3 ‫ریاضی فیزیک‬

Click to edit Master subtitle style

‫اهداف درس ‪ -‬منابع‬
‫آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک‬

‫منبع درس‪ :‬روشهای ریاضی در فیزیک نوشته جورج آرفکن‬
‫)‪).‬ترجمه فارسی آن توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است‬

‫سرفصل درس‬

‫‪lim‬‬

‫تابع گاما‬
‫توابع بسل‬
‫توابع لژاندر‬
‫توابح خاص فیزیک ریاضی‬
‫)شامل هرمیت‪-‬لگر‪-‬چبیشف‪-‬فوق هندسی(‬
‫تبدیلهای انتگرالی‬

‫فصل ده‪ :‬تابع گاما‬ ‫)تعریف تابع گاما‪ :‬حد نامتناهی )اویلر‬ ‫مثال‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬رابطه بازگشتی‬ ‫‪:‬مثال‬ ‫)تعریف تابع گاما‪ :‬انتگرال معین )اویلر‬ ‫‪:‬صورتهای دیگر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬مثال‬ ‫تعریف تابع گاما ‪ :‬حاصلضرب‬ ‫نامتناهی وایرشتراوس‬ ‫‪:‬نتیجه‬ ‫‪:‬دستور دوبرابر سازی لژاندر‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫نمادگذاری فاکتوریل‬ ‫ارتباط با تابع فاکتوریل‬ ‫رابطه بازگشتی‬ ‫مثال‬ ‫‪:‬نتیجه‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫واگرایی‬ ‫نمودار‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪ :‬فاکتوریل دوگانه‬

‫‪:‬ارتباط با فاکتوریل‬

‫‪:‬مقادیر خاص‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫نمایش‬
‫‪:‬انتگرالی‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬تابع دی گاما‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬مقادیر خاص‬ ‫‪:‬تابع پلی گاما‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ ‫تابع زتای‬ ‫‪:‬ریمان‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمایشهای دیگر‬ ‫‪:‬بسط مک لوران‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬سری استرلینگ‬ ‫تابع بتا‪:‬تعریف‬ ‫تابع بتا‪:‬محاسبه‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬تابع بتا بر حسب گاما‬ ‫‪:‬شکلهای دیگر تابع بتا‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مثال‬ ‫‪:‬مثال‬ ‫‪:‬تابع بتای ناکامل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫توابع گامای‬ ‫‪:‬ناکامل‬ ‫‪:‬ارتباط با تابع گاما‬ ‫‪:‬بسطهای سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسطهای مجانبی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫انتگرالهای‬ ‫‪:‬نمایی‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورتهای مرتبط‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫نمودار‬ ‫‪:‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬انتگرالهای خطا‬ ‫‪:‬ارتباط با گامای ناکامل‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ .

‫فصل یازده ‪ :‬توابع بسل‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫‪:‬مرتبه درست منفی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمودار‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل بسل‬ ‫‪:‬شکل دیگر‬ ‫‪:‬نمایش انتگرالی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالت خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬پراش فرانهوفر‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬کاواک مشدد استوانه ای‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬شرایط مرزی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬رهیافتها به توابع بسل‬ ‫‪-‬تابع مولد‪ -‬معادله دیفرانسیل‪ -‬انتگرالهای پربندی‪ -‬حل مستقیم مسایل فیزیکی‬ ‫توابع بسل از مرتبه غیر درست‪ -‬استقلل خطی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫‪:‬سری بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫مثال‪ :‬پتانسیل الکتروستاتیکی در استوانه توخالی‬ .

.‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پتانسیل‪..

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورت پیوستاری‬ ‫‪:‬تابع نویمن‪:‬تعریف‬ ‫‪:‬نتیجه‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورت سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مقادیر حدی‬ ‫‪:‬نمایش انتگرالی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫روابط بازگشتی‪ :‬مانند بسل‬ ‫معادله دیفرانسیل‪ :‬بسل‬ ‫جواب کلی‪ :‬ترکیب خطی بسل و نویمن‬ ‫فرمولهای رونسکی‪:‬شکل کلی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫فرمولهای رونسکی‪ :‬نمونه ها‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مثال‪ :‬موجبرهای هم محور ‪ :‬مغناطیسی عرضی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫توابع هنکل‪ :‬تعریف‬ ‫‪:‬بسط سری‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫‪:‬فرمولهای رونسکی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬امواج پیشرونده استوانه ای‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬انتگرال اشلفلی‬ ‫‪:‬نمایش انتگرال پربندی توابع هنکل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع بسل و نویمن بر حسب توابع هنکل‬ ‫دلیل معرفی توابع هنکل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬معادله هلمهولتز‬ ‫‪:‬معادله پخش‬ ‫‪:‬مختصات استوانه ای‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬جواب‬ ‫‪:‬توابع تعدیل یافته بسل‬ ‫‪:‬صورت سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نتیجه‬ ‫‪ :‬روابط بازگشتی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تابع تعدیل یافته بسل نوع دوم‬ ‫‪:‬بر حسب تابع نوع اول‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمایش انتگرالی‬ ‫دلیل بررسی توابع تعدیل یافته بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ ‫‪:‬یک نمایش انتگرالی برای تابع تعدیل یافته نوع دوم‬ ‫‪:‬چگونگی اثبات نمایشهای انتگرالی‬ ‫صدق در معادله دیفرانسیل‪ -‬شامل جواب منظم دیگر نبودن‪ -‬بهنجارش‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع تعدیل یافته نوع دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع هنکل نوع اول‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع هنکل نوع دوم‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع نویمن‬ ‫‪:‬بسط مجانبی تابع تعدیل یافته نوع اول‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫معادله هلمهولتز در مختصات کروی‪ :‬بخش شعاعی‬ ‫‪:‬رابطه با معادله بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫توابع کروی بسل‪ :‬تعریف‬ ‫‪:‬توابع هنکل کروی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬بسط سری‬ ‫‪:‬حالت خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط سری تابع هنکل کروی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مقادیر حدی‪ :‬رفتار در نزدیک مبدا‬ ‫‪:‬مقادیر مجانبی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬روابط بازگشتی‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬فرمولهای ریلی‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫مثال‪ :‬ذره در یک کره‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬شرایط مرزی‬ ‫کوانتش انرژی – ارتباط با صفرهای توابع بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫توصیف امواج کروی ایستاده‪ :‬توابع‬ ‫بسل کروی‬ ‫توصیف امواج کروی پیشرونده‪ :‬توابع‬ ‫هنکل کروی‬ ‫‪:‬توابع کروی تعدیل یافته‬ ‫‪:‬تعریف‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫‪:‬ارتباط با توابع بسل کروی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬فرمولهای ریلی‬ ‫‪:‬رفتار در مبدا‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬رفتار مجانبی‬ ‫‪:‬فرمول رونسکی‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬چند جمله ایهای لژاندر‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬شکل برداری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬بسط برداری‬ ‫‪:‬پتانسیل‬ ‫‪:‬تک قطبی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬دو قطبی‬ ‫‪:‬چهار قطبی‬ ‫‪:‬مراتب بالتر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬روابط بازگشتی‬ ‫‪ :‬معادله دیفرانسیل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬مقادیر خاص‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬کرانهای بال و پایین‬ ‫‪:‬شکل خود الحاقی معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬سری لژاندر‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬میدان گرانشی زمین‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مثال‪ :‬کره رسانا در میدان یکنواخت‬ ‫‪:‬معادله لپلس‬ ‫‪:‬جواب کلی با تقارن معین‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬شرایط مرزی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پتانسیل‬ ‫‪:‬چکالی بار سطحی‬ ‫‪:‬گشتاور دو قطبی الکتریکی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬جواب کلی با تقارن معین‬ ‫‪:‬شرایط مرزی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬فرمول ردریگز‬ ‫‪:‬انتگرال اشلفلی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫بسط یک موج تخت بر حسب امواج کروی‪ :‬معادله ریلی‬ ‫‪:‬تابع بسل کروی بر حسب چند جمله ایهای لژاندر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع وابسته لژاندر‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬ارتباط با توابع لژاندر‬ ‫‪:‬حالت خاص‬ ‫‪:‬ویژگی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬چند رابطه بازگشتی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬معادله های ماکسول‬ ‫‪:‬تقارن‬ ‫‪:‬جدا سازی‬ ‫‪:‬معادله شعاعی‬ ‫‪:‬معادله زاویه ای‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬جواب بخش زاویه ای‬ ‫‪ :‬جواب‬ ‫‪:‬میدان مغناطیسی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬دو قطبی‬ ‫‪:‬مقایسه با دو قطبی الکتریکی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬جداسازی معادله هلمهولتز در دستگاه کروی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬جواب بهنجار شده‬

‫‪:‬هماهنگهای کروی‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬بهنجارش‬

‫‪:‬مثال‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬مثال‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬سری لپلس‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬میدانهای گرانی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫تکانه زاویه ای‬ ‫‪:‬مداری‬ ‫‪:‬روابط جابه جایی‬ ‫‪:‬مولفه سوم‬ ‫‪:‬معادله ویژه مقداری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تکانه زاویه ای مداری‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬معادله ویژه مقداری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬رهیافت عملگری کلی‬ ‫عملگر هرمیتی )‪1‬‬ ‫روابط جابه جایی )‪2‬‬ ‫معادله های ویژه مقداری همزمان )‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬عملگرهای نردبانی‬ ‫‪:‬روابط جابه جایی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬اثر عملگرهای نردبانی‬ ‫‪:‬ویژه تابعهای تکانه زاویه ای‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪:‬صورت دیگر‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫مرتضی محسنی‬

‫کاربرد‪ :‬تشکیل تابع گرین مربوط به معادله لپلس سه بعدی در مختصات‬
‫‪:‬قطبی کروی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬

‫‪...‬‬

‫مرتضی محسنی‬

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬انتگرالهای حاصلضرب سه هماهنگ کروی‬ ‫‪:‬اهمیت و کاربرد‬ ‫‪:‬پایستگی مولفه سوم تکانه زاویه ای‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫کاربرد روابط بازگشتی‪ :‬مثال‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬جوابهای سری معادله لژاندر‬ ‫‪:‬همگرایی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع لژاندر‬ ‫‪:‬توابع لژاندر نوع دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬شکل بسته جواب دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالت کلی‬ ‫‪:‬شکل بسته جواب دوم در خارج گستره یک‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬مقادیر خاص‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬هماهنگهای کروی برداری‬ ‫منشا فیزیکی‬ ‫تعریف‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تاثیر عملگرهای برداری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مثال‪ :‬میدان حلقه جریان‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫فصل سیزده ‪ :‬توابع خاص‬ ‫‪:‬توابع هرمیت‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمایش ردریگز‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مثال‪ :‬نوسانگر هماهنگ ساده‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬محاسبه برخی انتگرالها‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬عملگرهای فزاینده و کاهنده‬ ‫‪:‬حالت پایه‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع لگر‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬چند جمله ای لگر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پربند‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬فرمول ردریگز‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫‪:‬شکل خود الحاقی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬چند جمله ایهای وابسته لگر‬ ‫‪:‬تعریف‬ ‫‪:‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫‪:‬تابع مولد‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬فرمول ردریگز‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫توابع لگر‪ :‬تعریف‬ ‫توابع لگر‪ :‬معادله دیفرانسیل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مثال‪:‬اتم هیدروژن‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬چند جمله ایهای چبیشف‬ ‫‪:‬توابع مولد‬ ‫‪:‬نوع دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫نوع اول‪ :‬فرایند حد گیری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫نوع اول‪ :‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫نوع دوم‪ :‬حالتهای خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬مقادیر خاص‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬پاریته‬ ‫‪:‬فرمولهای ردریگز‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬روابط بازگشتی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬معادله های دیفرانسیل‬ ‫تعمیم‪ :‬معادله فراکروی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورت مثلثاتی‬ ‫‪:‬جوابهای دیگر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬ارتباط جوابها‬ ‫‪:‬بسط سری‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تعامد‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬کرانهای بال و پایین‬ ‫‪:‬سری چبیشف‬ ‫‪:‬ارتباط با سری کسینوس فوریه‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬چند جمله ایهای انتقال یافته چبیشف‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع فوق هندسی‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫جواب اول‪ :‬تابع )سری( فوق هندسی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نماد پوکهامر‬ ‫‪:‬تابع فوق هندسی بر حسب نماد پوکهامر‬ ‫مثال‪ :‬لگاریتم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫مثال‪:‬انتگرالهای بیضوی کامل‬ ‫‪:‬جواب دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورتهای دیگر معادله فوق هندسی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬رابطه توابع مجاور‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمایش فوق هندسی تابع فراکروی‬ ‫‪:‬نمایش فوق هندسی توابع لژاندر‬ ‫نمایش فوق هندسی توابع وابسته‬ ‫‪:‬لژاندر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬صورتهای دیگر نمایش فوق هندسی توابع لژاندر‬ ‫‪:‬توابع چبیشف‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬معادله فوق هندسی همشار‬ ‫‪:‬جواب اول‬ ‫‪:‬جواب اول بر حسب نماد پوکهامر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬تابع خطا بر حسب تابع فوق هندسی همشار‬ ‫‪:‬تابع ناکامل گاما بر حسب تابع فوق هندسی همشار‬ ‫‪:‬جواب دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬صورت متعارف جواب دوم‬ ‫‪:‬صورت دیگر معادله فوق هندسی همشار‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬نمایشهای انتگرالی‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪ :‬تکنیکهای تحقیق نمایشهای انتگرالی‬ ‫تبدیل بسطهای تابع مولد و نمایشهای ردریگز )‪1‬‬ ‫انتگرالگیری مستقیم برای ارایه یک سری )‪2‬‬ ‫تحقیق صدق در معادله دیفرانسیل‪ -‬حذف جواب دیگر‪ -‬بهنجارش )‪3‬‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬فرمول اول کومر‬ ‫‪:‬نمایش توابع بسل‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬نمایش توابع هرمیت‬ ‫‪:‬نمایش توابع لگر و وابسته لگر‬ ‫مرتضی محسنی‬ .

‫ریاضی فیزیک ‪3‬‬ ‫‪:‬توابع ویتاکر‬ ‫‪:‬معادله دیفرانسیل‬ ‫‪:‬جواب دوم‬ ‫مرتضی محسنی‬ .