀ٫ ٺٔٴنٿ څاً
خٸك ٺْڀ٫ ٺؿًِٿ څاً خٸك ٺْڀ٫ ٹئـٿ څاً خٸك ٺنْ٬ٿ څاً
خٸك ٺْڀ٫ ) ٍُخوزٿح وؿَهأ ..
3 . څخڄ٠ٿح ٶك : ُأ شْنيڄٿح شْٿًئٔڄٿخر ون٫ َز٬ن خڃ ٌىً
نڃ وٸلڀّ ًأ وظيؿ نڃ َْٰٿح ٶلڀّ ٌُٿح ٍَ٠ٿح ٌّٞ٬ط
َْٰٿح شيؿ .. َٿخ٬ط وٿٌٸر ٺٿً څآَٸٿح ٍَٷ يٷً : ( پظٷ نڃً
ٙا وڀىأ َٿا شڄڀٔڃ شّىً شنڃئڃ شزٷٍ ََّلظٳ خج٤ه خنڃئڃ څأ
حٌٷيّّٜ ...) ءخٔنٿح 92 . ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷً
( ءخنبر ءخناً ځخ٬٤ر ځخ٬٣ ) .. ٌُڃَظٿح وؿَهأ ..
3 . ٽخڄ٬ٿح صخزؿحً :
خڄٻ پڃخ٬ٿح صخزؿحٌٳ وْڀ٫ً وڀرخٸّ ذؿحً ٶك پټٿ څا
ځٚٓٗح خىحَّ :
I . يّيلظٿخر وڀڄ٫ ونڃ دٌڀ٤ڃ ٌى خڃ پڃخ٬ٿح ٱَ٬ّ څأ ...
II . پڄ٬ٿح دٍ ٖٯ ځي٫ً ونخٸطاً وْٳ ٙٚهٗحً وڀڄ٬ٿ ءخٳٌٿح ..
III . َْٯ ًأ سٌَٗٿح پٻأ ًأ ضٷٌٿح ٪ْْ٠ظٻ شنخڃٕح شنخْه ځي٫
َٿخ٬ط ٽخٷ، ٺٿً َڀ٫ ونڃؤظٓح پڄ٬ٿح ذكخٛ څٕ، ٺٿً : ( خيّؤّ
لح حٌنٌوط ٙ حٌنڃآ نٌّٿح ً ڂظنأً ڂټطخنخڃأ حٌنٌوطً ٽٌَٓٿح
څٌڄڀ٬ط .. ) ٽخٴنٕح 27 .
4 . پڄ٬ٿح دخرٍأً ٽخڄ٬ٿح نْر شٷٚ٬ٿح ش٬ْز٤ٿ ځٚٓٗح ٌٍٜط :
1 . ځُٚٿح ضٷٌٿحً َؿٕح څخْر ٪ڃ پڄ٬ٿح شْىخڃ پڃخ٬ڀٿ نْزّ څأ
ٺٿٌٿ ..
2 . وظٷخ٣ ٵٌٳ وٴڀټّ ٙ څأ .. غّيلٿح ِٳً ( ٙ خڃ ڂىٌٴڀټط ًٙ
څٌٸْ٤ّ ) . ِثخٔنٿح وؿَهأ .
3 . وظْنخٔنا نڃ هىَـّ ٙ څأً ..
4 . ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ٽخٷ ،وٸك ؤوزّ ٙ څأ : ( نڃ ٺٿ څا
ٺظٸٴنً ٺزْٜن ٍيٷ َڀ٫ َؿٕح ) ... ڂٻخلٿح .
وڀڄ٫ نڃ وٯحَٳ ٌٍٳ وٸك وْ٤٬ّ څأ ..
شْ٫َ٘ٿح وڃخټكأً ذٔنٿح
I . ذٔنٿح :
1 ) وٴَّ٬ط :
شرحَٸٿحً ٵخلظٿٙح ٌى ذٔنٿح .
2 ) ورخزٓأ :
1 . ِ٫َ٘ٿح ؽحًِٿح : سأَڄٿحً پؿَٿح نْر قْلٜٿح ؽحًِٿح ٌىً
ُأ وْرؤر خْثخٸڀط ٶلڀّ ىٌٿٌڄٿخٳ صيٿً حًبٳ، خيڀڄك ءحيظرح ين٫
وٿ ذٔنّ ..
2 . ٍحَٷٗح : څؤر پؿَٿح َٸّ څؤٻ سَٗخزڄٿح سٌنزٿخر ٱحَظ٫ٙح ٌىً
يٿٌٿح حٌى ( َؼنأ ًأ څخٻ حَٻً ) هيٿً .. څٌټّ خڃين٫ ٺٿً ٌٍٜظنً
ذٔنٿخر َٸڄٿحً وٿ َٸڄٿح نْر خزٓخنڃً ٌٙٸ٬ڃ نٔٿح ٵٍخٳ ....
3 . شْ٫َ٘ٿح شنْزٿح : ٍپؿٍ ًأ ، نْٿي٫ نْڀؿٍ سىخيٗ ِىً
پؿٍ ٽخٷ ٌڀٳ ،نْطأَڃحً : څحيىخٗ و٬ڃ ييٗ ڂػ خنٚٳ ِرأ څا
ځخڃأ هٍخټنا َټنڄٿح دٕح ٪ٴنّ ًٙ ور وزٔن ٶلٿأ ٺٿً َڀ٫
ءخ٠ٸٿح ..
3 ) شْػحٌٍٿح شڄٜزٿخر ذٔنٿح نڃ ٶٸلظٿح :
خير ڂڀلط شَّ٘زٿح نټط ڂٿ خ٣حٌٗأ ٪٤ٷً غّيلٿح ڂڀ٬ٿح ٌٍ٤ط يٸٿ
صخزػا شْنخټڃا ٺٿً نڃً ،صٙخـڄٿح َظٗ ِٳ ً سَرخٰٿح څخڃُٕح ِٳ
ٺٿًً شْػحٌٍٿح شڄٜزٿح ٶَّ٤ر ذٔنٿح صخنْـٿح ٶَّ٣ ن٫
( صخػٌٍڄٿح ) ءخْكٕح َڀ٫ ْْٿ ، ٺ٘ڀٿ ٙخـڃ ٩يّ ٙ پټ٘ر
خّخٸر َڀ٫ صخٌٛلٴٿح ٽٚه نڃ صحٌڃٕح ين٫ َظك پر ذٔلٳ
َٿخ٬ط ٽخٷ ځخ٨٬ٿح ..
4 ) ذٔنٿح ٽٌيـڃ ٶك :
ٚٳ ڂڀ٬ّ ٌىً وْرأ َْٰٿ ذٔن نڃً وْرٕ يٿٌٿح ذٔنّ څأ پٕٛ
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٸٿ ٚٴن ًٙ خَٟٳ نڃ لح پزٸّ : ( نڃ
ٙي٫ ًٙ خٳَٛ ونڃ لح پزٸّ ٙ وْرأ َْٰٿ ذٔظنح ) َنُ نڃً ،
َىخ٬ڀٿً ٕحَٴڀٿ يٿٌٿخٳ ، ونڃ ضڀڄلٳ شؿًِظڃ سأَڃخر ( ِنحِٿح )
ٽٌيـڄٿ ضزؼطً ، وڃؤر ٶلڀّ ونبٳ هٌرأ پيؿ نڃ خڃأً، َـلٿح
خينڃ ٵٌٸك شڀڄؿ ذٔنٿح : وْڀ٫ً وظٿخٴٻ َٿٌط نڃ يْر پ٨ّ ونأ
شڄَّټٿح ش٬نٜٿح ًأ،سخْلٿح ِٳ، ٪ٳخنٿح ڂڀ٬ٿخر وٴْٸؼطً وظْرَط
،وٿ ءخٸٗ ٍيٜڃ ًٙ ٪ڄظـڄٿح َڀ٫ شٿخ٫ څٌټّ ٙ َظك،سَڄؼڄٿح
َٿخ٬ط ٽخٷ : ( ڂىٌ٫ىح ڂيثخرٓ ................... حٌڄڀ٬ط ڂٿ څبٳ
ڂټْٿحٌڃً نّيٿح ِٳ ڂټنحٌهبٳ ڂىءخرآ ) ... دحِكٕح 05 ..
II . ِنزظٿح :
1 . وٴَّ٬ط : څخطٌٍٛ وٿً :
َٿًٕح سٌٍٜٿح :
ؤٴن َٿا هَْٯ نرح ونح ٱَ٬ّ ٌُٿح پٴ٤ٿح پؿَٿح ڂ٠ّ څأ ٌىً
شيؿ نڃً ،وْڀ٫ ٵخٴنٗحً ٲ٤٬ٿح شيؿ نڃ ءخنرٕح شڀڃخ٬ڃ وڀڃخ٬ْٳ
خنرح څٌټّ ٚٳ ،وزٔن ور ٶلڀّ څأ څًى ،وڀٻ ونؤ٘ر شّخن٬ٿحً شْرَظٿح
عحَْڄٿخٻ،سٌنزٿح ځخټكأ نڃ ءِٗ وٿ ضزؼّ ًٙ خْ٫َٗ .. َڃأ حٌىً
ڂْټلٿح ٩َ٘ٿح وزلظّٔ ..
شْنخؼٿح سٌٍٜٿح :
َٿا ٚو٘ٿح ذٔنّ څؤٻ ،ٵٚ٣ٗح ين٫ ِنزظٿخر سىٌٜٸڄٿح ِىً
قْلٜٿح نرٙح شٿِنڃ وٿِنْٳ،هَْٯ يٿً ونأ ٱَ٬ّ ٌىً ٚٴ٣ ؤٴن
شڃَكً وطٌڃ ي٬ر عحَْڄٿح ٵخٸلظٓح نڃً سٌنزٿح ځخټكأ وٿ ضزؼطً
وظڀْڀك ؽًِط ..
ضرخػ نرح يُّ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ِزنٿح َنزط يٷً – شنٓ َڀ٫
ځٚٓٗح پزٷً دَ٬ٿح -- څٌٿٌٸّ ّخنٿح څخټٳ : َٿا ؟؟يڄلڃ نر يُّ
وٿٌٸر ٺٿً ن٫ لح َين څأ : ( ڂيثخرٓ ڂىٌ٫ىح .... ) شّٓح .. ٌى حٌىً
ځَلڄٿح ُأ ٌٍ٨لڄٿح ِنزظٿح ..
2 . وٿخ٤راً وڄَّلط نڃ شڄټلٿح :
وٿٌٸر لح وڀ٤رأ يٷً :
( نْْزنٿح ڂطخهً لح ٽٌٍٓ نټٿً ڂټٿخؿٍ نڃ يكأ خرأ يڄلڃ څخٻ خڃ
خڄْڀ٫ ءِٗ پټر لح څخٻً ) . دحِكٕح 40 .
شْٿخظٿح دخزٖٓٿ ٺٿًً :
 شَّٕٓح ٵٌٸلٿح ٦ٴكً دخٔنٕح ٦ٴك َڀ٫ ځٚٓٗح َٙك
ْْٿً ِڃٚٓٗح ٪َّ٘ظٿح ِٳ شرحَٸٿح صخيـر ض٤زطٍح ِظٿح
دًخټٿح ءخ٫ىٙخر ..
 نڃ ڂيٸلڀّ يٷ خڄڃ نْْ٫َ٘ٿح شػٌٍٿح ٵٌٸك َڀ٫ ش٨ٳخلڄٿح
نرٙح حٌى ( ًٍِٿح ) ..
 نڃ خىَْٯ ن٫ ٲڀظوط ځٚٓٗح َ٨ن ِٳ سَٕٓح شٴٔڀٳ څا
ڂْٸٿحً ءخْلٿحً ٽي٬ٿح َڀ٫ شْنزڃ ِيٳ ،ٍَهٕح ڂڃٕح ..
III . شٿخٴټٿح :
1 . خيٴَّ٬ط :
شٰٿ : ڂ٠ٿحً ځحِظٿٙح .
خكٚ٤ٛح : شنٌڄ٠ڃ ،َْٰٿح شڃً ِٳ ضرخػ ٶك ځحِظٿح .
2 . خيڄټك :
وٿٌٷ ٺٿً نڃً شنٔٿحً دخظټٿخر ش٫ًَ٘ڃ
َٿخ٬ط ( ... خَّٻُ خيڀٴٻً .. ) څحَڄ٫ ٽآ 37 .. وٿٌٷً
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ :
( .. ځٍخٯ ڂْ٫ِٿح . ) ځٍخٯ پْٴټٿح ُأ ..
3 . خيظْ٫ًَ٘ڃ نڃ شڄټلٿح :

5
خڃ څخټڃ ِٳ پٴ٣ يؿً حًا ( ٢ْٸڀٿح ) ٶَّ٤ر يٿً ًأ ،هحٌرأ صخڃ ًأ ،
٪ْ٠ّ ٙ َظك وظٿخٴٻً وظّخ٫ٍ ٪ڄظـڄٿح َڀ٫ ذؿً ،ِ٫َٗ َْٯ
نڃ ځٌيٴڃ حٌىً وظڃَـر ٪ڄظـڄڀٿ ءخٸٗ ٍيٜڃ څٌټّ ًأ ،ٺڀيّ ًأ
َٿخ٬ط وٿٌٷ ( ٌٍٸظٿحً َزٿح َڀ٫ حٌنًخ٬طً .. ) سيثخڄٿح 02 .. ٽٌٷً
ٚٴ٣ ٢ٸظٿح نڄٿ دخ٤وٿح نر َڄ٫ خنيْٓ :
( وظٸٴن خنْڀ٫ً هإًٙ ٺٿ ) هيٗأ ٮڀزّ َظك ٺٿًً ‘ َٻٌڀٿ شزٔنٿخر
ؽًِظط َظلٳ ضنزٿح خڃأً
شڄَّـٿح
شڄَّـٿح ٲَّ٬ط :
شٰٿ : پ٫خٴٿح ً ځًَؿ ً ځحَؿح خي٬ڄؿ ُي٬ظٿح ُح ځَـٿح نڃ شٸظ٘ڃ
ځَـڃ
خ٫َٗ : َِّ٬ط ًح يلر خين٫ لح َؿُ شْ٫َٗ صحإٌ٠لڃ
شرٌٸ٬ٿح ٍحيٸڃ غْك نڃ شڄَّـٿح ځخٔٷح :
صخزػ خڄى نْڀڃخټظڃ نْثيزڄر سخْلٿح صٚټ٘ڃ ش٬َّ٘ٿح شيؿحً
٩ًَٴٿح َْٰط ً ٽٌٛٙح . ِٳ ً ځخټكٙخر ِطخط شظرخؼٿح ذنحٌـٿح ِٴٳ
ش٬َّ٘ٿح ِطخط ٪ڄظـڄٿح ٌٍ٤ظر َػخظط ِظٿح ً سَْٰظڄٿح ذنحٌـٿح
ٱٚظهح ً صخٸْز٤ظٿح ىي٬ظٿ شڀرخٷ شْڀٻ ي٫حٌٷ ً شڃخ٫ ةىخزڄر
ً شْ٬٤ٷ ٌٜٙن خيْٳ صىًٍ شظرخؼٿح صخرٌٸ٬ٿح ڂثحَؿ ً ٌٍٜٿح
ِٟخٸٿح ځخ٬ٿح حيزڄٿح َٿح ش٬َّ٘ٿح خيظيؿح ً ڂثحَـٿح ٺڀط َْٯ
٪ٳحيؼٿ ٪ڄظـڄٿح ِٳ شٜٜوظڄٿح ش٤ڀٔڀٿ شرٌٸ٬ٿح ضٻَطً ڂَّـظٿخر
ش٬َّ٘ٿح ِٳ شرٌٸ٬ٿح ٍحيٸڃ غْك نڃ ڂثحَـٿح ځخٔٷح څخٳ وْڀ٫ ً ون٫
شْڃٚٓٙح 3 ٩حٌنح
ًٙح ىًيلٿح : سٍيٸڃ شرٌٸ٬ر خين٫ لح َؿُ شْ٫َٗ صحٌٍ٠لڃ
َٿخ٬ط ل خٸك ذـط
ىًيكٙح صخرٌٸ٫ ٚثخٜه :
خيْٳ سىخِّٿح ًح خينڃ ٚٸنٿح ٌُـّ ٙ
ٌٴ٬ٿح ٌُـّ ٚٳ ش٤ڀٔٿح َٿح ض٬ٳٍ حًح ( ً ش٤ڀٔٿح ٙ ً ِٟخٸٿح ٙ
وْڀ٫ ِنـڄٿح ٙ
وٿٌٸٿ ( ٙ ) : ور ِنْطخّ څح پزٷ څخٻ ٚيٳ
أ / شٷَٔٿح : يك شڃخٷٙ ً وټڀڄط شْنر ءخٴظهٙح وؿً َڀ٫ ٽخڄٿح يهح
شْٿخظٿح ١ًَ٘ٿح َٳٌط نڃ يرٙ شٷَٔٿح
* ٮٿخر پٷخ٫ ٲڀټڃ څٌټّ ٵٍخٔٿح
* ٵًَٔڄڀٿ شؿًُ ًٙ خؿًُ ًٙ حيٿً ًٙ حيٿحً ٵٍخٔٿح څٌټّ ٙح
* َٿح وْڀ٫ ِنـڄٿح سُخْك نڃ ً هَُك نڃ ٵًَٔٿح ٽخڄٿح ؽحَهح
ٵٍخٔٿح سُخْك
* ٌٙٸنڃ ٵًَٔڄٿح ٽخڄٿح څٌٻ
* خڃحَك څٌټّ ٙح ١َظّ٘ ً خڃٌٸظڃ ٵًَٔڄٿح ٽخڄٿح څٌٻ ( َڄوٿخٻ )
ّخنٿح نْر وْٳ قڃخٔظّ ٙ ً شڄْٷ وٿخڄڃ څح ً
* نيطَڄٿح نڃ ونىٍ ٵَٓ نڄٻ ٽخڄٿح ِٳ شيزٗ ٵٍخٔڀٿ څٌټّ ٙح
يلٿح ځخٸّ حٌير ً هين٫
َٿخ٬ط وٿٌٸٿ : ( خَزََٔٻ خَڄِر ًءحََِؿ خَڄُيَِّيَّْأ حٌُ٬َ٤ْٷخَٳ ُشَٷِ ٍخَٔٿحًَ ُٵٍِخَٔٿحًَ
ٌڂِْټَك ٌَِِِّ٫ ُوَڀٿحًَ ِوَڀٿح َنِڃ خًٿخَټَن ) سيثخڄٿح 38
د / شرحَلٿح
َڀ٫ ٌ٤ٔڀٿ ًح وٻٌڀٓ ٪نڄٿ ٶَّ٤ٿح َٿح ش٫خڄؿ ًح ىَٳ ؽًَه
ڂيظرٌٸ٫ پْٿى ً پظٸٿح ً ءحيظ٫ٙخر وْټٿخٓ َٿخ٬ط وٿٌٸٿ : ( ءحِؿ خڄنح
حٌڀظٸّ څح حىخٔٳ ٍٝٙح ِٷ څٌ٬ّٔ ً وٿًٌٍٓ لح څٌرٍخلّ نٌّٿح
نڃ ٌٴنّ ًح ٱٚه نڃ ڂيڀؿٍح ً ڂيّيّح ٪٤ٸط ًح حٌزڀّٜ ًح
ڂْ٨٫ دحٌ٫ سَهٙح ِٳ ڂيٿ ً خْنيٿح ِٳ ُِه ڂيٿ ٺٿً ٍٝٙح )
سيثخڄٿح 33 پټٿ ٍخظوط شٻخٔٿح ً صخرٌٸ٫ سي٫ َڀ٫ شّٙح ضٜن يٸٳ
٢ٸْٔٳ خىيّ ِٳ ٪ٸّ څح پزٷ دٍخلڄٿح دخط څح خڃح خزٓخنڃ خڄټك ٽخك
ْٴن ًح ٽخڃ نڃ نَّهٙح ٵٌٸلر ذٿخ٤ّ ً يلٿح ون٫
ؽ - َنِٿح
ٽخك ٱٚظهخر ٲڀظوط وظرٌٸ٫ ً وٿ پوط ٙ ِظٿح سحَڄٿح پؿَٿح خ٣ً
َٿخ٬ط وٿٌٷ ِٳ سيڀؿ شثخڄٳ نٜلڃ َْٯ څخٻ څخٳ ِنخـٿح ( « شْنحِٿح
سيڀؿ شثخڃ خڄينڃ يكحً پٻ حًيڀؿخٳ ِنحِٿح ً » ) ( ٌٍنٿح سٌٍٓ ( خڃخٳ
صٌڄٿح َظك ڂؿَٿح وظرٌٸ٬ٳ نٜلڄٿح ( ځحي٫ٙح )
َٳٌط نڃ يرٙ َنِٿح يك شڃخٷٙ ً ڂَّټٿح ِزنٿح ن٫ ضزػ خڄٿ
شْٿخظٿح ١ًَ٘ٿح
* َزظ٫ح حٌٸٴظّ ڂٿ څخٳ پْٛخٴظٿح پٻ َڀ٫ نْٸٴظڃ ٽًي٫ ش٬رٍح سىخيٗ
دًخٻ ٭ٚرٙح
ٱٌٸٿح يك ڂيْڀ٫ ځخٸّ ً
* هًَټڃ َْٯ حٍخظوڃ خٰٿخر خڄڀٔڃ ٚٷخ٫ ِنحِٿح څٌټّ څح
* يلٿح ٢ٸّٔ شيزٗ َٳٌط ځي٫ ځٚٔٿح ً سٜٚٿح وْڀ٫ وٿٌٸٿ ( ًحٍ ًح
حٌڀوٳ خؿَوڃ ڂڀٔڄڀٿ ڂطيؿً څخٳ ڂظ٬٤ظٓح خڃ نْڄڀٔڄٿح ن٫ ىًيلٿح
ِٳ ت٤وّ څح نڃ وٿ َْه ٌٴ٬ٿح ِٳ ت٤وّ څح ځخڃٙح څخٳ وڀْزٓ
شرٌٸ٬ٿح ) ِٸيْزٿح هحًٍ
صخرٌٸ٬ٿح هٌى نڃ شڄټلٿح
نْڃُٚظڃ نَّڃح صخرٌٸ٬ٿح َڀ٫ َي٨ّ
1 ٶْز٤ط َڀ٫ ىٌْٸٿح سَؼٻ ً ڂيظڄٿح قٿخٜٿ صخ٣خْظكٙح سَؼٻ
شرٌٸ٬ٿح
2 نَّڃح نڄ٠ظّ حٌى ً شرٌٸ٬ٿح شڃحَٛ
خڄىيكح : ځَـڄٿح َ٨ن حًخٳ ځحَؿٙح ٽي٬ڃ پْڀٸط ً ځخ٬ٿح نڃٙح ٦ٴك
ْزك يٷ ځَـڄٿح څخٻ ٌٿ خڃح وظڄَّؿ َڀ٫ ځيٸّ ٙ شزْٸ٬ٿح سيٗ َٿح
ً ځحَؿٙح َڀ٫ ٪ڀٷح خڄٿ خڄيْنخػ : پٻ ىخٴنظٓخر ڂيظڄٿح سخْك شنخْٛ
َنِٿح صخزػٙ ىيٗ يٸٳ شرٌٸ٬ٿح حٍْيٿ ءخ٠٫ٙح 4 ٽًي٫
ى - ٱٌٸٿح
يٷ ً خ٫َٗ شٿٌزٸڃ شنْر څًى ذٔنٿح ِٴن ًح ش٘كخٴٿخر ِڃَٿح ٌى
ٱٌٸٿح شرٌٸ٫ صىًٍ َڀٿخ٬ط وٿٌٷ ( « صخنٜلڄٿح څٌڃَّ نٌّٿحً
ڂيٿ حٌڀزٸط ًٙ سيڀؿ نْنخڄػ ڂىًيڀؿخٳ ءحييٗ ش٬رٍؤر حٌطؤّ ڂٿ ڂػ
څٌٸٓخٴٿح ڂى ٺجٿًأً حيرأ سىخيٗ » ) ٌٍنٿح 4
ٱًخٸڀٿ نْظرٌٸ٫ صىيلٳ خڄىحيكح ً سيڀؿ نْنخڄػ خڄيْنخػ ٽٌزٷ ځي٫
ذظّ ڂٿ څح سَهٙح دخٸ٫ َٿح شٳخٟٙخر وظرٌط ي٬ر ٙح وطىخيٗ . يٷ ً
صخ٬ثخ٘ٿخر ْنيط څح ىحَٳٙح ش٬ڄٓ شّخڄلٿ ٱيٸٿح ڂټك ٩َٗ
خڄيٿًح نْڀڃخټظڃ نْڀلر ځٚٓٙح ءخؿ خي٤ٴلٿ ً ڂيٟحَ٫ح ٖينظٳ
ً شزظٰٿح ځَك غْك َْڄ٠ٿح ٩ُحًً څخڄّٙح ٪ٳحًى ٲَّلط
ٱيٸٿح شرٌٸ٫ ٪َّ٘ط خڄيْنخػ ً ن٨ٿح ءٌٓ ً ٩خزطح ً ْٔـظٿح
هحٌٸط ً ونخڃح و٫ىَّ ڂٿ نڄٿ خ٫ىٍ
ځ - َڄوٿح دَٗ
و٫ٌن څخٻ خّح ورحَٗ پٻ نڃ َټٔڄٿح ٌى ً ً سٜٚٿح خيْڀ٫ وٿٌٸٿ
ځٚٔٿح ( ځحَك َڄه پٻ ً َڄه َټٔڃ پٻ ) څخٻ خڄٿ ً ڂڀٔڃ هحًٍ
ش٬َّ٘ٿح يٛخٸڃ َڄٓح نڃ يٓخٴڄٿح ْحٍى ً ّخنٿح قٿخٜڃ ذڀؿ
٦ٴلٿ ْڄوٿح صخْڀټٿح : پٸ٬ٿح نّيٿح ْٴنٿح ٽخڄٿح َٝ٬ٿح
َٿخ٬ط لح ٽخٷ ( غثخزوٿح ڂيْڀ٫ ځَلّ ً صخزْ٤ٿح ڂيٿ پلّ ً )
ٱحَ٫ٙح 170
ِٳ ٙح خيرٍخٗ ْڄٰنّ ٙ ً صخْڀټٿح هٌى ځييط َڄوٿح څح ٺٿً
خير ٶلڀط ً شْڃخٓ شٿخٍٓ ٙ ً خْٿخ٫ حَټٳ پڄلّ څح څًى وطحٌيٗ
نڃ خيْٳ خڃح صحٍيوڄٿح خڄْٳ َُزن صخٌّظٔڄٿح ٪ْڄؿ َڀ٫ ٍحَٟح
ِڀّ
خْٷٚهح
1- ِنّيٿح ّخٔكٙح ٍُحٌط ً څحيؿٌٿح ءخٴ٤نح
2- َڀٿخ٬ط لح ن٫ ىخ٬ظرٙح
3- ٖكحٌٴٿح دخټطٍح ( ٱٌٸٿح ً َنِٿخٻ
4- ڂثخيزٿخر ٶلظڀّ غْك پٸ٬ٿخر هِْڄط نڃ څخْنٙح ىَـط

خْ٫خڄظؿح
1- ءخ٠ٰزٿح ً سًحي٬ٿح َ٘ن
2- ٲْڀټظٿح ً شْٿًئٔڄٿح ٽخڄىح
3- صحءحيظ٫ٙح ً صخ٫حَٜٿح

6
4- صحٍخْٔٿح عىحٌك
5- ٵٚ٤ٿح ٍخ٘ظنح ً ءخنرٙح ٪ْْ٠ط
خّىخٜظٷح
1- شـطخنٿح ٝحَڃٙح شـٿخ٬ڄٿ شڃخ٫ ً شٛخه صحًَػ ٱحِنظٓح
2- ځَلڃ ٌى خڄْٳ ٽخڄٿح ٪ْْ٠ط
3- عىحٌلٿخر صخټڀظڄڄٿح ٱٚطح
4- څح نْٿي٫ سىخي٘ر ًح وٳحَظ٫خر َڄوٿح دٍخٗ يك ٩َٗ يٸٿً
يڀـّ 80 حيز٫ څخٻ څح ً َك څخٻ څح سيڀؿ 40 سيڀؿ
ٙخٜٸٿح
پ٬ٳ خڄڀؼڃ ِنخـٿخر پ٬ٴّ څح هخن٬ڃ صخرٌٸ٬ٿح نڃ ِنخؼٿح ٩ٌنٿح ٌى
وكَؿ ًح حٌ٠٫ ونڃ ٪٤ٸٿح څح ً پظٷ وڀظٷ څخٳ وْڀ٫ ِنـڄٿخر
ٺٿً پؼڄر پڃٌ٫
ٙخٜٸٿح ي٫حٌٷ ڂىح
1 - خ٤وٿح څٌڃ ُيڄ٬ٿح فَـٿح ًح پظٸٿح ِٳ ٙح ذـّ ٙ َٿخ٬ط ٽخٷ
( َڀظٸٿح ِٳ ٙخٜٸٿح ڂټْڀ٫ ذظٻ حٌنڃح نٌّٿح خيّح خّ ) ً وٿٌٷ
َٿخ٬ط ( ٙخٜٷ فًَـٿح ً )
2 - َٿح َڃٙح ځٚٓٙح ٽخكح ٙخوٗٙح َڀ٫ءحيظ٫ٙح ڂثحَؿ ِٳ
ٌُؿ ً ِنخـٿح َڀ٫ دخٸ٬ٿح ٩ٌٷً ٪نڃ ِٳ هءخْٿًح ً وْڀ٫ ِنـڄٿح
خٸڀ٤ڃ شّيٿح ن٫ حٌٴ٬ّ څخٻ وْڀ٫ ِنـڄٿح ٶك نڃ وڀ٬ؿ ً هٌٴ٫
ٺٿً َڀ٫ لح ورخػح ً ٌُْنى ٌٝ٫ َْٯ نڃ َٿخ٬ط وٿٌٸر ( نڄٳ
وٿ سٍخٴٻ ٌيٳ ٵيٜط )
3 - ٙ ً ځيٿح ءخْٿًٙ ٙ ش٤ڀٔٿح يْر څٌټّ دخٸ٬ٿح ٌْٴنطً ٪ْٷٌط
ىحَٳٚٿ
ٙخٜٸٿح نڃ شڄټلٿح
1 - شڄَّـٿح ن٫ ٩ىَڀٿ شرٌٸ٬ٿح شڃحَٛ
2 - ً صخرٌٸ٬ٿح ىخٴن نڃ پْڀٸظڀٿ ڂثحَـٿح صحً پثخًٓ ِٳ يّي٘ظٿح
شرٌظٿح دخر قظٳ ً صخىٌز٘ٿخر ڂثحَـٿح ْحٍى حيزڃ َڀ٫ ىخڄظ٫ٙح
ىًيلٿح ٞ٬ر ِٳ يوڀٿ ش٤ٸٔڃ خىٍخزظ٫خر ( شرحَلٿح ) ٌٴ٬ٿح ُح ٌؿ ً
ِٳ نَّٜن٬ٿح نٌّى پڃخټظّ ً وْٿح دينٿح ً ٙخٜٸٿح ِٳ
ٚٳ ڂيظڄٿح ٶك شنخْٛ ً ونڃ ٪ڄظـڄٿح شّخڄك ً ځحَؿٙح سَٛخوڃ
شڃحَٜٿح هٌى پرخٸڃ ڂټلٿح ِٳ شٿحي٫ شڄيظٿح ًح ن٠ٿخر يهئّ
ىحَٳٙح صخڃًَك څخٜط ً ٪ڄظـڄٿح نڃخْٳ ٩ىَٿح ٶٸلظْٓ
صحِِّ٬ظٿح
ِٴنٿح ًح ش٬٣خٸڄٿح ًح ڂظ٘ٿح ًح دَ٠ٿخر ذّىخظٿح ٌى ذؿحً پٻ ِٳ
سٍخٴٻ ٙ ً حيك ٩ٍ خ٘ٿح خيٿ ٪٠ّ ڂٿ شڄَّؿ ( ٮڀزط ڂٿ ِظٿح شٷَٔٿح
دخٜنٿح , شْزنؿٙح ْڄٿ , ڂڀٔڄٿح ذٓ , ًح َٔٻ َْٰر ڂڀٔڄٿح دَٟ
فَؿ ) خڃ ً شڀْڀٷ صىيك ِظٿح ڂثحَـٿح څٙ صخرٌٸ٬ٿح ٪ٓحً ٌى ً
څَڄٿح ذنخـٿح پٸنّ خڃ ٌى ً صحَِّ٬ظٿح نڄٟ پهحى ٌيٳ خىحي٫
وظلڀٜڃ ٶٸلْٳ ٪ڄظـڄڀٿ شٴڀظوڄٿح ٱًَ٨ٿح ڂثّٚ ونٌٻ شرٌٸ٬ٿح ِٳ
ً ٞ٫ٌٿح نڃ َِّ٬ظٿح ؽٍيظّ يٷ ً ځَـڄٿح َٗ ٲټّ ً شڃخ٬ٿح
حيى َڀ٫ نـٔٿح ً شْٿخڄٿح صخرٌٸ٬ٿخر حًٍَڃ يڀـٿح َٿح نْرٌظٿح
ً ِٟخٸٿح َٿح شٿٌٻٌڃ خڄنح ً ىًيلٿح پؼڃ سٍيٸڃ ضْٔٿ ٌلنٿح
ش٬َّ٘ڀٿ شڃخ٬ٿح ي٫حٌٸٿح نڄٟ ىخيظؿٚٿ شٻًَظڃ
صحِِّ٬ظٿح ِٳ شڄټلٿح : لح ٽٌٍٓ دىح يٸٳ ذّىخظٿح ً شْرَظٿح ِى
( ٙ ) لح وڄكٍ ؽٍى خرح وٿٌٸٿ ( شْڀىخؿ ٺر ةَڃح ٺنح ) هحًٍ
ىَٴٿح ٶك ً شّخڄلٿح ِٳ ٪ڄظـڄٿح ٶك نْر شنُحٌڄٿح حٌٻ ً ٍُخوزٿح
وط خڃَك ً وطخَّك نْٜلط ِٳ
شڄَّـٿح شلٳخټڃ ِٳ څخڄّٙح َػح
ً َهٙح ځٌْٿح ً وڀٍٓ ً وزظٻ ً وظټثٚڃ ً لخر نڃئن څح څخڄّٙح
نڄٳ پڄ٬ٿح شٷيٛ ً ذڀٸٿح ِٳ َٷً خڃ ٌيٳ هَٗ ً هَْه ءخ٠ٸٿخر
ً َڃح خڄْٳ وظ٫خ٣ َ٬ّٔ ً ٱٌهح ونڃ څخٻ ٱَ٫ح ورَر څخٻ
څخڄْٿح ذكخٛ ٽخڄ٫ح څٌټط ٙ ً َؿُ خڃ ً ون٫ َين خڃ ذنظـّ
ن٫ وز٠ّٰ خڄ٫ ي٬ظزْٳ ورخٸ٫ َ٘وّ ونٙح ورٍ َِّٟ خڄْٳ ٙح
وْـّ نْر ٱٌٷٌٿح ً دخٔلٿح ځٌْر ونڃ خنٸْط ڂثحَـٿح ً صخڃَلڄٿح
ځحَلٿح ن٫ ور ِٴظټّ ً وٿ لح ََْٟٳ پؿ ً ِ٫
شڄَّـٿح شلٳخټڃ ِٳ سىخز٬ٿح َػح
ٽخ٬ٳٙح ً ٽحٌٷٙح نڃ هخَّٟ ً لح وزلّ خڃ پټٿ ٪ڃخؿ ڂٓح سىخز٬ٿح
ً َٿخ٬ط لح َڃٙ شرخـظٓح ىي٬ٿح نڃ ٍيٜط ِظٿح شڀ٣خزٿح ً سَىخ٨ٿح
َڃٙح ً سىخز٫ سٜٚٿخٳ نْ٬ڃ ٽخـڃ ِٳ سٌٍٜلڃ ضْٔٿ ِى
صخڃَلڄٿح ً ڂڀ٨ٿح دخنظؿح ً لح ٶڀور َريظٿح ً ٱًَ٬ڄٿخر
ِ٫حيٿح ً ٙٚهٙح َڀ٫ خىٍحيڃ صحىخز٫ خيڀٻ ٱٌٸٿح ً َڄوٿخٻ
ٽخؼظڃٙح حٌى څخٳ وْڀ٫ ً پؿ ً ِ٫ لح َڃٙ ٽخؼظڄٿح ٌى خيْٿح
ِنخ٬ڃ َڄٓح ٶْٸلظٿ سخْلٿح ِكخنڄر ٶڀ٬ظّ خڃ پٻ ٽٌڄٗ ِ٠ظٸّ
ځخػٙح ً ٖكحٌٴٿح ن٫ ٺٿٌر ي٬ظزظٳ شّئ٘زٿح ْٴنٿح ِٳ شّىٌز٬ٿح
خزڀؿ ً ٍَ٠ڀٿ خ٬ٳى ن٤ر خڃ ً خينڃ َي٧ خڃ خىَْزٻ ً خىَْٰٛ
نْر ِنحَٸٿح ٚنٿح څٙ ځٚٓ ً څخڃح ِٳ ٪ڄظـڄٿح ً ىَٴٿح ْٖ٬ْٿ
شٴڀظوڃ ذْٿخٓخر خين٫ خين ً سىي٬ظڃ سٌٍٛ ِٳ شڄَّـٿح يىخ٘ڃ خنٿ
ْٜٚٴط خڃح ً شڀڄؿ خڃح شٌّزنٿح شنٔٿح ِٳ ش٠ْٴظٔڃ خىيـن
٪َّ٘ظٿح ٍىخٜڃ ( ٩خڄؿٙح . ّخْٸٿح . شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿح )
1 - ٩خڄؿٙح :
1 - ٲَّ٬ط
ح . شٰٿ : َٿخ٬ط ٽخٷ ځِ٬ٿح ٌى ( ( ڂٻَڃح حٌ٬ڄؿخٳ
ڂٻإخٻَٗ ) ) ٵخٴطٙح ور ىحًَّ ٶڀ٤ًّ . حٌٻ َڀ٫ ځٌٸٿح ٪ڄؿح ٽخٸٳ
حٌٸٴطح ُح حٌٻً
د . خكٚ٤ٛح : ِٳ نْڄڀٔڄٿح نڃ نّييظـڄٿح ٪ْڄؿ ٵخٴطح ٌى
ٌٍٜ٬ٿح نڃ َٜ٫ ڂټك َڀ٫ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ِزنٿح سخٳً ي٬ر
شْڀڄ٬ٿح شْ٫َ٘ٿح ځخټكٙح نڃ
ٲَّ٬ط ِٳ ِٓخٓٙح نٻَٿح څح ق٠ظّ ٲَّ٬ظٿح حٌى ٽٚه نڃ
نٻٍ ٌى ٩خڄؿٙح ٪ْڄؿ ن٫ ٍيّٜ څخر ٺٿحٌرً ٽٌٸٿخر ٵخٴطٙح
شنْ٬ڃ شٿخٔڃ ِٳ ٌٍظٳ ءخڄڀ٬ٿح ٵخٴطٙح ًح يكحً ڂټك َڀ٫ څٌٸٴظًّ
ِٳ پڄ٬ٿح ڂينڃ پٻ ن٫ ٍيّٜ څخر پڄ٬ٿخر يكحً ؾين َڀ٫ شٿخٔڄٿح
ءخڄڀ٬ٿح ٞ٬ر ذىًً ( شَّىخ٨ٿح ) ٵخٴطحً ٩خڄؿح ٌى ٩خڄؿٙح څح
ڂىَْٯ ٩خڄؿخر سَز٫ ًٙ َْٯ ٙ شرخلٜٿح
پر ٪ْڄـٿح ٵخٴطح وْٳ ١َظّ٘ ٙ ٩خڄؿٙح څح شٿِظ٬ڄٿح ٞ٬ر ذىًً
نّييظـڄٿح َؼٻح ٵخٴطح ِٴټّ
2 - ٩خڄؿٙح ٩حٌنح
ح .. قَّٜٿح ٩خڄؿٙح : ًح ٽٌٷ َڀ٫ نّييظـڄٿح ٵخٴطح ٌىً پ٬ٳ
ٵخٴطءخر شـك ٌىً ٺٿحً ِٳ ڂينڃ يكحً ٲٿخوًّٙ قَّٛ پټ٘ر
ءخيٸٴٿح
د .. ِطٌټٔٿح ٩خڄؿٙح : نّييظـڄٿح ءخڄڀ٬ٿح ٞ٬ر َي٠ّ څح ٌىً
څٌٷخزٿح ضټًّٔ خّحٍ
وظْـك ِٳ ءخڄڀ٬ٿح ٲڀظهح ٩ٌنٿح حٌىً .
ذىً ءخڄڀ٬ٿح ٌٍيڄؿ ( شْټٿخڄٿح . شْ٬ٳخ٘ٿح . ڂىَْٯً ....... ونح
شـك ْْٿ ٽٌى شٿٙيٳ ٺٿحٌٿً خّحٍ څٌټّ څح ًي٬ّ ًٙ شٸڀ٤ڃ
قَّٜٿح ٱٚور شْنٟ ٩خڄؿٙح شْ٬٤ٷ وظٿٙيٳ
صٌټٔٿح و٬ًٓ خڄٿ خٴٿخوڃ څخٻ ٌٿ ونٙ شـك ونح شْٴنلٿح ذىًً
3 - ٩خڄؿٙح شْـك شٿىح
ٽخ٬ط ٽخٷ دخظټٿح نڃ ( ( وٿ نْزط خڃ ي٬ر نڃ ٽٌَٓٿح ٶٷخّ٘ نڃً
٪زظًّ ٍييٿح ڂنيؿ وْڀٜنً َٿٌط خڃ وْٿٌن نْنڃئڄٿح پْزٓ َْٯ
حَْٜڃ صءخًٓ ) ) لح ٵيٛ ڂْ٨٬ٿح
ٽٙيظٓٙح وؿً : نْرً ٽٌَٓٿح شٷخ٘ڃ نْر َٿخ٬ط لح څح ٩خزطح
نْنڃئڄٿح پْزٓ َْٯ . خڃَلڃ ڂيڀْزٓ ن٫ ٝحَ٫ٙح څح َڀ٫ ٽيٳ
ذؿٌظّٔ وْڀ٫ حٌٸٴطح خڃ ٌى نْنڃئڄٿح پْزٓ څح ٺًٗٙ دخٸ٬ٿح نڃ
شنٔٿح نڃ شڃٙح شڄٜ٫ َٿح َْ٘ط سَْؼٻ غّىخكح صىًٍ
ځٚٔٿح وْڀ٫ وٿٌٷ خينڃ ٽٚ٨ٿح ( شٿٚ٧ َڀ٫ ِظڃح ٪ڄظـطٙ ) خ٨ّحً
( خ٤ه َڀ٫ ِظڃح ٪ڄظـطٙ )
ځٚٔٿح وْڀ٫ وٿٌٷً ( ( خنٔك لح ين٫ ٌيٳ خنٔك څٌڄڀٔڄٿح هحٍ خڃ ) )
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ لح ٽٌٍٓ ٵيٛ

7
4 - ٩خڄؿٙح ١ًَٗ
ح . نْ٬ڄـڄٿح َٜ٫ ٝحَٸنح : ٙح شـك َزظ٬ّ ٙ ٩خڄؿٙح څح ُح
َٜ٫ َٝٸنح حًح ځي٫ً ُحَٿح ٍحَٸظٓح نڄ٨ن َظك نْ٬ڄـڄٿح
وْڀ٫ حٌٸٴطح خڄ٫ ٞ٬زٿح ٩ٌؿٍ
نْْٿٌٛٙح نڃ ٌٍيڄـڀٿ خٳٚه پزنك نرح يڄكح ځخڃٙح ُحٍ حٌىً
د . حٌىً شرخلٜٿح نْر ٱٚه خيْٳ ٍَؿ خڄڃ شٿخٔڄٿح څٌټطٙ څح
شرخلٜٿح نڃُ ِٳ ٙح څٌټّٙ ٩خڄؿٙح څح ٽٌٸّ نڃ ين٫ ٽٌٸٿح
ؽ . شنٔٿحً څءحَٸٿح نڃ ٚنٿخٻ ِ٫َٗ پْٿى َٿح ٩خڄؿٙح ينظّٔ څح
خ٤ه ِ٫َٗ ينظٔڃ څًير ٌٍظٴٿح څٙ ٺٿحً َْٯ ًح ّخْٸٿح ًح
5 - ٩خڄؿٙح ڂټك
ونٙ ور پڄ٬ٿح ذـّ ٺٿحٌٿ شْ٬٤ٷ شٿٙى وظٿٙى قَّٜٿح ٩خڄؿٙح
ءخيٸٴٿح ٪ْڄؿ ين٫ شـك
خّحٍ څٌټّ څح ًي٬ّٙ ونٙ شْنٟ وظٿٙيٳ ِطٌټٔٿح ٩خڄؿٙح خڃح
ور پڄ٬ٿح ٭ٌّٔ
6 - ڂي٫خڄؿح پزٸّ نڃ ١ًَٗ ( نْ٬ڄـڄٿح )
وْٳ ځخټكٙح صخّخرً ڂَّټٿح څءحَٸٿخر ڂڀ٬ٿح
وْٳ ځخټكٙح غّىخكخرً شٌّزنٿح شنٔٿخر ڂڀ٬ٿح
شنٔٿحً څءحَٸٿح ِٳ مٌٔنڄٿحً نٓخنٿخر ڂڀ٬ٿح
خلْلٛ ڂيٳ ٌٜٙنٿح ڂيٳ نڃ نټڄظّ َظك شْرَ٬ٿح شٰڀٿخر ڂڀ٬ٿح
شٴڀظوڄٿح وؼكخزڃ ِٳً وٸٴٿح ٽٌٛخر ڂڀ٬ٿح
ش٫ير ذكخٛ ًح خٸٓخٳ ييظـڄٿح څٌټّٙ څح

2 - ّخْٸٿح :
1 - وٴَّ٬ط :
شٰٿ : سحًخٔڄٿحً َّيٸظٿح َن٬ڄر ّخٷ ٍيٜڃ شٰڀٿح .
ٌى خكٚ٤ٛح : ىًٍ شٿؤٔڄر خيڄټك َڀ٫ ٚن ٙ شٿؤٔڃ ٵخلٿا
ڂټلٿح شڀ٫ ِٳ نْظٿؤٔڄٿح ًُخٔظٿ خيڄټلّ ٚنٿح .
- ٵخلٿا خڄينْر ٪ڃخـٿ ڂټك ِٳ پٛؤر ٩َٳ - ِٳ َزٿخر ٍُٕح ٵخلٿبٻ
٪ڃخـٿ خرَٿح ڂَّلط ٍخهىٙح ً صخْظٷٙحً شڀرخنلٿح ين٫ پْټٿح ٌى
ين٫ ڂ٬٤ٿحً شْټٿخڄٿح ين٫ شْ٬ٳخ٘ٿح .
2 - وظْـك : ٽٌٛأ نڃ پٛأً شْ٫َٗ شـك ّخْٸٿح
ش٬َّ٘ٿح ... پْٿى ٌىً شنٔٿحً څآَٸڀٿ خٳٚه خْ٬٤ٷ ْْٿً ِن٧
شزطَڄٿح ِٳ ِطؤّ ٌىً ٩خڄؿٗحً شؼٿخؼٿح - شنٔٿحً څآَٸٿح - ٩خڄؿٗحً -
ٽخك ِٳ ّخْٸٿح َڀ٫ خي٬ْڄؿ ځيٸط ٺٿٌٿً ٍٝخ٬ظٿح . شـك ّخْٸٿحً
شْٿخظٿح شٿىٖٿ :
1 - َٿخ٬ط وٿٌٷ : { ٍخٜرٕح َٿًأ خّ حًَزظ٫خٳ } . ّخْٷ ٍخزظ٫ٙحً
ءِ٘ٿخر ءِ٘ٿح
وْٳ ّخْٸٿحً َهآ َٿا ءِٗ نڃ ٽخٸظنٙح ٌىً ٌٍز٬ٿح نڃ ٍخزظ٫ٙحً
ور ًحٌٍڃؤڃ څٌټْٳ ٩َٴٿح َٿا پٕٛح نڃ ڂټلٿخر ٽخٸظنح .
2 - ون٫ وّڀٿح ٍِٟ ًخ٬ڄٿ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ِزنٿح ذٌّٜط
ٽخٷ نْك : ييظـّ ونا ٙ غْك ىخيظؿٙح څبٳ شنٓ ًٙ دخظٻ ٙ غْك
ٌٜٙنڄٿخر ٵخلٿٗخر څٌټّ ٚن .
3 - ن٫ ؾلٿح ن٫ وظٿؤٓ نْك وْڄ٬ؼوڀٿ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ
نّيٿحٌٿح " ضّأٍأ و٬ٴنّ څخٻأ وظْ٠ٸٳ نّى ٺْرأ َڀ٫ څخٻ ٌٿ " ضٿخٷ :
ڂ٬ن . ٽخٷ " : ٶكأ وّڀٿح نّيٳ َ٠ٸّ څأ " لح َڀٛ ونڃ وْزنط ٌيٳ
ٶڀوٿح نّى ّخْٷ َڀ٫ ڂڀًٓ وْڀ٫ .
*- َٿخ٬ط وٿٌٷ : { سَڃ ٽًأ خىؤ٘نأ ٌُٿح خيْْلّ پٷ } ّخٷ غْك ،
ٶڀوٿح ءير َڀ٫ ٶڀوٿح سىخ٫ا
4 - شڀزٸٿح ن٫ وٿؤٓ نْك َڄ٬ٿ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ " ڂثخٜڀٿ
" ش٠ڄ٠ڄٿح َڀ٫ شڀزٸڀٿ ّخْٷ ٌيٳ ض٠ڄ٠ڄط ٌٿ ضّأٍأ .
5 - ىٌٓأ ًخڃٚٯ وطأَڃح صيٿً ٌُٿح پؿَٿح شٜٷ . ِزنٿح وٿ پؼڄٳ
وْڀ٫ لح َڀٛ ،خىىًٙأ نڃ ٵًٍٕح څٌټّ ِظٿح َڄلٿح پرٗخر ڂڀًٓ
شٜٸٿح نڃ ٽٙيظٓٙح وؿًً : ّخٷ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ ِزنٿح څأ
يٿٌر ونٌڀٿ ٲٿخوڄٿح پؿَٿح حٌى يٿً ،خينحٌٿٕ ونٌڀٿ ٲٿخوڄٿح پربِٿح
ٵَ٬ٿح ٩ِن ِىً ش٬ڃخـٿح شڀ٬ٿح َٻًً .

3 - ّخْٸٿح څخٻٍأ :
ِىً څخٻٍأ ش٬رٍأ ّخْٸڀٿ :
پٕٛح : نڃ ٚنر وْٳ ڂټلٿح ضزػ ٌُٿح ٌىً وْڀ٫ ْْٸڄٿح َڄًّٔ
٩خڄؿٗح ًأ شنٔٿح ًأ څآَٸٿح .
٩َٴٿح : ٱَ٬ظٿح ىحًَّ ٚٛأ وْٳ ٚنٙ ٌُٿح ٌىً ْْٸڄٿح َڄًّٔ
وڄټك َڀ٫ .
ڂټلٿح : وظّي٬ط ىحًَّ پٕٛح ِٳ ضزػ ٌُٿح ِ٫َ٘ٿح ڂټلٿح ٌىً
٩َٴٿح َٿا .
شڀ٬ٿح : َڀ٫ ءخنرً پٕٛح ِٳ وڀؿٕ ڂټلٿح ٩َٗ ٌُٿح ٲٌٛٿح ِىً
وڄټك ِٳ پٕٛخر ٌُظّٔ ٩َٴٿح ِٳ هىٌؿً .
4 - ّخْٸٿح ١ًَٗ :
خينڃ وظلٜٿ وْٳ خىَٳٌط ذـّ ١ًَٗ ّخْٸڀٿً :
ًًٙأ : پٕٛح ١ًَٗ :
1 - ٩خڄؿا ًأ ٚنر ًخظرخػ وْٳ ڂټلٿح څٌټّ څأ پٕٛح ِٳ ١َظّ٘
ّخْٸٿخر ضرخؼٿح ڂټلٿح قّٜٙ .
2 - ًخهٌٔنڃ ٙ ًخظرخػ پٕٛح ڂټك څٌټّ څأ .
3 - شڀ٫ َڀ٫ خْنزڃ څٌټّ څؤر َن٬ڄٿح ٽٌٸ٬ڃ پٕٛح ڂټك څٌټّ څأ
پٸ٬ٿح ٪ْ٤ظّٔ ځخټكٕح َڀ٫ ّخْٸٿح قّٜ ٙ ٺٿٌٿً خيٻحٍىح
ٹحٍىٗ پْزٓ ٙ ِظٿح شّيز٬ظٿح پٸ٬ٿخر خيڀڀ٫ .
4 - ٚؼڃ قّٜ ٚٳ پٕٛح ٺٿٌر خٜظوڃ پٕٛح ڂټك څٌټّٙ څأ
لح َڀٛ لح ٽٌَٓر شٜظوڄٿح ځخټكٕح ٞ٬٬ر شٜظوڄٿح ّخْٸٿح
شلرخٻ ڂڀًٓ وْڀ٫ نڃ وثخٔر ؽحًِٿح ڂَّلطً ٪رٍأ نڃ َؼٻؤر وؿًِط
هي٬ر .
ًخْنخػ : څخ٣َٗ ٩َٴٿح ِٳ ١َظًّ٘ ،٩َٴٿح ١ًَٗ :
1 - وْٿا ڂټلٿح شّي٬ط ١خنڃ خينٕ وْٳ پٕٛح شڀ٫ ىٌؿً .
2 - َٿا ؾظلّ ڂٿ څخٻ څبٳ ،وڄټك َڀ٫ ًخٌٜٛنڃ څٌټّ ٙ څأ
هَْٯ َڀ٫ وٓخْٷ .
ًخؼٿخػ : څخ٣َٗ پٕٛح ڂټك ِٳ ١َظًّ٘ ؛ ِپٕٛح ڂټك ١ًَٗ
1 - َزٿح َڀ٫ ٍُٕح ّخْٸٻ پٕٛح ِٳ وٿ َخًّخٔڃ ٩َٴٿح څٌټّ څأ
خرَٿح ڂَّلط ِٳ ًأ پٕٛح ِٳ ونڃ يُّأ ٩َٴٿح ِٳ ڂټلٿح څخٻ څبٳ
څؤٻ ؛ ّخْٸٿح قّٜ ڂٿ ٚٸنأ ڂټكً دٌؿٌٿح پٕٛح ڂټك څٌټّ
ْټ٬ٿح ًأ دينٿح ٩َٴٿح .
2 - ذڀ٤ّ ونٕ ّخْٸٿخر ٺٿً ضزؼّ ٚٳ ًخْڀٸ٫ ٙ ؛ ًخْ٫َٗ څٌټّ څأ
ن٨ٿح يْٴّ ّخْٸٿحً نْٸْٿح وْٳ . ًخ٬رحٍ : ِٳ ١َظّ٘ ً ؛ شڀ٬ٿح ١ًَٗ
شڀ٬ٿح :
شْٴوٿح ٌٍڃٕخر پْڀ٬ظٿح قّٜ ٚٳ حَىخ٧ خٴًٛ شڀ٬ٿح څٌټط څأ .
څخٻ خڄٿ ٺٿٌٿ شٿحيٿح شْ٨ٴڀٿح ٮْٜٿح وڃخٸڃ ڂْٷأ خْٴه ِزڀٸٿح خَٟٿح
ىٌٸ٬ٿح ِٳ وْڀ٫ شٴڀظوڄٿح .
*- څخ٠ڃٍ ِٳ َ٤ٴٿح ُحٌؿ ٢رٍ ٺٿٌٿ ،ش٤ز٠نڃ شڀ٬ٿح څٌٻ څأ
نڃً َهآ َٿا ٚوٗ نڃ ٲڀظوط ِظٿح شٸ٘ڄٿخر پڀ٬ّ ڂٿً َٴٔٿخر
َٿا پٸن شڀًْٓ ٍَهأ ....
*- ٌٿ غْلر ڂټلٿح نڃ شڄټلٿح ٶْٸلظٿ خزٓخنڃ خٴًٛ شڀ٬ٿح څٌټط څأ
ٽٌزٸٿخر خيظٸڀظٿ ٽٌٸ٬ٿح َڀ٫ ضَٟ٫ .. شڀ٫ َزظ٬ّ ٌُٿح ٍخټٓٗخٻ
ڂَّلظٿ شزٓخنڃ َڄوٿح .
*- ٩خڄؿا ًأ ِ٫َٗ ٚنر شڀ٬ٿح ځي٤ٜط ٙ څأ . ٚنٿح ِٰڀظٳ
ِ٫َ٘ٿح .
5 - ّخْٸٿح ن٫ شڀؼڃأ :
ِىً شڀ٬ٿح ِٳ وًّخٔط خينٕ َڄوٿح َڀ٫ خٓخْٷ صحٍيوڄٿح ڂَّلط
ٍخټٓٗح .
قڄٸٿح ِٳ خرَٿح ڂَّلط َڀ٫ خٓخْٷ سٌٍٿحً ٍُٕح ِٳ خرَٿح ڂَّلط
َْ٬٘ٿحً - سَهيڃً شڃٌ٬٤ڃ خينٌٻ -

8
ِينٿح ىًٌٍٿ ش٬ڄـٿح شز٤ه ءخنػأ ٪ْزٿح يٸ٫ َڀ٫ ؽحًِٿح يٸ٫ ّخْٷ
سٚٛ ءحىأ ن٫ ءخيظٿٙح ِىً ٙأ شڀ٬ٿح ِٳ خڄىىخلطًٗ ،ون٫
ش٬ڄـٿح .
نڃ لح ِڀٛ وٿٌٸٿ عحَْڄٿح نڃ وػٍحً پطخٷ څخڃَك خ٠ّأ شڀؼڃٙح
ٙ ڂڀًٓ وْڀ٫ عًٌٍڄٿح سخْلر پـ٬ّ څح يٜٷ ونٕ پطخٸٿح عَّ
ځَلّ ٺٿً ِڀ٫ ًخٓخْٷً وػَْٿ پظٷ حًح شٌْٛٿح نڃ وٿ ٌِٛڄٿح
شڀ٬ٿح ٵخٴطٙ ًخٓخْٷ ٌِٛڄٿح ..
ځَلّ ٺٿٌٻً ِڀ٫ خٓخْٷ وْهأ سٍخؿح ِڀ٫ َؿؤظّٔ څح ڂڀٔڄٿح ِڀ٫
مٕح ٪ْر ِڀ٫ ٪ْزٿح ڂَّلط ٪ْزّ ٙ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح ِڀٛ وٿٌٸٿ
شز٤ه ِڀ٫ ذ٤وّ ًٙ وْهأ ٪ْر ِڀ٫ ڂٻيكأ حٌټىً وْهأ .
شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح :
1 - شلڀٜڄٿح ٲَّ٬ط :
شٰٿ : َْوٿح ِى . خكٚ٤ٛح : ٩َ٘ٿح ىٌٜٸڃ َڀ٫ ش٨ٳخلڄٿح ِى .
2 - قٿخٜڄٿح ٩حٌنأ : شػٚػ َٿا خيٿ ٩ٍخ٘ٿح ٍخزظ٫خر قٿخٜڄٿح ڂٔٸنط
ځخٔٷأ :
1 - سَزظ٬ڃ قٿخٜڃ : خىٍخزظ٫ح َڀ٫ ِ٫َ٘ٿح پْٿيٿح ځخٷ ِظٿح َىً .
ش٫ًَ٘ڄٿح ځخټكٕح خيظٸٸك ِظٿح قٿخٜڄٿح ٪ْڄؿ خيظڀؼڃأ نڃً ....
2 - سخٰڀڃ قٿخٜڃ : ًأ خىٍخزظ٫ح ځي٫ َڀ٫ ٩ٍخ٘ٿح ٚن ِظٿح ِى
وطخىخـطحً وٌٜٛن ٪ڃ ضٍٟخ٬ط ...
3 - شڀَٓڃ شلڀٜڃ : نڃ پْٿى ڂٸّ ڂٿ ِظٿح شٸڀ٤ڄٿح قٿخٜڄٿح َىً
خيثخٰٿا َڀ٫ ًٙ خىٍخزظ٫ح َڀ٫ ٩ٍخ٘ٿح ..
3 - شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح ن٫ شڀؼڃأ :
- شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿخر ًٚڄ٫ ڂَّټٿح څآَٸٿح څًيٗحَٿح ءخٴڀوٿح ٪ڄؿ ..
خڄين٫ لح ٍِٟ َټر ِرٕ َڄ٫ ٽخٷ ": شلڀٜڃً َْه لحً ونا
ځٚٓ٘ٿ "
- ڂَّټٿح څآَٸٿح نڃ نٔن سي٫ مخٔنظٓح َڀ٫ شرخلٜٿح ٵخٴطح ..
- ش٬ڄـڀٿ ٽًٕح څحًٕح څخڄؼ٫ نٓ .. ض٬ٌٓطً ّخنٿح َؼٻ خڃين٫
شنّيڄٿح .
- صخٷَ٤ٿح ِٳ ًٍَڄڀٿ شٛخه ي٫حٌٷ ٪ًٟ ..
- شْڄٍٓ شٸْػٌر ؽحًِٿح يٸ٫ ٶْػٌظر ځحِٿٗح ..
- َڀ٫ ش٨ٳخلڃ سَْٰٜٿح صخنحٌْلٿح َؼنأ قرً ًأ ىخْ٤ٛح ٪نڃ
شْنحٌْلٿح سًَؼٿح .
4 - شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح شْـك :
ٚنٿخر شظرخؼٿح پثخٔڄٿح ِٳ ىخيظؿح ٙ ونأ َڀ٫ ءخڄڀ٬ٿح نْر ٱٚه ٙ
– شْٴْٷٌط ٌٍڃأ - ٩خڄؿٗح ًأ
نْزىٌڃ َٿا ٺٿً ِٳ حٌٴڀظهخٳ شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح شْـك ِٳ خڃأ :
ٽًٕح ُأَٿح : ٪َّ٘ط ِٳ خير يظ٬ًّ شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح شْـلر ٽٌٸّ
ڂيظٿىأً ځخټكٕح :
*- َْوٿح ذڀـٿ ّخنٿح قٿخٜڃ ٶْلط َڀ٫ ڂثخٷ ِڃٚٓٗح ٪َّ٘ظٿح
َ٘ٿح ٪ٳىً
*- نڃ قڀّٜ خڄٳ سَْٰظڃ صخنخْزٿحً ٪ثخٷٌٿحً سىيـظڃ ّخنٿح قٿخٜڃ
َهٔٿ قڀّٜ ٙ نڃُ ِٳ ځخټكٕح ..
*- شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿخر پڄ٬ٿح َڀ٫ شرخلٜٿح ٩خڄؿا ...
ِنخؼٿح ُأَٿح : ٙ ونح ًٍَّ شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح شْـك ځي٫ ٍَّ
ڂيظٿىأً خيْڀ٫ ځخټكٕح ءخنر قّٜ :
*- ّخنٿح قٿخٜڃ پٻ ض٫حٍ يٷ شْڃٚٓٗح ش٬َّ٘ٿح څا
*- هخٰٿأ خڃً ٩ٍخ٘ٿح هَزظ٫ح خڃ نْر سىىَظڃ شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿح ..
*- ٌُٿح ٜٚوظڄٿح َْٰٿ دخزٿح قظٴّ شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿخر پڄ٬ٿح څا
پ٬ـًّ ٌٍڃٕح ذڀٸّ 5 - 5 - 5 - ْټ٬ٿحً سئٴڃ شلڀٜڄٿح :
*- نڃُ نڃ ځخټكٕح ٱٚظهح َٿا ٍىئّ شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿخر پڄ٬ٿح
َهٓ ..
6 - شڀَٓڄٿح قٿخٜڄٿخر پڄ٬ٿح ١ًَٗ :
1 / ًٙ ٚٛأ ِٳخنط ٙ ٩ٍخ٘ٿح يٛخٸڄٿ شڄثٚڃ شلڀٜڄٿح څٌټط
ځٚٓٗح يٛخٸڃ ٪ڃ شٸٴظڃ پر خٜن ٍٝخ٬ط ..
2 / ٪ٳيط ًأ خ٬ٴن ذڀـط ُأ خًڄىً ضْٔٿً شٸْٸك شلڀٜڄٿح څٌټط څأ
حٍَٟ ..
3 / شٳخٻ ّخنڀٿ صءخؿ ش٬َّ٘ٿح څٕ شْڀٻ شڃخ٫ شلڀٜڄٿح څٌټط څأ
شْٜوٗ شلڀٜڃ شّخ٫ٍ ور ڂټلر ٌهٕح قّٜ ٙ وْڀ٫ ءخنرً .
4 / سخٰڀڃ شلڀٜڃ شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿح څٌټط ٙأ
خيرخّ٘ خڃً شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿح نْر ٵَٴٿح :
7 - خڄينْر خڄْٳ ٱٚظهٙح وؿًأ ڂينْر خڄْٳ ٵخٴطٙح وؿًأ :
- خينخْر ن٫ ٩ٍخ٘ٿح ضټٓ ِظٿح ٪ثخٷٌٿح ِٳ څٌټّ خڄينڃ پټر پڄ٬ٿح
- شلڀٜڄٿح شّخ٫ٍ َڀ٫ َنزڃ خڄينڃ پٻ ِٳ پْڀ٬ظٿح .
-* َنزط ِظٿح شلڀٜڄٿح څا َڀ٫ پْٿيٿح ځخٷ شلڀٜڃ ّخْٸٿح خيْڀ٫
ڂټلٿح ِنر ِظٿح شلڀٜڄٿح خڃأ خىٍخزظ٫ح شلڀٜڄٿح َڀ٫ خيْڀ٫
خىٍخزظ٫ح ن٫ ٩ٍخ٘ٿح ضټٓ شڀَٓڄٿح .
*- ًأ شنٔٿح ًأ دخظټٿح ِٳ َْ٨ن خيٿ ّخْٸٿخر خيْٳ ڂټلّ ِظٿح ٪ثخٷٌٿح
وْڀ٫ ّخٸط َْ٨ن خيٿ ْْڀٳ شڀَٓڄٿح شلڀٜڄٿح ِٳ خڃأ ٩خڄؿٗح .
شٸرخٔٿح شًّخڄٔٿح صٙخَٓٿحً ځٚٓٗح
شّخٰٿحً ٍيٜڄٿح ِٳ شًّخڄٔٿح صٙخَٓٿح سيكً :
ونخلزٓ لح ٌىً يكحً ٌى خيڀٻ شًّخڄٔٿح صٙخَٓٿح ٍيٜڃ څا
ٹحَٗٗح ځي٫ً َٿخ٬ط لح يْكٌط ِىً خ٠ّأ سيكحً شّخٰٿحً،َٿخ٬طً
ٍٕٝح َْڄ٬ط ِىً ٍٕٝح ِٳ شٳٚوٿح ٶْٸلطً،څخٻ نڃ خنثخٻ ور
َٿخ٬ط ل سىخز٬ٿح ١ًَٗ ٶْٸلطً ٽي٬ٿح َ٘نً خيكٚٛاً ......
ًٙأ : ځٚٓٗح :
ِٳ وظ٫خ٣ ُأ ،نْڄٿخ٬ٿح دٍ لح َٿا وؿٌظٿحً ىخْٸنٙح هخن٬ڃً
ونْزن خڄٻ پَٓٿحً ءخْزنٕح ٪ْڄؿ ور ءخؿ يٷً ،وْينً هَڃأ - خٸكٙ -
َٿخ٬ط وٿٌٸٿ هىخز٬ٿ لح هخ٠طٍح ٌُٿح نّيٿح ٌىً : ( نٔكأ نڃً
خٴْنك ڂْىحَرا شڀڃ ٪زطحً نٔلڃ ٌىً ل ويؿً ڂڀٓأ نڄڃ خنّى .. ')
ءخٔنٿح 125 ' حيڄلڃ شؼ٬زر ٶڀوٿح َڀ٫ شـلٿح ور لح ځخٷأ يٷً
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ .. َٿخ٬ط ٽخٷ :
( نڃ ٙا دخظټٿح حٌطُأ نٌّٿح ٲڀظهح خڃً ځٚٓٗح لح ين٫ نّيٿح څا
٪َّٓ لح څبٳ لح صخّآر َٴټّ نڃً ڂينْر خْٰر ڂڀ٬ٿح ڂىءخؿ خڃ ي٬ر
دخٔلٿح ) ..
څحَڄ٫ ٽآ 19 ...
وْڀ٫ ځىآ څيٿ نڃ سىخز٬ٿ َٿخ٬ط لح هخ٠طٍح ٌُٿح نّيٿح څأ ُأ
َڀ٫ً خ٬ْڄؿ ڂيْڀ٫ َْٔ٫ً ٌَٓڃً ڂْىحَراً فٌنر حًٍَڃ ځٚٔٿح
خنيْٓ نْڀَٓڄٿح ً ءخْزنٕح ڂطخور ءخيظنحً ،ځٚٔٿحً سٜٚٿح خنْزن
ٌىً يكحً نّى ٌى خڄنا ،ځٚٔٿحً سٜٚٿح پ٠ٳأ وْڀ٫ يڄلڃ
ُيٸ٬ٿح وٸٗ ِٳ ُأ ځٚٓٗح َن٬ڃ څخْر :
سيْٸ٫ ځٚٓٗح : لخر څخڄّٗخٻ صخْزْٰٿخر ٶڀ٬ط خڃ پٻ سيْٸ٬ٿحً
هَّ ڂٿ خڄڃ ٍخنٿحً شنـٿحً دخٔلٿحً شټثٚڄٿحً َهٓح ځٌْٿحً َٿخ٬ط
پَٓٿحً ءخْزنٕح پٻ خيْٳ ٹَظٗح شٸْٸلٿح هٌىً، وْڀ٫ ٪ڀ٣ح ًأ يكأ
خينٕ ٽيزظط ًٙ َْٰظط ٙ شظرخػ ِىً،يْكٌظٿح سيْٸ٬ٿ خ٬ْڄؿ حٌ٫ى يٸٳ
ٽٌٕٛخر وْڄٔن خڃ نڄٟ پهيط ( نّيٿح ضرحٌػ ) وْڀ٫ فٌن حٌيٳ،
وڃٌٸٿ ٽٌٸّ ځٚٔٿح : ( نڃ څٌٻأ څأ صَڃأً
نْڄڀٔڄٿح ) ... ْنٌّ 72 .. ٽٌٸْٳ هءخنرأ دٌٸ٬ّ ًٌِّٛ : ( څا ِنر خّ
څٌڄڀٔڃ ڂظنأً ٙا نطٌڄط ٚٳ نّيٿح ڂټٿ َٴ٤ٛح لح .. ) سَٸزٿح 132 .
ٺٿً َڀ٫ ونًَٸْٳ : ( پْ٫خڄٓا ً ڂْىحَرا ٺثخرآ وٿاً ٺيٿا يز٬ن حٌٿخٷ
څٌڄڀٔڃ وٿ نلنً حيكحً خيٿا ٵخلٓاً ) ... ' سَٸزٿح 133 '
ځٚٔٿح وْڀ٫ ٌَٓڃ ٽخٷً : ( حٌڀٻٌط وْڀ٬ٳ لخر ڂظنڃآ ڂظنٻ څا ځٌٷ خّ
نْڄڀٔڃ ڂظنٻ څا ) ... ' ْنٌّ 84 ' قْٔڄڀٿ څٌٿٌٸّ څٌٍّحٌلٿحً
ځٚٔٿح وْڀ٫ َْٔ٫ ( څٌڄڀٔڃ خنؤر ييٗأً لخر خنڃآ ) ... ' څحَڄ٫ ٽآ
52 ' هخنيٜٷ خڃ حٌىً يثخٸ٬ٿح ِٳ ْْٿً ٪ثحَ٘ٿح ِٳ حًا ٱٚظهٙخٳ
خنٿٌٸر :
ش٬َّٗ ځٚٓٗح : خي٬ًٟ ِظٿح ځخټكٕحً ڂ٨نٿح ِى ش٬َّ٘ٿحً
شٌّْنيٿحً شْنّيٿح ڂينًئًٗ ّخنٿح سخْك ڂْ٨نظٿ ڂْټلٿح ٩ٍخ٘ٿح

9
ٵٚهٕحً دحىٓحً صٚڃخ٬ڄٿحً صحىخز٬ٿح پڄ٘ط حٌى َڀ٬ٳ
ڂيلٿخٜڃ ځخْٸٿ وْٿا څٌؿخظلّ خڃ پٻً ىخٜظٷٙحً شٓخْٔٿحً .
،وْٳ غ٬ر ٌُٿح څخڃِٿحً ذٓخنظط ش٬َّ٘ر ٽٌٍٓ پٻ ءخؿ ٺٿٌٿً
خڃً وڃٌٷ ش٬ْز٣ َٿا شٳخٟا وظٿخٍٓ ونڃ ضٸڀ٤نح ٌُٿح څخټڄٿح حٌٻً
ونٌؿخظلّ
ً ٍٕٝح َْڄ٬طً يْكٌظٿح وٓخٓأ ٌُٿح قْلٜٿح نّيٿح شڃخٷا نڃ
َْوٿح َ٘نً ٽي٬ٿح شڃخٷاً خيكٚٛا .
نَّڃأ َڀ٫ شٸٴظڃ شًّخڄٔٿح ٪ثحَ٘ٿح څأ َڀ٫ ءخڄڀ٬ٿح ٪ڄؿأ يٷً :
1 - شّىخٸظ٫ٙح ٌٍڃٕح ٶٿخه وٿا ىٌؿٌر ٍحَٷٗح غْك نڃ ،
، ؤْڃحٌنٿ ٪ٟحًً ، ڂٿخ٬ٿح حٌيٿ يؿٌڃ ً ضْڄڃ ِلڃ ٵُحٍ
٪ثحَٗ نڃ څٌڀڄلّ خڃً پَٓڀٿ پَٓڃً .
2 - ٵٚهٕح ځٍخټڃ َٿا سٌ٫يٿح ،ىٌٸ٬ٿحً ىٌي٬ٿخر ءخٳٌٿح پؼڃ ،
صخنخڃٕح ءحىأً ، ٽخ٬ٳٕحً ٽحٌٷٕح ِٳ ٙٚهٗحً .. َْٯً
٪ثحَ٘ٿح هٌى وْٿا حٌ٫يط خڄڃ ٺٿً .
ِٳ شْڀڄ٬ٿح ځخټكٕح غْك نڃ ٲڀظوط خينټٿ صحىخز٬ٿح ً ، صٚڃخ٬ڄٿح
، شْ٠ٷٕحً ءحِؿً ، صحىخي٘ٿحً صخّخنـٿح ً ، غٍّحٌڄٿح ڂ٨ن ؛
خير شٛخوٿح خيڃخټكأ ش٬َّٗ پټڀٳ .
ًٙ ٌَٓڃ ش٬َّ٘ٻ ًٙ ڂْىحَرا ش٬َّ٘ٻ ضْٔٿ فٌن ش٬َّ٘ٳ
ځٌٷ پټٿً ٽخٸڃ ځخٸڃ پټٿ څأ ٍخزظ٫خر خ٬ْڄؿ ځٚٔٿح ڂيْڀ٫ َْٔ٫
َٿخ٬ط وٿٌٷ ٺٿً َڀ٫ پْٿيٿحً ش٬َّٗ : ( ش٫َِٗ ڂټنڃ خنڀ٬ؿ پټٿ
خؿخينڃً ) سيثخڄٿح 48 . َڀٛ يڄلڃ پَٓٿحً ءخْزنٕح ڂطخه ش٬َّٗ خڃأ
خيظٸزٓ ِظٿح ٪ثحَ٘ٿح پٻ صٌظكحً ضز٫ٌظٓح خينبٳ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح
څخڃُ پټٿ شلٿخٛ ِى ٺٿٌٿ نٔكأً پڄٻأً پڄٗأ خىٍخزظ٫خر
څخټڃً .
ٍَهٕح شًّخڄٔٿح صخنخّيٿحً ځٚٓٗح نْر شٷٚ٬ٿح ٺٿ نْزظّ ٺٿٌرً
خىٍيٜڃ څٕ ىخ٠طً ٞٷخنط ْْٿً ٽٌڄًٗ ءحٌظكح شٷٚ٫ ِىً
شّخٰٿح ْٴن خيٿً َٿخ٬طً ونخلزٓ لح ٌىً يكحً .
ًٙأ / شْڃٚٓٗح ش٬َّ٘ٿح ٚثخٜه : شْڄٿخ٬ٿح / ځٌڄ٬ٿحً شْٿٌڄ٘ٿح
/ څخټڃً څخڃُ پټٿ شْكٜٚٿح / شڃٌڄّيٿح / ؽَلٿح ٪ٳًٍ َْٔٿح
/ سحًخٔڄٿحً ٽي٬ٿح ......
خْنخػ : ( شْلْٔڄٿح ) :
ش٬َّ٘ٿ حىحيظڃح ځٚٔٿح وْڀ٫ َْٔ٫ خير ءخؿ ِظٿح شْنحَٜنٿح ِىً
ِٳ ءخؿ خڄٿ ڂڄظڃ ٌىً پْـنٗح ٌى ٍٍخٜنٿح دخظٻً ٌَٓڃ
پْثحَٓا ِنزٿ ٚٛأ څخظيؿٌڃ څخظنخّيٿحً ىٌيْٿح دخظٻ ِىً سحٌٍظٿح
٢ٸٳ ...
1 . شْڄٔظٿح ذزٓ :
وْڀ٫ قْٔڄٿح حًَٜن نٌّٿح ڂىً ٍٍخٜنٿح َٿا شزٔن خڃا شْنحَٜنٿح
َْٔ٫ خينڃ غ٬ر ِظٿح شَّٸٿح ِىً سَٛخنٿح َٿا شزٔن خڃاً ،ځٚٔٿح
ځٚٔٿح وْڀ٫ َْٔ٫ ٽٌٸٿ خڃاً ،نْ٤ٔڀٳ ِٳ ځٚٔٿح وْڀ٫ : ( نڃ
لح َٿا ٍُخٜنأ ..)
2 . نْْلْٔڄٿح يثخٸ٫ ڂىأ :
أ - غْڀؼظٿح سيْٸ٫ : ڂيٳ ورخ٬ْظٓح پٸ٬ٿح َڀ٫ ذ٬ّٜ ٌٍٜط ٌىً
صخجْى عٚػ َڀ٫ ئـظّ لح څأ څٌڄ٫ِّ ( ڂْنخٷأ ) سٍخظٳ شًّخٔظڃ
ڂىين٫ َْٔ٫ً، ّيٸٿح فًَٿح ٌى سٍخطً نرٙح ٌى سٍخطً لح ٌى
خيٿ ءحيٳً شَّ٘زڀٿ خٜڀوڃ څٌټْٿ َ٘ر شجْى َڀ٫ ئـط خڄنا ً وٿا
، دٌنٌٿح نڃ َي٤ڄٿح ِن٬ّ ونبٳ ّيٸٿح فًٍ ِٳ ئـط حًاً
ڂيْٿا شزٔنٿخر ِى سحٌٍظٿح څٕ يّيـٿح يي٬ٿخر ڂىين٫ پْـنٗح َڄًّٔ
ڂّيٸٿح يي٬ٿح .
د - ءحيٴٿحً شجْ٤وٿح :
ڂٿخ٬ٿح َٿا يْكٌٿح ونرأ شّخٰٿح هٌيٿ پٍٓأ وٿٗح څا څٌٿٌٸّ ٺٿٌٿً
ڂيٿ ٙٚوٿحً ءحيٴٿح ٌى څٌټْٿ ذڀْٜٳ ڂيٿ ءحيٳ څٌټْٿ .3 . ڂيزظٻ ڂىأ :
** ، پْـنٗح ٌىً يّيـٿح يي٬ٿح خڃأ، سحٌٍظٿح ٌىً ڂّيٸٿح يي٬ٿح
ش٬رٍأ شْٔنټٿح ٱَ٣ نڃ سيڄظ٬ڄٿح پْؿخنٕحً ( پْـنا ،خظڃ پْـنا
خنكٌّ پْـناً ، خٷٌٿ پْـنا ،ٚٷَڃ .... )
سٍخز٫ ِىً وطٌڃ ي٬ر قْٔڄٿح سٌڃٚط ٲْٿؤط نڃ خيڀٻ پْؿخنٕح هٌىً
صخيْؿٌطً صخكًَٗ ن٫ ( ... نْنڃئڄٿح َڀ٫ خينٌٸڀّ حٌنخٻ ) ..
ٍٍخٜنٿح ٵَٳ ڂىأ :
 ْٻًًٌػًٍٕح : ن٫ شڀٜٴنڄٿح شْٷَ٘ٿح شْٔنټٿح څٌڀؼڄًّ
پؼڃ خٔنَٳ ِٳ شْرًًٍٕح شْٔنټٿح : ( َٜڃ ١خزٷأ – ٌْلْٔڃ
نْ٤ٔڀٳً خٌٍّٓ ، څخنزٿ ... ) شْٷَ٘ٿح شْٔنټٿح ّأَظًّ
خڃًٍ شْٔنٻ څخ٤ڀٔٿ څٌ٬٠وّ ًٙ شٷٍخ٤زٿح .
 ٺْٿٌـــــػخټٿح : خڃًٍ ِٳ ځٕح شْٔنټٿح َٿا څٌڄظنّ نٌّٿح ڂىً
خرخزٿح شٓخثَر ( ڂ٨٫ٕح َزلٿح ) ..
 څخــظْٔطًَزٿح : يٟ ؽخـظكٙح ٶَّ٤ر شجٴٿح هٌى صؤ٘ن يٷً
خيڄ٫ِظًّ ، نْْلْٔڄٿح صيي٤ٟح ِظٿح شْټْٿٌػخټٿح شْٔنټٿح
ِٳ نٴٿخٻً ، حٌَّٔٓ ِٳ ِڀٰن ًًُ، خڃًٍ ِٳ َػٌٿ نطٍخڃ
ڂير خٛخه خڃخ٨ن ڂيطخ٫خڄـٿ حٌٔٓأً حٌڀٜٴنح غْلر خٔنَٳ .
خؼٿخػ : شّىٌيْٿح :
نڃ څًٍيلنڄٿح پْثحَٓا ِنر نڃ ١خزٕٓح ڂىً نَّْز٬ٿح شنخّى ِىً
ځٚٔٿح وْڀ٫ ڂْىحَرا ( ڂْىحَرا نر ٵخلٓا نر دٌٸ٬ّ ٌىً پْثحَٓا
خ٬ْڄؿ ځٚٔٿح ڂيْڀ٫ ) .
نْٴ٬٠ظٔڃ حيْز٫ حٌنخٻ غْك َٜڃ ٍٝأ پْثحَٓا ٌنر نټٓ يٷً
څٌ٫َٳ پزٷ نڃ ( َٜڃ ٺڀڃ ) ٌَٓڃ ڂىءخؿ څأ َٿا ڂىءخنرأ قرٌّ
شلڄٓ ش٬َّٗ ڂيٿ ٹَط صخڃ خڄٿً ،ورحٌ٫ً وطٌ٤ٓ نڃ ڂىٍَلٳ
خّخٌٛٿخر ضْڄٓ خّخًٛ پټٗ ِٳ َٿخ٬ط لح يْكٌط َڀ٫ ځٌٸط
َ٘٬ٿح ..
حٌ٠ٸنً حَْ٤ه خٳحَلنح شلْلٜٿح سيْٸ٬ٿح ن٫ حٌٳَلنح ڂينټٿً
سىَٸٿح ونڃ پ٬ؿً ڂين٬ٿً ڂيْڀ٫ لح ذ٠ٯ َظك ،يي٬ٿح
َُّخنوٿحً ...
َٿخ٬ط ٽخٷ : ( شْٓخٷ ڂيرٌڀٷ خنڀ٬ؿً ڂىخن٬ٿ ڂيٷخؼْڃ ڂي٠ٸن خڄزٳ
ور حًَٻً خڄڃ خ٨ك حٌٔنً و٬ٟحٌڃ ن٫ ڂڀټٿح څٌٳَلّ ... ) .. سيثخڄٿح
13 .
1 ) ڂىيثخٸ٫ ىخٔٳ :
- خير ءخؿ ِظٿح يْكٌظٿح سيْٸ٫ ن٫ ي٬زٿح پٻ څًيْ٬ر ڂى
حًيز٫ يٸٳ ،شْنػٌٿح َٿا دَٷأ ڂيٳ ، ځٚٔٿح وْڀ٫ ٌَٓڃ
شْلٿح حًيز٫ خڄٻ ، ڂيْنحَي٧ نْر ٌَٓڃً پـ٬ٿح ..
- وڄٓح وٿٗح حٌى څأً هإخزكأً لح ءخنرأ ڂينأ څًيٸظ٬ّ
( هٌيّ ) هَټّ ٌى پر ، ڂىَْٯ څًى پْثحَٓا ِنر وٿا ٌىً
٪ْڄـٿح ًي٫ ونٕ خىَڃيْٳ خيْڀ٫ ٢ڀٔظًّ ٍَهٕح ڂڃٕح
پْثحَٓا ِنر شڃأ ٙا ....
- َٿخ٬ط ٽخٷ ،ٍٍخٜنٿح ضڀ٬ٳ خڄٻ حيٿً ل حٌزٔن :
( .. ٍٍخٜنٿح ضٿخٷً لح نرح َـِّـُ٫ ىٌيْٿح ضٿخٷً
لح نرح قْٔڄٿح ... ) ... شرٌظٿح 30 ..
2 ) ىٌيْٿح ٵَٳ :
1 . څٌَّْٔٴٿح : څٌنڃئّ، څٌؿًِظّ ٙ څًىي٘ظڃ ڂىً
نڃ حٌنخٻً،َهٓح ڂٿخ٬ٿحً شټثٚڄٿخرً غ٬زٿح ځٌْر
قٔڄٿح ځٌٜه يٗأ .
2 . څٌْٸّيٜٿح : ءحيٟٕح دخر نڃ شْڄٔط ِىً ڂيٳ ،
ٍخنٿحً شنـٿحً شټثٚڄٿحً دخٔلٿحً غ٬زٿح څًَټنّ
ىٌڄڀظٿخر څٌٳَظ٬ّ ًٙ ..
3 . څًإحَٸٿح : څًيز٬ظڃ ڂينٌټنڃ َؼٻأ څٌڄڀ٬ڃ ڂىً
څًَٴټّ ڂينأ ٙا ،ّخنڀٿ شّىٌيْٿح ڂْڀ٬ط څٌڄڀ٬ّ،
ىٌڄڀظٿحً خن٘ڄٿخر .....

10
4 . څٌزٜ٬ظڄٿح : څًيًِّّ نَّْٔٴڀٿ ورخ٘ڃ ڂىَټٳ
شْنحًي٬ٿحً قڃخٔظٿح ځي٬ر ڂيْڀ٫ ...
5 . شزظټٿح : خڄڃ ّخنٿح ٦٫ًً ش٬َّ٘ٿح شرخظٻ ڂيظٴْ٧ًً
وٍٓحيڃ دخٔك َڀ٫ شڀثخى سًَػ ٪ڄؿ ڂيٿ فخطأ
ڂىيَّڃً .
ڂيزظٻ :
 ڂّيٸٿح يي٬ٿح : وثخْزنأ ن٫ هٌػًٍ ٌُٿح ٌىً
ځٚٔٿح وْڀ٫ َْٔ٫ پزٷ ... َٿا ڂٔٸنًّ :
 هحٌٍظٿح / ٍخٴٓح شٔڄه نڃ ٲٿخظطً : َٴٓ،نٌّټظٿح َٴٓ
نًّْٚٿح َٴًٓ شْنؼظٿح َٴٓ،ىي٬ٿح َٴٓ،ؽًَوٿح .
 ىٌڄڀظٿح : ٌىً ، سحٌٍظڀٿ ص خكًًَٗ صحَْٔٴط ٌىً
نْڄٔٷ نڃ ٲٿؤظًّ، سحٌٍظٿح َڀ٫ ځيٸڃ ڂىين٫ :
- َڄًّٔ نظڃ ( خن٘ڃ ) ًأ شٳَ٬ڄٿح َن٬ڄر
سٍَټڄٿح ش٬َّ٘ٿح ..
- َڄًّٔ فَٗ ( حٍخڄؿ ) ٽخڄٻٗح هخن٬ڃً ..
خ٬رحٍ / شٸرخٔٿح شًّخڄٔٿح صخنخّيٿح ٱحَلنح :
َٿخ٬ط لح ٽِنأ خڄڃ ءِٗ شٸرخٔٿح صخنخّيٿح نڃ ٶزّ ڂٿ ونا .. يٸٷ
پْ٣خرٕحً ذًّخٻٕح خيْٿا ضزٔنً پّيزظٿحً ٲَّلظٿح يّ خيْٿا صيظڃح
وڀًٍٓ وثخْزنأ َڀ٫ٌٍٿخ٬ط لح َڀ٫ ءحَظٳٙحً ....
خٔڃخه / شًّخڄٔٿح څخّىٕخر ځٚٓٗح شٷٚ٫ :
شًّخڄٔٿح صخنخّيٿحً ځٚٓٗح نْر شٷٚ٬ٿح خنٿ نْزظّ ٶزٓ خڄڃً
څٕ حىخ٠طً خ٠ٷخنط ْْٿً ٽٌڄًٗ ءحٌظكح شٷٚ٫ ِىً ٍَهٕح
ٱييٿحً شّخٰٿح ْٴن خيٿً َٿخ٬طً ونخلزٓ لح ٌىً يكحً خىٍيٜڃ .
خيٳحيىأ نڃً :
٦ٴك ْڄوٿح صحًَ٠ٿح َىً ، : ، پٸ٬ٿحً ، ْٴنٿحً ، نّيٿح
ِٳ شٸ٘ڄٿحً ؽَلٿح ٪ٳٍ خيطخ٫حَڃ ذنخؿ َٿا ٽخڄٿحً ، پٔنٿحً
، ڂڀٔٿحً ،سخٷخٔڄٿحً ، ٝحَٸٿح ٪َّ٘ظٻ صخْؿخلٿح ٽخـڃ
ٌهٕح ٪ڃ ،خيْٿا شؿخلٿح يظ٘ط َظٿح صخٳَٜظٿح نڃ ٺٿً ٌلنً
، صحٌٍ٬ٿح َظًٓ ،صحٍخي٤ٿخٻ صخنْٔلظٿح وزنخؿ ِٳ ٶْڀّ خڄر
ش٬َّٗ صءخؿ حٌټىً ، پٻٕح دحىآً ،شنِّٿح ٩حٌنأ ٌهأً
څخټڃً څخڃُ پٻ َٳ َ٘زٿح صخؿخك پټر شْٳحً شڀڃخٻ .
سيثخٴٿح شڀټ٘ڃً خرَٿح
خرَٿح ٲَّ٬ط : شٰٿ : سىخِّٿح ً پ٠ٴٿح ٌى
خكٚ٤ٛح : " څأ َْٯ نڃ نْٔنخـظڄٿح نْٿيزٿح يكح ِٳ سىخِّٿح
ٌٝ٬ر سىخِّٿح پرخٸط "
وڄټك : وٿٌٷ دخظټٿح نڄٳ ٩خڄؿٙح ً شنٔٿح ً دخظټٿخر ځَلڃ خرَٿح
َٿخ٬ط ( خرَٿح ځَكً ٪ْزٿح لح پكأً ) سَٸزٿح 275
َرخؿ هحًٍخڃ شنٔٿح نڃً - ٽخٷ ون٫ لح ٍِٟ : ( لح ٽٌٍٓ ن٬ٿ
وزطخٻ ً وڀٻٌڃ ً خرَٿح پٻآ ڂڀٓ ً وْڀ٫ لح َڀٛ ) ً وّيىخٗ ً
ٽخٷ " : حٌٓ ڂى ء " ڂڀٔڃ هحًٍ .
وڄَّلط َڀ٫ شْڃٚٓٗح شڃٕح ءخڄڀ٫ ٶٴطح يٸٳ ٩خڄؿٗح خڃأ .
خرَٿح ڂَّلط پكحَڃ : ذٔك شزطَڃ خرَٿح ڂَّلط صخّآ خنى َٻٌن
خيٿًِن :
َٿًٙح شڀكَڄٿح  ( ٚٳ ّخنٿح ٽحٌڃأ ِٳ ٌرَْٿ خرٍ نڃ ڂظْطآ خڃً
لح ين٫ ٌرَّ ..  ) ځًَٿح 39
شْنخؼٿح شڀكَڄٿح  ( صخزْ٣ ڂيْڀ٫ خنڃَك حًىخى نٌّٿح نڃ ڂڀ٨زٳ
حٌين يٷ ً خرَٿح ڂىٌهأ ً حَْؼٻ لح پْزٓ ن٫ ڂىيٜر ً ڂيٿ ضڀكأ
ون٫ )  ءخٔنٿح 160 - 161
شؼٿخؼٿح شڀكَڄٿح  ( شٴ٫خ٠ڃ خٳخ٬ٟأ خرَٿح حٌڀٻؤط ٙ حٌنڃح نٌّٿح خيّأ خّ
څٌلڀٴط ڂټڀ٬ٿ لح حٌٸطح ً  ) څحَڄ٫ ٽح 130
ش٬رحَٿح شڀكَڄٿح َٿخ٬ط ٽخٷ ِ٬٤ٸٿح ڂَّلظٿح خيْٳً  ( څٌڀٻؤّ نٌّٿح
ٺٿً ْڄٿح نڃ څخ٤ْ٘ٿح و٤زوظّ ٌُٿح ځٌٸّ خڄٻ ٙا څٌڃٌٸّ ٙ خرَٿح
ځَك ً ٪ْزٿح لح پكح ً خرَٿح پؼڃ ٪ْزٿح خڄنا حٌٿخٷ ڂينؤر
خرَٿح  ) سَٸزٿح 275
وڄَّلط شڄټك خ٬رحٍ :
* څًخ٬ظٿح فًٍ َڀ٫ ِ٠ٸّ ً سًحي٬ٿح ذزّٔ ونأ .
* سَْٸٳ شٸز٣ ً ،پڄ٫ ٚر ٽخڄٿح ذٔټط شٳَظڃ شٸز٣ يؿٌّ ونأ
شڀٰظٔڃ .
* وڀثخًٓ يكأ خرَٿح ٍخزظ٫خر ٍخڄ٬ظٓٙح ن٫ ٶَّ٤ٿح ٪٤ٷ .
* ًَُهٕح ً ٌُْنيٿح دخٸ٬ٿح ذنـط .
* پرخٸڃ څًير و٬ٳيّ يٷ ٌُٿح ڂڀٔڄٿح ٽخڃ َڀ٫ ش٨ٳخلڄٿح .
خرَٿح ٩حٌنح : څخ٫ٌن خرَٿح
1 پ٠ٴٿح خرٍ ) سىخُّ ٪ڃ يكحً ْنؿ نڃ نّيٸن ًح نْڃٌ٬٤ڃ ٪ْر
َهٓح ن٫ نْٿيزٿح يكح ( .
شڀؼڃأ * : صخڃٌ٬٤ڄٿح ِٳ : ٪ْر 10 ـر يْـٿح قڄٸٿح نڃ ٮڀٻ : 12
سىٌؿ پٷٕح قڄٸٿح نڃ ٮڀٻ .
* يٸنٿح ِٳ : ٪ْر 50 ـر يْـٿح ذىٌٿح نڃ ځحَٯ : 60 ځحَٯ
سىٌؿ پٷٕح ذىٌٿح نڃ
ش٧ٌلڀڃ : څخڃٌ٬٤ڄٿح ٲڀظهح ًح ) َْ٬٘ر قڄٷ ( څحيٸنٿح ًأ ) ذىً
ش٠ٴر ( شٌٍّٴٿح ١َ٘ر پٟخٴظٿح ُخؿ .
شجْٔنٿح خرٍ ) نّيڄٿح نڃ نثحيٿح خىٌهؤّ ِظٿح ش٣ًَ٘ڄٿح سىخِّٿح
پرخٸڃ پْؿؤظٿح
ٽخؼڃ : وْ٤٬ّ څأ 10.000 وٿ ىَّ څأ َڀ٫ ؽى 12.000 ي٬ر ؽى
شنٓ .
خرَٿح ٪نڄٿ شڃخ٬ٿح ي٫حٌٸٿح :
َٿًٕح سي٫خٸٿح : ٲنٜٿح ْٴن نڃ څّٚيزٿح څخٻ حًا ) ذىٌر ذىً (
ًأ ) َڄظر َڄط ( خنى ١َظْ٘ٳ خڄى څخ٣َٗ : أ : نْٿيزٿح ِٳ سحًخٔڄٿح
د ءحٌٔر ءحٌٓ : ٙخك ڂْڀٔظٿح ُأ شٌٍّٴٿح .
شْنخؼٿح سي٫خٸٿح : نْٴڀظوڃ نْٔنؿ نڃ څّٚيزٿح څخٻ حًا ) ش٠ٴر ذىً (
ًأ ) َْ٬٘ر قڄٷ ( ٢ٸٳ شٌٍّٴٿح خنى ١َظْ٘ٳ .
شؼٿخؼٿح سي٫خٸٿح : ځخ٬٤ر څي٬ڃ ٽىخزط ٽخك ِٳ ) ٚؼڃ ش٠ٳ ًأ ذىً
َْ٬ٗ ًأ قڄٸر .. ( ٌُـْٳ،شَّلٿح أيزڄر پڄ٬ًّ څخ٣َ٘ٿح ٢ٸٓ
شجْٔن ًأ حٌٍٳ ،پٟخٴظٿحً ًُخٔظٿح .
سِثخـٿح صٚڃخ٬ڄٿح نڃ . ( ، ٝحَِٸٿح ، ٢ْٔٸظٿح ٪ْر ، شلرحَڄٿح
ٱَٜٿح )
ًٙأ : شلرحَڄٿح :
خيٴَّ٬ط : شٰٿ : سىخِّٿح ٌىً قرٍ ٍيٜڃ .
فٚ٤ٛح ح : " سىخًُّ ،ونڄؼر ٍَظٗح خڃ ٪ْر " خيطًٌٍٛ : ٽٌٸّ څأ :
قرٍ ِٿً ِٿخڃ ّأَر سٍخْٔٿح ٺظ٬ر 20.000 ؽى . ش٧ٌلڀڃ : ٪ْر
د ِڄّٔ ٽخڄٿح ّأَر ش٬ڀٔٿح ُ َ٩ شْٿٌظٿح ّأٍ نڃ پٷؤر خي٬ْر خڃأ،
َڄْٔٳ ٽخڄٿح ش٬ٟحٌڄٿح .
خيظْ٫ًَ٘ڃ : ًٍُ يٸٳ، خىخنّأٍ ِظٿح سٌٍٜٿخر ش٫ًَ٘ڃ شلرحَڄٿح
َْ٬ٿح َُظّ٘ څخٻ ونأ ون٫ لح ٍِٟ څخٴ٫ نر څخڄؼ٫ خنيْٓ ن٫
( شڀٳخٸٿح ) ٽٌٸْٳ : حٍخنّى ُيّ ِٳ ٪٠ّ نڃ ،خيڀٸ٫ ِنلرَّ نڃ .. ؟
خيظْ٫ًَ٘ڃ نڃ شڄټلٿح :
صٚټ٘ڄٿح ٞ٬ر پلٿً، ٪ًٓأ پټ٘ر ّخنٿح شؿخلٿ يٓ نڃ خيْٳ خڄِٿ
پڃخ٬ظّ ٙ ٺنزٿ نټڄّ ٲْٻ ٚؼڄٳ ،شؼّيلٿح شٌّٜ٬ٿح شّىخٜظٷٙح
ٙ ـ ِٜوٗ ٩ًَ٘ڃ ِٳ ٍخڄؼظٓٙح يَّّ خٜوٗ ٽٌڄّ څأ خرَٿخر
َْٯ ـ سٍخْٓ ًأ ٽِنڃ ءحَ٘ٻ ،سٍخٔه ًٙ قرٍ وْٳ يؿٌّ
؟؟شلرحَڄٿح ..
خْنخػ : ٢ْٔٸظٿح ٪ْر :
وٴَّ٬ط َڀ٫ خٷَٴڃ ٍىئّ،پؿئڃ نڄؼر ،ٽخك ٪ْزڃ َڀ٫ يٸ٫ ٌى
شڃٌڀ٬ڃ صخٷًأ ِٳ،شڃٌڀ٬ڃ ءحِؿأ .
وڄټك پرخٸڃ نڄؼٿح ِٳ سىخِّٿح څأ قْلٜٿحً ،٩ًَ٘ڃ ٢ْٔٸظٿح ٪ْر
َڀ٫ څخٳَ٤ٿح ٶٴظّ څأ ١َ٘ر، خ٫َٗ ِثخؿ َڃأ ٪ٳيٿح ِٳ پْئظٿح
هيّئط شْٴْٻً ِٿخڄؿٗح نڄؼٿحً پْؿؤظٿح سيڃ .
ونڃ شڄټلٿح ش٬ٴنڃ وْٳ خڄْٳ ّخنٿح ن٫ ؽَلٿحً ٶْْ٠ظٿح ٪ٳٍ ِى
هٍَٸط خڃ ٪ڃ َٗخڄظّ يٸ٬ٿح حٌى څأ خڄٻ،حٍَٟ ڂيٿ ذڀـّ ًٙ ڂيٿ

11
څأ نڃ سَٛخ٬ڄٿح شّىخٜظٷٙح صخَّ٨نٿح هيّئطً شڄْڀٔٿح ٽٌٸ٬ٿح
ىٌٸنٿح َڀ٫ هَػأ نڃِڀٿ .
خؼٿخػ : ٝحَٸٿح ( شرٍخ٠ڄٿح ) :
وٴَّ٬ط : شٰٿ : ٪٤ٸٿح .
خكٚ٤ٛح : َهٔٿ خڄىيكأ ٪ٳيّ څأ َڀ٫ نْٳَ٣ نْر شٻَٗ يٸ٫ ٌى
وْڀ٫ څخٸٴظّ خڃ ذٔك خڄينْر قرَٿح څٌټًّ ،وْٳ وٿ َؿخظْٿ حيٸن .
وڄټك : ِٳ ور څٌڀڃخ٬ظّ حٌنخٻ ّخنٿح څٕ،خ٫َٗ ِثخؿ ٝحَٸٿح
ءخڄڀ٫ ٩خڄؿًٗ ،ڂيْڀ٫ َټنّ څأ څًى ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وطخْك
هُحٌؿ َڀ٫ شڃٕح .
ونڃ شڄټلٿح : دٍ څٌټّ يٸٳ ،ّخنٿح نْر ٪ٳخنڄڀٿ ٽىخزط نڃ وْٳ خڄٿ
پڃخ٬ٿح څٌټّ پرخٸڄٿخرً ،سَؿخظڄٿح ِٳ شزٯَٿح ًأ سَزوٿح َڂّي٫ ٽخڄٿح
خڄيٻٍخ٘ط ٩َ٘ٿح ُخؿؤٳ ،وٿ ٽخڃ ًٙ سٍخـظٿح ِٳ شرَـطً شزٯٍ وٿ
َهٓح نڃ خڄينڃ پٻ ٪ٴظنْٿ .
خ٬رحٍ : ٱَٜٿح ٪ْر :
وٴَّ٬ط : شٰٿ : لح َڀٛ ٽخٷ ،خٳَٛ شڀٳخنٿح ضْڄٓ ونڃً سىخِّٿح
ڂڀًٓ وْڀ٫ : ( ًٙ خٳَٛ ونڃ لح پزٸّ ٙ وْرأ َْٰٿ ذٔظنح نڃ
ٙي٫ ) .. خَٟٳ ًٙ ٚٴن ٙ ُأ ..
خكٚ٤ٛح : ذىٌٿح ٪ْزٻ ،ْنؿ َْٰر ًأ ْنـر خٔنؿ يٸنٿح ٪ْر ٌى
َهٓخر خڄىيكأ ًأ ش٠ٴٿخر ش٠ٴٿح ًأ ذىٌٿخر .
وڄټك : حًح خڃأ،يْر حيّ پؼڄر ٚؼڃ څخٻ حًا هُحٌؿ َڀ٫ ءخڄڀ٬ٿح ٶٴطح
څخٔنـٿح ٲڀظهح ( ٍخنّيٿخر ًًٍٕح ًأ ش٠ٴر ذىً ) شڀٟخٴڄٿح ٌُـظٳ
ٌٍُٴٿح ڂْڀٔظٿح ٙح ١َظّ٘ ًٙ .
و٬َّ٘ط نڃ شڄټلٿح : يٸن هين٫ نڃ ّخنٿح نڄٳ ، وْٿا ّخنٿح شؿخلٿ
َهآ َٿا يڀر نڃ َٴٔٿح َٰٝٿ ٍَهأ شڀڄ٫ َٿا وٴَّٜط يَّْٳ
ٺٿً َٿا خڃً شكخْٔٿح ًأ ڂڀ٬ڀٿ خزڀ٣ ًأ ؽٚ٬ڀٿ ..
ِڃٚٓٗح وٸٴٿح ِٳ شٻَ٘ٿح
ٲَّ٬ظٿح
ح - شٰٿ : ٽًٕح قظٴر ًأ ءحَٿح څٌټًٓ نْ٘ٿح َٔټر شٻَٗ ٽخٸّ
څًيرً يٸ٬ر،خىَْٯً ٽحٌڃٕح ِٳ ،١ٚظهٙح خىخن٬ڃً ِنخؼٿح َٔٻً
يٸ٫ .
خكٚ٤ٛح : ُىخٜظٷح ١خ٘ن ِٳ َؼٻأ ًأ نْٳَ٣ نْر ٵخٴطح ِى
قرَٿح ءخٰظرح نْ٬ڃ .
خيظْ٫ًَ٘ڃ
٩خڄؿٗحً شنٔٿحً څآَٸٿخر ش٫ًَ٘ڃ شٻَ٘ٿح
َٿخ٬ط وٿٌٷ دخظټٿح نڄٳ ": ِٳ ءخٻَٗ ڂيٳ ٺٿً نڃ َؼٻأ حٌنخٻ څخٳ
غڀؼٿح " ءخٔنٿح / 12
ورٍ ن٫ ًَُّ خڄْٳ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ شنٔٿح نڃً " خنأ
نڃ ضؿَه ونخه حىخٳ وزكخٛ خڄىيكأ نوّ ڂٿ خڃ نْټَّ٘ٿح غٿخػ
خڄينْر " ىًحى ٌرأ هحًٍ . ٽخڃ ِڄنًّ ٹٍخزّ لح څأ َن٬ڄٿحً
شٻَزٿح ض٬ٳٍ َهٓح خڄىيكح څخه حًبٳ ،نْټَّ٘ٿح .
څحً ځٌڄ٬ٿح ِٳ خىُحٌؿ َڀ٫ شْڃٚٓٗح شڃٕح ءخڄڀ٫ ٪ڄؿحً
خي٫حٌنأ ٞ٬ر ِٳ حٌٴڀظهح .
خيظْ٫ًَ٘ڃ شڄټك
،ڂينْر څًخ٬ظڀٿ خٸْٸلطً خيْٿا ّخنٿح شؿخلٿ شٻَ٘ٿح ځٚٓٗح ٩َٗ
شْڄنط نٳ نٔلّ ٙ ِنٯ نڃ ڂټٳ ،خ٠٬ر ڂي٠٬ر څٌڀڄټّ ڂينًٕ
ٙخڃ ٺڀڄّ ٙ ٺٿً ِٳ َْزه نڃ ڂٻً ،ٽحٌڃٕح .
شٻَ٘ٿح ځخٔٷح
څخڄٔٷ شٻَ٘ٿح : يٸ٬ٿح شٻًَٗ ٺڀڄٿح شٻَٗ
ًٙأ - ٺڀڄٿح شٻَٗ
خنْ٫ َؼٻأ ًأ څخنػح ٺڀڄّ څأ ِى : شًْٛ ًأ شزى ًأ ءحَٗ ًأ خػٍا
ٙ خڃ ٌىً خٍّخزؿا څٌټّ خڃ خينڃ شٻَ٘ٿح هٌى ً ،ٺٿى ٌلن ًأ
خڃ ٌىً خٍّخْظهح څٌټّ خڃ خينڃً ،عٍٗخٻ نْټَّ٘ٿح پ٬ٴر څٌټّ
ً شزيٿح ً شّييٿح ٽٌزٷ ً ءحَ٘ٿح ِٳ خڄٻ نْټَّ٘ٿح پ٬ٴر څٌټّ
شٌْٛٿح . خيْ٫ٌنر شٻَ٘ٿح هيى ڂټكً . نڃ يكحً پٻ څأ ٌى
څأ وٿ ٌُـّ ٚٳ ،وزكخٛ ٢ٔٷ ً ذْٜن ِٳ ِزنؿأ نْټَّ٘ٿح
شًّٙ ٙ ًا ذنخؿٕح نڃ هَْٯ ٽخڃ ِٳ خڄٻ ونًبر ٙا وْٳ ٱَٜظّ
َهٕح ذْٜن ِٳ خڄىيكٕ .
خْنخػ - يٸ٬ٿح شٻَٗ :
٩حٌنأ ش٬رٍأ ِىً ،ِيٸٴٿح غلزٿخر سىٌٜٸڄٿح ِىً : څخن٬ٿح شٻَٗ
/ شًٟخٴڄٿح شٻَٗ / څحيرٕح شٻَٗ / هٌؿٌٿح شٻَٗ .
1 / څخن٬ٿح شٻَٗ
خيٴَّ٬ط : ً ور حَـظّ څأ َڀ٫ خڄيٿ ٽخڃ ِٳ څخٜوٗ ٹَظّ٘ څح
خڄينْر قرَٿح .
خيڄټك : خيڃٌڄ٫ ِٳ ءخيٸٴٿح ٪ْڄؿ ين٫ سِثخؿ .
2 / شًٟخٴڄٿح شٻَٗ :
خيٴَّ٬ط : شٰٿ : څح ُأ ٌّٞٴظٿح نڃ پْٷً سحًخٔڄٿح شًٟخٴڄٿح
ٱَٜظٿخر َهٓح ٺَّٗ پٻ ٌٝٴّ
خكٚ٤ٛح : َڀ٫ ٽخڃ ِٳ خٻَظّ٘ څح َڀ٫ َؼٻؤٳ څخنػح يٷخ٬ظّ څح
شنْ٬ڃ ١ًَ٘ر پڄ٫ .
خيڄټك : َڀ٫ يٸ٫ خينٕ ،ءخڄڀ٬ٿح َؼٻأ ين٫ سِثخؿ شًٟخٴڄٿح شٻَٗ
ٽٌٸّ َٿخ٬ط لحً ِٟحَظٿخر سٍخـط ": ن٫ سٍخـط څٌټط څأ ٙا
ڂټنڃ ٝحَط ".. ءخٔنٿح / 29
3 / څحيرٙح شٻَٗ ( ٪ثخنٜٿح شٻَٗ ) :
خيٴَّ٬ط : ً نْ٬ڃ پڄ٫ ِٳ خٻَظّ٘ څأ َڀ٫ َؼٻؤٳ څخنػح يٷخ٬ظّ څأ
قرَٿح څٌڄٔظٸّ .
خيڄټك :
َٿخ٬ط وٿٌٸٿ سِثخؿ ( ( ً ؤڄه ل څخٳ ءِٗ نڃ ڂظڄنٯ خڄنأ حٌڄڀ٫حً
پْزٔٿح نرح ً نْٻخٔڄٿح ً َڃخظْٿح ً َرَٸٿح ٌُٿ ً ٽٌَٓڀٿ ) .)
ٽخٴنٕح . 41 څحيرٕح شٻَٗ نڃ ٩ٌن ٌىً ڂيٿخظٸر ءخٻَٗ څٌڄنخٰٿخٳ
4 / هٌؿٌٿح شٻَٗ ( ڂڃٌٿح ) :
څٌټّ څح َْٯ نڃ َؼٻح ًح ّخنٿح ين٫ څخيْؿً ٹَظّ٘ څح ِىً
شجْٔنٿخر ٙخڃ خَّظّ٘ څح َڀ٫ ٽخڃ ّأٍ خڄيٿ ( پؿئڄٿح ) هخ٬ْزّ ً
څٌټّ قرٍ نڃ ٺٿى ن٫ پ٠ٳ خڃ ً ورخلٕٛ ونڄػ څٌٳٌّ ڂػ
خڄينْر خ٫خ٘ڃ .
خيڄټك : شًٟخٴڄٿ ٍَٰٿح نڃ خيْٳ ً پڄ٬ٿح ً ٽخڄٿح ځحي٬نٙ شڀ٣خر
ىًيلڃ َْٯ ذٔټر َهٔٿ ٺَّٗ پٻ .
ٽخڄٿح ٽخٸظنٙ ش٫ًَ٘ڄٿح ٵَ٤ٿح نڃ ( عحَْڄٿح - شزيٿح - شٌْٛٿح -
ٲٷٌٿح )
عحَْڄٿح يْيڄط
َ٤٫أ ،شػٌٍٿح يّيلط َڀ٫ پڄ٫ً ،حًَْزٻ خًڃخڄظىح عحَْڄٿح ځٚٓٗح
نڃ ځٚٓٗح پزٷ شْڀىخـٿح ِٳ دَ٬ٿح وڀ٬ٴّ څخٻ خڃ ٺٿٌر پ٤زْٿ
خڄٿ ،ٍخٰٜٿح څًى ٍخزټٿحً ،ءخٔنٿح څًى ٽخؿَٿح غٌٍّط نڃ وْٳ
لح ٽٌٍٓ ٽخٷ ،وٸك شٻَظٿح ِٳ ٶلظٔڃ پټٿ ىيكً ،ٌٍؿً ڂڀ٧ -
ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ - ٽٌٸّ " : وٸك ٶك ًُ پٻ َ٤٫أ يٷ لح څا
عٍحٌٿ شًْٛ ٚٳ " ٌُڃَظٿحً ىًحى ٌرأ هحًٍ
ٲَّ٬ظٿح :
شٰٿ : نڃ ءِ٘ٿح ٽخٸظنح هخن٬ڃً ،خػحَْڃً خػٍا عَّ عًٍ ٍيٜڃ
ڂڀ٬ٿخٻ خٌّن٬ڃ ًأ ٽخڄٿخٻ خّىخڃ څٌټّ يٷً ،ٚوٗ َٿا ٚوٗ
يـڄٿحً . غّيلٿح ِٳً ": ءخْزنٕح شػًٍ ءخڄڀ٬ٿح "... ڂڀ٬ٿح ِٳ ُأ .
خكٚ٤ٛح : ءخْكٕح وظػًٍ َٿا ضْڄٿح نڃ شْټڀڄٿح ٽخٸظنح ٌى .
غٍّحٌڄٿح ڂڀ٫ ٲَّ٬ط ( ٞثحَٴٿح ڂڀ٫ ) : شڄٔٷ شْٴْٻ ور ٱَ٬ّ ڂڀ٫
خيْٸلظٔڃ َڀ٫ شٻَظٿح .
عٍٗح دخزٓأ :
1 - ِٸْٸلٿح ذٔنٿح : ِٿخ٬ط وٿٌٸٿ " : ِٿًأ ڂي٠٬ر ځخكٍٕح ٌٿًأً
لح دخظٻ ِٳ ٞ٬زر " ٽخٴنٕح : 75 .
2 - قْلٜٿح ؽحًِٿح : ِٳ ضڃحىخڃ خًْ٬ؿٍ شٸڀ٤ڄٿح وْٳ پهيًّ
سَڄڀٿ شٸڀ٤ڄٿحً ،خيطي٫ ٵٚ٤ٿح څأ يٻئط نثحَٷ صيؿً حًا شؼٿخؼٿح

12
،عحَْڄٿح نڃ خينخڃَك ٱيير څخٻ يٷ نټط ڂٿً ،خيطي٫ ِٳ ضنخٻً
ٵٚ٤ٿخر ضٍْٟ .
عٍٗح ٪نحٌڃ :
1 - يڄ٬ٿح پظٸٿح : ،شْټٿخڄٿح ين٫ سٍخٴټٿح ًأ ٙخٜٸٿح ذؿٌّ ٌُٿح
ٌٍيڄـٿح ين٫ ؤ٤وٿحً يڄ٬ٿح وزٗ خً٠ّأً .
2 - نّيٿح ٱٚظهح : ،ڂڀٔڄٿح َْٯ نڃ عَّ ٙ ڂڀٔڄٿخٳ ڂڀٔڄٿح َْٯً
ونڃ عَّ ٙ .
عحَْڄٿح ١ًَٗ :
1 - خًڄټك ًأ شٸْٸك عٌٍڄٿح صٌڃ ( صٌڄر ِٟخٸٿح ڂټلّ څؤٻ
ىٌٸٴڄٿح ) .
2 - شٸْٸك سخْك عٍحٌٿح سخْك ( ّخنٿح نْر څٌټّ څأ ) شَّّيٸط ًأ (
وڃأ ن٤ر ِٳ نْنـٿخٻ ) .
3 - عٍ٘ٿ ٪نخڃ يؿٌّ ٙأ .
خيرخلٛأً ٞثحَٴٿح :
ٞثحَٴٿح : ِ٫ ٩ٍخ٘ٿح هٍيٷ ٌُٿح ذْٜنٿح َىً ،ش٠َّٳ ٪ڄؿ
عٍحٌڀٿ پؿً .
دخلٛأً ٞثحَٴٿح : پؿً ِ٫ ٩ٍخ٘ٿح پ٬ؿ نٌّٿح ٙخوٕٗح ڂى
َ٘٫ خنػح ڂىىي٫ً شٻَظٿح نڃ خًڃٌڀ٬ڃ حًٍيٷ ڂيٿ ( 12 :)
څخڄػ ( 08 ) نىً ،عخنٗح نڃ :
شؿًِٿح - ضنزٿح - نرٙح ضنر - ضهٕح شٸْٸ٘ٿح - دٕ ضهٕح
- ځٕ ضهٕح - ځٕح - شلْلٜٿح سيـٿح ( دٕح ځأ ) .
نڃ ش٬رٍأ ( 04 ) ڂى ٌٍٻٌٿح : دٕح - قْلٜٿح يـٿح – ؽًِٿح -
ځٕ مٕح .
شزٜ٬ٿح :
پؿَٿح شزٜ٫ – شٰڀٿح ِٳ - هإخرآً هٌنر ڂى نڃ ٌٍٻٌٿح وظرحَٷً
پزٷ وثخرآ . ڂينٕ ٺٿٌٻ حٌڄًٓ ونٌ٣ٌلًّ ونٌڄلّ .
خكٚ٤ٛح : ٌنر خيڀٻ شٻَظٿح څٌٸلظّٔ نٌّٿح وْرٕ وظرحَٷً پؿَٿح
دخلٛأ نڃ يؿٌّ ڂٿ حًا څأ ي٬ر ِٷخزٿح څٌٸلظّٔ ًأ ،يكأ ًَٝٴٿح
ڂيظزٜنأ ًَٝٴٿح دخلٛأ ٌهؤّ .
پؼڃ : ٽِن خڄيڃ ونرحً نرٙح - ٚ٫ خڄيڃ دٕ يـٿحً دٕح - مٕح
( دٕ ًأ ٶْٸٗ ) خڄىإخنرأً - ڂ٬ٿح ( دٕ ًأ ٶْٸٗ ) خڄىإخنرأً ..
شزيٿح
خيٴَّ٬ط شٰٿ : َڀ٫ پ٠ٴظٿحً ٩َزظٿح ِى هَْٯً ٽخڄر َْٰٿح .
خكٚ٤ٛح : ٌٝ٫ څًى وٿ ٽخڃ ِٳ ذىحٌٿح هخ٠ظٸڄر ٱَٜظّ يٸ٫
خيظْ٫ًَ٘ڃ : ٩خڄؿٗحً شنٔٿحً دخظټٿخر ش٫ًَ٘ڃ شزيٿح
* دخظټٿح : َٿخ٬ط وٿٌٷ ": ٌٍٸظٿحً َزٿح َڀ٫ حٌنًخ٬طً " ٽآ
څحَڄ٫ 92 . وٿٌٷً ": څٌزلط خڄڃ حٌٸٴنط َظك َزٿح حٌٿخنط نٿ "
سيثخڄٿح . 02 .
* شنٔٿح : ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ ": حٌرخلط حًىخيط " هحًٍ
ٍُخوزٿح . ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷً ": ًأ ٩حًٍ ِٿا ضْ٫ى ٌٿ
ضڀزٸٿ ٩حَٻ ًأ ٩حًٍ ِٿا ُيىأ ٌٿ ضزؿٕ ٩حَٻ " ٍُخوزٿح هحًٍ .
* ٩خڄؿٗح : خيظْ٫ًَ٘ڃ َڀ٫ ځٚٓٗح ءخڄڀ٫ ٶٴطأ .
خيظْ٫ًَ٘ڃ نڃ شڄټلٿح : ٪ڄظـڄٿح ىخـّا َٿا ٱييّ ځٚٓٗح
شزيٿحً ،شٴٿٕحً ىٌٿحً شزلڄٿح نڃ ّخٓأ َڀ٫ ځٌٸّ ٌُٿح پڃخټظڄٿح
څخٔنٗح څأ غْك ،ِنخ٬ڄٿح هٌى ٶٸلط ِظٿح شلؿخنٿح پثخٌٓٿح نڃ
وْٿا نٔكأً وڃَٻأ نڃ ذك َڀ٫ ٌٍ٤ٴڃ .
شٌْٛٿح
شٰٿ خيٴَّ٬ط : وظٴ٤٬ظٓح ُأ ڂْظْٿخر وظًْٛأ ٽخٸّ ،څخ٬ڃ سي٫ خيٿ
ُأ ءِ٘ٿخر ءِ٘ٿح ضًًْٛ ،خير وطَڃأ سٜٚٿخر وظًْٛأً ،وْڀ٫
وطخڄڃ ي٬ر وطخْك ِٳ څخٻ خڃ پًٛ ٌِٛڄٿح څٕ ،ور وظڀًٛ .
خكٚ٤ٛح : وطٌڄر ځِڀّ هيٷخ٫ ٽخڃ غڀػ ِٳ خٸك ذؿٌّ يٸ٫ . يٸ٫ ًأ
وطٌڄر ځِڀّ هيٷخ٫ ٽخڃ غڀػ ِٳ خٸك ذؿٌّ .
خيظْ٫ًَ٘ڃ : شٌْٛٿح ٩خڄؿٗحً شنٔٿحً څآَٸٿخر ش٫ًَ٘ڃ
* دخظټٿح : َٿخ٬ط وٿٌٷ ": َََ٠َك حًَِا ْڂُټَْْڀَ٫ َذِظُٻ ْڅِا ُصٌَْڄْٿح ْڂُٻَيَكَأ
نْرَٷٕحً ِنَّْيِٿحٌَْڀِٿ ُشٌََِْْٛٿح حًََْْه َٹَ ََط " سَٸزٿح : 180
* شنٔٿح : ىحٍأ نْك ٙخٷً ِرأ نر ي٬ٔٿ ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ
وٿخڃ ٪ْڄـر شٌْٛٿح ..." : ٺظػًٍ ٌٍط څا ٺنح،َْؼٻ غڀؼٿحً غڀؼٿح
ّخنٿح څٌٴٴټظّ شٿخ٫ ڂي٫يط څأ نڃ َْه ءخْنٯأ " وْڀ٫ ٶٴظڃ .
* ٩خڄؿٗح : خيظْ٫ًَ٘ڃ َڀ٫ ءخڄڀ٬ٿح ٪ڄؿح .
خيظْ٫ًَ٘ڃ نڃ شڄټلٿح : وٻَظر َٿخ٬ط لح ٶك ِٳ څخٔنٗح َٜٸّ يٷ
خينأ خڄٻ،صخٳ خڃ ٹحٍيظٓٙ شڄْ٨٫ شڀًْٓ شٌْٛٿحً ،َْوٿح ٽخڄ٫ٕ
نْػٍحٌٿح َْٯ دٍخٷٕح شڀًٛ ِ٫خڄظؿٙح پٳخټظٿح ٶْٸلظٿ ٶَّ٣
نْٻخٔڄٿحً ءخٓئزٿح ن٫ ٲْٴوظٿحً .
ٲٷٌٿح
وٴَّ٬ط شٰٿ : ونـًٓ ؤزك ُأ ڂيظڄٿح ٲْٷٌط ونڃً ،٪نڄٿحً ْزلٿح .
خكٚ٤ٛح : ور ٩خٴظنٙحً وٿخڃ ِٳ ٱَٜظٿح ن٫ ٺٿخڄٿح ٲٷٌط
وْڀ٫ ٱٌٷٌڄٿح قٿخٜٿ .
وظْ٫ًَ٘ڃ : ٩خڄؿٗحً شنٔٿحً دخظټٿخر ٩ًَ٘ڃ ٲٷٌٿح
1 - دخظټٿح َٿخ٬ط وٿٌٷ " ًخنََٔك ًخََْٟٷ َوَڀٿح َُِْٝٸُّ ٌَُِٿح حًَ نَڃ
ٌڂََِّٻ ٌَْؿَأ ُوَٿًَ ُوَٿ ُوَٴِ٫خَ٠َُْٳ " يّيلٿح 11 .
َٿخ٬ط وٿٌٷً " : نِڃ ْحٌُٸِٴنُط خَڃًَ َڅٌُزِلُط خَڄِڃ ْحٌُٸِٴنُط ََظَك ََِزْٿح ْحٌُٿخَنَط نَٿ
ڂِْڀَ٫ ِوِر َوّڀٿح َڅِبَٳ ٍءَِْٗ " څحَڄ٫ ٽآ 92 .ٌ
2 - شنٔٿح ڂڀًٓ وْڀ٫ لح َڀٛ وٿٌٷ ": وڀڄ٫ ٪٤ٸنح ځىآ نرح صخڃ حًا
عٚػ نڃ ٙا : ٌ٫يّ قٿخٛ يٿً ًأ ،ور ٪ٴظنّ ڂڀ٫ ًأ ،شٍّخؿ شٷيٛ
وٿ " ڂڀٔڃ هحًٍ .
3 - ٩خڄؿٗح وظْ٫ًَ٘ڃ َڀ٫ ءخيٸٴٿح ٶٴطح .
وظْ٫ًَ٘ڃ شڄټك : خير يٜٸّ ِظٿح صخٷيٜٿح ٩حٌنأ نڃ ٩ٌن ٲٷٌٿح
شٴْ٧ً ٲٷٌڀٿً ،َْوٿح ٵَ٣ نڃ ٶَّ٣ً ،َٿخ٬ط لح َٿا دَٸظٿح
خير َڄط ِظٿح ٱًَ٨ٿحً ٞ٬ر ِٳ شًٍَّٟ ًيزط يٷ شْ٫خڄظؿح
و٫ًَٳ َظ٘ر ٪ڄظـڄٿح شْڄنط ِٳ َْزټٿح ًٍيٿح ٲٷٌڀٿ څٌټْٳ ،ڂڃٕح
شڀڃخ٘ٿح شَّْوٿح ٝحَٯٕحً سَْٸٴٿح صخجٴٿح صخؿخْظكح ِ٤ّٰ ٌيٳ
شْز٤ٿح صخلٜڄٿحً ڂڀ٬ٿحً سىخز٬ٿح ًٍى پؼڃ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->