‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬

‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬

‫سهْلُ رىدِ‬

‫تالّٗ‬

‫بَاضني جتْٓد ( ‪ 40‬مرنُ )‬
‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬
‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬
‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حهْو ىٌْ ساني٘ داٌ تيًْٓ‪.‬‬
‫حهْو مٔه ساني٘‪.‬‬
‫داٌ صفة حروف‪.‬‬
‫حهْو ىٌْ داٌ مٔه تشدٓد‪.‬‬
‫حهْو داٌ الو‪.‬‬
‫حهْو سهت٘‪ ،‬إمالُ داٌ إبدال‪.‬‬
‫حهْو جتْٓد ٓغ الءًٓ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫حهْو مد أصلٕ داٌ‬

‫ىاو سْرٗ ‪ .......... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ...... :‬غض ‪........‬‬
‫‪...................... :‬‬
‫متفت ‪...................... :‬‬
‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬
‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 37‬مرنُ)‬
‫خاتنت نساهلً‬
‫‪37‬‬

‫‪36‬‬

‫‪35‬‬

‫‪34‬‬

‫‪33‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪28‬‬

‫‪27‬‬

‫‪26‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫‪23‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪09‬‬

‫‪08‬‬

‫‪07‬‬

‫‪06‬‬

‫‪05‬‬

‫‪04‬‬

‫‪03‬‬

‫‪02‬‬

‫‪01‬‬

‫مرنُ فيِْ‬

‫‪40‬‬

‫مرنُ دفْتْغ‬

‫فرٍاتني ‪:‬‬
‫‪ .1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬
‫‪ .2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪.‬‬

‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬

‫مرنُ آستٔنْٔا‬

‫‪……………………………………..‬‬

‫تيدا تاغً حانٔه‬
‫‪……………………………………..‬‬

‫ىاو حانٔه‬

‫‪ .1‬دافت مجنفْرىانً رّآ٘‬
‫دغً مسفْرىا‪.‬‬
‫‪ .2‬دافت مجاماءٖ قدر مد‪.‬‬
‫‪ .3‬دافت مجنفْرىانً‬
‫دغً تفت‪.‬‬
‫‪ .4‬مملَٔارا ّجُ أّىل دغً‬
‫تفت‪.‬‬
‫داٌ‬
‫‪ .5‬مسفْرىا سبْتً‬
‫صفتث‪.‬‬

‫جْملُ مرنُ‬
‫‪….……………………………………..‬‬

‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬
‫‪….……………………………………..‬‬

‫ىاو نتْا حانٔه‬

. :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ .....‬‬ ‫متفت ‪......…………………………………….....2‬الضْ ممفْثاءٖ ّصل٘‬ ‫ميارٓل‪.....‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً سخارا تراتْر‬ ‫سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 4‬حرن٘ تيفا تهرٓر‪.4‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ ‪ 4‬طبكات‪... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ..‬‬ ‫‪ .1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.....1‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ هلجُ عرب‬ ‫داٌ قطع٘‪ٓ ۲‬غ ميارٓل‪.......‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً دامل ‪ 3‬طبكات‪. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 22‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫ترمن داٌ حرن٘‪-‬حرنتح‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫‪……………………………………....‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪……………………………………..5‬دافت مجامفآهً لبُٔ درفد ‪3‬‬ ‫الضْ دغً مسفْرىا‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…........‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ...3‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ‬ ‫ٓغ ميارٓل‪.‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني ترمن ( ‪ 25‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ترمن عرب مصرٖ ٓغ معترب سهْرغ‪-‬‬ ‫نْرغح ‪ 3‬ترمن تيفا تهرٓر‪...3‬ترتٔغضل ساتْ الضْ ‪ ،‬دفْتْغ ‪ 4‬مرنُ‪.‬‬ ‫‪…..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .......‬‬ ‫‪ .. :‬غض ‪..‬‬ ‫ّصل٘‬ ‫ستٔاف ترمن داٌ حرنتح ممفْثاءٖ ضاٖ‬ ‫نلنبْتً الْىً تيفا خاخت اتاّ سْمبغ‪...‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫‪ ...‬‬ ‫ٓغ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ستٔاف ترمن دباّا دغً تراتْر داٌ‬ ‫ترسْسٌْ‪ ،‬تٔدم برمخفْر ادّم نخْالٕ‬ ‫‪..4‬سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 3‬الضْ‪...‬‬ ‫‪...…………………………………….‬‬ ‫‪ .2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪.

...1‬باخاءٌ ميْرّت هلجُ عرب ٓغ‬ ‫تفت‪. :‬غض ‪..‬‬ ‫‪...4‬تٔدم مملَٔارا بارٓس‪..‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني فصاحة ( ‪ 20‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خرمت دامل باخاءٌ‪..2‬تٔدم خرمت دامل باخاءٌ‪......5‬تٔدم ميجاض متفت‬ ‫‪ ...3‬دافت مٔنفْرىانً آ٘ ٓغ فيجغ‬ ‫دامل ساتْ نفس‪... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ..1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪...‬‬ ‫‪ .. :‬‬ ‫متفت ‪.‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫داٌ ابتداء‬ ‫‪ ....‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .3‬تٔدم ليخر سبْتً‬ ‫‪ ...‬‬ ‫ترفلَٔارا درفد برنفس ددامل باخاءٌ (ميخْرٖ نفس)‪......‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪20‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ......‬‬ ‫ترفلَٔارا سضاال بارٓس داٌ تشدٓد‪.‬‬ ‫داٌ ‪.‬‬ ‫ليخر سبْتً حروف‪ ،‬لفظ داٌ آ٘‪.6‬تٔدم مملَٔارا سْسْىً آ٘‪.....‬‬ ‫سالُ وقف داٌ‬ ‫ترفلَٔارا سْسْىً آ٘‪.‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪….‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…........‬‬ ‫‪.2‬نتفنت دامل ممٔلُٔ‬ ‫‪ ..…………………………………….‬‬ ‫‪……………………………………....‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………......……………………………………..‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫داٌ‬ ‫‪ ..... :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 17‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ .....

.5‬سرم برفيجغً‪ ،‬دفْتْغ ‪ 2‬مرنُ‪..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪….‬‬ ‫نليتغً ‪ /‬نتامجً سْارا‪. :‬‬ ‫متفت ‪.‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫نربسًَٔ سْارا‪....3‬ضغضْاٌ سْارا دامل باخاءٌ نراٌ ‪.1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪……………………………………...‬‬ ‫نهرفً ‪ /‬نرافٔاٌ بردِ‪... :‬غض ‪.... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.........3‬سْارا ٍٔدّف ‪ /‬برضرم‪.......‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫نناىٔسً ‪ /‬نلنبْتً سْارا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 13‬مرنُ)‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪..‬‬ ‫طبكات سْارا‪.....1‬سْارا برهلجُ عرب‪.…………………………………….......‬‬ ‫‪ ...2‬نسنفْرىاءٌ طبكات ٓغ سلٔسا‪..4‬سْارا ٓغ ممفْثاءٖ ننردّاٌ‪..‬‬ ‫‪ ......‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…..‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫نتفنت ىادا سْارا‪.4‬ترفْتْس دتغُ باخاءٌ‪.…………………………………….‬‬ ‫فغاّلً نْالٔيت سْارا‪.‬‬ ‫‪ . :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 2‬مرنُ)‬ ‫‪ ..‬‬ ‫نلٔخٔيً سْارا‪.‬‬ ‫‪ .‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني سْارا ( ‪ 15‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ .2‬سْارا فخُ‪ ،‬سرم‪ ،‬تغضله نتٔو ىادا رىدِ‪ ،‬ترسفٔت نتٔو تٔغضٕ‪...........‬‬ ‫‪ ....‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪…………………………………….

‬‬ ‫حهْو مٔه ساني٘‪..2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ...……………………………………...‬‬ ‫متفت ‪.‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫حهْو مد اصلٕ داٌ‬ ‫طرٓل الشاطيب‪...4‬مملَٔارا ّجُ أّىل دغً‬ ‫تفت‪.....1‬دافت مجنفْرىانً رّآ٘‬ ‫دغً مسفْرىا‪.‬‬ ‫حهْو سهت٘‪ ،‬إمالُ داٌ إبدال‪... :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 37‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫‪...‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني جتْٓد ( ‪ 40‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حهْو ىٌْ ساني٘ داٌ تيًْٓ‪..... :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ...‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………...‬‬ ‫داٌ‬ ‫حهْو ىٌْ داٌ مٔه تشدٓد‪. :‬غض ‪....‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪….5‬مسفْرىا سبْتً‬ ‫صفتث‪..‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫باخاءٌ رّآ٘‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪40‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ .....‬‬ ‫حهْو جتْٓد ٓغ الءًٓ‪...2‬دافت مجاماءٖ قدر مد‪..‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪ .....‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪….1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪...‬‬ ‫داٌ‬ ‫‪ ..... :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ...……………………………………..‬‬ ‫حهْو داٌ الو‪......3‬دافت مجنفْرىانً‬ ‫دغً تفت‪.‬‬ ‫‪ ..

1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.......‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ..... :‬غض ‪....‬‬ ‫متفت ‪. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.........3‬ترتٔغضل ساتْ الضْ‪ ،‬دفْتْغ ‪ 4‬مرنُ‪.‬‬ ‫‪ ............4‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ ‪ 4‬طبكات‪..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪…...1‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ هلجُ عرب‬ ‫داٌ قطع٘‪ٓ ۲‬غ ميارٓل‪..‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫‪……………………………………..‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫‪ ...‬‬ ‫ستٔاف ترمن دباّا دغً تراتْر داٌ‬ ‫ترسْسٌْ‪ ،‬تٔدم برمخفْر ادّم نخْالٕ‬ ‫‪..‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً دامل ‪ 3‬طبكات‪.5‬دافت مجنفآهً لبُٔ درفد ‪3‬‬ ‫الضْ دغً مسفْرىا‪.‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ..‬‬ ‫‪ ....‬‬ ‫‪ ........ :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ .……………………………………....…………………………………….4‬سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 3‬الضْ‪.2‬مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ‪...2‬الضْ ممفْثاءٖ‬ ‫ميارٓل‪...‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪…. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 22‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫ترمن داٌ حرن٘‪-‬حرنتح‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ ‬ستٔاف ترمن داٌ حرنتح ممفْثاءٖ ضاٖ‬ ‫نلنبْتً الْىً تيفا خاخت اتاّ سْمبغ‪..‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني ترمن ( ‪ 25‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ترمن عرب مصرٖ ٓغ معترب سهْرغ‪-‬‬ ‫نْرغح ‪ 3‬ترمن تيفا تهرٓر‪.....3‬الضْ ٓغ ممفْثاءٖ‬ ‫ٓغ ميارٓل‪...‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ٓغ‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً سخارا تراتْر‬ ‫سهْرغ‪-‬نْرغح ‪ 4‬حرن٘ تيفا تهرٓر‪.

....4‬تٔدم مملَٔارا بارٓس‪.....‬‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ... :‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ..‬‬ ‫ترفلَٔارا سضل بارٓس داٌ تشدٓد‪.…………………………………….‬‬ ‫ليخر سبْتً حروف‪ ،‬لفظ داٌ آ٘‪.3‬تٔدم ليخر سبْتً‬ ‫‪ .......‬‬ ‫‪ .. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 3‬مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 17‬مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫)‪......‬‬ ‫داٌ ابتداء‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪02‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ .. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ.‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫‪….2‬نتفنت دامل ممٔلُٔ‬ ‫‪.........‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪……………………………………...‬‬ ‫سالُ‬ ‫ترفلَٔارا سْسْىً آ٘‪.5‬تٔدم ميجاض متفت‬ ‫‪ .2‬تٔدم خرمت دامل باخاءٌ‪.1‬باخاءٌ ميرّت هلجُ عرب ٓغ‬ ‫تفت‪..1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪.‬‬ ‫‪ .3‬دافت مٔنفْرىانً آ٘ ٓغ فيجغ‬ ‫دامل ساتْ ‪...‬‬ ‫ددامل باخاءٌ (ميخْرٖ‬ ‫ترفلَٔارا درفد‬ ‫( ‪ 20‬مرنُ )‬ ‫‪..‬‬ ‫متفت ‪.............‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خرمت دامل باخاءٌ‪....‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ ... :‬غض ‪...6‬تٔدم مملَٔارا سْسْىً آ٘‪...‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪….......‬‬ ‫‪.……………………………………...

5‬سرم برفيجغً‪ ،‬دفْتْغ ‪ 2‬مرنُ‪.....2‬سْارا فخُ‪ ،‬سرم‪ ،‬تغضله نتٔو ىادا رىدِ‪ ،‬ترسفٔت نتٔو تٔغضٕ‪.‬‬ ‫نلٔخٔيً سْارا‪.‬‬ ‫نربسًَٔ سْارا‪... :‬غض ‪....‬‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫‪….‬‬ ‫نالىتغً ‪ /‬نتامجً سْارا‪.....‬‬ ‫‪01‬‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫فرٍاتني ‪:‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫‪…………………………………….. :‬‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (‪ 2‬مرنُ)‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫طبكات سْارا‪...3‬سْارا ٍٔدّف ‪ /‬برضرم‪...‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫‪15‬‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (‪ 13‬مرنُ)‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪.3‬ضغضْاٌ سْارا دامل باخاءٌ نراٌ ‪.. :‬ىْمبْر آ٘ ‪ٍٔ...‬‬ ‫فغاّلً نْالٔيت سْارا‪........2‬نسنفْرىاءٌ طبكات ٓغ سلٔسا‪...……………………………………... :‬‬ ‫متفت ‪..‬‬ ‫نناىٔسً ‪ /‬نلنبْتً سْارا‪..‬‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫نتفنت ىادا سْارا‪.......‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫‪ .1‬سْارا برهلجُ عرب‪.‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫سهْلُ ميغُ‬ ‫تالّٗ‬ ‫بَاضني سْارا ( ‪ 15‬مرنُ )‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا ‪:‬‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ىاو سْرٗ ‪ ....4‬سْارا ٓغ ممفْثاءٖ ننردّاٌ‪..‬‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫‪….‬‬ ‫نهرفً ‪ /‬نرافني بردِ‪.......‬‬ ‫‪ ...‬‬ ‫‪ ..‬‬ ‫‪ .....4‬ترفْتْس دتغُ باخاءٌ‪...1‬ساتْ نساهلً دفْتْغ ‪ 1‬مرنُ‪..……………………………………...‬‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ .

..‬‬ ‫‪...…………………………………….....‬‬ ‫تيدا تاغً فيخاتت مرنُ ‪1‬‬ ‫‪…………………………………….‬‬ ‫تيدا تاغً فيخاتت مرنُ ‪2‬‬ ‫ىاو‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫ىاو‬ ..……………………………………....‬‬ ‫‪…..................................‬‬ ‫ىاو‬ ‫حانٔه جتْٓد‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ترمن‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم سوارا‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫حاكيم ‪1‬‬ ‫حاكيم ‪2‬‬ ‫جْملُ فْرات ندّدّقً‬ ‫خاتنت‬ ‫‪….....‬‬ ‫‪………………………………………….........‫سهْلُ‪ ۲‬ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً ٓغ دساتْنً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ‬ ‫سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا ‪ :‬لالنٕ ‪ /‬فرمفْاٌ‬ ‫ىاو فسرتا‬ ‫بٔلغً‬ ‫‪……………………………………........

........................................................................‫نفْتْسً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر‪ ٢‬سهْلُ رىدِ ‪ /‬ميغُ فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫لالنٕ‬ ‫كدودوقو‬ ‫مركه‬ ‫نام فمهغ‬ ‫نضري ‪ /‬داءٓرِ ‪ /‬سكوله‬ ‫جًٍْ‬ ‫ىاءٓب جًٍْ‬ ‫نتٔض‬ ‫لالنٕ‬ ‫متفت نتٔض دمهغي اوليه ‪........................................‬فراتوس‬ ‫ىاءٓب جًٍْ دمهغي اوليه ‪................................‬‬ ‫دري‪..........................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ...................................‬‬ ‫دري‪.‬فراتوس‬ ‫جويو دمهغي اوليه‪...................................‬فراتوس‬ ‫‪19‬‬ ....................................................................................................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ........................................................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ...............................................................................‬‬ ‫دري‪....................................

..‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ...................................‬‬ ‫دري‪..........................................................‬فراتوس‬ ‫جويو دمهغي اوليه‪............................................‬فراتوس‬ ‫‪20‬‬ ..................................................................................................‬‬ ‫دري‪.................................................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ............................................‬فراتوس‬ ‫ىاءٓب جًٍْ دمهغي اوليه ‪............................................‫نفْتْسً تالّٗ‬ ‫باضٕ فالجر‪ ٢‬سهْلُ رىدِ‪ /‬ميغُ فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫فرمفْاٌ‬ ‫كدودوقو‬ ‫مركه‬ ‫نام فمهغ‬ ‫نضري ‪ /‬داءٓرِ ‪ /‬سكوله‬ ‫جًٍْ‬ ‫ىاءٓب جًٍْ‬ ‫نتٔض‬ ‫فرمفْاٌ‬ ‫متفت نتٔض دمهغي اوليه ‪.....................................................................‬‬ ‫دري‪..........................‬‬ ‫دغو مهدافت مركه ‪ ...........................................................................................................

...........8‬‬ ‫كتوا حاكيم‬ ‫فغروسي مجاعه حاكيم‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪...............................3‬‬ ‫‪......................................................................................................................................................................................2‬‬ ‫‪..............................................................................................................4‬‬ ‫‪......................................‫دفوتوسكو اوليه فارا حاكيم‬ ‫‪.....6‬‬ ‫‪.....................1‬‬ ‫‪.....................5‬‬ ‫‪.....7‬‬ ‫‪...............‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫نام داى تهدا تاغو‬ ‫نام داى تهدا تاغو‬ ‫‪21‬‬ ................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful