‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ‪ iclass 9595x pvr‬ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺮاز ‪ -‬ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر‬

‫‪http://www.mahvarehshiraz.blogfa.com/post-227.aspx‬‬

‫وﺑﻼگ اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ اﯾﺮاﻧﻴﺎن‬

‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ رﺳﻴﻮر ‪ iclass 9595x pvr‬ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی‬
‫‪(1‬اﺑﺘﺪا ﻟﻮدر اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ و رﺳﻴﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮق زدﻩ )ﮐﻠﻴﺪ ﭘﺎور از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺑﻞ ‪ rs232‬را‬
‫وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬
‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ‬
‫ﺁرﺷﻴﻮ وﺑﻼگ‬
‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺑﻼگ‬
‫ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی روزاﻧﻪ‬
‫دﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ‬
‫داﻧﻠﻮد و ﻓﺮوش ﭘﺮوژﻩ هﺎی اﺗﻮﮐﺪ‬

‫‪(2‬ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد ﻟﻮدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁن را از ﺣﺎﻟﻴﺖ زﯾﭗ ﺧﺎرج و در ﮐﺎﻣﻴﭙﻮﺗﺮ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻗﺮار‬
‫دهﻴﺪ‬

‫ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻮرﺳﻬﺎی ‪Multimedia Builder‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺮﯾﻨﺮ‬
‫وﺑﻼگ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻌﻴـــﻦ ﺟﺎودان ﺻﺪای‬
‫ﻋﺸﻖ‬
‫ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﻠﺴﻜﻮپ هﺎﺑﻞ‬
‫ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻋﮑﺲ روز ﻧﺠﻮم ﻧﺎﺳﺎ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان‬
‫وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ‬
‫ﺁرﺷﻴﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی روزاﻧﻪ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ‬
‫هﻔﺘﻪ دوم ﻣﺮداد ‪1389‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﺗﻴﺮ ‪1389‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﺧﺮداد ‪1389‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1389‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬
‫هﻔﺘﻪ دوم ﻣﻬﺮ ‪1388‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻴﺮ ‪1388‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ ‪1387‬‬

‫‪(3‬ﻟﻮدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮدر ﺑﺎز ﺷﻮد‬

‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﻣﺮداد ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1387‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل اﺳﻔﻨﺪ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺁذر ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ دوم ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮداد ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ دوم ﻣﺮداد ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﻣﺮداد ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻴﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﻴﺮ ‪1386‬‬

‫‪(4‬ﻗﺴﻤﺖ ‪ browse‬را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ای ﺑﺎز ﺷﻮد‬

‫هﻔﺘﻪ دوم ﺗﻴﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ اوّل ﺗﻴﺮ ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﺮداد ‪1386‬‬
‫هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ‪1386‬‬

‫ق‪.‬ظ ‪2012/04/30 11:44‬‬

‫‪1 of 5‬‬

blogfa.91‬‬ ‫ﮐﺎون‪--------‬ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫‪Hw:16.‬از ﯾﮏ‬ ‫)ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺗﺎ ﯾﮏ )ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﯾﺖ(‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪550‬‬ ‫ﭘﻴﺪا‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺨﻔﯽ ‪190‬‬ ‫‪ (5‬در ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎز ﺷﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ‪ files of type‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ all file‬را اﻧﺘﺨﺎب ﺳﭙﺲ ادرس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و‬ ‫‪ open‬ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ دﯾﺶ ‪Eurobird 9‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮔﻮش دادن‬ ‫ﺑﻪ رادﯾﻮ هﻤﺰﻣﺎن در ‪190‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻮ پ ر اﺳﺘﺎر ‪s-120‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺳﺖ‪ 190‬ﺑﺪون ﺟﯽ ﺗﮓ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﺁﺑﺪﻳﺖ‬ ‫رﺳﻴﻮرهﺎي‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫‪starsatSR-X1300.mahvarehshiraz.com/post-227.SR-X1700.SR‬‬‫ﻣﺪﻟﻬﺎي‬ ‫‪ X1800.80.SR-X2700CI‬ﺑﺎ ﻋﻜﺲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ emu v2‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ‬ ‫‪9500‬‬ ‫& ‪Strong 4610ii & 4620 & 4630‬‬ ‫‪ 4800ii & 4820‬ﻧﺤﻮﻩ ﺁﭘﮕﺮﯾﺖ رﺳﻴﻮرهﺎی‬ ‫روش ‪WDM‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﻄﺎرهﺎي راﻳﺞ در رﻳﺴﻴﻮر‬ ‫‪200-150-130-120‬‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺪ ﻣﺎدر رﻳﺴﻴﻮرهﺎي اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫‪ 200-150-130-120‬ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺁﺑﺪﻳﺖ رﺳﻴﻮرهﺎي ﺁرﻳﻮن ﺑﺎ ﻋﻜﺲ‬ ‫‪lnb‬دو ﻣﺴﻴﺮﻩ‬ ‫اﮔﺮ رﻣﺰ رﺳﻴﻮر ‪ EuroStar‬را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدي‬ ‫‪(6‬ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎرت را ﺑﺰﻧﻴﺪ‬ ‫هﻨﮕﺎم‬ ‫ﺑﻴﺎ ﺗﻮ‬ ‫اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺮوط دو رﺳﻴﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻮدر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ‪190‬‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺎرﺳﺖ ﻣﺪل ‪ 190‬ﭼﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻩ‬ ‫اﯾﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪﻩ ‪ Sun Outage‬و ﻗﻄﻊ ﺳﻴﮕﻨﺎل‬ ‫ﻣﺎهﻮارهﻬﺎ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ در روز‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫‪Hw:12.aspx‬‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ‪ iclass 9595x pvr‬ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺮاز ‪ -‬ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر‬ ‫هﻔﺘﻪ دوم ﺧﺮداد ‪1386‬‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ‬ ‫ﮐﺎری ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺎرت ﺧﻮر ﮐﺮدن ‪190‬و ‪x5‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﺎﻧﺎل هﺎ در ‪ 190‬و‬ ‫‪220‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ای ﺳﯽ ‪190‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ ای درﺑﺎرﻩ ی ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﻟﻬﺎی ‪3200-3100-650-560-550‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ‪ Redme‬در ﭘﭻ دﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪550CX‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ هﺎﺳﺖ راﯾﮕﺎن‪ .‬ظ ‪2012/04/30 11:44‬‬ ‫اﻓﺰار‬ ‫‪2 of 5‬‬ .80.01‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪Sr-x250cu‬‬ ‫ﻣﺪل‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺑﺪﯾﺖ رﺳﻴﻮرهﺎی اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪530‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ رﺳﻴﻮرهﺎی اﺳﺘﺎرﺳﺖ ﻣﺪل‬ ‫) ‪ 2100cu-super‬و ‪ ( 2100cu‬ﺗﺼﻮﯾﺮی‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺎرﺳﺖ ﻣﺪل ‪ 220‬ﺑﻪ رﺳﻴﻮر‬ ‫‪Echolink‬‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪ 190d‬ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺎ اﺳﺘﺎر‬ ‫هﺎﯾﺘﮏ ﺑﺪون ﺟﯽ ﺗﮓ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺑﺎ ‪Gbox‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ‪Dvb‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﻧﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازی ﮐﺎرت ‪Skystar2‬‬ ‫)ﺗﺼﻮﯾﺮی‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻮ در ‪Dvb‬‬ ‫ﺑﺎز ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪Progdvb‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﺘﻦ ﮔﺮدان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ProgDVB‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﯾﻮرو اﺳﺘﺎر ‪ 9700‬وﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ‬ ‫‪9500‬‬ ‫روش ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻞ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن‬ ‫‪ skystar2‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫‪SiSoftware Sandra‬‬ ‫از‬ ‫ﻧﺮم‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﻳﺶ ‪ C Band‬و ‪Ku Band‬‬ ‫ق‪.‫‪http://www.

b‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ رﺳﻴﻮرهﺎی دﯾﺠﻴﺘﺎل ورد‬ ‫ﺁﻣﻮزش اﭘﮕﺮﯾﺪ رﯾﺴﻴﻮرهﺎی اﺳﭙﺎرک‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺁﺑﺪﻳﺖ رﺳﻴﻮرهﺎي اﺳﭙﺎرك ﺑﺎ ﻋﻜﺲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﺪ ﺑﻪ رﺳﻴﻮرهﺎي اﺳﭙﺎرك ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻜﺲ‬ ‫اﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻴﺘﮓ ﺑﺮای اﺳﭙﺎرک‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪرﯾﺴﻴﻮرﻧﻮﮐﻴﺎ ‪9200‬و‪9600‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪ 550‬و ‪ 650‬ﭘﻼس ﺑﻪ ﻧﻮع‬ ‫ﺳﻮﭘﺮ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺟﻬﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ودرﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ هﺎ در اﯾﺮان‬ ‫زاوﯾﻪ ﻣﺎهﻮارﻩ هﺎ‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻨﺪر‬ ‫در ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺪ رﺳﻴﻮر از ﺳﺎﯾﺖ هﺎی‬ ‫‪(8‬ﻧﻮار ﻟﻮدر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﺳﻴﻮر ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ‬ ‫ﭼﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﮐﻪ ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﻪ‬ ‫ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﻮر‬ ‫راز ﭘﭻ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﻴﻮرهﺎ ‪:‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی رﺳﻴﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ وارد ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ‪9500‬‬ ‫دﺳﺘﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﺎﺑﻬﺎ در و ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮی اﻧﻬﺎ‬ ‫در رﯾﺴﻴﻮرهﺎ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﻴﺢ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺪ رﯾﺴﻮر اﺳﺘﺎر‬ ‫ﺗﺮاک‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﺘﺎر‬ ‫ﺗﺮک‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎر ﺗﺮک‬ ‫ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﺮدن رﺳﻴﻮر ‪ 550‬ﺑﺎ ‪550‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راهﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫رﺳﻴﻮر هﺎی ﮐﺎون‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ رﺳﻴﻮر هﺎی ﻟﻴﺰر‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺁﭘﮕﺮﯾﺖ رﺳﻴﻮرهﺎی ‪Lazer 2003‬‬ ‫‪<-Ci‬ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺁﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻮت ﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﺎر ﺑﺮای داﻧﻠﻮد‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺎل ادﯾﺘﻮر ‪desmis‬‬ ‫‪ seteditor‬هﻤﺮاﺑﺎ اﻣﻮزش ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﺳﮑﺎی‬ ‫اﯾﮑﺲ‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺁﺑﺪﯾﺖ رﺳﻴﻮرهﺎی ‪ sky800-900‬ﺑﺎ‬ ‫ﻋﮑﺲ از ‪sjb‬‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ادﯾﺘﻮر اﺳﮑﺎی اﯾﮑﺲ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺑﺪﯾﺖ اﺳﮑﺎی وان ﺑﺎ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي رﺳﻴﻮرهﺎي‬ ‫ﭘﻠﺘﻔﺮم‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﻧﮓ ‪4655 4652 4650 4622‬‬ ‫‪4658 4657‬‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻓﺘﻜﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻧﮓ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ وارد‬ ‫اﺳﺘﺮاﻧﮕﻬﺎ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪول‬ ‫اﻣﻮﻻﺗﻮر‬ ‫ﻋﻜﺴﻬﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺪل هﺎی اﺳﺘﺮاﻧﮓ‬ ‫ﭘﺲ ازﺁﭘﮕﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﻧﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮕﻞ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺁن راﺣﻞ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ‪4620ii 4640 -‬‬ ‫‪4652 .blogfa.‬ظ ‪2012/04/30 11:44‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر)ﺁﻧﺘﻦ‬ ‫‪3 of 5‬‬ .aspx‬‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ‪ iclass 9595x pvr‬ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺮاز ‪ -‬ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر‬ ‫‪(7‬ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﭘﺎور دﺳﺘﮕﺎﻩ را از ﭘﺸﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﻨﻪ‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﻧﺼﺐ ‪ Nss7‬در ‪ 22‬درﺟﻪ ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫راهﻨﻤﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﺶ ﻣﺎهﻮارﻩ ‪Hellas sat‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻣﻮزش اﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر ‪9700fta‬‬ ‫آﺪدهﻲ‬ ‫دﺳﺘﻲ‬ ‫رﺳﻴﻮرهﺎي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪kaon‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش اﭘﮕﺮﯾﺪ رﯾﺴﻴﻮر اﺳﮑﺎی وان ‪a.‫‪http://www.mahvarehshiraz.4820ii‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ‪ Vpn‬اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫(ﺑﻌﺪ از ﭼﻴﺰی ﺣﺪود ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر دﻗﻴﻘﻪ ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺸﻪ و ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش روﺷﻦ)رﯾﺴﺘﺎرت( ﻣﻴﺸﻪ ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ اوﻣﺪن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در‬ ‫ال ﺳﯽ دی دﺳﺘﮕﺎﻩ ورژن ﭘﭻ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﺎهﻮارﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﺶ و‬ ‫ﻳﮏ ال ان ﺑﯽ‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫واژﻩ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫ﻋﮑﺴﻬﺎی دﯾﺶ ﮔﭽﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ‬ ‫ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺁﻣﻮزش‬ ‫ﮔﺮدان(‪Diseqc‬‬ ‫دﯾﺶ‬ ‫دو ﺗﮑﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺑﻮدن ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧــــــــــــــــﻮاع دﯾــــــــــﺶ‬ ‫ق‪.com/post-227.

blogfa.COM‬‬ ‫ق‪.‬ظ ‪2012/04/30 11:44‬‬ ‫‪4 of 5‬‬ .aspx‬‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ‪ iclass 9595x pvr‬ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺮاز ‪ -‬ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ ال ان ﺑﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻴﺶ از ‪ 40‬ﮐﺎﻧﺎل اﻓﻐﺎﻧﯽ‬ ‫روش هﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ‬ ‫ﻣﺰاﺣﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در هﺎﺗﺒﺮد‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺎرﺳﺖ هﺎی ﺳﺮی ‪ 190‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮاﺳﺘﺎر‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت راﺟﺐ ﻣﺎهﻮارﻩ هﻨﺪ ‪Insat‬‬ ‫‪3A/4B‬‬ ‫ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻴﺰارم ﺗﺎ ﺑﺘﺮﮐﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﻣﺎهﻮارﻩ هﻨﺪ ‪ nss6‬ﺑﻪ ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫‪ Insat 3A-4B‬رﻓﺘﻦ‬ ‫دﮐﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﻴﻮر‬ ‫‪ 190‬در ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫اﭘﮕﺮﯾﺪ رﯾﺴﻴﻮر اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫داﻧﻠﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫اﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ‪Key.220 .‫‪http://www.x50 -3300 .190‬‬ ‫‪ STBDBManager26_normal‬اﻣﻮزش‬ ‫اﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﻬﺖ ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫اﻣﻮزش ﺟﻴﺘﮓ رﺳﻴﻮر اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪190‬‬ ‫وهﺮﺳﻴﻮر هﺎ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪ Lnb‬و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺁن‬ ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی هﺎﺗﺒﺮد‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﻮرت ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺪول ﮐﺪهﺎ‬ ‫‪ +‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ در دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ‪1389‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8:42‬ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاهﻴﻢ | ﻧﻈﺮ ﺑﺪهﻴﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﻠﺒﯽ و اﺻﻞ ﺑﻮدن رﺳﻴﻮر‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪ 190d‬ﺳﻮﭘﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ ‪LMI 1‬‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ ‪Eutelsat W2‬‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ ﻳﻮﺗﻞ ﺳﺖ ‪w3‬‬ ‫ﺗﺮک ﺳﺖ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ هﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ در ﺷﻴﺮاز‬ ‫ﻓﺮآﺎﻧﺲ ﻣﺎدر‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻧﻴﻠﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ هﺎﺗﺒﺮد‬ ‫اﻣﻮزش ﻧﺼﺐ دﻳﺶ ﺗﻞ اﺳﺘﺎر ‪ 12‬و ﻧﻴﻠﺴﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺗﻞ اﺳﺘﺎر ‪12‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم‬ ‫اﻓﺰاری اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪x5-x50-220-190‬‬ ‫ارورهﺎی هﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ‪190‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺟﻴﺘﮓ رﺳﻴﻮر هﺎﯾﺘﮏ و ورﻟﺪﺑﺎﮐﺲ‬ ‫ﺑﻠﮏ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ورزﺷﯽ در‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ‬ ‫راهﻨﻤﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ آﺎرت ‪Dvb‬‬ ‫ﺁﻣﻮزش ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن ‪ vPlug‬ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺁﺑﮕﺮﻳﺖ اآﻮاﻳﻨﻚ ‪El-700fta‬‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ درﺑﺎرﻩ آﺎرت ‪Sky Satr 2‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺮ آﺪ رﺳﻴﻮر هﺎي هﺎﻳﺘﻚ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺪ ﻣﺎدر رﻳﺴﻴﻮرهﺎي اﺳﺘﺎرﺳﺖ‬ ‫‪ 200-150-130-120‬ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﻄﺎرهﺎي راﻳﺞ در رﻳﺴﻴﻮر‬ ‫اﺳﺘﺎرﺳﺖ ‪ 200-150-130-120‬هﻨﮕﺎم‬ ‫ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ‬ ‫روش ‪WDM‬‬ ‫& ‪Strong 4610ii & 4620 & 4630‬‬ ‫‪ 4800ii & 4820‬ﻧﺤﻮﻩ ﺁﭘﮕﺮﯾﺖ رﺳﻴﻮرهﺎی‬ ‫ﺟﻤﻊ اوری دﯾﺶ و رﯾﺴﻴﻮر‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ emu v2‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ‬ ‫‪9500‬‬ ‫ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ دﯾﺶ ‪ Express AM 22‬واﻗﻊ‬ ‫در ‪ 53‬ﺷﺮﻗﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫‪RSS‬‬ ‫‪POW ERED BY‬‬ ‫‪BLOGFA.dat‬‬ ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎرﺳﺘﻬﺎی‬ ‫‪x5 .com/post-227.mahvarehshiraz.

‫ق‬ .‫ ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺮاز‬iclass 9595x pvr ‫ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی‬ 5 of 5 http://www.aspx 2012/04/30 11:44 ‫ظ‬.blogfa.com/post-227.mahvarehshiraz.‫ ﺁﻣﻮزش ﺁﭘﮕﺮﻳﺪ رﺳﻴﻮر‬.