P. 1
ترى ى بةرازيلى

ترى ى بةرازيلى

|Views: 76|Likes:
منشور بواسطةSarah Qadir
barazilian fruit
barazilian fruit

More info:

Published by: Sarah Qadir on Apr 10, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

ىليزارةب ى ىَ رت

( ) اباكيت ؤباج ) Jabuticab (
رةسةل راد ىكةوورِ نيرتةنيَهروسرةس ةل كيَكةي يوورِ ( ) ، ةي ىليزارةب ى يَ رت ىراد ىوةز
ى ىوويَه ةب ىربةل ىةكةرةب !يَر"ةد رةب ةراد #ة$ ىَ تاك ةيةوة$ ة%ايَكارِ &%رةس ىةيا' ىةوة$
ةلَؤك%ةد ، !يَبةو ةكةراد ى(ؤ( و )لةب !يَ*ةدرةد ةوةيةكةدة+ ةل ةلَؤك%ةد .
ةوةليزارةب ىوا%ةب ةيؤبرةه ، ةوةتةوارز,د -يزارةب ىت.وو ةل راج #ةكةي ؤب ىليزارةب ى ىَ رت
. ىيَ( ة%ات.وو #ة$ ىكلَة/ وا%ةل ةيةه اي0يلؤ( و ىاو"ارا( و ني1%ةجرة$ ى%ات.وو ةل، ةوار%وا%
[ ] ىةكةي12%از ةوا% ىاسا$ ىَ رتوو"ةد
) ( ) اباكيت ؤباج Jabuticab ( ) ( ةوةي%اوة$ ىراز رةسةل ىليزار3لا 4ن5 ،6َ لَةد ىيَ( 7اكةبةرة5 و
( ) ى8 ىيَرت ةب ةكةوورِ #ة$ ىر,ز ىكيَ%و9يَو رةبةل ىليزارةب ىيَرت نيَلَةد ىيَ( دروك ىة:يَ$
. 7ا'ؤ/
و #ات و ةويَ; ةل ىنية<يَ( ىتاك ات ةواتةرةس ةلرةه !ية=ب ةكةوور #ة$ ى%اكةلَؤك%ةد ى>%رةس رة"ة$
. !يَ*ةد ىَ رت ةل ىو'ةه رةه ى%اكةدووس و 7اكة%انيَهراكةب و 7اكةتا?كيَ(
ةكةوورِ #ة$ ةك%و* ، ىَ ورة$و ةيةه ىوةز ىؤ" ى%اكةيرة'ةك ة*وا% وةل ىر,زةب ةكةوورِ #ة$
!يَورةد كيَكا/ !" ةل ةو ، ةيةه را=يَ; ىاوةه وزرةب ى'رة" ىةل( و وا$ ةب ىر,ز ى12يويَ(
ةل اكيَلاس ةل !يَب رابةل @ةك رة"ة$ ، Aي%اكة*ايرةد ورابوور Bارة+ ى%اكةني:ل ةكا/ ةل Cة%ا%ةت
. ةل ةر,ز ى'ةهرةب #اوةدرةب ةييَل ىةراد #ة$ ةك ىة%ا*وا% وةل ةو Cادةد #ةهرةب رتايز كيَراج
. ة%ات.وو #ة$ ى%اكةرازاب
و !يَبةدةروة" ةدروو ةدروو ةوابرووس و Dوو9ب ىةك.ة" ةكةوور #ة$ ىن1ية<يَ( ىاتةرةس
. راد E.ة" ىةويَ; ةل ىةك.ة" ىةويَ; رت ى%اكةكةوور ىةبر,ز Dةو !يَبةد زوةس ةك.ة" ى<%ةرِ
ةرت روو1سة$ كيَ1/ة% #.ةب، !يَ*ةد ووت
1
6لَةدرةه ىنيَو%ةد يؤ/ او ةكةراد !يَوةكةدرةد 7اوج ر,ز ىFس ىكيَلَو"ةب ىنتاهرةبةب ىاتةرةسةل
. ةويرابادرةسةب ىرGةب ى
) ىةلَؤك%ةد Dةو !يَوةكةدرةد Dوو9ب ىزوةس ىكةيةلَؤك%ةد و !يَرةوةد ةكةلَو" ى%اكةرِ ة( ىاودةل
( 7ا'ؤ/ ىويَ' راد ىةليسرة(
ىرووس ى"ةرِ ؤب !يَرِ ؤ"ةد 7ايي<%ةرِ و نبةدةروة" 7اكةلَؤك%ةد ةدروو ةدروو ىاود ةل
7اي Hؤت ىرووس ى<%ةرِ ؤب !يَرِ ؤ"ةد ىواوةت ةب ى<%ةِ ر ىاود ةل ات !يَبةدا=يةFيَل ىةلَة(ةلَة(
) Dةيةلَؤك%ةد رةه ةو ى%اوة/رة$ 3 ات 4 ( 7دراو/ ؤب ةيةدا'ا$ و ةوو1ية<يَ( ادةتاك #ةل !يَبةد Iس .
2
درك%ا:ساب Dةو ةراد #ة$ ىرةب ةك%و* يَ ر=نيَ;ةوبارِ ةكةراد !يبا% ةوةنيَركة=يَل !سةدةب 7اكةلَؤك%ةد
Cا"ةد ةكةراد ةب 7ايز 7=%ا;ةوارِ ةب ىتةيةكةدة+ةل .
. ةو ةرJ' كيَ'ةك و نيري; ةك 7ةكة=يَل ىزةK ى1"ةب L,ر' ةك ةيةه ى;ؤ/ ر,ز ىكيَ'ات
و Mروو و Nة+ة* و ىويَرِ و 7اكةيوا$ ة=نلَاب ىتة3يات ةب 7ةكةد ى%دراو/ ةل زةK Aي%ارةوة%اي"
Aي%اكةيلَا' ةرةوة%اي" Nة2يك .
3
ىراوب ةل ى%انيَهراكةب و ى%ا"رزاب و 7دراو/ Dةو !يَنيبة$ ةراد #ة$ ىرةب ةل دووس ر,ز L,ر'
] ةوة%دراو/ و Oارة; و ةكرس و Cةبرة; و ا;,د ى%درك1سورد ىزاسةي( Dةو ا=يزاسةي(
( ة=%ة' ةلَوةد ر,ز ة'ةهرةب #ة$ ةووتوةكرةد 7ايؤب ىكيJ( ىةوةنيلؤكيَل ني=%ة* ىاود ةو 7اكةيلوPك
، @ةل ىر"رةب ى%دركJيَه ةب ؤب ةيةه ىر,ز ىرة<يراك ةو ، 7اكةي'ا=%ة$ ةدا' و Cاني'ا1يQ ةب
ننيَهةد ىراكةب ة>%ة(ريَ; ى;ؤ/ة% ىرةسةرا* ؤب Cة%ا%ةت
ك;وو ةراد #ة$ ىرةب -يزارةب ىتة3ياتةب ةييَل ىةراد #ة$ ةك ىة%ات.وو #ة$ ى%اكةزؤه ىةب ر,ز
( ) ( ) ىنيَو/ #ةك و ىسةGة% ة<%ةت و 7وو9كس ى%دركرةسةرا* ؤب اد ىاود ةل Rويَ' Dةو ةوة%ةكةد
Sرو+ و نيَتةزوةل ى%دركوه ىرةسةرا* ؤب 7دركرةTرةT ؤب ةRويَ' #ة$ ىةواري" ةو ننيَهةد ىراكةب
. ننيَهةد ىراكةب #ةد وا% و
[ ] ى;وو1يب JيJ5 @رؤ; ى%دركةدا'ا$ و نيسوو%
... !يَ%رة1%ة$ ىةوا*رةس
4

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->