‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬

‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬

‫سهْلُ رىدِ‬

‫تالّٗ‬

‫بَاضني جتْٓد ( ‪ 40‬مرنُ )‬
‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬
‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬
‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حهْو ىٌْ ساني٘ داٌ تيًْٓ‪.‬‬
‫حهْو مٔه ساني٘‪.‬‬
‫داٌ صفة حروف‪.‬‬
‫حهْو ىٌْ داٌ مٔه تشدٓد‪.‬‬
‫حهْو داٌ الو‪.‬‬
‫حهْو سهت٘‪ ،‬إمالُ داٌ إبدال‪.‬‬
‫حهْو جتْٓد ٓغ الءًٓ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫حهْو مد أصلٕ داٌ‬

‫ىاو سْرٗ ‪ .......... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ...... :‬غض ‪........‬‬
‫‪...................... :‬‬
‫متفت ‪...................... :‬‬
‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬
‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 37‬مرنُ)‬
‫خاتنت نساهلً‬
‫‪37‬‬

‫‪36‬‬

‫‪35‬‬

‫‪34‬‬

‫‪33‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪28‬‬

‫‪27‬‬

‫‪26‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫‪23‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪09‬‬

‫‪08‬‬

‫‪07‬‬

‫‪06‬‬

‫‪05‬‬

‫‪04‬‬

‫‪03‬‬

‫‪02‬‬

‫‪01‬‬

‫مرنُ فيِْ‬

‫‪40‬‬

‫مرنُ دفْتْغ‬

‫فرٍاتني ‪:‬‬
‫‪ .1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬
‫‪ .2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪.‬‬

‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬

‫مرنُ آستٔنْٔا‬

‫‪……………………………………..‬‬

‫تيدا تاغً حانٔه‬
‫‪……………………………………..‬‬

‫ىاو حانٔه‬

‫‪ .1‬دافت مجنفْرىانً رّآ٘‬
‫دغً مسفْرىا‪.‬‬
‫‪ .2‬دافت مجاماءٖ قدر مد‪.‬‬
‫‪ .3‬دافت مجنفْرىانً‬
‫دغً تفت‪.‬‬
‫‪ .4‬مملَٔارا ّجُ أّىل دغً‬
‫تفت‪.‬‬
‫داٌ‬
‫‪ .5‬مسفْرىا سبْتً‬
‫صفتث‪.‬‬

‫جْملُ مرنُ‬
‫‪….……………………………………..‬‬

‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬
‫‪….……………………………………..‬‬

‫ىاو نتْا حانٔه‬

..‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ستٔاف ترمن دباّا دغً تراتْر داٌ‬ ‫ترسْسٌْ‪ ،‬تٔدم برمخفْر ادّم نخْالٕ‬ ‫‪...4‬سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 3‬الضْ‪.‬‬ ‫متفت ‪..3‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ‬ ‫ٓغ ميارٓل‪.‬‬ ‫‪ .....‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً دامل ‪ 3‬طبكات‪.3‬ترتٔغضل ساتْ الضْ ‪ ،‬دفْتْغ ‪ 4‬مرنُ‪...‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني ترمن ( ‪ 25‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ترمن عرب مصرٖ ٓغ معترب سهْرغ‪-‬‬ ‫نْرغح ‪ 3‬ترمن تيفا تهرٓر‪........4‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ ‪ 4‬طبكات‪.5‬دافت مجامفآهً لبُٔ درفد ‪3‬‬ ‫الضْ دغً مسفْرىا‪....1‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ هلجُ عرب‬ ‫داٌ قطع٘‪ٓ ۲‬غ ميارٓل‪...........……………………………………....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .. :‬غض ‪.. :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ...‬‬ ‫ٓغ‬ ‫‪ .2‬الضْ ممفْثاءٖ ّصل٘‬ ‫ميارٓل‪..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً سخارا تراتْر‬ ‫سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 4‬حرن٘ تيفا تهرٓر‪...‬‬ ‫‪ ........ :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 22‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫ترمن داٌ حرن٘‪-‬حرنتح‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫‪……………………………………...... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ..‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ..1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪..‬‬ ‫ّصل٘‬ ‫ستٔاف ترمن داٌ حرنتح ممفْثاءٖ ضاٖ‬ ‫نلنبْتً الْىً تيفا خاخت اتاّ سْمبغ‪.2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪.‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫‪ .........‬‬ ‫‪….‬‬ ‫‪.……………………………………..

....2‬تٔدم خرمت دامل باخاءٌ‪..‬‬ ‫ترفلَٔارا سضاال بارٓس داٌ تشدٓد‪...‬‬ ‫‪.‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني فصاحة ( ‪ 20‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خرمت دامل باخاءٌ‪..3‬تٔدم ليخر سبْتً‬ ‫‪ .....4‬تٔدم مملَٔارا بارٓس‪.1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬ ‫ليخر سبْتً حروف‪ ،‬لفظ داٌ آ٘‪..‬‬ ‫‪ .....‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪20‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ...3‬دافت مٔنفْرىانً آ٘ ٓغ فيجغ‬ ‫دامل ساتْ نفس‪..2‬نتفنت دامل ممٔلُٔ‬ ‫‪ ........‬‬ ‫داٌ ‪..‬‬ ‫سالُ وقف داٌ‬ ‫ترفلَٔارا سْسْىً آ٘‪.......‬‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫‪.........…………………………………….‬‬ ‫داٌ‬ ‫‪ .5‬تٔدم ميجاض متفت‬ ‫‪ ...... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.…………………………………….... :‬غض ‪....‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .‬‬ ‫داٌ ابتداء‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪…... :‬‬ ‫متفت ‪... :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 17‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ .1‬باخاءٌ ميْرّت هلجُ عرب ٓغ‬ ‫تفت‪...‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ....‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ترفلَٔارا درفد برنفس ددامل باخاءٌ (ميخْرٖ نفس)‪.‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫‪..6‬تٔدم مملَٔارا سْسْىً آ٘‪..‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪….

.......5‬سرم برفيجغً‪ ،‬دفْتْغ ‪ 2‬مرنُ‪.‬‬ ‫طبكات سْارا‪.2‬سْارا فخُ‪ ،‬سرم‪ ،‬تغضله نتٔو ىادا رىدِ‪ ،‬ترسفٔت نتٔو تٔغضٕ‪.......……………………………………..4‬ترفْتْس دتغُ باخاءٌ‪.‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ..‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫‪ ... :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 2‬مرنُ)‬ ‫‪ ....‬‬ ‫نليتغً ‪ /‬نتامجً سْارا‪.4‬سْارا ٓغ ممفْثاءٖ ننردّاٌ‪...‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ .……………………………………....‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪…………………………………….1‬سْارا برهلجُ عرب‪..‬‬ ‫نهرفً ‪ /‬نرافٔاٌ بردِ‪...‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪….‬‬ ‫نلٔخٔيً سْارا‪..‬‬ ‫‪ ..... :‬غض ‪.‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني سْارا ( ‪ 15‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ .‬‬ ‫‪ ..2‬نسنفْرىاءٌ طبكات ٓغ سلٔسا‪..........3‬سْارا ٍٔدّف ‪ /‬برضرم‪..‬‬ ‫فغاّلً نْالٔيت سْارا‪..‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 13‬مرنُ)‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪.. :‬‬ ‫متفت ‪.‬‬ ‫نناىٔسً ‪ /‬نلنبْتً سْارا‪.......‬‬ ‫نربسًَٔ سْارا‪...3‬ضغضْاٌ سْارا دامل باخاءٌ نراٌ ‪..1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪......‬‬ ‫نتفنت ىادا سْارا‪... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.‬‬ ‫‪ .

...‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .‬‬ ‫حهْو مٔه ساني٘‪...‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…..3‬دافت مجنفْرىانً‬ ‫دغً تفت‪.‬‬ ‫‪ ........ :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ..1‬دافت مجنفْرىانً رّآ٘‬ ‫دغً مسفْرىا‪..2‬دافت مجاماءٖ قدر مد‪.…………………………………….. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 37‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪…………………………………….....‬‬ ‫‪ ............‬‬ ‫‪.2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪.‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪….‬‬ ‫حهْو مد اصلٕ داٌ‬ ‫طرٓل الشاطيب‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪ ....‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫داٌ‬ ‫حهْو ىٌْ داٌ مٔه تشدٓد‪...‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني جتْٓد ( ‪ 40‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حهْو ىٌْ ساني٘ داٌ تيًْٓ‪.1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬ ‫داٌ‬ ‫‪ .‬‬ ‫باخاءٌ رّآ٘‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪40‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ........‬‬ ‫حهْو داٌ الو‪.5‬مسفْرىا سبْتً‬ ‫صفتث‪..‬‬ ‫حهْو سهت٘‪ ،‬إمالُ داٌ إبدال‪. :‬غض ‪....‬‬ ‫‪ ..…………………………………….. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.‬‬ ‫متفت ‪.4‬مملَٔارا ّجُ أّىل دغً‬ ‫تفت‪.........‬‬ ‫حهْو جتْٓد ٓغ الءًٓ‪.....‬‬ ‫‪ .

... :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ..‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫‪ ..……………………………………......1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪..‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫‪ .. :‬غض ‪.2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪......3‬ترتٔغضل ساتْ الضْ‪ ،‬دفْتْغ ‪ 4‬مرنُ‪.‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫ٓغ‬ ‫‪ ....5‬دافت مجنفآهً لبُٔ درفد ‪3‬‬ ‫الضْ دغً مسفْرىا‪.‬‬ ‫‪ ............... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…...4‬سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 3‬الضْ‪.‬‬ ‫ستٔاف ترمن دباّا دغً تراتْر داٌ‬ ‫ترسْسٌْ‪ ،‬تٔدم برمخفْر ادّم نخْالٕ‬ ‫‪....1‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ هلجُ عرب‬ ‫داٌ قطع٘‪ٓ ۲‬غ ميارٓل‪..4‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ ‪ 4‬طبكات‪.......‬‬ ‫متفت ‪.. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 22‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫ترمن داٌ حرن٘‪-‬حرنتح‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ ‬ستٔاف ترمن داٌ حرنتح ممفْثاءٖ ضاٖ‬ ‫نلنبْتً الْىً تيفا خاخت اتاّ سْمبغ‪......‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………..2‬الضْ ممفْثاءٖ‬ ‫ميارٓل‪.3‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ‬ ‫ٓغ ميارٓل‪.‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني ترمن ( ‪ 25‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ترمن عرب مصرٖ ٓغ معترب سهْرغ‪-‬‬ ‫نْرغح ‪ 3‬ترمن تيفا تهرٓر‪....‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً سخارا تراتْر‬ ‫سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 4‬حرن٘ تيفا تهرٓر‪..……………………………………..‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ...‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…...‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً دامل ‪ 3‬طبكات‪.

..‬‬ ‫ليخر سبْتً حروف‪ ،‬لفظ داٌ آ٘‪.1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪..‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ترفلَٔارا سضل بارٓس داٌ تشدٓد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫سالُ‬ ‫ترفلَٔارا سْسْىً آ٘‪....2‬نتفنت دامل ممٔلُٔ‬ ‫‪......‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ ....4‬تٔدم مملَٔارا بارٓس‪. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ........‬‬ ‫داٌ ابتداء‬ ‫‪ ..‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫‪ ..3‬تٔدم ليخر سبْتً‬ ‫‪ .1‬باخاءٌ ميرّت هلجُ عرب ٓغ‬ ‫تفت‪...…………………………………….......3‬دافت مٔنفْرىانً آ٘ ٓغ فيجغ‬ ‫دامل ساتْ ‪.……………………………………..2‬تٔدم خرمت دامل باخاءٌ‪..‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪…... :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ....‬‬ ‫متفت ‪..‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪…………………………………….. :‬غض ‪....‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…...‬‬ ‫ددامل باخاءٌ (ميخْرٖ‬ ‫ترفلَٔارا درفد‬ ‫( ‪ 20‬مرنُ )‬ ‫‪..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪…………………………………….....‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خرمت دامل باخاءٌ‪...6‬تٔدم مملَٔارا سْسْىً آ٘‪... :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 17‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫)‪....5‬تٔدم ميجاض متفت‬ ‫‪ .

....2‬نسنفْرىاءٌ طبكات ٓغ سلٔسا‪...‬‬ ‫‪ .....……………………………………..‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ....‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني سْارا ( ‪ 15‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ...‬‬ ‫نناىٔسً ‪ /‬نلنبْتً سْارا‪..‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…..‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫فغاّلً نْالٔيت سْارا‪. :‬‬ ‫متفت ‪.‬‬ ‫‪ .. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 2‬مرنُ)‬ ‫‪ ..2‬سْارا فخُ‪ ،‬سرم‪ ،‬تغضله نتٔو ىادا رىدِ‪ ،‬ترسفٔت نتٔو تٔغضٕ‪..‬‬ ‫نتفنت ىادا سْارا‪....5‬سرم برفيجغً‪ ،‬دفْتْغ ‪ 2‬مرنُ‪. :‬غض ‪..‬‬ ‫نهرفً ‪ /‬نرافني بردِ‪..‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫طبكات سْارا‪.‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…..‬‬ ‫نالىتغً ‪ /‬نتامجً سْارا‪.‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪15‬‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 13‬مرنُ)‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪ .1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪....4‬ترفْتْس دتغُ باخاءٌ‪. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ........‬‬ ‫‪ ....‬‬ ‫نربسًَٔ سْارا‪....3‬سْارا ٍٔدّف ‪ /‬برضرم‪.4‬سْارا ٓغ ممفْثاءٖ ننردّاٌ‪.3‬ضغضْاٌ سْارا دامل باخاءٌ نراٌ ‪.……………………………………....‬‬ ‫نلٔخٔيً سْارا‪....‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪…………………………………….1‬سْارا برهلجُ عرب‪..........

‬‬ ‫‪.……………………………………...............……………………………………............‬‬ ‫تيدا تاغً فيخاتت مرنُ ‪1‬‬ ‫‪…………………………………….........‬‬ ‫‪…....‬‬ ‫ىاو‬ ‫حانٔه جتْٓد‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ترمن‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم سوارا‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫جْملُ فْرات ندّدّقً‬ ‫خاتنت‬ ‫‪…........‬‬ ‫‪………………………………………….......‬‬ ‫تيدا تاغً فيخاتت مرنُ ‪2‬‬ ‫ىاو‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫ىاو‬ ......‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً ٓغ دساتْنً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ‬ ‫سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫ىاو فسرتا‬ ‫بٔلغً‬ ‫‪……………………………………...........

.............................................................................‬فراتوس‬ ‫ىاءٓب جًٍْ دمهغي اوليه ‪............................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ .............................................................‬‬ ‫دري‪..............................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ......................................................‬‬ ‫دري‪.........................‬‬ ‫دري‪.........................................................................................‬فراتوس‬ ‫جويو دمهغي اوليه‪...........................................................................................‬فراتوس‬ ‫‪19‬‬ .‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ .......................................‫نفْتْسً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر‪ ٢‬سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫لالنٕ‬ ‫كدودوقو‬ ‫مركه‬ ‫نام فمهغ‬ ‫نضري ‪ /‬داءٓرِ ‪ /‬سكوله‬ ‫جًٍْ‬ ‫ىاءٓب جًٍْ‬ ‫نتٔض‬ ‫لالنٕ‬ ‫متفت نتٔض دمهغي اوليه ‪.................................................

.......................................................................‫نفْتْسً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر‪ ٢‬سهْلُ رىدِ‪ /‬ميغُ فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫فرمفْاٌ‬ ‫كدودوقو‬ ‫مركه‬ ‫نام فمهغ‬ ‫نضري ‪ /‬داءٓرِ ‪ /‬سكوله‬ ‫جًٍْ‬ ‫ىاءٓب جًٍْ‬ ‫نتٔض‬ ‫فرمفْاٌ‬ ‫متفت نتٔض دمهغي اوليه ‪.........................................‬‬ ‫دري‪.................................................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ..........................................................................................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ......................................................‬فراتوس‬ ‫جويو دمهغي اوليه‪.........‬‬ ‫دري‪.............................‬‬ ‫دري‪....................................................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ .....‬فراتوس‬ ‫ىاءٓب جًٍْ دمهغي اوليه ‪.‬فراتوس‬ ‫‪20‬‬ ...............................................................................

..............‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪....8‬‬ ‫كتوا حاكيم‬ ‫فغروسي مجاعه حاكيم‬ ‫‪..........................................................................................7‬‬ ‫‪...............4‬‬ ‫‪.............‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫نام داى تهدا تاغو‬ ‫نام داى تهدا تاغو‬ ‫‪21‬‬ .................................2‬‬ ‫‪.................‫دفوتوسكو اوليه فارا حاكيم‬ ‫‪.....................................................................................3‬‬ ‫‪.......................................................5‬‬ ‫‪...................6‬‬ ‫‪......1‬‬ ‫‪.........................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful