P. 1
شرح فيس بوك وتويتر

شرح فيس بوك وتويتر

|Views: 61|Likes:
منشور بواسطةAhmed Farahat

More info:

Published by: Ahmed Farahat on Apr 29, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2012

pdf

text

original

_ ]g_¿¿ ¿g)J _ @¡J_)Jg g gg‡g¿)J g¡ ]¿¿g¡ QJQ‹¿

s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. .IxŠs .IxŠs .IxŠs .IxŠs s,w†.1] s,w†.1] s,w†.1] s,w†.1]www.farahat-library.com/blog
]g¿¿¿) ]›¿| _§¿J gg¿ŠJg)J ]¿†J@J
s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. .IxŠs .IxŠs .IxŠs .IxŠs s,.ŠA] s,.ŠA] s,.ŠA] s,.ŠA]library.com/cartoon - www.farahat

g)‡g¿gJ@¡J_)J]g¿¿¿) ¿gJ ¿g¿
s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. s,¡æ. .IxŠs .IxŠs .IxŠs .IxŠs .I,x¡|| .I,x¡|| .I,x¡|| .I,x¡||


library.com/software - www.farahat

_Jg¿§J@)‹¿g¿¡@g)JQJg¿¿gJ¿J‹’g_g¿)
.IxŠs _¡. .IxŠs _¡. .IxŠs _¡. .IxŠs _¡.


library.com/mall - www.farahat
تيوت عم د
ّ
رغ
رهشلا ةيعامتجلا ةكبشلا هذه مادختسل سيم حش
V 1.1
ايحلا دعاسم نب ةماسأ
@osamh
؟ تيوت عقوم وه ام
، ةيلاع ةيعامتجا ةكبش وه
:وه لاؤس لع اهيف بيجت
؟ نلا ثدحي اذام
طقف فرح 140 ف كلذو
؟ كوبسيفلا نم لضفأ تيوت اذال
كنأ ةجردل ثادحلا ف ةعسلاو لعافتلا -1
ةقيقدلا ف ةديرغت 20 نم رثكأ أرقت
. ةدحاولا
اهأرقت كلعجت ةديرغتلل فرح 140 -2
عسوأ اتقو كحنمتو ةركفلا ةصتخم
. ديزلا ةءارقل
تانلعإ وأ روص نودب تاديرغتلا عيمج -3
ةشوشم تافاضإ نودبو
؟ كوبسيف و تيوت يب قرفلا ام
قرفلا كوبسيف تيوت
ةدحاولا ةكراشملل ةحاتلا فرحلا ددع دودحم ل طقف فرح 140
ةقادصلل ةقفاولا طش معن ل
دحاو فرط نم ةقادصلا
)يقيدص نوكت ل دقو كقيدص نوكأ(
ل معن
لوح ثادحلا نم ديدعلا ف ةملك عنصو قرف ثادحإ تيوت عاطتسا
.) .... ، صم ةروث ، سنوت ةروث ، ناريإ ةمزأ ( ملاعلا
اياضق ، ييلاتتم يماع ف ةدج قرغ ، ضايرلا راطمأ ( ايلحم
.) ...ماعلا يأرلا
ةيعشلاو ةيملعلاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا بخنلا نم يثك كراشي
لعافتلاو ، ءارلا ءادبإو فقاولا ضرع ف اقراف نوعنصيو ، تيوت ف
.سانلا عم
هيف شنتو تيوت ف اباسح كلتمت فحصلاو ةيرابخلا عقاولا بلغأ
.رابخلا عيمج
ديدعلا دوجول كلذو ةيصحلا رابخلا ضرع ف قبسلا تيوتل ناك
. ةوقب تيوت ف نوكراشي نيذلا يفحصلاو يلسارلا نم
2 تيوت عم دّ رغ
؟ تيوت مهفل ةقيرط لهسأ
: لع دمتعت تيوت ف تاديرغتلا عم كتقلع
يهو : تاقادصلا : لوأ
(Following( .وه بتكي ام عباتت صخش -1
.(Follower( تنأ بتكت ام عباتي صخش -2
: مهم
. كعباتي نأ ةروضلاب سيل ، تنأ هعباتت نم
) # هزمرو ( قات شاهلا : ايناث
تاديرغتلا لك جردنتو عوضول ناونعب هبشأ وهو
قات شاهلا اذه تحت
لو هعباتت لو ، عيمجلا هأرقيو ، عيمجلا هتحت بتكي
بلطلا تحت وه لب ، كعباتي
؟ ةديرغتلا يه ام
وأ دودر وأ تاكراشم نم صنلا عبرم ف هبتكت ام لك
تاكراشملل شن ةداعأ
؟) عباتم ، عباتي ( ةعباتلا ىنعم ام
ةديرغت لك نم ةخسن لع لصحتس كنأ : ينعت عباتي
.هعباتت يذلا صخشلا اهبتكي
فوس ، كعباتي يذلا صخشلا اذه نأ : ينعت عباتم
تنأ اهبتكت ةديرغت لك نم ةخسن لع لصحي
دعس
دعس
ساي
شاهلا
قات
لع
لع
ساي عباتي دعس
دعس عباتي سايو
لع عباتي ساي
ساي عباتي ل لع نكل
: لاثم
: ساي
20 ـل ةخسن اهنم بهذت فوس سايل ةديرغت لك *
. هنوعباتي مه مهنل طقف صخش
ةخسن لصت فوس اصخش 80 ـلا اهبتكي ةديرغت لك *
. مهعباتي وه هنل سايل اهنم
سيلو مهتاديرغت لك أرقيس ساي نأ اطش سيل : مهم
!!!؟؟ اذال .. هتاديرغت لك نوأرقي فوس مهنأ اطش
ضرعي وهف ، ددعلاو نمزلاب طبترم تاديرغتلا ضرع نل
اهثحب نم دبلف اهلبق ام امأ ، ابيرقت ةديرغت 200 رخآ كل
.ايودي
صخش 80 عباتي
Following
صخش 20 هعباتي
Follower
3 تيوت عم دّ رغ
ليجستلا .. د
ّ
رغ
: عقوملل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب
www.twitter.com
ةنوقيلا هذه نع ثحبا
. يبم وه امك كتانايب لمكأ مث
ققحتلا زومر لخدأ
-يزيلجنا- صتخلا مسلا
رورلا ةملك
ينوتكيللا ديبلا
-يبرع- ضرعلا مسا
يكمتل طغضا
ثحبلا نم سانلا
ليميلا اذهب كنع
ليجستلا ءاهنل
1
4
2
3
4 تيوت عم دّ رغ
بسح نيروهشلا نيدرغلاب ةمئاق تيوت كيطعيس
- ةيزيلجنلا ةغللابو بناجأ مهلك - مهتائف
لع طغضلاب مق ةحفصلا هذه زواجتت يكل
ثحبلا ةناخ جاتحتس .. ةديدجلا كتحفص كل حتفتس
) 11 ص علاط ( رثكأ ءاقدصأ نع ثحبت يكل
يذلا طبارلا قيرط نع كباسح ليعفت سنت ل
ديبلا بع كل لسيس
ديبلا نم كئاقدصأ تانايب بلج اضيأ كيلع ضرعيس
كبساني ام لع طغضا .. كل صخشلا
لع طغضلاب اهزواجت وأ
ليجستلا لامكإ .. د
ّ
رغ
صخشلا فللا ليدعت
انه نم
انه مث
مسلا ليدعتو ةيصخشلا ةروصلاب مكحتلا نم نكمتتس
ةيتاذلا ةيسلل صتخمو ينوتكيللا عقولاو ناكلاو
1
1 2
3
3
4
2
5 تيوت عم دّ رغ
1
1
4
7
10
11
12
12
11
2
5
8
3
6
9
2 3 4 5
6
69
10
7 8
.كباحصأ اهبتكي يتلا تاديرغتلا ضرعت انه : نمزلا طخ
. اهيف كمسا نوركذي وأ كيلع ادر كباحصأ اهبتكي يتلا تاديرغتلا ضرعت انه : دودرلا
. نيرخلا نم وأ تنأ كلبق نم ءاوس اهشن ةداعإ مت يتلا تاديرغتلا لع علطلا نم انه كنكمي : تاداعلا
.صاخشلا وأ تاديرغتلا ف هثحب مت ام ظفح نم كنكمي لجس : ثحبلا لجس
.تاديرغتلل ةتلفلا ةمهمب موقت يكل كب ةصاخ مئاوق عنص كنكمي : مئاوقلا
.اهشن تدعأ وأ اهتشن يتلا تاديرغتلا ددع : تاديرغتلا ددع
.تنأ معباتت نيذلا صاخشلا ددع انه : مهعباتت نيذلا
.تنأ كنوعباتي نيذلا صخشلا ددع انه اضيأ: كل يعباتلا
. نيرخلا عم هب ديرغتلا ديرت ام لك فيضت انه : تاديرغتلا بتكت انه
. ةديرغتلا شنت يكل فرحأ نم كل ىقبت ام انه ظحل : ةيقبتلا فرحلا دادع
. اهيلع علطت مل ةديدج تاديرغت لوصو دنع هيبنتلا اذه رهظيس : ةديدجلا تاديرغتلا
. كباجعإ لع تزاح يتلا تاديرغتلا : ةلضفلا
ةيسيئرلا كتحفص .. ةماع ةروصب
6 تيوت عم دّ رغ
كيلع ةلاد تسيل افرحأ وأ ، طقف اماقرأ يوتحت يتلا ءامسلا زجح بنجت
نورخلا لع هب لدتسي يذلا فتاهلا مقر ةباثمب مسلا اذه نل
shfz6008 ، jed004 : لثم
؟ تنأ نم
؟تيوت لع مسلا زجحت فيك
احضاو امسا نوكيو كنع بعي امسا زجحت نأ مهلا نم
؟ اذال .. ناكملا ردق
ً
اصتخمو
يتلا افرح 140 نم مصخت فوس كمسا فورح نل
فرح 12 نم نوكتي كمسا نأ ولف .. كباحصأ اهلمعتسيس
: كيلع درلا ةلاح ف كباحصأ مدختسيس
فرح 128=12-140
ضرعلا مسا رايتخا ف ةيبرعلا ةغللا لمعتسا : ةحيصن
.يوديلا ثحبلا بع كيلإ لوصولا ةلوهس نمضت يكل
؟تيوت لع ءامسلا ضرع ةقيرط يه ام
: يعون لع تيوت لع ءامسلا ضرعت
: ف لمعتسي : صتخلا مسلا -1
باسحلل لوخدلا .أ
درلا ةلاح ف ةديرغتلا صن ف هلامعتسا .ب
يبرعلا مادختسا كنكميو ،رايتخلا ةيرح كل : ضرعلا مسا -2
.طقف ضرعلل مدختسي هنل هيف انه
مسلا
صتخلا
ضرعلا مسا
7 تيوت عم دّ رغ
ل صخش نم ةديرغت دوجوب أجافتت دق
!!؟ فيك .. ائيش هنع فرعت لو ، هعباتت
صخش لبق نم اهشن ةداعإ مت دقل
ةملع راوجب همسا رهظي ذإ هعباتت تنأ
يلباقتلا يمهسلا
ةروصلا
ةيصخشلا
ليصافتلا ضرعل
نا- ةقفرلا
،دودر( -تدجو
، روص ،طباور
)خلا .. ويديف
مسلا
صتخلا
شن تقو
ةديرغتلا
يكل
اهفيضت
تاديرغتلل
ةلضفلا
كيدل
ديعت يكل
هذه شن
ةديرغتلا
لع درلل
هذه
ةديرغتلا
افاضم نوكيو : قات شاهلا
دنعو ،ةديرغتلا صن نمض
لع علطتس هيلع طغضلا
تشن يتلا تاديرغتلا عيمج
قات شاهلا اذه تحت
ضرعلا مسا
.. ةتيوتلا .. ةديرغتلا
8 تيوت عم دّ رغ
كتاديرغت لع دودرلا دجتس انه
صن ف كمسا بتك نم وأ
ةديرغتلا
ةديرغتلا صن ف كمسا دجتس
@ ـب اقوبسم
كل تسيل ةديرغتلا هذه
لع اهيف دري بتاكلا نل
وه رخآ
@majmi22
دودرلا نم عونلا اذه نكلو ، كئاقدصأ اهبتكي يتلا دودرلا عيمج لع علطتت فوس
؟ اذال كيدل رهظي ل دق
درلا لوأ ف امسا بتاكلا جردأ اذإ اذه عباتي نل لإ رهظي نل وهف ،
نوعباتي ل نيذلا صاخشلا امأ ، هلجأ نم درلا اذه بتك يذلا صخشلا
درلا اذه مهل رهظي نلف
تيوت ف دودرلا
@majmi22
@majmi22
9 تيوت عم دّ رغ
؟ مهعباتتل سانأ نع ثحبت فيك
: قرط ةدع كانه
.ليميلا نم كباحصأ تانايب بلج -1
.مهئامسأب يوديلا ثحبلا -2
رايتخلا مث نمو نيرخآ سانا مئاوق نم ةدافتسلا -3
.اهنم
مهعم هباشتت دق سانأ نع كل تيوت اهمدقي يتلا حئاصنلا -4
.ةعباتلاو مامتهلا ف
ل- ةروهشلا ءامسلا نم يثكل تيوت اهرفوي يتلا مئاوقلا -5
- ةيبرعلا ةغللاو تايصخشلا معدي
؟ ينوعباتي يكل سانأ نع ثحبأ فيك
: قرط ةدع كانه
. ةزيمتم تاديرغتو ىوتحم ميدقت -1
كمسا ضرعت اهنل ، قات شاهلا لامعتساب كتاديرغت شن -2
.بحرأ قافآو رثكأ سانأ لع كتاديرغتو
مث نمو مهباجعا لانت يكل سانلا عم راوحلاو ءانبلا شاقنلا -3
.كنوعباتي
عيقاوتلاو تليميلاو عقاولا ف صتخلا كمسا شن -4
@ ـب اقوبسم
ةقئل ةروصو حيصلا كمسا مدختسا -5
@osamh لاثم
؟ عباتت فيك
كتاديرغت فيشرا ةءارقب كتحفص راوز موقيس
.كوعباتي نأ لبق ، اهيلع اومكحي يكل
اديفم لإ لقنت وأ بتكت ل .. اذل
10 تيوت عم دّ رغ
نم ةدافتسلا بع ددج سانأ نع ثحبلا كنكمي
ف كل يبراقم نونوكي نيرخآ سانل ةعباتلا مئاوق
.اهنم رايتخلا مث نمو فادهلاو لويلا
: لمازلا ماصع سدنهلاب ةصاخلا ةحفصلا انيدل
.. مهعباتي نيذلا سانلا ةمئاق لع علطن
.. انبساني ام اهنم راتخنو
انه طغضا
هعباتت يكل
اذهل لوحتيس
نأ دعب لكشلا
هعباتت
ةمئاق
ةعباتلا
رثكأ عباتأ نأ ديرأ
11 تيوت عم دّ رغ
1
1
4
4
4
7
7
2
2
5
5
5
3
3
3
6
6
ةيصخشلا ةروصلاو طباورلاو هسفن نع روتكدلا اهبتك ةماع تامولعم : ةماع تامولعم
.اهشن داعأ وأ خيشلا اهشن يتلا تاديرغتلا : تاديرغتلا ددع
.خيشلا مهعباتي نيذلا صاخشلا انه : مهعباتي نيذلا
خيشلا نوعباتي نيذلا صخشلا ددع انه اضيأ : كل يعباتلا
سانلا لبق نم خيشلا اهيف دجاوت يتلا مئاوقلا : مئاوقلا
طقف اهشن داعأ وأ خيشلا اهبتك يتلا تاديرغتلا ضرعت انه : نمزلا طخ
خيشلا اهب بجعأ يتلا تاديرغتلا انه : ةلضفلا
ةيصخش ةحفص .. درغم لكل
12 تيوت عم دّ رغ
،يبك عوضول ناونعب نوكي ام هبشأ وه
اوحرطي نأ ءانثتسا نودب عيمجلل نكمي
.عيمجلا اهأرقيل مهئارآ
قات شاه ئشني نأ درغم يل نكمي
-يزيلجنلاب- مسلا لبق عضي نأ ةطيش
.تافاسم نودبو # قات شاهلا ةملع
يرث شاقن دوجوب قات شاهلا زاتمي
عيسو .انايحأ تاغللا ددعتم ، نخاسو
.حرطلاو بواجتلا
300 رثكأ دوجوب انايحأ أجافتت دق
ناك اذإ قئاقد 5 دودح ف ةديدج ةديرغت
ادج
ً
انخاس عوضولا
بسحب تاديرغتلا قات شاهلا ضرعي
ضرعيو .اهشن ةداعإ تقو وأ اهشن تقو
.شنلا ةداعإب ماق نم اضيأو نمزلا كل
؟ قات شاهلا تحت ةديرغت جردأ فيك
قات شاهلا مسا عضوب كلذ نوكي
ضرعتسو ، ةديرغتلا صن ف # ـب اقوبسم
.شنلا تقو ف قات شاهلا عباتي نم لكل

ةمئاق
ةعباتلا
.. # قات شاهلا
ةمئاق ف هظفحت يكل
هيلإ دوعتل ثحبلا
قات شاهلا ناونع
ةديدجلا تاديرغتلا ددع
13 تيوت عم دّ رغ
.. اماتخ
ةدئافلا كل ىنمتأو .. كركشأ
ينعبات
@osamh
كوب سيف
ةيعامتجلا ةكبشلا هذه مادختسا ةيفيكل سيم حش
ةيلولا ةخسنلا
ايحلا دعاسم نب ةماسأ
ةشابم .. عقوملل ةيبرعلا ةخسنلا كل ترهظ ةلاح ف
ةحفصلا هذه زواجت
ةيبرعلا ةغللا تخا
ةهجاو ليوحتل
اهيلإ عقولا
www.facebook.com
.. لوأ ةيبرعلل لوحتلا .. كوب سيف
2
1 2
3
ليميإو ةحيحص تانايبب ، تانايبلا ةئبعت لمكا
كيلإ مه اولصيو كئاقدصأ لإ لصت يكل .. حيحص
ققحتلا زومر لخدا
.. ءاقدصلاب طابترلل ةددعتم قرط كيلع ضرعيس
ءاقدصلا نيوانع بلجو كليميا لإ لوخدلاب كلذو
لع دمتعاو اهزواجت وأ ، اهنم كبساني ام تخا هنم
ءاقدصلل يوديلا ثحبلا
.. ليجستلا .. كوب سيف
3
4 6
5
7
عقولا موقي يكل ، كنع تامولعلا ضعب بتكا
ةعماجلاو ةسردلا ف مهعم طبترت ءاقدصأ داجيإب
لمعلاو
ةصاخ ةلاسر دجتس ، ينوتكيللا كديرب لإ بهذا
كوب سيف ىدل كباسح ليعفتب
كل ةبسانلا ةقيرطلاب ةيصخشلا كتروص عض
كل حتفي فوسو ليجستلا نم ءاهتنلا نلا مت
قلطنا .. كوب سيف ف كب ةصاخلا كتحفص
.. ليجستلا لامكإ .. كوب سيف
4
1
1
4
7
10
11
12
12
2
5
8
3
6
9
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
باسحلا تادادعا انه : باسحلا
ددج ءاقدصأ لع فرعتلاو ثحبلل قرطلا نم اددع كيلع ضرعيس : ءاقدصلا نع ثحبلا
. طقف تنأ هب تكراشت وأ هتبتك ام لك انه ضرعيس : ةيصخشلا ةحفصلا
.اعيمج كؤاقدصأو تنأ هب كراشتت ام انه : ةيسيئرلا ةحفصلا
.ءش لكو تليميلاو تاحفصلاو ءاقدصلا نع عيسلا ثحبلا انه : ثحبلا
.باجعاو قيلعتو ةقفاوم نم كصخي ءش يأ دوجو لاح ف كهيبنت متي انه : تاهيبنتلا
.كل ةصاخ لئاسر دورو لاح ف كهيبت متيس : ةصاخلا لئاسرلا
.كيلإ ةهجوم ةقادص تابلط دوجو لاح ف كرابخا انه متيس : ةقفاولا
. كيدل ةضورعلا ءايشلا ةتلف انه عيطتست : رابخلا مهأ
. ويديف ، روص، صوصن ش يأ شن نم نكمتتس انه نم : شنلا قودنص
رابخلا رخآ ضرعت انه
. مهفرعت نوكت نأ لمتحلا نم اصاخشأ كيلع ضرعيس : مهفرعت دق
ةيسيئرلا كتحفص .. ةماع ةروصب
5
صخشلا فللا ةحفص
خلا ... ، تاياوهلا ، تامامتهلا ، كب ةقلعتلا تامولعلا لك اهيفو
كيلع فرعتلا سانلا عيطتسي اهللخ نمو
طئاحلا ةحفص
خلا ..و ..و روصلاو صوصنلاو رابخلا رخآ ضرع متي انهو
اهيف ءاقدصلا عم تكراشت يتلا
.. صخش لكل ناتحفص كانه
6
1
1
3
2
1
2
2
صخشلا نع لثم يوديلا ثحبلا دعب
ةفاضإ رزلا لع طغضا .. هديرن يذلا
لعلا ف ءارمح ةملع ةماسل رهظيس
اهيلع طغضا ةقادصلا تابلط ىمست
تاوطخ 3 ف ايحلا ةماسأ باسح نم ةقادصلا بلطب دلاخ دمحم باسح موقيس
دلاخ دمحم باسح نم ةقادصلا بلط
دلاخ دمحم باسح لإ ةدوعلا
ةقفاولا لع علطلل ىرخأ ةرم
ايحلا ةماسأ باسح ف ةقادصلا بلط لع ةقفاولا
كنكميو ، بلطلا ديكاتل ةلاسر كيتأيس
.كبحاصل ةيصخش ةلاسر لاسرإ
انتبغر لاح ف ديكأت ةلاسر جرختس
نلا سيل راتخن وأ اهدكؤن ةقفاولاب
ىدل لعلا ف تاراعشلا ةناخ تحت
لوبقب راعشإ هلصيس دلاخ دمحم
هتقادصل ةماسأ
ةماسأو دلاخ دمحم حبصأ اذهبو
ءاقدصأ ايحلا
.. متت فيكو .. ةقادصلا بلطب مدقتت فيك
7
.. كوب سيف ف تاحفصلا نم نامهم ناعون كانه
لثم ييداعلا صاخشلاب ةصاخ ةيصخش ةحفص يهو »صاخشأ« ىمسم تحت لولا
زيمتتو .... وأ تاسسؤلا وأ تاعومجلا وأ يهاشلاب ةصاخ نوكت ةحفص يهو »تاحفص« ىمسم ىتحت : ةيناثلا
. صاخشلا تاحفص نم بكأ دادعأب سانأ باعيتسا لع ةرداق اهنأ
نم ةدافتسلا كنكمي
كل اهضرعي يتلا تاحتقلا
وأ ءاقدصأ نع كوب سيف
ميدقت مث نمو ةلمتحم تاحفص
ضرعي فوس .. لكلا ةدهاشم لع طغضلا دعبو .ةقادصلا بلط
لفسلا ف امك ةديدج مئاوق كيلع
لعأ ف ضيبلا طيشلا بع يوديلا ثحبلا
ليميلا وأ مسلا ةطساوب ثحبلا كنكمي ةحفصلا
.. تاقادصلا نع ثحبلا
8
ءاقدصلاو ةلئاعلا تاباسح عم يباسح طبرأ فيك
ةباثمب نوكتس يتلاو ، تنأ اهددحت ءاقدصأ تاعومجم وأ ، ةلئاعلا دارفأ باسح عم كباسح طبر كنكمي
حامسلا كنكمي ( اهتددح يتلا تاعومجلا هذه ءامسأ كتحفص راوز لع ضرعتس كلاذكو .. ةصاخلا ةعومجلا
) ةيصوصخلا تادادعا نم ةيسيئرلا كتحفص نع اهئافخإ وأ اهراهظاب
نم ةقلعلا هذه ديكأت بلطب كوب سيف موقيس
اهدامتعا لبق اهعون هعم تددح يذلا صخشلا
3
1
2
4
9
ام فضاو ، ديرت ام بتكا .. ةطاسب لكب
دحاو ( ويديف وأ طبار وأ ةروص نم ديرت
) ةكراشم لك ف طقف
كئاقدصل لكشلا اذهب رهظتس
امب نوبجعيو ، كؤاقدصأ كيلع ديس
.. لوقت
اضيأ مهيلع درلا كنكميو
..ويديفلاو روصلا كراشأو .. بتكأ فيك
10
تخا مث Share رزلا طغضا عطقلا لفسأ
كوب سيف رزلا
كئاقدصل لكشلا اذهب رهظتس
. عطقلا لع قيلعتلل ديرت ام بتكا
لع عطقلا اذه جردي فوس اذهب .. ةكراشلا رز مث
كوب سيفلا لع كتحفص
. ةقيرطلاو ةركفلا سفن مدختسا .. ىرخلا عقاوملل ةبسنلاب
. رزلا اذه لثم عقاولا ضعب ف دجتس
كئاقدصأ عم ةحفصلا ذه ةكراشل كلذو
يئاقدصأ عم ةحفص وأ بويتويلا نم افلم كراشا فيك
1
2
3
4
11
تاوطخلا انه .. سكعلاو ةيبرعلل ةيزيلجنلا نم مسلا ييغت وأ ، حيصلا مسلا لإ لوحتلا هتبغرل ، همسا ييغتل ضعبلا رطضي دق
ةعاس 24 دعب ييغتلا متيو ، كوب سيف وفشم هعجاري ىتح متي نل ييغتلا نأ رابتعلا ف عض نكل ..
لقحلا اذه نم ةدافتسلا كنكمي : ةدئاف
ءاقبلاو ، ةيبرعلا ةغللاب كمسا عضوب
، ةيزيلجنلا ةغللاب لصلا مسلا لع
ةيبرعلا ةغللاب كنع ثحبلل ةديفم يهو
ةيزيلجنلا وأ
1
2 3
.. يمسا يغأ نأ عيطتسأ له
12
.. لعلا ف كتروص بناجب
ةيصخشلا يتحفص ليدعت لع طغضا
.. كتانايب ليدعت انه كنكمي
.. دليلا خيرات اهنمو
كدليم خيرات راهظإ ف مكحتلا كنكميو
هئافخإ وأ نيرخلل
يثك ليدعت كنكمي ىنميلا ةمئاقلا نم اضيأو
صاوخلا نم
.. ةيصخشلا تامولعلاو دليلا خيرات يغأ فيك
13
ةروص لع طغضا .. ةكراشلا شن لبق
ةكراشلا رز بناجب يتلا لفقلا
.. كبساني ام تخا مث
طغضا رثكأ ةيصوصخب تبغر لاح ف
ةيلاتلا ةشاشلا لإ لقتنتل ةصصخم لع
.. انه حضاو وه امك
ةدهاشملل ينيعم سانأ رايتخا كنكمي
ةدهاشلا نم ينيعم سانأ رظح كنكمي كلذكو
صصخلا غارفلا ف همسا ةباتكب كلذو
دادعلا ظفح مث
ةكراشلا لع طغضا مث
: ريذحت
ضعب علطي نأ اهللخ نم نكمي تارغث كانه
رذحلا ىجري كلذل .. ىوتحلا لع يفتحلا
و روصلاو صوصنلا ضعب ةكراشم ف ةيصوصخلا نم ديزمب ضعبلا بغري دق
؟؟ فيكف .. مهيغ نود سانلا ضعب عم اهديري هنكل ، هيغ
.. ةيصوصخلا نم اديزم
14
ةعومجلا هذهل امسا عض
4
ةعومجلا دارفأ رايتخاب مق
5
ءاشنا طغضا
6
ةعومجلا ءاشنا مت .. كوبم
ةنيعم ةعومجم رابخأ لع علطلل
ءاقدصلا نم مهيغ نود طقف
.. تاحفصلاو
لعلا ف
7
ثدحلا لع يترم طغضإ
نأ ديرت يتلا ةعومجلا تخا مث
اهيدل ام رخآ ضرعي
يتلا تاحفصلاو ءاقدصلا ةرثكل دوعي ببسلاو ،، مهنيب لعافتلا ةلق نم كوب سيفلا داور نم يثك يكتشي
انه لحلا .. كبابحأ عم لصاوتلا كدقفيس يذلا ىوتحلا ةرثك ينعي امم .. اهيف اوكتشا
؟؟ فيك ... و ..و لمعلا ءلمزو كئاقدصأ اهيف زرفت ) تاعومجم وأ ( ةعومجم ءاشنإ : لوأ
1
2
3
4
5
6
7
طقف يئاقدصأ رابخأ .. ل ةبسنلاب مهلا ديرأ
15
روشنلا لع سوالا ريرمت دنع
ةملع رهظتس -ةكراشلا-
وأ طقف روشنلا اذه ءافخإ كنكمي
قيدصلا اذه هلوقي ام لك ءافخإ
باجعلا وأ ةقادصلا هذه ءاقب عم
،، لثم ىوتحلا ةرثك ينعأو ، تاحفصلا وأ ءاقدصلا ضعب هبتكي امم ضعبلا جعزني دق
ةحفصل مامضنلا بغرت ذإ .. يياحأ ف ةديفم يهو ،، ةقادصلا ءاغلإ نود ، كيتأت يتلا تايوتحلا بجح كنكمي
ةحفصلا هشنت امم ايثك كمهي ل نكلو .. لثم اهتيضقل كمعد ف ةبغر
.. ءش لك ل ضرعت ل
16
ةكراشم يأ ف يقيدصل ةراشإ عضأ فيك
هنأ وأ ، اهب طابتراو ةقلع اهل ) ويديف ،ةروص ،صن ( ةكراشلا هذه نأ كقيدص بخت يكل ةراشلا تعضو
اهيف هيأر ديرت وأ ، اهب دوجوم
. اهنع هئاقدصأ بخيو ، اهب كوب سيف هبخي فوسو
.ةيذؤم نوكتس امتح اهنل تاراشلا عضو ف عسوتن ل نأ يروضلا نم كلذل
سيف كيطعي فوسو كقيدص مسا مث @ عض صنلا ةباتك دنع
كيلع لهسي يكل تايخلا نم ددع كوب
) طبار ( لكشلا اذهب ةراشلا دجتس
ةراشلا هذهب اهيبنت هءاقدصلو هل لسيسو
ةراشلا ةرابع لفسلا ف دجتس ةروصلا حتف دعب .. روصلل ةبسنلاب
اهيلع طغضا .. ةروصلا هذه ف صخشل
ف صخشل اذه دجاوت ناكم مسرا مث
ةمئاقلا نم همسا تخاو .. ةروصلا
17
.. كصخت ل اهنأ ىرتو .. ويديف وأ ةروص ف كل ةراشإ تدجو لاح ف
رخآ ىنعمب ةراشلا هذه نم باحسنلا ديرت وأ
ديرت يتلا ةروصلا حتفا
تمت يتلا ةراشلا ءاغلإ
كيلإ اهيف
صاخشلا ءامسأ دجتس
ف مهيلإ ةراشلا تمت نيذلا
ةروصلا هذه
ةلازإ هدعب دجتس .. كمسا نع ثحبا
.. اهطغضا .. ةراشلا
ةراشلا ءاغلإ مت اذهب
؟ ينتجعزأ .. ل » ةراشإ « فذحأ فيك
18
يشي ل تدجوأ يتلا .. روصلا ف كيلإ ةراشلا ةيلمعل ئطاخلا مادختسلا لإ -يهاشلا اصوصخو- ضرعتتس
ل ةروصلا نأ ولو عيمجلا لإ ةراشلا وه لاحلا كولسلا نكل .. كصخت مهيدل ةروص دجاوت لاح ف كباحصأ كيلإ
لع اهتكراشم نع تاراشلا هذه بجح حيتي دادعإ كانه نكل .. ةزيلا هذه فاقيإ نكمي ل ةقيقحلا ف . مهصخت
ةراشلا هذه فذح عيطتست مث نمو .. طقف تنأ كيلع ضرعت امنإو ءاقدصلا
: هيبنت
متتس يتلا ةراشلا ةيؤرب ءاقدصلل تحمس لاح ف
. ةراشلا هذه نع ملعيس مهعيمج نإف .. كيلإ
.. كيلإ تاراشلا هذه ف ةقياضم هجاوت تنك نإف
ةدشب دادعلا اذه كيلع حتقا
1
2
3
4
5
6
؟ لحلا ام .. لإ ةراشلاب جاعزلا نم يثكل ضرعتأ
19
»قيدصك ةفاضإ« و »ينبجعأ« رزلا يب قرفلا ام
ةيعامتجلا تاحفصلاب صاخ ينبجعأ رزلا
تايعمجلاو تاكشلاو يهاشلاب ةصاخلا
ةيئاعدلا تلمحلاو
: عونلا اذه تازيمم نم
.رخلا فرطلا ةقفاوم لإ جاتحت ل
.ادج ةيبك دادعأ نم باجعلا لبقي
باجعلا نودب ةحفصلا تايوتحم لع علطلا كنكمي
.اهب
تيوصتلاو دييأتلا ةباثمب انايحأ ينبجعا رزلا بتعي
.تلمحلا ف اصوصخو حرطت يتلا اياضقلا ضعبل
نيذلا ييداعلا سانلاب صاخ »قيدصك ةفاضإ« رزلا
يعم ةرهش ىدمو دودحم ةقادص قاطن مهل
: تاحفصلا نم عونلا اذه تازيمم نم
.ةقادصلا متت يكل يناثلا فرطلا ةقفاوم لإ جاتحي
.اهلبقي يتلا تاقادصلا نم يعم دح هل
يغ نع اهتايوتحم يفخي نأ اهبحاص عيطتسي
.ءاقدصلا
20
ةبرجت ةصلخ
كلذل كوب سيف ف ةلماك ةيصوصخ دجوي ل -1
ةصاخلا دودرلاو روصلا شن ف سانلا لهاستي
. اهنوري ل نيرخلا نأ نوعقوتي يتلا ادج
»رذحا«
يذلا كوب سيف لخاد تاقلعلا ف ضعبلا ىدامتي -2
ةروهشم تايصخشل يلحتنلا نم يثك يوتحي
ف ضعبلا عقوي امب ، ةروزم تايوضع ءاشنإ وأ
.مهتايصوصخ ف لوخدلاو مهزازتبل اياضق
كوب سيف ف لهس رمأ تايصخشلا لاحتنا -3
ل كلذل -اهفاشتكا لاح ةيوضعلا فذحت-
، اهباحصأ فرعت ل تايوضع لوبق ف لهاستت
.اعبط هسخت ءش كيدل ناك اذإ
نم قيدصلا نكمتيس ةقادصلا لوبق لاح ف -4
ناك ول ىتح ءاقدصلل حاتم ءش لك ةيؤر
.لثم ةصاخ تاراوحو روص ينعأ ، اميدق
تاباجعلا ةيعون نم ءاقدصلا كيلع مكحيس -5
انطف نك .. اهكلتمت يتلا تاقادصلاو
مهمرحي ةقئل يغ ةيصخش روصل ضعبلا رايتخا -6
.مهمتحا .. مهتاقادص تابلط لوبق نم ايثك
دق مهفرعت ل سانل ةيثك ةقادص تابلطب مايقلا -7
.مكتيوضع رظح مهبلطل يدؤي
لاح ارذح نك اهنع غلب
ُ
لا ةئيسلا تاحفصلا لاح ف -8
نم اددع يغليس اهب كباجعإ نل ، اهب باجعلا
.اهدض تمدق يتلا تاغلبلا
ةجاح يغل مهيلإ ةراشلا ةرثكب ءاقدصلا جاعزا -9
.ايثك جارحلل يدؤي ةحلم
لع لدي ناونع لك سيل .. تاحفصلل ةبسنلاب -10
باجعلا لبق نعمت .. نومضلا
لو ،اهباحصأ لإ لامعلا بسنت نأ قلخلا نم -11
. كسفنل اهبسنت
21
.. اماتخ
.. كركشأ
ةدئافلا كل ىنمتأو
تيوت و كوب سيف لع ينعبات
صاخلا بيتكلا لع كعلطاب دعسأ
ةيعامتجلا لصاوتلا ةكبش حشب
تيوت
تنتنلا ةكبش لع اناجم رفوتم
@osamh
ايحلا ةماسأ
تيوت عم د
ّ
رغ
رهشلا ةيعامتجلا ةكبشلا هذه مادختسل سيم حش
V 1.1
ايحلا دعاسم نب ةماسأ
@osamh
http://t.co/7j8CZEu

‫غرد مع تويرت‬ ‫ّ‬
‫رشح ميرس الستخدام هذه الشبكة االجتماعية األشهر‬

‫أسامة بن مساعد املحيا‬ ‫‪@osamh‬‬
‫1.1 ‪V‬‬

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->