P. 1
Persian Words in Arabic by: Prof. Tajar

Persian Words in Arabic by: Prof. Tajar

|Views: 1,392|Likes:
منشور بواسطةmtajar
A unique research on the old Persian,and Pahlavi words,that enterd into A rabic language ,thousands of years ago(both before Islam and after Islam).The more interesting part is the Pahlavi and Persian words that have been used in the Holy Qur'an( like Firdaus=Paradise, sarabil,estabraq,etc.
A unique research on the old Persian,and Pahlavi words,that enterd into A rabic language ,thousands of years ago(both before Islam and after Islam).The more interesting part is the Pahlavi and Persian words that have been used in the Holy Qur'an( like Firdaus=Paradise, sarabil,estabraq,etc.

More info:

Published by: mtajar on Apr 16, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Persian words in Arabic

and
in the Holy Qur’an
یف هیسرافلا تاملکلا ةیبرعلا ةغللا
میرکلا نارقلا و
یبرع نابز رد یسراف تاغل گنهرف
میر ن!ر" و
#ر$%وا هب : ر&' د(م)* ر+د
یعاس ,-. #راکمه اب و
h
o
o
k
a
h
e
b
o
n
y
S
a
c
/

s
a
c
k
S
a
c
k
-

c
l
o
t
h
m
a
g
i
c
S
h
a
k
k
-
m
a
t
a
d
j
u
d
a
n
t
s
h
a
w
a
r
m
a
C
h
e
c
k

m
a
t
e
s
h
a
k
k
m
a
t
l
e
v
a
n
t
s
h
a
w
l
H
a
m
m
e
r

h
e
a
d
ا/0 1ا2 هب
3(4(* : نآ هدنسیون و نیپیلیف رد دیدج تغل باتک یفرعم
باتک » میرک نآر و ی!ر" نا!# رد ی$راف %اغل &ن'رف ) %ا(ی()* #+ %اغل ی!ای ,-یر و ی$ان-نا!# ( .$و*/ » ر01 دو2)م روسفور3 /
ت$+ 4ری5 678 9ا: رد/ نیپیلیف می(م ی$ان-نا!# و نا!# دات$+ ! #+ ;ی! ر01 روسفور3 "# ها<-ن+د رد +ر ی!ر" و ی$راف 4ا' نا!# 9ا$
رو-ک نی+ یتلود ها<-ن+د ,ل2ج #+/ نیپیلیف =لت>م 4ا' ( ) ت$+ هدرک ?یرد* ! وم نا-ی+ =ل $# /یسیل<ن+/ی!ر" نا!# را@A ,! باتک
ت$+ ,تBا$ ر-تنم و CاA نی*D EFل* و ریسF* و یسیل<ن+ ,2جر* ا! +ر ن+ر م' را! ,$ وGت$+ ییایناپ$+ و ی$راف ! ت$+ 4روآ دای ,! H#D
$+ ,عی8 و HI$+ نی(()م نیر*راکر3 #+ ی7ی و نیپیلیف رو-ک هدنسیون نیرت8ورفر3 رJا: 9ا: رد/ دات$+ ,ک ت !
میرک نآر رد ی$راف %ا2لک دوجو نینK2' و/در+د ,لا$ ر+L' نیدنA تمد ,ک ی!ر" نا!# رد ی$راف %اغل ی$ان8#ا! نا-ی+ رM+ نیر* ه#ا*
د8ا! یم!
یسیل<ن+ رد ی$راف %اغل هرا! رد/ باتک نی+ رد ن2J رد ) %## تغل ( 6Nم ای$آ یر8 بونج 4ا' نا!# و : 4دنلیا*/ینیA/ییایLلام/ینیپیلیف
ودن+و در+د دوجو 4+ ,نا5+دج 6Oف م' ییایLن !
,! دات$+ ,7نی+ ,! ,جو* ا! &' 4ان! ری# ییا$ان8 رد نا-ی+ ی$ان8 نا!# %ا(ی()*/دنر+د ییان8آ م' 4رP" و ی!ر" نا!# ,ل2ج #+/ نا!#
یمI$+ ند2* و HI$+ رد ناین+ری+ ;(ن و/HI$+ #+ 6P یت:/ ی!ر" ا! نآ نیداین! QLیمآ و ن+ری+ ینR &ن'رف ) Sی!ر" و ( ت$+ ,جو* Tلاج !
نی+/ا28 ی*ا(ی()* ,س$وم 4را72' و +دB ت$+وB ,! دیا8 ا*/میر+د یم 9ا$ر+ ا28 ,جو* ت@ج +ر باتک نی+ 9و+ 6Oف #+ 4ر+د(م ,نو2ن 4+ر!
دو8 H+د+ م' ن+ری+ رد نآ CاA ت@ج و /6یان 4رت@! ,0یتن ,! راک!
Uیفوتل+ V+ نم
! 5ر.
هدا!آ ,2لک ا! +Wر'اX /نایا3 ی!/یا! ,-ی2' ینعم ,! /ی!ر" نا!# ردد!+ Y2ج ) 4دا!آ ( ت$+ ,-یر Zی ی$راف نا!#رد !
[ر: » + ینعم ,! ی$راف رد » ریR ای » ان ت$+ هدمآ ! 6Nم » ن+رین+ ( ین+ری+ ریR / ییایرآ ریR ! ,2لک ای و » + ) نام#
ینعی » نام# نود! و ی<-ی2' ای !!! ت$+ ,تفر راک ,! ! ;مان م' ناین+ری+ رPمای3 نیلو+ ,ک ت$+ ,جو* 6!ا » دا!آ ای و »
دا!ا@م Lین و+ ینا2$آ باتک و هدو! » ری*ا$د ) S دی0م ن+ر رد ری1ا$+ ,2لک 6\+ ( یلیB ,ک %ا2لک نی+ %ای]Lج دروم رد
#+ =لت>م 4ا' &ن'رف ,! ت$+ 6OFم ,! ,ل2ج :
! ,7نی+ نا7م+ +^ل » د!+ ینعم ,! » نایا3 ان ینعی » + ») د! ت$+ دای# رایس! ت$+ هد! ! ,2لک 4ول@3 نا!# رد » هد!آ ,!
ت$+ ,تفر راک ,! م' #اRآ ی! ینعم!
,ت7ن : ,رف » نایداP" / #+ +ر نا-2$+ 4و 9ا2ت:+ ,! /دنتس' نا2لسم ,ک نا2" رو-ک رد ,یداP" » نایدا!آ ن+وری3/ » دا!آ
دن+ ,تفر5 ین+ری+ رPمای3 نیلو+!
ینعم ,! ی!ر" یت: و ی$راف رد ت$+ هویج 6Nم ر+رف ییای2ی8 هدام Zی ,ک ,2لک نی+ ن2J رد/هویج/با2ی$/Z!آ » هدن!
4ر+رف دور یم راک ,! م' ! دنو+دB +ر رP2غی3 ?نوی %ر_: دی0م ن+ر رد » U!آ هدن+وB 4ر+رف هدن! ینعم ,!
ت$+ ! ها<ن : افا\ هرو$ % ) "% ( ,یآ &*#
;*آ 9و`سم / #+دن+ ;*آ / Hا2: رد با* نو* / #+دن+ تBو$ / دنک 4ر+د ,<ن ;*آ #+ دیا! ,7یسک ! دو8 یم ,تF5 م' با* ن>ل5 ! نی+
ت$+ هد8 ی!ر" در+و یکر* Uیر1 #+ هa+و!
ر5آ / رو5آ / دور یم راک ,! نا2تBا$ رد ,ک هد8 ,ت>3 ت-B !
نی5آ / bول>م / .لت>م / هد8 ی1ا / ,ت>یمآ م' ,!
ت$+ران+ ,یP8 تBرد ی"ون ! رد درومای و ی$راف cآ نا2' #+ myrtle ت$+ هد8 ,تفر5 یسیل<ن+!
ت>تیا3 / Lکرم / تمو7: / ی'ا8 رO / یلا" با!/و3ا یلا" ) ا' ینا2N" نام# رد 9وPنات$+ رد dوOB ,! )
ا<ن : ینو0نا2$+
,! ,! ینعم ,!/ی$راف نا!# رد نیرفآ ,2لک نا2'#+ / Qا! دا8 / Qا! ها8 / ,e 2لک ت$+ Uیو-* و نیس)* !
,نآ 6Nم ) QدI<ن!و ناتسکا3 و دن' رد ,7$ 9و3 ( بر$ ینعم ,! ) 4Lلف هe دام /( ییایرآ ,-یر م$+ نی+ ) ین+ری+ - 4دن' ( در+د
#+ ) نآ ) آ #+ » #ور ای نام# ای تو /( #ورffنآ تffو نآ ینعم ,! #ورم+ ی!ر" رد / نآ #+
دور یم راک ,! نام#!+ana-is
نام# نآ #+ / تو نآ #+ / #+ #ور نآ / ها5 نآ #+
6لا 5ر.
.$و* ا' دع! ,ک دنتس' ی2ید 4ول@3 ی$راف 6\+ رد ,2لک ود نی+ %ا2لک/ملید و gر* و م0" و بر" 6لم [IB ر!
» نای#ا* ) Zی ا'#ورنآ ,ک ناتس!ر" نیم#ر$ ,! ین+ری+ رجا@م نا5د+L'ا8 » ی3+ر*ا$ دو! ن+ری+ 4رو1+رپم+ نات$+ و ( ,!
هد8 در+و #ورم+ ی!ر" نا!# دن+ !
,ersian names /
&ن'رف ,! ناتس!ر" ,! د+hن ین+ری+ نای#ا* %رجا@م دروم رد » +د>'د دو8 ,عج+رم 4#ا* ,2لک/ !
,2لک میرک ن+ر رد » ب+ آ هد8 ی!ر" %ا(ت-م و ) » &&% ( ت$+ هدمآ را! ! =$وی هرو$ IW Nم ) &'- ( ,یآ %. #+ ;ی! و
ر<ید ,یآ د\
ت$+ ی$راف Lیر!آ =F>م +Wر'اX / آ ,ک 4Lلف دنLیر یم Tلا رد و هد8 ب ! iلاB 4I1 ینعم ,! #ورم+ ی!ر" رد / ر#
بان / دور یم راک ,! بوRرم ?نج
ت$+ ی$راف م-یر!+ / یتعن\ ای یل20* 6یا$و ر<ید و ا' ,Aرا3 نآ #+ و دیآ یم ت$د ,! م-یر!+ Hرک #+ ,ک یFیرX 4ا' jن
دننک یم ت$رد!
برعم » Lیر!آ / ,!اتفآ ) هوا*وآ / ,!ا* /( یلاF$ [رX هریR و ت!ر8/بآ 4+ر! ,ت$د ا! ر+د ,لول ! رد ت$+ Uیرا!+ نآ ی!ر" Y2ج
,یآ رد م' دی0م نآر &. ,ع+و هرو$ ) $/ ( ت$+ هدمآ
ی$راف رL! Y2ج ! ینعم ,! » ,ن+د 6Nم یی+^R 4وP8وB 4ا' ,ن+د dوO>! » ,یود+ ! ی!ر" ,e 2لک 6\+ ,ک ت$+ نآ T0"
ینعی / ی$راف م'ر+L!+ هد8 » ر+Lف+ م ,! ,ک ت$+ ت$+ &ید رد هدنا8وج د+وم ور+Lف+ &ید و %اج ,یود+ ینع )! ا<ن ! &ن'رف
دی2")
ند! 4و-تس8 4+ر! ینیA ای و یسم kرL! [رX/ت-* ینعی نL!آ هد8 ی!ر" ! دو8 یم ,تF5 م' &ن-!آ ی$راف رد ) Y2ج
نآ ی!ر" » ن#ا!+ ت$+ )
ا<ن »! رت! »
&نلا!/lنر* ) ا<ن ! دی2" &ن'رف ( ت$+ هدمآ م' lنر*+ ی!ر" رد
#+ نا2' » Hا2: نو* ت$+ ی$راف )! نآ ی!ر" Y2ج » نی*ا*+ ( ینعم ,! ی!ر" رد ه#ورم+ » mاج+ / » رون* / » هروک و
دور یم راک ,! ;*آ 4اج!
برعم +Wر'اX » k+ ییایرآ مید تغل Zی ,ک ) تیر7سنا$ ( ت$+ ;*آ 4+ر! )! م' #ون' ودر+ و 4دن' 4ا' نا!# رد » kآ
دنیو5 یم)!
ی$راف ,2لک #+ » روBآ / ن+دFل" / ن+روناج ,فول" 4اج
,2لک/ت$+ 4ول@3 ی$راف ;ل\+ / د$ر یم رnن ,! ی!ر" یلیB ر'اX ,! ,ک ,2لک نی+/ Hو2" روO* [IB ,! » o+ #+
» j' ,ک ی$راف » ;نما>' هدمآ ت$د!/ ت$+ ,-یر نآ #+ م' »)! اکاک ای » اBا' رد+ر! ینعم ,! ( مید ی$راف رد
[ر: » ا' Nم ت$+ هدو! =یرع* [ر: 6 » ن+د2' » نات25ا' » نا*اPک+ا' ,ک #رPل+و » #رPلا' رورم ,! ام+ ت$+ هدو!
هداتف+ ی$راف #+ =یرع* [ر: نام# ) م' #ون' 4رP" نا!# رد » ا' 6Nم ت$+ =یرع* [ر: ن+ون" ,!
( ) نیم#ر$ ینعی (! نی+ر!ان! » j' ,! هد8 6یدP* » o+ نآ ینعم 6\+ رد ,ک :
رای / روای / Z2ک / ه+ر2' / ناPیت-3 / ت$+ هد8 6یدP* 4#ورم+ رد+ر! ینعم ,! مک مک و ت$+ هدو! هریR و Hا<2' ) Lین دی0م نآر رد
نآ %ا(ت-م و ,2لک نی+ -% ت$+ هد8 ر+ر7* را! ! =$وی هرو$ رد نآ نیر* [ورعم ,ک ) &' ( ,یآ /" ت$+ )(! 4ا' Hان gر
d دن' CاA ی$را3 &$/ )
o+ pنوم / ینعم ,! ی$راف رد » تFل+ ت$+ دای# ی7یدLنو Hد2' / و>2' / ?نوم ! ت$+ ر'+وB ینعم ,! 4#ورم+ ی!ر" رد !
) ا<ن ! o+ )
هد8 ی!ر" نا!# در+و یکر* نا!# Uیر1 #+ ,2لک نی+ ! دور یم راک ,! تل+و*و q+رتسم/ها5 Lیر!آ ینعم ,! #ورم+ ی!ر" رد
ت$+ ی'ا8دا3 ت>* ینعم ,! ی$راف رد G,7یر+ Y2ج )! ا<ن ! ,7یر+ )
ومر+ هe د8 ی!ر" دن'دیم هریR و ,ناBراک ای و ر5راک ,! راک ,! rور8 #+ ;ی3 ,ک یلو3/ا@! ;ی3/,ناعی! ینعم ,!/ن !
&نر ی78ر# ینعم ,! / ن+وRر+ هد8 ی!ر" ! / ین+وجر+و ین+وRر+ ی$راف رد ) نآ ی!ر" EFل* ( دنیو5 یم م' !
دیآ یم ی$راف ,!+در5 #+ ! بآ ند8 Y2ج 4اج ینعم ,! رت-ی! #ورم+ ی!ر" رد / سم Z'اA q+رت / راک ,! هریR و بIJاف هاA
دور یم!
ا! +Wر'اX » ن#ر+ ایند ر<ید 4ا' نا!# یBر! و ییایناپ$+ یت: و #ورم+ ی!ر" رد در+د 4+ ,-یر و ی2$+ g+رت8+ ی$راف
#ر+ ( ) دو8 یم ,تF5 یک+روB lنر! ,! ! ت$+ هدو! ن+ری+ رد دن28#ر+ ,ن+د نی+ ,e یلو+ =-ک و تغل 6\+ یلو ! ان!
! م$+ نی+ر » #ر+ و » ن#ر+ ت$+ هدو! ,s!+ر نا2' رد هریR و )! ر<ید EFل* نا2' ,ک یسیل<ن+ رد » #ر+ راک ,! ت$+
دور یم)
ت$+ هدمآ/ ت$+ ی(ی$وم [ورعم %Dآ #+ ی7ی ,ک ی$راف نونRر+ ,2لک #+ ! =F>م و ت$+ هد8 ,تفر5 ,2لک نی2' #+ Lین kر+
د8ا! یم نآ )! یسیل<ن+ رد دنیو5 یم )
ی!ر" EFل* » نونRر+ ت$+ )! ا<ن ! نونRر+ و نRر+ )
ت$+ ی'ا8دا3 ت>* ینعم ,! ی$راف ,7یر+ نا2' #+ /! &نرو+ / ریر$ / یتنsل$ ها<یاج / ها5 دنل! ! ی!ر" رد ,7یر+ Y2ج
» Z]+ر+ ,یآ ردLین دh0م نآررد ,ک ت$+ "& =@ک هرو$ ) &. ( ت$+ هدمآ
ن#و ,! » ت8# ی$راف تغل #+ » وت$+ ( ) ینعم ,! : و ,موMرج/,N:/مسج/ن*/ند! !!! ت$+ ! رت-ی! IW عف یلو
ینعم ,! » 6پک / » ها<ن2ی-ن و » نیر$ دور یم راک ,! ! ت$+ انعم نی2' ,! اW(ید م' #ورم+ ی!ر" رد !
» ش فرح »
ميرك نآرق دروم رد اعدا دروم تاضقانت
&- ,t ,نو5 نی+ دو8 u2ن ,فاJ+ ) د8ا! 9ام 6\+ #+ رت-ی! ,t ( S
%ایآ vاسن هرو$ && و &' و &%/ ورد3 /دنا2! uا! و+ #+ رتBد ,$ و دنt %وف wدرم uتو /دیو5 uم xر+ دروم رد
yfی ر' م@$ د8ا! هدن# Lین Qرس2'و دن8ا! هدن# م' و+ ردام !!!!! تf$+ ! "/' رتfBد ,f$ w+رf! 9اffم "/& w+رf! 9اffم
نیدل+و ) ا$+ ر! ,یآ c && vاسن هرو$ ( و ./& رس2' w+ر! ) ,یآ vاسن هرو$ &' ( uffم 9اfم دوffB #+ رت-ی! نآ Y2ج ,t
دو8 ! ردام %رو\ نی+ رد /دننام uم uا! و+ ر'+وB ود و رس2' /ردام و دنt uم %وف wدرم Hود 9اNم "/& u2تفاffیرد
دنt ) ,یآ vاسن هرو$ && ( رس2' */& دنt uم تفای رد ) ,ffیآ vاسن هرو$ &' ( د و ر'+وfB و "/' دffننt ufم تفاffی رد
) ,یآ vاسن هرو$ &%/ ( Y+و رد ,t &'/&$ ت$+ 9ام 6t #+ رت-ی! ,t دو8 uم 9ام !
'-Sدندرt تP)\ میرم ا! ,ت8رف دنA
%ایآ ن+ر2" 9آ هرو$ رد /دنt uم تP)\ ,سید میرم ا! uسی" دلو* HI"+ ,نیم# رد نآر uتو *' و *$ تff$+ هدffمآ
0 رt تP)\ میرم ا! نا<ت8رف دند 0 %اfیآ میرم هرو$ رد ,t uلا: رد &% و '& هدffمآ ناffیم ,ff! ,تff8رف yffی #+ تP)ff\
ت$+!
"-ر<ید zانتم wا' دد" wر$ yی:
0 ت$+ ر-! 9ا$ ر+L' yی ر!+ر! دنو+دB #ور ایآ ) 0 ,یآ *% ,یآ هد0$ هرو$ و l: هرو$ $ ( 9اff$ ر+Lff' ها0ن3 ,t نی+ ای
ت$+ ) ,یآ {+رع2ل+ هرو$ * ( د |ا! دنA ,t نی+ ر<ید و تff$+ دوffجوم تff-@! ر 0 |اff! yffی ) 0 ,ffیآ رffم# wاff' هروff$ %" -
,یآ تلO} ف "# - ,یآ دید: '& - ,یآ %ا"#ان *& ( ای 0 |ا! دنA ) 0 ,یآ =@t wا' هرو$ "& - ,fیآ l: '" - ,fیآ ر1اfف
"" - ,یآ vاPنل+ "' )!
,یآ ,ع+ول+ هرو$ رد % یآ دل! wا' هرو$ رد ام+ دن+ هد8 wدن! میس(* +Lج #ور رد هور5 ,$ ,! Hدرم %ا &. و &- - ,لLل#
%ایآ / و . دن+ هد8 wدن! میس(* هور5 ود ,! ! +ر qور uسt ,A ,t در+د دوجو ,نیمر نی+ رد zان* u"ون ر<ید wو$ #+
Sدری5 uم kرم Hا<ن' رد ) هرو$ !!!!!!!!!! ,یآ && ,ت8رف yی ( ,یآ د2)م هرو$ / '% نی+ ت$+ هد8 ,تF5 ,t ,نو5 نآ ای و
+ر ا' ناسن+ qور ,t ت$+ V+ دری5 uم kرم Hا<ن' ) ,یآ رم# هرو$ *' !( نا<ت8رف دو8 uم ,تF5 uیاج رد ' / " ای *
0 ر3 0 دنر+د ) ,یآ ر1اف هرو$ & ( w+ر+د 6ی]رPج /## دf8ا! ufم ر3 ) ,"وf20م wراf0ن ~ی)f\ * باfتt $* هرا2f8 /
*$$)!
*-Sدرt دو!ان +ر دا" Hدرم #ور دنA رد V+
0 #ور yی ) 0 ,یآ ر2 هرو$ &- ( / 0 #ور دنA ) 0 $ ,یآ تلO} ف wا' هرو &/ - %ایآe ,ا)ل+ هرو$ / و % )
$-S#ور ت-' ای #ور ;8 رد ;نیرفآ
,یآ [+ر"+ wا' هرو$ رد $* ,یآ ?نوی / " ,یآ دو' / % ,ffیآ ناffرف و $- !!!!!!!!!!! /تff$+ هدffمآ ~ffJ+و 0 دffنو+دB
دیرفآ #ور ;8 رد +ر نیم# و ا@نا2$آ 0 %ایآ تلO} ف هرو$ رد ,t u*رو\ رد - و &' uffل:+رم ود ,fft تf$+ ,ffتF5 +ر
د$ر uم #ور ت-' ,! و دو8 uم ,فاJ+ ا@نآ ,! #ور!
/-Su0یرد* ای اWتعفد ;نیرفآ
,یآ [+ر"+ هرو$ رد $* دیو5 uم 0 دیرفآ #ور ;8 رد +ر نیم# و ا' نا2$آ دنو+دB 0 نانا2لffسم #+ uffلیB ,•ی]ا0نآ #+ و
' دنA هرود ;8 روnنم دنیو5 uم دن8ا! u2ل" و w#ورم+ wد+رف+ دنلیام دffیو5 uم نآر ر<ید u]اج رد ام+ ت$+ ,لا$ ر+L
0 دو8 uم و+ و Qا! 0 ت$+ ,"اسل+ UلB ;نیرفآ #+ تP)\ ,t ) ,یآ هر(! هرو$ &&% )!
%-Sدند8 هدیرفآ ر*دو# yی H+دt Sنیم# ای ا' نا2$آ
0 نا2$آ دع! و نیم# تس>ن ) 0 ,یآ هر(! هرو$ '- ( ای 0 نیم# دع! و نا2$آ 9و+ ) 0 %ایآ %ا"#انل+ هرو$ '% uل+ "# )!
.-Su]+دج ای و ر<ید•ی ا! ندو! w+ر! %و"د
0 دن8ا! ر<ید•ی ا! دنتفای نامرف ?پ$ و دندو! +دج م' #+ تس>ن نیم# و نا2$آ /;نیرفآ رد ) 0 ,ffیآ تلffOف هرو$ && ( رد
,یآ vایPن+ هرو$ رد ,t uلا: "# دیو5 uم 0 میدرt #ا! +ر ا' نآ ها<نآ دندو! ,تس! ورف نیم# و ا' نا2$آ 0!
-- ,A #+ ناسن+ Sت$+ هد8 هدیرفآ
0 ,تس! نوB #+ ) 0 %ایآ Uلعل+ هرو$ & و ' ( ff/ 0 بآ #+ ) 0 ,یآ vایPن+ wا' هرو$ "# - ,ffیآ رون}ل+ *$ - ,ffیآ ناffرف هروff$
'/ ( / 0 €اB #+ ) 0 ,یآ ن+ر2" 9آ wا' هرو$ $- - ,یآ Hور} ل+ '# - ,یآ ر1اف && ( / 0 •ی' #+ ) 0 ,یآ میرم هرو$ /% 1 (
+ هد8 Tی^•* wر<ید wاج رد هرو$ نی+ نتم ت$ ) ,یآ روsل+ هرو$ "$ ( f/ 0 نیم# #+ ) 0 ,fیآ دو' هرو$ /& ( f/ 0 هرfs #+
EیلR Yیام #+ w+ ) ,Fsن ) 0( ,یآ 6)نل+ wا' هرو$ * - ,یآ ,مای(ل+ "% )!
&#- S6ماtان ای %ای]Lج ,2' wوا:
ت$+ ,ت8+^<ن ~J+و ریR +ر uا! LیA •ی' و ت$+ ,تF5 +ر LیA ,2' ,t ت$+ u"دم نآر ) wا' ,یآ Hاعن+ wا' هرو$ ".
و &&* ,یآ =$وی / &&& ,یآ 6)نل+ / .- هریR و ( و تffسین ~ffJ+و نآرff رد ,fft دنر+د دوجو wدای# م@م Tلاsم #ون'
ت$+ دوجوم ب+ر8 دروم رد ,t u_انتم روم+ #+ ن>$ uلعف هوLج!
&&- S=لت>م نای+دB ای +دB yی ;$ر3
/دو8 uم هد+د روت$د د2)م ,! نآر رد 0 +ر ا28 دوPعم نم /ن+رفاt w+ نا' و<! دوffPعم نا5دنتff$ر3 مf' ا28 و مت$ر3 u2ن
دیتسین نم ) 0 ,یآ ن+رفاt هرو$ " ( ت$+ هدمآ ~J+و رو1 ,! نآر wا' هرو$ ر<ید رد ,t uلا: رد 0 و+ Hاffی3 ,! ,t ا' نآ
دنت$ر3 uم +ر V+ uنعی +دB نا2' Y+و رد دنر+دن نا2ی+0!
&'- Sندر•ن ای ندرt ت1ا$و و ت"اF8
,ینای! نآر رد /ت$+ نی+ 9+و$ ,ffن jff$ا3 S,ffن اffی در+د ناff•م+ ت"اFff8 اffیآ +Lfج #ور رد ,t ت$+ هد8 ,]+ر+ u_انتم wا'
) %ایآ هر(! wا' هرو$ &'' / &'" و '$* ,یآ Hاعن+ / $& %ایآ راsFن+ / &. و &- ( wرآ j$ا3 ) ,یآ ,1 wا' هرو$
&#- ,یآ ‚P$ / '" ,یآ [رB# / ./ ,یآ م0نل+ / '/ هریR و ( هدff8 ƒاff>*+ YffJ+وم #+ yffی رff' دروffم رد Lffین ,ffن اffی wرآ
دن+ هد+د ر+ر دیtا* دروم +ر ,ن ای wرآ ,t دنر+د دوجو uNیدا:+!
&"- Sت$ا0t و+ uی+دB ور2ل و V+
0 ت$+ ندر5 kر #+ ر* yیدLن V+ ) 0 ,یآ m هرو$ &/ ( ff/ 0 ت$+ ت>* ر! و+ ) 0 ,ffیآ دffید)ل+ هروff$ * ( ff/ 0 بآ wور رff! و+
ت$+ ) 0 ,یآ دو' هرو$ % ( ff/ 0 ! ,t ت$+ رود رد نآ نام# م' میff$ر! و+ ,ff! دff-t uم 9و1 9ا$ ر+L' ها0ن3 uل+ ر+L' نی 0
) ,یآ هد0$ wا' هرو$ $ ,یآ {اعم و * )!
&*- Sدیآ uم ا0t #+ I!
0 ت$+ ناsی8 #+ ام u5دن# ر} 8 ایآ ) 0 ,یآ d هرو$ *& ( ت$+ ام دوB رد / ) ,ffیآ vاfسن هروf$ - ( تf$+ fV+ wوf$ #+ اffی
) ,یآ vاسن هرو$ %. )!
&$- Sت$+ uن+Lیم ,A ,! V+ ت2:ر
0 در+د ت2:ر ;یوB ,! تPسن دوB و+ ) 0 ,یآ Hاعن+ هرو$ &' ( دیو5 uم ر<ید wاج رد و 0 دنt u2ن uیا2ن'+ر +ر uBر! و+
د'د Hا0ن+ +ر راt نی+ دن+و* uم ,A ر5+ ) 0 ,یآ Hاعن+ wا' هرو$ "$ ,یآ می'+ر!+ و * )!
&/- Sتس' ت-@! رد uیوج و cر3 ایآ
0 دن$ر3 u2ن ر<ید•ی #+ ا' نآ L5ر' ) 0 نموم هرو$ ,یآ نو &#& ( / 0 uم ری5رد 6!ا(تم %D+و$ رد uBر! ;ی! و مt ام+
دنو8 ) 0 ,یآ روs} ل+ هرو$ '$ ( و 0 دن$ر3 uم م' #+ ا' نآ ) 0 ,یآ %اف+اOل+ هرو$ '% )!
&%- Sدنتس' روای y]Iم ایآ
0 تسین V+ Lج wروای •ی' ) 0 ,یآ هر(! wا' هرو$ &#% ,یآ %وP•ن" و '' ( ,ffیآ تلO} ف هرو$ رد ام+ / "& ffیو5 uffم د :
0 میتس' %رBآ و ایند u5دن# رد ا28 ن+ر+دت$ود ام 0 ن+وffن" ,ff! +ر ا' نآ ;(ن wر<ید wا' هرو$ رد نینK2' و 0 ن+رواffی
دنt uم دای ) 0 ,یآ د"رل+ wا' هرو$ && %ایآ m و &% و &. ( و 0 ناP@<ن ) 0 ,یآ راsFن+ هرو$ &# )!
&.- Sت$+ V+ Yیsم 6ماt و Hا2* LیA ,2' ایآ
,یآ Hور هرو$ رد Tلsم نی+ '/ دیو5 uم ناsی8 ,ن+رورغم uKی3ر$ ,نیم# رد wددعتم %ایآ ام+ ت$+ هد8 ا"د+ ) هروff$
,یآ [+ر"+ wا' && %ایآ ر0: / '. و "& ,یآ v+ر$+ / /& ,یآ ,1 / &&/ %اffیآ d / %* - %& ,ffیآ =ff@t / $# ( و
دنری5 uم هدیدان +ر و+ %ایآ و دنو+دB wا' نامرف ,t uFلت>م د+رف+ نینK2'!
&-- م +ر €ر8 V+ ایآ Sد->! u
V+ هرBDا! ,t دری<! +ر دوB می2O* ت$+ ,تسن+وتن د$ر uم رsن ,! نآر هدنسیون ام+ دو8 uم بوس)م هان5 نیر*د! €ر8
ریB ای د->! uم +ر €ر8 ! ریB ب+وج ) %ایآ vاسن هرو$ *. و &&/ ( wرآ ب+وج / ) ,یآ vاسن wا' هرو$ &$" نارف /
%ایآ /. و %& ( / 0 +دB دنA ;ت$ر3 هان5 می'+ر!+ ;یوB w+دB +ر نا5رات$ و دی8روB /هام ,t uما<ن' د8 T•*رم +ر uی
درt بوس)م ) 0 %ایآ Hاعن+ هرو$ %/ و %. ( دنموOعم ن+رPمای3 ,2' دند(تعم نانا2لسم ,t ت$+ uلا: رد نی+ و !
'#- u]I1 ,لا$و5 ;ت$ر3 ,ع+و
0 درt ,!و* رو1 هوt #+ uسی" ت-5#ا! #+ 6P u]I1 ,لا$و5 ;ت$ر3 #+ 6ی]+ر$+ uن! دن ) 0 ,یآ [+ر"+ هرو$ &*- 0 ( و
دننt ;ت$ر3 +ر ,لا$و<ی$وم ندمآ ا* دند+د ~یجر* و دندرt rانتم+ ,!و* #+ 9ا: نی" رد ) 0 ,یآ ,1 هرو$ -& ( نوراff' ایآ /
,ن j$ا3 Sدو! yیر8 نانآ هان5 رد ) %اffیآ ,1 هرو$ .$ و -# ( wرآ jff$ا3 / ) ,ffیآ ,ff1 هروf$ -' ,ffیآ [+رff"+ هروff$ و
&$&)!
'&- ,! ?نوی ایآ Sد8 با*ر3 نا!ای! هرانt
دو! را2ی! و+ و میدن•ف+ ریا! ,ن+رt ,! +ر و+ ها<نآ ) 0 ,یآ %افا\ هرو$ &*$ ( ff/ 0 +ر و+ Qراff5درور3 Tناffج #+ uتff2عن ر5+
,ن+رt ,! /درt u2ن wری<ت$د ) [ا" و بآ u! w ( دو! تمIم 6!ا و دو! هد8 هدن•ف+ ) !0 ,یآ مل هرو$ *- )!
''- S6ی0ن+ و u$وم
ی ر! „لا! uسی" ,یآ [+ر"+ هرو$ رد ام+ د8 دلوتم u$وم #+ ?3 9ا$ ر+L' y &$% - رد ,ffA نآ دروffم رد uff$وم اff! V+
دنt uم تP)\ هد8 ,ت8ون 6ی0ن+ ) 0 ت$+ هد8 هد+د uسی" ,! ,t u!اتt 6ی0ن+ )!
'"- Sدنو8 uم هدی#رمآ نم+دtا3 نان# ,! نا5دنن# ت2@* ایآ
,ل! ) ,یآ رون هرو$ $ ( ریB / ) ,یآ رون هرو$ '" )!
'*- <A Sمینt uم تفایرد تمای #ور رد +ر دوB 9ا2"+ ,مان ,نو
0 دو8 uم هد+د ا' نآ ,! ر$ ت-3 #+ نا8د! 9ا2"+ ,مان نا'+ر25 +Lج #ور رد ) 0 ,ffیآ mا(ff-ن+ هرو$ &# ( ff/ 0 تff$د ,ff! اffی
نا-پA ) 0 هرو$ !!!!!!!!!!!!!!!)!
'$- Sدننt uKی3ر$ دنن+و* uم نا<ت8رف ایآ
( %ایآ 6)ن هرو$ *- و $# ( / 0 ?یل!+ Lج دندر! هد0$ ,2' ها5 نآ /دیر! هد0$ Hدآ ر! میتF5 نا<ت8رف ,! ,t دو! نینA و
#+ و دی#رو رPt /دی-t ر$ ,t !!!!!!!! د8 ) 0! ,یآ هر(! هرو$ "* )!
'/- ,یآ هر(! wا' هرو$ رد دوجوم zان* ,$ -% %ایآ 6)ن و &#& و &#" دff2)م ,ff! ffV+ wوff$ #+ +ر ffV+ u:و uسt ,A /
Sدروآ
0 6ی]رPج 0 ) ,یآ هر(! هرو$ -% ( ای 0 cد(ل+ qور ) 0 ,یآ 6)ن هرو$ &#' ( ت$+ مید ,یآ هدننt دی]ا* دیدج ,یآ ایآ / ) ,ی+ هر(!
-% ( Sنآ نی-ناج ای ) ,یآ 6)ن هرو$ &#& ( ff/ 0 ت$+ ن8ور و +وی8 u!ر" نآر ) 0 ,ffیآ 6ff)ن هروff$ &#" ( ,•یلاff: رد
دو8 uم تفای نآ رد u!ر" ریR ددعتم %ا2لt!
'%- Kی3 تیا@ن u! 6•-م هدی :
( %ایآ رع8 هرو$ &-' ff/ &-$ و &-/ ( f/ 0 نآ و 2 نآر 3 تf$+ ناfینا@ج راf5درور3 هدات$رف ورف 0 uf!ر" ناf!# ,f! /
/+وی8 0 و 2 Lج 3 =)\ رد نآ 2 uنا2$آ 3 ت$+ ناینی-ی3 !0 ,t ت$+ %+رو* و 6ی0ن+ 9اNم رو1 ,! و 6P =)\ ,•نی+ 9ا:
ا' نا!# ,! Tتt ر<ید ,نو<A /دن+ هد8 ,ت8ون uنانوی و wرP" ,! ,fft نی+ اWفا_م Sد8ا! u!ر" نآر 6ما8 دن+و* uم ر<ید w
و دن8ا! wر<ید نی-ی3 wا' ,ت8ون نی+ +^ل /دو8 uم ا' نآ 6ما8 DW ا2ت:+ نآر +ری# دن8ا! نآر %ا)F\ Hا2* 6ما8 دیا! uم
ت$+ …و3 و 9و(عم ان ,t /مینt uم دروB ر! w+ هدیKی3 تیا@ن u! 6•-م ا! ام +^ل!
'.- ,! ,یP8 %+رو* ایآ Sتسین ,یP8 ای Sت$+ نآر
,یآ نایم zان* p"ا! cد(م باتt =یر)* ,t دند(تعم نانا2لسم '* ,یآ و هر(! هرو$ .. ,یآ و و$ yی #+ v+ر$+ هرو$
*- ,یآ ر<ید wو$ #+ و iO(ل+ هرو$ &# D+ هرو$ !!! ت$+ هد8 ر<ید wو$ #+ !
'-- دنو+دB ,O>-م و ن#ری3:
/ت$+ هدمآ bول نات$+د دروم رد ) رع8 هرو$ %ایآ + &%# و &%& ( / 0 ر<م /میدنا'ر +ر u<2' Q+ هد+وناB و و+ ها5 نآ
دو! نا5دنام ?3 #ا! #+ ,t +# uن#ری3 !0 ت$+ هدمآ wر<ید wاج رد 0 ;ffن# ر<م / مید+د %ا0ن +ر Q+ هد+وناB و و+ ها5 نآ
دو! نا5دنام ?3+و #+ ,t +ر ) !0 ,یآ [+ر"+ هرو$ ." ( ,t نی+ ای ت$+ zان* w+ر+د ;>! نی+ ای yی bول رس2' Y+و رد
ن+وfن" ,f! uم+رتf:+ و+ ,ft دff'د ufم ناf-ن نان>f$ نfی+ Tfی*ر* نی+ ,! /ت$+ هد8 هدیمان ن#رری3 ,t ت$+ روآ uل+و$ درف
ت$+ ,ت8+دن رPمای3 yی رس2'!
"#- bول نات$+د رد wر<ید %I•-م:
0 نا-ی+ ,t دین+ر! نوری! نا*ر@8 #+ +ر نانآ دنتF5 uم ,t دوPن نی+ Lج و+ Hو j$ا3 و دنتffس' Tffل1 هL} ffنم uنامدرم 0 !0 اffم+
دنتfس' Tfل1 هL} fنم ufمدرم نا-ی+ ,t دین+ر! ر@8 #+ +ر bول ن+دناB دنتF5 uم ,t دوPن نی+ Lج و+ Hو j$ا3 ) 0 wاf' هروf$
,یآ [+ر"+ .' ,یآ 62نل+ و $/ !( تf$+ هدffمآ wرf<ید wاfج رد و 0 #+ رf5+ دfنتF5 ,ft دوfPن نfی+ Lfج ;موf jf$ا3 اfم+
ب+^" uتس' نایو<ت$+ر +ر u@ل+ 2 نونt+ م' 3 روای! ام ر$ ر! ) 0 ,یآ %وP•ن" هرو$ '- ( اff! %واffFتم IW ماfft ا' j$ا3 نی+
دنر<ید•ی!
"&- SV+ u'+و>! 9د
ت$+ ,نا'+و>! 9د راt yی /ندرt ه+ر25 ای uیا2ن'+ر ای ;->! ای ,یPن* رد دنو+دB H+د+ ایآ ) هراff8+ uff\اB هروff$ ای ,یآ ,!
ت$+ هد-ن ! %رو\ رد ت$+ رت@! ام+ !! !! ای !!!!! دو8 هد+د uفاt %ا)یJو* Lین ,نیم# نی+ رد )!
"'- Sتس•8 م' رد +ر ا' ت! می'+ر!+ ایآ
%ایآ میرم wا' هرو$ رد تل" رtƒ *& و *- %ایآ Hاعن+ / %* و ." %ایآ vایPن+ هرو$ رد تل" رtƒ ا! wدود: ا* $&
و $- Hدرم ا! مP'+ر!+ vایPن+ هرو$ رد ,t ت$+ uلا: رد نی+ و در+د %واF* wا' ت! uت: و هدرt دروBر! %د8 ,! ;یوB
دنt uم ن+ریو +ر نانآ ! دffیو<! ن>ff$ ا' ت! ,یل" ر5+ ,t دنt uم دید@* +ر و+ Qرد3 ,t نآ #+ ?3 می'+ر!+ /میرم هرو$ رد
دffنt uffم €رff* +ر ,f(sنم ,ff•ل! دوf8 uم تtاس$ ا@ن* ,ن د$ر uم رnن ,! و دو8 uم تtا$ /دنt uم راس<ن$ +ر و+ ) #+ و+
wور نا<2' دین+در5 )!
""- S,A qون رس3 دروم رد
,یآ vایPن+ هرو$ UP1 ر! %/ / 0 دنتفای %ا0ن 6ی$ رsB #+ و+ هد+وناB و qون 0 ,یآ %افا\ هرو$ رد و %% ت$+ هدمآ 0 ,t
دنتفای %ا0ن qون دور و د+# ! 0 %ایآ دو' هرو$ رد ام+ *' و *" ت$+ هد8 هد+د qون دن#رف ند8 mرR b+ رPB !
"*- Sد8 هدن+ر qون ایآ
رد ,یآ ر2 هرو$ - /ت$+ هدمآ 0 را•ن+ qون Hو /نانآ #+ ;ی3 !!!! ,ن+وffید دنتF5 و دنت8ا<ن+ ن# |ورد +ر ام هدن! و دندرt
دffنتفر5 هر>ffسم ,ff! uتff-t نتBاff$ Hاff<ن' رد +ر و+ ,نوff<A دو! هد8 هدن+ر ;یوB نیم#ر$ #+ uنعی دو! هد8 هدن+ر و ت$+
) ,یآ دو' هرو$ ". ( و / )0 qون ( و تBا$ uم +ر uت-t دن>ff-یر +رو+ دنتff8^5 uffم و+ رff! ;موff #+ uنا5رL! ,t را! ر'
دندرt uم !0 Sدتنت8^5 uم و+ yیدLن #+ wرا! ر' ,t دو! yیدLن رد(نآ م' و دو! هد8 هدن+ر م' و+ ,نو<A
"$- Sدندرواین ای دندروآ نا2ی+ ایآ Sهدننt را•ن+ ای نانا2لسم /نو"رف ن+ر:ا$
0 دنروآ نا2ی+ وLج wرOم نو"رف ن+ر:ا$ ایآ دند8 u$وم w+دB ,! نا5 ) !0 %اffیآ [+رff"+ wاff' هروff$ &#" و &'/ /
%ایآ ,1 $/ و %" %ایآ v+رو8 / '- و $& ( ا@ن* ,•نی+ ای و 0 دندروآ نا2ی+ u$وم ,! 6ی]+ر$+ uن! ) 0 ,ی+ ?نوی هرو$
.")!
"/- kرم ا! uیورایور رد نو"رف ,!و*:
%ایآ ?نوی هرو$ UP1 ر! -# و -' 0 !و* kرم ا! uیورایور رد نو"رف تفای %ا0ن و درt , !0 c رد ام+ ! ,یآ vاسن هر
&. در+دن نا•م+ wLیA نینA ,t دیو5 uم !
"%- Sjسن
,ی+ Hاعن+ هرو$ رد &&$ /ت$+ هدمآ 0 و 2 !!!!! هد"و 3 و+ %اff2لt Sتff$+ ,تفری^ff3 Hا0ن+ ر$ د+د و uت$رد ,! %را5درور3
در+دن w+ هدننt نو5ر5د !0 ,یآ Hاعن+ هرو$ رد نینK2' "* ,یآ ?نوی هرو$ و /* رد اffم+ در+د دffیt‚* رffم+ نffی2' ر! Lین
,یآ هر(! wا' هرو$ &#/ ,یآ 6)ن و &#& دنو+دB ) Sد2)م ای ( wاff' هروff$ اff! +ر اff' هروff$ #+ uBر! ,t دن+د uم H#D
ر! و دنt نیL<یاج wرت@! 0 دن'د ر+ر 9+†$ دروم uم+د+ نینA ر1اB ,! +ر دنو+دB تسین Lیاج ن+دان Hدرم !
".- ت(ی(: wو$ ,! تی+د':
,یآ ?نوی هرو$ UP1ر! "$ ff/ 0 ر+و+Lff$ دffنt uffم تی+دff' Uff: ه+ر ,ff! ,t uسt ایآ Gدنt uم تی+د' U: ه+ر ,! دنو+دB و<!
ت$+ !0 ,ffیآ مffی'+ر!+ هرو$ رد ,t uما<ن' دنام uم wر+و+L$ نی+ #+ ر+د(م ,A ام+ * /مین+وffB uffم 0 +ر ?fft رff' دffنو+دB
دنt uم تی+د' د'+و>! +ر ?t ر' و در+^5 uم ه+ری! د'+و>! 0 ffV+ wدffن! ,ff(P1 H+دfft رد ,fft مین+دff! ,نوff<A ت$+ نی+ 9+†$
تff$+ uff'ور5 ,ff! Uffلعsم ,t دو8 uم 6\ا: نانی21+ نی+ نا2لسم yی w+ر! ,نو<A و Sمیو8 را<ت$ر ,t میری5 uم ر+ر
دو8 uم ه+ر25 ,t u'ور5 ,ن دو8 uم را<ت$ر ,t!
"-- SتسیA ان# %+#ا0م
,یآ رون هرو$ رد ' /ت$+ هدمآ 0 اtان# درم و ن# دینL! ,نای#ا* دO•ی نانآ #+ yی ر' ,! +ر ر !0 ,ffیآ vاسن هرو$ دروم رد
&$ /ت$+ هدمآ نان# w+ر! 0 نا8دری5 +رف kرم ا* /دیر+د ,<ن cوP)م ا' ,ناB رد +ر نانآ 0 / ) رffBآ اff* u<ناffB ت8+د#ا!
ر2" ( ,یآ vاسن هرو$ رد ن+درم w+ر! و &/ /ت$+ هدمآ 0 نآ #+ /دندرt wرا•ت$رد و ,!و* ر5+ ها5 نآ دffیر+در! ت$د نا !0
,یآ رون هرو$ رد +ری# دنر+د zان* ر<ید•ی ا! %ایآ نی+ ' در+د %واF* vاسن هرو$ رد ام+ ت$+ u•ی ن+درم و نان# ,یPن* !
*#- Sدنی! uم +ر نا'ان5 ,0یتن uسt ,A
,t ت$+ هدرt HI"+ نآر 0 ت$+ ;یوB 9ا2"+ 9و`سم uسt ر' ) 0 %ایآ v+ر$D+ wا' هرو$ &" و &$ %ایآ م0نل+ / ".
و *' !( ,! Tیر ,t uنا'ان5 ر1اB ,! +ر د2)م نام# نایدو@ی نآر ,t uلا: رد ' Hا0ن+ نایدو@ی ر<ید ;ی3 9ا$ ر+L'
درا28 uم م@تم ت$+ u]I1 ,لا$و5 ندیت$ر3 نآ و دن+ هد+د!
*&- Sمن@ج ,! ای دنور uم ت-@! ,! نای)یسم ایآ
,یآ هر(! wا' هرو$ /' ,یآ هد]ام و /- /دنیو5 uم 0 ,ل! 0 ! دنور uم ت-@! , ! ر*Dاff! ,ffیآ ,ff$ هد]اffم هرو$ نا2' رد ام+
,یآ uنعی %' ,یآ ن+ر2" 9آ هرو$ و .$ ت$+ uFنم ب+وج !
*'- Suند-ن yAوt و ری^3ان مt+ر* ای +وی8 Sناسن+ ه+ر2' ای uیا@ن* ,! دنو+دB
,یآ 6)ن هرو$ رد &#" /ت$+ هدمآ 0 ت$+ ن8ور و +وی8 u!ر" نآر نا!# !0 هروff$ رد ,fft uلا: رد ,ffیآ ن+رff2" 9آ %
ت$+ هدمآ 0 دنو+دB ها<-ی3 #+ ,2' /میدروآ نا2ی+ نآ ,! دنیو5 uم ,t مل" رد نا>$+ر و دنو+دB Lج +ر نآ 6یو‚* ,t نآ 9ا:
ت$+ - دنن+دی2ن 0 /ت$+ هدمآ ,م+د+ رد ,یآ نا2' رد و G 0 دری5 u2ن دن3 uسt ن+دنمدرB Lج 0!
*"- ! و u$وم ,t uما<ن' تفای %ا0ن ای د8 mرR نو"رف ایآ Sدرt Tی(ع* +ر 6ی]+ر$+ uن
0 تفای %ا0ن ) 0 ,یآ ?نوی هرو$ -' ( ای 0 د8 mرR ) 0 ,یآ iO wا' هرو$ *# ,یآ v+ر$D+ / &#" ,یآ [رB# / $$ )!
**- Sدرt ردا\ +ر رس3 ن+دن#رف نت-t روت$د نو"رف uنام# ,A
%ایآ رفاR هرو$ رد '" و '$ دیو5 uم 0 ffیL5ر! wرPمای3 ,! u$وم ,t د8 ردا\ uنام# روت$د نی+ دff8 هد 0 تff(ی(: و
در! نو"رف دLن +ر دنو+دB ! %ایآ ,1 هرو$ cا$+ ر! ای ". و "- هر+وffB ریff8 uff$وم ,fft دff8 ردا\ uنام# روت$د /
دو!!
*$- SدروB uم مRر ت8ونر$ ,نو<A و Hا<ن' ,A
%ایآ رد هرو$ رد !! /ت$+ هدمآ 0 نƒ+ ,ff! 6ی]رPج و نا<ت8رف T8 نآ رد /ت$+ هام ر+L' #+ رت@! رد T8 راff5درور3
دffنیآ uم دورف راt ر' Hا0ن+ w+ر! !0 %اfیآ ناBدffل+ هروff$ رد " و * ,fft /تff$+ هدffمآ 0 ورfف هدffنBرف uPff8 رد +ر نآ اffم
می+ هدو! هدن'د ر+د-' ام ,t /میدات$رف !0 ,ffA نآ رff' و ت8ونر$ نآ رد ,t ت$+ تtر! ر3 uP8 /نانا2لسم w+ر! رد T8
uم نییع* ت$+ هریR و u5دن# و kرم ا! ,s!+ر رد ددر5 ! ددرff5 uffم رر} ff(م د'د uم oر 9ا$ yی 9IB رد ,A ر' ! ,ffتF5
w+ ,ffتF5 ,ff! /دنوf8 ufم هدروآ utاB نیم# ,! 9ا$ ر$+ر$ w+ر! دنو+دB wا' نامرف ,t ت$+ uP8 /رد T8 ,t ت$+ هد8
دنر5 uم نیع* نآ #+ 6P 9ا$ yی wا' د+دBر و %ا"وJوم ر<ید ! ,fیآ دfید)ل+ هرو$ رد ,Kنآ ا! ,تF5 نی+ '' fمآ تf$+ هد
/دیو5 uم روt^م ,یآ /در+د zان* 0 هدیرفآ +ر نآ ,t نآ #+ ;ی3 ,t نآ ر<م د$رن ا28 wا' ناج ,! نیم# رد uتPیOم •ی'
ت$+ تPM u!اتt رد می8ا! !0 ;ffنیرفآ #+ 6ffP دffنو+دB ;ffن+د cاff$+ رff! ‡وffF)م qوffل رد LیA ,2' ,t ت$+ انعم نی+ ,! ,t
ت$+ هد8 نییع* ! د8 ,تF5 Dا! رد ,A نآ ,2' ,ffیآ v+ر$+ هرو$ رد ,A نآ ا! &" ,ffیآ رد دff8ا! uffم zاffن* رد تff$+ هدffمآ
/ت$+ هدمآ روt^م 0 می+ ,ت$وی3 و+دوB ندر5 ,! +ر uناسن+ ر' ت8ونر$ و 0 نآ 9و`ffسم دوB ناسن+ ,t ت$انعم نی+ ,! +^ل و
در+د هد@" ر! +ر د'د uم oر و+ w+ر! ,A نآ تیلو`سم و د'د uم Hا0ن+ ,t ت$+ ,A!
*/- $+ بوB ب+ر8 Sد! ای ت
,یآ هد]ام wا' هرو$ رد -# ,یآ هر(! و '&- /ت$+ هدمآ 0 و ب+ر8 نانموم w+ !!!! تf$+ ناsیff8 دیل3 9ا2"+ #+ 0 رد و
,یآ هر(! هرو$ '&- ت$+ هدمآ Lین 0 و ب+ر8 هرا!رد و* #+ !!! kرL! u'ان5 ا@نآ رد و<! !!!!!! 0 تff$+ uلا: رد نی+ و
,یآ د2)م wا' هرو$ رد ,t &$ آ نیFFs2ل+ و %ای '' و '$ ت$+ نی+ 9+†$ /دن# uم ب+ر8 ن+ور wا' wوج #+ ن>$
Sدو8 uم ر'ا1 ت-@! رد دیل3 ناsی8 راt ,نو<A
*%- €اندرد ,0ن•8 ,! %را-ی:
,ff! /%راff-! ,ffن و ت$+ wد! رPB دو8 ,تF5 uسt ر' ,! T]اOم و lنر 62)* و ب+^" #+ ن>$ ,t ت$+ ~J+و wرم+ نی+
م €اندرد ب+^" ,! %را-! نآر 9ا: ر' د'د u ) ! ,یآ ن+ر2" 9آ wا' هرو$ '& ,یآ vاسن / &". %ایآ ,!وتل+ / " و "* /
,یآ نا2(ل % ,یآ ,یMا0ل+ / . ,یآ mا(-نD+ و '* )!
*.- Sدنور uم من@ج ,! نانا2لسم ,2' ایآ
,یآ میرم هرو$ UP1 ر! %& /ت$+ هدمآ 0 د8 د'+وB نآ در+و ,t نآ ر<م تسین ا28 #+ ?t •ی' و 0 / ) %دم w+ر! 6+د:
u2t ( آ /ت$+ هدمآ ر<ید wاج رد ,t uلا: رد دندر5 uم ت-@! در+و ,ل\افI! دنو8 uم ,ت-t دا@ج رد ,t uیا' !
*-- Sدمآ ایند ,! من@ج رد uسی" ایآ
,یآ vاسنل+ هرو$ رد &$. /ت$+ هدمآ 0 دی-t ر! ;یوB wو$ ,! +ر و+ دنو+دB 0 ,یآ ن+ر2" 9آ هرو$ رد *$ /تf$+ هدمآ
0 ;یوB ,2لt ,! +ر و* دنو+دB و ت$+ uسی" ن! ~یسم ;مان ,t 0 و !!! /دنتff$ر3 uم +ر و+ u)یسم ا' نویلیم ,•یسt uنعی
,یآ vایPن+ هرو$ رد ,t uلا: رد -. /ت$+ هدمآ 0 نآرد ا2ff8 و دffی2ن@ج HLffی' دیتff$ر3 uffم دffنو+دB wاffج ,ff! ,ffKنآ و ا2ff8
د8 دی'+وB0!
$#- Sمن@ج w+ر! ای دند8 هدیرفآ دنو+دB ;ت$ر3 w+ر! ناسن+ و ,نج+ ایآ
ر! ,یآ %ایر+^ل+ هرو$ UP1 $/ 0 دن8ا! دنو+دB تمدB رد ا* دن+ هد8 هدیرفآ ا' نآ !0 ,یآ [+ر"D+ هرو$ رد و &%- هدffمآ
/ت$+ 0 می+ هدیرفآ o#ود w+ر! +ر ?ن+ و نج #+ wرایس! uت$+ر ,! و 0!
$&- Sتسیt uسی" رد3
ت$+ 6•-م ,ل2ج yی رد نآ ندرt ,\IB ,t w+ هدیKی3 p)! yی ) هرو$ Hان ;>! نی+ رد ت$+ هد-ن رtƒ ,یآ ای )!
$'- Sن+ر<ید #+ w#این u! ای نیو•* 9ا: رد
هاPت8+ هh+و yی ای دوB ا! zانتم رم+ yی ) ! ت$+ هد-ن رtƒ ,یآ ای هرو$ Hان ;>! نی+ رد )!
$"- Sدر+د wرس3 دن#رف V+ ایآ
,یآ رمL} ل+ هرو$ رد * ,یآ HاعنD+ هر$و رد و / ت$+ تPNم j$ا3 &#& ت$+ uFنم j$ا3 !
$*- ی" ایآ Sت$+ هدرt %وف uس
,یآ ن+ر2" 9آ هرو$ &** دیو5 uم 0 دن+ ,ت8^5 رد د2)م#+ 6P ن+رPمای3 ,2' 0 ,fیآ vاسن هرو$ رد ام+ &$. هدff8 اff"د+
ت$+ 0 تفر دنو+دB wو$ ,! uسی" ) 0 Sهدن# )!
$$- SUلاB دنج ای UلاB yی
هa+و را! ود نآر 0 ت$+ نا5دننt UلB نیرت@! V+ 0 ت$+ ,تفر راt ,! ) موم wا' هرو$ ,یآ نون &* ,یآ %افا\ و &'$ ( /
,ff2' UلاffB ffV+ ,t دن+ هدرt نای! qوJو ,! +ر رم+ نی+ ا' هرو$ #+ wرایس! ر<ید ,تF5 ,! Sت$+ رnن رد wر<ید UلاB ,A
ت$+LیA ) ,یآ رم# هرو$ ,نو2ن /' ( دنام u2ن uا! د8ا! ر<ید wرا5 هدیرفآ ,t نی+ w+ر! uل)م +^ل !
$/- ƒ #+ ا@ن* ای ا@تم+ ,2' نایم #+ Sمی'+ر!+ ,یر
,یآ %وP•ن" هرو$ '% /دیو<یم 0 دن+ هدمآ می'+ر!+ ,یرƒ #+ ن+رPمای3 ,2' !0 ,ffیآ 6)ن هرو$ ام+ "/ ffV+ ,fft تf$+ u"دffم
ت$+ ,ت>ی<ن+ر! ا' تم+ نایم #+ +ر ن+رPمای3!
$%- Sنا5دن+وB رس3 ن+رس2' ا! {+ود#+
ا5دن+وB رس3 ,(لsم ن+رس2' ا! دنن+وت! نانا2لسم ,t ت$+ u2@م رم+ نی+ دننt {+ود#+ دوB ن ) ,یآ ب+L:+ هرو$ "% ( رد و
%ایآ ب+L:D+ هرو$ UP1 ر! 9ا: نی" * و $ ت$+ هد8 Yنم نا5دن+وB رس3 Qری^3 !
$.- SدوB Hو w+ر! ر<م دند8 هدات$رFن L5ر' ن+رPمای3
,یآ می'+ر!+ wا' هرو$ رد رم+ نی+ * ,یآ Hور و *% نینK2' و نآر و cد(م باتt رد 9ا: ر' ,! /ت$+ هدمآ cاff$+ ر!
د8 H+L"+ uFلت>م wا' تم} + w+ر! ?نوی /نانا2لسم 9وP دروم نن$ و ب+دآ!
$-- S,•]Iم ای دنتس' ,نج+ هرم# رد ن+رPمای3 ایآ
دیL5ر!ر-! rون نایم #+ +ر ن+رPمای3 ا@ن* V+ ) ! ,fیآ =f$وی wا' هرو$ &#- %اfیآ vاfیPن+ / % و . %اfیآ ناfرف / '# و
'& ( +رPمای3 ,t د$ریم رnن ,! ام+ / دن+ هد8 هدیL5ر! Lین y]Iم و ,نج+ نایم #+ uن ) ,یآ Hاعن+ wا' هرو$ &"# %اffیآ دو' /
/- و %% ,یآ l)ل+ / %$ )!
/#- ر<ید zان* دروم هد#ای :
•fی' رff5ƒ نودf! ت$+ ر<ید دروم هد#ای ,t دو8 uم ,تF5 اW2]+د و ت$+ هد-ن هدروآ u\‰ اB Tلsم ای ,یآ •ی' ت2س نی+ رد
u:ر8 ,نو5!
امممممممممممه زا =داممممممممممش و هممممممممممنارت ¸ممممممممممن·م همممممممممم- ر-مممممممممم~-- ¸مممممممممم-رع رد ¸مممممممممم¹و ·-مممممممممم~ا ¸مممممممممم~را· داممممممممممش ن
-ر-= و -~نناو= نز ¸ن·ي هيداش ه¹م= زا ·دراد ¸-رع رد ¸دايز تا--~م .-~ا ¸-ر=م و ¸--~وم -ار زا ¸شو= و ¸داش و ¸ناو= زاوآ.
~-ش .ا×ن ) ترامع و ان- ·¸زا~ نام-=ا~ اي « ¸-=ا~ » ¸ن·ي =داش).
ت ) ¸~را· ردا¡ نامه =رداش ·~ممنر- ¸ممم راممك همم- ار « ش » فرممح نآ ¸امم= ه- ا~¹ درا~ن دو=و « _ » فرح ¸-رع نا-ز رد نو¡ :ه=و
و رامم-نا ·هممم-= همم- ·نامم-ناريا هنانز ردا¡ ر- -و`ع ¸-رع رد -زورما هم¹ك ¸يا (!نا-ز ¸- اي -ن´ ¸ن·ي م=ع ~نيو´ ¸م ام ه- اه -رع -زات
-~ا رداوش نآ ¸-رع _م= .دوش ¸م ه--´ ¸-ن -ر-=.
ش و ~=ام~م ناوميا امي -ام´را- ¸وم¹= همك ¸م´ر¸- -درم, ·-درم, ارم~ ¸ن·م ه- (ºنا-ردا¡) « نا-رداش » اي و ¸~را· ناورداش نامه=ناوردا
¸ممم مممه =ام~- و امم+-نار´ شرمم· همم- انمم- .( -رمم-= و -امم-·آ و اممر´ امي و امرمم~ زا ¸ر-´ومم¹= ¸ارمم- ) ~نمم~ك ¸مم -ر-= و رازا- و .زانم
ا-ع ناورداش ر×يد ¸ن·م.~نيو´ رد.¸زروامم~ك ¸ا+¹اناك .`م فار=ا ¸ا+ن-مز ¸را--آ ¸ار- هنا=دور ¸و¹= رد ~ن- اي ~~ ¸عون زا -~ا تر
اممه ه¡=امم- ·اه ر-ق ه- ¸نا~ر-آ ¸ار- ·-~ش ¸--¸ت و .-ن .-اق هك «=ر=-م نا~-آ /-آ -راو· /ر-×-آ» ¸ن·ي نآ ر-=ا ¸ن·م ه- -زورما ¸-رع
ناورداش هم¹ك ا- ناورداش ¸يا :ه=وت) .-ر-= و دوش -ا--شا ~يا-ن ¸نا+= نآ ايو »وحرم اي و داش ناور ¸ن·ي ).
«-آ -امم¡ ومم¹د» ¸ممن·ي «.ود+-امم¡» -ر´ مم·م ~ياممش.-مم~ا -ا¡ زا ¸~´-آ ¸ار- »رها =ي »ان هك -~ا ¸~را· «ناورداش» زا ارها==فوداش
~نيو´ ¸م مه ¸~-¹×نا رد .~شا-:Shadoof/shaduf
داش».ا×ن =هيداش».
زا ` ام-حا =ه·اش دو-ان و -~-ن·ندرك _=ق (ºه=اش) «¸-=ا~نا رود و ن~ير-» ¸ن·م ه- ¸-رع رد .-~ا -~ش ~=ا ¸~را· رد «ه=اش» هم¹ك
دور ¸م راك ه- (º»¸-ه .`م) ندرك.
رد انمم-.-م~ا «¸-كاومش» نآ _ممم=.~ممنا -درممك «همم¹`م»` مامك ارنآ دو= ¸ا= =-¹ت ا- اه -رع هك -~ا ¸~را· «¸´¡» نامه=شوكاش
ه- ·¸-رع نا-ز ¸~´¡ ه~وك ¸هام (hammer head) -اممش ·¸مم´¡ .مم-ا مي~ممق رد امميآ).~نيو´ ¸م (¸~´¡ /¸´¡ ¸اراد) شوكاش و-ا
º-~ا -دو- «-~ن~ك تاودا -اش» ¸ن·م ه- ¸ك -اش اي و شوك).
_ومم¹- و اممهدرك .مم`م) راد ¸مم~~نه _رمم= اممي و را~مم¹´ ه¡رامم, ¸عوممن .~ن~ن- ¸م رمك اي و ندر´ ه- هك ¸~را· «.اش » نامه =.اش ¸امه
¸ممم -دا--م~ا نآ زا ممه نامم-يا,ورا امه ¸´زاممت و ¸-ن اه -رع و اه ¸ن-=~¹· اه~·- هك ·ر-·- ناريا اي /نا-~و~نه ¸اه ¸ر-م~ك و نامدو=
.اش هم¹ك نامه ¸-ن ¸-ر= ¸اه نا-ز ر×يد و ¸~-¹×نا نا-ز رد .(~ننك shawl -~ا ن`-ش نآ ¸-رع _م= .~نر- ¸م راك ه- ار ¸~را·.
يا, ·»اش ر+ش=»اش نان-¹ و هيرو~ ¸ن·ي) تاماش و هيرو~ -=- = levant) -م~د /_م¡ فرم= ¸ن·م ه- «.امش» ¸و¹+, ¸~را· هم¹ك زا
ه´-¹امح رد نارمميا ¸-مزرمم~ و نا-ناريا _¡ -~د =) ¸¹امش ه-=نم ·-ا-·آ _و¹= -قو رد -دا-~يا ~-شرو= ¸و~ ه- ¸=ش ه´-¹اح رد /_¡
, و ¸يا-~ اي ¸-~=ت /اشامت .اح رد مي~ق نا-ناريا ¸ /~ممنه _امم¡ «¸مم~را, ¸امم+مان» .امم×ن (º~ممندو- ~-شرو= ¸ا~= «ار--م» ¸-~ر 40• .
·تاماممش·¸ماممش .مم`م دراد ¸مم-رع رد ¸دامميز تا--~م .دور ¸م راك ه- ¸¹امش ه-=نم و _¡ -~د ¸ن·م ه- .امش مه ¸-رع نا-ز رد :ه=وت
) «€+ك» -رو~ -ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد .-ر-= و »اوش •• هيآ ( •‚ .
=-اش .مم`م ¸امم= ¸مم-=ش ممم~ا هن ·-ا~نهاش .`م -~ا ناونع هك ) «ر~ن´~ا /مي /م= /-واك/اوك /ا-ك /اراد /-اشدا,» ¸ن·ي ¸~را· -اش نامه
ر~ن´~ا هم¹ك «¸~را, ¸ا+مان» .ا×ن .(-~ه ƒيرات رد توا--مر~ن´~ا هم+نآ ا~¹ و -ر-= و ¸نو~-م ر~ن´~ا.
-~ا ¸~را· =و¹- -اش نامه ==و¹- -اش.
نامه =تام -اش -درك .ا-= ¸ض·- هك ¸-~ك ¸ن·ي ¸-رع توم هن ·ندز ¸´~= ·ندرك ر-=-م و تام ار -اش ¸ن·ي) -~ا ¸~را· تام -اش
¸مم-ن ¸م-ر= ¸اممه نامم-ز ريام~ و ¸م~-¹×نا نامم-ز رد .~ممنر- ¸م راك ه- -ير´~نا~ رد «ا×نوراتا¡ /ا×نوراتاش» اي „نر=ش ¸زا- رد هك (~نا
تام -اش ¸~را· هم¹ك ¸-مه (= …he…† mate) ار -نر=ش /„نر=ش ¸زا- دو= ¸~ور نا-ز رد هك -~ا ¸يا ‡¹ا= .~نر- ¸م راك ه- ار
امامت sha††mat ~نيو´ ¸م.
¸اممه -داونامم= و ناهاممشدا, همم-´-ك و ه-~مم-د ·-مم~ا ناهاممش -مممˆع رومم= رد اممي و ناهاش ه- =و-رم ه¡نآ ·هناهاش ·¸ناهاش ·¸هاش =¸ناهاش
¸-ن=¹~.
- ·-ا-ع اي ¸~را· ¸-هاش نامه =¸-هاش همم- هممك ¸ا ه¹-م) وزارت هنا-ز اي و وزارت «¸-هاش» ه- ¸~را· .`م مه ¸-رع رد انم- .¸را´ش زا
-~ا ¸-هاوش نآ ¸-رع _م= .دوش ¸م ه--´ ¸-هاش (~ننك ¸م نا¸يوآ ار وزارت ه-ك ود نآ.
=م (نامممدو= ¸¸-مم~ همروممق .مم`م -مم~ا ¸كرت هم¹ك =ي هك همروق زا) «همروق -اش» هم¹ك زا ` ام-حا =همرواش .اممح رد .-مم~ا -~ممش رمم--
¸مم-·ا اممي و -دا-مم~يا ƒ-مم~ =ي ه- مه ¸ور ار -شو´ ¸اه ه´ت نآ رد هك -ا-ك ¸عون·ر×يد ¸اه رو~ك رد ¸-ح و هنا-م روا= »امت رد ر-اح
¸ممم ناممن .مم=اد رد ‰يو~نامم~ ترو- ه- و -~ير- «=¡وك ¸اه ه´ت» .´ش ه- نآ ¸و¹+, زا دراك ه¹-~و ه- ·~نهاو= ¸م ه¡ ره و ~نرا~´ ¸م
¡-, مه ¸~-¹×نا رد) ~نرو= ¸م و ~ن shawarma -~ا).
-ممقو رد اممي و ناوراك ن~-~ر ن`عا هك نز را= /ناوراك ور~-, ¸ن·ي (-~ا ¸كرت ` -ا) ¸~را· شووا¡ اي «شوا¡» نامه زا =شواش
«.-حر -نا-» ن`عا ·-كرح ...... مي~ق ¸اه ناوراك -كرح رد ¸´ر¸- ¸-ن هك ودا, /ر-هر /امنهار ¸عون .~نز ¸م ه¹·اممق ¸ومم-= ه- ·
ه¹·اممق) ¸ماممˆن نامم´دا, -رادا .وŠمم~م هممك ¸مم~ترا ر-ن =ي ه- ر-~-- ار شوا¡ هم¹ك -زورما ¸-رع رد.-~ا ه-شاد -ر-= و „ح و ¸ترايز ¸اه
نادو=آ) -~نامر· را-´مك اي و (ºنا-ماˆن ad‹udant) نام`ع ¸كرت Œير= زا ` ام-حا .~نيو´ ¸م ·-~ا دو= زا رت`ا- »ا-م «¸ودا,» اي و ¸
-~ا -~ش مه ¸~را· دراو ¸كرت زا هك رو=نامه /-~ا -~ش مه ¸-رع دراو.
-~ا فور·م ¸ندرو= ¸¸-~ ¸عون هك «--ش» اي و ¸~را· «~يوش» نامه =--ش.
/¸راو´وم~ /¸م~=) •ر¸- ا--~ن تاعام-=ا ريا~ و ¸~ورع رد هك (-ر-= و انرك /•ر¸- Žاش) »`عا •و- ¸ن·ي «رو•-ش» -ر·م =رو-ش
-ه~م تا-ير~ت -~ا ر-ا-ش نآ ¸-رع _م= .دور ¸م راك ه- -ر-= و (¸ .
¸م-رع رد .«من-مش» اممي «-آ ‡مش» = «وآ ‡مش» .مم`م ·-م~ا ‡مش ه- =و-رم ه¡نآ ¸ن·ي «هنا-ش» ¸ن·ي ¸~را· «‡ش» هم¹ك زا =-رو-ش
~هد ¸م ار «من-ش» ¸ن·م نامه هك ~نيو´ ¸م مه -رو-اش.
و+ش ¸ن·م ه- ¸و¹+, نا-ز رد «=-ش» هم¹ك زا ارها= =Œ-ش ¸ومم¹+, /¸يا-مم~وا همم~ير زا ¸وق .ام-حا ه- .-~ر, تو+ش ·زا-~وه »دآ ·نارت
-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .~نا ه-~ناد ¸-رع ار نآ ¸~را· ¸اه -نهر· رد ه¡ر´ .-~ا.
‡ش ه- -و~نم هك ه¡نآ ·~هد ¸م «هنا-ش» ¸ن·م هك ·-~ا =و-رم ¸~را· رد «هن--ش» اي «‡ش» هم¹ك ا- ¸وق .ام-حا ه- =هن--ش /¸--ش اممي
نا-=-مم~م ¸مم-- رد ¸ومم-= همم- و ¸مم-رع رد (-ر-= و ¸را´-ش ·هنا-ش ناˆ·ا=م اي و نار´راك ·-~نام ‡ش ¸ا~= .`م) -~ا ‡ش ه- =و-رم
فام·ز ‡مش رد و -م~ا دامماد امي و ‘ورمع -ارممه همك ¸م~ك ¸من·ي ·`ام- -امش امي شو~قام~ اي «شو~=ا~» ¸ن·م ه- -ر-= و نان-¹ و ر-م
ن·م ه- انم-.~نك ¸م نا~يرا--~د دايز نآ ¸-رع تا--~م .دور-م راك ه- مه نا-=-~م ¸-- رد «¸نيد -~ناو= ردام» اي «¸نيد -~ناو= ر~,» ¸
-ر-= و ¸يا-ش و ¸--اشا _م= و هن--شا ·¸--شا .`م ·-~ا.
¸--ش» .ا×ن =هن--ش».
¸ن·م ه¡ ر´ا .-~ا ¸´ي ه~ير رد «-ر-= و ’ي~ق /»ر-=م /ترضح» ¸ن·ي «-ش» ¸~را· هم¹ك ا- ارها= =-ش ¸مم=, ¸-رع رد نآ ¸¹··
-رو~ رد ` `م .-~ا ه-·ر را´- «¸-ش» هم¹ك مه ~-=م نآرق رد .-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .-~ا مه ر- و مه رد و -~نكار, و..............
د“م ·Œ¹ -د“م اي «»ا·نا» ¸ن·م ه- ` ·· ¸~را· رد ه¡ ر´ا .-~ا ¸´ي ه~ير رد «¸¹-ش /.-ش» ¸~را· هم¹ك ا- ` ام-حا =.-ش زا ~مم·- ¸نا´ -
¸ممن·م همم- ر-مم~-- -زورممما ¸مم-رع رد .(رامممق ندرمم- زا ~مم·- نا-~ود ¸-- رد .و, ¸را~-م م-~-ت ¸ن·ي) ·دور ¸م راك ه- ·رامق رد ن~ش -~نر-
-~ا ¸ر-~-- Œ--=ت ه- زا-ن .-~ا -ر-= و ¸-مز رد م=ت ¸=, و «¸را´-=رد».
¸~را· «هناهاش/هن+ش» -~ش ¸-رع هك «هن=ش» هم¹ك نامهزا =هن=ش /-اممش ر--مم~ /-اش -~نيامن /-اش فر= زا /-اش ه- =و-رم» ¸ن·ي ·-~ا
¸ ” «¸~را, ¸ا+مان» .ا×ن .«’-¹, ’--ر /_ارتا~=نآ+-ر+ر+ش =نا-ر+ش 4•• .
¸~·- هم¹ك) «را=ش» .ا×ن =ƒش)
¸مم-رع رد ` ·· همم¡ رمم´ا .-مم~ا همم~ير مممه (¸زا~ نو-ا- رد ¸¹-ا -دام) ~شا- ا-¹ق هك ¸~را· را=ش ا- ارها= =را=ش /راردا» ¸ممن·م همم-
دور ¸م راك ه- (=يروي~-~ا) «.و-.
ن~-~ك •ام و ندز تو~ /ندرك راوه /~ن¹- -نا- «داير·» ¸ن·م ه- ¸~را· ن~-=ش زا =–=ش.
زاوآ شومم= ¸ا -~ممنر, »اممن هك «¸-=ش» ¸ن·ي ¸~را· ر×يد -·¹ =ي و «زاوآ و -نا-» ¸ن·ي «ن~-=ش» ¸~را· هم¹ك ا- ه=-ار رد =.¹=ش
مه ¸-رع رد .-~ا -~ا منرت و ¸ناو= زاوآ ¸ن·م ه- .
.¹=ش» .ا×ن =ه¹-¹=ش»
~ي~ممش» · «ن~ممش ه-~-» · «ن~ش م´=م » ¸ن·ي ·دراد ¸ا ه~ير ه=-ار «ن~ش» ¸و¹+, هم¹ك ا- ارها= (¸-رع رد «~ي~ش» هم¹ك .-ا) =~ش
-ر-= و «ن~ش.
·م ه- مه هك دراد ¸ا ه~ير ه=-ار ¸~را·«هنو´داش /داش» هم¹ك ا- ¸وق .ام-حا ه- =ا~ش /¸ناومم= زاوآ /¸´~ممنناو= /¸مم-ر=م / «¸داممش» ¸ن
~-مع -نهر·— .ا×ن) .-~ا -ر-= و ¸ر×يزا-—)
¸اممه هممناد نآ رمم- هممك -ر-= و ƒن .`م) «اه ه´ت و ˜ا¸=ا» ¸ن·م ه- ود ره نو¡ دراد ¸ا ه~ير ه=-ار «-~ش» ¸و¹+, هم¹ك ا- ارها= =ر~ش
-~ت ·را~=ن تارهاو= ·~ن-ندر´ ·~نشا- -~-~ك ~يراورم و توقاي _و-ممش ¸مم-رع نامم-ز رد «.ا™» همم- ¸مم~را· «.اد» .ي~مم-ت انم- (-ر-= و š-
-ر-= و -ر-= و -~ا -~ش ™ا-~ا هك دا-~ا .`م دراد ¸مي~ق را-~-.
¸ ›—¸~را, ¸ا+مان— .ا×ن)~يآ ¸م ¸-`= -آ = «-آرز» ¸~را· ه~ير زا =-ارش •0œ رام- ¸م-¹وا ¸ارمم- ار -ارش ه´نيا ه- ه=وت ا- و (
يا مي~ق ناهاش زا ¸´ي و نارمميا زرممم هممك ¸ا همم-=نم نامممه رد ار ر-·مم~¹ا ˜اممم و و=-آ «¸~ا´ن-نو» ·درك €~ك (وا ¸-نك ----ح رد اي) نار
هممم¹ك هممن ·~ممهد ¸ممم ¸=يراممت ~نو-, ¸~را· نا-ز ا- ار ¸م~ا ¸-ن¡ ·-=ا~ ·-~ا -دو- ناريا =ا= ا+نرق و -~ا ‘را· „-¹= هناهد رد •ارع
زا مه نآ دو= هك ¸-رع رد «ن~-شون = -رش» -~ا ¸و¹+, .-ا !
¸ممض·- و ›~نن-ممشا~ن مممه ¸مم-ك مي~ممق رد اممه -رممع :ه=وت) -~ا ¸~را· «-ارو=» ¸-رع =-¹ت ¸عون = («-`=» .`م ~ي~~ت ا-) =-ا´رش
~نشا- ه-شاد -ارو= ~نهاو=- ات ›~نرا~ن مه زونه!)
‘ار-~» .ا×ن) -~ا -~مآ رد ¸-رع ترو- ه- هك ¸~را· «¸ير~» نامه زا =‘ارش»).
نامه =ه-رش ممه ¸يامم,ورا ¸اممه نامم-ز رد)~نيو´ ¸م «_و~» نآ ه- -ا´ هك -~ا ¸~را· ¸ا-روش sou• ~ممناوت ¸ممم مممه هممم¹ك ¸مميا (-مم~ا
-رممك و ¸ممن-¡ و ¸كرت ¸اه =-¹ت ا- هك (—~-مع -نهر·— .ا×ن) «-آ» =«-و~» .`م ·-~ا ¸ناريا ¸يايرآ ` -ا اي و ~شا- ¸يا,ورا ›¸يايرآ
و .وŠ~ /¸و~,ا¡ /¸و~›-نو· .`م) «و~» ¸ا دراد ¸ناروت›¸ناريا ه=-ار(-ر-= .
~نر-´ ¸م مه ¸يوراد «-ر--ك» نآ زا هك ور~ /شون -=رد /ر-ون- .`م -~ا ¸-=رد ·«اهور~» -داونا= زا ¸-=رد =¸--رش.
·¸~منه نام-ز رد .-م~ا «.--ارم~/.يوارم~/.يوارمش» نآ ¸م-رع _م= .دوش ¸م ه--´ مه .اور~ .نا-نت اي ¸~را· «راو¹ش» نامه =.اورش
م ·ودرا ¸ممم راممك همم- همم=+¹ رمم--·ت امم- ار ¸مم~را· هم¹ك ¸-مه ·¸يا-نا•~ا ه¹م= زا ¸-ر= و ¸قرش ¸ا,ورا ¸اه نا-ز ر×يد و ¸ن-•-¹-· ·¸ياي¸¹ا
) .=ن -رو~ ` `م ·-~ا -~مآ «.--ار~» ¸ن·ي نآ _م= .´ش ه- را- ه~ مه ~-=م نآرق رد .~نر- •ž هيآ ( •• نار×يد و .
-ممن-ت ¸ممن·ي ¸مم~را· «هنا=مم~ش» €مم-=م =نا=مم~ش زا ~ممنترا-ع ¸مم-رع رد نآ رمم×يد تا--مم~م .¸ا ه¹ومم¹´ امم= ¸ممش اممي «.و¹مم~ش»
-~ا -~ش مه ¸-رع دراو ¸نام`ع ¸كرت Œير= زا ` ام-حا .-ر-= و «¸=~~م/هنا=~ش».
ار نآ ¸مم¹ع نام-ز هم- و ~نزام~ ¸مم م~¡ ¸وراد نآ هتر´ اي «در´» زا هك ¸يوراد -ا-´ ¸عون »ان ·¸~را· «م~-ش» هم¹ك نامه زا =م~-ش
…assŸa absus ~نيو´.
دراد =ا-ترا ¸~را· رد «شاش» هم¹ك ا- ` ام-حا .دور ¸م راك ه- «-¹اوت /¸ير-آ /هنا= شاش» ¸ن·م ه- ¸-رع رد =هم~ش.
نام-ز =مي -ير´م~نا~ رم×م ¸م¹و) -م~ا -ير´~نا~ نا-ز رد «ا×نار-¡» زا مه نآ هك -~ا -~ش -ر·م ¸~را· -نر-ش هم¹ك زا =„نر=ش
ايرآ .امم×ن).-مم~ا -~مممآ (-دامم-, /-د´ ارا /‡م~ا /.مم-· ¸ممن·ي) «»ا~ممنا = امم×نا +رام+¡» زا هممم¹ك ¸مميا ه-¹وا ه~ير (º-~-ن .-`ا ¸ناريا ¸ن·ي ¸ي
تومم+-م و تام ¸ن·ي ¸~را· تام -اش هم¹ك ·¸~ور ¸و-= ه- ·ر×يد ¸اه نا-ز رد .~نيو´ ¸م „نر=ش ار نآ ¸-رع رد (—~-مع -نهر·—
= م~ا ناونع ه- ار ·-اش ن~ش ¸~ور ه- ار „نر=ش ¸زا- ¸ن·ي ·~نر- ¸م راك ه- «„نر=ش» دو sha†h›mat ه´نيا ه- ه=وت ا-) ~نيو´ ¸م
~نممم~ناد ¸مزراومم= –مم~وت ›~ن~نامم~ر -رمم= ¸امم-ند همم- و -درممك .ومم=-م ار ¸مم~~نه دا~ممعا ¸-ن¡مه و „نر=ش ¸زا- هك ~ندو- اه ¸ناريا ¸يا
·فور·م ¸-ح و رنه ¸يا ¸ا= همه ر- ¸~را· -نهر· ر`ا ا~¹ دا-مم~ا ›—نارمميا و »`مم~ا .مم-ا--م تام~مم=— .-ا×ن دوش ¸م -~ها~م مه ¸مانر-
¸ر+=م).
/ودامم= = هناهاممش ¸زامم- هممك ¸مم~ك ¸ممن·م ه- زا-هاش اي ™ا- + -اش = «~- + -اش» ¸يايرآ /¸و¹+, مي~ق هم¹ك زا ¸وق .ام-حا ه- =-~-·ش/~-·ش
اي و ~هد »ا=نا -ر-= و ¸~ن- م~¡ /¸راك ر=~ /¸زا- -نر-ن /¸-~درت .-رمم-= و ناهاممش همان /اه همان -اش = همانهاش .`م «اه ¸زا- -اش»
مه ¸يا,ورا ¸اه نا-ز ر×يد و ¸~-¹×نا نا-ز رد «ودا=» ه´نيا ه- ه=وت ا- magŸ… «¸-مم~ترز نام¹اع و نا·مراك» ¸ن·ي دوش ¸م -~ناو=
‘رام· „-¹= هناهد Œ=انم زا مه ر-م .-`ا ¸ناريا نعار· را-رد «نار´ودا=» ه´نيا و ۀ ¸ميا هم=-ار·~ممندو- (¸زورمما •ارمع زا ¸-مم~ق)
دوش ¸م رت ¸شور «ودا=» .-ا ا- هم¹ك.
.~ممنيو´ ¸م (!¸ير·آ = شا- داش/ºشا- -اش=) «شا-اش» Œ·وم و -نرز »دآ ه- -ر-= و شد`×ن- و نا-~كا, و نا-~و~نه رد مه زونه انم-
ش ه- -~-·ش = -زا- -اش— .-ا زا مه هم¹ك ¸-مه هك -~ا ~--·م -~ن~يون نا´~ممنيآ ه- ار ر-~-- تا---=ت.-~ا -~مآ رد (!شا- -اش) ¸زورما .´
ميرا•~ ¸م.
زا هممك -مم~ه نآ .اممم-حا .-مم~ا -رمم-= و ¸ر×~اره و .`-=ا دا=يا ·.ا=ن= و ا=و= ·رش و روش ·¸¸-×نا هن-· ¸ن·م ه- ¸-رع رد =‡·ش
زا مي~ق نا-يايرآ هك دو- (ºŽاش=) ¸راو=-ارش ه¹ا-, ¸عون هك ¸~را· «ƒش» هم¹ك (مي~ممق ناممنوي و ناريا ƒيرات .ا×ن) ~ن~-شون ¸م -ارش نآ
-ممنهر·— .امم×ن.-مم~ا Žاممش (¸مي~ق) ر×يد =-¹ت _قاو رد ƒش و ·دو- تاناو-ح •ر¸- Žاش _قاو رد ¸راو=-ارش «»ا=» نآ .~شا- -~ش Œ-~م
~-مع—.
اومم= ·همم-ن¡ ·-ر-وممت ·همم~-ك ¸ممن·ي ¸مم~را· =ا~ -“او ¸-رع =-¹ت =«ر-ا´ش» نآ ¸-رع _م= =-را´ش .-مم~ا «ه-مم~-» _وممن رممه و ¸نومم´ ·.
رد .~ممنا ه-·ر´ ه~ير ¸~را· هم¹ك ¸-مه زا ·-~ا ’--ن ¸م~, ه¡را, ¸عون »ان هك ·-ر-= و نوت`-~ /=`ر-~ /ت`ر-~ ¸-رع هم¹ك :ه=وت)
مه ¸-ت` و ¸~-¹×نا ¸اه نا-ز sa…/sa…† هممم¹ك همم~ير نامممه ¸مم-رع و ¸مم~را· رد ت`ر-مم~ انممم- .~نيو´ ¸م sa…†›…loth مم-ز رد نا
-~ه مه ¸~-¹×نا).
¸مم~را· «Žو´ش» و «ه~´¡» تام¹ك ا- ¸دايز -ها-ش مه نا~ˆ-¹ت و ¸-رع رد ا+نآ ¸نا·م ¸¹و -~-ن ¸شور دايز ه¡ ر´ =²~ا´ش /’´ش
¸ممن·م ه- ’´ش و ²~ا´ش تام¹ك ¸-رع رد .«ش¸·¹ ¸ن·م ه- ¸مود و -ر-= و هيامور· /-در= /=¡وك» ¸ن·م ه- ¸~را· رد ¸¹وا هك ·~نراد
·¸~ن=ان -~ا -~مآ -ر-= و ¸---رت ¸- ·¸مدرمان ·¸×يامور· ·-ماŠ¹ ·¸-~, .
-ومم-·م و ¸قاممن اممض·- اممي و ` ماممك ·-دامم-·ا راممك زا ¸يامم, و -~د هك ¸~ك «-درم ا,» «-درم -~د» ¸ن·م ه- ¸~را· .ش نامه زا =.ش
-~ا دايز نآ تا--~م ¸-رع رد) .-~ا ¸¹وم·م ر-= اي و -كرح ¸- ¸يا, اي و -~د هك ¸~ك .-~ا).
—¸~را, ¸اه »ان— .ا×ن) ¸~را· _مش نامه زا =_مش ¸ 40• راممك ه- (م= ه¡ و ¸داش ه¡) ¸نا=ار¡ تان--¸ت اي و ¸نا~·ا رون ¸ار- هك (
-ر-= و _م´ ~م ·¸·مش ·ه·مش ·_مش _م= _ومش .`م -~ا را-~- نآ ¸-رع تا--~م) .دور ¸م).
~نازو~ن ¸¹و دزو~- ات ~نرا~´ ¸م نآ رد ار _مش هك ¸يا= ·¸·مشا= =نا~·مش.
» :¸ن·م ه- ¸~را· .امش نامه زا =.امش /نا-مم~ر,ار--م اممي نا-مم~ر, ~-ممشرو= .`م) «-~ا -دا-~يا •ر~م ه- ور هك ¸~ك _¡ -~د فر=
” ¸ ›—¸~را· ¸ا+مان— .ا×ن .¸يايرآ مي~ق نا-~ر, ر+م 40• رد .(-مم~ار -~د) ¸-مي .-ا-م (_¡ -~د) .امش ·-ون= .-ا-م رد .امش ·(
مه ~-=م نآرق •0 ) €+ك -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- •• هيآ ( •‚ يد و -~ا را-~- نآ ¸-رع تا--~م) .نار× ).
.امش— .ا×ن) =¸¹امش—)
~نزا~ ¸م ر´ش نآ زا هك ~--~ «ر~ن·¡» ¸-رع =-¹ت =ر~نوش/ر~نمش.
نآ ¸-رع تا--~م) دور ¸م راك ه- ان·م ¸-مه ه- ¸-ن ¸-رع رد .Œ-مع ¸´~نمرش و ¸´~ن´·ار~ ·•ر¸- ‡-ع ·راع و -نن ¸ن·م ه- =رانش
-~ا -ر-= و «رنش»).
رد =‡نش دوش ¸م ه--´ -ر-= و =ا= ه•ك /ه-ق اي ~-ن´ ` `م ¸´~مآر- ره ه- ¸~را· رد .-~ا -~ش ه--´ هنادرم «.--~» ¸ن·م ه- ¸-رع .
و ¸مم-رع همامم= اممي -ومم` .مم`م) راو همم~-ك ‘امم-¹ امميو همم~-ك ·-ر-وت ¸ن·م ه- هك -~ا «ه-ن¡» اي ¸~را· «-نش» هم¹ك ه-ن`ت ارها= =نا--نش
·م ه- -زورما ¸-رع رد .(-ر-= دور ¸م راك ه- هنانز دا~´ نا-نت /راو¹ش ¸عون ¸ن .
.نارونامم= و نامم-مدآ ¸ير~ و .•ك انم- و ¸~ن¹- و ¸-~, ·راومهان ¸-مز ·-وك ه=امد ¸ن·م ه- ¸~را· «„نش» هم¹ك نامه زا ` ام-حا =„نش
دوممش ¸ممم نآ ¸راومهاممن و =ور¡ -عا- هك) ‘ا-¹ ¸-·ر-آ·¸راومهان ·=ور¡ ·¸´~مآر-» ¸ن·م ه- ¸-رع رد رد نآ تا--مم~م) .-مم~ا -~مممآ (
-ر-= و „ن~-م ·¸=ن~ت ·„ن~ت :.`م -~ا دايز ¸-رع).
=) نا~ممم¡ ¸ن·م ه- ر-~-- ¸-رع رد .-ر-= و ه¡-- ·ه-~- ·€-ك ·-ر-وت ·ه~-ك ¸ن·م ه- ·-~ش -ر·م ¸~را· «ه-ن¡» هم¹ك نامه زا =ه=نش
ا ·دور ¸م راك ه- .-ا~و .مح ¸ار- هك ¸ا ه-·= هنو´ ره اي و (ناد هما= دوش ¸م .ام·-~ .
¸·ممم- ¸اراد شا ه~ير و~نرو= ¸م هكر~ ا- هك ¸نا-ا-- -ا-´ ¸عون ¸ن·م ه- -~ا مي~ق ¸و¹+, «-نش /ه-و×نش» هم¹ك زا ارها= =ه-و·نش
~نيو´ ¸م راد را= -ا-´ هنو´ ره و «=~=ورا=» ه- ر-~-- ¸-رع رد .دوش ¸م -ا-~ اوه ¸ر·م رد هك -~ا.
·ي ¸~را· «¸--نش» زا ارها= =€نش ·(شارمم= شومم´ ’مم´عر-) «زاونممشو´ ¸ا~مم-» ¸ممن·م همم- ¸مم-رع رد .-~ا -~ش ه-·ر´ «ن~-نش» ¸ن
-~ا فونش نآ ¸-رع _م=) .-~ا -ر-= و ¸= شو= ·-نهآ شو= ·(ري~, شو´ اي )ري~•¹د ¸ا~-).
¸مم هم--´ «_وم~» ` ·· همك «=مممن ام- ¸ا~= /شآ اي /روش -آ» ¸ن·م ه- -~ش ه-·ر´ ¸~را· رد «ا-روش» نامه زا =ه-روش -~م-´¡ ·دومش
¸مممن·م هممم- ¸ممم~را· رد (˜اممم- فرمممح اممم-) «-وممم~» -ممم·¹ انمممم- .درا~مممن ن~ممميو= هممم- _اممم--حا و -ممم~ا ¸ممم´-آ همممك هممم-=, ¸ا~ممم=
=ومم-رم مممه -رمم-= و ¸ا -رممك ·¸ن-¡ ·¸كرت==--ا-¹آ›.اروا» ¸اه نا-ز رد (-آ=) «و~» هم¹ك ا- هك ·(—~-مع -نهر·— .ا×ن) -~ه مه -آ
·.وŠ~ /¸و~›_¡ /¸و~›-نو· :.`م) .«-~ا -ر-= و ¸-ون= -رك -=-يا, ).
همروق/امرواش .ا×ن) =²مروش)
¸كارومم= داوممم و ر-ممش امم- -ارمممه و (هممنيدرآ =) -درممك -~رد هيودا و -شو´ ا- -ارمه درآ و ¸ن=ور نان زا هك ¸نير-ش ¸عون ==ر-شوش
~ننك ¸م -دا--~ا (ر-م رو~ك رد) ر×يد.
¸¹و (-~ا =اوشا نآ _م=) ’= ورا= ¸ن·م ه- ¸-رع رد ==وش هممم¹ك .امم×ن ·ناركوممش .مم`م) ¸مم~را· رد نآ ه--ممش رمم×يد تا·¹ ه- ه=وت ا-
-~ا را-~- نآ ¸-رع تا--~م .-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .~شا- ه-شاد ¸و¹+, ه~ير -~-ن ~-·- (¸~·-.
(~ممندرك »وممم~م نانوي رد ار «اناد ¸و-~را» نآ ا- هك ¸م~ نامه) ¸م~ -~ا ¸ها-´ هك ·¸~را· ناركوش نامه زا =ناركوش -~ممش همم-·ر´
-~ا -~ش =-¹ت مه نار´-ش ¸~را· رد .-~ا.
ر~نمش— .ا×ن).~ننك ¸م =-¹ت مه «ر~نمش» ار نآ ¸-رع رد .~نزا~ ¸م ر´ش و ~نق نآ زا هك «ر~ن·¡» ¸-رع =-¹ت =ر~نوش—).
رمم- شا همم~ير رمم=آ رد .¸نام-=ا~ تار-م·ت و و·ر ·ترامع و ان- «¸زا~ نام-=ا~» «نام-=ا~» ¸ن·م ه- ¸-رع رد =~-ش همم- ددرمم´ ¸ممم
¸م-¡ /دومم=وم /دومم=و ¸¸مم-¡ ¸ممن·ي «¸م¡» «¸مش» ¸ممن·م همم- هممكر×يد ¸مم~را· ~نو~, اه -د و (~-ش +رو= .`م) «~-ش» ¸و¹+, مي~ق هم¹ك
¸ و ¸ ” —¸~را, ¸ا+مان— .ا×ن) .-ر-= و -~ا ¸ن~ش ه¡نآ ·-~ا -~ش ه¡نآ ·ه-=ا~ /--¹= /•و¹=م 4•‚ › 4•ž ).
زا .-~ا را-~- ¸-رع رد هم¹ك ¸يا تا-ير-ت دو~ممح .(-~ا ˜ا-شا نآ _م=) «¸-¡ /¸¡/¸ش» ه~ير 2•3 .-مم~ا -~مممآ ~مم-=م نآرممق رد رام-
) -ر-- -رو~ ` `م 2 هيآ ( 20 نار×يد و .
) „ح -رو~ ` `م .-~ا -~مآ را-ود «~-~م» .´ش ه- -ر-= و ¸´~نزا~ /ن~ش ه-=ا~ «ن~ش» ¸ن·ي (º~ش) «~-ش» ¸--كرت هم¹ك زا اما و 22 (
هيآ 4• ) ˜ا~ن -رو~ و 4 يآ ( ه ‚• .
هممناد ·تا=ي¸-مم~ ·اممه -ومم-م .مم`م) را~-آ ¸-¡ ره -را-ع اي «ه-·ر×-آ» اي «-در~·» اي «-~-´¡» ¸ن·م ه- ¸~را, «-ر-ش» هم¹ك زا =_ر-ش
دور ¸م راك ه- «~=نك ¸=ور» ¸ن·م ه- ر-~-- -زورما ¸-رع رد .(-ر-= و ¸ن=ور ¸اه.
¸¹-= .`م مه نآ ¸¹-ا -~يا ~ياش هك) ا-يز ¸-رع ر·ش نآ دراد ا= زا ·-رع فور·م ‡يدا ·=حا= .و-- ·ر×يد ¸-رع ¸¹`م¹ا -ر- را·شا
م-نك هم=رت ا=نيا رد (~شا- مي~ق ¸~را, نا-ز و -نهر·:
«رمم´· ¸´ره /~ش -درو¹ و ه¹ -ن~ ريز هك /~=نك -را¡-- نآ ر~ ر- ه´نيا ه- ¸¹و /~نر- ¸م ت~¹ نآ زا و ~نرو= ¸م ار ~=نك ¸=ور ·»درم
=ي راك زا هيانك) !~ننك ¸من ~نك مي~-ت -~نيآ ¸اه .~ن ه- ار ¸=نر -~د ات -~نار~´ -محز ه- ار شزور و ‡ش هك ¸~نمرنه اي و -~ن~يون ).
-مم~رد اممه -ومم-م -آ ن~ناممشو= امم- هممك «-رمم-= و ا-رم /اه -و-م -را-ع /تا= -و-م -در~· /-و-م-آ» ¸ن·م ه- ¸~را· -ر-ش نامه زا =-ر-ش
-ر-=و تو•مك ·دوش.
ك ‘ون-آ -=رد ·‘ون-آ =¸-ش نآ ه- ¸-ن ¸~-¹×نا .`م ر×يد ¸يايرآ ¸اه نا-ز رد ه ebony= ~نيو´ ¸م ‘ون-آ.
-~د ه- ر×يد ¸ن~·م -دام ~ن¡ و مي~~ ود تا-¹و~ و =هآ و ~--~ ¸ش -و™ و ¸-=ا~´ زا هك فا-ش ¸م~=) ¸~را· «ه~-ش» €-=م =¸-ش
نام ه~-ش و «فا-ش» ˜ا-شا زا هك ¸¸-¡ ¸ي~ن¡ ¸ن·م ه- -زورما ¸-رع رد .(~يآ ¸م دوممش ¸ممم •`=ا ·~ممننك ¸ممم -مم~رد (-ر-= و رو¹-) ~ن
ه~-ش -ا×ن)).
.دور ¸ممم راممك همم- ·-ر=ن, و -رد ه~-ش ات ه-·ر´ ¸ن-~´ش فور= زا ·€¹-=م .-ا~و ¸-=ا~ ¸ار- هك -~ا ¸~را· ه~-ش نامه زا =²~-ش
تاعار-=ا زا هك(نآ ه~-ش را--عا ه- نا-¹ق همه ¸ن·ي) «نا-¹ق ه~-ش» ه- ر-~-- -زورما ¸-رع رد .دوممش ¸ممم •`=ا ·-مم~ا نا-ناريا ¸=ير-ت
اكوه /ه¹-´ران ار نآ -ا´ ( hoo†ah ) ~نناو= ¸م ·-~ا فور·م مه ¸يا,ورا ¸اه نا-ز رد هك.
و ¸مممارآ و ¸ناير~ و ¸ر-ع ·¸-رع .`م ¸ما~ ه¡ و ¸-ت` ·¸~-¹×نا ·¸~را· .`م ¸يايرآ ه¡) اه نا-ز »امت رد »ان ~- دو=وم ¸يا =نا=-ش
م~ا ¸-مه ه- (-ر-= /¸مممشد + نآ» = شا ¸ممن·م هك ·-~ا مي~ق ¸و¹+, نا-ز رد «نآ + ا--ش /نآ + ا=-ش» زا هم¹ك نآ .-ا .-~ا رو+~م
” ¸ ” —¸~را, ¸ا+مان— .-ا×ن) .~شا- ¸م -ر-= و «راك ه-ت + نآ /¸-×نا هن-· + نآ 4•œ + ¸ممش» (نآ رمم×يد ¸يومم´) ¸ومم¹+, نا-ز رد .(
-~ا -~مآ مه «اد .... «-~ن~=رد» ¸ن·م ه- هك هممم¹ك امم- ترومم- نآ رد هممك -مم~ا ¸-~تآ /«نا~=رد» اي lu…Ÿfer ¸ممن·ي ¸مم-ت` نامم-ز رد
¸~-¹×نا -نهر· .ا×ن .-~ا ¸ن·م =ي ه- «ر×نشور» اي «روآ + ¸نشور» webster
اعوم=م نآ تا--~م و نا=-ش هم¹ك مه ~-=م نآرق رد •• ) -~-ام -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- • هيآ ( œ• نار×يد و .
=م-¹ش مممه ¸مم-رع رد .~ممنيو´ ¸ممم مه هناويد »~ن´ نآ ه- ·-~ا ƒ¹ت ¸اه هناد ا- -ا-´ ¸عون هك ·-~ش ه-·ر´ ¸~را· «=م¹ش» هم¹ك زا ارها=
-~ا ان·م ¸-مه ه- ا--قد.
·دار·ا -·--= ·¸و= و Œ¹= .-~ا ر-ن =ي تا--و-= و -¹-= و •`=ا و رادرك اي «-و-ش» ¸ن·م هك ¸~را, «هم-ش» نامه زا =هم-ش
شور ›¸ › —¸~را, ¸ا+مان— .ا×ن) .ا+نا~نا تاداع و 4•‚ ).
مممه زوممنه هك -~ا ¸يايرآ ¸اه نا-ز رد -·¹ ¸يا .-ا .-ر-= و ¸يور-آ ¸- ·¸´~نمرش ·-¹ا== و ¸ياو~ر «راع و -نن» ¸ن·م ه- =¸-ش
نآ ه- ¸~-¹×نا نا-ز رد «shame» و ¸´~نمرش ·»رش ¸ن·ي shy= ) .~نيو´ ¸م ورمك و ¸-¹ا== »دآ ¸ن·ي هك مه «¸يز» -·¹ :ه=وت
¸مم--آ /هممن--آ /هممنيدآ /¸ممي™آ هممم¹ك زا دومم= هك -~مآ «-نيز» ¸و¹+, ¸~را· هم¹ك زا ·«»ار-حا و ت¸ع» «را=-·ا» ¸ن·ي ·-~ا «¸-ش» ’´ع
¸ارم- «¸´~نمرمش/¸-مش» همن ·~-شا- را=-·ا /¸يز «ام ¸ار-» :دومر· ¸م ¸ناور-, ه- هك ار (_) •دا- »اما -ي~ح ¸ن·م `اح .دراد ه~ير
دوش ¸م »و+-م ر-+- نام!
» ¸ فرح »
نامم-ز رد .-مم~ا ¸ممناريا ناممناد ¸م-ممش تاممعار-=ا زا ¸مم´ي مممه نآ و ·-~ا -~ش -ر·م هك ¸~را· «ºنو-ا~ /نو-ا-» هم¹ك نامه =نو-ا-
مه ¸يا-نا•~ا savon اي ‹abon ¸-~ارا~ نانام¹~م ر-`ات هك ~نيو´ sara…en ( رومم~ك نآ رد (نامم-ناريا /اممه ¸نا~ار= ¸ن·ي رمم×يد و
-~ا ا,ورا ¸اه -م~ق.
نو-ا- -ا×ن) .نو-ا~ اي نو-ا- ه- =و-رم ·نو-ا- زا =¸نو-ا-).
_امم~ هممم¹ك انممم- .~ممننك ¸م Žر~ ار ر×يد داوم اي و ه-=, نان نآ ¸ور ر- هك ¸-نهآ فر= نامه ·¸~را· «_ا~» -~ش ¸-رع =-¹ت =_ا-
:-~ا -~مآ مه ر×يد ¸ن·م ود ه- ¸~را· رد • ¡ ه--ش -=رد ¸عون ( ران 2 -دامم-¹ .`م) Žار· شو,`ا- هك ·نا~¹-ت /نا~¹-= .`م ‘ا-¹ ¸عون (
-~ا -ر-= و (¸يد نام¹اع.
رو,امش .ام×ن) .-م~ا -دوم- ¸مم-مر=م »ا~معا ¸ارم- نام-ناريا رمم×يد تامعار-=ا زا همك «_ام=» امي ¸م~را· رد «ام•-¹¡» -~مش ¸-رع =‡-¹-
ناريا زا ار ‡-¹- اه رو~ك ر×يد و نا-مور ·اه ~·- .(فا-ك`او™ مه ~-=م نآرق رد .-~ا دايز «‡-¹-» ¸-رع تا--~م .~ن-·ر´ داي ·اه ¸
) €~وي -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- ¸ش •2 هيآ ( 4• نار×يد و .
¸امم-ع ¸ممن·م ه- انم- و دراد ار ¸زا- «نا´و¡ -و¡» نامه ¸ن·م هك ·-~ا -~ش .ي~-ت ¸-رع ه- ¸~را· «نا´و¡» هم¹ك زا =نا=¹و-
~-قا و تر~ق نا~ن) ناهاش -~ا ه=¹او- نآ ¸-رع _م=) .-~ا -ا•~ ~شرا ¸يرومام و ¸نا-ر+ش و ¸ترا نار~·ا ¸-~~-و¡ ·(¸نا-ك را ).
/¸ممي`= ¸اممه همم-¹ح اممي همم-ن, زا ¸-اممن=) ¸ا ه-ممشر ¸ممن·م ه- ¸~را· رد .-~ا -~ش .ي~-ت ¸-رع ه- ¸~را· «رانز» هم¹ك زا ارها= =-ران-
=) ~ن~ن- ¸م رمك ه- ¸=-~م نا~-~ك هك (¸¸¹· /-ر-ن ا+--م~ترز ار نآ و ·-م~ا نام-ناريا -م~ترز ‡ه~مم زا ¸رم×يد ~مم-¹-ت ممه نآ دو= هك
·~ممنزا~نا ¸ممم ندر´ ه- نا~-~ك ¸و-= ه- نا-=-~م هك (¸~را, ¸ا•-¹¡ =)راد ‡-¹- ه-شر ¸ن·م ه- رانز انم- .(~نمان ¸م ¸-~ك/¸-~ك
رد .وا Œ¹= و ا~= ¸م`= و -م~= /ا~= ¸يد ه- ¸×-~-او /¸×-~- رمك ناونع ه- ¸ر-×-هاممم -`ق ¸ممن·م ه- ر-~-- -·¹ ¸يا -زورما ¸-رع
-~ا ر-نان- نآ ¸-رع _م=) .دور ¸م راك ه- (¸را-·ر´ و ¸×-~-او نامه)).
تامم---=ت .ممم¹عا مم-ا نا´ر¸- .وق ه- .دراد -ها-ش ر-~-- ¸~را· ه- -·¹ ¸يا -نهآ ¸¹و ·ه-~ناد ¸-رع ار نآ ~-مع -نهر· ه¡ر´ =ر-ون-
-~نيآ .~ن ه- ار ر-~-- ميرا•~ ¸م .
مممه همم- هك ¸ن-~ اي -ا-~- .´ش ه- ¸¸¹· ه´ت ود زا -~ا ترا-ع هك -دو- «-ن~» ¸¹-ا ارها= هك -~ا ¸~را· «„ن~» نامه زا =„ن-
امم+نآ زا هممك «’ممم /¸ممهآ /تا¸¹·» ¸ن·ي ¸ن~·م -ن~ نامه «-ن~» زا روˆنم ~ياش .(-ر-= و -ن= ·تارهاˆت ·¸نز هن-~ رد) ~ن-وك ¸م
·~ندرك ¸م -~رد „ن~ -~ا -دو- .
¸من·ي «=م¡وك -ن~ /ه¡×ن~ /=×ن~» ¸ن·م ه- ·-~ا -داد .´ش ر--·ت ¸نام`ع ¸كرت نا-ز رد هك -~ا ¸~را· «ه=ن~» نامه زا =ه=ن-
-ن~ ·ر~- ƒيرات رد -¸-ن _ون ¸-¹وا ه´نيا ه- ه=وت ا- و !-~ا «-¸-نر~» ¸ن·م ه- ¸-رع و ¸كرت رد نآ ¸ن·م ر-اح .اح رد .-ن~ ه´ت
¸-ت ر~ =¡وك ¸اه ه×ن~ /ه=ن~— .ا×ن) .دوش ¸م رت ¸شور «ه=ن- -ر=`ا- و ه×ن~·ه¡×ن~» ¸ن·م ·~نا -دو- —).
انممم- (—•ا=نمم~— .ا×ن) ~هد ¸م مه ˜او¹ و م¹ع ¸ن·م ¸-رع رد (ه¡را, و ‘ا-¹ ¸ار-) ¸¹وم·م •ا=ن~ ¸ن·م ر- -و`ع ·¸قا=ن~ =ه--=ن-
-~ا Œ=ان~ نآ ¸-رع _م= ·-~ش ه--´ مه •و=ن~ و Œ=ن~.
زا =¸¹~ن- زا ` -ق نومم¡ ·~ممنيو´ ¸م .~ن~ اي /.~ن- مه ¸-و¡ ¸-ك ه- انم- ·-~ا »وا-م و =-~ -و¡ ¸عون هك ¸~را· «.~ن~» نامه
•ر¸- ¸كرا- ¸عون ه- ¸-رع رد .~ن-=ا~ ¸م مه ¸-ك ·-و¡ نآ (= Barage ¸-مم~ك –مم~وت هممك (دراد ¸مم~را· همم~ير هممك ¸~-¹×نا رد
يو´ ¸م .~ن- ¸-ن ·دوش ¸م -~-~ك .ا-ند ه- =¡وك تاممم¹ك .امم×ن (~ممنا -درممك ¸ممم فرمم-م راك ¸يا ¸ار- ار .~ن- =-~ -و¡ ` -ق ~ياش) ~ن
¸~را· ¸اه -نهر·رد ه-ود/¸=رك).
مم~ارم و ¸موممع تامن`عا و امه ¸مم~= و ¸م~ورع رد همك ¸--~وم ~ن¹- ¸ان زا -~ا ترا-ع هك «انر~» اي «انرو~» -~ش ¸-رع =رو-
رق اي و «انرك» اي انر~ .دور ¸م راك ه- ·¸-ه~م ·درمك ·_وم¹- .-ام-ق ¸مم-- رد ممه زومنه همك -م~ا ¸مناريا مي~ق ¸--~وم تاودا زا ¸´ي ¸ن -
-ا×ن (.-·ار~ا رو- =) -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد (انر~/انرو- =) هم¹ك ¸يا .-~ا »و~رم -ر-= و ¸يا-~ق ريا~ع و اه ¸¹وك و ¸مكرت
) نونموم -رو~ 32 هيآ ( •0• نار×يد و .
ك «نا´و¡» -~ش ¸-رع =نا=¹و- -ومم¡ ·¸-ن=¹مم~ ¸امم-ع انم- ·دور ¸م راك ه- (نا-ناريا تاعار-=ا زا ر×يد ¸´ي) نا´و¡ ¸زا- رد ه
-~ا ²=¹او- ¸-رع رد نآ _م=) .~نيو´ ¸م مه ار نا-ماˆن و ¸ترا ¸ا~¸ر نار¸-=).
» ¸ فرح »
,نا>!رJ ( #+ uPیtر* » برJ و ند# uنعم ,! u!ر" » ,ناB uنعم ,! u$راف » اج / نا•م +رJ ,! ,t دنن# uم ,•$ ,t uیاج ای ,نا>!
() w#ورم+ wLtرم yنا! ( دو8 uم ,تF5 / ! ت$+ هد8 م' u!ر" در+و uنا2N" utر* Uیر1 #+ +Wر'اX !
» = فرح »
Hرا1 ( برعم » Hرا* ت$+ هریR و تس! بوA /u!وA هدرن /ن+وی+ wولج /هدر3+ر$ /دPن5 uنعم ,! u$راف رد ,t uمرا* ای ! مff' uff!ر" رد
uنعم ,! رت-ی! y8وt / y$ویt / ,Kا*+ / دور uم راt ,! ها<یاج و نی!اt !
{#ا1 ( ا<ن 0 ! ه#ا1 0!
ه#ا1 ( هد8 u!ر" » ه#ا* uنعی u$راف رد » ون ,ن@t دJ /%و+ر1 ا! /ب+دا8 / ) هریR و %ا0یLP$ رد /هدی$I3 )!
cا1 ( نا2' #+ » cا1 / cا* uم راt ,! ر<ید wا'راt w+ر! ای و Hا2: رد ,t uسم ,$اt uنعم ,! u$راف دور ) ! ,2لt #+ دیا8 » تff-*
در+د ,-یر !( بآ wاج / yت-1 / yت-* / ر*دو5 uلو yAوt ت-1 !
,$ا1 ( ا<ن 0 ! cا1 0!
mا1 ( نا2' #+ » mا1 / mا* () S€ا* ( =($ uنعی u$راف ) mا1+ / mا*+ ( دیآ uم هریR و ) ! ناتس! mا* 6Nم / د+دغ! رد wرسt mا* () „ff!
د+د ( د+د+دB ( %د „! ( ی+ ت>تیا3 را@A #+ u•ی ,t دو! مید ن+ر ! #+ دوff! %راffP" رff<ید ت>تیاff3 ,ff$ : دا5راff$ا3 () درff5 ,ff$را3 ( ر@ff8
ا' cرا3 ( هریR و درجور! /در<ن$و$ /در<ت$د /در<!+ر+د 6Nم /?یلوپ$ر3 ( Qو8 uمو$ () #و$ ( ,تBو$ ( uPffن 9اffین+د ر@8 ) r ( و
Hرا@A ) ا' دام ت>تیا3 نیلو+ Y+و رد ( ن+د2' () ا' - ن+دام ( ا' دام ر@8 / ات2<' ,ن / هریR و نا*اPt+ !( +ر mاff1 اffی و mاff* Y2ج u!ر" رد
دنیو5 uم نا(ی1 و %اا1 ) ا' mا*+ uنعی )!
ری8اP1 ( u!ر" EFل* » ری8اP* دنری5 uم ن+رLیB ای uن #+ ,t ت$+ دیF$ u]ور+د Hان ,t u$راف ! رد دیF$ &نر ن+ون" ,! +ر ری8اP* اWن2J
دنر! uم راt ,! م' u5دنسیون ای Qرا<ن و u8ا(ن ! د های$ ,ت>* •5 ,! ه#ورم+ u!ر" ر ) cرد cIt رد ( دنیو5 uم ری8اP* Lین !
رP1 ( نا2' #+ » رP* هریR و ن+روا<نج uم#ر تلآ ای و بوA هدنر! ,لی$و uنعم ,! /u$راف ! نی#رP1 / نی#رP* !
ر+درP1 ( &نلt ای رP* 6ما: #ا!ر$ ,! ;*ر+ رد ) ;*ر+ u$دن@م هور5 ( دنیو5 uم ! Ufیر1 #+ ,f2لt نی+ +Wر'اX uf!ر" در+و uناf2N" uftر*
ت$+ هد8!
هرو-P1 ( مل هرو8 ) هرو8 6Nم دیF$ uنعی ) دffنر! ufم راt ,! &نر ن+ون" ,! +ر ری8اP* نآ .$و* ,t مل !( ریf8اP* EffFل* #+ wرff<ید rوfن
u$راف ) ری8اP1 ها<ن / ری8اP* )!
TsP1 ( ,2لt #+ +Wر'اX » T* T* / Cا* Cا* uنعی » ;پ* ای » ,Kناپ* ت$+ هد8 ,تفر5 ! uffنعم ,ff! رت-ی! ه#ورم+ u!ر" رد » uffمرن ,ff!
ند# ) ت$د ر! ای و ت-3 ر! ( ا@نآ ت-3 و ,نا8 ر! ت$د ;لام ای ?2ل Uیر1 #+ ن+ر<ید ا! تP)م و uمر5 و uت$ود ر+L!+ !
UP1 ( ,2لt برعم » yP* u$راف ( yنP* / &نP* ( دP$ / ن+وB / uنیریff8 اffی هوffیم نآ ر! ,t w+ ,(P1 ) هرffیR و داffم+د و cورff" ( ,ff! +ر
دننیA uم Dا! ,! ور و uمر' 6•8 ! ت$+ هدمآ را! ;8 م' دی0م نآر رد UP1 ,2لt ! mا(f-ن+ هروf$ IW Nم ) *. ( ,ffیآ &- ن+رff<ید و ) اf<ن !
0 دی2" &ن'رف !(0 ت$+ رایس! UP1 u!ر" %ا(ت-م !
,نو!ا1 ( #+ +Wر'اX » ,!ا* دو8 uم هداFت$+ +^R ندرt oر$ ای نت>3 w+ر! ,t u$راف ! ه#ورم+ u!ر" رد uنعم ,! رت-ی! » mاج+ wL3 +^R
دور uم راt ,!!
ناP1 ( uنعم ,! u!ر" رد » oرA / ,BرA / روB با* / ,نودر5 ت$+ ! ,2لt #+ +Wر'اX » با* ) ,نوf5 Qدرf5 ufنعی ( ,fKنآ اffی » ufم باff*
دروB ای » نا!ا* / ناP* ت$+ هدمآ ! ,•نی+ ,! ,جو* ا! » u$را3 ,نودر5 / oرA / ,BرA / ,Bرt f! مf' ufسیل<ن+ ناf!# رد Hاfن , 4ersian
wheel uنعی » u$راف ,BرA uffم ر* ن8ور ,2لt نی+ uنعم /دو! ا' ,ناBدور رانt رد Hو+دم wرای!آ w+ر! ناین+ری+ مید %ا"+رتB+ #+ ,t
دو8 ) ! نی2' ناتسtا3 و دن' 6Nم ایند ر<ید wا' ,ناBدور u_ع! و رOم رد م' #ون' » u$را3 ,BرA ای 4ersian wheel راt ,! +ر
دنر! uم ! ,2لt اWن2J » +ر•A ,2لt نا2' #+ /دنیو5 uم ناسن+ %+ر(ف نوت$ wا' هر@م ,! ,t تیر•سنا$ نا!# رد » ,BرA / ,Bرt uیاfیرآ
ت$+ uن+ری+)!
,جو* : 6ffNم uتعنff\ 6]اff$و و نیff8ام و رو*وم و ,BرAود /u<نج ,!+ر+ و ,نودر5 ,A /هاA oرA ,A /نا@ج رد oرA 6\+ » &ffنیرPل! و
نی2' ,! ,2' /هریR » رA o u$راف 4ersian wheel ددر5 uم ر! /ت$+ ناین+ری+ r+رتB+ ,t!
,0نP1 ( ت$+ ری* تF' ای uت$د yAوt qI$ u"ون ,t ,Kناپ* برعم !
نجا1 ( برعم +Wر'اX » نیA ,* ا(یرفآ 9ا28 رد [ورعم w+^R u"ون ,t u$راف ) uلff\+ نانtاff$ ,fft wLfftرم wایff$آ wاff'ر!ر! #+ uنعی
هریR و uPیل و ?نو* /;t+رم دندو! ( د8ا! uم ! Lین دنL3 uم +ر +^R ,نو<نی+ نآ رد ,t uفرX Hان اWن2J » نجا1 / نffیA ,ff* تff$+ ! نآ Yff2ج
ت$+ نج+و1 u!ر" رد!
wر1 ( ,2لt برعم » wر* uنعی u$راف رد » ر* ندو! ) ندو! ?یB /ندو! ه#ا* #+ ,یانt ( و هدff-ن yf-B #وffن' ,fft ا' هویم و %ا0یLP$
ن+ هدرt EF: +ر دوB ,یلو+ تفاsل د ! ر+د!آ /بآر3 و ?لم /ه#ا* ور* ) ! ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان 1 0 d 1 **- !( ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م
هریR و %و+ر1 6Nم!
ت$+ هدمآرا! ود م' دی0م نآر رد ! 6Nم » ‚یر1 اW2)ل ) ه#ا* ت8و5 / هد8 ,تفر5 بآ #+ ه#ا* ,t u'ام !( 6)ن هرو$ ) &/ ( ,یآ &* !
[د+رتم u$راف ر<ید تغل » wر1 نا!# رد ,2لt دوB /u!ر" » {#ا1 ت$+ ه#ا* uنعی !
نوBر1 ( هد8 u!ر" » نوBر* و دff8ا! uم /yیرا! و #+رد wا' kر! و ت$+ر ,ا$ ا! /uندروB [ورعم wا' wLP$ #+ u•ی ,t /u$راف
دور uم راt ,! ور+د ن+ون" ,! م' u•8L3 رد ) ! uffنعی u$راف ,2لt نا2' Lین uسیل<ن+ نا!# رد 5arragon ر! uffم راfft ,ff! +ر دffن ! Tلاffج
+ر نآ u$ان8 های5 u2ل" نا!# رد ,•نی+ +rtimisia نات$ا! ن+ری+ [ورعم ر+در$ Hان ,t دنمان uم » ?ی2*رآ هدوff! ناffنوی اff! &ffنج رد
ت$+)!
#ر1 ( دور uم راt ,! u$راف رد م' و u!ر" رد م' /dاB ,نو5 و ?نج و rون uنعم ,! ! uنعم ,! u!ر" رد #ر1 اWن2J » w#ود ,ffلیلم
/cاPل رد دور uم راt ,! /Hا" رو1 ,! w#ودل5 و w#ود ,ت! 65 و ,(ج ! uنعم ,! u!ر" نا!# رد w#ر1 ,2لt /نینK2' » دم رffن' و cاffPل
w#ا$ €ا8و3 () ای ,ن+دنمرن' u5دن#ود 6ashion) دور uم راt ,! ! uنعی /u$راف ر<ید %ا2لt ا! تغل نی+ » #رد ) cاPل ( و » w#رد
() u1ایB ( uی+وآ yیدLن رایس! ت'اP8 در+د ! ,t ت$+ نآ هدنسیون 9ا2ت:+ » #ر1 / w#ر1 wول@3 6\+ #+ u!ر" رد م' » #رد / w#رد
د8ا! ,تفر5 ,یام ) ! ,جو* : دنر! uم راt ,! bایB uنعم ,! w#رد #ون' ناتسtا3 و دن' رد )!
w#ر1 ( ,ن+دنمرن' u5دن#ود /u1ایB / w#ود €ا8و3 (7ashion 8esigning) ا<ن ! #ر1 !
u8ر1 ( نا2' » u8ر* $راف uffنعم ,ff! /هد8 هد+د نآ ,! u!ر" 6•8 ,t ت$+ u » دنff8ا! هدffمآ راff! ,tرff$ رد ,fft u*ا0یLPff$ %ا0یff8ر* G
) دنوff8 هدffنا!+وB ,tرff$ رد ,fft هرffیR و cران هویم /ری$وم /نا0نا! /#ای3 و ری$ /رایB !( ,ff2لt دیاff8 » uffK2یt kimchi»uff8ر* ,fft مff'
ا! /ت$+ هرt رو-t [ورعم » u8ر* ت8+د w+ ,-یر ,s!+ر uن+ری+ د8ا! , ! ناftر* #+ اWتلاf\+ اf' w+ هرft ,ft مfینt ,جوf* رf5+ dوfOB ,!
دنتس' wLtرم wای$آ!
mر1 ( u$راف ,2لt نا2' #+ » ,}ر*Š ) هر0Fنم هدام ( ت$+ هدمآ mورو* و mر* و ! ,ff! م' mو* و mا* /mو* mو* /mا* mا* uنعم ,! u!ر" رد
دور uم راt ) ! ت$+ رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م )!
,نیL1 ( t نا2' #+ ,2ل » نیجود uنعی » ود ) هد ( w+ ,ن+د هد#+ود ,ت$د yی /uیا* هد#+ود ! مff' نffی*D wاff' ناff!# رد ,ff2لt نی+ ,A ر5+
تس' ) هریR و uیایناپ$+ /uیایلاتی+ 6Nم ( و yffA و yffنا! و +رffسن+وراt و ن+وراt و wرا0* wا'رایعم و ر+#ا! و %را0* ,(!ا$ ,! ,جو* ا! uلو
رد ,2' ,t هریR و %+ر! و ,تF$ ت$+ ر*دای# رایس! /uیایلاتی+ ا* د8ا! ,ت8+د u$راف 6\+ ,2لt نی+ ,•نآ 9ا2ت:+ /د8 rور8 ن+ری+ !
تس1 ( نا2' #+ » ت-* / ت-1 دور ufم راft ,f! هرffیR و uیوf8 نff* /uیوff-فرX /uیو-$اPل w+ر! ,t u$راف ) %وffس1 نآ uf!ر" Yff2ج
ت$+)!
دن(-1 ( u!ر" EFل* » دن•8ا* رد Y+و /نیم# ن+ری+ u>یرا* ر@8 / ت$+ ناتس•!#+ ت>تیا3 IW عف ,t wLtرم wای$آ ! دن•ff8ا* م$+ / #+ دن(ff8ا*
utر* wا' Hان » Qا* و Hد(2' و رای /ت$ود uنعم ,! » دنt uنعم ,! u$راف » هدfنt / ندfنt / mدfنB دffندنt ufم اf' ر@f8 رود اW(!اf$ ,ft
) د8 uم 6•-م ا' نآ #+ روP" ,t /ر@8 [+ر1+ رد دو5 uلیB ای و u!آ wا' 9اناt ( +ر! ن28د ,ل2: #+ rافد w ! ,2لt ا' دع! » دffنt [د+رتfم
ا! د8 » ر@8 ( دنt ! uنعی دن•8ا* +^ل » : نات$ود ر@8 ای » ر@8 ) ن+رای ( wرد+ر! و تP)م و اF\ ر@8 !
راغ1 ( u!ر" EFل* نا2' wو 9ا2ت:+ ,! » راغ* دنLیر uم هریR و ری8 /ت$ام 6Nم %اعیام نآ رد ,t uلاF$ kرL! [رX /ت$+ u$راف !
رد m+ر" رد dوOB ,! /ه#ورم+ u!ر" ) ن+ری+ #رم م' U1انم و هرO! رد ( ن#و ,! +ر راغ1 &$## ا* '### وffلیt () yffی [رffX
SdاB ن#و ( دننt uم mI1+ ! ت$+ u$راف تغل ,-یر uلو !
v+رغ1 ( نا2' #+ » v+رغ* uنعم ,! u$راف نا!# رد » ,نا'ا8 vا_م+ ffنt وff* رد و* uن)نم bوsB 6•8 ,! ,t ,نا'ا8 ر@م Gتff$+ هدff8 هد
ا' ,مان ه#اج+ و %اج ,لاP و دان$+ () ام نام# wا' ملپید ( wاf$‹ر /روf-t رf<ید %اffما(م اffی /هاf8 .f$و* و ,ت8ون ر+دل5 و اPی# .B ,! ,t
دنو8 uم هد+د 6یO)* €ردم ن+ون" ,! /cر+دم و ا' هد•-ن+د و ا' ها<-ن+د wا$‹ر /دان$+ و 9+و:+ و 60$ %+ر+د+ ) اff<ن 0 ! uff$را3 wاff@مان 0
1 d - *$. !( دو8 uم ,ت8ون م' wرغ1 6•8 ,! !
,2غ1 ( ,2لt نا2' #+ » ,2غ* uنعم ,! u$راف » دن! / ,2س* / نوPیر رد و+ Hاff(م و ,ffP*ر ;یاff2ن اffی و i>ff8 ,ff! H+رت:+ w+ر! ,t هریR و
,عماج ) هرfیR و uنا!ر@8 و ;*ر+ ن+رسف+ 6Nم ( دور uffم راft ,f! ! 9+دfم نآ رff! ,fft w+ ,2ffس* (metal( ,ff2لt #+ uffنعی ufسیل<ن+
» %+Lلف م$+ #+ م' نآ دوB +Wر'اX ,t medes uنعی » دام /تf$+ هدff8 ,fتفر5 /دffن+ هدوf! ناf@ج رد %+Lfلف ,یلو+ =8اt ,t ن+ری+ wا'
) ا<ن ! webster) دننt uم ن+Lیوآ ای و دن'د uم اج +ر ) 6Nم /در+د م' ر<ید %ا(ت-م u!ر" رد » Hاغ1 هریR و )!
ناسلی1 ( ,2لt بر} عم » ناسلی* دنتB+دن+ uم Qود ر! مید رد ,t دنل! و دا-5 cاPل uنعم ,! /u$راف رد ) و ناتffسناغف+ wا' ,لیP ن+ر$ 6Nم
دننt uم ن* ,! uیای$آ wا'ر!ر! ,t ا(یرفآ 9ا28 ای و wLtرم wای$آ ( o+رffف ,ffن+درم ,ماج /v+در /هداPل G ! uff$راف ,ff2لt ود #+ Tfftرم ناffسلی1
ت$+ : & ( Iی* ( u5دنفا! oرA و jن /ن$ر ' ( نا$ ( دننام ( ,یP8 ! uنعی u!ر" ناسلی1 نی+ر!ان! » ناسلی* ( cاPل /uن ,تفا! /,تفا! cاPل
مید Hدرم Qو3ور /,Pن3 ) ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف -0 Iی* !( uنعم ,! Iی* اWن2J » اff' uنیsffسلف و اff' نff2tر* /ا' …ول! /ا'درt ر$ 9ا8 /Qو3ر$
تس' Lین ! ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان 1 0 d 1 **' ) ! u!ر" Y2ج ت$+ ,سلای1 /ناسلی1 ( ,جو* : ناتffسtا3 و ناتff$ودن' رد مff' #ون' » Iی* /
,لی* دور uم راt ,! w+ ,Pن3 €ا8و3 /Qا2 /cاPل ,Aرا3 uنعم ,! !
مسل1 ( بر} عم » مسل* uنعم ,! u$راف » وداج » ^یوع* » wراtر)$ ,fft Lffلف اffی و ^ffRاt رff! هرffیR و 9ودffج 6•ff8 ,ff! uیاff' ,تff8ون /
ج رد ا@نآ .$و* نانیPلاف رM+ ا' نج و ا' ناسن+ ناج و مس ) د! ای بوB ( دنر+^5 uم ! مل" #+ u"ون » رFج نآ ر]اnن و د+د"+ و ) ! wا' نا!# رد
uنعی دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uیا3ور+ 5alisman 6Nم /ت$+ هر$ u$راف +Wر'اX ,t ( نآ ) مسل1 !( نآ uff!ر" Yff2ج
ت$+ م$I1!
I1 ( uنعم ,! u!ر" رد » نRور uلام ر+وید ای Hاسج+ wرا•فاF8 » ندرtIsم » ند# نRور و &نر هریR و ! I1 ,ff2لt #+ ,ffA uلو
#+ ,A و د8ا! » 6ی* نRور uنعم ,! ت$+ uیایرآ ,2لt yی ,t ) نffRور ,! ناتسtا3 و دن' رد #ون' » 6ffی* دffنیو5 uffم ( %روff\ ود رff' رد
در+د u$راف 6\+ ) ! ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م )!
رامو1 ( 8 u!ر" هد » رامو* uنعم ,! /u$راف » Dا! دنل! ,مان » ,!وffت•م ای ,_یر" » روff-نم ناff5رL! و نا'اff8 ,fft w+ ,ffیمI"+ اffی
6•8 ,! رامو* اWPلاR Gت$+ روت$د و نونا %رو\ ,! و /دننt uم ردا\ uمو2" u'ا5آ w+ر! تلم » Qاff2 ای ,Aرا3 Cو* yffی [+رff1+ رد
Hا<ن' ,! ,t دو8 uم هدیKی3 دننام اO" بوA دننt uم Q#ا! ندن+وB ) هریR و نایدو@ی uنید wا' باتt 6Nم )!
بان1 ( DW وff\+ ,•نی+ و uنا!ای! wا' بر" ا! ,سیا(م رد ن+ری+ مید &ن'رف jیرا* ,! ,جو* ا! uلو /دن+د uم u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5
و u5دنفا! » ندین* () بان* ( ن ,2' نآ هوI" ,! /ت$+ مید ناین+ری+ %ا"+رتB+ #+ دffیع! /تff$+ uff$راف IW ff\+ ,fft برffعم %اffغل wاff' ,نو2
نا2' #+ /م' u!ر"رد بان1 ,t تسین » بان* د8ا! هدمآ u$راف ) ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
روPن1 ( نا2' #+ » روPن* ,یP8 /u(ی$وم %+ود+ #+ u•ی Hان ,t u$راف » راf* ,$ دffیآ ufم /تf$+ ! نآ ,f! uf$راف ناf!# رد » هرPfند (
» هر! Tند ) اB ,! هد8 ت$رد نآ #+ ,t uت$و3 ای و نآ 6•8 ر1 ( دنیو5 uم ) ! ت$+ ری!ان1 نآ Y2ج و تس' Lین راPن1 u!ر" رد )!
wروPن1 ( uAروPن* /د#+ون uم روPن* ,t uسt uنعی /u$راف wروPن* #+ !
,8وPن1 ( ای u$راف ,8وPن* نا2' #+ » &ن5 () &ن' ,لول / هریR و نی`لول ( ای و نیم# ری# رد بآ نایرج w+ر! ,t هرffیR و ر+وید نورد
دنر+^5 uم راt ! بIJاف و بآ مید uلاF$ wا' ,لول !
,نsن1 () ( &ن'آ /u(ی$وم w+ون ( wول@3 ,2لt #+ » نتن* / +رتن* / &ن+رتن* ,2لt 6\+ ,t » ,ن+ر* تffس' مff' ه#ورم+ u$راف رد ) ! هاf<ن
u$را3 wا@مان 1 دن' CاA - d - **% !( 6Nم /دی2" &ن'رف هدنسیون /دی2" Hو:رم ,Aر5 ,t wر<ید ناین+ری+ ,2' &*## U]ا(: #+ 9ا$
+ر ,2لt نی+ /دندنام رPB u! دوB u<ن'رف () نsن1 ( ,t ت$+ نآ ت(ی(: uلو دن+وB uم u!ر" » نتن* ام #+ /u$را3 تغل ن+ر+L' 6Nم م'
د8 می@F* .لR ,! /ملید و €ر* و م0" و بر" ,! /TلاR &ن'رف م$+ ,! و ,ت-5 %راR ! ا' بر" ,t دورن نامدای YffF(م نffی+ ,! +ر دوB %ای!د+
() ,!#ور ( c+ونو!+ و uن+ری+ () w#+و'+ kرL! ر"ا8 /#+ون ( دننویدم u$راف uل" و!+ و ,یوPی$ و ! ود Lffین uff!ر" u(یff$وم 9و+ ن+دات$+
uل\وم mا)$+و!+ Hان ,! /دندو! uنا@ج uن+ری+ دات$+ ) دو! uن+ری+ م' 6\وم ,t uتو ( باffیر# uffل" ن+ورداff8 Q+ ,تffسجر! در5ا8 و داتff$+ /
wا@لا$ رد ا3ور+ 6t و ایناپ$+ ,! ,t /نا@ج رد نی*D u(ی$وم .$' دند+د دای +ر w#ورم+ u(ی$وم wاPFل+ /wدIیم ! ,ff2لt 6ff\+ اffج نی2' #+
» نتن* دو8 uم ن8ور ام w+ر! م' !
,سFن1 ( u$راف 6\+ ,! نآ uنعم #+ uلو دیا2ن uم u!ر" ر'اX ,! ,2لt نی+ ,Aر5 » ,8و3 ن* ff! uff3 ن+وff* uم در ! ,ff! ه#ورffم+ uff!ر" رد
u"ون » wر+وید روtد و هدر3 نآ #+ ,t 62>م ) wر+وید uلا qIs\+ ,! / uنی]L* ( دوff8 uم ,تF5 /دننt uم ت$رد ! uffم ,fft اff0نآ #+ uffلو
uناff$ا$ wاff' oاfft رد ,ff•ل! /دوPن ناتس!ر" Hر5 wا'ر+# ن8 و ا' نا!ای! رد /هریR و %انی]L* و م-یر!+ و 62>م مین+د ) wرffسt mاff1 6ffNم و
هریR و دی-2ج ت>* ( ها5 نآ /دو! uل2>م م' نا8ر+وید نی]L* و Qو3 ن* و cاPل uت: ,t /د8 rور8 » ,سFن1 / ,8و3 ن* uffم Hوff@Fم رتff@!
دو8!
,نو!ا1 ( هد8 u!ر" EFل* » هوا* اffی و نffت>3 ناffن w+رff! /{اf$ 6Nم wLیA Gدننt uم oر$ ای و نایر! +ر ا'+^R نآ رد ,t uفرX Gu$راف رد
ر! ر*دو5 u2t هریR و %ا!وP: و ا'+^R ندرt L3 نRور w+ !
cا1 ( نا2' u!ر" EFل* » cا* uنعی » uسم ن+د!آ وff-تس8 w+ر! .$وتم ری<!آ /بآ [رX /ت-* /دور uم راt ,! Hا2: رد ,t ) /ندff!
هریR و cاPل)!
,$ا1 ) ( cا1 ها<ن / cا* )!
,ی+و1 ( u!ر" EFل* » هوا* ) ,نو!ا1 ها<ن )!
بو1 ( برعم +Wر'اX » بو* / 9ا!و* ندffی!وt Hاff<ن' /رff<ید %+Lffلف و ن'آ ه#+د5 ای ن'آ wا' ,•* uنعم ,! ,t /ت$+ u$راف ) ن+دنff$ رff! ( /
هد8 ,تF5 م' هریR و ;نو$ /,لا0ن$ /هد+ر! ! دنیو5 uم ,ت>3 u8اt و رجآ ,! رت-ی! ه#ورم+ u!ر" رد ! رجآ دوB ,t ا0نآ #+ () u8اt / 9اFff$
هریR و ( ت$+ uن+ری+ ر-! ,یلو+ %ا"+رتB+ #+ u•ی 0) ?! و ت$+ ناین+ری+ دLن رن' 1 0 kرL! u$ودرف ن+وردا8 ( ,•نآ 9ا2ت:+ +^ل 0 Hاffن 0 نآ
ت$+ نآ ندو! u!ر" #+ رت-ی! uلیB د8ا! uن+ری+ IW \+ م' ) Hرt+ رP2غی3 نام# رد +ر رجآ ,t ) d ( دنتBان8 u2ن م' )!
ت$+ H#D wرت-ی! %ا(ی()* ! نآ u!ر" %ا(ت-م 0 ب+و1 0 ت$+ هریR و !
mا1 ( u!ر" EFل* 0 ا* m 0 uنعی /wول@3 نا!# رد 0 ن+وی+ / ,نا>-ی3 / ناB ولج 0 uffنید wا' ,$ردم /ا' Hر: /دجاسم wدورو رد ,t uا*+ ,2ین
دندرt uم ت$رد U!ا$ uنای"+ wا' ,ناB و مید ! نا2' jیرا* رد Q+ ,نو2ن نیرت@! 0 wرسt mا* /0 ن]+دffم ن+وffی+ ) ,ffیMرم kرLf! uناfاB ,fft
دن+وB uم +ر Q+ !(9 ر@8 رد +رسt mا* 0 نوFسی* ) 0 ن+ری+ نا'ا8 uناتس!ا* ت>تیا3 د+دغ! u•یدLن ( u'اf-ن'ا8 ن+ری+ ت>تیا3 را@A #+ u•ی ,t
ت$+ هد8 Y+و /دو! ) #+ دن*راP" u'ا-ن'ا8 ر<ید ت>تیا3 ,$ : uمود 0 ن+د2' /0 ا' - دام - ن+ / Gدوff! اff@نآ نffیر* u2یدff ,fft نا*اPt+ ای ,نات2<'
uPن 9این+د Qو8 ر@8 uمو$ ) r ( فورعم هرBDا! و دی-2ج ت>* ای ر>ت$+ ر@8 ا@نآ نیرت ) ا@ینانوی 9و ,! 0 ?یلوپ$ر3 0)!
,ا1 ( u!ر" رد mا1 ,2لt Y2ج 0 نا(ی1 0 در+د م' ر<ید %ا(ت-م و ت$+ ! yAوt mا1 () ,Kا1 ( ,Kاff* uffنعم و EFل* نا2' u!ر" رد ,t
د'د uم +ر u$راف ) ! mا1 ها<ن / mا* )!
u!و1 ( #+ 0 ا!و* 0 و 0 &!و* 0 نعم ,! wول@3 نا!# رد u 0 %داع$ ) 0 wونعم و wدام ( uی+ر+د /uت>P8وB ) wورB+ و wویند ( uت2ffس QوB /
) uسنا8 QوB ( wریB ,! تPا" / ) u$را3 wا@مان ها<ن - d - *$. !( دff"ر هروf$ IW Nم /تf$+ هدمآ انعم نی2' ,! م' دی0م نآر رد ) &" (
,یآ '- !
u0!و1 ( u!ر" EFل* 0 uK3و* 0 Cوff* نتB+دن+ و ندرt ;*آ 9و`سم ,t uسt uنعی uماffnن ) wراff0Fن+ ( تff$+ ! ,ناff>3و* رد uماffnن uffO>8
ت$و+ هد@" ر! Cو* ;*آ ,FیXو ,t ;*ر+ ! ت$+ هد8 u!ر" در+و uنا2N" utر* Uیر1 #+ +Wر'اX !
دو1 ( ,2لt #+ 0 دو1 / دو* / دوا* 0 uنعم ,! wول@3 نا!# رد ,t 0 دنل! هوt 0 رد ,t 0 ت-*در# uنید باتt ت-ی 0 ت$+ هدمآ م' ) ها<ن 0 wاff@مان
u$را3 -0 d - *$. !( نآ u!ر" Y2ج 0 د+و1+ 0 ت$+ !
ت$+ هدمآ م' دی0م نآر رد ! v+رع8 هرو$ IW Nم ) '/ ( ,یآ /" 0) ! میnعل+ دوsلاt ( 0 دنل! هوt دننام ( 5ud-ha-skac wا@مان ها<ن
u$را3 1 d - *$. )!
رو1 ( هوt 0 رو1 !0 تfسین ن8ور IW عف Hان نی+ uنا!# ,-یر ! تf$+ ملfسم ,ffKنآ ) Hوf2" روffO* [IB ,ff! ( نffی+ ,ff2لt 0 uf!ر" 0 اffی Gتffسین
uیا(یرفآ - usP ) wرOم - uما$ ( wدو@ی ای و ت$+ / wرP" () uما$ ( ت$+ ! تff$+ داffی# مff' نآ ندوff! u]ایرآ و wول@3 9ا2ت:+ uلو )! اff<ن !
0 رو* /0 wو uنعم ,! ن+رو* / دنمورین / هریR و ر*ر! (! رو* نینK2' و د+hن €ر* Hدرم uنعم ,! اWن2J / /نودffیرف دffن#رف ,ff$ #+ uff•ی {روff*
3 رP2غیی3 qون %ر_: ,! ت'اP8 u! Q+ ,ناسف+ ,t /نیم# ن+ری+ kرL! ها8دا ) r ( تسین /و+ ن+دن#رف ,$ و !
هرو$ Hان اWن2J $' هa+و ,t ت$+ نآ Tلاج و تس' م' دی0م نآر #+ 0 نی* 0 هدffمآ wوfل@3 uf$راف #+ /uنآر هرو$ نا2' رد م' ری0ن+ uنعی
ت$+ ) ! ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف 0)!
,2لt 0 رو1 0 اW"و20م &# ت$+ هدمآ دی0م نآر رد را! ! هر(! هرو$ IW Nم ) ' ( ,یآ /" ,یآ و -" ن+ر<ید و !
uن+رو1 ( u!ر" EFل* 0 uن+رو* 0 ن+رو* Hدرم #+ uنعی ( ن+وffن" ,ff! ,مان'اff8 رد ناff-مان اff'را! ,fft /wLfftرم wای$آ د+hن uیایرآ wا' €ر*
ت$+ هدمآ /uن+ری+ wا' uیایرآ wاPر ! ناتسtر* Hدرم #+ /€ر* ) Iعف ,t تff$+ تffسینو2$ نیA وLج نآ #+ u->! W !( ,ff! ,ff2لt نffی+ uff!ر" رد
uنعم 0 wر!ر! Hدرم / uنا!ای! / u-:و ) 0 مید €ر* 6]اP u_ع! 6Nم ( ت$+ هدمآ !
wرو1 ( uنعم ,! u!ر" رد 0 u-:و ) 0 ا<ن ! uن+رو1 )!
cو1 ( uنعم ,! ,2لt نی+ u!ر" نا!# رد 0 ;ی+رآ 0 لt ,f! ,ft uPfی0" ت'اPf8 اf! ufلو Gت$+ هدمآ نی]L* و ,f2 0 cوf* 0 uf$راف ) ناتf$+ رد
نا$+رB ( ت$+ دای# /د8ا! wول@3 #+ ودر' ,-یر ,•نآ 9ا2ت:+ /در+د ) میراپ$ uم نا5دنیآ ,! +ر رت-ی! %ا(ی()* )!
Qو1 ( uنعم ,! u!ر" رد 0 ,تB+ 0 ندرt ! ,ff2لt اff! نآ yffیدLن رایffس! ت'اPff8 ,! ,جو* ا! uلو 0 Qوff* 0 uیاتff$و+ ناff!# رد ) اff<ن 0 ! wاff@مان
u$را3 -0 d */& ( و jیرا* رد wر+دم+د ,(!ا$ &# /ن+ری+ مید &ن'رف رد %ان+وی: و ا' ناسن+ ندرt ,تB+ rوJوم و ن+ری+ ,لا$ ر+L'
در+د رت-ی! Qواt ,! #این ,2لt نی+!
نافو1 ( نا2' #+ 0 نافو* 0 هروff$ IW Nم /ت$+ هدمآ را!ود م' دی0م نآر رد Gنآ uیایرد ,A و u]+ر)\ ,A /ت$+ دا!در5 uنعم ,! ,t u$راف
[+ر"+ ) % ( ,یآ &"" !
دنتffس' uff$راف ,t هریR و &نF* هa+و 6Nم /ت$+ ر* wو T*+رم ,! نآ ندو! u$راف uلو Gت$+ uنیA نافو* هa+و ,t دن+ هدرt روO* u_ع! !
) ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف 0)!
رامو1 ( نا2' #+ 0 رامو* 0 ای و نا'ا8دا3 نامرف اWPلاR ,t دنل! ,ینI"+ /uنDو1 ,مان uنعم ,! /u$راف 0 ری*ا$د 0 uffنید ) uffنید wاff@!اتt 6ffNم
ناییت-*ر# / هریR و نایدو@ی ( دو! 6ما8 +ر !
wو1 ( uنعم ,! wول@3 u$راف #+ 0 آود / ا*ود / را!ود ) 0 ا<ن ! روسفور3 uسیل<ن+ ,2جر* ا! دی0م نآر اff! ه+رff2' /uناتffسtا3 uffل" دff2:+ رffیم
wدLffی اffیو3 ffV+ تffیآ Hوff:رم ریffسF* ) ناتffسtا3 مffی(م ( رff01 uداff\ داتff$+ uffنی*D EffFل* و - Hوff$ CاffA - 6ffینام - نffیپیلیف ! (:ational
bookstore) '#&# wدIیم - d /-$ !
,2لt نی2' /Lین uسیل<ن+ 6Nم ر<ید u]ایرآ wا' نا!# رد 5wice (( را!ود ( دور uم راt ,! ! ,2لt 0 wو1 0 تff$+ هدffم+ م' دی0م نآر رد !
ا'ا1 هرو$ IW Nم ) '# ( ,یآ &' ! ت$+ رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م !
,Pی1 ( ا! دای# 9ا2ت:+ ,! /رOم رد uنات$ا! ر@8 Hان u!ر" EFل* 0 ?P* ) 0 تf$+ نآ #+ مf' ?نوff* ,fft ?ffP* و نوf* ناf2' ( /ناf$+رB ناتff$+
در+د u2$+ و u>یرا* ,s!+ر ! انوی رد u2ید wر@8 Hان تس' م' ن ((5hebes) دff'دیم نا-ن +ر ,2لt نی+ u]ایرآ ,-یر ,t ! ,ff! ,جوff* اff!
دن+ هدرt %رجا@م رOم ,! cراف lیلB ,نا'د #+ و مید ن+ری+ نtا$ uما$ د+hن #+ /رOم wا@نو"رف ,•نی+ ) ا<ن ! نا@ج ند2* رد ن+ری+ م@$ (
!+ر /دنتس' د+hن uن+ری+ uنعی /u]ایرآ ن+رجا@م Lین ا@ینانوی ,•نی+ و دوf8 uffم ر* ن8ور ا' م$+ ,s ! uffنعم 0 ?ffP* 0 ,f2لt اf! 0 تfسP* / u'اffP* /
uن+ریو 0 در+د w+ ,-یر ,s!+ر /u$راف ! ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف 0!
ناسلی1 ( u!ر" EFل* 0 ناسلی* 0 ,2لt ود #+ ,t ت$+ 0 6ی* / Iی* 0 uنعم ,! 0 jن / ن$ر / نا2سیر / ,Pن3 #+ ,ت8ر 0 دنوس3 و 0 نآ 0 تPسن uنعی /
ن3 ,Aرا3 ,! ندو! بوسنم دیآ uم /u5دنسیر و ,P ) ! /هریR و QدI<ن! و ناتسtا3 و دن' رد #ون' 0 ,Aرا3 0 +ر Qا2 و 0 Iی* 0 دنیو5 uم )!
اf3 mاf$ ا* Qود #+ /دنا8و3 uم +ر ند! Hا2* ,t ,ن+درم دنل! و دا-5 cاPل u"ون #+ ت$+ %راP" ناسلی* ای ناسلی1 ) رf$ اf* uتf: هاf5 و ( 6fNم
ا(یرفآ 9ا28 Hدرم wا3 ا* ر$ cاPل ) هریR و ?نو* /;t+رم !( ,ff! ,یPff8 u$اPل 0 هداffP}ل /0 اffP / yffی ,فاffJ+ ,ff! /uff!ر" دffنل! wا@ff$اPل اffی و اffP"
0 Qو3ر$ 0 cاPل ,! 6Oتم هIt ای / !

» = فرح»
درا~ن
» _ فرح»
دورP" ( ,2لt w#ا0: EFل* 0 ا' ) دورا! 0 uنعی 0 &نF* 0 اff! Hرff5 ,)ل$+ ای و wدور ! cدff: uffلو H+ هدffیدن uff$راف wاff' &ffن'رف رد ,ffAر5
,2لt ا! ,t ت$+ Tنا0نی+ 0 %ورا! 0 u!ر" ,! ,t u$راف 0 دورا! 0 ,fKنآ uffنعی Gدر+د ,fs!+ر /دوf8 ufم EFل* 0 دوراf! 0 نیff-*آ ,)لf$+ Gتf$+ w
) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
,t دو8 uم wروآ دای اWن2J 0 ا' 0 [ر: yی 0 =یرع* ) 0 uff!ر" رد HD =ffل+ 6ffNم ( wرد ناff!# رد و دوff! wوffل@3 ناff!# رد ,fft تf$+ / uf$راف
ت$+ ,تفر نی! #+ /w#ورم+ ) ا' 6Nم ( دام - ن+ ( ن+د2' / %+ر' / ناتسtا3 رد ا3}ر' / هرffیR و ;نماffBا' ! wرPff" ناff!# رد / #وffن' ناffیدو@ی
0 ا' 0 6Nم دور uم راt ,! 0 L*رآ ا' ( ŒرD+ ( نیم#ر$ / یR و رو-t هر )!
T0" ( wول@3 ,2لt #+ 0 T0" 0 uنعم ,! 0 Tی0" / Lی<ن+ ت(<8 / هریR و ا$آ هL0عم ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان 10 d '& - و T0" ,2لt
دی0م نآر رد اW"و20م نآ ر<ید %ا(ت-م '% ت$+ هدمآ را! ! ا<ن ! =@t هرو$ ) &. ( %ایآ - و /" ن+ر<ید و !
,2لt نی+ u!ر" %ا(ت-م 0 V+ vا8 ام uل+ 0 ت$+ دای# !
نی0" ( ,2لt بر} عم wو 9ا2ت:+ ,! 0 نی5آ 0 نت>یمآ uنعم ,! /u$راف / ندولآ / ندرt bول>م / مf' اf! =fلت>م LfیA دfنA اfی ود ندرft u1اf
6Nم Gت$+ : نی5آر'# / نی5آ &-م / هریR و نی5آ رPن" ! dوffOB ,ff! /ت$+ انعم نی2' ,! Lین u!ر" رد 0 رffی2B ) 0 و بآ و درآ#+ u1وffل>م
هریR ( نان / نان نآ #+ ,t yیt /نیری8 () u$راف €اt cake)/ دن#اfس! رf<ید €+روfB ای و ,ت8ر هوI" ,! ! /,fنی0" نآ uf!ر" %ا(تf-م
ت$+ هریR و نو0عم /ن0عم!
,!ر" ( هد8 u!ر" EFل* 0 ,!+ر} + 0 uنعی /u$راف رد 0 wرا5 0 .ff$و* &ffنج رد هاff5 و رفاffسم و راff! 62: w+ر! ,t ,BرAود wر+و$ /,نودر5 /
دور uم راt ,! /ا3 Lی* ناP$+ ) هریR و ها8 رایا-B /Qویر+د /Qوروt u<نج wا' ,!+ر} + 6Nم !( ,•نی+ ,! ,جو* ا! 0 oرffA () ,ffBرt / +رff•A (
دو! ناین+ری+ %ا"+رتB+ نیلو+ #+ u•ی ) ا<ن ! ,ersian wheel) د8ا! u$راف م' ;2$+ u2@م ,لی$و نینA yی ,•نی+ ) تیراff" ن+ر<ید و
دنری<! ( تسین uتF<8 •ی' wاج ! 3 /دن' Hدرم م' #ون' QدI<ن! /ناتسtا ) دندو! uن+ری+ u]ایرآ نیرجا@م ,t ( uffم هدیff-t وا5 ا! ,t wرا5 #+
دننt uم هداFت$+ wدای# ر+د(م ,! /دو8!
نی8ام ,! دن' هرا ,P8 Hدرم اWن2J 0 wرا5 0 ((car) %ا2لt Gدنیو5 uم 0 راt 0 / 0 %راt 0 و 0 %ویراA 0 (charot/ cart/ car) رد
u]ایرآ wا' نا!# ر<ید و uسیل<ن+ ,2لt ا! ,2' / 0 wرا5 () 0 ,!+ر} + ( ت$+ bو!رم uن+ری+ ) دو8 uسیل<ن+ و u$راف wا' &ن'رف ,! rوجر )!
lفر" ( u!ر" EFل* 0 lفرR 0 دن+ ,تF5 م' lفرt /,نمرد ,یP8 uنا!ای! ت$+ u'ای5 Hان /u$راف !
رPن" ( u•ی /دور uم راt ,! uنعم ود ,! رPن"#ورم+ u!ر" نا!# رد 0 وP'ا8 0 uیوP8وB هدام uنعی ,ff! %ولاff8اt اffی رPffن" u'ام هدور #+ ,t
دنروآ uم ت$د ! نآ ,! uیا3ور+ wا' نا!# رد +mbergis دنیو5 uم ! دff8ا! ,ت8+د uیایرآ ,-یر دیا8 uلو /دنن+د uم u!ر" +ر نآ ا' uلیB
) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
uنعم ,! u!ر" رد رPن" اWن2J 0 راPن+ 0 EFل* uنعی /تس' م' 0 راPن+ 0 u$راف ) ر@8 6Nم دو! ناینا$ا$ wولی$ و ها5 ,لR ,t m+ر" رد راPن+ ( و
u!ر" ,! +ر هریR و wرا0*ر<ید راPن+ ر' ای 0 رPن" 0 دننt uم EFل* م' ! تسین u•8 •ی' نآ ندو! u$راف رد %رو\ نی+ رد !
Uع(" ( ,2لt هد8 u!ر" EFل* 0 yع•" () 0 ,•" ( ت$+ |It ,! ,یP8 /هدنر3 u"ون ,t u$راف رد !
رتن" ( u!ر" EFل* 0 رتن+ 0 دننt uم هداFت$+ ر+و1+ +د+ و ;یا2ن w+ر! نآ #+ ا'#ا! رتن+ و ت$+ Qو'ا! نو2یم u"ون ,t u$راف رد ! u!ر" رد
ت$+ هدو! uنامر@ و ,ناسف+ نات$+د yی نامر@ ,t ت$+ uO>8 م$+ ) ت$+ دای# هa+و نی+ u!ر" %ا(ت-م )!
Hدن" ( u!ر" EFل* 0 H+دن+ 0 ,! [ورعم تBرد u"ون 0 uلی#+ر! تBرد 0 0;ra<ilwood0 ( ا<ن ! u$را3 wا@2ن+ -0 d "' )!
رای" ( دو8 uم 9ا2عت$+ uنعم ود ,! u$راف و u!ر" رد ! & ( y)م uنعی رای" / رایعم / رff<ید و I1 uffOلاBان و uffOلاB نآ ا! ,t ه#+دن+
دننt uم wری5 ه#+دن+ +ر %+ر'+وج ! تسین Hولعم ام w+ر! ;ندو! u$راف ای u!ر" رد uنعم نی+ ,! ) -ی! %ا(ی()* ت$+ H#D رت )!
ام+ 0 رای" 0 uتف uنعم ,! / uB+ / #+ رای" ,-یر %رو\ نآ رد /ن+در2ن+وج و ن+رای" 0 رای+ 0 uنعی ت$+ u$راف 0 راtددم / راfft y2t / uماff:
ن+دن2تسم و ناسt u! /ن+روای u! /نامولnم 0 ت$+ wول@3 u$راف %رو\ نآ رد/ ) ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان -0 d /# )!
» _ فرح»
uنا!اR ( B ,جرا3 u"ون نآ ,! ?یل<ن+ رد ,t بوRرم و بو cashmere دنیو5 uم ! #+ uffلو H+ هدffیدن متff$د Hد wاff' &ن'رف رد ,Aر5
تس' نآ ندو! u$را3 9ا2ت:+ /هa+و نی+ w+د\ هوI" ,! u5دنسیر تعن\ و uن+ری+ uفا! ,Aرا3 u>یرا* U!+و$ ) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !(
دو8 uم EFل* م' uناPR!
راR ( * /دای# 9ا2ت:+ ,! u!ر" EFل 0 9اR 0 دff8ا! wوffل@3 ;لff\+ دیاff8 و دffیآ uffم دff8ا! ه#اغم نا2' ,t ) تff$+ H#D رتff-ی! %اff(ی()* !( اff<ن !
دی2" &ن'رف 0 9اR 0!
تR ( ت$+ ندوt و ن+دان uنعم ,! u$راف رد ) ا<ن ! دی2" &ن'رف ( ت$+ هدمآ =لت>م uناعم ,! u!ر" رد ) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
[+رR ( ,2لt هد8 u!ر" 0 [اRر+ / ر+ باR 0 uنعم ود ر' ,t u$را3 0 بآ ,"رج / بآ =t 0 دن'د uم ) ا<ن ! [رR / ,فرR )!
نا2' u!ر" رد m+رR w#ورم+ uنعم 0 بآ oرA 0 نآ ,! #ون' ,t ت$+ u$را3 4ersian wheel ای 0 u$را3 بآ oرA 0 u•ی ,t /دنیو5
ر-! %ا"+رتB+ نیلو+ #+ () ناین+ری+ ( هدو! ا'ر+Lت-t ,! uنا$ر!آ w+ر! ,ناBدور رانt رد ت$+ ) ! %ا2لt 0 oرA / +ر•A 0 و oرfft /wدن' رد
نی2' #+ m+ر" د+دغ! رد ,Bرt 0 oرA 0 ت$+ u$را3 )!
9ا!رR ( نا2' 0 9ا!رR 0 ای u$راف 0 9ا!ر5 0 و 0 نLیL" 0 ت$+ !
6!رR ) ( ا<ن ! 9ا!رR )!
درR ( #+ wا' ,ناB u!ر" رد /uناتس!ا* ,ناB uنعم ,! wول@3 نا!# نا2' #+ 0 uن 0 دنیو5 uم +ر ,تBا$ !
رRرR / رR هرR ( هریR و بآ ا! نا'د wو-تس8 /نا'د uیو-!آ /ندرt هرRرR نا2' ! نوffA uffلو ,ffتF5 uff!ر" +ر نآ دffی2" &ffن'رف ,ffAر5
0 +د\ [ر: ( 0 رRرR / دff8ا! w+ ,نایمرواB 6+د: ای و uلل2ل+ نی! دن+و* uم نی+ر!ان! ت$+ هریR و 6غلR ) ! ,ff! ,جوff* اff! ,fft dوffOB ,ff!
6Nم نآ نیس3 و نی-ی3 %ا2لt 0 هرRرR 0 یر jن دو8 ,جو* دنتس' u$راف ود ر' ,t uس ) ! uیاffیرآ ناf!# yfی ,ft م' uسیل<ن+ نا!# رد - uffن+ری+
ت$+/ =argle تسین ا@ن* u!ر" د8 Hولعم ?3 /دنیو5 uم)!
[رR / ,فرR () ( ندی8ون w+ر! ت$د =t بآ ( ,2لt ا! wو 9ا2ت:+ ,! بآ ,"رج yی 0 [اRر+ / باRر+ 0 uنعم ,! /wول@3 نا!# رد 0 wوج
بآ 0 $+ bو!رم ت ) ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان -0 d *// نینK2' و 0 دی2" &ن'رف 0 0 باRر+ !(0 آر رد هa+و م' دی0م 0 ,فرR 0 %ا(ت-م و
ت$+ هدمآ را! ود /نآ ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( ,یآ '*- !
,فرR ( بآ =t yی / بآ ,"رج ) ا<ن ! [رR )!
lنفرR ( ا<ن ! lفر" ( ت$+ u-:و های5 u"ون !
mونرR ( u!ر" EFل* +Wر'اX 0 انرد 0 ت$+ دنل! و €#ان ندر5 و #+رد wا'ا3 w+ر+د ,t ت8و5 9I: هدنر3 نا2' ! ,ff2لt ,ff! مff' wدای# ت'اP8
crane در+د ت$+ نآ uسیل<ن+ و uیا3ور+ Hان ,t ! تffس' ;ندوff! uیاffیرآ نا•م+ 9ا: ر' ,! ! تf$+ H#D رتff-ی! %اff(ی()* ) ! نآ uff!ر" Yff2ج
ت$+ Uین+رR)!
UینرR ( mونرR ( [ورعم هدنر3 /انرد ) ا<ن ! mونرR )!
نیرR ( ,2لt ا! +Wر'اX 0 نرR 0 د8ا! ,ت8+د w+ ,-یر ,s!+ر u$راف ! uنعم ,! u!ر" رد 0 y-B ری2B 0 اffی و 0 yff-B 6ff5 / 0 هرffیR و oوffلt
ت$+ هدمآ!
•اسR ( u$راف #+ +Wر'اX 0 اسR 0 uنعم ,! 0 امرB هروR /0 9اt wامرB / ت$+ انعم yی ,! u!ر" و u$راف /نا!# ود ر' رد هدی$ران !
EیلR ( نعم ,! ,یامر3 u ) هریR و wاA 6Nم ( uنعم ,! رت-ی! u!ر" رد و 0 تF$ / تف# / ت8رد / ,تس! ) نوB 6Nم /( ,ffت>ل / رPتff$ / [IB ,ff!
u•!آ ای و Hرن ! wول@3 هa+و #+ نآ 6\+ wو 9ا2ت:+ ,! 0 hیلR / نhیلR / هریR و hیرR 0 دیآ uم ! ,ff2لt +Wر'اffX 0 lffیلB 0 Hدرffم TلاffR ,fft مff'
دنن+د uم u!ر" ) در+دن u!ر" 6\+ uلو ( ,2لt نی2' #+ Lین 0 hیلR / نhیلR 0 uنعی 0 هر} B / بآ lیلB ,* wDو 65 0 ت$+ هد8 Uت-م ) ! %ا(ت-م
ت$+ رایس! u!ر" رد EیلR ,2لt)!
,2لt اWن2J 0 EیلR 0 uنعم ,! u!ر" رد 0 uت>$ / wدن* / / تنو-B / تس' م' هریR و ب+^" ! ,ff2لt نffی+ uنعم نی+ ,! ) ;لf\+ DW اff2ت:+ ,fft
ت$+ u$راف ( 0م نآر رد دی &" ت$+ هدمآ را! ! نا2(ل هرو$ IW Nم ) "& ( ,یآ '* ن+ر<ید و !
6غلR ( ر<ید %اعیام ای و بآ ندی8وج /اRوR /,لغلR /اRوR و رو8 w+د\ ! نا2' #+ 0 6غلR / ,لغلR 0 uنعم ,! u$راف
[IR ( ,ت$و3 ) هریR و ری-28 [IR 6Nم ( دن+ هدن+وB u!ر" +ر نآ ن+ر<ید و دی2" Hو:رم ,Aر5 ) ا' uن+ری+ ام wوغل %ا'اPت8+ uلیB 6Nم
u!ر" هرا!رد ( ,2لt دی2" Hو:رم دوB دع! .B دنA uلو 0 uتFلR 0 uffنعم ,ff! ,fft هدروآ +ر u$راف 0 : ,fft رff<ید ن+وffی: اffی و دنFff$و5 تff$و3
راپ•ی ,A () ر+و [IR ( دننt +دج و+ ند! #+ yیB 6•8 ,! و ) !0 ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف -0 d .*& )!
ندرt uل'+ دوB و دنF$و5 6\+ ,•نی+ ,! ,جو* ا! Dا: 0 ا'L! 0 وff* /دنتBومآ تیر-! ,! ;ی3 9ا$ ر+L' هد رد ن+ری+ Hدرم +ر ن+روناج ریا$ و
620م نی+ #+ ن+و>! 6OFم pید: دوB9
=لR ( ت$و3 / ,ت$و3 ) <ن ا ! [IR ) !( %ا(ت-م 0 [IR 0 و 0 =لR 0 ت$+ رایس! u!ر" رد )!
u0!ر" ( u!ر" EFل* 0 uج ,!+ر" / ufA ,!+ر} + ( 0 اffی wر@ff8 ,•ff8رد اffی و uf<نج oرfA ود /,ff!+ر} + ندffن+ر 9و`ffسم /ufA ,•ff8رد /uKیراff5
هریR و w#روا-t ! ت$+ هد8 م' u!ر" در+و uنا2N" utر* نا!# Uیر1 #+ ,2لt نی+ +Wر'اX !
,نا>!ر" ( uنعی 0 B ,!+ر} + ,نا 0 نffی+ +Wر'اffX G,ff!+ر} + yffا*+ Gت$+ ر+د Qو3ر$ و ,تفر5 ر+ر uA ,•8رد ای و نیرفاسم ,t u]اج /,•8رد mا*+ /
ت$+ هد8 u!ر" در+و uنا2N" utر* Uیر1 #+ م' ,2لt!
,ی!ر" ( ,•8رد /wرا5 /,!+ر} + ) ا<ن ! ,!ر" / ,!+ر} + )!
Qر" ( ,2لt نا2' #+ 0 Qر" / ای8ر" / Qرآ / ای8ر+ 0 $و+ نا!# رد uنعم ,! /ت$+ wول@3 و u]ات 0 u'ا8دا3 ت>* /0 ها<یاج / مff@م /Dا! wاج
هریR و ت2n" ا! و ! نای!ور} t و 9اعتم دنو+دB u$رt Gدنن+در5 uم +ر ا' نا2$آ و ا' نیم# u'ا-ن'ا8 ,t /+دB نا<ت8رف ها<یاج /u@ل+ Qر"
نی!ر} (م ,•]Iم و ا' نا2$آ ! Qر" %ا(ت-م #+ هریR و ;]+ر" /;یمر" %ا2لt ) ر+ Q ( دنتس' u$راف !
Qر" ,2لt دی0م نآر رد () Qر+ ( اWŽ"و20م نآ %ا(ت-م و "" =$وی هرو$ IW Nم /ت$+ ,تفر راt ,! را! ) &' ( ,یآ &## ن+ر<ید و !
[رR / ,فرR () ندی8ون w+رر! ت$د =t بآ ( ,2لt ا! wو 9ا2ت:+ ,! 0 [اRر+ / باRر+ 0 uffنعم ,ff! wوffل@3 ناff!# رد 0 بآ wوffج 0 bوff!رم
ت$+ ) ا<ن 0 ! 3 wا@مان u$را -0 d *// / دی2" &ن'رف نینK2' 0: باRر+ (0 هa+و دی0م نآر رد 0 ,فرR 0 ت$+ هدمآ را! ود نآ %ا(ت-م و !
هر(! هرو$ IW Nم ) ' ( ,ی+ '*- !
نایر" ( Tغل اWن2J Gدور uم راt ,! انعم نی2' ,! Lین u$راف رد و /,ن'ر! و ت>ل uنعم ,! u!ر" رد 0 uناfفر" %ای"ا!ر ,-ن'ا8 0 /ن+رfی+
ا! /دای هدن# تس' م' uن+د2' نایر" ر'ا1 ا! ! هa+و ,t ا0نآ #+ uلو 0 رو" 0 دنوffس3 و ,ffن'ر! و ت>ل uنعی هر$ u$راف رد 0 نآ () 0 ر]ا2ffJ
i>f8 Hوf$ هراf8+ ( تf$+ uf$راف نffیرید هدf"ا Lfین ) ناfاB 6fNم / ناf'ام / ناماf$ / هرfیR و ناf<'د ( ,ft در+د ناf25 Tناf0نی+ 0 ناfیر" 0
0() رو" ) نآ (0 6Nم Qر<ید ,(ت-م %ا2لt Hا2* و 0 wرا" 0 دنیآ uم wول@3 6\+ yی #+ ,2' /هریR و ) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !( ,جوff* :
%ا2لt ,! اWFsل rوJوم نی+ هرا!رد uفاJ+ %ا(ی()* w+ر! 0 رو" / %رو" / %ر 0 دو8 rوجر ن+ر<ید و دی2" &ن'رف رد هریR و !
u0-s" ( نآ u!ر" EFل* 0 u0-*آ 0 ;*ر+ رد u<نج wا' qI$ ;* • 9و`سم uنعی ! ,t uسt ندرt ;*آ نامرف ) هریR و yنا* /Cو* ( uم +ر
دنt uم 62" QدوB ای و د'د ) ! ت$+ هد8 u!ر" در+و uنا2N" utر* Uیر1 #+ م' هa+و نی+ +Wر'اX )!
تیرF" / ,تیرF" ( ,2لt #+ 0 هدیرفآ 0 uffنعم ,ff! /میدff uff$را3 رد 0 ufن}ج mوffل>م / وffید / uیDوffی' wور تff8# دوffجوم / هرffیR و 9آ !0 اf<ن !
0 u$را3 wا@مان 1 0 d - &" ) ! ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م )!
ت$+ هد8 رtƒ م' دی0م نآر رد ! 62ن هرو$ رد IW Nم ) '% ( ,یآ "- !
میراF" ( هد8 u!ر" EFل* 0 نیرفآ 0 uنعم ,! u$راف رد 0 نیس)* / نس:+ /9 تنس:+ /9 ,! ,! 9 هرffیR و ,(!اسم نا5دنر! Uیو-* ت@ج /هریR و !
هa+و u!ر" رد نآ ,! ,یP8 ر<ید EFل 0 j!} j!} 0 ) ufل" %ر_: ,! ریدR رد ر2" ,t ) r ( ,f2لt #+ و /تfF5 ufم داf! €راfPم 0 ,f! ,f! 0 uf$راف
ت$+ هد8 بر} عم !( هa+و هریR و u8دI<ن! /uناتسtا3 /wدن' wا' نا!# رد ه#ورم+ 0 Qاff! دا8 ( Qاff! هاf8 /9 Qاf! داf8 9 نffی2' #+ هرfیR و
u$راف uنعم و 6\+ / ت$+ هدمآ 0!
( ,2لt 0 میراF" 0 wا@!ر" نی! رد رت-ی! uffن+ری+ u'اff-ن'ا8 تموff•: و ریPt Qویر+د .$و* رOم ~تف نام# #+ دیا8 ,t /در+د {+ور wرOم
ناین+ری+ #+ رFن u$ +Wدود: ,t HI$+ #+ دع! م' ای و /د8ا! هدنام () ا' uنا$+رB ( saracen تموff•: رffOم ,ffل2ج #+ /اff(یرفآ 9ا28 ر!
t #+ /u!وی+ نیدل+ qI\ هد+وناB ا@نآ نیرتفورعم ,t /دنت8+د دو! uن+ری+ ن+در !( مل"+ V+
نا2" ( #+ u•ی ,t /cراف lیلB ,نا'د ت2س رد Y+و نا2" €رو-t 0 u3+ر*ا$ 0 ا' () هدناff-ن تff$د نا2tا: ( #+ 6ffP ن+رffی+ u'اff-ن'ا8 w
دو! HI$+ ! نا2" Hان ,t ت$+ نآ Tلاج ) jیرا* رد ;یا@مان #+ u•ی ای و ( نام# نآ رد 0 ,Pعt 0 دو! ) 9 عt هa+و ,•نی+ ,! ,جو* ا! ,P ( cube/
cubicle uنعم ,! /u!ر" ,ن /ت$+ uیایرآ ,2لt yی 0 Tع•م ,ناB 0 مید ناین+ری+ د!اعم 6•8 ,t ( ,جو* ا! و /دو! هریR و wرمو$ /uمIی+
,! 0 ت-*ر# ,Pعt 0 yی ,•نی+ 9ا2ت:+ /هریR و دی-2ج ت>* رد 0 دPعم 0 داffی# /تff$+ هدوff! مff' HIff$+ #+ 6P نا2" رد u]ایرآ ,Pعt ای و u$را3
ت$+!
wرا5#ور yی نا2" Hدرم اWن2J $# > م' #ون' و /راP* uن+ری+ ای و دندو! uن+ری+ $ > ,تF5 ,! و دنتس' نانA رت-ی! ای 0 u$د(2ل+ 0 jffیرا*
نا2" ت>تیا3 Hدرم ;ی3 9ا$ د\ و ر+L' اWPیر(* uنعی/wدIیم م@ن نر ا* /[ورعم ?یون () .(ffسم ( %+ yffسم ( uffم ,2لاff•م uff$راف ,ff!
$ م' #ون' و Gدندرt و /د8و3 uم u-نما>' نا'ا8 ,ما2" و cاPل نا2" ناsل 0 ر0نB 0 ا' uنا2" ر<ید و و+ ر2t ) هریR و ا' uن2ی و ( #ون'
ت$+ نات$ا! ناین+ری+ ر0نB نا2' ! نا2" ها8 م$+ /نآ ر! هوI" 0 cو!ا ( cو!اt ( هواt #+ ( wواt ( داP ( ut ( ایt / ایt ( cووا•یt
uنعم ,! ,2' ,t دیآ uم 0 ها8 / ها-ن'ا8 0 رد ت$+ wول@3 نا!# ) ! ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان -0 d ''#/'&- )!
ت$+ Tلاج uلیB نا2" م$+ دوB ام+ و ! uff$راف ,ff2لt #+ Tنا0نی+ هدی(" ,! /در+دن u\اB uنعم u!ر" نا!# رد ,t نا2" 0 ناffمو' / ,ناffمو' 0
uنعم ,! /هد8 ,تفر5 0 بوB ناسن+ / ;یدن+ €ا3 / ;یدن+ yین / ه+وB ریB ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان 1 0 دن' CاA - d &%" )!
%ان ( ,2لt نا2' 0 %ان 0 ن+وff* uم /u$ان8 نا!# و u>یرا* 6]Dد ر1اB ,! uلو ,تسن+د u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5 Gت$+ u$راف رد
ا! %ان ,t تF5 0 %انt ( ندنt 0 و u$راف canal/ chanel ت$+ bو!رم هریR و uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ ر<ید wا' نا!# رد ! نوA اWن2J
rرت>م دن+ هدو! ناین+ری+ نا@ج رد %ان ) ت$+ رایس! ,ل\اف بآ ا! +ر بر" و (9 تffغل #+ ,fft د# نffی(ی ,ff! Tffیر uff2ل" cدff: ن+وff* uffم +^ffل
0 %انt 0 ت$+ هد8 6یدP* %ان ,! ) ر<ید %ا2لt uلیB 6Nم ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !( ت$+ رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م !
نامر@ ( ول@3 uنعم ,! /ت$+ u$راف نامر@ نا2' uffنعم ,ff! رتff-ی! ,ff2لt نffی+ ه#ورffم+ uff!ر" رد Gر+و متff$ر /rا08 /ریلد /ن+ 0 HداffB 0 و
0 ,مداB () 0 ,نامر@ ( دور uم راt ,! هریR و ,ناB رایت$د و ,ناB تFلt !
,(@ ( نا2' #+ 0 ها ها 0 +وآ ا! هدنB /+د\ر3 و دنل! هدنB uنعی /u$راف ) ! Sتff$+ هدرfft ,یراff" +ر تffغل نی+ wر<ید #+ yی H+دt Dا: نIاff"
دنن+د)!
#او ( u!ر" EFل* 0 #ا(F 0 w#ورم+ ن+ری+ ,! ناییایرآ ها5دورو ! wاff' هوt 0 [اff 0 ,مان'اff8 dوffOB ,ff! uیاffیرآ wاff' ,ناffسف+ رد ! ,ff2لt
0 =@t 0 ددر5 uم ر! uیایرآ تغل نی2' ,! م' u!ر" رد ! هریR و uسیل<ن+ wا' نا!# رد 0cave0 ت$+ ,-یر نی2' #+ Lین!
@t هرو$ دی0م نآر رد = ) &. ( ت$+ هدمآ را! ;8 اW"و20م /نآر رد ,2لt نی+ %ا(ت-م !
lنلو ( %ا2لt #+ DW ا2ت:+ 0 نولو ) lنر 0 درد uنعی 0 هدور 0 lنلوt ای ! ,2لt +Wر'اX 0 نولوt 0 (C?@?:) uنانوی هa+و yی / ت$+ uیایرآ
دنوس3 ه+ر2' ,t 0 lنر 0 ت$+ هد+د 6ی•-* +ر lنلو ,2لt u$راف درد ای !
ن+دنمو ( wوسن+رف ,2لt #+ commandant ;*ر+ هدنامرف /هاپ$ ?ی]ر uنعی /ت$+ هد8 م' u!ر" نا!# در+و ! ا2ت:+ ,t ا0نآ #+ uم 9
#+ uیایرآ ,2لt نی+ دور 0 ر+د نا2t 0 م' uسیل<ن+ رد ,t د8ا! هدمآ u$راف cammande وffن+ری+ ,ffs!+ر هرا!ود /دو8 uم EFل* - uیاff3ور+
دو8 uم ن8ور نآ!
,نو ( u!ر" EFل* 0 ,نو5 0 نامام+ و ناسید ?•" dوOB ,! /ریوO* /9اN2* /%رو\ /هر@A uنعی ! ناf!# رff<ید و uنانوی و uسیل<ن+ رد
ا' ون+ری+ ,2لt نی2' Lین u!رR w - uنعی دور uم راt ,! uیا3ور+ 0icon0!
,ینو ( تf$+ uمور نیدل+ 9Iج دای هدن# Uلsم [را" ها<*رای# ,t ,یtر* رو-t رد u>یرا* و [ورعم ر@8 ! wوf 9اf2ت:+ ,f! 0 ,ینوf 0 اf!
,2لt 0 ,نو ( 0 cد(م هر@A / در+د uیانعم ,s!+ر نی$د(م ) ! ر@8 ,t رو1 نا2' 0 +را•نآ / هر(ن+ 0 هa+و #+ ,ffیtر* ت>تیاff3 0 ,یروff<ن+ 0 uffنعی
ت$+ ,تفر5 ,-یر u$راف نات$رو<ن+)!
wو ( ,2لt /Hو2" روO* [IB ,! 0 wو / %و / wو(م / wو(* / تیو(* 0 مff' uff!ر" نا!# در+و wول@3 ,-یر #+ ,•ل! /دنتسین u!ر" هریR و
دن+ هد8 ) ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان 0 %ا2لt 0 هواt / ایt / wواt / cوواt / cو!ا / داP(یt 0 هریR و 1 d ''# )!
#+ %ا2لt نی+ 6\+ 0 و ایt !!!! ها8 uنعم ,! / دن2*رد / مtا: 0 ت$+ ! wواft اfی wوf Gتلود /%رد /تنsل$ /تمو•: uنعم ,! دا!ایt / هواft
uنعم ,! 0 u'ا8 / u'ا8دا3 / تنsل$ / نا'ا8 uنعم ,! نایt /uتنsل$ / نا2tا: / uناffیt /ن+دffن2*رد ( !اfft Guتنsلff$ /,نا'اff8 cو / cو!اff (
cووا•یt Gتنsل$ /u'ا8 /%رد /ت2n" ( %رد ا! ها8 / داP(یt Gت2n" ( هریR و دنمورین و wو ها8 ) ! +وf(* اWن2J ( تیوf(* ( %ردf
?Fن ر! / wواt ,2لt #+ ;یوB ر! مtا: / wو / هواt ( ,ffن ;یوB نت-یوB ر! ها8 0 cرff* 0 رد دffندرt uffم ,ff2جر* اff' uff_ع! ,fft روff1 نآ
Œر" &*## I$+ jیرا* 9ا$ H !( ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d ''# هریR و !
,2لt دی0م نآر رد 0 هو / نآ u!ر" %ا(ت-م و wو *& ت$+ هدمآ را! ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( ,یآ /" ن+ر<ید و !
راتی ( EFل* 0 راتی5 0 تغل #+ ,t u$راف 0 تی5 / اتی5 0 uنعم ,! 0 &ن'آ / نتB+ون 0 uیایرآ wا' نا!# رد () ون+ری+ - uیاf3ور+ ( آ ufم دffی ! رد
ت-*ر# wات$و+ باتt 0 ا@*ا5 0 ,2لt نی2' #+ دنتس' ات$و+ wا' ت2س نیر* u2ید ,t uP'^م راع8+ uنعی 0 تی5 / اتی5 0 تff$+ ! رد مff' #وffن'
هریR و u!ا0ن3 /ودر+ /wدن' wا' نا!# 0 اتی5 / انتی5 0 uنعم ,! 0 u5دن#+ون / #+وآ و #ا$ 0 ت$+ !
ری ( ! uلو دن+د uم u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5 Lین ,2لt نی+ /u$ان8 نا!# و u>یرا* 6]Dد , 0 ,Pت-م و برعم 0 د$ر uم رnن ,! ! DW و+
دند8 {+ر>ت$+ و =-t هریR و نا0یا!رƒآ /نات$#وB U1انم و ن+ری+ رد را! نیلو+ w+ر! jیرا* رد تFن و uعیP1 ری ) uf! uf! Qر+Lff5 ,! ان!
ن+ری+ نا2یل$ د0سم ,(sنم رد نا@ج uتFن هاA نیلو+ uنا@ج u$ - هرا28 هاA & 9ا$ رد &.#- د8 Hا0ن+ wدIیم ! رPماff$د u$ u! u! '#
1 '##- )!
&نر نآ ,! ,t ت$+ ا' بر" EFل* نی+ و uما$ ا* در+د uیایرآ &ن'آ ری ,2لt EFل* اWیناM 0 u!ر" 0 د'د uم ) ر@8 6Nم 0 ن+وری 0 ,fft ?نو*رد
,2لt #+ 0 ن+وراt 0 ت$+ هد8 jسم u$راف !( ا<ن ! ن+وری !
b+ری ( ,! ان! ,2لt دی2" &ن'رف ,تF5 0 u!ر" 0 &ن$ ریا$ و cا2ل+ ن#و ;0ن$ د:+و /&ن+د مین uنعم ,! /ت$+ ƒوB‚م uنانوی #+ ,t ت$+
uت2ی wا' ! +رA ?3 ت$+ uنانوی ر5+ DW و+ 0 u!ر" 0 ,ffA و HIff$+ #+ 6P ,A دنت8+دن نانوی ا! u\اB ,s!+ر ا' بر" ,•یلا: رد /هد8 هدن+وB
HI$+ #+ دع! ! + wا' &نج uلو و اff' uیاffیرآ uی+دffج Yffوم رد ;ffی3 9اff$ ن+ر+Lff' و اff' نرff روff-t ود نی+ u<ن'رف .!+ور و نانوی و ن+ری
ددر5 uم ر! نانوی ,ل2ج #+ و ا3ور+ ,! نانآ #+ u'ور5 %رجا@م!
,2لt دوB ,t رو1 نا2' اWیناM 0 cا2ل+ 0 ت$+ u$راف تغل yی () cام ( ا<ن /,$ام 0 ! uf$را3 wاff' Hاffن 1 0 d '/* ( UffP1 اff' برf" و
ندرt ,فاJ+ ا! 9و2عم 0 ا! و =ل+ 0 اf' نآ Sدf8ا! u!ر" نآ ;0ن$ Hان uلو د8ا! ام #+ ;<ن$ ,t دو8 uم رو1 ,A /دن+ ,تفر5 ام #+ م' +ر نآ
دن-•! م' +ر ;ن#و دنن+وت! ,t دنتBان8 uم +ر cا2ل+ ا0t9
ت$+ uنانوی ,t د8 ت!اM م' ر5+ ه#ا* ) تسین u!ر" ?3 ( #+ ا' uنانوی ر<م می$ر3 uم ه#ا* دff@م رff<م و Sدنتffسین uیاffیرآ رff<م Sدن+ هدمآ ا0t
ا' uیایرآ ( ا' نآ هری+ ( Sتسین ن+ری+
ن+وری ( هa+و #+ ,t /ا(یرفآ 9ا28 رد /?نو* u>یرا* [ورعم ر@8 0 ن+وراt 0 دیآ uم ! u>یرا* ر@8 نی+ - u<ن'رف - u2یدff w+ر+د /uP'^ffم
نا@ج ها<-ن+د نیر* ) •ین+وری(ل+ •عماج ( %رجا@م ر1اB ,! و ت$+ ناf$+رB U1اfنم #+ dوfOB ,f! /ناffین+ری+ #+ wدای# د+دع* ) ,ff2لt 6f\+
saracen uیا3ور+ wا' نا!# رد ( دود: ,لا$ تسیود تمو•: و "# ناff)*اف ,ل2ج #+ و ا(یرفآ 9ا28 نا2tا: ن+ون" ,! uنا$+رB ن+دناB
ایناپ$+ ) هریR و ریOن uن! ا$وم و دای# ن! mرا1 ( ر@8 نی+ Hان 0 ن+وری ( 0 د8 /ن+وراt ! ) ا<ن 0 ! ن+رffی+ و HIff$+ 6ff!ا(تم %امدffB 0 داتff$+
wر@sم u_*رم دی@8 - uمI$+ %+را-تن+ CاA - م - &"/$ - رBآ 6Oف )!
?ی ( ,2لt #+ 0 cا 0 uنعم ,! u!ر" 0 cای 0 ند+د wر!+ر! و ندرt ,نا2ی3 +ر LیA ود /wری5 ه#+دن+ uنعی ) [رffX اff! ,fft ریff8 [رffX 6Nم
uم ,نا2ی3 /رت•Aوt ای و ر* kرL! ,A /wر<ید دو8 - دندرt uم u5دن# ن+وا5 و ن+دنF$و5 ری8 #+ ,t uیایرآ 6]اP u2ید تن$ yی )!
uنعی 6\+ رد cای ,\IB 0 wری5 ,نا2ی3 / wری5 ه#+دن+ !0 6•8 ,! تغل نی+ ا' دع! 0 ه#+دن+ 0 دمآرد /نتفر5 ! ,ffFین: و!+ .$و* uمI$+ ,(ف رد
/uفوt uن+ری+ 0 cای 0 ,ل`سم ود uنعی دمآ رد u@(ف مtا: yی ,! م' ا! +ر u@(ف 0 ندرt ,یP-* 0 ند+د uمI$+ م•: و / ) +وتف )!
%ا2لt نی+ ,t ت$+ نی+ ت$+ هدر•ن ر•ف نآ ,! ?t •ی' ,ناF$‚تم و ت$+ ر* Tلاج ,2' #+ ,A نآ uلو 0 cای 0 / 0 ?ی 0 و [ر\ ,2' هریR و
,2لt #+ ا' بر" wدن! ,غی\ 0 cا 0 هa+و #+ م' نآ ,t ت$+ 0 #اt 0 و uن+ری+ 0 ه#اt 0 رBDا! و ه 0 cاt 0 و 0 ,$اt 0 uنعی 0 ,نا2ی3 0 [رX و
) هریR و بآ /ری8 ( ت$+ هدمآ ) ا<ن ! %ا2لt دی2" &ن'رف 0 ه#اt و #اt 0)!
( u!ر" %ا(ت-م 0 cا 0 cای(م ,ل2ج #+ ت$+ رایس! u!ر" رد / ,سیا(م / V+ vا8 ام uل+ /هریR و wری5 ه#+دن+ uنعی cا(م )
wرسی ( ر<ید EFل* 0 wرOی 0 رOی ,! bو!رم ,A نآ () ن+ری+ مید نا'ا-ن'ا8 T(ل /wرسt ,2لt #+ ( /kرLff! و 6ل0م نا•م 6Nم Gد8ا!
vI"+ و yی8 uلیB LیA ر' ,\IB و ت2ی ن+ر5 و رBاف cاPل و [ورX /,نا'ا8 uی+ری^3!
,یرسی ( ر<ید EFل* 0 ,یرOی 0 رffO /uن+ورfسB و ,نا'اf8 oاfft Gنیsffسلف رد Yff+و اf' uffمور ها5ردffن! و u2یدff wر@ff8 Hان () wرfسt
+ر$ ( wرو*+رپم+ kرL! ! رOی %ا(ت-م () wرسt ( ت$+ دای# رایس! u!ر" رد !
uنا-ی ( #+ u!ر" ر<ید EFل* 0 uنا8ا 0 uنعی 0 uنا8اt ) 0 uن+ری+ !( هa+و 6Nم ,2لt نی+ 0 uنیA 0 uffنعم ,ff! /تff$+ 0 uلاFff$ [ورffX 0 و Hاffج
ه#وfft /&ffن* / ه#اfft / ,ff(sنم رد ناffین+ری+ .ff$و* راff! نffیلو+ ,fft هرffیR و uffل5 ,ff$اt 0 لیff$ y 0 ناff8اt () تff$و3 دیFff$ Hدرffم wاffج (
caucasion( u!رR wا' نا!# رد w#ا(F ( د8 r+رتB+ !
ام #ورم+ ,t +ر uفورX /Hور و نانوی Hدرم /نات$ا! wا' نام# رد ,t ت$+ ,جو* Tلاج 0 uنیA 0 میمان uم ) uسیل<ن+ رد ( china) ,ff2'
+ر 04arthian-ware0 [ورX uنعی 0 ا' %را3 0 دنمان uم /مید ناین+ری+ ند2* #+ نا-ن دوB نی+ و - تفریج ,لا$ ر+L' / 6ffیPن#اغA /
,تBو$ ر@8 / HIی+ / د8ا! uم هریR و نا8اt !
» = فرح»
6!اt ( u!ر" EFل* 0 9و3اt 0 ) ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d '&/ !( ر@ff8 #+ uنام# ,t /w#ورم+ ناتسناغف+ ت>تیا3 /6!اt ر@8 uنات$ا! Hان
ت$+ هدو! نیم# ن+ری+ u>یرا* و رو@-م wا' ! ,2لt ود #+ DW ا2ت:+ 0 اt 0 uنعی 0 ایt ( ها8 / هواt ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d ''# ( ,!
هوI" 0 63 0 uنعی 0 بآ 63 (0 uنعی 0 63 ها8 / 63 u'ا8 / kرL! 63 0!
0 9و3اt () uل!اt ( تBا$ +دLم +رو'+ ,t uتtر! ا! نیم# تF' #+ u•ی ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان -0 d '&/ )!
uل!اt ( 6!اt /6!اt 6'+ () ناتسناغف+ ( تBرد بوA ,! اWن2J / 0 نو'ام 0 uسیل<ن+ رد ,t نوغم ای mahogany نینA م' Gدنیو5 0 lنر!
uل!اt 0 مید €+روB ر<ید rون دنA و دو8 uم ,تF5 /ر<ید 6]ا$و ای و uن+ری+ !
,یBاt ( uنعم ,ل u!ر" رد 0 رtون / HداB / تFلt 0 هریR و ! ,2لt ا! +Wر'اX 0 oاt 0 uنعی u$راف 0 رO 0 6\+ #+ م' نآ ,t 0 +رffسt 0 ن+وffن"
ت$+ bو!رم /هد8 ,تفر5 /ن+ری+ نا'ا-ن'ا8 ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !
راt ( " و 6غ8 uنعم ,! u$راف راt نا2' #+ ,-ی3 ای و 62 ) ! ,! ا' بر" +ر u•ی نی+ ر•8 +ر +دB 0 را 0 دن+ هدر•ن 6یدP* (9 تیلاffعف و ,ffفر:
ت$+ و+ u5دن# و دمآرد ,لی$و ,t ?t ر' هرم#ور!
( %اff2لt ,! دینt rوجر اWن2J 0 راft نf!+ 0 رو ,f-ی3 ufنعی / دffنمرن' / Gرff5 تعنf\ 0 راff•ل+ باff!ر+ 0 /ن+رf5 ,fفر: و Yیانf\ ناP:اf\ uffنعی
Gن+دنمر+Lف+ 0 را•ل+ •و+د" 0 هریR و wر+د+ و uلغ8 wا' %داس: uنعی )!
wراt ( تغل نا2' 0 wراt 0 ,! ,t ت$+ uیایرآ 0 ,یود+ 0 #+ ,t wدر5 ای ,*ر5 /Lی* و دن* uن8اA /[ورعم 0 %اج ,یود+ 0 نt uم ت$رد دن* دن
نآ ,! ,t هریR و ;یدI<ن! و ناتسtا3 /دن' رد dوOB ,! /ا'+^R w+ر! 0 ,)لاOم Hر5 0 uنعی 0 دن* و Hر5 ,یود+ 0 دنیو5 uم ! wاff' نا!# رد
qIs\+ نی2' Lین uسیل<ن+ ,ل2ج #+ uیا3ور+ 0 wراt / wرt 0 دنر! uم راt ,! +ر ! ا<ن ! Curry!
#اt ( ,2لt u!ر" EFل* 0 #ا5 0 Lین uسیل<ن+ رد ,t u$راف 0 #ا5 0 gas دffنیو5 uم ! در+د uff$راف رد =ffلت>م uffنعم نیدffنA ) اff<ن ! &ffن'رف
دی2" ( نا2' uنعم ,! ا0نی+ رد uلو 0 را>! 0 ای 0 +و' 0 دffیآ uffم رد ن+#و$ yP$ هدام 6•8 ,! uعیP1 تFن ری>P* #+ ,t ! تBوff$ /uعیPff1 #اff5
#ا5!
ونی#اt ( ,ناBرا2 ! uیایناپ$+ ,-یر #+ casa( و ,ناB uنعم ,! casino uنعی 0 yAوt ,ناB 0 y8وt ای () uیا3ور+ y$ویt هa+و 6\+
هریR و !( تغل ,t ت$+ نآ Tلاج casa تغل #+ QدوB uیایناپ$+ رد 0 #اt / ه#اt 0 / 0 ,$اt 0 uنعم ,! ,t ت$+ uن+ری+ 0 mا*+ / yffا*+ / اffج /
هراFم / ن+روناج 9وRآ / هa+و ,t /ها<یاج ای [رX uلt رو1 ,! 0 ,$اt / cاt 0 تf$+ اfج نآ #+ مff' uf!ر" رد ) ! اf<ن ! دffی2" &fن'رف - #اfft /
ه#اt)!
cاt ( هa+و u!ر" EFل* 0 #اt / ه#ا5 0 uنعم ,! u$راف رد 0 Hاج 0 هرffیR و بآ …راf3 /&ffن* /ن+وffیل /[رX / ) ! %اff2لt casa/ casino/
case ت$+ ,-یر نی2' #+ uیا3ور+ %اغل ر<ید و uیایناپ$+ و uسیل<ن+ رد هریR و)!
u!ر" %ا(ت-م 0 cاt 0 6Nم ت$+ دای# 0 %ا$اt 0 Y2ج ن+ر<ید و cو`t /cا`t /,$اt !
.Rاt ( u!ر" EFل* 0 ^Rاt 0 دو8 uم ,ت8ون نآر! ,t mرو uنعم ,! u$راف ) ! Uffیر1 #+ دیاff8 ,fft تff$+ [ورعم ;t+رم رد رت-ی! ,2لt نی+
0 ر!ر! 0 ت$+ هدی$ر م' U1انم نآ ,! 6\D+ uیای$آ wا' !
%ان ( ,2لt نا2' 0 %ان 0 د u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5 Gت$+ u$راف رد ن+وff* uم /u$ان8 نا!# و u>یرا* 6]Dد ر1اB ,! uلو ,تسن+
ا! %ان ,t تF5 0 %انt ( ندنt 0 و u$راف canal/ chanel ت$+ bو!رم هریR و uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ ر<ید wا' نا!# رد ! نوA اWن2J
دن+ هدو! ناین+ری+ نا@ج رد %ان rرت>م ) ت$+ رایس! ,ل\اف بآ ا! +ر بر" و (9 ل" cدff: ن+وff* uffم +^ffل تffغل #+ ,fft د# نffی(ی ,ff! Tffیر uff2
0 %انt 0 ت$+ هد8 6یدP* %ان ,! ) ر<ید %ا2لt uلیB 6Nم ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !( ت$+ رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م !
نامر@ ( uffنعم ,ff! رتff-ی! ,ff2لt نffی+ ه#ورffم+ uff!ر" رد Gر+و متff$ر /rا08 /ریلد /ن+ول@3 uنعم ,! /ت$+ u$راف نامر@ نا2' 0 HداffB 0 و
0 ,مداB ) 0 ( ,نامر@ ( دور uم راt ,! هریR و ,ناB رایت$د و ,ناB تFلt !
,(@ ( نا2' #+ 0 ها ها 0 +وآ ا! هدنB /+د\ر3 و دنل! هدنB uنعی /u$راف ) ! نIاff" Sتff$+ هدرfft ,یراff" +ر تffغل نی+ wر<ید #+ yی H+دt Dا:
دنن+د)!
#او ( u!ر" EFل* 0 #ا(F 0 w#ورم+ ن+ری+ ,! ناییایرآ ها5دورو ! wاff' هوt 0 [اf 0 ,مان'اff8 dوfOB ,ff! uیاffیرآ wاff' ,ناfسف+ رد ! ,ff2لt
0 =@t 0 ددر5 uم ر! uیایرآ تغل نی2' ,! م' u!ر" رد ! هریR و uسیل<ن+ wا' نا!# رد 0cave0 ت$+ ,-یر نی2' #+ Lین!
=@t هرو$ دی0م نآر رد ) &. ( ت$+ هدمآ را! ;8 اW"و20م /نآر رد ,2لt نی+ %ا(ت-م !
lنلو ( %ا2لt #+ DW ا2ت:+ 0 نولو ) lنر 0 درد uنعی 0 هدور 0 lنلوt ای ! ,2لt +Wر'اX 0 نولوt 0 (C?@?:) uنانوی هa+و yی / ت$+ uیایرآ
دنوس3 ه+ر2' ,t 0 lنر 0 ت$+ هد+د 6ی•-* +ر lنلو ,2لt u$راف درد ای !
ن+دنمو ( wوسن+رف ,2لt #+ commandant ;*ر+ هدنامرف /هاپ$ ?ی]ر uنعی /ت$+ هد8 م' u!ر" نا!# در+و ! #+ uم 9ا2ت:+ ,t ا0نآ
#+ uیایرآ ,2لt نی+ دور 0 ر+د نا2t 0 م' uسیل<ن+ رد ,t د8ا! هدمآ u$راف cammande وffن+ری+ ,ffs!+ر هرا!ود /دو8 uم EFل* - uیاff3ور+
دو8 uم ن8ور نآ!
,نو ( u!ر" EFل* 0 ,نو5 0 نامام+ و ناسید ?•" dوOB ,! /ریوO* /9اN2* /%رو\ /هر@A uنعی ! و uنانوی و uسیل<ن+ رد ناf!# رf<ید
ون+ری+ ,2لt نی2' Lین u!رR wا' - uنعی دور uم راt ,! uیا3ور+ 0icon0!
,ینو ( تf$+ uمور نیدل+ 9Iج دای هدن# Uلsم [را" ها<*رای# ,t ,یtر* رو-t رد u>یرا* و [ورعم ر@8 ! wوf 9اf2ت:+ ,f! 0 ,ینوf 0 اf!
,2لt 0 ,نو ( 0 cد(م هر@A / در+د uیانعم ,s!+ر نی$د(م ) ! t رو1 نا2' ر@8 , 0 +را•نآ / هر(ن+ 0 هa+و #+ ,ffیtر* ت>تیاff3 0 ,یروff<ن+ 0 uffنعی
ت$+ ,تفر5 ,-یر u$راف نات$رو<ن+)!
wو ( ,2لt /Hو2" روO* [IB ,! 0 wو / %و / wو(م / wو(* / تیو(* 0 مff' uff!ر" نا!# در+و wول@3 ,-یر #+ ,•ل! /دنتسین u!ر" هریR و
دن+ هد8 ) ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان 0 %ا2لt 0 هواt / ایt / t wوا / cوواt / cو!ا / داP(یt 0 هریR و 1 d ''# )!
#+ %ا2لt نی+ 6\+ 0 و ایt !!!! ها8 uنعم ,! / دن2*رد / مtا: 0 ت$+ ! wواft اfی wوf Gتلود /%رد /تنsل$ /تمو•: uنعم ,! دا!ایt / هواft
uنعم ,! 0 u'ا8 / u'ا8دا3 / تنsل$ / نا'ا8 uنعم ,! نایt /uتنsل$ / نا2tا: / uناffیt /ن+دffن2*رد ( ,نا'اff8 cو!اfft Guتنsلff$ / / cو!اff (
cووا•یt Gتنsل$ /u'ا8 /%رد /ت2n" ( %رد ا! ها8 / داP(یt Gت2n" ( هریR و دنمورین و wو ها8 ) ! +وf(* اWن2J ( تیوf(* ( %ردf
?Fن ر! / wواt ,2لt #+ ;یوB ر! مtا: / wو / هواt ( ,ffن ;یوB نت-یوB ر! ها8 0 cرff* 0 رد دffندرt uffم ,ff2جر* اff' uff_ع! ,fft روff1 نآ
Œر" &*## $ HI$+ jیرا* 9ا !( ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d ''# هریR و !
,2لt دی0م نآر رد 0 هو / نآ u!ر" %ا(ت-م و wو *& ت$+ هدمآ را! ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( ,یآ /" ن+ر<ید و !
راتی ( EFل* 0 راتی5 0 تغل #+ ,t u$راف 0 تی5 / اتی5 0 uنعم ,! 0 &ن'آ / نتB+ون 0 uیایرآ wا' نا!# رد () ون+ری+ - uیاf3ور+ ( دfیآ ufم ! رد
ت-*ر# wات$و+ باتt 0 ا@*ا5 0 ,2لt نی2' #+ دنتس' ات$و+ wا' ت2س نیر* u2ید ,t uP'^م راع8+ uنعی 0 تی5 / اتی5 0 تff$+ ! رد مff' #وffن'
هریR و u!ا0ن3 /ودر+ /wدن' wا' نا!# 0 اتی5 / انتی5 0 uنعم ,! 0 u5دن#+ون / #+وآ و #ا$ 0 ت$+ !
ری ( u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5 Lین ,2لt نی+ /u$ان8 نا!# و u>یرا* 6]Dد ,! uلو دن+د uم 0 ,Pت-م و برعم 0 د$ر uم رnن ,! ! DW و+
دند8 {+ر>ت$+ و =-t هریR و نا0یا!رƒآ /نات$#وB U1انم و ن+ری+ رد را! نیلو+ w+ر! jیرا* رد تFن و uعیP1 ری ) uf! uf! Qر+Lff5 ,! ان!
$ د0سم ,(sنم رد نا@ج uتFن هاA نیلو+ uنا@ج u$ ن+ری+ نا2یل - هرا28 هاA & 9ا$ رد &.#- د8 Hا0ن+ wدIیم ! رPماff$د u$ u! u! '#
1 '##- )!
&نر نآ ,! ,t ت$+ ا' بر" EFل* نی+ و uما$ ا* در+د uیایرآ &ن'آ ری ,2لt EFل* اWیناM 0 u!ر" 0 د'د uم ) ر@8 6Nم 0 ن+وری 0 ,fft ?نو*رد
,2لt #+ 0 ن+وراt 0 ت$+ هد8 jسم u$راف !( ا<ن ! ن+وری !
b+ری ( ,2لt دی2" &ن'رف ,تF5 ,! ان! 0 u!ر" 0 &ن$ ریا$ و cا2ل+ ن#و ;0ن$ د:+و /&ن+د مین uنعم ,! /ت$+ ƒوB‚م uنانوی #+ ,t ت$+
uت2ی wا' ! +رA ?3 ت$+ uنانوی ر5+ DW و+ 0 u!ر" 0 ,ffA و HIff$+ #+ 6P ,A دنت8+دن نانوی ا! u\اB ,s!+ر ا' بر" ,•یلا: رد /هد8 هدن+وB
HI$+ #+ دع! ! و اff' uیاffیرآ uی+دffج Yffوم رد ;ffی3 9اff$ ن+ر+Lff' و اff' نرff روff-t ود نی+ u<ن'رف .!+ور و نانوی و ن+ری+ wا' &نج uلو
ددر5 uم ر! نانوی ,ل2ج #+ و ا3ور+ ,! نانآ #+ u'ور5 %رجا@م!
,2لt دوB ,t رو1 نا2' اWیناM 0 cا2ل+ 0 ت$+ u$راف تغل yی () cام ( اff<ن /,$ام 0 ! uff$را3 wاff' Hاffن 1 0 d '/* ( UffP1 اff' برff" و
ندرt ,فاJ+ ا! 9و2عم 0 ا! و =ل+ 0 اf' نآ Sدf8ا! u!ر" نآ ;0ن$ Hان uلو د8ا! ام #+ ;<ن$ ,t دو8 uم رو1 ,A /دن+ ,تفر5 ام #+ م' +ر نآ
دن-•! م' +ر ;ن#و دنن+وت! ,t دنتBان8 uم +ر cا2ل+ ا0t9
ت$+ uنانوی ,t د8 ت!اM م' ر5+ ه#ا* ) تسین u!ر" ?3 ( ر<م می$ر3 uم ه#ا* دff@م رff<م و Sدنتffسین uیاffیرآ رff<م Sدن+ هدمآ ا0t #+ ا' uنانوی
ا' uیایرآ ( ا' نآ هری+ ( Sتسین ن+ری+
ن+وری ( هa+و #+ ,t /ا(یرفآ 9ا28 رد /?نو* u>یرا* [ورعم ر@8 0 ن+وراt 0 دیآ uم ! u>یرا* ر@8 نی+ - u<ن'رف - u2یدff w+ر+د /uP'^ffم
نا@ج ها<-ن+د نیر* ) •ین+وری(ل+ •عماج ( ,! و ت$+ ناf$+رB U1اfنم #+ dوfOB ,f! /ناffین+ری+ #+ wدای# د+دع* %رجا@م ر1اB ) ,ff2لt 6f\+
saracen uیا3ور+ wا' نا!# رد ( دود: ,لا$ تسیود تمو•: و "# ناff)*اف ,ل2ج #+ و ا(یرفآ 9ا28 نا2tا: ن+ون" ,! uنا$+رB ن+دناB
ایناپ$+ ) هریR و ریOن uن! ا$وم و دای# ن! mرا1 ( ر@8 نی+ Hان 0 ن+وری ( 0 د8 /ن+وراt ) ! ا<ن 0 ! ن+رffی+ و HIff$+ 6ff!ا(تم %امدffB 0 داتff$+
wر@sم u_*رم دی@8 - uمI$+ %+را-تن+ CاA - م - &"/$ - رBآ 6Oف )!
?ی ( ,2لt #+ 0 cا 0 uنعم ,! u!ر" 0 cای 0 ند+د wر!+ر! و ندرt ,نا2ی3 +ر LیA ود /wری5 ه#+دن+ uنعی ) [رffX اff! ,fft ریff8 [رffX 6Nم
•Aوt ای و ر* kرL! ,A /wر<ید دو8 uم ,نا2ی3 /رت - دندرt uم u5دن# ن+وا5 و ن+دنF$و5 ری8 #+ ,t uیایرآ 6]اP u2ید تن$ yی )!
uنعی 6\+ رد cای ,\IB 0 wری5 ,نا2ی3 / wری5 ه#+دن+ !0 6•8 ,! تغل نی+ ا' دع! 0 ه#+دن+ 0 دمآرد /نتفر5 ! ,ffFین: و!+ .$و* uمI$+ ,(ف رد
/uفوt uن+ری+ 0 cای 0 دمآ رد u@(ف مtا: yی ,! م' ا! +ر u@(ف ,ل`سم ود uنعی 0 ندرt ,یP-* 0 ند+د uمI$+ م•: و / ) +وتف )!
%ا2لt نی+ ,t ت$+ نی+ ت$+ هدر•ن ر•ف نآ ,! ?t •ی' ,ناF$‚تم و ت$+ ر* Tلاج ,2' #+ ,A نآ uلو 0 cای 0 / 0 ?ی 0 و [ر\ ,2' هریR و
,2لt #+ ا' بر" wدن! ,غی\ 0 cا 0 هa+و #+ م' نآ ,t ت$+ 0 #اt 0 و uن+ری+ 0 t ه#ا 0 هرBDا! و 0 cاt 0 و 0 ,$اt 0 uنعی 0 ,نا2ی3 0 [رX و
) هریR و بآ /ری8 ( ت$+ هدمآ ) ا<ن ! %ا2لt دی2" &ن'رف 0 ه#اt و #اt 0)!
( u!ر" %ا(ت-م 0 cا 0 cای(م ,ل2ج #+ ت$+ رایس! u!ر" رد / ,سیا(م / V+ vا8 ام uل+ /هریR و wری5 ه#+دن+ uنعی cا(م )
wرسی ( ر<ید EFل* 0 wرOی 0 رOی ,! bو!رم ,A نآ () ن+ری+ مید نا'ا-ن'ا8 T(ل /wرسt ,2لt #+ ( /kرL! و 6ل0م نا•م 6Nم Gد8ا!
\IB و ت2ی ن+ر5 و رBاف cاPل و [ورX /,نا'ا8 uی+ری^3 vI"+ و yی8 uلیB LیA ر' , !
,یرسی ( ر<ید EFل* 0 ,یرOی 0 رffO /uن+ورfسB و ,نا'اf8 oاfft Gنیsffسلف رد Yff+و اf' uffمور ها5ردffن! و u2یدff wر@ff8 Hان () wرfسt
+ر$ ( wرو*+رپم+ kرL! ! رOی %ا(ت-م () wرسt ( ت$+ دای# رایس! u!ر" رد !
uنا-ی ( #+ u!ر" ر<ید EFل* 0 uنا8ا 0 uنعی 0 uنا8اt ) 0 ری+ uن+ !( هa+و 6Nم ,2لt نی+ 0 uنیA 0 uffنعم ,ff! /تff$+ 0 uلاFff$ [ورffX 0 و Hاffج
ه#وfft /&ffن* / ه#اfft / ,ff(sنم رد ناffین+ری+ .ff$و* راff! نffیلو+ ,fft هرffیR و uffل5 ,ff$اt 0 yلیff$ 0 ناff8اt () تff$و3 دیFff$ Hدرffم wاffج (
caucasion( u!رR wا' نا!# رد w#ا(F ( د8 r+رتB+ !
Hدرم /نات$ا! wا' نام# رد ,t ت$+ ,جو* Tلاج ام #ورم+ ,t +ر uفورX /Hور و نانوی 0 uنیA 0 میمان uم ) uسیل<ن+ رد ( china) ,ff2'
+ر 04arthian-ware0 [ورX uنعی 0 ا' %را3 0 ند2* #+ نا-ن دوB نی+ و دنمان uم /مید ناین+ری+ - تفریج ,لا$ ر+L' / 6ffیPن#اغA /
,تBو$ ر@8 / HIی+ / د8ا! uم هریR و نا8اt !
» = فرح»
6!اt ( u!ر" EFل* 0 t 9و3ا ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d '&/ !( ر@f8 #+ uنام# ,t /w#ورم+ ناتسناغف+ ت>تیا3 /6!اt ر@8 uنات$ا! Hان
ت$+ هدو! نیم# ن+ری+ u>یرا* و رو@-م wا' ! ,2لt ود #+ DW ا2ت:+ 0 اt 0 uنعی 0 ایt ( ها8 / هواt ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان -0 d ''# ( ,!
هوI" 0 63 0 uنعی 0 بآ 63 (0 uنعی 0 3 ها8 6 / u'ا8 63 / kرL! 63 0!
0 9و3اt () uل!اt ( تBا$ +دLم +رو'+ ,t uتtر! ا! نیم# تF' #+ u•ی ) 0 ا<ن 0 ! u$را3 wا@مان -0 d '&/ )!
uل!اt ( 6!اt /6!اt 6'+ () ناتسناغف+ ( تBرد بوA ,! اWن2J / 0 نو'ام 0 uسیل<ن+ رد ,t نوغم ای mahogany نینA م' Gدنیو5 0 lنر!
uل!اt 0 دو8 uم ,تF5 /ر<ید 6]ا$و ای و uن+ری+ مید €+روB ر<ید rون دنA و !
,یBاt ( uنعم ,ل u!ر" رد 0 رtون / HداB / تFلt 0 هریR و ! ,2لt ا! +Wر'اX 0 oاt 0 uنعی u$راف 0 رO 0 6\+ #+ م' نآ ,t 0 +رffسt 0 ن+وffن"
/ن+ری+ نا'ا-ن'ا8 ت$+ bو!رم /هد8 ,تفر5 ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* !
راt ( ,-ی3 ای و 62" و 6غ8 uنعم ,! u$راف راt نا2' #+ ) ! ,! ا' بر" +ر u•ی نی+ ر•8 +ر +دB 0 را 0 دن+ هدر•ن 6یدP* (9 تیلاffعف و ,ffفر:
ت$+ و+ u5دن# و دمآرد ,لی$و ,t ?t ر' هرم#ور!
( %اf2لt ,! دینt rوجر اWن2J 0 راft نf!+ 0 3 ufنعی رو ,f-ی / دffنمرن' / Gرf5 تعنf\ 0 راf•ل+ باf!ر+ 0 /ن+رf5 ,fفر: و Yیانf\ ناP:اf\ ufنعی
Gن+دنمر+Lف+ 0 را•ل+ •و+د" 0 هریR و wر+د+ و uلغ8 wا' %داس: uنعی )!
wراt ( تغل نا2' 0 wراt 0 ,! ,t ت$+ uیایرآ 0 ,یود+ 0 #+ ,t wدر5 ای ,*ر5 /Lی* و دن* uن8اA /[ورعم 0 %اج ,یود+ 0 دننt uم ت$رد دن*
w+ر! نآ ,! ,t هریR و ;یدI<ن! و ناتسtا3 /دن' رد dوOB ,! /ا'+^R 0 ,)لاOم Hر5 0 uنعی 0 دن* و Hر5 ,یود+ 0 دنیو5 uم ! wاff' نا!# رد
qIs\+ نی2' Lین uسیل<ن+ ,ل2ج #+ uیا3ور+ 0 wراt / wرt 0 دنر! uم راt ,! +ر ! ا<ن ! Curry!
#اt ( ,2لt u!ر" EFل* 0 #ا5 0 Lین uسیل<ن+ رد ,t u$راف 0 #ا5 0 gas دffنیو5 uم ! در+د uff$راف رد =ffلت>م uffنعم نیدffنA ) اff<ن ! &ffن'رف
دی2" ( نا2' uنعم ,! ا0نی+ رد uلو 0 را>! 0 ای 0 +و' 0 دffیآ uffم رد ن+#و$ yP$ هدام 6•8 ,! uعیP1 تFن ری>P* #+ ,t ! تBوff$ /uعیPff1 #اff5
#ا5!
ونی#اt ( ,ناBرا2 ! uیایناپ$+ ,-یر #+ casa( و ,ناB uنعم ,! casino uنعی 0 وt ,ناB yA 0 y8وt ای () uیا3ور+ y$ویt هa+و 6\+
هریR و !( تغل ,t ت$+ نآ Tلاج casa تغل #+ QدوB uیایناپ$+ رد 0 #اt / ه#اt 0 / 0 ,$اt 0 uنعم ,! ,t ت$+ uن+ری+ 0 mا*+ / yffا*+ / اffج /
هراFم / ن+روناج 9وRآ / هa+و ,t /ها<یاج ای [رX uلt رو1 ,! 0 ,$اt / cاt 0 تf$+ اfج نآ #+ مf' uff!ر" رد ) ! اf<ن ! رف دffی2" &fن' - #اft /
ه#اt)!
cاt ( هa+و u!ر" EFل* 0 #اt / ه#ا5 0 uنعم ,! u$راف رد 0 Hاج 0 هرffیR و بآ …راf3 /&ffن* /ن+وffیل /[رX / ) ! %اff2لt casa/ casino/
case ت$+ ,-یر نی2' #+ uیا3ور+ %اغل ر<ید و uیایناپ$+ و uسیل<ن+ رد هریR و)!
u!ر" %ا(ت-م 0 cاt 0 6Nم ت$+ دای# 0 %ا$اt 0 t /,$اt Y2ج ن+ر<ید و cو`t /cا` !
.Rاt ( u!ر" EFل* 0 ^Rاt 0 دو8 uم ,ت8ون نآر! ,t mرو uنعم ,! u$راف ) ! Uffیر1 #+ دیاff8 ,fft تff$+ [ورعم ;t+رم رد رت-ی! ,2لt نی+
0 ر!ر! 0 ت$+ هدی$ر م' U1انم نآ ,! 6\D+ uیای$آ wا' !
رO ( م$+ #+ تغل 6\+ G+رس'ا8 /uتنsل$ y8وt /نا'ا8 oاt uنعم ,! 0 wرسt 0 ای uff!ر" 6•ff8 ,ff! ,fft تff$+ ن+ری+ نا'ا8 T(ل /ورسB
0 رO 0 ت$+ هد8 6یدP* ! ?لدن+ ~*اف نانا2لسم .$و* ,2لt نی2' ا'دع! ) ایناپ$+ ( نا-ن+ر$ ,t 0 /ریffOن نff!+ u$وم و uن+د2' دای# ن!+ mرا1
د8 در+و م' uیایناپ$+ نا!# ,! /دندو! uن+ری+ ودر' (( castilla) + ر<ید wا' نا!# ,! م' ا0نآ #+ و دff8 6ffB+د uffسیل<ن+ ,ل2ج #+ uیا3ور
((castle)! ,2لt ,! ایناپ$+ و ا(یرفآ 9ا28 رد ناین+ری+ ƒوFن دروم رد carasen uنعی 0 ا@ینا$+رB ( ناین+ری+ 0 دو8 ,عج+رم !
نآ u!ر" Y2ج 0 روO 0 ت$+ ! l: هرو$ رد IW Nم Gت$+ هدمآ را! ,$ دی0م نآر رد روO و رO ,2لt ) '' ( ,یآ *$ ن+ر<ید و !
رs ( Yیام /هد8 هرs هرs /هد8 ,•A ,•A /,تB+د5 ?م uنعم ,! ! اff! ,t ت$+ نآ هدنرا<ن نی+ نا25 uلو دنیو5 uم u!ر" +ر نآ ,2' ,Aر5
9ا2ت:+ /دن+ ,تفای ت$د %+Lلف بوƒ ,! ,t دندو! uمدرم نیلو+ ناین+ری+ ,t u>یرا* U!+و$ 0 uن+ری+ 0 ندو! ) uما$ ,A و uیایرآ ,A ( رایffس! نآ
ت$+ ! نآر رد =@t هرو$ رد IW Nم /ت$+ هدمآ را! ود م' دی0م ) &. ( ,یآ -/ !
ن+رs ( نینK2' و هرs uنعم ,! 0 هریتt 0 ت$+ wول@3 تغل yی ,t ! نآ ,! u$راف رد 0 ن+رتt 0 و 0 ن+ریتt 0 دffنیو5 uم م' ! iffل>* اWن2ffJ
LیرP* [ورعم ر"ا8 0 ن+رs 0 تس' م' دای هدن# !
Lیم رs ( -ی8 ن+د!آ /w+ ,-ی8 …را3 /بآ &ن* w+ , !
هرs ( uنعی uلو2عم هرs نا2' 0 ,•A 0 بآ wا'را3 /بآ yAوt ,•* ! ,ff2لt اff! DW ا2ت:+ 0 +ریتfft 0 ,تff8+د w+ ,ff-یر bاffP*ر+ wوffل@3 ناff!# رد
د8ا! ) ! ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
iF ( u!ر" EFل* 0 ?F 0 u$راف !
ناsF ( ,2لt u!ر" EFل* 0 ناتFB 0 دffندن! uffم ر2t [+ر1+ ,! دن!ر2t ا! +ر نآ ,t ت$+ ا3 ا*ر$ دا-5 cاPل u"ون ا2ن ,t /u$راف رد ) wLffیA
دندن! uم دن!ر2t ا! ,t نا'ا8 wور cاPل ای و ا' uن3+a wونو2یt /ب+وB cاPل ,یP8 !( تغل #+ +Wر'اX 0 نتFB 0 هدff8 ,ffتفر5 ندffی!+وB uنعم ,!
ای و ب+وB cاPل uنعی kimono ا' uن3+a 6Nم ! ,t ت$+ نآ ر<ید 9ا2ت:+ 0 ناتFt 0 #+ 0 تFt 0 Q+ u!ر" EFل* ,t ,نا8 uنعی 0 =ffتt 0 هدff8
ت$+ !(9) نی+ریان! 0 ناتFt 0 دffن#+دن uf! /اf' بر" 9و ,! =تt ای تFt ر! ,Kنآ uنعی / اffی ,نا'اf8 wاffP" 6fNم wLfیA 0 6نf8 0 wاf' ناf!# رد
uیا3ور+!
6•8 نا2' ,! uسیل<ن+ ,ل2ج #+ u!رR wا' نا!# رد +ر ناتFt u$راف 0ca6tan0 دننt uم EFل*!
cا(F ( u!ر" EFل* 0 #ا(F 0 wا@'وt uنعی 0 [ا 0 ت$+ هدو! ناین+ری+ ر<ید و ایرآ تلم ها5د+# ,t ! ,ff-یر ,ff2لt نffی+ 0 =ff@t 0 و uff!ر" رد
cave تس' م' uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ ر<ید wا' نای# رد راR uنعی ! دی0م نآر رد =@t ,2لt / تff$+ هدffمآ را! ! هروff$ رد IW Nم =ff@t )
&. ( ,یآ - ن+ر<ید ‘ !
,ل(ل ( u!ر" EFل* 0 ,لغلR 0 uنعم ,! 0 رو8 0 ندیff8وج 9اff: رد بآ w+دff\ و +دff\و رf$ رff3 تffیع2ج /uRول8 /,ما<ن' / () 6ffغلR ( اfی و
ر<ید Hاج ,! uماج #+ نآ نت>یر ! ت$+ هریR و 6(ل(م u!ر" %ا(ت-م !
ر+دنل ( u!ر" EFل* 0 ردنل 0 ! /ایند €را* /;یورد uنعم ,! /u$راف Œا*رم /9ایB u !
uل ) ایل (( دننt uم EFل* م' ایلt Gدو8 uم ,تفر5 نان8+ #+ ,t را>8 /های$ {+# uنعم ,! /u$راف wایل #+ ! ,ffل2ج #+ uیاff3ور+ wاf' نا!# رد
ا! ا@تنم +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ 0 HD و =ل+ 0 u!ر" 0 نیDا•ل+ 0 +lkaline دنیو5 uم!
,یI - u$راف ,2لt #+ +Wر'اX 0 ,*It / %It 0 uنعم ,! 0 هوtر$ ,ل 0 هوfft رff$ ردراfO: اffی yffAوt ,ffید G ! uffنعم ,ff! uff!ر" ررد 0 ,عموf\
ناP'+ر 0 ت$+ نای)یسم ها(ناB / !
,یل ) ( ا<ن ! ,یI )!
Tن ( u!ر" EFل* 0 =نt 0 ,ن+د'ا8 ,ت! / ) ,2لt 6\+ 0 تیPن 0 ای و 0 ملt 0 ت$اج نی2' #+ !( ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م !
#اPن ( ,2لt yی #+ u!ر" Y2ج تلا: ,! رت-ی! ,t u$راف 0 Lی!ان / Lیوان 0 دور uم راt ,! ! ,Aراff3 دن!ر2t ا! ,t #ا! ولج و دنل! cاPل u"ون
6Nم /ت$+ ه+ر2' w+ 0 ونو2یt 0 uن3+a wا' ! uffم راfft ,ff! +ر uff$راف ,ff2لt نffی2' ,ff! Lffین uffسیل<ن+ رد ,t ناتFB G+رسمر: و ,ناB 6B+د cاPل
دنر!( ca6tan ( ا<ن ! یل<ن+ &ن'رف uس 0 رتس!و 0)!
.یPن ( EFل* 0 تیPن 0 #+ هa+و 6\+ Gملt 65 ای ملt Gدنفورعم نآ ندروB ,! ا' u2 ,t 0 Tن 0 برffعم uffنعی 0 =ffنt 0 و r+وffن+ ,ff! ,fft تff$+
ت$+ هد8 6یدP* ا' EFل* Hاس+!
,0ن ( ت$+ هد8 6یدP* u!ر" ,! u$راف ,KنR #+ +Wر'اX ) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
دن ( u!ر" EFل* 0 دنt 0 ت$+ هدمآ رد ر+ودن و ,تس! تلا: ,! ,t wر•8 /,ت$وی3 ر•8 uنعی ! ت$+ uیایرآ تغل نی+ 6\+ ) ,2لt 6Nم 0 ر•ff8 0
ون+ری+ wا' نا!# رد - uیا3ور+ ( ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ ,ل2ج #+ u!رR wا' نا!# رد 0 دن 0 6•8 ,! 0candy0 دور uم راt ,! ) ,ffتPل+ ,t
#+ ا' نآ candy %I•8 و uنیری8 و %اPن دننt uم دO +ر !( #ودن ( u$راف ,2لt #+ cودن ایو 0 دنt 0 ودنt / /ر@ff8 uنعی تنt /wدنt
هریR و دنر2$ /دن•8ا* 6Nم wدا!آ ! ت$+ رایس! دن u!ر" %ا(ت-م !
6یدن ( هریR و uF($ |+رA /|+رKلA /Lیوآ |+رA uنعی [ورعم 6یدن نا2' ! ,! ,جو* ا! uلو ,تسن+د u!ر" دی2" &ن'رف +ر نآ ,Aر5 EFل*
,•نی+ و نآ candle ,! uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ wا@نا!# رد ,2لt نی2' نی" uنعی 0 Y28 () 0 |+رA ( نffی+ ت$+ د(تعم هدنرا<ن /دو8 uم ,تFt
ت$+ هد8 در+و م' u!ر" ,! ,t ت$+ uن+ری+ %اغل #+ u•ی م' ) ت$+ H#D رت-ی! %ا(ی()* )!
راsن ( uیایرآ 6\+ #+ Auintal/ centanery \ yی uنعم ,! Hد () هریR و dاB 9و3 Hد\ yی ای و LیA yی ن#و ( ا<ن ! &ن'رف
uسیل<ن+ webster! uیایرآ و ت$+ y8 تغل نی+ ندو! u!ر" رد نی+ر!ان! ) 6\D+ uن+ری+ uنعی ( دو8 uم ت!اM نآ ندو! ! ,2لt cent و
نا2' #+ نآ uیا3ور+ %ا(ت-م 0 د\ 0 ای 0 هد$ 0 ت$+ u$راف !
,2لt 0 راsن 0 نآ Y2ج 6•8 ,! 0 ی1ان ر 0 ت$+ هدمآ را! ود م' دی0م نآر رد نآ %ا(ت-م و ! ن+ر2" 9آ هرو$ IW Nم ) " ( ,یآ &* !
» = فرح»
روفاt ( دنن+د uم u!ر" +ر نآ هاPت8+ ,! اWPلاR ,t u$راف روفاt نا2' ) ا<ن 0 ! uff$را3 wا@مان -0 d '&' !( اff! &ffنر دیFff$ تff$+ uffیور+د
دور uم راt ,! هریR و u•8L3 روم+ رد ,t دن* wو! ! رد ت$+ هدمآ م' دی0م نآر ! ناسن+ هرو$ رد IW Nم ) %/ ( ,یآ $ ) ! رد ,t ت$+ Tی0"
ر! هوI" /د'د uم qر8 uت-@! wا@ت2عن ,! Yج+ر ,t ناسن+ هرو$ نی2' 0 روفاt 0 IW Nم تس' م' u$راف ر<ید هa+و دنA : ریر@م# ( wامر$
{+رنم /ا$اt /,ینآ /ب+ر8 GmرPت$+ Gcدن$ G6یP0ن# Gریر: Gدید8 ((miB) A و دنو8 u$ان8#ا! دیا! ,t ر<ید هa+و دن ! ,ff•نی+ ,ff! ,جوff* ا!
#+ نآر رد cودرف ,2لt 0 ?یدر3 0 6Nم u*اغل و Gت$+ uیایرآ 0 نید 0 vا2سل+ /Qر" / ) نا2$آ ( Uیر!+ / ) Uیرا!+ ( ;ffی! و ب+وt+ /نی* /نامر /
ی و uمور /uیای3وی*+ /uل!ا! /usP wا' نا!# #+ Lین wد+دع* و wول@3 ر<ید هa+و تسیود #+ هدff8 uff!ر" ناff!# در+و HIff$+ #+ 6ffP ,t /uنانو
در+د %ا(ی()* ,! #این رایس! #ون' /uع+و u$ان8 نآر %اعلاsم /دن+ ,تفر راt ,! اWعP1 م' دی0م نآر رد و /دن+!
دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ ,ل2ج #+ uیا3ور+ wا' نا!# رد:cam4ha!
lنtاt ( ای u$راف lنtاt نا2' 0 ,نtاt 0 دور ufم راft ,ff! w#اf$ ور+د و u•f8L3 رد ,t ت$+ uBر$ ,! 6یام دیF$ wا@ل5 ا! های5 u"ون / ! #+
ت$+ هد8 م' uسیل<ن+ در+و u!ر" نا!# Uیر1 ) ! ا<ن ! uسیل<ن+ &ن'رف 0 رتس!و 0 +l-kekngi)!
نولاt ( u!ر" EFل* 0 ,لا5 0 +وffم رff<ید و دوfft 62: w+ر! ت$+ دا-5 ن'د 9+وج u"ون ,t /u$راف رد تf8 رff! /w#رواff-t %DوffO)م و د
هریR و |D+ /ر1ا ! نآ ,! u!ر" رد 0 {رB ) 0 نیجرB ( و 0 ;fftر# 0 دffنیو5 uffم مff' ) ! اff<ن ! uffسیل<ن+ &ffن'رف - uff!ر" 0 دروff2ل+ 0 ,تff8ون
H -!!!!!! %وری! &-.# - هa+و =alloon)!
نآ ,! u$راف رد 0 ,Aا* 0 دو8 uم ,تF5 م' ) ا<ن ! دی2" &ن'رف - تغل 0 ,لا5 0)!
نولاt ( نا2' #+ u$راف ,2لt 0 نولt 0 uنعی 0 برد تFA 0 +ر |ا! ای و ,عل و ,ناB wا' رد نآ ا! ,t u!وA 6F / 0 6ffF 0 دffندرt uffم ) ! Yff2ج
نآ u!ر" 0 نیل+وt 0 ت$+ ! Qر<ید %ا(ت-م 0 uنیل+وt 0 uنعی ت$+ 0 #ا$ 6F 0 uمو2" رو1 ,! ر<ن'آ و )!
ایدوPماt ( u!ر" EFل* 0 {وPماt 0 و دنلیا* ,یاس2' /ای$آ uر8 بونج رو-t cو]D ! نیم#رff$ نی+ مید نانtا$ ,t دند(تعم نی(()م #+ u_ع!
wا' هد+ون #+ نانآ مtا: ,لیP yی ای و 0 ,یجوPماt 0 uن+ری+ ها-ن'ا8 ) رOم ~*اف - $'- دIیم #+ ;ی3 ( هدرt u-t ر<-ل م' نیA و دن' ,! ,t
دن8ا! uم /ت$+!
jماt ( u!ر" EFل* +Wر'اX 0 Hاt 0 uنعم ,! 0 نا'د =($ 0 6ffNم /uیاff-A و ,ff(]+ƒ و وffل5 0 Hاfft نیریff8 0 هرffیR و ) /;ffی" /%^ffل uffنعم اWن2ffJ
ت$+ هریR و Hاtان ن+وج 6Nم /دنمو#رآ /تی(فوم)!
w+ر! +ر ,2لt نی+ u!ر" رد 0 +^R uن8اA / راAآ () نآ u!ر" 0 هراO" (0 و ,tر$ /u8ر* / 0 %اج هLم 0 و Gدffنر! uffم راfft ,! uلt رو1 ,!
,s!+ر 0 Hاt 0 ا! 0 هLم 0 ت$+ ن8ور رایس! ) ! ت$+ نآ u!ر" Y2ج jم+وt )!
+ریماt ( EFل* 0 +ر2t 0 uنعم ,! ,t u$راف رد 0 wر+وید را@A 0 هرBDاff! و ناffیا3را@A ,لیوff1 /دffنل! ر+وید /دPن5 /mا* /mا* را@A 0 mاff*+ 0 ,ff!
ت$+ uلt رو1 ) ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف 0 +ر2t )!
Lین هریR و u!ا0ن3 /ودر+ /wدن' wا' نا!# رد 0 هر2t / +ر2t 0 uنعم ,! 0 mاf*+ 0 دffنر! uffم راft ,f! ! ,ffل2ج #+ uیاf3ور+ رf<ید wاf' ناf!# رد
6•8 ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ 0chamber0 دننt uم 9ا2عت$+!
,2لt /mا*+ ر! هوI" 0 +ر2t 0 w+ر! 0 u$ا•" yیرا* mا*+ 0 u$ا•" نی!رود w+ر! uلt رو1 ,! ا' دع! و ) u2ید yیرا* mا*+ نود! uت: ( راt ,!
تفر ! نآ ,! I W عف Lین uسیل<ن+ رد camera دنیو5 uم ) دیا8 و uمI$+ دن2-ن+د .$و* نی!رود w+ر! هa+و نی+ را! نیلو+ ,t ت$+ نی+ Tلاج
uنعی /uن+ری+ م' 0 مNی' ن!+ 0 ! 6'+ ,t تفر راt ,! درt uم u5دن# uلعف m+ر" و ن+ری+ #رم رد /هرO ! wرffO! مffNی' ن!+ ) &#$' - -%/
wدIیم ( ,t ت$ایند دیا8 و HI$+ ن+د•یLیف نیرت5رL! 0 رون تtر: wرو`* 0 yیرا* mا*+ رد و+ 0) +ر2t 0 u$راف رد ( wدع! %ا"+رتB+ p"ا!
,ل2ج #+ camera د8 م' #ورم+ u$ا•" نی!رود ای ! ا! دا8 ;ن+ور د !
/#ورم+ u!ر" نا!# رد 0 +ریماt 0 ای نی!رود uنعم ,! 0camera0 دور uم راt ,!!
Tt ( uنعم Y! u!ر" رد 0 ندرt هد0$ 0 ندا@ن نیم# ,! ور /نداتف+ دو0$ ,! ! u$راف رد 0 Tt 0 ای و 0 ’t 0 uنعم ,! 0 ناff'د 0 تff$+ ) 6ffNم
نت8+^5 نیم#ر! ه#و3 9 Sرتیو و رت5رL! 6!ا(م رد u•Aوt و wراسtاB را@X+ S ( /در+د wوffل@3 ,ff-یر مf' ,f2لt نی+ ,t دو8 ن8ور ا'دع! ر5+
,2لt تو نآ 0 T•} م 0 ,یآ رد '' yل2ل+ هرو$ #+ ) /. ( uنعی 0 Q+ ه#وff3 ن+روناffج 6Nم ,t uلا: رد دور uم +ر ,•یسt / wور رff! ;ناff'د
ت$+ ت$+ر و ’A #+ 6اR و ندیرA 9ا: رد و نیم# ) 0 ا<ن ! ریسF* 0 نآر(ل+ نا2جر* 0 /uناتسtا3 دات$+ wدودوم uل"D+و!+ - رو'D &-.-
wدIیم - d &*$- )!
باPt ( هرffیR و هرffیR و ufftر* /uنیA باPt /yیل-8 /,2ی /kر! باPt 6Nم /در+د Hاس+ و r+ون+ ,t /ت$+ u$راف باPt نا2' #+ ! ناff!# رد
دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین هریR و uسیل<ن+ wا' kebab/ kebob هریR و ) ! u!ر" %ا(ت-م #+ ت$+ %راP" نآ 0 ,PیPt 0
ر<ید qIs\+ دنA و)!
,یاPt ( u$راف ,2لt #+ 0 بوt 0 u!ر" رد نآ Y2ج ,t 0 ب+وt+ 0 uنعم ,! ت$+ 0 Hاج 0 …را3 /ندی8ون &ن* /بآ ه#وt / ! رff<ید wاf' نا!# رد
6•8 ,! u$راف هa+و نی2' Lین uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ 0cu40 دور uم راt ,!!
,2لt 0 بوt 0 uنعی نآ Y2ج 6•8 ,! 0 ب+وt+ 0 تff$+ هدffمآ راff! را@A م' دی0م نآر رد ! ,ffع+و هروff$ رد IW Nم ) /$ ( ,ffیآ &. 0) و ب+وfft+
Uیرا!+ (0 ا'Lیر!آ و ا' بوt uنعی ( uنعی 0 ا@Aرا3 و ا@ماج 0 )!
cو!اt ( u!ر" EFل* 0 cو!ا 0 6\+ #+ م' نآ ,t 0 هواt / ایt / نایt / wواt / cوواff•یt 6ffNم /ها8دا3 uنعم ,! cواt / هرffیR و داffP(یt ) اf<ن !
0 u$را3 wا@مان -0 d '&- )!
م' u!ر" رد cو!اt اWن2J ) u$راف 6Nم ( uنعم ,! 0 yت>! 0 تf$+ هدfمآ هریR و €ان$ر* و ,تF8آ ب+وB /yتFB ) ! نا'اf8 ,فاfی ر+دffید DW اf2ت:+
ت$+ هدو! روآ ت-:و م' ب+وB رد uت:9)!
l•یPt ( ا! /Lین-5 ,! ,یP8 های5 u"ون uنعم ,! ت$+ u$راف هa+و yی ,•یPt ای در+د م' uنامرد و u•8L3 d+وB ,t ;Fن! و در# wا@ل5 ! رد
نآ ,! uسیل<ن+ +sian Crow6oot دنیو5 uم!
,نا>!اتt ( uنعم ,! u$راف رد ,ناB و u!ر" رد باتt ,2لt ود #+ ,نا>Pتt ای 0 باتt ,ناB 0 ,ناff>!اتt uffنعم ,ff! مff' uff!ر"رد ,fft ) و ,علاffsم
Uی()* ( uنعم ,! م' و ت$+ 0 u8ورف باتt 0!
=تt ( ,2لt / uمو2" روO* [IB ,! 0 =تt 0 .لR EFل* ,•ل! /تسین u!ر" 0 تغt 0 uنعی u$راف 0 تt 0 تf$+ ,ناf8 و تFf$ /9وft ) اf<ن !
0 دی2" &ن'رف 0 هa+و 0 =تt 0)!
,ت•ن : ای Tیل\ ,! +ر بر" نایRای و نیمر0م ,t مید ن+ری+ نا'ا8دا3 #+ u•ی /[اتtD+وƒ رو3ا8 0 اپیلA 0 ای و دی-t uم 0 تFt / =تt 0 ا' نآ
د8 [ورعم u!ر" رد [اتtD+وƒ ,! +^ل و تس! uم +ر ! ,تفر5 دای ن+ری+ #+ /نامر0م H+د"+ w+ر! +ر Tیل\ Qور ا' uمور و ناینانوی ا' دع!
دندرt uم 62" و)!
( ,2لt %ا(ت-م 0 تFt / =تt 0 ت$+ رایس! بر" رد )
6تt ( نا2' #+ +Wر'اX 0 6تt 0 uنعم ,! ,t u$راف 0 ,پ* 0 ' wور ,t هریR و €اB ,پt / اfی ,fپ* 6•f8 ,f! و ,تf8اPن+ م 0 €اfB 6f* / ,!ورtاfB 0 و
دیآ uم رد هریR ! ت$+ انعم نی2' ,! اW(ید م' u!ر" رد ) ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م )!
v+ریNt ( هa+و u!ر" EFل* 0 +ریتt 0 uffیور+د و uتعن\ روم+ رد و دیآ uم نوری! =لت>م ناتBرد و نا'ای5 #+ ,t w+ هری8 G„2\ Gu$راف رد
دور uم راt ,! ! ناتBرد هری8 /هریتt !
~t ( +ر نآ u$راف رد ,t ,فر$ w+د\ /ندرt ,فر$ 0 jt 0 دننt uم EFل* ! نآ ,! uسیل<ن+ ,ل2ج #+ /ر<ید uیایرآ wا' نا!# رد 0 [اt 0 uffم
دنیو5 ) ا<ن ! Cough)!
,)t ( ندرt ,فر$ ) ا<ن ! ~t )!
~•)t ( ,فر$ ) ا<ن ! ~t )!
vاسt ( ,2لt #+ 0 #اt / ه#اt / ,$اt 0 uنعم ,! wول@3 رد 0 ;8و3 0 دری5 ر+ر u2سج [+ر1+ رد ,Kنآ / ) ا<ن ! #اt / ه#اfft / ,ff$اt ( ,ff! ا'دffع!
6Nم u-8و3 ر' 0 vاP" 0 در! /ر+#+ /=)لم /v+در / ) u$راف هدر3 #+ +Wر'اX ( /د8 ,تF5 هریR و uیور cاPل /رداA ) رPمای3 ,t uنا2ی vاسt 6Nم
Hرt+ ) d ( دنتفر5 ر+ر نآ رد Q+ هد+وناB و ( ید uیایرآ wا' نا!# رد نآ ,ff! هرffیR و uیاffیلاتی+ /uffسیل<ن+ 6ffNم ر< Cassock ( vاffسt
تff$+ ناffJا*رم و د!اعم نان'اt /نا-یورد v+در و ناP'+ر wاP" uنعم ,! ,t دنیو5 ) ! اff<ن ! uffسیل<ن+ &ffن'رف Cebster)/ اffج نffی2' #+
uیایرآ ,-یر ,•ل! /تسین uما$ و u!ر" هa+و نی+ ,t دو8 uم Hولعم ) ون+ری+ - uیا3ور+ ( در+د !
( ت-م u!ر" %ا( 0 vاسt 0 ت$+ دای# رایس! )!
;t ( ,2لt #+ +Wر'اX 0 ;t 0 uنعم ,! u$راف 0 ندمآ ;t 0 „2f\ /ندf! تf$و3 6fNم /دوf8 رf*#+رد ندیf-t اf! ,ft wLfیA ر' /yیت$D 6Nم
نا'ای5 ) دن#ا$ uم وردوB yیت$D نآ #+ ,t ( و م<ن+ /Hو<ن+ u$راف رد / 0 ود#+ 0 دffنیو5 uffم م' ! DW اff2ت:+ 0=um0 ,ff! uffسیل<ن+ رد uffنعم
هa+و ا! yیت$D و uتBرد „2\ 0 م<ن+ / Hو<ن+ 0 ون+ری+ 6\+رد - دنتس' yیر8 /uیا3ور+ ) ! ا<ن ! Cebster)!
ناPت-t ( uنعم ,! 0 ,نات-<ن+ 0 نا1ایB ! نآ 6\+ دیا8 0 ناPت-<ن+ 0 uنعی 0 ت-<ن+ Eفا)م 0 تل" ,! ا'دع! ,t هدو! 0 ا' بر" ت:اOف ) 0 ,fft
+ر ام 0 &ن5 و نا!# u! و م0" 0 دنن+وB uم ( نی+ ام ر<ید هa+و ن+ر+L' 6Nم م' u$راف ,2لt 0 هدرول و ,ل 0 ناfمدوB رf<ید ,ft wد} : ,! /هد8
می$ان8 u2ن +ر نآ م'!
» ش فرح »
و هممممممممممنارت ¸ممممممممممن·م همممممممممم- ر-مممممممممم~-- ¸مممممممممم-رع رد ¸مممممممممم¹و ·-مممممممممم~ا ¸مممممممممم~را· داممممممممممش نامممممممممممه زا =داممممممممممش
زا ·دراد ¸-رع رد ¸دايز تا--~م .-~ا ¸-ر=م و ¸--~وم -ار زا ¸شو= و ¸داش و ¸ناو= زاوآ -ر-= و -~نناو= نز ¸ن·ي هيداش ه¹م= .
~-ش -ا×ن ) ترامع و ان- ·¸زا~ نام-=ا~ اي « ¸-=ا~ » ¸ن·ي =داش).
·~ممنر- ¸ممم راممك همم- ار « ش » فرممح نآ ¸امم= ه- ا~¹ درا~ن دو=و « _ » فرح ¸-رع نا-ز رد نو¡ :ه=وت ) ¸~را· ردا¡ نامه =رداش
ز ¸- اي -ن´ ¸ن·ي م=ع ~نيو´ ¸م ام ه- اه -رع -زات و رامم-نا ·هممم-= همم- نامم-ناريا هناممنز ردامم¡ رمم- -و`ع ¸-رع رد -زورما هم¹ك ¸يا !نا-
-~ا رداوش نآ ¸-رع _م= .دوش ¸م ه--´ ¸-ن -ر-=.
و رازامم- و .زاممنم و ~=ا~م ناويا اي -ا´را- ¸و¹= هك ¸´ر¸- -در, ·-در, ار~ ¸ن·م ه- « نا-رداش » اي و ¸~را· ناورداش نامه=ناورداش
) ~ن~ك ¸م -ر-= ناورداممش ر×يد ¸ن·م.~نيو´ ¸م مه =ا~- و ا+-نار´ شر· ه- انم- .( -ر-= و -ا-·آ و امر´ اي و امر~ زا ¸ر-´و¹= ¸ار-
¸ممن·م همم- -زورممما ¸مم-رع رد.¸زروامم~ك ¸امم+¹اناك .مم`م فار=ا ¸ا+ن-مز ¸را--آ ¸ار- هنا=دور ¸و¹= رد ~ن- اي ~~ ¸عون زا -~ا ترا-ع
ا~-آ /-آ -راو· /ر-×-آ» ¸ن·ي نآ ر-=ا ¸مميا :ه=وممت) .-رمم-= و امه ه¡=ام- ·امه رمم-ق ه- ¸نا~ر-آ ¸ار- ·-~ش ¸--¸ت و .-ن .-اق هك «=ر=-م ن
دوش -ا--شا ~يا-ن ¸نا+= نآ ايو »وحرم اي و داش ناور ¸ن·ي ناورداش هم¹ك ا- ناورداش).
-ر´ مم·م ~ياممش.-مم~ا -ا¡ زا ¸~´-ا ¸ار- »رها =ي »ان هك -~ا ¸~را· «ناورداش» زا ارها==فوداش «-آ -امم¡ ومم¹د» ¸ممن·ي «.ود+-امم¡»
~نيو´ ¸م مه ¸~-¹×نا رد .~شا-:Shadoof/shaduf
داش -ا×ن =هيداش.
دو-ان و -~-ن·ندرك _=ق (ºه=اش) «¸-=ا~نا رود و ن~ير-» ¸ن·م ه- ¸-رع رد .-~ا -~ش ~=ا ¸~را· رد «ه=اش» هم¹ك زا ` ام-حا =ه·اش
دور ¸م راك ه- (º»¸-ه .`م) ندرك.
مه=شوكاش رد انممم-.-م~ا «¸-كاوممش» نآ _مم=.~منا -درممك «هم¹`م»` مامك ارنآ دو= ¸ا= =-¹ت ا- اه -رع هك -~ا ¸~را· «¸´¡» نا
و شوك -اش ·¸´¡ .-ا مي~ق رد ايآ).~نيو´ ¸م (¸~´¡ /¸´¡ ¸اراد) شوكاش و-ا ( ) ¸~´¡ ه~وك ¸هام ه- ·¸-رع نا-ز
º-~ا -دو- ¸ك -اش اي).
» نامه =.اش ¸اممه _ومم¹- و اممهدرك .مم`م) راد ¸مم~~نه _رمم= اممي و را~مم¹´ ه¡رامم, ¸عوممن .~ن~ن- ¸م رمك اي و ندر´ ه- هك ¸~را· «.اش
¸ممم -دا--م~ا نآ زا ممه نامم-يا,ورا امه ¸´زاممت و ¸-ن اه -رع و اه ¸ن-=~¹· اه~·- هك ·ر-·- ناريا اي /نا-~و~نه ¸اه ¸ر-م~ك و نامدو=
اه نا-ز ر×يد و ¸~-¹×نا نا-ز رد .(~ننك -~ا ن`-ش نآ ¸-رع _م= .~نر- ¸م راك ه- ار ¸~را· .اش هم¹ك نامه ¸-ن ¸-ر= ¸ .
-مم~د /_مم¡ فرمم= ¸ممن·م همم- «.امش» ¸و¹+, ¸~را· هم¹ك زا ( = نان-¹ و هيرو~ ¸ن·ي) تاماش و هيرو~ -=-يا, ·»اش ر+ش=»اش
ا-·آ _و¹= -قو رد -دا-~يا ~-شرو= ¸و~ ه- ¸=ش ه´-¹اح رد /_¡ ه´-¹اممح رد نارمميا ¸-مزرمم~ و نامم-ناريا _مم¡ -مم~د) ¸¹امممش ه-=نم !-
¸ /~منه _ام¡ ¸م~را, ¸امم+مان -ام×ن (º~ندو- ~-شرو= «ار--م» ¸-~ر, و ¸يا-~ اي ¸-~=ت /اشامت .اح رد مي~ق نا-ناريا 40• رد :ه=وممت .
¸-رع رد ¸دايز تا--~م .دور ¸م راك ه- ¸¹امش ه-=نم و _¡ -~د ¸ن·م ه- .امش مه ¸-رع نا-ز .-ر-= و »اوش·تاماش·¸ماش .`م دراد
هيآ «€+ك» -رو~ -ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد...........
ر~ن´م~ا .مم`م ¸ام= ¸م-=ش مم~ا هممن ·-ام~نهاش .مم`م -~ا ناونع هك ) «ر~ن´~ا /مي /م= /ا-ك /اراد /-اشدا,» ¸ن·ي ¸~را· -اش نامه =-اش
-~ه ƒيرات رد توا--مر~ن´~ا ه¡نآ ا~¹ و -ر-= و ¸نو~-م ر~ن´~ا ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن .( .
-~ا ¸~را· =و¹- -اش نامه ==و¹- -اش.
-درك .ا-= ¸ض·- هك ¸-~ك ¸ن·ي ¸-رع توم هن ·ندز ¸´~= ·ندرك ر-=-م و تام ار -اش ¸ن·ي) -~ا ¸~را· تام -اش نامه =تام -اش
رد .~ممنر- ¸م راك ه- -ير´~نا~ رد «ا×نوراتا¡ /ا×نوراتاش» اي „نر=ش ¸زا- رد هك (~نا ¸مم-ن ¸مم-ر= ¸اممه نام-ز ريامم~ و ¸مم~-¹×نا نامم-ز
ار -نر=ممش /„نر=ممش ¸زامم- دومم= ¸مم~ور نامم-ز رد هممك -~ا ¸يا ‡¹ا= .~نر- ¸م راك ه- ار ( =) تام -اش ¸~را· هم¹ك ¸-مه
~نيو´ ¸م امامت.
ا ناهاممش -مممˆع رومم= رد اممي و ناهاش ه- =و-رم ه¡نآ ·هناهاش ·¸ناهاش ·¸هاش =¸ناهاش ¸اممه -داونامم= و ناهاممشدا, همم-´-ك و ه-~مم-د ·-مم~
¸-ن=¹~.
همم- هممك ¸ا ه¹-م) وزارت هنا-ز اي و وزارت «¸-هاش» ه- ¸~را· .`م مه ¸-رع رد انم- .¸را´ش زا- ·-ا-ع اي ¸~را· ¸-هاش نامه =¸-هاش
-~ا ¸-هاوش نآ ¸-رع _م= .دوش ¸م ه--´ ¸-هاش (~ننك ¸م نا¸يوآ ار وزارت ه-ك ود نآ.
=همرواش .اممح رد .-مم~ا -~ممش رمم--=م (نامممدو= ¸¸-مم~ همروممق .مم`م -مم~ا ¸كرت هم¹ك =ي هك همروق زا) «همروق -اش» هم¹ك زا ` ام-حا
¸مم-·ا اممي و -دا-مم~يا ƒ-مم~ =ي ه- مه ¸ور ار -شو´ ¸اه ه´ت نآ رد هك -ا-ك ¸عون·ر×يد ¸اه رو~ك رد ¸-ح و هنا-م روا= »امت رد ر-اح
-~و ه- ·~نهاو= ¸م ه¡ ره و ~نرا~´ ¸م ¸ممم ناممن .مم=اد رد ‰يو~نامم~ ترو- ه- و -~ير- «=¡وك ¸اه ه´ت» .´ش ه- نآ ¸و¹+, زا دراك ه¹
-~ا مه ¸~-¹×نا رد) ~نرو= ¸م و ~ن¡-,).
-ممقو رد اي و ناوراك ن~-~ر ن`عا هك ندز را= /ناوراك ور~-, ¸ن·ي (-~ا ¸كرت ` -ا) ¸~را· شووا¡ اي «شوا¡» نامه زا =شواش
ن`عا -كرح «.-حر -نا-» ...... ه¹·اممق ¸ومم-= ه- ·مي~ق ¸اه ناوراك -كرح رد ¸´ر¸- ¸-ن هك ودا, /ر-هر /امنهار ¸عون .~ننز ¸م
ه¹·اممق) ¸ماممˆن نامم´دا, -رادا .وŠمم~م هممك ¸مم~ترا ر-ن =ي ه- ر-~-- ار شوا¡ هم¹ك -زورما ¸-رع رد.-~ا ه-شاد -ر-= و „ح و ¸ترايز ¸اه
و=آ) -~نامر· را-´مك اي و (نا-ماˆن دراو ¸نام`ع ¸كرت Œير= زا ` ام-حا .~نيو´ ¸م ·-~ا دو= زا رت`ا- »ا-م «¸ودا,» اي و ( ناد
-~ا -~ش مه ¸~را· دراو هك رو=نامه /-~ا -~ش مه ¸-رع.
-~ا فور·م ¸ندرو= ¸¸-~ ¸عون هك «--ش» اي و ¸~را· «~يوش» نامه =--ش.
•ر¸- Žاش) »`عا •و- ¸ن·ي «رو•-ش» -ر·م =رو-ش /¸راو´وم~ /¸م~=) •ر¸- ا--~ن تاعام-=ا ريا~ و ¸~ورع رد هك (-ر-= و انرك /
-~ا ر-ا-ش نآ ¸-رع _م= .دور ¸م راك ه- -ر-= و (¸-ه~م تا-ير~ت.
¸م-رع رد .«من-مش» اممي «-آ ‡مش» = «وآ ‡مش» .مم`م ·-م~ا ‡مش ه- =و-رم ه¡نآ ¸ن·ي «هنا-ش» ¸ن·ي ¸~را· «‡ش» هم¹ك زا =-رو-ش
~نيو´ ¸م مه -رو-اش ~هد ¸م ار «من-ش» ¸ن·م نامه هك .
¸ومم¹+, /¸يا-مم~وا همم~ير زا ¸وق .ام-حا ه- .-~ر, تو+ش ·زا-~وه »دآ ·نارتو+ش ¸ن·م ه- ¸و¹+, نا-ز رد «=-ش» هم¹ك زا ارها= =Œ-ش
-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .~نا ه-~ناد ¸-رع ار نآ ¸~را· ¸اه -نهر· رد ه¡ر´ .-~ا.
¹ك ا- ¸وق .ام-حا ه- =هن--ش /¸--ش اممي ‡ش ه- -و~نم هك ه¡نآ ·~هد ¸م «هنا-ش» ¸ن·م هك ·-~ا =و-رم ¸~را· رد «هن--ش» اي «‡ش» هم
نا-=-مم~م ¸مم-- رد ¸ومم-= همم- و ¸مم-رع رد (-ر-= و ¸را´-ش ·هنا-ش ناˆ·ا=م اي و نار´راك ·-~نام ‡ش ¸ا~= .`م) -~ا ‡ش ه- =و-رم
·`ام- -امش امي شو~قام~ اي «شو~=ا~» ¸ن·م ه- -ر-= و نان-¹ و ر-م فام·ز ‡مش رد و -م~ا دامماد امي و ‘ورمع -ارممه همك ¸م~ك ¸من·ي
دايز نآ ¸-رع تا--~م .دور-م راك ه- مه نا-=-~م ¸-- رد «¸نيد -~ناو= ردام» اي «¸نيد -~ناو= ر~,» ¸ن·م ه- انم-.~نك ¸م نا~يرا--~د
-ر-= و ¸يا-ش و ¸--اشا _م= و هن--شا ·¸--شا .`م ·-~ا.
¸--ش -ا×ن =هن--ش
ارها= =-ش ¸مم=, ¸-رع رد نآ ¸¹·· ¸ن·م ه¡ ر´ا .-~ا ¸´ي ه~ير رد «-ر-= و ’ي~ق /»ر-=م /ترضح» ¸ن·ي «-ش» ¸~را· هم¹ك ا-
-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .-~ا مه ر- و مه رد و -~نكار, و.
د“م اي «»ا·نا» ¸ن·م ه- ` ·· ¸~را· رد ه¡ ر´ا .-~ا ¸´ي ه~ير رد «¸¹-ش /.-ش» ¸~را· هم¹ك ا- ` ام-حا =.-ش زا ~مم·- ¸نا´ -د“م ·Œ¹ -
¸ممن·م همم- ر-مم~-- -زورممما ¸مم-رع رد .(رامممق ندرمم- زا ~مم·- نا-~ود ¸-- رد .و, ¸را~-م م-~-ت ¸ن·ي) ·دور ¸م راك ه- ·رامق رد ن~ش -~نر-
-~ا ¸ر-~-- Œ--=ت ه- زا-ن .-~ا -ر-= و ¸-مز رد م=ت ¸=, و «¸را´-=رد».
اهاش/هن+ش» -~ش ¸-رع هك «هن=ش» هم¹ك نامهزا =هن·ش /-اممش ر--مم~ /-اممش -~نيامن /-اش فر= زا /-اش ه- =و-رم» ¸ن·ي ·-~ا ¸~را· «هن
¸ ” ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن .«’-¹, ’--ر /نا-ر+ش 4•• .
¸~·- هم¹ك) را=ش -ا×ن =ƒش)
«.ومم- /راردا» ¸مم-رع رد ` ·· هم¡ رمم´ا .-مم~ا همم~ير ممه (¸زامم~ نو-امم- رد ¸¹مم-ا -داممم) ~ممشا- ا-¹ق هك ¸~را· را=ش ا- ارها= =را=ش
دور ¸م راك ه- (=يروي~-~ا).
ن~-~ك •ام و ندز تو~ /ندرك راوه /~ن¹- -نا- «داير·» ¸ن·م ه- ¸~را· ن~-=ش زا =–=ش.
زاوآ شومم= ¸ا -~ممنر, »اممن هك «¸-=ش» ¸ن·ي ¸~را· ر×يد -·¹ =ي و «زاوآ و -نا-» ¸ن·ي «ن~-=ش» ¸~را· هم¹ك ا- ه=-ار رد =.¹=ش
و ¸ناو= زاوآ ¸ن·م ه- مه ¸-رع رد .-~ا -~ا منرت .
.¹=ش -ا×ن =ه¹-¹=ش
~ي~ممش» · «ن~ش ه-~-» · «ن~ش م´=م » ¸ن·ي ·دراد ¸ا ه~ير ه=-ار «ن~ش» ¸و¹+, هم¹ك ا- ارها= (¸-رع رد «~ي~ش» هم¹ك .-ا) =~-ش
-ر-= و «ن~ش.
او= /¸مم-ر=م / «¸داممش» ¸ن·م ه- مه هك دراد ¸ا ه~ير ه=-ار ¸~را·«هنو´داش /داش» هم¹ك ا- ¸وق .ام-حا ه- =ا~ش /¸ناومم= زاوآ /¸´~ممنن
~-مع -نهر· -ا×ن) .-~ا -ر-= و ¸ر×يزا-)
¸اممه هممناد نآ رمم- هممك -ر-= و ƒن .`م) «اه ه´ت و ˜ا¸=ا» ¸ن·م ه- ود ره نو¡ دراد ¸ا ه~ير ه=-ار «-~ش» ¸و¹+, هم¹ك ا- ارها= =ر~ش
.ي~مم-ت انم- (-ر-= و š--~ت ·را~=ن تارهاو= ·~ن-ندر´ ›~نشا- -~-~ك ~يراورم و توقاي _و-ممش ¸مم-رع نامم-ز رد «.ا™» همم- ¸مم~را· «.اد»
-ر-= و -ر-= و -~ا -~ش ™ا-~ا هك دا-~ا .`م دراد ¸مي~ق را-~-.
¸ ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن)~يآ ¸م ¸-`= -آ = «-آرز» ¸~را· ه~ير زا =-ارش •0œ ¸´ي را- ¸-¹وا ¸ار- ار -ارش ه´نيا ه- ه=وت ا- و (
(وا ¸-نك ----ح رد اي) ناريا مي~ق ناهاش زا •ارمع و نارميا زرممم هممك ¸ا هم-=نم نامه رد ار ر-·~¹ا ˜ام و و=-آ «¸~ا´ن-نو» ·درك €~ك
= -رمش» همم¹ك همن ~ممهد ¸مم ~منو-, ¸م~را· نام-ز ام- ار ¸مم~ا ¸م-ن¡ ·-=ام~ ·-م~ا -دو- ناريا =ا= ا+نرق و -~ا ‘را· „-¹= هناهد رد
-~ا ¸و¹+, .-ا زا مه نآ دو= هك ¸-رع رد «ن~-شون!
`م ~ي~~ت ا-) =-ا´رش ¸ممض·- و ›~نن-ممشا~ن مممه ¸مم-ك مي~ممق رد اممه -رممع :ه=وت) -~ا ¸~را· «-ارو=» ¸-رع =-¹ت ¸عون = («-`=» .
~نشا- ه-شاد -ارو= ~نهاو=- ات ›~نرا~ن مه زونه!)
‘ار-~» (-ا×ن) -~ا -~مآ رد ¸-رع ترو- ه- هك ¸~را· «¸ير~» نامه زا =‘ارش».
«_و~» نآ ه- -ا´ هك -~ا ¸~را· ¸ا-روش نامه =ه-رش ¸يامميرآ ~ممناوت ¸ممم مممه هم¹ك ¸يا (-~ا...... مه ¸يا,ورا ¸اه نا-ز رد)~نيو´ ¸م
«ومم~» ¸ا -رممك و ¸ممن-¡ و ¸كرت ¸اه =-¹ت ا- هك (~-مع -نهر· -ا×ن) «-آ» =«-و~» .`م -~ا ¸ناريا ¸يايرآ ` -ا اي و ~شا- ¸يا,ورا
/¸و~›-نو· .`م) ¸و~,ا¡ دراد ¸ناروت›¸ناريا ه=-ار(-ر-= و .وŠ~ / .
=¸--رش ~نر-´ ¸م مه ¸يوراد «-ر--ك» نآ زا هك ور~/شون -=رد ر-ون- .`م -~ا ¸-=رد «اهور~» -داونا= زا ¸-=رد .
¸مم-رع _مم= .دوش ¸م ه--´ مه .اور~ .نا-نت اي ¸~را· «راو¹ش» نامه =.اورش ..... رد .-م~ا «.--ارم~/.يوارم~/.يوارمش» ‡مم-ترت همم-
نا-ز ر×يد و ¸ن-•-¹-· ·¸ياي¸¹ام ·ودرا ·¸~نه نا-ز راممك همم- همم=+¹ رمم--·ت امم- ار هم¹ك ¸-مه ·¸يا-نا•~ا ه¹م= زا ¸-ر= و ¸قرش ¸ا,ورا ¸اه
) .=ن -رو~ ` `م ·-~ا -~مآ «.--ار~» ¸ن·ي نآ _م= .´ش ه- را- ه~ ره ~-=م نآرق رد .~نر- ¸م •ž هيآ ( •• نار×يد و .
يد تا--مم~م .¸ا ه¹ومم¹´ امم= ¸ممش اممي «.و¹مم~ش» -ممن-ت ¸ممن·ي ¸مم~را· «هنا=مم~ش» €مم-=م =نا=مم~ش زا ~ممنترا-ع ¸مم-رع رد نآ رمم×
-~ا -~ش مه ¸-رع دراو ¸نام`ع ¸كرت Œير= زا ` ام-حا .-ر-= و «¸=~~م/هنا=~ش».
ار نآ ¸ممم¹ع نامم-ز همم- و ~نزام~ ¸ممم مم~¡ ¸اود نآ هممتر´ اي «در´» زا هك ¸يوراد -ا-´ ¸عون »ان ·¸~را· «م~-ش» هم¹ك نامه زا =م~-ش
~نيو´.
¸-رع رد =هم~ش دراد =ا-ترا ¸~را· رد «شاش» هم¹ك ا- ` ام-حا .دور ¸م راك ه- «-¹اوت /¸ير-آ /هنا= شاش» ¸ن·م ه- .
نام-ز =مي -ير´م~نا~ رم×م ¸م¹و) -م~ا -ير´~نا~ نا-ز رد «ا×نار-¡» زا مه نآ هك -~ا -~ش -ر·م ¸~را· -نر-ش هم¹ك زا =„نر=ش
ا×نا +را+¡» زا هم¹ك ¸يا ه-¹وا ه~ير (º-~-ن .-`ا ¸يايرآ رد (~مم-مع -ممنهر· -امم×ن).-~ا -~مآ (-دا-, /-د´ ارا /‡~ا /.-· ¸ن·ي) «»ا~نا =
همم- ار ·-امش ن~ممش تومم+-م و تامم ¸من·ي ¸م~را· تامم -امش هم¹ك ·¸~ور ¸و-= ه- ر×يد ¸اه نا-ز رد .~نيو´ ¸م „نر=ش ار نآ ¸-رع
¸~ور ه- ار „نر=ش ¸زا- ¸ن·ي ~نر- ¸م راك ه- «„نر=ش» دو= م~ا ناونع ~ممندو- اه ¸ناريا ¸يا ه´نيا ه- ه=وت ا-) ~نيو´ ¸م
~نم~ناد ¸مزراو= –~وت ›~ن~نا~ر -ر= ¸ا-ند ه- و -درك .و=-م ار ¸~~نه دا~عا ¸-ن¡مه و „نر=ش ¸زا- هك ·فروم رمم- ¸مم~را· ر`ا ا~¹
+=م دا-~ا ›»`~ا و ناريا .-ا--م تام~= «-ا×ن» دوش ¸م -~ها~م مه ¸مانر- ¸-ح و رنه ¸يا ¸ا= همه ¸ر ).
/ودامم= = هناهاممش ¸زامم- هممك ¸مم~ك ¸ممن·م ه- زا-هاش اي ™ا- + -اش = «~- + -اش» ¸يايرآ /¸و¹+, مي~ق هم¹ك زا ¸وق .ام-حا ه- =-~-·ش/~-·ش
.-رمم-= و ناهاممش همان /اه همان -اش = همانهاش .`م «اه ¸زا- -اش» اي و ~هد »ا=نا -ر-= و ¸~ن- م~¡ /¸راك ر=~ /¸زا- -نر-ن /¸-~درت
- ه=وت ا- و «¸-م~ترز نام¹اع و نا·مراك» ¸ن·ي دوش ¸م -~ناو= مه ¸يا,ورا ¸اه نا-ز ر×يد و ¸~-¹×نا نا-ز رد «ودا=» ه´نيا ه
هممم¹ك ¸مميا ه=-ار·~ندو- (¸زورما •ارع زا ¸-م~ق) ‘را· „-¹= هناهد Œ=انم زا مه ر-م .-`ا ¸ناريا هنعار· را-رد «نار´ودا=» ه´نيا
م رت ¸شور «ودا=» .-ا ا- دوش ¸ .
.~ممنيو´ ¸م (!¸ير·آ = شا- داش/ºشا- -اش=) «شا-اش» Œ·وم و -نرز »دآ ه- -ر-= و شد`×ن- و نا-~كا, و نا-~و~نه رد مه زونه انم-
نا´~ممنيآ ه- ار ر-~-- تا---=ت.-~ا -~مآ رد (!شا- -اش) ¸زورما .´ش ه- -~-·ش = -زا- -اش— .-ا زا مه هم¹ك ¸-مه هك -~ا ~--·م -~ن~يون
ا•~ ¸م مير .
زا هممك -مم~ه نآ .اممم-حا .-مم~ا -رمم-= و ¸ر×~اره و .`-=ا دا=يا ·.ا=ن= و ا=و= ·رش و روش ·¸¸-×نا هن-· ¸ن·م ه- ¸-رع رد =‡·ش
(مي~ممق ناممنوي و ناريا ƒيرات -ا×ن) ~ن~-شون ¸م -ارش نآ زا مي~ق نا-يايرآ هك دو- (ºŽاش=) ¸راو=-ارش ه¹ا-, ¸عون هك ¸~را· «ƒش» هم¹ك
.~شا- -~ش Œ-~م -ممنهر· -امم×ن.-م~ا Žاممش (¸مي~ممق) رمم×يد =-¹ت _قاو رد ƒش و ·دو- تاناو-ح •ر¸- Žاش _قاو رد ¸راو=-ارش «»ا=» نآ
~-مع.
.-مم~ا «ه-مم~-» _وممن رممه و ¸نومم´ ·.اوم= ·همم-ن¡ ·-ر-وممت ·همم~-ك ¸ممن·ي ¸م~را· =ا~ =-¹ نآ ¸-رع =-¹ت «ر-ا´ش» نآ ¸-رع _م= =-را´ش
نوت`-~ /=`ر-~ /ت`ر-~ ¸-رع هم¹ك :ه=وت) رد .~ممنا ه-·ر´ ه~ير ¸~را· هم¹ك ¸-مه زا ·-~ا ’--ن ¸م~, ه¡را, ¸عون »ان هك ·-ر-= و
مممه ¸~-¹×نا نا-ز رد هم¹ك ه~ير نامه ¸-رع و ¸~را· رد ت`ر-~ انم- .~نيو´ ¸م مه ¸-ت` و ¸~-¹×نا ¸اه نا-ز
-~ه.
+نآ ¸نا·م ¸¹و -~-ن ¸شور دايز ه¡ ر´ =²~ا´ش /’´ش ¸مم~را· «Žو´ش» و «ه~´¡» تام¹ك ا- ¸دايز -ها-ش مه نا~ˆ-¹ت و ¸-رع رد ا
¸ممن·م ه- ’´ش و ²~ا´ش تام¹ك ¸-رع رد .«ش¸·¹ ¸ن·م ه- ¸مود و -ر-= و هيامور· /-در= /=¡وك» ¸ن·م ه- ¸~را· رد ¸¹وا هك ·~نراد
-~ا -~مآ -ر-= و ¸---رت ¸- ·¸مدرمان ·¸×يامور· ·-ماŠ¹ ·¸-~, ·¸~ن=ان.
زا =.ش -ومم-·م و ¸قاممن اممض·- اممي و ` ماممك ·-دامم-·ا راممك زا ¸يامم, و -~د هك ¸~ك «-درم ا,» «-درم -~د» ¸ن·م ه- ¸~را· .ش نامه
-~ا دايز نآ تا--~م ¸-رع رد) .-~ا ¸¹وم·م ر-= اي و -كرح ¸- ¸يا, اي و -~د هك ¸~ك .-~ا).
¸ ¸~را, ¸اه »ان -ا×ن) ¸~را· _مش نامه زا =_مش 40• ·ا رون ¸ار- هك ( راممك همم- (مم= همم¡ و ¸دامش ه¡) ¸نا=ار¡ تان--¸ت اي و ¸نا~
-ر-= و _م´ ~م ·¸·مش ·ه·مش ·_مش _م= _ومش .`م -~ا را-~- نآ ¸-رع تا--~م) .دور ¸م).
~نازو~ن ¸¹و دزو~- ات ~نرا~´ ¸م نآ رد ار _مش هك ¸يا= ·¸·مشا= =نا~·مش.
ه- ,ر هك ¸~ك _¡ -~د فر=» ¸ن·م ه- ¸~را· .امش نامه زا =.امش /نا-مم~ر,ار--م اممي نا-مم~ر, ~-ممشرو= .`م) «-~ا -دا-~يا •ر~م
” ¸ ›¸~را· ¸ا+مان -ا×ن .¸يايرآ مي~ق نا-~ر, ر+م 40• رد .(-مم~ار -مم~د) ¸مم-مي .مم-ا-م (_مم¡ -~د) .امش ·-ون= .-ا-م رد .امش ·(
مه ~-=م نآرق •0 ) €+ك -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- •• هيآ ( •‚ نآ ¸-رع تا--~م) .نار×يد و -~ا را-~- ).
.امش -ا×ن) =¸¹امش)
~نزا~ ¸م ر´ش نآ زا هك ~--~ «ر~ن·¡» ¸-رع =-¹ت =ر~نوش/ر~نمش.
نآ ¸-رع تا--~م) دور ¸م راك ه- ان·م ¸-مه ه- ¸-ن ¸-رع رد .Œ-مع ¸´~نمرش و ¸´~ن´·ار~ ·•ر¸- ‡-ع ·راع و -نن ¸ن·م ه- =رانش
-~ا -ر-= و «رنش»).
درم «.--~» ¸ن·م ه- ¸-رع رد =‡نش دوش ¸م ه--´ -ر-= و =ا= ه•ك /ه-ق اي ~-ن´ ` `م ¸´~مآر- ره ه- ¸~را· رد .-~ا -~ش ه--´ هنا .
و ¸مم-رع همامم= اممي -ومم` .مم`م) راو همم~-ك ‘امم-¹ امميو همم~-ك ·-ر-وت ¸ن·م ه- هك -~ا «ه-ن¡» اي ¸~را· «-نش» هم¹ك ه-ن`ت ارها= =نا--نش
ا~´ نا-نت /راو¹ش ¸عون ¸ن·م ه- -زورما ¸-رع رد .(-ر-= دور ¸م راك ه- هنانز د .
و نام-مدآ ¸يرم~ وو .م•ك انمم- و ¸~ممن¹- و ¸-م~, ·راومهامن ¸م-مز ·-ومك ه=اممد ¸من·م همك ¸م~را· «„نمش» همم¹ك نامه زا ` ام-حا =„نش
تا--مم~م) .-~ا -~مآ (دوش ¸م نآ ¸راومهان و =ور¡ -عا- هك) ‘ا-¹ ¸-·ر-آ·¸راومهان ·=ور¡ ·¸´~مآر-» ¸ن·م ه- ¸-رع رد .نارونا=
نآ -ر-= و „ن~-م ·¸=ن~ت ·„ن~ت :.`م -~ا دايز ¸-رع رد ).
=) نا~ممم¡ ¸ن·م ه- ر-~-- ¸-رع رد .-ر-= و ه¡-- ·ه-~- ·€-ك ·-ر-وت ·ه~-ك ¸ن·م ه- ·-~ش -ر·م ¸~را· «ه-ن¡» هم¹ك نامه زا =ه=نش
دوش ¸م .ام·-~ا ·دور ¸م راك ه- .-ا~و .مح ¸ار- هك ¸ا ه-·= هنو´ ره وو (ناد هما=.
ا= =ه-و·نش ¸·ممم- ¸اراد شا ه~ير و~نرو= ¸م هكر~ ا- هك ¸نا-ا-- -ا-´ ¸عون ¸ن·م ه- -~ا مي~ق ¸و¹+, «-نش /ه-و×نش» هم¹ك زا اره
~نيو´ ¸م راد را= -ا-´ هنو´ ره و «=~=ورا=» ه- ر-~-- ¸-رع رد .دوش ¸م -ا-~ اوه رد هك -~ا.
ع رد .-~ا -~ش ه-·ر´ «ن~-نش» ¸ن·ي ¸~را· «¸--نش» زا ارها= =€نش ·(شارمم= شومم´ ’مم´عر-) «زاونممشو´ ¸ا~مم-» ¸ممن·م همم- ¸م-ر
-~ا فونش نآ ¸-رع _م=) .-~ا -ر-= و ¸= شو= ·-نهآ شو= ·(ري~, شو´ اي )ري~•¹د ¸ا~-).
-~مم-´¡ ·دومش ¸مم هم--´ «_وم~» ` ·· همك «=مممن ام- ¸ا~= /شآ اي /روش -آ» ¸ن·م ه- -~ش ه-·ر´ ¸~را· رد «ا-روش» نامه زا =ه-روش
¸ممم´-آ همممك هممم-=, ¸ا~ممم= ¸مممن·م هممم- ¸ممم~را· رد (˜اممم- فرمممح اممم-) «-وممم~» -ممم·¹ انمممم- .درا~مممن ن~ممميو= هممم- _اممم--حا و -ممم~ا
=ومم-رم مممه -رمم-= و ¸ا -رممك ·¸ممن-¡ ·¸ممكرت==مم--ا-¹آ›.اروا» ¸اه نا-ز رد (-آ=) «و~» هم¹ك ا- هك ·(~-مع -نهر· -ا×ن) -~ه مه -آ
-ر-= و ¸-ون= -رك -=-يا, ·.وŠ~ /¸و~›_¡ /¸و~›-نو· :.`م) .«-~ا).
²مروش همروق/امرواش -ا×ن) = )
¸كارومم= داوممم و ر-ممش امم- -ارمممه و (هممنيدرآ =) -درممك -~رد هيودا و -شو´ ا- -ارمه درآ و ¸ن=ور نان زا هك ¸نير-ش ¸عون ==ر-شوش
~ننك ¸م -دا--~ا (ر-م رد) ر×يد.
مم~را· رد نآ ه--ممش رمم×يد تا·¹ ه- ه=وت ا- ¸¹و (-~ا =اوشا نآ _م=) ’= ورا= ¸ن·م ه- ¸-رع رد ==وش هماممك -امم×ن ·ناركوممش .مم`م) ¸
-~ا را-~- نآ ¸-رع تا--~م .-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت .~شا- ه-شاد ¸و¹+, ه~ير -~-ن ~-·- (¸~·-.
-~ممش همم-·ر´ (~ممندرك »وممم~م نانوي رد ار «اناد ¸و-~را» نآ ا- هك ¸م~ نامه) ¸م~ -~ا ¸ها-´ هك ·¸~را· ناركوش نامه زا =ناركوش
-¹ت مه نار´-ش ¸~را· رد .-~ا -~ا -~ش = .
ر~نمش -ا×ن).~ننك ¸م =-¹ت مه «ر~نمش» ار نآ ¸-رع رد .~نزا~ ¸م ر´ش و ~نق نآ زا هك «ر~ن·¡» ¸-رع =-¹ت =ر~نوش).
همم- ددرمم´ ¸ممم رمم- شا ه~ير ر=آ رد .¸نامم-=ا~ تار-م·ت و و·ر ·ترامع و ان- «¸زا~ نام-=ا~» «نام-=ا~» ¸ن·م ه- ¸-رع رد =~-ش
.`م) «~-ش» ¸و¹+, مي~ق هم¹ك /•ومم¹=م ¸مم-¡ /دومم=وم /دومم=و ¸ممن·ي «¸مم¡» «¸ممش» ¸ممن·م ه- هكر×يد ¸~را· ~نو~, اه -د و (~-ش +رو=
¸ و ¸ ” ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن) .-ر-= و -~ا ¸ن~ش ه¡نآ ·-~ا -~ش ه¡نآ ·ه-=ا~ /--¹= 4•‚ › 4•ž ).
دو~ح (-~ا ˜ا-شا نآ _م=) «¸¡/¸ش» ه~ير زا .-~ا را-~- ¸-رع رد هم¹ك ¸يا تا-ير·ت 2•3 را- -™ومم~ ` `م .-مم~ا -~مآ ~-=م نآرق رد
) -ر-- 2 هيآ ( 20 نار×يد و .
) „ح -رو~ ` `م .-~ا -~مآ را-ود «~-~م» .´ش ه- -ر-= و ¸´~نزا~ /ن~ش ه-=ا~ «ن~ش» ¸ن·ي (º~ش) «~-ش» ¸--كرت هم¹ك زا اما و 22 (
هيآ 4• ) ˜ا~ن -رو~ و 4 هيآ ( ‚• .
اي «-~-´¡» ¸ن·م ه- ¸~را, «-ر-ش» هم¹ك زا =_ر-ش هممناد ·تا=ي¸-مم~ ·اممه -ومم-م .مم`م) را~-آ ¸-¡ ره -را-ع اي «ه-·ر×-آ» اي «-در~·»
دور ¸م راك ه- «~=نك ¸=ور» ¸ن·م ه- ر-~-- -زورما ¸-رع رد .(-ر-= و ¸ن=ور ¸اه.
فور·م ‡يدا ·=حا= .و-- ·ر×يد ¸-رع ¸¹`م¹ا -ر- را·شا ¸¹-= .`م مه نآ ¸¹-ا -~يا ~ياش هك) ا-يز ¸-رع ر·ش نآ دراد ا= زا ·-رع
م-نك هم=رت ا=نيا رد (~شا- مي~ق ¸~را, نا-ز و -نهر·:
«¸مممن ¸´ره /~ش -درو¹ و ه¹ -ن~ ريز هك /~=نك -را¡-- نآ ر~ ر- ه´نيا ه- ¸¹و /~نر- ¸م ت~¹ نآ زا و ~نرو= ¸م ار ~=نك ¸=ور ·»درم
-~نار~´ -محز ه- ار شزور و ‡ش هك ¸~نمرنه اي و -~ن~يون =ي راك زا هيانك) !~ن-·ا ~نك مي~-ت -~نيآ ¸اه .~ن ه- ار ¸=نر -~د ات ).
-مم~رد اممه -ومم-م -آ ن~ناممشو= امم- هممك «-رمم-= و ا-رم /اه -و-م -را-ع /تا= -و-م -در~· /-و-م-آ» ¸ن·م ه- ¸~را· -ر-ش نامه زا =-ر-ش
-ر-=و تو•مك ·دوش.
نآ ه- ¸-ن ¸~-¹×نا .`م ر×يد ¸يايرآ ¸اه نا-ز رد هك ‘ون-آ -=رد ·‘ون-آ =¸-ش ~نيو´ ¸م ‘ون-آ = .
-~د ه- ر×يد ¸ن~·م -دام ~ن¡ و مي~~ ود تا-¹و~ و =هآ و ~--~ ¸ش -و™ و ¸-=ا~´ زا هك فا-ش ¸م~=) ¸~را· «ه~-ش» €-=م =¸-ش
دوممش ¸ممم •`=ا ·~ممننك ¸ممم -مم~رد (-ر-= و رو¹-) ~ننام ه~-ش و «فا-ش» ˜ا-شا زا هك ¸¸-¡ ¸ي~ن¡ ¸ن·م ه- -زورما ¸-رع رد .(~يآ ¸م
-ا×ن) ه~-ش ).
.دور ¸ممم راممك همم- ·-ر=ن, و -رد ه~-ش ات ه-·ر´ ¸ن-~´ش فور= زا ·€¹-=م .-ا~و ¸-=ا~ ¸ار- هك -~ا ¸~را· ه~-ش نامه زا =²~-ش
.دوممش ¸م •`=ا ·-~ا نا-ناريا ¸=ير-ت تاعار-=ا زا هك(نآ ه~-ش را--عا ه- نا-¹ق همه ¸ن·ي) «نا-¹ق ه~-ش» ه- ر-~-- -زورما ¸-ررع رد
´ران ار نآ -ا´ ~نناو= ¸م ·-~ا فور·م مه ¸يا,ورا ¸اه نا-ز رد هك ( ) اكوه /ه¹- .
و ¸مممارآ و ¸نايرمم~ و ¸ر-ممع ·¸-رع .`م ¸ما~ ه¡ و ¸-ت` ·¸~-¹×نا ·¸~را· .`م ¸يايرآ ه¡) اه نا-ز »امت رد »ان ~- دو=و ¸يا =نا=-ش
آ + ا--ش /نآ + ا=-ش» زا هم¹ك نآ .-ا .-~ا رو+~م م~ا ¸-مه ه- (-ر-= /¸مممشد + نآ» = شا ¸ممن·م هك ·-~ا مي~ق ¸و¹+, نا-ز رد «ن
” ¸ ” ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن) .~شا- ¸م -ر-= و «راك ه-ت + نآ /¸-×نا هن-· + نآ 4•œ «اد + ¸ممش» (نآ رمم×يد ¸يو´) ¸و¹+, نا-ز رد .(
-~ا -~مآ مه .... هممم¹ك امم- ترومم- نآ رد هممك -م~ا ¸-مم~تآ /«نامم~=رد» اي «-~ن~=رد» ¸ن·م ه- هك ¸ممن·ي ¸مم-ت` نامم-ز رد
¸~-¹×نا -نهر· -ا×ن .-~ا ¸ن·م =ي ه- «ر×نشور» اي «روآ + ¸نشور»
اعوم=م نآ تا--~م و نا=-ش هم¹ك مه ~-=م نآرق رد •• ) -~-ام -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- • هيآ ( œ• نار×يد و .
-ا-´ ¸عون هك ·-~ش ه-·ر´ ¸~را· «=م¹ش» هم¹ك زا ارها= =م-¹ش مممه ¸مم-رع رد .~ممنيو´ ¸ممم مه هناويد »~ن´ نآ ه- ·-~ا ƒ¹ت ¸اه هناد ا-
-~ا ان·م ¸-مه ه- ا--قد.
·دار·ا -·--= ·¸و= و Œ¹= .-~ا ر-ن =ي تا--و-= و -¹-= و •`=ا و رادرك اي «-و-ش» ¸ن·م هك ¸~را, «هم-ش» نامه زا =هم-ش
›¸ › ¸~را, ¸ا+مان -ا×ن) .ا+نا~نا تاداع و شور 4•‚ ).
¸-ش مممه زوممنه هك -~ا ¸يايرآ ¸اه نا-ز رد -·¹ ¸يا .-ا .-ر-= و ¸يور-آ ¸- ·¸´~نمرش ·-¹ا== و ¸ياو~ر «راع و -نن» ¸ن·م ه- =
هممك مممه «¸مميز» -مم·¹ :ه=وت) .~نيو´ ¸م ورمك و ¸-¹ا== »دآ ¸ن·ي = و ¸´~نمرش ·»رش ¸ن·ي « » نآ ه- ¸~-¹×نا نا-ز رد
-·ا» ¸ن·ي ·-~ا «¸-ش» ’´ع ¸مم--آ /هممن--آ /هممنيدآ /¸ممي™آ هممم¹ك زا دومم= هك -~مآ «-نيز» ¸و¹+, ¸~را· هم¹ك زا ·«»ار-حا و ت¸ع» «را=
¸ارم- «¸´~نمرمش/¸-مش» همن ·~-شا- را=-·ا /¸يز «ام ¸ار-» :دومر· ¸م ¸ناور-, ه- هك ار (_) •دا- »اما -ي~ح ¸ن·م `اح .دراد ه~ير
دوش ¸م »و+-م ر-+- نام!
» ¸ فرح »
=نو-ا- نامم-ز رد .-مم~ا ¸ممناريا ناممناد ¸م-ممش تاممعار-=ا زا ¸مم´ي مممه نآ و ·-~ا -~ش -ر·م هك ¸~را· «ºنو-ا~ /نو-ا-» هم¹ك نامه
¸اممه -ممم~ق رمم×يد و رومم~ك نآ رد (نا-ناريا /اه ¸نا~ار= ¸ن·ي ) ¸-~ارا~ نانام¹~م ر-`ات هك ~نيو´ اي مه ¸يا-نا•~ا
-~ا ا,ورا.
- زا =¸نو-ا- نو-ا- -ا×ن) .نو-ا~ اي نو-ا- ه- =و-رم ·نو-ا ).
_امم~ هممم¹ك انممم- .~ممننك ¸م Žر~ ار ر×يد داوم اي و ه-=, نان نآ ¸ور ر- هك ¸-نهآ فر= نامه ·¸~را· «_ا~» -~ش ¸-رع =-¹ت =_ا-
:-~ا -~مآ مه ر×يد ¸ن·م ود ه- ¸~را· رد • ران¡ ه--ش -=رد ¸عون ( 2 هك ·نا~¹-ت /نا~¹-= .`م ‘ا-¹ ¸عون ( -دامم-¹ .`م) Žار· شو,`ا-
-~ا -ر-= و (¸يد نام¹اع.
رو,امش -ام×ن) .-م~ا -دوم- ¸مم-مر=م »ا~معا ¸ارم- نام-ناريا رمم×يد تامعار-=ا زا همك «_ام=» امي ¸م~را· رد «ام•-¹¡» -~مش ¸-رع =‡-¹-
ايز «‡-¹-» ¸-رع تا--~م .~ن-·ر´ داي ·اه ¸ناريا زا ار ‡-¹- اه رو~ك ر×يد و نا-مور ·اه ~·- (فا-ك`او™ مممه ~مم-=م نآرق رد .-~ا د
) €~وي -رو~ رد ` `م .-~ا -~مآ را- ¸ش •2 هيآ ( 4• نار×يد و .
¸امم-ع ¸ممن·م ه- انم- و دراد ار ¸زا- «نا´و¡ -و¡» نامه ¸ن·م هك ·-~ا -~ش .ي~-ت ¸-رع ه- ¸~را· «نا´و¡» هم¹ك زا =نا=¹و-
¸نا-ر+ش و ¸ترا نار~·ا ¸-~~-و¡ ·(¸نا-ك را~-قا و تر~ق نا~ن) ناهاش -~ا ه=¹او- نآ ¸-رع _م=) .-~ا -ا•~ ~شرا ¸يرومام و ).
/¸ممي`= ¸اممه همم-¹ح اممي همم-ن, زا ¸-اممن=) ¸ا ه-ممشر ¸ممن·م ه- ¸~را· رد .-~ا -~ش .ي~-ت ¸-رع ه- ¸~را· «رانز» هم¹ك زا ارها= =-ران-
ا -م~ترز ‡ه~مم زا ¸رم×يد ~م-¹-ت ممه نآ دو= هك =) ~ن~ن- ¸م رمك ه- ¸=-~م نا~-~ك هك (¸¸¹· /-ر-ن ا+--م~ترز ار نآ و ·-م~ا نام-ناري
·~ممنزا~نا ¸ممم ندر´ ه- نا~-~ك ¸و-= ه- نا-=-~م هك (¸~را, ¸ا•-¹¡ =)راد ‡-¹- ه-شر ¸ن·م ه- رانز انم- .(~نمان ¸م ¸-~ك/¸-~ك
ممم -`ق ¸ممن·م ه- ر-~-- -·¹ ¸يا -زورما ¸-رع رد .وا Œ¹= و ا~= ¸م`= و -م~= /ا~= ¸يد ه- ¸×-~-او /¸×-~- رمك ناونع ه- ¸ر-×-ها
-~ا ر-نان- نآ ¸-رع _م=) .دور ¸م راك ه- (¸را-·ر´ و ¸×-~-او نامه)).
تامم---=ت .ممم¹عا مم-ا نا´ر¸- .وق ه- .دراد -ها-ش ر-~-- ¸~را· ه- -·¹ ¸يا -نهآ ¸¹و ·ه-~ناد ¸-رع ار نآ ~-مع -نهر· ه¡ر´ =ر-ون-
ميرا•~ ¸م -~نيآ .~ن ه- ار ر-~--.
ك -~ا ¸~را· «„ن~» نامه زا =„ن- مممه همم- هك ¸ن-~ اي -ا-~- .´ش ه- ¸¸¹· ه´ت ود زا -~ا ترا-ع هك -دو- «-ن~» ¸¹-ا ارها= ه
امم+نآ زا هممك «’ممم /¸ممهآ /تا¸¹·» ¸ن·ي ¸ن~·م -ن~ نامه «-ن~» زا روˆنم ~ياش .(-ر-= و -ن= ·تارهاˆت ·¸نز هن-~ رد) ~ن-وك ¸م
-~ا -دو- ·~ندرك ¸م -~رد „ن~.
-~ا ¸~را· «ه=ن~» نامه زا =ه=ن- ¸من·ي «=م¡وك -ن~ /ه¡×ن~ /=×ن~» ¸ن·م ه- ·-~ا -داد .´ش ر--·ت ¸نام`ع ¸كرت نا-ز رد هك
-ن~ ·ر~- ƒيرات رد -¸-ن _ون ¸-¹وا ه´نيا ه- ه=وت ا- و !-~ا «-¸-نر~» ¸ن·م ه- ¸-رع و ¸كرت رد نآ ¸ن·م ر-اح .اح رد .-ن~ ه´ت
ه=ن- -ر=`ا- و ه×ن~·ه¡×ن~» ¸ن·م ·~نا -دو- ¸-ت ر~ =¡وك ¸اه ه×ن~ /ه=ن~ -ا×ن) .دوش ¸م رت ¸شور « ).
انممم- (•ا=نمم~ -امم×ن) ~ممهد ¸ممم مه ˜او¹ و م¹ع ¸ن·م ¸-رع رد (ه¡را, و ‘ا-¹ ¸ار-) ¸¹وم·م •ا=ن~ ¸ن·م ر- -و`ع ·¸قا=ن~ =ه--=ن-
-~ا •ا=ن~ نآ ¸-رع _م= ·-~ش ه--´ مه •و=ن~ و Œ=ن~.
~ا »وا-م و =-~ -و¡ ¸عون هك ¸~را· «.~ن~» نامه زا =¸¹~ن- زا ` -ق نومم¡ ·~ممنيو´ ¸م .~ن~ اي /.~ن- مه ¸-و¡ ¸-ك ه- انم- ·-
=مم¡وك ¸-مم~ك –مم~وت هممك (دراد ¸~را· ه~ير هك ¸~-¹×نا رد =) •ر¸- ¸كرا- ¸عون ه- ¸-رع رد .~ن-=ا~ ¸م مه ¸-ك -و¡ نآ
راممك ¸مميا ¸ارمم- ار .~نمم- =-مم~ -وم¡ ` -ق ~يامش) ~ممنيو´ ¸مم .~نم- ¸مم-ن ·دوش ¸م -~-~ك .ا-ند ه- تامم¹ك -امم×ن (~ممنا -درمك ¸ممم فرم-م
¸~را· ¸اه -نهر·رد ه-ود/¸=رك)
مم~ارم و ¸موممع تامن`عا و امه ¸مم~= و ¸م~ورع رد همك ¸--~وم ~ن¹- ¸ان زا -~ا ترا-ع هك «انر~» اي «انرو~» -~ش ¸-رع =رو-
ه همك -م~ا ¸مناريا مي~ق ¸--~وم تاودا زا ¸´ي ¸ن -رق اي و «انرك» اي انر~ .دور ¸م راك ه- ·¸-ه~م ·درمك ·_وم¹- .-ام-ق ¸م-- رد ممه زومن
-ا×ن (.-·ار~ا رو- =) -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد (انر~/انرو- =) هم¹ك ¸يا .-~ا »و~رم -ر-= و ¸يا-~ق ريا~ع و اه ¸¹وك و ¸مكرت
) نونموم -رو~ 32 هيآ ( •0• نار×يد و .
ا-ناريا تاعار-=ا زا ر×يد ¸´ي) نا´و¡ ¸زا- رد هك «نا´و¡» -~ش ¸-رع =نا=¹و- -ومم¡ ·¸-ن=¹مم~ ¸امم-ع انم- ·دور ¸م راك ه- (ن
-~ا ²=¹او- ¸-رع رد نآ _م=) .~نيو´ ¸م مه ار نا-ماˆن و ¸ترا ¸ا~¸ر نار¸-=).
» ¸ فرح »
,نا>!رJ ( #+ uPیtر* » برJ و ند# uنعم ,! u!ر" » ,ناB uنعم ,! u$راف » اج / نا•م دنن# uم ,•$ ,t uیاج ای ,نا>!+رJ ,! ,t
() م+ wLtرم yنا! w#ور ( دو8 uم ,تF5 / ! ت$+ هد8 م' u!ر" در+و uنا2N" utر* Uیر1 #+ +Wر'اX !
» = فرح »
Hرا1 ( برعم » Hرا* ت$+ هریR و تس! بوA /u!وA هدرن /ن+وی+ wولج /هدر3+ر$ /دPن5 uنعم ,! u$راف رد ,t uمرا* ای ! مff' uff!ر" رد
y8وt uنعم ,! رت-ی! / y$ویt / ,Kا*+ / uم راt ,! ها<یاج و نی!اt دور !
{#ا1 ( ه#ا1 ها<ن
ه#ا1 ( هد8 u!ر" » ه#ا* uنعی u$راف رد » ون ,ن@t دJ /%و+ر1 ا! /ب+دا8 / ) هریR و %ا0یLP$ رد /هدی$I3 )!
cا1 ( نا2' #+ » cا1 / cا* دور uم راt ,! ر<ید wا'راt w+ر! ای و Hا2: رد ,t uسم ,$اt uنعم ,! u$راف ) ! ,2لt #+ دیا8 » تff-*
در+د ,-یر !( بآ wاج / -1 yت / yت-* / ر*دو5 uلو yAوt ت-1 !
,$ا1 ( cا1 ها<ن
mا1 ( نا2' #+ » mا1 / mا* () S€ا* ( =($ uنعی u$راف ) mا1+ / mا*+ ( دیآ uم هریR و ) ! ناتس! mا* 6Nم / د+دغ! رد wرسt mا* () „ff!
د+د ( د+د+دB ( %د „! ( دو! مید ن+ری+ ت>تیا3 را@A #+ u•ی ,t ! #+ دوff! %راffP" رff<ید ت>تیاff3 ,f$ : دا5راf$ا3 () درff5 ,ff$را3 ( ر@ff8
ا' cرا3 ( هریR و درجور! /در<ن$و$ /در<ت$د /در<!+ر+د 6Nم /?یلوپ$ر3 ( Qوff8 uمو$ () uPffن 9اffین+د Qوf8 ) r ( ( Hراff@A و ) رد
ا' دام ت>تیا3 نیلو+ Y+و ( ن+د2' () ا' - ن+دام ( ا' دام ر@8 / ,نات2<' / هریR و نا*اPt+ !( و %اffا1 +ر mاff1 اffی و mاff* Yff2ج uff!ر" رد
ا(ی1 دنیو5 uم ن ) ا' mا*+ uنعی )!
ری8اP1 ( u!ر" EFل* » ری8اP* دنیو5 uم ن+رLیB ای uن #+ ,t ت$+ دیF$ wور+د Hان ,t u$راف ! رد دیFf$ &ffنر ن+ون" ,! +ر ری8اP* اWن2J
دنر! uم راt ,! م' u5دنسیون ای Qرا<ن و u8ا(ن ! های$ ,ت>* •5 ,! ه#ورم+ بر" رد ) cرد cIt رد ( دنیو5 uم ری8اP* Lین !
رP1 ( نا2' #+ » رP* هریR و ن+روا<نج uم#ر تلآ ای و بوA هدنر! ,لی$و uنعم ,! /u$راف ! نی#رP1 / نی#رP* !
ر+درP1 ( &نلt ای رP* 6ما: #ا!ر$ ,! ;*ر+ رد ) ;*ر+ u$دن@م هور5 ( دنیو5 uم ! uf!ر" در+و uناf2N" uftر* Ufیر1 #+ ,f2لt نی+ +Wر'اX
ت$+ هد8!
هرو-P1 ( مل هرو8 ) 6Nم دیF$ uنعی هرو8 ) دffنر! ufم راt ,! &نر ن+ون" ,! +ر ری8اP* نآ .$و* ,t مل !( ریf8اP* EffFل* #+ wرff<ید rوfن
u$راف ) ری8اP1 ها<ن / ری8اP* )!
TsP1 ( ,2لt #+ +Wر'اX » T* T* / Cا* Cا* uنعی » ;پ* ای » ,Kناپ* ت$+ هد8 ,تفر5 ! uffنعم ,ff! رت-ی! ه#ورم+ u!ر" رد » uffمرن ,ff!
ند# ) ت$د ر! ای و ت-3 ر! ( ا@نآ ت-3 و ,نا8 ر! ت$د ;لام ای ?2ل Uیر1 #+ ن+ر<ید ا! تP)م و uمر5 و uت$ود ر+L!+ !
UP1 ( ,2لt برعم » yP* u$راف ( yنP* / &نP* ( دP$ / ن+وB / uنیریff8 اffی هوffیم نآ ر! ,t w+ ,(P1 ) هرffیR و داffم+د و cورff" ( ,ff! +ر
دننیA uم Dا! ,! ور و uمر' 6•8 ! مآ ;8 م' دی0م نآر رد UP1 ,2لt ت$+ هد ! mا(-ن+ هرو$ IW Nم ) *. ( ,یآ &- ن+ر<ید و ) &ن'رف ها<ن
دی2" !( ت$+ رایس! UP1 u!ر" %ا(ت-م !
,نو!ا1 ( #+ +Wر'اX » ,!ا* دو8 uم هداFت$+ +^R ندرt oر$ ای نت>3 w+ر! ,t u$راف ! uنعم ,! رت-ی! ه#ورم+ u!ر" رد » mاج+ wL3 +^R
دور uم راt ,!!
ناP1 ( uنعم ,! u!ر" رد » oرA / ,BرA / روB با* / ,نودر5 ت$+ ! ,2لt #+ +Wر'اX » با* ) ,نوf5 Qدرf5 ufنعی ( ,fKنآ اffی » ufم باff*
دروffB اffی » ناff!ا* / ناffP* تff$+ هدffمآ ! ,ff•نی+ ,ff! ,جوff* اff! » uff$را3 ,ffنودر5 / oرffA / ,ffBرA / ,ffBرt Hاffن ,ff! مff' uffسیل<ن+ ناff!# رد
uنعی » u$راف ,BرA ر! ناین+ری+ مید %ا"+رتB+ #+ ,t دوff8 uffم رff* نff8ور ,ff2لt نffی+ uffنعم /دوff! ا' ,ناBدور رانt رد Hو+دم wرای!آ w+ !
) نی2' ناتسtا3 و دن' ایند ر<ید wا' ,ناBدور u_ع! و رOم رد م' #ون' » u$را3 ,BرA دنر! uم راt ,! +ر ای ! ,ff2لt اWن2ffJ
» +ر•A و5 uم ناسن+ %+ر(ف نوت$ wا' هر@م ,! ,t تیر•سنا$ نا!# رد ,2لt نا2' #+ /دنی » ,BرA / ,Bرt ت$+ uن+ری+ uیایرآ )!
,جو* : 6ffNم uتعنff\ 6]اff$و و نیff8ام و روff*وم و ,ffBرAود /u<نج ,!+ر+ ,نودر5 ,A /هاA ,BرA ,A /نا@ج رد oرA 6\+ » &ffنیرPل! و
نی2' ,! ,2' /هریR » oرA ددر5 uم ر! ت$+ ناین+ری+ r+رتB+ ,t /u$راف !
,0نP1 ( $ u"ون ,t ,Kناپ* برعم ت$+ ری* تF' ای uت$د yAوt qI !
نجا1 ( برعم +Wر'اX » نیA ,* ا(یرفآ 9ا28 رد [ورعم w+^R u"ون ,t u$راف ) uلff\+ نانtاff$ ,fft wLfftرم wایff$آ wاff'ر!ر! #+ uنعی
دندو! هریR و uPیل و ?نو* /;t+رم ( د8ا! uم ! Lین دنL3 uم +ر +^R ,نو<نی+ نآ رد ,t uفرX Hان اWن2J » نجا1 / نffیA ,ff* تff$+ ! ج نآ Yff2
ت$+ نج+و1 u!ر" رد!
wر1 ( ,2لt برعم » wر* uنعی u$راف رد » ر* ندو! ) ندو! ?یB /ندو! ه#ا* #+ ,یانt ( و هدff-ن yf-B #وffن' ,fft ا' هویم و %ا0یLP$
دن+ هدرt EF: +ر دوB ,یلو+ تفاsل ! ر+د!آ /بآر3 و ?لم /ه#ا* ور* ) ! uff$را3 wا@مان ها<ن 1 d 1 **- !( تff$+ داffی# نآ uff!ر" %ا(تff-م
م هریR و %و+ر1 6N !
ت$+ هدمآرا! ود م' دی0م نآر رد ! 6Nم » ‚یر1 اW2)ل ) ه#ا* ت8و5 / هد8 ,تفر5 بآ #+ ه#ا* ,t u'ام !( 6)ن هرو$ ) &/ ( ,یآ &* !
[د+رتم u$راف ر<ید تغل » wر1 ,2لt دوB /u!ر" نا!# رد » {#ا1 ت$+ ه#ا* uنعی !
نوBر1 ( هد8 u!ر" » نوBر* عم wا' wLP$ #+ u•ی ,t /u$راف و دff8ا! uم /yیرا! و #+رد wا' kر! و ت$+ر ,ا$ ا! /uندروB [ور
دور uم راt ,! ور+د ن+ون" ,! م' u•8L3 رد ) ! دنر! uم راt ,! +ر uنعی u$راف ,2لt نا2' Lین uسیل<ن+ نا!# رد ! ناff!# رد ,•نی+ Tلاج
! ن+ری+ [ورعم ر+در$ Hان ,t دنمان uم +ر نآ u$ان8 های5 u2ل" نات$ا » ?ی2*رآ ت$+ هدو! نانوی ا! &نج رد )!
#ر1 ( دور uم راt ,! u$راف رد م' و u!ر" رد م' /dاB ,نو5 و ?نج و rون uنعم ,! ! uنعم ,! u!ر" رد #ر1 اWن2J » w#ود ,ffلیلم
دور uم راt ,! /Hا" رو1 ,! w#ودل5 و w#ود ,ت! 65 و ,(ج /cاPل رد ! نعم ,! u!ر" نا!# رد w#ر1 ,2لt /نینK2' u » دم رffن' و cاffPل
w#ا$ €ا8و3 () ای ,ن+دنمرن' u5دن#ود ( دور uم راt ,! ! uffنعی /u$راف ر<ید %ا2لt ا! تغل نی+ » #رد ) cاffPل ( و » w#ود ()
u1ایB ( در+د uی+وآ yیدLن رایس! ت'اP8 ! ,fft ت$+ نآ هدنسیون 9ا2ت:+ » #رf1 / w#رf1 wوffل@3 6ff\+ #+ uff!ر" رد مf' » #رد / w#رد
,تفر5 ,یام د8ا! ) ! ,جو* : دنر! uم راt ,! w#رد #ون' ناتسtا3 و دن' رد )!
w#ر1 ( ,ن+دنمرن' u5دن#ود /u1ایB / w#ود €ا8و3 ( ) #ر1 ها<ن !
u8ر1 ( نا2' » u8ر* ufنعم ,f! /هدf8 هد+د نآ ,! u!ر" 6•8 ,t ت$+ u$راف » دنf8ا! هدfمآ راf! ,tرf$ رد ,ft u*ا0یLPf$ %ا0یf8ر* G
) 3 و ری$ /رایB دنو8 هدنا!+وB ,tر$ رد ,t هریR و cران هویم /ری$وم /نا0نا! /#ای !( ,2لt دیا8 » uK2یt روff-t [ورffعم u8ر* ,t
ا! /ت$+ هرt » u8ر* د8ا! ,ت8+د w+ ,-یر ,s!+ر uن+ری+ ! wLfftرم wایff$آ ناfftر* #+ اWتلاff\+ اff' w+ هرfft ,fft مffینt ,جوff* ر5+ dوOB ,!
دنتس'!
mر1 ( u$راف ,2لt نا2' #+ » * ,ر ) هر0Fنم هدام ( ت$+ هدمآ mورو* و mر* و ! ,ff! م' mو* و mا* /mو* mو* /mا* mا* uنعم ,! u!ر" رد
دور uم راt ) ! ت$+ رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م )!
,نیL1 ( ,2لt نا2' #+ » نیجود uنعی » ود ) هد ( w+ ,ن+د هد#+ود ,ت$د yی /uیا* هد#+ود ! مff' نffی*D wاff' ناff!# رد ,ff2لt نی+ ,A ر5+
تس' ) هریR و uیایناپ$+ /uیایلاتی+ 6Nم ( و yffA و yffنا! و +رffسن+وراt و ن+وراt و wرا0* wا'رایعم و ر+#ا! و %را0* ,(!ا$ ,! ,جو* ا! uلو
ت$+ دای# رایس! /uیایلاتی+ ا* د8ا! ,ت8+د u$راف 6\+ ,2لt نی+ ,•نآ 9ا2ت:+ /د8 rور8 ن+ری+ رد ,2' ,t هریR و %+ر! و ,تF$!
تس1 ( نا2' #+ » ت-* / 1 ت- دور ufم راft ,ff! هرfیR و uیوf8 نf* /uیوf-فرX /uیو-$اPل w+ر! ,t u$راف ) %وffس1 نآ uf!ر" Yff2ج
ت$+)!
دن(-1 ( u!ر" EFل* » دن•8ا* ت$+ ناتس•!#+ ت>تیا3 IW عف و wLtرم wای$آ رد ,t نیم# ن+ری+ u>یرا* ر@8 ! دن•ff8ا* مff$+ / Hاffن #+ دن(ff8ا*
utر* wا' » Qا* و Hد(2' و رای /ت$ود uنعم ,! » t دن uنعم ,! u$راف » هدنt / ندنt / mدنB دffندنt uffم ا' ر@8 رود اW(!ا$ ,t ) 9اffناt
د8 uم 6•-م ا' نآ #+ روP" ,t /ر@8 [+ر1+ رد دو5 uلیB ای و u!آ wا' ( ن28د ,ل2: #+ rافد w+ر! ! ,2لt ا' دع! » دfنt اf! دf8 [د+رتfم
» ر@8 ( دنt ! uنعی دن•8ا* +^ل » : نات$ود ر@8 ای » ر@8 ) ن+رای ( wرد+ر! و تP)م و اF\ ر@8 !
راغ1 ( u!ر" EFل* نا2' wو 9ا2ت:+ ,! » راغ* دنLیر uم هریR و ری8 /ت$ام 6Nم %اعیام نآ رد ,t uلاF$ kرL! [رX /ت$+ u$راف !
m+ر" رد dوOB ,! /ه#ورم+ u!ر" رد ) ن+ری+ #رم م' U1انم و هرO! رد ( ن#و ,! +ر راغ1 &$## ا* '### وffلیt () yffی [رffX
SdاB ن#و ( دننt uم mI1+ ! ت$+ u$راف تغل ,-یر uلو !
v+رغ1 ( نا2' #+ » v+رغ* uنعم ,! u$راف نا!# رد » ,نا'ا8 vا_م+ Gتff$+ هدff8 هدffنt وff* رد و* uن)نم bوsB 6•8 ,! ,t ,نا'ا8 ر@م
ا' ,مان ه#اج+ و %اج ,لاP و دان$+ () ام نام# wا' ملپید ( ا(م اffی /هاf8 .f$و* و ,ت8ون ر+دل5 و اPی# .B ,! ,t wاf$‹ر /روf-t رf<ید %اffم
دنوf8 ufم هد+د 6یO)* €ردم ن+ون" ,! /cر+دم و ا' هد•-ن+د و ا' ها<-ن+د wا$‹ر /دان$+ و 9+و:+ و 60$ %+ر+د+ ) uf$را3 wاf@مان هاf<ن 1
d - *$. !( دو8 uم ,ت8ون م' wرغ1 6•8 ,! !
,2غ1 ( ,2لt نا2' #+ » ,2غ* uنعم ,! u$راف » دن! / ,2س* / نوPیر ت:+ w+ر! ,t هریR و رد و+ Hاff(م و ,ffP*ر ;یاff2ن اffی و i>ff8 ,ff! H+ر
,عماج ) هریR و uنا!ر@8 و ;*ر+ ن+رسف+ 6Nم ( دور uم راt ,! ! 9+دم نآ ر! ,t w+ ,2س* () ufنعی ufسیل<ن+ ,f2لt #+ » %+Lfلف ,ft
uنعی م$+ #+ م' نآ دوB +Wر'اX » دام 5 /دن+ هدو! نا@ج رد %+Lلف ,یلو+ =8اt ,t ن+ری+ wا' تff$+ هدff8 ,تفر ) ! هاff<ن ( +ر
دننt uم ن+Lیوآ ای و دن'د uم اج ) 6Nم در+د م' ر<ید %ا(ت-م u!ر" رد » Hاغ1 هریR و )!
ناسلی1 ( ,2لt برعم » ناسلی* دنتB+دن+ uم Qود ر! مید رد ,t دنل! و دا-5 cاPل uنعم ,! /u$راف رد ) و ناتffسناغف+ wا' ,لیP ن+ر$ 6Nم
ای و wLtرم wای$آ دننt uم ن* ,! uیای$آ wا'ر!ر! ,t ا(یرفآ 9ا28 ( o+رف ,ن+درم ,ماج /v+د+ر /هداPل ,! ! Tftرم uf$راف ,f2لt ود #+ ناسلی1
ت$+ : & ( Iی* ( u5دنفا! oرA و jن /ن$ر ' ( نا$ ( دننام ( ,یP8 ! uنعی u!ر" ناسلی1 نی+ر!ان! » ناسلی* ( cاPل /uن ,تفا! /,تفا! cاPل
مید Hدرم Qو3ور /,Pن3 ) ا<ن دی2" &ن'رف ه - Iی* !( uنعم ,! Iی* اWن2J » Lffین اff' uنیsffسلف و ا' ن2tر* /ا' …ول! /ا'درt ر$ 9ا8 /Qو3ر$
تس' ! u$را3 wا@مان ها<ن 1 d 1 **' ) ! ت$+ ,سلای1 /ناسلی1 u!ر" Y2ج ( ,جو* : ناتسtا3 و نات$ودن' رد م' #ون' » Iی* / ,لی* ,!
راt ,! w+ ,Pن3 €ا8و3 /Qا2 /cاPل ,Aرا3 uنعم دور uم !
مسل1 ( برعم » مسل* uنعم ,! u$راف » وداج » ^یوعن » wراtر)$ ,fft Lffلف اffی و ^ffRاt رff! هرffیR و 9ودffج 6•ff8 ,ff! uیاff' ,تff8ون /
رM+ ا' نج و ا' ناسن+ ناج و مسج رد ا@نآ .$و* نانیPلاف ) د! ای بوB ( دنر+^5 uم ! مل" #+ u"ون » رFج و د+دff"+ و !!!! نآ ) ! wاff' ناff!# رد
2' Lین uیا3ور+ 6ffNم /تff$+ هرff$ u$راف +Wر'اX ,t uنعی دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی ( نآ ) مffسل1 !( نآ uff!ر" Yff2ج
ت$+ م$I1!
I1 ( uنعم ,! u!ر" رد » uلام نRور ر+وید ای Hاسج+ wرا•فاF8 » ندرtIsم » ند# نRور و &نر هریR و ! I1 ,ff2لt #+ ,ffA uلو
#+ ,A و د8ا! » 6ی* yی ,t نRور uنعم ,! ت$+ uیایرآ ,2لt ) نffRور ,! ناتسtا3 و دن' رد #ون' » 6ffی* دffنیو5 uffم ( %روff\ ود رff' رد
در+د u$راف 6\+ ) ! ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م )!
رامو1 ( هد8 u!ر" » رامو* uنعم ,! /u$راف » Dا! دنل! ,مان » ,!وffت•م ای ,_یر" » روff-نم ناff5رL! و نا'اff8 ,fft w+ ,ffیمI"+ اffی
w+ر! تلم 6•8 ,! رامو* اWPلاR Gت$+ روت$د و نونا %رو\ ,! و /دننt uم ردا\ uمو2" u'ا5آ » Qاff2 ای ,Aرا3 Cو* yffی [+رff1+ رد
دننt uم Q#ا! ندن+وB Hا<ن' ,! ,t دو8 uم هدیKی3 دننام اO" بوA ) هریR و نایدو@ی uنید wا' باتt 6Nم )!
بان1 ( ,جو* ا! uلو /دن+د uم u!ر" +ر نآ دی2" &ن'رف ,Aر5 DW وff\+ ,•نی+ و uنا!ای! wا' بر" ا! ,سیا(م رد ن+ری+ مید &ن'رف jیرا* ,!
و u5دنفا! » ندین* () بان* ( دffیع! /تff$+ uff$راف IW ff\+ ,fft برffعم %اffغل wاff' ,نو2ن ,2' نآ هوI" ,! /ت$+ مید ناین+ری+ %ا"+رتB+ #+
نا2' #+ /م' u!ر"رد بان1 ,t تسین » بان* د8ا! هدمآ u$راف ) ! ! %ا(ی()* ت$+ H#D رت-ی )!
روPن1 ( نا2' #+ » روPن* ,یP8 /u(ی$وم %+ود+ #+ u•ی Hان ,t u$راف » راf* ,$ دffیآ ufم /تf$+ ! نآ ,f! uf$راف ناf!# رد » هرPfند (
» هر! Tند ) هد8 ت$رد نآ #+ ,t uت$و3 ای و نآ 6•8 ر1اB ,! ( دنیو5 uم ) ! ت$+ ری!ان1 نآ Y2ج و تس' Lین راPن1 u!ر" رد )!
wروPن1 ( وPن* #+ uAروPن* /د#+ون uم روPن* ,t uسt uنعی /u$راف wر !
,8وPن1 ( ای u$راف ,8وPن* نا2' #+ » &ن5 () &ن' ,لول / هریR و نی`لول ( هرffیR و ر+وید نورد ای و نیم# ری# رد بآ نایرج w+ر! ,t
دنر+^5 uم راt ! بIJاف و بآ مید uلاF$ wا' ,لول !
,نsن1 () ( &ن'آ /u(ی$وم w+ون ( wول@3 ,2لt #+ » نتن* / +رتن* / &ن+رتن* ,2لt 6\+ ,t » ,ن+ر* تffس' مff' ه#ورم+ u$راف رد ) ! هاf<ن
u$را3 wا@مان 1 دن' CاA - d - **% !( ,t wر<ید ناین+ری+ ,2' 6Nم /دی2" &ن'رف هدنسیون /دی2" Hو:رم ,Aر5 &*## U]ا(: #+ 9ا$
+ر ,2لt نی+ /دندنام رPB u! دوB u<ن'رف () نsن1 ( ت(ی(: uلو دن+وB uم u!ر" ,t ت$+ نآ » نتن* ام #+ /u$را3 تغل ن+ر+L' 6Nم م'
د8 می@F* .لR ,! /ملید و €ر* و م0" و بر" ,! /TلاR &ن'رف م$+ ,! و ,ت-5 %راR ! YffF(م نffی+ ,! +ر دوB %ای!د+ ا' بر" ,t دورن نامدای
() ,!#ور ( c+ونو!+ و uن+ری+ () w#+و'+ kرL! ر"ا8 /#+ون ( ننویدم u$راف uل" و!+ و ,یوPی$ و د ! ود Lffین uff!ر" u(یff$وم 9و+ ن+دات$+
uل\وم mا)$+و!+ Hان ,! /دندو! uنا@ج uن+ری+ دات$+ ) دو! uن+ری+ م' 6\وم ,t uتو ( داتff$+ /باffیر# uffل" ن+ورداff8 Q+ ,تffسجر! در5ا8 و
wا@لا$ رد ا3ور+ 6t و ایناپ$+ ,! ,t /نا@ج رد نی*D u(ی$وم .$' دند+د دای +ر w#ورم+ u(ی$وم wاPFل+ /wدIیم ! ,ff2لt 6ff\+ اffج نی2' #+
» نتن* دو8 uم ن8ور ام w+ر! م' !
,سFن1 ( u$راف 6\+ ,! نآ uنعم #+ uلو دیا2ن uم u!ر" ر'اX ,! ,2لt نی+ ,Aر5 » ,8و3 ن* درff! uff3 ن+وff* uم ! ,ff! ه#ورffم+ uff!ر" رد
u"ون » wر+وید روtد و هدر3 نآ #+ ,t 62>م ) wر+وید uلا qIs\+ ,! / uنی]L* ( F5 /دننt uم ت$رد دوff8 uم ,ت ! uffم ,fft اff0نآ #+ uffلو
uناff$ا$ wاff' oاfft رد ,ff•ل! /دوPن ناتس!ر" Hر5 wا'ر+# ن8 و ا' نا!ای! رد /هریR و %انی]L* و م-یر!+ و 62>م مین+د ) و wرffسt mاff1 6ffNم
هریR و دی-2ج ت>* ( ها5 نآ /دو! uل2>م م' نا8ر+وید نی]L* و Qو3 ن* و cاPل uت: ,t /د8 rور8 » ,سFن1 / ,8و3 ن* رتff@! uffم Hوff@Fم
دو8!
,یRD ( uنعم ,! مید wول@3 تغل 0 هدو@ی! 0 ,یا3 u! و تFم [ر: /دنر3 و دنرA /uیو5 هوای /uیو [رBLم /61ا! ن>$ ! #+ ,ff2لt نffی+ 6\+
هa+و 0 |D 0 uنعم ,! ,t /دیآ uم u$را3 0 uBو8 0 تf$+ w#اf! و u5دول /u5ر>سم / ! uf$راف wاf' ,f0@ل uf_ع! رد 0 …D 0 دfنیو5 ufم مf'
) ا<ن ! &ن'رف دی2" )!
ت$+ هدمآ م' دی0م نآر رد ! ,ی8اR هرو$ رد IW Nم ) .. ( ,یآ && !
€D ( نینA م' 0 €ول 0 uنعم ,! 0 uفر:ر3 / دنر3 و دنرA / u<ناAر3 0 هریR و ! نا2' ا! +Wر'اX 0 yل yل / yffل yل uجا: / ناff!# ,ff(ل(ل ) 0 اff<ن !
+ر %ا2لt نی+ ( در+د w+ ,-یر ,s!+ر u$راف نا!# رد !
وغل ( H+و" روO* [IB ,! ) u_ع! uت: و 0 d+وB (0 هa+و 0 وغل 0 ,ff-یر #+ ,ff•ل! تسین u!ر" 0 |D / ,ffیRD 0 uffنعم ,ff! wوffل@3 0 رff: [
هدو@ی! 0 ت$+ هدمآ uیو5 هوای و 61ا! ن>$ ) ا<ن ! ,یRD )!
,-یر ,t تس' م' نآ 9ا2ت:+ 0 وغل 0 #+ /u!رR رد 62عتسم 0 „ل 0 uنعم ,! u$را3 0 6\ا: u! ) 0 ریا! نیم# 6Nم 0 ( =ل" و بآ u! و y-B 0
) +ر)\ ( ,t uفر: اWن2J / 0 Q#ر+ 0 د'د u2ن ,0یتن و در+دن ) ا<ن ! ,2لt دی2" &ن'رف 0 „ل 0 t نینK2' G %ا2ل 0 ,نوغل 0 ندیLغل / / ا! ,t QLغل
0 وغل 0 دنر+د w+ ,-یر ,s!+ر )!
,2لt دی0م نآر رد 0 وغل 0 ,ل2ج #+ نآ u!ر" %ا(ت-م و 0 ,یRD 0 اW"و20م &# ت$+ هدمآ را! ! ,ع+و هرو$ INم ) $/ ( ,یآ '$ ن+ر<ید و !
u0نوD ( utر* و u$راف #+ uPtرم wو 9ا2ت:+ ,! /u0نول 0 &نل ) uA 0 9و`ffسم ,fft uسt ,*وffف /ر+د &ffنل /تff$+ Hاff2: رد wر+د &ffنل
ر+د / ر+د ,لو: ! را•-ی3 uنعم ,! Hا2: رد &نل و ,*وف 9و`سم ر! هوI" u!ر" رد / رtون / دور uم راt ,! م' HداB !
,ی0نول ) ( u0نول pنوم / ا<ن u0نوD !)
=یل ( uنعم ,! u$راف رد 0 =یل 0 6•8 ,! اWن2J و Hا2: 0 ,Fیل 0 uنعم ,! ,Fین ای 0 ناPن* دن! 0 ن /ر+ولff8 6B+د #+ ا@تنم دن!ر2t 6Nم ,t ر+ول8 j
دور uم راt ,! ! uنعم ,! u$راف رد م' و u!ر" رد م' تغل 6\+ 0 ,ت8ر / ناتBرد [ایل+ 0 ,Aراff3 نآ #+ ,fft هرffیR و امرB ای و 6ی5ران 6Nم
uنو5 6Nم ر!# wا' () =نt #+ / uنعی +ر نآ u$راف 6\+ Lین uسیل<ن+ رد ,t +وماt canvas/ cannabis ت$+ دffننt ufم 9ا2ع ( اfی و
دننt uم ت$رد هریR و Hا2: =یل ! تff$+ رتff-ی! Uی()* ,! #این /u$راف ای ت$+ u!ر" نآ ,-یر 6\+ ,t نی+ Dا: ) ! uیاff3ور+ wاff' ناff!# رد
) uیایرآ ( م' lu66a دنیو5 uم)!
lلیل ) ( ا<ن ! yلیل )
yلیل ( uسیل<ن+ EFل* 0 yلین 0 ت$+ هد8 م' u!ر" در+و ,t u$راف رد ) •علا! ای و ? ( 65 0 رفولین / ر3ولین ) 0 uff!آ uffنعم ,ff! وffلین ##+ Ttرم /
و &نر uن+وRر+ 0 ر3 0 uنعی 0 kر! (0 اf' UfPن# هد+وناfB #+ [ورfعم 6f5 / هرfیR و اf' نf$و$ ) اf<ن ! uf!ر" &fن'رف 0 دروf2ل+ 0 %ورfی! /
&-.# uسیل<ن+ &ن'رف نینK2' GwدIیم webster ندو! u$راف 6\+ ,t 0 yلین #+ yلیل 0 2لt /ت$+ هدرt دییا* +ر , lilac)! ر<ید Hان
0 yلیل / yلین 0 uیا3ور+ wا' نا!# رد u$راف lotus نینA م' و lily ت$+!
نو2یل ( uیا3ور+ EFل* 0 و2یل 0 ت$+ هد8 م' u!ر" در+و ,t /u$راف رد ) ?•علا! ای و !( %اPtرم هد+وناB #+ [ورعم wا' هویم #+ u•ی ) 6Nم
هریR و u<نران /9اغ*ر3 !( ون+ری+ Hان yی - uیا3ور+ ) ایرآ uی ( 6•8 ,! u$راف ,2لt نا2' Lین هریR و uیایناپ$+ /uسیل<ن+ رد ,t limon EFل*
دو8 uم!
[ر: » H »
رتسیجام ( uسیل<ن+ تغل #+ ) نی*D #+ م' نآ ( uنعم ,! 0 با!ر+ 0 مff' uff!ر" در+و ,fft هرffیR و ,ff$ردم ریدم /kرL! /?ی]ر /امرف راt /اآ /
ت$+ هد8!
,! ددر5 uم ر! تغل 6\+ magister نا!# رد ,! م' نآ ,t نی*D magi ای 0 ناغم 0 و 0 „م 0 ن+رffی+ نوینا:ور و uت-*ر# ن+د8رم ,t
دو8 uم bو!رم /دن8ا! مید ) ا<ن ! uسیل<ن+ &ن'رف webster %ا2لt magician/ magic/ magis/ magi/ magister و
ن+ر<ید)!
هa+و 0 „م 0 uنعم ,! ,-یر رد ناغم و 0 دن28و' 0 ن28 /€ری# /ان+د / ) 3 uسیل<ن+ رد ن+ری3ری wise-men) Hو uت-*ر# wا2ل" ن+ون" ,t
0 ا'دام 0 د8ا! uم /دندو! u$راف ,F]ا1 نیر* u2ید ,t ! Hدرم نی2' 0 دام 0 +^ل Gدندرt r+رتB+ نا@ج رد +ر w#ا$ ر@8 ,t دندو! uناسt نیلو+
,2لt 0 نیدم / ,نیدم / ن]+دم 0 ت>P•ین Hان ا! ,2' 0 دام 0 دffنر+د w+ ,ff-یر bاP*ر+ 0 Hوff ,ffA نآ uffنعی 0 داffم 0 تBاff$ !0 و ر*اffPی# ,ff2' #+ uffلو
Hان ر*ایو5 0 ن+د2' 0 #+ تf$+ %راP" ,t ت$+ 0 اf' ) ن+داfم 0 ufنعی 0 اf'دام 0 ناتf$ا! ن+رfی+ u'اf-ن'ا8 ت>تیاf3 نfیلو+ / ) ! +ر ufلعف ن+دff2'
0 ,نات2<' 0 و 0 نا*اPt+ 0 دنتF5 uم م' )!
„م هa+و ,! میدر5 uم ر! () دن28و' / ری3 / د8رم / ان+د ( ا! ,-یر رد ,t 0 +دLم 0 ((magister uنعی نی*D رد 0 دن28و' / دنمدرB / ان+د (
ت$+ u•ی ! +دLم +رو'+ اWن2J ) uنات$ا! Hان 0 9اعتم w+دB 0 ن+ری+ رو-t رد ( uنعی 0 دffنمدرB دLی+ 0 0 Qوff'و درffB w+دffB 0 0 kرLff! درffB !0
) ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان 0 دن' CاA / &--* - d &. )!
روBام ( هa+و نا2' #+ 0 روBام 0 uنعم ,! u$را3 رد 0 +ر8 ,ناB ب / ,ناB را2 / ,ناB ا-)ف 0 uتf$ر3 %و@f8 و Qوfن و ;fی" wاج / ! Yf2ج
نآ u!ر" 0 ریB+وم 0 ت$+ ) ! ا<ن ! دی2" &ن'رف )!
نات$رام ( u!ر" EFل* 0 نات$را2ی! 0 uنعی 0 ,ناB zیرم / ,ناB اF8 !0 ufنعم ,f! رتf-ی! ه#ورfم+ u!ر" رد 0 ناتf$را2ی* ) 0 ناتf$را2ی! ufنعی
uن+ور ( دور uم راt ,! !
cام ( EFل* 0 2ل+ cا 0 9و2عم UP1 ا' بر" ,t u$راف 0 HD و =ل+ 0 دن+ هدرt ,فاJ+ نآ ,! =یرع* ! میدff uff$راف ,ff! ا' بر" EFل* Y+و رد
ا' نآ نوA /ت$+ ر* yیدLن 0 cام 0 و 0 ,$ام 0 ufنعی ن+ هد8 u!ر" 6•8 ,! +ر نآ نامدوB ام ,t uلا: رد /ت$+ iلاB و هر$ ,t دنیو5 uم
0 cا2ل+ 0 مینt uم EFل* ) ! #+ ام uنعی می+ هد8 ر* بر" ا' بر" دوB 9 نی+ uنعی Qآ #+ ر* |+د ,$ا5 )!
,2لt 0 cام 0 هa+و ا! u$را3 0 ,$ام ) 0 ,$ام و ن8 ?نج #+ ( در+د w+ ,-یر w+ ,s!+ر ) ! ا<ن 0 ! u$را3 wا' Hان / 0 دن' CاA / &--* - d
'/*)!
u$ام ( cا2ل+ 6Nم / u$ا2ل+ / cا2ل+ ,! bو!رم ) ا<ن 0 ! cام 0)!
هرو$ام ( اف هرو$ام نا2' #+ uنعم ,! u$ر 0 yیرا! uن 0 و u5دنفا! wا' نی8ام رد و دنKی3 uم نآ ر! jن ,t w+ هرر /yیرا! و ها*وt ,لوول
دنر! uم راt ,! هریR و u1ایB oرA ! دور uم راt ,! نآ #+ u"ون Lین &نF* و Cو* رد اWن2J ! ت$+ هرو8ام نآ ر<ید EFل* ! نآ uff!ر" Y2ج
0 ری$+وم 0 ت$+ !
y8ام ( u!ر" EFل* 0 ,8ام 0 uنعم ,! u$راف 0 &نF* ,8ام 0 دننt uم ;*آ +ر uن8اA نآ .$و* ,t ! رPن+ !
‚م‚م ( u!ر" EFل* 0 Y! Y! 0 ر<ید %ان+وی: u_ع! و ا' ,لاRL! w+د\ /ن+دنF$و5 ! داffی اf' بر" #+ ام ,t Hولعم ا0t #+ دیو<! ر5+ u•ی Dا:
w+د\ میتفر<ن 0 Y! Y! 0 روناج را! نیلو+ ,t uناسt نآ ,t ت$+ نی+ ;!+وج /+ر و دندینff8 راff! نffیلو+ مff' +ر ;ی+د\ اWعP1 /دندرt uل'+ +ر ن+
دنتBا$ ا' ن+ اWعP1 م' +ر +د\ م$+ : uیا•یرمآ دات$+ yی Uی()* ,! ان! :
0 دود: ,t دو! u'وt L! د8 uل'+ ,t نا@ج رد روناج نیلو+ &#### تفر5 Hا0ن+ ناین+ری+ .$و* ;ی3 9ا$ ) !0 اff<ن ! ندff2* رد ن+رffی+ م@ff$
نا@ج - d '.# / ینK2' ,مان#ور ن manila bulletin mar '#/'##$)!
wونام ( uنام نی]آ و نید ) '%* - '&/ wدIیم ( uffنید نوناff و باتt T:ا\ و دنت$+وB ر! ن+ری+ نیم#ر$ #+ ,t wرPمای3 ;8 #+ u•ی
دندو! ! رد uنام ,Aر5 0 6!ا! ) 0 uلعف m+ر" ( دوf! kرLf! ن+ری+ wا' تلای+ #+ u•ی نام# نآ m+ر" uلو دمآ ایند ,! ! ی uناffم uffنع 0 ,مانff$ان8 0
دو! uن+ری+ Q+!
,یونام ( ;ناFلا>م 9و ,! ای و رPمای3 uنام نید /uنام دیا(" و T'^م 0 Qا(ن uنام 0!
,یام ( هa+و 6\+ 0 vام 0 u!ر" رد ) نآ Y2ج 0 •ایم 0 ت$+ ( و 0 wام 0 ر<ید uما$ wا' نا!# رد بآ uنعم ,! ! uff!ر" رد 0 ,یوffم 0 ,ffتF5 مff'
,2لt #+ ,2' ,t /دو8 uم 0 ,یام 0 uنعی 0 ,-یر / 6\+ / LیA ر' ,یلو+ هدام !0 دffی0م نآرff رد +ر +دB HIt می2@ف uم Dا: 0 vاff2ل+ نffم اffنلعج و
u} : u8 6t ) 0 میدرt هدن# بآ #+ +ر LیA ,2' !( مید u$راف رد 0 wام 0 uنعم ,! 0 ب+ر8 () 0 بآر# / uیI1 بآ ( تff$+ ,ffتفر uffم راt ,!
) ا<ن ! u$را3 wا' Hان - d '/. ( ,2لt 0 vام 0 نآر رد دی0م /" ت$+ هدمآ را! ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( ,یآ '' ن+ر<ید و !
هa+و نی2' 0 ,یام / wام / vام / هایم 0 Hان رد نآ %ا(ت-م و 0 ,یمور+ ( بآ ر@8 / ایرد ر@8 0 ت$+ ,تفر راt ,! Lین ! هa+و اWن2J 0matter0
uنعی 0 هدام / ت(لB uل\+ ,یام 0 ون+ری+ ر<ید wا' نا!# رد - uیا3ور+ () uیایرآ ( ffNم هa+و نfی2' اf! Lfین هرfیR و uناfنوی /نfی*D /ufسیل<ن+ 6
u$را3 0 دنوا-یوB 0 ت$+ !
cو0م ( uنی*D Y2ج 0 „م 0 نای$را3 wا2ل" /ت-*ر# نید ن+د8رم /uت-*ر# نوینا:ور /ناغم uنعی ) ,ff2لt نی2' Lین uیا3ور+ wا' نا!# رد
uنعی +ر 0 cو<م 0 [ر: ندوPن ر1اB ,! ,t 0 [ا5 0 ,ff! 6یدffP* uff!ر" wا' نا!# رد 0 cوf0م 0 تf$+ هدf8 ! &fن'رف ,f! دوf8 rوجراWن2fJ
uسیل<ن+ webster %ا2لt ,! magic/ magician/ magus/ magi ن+ر<ید و!
u$و0م ( /ت-*ر# نید وری3 /uت-*ر# 0 u$را3 0 (4arsi) uیا3ور+ wا' نا!# ر<ید ‘ uسیل<ن+ نا!# رد!
,ی$و0م ( نای$را3 تناید /ت-*ر# نید /wر<یت-*ر# نید (4arsi)!
,یل+دم ( 9+دم ) ا<ن ! نویل+دم )!
نویل+دم ( wوسن+رف هa+و #+ ƒوB‚م / uیایناپ$+ 0 نویل+دم 0 uنعی 0 kرL! 9+دم !0 ,ff! ددر5 uم ر! تغل 6\+ 0 نffی*D 0 ,ff-یر #+ 0metal0
Lلف uنعی / %اج ن'آ / ا' uن'آ ! uیایرآ ,-یر ,! و میور uم رت-ی3 و رت-ی! uتو uلو ) ون+ری+ - uیا3ور+ ( uffم هرBDا! مینt uم ,جو* تغل نی+
#+ ,t نآ ,-یر ,! می$ر 0mede0 و 0media0 Hو uنعی 0 دام 0 دندو! uن+ری+ Hو نیر* u2ید ,t Hوff نی2' G 0 %+Lffلف 0 uندffعم ) 6ffNم
boron<e lنر! ای ( +^لو دندرt =-t +ر 0 Lلف ( metal0 Hو ,! uیایرآ wا' نا!# رد 0 دام 0 د8 بوسنم ) میتF5 م' IW P ,t رو1 نا2'
,2لt IW \+ 0 ر@8 0 uنعی 0 نیدم / ,نیدم / ن]+دم 0 ,! ددر5 uم ر! Q+ ,-یر م' 0 دام 0 uنا! ,t ا' / ' نا@ج رد ر@8 نیلو+ rرت>م دنتس ) دا! هدن#
0 ا' - ن+دام 0 ن+د2' u>یرا*و اPی# ر@8 uنعی نامدوB / ,نات2<' / نا*اPt+ !( ا<ن ! ری# رد wدع! تغل !
ندم ( هد8 u!ر" Y2ج 0 ,نیدم ) 0 ر@8 / €ر@8 !0 uffنعی تffغل ود نی+ 6\+ 0 ,نیدffم 0 نآ Yff2ج و 0 ندffم 0 Hاffن و 0 نیدffم 0 و 0 ن]+دffم ) 0 uffنعی
0 نوFسی* 0 ا3 را@A #+ u•ی ,t w#ورم+ m+ر" رد دو! ن+ری+ u'ا-ن'ا8 ت>تی ( ,f! ددرf5 uم ر! ,2' 0 داfم 0 نfیلو+ و ufن+ری+ Hوf نfیلو+ ufنعی
نی"رت>م / ناینا! 0 w#ا$ ر@8 0 u>یرا* ر@8 wاPی# Hان و Gنا@ج رد 0 ن+د2' ( ا' - ن+دام 0 [IB ,ff! اWن2ffJ Gت$+ ا@نآ هدن# دو!دای نیرت@!
t /بر" و uن+ری+ ناسیون &ن'رف ر<ید و دی2" دات$+ Hو:رم روO* ,2ل 0 ن]+دم 0 Y2ج 0 ,نیدم / ندم / نیدم 0 ,•ل! تسین 0 ن]+دffم 0 uffنعی 0 H+
v+ر(ل+ 0 ت>تیا3 ای / رو-t Ltرم / ا'ر@8 ر@8 !
,2لt دی0م نآر رد 0 نیدم () 0 ر@8 / wLtرم ر@8 / ت>تیا3 / ت$+ ر@8 دنA 6Nم uیا@ن* ,! ,t wر@8 v+ر(ل+ H+ ( uffنعی نآ ر<ید %ا(ت-م و
اW"و20م ن]+دم و ,نیدم '% هدمآ را! ت$+ ! [+ر"+ هرو$ رد IW Nم ) % ( ,یآ .$ ن+ر<ید و !
( wول@3 نا!# رد و مید نام# رد ,t ت$+ نی+ ا0نی+ رد ,جو* 6!ا ,ت•ن / uیاتf$و+ 0 ر@f8 0 ufنعم ,f! 0 روf-t ( 0 w+ر+د نیم#ررf$ 0 ;ft /
#رم uنعی ;یt 0 6Nم /دو! 0 ر@-ن+ری+ 0 uنعی 0 ن+ری+ رو-t / ن+ری+ !0 نام# نآ رد 0 ر@8 0 +ر اffم uلعف 0 هروfft / هروffB ( ,ffیر ( v+رff 0 و
+ر ا' €ر@8 0 هد•'د 0 yی نآ ر! ,t دنتF5 uم 0 +د>'د / وBد / ناff('د ( +دffBدt / kرLff! ر+د نffیم# 0 u5دffنیا2ن ,ff! 0 هاff-ن'ا8 0 uffم تموff•:
درt !( ,t مینی! uم اج نی+ #+ 0 u!ای ,-یر 0 ت$رد م@ف ,! ا' نآ 9ا2عت$+ نا•م و نام# uیا$ان8 و %اغل 0 jیرا* / دffی0م نآرff و pیدff: 0 مff'
دنt uم نایا8 y2t!
,نیدم ( رغOم 0 نیدم 0 uنعم ,! 0 €ر@8 / yAوt ر@8 0 kرL! ر@8 6!ا(م رد ) v+ر(ل+ H+ ای و ت>تیا3 !( دیدج م$+ 0 برNffی 0 •fنیدم ,ff! ,fft
uPنل+ ) d د2)م +دB رPمای3 ر@8 uنعی ( HI$+ Hرt+ رPمای3 %رجا@م #+ دع! د8 6یدP* ) d ( ا0نآ ,! ) ! ,-یر 0 uیات$و+ / wول@3 0 ددرff<یم رff!
,2لt نا2' ,! 0 دام 0 ,t uن+ری+ Hو نیلو+ uنعی 0 w#ا$ ر@8 0 درt r+رتB+ نا@ج رد +ر ) ا<ن 0 ! ندffم 0 /0 ن]+دffم 0 /0 داffم 0 اff' و ) ن+داffم (
ن+ر<ید و ن+د2')!
هa+و 0 ,نیدم 0 دی0م نآر رد &* ت$+ هدمآ را! ! iO هرو$ رد IW Nم ) '. ( ,یآ &$ ن+ر<ید و ) ! /ند2* /ندم 6Nم ,نیدم u!ر" %ا(ت-م
2تم ت$+ دای# رایس! ن+ر<ید و uندم /ند )!
•رم ( uنعم ,! u!ر" رد رورم #+ 0 روP" 0 ت$+ uیاج #+ نت8^5 ای ! uیایرآ تغل ,! ددر5 uم ر! هa+و نی+ 6\+ ) ون+ری+ - uیا3ور+ 0 ( راffم 0
و 0 ا5رام 0 uنعم ,! 0 ه+ر ) 0 ا<ن 0 ! ا5رام +دنانآ 0 (0 uت$+ر ه+ر 0 و نات$ودن' رد 0 را2یلا8 0 ای 0 رام uل'ا8 0 0 +ر ورff' / u'اff8 نD+د 0 رد
uلعف ناتسtا3 و U!ا$ دن' رد رو'D ر@8)!
6Nم ت$+ دای# رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م 0 رم 0 ن+ر<ید و ر+ر2ت$+ /رورم /رام / ! هa+و 0 ر} م 0 ه+ر uffنعم ,ff! () راffم ( 6ff2" ر+رff•* و روffP" /
() ه+ر نا2' #+ روP" ( Lین دی0م نآر رد "* ت$+ هدمآ را! ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( یآ , '$- ن+ر<ید و !
( ,ت•ن : ,2لt دیا8 0 رام 0 6Nم ,t ت$+ و+ 6•8 ر1اB ,! [ورعم ر+دناج نآ w+ر! u$راف رد م' 0 ه+ر 0 ت$+ ! uffلو تff$+ H#D رتff-ی! %ا(ی()*
,2لt ,t نی+ 0 رام 0 نآ #+ ,t 0 رورم 0 و 0 رام 0 ت$+ ن8ور هدن! w+ر! ت$+ هد8 [ر\ u!ر" رد هریR و ر+ر2ت$+ و )!
{رم ( u!ر" EFل* 0 |رم ( ر+LRرم 0 uنعی u$راف 0 ر+Lن2A 0 رff3 و HرB ت8د /روان@3 و LP$ نیم# /=ل" ر3 w+ر)\ /%ان+وی: ها5+رA
های5 ! نآ u!ر" Y2ج 0 {ورم 0 تfغل 6f\+ ufلو /ت$+ 0 |رffم 0 تf$+ uf$راف ) ! wاf' +ر)f\ u•ff-B و میدff ن+رffی+ wLPf$ر$ ,f! ,جوff* اff!
دو! د'+و>ن 6•-م ن+دنA هa+و نی+ ,-یر ندی2@ف /ناتس!ر")!
ناجرم ( و y-B بوA 6•8 ,! ند8 y-B #+ ?3 ,t /نا'ای5 6•8 ,! /uیایرد روناج u"ون 0 &ن$ 0 w#اff$ ر'+وج رد و دیآ uم رد u•'آ
دور uم راt ,! ! uنعم ,! /انعم نی+ ر! هوI" u!ر" رد 0 دیر+ورم 0 دو8 uم ,تF5 م' ! ,2لt 6\+ 0 ناجرم 0 تff$+ u$راف ) اff<ن 0 ! دffن3 ریMاff*
u!ر" %ای!د+ ر! u$ر+ 0 ن+د ,ت8ون نا!# بر" دن2- 0 بوtاعل+ اسی" 0 d $- )!
اfج نآ ناfجرم و دfیر+ورم /دوf! ن+رfی+ €اfB وLج نیر)! uتو /?یل<ن+ را2عت$+ #+ 6P /نات$ا! ن+ری+ رد و مید wا' نام# رد 0 ن+وfن" ,f!
4earl o6 the 4ersian0 دو! [ورعم و هد8 ,تBان8 م' u!رR wا' رو-t رد uت:!
هa+و 0 ناجرم 0 0م نآر رد u$راف ت$+ هدمآ را! ود م' دی ! ن2:رل+ هرو$ رد IW Nم ) $$ ( ,یآ '' ,یآ رد نینK2' و $. !
uناجرم ( ن+ر<ید و uناجرم &نر /دن+ هد8 ,تBا$ ناجرم #+ ,t u*+ر'+وج ای و uناجرم yAوt ر]+Lج 6Nم /د8ا! ناجرم #+ ,A نآ !
درم ) ن#و ر! 0 دروB ((0 [ورعم ,2t u!ر" Y2ج 0 درم+ 0 uنعی 0 ;یر u! / ن+وجون / ,ن 0 درم !0 دودff: هa+و نffی+ ,fft تff$+ اج نی+ Tلاج
0 9ا$ ر+L' 0 w+رع8 uت: و ت$+ u!ر" هa+و yی ,t میدرt uم 9ایB ,2' و دو! هد-25 0 #ا! ,K! 0 ,PیرR و wدوB ) مff0" و بر" ( هراff!رد
0 درم+ 0 دنیرفآ uم ا'رع8 ) IW Nم 0 : HIR u1 و L]اج و 0 درمD+ -0 در0م رفاسم 6جرلل 0 د2:+ Hام+ w+وتف ,t uنff$ ن+وری3 w+ر! uن+ری+ 6Pن:
ت$+ دوB T'^م9)!
هa+و ,t میدی2@ف uی+دB =sل ,! Dا: uلو 0 درم+ 0 .لR EFلل* Y+و رد u!ر" رد 0 + ) درم 0 uنعی ت$+ u$راف 0 ,ن ) درم / ن+وجون / uff! ,K!
;یر 0 uنعی نآ دJو ن+ری+ هa+و 6Nم ت$رد 0 ن+رتین+ 0 ای و 0 نام# 0 و 0 + ) نام# 0 نام# u! uنعی / R و wد!+ هری !
u$راف دنوا-ی3 نی+ 0 + 0 uنعم ,! 0 ,ن / نود! / u! / #+ ریR 0 uیایرآ wا' نا!# wا' ;>! نیر* u2ید #+ u•ی ) وfن+ری+ - uیاf3ور ( تf$+ ! 6fNم
0moral0 6!ا(م رد 0amoral0 ای و 0normal0 6!ا(م رد 0abnormal0 ایو 04olitical0 6!ا(م رد 0a4olitical0! uلو
نا2' u$راف رد ;لاNم نیرت@! هa+و 0 ن+رffین+ و ن+رffی+ 0 uیاffیرآ رfیR ufنعی / uffن+ری+ رfیR / تf$+ هرfیR و uجراfB ! uیاتff$و+ ,ff2t نfینK2'
0 د+درم+ 0 uنعی 0 wدرم ,ن (0 ,ن+دواج ( u<-ی2' ) ! ا<ن ! u$را3 wا' Hان - دن' CاA - d '% ( /uسیلل<ن+ 6Nم uیایرآ ر<ید wا' نا!# رد
uن+ری+ 6\+ ,2لt نی2' Lین هریR و wدن' /uنانوی /نی*D uنعی /دنر! uم راt ,! +ر : 0amaranth0 ا<ن! Cebster!
Qودرم ( ا<ن ! Qوج#رم / u$راف Qو0ن#رم !
نا!#رم ( تلاffی+ yffی رff! ,fft /مید ن+ری+ رد ر+دنات$+ ای ر+دنامرف 6Nم رایتBD+ Hا* مtا: u"ون /دنt uم uناP@<ن +ر رو-t wا' #رم ,t uسt
wو<!+وج و ت8+د 6ماt تمو•: 0 ها-ن'ا8 0 -tLtرم رد دو! رو ! u"ون 0 ها8 0 6!ا(م رد yAوt 0 نا'ا8 ها8 0 نات$ا! ن+ری+ ها-ن'ا8 ای !
م' u!ر" رد 0 نا!#رم 0 نآ Y2ج و 0 ,!#+رم 0 ت$+ ! uنانوی dوOB ,! و uسیل<ن+ 6Nم uیا3ور+ wا' نا!# رد 0 C+ر*ا$ / u3+ر*اff$ 0 دffنیو5
ت$+ هدمآ wول@3 u$راف #+ م' نآ ,t ) ! ا<ن ! uسیل<ن+ &ن'رف webster)!
آ Tلاج Lین تن$ 6'+ T'^م رد HI$+ Hام+ نیرت5رL! /,Fین:و!+ Hام+ kرL!aرد3 T(ل ,t ت$+ ن 0 نا!#رم 0 yffی و+ kرL!ردf3 uنعی /د8ا! uم
0 C+ر*ا$ 0 دو! ناینا$ا$ نام# رد uن+ری+ ) ! و+ 6ماt T(ل 0 ناf!#رم نf! ت!اfM ن! نا2عن ,Fین: و!+ Hام+ 0 تf$+ !( ,فوfft ر@f8 6f'+ ,ffFین: وf!+
و ن+ری+ w#رم ر@8 /ت$+ رد نایناff$ا$ ت>ی*اff3 و دوff! ن+رffی+ wاff' u3+ر*اff$ #+ u•ی م' m+ر" دوB #ور نآ ,t /m+ر" 0 نوFffسی* / ن]+دffم 0
دو! نات$ا! ن+ری+ u'ا-ن'ا8 ت>تیا3 را@A #+ u•ی /uلعف د+دغ! yیدLن ) ! Hوff$ و دیff-2ج تff>* اffی ر>ت$+ Hود /ن+د2' ت>تیا3 نیلو+ 0 Qوff8 0
uنونt 9وف#د yیدLن 9این+د)!
uنا!#رم / #رم ,ینا! () ( ا<ن ! نا!#رم )!
Qوج#رم ( #+ wر<ید EFل* 0 Qو0ن#رم 0 ت$+ و! QوB های5 u"ون ,t u$راف ! دننام uیا' kر! و دنل! uیا' ,Bا8 w+ر+د 0 Qوffم Qوff5 0
م' نآ Hان +^ل و 0 Qو5 ه#رم 0 u!ر" ,! ای 0 Qوج#رم 0 ت$+ هد8 !
رمرم ( نا2' #+ 0 رمرم 0 ت$+ ر+د Iج و ت>$ uندعم wا' &ن$ Hان ,t u$راف دنر! uم راt ,! ا' نا2تBا$ رد uیاPی# w+ر! و !
wرمرم ( تF\ 0 رمرم 0 آ رمرم ,! bو!رم /د8ا! هد8 ,تBا$ رمرم #+ ,A ) هریR و uت>$ و هولج و &نر 6Nم )!
ورم ( ر@8 0 ورم 0 نآ u>یراf* Hان ,t 0 ناf5ورم 0 ufنعی 0 ورfم wاfج 0 تf$+ ! تf$+ وPf8وB هاfی5 u"وfن Hاfن +Wر'اfX ) اf<ن ! دfی2" 0 ورfم /
QوBورم !( ت$+ ناتسن2tر* wرو@2ج وLج IW عف ,t wLtرم wای$آ رد kرL! ن+ری+ uنات$ا! ر@8 !
+ورم ( yین 9اف /yین wا"د ) نآ دJ 0 +وRرم 0 ت$+ تنعل و نیرFن uنعی !( Hان ,-یر اWن2J 0 ن+ورم 0 #وffن' و هد8 م' u!ر" نا!# در+و ,t
uنعی /ت$+ اج نی2' #+ ت$+ [ورعم م' 0 تن2یم QوB / نویا2' 0 هریR و !
wورم ( ورم ر@8 ,! بوسنم / wLtرم wای$آ Hدرم و ناین+ری+ #+ u_ع! u5د+وناB Hان !
{Lم ( u!ر" EFل* 0 kLم 0 uنعم ,! u$را3 0 6س" / نیP<ن+ 0 #+ ,t wLیA ر' و 0 rو20م / bو>م 0 نA د!ای u•-* ر<ید LیA د () ,ft 6س"
هریR و دیآ uم ت$د! های5 و 65 ن+ر+L' هری8 #+)!
ا<ن ! دی2" u$راف &ن'رف ! uلعف u$راف رد uت: و u!ر" رد () wرد ( uنعم ,! Lین 0 bول>م / ,ت>یمآ 0 دور uffم راfft ,ff! ! wاff' ناff!# رد
uیایرآ ) ون+ری+ - uیا3ور+ ( یR و نی*D /uیایناپ$+ /uسیل<ن+ 6Nم ر<ید 6•8 ,! uن+ری+ هa+و نی2' Lین هر 0miB/ miBture/ miBage0
ای 0 {Lم / kLم 0 دور uم راt ,! ! ا<ن ! uسیل<ن+ &ن'رف webster!
,2لt 0 {Lم 0 6Nم نآ ر<ید %ا(ت-م و 0 {+Lم 0( miBage ت$+ هدمآ را! ,$ م' دی0م نآر رد ! ناسن+ هرو$ رد IW Nم ) %/ ( ,یآ $# و
نینK2' % ر<ید و !
( {+Lم 6Nم {Lم u!ر" %ا(ت-م / ت$+ دای# u!ر" رد هریR و {+Lتم+ )!
,یRD ( uنعم ,! مید wول@3 تغل 0 هدو@ی! 0 نرA /uیو5 هوای /uیو [رBLم /61ا! ن>$ ,یا3 u! و تFم [ر: /دنر3 و د ! #+ ,ff2لt نffی+ 6\+
هa+و 0 |D 0 uنعم ,! ,t /دیآ uم u$را3 0 uBو8 0 تf$+ w#اf! و u5دول /u5ر>سم / ! uf$راف wاf' ,f0@ل uf_ع! رد 0 …D 0 دfنیو5 ufم مf'
) ا<ن ! دی2" &ن'رف )!
ت$+ هدمآ م' دی0م نآر رد ! ,ی8اR هرو$ رد IW Nم ) .. ( ,یآ && !
€D ( نینA م' 0 €ول 0 ,! uنعم 0 uفر:ر3 / دنر3 و دنرA / u<ناAر3 0 هریR و ! نا2' ا! +Wر'اX 0 yل yل / yffل yل uجا: / ناf!# ,ff(ل(ل ) 0 اf<ن !
+ر %ا2لt نی+ ( در+د w+ ,-یر ,s!+ر u$راف نا!# رد !
وغل ( H+و" روO* [IB ,! ) u_ع! uت: و 0 d+وB (0 هa+و 0 وغل 0 ,ff-یر #+ ,ff•ل! تسین u!ر" 0 |D / ,ffیRD 0 uffنعم ,ff! wوffل@3 0 [رff:
ی! هدو@ 0 ت$+ هدمآ uیو5 هوای و 61ا! ن>$ ) ا<ن ! ,یRD )!
,-یر ,t تس' م' نآ 9ا2ت:+ 0 وغل 0 #+ /u!رR رد 62عتسم 0 „ل 0 uنعم ,! u$را3 0 6\ا: u! ) 0 ریا! نیم# 6Nم 0 ( =ل" و بآ u! و y-B 0
) +ر)\ ( ,t uفر: اWن2J / 0 Q#ر+ 0 د'د u2ن ,0یتن و در+دن ) ا<ن ! ,2لt دی2" &ن'رف 0 „ل 0 %ا2لt نینK2' G 0 ,نوغل 0 ندیLغل / / ا! ,t QLغل
0 وغل 0 دنر+د w+ ,-یر ,s!+ر )!
,2لt دی0م نآر رد 0 وغل 0 ,ل2ج #+ نآ u!ر" %ا(ت-م و 0 ,یRD 0 اW"و20م &# ت$+ هدمآ را! ! ,ع+و هرو$ INم ) $/ ( ,یآ '$ ن+ر<ید و !
•رم ( uنعم ,! u!ر" رد رورم #+ 0 روP" 0 ت$+ uیاج #+ نت8^5 ای ! 5 uم ر! هa+و نی+ 6\+ uیایرآ تغل ,! ددر ) ون+ری+ - uیا3ور+ 0 ( راffم 0
و 0 ا5رام 0 uنعم ,! 0 ه+ر ) 0 ا<ن 0 ! ا5رام +دنانآ 0 (0 uت$+ر ه+ر 0 و نات$ودن' رد 0 را2یلا8 0 ای 0 رام uل'ا8 0 0 ورff'+ر / u'اff8 نD+د 0 رد
uلعف ناتسtا3 و U!ا$ دن' رد رو'D ر@8)!
6Nم ت$+ دای# رایس! نآ u!ر" %ا(ت-م 0 رم 0 ت$+ /رورم /رام / ن+ر<ید و ر+ر2 ! هa+و 0 ر} م 0 ه+ر uffنعم ,ff! () راffم ( 6ff2" ر+رff•* و روffP" /
() ه+ر نا2' #+ روP" ( Lین دی0م نآر رد "* ت$+ هدمآ را! ! هر(! هرو$ رد IW Nم ) ' ( ,یآ '$- ن+ر<ید و !
( ,ت•ن : ,2لt دیا8 0 رام 0 6Nم ,t ت$+ و+ 6•8 ر1اB ,! [ورعم ر+دناج نآ w+ر! u$راف رد م' 0 ه+ر 0 ت$+ ! ی()* uffلو تff$+ H#D رتff-ی! %ا(
,2لt ,t نی+ 0 رام 0 نآ #+ ,t 0 رورم 0 و 0 رام 0 ت$+ ن8ور هدن! w+ر! ت$+ هد8 [ر\ u!ر" رد هریR و ر+ر2ت$+ و )!
ناجرم ( و y-B بوA 6•8 ,! ند8 y-B #+ ?3 ,t /نا'ای5 6•8 ,! /uیایرد روناج u"ون 0 &ن$ 0 w#اff$ ر'+وج رد و دیآ uم رد u•'آ
دور uم راt ,! ! !ر" رد uنعم ,! /انعم نی+ ر! هوI" u 0 دیر+ورم 0 دو8 uم ,تF5 م' ! ,2لt 6\+ 0 ناجرم 0 تff$+ u$راف ) اff<ن 0 ! دffن3 ریMاff*
u!ر" %ای!د+ ر! u$ر+ 0 نا!# بر" دن2-ن+د ,ت8ون 0 بوtاعل+ اسی" 0 d $- )!
رم /دوf! ن+رfی+ €اfB وLج نیر)! uتو /?یل<ن+ را2عت$+ #+ 6P /نات$ا! ن+ری+ رد و مید wا' نام# رد اfج نآ ناfجرم و دfیر+و 0 ن+وfن" ,f!
4earl o6 the 4ersian0 دو! [ورعم و هد8 ,تBان8 م' u!رR wا' رو-t رد uت:!
هa+و 0 ناجرم 0 ت$+ هدمآ را! ود م' دی0م نآر رد u$راف ! ن2:رل+ هرو$ رد IW Nم ) $$ ( ,یآ '' ,یآ رد نینK2' و $. !
» = فرح»
روفاt ( هاPت8+ ,! اWPلاR ,t u$راف روفاt نا2' دنن+د uم u!ر" +ر نآ ) ا<ن 0 ! uff$را3 wا@مان -0 d '&' !( اff! &ffنر دیFff$ تff$+ uffیور+د
دور uم راt ,! هریR و u•8L3 روم+ رد ,t دن* wو! ! ت$+ هدمآ م' دی0م نآر رد ! ناسن+ هرو$ رد IW Nم ) %/ ( ,یآ $ ) ! رد ,t ت$+ Tی0"
ر! هوI" /د'د uم qر8 uت-@! wا@ت2عن ,! Yج+ر ,t ناسن+ هرو$ نی2' 0 روفاt 0 IW Nم تس' م' u$راف ر<ید هa+و دنA : ریر@م# ( wامر$
{+رنم /ا$اt /,ینآ /ب+ر8 GmرPت$+ Gcدن$ G6یP0ن# Gریر: Gدید8 ((miB) دنو8 u$ان8#ا! دیا! ,t ر<ید هa+و دنA و ! ,ff•نی+ ,ff! ,جوff* ا!
#+ نآر رد cودرف ,2لt 0 ?یدر3 0 6Nم u*اغل و Gت$+ uیایرآ 0 نید 0 vا2سل+ /Qر" / ) ا2$آ ن ( Uیر!+ / ) Uیرا!+ ( ;ffی! و ب+وt+ /نی* /نامر /
هدff8 uff!ر" ناff!# در+و HIff$+ #+ 6ffP ,t /uنانوی و uمور /uیای3وی*+ /uل!ا! /usP wا' نا!# #+ Lین wد+دع* و wول@3 ر<ید هa+و تسیود #+
! #این رایس! #ون' /uع+و u$ان8 نآر %اعلاsم /دن+ ,تفر راt ,! اWعP1 م' دی0م نآر رد و /دن+ در+د %ا(ی()* , !
دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ ,ل2ج #+ uیا3ور+ wا' نا!# رد:cam4ha!
lنtاt ( ای u$راف lنtاt نا2' 0 ,نtاt 0 دور ufم راft ,ff! w#اf$ ور+د و u•f8L3 رد ,t ت$+ uBر$ ,! 6یام دیF$ wا@ل5 ا! های5 u"ون / ! #+
ت$+ هد8 م' uسیل<ن+ در+و u!ر" نا!# Uیر1 ! ) ا<ن ! uسیل<ن+ &ن'رف 0 رتس!و 0 +l-kekngi)!
نولاt ( u!ر" EFل* 0 ,لا5 0 تf8 رff! /w#رواff-t %DوffO)م و د+وffم رff<ید و دوfft 62: w+ر! ت$+ دا-5 ن'د 9+وج u"ون ,t /u$راف رد
هریR و |D+ /ر1ا ! نآ ,! u!ر" رد 0 {رB ) 0 نیجرB ( و 0 ;fftر# 0 دffنیو5 uffم مff' ) ! اff<ن ! uffسیل<ن+ &ffن'رف - uff!ر" 0 دروff2ل+ 0 ,تff8ون
H -!!!!!! %وری! &-.# - هa+و =alloon)!
نآ ,! u$راف رد 0 ,Aا* 0 دو8 uم ,تF5 م' ) ا<ن ! دی2" &ن'رف - تغل 0 ,لا5 0)!
نولاt ( u$راف ,2لt نا2' #+ 0 نولt 0 uنعی 0 برد تFA 0 +ر |ا! ای و ,عل و ,ناB wا' رد نآ ا! ,t u!وA 6F / 0 6ffF 0 دffندرt uffم ) ! Yff2ج
نآ u!ر" 0 نیل+وt 0 ت$+ ! ا(ت-م Qر<ید % 0 uنیل+وt 0 uنعی ت$+ 0 #ا$ 6F 0 uمو2" رو1 ,! ر<ن'آ و )!
ایدوPماt ( u!ر" EFل* 0 {وPماt 0 cو]D و دنلیا* ,یاس2' /ای$آ uر8 بونج رو-t ! نیم#رff$ نی+ مید نانtا$ ,t دند(تعم نی(()م #+ u_ع!
wا' هد+ون #+ نانآ مtا: ,لیP yی ای و 0 ,یجوPماt 0 uن+ری+ ها-ن'ا8 ) رOم ~*اف - $'- دIیم #+ ;ی3 ( هدرt u-t ر<-ل م' نیA و دن' ,! ,t
دن8ا! uم /ت$+!
jماt ( u!ر" EFل* +Wر'اX 0 Hاt 0 uنعم ,! 0 نا'د =($ 0 6ffNم /uیاff-A و ,ff(]+ƒ و وffل5 0 Hاfft نیریff8 0 هرffیR و ) /;ffی" /%^ffل uffنعم اWن2ffJ
ت$+ هریR و Hاtان ن+وج 6Nم /دنمو#رآ /تی(فوم)!
w+ر! +ر ,2لt نی+ u!ر" رد 0 +^R uن8اA / راAآ () نآ u!ر" 0 هراO" (0 و ,tر$ /u8ر* / 0 %اج هLم 0 و Gدffنر! uffم راfft ,! uلt رو1 ,!
,s!+ر 0 Hاt 0 ا! 0 هLم 0 ت$+ ن8ور رایس! ) ! ت$+ نآ u!ر" Y2ج jم+وt )!
+ریماt ( EFل* 0 +ر2t 0 uنعم ,! ,t u$راف رد 0 wر+وید را@A 0 هرBDاff! و ناffیا3را@A ,لیوff1 /دffنل! ر+وید /دPن5 /mا* /mا* را@A 0 mاff*+ 0 ,ff!
ت$+ uلt رو1 ) ا<ن 0 ! دی2" &ن'رف 0 +ر2t )!
Lین هریR و u!ا0ن3 /ودر+ /wدن' wا' نا!# رد 0 هر2t / +ر2t 0 uنعم ,! 0 mاf*+ 0 دffنر! uffم راft ,f! ! ,ffل2ج #+ uیاf3ور+ رf<ید wاf' ناf!# رد
6•8 ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین uسیل<ن+ 0chamber0 دننt uم 9ا2عت$+!
,2لt /mا*+ ر! هوI" 0 +ر2t 0 w+ر! 0 u$ا•" yیرا* mا*+ 0 u$ا•" نی!رود w+ر! uلt رو1 ,! ا' دع! و ) 2یدff yffیرا* mاff*+ نودff! uتff: u ( ,ff!
تفر راt ! نآ ,! I W عف Lین uسیل<ن+ رد camera دنیو5 uم ) و uمIff$+ دن2-ن+د .$و* نی!رود w+ر! هa+و نی+ را! نیلو+ ,t ت$+ نی+ Tلاج
uنعی /uن+ری+ م' دیا8 0 مNی' ن!+ 0 تffفر راfft ,ff! درt uم u5دن# uلعف m+ر" و ن+ری+ #رم رد /هرO! 6'+ ,t ! wرffO! مffNی' نff!+ ) &#$' -
-%/ wدIیم ( ,fft تff$ایند دیاff8 و HIff$+ ن+دff•یLیف نیرتff5رL! 0 روffن تfftر: wرو`* 0 yffیرا* mاff*+ رد و+ 0) +رff2t 0 uff$راف رد ( p"اff!
,ل2ج #+ wدع! %ا"+رتB+ camera د8 م' #ورم+ u$ا•" نی!رود ای ! دا! دا8 ;ن+ور !
/#ورم+ u!ر" نا!# رد 0 +ریماt 0 ای نی!رود uنعم ,! 0camera0 دور uم راt ,!!
Tt ( Y! u!ر" رد uنعم 0 ندرt هد0$ 0 ندا@ن نیم# ,! ور /نداتف+ دو0$ ,! ! u$راف رد 0 Tt 0 ای و 0 ’t 0 uنعم ,! 0 ناff'د 0 تff$+ ) 6ffNم
نت8+^5 نیم#ر! ه#و3 9 Sرتیو و رت5رL! 6!ا(م رد u•Aوt و wراسtاB را@X+ S ( /در+د wوffل@3 ,ff-یر مff' ,2لt نی+ ,t دو8 ن8ور ا'دع! ر5+
,2لt تو نآ 0 T•} م 0 ,یآ رد '' هرو$ #+ yل2ل+ ) /. ( uنعی 0 Q+ ه#وff3 ن+روناffج 6Nم ,t uلا: رد دور uم +ر ,•یسt / wور رff! ;ناff'د
ت$+ ت$+ر و ’A #+ 6اR و ندیرA 9ا: رد و نیم# ) 0 ا<ن ! ریسF* 0 نآر(ل+ نا2جر* 0 wدودوم uل"D+و!+ /uناتسtا3 دات$+ - رو'D &-.-
wدIیم - d &*$- )!
باPt ( + و r+ون+ ,t /ت$+ u$راف باPt نا2' #+ هرffیR و هرffیR و ufftر* /uنیA باPt /yیل-8 /,2ی /kر! باPt 6Nم /در+د Hاس ! ناff!# رد
دنر! uم راt ,! +ر u$راف ,2لt نی2' Lین هریR و uسیل<ن+ wا' kebab/ kebob هریR و ) ! #+ ت$+ %راP" نآ u!ر" %ا(ت-م 0 ,PیPt 0
ر<ید qIs\+ دنA و)!
,یاPt ( u$راف ,2لt #+ 0 بوt 0 u!ر" رد نآ Y2ج ,t 0 ب+وt+ 0 uنعم ,! ت$+ 0 Hاج 0 …را3 /ندی8ون &ن* /بآ ه#وt / ! رff<ید wا' نا!# رد
6•8 ,! u$راف هa+و نی2' Lین uسیل<ن+ 6Nم uیایرآ 0cu40 دور uم راt ,!!
,2لt 0 بوt 0 uنعی نآ Y2ج 6•8 ,! 0 ب+وt+ 0 تf$+ هدfمآ راff! راf@A م' دی0م نآر رد ! ,ffع+و هروf$ رد IW Nم ) /$ ( ,fیآ &. 0) و ب+وfft+
!+ Uیرا (0 ا'Lیر!آ و ا' بوt uنعی ( uنعی 0 ا@Aرا3 و ا@ماج 0 )!
cو!اt ( u!ر" EFل* 0 cو!ا 0 6\+ #+ م' نآ ,t 0 هواt / ایt / نایt / wواt / cوواff•یt 6ffNم /ها8دا3 uنعم ,! cواt / هرffیR و داffP(یt ) اf<ن !
0 u$را3 wا@مان -0 d '&- )!
م' u!ر" رد cو!اt اWن2J ) u$راف 6Nم ( uنعم ,! 0 yت>! 0 وB /yتFB تf$+ هدfمآ هریR و €ان$ر* و ,تF8آ ب+ ) ! نا'اf8 ,فاfی ر+دffید DW اf2ت:+
ت$+ هدو! روآ ت-:و م' ب+وB رد uت:9)!
l•یPt ( در+د م' uنامرد و u•8L3 d+وB ,t ;Fن! و در# wا@ل5 ا! /Lین-5 ,! ,یP8 های5 u"ون uنعم ,! ت$+ u$راف هa+و yی ,•یPt ای ! رد
نآ ,! uسیل<ن+ +sian Crow6oot یو5 uم دن !
,نا>!اتt ( uنعم ,! u$راف رد ,ناB و u!ر" رد باتt ,2لt ود #+ ,نا>Pتt ای 0 باتt ,ناB 0 ,ناff>!اتt uffنعم ,ff! مff' uff!ر"رد ,fft ) و ,علاffsم
Uی()* ( uنعم ,! م' و ت$+ 0 u8ورف باتt 0!
=تt ( ,2لt / uمو2" روO* [IB ,! 0 =تt 0 .لR EFل* ,•ل! /تسین u!ر" 0 تغt 0 uنعی u$راف 0 تt 0 تFff$ /9وt تff$+ ,ناff8 و ) اff<ن !
0 دی2" &ن'رف 0 هa+و 0 =تt 0)!
,ت•ن : ای Tیل\ ,! +ر بر" نایRای و نیمر0م ,t مید ن+ری+ نا'ا8دا3 #+ u•ی /[اتtD+وƒ رو3ا8 0 اپیلA 0 ای و دی-t uم 0 تFt / =تt 0 ا' نآ
د8 [ورعم u!ر" رد [اتtD+وƒ ,! +^ل و تس! uم +ر ! ر! +ر Tیل\ Qور ا' uمور و ناینانوی ا' دع! ,تفر5 دای ن+ری+ #+ /نامر0م H+د"+ w+
دندرt uم 62" و)!
( ,2لt %ا(ت-م 0 تFt / =تt 0 ت$+ رایس! بر" رد )
6تt ( نا2' #+ +Wر'اX 0 6تt 0 uنعم ,! ,t u$راف 0 ,پ* 0 اfی ,fپ* 6•f8 ,f! و ,تf8اPن+ م' wور ,t هریR و €اB ,پt / 0 €اfB 6f* / ,!ورtاfB 0 و
دیآ uم رد هریR ! نی2' ,! اW(ید م' u!ر" رد ت$+ انعم ) ت$+ دای# نآ u!ر" %ا(ت-م )!
v+ریNt ( هa+و u!ر" EFل* 0 +ریتt 0 uffیور+د و uتعن\ روم+ رد و دیآ uم نوری! =لت>م ناتBرد و نا'ای5 #+ ,t w+ هری8 G„2\ Gu$راف رد
دور uم راt ,! ! ناتBرد هری8 /هریتt !
~t ( +ر نآ u$راف رد ,t ,فر$ w+د\ /ندرt ,فر$ 0 jt 0 دننt uم EFل* ! # رد نآ ,! uسیل<ن+ ,ل2ج #+ /ر<ید uیایرآ wا' نا! 0 [اt 0 uffم
دنیو5 ) ا<ن ! Cough)!
,)t ( ندرt ,فر$ ) ا<ن ! ~t )!
~•)t ( ,فر$ ) ا<ن ! ~t )!
vاسt ( ,2لt #+ 0 #اt / ه#اt / ,$اt 0 uنعم ,! wول@3 رد 0 ;8و3 0 دری5 ر+ر u2سج [+ر1+ رد ,Kنآ / ) ا<ن ! #اt / ه#اfft / ,ff$اt ( ,ff! ا'دffع!
6Nم u-8و3 ر' 0 vاP" 0 در! /ر+#+ /=)لم /v+در / ) u$راف هدر3 #+ +Wر'اX ( /د8 ,تF5 هریR و uیور cاPل /رداA ) رPمای3 ,t uنا2ی vاسt 6Nم
Hرt+ ) d ( دنتفر5 ر+ر نآ رد Q+ هد+وناB و ( # رد نآ ,ff! هرffیR و uیاffیلاتی+ /uffسیل<ن+ 6ffNم ر<ید uیایرآ wا' نا! Cassock ( vاffسt
تff$+ ناffJا*رم و د!اعم نان'اt /نا-یورد v+در و ناP'+ر wاP" uنعم ,! ,t دنیو5 ) ! اff<ن ! uffسیل<ن+ &ffن'رف Cebster)/ اffج نffی2' #+
uیایرآ ,-یر ,•ل! /تسین uما$ و u!ر" هa+و نی+ ,t دو8 uم Hولعم ) ون+ری+ - ر+ uیا3و ( در+د !
( u!ر" %ا(ت-م 0 vاسt 0 ت$+ دای# رایس! )!
;t ( ,2لt #+ +Wر'اX 0 ;t 0 uنعم ,! u$راف 0 ندمآ ;t 0 „2f\ /ندf! تf$و3 6fNم /دوf8 رf*#+رد ندیf-t اf! ,ft wLfیA ر' /yیت$D 6Nم
نا'ای5 ) دن#ا$ uم وردوB yیت$D نآ #+ ,t ( و م<ن+ /Hو<ن+ u$راف رد / 0 ود#+ 0 دffنیو5 uffم م' ! DW اff2ت:+ 0=um0 uffنعم ,ff! uffسیل<ن+ رد
هa+و ا! yیت$D و uتBرد „2\ 0 م<ن+ / Hو<ن+ 0 ون+ری+ 6\+رد - دنتس' yیر8 /uیا3ور+ ) ! ا<ن ! Cebster)!
ناPت-t ( uنعم ,! 0 ,نات-<ن+ 0 نا1ایB ! نآ 6\+ دیا8 0 ناPت-<ن+ 0 uنعی 0 ت-<ن+ Eفا)م 0 تل" ,! ا'دع! ,t هدو! 0 ا' بر" ت:اOف ) 0 ,fft
+ر ام 0 ن5 و نا!# u! و م0" & 0 دنن+وB uم ( ام ر<ید هa+و ن+ر+L' 6Nم م' u$راف ,2لt نی+ 0 هدرول و ,ل 0 ناfمدوB رff<ید ,ft wد} : ,! /هد8
می$ان8 u2ن +ر نآ م'!
هلابند 4
تایار ! ) / / » » ( -يار ا×ن _-رع رد •ر-- م¹ع م¡ر, _ن·ي -يار _م= )!
تیار ) / / / » ( ¸·رد .`م ¸·رد م¹ع •ر-- م¡ر, _ن·م- _-رع رد ! / -¸او ,وق .ام-حا- -ر-= و _نايوا´ ر-=ا _نايوا´
( / / » ) » » ‡-¹ ناونع ه- -ر-= و -~--ع رˆن -ار ر- -و`ع ه´ نا-~ا- _~را· ,ار ه~ير زا _-رع رد -يار
/ / » ( ) -ر-= و -اشدا, ر-هر رˆن ‡حا- _ن·ي ·-~ا _-ا,ورا م ,~نه م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ناهاش!
/ » ا-ز رد ه=ار _ار ,اه -¸او ! -رمم-= و _¹امم-تر, ·_-ا-نا•مم~ا .مم`م _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد -~ا=ن-مه زا ~نه _-ايرآ ن
¸-ن Dey / / » ( () همم´ ميومم~-م ه=ومم-م همم=ار _ار ,ار -¸او .-ا ندو- _-ايرآ _ن·ي ·.-¹د ¸-م+- -اش دو~-م =-¹ت
/ / » » ) ! / -ر-= و ,ر×· ¸-=-م رˆن ‡حا- روا~م _ن·م- _~را· رد ن¸يار -¸او ه=وت -~-ن _ما~ _-رع ¸-ن
-~ا ه~ير ¸-مه زا)!
بنرز » ( رد ه´ و-شو= و -شرد ,ا+´ر- ا- -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ‡نرز نامه زا
» ! » ·_~را· ‡نزر ر- _-رع رد دور _م را×- -ر-= و نو= _´ا, و -~·م ,رهزدا, و ’-ن _×نت ,ار- _×ش¸,
( : ) » نيو´ _م ¸-ن ƒ¹م ,ا, _ن·ي دار=¹ا .=ر نآ ه- ~ !
تخر » ! / / : » ( اه ‡~ا =اشو, ,ار- -¸او ¸يا _-رع رد -ر-= و =اشو, هما= ‘ا-¹ _ن·ي _~را· -=ر نامه زا
) ( () » _ممم رامم×- ار -¸او ¸مم-مه ‡مم~ا ,ار- ¸-ن مي~ق _~را· رد ` ام-حا ه´ دور _م را×- ‡~ا ن`ا, ¸يز _ن·ي
ومار· _~را· رد ه×-¹اح رد ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ا~¹ و ·~ن- -در- » !( _-رع رد -=ر -¸او _م= م-ي -در´ ش
( ( ) » -~ا تو=ور =-¹ت تو=ر !
توخر ! ) ! » ( -=ر ا×ن -~ا -~ش دراو مه _-رع نا-ز رد ه´ _~را· -=ر -¸او _م= )
بیج » ! / / ( ¸-¡ -¸او زا _-رع –¹= =-¹ت -ي -¸او .-ا ‘ا-¹ ه~-´ ¸هار-, ه=ي نا-ير´ _ن·م- _-رع رد
/ / / » : آ زرد -اممت =ورمم¡ _ممن·ي _مم~را· ! / / » / / -مم~ا همم~-´ ‡مم-= -´امم, .×مم~- همم´ _مم´ور¡ و ¸مم-¡ رممه همم~-´ -ممن¸
! ) م ¸ م رو•نايرآ م _~-¹×نا م _~را· -نهر· ا×ن *#% )!
( ) .×مم~- _ممناريا -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-= و ¸مم-ت` و _مم~-¹×نا .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد
Sime/simuo ( ( » ر _ممم رامم×- -مم~ا ه-·ر ا,ورا ه- _-رع ‡-= زا ه´ ! همم´ _مم-اير فورمم·م -¸او نامممه دو
» _مزراو=¹ا .`م ناريا _م`~ا نا~نم~ناد» +lgorithem ((! ) ( امم×ن ~ممندو- نآ -~ممنزادر, و -~نزامم~ م-يرامم´و¹
_~-¹×نا -نهر· Cebster/Simus/sime)
( / / ) » ¸-ن ~-=م نآرق رد -ر-= و هنت نا-م ‡-= -م~ق ه~-´ _ن·م- ‡-= -¸او " ! -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- .مممن
) '% ( هيآ &' نار×يد و !
/ هرازا رازا / / / / / / / » ( _×ن¹ -ن¹ _¹´ رو=- =اشو, ~ناشو•- ار ن~- ه¡ره هما=ريز راو¹ش ردا¡ _ن·م ه- _-رع رد
» ! / /( ) ,رمم×نهآ اممي ,¸•ممشآ ~ممن- ¸مم-, _ممن·م- _-رع رد -~ا -ر-= و را-~د ه¹وه -~ا -~ش ه=و· _-رع رد ه´ هتو·
! ( ) د _ن·م دو~-م ه--´ ¸-ن _نايوا´ ¸=رد .`م / » / » ,رامم´ نام-مم~ اممي ,رامم´ ‰´ ~ن- -~, _ن·ي -رازا رازا ر×ي
/ -ر-= و راويد ,ا, _ورا~ ~ن´ رت م×=م ارنآ ه´ راويد ¸--ا, -م~ق!
/ / » -ممم´ رواممي و راممي -اممن, و -مم~, _ممن·م- و ~ممن- -در´ ,دايز ,اه ,~ن- ه·-- _~را· -¸او ¸يا زا اه~·- ا+-رع
/ / / ا--~ا ¸-ن -ر-= و را--~د نوا·م را´د~م را´ » : ) مممه ~مم-=م نآرق رد نآ _-رع تا--~م و -رزا~ش .`م ~ن- -در´ -د
) ! š-· -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود *. ( هيآ '- ) / اها= -رو~ '# ( هيآ "& !
» ( / () » / » -~ا -~ش .~-م رازا _ن·م ه- ر™ا=¹ا ردا=¹ا ردا¡¹ا _-رع =-¹ت زا -رازا رازا ,وق .ام-حا-!
قادرس » ( _~را· ردر~ -¸او _-رع =-¹ت » ·-امم×ترايز ·-امم´را- ·ر+ممش -زاو رد ·دو~-م -~ناو= ¸-ن =ا=~· ه´ ·
) ! ,¸مم-¡ دو~-م -~رد -ر-= و ا+¹-ه و •ر¸- تارامع ,و¹= نا-يا~ .×~- ه´ -ر-= و _¹م ,ا+=ا- ·ا+نا~-م ·ا+=ا´
( ه~نار· رد نآ ه- ه´ تر-ن •ات ه--ش Eargnee / ! ) ! تور-- م دروم¹ا _~-¹×نا م _-رع -نهر· ا×ن ~نيو×-م &
-.# / م ¸ $/# )!
» » » -~مممآ ·-مم~ا در~ »ر´ ,اوه رد ه×--ا= و نا-يا~ _ن·ي ·_~را· =در~ زا _-رع رد •دار~ ه×نآ .ام-حا
-~ه ¸-ن ·~شا-!
) » €+´ -رو~ رد ¸-ن ~-=م نآرق رد •دار~ -¸او &. ( هيآ '- -~ا -~مآ !
فقس / » » ( اي -~= ا- ه´ »ا- €-~ _ن·م- ·_~را· _~ _-رع =-¹ت زا ارها= / هنامم= ¸ممشو, دوممش -مم~رد ر=آ
» » ) ار ,زا~ هنا= ه´ دو- _~´ ¸-¹وا -نشوه ه×نيا و نا-~ا- ناريا رد ,زا~ هنا= مي~ق ƒيرات ه- ه=وت ا-
/ -¸او ¸-ن _~-¹×نا رد داد داي »درم- House » / » امم- ر+ممش _ن·ي هني~م ه×نيا و -~ا -نشوه »ان زا هنا= _ن·ي
» ا م+· ·-ر-= و دراد =ا-ترا اه دام »ان ! / » ,امم+نا-ا-- رد دومم~-م رممت نامم~آ ·~ممشا- نارمميا زا مممه €-مم~ _مم~ همم×ني
» ! ) !( ƒ~ ~-مع -نهر· ا×ن -~ا ‡-ا= ا+نيا همه ·ردا¡ و هم-ه ا- نا-~-رع»)!
ریسفس / / / » » ( و را~ير= _=نا-م -~ا ت`ما·م ه=~او ه×-~´ .`د را~م~ ·_ن·ي ·_~را· را~-~ ر×يد =-¹ت
/ ~ير= و -~نشور· ¸-- ه=~او -~نشور· را !
ریفس / / » » ( را~م~ را~-~ ر-~-~ _~را· ه~ير زا ر-~ -¸او -~ن~يون رˆن- ·~ننا~-م _-رع ارنآ نار×يد ه¡ر´
( »() / / / / » ( ) ¸-- ت`ما·م رد ¸´ •ا¡را´ _=نا-م ه=~او زا~را´ .`د _ن·م- ه´ -~ا -~مآ ~-مع ·ا×ن
! -~ا -مو×ح و رو~´ ود ¸-- ,ر×-=نا-م اهر--~ را´ -~ا را~ير= و -~نشور·!
بلقس / » ( ( ( ) هنا=دور فار=ا رد _-ايرآ .-ا-ق زا _×ي »ان ·_~را· -`-- -`-~ _-رع =-¹ت ‡¹--
» ! / همم--´ ¸مم-ن _مم-آ -مم~ همم- -`×مم~ _~را· رد -~ا ه-¹ا-- ه-¹ا-~ نآ _-رع _م= ا,ورا ر×يد ,ا+-م~ق و -وناد
دو~-م!
بلقص ! ( ‡¹-~ ا×ن
قوسسسس / / » ( در- _يو~- ن~نار نداد -´رح _ن·م- _-رع رد » / _مممن·ي _ممم~را· -ممم~ -¸او زا ارهاممم= ن
! ) ( () / / » -نهر· ا×ن ~نن×-م ور· ا+نآ ن~- ه- -ر-= و _`ا نايا,را+¡ -´رح ,ار- ه´ ,¸-ت ه¹-~و ¸-ن= نا×ت
/ ( / -ر-= و ندز ƒ-~ ندز -~ .`م -~ ~-مع!
یراکس » » » ) » ( -~مآ اد¸م اروها _ن·ي اد¸م زا -~م ارها= اه -~م _ن·م- ·_-رع رد نار×~ _م=
-~ا / / » / -ر-= و دو=--دو= زا ا~-ش ه---ش _ن·ي )!
» ( ! () همم- _مم-رع رد همم´ ·_مم~را· ر×ممش -¸او همم- ددرمم´ _مممر- ا+نيا همه ر×~ ا×ن ~ش ه--´ مه ` -ق ه´ رو=نامه
» _يايرآ ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد و -~ش .ي~-ت ر×~ Sugar دوش _م =-¹ت!
» اعوم=م نآ _-رع تا--~م و ر×~ -¸او % نآرق رد را- ) ! ˜امم~ن -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مآ ~-=م * ( هيآ *" و
نار×يد!
جابکس ! / / » » ( رد _`=-ا ¸يا تا--~م -ر-= و ا-روش .`م ه´ر~ ¸تآ ا- ه´ر~ _ن·ي ا×-~ -¸او _-رع =-¹ت
-~ا را-~- _-رع!
هجرکس / / / » » ( ه´ _¹ا-~ فر= ره و ,¸يد _¹ا-~ ه~ا´ _¹ا-~ ه¡و´ فر= ر×ش ,ا= _ن·م- _~را· ه¡ر×~ زا
ار- / ! ) » -ر×~ ~-مع ا×ن ~نيو´ _م ¸-ن -ر×~ _~را· رد دوش -در- را×- ا~= ندرو= اي و ¸-=, , )!
ا!سبس » ( -و-م ه´ ·~--~ ,ا+¹´ و ¸-ت =ون ,ا+´ر- ا- ·~ن¹- -~ا _-=رد »ان ·-~ا _~را· نا-~•~ _-رع =-¹ت
» » ! -~ا نا-~-×~ و نا-~- •ا~ نآ ر×يد ,اه =-¹ت دور _م را×- _×ش¸, رد ·دارد .×ش و¹آ -نر درز!
ج"اب#س / ) » ( -دا-م~ ~=ا´ -دا-م~ -ن~ -~ا _~را· -دا-ن~ _-رع =-¹ت )!
$ب#س ( -¹ت » ! » » نامميا,را+¡ _·--= ¸-´ نارو-~ م~ ·نارونا= ,ا, و -~د ¸=ان _ن·ي ·_~را· م~ _-رع =
» ! -~ا --ان~ نآ _-رع _م= ~نراد ا, ه- رمع »امت رد ه´!
قوب#س » ( -~ا ,را- و ,ر·ا~م -¡و´ _-~´ _عون ه´ ·-~ا _~را· --ن~ _-رع =-¹ت !
تلبس » ( `ا- ‡¹ ,وم ·_ن·ي _~را· .--~ _-رع =-¹ت » -~~-م ه--´ مه تور- _~را· رد نآ ه- ه´ ·نادرم رد
» ! ‡~ا -راش نآ _-رع -~ا!
هفص / / » » ( -~رد ر=آ و -ن~ زا ه´ -=ت .×~- ,¸-¡ -ا×-=ت ¸-~نهاش _ن·م- ·_~را· رد و×~ _-رع =-¹ت
ا-·ومم- _ممم= اممي و ¸ناروا~م و -اش ¸-~~ن ,ار- •ر¸- ,اهر`ات اي و ~=~م .=اد ·هنا= ,و¹= رد ~نن´ _م رد ن
) ! .مم=اد و ·~ن-ممشا~ن _ممي هنامم= همم´ ر=امم+م نانام¹مم~م ,ارمم- »`~ا ر-م·-, ~=~م رد ه-- -ا=-ا .`م -ر-= و -ا-نا=
/ » ~ن~--او= _م و×~ ه-- نآ ,ور ر- ·~=~م)!
) ! » رومم= ,اممه -رومم~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود ¸-ن ~-=م نآرق رد ه-- -¸او $' ( هيآ '# ) / ه-شا= .. ( هيآ
&$!
بلکلا اسل ( و ( ) » -داونامم= زا -رمم-= و نامم-ز وامم´ .مم`م نامم-ز -مم~ -¸او هممم=رت ,وممق .ام-حا- ه´ ·_-رع -¸ا
» () ! -ر-= و _ن,ا¸ و _ن-¡ رد اه ,ا¡ _اونا .`م -~ا _يوراد ناها-´)
%ا& 'ار ! » ( ¸-ن ~-=م نآرق رد -~ا _~را· هيامر~ _ˆ-¹ هم=رت ·~محا .آ .`= »وحرم .و-- ه´ ·_-رع -¸او
ن·ي نآ _م= .×~- ) ! » -ر-- ` `م -~ا -~مآ م×¹اوما ‘و-ر _ ' ( هيآ '%- !
ا()*سس+ / » ( .×~- ¸-ن _~-¹×نا نا-ز رد ه´ -ا´ .ي~نق _مش ,ا= _ن·ي ·_~را· نا~·مش نامه زا
Candlabrum دور _م را×-!
'و&اج » ( -~ا -~ش _-رع دراو ه´ _~را· ¸-موا´ =-¹ت !
%ا*س,ر ! ) ( () » ( ‘ار ا×ن هيامر~ .ام ‘'ر ر×يد =-¹ت .ام )
-لا*س,ر ! ) / ( .ام ‘'ر ا×ن هيامر~ ه- ‘و-رم _ي هيامر~ )
.&رس ( () ! / » ( -ا-´ ,¸-~ _عون »ان -~ا -~ش ¸-ن _-رع راو ه´ ·-ر-= و هم¹~ _~را· -مر~ _-رع =-¹ت
/ » دور _م را×- ر×يد ,اها~= و _نارو- اه شآ ¸-=, رد ه´ _ان-~ا ~ننام!
ه*لسسس » ( نآ ه´ _-رع رد Œمر~ -¸او ر×يد =-¹ت ! » دومم~-م =ومم-رم _مم~را· -مرمم~ همم- رمم=آ رد ممم+
!( ) » / / / -~ا _ان-~ا ه-ش _¹-= دور _م را×- _نارو- و اه شآ ¸-=, رد - -ا-´ ,¸-~ _عون »ان -مر~ Œمر~ هم¹~
/ / » ~نر- _م را×- نارونا= »ا= -~و, و »ر¡ _=ا-د ,ار- ار -مر~ Œمر~ هم¹~ انم-!
/س » ( -ي ·نارونا= ,ا, و -~د ¸=ان _ن·ي ‡~ن _ن·م- » » دراو --ن~ .×~- _-رع رد ه´ _~را· -¸او
/ ! ) --ن~ ~-مع -نهر· ا×ن -~ا -~ش)!
/ ( ) » » رامم×- _مم~را· رد ¸مم-ن -ر-= و .=آ ¸-مز رد .ادو´ و -ر-= و نزو~ Žارو~ .`م Žارو~ _ن·م- م~ انم-
! » ! مم-=م نآرممق رد اممن·م ¸يامم- -~ا -~ش رو+~م نرو~ Žارو~ _ن·م ود _~را· -¸او ¸يا _-رع رد دور _م ¸مم-ن ~
) ! ( () » فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ نزو~ Žارو~ =ا-=¹ا م+~ % ( هيآ *# !
0ا*س ! ( / ) » » ( -~ا -ر-= و شو´ Žارو~ نزو~ Žارو~ Žارو~ _ن·م- ه´ _~را· م~ -¸او نامه زا ارها=
» ) م~ ·ا×ن »)!
0ا*ص ) » » ( Žارو~ _ن·م- _~را· م~ زا ,ر×يد _-رع =-¹ت دو= ه´ Žام~ ر×يد _-رع =-¹ت Žارومم~
» ! ( / م~ ا×ن -~ا -ر-= و نزو~ Žارو~ شو´»!
-نا*س / / » » ( -شو´ .`ح _نا-ا-- -~نر, _عون »ان ه´ -ر-= و =ر´ „-ترو ¸-¡ر~¹- _ن·ي ·_~را· هنام~ =-¹ت
» ) ! / / » ( / ) ! ,ارمم- ,و¹مم~ و ¸´ ممم .×مم~- ~ممنا~= ه´ ~نيو´ _م ¸-ن او¹~ ,و¹~ ,دو+ي ,ر-ع و _-رع نا-ز رد -~ا
ر· نام~آ زا .--ار~ا ¸-- دا-~ )!
تا1ا*س » ! » » ( رد ˜ام~ -¸او ·~ش ه--´ دو= ,ا= رد ه´ رو=نامه ا+نام~آ _ن·ي _-رع رد ˜ام~ _م=
! ) / » ¸ م _~را· ,ا+مان ا×ن ~ي'-م نام~آ نام~ _~را· -¸او زا _قاو رد _-رع "-# » !( _-رع رد ˜ام~¹ا =-¹ت
» ~ه~-م نا~ن _-و=- نام~آ ا- ارنآ -ها-ش!
ی1ا*س : ( _ن·م- _-رع رد / ! ) تاوام~ ˜ام~ ا×ن _نام~آ )!
ت*س / » ( ( ) ( _نهآ _اد اي و م=ز زا ه´ نارونا= اي و نا~نا -~و, ر- -م`ع _اد _ن·ي م-م š-· و ¸-~ ر~×-
! / دومم~-م دامم=يا _اد ¸ممهآ امم- امم+نآ -مم~و, ن~نازومم~ ا- ه´ مي~ق رد نا´در- و نارونا= ر- _يا~انش -م`ع دوش دا=يا
/ / -ر-= و ,رادا »ا-م ناونع نا~ن!
/ / / / / / / / » » -ر-= و نا~ن _اد ر+م _ا¡ هم~و م~و هم-ا- هم~ا- م~ا ه- ددر×-م ر- -م~ -¸او .-ا ه×-~نآ ‡¹ا= _¹و
! ) ! ¸ م _~را· ,ا+مان ا×ن -~ا ,و¹+, _~را· ه~ير زا ه´ ." )!
2ب#س / ! ) ! » ( ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· .-ن~ نامه زا *"" ( _ن·م-
/ / » »~ن´ هشو= هشو= ( ) ! » ! نآ _مم-رع _ممم= و .-نمم~ هممناد -ممي _ممن·ي -مم~ا ه¹-نمم~ نآ _مم-رع =مم-¹ت -رمم-= و ومم=
» ! / » -~ا _~را· .-ن~ -¸او -ش نو~- _¹و -~ا -ر-= و ت`-ن~ .-ان~ !
/ / » اعوم=م ت`-ن~ .-ان~ ه¹-ن~ _-رع .×~- ¸-ن ~-=م نآرق رد $ ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ
'/&!
هلب#س » ! ) ( .-ن~ ا×ن »)!
ت3ب#س » ! ) » ( .-ن~ ا×ن ه¹-ن~ _-رع _م= »)!
24ا#س » ! ) » ( .-ن~ ا×ن ه¹-ن~ _-رع _م= »)!
بی5لا 2ب#س » ! ) ! ( .-ن~ ا×ن -~ا _×ش¸, -ا-´ _عون »)!
-&1ر 2ب#س » ! ) ! ( .-ن~ ا×ن دور _م را×- _×ش¸, و ,زا~وراد رد ه´ -~ا _ها-´ »ان »)!
6یدران ( رد نآ ه- ه´ ·-~ا _يوراد -ا-´ _عون »ان ! ) ! » اممم×ن _مور .-ن~ ·دو~-م ه--´ مه ¸يدرن _~را· و _-رع
/ _مور .-ن~ ~-مع -نهر·)!
6یدرن ! ) ! » » ( ا×ن -~ا _مور .-ن~ نآ ر×يد »ان -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ¸يدران ر×يد =-¹ت
/ _مور .-ن~ ~-مع -نهر·)
ه7#س » ( _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ه=ن~ -¸او زا / / / » ه´ _ي هنزو -ن~را, وزارت -ن~ -ن~
/ / »/ -ر-= و »ر´و¹-´ .`م ¸=ن~ ن~-=ن~ ,ار- ~نرا~×-م وزارت رد!
%(#ص ( ) ( .~ن~ ,~نه م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ -¸او _-رع =-¹ت (Sandal) ~ممننامه رواممنت -مم=رد _عوممن همم´
) ! .`م ~نن×-م -~رد ¸-ن _-و¡ ¸-´ ·˜ا-شا ريا~ ر- -و`ع -=رد ¸يزا -~ا ودر´ ( رد نار×يد و ,~نا´ ,ا+~-´
¸-ن زا-ور و ,~ن- ,ا+~-´ ه- _-ا,ورا ,ا+نا-ز Sandal» ! و €¹-=م ,ا+نامز رد -¸او ¸يا ر×يد =-¹ت ~نيو´ _م
/ » ) ! / / / : ¸مم-ن _¹~نمم- _مم~را· رد _¹~نمم~ ~ياش نار×يد و ه¹~ن~ -¹~ن~ ن~ن¡ .~ن¡ -~ا -دو- مه رو=نيا €¹-=م »اوقا
-~ش -~-مان -و¡ ¸-مه ا- ه=-ار رد ~شا- )!
6س#س ! / / » » ( نارونا= و نا~نا ,و¹+, ,اه -~ندر~ Žر¡ ,اه -ر,ر~ -~ندر~ _ن·م- نا~ن~ -¸او _-رع =-¹ت
/ ! ) ! / / » نا~ن~ ~-مع -نهر· ا×ن -~ا -~ش ه--´ ¸-ن »و+-مان ¸=~ š--· ر-= ¸×¹ا نا-ز ه×-~´ _نم·- انم-)
رق#س / ( : ) » ( -~ا ,را×ش _رم ه´ º_´رت ~-مع _~را· ر-ن~ -¸او نامه زا / نامم-ا-ع -داونامم= زا ,را×ممش زامم-
! ) ! ¸ م _~را· ,ا+مان ا×ن ر´را×ش *"" )!
/ل8 / » ( () » ( دراو ·~شا--م م¹ق _ن _ن _ن·م- _نانوي م ,~نه م _ناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ه´ ام`´ ه~ير زا
! ار -¸او ¸مميا .مم-ا اممه _ممض·- -مم~ا -~ممش ¸مم-ن _مم-رع Falamus و _ناممنوي رد Falama -ير×مم~نا~ رد
)~ننا~-م ) ( امم×ن º~ن-مم~-ن _ممناريا _ممن·ي اه _-ايرآ زا _ياه ه=اش _نانوي و -ير×~نا~ ر×م _¹و ! Edian G4iHI
8!C! SircarI 8elhiI&-/$) » -رامممش نارمميا نا--مم~ترز هير~ن دادرما همان ه--ه ه- ر-~-- تا---=ت ,ار-
'/' / .ا~ &"-# / م ¸ م ر+م -ام $ دوش ه·=ارم م !
» را+¡ ¸-ن ~-=م نآرق رد م¹ق -¸او ) ! م¹ق -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- /. » ! ( -رو~ »ان دو= -و`·- م×ي هيآ
» م¹ق »!
قو!س ! » / / » ( رد -~ا رات -داونا= زا _--~وم فور·م ت`آ زا _×ي ه´ ·رات ه~ وت ه~ و-~ _-رع =-¹ت
( () ¸-ن ,~نه م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز Sitar » ا رات ه~ ,~نه =-¹ت ه´ ·~نيو´ _م ) ! امم×ن -مم~ !
Cebester)!
9ی:ص ) / / / / » » ( .`م ~ن¹- -~-~´ م---~م -~رد -~ار _ن·ي _+~ _~را· مي~ق -¸او -~ش _-رع =-¹ت ,وق .ام-حا-
/ ! ( » _م+~ ~-مع -نهر· ا×ن _+~ ور~ !
) » » همم~ .مم`م نارمميا -امم~نهاش ن~ممير· نا~ممنزر· همم~ زا _مم×ي _ريا ر~مه »ان _+~ نا-~ا- ناريا ƒيرات رد انم-
º_ون نار~, ! )! ( م _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا -دو- مه ·_¹·· نا-ناريا ه~ير و ".* )!
ایسر4 ( / / / () » ( هيا•هو´ .ت´ ه•´´ ه,و´ ه·و´ ر+ش فار=ا رد ه´ -ا-´ _عون »ان ·_~را· نا-~ر, _-رع =-¹ت
! » ! ¸مم-ن امممر= _عون ه- _-رع رد -~ا -ر-= و انا-~ر-ا نا-~ نآ ر×يد ~يور _م _¹·· •ارع و ناريا ,زرم ر+ش
دو~-م ه--´!
ابسیس » ( ر×يد و .ا+~ا _`ع ,ار- ه´ _-وراد -ا-´ _عون ·-~ا -~ش _-رع دراو _~را· نا-~-~ نامه زا
دور _م را×- ا+يرام--!
ا*یسسسس / / / / » » ( ¸و-=م -ت .ا`م-- ~ننام-- _ن·م- ·دو~-م =-¹ت مه ام-~` _ها´ ه´ _-رع -¸او
» ! / / _مم~ _مم~را· -¸او ود زا رهامم= م+م _¹-= ر-=نم -“يو » / / : _ن·ي ام -و`·- -ر-= و ه--ش .`م ~ننام _ن·ي
! / » ) » ! / / » » م-يو×- ر´ا و -~ا .ا`م ه--ش _ن·ي ~ننام _م~ ¸يا ر-ان- -ر-= و ~ننامه نا~- ه--ش _ن·ي ~ننام
» ( ! / / / / : » دراو ه´ _~را· رد ا-م-~ -¸او زا ا-م-~ -ر-= و -“يو -ت .ا`م-- ~ننام-- _-ش درا~ن ه¡نآ _ن·ي ام-~`
¸-ن _-رع ! / » _ن·م- نآ _~را· .-ا رد ~نيو´ _م -ر-= و -=+- -م`ع _ن·م- ر-~-- _-رع رد ·-~ا -~ش
» » ! / / / » -ر-ن _ن·م- _~را· نا-ز رد م-~ ه- ددر´ _مر- ا+نآ همه ه~ير -~ا نارحا~ -نر-ن -~-·ش ودا= م~¹=
/ » ( () » ن `= ه- .ي~-ت ,ر´ا-م-~ ر×يد =-¹ت ,ر´ا-م-´ Œير= زا ه´ ر×يد _ن~·م داوم و ~نو~-م -ر- !
( ) » همم~ير ¸مم-مه زا -رمم-= و _ناممنوي ·_~-¹×نا ·ه~نار· .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد _م-ش -¸او
) ! ا×ن -~ا _~را·! +l-Chemist/+l-Chemy »` و €¹ا ه·ا-ا- -¸او ¸-مه =-¹ت ه´ _~-¹×نا ,ا+×نهر· رد
-~ا -~مآ _-رع نا-ز رد €ير·ت)!
» را· , ا-م-~ -¸او / / / » » نآرممق رد -رمم-= و ترومم- -رمم+¡ -م`ع -=+- _ن·ي ام-~ نآ -~ش _-رع _ن·م- ·_~
) ! š-· -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م *. ( هيآ '- !
;3کلا 9بسف#4 » : ( » » » ( ه´ نا×~ ه~-ن- _ن·ي ا+×~ _ن·ي _-رع -`´ ه·ا-ا- _~را· ه~-ن- -¸او زا
! ~را· ر×يد ,ا+مان -~ا _يوراد -ا-´ _عون »ان /( ) / » -رمم-= و -نا-اممش .وا هم¹´ _-رع =-¹ت „نا-اش -نا-هاش نآ _
-~ا!
<نا4ا+ () » / » ( ه~-ن- -`×¹ا š-~-ن- نآ ر×يد »ان ه´ _-وراد -ا-´ _عون ·-نا-اش -نا-هاش _-رع =-¹ت
! ) ! ( -`×¹ا š-~-ن- ا×ن -~ا ا+×~)
ها+ / » » ( -اشدا, راير+ش _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· -اش نامه زا / / / رد -ر-= و ا-´ ور~= -ا~نهاش
¸-م¸ناريا ~ن¹- ƒيرات .و=!
$ل*لا 2یل=ا / / / » ( () » ( رد ·-ر-= و =ر-~ا =ر•~ا ر•~ا -اش ر~·ا -اش _ˆ-¹¹ا -=ت -¸او- -¸او هم=رت
دور-م را×- ,زر×نر رد ه´ -ا-´ _عون »ان ·-~ا -~ش _-رع دراو ه´ _~را·!
ر(#4 ها+ / » ( ه´ ر~ن-هاش ر~ن- -اش _~را· -¸او زا / نا´رزا- ’--ر -ا´ر~ن- ’--ر _ن·ي ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو
تر~ممق مممه همم´ نارمميا _هامم~نهاش رد مي~ق تاما-م زا _×ي ·-~ا+نآ ا- رازا- و ا+ها´ر~ن- رد تاردا- و تادراو ه´
) ! زا -مم~ا -~ممش ¸مم-ن _مم-ر= ,اهرومم~´ رد دار·ا _ض·- _´داونا= »ان -¸او ¸يا _ماˆن و _~ا-~ مه و دو- ,دا--قا
ه¹م= » دو- •ارع ,رو+م= ,ا~¸ر زا _×ي Œ-ا~ نز »ان ه´ ر~ن- -اش )!
6ی>ا+ / / » ( ,را×ش -~نر, -ا-ع .`م نا´~نر, -اش نامه ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ¸-هاش -¸او زا
/ » -~ا ¸-ها-ش و ¸-هاوش _-رع رد نآ _م= ,را×شزا-!
6ی>ا+ ) ! » ( `ع ه´ -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ¸-هاش -¸او زا » ( هنامم-ز _ممن·م- ,را×ممش -~ممنر, نآ رمم- -و
/ ! / ( ) -~ا ¸-ها-ش ¸-هاوش نآ _-رع _م= وزارت ¸-هاش ~نن´ نا¸يوآ نآ ه- ار وزارت ه-´´ ود ه´ _ي ه¹-م وزارت!
.سس+ / » ( ه-·ا×ش فا×ش =ا¡ ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ -~ا _~را· =ا¡ _-رع =-¹ت ` ام-حا
) ! / / / ع تا--~م ¸-¡ ره زا _ي هم-ن -را, ه×ت » -~ا را-~- Œش _-ر )!
» ~-=م نآرق رد اعوم=م نآ -~ش _-رع »ا~قا ر×يد و Œ´ ش -¸او '. ) ! ’-ع -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- .# (
هيآ '/ نار×يد و !
هق+ ) ( Œش ·ا×ن )
/لی+ ! / » ( ƒ¹ت -ا-´ _عون دو~-م ه--´ ¸-ن -ر-= و -زره »~ن´ هناويد »~ن´ نآ ه- ه´ ·_~را· -م¹ش _-رع =-¹ت
ه´ هناد ~يور-م اهرا¸م~ن´ رد !
?ا*+ » ! / / » ( _¹و ·~ننا~-م _-رع ا-¹ا= ار _مش -¸او .-ا زا~ _مش ¸ير _مش شور· _مش _ن·م- _-رع رد
! ) م ¸ م _~را· ,ا+مان ا×ن ~نا~-م _~را· ارنآ _~را· ,ا+مان -ا-´ -~ن~يون *#. ( -~ا »ز` ,ر-~-- تا---=ت !
@*+ » » ( _, اي و »وم زا ه´ _·--= -=ار¡ نامه ! ‡¹امم= ~نزامم~-م -يرو-¹ومم~ ~-مم~ا و -ممهآ امم- -ارمممه
! ) ! » ممم ¸ ممم _مم~را· ,امم+مان امم×ن ~ممنا~-م _مم~را· ارممنآ _مم~را· ,ا+مان _¹و ~ن- ه--´ _-رع ارنآ ا+×نهر· *#. !(
-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت!
! ) » » -ممنهر· امم×ن -مم~ا ,زورممما -~ممش _-رع _مش -¸او .-ا ,وق .ام-حا- ه´ ·-~ش =-¹ت مه ه¹امش _~را· رد
ع / » -ر-= و .ا=مش ه¹امش م ~-م )
A*+ / » » ( -~ش ¸-ن _-رع دراو مي~ق _~را· رد ه~مش ا~مش -¸او زا ,وق .ام-حا- · ~-شرو= _ن·م- _-رع رد
! ) ! / / / » امم×ن ~نممشا--م ¸ممتآ اممي ~-ممشرو= و -اممم وممتر, _-انممشور روممن ~-ممشرو= _ن·م- مي~ق _~را· رد ود ره ه´ ·-~ا
» / / / ~را· ,ا+مان ¸-ن¡مه ه~مش ا~مش ~-مع -نهر· ¸ _ *#- )!
» ¸-ن ~-=م نآرق رد ’مش -¸او "" ) ! فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- % ( هيآ $* نار×يد و !
هل*+ ! / / / » ( ~-¡-, ه- ن~- رود ~مش اي و ه¡را, .×~- ه´ ه-=و~ن ‘ا-¹ ~ن¡-, دو=- ه´ ,ردا¡ .اش ا-ع ه- _-رع رد
» ه- ه´ _مر¡ ¸-´ _عون ·-~ا _~را· .مش -¸او _-رع =-¹ت ارها= / امم, ه- ƒن اي و هم~ت ا- ه´ _~-´ ~ن¡-, ه- ا,
/ / دو~-م ه--´ ¸-ن مش •را¡ دوش ه-~-!
'و*+ : ) ! »/ / / » ( رد نو¡ ه=وت -ر-= و نا=-ش نامر·ان ¸´ر~ شوم¡ ‡~ا ·_~را· شوم¡ _-رع =-¹ت
/ » » ! » نامم-ز _- ه-~- نا-ز _ن·ي م=ع ار ام ا+نآ -زات ~ندر´ .ي~-ت ‘و~مش ه- ارنآ ا~¹ -~-ن _ فرح _-رع /
» ~نيو×-م .` ’¡´ )!
Bر7#+ » ( ر×يد و _شا-ن رد ه´ _ي -و+ق اي و Žر~ _ن~·م -ن~ _عون ·-~ا _~را· فر×نش _-رع =-¹ت
! » ! ,اممه =-¹ت ·فر×نش ر- -و`ع _~را· رد ~نيو´ _م ¸-ن ر-=نز نآ ه- _-رع رد دور _م را×- _-·ن- ,اهرا´
/ -~ا -ر-= و فر=نز ر=ن~ن نآ ر×يد!
<نز ( _-رع =-¹ت / » » -در¡ -ا-~ _-ا-ير·آ -~و•ها-~ _ن·ي _×نز -نز -¸او !
ر1اسا ! ) / » » ( » ) » ( ا×ن ¸=نر- -~د نانز ~ن--~د ¸و-=- رويز _ن·ي را×ش نزور- راو~ _-رع _م=
راو~)
هروسا !( ! ) ! » » ( -~مآ مه ~-=م نآرق رد راو~ ا×ن -~ا -~مآ _~را· رويز زا ارها= ه´ _-رع رد راو~ _م=
! ~ رد ` `م -~ا ) فر=ز -رو *" ( هيآ $" !
راوس / / » » » ( تارهاو= و `= ا- ن~- ¸يارآ ت`آرويز _ن·ي ·_~را· رويز _-رع =-¹ت · را×ش نزو ر-
/ / » » ! / / ~ممن- ‰ممم ومم×ن¹ا ناممنز ~ن--~د _ن·م ه- ر-~-- راو~ -¸او -ر-= و `= ·ا+-نار´ ,ا+×ن~ ا- ¸يارآ ¸يدآ ¸ي™آ
! · رد نآ ر×يد »ان دور _م را×- رهاو= و `= » ! » _مم~را· راو~ -¸او _-رع نا-ز رد -~ا ¸=نر- -~د _~را
/ » ~ن- -در- را×- -ر-= و -رو~ا روا~ا .×~- و ه-~- _م= ار!
( » ) / » ¸مم-ن ~-=م نآرق رد راو~ -~ش _-رع _م= -رو~ا روا~ا -¸او $ ) ! نا~نا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-
%/ ( هيآ '& ! نار×يد و !
ا7نروس / » ( رو~ نا=نرو~ نامه زا ه--ش ·درز ,ا+¹´ ا- -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· نا×ن
دور _م را×- ,زا~وراد و _×ش¸, رد ه´ ·Œ-نز!
'وس / » » ( ه´ -ر-= و --´ هن´ .`م -¡و´ -ر~ح _عون ·-~ا _~را· رد ‘ا~ -¸او _-رع =-¹ت ارها=
! د »ان درو= _م ار ا+نآ و ~ن´ _م ا= اه ه¡را, و فا=¹ و -~ت .=اد ! / / » -مم~ا ومم-- ~مم-- ‡مم-- _مم~را· رد نآ رمم×ي
( / / » ) رام~و~ -~ا =و-رم -ر-= و -شاش -شوش -~و~ ا- -¸او ¸يا !
هسوس ! ) » ( ‘و~ ا×ن -~ا _~را· ‘و~ _-رع ر×يد =-¹ت )
-~ا -~ش -ا~~!
! 0 ( ’´ومم¹ ف`=- ·_-ا~مم--ا ·تا-يرمم~ت هنومم´ره زا _¹امم= ·¸ممي`آ _مم- _ممن·ي ·_~را· رد -دا~ -¸او نامه زا _™ا~
) --~م -~ا -ر-= و ه=ا~~ _-رع رد نآ ر×يد تا !)0
) / 0 0 ( _™ا~ ·ا×ن _~ي`آ _- _´دا~ _ن·ي ه=ا~~)
0 0 0 0 0 ( ·_ممن-مزريز ن`اد ·_ممن-مزريز ¸مم-¹هد و .ممنوت _ممن·ي ·_مم~را· -ادرمم~ =-¹ت ر×يد _ون ‡~ن نزور- -ر~
0 0 : ) -~ا -دو- -ار _ن·م- ,و¹+, _~را· رد -ر~ ه-×ن -ر-= و ه•ت اي -و´ ريز -ا´ر~´!
·ا×ن / /0 0 م ¸ نار+ت -ا×~ناد _ما~`ا _ات ·-نهر· '"- )!
) ! 0 0 €+´ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود ¸-ن ~-=م نآرق رد -ر~ هم¹´ &. ( هيآ /& -ر-=و !
0 0 0 0 ( رمم-ن _مم~-¹×نا رد ه´ ·ا,اتر~ ·_¹´ رو=- ‘ا-¹ _ن·ي ·_~را· راو¹ش ر×يد _-رع =-¹ت .-ر~ / ,ajama
(( / 0 0 ‘ا-¹ _ن·ي _~را· هما=ا, نامه زا -ر-= و -او= ‘ا-¹ا هنا= )! ,yjama /~نيو×-م!
! 0 0 _ممن-, _مم¹-· و _-اممي¸¹ام ,امم+نا-ز رد دراد _مم~را· .مم-ا همم´ ·دومم~-م ه--´ .اور~ ¸-ن _-ا,ورا ر×يد ,ا+نا-ز رد
0Salawal0 0 0 ! دو~-م ه--´ ¸-مق م راو¹ش _نا-~´ا, و ,~نه نا-ز رد دور-م را×-!
0 0 ×- .--ار~ _ن·ي ·_م= .×~- مه ~-=م نآرق رد ) ! .=ن -رو~ رد ` `م -~ا ه-·ر را &/ ( هيآ &. نار×يد و !
/ / -ر-= و .-ر~ت .--ار~ .ا-ر~ ·-~ا دايز نآ تا--~م _-رع رد!
/ / /0 0 0 0 ( نايا, را+¡ _و·~م =¸ت ه¹ا•ت ه¹ا,ات _ن·ي _~را· ¸-´ر~ _-رع =-¹ت ¸-=ر~
0 0 ! ¹ت ارهامم= همم´ ~نيو´ _م ¸-ن ¸-قر~ _-رع رد -ر-= و ر-~ا ·_`ا ·‡~ا ·وا´ ه¹ض· ( 0 0 رمم~ هممم¹´ ود مي~ممق =مم-
( / () 0 0 0 / / 0 -¸او ,درمم´ ,رمم¹ _نا-مم~ا- =مم-¹ت همم´ ¸مم-ق -و`·- -ر-= و ¸-¡ ره ,ا~--ا ن~مآ نور-- ندروآردر~ _ن·ي
0 ! 0 !!! 0 ~يآرد -ا×نم-~ن زا ه¡نآ _ن·ي ه-`= -~ا ~--م اي ن = 0!
0 0 ( -ر-ش -¸او _-رع =-¹ت _ر-~ 0 0 0 ) / / 0 _~را· را¡آ _-رع =-¹ت م+نآ ه´ -را-ع اه -و-م ¸ير-ش -آ -و-م-آ _ن·ي
/ ( ¸-¡ ره -ر-×-آ -در~· -~ا!
) / / ! 0 0 0 0 ( نا-ز رد _~را· ر×يد -¸او ه´ تا×~م رو¸ا-آ _=ار¡ا= -~ا _ار¡ _-رع =-¹ت ه´ _ار~ ,ا= ه=ر~م
) رون -رو~ ·ا×ن ·-~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد و -~ا _-رع '* ( هيآ "$ )!
~ ! 0 0 0 / 0 ( _ممن·م- ر-مم~-- زورممما _مم-رع رد -مم~ا همم~, _ممن·م- _مم~را· رد ه´ -=ورا~ Žورا~ _-رع =-¹ت Žورا
( ) 0 0 دور _م را×- _×ن= ه¡ و ,زا- ¸تآ رد ه¡ ¸-~تآ -شوم !
0 0 ( ) ( و -ومم´ .مم=اد ن`اد اممي و ¸-¹هد ·.نوت ·_ن-مزريز _ن·ي ·_~را· -ادر~ _-رع =-¹ت -ادر´ نزور- -ادر~
) .نوت .`م -ر-= و ه•ت -ر-=و ¸-شام و را=ق ~مآ و -·ر ,ار- _هو´ )!
) / 0 0 ( ·امم×ن -رمم-= و ر-مم~ا ·_`ا ·وامم´ و ‡مم~ا ه¹ممض· نامميا, رامم+¡ ه¹امم•ت ·_مم~را· ¸-´ر~ _-رع ر×يد =-¹ت ¸-قر~
¸-=ر~)!
0 0 ( 0 0 0 0 ( _×مم~-مه ·,~مم-ا ·-مم~ا~-,ان شرمم~نآ همم×ي¸-¡ · درا~نر~ ه´ ,¸-¡ -مر~ ·_~را· ~مر~ زا ,~مر~
) .×~- ¸-ن ~-=م نآرق رد 0 0 -~ا -~مآ را-ود ~مر~ !
) ¸-ق -رو~ رد ` `م '. ( تايآ %& ¸-ن¡مه و %' !
/ / / ) 0 0 0 0 ( امم+نا··ا امم+¡و¹- اممهدر´ .`م _- ه~-´ راو¹ش ه- ر-~-- _-رع رد ·-~ا _~را· راو¹ش ر×يد =-¹ت .اورش
( دو~-م ه--´ نان-¹ »درم _ض·- و ا+-نا-~´ا,!
/ 0 0 0 ( نا×م هنا= _ن·م- _~را· رد ار~ -¸او زا ايار~ !!! / 0 رد -رمم-= و همم¡م-ت م-ت ·¸ا~ا, ·ار~ناورا´ .`م •ر¸-
! ( 0 0 ) 0 / 0 0 0 رد دور _ممم رامم×- نا-مم~ا- نارمميا ناهاش ‡-¹ ,ر~´ -¸او نامه زا ر-ق Žا´ _ن·م- ر-~-- ايار~ _-رع
0 0 دو~-م ه--´ ¸-ن هيار~ _-رع!
! ) 0 / / 0 ( ايار~ ا×ن ر-ق Žا´ ار~ هيار~)!
0 0 ( _ن·ي _ناير~ _~را· -¸او _-رع =-¹ت _ناير~ 0 0 »درم نا-ز _ي هيرو~
) 0 0 0 / / 0 !( / () ه-نممشرا+¡ .مم`م مي~ممق _مم~را· رد Žرمم~ _ممن·ي ¸يرومم~ ,رومم~ رومم~ -¸او _نا-~ا- رو~آ روشآ هيرو~
0 0 ! / ( _مامم~ همم´ _نايرمم~ نامم-ز انم- -~ه ¸-ن نا-~ا- ناريا نامر+ق ¸ي~ن¡ و _نا··ا _-ايرآ ه¹--ق ~ن¡ »ان ه´ ,رو~
ر نا-ز را+¡ اي ه~ زا _×ي مي~ق رد -~ا را-ت -~ا -دو- ¸-ن مي~ق ناريا _ها~نهاش _م~ !
0 0 0 / 0 ( _ممن·ي ناو-مم~ا زا همم´ _مم~را· هناو-مم~ا هناو=مم~ا همم~ير زا همم´ _مم-رع رد _×-=ا~ ,اه -¸او زا _×ي ¸=~
) / 0 0 ! / / / / / 0 0 رد نو-~ .`م .×ش _نو-~ _ن·ي هناو-~ا انم- -~ا -~مآ -ر-= و ا=ر-ا, را~يا, رارقر- م×=م راو-~ا
( · -زا~نا و -زا~نه ه~~نه _~را )
/ ) 0 / 0 ( هناو-~ا ناو=~ا و ¸=~ ·ا×ن _ي هناو-~ا ناو-~ا _~را· -¸او _-رع =-¹ت _ناو=~ا)!
0 0 / 0 0 ( همم´ -مم=ادر, -~ممعو هممقرو اي و -¡ .`م ,¸-¡ ·,را×ه~- _ه~- هقرو ·_~را· رد ه--~ _-رع =-¹ت ه=--~
_م -=ادر, ~-ن .و, ,ا=- ·-~ا ¸-·م را~-م و ¸-·م ~عوم رد ه´ -~نيآ _ه~- ,ار- را=ت ~نن´ !
/ 0 0 ( ·-ر-مم~ .وŠمم~م ·نارو-مم~ر هنامم= -ومم+ق رد -م~=مم~-, ·درو'مم-م -آ ه×-مم~´ ·_مم~را· ¸´ -آ =-¹ت ارها= ¸-آ
0 0 0 0 ( ( ) ! هناممم=نام+م رد -ر-~ .وŠ~م _ن·ي · _¡ -ر-~ _-رع =-¹ت _=ر-~ ,و~نار· رد ¸~را´ -ر-= و را×-م~=
) ! ,و~نار· رد ¸~را´ -ر-= و هنا= -و+ق -م~=~-, ·نارو-~ر و)!
ه¹ا-~ 0 0 !0 / / / 0 ( .ا-~ ا- -¸او ¸يا ه×-~نآ ‡=ع _¹و _×يام-- »ا-م ¸--ا, شزرا _- _-~, _ن·م- _-رع رد
/ () 0 / / 0 0 / / / رد شزرا _- _´ا= _¹ا-~ فور= نآ زا ه´ ¸-مز .´ =ا= _ن·ي _~را· نا-ز رد را·و~ .ا·و~ ه¹ا-~
( ير ه=-ار ·~نزا~-م ار -ر-= و _ن-¡ و تارهاو= و ¸هآ .`م ر×يد _ن~·م داوم .-ا-م دراد _ي ه~ !
( / / ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد -¸او ¸يا نار×يد و .-~ا .·ا~ _¹-~ .`م ·-~ا را-~- -¸او ¸يا _-رع تا--~م &# -~مآ را-
) ! ه-وت -رو~ رد ` `م -~ا - ( هيآ *# نار×يد و !
! 0 / 0 0 / / 0 ( نآ همم- _مم-رع رد -~ا _~را· -دا-م~ -دا-ن~ _ن·ي -را-م~ -ر- -نز -را, -ن~ _-رع =-¹ت ارها= -ر·ن-
0 ن~ 0( () ~نيو´ _م ¸-ن _~را· -دا-ن~ _™ا- !
0 / 0 ( و -ومم¡ ·¸هآ ¸~= ه-~و, اي و را×نز ندر´ =ا, و _·ا-ش ,ار- ه´ _~را· -دا-م~ -دا-ن~ _-رع =-¹ت _™ا-ن~
!!!! / ) ! º -را, -ن~ -ر- -نز ~نر- _م را×- -ر-=)
0 0 -ر·ن- نآ ه- _-رع رد ) -ر·ن- ·ا×ن ~نيو´ _م ¸-ن )
0 0 ( =مم-¹ت .×ممش ¸مم-مه همم- ¸مم-ن _مم-رع رد ه´ نا-~¹×نا و نام¹آ نو~´ا~ _-ايرآ .-ا-ق »ان ه´ نو~´ا~ زا _نو~×~
0 / / 0 0 / 0 ! _ممن·ي نا-مم~=-~ نا--×~ نا-~×~ _~را· -¸او زا _قاو رد نو~´ا~ نو~´ا~ -¸او دو= ه×-~نآ ‡¹ا= دو~-م
0 0 0 اها×~ _¹-ا ه-=نم ه´ ناريا نا-~-~ 0 0 ! 0 دو~-م ه--´ مه ,¸=~ _-رع رد -~ا -~مآ ·دو- !
0 0 0 0 0 0 0 0 ( ¸مم´ -مم~و, _ممن·م- -ا´را-مم~´ _ممن·ي _مم-رع Ž`مم~ -¸او زا همم´ _~را· هنا= Ž`~ _-رع =-¹ت هنا=¹~
0 0 -~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع _´رت Œير= زا ارها= ·_~را· هنا= -و`·- تاناو-ح!
0 0 ( رد نوقرز زا ,ر×يد _-رع =-¹ت نوق`~ 0 / 0 0 0 _ممن·ي نومم´رز نومم´`= _ن·ي نو´رز -¸او زا م+نآ ه´ _-رع
-~ا -~مآ ·`= .`م!
0 0 ( ,ا+¹ا~ رد ه´ ·-~ا ,را×ش -ن~ _عون »ان _´و¹~ ر×يد =-¹ت _ق`~ &-"# تام¹•يد -ي –~وت ,د`-م
( ) -~ر ¸-ن ا×يرمآ ه- ا=نآ زا و در- ا,ورا ه- نا-~ا- ناريا ,ا+نا-~ا زا _×ي نا-~نا··ا زا _~-¹×نا ! همم- _مم~-¹×نا رد ~
نآ =reyhound ! ! ~نيو´ _م ¸-ن _قو¹~ _-رع رد _تا--ا~م -~ ~نيو´ _م ¸-ن!
) / ( _ق`~ ·ا×ن _ناريا _-ايرآ فور·م -~ _قو¹~)
( اممي و ‘امم-¹ ر-مم~آ ,ارمم- ار ¸ممشو, همم´ ·ر-ممסو´ _مم¹و -امم-ور .`م -~ا ,رونا= ه´ ·_~را· روم~ نامه روم~
~نر- _م را×- -ر-= و ¸×-~د!
( ا نا~ن~ ! نآ همم- نداد .×ممش و -مم-, امم- ¸ممهآ ن~مم--و´ و ,ر-×نهآ ,ار- -~ا ,¸¹· هيا, ه´ ·_~را· نا~ن~ نامه ز
0 0 -~ا ¸يدان~ نآ _-رع _م=!
( ·˜ا-ر+´ ه--ش -نر درز _م- _عون ·-~ا -~ش دراو مه _-رع رد ه´ _~را· ‘ور~ن~ -¸او نامه زا ‘ور~ن~
~ن´ _م شوارت رو·ا´ -=رد زا ه´!
ر×يد ,ا+نا-ز رد ( () .×مم~- ار _مم~را· -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ Sandarac ! ~ممنن´ _ممم =مم-¹ت
) تور-- _ا¡ م دروم¹ا _-رع -نهر· ·ا×ن &-.# )
0 0 ! 0 0 ( ~نيو´ _م هناي~ن~ ار ناي~ن~ هنا~×ي _-رع رد =و¹- -=رد _ن·ي _~را· ناي~ن~ -¸او نامه زا ناي~ن~!
0 0 ( رامم, _ن·م- _~را· ‘~ن~ ه~ير زا ‘~ن~ ممم~ير-ا زا همم´ _-امم+-نار´ ‘امم-¹ ·امم-يد رمميرح ·-مم--رز _ممم~ير-ا ه¡
! نآ همم- ¸مم-ن _-امم,ورا ,ا+نا-ز رد ه×-~نآ ‡¹ا= دوش ه-=ود Sarcenet -¸او زا همم´ ·~ممنيو´ _ممم Sarancen
) ! 0 0 ,اممه -¸او ·ا×ن ا,ورا ر×يد ,ا+~=- و ا-نا•~ا نا=تا· و ¸ير=ا+م و ا-ير·آ .امش نا-ناريا ا+-نا~ار= _ن·ي ·-~ا
Saracen)!
) ! نا=د -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ه~ ¸-ن ~-=م نآرق رد ‘~ن~ -¸او ** ( هيآ $" !
( / () 0 0 -ر--مم~ -ر--مم~ا •ر--مم~ا هممم¹´ -ارمممه ~-=م نآرق ,ا= ه~ ره رد ‘~ن~ -¸او ه×نيا ر×يد ه=وت .-اق ه-×ن
( / -~ا -~مآ ·~شا--م _~را· ¸ير زا م+نآ ه´ _م~ير-ا ‘ا-¹ م~ير-ا!
( =-¹ت ر-=ن~ 0 0 ! 0 0 0 0 همم´ ·-مم~ا نوناق نآ ر×يد »ان -~ا _--~وم راد را` ت`ا زا _×ي ه´ _~را· رو-ن~ _-رع
-~ا -~ش _ار-=ا ناريا •ر¸- ~نم~ناد ·_-ارا· ·_نا` م¹·م –~وت ارها=!
0 0 ! 0 0 ( -~ا نا=-~ نآ _م= _-رع رد ران¡ ه--ش -~ا _-=رد ه´ ·_~را· _ا~ -¸او _-رع ر×يد =-¹ت _و~!
0 ( ا~ _م= تا=ا~ ! 0 0 0 -مم~د -مم~×نا ود ه- ه´ --شاق ه×ت ود دو~-م ه--´ --شاق اي _-~د „ن~ ه- ه´ _~را· _
~نن´ _م دا=يا _--~وم نزو و -نهآ و -يزوم ,اون ~نن¸-م م+- „ن~ .×~- و ه-~-!
0 0 ) 0 / 0 0 / 0 ( ¸ م _~را· ,ا+مان ·ا×ن دا~ما- ناها×=-- _ن·ي ˜ا-ا~ ˜ا-~ -¸او _-رع =-¹ت _ا-- "-- )!
0 ¸ممه رومم-ت ف`=- ) ! 0 / 0 09 شامم´ -مم~ا ,ومم¹+, _-ا-مم~وا همم×¹- -مم~-ن _مم-رع -¸او ¸مميا ˜اممم¹ع و »اوممع ه¹امم~ را
0 0 ~ندر×-م Œ--=ت _م´ ام نا~نم~ناد )!
0 0 ) 0 0 0 0 ¸ ممم _مم~را, ,امم+مان ·امم×ن ~ممنراد _-ا-مم~وا -¸او ¸مم-مه زا ار نامم~م~ا ¸مم-ن ,¸¹اممم و ¸مممي رد ا-مم~ ه-=نم
"--!)
0 0 د ا·م= هم¹´ و نآ تا--~م و _ا-- -¸او ¸يا ر-ان- ر *" ( ! رد _ا-- ` `م -~ش ه-·ر را×- ¸-ن ~-=م نآرق ,ا=
) تا·ا- -رو~ "% ( هيآ &%% ) ˜ا-~ -رو~ رد ˜ا-~ و ·نار×يد و "* ( هيآ &$ !
! 0 0 0 0 ( همم- ر-مم~-- ,راومم~ ·_مم-رع نامم-ز رد -دامم-, ف`=رمم- · ن~ممشراو~ _ممن·ي _مم~را· ,راومم~ نامه زا ,راو~
0 0 وم و -~ا _ن-شام ه´ ¸ترا -م~ق _ن·ي »اˆن -راو~ ( ) ! · »اممˆن -دامم-, ف`=- -مم~ا مي~ممق راومم~ ‡مم~ا اممي و ,روت
دور _م را×-!
) /0 0 ) 0 0 ( راممم ‘ومم~ -مم~و~ .--ق زا €¹-=م نارا~نا= و تار~ح زا _هور´ »ان _~را· ‘و~ نامه زا ‘و~
0 / / / / / 0 ( / / ( -ر-= و ~-- ‡-- -´ --´ هن´ ‘ا~ .`م •ر¸- و -¡و´ نارونا= -ر-= و ‘ا~ ه~و~ رام~و~ !
0 ~ا-~ -¸او ه×-~نآ ‡-=ع ) 9 0 0 0 0 0 ‘و~ دراد _ي ه~ير ه=-ار ‘و~ ¸-مه ا- ¸-ن ,رو~´ -رادا _ن·ي _-رع رد -
( را~م-~ا-~ 9)
) 9 0 0 0 / 0 ( ‘و~ ·ا×ن ,™وم تار~ح _ن·ي _~را· ‘و~ ‘ا~ ه~ير زا -~ا-~)
) ( ·امم×ن ~ممشا- -مم~ا-~ ش¸ممه ه×-مم~´ ·را~م-مم~ا-~ ·-مم¹ود و -مومم×ح ·رومم~´ -رادا ·-مم~ا-~ همم- =ومم-رم _مم~ا-~
-~ا-~)!
( او زا _~ /0 0 ) 0 / / / / 0 / 0 0 _مامم~`ا _اممت ·امم×ن رمم×يد ¸مم-¡ .مم`م ه--ممش ~ننام ~ننامه نامه _ن·م- ,و¹+, _-ا-~وا _~ -¸
¸ م نار+ت -ا×~ناد ر~ن ¸´رم '%# )!
/0 0 0 0 0 0 ام-´~` ¸و-=- _ن·ي ام-´~ ه¹م= زا -~ا -~ش ¸-ن امن _-رع تا·¹ ,را-~- ه~ير -¸او ¸-مه ه×-~نآ ‡¹ا=
0 0 0 /0 0 ا-~ · ا-و-= _ن·ي ر-ار- هن _ن·ي / / 0 -ر-= و ر×ي~×ي .`م ر-ار- ه--ش ¸-¡ ود _ن·ي ن !
0 !( ( () 0 / 0 0 0 نامم×م _مم-رع رد -ومم=ن ,ا ن`· ,ومم~ ندومم- _مم-=ش .مم`م ~ممننام _ممن·ي _مم-رع رد ,و~ ه¹م= زا
0 0 0 0 0 0 !0 / / 0 0 رارممق رمم-ار- و ممم×=م ,امم= رد .مم`م ,و-مم~ا ,و-مم~م ¸مم-ن¡مه زا~نا -~د _- فا- ر-ار- _ن·ي ,و~
() ,و-~ا شر·¹ا _¹ع نامحر¹ا ¸-·ر´ ) 0 اها= -رو~ ~-=م نآرق '# ( هيآ $ و · &' نآرق ر×يد ,ا= )!
0 / 0 ( ) .×مم~- ,ومم¹+, _-ا-مم~وا -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد Same/Sami ( _ممن·ي
/ / / 0 ) ! 0 / / / / 0 ام-~ نا-~ _~ ~ه~-م نا~ن ه´ دور _م را×- -ر-= و ندو- _×ي ه--ش ر-ار- ~ننامه نامه
/ / / و-مم~ا هي´ومم~ ,ومم~ ام-~` ( 0 / _مم~-¹×نا -ممنهر· ·امم×ن ~ن-مم~ه رامم-ت _-امميرآ همم×¹- ·~ن-مم~-ن _مم-رع -رمم-= و ,و-مم~م ,
Cebster!
0 / / 0 0 0 ¸مم-ن ~-=م نآرق رد ·~نشا--م ر-ار- نامه ~ننام _ن·ي _~را· _~ ه~ير زا همه ه´ `ا- تام¹´ _وم=م .* را-
) ! -ما-ق -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ %$ ( هيآ ". نار×يد و !
0 ( _ا~ _-رع =-¹ت _ا-~ 0 0 0 ·_ا- =راويد و ¸-¡ر, نآ هنت و اه ه=اش زا ه´ ·ران¡ ه--ش فور·م -=رد نامه
,اممه ه=اممش اي و -و¡ زا ه´ تام-~-ت و راويد ·,راو¹ا و _-و¡ _نام ·_=ا- را-ح ·~نزا~-م -ر-= و =ا-ح ·ه¡=ا-
دوش -~رد _ا~!
! 0 0 ( -ن _~-¹×نا رد -~ا -=رد _عون ه´ ·_~را· نا-~-~ -¸او نامه زا نا-~-~ ¸ Sesban دو~-م ه--´!
" C BرD"
) 0 / 0 0 0 ( ( ) ( €¹ا=م _¡ -~د _¡ _ن·ي »اش ,و¹+, -¸او زا تاماش نان-¹ -ارمه -ا´ هيرو~ رو~´ ر×يد »ان »اش
0 0 ) !( 0 0 ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ار -~د _ن·ي ¸-مي *#. 0 / 0 !( ره ه´ همŠ~م و .امش تام¹´ ا- -¸او ¸يا
ه=-ار ·~ن- -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد ود دراد _ي ه~ير !
0 0 0 / 0 0 0 اعوم=م همŠ~م و .امش .-امش .×~- »اش -¸او &" ! -رو~ رد .امش ` `م ~ن- ه-·ر را×- ~-=م نآرق رد را-
) €+´ &. ( هيآ &% ) ! ه·قاو -رو~ رد همŠ~م ¸-ن¡مه نار×يد و $/ ( هيآ - نار×يد و !
/0 0 0 0 ( -ر-= و ناريا رو~´ _¡ -~د ه-=نم _¡ _ن·ي ,و¹+, »اش -¸او زا _ماش!
/0 0 دراد هيرو~ رو~´ و »اش ر+ش ه- --~ن ه´ ,¸-¡ »اش .ها _ن·م- _-رع رد!
0 0 ( ~يوش نامه زا --ش دو~-م فر-م ه×~= و -زات .×~- ه´ فور·م ,¸-~ ·_~را· !
/0 0 ( -رمم-ت ارممنآ و _ممم= ¸-مز _×يد¸ن رد ~ننام ر-ا و را=- ترو-- ه´ -آ ,اه هناد هم _ن·م- _-رع رد -رو-اش
0 0 ~نيو´ _م ¸-ن -رو-ش نآ ه- _-رع رد ·~نن´ _م -نر!
) 0 0 ( -رو-اش ·ا×ن هم -رو-ش)
/ ) 0 0 ( ت _~را· Œ-¡ _-رع =-¹ت --ش ( ~نر- _م را×- و´ا-نت ن~-~´ ,ار- ه´ º_´ر !
0 0 ( -~ا -~مآ ·و´ا-نت ن~-~´ ه¹-~و نامه نا-¹= _-رع =-¹ت نو-¹=!
0 0 0 0 / 0 0 ( -ومم¡ ·دروممن اممي هندرو ه- _-رع رد ه´ -¡و´ -و¡ _ن·ي _~را· --و¡ _-رع =-¹ت ارها= --وش
رد _ممن-=, ,ارمم- ·ناممن .×مم~- ~نن´ _م ¸+, ار ر-م= نآ ا- ه´ _ي هناو-~ا ! رامم×- اممن·م ¸مم-م+- امم--قد _مم-رع رد روممنت
دور-م!
( -¸او _مم-رع =مم-¹ت نار=ممش 0Shageen0 0 0 0 »رمم¡ _ممن·ي _مم~را· ,ر=امم~ -¸او زا دومم= همم´ ·_مم~-¹×نا رد
0 ~ي'-م ·~نن´ _م -~رد _`ا و ‡~ا -~و, زا ه´ ,ر=ا~!
/ / / /0 0 0 0 ( و ر+ممش -مم-نما ,ورمم-ن همم=وراد ’-¹, نا-~ا, نا-ر+ش _ن·ي _~را· هن=ش نامه زا هن=ش ) ! ·ا×ن رو~´ اي
0 0 ¸ م _~را, ,ا+مان *#$ )!
0 / 0 ( ه~=~= ¸= ¸= _-رع ر×يد =-¹ت ƒ~=ش -ر-= و ~=ا´ اي و -~= ,ا+´ر- ¸-- رد -´رح ,ا~- ·ندر´ !
/0 0 0 0 ( -¹اممح همم- ن~-ممشو= زا ’مم, همم´ ا~= ره -آ و _و~ -شو×-آ _ن·ي _~را· نا-ز رد ا-روش نامه زا ا-روش
~يآ رد -¸م ا- و Œ-قر!
0 0 ( ~ممش ¸مم-ن _-رع نا-ز دراو ·~شا--م €-=¹ و =زان نا-´ _عون ه´ _~را· -رش -¸او زا ارها= ه-ارش ! -مم~ا -
0 0 0 0 ·اممه ه¡رامم, فارمم=ا رد نا¸يوآ ,اه ه-شر ه¹و×نم _ن·م- _~را· رد مه و _-رع رد مه ه-ارش ر-اح .اح رد
-~ا -ر-= و اه _-=تور ·اه -در,!
(0 0 () 0 0 0 0 ( -~ا ر-ون- و ¸--رش =-¹ت اهور~ -داونا= زا -=رد _عون ·_~را· ¸--رش نامه زا ¸--رش!
0 0 ( -~ ·_~را· -ر-ش _-رع =-¹ت _ر-ش دوش _م =-¹ت مه Žر !
0 0 ( دوش _م =-¹ت مه _ر-ش ·_~را· -ر-ش _-رع =-¹ت _ر-~!
0 0 ) 0 0 0 0 ( ¸ ممم _مامم~`ا _ات ·ا×ن ¸يد -ار _ن·ي _رش -¸او زا ه·يرش '.' () 0 0 !( ~م'-م _راش زا م+نآ ه´
0 / / 0 !( _مم-رع =مم-¹ت ارهامم= -رمم-= و _يارممش _ورمم~م -·يرممش _ممن·ي ·ه=ومم-رم ,اممه -¸او »امممت ه×-~نيا ‡¹ا= -ارهاش
0 / / 0 0 0 -~ا _-ه~م ه-ير= ¸يد -ار -ار ا--قد ¸-ن ا+نآ همه _ن·م و ~ن-~ه _~را· -ارهاش !
) ! 0 0 ه-`امم= -رومم~ رد ` `م ~ن- -~مآ ~-=م نآرق رد را- „ن, اعوم=م نآ _-رع تا--~م و -·يرش -¸او *$ ( هيآ &.
نار×يد و!
0 ! 0 0 ( همر~ _ن·م- _-رع رد -~ا _~را· م~¡ -¸او _-رع =-¹ت ارها= م~ش 0 دور _م را×- .=´ اي م~¡ !
0 / 0 ! 0 0 0 0 ( -¹اوت -ا´¸ير-آ _ن·م- ر-~-- _-رع رد -~ا -آ هم~¡ _ن·ي _~را· هم~¡ -¸او =-¹ت ,وق ام-حا- هم~ش
دور _م را×-!
0 0 0 0 0 0 ( ,ارمم- و ممم´ -زا~ممنا- –مم-· همم×ي¸-¡ اممي -¸ممم _ممن·ي _مم~را· _نممشا¡ -¸او _مم-رع =مم-¹ت زا ارهامم= _نمم~ش
! / مم~-- _مم-رع رد ~ممشا- هنومن ن~-~¡ ! / /0 0 نآ همم- _مم-رع رد دور _ممم رامم×- ن~-مم~¡ -زا~ممنا- _ن~-مم~¡ هنومممن _ممن·م- ر-
0 0 0 0 -~ا _~را· هنومن _-رع =-¹ت ه´ ~نيو´ _م مه _™ومن !
0 0 0 0 ( نز -=م ·-~ا ر-´را-ع ه×-~´ ·ر-´ هنومن ‘انش هنومن _ن·ي _¡ _نشا¡ _-رع =-¹ت ارها= _=ن~ش!
0 ) 0 0 ( _~را, ,ا+مان ·ا×ن _~را· ر=اش نامه زا ر=اش 0 ¸ م *&" 0 0 !( ·=ا- _- ·=`ا¡ -نرز »دآ _ن·م-
0 0 ! دور _م را×- نات`راش و ’ن=~- و ---= _ن·م- _-رع رد رادر- -`´ ·دا-ش!
) ( ر=اممش همم~ير زا -رمم-= و ,زامم- ه-ح ·_~ن=~- ·_نات`راش ·,رادر-ه`´ ·,دا-ش _ن·ي ·ندو- ر=اش .·· -را=ش
-~ا _~را·)!
0 0 ( مر~ _~را· -و-نا نامه زا ه-و-نا ! همم--´ ¸-ن -وي و -و- ~نيو´ ار _ندر-~´ ¸-¡ره و ر-~- ·=ا~- ·شر· _ن·
( () ! 0 0 ! ¸ممم-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -¸او ¸يا ~نر- _م را×- -آ ه¹و¹ _ن·م- ر-~-- _-رع رد ~ن-
.×~- 05ube0 دور _م را×-!
! / 0 0 ( _مم-رع رد نا-مم~رام-- هنا=ممضيرم _ممن·ي هنا=ا-ممش رمم×يد =مم-¹ت هنا=·ممش 0 نا-مم~رام-- _ممن·م- ر-مم~-- -¸او ¸مميا
0 دور _م را×- نارونا=!
0 0 0 / 0 ( اممي و همم~-ش ,را~+×ن ,ار- _م-~ اي _-و¡ -ر-اد ·-ن-ع فار=ا ه-¹ح _ن·م- -ر-ن¡ ر-ن¡ _-رع =-¹ت ر-نش
-ر-= و -~ اي وا´ ندر´ فار=ا ه-¹ح -ر-= و دو= ,ا= رد تارهاو= ·رمرم -ن~!
0 ( _- _ن·م- ·_-رع _`=-ا ,~ن- ,~نش / / / 0 ·,ا -ر-مم´ ·_مم×¹ا ·-امم-´ و -امم~ح _- _×-=- -ا نوناق _- را-و~ن-
ف~ه ¸-شاد _- ·مˆن _- ·,رو=ن-مه ·‡-ترت _-!
/ / /0 0 0 / 0 ( -ممي همم- _مم-رع رد مممه و _~را· رد مه _-ور-آ _- -نت راع _ن·ي رآ ¸-ش رآ »رش ر--=م ارها= رانش
دور _م را×- ان·م!
0 / 0 ( -~ را~=-~ ƒ-~ _-رع =-¹ت ارها= -را×-ش _ممم ¸ممتآ رمم- و ~ممنن´ _ممم ¸مم+, نآ ,ورمم- ار -ممشو´ همم´ -امم-´ ƒ
~نرا~´!
! ( () 0 0 ( ~ممنن´ _ممم -~رد دو= ناهد -ا·¹ زا ه´ م~ير-ا »ر´ ه-~و, _ن·ي ه¡¹-, _~را· رد ه¹-, _-رع =-¹ت ه=¹-·
~نزا~-م م~ير-ا نآ زا و -دروآ .مع »ر´ -آ ا- اه~·- ار ه-~و, ¸يا!
( ر-ون- -¸او ·»ومع رو-ت ف`=- ر-ون- ! ( ) رد -مم~ا _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ ه×¹- ·-~-ن _-رع -¸او -ي
.×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز Coni6er (( ( 0 / 0 -نهر· ·ا×ن -~ا در´ ¸- -و-م ر- ه¡نآ _ن·ي
_~-×نا Cebster !
0 ( 0 / 0 0 0 ( _مم-رع =مم-¹ت ر-مم= نا~مم-آ رمم-×-آ _ممن·م ناممم+- ·-مم~ا _مم~را· ر=-~ا _-رع =-¹ت ارها= „ير+- 0ر-ممت
0 0 ! دو~-م ه--´ ¸-ن روت _~را· رد -~ا _~را·!
0 0 ( -~ا _~را· رد ان·م ود ,اراد ه´ ه¡نا•ت _-رع =-¹ت ه=ن-=!
& / 0 0 ندز .-~ -~د اي »دآ ه=ن, _ن·ي ه¡ن, هت م ' ! ( _ن·م- _-رع رد -ر-= و ر-ت --ه اي -¡و´ -ن-ت ه¡×ن-ت م
0 0 ~نر- _م را×- -¡و´ ه=¹~ا _ن·ي ه¡×ن-ت !
( رع =-¹ت هم¹= 0 0 -~ا -~ش -داد رارق -آ .=اد رد ه´ ه¹و¹ –~وت -ا¡ زا -آ ن~-~´ ه¹-~و ·_~را· ه-م¹ت _- !
) 0 0 ( ه-م¹= ·ا×ن _~را· ه-م¹ت ر×يد =-¹ت ه-مر=)
( و -مم~ا –مم-ر- نآ رمم×يد ,امم+مان ·-مم~ا رات ه~ ه--ش ه´ _--~وم ت`آ زا _×ي ·_~را· رو-نت _-رع =-¹ت رو-ن=
-¸او ه~ير ه´ ·دوع @ute ا+نا-ز رد -~ه ¸-ن _-ا,ورا , !
0 / 0 0 0 ( _وت .وŠ~م ·-~ا -~ش ‡-´رت _´رت _¡ _= ~نو~, و _~را· _وت -¸او زا ه´ _¡,وت _-رع =-¹ت _=-و=
) ( _=-و= ·ا×ن ¸ترا هنا=,وت ¸=- ه¡-و=)
( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ¸-ن= ·ا×ن _--~وم ,ا~- -نهآ -نز _ن·ي _~را· ¸-نت =-¹ت دو= ه´ _-رع ¸-ن= زا Œ-~م نان=
0 ,ا+مان ·ا×ن 0 ¸ م _~را, **% !
! / / 0 0 ( _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد _--مم~وم -ممنز -ممنهآ _--مم~وم ,ا~مم- _ن·ي ¸-نت _~را· -¸او _-رع =-¹ت ¸-ن=
( ) .×~- ار _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا م وناريا 5intinnabulation ) ! -ممنهر· ·امم×ن »~ممنر- _ممم رامم×-
_~-¹×نا Cebster)
0 0 / 0 ( _ن·ي _~را· ’= ه~ا= ر×يد =-¹ت ‘ا= ) 0 0 /0 / همم´ همم~ا´ _ممن·م- ‘امم= ر-مم~-- _-رع رد فر= -~ت -~=
/ / / ! ( 0 0 -ر-= و _~م ه~ا´ ر=ا~ ه¹ا-, »ا= دور-م را×- -~ا _~را· -زا´ .-ا زا م+نآ!
0 0 ( () 0 0 ( رد همم´ _مم~وق €-مم~ _عوممن ·-~ا •اتآ هم-ن _قاو رد ه´ •اتا ا- ه=-ار رد •ات -¸او _-رع =-¹ت •ا=
-~رد -ر-= و ., ·-ا´ رد اي ·هنا= ,و¹= !( ) ! و ترمم-ن •اممت -مم~ا نامم--= ·•او= ·تاقا= نآ _-رع _م= ~نن´ _م
-ر-=!
0 / / 0 0 0 ( -ر-= و ه-=ت -و-م ا~= Œ-= _ن·م- _~را· ناو= نامه زا ناو=!
0 0 0 0 -~ا نا~ن نزو ر- ناو= نا _-رع =-¹ت!
/ /0 0 ( مم-ن ‡مم-=¹ا زومم= ,~نهزو= نآ ه- ه´ =و¹- ه--ش _-=رد -و-م ·ايو-زوا´ ايو- زو= _-رع =-¹ت او- زو= _ممم ¸
دور _م را×- ,زا~وراد و _×ش¸, رد ر-~-- و ·~نيو´!
) ( او-زو= ·ا×ن ‡-=¹ازو=)!
( ) 0 0 0 0 ( _-امم-ير·آ -مم~و•ها-~ نا~نا ·-~و•ها-~ · زورما ,ا-نا¸نات رد را-×نز .ها _ن·ي _×نز _-رع =-¹ت _=نز
»ومع رو=- -~و•ها-~ اي و!
!0 / 0 0 0 ( امم- نامم-ماˆن ¸ممترا _ممن·ي _مم~را· ر×مم~¹ _-رع =-¹ت ر×~ع _ممن·ي _مم-رع رد رمم×يد -¸او همم×نيا همم- ه=وممت
0 / / 0 0 / 0 0 / 0 ¸-¹وا ه×نيار- -و`ع ·-~ا _~را· نا-ز رد زا-ر~ _~ترا _ماˆن _ن·ي ,~ن´ ~ن´ -¸او زا ¸-ن ,~ن= ~ن=
) 0 0 نا-مم~ا- نارمميا -دامم-·ا رود ,ا+نا-مم~ا زا _×ي –-· ه´ نا-~-رع ,ا+يو~- هن ·دو- ناريا _ها~نهاش ·نا+= روتار•ما
( -رع ه=-ار ~ندو- ) ( ! 0 / 0 ر×~ع ·ا×ن _~را· ,ر×~¹ زا ,ر×~ع دوش _م رت ¸شور ر×~¹ ر×~ع -¸او ن~ش _ )
0 0 0 0 ( -درومم¹ و همم¹ ار تامم= -ومم-م نآ –مم~وت همم´ _- ه¹-~و ·ر-´ تا=و-م -ر-ش ر-´ -و-م-آ _ن·ي -را¡آ زا -را-´ ع
0 0 0 ) ! / نزو ر- _-رع رد ,ر-´ -ر-ش -ا×-~د _ن·ي -را-´ ع =-¹ت ~نر-×- ار ا+نآ -ر-ش -آ و ~نن´ 0 -~ا -را-´´ !)
/ / 0 0 ( -ر-= و ه-ر=ت _-رح -دومزآان ه-=, هن -~-~رن هن · ‘ران _ن·ي _~را· »ا= نامه زا »ا=!
! ( / 0 / 0 0 0 ( دومم~-م همم--´ -ر-= و -ير×~نا~ و ,~نه _-ايرآ ,ا+نا-ز رد اوشآ ‡~ا ه- _-رع رد ’×م نزور- ‘ر·
0 0 مم-ناريا ار ‡مم~ا دومم= نومم¡ درا~ممن اممن·م ` مم-ا _مم-رع ‡مم~ا »ومممع رومم-ت ف`=- () همم- ه=وممت ~ممندر´ _مم¹ها نا
! 0 / 0 نانآ _´داونا= ه~-, و ه¹--ق »ان ه´ ‡~ا ه- -راشا همه و -~ا مي~ق نا-ناريا »ان ه´ -ر-= و ‡~ام+ت ‡~اما=
هني~م -راشا -~ا)!
0 _-رع ‡~ا _ون نآ دو= ( +rabian Horse0 ~·- نو¡ _¹و -~ش ~-¹وت ,¸´رم ,ا-~آ ‡~ا _ون ود زا ¸-ن
¹~ا ¸ترا –~وت »`~ا زا ار نانام¹مم~م همممه همم´ -رممع »درممم ·-مم·ر رامم×- امم,ورا و ا-نا•مم~ا اممت امم-ير·آ .امش رد _ما
0 0 0 0 ~ن~ناو= _-رع مه _ناريا ‡~ا ·~ننا~-م -رع !
0 0 0 / / 0 0 0 »درممم امم- ار ‡~ا ¸-ن ا+-رع ه´ ~ه~-م نا~ن ه´ ·دراد ه=-ار _~را, ‘را, ‘را· -¸او ا- ¸-ن ‘ر· دو= اما
0 ) 0 0 +~ ه- ·ا×ن ~ن-~نا~-م =و-رم ‘را· ! ! 0 ر== ¸ » ه-شون نا+= ن~مت رد ناريا م )!
0 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 ( ترامم, »اممن ه´ _~را, و ‘را, ه~ير زا -~ا نا-ناريا _ن·ي ‘را· _-رع _م= ‘رو´ نزور- ‘ر·
( ( 0 ) 0 ) 0 / نارمميا -رمم= رد نا~مممه ناداممم اه رد اهدام -و`·- _ناريا _-ايرآ _¹-ا ه¹--ق ود زا _×ي اه ‘را, اه
( 0 ) ¸ي~م دام نا´~نزا~ ¸-¹وا 0 (9 0 0 ( ( ن~مت رد ناريا م+~ ·ا×ن -ير~- ƒيرات رد ر+ش _ن·ي ¸-ا~م هني~م
! ! 0 ر== ¸ » نا+=)
/ ( _-رع نا-ز رد _ناريا ‘را, ‘را·
0 0 ! 0 / 0 ( ) ( _ممن·ي _مم-رع رد ‘ر · -·¹ .-ا -~ا _-رع نا-ز رد را~-~ا راو~ ‡~ا _ن·ي ¸=اش نزور- ‘را·
/ 0 0 0 ا راومم~ ‡مم~ا _ممن·ي ‘رامم· و _ممناريا _ممن·ي ‘رامم· و ‡مم~ا 0 / 0 0 _ممن·ي _مم~را, ‘رامم, -¸او زا همممه را~-مم~
0 / 0 -~ا -~ش Œ-~م _ناريا _ترا, !
!( 0 0 ) 0 0 ( امم- -¸او ¸مميا دومم~-م همم--´ -مم~ار· _مم-رع همم- =و¹=م _~را· رد _´ريز _شوها- _ن·ي _-رع رد ه~ار·
0 0 ! 0 / 0 ¸مم-مه امم- ¸مم-ن _مم-رع رد ‡مم~ا _ممن·ي ‘ر· انم- دراد _ي ه~ير ه=-ار _ناريا _ن·ي _~را, ‘را, -¸او نامه
و 0 0 دراد ه=-ار ‘را, -¸ا !
0 0 0 0 0 ( ناممن ه´ _~´ره و امر·را´ م×ح ·نار~`ا- رما ·`ا- »ا-م -ي رو-~د _ن·ي _~را· نامر· نامه زا نامر·
~ه~-م نامر· و ~ه~-م0!
0 / 0 ( -نر· -نر·ا _~را, مي~ق -¸او _-رع =-¹ت „نر·ا 0 / 0 ه´ نا--ا,ورا همه »ومع رو=- و نايو~نار· -نار· _ن·ي
( ) »درممم امم- _-ومميا ¸ي~مم¹ا _`مم- »ان- _ناريا در´ ر-هر -ي _´در´ر~- _--¹- ,ا+×ن= رد ¸و-=- مي~ق نامز زا
~نو- ور-ور ·نانام¹~م ¸و-=- و •رش!
) / ( „نر·ا ·ا×ن _-ر= _-ا,ورا _=نر·ا)
0 0 ( ه-~, _-رع =-¹ت Œ-~· -~ا ناريا را-×~= ت`و-=م و¸= .-=آ ناون·- ه´ -¸مشو= هناد نامه ·_~را· !
( ) !0 0 0 / 0 ( رممه و -~ا -نر Žر~ ه´ _ن~·م ¸هآ -ن~ انم- Žر~ _ن·ي _~را· ~مرق ¸مرق =-¹ت زا ارها= ¸مرق
0 0 ! ) نار+ت -ا×~ناد _ما~`ا _ات ا×ن دور را×- نام-=ا~ -نر و ¸يارآ ,ار- ه´ ,¸-¡ &"/% / ¸ **# )
د =-¹ت 0 0 0 0 -~ا ~-مرق _-رع رد ~مرق ر×ي !
) ( ~مرق ·ا×ن ~-مرق)!
0 ! 0 0 ( -ممنر _ممن·م- ر-مم~-- _مم-رع رد -مم~ا _ناممنوي _ممض·- .ومم-- همم´ ·-ممنر _ترومم- .مم-نرق .´ نامه زا .-نرق
) ! ( ) 0 -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت نآ .-ا -را-رد دور _م را×- .´ دو= هن ·.´ -نر _ن·ي _ترو-)!
0 ( ترو- -نر _ن·م- _-رع رد _¹-ن¸ق )! 0 .-نرق ·ا×ن -~ا _ )
0 0 ) ! 0 / 0 ( =مم-¹ت -رامم-ود همم´ _مم~را· ¸ممق زا نآ همم~ير ارهامم= -مم~ا ا+-ن~-ممشون همم~-ش ,رمم=- ¸مم·م- _مم-رع رد زا¸ممق
) ! / 0 0 0 -~ممش ,را~مم×مان ¸مميا -عا- م~ير-ا و ه~-ش _´~ن~=رد ~ياش -~ا -~مآ »ا= م~ير-ا م~ير-ا ه¹-, _ن·ي -ر´ _-رع
~شا-)!
0 / 0 ( دو= ه´ ناقزاق نا=¸ق _-رع =-¹ت نا¸ق /0 0 -~ا ,¸¹· •ر¸- -يد .-تا, _ن·م- ·_´رت ه~ير زا !
! /0 0 0 0 ( _-رع تام¹´ ~ن-~ه --¹وتا´ _ناحور نار~, ه´ ¸-~´ --¹ا·· _~-~´¸ه _ن·ي _~را· _~-~´ =-¹ت همو~ق
0 0 0 ) ! 0 0 0 0 0 0 ~-=م نآرق رد ¸~´ _م= _ن·ي ¸-~-~ق -¸او _~را· ¸-~´ -¸او نامه ر×يد =-¹ت ¸-ن ’-~ق و ’ق
! ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ) -~-ام -رو~ رد $ ( هيآ .' ( ( ) ! ·راد هنا¸= ·راد ه~-´ را=~ق را=~نق و ‘ا=~ق ·ا×ن
0 / / 0 _~را· -زا´ ه~ا´ ه~-´ -¸او زا ·_¹ام .وŠ~م
0 ( () 0 ) 0 ( هناممم-, _ممن·ي -مم~ا _مم-رع .مم=اد _مم~را· -¸او ود رممه ‘امم= همم~ا´ ,اممه -¸او _مم-رع =-¹ت ‘ا=~ق
) 0 ا= ه´ ر-ش هنام-, ناون·- مي~ق نا--ايرآ ه´ •ر¸- ( () نزو هنامممم-, ار هنازور ر-ش ا+نآ –~وت نار¡ ه¹´ ,اه -داون
() / 0 0 !( / _ممن·ي _مم~را· ,اممن¸م زا نا¸مم-م وزارممت همم- هناممم-, ¸مميا اه~مم·- -ر-= و ~نا~-م ¸رق ر×ي~مه ه- و ~ندر×-م
( ~ش ه--´ مه وزارت!
( ) 0 / /0 0 ه-·ر را×- ¸-ن ~-=م نآرق رد ~نراد ,و¹+, ه~ير ه~ ره ه´ نا¸-م ه~ا´ ‘ا=~ق ,اه -¸او ! ‘ا=~ق ` `م ~ن-
) ˜ار~ا -رو~ رد &% ( هيآ "$ -ر-= و !
( () 0 0 هناممم-, ‘امم= همم~ا´ ‘ا=~ق ه~ير ¸-مه زا ¸-ن _-رع نا-ز رد _هاو=داد و -¹ا~ع _ن·ي –~ق -¸او انم-
( تام¹´ هنو´ ¸يا اعوم=م و -~ا .~ع '% ) ! نارمع .آ -رو~ رد ` `م ~ن- -~مآ ~-=م نآرق رد را- " ( هيآ &. و
نار×يد!
ر 0 0 0 0 م ¸ نار+ت -ا×~ناد ر~ن _ما~`ا _ات مي~ق -نهر· ه- ‘ا=~ق -¸او ه- _=ا **$ دوش _و=ر !
0 ! 0 0 0 0 ( ه¹ومم¹ _ممن·م- ر-مم~-- ار .=~ق زورما _-رع رد -~ا _~را· نا-ز رد هنام-, _ن·ي ‘ا=~ق ه~ير زا .=~ق
0 0 0 ! ( ) 0 .-ا-ق ه´ هنام-, _ن·ي _~را· ه~ا´ زا –~ق -¸او ~نر- _م را×- º-آ هنام-, -آ نآ ا- مي~ق _-ايرآ نار¡ ه¹´
0 -~ا -~ش Œ-~م · ~ندر×-م ~-~ و داد و ,ر-´ هنام-, ار نايا,را+¡ ,اهر-ش!
/ 0 0 / / / / 0 0 0 0 ( .ومم-ا .مم-ا انممم- و ¸مم´رم ¸ممم=نا -رومم´ هنا=مم~تآ نا~~تآ _ن·ي _~را· نونا´ _-رع =-¹ت نوناق
! / / / يدر×-م .ا-= همه .ا~ را¸ه ه´ ار ,¸-¡ ه×-~نآ ‡¹ا= رو-~د -~عاق هيا, ! -مم~ا _~را· _قاو رد ·~شا--م _-رع م
0 )09 0 0 0 ممم نارمم+ت -ا×مم~ناد رمم~ن _مامم~`ا _اممت ·امم×ن _مم-رع ’مم-¹ ~مميو´ _ممم ان¹ع _ما~`ا _ات _مي~ق -نهر· -~ن~يون
*$/)
( () 0 0 ! /0 0 ( .مم-ا زا ممم+نآ همم´ نومم= ناق _نام`ع _´رت زا ارها= ¸مرق ·نو= -نر Žر~ _ن·م- _-رع رد ناق
0 0 ~ا -~مآ ,و¹+, نا-ز رد نو= - !
! 0 0 ( رد امم-ح -مم~ه _مم~را· و _مم-رع نامم-ز ود رممه رد ا~مم- ممم~ا ¸مميا همم--¹ا ·_~را· رد -اق -اق _-رع =-¹ت ه+-+ق
.×~- ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز 0He-He0 ! ,~·- نا--=م -~+·- ·ار -~ا -~ش _ورش ا=´ زا ه×نيا ¸--·ت -~ا دو=وم
ميرا~´ _م!
( ) 0 0 ( ~ا -~ش -~رد º _´رت _¡ -و+ق _-رع =-¹ت _= -و+ق 0 0 ! دو~-م ه--´ _¡ -و+ق ¸-ن _~را· رد - !
( ) / ! /0 0 0 0 ( .ممم`م _-ا,ورا ت وناريا _-ايرآ ر×يد ا+نا-ز رد –-¹= و -ا-~ --ن -·ز _ن·م- _~را· ر-ق _-رع =-¹ت راق
.×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا 05ar0 دور _م را×-!
( _-رع =-¹ت •ازوق Cassack ! 0 0 0 0 رد ~ن-مم~ه نا-مم~قا¸ق »درم ه´ •ا¸ق _ن·ي 0 0 _~ور نازا-ر~ ه- ناريا
) ! -~ا -~ش مه _-رع و _~را· دراو _´رت زا •ا¸ق -¸او ارها= ~~-م ه--´ _¹´ رو=-!)
0 0 0 0 ! 0 0 ( -زامم´ _ممن·ي _مم~را· زا´ _-رع =-¹ت ‘وق -¸او ,وق .ام-حا- ,زا~نار-ت -ا×-~د _ن·ي نام´ _ن·م- ‘وق
0 0 شا--م ·-~ا -~ش .ي~-ت ¸-ن _-رع رد ه~ا´ و ‘ا´ ه- اه~·- ه´ 0 / / / 0 ! رد ه´ -ر-ح را= فر= ا= _ن·ي -زا´ و زا´ ~
0 0 ) ! 0 0 0 رمم~ن م _ناريا مي~ق -نهر· _ما~`ا _ات ·ا×ن ~نن´ _م را×ش دا-- -زا´ ه¹-~و- و ~نو~-م نا+ن, نادا-- نآ
م ¸ م نار+ت -ا×~ناد **/ )!
را· _-مم~و رومم~´ €مم¹-=م Œ=انم رد ه¹--ق نارا¸ه =-¹ت و نا-~ا- ناريا ƒيرات .ا~ نارا¸ه ¸رع رد رد نامم-ز _مم~
! 0 0 0 0 -مم~ا -~-مم~ر مممه _مم-رع ‘وممق ه- ات -~ا ه-شاد ,دايز تار--·ت نآ _نا·م و زا´ =-¹ت -ر-= و ,¸´رم ,ا-~آ
/ 0 0 0 0 تارمم--·ت ¸مميا ~هاممش همممه -رمم-= و ~-- ,زا~نار-ت _ن·ي _~اوق .مع و -~ا فر= و »ا= ~ننام ه´ ‘وق .×ش
/ ) ! ه¹م= زا ر-~-- تا=--وت ,ار- ه~ا´ ‘ا´ ·ا×ن -~ا Cassetle/case/casino/caso _~-¹×نا نا-ز رد
_-ا,ورا و)!
) ! 0 0 م=ن -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد ‘وق -¸او $" ( هيآ - !
) ! / / / 0 0 0 0 ( .مم`م ~ممن- همم--´ ¸مم-ن ار =~ممي ‡~ا انم- ا=×ي رد ,¸-¡ -و-نا .ت ه•ت _ن·م- ·_~را· .-´ نامه زا .-´
-ر-= و ˜اروشاع ,ا¸ع رد .-´ و م¹ع)!
( ا ه¹-´ ) 0 0 .-´ ·ا×ن _~را· .-´ نامه ز )
0 0 0 0 ! 0 0 ( ~نر- _م را×- ~ن-ندر´ _ن·م- ار نادر´ _-رع رد -~ا _~را· ندر´ _-رع =-¹ت نادر´!
/ /0 0 0 0 ( -ر-= و نا~-آ -نت -زو´ _ن·م- مي~ق _~را· رد زار´ نامه زا زار´!
! 0 0 ( مم-رع و _مم~را· رد همم~ار´ -مم~ا -~ممش مممه _مم-رع دراو همم´ _مم~را· ه~ار´ نامه زا ه~ار´ _ممن·م- ود رممه _
! / /0 0 -~ا ’يرار´ ه~ار´ _-رع _م= -~ا و¸= ه¡ر-·د ر-·د !
0 0 ( ‡~ر´ _-رع =-¹ت ’·ر´ _م فر-م و ه-=, ا~= و¸= ارنآ ,ا+´ر- ه´ ·‘اوير ه--ش -ا-´ _عون ·_~را·
~نن´!
0 0 0 0 ( ¸-ت Žاش -ي و ¸هآ _--¹´ ه- _-~و, ا- .-· .`م -~ا _´ر¸- رونا= ·_~را· نو´ر´ _-رع =-¹ت نو´ر´
0 0 دو~-م -·اي ا-ير·آ ,اهرا~ هم~¡ رد ا-¹ا= و -زو, ر-!
( ا×- ود ره _~را· و _-رع رد م´ر´ () 0 0 ! رمم×يد -¸او .مم--=نز -داونامم= زا _-او-مم~ا -امم-´ _عوممن -~ا ه-·ر ر
( () !( -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد .--=نز ·ا×ن _-رع نا-ز رد _~را·
.×~- _~را· Curcume دور _م را×-!
( _نا·م ا- ·~نور _م را×- _-رع و _~را· نا-ز ود ره رد ور´ ود ره رد =ر-~م _ن·م _¹و €¹-=م و ه--ش
0 0 ! 0 / 0 -~ا -~مآ ن~ن´ و ندر´ و را´ _-ايرآ ه~ير زا ارها= -~ا ¸-مز رد -ر-ح دا=يا •~ن= ن~ن´ نا-ز!
( ) ( ) ( - همممه _-امم,ورا ·,رممنه ·_ناريا _-ايرآ و -ر-= و ,ر=- ·_-رع _ما~ ,ا+نا-ز رد نا×-شر· _ن·ي نا--ور´
/ _م را×- ¸--ور´ _-ور´ -¸او ! .×مم~- -¸او ¸مم-مه ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد دور Cherub/Cherubim رامم×-
) ! -~ا »ز` ر-~-- ا---=ت هم¹´ .-ا دروم رد دور _م)!
/0 0 ( Žرمم¡ ---مم~` اممي ‘ا-¹ و راو¹ش ~ن- .`م _×--~` -¹اح _عا~تا ¸´ _ن·م- ود ره _-رع و _~را· رد ¸´
0 0 او-~ا نا-=رد -ر-ش زا ه´ را~~´ _ي -دام ·وردو= و () امم- ن~ممش -اتو´ و ن~ش زارد ن~مآ ¸´ ·~يآ _م -~~- _-
ن~ش -~-~´)!
( ) 0 0 0 0 ( .مم`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ه´ -~ا _~را· -شو´ _-رع =-¹ت -~= نزور- -~´
.×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن ه~نار· و _~-¹×نا FiAsk دور-م را×-!
0 0 ( ·ي ¸´ا~´ -¸او _-رع =-¹ت ارها= ¸×~´ و _ا¸ن ·ف`-=ا ·ن~ش -~-~´ اي و ن~-~´ فر=نآ و فر=نيا ه- _ن
0 0 ! _ممم رامم×- -رمم-= و ¸مم-·ر رد ·همم´ر·م زا رارمم· _ن·م ه- ر-~-- _-رع رد -ر-= و _-=ش _·انم زا _ا·د و اوعد
دور!
0 0 ! ( ·رمم--· و _-ا~´ ه~-´ .`م نا~يورد ه´ _-و¡ »ا= -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· .و×~´ نامه زا .و×~´
- ~ن~´ _م شو~ !
! 0 ( زا ~مم·- همم´ را~مم-آ رومم×نا ·ر`¸ممم ·-~-×مم~= رومم×نا -مم~ا -~ممش ¸-ن _-رع دراو _~را· ¸م~´ نامه زا ¸م~´
دوش را-×~= ه- .ي~-ت ن~ش -~-~`,!
0 0 0 0 0 ( _ممن·ي ر-·مم- نارمميا همم- فورمم·م و نا-مم~و~نه -¹امميا ¸يرتامم-يز همم´ ·_-امميرآ ر-م~´ -¸او نامه زا ر-م~´
! /0 م- -~ ا -ناريا ه¡ناريا 0 0 ·دو~-م -~رد ر-م~´ -¹ايا رد ه´ دو~-م ه--´ ¸-ن .اش ه- _-رع رد ر-م~´ -¸او ان
( () ! -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-= و همم~نار· ·_مم~-¹×نا .مم`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد همرت ·ر-م~´ .اش
.×~- ار _نايرآ 0Cashmere0 ~نر- _م را×-!
/0 0 ا´ ¸´ -¸او .-ا ا=نيرد ه=وت .-اق ه-×ن ( ) / / / / -رممم-= و ¸-¡ نا-~´رت زا _~=- ` ·· ر·شا´ رمشا´ ناشا´ _شا´ ش
! 0 0 0 / 0 ! 0 0 .مم-ا ’, -~ا -~و, ~--~ _ن·م- _-ايرآ رد شا´ ¸´ -¸او ~ن- -~مآ ا+~ا´ مي~ق نا-ناريا زا همه ه´ -~ا
0 0 -~ا _×ي ا+ير·شا´ و ا+-ناشا´ و ا+يرمشا´ و ا+ير-م~´ !
0 0 ( ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· رم´ نامه زا رم´ 0 0 0 0 ! دور _م را×- ~ن-رم´ _ن·م- رم´ _-رع رد -~ا -~ش !
0 0 ( -~ا -~ش ¸-ن _-رع نا-ز .=اد ه´ _~را· =رم´ نامه زا =رم´!
0 0 ! 0 0 ( ·-مم~·ور·م _--مم~وم ت`آ _ممن·ي اهرات -داونا= زا ه´ ه¡نام´ -~ا _~را· ه¡نام´ -¸او _-رع =-¹ت ا=نم´
) ! امم×ن ~شا--م نا-~ا-نا-ناريا تاعار-=ا زا _×ي · +rirang ممم _-وممن= -رمم´ نوممي¸يو¹ت .اممنا´ &# ر-ما-•~ '#&#
,د`-م)
0 0 ! 0 ( ·‘امم-¹ ه-ممشاح اممي فا=~ _ن·م- ر-~-- _-رع رد -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ران´ -¸او نامه زا ران´
دور _م را×- -ر-= و _=ا-= رد ه¡را, ه-¹!
/ ! 0 0 ( ار--´ _م- _عون -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ر~ن´ نامه زا ر~ن´ و دود ~ننازومم~- _-ممقو ه´ و-شو= ,
دور _م را×- _×ش¸, ,اهزا-ن ,ار- و _مومع تا~¹= ·ا+يرادا¸ع و ا+ن~= رد و ~ه~-م شو= ,و-!
/ / /0 0 ( -ر-= و •ا=ا هنا=~تآ -رو´ نا~~تآ _ن·م- ·-~ا -~ش _-رع دراو ه´ _~را· -¸او نونا´!
) ( مه _-رع نا-ز .=اد ه´ ~ن-~ه _~را· ود ره ˜ا-ر+´ نامر+´ ! ˜ا-ر+´ ·ا×ن ~ن- -~ش )
! 0 0 0 0 ( دور _ممم رامم×- را¸-مم~´ -يو-ت ,ار- ه´ ¸-´ر~ ·ه¹ا-ز ·ه-ور´ا= ·.ا·شآ _ن·ي _~را· دو´ -¸او زا -دو´
0 0 0 0 0 0 .ممت ·~مم-ن´ ·همم-ق ·=امم= همم•´´ ·ه·و´ ·=ا= -دوت _ن·ي -دو´ _ن·م نامه ه- ¸-ن همو´ -¸او _-رع و _~را· رد
,ا+نا×م و €¹-=م ,ا+نامز رد -ر-= و =ا= -~ا ه-·ر را×- نو´انو´ !
/ /0 0 0 -ر-= و _-·ن- -رو´ اي و ,زا~ر=آ -رو´ نار×نهآ نا~~تآ هنا=~تآ _ن·م- -رو´ _-رع =-¹ت م رو´!
0 / 0 ! /0 0 0 0 ( -رمم=´ -رو= _ن·م ¸يا ه- -ر-= و ,را~نامر· ·رو~´ زا _~=- نا-~ا _ن·م- -رو´ -¸او نامه زا -رو´
! 0 / 0 -¸او دو~-م =-¹ت ¸-ن هيرق _نرق -ر=`ا- و 0 / / 0 ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد -ر-= و ,ر-¹ا »ا ,رق هيرق .×~- -رو´ $/
) ! »ا·نا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- / ( هيآ -' نار×يد و !
0 / / / 0 ! 0 0 ( .·ممش همم~ي همم·رح ¸ممه _ممن·م- ر-مم~-- _مم-رع رد -~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· را´ -رشو نامه زا را´
! .ا·-شا و _´~نز ه·ير™ ·~مآرد -را دور _م را×- دار·ا!
´ / 0 ) / /0 0 0 0 ( -زامم´ زامم´ همم- ددرمم´ _مممر- -مم·¹ ¸يا ه~ير -آ ,ا¡ -آ »ا= ن~-آ _ن·ي ·_~را· -زو´ _-رع =-¹ت -زو
0 / 0 ·_مم~-¹×نا .مم`م ·_-امميرآ ,امم+نا-ز ر×يد رد و _-رع رد ~ش ه~ا´ ‘ا´ ه- .ي~-ت اه~·- ه´ _~را· اه~·- ه´ _~را·
.×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و _-ا-نا•~ا Caso/Casino/ Cassette / case دور _م را×- -ر-= و!
0 0 0 ¸-ن ~-=م نآرق رد ‘ا´ .×~- _~را· -زو´ -¸او ¸-مه / ) تا·ا- -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآ را- "% ( هيآ *$
نار×يد و!
/ / 0 0 ! 0 0 ( و -رامم-ن •ر¸مم- .مم-= .ممهد _ممن·ي ‘ومم´ -~ا -~ش ¸-ن _-رع نا-ز دراو _~را· ‘و´ نامه زا ‘و´
! ~رد نايا,را+¡ -~و, زا ه´ -ر-= -رمم-= و -ممن= و _مومممع ,ا¸ممع اي و ا+ن~= و _مومع تارهاˆت رد و -در´ -
~نزاون _م!
/ ( ¸ ƒيز ƒيز ·ا×ن _از .
( ) ( و _-مم¹ق _-ماراممن ·رمم×يد همم- --مم~ن _ممشو=ان ‘امم~حا ·_¹د ~- -~ا -~ش ه--´ مه _ير تر-ن و هن-´ _ن·م- _يز
! نآ تا--~م و _يز ~-=م نآرقرد -~ا -~مآ مي~ق ,و¹+, ه~ير زا _نا~-ن اعوم=م - ! .آ -رو~ ` `م -~ا -~مآ را-
) نارمع " ( هيآ % ) ~-مع -نهر· ·ا×ن نار×يد و )!
J <aagh (see <eegh)
0 / 0 ( _ن·م- ,و¹+, ,و×~م و×~م هم¹´ زا -ا×~م 0 0 _ار¡ نآ رد ه×--ا= ·ناهاش ,ار~مرح ناهاش -شو´ ~-·م
! ! 0 0 !0 ·ا×ن -~ا ه-·ر را×- _ن·م ¸-مه ه- مير´ نآرق رد دور-م را×- نا~=ار¡ _ن·م- ر-~-- _-رع رد ~نرا~´
) رون -رو~ '* ( هيآ "$ ) ! ~-مع -نهر· ·ا×ن )
() ( / () 0 ) 0 ( ·و-~ر, و-شر· و -~نر, رادر, ¸تآ ر, -ر·م ارها= ·هناور, شار· ( _م -¡و´ -~نر, ·.--ا-ا
) ! ! هعرا-¹ا -رو~ ·ا×ن -~مآ مه ~-=م نآرق رد ~شا- &#& ( هيآ * !
0 0 0 0 ( ¸ ر+ش راويد _ن·ي مي~ق ,و¹+, نا-ز -رو~ زا -رو~ & 0 0 ( ) ¸-´ فدار-م ا+=ا- و را¸-~´ رد زرم ·
! ) ( ( / / ) م¹´ ~شا- -~ش ¸=~م ¸ياهزرم ه´ _ن-مزر~ رو ¸-´ رو~´ راويد _ا- ,اهودر´ .-ا· زرم و رو~ ه
نآ تا--~م &# -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را- !
) -ر-- -رو~ رد ` `م ' ( هيآ '" ) _ناريا .-ا-ق زا ,دا~·ت »ان ه´ -~ا _-ايرآ -·¹ -ي رو~ هم¹´ نار×يد و
/ ( ! ) ه-نشرا+¡ ,رو~ .`م Žر~ ه¹م= زا دراد _-¹-=م _نا·م انم- ~ن-~ه ,¸´رم ,ا-´آ و نا-~نا··ا رد »زونه
و~ اي و ,رو~ ! ¸ م ~نه _ا¡ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و تا~ و رو~ و ¸~= _ن·م- ر *"" )!
( ) ! 0 0 0 0 0 0 ( و اورم ت ~-مع ·ا×ن ر-= شو= .ا·و×-ن _نمي شو= --ن .ا· ر-= ,اعد _ن·م- ,و¹+, هم¹´ -ورم
¸ م _~را, ,ا+مان '/* ) ! ! -ر-- ·ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد ' ( هيآ &$. : ) ! هم¹´ ¸-مه زا ه=وت _~را·
~ني'-م _-رع رد -ر-= و ناورم م~ا و ~يراورم تا·¹ ,و¹+,)!
0 0 ) ( ¸ م _~را, ¸ ,ا+مان ·ا×ن م ه×م ر+ش مي~ق »ان ه×´ - %* !( ه´ -~ا مي~ق ,و¹+, -·¹ -ي ` -ا م~ا ¸يا
) ! 0 ( / 0 0 ( ( 0 ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن ~ي'-م ا~= را´~ير·آ Œ¹ا= _ن·م- ناو×- _- -- زا %" )!
0 _ن·ي ه×- ترو-نآرد !( ) ( 0 ( -~مآ را-×ي مه ~-=م نآرق رد ناها~نامر´ رد نو-~-- نا-~·- .`م ا~= نا×م
) ! نارمع .آ -رو~ ·ا×ن -~ا " ( هيآ -/ / 0 ) ! ,و¹+, هم¹´ ¸-مه ه- مه نان-¹ رد _ا·ت ا×- -رد و --¹·- هم¹´ ~ياش
~شا- =و-رم)0
0( ) 0 ) ,~=م نآرق رد ه×- ·ا×ن -~ا ,و¹+, ¸¹-ا م ه×´ - ر+ش رت~ي~= م~ا ه×م ) ! š-· -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ را-×ي
*. ( هيآ '* !
( !0 / / ) 0 0 ) 0 ( / .`م €ير·ت »` €¹ا اه هم¹´ _-~ار _-~رد ----ح نآ _ن·ي اشا اه ,و¹+, .-ا زا اشاح شاح
/ 0 / / ( ) ) 0 0 0 0 ¸-مزر~ ¸ر`ا _ن·ي ¸ترآ اه .`م دور-م را×- زونه ه´ _-رع نا-ز رد اه و _-رع رد .ا
!0 م دو- مه مي~ق _~را· رد رو~´ ) / / / ( ) / و ~نه رد ا, ار اه تاره ¸نما=اه نا~مه نادام اه ناروام اه .`
0 0 ( 0 0 ! ( ,رد _~را· نا-ز رد نآ ا- ,و¹+, نامز رد اه ه-`= -ر-= و نا-~´ا,!
0 0 ( / () 0 ) 0 / 0 تام¹´ و مي~ق _~را· رد ه´ اشا ~نام-م ميرادر- ار اه نآ »` €¹ا _-قو اش اه اي اشاح ه- ميدر´ر-
: _-~ار _ن·م- _-شدرز ) ! / م ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا _-~رد و ----ح *% ( رد اشاه Œ-قد هم=رت ¸يا ر-ان-
(9 ) 9 ) (9 9 /9 ) 9 ) ( و ¸×ن شومار· ار ----ح و _-~د نآ ¸×ن اشاح و×ن _ورد و×-ار _-~ار نآ زورما _~را·
/ 0 / ) 0 0 09 0 ´ا, -~ا~ق _-~ترز _يا-~وا ,~ق ‘رار· رد اشا اه اي و اشا ر×يد _ن·م انم- _-~ار ه-`= 0 / -يون·م _
(9 ) 9 / / ! رد و×ن _ورد شا- ه-شاد دا-- ار ندو- _-ا~= -~ا~ق ----ح ¸--´ _قوم رد م-يو×- ه×نيا نا×ما ا~¹ -~ه ¸-ن
) ) €~وي -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق &' ( هيآ "& ( ر-ما-, €~وي .ا`م-- _يا-يز زا ,ر-م نانز ه´ ا=نآ
اير· و -~ير- ار ناشدو= ,ا+-~د ·~نو~-م -دز --×ش 9 0) 09 9 9 0 :9 - شاح -~-نر~- ¸يا ¸م ,ا~= ايا~= ~ننز _م د
/ / رو~·ر, ¸-ت` =-¹ت _نا-~´ا, _¹ع ~محار-م رو~·ر, ا- نا-~´ا, _=ار´ م ,د¸ي ايو, ه¹ا -يآ _~-¹×نا هم=رت ·ا×ن
_ن, _¹-· .-نام م _ا¡ مر-= _قدا- '#&# ¸ م ,د`-م $/ م $/' 9 0 0( _~را· هم=رت اي -ا نا=-~ ه--ش ¸-¡
0نآ -~ا~= ه-~ياش 9
) / () ‡+¹ -رو~ -~ن~´ ‡ت ,دو-ان ‡ت &&& ) ( --ت ·ا×ن م×ي هيآ )!
) 0 / 0 0 0 ( -~ن~يون ·اوناويا ا-¹اتان رو~·ور, ه-شون همان ناريا ·ا×ن نا~~تآ -ا×~تآ _ن·م- ,و¹+, ---ت هم¹´ زا --ت
/ ,~+¹ا _ا¡ م _يايرا·¹- '##/ ¸ م ,د`-م '/. )
0 0 ·دو-ن زور·ا ¸تآ –-· ‡+¹و-ا ارها= ! 0 0 دو- -در´ا•- مه ·»`~ا ¸يد ا- --اقر ,ار- ·نا-ناريا .×~- _ها×~تآ ه×¹-
) €¹-=م ر-~ا-ت ·ا×ن )
) ( ) 0 0 `ا- =ر~م م اوناريا رو~·ور, ·ا×ن ~ن- ه~ير ¸-مه زا -ام .`م نا-ات و _~را· رد ‡ت هم¹´ انم-)!
/ ! م --ت ‡+¹ -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ را-ود نآ تا--~م و --` هم¹´ ~-=م نآرق رد )~~ &&& ( م×ي هيآ !
) / / / 0 0 0 ( ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن _´ -~ن~=رد _-انشور ~-شرو= ~-شو=رون _ن·م- ,و¹+, ‘ا-وق هم¹´ زا ’-ق
"$" ( ) 0 / !0( نآ تا--~م و ’-ق هم¹´ -~يد -=رد Žاش رد _ _~وم ترضح ه´ ,رون نا-~اد نآرق هيآ رد
اعوم=م " ) 0! .من -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را- '% ( آ هي % نار×يد و !
) 0 / / 0 ( _¹ع ~محار-م رو~·ور, هم=رت ·_~-¹×نا ~-=م نآرق ·ا×ن را-ود اتود اود ,و¹+, هم¹´ -ر·م ,و=
/ / .ا~ ¸~-¹-· م .-نام _ا¡ مار=ح _قدا- رو~·ور, _ن-ت` =-¹ت ,د¸ي ايو, -ا -يآ ر-~-ت _نا-~´ا, '#&# م ,~¹-م
¸ /&$ ) ! !( اها= -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد '# ( هيآ &' : !( .`م ر×يد _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ه=وت
هم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا 5wice دور-م را×-!
/ / 0 ( نآ زا .-~ نارا- .-· رد ه´ -و´ ود نا-م -شد ر~×-آ -رد هنا=دور _ن·م- ه´ -~ا _يايرآ هم¹´ -ي ,داو
( () / / 0 0 نادا-آ را~-آ دا-آ دوا -,ا هم¹´ ا- در~×-م/Cater0 و _~-¹×نا رد Arra-wacli همر- و ¸-ن¡ و ~نه رد
) ! ¸ م _~را· _+مان ·ا×ن دراد _ي ه~ير ه=-ار "$ ¸-ن¡مه و $- !( نآرق رد نآ تا--~م و ,داو هم¹´ . را-
) ! اها= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ '$ ( هيآ &' نار×يد و !
) 0 0 0 0 0 0 ( د _ياراد ·_-=-شو= ,ون·م و ,دام تدا·~ _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد --وت و ا-وت هم¹´ زا _-و= و ,و-ن
) ( ) ( ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن ,ر-=- --قاع · _~نا~ شو= -م~ق شو= ,ور=ا *$. !( ه- مه ~-=م نآرق رد
) ~عر -رو~ ·ا×ن ·-~ا -~مآ ان·م ¸-مه &" ( هيآ '- )!
) ! 0 0 0 0 0 / / 0 ( ·ا×ن -~ا -~ش ر´™ مه -شدرز ‡ه~م -~, رد ه´ ~ن¹- -و´ _ن·م- ,و¹+, دوات دوت دو= نامه زا دو=
¸ ت _~را, ,ا+مان *$. ) ! ( ˜ار·ش -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد '/ ( هيآ /" ( ) ! م-ˆ·¹ادو=¹ا´
~ن¹- -و´ ~ننام ( 5ud-ha- skae ( / _~را, ا+مان ·ا×ن *$. )!
( () 0 0 0 0 ( اي و _ما~ ,ر-م _يا-ير·آ اي ·-~-ن _-رع هم¹´ ¸يا ه×-~نآ -~ا م¹~م ه¡نآ رو= -و´ نامه رو=
! ( () / _¹و -~ا _ما~ ,ر-ع ,دو+ي 0 0 ! رد روت _قاو رد اي و رو= -~ه م+نآ ندو- _يايرآ و ,و¹+, .ام-حا
!0 / / 0 ه~ زا _×ي _روت و روت ¸-ن¡مه و دا“ن =رت »درم _ن·م- انم- رتر- ~نمور-ن ,وق _ن·م- ,و¹+, نا-ز
) 0 0 ,ا+مان ·ا×ن دراد را-~- -ها-ش _ ر-م·-, _ون ترضح ا- ش هنا~·ا ه´ ·ناريا •ر¸- -اشدا, ·نو~ير· نا~نزر·
م ¸ _~را, *$- )!
-رو~ »ان انم- $' 0 0 ! _~را· زا -رو~ نامه رد مه ر-=نا _ن·ي ¸-ت -¸او ه×-~نآ ‡¹ا= و -~ه مه ~-=م نآرق زا
0 0 ( ) ! رو= هم¹´ ~-=م نآرق رد اعوم=م ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -~مآ ,و¹+, &# ) ! -ر-- -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ را-
' ( تايآ /"/-" نار×يد و !
( -رع =-¹ت نا·و= ! 0 0 ~-=م نآرق رد نآ _-ايرد ه¡ و _يار=- ه¡ ·-~ا دا-در´ _ن·م- ه´ _~را· نا·وت نامه _
) ! فارعا -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ را-ود مه % ( هيآ &"" ! -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و _~-¹×نا ,ا+نا-ز رد ر×يد و
0 0 .×~- ار نا·وت _~را· 5y4hoon ! _ن-¡ هم¹´ ¸يا ه´ ~ن- -در´ رو-ت _ض·- ~نر- _م را×- _¹و ·-~ا
! ر×يد تا·¹ و -ن-ت .`م -~ا رت ,وق ‡تارم- نآ ندو- _~را·!
0 0 0 0 / / 0 ( ¸يو= م´اح و -اش ندو- ’-ن ‡~ا راو~ ¸-شاد دو= ر- .ر-ن´ _ن·ي ور-ن -وق -يو-ت ه~ير زا ,و-ت
) 0 0 !( ) 0 _¹و دراد ان·م -ا´ ه´ ا~= زا ‘رت _ن·م- ا-¹ا= -~ا رت .×~م مه رو~´ -ي ر- -مو×ح زا ه´ ندو-
,ا~= 0 0 وزا ات ~شا- »درم نو=- هن~ت ه´ -~-ن و~نه ,`و´ارد نايا~= -رو=رو= و¹و¹ .`م ام •ر¸- و نا-ر+م
-~ا روˆنم وا ,ا+-نا _- تر~ق و -مˆع »ار-حا ه×¹- ·م-~ر--)!
!( ) ! 0 0 -¸او زا ود ره ه´ ,وق ·ا×ن دراد _ي ه~ير =ا-ترا ,و¹+, نا-ز رد ,وق -·¹ ا- مه ,و-ت هم¹´ ¸يا
/ / 0 ا´ ,وا´ ,وق / / / / / 0 / /( ) / / / / / –¹~م م´اح -اش اناوت ~نمور-ن _ن·ي همه -ر-= و ‘ويا´ _´ _م= نا-´ _´ ا-´ دا-ق ‘ووا´ و
) ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و نا=¹~ ''# )
9 0 0 اعوم=م ~-=م نآرق رد نآ تا--~م و ,و-ت هم¹´ ‘رت و €·- هن ·’-نر- تر~ق _ن·ي ,و-ت ’, '$. را-
) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ' ( هيآ &-. نار×يد و !
) ! 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ~-مع -نهر· ·ا×ن -ر-= و نا×م فور= فر= _ن·م- _~را· ه~ا´ نامه زا ‘'´)
) ! !(0 / / / 0 ه·قاو -رو~ ` `م -~ا -~مآ را- ¸ش ~-=م نآرق رد -ر-= و -زو´ و زا´ -زا´ ه~ا´ تام¹´ $/ ( هيآ &. و
نار×يد!
0 0 () »اهر-ا _-رع =-¹ت م-هار-ا 0 / / ( 0 0 ( () 0 0 _ن·ي -ر-= و ه¹--ق -¹م »درم »اهر و ر~, -ا ,و¹+, هم¹´ ود زا
0 ! / 0 0 / / 0 هم¹´ ` ام-حا -~ا _-ا,ورا و ,ر-ع نا-ز رد -ر-= و م-هار- »اهار-ا ه~ير ,و¹+, م~ا ¸-مه ا+-¹م -¹م ر~,
) »ز` -·ر~-, تا---=ت دراد _ي ه~ير ه=-ار ,و¹+, م~ا ¸يا ا- مه -ير×~نا~ نا-ز رد امهر- ( ~-=م نآرق رد -~ا
) ! -ر-- -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ ' ( هيا &'* !
( ! 0 / / / / / 0 0 0 ( ~-مع -نهر· ·ا×ن -ر-= ن~مآ نور-- -~ش رها= ن~ش نايامن .×-ه -ماق ~ق _ن·م- _~را· زر- زا زر-
~-=م نآرق رد - ) ! نارمع .آ ·ا×ن -~ا -~مآ را- " ( هيآ &$* نار×يد و !
0 0 ( / _ن·م- ‡=ع ,و¹+, هم¹´ زا ا-=ع ‡=ع 0 / / 0 ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و --×ش ا~آ -¸=·م ‡-=ع '& م
اعوم=م ~-=م نآرق رد نآ ºººو ‡-=ع هم¹´ '% ) ! €+´ -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ را- &. ( هيآ - هيآ و /" و
نار×يد!
( / ) 0 0 ( رد همم´ -رمم-= و زامم--ق رد _نا-مم~ا- فاممق -ومم´ _مم~ودر· همانهاممش رد فاممق -ومم´ فاق -¸او _-رع =-¹ت €+´
ا+نا-ز ¸-ن _-ا-نا•~ا و _~-¹×نا .`م ر×يد _-ايرآ , Cave/ Cavo دو~-م =-¹ت!
-رو~ ناونع ~-=م نآرق رد &. ! 0 0 ! 0 0 ` `م -~ا -~مآ مه نآرق هيآ ¸ش رد €+´ هم¹´ نآ ر- -و`ع -~ا €+´ نآ
) €+´ -رو~ &. ( هيآ &- نار×يد و !
) 0 0 ( _ن·م- _-ايرآ ر×يد -¸او -ي ¸ م ش _ن·م- ¸ها´ _-رع _م= هن+´ / / / / 0 و ’--ر نار-,ر-, ر-, _ناحور ¸-~´
) 0 0 !0( امم×ن -مم~ا -~مممآ ¸مم-ن -رمم-= و ر-مامم-, ·ر´ودامم= ·رحامم~ · و×¹امم· _ممن·م- ¸--مم~=ن ,اممه ه¹--ممق _-ه~ممم ر-ممهر·
Shaman -نهر· رد Cebster)!
! 0 0 ( () نآ ندومم- _-امميرآ رمم- ,دايز ¸-ارق و ~هاوش _¹و -~ا -~مآ ¸ها´ .×~- مه ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد -·¹ ¸يا
) ن -~ه 0 0 ¸ _~را, ,ا+مان ·ا× '&' )!
) ! 0 0 رومم= -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مآ را-ود مه ~-=م نآرق رد ¸ها´ -¸او '$ ( هيآ '- ! را-~- نآ _-رع تا--~م
-~ا!
0 0 0 ( _ن-·امم- اي و شامق ه×ت ¸و-=- ·ون~- ·-رو, -را, ·-~ن¸ ·-دو~ر· ه¡را, _ن·م- _~را· هن+´ نامه زا هن+´
0 0 0 ¡ .اح رد و ه-·ر رد راوهز ه´ 0 0) ! -~ا فور·م _~را· رد ¸-ح هن+´ -~ا ن~ش =ا¡ =ا )!
0 0 0 0 0 0 ( و .ا·ممشآ ه×-~´ ·ر= =ا-~ا ·~نن´ _م= ¸-¡ هن+´ ه×-~´ _ن·ي ·_~را· رد _¡ هن+´ _-رع =-¹ت _=ن+´
/ ! شور· =ا-~ا شور· هن+´ ~شور--م و ~ن´ _م _م= ار هن+´ ˜ا-شا!
0 0 ( نو¹´ زا ه-·ر´ ·_-رع رد نو¹ا´ _م= ¸-¹او´ ) _ن-¹ا ·ا×ن -زاورد -~, .-ق _ن·م- _~را· )
0 0 ! 0 0 0 0 ( _مم~را· نومم¹´ هم¹´ زا ~شا- ,زا~ ~-¹´ و .-ق ¸¹·ش ه×-~´ زا~ €ق _ن·م- _~را· نو¹´ =-¹ت _ن-¹او´
/ ) _~-¹×نا م _-رع -نهر· ¸-ن¡مه ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -~ش Œ-~م Hans Cehr =رويو-ن &-%/ ,د`-م )!
0 0 ( = و -آ فر= · »ا= _ن·م- -و´ ( ) ! -~ا _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,اه -¸او زا _×ي -ر- !
.×~- مه _-ا-نا•~ا و ·_~-¹×نا نا-ز رد ه´ Co4e/Cu4 0 0 ! رد ه´ ·-~ا -~ش -او´ا نآ _-رع _م= دور-م را×-
) ! ه·قاو -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- را+¡ مه ~-=م نآرق $/ ( هيآ &. نار×يد و !
0 0 ( ا· تو´ -ر·م و ر·-´ م =-¹ت ه-´و´ 0 0 ! ( ) 0 0 0 0 همم•´´ .مم`م -رمم-= و -نمم~ ·=امم= -دوممت _ممن·م- دومم´ اممي و _~ر
0 / 0 0 0 -~ا _-رع رد ه·و´ هيو´ و ه-ق ه~ير م+نآ ه´ _~را·)
/ 0 / 0 0 0 _ماممˆن ¸د اممي و •ر¸مم- نام-=امم~ اممي و رامم- _ممن·ي _مم~را· ت`´ ه·¹ق ,ار- ,زا=م _ن·م- تو´ اي و -يو´
/ 0 اعر ه·-ت نآ فار=ا رد و ·دوش ه-=ا~ -و´ ,`ا- ه´ _هاش 0 ~نشا- ¸´ا~ نارم×ح نا~نور+ش ,اي !
0 0 0 / 0 ) 0 0 ( ¸مم-مه زا ¸مم-ن -اممشدا, _ممن·ي ‘و-اممق ‘ووامم´ هممم¹´ همم~ير ه´ _~را· رد -وا´ _-رع =-¹ت ارها= ه`و´
) 0 / 0 0 / 0 0 0 ! رد همم¡ _ممناوار· -دامميز ,رومم·و -مم~ترا-ع ود ره _~را· و _-رع رد ‘ووا´ توا´ و ه`و´ _ن·م -~ا=
-= و ~نزر· و .و, رد ه¡ ·ناهاش .`م تر~ق 0 0 ( ¸ م ~نه _ا¡ _~را, ,اه همان ·ا×ن -ر '&- !
0 0 (0 0 ) ( / () 0 0 ( -ممي ممم~ا · ناوارمم· _ممن·م- ه`ومم´ ·ا×ن -~ا _~را· ‘و-اق ‘ووا´ -وا´ Œ-~م ,وق .ام-حا- ر`و´
) ! ( ) 0 0 ·ا×ن -~ه ¸-ن ‘ ارهز هم=ا· -ا-¹ا زا _×ي و ~-=م نآرق ,اه -رو~ زا _×ي ناونع ·-~+- رد هنا=دور
0 0 ¸ _~را, ,ا+مان '&& ( آرق رد ) 0 0 ! ر`و´ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه ~-=م ن &#. ( .وا هيآ !
0 0 0 0 ( _ممم -مم~رد ¸امم-قوم اهرا¸-مم~´ رد ناممنا-¸-¹ا, ه´ -ر=ن, و رد _- هنا= ه=از _ن·م- Žا´ -¸او ’×ع Žو´
) ! ممم وممناريا _-امميرآ همم~ير هممم¹´ ¸مميا همم´ ~ممه~-م نامم~ن ر×يد ~هاوش _¹و ه-~ناد _-رع ارنآ ~-مع -نهر· ه¡ر´ ~نن´
_-ا,ورا ( -¸او .`م ·دراد Cate/Cottage 0 اتا´ و _~-¹×نا نا-ز رد0 Fata / ,و¹+, _-ا-~وا نا-ز رد!
0 ( / / () 0 0 ( () 0 0 ( .´ ت ه-ق ه·و´ ه,و´ =ا= ه•´ _ن·م- تو´ ·ا×ن ·-~ا=ن-مه زا ¸-ن تو´ _~را· دو´ نامه زا دو´
0 -ا´ .ا·شآ ·¸ير´ا= · ه-ور´ا= اي و =ا=!
0 ( (0 0 ) -, _ن·م- _-رع رد رو= نزور- رو´ 0 0 ) 0 .-ممم~ ه´ ~-شرو= .`م ندرو= Žر¡ ·نا~يدر´ ·ن~ش ه¹و¹ ن~-¡
(0 / 0 ,~ممنه -ير×مم~نا~ نامم-ز و _مم~-¹×نا رد همم´ ·-مم~ا امم•-¹¡ ه-مم~×ش ‡-¹- نامه _-ايرآ »اوقا ¸-- رد نآ ¸=ر¡
( () مه _-ايرآ Swastika ) ! _ممممم~-¹×نا -ممممنهر· ·امممم×ن دومممم~-م -~ممممناو= Cebster) (;;C-
C?@8/7+S5D+CF :?K!/S/'##$)
_ممن·م ¸يا- 0 / 0 / () اي ا•-¹¡ ه-~×ش ‡-¹- .`م نآ ,اه ه×ت ه´ ا-ند ر=آ رد نآ را=-نا اي ~-شرو= شدر´
Swastika ) 0 0 ! ( زا ريو×ت -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد ~نراد نارود نآ ,¸´رم ه-~ه فار=ا رد
(0 0 -رو~ رو´ ه~ير .& 0 0 0 ) ,ا+مان -نهر· ه- رو= هم¹´ دروم رد .وا هيآ ·~-=م نآرق 0 ¸ ممم _مم~را, ''-
دوش _و=ر)!
) 0 0 ( _ناممم¹آ ~مم--· ~نممم~ناد _مم~-¹×نا ممم _مم-رع -نهر· ·ا×ن -~ا نا~~تآ اي _~را· -رو´ _-رع =-¹ت نار-´ Haw
wchr/ / =رويو-ن _ا¡ &-%- ,د`-م )!
! 0 0 0 0 ( ممم -زورممما _مم-رع رد -مم~ا _مم~را· ¸مم-=ر= ا- ه=-ار رد اي و ~شا- ¸-=ر= _-رع =-¹ت زا ارها= ه=رو´
0 ´ ·ا×ن 0 0 0 0 0 0 0 ·_ممشور· _مم¹´ ·شور· ا=×ي · _شور· -در= ’×ع · _شور· -~مع ه¹ما·م _ن·م- ه=رو×¹ا اي ه=رو
دور _م را×-!
) 0 / / / 0 0 0 0 0 ( ·امم×ن رومم~´ زا _مم~=- همم-ح ر+ممش نا-مم~ا _ممن·م- -رومم= اممي ,ومم¹+, نامم-ز رد -رو´ _-رع =-¹ت -رو´
~-مع -نهر·)
0 0 0 ˜ارممق نآ _ممم= و همميرق .×مم~- _مم-رع رد اه~مم·- _مم~را, هممم¹´ ¸مم-مه () ! 0 ˜ارق و هيرق -¸او ~مآ رد مه
( / اعوم=م ~-=م نآرق رد -رو´ -رو= $/ ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ $. نار×يد و !
0 0 0 0 0 0 ( -آ ,را~+×ن ,ار- ه´ _¹ا-~ _را, _عون ه- -~ا -¡و´ نا~-آ اي ر-×-آ ه´ ·_~را· -زو´ نامه زا زو´
! ´ -~ا _·ر= دور _م را×- ر×يد تا·يام و 0 0 _نامميرآ .مم-ا ه´ ‡ن= اي و -~نآ _-رع ه´ -رم= اي ·م= زا ر-סو
) ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا نآ)!
0 0 -زو´ هم¹´ ارها= / / / / 0 0 / / 0 -را·م نا×م ا= فر= _ن·م- ه´ مه مي~ق _-ايرآ ه~ا´ -زا´ زا´ هم¹´ ا- ·_~را· رد
! 0 / / _مم~را, هممم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م ر×يد _يايرآ ,ا+نا-ز رد ~شا--م ه~يرمه -~ا -ر-= و Œ-¡`آ -نو¹آ -قاتا
.×~- ار Case/Casa ! 0 / / / 0 -~ا هناشا´ هنا= ا= فر= _ن·م- ه´ ·~نر- _م را×- -ر-= و ) مه هناشا´ هم¹´ ¸-مه
0 / / 0 -~ا ه~ا´ -زا´ زا´ ا- ه=-ار رد)!
! 0 0 0 0 0 / 0 رد ` `م -مم~ا -~مممآ را- ¸ش مه ~-=م نآرق رد ·~شا- نآ _-رع =-¹ت ه´ ‘ا´ و ه~ا´ .×~- -زا´ زا´ هم¹´
) تا·ا- -رو~ "% ( هيآ *$ !
) ( /0 0 ) 0 0 0 0 ا _-امميرآ تاممم¹´ امم- همم´ ن~مم- فرمم= ¸شو, _ن·ي تو~´ و ˜ا~´ .×~- هم¹´ ¸-مه و _-امم,ورا ممم وممناري )
Cassock 0 / 0 و ادر ا-ع _ن·ي Case ¸-ن ~-=م نآرق رد ·~نراد _ي ه~ير ه=-ار $ ! -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-
) -~-ام $ ( هيآ .- !
0 0 0 0 ( .يا~و زا _×ي ·~ننز _م ا+--رادا¸ع و ا+ن~= رد ه´ .هد •ر¸- Œ-= _ن·م- _~را· ‘و´ نامه زا _~و´
0 0 ن اي ,ر´اون و _--~وم فور·م _´~نزاو !
0 0 0 0 / ( دو~-م ه--´ „~و´ _هام -´ را ه- _-رع رد ·-~ا _~را· ه~و´ ™و=ام „~و´!
0 0 0 0 ! ( -ومم-نا · ºº ·ه´ مم-ت · =امم= -دوممت _ممن·ي ~ممي'-م ه•´ زا -¸او .-ا •ارع م ناريا مي~ق زرم رد ه·و´ ر+ش ه·و´
0 0 ! زا _-رع رد ¸-ن ~-ن´ _ن·ي ه-´ق هم¹´ ~نوش _م= ا= -ي رد ه´ دار·ا اي و ¸-¡ ! 0 0 رد -مم~ا -~مآ دو=و- ه•´´ =-¹ت
-·ر-م رام~- _ها~نهاش -=-يا, را+¡ زا _×ي دا~·- و ·دو- ناريا ,اهر+ش زا _×ي نا-نا~ا~ نامز!
_نمم~ نانام¹مم~م »اممما ¸ير-مم´ر¸- ·ه--نحومم-ا مممˆعا »اما ·نا~-نر-·ور·م ه´ ·~ننا-~ا=ر- ر+ش ¸-- زا _´ر¸- نا-ناريا
-~ا نا+= ‡ه~م!
( - =و-رم ه¡ره _·و´ ( ) -مم~ه ¸مم-ن فور·م –= _عون »ان انم- -ر-= و ·,و=ن ·,ر×· ‡-×م .`م -~ا ه·و´ ه
() مي~ق رد _·و´ –= )!
0 0 ( () ( هممنادرم ,رمم~ور ,ارمم- -·¹ ¸يا .ام·-~ا ¸ير-·ور·م _¹و · -ر-= و ه·و´ زا _نز ` `م _·و´ -ن¸م ه-·و´
مم~ور ·-مم~ا -ا-مم~ -ا´ و Žر~ -ا´ ·شو´ ·را+¡ _~~نه .ا×شا رد ه´ -~ا+-رع , 0 0 همم´ اممه _ن-=مم~¹· فرمم·م ,ر
0 0 0 0 مممه _-ر= نا´~نن´رهاˆت و نو--`-نا ¸-- رد ندر´ .اش .×ش ه- ر-~-- نون´ا و -~ا _-ايرآ ,اهدر´ زا ` -ا
-~ا -~ش »و~رم!
0 0 0 0 نامم-ز رد _ناممم`ع _مم´رت اممي و _ممناريا _مم×نهر· ™ومم-ن نامم~ن همم´ ~نن´ _م =-¹ت ه-´·¡ ار ه-´·و´ •ارع »درم دو=
0 فرح ه´ -~ا _-رع 0 درا~ن _ !
0 0 ) ! 0 0 ( ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ -را-~ _ن·م- ‡´و´ ,و¹+, -¸او زا ‡´و´ '&- )!
0 0 ( () 0 0 -~ا -~مآ را- „ن, مه ~-=م نآرق رد ‡´او´ ·نآ _م= و -را-~ -ي ا-´و´ .×~- ‡´و´ -¸او!
) رون -رو~ ` `م '* ( هيآ "$ نار×يد و !
0 0 ( هم¹´ نامه زا ه-×-´ نآ ر×يد .×ش و ه-´و´ 0 0 _·م= ·نام~آ نا´را-~ زا _هور´ ·-را-~ _ن·ي ‡´و´ ,و¹+,
! 0 0 -ارمممه ناراومم~ زا _ممي ه-مم~د -رمم-= و ناهاممش و ˜ارممما ·فارشا و نا-عا تا-ير~ت -ور´ -ن· و -ندا- »درم زا
0 0 ) ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و رو+م= ,ا~¸ر و ناهاشدا, و نادرم-¹ود '&- )
0 0 ( اشا= و =ا= ه•´ _ن·م- _-رع رد »و´ ( / ) همم´ ,~ممن¹- ·-رمم-= و -ن~ و =ا= .´ ت اي ه•ت ه·و´·ا×ن ه·و´ .`م ·=
0 0 ! _ن·م- ·`ا- _ن·م ر- -و`ع همو´ و »و´ -¸او _~را· رد دوش ه-شا-نا مه ,ور -ر-= و ¸ش ·ه~ام _ام-=ا ر`ا ر-
0 0 ! 0 0 زا ¸-ن مق ر+ش »ان ه´ -~·ور·م -~ا -~مآ ¸-ن -ر-= و نا-¡را×ش ·نانا-¸-¹ا, نا-يا~ اي Œ-¡`آ -¸او ¸مم-مه
) -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -~ا ه-·ر´ ه~ير)!
( ) -~ا را-~- -¸او ¸يا _-رع تا--~م »و´ ·ا×ن ت همو´!
( -~ا ,و~نار· =-¹ت ه--ش نآ =-¹ت زورما _-رع رد نا~نامو´ (Commendent) مممه ` -ق همم´ رو=نامه _¹و
) 0 0 ا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد همم´ نا~ممنام´ هممم¹´ دومم= ا´رهامم= ·~ممش همم--´ ( ¸مم-ن _مم~-¹×نا .مم`م _يامم,ورا ممم وممناري
Commander 0 0 -رمم-= و ¸مممشد ,ومم~- ناممم´ -اتر, .وŠ~م و نا-~ترا ه-~در~ _ن·ي را~نام´ هم¹´ زا ·-~ا
-~ا -~مآ!
(0 / / 0 ) 0 0 ( رد -رمم-= و نومم´ ¸-امم´ نامم´ همم~ير زا -~ا ˜ا-شا --´هام ·¸-¡ره دو=و _ن·م- ,زورما _-رع رد نا-´
0 / 0 _ن·م- ا-´ _´ _م= نا-´ _~را· ) 0 / 0 ¸شور -¸او ود ¸يا ¸-- ه=-ار ات دراد »ز` ر-~-- تا---=ت -~ا ناهاش -اش
!( -~ا -~مآ ¸-ن -ر-= و -را-~ ·-ر-اد ¸´رم ·هم-= _~را· رد نا-´ انم- دوش!
0 0 ( -~ا -ر-= و ¸-=ر= ·-ر-وت ه~-´ _ن·م- _-رع رد ’-´!
0 0 -~ا ‘ا-¹ و ه¡را, ·هما= رد =ور¡ و ¸-¡ _ن·م- -·¹ ¸-مه _~را· رد !( 0 0 () ‘ا-¹ ‡-= _ن·م- ه~-´ .`م
0 0 -~ا ه~-´ _~را· -¸او نامه _-رع =-¹ت ارها=!
0 0 0 ( ) 0 ( ممم=ت _ممن·م- همم´ ,ومم¹+, نامم-ز رد امم-´ا´ هممم¹´ زا ارهامم= _رممم م=ت _ن·م- _´ا-´ نآ _-رع _م= و ه×-´
0 0 ) 0( ) ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن دراد ه~ير -~ا _-ا= ناها-´ و نار-عز هناد '&" )!
( ¹ت نو¹-´ 0 0 0 0 و _امم- اممي و .زاممنم -رد -مم~, مي~ممق رد ه´ _-و¡ .-ق -زاورد --¡ _ن·م- _~را· نو¹´ _-رع =-
-·ر-م را×- -ر-=!
! 0 0 0 0 ( 0 0 0 0 ( دومم~-م -~ناو= _م-ش ` ·· ه´ ا-م-´ مي~ق م¹ع ·~شا- -ر-ن م-~ زا ه¡نآ _ن·ي ا-م-~ _-رع =-¹ت ا-م-´
/ -نار´ و رت ¸¹ا= داوم ه- ,¸¹· _ن~·م داوم نآ ‘ا~ار- 0 0 داوم و -ا¸-ت .ام·-~ا Œير= زا ·`= و -ر-ن _ن·ي نآ ر
~~-م .ي~-ت _-ا-م-ش ر´ -ا~م!
( ) _مم~را, -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-= و _مم~-¹×نا ·_-ا-نا•مم~ا ·_ناممنوي .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,ا+نا-ز رد
0 ( / 0 .×~- -ر-ن م-~ _م-~ +lchemy اي و -~ا -ر·م ه´ Chemistry · دو~-م -در- را×-!
0 0 -~ا را-~- ا-م-´ _-رع تا--~م!
( ) ! 0 0 ( ار _مم~را· -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن ر×يد _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد -~ا _~را· رد هن´ هن´ -ر·م ان-´
.×~- Luimime ) ! -نهر· ·ا×ن ~نر- _م را×- Cebster)
( ) ( ار- ه´ -~ا _يوراد -ا-´ _عون · ان-´ ·ا×ن -~ا -~مآ _~را· هن´ هن´ زا ¸-ن-´ دور-م را×- اير`ام _`ع , !
! 0 0 0 0 ( -~ا _~را· -¸او ه~ير دو~-م ه--´ ¸-ن .حز ه´ نروتا~ ه- فور·م _نام~آ تارا-~ زا _×ي ناو-´!
! 0 0 ( و -اممتو´ هتو- ,اراد ·-~ا -نر درز و و-شو= .´ -~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· ند` .´ نامه زا ند`
) ! اريا _-ارآ ر×يد ,ا+نا-ز رد •ر¸- ,ا+´ر- ( رامم×- ار _مم~را, -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن ¸-ت` و _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م ون
.×~- _¹و ~نر- _م @audenum!
0 0 ( درو=` _-رع =-¹ت دروز` ه´ا= و هتر´ زا ,زا~وراد و _شا-ن رد ·-~ا -نر _-آ _ن~·م -ن~ _عون ه´
! .×مم~- ار _مم~را· -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _~-¹×نا ¸-ت` ,ا+نا-ز رد دو~-م -دا--~ا نآ 0@a<uli0 +<ure /@a4us
@a<uli/ ) ! ا×ن ~نر- _م را×- · Cebster)!
0 ) 0 0 ( دروز` ·ا×ن ,درو=` _-رع =-¹ت ,دروز`0)
( هيدروز` 0 ) 0 0 دروز` ·ا×ن ,دروز` -ن¸م 0)
( ~نن´ _م .ر-ن´ ار رونا= و ه-~- ار را~·ا نآ ه- ه´ ·‡~ا هنهد _ن·م- ·_~را· »ا×¹ زا »ا=¹!
0 0 -~ا -ر-= و »و=¹م · م=¹ نآ _-رع تا--~م!
0 / / / 0 0 0 ( ¸مم-مز ,¸مم-¹ -مم¹·- ¸-مز ,ور ندا-·ا ن~ي¸·¹ ندرو=ر~ ندرو=¸-¹ _ن·م- _~را· ن~-~=¹ ر~-م زا ƒ¹=¹
-ر-= و 0 0 ! -~ا ر×يد ‡-´رت ~ن¡ و ƒ¹=¹م نآ ر×يد تا--~م !
0 0 0 0 0 0 ( رد ه´ ,~ن¹-ا, و •ر- -~نر, -¹ -¹ _=اح ه- فور·م _~را· -¹ -¹ نامه ه´ Œ¹-¹ _-رع _م= Œ¹ا-¹
~ن´ _م هنا-شآ اه ه·¹ق و اه هنا= „-!
) 0 0 ( Œ¹ا-¹ ·ا×ن -¹ -¹ _=اح ·_~را· -¹ -¹ _-رع =-¹ت Œ¹-¹)
0 ( ¹ -¹ _-رع =-¹ت ه-¹-¹ 0 0 0 / ,امم+·رح _ممن·ي نامم-ز همم-¹-¹ ·-مم¹ -مم¹ _=اممح اممي -¹ -¹ ,ا~- _ن·ي ه×¹ -¹ _×
0 0 ( !0 0 ·-مم~ا _×نر=رمم~ _ممم- همم´ =` _مم-رع =مم-¹ت -¹ -¹ ·-¸او -¹ -¹ _=اح -¹ -¹ نا-ز .`م -دو+--
! ¸-مه ¸-ن -ر-= و _~-¹×نا ·,~نه -ير×~نا~ .`م _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -=رد -ر-ش ·_عون نا-=رد زا .-اح
هم¹´ ~نر- _م را×- ار _-ا,ورا م وناريا 0@ac0!
0( ) ( ) 0 ( ار ¸نامم-ز _×نمم~ت .اممح رد همم´ -مم~ ¸ومم-=- رونا= اي نا~نا · _×ن~ت زا ندز ه¹ ه¹ _-رع =-¹ت Œ¹+¹
درو'-م نور--!
0 0 ( رمم×يد و دومم=ن -ارمممه و-مم~ا €مم¹-=م ,ا+×نر و »ا~قا و _اونا ,اراد ه´ ·_~را· نا-ز رد ا--و¹ نامه زا ا--و¹
ن·- اه هناد دو~-م -درو= و ه-=, ا~= ناو !
0 0 0 0 ( _~را· رد نام´ -داونا= زا ·ه¡نام´ ·را--´ _عون ·_-رع رد –-ر- -ن¡ _ن·ي رو¹!
ه- مه _~-¹×نا نا-ز رد ه´ ~ش ه--´ _نانوي ارنآ _ض·- 0@yre0 ! ممم-- همم--´ مممه `´ -ق ه×نان¡مه _¹و -~ا -~ش .ي~-ت
() _-امميرآ -ممنهر· زا ه-·ممش -ممي _ناممنوي -ممنهر· ` وا 0 ( ناونام ه~ير مه زا- ه´ -~ا _-ا,ورا م وناريا
Eanovan0 دراد ار مي~ق _ناريا و!
0 ( ( 0 0 ·_--مم~وم Œممير= زا همم´ ,درمم´ -رود »درممم _ممن·ي ·_¹ومم´ _¹ومم¹ ,رومم¹ »درممم ه- .-ا زا رو¹ هم¹´ _¹و
( ) ! 0 مم~وم مي~ممق ه¹-~ و –-ر- و -ن¡ اي و رو¹ ~-مع -نهر· ·ا×ن ~نن´ _م _´~نز ,ر-´ ه´ر·م ·_´دو¹ نامم-ناريا _--
) 0 0 همم´ _قرممش ,امم,ورا ,اممه _¡ومم´ و اممه _¹ومم´ ·امم×ن -مم~ه مممه زوممنه و -دومم- اه ,رو¹ ه¹م= زا ا+--ايرآ ر×يد و
0 امور ه- فور·م0 Doma ( () ~ن-~ه _-ايرآ ,~نه ,ا+-¹و´ ارها= و ~ن-~ه!
) 0 0 ~-مع -نهر· ·ا×ن دو~-م ه--´ مه _نز ه-ن, و _=`ح نام´ ه- =رو¹ _~را· رد انم-)
و¹ 0 0 ( همم- _-اممم,ورا ,اممم+نا-ز رد هممم´ تا-ممم-اير رد م-يراممم´و¹ _مممن·ي تامممم-ترا= 0@ogarithm ر-ممم+- امممي و
+lgorithm0 ( ) ! º_مم-رع _ناممنوي رهاممˆ- ه´ هم¹´ ¸يا ه´ -~نيا ~ن-~-ن -ا´آ ا-¹ا= ه´ _ي ه-×ن _¹و -~ا فور·م
0 0 = زا ه´ ا=~و نورق نا~--اير ¸ير-´ر¸- _مزراو=¹ا »ان زا _قاو رد ·-~ش ه-~ناد -~مممآ ·دومم- •ر¸- ناريا »زراو
! º~ناو= ~يا- _-ا=´ ار وا »ان -¸او ·-~ا _ناريا م~ا ‡حا- ر´ا امش رˆن- `اح -~ا
( 0 0 _تا---=ت .انا´ ه- دوش _و=ر _مزراو=¹ا دروم رد 0H0 ƒيرا-- &' ر-ماون '#&# ,د`-م )
فا´ همادا
0 0 ( و´ فر=¸م ·.=ا- ¸=~ -دو+-- فرح _ن·م- مي~ق ,و¹+, -·¹ ه-=` -مم-م فرح ·~نر, و ~نر¡ ·_-و´ -واي _-
! 0 0 ! 0 0 ! همم=+¹ _ض·- رد ,زا- ·_´دو¹ ·_´ر=~م _=وش _ن·م- ~ي'-م _~را, _` -¸او زا هم¹´ ¸يا .-ا هيا, _- و
0 ) 0 0 ~-مع -نهر· ·ا×ن ~نيو´ _م مه _` _~را· ,اه0)
) ه-شا= -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد .. ( هيآ && !
0 ( =و¹ ¸-ن¡مه =` / 0 0 / / 0 0 -¹ _=اح -¹ -¹ نامه ا- ارها= ·-ر-= و _×نا¡ر, ~نر, و ~نر¡ _·رحر, _ن·م-
( )0 / دراد _ي ه~ير =ا-ترا _~را· نا-ز رد ار تام¹´ ¸يا ·ا×ن نا-ز ه-¹-¹ -¹!
0 0 0 0 ) ( -~-ن _-رع و·¹ -¸او ¸´ او= _ض·- _-ح و »اوع رو-ت ف`=- و·¹
و·¹!!!
0 0 / 0 ح _ن·م- ,و¹+, ه-=` _` ه~ير زا ه×¹- ) 0 ه-=` ·ا×ن -~ا -~مآ _-و´ -واي و ·.=ا- ¸=~ -دو+-- فر )!
( ) 0 0 0 0 0 0 ريامم- ¸مم-مز .مم`م .مم-اح _مم- _ممن·م- _مم~را, _مم¹ زا ·_مم-رع رد .م·-مم~م و·¹ ه~ير ه´ -~ه م+نآ .ام-حا
) 0 0 ( ) 0 0 هم¹´ ~-مع -نهر· ·ا×ن ~هد _من ه=--ن و درا~ن شزرا ه´ _·رح انم- · ˜ار=- €¹ع و -آ _- و -~=
0 0 ´ ¸-ن¡مه · _¹ 0 0 / 0 0 ~نراد _ي ه~ير ه=-ار و·¹ ا- ه´ ش¸·¹ ن~ي¸·¹ هنو·¹ تام¹ )!
0 0 0 0 اعوم=م ه-=` ه¹م= زا ·نآ _-رع تا--~م و و·¹ هم¹´ ~-=م نآرق رد &# ! ه·قاو -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-
) $/ ( هيآ '$ نار×يد و !
0 ) 0 ( .وŠمم~م ه×-مم~´ _مم¡ -ممن¹ _´رت و _~را· زا _-´رم ,وق .ام-حا- ·_=نو¹ _=نو` »امح رد ,راد -ن¹
/ / ! / / مممه »دامم= ر´ون را×~-, _ن·م- »امح رد -ن¹ و هتو· .وŠ~م ر- -و`ع _-رع رد راد ه¹وه راد هتو· راد -ن¹ ·-~ا
دور _م را×-!
/ ) ( ا×ن _=نو` _=ن` -ن¸م ه-=-نو¹)
0 0 0 0 0 0 ( م همم´ راو¹ممش ƒممن نا-نت ~ن- _ن·م- ه--ن اي ه--¹ .×~- انم- و »امح €-¹ _ن·م- _~را· رد €-¹ ~ممن-رم´ .مم`
0 / 0 ! .مم`م نامم-=رد فامم-¹ا ه-شر _ن·م- _~را· رد مه و _-رع رد مه -·¹ .-ا دور _م را×- ·راو¹ش .=اد زا ا+ن-م
/ () _مم~را· .مم-ا ¸-ن _~-¹×نا رد ه´ اوما´ €ن´ زا _نو´ .`م ر-ز ,اه ه¡را, نآ زا ه´ -ر-= و امر= اي و .-´ران
_ن·ي ارنآ Cannabis/Canvas ( -¹ اي و ~نن´ _م .ام·-~ا ! .مم-ا همم×نيا `اممح ~نن´ _م -~رد -ر-= و »امح €
( ) ) ! مه _-ايرآ _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد -~ا ر-~-- Œ--=ت ه- زا-ن ·_~را· اي -~ا _-رع نآ ه~ير @u66a ~نيو´)!
) ( --¹ ·ا×ن „×-¹)
0 0 ( -¹-ن _~-¹×نا =-¹ت -¹-¹ ) 0 / 0 ( ) ‡´رم ر,و¹-ن ر·و¹-ن .´ ’×·- اي و -~ا -~ش مه _-رع دراو ه´ _~را· رد
) / (0 0 0 0 / ·امم×ن -رمم-= و اه ¸~و~ اه Œ-نز -داونا= زا فور·م .´ •ر- _ن·ي ر, و -نر _ناو=را _-آ _ن·م- و¹-ن زا
/ 0 0 تورمم-- دروممم¹ا _مم-رع -ممنهر· &-.# _~-¹×نا -نهر· ¸-ن¡مه ·,د`-م Cebster _مم~را· .مم-ا همم´
0 ¹ ندو- 0 هم¹´ ·-~ا -در´ ~-يات ار -¹-ن زا -¹- @ilac) ! 0 / 0 _-امم,ورا ,امم+نا-ز رد _مم~را· -مم¹-ن -¹-¹ ر×يد »ان
@atus ¸-ن¡مه و @ily -~ا!
( ) 0 0 ( فورممم·م ,اه -و-م زا _×ي ’×·¹ا- اي و -~ا -~ش مه _-رع دراو ه´ ·_~را· رد وم-¹ _-ا,ورا =-¹ت نوم-¹
) -= و -نران ·.ا-تر, .`م تا-´رم -داونا= زا !( وناريا »ان -ي -ر
فا´ همادا
0 0 0 0 ( _رامم= و •ر¸مم- ,امم+=ا- رد امم-¹ا= همم´ امم-يز ترامع ·ر-ق · Žا´ _ن·م- _~را· -شو´ _-رع =-¹ت -~´
0 0 ! .×مم~- ار _مم~را, هممم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا ر×يد ,ا+نا-ز رد ~نن´ _م -~رد ر+ش Fook
~نر- _م را×-!
0 0 ( ~را· -~´ نامه زا -~´ _ممم رد -مم~= .×مم~- و -~ممش ¸مم×-آ ·_ود ن~ناممشو= زا ’مم, همم´ -~ام ,رد ·_
0 0 ! ~نيو´ _م مه -ر-= و من-´ و ¸--=ير ·=ون-, اي ون-, نآ ه- _~را· رد تورق ·~نروآ!
0 0 0( ) 0 ( ~ممنيو´ _ممم مممه ²مم~=~= نآ همم- امم+-رع همم´ · ندرمم´ ¸مم= ¸مم= _ممن·م- _-رع نا-ز رد ¸×~´! ((5o
rustle)! )0 0 ا~- ¸=~= _-رع =-¹ت نامه ( -~ا م~= -ي ن~ش -~-~´ , !
0 0 0 0 -~ا -~مآ مه -ر-= و ه-=- ·زرد ·فا=~ · ‘ا-¹ ه-شاح _ن·م- _-رع رد ¸×~´ هم¹´ انم-!
0 0 0 0 0 0 0 0 ( €مم-´ شود _ممن·ي .و´ و ن~-~´ هم¹´ ود زا ارها= ·-~ا _~را· نا~يورد .و×~´ نامه زا .و×~´
! 0 / / / 0 ) ·-ا×ن -~ا _~را· شودر~ شود هناش €-´ -¸او _-رع =-¹ت ه´ ( -~رد ·دوش -~-~´ شود ه- ه¡نآ _ن·ي ~-مع
-~ا -~ش!
) / / 0 0 0 0 ( -امم-·آ رد رمم´ا همم´ رومم×نا -مم~= -درممم“, -~-مم~`, ,اممه هناد اي ¸يوم _ن·ي _~را· ¸م~´ نامه ¸م~´
/ -~ا ¸-~ رو×نا _·--= -نر- -نر -¸-~ ·دوش -~= هيا~ رد ر´ا و -نر Žر~ ~نن´ ¸×~=)
( رو~´ رد فور·م _نا-~هو´ ه-=نم »ان ر-م~´ ! 0 0 .`م دراد _-ايرآ و _يا,ورا م وناريا .-ا -·¹ ¸يا ·~نه
0 0 0 0 ~ن-~ه .-`ا _ناريا ه´ ·_ن-¡ رو~´ رد ر·شا´ و نامدو= رمشا´ )
0 0 ) ( ) 0 0 0 م ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا _´ا, و -~و, ~--~ _ن·م- ¸´ هم¹´ '&. 0 0 0 ( ~--~ »درم ناشا´ .`م
0 / هم¹´ ا- ,وق .ام-حا- و _-ايرآ -~و, Caucasian ·ي / دراد _ي ه~ير =ا-ترا _-ايرآ ·-~و,~--~ ,زا--ق _ن !
0 / 0 0 0 -مم¡و´ نارمميا همم¡ناريا _ممن·ي ر-·مم- ناريا ار ه-=نم نآ ·ا+ير-م~´ دو= و نا-~´ا, و ~نه »درم ه×-~نآ ‡¹ا=
˜امممم¹ع ·˜ا·رع تر=ا+م ·~نه ه- »`~ا درو زا ’, ·¸-ن اه~·- و -~ا _-ايرآ مي~ق نا-ناريا تر=ا+م نا~ن ه´ ~ننا~-م
ش و 0 0 ر-ممم~´ و ¸يد ه¹×ن- ·نا-~´ا, و ~نه نامدرم -ا×ترايز ¸ها×مارآ زونه ه´ _نا~مه _¹ع~-~ .`م _~را· ˜ار·
-~ا!
0 0 0 / 0 ( همم´ ‘~ممع اممي شاممم -زا~ممنا همم- هممناد _عوممن · هنادوامم´ _ممن·ي _~را· رد هن~ر´ ان~ر´ ¸او _-رع =-¹ت _ن~´
0 0 0 ) ! ر´ ~-مع ·ا×ن دو~-م فر-م نارونا= هي~·ت ,ار- ه·و¹ع ناون·- هن~ 0)!
!0 / 0 ( .×ممم~- همممم¹´ ¸ممم-مه ¸ممم-ن _ممم~-¹×نا .ممم`م _-اممميرآ رممم×يد ,اممم+نا-ز رد شو´راممم+¡ ‡ممم·×م _مممن·ي هممم-·´
0cube/Cubic 0 _-رع و _ما~ هن -~ا _-ايرآ -·¹ ¸يا ~ه~-م نا~ن ه´ دور-م را×-!
) دومم- نارمميا ,روممتار•ما ,ا+نا-مم~ا _نا-~ا زونه ه´ _-قو ·نامع رو~´ ·»`~ا زا .-ق و مي~ق ,ا+نامز رد دومم= .مم`م
0 0 ! 0 0 ( ه×-~نآ ناشدو= -ر-= و ~-~م= -=ت رد -شدرز ه-·´ انم- ~~-م -~ناو= ه-·´ »ان- -ر-= و ¸مي و نا-~-رع
0 0 ) !0 / / 0 0 0 و _¹-امم- ·,روممشآ ,امم+تارو×يز و ر-امم·م .×~- ا~= هنا= ~-·م ‡·×م _ن·م- دراد ,و¹+, .-ا ه-·´ هم¹´
هنو×نيا ·•ارع و ناريا ,اهزرم ه´ زورنآ ·مي~ق _م`يا دو-ن !
) ! 0 0 -~-ام -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ود مه ~-=م نآرق رد ه-·´ ,و¹+, هم¹´ $ ( هيآ -$ !
( 0 ‡·´ _-رع تا--~م0 0Cube0 ) / 0 0 ! .مم`م •ر¸مم- ر,وممت _ممن·ي ‡عامم´ ه¹م= زا -~دايز _-رع رد ‡·×م _ن·ي
) 0 0 0 0 ( ممم _مم-رع -ممنهر· ·امم×ن -مم~+- رد نا-مم~,ران نامميروح _ممن·ي ‡عاومم´ نآ _ممم= و -رمم-= و نا-مم~, _~-¹×نا
S4olem@anguag Saric/Hans Cehr ,!."&-&-%-/:ewyork)
) ! ( ) 0 0 '-ن -رو~ ` `م -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد نا-~,ران نايروح ‡´او´ هم¹´ %. ( هيآ "* !
0 0 0 0 ( -ا--شا _ن·ي نآ ,زا=م _ن·م- مه و ن~ش -ن~ هيا, _ن·ي نآ _---ح _ن·م- مه ش¸·¹ _ن·م- _-رع رد .-·´
و ا== ·و+~ ·ندر´ 0 / / 0 0 0 ! -~ا –-ترم -~نن´ -ا--شا را×ش¸·¹ نادان _ن·ي .-+´ _~را· هم¹´ ا- ,وق .ام-حا- -ر-= !
0 0 ( ) 0 0 ( .مم-· رد همم´ _´ومم´ ناممن ¸ومم-=- ·_مم~را· _نير-ممش ناممن _ن·ي ·ه¡و¹´ · ه´و´ =ا´ _-رع =-¹ت -·´
! ~- ار _~را· هم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا نا-ز رد ~نن´ _م -~رد -ر-= و _رم م=ت و ر-ش ا- زورون .× Cake =-¹ت
) ~نه~-م نامدو= رو=- ارنآ -را-ود ·~ن-·ر´داي ام زا ه×نيا زا ~·- و ~نن´ _م9)
0 0 0 0 ( نورمم-- ناهداي -زو, _ن·م- نارونا= رد و ·ناهد Œ´ ~ ·ناهد ·_ن·م- _~را· »ا´ -~ش _-رع =-¹ت ارها= م·´
/ 0 0 / 0 ! »امم×¹ _ممن·ي _مم¹·· -¹اممح رد و ~ممن- -زومم, -زومم, _ممن·ي م+مم~ _-رع رد ناش -دز 0 ·زومم, اممي ناممهد رمم- ندز »امم=¹
0) .م=م ¸يزا ناو=- .--م -ي~ح دو= وت تاناو-ح -زو, ¸-~- ·ندر´ را~·ا ·نارونا=0
0 / 0 ( ه•´ _´ هم¹´ -~ش _-رع =-¹ت ارها= €´ ه- ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ه´ -~ا _~را· رد
CM, M5 0 0 ( () €مم´ .مم`م ·دراد _مم×-·ر ورمم· ,را~-م ه×ي¸-¡ ره و _~را· رد نا×ن, -~ش _-رع نا=ن· _ن·ي
0 / 0 0 0 0 0 ! مممه ~مم-=م نآرممق رد و ا+ما= ا+·ر= _ن·ي -او´ا نآ _م= ه´ _-رع -و´ -~ا هم¹´ ¸-مه زا -ر-= و -~د
0 ´ا _م= .×~- ) ( ) 0 ه·قاو -رو~ رد اه¸ير-آ و اه _´ Œيرا-ا و -او $/ ( هيآ &. -~ا -~مآ !
0 0 رامم×- ·_نام-=امم~ š¹ا-م ,ار- .´ اي و =ا= نآ رد ه´ ه-·ر ور· _-و¡ فر= ه- ر-اح .اح رد ه•´ _~را· رد
دو~-م ه--´ ·~نر--م!
) 0 0 ( ·ا×ن -~ا -~ش -ر·م _~را· ه•´ نامه زا ,وق .ام-حا- ·وزارت ه-´ _ن·ي ه-´ €´ )
! 0 0 _ممن·ي ,~مم·- هممم¹´ همم- ه=وممت امم- دور-م را×- ,¸,ا~= فر= ره و نا~=امن ·-يد · هم¹-اق _ن·م- _-رع رد م --´
) ( () 0 0 ه--´ ·ا×ن ~شا- ه-شاد _~را· .-ا ¸-ن -¸او ¸يا ه´ -~نآ -~ن- ‘~ح _~را· ه-·و´ نامه ه--´ )!
0 0 ( ر تامم-¹=م و داوممم »ا~قا و _اونا ه´ نامدو= ه-·و´ _-رع =-¹ت ه--´ .×مم~- و -~مم--و´ مممه رد -ممشو´ -ارمممه ا
() ر´رو-ماه نا--ا,ورا _`=-ا- ·دوش -درو= نان -ارمه ه´ _يا~= Eeat ball/Hemberger) _م -~رد
~نن´!
0 / / 0 0 0 ( ه×-مم~´ _ممن·م- _-ر= رد ر~ _م .`م راد ¸×ش و ‰-, „´ -~-¡-, _ن·م- _~را· رد ه¡-´ _-رع =-¹ت _-´
/ / 0 0 ´ ,ا, ,اراد ,ر-م¡ا, -~ا ر-م=اي .×ش _نام´ و „ !
! 0 0 ( -¸او ¸مميا .مم-ا ~نرا•مم~-م =ا=- و -~ناشو, ار -در´ نآ ا- و _ي ه¡را, · ‰-, -درم نا´درم ه¡را, نامه ¸-´
0 ! ( ) ¸مم-´ -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _مم~-¹×نا و _ن-ت` ·_نانوي ,ا+نا-ز رد -~ا _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ¸-ن0 (C?77N:)
-¸او زا ه´ دور _م را×- Ca4hinus آ و ¸-ت` _نانوي .-ا زا م+ن Fo4hinas ! رو=نامه ,وق .ام-حا- ~ي'-م
! ( () همم´ _ناممنوي -¸او نآ .مم-ا ¸يا ر-ان- -~ا _ناريا _ن·ي _يايرآ -نهر· زا _ي ه=اش ·_نانوي دا“ن و -نهر· ه´
) 0 / / 0 -¸او _مم~-×¹نا -نهر· ·ا×ن -~ا ~-~ .--نز ه-·= _ن·م- ه~ير رد Co66in Cebster) هممم¹´ -ممي زا ¸مم-ن
! -~ا _ناريا ددر´ _مر- -·¹ ¸يا ه~ير -ر=`ا- ه×-~نآ -~ن- ‘~ح !
0 / 0 ( )0 / 0 نارتومم-´ ,ارمم- همم´ _¹--نز _رم هنا-شآ _ن·م- مي~ق _~را· _~-¹×نا رد ¸--ا´ =و-ا´ --ا´ -¸او ه- €-~ زا
0 ) ! =و-ا´ هم¹´ م ~-مع -نهر· ·ا×ن ~نن´ _م نا¸يوآ0)!
روامم- درممم و نز و _ماع و م¹اع زا ام »درم همه .ا~ ~-را+¡ و را¸ه ه×-~نيا -~ا همه زا رت م+م ه¡نآ .احر+-
0 0 دراد _-ا,ورا م وناريا ه~ير ه´ ~ش »و¹·م `اح ·-~ا _-رع -¸او -ي ¸-´ ه´ ~ندو- -در´!
0 ( ´ »درم _نا~¹´ ) 0 0 0 ,روممتار,ا و¸مم= ناممم¸نآ همم´ •ارممع _مم¹·· همم-=نم روشآ و -~¹´ ¸-مزر~ ن~م-م نان´ا~ · -~¹
0 0 0 0 0 !( همم- ,¸مم´رم ,ا-مم~آ ه-=نم زا ه´ _-ايرآ ¸-, و _-ايرآ در´ »وق _ن·ي در´ =-¹ت -~¹´ -¸او دو- ناريا _م`يا
) ناي~¹´ ƒيرات ·ا×ن ~ندر´ _و´ ,زورما •ارع و ¸ير+ن¹ا ¸-- ¸-مزر~)!0
( زا -مم¹´ () 0 0 _ممن ·_ممن -ومم¡ ·_ممن -مم¹´ زا همم´ -دامم~ _مم¹-= و _يا~مم--ا Œياممق _عوممن ·_مم~را· -مم¹´ نامممه
! ( / _مم-رع رد ~ممنن´ _ممم ر-مم~ -آ ,ور رمم- و -در´ -~رد اوه زا ر, --= و -و¡ زا -ا´ و -ر-= و نار¸-= -~=
0 0 يو´ _م مه ه¹ا= اي ه¹ا¸ نآ ه- -¹´ ر- -و`ع _¹·· _~را· رد ·~نر- _م را×- ار _~را· -¹´ نامه ~ن !
) ! 0 / 0 ( -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -~ا -~مآ رد .×ش ¸يا ه- ه´ ~شا- -در´ -و¹ق _-رع =-¹ت ارها= ه-¹´)!
0 0 !( ) 0 0 ( _ن·ي م´ _~را· -¸او ا- -¸او ¸يا من×ن -ا--شا ر´ا -~-=ن~ ه¡ و -درمش ه¡ -زا~نا ·را~-م · --م´ _ن·ي م´
) ! =ت دراد _ي ه~ير ه=-ار ·¸-- اي و را-~- .-ا-م رد =~نا -~ا »ز` ر-~-- تا--- )!
) ! 0 0 0 0 ˜ارمم~ا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ا+هد مه ~-=م نآرق رد -زا~نا · را~-م _ن·م ه- م´ هم¹´ &% ( هيآ &% و
نار×يد!
0 0 0 0 0 0 ( _ممم ه-=اوممن نآ م-مم~ و راممترا+¡ اي رات ه~ ر~ ~ننام را--´ _--~وم -¹آ نامه · ه¡نام´ _-رع =-¹ت نام´
~نوش!
0 ( ه¡نام´ _=نام´ 0 ه¡نام´ -~نزاون ·دزاون-م اي ~ن´ _م ,زا- ه¡نام´ ه×-~´ زاون !
/ 0 0 / 0 ( ) ( .مم`م ا~مم= ن~-مم~¡ ·Œمم¹ح ·ناهد _ن·ي _~را· رد »ا´ هما´ هم¹´ زا ` ام-حا ه´ _-رع رد ƒما´ _م= ƒماو´
/ -ر-= و »ا´ان _ما´ ƒ¹ت ·»ا´ ¸ير-ش0
() 0 0 ا _مم-رع -رامم-ع ·رامم¡آ ·-ر-مم~ر~ تامم= -¸م _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد ( -ر=`امم- و _نممشا¡ -مم~ا=نآ ز
0 0 دور-م را×- تا=-شرت !
0 0 ( -~ا م~ير-ا _را, _ن·م- _-رع رد ا=م´ ((8amask) 0 0 ممم~ير-ا ¸ومم-=- اممه ه-·ا- ¸يا ‡¹ا= نو¡ و
0 0 0 0 ( ) ه~ير زا ¸-ن شدو= ه´ اوما´ _-رع =-¹ت ا=م´ ه´ -~نآ -~ن- ‘~ح ·دراد _~را· ه~ير -ر-= و ºº .`م
! 0 0 د ~ي'-م ·-~ا _~را· €ن´ ( ) .×~- ار _¹و ~نر- _م را×- _-ا,ورا موناريا _-ايرآ هم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا نا-ز ر
Carvas ( و ‘ا-ر´ Cano4y -ر=`ا- و _ي ه¡را, نا-يا~ ·¸شو, _ن·م- Cannabis ) رد €ممن´ _ممن·ي
0 0 دوش _م =-¹ت ‡نق _-رع)!
( () 0 0 ( --´ ه--ش _--~وم -ا×-~د ~ننام ¸¹ويو _~را· ه¡نام´ نامه زا ا=نم´ 0 0 م-مم~ اي رات را+¡ -ا´ اي ه~ ه´ ·را
) نام´ ·ا×ن -~ا مي~ق نا-ناريا تاعار-=ا زا و دراد)!
( () 0 0 0 0 ( رو-~د -~عاق و نوناق ,ان·م- انم- ·هنا=~تآ ·-رو´ نا~~تآ _ن·م- _~را· نونا´ -¸او نامه زا نونا´
0 ! 0 0 ! نآ _-رع _م= ~نيو´ _م نونا´ •ا=ا ه- _-رع رد -~ه مه ¸´رم ¸-ن¡مه و 0 -~ا ¸-ناو´ !
0 0 0 0 ( رامم×- -رمم-= و ‘امم-¹ ¸مم-¡ ·همم~ير ·ه¹×نم ·-رود ·-ز ·فا=~ ·ه-¹ ه-شاح _ن·م- _~را· ران´ نامه زا ران´
دور-م!
( ,و~نار· -·¹ زا ه-ن´ Cam4e · () و ه-ممشا~´ -رمم-= و رمم-ن, و رامميوا= نآ ,`امم- همم´ ناممن _´ارومم= _ون×ي
ه- ه--ش _¹-= م ~نرو=-م 0Cana4y0 -~ا)!
ا ه~ير اما ( / ) ددر´ _مر- _-ايرآ _-ا,ورا م وناريا نا-ز ود _نانوي و ¸-ت` رد هم¹´ ¸ي !
/ 0 -~ا شو,ر~ اي ·ر~`ا- ر-¡ شو,ور ا- هناهاش -او= -=ت ` `م ه´ _¡راق .×ش ه-0 ( Camo4y -·¹ ¸يا
) ! 0 / ) 0 -ممنهر· ·امم×ن ~ممي'-م -رمم-= و هناهاممش -ممشو´ ·راد شو,رمم~ -مم=ت اي -~-شو, شو, هنا= زا _-ايرآ .-ا رد
ا _مم~-¹×ن Cebster 0 0 همم~ير همم´ -ممشو´ تامم·¹ ~مم-مع -ممنهر· و Fiosle تاممم¹´ ¸مم-ن¡مه و -مم~ا _-امم,ورا
/ 0 -زا´ زا´ 0)!
! 0 0 0 / 0 0 0 ( رد -مم~ا _¹د~مم- _ممن·ي _مم~را· هممن-´ ¸ن-´ زا نآ _¹-ا ه~ير ` ام-حا _¹و ‘ا•~ان _ن·ي _-رع رد دون´
) ! 0 0 تايداع -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد دون´ -¸او ترو-نا &## ( هيآ / !
0 0 ( رد اممي و امم+-نام+م و ’¹امم=م رد -دا--~ا -+= -~و-شو= ,ار--´ و _م- _عون ه´ ·_~را· ر~ن´ نامه ر~ن´
دراد دايز فر-م نآ رو=- مه _×ش¸, رد ·ا+مرح و اه هنا=زامن و ~-ا·م!
0 0 0 0 ( ترا -=رد -و¡ _ن·ي _~را· رد -~ن´ -¸او ا- ,وق .ام-حا- ه´ ·_-رع رد ¸-´ _عون -ر~ن´ _مممي ه~ير =ا-
0 0 : ) ! ~ن-=ا~-م -=رد -~ن´ زا -ا´ ار اه ¸-´ مي~ق رد ه=وت دراد)!
0 0 0 0 ( و امم+-نار´ ,ا+×ن~ ر×يد و -ر-ن و `= ·م-~ و رز نا-نا تارهاو= هني¸= _ن·م- _~را· „ن´ نامه زا رنن´
! 0 0 ! اممعوم=م نآ _مم-رع تا--مم~م و ¸ممن´ هممم¹´ ¸مم-ن ~-=م نآرق رد -~ا زون´ _-رع رد نآ _م= _ن~·م - ~مآ را-
) ! دوه -رو~ رد ` `م -~ا && ( هيآ &' ! نار×يد و !
0 0 ( -¸او ا- دايز .ام-حا- _·--= .ماوع اي و تار== زا ,را~+×ن ·-يامح ·-=ا-ح ¸شو, _ن·م- _-رع رد €ن´
0 0 0 0 =و-رم ~نن´ _م -~رد شر· اي و ‘ا-¹ و _نو´ نآ زا و -~ا „يار _-ا,ورا م وناريا ,ا+نا-ز رد ه´ €ن´
! د -~ا !(9) 0 0 ! -مم~ا -~ممش .ي~مم-ت مممه ‡نق ه- _~را· €ن´ هم¹´ _-رع رد ~نيو´ _م مه ~ن´ و €ن´ نآ ه- _~را· ر
! 0 0 نامم-ز رد ~ممنرو'-م رد شامممق .×مم~- و ~نزامم~-م _نومم´ و €ممن´ فامم-¹ا نآ زا همم´ -مم~ا هنا~هاممش هتو- نامه €ن´
_~-¹×نا · Cannabis/Canvas 0 / 0 را· €ن´ ه~ير ¸-مه زا ~نيو´ _م اوما´ اونا´ اي -~ا _~ !
( _-رع =-¹ت شا-ن´ Canvas 0 / 0 -~ا _~را, €ن´ -ر=`ا- و اوما´ اونا´ نامه زا ه´ _~-¹×نا رد!
( ) .×~- _~را· هم¹´ نامه¸-ن -ر-= و _-ا-نا•~ا ·_~-¹×نا رد ه´ _-ايرآ _-ا,ورا و @NE?: دوش _م =-¹ت!
" E BرD"
0 0 ( ) ( ·اقآ · -ا-را _ن·م- ¸-ت` زا م+نآ _~-¹×نا -·¹ زا ر-~-=ام -رمم-= و همم~ر~م ري~ممم ·•ر¸- ·’--ر ·امر·را´
-~ا -~ش مه _-رع دراو ه´!
ه- ددر×-مر- -·¹ .-اEgist ه- م+نآ ه´ ¸-ت` نا-ز رد Eagi 0 0 0 0 و _-ممشدرز نا~ممشرم همم´ _ممم و نا·م اي
) _ممممم~-¹×نا -مممممنهر· ·اممممم×ن دوممممم~-م =وممممم-رم ·~نمممممشا- مي~مممممق ناممممم-ناريا ناممممم-ناحور Ceblte تامممممم¹´
Eagilim/Eagil/Eagus/Eagi/Eagiste نار×يد و!
/ ) 0 0 0 0 نارمم-,ر-, ر-, _~-¹×نا رد ºº =ريز ·اناد ~نمشوه _ن·م ه- ه~ير رد نا·م و _م -¸او/men wise-) همم´
0 0 ! 0 0 ~ممندو- _نا~´ ¸-¹وا دام »درم ¸-مه ~شا--م ·~ندو- _~را, ه--ا= ¸ير-مي~ق ه´ اهدام »وق _-شدرز ,ام¹ع ناونع
¹ ·~ندر´ _ار-=ا نا+= رد ار ,زا~ر+ش ه´ 0 0 0 / / 0 , همم~ير =امم-ترا داممم -=-×-ن »ان ا- همه ¸-ا~م هني~م ¸ي~م هم¹´ ا~
0 0 !0 00 00 0 -مم~ترا-ع همم´ -مم~ا نا~مممه »اممن رممت امميو´ و رتامم-يز همممه زا _مم¹و -=امم~ داممم »وممق همم¡نآ _ممن·ي ~ممنراد
0 0 ) 0 0 0 ) 0 مه ناتا-´ا و هنا-م×ه ار _¹·· نا~مه نا-~ا- ناريا _ها~نهاش ه-=-يا, ¸-¹وا · اهدام _ن·ي نادام امه زا _ممم
~ن--´)!
0 ( / / / () اد¸ممم امم- همم~ير رد همم´ اممناد ~ممشرم رمم-, ~نمممشوه _ممم -¸او همم- ممميدر´ر-0 (Eagister ( _ممن·ي ¸مم-ي` رد
0 ( 0 0 ) ! 0 / / 0 د¸يا _ن·ي ناريا رو~´ رد .ا·-م ,ا~= _نا-~ا- »ان اد¸م اروها انم- -~ا _×ي اناد ~نمدر= ~نمشوه
/ 0 0 ) !0 0 0 ~نه _ا¡ ‘را, ,ا+مان -ا×ن •ر¸- در= شوه و در= ,ا~= ~نمدر= &--* ¸ م &. )!
/ 0 0 0 امق هنا=-ارش _ن·م- _~را, رد رو=ام -¸او نامه زا -رو=ام 0 / تو+ممش و شوممن و ¸مم-ع ,امم= · هنا=امم~=· هنا=ر
) ! 0 0 ! ~-مع -نهر· -ا×ن -~ا ر-=اوم نآ _-رع _م= _-~ر,)
0 0 0 / 0 0 0 ( نا-مم~رام-- _ممن·م- ر-مم~-- زورممما _مم-رع رد· هنا=ا-ممش هنا=ممضيرم _ممن·ي نا-مم~رام-- _-رع =-¹ت نا-~رام
( ) دور-م را×- _ناور نا-~رام-- _ن·ي !
0 0 ( م Œ-= ا+-رع ه´ _~را· ‘ام¹ا =-¹ت ‘ام 0 0 ~ن- -در´ ه·ا-ا نآ ه- €ير·ت »` و €¹ا .وم· !
0 0 0 0 _مم~را· -ر~ _~را· ه´ ~نيو´ _م ه~ام و ‘ام ا+نآ نو¡ ·-~ا رت -يد¸ن مي~ق _~را· ه- _-رع =-¹ت _قاو رد
) ! 0 0 زا اممم _ممن·ي ممم-ن´ _ممم =مم-¹ت ‘اممم¹ا _ن·ي نآ -~ش _-رع .×~- ارنآ نامدو= ام ه×-¹اح رد ·-~ا ¸¹ا= و -ر~
ر--رع ا+-رع دو= 9 ¸يا _ن·ي ¸تآ زا ر-=اد ه~ا´ مي~ش )!
/0 0 ) ! ( ) 0 0 0 0 _امم¡ ‘رامم, ,امم+مان امم×ن دراد , همم~ير , همم=-ار همم~ام و ¸ش ’ن= زا ه~ام -¸او _~را, ‘ام هم¹´
/~نه &--* ¸ م '/* )!
0 )/ / ( ‘ام ·ا×ن _~ام¹ا ‘ام¹ا .`م _~ام0)!
0 0 ( -رقرق ·-يرا- و -اتو´ ه¹و¹ -يرا- _ن _ن·م- _~را· -رو~ام نامه زا -رو~ام و ~ممن¡-, _ممم نآ ر- ƒن ه´ _ي
! ! دورمم-م رامم×- نآ زا _عون ¸-ن -ن-ت و _وت رد انم- ~نر- _م را×- -ر-= و _=ا-= Žر¡ و _´~ن·ا- ,ا+ن-شام رد
0 0 ! -~ا ر-~اوم نآ _-رع _م= -~ا -روش ا- نآ ر×يد =-¹ت!
0 0 0 0 ( ~نن´ _م ¸تآ ار _نشا¡ نآ –~وت ه´ -ن-ت هشام _ن·م- _~را· هشام _-رع =-¹ت -شام ! ر-نا !
! 0 0 ( امم=´ زا ~مميو×- _مم×ي رمم´ا `اممح رمم×يد تاممناو-ح _ض·- و اه ه¹ا=¸- ,ا~- ·نا~ن-~و´ _- _- _-رع =-¹ت 'م'م
0 0 _مم¹ها ار نارونامم= رامم- ¸مم-¹وا ه×-نامم~´ نآ ه×-مم~نيا ¸-اومم= ·ار _مم- _مم- ,ا~- م--·ر×نداي ا+-رع زا ام ه´ »و¹·م
ا~- م~ا و ~ن~-نش را- ¸-¹وا مه ار ¸يا~- ا·-= ·~ندر´ : _يا×يرمآ دا-~ا -ي Œ--=ت ه- ان- ~ن-=ا~ ا+نآ ا·-= مه ار :
0 دو~ح ه´ دو- _هو´ ¸- ~ش _¹ها ه´ نا+= رد رونا= ¸-¹وا &#### 0 -·ر´ »ا=نا نا-ناريا –~وت ¸-, .ا~ ) ·ا×ن
¸ م نا+= ن~مت رد ناريا م+~ '.# / همانزور ¸-ن¡مه /Eamli ;ulletin Ear!'#/'##$)
) ( _ناممم ¸مم--آ و ¸مميد ,وناممم '%* ممم '&/ ( و ~ن-~او=ر- ناريا ¸-مزر~ زا ه×-نار-ما-, ¸ش زا _×ي ,د`-م
( ) 0 0 ! ممم¸نآ •ارع _¹و ~مآ ا-ن~- _¹·· •ارع .-ا- رد _نام ه¡ر´ ~ندو- _نيد نوناق و -ا-´ ‡حا- -¹امميا زا _مم×ي نا
0 0 ! دو- _ناريا ¸ن همان~انش _نام _ن·ي دو- •ر¸- ناريا ,اه!
0 ( شا-ن _نام ¸نا-¹ا=م .و-- اي و ر-ما-, _نام _ني~- ·_نام ~-ا-ع و ‡ه~م هيونام0
0 0 ( 0 0 ) 0 0 ( رد رمم×يد _مامم~ امم×ن ,امم+نا-ز رد آ _ممن·م- ,اممم و -مم~ا -ا-م نآ _م= _-رع رد ˜ام -¸او .-ا هيام
0 0 ه هيوم _-رع ! / / 0 0 0 ممم-م+· _ممم `اممح ¸مم-¡ رممه همم-¹وا -داممم .-ا ه~ير _ن·ي هيام هم¹´ زا همه ه´ ·دوش _م ه--´ م
0 () 0 0 0 مي~ممق _مم~را· رد ميدر´ -~نز -آ زا ار ¸-¡ همه _ح´ _´ ش .´ ˜امŠ¹ا ¸م ان¹·= و ~-=م نآرق رد ار ا~= »`´
) ! ( / () 0 0 0 0 _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا ه-·ر _م را×- ºº -آ -آرز -ار·م _ن·م- ,ام 0 ¸ '/. 0 0 ( رد ˜ام هم¹´
~-=م نآرق /" ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا ه-·ر را×- را- ' ( م هيآ '' نار×يد و !
! 0 / ( 0 / / / 0 -¸او انممم- -مم~ا همم-·ر رامم×- ¸-ن ايرد ر+ش -آر+ش ه-مورا رد نآ تا--~م و -ا-م ˜ام ,ام هيام -¸او ¸-مه
»ان Eath 0 / 0 م وناريا ر×يد ,ا+نا-ز رد --¹= _¹-ا هيام -دام _ن·ي ( () ·¸مم-ت` ·_مم~-¹×نا .مم`م _-ايرآ _-ا,ورا
0 0 -~ا ~نوا~يو= _~را, -¸او ¸-مه ا- ¸-ن -ر-= و _نانوي!
) 0 0 ( ,امم+نا-ز رد نا-مم~را, ,اممم¹ع ·-ممشدرز ¸يد نا~شرم ·_-شدرز نا-ناحور ·نا·م _ن·ي _م _ن-ت` _م= ‘و=م
0 0 0 0 ع نا-ز رد فا´ فرح ندو-ن ر=ا=- ه´ ‘و×م _ن·ي ار هم¹´ ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا 0 -~ممش ‘ومم-=م همم- .ي~-ت _-ر
0! _~-¹×نا -نهر· ه- دوش _و=ر انم- -~ا Cebster تام¹´ ه- Eagic/Eagicial/Eagas/Eagi و
نار×يد)!
0 ( _~را, ·-شدرز ¸يد ور-, ·_-شدرز ‘و=م0 (,arsi) _-ا,ورا ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا نا-ز رد!
( نا-~را, -نايد ·-شدرز ¸يد ·,ر-×--شدرز ¸يد ه-~و=م (,arsia)
) ( نو-¹ا~م ·ا×ن .ا~م ه-¹ا~م)
0 0 0 0 0 0 ( زا ¸مم-ت` ه- ددر×-مر- -·¹ .-ا · •ر¸- .ا~م _ن·ي نو-¹ا~م _-ا-نا•~ا ,و~نار· -¸او زا ™و='م نو-¹ا~م
ه~ير 0Eetal0 ) ! / / ممموناريا _-امميرآ همم~ير همم- و ممميور-م ر-مم~-, و ر-مم~-- _-ممقو _مم¹و اه _نهآ تا= ¸هآ ¸¹· _ن·ي
( _م ه=وت -·¹ ¸يا _-ا,ورا زا ه´ نآ '~نم ه- م-~ر-م -ر=`ا- م-ن´ 0Eede0 و 0Eedia0 0 0 ه´ دام »وق _ن·ي
) 0 0 .`م _ن~·م تا¸¹· »وق _مه ·~ندو- _ناريا »وق ¸ير-مي~ق ;ornase 0 ( ¸مم¹· ا~مم¹ و ~ممندر´ €مم~´ ار „ممنر- اممي0
0Eetal0 0 ( ) 0 0 ر+ممش هممم¹´ ` مم-ا م--مم-´ ` -ق همم´ رو=نامممه ~ممش -ومم~نم داممم »وممق ه- _-ايرآ ,ا+نا-ز رد 0 _ن·ي
) / 0 0 0 / / 0 دا- -~نز ~ن-~ه نا+= رد ر+ش ¸-¹وا _ر-=م _نا- ه´ اه دام ه- ددر´ _مر- ¸- ه~ير مه ¸-ا~م هني~م ¸ي~م
!( / / 0 0 ريز رد ,~·- -·¹ ·ا×ن ناتا-´ا هنا-م×ه نا~مه _=يرات و ا-يز ر+ش _ن·ي نامدو= نادامماه !
0 ( / ) 0 0 ( ني~م _ن·ي -·¹ ود ¸يا .-ا · =ر+ش ر+ش هني~م -~ش _-رع _م= ن~م 0 0 0 0 و ¸ي~م »ان و ن~م نآ _م= و ه
( 0 0 ) 0 0 ه- ددر×-مر- همه دو- ناريا _ها~نهاش -=-يا, را+¡ زا _×ي ه´ ,زورما •ارع رد نو-~-ت _ن·ي ¸--ا~م
0 0 0 0 / 0 0 نا~مه _=يرات ر+ش ,ا-يز »ان و ·نا+= رد ,زا~ر+ش نا-نا- ¸-عر-=م ¸-¹وا و _ناريا »وق ¸-¹وا _ن·ي دام
0 ) ( و- داي ¸ير-+- نادام اه -~ا+نآ -~نز د 0
0 0 _مممم= ¸--ا~مممم همممم¹´ ·-رمممع و _مممناريا ناممم~يون×نهر· رممم×يد و ~ممم-مع دا-ممم~ا »ومممحرم روممم-ت ف`=- انمممم-
/ / / 0 0 0 0 ! 0 / / 0 اهر+ش ر+ش رو~´ ¸´رم -=-يا, اي ˜ار-¹ا »ا _ن·ي ¸-ا~م ه×¹- -~-ن ¸ي~م ن~م هني~م !
/ / / / () 0 0 نت همم- ه×ير+ممش ˜ارمم-¹ا »ا -=-يا, ,¸´رمر+ش ر+ش ¸ي~م هم¹´ ~-=م نآرق رد ( و -مم~ا ر+ممش ~ممن¡ .مم`م _يامم+
اعوم=م ¸-ا~م و هني~م _ن·ي نآ ر×يد تا--~م '% ) ! فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- % ( هيآ .$ نار×يد و !
( ( 0 0 / ,اراد ¸-مزرمم~ رومم~´ _ممن·م- _-ا-مم~وا ,ومم¹+, نامم-ز رد و مي~ممق نامممز رد همم×نيا امم=نيرد ه=وممت .مم-اق ه-×ن
0 0 0 0 / 0 ر+~ناريا .`م ·دو- زرم _ن·ي ¸-´ ¸´ 0 0 0 / 0 ار اممم _مم¹·· ر+ممش ناممم¸نآ رد نارمميا نارمميا رومم~´ _ممن·ي
( / / 0 0 0 0 / ( / 0 ا~=~´ نا-هد و=د ا~=هد -ي ,ار- ه´ ~ن--×-م -~×هد ار اه =ر+ش و ˜ارق هيرق -رو= -رو´
0 0 !( 0 0 0 / _-ا~انش و تا·¹ _-اي ه~ير ه´ م-ن-- _م ا=نيزا در´ _م -مو×ح -ا~نهاش _´~نيامن ه- •ر¸- را~ن-مز
·-~ا نا×م و نامز 0 / 0 م-ن´ _م ناياش -م´ مه ~-=م نآرق و -ي~ح ƒيرات -~رد م+· ه- ا+نآ .ام !
!( ) 0 / 0 0 0 ( ~ممي~= ممم~ا ˜ارمم-¹ا »ا اممي و -=-يامم, •ر¸- ر+ش .-ا-م رد -¡و´ر+ش =ر+ش _ن·م- ¸ي~م ر·-م هني~م
( ) ! (( ) ) 0 0 ¸ »ر´ا ر-ما-, تر=ا+م زا ~·- ~ش .ي~-ت ¸ ~م=م ا~= ر-ما-, ر+ش _ن·ي _-ن¹ا هني~م ه- ه´ -ر`ي همم-
0 0 0 0 0 / 0 ) ! رد ار ,زامم~رش همم´ _ممناريا »وق ¸-¹وا _ن·ي دام هم¹´ نامه ه- ددر×-مر- هني~م ,و¹+, _-ا-~وا ه~ير ا=نآ
( ) 0 0 0 0 ) ! نار×يد و نا~مه نادام اه و دام و ¸-ا~م ن~م ·ا×ن در´ _ار-=ا نا+=)!
0 0 ~-=م نآرق رد هني~م -¸او &* ) ! ¸-ق -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- '. ( هيآ &$ ر×يد و ) _مم-رع تا--مم~م نا
-~ا دايز را-~- نار×يد و _ن~م ·ن~م-~م ·ن~مت ·ن~م .`م هني~م)
! 0 0 ( _-امميرآ -مم·¹ همم- ددرمم×-مر- -¸او ¸مميا .مم-ا -مم~ا _-امم= زا ¸-ممش~´ اي رو-ع _ن·م- _-رع رد رورم زا -رم
0 0 ( 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 ( ) و~نه رد _-~ار -ار ا´راما~نانآ ·ا×ن -ار _ن·م- ا´رام و رام _-ا,ورا م وناريا 0 0 رام-¹اش و نا-~
0 / 0 0 0 _¹·· نا-~´ا, و _--ا~ ~نه رد روه` ر+ش رد _هاش ن`اد ورهار رام _¹هاش اي)!
0 0 نار×يد و رارم-~ا ·رورم ·رام · رم .`م -~ا دايز را-~- نآ _-رع تا--~م!
( () ( () 0 0 ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد -ار نامممه زا رومم-ع _¹مع رار×ت و رو-ع · رام -ار _ن·م- ر´ م -¸او "* مآ را- -~
) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا ' ( هيآ '$- نار×يد و !
( 0 0 : رام هم¹´ ~ياش ه-×ن ! 0 0 ر-~-- تا---=ت -~ا -ار .`م ه´ -~وا .×ش فور·م را~نا= نآ ,ار- _~را· رد مه
0 0 0 0 0 0 ! ,ار- -~ا -~ش فر- _-رع رد -ر-= و رارم-~ا و رام و رورم نآ زا ه´ رام هم¹´ ه×نيا _¹و -~ا »ز`
-~ا ¸شور -~ن-)!
0 0 0 ( 0 ( ·تاناو-ح -ا´ار¡ را¸نم¡ _ن·ي _~را· را¸=رم _رم _-رع =-¹ت _=رم و ¸-مم~ ¸مم-مز ·€¹ع ر, ار=-
) ! 0 0 0 0 ! همم- ه=وممت امم- -مم~ا _مم~را, _رممم -مم·¹ .مم-ا _¹و ·-~ا _ورم نآ _-رع _م= -ا-´ر, و »ر= -شد ·روان+,
دو- ~هاو=ن .×~م نا~ن¡ -¸او ¸يا ه~ير ن~-م+· ·نا-~-رع ,اهار=- _×~= و مي~ق ناريا ,¸-~ر~)!
( ~ممش -~= زا ’, ه´ ·ناها-´ .×~- ·_-ايرد رونا= _عون نا=رم 0 0 رد _مم×هآ -نمم~ و -مم~= -ومم¡ .×مم~- ن
! 0 0 ! .مم-ا دوممش _ممم همم--´ مممه ~يراورم _ن·م- ·ان·م ¸يا ر- -و`ع _-رع رد دور _م را×- ,زا~رهاو= رد و ~ي'-م
0 0 0 0 ) 0 0 -و´ا·¹اامم~-ع نامم-ز -رممع ~نم~ناد ه-شون _-رع تا--دا ر- _~را, ~ن, ر-`'ت ·ا×ن -~ا _~را· نا=رم هم¹´
¸ -$ )!
ناريا و مي~ق ,ا+نامز رد نا=رم و ~يراورم ·دو- ناريا =ا= و¸= ¸ير=- _-قو ·’-¹×نا رام·-~ا زا .-ق ·نا-~ا-
0 ناون·- ا=نآ,earl o6 the ,ersian =ul60 دو- فور·م و -~ش ه-=انش مه _-ر= ,اهرو~´ رد _-ح!
) ! 0 0 نامحر¹ا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود مه ~-=م نآرق رد _~را, نا=رم -¸او $$ ( هيآ '' -ن¡مه و هيآ رد ¸
$.!
( -ممنر ·~ممنا -~ممش ه-=امم~ نامم=رم زا ه×-تارهاو= اي و _نا=رم -¡و´ ر-ا¸= .`م ·~شا- نا=رم زا ه¡نآ _نا=رم
نار×يد و _نا=رم!
0 / / 0 0 0 (0 0 ) درم هن ناو=ون ¸ير _- _ن·ي درما فور·م هم¹´ _-رع _م= درو= نو~- درم0!
0 0 و دو- -~~م´ .ا~ را¸ه دو~ح -¸او ¸يا ه´ -~ا ا=نيا ‡¹ا= و -مم~ا _مم-رع -¸او -ممي همم´ ممميدر´ _ممم .ا-= همه
0 ) ! 0 0 ( ) 0 0 _مم= و ¸-امم= و ` `م ~ممن~ير·'-م اهر·ممش درممما -را-رد م=ع و -رع ه-ير= و ,دو= زا- ه¡- ,ار·ش _-ح
0 0 -~ا ~= ‡ه~م _ن~ ناور-, ,ار- _ناريا .-نح ~محا »اما ,او-· ه´ در´ =م ر·ا~م .=ر¹¹ م درم`ا »`=9)
م+· _يا~= €=¹ ه- `اح _¹و 0 )0 0 0 _ممن·ي -مم~ا _مم~را· درممم ا –مم¹= =مم-¹ت _ممقاو رد _مم-رع رد درممما -¸او همم´ مي~مم-
0 0 0 0 / / ) 0 نار--نا _ن·ي نآ ~- و ناريا -¸او .`م -~رد ¸ير _- ه¡- ناو=ون درم هن 0
/ 0 )0 0 0 -ر-= و ,~-ا نامز _- _ن·ي نامز ا و نامز اي و!
/ / / 0 0 +~=- ¸يرت _مي~ق زا _×ي زا ر-= _- نو~- هن _ن·م- ا _~را· ~نوا~-, ¸يا ( ) _-امم,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز ,ا
! .`م -~ا 0Easl0 .-ا-م رد 0+mercl0 اي و 0:ormal0 .-ا-م رد 0+bnomsl0 اي و 0,olitical0
.مممم-ا-م رد 0+4olitical0! 0 0 _ممممن·ي نار-ممممنيا و نارمممميا -¸او نامممممه _مممم~را· رد ¸¹امممم`م ¸ير-مممم+- _مممم¹و
! / / وا هم¹´ ¸-ن¡مه -~ا -ر-= و _=را= _ناريار-= _-ايرآر-= ( ( 0 0 0 0 هناداوامم= _ممندرم هممن _ممن·ي دادرممما _-ا-مم~
) ¸ ·~نه _ا¡ ·_~را, .ا+مان ·ا×ن _×~-مه '% ( و ,~نه ·_نانوي ·¸-ت` ·_~-¹×نا .`م _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد
! _ن·ي ·~نر- _م را×- ار _ناريا _¹-ا هم¹´ ¸-مه ·ا×ن ¸-ن -ر-=0+marath0 ا×ن · Cebster ا×ن·
/ ( رم شو= زرم ·ا×ن شوق درم _~را· شو=ن-ز )
( نارمميا رد را~نا-مم~ا اممي را~نامر· .`م را--=`ا »ات م´اح _عون ·~ن´ _م _نا-+×ن ار رو~´ ,اهزرم ه×-~´ نا-زرم
0 0 ! 0 0 رد -مم¡و´ -اممش _عون دو- رو~´ ¸´رم رد -ا~نهاش ,و×-او= و -شاد .ما´ -مو×ح -¹ايا -ي ر- ه´ ·مي~ق
0 0 نا-~ا- ناريا -ا~نهاش اي ناهاش -اش .-ا-م!
رد ! 0 0 0 0 _نانوي ¸و-=- و ’-¹×نا .`م _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد -~ا ه-زارم نآ _م= و نا-زرم مه _-رع
) 0 / 0 _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن -~ا -~مآ ,و¹+, _~را· رد م+نآ ه´ ~نيو´ _,ارتا~ _ارتا~ Cebster)
0 0 --م نامم-زرم -نمم~ .ممها ‡ه~ممم رد »`مم~ا »اممما ¸ير-مم´ر¸- ·ه--نحو-ا »اما •ر¸-ر~, ‡-¹ ه×-~نآ ‡¹ا= _ممن·ي ·~ممشا
0 0 ) ! 0 0 نامم-زرم ¸مم- --امم` ¸مم- نام·ن ه--نح »اما وا »ا´ »ان دو- نا-نا~ا~ نامز رد _ناريا _ارتا~ -ي وا •رزر-ر~,
-~ا)!
و ·دومم- نارمميا ,اممه _يار-نامم~ زا _×ي مه •ارع دو= زورنآ ه´ ·•ارعو ناريا ,زرم ر+ش -~ا ه·و´ .ها ه--نحو-ا
) ! -¹وا دو- نانم~ ا- ناريا _ها~نهاش -=-يا, 0 0 .امم-ناد شوممش »ومم~ و ~-مم~م= -مم=ت اي ر=-~ا »ود ·نا~مه -=-يا, ¸
_نون´ .و·زد -يد¸ن)
() / نا-ز رم ·ا×ن ه-نا-زرم نا-زرم)
0 0 ( _يامم+´ر- و ~ممن¹- ,اه ه=اش ,اراد ·-~ا و-شو= -ا-´ _عون ه´ _~را· شو=نزرم زا ,ر×يد =-¹ت شو=زرم
0 0 0 0 0 م _-ر·- اي شو´ -زرم م+نآ »ان ا~¹ و شوم شو´ ~ننام -~ا -~ش شو= زر 0
0 0 ( رامم×- ا+نام-=امم~ رد _-امم-يز ,ارمم- و -~ا راد`= و -=~ _ن~·م ,ا+×ن~ »ان ه´ _~را· رمرم نامه زا رمرم
~نر- _م!
) 0 0 ( -ر-= و _-=~ و -و¹= و -نر .`م رمرم ه- =و-رم ·~شا- -~ش ه-=ا~ رمرم زا ه¡نآ رمرم -·ن- ,رمرم)
0 0 0 0 ( نا´ورم نآ _=يرات »ان ه´ ورم ر+ش ورم ! 0 0 -مم~ا و-ممشو= -امم-´ _عوممن »اممن ارهامم= -مم~ا ورم ,ا= _ن·ي
!(0 / 0 ) نا-~نم´رت ,رو+م= و¸= ` ·· ه´ ,¸´رم ,ا-~آ رد •ر¸- ناريا _نا-~ا- ر+ش شو=ورم ورم ~-مع ·ا×ن
-~ا!
0 0 !( 0 0 ) ( دراو همم´ ناورممم »اممن همم~ير انم- -~ا -ن·¹ و ¸ير-ن _ن·ي او=رم نآ ~- --ن .ا· ·--ن ,اعد اورم
ه _-رع نا-ز 0 / 0 -ر-= و نويامه -من-م شو= _ن·ي ·-~ا=ن-ه زا -~ا فور·م مه زونه و -~ش م !
/ ( ,¸´رم ,ا-~آ »درم و نا-ناريا زا _ض·- _´داونا= »ان ورم ر+ش ه- -و~نم ,ورم!
0 / 0 0 / 0 0 0 ( رمم×يد ¸مم-¡ ~ممن¡ =ومم¹=م _وم=م زا ه´ ,¸-¡ ره و ¸--×نا .~ع _ن·م- _~را, •¸م _-رع =-¹ت _¸م
() زا ه´ .~ع ~-اي .-×~ت ) ( ~-مع _~را· -نهر· ·ا×ن -ر-= و ~يآ _م -~~- -ا-´ و .´ نارا¸ه -ر-ش !
0 / 0 ( () دور _م را×- هق _ن-مآ =و¹=م _ن·م- ¸-ن ,رد _¹·· _~را· رد _-ح و _-رع رد!
( ) .×مم~- _ممناريا -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-=و ¸مم-ت` ·_-ا-نا•~ا ·_~-¹×نا .`م- ر×يد _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد
0EiBage/Eistierl/EiB0 ! 0 / 0 _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن دور _م را×- •¸م _¸م اي Cester!
) ! 0 0 نا~نا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد نآ ر×يد تا--~م و _¸م هم¹´ %/ ( هيآ $# ¸-ن¡مه و % و
ر×يد!
( / -~ا دايز _-رع رد -ر-= و _ار-ما _ا¸م .`م _¸م _-رع تا--~م)
هلابند 5
ر(ی4 » ( ر~-ح نزور- ! / / » _-رع ارنآ _ض·- ه¡ر´ -ر-= و و= اي »~ن´ ¸مر= ¸مر= -ا×نمر= _ن·م- _-رع رد
» _-رع هن ·-~ا -ر´ ·م -¸او ¸-ن ر~-- ه×-~نآ -~ن~يون ‘~ح ·-¸او ¸يا =-¹ت و _=يرات .-`~- _¹و ·~ن- ه-~ناد!
قرب4 ( () » ( ا اه -ر+م زا _×ي ا×نورا-ش „نر=ش رد ه´ ·-~ا _~را· رد -دا-, _-رع =-¹ت ! مي~ممق رد انم- -~
! ( » () / / » _م= -~ا ه-·ر _م را×- ¸-ن ºناورا´ شووا¡ ºراد •ر-- راد •~-- ر-~ امنهار _ن·م- •~-- -دا-,
-~ا •دا-- نآ _-رع!
قدای4 ! ) ! » » ( •~-- ا×ن -~ا -~مآ _~را· -دا-, زا ه´ -~ا _-رع رد •~-- _م= )
قری4 / / » ( ,امنهار م¡ر, ه´ ¸·رد م¹ع م¡ر, _ن·م- _-رع رد تارهاˆت و -¸ح ·رو~´ ·--·م= ·-ور´ ·ر×~¹
) ! » » » ! „نر=ممش ,زامم- رد -مم~ا -دامم-, _مم-رع =-¹ت دو= ه´ ·-~ا •~-- _-رع =-¹ت •ر-- ارها= ~شا- -ر-= و
/ / » / » ( همم´ نار·امم~م و ناورامم´ ,امنهار شووا¡ را~قر-- _ن·م- -دا-, •~-- مي~ق نامز رد و -~ا اه -ر+م زا _×ي
~´ _م شو~- ار ناورا´ م¹ع ! ) ! •ر-- ا×ن -~ا ه-·ر _م را×- ·~ )!
Fی4 ! ( ) » ( -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ·-~ا _م~ -ا-´ _عون ه´ _-ايرآ م ,~نه م _ناريا _~را· ¸-- نامه زا
» : ) -~ا ه~ير ¸-مه زا ¸-ن نا-~-=رد _ن·ي _~را· رد ه~-- -¸او ~ياش ه-×ن )!
راسسکی4 ) » ( _ات _مي~ق -نهر· .و-- اي -ش¸•ماد _ن·م- _-رع رد » -ش¸, رو-~ -~=- ·_ما~`ا
نايا,را+¡9)
/ » » اممن·م ود ,اراد همم´ ·-مم~ا -~مممآ ,ومم¹+, _مم~را· رامم--- -¸او زا ود ره ر=-- نآ ر×يد =-¹ت و -¸او ¸يا ارها=
:-~ا & » » » ( ,زرد نآ _~را· اي و =ا-= _ن·ي ·~ن´ _م را´ ƒن _ن·ي رات ا- ه×-~´ ه- مي~ق ‘را· رد را---
! دو~-م ه--´ ' ( _ن·م » -~ا -ش¸•ماد نامه _~را· رد را--- ر×يد !
جG4 ) () » ! / / / » ( نآ ¸- ~نيو´ _م مه نا=~- نآ ه- _-رع رد انم- ~ن-~و´ ه¡- -ر´ - ه¹اع¸- ¸- _-رع =-¹ت
-راشا م~ا _ن·ي _~را·)
اجG4 ! ) / ) » ( _~- ا×ن -ر´ - ه¹ا=¸- ¸- _-رع ر×يد =-¹ت )
EرH4 » ( _-رع دراو ه´ _~را· ¸مار+- _-رع ر×يد =-¹ت / » ه¡را, _عون Žر~ توقاي _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن
! ) ! / / نامر+- ا×ن -ر-= و -زا= ناونا- -ا=ر~ -نرا×نر م~ير-ا)
ا&رH4 / » » ( م~ير-ا ه¡را, _عون Žر~ توقاي _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ¸مار+- ر×يد =-¹ت
! ) ! / / »ر+- ا×ن -ر-= و -زا= ناونا- -ا=ر~ -نرا×نر)!
ج1رH4 ( =-¹ت / / ( / () » ا- و -=-شو= ه×-~´ --ن زور شو= زور _ن·م- نا+-زور ه-زور زور+- -¸او _-رع
/ / ! / / دومم~-م همم--´ _مم-رع رد همم=ور+- _ورمم+- ¸-ن -نر دو-´ رو¹- _عون ه- انم- زور --ن -=- --ن -~ا تدا·~
-ر-= و ,~نه ر~ن´!
هج1رH4 ! ) ! » ( - ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· _ور+- ر×يد =-¹ت _ور+ )
.H4 » » ( _عون ·دراد •ر· ¸ر- ا- ه´ ·ن~- -~و, رد ~--~ ه×¹ _عون ·-~ا _~را· -+- -¸او _-رع =-¹ت
( () » -ر-= و -ر= ,ر´ .`م _-~و, ,رام--!
ه#7#*H4 ) » ( نا=ر+م _-رع رد ه´ نا´ر+م .`م نا-~ا- ناريا ,ا+ن~= زا _×ي »ان ·_~را· نا×نم+- _-رع =-¹ت
/ ( ~-م =-¹ت -راون~= ¸~= » ( دو~-م ا,ر- -ام ¸م+- »ود زور رد ه´ دو !
ه#H4 / / » / » » ( _نز ’-نت شو= نز و-شو= نز _ن·م- ه´ ·_×نانز نآ -ن¸م .×~- _~را· نان+- _-رع =-¹ت
( ) ! ناممن ·_ممن=ور نان ·~--~ نان ه- •ر¸- ناريا ر×يد Œ=انم _ض·- رد _~را· نا-ز رد ~شا- -و= ¸ناهد ,و- ه´
/ » +- نان+- ¸-ن و-شو= و -زات ! (9 9 ( » ) » () دومم~-م همم--´ ناممن+- -ومم= نان -و= _ن·ي ه- نانز _ن·ي هنان
,رونت و -=, -زات نان ,و- .`م ·شو= ,و- _ن·ي ه×نيا ه-`=9
وH4 () / » » ( ه~ير -شو´ هنا= `ا- _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ مي~ق _~را· -¸او و=م نزور-
/ / / ( = ناومميا هنامم=و¹= نا=و¹= ’-¹×نا رد -~و-´ ,اممه -مم~~ن و -حار-مم~ا و ناممم+م زا _-اري~مم, ,ارمم- هنامم= ,ومم¹
) ! ~-مع -نهر· ·ا×ن _´داونا=)
-H4 / / / / » / » ( _-ير= _-ا-يز _×-ن -و= _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ر-+- ه- -¸او نامه زا
» / ( » ! ) ! / / -~ا ه-+- _-رع رد نآ _×نانز -ن¸م ا+- ا×ن -ر-= و -~ن~=رد نا-ات _نشور.
هیH4 ( م » ! ) / » » / _+- ا×ن ~ن-~ه ,و¹+, _~را· .-ا رد ه´ _-رع رد ا+- و _+- -¸او _×نانز -ن¸ »)!
<سسیH4 » » / / / / ( زا -ر=`ا- و _~را· رد ا+- و _+- -¸او زا ·-~ن´ و رم و ر~ »ر= .اح --ن داش شو=
) ! ! / » „ح -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ه~ ¸-ن ~-=م نآرق رد -~ اه~مآ ر-+- ه- '' ( هيآ $ نار×يد و !
Iا(سسی4 / » » ( ,و¹+, _~را· -¸او ه- ددر´ _مر- -ر=`ا- ه´ -~ا هيدا- ه~يرمه · نا-ا-- _ن·م- _-رع رد
/ / ( » ) ! / / / ( / / / » و اتاو هن-تاو دا- ¸-·ي داو -¸او ه- _=ار ~=ن ت`· ار=- نا-ا-- دزو-م دا- ه´ _-ا= دا- داو ,داو
» » / _مم~را, ,ا+مان -ا-´ ه- -~ا دا- ,و¹+, _~را· =-¹ت همه ه´ -ر-= / / » ¸ ~نه _ا¡ ,~نا´ ا×-نام ه-شون
*%* ! دوش ا×ن )!
$جارJ / » / » ( _ن·م- _~را· نا-ز رد نا-زرت -¸او ,رع =-¹ت .-ا رد ه´ نام=رت هم=رت _-رع _م=
» -~ا هم=رت اي ر×يد نا-ز ه- ن~نادر´ر- !
زارK / » » ( ا= را×ن و ¸-ن ,زود رز _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ زارت -¸او _-رع =-¹ت ه¡رامم, ·هم
/ -ر-= و شامق ·‘ا-¹ رد ¸و-=- ·_¹´ رو=- ¸--¸ت و ¸يارآ -ر-= و!
6یب7نرJ / » ( و ¸ير-ش م·= ا- _يوراد -ا-´ _عون »ان ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ ¸--×نارت ¸--×نرت _-رع =-¹ت
~نر- _م را×- اهوراد »ا~قا و _اونا ,ار- ه´ ·=ر×ش و تا-ن -¸ير ه--ش ·¸ير×ش!
ا4رK ( رع =-¹ت ) / / » » رد ه·مومم- ~ممن¹- ,اممن- -رانم _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· .ا-رت -¸او _-
» / / ( -~ا .--ار= نآ _-رع _م= -~مآر- -ر=- ~شا- -دز نور-- نآ زا ه´ -و´ -ر=- º-و´ر~)!
2ی4ارK ! ) » » ( .ا-ر= ا×ن -~ا -~مآ _~را· .ا-رت زا ه´ _-رع رد .ا-ر= _م= )
اخرK ( -¸او _-رع =-¹ت / / » » ر~, هنا= ’--ر هنا=ر~ _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن -رع دراو ه´ _~را· نا=رت
! ! _ممم= -رمم-= و _مم~ا-~ ·_عاممم-=ا --مم-=ش ·»وممق •ر¸- -ر-= و -´رش ·ه·ما= ·ه¹--ق ’--ر _¹´ رو=- و هنا=
» -~ا هن=ار= نآ _-رع!
ه#خارK ! ) » » ( نا=ر= ا×ن -~ا _~را· نا=رت -¸او .-ا زا ه´ نا=ر= _-رع _م= )
ا*جرJ » ( ) » ( دو~-م ه--´ مه نامزرت م=ارت ·ا×ن -~ا _~را· نا-زرت ه~ير زا !
ه*جرJ » ( ! ) ! » ( -~ا -~ش =-¹ت _~را· رد مه نا·زرت م=ارت ا×ن -~ا _~را· نا-زرت .-ا زا !
وخرK ! » ( -~ا فور·م _ندرو= ,¸-~ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· نو=رت -¸او _-رع =-¹ت
/ » دو~-م ه--´ ¸-ن Žرت نا=رت _~را· رد!
ج1ا » » » ( - _ن·ي _وا اي ·_~را· رد •وا -¸او _-رع =-¹ت / / / / / ¸ممم-¡ ره ه¹ق ه=-ن ¸يرت`ا- رتر- `ا- زار· ,~ن¹
-ر-= و!
راز1ا / » / / » ( ,ار- نارو ه~-, و نارا´رنه ه´ ا+ها×-~د را¸-ا -ر=`ا- و .-ا~و ت`آ تاودا _ن·م- _~را· رد
( () » ! _ممن·م- انم- و º~ن~´ شو~- ه´ را´ .-ا~و اهرا- _ن·م- رازوا -¸او _-رع رد ~نن´ _م -دا--~ا را´ »ا=نا
ممن´ » ) ! _ممن·ي رزو درمم-م -¸او ·رازوا _مم~را· _ممم= زا _مم-رع رد دور _ممم رامم×- -رمم-= و شود رمم- _ن-×نمم~ و -ا
» » ( / / » ¸-مه زا ¸-ن ناهاش و نام´اح ,ا+--¹وŠ~م ¸´را- _ن·ي ريزو هم¹´ ~ن- -در´ -~رد -ان´ _ن-×ن~ را-
-~ا ه~ير!
/ » ( / () » ¸-ن¡مه و رزو _ن·ي نآ در-م و اهرا- .يا~و رازوا -¸او » ¸ن ~-=م نآرق رد ريزو '% -~مآ را-
! ~م=م -رو~ رد ` `م -~ا *% م هيآ * نار×يد و !
3یL&ا ! » ( ه- _-رع رد -~ا ¸-ت و ~ن¹- ,اهرا= ا- _نا-ا-- -=رد _عون ه´ ·_~را· ن`-·م -¸او _-رع =-¹ت
» » -~نا~انش -ر= ,ا-ند ه- _-رع _م- –¹·- ¸-ن ارنآ _م- و ~نيو´ _م مه ن`-= »ا نآ ) _ممم-رع ‡~ا .`م ~ن-
» -~ا _نا~ا~ نا-~اد را¸ه اي و _ناريا ‡ش -ي و را¸ه نامه ه´ -رع ,ا+-ش و -~ا _ناريا ‡~ا _قاو رد ه´
-ر-= و)!
-~ا =·اح فور·م ر·ش ن`-·م _~را· .ام·-~ا .ا`م ¸ير-·ور·م!
/ رو=م م= ن`-·م را= ~ن´ ر´ ا+~نزر~ »~ق دز _هاو= ه-·´ •و~- ر´ نا-ا-- رد»
!سMا ا » » ! » ( -~ا ه-شوا ا-~وا ر×يد _-رع =-¹ت نا--~ترز ‘~-م -ا-´ ا-~وا -¸او _-رع =-¹ت !
را(#4 / / / » » ( هيام را~¹ام ,رازا- ر=ات راد هيامر~ _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· را~ن- نامه زا
/ / / / » ! و را´ _ورش و شور· و ~ير= ,ار- .و, هيامر~ هيام م=ت ه~ير _ن·ي ¸- -¸او زا راد : ) ! ه=وت -ر-= و _-~ا´
9 / » / / / / » -مم~ه ¸مم-ن _مم-رع و _~را· رد ¸- ¸-ا هم¹´ رد ام -¸او ·-ر-= و ه~ير .-ا م=ت ƒ-- هيام _ن·ي -¸او ¸-مه
» -~ا _ن·م ¸-مه ه- ¸-ن ور~=-´ ¸- رو,اش ·دراد ‡¹ا= _-ا زا ه~ير ه´ _¹ع _ن·ي ‡¹ا=--ا ¸-ا _¹ع ` `م)!
هی#4 / / » ( را-=ا~ دو=و دانع _ن·م- _-رع رد ) ! / / همم-ن- .مم`م -رمم-= و نارونامم= و نامم~نا ·_ما~نا --¹= تر=· _ن~-
» ! / / / » !( / نامم-ن- -¸او -مم~ا -~مممآ ·هن~مم- -=ا~ نام-=ا~ را-=ا~ _ن·ي _-رع نا-ن- زا -¸او ¸يا -ر-= و ,وق €-·-
» ) / / / ( » » ‘امم~ار- همم¡نآ _ممن·ي نآ ~نومم~, هيامم, ‘امم~ا همم~ير ¸مم- _ممن·ي _~را· دا-ن- زا دو= --ون- _-رع
-~ا -~شا•- / / / ~ي'-م ·-ر-= و ¸-شاد دو=و ندو-ا,ر- -~ا -~ش ا,ر- !
ج(نرا / / » ( -ر-= و را-= ر~ن·¡ ‰يوه .`م اه -و-م ندر´ در= و شارت -ا×-~د ·_~را· -~نر -¸او _-رع =-¹ت !
(نرMا » ( _×ن= ت`آ ر×يد همق و ر-~مش رد ه´ د`و, و ¸هآ ,`= ·¸~=رد و •ر- _ن·ي ~نر, -¸او _-رع =-¹ت
= و _-·ن- و دو~-م -~يد ·-ر- !
Eرص » ( و ,را=ت ·_-·ن- -دا--~ا -~مآ و ·-~ش _=ا-د ه´ تاناو-ح -~و, _ن·ي ·_~را· »ر¡ _-رع =-¹ت
دوش ¸=~م!
ایرو4 » ( ه-·امم- _ن زا ه´ _شر· ·ر--ح _ن·م- ·-~ا -~ش مه _-رع .=اد ه´ -~ا _~را· رد ايرو- _-رع =-¹ت ˜
دو~-م!
هزو4 » ( ع دراو ه´ _~را· -زو- نامه زا » و ر-ممش نآ _¹مم-ا داوممم ه´ _´ارو= _عون _ن·م- ·-~ا -~ش مه _-ر
~نن´ _م -~رد نزرا اي و „نر- زا ه´ -ارش _عون ¸-ن¡مه و ·~ن-~ه ر×ش!
اH4 / / / / / » ( -ر-= و _×ن~ق _-و×-ن _´~ن~=رد _-ا-يز Œنور _نشور _ن·م- _-رع رد !
_ن·م- _~را· رد ه×نيا -و`·- ·-~`ا- _نا·م نامه ه- ¸-ن _~را· رد / / / » -~ه ¸-ن -ر-= و زرا Žرن -م-ق شزرا !
/ » / / » » _مم×-ن _-ومم= _ممن·ي مي~ممق _مم~را· ,ر-مم+- _مم+- همم- زا ود رممه _مم~را· و _مم-رع رد امم+- ,وممق .اممم-حا-
» ! » ! / / تا--~م و ا+- -¸او ·_نا·م ¸يا- -~ا =و-رم ه~ير ¸-مه ه- ¸-ن _-رع رد _+- -¸او -~ا شزرا _-ا-يز
» » د -ر-= و ه=+- هم-+- .×~- نآ _-رع ¸-ن ~-=م نآرق ر / ) ! -~-ام -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- $ ( ·م×ي هيآ
) .من -رو~ رد ¸-ن¡مه '% ( هيآ /# نار×يد و !
راH4 ! ! ( =ر-~م ه¡نآ _¹و -~ا .ا~ .وا .-· _ن·م- _~را· رد -~ا ه-·ر را×- _~را· رد مه و _-رع رد مه
/ : .ام= _-ا-يز -~ا را+- _ن·م ~شا--م ود ره _-رع و _~را· ¸-- ! / -¸او ¸يا .-ا ه- _=ار -ر-= و ا-يز .´ _عون
» » ! ) 9 -~ا _-ا-يز نآ _نا·م زا _×ي ه´ ا+- ا×ن انم- -~ا »ز` ƒيرات رد ه¹ا~ را¸ه ~ن¡ ر-~ -ي)!
NH4 » ! » » ( ‡~ا ه- _~را· رد -~ا هنادرم م~ا _-رع رد ·-~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· زا+- زا ارها=
-~ا ,ر-×--= ,ار- ه´ .--ا رن / ! ( ) ! » ¸ م نار+ت -ا×~ناد _ا¡ _ما~`ا _ات ا×ن ¸+- ~نيو×-م زا+- ·دوش -دا-
م $$ ! ! / ~-مع -نهر· ا×ن زا+- )!
<&ارH4 » » ( -~ا -~م~-- ,ا+مان زا _×ي ه´ _~را· رد همار+- -¸او _-رع ر×يد =-¹ت !
ه&ارH4 » » !( ! ) ( - -¸او ¸-مه ¸-ن م~ير-ا _عون ه- _-رع رد انم- „مار+- ا×ن -~م~-- همم--´ _مم~را· همممار+
دو~-م!
ه1ر4 / / » » ( رد ¸مشد .اوما _ارات ~نن´ ترا= -ن= رد ه¡نآ -م-ن= _ن·م- ·_~را· رد -ور, -¸او _-رع =-¹ت
/ _×ن= م-ان= -ن=!
CارM / / / » ( ·و-, ·ه·`م ·شر· ~ن-او=- اي و ~نن´ -حار-~ا ~نن-~ن- نآ ,ور و ~نن´ ¸+, ه¡نآ ر-~- _ن·م- _-رع رد
! م-حا- -ر-= و ·-~ت / / » » ·مي~ممق زا~ممنا رمميز و شر· _¹اق م-¹´ _ن·ي _~را· ‘`, -¸او _-رع =-¹ت شار· ,وق .ا
~شا--م!
.لM !( / () » ( _-رع رد -ر-= و نامر=م ,ا¸~ اي و نا´دو´ ‡يد'ت ,ار- -¹· -و¡ -¹· -¸او _-رع =-¹ت
» دو~-م =-¹ت ¸-ن ه-¹· !
هقلM ! ) ( Œ¹· ا×ن -¹· -و¡ )
2فلM » ( را· .•¹, -¸او _-رع =-¹ت ! رد دور _ممم رامم×- اها~مم= -¸ممم و همميودا ,ار- ه´ ·فور·م ~نت هناد نامه ·_~
( () ! » .×ممم~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد دو~-م =-¹ت .-¹· مه _¹·· _~را·
,e44er دور-م را×-!
6ی5سلM » ( _¹·· ¸-=~¹· ه-=نم رد _סو´ رو~´ »ان ·_-ايرآ -~¹, _-رع =-¹ت » ا--~-¹-· »ان- »/,hilistia!
/ / _-ا,ورا _مور و ,دو+ي ,ر-ع ,ا+نا-ز رد ,hilistine » ·_تاممهد ·-~ممنام--ع ·ن~مممت _مم- »درممم همم- -ناممها رو=-
» () ! ~ن--´ _م ر×يد -~نام--ع .-ا-ق ه- »ور و نانوي رد ه´ ,ر-ر- ه--ش ,¸-¡ دو~-م ه--´ -ر-= و -نهر---)!
» _-ايرآ -~¹, -¸او .-ا ه- ه=وت ا- » ) » ( ) ه~ .`م -ر-= و ¸-´ر¡ ·=ر¡ ·€-`´ ·~-¹, _ن·ي _-ا,ورا م وناريا
( ) ( _مم~را· .مم-ا انممم- و ,دا“ممن --¹قا -ي ه- -ناها ناون·- -¸او ¸يا _ن·م -ا×نآ ‘ا _~را· _`=-ا ه´ -~¹,
» دو~-م ¸=~م _-رع رهاˆ- -¸او ¸يا!
OسرM / » ( د ه¹-ا· _ن·م- ·-~ا _~را· -ن~ر, -ن~ر· -¸او _-رع =-¹ت -~ا ر-مو¹-´ ¸ش دو~ح ه´ ه=-ن و !
زو4 / » » ( فار=ا تاناو-ح ترو- ,و¹= -م~ق _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· زو, _-رع =-¹ت
/ -ر-= و نايا,را+¡ اي و نا~نا -· و -راورآ ·ناهد و ‡¹ ناهد!
<نروM / » ( ا و _نشا¡ ناون·- ه´ دو-شو= -ا-´ ·_~را· رد هنيدو, هنو, -¸او _-رع =-¹ت _ممم رامم×- ا~مم= رد همميود
! -~ا „نتو· نآ _-رع ر×يد =-¹ت -~= ه¡ و رت ه¡ ·دور!
<#JوM ! ) / » » ( „ندو· ا×ن -~ا _~را· هنيدو, هنو, نامه ه´ „ندو· _-رع ر×يد =-¹ت )
رابJ » / / » ( ه´ ·-~ا ه-·ر´ ه~ير _~را· -ا-ت زا ارها= ·_-~-ن و •رم رامد -´`ه ,دو-ان _ن·ي _-رعرد
/ » » » ! ) » -~-ت ’-ت .`م -ر-= و ---ت ¸-ن¡مه ‡ت ا×ن -~ا ‡ت -¸او ا- ه=ا-ر رد م+نآ)!
)رابJ ) ( ( _ون -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد -ا-ت %& ( هيآ '. !
جر(J ( _-رع =-¹ت » »ان ه´ -شو´ .`ح -~نر, _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· نا-ز رد ور~ت -¸او
! » ( ) ¸يو¸ق ,ايرد فار=ا رد ر-~-- -~نر, ¸يا ~شا--م .واقرق نآ ¸-ن _~را· _´رت Cas4ian » ¸مم-ن ر¸= ه´
» ! دوش _م =-¹ت مه _ر~ت _-رع نا-ز رد ~ن´ _م هن` ·-~·ور·م!
جرGJ » ( -¸او _-رع =-¹ت ! ) _ر~ت ا×ن ور~ت )!
ر5ی4 ! ) » ( را×-- ا×ن را×-- _-رع ر×يد =-¹ت )!
'و#ی 9 / » » ( و -~ا .-ا »ا~´ `اح ,راو~-ما _ن·ي ن~-~و-- ‘و-- _~را· رد _¹و ~-ما ان _ن·م- _-رع رد
» : ~نناد ن`قاع ,زار-ش ,~·~ .و-- ·.-ن »ا~´»
» _-رع دراو ·_~را· ‘و-- .-ا نامه زا -¸او ¸يا -~ن~يون رˆن- ~ياش و ·-~ش ¸وع نآ =-¹ت –-· و -~يدر´ مه
) -ممنهر· .-ا-م رد _ن--شو= و داش -نهر· انم- ,~-ما ان ه- ~-ما زا -~ا ه-~´ر- مه ¸يان·م ·هن·= و ¸ن= رو=-
» ! !( ‘و-- -¸او م ~-مع -نهر· ا×ن -~ا -دو- ر`¸م ¸-ن _نا-ا-- ¸~= و ~-ماان»!
/ / » » هد و ‘وي'م ‘'ي ‘وŠي _~را· ‘و-- زا ا+-رع ~ن- -در´ -~رد ر×يد ‡¹اق ا+ !
) ! / » ˜ار~ا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد ‘وŠي ‘و-- -¸او &% ( هيآ ." نار×يد و !
$#J / » » ( هنانز و هنادرم -اتو´ ,راو¹شريز ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه×نت _~را, -¸او زا -ن= نزور-
) ي _-اممميرآ »اومممقا رممم×يد و ناممم-ناريا _مي~مممق -امممتو´ راو¹مممش ( _ياممميرآ رممم×يد ,اممم+نا-ز رد -رممم-= و _ممممور ·_نامممنو
( () .×~- دراو _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,وراتوناريا 5unic دور _م را×-!
6ی:MرM ) / » ( .آ نانمشد ه´ ˜اره¸¹ا ه¹-- ه·ر= _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ¸+·ر· _-رع =-¹ت
( » ´ _عون · ~ن~ناو= ˜ا-م=¹ا ه¹-- ¸ ~م=م -~ا _يوراد ¸او= ا- -ا- !
رMرM / / / » » ( -ر-= و ’¹· ¸-~, تا¸¹· =زان ه-~و, -¹و, _ن·م- ·_~را· -ر,ر, -¸او _-رع =-¹ت !
A&رJ » » ( ا- ·-~ا `قا- زا ر-סو´ ه´ ا--و¹ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· -¸او ¸-ر= نزور-
! » رد ~نيو×-م مه ,ر-م ,`قا- نآ ه- ه´ ƒ¹ت ا--~ن م·= » دو~-م =-¹ت مه ¸مرت _~را· !
ا7نرJ ! / / » ( ,اه ه=+¹ _ض·- رد هنيدو, هنو, هندو, -ر-ت زا و-شو= -ا-´ _عون ·-~ا _~را· نا×نرت _-رع =-¹ت
/ / » -~ا -~ش =-¹ت -ر-= و هيو-=نردا- هنوردا- ,و-×نرا- €¹-=م ,ا+نامز و _~را·!
هیوب7نردا4 / » » ( هندو, هنو, _ن·ي هيو-×نردا- -¸او _-رع =-¹ت ! ) / نا=نرت ا×ن هنيدو, )
جوسK / / / » » ( زا _×ي ه--قد --ش -عا~ ‘ا, _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· و~ت _-رع =-¹ت
'* / / ! ه--´ ¸-ن ر-´ر¸- م~= -ي زا -¡و´ ه×ت ه-ح ه-ح ·-¸-ر= و هناو~نه _اق ه- انم- زور هنا-ش -م~ق
دو~-م!
جNی*PJ » ( -~ هناد _عون · =¸-م~¡ -¸او _-رع =-¹ت » ! _¸-ممم~¡ نآ رمم×يد =مم-¹ت -مم~ا _-وراد -مم¡و´ -ا
» ! ! / / / / ~نيو´ _م و~´ا¡ نآ ه- ,~نه نا-ز رد ~شا--م -ر-=و و~´ا= »ا=~¡ »و~¡ !
'و*سس+ / » » ( -ن=-ش ¸´ر~ ‡~ا _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· شوم¡ _-رع =-¹ت
» ! / / -ر-= و -~ي~ن ---رت اي _~حو هم-ن ‡~ا -ر-= و نامر·ان نز~×¹ ر´!
J AیرQ » ( -¸او ود ره _~را· مه و _-رع رد مه ·-~ا _-رع ,~ن- ه·-- ه´ _~را· ¸ت _-رع =-¹ت ارها=
/ / » : ,ور _´~مممآر- -رمم-= و _ممنهآ ·_-ومم¡ ه¹-مم~و اممي و -ا×-~د ره اي و ~-¹´ هنا~ند .`م ·-ر, هنا~ند ~نراد ان·م -ي
! همم´ -مم~ا ’يراممضت ·’يرممضت _مم-رع _ممم= رمم×يد .×ممش هنا~ند ¸-¡ ره اي و راويد » ¸ت ه- ~ندر×-مر- ود ره
/ ,و¹+, _~را·!
RافJ ») : ) » » ( ., -~ا ه--ش مه _~-¹×نا رد ه´ ‡-~ _ن·م- _~را, -ا,وت -¸او _-رع =-¹ت » ( +44le)
/ / » » م ¸ ,~نا´ا×-نام ه-شون ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان -ا-´ ه- -ا,وت ه- _=ار *$- ) ! .-¹د ¸-م+- ~ياش دوش -ا×ن
-را-رد ·~-=م نآرق رد ه´ -~ا (9 ! / ! » رد -مم~ه .-=نا رد ~ن-~ناد _مت ا+-رع نو¡ -~-ن _ا-ت _-~+- ,اه -و-م
_-رع نا-ز!
0 0 0 0 ! 0 0 ( •رمم- و نامم-=رد •رمم- _ممن·ي •رو _مم-رع رد -~ا ه-·ر´ ه~ير ,و¹+, نا-ز رد •رو زا ` ام-حا •رو
0 / 0 ( 0 0 ) ´ و اممه همم-- هتومم- همم- _مم~را· رد دومم~-م ه-=امم~ ‘ور-,امم, .مم`م ناممها-´ و -=رد زا ه´ ~=ا´ -مم~= ناممها-
! ! ( ) نآ تا--مم~م و •رو هممم¹´ -مم~ا »ز` ر-~-- تا---=ت درومنيرد دو~-م ه--´ º‘ور-,ا, .`م º~=ا´ .-ا _-ار=-
* ) ! فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد را- % ( هيآ '' نار×يد و !
0 / 0 0 0 ( ي ·مي~ق _~را· •ر¸- •رزو هم¹´ زا ارها= ه´ ريزو هم¹´ تا--~م زا _×ي رزو 0 0 ·امممنهر ·رمم-, اممناد _ممن·
0 ( ) 0 0 ,امم+مان ·امم×ن -رمم-= و ·.داممع ناور-ممشونا رمميزو ·ممم-×ح رمم+م´ر¸- .مم`م رو~´ ريزو -~=ن -ر=`ا- و ر-هر
0 ¸ _~را, *%$ هم¹´ م Ko<org!
0 / / 0 ( () -اممن´ --¹وŠمم~مرا- رامم- _ن·م- ر-~-- رزو هم¹´ ¸يا _-رع رد 0 0 ) -~ش _ان= ه- .ي~-ت _-رع رد م+نآ ه´
0 0 (9 و رمميزو شود رمم- همه -ر-= و -×¹مم -اش و نا~نور+ش همه --¹وŠ~م را- ه×نيا ه- ه=وت ا- _¹و ·~يآ _م -~ا
دو~-م رت ¸شور هم¹´ _ن·م ·-~ا ريزو -~=ن ·¸و-=-!
0 0 ~-=م نآرق رد نآ ر×يد تا--~مريز و رزو هم¹´ '% ! و~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ) »ا·نا -ر / ( هيآ &/* -رو~ و
) اها= '# ( هيآ '- نار×يد و !
0 (0 00 0 ) 0 0 0 0 ( ,ا+مان ¸-ن¡مه ان¸م م ~-مع -نهر· ·ا×ن وزارت _ن·م- ·,و¹+, نا-ز رد ان¸م هم¹´ ه~ير زا نزو
0 ¸ م ~نه _ا¡ _~را, '%/ نار×يد و !
ه¹م= زا ·~ن- ه-=ا~ ر×يد -·¹ ا+هد ·_~را, هم¹´ ¸يا فر- زا _-رع رد:
نزو / / / / / / / / / / / / / / / / / ن¸-م نزاو-م نزاوم نزاوت نازوا نوزوم نزاو نا¸تا ¸يزاوم هنزاوم ه-نا¸-م نا¸-م ¸يزو نازو _نزو هنز ه
/ / / / / / / نار×يدو ,زاو-م زاو-م زاوم ,زاوم ,زاوت زاوت تازاوم ,زو!
( () 0 0 0 0 اممعوم=م امم+نآ _مم-رع تا--مم~م و ان¸م نا¸-نم · نزو تام¹´ ·~-=م نآرق رد '" ! رد ` `م -~ا -~مآ را-
عا -رو~ ) فار % ( هيآ . ) ! »ا·نا -رو~ ¸-ن¡مه و / ( هيآ &$' نار×يد و !
ه8رف!& BرD
( : دوش دراو _-ا--¹ا ‡-ترت ه- ا-=¹ ·دو~-م _ورش هقر--م فورح ا=نيا زا ه=وت)
) 0 0 ( و رمم-م -رهاممق رد _مم¹-¹=¹ا نامم= .مم`م دور _ممم رامم×- هنا=ر·امم~م _ممن·م- _مم-رع رد ·_مم~را· هنامم= زا نا=
0 ( اح _-رع نا-ز رد نار×يد 0 ~نيو´ _م ¸-ن رنه ¸´ارم ه- ه=-ن نو~- ن !
( ) 0 0 ( هنامم=را´ اممي و »امممح -آ ندر´ _اد ,ار- ه´ •ر¸- را-~- رونت ·نا~~تآ ·¸=¹´ · »امح نوت _-رع =-¹ت نو´ تا
دور-م را×- _-·ن- ~-¹وت ,اه!
0 0 0 ) 0 ( =م ار ناها-´ »ا~قا و _اونا ه´ _مي~ق م-×ح · زا~وراد _ن·م- _¡ ا¸=ا _-رع =-¹ت _=ا¸=ا درمم×-م =و¹
)! -~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع _´رت Œير= زا ارها= در´ _م ه-+ت ار ‡~انم ,وراد ا+نآ زا و)
0 0 !( ) ( _ناممم`ع _مم´رت =مم-¹ت ا¸مم=ا ~ياممش _مم=ا¸=ا ·امم×ن هنا=ا-ممش ·هنامم=وراد هنامم= ا¸مم=ا 0 0 _ن·ي ¸=اع –¹= و
0 / / 0 -~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع _´رت Œير= زا ه´ -دو- €-·- ¸يرم اون-- !
0 0 ( ممم·= امم- ·~ممنور-م ¸يامم+¹´ رامم+- .وا رد همم´ -نر=رمم~ ,ا+¹´ ا- -=رد _عون ناو=را _-رع =-¹ت ناو=را م
! ) ناو=را ·ا×ن -~ا -~مآ ا+¹´ نامه زا _×شرز اي ناو=را -نر ~ن-~ه _ندرو= و ¸ير-ش _ 0)!
0 0 ( و ر=امم· ‘امم-¹ _عوممن و _ناومم=را ه¡رامم, ·_×ممشرز اممي ناو=را .´ -نر _ن·ي _ناو=را _-رع =-¹ت _ناو=را
~نيو´ _ناو=را ¸-ن ار _-ن=¹~!
(0 0 ) ( هم¹´ =-¹ت ¸-ر= نزور- زر´ ا Dice 0 0 ) -~ا زرا ¸-ن _-ا-نا•~ا رد ·„نر- _ن·ي _~-¹×نا رد)
) _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ مي~ق تام¹´ زا _×ي / 0 0 ! ( »ان ·دو- مي~ق نا-ناريا اه¸ه زا _×ي „نر- €~´ ه´ا=نآ زا -~ا
( ) -~ا شري~, .-اق نآ =ور-م ` ·· _¹و _-ايرآ!
0 0 ! 0 0 ( •را و نوممن=را نآ همم- _مم~را· نامم-ز رد ونا-, ه--ش ·_--~وم -¹آ _عون · نا´را -¸او _-رع =-¹ت ¸=را
~ن- ه--´ مه!
/ 0 ا´را ¸=را –¹= _-رع =-¹ت ارها= ·.و=را !( ) 0 _مم-رع رد ¸مم=را·اممˆن -مم~ا _--مم~وم -ا×-~د _عون ه´ _~را· ن
0 0 _مم~-¹×نا رد همم´ ·~ممنيو´ _م --¹ _ن اي -تو· ه- ار .و=را 7lute / _ممناريا _-امميرآ .مم-ا زا ممم+نآ و ·-مم~ا
0 0 ه- ندر´ تو· 0@M5G0 ) ! 0 0 ا×ن ~شا--م دوع اي · Cebster)
( 0 / 0 د رارق _-مو×ح ه·¹ق ·_هاش ر-ق •را =را رد ه×يرا درا !
) 0 0 ! 0 0 0 0 ¸-مم~اي -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مممآ را-ود ¸-ن ~-=م نآرق رد --ارا _ن·ي نآ _م= .×ش ه- ه×يرا هم¹´
"/ ( هيآ $/ !
0 0 ! 0 0 0 0 ¸رممع هممم¹´ -مم~ه ~ممشا- -~ممش Œ-مم~م مممه _-ن=¹مم~ -=ت _ن·ي شرع ,و¹+, هم¹´ زا ه×يرا ه×نآ .ام-حا
0 0 ,و¹+, -¸او زا ه×¹- ·-~-ن _-رع نا´ر¸- رو-ت ف`=- ) ! 0 0 0 0 ·ا×ن -~ا -~مآ _-ن=¹~ -=ت _ن·ي ا-شرا
0 0 ¸ _~را, ,ا+مان *" )
0 0 0 0 ,~نوا~= -ن=¹~ -=ت _ن·ي شرع ¸-ن ~-=م نآرق رد "" ) ! فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- % ( هيآ
$* نار×يد و !
0 0 0 0 ( اه ه¹-م .`م ~شا- نو-~ .×~- ه´ _م~= ره _نو-~ _ن·ي هناو-~ا _-رع =-¹ت هناو=~ا ! -رمم-= و اه ه¹و¹ ·
0 / 0 -~ا هن=ا~ا ¸-=ا~ا هناو=~ا _م= _-رع رد!
0 0 0 0 ( ر-ماممم-, ¸-¹وا _نيد -ا-´ »ان ه´ ~يا-م ر-تا~د و -رو-~د زا دو= ه´ _~را· رد رو-~ا _-رع =-¹ت -رو=~ا
/ ) 0 0 0 0 0 0 اه ,دا-ع .`م نايدا-ع و نايدا-آ ‡ه~م ار وا ‡ه~م و دا-آ اي دا-ا+م »ان- ·~شا--م _ناريا ارها= ه´ نامع
0 0 _ممناريا ,اممه -داونامم= رمم×يد و فورمم·م _ممناريا رمميزو دامم-ع ¸مم- ‡حامم- ¸مم-ن¡مه و ·-~ا ه~ير نآ زا نا~م~ا
0 0 0 0 0 0 0 0 ناور-, ر+ش _ن·ي نادا-ع ا+-رع .و-- اي نادا-آ _=يرات ر+ش ر--¹ا= همه زا و ,دا-آ اي ,دا-ع
0 0 م¸ناريا _نا-~ا- ر-م·-, ·دا-ا+م اي و دا-آ اي دا-ع 0 0 (9 ¸· _~را, ,ا+مان ·ا×ن ¸- & !
0 0 ( رد و همميودا ناوممن·- اها~مم= رد همم´ ~--~ ,ا+¹´ ,اراد ·و-شو= -ا-´ _عون ·_~را· رد هنو-ا- _-رع =-¹ت „نو-ا-
دور-م را×- وراد ناون·- _×ش¸,!
( / () 0 / 0 ( دور-م را×- در´ ه~و- ~-~و- _ن·ي نآ _-ام .×~- ا=نيا رد ه´ ·_~را· ه~و- ‘و- _-رع =-¹ت ‘ا-!
( 0 ) 0 / 0 ( امم- اممي نا´~نمم~يون ’مم--ر ‡تا×ممش امم- .مم`م -رمم-= و -رادا -ممي .وŠمم~م •ر¸مم- ’مم--ر _ممن·ي شامم-
! 0 / 0 0 0 0 ( همم´ ممم-ن´ ه=وممت _-ممقو _مم¹و ~ممي'-م ه¹´´ ر~ _ن·ي ·شا- زا ه´ -~ا _´رت هم¹´ ¸يا ¸-~~ن+م ’--ر ‘~نم+ش
) 0 0 ( () 0 0 ر-ار- رد -¡و´ -اش _ن·ي -اشدا, هم¹´ زا _-رع رد اشا- _´رت رد اشا, هم¹´ ( ( ناهاممش -اممش -امم~نهاش
0 0 0 0 ( / / () 0 0 .ي~-ت شا- و اشا- ه- -اشدا, زا _قاو رد ’--ر ر~ ه¹´ _´رت شا- نامه ه´ ميو~-م ه=و-م -قونآ ·~ي'-م
-~ا -~ش -داد نآ ه- _´رت رد ه´ _تار--·ت ا- ·-~ا _~را, نآ .-ا ترو-نيا رد ·-~ا -~ش!
! 0 0 ( ~-م -ر-= و -رادا ¸-م اي ¸ير=ت ¸-م _ن·م- ه-=-شا- 0 / 0 0 0 -رمم-= و `امم- -ممم~ق رمم~ _ممن·ي _´رت شا- زا .×
0 0 _~را· ه-=ت !
0 0 ( هشا- _-رع =-¹ت Œشا- ! ! -~ا _قرق _~را· رد نآ ر×يد »ان -~ا ,را×ش -~نر, _ون -ي »ان ه´ _~را· رد
) 0 0 0 0 0 0 0 0 : ) -نهر· ·ا×ن -~ا -¡و´ زا- _ن·ي =زا- اي ه¡زا- اي ,را×شزا- زا ,ر×يد _~را· =-¹ت هشا- ه-×ن
~-مع)!
) ! 0 0 ( -×ن دو~-م فر-م ا~= ناون·- ه´ _ن-=, ,¸-~ _عون ·_~را· رد ه-ما- _-رع =-¹ت ا-ما- : _مممن·ي ه-ما- ¸يا ه
دراد _نير-ش _ن·ي ر×يد ه-ما- نآ ه- -ها-ش ,¸-~)!
: ) / 0 0 ( همم-×ن -نر _-`= -~و,ر- -ا-~ ,ا+== ,اراد ·نار-ش -داونا= زا -~نرد ,رونا= ·_~را· ر-- نامه زا ر--
0 0 ~¹و-م ·نا-~و~نه .و·م -اشدا, ¸-¹وا ر-ا- »ان &*." _·و-م و ,د`-م &$"# 0 0 _م ر-- هم¹´ ¸-مه زا · ! وا ~مميآ
ر·ممش م¹مم~م دا-~ا و دو- _ناريا م _نا··ا _قاو رد ·~-~ر-م نا=¸-×ن¡ ه- ردام فر= زا و روم-ت ه- ر~, فر= زا ه´
0 0 ادو~ممح ·_مم~را· ر·ش و تا--دا •ر¸- دا-~ا ¸يا همانر- ا- »ان- ¸·ور·م -ا-´ رد _´رت و _~را· تا--دا و $##
م¹اع رد ه´ -~ا -در´ _-ايزرا ار _~را· ر·ش -و¹~ا ! -~ا ¸-×نا --×ش و .ا`م-- ا+نامز و ا+نا-ز همه رد ·ر·ش
0 0 9 0 0 ر-امم- ¸ممه ¸مميا ~ن×-م .ي~-ت تا--دا و Œ~ع ناهاش ه- ار نا´داز .و·م رو=¡ _~را· تا--دا و ر·ش ه´ ¸-- ه-
) 0 0 و نا-مم~´ا, همم¹م= زا ~نه -راق ه-ش »امت ر- .ا~ ~---ه -را-ود _~را, -نهر· ه´ ~ش -عا- ·وا _¹و·م ناور-, و
- ) ( ه~رد نا-~و~نه ه- _ناريا نا--ايرآ تر=ا+م زا ~·- ~نه ,روتار•ما _م~ر نا-ز _~را· نا-ز و ~ن´ ™و-ن شد`×ن
( -~ا _قا- اها=نا رد ¸×-ن تار`ا مه زونه ه´ ·دوش ¸-, .ا~ را¸ه!
دو~ح &#### 0 0 - ,روه` .ا-قا ~-=م ر-´د هم`ع ا+نآ ~-~ ر~ .´ ه´ ~ن~مآ دو=و- ,و´ _~را, ,~نه رعاش ·دو
) / 0 : را--´ زر= -~ا ر×ش --ور= رد ,~نه ه¡ر´ --×-م ه~-مه ه´ &-". م &.%. ,د`-م )
-~ا رت ¸ير-ش ,رد9)
ار¡ ~ش .ا¸~ .ا-قا زا _-قو %# 9 0 : > ار مي ,ر·ش »ا+¹ا ¸م منا~-من --´ دا-~ا ·ودرا هن ·-~ا _~را· وا را·شا
) 09 9 آ ارها= -~ا _~را, ¸م _ور ` -ا من´ _م -·ايرد _~را· نا-¸- و ~ممندو- دا“ن _ناريا وا ,ر-م~´ دا~=ا و ˜ا-
~ش ¸-ن »وحرمنآ ,ر´ ه·-ش -ر=`ا- و _~را· ه- Œ~ع -عا- ¸-مه)!
.امم~ رد &-#. : دو- ش¸ت ناونع ~نار~´ نام¹آ ƒ-نوم -ا×~ناد رد ار ¸يار-´د ¸ت .ا-قا ر-´د _-قو ,د`-م
0 ناريا رد ه-~¹· -·ر~-,
0 0 ,~نه -داز ¸مهر- ¸يا زا _ناد ر~ق ر=ا=- ( ) -ا== وا فور·م ر·ش ا- ار -م~ق ¸يا _ _¹ع .آ ه·-ش -~ر•ناريا
م-نا~ر-م نايا, ه- ناريا ناناو= ه-:
0 امش نا= و ¸م و نا= م=ع ناناو= ,ا90
/ » ! » » ( ه- ه- ه- ا- نآ ه~ير .-ا -ر-= و ’ناش ·-ر+- ·‡--ن · .ا-قا _ن·م- _~را· -=- نامه زا -=-
! » ن·ي -~ا -~ش ƒ- ƒ- _-رع رد ه´ » دراد =ا-ترا ·_~ناش شو= و _---ن شو= تدا·~ _ !
) ( » ( -مم=- هممم¹´ زا ارهامم= _ممن-- دومم= و ‡مم=ع ·,~نمم~, دومم= و رور= م ن~يزرو ر=· ر~-=-ت _ن·ي ر~-=-
-~ا -~ش ,~ن- ه·-- _~را·)!
/ / » ( شومم= -=-ممشو= راد -مم=- نامم~نا _ممن·ي -~ا -~ش ه-=ا~ _~را· -=- هم¹´ زا ه´ _-رع -¸او -ي --=-
’ناش -ر-= و !
! / / / » ( هممم¹´ _مم-رع =مم-¹ت ارهامم= -رمم-= و امم+- _مم- رمم--ح ¸-¡ان --مها _- · ندرمش -¡و´ _ن·م- _-رع رد ’=-
» / » -~د ·ندر´ اهر ·ندر´ .و ·نداد نار×يد ه- ·¸-=ا~نا رود · ن~-شو, م~¡ ,¸-¡ زا _ن·ي ن~-~=- ¸~=-
~شا--م ندرمش م´ -ر=`ا- و ن~-~´!
» ~-=م نآرق رد ¸-¡ان _ن·م ¸يا ه- » ¸-ن ~-=م نآرق رد ¸-¡ان -م-ق ’=- ¸م` .×~- % -~ا -~مآ را- !
) €~وي -رو~ رد ` `م &' ( -~ا -~مآ ¸-ن هيآ !
! ( » ( ¸مم-ن _مم~-¹×نا نامم-ز رد نداد -رمم-= و ر´رامم´ ه- »ا·نا ·ندر´ هي~ه ن~-~=- _ن·ي ¸~=- ;akhshish
ر´رام·-~ا ,ا+-~-¹×نا نا-ز دراو نا-~و~نه Œير= زا ~ياش ه´ ~نيو×-م -~ا -~ش · !
)! » ( ¸~=-·ا×ن _~را· رد ¸~=- زا _-رع ر×يد =-¹ت ¸~=-)
» ) » ( / نامم-=ا- ·نامم- ه¡=امم- رامم×¹´ _ممن·ي ·_مم´رت نامم-ز رد _¡ نا- ه¡=ا- _-رع =-¹ت _=نو~=- _=ناو~=-
) -~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع را-رد Œير= زا ~ياش -ر-= و نانا-=ا- ’--ر ·_-و-=)!
» ( را¡ _ن·م- _-رع رد ~´ - و .×مم~م زا _-اهر ·ه¹ض·م .ح ·_-`= ~-ما ·¸ير´ -ار ·-را¡ و -ار ·رار· -ار · -
! » » ! ~ممه~-م _ممن·م Œممير= رممه رمم+- و ترورمم- همم- · رامم¡ان همم- _ن·م ه´ ~ن- ه-=ا~ ار ~-´` هم¹´ ¸-مه زا -ر-=
» » » » » ·اممقآ ·رورمم~ · ا~مم= _ممن·م همم´ ~مم- ~مم, · -مم, _-ايرآ -¸او ه- ددر×-مر- ~-´ هم¹´ .-ا ارها= ·‘رداد
» » ( ) ! و راممي ·رامم´ -ممم´ ·_مم=نم · زامم~ -را¡ _ن·ي ~- ترو-نيا رد ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -ر-= و ‘رداير·
» ! ~نراد _ي ه~ير =ا-ترا -¸او ¸-مه ا- ¸-ن --و ادو- _-ايرآ تام¹´ دايز .ام-حا- -ر-= و رواي!
» » ( ن-مزريز و تو¹= =ا-ح _ن·م- _-رع رد ·هنا= .=اد · نور~نا _ن·ي نور~- دور-م را×- _ !
) » » » ( » ( ·امم×ن دزورمم-م دامم- همم´ _-امم= ·¸-=دامم- · نامم-ا-- _ممن·م- ·_-ا-~وا نا-ز رد ايدا- ا-تاو =-¹ت هيدا-
» م _~را, ,ا+مان *%* » » !( دو~-م -~= ا+نا-~-ات رد ه´ _ي هنا=دور ·-رد _ن·ي ,داو -~ا ه~ير ¸-مه زا
ار=- ·-ر-=و -و´ ه-شر ود ¸-- ¸-مز ·-~ا نا-ا-- و¸= و ( / () » ! رد امم-تاو هيدامم- ,داو هممم¹´ ·_ممن·م ¸يا ه- ˜
) ! .من -رو~ رد ` `م -~ا همدآ را- -~ه ¸-ن ~-=م نآرق '% ( هيآ &. نار×يد و !
» ( -ر-= و هنار=ا· ·_تا-ير~ت و ’´و¹ ·ندر´ا-يز ·¸يارآ _ن·م- =¸- _-رع =-¹ت ارها= Ž~-!
! / / » ( ا زا ارها= -ر-= و =ر¡ -~, ~- _ن·م- _-رع رد ~- » / » .اد رمم×يد تا·¹ _¹-= .`م ه´ ~- ~- _~را· .-
’×·- و -~ش .ي~-ت .ا™ ه-!
» » » ( مممه فارمم~ا و ‘امم, و -=ير _ن·م- انم- ·شا, م=ت ·هم=ت · هناد _ن·م- ·_~را· ر¸- _-رع =-¹ت د~-
) » ! » ) ! ˜ارمم~ا -رومم~ ·ا×ن -~ا -~مآرا- نآ تا--~م و ري~-ت و ر~- ¸-ن ~-=م نآرق رد ·ا×ن -~ا -~مآ &% ( تايآ
'/ ¸-ن¡مه و '% !
/ / » ( و -آ ناممير= ,ارمم- -رمم-= و »امممح ¸-+¹ومم¹ ·-`مم-ا· و -آ ارمم=م -ارمم-آ هممهار-آ _مم-رع =مم-¹ت ارهامم= ƒمم-ر-
-`-ا·!
» » ( ˜ا-مم~آ »اوممقا زا ¸ا-¹امم-ا همم´ -مم~ا-ير·آ .امممش _نامم-ا-- .-امم-ق »اممن ه´ فور·م ر-ر- -¸او نامه زا ر-ر-
( () ¹ا رد ` ·· ه´ ·~ن-~ه -رعر-= ,¸´رم ~نراد -ماقا -ر-= و ‘وت ¸´ارم ·ريا¸= !
( ) ! » زا _-امم,ورا م وناريا _-ايرآ »اوقا ار م~ا ¸يا _نا-ا-- ·ن~م-م رو~´ زرم زا _را= اي _نور-- _ن·م- -·¹ .-ا
( ( ) _مم- _ممن·ي ·~ممن--´ _ممم ر×نامم-ا-- اي و _نار-نا _ناريا ر-= »اوقا ه- ~ن-~ه دا“ن _ناريا نار=ا+م ه´ نا-نانوي ه¹م=
و ·ن~مت » ,و¹+, .-ا-م رد _¹و´ ر×يد ترا-·- و _ن-~نر+ش .-ا-م رد ·در´ار=- ·_~ح »!
! / » !( ) ( -¸او -ممي -مم~ا _وممن ترممضح ر~, تا·اي -·اي »ان زا هم¹´ ه~ير _¹ا·شا _ن-=~¹· ,ر~ن- ر+ش »ان ا·اي
» ) / / » ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن ن~ش ه·ا-ا ن~ش -دايز ن~ش -داز _ن·م- -~ا دا“ن ,و¹+, *-' )!
( ه=·اي » ! » » _ممن·م- ه=·اممي _مم-رع رد ~ممشا--م -~ممش ا~مم-, _ممن·ي ·_مم~را· رد ه-·اممي هممم¹´ _مم-رع =مم-¹ت ارها=
) » و هنا= ات دو~-م ‡-ن رد ر~ ,`ا- ه´ هنا= ‡حا- م~ر و م~ا ·_-ا~انش -م`ع ·.¸نم -رامش ·هنا= =`,
» ~ن-ا-- ار هنا=-حا-»)!
( () » ( اي و ‘ا-¹ ه-ي _~را· ه-ي _-رع =-¹ت هقاي ) » -ر-=و نادر´ ه-ي .`م =اشو, نا-ير´ · ه=ني !)
» ) » ( ,امم+مان ·امم×ن -مم~ا ¸مممرق -ممنر همم- -ممم--نار´ _ن~مم·م -نمم~ _عوممن همم´ _مم~را· ~ممن´اي _-رع =-¹ت توقاي
م ¸ _~را, *-" » ( ·~ن- ه--´ _-رع –¹= ه- ار _~را· -~ش -درو¹ و ه¹ هم¹´ ¸يا _ناريا ,ا+×نهر· ‡¹ا=
يا _¹و ·دو~-م =-¹ت _-رع ه- نو¡ ( » () ) رهومم´ -رمم·م ارهاومم= ه´ ~ن-شاد ه¡ »`~ا زا .-ق ا+-رع ·-~-ن رو=ن
·رير+مز ·.--=نز .`م ·~ن-~ه _~را· -~مآ ~-=م نآرق رد ه´ _-~+- ’´و¹ و _¹م=ت تام¹´ ‡¹ا= ا~¹ و º~نشا- ه-شاد
() ( () ( ) ‡ممه™ -آرز -ارممش ·نامم=رم اروممها اروممح ·¸-ت ·نامر ·رو·ا´ ·•ر--~ا ·‘ا´ ·Œيرا-ا و -او´ا (امم-ه™
» / » » ( »` و €مم¹ا ندرمم´ ه·امم-ا ا- ا+-رع و دو- _~را· ه~ام ‘ام زا ه´ ‘ام¹ا هم¹´ .`م _~را, ,ا+مان ·ا×ن
~ندر´ ‡حا-ت مه ارنآ9
) ! » نامحر¹ا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد توقاي هم¹´ $$ ( هيآ $. !
» ( ام نامز _~را-- ه´ نو~-ناي ,و¹+, هم¹´ نامه زا نو~ناي ! ( ) ,ا+نامز رد ~نيو´ _م هنايزار ,رد نا-ز _ن·ي
( ) ! / / _-امم,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~ا -~ش ه--´ -ر-= و نايدا- هنايدا- ·_ناريا ر×يد »اوقا ¸-- و €¹-=م
.×~- نو-~ناي ,و¹+, -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م +nise» ! _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن دور-م را×- Cebster!
( زا رواي » ! / / » » -~ه ¸-ن راي نآ €-=م ه´ -ر-= و نوا·م را--~د را´ -م´ _ن·ي _~را· رواي هم¹´ نامه
9 ( » () »ور=م »درم ه- -م´ نا-¹=واد ·~ندو- ¸-مز ناريا رد مي~ق نارا´د~م ه´ راي ,ا را-ع -¸او .-ا
! همم- ا,ورا رد اه~·- -و-ش ¸-مه م¹ا= نا-ا-را و نار×م-~ .-ا-م رد ه·ما= Dobin Hood و Chevahier اممي
در´ ا~-, _اور ه·ما= رد ,ردار- و تو´ =ا و تو-· ,ا+نم=نا!
() » » نادومم=آ و -رمم-= و ر×~¹ر~ نوا·م _ماˆن نوا·م ناون·- ر-~-- ار _~را· رواي هم¹´ زورما _-رع رد)
((+djodant) ~نر- _م را×-!
/ » / » ( »امز _ن·ي ·-~ا ,و¹+, _~را· راهام را+م _-رع =-¹ت رها= را=-م / و ه-=ا~ممنا نارونا= ندر´ر- ه´ را~·ا
» ! » ناممم~ير امم- و ~ممندر´ _م ور· ر-ش _ن-- رد ه´ _-و¡ _ن·م- مي~ق رد -·¹ .-ا _¹و ~نن´ _م .ر-ن´ ار ا+نآ
) ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -~مآ ~ن-·ر´ _م -دارا -=ت ارنآ)
,ارممما و ناير×مم~¹ »وتامم- ·¸ممترا نارمم~·ا _-~~-و¡ و ,زا- نا´و¡ -و¡ ه- ا=نآ زا ¸مم-ن -رمم-= و ناهاممش و ¸ممترا
/ » ! دور _م را×- نانا-ر+ش و نانا-~ا, •ام¡ زر´ _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد ~ش •`=ا!
( ) » ( -ر-= و نا-~مز اي و ر-~ رد ,~·- -دا--~ا ,ار- ه-=, ¸-, ,ا~= _عون ه´ ·_~را· _ن=ي هم¹´ نامه هن=ي
» ور~ن´ .×~- و ~ن¸, _م ارنآ -شو´ ه´ -دا~ -شو×-آ -~ا ( ) ~نرا~×-م ¸-¹´ ¸و-=م ,اه -زو´ ا-¹ا= _·ر=
( ) _ممن=ي ¸مم-مه زا همممه ·همم-=, ¸مم-, ه-ممشر و _ممن,ا¸ همم-=, ¸-, ,اها~= -ر-=و نا-~مز رد ` `م ,~·- -دا--~ا ,ار-
-~ا ه-·ر´ »ا+¹ا _ناريا!
) ( هن=ي ·ا×ن _~را· _ن=ي نامه _ن=ي)
» ( ) » ( ~ ه~-, _ن·م- -~ا ·_´رت _~را· ه=رزاي -¸او زا ه=ر¸ي » ) اممي ·امم×ن _~انش -را-~ ه·رح _~انش -را-
) » !( _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا ه-~ناد _´رت ار -¸او ¸يا _~را, ا+مان -~ن~يون ه=رز)
» » » ( · .مم´ ~ممن-ندر´ همم- همم´ ·-مم~ا _مم~را· .امم~اي هممم¹´ -~ممش _-رع =-¹ت ارها= ه´ .وزاي ر×يد =-¹ت .و¸ي
() » _~-¹×نارد ~ن-¹´ =arland) » ) ·امم×ن دومم~-م ه--´ ¸ _مم~را, ,امم+مان *-/ !( _نا-ا-- .´ _عون »ان
/ -~ا _~حو !
) / / / » ( ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن _~را, ه~اي ا~اي •ا~اي •ا~ي زا _=-~ي *-/ ( ·-~ا-~ ·-~عاق ·نوناق _ن·م-
) » » ! امم+-رع نومم¡ -~ممش _مم= همم- .ي~مم-ت همم´ _مم´رت _مم¡ -و`·- -رمم-= و ,را~مم~ا, ·-مم-نما و مممˆن ·ندرمم´ -رادا
/ / / ات و ~نرا~ن • ¸ _ _ ( ,روممق همم- -مميد م ~نناو=-م -ن´ و نا-ز _- م=ع ار نا-ناريا ¸و-=- و ا+-رع ر-= -ز
» _ها-~ ه×-م9»!
/ / » ( ,زامم~ر=ع رد همم´ و-ممشو= و ~--مم~ فورمم·م .مم´ ·_مم~را· ¸م~اي ¸-م~اي ‘اي زا ,ر×يد _-رع =-¹ت ¸-م~ي
( ) ! و ¸مم-مه ¸مم-ن _مم~-¹×نا .مم`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد دور-م را×- .×مم~- _مم~را· -¸ا Oamine
) ! _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن دور-م را×- Cebster هم¹´ ندو- _~را, دروم رد Oamine)!
! / » ( رد -رمم-= و ~--مم~ ·دومم-´ ·¸-مم~ ,امم+×نر- امم+-نار´ _ن~·م -ن~ _عون·م~ي _~را· ‡~ي -¸او نامه زا ‡~ي
) ! » ن~ممش _-رع زا .-ق هم¹´ .وا =-¹ت ارها= ه´ دو~-م ه--´ مه _~ي _~را· !( » » ~ممشا--م - همم- _ .ي~مم-ت و
( ) .×~- ار _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد Oas4er ! ~نر- _م را×-
_~-¹×نا -نهر· ·ا×ن Cebster
! ( ) ( ( نآ همم- _مم~-¹×نا رد -مم~ا _مم~را· همم~ير نامه زا ‡~ي ·ا×ن -نر ¸-~ ‡~ي ¸-~ _~ي م~ي Oade _ممم
~نيو´!
‡-ي ) / » ( ‡~ي ·ا×ن ا+-نار´ _ن~·م -ن~ ·_~را· ‡~ي _~ي زا ر×يد _-رع =-¹ت
) » » ( » ( ه=·اي ·ا×ن ندر´ ا~-, _ن·ي _~را· رد ه-·اي ه=·اي ر×يد _-رع =-¹ت ه=-ي)!
( ! » و _-امم=ن, ·ودرا و _نا-مم~و~نه رد زوممنه ~شا- ه-شاد _ي ه~ير =ا-ترا نا~ن _ن·ي ه-, _-ايرآ ر×يد -¸او ا- ~ياش
-ر-= » » ! » » -ر-= و زاو= · هقرو _ن·ي ه-, _نون´ _~را· رد ~نيو´ _م ه-, ار _نا~ن
) » » ( -ممنهر· ·امم×ن ~مم~ر-م امم, ,ور اممت همم´ ,~ممن¹- همامم= ˜اممم¹ع -دا-¹ · ا-ق _ن·م- _~را· رد هم¹ي -¸او زا Œم¹ي
» ( -~ا Œم`ي نآ _-رع _م= ~-مع!
( » ( ¡ ·,~نه دوع ·و-شو= دوع دوع -ن`يا _-رع =-¹ت _و=ن¹ي ) ,ار- شو= ,و- نآ زا و ~ننازو~-م ه´ _-و
( ~نر-´ _م -ر-= و ا+ن~= اي و ~-ا·م ·ا+مرح ·ا+ها×ترايز!
) » » ( ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن •ر¸- هنا=دور ايرد _ن·م- ·,و¹+, نا-ز رد امي هم¹´ _-رع =-¹ت مي *-* !(
/ » ( ( » مم=-ار ¸مم-ن -رمم-= و ~-مم~م= .مم`م -مم¹م •ر¸مم- -اممشدا, _ممن·ي ممم= مممي هممم¹´ امم- ) ·امم×ن دراد _ممي همم~ير ه
) ! » !( / » اها= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- -~ه ¸-ن ~-=م نآرق رد ايرد _ن·م- مي هم¹´ نامي ¸مي '# ( هيآ "-
نار×يد و!
) ( ه- فور·م ¸مي رو~´ ¸مي +rabia 7eliB ( » اه _ض·- ا,ورا ƒيرات رد ºاوه و -آ شو= نا-~-رع _ن·ي
» ,ا+نا-ز رد ه´ ¸-مي زا ار ¸مي _ن·م ! / / ~ننا~-م ·~ي'-م -~ار فر= -~ار -~د _ن·م- ,دو+ي _-رع و _-رع
» » ~ن- ه-·ر´ تدا·~ و _-=-شو= _ن·م- ¸مي هم¹´ زا ار ¸مي ا+×نهر· _=ر-!
» » / » =ومم-رم ,ومم¹+, نامم-ز رد -اممشدا, _ممن·ي ممم= _ممن·ي مي »ان ا- نامي ¸مي ,وق .ام-حا- ه´ -~ا ~--·م -~ن~يون
( ( » ) ! شدا, م= ~-~م= .`م -~ا / ( ( ) _نارون -~ن~=رد -اشدا, ~-شرو= .`م ·-~ن~=رد ~-ش -ا )!
( / » ( ) » نامم-ز رد -رمم-= و نا´دا¸هاممش و _-ن=¹مم~ -داونامم= ناهاممش اه م= نام= زا _ناميدر- .`م نامي ¸يار-ان-
) ¸ ·_~را· ,ا+مان ·ا×ن -~ا ه-·ر´ ه~ير ,و¹+, *-* » / / » ( و -و×ش _ن·م- انامي نامي مي ,و¹+, نا-ز رد انم-
-مˆع » ) » / ه~ير نامه زا ه´ ~نه رد انوماي .`م •ر¸- هنا=دور و ايرد ¸-ن¡مه و نا=ار¡ _-انشور و رون
» » ! ( -~ه ¸-ن -ا×-ماقا و هنا= _ن·م- انامي _-ا-~وا نا-ز رد ~شا--م -~ا _-ايرآ!
» ~نهاش ,اه _,ارتا~ و¸= ·•ر¸- نا-~-رع _-ح و نامع و ¸مي رو~´ »`~ا زا .-ق ه×نيا ه- ه=وت ا- ناريا _ها
! تامم---=ت دو~-م ر-نا~آ ‡¹ا=م ¸يا ¸-·ري~, ا~¹ ·-·اي -ار مه _-رع نا-ز رد -ار ¸ي زا _~را· هم¹´ اه~- و ·~ندو-
ميرا~×-م -~نيآ .~ن ه- ار ر-~--!
/ ( اممهراويد ,امم, رد امم-¹ا= همم´ ·_=-ن -ونر= -ونر= _ون زا -~ا -ا-´ -ي »ان ·_~را· تو-~ني نامه زا تو-~ني
~يور-م!
و~ني » ( ) / » ( هنايزار نآ ه- `اح _~را· ,رد _~را· رد ه´ ·,و¹+, نا-ز رد نو-~ناي نو~ناي _-رع ر×يد =-¹ت ن
!( ) _~-¹×نا رد نو~ناي ·ا×ن ~نيو×-م+nise» دو~-م ه--´!
هلابند 4
هلی=را ( ) » » ( ,ا= ه×نيا ر=ا=- ~ياش نا-¹ق نا-¹= _ن·م ه- ر-~-- _-رع رد زورما .-´ران نزور- -ر´ ·م
)! ( مه _~-¹×نا رد ~نيو´ _م مه ه-ح و ه~-ش _-رع رد ارنآ و دراد .-´ران .×ش و´ا-نت Hoorah -~ا!)
;اNی& ) ( ( -~ا ‡يزا-م و ‡يزاوم _-رع رد نآ _م= ه¡دور ·,و= ·ههار-آ ·نادوان -آ -ار 9)
و&را 9 » ! » ( نو-رع _-رع رد -~ا ا+- ¸-, و هنا·-- _ن·م- ه´ مي~ق _~را· رد نو-را -~ش _-رع _م مه
) ! ~شا- -~ش _-رع ا·قاو ه´ ~نيو´9)
Oنابسا ) ( ( ( مه _يا,ورا ,ا+نا-ز و _~-¹×نا نا-ز رد ,و¹+, _~را· رد „نا•~ا _ان•~ا _ان-~ا S4inach _م
~نيو´)!
جا(یSسا » ( / ) ( ( ( ( ه--´ مه =ا--•~ مي~ق ,و¹+, نا-ز رد -ا~--~ -ا=ر~ -آ~--~ -ا~-•~ -ا~-•~ا _ا~--~ا
-~ا!
"ا!سا ( م¹اع و _نيد ر-هر _ن·م- زورما _-رع رد و -ا×~ناد دا-~ا ·م¹·م ·را´زومآ _ن·م- _~را· دا-~ا نامه زا
) ! -~ا -ر-= و -~تا-~ا نآ _م= و -™ا-~ا نآ -ن“م _-رع رد دور-م را×- مه _م`~ا!)
هی"ا!سا ( -~ه مه -ا×~ناد ,دا-~ا _~ر´ و •و-= و ,رو~·ور, ·,دا-~ا !
قرب!سا ( و ,درز ·---رز ,زود ه¡را, ·--¹´ و ر--~ ,ا-يد ·ا-يد ·رود`= ·را~¹´ _م~ير-ا ---د ·-~ش ,™
! » ! -مم~اه~مآ _-ممم-ق و -مم-¹´ ممم~ير-ا ·--¹´ و ر--~ _ن·ي =ر--~ا هم¹´ زا •ر--~ا _~را· .-ا _نا-عا و ا+-نار´
) ! ! » نامممحر¹ا -رومم~ -مم~ا -~مممآ مممه ~مم-=م نآرممق رد ~ممنيو´ _م مه =ر--~ مي~ق ناريا =ا-ن _ض·- رد ) $$ ( هيآ
$*)!
;رسا ( فور·م -=~ ¸¹· نامه ·-ر~ !
2ب5سا : ) ( ) ( _¹و ·~ن- ه--´ _نانوي ار .-=~ا نارا×ن -نهر· _ض·- ه=وت .و=آ ·‡~ا .ا=آ نا-~ا -ا´ -~يا
_ناريا ر=ا+م ,ا+-يايرآ زا _ي ه-·ش ناشدو= ا+نيانوي ر×م ·~شا- -~رد ه´ مه ¸ر-- Eimoan » و ,ونام اي
º~ن-~-ن ·نآ -ر-=)
;Tر5سا » : ) ( _ن·م- -`ر-~ا م-يو×- ر-+- اي -`ر=~ا هم¹´ .-ا ه=وت _يو= -را-~ ·_ن-- -را-~ ·ه-`را-~ا
-~ا نا´را-~ ,و=-~= و ¸هاو= و ه-`)!
هناو5سا » ! ) ( و -زا~ن-ه زا _-رع رد ه~~نه هم¹´ دو= ه×نيا ه- ه=وت ا- ¸ا= _~~نه .×ش _~را· هناو-~ا زر
( ) » ,ر-´ -زا~نا -ر=`ا- دو~-م رت ¸شور مه هناو-~ا ا- ه=-ار ·-~ا -~ش Œ-~م _~را· )!
ریKاسا » ( .¹م ,اه هنا~·ا _مي~ق ,ا+نا-~اد _ن·م- ر-~-- -زورما ه´ ·-~ا -~ش -ر·م _~را· ر-تا~ا هم¹´ زا
» ) ! ´ »اممن ر-تا~د ه=وت -~ا -~ش .--نم نا~نزر· ه- نار~, زا هن-~ ه- هن-~ ه´ ه-شونان ƒيرات -ر=`ا- و ه-ش~´ -امم-
! » -دا-~ر· نا-ناريا ه- ه´ دو- ر-ما-, ¸-¹وا ه´ -~ش ه--´ -~ا دا-ا+م »ان- ·نا-~ا- ناريا ر-ما-, ¸ش زا _×ي _نام~آ
~ش!
_ناممنوي نا-ز رد ر-تا~د اي و ر-تا~ا هم¹´ Gstoria _مم~-¹×نا رد و Histoy _يامميرآ رمم×يد تامم·¹ رد و Story
-~ا!
یرو5سا س ! ( ر-=ا~ا ا×ن !
-5سا س ( ( _-~ا -~ا دا-~ا اي و ™ا-~ا €-=م !
تاو5سا س ! ) ( _=~ا ا×ن _=~ا _م= )
0انافسا ( ( مي~ق ,و¹+, نا-ز رد _ان•~ا _ان-~ا !
<#فسا ( ( اي و ن~- ,و~-~ش رد و ~ن´ _م ~شر راي رد -آ رد ه´ .×ش _تا-ن را~نا= نامه ·„نا•~ا „ن•~ا
دور-م را×- ·_يا~= فور=!
-7#فسا ( „ن-~ا ا×ن
ا(#فسا ( ا~ن•~ا ) ( ارممنآ €مم¹-=م ,امم+نامز رد و نارمميا =امم-ن _ممن·م- _مم~را· نامم-ز رد .درمم= ·ار·ا -و¡ ·ار·ا ن
~ن- ه--´ _م مه -ر-= و ,روهآ ·¸-شرتا·)!
جا(یفسا / ) ( ( -ا~--~ -ا=ر~ -دام نامه -ا~-•~ -ا~--~ )
-نو7نا*سا : ) » ( ارنيا ر´ا ه=وت _نام~آ _-آ ·-~ا -~مآ نام~آ -نر اي هنو´ نام~آ هم¹´ زا هممم¹´ همم´ ميري~مم•-
! » » » ~-=م نآرق رد دو~-م رت ¸شور ‡¹=م ·-~ا -~مآ ,و¹+, نام~آ و نام~ هم¹´ نامه زا _-رع رد ˜ام~
-~ا -~مآ نآ تا--~م و ˜ام~ را-~- زا ¸--)!
ا#+ا » ( -~~- ·-~ا _يا-م-ش روش -دام _عون ه´ را=ش ¸ها-´ ر-~´ا= زا ه´ هيو-ر™آ ·و-ر™آ ·نانشا --و¡
! ا رد ~ي'-م _~-¹×ن Saluwort/4otash)
ه#+ا ( _-آ -¸-~ ·-انشآ ·_زو .= ·-¸= !
2ب5صا ( .-=~ا ا×ن
BU ا / ( -يا×ش و درد و را=¸نا اي و ‘و~·ا ·_-حاران ,ا~- ·Žوا فوا !
<سسنرMا ) ( ( ( _ن·م- ,دام •ر- و •رز ·.`= -و×ش ·ناهاش _ات و -=ت ·ه-×-´ و ه-~-د -نروا -نر·ا
-~ا -~مآ مه ا,ورا و نا-~×نر·)!
6یPMا ( ) » ! / / / ( ( ( ( و -~ا _يايرآ هم¹´ -ي ه´ ار-نم _ن·م- _نيد ¸هاو= اعد ر´د درو ودا= نو~·ا ¸-~·ا
تا=اح ,اضق ,ار- ه-` و ¸=ع ·هنار´ -م و هن`=اع ر-`'ت و ·هناهاو= -=اح و ,رار×ت هم¹´!
ی(#Mا » ( -زورما ,~ن·ا ·-ر=-~ و تدا-~ ·_ياقآ ·_´ر¸- _ن·م- ن~ي~ن· _~را· .-ا ا- ·_´رت فور·م -·¹
) _~-¹×نا رد اقآ _ن·م- ر-~-- Sir) دور-م را×-!
-4رV ا4ز رد -سراM تا*ل=
هی4ر)لا هLللا -M هیسرافلا تا*لکلا
Persian words in Arabi language
ویMا ( ا=~= -ر-ش ·=ايرت ·نو-,ا ) -~ش ه--´ مه نو-•ه ش )!
ریس=ا ( ( ( () ( -ر-ن و `= ه- ار ,داع تا¸¹· ه´ مي~ق نار´ا-م-´ _يا-م-ش -دام -ر-ن م-~ ا-م-~ ا-م-´ ·ري¸´ا
-~ا -در´ _م .ي~-ت!
ه!بلا » () » ( اه نآ _يا-~وا مي~ق فدار-م ه´ _-رع €ير·ت فرح .ا هم¹´ ود زا » H+ » ( _ن·ي ا-- و ~شا--م
» ´ ·را~×- اي .+- ) ! ! ·امم×ن دورمم-م رامم×- -ر-= و ` ما´ ·ام-ح _ن·م ه- _¹·· _~را· و _-رع رد نداد -زا=ا ·¸-شا~
ن~--ا-- هم¹´ م ~-مع -نهر·)
'ا*لا ) » » ( ا×ن ·_-رع نا-ز رد €ير·ت .ا -و`·- _~را· ‘ام هم¹´ -~ش _-رع ,ersian :ameI
,!'/*) ! -~ا نا+= داوم ¸يرت -=~ ه´ فور·م _ن~·م -ن~ نامه »ان » ه´ _~را· رد ه~ام هم¹´ ` ام-حا
» دراد _ي ه~ير ه=-ار ‘ام هم¹´ نامه ه- -~ا »رن ¸ش _ن·م-!
.یب&ا ! ( » ( و -ا×~يامزآ رد ه´ ,ر-×-قرع و تا·يام ر-=-ت -¹آ ,و¹+, نا-ز رد ---نا _~را· Œ--نا زا
) مممه _يامم,ورا ,ا+نا-ز رد دو~-م فر-م _يا-م-ش _يان- و ,زا~وراد +lembic ممنيو×-م زا هممم¹´ ¸مميا نومم¡ ·~
مي~ق ناريا زا ام---~م هن و -~ش -~-نش نا-ز -رع نانام¹~م Œير=)!
ری&ا ( ) ( » ( ·-~ر,ر~ ·¸ترا -~نامر· ·را~نامر· ·رادر~ ·م´اح -ا~نهاش ا- ه~يا-م رد -اش _~را· ر-م زا
-ر-= و ,~--م!
هری&ا ) ( ر-ما ا×ن ·ر-ما -ن¸م )
یری&ا ( -مو×ح ·_-¹ود ·-¹ود ه- =و-رم ( ) -ر-= و ,رادا _-و-= و _-=ش هن ,رو~´ ·_ !
رابنا » ) ! ( رد را-نا فور·م ر+ش نان¡مه -ر-= و اه`ا´ ¸-شا-نا و -ر-=™ ,ا= ·هنا¸= ·_~را· را-نا نامه زا
» ود زا همم´ -مم~ا دا~·- نامه ا+نآ ¸ير-م+م و ·~نراد _~را· م~ا همه ه´ رو~´ نآ =ر+ش و ر+ش اه~- و •ارع
» _- مي~ق _~را· هم¹´ » ! ( () » ( () ر+ش نآ _ن·م و -~ا -~ش ‡-´رت نداد داد و ا+ي~نه ناو+×- .`م ·ا~=
» ) ! ناور-شونا -¹ا~ع و داد _ا- ~ن- ه--´ _ض·- -~ا دادا~=»)!
( ) ری4انا1 ر4انا ( را-نا _م=
.یبنا ) » ( _-رع ,ا+نا-ز رد Œ--ما ا×ن +lembic)
هناWکی!نا ) ( = زا ` ام-حا _نا-~ا- را`آ -ا×يا= ·-زوم -~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع نا´رت Œير )
'انا » ! » ( ·»درم ·ن~- ·¸ت ·~~= ·م~= _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد و~ان .-ا زا مي~ق _~را· ‘ان هم¹´ _م=
» ! ( ) ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن ناويد مه و نا×-شر· نام~آ تادو=وم ,ersian :ame! 4"&.)!
( ( ) » · ¸´ = .-ا-م رد ’نا .`م نآ _-رع تا--~م ! -~ا را-~- -ر-= و ˜ا~ن و نا~نا ا-´ح و -~ا ‘انا در-م ه´ ‘ان
) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-~- زا ¸-- ~-=م نآرق رد ' ( هيآ /# ر×يد تايآ را-~- و )!
هرقنا ! ( / () » ( ( -~ا ه-´رت _¹·· -=-يا, -~ا -~مآ رو×نا ,ا+=ا- نا-~رو×نا _~را· هيرو×نا زا -را×نآ
») ناريا م+~ رد -درمم- ~ن-مم~ه »اممن _مم~را· `-ا ه´ ¸-ن ار نا+= رو~´ -د -=-يا, ادو~ح -~نرا×ن · نا+= ن~مت رد
-ر-= و ناوريا ·و´ا- ·Œ~مد ·–-~م ·و×~م ·دا-آ »`~ا .`م ·-~ا)!
<لیل>ا ) ( -~ا -¸م ƒ¹ت و دراد درز -ا´ و -ا-~ -نر ه´ فور·م _يوراد -ا-´ ه¹-¹ه )!
-7لیل>ا ( ( ) ( ·.×ش _ض·- .×ش ه¹-¹ه فور·م _~~نه .×ش ·_=رم م=ت !
ج1ا ( ( -ر-= و -و´ر~ ·ه¹´ق ·زار· ·,رتر- ·¸يرت~ن¹- ·¸يرت`ا- _ن·م- ·,و¹+, نا-ز رد _وا •وا !
هی+1ا ! ( » ( رد _-و-=- ·-زورما _-رع رد نآ ,اهاعد و -~ترز _-ه~م -ا-´ ·ا-~و ا-~وا هم¹´ زا
» » م را×- داروا و ه-عدا _ن·م- -رع نا-=-~م ,اها~-¹´ دور- !
هجار1ا ) ( ( ( ( .دا·م _-¹ود .اوما شرامش ·-ا-´ و -ا~ح ·_-¹ود و _ناويد -ا~ح ر-·د -رايا -راوا ه¡راوآ
زورما _ياراد ترازو)!
را1ا ( 9 ( 9 9 ( )» » ( ¸=·¹ا داير· نا~ر- -آ ا-- -آ را-- _ن·ي رآ -آ _ن·ي وآ _~را· هم¹´ ود زا
~-م _ن·م ار دايز ترارح ‘ا~حا و ~ي~ش _×ن~ت ~ه !
Eا1ا » 9 ( ) » ( -آ ه- زا-ن و ~ي~ش _×ن~ت · -آ داير· _ن·م- زورما _-رع رد م-آ »ا وآ _~را· هم¹´ ود زا
) ! -~ا _-رع ,اهرو~´ رد _¹·· تاروا=م و تاح`=-ا زا دور-م را×- ·~ي~ش)!
اویا ( _نو×~م دا-ن- و ترامع ,دورو ·نام-=ا~ ¸-, ·•اتا ¸-, _ن·ي ·_~را· ناويا نامه !
ریا ( ) ! » » هممم¹´ ,وممق .اممم-حا- دومم~-م همم--´ رمم´™ ¸¹امم= _-رع رد ه´ ·,درم -¹آ _ن·م- ريا _~را· هم¹´ زا
» » -~ا =و-رم دو~-م _ورش فا´ ا- ه´ نآ _~را· ر×يد هم¹´ ا- ريا )!
;
ا4ا4 » ( ) » ( رد _ فرح ندو-ن -¹·- _¹و -دو- _يايرآ و ,و¹+, نا-ز زا ا,ا, ¸¹-ا ه´ _~را· ,ا-ا- نامه زا
_-رع » ! » _امم, همم- ·اممهدرمر-, ,ارمم- »ار-حا اي و ر~, ر- -و`ع زورما _-رع رد -~ا -~ش .ي~-ت ا-ا- ه- ¸ˆ-¹ت
( ! ( ) » » ! » ·_,امم, ,و-امم- ~ممنيو´ _ممم مممه -مم¡و´ ر~مم, -مم-ا- و -امم- _مم~را· رد ~نيو´ _م ا-ا- مه ا+×-¹وتا´
! ) ا-ا- ا×ن ا~-¹´ ه- =و-رم)!
X4X4 ( و نا=رم .´ا´ _ن·م- _~را· رد و,و, زا ! .-ا و ¸´رم و ‘ا~ا و ه~ير _ن·م- زورما _-رع رد نا´~نر,
دور-م را×- ·,¸-¡ ره!
جو4ا4 ( ( ا, ¸شو, ·_يا•مد ·¸-´ _~را· شو,ا, هم¹´ زا !
رو4ا4 !( ) » » ( _ن·م- زورما _-رع رد -ن¹, و ر-ش -داونا= زا -~نرد رونا= _~را· ر-- اي ر-ا- هم¹´ زا
+ن-شام =ر=-م روتوم ·را=ق و-تومو´و¹ ) ! مممه داممي -~ممنز _مم~ودر· همانهاممش رد دور-م را×- -ر-= و ,را=- _-~´ ·ا
» -~ا _ن·م ¸-مه نا~ن ·دو- -~ش -~رد ر-- -~و, زا ه´ م-~ر فور·م -رز · نا--ر-- )!
<نو4ا4 ( ( -~ا درز نآ –~و ه´ ~--~ ,ا+¹´ ا- ·_يوراد ,و-شو= -ا-´ _عون ·هنو-ا- -نو-ا- !
تا4 » ! ( -- ا×ن » (;att)
Aخا4 ! ( ا×ن ’=-
ا7ن"ا4 ) ( -~ا -نرها-~ ه- .يام ¸-ن- ¸¹-اح ه´ _´ارو= فور·م ,¸-~ نا×ندا- اي _~را· نا=ندا- نامه زا !
<&انرا4 ) » » ( ) ( اي و ه~¹= -ي رد ه¡نآ ` `م ,رو-~د اي را´ _ر= _ن·م- _~را· همانر- نامه زا „مانر-اي
دوش .ا-ند ·-ر-=و نويزو¹ت و ويدار -ا×-~يا -ي ‡ترم --¹ا··)!
را4 » ( در- ا×ن »
هزا4 : » ( ·,¸-مريز .و, ·-وشر _ن·م- _-رع رد ¸-ن¡مه ¸=- ·-م~ق ·-درو= ·ه×ت _ن·م- _~را· -را, هم¹´ زا
: ) ! هم¹´ ا+-ن-•-¹-· نا-ز رد ه=وت دور-م را×- ه×~ اي و درو= .و, ,era» ! دورمم-م را×- »ومع رو=- .و, _ن·م-
,ا+نا-ز رد _~را· ر×يد تام¹´ دو=و ه- ه=وت ا- ه×نيا .ام-حا ·_ن-•-¹-· و _ي`ام ,era ه-ممشاد _مم~را· همم~ير مممه
-~دايز ~شا-)!
0ا4 ! ) ( Žو- ا×ن )
را4 ! ) ( رو- ا×ن )
زا4 ( نا´~نر, -اش ·-ا-ع و ¸-هاش -داونا= زا _ي -~نر, ·_~را· زا- نامه زا !
هYا4 ) » » » » ( و -~•´` هشو, .`م ر~ق ف~- ه-~و, _ن·م- ~يآ _م ه=ا-روق ~نو~, نامه زا انم- ·-ر-=
دور-م را×- مه ن~- -~و, ‘امآ و »رو _ن·م ه-)!
ا7ن"ا4 ! ) ( نا=ن~-- ا×ن )
'ا4 ! ) ( ‘و- ا×ن )
Cا4 ! ) ( شو- ا×ن )
هZق4 ( ~نن´ _م .مح ار ر×يد .-ا~و اي و ‘ا-¹ نآ رد ه´ _ي ه¡را, ه-~- _ن·ي _~را· ه¡-- نامه زا !
FیPق4 » ( _ن·م- _-رع رد ه´ _~را· ¸~=- هم¹´ _-رع =-¹ت » و ·نارو-~ر نار´را´ اي و را×-م~= ه- »ا·نا
) ! ¸-مم~=- نامممه ¸مم-ن و دراو ,~ممنه و _مم-ر= ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد دور-م را×- -ر-= ;akhshish _ممم
~نيو´)!
.4 » » ( دو~-م •`=ا ر×يد -ر~ح و رونا= ~ن¡ و ه=ا-روق ·=و= ·_زو · =زو _~را· -- هم¹´ زا !
@ق4 ( ها-~ ·هناد _ن·م- _-رع رد ( » ! ) » ! ·-مم~ا =ومم-رم _مم~را· Œمم- امم×ن Œ- هم¹´ ا- ,وق .ام-حا- ه-, ·ه×¹ ·_
-~ا -~ش .ي~-ت _×نهر· و _نا×م و _نامز ه¹-ا· ا+نرق ر`ا ر- نآ =-¹ت _¹و!
ه13ق4 / ( ~ي'-م ·-~ا فور·م _نير-ش »ان ه´ _~را· رد او~¹قا- او¹قا- هم¹´ نامه زا !
/ / -8ا4 هیق4 -ق4 ( ·ن~ناما=- _ن·م _-رع نا-ز رد ! _مم¹و ~ممه~-م -رمم-= و ¸-شاد همادا ·ندرو=ن نا×ت ·ا=×ي رد ندو-
» » ! » _-- و Œ- ا×ن ددر´ _مر- _~را· Œ- نامه ه- -را-ود تام¹´ ¸يا همه ,وق .ام-حا ه-»
/ق4 » ( _~-¹×نا رد ار نآ ه´ -~ا _-=رد »ان ·_~را· م×- اي و م-- هم¹´ زا ;ra<il wood ~نيو´ _م!
24 ( ·~شا- ·,رآ ·ه×¹- _ن·م- : » ) را~×- _ن·م- -~ا _~را· رد .+- هم¹´ €-=م ` ام-حا -ا=يا فرح ·دو~-
9 9 ~شا- _ن-ن¡ ~شا- دو~-9)
هلیل4 ! ( و ر×ش زا ه´ ا~= _عون ه- -زورما _-رع رد ~نيو´ _م مه „¹-¹- ارنآ ه´ ه¹-¹ه .`م -~ا _-=رد -و-م
دو~-م ه--´ ·~نن´ _م -~رد تر™!
هYا4 ( » ) ( - ·»رو _ن·م- ه=ا-رو= .`م ! ن~مم- -ممشو´ ندرمم´ دا- ·-~= ·ن~- رد _-~و, ,اه .~ -¡و´ _´ -~مآر
/ رامم×- -ر-= و ه=ا-رو= .`م _نارونا= -~, _´ -~مآر- اي و ·-~, -ن~ -~•´` ه-~و, ,ار- ار هم¹´ ¸يا _-رع رد
» ( ) ) همم--´ مممه -ر=امم- _~را· رد -~ا -~ش رو= ه=ا- رو= هم¹´ ود زا مه ه=ا-رو= هم¹´ ,وق .ام-حا- ~نر- _م
ش _-~و, -~= _ن·م- -~ !
/ هی&ا4 هی&ا4 ( دو~-م فر-م ا~= ناون·- ه-=, رو=- و -~ا _·ور·م ,¸-~ ه´ _~را· ه-ما- نامه زا !
رب4 » ) ! ( ر-- _نا··ا =-¹ت ه´ ر-- ا- انم- -ن¹, و ر-ش -داونا= زا -~نرد -~ا ,رونا= ه´ _~را· ر-- نامه زا
ه´ _¹و·م هم-ن م _ناريا هم-ن فور·م -اش »ان ·~شا- ! وا -مم~ه ¸مم-ن ·-مم~ا ~ممنه -راممق ه-ش رد .و·م نا~نا= را~×نا-ن-
! ,امم+-ا-´ زا _مم×ي دومم- ¸مم-ن رممنه و ر·ممش و _مم´رت ممم _~را· تا--دا •ر¸- دا-~ا ه×نآ ‡-=ع و _ا=ش را-~- ,درم
! (! » رو-ا- ا×ن -~ا همانر- ا- ¸·ور·م!
تU 4 (;att)( ( » ) ·,¸مم-¡ ندرمم´ .و ومم~-¹- -مم·¹ .مم-ا ومم~- .مم+- ·ندرمم´ اممهر ·¸-ش~´ -ممي زا ¸-مم~ش -مم~د
» » » ! -~مممآ -رمم-= و ¸مم´ .و ·.مم+- ·دو~- را~×- _ن·م- ا-´- و ن~--ا-- _~را· ر~-م زا -´ - هم¹´ ه~ير _و-وم
! دور-م را×- -ر-= و ندر´ »امت ·ندر´ _=ق ·ن~ير- _ن·م- زورما _-رع رد -~ا!
ه!U4 ) » ) » ( -´- .ا _-رع €ير·ت فرح زا مه _-رع رد ه--¹ا هم¹´ انم- -´ - ا×ن ! -مم~ا -~ممش ‡مم-´رت _~را· ه
» ان--ي ·ا·-= ·ا·=ق _ن·م-»)!
-!U4 » ! ( -´ - ا×ن »
هی!4 : ) ! ( .`م _ي`ام ,ا+نا-ز رد ه=وت -~ت اي -~= ·»امح ناو ·رو~نت ·_-و~-=ر را·ت ·_-و¡ را·ت _ن·م-
مه _ن-•-¹-· ;atBa -~ا _-و~~ا-¹ -~ت _ن·م-)
اJا!4 » : ) » ! ( مه ----ت هم¹´ ه=وت ه--¹ا و -´ - ا×ن -~ا ه~ير ¸-مه زا _-رع رد )!
ر!4 ( ( و ندر´ ~-ما _=ق ·¸-ش~´ شر-= زا ·¸-~ش -~د ·ن~-~´ -~د ·ندر´ .و ·ندر´ اهر ا-- و ن~--ا-- زا
! ندر´ ا~= ·ن~ير- _ن·م- زورما _-رع رد -ر-=!
جر34 ( ~ن´ _م هنا-شآ اه ه·=ق و اه هنا= ,ا+=ر- رد ه´ ور·م ~--~ -~نر, ·-¹×¹ _=اح ·-¹×¹ !
لH4 او ) ( » ) انم- ر-¹د ·رو`د ·اناوت ·~نمروز ¸=ش _ن·م- _~را· ناو¹+, نامه _-رع =-¹ت - فرح ا-
! » _مممهور´ »ان ¸-ن¡مه _تاهد .-ا-م رد -نهر· ا- ·,ر+ش _ن·ي و¹+, ه- -~ا -و~نم ,و¹+, هم¹´ ا~ا~ا و ناو¹+,
_ومم´ نامم+= رمم×يد همم-=نم ~ن¡ و نا-~و~نه ه- ه´ _يايرآ ,ا-=ن و ناروا×ن= زا نآ رد و ~ن~ني¸´ -نو×~ و -در´
» » ~ن-~ه فور·م او`+, اي او`ا, ه--ا= ه- Œ=انم!)
تایناولH[(
روU ل4 ( ) » ( نآ زا ه´ _ن~·م -ن~ ·ه~-ش _ن·م- نآ ن~ش _-رع زا .-ق ·رو¹- _~را· =-¹ت .-ا د`´ - هم¹´ زا
) -~ا را-~- نآ _-رع تا--~م ~نزا~-م ه~-ش)!
\ول4 ( ا· =و¹- هم¹´ نامه زا رومم~´ اممي و ر+ممش اممي ·تاممهد ~ممن¡ .ماممش همم´ _مم~=- اممي و ه-=نم ·ه-حان _ن·م- _~ر
دو~-م!
/4 ( ’×·- ·~نيو´ _م ار _--~وم ت`آ ريا~ و رات م-~ -شرد و ر, ,ا~- ه´ _~را· نا-ز رد م- نامه زا
» ) » -~ا »وم- نآ _-رع _م= ريز ,ا~-)!
/ هYاب*4 ]اب*4 ( » ( ر ¸- _~را· هم¹´ ود زا ,وق .ام-حا- ( ) -مم¡و´ تاوارمم´ _ممن·م- ·_×-مم~=ر- ه=ا- ه~ي
) ! » ( () تآور´ »درم _ار-=ا و -ن~ ` -ا مه تاوار´ هم¹´ دو= ه×نيا ه- ه=وت ا- -~ا نو-,ا, اي ه¡تاوار´
) » _~-¹×نا رد دو~-م رت ¸شور هم¹´ ود ¸يا ه=-ار ·~ن-~ه _ناريا مي~ق ¸ير=ا+م ه´ ·-~ا نا×¹ا- ;owtie)!
<#4 ( ا· -ن- هم¹´ نامه زا ! -مم=رد •رمم- زا همم´ ,درمم´ دومم~-م -مم~رد ر~=م داوم ر×يد و ‘ر¡ نآ زا ه´ _~ر
~يآ _م -~~- هنا~هاش!
هریY 1 در= @58 ) : ) ( ر`و´ -رو~ ·نآرق رد ر--ا هم¹´ ه=وت &#. ( هيآ " » مه ·_و=-م و -~ير-مد _ن·م-
-~ا ه~ير ¸يزا!)
( / » -ر-= و .-- ·--- رو--م ·را-ت ·ر--ا ر- -و`ع ر-- ر×يد تا--~م را-~- ·-~ا هم¹´ ¸يا _-رع ,~ن- ه·-- ه´
-~ا)!
%و!4 ) » ! » » ( ‡-¹ ه-~و-, ا~= ه- و -~ير- ا-ند زا ر×يد ترا-·- ندر´ اهر _ن·م- _~را· ن~--ا-- ه~ير زا
! ) ! ( ا-´- و -´ - ا×ن ا-ند تا~¹ زا -~-~´ ران´ ·-~نام -ر´ا- و -در×ن _اودزا ه×ير-=د ˜ارهز ترضح و ميرم ترضح)
تU 4 ( م-حا- ! » زا -مم~ترا-ع _مم-رع رد نآ _ممن·م -مم~ا -~ممش _-رع ه´ -~ا _~را· ن~--ا-- ه~ير نامه زا ,وق .ا
) -ر-= و _¹اق ·و-, ندر´زا- ·-~ن´ار, ·نداد ه·~وت ·ندر´ ¸=,)!
رو^4 ! ( -´ - ا×ن
.^4 ! ( -- ا×ن
Rوب:4 9 » » ) » ( شا-داش _ن·م- ~نيو´ _م مه ƒ´ - ƒ´ - _-رع رد -ا´ر~ _~را· ه- ه- هم¹´ زا 9 ƒ- .`م دا- =را-م
(9 ·_ممشو= ·_نامداممش _ممن·م- زورممما _مم-رع رد هممم¹´ ¸مميا ري~مم= رد -ي`و »`عا زا ’, _¹ع ترضح ه- رمع ƒ-
-~ا شون و ¸-ع و €·ش!
هDوب:4 ) ! ( ! ) ( رد هم¹´ ¸يا تا--~م _شو= و _نامداش را+=ا _ن·م- _و-=- ا×ن `ا- رد _و-=- هم¹´ نامه زا
-~دايز _-رع)!
ر:4 ( ا- ه=-ار رد ) » » ( () » رد .•= •ا¡ و¹ا-شو´ _ن·م- _-رع رد و ~نمتدا~ ·.ا=شو= _~را· ه- هم¹´
» دراد _ي -دو~آ و -حار _´~نز ه×-~´ و •ا¡ _امد ·داش · ~ن~ر= _قاو!)
یر:4 ! ( ر-=- ا×ن
ر^:4 ) » » ( ر×يد و ر`=-م ·-ر`=- -~ا -~مآ _~را· ن~--ا-- ه~ير زا -- ا×ن )!
O4U O4U 9 ( ه- ه- _`=-ا زا 9 9 9 ( () ¸~ح شا-داش شا- -اش ¸ير·آ _ن·م- ر=- و _¹اع ·-و= _~را· 9
O4 ) » » ( ) ( -~د -او= -¹اح رد ه´ ‘و-ا´ --=- و و-=- _~را· تام¹´ ا- -او= .اح رد ندر´ ر=ر=
( -~ا =و-رم مه ~ه~-م!
ر7#4 » ( ~شا--م ر~ن·¡ _ن·م- ه´ -~ا _~را· ر×ن- _-رع =-¹ت ` ام-حا !
(#4 ( هم¹´ نامه زا » ) » -~ا دون- نآ _-رع _م= -ر-= »ود و .وا ~ن- ·ه¹م= زا _-م~ق _ن·م- _~ر· ~ن- !
ر(#4 » ( _يايرد .-ن و¹مح .=م و _-~´ -ا×-~يا اي -ا´ر~ن- _ن·م- _~را· رن- هم¹´ زا !
ق(#4 !( () ! !( () ( تام¹´ •~ن· .×ش -~ا ه¹و¹´ _ن·م- •~ن- _-رع رد فور·م .-=آ •~ن· _~را· هم¹´ زا
() = •دان- ( ~ن- ه~ير ¸-مه همه نار×يد و _¡ق~ن- و _ق~ن- ·ه+-ق~ن- · •~ن- _م !)
هری(#4 ( هم¹´ زا ;andera » ه- مي~ق _~را· نا-ز زا -·¹ .-ا _¹و م¡ر, _ن·م- -~ا _-ا-نا•~ا -·¹ -ي ه´
» ) ! •رامم=¹ا .مم-= ممم~ا ه´ ا-نا•~ا šتا· دايز ¸- •را= ه´ دو~ن شومار· -~ا ه-·ر _يا-نا•~ا نا-ز =ebraltar
» 9 _مم¹ع ¸مم-ن ا-نا•مم~ا ’¹~ممنا نا~---مم~وم ¸ير-مم´ر¸- و دومم- نا~مممه .ها زا و نام¹~م _ناريا رادر~ -ي ·-~وزا مه
9 همم- _مم~را· تامم·¹ دورو ¸مميا ر-اممن- ~ممندو- ناريا زار-ش _¹اها زا ود ره ه´ دو- _¹-وم •ا=~او-ا در´اش -ايرز
» » ,راممم·م اممي و نامم--= ¸ممقر و نا~ن-ار~ ¸قر .`م _-ا-نا•~ا Saracin( ( و _ممناريا _نامم~ار= _ممن·ي
هم¹´ و -ر=`ا- Pere< » زار-ش -ارش هم¹´ و ~ندو- ا-نا•~ا ه- ر=ا+م ,ا+يزار-ش ه´ Shira< (Cherry)
-~ا-نا•~ا رد _ناريا -نهر· ™و-ن زا _نا~ن همه)!
رو#4 » » » ( ع نا-ز رد ار ناو-¹ _ن·م ه´ -~مآ ·-~ا _~را· ر`´ - -ر·م شدو= ه´ رو¹- هم¹´ زا _مم-ر
~ه~-م ·زورما!
ری>N#4( (;a<ar) » -~ا _×ش¸, رد =ايرت اي •ايرت _ن·م- _~را· رهزدا, نامه زا _~-¹×نا نا-ز رد!
<سف#4 ( -~ا -~ش .--نم _-رع نا-¸- _يوراد فور·م .´ ·_~را· ه~-ن- هم¹´ نامه زا !
-7سف#4 ( ¸-ن- -نر- ·¸-ن- -نر ·_ي ه~-ن- !
Fف#4 ( ن~·م -ن~ _عون ·_ناو=را توقاي ) _يا,ورا ,ا+نا-ز رد ا+-نار´ _ +nethyst ~نيو´ _م)!
_#4 » ) ( ه´ ~ن-~ه ,و¹+, مي~ق تا·¹ ه¹م= زا را~×ن- و -نا- -·¹ ,زرا •اروا و .و, ¸´رم ·هنا=¹و, ·-نا-
» » ! ه´ومم´ و =امم´ زا همم´ -مم-´ .مم`م -مم~رد ~ن~ممش -~نادر´زا- نامدو= ه- ,ر×يد .×~- و ه-·ر ا,ورا ه- اه~·-
·ر -ر= ه- نامدو= » --´ .×~- و - Cake» -~´ر-9)!
/ Iا#4 ای#4 » » ( نام-=ا~ _ن·م `´ ·· و ~ن- -داد نآ ه- _-رع فر- اه~·- و -~ش ه-·ر´ دا-ن- _~را· .-ا زا
~ه~-م!
ه7H4 !( ) » » ( نا-~و- و _ا- .`م رˆنما-يز ·نامداش ·~ن~ر= و و×-ن _ن·م- _~را· ه- ه~ير زا ,وق .ام-حا-
) » رد ه´ ه¡+- زا مه ~ياش » ( -~ممش Œ-مم~م · ه¡=امم- امم-ح اممي و -مم~ا -~ممش .ي~-ت _ ه- ا~¹ و -~-ن _ فرح _-رع
) ! دراد _-رع رد ,دايز تا--~م هم¹´ ¸يا ~شا-)!
%(سسH4 ! ) » ) » ( _-رع رد نآ ,زورما _ن·م -~ا =و-رم . ~- اي و .د ه- _~را· تام¹´ ا- ` ام-حا
~-~´ „نر ·ن~ش رازآ و -ي™ا ·_-حاران ·ن~ش .د~- زا -~ترا-ع -ر-= و _=نر .د ·ن !
/ رH4ا رH4 ! » ( ) ( زورما _-رع رد ~ن- -~ش Œ-~م را+- _~را· .-ا زا ارها= نار×يد و رو+-موره ا- تا--~م و
) ! » » -يرات و -ر-ت نا-~مز .-ا-م رد ¸شور و داش را+- .`م -~ا -~مآ -ر-= و ¸~=رد _نشور _ن·م-)!
هMاW4 : ) ( - زا ~نترا-ع نآ _-رع ر×يد تا--~م ƒ-ا×ن نار×يد و ه=-م ·هن-= )
تW4 ( -م~ق ·’ناش ·‡--ن ·_¹ا= ·-شونر~ !
تیW4 ) ( -ر-= و تو=نم .`م دراد ر×يد _-رع تا--~م -=- ·ا×ن )
ر!W4 » » ) ( =و-رم _~را· ه-=- و رو-=- تام¹´ ا- ارها= ندو- نامداش و .~×ن~ ·ندز ---= ·ن~-مار=
-~ا!
AW4 ( ( را _- ·ن~ش م´ ·ندرم“, ن~-~=- _~را· زا : ) -~-مم~=- و ن~-نامم~=- تاممم¹´ امم- ن~ممش ˜ا+- م´ ·ن~ش شز
) ! !( €~وي -رو~ =ر -~ا -~مآ را- --ه مه ~-=م نآرق رد -~ا =و-رم ' ( هيآ '# -ر-= و )!
FیPW4 ! ( _ن·م- زورما _-رع رد -ر-= و ن~نا~ر ¸-· ·نداد »ا·نا ·ندر´ ا=ع _ن·م- _~را· ¸~=- نامه زا
) » = و نارو-~ر .`م نار´را´ ه- »ا·نا !( مه ر×يد _-ا,ورا و _~-¹×نا نا-ز رد -ر- ;akhshish ~نيو×-م!
(U 4( (;adda) » ! / » ا-´- هم¹´ زا -ر-= و ,رور- ·»ز` ·‡=او ·-~يا- ه-~يا- ·را¡ان ·ري¸´ان _ن·ي ~-´` .`م
: ( ) » ا-ا ·~ي~-ت زا ~نترا-ع _-رع رد هم¹´ ¸يا ر×يد تا--~م ن~--ا-- ·ا×ن -~ا -~ش Œ-~م _~را· ن~--ا-- و د~ ´ -م ·~يد
-ر-= و!
/ ر`(4 یرا(4 9 ( ~نت ·_ير~ ·ه¹=ع ا- ·دوز ·دا- .`م ·راودا- · رآدا- !
ر(ی4 ) ( -~ا ردا-- نآ _-رع _م= _-و´ ¸-مر= ¸-مز !)
( ) E1ر(4 1ر(4 ( تو¹= •ا=ا ·_قاتاريز ·هنا= ¸--ا, ·-ادر~ ·
ق(ی4 » ( و ناورا´ رد نار·ا~م ,امنهار ·راو~ر-= ¸=ش · -دا-, هم¹´ -ر·م ) ~ياممش نا-رامم~ ·ناورا´ر~ ·-ر-=
» » _ممم دومم= شود همم- ناممشووا¡ اممي ناورا´ نايامنهار ه´ -~ا م¡ر, م¹ع _ن·م ه´ ~شا- •ر-- _-رع =-¹ت •~--
~ن~´!)
جز1ری4 » ( دور-م را×- تارهاو= رد ه´ فور·م -نر _-آ _ن~·م -ن~ نامه ·-زور-, اي -زور-· _-رع =-¹ت !
0 » همادا0
( ~را· شام نامه زا شام دوش _م فر-م ا~= .×~- ¸-=, زا ’, و -~ا -نر ¸-~ ¸ير ,اه هناد ه´ ·_ !
) ( 0 0 0 0 ( -ر-= و -و+ق ·,ا¡ ·-شو×-آ ` `م ن~-~¡ -¸م ·-¸م _ن·ي ¸م¸م _-رع =-¹ت ¸م¸م)
0 0 ( هشام -¸او نامه زا -شام 0 0 رد _-¹آ ·~ن´ _م ¸تآ ار _نشا¡ ه´ -ن-ت رد _-¸= ر-نا _ن·م- _~را· رد
~ن´ _م ر=-نم ار _نشا¡ ه´ »ر´ _`~!
0 0 / ! / / 0 ( -داممم همم´ هياممم ,ومم¹+, هممم¹´ ه- ˜ا-م ˜ام .-ا _¹و -~ا =و-رم -آ ه- ه¡نآ ,¸-آ _-آ _ن·م- _-رع _-ام
) ! هيام ·ا×ن ددر´ _مر- -~ا --¹= ه-¹وا)
( ~م _ن·ي نو-¹ا~م ! _مممر- .ا~ممم -و`·- امم+نآ همممه .مم-ا _مم¹و -مم~ا -~ش _-رع دراو _-ا,ورا تام¹´ زا ·•ر¸- .ا
! ه- ددر´ 0Eetral0 0 0 ه- -ر=`ا- و ¸¹· _ن·ي 0Eeder0 0 0 _ر-مم=م و €ممشا´ ¸مم-¹وا ه´ _ناريا دام »وق _ن·ي
) ! .ا~م ·ا×ن ~ندو- نا+= رد -~ا ¸¹· · Eedal)!
0 0 ( داممم ·_مم~را· رد -مم~م هممم¹´ _مم-رع =-¹ت -~م 0 0 -·نمم- رد و همم-·ر´ -مم~م ,وممهآ فاممنزا همم´ و-ممشو= -
! ( ) رد ~ممنر- _ممم رامم×- -رمم-= و ,~ممنه و _-ادومم- ر-ا·م ·ا+ها×ترايز و ا+مرح رد ¸و-=- تارو=- و ,زا~ر=ع
( ) ترومم-- _مم~را, هممم¹´ ¸-مه زا ¸-ن -ر-= و ¸-ت` ·_~-¹×نا .`م ر×يد _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز ECF
دوش _م -دا--~ا!
‡¹ا= 0 0 ) 0 0 دوممش _م =-¹ت او×~ام ه´ ه-~ور -=-يا, و×~م ,ا+مان ه´ -~ا=نيا Eask-va) ) -=-يامم, –-مم~م و
0 ( / اي Œ~مد ر+ش و •ر¸- ناريا مي~ق ت`ايا زا _×ي نامع 8emascus 0 0 -مم~م _~را, هم¹´ ¸يا ا- ه~ ره
) 0 _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن ~نراد ه=-ار ر×يد ,ا+نا-ز و _-رع رد -~م اي Cebster -¸او رد Euscat) ,¸-¡
0 0 0 0 نار×يد و -~مي~نا اي و نامدو= ر+ش ¸-×~م ه--ش!
) 0 0 ! 0 0 ¸---=م -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد -~م هم¹´ ." ( هيآ '/ !
( () 0 0 0 ( 0 ( زا همم´ _ممي`= -آ · -آرز -ارممش _عوممن »ان ·دوش -~رد و-شو= -~م -~م زا ه¡نآ _تا×~م
0 0 -م -~م رو×نا »ان- _يو-شو= رو×نا ! ارنآ ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد ~نزا~ Euscatel نامممه زا همم´ ·~ممنيو×-م
0 ( 0 -~ا _~را· -~م -~م ه~ير!
0 0 ( -دا--مم~ا نآ زا _´~نمم~ير ,اممهرا´ رد همم´ _×يرامم- _ن ·_~را· -رو~ام هم¹´ زا _-رع رد ,ر×يد =-¹ت -رو~م
0 0 ! - -رقرق _عون ·~ن¡-, _م نآ رو~- ار ƒن ه´ _هاتو´ و -يرا- ه¹و¹ دو~-م _¡-, ƒن ,ار !
0 0 0 0 ( »`´ همم~ير _مم¹و ·دور _ممم رامم×- ومم¹آدرز _ممن·م- _مم-رع رد اممما ·-مم~ا ¸ممم~´ _-رع =-¹ت ارها= ¸م~م
: ) _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد و¹آدرز ه=وت -~ا _~را· 0+4ricot0 0 ! .ا _-رع زا ه´ -~ا 1 0 _¹و -~ا -~مآ •وقر-
) 0 / 0 م _~را, ,ا+مان ·ا×ن _~را· =و´ر- •وقر- ه- ددر×-مر- شر=آ ¸ م ~نه _ا¡ .& )!
0 / 0 _-ر= ,ا+نا-ز و ¸-ت` رد ¸م~م _~ان~ها-´ _م¹ع »ان ه×-~نآ ‡¹ا= ,runus +rmeniaca -~ا!
0 0 ·-مم~ا _=يراممت و •ر¸- ناريا ,ا+نا-~ا ¸يرت _مي~ق زا _×ي نا-~نمرا ه×نيا ه- ه=وت ا- و _نا-~نمرا ه=و´ _ن·ي
دو~-م ر-نا~آ هم¹´ ¸يا ه~ير م+·!
0 ( _-رع =-¹ت نار=م ¸ير--م ( Eithren0 ه- ر-~-- ` ·· ·نا~-وم ~-¸م ·~-ا·م نانها´ ’--ر _ن·ي ·_~را, رد
!( 0 0 () _مم¹-= همم´ -مم~ا -مم·¹ ¸مميا .مم-ا ‡¹امم= اممما ه·-ش رد -ا -يآ .`م ,¸-¡ دو~-م •`=ا نا-=-~م ¸-~´ ر~
0 0 0 / 0 ! .وŠمممم~م ·_-امممميرآ هممممه`ا ˜ار--ممممم زا نار-مممم-م نارمممم=م .مممم-ا -مممم~ا »`مممم~ا و --=-مممم~م زا ر-مي~ممممق
م-, 0 / ! / 0 ! 0 / / / / / دومم- _ممنيد _-ه~ممم _-ا~مم= _ممه`ا همم´ _مم~´ره ~مم·- همم- نآ زا -مم~ا -رمم-= و --=م رون Œ~ع رارق ~+ع نا
0 ¸-ر--م 0 Eithren 0 ) 0 / 0 ممم _مم~را, ,امم+مان ·ا×ن -·اي ‡-¹ -ر-= و ا+نام~آ ,ا~= ه- -يد¸ن _-ا~= _ه`ا _ن·ي
¸ م~نه _ا¡ '%/ -¸او Eithren !(0 / / _مم~-¹×نا -ممنهر· امم×ن _ممنيد _-ا~مم= _-ار-مم-م _ممن·ي Cebster -¸او
Eiter نار×يد و!
( / / 0 0 -ر-= و هنرا=م ه-نار=م هنر=م ه¹م= زا -~دايز نار=م _-رع تا--~م)
0 / / / 0 ( .×مم~- ار _مم~را, مي~ممق هممم¹´ ¸مم-مه ¸مم-ن _-امم,ورا ,امم+نا-ز رد همم´ نومم·م نوهاممم وهامم- وهاممم -ومم¡ ²ممن·م
Eahgogamy _-~~-و¡ ·نوتا- ·ا-ع رد ه´ »اود ر, و -=~ -و¡ _عون ·~نر- _م را×- نا-~ترا و نانا-~ا,
دور-م را×- نام-=ا~ €´ و €-~ اي و ,زا~ نام¹-م و _¹~ن- و ¸-م رد ¸-ن¡مه و!
!( ) 0 0 ( ترومم-- ار _مي~ممق _مم~را, هممم¹´ ¸مم-مه ¸مم-ن _-امم,ورا ,امم+نا-ز رد ²ممن·م ·امم×ن وهاممم -ومم¡ _ممن·م
Eehogany ~نر- _م را×-!
0 0 ( ر×يد =-¹ت ·»`~ا ¸يا~-, ر+ش ·»`~ا ¸´رم · ه×م ر+ش ه×م 0 0 نامه ه- ¸-ن ~-=م نآرق رد ه´ -~ا ه×´ - نآ
) ) 0 0 نارمع .آ ·ا×ن -~ا -~مآ ²×- .×ش " ( هيآ -/ )!
0 0 0 0 0 0 (0 0 ) 0 0 ا~مم= _ممن·ي ~مميآ _ممم _مم- اي -´ - ,و¹+, هم¹´ زا ²×م .-¹د نام+- و ²×´ - -¸او .-ا ه´ -~ا=نيا ‡¹ا=
0 ( ) 0 0 0 ) ادا~= ر+ش اي دا~·- داد _- و ~نيو´ _م ا+ي~نه زونه ه´ ناو×- .`م ممم _يامميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد و ·د
! 0 / 0 ! 0 0 ,امم+مان ·امم×ن دومم~-م =مم-¹ت -مم-- -مم-- _¹ومم·م و _مم´رت رد -~ا _- ¸-نر-= و نا-~+¹ و _~ور .`م ,و`~ا
0 ¸ م ~نه _ا¡ _~را, %" 0
0 0 0 0 / / 0 0 / 0 0 .مم·- زا ‡مم´رم ناممن-¹ رد --¹·- ر+ش .`م -~رد -ا --- ا~= ,ا= ا~= ر+ش _ن·ي ه×م ه×- ¸يا ر-ان-
( يا~= زا _×ي 0 0 ! 0 / 0 0 / ( ) · .·-~مم-·م -مم~ا .مم·- نآ Œ¹امم= ا~مم= همم´ _-امم= _ممن·ي ا~مم= Œ¹امم= -ممي و _مامم~ نا
0 0 ) !0 0 ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن .·- ,ا~= -ا×~-~ر, %$ !
0 0 0 / 0 ( رامم×- ƒممن ~مممآ و -·ر ,ار- _´~ن·ا- رد ه´ -¡و´ ر-ت .`م _-¹آ ·_~را· -و´ام و´ام _-رع =-¹ت =و×م
ن~نا~ر ,ار- ¸-ن _=ا-= Žر¡ رد ·دور _م 0 0 ( : ) ! و×م _~را· رد -~ا --´ا×م نآ _-رع _م= دو~-م -دا--~ا ƒن
دوش _م =-¹ت مه!
0 ! 0 0 0 0 0 0 ( -اومم´ا ه--ش ¸-¡ -~ا ن~-ماشآ فر= و _×-¹·ن »ا= _ن·م- _~را· رد ن~-×م ه~ير زا ارها= =و×م
0 0 0 ( 0 0 0 0 نآرق رد ه´ اه _ن~-شون »ا= _ن·ي _~را· ¸ير-آ Œير-ا و -ا´ _-رع _م= ه´ Œيرا-ا و .×~- مه ~-=م
) ) ! 0 0 ه·قاو -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ Œيدا-ا و -او´ا $/ ( هيآ &. -~ا -~مآ ~-=م نآرق -رو~ را+¡ رد · )!
( ) .×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ه×-~نآ ‡¹ا= 0CM,0 0 0 -دا--~ا _ا´ اي
دوش _م!
0 0 0 0 ( ت · شو=-م _ن·م- _~را· ’¹م نامه زا ’¹م شرممت دامميز هممنو ¸ير-ش دايز هن ه´ شو= -¸م ·¸ير-ش و شر
! 0 0 -و`ع _مم-رع رد -~ا ه~ير ¸-مه زا ·-ر-= و .×شو= ·ا-يز ·-ن~ق ·»رن _ن·م- مه ‘و¹م انم- ·هنا-م ·-~ا
0 0 0 0 -~`ا- ,ان·م ¸-مه ه- ا--قد ه´ -~مآ ¸-ن ¸¹م .×~- ’¹م ,ا=ه ر-!
0 ( ’¹م ·ا×ن ¸¹م0!
( شدا, _ن·م- _-رع رد -¹م 0 0 0 0 ! _ممم -مم¹م نامم×¹م ار -امم~نهاش ,ومم¹+, نا-ز رد -~ا ه×¹م نآ -ن¸م و -~ا -ا
)0 0 ¸ ممم _~را, ,ا+مان ·ا×ن ناهاش -اش _ن·ي ~ن- ه--´ '$. ( زا ناريا _ها~نهاش ه×نيا ه- ه=وت ا- '% --¹م
( () مم+== زا _×ي ,زا~ –= و _م~ر ,ا+نا-ز زا _×ي _ما~ _مارآ نا-ز مه _نامز و دو- -~ش .-×~ت €¹-=م ,ا
0 0 -~ا -دو- نا-~ا- ناريا _ها~نهاش ,ا+نا-ز »ا~´ زا -اشدا, _ن·م- -¹م -¸او ه´ ~يد ~يا- ·دو- ناريا _م~ر!
) 0 0 ( -¹م ·ا×ن ونا-+ش ه×¹م)
) 0 0 0 0 0 0 ( ·ا×ن -~ا -~مآ مه -نو×~ .=م و هنا= _ن·م- ·--·ر= ·نا×م · ا= _ن·م- ,و¹+,رد Žانم -¸او زا Žانم
0 0 !( --´ مه انم _~را· رد ~-مع دو~-م ه !
0 0 ( -رامم, ¸ممتآ اي و -ن~ -و¹ق ·•ر¸- ,ا+×ن~ نآ ا- ه´ _×ن= ه¹-~و _عون ·_~را, -ن-=نم _-رع =-¹ت Œ-ن=نم
) 0 0 ! همم~ ` وممم·م فورمم·م هممنزو _ن·ي ¸م هم¹´ ود زا ارها= ~نزا~نا-م ·-~ش -ر-ا=م ه-~¹· .=اد اي و ¸مشد ,و~-
/ ( / 0 ( ~نن´ -اتر, -~ننز نز ¸= و و¹-´0
0 -ي ~نو~, -و`·- / 0 0 / / 0 0 ا×-ناريا --ناريا .`م -~نن´ -~نراد --~ن _ن·م- _-ايرآ 0 EelesAvic ( ,امم,ورا رد
0 0 0 0 0 0 0 0 ( نار~ممنزام شوممي .ممها همم´ ام-ن _ناريا فور·م رعاش „-شوي ام-ن رد ‰يا اي و -ر-= و ,و`~´وي ·_قرش
!( ) 0 0 ممن- دومم- ,راي~ن-~ا _¹ع ¸-¹-ا »ان ه´ ·ناريا رد ون ر·ش را~×نا-ن- _شوي _ن·ي ·و- _مم-رع رد Œممن=نم ¸مميا ر-ا
0 0 0 0 ( -ر-= و زا~نا ¸تآ زا~نا -ن~ اي دزا~نا ¸م -ي هنزو ه¡نآ _~را· -ن-=نم _ن·م-!
ه´ _ي -ر-اد –= .~نم 0 0 0 -ر-اد ~ن´ _م ودا= و اعد نآ .=اد رد و ~ن~´ _م دو= رو~- نار´ودا= و نان-~ن ه¹¡
0 0 0 ورد رد اه ¸مش ر~ _نها´ و _-ودا= =-ح _ناو= هي~·ت و زرح ! 0 0 دو~-م ه--´ مه ه¹~نم ~ن~ن-~ن _م ه¹ح نآ ن !
هم¹´ Eantra اي Eandel 0 ) ! ,امم+مان امم×ن -مم~ا _مم~را, همم~ير ¸مم-مه زا _-امميرآ ,امم+نا-ز رمم×يد و ,~نه رد
0_~را, ¸ م ~نه _ا¡ م &/# )
( .~نم ·ا×ن ه¹~نم
0 0 0 0 ( و زا~ممنا ¸ممتآ زا~ممنا -نمم~ اممي دزا~ممنا ¸م -ي هنزو ه¡نآ _~را· -ن-=نم _ن·ي _-رع رد Œ-ن=نم ¸يا ر-ان-
-ر-=!
( ) 0 0 ( نامم~ن و »اممن همم´ -رمم+م _ممن·ي هم¹´ زا .×~-م · -ر-= و هنا= ترازو اي و Žا´ رد _-¹ود ر+م .وŠ~م رادر+م
نآ ر- -رادا اي در· ه-~- ¸-ن !
!0 0 0 0 -~ممش _-رع نا-ز دراو _نام`ع _´رت Œير= زا مه هم¹´ ¸يا ارها= ¸-شاد -~نراد _ن·ي _~را· راد -و`·- ر+م
-~ا!
0 0 ( ~-شرو= ه- ه¡نآ ر+م -ام _ن·ي _~را, نا´ر+م زا نا=ر+م ( ( ) =و-رم نا-ناريا ~-شرو= ,ا~= ر--م ·ر+م
-~ا0
! _-رع رد مي~ق نا-ناريا ,¸--ا, ¸~= ·_×نهر· و ,رنه -راون~= ·_¹م ¸~= ره ه- ,زورما ! 0 0 ~نيو´ _م نا=ر+م
/ ) ¸ ~نه _ا¡ ·_~را, ,ا+مان ·ا×ن '%& نار×يدو ~-مع -نهر· ¸-ن¡مه · )!
0 0 ( ·رو-نم ·شزرا _- · -~ش -ناها _ن·م- _-رع رد ¸-+م ! ·•ر¸- _ن·م- ’×·- _~را· رد -ر-= و راو= ·--×ن
0 0 ! زا ~مم·- همم´ رو=نامممه ·~ممن´ _مممن •رمم· نا~ن¡ ه-ضق .-ا رد ان·م -ي~- هنو×نيا _¹و رتر-=م ·رتر- ·راو´ر¸-
! 0 0 0 0 ’مم×·- و ~ن~ممش -~- ,~نه نا--ايرآ نا-م رد _ناريا -و= نايا~= »امت ,~نه و _ناريا نا--ارآ ف`-=ا و _-ا~=
هنومن ,ار- 0( )/ / 0 0 0 0 0 ه´ اروشاع اروشآ ارو~آ ¸-ن¡مه ·-~ا -و= ,ا~= ~ه رد ه×-¹اح رد -~ا~- ناريا رد ويد
-ر-= و -~ا رو-نم €¹ا=م -ور´ ,ار- و »ر-=م نا--ايرآ زا _هور´ ,ار-!
/ 0 0 0 / 0 0 _مم- €-·مم- _ممن·م- هممن-+م امم=نآ رد همم´ -~-مم~´ مممه ¸-مم~•-¹-· _-اممي¸¹ام ,امم+نا-ز همم- _-ممح ¸مم+-م -مم·¹ همم~ير
/ =ن در~- ---ا= 0 -~ا -ر-= و رو !
) ! 0 0 فر=ز -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- را+¡ ¸م-+م مه ~-=م نآرق رد ·_ن·م ¸يا ه- *" ( هيآ $' نار×يد و !
( 0 0 -~ا »ز` ¸م-+م هم¹´ ه~ير دروم رد ر-~-- تا---=ت)
! 0 0 0 0 ( همم´ رو=نامممه _مم¹و -مم~ا -ر-= و ~مآ و -·ر ·-´رح ·رو-ع وررم _ن·م- _-رع رد رام هم¹´ ه~ير روم
0 0 ( ) 0 0 .اممم-حا ·ممميداد š-مم-وت -مم~ا -ار _ممن·م- ,~نه م ,ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ه´ رام -را-رد مه ` -ق
(0 0 ) ·_مم-رع €ممير·ت ا- اه~·- ه´ -~ا هم=ع -·¹ _`=-ا- _-رع رد هيراع ,اه -¸او زا _×ي م+نيا ه´ -~ا دايز
-~ا -~ش ‘انشان مه نامدو= ,ار- _-ح و -ر´ ا~-, •ر- و Žاش!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نآرق رد ه´ ر´ م و -~ا _-رع رد روم` و -ورم -·¹ ·نآ -~ش _-رع رورم و _-ايرآ رام ا- ه=-ار رد
مه ~-=م "$ ) ! .من -رو~ ` `م -~ا -~مآ را- '% ( هيآ .. نار×يد و
0 0 ( و×~م _-رع =-¹ت و×~وم ( ) _~ور نا-ز دو= ه- ه´ ه-~ور -=-يا, 0 و×~م /Eus-kua0 ! _=ار دو~-م =-¹ت
-ا ه- ! .-ا م-ي -داد š--وت ا= ~ن¡ رد -¸او ¸يا _-ايرآ . 0 0 0 0 0 0 -دام ه´ _~را· -~م _ن·ي -~م زا او×~م
) 0 0 ! _مم~-¹×نا -ممنهر· ·ا×ن ر-نع و -~م ر+ش _ن·ي و×~م ¸يا ر-ان- ~ي'-م ·-~ا وهآ فان ,و-شو= Cebster
-¸او Eusk)!
( ) اي هيرو~ -=-يا, Œ~مد ر+ش انم- 08e-Eascuo0 0 0 -=-يا, –-~م و ) مي~ممق ,ا+نا-مم~ا زا _مم×ي همم´ نامممع
( اي دو- ناريا _ها~نهاش Euscat : ) -~مي~نا ·ر+ش ¸-×~م ~-ن´ ه·ا-ا _~را· -~م هم¹´ ¸-مه ه- ~ندر´ _مر-
ار ناريا _م`~ا •ر¸- ~نم~ناد هيو×~م ¸يا -ر=`ا- و)!
( ) ( مم~ا ,ارمم- و ~ممي'-م رد _نو-امم- -¹ا=- --~ هم-ن .×~- ه´ .~ع -ا×يا= ·.~ع ه¹ا-ت »وم و _-·نمم- ,اممه -دا--
! ( ) هممم¹´ _-امم,ورا ,امم+نا-ز رمم×يد و _مم~-¹×نا نامممز رد دورمم-م رامم×- رمم-م هممنعار· _-ا-موم .`م نا´درم _يا-موم
0 0 .×~- _~را, -¸او ¸-مه زا _-ا-موم Eummy دور-م را×-!
( .×~- _-ا-موم _~را· هم¹´ نامه ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد ه´ _~را· _-ا-موما ˜ا-موم Eummy رامم×- -در-
دو~-م!
0 ( ˜ا-موم _م= ه-موم0
/ / / 0 0 0 ( _مم¹و -رمم-= و _ممناود ‡مم~ا ,ارمم- _-مم~و ¸مم-مز ن`و= -´رح _ن·ي مه _-رع رد ه´ _~را· نا~-م هم¹´ ~-م
! ( () ) 0 0 ! و هني~ممم دومم- امم+نآ -=-يامم, نا~مممه همم~ير ناداممم اه ه´ دام »وق _ن·ي دام ه- ددر×-مور-ور ا+نآ همه .-ا
0 0 دام هم¹´ زا ¸-ن ¸ي~م و ¸-ا~م ( ) ! ¸ممم-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ~نراد ه~ير Eede/Eedes
0 0 ~نيو´ _م دام _ن·ي!
! ( () تا·¹ -نهر· ا×ن -~ا را-~- _-رع رد نا~-م _~را· هم¹´ ¸يا تا--~م!
! 0 0 0 0 0 0 ( -رمم-= و ,رومم~´ و _-مممو×ح · _مم¹م اممي و -مم¹ود همم- =و-رم · _-¹ود _ن·ي _-ع رد ,ر-ما €´ -=م ,ر-م
ر- نآ .-ا ( ( ) ! / / / 0 0 0 ه=اومم= -رمم-م .مم`م -ر-= و -~¹ر~ -دا¸هاش -اش م´اح _ن·ي _~را· ر-م -¸او ه- ددر´ _م
/ ( نار×يد و ‡ض=ر-م ·را×شر-م ·’-¹, _ن·ي ‡شر-م ·-دازر-م ¸-ن¡مه ·ا~=~´ •ر¸-)
0 0 ( نآ ,ور و -داد رارممق -رادا و هنامم= رد رمم×يد ,اممهرا´ اي و ¸-شون ,ار- ه´ _ي ه¹-~و ·_~را· ¸-م نامه ¸-م
م-ن´ _م -دا--~ا ار ر×يد ˜ا-شا و ر-·د و -ا-´ زا!
0 0 ( ¸مم-مز همم- »امم- -~, زا -آ نآ –~وت ه´ ه¹و¹ ه-من اي و ه¹و¹ ·ار-آ ·نادوان _ن·ي _~را· -ا¸-م نامه زا -ا¸-م
0 / 0 ! -~ا ‡يزا-م و ‡يزاوم ‡ي™'م نآ _-رع _م= ~ي'-م!
0 0 0 ( را-~د ·همامع _ن·م- زر-م _~را· مي~ق هم¹´ نامه زا ر¸-م -ر-= ور~ اي و رم´ .اش · 0!
0 ن فرح0
0 0 ( امم- ·دامميز فامم-¹ا و -=مم~ ه-مم~و, ,اراد -مم~ا _-مم=رد -ومم-م _عوممن همم´ ·_مم~را· .مم-´ران _مم-رع =-¹ت .-=ران
0 0 ه--´ ¸-ن ,~نهزو= ·دور _م ا-~آ -ون= و ·نا-~´ا, و ~نه .`م _-او-~ا Œ=انم رد ه´ ¸ير-ش هم-ن ه-اشون
0 ) ! اممنا =مم-¹ د زا .مم-´ران ارهامم= دومم~-م ) ! 0 0 0 / 0 0 امم×ن -مم~ا -~مممآ ¸مم-مز راممنا اممي ن`-´ راممنآ _ممن·م- .مم´ .مم-´ و ر ·
,!"&.I,ersianI :ame)
0 0 0 0 ( فرمم-م ·نآ -زومم´ -آ زا را~´ و ¸تآ ا- ار و´ا-نت نآ ا- ه´ نا-¹ع _ن·م- ·_~را· رد ه¹-´ران =-¹ت ه¹-=ران
! نآ ه- _~-¹×نا رد ~نن´ _م ,ersian water ,i4e / 0 _~را, نا-¹= _-آ ه¹و¹ _ن·ي 0 اي و Haedeach و
Shidiah ~نيو´ _م مه!
( () 0 0 ( ~نيو´ _م ار ƒ¹ت .ا-تر, _عون -نرت و -نران -نران _-رع =-¹ت „نران!
0 0 ) ! 0 0 0 0 ( _امم¡ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ مه ~= _ن·م- ·ا+مدآ ·»درم نا~نا _ن·م- و~ان ,و¹+, هم¹´ زا ‘ان
¸ م ~نه "'& !)
0 0 ( _~ان _ن·ي تو~ان (0 / 0 ) تو×¹م و _-ا~= _ه`ا _ن·ي توه` .-ا-م رد _نا~نا ·-~ا --نا~نا ه- =و-رم ه¡نآ
0 0 0 !( ‘ان ا×ن م ,و¹+, رد و~ان هم¹´ زا نا×-شر· و ه×-`م ه- =و-رم _ن·ي0!
0 ( -~ا _نانوي نآ .-ا ~-مع »وحرم ه--×- ·ت¸ع و فرش ·_ن~-شو, و ر~ ·زار _ن·م- ‘ومان0
( ه--´ ` -ق ه´ رو=نامه _¹و (! -~ن- -~ح ~ن-~ه _ناريا .-ا رد _ن·ي ·ايرآ »وق زا _ياه ه=اش ~نه و نانوي ·م-ي
) ! 0 0 _مم¹و ·-مم~ا »ز` ر-~-- تا---=ت دراد _ي ه~ير ه=-ار م+~ ره و م~ا _ن·ي »ان _-ايرآ -¸او ا- ‘ومان ه´ -~نآ
~ندر´ _م ر×· اه _¹-= ه´ -~-ن _-رع -~ا م¹~م ه¡نآ)!
0 0 ( ~را· رد ,ان هم¹´ زا ,ان ( 0 0 -ر-= و -`-ا· و -آ ·»امح ¸-+¹و¹ ه¹و¹ _ن·م- _ !
0 0 0 0 0 0 0 0 _ممن·ي ,ومم¹+, ¸-نا و ¸-يآ -¸او ا- ه´ -ر-= و »ا= ·-آ ه~ا´ فر= _ن·م- هنيآ و ˜انا -~ا ه~ير ¸-مه زا
0 () 0 0 0 0 ` `م ‡ن= .`م ر×يد _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ‡ن= اي ر×يد تا·يام و -آ م= -رم= Fhumb Eela0) رد
-ر-= و ,~نه 0 0 ) ! ¸-نا ¸--آ م ~-مع -نهر· ·ا×ن دراد _ي ه~ير ه=-ار · )!
0 0 ( / / ) نآ _مم-رع رمم×يد تا--~م و هنيآ -¸او ~-=م نآرق رد نا~-آ »ا= فر= _ن·م ¸يا ه- $ ! رد ` `م -~ا -~مآ را-
) نا~نا -رو~ %/ ( هيآ &$ نار×يد و !
() 0 0 0 0 ( نانا,و¡ –~وت _--~وم ه¹-~و ناون·- ه´ _ن اي _~را· ,ان نامه ,ان ( / ( و نا-مممش نا-وش ¸--رع =-¹ت
! تو¹· ·--¹ _ن دو~-م ه-=اون شون و ¸-ع ,اه »¸- رد!
0 0 ( / () 0 0 ( _ممم-رع ارنآ اه -نهر· ‡¹ا= ه¡ر´ -~ا ,و¹+, _~را· هم¹´ .-ا ·_-`= -آ -آرز -ارش _ن·ي ~--ن
( () 0 -مم=ا و €مم~´ نارمميا رد رامم- ¸مم-¹وا -آرز -ارممش همم×نيا و _=يراممت Œيا-ح ه- ه=وت ا- _¹و ~ننا~-م و ~ممش _ار
( () 0 0 _مممن·م- ,زورمممما ,رد ناممم-ز رد ~ممميون ,وممم¹+, ناممم-ز رد ~ممم--ن همممم¹´ اممم- -ممم·¹ ¸ممميا ‡ممم-=ع -ها-مممش
0 0 )0 / 0 ¸ م ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ·ا×ن ترا~- ,ر-=شو= "&& ( -·¹ ¸يا ه´ -~نآ -~ن- ¸--ي ه- -يد¸ن نام´
0 0 ) ا هم=ع _`=-ا- _ن·ي -~ا -~ش مه _-رع .=اد _~را· ر×يد -¸او نارا¸ه .`م ¸-ن -~ )!
0 0 0 0 0 0 ( _مم¹-= ه×--امم= _ممن·ي ·-مم~ا _~را· را-نا -¸او زا ا+-رع €ير·ت نامه ه´ _-رع رد را-نا هم¹´ ه~ير ر-ن
(0 0 () 0 0 ˜ا-شا زا ,دايز را~-م هن-=ن´ -ر·م هني¸= اي ن¸=م ·دوش ,روآ _م= و ه-شا~´ م+يور ·دوش ه-شا-نا ¸-¡
0 0 ! -= _مم¹-= نامم-نا -رمم-= و _-·ن- و ,را=ت تاودا ·ت`= .`م ) ! •ارممع رد _=يراممت ر+ممش »اممن انممم- •ر¸مم- _مم¹
() 0 0 0 0 _مم- دا~مم·- ه´ زورنآ ·دو- ناريا _نا~ا~ ناهاش ¸ترا هشوت و هي~=ا و ت`= را-نا ¸´رم ه´ -~ا ,زورما
( ( ) ( ) ·-~ا -~ش ¸وع ا-ند ر~-¡ ·~م'-م -ا~=- ناريا _ها~نهاش -=-يا, را+¡ زا _×ي دادا~=ر+ش تد _- داد
ور _~ودر· ه´ دو-ن دو=-- 0 0 0 ندر´ Žر¡ -~د زا در×-م ه¹´ دا~نا 0)!
0 0 -~ا ر--انا ·ر-انا را-نا _-رع _م=!
0 ( 0 ! 0 0 ( رد همم´ -مم--نا Œ--ممنا _مم~را· هممم¹´ امم- انممم- -مم~ا اممه Œمم-نز و ر·ومم¹-ن -داونامم= زا -ا-´ _عون »ان Œ-ن
مه ر×يد ,ا+نا-ز 0+lembic0 )! رد همم´ Œ--ممنا -زومم´ .×ممش ر=ا=- ~ياش دراد _ي ه~ير ه=-ار ·~نيو´ ,زامم~وراد
!( Œ--نا ·ا×ن دور _م را×- تا·يام ر-=-ت ,ار-!
! 0 0 ( ود رممه _مم-رع و _مم~را· رد دوممش _ممم -دا--مم~ا _´~ممن·ا- و -اممنت و نام~ير ,ار- ه´ _~را· ƒن نامه زا ƒن
0 0 ! 0 0 -~ا Žا=نا نآ _-رع _م= دور _م را×- _=ن شر· ·م-¹´ و¹يز _ن·م-!
0 0 ( رد ·نر-~ن ·’´رن .´ ’´رن _-رع =-¹ت ’=رن ! 0 0 ناونامم- »اممن انممم- ~نيو´ _م ه~=رن نآ هنا~×ي ه- _-رع
) „ع نامز »اما ردام =را-م »ان ه¹م= زا _-رع و _~را· رد)
( ’=رن ·ا×ن ه~=رن
0 0 ( نآ همم- _مم~-¹×نا رد -مم~-ن „نر-ممش همم- -ها-ممش _مم- همم´ نامم-ناريا درممن فورمم·م ,زامم- نامممه درممن ;ack
gam44on هم¹´ و ~نيو´ 8ice مممه زا ¸مم-ن _مم~-¹×نا رد 0 0 ‡مم·×م -رمم+م ود همم´ -مم~ا -~مممآ _مم~را· ‘اممت نا
(cube) ~ن-~ه درن ,زا- ,ار- _ناو=-~ا!
( / ) ( ) 0 0 ( همم´ -مم~ا _ناريا _-ايرآ _ن·ي -ير×~نا~ و _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ -¸او -ي ه´ درن _-رع =-¹ت ¸يدرن
~نن´ _م فر-م ا-ش و رو=- ,ار- ارنآ ¸=ور ه´ ·-~ا _-وراد ,و-شو= -ا-´ _عون!
( „نرن ( ) 0 0 0 / 0 -~ا .ا-تر, -نران -داونا= زا ·_=¹ت ه- .يام -و-م _عون ه´ ·_~را· -نران „نران _-رع =-¹ت !
!( / () 0 0 ( هممم¹´ زا امم+-رع ار -مم·¹ ¸مميا _~´ ن~- ه- ,¸¹· ه=¹~ا اي همق ندر´ور· ندزوقا¡ ندز -¸-ن .·· =¸ن
) ! 0 0 ا×ن ~نا -در´ مه .·· ه- .ي~-ت و -در´ ,~ن- ه·-- _~را· -¸-ن ·)
=¸-ن 0 0 ( _-رع رد =زا-ن نآ _م= و -¸-ن )!
0 0 ( رمع .و= _ن·م- زورما _-رع رد ˜ا~ن 0 0 ƒيرات -¸او ¸يا _-ا-~وا _~را· رد _¹و ·-ر-= و -´ر- ا- _´~نز
0 0 _مم×ي امم+نآ زا همم´ ,¸مم´رم _-ا-مم~آ ,اهر+ش زا ,دا~·ت م~ا · -~ا اوه و -آ شو= .=م ¸ي~ن¡ »ان ·دراد _ن`و=
) ! 0 0 م-×ح ,~-ا -ا×مرآ رو-ا~-ن فور·م ر+ش -~ا ه-~ا=ر- -ر-= و _م`~ا ه-· و -ي~ح رد فور·م _-ا~ن
(»ا-=رمع 0 0 ) ! 0 0 0 0 ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن ~ي'-م اوه -آ شو= اي ˜ا~ن ر+ش _ن·ي رو,ا~ن زا ¸-ن "'% !( رد ˜ا~ن
0 0 -~ا -~مآ مه -ر-= و نا-يا~ ·هيا~ _ن·م- _~را·!
0 0 0 0 0 / 0 ( ومم~ان -¸او زا ممم+نآ دومم= همم´ -~ا _-رع ‘ان -¸او زا نآ ه~ير _¹و ا+نز نانز _ن·م- _-رع _م= ˜ا~ن
0 ~نا _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد 0 0 )! 0 ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ نا "&. )!
0 / 0 ( -مم·¹ ¸مميا همم~ير ·م--مم-´ ومم~ان ‘اممن دروم رد ه´ رو=نامه _¹و ~ن- ه-~ناد _-رع ارنآ ا+×نهر· ‡¹ا= رد ‘انن
0 0 ) 0 0 0 0 ¸ · _مم~را, ,ا+مان ·ا×ن نا~نا _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد و~ان ه- ددر×-مر- "&. !( نارونا= _عون ‘انن
`م ·~ندو- , هنا~·ا ‡-+م ! و ‡مم-=ع و .×ممش نامم~نيا نارونامم= ~ن-~ي¸-م ¸-مز ,ور رد نا-مدآ زا .-ق ه´ ·هنيزو- .
‡ير=!
) 0 0 ( هممم¹´ امم- همممه ˜امم~ن و ناومم~ن و ·و~ن نو¡ ·-~ا -ا--شا ه--¹ا ه´ نانز _ن·ي -~ا _-رع رد -'رما _م= -و~ن
( 0 / 0 0 0 ن ~نراد _ي ه~ير ه=-ار ·-~ا ,و¹+, نا-ز زا ¸¹-ا ه´ نا~نا ‘ان _ن·ي · و~ان 0 0 ¸ _مم~را, ,امم+مان ·امم×
"&.!
0 0 ! ( _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد و~ان هم¹´ ه- ددر´ _مر- همه ا+نآ .-ا _¹و _-رع نا-ز رد هنانز _ن·ي _-ا~ن ,و~ن
0 0 0 0 ¸ م _~را, ,ا+مان ·˜ا×ن نا~نا "&. )!
0 0 -~ا -ر-= و ه-ناو~ن ه--ا~ن نآ _-رع ر×يد تا--~م!
0 0 ( _~را· ردا~ن هم¹´ نامه زا ·رداشون اي ردا~ن و _×ش¸, و _-·ن- ,اهرا´ رد و -~ا _ن~·م -دام _عون ه´ ·
دوش _م -دا--~ا ,را´ م-=¹ .`م -ر-=!
0 0 ( -ر-= و _~ترا .ا~م اي را=-·ا نا~ن و ,زا~نار-ت رد ف~ه ·-م`ع _ن·ي _~را· نا~ن هم¹´ نامه زا نا~ن!
) 0 0 ( `م را~نام´ ·زا~نار-ت اي و ر-´ هنا~ن _ن·ي _¡نا~ن _-رع =-¹ت _=نا~ن نا-~ا- ناريا نامر+ق ر-×نام´ شرآ . )
0 0 ~نيو´ _م مه _=ن~ن _-رع رد!
0 0 ( ه-~ا~ن _-رع =-¹ت ˜ا~ن رد و ~ي'-م -~~- _ن-مز ‡-~ اي و »~ن´ ندر´ -~= زا ه´ -~ا هتر´ _عون ه´
) ! تايومم~ن ·,ومم~ن زا -~ا ترا-ع _-رع رد نآ ر×يد تا--~م دو~-م -دا--~ا ‘ا-¹ و ه¡را, راهآ ,ار- و ا+-´ارو=
-ر-= و)
0 0 ( - همم´ .مم~ن _مم~را· هممم¹´ امم- ارهامم= ه- ‡-= ·ن~يدزد ·ن~-,اق ندو-ر _ن·م- _-رع رد .~ن ·ندز -ممن¡ _ممن·م
0 0 )! 0 0 .~ن و ن~-¹~ن ~-مع -نهر· ·ا×ن دراد _ي ه~ير ه=-ار ·-~ا ,ر-×-هام -`ق ¸-ن¡مه و ¸-=يوآرد)!
0 0 -ر-= و نز ‡-= ·ر- ‡-= _ن·ي .ا~ن ه¹م= زا دراد مه ر×يد تا--~م _-رع رد!
) 0 0 ( _=نا~ن ·ا×ن را~نام´ ·زا~نار-ت اي _¡ هنا~ن _-رع =-¹ت _=ن~ن)!
( رح ا- -ا×ن~ن 0 0 0 0 و همم=-ن اممي و _¹امم= ·,زا~ممنار-ت رد ف~ممه اممي نامم~ن ,امم= _ممن·ي -ا×نا~ن _-رع =-¹ت ·فا´ ف
~نزا~نا-م ر-ت نآ ,و~- ه´ ,¸-¡ره اي ريو-ت!
0 0 0 0 ( و _-ا-مم~دو= و رورمم= ·¸-=ا~ممنا ‡مم·-= همم- دامم- ندرمم´ دو=ندامم- _ن·م- انم- · ن~ير, _ن·م- _-رع رد „-ن
0 0 ! ‘امم=رق ·_ن-ممشون ~مم=ا´ ه- _~را· رد -ر-= 0 0 „مم-ن ·¸-ممشون ,ارمم- دومم~-م ~مم=ا´ همم- .ي~مم-ت -ومم¡ زا ه×يداوممم ·
! -~ا »ز` ,ر-~-- تا---=ت ·ود ¸يا ه~ير ا- ه=-ار رد ~نيو×-م!
! 0 0 0 0 0 0 0 0 ( -مم~ا رامم-نا رامم×نا _مم-رع رد نآ _ممم= ·•ومم- ·انر´ ·انر~ · رو•-ش _ن·م- _~را· ر--ن نامه زا ر--ن
0 0 -~ا -ر-= و -ر-نا نآ ر×يد تا--~م!
( =-¹ت –-ن 0 0 .ا~ رد ·ناريا رد هنا-م روا= رد نآ -ا¡ ¸-¹وا ه´ _~را, --ن _-رع &-#- ~=~م رد ,د`-م
! .×~- ار _~را, -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا نا-ز رد ~ش €~´ نام-¹~ 0:a4htha0 ) ! همم- _مم=ار ~ممنر- _ممم رامم×-
ه- هنا-م روا= --ن -ا¡ ¸-¹وا €~´ :ov!'#/'##-/;;C دوش _و=ر)!
0 ( ن _-رع =-¹ت نازر-ن 0 0 0 _مم-ا= =ر~ممم زوممنه -ر´ ا-ن هم¹´ .-ا دروم رد ·~ن¸-م .-= ه×-~´ ·ر-م رد نز -ر´ ا-
! 0 0 _`مم- -داونامم= .`م ر-م م´اح ,اهدر´ Œير= زا ` ام-حا -~ا _~را· ~ن¸-م ه×-~´ _ن·ي نز هم¹´ _¹و ميرا~ن
-~ا -~ش دراو مه _-رع ه- _~را· زا نار×يد و _-ويا ¸ي~¹ا!
( ي _~را· .-ا دروم رد ‘وقان 0 0 ه×-مم~نآ رمم- _م¹ع ‘~ح ه¡ر´ ·ميرا~ن _-ا= .-¹د زونه ‘وقان ندو- _-رع ا
0 0 0 0 0 0 ) _ممن·م- اه~مم·- همم´ امميرد _ممن·ي ‘وماممق و -مم~ا _مم~را· ¸-موامم´ -~ممش _مم-رع ه´ ‘وما= .`م ~شا- _~را·
0 0 ~نم~ناد -ي –~وت _-رع تا·¹ -نهر· ¸ير-م+م ه´ ~ش _ورش -قونآ زا .ي~-ت ¸يا ·~ش .ي~-ت تا·¹ -نهر·
نام¹~م ! 0 0 0 0 ~·- ه- نآ زا ~ش ه-شا×ن –-=م¹ا ‘وما-¹ا ناونع ا- ,د`-م مهد¸نا, نرق رد ,دا-آزور-· »ان- _ناريا
0 0 )0 0 ¸مم-ن¡مه و دروم¹ا _-رع -نهر· ·ا×ن تا·¹ -نهر· ا-~ش ,وا~م _-رع رد ‘وماق هم¹´ 05he ,ersian
names0 ¸ م)
_-اق و ¸مي -اش داماد ·در´ تر=ا+م ¸مي ه- اه~·- ,دا-آزور-· ~ش مه ¸مي رو~´ تاض-¹ا !
0 0 نارمميا _--مم~وم ,امم+×نهآ ¸مميرت _مي~ممق زا _مم×ي همم´ -مم~نآ ~ممن×-م ~مم--·م ‘وقاممن ندو- _~را· ه- ار ام ه¡نآ _¹و
0 0 0 0 ا-ح م~ا ¸يا ان--ي و دو- »`~ا زا .-ق ناريا »ان- -~نزاون و ناد _--~وم ~-را- ¸=¹ _~ زا _×ي ه´ ·-~ا ‘وقان
0 0 و-رم ~-را- زا ¸-, ا+نرق ه- دو~-م = !
0 0 .ومم-- _¹و -~ا _-رع ~نا -در´ .ا-= اه _¹-= ه´ -~ا ‘ومان -¸او ~شا--م ‘وقان -نهآ مه ه×ير×يد هم¹´ انم-
( ) 0 0 0 0 =امم-ترا _-امم,ورا ممم وممناريا _مميارآ »ان -¸او ا- ارها= ه´ ·_-رع هن -~ا _نانوي ‘ومان ~-مع -نهر· ‡حا-
! _م -قونآ ·-~ا _نانوي ~ش --ا` ر´ا دراد _- ه~ير () _ممناريا _-امميرآ ه-·ممش -ممي زا رمم-= اممه _نانوي ر×م م-يو´
( ·~ن-~ه دا“ن
0 0 ! 0 0 ( ار »`مم~ا همم´ _ممن-ن¡ نانام¹~م ه´ -~ا=نيا ‡¹ا= _¹و -~ا _اودزا _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد _ا×ن
0 0 و زامن ~نيو×-م زامن ه- زونه ا~¹ و ا+-رع Œير= زا هن و ~ن-·ر´ داي ,¸´رم ,ا-~آ و نا-ناريا Œير= زا و-و ه-
0 0 0 0 0 0 نامممه -اومم= -مم-ن ~نيو×-م _ا×ن ه- _ن-ن¡ نانام¹~م ه¹- ·ر×يد _ناريا _م`~ا -¸او اه~- و -~~-آ ~نيو×-م
هم¹´ ¸يا »`~ا زا .-ق =-¹ت9
0 0 0 0 اممي --رامم-م _ممن·م- _مم~را· -¸او ¸يا ¸-ن زورما _-رع رد ا-ح ه´~ننا~-م ~ن~ان~-م -و= ار --ن -¸او ه×-نا~´
د _`=-ا- و _-وشانز 0 0 0 0 ! 0 !!! 0 _-وممشانز ه-ممشر ¸-مم~او= _ممن·ي -اومم×-ن Œمم-قد _ن·م ا~¹ -~ا ن • نا-ماع Œ-ق
-~ا!
! 0 0 تا--مم~م و _امم×ن هممم¹´ ~-=م نآرق رد -~ا -~ش مه -ر·م ه´ -~ا _~را· -¸او نارا¸ه زا _×ي _ا×ن ¸يا ر-ان-
اعوم=م نآ '" ) ! ˜ا~ن -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- * ( هيآ '' نار×يد و !
×ن تا--~م -~ا را-~- _-رع رد _ا !
! 0 0 ( ار ,~·~ ƒ-ش هنادوا= ر·ش -~ا=- -ر-= و -ار ·رو= ·ه-ير= ·هيور ·شور _ن·ي _~را· –من نامه زا –من
/ 0 0 0 : _نام¹~م زا Œنور ,ر- ه- _ناو= –من ¸ي~- نآرق وت ر´ م-ن´ هم¸مز90
0 0 ( ت _- و ر×· _- ·¸-- رها= ·_=-ن`م ·ر-×-=~ –-او- و .و-ا ور-, _ن·ي _=من .-¹= !
0 0 ( ·امممن _=مم-· و •ار=ممم- ر~, را--´ ·_نارن=~ و »`´ رد ¸و-=- ¸يار-, و ¸يارآ _ن·م- _-رع رد Œمن
0 0 0 0 0 0 ا- Œمن -¸او ¸يا .-ا ه×-~نآ -~ا=نيا ‘~ح -ن~ق تام¹´ ا- ¸و-=- €ير·ت و _يو´ -~ن´ و ا-يز تانا--
! 0 0 ~×-ماو -~نيآ .~ن ه- ار ر-~-- تا---=ت -~ا _×ي _~را· -من -¸او ميرا !
0 0 0 0 0 0 ( هنومممن ناوممن·- همم´ ’ن= -ي .`م ·_م= _´~نيامن ,ار- نا~×ي اي و -~نيامن _ن·ي هنومن _-رع =-¹ت _™ومن
دو~-م ه-رع را~ير= ه-!
0 0 0 ( هنومن در· ·~شا- -دوت اي و -و-نا -~نيامن و هنومن ه´ _~ن= اي _~´ _=™ومن0!
0 0 ( ر _ن·م- _-رع رد -ر-= و ˜امن و´ من تام¹´ ه~ير _من ! ( () -ر-= و ن~ش •ر¸- ·-·ر~-, نارا~نا= و -ا-´ ~ش
0 / 0 0 0 و تاممتا-ن رد اه~ممشر همممه -عامم- همم´ -آ هياممم .-ا _ن·ي _~را· من هم¹´ ه- اه -¸او ¸يا ه´ -~نآ -~ن- ‘~ح
-~ا =و-رم ·دو~-م تاناو-ح!
) )0 0 : ˜ا--نا -رو~ »~ير´ -~نز ار ¸-¡ همه -آ زا _نآرق هيآ _ن·م و '& ( هيآ "# ( رت شور ا=نيا ) ! ,ارمم- دومم~-م
0 0 دوش _و=ر هيام هم¹´ ه- درومنيرد ر-~-- تا=--وت)!
0 0 -~ا دايز را-~- _من _-رع تا--~م!
! 0 0 0 0 ( رد -ر-= و --~´ر~ ·_¡ --~´ ه- ·~شا- ¸- ,را~~ا, --ون ه×-~´ _ن·ي _¡ --ون _-رع =-¹ت _=--ون
0 0 0 0 -~ا _´رت نا-ز زا _¡ ~نو~, ه¡ر´ ·-~-ن _·=اق .-¹د زونه --ون دروم -~ا .وم·م مه _~را· رد ه´ !
! 0 0 0 0 ( _مم~را· Žاممنم زا -¸او ¸مميا -مم~ا -ا×-حار-مم~ا ·-ماممقا .مم=م ا= _ن·م- _-رع رد ه´ Žانم هم¹´ ه~ير Žون
0 ) Žانم ~-مع -نهر· ·ا×ن دراد ه~ير0)!
0 0 0 0 0 0 ( -~مممآ -امم×-ماقا امم= _ممن·م- _~را· Žانم هم¹´ زا ·_-اوه –يارش ·–-=م اوه و -آ _ن·م- _-رع رد _=انم
~ا 0 ) Žون ·ا×ن - 0)!
!(0 0 ! 0 0 ) 0 0 ( ,ومم¹+, نامم-ز رد راممن ·ا×ن -~ه مه اه -¸او ر×يد و نار-ن و ران ه~ير ه´ ,و¹+, رون نامه زا رون
0 0 ) 0 0 0 0 م ¸ · _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ مه -ام _ن·م- رون ""' 0 ( رم-¹او ارنآ مه ~-=م نآرق ه´ رو=نامه
) ) 0 ’نوي -رو~ ·ا×ن -~ا -~ناو= ارون &# ( هيآ $ )!
هم¹´ 0 0 ~-=م نآرق رد ,و¹+, رون *- ) ! ه-وت -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- - ( هيآ "' ! -رو~ »ان انم- نار×يد و
'* 0 0 -~ا رون ¸-ن ~-=م نآرق !
0 0 0 0 نار×يد و _نارون ·,رون ·ر-نم ·رونم ·راونا ·نار-ن ران ه¹م= زا -~ا را-~- _-رع رد رون هم¹´ تا--~م!
0 0 ( _~را· رد درون _-رع =-¹ت _رون -دا--مم~ا ¸مممر= ن~مم--و´ ,ار- ,زروا~´ .-ا~و رد ه´ _ي هناو-~ا , ه¹-م ·
دو~-م! (5hrashing Eachine) ) -ارمممه نامم-ناريا ¸مم-, .امم~ نارا¸ممه تاممعار-=ا زا ه´ ه¹-م ¸-مه انم- ·
0 0 ( 0 / / / 0 دور-م را×- -رو~ام .`م -ر-= و ·_¡-, ƒ- ·_´~ن·ا- و _´~ن~ير ,ار- دو- -ر-= و ارס ه=ر´ ه=ر¡ Žر¡ !
رد ( () ! 0 0 ( () ,اممه همم-´ارا همم-ارع رد دومم~-م ه--´ مه هنادرو نآ ه- -ر-= و _ناريا =ا´ --´ و ر-م= ندر´ ¸+,
0 0 دو~-م -دا--~ا €¹-=م .ا×شا- درون اي ه¹-م ¸-مه ¸-ن -ر-= و ,را´ Žر¡ و _×ن= مي~ق!
) 0 0 دا-~ا _~-¹×نا م _-رع -نهر· ·ا×ن -~ا _راون نآ _-رع _م= Hans Cehr ¸ م _نام¹آ &#&# )
! 0 0 ) 0 0 ( ·امم×ن ~ممنن´ _ممم =مم-¹ت ’مروممن مممه _مم-رع ,اهرومم~´ _ض·- رد ه´ _~را· ‘رون هم¹´ _-رع =-¹ت زرون
/ 0 0 تور-- م _-رع دروم¹ا -نهر· &-.# / ¸ *#* (=ull) · 0 0 ·-دامم~ ·همم¡- ·ه=و= ·-~-~ر -زات · ه¡ون _ن·م-
/ /0 0 ) ¸ ~نه _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و ه-ر=ت _- ·رو= .و´ "'' )
0 ( ~رون نامه ا-نا-~رون 0 0 0 اممت همم´ نا-~´ا, و نا-~نا··ا ¸-- _نا-~هو´ _ي ه-=نم ·-شاد »ان نا-~ر·ا´ ` -ق ه´ نا-
0 0 ) ! -و`ع نا-مم~رون م~ا ا~¹ و ~ن- -~ش نام¹~م ` ·· و ~ندو- -~ر, -·--= اي و ~نه ·‡ه~م _-ادو- ¸-, ههد ¸ي~ن¡
0 0 -~ا -~ش -دا+ن ا+نآ ر- نا-~´ا, ر-9)
0 0 ( -= ه´ _~را, زورون نامه زورون 0 0 ¸مم= _-مم¹م ‰مم-ه و -مم~ا رمم~- ƒمميرات رد وممن .امم~ و در×¹امم~ ¸مميرت _·-
0 0 ( ) ~ن-مم~-ن و -دومم-ن ~ممنم -ر+- .×ش ¸يا ه- ·_+¹ا --هوم و د¸يا -ر·´ ¸يا زا نانآ -ادآ و -نهر· ناور-, و نا-ناريا
0 0 ) ×-م نا-~مز –~و ار دو= ون .ا~ و د`-م ~-ع ناش -د¸-ر= ناور-, و --=-~م ,ا-ند مˆعا -م~ق ` `م ·~ممنر-
/ 0 0 0 0 -~ا _ناريا _-ايرآ هه`ا ار--م ~¹وت و ا~¹ي ‡ش زا ,~-¹-ت دو= م+نآ9)
0 ( ( ) 0 0 همم- رمم~- ¸مميرت ه--ممش و ·نامم~نا ¸ير-مم+- _ناروممن ر-ممهر ا-مم~=امي ~-مم~م= نامممر· -د زا _مم×ي زوروممن
0 0 )0 ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن ~-شرو= '#' 0 ! ( ا~نور+ش م-~-ت شر×يد نامر· دو- نا--ايرآ -ا~نهاش ¸-مود 0 همم- ن
0 / / / / 0 زا ه·مامم= =-ح ,ار- نار´را´ نازروا~´ ·نارو ه~-, نانا´رزا- ·ناروا×ن= نا-~ترا·نام¹اع نام´اح ه--= را+¡
) ! _ممنم رمم- -و`ع ·-مم~ا .وممم·م امم+-يارآ ¸مم-- نا-مم~و~نه رد مممه زوممنه هممن+´ -ن~ ¸يا ه´ دو- _م-ح •رم و _==ق
_مومع _==ق زا ,ر-´و¹= و ,زروا~´ =-ح -+= _~´وا´)!
· ه´ وا 0 0 ( / () 0 0 دو~ممح دو- _نا-~ا- -نشوه اي ºهنا-~م و _~م ºاوح و »دآ اوحاويو ~نزر %## نا--ايرآ ر- .ا~
() º.--اق و .--اه ~ش ه-~´ شردار- –~وت »ا=نار~ و در´ -مو×ح)
0 ~نه _ا¡ ·_~را, ,ا+مان ·ا×ن &--* ¸ م '#' !
داز ( ¸ /' ! » -~ا -دآ -ر-= و ر-~ =ارو= ·-ار هشوت _ن·م- _-رع رد ) ا×ن )
رانUز » ( ه´ ·~ن~ن- _م دو= رم×- _=-~م نو-ناحور ه´ ,~ن- و ه-شر ·نا~-~´ ~ن-رم´ _~را· زا´نز نامه زا
) _`=مم-ا رد ~ممن¸يو'-م ندرمم´ همم- نآ امم- ار ا•-¹¡ اي ‡-¹- ه´ ·ندر´ ر-=نز ·-~ا+نآ _-ه~م و _نيد تر~ق رادومن
» » `وم -رد -~ ,~نوا~= -عا=ا و _´~ن- •و= ا·رع و نا-·و- ( رد نآ _م= -ر-= و _×-~-او ·,رادا·و
» -~ا ر-نانز _-رع!
دایز ! » ( و -~ا _×ي -·¹ ود ره ه~ير ` ام-حا _¹و -~ا ~-¹وت و ~¹وت ·ندر´ ه·ا-ا ن~-ياز _ن·م- _~را· رد
-مم·¹ رممه همم´ -·امميرد ناومم--م ·¸ممي _مم·ار·= ,اممه هيامم~مه رمم- نا-مم~ا- نرمميا _مم×نهر· ,رممتر- همم- ه=وممت امم-
/ / تدايز ,دايز دايز ) ! هم¹´ ¸يا تا--~م -~ا -~مآ ~-¹وت و ~¹وت _ن·ي ·_~را· ن~--از و نداز ه~ير نامه زا -ر-= و
-~ا ات ~- زا ¸-- _-رع رد9)
]از ( -~ه مه -شو´ .`ح ه´ ·نا=`´ -داونا= زا ·ر•ها-~ -~نر, نامه !
ز ! ! » ( تام¹´ ,را-~- .`م هم¹´ ¸يا ه¡ر´ رو-نز هم¹´ .-ا تار~ح ر, ¸يو ¸يو ,ا~- ندومم- _مم-ر·- ·ر×يد
» _مم~را· ه~ير ه´ ~ه~-م نا~ن اوآ ¸يا ا- تام¹´ ر×يد ه- نآ دايز -ها-ش و =-¹ت و ‡-´رت _¹و ·-~ا -~ش رو+~م
دراد!
روبنز ) ( -~ا ر--انز نآ _-رع _م= -~ا -~ش _·ر·م _-رع هنا-~ا-م ه´ _~را· رو-نز نامه )!
دانز ! ) » » ( ~نز ا×ن •ام=¡ و -ير-´ _ن·م- ~نز _م= )
ز رانU » ( ه´ ·~ن~ن- _م دو= رم×- _=-~م نو-ناحور ه´ ,~ن- و ه-شر ·نا~-~´ ~ن-رم´ _~را· زا´نز نامه زا
) _`=مم-ا رد ~ممن¸يو'-م ندرمم´ همم- نآ امم- ار ا•-¹¡ اي ‡-¹- ه´ ·ندر´ ر-=نز ·-~ا+نآ _-ه~م و _نيد تر~ق رادومن
» » ادا·و `وم -رد -~ ,~نوا~= -عا=ا و _´~ن- •و= ا·رع و نا-·و- ( رد نآ _ممم= -رمم-= و _×-مم~-او ·,ر
» -~ا ر-نانز _-رع!
\ربنز » ( ,ار- ار هم¹´ ¸يا ·-زورما _-رع رد ~ي'-م -¡و´ رو-نز اي ه¡رو-نز _ن·ي ·_~را· =رو-نز زا
( ) » ‰-,ا¡-, ·~نر--م را×- .×ش _نو¸¹ح رن· اي و م-~ · -ر-= و -ا-´ اي و ر-·د -~, _¡-,رام ‰-, م-~ !
.بنز » ( Œ-نز نامه زا ! / » _-رع رد نآ _م= -~ا ¸~و~ .´ ¸×يد »ان ه´ ~ي'-م ه-نز --نز اي _~را·
9 » -~ا Œ-انز !
$لبنز ) ( ا×ن =ر-نز !)
2یبنز ! » ( مه ه¹~ و و×ن-ت ·ر--نز _~را· رد ~ن·ا--م ·-ر-= و _نو ه´رت زا ه´ ,~-~ اي ·_~را· .--نز نامه زا
~ن- ه--´!
<نز » ( ´ و _م- .-ا رد ه´ _~را· -نز نامه زا ,امممهرا´ رد و =ان-~¡ ه´ ·-~ا ناها-´ و نا-=رد ,ار--
» ! _مم~را· _مم×نز _ممن·م همم- ر-مم~-- ار -·¹ ¸يا _-رع رد _¹و دور-م را×- -ر-= و ,زا~-ا-´ و ,را=ن و _-ا-م-ش
! ( / ) -~و•ها-~ و _×نز _ن·ي ·~نيو´ _م مه _=نز ~نر--م را×- º-نر _-ار--´ º-نز -نر- -~و•ها-~ _ن·ي مي~ق!
را7نز ( ش _-رع » ¸مم¹· و _مم~م فور= ر- ه´ _×نر ¸-~ -نز ·,¸¹· داوم ر×يد و _~م -نز _ن·ي را×نز -~
~يور-م ر×يد!
راب7نز ) ! ( و .--ا نان´ا~ -~ا -~ش _قاو ا-نا¸نات _يا-ير·آ رو~´ رد ه´ , -ري¸= »ان ·_~را· را-×نز نامه
! يا -ور´ ¸يا ~ندو- _ناريا ه- ~ن~ش ريا¸= نآ م--م ه´ نا--را= -ور´ ¸-¹وا ,اهرومم~´ ¸مم-- ترامم=ت _نامممع ممم _ممنار
! ود زا رامم-×نز »ان ~ن-=ا~نا -ار- ا-ير·آ ا- ار -ر-= و ¸مي رد ن~ع و ·نامع رد –-~م ¸و-=- ‘را· „-¹= فار=ا
» / / » ) » ¸ نا-~و•ها-~ر~ن- _ن·ي -~مآ »ا-م و نا×م ر~ن- -ا´را- _ن·ي را- -نز هم¹´ /"
2یب7نز » ( -~ش -ر·م _~را· .--×نز هم¹´ نامه زا ! ر×ممش امم- همم´ -مم~ا _ير--مم´ و _ممم- نامممه -ممنز -مم~ا
( ) ! همميودا ,ار- ه´ -~ا _ان·ن .`م _ي¸م ~نت -ا-´ »ان _¹·· .--=نز ~نزا~-م نآ زا نو´انو´ ,اه --رش و ~نناشو=-م
) / ! ! ) نامم~نا رهد -رو~ ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد ~نر- _م را×- -ر-= و تا= _نير-ش و ا~= _م·= شو= و
%/ ( هيآ &% !
ز ر7ن » » » » ( ا- اي -~×نار~ _ن·م- ه´ -~ا ر×ن¹ت اي ر×نز هم¹´ -ر·´ م و دراد _~را· ه~ير ,وق .ام-حا-
() -~×نا -ن ا- تار~ح ندز .`م ندز -~×نار~)!
رف7نز » ( ن~·م ·~نيو´ _م فر×نز اي و فر=نز _ها´ مه _~را· رد ·-~ش -ر·´ م _~را· فر×نش هم¹´ زا
وقرز و نو´رز ·-و-= اي -ام-~ ) ! رد -مم~ا -~ممش همم--´ ·توامم--م ,امم+نامز و ناريا €¹-=م Œ=انم ,ا+نا-ز رد مه ن
_~-¹×نا Cimmabar » » -~ا فر×نش اي و فر×نز _-ا,ورا =-¹ت نامه ه´ ·~نيو´ _م!
ری7نز » ! » ( -~ا ر-=انز نآ _-رع _م= -~ا _~را· ر-=نز نامه !
Oنز » ( ·-~ش دراو مه _-رع ه- _~را· ƒنز نامه زا ارها= ر-مم~-- زورما _-رع رد نا~=نز ·¸ق™ ·هنا¡ _ن·م-
) -~ممش -~مم-مان ¸مم-ن¡ ·,را~مم-- زا ’مم, ¸ممهد ,ومم- امم- ه-ا~ت ر=ا=- ~ياش ~نيو×-م ه-·ر´ و- ·-~نام ‡ش ·-~-شرت ¸-¡ ه-
-~ا)!
(نز () » ( ا+نآ ن~--ا~ ا- ه´ ·¸--ا, و `ا- -و¡ ود -~ا زور·ا ¸تآ اي ·از ¸تآ -و¡ ه´ _~را· ~نز نامه
¸تآ م+- » ! ار ¸مميريز -ومم¡ و ~ممنز ار _ي`امم- -ومم¡ نا-مم~ا- »درممم -ير-مم´ مي~ممق •اممم=¡ -ن~ .`م ·~~-م دا=يا
» » ( » ! » -~ه مه دانز و دونز _-رع رد نآ _م= ~نز م ~-مع ا×ن ~ن--´ _م ~نزا, !
ق(نز ) ( ) » » ( _را= ·ر·ا´ ·¸ي~-- _ن·ي نا--شدرز _نيد -ا-´ -~ا-~وا ~نز ور-, ه×-~´ _ن·م- =~نز -ر·´ م
ا ( -ر-= و ·~ترم ·~=¹م »`~ا ز !
.ی(نز ! ( » ( ƒيرات و _-رع نا-ز رد -~ترز ,ا-~وا ~نز -ا-´ ور-, _ن·ي ,~نز -ي~نز _~را· هم¹´ زا
(9 () •`=ا _ممناريا نامم-·انم ~ممندو- _قامم- _-مم~ترز مي~ممق ¸ي~مم- اممن=ا- ه´ »`~ا- نا´~نن´رهاˆت و نا~ني~-- ه- ·»`~ا
» ) ! ه-زور اي _--´م -ا~-ع دو~-م ¸و-=- ·در´ »`~ا و -رع تا--دا و نا-¸- ار تام~= ¸ير-´ر¸- ه´ _~را·
) ¸ /' » ( زا ~·- ·-~ا زونه ه´ مه زونه ه´ ·_-رع ه- مي~ق ,و¹+, نا-ز زا هنمد و ه¹-¹´ ر-ˆن _- هم=رت ا-
» Œي~ممنز نامه زا _×ي ·دور-م رام~- -رع نا-ز رد تا--دا -ا-´ ¸يرتر- ·ه=`-¹ا „+ن و ·مير´ نآرق راممم~- اممه
: » ! ممم-×ح _مم~ودر· .ومم-- ~ن´ --ا` ه×نيا ر=ا=- ~ياش اي و نام¹~م -ارعا ه- _-م~=شو= ¸-مه ر=ا=- وا دور-م
» 9 نآرممق امم- _مم-دا --اممقر همم- ممم+-م ار وا همم´ -·ر´ رارق -رع ,اه`م تدا~ح دروم ’- و -~ا نا-ناريا د¸ن رنه
( ) » ~ رد _نيد _- هق~نز »ا+تا- -ر=`ا- و ~ندومن مير´ م _ناو= ¸ "/ رد و -در´ ه×´ ت ه×´ ت ار ¸ن~- م _×¹ا~
9 ºم--~نا~-من ام ه´ -~ه _م×ح ¸-ن¡ »`~ا و نآرق ,ا=´ ~ن~نازو~ ¸تآ)!
هناNنز ! » ( نا~نز رد ,دار-نا .~ ن~ش _نا~نز و نا~نز هم¹´ -~ش _-رع !
تWلNنز » » ( -ا- اي ~ي~= _~را· رد ‘اي ,و¹+, و _نا-~ا- »ان ه´ ا=`ا¸نز نامه زا » زورممما ,رد _`=
» ! اممي _ممن-¡ -=رد –¹·- ارنآ اه _=را= زا _ض·- _ناور-ش اي و _-=رد ‘اي ·دو-´ ‘اي ·-~ا China 5ree
!( ) -مم~ا ه-ممشاد ,دايز تار--·ت رو~´ ود ,اهزرم _نامز نو¡ ºƒيرات زا _ي -رود ه¡ رد ¸-ن¡ _¹و ·~نيو´ _م مه
_~ان~ها-´ رد نآ _م¹ع »ان Eehia +ehrandach ه´ -~ا هم¹´ +<adarach» همم- ,دامميز -ها-ممش
! » » نآ ه- _~-¹×نا نا-ز رد دراد _~را· -=رد ر™آ اي و -=رد دازآ ,ersian @ilac رد و ~ممنيو´ _ممم
نآ _م¹ع »ان مه ¸-ت` نا-ز Syrianga ,ersica » ! ) ! ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا $#- )!
.نز ! » ( _-رع رد -~ا _~را· رد -نت هم¹´ _-رع =-¹ت ارها= ) ‡~ا ~ن- ¸-~- و ندر´ -نت _ن·م- مه زورما
( ) ( ) ( رامم×- ·-رمم-= و ,رممˆن -ممنت و --مم~ا~ح نارمم×يد ه- --~ن ,ر-´ -=~ نارونا= ه·و¹ع ندر´ دو~=م _`ا و
) ا×ن دور-م QaniA » ¸ _~را, ,ا+مان رد $#. )!
هقنز » ( Œنز ا×ن »
قانز » ( در´ •و= ·_=-~م نا~-~´ ~ن- ندر´ _ن·ي رانز _-رع =-¹ت ارها= نا´در- و نارونا= _وي ·ن !
/ یدر*نز ای هدر*نز ) » ( _- نز ·-را--,ور و ر-ش نز ·-~امندرم ه×-نز _ن·ي ,درم نز _~را· هم¹´ ود زا
) _~-¹×نا رد ه-=¹ش نز ·-~يرد و ˜ا-ح ·5ombay ~نيو´ _م)!
¸ /$ ) » ( _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ه´ مي~ق ‘را, رد نز هم¹´ زا ,وق را-~- .ام-حا- ˜انز =ene و اي =en مه
» ! » ( و نز ¸مم-- _نوناممقر-= _مم~ن= .مممع _ممن·ي ˜اممنز درممم --= ·-ن¸م ’ن= هنيدام نا~نا _ن·ي ‘ا ه~ير نآ زا
» ! رمم`ا ~مم~ر-م رممˆن- همم´ ~ممنيو´ _ممم ˜اممنز مه ,ر-ع و _-رع ,ا+نا-ز رد _رش ف`= _ور~مان ,ر-×--= درم
) ! -~- نآ _-رع تا--~م -~ا _ما~ »وق ود ره ر- ناريا _نا-~ا- -نهر· ! -~مآ اهرا- مه ~-=م نآرق رد -~ا دايز را
) ! ˜ار~ا -رو~ ` `م -~ا &% ( هيآ "' نار×يد و )!
ر>ز : ! » ( -~-ن مه -آ نا-~-رع _ر¸ي م¹ و -~= ,ا+نا-ا-- رد ` وا ه´ ا=نآ زا _¹و -~ا .´ _ن·م- _-رع رد
نا+= ,ا+¹´ »امت ا-ير-ت ا-نا` و ~شا- ¸م~ا ات -~-ن _¹´ و ~~ر- .´ ه- ات ( ) و Žر~ .´ زر ·‘اي ¸و-=- ·زورما
! ( ) ( () زا .مم´ »اممن همم×نآ .اممم-حا ا~¹ ~ن- ه-·ر´ هم~¡ر~ نا-~ا- ناريا ,¸´رم ,ا-~آ زا همه --نز Œ-نز و Œيا-ش
( () ! -ممي ممم~ رممهز هممم¹´ نومم¡ ¸يا ر- -و`ع نا-~-رع -~= ,ا+نا-ا-- زا ات -~ا ر-~-- _¹-= ·دوش _وش ناريا
,و- ,وق .ام-حا- ·-~ا _~را· -·¹ ( ) ,زا~وراد و ر=ع هيام ه´ ا+نآ -ر-ش و _نا-ا-- _م~ ,ا+¹´ ه¹م= زا .´ ~نت
) ! / / » همم×نيا ر- ه·ا-ا دوش _م •`=ا .´ دو= ه- -ر-= و _م~ ~نت ,و- م´ ~ .´ _ن·ي رهز م~ا ه´ -~ش -عا- ·-~ا
) ·نا-مم~-رع و نامممع ·¸مي ¸و-=- ·هيا~مه ,اهرو~´ ر- نا-~ا- ناريا _-·ن- و ,رنه و _×نهر· ™و-ن مممه ` -ق
» !( م-~ا را-~- _-رع رد رهز تا--~م -~ا -~ش --ا`
->ز » » » / » ( اشو= _هر -~نز شا- -~نز ¸ير·آ _ن·م- ه´ -~ا _~را· _هز -ز هم¹´ نامه زا ,وق .ام-حا-
! -~ا _×ي ان·م _¹و ·-داد .×ش ر--·ت و -~ش نآ زا ,دايز ,اه ,~ن- ه·-- ·_-رع رد -ر-= و ¸~حا وت .اح ه-!
یز ( رها= » » » » زا -يا×ح همه ه´ -~ن-يز و _-ا-يز و ا-يز ه~ير ه´ ·-~مآ _~را· رد ,ز هم¹´ نامه زا ا
) ! ! ¸ در-م را×- ان·م ¸-مه ه- ا--قد مه _-رع رد ~نهد _م نا~نا ه-~ارآ رها= و ه·ا-ق و .×ش // )!
.ینز » » ( ·.×ش“ي و _يا-م-ش _يان- رد ه´ ·-ام-~ _ن·ي -وي¸ اي -و-= هم¹´ -~ش _-رع ! رد دور-م را×-
! » » » ) -مم~ا=نا زا مممه ,رارمم· -~ممن- _ن·م- _-رع رد Œ-آ اي Œ-ا هم¹´ .-ا ه´ -~ش ه--´ مه --آ زرد _~را·
( ) ~-=م نآرق رد ر-م·-, _ ’نوي ترضح نا-~اد ا×ن)!
<یز » » ( -را-~ .و~= ·_مو=ن تا-~ا=م .و~= _ن·م- ·-~ا -~ش ه-·ر´ _~را· -يز اي و ‰يز هم¹´ زا
) رد ·_~انش » -~ا تا=يز نآ _م= _-رع )!
ریز » ! ( و -~ا رايز نآ _م= دو~-م ه--´ -آ -نت اي _¹´ -زو´ ه- _-رع رد
» » ! و رامميز .آ .مم`م -مم~ا _ممناريا »اممن رامميز ه×نيا و ناريا رد ,ر´ -زو´ رنه -م~ق ه- ه=وت ا- اما رايزا
-~ا دايز ·~شا- _~را· نآ .-ا ه×نيا .ام-حا ·-ر-=!
ریز ) ( ريز ,ا~- ( همم- امم--قد و _مم~را· هممم¹´ نامممه زا ·دوممش _ممم دامم=يا -ر-= و را--´ ,اهرات رد ه´ م- .-ا-م رد
-~ا _ن·م نامه!
Nیز ( » ) » ( نام~آ زا ه´ فر- ¸ير اه هناد _ن·م ه- ه´ · -~-ن ¸ _-رع رد نو¡ -ريز هم¹´ -ر·´ م ` ام-حا
! ! ش ~نيو´ _م ƒ¹م .`م را~¹ا- -ر~ح _عون ه- -زورما _-رع رد د¸ير-م دايز نآ _~را· -¹ا-ا نا×ما و _م~ا -ها-
-~ا!
وMNیز ! » ( وراد ناون·- نآ ,ا+¹´ زا ه´ ~=ن~ ه--ش -~ا _-=رد »ان -~ا -~ش ه-·ر´ نو·ريز _~را· هم¹´ زا
دو~-م -دا--~ا _×ش¸, رد!
aیز ! ( ¡مه و ايرو- ·ر--ح ·و¹يز _ن·م- _~را· رد -~ا ه-·ر را×- _-رع رد مه و _~را· رد مه هم¹´ ¸يا ¸مم-ن
! ,وممق .اممم-حا- ,ورمم=´ ·Œممح زا فارمم=نا ·_هارم´ _ن·م- _-رع رد و ه-·ر را×- ,رˆن -نت هن-´ و تر-ن _ن·م-
) ! » ا×ن -~ش -در- را×- را- ¸ي~ن¡ مه مير´ نآرق رد دراد ,و¹+, .-ا·!!)
ر1ز » ( .=ا- و _ورد _ن·م- و ’--ر ·رور~ ·او~-, انم- ·توق ·ور-ن _ن·م- روز _~را· هم¹´ نامه زا ()
( ( -~ا -~مآ مه º_يو´روز ºروز ر, ه-نش!
قر1ز ! » » ( -·¹ ارنآ ا-¹ا= -¡و´ _-~´ اي · -¡و´ ,ور-ن اي روز _ن·ي _~را· =روز هم¹´ زا ` ام-حا
! » ) » ~ممهد _م _~را· ه~ير زا نا~ن =ا ¸وز _ن·ي نآ ‡-´رت و نآ -نهآ ·»`´ نزو _¹و ·~ن- -~ناو= _-رع
رد نا-ناريا ه--ا~ ه- ه=وت ا- » _-~´ ا- فدار-م _-ر= ,ا+نا-ز »امت رد _~را· وان هم¹´ مه زونه ه´ ·,درونايرد
داد --مها .ام-حا ¸يا ه- ناو--م -و= ·-~ا ,درونايرد و!
C1ز » » ( .´زا _`=-ا- و -~ردان ·هيامور· و -~, ·•`=ا~- ·و=-شز _ن·ي شوز _~را· -·¹ نامه زا »!
]1ز » ( اي _~را· _وز هم¹´ زا ` ام-حا ! / / » _ن·م- -زورما _-رع رد -~ا -~مآ -آ ,و= _و= -و=
) ! » » » -~ار و „´ ار~هار ·م= و ‰-, ا- ه´ -آ ,و= .`م -ر-= و Œح -ار زا _ور= ,ر-´ -ران´ ,ور=´
º~ن´ _م)
هلوU J / / » » ( ار دو= م= اي _شو= زا ن~ش دو=--دو= زا ن~ش نار-ح _ن·م- _-رع رد رو-´ ت نزو ر-
/ _شومار· دو= ¸-=ان~ن / / -ر-= و _-~ع _×ناويد _-ا~-ش !
» » ( () » ~ممن¹- _ممن·ي -مم~ا =ومم-رم _مم~را· رد `او امم- ممم+نآ همم´ -مم~ا º_~را· اي _-رع ه¹او .-ا زا -¸او ¸يا
/ » ) / / / / ~ن-~ه نايا~= ا~= »اوقا همه ¸-- ¸يا-~ .-اق هنومن ¸ير-+- ه´ ¸يا-~ .-اق ¸ي¸ع _¹-= »ا-م`ا- `ا- ه-ترم)!
» ¸-مم~ر, و ¸ممع همم×نيا همم-`= / » / / / » / ¸ممع _ن~--مم~ر, _ممن·ي ~ممن×-م همم+¹آ همم+¹ا همم¹ا -`ا ار امم+نآ نايا~مم= ا~مم=
» / / ,~مم=- ·~ممن´ _م هناويد ار ~-اع ه´ هنا·راع و هنا-·و- و _ه`ا Œ~ع راو نون= و ~ي~ش _-شاع .-اق _ن~يزرو
» Œ=¹اانا ~ن¸-م داير· _`ح رو-نم .`م ه´9»
( /9 -~وا ¸-¡ همه ----ح نآ منم9)
» _-رع رد -ا -¸او 9 ( ) » : / » » -ا ه¹ا .ا _ن·ي ه¹ا -`ا -و`·- _-رع €ير·ت »` و €¹ا زا -~ا ‡´رم
-~ا -~مآ ر×يد -¸او ره زا ¸-- ¸-ن ~-=م نآرق رد!
( » » » دوش ه·=ارم -~ا _~را· ه´ `او -ر=`ا- و ه¹او -¸او ه- ه¹´وت -¸او دروم رد)!
زرK » » ( ع دراو ه´ _~را· ر¸ت _-رع =-¹ت ر¸= نزو ر- -~ا _نا-~-ات -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-ر !
را&وK / » ( _م زا- ن~ناو= »ا×ن+- و -در´ ه¹و¹ -~-¡-, ارنآ ه´ زارد همان _عون ·-~ا _~را· راموت _-رع =-¹ت
) ! -ر-= و _مومع ,اه ه-ع`=ا ·مي~ق ناهاش همان اي نايدو+ي ‘~-م ,ا+-ا-´ ه--ش ,¸-¡ ~ندر´)!
وJ » ( نو´ تا _-رع -¸او ه~ير !( ) / » نوت نار×يد و دروم¹ا _-رع -نهر· ·ا×ن نا~~تآ »امح نوت _ن·ي
-~ا _-رع نا-ز رد ه·ر·م »` و €¹ا -و`·- _~را·!
ری1NJ ! » ( _ن·م- _-رع رد ريو¸ت -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ريو¸-ت -¸او _-رع =-¹ت ارها=
! / / / / / » رد -ر-= و _ورد _-ورود ,را´اير -¹´ ,زا- ه-ح _×نرز » _ن·ي _~را· ريو¸-ت ه×-¹اح
» ) / / / / » ر-و¸-ت -¸او م ~-مع -نهر· ·ا×ن -ر-= و -ياردا- -~ا-~ا- شوها- -نرز شوه¸-ت »
هیراج ! / / » ( ) ( رد هيرا= ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ -~ا ,و¹+, _~را· ,راي ,را= -¸او -ن¸م _-رع =-¹ت
/ » / / » ,راي ,راح _~را· .-ا اما --¹´ =ر-=د =¸-ن´ _ن·ي _-رع » ( » ) نز _ن·م- -~ا =و-رم راي -¸او ا-
» » ) ! / » ,را= -¸او ~-مع -نهر· ·ا×ن ~ن-~ه ,راي ,را= ر×ي~×-- --~ن ردار- ~ن¡ نانز · رهوش ردار-»)!
'ر1اج » ( نزرا -ر-ت زا -¸م ƒ¹ت هناد _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ ·_~را· ‘روا´ -¸او _-رع =-¹ت
! ا ~يور _م »~ن´ ,اهرا¸-~´ رد ه´ » » » وامم´ „ممنر- اممي وامم´ نزرا _ممن·ي زراوا´ زا ‘روا´ -¸او .-ا ` ام-ح
~شا-!
ری+1اج » ( _-·ن- فرا-م ,ار- ه´ ·-~ا و-~- و -نر=ر~ ,ار--´ اي _م- _عون ه´ · ر-ش وا´ _-رع =-¹ت
دور _م را×- _يوراد و!
ه>اج » » ( ن·م- ·-~ا -~مآ _~را· رد -ا´ ه~ير زا م+نآ ه´ _-رع -ا= ر×يد =-¹ت ·-و×ممش و رمم· -امم×يا= ·»ا-م _
» ) -ا´ -¸او ~-مع -نهر· ·ا×ن تر~ق نا-حا- و ناهاش ¸-, رد -¹¸نم و »ا-م ·_هاش -=ت ·ت¸ع»)!
را1(ج » ( ~- ,وراد ناون·- ه´ _ها-´ ه~ير _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ راودز -¸او _-رع =-¹ت
) ! ر· ·ا×ن دور _م را×- _م~ داوم زا ن~- ه---ت و »وم~ » راو~= -¸او ~-مع -نه »)!
'رج ! / / / » ( .-ا زا ‘ر= ارها= -~ا -ر-= و ‘وقان ,ارد ه¹و×نز -نز _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد
» درومم=ر- زا همم´ _يا~مم- ممم+- -ر-= و ¸يرو¹- اي ¸-نهآ ,اه¸-¡ درو=ر- ,ا~- _ن·م- ·-~ا -~مآ -نر= _~را·
و _--مم~وم امم- امم+نآ -ممنهآ رمم´ا ¸ومم-=- ·~مميآ دومم=و- ˜ا-ممشا ! _مم~را· رد ~ممشا- -~ممش -امم~ح _ممن·ي _-مم-ترت
/ » -~ا -~ش =-¹ت ¸-ن ن~-×نر¡ ن~-×نر= !
ر1رج » ! » ( -~ا -~مآ ه-=ا ‡~ا _ن·ي _~را· -ور= ه~ير زا ارها= -~ا ¸´ر~ ‡~ا _ن·م- _-رع رد
» !( / » ) _ن·ي _~را· رد -ر= -¸او ا- ` ام-حا _-رع رد رور= -¸او انم- -ر= -در= ~-مع -نهر· ·ا×ن
» نيرن » / / -~ا =و-رم -~نر¡ اي -~نر, زا معا رن رونا= ره -رن ه !
یرسسج » ! / / » ( _ن·م- _~را· رد -ر= ,ور زا ,وق .ام-حا- -ر-= و ر-¹د =ا--- Žا-~´ _ن·م- _-رع رد
( » ) / »/ » -¸او ه- _و=ر -ر= ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -~مآ -ر-= و ¸´ر~ ‡~ا -~نر¡ ه¡ رن نارونا= رن
» رور= »!
IاNج ( _-رع رد » » _ممن·م- ·-مم~ه ¸-ن ا¸~ _~را· -¸او نامه _-رع =-¹ت ,وق .ام-حا- و ~شا--م ا¸~ _ن·م-
/ / » ~- ه¡ و -و= ه¡ ·دوش -داد نآ -~نن´ ه- ,را´ »ا=نا ,ازارد ه¡نآ د¸م شادا, !
( ) ¸-ن ~-=م نآرق رد ˜ا¸~ ا¸= &&% ) ! ˜ا~ن -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- * ( هيآ -" نار×يد و !
ایNج ( _-رع =-¹ت / / ( ) () / » هنار~ تا-¹ام ¸-مز تا-¹ام _ار اه _ار= تا-¹ام _ن·م- ·-~ا _~را· -ي¸´ -¸او
» ~يدر´ •`=ا ·~~-م _م= _م`~ا -¹ود –~وت ه´ نانام¹~مر-= زا هنار~ تا-¹ام ه- ر-~-- اه~·- ه´!
) ! ( () » ه-وت -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد -ي¸´ هي¸= -¸او - ( هيآ '- !
.>3ج ( / / » » دور _ممم رامم×- ,زا~نار-ت رد ه´ ¸-¹´ -ر+م _¹´ ه¹و¹´ _ن·م- ·-~ا -ه`´ _-رع =-¹ت ارها=
/ » » دو~-م ه--´ ·نام´ر-ت رد ه¹و¹´ هناد اي ههور´ نام´ نآ ه- _~را· رد!
زولج » ( ,اراد ·_-رع رد ¸-ن¡مه ·_~را· رد زو-¹¡ ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ رو-¹¡ -¸او _-رع =-¹ت
ن·م ود : -~ا _ & / ( ر-ون- -=رد -و-م هناد ' ) ! ( _- »دآ ه- _~را· هنا-ماع نامز رد انم- نا´~نر, ه¹ض·
» ! » -ر-= و .´زا .`م ~نيو´ _م زو·¹¡ مه ---ا=)!
6یبسس7#لج / » ( ¸--×نا .´ ¸--×ن¹´ _-رع =-¹ت »(Dose 4reserve ) / / / ¸مم-¡ رممه .مم~ع امم+¹´ -ر-ممش
/ ه-=, -`´ اي و .´ -ارمه _ي -ر-ش ¸ير-ش / -ر-= و Žر~ .´ ˜ا-رم دوش !
2ج / » » ! / / » ( -ر´ -ر´ _ن·ي _~را· ه¹= -¸او زا ارها= -ر-= و نايا,را+¡ ¸شو, ن`ا, _ن·م- _-رع رد
» ! » / / دامم~´ ‘امم-¹ همم´ -ا-¹= ~ياش -~ا -~مآ ·~نزا~-م _=ن ,اه ه¡را, و .او= نآ زا ه´ _=ن ه¹و¹´ ƒن _نام~ير
( / ) زا _-رع رد ¸-ن -~ا ا,اتر~ ه~-´ .`م » » ~شا- -~مآ .= ه¹= -¸او ¸-مه !
;ابلج ! ! / / ( زا دايز .ام-حا- ~نيو´ _م ¸-ن ار هنانز ردا¡ دو~-م ه--´ ·ا,اتر~ ¸نام ه~-´ دا~´ ‘ا-¹ ه- _-رع رد
/ ) / » » .= ه¹= ·ا×ن -~ا -~مآ نام~ير _=ن -ر´ _ن·م- _~را· ه¹= -¸او)!
هلج / » ( -م ه´رت اي امر= •ر- زا ه´ .--نز _ن·م- _-رع رد » ! _~را· ه¹= -¸او ا- ارها= -~ا -ر-= و ·~ن·ا-
/ )! / / » ه¹= .= ·ا×ن -~ا -~مآ -ر-= و ه¡را, ¸-·ا- ,ار- _نام~ير _=ن -ر´ -ر´ _ن·ي)!
تس*ج ) » / » ( ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ر×يد -¸او توقاي _عون ه´ ·_~را· -~م´ -~م´ -¸او _-رع =-¹ت
( نام~آ -نر- ا-ح و درز اي و Žر~ -نر- -~ا -~ش ( ) ! .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد -مم~ا _
.×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و ¸-ت` و ’-¹×نا =em» دور-م را×-!
;ا#ج / / » ! / » ( -ا´رد هنا-~آ _ن·م- -¸او .-ا -ر-= و »ر-=م »دآ ---=ش _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد
» ) / / / ا~¹ -~ا -ر-= و ر-ق Žا´ »رح نا´ر¸- هنا= / _¹اممع -مم~`ا- ¸- هنامم= -زاورد ه×-مم~´ _ممن·ي -اممن=-¹اع
/ -ر-= و »ا-م-¹اع ·-ا-را ·~نمتر~ق ·را~¹و, ·م+م ---=ش _´رت و _-رع رد _¹اع -ا- و _´رت رد و,اق)!
» / » / » د~ع .×~- ه´ _رم هن-~ ناو=-~ا _ن·ي _ان= -ان= ه- ددر´ _مر- -ا´رد هنا-~آ -¸او ه~ير . ) و -~ا
م را×- ,~ن-=رش رد / / / » » !( Žامم´ -زاورد »رممح -ا´رد هنا-~آ و ·-~ا _~را· _ان= ر×يد =-¹ت -ان= ا~¹ دور _
/ » -~ا -ان= _رم _ان= .×~- مه !
» ( ( » د~ع .×ش _ن·ي _ان= -ان= ¸يار-ان- . -ان= و ·_¹اع و م+م و ~نمتور` »درم _¹اع -زاورد .×ش و
» _ن·ي -~ا `ا- و ~ن¹- ¸- هنا= -ا´رد ه×-~´ _ن·ي -~ا م+م ---=ش -ر=`ا- و را~¹و, و ~نمتر~ق !
Rا#ج / / » ! » ( ¸-ن ~-=م نآرق رد _ن×~نوناق -¸- »ر= _ن·ي -~ا _~را· -ان´ -¸او _-رع =-¹ت '$ -~مآ را-
) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا ' ( هيآ &$. !!! » _ممن·ي _اممن= ممم×-¹ع ’مم-¹ _ممنآرق فورمم·م _`=مم-ا ا~مم¹ نارمم×يد و
/ » ¡ _ن-ن¡ امش ر´ا -~-ن -ان´ ) !!! / !!! ار _ممنآرق تاممم¹´ _نامم·م اممم `اح ر´ا -~-ن »ارح -~-ن _ونمم ~-ن´ نان
م--=انش ر-+- _~را, نا-ز رد ارنآ تا·¹ ه~ير و .-ا نو¡ م-م+· _م ر-+-9)
هردا#ج / » » » ( _-رع =-¹ت م+نآ ه´ -~ا _~ترا زا-ر~ _ن·ي ~ن= -¸او زا م+نآ _-رع را~ن= -¸او _م=
/ » ي -~ا ,و¹+, _~را· ~ن´ / » ) ! / » همم´ رو,امم~ي~ن´ رو,اممش~ن= -¸او همم- دوممش _ومم=ر -ر-= و _ماˆن -~ن×ن= _ن·
/ / » نا-~ا- ناريا _ماˆن _نا´دا, ر+ش دو- ناريا -ا~نهاش · رو,اش نا-~ترا ر+ش و ناريا _=يرات فور·م ر+ش)!
» » ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد ·ناير×مم~¹ _ممن·ي دون= نآ _-رع _م= و ~ن= -¸او '- ! ` `م -~ا -~مآ را- -رومم~ رد
) ¸-~اي "/ ( هيآ '. نار×يد و !
ه:#ج » / / » ( -~ا _~را· -ان´ -¸او _-رع =-¹ت ·_-¸= _ن×~نوناق اي و »ر= -¸- -¡و´ -ان´ _ن·م- _-رع رد
) ! _ان= ·ا×ن -~ا -~ش ¸-ن ¸-ن _-رع دراو ه´)!
(#ج / / » » ( را زا-ر~ -~ن×ن= _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ -~ا _~را· ~ن´ _-رع =-¹ت / / نا-مم~ترا _مم~ت
/ » ! / دوممن= ~ممن= ¸-ن ~-=م نآرق رد نا-ماˆن _ماˆن '- ) ! نا=د -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ** ( هيآ '* و
) ! -ردان= ·ا×ن نار×يد)
را(#ج ! ( ) » ( ~-=م نآرق رد -~ا -~ش دراو ¸-ن _-رع رد _~را· زا ه´ -ردان= ·ا×ن -~ا -ردان= -¸او در-م
/ » دون= ~ن= .×~- '- -~مآ را- ) ( ! ¸-~اي -رو~ رد ` `م -~ا "/ ( هيآ '. نار×يد و !
دو#ج ( ) / » » » ( نآرق رد ~ن= ·ا×ن -~ا -~مآ _~ترا -~ن×ن= _ن·ي _~را· هن´ زا ه´ _-رع رد ~ن= _م=
/ » ~ن= دون= -¸او ¸-ن ~-=م '- ) ! نا=د -رو~ رد ` `م -~ا -دآ را- ** ( هيآ '* نار×يد و !
.لاوج () » ( _~را· .او= _-رع =-¹ت / ا=-ا= نايا,را+¡ -~, ر- ار ت`= نآ رد ه´ زارد ه~-´ •ر¸- -ر-وت
/ / ) » ( نار+ت -ا×~ناد _ما~`ا _ات -نهر· ·ا×ن -~ا Œ-¹او= نآ _-رع _م= ~نن´ _م &"/% م ¸ م &#& ( ه~ير
» » -ر-= و .ادو= و ¸-=ر= نآ زا ه´ -~ا ¸~= و م-=- ه¡را, _عون ه´ ·-~ا _~را· ƒ¹و= -¸او زا Œ¹او=
_م -~رد ) ! ~-مع _~را· -نهر· ·ا×ن ~نن´ )!
-قلاوج !( ) » » » ( .-ا Œ¹او= ·ا×ن -~ا _~را· .او= =-¹ت ه´ Œ¹او= -¸او زا · شور-¹او= _ن·ي _-رع رد
» -~ا -~مآ -~ا م-=- ه¡را, _عون ه´ ƒ¹و= -¸او زا هم¹´!
.یلاوج / / » » ( · نا-ز رد زارد ه~-´ -ر-وت .او= _-رع =-¹ت م+نآ ه´ Œ¹او= _-رع _م= ) ·امم×ن -مم~ا _مم~را
» !( -مم~رد .اومم= و ¸مم-=ر= نآ زا ه´ م×=م و ¸~= ه¡را, _عون ·-~ا _~را· ƒ¹و= هم¹´ زا -¸او .-ا Œ¹او=
~نن×-م!
ر>اوسسج » » ( _`=-ا- و ا+-نار´ ,ا+×ن~ _ن·ي رهو´ -¸او _-رع =-¹ت م+نآ ه´ رهو= _-رع _م=
/ ! » _-م-ق ,ا+×ن~ اهرهو´ -~ا تارهاو= !
ه8وج » ( •و= ر×يد =-¹ت ( »/ » هقو= _ن·م- ·-~ا -~مآ _~را· Žو= ه=ر= -¸او زا ود ره ه´ _-رع رد
/ » / » » -ورمم´ _ممن·م- ·-مم~ا -~مممآ _مم~را· Žومم= ه=ومم= -¸او زا ود رممه همم´ _مم-رع رد •ومم= رمم×يد =مم-¹ت
/ » / / _ماˆن -ور´ -ر-= و ,را´ · _ت~--ع ,ر×· ناهارمه ¸م=نا _م= ه-~د!
-قلوج / » ( ´ شو, _=¹و= -¸او _-رع =-¹ت / ~ممن´ _م ¸ت ه- ·~نزا~-م ¸-=¸ح™ ناو= نآ زا ه´ ¸~= ه¡را, ه×-~
/ / ~ه~ن --مها ‘ا-¹ ه- ه×-~´ شو, هن-م~, ر~ن¹ق ¸يورد!
ر>وج » ) » ( رهاو= ·ا×ن -~ا رهاو= نآ _م= -~ا _~را· رهو´ _-رع =-¹ت »)
BرD » _ »
/ / / / » ( و نا-مدآ -عام= »درم -دوت »درم •ر¸- _م= -و-نا ر-`´ _ن·م- _-رع رد ر--= ! _-رع =-¹ت م ارها= -ر-=
» ) ! » -ر-•¡ -¸او م ~-مع _~را· -نهر· ا×ن -~ا ان·م ¸-م+- ا--قد ه´ -~ا _~را· -ر-¡ -¸او»)!
رقص () / » ( اهزا- -ر-ت زا ,را×ش -~نر, _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ ·_ر¡ _ر¡ _~را· =-¹ت
( » ~- ر-~-- ه´ -~ا _-رع نا-ز رد _~را· ر×يد =-¹ ¸-ن زا- » اممي و را×ممش تا--ا~م رد _¹ها و زومآ -~د .×
دو~-م ه-·ر´ را×- _´دونا= رونا= ناون·-!
BرD » _ »
یرابD » ( زا ه´ _نا-ا-- -شو´ .`ح -~نر, ‡عون »ان ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· -ر-وه _-رع =-¹ت
/ / » » ! = -ردوت -ر-ا نآ ه- -ر-وه ر- -و`ع _~را· رد -~ا ر-´ر¸- _×نا= _رم ! / / ~ممنيو´ _ممم ¸-ن در= زر¡ زر
) ه´ ¸-م¸ناريا ~ن¹- ƒيرات ر- -و`ع ·-~ا •ر¸- ناريا _-ايرآ -ر-= و _-ايرآ .-ا-ق دايز دا~·ت ر=ا=- ·»ان _ونت ونيا
دراد -م~ق .ا~ را¸ه -د .قا~ح)!
ابلا بD ( ) » » ( ه´ -=رد _عون ·-~ا _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ -¸او -ي ه´ نا- و _-رع ‡ح زا ‡´رم
! » » نا-=رد -¸-ت ~نيو´ _م مه نا, ار نآ ,اه -¸-ت ,~نه رد ;amboo » و نار¸-= _ن·ي ;anyan ه´
» » » -~ا نا-¹ا ‡ح _-رع رد و نا- ه=-ار ¸-مه رد ·-~ه ¸-ن _¹ا×ن- ,~نه ر-=نا ه- فور·م!
%ابD ( ) » » ( _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ _~را· .-´ زا ·نام~ير _ن·ي _-رع رد .-ح _م= able) _ممن·ي
» ( ) / / / » .ا-´ ~-مع -نهر· ·ا×ن .-ح ·ا×ن -ر-= و -انت ~ن- ƒن نام~ير »
2بD ( » ) / / / » » ( ر×يد ,ا+نا-ز رد .ا-ح ·ا×ن -ر-= و ƒن نام~ير -انت ~ن- _ن·ي _~را· .ا-´ _-رع =-¹ت
) ( ) _ممناريا _-ايرآ -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و _-ا-نا•~ا ·ه~نار· ·_~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ( .×~- Cable
دور _م را×-!
(سسسیرولا 2سسسبD » ( / » () » ( _ن·ي _-رع ~يرو -و`·- .ا-´ .-´ _~را· م _-رع .-ح زا ‡´رم
! ! / » -¸او ~نيو´ _م نارونا= و نا~نا ندر´ •ر¸- و _¹-ا •ر ه- ~يرو¹ا .-ح -ر-= و •رها-~ •رهاش
) ) » ¸-ن ~-=م نآرق رد ~يرو¹ا .-´ .-ح % ! ~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ه·اق -رو $# هيآ &/ نار×يد و !
?ارGلا 2بD » » / » ( •ر ه- _-رع رد _ار~¹ا .-ح ·وزا- _ن·ي _-رع _را™ و _~را· .ا-´ .-´ .-ح -¸او زا
» ( / / » ) دوش _و=ر .-ح -·¹ ه- .ا-´ .-´ .-ح _ن·م ,ار- دو~-م ه--´ وزا-)!
اGU بD / » / » ( اراد _´~نراد _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد ‡ه ‡ح -¸او ود زا ‡´رم / Œمم~ع -ر=`امم- و ¸-شاد -~ود _-
/ ) ¸ ~نه _ا¡ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن هق`ع و &$" ( / () » دراد -مم~ود ‡~ا دراد ‡~ا ه×-~´ ا•~ا ‡ه تام¹´ م
() ! ( » () ) / » م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -ر-= و -~ا -و= نارونا= -~نراد ه×-~´ -و- اه -و-ه و
( _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن ’-¹×نا .`م _-ا,ورا .×~- Have / / » دور-م را×- _-اراد _´~نراد ¸-شاد _ن·ي!
( () / » » ,و¹+, ه~ير ,وق .ام-حا- ¸-ن -~ا -راشا م~ا نآ ¸يا _ن·م- _-رع رد ه´ ا™ ~نو~, اي -¸او »ود -م~ق
! ! -~مز` ر-~-- تا---=ت »را~ن -~ن- ارنآ =ر~م زونه _¹و دراد!
) / ( ) » ا· زا ر`ا را-~- ه´ ,دو+ي نا-ز رد ‡ه ‡ح -¸او ( -ر=`امم- و اممن·م ¸مم-مه همم- ¸مم-ن -مم~ا همم-·ر´ ,ومم¹+, _مم~ر
/ » ( () » ! » ¸-ممشاد -مم~ود Œمم~ع _ممن·ي نآ رت~ممي~= _ممن·م- ‡ممه ‡ممح -¸او -مم~ا -~مممآ ¸-¡ ره ه- Œ~ع _ن·م-
¸-ن ~-=م نآرق رد ,¸-¡ -$ ) ! نارمع .آ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- " ( هيآ &* !
/ » » ( ¹· ¸ناد _ن·ي ,و¹+, _~را· -م×ه -¸او زا -م×ح ) ! / / / -¸او·امم×ن -ر-= و ,ر×· -ا´آ ,ر×-نشور ¸ن-- ه-~
) » !( / / » ,~نمدر= _ن·ي _ناور~= -م×ه فور·م _`=-ا نآ ‡¹ا= ~هاوش ه¹م= زا ¸نما=اه »ا=اح م-×ح
( -~ا هناهاش!
) ( ) ر×يد و _=-م ¸- -ا~-ع –~وت ار ¸-نا·م مه و ار ¸ˆ-¹ مه ~ن-=ومآ نا-ناريا زا -ارعا ار -م×ه -م×ح -¸او
نارو¸ه ) » !( نا--ممشدرز _مم×نهر· ممم ,ر-مم= همان ه--ه دادرما همانزور ه¹ا-م زا _-م~ق ا=نيرد نام¹~م -زات _ناريا
( ميرو'-م ناريا:
!!! ( ( و »`مم~ا ن~مممآ زا ~مم·- · دومم- -~ش _-رع دراو ,و¹+, نا-ز زا »`~ا زا ¸-, ه´ -م×ه -¸او .-ا زا ه-ش~´
( د _نومم´ر´د امم- _ناريا نار--د نا-ناريا ن~ش نام¹~م » » ’•مم~ و -دروآرد -ممم×ح نامم~- ارممنآ -ممم×ه , -¸او ر
) » ( ) ! » همم´ ,زار-ممش هيو--مم~ دا-مم~ا همم´ _نامم-ز رو-مم~د رد نآ فرمم- همم- -امم×نآ ~ممن-·ر´ نآ زا ار م×ح , ه~ير
/ / » ( » ·»و×=م م´اح م-×ح نا´¸او و ~ن-=ادر, ·دو- ه-=ادر, نا~يا ,ار- -~ا نا+= رد _-رع نا-ز رو-~د ر~,
!!! / ار و -مومم×ح ممم-×=ت / » ) ! مهدزاممي .امم~ ممم دادرممما امم×ن ~ممنروآ ~ممي~, _مم-رع نامم-ز رد '% -ام ر™آ &".-
¸ ,~-شرو= $ )
( () » ¸مم-ن ~مم-=م نآرق رد ·نآ _-رع ر×يد تا--~م و -م×ه -م×ح -¸او '&# -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-
) -ر-- ' ( هيآ &.. نار×يد و !
-!D » » ) » ( -و`·- ات _ن·ي ات اه -¸او _-رع =-¹ت ارها= ) رد و ,ومم¹+, مي~ممق نا-ز رد ه·ر·م -¸او ه´ اه
» » ! ( » / همم·ر·م »` و €¹ا ا- -~يوا~م ,و¹+, نا-ز رد اه -~ا دور _م را×- اه مه زونه ,دو+ي ,ر-ع نا-ز
( / / ) دور _من را×- ر×يد _ي -رد ,رد ,را-رد نا-ز _ن·ي ~ي~= _~را· نا-ز رد ه´ ·_-رع نا-ز رد!
( » _مم~را· رد اممه فرممح ر-مم+- =رد ,ارمم- : اممه .مم`م _ممناريا _نا-مم~ا- ,امم+مان _مم=ر- همم- دوممش ه=وممت مي~ممق
» / / ( ( / / رد امم,اراه و نا-مم~نا··ا رد تارممه ¸مممي رد نارواممماه اممهدام ر+ش نآ _ن·ي نا~مه ناداماه ¸نما=اه »ا=
/ » ( / / -ر-= و ~ش نو-·ا _-رع رد ه´ نو-,ا نو-•ه نا-~و~نه نا-~´ا,!
/ / / : / / نآ ات ه×--ا=ات ه×نآات ات _ن·ي اتاه ا-ح _-ح -ر-= و ه´ ا= !
/JاD / / / / » » ( ¸نامر· ه´ -ر-= و را~×نوناق را--=ا ‡حا- -~نامر· را~نامر· _ن·ي -~ا _-رع رد م´اح ر×يد =-¹ت
» / ! / / » ,اه -¸او ه- م´اح ,و¹+, _~را· .-ا ه- _=ار -~ا _ن--ي در´ر-ور- نو~- _م-ح
/ / / » دوش -ا×ن -مو×ح م×ح م-×ح م´اح !
) » د _-`= ه¹--ق ’--ر »ان ه´ متاح اما -¸او ود زا -مم~ا ‡مم´رم ارهامم= توا=مم~ امم- رو+مم~م ·دومم- مه نا-~-رع ر
» / ( () ) » همم´ مت -و`·- ·,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد مه زونه و مي~ق ,و¹+, نا-ز رد €ير·ت فرح اه مت اه ,و¹+,
( ) » ( ! م´اح مت نآ -¸او ¸يا _ن·م -~ا ه-=انشان ام ,ار- زونه!
) » » _ن--ي ت م-= -~ش €ير·ت .×~- متاح -¸او / / / / / / و نو¡ نو~- _ن~ش _م-ح -~´ر- ور- نو~- راونوناق ا-ن--ي
) ! ( ميرم -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد -ر-= و ار¡ &- ( هيآ %& !
/ / / » ( -~ه ¸-ن -ر-= و هنا= نورد نا-+×ن نور~نا =·ا=م راد -در, نا- رد انم- و ور-ا _ن·م- _-رع رد ‡=اح!
() » » اه -¸او ود زا ‡=اح ارها= () نا-ز ام _¹·· نا-ز رد ر×يد ه´ ,و¹+, نا-ز رد €ير·ت »` و €¹ا
( / / دور _من را×- _ي -رد _نا~ا~ را-رد ,رد)!
( ) ! » : ( (/ / » .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد ورمم-ا نآ _ممن·م- -~مآ ور-ا ور-يا ‡ي ‡= -و`·-
» ور-,آ .×~- _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا ( Gyebrow» را×- دور-م !
» ( ) / ) () » ¸-ن ~-=م نآرق رد -ر-= و -ا=ح .`م نآ -~~- _-رع تا--~م و ور-يا اه ‡يا اه ‡=اح -¸او .
) ! فارعا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- % ( هيآ */ نار×يد و !
( / » ! / » ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -ا=ح ‡=اح _~را· ه~ير دروم رد &$$ )
زا7D ( ·,دو·~ نا-~-رع رد _ي ه-=نم »ان ) () ºزا= اه -~ا _ناريا _نا-~ا- ,ا+×نهآ زا _×ي »ان انم- )
» زا= -¸او» (( Oa<< / Oass) ( / ) .ام-حا ه- ¸-ن -~ا ر--ز و×ن´ رو~´ زا _-ا-ير·آ ` -ا _--~وم _عون ه´
! / » -مم~ا =ومم-رم دزومم~-م ¸مم=ور اي و ¸تآ رد ,¸-¡ را~×نهآ ,ا~- _ن·ي ندر´ ¸=¸= ¸= _~را· -¸او ا- ,وق
ه×نآ .ام-حا ) » » ,امم+مان ·امم×ن -مم~ا دامميز ·~ممشا- ه-ممشاد _ممي همم~ير =ا-ترا ¸-ن -نر= و _~را· _~ر= -¸او ا-
¸ م _~را· '#* )!
Eا7D ! / / » ( -¸او ود زا م~ا ‡´رم ,وق .ام-حا- روآ رد نو= =`د ر-×نو= -~نن´ -ما=ح _ن·م- _-رع رد
/ ) » -¸او زونه ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد -دو- €ير·ت فرح ,و¹+, نا-ز رد ه´ اه » » »` و €¹ا _ن·م- اه
) () » » ( »ا= اه ·~نر-´ _م نو= »ا= نآ –~وت نار×-ما=ح ه´ _~را· »ا= -و`·- -~ا €ير·ت)
ت&ا7D ( »ا=ح ·ا×ن !
هجا(D / ) / ) » ! » ( -ر=`ا- و -وا= اه ه=اد اه _-رع –¹= =-¹ت زا ,وق .ام-حا- -~ا -وا=´ _ن·م- _-رع رد
» ! » „-ا~ح نآ _-رع _م= -~ا -~مآ -وا=´ -~ا !
<bا(D » ( () ( ه=ا~ح _-رع _م= -وا=´ ه=ا~ح ·ا×ن »
EارD / / / / / » ( ·~شا- »ارح و ¸=~ق نآ ه- دورو ه×--ا= =و-=م راويد ,اراد راد ميرح »ر-=م -مرح _ن·م- _-رع رد
» -ر-= و هنا= نور~نا ناهاش »رح ~ننام!
! ( » ) » اممم-حا- -مم~ا رمم-م هممنعار· هعوممنمم ,اممهر-ق »رممها در-م »ره _-رع =-¹ت ارها= _-امميرآ -¸او زا ,وممق .
/ / / / » ) » ( ) .-اق »ار-حا ¸يار- ~يا- ه×ي¸-¡ -~ا _نام~آ »ر-=م ‘~-م ه¡نآ -~ا _يا~= ه¡نآ _ن·ي »ار اه _ناريا
-ر-= و ~ش!
( ) / ( : ˜ا-ممشا =رمم=ت ه¹-مم~و »رممها ¸ممميرها ¸مممرها دراد _ممي همم~ير =امم-ترا ~ممي'-م .امم-ند همم´ _مم~را· ,اممه -¸او ا-
/ / / همه ه´ -ر-= و هميرها نارها نرها / / ( () ( ) ) : ¸مممشد نا=-ممش -مم~ا »ار ا~مم= ~مم- ه´ ه¡نآ »ار اه ا _ن·م-
» : ) ! / » فرح ه=وت -ر-= و _يا~=ر-= »ارآ & : ! » .`م -~ا ~- _ن·ي _~را· -¸او -ي _ورش رد
( ) ( () / ,اممه .×مم~- _مم~-¹×نا .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد همم´ _ممناريار-= نارمم-نا نارمميا
() / » .اوما .امرون-ا ( دور-م را×- -ر-= و _ق`=ار-= )!
/ / / /( () / ( ) : ر-مم~-- ممم+-- ·-ر-= و تاناماروا ناماروا ¸ماروا ر~مار ¸مره »ار ¸مر+مار ¸-=~¹· رد -ا »ار تام¹´
( ) / / ) / » ~نن´ _م -م´ نا-~و~نه دا“ن _ناريا نا--ايرآ نا-ز رد ا~= _ن·ي »ار »اره »ار اه »ار -¸او!
cخ » ( _~را· -´ -¸او _-رع =-¹ت » ) نار+ت م دادرما همان ه--ه ·ا×ن -~ا % م ~ن-~ا &".- ¸ م $ (
/ / / / » -ر-= و _شار-م¹ق م¹ق .×~- _ن ن~ير- _ن ه´رت -و¡ _ن·م-!
! ! » دادرما ا×ن -~ا ناش _نون´ -=ير ه- -ا-´·ه-ق ·–= نا´¸او ¸يا ه~ير ·ن~ش -ر·م زا ’, ·-´
( : -ر-= و =ا== ·تا=و==م ·=و== ا+نآ _-رع Œ-~م ,اه -¸او » ! ه~ير ه´ ه-´ و ه---´ ·‡تا´ ·-ا-´ ¸-ن¡مه
!( » ا=نامه -~ا _-رع رد ه-ق !
) ! تو-×نع -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ مه نآرق رد –= -¸او '- ( هيآ *.
» ~-=م نآرق رد ه-ق -¸او '/ ) ! دوه -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- && ( هيآ &##
» ¸مم-ن نآ تا--مم~م و -امم-´ -¸او "'# ~-=م نآرق رد را- ) ! -رمم-- -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مممآ ' ( هيآ &.% و
نار×يد!
/ » نآ _-رع اه ,~ن- ه·-- و تا--~م »امت و -´ -¸او اعوم=م "*% -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را- !
/ل8 : » / » ( / / () » ( _ن·ي -´ نامه ,و¹+, ه~ير زا ·»`´ هم¹´ و ه---´ --ا-´ -ا-´ ه~ير -´ -¸او .×ش ر--·ت
/ / / » _ن ن~ير- _ن ه´رت -و¡ / / -~ا -ر-= و ,زا~ م¹ق _شار-م¹ق م¹ق .×~- !
( ! م ناريا نا--~ترز ه¹=م م دادرما همان ه--ه ا×ن % م ~ن-~ا &".- ¸م $ » !( ~نيو×-م مه -¹´ _~را· رد !
» دراد دو=و ¸-ن ·تا·¹ ه~ير =ا=¹ زا ·-~ا فور·م -ا-´ ه´ م¹´ ا- نآ _ي ه~ير =ا-ترا .ام-حا!
» يد تا--~م و _-ا-~وا ,و¹+, م¹ق -¸او ) ! ` و-ا -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد را- را+¡ اعوم=م نآ -~ش _-رع ر×
زا _×ي ناونع &* ! » م -رو~ ·ا×ن -~ا م¹ق _نآرق -رو~ /. )!
E38ا ! ) » » ( م¹ق ا×ن -~ا ,و¹+, _~را· م¹ق ه~ير زا ·_-رع رد م¹ق _م= )
تا*ل= / / » » ( ¹+, _~را· رد .´ .´ .´ م¹´ ه~ير زا ه´ هم¹´ -¸او _-رع _م= ! ) هم¹´ ا×ن -~ا ,و )!
ه*ل= ( » ! ) » » ( ¸يا زا .وم·م Œ-= ا+-رع ~-مع -نهر· رد .´ .´ ا×ن را--´ _ن·م- ,و¹+, _~را· .´ زا
/ / / / » : -ر-= و م¹×ت هم¹ا×م تام¹´ م¹×ت »`´ .`م ~ندر´ €¹-=م ,ا+ي~ن- ه·-- ¸-ن _~را· -¸او!
» ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ ر×يد تا--~م و _-ا-~وا هم¹´ -¸او %$ ا- ) ! اممها= -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مممآ ر '# ( هيآ
&'- ! نار×يد و !
بDU » ( -~ا _ن·م ود ,اراد _-رع رد _´ ¹ نزو ر- & ( _-~ود و Œ~ع ' » ( •ر¸- _¹ا-~ فر= _ن·م-
) : ¸-ن ~نه _-ايرآ نا-ز رد ه´ ‡ن= _ن·ي Fmub » ) ! » ( م=ري~= .`م -~ا م= نآ ر×يد ¸يو´ ه´ -~ا»)!
آ -~ن- نام´ ·نآ »ود _ن·م- » ~شا- _~را· ‡ن= زا هم¹´ نآ ه~ير ه×-~ن !
;رD ( / ) ( » ) » ( ¸-ن ,دو+ي _-رع نا-ز و _-رع دراو ه´ _نا-~ا- _~را· ور~ نزور- وره -¸او _-رع =-¹ت
» ) ! / » ممم ¸ _مم~را, ,امم+مان امم×ن -رمم-= و در-ممن ·¸×ممم~´ ·رازرامم´ -ممن= _ممن·م- ·-~ا -~ش &/" !( زا _×ي
( () » تار•ما ·¸يور, ور~= -ا-¹ا ,ا+مانر· / » » دو- رو`د و=×ن= _ن·ي =اوره ¸-ن ناريا رو !
» ¸-ن ~-=م نآرق رد -رح -¸او / ) ! ~م=م -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- *% ( هيآ * نار×يد و !
جرD : ( -~ان·م ~ن¡ ه- _-رع رد & / ( -ر-= و --~م ·_×نت را~· ' ( -ر-=و -مرح ·-ان´ " ( ,ار- ه´ »اد
~نرا~´ نارونا= ,را-·ر´ * » ( ‘ا-¹ ه=ر -ر-= و اه هما= ندر´ نا¸يوآ ,ار- !
/ / » -¸او .مم-ا ه×-مم~نيا -~ممن- -~مم--ع ·~ن-مم~ه _نا-مم~ا- _مم~را· همم´ -¸ر _ر همم=ر _ممن·ي ,رمم=آ _ن·م ¸يا ه- ه=وت ا-
) » ) » ) » » و €¹ا .`م -~ا €ير·ت فرح ه´ اه ه´ ا=نآ زا ·-~ا -دو- _ر نآ _ن·ي _ر اه زا _ارح
» _-رع نا-ز رد زونه ه´ اه و _-رع رد »` ( / رد _¹و ·دو- .وم·م نا-~ا- _~را· نا-ز رد دور _م را×- ,دو+ي
) » ( () همم- _ار اممه -¸او همم´ -مم-´ ¸مم---ي همم- ناومم--م ·-مم~ا -~ممش ف~ممح _نامم~ا~ ,رامم-رد ,رد _مم~را· نامم-ز
» ) ! » _ار= ·ا×ن م _ار= .`م -~ا -~ش .ي~-ت _-رع رد _ارح )!
» ¸-ن ~-=م نآرق رد _رح -¸او &$ ! رد ` `م -~ا -~مآ را- ) -~-ام -رو~ $ ( هيآ / نار×يد و !
زرD » ! / » ( و -=ا-ح ,ار- ه×--اعد و ~يو·ت انم- م×=م و راو-~ا ·=و-=م ,ا= -ا×هان, _ن·م- _-رع رد
-ر-= و ~نزا~نا ندر×- ه-شون -~ار~ح!
» ,اممن·م ¸مم-مه همم- امم--قد همم´ زرممه _نا-مم~ا- _~را· ه~ير ه- ددر×-مر- _-رع رهاˆ- -¸او ¸يا .-ا ه×-~نآ ‡¹ا=
» ) م ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~نآ _-رع _¹·· &/- )
( » » _~-¹×نا رد ه´ ¸تآ _ن·ي ر-ه زا ,و¹+, ر×يد ,اه -¸او ,دايز دا~·ت و -¸او ¸يا ه~ير 7ire ·-مم~ا -~ممش
! _ن·م- انم- ~شا--م
» » همم-·ر رامم×- _ممناريا -ممنهر· .امم~ نارا¸ممه ¸رممع رد ¸مم-ن را´و×-ن و _-او-م _ن·م- ‘~-م _ن·م- .وق
مم~ا ( » ) » » ! · اممناد ,ا~مم= اد¸ممم اروممها رمم×يد =مم-¹ت ¸مممره ·_-ممشدرز ¸-مم~´ _ممن·ي ~مم-ر-ه ,اممه -¸او -
( » ( () / / » م _~را´ ,ا+مان ·ا×ن ر-ه ¸-مه ه- ددر´ _مر- همه -ر-= و _-رع رد ‘رح ‘ره ~ير-ه ’مره
م ¸ &/- !
'رD ) ! » » ( ·ا×ن -ر-= و _نا-+×ن ·-=ا-ح _ن·ي زرح ·_نا-~ا- _~را· ‘ره _-رع =-¹ت : ( _ومم=ر زرممح
» ¸ _~را, ,ا+مان &/- » » ! ~نيو´ _م ‘رح ¸-ن ار نا-+×ن _-رع رد انم- !
$سسسD ) / / » » ( -¸او ا- ~ياش -~= €¹عاي -ا´ ه×ت =اشا= ’= و را= _ن·ي -~= -¸او _-رع =-¹ت
» ~شا- ه-شاد _ي ه~ير =ا-ترا ه×~= !
-کسD » ( ·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· -¸او زا رادرا= _ن·ي ) / / ·امم×ن ه×مم~= نامم+ها-´ =اممشا= _ممن
-~ح)!
Iا#D ! » ( –¹= =-¹ت زا -¸او .-ا ~نر- _م را×- ,زا~وراد و ن~- -نر ,ار- ارنآ هتر´ ه´ فور·م .´ نامه
» ) ! » م ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ _~را· رد انق "$' )!
( ) ار -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ) همم´ –مم¹= رومم-ت ا- و نآ _-رع .×~-
( _ن·ي -~ا _-رع -¸او Henna ~نر- _م را×-!
$#D » ) ! / » » ( ه´ اه مي~ق رد ` ام-حا ~شا--م ·دو~-م ه--´ مه نا~=نز ƒنز ه´ _~را· هنا¡ -¸او _-رع =-¹ت
/ همم´ -دومم- هممم¹´ رمم~ رمم- _مم-رع رد »` و €¹ا .دا·م ·-~ا ,دو+ي ,ر-ع و ,و¹+, نا-ز رد €ير·ت فرح همم- .ي~مم-ت
! » -~ا دايز را-~- تا-ر·م رد ¸يا .ا`ما -~ا -~ش _-رع =-¹ت رد اح )!
) » ! همم´ همامع زا _-م~ق _ن·ي -ن=¹ا -=ت -¸او ¸-مه زا دو~-م ه--´ هنا¡ ريز -م~ق و هنا¡ ه- _-رع رد -ن=
( -~ا -~ش -~رد _-رع رد ~نزا~نا-م -~, ه- ƒنز ريز زا -ر-= و زامن -قو رد!
$#:لا ت:J ( ‡´رم / / » » » رد نا~=نز ƒنز هنا¡ _-رع =-¹ت ه´ -نح -و`·- ريز _ن·ي _-رع ه´ -=ت زا
/ » ! ام¹ع ه´ نا~=نز ƒنز اي هنا¡ ريز _مامع زا _م~ق ن~نار~´ زا -~ترا-ع -ن=¹ا -=ت ~ي'-م ·-~ا _~را· نا-ز
) نيا مممه _ممناريا _ومم¹- .-امم-ق و نا-~´ا, و نا-~نا··ا »درم انم- ~نه~-م »ا=نا زامن .اح رد !( ·امم×ن ~ممنن´ _ممم ار رامم×
-نح!
وJاخ / / / ! » ( ا--~ن و ---=شا- نز ونا- ونا-~´ منا= -~ا -~ش مه _-رع .=اد ه´ _~را· نوتا= -¸او نامه زا
! -~ا ¸-ياو= _-رع رد نآ _م= .ا~ `ا-!
6یJاوخ ! ) » ( نوتا= ا×ن _~را· نوتا= _م= )!
%اخ » ( ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· .ا= نامه زا ,اممضعا اممي و نامم~نا ,ور رمم- ه´ -ا-~ ه=-ن _ن·م-
! -~ا ن`-= نآ _-رع _م= دوش _م دا=يا ر×يد!
3یخ ! ) » ( .ا= ا×ن -~ا _~را· .ا= _-رع _م= )
.ناسسخ / » ( ,ر--يد _×-= _ن·ي •ان= زا .عا· م~ا 8i4hterie · / » همم-= دروآ _مم×-= همم´ همم¡نآ _ممن·ي
» / ~-م =-¹ت مه •انح -ا´ ه´ •ان= ,رام-- -~نن´ دو !
/ / » » -ر=`امم- و نا~مم=نز ƒممنز -¸او _مم-رع =مم-¹ت _ممقاو رد همم´ -ممنح همم- ددر×-مر- -¸او ¸يا ه~ير ه×-~نآ ‡¹ا=
» ) ! » -~ا و¹´ ,رام-- نامه _×-= ا- •ان= ه=-ار -~ا _~را· هنا¡ )!
بbGلا .ناخ ! ) ( Œنا= ا×ن -~ا _م~ -ا-´ _عون )
بلکلا .ناخ ! ) ( Œنا= ا×ن -~ا _م~ -ا-´ »ان )
ر*#لا .ناخ ) Œنا= ·ا×ن -ا-~ نويرزام )!
هاقناخ ( » » نامم= ¸مم´رم ·نا-·ومم- _عاممم-=ا -امم×يا= ·نامم~يورد ~مم-·م ·_مم~را· -امم×نا= -¸او _مم-رع =-¹ت
! دو~-م =-¹ت ¸-ن ه-نا= ¸يوارد ر-هر •ر¸-!
ر(سسخ / / » ! / / » ترو-- ه´ ,¸-¡ ره و -در, ردا¡ _ن·م- _-رع رد -ر-= و ر~=م تار~=م -¸او ه~ير
/ / » ف`= ¸شو, ~ن´ .مع ˜ا-شا ,ور ر- شو,ور !
/ » ¸مميا همم- ~ممنر- _ممم -مم¹-= -درمم, رد ار »دآ ¸·م ه´ ¸-ن -ر~=م داوم و ~نيو´ تار~=م -ر~=م ار -در, -~, ناونا-
~ن- -دا+ن »ان -+=!
» 9 » » ¸مم-ن _~را· ر-¡ ه~ير -¸او ¸-مه -~ا _~را· ردا¡ =-¹ت _قاو رد ·_-رع ر~= -¸او ه×-~نآ ‡¹ا= _¹و
-~ه!
BرD ه&ادا ! 0 !
FWPخ ! » ( _م ¸-ن ه~=~= نآ ه- ·_-رع رد -ر-= و ·~=ا´ ·-~= •ر- ,ا~- ·_~را· ¸= ¸= =-¹ت
~نيو´!
هPWPخ ! ) » ( ¸=~= ا×ن ¸= ¸= ,ا~- )!
CاWPخ » » ( و ر~´ =م داوم ,ار- نآ ,اه هناد و ~--~ ,ا+¹´ ا- -ا-´ _عون ه´ _~را· شا=~= نامه زا
» » ران´و´ _~را· رد نآ ر×يد »ان روآ ه~·ن -~ا =و´ران و !
ه+اWPخ / » ! » ( ر-ق -ر--م _ن·ي _-رع رد نآ _¹·· _نا·م زا _×ي -~ا _~را· شا=~= _-رع =-¹ت ر×يد _ون
» () -~ا نآ ,اه هناد ,ا= ه´ شا=~= ه-ح ه--ش ,¸-¡ )!
/Pخ ! / » » ( _-رع رد -~ا -~مآ -ر-= و ندر´ ‡ض= ن~ش _نا--ع _ن·م- _~را· م~= نامه زا ارها=
» م- م~= زورما () ! / » º_-~م ~- -~ا -ر-= و .×¹ا و -ارش ر`ا ر- ن~ش دو=-- دو= زا _-~م _ن· )
EوPیخ ) / » ( ! ) » ( -ر+¡ رد م~= ,رها= -م`ع _ن-- _امد _ن·م ه- _-رع رد م~= ا×ن م~= ه~ير نامه زا
( دو~-م ه--´ ºنارونا= و نا~نا!
ا8اخ ! / » ( ف`=- _~را· نا-ز رد _ن-¡ ناهاش ‡-¹ -ا~نهاش -اش _ن·ي ( ) ~مم-مع »وممحرم همم¹م= زا »ومممع رومم-ت
/ » زا _مم~=- زورممما همم´ مي~ق ناريا نا-~´رت ناهاش دروم رد ه´ -~ا _~را· -¸او ه×¹- ·-~-ن _´رت ناقا= -¸او
» ) ! م ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -·ر-م را×- ·-~ا _ن-¡ و ,¸´رم ,ا-~آ ''$ )!
» ن ر`ا ر- ه×¹- ·-~-ن _-رع ه´ دو~-م --ا` ·دو- مه _´رت ر´ا ا-ح -~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· نا-ز ™و- !
;3خ » ( رد نارونا= و نا~نا ,ا, و -~ا =ان•~¡ ه´ دو¹آ .´ ¸-مز ·,` و .´ _ن·ي ·_~را· -`= زا ارها=
/ » -ا-ع .ا×ن¡ رد ندا-·ا ر-´ -ر-´ ر-´ _ن·م- ر-~-- _-رع رد ~نام-م .´ رد نارونا= ,ا, ه×--ا= ·دور-م ور· نآ
ار-´ و ه~و~و ·-ر-= و دور _م را×- ندا-·ا »ا~- و ندا-· !
-جرو*خ » ! » ( -ارش _ن·ي _-رع رم= زا •رع نا´د ·_شور--ارش ·_شور-قرع _ن·ي _¡روم= _-رع =-¹ت
» » Œير= زا ارها= و -~ا _~را· »`´ ¸يا ‡-´رت _¹و ·-~ا -~ش .~-م _= ه- _-رع رد ه´ _´رت _¡ -و`·-
-~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع _´رت!
جرلا /خ جا ! / »/ / / / » ( -ر-= و تا·يام •ر¸- -زو´ -رم= ‡م= ‡ن= -ر-ن= ه-ن= _ن·ي _~را· م=´ زا .×~-م
) ! / » » نامم-ز رد دومم~-م همم--´ نا=رم ’-ق نا~=رم ه- _-رع رد _ا=ر¹ا م= هم¹´ ·_رم _ن·ي _-رع _ا=د -و`·-
» ‡م= -¸او ¸-ن _نا-~و~نه»/Fhumb Eela -~ا _-ايرآ ه~ير ¸-مه زا)!
ر7#خ ( = نامه زا ) ود رممه همم´ ¸مممي و نامممع »درم ,رم´ ر=ن= .`م دور _م را×- ¸-ن _-رع رد ه´ _~را· ر=ن
( _عا·د و _×ن= درا´ ·هنشد · ~ندو- نا-~ا- ناريا ,ا+-,ارتا~ و ا+نا-~ا زا!
ق(#خ ! ) ! » ( ن~ن=~ ا×ن -~ا _~را· رد -~ن´ -¸او -ر·م )!
6خ / / » / / ( او زا همه ه´ ‡م= م= ه-ن= -ر-ن= ‡ن= _-رع =-¹ت ارها= » و تامم·يام •ر¸- -زو´ _ن·م- _-ايرآ -¸
~شا--م ·-~ا -ر-=!(Fhumb Eela نا-~و~نه رد)!
» ! / » / » _ممي -رممم= .×ش دايز .ام-حا- ~شا--م ¸-ن -ر-= و ندز فرح _=امدوت _=امد _ن·م- هن´= ¸= _-رع رد
» / / -~ا -~ش _-رع رد _=امد _ن·م- ¸= م= .ام·-~ا -عا- نا~نا _ن-- _امد!
ه#خ ( _=امد ! ) ¸= ا×ن )
Aی#خ ! ) ( ¸= ا×ن _=امدوت )
اجاوخ / / / » » ( _=اح نا~نا= •ر¸- »وق ’--ر رور~ _ن·م- _~را· رد ه=او= -¸او زا ,ر×يد _-رع =-¹ت
/ / / -ر-= و .=م ر-, فارشاو نا-عا را~¹و, !
هجاوخ ( / / » » ( ·ت`´ -نت ·.-=آ ·-و-م ·ا~= نآ ر- ه´ Œ-= --نت Œ-= -ر-~ _ن·م- _~را· ناو= -¸او نامه زا
+= شورمم· ,ارمم- و ه-ممشا-نا _نير-ممش و ا~مم= اي -و-م نآ ر- ه´ _ي ه-=ت ·~نر- _م ‘ورع هنا= ه- ه-شا~´ -ر-= و -¸-
~نن´ _م .مح ر~ ,ور»
ه"وخ » / » ( -~ا _~را· ` ´ اي و _~را· رد دو= -`´ دو= _-رع =-¹ت !
اخ ( -ر-= و ار~ناورا´ ·ار~ ·-~ا -~مآ _~را· هنا=ر·ا~م زا !
رایخ ( ·م -و-م نامه ~نن×-م -دا--~ا -ر-= و _شرت و د`ا~ رد نآ زا اي و ~نرو=-م »ا= ترو-- ارنآ ه´ فور !
رب#+ رایخ ! ) » ( را-= ا×ن -~ا _~را· ر-ن¡ را-= _-رع =-¹ت )
ارNیخ ! » ( -و¡ ,اهرا´ رد دو~-م ه--´ ¸-ن ,~نه _ن نآ ه- ه´ _¹وم·م _ن زا رت م×=م و ر-´ر¸- _ن _عون
-ع ,ار- اي و _نام-=ا~ -~- دو~-م -دا--~ا نآ زا نار~·ا و هناهاش ,ا !
» ) ( ) ,امم+مان ·امم×ن -مم~ا _مم~را· -مم---ح رد _مم¹و ~ممن- ه-مم~ناد _مم-رع ارنآ ~-مع »وحرم ه¹م= زا ~-تا~ا _ض·- ه¡ر´
م ¸ _~را, ''" )!
Fیخ » ( رد ا,ريز شر· اي و -در, نآ زا ه´ -~ا _نا-´ ¸~= ه¡را, _عون ه´ _~را· ¸-= -¸او نامه زا
رتا·د و تارادا ! نا-ز رد ا+ها×ترايز و اه ه-ن-~ح و ~=ا~م ,و¹يز .`م ,¸-¡ ·دو~-م -~رد ·-ر-= و را´
نآ ه- _~-¹×نا Canvas ( / ( ) ه¡را, ه´ -~ا ‡ن´ €ن´ _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ _¹-ا ه~ير زا م+نآ ه´ ·~نيو´ _م
! ه- ار ه~-= _-رع رد دو~-م ه--´ ا, ريز شر· و -در, ,ار- ر-ز فا-¹ا و €ن´ ·_نو´ » ~نيو´ _م هم-= !
Eاخ / » ( ~نر- _م را×- را×م¹ق راو¹¡ ه¡را, ,ار- ر-~-- ار »ا= -¸او _-رع رد ·ه-=,~- ·_~را· »ا= نامه زا !
ه!ف4 / / » ! » » ( ه--´ · _ي ه-ن, ,اه ه-شر ƒن نام~ير ه- _-رع رد »ودرا- _ن·م- ·_~را· -را-ود _-رع =-¹ت
) -~--ات م+- ه´ ƒن ه-شر ~ن¡ اي ود دو~-م »/ -را-ود ~نوش »)!
BرD » د »
هرا41د / / » ! » » ( ه--´ · _ي ه-ن, ,اه ه-شر ƒن نام~ير ه- _-رع رد »ود را- _ن·م- _~را· -را-ود نامه زا
»/ ) -را-ود ~نوش -~--ات م+- ه´ ƒن ه-شر ~ن¡ اي ود دو~-م»)!
A4د ! » ( دو~-م ه--´ ~نق -ر-ش ه- _-رع رد -~ا -~مآ _~را· ¸-د -¸او زا ` ام-حا !
'و4د ( ا » راومم~ ,¸¹· -ه`´ نآ ه- اي و -~ا ه-ن¹ق نآ ر~ ه´ _-~~-و¡ اي و زر´ ه- ه´ _~را· ‘و-د نامه ز
( ) » ! •`=ا -مم~ا زر´رمم~ .مم`م شر~ ه´ •ا=ن~ _ن·م- ر-~-- _-رع رد _ا·د اي و ¸مشد ا- ه¹مح ,ار- ·~ن- -در´
دو~-م!
دد / » » » ( ونا= رونا= _ن·ي دد و ويد _ن·ي دد -¸او _-رع =-¹ت ارها= ! / _مم-رع رد -رمم-= و هنارونامم= نار
/ » دور _م را×- -ر-= و _-~م~- و _-~م ·شون و ¸-ع ‡·¹ و و+¹ ه- ر-~--!
(ید » ( ·»وق و -¹م -ي اي و ر-ن×ي تا--و-= و -اد ·شور ·تداع ·-¹-= و ,و= _ن·م- _-رع رد
! رد رمم×يد -¸او نارا¸ممه .مم`م ¸مم-ن -¸او ¸مميا ه×-مم~نآ -~نمم~يون ‘~ممح -ر-= و »درم -نهر· همم~ير زا ·_مم-رع نامم-ز
/ -~ا _ناريا _يايرآ!
1N4ارد ! » ( ¸-ن ¸ي¸-ا رد نآ ه- _-رع رد -~ا -ر-= و ·_مرا= ·ه¹, -ار ·_نو×¹ا- ,و¹= -درن -¸او _-رع رد
! / / / () » ,ومم¹+, _مم~را· رد -مم~ا -~مآ -ر-×-~د ¸يوا-~د ¸يوآرد نا¸يوآرد ¸ير·آ راد _~را· -¸او زا ه´ ~نيو×-م
) » ×ن -~ا ¸ير·آراد ¸-ن » ! م _~را, ,ا+مان ا &#% )!
6یN4ارد ! ) ( نو¸-ارد ا×ن -درن ·_مرا= ·نا¸يوآرد )!
رادرد » ( دو~-م ه--´ ¸-ن ه~, -=رد ·را~--~ -=رد _ن·ي ·_~را· رادرد نامه زا !
هرU دd ) ( / () » ( -~ا نا+= رد نآ فور·م _ون زا ‘را· „-¹= ه´ ~يراورم _ن·ي ¸¹¸¹ رهو´ ر´ د _-رع =-¹ت 5he
4earl o6 the ,ersian gul6)
» ! ) » م ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن دراد _~را, ه~ير ه×¹- ·-~-ن _-رع ر´ د هم¹´ »ومع رو-ت ف`=- &&$ )!
زرد ! / / / » » ( ¸-مه زا ~نزا~-م =اشو, و ه-=ود م+- ه´ هما= اه ه×ت فا×ش =ا¡ _ن·م- _~را· زرد نامه زا
! ) / » » ,زرد ا×ن -~نزود =ا-= _ن·م- -~مآ ,زرد -¸او)!
» زرد ¸-ن¡مه و ! ) ! » ~-مع -نهر· ا×ن -~ا نزو~ _ن·م- مي~ق _~را· رد ه´ ن )!
یزرد ! / / » » ( دزو~-م م+- ار هما= فا×ش و =ا¡ اي زرد ه×-~´ -~نزود =ا-= _ن·م- _~را· زرد -¸او زا
/ » !( ) ‡ه~م _نا- ,زرد زورد .-عام~ا ارها= ~نيو´ _م ,زرد ار =ا-= -ر-= و نا-~´ا, و نا-~و~نه رد زونه
/ » ,زورد اهزورد / همم- ¸ممناور-, و وا دو= ا~¹ و در×-م _´~نز ·_=ا-= ,ر´ ,زرد ه~-, زا هيرو~ و نان-¹ رد اه
) ! / » .`م هنا-مروا= ,و×ن= م _~ا-~ م _-ه~م ,ا+هور´ نار~ _¹-= .`م مه وا ~ن~ش فور·م اهزورد ,زورد
) ! ( ¸-شا~ح ·ا×ن دو- دا“ن _ناريا -ر-= و _ا-- ¸~ح و نا-¹-عام~ا +ssasins)
یزرد ( اور-, ! ) » ,زرد ا×ن هيرو~ و نان-¹ رد زورد ‡ه~م ن )!
Bرد » » ( -ر-= و _¡ و -~ار فر= _ن·م- _-رع رد ·دراد _- ه~ير ه=-ار _~را· -رد هم¹´ ا- ارها=
) ! -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت دور _م را×-)!
2یMرد ( _-رع =-¹ت 8ol4hin ! / امم- _¹و -~ا ’نوي _هام _-ايرد زار´ _ن·ي ·_~-¹×نا نا-ز رد همم×نيا همم- ه=وممت
! » » هممم¹´ ,وممق .ام-حا- و -~ا _~را· .-, .-ا زا .-· هم¹´ Gle4hant ) _ممن·ي رمم×يد _-امميرآ ,امم+نا-ز رد
( -~ا ر-~-- تا---=ت .-اق -¸او ¸يا .-·!
هرU د » ! )! ( () » ( م ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا _~را· رهو´ ر´ د _-رع =-¹ت &&$ )!
! -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد ) رون "$ ( هيآ '* !
/>رد ) ! ! » ( م وناريا م _-ايرآ _ن·ي -~ا _نانوي -¸او -ي ه´ ~ن- ه--´ _ض·- -~ا _~را· »رد زا ,ر×يد =-¹ت
! ! ( -~مممآ ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد -مم~ا _-امميرآ ·-مم~-ن _مم-رع ان--ي _¹و دراد _ناريا .-ا زا- ترو-نآ رد ه´ _-ا,ورا
) €~وي -رو~ رد ` `م ·-~ا &' ( هيآ '# !
Eرد ( ! ) ! » مهرد ا×ن -~ا _~را· مهرد ر×يد =-¹ت )!
Eرد » » » ( رد · »رد -ي نزو _ن·ي -ن~رد ·دور _م را×- ¸-ن _-رع رد ه´ -~ا _~را· مهرد نامه زا
» دور _م را×- »رد نزو _ن·م- ¸-ن _-رع!
/>ارد ) ! ! » ( €~وي -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد -~ا _~را· مهرد -¸او _-رع _م= &' ( هيآ
'#!
Fی1رد » ( ·زويرد ·ندر´ _-ا~´ ر~- رد ·~ن´ _م اه هنا= رد _-ا~´ ه×-~´ _ن·ي -زويرد مي~ق _~را· -¸او زا
» ! نامم-ز رد ¸مميورد -¸او .-ا -~ا ه-·ر _م را×- _~را· نا-ز .يو=ت €¹-=م ,ا+نامز رد ¸-ن -¸يورد ·شو,رد
» » » -~م ·-~ا ˜ار-· .وŠ~م ه-شر· ه´ ,ويرد »ان زا _-ا-~وا » ! ) ! ممم ¸ _مم~را, ,امم+مان امم×ن -مم~ا -~ممش Œ
&&*)!
یارد / / / » ! » ( -ر-= و _مر×¹د Œيو~ت Œ¹مت ,را~¹د _ن·م- _-رع رد -~ا -~مآ _~را· ,را~¹د هم¹´ زا ارها=
-~ا!
ه#یزد ( ) » ( ر×يد و _~-¹×نا رد _-ات -دزاود هعوم=م ره · -ر-= و ر-·د ·م¹ق .`م ’ن= ره زا ه-~د -ي _ن·ي
¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز 8o<en » » _-امميرآ ,امم+نا-ز رد -دزاود -¸او امم- و -مم~ا اممت -دزاود _ممن·م- همم´ ~نيو´ _م
» ! ( ) ه×نيا ه- ه=وت ا- _¹و ·-~ا ,¸-نو اي و _-ا-¹ا-يا نآ .-ا ه´ ~ن~--·م _ض·- -~ا =و-رم _-ا,ورا م وناريا
» د نامز رد نا-ناريا و ·~ش _ورش ¸-نو زا .-ق .ا~ نارا¸ه ناريا رد ناورا´ و ترا=ت ر-ممم رامم-·م ر--مم´ شويرا
( ( () ار ه~~نه -زا~نا اه -زا~نا ر×يد و و¹-´ و '$## ( » ه-~د ات -دزاود ·~ندر´ هي~ه نا+= ه- ¸-, .ا~
8o<en / / / / / : ) رمم×يد و ه¹اوممح تارمم- -مم¡ -ممنا- ,ارمم~ناورا´ ناورا´ تام¹´ ه=وت ~يآ _م رˆن ه- _~را· ر-~--
-~اع~م ¸يا ر×يد ~هاوش _نا´رزا- تا·¹)!
رو!سد ( زا () / / ه- ه=وت دو- رو~´ نوناق ه´ -ا~نهاش رما _هاش نوناق نامر· _ن·م- ه´ _~را· رو-~د نامه
» ( » -امم-´ ¸مم-¹وا »اممن همم´ -مم~ه ¸مم-ن ر-تامم~د _م= انم- دو-ن ر--·ت .-اق اهدام و ا+~را, نوناق _-ا,ورا _`=-ا
/ » / » مم- وا نوناممق نامممر· -د _ن·ي دا-ا+م دا-آ »ان- _نريا ر-ما-, ¸-¹وا _نام~آ » ! )! ¸ ممم _مم~را, ,امم+مان امم×ن دو
) / / » ( _نا-مم~ا- ,ا+نا-مم~ا زا _مم×ي همم´ ·نامممع نام¹~م هقر· .`م -ر-= و دا-ع ,دا-ع نايدا-ع نايدا-آ ار ¸ناور-, م×ي
) ! » » ! ( ¸مم- ‡حامم- -مم~ا ناريا _نا-~ا- ر-ما-, دا-آ ناور-, نامه زا ¸-ن نادا-آ _نا-~ا- ر+ش ~نمان _م دو- ناريا
نار×يد و ريزو دا-ع!)
د / » » -~ا -ر-= و رو~´ _~ا~ا نوناق نوناق _ن·ي رو-~د _-رع ر !
یرو!سد ( -ر-= و ¸م=نا ·-ور×+مان~ا~ا اي _~ا~ا نوناق رد ·نوناق ه- =و-رم !
هرکسد !/ / / / / » » ( -رو´ -رو= هيرق تاهد -~×هد ·-~ا .وم·م مه _-ع رد ه´ ·مي~ق _~را· -ر×~د نامه زا
ر-= و هنا=شا-ع و هنا=-ارش و ه·مو- انم- -~ه ¸-ن - !
» ( » » () » -ر´و ~شا--م ‘د نا-~و~نه رد زونه ه´ ات -د _ن·م- _-ايرآ هم¹´ ‘د -¸او ود زا ,وق .ام-حا-
( () ! » ( / / / / » ) م وناريا _-ايرآ _ن-ت` -¸او ه--ش ,¸-¡ -~×هد _ن·ي تاهد =ر+ش _ن·م- هيرق -ر= -رو´ _ن·ي
» ( ’-¹و,ا´د _-ا,ورا» 8eca4lis » =ر+ش -د هعوم=م _ن·ي» (8eci/8eca( ¸-ي` رد مه~×ي)!
Cد ! ( () » ( دور-م را×- شا, -آ .×~- »امح رد ه´ _~را· شود نامه _~را· -اشود .`م شود _-رع =-¹ت
( () .×~- ار _~را, -¸او ¸-مه ¸-ن ه~نار· .`م _-ايرآ م وناريا _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد 8ouche ~نر--م را×-!
ت+د » ( ·-و¡ ,اه ه×ت راو¹ا _ن·م- _-رع رد -مم·¹ ¸مميا .مم-ا دروممم رد -رمم-= و .ا·ممشآ هممتآ ·ترمم, و ترمم=
-~ا »ز` ,ر-~-- تا---=ت!
6+د » » ( _ن·م- مي~ق _~را· نا-ز رد ·ندر´ _-ه~م هي~ه ·ندر´ ا~= €قو ندر´ =ر-ت _ن·م- _-رع رد
» ! ) » م _~را, همان ا×ن هي~ه &#. !( -~ا دايز -·¹ ¸يا _-رع تا--´رت !
Bد ! ) ( ر-·د زا ~·- ا×ن )!
ر!Mد » » ( هعوم=م ·~شا- -~~ن ه-شون نآ رد ,¸-¡ زون ه´ _ي ه¡-ا-´ · ه¡ر-·د _ن·ي _~را· ر-·د نامه زا
دور-م را×- -شادداي و ¸-شون ,ار- ه´ ا+قرو!
"ا!سTا ر!Mد ! » ( -رادا _¹-ا و •ر¸- ر-·د ,راد ر-·د رد .´ ر-·د _ن·م- _-رع رد !
هناخ ر!Mد ( ر-~-- _-رع رد ·_~را· هنا=ر-·د نامه زا / » -ر-= و _نا×يا- •ا=ا اه -~نور, ,ا= -~نور, _ن·م-
دور-م را×-!
Bد / / » » ( دور _م را×- _--~وم رد ه´ رات ·فور·م _--~وم -¹آ -رياد رو-نت _ن·م- _~را· _د =-¹ت !
;T1د » ) » » ( -آ Žر¡ ·-ا¡ زا _~´ -آ ه¹-~و ·_~×-آ و¹د _ن·ي -آ .ود _ن·ي _~را· -`ود نامه زا
عون ه- ه´ زونه _~-¹×نا رد نآ زا _ ,ersian wheel ( ) نامم-ناريا تاعار-=ا زا ه´ ·_~را, _~×-آ Žر¡ _ن·ي
»! ) ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا مي~ق &&$ )!
» ! » » -~مممآ ¸مم-ن ~مم-=م نآرق رد و¹د نآ -~ش _-رع -¹اح ا- .ود هم¹´ ~ش و¹د ه- .ي~-ت _-ع رد .ود -·¹ ¸-مه
) ! €~وي -رو~ رد ` `م -~ا &' ( هيآ &- !
6یفلد » ( ¸--¹د _~-¹×نا -¸اوزا » 8el4hinus (( » ( _عون ·~نيو´ _م ¸-ن .-·رد نآ ه- _-رع رد ه´ º_نانوي
» » !( / ) _مم~را· .مم-, زا _-رع رد .-· ه×نيا ه- ه=وت ا- _يايرد =و= _هام =و= را~نا-~, _-ايرد •ر¸- _هام
» » ا+-نم .-· .-ا زا ¸-ن ¸--¹د -¸او ¸يا ه×نيا .ام-حا ·-~ا -~مآ -~ش .--نم ¸-ن -ر= و ا,ورا ه- _-رع =-¹ت ا-
( () » -~ا دايز ·-~ا -~ش .-·رد ¸--¹د و!
را#ید ! ( _نانوي ه´ ~نن´ _م رو-ت ا-¹ا= ه¡ر´ دو- نا-~ا- ناريا رد _-`= ه×~ ه´ مي~ق _~را· رانيد نامه زا
» ) امم+مان ·ا×ن -~ا مي~ق ناريا .و, ~حاو ه´ ·~ن´ _م --ا` ر-~-- Œ--=ت _¹و -~ا ¸ ممم _مم~را, , &&" !( _م=
» -~ا ر-ناند _-رع!
یرا#ید ! ) ( رانيد ا×ن )
Nیل>د ) / / » ( ناريا نار-=ا- -رع رد وه`اد .`م زارد و -يرا- -ار ورهار ن`اد _ن·م- _~را· ¸-¹هد نامه زا
!( ) » -~ا ¸-¹اهد نآ _-رع _م= -~ا -~ش ه-=ا~ وهآ .اد زا ه´!
هرا41د » ( _ن·م- _~را· -را-ود نامه زا / / -ر-= و را- ¸-مود »ود را- ر×يدرا- !
( ) » دو~-م ه--´ ƒن ن~--ات و دوش -~--ات م+- ` ه~ود ه´ _=ن نام~ير ه- ر-~-- _-رع رد!
راد ! / / / » ( .ام-حا -~ا -~ش مه _-رع دراو --×¹ام تور` _ن·ي _~را· ¸-شاد _-اراد راد _~را· -¸او زا ارها=
» » يا, -و¡ _ن·م- _~را· رد راد ه×-~نآ ر×يد -ممم~- -و= ·ه-و¡ارد ·دو~-م ان- نآ ر- نام-=ا~ اي و •اتا ه´ ه
» » ! / -~ا هنا= _ن·م- راد _-رع رد -~ا -~مآ -ر-= و ·ا-ر= نام-=ا~!
» ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد نآ _مم-رع تا--مم~م و راد -¸او $# ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ -$ و
نار×يد!
C1د » ( د _ن·م- _~را· شود نامه زا ! / شود _ممن·م- ¸مم-ن _مم-رع رد ~ممشا- نآ ه--ش ه¡ره و »امح شود ن~-شو
( ) ! نامممه ¸مم-ن -ر-= و _-ا-نا•~ا ·_~-¹×نا و ه~نار· .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ا+نا-ز رد دور _م را×- »امح
.×~- ار _~را· شود 8ouche ~نر- _م را×-!
اوید ( راد ه´ -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ناويد نامه زا : ! همم¹م= زا -~ا €¹-=م _ن·م ~ن¡ ,ا & ( ·ر·ش ناويد
' ( ( ·-ا´داد ناويد " ( ( ·_-¹ود -رادا ناويد * ( ·-رادا اي هنا= رد -ر-ن ~ن¡ »رن _¹~ن- ·-×م-ن _ن·م- ناويد
» » » و _مم-رع ه-مم- =مم-¹ همم~ير ه´ ·و×´ ~ ·_ن-~ن -اش ·ناويد _ن·م- ¸-ن¡مه So6a ¸مم-ن _مم~-¹×نا نامم-ز رد
-~ه!
ا4(ید ( ه زا » » -~ا --~´ و نا-+×ن _ن·م- ¸-ن _-رع رد ه´ ·_~را· نا-~يد -¸او نام !
6ید (9 » ) » ( ه´ -~-ن _-رع -¸او ¸يا ˜ام¹ع _¹-= ا-´ح و »درم ‡¹ا= رو-ت ف`=- ,و¹+, ¸يد -¸او نامه زا
: -~ان·م ود ,اراد & » ( ·ندو- نوي~م و ¸رق _ن·م- ¸يد ' ( آ _نا-م و تايون·م ه- ناميا و -~--ع _ن·م- ·_نام~
» ) ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -ر-= و -نايد ·‡ه~م &&" )!
( ( ( » ·_ممنيد --نيد ·¸يد رواي را-نيد ·‡ه~م ’--ر ·¸يد -اش -ا~نيد ·_-ه~م ·را~نيد _ن·ي رونيد .`م _تام¹´
» » ~ن- -~مآ ,و¹+, نا-ز رد ¸يد ه~ير زا همه ·-~ا نانز _=يرات »ان ه´ اناياد -ر=`ا- و ·_-ه~م!
د -¸او ¸-ن ~-=م نآرق رد ¸ي &#$ » ! -¹ام _`=-ا ~م=¹ا ~-=م نآرق -رو~ ¸-¹وا رد ه¹م= زا -~ا -~مآ را-
¸ي~¹ا »وي!
-ر-= و نوي~م ·¸ي~ت ·¸ي~-م ·_نيد ` `م ·-~ا رام~-- _-رع رد ¸يد هم¹´ تا--~م!
ب>" » ) ! » ( ن ·ا×ن -~ا ,¸¹· _ن~·م داوم زا _×ي ه´ ·رز ·`= _ن·م- ا-ه™ ,و¹+, -¸او زا ممم _مم~را, ,امم+ما
¸ $#' )!
) ! » » نارمع .آ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- -~ه ‡ه™ .×~- ¸-ن ~-=م نآرق رد ا-ه™ ,و¹+, -¸او " ( هيآ &*
نار×يد و!
» -~ا را-~- _-رع رد ‡هد تا--~م!
(ن1ر ! » ( مه ¸-ن _~-¹×نا نا-ز رد -~ا _ندرو= -¸م شرت -ا-´ ه´ _~را· ~نوار -¸او زا _-رع ر×يد =-¹ت ¸مم-
.×~- ار _~را· -¸او Dhubarb ) ~ناور ·ا×ن دور _م را×-)!
<#یJار ( ) » ( -=رد زا ه´ _-رع =-¹ت رد نار=ق -ر--´ _عون ·„نا-ير و „نا-يار _~را· -¸او _-رع ر×يد =-¹ت
دور-م را×- _يوراد و _-·ن- ,اهرا´ رد ·دو~-م -~= و ~ن¸-م نور-- ر-ون-!
3!یا » ( ن ه´ _~را· .-تر _-رع =-¹ت ) نآ رمم×يد »ان -م¹يد و -م¹د -~ا تو-×نع ه--ش -نر درز -ر~ح _عو
-~ا -دو- €¹-=م هنمزا رد ·_ناريا €¹-=م .-ا-ق ¸-- رد)!
ه*جرJ ) ( » ( نام=رت ·ا×ن -~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· نا-زرت نام=رت -¸او زا )
ا*جرJ » ( _-و=- ~ناو-- ه×-~´ ·م=ر-م _ن·ي نا-زرت _~را· -¸او _-رع =-¹ت ! هم¹´ »`´ ¸شور ·~ن´ نا-- ,ادا
) ! نا-زرت -¸او م ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا -~ش ه-=ا~ -¸او ¸-مه زا _-رع نا-ز رد هم=رت)!
0ر ( () ! / » » ( -ر+م زا _×ي ا×نوراتا¡ „نر=ش رد -ر-= و را~=ر ·ترو- -ر+¡ _ن·ي _~را· Žر نامه زا
() ! _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~ا ,زا- ,اه ( .×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن Dook/Doc را×-
دور _م!
Eاخر » » ( -~ا _~را· Žر زا -¸او .-ا ·فور·م _ن~·م -ن~ ·رمرم -ن~ _ن·ي »ا=ر _~را· -¸او زا
) / » ~مم-مع »وممحرم همم¡ر´ -مم~ا ناوارمم· رمممرم ,ا+×نمم~ رد راد =رممت اممه –مم= .×~- رد ه´ فا×ش اي هن=ر _ن·ي
» » ´ ود _¹و ·ه-~ناد _-رع ار »ا=ر » »ا=ر نو~- _~را· ·~ه~-م š--وت ار هن=ر و Žر _-قو نآ زا ¸-, هم¹
) ! Žر ·ا×ن دو~-م --ا`)
هم¹´ انم- Dokh» ( ) _~را· ه~ير ¸-مه ا- ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز ر×يد رد »ا=ر و
.×~- Dock / / دور _م را×- -ر-=و رم´ ·-ر=- -را= ارا= -ن~ _ن·ي!
وخر ( رد » !/ / / / » =مم-¹ت زا _-رع رد -حار هم¹´ ارها= _´~نراد و -م·ن _شو= -حار-~ا _-حار _ن·م- _-رع
! » » ! » و -م~ممق همم- ه=وممت ا- `اح -~ان·م ¸-م+- ا--قد ¸-ن _-ا-~وا نا-ز رد و=ر -¸او دراد ه~ير و=ر ر×يد
/ / نآ _مم~را· همم~ير .اممم-حا ·-ر-= و ,دو+ي ,ر-ع _-رع ر- _ناريا -نهر· _=يرات »~-ت ) ,امم+مان ·امم×ن -مم~ا ر-مم~--
¸ م _~را, "/' )
ه&زر / / » ( ,~ن- ه-~- و -~-¡-, ه¡را, .=اد ه¡نآ ·_-=ر ·_شامق .ي~ن-ورا- _ي ه¡را, ه-~- ه¡·- _ن·م- _-رع رد
) ! .×~- ا-ح ه´ ~ننا~-م _-رع ارنآ ا-¹ا= ه¡ر´ دوش Desma و _-ا-نا•~ا رد Deam -~ممش دراو مه _~-¹×نا رد
-~ا)!
رممت Œمم-مع Œمم--ح _مم¹و » » ! _ن·م- همزر _-ايرآ مي~ق -·¹ زا همزر -¸او دراد _ن--¸-ت ه- زا-ن و -~نآ زا
/ » / » ! » .`م ندر´ _نر -نر _ن·ي ن~يزر زر زا همزر ه~ير زا- -~ا -=ر و ‘ا-¹ ·هما= و _´~ن·ا-
» ه~ير م+نآ ه´ ,زر×نر Dose و Douge ) / / » نومم¡ -مم~ا زر .´ Žر~ .´ Žر~ _ن·ي _-ايرآ ,ا+نا-ز رد
ا ه¡را, » » / دو- Žر~ _ن·ي رانا -~و, مي~ق رد ا+×نر ¸ير-·ر·م و -~ا _×نر ا~ا~ )!
» ره -ر=`ا- و ه¡·- _ن·ي ·-~ش ه-~- ه¡را, رد ه¡نآ اي و ه¡را, _ن·ي ·-~ا Žر~ ه¡نآ _ن·ي همزر ه×نيا ه-`=
,~ن- ه-~- _ون Deam/Desma!
ه&انزا » » ( _ن·م- _-رع رد -زورما ه´ _~را· همانزور _-رع =-¹ت .-امم~م همم- نآ رد همم´ نا×-مم~~نزا- -رادا
دو~-م _´~-~ر نا×-~~نزا-!
هناخ (صر » » ( ~نو~, -و`·- ,¸-¡ ه- _ن-=د -ا×ن ·_ن-=ود رˆن · ن~ش -ر-= _ن·ي _-رع ~-ر هم¹´ ود زا
! » » رمميز و ه·¹امم=م -مم=ت ار نا´را-مم~ نآ رد ه×--امم= -رمم-= و ازا´ ·ه~ا´ ·فر= ·نا×م ا= _ن·ي هنا= _~را·
´ _م رˆن ) ! ·همم=ارم فورمم·م هنا= ~~ر .`م نا~انش -را-~ تا---=ت و را´ ر-·د ·_~انش -را-~ تا·¹ا=م ,ا= ·~نر-
نرق رد ه´ ·_~وت ¸ي~¹ار--ن ه=او= ·ر~-¹ا دا-~ا ر×· ه-=ا~ &" هنا=~-ر ¸ير-+- و ¸ير-´ر¸- ·¸-¹وا ,د`-م
دو- نا+=9)
eاصر ! » ( ا- -~ا -ر~ _ن·ي _~را· رد ريزرا _-رع =-¹ت ارها= رد €مم¹-=م تا¸مم¹· €مم~´ ه--امم~ همم- ه=وممت
» دو~-م رت ¸شور ¸ا-ر و ريزرا ه=-ار م+· -قونآ ·نا+= رد را- ¸-¹وا ,ار- ·نا-~ا- ناريا!
ه&و= » ) / / » ( مق _-ه~م ر+ش م~ا ارها= -ر-= و ه-ور´ا= ·=ا= -دوت .ا·شآ اي =ا= ه•´ ه•ت _ن·م- _-رع رد
ه- -ارعا ن~مآ ا- اه~·- ه´ ·-~ا=ن-ه زا ¸-ن ) ! » مق ƒيرات ·ا×ن -~ا -~ش .ي~-ت مق ه- ر+ش ¸يا )!
.&ر / / / » !( ! ) » ( -~نز هيام -قا= -ات ناوت نا= _ن·م- _-رع رد ~-مع -نهر· ا×ن _~را· رد همر _-رع =-¹ت
! ! » ! -مم~ا _مم~را· -مم·¹ .مم-ا _مم¹و دور _ممم را×- ~ن-~و´ همر ¸و-=- نارونا= _ن·م- ر-~-- _~را· رد ندو-
» : ) - ه~ير رد ن~-مر ه=وت / / » -~ا –-ترم همر -مور Œمر ا )!
ه&ر ! ( / () » » » » ( ~ي'-م ه¹´ همر نارا~نا= نا= _ن·ي Œمر .×~- _-رع رد ه´ همر _~را· هم¹´ همه زا
» دور-م را×- نارا~نا= هش` _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد!
.ن1ر ( ·-~ن~=رد ·-و×شر, ·امن و -نر ا- ·_نشور ·-~ا ان·م -ي ه- ود ره _~را· و _-رع رد -~نز ·_ور·ر,
! ! -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -~ا ر-~-- ¸ندو- _~را· .ام-حا -ر-= و ا--ا- و!
ه&انز1ر ! / » » ( ر×يد .ام·-~ا انم- دو~-م ه--´ امن¹ا~ ميو-ت ه- _-رع رد ·-~ا _~را· همانزور نامه زا
» -~ا نا×-~~نزا- ر-·د _ن·م- _-رع رد همانزور!
اوfر » ( · ,دونشو= _ن·م- _-رع رد ! » ه×-مم~نآ ‡¹امم= _مم¹و -مم~ه ¸-ن -~+- نا-رد و -~+- _ن·م- انم-
( » » و رومم×نا _امم- _ممن·ي زر ,امم= _ممن·م- ,ومم¹+, نامم-ز زا _ممقاو رد نآ _-رع .×ش دو=و ا- -¸او ¸يا ه~ير
» » ! -ممنر ¸ومم-=- -نر _ن·م- زر انم- -~ا راز -و-م و »ر= نا×م ·راز -¸-~ و _ا- هنو´ره _¹´ رو=-
ه´ ·-~ه ¸-ن Žر~ -¸او .-ا Dose ( ( و Žر~ .´ _ن·ي rouge ! / -~ه ¸-ن Žر~ .´ Žر~ _ن·ي ,و~نار· رد
» ) ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن "/- - "%#& / » !( نار×يد و نا-زر زر -¸او ~-مع -نهر· ¸-ن¡مه )!
/ / » » » ·-مم´ر, و دامم-آ ¸مم-مز -امم-´ و .مم´ ,امم= -و-م _ا- _ن·ي _~را· نا-زر -~ش _-رع .×ش ناو-ر ¸يا ر-ان-
~+- ·=را, -~ا -ر-= و »را _ا- ·- !
(ن1ر ) ! » » ( ~نوار ·ا×ن -~ا _~را· ‘اوير اي ~نوار ر×يد _-رع =-¹ت )!
هPیر » ! » ( نا=رم و نا´~نر, ر, _ن·م- _-رع رد -~ا -~مآ _~را· ¸ير نامه زا !
ه*یر / / / / / / » » ( ¸-¡ ره -~نام~, .ا·شآ تآ -~¹, ,~-¹, _´دو¹آ -·ا`´ =ر¡ _ن·م- _~را· مير -¸او =-¹ت !
BرD ! ز !
.#یز » / / / / » ( ر×يد و „ن~ ترارح ,ار- ه´ _ن~·م داوم زا _×ي ·-ام-~ Œ-آ --آ -و-= -وي¸ _-رع =-¹ت
» ) ! ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن دور _م را×- _-·ن- فرا-م $&* )!
راز / » ! » ( ,اه هير´ _ن·م- ر-~-- _-رع رد -ر-= و ناوتان ·راو= ·€-=ن ·€-·- _ن·ي _~را· راز نامه زا
/ ز ندر´ هير´ ,اه دور-م را×- ندر´ هير´ راز را !
ر7&ز / / / » » ( -ر-= و هحون هيوم ,راز هير´ -روم ه=نز _ن·م- _~را· ه=نز _-رع =-¹ت !
-نا4ز » ! » » ( ¸-ن _ن·م- ر-~-- _-رع رد نارونا= ناهد .=اد _-شو´ وضع _ن·ي _~را· نا-ز نامه زا
~نر- _م را×- نارونا=!
2یبنر » ( ~-~ _ن·ي _~را· .--نز نامه زا زا ~مم·- و ~ممن·ا--م »رممن همم´رت زا همم´ رمم×يد ˜ا-شا و تا= -و-م فر= ·
( ) » -رممت ·-و-م ·_×نا= .يا~و .-ن و .مح فر= اي و فر= _ن·م- _~را· -زا´ -¸او زا ه~ا´ ناون·- ن~ش -~=
( -دا--ممم~ا ·-ر-= و ت`= و را- -رت ·-و-م ·_×نا= .يا~و .-ن و .مح فر= اي و فر= _ن·م- ·-ر-= و ت`= و را-
_م ~نن´ !
و4ز » / / » » ( ,ر-~م _ن·م- ¸-ن¡مه و .-·¹ا €-·- €-·- _ن·م- ¸-ن _-رع رد ه´ _~را· نو-ز نامه زا
دور _م را×- ¸-ن!
ه#یU#8 / » » ( -ر-= و _¹×¹ا تا-ور~م ,ر=- ه~-ش _ن·م- ·-~ا _~را· هن-×-آ _-رع =-¹ت ارها= !
و8رز / / » » ( -نر _-`= `= .`م _ن·ي _~را· نو´رز _-رع =-¹ت ! _ممن·م همم- زورممما _مم-رع رد -نر=رمم~
» ! » نوق`~ نآ ه- _-رع رد دو~-م ه--´ ·~نر- _م را×- Žر~ -نر ,ار- _شا-ن رد ه´ „نر~ اي Žر~ -ر~
-~ا _~را· ه~ير زا م+نآ ه´ ~نيو×-م ¸-ن!
Fسس=رز / / » » ( _ن·م- ر-~-- ·_-رع رد -ر-= و دو~نارز دو~نا `= `=م _ن·ي ·_~را· ¸´رز نامه زا
/ » آ ¸-ي¸ت دور _م را×- _¹´ رو=- ,را´ ا-يز ¸يار !
هی4Tز / ) ! » ( ه--`ز ا---¹ز ·ا×ن -~ا _ناريا فور·م _نير-ش نامه ا--و¹ز -¸او _-رع ر×يد =-¹ت )
Eا&ز ( ) ( _~را· زا ه×¹- ·-~-ن _-رع ·»امز -¸او _~را· -نهر· در ~-مع »وحرم ه¹م= زا »ومع رو-ت ف`=-
/ / » ر-ش نانع را~·ا را+م _ن·م- ·مي~ق » ! )!( ) ! ,امم+مان امم×ن -مم~ا همممزا نآ _مم-رع _م= -~ا -ر-= و _`ا و ‡~ا و
¸ م _~را, $#/ )
ا&ز ! / / / » ( رو-ت ف`=- -ر-= و نا+= _´~نز ƒيرات »ا×نه -قو را´زور _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد
! » ! ( ) او ود رممه -مم~ا ¸مم-مز زا ,رمم×يد =مم-¹ت همم×¹- -مم~-ن _-رع نامز -¸او ا+×نهر· ‡¹ا= ه¹م= زا »ومع زا -¸
» ) ! ( » » ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن ~ن- -~ش Œ-~م -~ا ¸-مز هه`ا ه´ _~را, »ز $#% )!
) ا&ز / / () / » ( ) ( ‡ش و زور -قو نامز دا=يا -عا- ه´ اض· -´رح ¸-مز »ز ¸=ر¡ _ن·ي نآ »ز
) / » ) / / ( مم-مز هممه`ا دا-ماز نا-~مز ا- »ز -¸او ¸-مه انم- -ر-= و _´~نز ƒيرات هنامز را´زور · دو~-م نارمميا رد ¸
( () /( () /( -~ا -~مآ ¸-ن نآرق رد ه´ -=~ ,امر~ رير+مز ¸-مز _مز نا-~ا- &"/%/ ( _ي ه~ير =ا-ترا
دراد)!
%از / / » » ! / / » ( ه- شرمع ه×-~´ -دو~ر· ر-, _ن·م- .از _~را· رد ن~ش .ياز _-~-ن ,دو-ان _ن·م- _-رع رد
» ! ) ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا -يد¸ن نايا, $#/ !( ه=-ار -~ا -~نيآ .~ن تا---=ت راوا¸~ هم¹´ ود ¸يا !
.بنز ! ) ! ( » ) / » ( Œ-آ ا×ن -ام-~ _ن·ي --آ _-رع ر×يد =-¹ت Œ-آ -و-= _-رع =-¹ت )!
ریز / » » » ( .`م -~ه ¸-ن -ار-آ -آ ,و= -يرا-دور _ن·م- ¸--ا, ر- -و`ع ه´ _~را· رد ريز نامه زا
» ! ) ( » » = _ن·م- _-رع رد -آ -ار ريز _ن·ي -اريز دور-م را×- -آ م !
]از » ( ¸-ن اه -شو´ .`ح و¸= ه´ _`´ ه--ش _ي -~نر, ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· _از نامه زا
» ! ~نيو´ _م مه -ا¸ع _-رع رد -~ه!
یز » ! / / » ( رد ,ز ارها= -~ا _¹´ رو=- ‘ا-¹ و -ر-= و _شو,ا-يز شو•شو= ‘ا-¹ ~م _ن·م- _-رع رد
» ~ا -نيز €-=م _قاو / / » / / » و ¸مم~= ¸مم-ي¸ت ¸مميارآ _ممن·ي _مم~را· هممنيدآ ¸مميدآ ¸ي™آ _-رع =-¹ت ¸-ن نآ دو= ه´ -
( / () ( » () / ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد همم´ _مومع ¸~= هنيدآ »وي هني¸¹اويو _-رع رد نا=ر+م نامه نا´ر+م ,داش
*/ ) ! اها= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- '# ( هيآ $- !
! ' BرD!
Oنابس / / / / / : ) ! » ( _ان•~ا „نا•~ا _ان•~ا Žانا-~ا _انا-~ا نآ ,اه =-¹تر×يد -~ا _~را· _ان-~ا _-رع ر×يد =-¹ت
( () (! .×مم~- ار _~را, -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~ا Žانا•~
S4inage/s4inach ~نور-م را×-!
جا(یبس » ( ~ -¸او _-رع =-¹ت () / و _ممشا-ن -ممنر اممي و ناونامم- ¸مميارآ -ا~-•مم~ -ا=رمم~ نامممه -ا~-•مم~ -ا~--
( () » ( دو~-م ~-¹وت »اوع =-¹ت ه- ,ور ,ور .`م ,¸¹· داوم زا ه´ هتر´ _عون -ر-=!
N!س ! / » ( _ن·م- ر-~-- _-رع رد -~ا -~ش ناوار· ,ا+ي~ن- ه·-- _-رع رد ه´ _~را· دا-~ا ™ا-~ا ه~ير زا
م¹اع اي -ا×~ناد دا-~ا دور _م را×- _-ه~م و _نيد !
;ا(س ! » ( درز ,ا+¹´ ا- ·•ر- و Žاشر, -=رد _عون ·-~ا -~ش مه _-رع دراو ه´ -~ا _~را· -ا~~ نامه
! ) ( ! » -ا~~ ا×ن -~~ ~نيو´ _م ¸-ن -~~ _-رع رد)!
هلابند " ! 0 BرD !
C(خ » ! » ( م ه--´ ¸-ن هش~= _-رع رد ان·م ¸-م+- -~ا _~را· شار= -¸او زا ارها= _¹مم-ا _ممن·م همم´ دومم~-
» -~ا شار= مه نآ!
ه+(خ ! ) » ( ش~= ا×ن -~ا _~را· شار= زا )!
gارخ / » / » / / / » ( ه×-~´ شارت -ا×-~د -و¡ شارت _ن·م- ·ن~-شارت شارت ن~-شار= شار= ه~ير زا ارها=
» ( » ! » ~نيو×-م مه _شارت -و¡ _ن·ي ه=ار= _-رع رد ار .·ش ¸يا ~شا- -و¡ شارت شرنه!
هKارخ ( ارها= ! » رد فور·م _´ا= »ر´ ·-~ا زارد و -نر=ر~ »ر´ _عون ه´ _~را· ¸-تار= _-رع =-¹ت
) ! » ¸-تار= م ~-مع -نهر· ·ا×ن ~نيو´ _م ¸-ن ¸-هار= _~را·)!
.4رخ » ) ! / » ( ,ا+مان ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ·-~ا _م~ -ا-´ _عون ه´ Œ-ر= --ر= _~را· ه~ير زا
م ¸ _~را· ''$ )!
جرخ ( -¸او ه~ير زا ! / / / : ( ) () » ا- ~مآرد ~- ·ندر´ _ر= _ا¸ح _ا- هني¸ه _ن·ي ·_~را· _را اه _ار=
! » » _`=مم-ا -مم~ا =ومم-رم ·-مم~ا _-اراد و .اوممما نداد امم= ,ارمم- •ر¸- ه~-´ ه´ ¸-ن _~را· ¸-=رو= -¸او
/ » ( » () » ¸مم-مه زا ·-مم~ا _ممشور· -~مممع _ممشور _¹´ _ن·م ترا=ت رد ه´ ¸-=ر=ا- _ن·ي ه=رو×¹ا- _-رع
-+= -~ا !
هرPD ) ! » » ( ~-مع -نهر··ا×ن ~ي'-م -~ا -ر~ح _ن·م نام+- ه´ ·_~را· ر-~= -¸او زا ارها= )!
%3خ ! » ( _~را· رد دو~-م ه--´ ·~نن´ =ا, ار ا+نا~ند .=اد نآ ا- ه×ي¸-ت ر~ ه¹-~و اي نا~ند .`= ه- _-رع رد
/ / / / / » ~-م ه--´ را´ ¸-م+- ا--قد -~-¹= -~ن¹= ه¹= ن~-¹= ن~-ن`= ن~ن`= ! تامم---=ت ·-مم~ا .-ن »ا~´ و .-ا »ا~´ `اح دو
م-ن´ _م را~´او -~نيآ نا--=م ه- ارنآ ام و دراد »ز` ر-~--!
رلخ ! ( م+نآ ,وق .ام-حا- ه´ دو~-م ه--´ ¸-ن نآ ه- _-رع رد -~ا -~ش مه _-رع .=اد _~را· زا ه´ -ا-´ _عون »ان
! ) ! ~-مع -نهر· ا×ن -~ا _~را· ه~ير زا)
هر*خ ( _-رع =-¹ت » تامم·يام و -ارممش ·ه´رمم~ ·-آ نآ رد ه´ •ر¸- _¹ا-~ »ا= _ن·ي ·_~را· ‡ن= اي م= -¸او
~نه~-م ,ا= ر×يد!
'ا#خ ! ! / / : » ( -ر-= و ر´ ترارش ¸مشد ويد نا=-ش _ن·ي ‘ان= -¸او مه _~را· رد نآ .ا-ن~- و _-رع رد
» ممن -¸او ا- -¸او ¸يا -~ن~يون رˆن ه- ·~ننا~-م _-رع ارنآ ا+×نهر· ‡¹ا= ه¡ر´ / / ,ومم¹+, نامم-ز رد شومم~ان ومم~ان ‘ا
» )! ¸ م _~را, ,ا+مان رد و~ان ·ا×ن دراد م---~م =ا-ترا "'& )!
/ / : » : ) » ) » » ¸مشد _ن´= ويد _ن·ي -~-ن _مدآ ه¡نآ _ن·ي ‘ان ا اي ‘ان اه ر×يد =-¹ت ‘ان= دراد .ام-حا
! / ميرا~×-م -~نيآ ناياناد ه- ار ر-~-- تا---=ت ~شا- -ر-= و ¸ميرها ا+--و=!
#Y < / / / / » » ( هنيدام _ون هنازان= ,ا+-´رح ,~نو¹ -و~ع همشر´ زان _ن·م- ·-~ا _~را· „ن= -¸او _-رع =-¹ت
: ! ) ! » ! ` `م -مم~ه مممه رمم×يد ,اممن·م همم- همم=ن= انممم- ~ممنيو´ _ممم مممه همم=ن= _مم~را· رد نارونامم= و نامم~نا
/ / / / / / / / نار×يد و ه¡ات .او= ¸-=ر= _-ن دو~ -ر+- -ر= ,داش)!
-75ل4 » ( –¹- هم¹´ ود زا ‡´رم » » / » / نا-ز رد _´رت _¡ =-¹ت ه´ _= -و`·- ¸يزر-ت ر-ت _ن·ي ه=¹-
! / / » ! زا -¸او ¸مميا ارهامم= -رمم-= و ¸مم-=-م ¸ممترا ‘~ممن+م ‘انشرا´ _ن·م- زورما _-رع رد _==¹- -~ا _-رع
-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _نام`ع _´رت Œير=!
» / » را×- اهر-ت ه-~د ,ار- ه´ _~را· =و¹- زا ه=¹- –¹- دايز .ام-حا- / ‡´رم _= _¡ ا- و -~ش _ورش دور-م
» ! / / / » ! ~مم¹- -¸او امم- همم×نآ .اممم-حا -~ا ¸-=-م -~نزا~ ‘~ن+م ه×-~´ -~ا -~~- ر-ت ه×-~´ _ن·ي -~ا ه-~´
! / / » -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -~ه ¸-ن ~شا- =و-رم -ر-= و امنهار ¸-=-م اناد _ن·ي _~را·!
Iا#Y / / / ( ~ شو= زاوآ شو= ¸=¹ _--~وم ·_ن·م- _-رع رد ! / نارمميا -ممنهر· همم- ه=وت ا- -ر-= و _´~نزاون دور
/ / دا-مم~ا همم×نيا و ·دومم- -~-مم~ر ·زاوآ و زامم~ رممنه و _´~نزاون _--~وم ا- _نا-ا-- ,ا+-رع زا .-ق .ا~ نارا¸ه نا-~ا-
) مممه اه~مم·- ه´ _ناريا -ايرز _¹ع و _¹-وم ,زار-ش •ا=~او-ا ¸و-=- ~ندو- نا-ناريا _--~وم رد ا+-رع نو¡--
ا-نا•~ا زا » ( ˜ان= م~ا ه´ -~ا ~--·م -~ن~يون ~ش ,د`-م م-~ه نرق رد ¸-ت` _--~وم •ر¸- دا-~ا و دروآ رد ر~
/ !( ! ) » : -ر-= و ن~-ن= ر´ا-ن= ~-مع -نهر· ا×ن ا-ن= _ن·ي ·-~ا -~مآ _~را· -¸او -ي زا مه!
/ / : » -ر-= و ه-ن·م _ن·م ه-ن=ا -~ا را-~- ˜ان= -¸او €ير·ت _-رع رد!
راوخ » ( رآون نزور- ( ) / » -رمم-= و ~ن-مم~و´ ·وامم´ .مم`م نارونامم= ,ومم¹´ -ممنا- ر=ر= ,ا~- _ن·م- _-رع رد
» _ممن·ي _مم~را· رد -رمم=ر= ه~ير ا- -¸او ¸يا ه´ -~ا ~--·م -~ن~يون _¹و ·-~ناو= _-رع ارنآ ~-مع -نهر· ه¡ر´
/ / / / » را ·نارونا= ر×يد و -~ ر=ر= ر=ر= اي و -او= .اح رد و¹´ ,ا~- _ن·ي ·ر=ر= و ,ان×~= ,ان و¹´ =ا-ت
» » » ) ! وا´ ,ا~- _ن·ي ·-~-ن رآو´ =-¹ت راو= ايآ دراد _ي ه~ير»9)!
) ! » اها= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود ¸-ن ~-=م نآرق رد راو= -¸او '# ( هيآ .. !
قزوخ » ! / / » ( -و¡ _نا·م نامه ¸-ن _~را· رد -ر-= و ندز راد ه- ن~-~´ ƒ-م ه- -~- -و¡ _ن·م- _-رع رد
/ / / - ه-ق تر-ن •ات -~- ! / _مم~را· رد -¸او .مم-ا -مم~ا -رمم-= و ¸مم~= و ,~ممن- ¸ممي™آ ·_نامم=ار¡ -مم~- -ومم¡ -امم´را
) » ~-مع ·ا×ن -~ا -زاو= )!
.نروخ / / » / / / ( =ارو= ¸¹ا~ _-اري~, •ر¸- •اتا ا~= ر`ات _ن·م- هنرو= ه×نرو= -ا×ندرو= -ا×نرو= _-رع =-¹ت
! مم- دراد دومم=و _ممهور´ _ناممم+م ,ارمم- •ر¸مم- ,امم+¹-ه اي و اهر-ق رد ه´ -ر-= و رمم-ق -ممي »اممن ·ƒمميرات رد انم
( ) » / ·رو´ »ار+- ¸-ا-را ,ار- ¸مي -ر-ح رد ناريا ناها~نهاش -~نا~ن -~د -ارتا~ -اش ر~نم ¸- نام·ن ه´ فور·م
/ » ) ! ,ا+نمم~= رد همم´ دومم-نآ ·~ممش فور·م -ا×ندرو= Œنرو= ه- ر-ق نآ ه×نيا -¹ع ~ياش دو- ه-=ا~ ناريا -ا~نهاش
- -ر-= و زورون و نا´ر+م .`م _مومع _ممم _ناممم+م همم- مممه امم- و رمم-اح Žامم´ ¸يا رد نا~نور+ش همه و دو- »اعرا
~ن-~~ن!
-لاخ ( / ! ) » ( ه×--ا= اي فر= ·ر,~- _ن·م ه- ه´ ه¹و= ~-مع ا×ن -~ا _~را· رد ه¹و= -¸او ر×يد _-رع =-¹ت
~شا-ن _م~= ‰-ه نآ رد!
ریخ / » ( ,وق .ام-حا- -ر-= و ,~-~- _×-ن _-و= _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد زا _-رع رد ر-= -¸او
) ! » ƒمميرات و -ممنهر· .امم~ نارا¸ه ر=ا=- دراد ,دايز _نا·م _~را· رد ر-ه -¸او ~ي'-م ر-ه نا-~ا- _~را· ه~ير
!( _ناممم·م .ا`م ,ار- -ر-= و نانآ =-¹ت و €¹-=م .-ا-ق و •ر¸- ناريا -·~و -و`·- ·-·ر~-, و تار--·ت و .و=ت و
:ريز & ) ( و نا-~مز _مر´ ,ار- ر-= ¸تآ ( -رمم-= و =ارو= ¸-=, ' ( _نتور· و _-اوت " / ( ,ور-, و -عا=ا
·ه·ما= و هنا= رد مˆن و ¸-¹•-~يد * ( ) ( -~ا -حار _´~نز ه¹-~و ه´ ا-ند .ام $ » ) ( ~-ر-ه .`م ‘~-م و »ر-=م
_-شدرز ‡ه~م •ر¸- و ¸-~´ _ن·ي / » / / ( ر×يد =-¹ت ه´ ’-مر-ه ه¹م= زا -ر-= و »ا-م-¹اع راو´ر¸- •ر¸-
» آ ه´ ¸مره » ! ) ! / » » _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا -ر-= و •ر¸- در· اناد ,ا~= _ن·ي اد¸م اروها -اتو´ =-¹ت م+ن
¸ &/- ! ) ! / / » / ! ( -نهر· ا×ن -~ا ور-= ,ره ,ر-= نآ _-رع _~را· مي~ق م~ا ه´ و- ‡ش .´ ا×ن انم-
~-مع)!
» ( () .×~- ر-ه -¸او ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد 7yre ¸-ن¡مه و 7ire _ن·ي
( ) دور _م را×- · -~ا ه-~-او نآ ه- ه·ما= _´~نز و -ير~- ر-= ه´ ¸تآ!
» نآ _-رع تا--م~ و ر-= -¸او ¸-ن ~-=م نآرق رد &%/ ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ ''# و
نار×يد!
یریخ » ! ( ور-= نآ _~را· .-ا -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· -¸او » ومم- ‡ممش .مم´ _ممن·م- همم´ ~ممشا--م
( ) ! مه _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~ا =illy 6lowr / » _ممم ور-= ,ر-= .´ _ن·ي
! ) » ! ر-= ا×ن دو~-م =-¹ت مه ,ر-ه _~را· رد ~نيو´)
/یخ / / / / » ( تا´رح در· -·--= -¹-= در· •`=ا ,و= _ن·م- ·-~ان·م -ي ه- ود ره _~را· و _-رع رد
/ -ر-= و ¸ا=شا ,در· تداع -~ش وا ,ونا` -·--= ه´ ’´ره ¸و-=م!
/ / / » » و ممم=ز نارونامم= ه-م×ممش و -دور تامم·ا`´ =رمم¡ زا -مم~ترا-ع ممم-= -¸او رمم×يد _ممن·م _مم~را· رد انممم-
/ / / / -ر-= و -~¹, _×ناويد -شز •`=ا -حار=!
! %اد BرD!
%وDاد » » ( اش ·نا-¡را×ش ه¹ت _ن·ي ·_~را· .وهاد -¸او -~ش _-رع =-¹ت همم´ -رمم-= و اممهرات اممي و اممه ه=
! » ! / / رد -ممم~ا .-حاود نآ _-رع _م= ~ه~-م رارق نآ -ار ر~ رد دو= ~-- ر-==ن را×ش ,را-·ر´ ,ار- _¡را×ش
) ! » » » ~-مع -نهر· ·ا×ن ~نيو´ _م ¸-ن .و=اد و .هاد نآ ه- .وهاد ر- -و`ع _~را·)!
راد / » ( ونا= _´~نز ,ار- شو,ر~ ه×--ا= هنا= _ن·م- _-رع رد ! مي~ممق -¸او امم- دامميز .اممم-حا- -رمم-= و -~ا -دا
() / / » » زا ~ممن¸يوا-- نآ همم- ار اممه¸-¡ ر×يد و ~ن-و×- ¸-مزر- ه´ _-و¡ -~- -و¡ -~-راد _ن·ي راد _~را·
! ( / -¸او ¸مميا همم~ير دروممم رد -مم~نا رمم×يد و هممم-= .مم`م ¸مم-¡ رممه اممي و هنا= نو-~ ه´ _-و¡ »`عا راد ه-و¡ ه¹م=
-~ا »ز` ر-~-- تا---=ت!
و » ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ _-رع تا--~م و راد -¸ا $# ) ! ¸-ق -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- '. ( هيآ .& و
نار×يد!
6یN4راد / / / » » ( ·_مرا= ·»را= -ر-= و ر-نم -ر-×-~د اه ه¹, ران´ -درن _مرات _ن·م- ¸ي¸·اراد -¸او _-رع =-¹ت
·~ممنن´ _ممم -مم~رد ناويا ,و¹= ه´ _نام-~ اي و _نهآ ·_-و¡ -درن ناون·- اي و نا´دو´ ندا-·ا زا ,ر-´و¹= ,ار-
/ / / » ! دو~-م ه--´ ¸-ن ¸ير·راد ¸ير·اراد نو¸-ارد ¸ي¸-رد _-رع رد -ر-= و -=ا-ح!
6یN4رد ! ) ( ¸ي¸-ارد ا×ن )!
-#یصراد / » ( رد ¸-ن وراد ناون·- ¸-ن¡مه و ا~= ,ار- فور·م هيودا _عون ه´ ¸-¡راد _ن-¡راد -¸او _-رع =-¹ت
دور _م را×- _×ش¸,!
->اد ! » ! / / ( _-رع ار هم¹´ ود ¸يا ا+×نهر· ‡¹ا= ه¡ر´ _-رع رد ه-هاد -¸او ر´~م -ر-= و ناد شوها- =ريز
» ! ) ! ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن ~نراد ,و¹+, نا-ز رد ه~ير ~ه~-م نا~ن ام تا---=ت _¹و ~ن- ه--´ &#" )!
هی>اد ! ) » ( _هاد ا×ن _هاد -¸او هنيدام )!
هیاد » ( مام ه¹-اق _ن·م- _-رع رد » ,راد همم¡- همم´ نز را-مم~ر, _ن·ي هياد _~را· -¸او .-ا زا ·-~ا -ر-= و ا
» » : : ) ! / هممياد _مم-رع _م= ردام زا رت نا-ر+م هياد _~را· رد فور·م .ا`م ه=وت ~هد ر-ش ار ر×يد نز ه¡- ~ن´
-~ا تاياد!
) » ! » رد -مم~ا نامم×ياد _مم~را· رد هياد _م= ~نن´ _م =-¹ت مه هيات ترو-- ار هياد ·_~را· رد ,ا-~آ ,ا+نا-ز
» ~ي'-م هياد _~را· .-ا نامه زا ه´ ~نن´ _م =-¹ت ايا, _ن-•-¹-· .`م _قرش -ون=)!
;اد ! / / / / : ( رد تداع ,و= دار·ا -·--= -¹-= _-=ش •`=ا _ن·م- ~نراد _ن·م -ي ود ره _~را· و _-رع رد
» ! ) , ,ا+مان ا×ن -~ا _~را· ام دا--عا- _¹و ·~ن- ه-~ناد _-رع ارنآ ا+×نهر· _ض·- / ¸ _~را &#' )!
ری4د » ( ·دا-~ا ·ازر-م ·-~ن~يون ·_~نم _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع نا-ز دراو ,و¹+, _~را· ر--د ه~ير زا
) » ! ,~ممن- ه·-مم- -ممي همم´ ر-~ممم _ممن·م- _مم-رع رد دزومآ _م مه ار نار×يد و -~ا داو~ ا- و -~ناو=~رد ه×-~´
/ / » !( / نادرا´ ري~م _ن·ي -~ا ,و¹+, _=را= -¸او -ي زا _-رع دور _م را×- -ر-= و -~نن´ -رادا !
رU د ) ! » ! ( ·ا×ن ~~-م =-¹ت مه -ر´ د مي~ق _~را· رد ~يراورم _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· -¸او
/ » ¸ _~را, ,ا+مان &&$ )!
جارد ! ( ·~ننا~-م _-رع ارنآ ا+×نهر· _ض·- رد ه¡ر´ -~ا _ندرو= و .`ح نآ -شو´ ه´ --´ ه--ش _ي -~نر,
---=ت _¹و / » ! ) ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا ,و¹+, نا-ز ه~ير زا ه´ ~ه~-م نا~ن ام تا &&/ )!
هVارد / / » ) ! » ( ا, ¸--ا, ات ~نشو•-م نادرمر-, و ام¹ع ه´ ~ن¹- ‘ا-¹ ا-ق ه-= _ن·م- ºهعارد -~ا _رد هنيدام
» » ! / ا-¹·-~ا -رز _ن·م- ·-~ا هعارد ه- =و-رم ه~ير رد ه´ _رد و~نآ زا ~ن¹- ,و-¹ا, .`م ~~ر-م همم´ _مم×ن= ‘
~نن´ _م -~رد ·ه-=ود م+- ¸هآ ,اه ه×ت اي و ر-=نز زا)!
! ( ( ( ( : » _مم×ن= ‘امم-¹ -رز درز درمم~ _رد همم- ~ممندر´ _مممر- _ممقاو رد -~ممش _مم-رع ,اه -¸او ¸يا ,ود ره
) ~ن- -~ش -~رد -¸او ¸-مه زا _-رع رد ,دايز تا·¹ !
( » دارز ` `م & ( ر×نهآ ,زا~ -رز ' ( در´ ز " ( در~ * ( يد و دار~ » !( نآ رمم×يد ترومم-- _رد -¸او نار×
) ! ( () » ا-~ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-ود ¸-ن ~-=م نآرق رد درز در~ _ن·ي '* ( هيا, && !
ه8رد ( ( ( ( ( () / » ( زا همه ه´ -ر-= و _×ن= ‘ا-¹ _`~ دارز درز در~ _رد هعرد _-رع ر×يد =-¹ت
» » !( / •~ _ن·م- هقرد _-رع رد ~ن-~ه ,و¹+, نا-~ا- _~را, ( () -~ا ن~- =·ا=م _`~ ر !
(4 ! / / / » ( هم¹´ ا- _-رع -¸او ¸يا ,وق .ام-حا- نارونا= و نا~نا م~= ,`ا- -م~ق هنت »ا~نا ¸ت _ن·م- _-رعرد
» ) ! » ! » _-رع ¸=- -¸او ا-ح ~ياش -~ا را-~- _-رع رد ن~- -¸او تا--~م دراد _ي ه~ير =ا-ترا _~را· ¸ت
/ -¸او ا- ¸-ن ˜ا-شا .=اد و م×ش _ن·ي » ( / » نآ _-رع تا--~م و ن~- -¸او ~نشا- ه-شاد _ي ه~ير =ا-ترا ¸ت ن~-
) ! ’نوي -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ود ¸-ن ~-=م نآرق رد &# ( هيآ -' -ر-= و !
EارU د » » ) ( -~ش ه-·ر´ مي~ق _~را, نا-ز رد امرد -¸او زا ·دو~-م ه--´ شو´ر= ه- _-رع رد »ا´~- نزو ر-
! ) ! -نهر· ا×ن -~ا ~-مع )!
یرد ! / / » ( ,ر´ د دور _م را×- تارهاو= ناون·- و دو~-م ا~-, ا+·ر- رد ه´ _×نر ~--~ هناد ~يراورم رد´ -¸او زا
( : ) / » ,ر´ د ‡´ومم´ .مم`م -ممنر ¸ممشور و نامم~=رد ¸مم-¡ ·~مميراورم -ممنر اي و .×~- ~يراورم ه- -و~نم _ن·ي
! !( ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن نا~=رد -را-~ &&$ !
» م نآرق رد ,ر´ د -¸او ) ! رون -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-= '* ( هيآ "$ !
Bد !( / ! ) » ( ر×يد ,ا+مان فد ~-مع -نهر· ا×ن -~ش دراو مه _-ر·- _~را· _د -¸او زا ·فور·م _--~وم -¹آ
) ! / / / : ( ) _مم-رع _ممم= رمم×يد و -رتامم- =ارومم-ت هيراد -رياد زا ~نترا-ع €¹-=م Œ=انم و €¹-=م ,ا+نامز _~را· رد نآ
( -~ا فو·د فد)!
BوMد / ! ) / » ( _د فد ا×ن -~ا _~را· _د فد _-رع _م= )!
ر!Mد / ( و ·-شادداي ·¸-شون ,ار- ه´ -~-•~¡ ه-=ود م+- ~=ا´ ه-~د نامه ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· زا
-ر-=!
هناخر!Mد / / ! ( رض=م .اوحا --` دان~ا _م~ر ر-·د -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ,اه -¸او زا ر×يد _×ي
و _م~ر -ر-= !
.لد » ( ¸-~و, زا ·دراد م~,ر, و »رن -~و, ه´ ·روم~ ~ننام ·-~ا رونا= _عون »ان ه´ ·_~را· ه¹د _-رع =-¹ت
! » » ! ~ممنيو´ _ممم Œ¹د مه ار نا~يورد ¸~= ‘ا-¹ .-¹د ¸-م+- دو~-م -~رد ‘ا-¹ ر-~آ اي و ¸×-~د و »ر´ هما=
» _م ه¹د _~را· رد مه نار¡ م~¡ و در×¹و ·-زره »دآ ه- انم- !( ) رونا= نآ ا- ¸تا´رح -ها-ش ر=ا=- ~نيو´
» » راو .ومم¹+- و روآ -~ممن= ,اممهرا´ ا+´ر-مم~ و اممه ¸يامممن رد همم´ -دو¹ و -ر=~م »دآ ,ار- ار --¹د _~را· رد
~نر- _م را×- ·~ه~-م »ا=نا!
$یلد » ( ·-ر, را+¡ Žر~ ,ا+¹´ ا- _~حو -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· --¹د نامه زا
/ » ! ) / ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن _-ار=- _~حو Žر~ .´ ه- فور·م &#$ »)
ه&(سس&د / / / / : ! ( »درم ,و×--´ ر×م ‡ير- نو~·ا _ن·م- _~را· رد دور-م را×- ود ره _-رع و _~را· رد
» !( ) ! / رامم--´ _ممن·م- _-رع رد ~نيو´ _م مه ار .=د ,ا~- و زاوآ _~را· رد انم- -ر-= و نامدرم مˆن _- هم+مه
ا- اي ¸-´ م~= ! -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -¸او ¸يا ه~ير دروم رد -~ا ندز فرح --نا--ع !
و&د / » ! ( ,ا~مم- ·»رممن ه-مم~هآ زاوآ »ارآ ,اوممن _ممن·م- _مم~را· رد دورمم-م را×- _-رع و _~را· نا-ز ود ره رد ر
! / / » ! -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت نآ ه~ير دروم رد -~ا ,دو-ان _ها-ت _´`ه _ن·م- _-رع رد -~ا »ر´ و €--=!
Nیاند !( () » ( _م~ر .و, مه زونه ه´ رانيد -¸او دو- نريا _نا-~ا- .و, ه´ _ي`= ه×~ رانيد _-رع _م=
» ! ) ,امم+مان امم×ن -مم~ا _مم~را· همم~ير زا ` مم-ا ·-~ا _-ا,ورا ,اهرو~´ _=ر- و نانوي و _-رع ,اهرو~´ _ض·-
/ ¸ _~را· &&" ! ( رانيد ا×ن !
» ( _مم-رع =مم-¹ت ممم+نآ همم´ _=ق~ممن- -¸او زا _=ق~ن= / : » ه=¹مم~ا _مم¡ ه=¹مم~ا _ممن·ي -مم~ا _مم~را· _¡ق~ممن· رمم×يد
() » » ! / فورمم·م را-×مم~= نامممه _مم~را· •~ن· –¹= =-¹ت ه´ _-رع •~ن- -¸او زا ‡´رم زا~ _`~ ر×نهآ زا~
» » ( ) » ( / _~را· _¡ ر×يد –¹= =-¹ت ه´ _-رع _= -و`·- •~ن· .`م ه¹و¹´ _ن·ي -ر-= و ه-~, -ارمه .-=آ
» (9 : () _ن·ي -~-ن _´رت ه=وت / / : ) ,امم,ورا رد _-امميرآ ,امم+مان رمم×يد و ‰يو~و¹-م „-شوي ام-ن ‰يوناريا .`م --~ن
_قرش)!
هن(ند / » » ( »و+-مان ا-¹ا= ه´ ندز فرح ‡¹ ريز ندر´ر=ر= _ن·م- ·_~را· ن~ي~ند زا -~ش _-رع -¸او
/ ! ) / / ن~ي~ند ~-مع -نهر· ا×ن ¸--´ ¸=~ دو= ا- ¸-~هآ دو¹ام~= ~ن¹ور= -~ا)
تا1د » ( -شون ‡´رم ,ا= ! » ! / -مم~ا _مم~را· -يود _-رع =-¹ت زا تاود ارها= -ر-= و ’يوندو= و م¹ق -نر ¸
) ( ) ه´ _=يرات Œ-ا-ح ه- ه=وت ا- ¸و-=- -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -¸او ¸يا .-ا دروم رد ~-مع -نهر· وا×ن
»`مم~ا زا .مم-ق نا-مم~-رع _مم¹و ~ن-ممشون-م زومآ~ممن, و _نيد ,ا+-ا-´ ¸-, .ا~ نارا¸ه نا-ناريا % - ر-ن داومم~ امم- ر-مم~-
دو-ن مه -ا-´ -ي و -شا~ن9)
241د / » ! » ( ·ه¹وتو´ر= =و= _ن·م- _-رع رد دور _م را×- _-رع و _~را· نا-ز ود ره رد .-وم نزور-
( ! ) ! / / -¸او ¸مميا .مم-ا درومممرد ~مم-مع -ممنهر· ا×ن -ر-= و ---ا= _- .´زا ا·و-- »دآ _ن·م- _~را· رد ه×-¹اح رد
-~ا »ز` تا---=ت!
رس1د ( -¸او ¸ياه هناد ·~يور-م ا+م~ن´ نا-م رد ه´ وردو= -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ر×يد
~شا--م ¸ير-ش هم-ن نآ -¸م و ·-~ا Žر~ اي و -ا-~ نآ -~و, ·»~ن´ زا ر-×يرا-!
Iاسس>د / / » » ( _نادرا´ _´ريز ,~نمشوه _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· نا-ز رد اهد -¸او زا
/ مدر= » ! ) ! / م _~را, ,ا+مان ا×ن -ر-= و شوه و _-اناد ~ن &#" () : !( _هاد .`م -~دايز نآ _-رع تا--~م
/ » ( / نار×يد و _هاود نآ _م= و ه-هاد -اهد نآ _م= و اناد شوها-!
6ی8ا>د » ! » » ( نا×هد نا-~ا- _~را· رد -~ا مي~ق _~را· نا×هد _-رع =-¹ت م+نآ ه´ نا-هد _-رع _م=
( » هد و=د _ن·م- » ) / / ( ( ( –-· هن را~ن-مز _ن·ي زروا~´ -¹ام -در= -د ’--ر -د •ر¸- -د ,ا~=~´ ا~=
!( » ~ن- ه--´ ¸-ن نا-هد دو~-م ه--´ -در= ,ا+نا-هد ه- اهزورما ه´ را×ن-مز !
» / ( : -¸او ¸مميا _مم-رع رمم×يد _ممم= ه´ هنقاهد ¸-ن¡مه ·ا+نا-هد ه~-, _نا-هد -ن-هد زا ~نترا-ع نآ _-رع تا--~م
~ا _~را, - !
اق>د ! ) ( » » ( ¸-قاهد ا×ن نا-هد -د ’--ر _ن·ي نا×هد -¸او _-رع =-¹ت )
ت#ق>د ! ) » ( () » ( ¸-قاهد ا×ن _نا-هد _ن·م- ·-~ا _~را· نا×هد نا-هد -¸او _-رع ,~ن- ه·-- )!
<#>د / / » » ( رهو= و ر·ود ~-~´ا ‡-´رت _ن~·م را×نز ¸-~ _از _ن·م- ·-~ا مي~ق _~را· -نهد _-رع =-¹ت
! رد در´و´ / / » دو~-م ه--´ مه -نر· هنهد هناهد هنهد _~را· !
راید » » ! ( » ) » ( -¸او =ريد و راد ا×ن -~ا _~را· -~-راد زا ارها= ه´ هنا= _ن·ي راد _-رع _م=
» ¸-ن ~-=م نآرق رد راد $# ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ -* نار×يد و !
راید » » ( ر-, _ن·م- _-رع رد ه´ را=ع نزو ر- / » : ! / / ¸=ممش _ممن·م- _مم-رع رد ¸-مم~نريد -امم-نا= ’مم--ر رمميد
) ! ) ! / / / _ون -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد _ن·م ¸يا ه- دور _م را×- ¸-ن -ر-= و ’´ره ’´ _مدآ در·
%& ( هيآ '/ )!
) / / / / » / / » ,ارمم- ه´ •ر¸- -و¡ _ن·ي _~را· =ريد =ر-ت ر-ت -~-راد راد -¸او ا- -ر-= و راد ريد رايد ,اه -¸او
( ) » _ممم رامم×- -رمم-= و »`عا راد ه-ومم¡ ¸مم-ن¡مه و نامميا, را+¡ ه=از و را-نا و ¸م-~ن €-~ و هنا= ·هم-= نو-~
( ~نراد _ي ه~ير ه=-ار · دور!
اUید / / / » / » ( -~نهد شادا, =اح _-اق ‘ر-ا~ح _ن·م- ·-~ا •ر¸- ,ا~= ,ا+مان تا-- زا _×ي نا-´ح نزو ر-
» ( () » ! ¸يد و ‡ه~م ¸يد -¸او ا- -ر-= و ( / () ه- اه -¸او ¸يا همه و ·دراد _ي ه~ير ه=-ار _ه~- ¸رق
! ) / » ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن ~ندر´ _مر- ,و¹+, نا-ز رد ‡ه~م _ن·م- -ر-= و انايد ¸يد &&" )!
( () .×مم~- -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-= و ·_مور ·_نانوي .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد 8iana همم´
» را×ش و -ام هه`ا دور _م را×- ·-~ا -ر-= !
تناید ! ) ! » ( ا×ن -~ا -~مآ رد مه _-رع .×~- ,و¹+, نا-ز رد ¸يد -¸او نامه زا ·¸يد ·¸--آ ·‡ه~م _ن·ي
/ نايد ¸يد)
» نآ _-رع تا--~م و ¸يد -¸او &#$ ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را- ' ( هيآ '- نار×يد و !
جNید » ( يد _~را· -¸او _-رع =-¹ت ! / / » / / رد انممم- -نر ,ر-~´ا= ‡~ا ,ر-~´ا= -نر -نر _ن·م- ¸يد -¸
! ) ! / / / » » ~-مع -نهر· ا×ن دور _م را×- ¸-ن -ر-= و ت`´ ه·¹ق ¸د زد _ن·م- -¸يد •ر¸- ناريا Œ=انم _ض·-)!
راN4ا ! / / » » ( _~را· رد -ر-= و ·دور-م را×- ا~= رد ه´ ,داوم ه¹-~و .-ا~و _ن·ي را¸·ا -¸او _-رع =-¹ت
» رازوا ! ) ! ريزا-ا ا×ن دو~-م =-¹ت مه )
ریزا4ا / / » » ( ¸و-=- ·-~ا »ز` ا~= ¸-=, ,ار- ه×يداوم ت`آ .-ا~و _ن·ي ·_~را· را¸-ا _-رع _م=
! ) ! / » را¸-ا ا×ن ~ن´ _م -¸مشو= ار ا~= ه´ -¸م~نت داوم هيودا )
;ون" » » ( () » ( -~مآ _~را· ه¹ا-ند و ‡ن™ _~را· .-ا زا م+نآ ه´ -ان´ ‡ن™ _-رع _م= -~ا !
بن"1" / () » ( / ( () ( _ن·م- _~را· ‡مد ‡ند -¸او زا ‡ن™ -و`·- -~نراد اراد و™ _-رع -¸او -ي زا ‡´رم
/ / / / / » : ( » ~ن-~ه ه¹ا-ند ‡ند ‡مد »د ,اراد ه×-نارونا= نارا~مد را~مد _ن·ي ˜ا-شا اي و نارونا= ه¹ا-ند !
هقنز1" » ( / : ) » ( ه-نز _~را· و -~نراد اراد _ن·ي و™ _-رع -¸او ود زا » اي ƒنز ر×يد =-¹ت ,وق .ام-حا- ه´
( / : ) » ~شا--م _~~نه .ا×شا زا _×ي ه´ راد هشو´ هشو´ _ن·ي -~ا _~را· رد هنا¡ !
() / » اممه -زا~ممنه -¸او زا ~ن-مم~نا~-م _مم-رع ارنآ همه م¹يد و =رت و م=ع و -رع ه´ ه~~نه -¸او ه×نيا- ه=وت ا-
-¸او _ض·- ه×نآ .ام-حا ا~¹ ·-~ا -~مآ _~را· -زا~نا » _ممقاو رد ·~ن~~-م -~ناو= _-رع .ا~ را¸ه ه´ _~~نه ,اه
-~ا دايز را-~- ·¸-ن ·~شا- ,و¹+, نا-ز زا)!
ب>" ! ) ! » ( ,ا+مان ا×ن -~ا ,و¹+, _~را· ه×¹- ·-~-ن _-رع `= _ن·م- ‡ه™ -¸او ·»ومع رو-ت ف`=-
م ¸ م _~را· $#' » » !( رز _ن·م- -~ا ه-ه™ ,و¹+, _¹-ا =-¹ت »!
» ن·م- ‡ه™ -¸او / » ¸-ن ~-=م نآرق رد رز `= _ . ) ! نارمع .آ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- " ( هيآ -& و
نار×يد!
هزار ( ) / / » » ( _-رع رد -زار ~-مع -نهر··ا×ن ان- ’--ر ان´- ر×نام-=ا~ _ن·م- ,و¹+, زار -¸او _-رع =-¹ت
» » ~ا -~ش -~رد مي~ق _~را· زار -¸او زا م+نآ ه´ -~ا _-رع رد ¸-ار _-رع _م= - !
-8زار () » / » » ( و=-آ ¸-=ا~ رد نازا ه´ ¸-ن -ا-´ _عون انم- رو×نا _ن·م- _~را· =زار _-رع =-¹ت
» )! ( ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن دو~-م -دا--~ا »ومع رو=- -ارش "#% » / =زار ~-مع -نهر· »)!
هی8زار ! ) ! » » ( _قزار ا×ن -~ا -~مآ _~را· =زار -¸او زا ه´ _قزار -ن¸م =-¹ت )!
<نایزار ( / / / / » ¸-=امم~ رد همم´ ·-مم~ا و-ممشو= -امم-´ _عون ه´ نا-نز نايدا- نايدا- نايزار _~را· هنايزار _-رع =-¹ت
» دور _م را×- -¸م ناون·- _¹×¹ا تا-ور~م!
-Vار / ( » () » ( ه¹´ ¸و-=- نايا,را+¡ نا-+×ن نا- ه¹´ _~را· نا,و¡ _-رع =-¹ت نا-ش _ن·م- _-رع رد
! ,وممق .اممم-حا- -رمم-= و ¸مم- ·~ن-مم~و´ ·وامم´ / » : » » را¸=رم _ن·ي _~را· _ار -¸او زا _-رع رد _عار
) () / / _ار -~ا -~ش -~رد ·دوش ه-·اي ن~-نار¡ و تاناو-ح ن~ير¡ ,ار- ¸-~ €¹ع ه×--ا= -و´ ¸-~ هنماد -ا´ار¡
» / ! ) ! / / / : ( _ار ~-مع -نهر· ا×ن نا,و¡ -~ا .و·~م را×- راز -¸-~ -ا´ار¡ را¸=رم رد ه×-~´ _ن·ي --~ن ,اي»)!
-¸او انم- / » _-اد _عار Dai» ! ) / / » ,ا+مان ا×ن -~ه ¸-ن »درم و رو~´ نا,و¡ م´اح -اش _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد
¸ م _~را, "/- ( ¸-ن _يايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد Dey / » ! -~ا ه=ار _ار ,~نه م _-ايرآ نا-ز رد -~ا!
<&ا#>ار / / / » » ( نر-~ _يامنهار ه¡ر-·د امنهار -ار ه~-ن _ن·م- ·_~را· همانهار _-رع =-¹ت همم- =ومم-رم ه¡نآ و هما
-~ا نادر×نا+= ,ا+-ن-~ناد و تاع`=ا!
ی,ر ! / / / / / » ( ,وق .ام-حا- -~ا _~را· و _-رع رد -ر-= و -ار دا--عا ر×· ه~ي~نا -~--ع رˆن اي و ,ار _ن·م-
/ » ) » » ‡حا- ,ر×· را´ -م´ و روا~م _ن·ي ن¸يار .`م -~ا -~مآ _~را· ,ار نامه زا _-رع ,'ر
/ / -ر-= و ¸-=-م ر--= رˆن)!
-ک)= » / » » » ( .×ش ·-~ا در´ _قاو رد ه´ ه´و´ --´ .×ش _ن·ي _~را· _´ا´ _ن·ي _×-´ _-رع =-¹ت
/ / » -ر-= و .×ش رو~م _ي -رياد در´ !
هناWبج » » ( _-رع رد ·-~ا -~ش -~رد _~را· هنا= -و`·- _-رع ه-·= زا ه´ هنا= ه-·= _-رع =-¹ت ارها=
/ » ¹~ را-نا هنا= _`~ _ن·م- -¸او ¸يا ! / زا -¸او ¸مميا ,وممق .اممم-حا- دور _ممم رامم×- ¸ممترا رد تاممم+م -امم×يا= _ا
-~ا -~ش مه _-رع دراو _نام`ع _´رت Œير=!
Iا4` » ) » » / ( ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن ر~, _ن·ي -ا _ناريا ,و¹+, -¸او _-رع _م= & )!
» » ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ تا--~م ر×يد و ˜ا-ا نآ _م= و -ا -¸او &&% ! -~ا -~مآ را- ) روممن -رومم~ رد ` `م
'* ( هيآ "& !
N4ا » ( رد ه×--ا= ·»امح ناو ·ن~- ¸-~ش ,ار- _ن-¡ اي و ,¸¹· •ر¸- فر= · ن¸-آ _~را· -¸او _-رع =-¹ت
» ! _-وش ن~- »ا= در´ »امح ناو-- نآ!
'و#4` / » ( ·-~ا -~ش مه _-رع .=اد ,ا+نا-ز رد ·نآ -و¡ و -=رد _عون ه´ _~را· ‘ون-آ -¸او نامه زا
ر×يد ( ) .×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ Gbeny Gbenas ~نر- _م را×-!
رج` ( » () / » ( رد ه´ _-~= ¸تآ _ن·ي ¸آ _-ايرآ -¸او زا ,وق .ام-حا- ر´آ رو´آ _~را· -¸او _-رع =-¹ت
ر=آ ·¸, -رو´ -~= ·-~ا -~ش -=, ¸تآ!
هیخ` » ( ه- =و-رم ه¡نآ ,رو=آ _-رع =-¹ت اهر ات ~ن~ن- _م نآ ه- ار نايا, را+¡ ه´ رو=آ ƒ-م ·-~ا رو=آ
» ! دو~-م ه--´ ¸-ن ه-=ا _-رع رد ~نو~ن!
هیخا ) » ( ه-=آ ·ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ,رو=آ نامه زا )!
ایدا » ) / » ( ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا ,و¹+, _~را· ه´ ¸يد -¸او _-رع _م= &&" )!
» تا--~م و ¸يد -¸او ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ _-رع ر×يد &#$ ) ! ه=تا· -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- & ( هيآ * و
نار×يد!
;ان"` » / / » » ( ار -ان´ و ·-~ا -~مآ نارونا= »د _ن·ي ·_~را· ه¹ا-مد ‡مد ‡ند -¸او زا ه´ ‡ن™ _-رع _م=
» دو- ~هاو= »دآ ا- ه~-مه ‡ند .`م نآ ه=--ن نو¡ ~ن- ه--´ ‡ن™ مه!
» ‡ند -¸او ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ _-رع ر×يد تا--~م و ". ) ! ر·ا= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- *# ( هيآ $$
نار×يد و!
$bارا » ! / » » ( -¸او زا ه×يرا دو= _هاش -نروا هناهاش -=ت _ن·ي _~را· ه×يرا _-رع _م=
! » / » -~ا -~مآ ·دوش ا•- ر×يد •ر¸- ر-ق نا-م رد ه´ -¡و´ ر-ق _ن·ي _~را· •را =را » =را -¸او
) ! » €+´ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- „ن, ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ --ارا _م= .×~- &. ( هيآ "& نار×يد و !
ه4ارV / / » » ( راد Žر¡ -ا×-~د ه¡يرا´ ,را´ هنودر´ _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ه-ارا -¸او زا
/ » () =ر¡ Žر¡ _ار-=ا ا- ه´ ·_¹·· ¸-شام •ر¸- ر~, .-ن و .مح / / _ورممش مي~ممق نامم-ناريا –مم~وت همم=ر´ ارممס ا
! ا×ن ~ش · ,ersian Chol)! ) » ~-مع -نهر· ·ا×ن ~ن--´ _م ¸-ن -دارا نآ ه- مي~ق _~را· رد)!
هدارا .-ن و .مح ,را´ ·Žر¡ ·ه-ارا ,ersian Chol / ه-ارع ه-ارا ·ا×ن م)!
ای4را / » ( ,¸-آ رونا= و -ن¡ر= _عون _-ايرد ƒ¹م _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· -¸او
اوجرا » » _ناو=را -نر ه´ -~ا Žر~ ,ا+¹´ ا- ·-=رد _عون ه´ ·_~را· ناو=را -¸او _-رع =-¹ت
~نراد!
-ناوجرا ت ) ! / » ناو=را ·ا×ن ~نت را-~- Žر~ -نر _ناو=را _-رع =-¹ )!
و4رV / » » اي و ر´را´ ه- را´ _ورش زا .-ق ه´ _¹و, ,ا+- ¸-, هنا·-- _ن·م- _~را· نومرا _-رع =-¹ت
» » ! ~نيو´ _م ¸-ن نو-ر و نو-را _-رع رد ~نه~- ’ن= اي و .·ش ‡حا-!
و4را / » ير= ¸-, هنا·-- _ن·م- ·_~را· نومرا زا ) / نو-رع ·ا×ن ا+- ¸-, ~ )!
و4ر ) / / » نو-رع ·ا×ن ~ير= ¸-, ا+- ¸-, هنا·-- _ن·م- ·_~را· نومرا _-رع =-¹ت )
ا&زا » » ! / / / » نو~- _ن·ي نامزا _~را· رد انم- -ر-= و _مي~ق هنيريد ن~ش هن+´ _´ هن+´ _ن·م- _-رعرد
» » » ) / / نامز ه·ا-ا- هن _ن·ي ا زا .×~-م نادوا= _×~-مه نامز»)
-~ا همز` ر-~-- تا---=ت -¸او ¸يا ه~ير ه- _=ار!
aیز ! / / / » _~را· رد -ر-= و ¸-~´ر- Œح زا Œح -ار زا فار=نا _ن·م- _-رع رد ·_يرآ _يزآ _~را· _يزا زا
/ / / -ر-= و توا~ع ,در~¹د تر-ن هن-´ _ن·م- ر-~--!
¸-ن ~-=م نآرق رد نآ _-رع تا--~م و _يز -¸او - ! و~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ) نارمع .آ -ر " ( هيآ % نار×يد و !
"ا!سا » -~ا _~را· دا-~ا _-رع =-¹ت !
ریJاسا ) ! » » ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا _~را· را+¡ _-رع ر×يد =-¹ت دو= ه´ _-رع -را-~ا _م= )
را!سا ) » / » ·ا×ن -ر-= و =را¡ -ي و .ا-`م را+¡ ¸-ن¡مه و را+¡ د~ع ·-~ا _~را· را+¡ _-رع =-¹ت
~-مع -نهر·)
را!سا » » » رد ه´ _ي ه¡را, _ن·ي ·_~را· ر-~آ زا ¸-ن نآ دو= ه´ -در, _ن·م- _-رع ر-~ _-رع _م=
» ) ر-~ ¸يا ر=ا=- ار -در, ~ياش ‘ا-¹ هيور .-ا-م ·~نزو~- ‘ا-¹ _نورد -م~ق / _¹=اد -م~ق رد ه´ ~نيو×-م -ر-~
دور _م را×- •اتا)!
) ! » €+´ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ه~ ر-~ .×~- ¸-ن ~-=م نآرق رد -¸او ¸يا &. ( هيآ -# نار×يد و !
را!!سا » ! / / / » ر-~ ه- -¸او .-ا -ر-= و ¸-·ر -در, -~, ن~ناشو, ن~ش نا+ن, ن~ش -در, رد _·م= _-رع رد
ا م+نآ ه´ ددر×-مر- / / » » ‘امم-¹ همميور فرمم=نآ -در, -~, ‘ا-¹ _نورد -م~ق رد ه´ _ي ه¡را, _ن·ي ·_~را· ر-~آ ز
~نزو~-م!
! / » -رومم~ رد ` `م -مم~ا -~مممآ رامم- همم~ ¸مم-ن ~مم-=م نآرق رد نآ _-رع تا--~م ر×يد و رو-~م ر-~ .×~- -¸او ¸يا
) ˜ار~ا &% ( هيآ *$ نار×يد و !
راYر!+ا » » = ر-شرا= _ن·ي را=ر-شا _-رع =-¹ت ! همم--´ مممه زا=ر-ممش و زا=ر-ممشا درومم=-م ر-ممش همم´ ,را
دو~-م!
.+ا » ! » / » و š-شا نآ ه- _-رع رد ¸~ن´ ~ننام -~ا _=¹ت ,ار--´ _م- _عون ه´ هشا _-رع =-¹ت
» ~نيو´ _م ¸-ن -ر-= و š-شو !
9ب+ا ) » » Œشا ·ا×ن ر~ن´ .--ق زا ƒ¹ت ,ار--´ _عون هشا _-رع =-¹ت )!
9ب+1 » شا -¸او _-رع =-¹ت ) » ·امم×ن -مم~ا ر~ن´ -داونا= زا ~نت و ƒ¹ت ,ار--´ _-رع »ان ه´ _~را· نا-ز رد ه
Œشا)!
'وسلا 2صا / » ) / / » » ~نزر· _ن·ي ¸- ¸-ا -¸او ¸ير دو= ه´ ¸- ه~ير ƒ-- _ن·م- _-رع .-ا زا .×~-م
» » (9 -~ا ا+--نز -داونا= زا فور·م .´ ¸~و~ _-رع ر×يد =-¹ت ه´ ¸~و~ -و`·- -~ا _-رع رد!
ا CارV / » / » _~ر~´ _ات و -=ت _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد ا-شرع ا-شرا -¸او زا دو= ه´ شرع _-رع _م=
» ) / ¸ م _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~مآ -ر-= و _نام~آ شرع _ها~نهاش *" )!
» ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد _-رع €¹-=م .ا×شا- شرع -¸او "" .من -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآرا- '% هيآ *' و
نار×يد!
Bا / / » » را+=ا ا- ندر´ _-دا _- و _مار-حا _- -ناها را+=ا ندر´ €ت _ن·ي _~را· €ت _-رع =-¹ت
» 9 /9 /9 » ! / / » داير· ه´ -ر-= و -ا -آ ,او _ن·م- انم- -ر-= و ¸-=ير رود دو= زا ¸-=ير نور-- €ت
» ! / / _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز رد فا -¸او دور _ممم رامم×- ¸مم-ن ·-مم~ا -رمم-= و ن~مممآ~- ¸ار-عا را=¸نا ) م وناريا
( .×~- ¸-ن ’-¹×نا .`م _-ا,ورا 7ie» دور _م را×-!
) » ˜ار~ا -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد ف´ ا -¸او &% ( هيآ '" نار×يد و !
<نرMا ( » » ه¡نآ و ا,ورا ·_¹´رو=- _=-~م -ر= و ا,ورا ·ه~نار· -نر· _ن·ي _~را· -نر·ا _-رع =-¹ت
! -نر·ا -~ا,ورا ه- =و-رم -~ا -~مآ _~را· رد مه نا-~×نر· و !
جرPMا » / / » » اه -و-م ندر´ ه¹ زا ’, ه¡نآ تا= -و-م -ر-ش -و-م-آ _ن·م- ·_~را· -ر~·ا -¸او _-رع =-¹ت
» » ! » ! » _ياممم و اممه -و-م -آ نامه ه´ -را¡آ _ن·ي ~نيو´ _م ¸-ن -را-ع _-رع رد ~ي'-مرد --رش ترو--
-~ا+نآ ¸ير-ش!
هرسا=ا » » ناها~نهاش ناونع _ن·ي ور~= -¸او _-رع =-¹ت م+نآ ه´ ·_~را· نا-ز رد ,ر~´ _-رع _م=
» ) -~ممش همم-·ر´ _ممناريا ورمم~= -¸او زا همه ه´ ا,ورا رد -ر-= و ر¸يا´ ·ر--ق ·را¸ت ·را¸~ ه--ش ,¸-¡ -~ناريا
~ن-!)
Bا!=ا » ( / ) » رد --´ _-رع =-¹ت م+نآ ه´ هناش شود _ن·ي _-رع رد €-´ _م= ! رد -مم~ا _مم~را· نامم-ز
: ) ! / / » -ار زا ار -رممع نا-=اي ه´ فا-´`او™ رو,اش _=يرات ه--ا~ دور _م را×- ¸-ن -ر-= و --~ .و´ -´ _~را·
) () / » در´ _م »ا~عا _~را, ,ا•-¹¡ ‡-¹- ه-ير= ه- --´ €-´ )!
اDر8ر8اV » » ( ) وراد -ا-´ _عون -ر´ا´ اي -ر´ر´ا ,~نه م _ناريا _-ايرآ -¸او _-رع =-¹ت هممم´ هنو-ا- ه--ش ·_-
-~ا ~نت ¸م·=!
/ » » » دور _م را×- ¸-ن ·_¹´ رو=- _ها-´ ,اهوراد اهوراد _ن·ي ر-قا-ع نآ _م= .×~- و را-ع _-رع رد!
ه*=ا / » ( ) ! / / / » •ات ~-ن´ _ن·م- -~ا _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ -¸او .-ا ~ن¹- ,ا= .ت ه-~, ه•ت _ن·م- _-رع رد
/ / -ق مي~ق رد تاهد اه هنا= ,~-ن´ ! / و _ناممم¹آ .`م _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد نا-~ا- نا-ناريا ,اه هنا= .×ش _-ا-ح •ات ه
.×~- _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا +CEG ( ( ¸-ن¡مه و -و´ ه¹ق _ن·ي +C:G (( / ه-ق .`م ترو- شو= _عون
دور _م را×-!
Tا ! 9 /9 /9 /9 » » حا- -ر-= و شا- -ا´آ رادر-= نامه ,اه _ن·م- _-رع رد اوه نزو ر- _مم-رع =مم-¹ت ,وممق .اممم-
» ! / /9 » » رد اي هم¹´ -~ا -~مآ ·~ن´ ‡¹= ار نار×يد ه=وت ه´ _-ا~- ا~ن فرح ,ا _ن·م- _~را· نا-ز رد ايا
» ! / /9 » همم´ _مم-رع رد اممي هممم¹´ -مم~ا -~مآ ·~ن´ ‡¹= ار نار×يد ه=وت ه´ _-ا~- ا~ن فرح ,ا _ن·م- _~را· نا-ز
) ! ¸ير-+- -~ا ه~ير ¸-مه زا ·دور _م را×- ا~ن ,ار- » --- ¸-¹وا نامه _~را· تا--دا رد `ا .ام·-~ا هنومن
!!! » : ,اممه ه¹امم-•مه زا _مم×ي اي و هيوا·م ¸- ~ي¸ي هنا-~م را·شا زا _×ي ارها= ه´ _قا~¹اا+يا اي `ا -~ا =·اح ناويد
-~وا9)
هTا ) » هه`ا ·ا×ن هه`ا ر´~م )!
ه>Tا » » ~وت ه´ نا×يا~= _ن·م- مه و -~ا ن~--~ر, _ن·م- مه ·_ناممنوي -مم~ر, -مم- -مم~ر, نامم~نا »اوممقا –
دوش -~--~ر, -ر-= و مي~ق نا-ناريا و ·,~نه ·,ور! (8ivA/=odess » ( و نز نا×يا~مم= ,ارمم- هه`ا ¸-ت` و
» () » -ر-= و -رع _عا~ »اوقا ¸-- رد .·- درم نا×يا~= ,ار- -`ا )
» / .ا ترو- ه- مه ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد» (G@) » » م-هو¹يا و ا~= _ن·ي ! / » دور _م را×- ا~= نايا~= _ن·ي
/ » !( ( / » / / ) ه´ .يا .ا -¸او ¸يا ر-ان- -~ا~= .ا .يا نا×-شر· _ن·ي همه .--ار¸ع .-·ار~ا .--ا×-م ,اه -¸او
/ / / » -~ه ¸-ن ,دو+ي ,ر-ع ه×¹- -~-ن _-رع ا·ر- ·-~ا -ا هه -`ا -`ا ه~ير!
» ) » ت ·ا×ن -~ا -دو- .ا ~نوا~= م~ا ر×يد =-¹ت ¸-ن _-رع رد م نار+ت -ا×~ناد _ا¡ _ما~`ا _ا &"/% / ¸ م
"#)!
( ) » » » » -`ا .ا _ممن·ي -`ا -و`·- _مم-رع رد €ممير·ت »` و €مم¹ا زا -مم~ا ترا-ع _قاو رد ¸-ن -ا -¸او
-ا9
/ » » » .ومم-- و · Œممشاع _ممن·م- _مم-رع رد همم¹او ه- ددر×-م ر- ˜ام~ا ¸يا .-ا ه´ -~نيا همه زا رت ‡¹ا= _¹و
_-رع نا-ز ر~, » ! ) » ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن ·,د`-م م-~ه نرق _ناريا ,زار-ش هيو--~ _ن·ي رمار´ *'& )
/ / : -~ا »اوقا و ا+-¹م Œ~ع ¸ير-´ر¸- ه´ ه¡نآ دو-·م •و~·م _ن·ي ه¹ا!
/ / / / / / » » » ا~مم= Œممشاع .مم-ع ~مم-ق زا دازآ ر~ممن¹ق .امم-=-- Œممشاع اممهر _ممن·ي _مم~را· رد ه¹ي -¸او ا- ¸-ن ه¹او .-ا
رم -ر-= و -و~=م / » / 9 » ! زا ,دومم+ي ,ر-ممع نامم-ز رد امميو¹-¹ه و _~را· نا-ز رد ندز _¹ي _¹¹ي داير· -~ا =و-
) ! ا×ن -~ا ه~ير ¸-مه · Hallel Ejah)! / » و _¹¹ي ندز _¹ي _~را· -¸او ~-مع -نهر· ·¸-ن¡مه و _~-¹×نا رد
-ر-=!)
/ / » زا ¸-- -ا ه+¹آ ه¹ا -¸او ~-=م نآرق رد '/$# م~- رد ` `م -~ا -~مآ را- » ,اه -رو~ »امت .وا رد -ا
.-· ه-وت -رو~ ,ان`-~ا- نآرق - )!
EاHلا / / » دراو نا~نا .د ه- -ا´ان ه´ _ي -~يا _يا~= ,اون _--= »ا-, _ن·م- _~را· رد مه و _-رع رد مه
/ » / » ! / ا~مم= -`ا _ممن·ي .يا .ا _-ايرآ -¸او ود زا هم¹´ ¸يا .-ا ارها= -ر-= و ه-قر-مر-= رو=- ----ح €~´ دوش
) ( / / » / » / -و`·- ا~مم= نا×-شر· _ن·ي .--ار¸ع .--ا×-م .-·ار~ا .`م ·-~ا .يا .ا نامه ¸-ن ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد ه´
! / / » ) » » ه×نيا ه-`= -~ا -ر-= و »`´ را--´ »ا-, _ن·ي »آ اه اي »اه
/ » ) » -ر-= و _--= »`´ _ه`ا »ا-, _ن·ي »اه .ا اي »ا+¹ا!
» » نار-ح _ن·م- _ماه _~را· رد انم- (9 () / ~شا--م _--= »ا-, -~ا »و¹·مان ¸¹-ا ه´ ,¸-¡ ·نادر´ر~
» ) _ماه -¸او م ~-مع -نهر· ·ا×ن »!
راب7نا / » -~ا _يوراد -ا-´ _عون ه´ ·-~ا -~ش مه _-رع دراو ه´ _~را· را-×نا را-=نا نامه زا !
ا(7نا » _يوراد -ا-´ _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· نا~×نا نامه زا نآ همم- _مم~را· رد ·-مم~ا
» / / / » ~نيو´ _م ¸-ن -زو·نا د“×نا ناو×نا نا-×نا !
2ی7نا / » » ‘و¹×ناوا .×ناوا زا م+نآ ه´ _~را· نو-¹×نا _-رع =-¹ت (Gvangcles) ·-~ا -~مآ _نانوي رد
/ ! / / » -~مممآ ·دو+ي تاروت مي~ق ~+ع .ا-ن~- ه´ نا-=-~م ‘~-م -ا-´ -ر-= و --ن »`عا _نا´ -د“م ,ر-= شو= _ن·م-
» ~نيو´ _م مه ~ي~= ~+ع .آ ه- و!
» ¸-ن ~-=م نآرق رد .-=نا -¸او &' ) ! نارمع .آ -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- " ( هيآ " نار×يد و !
Aنا / !( / ) () » ,و¹+, _~را, -¸او ه- ر×-مر- -¸او .-ا ¸= هن -~ا ’نا ه×نآ نآ ’نا نا~نا _-رع =-¹ت
» () / » » تو~ان ه~ير _مدآ »دآ _ن·ي و~ان » ! ( ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن _-رع رد "&. !
( ) / » » ¸مم-ن ~مم-=م نآرممق رد نامم~نا و نانز _ن·ي ‘ان -ن¸م ˜ا~ن ‘ان _ن·ي نآ _-رع تا--~م و ’نا -¸او &$#
) !( () ! »امم·نا -رومم~ رد هنومن ,ار- ˜ا~ن نآرق ,اه -رو~ زا _×ي ناونع ه¹م= زا -~ا ~مآ را- / ( هيآ &&' ! و
نار×يد
هفنا » --نا =-¹ت رد ·_ن-·ر -~د زا و ترا~= ·رر- و نايز _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ ·_~را·
/ / » دور _م را×- -ر-= و -هار´ راع -نن _ن·م- ر-~-- _-رع!
هل*نا ) ! » » ·,~نه .`م _يايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~×نار~ _ن·م- ·-~ا _~را· ه¹و×نا _-رع =-¹ت ارها=
/ » (!!! ¹×نا _¹×نا ¸-ن ودرا ·_-ا=ن, -~-ن _-رع ~ه~-م نا~ن ه´ دو~-م ه--´ ه !
Iانا ) ه-نآ ·ا×ن -~ا -~مآ _~را· ¸-نآ زا ·فر= )
هین` / / / »/ » » ه´ ه¡م= -¡و´ م= فر= .ا-~ ~نوآ _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· ¸-نآ ه~ير زا
دوش ه-=ير -ر-= و _ود نآ رد!
» » ¸ش نآ _-رع تا--~م و ه-نآ .×~- _~را· ¸-نآ -¸او ) ! ه-شا= -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را-
.. ( هيآ $ نار×يد و !
هجرا1ا / » / » -ا-´ و -ا~ح ر-·د _ن·م- ·-~ا -~ش مه _-رع دراو ه´ _~را· ه¡روآ ه¡راوآ _-رع =-¹ت
/ / -~ا تا=راوا نآ _-رع _م= ·-ا~ح ناويد _¹´ رو=- ,را~-ا~ح .=د و _ر= ر-·د!
تاجرا1ا » / » » و -ا~ح ر-·د _ن·م- -~ا _~را· ه¡روآ ه¡راوآ _-رع =-¹ت دو= ه´ ه=راوا -¸او _-رع _م=
/ اويد -ا-´ ) ه=راوا ·ا×ن -ا~ح ن )!
ا1ا ! / / / / » ,اه -¸او _¹-= .`م ¸-ن _-رع -¸او ¸ي .-ا -ر-= و نامز فر= -قو »ا×نه -ا´ _ن·م- _-رع رد
/ / » ) / » ! _مم~را· -زامم´ زامم´ ‘ا´ زا م+نيا ه´ ه~ا´ فر= _ن·ي _-رع ه-نآ زا ` وا -~ا -~مآ _~را· زا _-رع ر×يد
-~ا -~مآ!
» » را· ¸-نآ ه~ير زا ه-نآ -¸او / -~ا -~مآ ,و¹+, _~ !
-سسخا1ا » ! / / / / / / » » -¸او ود ره .-ا -ر-= و م= -زو´ »ا= ¸-نآ ~نوآ فر= _ن·ي _-رع رد ناوا _م=
/ / / / -~ا -~مآ ·م= -زو´ »ا= فر= _ن·ي _~را· ¸-نآ زا _ناوا ناوا!
هلی=را ( ) » ( ا-نت ,ا= ه×نيا ر=ا=- ~ياش نا-¹ق نا-¹= _ن·م ه- ر-~-- _-رع رد -زورما · .-´ران -ر·م .×ممش و´
) ! ( مه _~-¹×نا رد ~نيو´ _م مه ه-ح و ه~-~ _-رع رد ارنآ و دراد .-´ران Hokoh -~ا!)
و&را » ! » ( _م مه نو-رع _-رع رد -~ا ا+- ¸-, و هنا·-- _ن·م- ه´ مي~ق _~را· رد نو-را -~ش _-رع
) ! ~شا- -~ش _-رع ا·قاو ~نيو´9)
ریKاسا ( ه´ ·-~ا -~ش -ر·م _~را· ر-تا~ا هم¹´ زا » .¹م ,اه هنا~·ا _مي~ق ,ا+نا-~اد _ن·م- ر-~-- -زورما
) ¸ ه--- ه-ش~´ * )
Oنابسا ) ( ( _يا,ورا و _~-¹×نا نا-ز رد ,و¹+, _~را· رد „نا•~ا _ان-~ا S4inach ( ! _ا~--مم~ا ~ممنيو´ _ممم
» ( / ) ( ( ( ممش همم--´ مممه =ا--•مم~ا مي~ممق ,ومم¹+, نا-ز رد -ا~--~ -ا=ر~ -آ ~--~ -ا~-•~ -ا~-•~ا _ا~--~ا -~
-~ا!
"ا!سا ! ( ر-هر _ن·م- ·زورما _-رع رد ¸· -ي رد ¸-=-م و را´زومآ ·م¹·م _ن·م- _~را· دا-~ا نامه زا
) ! -~ا -ر-= و -~تا~ا نآ _م= و -™ا-~ا نآ -نوم _-رع رد دور-م را×- مه _م`~ا م¹اع و _نيد)
هی"ا!سا ! ( ¹ا Œح -~ه مه -ا×~ناد ,دا-~ا _~ر´ و •و-ح و ,رو~·ور, ·,دا-~ا نام¹·م ’ير~- !
قرب!سا ( و ا+-نار´ ,زود ه¡را, ·--¹´ و ر--~ ,ا-يد ·زود`= ·را~¹´ _م~ير-ا ---د ·-~ش ,ز و درز ·---رز
! » _ممض·- رد -مم~ا -~مممآ _-م-ق و --¹´ م~ير-ا ·--¹´ و ر--~ _ن·ي =ر--~ا هم¹´ زا •ر--~ا _~را· .-ا ·_نا-عا
! » م نآرق رد ~نيو´ _م مه =ر--~ مي~ق ناريا =ا-ن هيآ رد مه ~-= $* ) ¸محر¹ا -رو~ $$ ( -~ا -~مآ !
;رسا ( فور·م -=~ ¸¹· نامه ·-ر~
2ب5سا : ) ( ( _¹و ·~نا ه--´ _نانوي ار .-=~ا نارا×ن -نهر· _ض·- ه=وت .و=آ ·‡~ا .ا=آ نا-~ا -ا´ -~يا
_ناريا ر=ا+م ,اه _يايرا زا ,ا ه-·ش اه _نانوي ر×م ·~شا- مه ‘رد ه´ ¸ر-- Einoan ,ونام اي º~ن-~-ن
;Tر5سا » : ) ( _ن·م- -`ر-~ا م-يو×- ر-+- اي -`ر=~ا هم¹´ .-ا ه=وت _يو= -را-~ _ن-- -را-~ ·ه-` را-~ا
-~ا نا´را-~ ,و=-~= و ¸هاو= و ه-`!
تاو5سا ) ( _=~ا ·ا×ن _=~ا _م= )
هناو5سا ! ) ( د ه~~نه هم¹´ دو= ه×نيا ه- ه=وت ا- ¸ا= _~~نه .×ش _~را· هناو-~ا زا ر-=ا~ا زا _مم-رع ر
( » ا×ن ,رو=~ا و -زا~ن-ه !
-5سا ( ( -~ا دا-~ا اي و ™ا-~ا €-=م _-~ا
جانافسا ( ( مي~ق ,و¹+, نا-ز رد _ان•~ا _انا-~ا !
<#فسا ( ( فور= اي و ن~- ,و~-~ش رد و ~ن´ _م ~شر ايرد -آ رد ه´ .×ش _تا-ن را~نا= نامه ·„نا•~ا „ن•~ا
دور _م را×- _يا~=!
<#فسا ( „ن-~ا ا×ن
ا(#فسا ) ( ( ارنآ €¹-=م ,ا+نامز رد و ناريا =ا-ن _ض·- _~را· نا-ز رد .در= ·ار·ا -و¡ ·ار·ا نا~ن•~ا
~ن- ه--´ _م مه -ر-= و ,روهآ ·¸-شرتا·!)
جا(یفسا / ) ( ( -ا~--~ -ا=ر~ -دام نامه -ا~-•~ -ا~--~ )
-نو7نا*سا : ) » ( هم¹´ ه´ ميري~•- ارنيا ر´ا ه¡وت _نام~آ _-آ ·-~ا -~مآ نام~آ -نر اي هنو´ نام~آ هم¹´ زا
! » » » نآرق رد دو~-م رت ¸شور ‡¹=م ·-~ا -~مآ ,و¹+, نام~آ و نام~ هم¹´ نامه زا _-رع رد ˜ام~
) (! -ر-- -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ نآ تا--~م و ˜ام~ را- ~- زا ¸-- ~-=م ' ( هيآ &- و -ر-= !
ا!+ا » ( -~~- ·-~ا _يا-م-ش روش -دام _عون ه´ را=ش ¸ها-´ ·ر-~´ا= زا ه´ هيو-ر™آ ·و-ر™آ ·نا-شا --و¡
) ! _~-¹×نا رد ~ي'-م Saltwort/,otash)!
ه#+ا ( _-آ -¸-~ ·-انشآ ·_ز و .= ·-¸= !
2ی5صا ( .-=~ا ا×ن
Bا / ( يا×ش و درد و را=¸نا اي و ‘و~·ا ·_-حاران ,ا~- ·Žوا فوا - !
<نرMا ) ( ( ( _ن·م- ,دام •ر- و •رز .`= و -و×ش ·ناهاش _ات و -=ت ·ه-×-´ و ه-~-د -نروا -نر·ا
-~ا -~مآ مه ا,ورا و نا-~×نر·!)
6یPMا ( ) » ! / / ( ( ( ( و -~ا _يايرآ هم¹´ -ي ه´ ار-نم _ن·م- _نيد ¸هاو= اعد ر´™ درو ودا= نو~·ا ¸-~·ا
تا=اح ,اضق ,ار- ه-` و ¸=ع ·هنار-م و هن`=اع ر-`'ت و ·هناهاو= -=اح و ,رار×ت تام¹´!
ی(#Mا » ( ·-ر=-~ و تدا-~ ·_ياقآ ·_´ر¸- _ن·م- ن~ي~ن·ا _~را· .-ا ا- ·_´رت فور·م -·¹ -زورممما ,~ممن·ا
) _~-¹×نا رد اقآ _ن·م- ر-~-- Sir) دور _م را×-!
ریس=ا ( ( ( () ( -ر-ن و `= ه- ار ,داع تا¸¹· ه´ مي~ق نار´ا-م-´ _يا-م-ش -دام -ر-ن م-~ ا-م-~ ا-م-´ ·ري¸´ا
-~ا -در´ _م .ي~-ت!
.یب&ا ( » ( ,ر-×قرع و تا·يام ر-=-ت -¹آ ·,و¹+, نا-ز رد ---نا _~را· Œ--نا زا و -ا×مم~يامزآ رد همم´
) ! _يا,ورا ,ا+نا-ز رد دوش _م فر-م _يا-م-ش _يان- و ,زا~وراد +lambic زا هم¹´ ¸يا نو¡ ·~نيو´ _م مه
مي~ق نا-ناريا زا ام---~م هن و -~ش -~-نش نا-ز -رع نانام¹~م Œير=)!
ری&ا ( ) ( » ( امر· ·را~نامر· ·رادر~ ·م´اح -ا~نهاش ا- ه~يا-م رد -اش _~را· ر-م زا ·-مم~ر,ر~ ·¸ممترا -~ممن
-ر-= و ,~--م!
هری&ا ) ( ر-ما ا×ن ·ر-ما -ن¸م )!
یری&ا ( ) ( -ر-= و ,رادا _-و-= و _-=ش هن ·,زروا~´ ·_-مو×ح ·_-¹ود ·-¹ود ه- =و-رم !
ر4انا ) ( ( ) را-نا ·ا×ن را-نا _م= ر--انا و )
'انا » ! » ( ·م~= _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد و~ان .-ا زا مي~ق _~را· ‘ان هم¹´ _م= ·»درممم ·ن~مم- ·¸ممت ·~مم~=
» ( ) ~ممنه _امم¡ _مم~را, ,امم+مان امم×ن ناومميد مه و نا×-شر· نام~آ تادو=وم» ,ersian :ames ,!&&. (
! ( ) » -مم~ا را-مم~- -ر-= و ˜ا~ن و نا~نا ا-´ح و -~ا ‘انا در-م ه´ ‘ان ¸= .-ا-م رد ’نا .`م نآ _-رع تا--~م
! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را-~- زا ¸-- ~-=م نآرق رد هيآ /# ر×يد تايآ را-~- و )
رابنا » ) ! ( رد را-نا فور·م ر+ش نان¡مه -ر-= و اه`ا´ ¸-شا-نا و -ر-=™ ,ا= ·هنا¸= ·_~را· را-نا نامه زا
» ود زا همم´ -مم~ا دا~·- نامه ا+نآ ¸ير-م+م و ·~نراد _~را· م~ا همه ه´ رو~´ نآ =ر+ش و ر+ش اه~- و •ارع
() » - .`م ·ا~= _- مي~ق _~را· هم¹´ » ( () » ( ر+ممش نآ _ممن·م و -مم~ا -~ممش ‡-´رت نداد داد و ا+ي~نه ناو+×
» ) ! ناور-شونا -¹ا~ع و داد _ا- ~نا ه--´ _ض·- -~ا دادا~=»!
.یبنا ) » ( _-ر= ,ا+نا-ز رد Œ--ما +lambic)
هرقنا ) ! ( / () » ( ( د -~ا ه-´رت _¹·· -=-يا, -~ا -~مآ رو×نا ,ا+=ا- نا-~رو×نا _~را· هيرو×نا زا -را×نآ ر
» ·-~ا -در- ~ن-~ه »ان _~را· ` -ا ه´ ¸-ن ار نا+= رو~´ -د -=-يا, ادو~ح -~نرا×ن · نا+= ن~مت رد ناريا م+~
-ر-= و ناوريا ·و´ا- ·Œ~مد ·و×~م ·دا-آ »`~ا .`م)
را1ا (9 9 9 ( » ) » ( _×ن~ت ¸=·¹ا داير· نا~ر- -آ را-- -آ را-- _ن·ي رآ -آ _ن·ي وآ _~را· هم¹´ ود زا
و ~ي~ش ~هد _م _ن·م ار دايز ترارح ‘ا~حا !
Eا1ا » 9 ( » ) » ( ه- زا-ن و ~ي~ش _×ن~ت -آ داير· _ن·م- زورما _-رع رد م-آ »ا وآ _~را· هم¹´ ود زا
) ! -~ا _-رع ,اهرو~´ رد _¹·· تاروا=م و تاح`=-ا زا دور _م را×- ·~ي~ش -آ)!
ج1ا ( ( ·¸يرت~ن¹- ·¸يرت`ا- _ن·م- ·,و¹+, نا-ز رد _وا •وا -ر-= و -و´ر~ ·ه¹ق ·زار· ·,رتر- !
هجرا1ا ( ( ( ( _-¹ود .اوما شرامش ·-ا-´ و -ا~ح ·_-¹ود و _ناويد -ا~ح ر-·د -رايا -راوا ه¡راوآ
) زورما _ياراد ترازو .دا·م )
هیسس+1ا ( » ( رد _-و-=- ·-زورما _-ع رد ·نآ ,اهاعد و -~ترز _-ه~م -ا-´ ·ا-~و ا-~وا هم¹´ زا
نا-=-~م ,اها~-¹´ » » دور _م را×- داروا و ه-عدا _ن·م- -رع !
<یل>ا ) ( -~ا -¸م ƒ¹ت و دراد درز -ا´ و -ا-~ -نر ه´ فر·م _يوراد -ا-´ ه¹-¹ه )
-7لیل>ا ( ( ) ( فور·م _~~نه .×ش ·_=رم م=ت ·.×ش _ض-- .×ش ه¹-¹ه !
ریا ) ! » » ( ا- دوش _م ه--´ ر´™ ¸¹ا= _-رع رد ه´ ·,درم -¹آ _ن·م- ريا _~را· هم¹´ زا هممم¹´ ,وممق .اممم-ح
» » -~ا =و-رم دوش _م _ورش فا´ ا- ه´ نآ _~را· ر×يد هم¹´ ا- ريا )!
» رد ا+-رع ه´ -~نآ نا~ن دو= -~-ن ` -ا زرا هم¹´ ·-~ش ر´™ نآرق رد ه´ تا=ي¸-~ و ت`= همه ف`=- ه×نيا
» ! -مممحر ه´ م دا¸´ا, _~ودر· ه´ دو-ن دو=-- ~ن-=انش _من ار ~ي~¹ _يا~= ¸-ن¡ نامز نآ دامم- -´امم, -مم-رت نآ رمم-
/ / / » : وممت رمم- ومم-ت وزرآ ~ممن´ _نا-´ _ات ه´ را´ -~ا -~-~ر ا=نا~- ار -رع رام~و~ و ندرو= ر-ش شاشز --´ ان¹ع
و-ت نودر´ Žر¡ ,ا9»
اویا ( _نو×~م دا-ن- و ترامع ,دورو ·نام-=ا~ ¸-, ·•اتا ¸-, _ن·ي ·_~را· ناويا نامه !
ا4ا4 » ( ¸¹-ا ه´ _~را· ,ا-ا- نامه زا » ( ) رد _ فرممح ندو-ن -¹·- _¹و -دو- _يايرآ و ,و¹+, نا-ز زا ا,ا,
» ! » _امم, همم- ·اهدرمر-, ,ار- امار-حا اي و ر~, ر- -و`ع -زورما _-رع رد -~ا -~ش .ي~-ت ا-ا- ه- ¸ˆ-¹ت _-رع
( ) ( » » ! » ~نيو´ _م مه -¡و´ ر~, --ا- و -ا- _~را· رد ~نيو´ _م ا-ا- مه اه --¹اتا´!
X4X4 ( , زا .-ا و ¸´رم و ‘ا~ا و ه~ير _ن·م- -زورما _-رع رد نا´~نر, و نا=رم .´ا´ _ن·م- _~را· رد و,و
دور _م را×- ,¸-¡ ره!
جو4ا4 ) ! ( ( نآ ه- مه _~-¹×نا رد ا, ¸شو, ·_يا•مد ·¸-´ _~را· شو,ا, هم¹´ زا ;abooB ~نيو´ _م!)
Aخا4 ( ’=-
رو4ا4 !( ) » » ( _ن·م- زورما _-رع رد -ن¹, و ر-ش -داونا= زا -~نرد رونا= _~را· ر-- اي ر-ا- هم¹´ زا
) ! مممه داممي -~نز _~ودر· همانهاش رد دور _م را×- -ر-= و ,را=- _-~´ ·,ا+ن-شام =ر=-م رو-م ·را=ق و-تومو´و¹
» ·دو- -~ش -~رد ر-- -~و, زا ه´ م-~ر فور·م -رز نا--ر-- -~ا _ن·م ¸-مه نا~ن )!
<4ونا4 ( ( -~ا درز نآ –~و ه´ ~--~ ,ا+¹´ ا- ·_يوراد ,و-شو= -ا-´ _عون ·هنو-ا- -نو-ا- !
یو4ا4 ) ( ا-ا- ·ا×ن ا~-¹´ ه- =و-رم ·_يا, )!
تا4 ( -- -ا×ن (;att)
ا4 ( _و- ا×ن Ž
ا7ن"ا4 ) ( ¸¹-اح ه´ _´ارو= فور·م ,¸-~ نا×ندا- اي _~را· نا=ندا- نامه زا -نرها-مم~ همم- .مميام ¸مم-ن-
-~ا)!
را4 ( رو- -ا×ن
درا4 » » ) » ( ,اوه ,در~ و _×ن= ه=--ن ه´ شرا- و ن~يرا- ه~ير زا ¸`ام-حا ƒي ·-ن= ·در~ در- ا×ن
» ( -~ير- -ا×ن انم- -~ا -~مآ ·دو~-م فار=ا»!
( ) <&انر4 ای <&انرا4 » » ( ` `م · ,رو-~د اي را´ _ر= _ن·م- _~را· همانر- نامه زا اي و ه~¹= -ي رد ه¡نآ
دوش .ا-ند -ر-= و نوي¸يو¹ت و ويدار -ا×-~يا -ي ‡ترم --¹ا··)!
هرا4 » ( ريز .و, ·-وشر _ن·م- _-رع رد ¸-ن¡مه ·¸=- ·-م~ق ·-درو= ·ه×ت _ن·م- _~را· -را, هم¹´ زا
: ) ! هم¹´ _ن-•-¹-· نا-ز رد ه=وت دور _م را×- ه×´ ~ اي و درو= .و, ·,¸-م ,era» .و, _ن·م- را×- »ومع رو=-
! همم×نيا .اممم-حا ·_ممن-•-¹-· و _ي`اممم ,امم+نا-ز رد _مم~را· رمم×يد تام¹´ دو=و ه- ه=وت ا- دور _م ,era همم~ير مممه
-~ا دايز ~شا- ه-شاد _~را·)!
زا4 : ) » ( نا¸-- ·زاو- ·-ا¸- زا ~نترا-ع نآ ر×يد تا--~م _-رع رد فور·م ,را×ش -~نر, ·_~را· زا- نامه زا
-ر-= و)
زا4 ( مه نا´~نر, -اش ·-ا-ع و ¸-هاش -داونا= زا _ي -~نر, ·_~را· زا- نا !
'ا4 ) ( ‘و- -ا×ن )!
Cا4 ) ( شو- -ا×ن )
هYا4 ! ( » ) ( رد ن~- -شو´ ندر´ دا- ·-~´ = ·ن~- رد _-~و, ,اه .~ -¡و´ _´~مآر- ·»رو _ن·م- ه=ا-و= .`م
نامم= -~, _´~مآر- اي و -~, -ن~ ·-~, =` ه-~و, ,ار- ار هم¹´ ¸يا _-رع رامم×- -رمم-= و ه=امم-رو= .مم`م _نارو
» ( ) ) همم--´ مممه -ر=امم- _~را· رد -~ا -~ش رو= ه=ا- رو= هم¹´ ود زا مه ه=ا-رو= هم¹´ ,وق .ام-حا- ~نر- _م
_-~و, -~= _ن·م- -~ش!
هYا4 ) » » » » ( ·-ر-= و -~, =` هشو, .`م ر~ق فر- ه-~و, _ن·م- ~يآ _م ه=ا-روق ~نو~, نامه زا
, ‘امآ و »رو _ن·م- دور _م را×- مه ن~- -~و !)
» دو~-م رت ¸شور مه هناو-~ا ا- ه=-ار ·-~ا -~ش Œ-~م _~را· ,ر-´ -زا~نا -ر=`ا-!)
/ هی&ا4 ای&ا4 ( دوش _م فر-م ا~= ناون·- ه-=, رو=- و -~ا _·ور·م ,¸-~ ه´ _~را· ه-ما- نامه زا !
رب4 ( ن¹, و ر-ش -داونا= زا -~نرد -~ا ,رونا= ه´ _~را· ر-- نامه زا » ) ! ر-مم- _نامم··ا =مم-¹ت ه´ ر-- ا- انم- -
! وا -مم~ه ¸مم-ن ·-مم~ا ~ممنه -راممق ه-ش رد .و·م نا~نا= را~×نا-ن- ه´ _¹و·م هم-ن م _ناريا هم-ن فور·م -اش »ان ·~شا-
! ,اممه -امم-´ زا _مم×ي دو- ¸-ن رنه و ر·ش و _´رت م _~را· تا--دا •ر¸- دا-~ا ه×نآ ‡-=ع و ·_ا=ش را-~- ,درم
» همانر- ا- ¸·ور·م !( رو-ا-ا×ن -~ا !
تU 4 (#att) ( » -ممي زا ¸-مم~ش -مم~د ·,¸مم-¡ ندرمم´ .و ومم~-¹- -مم·¹ .مم-ا ·و~- .+- ·ندر´ اهر ·¸-شا~´
_و-وم!
! » » » رد -مم~ا -~مممآ -رمم-= و ¸مم´ .و ·.+- ·دو~- را~×- _ن·م- ا-´- و ن~--ا-- _~را· ر~-م زا -´ - هم¹´ ه~ير
ر-= و ندر´ »امت ·ندر´ _=ق ·ن~ير- _ن·م- زورما _-رع دور _م را×- - !
اJا!4 : ) » ( -~ا ه~ير ¸-مه زا _-رع رد مه ---`ت هم¹´ ه=وت ه--¹ا و -´ - ·ا×ن )!
ر!4 ( ( و ندر´ ~-ما _=ق ·¸-ش~´ شر-= زا ·¸-~ش -~د ·ن~-~´ -~د ·ندر´ .و ·ندر´ اهر ا-- و ن~--ا-- زا
: ) ! ممم¹´ ه=وت -ر-= و ندر´ _=ق ·ندر´ ا~= ·ن~ير- _ن·م- -زورما _-رع رد -ر-= ) ر`ومم´ -رومم~ ·نآرممق رد ر-مم-ا ه
&#. ( هيآ " » ) ( » ·را-ت ·ر--ا ر- -و`ع ر-- ر×يد تا--~م -~ا ه~ير ¸يا زا مه ·_و=-م و -~ير-مد´ _ن·م-
-~ا را-~- ·-~ا هم¹´ ¸يا _-رع ,~ن- ه·-- ه´ -ر-= و رو--م)!
%و!4 » ! » » ( -~ير- ا-ند زا ر×يد ترا-·- ندر´ اهر _ن·م- _~را· ن~--ا-- ه~ير زا ) ‡-¹ ه-~و-, ا~= ه- و
) ! ( ا-- و -- ا×ن ا-ند تا~¹ زا -~-~´ ران´ ·-~نام -ر´ا-و -در×ن _اودزا ه´ ,ر-=د ˜ارهز ترضحو ميرم ترضح)
ه!بلا » () » ( اه _يا-~وا مي~ق فدار-م ه´ _-رع €ير·ت فرح .ا هم¹´ ود زا » H+ » ( _ن·ي ا-- و ~شا- _م
! » د نداد -را=ا ·¸-شا~´ ·را~×- اي .+ - ) ! اممم×ن دور _م را×- -ر-= و ` ما´ ·ام-ح _ن·م ه- _¹·· _~را· و _-رع ر
ن~--ا-- هم¹´ م ~-مع -نهر·)
ه!U4 ) » ( ) » ( -~ش ‡-´رت _~را· ه-´- .ا _-رع €ير·ت فورح زا مه _-رع رد ه--¹ا هم¹´ انم- ه-- ا×ن
/ ان--ي ·ا·-= ·ا·=ق _ن·م- -~ا)!
-!U4 » ! ( -´ - ا×ن »
هی!4 ( ت _ن·م- : ) ! .مم`م _ي`اممم ,امم+نا-ز رد ه=وممت -مم~ت اممي -مم~= ·»امح ناو ·رو~نت ·_-و~-=ر زا·ت ·_-و¡ را·
مه _ن-•-¹-· ;atya -~ا _يو~~ا-¹ -~ت _ن·م-)!
hU 4 ! » ( زا -~ترا-ع _-رع رد نآ _ن·م -~ا -~ش _-رع ه´ -~ا _~را· ن~--ا-- ه~ير نامه زا ,وق .ام-حا-
´ زا- ·ن~ن´ار, ·نداد ه·~وت ·ندر´ ¸=, ) -ر-= و _¹اق ·و-, ندر )!
.^4 » ( -- ا×ن »
رو^4 » ( -- ا×ن »
Rوب:4 ) » ( _-رع رد -ا´ ه´ _~را· ه- ه- هم¹´ زا
» 9 » »`عا زا ’مم, _ _مم¹ع ترممضح همم- رمممع ƒمم- ƒمم- .مم`م دامم- =را-م شا-داش _ن·م- ~نيو´ _م مه ƒ´ - ƒ´ -
(9 -~ا -شون و ¸-ع و €·ش ·_شو= ·_نامداش _ن·م- زورما _-رع رد هم¹´ ¸يا ري~= رد -ي`و!
هDوب:4 ) ! ( ) ( رد هم¹´ ¸يا تا--~م _شو= و _نامداش را+=ا _ن·م- _و-=- ا×ن `ا- رد _و-=- هم¹´ نامه زا
-~ا دايز _-رع)!
ر^:4 ) » » ( ر×يد و ر`=-م ·-ر`=- -~ا -~مآ _~را· ن~--ا-- ه~ير زا -- ا×ن )!
رU :4 ( () » ( _ن·م- _-رع رد و ~نمتدا·~ ·.ا=شو= _~را· ه- هم¹´ ا- ه=-ار رد
شو´ » ) » دراد _ي -دو~آ و -حار _´~نز ه×-~´ و •ا¡ _امد ·داش · ~ن~ر= _قاو رد .•= •ا¡ و¹ا- )!
.^4 » ( -- ا×ن »
یرU :4 » ( ر=- ا×ن »
O4 » !( ) ( و و-=- _~را· تام¹´ ا- -او= .اح رد ندر´ ر=ر=
( ) -~ا =و-رم مه ~هد _م -~د -او= -¹اح رد ه´ ‘و-ا´ --=-!
OU 4 OU 4 9 ( · ه- ه- _`=-ا زا 9 9 ( () شا-داش ¸~حا ¸ير·آ _ن·م- ر-+- ·_¹اع ·-و= _~را 9
هMاW4 : ) » ( نار×يد و ه=-م ·ه=-=- زا ~نترا-ع نآ _-رع ر×يد تا--~م ƒ- ا×ن )!
تW4 / ) ( -ر-= و -=-~- -=-شو= .`م -م~ق ·’ناش ·‡--ن ·_¹ا= ·-شونر~ )
رU W4 » ) ( و-=- تام¹´ ا- ارها= ندو- نامداش و .و×نش ·ندز ---= ·ن~-مار= » =ومم-رم _مم~را· همم-=- و ر
-~ا)!
AW4 : ) ( ( -~-~=- و ن~-نا~=- تام¹´ ا- ن~ش ا+- م´ ·ن~ش شزرا _- ·ن~ش م´ ·ندرم“, ن~-~=- _~را· زا
) ! ! !( €~وي -رو~ = ر -~ا -~مآ را- --ه مه ~-=م نآرق رد -~ا =و-رم &' ( هيآ '# !( ’=- ¸م` -ر-= و !
FیPW4 ( ندر´ ا=ع _ن·م- _~را· ¸~=- نامه زا » »امم·نا زورما _-رع رد -ر-= و ن~نا~ر ¸-· ·نداد »ا·نا ·
( ) _مم~را· ¸مم~=- نامممه ¸مم-ن رمم×يد _يامم,ورا ,امم+نا-ز و _مم~-¹×نا نامم-ز رد -رمم-= و نارو-~ر .`م نار´را´ ه- (
;akhshish ~نيو´ _م!
تیW4 ) ( -ر-= و تو=-م .`م دراد ر×يد _-رع تا--~م -=- ا×ن )
/ ر`(4 یرا(4 9 ( - .`م ·راودا- رآدا- ~نت ·_ير~ ·ه¹=ع ا- ·دوز ·دا !
i(j 4 ( (;adda) ! / » هممم¹´ زا -رمم-= و ,رورمم- ·»ز` ·‡مم=او ·-مم~يا- ه-مم~يا- ·رامم¡ان ·ري¸´ان _ن·ي ~´ -` .`م
: ( ! ) » » ·~ي~-ت زا ~نترا-ع _-رع رد هم¹´ ¸يا ر×يد تا--~م ن~--ا-- ا×ن -~ا -~ش Œ-~م _~را· ن~--ا-- و ا--
-ر-= و د~´ -م ·هيدا-ا!
) 1ر(4 ( : ) ( ( امم- _-مم-=ع -ها-ممش ه=وممت تومم¹= •امم=ا ·_قاممتاريز ·هنامم= ¸--امم, ·-ادرمم~ »ور~مم- ;edroom
دراد مه _~-¹×نا9)
جر4 (#arah) ( » اي -ار ه~ير زا ارها= ه´ _ار-
» ندرمم´ =رممت ·ن~ممش _رامم= ·ن~ممش »زاممع ·¸مم-·ر · _-·ر´ ¸-, ار دو= -ار _ن·م ه´ -~ش Œ-~م _~را· -ار ه-
! _-رع فور·م _`=-ا -~ا 9 (9 () 9 » -ار ر-×- ¸-, ار -هار _ن·م- ·دو~-م =و-رم نآ ه- ¸-ن ور- _ور
) ! / » ) 9 ( 9( €مم~وي -رومم~ -امم×ن -مم~ا -~مآ را- را+¡ نآ تا--~م و _ر-ا _ر- هم¹´ مه ~-=م نآرق رد ور- ور-
&' ( هيآ .# » !( -~ا ه~ير ¸-مه زا _-رع رد ¸-ن هحرا-م هم¹´ نار×يد و !
جر4 » » ( رو- اي _ر- نامه زا مي~ممق ,اهر+ممش رامم-ح ·~ممن¹- ,ان- ·-شو´ ·ه·¹ق _ن·م- ه´ ·_يايرآ ,ا+نا-ز •
» » » ! ) ه´ نامدو= در´ورو- اي و •رو-¸¹ا~ •رو-ماه .`م ~ن-~ه »ان نا~- اهر+ش _ض·- زونه ه´
/ » » » و را-ح ه·¹ق •رو- هم¹´ ود زا ` ام-حا در´رو- ه´ -~نآ ‡¹ا= ا+-رع ن~مآ زا ~·- ~ش در=ور-
» _ن·م- در´ ! ( () » ( ) مي~ق _ن·م ~ياش -~ا -~ش -~رد ¸-¹ا-~ا ر+ش دار´ ¸-¹ا-~ا .`م _~ور نا-ز رد ر+ش
!( » » » و _×¹· Œ=انم ه- _-رع و _~را· نا-ز رد _ر- انم- ~شا- را-ح ر+ش اي ,ر+ش ه·¹ق در=ور-
» !( ) ! _ممم= همم´ _ورمم- هم¹´ ~-=م نآرق رد -ر-= و نا=ر~ ·.م= _ر- دو~-م ه--´ مه تارا-~ _-وم -~ا _ر-
) ! ˜امم~ن -رومم~ ·ا×ن -~ا -~مآ را- را+¡ * ( هيآ %. ) ! مه _يا,ورا ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد ر×يد و ;ur
-~ا)!
'اجر4 ) ( ه=-ار رد ارها= _ناو~-~ا ا- -ارمه ,زا~نار-ت تا--ا~م ·ر-ت هنا~ن ·ف~ه _ن·م- ·مي~ق _~را· هم¹´ زا
» ~ه مه همانهاش _ناروت ناو¹+, ‡~ا=ر- »ان ا- - )
Aیجر4 ( ) » » ! ( ,ا~= ه´ ‘ و-ز ر~, _ن·ي ر--,و¸ _يايرآ مي~ق ,ا+نا-ز رد ,ر-~م اي ’-=ر- -را-~ نامه
دو- نانوي نايا~=!(5u4iter)
در4 ( » ) ( هم¹´ مه ~-=م نآرق رد ~شا- نآ _-رع =-¹ت اي و ه~ير مه فر- هم¹´ ا- ~ياش _=ي ,در~ ·_×ن=
! » » ·ا×ن -~ا -~مآ را- „ن, درا- و در- ) ˜ا--نا -رو~ '& ( هيآ /- نار×يد و )!
1"ر4 ( / » ( ر×يد و و-اي ·,راتات ‡~ا ·ا,¸-ت ‡~ا ·ور¸-ت ‡~ا ·,راو~ ‡~ا نودر- نو™ر- ,و¹+, تام¹´ زا
) ! _~را· هم¹´ ود زا نودر- ~ياش نآ _اونا
» ر-ا _ن·ي ر-» M44er » » » » ~ممنود ه¹-مم~و ,راومم~ _ن·ي ناود -~نود زا Œ-~م ه´ نود و _يايرآ -
» !( .امم~ نارا¸ممه ,¸مم´رم ,ا-~آ ,اه _يايرآ ه´ -~ا _·ور·م نارونا= زا _×ي ‡~ا ه×نيا ه- ه=وت ا- ~شا- -~مآ
» امم- و ‘امم~ح نارونامم= هنومم×نيا ~شر ,ار- _يا= نا-~-رع -~= ,ا+نا-ا-- رد ه×-¹اح رد ·~ندر´ _¹ها ارنآ ¸-,
» ورا و -ارعا _=يرات .+= نا~ن _-رع ‡~ا هم¹´ ¸يا ·دو-ن شوه ! نا´~ممنمزر ·نارمميا šمم-· زا ~مم·- -مم~ا نامم--ا,
( ( ( () رممه .ممها= نامم--ا,ورا و ~ممن-=ات امم,ورا همم- نامم-ناريا نا-نامم~ار= ¸-مم~ارا~ نامم-ناريا _´در´ر~ ه- ·»`~ا
) » ار نانام¹~م همه اه _يا-نا•~ا مه زونه ه´ رو=نامه ~ن~ناو= -رع ار _نام¹~م EAro » _م _~´ارم _ن·ي
9 ا×ن ~نيو´ Eoor ¹×نا رد _~- )!
زر4 » ! ( زر- _~را· هم¹´ زا ,وق .ام-حا- -ر-= و =ا= ه-~, ·,~ن¹- ·-و×ش و دومن ·ن~مآ نور-- ·رو+= _ن·م-
» ( » ! ) ! ( تا--~م و زر- ~-=م نآرق رد زر- ~-مع ا×ن -~ا -~ش Œ-~م ·~ه~-م ار _نا·م ¸-مه ا--قد ه´ ººº
) ! نارمع .آ ·ا×ن -~ا -~مآ را- ¸ي~ن¡ نآ " ( هيآ &$* ر×يد و نا !
ازر4 ) » » ( نآ زر- هم¹´ ود زا -~ا _--´رت دو= ه´ _~را· · نازر- هم¹´ زا » (( 5he ;orgr)
-مم+= ·~ممنم~-م نآ رد _مم¹م و _-ه~ممم ,ا+نمم~= و دا-عا رد ه´ _´ر¸- Žاش ·انر´ ·•و- ·انرز اي انر~ ·رو•-ش _ن·م-
_·م= ه-~د _نامداش و _مومع ن`عا!
0زر4 ) » ( نا+= ود ¸-- _ي -در, .×~- ه´ ·تر=آ و ا-ند م¹اع ود نا-م نا+= -~ا _~را· -در, هم¹´ -ر·´ م
» ! ( .ممم-`ا _ناريا شدو= ه´ ,دودوم _¹ع`او-ا »وحرم ·_نا-~´ا, •ر¸- ~نم~ناد نآر-¹ا نام=رت ر-~-ت ا×ن -~ا
) ها- ·م--ه _ا¡ ·,دودوم ر-~-ت ~ندو- ناريا رو-ا~-ن تادا~ زا ¸نار~, و .ا~ م نا-~´ا, رو &-.- ¸ م ..- !(
) ! نامحر¹ا ر-~-ت ·-ا×ن -~ا -~مآ را- ه~ ~-=م نآرق رد $$ ( هيآ '# نار×يد و !
Eاسر4 ) ( ~-مع ا×ن ‡ن=¹ا تا™ ·و¹+, هن-~ ·هن-~ »رو _ن·م- _~را· »ا~ر- هم¹´ نامه زا )
/یسر4 ( ( ه¹م= زا ·-داونا= ¸-مه زا ر×يد تا-ن و -ا-´ _ون ~ن¡ و ر~-ش م~ر- _-رع رد مه ار امر= _عون
» ! » م~ارم رد نا--شدرز ه´ -~ا _-اها-´ اي و -=رد ,اه ه=اش »ان م~ر- _~را· .-ا رد ~نيو´ _م م~ر-
) .×مم~- ار -نمم~ ¸مم-مه ¸مم-ن نا-=~م اه~·- ~نر-´ _م -~~- _-ه~م ,alm Sunday ~مم-¹-ت دومم= ,اهامم~-¹´ رد
~ندر´)!
Cر4 ( ;?DSH)( » ~ا _~را· شر- هم¹´ نامه زا » ا, ريز شر· و ,ردا, ·ر--ح · ايرو- _-رع رد ه´ -
) » ! شاممق ·ه¡رامم, همم×ت ` `م ¸مم-¡ -ممي زا -~ممير- همم×´ ت رممه ه- ·`ا- _نا·م ر- -و`ع _~را· رد ~نيو´ _م ار و¹يز اي
( ~نيو´ _م مه -ر-= و هناو~نه ·-¸-ر=!
ت+ر4 » ) / » ( رد _ناير- .`م ندر´ ناير- _ن·ي _~را· ¸-شر- ه-شر- هم¹´ نامه زا و نا-~´ا, و ~نه ,ا~=
» ! ( -آ _رم م=ت دروم رد ر-~-- -·¹ ¸يا _-رع رد -ر-= و نداد و- ·¸-=, ·ندر´ Žر~ ·ن~---ت · -ر-= و نا-~-رع
دور _م را×- -ر-= و ¸,!
/+ر4 (;arsham)( » ممم~¡ ·¸مم-¡ رممه همم- رمم·او هممق`ع و تو+ش ·~ي~ش ,انمت _ن·م- ·_~را· مشر- هم¹´ زا
) د ن~ش -ر-= ·¸-=ود _م= _~-¹×نا ر 8GSNDG) ا×ن ,ersian :ame Nndia/&--*-4!.& (تا--~م
/ / / : نار×يد و ه-=مشر- _=ماشر- هماشر- »اشر- زا ~نترا-ع _-رع نا-ز رد هم¹´ ¸يا ر×يد)
هصر4 (#orse) ( » شر- هم¹´ زا ( ;orsh» ) _ممن·م ·شاممق هممم¹´ ¸مم-مه زا شاق اي ·ه×´ ت _ن·م- _~را·
( / -ي زا دوش _م ¸شور مه -شاق Œشاق ! »ا+مم~ همم´ر- _نامم´رزا- و ,رامم=ت _`=-مم-ا رد رمم×يد ¸مم-¡ رممه و -و-م
!( ! ) ( () مه _-ا,ورا ,ا+نا-ز و -زورما _-رع رد ~-مع ا×ن ~نيو´ _م ار -ر-= و ¸,و´ ,را=ت ;ourse •ر- _ن·ي
» : ) ! همم´ ~ممنيو´ _ممم امم~¹و- ¸مم-•-¹-· نا-ز رد ه=وت -ر-= و هنا=·ار- و ,را=ت »ا+~ ¸´رم ,را~´ هيامر~ و »ا+~
=-¹ت و -~ا هم¹´ ¸-مه _يا-نا•~ا kر4 » » ( و ناها-´ ندز هناو= _ن·م- زرو اي و _~را· زر- _-رع =-¹ت
» -~ا ا= ¸-مه زا ر´زر- »ان .-ا ·تا=ي¸-~!
2Yر4 » ( ( دو~-م ه-=, »~ن´ _ون زا ه´ _شآ ·-~ا ه-·و´ هم-ن »~ن´ ه´ ه~·ا اي و رو·¹- _~را· .و=ر- زا !
قو8ر4 ( ي و _~را· •وقر- زا ) » ه- _~را· =و´ر- _~-¹×نا رد و¹آدرز _ن·م- =و´ر- ا +4ricot -~ممش .ي~-ت
( ه=و´ ·و¹آ -~ا!
را=ر4 () » ( _~را· -·¹ زا ه~~نه رد ه´ فور·م ه¹-~و ·-~ا -~ش .ي~-ت _-ر·- _~را· را´ر, نامه زا
( » دور-م را×- _~´ ه~-ن و -زا~نا !
<&انر4 () ( ه-شون همانر~ ر- ه¡نآ _~را· همانر- زا ( و تا-¹مع ه~-ن ·را´ رو-~د ·_ر= دوش ˜ار=ا ات ·-~ش
-ر-=!
$7نر4 ( -ر-= و م=ز نام~نا, اي و -“يو ,اه ¸هار-, ,ار- ه´ €-=¹ و =زان _¹-= _ي ه-ن, ه¡را, ·روت ·‡ي¸نت
دور-م را×-!
ز1ر4 ) » » ( ×ن _-امندو= ·ندر´ -و¹= ·ن~مآر- ·ن~ش رادومن · رو+= _ن·م- _~را· زر- نامه ه~ير زا ا
: : ) ( » ·زار-ا ·زرا-م ·زر-ا ·-¸ير- ·زار- زا ~نترا-ع ~نا ن~ش ه-=ا~ _-رع رد ه´ -·¹ ¸يا ر×يد تام¹´ ه=وت زر-
نار×يد و زر-م ·زرا-)!
Nن1ر4 (#ron$e)( ¸مم¹· نامممه _ممن·ي _=نر- و „نر- _يايرآ .-ا زا -ر=`ا- _¹و -~ش ه-·ر´ _يا,ورا تا·¹ زا
-~ا -~مآ فور·م!
ه1ر4 » ( ر, نامه زا ¸مممشد -مم~د زا همم´ _مم×ن= م-اممن= و -ممن= رد _اراممت _ممن·م- همم´ -~ش ه-·ر´ _~را· رد -و
) ! ! -ممن= دورمم-م رامم×- .ا·ممشآ تآ و _=ا-مم~ا .-ا~و ,ار- ر-~-- هم¹´ ¸يا -زورما _-رع رد ~نر-×- -درو= -~×ش
ºرازا-)
(یر4 » ( _نا~ر همان و -~, ·--, ·ن~نا~ر ·.-ن و .مح _ن·م- _~را· ندر- هم¹´ نامه زا !
/ » » ( / / » » -مم-, _نامم~ر هماممن و -~, -رادا _ن·م- ~ير-¹ا -ر-اد -~, --, ,ا~ر همان _ن·ي ~ير- _-رع نا-ز رد
: ) ! هممم¹´ ا~مم¹ ·~ممندر´ _ار-=ا ار _نا~ر همان و --, نامزا~ نا+= رد ه´ ~ندو- _-¹م ¸-¹وا نا-ناريا نو¡ ه=وت -~ا
/ / » زا ¸-ن ·-~ا -~, --, همان ن~نا~ر و ندر- _ن·م- ه´ مه ~ير- -~ا _ناريا نا-ز را-=ا~ )!
ی(یر4 ) » ( ~ير- ا×ن ,را,ا¡ ·_-~, ·_×-, _ن·ي _~را· ~ير- هم¹´ نامه زا )!
رN4 ) ( زا ¸-ن _-رع رد و -ر-= و ريزا-ا و -ر¸- تام¹´ تا-و-ح و ناها-´ م=ت ·هناد _ن·ي _~را· ر¸- نامه زا
-~ا -~ش -داد ا+نآ ه- _-رع ,~ن- ه·-- ه´ ~نيآ _م ه~ير ¸-مه)!
4 ]N » ! ( ن~مآ رد ه-~و, زا _ن·م- -زورما _-رع رد -~ا -~مآ =و= و ه=ا-رو= _ن·ي _~را· _زو زا ` ام-حا
) ( / ) ( ) ( ) تا--~م دور-م را×- -ر-= و ر=~ -~-•~ ن~-مد و ~-شرو= ن~مآ نور-- · دازون تاناو-ح و ه=ا-رو= .`م
( ×ن ن~مآ را-ود مه ~-=م نآرق رد -~ا نار×يد و _و¸- و _زا- نآ _-رع ) »ا·نا -رو~ ·ا / ( هيآ %% !
A4 (9 ) ! » ( و¹= ·ندر ,راددو= اي و را´ -ي زا ندا-~يا زا- ¸´ ’- -~ا _·ا´ _ن·م- _~را· ’- نامه زا
» ) ! » ! ’مم- هممم¹´ ¸مم-مه دورمم-م را×- مه –-· _ن·م- زورما _-رع رد ندر´ _نم ·¸-·ر´ ار نار×يد اي و ار دو=
ريا م _م`~ا نارادر~ –~وت ’¹~نا š-· زا ’, همم- امم=نآ زا و _يا-نا•مم~ا نامم-ز همم- ·_نا~مه ·دايز ¸-- •را= .`م _نا
» ا-~- .×ش ه- -~ش .=اد _ن-•-¹-· ه¹م= زا ر×يد ,ا+نا-ز9» (;asta) 9 » 9 » و -مم~ه همم´ هممن-مه هممم~- _ن·ي
-ر-=)!
/ هسابس4 'ابس4 » ( اي زو= ه-~و, _ن·م- زا-ر- اي و ‘ا-~- _~را· ه~ير زا (Eace/7ennel)! و هيا•مم~-
-~- -~ا -~مآ مه „يا-~- و „يا !
هسوبس4 ! » ( _-رع رد ~ن´ _م -~ نزرا اي و „نر- زا ه´ _-ارش _ن·ي -زو- _~را· هم¹´ زا
) ! » مه _~-¹×نا نا-ز رد ~نيو´ _م ·~نن´ _م -~رد ر×ش و ر-ش زا ه´ مه _´ارو= _ون×ي ه- ار -زو- و زو-
;oo<e ~نيو´ _م -ارش ه-!)
ا!س4 ( _~را· نا-~- نامه زا ! ( () نآ _مي~ق _ن·م ه- ر-~-- _-رع رد -~ا -~مآ شو= ,و- ,ا= نا-~و- اي و
.´ ه¡=ا- _-·ي (=arden) ) » دومم= ¸مم-مه -~ا .وم·م _~را· رد -زورما ه´ راز -و-م _ن·م- ات دور-م را×-
-در´ =-ح ر-~-- ار دو= _ن·م -¹ا-ا و -~ش دراو _-رع نا-ز ه- ¸-, .ا~ نارا¸ه تام¹´ ¸يا ه×-~نآ .-¹د ات -~ا
( ) : ( » ·_نا-~- · _م= ¸-تا~- نا-~- _-رع تا--~م -~ا ه-شاد -ر-= و ,رد نا-ز ه- .يو=ت ه´ -زورما _~را· رد
نار×يد و هن-~-!
ه#یس4 ( (;usaina) ( ( ) ه-ر´ ه¡- _ن·م- -زورما _-رع رد _¹و · نوم-م _ن·ي -~ا _~را· هنيزو- هم¹´ زا
(Fitten) دور-م را×-!
( ´ زا ` ام-حا -~, » » -مم~, اممي .ومم´ همم- همم´ ,¸مم-¡ره ·دوممش _ممم همم--´ ˜ا-ع اي و ‘ا-¹ ه- ·_~را· -~, هم¹
~نن´ =-ح امر~ زا ار ن~- و ه-=ا~نا!
/P4 ! » ( .اح ~- _ن·م- -زورما _-رع رد ~ه~-م ·راو´و~ اي و .و¹م و -در~·ا _ن·م ه´ _~را· م~- نامه زا
» م را×- _´درو= مه ه- .د اي _ار--~ا و مضه ˜و~ ·ندو- دور- !
را*P4 » » ( _م ار تاناو-ح »ا= »ر¡ _-رع نا-ز رد نارونا= -~و, _ن·م- هم~ي اي و _~را· هم~- هم¹´ زا
) ~-مع ا×ن ~نيو´)
ه#P4 ! » » ( دو~-م ه--´ مه ناردامو- ن'- ه´ -ا-´ _عون ·_~را· ¸-ن~- هم¹´ زا ارها= 6یسسP4 ( زا ` ام-حا
» ! ( ) » ,رممم-م ر·و¹-ن ر- -و`ع دو~-م ه--´ ,ر-م -~ا _~را· م+نآ ه´ ر·و¹-ن ه- ه´ -~ا _~را· ه~ير نامه
» » دو~-م •`=ا مه ر~~ و ران´´ -=رد ه- م~ا ¸-مه Œ=انم _=ر- رد!
-l54 » » ( و ن~--ا-- هم¹´ -~ش _-رع ` ام-حا _-رع نا-ز رد نآ ر×يد تا--~م و تام¹´ ¸يا مي~ق _~را· رد ا--
! » » ! _مم~را· رد €ممقوت همم- -يد¸ن _×-~هآ ·ه=وت »~ع اي ندو- .ا-= _- و »ارآ _ن·م- -زورما _-رع رد ~ن-~ه
» 9 ) 9 » » » _ن·ي -~ه مه و~-¹- هم¹´ .-ا ه´ دو~- ¸´ .و و~- .+- اي و ندو- .ا-= _- و ندر´ .و _ن·م-
-ر-= و _تا, _تاق ·_ناما~ و ر~ _-!
/ ه!L4 تL4 ( ان » ) ·رومم= و ممم¹= و نامم-·= امم- -~يوا~م ه´ _·- هم¹´ ا- ,وق .ام-حا ا- ه-قر-مر-= ·_نا+´ان ·نا+´
!( امم- مممه امم+نيا _وممم=م و -مم~ا ه=ا-ر رد ·در´ مت و _~´ر~ ·_ن×ش نوناق ·_نوناقر-= .مع ·ه·ما= ه-¹ع ر- شروش
» ( » ) » رم ا~مم= _ممن·ي ,~ممنه و -ير×مم~نا~ نامم-¸- ناومم×+- و مي~ق _~را· رد _- هم¹´ ) ! نامم-ز رد ~ن-مم~ه –مم-ت
» !( / » ,امم=- ار دومم= _ممقاو رد ·~ممن´ _ممم _ن×~نوناق و ¸´ر~ و _·- ه×-~´ ~نيو´ _م ا~= ه- ا´و- •و- _~ور
» ! ¸مم´رم و -درمم´ ا~مم= ار شدو= شدو= زا ر×م ~ن´ _من ,رادر-نامر· و -عا=ا _~´ زا و ه-شا~´ نوناق و ا~=
» ا- و _=اي و _=ا= ·¸-مز رد نوعر· _`=-ا- و نا+= _= )!
» -~ا -در´ -دا--~ا »و+-م ¸-مه زا در´ ¸يو= ,ا~= ار شدو= ه×-~´ _نآرق _`=-ا!
-L4 ( & ( _~´ر~ ' ( رو= و م¹= " ( _نارتو+ش * » ( -~ا _~را· _- ا- ه=-ار رد _×مه ·-ر-= و _×~حا·
) ه-·- و -·- ا×ن )
.4 » » ( _م •`=ا ر×يد -ر~ح و رونا= ~ن¡ ه- و ه=ا-روق ·=و= ·_زو · =زو _ن·م- _~را· -- هم¹´ زا
دوش!
هZق4 ( ~نن´ _م .مح ار ر×يد .يا~و ا ,و ‘ا-¹ نآ رد ه´ _ي ه¡را, ه-~- _ن·ي _~را· ه¡-- نامه زا !
FیPق4 » » ( و را×-م~= ه- »ا·نا _ن·م- _-رع رد ه´ _~را· ¸~=- هم¹´ _-رع =-¹ت و ·نارو-~ر نار´را´ اي
» ) ! ¸-مم~=- نامممه ¸مم-ن و دراو ,~ممنه و _-ر= ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد دور _م را×- -ر-= ;akhshish
~نيو´ _م!)
@ق4 ( » ) » ! ( ·-~ا =و-رم _~را· Œ- ا×ن Œ- هم¹´ ا- ,وق .ا-حا- ه~-, ·ه×- ·_ها-~ ·هناد _ن·م- _-رع رد
نامز ه¹-ا· ا+نرق ر`ا ر- نآ =-¹ت _¹و -~ا -~ش .ي~-ت _×نهر· و _نا×م و _ !
ه13ق4 / ( ~يآ _م ·-~ا فور·م _نير-ش »ان ه´ _~را· رد او`قا- او¹قا- هم¹´ نامه زا !
/ق4 » ( _~-¹×نا رد ار نآ ه´ -~ا _-=رد »ان ·_~را· م×- اي و م-- هم¹´ زا ;ra<il word ~نيو´ _م!
/ -8ا4 هیق4m-ق4 ( دو- ·ن~نام ا=- _ن·م _-رع نا-ز رد ! ~ممهد _ممم -رمم-= و ¸-ممشاد همممادا ·ندرو=ن نا×ت ·ا=×ي رد ن
» » ! » _-- و Œ- ا×ن ددر×-مر- _~را· Œ- نامه ه- -را-ود تام¹´ ¸يا همه ,وق .ام-حا ه- _¹و»!
24 9 : » ) ( دو~- را~×- _ن·م- -~ا _~را· رد .+- هم¹´ €-=م ` ام-حا -ا=يا فرح ·~شا- ·,رآ ·ه×¹- _ن·م-
9 ~شا- ¸-ن¡ ~شا-9)
ر34 ج ( ~ن´ _م هنا-شآ اه ه·¹ق و اه هنا= ,ا+=ر- رد ه´ فور·م ~--~ -~نر, ·-¹ -¹ _=اح ·-¹ -¹ !
روU ل4 ( ) » ( نآ زا ه´ _ن~·م -ن~ ·ه~-ش _ن·م- نآ ن~ش _-رع زا .-ق ·رو¹- _~را· =-¹ت .-ا ر`´ - هم¹´ زا
) -~ا را-~- نآ _-رع تا--~م ~نزا~ _م ه~-ش)
\ول4 ( م- _~را· =و¹- هم¹´ نامه زا دو~-م رو~´ اي و ر+ش اي تاهد ~ن¡ .ماش ه´ _~=- اي و ه-=نم ·ه-حان _ن· !
هلیل4 ! ( و ر×ش زا ه´ ا~= _عون ه- -زورما _-رع رد ~نيو´ _م مه „¹-¹- ارنآ ه´ ه¹-¹ه .`م -~ا _-=رد -و-م
دوش _م ه--´ ·~نن´ _م -~رد تر´ ™!
/4 ( ~ و رات م-~ -شرد و ر, ,ا~- ه´ _~را· نا-ز رد م- نامه زا ,ا~- ’×·- ·~نيو´ _م ار _--~وم ت`آ ريا
» ) » -~ا »وم- نآ _-رع _م= ريز !
/ هYاب*4 ]اب*4 » ( ) ( » ( تاوار´ _ن·م- · _×-~=ر- ه=ا- ه~ير ¸- _~را· هم¹´ ود زا ,وق .ام-حا-
) ! » ( () »درممم _ار-مم=ا و -نمم~ ` مم-ا مممه تاوارمم´ هم¹´ دو= ه×نيا ه- ه=وت ا- -~ا نو-,ا, اي ه¡تاوار´ -¡و´
» ) ! _مم~-¹×نا رد دوممش _ممم رممت ¸ممشور هممم¹´ ود ¸مميا همم=-ار ·~ن-~ه _ناريا مي~ق ¸ير=ا+م ه´ ·-~ا نا×¹ا- تآور´
;owtie)!
64 » ) ( ه´ ~ن-~ه ,و¹+, مي~ق تا·¹ ه¹م= زا را~×ن- و -نا- -·¹ ,زرا •اروا و .و, ¸´رم ·هنا=¹و, ·-نا-
ن~ش -~نادر´زا- نامدو= ه- ,ر×يد .×~- و ه-·ر ا,ورا ه- اه~·- » » ) ! ه´ومم´ و =امم´ زا همم´ -مم-´ .مم`م -~رد ~
» --´ .×~- و -·ر -ر= ه- نامدو=Cake» -~´ر-)!
<#4 ! ( -=رد •ر- زا ه´ ,در´ دوش _م -~رد ر~´ =م داوم ر×يد و ‘ر¡ نآ زا ه´ _~را· -ن- هم¹´ نامه زا
-~ا روآ دا--عا و ~يآ _م -~~- هنا~هاش!
ر7#4 » ( ه´ -~ا _~را· ر×ن- _-رع =-¹ت ` ام-حا ~شا- _م ر~ن·¡ _ن·م- !
(#4 » ( ) » ( -~ا دون- نآ _-رع _م= -ر-= و »ود و .وا ~ن- ه¹م= زا _-م~ق _ن·م- _~را· ~ن- هم¹´ نامه زا !
ر(#4 » ( _يايرد .-ن و .مح .=م ·_-~´ -ا×-~يا اي -ا´ر~ن- _ن·م- _~ار· ر~ن- هم¹´ زا !
!( () ( ·م- •~ن- _-رع رد فور·م .-=آ •~ن· _~را· هم¹´ زا •~ن- !( () •داممن- هممم¹´ •~ممن· .×ممش -مم~ا ه¹و¹´ _ن
( () ~ن- ه~ير ¸يا زا همه نار×يد و _¡ق~ن- ·_ق~ن- ·هق~ن- •~ن- _م= )!
هری(#4 ( هم¹´ زا ;andera » ه- مي~ق _~را· نا-ز زا -·¹ .-ا _¹و م¡ر, _ن·م- -~ا _يا-نا•~ا -·¹ -ي ه´
» ) ! · دايز ¸- •را= ه´ دو~ن شومار· -~ا ه-·ر _يا-نا•~ا نا-ز •رامم=¹ا .مم-= ممم~ا ه´ ا-نا•~ا šتا =ebralter
» 9 _مم¹ع ¸مم-ن ا-نا•مم~ا ’¹~ممنا ناد _--مم~وم ¸ير-مم´ر¸- و دومم- نا~مممه .ها زا و نام¹~م _ناريا رادر~ -ي ·-~وا زا
9 همم- _مم~را· تامم·¹ دورو ¸مميا ر-اممن- ~ندو- ناريا زار-ش _¹اها زا ود ره ه´ دو- _¹-وم •ا=~او-ا در´اش -ايرز
) ر~ ¸قر .`م _-ا-نا•~ا » ,راممم·م اممي و نامم--= ¸ممقر و نا~ن-ا Saracin ( ( و _ممناريا _نامم~ار= _ممن·ي
هممم¹´ و -رمم=`- Peres » زار-ممش -ارممش هممم¹´ ·~ممندو- ا-نا•مم~ا همم- ر=امم+م ,ا+يزار-ممش نامممه همم´ (cherry
Shira<) -~ا-نا•~ا رد _ناريا -نهر· Œ-مع ™و-ن زا _نا~ن همه)!
ری>N#4( (;e<oar ( نامه زا _~-¹×نا نا-ز رد » -~ا _×ش¸, رد =ايرت اي •ايرت _ن·م- _~را· رهزدا, !
<سف#4 ( -~ا -~ش .--نم مه _-رع نا-¸- ه´ _يوراد فور·م .´ ·_~را· ه~-ن- هم¹´ نامه زا !
-7سف#4 ( ¸-ن- -نر- ·¸-ن- -نر ·_ي ه~-ن- !
Fف#4 ) ( _يا,ورا ,ا+نا-ز رد ا+-نار´ _ن~·م -ن~ _عون ·_ناو=را توقاي +methyst ~نيو´ _م)!
رو#4 » » » ( _-رع نا-ز رد ار ناو-¹ _ن·م ه´ -~مآ ·-~ا _~را· ر`´ - -ر·´ م شدو= ه´ رو¹- هم¹´ زا
~هد _م زورما!
/ Iا#4 ای#4 » » ( نام-=ا~ _ن·م ` ·· و ~ن- -داد نآ ه- _-رع فر- اه~·- و -~ش ه-·ر´ دا-ن- _~را· .-ا زا
~هد _م!
هقJو4 » ( ا¸´ ¹· -و™ فر= ه´ هتو- _~را· هم¹´ زا ) » ! هقدو- ا×ن ~نيو´ _م مه هقدو- ارنآ _-رع رد -~ا ت )!
/ 0ا4 0و4 ) ( ) » ( -~د زا نا= .`م ن~ش دو-ان اي و رامق رد .`م ·نداد -~د زا _ن·ي ¸-=ا- هم¹´ ه~ير زا ` ام-حا
( ن~ش €¹ت ·¸-·ر ¸-- زا ·ن~ش ه¹-ن · نداد!
ه8دو4 ) ( ه-تو- ا×ن )
/ را4 رو4 » ( م- -~ا _~را· را- نامه زا ارها= ) و _-=-~مم- ·-اممن´ رامم- ,دو-اممن و -مم´`· و ˜`- و ---مم-م _ممن·
( ~ن×-م دا=يا -ا~ع و „نر و -~ا ¸-×ن~ ه´ ,¸-¡ -ر-=!
-نارو4 ( () ( _م -~رد -~ا -~ش مه -ر-= و _~-¹×نا و _-رع دراو ه´ _~را· ر×يد -·¹ _ان-~ا زا شآ _عون
_¹وم·م شآ تا-¹´=م و تا=ي¸-~ ر×يد ا- -ارمه ~نن´!
قرو4 ( ‡¹امم= رد همم´ را×نتاي دو~ ود تارو- ·دو~ ود -يرو- ~-~ا نامه ه´ =رو- اي _~را· رو- هم¹´ زا ™و='م
) ارنآ _يا,ورا ر×يد ,ا+نا-ز و _~-¹×نا رد دراد دو=و _·--= رو=- ناريا ,اه ه¡ايرد ;oraB زا همم´ ~ممنيو´ _م
» -~ا _~را· -رو- نامه)
یرو4 » ( رو•-ش _ن·م- _~را· رد ورو- هم¹´ زا همم´ _مم¹م و _-ه~ممم ,اممه -راون~= رد ن`عا Žاش ·•و- ·انر´ ·
~نر- _م را×- نا+= €¹-=م €-او=!
زو4 ! ( _ن·م- نآ _~را· .-ا توا--م _م´ _نا·م ا- _¹و -~ا -~ش .وم·م مه _-رع نا-ز رد ه´ _~را· -·¹
! و =انم= نا~نا -ي _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد -~ا --ا¡ و شوه¸-ت نا~نا ·ور~نت ‡~ا ) -ممي .`م نو¸=م
( -~ا -~مآ -ر-= و _-ا-¹و=-¹ام ه·-ان!
هزو4 » ( -زو- مه _-رع رد ·~نن´ _م -~رد نزرا اي و „نر- زا ه´ _-ارش _ن·م- ·_~را· -زو- نامه زا ™و='م
) _~-¹×نا رد دور _م را×- _ن·م ¸-م+- ;oo<e ~نيو´ _م مه)!
دTو4 » ( د`و, ر- -و`ع _-رع رد ·_~را· د`و, هم¹´ زا » : ) » =`-ن= •ر¸- .يا ه-×ن ~نيو´ _م مه د`و·
» » _ممناريا •ر¸-ر~مم, »اممن زا ~ممشا- =`-نح همم´ ار دومم= ممم~ا ~ن-مم~ه رو~´ نآ زورد ‡ه~م ناور-, ه´ نان-¹ رد
» ! » » ناورمم-, زا ¸مم-ن هيزورد ‡ه~م دو= انم- ~نراد ·-~ا -~ش =`-ن= _-ر·- ه´ د`و, نا= »ان ه- ناشدو=
مم~ا-~ _ممنيد ر-هر -ي ! ( ) » ‡¹امم= _ومم-وم ود ¸مميا ~نممشا--م ,د`-م مهدزاممي نآرممق زارد .-عاممم~ا »اممن- _ممناريا _
-ممنهر· و نامم-ز رد ·_مم~را· نامم-ز همم¹م= زا ·نارمميا _مم×نهر· ™ومم-ن .-`د ه- ه´ ~ن´ _م -م´ ام- _×نهر· _=يرات
مير-- _, ر-~-- ·_-رع هنا-مروا= ¸و-=- و _نا+=)!
ه7H4 » ( ~را· ه- ه~ير زا ,وق .ام-حا- !( ) » نا-مم~و- و _امم- .`م رˆنم ا-يز ·نامداش ·~ن~ر· و و×-ن _ن·م- _
» ( ) » -~ممش Œ-مم~م ه¡=امم- _-ممح اممي و -مم~ا -~ممش .ي~-ت _ ه- ا~¹ و -~-ن _ فرح _-رع رد ه´ ه¡+- زا مه ~ياش
) ! دراد _-رع رد ,دايز تا--~م هم¹´ ¸يا ~شا-)!
%(H4 ) » ) » ( م .د ~- اي و .د ه- _~را· تام¹´ ا- ` ام-حا ! _مم-رع رد نآ ,زورممما _ممن·م -مم~ا =ومم-ر
: -ر-= و _=نر .د ·ن~-~´ „نر ·ن~ش رازآ و -ي™ا ·_-حاران ·ن~ش .د ه- زا -~ترا-ع!
رH4ا nرH4 ! » ( : ) ( _-رع رد ~نا -~ش Œ-~م را+- _~را· .-ا زا ارها= نار×يد و رو+-م و رها- تا--~م
) » » امم+- .مم`م -مم~ا -~مممآ -رمم-= و ¸مم~=رد _نممشور _ن·م- -زورما و -رمم-ت نا-مم~مز .مم-ا-م رد ¸ممشور و داممش ر
-يرات)!
<&ا رH4 » ( ‡= و ,زا~وراد _-ح و --رش و ا+-ن~-شون رد ه´ -~م ~-- _ن·ي همار+- _~را· هم¹´ -~ش _-رع
~نن´ _م .ام·-~ا مه ,اها-´!
اجرH4 / / » ) ( _نامداش -راون~= ¸~= _ن·م- -~مآ _~را· نا´ر+م زا ه´ _-رع نا= ر+م .`م راد •ر- و •رز و
» ( رامم×- -ممن· و -ممند و رهاممˆت ·‡ممير· رها= ·‡ير· رها= ·امنا-يز _ن·م- ار نا=ر+- زورما _-رع رد -ر-=
) ! -ر-= و _ر+-م ·ه¡ر+- ·_ر+- زا ~نترا-ع _-رع رد نا=ر+- تا--~م ~نر- _م)!
ه&ارH4 ( „مار+- -ا×ن
/ 6&ارH4 EرH4 » ( و- -ا=ر~ ·Žر~ توقاي _ن·م- نامر+- _~را· هم¹´ -~ش _-رع ( ) و ناونامم- ¸مميارآ تر
» » » ) ! مممه ~مم-=م نآرق رد ه´ -ر--~ اي -ر--~ا اي •ر--~ا م~ير-ا .`م -~ -نرا×نر م~ير-ا _عون »ان ¸-ن¡مه
) م نامحر¹ا -رو~ ·ا×ن -~ا -~مآ $$ هيآ م $* )
NیرH4 9 » ) ( ~شا- ¸ير- هم¹´ _-رع =-¹ت ~ياش _×-آ ,ا~= _ون _و~ ·-شو×-آ _ن·م- !)
.H4 ( _~را· هم¹´ زا » ~ن´ _م •ر· نآ ا- _¹و ·¸ر- و _~-, ه--ش ·-~و, ,ور ~--~ ه×¹ _ن·م- -+- !
% ! ) ; BرD ا4 اولH4 ) ( انم- ر-¹د ·رو`د ·اناوت ·~نمروز _-=ش _ن·م- _~را· ناو¹+, نامه _-رع =-¹ت
! » ¡مه _تاهد .-اق رد ن~م-م و -نهر· ا- ·,ر+ش _ن·ي و¹+, ه- -~ا -و~نم ,و¹+, هم¹´ ا~ا~ا و ناو¹+, »اممن ¸مم-ن
رد و ~ممن~ي¸´ -نو×~ و -در´ _و´ نا+= ر×يد ه-=نم ~ن¡ و نا-~و~نه ه- ه´ _يايرآ ,ا-=ن و ناروا×ن= زا _هور´
» ! » » -رممي¸= و »ارآ ‘ونامم-قا رد و`امم, رمميا¸= »اممن ~ن-مم~ه فورمم·م اومم¹+, اممي او`امم, ه--امم= همم- Œ=اممنم نآ
/ » -~ا ر´™ .-اق مه ¸-•-¹-· رد ºناو¹+, ناو`ا, )!
/ H4 اولH4 هیbاول / » ( تا--ا~م اي و ا+×ن= نامر+ق ,وق و روزر, _-=ش _ن·م- ,و¹+, _~را· ناو¹+, هم¹´ زا
( ) ! دور-م را×- ,رنه ,ا+´ر-~ رد زا- تا-ور´آ _ن·م- ر-~-- زورما _-رع رد -ر-= و _شزرو!
%ولH4 ( () » ( () » ( و نامداش ·.ا-= _- »دآ .×نم و .×نش ·-~مر~ .و¹و _شو= ه- _~را· هم¹´ ود زا
) رمم-ع .ومم¹+- ƒ-ممش و ~-ممشر¹ا نوراممه نامممز فورمم·م .و¹+- ه¹م= زا ر~ن¹ق ·ه-= و م= _- و شو=ر~ ·-~مر~
نامدو=)!
<یH4 ( ه=+- -ا×ن
ه*یH4 ) ( هم¹´ زا ارها= نايا, را+¡ ·_¹ها نارونا=
» » -رمم-= و ,ومم-ند ,اممه -م·ن ·-م~= و _نا~ر -دا--~ا اي راد -~يا· ,~نم -ر+- _ن·م- _~را· رد _+- -~مآ
: » !( -ر-= و تاها-م ·_+-ا ·_+- ·و+- ·˜ا+- زا ~نترا-ع ·_-رع نا-ز رد _+- زا Œ-~م ر×يد تام¹´ -~ا!
هدای4 ! ( ·-راو~ر-= نازا-ر~ اي ·¸ترا رد »اˆن -دا-, _ن·م- -زورما _-رع رد -~ا -~مآ _~را· -دا-, هم¹´ زا
دور-م را×-!
هرای4 » ( Žر¡ نامه _~را· ,را--آ هم¹´ زا ( ) دومم= همم´ تارمم· و همم¹=د و .-ن .`م _ياه هنا=دور ران´ رد ,را--آ
» : » ! اممي _ممناريا همم=ر¡ و -روان ·شو=ان زا ~نترا-ع -را-- ر×يد _مي~ق »ان -~ا نا-ناريا مي~ق تاعار-=ا زا _×ي
(,ersian Cheel)!
ا&ا7ی4 ) ( ا+نا-ز و _~-¹×نا رد -او= و هنا= ‘ا-¹ ·هما“-, اي _~را· هما= ا, نامه زا ¸مم-مه ¸مم-ن _-امم,ورا رمم×يد ,
هم¹´ ,yjama دور-م را×- _~را·!)
ر(ی4 ) ( -~ا ردا-- نآ _-رع _م= _-و´ ¸مر= ¸-مز )!
ق(ی4 / » ( -~ اه~مآ ·دور-م را×- „نر=ش رد ه´ _~را· -دا-, هم¹´ زا -ر=`ا- و -دا-- -~-- =-¹ت !
ق(ی4 » ( و ناورا´ رد نار·ا~م ,امنهار ·راو~ر-= _-=ش -دا-, هم¹´ -ر· ´ م ) ~ياش نا-را~ ·ناورا´ر~ ·-ر-=
» » _ممم دومم= شود همم- ناممشووا¡ اي ناورا´ نايامنهار ه´ -~ا م¡ر, و م¹ع _ن·م - ~شا- •ر-- _-رع =-¹ت •~--
~ن~´)!
ا7نGی4 » ( ~نيو´ _م مه نا=ندا- _-رع رد -~ا -~ش .ي~-ت _-ر·- ·فور·م ,¸-~ نامه ·_~را· نا=ندا- زا !
جزری4 () ( ور-, -زور-· نامه زا ( رد و -مم~ا _ن~مم·م همم´ امم+-نار´ -ممنر _مم-آ -نمم~ ·-~ا -~ش -ر·´ م _~را· -ز
دور-م را×- ,زا~ تارهاو=!
راکی4 » ! ( رد مه ه~~نه هم¹´ دو= ه×نيا ه- ه=وت ا- دور-م را×- _~~ن+م و _حار= رد ه´ را´ر, _-رع =-¹ت
» / / » () اي ,ر-´ -زا~نا -ر=`ا- و -زا~ن-ه -زا~نا اه زا -~ا _~را· .-ا Eeasurement همم=-ار همم×نآ
دوش _م رت ¸شور _~~ن+م رنه و را´ر, ¸--!
ا!سرا*ی4 » ! ( نا-~رام _ن·ي نا-~رام-- _مي~ق -·¹ ·_-رع رد -ا´ -~ا هنا= ا-ش اي _~را· نا-~رام-- نامه زا
! ( » ) ·هنا=ضيرم ر- -و`ع نا-~رام-- -زورما _-رع رد دور-م را×- º-~ا ,زا~وراد -م`ع ه´ رام نامه زا
( ) دوش _م .ام·-~ا مه ا+-ناور نا-~رام-- نا-~رام-ت _ن·م-!
! o BرD!
تایناولH[ ! / » » ( _-رع رد -~ا -ر-= و ,ر´ _-~´ وزا-روز ¸يامن _ن·م ه´ -~ا _ناو¹+, _-رع _م=
» دوش _م -در- را×- نآ .ا`ما و تا-ور´آ و =ر-~ رد _-امن رنه _ن·م- ر-~-- -زورما!
! ت BرD!
/ هراK هزاJ ) » ( و تا=ي¸-~ و -و-م .`م -~نام و تا--~- ·~ن+´ ~- ·-اداش _ن·ي _~را· -زات نامه زا -ر-= )!
6بJ ( / / / / ( و ~ن·ا--م ,را+- نا-=رد »رن ه´رت زا ه´ _·ر ·~-~ ·_ن ·ر--ح ·-ا´ ه×-نت و×ن-ت -ن-ت -ن-ت ¸-ت زا
) ! -~ا دايز نآ _-رع تا--~م ~نر- _م را×- ت`= و -و-م .قو .مح ,ار- ~ش -~= ه´ _ما×نه)!
OJ ( م ن~ش شرت ·ر-م= ن~مآ رو _ن·م- و -~مآ _~را· رد ƒت هم¹´ نامه زا دو~-م ا+نآ ر-م=ت -عا- ه´ هي~·ت داو
) ! ( ) -ر-= و رو×نا ·~=ن´ ه¹ا-ت ` `م ~نيو´ _م مه ار ه¹ا-ت _~را· رد -ر-= و و=-آ ·رم= .`م )!
تWJ ( -ر-= و ه-=ت ·ه-·= ·هن-~ن ~ن¡ _¹~ن- ·-×م-ن _ن·م- _~را· -=ت نامه زا !
/ ا1ر تWJ ا1ر!WJ ( راد شو,ور _×¹ا, ·-وا=´ ·_دوه ·,راو~ ه¡قا=ا .مح ارنآ ا,را¡ -ي اي و ر-ن ~ن¡ ه´
را×نار- ·~ن´!
ه!WJ ! ( -~ش -~رد -و¡ و ه-=ت زا ه´ _ها×يا= اي ¸-م ¸-ن¡مه ‘رد ‘`´ رد ~--~ اي و -ا-~ ه-=ت نامه
~شا-!
/ یزرد یزرJ !( ) ( ·-~نزود ·=ا-= _ن·م- دور-م را×- نا-~´ا, و ~نه رد زونه ه´ _~را· _مي~ق هم¹´ نامه زا
رود ‘ا-¹!
J / هناWسرJ هناسر ! » ( () ( _~ترا تام+م و هنا= دا´رز هنا= ه=¹~ا _ن·م- _-رع رد =انر== ‘رت ,ا=
) ! دو~-م را-نا نآ رد -ر=-نم داوم -ا´ و دراد _ماˆن -دا--~ا ه×نيا ر=ا= ه- ~ياش ~نيو´ _م مه ار -ا´ر~ن-)!
<نرJ ( دو~-م -~ناو= مه -نر دا- و -ن¹ا- ه´ _~را· „نرت نامه زا !
قایرJ ( -~ا ه-·ر-م را×- اود و _`ع ·_نامرد ,وراد ·رهزدا, _ن·م- .-ا رد ه´ _~را· =ايرت هم¹´ زا !
ا!فJ ) ( مه _-ر= ,ا+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد -م--نار´ _م~ير-ا ه¡را, _عون ·ه-·ات _-رع =-¹ت 5a66eta _ممم
~نيو´)!
. $فJ هکفJ » ( ق رد ,دا- ه=¹~ا _عون ·---ت _ن·م- _~را· --ت هم¹´ زا _¹ا-مم~ اممي و _-ومم¡ ه¹و¹´ نآ ا- ه´ مي~
~ندر´ _م -اتر,!
2فJ ) ( دراد مه ر×يد تا--~م _-رعرد ¸--=ا~نا ناهد -آ ·ندر´ €ت )!
$J » ( ر-~-- -زورما _-رع رد ·ريزريز ·ر-ق ¸--ا, ·هت _ن·م- -~ا _مي~ق -·¹ ه´ _~را· -ت هم¹´ زا
ا -ر-= و ا, ا- ندر´ -درو¹ و ه¹ ·¸-شا~´ ا, ريز _ن·م- دو~-م .ام·-~ !
$!کJ ) » ( `ا- -·¹ -ت ا×ن )
هکU J ! » ( _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد ¸-¡ ره زا _ي -را, ·˜¸= ·-م~ق ·ه·=ق _ن·م- _~را· ه×ت نامه زا
» دور-م را×- ~ن-رم´ !
-جر*J » ( -~ش دراو _-رع ه- _نام`ع _´رت نا-ز Œير= زا ارها= ه´ _~را· رد _=رام-ت هم¹´ _-رع =-¹ت
-~ا : ! ~ن´ _م ,را~+×ن رام-- -ي زا ه×-~´ ·نا-رام-- ·رادرام-- ·را-~ر, زا -~ترا-ع _¹·· _-رع رد نآ _ن·م !
جوJ ( ) » ( _م نا-~´ا, و نا-~نا··ا رد _يايرآ »اوقا ,اه هنا~ن زا _×ي ه´ -~ا م-+يد اي _~را· _ات هم¹´ -ر´ ·م
! اي -`´ و نارادر~ _-~و, -`´ و ناهاش _ات ه--¹ا ~شا- / » / –مم~وت اه~مم·- همم´ نو-مم~, _مم~را, »اوممقا را-مم~د همامممع
» ! » » --=ات هم¹´ ا~ا~ا ~نيا-م -ا~ح ه- _ات همه -·اي -ار مه نا-~و~نه ه- -~ش _ناريا ن`و·م
/ / ! ( () ~ن-شاد ر~ ر- _يايرآ را-~د اي همامع _ات -~و, -`´ ه´ نا-ناريا ه-´ =~م -م`ع -~ا= ¸-مه زا نارا~=ات
ر دو= ه¹-~وني~- و ! _ممناريا ,امم+-رع _ممن·ي ,زاممت هممم¹´ ~ممندر´ _م ¸يام-م -ر-= و -ارعا و راتات و =رت »اوقا زا ا
ار نامممع و ¸مممي و نا-مم~-رع _¹مم-ا ,اهر+ممش و -در´ تر=ا+م نا-~-رع ¸-مزر~ ه- ¸-, .ا~ نارا¸ه ه´ .-`ا
» و ~ممن- -~ممش -~مم-مان -ارعا مه نآرق رد _-ح ه´ _مو- _نا-ا-- ,ا+-رع .-ا-م رد ·~ن-=ا~ » _ممم •رمم· -رممع امم-
» ) » ! اممي -رممع رمم-= _ممن·ي -مم~ا _مم-ن -ممم`ع نآ €¹ا ه´ -~ش ‡-´رت -رع €¹ا زا -ارعا هم¹´ ارها= ~نن´
/ » ( () » » ¸-~ن ر+ش ,ا+-رع .-ا-م رد ¸--ا, تا--= زاو ¸-~ن هيدا- ·_نا-ا-- »ود ه=رد -رع اي -رع هم-ن
ندو- ر=ا+م _ناريا نارا~=ات و اه --=ات نامه ه´ نايزات ~ !
( » : هم¹´ و ~نه رد ا+×-~ ~ن-ر~ اي و همامع ه=وت 5uran -~ا= ¸-مه زا -ر-= و _~-¹×نا رد)
2یJ » ( €ن´ _ن·م- مي~ق _~را· رد .-ت هم¹´ زا (( Canvas ( ~مميآ _ممم €ممن´ هممم¹´ ¸-مه زا _~-¹×نا رد مه
: ) ! ه- _ن-•-¹-· نا-ز رد ه-×ن _ي ه-ن, و _=ن _´~ن~ير و ه¡را, ر×يد _اونا و ·نا-´ » `-ت ه-=و~ممن ه¡رامم, _ون ره »
5ela -~ا -~مآ _يايرآ ا~ا~ا و ,~نه نا-ز زا ,وق .ام-حا- ه´ ~نيو´ _م!
هلیJ » ) ( .-ت ا×ن »)!
-جرا*یJ ) ( _=رمت ا×ن )
6یJ » : ) » » ( ه-·ر´ »ان هم¹´ ¸-مه زا مه نآرق رد ¸-ت ه=وت ر-=نا _ن·ي هن-ت اي و ¸-ت ,و¹+, _~را· هم¹´ زا
! ر×يد ,اه -رو~ -~ا / / / / / : و روممن ‘اممن €مم+´ -رمم-- .مم-· زا ~ممنترا-ع ~ممنراد مي~ممق _مم~را· ,امم+مان همم´ مممه ~-=م نآرق
( ) » / » » و ¸ .ومم~ر ترممضح ‡-¹ ات -~ا -يد¸ن ر-~-- تدا-ع و ¸-~ر, _ن·م- ان~ي ¸~ي ا- ه´ ’-¹ -ر=`ا-
-ر-=!
بیلویJ ( هم¹´ زا 5uli4» » » وت هم¹´ .-ا رد _¹و ·-~ش ه-·ر´ ه¹` .´ _ن·م- _~-¹×نا رد هم¹´ ود زا ‡-¹
» » ! ) » _مامممع اممي و را-~د .×ش ه- .´ ¸يا نو¡ ه´ ~ن~--·م _ض·- -~ا -~مآ ه-¹ ود .´ _ن·ي ‡¹ ود _~را·»
(5urban) هم¹´ ه- زا- م+نآ ه´ 8ol ;and» » ‡-¹وممت ا~مم¹ ·ددرمم×-مر- ·~ممن~ن- رمم~ ه- ه¡نآ _ن·ي ·_~را·
-~ا -~ش -~-مان!
! p BرD!
(یرq () » ( _~را· ~يرت هم¹´ زا ( -~ا -~ش ه-·ر´ -ر-= و -شو×-آ رد -~نا~-= نان !
! ج BرD!
راج » ( ه- ه-` ·ا~= داير· اي اعد _ن·م- ر-~-- _-رع رد ·رادر-= ·ن`عا ·داير· _ن·م- _~را· را= نامه زا
: ) -~-ن ا=نيا رد ام رˆن دروم ه´ -~ه مه هيا~مه _ن·م- را= _-رع رد ه=وت -~ا -~مآ ¸يا-ن و ·_ه`ا -ا×~-,!)
اج E » ) ! ( ه´ ا+--ايرآ •ر¸- -اش ¸-¹وا م= ~-~م= »ا= .ا`م ا+-ن~-شون فر= و ه¹ا-, _ن·م- _~را· »ا= نامه زا
/ » » » ( () » » .مم`م _ناروممن -~نمم~=رد _ممن·م- ~-ممش و اورنامممر· _ممن·م- º»دآ مممي اممي و ممم= زا ‡مم´رم ¸ماممن
! / / ( ! ا- ~-~م= _ناحور _نارون -~ن~=رد ,اورنامر· ~-~م= م~ا ¸يار-ان- ~-شرو= » مممه _ناممم~آ -امم-´ -ممي ‡ح
و دو- &# » ·نانا´رزا- نا-~ترا ·نازروا~´ ه- ه·ما= _تا--= ,~ن- هت~~ ه¹م= زا ·-~وا .ام _¹-ا نامر·
Œ=اممنم _ممض·- و ~ممنه رد _مم¹و ·-~ممش _مم·¹م ناريا رد »`~ا ن~مآ زا ~·- و دو- زورنآ _¹يا-ق ه·ما= زا-ن ه´ نام´اح
: ) ! +مان ا×ن -~ا رارقر- زونه نا+= ر×يد ~نه _ا¡ ·,~نا´ا×-نام ·_~را, ,ا &--* )!
-~ا م= ~-~م= ¸-مار· زا _×ي مه _نا-~ا- زورون!
هیک&اج » ( =ارو= و =اشو, ,ار- --¹´ و ر´ون ه- ه´ _-ا= .و, ·_~را· رد _×ما= هم¹´ _-رع =-¹ت
! / نآ ه- ’-¹×نا رد ~نه~-م هناهام هن`ا~ +llowance ( ( -ماو= ه-×ما= _-رع _م= ~نيو´9
و&اج ( -~ا _~را· رد ¸-موا´ _-رع =-¹ت !
'و&اج ( -~ا -~ش ه-·ر´ _~را· ¸-موا´ زا !
راد1اج » ( ~نيو´ _م مه -ا-~ »~ن´ نآ ه- ه´ ·-~ا _~را· رادوا¡ هم¹´ زا !
'ر1اج ( ( ( ~يور-م ا+نا-ا-- رد ه´ نزرا ه--ش ·ƒ¹ت -ا-´ _عون ·وا´ نزرا نزراوا´ ‘روا´ هم¹´ زا !
هاج ( زا ` ام-حا ·_~را· هم¹´ » رد اي و »درم ¸-- -ا×يا= ·_عام-=ا ---=ش ·»ار-حا ·--·قوم ·»ا-م _ن·ي -ا´
»درم رˆن!
هناWبج ( ) ( زا هم¹´ ¸يا ,وق .ام-حا- ر-= و _تورا- »ر´ _`~ ,ا= ·_~ترا تام´ +م و _`~ ¸´رم ·هنا= ه=¹~ا
-~ا -~ش دراو مه _-رع نا-ز ه- _نام`ع _´رت Œير=!
هبUج » ( _~را· ه-´ح نامه زا ) مه _يا,ورا ,ا+نا-ز رد Oou4e) ( .مم-ا رد -رمم-= و -و¸ _ن-م .`م ~نيو´ _م
! » ~نن´ _م .ام·-~ا ور ‘ا-¹ و -د´ ا-¹ و ا-ق _ن·م- _-رع رد -~ا »زر ‘ا-¹ و -رز _ن·م- نآ _~را·!
هناخ هبUج » ) ( هنا=-= ا×ن »)
;رج » ( -- -عا- و -~ا تاناو-ح رد _-~و, ,رام-- _عون ه´ ,ر´ هم¹´ _-رع =-¹ت ! دومم~-م امم+نآ ن~ممش وممم
» ا+نآ ن~ش ر´ و تاناو-ح ن~- ,وم ¸-=ير!
/ / N4رج هN4رج هG4رج ) / » ( _-رع رد ,را-شوه ·-قا-¹ ·_×-~ياش ·_´ريز _ن·م- ,¸-ر´ ¸-ر´ _~را· هم¹´ زا
دور _م را×- -ر-= و زا- ه-ح ·زا-¹=د ·نز -¹´ _ن·ي نآ _-نم _ن·م- ر-~-- -زورما)!
/ هی(#4ارج هین(4رج ( ´ زا ارها= ) ( ) » » رد _-~, €-´ ·¸-=ر= ·.او= _ن-·ا- -ر-وت _ن·م- ,~ن- -ر´ _~را· هم¹
_~-¹×نا Fna4sack)!
رجرج ( ) » ( نا´~نر, و تار~ح =زان و ريز ,ا~- _ن·م- =ر-=ر-= .`م _~را· ر-= ر-= هم¹´ نامه زا
) ترو-- ار هم¹´ ¸-مه مه ’-¹×نا رد -¡و´ =argle) !( ن·م- -زورما _-رع رد ~نن´ _م =-¹ت » فرممح دايز _
دو~-م .ام·-~ا ·ندر´ --=- ~نت و ~نت -ر-=ر-= .`م و ان·م-- فرح _×نا¡ر, ندز!
بیرج » » ( ~نيو´ _م ار _-رم ر-م را¸ه -د .دا·م ¸-مز را-م ه´ ,ر´ اي و _~را· ‡ير= هم¹´ نامه زا !
داد Nج » ( `·- -در= و ه×ت اي و م~ق و ¸=- _ن·م- ˜¸= _-رع هم¹´ زا _--´رت ارها= » ناد ~نومم~, -و
) ! » » ! » _~-¹×نا رد -~ا .و, ه~-´ اي درو= .و, €-´ _ن·م- زورما _-رع رد ا= _ن·ي _~را· ,urse)!
رNج ! » ( ه´ دور-م را×- ر¸= =-¹ت مه زونه ناريا Œ=انم _ض·- رد =درز و „يوه _ن·ي ر¸´ _~را· هم¹´ زا
~شا--م ¸-مز ناريا ر- ا+-رع ه¹ا~ ~ن¡ –¹~ت ر`ا!
/ BاNج BNج ( » -~ا -ر-= و -دو+م-- ·-ا~=-- ·~ح زا -دايز ·ندر´ ه·¹ا-م _ن·م- _~را· رد فا¸´ هم¹´ زا !
TNج ) ( نداد ¸= ا×ن )
-س#Pج » » » ( -ي هنومن ه´ -~م -ي اي هناد -ي · -رو=~م ·_-رع رد _زومن اي و هنومن _ن·م- _ن~ش
~شا- `ا´ اي و ’ن= -ي زا راور=!
/ 65سج 65rج ( ق ر~-م -ي زا ارها= » ! ومم¹و ·ن~مم-م¹ · نداد ممم¹ _ممن·م- -زورممما _مم-رع رد -مم~ا _~را· _مي~
دور-م را×- -ر-= و ندر´ -حار-~ا ·ن~-~´ زارد ·ن~ش!
/ تفs تفج » » » » ( ·-رد نو¹و´ اي ~ن-رد اي ~ن-رد اي ·-رد -~, -`ق _ن·م- _~را· --¡ هم¹´ نامه زا
» .-ا _¹و دور-م را×- ر-نازا´ _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد -~ا _×ي هم¹´ ود ره !
/ -P!فs -P!فج ) ( ~ش ردا- مه نا+= =ا-ن ر×يد و ¸-¡ و ~نه ه- ه´ نا-ناريا فور·م رنه نو--`´ ·,زودرز )!
$ل!فج » ( ) ( ·ت`·-~م =`ما _ن·م- -~ا -~ش دراو مه _-رع ه- _نام`ع _´رت –~وت ه´ _~را· زا ارها=
» ) ! ´ _م مه -¹-¡ _-رع رد -ر-= و ,را~ن-مز ·.و-ت ~نيو )!
رفج » ( اه _م ه~-, ·ودا= ·ر-= م¹ع » ((Eagic) · » ) زا رمم-= هممم¹´ ارهامم= ,ر´ودا= ·_×~-, ¸مش ·_نها´
» -~ا -~مآ دو=و- _-~ترز _ن·ي ·_~را· رد ر-´ _-رع =-¹ت)!
) ز1 ر4 2U ج / » ( ( » -ر-= و ‘اي ,~م=م .´ .`م -نرشو= و و-شو= _ن~-يور نامه .´ _-رع =-¹ت .´ ´ !
;3ج ( _-رع =-¹ت » -~ ر=ع ~ننام ,¸-¡ ه´ ·.´ -~-شو= اي و -~-ס ·.´ -آ ·_~را· رد -`´ هم¹´ !
6یJ3ج ) » » ( رد -~ا -~ش ه-·ر´ -نازر¹ اي _~را· .´ اي .¸ زا .-ا رد م+نآ ه´ ,و~نار· ¸-ت`¸ هم¹´ زا
درو= _م م~¡ ه- دايز .´ هم¹´ ه~ير _يا,ورا م _ناريا اي و _يا,ورا و ~نه ,ا+نا-ز)!
;ابلج ( ) / ` -4رV @*ج بی43ج ( دراد ه~ير --¹= هم¹´ زا ارها= ·هنانز €-=¹ و ~ن¹- ‘ا-¹ !
37لج ( ) » ( »ا~قا و _اونا رد ه´ _ن=ور هناد ·~=ن´ _ن·م- ن`-´ ا- ه~يرمه ` ام-حا و _~را· ن`-= هم¹´ زا
/ / ) ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن ~نر--م را×- ا+-ندرو= &--* )!
را#لج ( ران¹´ هم¹´ زا » ( ) () راممنا .مم´ -ممنر- همم´ ,¸مم-¡ رممه اممي و راممنا .´ _ن·ي ·-~ا -~مآ ران .´ _~را·
~شا-!
هلUج ( » ) » ( و تار~ح _و·~م ه- -زورما _-رع رد ه´ _زو .= .`م _~را· --¹= و .´ = هم¹´ زا ~ياش
~نيو´ _م ,¸-آ تاناو-ح!
/ / / یزابناج زابناج یزاب#ج زاب#ج یزاب*ج زاب*ج ( و را´ا~· _ن·ي _~را· نامم-ر-- نامم= ·€مم´ رد نا= ·,را´ا~·
» _-ا~· و •رم~-, اهدر´ _`=-ا- اي و!
زاب#ج ( زا-م= ا×ن زا-نا=
یزاب#ج ( ,زا-م= ا×ن ,زا-نا=
2ی4N#ج ) ! » ( مه ’-¹×نا رد ~نا ه--´ _م مه .-×نش و ريو×نش ارنآ مي~ق رد -ا´ ه´ ·-~ا _~را· .--=نز نامه زا
ترو-- _~را· هم¹´ نامه زا =inger =-¹ت ~ن´ _م )!
رN#ج » ( ( ·ر×يد تا¸¹· و ¸هآ و ’م ~-~´ا ·-دز -نز ’م _ن·م- _~را· را×نز نامه زا را=نز را¸ن=
_´ -دز -نز _¹´ رو=-!
ریN#ج ( ( -~ا -~ش ه-·ر´ _~را· ر-=نز نامه زا ر-=نز !
%اوج ! ( ´ زا ~ياش -ر-= و تر´ ™ ·»~ن´ و و= ·ت`´ = ,ار- •ر¸- ه~-´ _ن·ي _~را· .او= نامه زا _مي~ممق هممم¹
( ) » ~شا- -~مآ و=را- _ن·ي را-و= !
/ تار>اوج ر>اوج ) » ( ,رهو= ا×ن _~را· رهو´ _م= )!
0وج ( () » ( -~ا =و-رم _م= ه-~د ·»درم -ور´ ه=و= هم¹´ ا- و دراد _~را· ه~ير ارها= !
(% ! ) راد1اج اtن رادوج » ( -ا-~ »~ن´ _ن·م- _~را· رادوا¡ زا !
;روج ( ·ر´ _~را· -ارو= هم¹´ زا ) ه=وت دور-م را×- _-رع نا-ز رد زورما مه -ارو= _ن·م نام+- و -~ش ه-
! و _ممشو, -ارومم= -ممنهر· ا~مم¹ و ~نشو•- -ارو= ~نهاو=- ات ·~ندر´ _من ا•- مه ¸-´ _-ح نا-~-رع .--ا ,ا+-رع
ممش نآ همم- اممها´ و ·~ن-·ر´ داي نا-ناريا زا ·ر×يد ,رنه و _م¹ع ·_×نهر· _و-وم نارا¸ه .`م مه ارنآ م~ا اممي و .×
~نداد _-رع =-¹ت)!
;روج » » » ( رد ار اها, و ~ن·ا--م م~ير-ا اي و م~, اي ƒن زا ه´ -زوم اي -ارو´ اي _~را· -ارو= نامه زا
~نناشو•-م نآ!
زوج ) / » ( و ,زو= ·-زو= نآ _-رع تا--~م ~يآ _م نا´در´ و ودر´ _ن·م- _~را· زو´ زوا´ هم¹´ نامه زا
-~ا نار×يد)!
.سوج ( نامه زا ) ! » () » رد ار~هاش و Žا´ º ,ر~´ هم¹´ .-ا ر-ق _ن·م- نامدو= _~را· -شو´
.×~- ار _~را· هم¹´ ¸-مه ¸-ن _يا,ورا ر×يد ,ا+نا-ز و ’-¹×نا Fiusk ~نر- _م را×-)!
قوج » ( ~شا--م ا+مدآ -ور´ و »درم ه-~د و ه=و= _ن·م- _~را· Žو= هم¹´ _-رع =-¹ت !
ر>وج » ( رد ه´ _~را· رهو´ هم¹´ زا » » ˜ا-ممشا -~مم-ס و -~ممش همم-`= ·.مم-ا -داممم هياممم _ممن·م همم- .امم-
» » ! امم+نآ -~-مم~×-آ همم-`= و ا+×نمم~ و امم+´ا= -رامم-ع و -~-ס مه _ن~·م ,ا+×ن~ ه´ ا=نآ زا و -~ا _نام~=
) ! و رهاومم= ·تارهومم=م ·_¡رهومم= ·-رهو= ·,رهو= ·نآ _-رع تا--~م ~نا -~ش -~-مان رهو= و رهو´ ا~¹ ·~ن-~ه
-~ا نار×يد)
را(یوج ( ( -ا-~ »~ن´ _ن·ي رادوا¡ رادوا= !
( : ) هN4اHج ` -4رV @*ج NبHج » ( ,و¹+, _~را· هم¹´ و -´وش ·ت¸´ ع »ا-م _ن·م- -ا= هم¹´ ود زا ارها=
!( ) ( » ) / » ---=ش _ن·م- هم¹´ ¸يا _-رع نا-ز رد ~-+•~ .`م ن'~¹ا م-ˆع ·•ر¸- _ن·م- -~م نزو- ~-´ ~-
زرا ·~نم~ناد ·~نمشوه ·_م¹ع •ر¸- -~ا -ر-= و ~نمش !
/ Eاخاخ EاخاD / / ! ( ) و م´اح م× ح ه- -·¹ ¸يا _-رع رد دو~-م ه--´ _عرش نا--اق و دو+ي ,ام¹ع ه- ,ر-ع -·¹
! .اممم-حا- _مم¹و -ممش¸, _-ح و ه-~¹· و _نيد »و¹ع ~+-=م ·ه-=-هر· ·~نم~ناد ·اناد _ن·م- -~ا -داد .×ش .ي~-ت م-×ح
ا ,و¹+, _~را· زا هم¹´ ¸يا ه~ير ,وق _¹-= » ناوممنع ¸مميا همم- مممه نا-~نما=ه ه¹~¹~ را~×نا-ن- ¸نما=ه ه´ -~
) / / ) ( » » ! ‘اممن را~-مم~ود _·ا~ممم م´اممح همم´ نآ ’ممنا »ا=اه اي و ¸نما=ه _ن·م -~ا -~ش فور·م و ‡-¹م
/ » ) ! ( » () ¸ ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن ~شا--م و~ان زا »درم &$/ )!
$بD » ( ´ _ن·م- ه´ _~را· --ه _-رع =-¹ت ارها= ! » رد ~ممشا--م -مم~د همم=ن, نامم-م _×-·رور· اي و -~د €
» ) ! » ه=وت --=¹ا تا™ ˜ام~¹او ه- نآرق رد -~ا·نا´را-~راو -رياد ر-~ و -رياد _ن·م- هم¹´ ¸يا -زورما _-رع
) » ( تايرا™ -رو~ دوش $& ( هيآ %
/ اU!D -!D » » » ( ه·ا-ا- -~مآ ات _~را· ه·ا-ا فرح نامه زا ,وق .ا-حا- ه×نآ ات و ات / » مممه €ممير·ت فرممح
( ) امم- -مم~ا ,وامم~م _نا-مم~ا- ,ومم¹+, _-ممح و-¹-ا- ·,ر-م ·,ر-ع ·_-رع _ما~ ,ا+نا-ز رد ه´ مح 5he» رد
/ » » ! » ·-مم~ا _-رع رد ا-ح _-ح نامه ا--قد _~را· رد ات _ن·م ه´ ¸-مه دو= _¹·· _-رع رد .ا اي و _~-¹×نا
» ! -ح ه×نيا .ام-حا -~اع~م ¸يا تا-`ا ,ار- .-¹د ¸ير-+- / » و .ومم=ت و ر--·ت ا+نرق زا ’, و _ورش ا-ه اتاه زا ا
) » : ) اممه هممم¹´ _يا-~وا نا-ز رد .ا`م ,ار- -~ا را-~- -~ا -~مآ رد .×ش ¸يا ه- _م`~ا -نهر· و _-رع ™و-ن
/ ) ) ) » / / » م´اممح همم´ نآ _ممن·ي ·~ممش =-¹ت ¸نما=ه اه~·- ه´ ’نا »ا= اه اي و هنا= ¸+-م رو~´ _ن·ي ¸يد
/ را~-~ود _·ا~م / » ) ! / ) ¸ ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا »درم ’نا &$/ )!
;رD ( () ( ا+نآ ,ود ره .-ا و -~مآ مه ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد _¹و -~ا نو~- _-رع ه- فور·م ه¡ر´ ·-ن=
/ / » ) ¸ ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا ,و¹+, _~را· &/" )!
ه+و4رD ! / » ( ما _-رع رد -~ا -~مآ _~را· -¸-ر= -زو-ر= زا ` ام-حا _مميوراد ¸ير-ممش ,ا+مم-رق ه- ر-~-- زور
/ ! ( ) ه~نار· ’-¹×نا رد ~نيو´ _م -ر-= و هن-~ –¹= و و¹´ درد ,ار- ( ,astille
! R BرD!
! ا" BرD!
! ار BرD!
! p BرD!
! ج BرD!
! د BرD!
/ /=اD /کD ) ) » » » ( ) ( _ن·ي ’نا »ا= اه اي ¸نما=اه اي ¸نما=اه زا -ر=`ا- و _-رع نا-ز رد »ا=اح زا
» را~-~ود ( ) » » ناوممنع ¸مم-ن¡مه و ~ممنز نامم= مممير´ ناورداممش .مم`م اممياعر¹ا .مم-´و اممي »درممم _·ا~ممم اممي ا+نا~نا
/ / / / ! ) زا همه ه´ -ر-= و را¸ت و را¸~ ر¸يا´ ر--ق ,ر~´ .`م -دو- _ناونع مه ~ياش ناريا _~نما=ه ه¹~¹~ را~×نا-ن-
» ! » نوممعر· ناوممنع .`م اي ~نا -~ش Œ-~م ,ر~´ ,و¹+, _~را· .-ا نامه»/ ,harao _ممناريا ناهاممشدا, همم´
( ) ار دو= ر-م و .-ن ه-=نم ه- _و´ زا ~·- و ~ندو- •ارع =ا= رد نون´ا ‘را· „-¹= هناهد زا دا“ن _ما~ .-`ا
) ( ( ( » ! » ~نزر· _ه`ا نامر· ,د¸يا -ر´ · ر·´ _ناريا هم¹´ ود زا ‡´رم نوعر· هم¹´ ~نداد ‡-¹ نوعر·
» » ناريا ~-شرو= ,ا~= ار--م €´ -=م ه´ ار » ! اي نوعر· ¸يا ر-ان- دو- مي~ق نا- ,harao » ,ا~= ~نزر· _ن·ي
! » هممم¹´ ود زا مممه رومم•·- ~ش مه ¸-¡ ناهاشدا, ناونع ه´ رون·· _-ر·- اي رو•·- -~ا= ¸-مه زا انم- ~شرو=
( » » ( ) » هم¹´ -را-رد ر-~-- š--وت ,ار- ا~= ~نزر· ~نزر· _ن·ي رو, ,~نه رد ناو×+- ا~= _ن·ي _ناريا _-
· » !( رد »ا=اح اي م×ح _-رع تا--~م دوش ه·=ارم ,دودوم _¹ع`او-ا _نا-~´ا, ~--· ~نم~ناد نرق ر-~-ت ه- ·نوعر
!!! !!! / / / / / / : -ا˜اشام _¹ا و و -م×ح هم´ا=م م×=م »ا×حا »و×=م هم×=م را~م×ح -~را-~- _-رع9)
را(*کD ) ( ’-¹×نا رد ’-¹, ’--ر ·نا-ر+ش ·را~نامر· _ن·م- _~را· »و+-م نامه زا Commandant)
هیرا(*کD ( _-¹ود م´اح و ’-¹, ¸´رم ·,را~نا-~ا ·,را~نامر· ·_نا-ر+ش !
-+اب*یکD / / ( اي را-رد ‡--= اي -ش¸, ¸يرت`ا- ·رو~´ ر+ش -اش نا×ش¸, ’--ر _ن·ي _~را· _ن·م نامه ه-
! _-ن=¹~ -ش¸, -×¹مم!
ق1زاخ » » ( ) » ( -·ا`´ =ر¡ _ن·م- º-¸= =وزا= _~را· هم¹´ زا ارها= ! » » رد -~ا -~مآ ~ن´ و مير
» -·ا`´ ه¹م= زا دراد _-¹-=م _نا·م _-رع»!
ا8اخ !( » ) ( =-¹ت -ي ` ام-حا ~نيو×-م رو·يوا ار ا=نآ »درم ` ·· ه´ مي~ق ناريا و ¸-¡ نا-~´رت ناهاش ‡-¹
! ناقا= هم¹´ ه×نآ .ام-حا -~ا -~ش •`=ا =رت نارادر~ ه- ه´ -~ا _~را· ·رت ,وق .ام-حا- و _´رت ) » نآ زا
: ) ! » ·ناورممم ·ناممهام ·ناومم-´ ·ناورمم~ .مم`م -مم~دايز ·~ممشا- نآ _مم~را· ~نومم~, -و`·- _´رت زا ‡´رم ه´ •ا=
·ن`عز ·نامم~=ع ·ناممعو= ·نا=¹مم~ ·ناممم·ن ·نام¹مم~م .مم`م _مم~را· ~نومم~, امم- _-رع تام¹´ _-ح و ·نار+م ·نا™اش
» » » و -~ا _ن~ناو= ه´ ه¡نآ _ن·ي ناقر· و نآرق _-ح و ·نا-·ت » و -~ا اه _-~اران و _-~ار •ر· ه¡نآ
» » -ر-= و -~ا -~نن´ محر را-~- ه×نآ _ن·ي نامحر اي)!
» : رد _مم~را· نامم-ز و -ممنهر· ™ومم-ن و »`مم~ا زا ¸مم-, .امم~ نارا¸ممه همم- ددرمم´ _مر- _~را· ,اه ~نو~, ¸يا ه-×ن
» دو- _~را, ,روتار•ما -~نا~ن -~د ,اه _,ارتا~ زا _×ي ه´ زورنآ نا-~-رع!
-=اخ » ( =ا= -نر- اي و -~ا =ا= ه- =و-رم اي ·-~ا =ا= زا ه¡نآ _ن·م- ·_~را· =ا= هم¹´ نامه زا
) هممم¹´ ¸مم-مه ¸مم-ن _-امم,ورا ,امم+نا-ز ر×يد و _~-¹×نا رد -ر-= و ا+×ير¡ و نارا~~ا, و ا+مرا~نا¸ ‘ا-¹ .`م ·-~ا
_~را· Fhaki ر= زا ارهامم= همم´ ·دومم~-م همم--´ _ماممˆن ه-ش اي و _ماˆن ‘ا-¹ -نر- همم- ,~ممنه _مم~را· نامم-ز Œممي
-~ا ه-·ر _يا,ورا Œ=انم ر×يد و نا-~¹×نا!)
Eاخ ! ( _ن·م- ·_يان- رد _·--= و _¹-ا -¹ا=- و -درو=ن -~د ·¸¹ا= ·ه-=•ن _ن·ي _~را· »ا= هم¹´ نامه زا
-~ا -در´ =-ح ار دو= ه-¹وا -¹اح و ·-در×ن ر--·ت _-·ن- .×~- زونه ه´ ه-¹وا داوم!
/ هناخ اخ ) ( نا= ا×ن )
خ ا ( » ) » ( و ر-م رد ¸و-=- ·زورما _-رع رد ه¹--ق ’--ر اي -ا-را _ن·م- نا= هن _~را· هنا= هم¹´ زا
» -را-~ _- .-ه ·_¹وم·م و _مي~ق .-ه ·ار~ناورا´ هنا= ر·ا~م _ن·م- ا-ير·آ .امش و »اش!
ا7#لخ ) » ( ايآ ~نيو´ _م مه ~·~ نآ ه- _-رع رد ه´ زو= ه~ير _ن·ي ·_~را· نا=ن¹و= زا ناي~·مم~ و ~·مم~ ا-
! !( _ن·ي ~نن´ _م =-¹ت ر×يد .×ش -ار _~را· -·¹ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا رد º-~ا =و-رم مه: =alingale
هناخ ! ( رد اه ‡·×م و .و~= ·„نر=ش هنا= _ن·م- ر-~-- زورما _-رع رد -~ا -~ش ه-·ر´ _~را· هنا= نامه زا
» دور-م را×- -ر-= و ,زا- هنا= ,زا-!
یرایبخ » ( = هم¹´ زا ! نامم~يون -ممنهر· _ممض·- رومم-ت ف`=- ·مممه رامميوا= دومم= -~ا -~ش ه-·ر´ _~را· رايوا
) » ( ) .مم`م امم+-ير= _ممض·- اممي و ~ممن- همم--´ _مم~ور ارنآ ه´ -ر-= و ~-مع ¸~ح ناورداش .`م _~را· Cebster
» ( ا-مم~ا- _مم~را· هممم¹´ ود زا _قاو رد _=´ يرم ~نيو×- مه ,زور ~ياش و ~نا ه--´ _´رت ارنآ ه´ _يا×يرمآ ! -مم~ا _ن
/ / » » ( / ) » رايوا= ر×يد ترا-·- ور-ن ناوت ,¸رنا _ن·م- مه راي و هن-´ وا= اي هن-´ا= .`م م=ت _ن·م- وا= هم¹´
! ) ! » ( ه¹=م ا×ن از ,¸رنا م=ت ,anorama هيوممنا¸ -اممم ¸مم-•-¹-· _امم¡ '##$ ( ر×يد ,ا+نا-ز رد ,د`-م
رايوا= _~را· -·¹ ¸-مه ¸-ن نا+= Caviar ~نر- _م را×- ار!
وی(خ ( ) » ( وتاد ·»درم -در´ر~ و -اشدا, روي~´ روي~= ·»وق اي رو~´ ’--ر ~نوا~= _ن·ي وي~= _~را· .-ا زا
/ ) را×- -ر-= و ¸-¡ و ~ن¹يات ·_نور- ·¸-, _¹-· ·,¸نو~نا ·,¸¹ام ,اه رو~´ د زونه ه´ مي~ق ,و¹+, نا-ز رد
/ / » » ! اشدا, _ن·م- اراد -~نهد نداد هم¹´ زا ارها= وتاد -·¹ دور-م » دراد -~ممنهد -مم~د ه×-مم~´ _ممن·م- و -~مممآ -
) / » ! ¸-ن _يا,ورا تا·¹ و _~-¹×ناو ¸-ت` رد دو~-م ه--´ وتاد اتاد مه ,~نه نا-ز رد ~شا--م 8ata / نداد -~ممنهد اي
-~ا _يايرآ _~را· ه~ير ¸-مه زا)!
/ ریرخ رخ » » » ( د ندر´ ر=ر= _ن·م نامه ه- ه´ -~ش ه-·ر´ _~را· -ر=ر= و ر=ر= زا ارها= و -اومم= ر
» دور-م را×- مه -ر=ر= اي -ر=نح _ن·م- ¸-ن!
تیJرخ » ( () ( _ن·ي ر= _~را· هم¹´ زا ,وق .ام-حا- ه´ ~نا ه--´ _م --تر= مه _~را· رد ºن~´ر= ن~´ر´
» » ~ي'-م راد .×-ه اي •ر¸- !
رخرخ ) ( ر= و هم¹´ ا×ن _~را· ندر´ ر=ر= زا )!
( ) / / @*ج (bاوخ ه(یرخ درخ » ( -در= هم¹´ زا ارها= ! » -~ا -~مآ ه×ت و ·-¸ير ·-¡و´ _ن·م- _~را· در= و
دور-م را×- -ر-= و ·-ر´ا- ر-=د و -~-شار-ن ~يراورم ·-درو=ن -~د ¸-¡ _ن·م- _-رع رد!
-جدرخ ( () » ( ه×-~´ ·_شور--~د _ن·م- º_-رع م _´رت م _~را· _¡ -در= اي و _~را· _´ -در= هم¹´ زا
) هشو´ رد ` `م شزرا م´ و -¡و´ .-ا~و ( ~شور--م -ر-= و نا-ا-= !
قدرخ » ( دور-م را×- ·-را, را¡ اي و ·-شرد هم¡ا~ _ن·م- _-رع رد ه´ _~را· =در= هم¹´ زا ™و='م !
%درخ ( -¸م و ا+-شا -ير=ت ,ار- و ,¸-~ ناون·- و -~ا -¸م ~نت -ا-´ _عون ه´ ·.در= _~را· هم¹´ نامه زا
) » _`=-ا- ه¹ا-م و هيودا و¸= اي و ا~= ه- نداد ! ( / نآرق رد ·_~را· هم¹´ ¸يا دور-م را×- ا+-نا-~´ا, ا+ي~نه
) ) ! ˜ا--نا -رو~ ا×ن -~ا -~مآ مه ~-=م '& ( هيآ *% ) نام-¹ -رو~ مه و "& ( هيآ &/ )!
( ) / @*ج تا1درخ هدرخ ) » ( و ¸هآ ,اه -را, ه×´ ت ه×ت ·-¸ير ·-¡و´ _ن·م- _~را· رد -در= هم¹´ نامه زا
( š--~ت هناد ·•و=نم · تا¸¹· ر×يد -ر-= و ~ن- ندر´ اي و !
%اKرخ » » ( -دا--~ا ·.و, €-´ و _ناد ه×~ ,ار- مي~ق رد ه´ وا´ -~و, _ن·م- ·_~را· رد .اتر= _-رع =-¹ت
) ! ) ! ! نرمع .آ -رو~ ا×ن -~ا ه-·ر را×- را=نق .×~- مه ~-=م نآرق رد ~نيو´ _م مه را=نت نآ ه- _-رع رد ~~-م
" ( هيآ $% ) ˜ا~ن -رو~ مه و * ( هيآ '# و ر×يد هيآ ~ن¡ )!
cیKرخ ) ( --تر= ا×ن )
ه+ا&رخ ( ) » ( Žو¹´ ·وزام · ,زروا~´ رد ¸´ فا- ¸-مز , هناش _ن·م- ه´ ه¡امر= _~را· .-ا زا ارها=
-ر-= و ¸×ش!
.نرخ ( / () » ( شو´ر= ه¡- _ن·م- -~ا _~را· -·¹ -ي ه´ º‡ترا شو´ر= -نر= هم¹´ زا دايز .ام-حا-
» » ) درم .`م نآ ر=آ رد = فرح ر=ا=- !( دور-م را×- مه -¡و´ ه¹-م و »رها _ن·م- _-رع رد انم- = !
;ونرخ » ( -´ ر نآ زا ه´ _ندرو= ,اه -و-م ا- ·-~ا ودر´ ه--ش _-=رد »ان ه´ ·_~را· -ونر= هم¹´ نامه زا
~نن´ _م -~رد مه!
Nخ ! » ( -زورما _-رع رد ا+-نار´ -~و, ا- ·-~ا فور·م رونا= نامه ه´ _~را· ¸= م~ا زا ارها= _ممن·م-
» ) ( ) همم´ _مم~را· -ر--~ و -ر--~ا اي •ر--~ا ·دور-م را×- ~ن-~ه _~را· ¸-ن هم¹´ ود ره ه´ ريرح و م~ير-ا ه¡را,
-~ا -~مآ نامحر¹ا -رو~ رد مه ~-=م نآرق رد و -~ا _م~ير-ا فور·م ه¡را,)!
را(نNخ » » ( -~ا -ر-= و _ياراد ريزو اي و رو~´ _¹ام .وŠ~م _ن·م- _~را· راد هنا¸= زا : ) ! هم¹´ ه=وت
» _مم-رع رد همم´ ¸مم= هممم¹´ همم- ~ممندر×-مر- همممه _مم-رع نا-ز رد نآ دايز را-~- تا--~م و نزا= و هني¸= ·هنا¸=
_مممن ` مم-ا ار امم+-نار´ ,ا+-ن~-ممشو, ¸-ن¡ »`~ا ز `-ق ا+-رع ه´ ا=نآ زا _¹و ·-~ا _م~ير-ا ه¡را, و ريرح _ن·م-
- ا~مم¹ ·~نممشا- ه-ممشاد _ي هم¹´ ¸يار- ات ·~ن-=انش » رونامم= نآ ,امم+-نار´ -مم~و, نامممه زا ¸مم= .مم-ا ·,وممق .اممم-حا
) ! و ه-مم~ي¸-م ر¸= ,ايرد فار=ا رد ه´ ر¸= »درم ~ياش -~ا اه~ش Œ-~م ·-~ا روم~ ه--ش ه´ را~نا-~, فور·م
,زا--ق م _ناريا »اوقا ¸ير-مي~ق زا Caucasian !( ¸مم-ن ~نا ه-~يز _م ه-=نم نآ رد ا+-يايرآ زا ¸-, _-ح و -دو-
مه ا- ~نشا- ه-شاد _ي ه~ير =ا-ترا هم¹´ ¸- !
Aخ ! ! ( رد -~ا -~مآ ---=ش _- و هيامور· و -~, »دآ _ن·م- انم- -~ا _~را· =اشا= و ’= نامه زا
دور-م را×- ·دار·ا _×يامور· و _-~, _ن·م- ر-~-- _-رع!
Aخ ! » ( ا _-رع رد -~ا نار-عز .´ _ن·م- ه´ ·-~ا =و-رم _~را· -~= هم¹´ ا- ,وق .ام-حا- ’مم= -زورممم
! » » -~ا ¸=~م تام¹´ , ه~ير ه=-ار _¹و دور-م را×- وها´ •ر- و وها´ _ن·م-!
/ $!سW& هک!سخ » ( ر--~ اي و دايز را´ زا ~·- ه-·و´ ن~- _ن·ي ·~ي'-م _~را· رد ه-~= _~را· ه~ير نامه زا
» ! ~-ن .احر~ ه×-~´ اي و ¸يرم ·شو=ان ناوتان _ن·م- ر-~-- _-رع رد -ر-= و شزرو اي و ~نر- _م را×- ·- !
هک!سخ » ( ناوتان و ¸يرم -ر=`ا- و ·-~-~´ „نر ·-~نام ·~نمدرد ·-درزآ _ن·م- _~را· ه-~= نامه زا ارها=
» ( ) _ندرم و .-¹ع ·ناوتان و ¸يرم _ن·ي -~ا --~=م _-رع رد نآ ‡-=ع تا--~م زا _×ي -زورما _-رع رد !
/ ارسخ رسخ ( ا--~م _-ح و زورما _-رع رد فور·م هم¹´ رد _-ممح و -~ممش ,~ممن- فر- _-رع رد ه´ نآ دايز ت
( ( ! ) ورامم= -~= و ’= _~را· هم¹´ نامه زا ,وق .ام-حا- ه´ ر-·¹و -رو~ ا×ن ه-·ر را×- دايز مه ~-=م نآرق
·’´ان ·_عام-=ا هنزو نو~- اي و شزرا _- و هيامور· دار·ا _ن·ي ا+نا~نا دروم رد -ر=`ا- و ه·و¹ع و -ا´ ·=اشا=
ان اي و ’ن=ان -~ا -~مآ درم !
: هم¹´ ·•ر¸- ناريا نو´انو´ ,ا+نا-~ا و .-ا-ق و €¹-=م ,ا+نامز رد و _~را· ,ا+~يو´ _ض·- رد ه-×ن
! » ( () رمم--·ت ا~مم¹ دارمم·ا _×يامممور· و _-مم~, _ممن·ي ·~ه~-م _-رع رد ار ’= _ن·م ¸-مه ا--قد º-را~= -را~=
¸-- رد و .ا~ را¸ه ¸ي~ن¡ _-رع رد هم¹´ -ي =-¹ت و .×ش درا~ن ‡=·ت ,ا= نا~ن¡ ·مه زا رود و €¹-=م .يا-ق )!
Aیسخ ( ) » ( هيامور· _ن·م ه´ -~مآ ~-مع -نهر· ا×ن م -ن~´ زا مه ~ياش و _~را· ’= هم¹´ زا ,وق .ام-حا-
» ( ) ا~ممم´ _ن·م- _-رع و _~را· نا-ز ود ره رد ` ·· Žر=`ا- و .وم·م Œ-= -~ش _-رع ,~ن- ه·-- اه~·- و ~ه~-م
و -~و~¹و, --- -~ا -ر-= !
Fخ » ! » ( ¸= هم¹´ ا- ,وق .ام-حا- _¹و -~ا ا= -ي ه- ن~ش .=اد ن~ش دراو _ن·م- -زورما _-رع رد
» -~-ن ه=-ار _- ·~شا- ~مآ شو= _مي~ق =-¹ت نامه ه´ _~را·!
هراPخ ! ( _ن·م- ر-~-- _-رع رد را¸-~´ نا-م رد -زره ,ا+-¹ع و =اشا= و را= _ن·م- _~را· -را~= هم¹´ زا
, ,ا~= _ن-~او=ان ¸-¡ ·~ن~,ان و ·-~, ¸-¡ _ن·م- و ·-ر-~ -~نام~ !
BاPخ » ( » » ( ه´ دو= -ر-ش رد -و-م تو•م´ _ن·ي ·-آ شو= و~= اي وآ ¸= _~را· هم¹´ زا ارها=
! ( () ¸- -ر-ش ا- -ارمه -~ناشو= -و-م -~ا -¸مشو=دايز و ’¹م را~-آ!
بPخ ( نارا¸ه ,وق .ام-حا- _¹و -~ا -و¡ _ن·م- _-رع رد » و رامم= _ممن·ي _مم~را· ¸مم= هم¹´ زا ·¸-, .ا~
! » ) -مم~= ,امم+نا-ا-- رد همم×نيا همم- ه=وممت امم- و -مم~ا -~ممش -رمم·م اه~مم·- همم´ ·~شا- -~مآ -آ ’= _ن·ي -آ -ا-´
_ممناريا نا´دا¸هاممش نا-مم~-رع ,اهر+ممش نان´ا~ ·م---´ ه´ رو=نامه -و`·- و -~-ن _-=رد و -و¡ نا~ن¡ نا-~-رع
( () م ·~نا -دو- ,زات --=ات دو~-م رت ¸شور »`´ _ن· !
تPخ ! » » ( .-ا دور-م را×- ·¸مشد ر- -اتر, ,ار- ¸--و™ اي -اتو´ -¸-ن _ن·م- _-رع رد ` ·· ه´ -~ا _-·¹
درا~ن نانا-ز _~را· ¸-- رد .ام·-~ا دايز ر×يد ه´ ·-~ا _~را· مي~ق تا·¹ زا هم¹´!
CاWPخ ( -~ا -~ش ه-·ر´ _~را· شا=~= نامه زا !
CاWPخ ( نامه رمم`ا رمم- همم´ دراد مممه رمم×يد »اممن ~ن¡ و ران´ و´ ·شا=~= ر- -و`ع _~را· رد ه´ فور·م _ها-´
) ! ¸يا ,~ن- ه·-- و تا--~م _-رع رد -~ا -~ش -داد نآ ه- توا--م ,ا+مان ·€¹-=م ,اه ه¹--ق و ƒيرات .ا~ نارا¸ه
! ! _-رع تا·¹ -نهر· =ر -~ا دايز را-~- هم¹´)!
FWPخ » ( ·ر´ _~را· ¸=~= ,ا~- زا ( : ) ,امم+´ر- نامم-م رد تارمم~ح ` `م ,¸-¡ -´رح ه=--ن رد ه´ -~ش ه-
دوش _م دا=يا -ر-= و -~=!
هPیرکPخ () » » ) ( _-رع =-¹ت نامه -ر= اي · ,ر´ _ن·م- ه~ير -~= _~را· هم¹´ ود زا ‡´رم
( » -~ا _-~و, ,رام-- _عون ه´ ,ر´ هم¹´!
راسکPخ ( نآ ‘و-~ ه´ ,درآ _ن·م- _~را· را~×~= هم¹´ زا همم-+ت درآ هنومم×-ن زا همم´ مممه _نان و ·~نشا- ه-·ر´ ار
دوش!
/ EویPخ /Pخ ) ( م~= ا×ن )
/Pخ ( -~ا -در´ ا~-, _-¹-=م _نا·م _-رع رد نامزرورم- _¹و ~ي'-م م~= _~را· هم¹´ نامه زا !
6Pخ ) » ( دراد _-رع رد ,دايز تا--~م م~= -ا×ن )!
/ هیPخ -Pخ » » ( - ,وق .ام-حا- _¹و م-- ‘رت _ن·م- _-رع رد ) -ر-ت ·-~ير, -نر ·-نر دو-´ _ن-~= تام¹´ ا
( دراد _ي ه~ير =ا-ترا ·مي~ق _~را· رد -ر-= و „-~= و ~--~ ·-نر!
2U خ / () » ! ( -ر= -`= و -~´ _امد -آ _ن·ي .= _~را· تام¹´ ا- ` ام-حا _¹و -~ا ه´ر~ _ن·م- _-رع رد
دراد _ي ه~ير ه=-ار -ر-= و ,` و .´ و -آ!
/ / بلاخ ه43خ ;3خ ( / ) .= و ¸-¹= „-¹= ·-`= ا×ن -~ا -~مآ _~را· -`= نامه زا ارها= )!
%3خ ! ( هم¹´ ا- ` ام-حا دور-م را×- نا~ند _´ا, ,ار- ا+نا~ند .=اد ه´ _-و¡ اي و Žارو~ _ن·م- -~ا _-رع
! » م¹´ دراد _ي ه~ير ه=-ار ·-~ا ¸-ت =ون و -يرا- ,¸-¡ ندر´ ور· _ن·م- ه´ _~را· ن~-ن`= اي ن~ن`= تا
-~ان·م ¸-م+- -ر-= و -~-¹= ·-~ن¹= اي و نزو~ اي و را= ¸-·ر ور· _ن·م- ن~-¹= _~را·!
<لخ ! ( _- ·-نهر· _- »درم _ن·م- هم¹´ ¸يا _-رع رد ~نا ه-~يز _م ناريا رد مي~ق زا ه´ نا´رت زا _ي ه¹--ق »ان
) و _¹و´ »درم ¸يا ه×نيا ر=ا=- ~ياش را~-,ان ·راو-~اان ·‡~ن¹ا =و×~م و هيام ( دور-م را×- ~نا -دو- _¡و´ !
<#لخ ( () ( -نر ود ¸-¡ ره _ن·م- انم- ·-ر-= و ه --´ ¸´´ رام - ن~= .`م ¸يرا= ·را= _ن·م- _~را· -ن¹= زا
~يآ _م مه ~--~ و -ا-~ ·Œ¹-ا اي!
<یلخ ( .ا~ نارا¸ه ·,وق .ام-حا- اما -وا=هاش و ه-ا=اش ·-ا=اش اي و •ر¸- -آ -ار _ن·م- -~ا _-رع هم¹´
¸-, ) ( ) » همز` ه´ =ان-~¡ .´ _ن·ي -`= اي ايرد -آ هت .`م ¸=¹ و .´ _ن·م- _~را· ¸-¹= زا هم¹´ ¸يا
! ( ‘رامم· „-¹= -~ا -~ش .ي~-ت „-¹= ه- و هش~- -ر´ ·م ·_~را· ر×يد هم¹´ نارا¸ه .`م و -~ش Œ-~م ~ن-~ه -آ „-¹=
,ersian =ul6 = ,ا+نا-ا-- رد ه×-¹اح رد ·-~ا هم¹´ ¸يا -و= هنومن -ي زا نامم~ن -ممي _-ممح نا-مم~-رع -مم~
) ! / º_ي -~ي~ن ه´ ار ه¡نآ در´ ,را~×مان ناو--م هنوס درو= _من م~¡ ه- ¸-¹= اي „-¹=)!
/خ ( ) ( و هي~=ا و ˜ا-شا _´~-~و, و _´ -~ي~ن´ ,و- _ن·م- انم- و -ر-= و •اتا -ي ندر´ ورا= _ن·م- _-رع رد
) ! _~را· ‡ن= اي و م= ا- ` ام-حا دور-م را×- مه -ر-= ( _ممي ه~ير ه=-ار -ر-= و -ارش و ه´ر~ ·-آ •ر¸- فر=
» ) ! »اممن- -مم~ا-ند -مم-·م= رمم, ¸مم~= ¸ير-مم´ر¸- همم´ نا-~و~نه نا--ايرآ ¸~= و م= ري~= -~ا هم¹´ ¸-مه زا دراد
» » -آ ران´ رد ن~مآ در´ _ن·ي د`-م ‡م=´ » (Fhumb Eela / / ايرد هنا=دور -آ ¸~= اي)!
<*خ ) ( -= وا~= ن~ش ~~ا· ·ن~-~و, ن~ي~ن´ / / ( -ر-= و -ر-شام´ _ام´ م= -ا×ن -ر !
6*خ » » ( ¸= · نام´ نامه -زورما _-رع رد نآ _ن·م و -~ا -~ش -~رد نام´ _~را· هم¹´ زا ,وق .ام-حا-
) ! -~ا -ر-= و ¸م=م ·¸-م=ت نآ _-رع تا--~م -~ا _ن--ير-= ‘~ح و)!
/ 2خ 6خ !( / / () ( () ( رد -´ ~´ _امد -آ _ن-- -آ .= و _ن-- ¸= _~را· هم¹´ ود زا فرح _=امدوت _ن·م- _-رع
/ / / / : ) ¸=ن= ˜ان= ¸=ا ¸-ن= هن= زا ~نترا-ع نآ ر×يد تا--~م ندز فرح ه-·ر´ _امد ·ندز)
/ /خ 6خ ! ( ) » ( ر-~-- زورما _-رع رد -~ا -~مآ ر×يد تا·يام و -آ •ر¸- فر= _~را· م= هم¹´ نامه زا
: ) !( » ) ه ,~نه نا-ز رد ه-×ن دراد م= .×ش ه´ دور-م را×- _رم هن` _ن·م- » فورمم·م ¸مم~= امم- ه´ -~ا م= م
» `-م م= » (Fhumb Eela) مه _ن-•-¹-· نا-ز رد و دو~-م =و-رم Fom 1 +u / ( -آ _را, -آ م= _ن·ي
»ان- _يا-¹ار-~ا فور·م ¸-~´ ه-شون _~-¹×نا م _ن-•-¹-· -نهر· ·ا×ن 7ather Gnglish)!
قا#خ » ( ¡ .-¹~- _×-·ر´ و¹´ ·_×-= م _~را· =ان= هم¹´ _-رع =-¹ت ,ر-مم-يد ,راممم-- ·ندرمم´ دامم- و ندر´ =ر
: ) -ر-= و •ان-=ا ·Œ-ناو= ·Œن-=م ·•ون=م ·نا--= ه¹م= زا ·دراد _-رع رد ,دايز تا--~م )!
ر7#خ ) ! ! ( ه´ ·مي~ق ناريا رد _×نادرم .و-م~ =ر-~مش -~ا -¡و´ ر-~مش ه´ ·هنشد اي _~را· ر=ن= نامه زا
) » » ا ناريا Œ-ا~ ,اه _, ارتا~ _ض·- رد مه زونه / ( -رممع و نامممي ¸مممي و نامع .`م ,روتار•ما مي~ق ,ا+نا-~
-~ا „يار ‘را· „-¹= ر×يد ,ا+ن-~ن)!
ق(#خ » » ( زا ات ~ن~ن´ _م اه ه·¹ق اي و اهر+ش فار=ا رد ا--ا~ ه´ .انا´ _ن·ي -~ن´ و ن~ن´ _~را· هم¹´ زا
: ) ! م·-, ه- _~را· نام¹~ ·•~ن= -ن= رد ه-×ن ~نشا- ناما رد ¸مشد _نا+´ان ه¹مح ( ) رومم~´ رد درمم´ ¸رممع ¸ ر-
! ƒمميرات رد هممم¹´ ¸مميا نام¸نآ زا داد رو-~د •~ن= ن~ن´ ه- مه ر-م·-, ا~¹ و -~ا .وم·م _عا·د م-~-~ ¸-ن¡ ناريا ام
~ش .وم·م ·_-رع نا-ز و »`~ا)!
/ / و#خ Iا#خ -#خ ! » ( و _نهد ~- و -شز تام¹´ _ن·م- _-رع رد ~نا ه-·ر´ هم~¡ر~ _~را· ˜ا-ن= هم¹´ زا ارها=
/ : ) ! و ر·ممش نا´~ممنزاون –مم~وت šير-ت _عون ه´ ,ر´ا-ن= هم¹´ ا- ` ام-حا ه=وت دور-م را×- _م`´ -دو¹ و _يو´ -زره
/ -~ا –-ترم ·-~ا ,ر´ _تو¹ و _´ -دو¹ -ارمه ه´ تر~ن´ _--~وم)!
هجاوخ ( = اي و -داونا= ’--ر ·»ر-=م ·»ا-م `او ·ر-´ر¸- ·اقآ ·رور~ _ن·م- ·_~را· ه=او= هم¹´ نامه زا _مم-م
=ر+ش و -~×هد اي ه¹--ق -ي و نامدرم!
/ / راخ روخ راوخ ( -~ا -~مآ _-=-~- و .-¹™ _ن·م- را= نامه زا !
هنراوخ ( ( ( () » ( -ا×ندرو= ه×نرو= -ا×نرو= زا ه´ _-رع رد Œنرو= -نرو= _يايرآ هم¹´ زا هنراو=
( () ي هني¸¹ا »وي _-ه~م ,اه ¸~= »ايا رد ه´ م-ˆع ر-ا·م اي و _هاش ر-ق _ن·ي ( تدامم-ع همم- »درم همه هنيدآ »و
) ! / امم×ن ~مم~-م رارممقر- »اممع رامم- _مومممع _-اري~مم, ·_-ه~ممم تادامم-ع »امم=نا زا ’مم, و ~ممن-=ادر, _ممم _مم·م= -مم~د
( ) » ( / رامم×- _=-مم~م ر-امم·م نامم~-~´ ,ارمم- ,رومم= _ممم= هنراومم= و ,رومم= زورممما _-رع رد Œنرو= -نرو=
) ! _~-¹×نا رد دور-م Curate ¸-ت` رد و Cura !( -حا -مم~ا () ~مم-ا·م رد نامم~-~´ همم×نيا امم- همم=-ار رد ` اممم
/ ( ~ن~نارو= _م ~ندا~-م ا~= »درم ه- -ا×ندرو=9
اوخ ) ( ناو= ا×ن )
اوخ ( -~ا •ر¸- _نام+م ·»اع -ر-~ ·ا~= Œ-= ·-ر-~ _ن·م- ه´ -~ا _~را· هم¹´ نامه !
تسا اuرا!س یو7!سج 1 F>اوخ).
هجوخ / ( ه- ه´ _~را· ه=او= _نا-~´ا, ,~نه =-¹ت ~ممنه -راممق ه-ممش ه- _ناريا ¸ير=ا+م .-ا رد ه´ ه·-ش نا-¹-عام~ا
( ) ! _ن·م- زورما _-رع رد ه=او= -ا×ن ه=او= _¹-ا _نا·م ر- -و`ع دو~-م •`=ا ·~نا -دو-
دور-م را×- -ر-= و دا-~ا ·نا-~ر--د و نا-~-د م¹·م ر~ ·م¹·م اقآ · رور~!
/ "وسسخ ه"وسسخ » ( = رد ه´ ·_~را· فور·م دو= -`´ نامه : ) ارممنآ _ممن-•-¹-· نامم-ز رد همم-×ن دورمم-م رامم×- -ممن
» ~يآ _م دو= -`´ نامه زا ه´ ~نيو´ _م دو=`~ )!
'روخ () ! » ( ( م _يايرآ _نانوي -·¹ .-ا دراد _ي ه~ير ه=-ار _~را· ‘ور= هم¹´ ا- ` ام-حا ‘ورو=
( ) » ( ºنامممدو= ,ر=مم~ ‘ورمم= نامممه امم~-¹´ ناومم= زاوآ -ورمم´ _ممن·م- -زورممما همم´ -مم~ا _ممناريا ) رد -مم~ا
/ ¸-ت` _~-¹×نا Chorus)!
/ هناروخ یروخ ! ( / ) ( ( ( _-رع رد -~ا -~مآ · ,روح ,روه روه ~-شرو= رو= _~را· .-ا زادايز .ام-حا-
» دور-م را×- ·_يا~= و _-ه~م ¸=ش ·_ناحور درم ·¸-~´ .`م _نيد نا~نا _ن·م- ر-~-- زورما!
قزوخ ( ) » ( رادرا= -ا-´ _عون -زود اي =رو= -·¹ زا ارها= ! ( ) ر-~-- _-رع رد ~شا- -~مآ من+= Žزود اي و
: ) ! مممه _ممن-•-¹-· نامم-ز رد همم-×ن دورمم-م رامم×- ندا-·ارمم~ درد و .مم¡ه همم- ·ندامم-·ا .×مم~م همم- ·ن~ممش رامم-·ر´ _ممن·م-
» ا~ود هم¹´» 8usa دو~-م .ام·-~ا ان·م ¸-مه ه-)!
.+وخ » » ( ,~ن- ه-~- هقرو _ن·م- ~ي'-م _~را· رد هشو, و -شو, هم¹´ زا ` ام-حا م~= ~شو•- ه´ ,¸-¡
) » » _~-¹×نا رد ¸شو, -´ا, -ار ,ر×يد Cra44ing ~نيو´ _م)!
یوخ ! » ! ( » ( ا- _¹و دور-م را×- ردار- _ن·م- _-رع رد هم¹´ ¸يا ه´ -~ا ‡-=ع رهاو= راهو= هم¹´ زا
مميو=ت و رمم--·ت و ر-~ .اح رد ام-اد نا-ز و ·~نراد ه¹ا~ نارا¸ه ه~ير تام¹´ ¸يا ه×نيا ه- ه=وت رد همم×نيا و -مم~ا .
( ) ~نومم~-م رامم+=ا هممم¹´ -ممي اممي رهاومم= و ردار- ا-~آ _قرش -ون= _ي`ام _+نا-ر ` `م ا+نا-ز _ض·- (Fa4atid
» » ) ( / ,امم+مان -امم-´ همم- ,ومم= همم- _مم=ار ر-مم~-- š-مم-وت ,ارمم- دومم~-م ر-نامم~آ _ومم-وم م+· رهاو= ردار- _ن·ي
/ / ¸ ~نه _ا¡ ,~نا´ ا×-نام ه-شون _~را, '"& دوش _و=ر )!
یخ را ( ~يآ _م ·-~ا م·= شو= و -نر ¸-~ -و-م ه´ ·_~را· را-= نامه زا !
رب#+ رایخ ( ~شا- _م _~را· ر-ن¡ را-= _-رع =-¹ت !
ارNیخ » » ( ¸-=ا~ رد نآ زا و -=~ و م×=م را-~- -~ا _ن _عون ه´ ·-~ا _~را· نار¸-= نامه زا
/ ) و هتارا´ ودو= .`م ¸ت ه- ¸ت -ن= _-=ش _ا·د رد _-ح و تارامع ( دو~-م -دا--~ا -ر-= !
Fیخ » ( و نا-·و- و ا·رع ا-¹ا= و ·~شا--م ريز _نا-´ ه¡را, _عون ه´ -~ا _~را· ¸-= هم¹´ نامه زا
) ! _~-¹×نا رد ~ن×ن ناشر-~ا نا+= ¸يا _شو= و _-¹= -حار ات ·~نن´ _م ¸ت ه- _=-~م نانا-هر Sachcloth ه´
نآ Sack ·-ر-وت ·=ا~ _ن·ي -~ا _~را· .-ا رد مه و -ر-= و .او= ·ه-ن¡ Cleth _ممن·ي ·-مم~ا ‘ا-¹ _ن·م-
» ~ننام =ا~ ‘ا-¹ »
راد ! » ( -~ا -~مآ -ر-= و ت`·-~م و .اوما و -¹م ·_ياراد ·¸-شاد _ن·ي _~را· راد هم¹´ زا دايز .ام-حا-
: ) ! » ~را· رد ه-×ن دور-م را×- -ر-= و رو~´ ·راي و ر+ش ·هناشا´ · هنا= _ن·م- -زورما _-رع رد راد هم¹´ مي~ممق _
» » -~ا ه~ير نآ زا مه شويراد ه´ ·دو- -اشدا, _ن·م- اراد )!
'اد ) ( ‘ود ا×ن )
]اد » » ( نايا, را+¡ -~و, ر- نازو~ ¸هآ ا- ه´ _-م`ع اي _اد ¸هآ اي نا~ن _ن·م- _~را· _اد نامه زا
دوش رت نا~آ ناش _يا~انش ات ·~نرا~×-م!
.bاد : ) » » ( .ا`م Œ-ناود و Œناود هم¹´ در-م » ( _~را· -ناد هم¹´ زا ارها= _~ا-ع ه--¹= ·_--ناود رو-نم
! » اممي و ¸-ممشاد ار »رد -ممي رممه -ا~ح ¸-مه ¸-ن _--ناود رو-نم ‡-¹ -¹ع ~شا--م مهرد اي »رد »~-×ي ه´ ·-~مآ
( / () ! ( () وا ‡مم-¹ رامممش -ناد _×ناد _--ناود ا~¹ دو- وا ندو- ’-~= ·_-~و~¹و, ن~-~´ »رد زا ار -ناد -ا~ح
ه´ ·~ش ! زورما و ·مي~ق رد -~ا -دو- _ي ه×´ ~ »ان ·-ناد انم- -~ا -دو- _-~و~¹ام و .و, رد وا --~ا~ح روˆنم
) ! نآ همه _ن·ي ¸-مز -نا~~-ش .`م دور-م را×- -ر-= و ,زروا~´ ¸-مز و .اوما م-~-ت ,ار-)!
هیاد ! ( -م را×- ه¹-اق و امام _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد -~ا _~را· هياد نامه زا زا -مم·¹ .مم-ا _مم¹و ·دور
» ) .-ا نامه زا ه´ ·~نن´ _م =-¹ت مه اياي ¸-•-¹-· ه¹م= زا ر×يد ,ا+نا-ز _=ر- رد ه-×ن -~ا _~را· ه~ير نامه
-~ا هياد _~را·)!
/ هرا41د هرا4د ! » » ( _-رع رد -~ا ه··د اي را-ود نآ _ن·م و -~ش ه-·ر´ _~را· رد -را-ود هم¹´ نامه زا
ر-~-- هم¹´ ¸يا -زورما » » » دور-م را×- -~--ات اي و ه-شر ود نام~ير اي و `´ ود ƒن _ن·م- !
ه4(4د » » ( ه´ ن~يود .اح رد نايا, را+¡ م~ اي نا-~ا ¸-=ات ,ا~- ه´ _ات _ات اي ه,ات _ات _~را· هم¹´ زا
» ( () » ! فد _مم-رع رد همم´ _مم~را· همم,د _د _د هممم¹´ دراد .اممم-حا -مم~ا -~مممآ ·-مم~ا ا~مم- شو= و نوزوم
) ¹-~و ) ! ( -نا- ·ه-×-´ _ن·م- ر-~-- ه-~-د هم¹´ -زورما _~را· رد ~شا- ه~ير ¸-مه زا ¸-ن ·-~ا _--~وم فور·م ه
دور-م را×- ·_مومع راˆنا رد نار×يد ر- _شور· ر=· و ¸-=ا~نا -ار ا~- و ر~ ·ندو- م+م ه- رهاˆت و ·.هد)!
A4د » ( اي ·رو×نا -ر-ش _ن·م- ه´ -~ا _~را· ¸-د نامه زا ارها= تا= -و-م ر×يد و امر= اي و توت
! دور-م را×- هم¹´ ¸يا مه _¹×¹ا تا-ور~م دروم رد ~شا- -~ش =-¹= و -~ناشو= ه´ ·¸ير-ش!
.4د » ( _×ش¸, رد و ~نر-´ _م ار--´ اي و =ان-~¡ -ر-ش نآ زا ه´ -~ا -ا-´ _عون »ان ·_~را· --د هم¹´ زا
» -~ا نآ زا _يا-م-ش روما ر×يد و ,زا~ ‡~¡ -·ن- و ! _´~ن-مم~¡ و ‡~¡ _ن·م- ر-~-- _-رع رد ~نر- _م -دا-
» » ! ·,رز · -ر--مم~ اممي ·=ر--~ا اي •ر--~ا ·---رز ·ا-يد _عون ه- ه´ ~يآ _م مه Œ--د زا Œ-د انم- دور-م را×-
دوش _م ه--´ ·را~¹´ _م~ير-ا ---د!
/ هک4د $4د » ( ,اهدر´ ¸-- مه زونه و -~ا فور·م مه _-و´ا, ه- ه´ _·م= ¸قر _عون ·•ارممع ·نارمميا
) / » ! و نايا,را+¡ ,ا, ن~--و´ _ت _ت -~- نامه زا ه×-د و --د هم¹´ -~ا .وا~-م -ر-= و ه-~ور ·ه-´رت ·هيرو~
» » ,ارمم- ه´ _--~وم فور·م -ا×-~د نامه _ن·ي ·-~ش فد _-رع رد ه´ _~را· _د زا اي و ¸-مز ر- ا+نا~نا اي
» -~ا -~ش Œ-~م ·دور-م را×- ,و×يا, و ¸قر!
( ‘و-د » » ت`مح ,ار- و -~ا •ر¸- و ه-ن¹ق نآ ر~ -ي ه´ ¸-نهآ زر´ _ن·م- ه´ _~را· ‘و-د زا ™و='م
( ) ! رامم×- نآ همم¹´´ و .×ممش ر=امم=- ~ياش •ا=ن~ _ن·م- ر-~-- _-رع رد -زورما دور-م را×- _ا·د و ¸ت ه- ¸ت _×ن=
دور-م!
ه4د » ( _ن·م- ·-~ا -~ش -~نادر´ ر- _-ر·- _~را· ه•ت هم¹´ زا ارها= () ر+ش م~ا ه´ ه,´و´ ه•´ اي و =ا= ه•ت
=ا= .ت اي و ه•ت _ن·ي -~ا _~را· هم¹´ نآ زا مه ,زورما •ارع رد ه·و´)!
جد ( ( ) » » ( _ن·م- و º.ي¸د .و·ز™ .`م زد ·را-ح · ه·¹ق _ن·م- ·-~ش .~- _-ر·- ه´ _~را· ¸د هم¹´ زا
) ( ) ¸د .`م _يو=~- و ر+ق و م~= و رو=يد ‡ش .`م -~ه مه _×يرات » ) ( نامممه _ن·ي ه¹=د »ان ~ياش -ر-= و م-=
» -~مممآ همم~ير ¸مم-مه زا »ارآ اممن و ~ممنت·=انممم~= دور ناون·- مه د¸ير-م ‘را· „-¹= ه- ه´ •ارع رد فور·م دور
~شا-)!
6جد ( ) » ! ( ~نو~, و ¸=د ا×ن -~ا -ا-´ _عون ه´ Žود تام¹´ زا ,وق .ام-حا- _¹و ¸تآ دود _ن·م- _-رع رد
» ر-ار- ه´ نآ _~را· 5he ( () » -~مممآ -رمم-= و دود ~ي'-م ر- Žود زا ه¡نآ اي Žود نآ _ن·ي -~ا _~-¹×نا رد
) » ! امم×ن -مم~ا نامم=د مممه نآرممق ,اممه -رو~ زا _×ي م~ا ` -ا و -~ا -~مآ را-ود مه ~-=م نآرق رد هم¹´ ¸يا ~شا-
) نا=د -رو~ ** ( هيآ &# -ر-= و م )!
6خد » ( ها-´ »ان ه´ ·_~را· Žود هم¹´ زا ` ام-حا ) نا=د ا×ن ~ي'-م ·-~ا ~ننام _ن _ )
ه#خد ( ) ( ,وق .ام-حا- _¹و ·دو~-م ه--´ -ر-= و _هام ·هنا= ه- نداد دود _ن·م- مه و نزرا هناد _ن·م- _-رع رد
) نا=د ا×ن -~ا _~را· نآ .-ا)
یدد ) » ! » ( _ن·م- اداد زا ه×نآ .ام-حا -~ا -~مآ ·_نا=-ش و ,ويد _ن·م- _~را· دد هم¹´ نامه زا و امم´ا´
( ) ( رد -مم~د رمميزو ر-ممסو´ ردار- ر- م´اح اي ام ر- –¹~م ¸=ش _ن·ي -~ه ~شا- -~مآ مه شاداد و •ر¸- ردار-
! / » رد دورمم-م رامم×- ·نامم-عا هنامم= رد ·نا~نزر· .وŠ~م را×-م~= اي و •ر¸- ر~, _ن·م ¸ي~- -دد دد مه _´رت نا-ز
) » » ر~, –~وت ا-¹ا= ه¡- ندر´ ‘و¹ _ن·م- ,دد -ورما _-رع ) _مم- ·همم¡- ن~ممش رممن´ن´ هنامم= را×-م~= اي و •ر¸-
» : ) » ! اداد هممم¹´ ¸مم-مه مه _~-¹×نا نا-ز رد ه=وت -~ا =-ح زونه دد .-ا _¹و دور-م را×- ·اه ه¡- ن~ش -دا
! » » » ا×ن ~نر- _م را×- -ر-= و ,ر~,ان -ا´ اي ر~, ناون·- ار ,دد اي 8ad/8addy!
/ هرU د رU د » ( -ت _-ر·- اهرد _~را· هم¹´ زا » ) ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن -~ا -~ش .ي~ &&$ ( ه´ ~يراورم _ن·م-
-دومم- نآ ~مم-¹وت ¸مم´رم ·¸مم-, .امم~ نارا¸ممه زا ·دومم- مي~ممق ناريا زا _نا-~ا ا--ا~ ه´ ¸ير=- ¸و-=- و ‘را· „-¹=
-~ا!
هرU د رد » » » ( ه- ,زورما _-رع رد ·ندز _ن·م-- ,ا+·رح رزرز رترت ه--ش ,¸-¡ رد رد هم¹´ زا ارها=
شرش دوش _م ه--´ مه -آ ر
ه+د رد » ) ( -رد رد -ا×ن »)
2یM رد » ( ¸--¹د ه- زورما _-رع رد » 8ol4hin ! زا ‡´رم »ان ¸يا ه´ -~ه مه نآ .ام-حا _¹و دو~-م ه--´
) -~ا _~را· نآ .-ا ترو-نآ رد ه´ ~شا- -دو- _يايرد .-· _ن·ي ·.-· ايرد _~را· -·¹ ود!
/ 6یN4رد 6یN4ارد ( هم¹´ زا ` ام-حا » ·_---ن ات ~ش نا¸يوآ ناو--م ه×--ا= _ن·م- -~ا -~مآ _~را· نا¸يوآ رد
( ) ( ¸مميوآ -مم~د ·_مرامم= -رمم-= و _-ومم¡ ·_ممنهآ ·_مم¡´ -درممن نآ _مم-رع -زورممما _ممن·م -رمم-= و ه-مم~د ·-ر-×-مم~د
( ) ( ) _-=ا-ح -راويد ·-ر-= و _نام-~ اي ه¹´, رد ,ر- ‰´ نو-~ ·_حار- -ر-×-~د !
/ هجاUرد جاUرد ( ش -~ا _ي -~نر, -~ا ه-·ر _-ر·- _~را· _ارد هم¹´ نامه زا ·--´ ه-- !
/ 6ی8اردU قاردU » ( و¹ا--ش _¹و ~نعون -ي زا ود ره ه´ و¹ا--ش اي و و¹ه _ن·ي =ارود´ _~را· مي~ق هم¹´ زا
» ) ~نمان _م _~را, ,و¹آ اي و ه=و´ ارنآ ¸-ت` رد -~و¹ه زا ر-סو´ ,runus ,ersica)!
;رد » ( _~را· -رد هم¹´ نامه زا ( ) _ممن·م- -زورممما _مم-رع رد ·-رمم-= و _هاممش رامم-رد ·-زاورد ·رد _ممن·م-
/ » » _م مه ---رت و Œ-~م ·¸يرمت _ن·م ه- و -ار×يرا- ·-يرا- -د´ ا= ·-ار · -رد -و´ ود نا-م -ار×نت -ا´ر~´
) ! -~ا دايز نآ _-رع تا--~م ~نيو´)!
A4رد » » » » ( نو¹´ اي رد -~, .-ق رد --¡ _ن·م- -~-رد هم¹´ €-´=م » -رد -مم~, .مم-ق هنامم-ز اممي
: ) و ’--ارد ·‘ا-رد نآ _-رع تا--~م -ر-= و -~نرد نارونا= اي ‘انشان دار·ا دورو -·نامم و -=ا-ح ,ار-
-ر-=!
هکU 4رد ! » ( ه´ _=ور=م --نت _عون ه- -زورما _-رع رد -~ا -~مآ ه¡يرد اي ه¡يرد _~را· هم¹´ زا ارها=
-دا--~ا نآ زا _--~وم ,ا~- دا=يا ,ار- دو~-م •`=ا ·_--~وم -¹آ _عون ·~نن´ _م !
درد » ! » ( درد _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد -~ا -~ش ه-·ر´ ,رام-- _ن·ي _~را· درد نامه زا ارها=
» : ) » -~ا -ر-= و ·نا~ن~-- »دآ _ن·ي درما نزو- دردا شر×يد تا--~م دور _م را×- ن~ش نا~ن~-- اي و نا~ند)
Aی4 درد ( ¹´ ود زا ارها= » ) .اتا, و ر-, ·-شز نا~ن~-- نز _ن·ي ¸-ق درد هم !
رادرد : ) ! » » ( ه-×ن ~نيو´ _م ه~, -=رد و را~--~ نآ ه- ون _~را· رد ه´ -~ا _·ور·م -=رد مي~ق »ان
» ~شا- -=رد نآ .×نا تار~ح اي و ه~, _ن·م- رد هم¹´ ~ياش)!
یدرد » ( ش ¸و-=- ·تا·يام ¸-~ن هت _ن·م- ·_~را· درد هم¹´ زا -~ا -ار !
زرد » ( رد -ر-= و ه-شاح ·فا=~ ·ه-´=- ·هما= رد _´ -را, =ا¡ ·فا×ش _ن·ي زرد _~را· هم¹´ نامه زا
»ومع رو=- _´~نزود و ‘ا-¹!
/ ز1رد یزرد ( / » ) ( هيرو~ رد ه´ -ر-= و Œح .ها نايو¹ع اي اه _+¹¹ا _¹ع .`م _¹ا= نانام¹~م زا _ي هقر· »ان
! = نانآ ~نن´ _م _´~نز نان-¹ و ( () » -ممي همم´ ~ممق ~ممن¹- زارد .-عاممم~ا ·نا~·ور·م ر-هر و نا-م=ا· ناور-, و¸
) ! نرق رد زارد .-عام~ا ~شا--م ·دو- _ناريا && -~ي¸-م ,د`-م )!
یزرد ) » ( و نا-~´ا, و ~نه ,اهرو~´ رد زود هما= ا, ·زود ‘ا-¹ ·=ا-= _ن·م- _~را· زرد هم¹´ نامه زا
ار =ا-= مه زونه -ر-= و نا-~نا··ا » ~نن´ _م ا~- ,زرد _ن·ي _~را· م~ا ¸-مه ه- )!
]رد ! » ( ناوار· نآ _-رع تا--~م -~ا _~را· -رز هم¹´ -ر´ ·م ,وق .ام-حا- ¸-نهآ ‘ا-¹ ·-رز ·-ن= هما=
( / / ! هعارد _~را· هم¹´ زا ه×نآ .ام-حا _¹و ·دور-م را×- _×ن= ر•~ _ن·م- زورما _-رع رد هقرد •ارد •رد -~ا
( -~مآ ·نا~يورد ه-´= ) ,رد -ا×ن -~ا دايز ·~شا- )
/ هنرد رد ( ) » ( -·ا`´ ·,ر=` ·ن~- _¹´ €·- ¸-ن¡مه و .~ ¸و-=- ,رام-- _ن·م- ,زورما _-رع رد
» » ! ,رامممم-- ه=¹ا·م _ن·ي نامرد و »رد هم¹´ زا ·¸-, ,ا+نامز رد ه´ -~ه -~ا نآ .ام-حا -~ا -ر-= و م~=
.×ش ر--·ت نا×م و نامز رورم- و ~شا- -~ش ه-·ر´ / : ) ! ~ن´ _م ر-~ -·¹ نا-ز ه-×ن ~شا- -داد _ن·م و 9»)
'ا1رد » » ( -~ا راه و ,وق را-~- نا-~ا, -~ _عون ه´ -~ا -~مآ زاورد اي ‘ا,رد _~را· هم¹´ زا ~ياش !
ه1رد : ! » ( زا -~ترا-ع _-رع نا-ز رد نآ زورما _ن·م -~ا -~ش ه-·ر´ ·-~ا _~را· ه´ اورد هم¹´ زا ارها=
·-¡و´ -رد ·ه¡يرد ) -ر-= و ·ر-ت و ه¹و¹´ زا -=ا-ح ,ار- اه ه·¹ق رد -راويد و ·-ان, نا= ·ر×ن~ )!
Fی1رد » ( ·~ن´ _م _يا~´ دور-م ر~- رد ه×-~´ _ن·ي ¸-,رد هم¹´ زا ارها= ·-~ا _~را· ¸يورد نامه زا
~نيو´ _م مه ار ¸اترم و ا-ند =رات ·رادان ·ر--·!
هرU د / ( _توت _=و= _عون _ن·م- _~را· هم¹´ زا » » ~نيو×-م _نار~ن×~ا اي هير~ن×~ا _توت ارنآ ’-¹×نا رد ه´
(+leBandrine ,arrot) » ¸ م ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن &&$ )!
یرU د » » » ( _ن·ي ·-~ا -ر´ د ه- =و-رم ه¡نآ _ن·م- ·-~ا --×¹ام ه´ اي فرح -و`·- _~را· -ر´ د هم¹´ زا
» ) ¸ ·_~را, ,ا+مان ا×ن رونر, ·نا~=رد ·-~ن~=رد &&" ! » !( -رو~ -~ا -~مآ ,ر´ د ‡´و´ مه ~-=م نآرق رد
) رون '* ( هيآ "$ !
قایرد » ( ~- ,وراد و --تو-- _-نآ اي رهزدا, _ن·م- .-ا رد ه´ -~ا _~را· =ايرت اي و •ايرت _-رع =-¹ت
» : ) ! راممم-- ·~مميآ •ارممع زا •امميرت اممت همم-×ن -~ا -دو- ر×يد ,ا+يرام-- و --موم~م ,دايز دا~·ت _`ع و -نو-ع اممن·
ددر´9»
/ توسد تسد ( -~ا _~را· ,وق .ام-حا- ه´ ·شو= -يد ·ناق¸ق ·,ر-´ ·,روق ·-آ شو= -ا×-~د _ن·م- !
تسد » » ( ) ( رد -~ا _-وم و ا= فر= _ن·م- _¡ -~د ·-~ار -~د .`م _~را· -~د نامه زا ارها=
» » =م _مم~ر´ · ¸-مم~ن ناممم+م -ممم~ق اممي ’مم¹=م -ممي رد »ار-ممحا -امم×يا= _ن·م- -زورما _-رع و »امم-م ·¸ومم-
) ,امم+-رع و نارمميا ناهاممش و ,رامم-رد ’¹ا=م -ادآ زا ` ام-حا -ر-= و ,رادا تاما-م ·_~ا-~ ,ا+---=ش -ا×نم-~ن
( -~ا -~ش _ورش -~ا ه-شاد _ما-م •ر· و -~~-م ¸--·ت ` -ق ·_¡ -~د و -~ار -~د ه´ ·نانآ ~¹-م!
/ ریJاسد رو!سد ( _~ا~ا نوناق _ن·م- و -زا=ا ·¸-مار· ·نوناق ! -امم-´ ممم~ا زا _~را· هم¹´ ¸يا -~ا -ر-= و رو~´
) » دو~ح دا-ا+م »ان- ·نا-ناريا ر-ما-, ¸-¹وا _نام~آ &### ! ( نآ _-رع تا--~م -~ا -~ش ه-·ر´ د`-م زا ¸-, .ا~
) » » ! هنامم~·ا ·نا×-ممش~´ هممن+´ ,ا+نا-مم~اد _ممن·ي ر-=امم~ا ه- _-رع =-¹ت اي ر-تا~د مه ~-=م نآرق رد -~ا ناوار·
-ن-~-, ,اه ) ) ! ( »ا·نا -رو~ رد م ¸-¹و`ار-=ا~ا او¹اق ا×ن -~ا -~مآ نا / ( هيآ '$ و . نآرق ر×يد ,ا= )!
ه!سد » ( دو~-م ه--´ مه -ر-= و ه-~- و ه¡-- ه- ¸-ن¡مه ·-ر-= و .´ ه-~د .`م _~را· ه-~د نامه زا !
( ) / @*ج ر=اسد هرکسد ! ( _-رع =-¹ت ~ياش -~ا -~×هد _ن·م- زورما _-رع رد
اممي -~×هد ( () » -~-~ر-م هنا×هد مقر- _وم=م رد ه´ تاهد دا~·ت -~´ ات -د _ن·ي -~´ ‘د ( 5en
villages( 5en villng6s) ~شا- -~´ -شد اي و!
27ند ( Žر¡ ه¹-م ·رو=م ه¹-م ((+Ble ( -رمم-= و -ا-~آ اي و ¸-شام اي ·,را´ Žر¡ ره ه´ _ي ه¹-م _~-¹×نا رد
! زا ,وق .ام-حا- ~ن=ر¡-م نآ ر-
.ا×ند ) ! ( () ~-مع -نهر· ا×ن ~نا ه--´ مه -ند اي و -ند -~ا -~مآ _يو´ _¹اش -و¡ _~را· )!
2کند ) ( .=ند ا×ن )
تی4 1د ( ه- اها--شا -ا´ و -~ا -~ش -~رد ر·ش _ار-م را+¡ اي و –= ود زا ه´ -~ا _~را· _---ود نامه زا
( ) -مه زا -ر-= و »ا-´=رمع ·رها=ا-ا- تا-عا-ر .`م ~نيو´ _م _عا-ر نآ » ( / ) ˜امم-دا _ض·- _•´¹ ,و·¹ _ˆ-¹ -ا--شا ¸
9 رد ~ممنا همم-·ر´ داي ا+-رع زا نا-ناريا ار _عا-ر ر·ش ه´ ~نا ه-·ر´ –¹= ه=--ن ·~نا -دو- -~رد تا--دا زا »ور=م ه´
9 » » ر·ممش -زات درا~ن _--- ود اي ر-م را+¡ ه- _=-ر ‰-ه و -~ا نآ --~ و ر·ش نآ نزو م~ا _عا-ر ه×-¹اح
ناريا رد ,رعاش و مه نا-ناريا _´~ن~يون رنه و -نهر· ه×نان¡مه ·~ش _ورش -ارعا »و=ه زا ¸-, .ا~ نارا¸ه
» ! و -~ممنز ‘~-م -ا-´ _نيد را·شا ه´ر-ما-, -~تدرز , ا+تا´ نامه اع~م ¸يا -و= ~هاش دو- -ارعا زا .-ق ا+نرق
! » -´ ه=-- -ي ا-=¹ -~ا -ر-= و _ناريا ر-ما-, ·دا-+م ر-تا~د -ا-´ اي و -~ا-~ا همم¡ ·»`مم~ا زا .مم-ق _مم-رع -ا
» ) 9 ¸ي~مم¹ا .`= دا-مم~ا -امم×ن _عامم-ر و _-مم-- ود -رامم-رد ر-~-- تا=--وت ,ار- ~-ه~- نا~ن ار نآ ر-= ه¡ و ر·ش
¸ م رار~ا »ر=م -ا-´ م _يامه -# )!
/ ولد %ا1د ) / » ( -`ود ا×ن -~ا _~را· -`ود .ود نامه )
هرا41د ( () » ( ه×ت ود -را, ود هم¹´ نامه زا ارها= ! ( () » -~ا -~ش دراو _-ر·- _~را· را-ود -را-ود اي و
) » مه _~-¹×نا -ر-= و `ود -انت ·`ود ƒن زا -~ا ترا-ع _-رع رد نآ -زورما _ن·م 5wine زا و ات ود _ن·ي
هم¹´ 5C? » -~ا -~مآ دو=و- ود .-!
/ 0اد ]1د ! » ( - ر-~- -زورما _-رع رد -~ا ه=-ار رد _~را· Žود هم¹´ ا- ارها= » ·ه=¹مم~ · همم-¹= _ممن·م
~ي'-م -ر-= و _نارم×ح!
/ قرا1" قر1د ( ) » » ( ه-ارق اي ه-آ ر= ه-ار= -آ -نت _ن·م- _~را· رد نآ ه-ا~م اي و =رود هم¹´ زا ` ام-حا
) راممم×- _ممم~را· -ممم·¹ _ممممه ¸ممم-ن _ممم~-¹×نا ناممم-ز رد -ممم~ا _ممم¹×¹ا رممم-= و _ممم¹×¹ا نا-ورممم~م -مممنت هممم´
دور-مCaray/carbey)!
/ / هنز1د زا1د از1د و رو-نز ¸-ن ¸-ن¡مه و -~ا نزو~ _ن·م- ه´ ه-نزود اي هنزود _~را· هم¹´ نامه زا
! ! ممم-ˆنت _ممن·م- ر-مم~-- -زورممما _مم-رع رد -مم~ه مممه _--مم~وم تاودا زا _مم×ي »اممن انممم- نآ ه-امم~م ˜ا-ممشا رمم×يد
) ’-¹×نا رد ويدار ,ا+ها×-~يا5uning) ` ام-حا و مي~ق ,اهويدار رد ه´ ا+نآ م-ˆنت نزو~ ر=ا=- _م را×- _
~نن´ _م •`=ا ·-·ر!
/ 'اد '1د » ( ار دو= اي و ر×يد ¸-¡ ه- ,¸-¡ ن~-نا-~¡ اي ن~نا-~¡ _ن·ي ن~--ا~ود _~را· ر~-م ا- ارها=
» ! همم¹ نداد رامم~· _ممن·م- -زورممما _-رع رد ~نيو´ _م ار -ر-= و ·¸-~~ن _~´ ا- -نت -نت ·ن~نا-~¡ ,ر×يد ه-
ر-م را×- ن~ش -درو¹ و ه¹ ·,¸-¡ ندر´ / ! _~را· رد -ر-= و -~-~ ود -~ن~ ود ا×ن دو )!
C1د ! » ( مه _~-¹×نا و ه~نار· ,اه نا-ز رد دور-م را×- _-رع رد ه´ -~ا _~را· »امح شود نامه زا
8ouche ! -~ا =و-رم -ر-= و -اشود ·-~نشود ·_ن~-شود ·ن~-شود _~را· _¹-ا -·¹ ا- ه´ ~نيو×-م!
هK1د » ( م نداد و اتاد _يايرآ .-ا زا .×~- _يا,ورا ,ا+نا-ز رد -زورما ه´ ~ي'- 8ata ¸-ن¡مه و 8Ate و
-ر=`ا- 8?CDR» دو~-م •`=ا ·~ه~-م ‘ورع ه- داماد -داونا= ه¡نآ و ‘ورع هي¸-+= _ن·ي!
]1د / / () » ( _يا~انش -+= نارونا= -~و, ن~نازو~ ندز _اد ندر´ _اد -~ا _~را· _اد هم¹´ _-رع =-¹ت
! رونا= ه- ندز ر+م ا+نآ » ( ~نر--م را×- _ود _ن·ي ر×يد =-¹ت _¹و ان·م ¸-مه ه- ا--قد مه _-رع رد نا !
( ) / ` -4رV @*ج بیلا1د ;T1د ! / » ( Žر¡ ا- -ارمه -آ .ود اي و¹د -~ا -~مآ _~را· -`ود -`ود نامه زا
( () » ! ممي -ا Žرمم¡ · -امم¡ ¸مم×-آ -آ Žر¡ ~نروآ _م `ا- ه- ¸-مز نورد زا ار -آ نآ ه¹-~و ه- ه´ -ا¡ و تاممنق ا
رامم×- مممه نداد همامم= و ·همم=ن´ ·فا×ممشا _ممن·م- -`ود هممم¹´ _مم-رع رد مممه و _مم~را· رد مه انم- -ر-= و ¸ير´
) » ) ! €~وي -رو~ ·ا×ن ه-·ر را×- و¹د مه مير´ نآرق رد دور-م &" ( هيآ &- )!
ا&1د ( Œياق اي و _-~´ نا×~ ه- زورما _-رع رد ه´ -~ا مي~ق _~را· -·¹ -ي زا ,وق .ام-حا- ~نيو´ _م !
-7نا&1د / / » » » ( ~نراد .وŠ~م _ن·ي -ر-= و _¡-ا-´ .`م _´رت _¡ ~نو~, ا- _~را· نامود ‡-´رت·_¡نامود
! _ممن·م- -مم~ا -~ممش مممه _مم-رع نامم-ز دراو _ناممم`ع _مم´رت Œممير= زا ارهامم= همم´ _¡نامود ¸-¡ -ي -¹ام و ا-حا-
» -~ا ·_-~´ نا--,ا´ ·رادوان ·_¡وان ·Œياق اي و _-~´ را~نا×~ !
/ن1د » ) ( » ( رد --×¹ام »ا نامه ا- -~يوا~م ه´ _´رت »او -ناد -نود _~را· هم¹´ ود زا ‡´رم
!( ) » هممم¹´ ¸يا ارها= -ر-= اي و -´رش اي و -آ ·¸-مز زا _-=ش ره م+~ _ن·ي ¸م -ناد م×ناد _ن·ي ·_~را·
) د _~را· -ناد هم¹´ ·ا×ن -~ا -~ش مه _-رع نا-ز دراو _نام`ع _´رت Œير= زا -ر-= و ¸-مز -حا~م دروم ر )!
.>د ( ) » » ( ,ا, ه´ _-و¡ -ن-ت •ا~نق ·-=رد هنت ·-و¡ راو¹ا اي -=رد -~ن´ _ن·ي -هد _~را· هم¹´ زا
) » ! ·~ممنز اممي ·-~ممن´ زا ارهامم= -~ممنز _مم-رع رد ~ممنن×ن رار· ات ~ندر´ _م .-ق و -در´ نآ رد ار نا-نا~نز و ¸-مر=م
) ! ( ياش ~نيو´ _م مه •ر¸- ه×´ ت _ن·م- ( () » -ومم¡ -~ممن´ -~ممنز مي~ممق -مم·¹ ¸مميا امم- _مم~را· رد مممه نا~نز هم¹´ ~
~شا- =و-رم!
اق>د ! » ( ه- اه~·- هم¹´ ¸يا -¹ام -در= ·-د •ر¸- ·-د ’--ر ·ا~=~´ اي ·تاهد ,ا~= _ن·ي نا×هد _-رع =-¹ت
! -=ا نار-ممهر ·˜امم~¸ر ·•ر¸مم- ¸ا=شا ه- مه زونه _-رع رد ~ش •`=ا •ر¸- و -¡و´ نازروا~´ همه و _عاممم
! -~ا هنقاهد و ¸-قاهد نآ _-رع _م= ~نن´ _م •`=ا نانا-هد هم¹´ ·_~ا-~!
ت#ق>د » ( ·_-ا~=~´ _ن·م- .-ا رد ·نا×هد ه~-, و .·ش ·,ر×-نا-هد _ن·ي _نا×هد هم¹´ _-رع €ير-ت
-~ا -دو- -ر-= و ,را~ن-مز ·تاهد -~اير!
$>د » ( -ن ندر´ دو-ان _ن·م- _~را· =اهد هم¹´ زا ارها= ! -زورممما _مم-رع رد ~ي'-م ·ندر- ¸-- زا ·ندر´ -~
: ) ! ( ) » هنامم~·ا =ا=- و =اه~ي¸آ ه=وت دور-م را×- مه ندر´ -درو¹ · ا,ريز ندر´ ه¹ _ن·م- ·`ا- _نا·م ر- -و`ع
-~ا ه~ير ¸-مه زا ¸-ن _ي)!
( ) / ` -4رV @*ج Nیلا>د Nیل>د ( ار ·-ار -يرا- ·ورهار ·ن`اد _ن·ي -~ا _~را· ¸-¹هد نامه زا : ) ! ه=وممت -ممه
( ~نن´ _م دا=يا دو= ,ا, ا- ناوهآ ه´ _هار وهآ .اد _ن·ي وه`اد)!
/ ه*>د />د ) ( ) ( ~نزر· ه´ فور·م _·و- ·مهدا م-هار-ا .`م م اه _-شز ه- ر´ ه¹مح اه _-شز ,دو-ان ·ه¹مح
) ( عا- -~ا -~مآ مه -~و•ها-~ _ن·م- انم- ·اه _-شز ا- -ن= رد را´و×-ن نا~نا · دو- ƒ¹- -اشدا, ¸=ممش -ممي را--
! / » ! ( -~ا را-~- هم¹´ ¸يا _-رع تا--~م ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن ºاه ه-ش~´ رد را´ و×-ن -~و•ها-~!
/ / / ا>دا هی>اد ا>د ->د ( ) ! » ( ·-اشدا, ·-×¹مم ’--ر _ن·م- _ناريا م ~نه _-ايرآ -يو•هد هم¹´ زا ,وق .ام-حا-
_ن·م- ر-~-- زورما _-رع رد -ر-= و »درم رور~ ·ا~=هد » نادرا´ و .قاع ~نمشوه ·اناد _-=ش در= و شوه
! » : ) ! -مم~ا -مميارد و .مم-ع و _ممن--¸-ت ·توامم´™ و شوممه _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد اهد ه=وت دو~-م .ام·-~ا -ر-= و
/ / » ) ¸ ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن &#" ! » ) ( ه- -~ه مه م-ˆع و •ر¸- و ~ي~ش و م+م _ن·م ه- اهد انم-
-رو~ ~-=م نآرق رد ان·م ¸يا ) رمق $* ( هيآ */ -~ا -~مآ )!
راید ! » ( ه´ رو=نامه _¹و _نو×~م تاهد و ر+ش و _´~نز ,ا= ·¸م'م ·نا×م ·هنا= _ن·ي _-رع رد راد _م=
» » » نامم-ز رد -رمم-= و _ممياراد -~-راد .`م _تام¹´ ا- و دراد _~را· ه~ير هم¹´ ¸يا ·م---´ راد دروم رد ` -ق
» ! د هم¹´ -~ا ه~ير مه _نا-~ا- _~را· / ~-=م نآرق رد نآ تا--~م و رايد را $# ! ! دوه -رو~ ا×ن -~ا -~مآ را-
) && ( هيآ /$ نار×يد و !
( ) <ی4ا4د ` @*ج1 جابید ) » ( ه¡ا-يد ·ا×ن -~ا+-نار´ _م~ير-ا ه¡را, نامه ه´ ~ي'-م ا-يد _~را· هم¹´ زا )
/ / <ید هجابید جابید » ( ·_م~ير-ا ه¡را, _ن·م- _~را· رد ا-يد هم¹´ نامه زا ! ر-مم~-- رمم-اح .اممح رد -~ا -~مآ
/ ) ( .مم´ زا _ممي هنومن و _·ر·م ,ار- ه´ ·-ا-´ ا+-نار´ ه¡را, زا -¡و´ ه×ت -ي _ن·ي ه¡ا-يد -ا-´ هم~-م _ن·م-
) ! ( » رد _مم~را· هممم¹´ ¸مميا تا--مم~م -امم-´ هم~-م · دوش _م ·¸´ ¸-, -~نناو= ,را~ير= ,ار- -رو=~م ناون·- نآ
: ! ·„--ا-د ` `م -~ا را-~- _-رع نا-ز -ر-= و -ر-= و „--ا-يد )
هجابید / ) ( ات ~ندا-~ر--م ,ر-~م ,ار- هنومن ناون·- ه´ م~ير-ا ا-يد زا _סو´ ه×ت _ن·ي _~را· ه¡ا-يد هم¹´ زا
» !( -مم+= ·-مم~ا -~مممآ -امم-´ نآ رد همم¡نآ زا _ي ه+نومن _ن·ي ‡-´ هم~-م ,ار- هم¹´ ¸يا ` ·· ~ه~- ~ير= شرا-~
ر-= و -~ن~يون اي و -ا-´ _يا~انش ) ! -~ا دايز _-رع رد هم¹´ ¸يا تا--~م دو~-م -دا--~ا - )!
<ید ! » » ( ¸د و ه·¹ق _ن·م _~را· نا-ز رد -~ا -~ش Œ-~م ,¸يد اي و ’يرا· “يد هم¹´ زا ,وق .ام-حا-
» ! ( ( () · ,را´ -نر _ن·م- ر-~-- -زورما _-رع رد ~هد _م مه -نر _ن·م ¸-ن¡مه و -ر-= و .و·زد .ي¸د
و ¸--¸ت ·¸-~ارآ ( ) ! ~ه~-م مه _~يونشو= و _=ا== _ن·م انم- ºه-~ارآ ¸د اي و ه·¹ق -ي .`م -~ا ,زا~ ا-يز !
رو7ید ) » ( =ا=- ·=اه ~ي¸آ ·رو=يد ‡ش .`م -ر-= و ~- ·-يرات ·-شز _ن·م- _~را· رو¸د نامه زا
! ! ) !( -نهر· ا×ن -~ا دايز را-~- نآ _-رع تا-ير-ت و تا--~م -ر-= و =ان-~حو –يارش ·راو=نو= _مم-رع تامم·¹
/ -ر-= و دروم¹ا ~=نم¹ا .`م)!
ا4(ید 999 » ) ! » ( ه-دايد نآ _-رع _م= -ر-= و را´ا, ·=·ا=م · نا-+×ن _ن·م- _~را· نا-~يد هم¹´ نامه زا
-~ا9)
ا4(ید ! ( ن~يد ا×ن _~را· هم¹´ نامه زا )!
(ید » ( () » ( هم¹´ -زورما _-رع رد _¹و ندر´ -ا×ن _~را· رد ن~يد ر~-م نامه زا و -ار _ممن·م- ن~مميد
دور-م را×- -ر-= و _عام-=ا اي و ,در· ترشا·م -ادآ ·_´~نز زر= ·تداع ·م~ر!
6ید » » / ( دا--عا ·-~--ع روا- _ن·م- -~ا -~ش Œ-~م ¸يد ,و¹+, _يا-~وا هم¹´ نامه زا _-رع رد ‡ه~م _ن·م-
» ! ) · ,امم+مان امم×ن -رمم-= و تامممر=م و تامم-=او ·تادامم-ع و _-ه~ممم تا~مم--·م ·_ن=ا- / / ¸ ~ممنه _امم¡ _مم~را &&" (
) ! ! » رامم- ~- زا ¸-- مه ~-=م نآرق رد دوش ه·=ارم _-رع ,ا+×نهر· ه- -~اهزا~نا _- ¸يد هم¹´ _-رع تا--~م
) » ! ه=تا· -رو~ ا×ن -~ا -~مآ & ( هيآ * -ر-= و )!
( ) وی(& 6ید » » ( ن·م- ¸يد هم¹´ ه- --قاع نآ _-رع تا--~م »امت و _~را· رد ,را×ه~- _ن·ي هم¹´ ¸يا _
( » ) زا ه×¹- -~-ن _-رع ` -ا ˜ا-دا _=ر- رو-ت ف`=- ¸يد هم¹´ و ·~ندر´ _مر- رارق و ~+·ت و -~--ع و ناميا
» » ! )! / ¸يد ~نه _ا¡ _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا -~مآ _يا-~وا ,و¹+, نا-ز»)!
را#ید ! » ( نا-مروا= ,اهرو~´ رد مه ` ·· -~ا -دو- `= ه×~ ه´ نا-~ا- ناريا رانيد نامه زا و ناممنوي و ه
» ! ) ! ¸ _~را, ,ا+مان ا×ن دو~-م -~ناو= ·_-ايرآ م~ا ¸-مه ه- نا+= ر×يد =ا-ن _ض·- &&" )!
اوید ! » » ( -~ا _-¹ود -ا~ح -ا-´ اي ر-·د نامه ¸-نا·م زا _×ي ه´ -~ا _~را· ناويد هم¹´ نامه زا
) ! » مم~ا ¸مميواود ·نآ _مم-رع _ممم= دور _م را×- مه ر·ش -ا-´ _ن·م- ناويد انم- : !( ·,~ممنه ,امم+نا-ز رد همم-×ن -
! » _ممن·ي ناومميد انممم- ~ممنر- _ممم رامم×- ار _مم~را· ناويد هم¹´ نامه ر·ش ناويد ,ار- مه -ر-= و _~-¹×نا ·ودرا
_هاو=داد و _نا-~داد و -مو×ح و -¹ود ¸´رم!
-ناوید » » ( و×ح ·_-¹ود · ,ر-·د -¹ود -رادا اي ناويد ه- =و-رم _ن·ي _~را· _ناويد هم¹´ نامه زا ·_-ممم
-ر-= و _م~ر ·,رادا!
! ا" BرD!
بb" ) ! » » ( ,ا+مان ا×ن -~ا·-~نرد و دد _ن·ي ويد _-رع =-¹ت ,وق .ام-حا- ه´ _-رع نا-¸- •ر´ _ن·ي
/ / ¸ ~نه _ا¡ _~را, &&& ) ( €~وي -رو~ رد ` `م ·-~ا -~مآ را- ه~ مه ~-=م نآرق رد &' ( تايآ &" و &* )!
بن" » » ( ·ر´ _~را· ‡مد اي ‡ند هم¹´ زا ) رد نارونامم= ‡مممد _ممن·ي ·~ممه~-م مممه ار _ممن·م نامممه -~ممش همم-
_~-¹×نا5ale)! ) ! تا--~م ~ي'-م نا~نا ا- راو ه¹ا-ند و ~-~¡ _م »دآ ه- ‡مد .`م ه´ -~ه مه -ان´ نآ ,زا=م _ن·م
!( مه ~-=م نآرق رد -~ا دايز را-~- نآ _-رع "- ) : ريو×ت -رو~ هنومن ·-~ا -~مآ را- .& ( هيآ - -ر-= و )!
ب>" ( ) » » » .ا-ن~مم- ارهامم= -مم~ا -~ممش دراو مممه _مم-رع نا-ز ه- رز و `= _ن·م- ا-ه™ مي~ق ,و¹+, هم¹´ زا
» !( _مم~را· ,امم+مان امم×ن نا-ناريا ,را=ت ,ا+ناورا´ Œي ر= زا اي و مي~ق نا-~-رع ه- _ناريا نا´دا¸هاش تر=ا+م
¸ $#'
! ار BرD!
<#یJار / () / » ( رد هن-=ر هن-شر -نا-تار „نا-تار هم¹´ زا ( زا -مم~ترا-ع نامم-ز _مم~را· €مم¹-=م Œ=انم ,ا+~يو´
) ~نيو´ _م مه „ن-تر و هن-تر _-رع رد ر-ون- _م- ·ر-ون- -=رد -و-ش)!
(ن1ار ( و ~يور-م را+- .-اوا رد و ·-¸م شرت و Žر~ ,ا+´ر- ,اراد -~ا _ها-´ ه´ _~را· ~نوار هم¹´ نامهزا
! مه -ر-= و _اوير و ‘ا-ير ·‘اوير _~را· رد -~ا _ندرو= ) ! مه _~-¹×نا رد ~نيو´ _م Dhubarb ~ممنيو×-م
-~-ن ‘اوير و ~نوار ه- -ها-ش _- ه´)!
0ر ( مه _ناريا ناهاش ¸و-=م _ات _عون ه- مي~ق رد ·-ر+¡ و ترو- ر- -و`ع ه´ _~را· Žر هم¹´ نامه زا
» ! ا×نار-ش ,زا- رد فور·م Žر نامه و _رم-~ و ˜ا-نع _ي هنا~·ا _رم ه- ¸-ن¡مه ~نا ه--´ _م ¸-ن „نر=ش اي
) ! .×~- ار _~را· Žر نامه ¸-ن ر×يد ,ا+نا-ز و _~-¹×نا نا-ز رد دو~-م •`=ا Dook ~نن´ _م =-¹ت)!
/ ه&اخر Eاخر ! » » ( _ن·م- ر-~-- _~را· رد دور-م را×- _-رع رد رمرم -ن~ _ن·م- هن=ر و Žر هم¹´ زا
-~ا -ر-= و ,را××ن~ ·,را×شارت و _ن~·م ,اه -ن~ رد هن=ر و فا×ش دو~-م .ام· !
تخر ! ( -~ا _-=ش .-ا~و و هن- ورا- و `ا´ _-ح و هما= ·=اشو, ·‘ا-¹ _ن·م- _~را· -=ر هم¹´ نامه زا
! ( ) » تومم=ر _مم-رع رد نآ _ممم= دورمم-م رامم×- º‡~ا -=ر ‡~ا ¸يز _ن·م- ر-~- -=ر هم¹´ -زورما _-رع رد
! (9) ~-مع -نهر· ا×ن -~ا )
/ فیدر Bدر ( -در هم¹´ _-رع =-¹ت ارها= !( ) هم¹´ ¸يا مه ~-=م نآرق رد ,~·- -·¹ رد ههدر ا×ن -~ا _~را· رد
) ! .من -رو~ ` `م -~ا -~مآ را- ه~ '% ( هيآ %' -ر-= و !
ه>در » » ( ·را=ق ·€~ ·¸يوآ -=ر ·-انت ·ه-~ر ·_ر · ه=ر _ن·م- _~را· رد -در هم¹´ _-رع =-¹ت ارها=
! _ياري~, ¸¹ا~ _ن·م- -زورما _-رع رد -~ا –= و €يدر ( ) دور-م را×- ~نن-~ن _م €- ه- نانام+م نآ رد ه´ !
/ زرا زر ) » ( ’-¹×نا رد زر _يايرآ .-ا زا Dice مه _-ا-نا•~ا رد +rro< » _~را· زر نامه ه´ ~نيو×-م
-~ا _-رع رد €ير·ت »` و €¹ا -و`·-)!
/ ا--م ·-مم~ا امميرآ »وممق ¸مم´رم ه´ ناريا ¸و-=- و اه _يايرآ مي~ق ت`و-=م زا زرا اي و زر ! مي~ممق _مم~را· رد ~ممش
! ( ) » ( ) -ا×ن -~ا ه-·ر-م را×- مه ~--~ -نر اي و „نر- .`م -نر ~--~ ¸-¡ و ,~--~ _ن·م- زرا هم¹´ ,و¹+,
» ¸ _~را· ,ا+مان ** )!
» ه×-مم~نآ نامم~ن دومم= ·-مم~-ن ` مم-ا زرا هممم¹´ ·-~ممش ر´™ ~-=م نآرق رد ه´ _تا=ي¸-~ و ت`´ = همه ف`=- ه×نيا
= ¸-ن¡ نامز نآ رد ا+-رع ~ن-=انش _من ار _´ارو !
/ ه&زر Eزر ( / () ( هم¹´ زا اي و -~ا -~مآ _~را· رد نازا-ر~ و ¸ترا _~´ €- -ن= »زر هم¹´ زا ارها=
! / / / / / نامم-ز رد -رمم-= و .~ممع همم×ن¹ _ماممˆن را- ه¹و´ _-~, ه¹و´ نازا-ر~ _مزر ه¡·- اي و ه-~- ه´ -مرز همزر
) ا+-نا~ار= ¸-¹-ا نا=تا· ه´ _يا-نا•~ا ( Saracin و ~ممندو- _م`مم~ا ¸ممترا رد _ناريا ور~-, نا´~نمزر _ن·ي
( همم- هم¹´ ¸يا -~ا دايز را-~- نآ رد _ناريا و _م`~ا -نهر· تار`ا Desma ! رد -ر=`امم- و -مم~ا -~ممش .ي~مم-ت
.×~- _~را· مي~ق هم¹´ ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا Deam ) ! ·امم×ن ~ممنيو´ _ممم -ر-= و ~=ا´ _يات -ا=ن, ه-~- ه- ه´ ~مآ رد
و -نهر· _يا×يرمآ ر-~- ! Cebster Cebster)
ه&انز1ر ( ) ( همانزور ا×ن _~را· همانزور !
» » و ,¸مم= ’مم×·- همم×¹- ·~ممه د _من ار ا+-نار´ و شزرا ا- ¸-¡ _ن·م ا+نت هن ¸= _-رع نا-ز رد ه×-~نآ ‡=ع
! » -~`ا- _نا·م ~- ` ما´ ه´ -~مآ _-رع نا-ز رد _-=-~- و ·_-شز ·»رش ·رر- و نايز _ن·م- ناي¸= ·_يا~=
دور-م را×-!
_ناممنوي نامم-ز رد ر-تامم~د اممي و ر-تا~ا هم¹´ Gstoria _مم~-¹×نا رد و History مممه _يامميرآ رمم×يد تامم·¹ رد و
Story ( » : ,امم+-يايرآ زا _ممي ه-·ممش ناممشدو= امم+-نانوي رمم×م ·~ممشا- -~رد ه´ مه _نام~آ -ا-´ »ان ر-تا~د ه=وت
_ناريا ر=ا+م Eanokn » _×ي ·نآ -ر-= و ,ونام اي ! » همم--´ -مم~ا دامم-ا+م »ان- ·نا-~ا- ناريا ر-ما-, ¸ش زا
~ش -دا-~ر· نا-ناريا ه- ه´ دو- ر-ما-, ¸-´¹وا زا ه´ -~ش!
'ا*لا ) » » ( ا×ن ·_-رع نا-ز رد €ير·ت .ا -و`·- _~را· ‘ام هم¹´ -~ش _-رع · ,ersian :ames
,!'/*) ! ام-حا -~ا نا+= داوم ¸يرت -=~ ه´ فور·م _ن~·م -ن~ نامه »ان » ه´ _~را· رد ه~ام هم¹´ ¸`
» دراد _ي ه~ير ه=-ار ‘ام هم¹´ ¸-مه ا- -~ا »رن ¸ش _ن·م-!
;اNی& ) ( ( -~ا ‡يزا-م و _يازوم _-رع رد نآ _م= ه¡دور ,و= ·ههار-آ ·نادوان -آ -ار !)
قرب!سا --مم~ا _مم~را· .مم-ا ·--¹´ ور--~ _يا-يد ·زود `= ·را~¹´ _م~ير-ا ---د ·-~ش ,زودرز ·---رز زا •ر
! » نارمميا =امم-ن _ممض·- رد -مم~ا -~مآ ·-م-ق ر, و م-=- _م~ير-ا ه¡را, _ن·ي ·--¹´ و ر--~ _ن·ي =ر--~ا هم¹´
) ) ! » نامحر¹ا -رو~ -~ا -~مآ مه ~-=م نآرق رد ~نيو´ _م مه =ر--~ مي~ق $$ ( هيآ $* ( º~ن-~-ن )
هلابند &
(ی>ارM » » ( دو-ر· -¸او زا م+نآ ه´ ·_-رع رد دوهر· _م= / » ! ~-هر· دوهر· -¸او -~ا -~ش _-رع دراو _~را·
» ( ) / / / » : / ,ا+مان -نهر· انم- ~-مع -نهر· ·ا×ن -~ا را×-~ار ¸يد -~ار راو-~ا ¸موم _ن·م- دو-ر·
/ / ¸ ~نه _ا¡ _~را, &'&/&'' / » ~نموهر· دو-ر· -¸او »
/ / » -ماممقا ¸مممي رد ه´ -~ا ,ر=ا+م نا-ناريا ه¹--ق »ان ,دوهر· ,~-هر· ~-هار· انم- ! ¸مميا درمم· ¸ير-مم·ور·م ~ممندر´
» / -امم-´ ناوممنع امم- ·-ممشون امم+-رع ,ار- ار -·¹ -نهر· -ا-´ ¸-¹وا ه´ -~ا دا“ن _ناريا ~محا ¸- .-¹= دا-~ا ه¹--ق
) ! نآ -اممش داممماد و ¸مممي ممم--م _ت~ممم _ممناريا ~نممم~ناد -ممي رامم´ ¸مم-ن -رممع تا·¹ -نهر· ¸ير-·ور·م انم- ¸--¹ا
( ناونع ه- ,دا-آزور-· ¸ي~¹ا~=م رو~´
! !(9 » ) ¸ ممم _مم~را, ,امم+مان امم×ن ~ممش -~مم-مان ‘وماممق _مم-رع رد _تامم·¹ -ممنهر· رممه اه~مم·- -مم~ا ‘ومامم-¹ا
"*./"'" -ر-= و !
راجرM / / ! ) » ( _ا¡ _-رع -نهر· _~~م¹ا ‘وماق ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· رد را´ر, _-رع =-¹ت
نان-¹)!
قدزرM » » ( ت _ن·م- ,و¹+, نا-ز رد =دزر· -¸او _-رع =-¹ت ! / / زا _مم×ي ‡مم-¹ انممم- =ر-م= ر-م= ه×ت نان ه×´
/ » ) ! ( ) ¸ _~را, ,ا+مان ·ا×ن دو- _ ---¹ها نا··ا~م زا و ه·-ش ه´ ·-رع نارعاش ¸ير-·ور·م &'' )!
ازرM ) / » ( ·ا×ن -~ا ريزو ه¹¸نم- و „نر=ش ,اه -ر+م زا _×ي ه´ ·_~را, ¸يزر· نازر· -¸او نامه زا
~-مع -نهر·)!
روMرM » ( -¸او نامه زا / / ( : ) / _مم¹´ رومم=- و ومم+-ت ه=ومم= ومم+-ت نا´~ممنر, ه=ومم= -~ممنر, همم¡- _ممن·ي روممير, رو·ر·
» -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراد _~را· .-ا -¸او ¸يا ه=و= !
یروMرM » » () » / » ( ا~= _ن·ي _~را· _- -¸او زا ,رو•·- -¸او زا م+نآ ه´ ,رو-·· -¸او _-رع =-¹ت
» » ه´ ا~= ~نزر· _ن·ي ·~نزر· _ن·م- رو, -و`·- -~ا ¸-ن¡ ناهاش ناونع !
) ! / » » ( () » ·امم×ن دومم~-م همم--´ _¹اممع را-مم~- هناهاممش _ن-¡ فور= ه- _هاش _ن·ي ,رو•·- ,رو·ر· _-رع رد
/ ¸ _~-¹×نا م _-رع -نهر· %#. )!
1رM ! » ( ,ا+نا-ز رد دور _م را×- ن~- ¸شو, ناون·- ه´ نارونا= _ض·- ,و¹ام~, -~و, ·_~را, ر´ · -¸او زا
() وناريا _-ايرآ ر×يد ( ترو-- _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م 7Er» ) ! ·امم×ن دور _ممم را×-
ر-~-و _~-¹×نا -نهر·)!
دو>رM ! / / » » ( -ر-= و _هو´¸- -ر- ر-ش ه¡- -ر- _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را, دو-ر· =-¹ت
) ~-هار· ·ا×ن )!
FیرM ( =م _نا·م ا- ه-·ر را×- ود ره _-رع و _~را· رد 9 / / » رد و شا-اممش اممشو= ¸ممير·آ _ممن·م- _~را· رد €¹-
! : »ز` ر-مم~-- تامم---=ت -¸او ¸مميا .-ا درومرد -~ا -ر-= و ~-ياز -زات نايدام و ¸-مزر- -در-~´ -ا-´ _ن·م- _-رع
-~ا!
هیرM / / » ( _-رع رد و -~ا »انشد -ن·¹ ¸ير-ن _ن·م- _~را· رد ·-~ا -~ش _-رع دراو ه´ _~را· هير· -¸او زا
ن·م- ر-~-- ! » -~ا »ز` ر-~-- ا---=ت -¸او ¸يا ه¡=يرات دروم رد Žزود _ !
داسM () / / / » » ( -~¹, ~ن´ ~-¹, =ر¡ _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را, =ا“ن ه~ير زا ,وق .ام-حا-
/ » ¸--~-¹-· ¸--~¹, ه~ير» ,hilishtime/7ilth»/ » ( -~ممش دامم~· _-رع رد ه´ ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد ¸-=~¹·
! ا×ن -~ا / =ا“· ~-مع -نهر· · )
» _-رع رد نآ ر×يد تا--~م و دا~· -¸او $# ) ! -~-ام -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ ~-=م نآرق رد را- $ ( هيآ "" و
نار×يد!
'اسسسM ! ) ( () / » ( ا×ن -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ‘ا~ و ه~, ‘ا~ ه~, -¸او _-رع =-¹ت
/ ~-مع -نهر· ’·ا~·)!
$PM » ( · -ن~· -¸او _-رع =-¹ت ! ) / » -ممنهر· امم×ن -ر-= و -ن-ت رد ه¹و¹´ ,ا= ,زا~نار-ت ه¹و¹ _ن·م- ·_~را
/ -ن~· ~-مع)!
?اقM / / » ! / () » » ( ¸ _~را· ,ا+مان ا×ن -آ زا -ارش _ن·م- ·_~را· نا´و· -¸او _-رع =-¹ت ارها=
$#- / » : ) ! ( _-ا-ح .`م نارا- -آ -ا~ح _ن·م ه- _ا-· ه=وت -~ا -~ش -~رد -~شر-م=ت „نر- اي و= زا ه´ همم´
/ / ! / ¸ نار+ت -ا×~ناد ر~ن _ما~`ا _ات _~را· م _-رع -نهر· ا×ن دو~-م _م= _¹×¹ا ر-م=ت ,ور *'' )!
'راHM » ! » » ( زا -~ر+· -¸او .-ا -~ا _~را· -~ر+· _-رع ر×يد =-¹ت دو= ه´ ‘ر+· _-رع _م=
» ! ) ! / / : ! » ,ا+مان ا×ن -~ا -ر-= و نامر· رو-~د نوناق _ن·م- -~ا ,و¹+, نا-ز رد ¸ير+· / ¸ _~را, &'- )!
67یM ( () » ( -=رد _ون · -~ا -ا~~ م+نآ -~ش _-رع =-¹ت -ا~~ -=رد ·-~ا _~را· ¸×-, _-رع =-¹ت
دور _م را×- ,زا~وراد و _×ش¸, رد ه´ درز ,ا+¹´ ا- •ر- و Žاشر,!
جز1ریM / » ( -~ا _نام~آ -نر- ه´ ا+-نار´ -ن~ نامه ·-زور-, -زور-· _-رع =-¹ت !
قا8 ( رد مه -¸او ¸يا ! / ! ه- _~را· رد ~نيو´ `ا- زارد ~ن¹-~ق »دآ ه- _-رع رد _-رع رد مه و -~ه _~را·
! ( ) / » -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت نآ ه~ير دروم رد ~نيو´ رامق ,زا- -اق -اق !
بلا8 ) / » ( ·¸-´ .`م ~نهد ,ا= ار ر×يد ¸-¡ نآ رد ه´ _·ر= _ن·م- -~ا ~-¹ا´ _~را· ‡¹ا´ _-رع =-¹ت ارها=
ه-=ا~´ تا¸¹· ! ( ~-مع -نهر· ا×ن -ر-= و !
;اب8 ! » () / / » / » ( _-رع رد -~ا -~مآ ه·و´ _=يرات ر+ش ه¹م= زا ~-ن´ ه•ت ه•´ _~را· .-ا زا ه´ ه-´ق _م=
( () ! ( / () » ·_مم~-¹×نا .مم`م _-امم,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ~نيو´ _م Žا´ ~-ن´ ,اراد ه-ق مه ر-ق ه-
¸-مه ر-ن ·_-ا-نا•~ا ·_-ا-¹ا-يا .×~- _ناريا -¸او Co4ula دور _م را×- ~-ن´ _ن·ي!
هبU8 ! ) / / / » ( -ا-ق ا×ن ه·و´ ه•ت ه•´ ~-ن´ _~را· -¸او _-رع =-¹ت )
رب8 ( ) » ( _-ايرآ ,ا+نا-ز رد -·ر´ رˆن رد ~يا- ار _=يرات Œ-او~ -~ا _~را· رو´ -¸او _~را· =-¹ت ارها=
( ) .×~- -¸او ¸-مه ¸-ن ر×يد _-ا,ورا م وناريا =rave دور _م را×-!
» » ¸-ن ~-=م نآرق رد رو-ق و ر-ق -¸او . ) ! ه=وت -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- - ) هيآ .* نار×يد و !
روب8 ! ) » ( ر-ق ا×ن -~ا _-رع رد ر-ق _م= )
cیب8 / » ( زا _=و¹=م ا- ه´ _نير-ش _عون »ان ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· رد ا---´ ---´ _-رع =-¹ت
ا- و ه-~, ¸·م ~نن´ _م -~رد -ر-= و »اد !
R(8 !( / / ) / / / » » ( و _-رع رد -ر-= و -~×-- -~×-م -~×هد .`م -ر-= و »ا-م نا×م فر= ˜ا= _ن·م- -~´ _-رع =-¹ت
( » () » رد _~ممق ·امم×ن ~ممندر´ ,دو= ارنآ ا+-رع ه´ -زا´ .-ا زا _~را, ر×يد =-¹ ه~ا´ _نم·- ود ره _~را·
~-مع -نهر·!
'(8 ! ) ( ق ا×ن _-ايرآ .-ا زا ‘و~ )
'1(8 ! / / / / » ( ¸يا _-رع و _~را· ,ا+×نهر· همه ا-ير-ت -ر-= و ¸ي`آ _- -¸´ نم ‡-ع _- -¸-´ا, =ا, _ن·ي
» » -مم~ا -دومم- _ناممنوي نامم-ز نآ -امم×¹¸نم ¸ممير=آ و -~ا _-ايرآ -¸او ¸يا ه×-~نآ ----ح ·~ننا~-م _-رع ار -¸او
/ ! ) هم¹´ _~-¹×نا م ر-~-و -نهر· ا×ن Fudas) / ,ر-ع نا-ز رد .×~- -¸او ¸-مه ¸-ن ,دو+ي Ladisr _م را×-
~نر-!
» زا رمم-= ·-~ا=´ زا _نانوي ر×م ه×-~نآ ,~·- .ا¸~ ·-~ا _نانوي و _-ايرآ ه×¹- ·-دو-ن _-رع ~ش »و¹·م ه´ `اح
( () º _ناريا ه~ير _ن·ي _يايرآ
» اعوم=م نآ _-رع تا--~م و ‘~ق -¸او &# ! رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد را- ) همم·م= -رو~ /' ( هيآ
نار×يد و ·م×ي!
Aی(8 ! ) ( ‘و~ق ا×ن _-ايرآ .-ا زا )
ا4ر8 / » / ( هي~ه ار ,¸-¡ ا~= -ار رد ندر´ ا~· _ن·م- ·مي~ق ‘را, م ,دو+ي ,ر-ع م _-رع ¸-- =ر-~م =-¹
!( ) .-ا دروم رد .-عام~ا ترضح شر~, ندر´ ا~· م-هار-ا ترضح نا-~اد رد و نارونا= š-™ ¸و-=- ·ندر´
او ¸يا ! ر- نآ تار`ا و ناريا »~-م -نهر· _=يرات Œ-او~ ه- ه=وت ا- _¹و -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت و -~ا -=- -¸
( ! ) » ·~ممن- همم--´ _ممم ~مم-مع -ممنهر· امم×ن ممم نا-رق نزور- ناير´ مي~ق _~را-- ار -¸او ¸يا ه×نيا و ·-ارعا و دو+ي
» ¸يا ·~ش _م رو-ت _-رع ه´ ,دايز تام¹´ .`م ر´ا دو- ~هاو=ن ‡=ع / ~شا- _ناريا _-ايرآ ` -ا مه _×ي !
» ¸-ن ~-=م نآرق رد نا-رق -¸او " ) ! -~-ام -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- $ ( هيآ '% نار×يد و !
-5&ر8 ! ) / ( / » ( م نار+ت -ا×~ناد هير~ن م _ما~`ا _ات ا×ن ¸هآ -ن~ ·-=, -~= ر=آ ~-مرق همرق _-رع =-¹ت
**# ! ( ه=مارق ا×ن
راr8 ( رع =-¹ت ارها= / / / » » _-ومم~~ا-¹ شرامم´ ه×-مم~´ روممش ‘امم-¹ روش -=ر ,و~-=ر _ن·م- -~ا رزا´ _-
! ) ! -را-ق ا×ن ~شا-)
راr8 ! ) / » ( را-ق ا×ن _يو~~ا-¹ ,رزا´ -¸او _-رع =-¹ت - )
روr8 » () » ! » » ( ور~= _-رع =-¹ت ,ر~´ -¸او زا نآ .-ا Žا´ _ن·ي _~را· ر-ق -¸او _-رع _م=
/ اريا ناها~نهاش ‡-¹ _~را· ¸-ز رد ( ) ! ( -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _مم~-¹×نا .مم`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد -~ا ن
.×~- _ناريا Castle ! _-ا-نا•~ا رد دور _م را×- Castilla انم- و +l-casar =مم-¹ت زا همم´ ~نيو´ _م ¸-ن
) ,د`-م مهد¸نا, ات م-~ه نرق -~ا ا-نا•~ا رد نانام¹~م -مو×ح نامز رد -¸او ¸يا _-رع)!
Aف8 ( ¹ت » ’-ق _~را· -¸او _-رع =- »
NیQ8 ( / » ( ( ! ) / » ( ه-´ €´ _ن·م- ~-مع -نهر· ا×ن _~را, نا-ز رد ¸يو´ ¸--´ -¸او _-رع =-¹ت ارها=
) ( / ~ن¸ير-م .´ اي =ا= نآ رد ه´ _-و¡ فر= ه•´ _´!)
اS= / » ) : ( ) ( و نريا ,زرمر+ش م ه·و´ ه-ق _-رع ,اه -¸او هنام-, _ن·م- -ر=`ا- همه ه´ نا•ق و ممم •ارممع
/ / / » ~ن-~ه =و-رم ·نآ ه--ش _نا·م و ه•ت ~-ن´ =ا= .ت _ن·م- _~را, مي~ق -¸او ¸يا ه- همه -ر-=)!
.-ا-ق و _ناريا ه¹ا~ را¸ه -د -نهر· نآ _¹-ا .-¹د ه×¹- ·-~-ن -~ن~يون ,ر×· _×--شآ €¹-=م _نا·م همه ¸يا .-¹د
) -يد¸ن و رود ·•ر¸- رو~´ ¸يا ران´ و هشو´ رد ه´ نآ دايز دا=يا €¹-=م _نا·م و =-¹ت و ~ندر´ _م _´~نز
» ! ( -~ا -¸-قا ر-ضق _-رع _م= ~شا--م ~ندر´!
هNف8ا ! ) ! / / : / » » ( ا×ن ~ي'-م ه•´ ه-´ هنام-, _ن·ي _~را· ¸يو´ ¸--´ -¸او زا م+نآ ه´ ¸-ضق _-رع _م=
¸-ضق)!
C38 / / » » ( را·-- و را×-- رادر-ه`´ _ن·م- ·_~را, ش`´ -¸او _-رع =-¹ت / / -رمم-= و رمم´ همم¹-ح ~نر در×¹و
! ) ~-مع -نهر· ا×ن )!
?38 » » ( -~ا _~را· ت`´ زا ه´ ه·¹ق _-رع _م= !
هل8 ! » / » ! / ( -~ا =و-رم مه شو,ر~ _ن·ي _~را· ه¹´ -`´ ا- انم- -~ا _~را, ه¹´´ -¸او _-رع =-¹ت ارها=
/ / / » ) -ر-= و هن~- هنت ¸ت ره -م~ق ¸يرت`ا- _ن·ي -و´ ه¹´ _ن·ي ه¹´ق )!
2ل8 » ( / ) » » ( شو,ر~ _ن·ي ه¹´ -`´ انم- ~يآ _م ر~ _ن·ي _~را· ه¹´´ زا دو= ه´ _-رع رد ه¹´ق _م=
! !( ه¹ق ا×ن -~ا ه~ير نامه زا ¸-ن
/ل8 ( ه~ير زا ارها=
! ) / » / » امم×ن -مم·ر _ممم رامم×- م¹ق را¸·ا -شون .×~- ه´ , و ر--ح اي -=رد ه=اش .ا+ن _ن·ي ·_~را· هم¹ق
/ ~-مع -نهر· » » همم~ير زرا ¸-ن ار ريز ,اه -¸او م¹ق ر- -و`ع ه´ ناريا نا--~ترز دادرما ه¹=م ¸-ن¡مه ·هم¹ق
: » ~نا~-م ,و¹+, & ( () ( -´ –= ' ( ه-ق " ( -ا-´ * / ! ! ( دادرما ا×ن نار×يد و هم¹´ % -ام ~ن-~ا &".-
/ ¸ م ,~-شرو= $ !
» نون -رو~ ناونع ه¹م= زا ·-~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد م¹ق -¸او ) م¹-¹ا و /. )
-ل8 ! ) / : / » ( ا×ن دو~-م ه-·ر´ نانشا زا ه´ را=ش -ا-~ _از _ن·م- ·,و¹+, نا-ز رد ا-¹´ ا-¹ق -¸او _-رع =-¹ت
! ) » !( امم×ن -مم~ا ¸ممير ¸مم-مه زا دور _ممم رامم×- ود ره ه-~¹· و _·--= »و¹ع رد ه´ ا-¹قروه -¸او ~-مع -نهر·
/ ~-مع -نهر· ا-¹قروه)!
هیل8 ( - _~را· و _-رع رد ! / » »وممحرم همم¡ر´ ,¸•ممشآ ,ارمم- -ممشو´ ¸ومم-=- ·¸مم-¡ ره زا _ي -را, ه×ت _ن·م
( ) نآ همم´ ~ممه~-م نامم~ن _×نهر· و _=يرات .-`د _¹و -~ا -در´ رو-ت _-رع ·ر×يد تام¹´ _¹-= .`م مه ارنآ ~-مع
() » ! ~ممنه ممم _ناريا _-ايرآ فور·م ,اها~= زا _×ي ه´ _تو, ه-¹ق -¸او ه¹م= زا -~ا -~ش ‡-= _~را· ¸-ن (,
/ ! ) _تو, ه-¹ق ~-مع -نهر· ا×ن دو~-م -~رد ~ن-~و´ ر×= زا ه´ =ارو= _عون ·-~ا)
Cا*8 ! ! ( رˆن ه- ه¡ر´ -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت نآ ه~ير دروم رد دور _م را×- _-رع رد مه و _~را· رد مه
/ » ! ) مع -نهر· رد ¸يام´ ¸يامق -¸او ا×ن -~ا ر-~-- را-~- نآ ندو- _~را· .ام-حا -~ن~يون ~- )!
gا*8 ! / » ( -~-¡-, نآ رد راو=ر-ش ه¡- هنت ه´ _ي ه¡را, _ن·ي -~ا _~را· هقا~نق •ا~نق -¸او -رع =-¹ت ارها=
! ) ! ~-مع -نهر· ا×ن دو~-م)!
Iا#8 » ! / » ( ه´ تانق ه~ير زا ارها= ~ن´ _م _-وري` اي و ~ن´ _م ار -آ ¸ير´ ه×-~´ ¸´ تانق ه- _-رع رد
» تان´ -¸او _-رع =-¹ت م+نآ » » ! ( / () ¸´ زا ˜انق ~ياش -آ ¸ير´ اي ¸يرا´ _ن·م- _-رع رد •~ن= .`م ن~ن´
~شا- -~مآ -آ!
تاسس#8 ( / () » ( _ن·م- -~ا -~مآ _~را· ن~ن´ -~ن´ زا ه´ _-رع رد •~ن= .`م _~را· تان´ -¸او زا
/ / » در´ ™و-ن مه ¸-¡ ه- ه´ ¸-م¸ناريا ,اهر+ش و تاهد ‡¹ا= رد _ن-مزريز -آ -ار ¸ير´ ¸يرا´ !
8 2یدا# ! / » ( ) » » ( رد .~ن- .~ن¡ اي دزو~-م ه´ _-و¡ _~را· .~ن~ _-رع =-¹ت ارها= ه´ .ي~نق _-رع _م=
( () .×مم~- _ممناريا -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن -رمم-= و _-ا-نا•مم~ا ·_مم~-¹×نا .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ رمم×يد ,امم+نا-ز
Candle/ Candila دور _م را×-!
هرا#قلا / » ( ¡ ·-ران´ -رانق _-رع =-¹ت ! ! ) / _-رع -نهر· انم- ~-مع -نهر· ا×ن ¸يوآ -شو´ _-ا-ق -شو´ -×ن
/ نار+ت -ا×~ناد ر~ن _ما~`ا _ات _~را· م */. )
هرا#8 / / » ( نآ زا -شو´ ¸-=يوآ ,ار- ا+-ا-ق ه´ -شو´ -`ق ¸يوآ -شو´ _-ا-ق -×ن¡ ·_~را· -ران´ زا
» / ! ) _ات _~را· م _-رع -نهر· ¸-ن¡مه ~-مع -نهر· ا×ن ~نن´ _م -دا--~ا / ¸ نارمم+ت -ا×مم~ناد هير~ن م _ما~`ا
*/.)!
ریKا#8 ! ) » ( را=نق ا×ن _-رع رد را=نق _م= )
یو8 / / » / / / » / » ( ~نمور-ن ~نمتر~ق -اش _ن·م- دا-ق داو´ -وا´ ,وا´ ,و¹+, -¸او زا _-رع رد توق -وق _م= اوق
! ) / / ,وق ا×ن -ر-= و نا=¹~ –¹~م )
بلاو8 » » ( -¹ا´ و _~را· ‡¹ا´ زا ه´ ‡¹اق _-رع _م= ! ) ! ‡¹اق ا×ن -~ا -~مآ ~ )!
6یناو8 ! ) » » ( نوناق ا×ن -~ا -~مآ ,و¹+, نونا´ ه~ير زا ه´ نوناق _-رع _م= )!
و8و8 » ! ( نا-ز رد فور·م -~نر, »ان و´و´ -¸او زا ارها= دور _م را×- _-رع و _~را· نا-ز ود ره رد
! » ! -~ه ¸-ن -`´ و ‘ا-¹ هم×ت _ن·م- انم- -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· » _¹وقوق _ن·ي ·‘ور= ,ا~- ا-
-~ا =و-رم وقوق!
'و8 » ! / » / » ( نام´ ه- ‘وق _-رع رد -~ا .×ش _نام´ _~وق ه¡نآ _ن·ي ه~ا´ زا´ _~را, -¸او زا ارها=
دو~-م ه--´!
RN8 1 'و8 » ! / / » ( () » / » ( _ي ه~ا´ .×ش ه¡نآ نا×م ا= -`´ زا »ا= _~ق -و`·- ه~ا´ زا´ زا ارها=
! _~را· رد دراد ! ) ! ‘وق ا×ن ~نيو´ _م مه نام´ ¸-×نر و _¸ق و ‘وق )!
هرسسصای8 » » ( -¸او زا دو= --ون- م+نآ ه´ -~ا _-رع رد ,ر~´ =-¹ت م+نآ ه´ _-رع رد ر--ق _م=
/ / » ) / » ¸-ن -ر-= و را¸ت را¸~ ر¸يا´ ه- -¸او ¸-مه ا,ورا رد اه~·- -~ا -~مآ _ناريا ناهاش ‡-¹ ·ناور~= ور~=
~ش .ي~-ت)!
را8 ( يد =-¹ت ! ) » » ~-مع -نهر· ا×ن -~ا =و-رم فر´ _~را· -¸او ا- ه´ ر-ق _-رع ر× )
ا5ی8 ! / » » ( ~يآ _م -~ا راد فا-¹ا -ا-´ نامه ه´ _~را· -´ ه-´ -¸او زا م+نآ ه´ نا-´ -¸او =-¹ت ارها=
/ / ! ) دادرما ناريا نا--شدرز ه¹=م ا×ن &% -ام ~ن-~ا &".- / / ¸ $# !( ¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا ,ا+نا-ز رد .×~- -
Cotton » » » دور _م را×- ·-~ا ¸=ق -~ش _-رع ر×يد =-¹ت ه´ ه-ن, _ن·ي!
جو#Y ا4ا4 () » ! ( ا-ا- -¸او ود ره ~نن´ _م -~رد نا=ندا- زا ه´ _-رع ,اهرو~´ رد فور·م ,ا~= _عون
/ » ( » ( / -~ا -~مآ _~را· نا-ز رد ه´ ,ا -و~ع -~نن´ -¸م= زا _ون= و ر~, ا,ا, _ن·ي!
» = -¸او ه~ير » » ( ) _مم~را· همم=ن= و „ممن= ,اممه -¸او ه- ددر´ _م ر- -ر=`ا- ¸-ن _-رع رد و _~را· رد „ن
» ( / ! ) ~مم-·- =مم-¹ت ¸مم-ن _مم-رع رد -¸م= انم- „ن= ~-مع ا×ن -ر-= و ندو- .×نش و داش ·همشر´ ·زان ·-و~ع _ن·م-
/ / » -~ا _~را, ه=ن= „ن= „ن= زا _-رع رد!
زاسس*Y / / » ( ر´ -و~ع ر´ همشر´ -~نن´زان _ن·ي » ) =مم-¹ت همم´ -¸ممم= همم- ددرمم´ _مممر- نآ .مم-ا -رمم-= و
/ ! ( / / » ~-مع -نهر· ~-مع ت ه=ن= „ن= ا×ن -~ا مي~ق _~را· ه~ير را „ن= „ن= ه=ن= _-رع
N*Y ! ( „ن= ا×ن
هN*Y ! ( „ن= ا×ن
v*Y / / ! ( „ن= -¸م= ¸م= ا×ن
Iا#Y / / » » ( -ارمه ر·ش _ناو= هنارت _ناو=زاوآ _ن·م- ·_~را, نا-ز رد ا-ن= -¸او _-رع =-¹ت و زاوآ امم-
/ / / ! ) / / / / -ر-= و ,ر´ا-ن= ر´ا-ن= ا-ن= ~-مع -نهر· ا×ن _--~وم ا- -ارمه •وش و روش ,داش _-ر=م دور~ _--~وم)!
ه¹ا-ند $
جا4رو+ / / » » » ( -~ا -~مآ ·_×-آ ,ا~= شآ ه-آروش _ن·ي ا-روش -¸او زا م+نآ ه´ ه-روش ر×يد _-رع =-¹ت !
هلH+ / » ( _~را· رد ·~نيو´ -زو=ع -ر-, نز ه- _-رع رد » ,ور ~--~ ه-~و, و ,~--~ -شو´ _-ر¡ _ن·م-
! -~مز` ر-~-- تا---=ت -¸او ¸يا -¹ا-ا دروم رد دو~-م ه--´ -شو´!
روبسس+ » () » » ( نآرق رد رو- -¸او .-ا انر~ _عون ·-~ا _~را· رد رو•-ش -¸او _-رع =-¹ت
/ / / / ( / مم~ورع رد همم´ دامم~´ ¸ممهد •ر¸- _ن ,انر~ _-رع رد ه¹و¹ ه¡يان ,ان رو-- ~-=م _مومممع ,اممه ¸مم~= و ا+-
! •و- دو~-م ه-=اون!
ا(ی+ ! ( ) » ( ,ا+نا-ز رد -~ا -ر-= و ,دو+ي ,ر-ع ·_-رع ,ا+نا-ز رد نا=-ش _¹·· -¸او _~را· .-ا ارها=
( () ¸-ن -ر-= و _-ايا-نا•~ا ·_~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد Satan اي Satanas زا ه´ ~نيو´ _م
-~ا ه~ير ¸-مه!
» -¸او ! ! ) ! » / ¸ميره ا~-ش ~-مع -نهر· ا×ن -~ا ه~ير ¸-مه زا نا=-ش ه~و~و _ن·ي ·¸مره ا~-ش ~-ش )!
زاری+ ( ) » » » ( -~ام .`م ت -~ير-ر-ش _ن·م- _-رع رد =·اح و ,~·~ و .-¹- و .´ ر+ش نآ ر- -و`ع
! ) ! / » » ! ع -ممنهر· امم×ن -مم~ا -رمم-= و ·_ارود -~-ס -~ام _ن·م- زار-ش _~را· رد دور _م را×- !( _ممم= ~مم-م
/ » -~ا ¸يرارش ¸يراوش نآ _-رع!
! » -ارممش دومم~-م ه--´ -~-~ر -ر= نا+= ه- زار-ش ,اهرو×نا زا ه´ _·ور·م -ارش ه- _~-¹×نا رد زار-ش انم-
فور·م Sherry زا ه´ _~-¹×نا رد Oere</ Peres -ورمم´ نامممه همم- ~ممندر×-م رمم- همه ·-~ا -~مآ _-ا-نا•~ا
همم- ¸مم-, .امم~ را¸ممه دو~ممح ه´ _ناريا ه-=نم و -در´ تر=ا+م ا-نا•~ا Oeres _-ا-نا•مم~ا =مم-¹ت زا مممه ار ا-نا•مم~ا
» زار-ش » (( Oere<) » ! نا~ن-ارممم~ _-ا-نا•ممم~ا فورممم·م ¸مممقر ·زار-مممش -ارمممش رممم- دومممش _مممم ه-=اممم~»
Sarabandan / » و×ن-م`· و» 7lamenco ر×يد ه- ا=نآ زا و ا-نا•~ا ه- ناريا _×نهر· تاردا- زا ¸-ن
! ا= -~-ر= نا+= Œ=انم » امم-يز ,اهرنه و ¸-ت` _--~وم ر~, ه´ م-ن´ داي مه _ناريا -ايرز _¹ع زا ا=ن-مه دراد
( / / ) ,د`-م م-~ه نرق ,ا-نا•~ا رد -ر-= و _يو~نا~ند ر-م= و و•ماش و نو-ا- ا+-نام+م رد ا~= ¸--آ ‘ا-¹ ~م .`م
9 داش ¸ناور دو-9
هری+ » ( () » ( -م -آ _ن·ي _-رع رد -ر-~¹ا را-ع -¸او _~را· .-ا / / توممت رومم×نا -آ ¸ومم-=- -ر~·ا -و
» / / » -~ا ه~ير ¸-مه زا ¸-ن را¡آ اه -و-م -آ -~-شو= دو~-م ˜ا-´رم ه- .ي~-ت ·ن~ناشو= زا ~·- ه´ -ر-= و!
Nی+ / » / » ( نآ -=~ -و¡ زا ه´ ·ودر´ ه--ش -=رد _عون ‘ون-آ _ن·ي ,¸-ش _~را· ¸-ش -¸او نامه زا
! -ز رد ~نن´ _م -~رد نام¹-م و _¹~ن- و ¸-م ( () رامم×- _ناريا -¸او ¸-مه ¸-ن _-ا,ورا م ناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا
! _~-¹×نا رد ` `م دور _م ( Gbony/ _نانوي رد ( Gbenals -ر-= و!
و4اص / » ( » ) » ( -ر-ش اه -و-م -آ _ن·ي دو~-م =-¹ت -و- _-رع رد _~را· -و~ ه~ير زا ه´ _-رع -¸او
/ ! ) ! -و~ ~-مع -نهر· ا×ن -ر-= و نا-=رد)
ز رد ( () .×مم~- _مم~را, مي~ممق -¸او ¸مم-مه ¸مم-ن _~-¹×نا .`م ر×يد _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا- Sa4 ((
! ) ( » _~-¹×نا -نهر· ا×ن دور _م را×- -~ش _-رع نو-ا- -¸او .-اCebster)!
ج1راص » ( -~رد -آ ا- ر×يد داوم _ض·- و ر-~´ا= و -هآ زا ه´ ر-م= _عون ·_~را· _ورا~ _-رع =-¹ت
ن´ _م !( / / ) ~نر- _م را×- -ر-= و اه هنا= و تارامع ¸-=ا~ رد و -ر-= و .×ها´ =`م نام-~ .`م ~ن !
gارص ) / / / : » () » ( ,~نه نا-ز رد ه´ =ر~ ه-ير= Œير= -ار _ن·م- ¸-~ ا- =ار~ نآ _-رع ر×يد =-ت ه´
/ / : -~ا -دا= -ار نا-ا-= _ن·م- ودرا!
/ » زا ¸-ن _-رع =ار~ =ار- ه´ دور-م دايز .ام-حا » ( () -~مممآ =رمم~ ,~ممنه ممم وناريا _-ايرآ -¸او ه~ير نامه
~شا-!
» » ¸مم-ن ~مم-=م نآرق رد =ار- .×~- –يار~ -¸او *$ ( ) ! هيآ م×ي ه=تا· -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- / و
نار×يد!
a*ص ! ( » () » » ( رد -~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو -نر اي º-نز اي _~را· „نز -¸او زا ,وق .ام-ح ا-
» م×نا _~را· / و -دز نور-- نا-=رد هن~- زا ه´ _ي -و+ق اي -نر درز =ان-~¡ -دام _ون ·~نيو´ _م ¸-ن -ر×نا
/ ! ) ! _م- ~-مع -نهر· ا×ن دو~-م -~=)
یر4و#ص ! ( ر-ون- -¸او -ر-= و ~ن-~و´ .د .×ش ·~شا- ر-ون- -و-م .×ش ه¡نآ ·ر-ون- -و-م _ن·م- _-رع رد
! _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد -~ا _~را· ه~ير زا ( ) .×~- _~را· -¸او ¸-مه ¸-ن _~-¹×نا .`م _-ا,ورا م وناريا
Coni6er » ) ! ر-~-و _~-¹×نا -نهر· ·ا×ن دور _م را×-»)
\ا:f ! / / » ( _×ي »ان زا -¸او ¸يا .-ا ~ن´ راو نا=-ش ~ن¹- -~ن= ه×-~´ نز ه-+ق -~نن´ -اق -اق _ن·م- _-رع رد
) » .-ا-م =اهد ,¸آ _ن·ي ·ناريا ,دا~~-, ناهاش زا ! ) ! ( _~را· ,ا+مان ا×ن -~ا -~ش .ي~-ت _-رع ه- ر×نهآ -وا´
/ ¸ م $#" / / » / » : ( _ن·م ود ره ه´ -=- =ا=- -¸او ا- ¸-ن ,دو+ي ,ر-ع نا-ز رد •ا=~ا »ان ارها= ه=وت
» ! ) » ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -~ا _×ي ه~ير زا =اهد ,¸آ ,و¹+, -¸او ¸-مه ا- ~هد _م -~ن= $#' )!
» نآرق رد •ا=~ا »ان ¸-ن ~-=م &% ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ &"" نار×يد و !
EراK / / » » ( ,و¹= _نهآ اي _-و¡ -درن _مرات _مرا= _ن·ي ·-~ا -~ش دراو مه _-ر·- _~را· »رات -¸او زا
! =مم-¹ت ·¸مم-ن _-رع رد نآ .ا-ن~- و ·مي~ق _~را· رد اه ه¹, -ر-×-~د ·.ا-=ا -=ا-ح ,ر- »ا- -~, اي ناويا : نآ رمم×يد
/ / » ) -ر-= و -ر-×-~د ~نوش نا¸يوآ نآ ه- ه¡نآ نا¸يوآرد ~ياش ¸ي¸-راد)
/ / » / / » -~ا ه-·ر _م را×- ¸-ن ه-ا~م _نا·م و -~- -و¡ -در,ار~ ~-ن´ _ن·م- »را= _مرات »رات مي~ق رد انم-!
2لK » ( ) » ( ه´ •ت _ن·م- -~ا -~ش ه-=انش _-رع –¹= ه- م+نآ ه´ _~را· .´ ت _-رع ر×يد =-¹ت / ه,و´ ·=ا= ه-~,
! / / » () -رمم-= و -نمم~ و =امم= ¸و-=- ·,¸-¡ ره •ر¸- -دوت -ر-= و ه-ور´ا= ·ه,و´ ه·و´ -¸او .-ا =ا=
» ! ) » » » م ¸ ‘را, همان ا×ن -~ا ه•ت .×~- ه´ -~ا من-ش _ن·م- _~را· رد .´ ت -¸او .-ا *** )!
! » / » ~ رد ` `م -~ا -~مآ ¸-ن ~-=م نآرق رد نآ _-رع .´ ت .¹= -¸او ) -ر-- -رو ' ( هيآ '/$ !
;ا#K ! / ( () » » ( -~ا -~مآ نداد -ات ن~--ات ¸-·اي ن~-نت ه~ير زا ه´ _~را· رد -انت _-رع =-¹ت ارها=
) -م´ ‡¹=م ¸يا ر-+- م+· ه- ·-ر-= و م~ير-او ه-ن, ¸و-=- ·_´~ن·ا- رد ¸-م¸ناريا _×نهر· و _=يرات Œ-او~
( -~ا »ز` -را- ¸يرد ر-~-- تا---=ت ~ن´ _م!
K زا# / » / ) » / » ( همشر´ و زان ·-~ا ر´ -و~ع ه×-~´ ¸ت زان _ن·ي _~را· زانت زان ¸ت _-رع =-¹ت ارها=
» » ~نن´ _م هنيرن ه=وت ‡¹= ,ار- نارونا= هنيدام ه´ _~ن= ¸و-=- و _نام~= ه~و~و!
N#K ! ) / / / ( زان= ا×ن ,ر´ -و~ع وزان ~ن=~ير ,زانت ,زان= )
ریبV » ( ه´ _~را· ر-نع _-رع =-¹ت ( () همم~نار· ·_مم~-¹×نا .مم`م _-امم,ورا ممم وممناريا _-امميرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد
.×مم~- _مم~را· -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-=و +mber » ! اممهر=ع _¹مم-ا -داممم ·و-ممشو= ,وراد _عوممن دور _ممم رامم×-
() اهرتا ( Gther ( () » ( ,و- ه´ ر-نع -~م ه--ش ,¸-¡ · -ر-= و _نانوي .`م _-ا,ورا م وناريا ,ا+نا-ز رد
اوم ه- شو= » » ) ¸ ممم _مم~را· ,امم+مان همم- ر-ممنع -¸او ,ارمم- ~ممه~-م _يا-م-ممش €مم¹-=م در '. ! دروم رد =ر
/ » م ¸ ر--ع $ -ا-´ نامه !
<MرV ! / » ( ه- _~را· رد ~يور-م ا+يو= و اهر-×-آ ران´ رد ه´ -ا-´ _عون ·-~ا _~را· „·ر´ „·رع _-رع =-¹ت
» ~نيو´ _م ¸-ن نوم×- نآ!
ر=اسV » ( نآ ه´ _-رع رد ر×~ع _م= / / » » نامم-ماˆن نا-ها•~ ¸ترا _ن·ي -~ا _~را· ر×~¹ _-رع =-¹ت م+
»! ) ر×~ع ا×ن »)!
هقPV ! / ( رد نآ ر×يد ,ا+مان ,رو•-ش ,ا+¹´ ,اراد ·~¡-, _م -=رد ه- ه´ ر·و¹-ن .`م _~حو .´ -ا-´ _عون »ان
/ / / / / : ~-ن ‰-,ون =ا~= نا×~~- ه-¡-, -¡-, -~نيا •ر¸- ناريا -يد¸ن و رود .-ا-ق و €¹-=م ,ا+نامز / / زا -`-¹ ر
-ر-= و ‰=!
» » ! » » ¸-ن -`-¹ نآ ه- ه-~ع ر- -و`ع _-رع رد -~ا _~را· ‰= زا -¸او _-رع =-¹ت ه-~ع ,وق .ام-حا-
) ! -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -`-¹ ه- _=ار ~نيو´ _م)!
ریrV / / / / » ( () » ( .`م -~-ס -در~· هيوم-آ -ر-ش _ن·ي ر-~¹ا _~را· ر-ش -¸او _-رع =-¹ت رها= ·رومم×نا -آ
! ) » / ( -ر--ع ا×ن دوش ه-=, تا= -و-م -در~· زا ه´ _-ا-رم .`م -ر-ش دوش ه-=, _-قو ¸و-=-)
ر5V ( ) / » ( -ر-= و _~-¹×نا .`م ر×يد _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ,ا+نا-ز رد ه´ ر™آ رتا -¸او _-رع =-¹ت ارها=
_ن·ي نآ _~را· .×~- ¸-ن 7ther ! =¹ -دام نآ _قاو رد دور _م را×- / / / / و --مم~ را-مم~- ه´ زا´ اوه رو=- را=- €-
» ( ) -~ا -~ن´ار, نا+= رد و- _- -ا´ و ن~--و- .-اق _ن~يدان و ر´ ار·!
رو5V ! ) / ( ر=ع ا×ن _-رع رد اهر=ع ر=ع _م= )
تیرافV » ( ! ) » » ( ¸ _~را, ,ا+مان -ير-ع ا×ن -~ير·آ ·_-رع رد -يوضع _م= &" !
ه!یرفV » » ( -~ير·آ زا ·_-رع رد -ير-ع هنيدام » ( ! ) ¸ _~را, ,ا+مان -يو-ع ا×ن _~را· &" !
راقV ! / / » » / / ( -~ا -~مآ _~را· -ر´ا´ -ر´ر´ا -رقرقاع .-ا زا ه´ _-رع رقا-ع در-م ماود وراد _-وراد -ا-´
! ) احرقرقاع م ~-مع -نهر· ا×ن )!
یرا*V » ! )! » ! / / ( ن ا×ن ~ي'-م -~ا -در´ _ار-=ا ناور -=ت ه×-~´ »ان زا -ر-= و ناور -=ت _دوه -وا=´ ,امم+ما
/ م ¸ _~را· '% )!
ر!#V ) ! ! » ( ·ا×ن دور _م را×- -¸او ¸يا _~را· رد مه و _-رع رد مه -~ا _~را· ر-نا _-رع =-¹ت ارها=
/ » م ¸ _~را, ,ا+مان "* ! ! / » !( دو~-م ه--´ ¸-~ ’×م ه- _-رع رد ~نيو´ _م ار نوم-م هنيزو- _~را· رد
/ / / ! ) ¸ نار+ت -ا×~ناد _ما~`ا _ات -نهر· ~-مع ا×ن "/# ( -~ا »ز` ر-~-- تا---=ت -¸او ¸يا ه~ير ه- _=ار !
ر!نا ) » ( ر-نع ا×ن -~ا _-رع رد ر-نع -¸او _~را· =-¹ت )!
2r#V / / ( / () / » ( و _~حو زا-, _-شد زا-, _هو´ زا-, _ن·م- _-ايرآ º_نانوي _~را· .-~ا .--~ا _-رع =-¹ت
() » ! شومزا-, را-¹ا .-- نآ ه- .-نع ر- -و`ع _-رع رد -~ا _نا-ا-- ( ~نيو´ _م مه !
تاروV » ! / / » » ( روع -¸او زا ~ناشو, ~يا- ه´ ,¸-¡ _¹~انت ,اضعا -ا×مرش _ن·م- _-رع رد تروع _م=
/ » ! / / / / » : _ممن·م- ,ومم¹+, _~را· تر -و`·- -ر-=و نايرع »اع ¸ر·م رد ¸شو, نو~- هنهر- -=¹ _ن·م- _~را·
» / ! ) / / » تر ~-مع -نهر· ا×ن نايرع هنهر- -=¹ »)!
» و تاروع -¸او ) ! » رون -رو~ رد `´ `م -~ا -~مآ را- را+¡ ¸-ن ~-=م نآرق رد -روع نآ در-م '* ( هيآ &"&
نار×يد و!
هروV ( / / ) » ( » ! ) » ( نايرع -=¹ هنهر- روع _~را· -¸او ود ه~ير زا تاروع ا×ن _-رع رد تاروع در-م
» ! / / » » _ممم= و -روممع -¸او ~-=م نآرق رد نايرع هنهر- -=¹ _ن·م- _~را· تر -و`·- » تاروممع نآ _مم-رع
) ! -ا¸حا -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- را+¡ "" ( هيآ &" نار×يد و !
hMاY » ( را-~- زار-ش نارا~هو´ ه´ -¸م ƒ¹ت ,ا+´ر- ا- رادرا= -ا-´ _عون ·_~را· -·ا= -¸او _-رع =-¹ت
-~ا _يوراد -ا-´ _عون ·~يور-م!
2ی4ارY » ( .ا-ر= ,ار- ه´ _·ر= ·_~را· .ا-ر= _-رع _م= ( / () ¸ممش و همم~ام اي ه¹= _ن-=-- ن~ي¸-- ندر´
» ( ! ) ! -~ا -~ش ه--´ مه ن¸يور= مي~ق _~را· رد .ا-ر= ا×ن دور _م را×- -ر-= و!
هل4رY ! ) / / » ( .ا-ر= ا×ن ن~ي¸-- _ن-=-- ندر´ .ا-ر= _-رع )
ایلY » ( ~´ .اح رد -آ ,اه -ر=ق ¸--ا, و `ا- -´رح ·-آ ·-آ ن~-شو= _ن·ي ·_~را· ه¹·¹= -¸او زا ن~-
-آ ندر´ .·¹= نا-¹=!
IاYوY » » » ( »درم _ن·م- ˜ا=و= _-رع رد ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو _~را· رد و=ن -¸او زا ارها=
/ / / / » : » ! / / هممم+مه ~ممن¹- زاوآ -نا- .اق وداد داير· _ن·م- و= _~را· رد .اق و داد و --·م= _=و¹ش ا~-ور~ را-~-
»/ ! ) ! و= ~-مع -نهر· ا×ن -ر-= و»)!
pوY ( ت ارها= ) / / » / » همم´ -ممشدرز -امم-´ -ممم~ق ¸ير-مي~ممق -ممشدرز _-ه~ممم ,اهدور~ اد _ن·ي هتا´ -ا´ =-¹
» » !( » داممير· _ممن·ي -ومم= _مم-رع رد ~ش _ياش ¸-ن -ر-= و ارا-ن و دو+ي نايدا رد _-ه~م ,اهدور~ .×~- اه~·-
» ! ) ! / / / ¸ م _~را, ,ا+مان ا×ن -ر-= و د~م ,راي -م´ ‘ر &"- / -¸او =atha)
هqاL!سا ( ,~ن- ه·-- / / / » : / » د~م -~او=رد _~رداير· -م´ ‡¹= _ن·م- _-رع رد -ر-= و -و= -ا= زا -~ش
-ر-= و!
/ ! / » / » ¸مميد _-ه~ممم ,اهدورمم~ »اممن تامم´ امم+تا´ -مم~ا ,ومم¹+, نامم-ز رد ا+تا´ -ا´ هم¹´ زا -و= -ا= -¸او .-ا
/ » ! ) » ¸ _مم~را, ,امم+مان امم×ن -رمم-= و _-مم-= دا~ممما ¸-مم~او= و زامم-ن اممعد _ممن·م- ·-مم~ا -شدزر &"- / ¸او -
=atha)
هKوY ! / / : » ( ,ا+نا-ز رد -آ ا- ن~ش -~-شو, -آ .=اد ¸-·ر -آ ريز _ن·م-·_~را· رد هتو= -¸او _-رع =-¹ت
» ( ) -آ -ر=ق _ن·م- -¸او ¸-مه ¸-ن -ر-= و _-ا-نا•~ا .`م _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد» (( =ota) _م را×-
/ ! ) ! و´ا×-ش -ا×~ناد _-ا-نا•~ا م _-¹×نا -نهر· ا×ن دور)!
%وY / » / / » ( نايز ,ر, و ¸´ = اه .آ -داونا= زا =ان-~حو دو=وم _ن´= ويد _ن·م- ود ره _~را· و _-رع رد
» » ! .ومم= همم~ير زا -¸او ¸يا ه´ ~ه~-م نا~ن ام تا---=ت _¹و ~ننا~-م _-رع ارنآ اه _¹-= ه¡ر´ =انر== و روآ
) / / / : ار=- و -و´ رد نا~ن-~و´ ,ا= .و=آ نارونا= .=آ را= _ن·م- _~را· ( ! -~ ~-مع -نهر· ا×ن !
/ ( () » رد نارونامم= .مم=آ رد رمم×يد نا´~ممنرد اممي -ممن¹, و ر-ممش •رمم´ .مم`م .و= =ان-~حو رونا= ن~يد ¸×ما ا~¹
-~ه ¸-ن _ي هنا~·ا رونا= ¸يا هن نآ ‘ا~ا ه´ ~شا--م ار=-!
! ) / / » » مع -نهر· ا×ن دو~-م ه--´ ¸-ن -ر-= و =ان-~حو -شز »ا~نا~- ¸-¡ ره ه- _~را· رد ه¹و= انم- ~- )
» ! » همم- _مم~را· رد ¸-¹ومم= -¸او ~ممنن´ _م -م´ .و= رو-ت ه- ه´ -~ه ,ر×يد -¸او _~را· رد ا+نآ ر- -و`ع
( ) / » دو~-م ه--´ ¸-ن ~ن´ _م دا=يا _´ان-~حو ,ا~- دا- .-ا-م رد ه´ دا~´ ناهد ,و-~ •ر¸- -زو´ !
pایY » » ! / / » ( ´ _-رع =-¹ت ه´ -ا= ه~ير زا -م´ دا~ما _~رداير· _ن·م- _-رع رد / _ممن·ي امم+تا´ -ا
! ) / -و= ا×ن -~ا _--= دا~ما ¸-~او= و زا-ن و اعد -شدرز _-ه~م ,اهدور~)
3یY ! ) / » ( .و= ا×ن -~ا _~را· .و=آ .و= ه~ير زا دو= ه´ _-رع رد .و= _م= )!
ه!خاM » ( •و= ¸ندر´ رود ه´ نا~رتو-´ , -~نر, _عون ·-~ا -~ش مه _-رع دراو _~را· ه-=ا· نامه زا
دراد -نرها-~!
ر>ز داM / / / / / : » ( ه´ =ايرت »ومع رو=- واد وراد --تويا- _-نآ م~~- رهز ~- _ن·م- _~را· رهزدا, _-رع =-¹ت
» ~نيو´ _م مه •ايرت نآ ه- _-رع ه-!
هNVاM » ( -¸حا· _-رع =-¹ت .×مم~- ·و-ممشو= و -ا-مم~ ¸ممير هناد _عون ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ ·_~را· رد
» -~ا ه-·ا×ش هم-ن ات _ن·ي نا~ن= ه~-مه ه´ دو=ن!
NیلاM / » / / / / / » ( ¸-ن ~-=م نآرق رد ه´ ‘ودر· ’يدر, -¸او .-ا _ا- نا-~و- ¸-¹ا= ¸-~را, ¸-¹ا, _-رع =-¹ت
! » م -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ود ‘ودر· .×~- ) نونمو '" ( هيآ && !
'وناM / / » » ( و تا×~م نا~=ار¡ _=ار¡ا= _ن·م- ·-~ا -~ش ¸-ن _-رع دراو ه´ _~را· ‘ونا· -¸او نامه زا
» ! -~ا ’-ناو· نآ _-رع _م= -ر-=!
NیناM / / : » ( ~يآ -~~- ر×~-ن زا ه¡نآ ر×ش ~--~ ~نق _ن·م- _~را· ¸-نا, _-رع =-¹ت !
OسارM » ( ¹ت م+نآ ه´ _-رع رد ƒ~ر· _م= ) » » _ممن·ي -نمم~ -ممم`ع _ممن·ي رمم· -¸او -نمم~ر· _مم-رع =مم-
!( اممي ر-مممو¹-´ ¸ممش دو~ممح -نمم~ر· اممي ƒن~ر· ره ~ن-شا~´ _م ·ه¹-ا· _يامنهار ,ار- اه -دا= رد ه´ _-م`ع -ن~
( / ) » » ! رامممش -نمم~ر· -نمم~ر· -نمم~ _ممن·ي را~×ن~ر· _~را· رد ار -دا= -م`ع انم- -~ا ر-م را¸ه ¸ش
! )! -نهر· ا×ن ~نيو´ _م ¸-ن ~-مع )!
ه#VارM » » ( _-رع رد ه´ ناريا رد ور~= .`م ·دو- ر-م ناهاش _م~ر ناونع ه´ ·_-رع رد نوعر· _م=
» / / / » » ورمم~= نامه زا _×مه ه´ ~يدر´ -ر-= و را¸ت ¸يا´ ر--ق را¸~ و -·ر ا,ورا ه- ~·- و .ي~-ت ,ر~´ ه-
~ندو- _ناريا!
» اريا ه~ير ¸-ن نوعر· -¸او ه´ -~نيا -~ا ‡¹ا= ه¡نآ » ! زا دا“ممن _مامم~ _ناريا »درم _قاو رد هنعار· دراد _ن
! ) نا+= ن~مت رد ناريا م+~ ا×ن ~ندا+ن دا-ن- ار ,ر-م -نهر· و ه-- ر-م ه- ه´ ~ندو- ‘را· „-¹= ناهد)!
( ) ¸-ن _-ا,ورا م وناريا _-ايرآ ر×يد ,ا+نا-ز رد ه´ نوعر· -¸او ,haraoh » ر· _-ايرآ -¸او ود زا ~شو-م =-¹ت
/ ) ˆع -و×ش / » () » ( » / ! ه¡ا~= -ها~= ار--م €-=م ار -و`·- ~نزر· -ر=`ا- و _ه`ا --هوم ,د¸يا -ر· -م
/ ! ) ) » ( نرق _نا-~´ا, ~نم~ناد ¸ير-·ور·م م¹-- نآرق ر-~-ت و هم=رت ا×ن ا~= ~نزر· _ن·م- نا-~ا- نا-ناريا ~-شرو=
/ ¸ ,دودوم _¹ع`او-ا ·م-~-- *"$ )!
( - ر-م هنعار· ه-¹وا -ا×-~ا= دروم رد / / / ,ر×ممشدر´ همم¹=م امم×¹و´ا-ا- _مم=ر-م دا-مم~ا _نا-~و~نه ~نم~ناد تارˆن ه
/ ‘رام -ام ناريا '### / دوش _و=ور ,د`-م )!
» 9 / » ƒمم· -مم~ا _~را· ه~ير زا ¸-ن ¸-¡ -ا~نهاش _ن·ي رو•·- رو-·· -¸او ه´ م--و×- ر´ا دو- ~هاو=ن ‡~انت _-
() » او .مم-ا -~ا ,و¹+, نا-ز رد ا~= _ن·ي _- _-رع =-¹ت » ( ( » -رامم-ود همم´ رومم· -و`·- داد ا~مم= دا~مم·- -¸
» » ! » » ا~= ~نزر· _ن·ي ¸-ن رو•·- ¸يا ر-ان- -~ا ~نزر· _ن·ي _~را· رو, _-رع =-¹ت»!
» ¸-ن ~-=م نآرق رد هنعار· در-م نوعر· -¸او %' ) ! -ر-- -رو~ رد ` `م -~ا -~مآ را- ' ( هيآ *- نار×يد و !