‫العالم النجمي‬

‫زيارة إلى البرزخ‬

‫‪www.baytalsayyad.com‬‬

‫‪1‬‬

‫اضساس اُخيبى اهلويبء فٕ اهظٌّاح األزٖصث تإظصاص ّيلبٌٕ يب كبهَ ّيب صيض هَ اهدنيبء‬
‫ّاألٌتٖبء‪ ...‬اضساس اُخيبيِى تدّاط ٖيونِب اإلٌظبً خصْ يب ال خصاٍ اهلًٖ ّخظيق يب ال‬
‫خظيلَ األشً ّخغلص يب ال ٖظخغلصٍ ادظبط‪ .‬تسؤٌب ٌظيق نويبح كسٖيج فٕ يلٌبُب‪،‬‬
‫جسٖسث فٕ ظَتِص اهلٔوى اهدسٖد هفدّاُب يذل اهلبهى اهٌجيٕ‪ ،‬كبهى اهؿبكج ّاهشتشتبح‪،‬‬
‫اهصئٖج اهٌجيٖج‪ ،‬اهلًٖ اهذبهذج‪ ،‬األذٖص ّغٖصُب‪...‬‬

‫فٕ نخبتٌب ُشا ظٌخدسد كً اهلبهى اهٌجيٕ ؤّ يب خظيَٖ األسٖبً (اهتصضذ)‪ ُّّ ،‬اهلبهى‬
‫اهشٔ خظنٌَ اهصّح تلس افخصاكِب كً اهجظس ّصدٖوِب كٌَ اهٓ األتس‪ ...‬يب ُّ ُشا‬
‫اهلبهى‪ ،‬ؤظصاصٍ ّخفبؼٖوَ ّؤخيٌٓ ؤً ٌلصؤ تلوّتٌب ّال ٌجلل اهنويبح يلوّيبح يدفّصث‬
‫فٕ ؼسّصٌب ّدلٖلج ال يفصٓ يٌِب‪ .‬ال‪ ...‬فبهيّجّس فٕ ُشا اهنخبة يوزػ خجصتج كويبء‬
‫ّدنيبء ّؿالة كوٓ سصة اهدق‪ ُّ ...‬يوزػ هخجبصة ٖزختصُب نذٖصًّ ييًٓ‬
‫ٖسزوًّ كبهى اهخإيل فٖزختصًّ ؤتلبس ّؤظصاص اهّجّس سًّ ؤً ٖؼٖتِى اهِّط ّاهخلوق‬
‫تِب‪ ...‬جيٖلٌب ؤٖؾبً ٖزختص ُشٍ األتلبس ُّشا اهلبهى اهفصٖس ّجيٖلٌب ٌُب هٖزختص ّنل‬
‫ازختبص ُّ خجصتج ييٖضث ّفصٖسث يً ٌّكِب ّهنل اٌظبً خجصتخَ اهخٕ خٌبظة دبهخَ‬
‫ّيٌضهخَ‪ ...‬فال خجلل ؤزٕ اهلبصْء اهنويبح يظَّويبح تل تبتبً ّيفخبدبً هخزختص ؤٌح يب‬
‫تًٖ اهظؿّص ّخفِى‪ّ ،‬ال خظوٖى اال هيب خزختصٍ تٌفظم نيب ازختصٍ يً ظٌصّٔ خجصتخِى‬
‫فٕ ُشا اهنخبة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫الرقم سبعت‪ :‬رموز وأسرار‪....‬‬

‫شنصح اهلسٖس يً اهٌؼّػ اهسٌٖٖج اهصكى ظتلج‪ّ ،‬فٕ اإلظالى ٖصيض اهصكى ظتلج اهٓ‬
‫دلبئق صّدٖج ّؤتلبس نٌّٖج نذٖصث ال ٖلوى ؤظصاصُب اال ؤُل اهشّنص (ظتق ظيبّاح)‪ .‬ؤُل‬
‫اهشنص ّجيٖق اهدنيبء ؤغبصّا فٕ خلبهٖيِى اهصّدٖج اهيتٌٖج كوٓ خجبصة ّاكٖج‪ ،‬اهٓ‬
‫ّجّس ظتلج ؤتلبس هوّجّس خزخوف يً دٖد نذبفج اهؿبكج ّيظخّْ اهشتشتبح‪ ،‬خُظيٓٓ‬
‫تبهلّاهى اهظتلج‪ .‬فيب اهنًّ ّاهّجّس ظّْ شتشتبح يً اهؿبكج خخجظس ّخخدوّل هخجظِّس يب‬
‫ٌصاٍ ٌّظيلَ ٌّظخغلصٍ‪.‬‬
‫اهلبهى اهيبسٔ (اهلبهى اهشٔ ٌدٖبٍ ٌُب كوٓ ُشٍ األصؽ ّيب ُٖدٖؿ تٌب يً نّانة‬
‫ّيجصاح) ُّ ؤسٌٓ ُشٍ اهلّاهى ّؤنذصُب نذبفج يً دٖد اهؿبكج اهخٕ خخجظس فَٖ كوٓ‬
‫غنل اٌظبً ّ دّٖاً ّ ؿٖص ّ ؿتٖلج‪ ،‬اهٓ يب ٌُبهم يً زوق فٕ ُشا اهلبهى اهّاظق‬
‫اهفظٖخ‪ٖ .‬وٕ كبهيٌب اهيبسٔ‪ ،‬كبهى اهلّْ اهؿتٖلٖج‪ّ ،‬اهذبهد ُّ اهلبهى اهٌجيٕ‪ ،‬ذى اهلبهى‬
‫اهشٌُٕ‪ٖ .‬وٕ ُشٍ اهلّاهى األصتلج ذالد كّاهى كوّٖج ٌّصاٌٖج ال ٖلصفِب اال األٌتٖبء‬
‫ّاهدنيبء ّاهيظخٌٖصًٖ ييً ضاصُّب ّظنٌُّب ّنبٌّا يً ؤُوِب تفؾل ؼدّخِى‬
‫ّّكِٖى ّظاليِى اهٌفظٕ‪.‬‬
‫كس ٌُظيٕٓ ُشٍ اهلّاهى تبهصّدٖج ؤّ اهخجبّضٖج ؤّ اهجٌبً هنً نل ُشٍ األظيبء ال خلٌٕ‬
‫غٖئبً‪ ،‬فِشٍ اهلّاهى خخجبّض اهنالى ّدسّسٍ ّخلوّ كً اهللل ّكّٖسٍ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ال نويج ّال ٌػ تبينبٌَ ّؼف خجصتج يً ازختص ُشٍ األتلبس‪ّ ،‬هّ ّؼفَِب ؤدس فوً‬
‫ٖفِيِب اهللل اهيبسٔ اهشٔ ٖدٖب فٕ اهلّاهى األصتلج األّهٓ ّظّف ٖظٕء فِيِب‬
‫ّٖؾلِب فٕ كبهة زٖبهٕ يً ؼٌق اهفنص ّيب ٖدَّٖ يً ؤؿيبف ّصغتبح‪ ،‬ؤُّبى‬
‫ّؤدالى‪.‬‬

‫يً كجبئة ُشا اهنًّ األضهٕ األتسٔ اهاليخٌبُٕ ؤً نلّ يً ُشٍ اهلّاهى اهظتلج هَ‬
‫ظتلج كّاهى ؤزصْ خخفصف يٌَ ّخٌخيٕ اهَٖ‪ُّ .‬شٍ اهلّاهى اهظتلج اهيخفصكج خٌلظى‬
‫تسّصُب اهٓ ظتلج كّاهى ؤزصْ ُّنشا دخٓ ٌؼل اهٓ ظبتق سصجج يً سصجبح‬
‫اإلٌلظبى‪ّ .‬اً نٌح ؤزٕ اهلبصْء خلصؤ ُشٍ اهظؿّص تللوم ّخسَف اهلٌبً هزٖبهم ٖخؼّص‬
‫ُشٍ اهلّاهى فال تس هم يً ؤً خظٕء فِيِب‪ .‬فبهللل ظٖدّٓل ُشٍ اهلّاهى اهٓ ظوّى ٖدّٔ‬
‫سصجبح خخّاهٓ دخٓ ظبتق سصجج‪ .‬ظٖجلل اهلبهى األسٌٓ ؤظفل اهظوّى ّاهلبهى اهظبتق‬
‫ؤكالٍ‪ .‬ظّء اهفِى ُشا ٖخإخٓ ٌخٖجج اهخفنٖص تِشٍ اهلّاهى ّنإٌِب ينٌّٓج يً اهيبسث‪ .‬فٕ‬
‫اهّاكق اً يجصس اهخفنٖص تإً ُشا اهلبهى اهشٔ ٌدٖبٍ ينًّٓ يً اهيبسث ُّ خفنٖص غٖص ظوٖى‬
‫ّٖزبهف اهدلٖلج اهصّدٖج اهظصيسٖج هِشا اهنًّ‪ .‬هلس ؤذتح كوى اهفٖضٖبء اهدسٖد ّيً‬
‫كتوَ األٌتٖبء ّاهدنيبء ؤً نل يب فٕ ُشا اهنًّ ُّ ٌّص ٖخجظٓس‪ ،‬نل يب فٕ ُشا اهنًّ‬
‫كتبصث كً شتشتبح ينذفج يً اهؿبكج‪.‬‬
‫نل غٕء يبسٔ ُّ ُشٍ اهؿبكج خخجظٓس‪ ،‬ؤٔ شتشتبح خخلبصة ّخجخيق فخّدٕ هٌب تّجّس‬
‫اهغنل اهيبسٔ‪ .‬اشا سزوٌب يً ُشا اهتبة ظٌجس اهيفخبح هٌفخخ تبة فِى اهلوّى اإلهِٖج ّيب‬
‫خدسد كٌَ األٌتٖبء ّاهدنيبء كوٓ يص اهضيبً‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ُشٍ اهلّاهى اشاً ُٕ شتشتبح يً اهؿبكج خزخوف سصجبخِب تبزخالف نذبفج اهؿبكج اهينٌِّّج‬
‫هِب‪ّ .‬تبهخبهٕ ُٕ هٖظح ؿتلبح ختسؤ يً األسٌٓ ّخٌخِٕ تبألكوٓ‪ .‬اٌِب خدخل اهيظبدج‬
‫اهّجّسٖج شاخِب‪ ،‬اش ال خّجس يظبفج ختلسُب كً تلؾِب ّال ّجّس هفبصق ينبٌٕ ؤّ‬
‫ضيٌٕ تٌِٖب فجيٖق ُشٍ اهلّاهى خغغل اهيظبدج شاخِب‪ .‬خزخوف سصجبح شتشتبح اهؿبكج‬
‫اهخٕ خغغل اهيظبدج شاخِب ّتبهخبهٕ فبً نل سصجج خخجظس تلبهى يً ُشٍ اهلّاهى اهظتلج‬
‫ؤّ ُٖجظٓسُب كبهى يً اهلّاهى اهظتلج‪ .‬اهفصق فٕ شتشتبح اهؿبكج ّهٖط فٕ اهينبً ّال فٕ‬
‫اهضيبً‪ ،‬تيلٌٓ ؤٌم اشا نٌح يً ؤؼدبة اهؼدّث‪ ،‬ييًٓ ؼدَح دّاظِٓى اهٌجيٖج‬
‫فظّف خخينً يً يغبُسث يب ٖدسد فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ّؤٌح كوٓ األصؽ‪ ...‬تبينبٌم‬
‫ؤً خصْ اهِبهج اهشتشتٖج اهيدٖؿج تبهتغص ّنل يّجّس ألً اهلّاهى جيٖلِب خغغل اهينبً‬
‫شاخَ ّاهفصق فٕ ّكٕ اإلٌظبً‪ُ ...‬ل ُّ يظخلس هُٖنغَف كٌَ اهدجبة ّٖخولٓ يب ُّ‬
‫ؤتلس يً دسّس اهّجّس اهيبسٔ ؤى ال‪ ...‬اٌِب يلجضث ّكسصث اهِٖج ال ٖظخّكتِب كلل تل‬
‫كوة يخإيل ّؼبيح‪.‬‬

‫هجإ اهدنيبء اهٓ ؤظوّة جيٖل ّتوٖغ هغصح ُشٍ اهلّاهى فلبهّا تإٌِب هٖظح ينبً ّاٌيب‬
‫دبهج ّجّس‪ّ .‬جّسم ّّكٖم ّدلل اهؿبكج دّهم ؤّ يب خظيَٖ األسٖبً تيٌضهخٌب كٌس اهلل‬
‫ُٕ اهخٕ خدسس اهٓ ؤٔ اهلّاهى ٌٌخيٕ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ُشا اهلبهى اهيبسٔ اهشٔ ٌدٖب فَٖ ُّ خجظٗس هشتشتبح نذٖفج يً اهؿبكج ّنيب شنصح ظبتلبً‬
‫خخفصف يٌَ ظتلج كّاهى ّيٌِب ظتلج ؤزصْ اهر‪ٌ ...‬دً ٌلصف اهلوٖل كً األغنبل‬
‫اهيبسٖج اهخٕ خجظسح اهؿبكج يً زالهِب فٕ كبهيٌب ُشا‪.‬‬
‫هنً اهلويبء اهيظخخٌٖصًٖ ؤغبصّا اهٓ ّجّس ؤغنبل خجظسح يً زالهِب اهؿبكج تشتشتبح‬
‫ؤكل نذبفج ال ٌلصفِب ّهى ٌنخغفِب تلس‪ُّ ،‬شٍ األغنبل اهيبسٖج يّجّسث كوٓ تلؽ‬
‫اهنّانة‪ّ .‬ؤغبصّا ؤٖؾًب اهٓ ّجّس ؤغنبل تشتشتبح ؤكوٓ يً اهخٕ ٌلصفِب يّجّسث فٕ‬
‫كبهيٌب ّفٕ كّاهى ؤزصْ‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫كوى اهفٖضٖبء كظٓى اهيبسث اهٓ ذالذج ؤكظبى‪ :‬جبيسث‪ّ ،‬ظبئوج ّغبضٖج‪ .‬اهلوى اهدسٖد خّؼل‬
‫اهٓ انخغبف غنل آزص هويبسث ؤغف يً اهغبض تنذٖص‪ّ ،‬ظُيٕٓ تبهيبسث اهغبضٖج اهفبئلج‬
‫(‪ .) ultra-gaseous matter‬هنً اهدنيبء ّاألٌتٖبء ٖلويًّ تّجّس ذالذج ؤغنبل‬
‫غفبفج هويبسث خفّق ُشا اهتلس اهغبضٔ اهصاتق اهشٔ انخغفَ اهلوى اهدسٖد دبهٖبً‪.‬‬

‫ٖوٕ كبهيٌب اهيبسٔ يب ُٖلصف تلبهى اهلّْ اهؿتٖلٖج‪ُ .‬شا اهلبهى ٖخجظس يً زالل شتشتبح‬
‫ؤكل نذبفج ّؤغف يً اهخٕ ٖخجظس يً زالهِب اهلبهى اهيبسٔ‪ّ .‬تلسٍ ٌجس اهلبهى اهٌجيٕ ؤّ‬
‫اهتصضذ اهشٔ ظٌخدسد كٌَ تغنل يّظٓق هٌفِى تَ ّيلَ صيّض ّيلبٌٕ ّسالالح نالى‬
‫ة اهلوة ّخُضُص فٕ صٖبؽ اهؼسّص‬
‫األٌتٖبء ّيلبٌٕ اهٌؼّػ اهسٌٖٖج اهخٕ خٌتُح فٕ ه ٓ‬
‫ّفٕ دسائق اهٌفّط‪.‬‬
‫تساٖج‪ُ ،‬ل خّجس ؤيبنً فٕ اهلبهى اهٌجيٕ نيب فٕ كبهيٌب اهيبسٔ؟ ٌلى‪ ...‬فٕ اهلبهى‬
‫اهٌجيٕ ٌجس يب ظيٓبٍ اهيلويًّ ّاهيصغسًّ تبأليبنً اهٌجيٖج‪ .‬ظٖخصم اهللل اهلٌبً‬
‫هويزٖوج يً جسٖس كٌس ظيبكَ هِشا اهخلتٖص ّٖخؼّص ّجّس ؤيبنً جبيسث يدسسث نبهخٕ‬
‫ٌضّصُب ٌّلٖع فِٖب ٌُب كوٓ األصؽ‪ ،‬ؤّ ٖخؼّص اهجٌج ّاهجدٖى نيب خؼّصُى‬
‫اهصّاٖبح اهسٌٖٖج‪ .‬هٖط ُشا ُّ اهدبل فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‪ ،‬فبأليبنً اهٌجيٖج ُٕ يجصس‬
‫خجظٓساح هوؿبكج ّاهشتشتبح اهنٌّٖج ّال خدخل ينبٌبً يلٌٖبً ّال خغغل يظبدج ضيٌٖج‬
‫يلٌٖج‪.‬‬
‫ّنيب كوح فبهلبهى اهٌجيٕ ٖدخل اهيظبدج شاخِب اهخٕ ٖدخوِب كبهيٌب اهيبسٔ ّتبكٕ اهلّاهى‬
‫سًّ ؤً خخسازل ُشٍ اهلّاهى تتلؾِب‪ ،‬فنل غٕء يّجّس تٌـبى ّدنيج يً اهدنٖى‬
‫اهلوٖى‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫اً نويج ٌجيٕ يظخيسث يً نويج ٌّٖبٌٖج خلٌٕ يب ٖصيض اهٓ اهٌجّى‪ُ .‬شٍ اهنويج نبٌح‬
‫خظخزسَى كٌس اهٌّٖبً فٕ ّؼف اهجٌج‪ّ ،‬تلسُب اٌخغصح تغنل نتٖص ّخلسٓسح يفصساخِب‬
‫ّيلبٌِٖب دخٓ ؤؼتدح خغٖص اهٓ يب ٖظيٓ تإصؽ األغتبح‪ ُّٕ ،‬األصؽ اهخٕ خظنٌِب‬
‫نبئٌبح ؤذٖصٖج‪ ،‬تساٖجً يً ؤصّاح اهتغص اهخٕ فبصكح ؤجظبسُب فٕ اهلبهى اهيبسٔ‪ّ ،‬ؼّالً‬
‫اهٓ اهيالئنج‪.‬‬
‫تبهؿتق ظخظإل ؤزٕ اهلبصْء نٖف تبينبً ؤدسُى ؤً ٖخدسد كً اهلبهى اهٌجيٕ‬
‫(اهتصضذ) ّٖغصح ّٖفظٓص ؤظصاصٍ ّزّافَٖ اشا نبً ُشا اهلبهى كوٓ يظخّْ كبل‬
‫ّغفبف يً اهشتشتبح خلجض اهللّل ّاهدّاط اهزيظج اهخٕ ٌخيخق تِب ٌُب كوٓ األصؽ‬
‫كً فِى دلٖلخِب؟ ُّل تبينبً ؤدسٌب ؤً ٖظبفص اهٓ ُشا اهلبهى ّٖصاٍ ّٖظخغلصٍ كتل ؤً‬
‫ٖفبصق جظسٍ ّٖصدل كً اهسٌٖب؟‬
‫اإلجبتج ُٕ ؤٌَ هٖط كوٓ اهجظس ؤً ٖيّح ّٖخدول دخٓ ُٖنغف هٌب اهدجبة كً ُشا‬
‫اهلبهى ّٖخينً اإلٌظبً يً صئٖخَ ّضٖبصخَ‪ .‬خّجس ؿصٖلخبً هصئٖج ُشا اهلبهى‪ :‬األّهٓ‬
‫يً زالل خٌغٖؿ ؤدبظٖظٌب اهٌجيٖج اهيّجّسث سازوٌب‪ّ ،‬اهذبٌٖج يً زالل ضٖبصخَ تجظسٌب‬
‫اهٌجيٕ فنل اٌظبً ٖيوم ظتلج ؤجظبس‪ّ ،‬ؤّهِب ُّ ُشا اهجظس اهيبسٔ اهشٔ ٌصاٍ ٌّغلص‬
‫تَ‪.‬‬
‫جيٖلٌب ٖلوى ؤً هإلٌظبً زيظج دّاط ٖظخغلص تِب يب ٖدسد دّهَ فٕ ُشا اهلبهى‬
‫اهيبسٔ‪ .‬يب ال ٌلويَ ُّ ؤً هنل دبظج يً ُشٍ اهدّاط اهزيط دبظج ٌجيٖج خلبتوِب فٕ‬
‫اهلبهى اهٌجيٕ خينًِّ اإلٌظبً يً صئٖج ّظيبف ّاظخغلبص ّخشّٓق ّغ ٓى يب ٖدسد ٌُبم‬
‫خيبيبً نيب ٖصْ ّٖغلص ّٖظيق ّٖخشّق ّٖغ ٓى يب ٖدسد فٕ ُشا اهلبهى‪ .‬فٕ ُشٍ اهدبهج‬
‫ال ٖدخبر اإلٌظبً هخصم اهجظس هضٖبصث ُشا اهلبهى تل يجصس خدّٖل يظخّْ اهّكٕ ؤّ‬

‫‪8‬‬

‫ؿبكج اهدلل اهشتشتٕ اهيدٖؿ تَ يً غإٌِب ؤً خجلل ّكَٖ يظخلساً هخولٕ اغبصاح ّؼّص‬
‫ّصئْ يً كّاهى ؤغف فٕ شتشتبخِب نبهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬

‫اهؿصٖلج اهذبٌٖج خنًّ تخَصم اإلٌظبً هجظسٍ اهيبسٔ (يئكخبً يً زالل خلٌٖبح خإيل‬
‫يلٌٖج) دخٓ ٖضّص ُشا اهلبهى تجظسٍ اهٌجيٕ‪.‬‬
‫اً جظسٌب اهٌجيٕ ُّ جظس ؤذٖصٔ فٕ جُّصٍ ّٖدّٔ ٌظتج كبهٖج جساً يً اهشتشتبح‬
‫اهغفبفج‪ُ .‬شا اهجظس ُّ يب ُٖصيض هَ فٕ اهصّاٖبح ّاألفالى تبهغتخ‪ ُّّ ،‬هٖط زبهسًا تلس‬
‫ؤً ٖيّح اإلٌظبً‪ ،‬اش ؤٌَ ٖفٌٓ ّٖخدول تلس فخصث يً اهّكح فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ذى ٖلّس‬
‫اهٓ كٌبؼصٍ األظبظٖج اهخٕ خنًّٓ يٌِب‪ ،‬خيبيب نيب ٖخدول اهجظس اهيبسٔ ّٖفٌٓ‪.‬‬
‫تبينبً اإلٌظبً اهيخيصط فٕ ُشا اهلوى ضٖبصث اهلبهى اهٌجيٕ فٕ ؤٔ ّكح ٖغبء تٌٖيب‬
‫ٖنًّ جظسٍ اهيبسٔ فٕ دبهج يً اإلظخصزبء تلس ؤّ ؤذٌبء ييبصظج خإيل يلًٖ‪ّ ،‬تبينبٌَ‬
‫صئٖج اهدتل األذٖصٔ اهشٔ ٖؼل اهجظس اهٌجيٕ تبهجظس اهيبسٔ ٖخيسس ٌّٖنيع دظة‬
‫اهيظبفج اهخٕ ٖشُة اهِٖب‪.‬‬
‫يً اهزؿص ؤً ٖلّى اإلٌظبً اهغٖص يخيصط فٕ ُشا اهلوى ؤّ اهشٔ ٖلبٌٕ يً اؾؿصاة‬
‫ٌفظٕ ّشٌُٕ تِشٍ اهخجصتج‪.‬‬
‫نوٌب ٌزختص ّٖيٖبً خجصتج اهظفص تبهجظس اهٌجيٕ ؤذٌبء اهٌّى‪ ،‬فٌصْ ٌّظيق ؤغٖبء يً ُشا‬
‫اهلبهى هنٌٌب ٌٌظٓ ُشٍ اهصئْ دًٖ ٌؼدّ ألً اهٌّى ُّ دبهج يً اهالّكٕ‪ .‬اهيخإيل‬
‫اهيخيصط ٖظبفص تجظسٍ اهٌجيٕ ُّّ فٕ ؤغس دبالح اهّكٕ ّاهؼدّث ّهِسف ظبيٕ‬
‫ّيدسس‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫هولبهى اهٌجيٕ جغصافٖب زبؼج تَ نيب كبهيٌب اهيبسٔ‪ :‬يٌبؿلج‪ ،‬غبتبخَ‪ ،‬جتبهَ‪ ،‬غّاصكَ‬
‫اهر‪ّ ...‬ظنبً ُشا اهلبهى هِى ّجّس دلٖلٕ نيب ّجّس اهتغص فٕ ؤجظبسُى ٌُب فٕ‬
‫كبهيٌب اهيبسٔ‪ .‬اهفصق اهّدٖس ُّ ؤٌِى خصنّا ؤجظبسُى اهيبسٖج ٌُب فٕ األصؽ ّاٌخلوّا‬
‫اهٓ اهلبهى اهٌجيٕ (يًَ ٌظيِٖٓى تبأليّاح)‪ .‬اهٌٖٓج ّاهفنصث اهيصنّضث ّدسُب نبفٖج فٕ ُشا‬
‫اهلبهى هخٌلل اإلٌظبً يً ينبً اهٓ آزص فِّ كبهى اهشتشتبح‪ّ ،‬اهٌٖج خدفض شتشتبح يلٌٖج‬
‫ّخٌغصُب دّل ؼبدتِب‪ .‬اهٌٖج ؤّ اهفنصث اهيصنّضث يً غإٌِب ؤً خصفق يلسل شتشتبح‬
‫اهجظس اهٌجيٕ فخٌلل ؼبدتَ يً ينبً اهٓ آزص فٕ هيخ اهتؼص ُّّ فٕ ينبٌَ‪،‬‬
‫فبهضيبً ّاهينبً هِيب خجظسُيب اهزبػ فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬

‫يتسؤ اهخغٖٖص األتسٔ ٖدنى ُشا اهلبهى نيب كبهيٌب‪ ،‬فبألغٖبء خإخٕ ّخصدل‪ ،‬خخجظس ّخفٌٓ‬
‫ّال غٕء ذبتح ظّْ اهخغٖٖص‪ .‬اهلبًٌّ ٌفظَ فال خظخغصة ؤزٕ اهلبصْء‪ .‬اهفصق تًٖ‬
‫اهلبهيًِٖ ُّ فٕ نذبفج اهشتشتبح هٖط ؤنذص‪ .‬فٕ ُشا اهلبهى ٖدؼس اإلٌظبً ذيبص يب‬
‫ٖضصكَ نيب فٕ كبهيٌب اهيبسٔ ّنل اٌظبً ٖجٌٕ ذيبص اظخظاليَ ؤّ كؼٖبٌَ هلبًٌّ‬
‫اهؿتٖلج األضهٕ اهشٔ ُّ غصٖلج ُشا اهّجّس اهاليدسّس‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫زيارة إلى البرزخ‪....‬‬

‫ّاًٗ ظٌسزل خجصتج صّدٖج غسٖسث اهّكٕ يق يلوّى صّدٕ يظخٌٖص (ظّايٕ‬
‫تٌغبساظٕ) دٖد ّٖجَٓ ناليَ ألدس خاليٖشٍ ؤذٌبء كٖبيِيب يلبً تضٖبصث اهٓ اهتصضذ يً‬
‫زالل ييبصظج خلٌٖج اهخإيل اهخٕ خُلصف كٌس اهلويبء تبظى (خجصتج زبصر اهجظس)‪ ،‬هٖخلوّى‬
‫ُشا اهخويٖش كويًب ُٖدٖٕ األتساً ّاألسٖبً ّاألصّاح ّيلَ ٌخلوّى ٌّصخلٕ تّكٌٖب ٌّفِى‪:‬‬
‫‪11‬‬

‫"‪ .....‬ظٌلبتل ؤذٌبء ضٖبصخٌب هِشا اهلبهى اهظبدص اهيسُع نبئٌبح غصٖتج‪ ،‬تلؾِب ختلد‬
‫اهظصّص فٕ اهلوة ّتلؾِب ختلد صئٖخِب غلّصاً تلسى اهصادج ّصتيب اهزّف‪.‬‬
‫تبهؿتق فبً ظنبً ُشا اهلبهى ُى يً اهتغص اهشًٖ صدوّا كً اهسٌٖب ّفبصكّا جظسُى‬
‫اهيبسٔ‪ّ ،‬اٗزصًٖ ُى يً ظنبٌَ األؼوًٖٖ‪ ،‬ؤٔ يزوّكبح خدٖب فَٖ ّهى خضُص اهلبهى‬
‫اهيبسٔ ؤتساً‪.‬‬
‫ؤٌح خغِس اًٗ ّتلس ؤً خصنحَ جظسم ّزصجح يٌَ ؤً ال زالف ّال ازخالف تًٖ‬
‫يـِص جظسم اهٌجيٕ ّجظسم اهيبسٔ‪ .‬اهذٖبة شاخِب‪ ،‬اهغنل شاخَ ّدخٓ اهخفبؼٖل‬
‫اهؼغٖصث‪ .‬نيب ؤٌم خغِس كوٓ ّجّس دتل ؤذٖصٔ شتشتٕ ٖؼل جظسم اهٌجيٕ تبهيبسٔ‪،‬‬
‫ُّشا اهدتل ٖخيسس ٌّٖنيع دظة اهيظبفج اهخٕ خٌّٔ كتّصُب‪.‬‬
‫كًٖ اهجظس اهٌجيٕ (اهتؼٖصث) خصْ يب الخصاٍ كًٖ اهجظس اهيبسٔ‪ُّ ....‬ب ؤٌح خٌـص‬
‫زوفم تلس ؤً خصنحَ جظسم هِخُغبُس اهغصفج اهخٕ نٌّب فِٖب‪ُ .‬ب ؤٌح خصْ ّيٖؽ ّؤٌّاص‬
‫سازل اهغصفج ّزبصجِب‪...‬‬
‫ُشا اهّيٖؽ ُّ اهشتشتبح اهنٌّٖج اهخٕ خخجظس كوٓ يظخّْ اهلبهى اهٌجيٕ‪ُ .‬ب ؤٌح‬
‫خصْ خٖبصاح نِصتبئٖج ّشتشتبح صتيب ُٕ صظبهج ٌؼٖج ؤصظوِب ؤدسُى تبهِبخف ؤّ تإٔ‬
‫ّظٖوج خنٌّهّجٖج‪ُ .‬ب ؤٌح خصْ اهٌّص اهشتشتٕ اهشٔ ٖدٖؿ تنل غٕء فٕ كبهيٌب اهيبسٔ‬
‫فِشا اهٌّص ُّ ؤؼل األغٖبء ّجُّصُب‪ُ ،‬شٍ األٌّاص ُٕ كّث اهجبشتٖج اهجضٖئٖج‬
‫ّاهشصٖٓج‪ ،‬كّث اهجبشتٖج يجظٓسث يً زالل ٌّص غصٖة ٖغ ٓق فٕ األجّاء‪ .‬صئٖج ُشٍ‬
‫األٌّاص اهشتشتٖج ختلد اهصادج ّاهظصّص فٕ اهٌفط‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ؤٌح خغلص اًٗ تلس يصّص فخصث كؼٖصث كوٓ يغبسصخم هجظسم تدبل يً اهخٌبغى يق‬
‫كبهى األذٖص‪ .‬ؤٌح خغلص اًٗ تإٌم خٌظبة يذل اهصٖغج‪ّ ،‬خغلص تإٌم ؿبكج ُبئوج يً‬
‫اهٌّص ّاشا ٌـصحَ هجظسم اهٌجيٕ ظخجسٍ ٌّصاً يخُّجبً‪ .‬اًٗ ظّف خٌظبة نبهصٖغج‬
‫ؤٌٖيب ؤصسح اهشُبة‪ ،‬ظخجس ٌفظم خزخصق اهدبئؿ ؤّ اهتبة اً ؤصسح ُشا‪ّ ،‬ظّف‬
‫خصاُيب نظصاة ؤّ كوٓ ُٖئج ؾتبة ّخلوى زسكج اهغنل اهيبسٔ هيب خصاٍ فٕ ُشٍ‬
‫اهسٌٖب‪.‬‬
‫اًٗ ظّف ٌزصر يً غصفخٌب اهخٕ خصنٌب جظسٌٖب فِٖب اهٓ اهغبصف ٌّؿّف دّل‬
‫اهتّٖح نبألغتبح سًّ ؤً ٖصاٌب ؤدس‪ .‬ظٌؿّف اهغّاصف ّنإٌٌب غتخ ّاهس ُبيوح فٕ‬
‫اهصّاٖج يق فبصق تظٖؿ‪ّ :‬اهس ُبيوح نبً يٖخًب تٌٖيب ٌدً ٌٖخـص جظسٌٖب اهيبسًٖٖ‬
‫كّسخٌب اهِٖيب سازل اهغصفج‪.‬‬
‫ؤٌـص اهٓ ُشا اهنوة‪ ،‬هلس صآم‪ُّ ..‬شا اهدؼبً يخّخص ألٌَ ٖغلص تّجّسم‪ .‬فبهدّٖاٌبح‬
‫خيخوم دّاظًب زبصكج تبهٌظتج هدّاط اإلٌظبً ّتبينبٌِب اظخغلبص ّصئٖج نبئً ؤّ صّح‬
‫يً كّاهى ؤزصْ‪ .‬اًٗ ؤٌـص اهٓ اهيبصٓث يً دّهم‪ّ ،‬صاكة ُشٍ اهِبهج اهشتشتٖج اهخٕ‬
‫خدٖؿ تنل اٌظبً ّخخيسس دّل جظسٍ‪ُ .‬ل خصْ األهّاً اهلسٖسث اهخٕ خخوًّٓ تِب ُبهج نل‬
‫اٌظبً؟ نل هًّ يً ُشٍ األهّاً هَ يلٌٓ ُّّ صيض هدبهج ّجّس‪ ،‬هوٌّاٖب ّيب فٕ ٌفّط‬
‫ّؼسّص اهلتبس‪.‬‬
‫ؤٌـص اهٓ ُشا اهوًّ األضصق اهصّدبٌٕ دّل صؤط خوم اهيصؤث ّاهشٔ ّٖدٕ تبهظالى‬
‫ّاهؿيإٌٌٖج‪ّ .‬اٌـص اهٓ اهوًّ األديص اهلبخى اهيـوى اهيدٖؿ تشهم اهصجل اهشٔ ٖيصٓ يً‬
‫ؤيبيِب‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ُل خالدـ ُشٍ اهغّٖى اهٌّصاٌٖج اهخٕ خي ٓص يً ؤيبيٌب تتؿء؟ ُل خالدـ ازخالف ؤهّاٌِب؟‬
‫نل غٖيج ُٕ ؿبكج خجظٖس هشتشتبح ؤفنبص اهتغص تيزخوف ؤٌّاكِب ّؤغنبهِب‪ ،‬ؿبُصث ؤّ‬
‫ٌجظج‪ ،‬تصٖئج ؤّ زتٖذج‪ .‬الدـ نٖف خجشة نل غٖيج يً ُشٍ األفنبص غٖيج ؤزصْ يً‬
‫األفنبص يغبتِج هِب فبهؿّٖص كوٓ ؤغنبهِب خلق‪ّ ،‬اهؿٖتًّ ٖجشتًّ اهؿٖتًٖ ّاهيٌبفلًّ‬
‫ٖجشتًّ ؤُل اهٌفبق‪.‬‬

‫غبُٔس اهجّ اهشتشتٕ اهشٔ خزولَ ؤفنبص اهٌبط فٕ اهيٌبضل ّاهيدالح ّاهغّاصف‪.‬‬
‫يِالً‪ ،‬ال خشُة اهٓ ُشا اهغبصف فبهشتشتبح اهيّجّسث فَٖ خلتٓص كً ٌفّط ؤؼدبتِب‪...‬‬
‫شتشتبح يـويج ّيدتِؿج ّٖبئظج‪ .‬هً خنًّ يظصّصًا اشا يصصح يً ُشا اهغبصف اًٗ‪،‬‬
‫هٖط تلس ّاال ظخغلص تبهزّف ّ ظخصغة تبهلّسث هجظسم اهيبسٔ‪.‬‬
‫ؤيظم ٖسٔ اًٗ‪ ...‬ظٌصفق يٌضهج شتشتبخٌب اهنٌّٖج هٌسزل تُلسًا جسٖسًا يً ؤتلبس اهتصضذ‬
‫ؤّ اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬
‫ٌدً اًٗ ٌسزل ؤجضاء يخفصكج يً األتلبس اهظفوٖج هولبهى اهٌجيٕ‪ .‬ظخصْ تلؽ‬
‫اهيغبُس اهغٖص ظبصث ّاهيزٖفج ؤدٖبٌبً فال خفضف‪ ،‬فدبهخم اهشٌُٖج اهتصٖئج ّاهظالى سازل‬
‫كوتم ّاهصادج فٕ ٌفظم ّؼفبء ٌٖخم يً غإٌِب ؤً خنًّ يؼسص ؤيٌم ّديبٖخم‪ .‬ؤٌـص‬
‫دّهم ّظخصْ ؤغنبل اهتغص اهفبٌٖج اهيخدوّوج ّيلِب ؤغنبل هتلؽ اهدّٖاٌبح‪ .‬ختسّ ُشٍ‬
‫األغنبل ّنإٌِب خظتخ فٕ األذٖص‪ ،‬ختسّ دلٖلٖج هنٌِب فٕ اهّكح شاخَ ُّيٖج‪ .‬ؤٌح خلوى‬
‫ؤٌِب هٖظح األجظبس اهيبسٖج ّهنٌِب خغتِِب اهٓ د ٓس تلٖس‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫يب ُٕ ُشٍ األغنبل اهيخدوّوج هيً يبح ّفبصق اهسٌٖب يً اهتغص؟‬
‫خُظيٓٓ ُشٍ األغنبل اهيخدوّوج تبألؼساف اهٌجيٖج‪ّ .‬اهؼسفج اهٌجيٖج خلٌٕ اهجذج اهٌجيٖج‪،‬‬
‫ؤّ جذّج اهجظس اهٌجيٕ تلس ؤً ٖفٌٓ ّٖخدوّل فٕ اهلبهى اهٌجيٕ خيبي ًب نيب خّجس اهجذج‬
‫اهيبسٖج ؤّ جذج اهجظس اهيبسٔ فٕ اهلتص ّخفٌٓ ّخخدوّل فٕ اهخصاة‪ .‬فبهصّح خغبسص اهجظس‬
‫اهٌجيٕ ؤٖؾًب ّخٌخلل تلس فخصث اهٓ اهلّاهى اهشٌُٖج ّاهصّدٖج ؤّ يب خظيَٖ األسٖبً‬
‫تبهظيبّاح ّاهجٌبً‪ّ ،‬دًٖ خصدل اهصّح اهٓ ُشٍ اهلّاهى فبٌِب خخصم زوفِب اهجظس‬
‫اهٌجيٕ اهشٔ ظنٌخَ ؤذٌبء ّجّسُب فٕ اهلبهى اهٌجيٕ يذويب خصنح زوفِب اهجظس اهيبسٔ‬
‫اهشٔ ظنٌخَ ُّٕ كوٓ األصؽ‪ .‬تلس يسث يً يغبسصث اهصّح هوجظس اهٌجيٕ ٖخدوّل ُشا‬
‫اهجظس ّٖفٌٓ يق اهّكح كبئسًا اهٓ كٌبؼصٍ األؼوٖج‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫خزخوف اهفخصث اهالضيج هفٌبء اهجظس اهٌجيٕ تدظة األفصاس اهيّخٓ‪ .‬فجظس اإلٌظبً‬
‫اهصّدبٌٕ ؼبدة اهخّجَٓ اهسٌٖٕ اهصّدٕ ال اهسٌّٖٔ ٖفٌٓ ّٖخدول فٕ ُشا اهلبهى‬
‫تظصكج غسٖسث ألً ُشا اإلٌظبً ال ٖيوم دتًب سًٌّٖٖب ّؿبكج ذلٖوج‪ ،‬فٕ دًٖ ٖظخوضى فٌبء‬
‫جظس اإلٌظبً اهيخلوق تبهصغتبح ّاهؿيّدبح اهسٌّٖٖج ّكخ ًب ؤنذص ألً كّخَ اهجبشتج ؤكّْ‬
‫ّؤنتص‪.‬‬

‫اشًا هلس خصنَح األصّاح ُشٍ األجظبس اهٌجيٖج اهخٕ خصاُب ُّجَصُب ؤؼدبتِب هشا فِشٍ‬
‫األجظبس ُٕ اًٗ تال ّكٕ ؤّ اسصام ّهٖط تبينبٌِب ؤً خدٖب نإغتبح ؤّ ـالل فٕ‬
‫اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬

‫يب اهيلؼّس تبهـالل ّاألغتبح؟‬
‫اهـالل ؤّ األغتبح ُٕ األؼساف اهٌجيٖج اهخٕ خصنح فِٖب األصّاح كّث نبفٖج تلس ؤً‬
‫غبسصخِب ّصدوح كٌِب‪ .‬يؼسص ُشٍ اهلّث ُّ شتشتبح ؤفنبص ّاصاسث األصّاح اهخٕ نبٌح‬
‫ال زبصجٖبً يئكخ ًب ّيـِصًا هودصنج ّاهدٖبث‪.‬‬
‫خظنٌِب‪ُ .‬شٍ اهشتشتبح خيٌخ األؼساف غن ً‬
‫خخالغٓ ُشٍ اهلّث تلس فخصث ّخلّس األؼساف اهٓ اهلّاهى اهظفوٖج اهيخفصكج اهخٕ صؤٌٖبُب‬
‫يٌش كوٖل‪.‬‬
‫ّهنً ؤًٖ األصّاح اهخٕ غبسصح ُشٍ األؼساف؟ ؤصّاح اهتغص األؼوٖج؟‬
‫ؤكوى ؤٌم ظخظإهٌٕ ُشا اهظئال‪ ،‬فبهجيٖق ٖخّكق صئٖج ؤصّاح اهتغص اهشًٖ صدوّا كً‬
‫اهسٌٖب تيجصس اهلتّص اهٓ اهلبهى اهٌجيٕ‪ .‬خبتق يلٕ ّظخفِى ؤًٖ ُٕ األصّاح‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫شتشتبخٌب اهٌّصاٌٖج خخغٖص اًٗ ّخختسٓل‪ ،‬يب ٖلٌٕ ؤٌٌب ظٌسزل تُلسًا ٌّصاٌٖ ًب جسٖسًا ّيزخوفبً‪.‬‬
‫ال اش خدصظَُ نبئٌبح صّدٖج شاح شتشتبح ٌّصاٌٖج كبهٖج‬
‫اهسزّل اهٓ ُشا اهتُلس هٖط ظِ ً‬
‫جساً‪ .‬اٌَ ينبً يلسٓط‪ّ .‬غٖص يظيّح ألٔ ضائص تبهسزّل يب هى ٖنًُ ٌلٕ اهلوة‬
‫ّاهظصٖصث ّيٌضهخَ اهصّدٖج كبهٖج جساً‪ .‬ؤٔ اٌظبً يوّٓد اهلوة‪ ،‬ظصٖصخَ غٖص كالٌٖخَ‬
‫يً اهيظخدٖل ؤً ٖسزل ُشا اهتُلس اهٌّصإٌ‪.‬‬
‫ُشا اهتُلس اهٌّصإٌ ُّ اهينبً اهشٔ خصخبح فَٖ األصّاح تلس يغبسصخِب اهجظس اهيبسٔ‬
‫كوٓ األصؽ‪ .‬خصكس فَٖ األصّاح تظالى دخٓ ٖإشً اهّجّس هِب تيِيج جسٖسث خٌبظة‬
‫دٖبخِب اهلبسيج‪ُ .‬شٍ اهيصدوج خلٌٕ اإلظخلساس هتسء دٖبث جسٖسث ّيزخوفج‪ُ .‬شٍ األصّاح‬
‫ف سًّ ؤدالى‪ .‬هٖظح يٖخج هنٌِب ٌبئيج فال‬
‫خصكس تظالى فٕ ُشا اهينبً ّٖغيصُب ٌّى ّا ٍ‬
‫ّجّس هويّح فٕ ُشا اهينبً‪ّ ،‬ال ّجّس ألٔ ؿبكج يدتِؿج ؤّ ج ّٓ نئٖة‪ .‬ال غٕء‬
‫ظّْ اهظالى‪ ،‬اهيدتج ّاهصادج األتسٖج‪ .‬اًٗ ّؤٌح فٕ ُشا اهتُلس اهنٌّٕ اهشتشتٕ ّألٌم‬
‫ؿٖة اهلوة ّاٌظبً صّدبٌٕ غٖص يبسٔ ظخغلص تّجّس نٖبٌبح صّدٖج كـٖيج فٕ‬
‫ؤٌّاصُب ّيٌضهخِب كٌس اهلل‪ .‬هً خصاُب يجظٓسث ؤيبيم فشتشتبخِب كبهٖج جساً ّؤكوٓ يً ؤً‬
‫ٖصاُب ؤدس يً زالل اهصئٖج اهٌجيٖج‪ُ .‬شٍ اهنٖبٌبح ُٕ اهدصَط اهصّدٕ هِشا اهينبً‪،‬‬
‫ّاهشٔ ٖديٕ األصّاح اهٌبئيج تظالى‪.‬‬
‫اشا خإيٖوحَ ؤغنبل ُشٍ األصّاح ظخجس ؤدسُب ٖزخفٕ ّنإٌَ ٖخدول فٕ اهالغٕء هنٌَ‬
‫الضال يّجّسًا ّهى ٖخدول‪ .‬تتظبؿج هلس خغٖٓص يظخّْ شتشتبخَ ؤّ يٌضهخَ اهّجّسٖج‬
‫ّتبهخبهٕ فلس ؤؼتخ فٕ تُلس نٌّٕ آزص هختسؤ ُشٍ اهصّح دٖبخِب اهجسٖسث تلس اهيّح‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ٖؼدّ كلل اإلٌظبً اهيٖٓح فٕ ؤغوة اهدبالح تلس فخصث يً اهصادج ّاهخدّٓل فٕ‬
‫اهينبً اهشٔ صؤٌٖبٍ يٌش كوٖل فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‪ّ .‬فٕ دبالح ؤزصْ ٖؼدّ يتبغصث تلس‬
‫اٌفؼبل اهصّح كً اهجظس اهيبسٔ فٖـِص اهيٖٓح تجظسٍ اهٌجيٕ ألدس يً ؤكبصتَ ؤّ هِيًَ‬
‫ُٖدٔةٓ ؤّ فٕ األيبنً اهخٕ نبً ٖصخبسُب ّٖدة اهشُبة اهِٖب‪ ،‬ينختَ‪ ،‬يٌضهَ‪ ،‬غصفخَ‪،‬‬
‫يدوَّ اهر‪ّ ...‬غِِس اهلسٖس يً اهلويبء ّاهدنيبء ّاهيخإيوًٖ ّدخٓ اهتغص اهلبسًٖٖ ييًٓ‬
‫ٖيونًّ دبظج ٌجيٖج ؼبدٖج كوٓ دبالح نذٖصث يً ُشا اهٌّف‪ّ .‬هنً كوٓ اهصغى يً‬
‫شهم فبً اهصّح اهخٕ غبسصح اهجظس ظخٌخلل تلس فخصث اهٓ يصدوج اهٌّى اهخيِٖسٔ فٕ‬
‫اهينبً اهشٔ صؤٌٖبٍ‪.‬‬
‫ظإغصح هم ؤيصاً ُبيبً‪...‬‬

‫ؤصّاح اهتغص اهصّدبًٌٖٖ ؤّ اهيظخٌٖصًٖ ؤّ اهتبدذًٖ كً ؤٌفظِى ّكً ؤؼوِى اهصّدٕ‪،‬‬
‫خؼدّ تلس اهيّح تظصكج ؤّ خلٕ اٌفؼبهِب كً اهجظس اهيبسٔ تظصكج خفّق اهظصكج‬
‫اهخٕ خؼدّ تِب ؤصّاح اهتغص اهيبسًٖٖ‪ّ .‬اهظتة ٖلّس اهٓ ؤً اإلٌظبً اهصّدبٌٕ ٖدخبر‬
‫كوٖل يً اهّكح دخٓ ٖؼتخ جبُضًا هٖظنً اهلّاهى اهلوّٖج ّتبهخبهٕ فِّ ٌٖبى فٕ ُشا‬
‫اهينبً هفخصث كؼٖصث ّيً ذى ٖغبسص اهٓ كّاهى ٌجيٖج ؤكوٓ‪ .‬ؤّ اشا نبً ُشا اإلٌظبً‬
‫يخفّٓق صّدًٖب ؤٔ يظخٌٖص فظّف ٖخجبّض اهلّاهى اهٌجيٖج اهلوّٖج ّٖلتُص اهٓ اهلّاهى‬
‫اهخٕ خلوّ جيٖق اهلّاهى اهٌجيٖج ُّٕ اهلّاهى اهخٕ خُظيٓٓ تبهجٌبً ّاهظيبّاح‪ ،‬كويٖبً‬
‫ُٕ اهلّاهى اهشٌُٖج ّيبفّق اهشٌُٖج‪ .‬ؤيب صّح اإلٌظبً اهلبسٔ فخدخبر ّكح ؤؿّل‬
‫ّصتيب ظٌّاح دخٓ خؼدّ ّخلتُص اهٓ كّاهى ٌجيٖج كوّٖج‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ؤيب اهصّح اهسٌّٖٖج اهسٌٖٓج ّاهيبسٖج فخؼدّ تظصكج غسٖسث ّخلتُص اهٓ اهلبهَى اهظفوٕ اهشٔ‬
‫ٌُٖبظٔة ؿبكخِب اهذلٖوج ّشتشتبخِب اهيـويج‪ ،‬دٖد خدٖب يّٖهِب ّيُذُوِب اهسٌٖٓج ٌُبم‪ .‬خدٖب‬
‫يّٖهِب فٕ اهلبهى اهظفوٕ دخٓ خغلص تبإلغيئضاض ييٓب خلوّلح تَ ّصغٔ َتح فَٖ فخؼتخ‬
‫جبُضث هوخدّٓل ّاهؼلّس اهٓ اهلّاهى اهشٌُٖج ّاهلوّٖج‪.‬‬
‫خيؾٕ األصّاح فٕ اهلّاهى اهظيبّٖج اهلوّٖج ؤّكبخًب كـٖيج خدٖب فِٖب ٌلٖى اهظنٌٖج‬
‫ّاهظالى‪ ،‬تٌٖيب خيؾٕ األصّاح األكل صّدبٌٖج ّكخًب ؤكل فٕ ُشٍ اهلّاهى‪ .‬ؤيب األصّاح‬
‫اهيبسٖج فٌبسصًا يب خٌلى تٌلٖى ُشٍ اهلّاهى اهظيبّٖج‪ّ .‬يً اهيِى هم ؤً خلصف ؤٌَ نّويب‬
‫اضساس ٌؾّر اهصّح ّزغّكِب ّخلّاُب‪ ،‬نويب نبً يّكس كّسخِب اهٓ األصؽ يجسساً‬
‫ّخليٗؼِب هجظس جسٖس‪ ،‬تلٖساً‪ّ ...‬اهلنط ؼدٖخ‪ .‬تبهؿتق خّجس اظخذٌبءاح خدخّى كوٓ‬
‫ال تدٖد خصخئٕ‬
‫اهصّح اهلوّٖج ؤً خلّس اهٓ األصؽ فٕ ّكح كؼٖص نٌساء اهّاجة يذ ً‬
‫اهصّح ؤً كوِٖب اهلٖبى تليل صّدبٌٕ يفٖس هوتغص فٕ ُشا اهّكح يً اهضيبً كوٓ‬
‫األصؽ‪".‬‬

‫سكٌب اًٗ ٌٌخلل اهٓ ؤتلبس ؤزصْ سازل اهلبهى اهٌجيٕ (اهتصضذ)‪ ،‬فتبهيغبُسث ّاهخجصتج‬
‫خخلوّى يب خدخبر ظٌّاح دخٓ خخلويَ تبهنخة ّاهّؼف ّاهنالى‪ .‬سكٌب ٌتسؤ فٕ ّادس يً‬
‫اهلّاهى اهظفوٖج اهفصكٖج يصّصًا تفصّكِب صغى ؤً اهيغبُس هً خنًّ ظبصٓث اال ؤٌم‬
‫ظخخلوى سصظًب غبٖج فٕ األُيٖج‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫"‪ُ ................‬ب ؤٌح اًٗ خغلص تبهنأتج‪ ،‬غلّص غصٖة تبهٌفّص ّادظبط‬
‫تبهّدغج‪ُ .‬شا يب ٖدسد دًٖ ٖضّص اهيخإيوًٖ شّٔ اإلدظبط اهيصُف ُشٍ األيبنً‬
‫اهظفوٖج‪ ،‬فٖغلصًّ تؿبكج ذلٖوج يُـويج خدٖؿ تِى يً نل جبٌة‪ّٖ ،‬غلصًّ تبهدبجج‬
‫هسفق ؤٌفظِى سازل ُشٍ اهؿبكج اهنذٖفج هٖخينٌّا يً يخبتلج اهؿصٖق‪.‬‬

‫فٕ ّٖىٍ يً األٖبى ّكتل ؤصتلج آالف كبى‪ ،‬دفص نبخة يؼصٔٓ نخبتبخَ كوٓ اهدجبصث‬
‫ّنخة‪" :‬يب اهشٔ ؤخٓ تٕ اهٓ ُشا اهينبً اهصسٔء؟ ال يبء ّال ُّاء ‪ ...‬ظدٖق هسصجج‬
‫ال ٖسصنِب كلل ‪ ...‬فَٖ ـالى ؤغ ٓس اهوٖبهٕ ـاليبً‪ ،‬دًٖ خنفِ ٓص اهظيبء تبهغّٖى اهنذٖفج‬
‫ّخدجة تظخبئصُب ؤغلٓج اهغيط‪ .‬خسّص األصّاح ّخسّص كبجضث سًّ ؤيل فٕ ُشا‬
‫اهينبً‪ٌُ .‬ب ال ظالى‪ ،‬ال ظنٌٖج‪ ،‬ال صادج‪ّ ،‬ال ؿيإٌٌٖج ّال ؼيح فٕ اهللل ّاهلوة‪.‬‬
‫ل هوصّح اهخٕ خظنً ُشا اهينبً"‪.‬‬
‫اٌَ ينبً األظٓ ّاهّدغج‪ٌ ّٖ .‬‬
‫ؤٌـص اهٓ ُشا اهٌّص اهزبفح اهيصٖق اهشٔ ٖدٖؿ تبهينبً‪ُ ،‬ل خصْ األغنبل اهتغصٖج‬
‫اهيٌفّصث اهخٕ ال دؼص هِب ّال كسٓ؟ يٌضِهج اهتلؽ يٌِى فٕ ؤظفل ظبفوًٖ هسصجج ؤٌِى‬
‫ٖتسًّ نبهّدّع ال اهتغص‪ُ .‬شٍ اهيزوّكبح اهخٕ خصاُب ُٕ ؤصّاح تغص يبخح ّخصنح‬
‫ؤجظبسُب فٕ اهسٌٖب ُّٕ اًٗ خدٖب تإجظبسُب اهٌجيٖج فٕ كبهى ظفوٕ تلس ؤً تُلذّا يً‬
‫يصكسُى فٕ اهينبً اهٌجيٕ اهشٔ ضصٌبٍ يً كوٖل‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اًٗ اشا ؤيلٌحَ اهٌـص فٕ اهؾتبة اهيدٖؿ تبهينبً ظخصْ ؤً زوفٖج ُشا اهينبً ُٕ‬
‫ؼّصث اهلبهى اهيبسٔ ؤّ اهدٖبث اهسٌٖب‪ .‬تبهٌظتج هم ؤٌح خغبُس ُشا اهلبهى اهيبسٔ ؤّ ُشٍ‬
‫اهدٖبث اهسٌٖب ّنإً ال ّؼل ّال ؼوج تٌٖم ّتٌِٖب‪ ،‬ؤيب ُشٍ اهيزوّكبح ؤّ األصّاح‬
‫اهظفوٖج فال فؼل تل ؼوج ّخّدس ّيضر تًٖ كبهيِى اهٌجيٕ ّدٖبخِى اهسٌٖب اهخٕ‬
‫كبغُّب كٌسيب نبٌّا كوٓ األصؽ‪ٖ .‬دًّٖ اهخّدس ّاهيضر يق دٖبخِى اهيبؾٖج كوٓ‬
‫األصؽ ّيق ؤنذص ؤٌّاف اهتغص سٌبءث ّؤنذص ؤظبهٖة اهدٖبث كوٓ األصؽ صساءث‪ .‬تٌٖيب‬
‫ختسّ هِى اهيغبُس اهجيٖوج يً اهدٖبث اهسٌٖب ّنإٌِب ؼفدج يً جصٖسث كسٖيج كفٓ كٌِب‬
‫اهضيً ّؿّاُب فال ٖؿبهٌِّب ّال ٖلٖغٌِّب‪ .‬تبهٌظتج هِشٍ األصّاح اهيظنٌٖج فال ّجّس‬
‫هلبهى اهدٖبث اهسٌٖب اال يً زالل ُشٍ اهيغبُس اهخٕ خٌُبظٔة صغتبخِى ّؤؿيبكِى دًٖ نبٌّا‬
‫كوٓ األصؽ كتل يغبسصخِى ألجظبسُى‪".‬‬
‫(يالدـج ُبيج‪ :‬األصّاح فٕ األيبنً اهظفوٖج يً اهتصضذ خُلشّتِب صغتبخِب فِٕ اًٗ ال‬
‫ٖينٌِب اغتبكِب ُّٕ خصاُب دٖٓج ؤيبيِب هنً يب اهليل؟ ال ٖينٌِب اغتبف صغتبخِب اهسٌٖٓج‬
‫ّكس غبسصح ؤجظبسُب اهفبٌٖج اهسٌّٖٖج تلس ؤً خلوّلَح تِب كوٓ األصؽ فٌظَٖح ؤؼّهِب‬
‫اهصّدٖج‪ .‬ؤيب اهيجصيًٖ ّنل ؤٌّاف اهيٌدصفًٖ ّاهـبهيًٖ فٖغبُسًّ ّٖغِسًّ ؤكيبهِى‬
‫ّؤكيبل غصنبئِى اهشًٖ ال ضاهّا كوٓ األصؽ ٖخظوؿًّ ّٖخدنيًّ ّٖدنيًّ‬
‫ّٖدبنٔيًّ‪ّ ،‬خصاُى اًٗ ّتلس ؤً فبح األّاً تبإلدتبؿ ّاهيصاصث ٖغلصًّ)‪.‬‬

‫خلبٌٕ ُشٍ األصّاح األيصًٖٓ ّخشّق ؤهّاً اهلشاة ُّٕ خدٖب يغبُس اهدٖبث اهسٌٖب اهظفوٖج‬
‫ّيب ٖخٌبظة ّصغتبخِب اهسٌٖئج دًٖ نبٌح كوٓ األصؽ‪ ،‬فِى ٖغبُسًّ نل يب ٖدسد‬
‫ّيب دسد فٕ دٖبخِى سًّ ؤً ٖخينٌّا يً اهيغبصنج فٕ األدساد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫هٖط اًٗ ّال فٕ ُشا اهينبً‪ .‬اًٗ يغبُسث صفٖلخِب اهدظصث ّاُٗبح‪ُ .‬شا األيص ٖدّٓل‬
‫ينبٌِى فٕ اهلبهى اهٌجيٕ اهٓ جدٖى دلٖلٕ‪ ،‬فُِى ٖغبُسًّ سًّ ؤً ٖغبصنّا فخلوّ‬
‫اهدظصث ّخضساس اهّدغج‪ .‬نل يب خيونَ ؤٖسِٖى اًٗ ُّ غِّث اهلًٖ‪ ،‬ؤً ٖغبُسّا‬
‫ّٖخدظٓصّا‪ ،‬غِّث يئهيج‪ .‬اًٗ خدٖؿ تِى يغبُس اهدٖبث كوٓ األصؽ ّاهتغص يً‬
‫ؤيذبهِى‪ ،‬ييًٓ هسِٖى شاح اهصغتبح ّاألؿيبف ّاهغِّاح‪ٖ .‬غبُسٌِّى ٖإنوًّ ّٖغصتًّ‬
‫ّٖلبيصًّ ّٖيبصظًّ اهلٌف ّاهـوى ّاهيجًّ سًّ ؤً ٖخينٌّا يً اهيغبصنج‪ ،‬فبهٌفْط‬
‫خخدظٓص ّاهلوة ٖغلص تبهٌسى ّاهيصاصث ّاألظٓ‪ّ .‬نٖف ٖصجلًّ ّٖغبصنًّ ُُّى ال‬
‫ٖيونًّ جظسًا يً خصاة؟ هٖط تلس اًٗ‪ُ .‬شا جدٖيِى ّكشاتِى‪.‬‬
‫تلؽ ُشٍ األصّاح ظخغلص تبهٌفّص ّاإلغيئضاض يً نل يب فلوخَ ّيً اهيغبُس اهخٕ‬
‫خدٖؿ تِب يً نل جبٌة‪ُ .‬شا األيص ظٖخجظٓس ؿِبصث فٕ شاخِب ّخزوٕ كً صغتبخِب‬
‫ّتبهخبهٕ ظخخصم ُشا اهينبً ّخلوّ يٌضهخِب اهّجّسٖج فخصخلٕ اهٓ كّاهى كوّٖج خيِٖساً‬
‫هّالسث صّدٖج جسٖسث‪.‬‬

‫كيّيبً فبً جيٖق األصّاح يِيب نبٌح يٌضهخِب ؤّ سصجخِب ظفوٖج فيؼٖصُب ؤً خظيّ‬
‫ّخصخفق تًٖ اهلّاهى نوّيب غلصح تبهٌفّص يً يبؾِٖب‪ .‬يً اهيِى ؤً ٌفِى ؤً ُشٍ‬
‫األصّاح اهخٕ ٌخدسد كٌِب ّاهخٕ خدٖب فٕ جدٖى اهلبهى اهٌجيٕ ُشا‪ ،‬اٌيب خلبٌٕ ألجل‬
‫يب فلوخَْ تٌفظِب‪ ،‬ألجل اظخِخبصُب تؿبكخِب ّكسى خغشٖج ّكِٖب اهصّدٕ ّ ألجل‬
‫اظخظاليِب هتصتصٖخِب ّدلسُب ّكٌفِب‪ .‬نل يب فٕ األيص ؤً زؿبٖبُب خلبكتِب‪ ،‬ال خُلبكَة‬
‫ألجل زؿبٖبُب‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ُشا اهينبً ُّ هٖط اهتُلس اهظفوٕ اهّدٖس اش خلبتوَ ؤتلبس ظفوٖج ؤزصْ‪ٖ ...‬لبتل ُشا اهتُلس‬
‫تُلسًا ؤؼدبتَ يً كبغلٕ اهجبٍ ّاهظوؿج ّاهيبل‪ .‬ؤؼدبتَ يً األصّاح اهخٕ كغلح‬
‫اهيبل فإفٌَح دٖبخِب ّؾٖٓلح كيصُب ختدد كً اهيبل‪ .‬ؤؼدبتَ يبصظّا ؤظّء األكيبل‬
‫ّؤنذصُب سٌبّث ّصساءث فٕ ظتٖل اهدؼّل كوٓ كوٖل ّنذٖص يً اهيبل‪ .‬اهيغِس ٌفظَ‪،‬‬
‫كشاة يغبُسث يب خِّاٍ اهٌفط اهوّايج ّاأليبصث تبهظّء سًّ ؤً خخينً يً هيظَٔ‬
‫ّاهخيخّق تَ‪ ..‬اهزؿٖٓج خلبكٔة ؼبدتِب ّهٖط ؤٌَ ُٖلبكَة ألجوِب‪ ،‬اهجدٖى ٌفظَ ّاهٌخٖجج‬
‫ٌفظِب‪ .‬ايب ؤً خغلص ُشٍ األصّاح تصغتج فٕ اهيبل ؤنذص‪ّ ،‬ايب ؤً خغلص تبهٌفّص‬
‫ّاإلغيئضاض ّختسؤ صدوج جسٖسث تبهخزوٕ كً دة اهيبل ّاهخجوٕ هصئٖج كّاهى كوّٖج‬
‫ّؤتلبس جسٖسث‪.‬‬
‫خُلصف ُشٍ األيبنً اهظفوٖج تبهيُؿِِّصث هألصّاح‪ ،‬فِٕ خظبكس صغتج اهصّح كوٓ اهفٌبء‪،‬‬
‫خؿِٓص اهصّح يً خلوّلبخِب اهيبسٖج‪ّ ،‬خيظخ اهغتبص ئً كوٓ يصآخِب دخٓ خصْ اهدلٖلج‬
‫اهٌّصاٌٖج جوٖٓج سًّ ُّى ؤّ دجبة‪ُ .‬شٍ األيبنً خدصق صغتبح اهسٌٖٓب اهسٌٖٓج‪ ،‬هٖط‬
‫تبهٌبص اهيبسٖج تل تٌبص اهصغتج ٌفظِب‪ ،‬فخظبكس كوٓ خؿِٖٓص اهٌٖٓج‪.‬‬
‫يً اهيِى هٌب ؤً ٌلصف تإً اهلبهى اهٌجيٕ ُّ كبهى يً اهشتشتبح اهخٕ خضٖس غفبفٖخِب كً‬
‫كبهيٌب اهيبسٔ اهشٔ ٌدٖب كوَٖ اًٗ تإجظبسٌب اهيبسٖج‪ٌّ ،‬خٖجج هنٌَِّ ؤغف فٕ اهشتشتبح‬
‫فِّ ٖخصجى ؤفنبصٌب ٌّّاٖبٌب ّزفبٖب ؼسّصٌب اهٓ دلٖلج ّاكلج ؤيبيٌب‪ ،‬دلٖلج تبهٌظتج هٌب‪،‬‬
‫تبُخج تبهٌظتج هغٖصٌب فنلّ اٌظبً هسَٖ ؤفنبصٍ ٌّّاٖبٍ ّزفبٖب ٌفظَ ّنل فنصث ٌّٖٓج‬
‫ّادظبط هِب شتشتبح فٕ يٖضاً اهنًّ ٌصاُب يخجظٓسث ؤيبيٌب دلٖلج ّاكلج فٕ اهلبهى‬
‫ل ٌفط يب نظتَح ّهنل ايصْء يب ٌّْ‪ّ .‬كس نغف اهلويبء كً‬
‫اهٌجيٕ تيب يلٌبٍ ؤً هن ّ‬
‫ؤً كًٖ اإلٌظبً ٌُب فٕ اهلبهى اهيبسٔ ال خخولٓ ظّْ نيٖٓج كوٖوج يً اإلغلبكبح‪ٌ .‬دً‬

‫‪23‬‬

‫ٌصْ فلؿ اهخيّجبح اهشتشتٖج يب تًٖ ‪ .0....0‬ظى ّ ‪ .0....0‬ظى ّيب كسا شهم يً‬
‫خيّجبح اهنخصّيغٌبؿٖظٖج ٖغ ٓق اهّجّس تإٌّاصُب ّؤظصاصُب فٌدً ال ٌصاٍ‪ .‬اإلٌظبً‬
‫ٖلٖع فٕ يدٖؿ يً اهؿبكج ّاهخيّجبح ّاهشتشتبح اإلهنخصّيغٌبؿٖظٖج‪ .‬اشا ٌـصٌب دّهٌب‬
‫هّجسٌب ؤٌٌب ٌدٖب فٕ كبهى ٖخإهف يً األغٖبء اهجبيسث‪.‬‬
‫ـبُص اهّجّس ٖصظى هٌب اهدلٖلج ّنإٌِب ذالذٖج األتلبس غنالً ّجُّصاً‪ّ ،‬نويب ؤتدص‬
‫اهلويبء فٕ كوة اهيبسث ؤنذص ّؤنذص ضاسح يلصفخِى ّّؼوّا اهٓ يب ُّ ؤتلس يً ُشا‬
‫ّؤنتص‪ .‬اً يلبسهج آٌٖغخبًٖ اهغِٖصث ‪ E = MC2‬خغٖص اهٓ ؤً يب ٌلصفَ نيبسث هٖط‬
‫ال ينذفًب هوؿبكج دخٓ ؤجل يلوّى‪.‬‬
‫ظّْ غن ً‬

‫‪24‬‬

‫دًٖ ٌلٕ ؤً ُشا اهّجّس ّنل يّجّس هٖط ظّْ غنل يً ؤغنبل اهؿبكج ظخخغٖص‬
‫ّجِج ٌـصٌب ألٌفظٌب ّهولّاهى اهيزخوفج فٕ ؿبكج شتشتبخِب ّهوّجّس‪ .‬ظٌلٕ ؤً يب دّهٌب‬
‫يً ؤسّاح ّيغبُس ّدٖبث هٖظح يب ختسّ كوَٖ‪ ،‬غنوِب ٖدّٔ ظصٓ دلٖلخِب‪ .‬ظٌفِى ؤً‬
‫اهغنل ُِّى ّيب ّصاء اهُّى اهفبٌٕ دلٖلج ؤضهٖج ال فٌبء هِب‪ُ .‬شا يب ٖظيٓ تبهنٖيٖبء‬
‫اهٌجيٖج ؤٔ كسصث اهللل كوٓ خجظٖس شتشتبح ؤفنبصٍ يغبُس ٖلٖغِب ؼبدة ُشٍ األفنبص‪،‬‬
‫يغبُس ينٌّٓج يً اهيبسث اهٌجيٖج‪.‬‬
‫اشاً فبهينبً ّاهيغِس ّاألدساد اهخٕ خدٖبُب األصّاح فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ؤّ اهتصضذ ُٕ‬
‫دبهج يً اهخجظس اهشتشتٕ‪ ،‬خجظٗس شتشتبح ؤفنبصُى ٌّّاٖبُى ّيزٖٓالخِى‪ُ .‬شٍ اهيغبُس ؤّ‬
‫ُشا اهّاكق ُّ يً ؼٌق كلّل يً ٖظنً اهلبهى اهٌجيٕ‪ .‬خظخؿٖق اهلّل تإً نل يب خصاٍ‬
‫يً يغبُس يجظٓسث فٕ ُشا اهلبهى ُٕ ظصاة تبهٌظتج هم ّهنٌِب دلٖلج ّاكلج تبهٌظتج‬
‫هِى‪ ،‬دلٖلج ؤّجسُّب تإٌفظِى‪.‬‬
‫يً ُشا اهتبة ظخفِى ظتة ّجّس جتبل ّؤّسٖج جيٖوج‪ ،‬ؤٌِبص ّتدٖصاح‪ ،‬يسً‪ ،‬تالس‪،‬‬
‫كصْ ّيغبُس كصفْخِب ؤذٌبء فخصث دٖبخم كوٓ األصؽ ُّب ؤٌح خصاُب فٕ اهلسٖس يً‬
‫األتلبس اهٌجيٖج‪ .‬ظخصْ ؤٖؾًب اهلسٖس يً األتٌٖج ّاألذبد اهر‪...‬‬
‫ُشٍ اهيغبُس جيٖلِب تٌَخِب شتشتبح كلّل ظنبً اهلبهى اهٌجيٕ ّيزٖالخِى ٌّّاٖبُى‬
‫ّاهيبؾٕ اهيدفّص فٕ نخبة شانصخِى ّجيٖلِب ينٌّٓج يً اهيبسث اهٌجيٖج‪ .‬تبهٌظتج‬
‫هويخإيل اهشٔ ٖضّص اهلبهى اهٌجيٕ كتل اهيّح ظختسّ ُشٍ األيبنً ُّيٖج‪ّ ،‬هنٌِب‬
‫هظنبٌِب دلٖلٖج ّجبيسث خيبيًب نبهشتشتبح اهيخجظسث فٕ اهلبهى اهيبسٔ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫يً اهيِى ؤً ٌلوى ؤً اهنالى اهشٔ ظتَق شنصٍ ال ٖلٌٕ تإً اهلبهى اهٌجيٕ ُّ كبهى ُّيٕ‬
‫يً ؼٌق اهزٖبل‪ ،‬ؤّ ؤً اهيبسث اهشتشتٖج اهخٕ خنًّٓ اهيغبُس ّاألدساد فٕ ُشا اهلبهى‬
‫ُٕ يبسث ُّيٖج خزخوف كً اهشتشتبح اهخٕ خنًّٓ كبهيٌب اهيبسٔ‪ .‬ال‪ ...‬اهفصق تظٖؿ‪...‬‬
‫ٌُب فٕ كبهيٌب اهيبسٔ خخجظٓس اهشتشتبح كوٓ غنل يبسث ألٌِب شتشتبح ينذّفج فٕ دًٖ‬
‫ق ّتظصكج ؤنتص فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ألً شتشتبخَ غفّبفج ّؤكل‬
‫خخجظٓس تغنل ؤغف ّؤص ّ‬
‫نذبفج يً شتشتبح اهلبهى اهيبسٔ‪ .‬يب نًّٓ اهيبسث ّاألغنبل اهخٕ ٌصاُب ٌُب كوٓ األصؽ‬
‫ُٕ كّْ اهؿتٖلج ّشتشتبح اهللل اهجيبكٕ هوتغص ٌّّاٖبُى ّزفبٖب ؼسّصُى اهخٕ‬
‫ٖخصجيٌِّب ؤكيبل ٖلّيًّ تِب تبظخزساى يب نٌّٓخَ اهلّْ اهؿتٖلٖج يً ؤسّاح‪ُ .‬شا اهللل‬
‫اهجيبكٕ ٖظبكس فٕ تٌبء اهلسٖس يً األغنبل اهخٕ ٌصاُب فٕ كبهيٌب ّخدلٖق نذٖص يً‬
‫األكساص ّاهخٕ ُٕ فٕ ؤؼوِب شتشتبح‪ .‬هشا خصْ اهلبهى فٕ تئط ّغلبء‪ ،‬دصة ّيصؽ‬
‫ّسيبص ألً يزٖالخٌب ٌّّاٖبٌب ّؤفنبصٌب يصٖؾج‪ ،‬ظلٖيج ال خلصف يدتج ّال صديج ّال‬
‫ظالى‪ .‬فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ٖزخوف اهّؾق كوٖالً‪ ،‬فيب ٖنًّٓ األغنبل ّاهيغبُس فٕ ُشا‬
‫اهلبهى ُٕ األفنبص ّاهٌّاٖب ّاهلّث اهخزٖوٖٓج هللّل ظنبً اهينبً‪.‬‬
‫ُشٍ اهيغبُس ّاألغنبل ّاهخجظٓساح فٕ اهلبهى اهٌجيٕ دلٖلٖج ّهٖظح ُّيٖج‪ ،‬هِب ّجّس‬
‫ل كً ؤفنبص األصّاح‪ ،‬هنً اهفصق تٌِٖب ّتًٖ اهيغبُس ّاألغنبل ّاهخجظساح فٕ‬
‫يظخل ّ‬
‫اهلبهى اهيبسٔ ُّ ؤً األّهٓ خّجِِٓب ؤفنبص ٌّّاٖب ظنبٌِب يتبغصثً تٌٖيب اهذبٌٖج ( فٕ‬
‫اهلبهى اهيبسٔ) خدصٓنِب ٌّاٖب ّؤفنبص اهتغص تؿصٖلج غٖص يتبغصث اؾبفج اهٓ كّْ‬
‫اهؿتٖلج‪.‬‬
‫خولة يزٖٓوج اإلٌظبً سّصًا نتٖصاً فٕ خدصٖم األدساد ٌُب كوٓ األصؽ تؿصٖلج غٖص‬
‫يتبغصث اال ؤٌِب خُخصجَى دلٖلج يتبغٔصث ؤيبى اإلٌظبً فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ّاًٗ كّسث اهٓ ازختبص اهيلوّى ّخويٖشٍ‪...‬‬
‫"‪ُ ....‬ب ؤٌح خصْ اًٗ اهٌِّس اهدُيص ٖؿبصسًّ دّٖاٌبخِى ّٖيبصظًّ ؤهلبت ًب ؤزصْ‬
‫(جيٖق ُشٍ األهلبة ؼٌلخِب يزٖالخِى يً اهيبسث اهٌجيٖج)‪ٌُّ .‬بم فٕ ؤصؽ األصّاح‬
‫خجس ؤصّاح اهيدبصتًٖ اهشًٖ فبصكّا اهدٖبث كوٓ األصؽ‪ ،‬الضاهّا ٖخلبخوًّ ّٖدخوًّ‬
‫ؤيبنً ؤكساء ؼٌلخِى يزٖالخِى‪ّٖ ،‬لٖيًّ اهّالئى اهلـٖيج دظة كبساخِى ّخلبهٖسُى‪.‬‬
‫كبكج اهّالئى يّجّسث ّيلِب اهفصسّط اهخٕ ٖخزٖٓوِب اهتغص اهلسيبء‪.‬‬
‫اًٗ ظٌصفق يً شتشتبخٌب اهنٌّٖج دخٓ ٌصْ يب خفلوَ األصّاح ّيب اهليل اهشٔ خلّى تِب‬
‫ّفلًب هيزٖوخِب فٕ كّاهى ٌجيٖج كوّٖج‪.‬‬
‫فٕ ُشٍ األتلبس ظخصْ اهصجبل ّاهٌظبء ٖلّيًّ تإكيبهِى اهجيٖوج اهصاكٖج اهخٕ نبٌّا‬
‫ٖليوٌِّب كوٓ األصؽ‪ٖ .‬ليوًّ ٌُب ألجل اهظلبسث‪ ،‬ظلبسث اهزوق ّاإلتساف ال ألجل‬
‫غِصث ؤّ يبل ؤّ يؼودج‪ُ .‬ب ُُى اهيتسكًٖ ٖلّيًّ تبخيبى ؤكيبهِى اهفٌٖج اهخٕ ؤصاسّا‬
‫اخيبيِب كوٓ األصؽ ّهى ٖظخؿٖلّا ؤّ هى ُٖيِِوُِى اهّكح‪ ...‬اهجيٖق ٖخبتق اهليل اهجيٖل‬
‫ّاهيتسف اهشٔ ؤصاس ؤً ٖلّى تَ كوٓ األصؽ‪ ...‬اهيّظٖلًٖٖ ٖلضفًّ يلؿّكبح يّظٖلٖج‬
‫دويّا تلضفِب ُُّى كوٓ األصؽ‪ .‬جيٖلِى خيألُى اهظلبسث ّخغيصُى اهٌغّث‪ٌ ،‬غّث‬
‫اهيزٖٓوج اإلتساكٖج‪.‬‬
‫ال خسف اهلٌبً هٌفظم فخلّل تإً يب ٖفلوٌَّ ُّ هِّْ ُّّ اهغبٖج‪ ...‬هٖط توِّ ّهٖط‬
‫اهغبٖج فال ٌِبٖج هودنبٖج ّيب ُشٍ األكيبل اهخٕ ٖلّيًّ تِب اًٗ فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‬
‫ظّْ يصدوج ّخيِٖس هشنبء شٌُٕ آحٕ ّجسٖس‪ .‬يب ٖلّيًّ تَ ُّ خلوٖى ّخؿّٖص‬
‫هيّاُتِى ظٖظخفٖسًّ يٌَ فٕ دّٖاخِى اهالدلج‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ٌُب فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ّٖجس اهيؼسص اهشٔ ٖصخّٔ يٌَ نل اٌظبً شٌُٖبً ّصّدٖ ًب دخٓ‬
‫ٖلّس اهٓ األصؽ غبٖج فٕ اهدصفج ّاهشنبء فٖيب ٖخلوق تبهيٌِج اهخٕ يبصظِب ٌُب فٕ ُشٍ‬
‫اهفخصث‪ّ .‬دًٖ ٖلّس اهٓ األصؽ يصث جسٖسث فٕ دٖبث الدلج ظختصض يُّتخَ اهخٕ خلوّيِب‬
‫فٕ اهلبهى اهٌجيٕ‪ّ ،‬خـِص تصاكخَ فٕ اهليل اهشٔ نبً ٖلّى تَ فٕ اهلبهى اهٌجيٕ فٖلوى‬
‫ُّّ كوٓ األصؽ ؤً ُشا اهليل ُّ يُّتخَ ّيٌِخَ ُّّاٖخَ‪ّ .‬يب اهيّظٖلٓ اهلـٖيج‬
‫ّهّدبح اهصظى اهتسٖلج ّاإلنخغبفبح اهيشُوج اهخٕ غِسٌبُب ٌّغِسُب فٕ كبهيٌب ظّْ‬
‫يّاُة ؤصّاح ٌيَح يلِب ؤذٌبء ّجّسُب فٕ اهلبهى اهٌجيٕ دٖد يبصظح ُشٍ األصّاح‬
‫ؤكيبهِب فٕ سكّج ّنيبل‪ ،‬فٕ يدتج ّجيبل‪.‬‬

‫جيٖق ُشٍ اهيغبُس اهخٕ خصاُب ٌُب فٕ اهلبهى اهٌجيٕ اشاً ُٕ يساصط دلٖلٖج هولوى‬
‫ّاهخلوٖى فٕ يسصظج اهدٖبث‪ .‬يساصط خلوّى األصّاح نٖف خخزوّٓ كً صغتبخِب اهسٌّٖٖج‬
‫اهخٕ ال فبئسث يٌِب‪ ،‬هخخجوّٓ ّخصْ يّاُتِب اهفؿصٖج اهتسٖلج فخخلوّيِب هخلّس اهٓ اهدٖبث‬
‫اهسٌٖب يً جسٖس فٕ جظس جسٖس دبيوج يُّتخِب ّكس خلوّيح يً ؤزؿبئِب ّاظخفبسح يً‬
‫يصادل دٖبخِب‪ .‬فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ال ٖؾٖق اهجِس‪ ،‬فِشا اهلبهى هٖط تيضدج ّال تلؼٓج‪،‬‬
‫تل ُّ ينبً هخلوٖى األصّاح ّخؿِٖصُب دخٓ خدلق كسصُب ّيؼٖصُب‪.‬‬

‫ظإصفق اًٗ يً شتشتبخٌب اهنٌّٖج دخٓ ٌسزل تُلساً كوّٖ ًب كـٖي ًب يً ؤتلبس اهتصضذ‪.‬‬
‫ظخغلص تبهج ّٓ اهسٌٖٕ اهزبغق اهشٔ ٖدٖؿ تِشا اهينبً فِّ اهتُلس اهشٔ خلتٓص فَٖ اهيغبكص‬
‫ّاهيّٖل اهسٌٖٖج كً ٌفظِب‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫يً اهيِى ؤً خلٕ اهفصق تًٖ اهّكٕ اهصّدٕ ّتًٖ اهسًٖ‪ .‬اهّكٕ اهصّدٕ ٖلٌٕ‬
‫ّؼّل اإلٌظبً اهٓ دبهج ّجّسٖج خإيوٖج ٖغِس فِٖب ؤٌَ ٌّص يً ٌّص اهلل‪ٖ ،‬زختص صّدَ‬
‫ُتج اهِٖج ٖفّح يٌِب كؿص اهلساظج‪ٖ ...‬زختص ؤٌَ صّح خظنً اهجظس ّؤٌِب ظخفبصكَ كً‬
‫كصٖة هخخبتق صدوج صّدٖج ؤتسٖج ال تساٖج هِب ّال ٌِبٖج‪ .‬ؤيب اهسًٖ فٖلٌٕ اختبف غلبئص‬
‫ّؿلّط‪ ،‬كتبساح ّكبساح سٌٖٖج يلٌٖج‪ ...‬اختبف كلٖسث يلٌٖج ّاهخلتٖص يً زالهِب كً‬
‫كبؿفج اإلٌظبً ّيّٖهَ اهسٌٖٖج‪ .‬هوغصٖضث اهسٌٖٖج ينبً فٕ كوة نل اٌظبً ّكس خنًّ‬
‫زؿّث اهٓ األيبى اخجبٍ ظص األظصاص ّكسط األكساط اشا خلصٓف اإلٌظبً كوٓ كوّيِب‬
‫ّّكٓ كٔوى ّؤظصاص يب ٖلّى تَ يً كتبسث ّؿلّط‪ّ ،‬كس خنًّ يفخبح اهٓ اهّكٕ‬
‫اهصّدٕ اهخجبّضٔ هنٌِب هٖظح اهّكٕ اهصّدٕ ٌفظَ‪ ُٕ .‬اشاً ظٖف شّ دسًٖٓ‪ ،‬ففٕ‬
‫ؤكوٓ ؤغنبهِب‪ ،‬فٕ يدبّهج اهلبتس فِى يلٌبُب ّدنيخِب ّؤظصاصُب ُٕ هّدج جيٖوج‬
‫ّزؿّث ؾصّصٖج كوٓ سصة صدوج اإلٌظبً اهصّدٖج‪ّ ،‬فٕ دبهج خؿتٖلِب سًّ فِى‬
‫غبٖبخِب ّؤظصاصُب ظخؼتخ خلؼتبً سًٌٖٖب ؤكيٓ ّخؿصف ًب ٖسيٓص نٖبً اإلٌظبً سًّ ؤً‬
‫ٖضنَّٖ ّٖتٌَٖ‪.‬‬
‫ُش اهتُلس ٖدّٔ اشًا ؤصّاح كسٖسث ٖظلٓ نلّ يٌِب اهٓ خجظٖس يفِّيَ اهسٌٖٕ ّصئٖخَ‬
‫هودلٖلج األكوٓ‪ .‬تبينبٌٌب اهلّل تإً ُشا اهتُلس ٖدّٔ اهجٌِبً اهخٕ خدسذح كٌِب جيٖق‬
‫اهللبئس اهسٌٖٖج ّاهخٕ غصدّا كٌِب فٕ اهنٌبئط ّاهيظبجس‪ّ .‬هنلّ سًٖ يً األسٖبً اهنتٖصث‬
‫ينبٌَ اهزبػ دٖد ٖوخلٕ ؤختبكَ هولتبسث ّاإلدخفبل‪ّ .‬خجس اهصّح اهيخسٌٖج يب دوَيح تَ‬
‫ّخّكلخَ فٕ اهينبً اهسٌٖٕ اهشٔ خٌخيٕ اهَٖ‪ّ .‬كس خصْ اهصّح يب خخزٖوَ ّخظيق كٌَ يً‬
‫كضف يالئنٕ ّؤؼّاح اهخصخٖل ّاهيسٖخ ّاهذٌبء‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اهتلؽ ٖصؾٓ تِشا اهدبل ّاهتلؽ اٗزص ٖغلص تدبجج اهٓ اهيضٖس يً اهّكٕ ّاهٓ‬
‫ازختبص اهدلٖلج اهنٌّٖج سًّ ؤٔ يِٖل سٌٖٕ ؤّ خزٖالح فنصٖج ّخّكلبح سازل ٌفظَ‪،‬‬
‫فٖشُة اهٓ تُلس آزص ؤّ جيبكج ؤزصْ خظبكسٍ فٕ اهّكٕ اهصّدٕ ّيلصفج اهدلٖلج‬
‫اهنوٖٓج تلٖسًا كً ؤٔ خزٖالح ّخّكلبح‪.‬‬

‫ؤٌب يُجتص اًٗ كوٓ ازتبصم كً ؤيبنً ظفوٖج خدسذح كٌِب األسٖبً دٖد ّٖجس اهجدٖى‬
‫نزوفٖج ٌٖـص اهِٖب اهيئيًٌّ فٕ كٌبكج ّصؾٓ ُُّى ٖغلصًّ تلّث اهظلبسث فٕ اهجٌج‬
‫اهخٕ ٖظنٌٌِّب تٌٖيب ٖغبُسًّ األصّاح اهخٕ خلبٌٕ فٕ اهجدٖى‪ُ .‬شا اهصؾٓ ُّشٍ‬
‫اهلٌبكج ُٕ اغبصث خزتصم تإً األصّاح اهيلشّتج ّاهجدٖى اهشٔ ُٖلبًٌّ فَٖ هٖظّا ظّْ‬
‫ؤغٖبء زٖبهٖج زولخِب اهيزٖٓوج يً اهيبسث اهٌجيٖج‪.‬‬
‫ؤؿوة يٌم اًٗ ؤً خُيلًٔ اهٌـص فٕ اهيغِس اهيصٖق اهيّجّس ؤيبيٌب‪ :‬ؼصح نتٖص فَٖ‬
‫جيبكبح خصخسٔ ذٖبة زغٌج‪ّ ،‬جُِّب كبظٖج ّكٌٖفج ُُّى ٌٖـصًّ اهٓ كيج دفصث‬
‫ٌٖتلد يٌِب اهسزبً ّال ٌِبٖج هِب‪ .‬دفصث خيخسٓ يٌِب ظوظوج اليخٌبُٖج يً اهلّٖس اهِبئوج‬
‫ّنل كٖس يٌِب ٖدخجض صّدًب يً األصّاح‪.‬‬
‫ل صّح يً ُشٍ األصّاح ؤً خؼلس اهٓ كيج اهدفصث يصث فٕ آالف األكّاى‬
‫ينخّة هن ّ‬
‫تٌٖيب خؼصذ اهصّح ّخظخغٖد تدضً‪" :‬اهٓ يخٓ؟ اهٓ يخٓ؟" فُٖجٖتِب ؼّح ؼبصى‪:‬‬
‫"اهٓ األتس‪ ،‬اهٓ األتس"‪ّ .‬هنٌٕ ظلٖس إلزتبصم تإً ُشٍ األصّاح خخٌبكػ يغبسٔصثً ُشا‬
‫اهينبً تلس ؤً خلٕ يظئّهٖخِب اهصّدٖج ّخسصم يفبُٖى شاخِب األظيٓ‪ .‬يق اهّكح‬

‫‪30‬‬

‫ظٖغبسصُب اهجيٖق ّظٖزخفٕ ُشا اهيغِس اهيصٖق خيبيًب ّٖخدوّل اهٓ صيبس ٌجيٕ ّٖفٌٓ‬
‫هألتس‪.‬‬
‫فٕ ُشا اهتُلس اشًا خخجظٓس جيٖق ؤغنبل األسٖبً اهغصكٖج ّاهغصتٖج‪ ،‬اهلسٖيج ّاهيلبؼصث‪.‬‬
‫خخجظٓس تٌلٖيِب ّجدٖيِب‪ .‬ظخجس فٕ ُشا اهتُلس جيٖق ؤٌّاف اهلتبساح ّاهلبتسًٖ‪ّ .‬يب‬
‫ؤجيل ؤً خضّص خوم األيبنً اهخٕ ظنٌَِب ؤختبف اهسٖبٌبح اهلسٖيج جساً يٌش آالف اهظًٌٖ‪.‬‬
‫كوٖل يً اهلبتسًٖ الضاهّا فٕ تلؽ ُشٍ األيبنً فٕ دًٖ ؤٌِى ازخفّا يً األيبنً‬
‫األزصْ ّيق صدٖوِى تسؤح اهيلبتس تبهخفخّح ّاهخدوّل خيبيبً نيب ازخفح اهيلبتس اهلسٖيج‬
‫فٕ كبهيٌب اهيبسٔ‪.‬‬
‫خجس فٕ األتلبس اهلوّٖج يً اهلبهى اهٌجيٕ اهفالظفج ّاهلويبء ّاهيبّصائًٖٖ ّاهلويبء ّصذج‬
‫األٌتٖبء ييًٓ دبّهّا اهّؼّل اهٓ اهدلٖلج اهنٌّٖج‪ .‬خجس نل يً دبّل فِى اهدلٖلج‬
‫اهنٌّٖج ّنغف اهدجبة كً ؤظصاص اهّجّس اهظصيسٖج األتسٖج‪ .‬خجس فٕ ؤتلبس كصٖتج يً‬
‫األتلبس اهلوّٖج يساصط هولوّى اهيبّصائٖج‪ّ ،‬يشاُة سٌٖٖج تلؽ ؤختبكِب ؿفّهًٖٖ فٕ‬
‫يلخلسُى ّاهتلؽ اٗزص ٖلًُّ اهدنيج اهخٕ ٌٖتؽ تِب كوة ؤٔ ٌػٓ سٌٖٕ‪.‬‬
‫ؿتلًب يً ظوم سصة اهخسًٖ ّفِى يلٌٓ اهغصٖلج ّكتص كوٓ جظصُب دخٓ ّؼل اهٓ‬
‫اهؿصٖلج ذى ّجس اهدلٖلج ظخجسٍ فٕ ؤيبنً ؤكوٓ ّؤكوٓ ألً اإلظخٌبصث اهدلٖلٖج ُٕ‬
‫اهيلٖبط‪ّ ،‬ظّاء ّؼوح هِب يً زالل فِى ؤظصاص اهغلبئص ّاهؿلّط ؤّ اهؿصق‬
‫ّاهخلٌٖبح اهخإيوٖج فال فصق‪ ...‬اهيِى اظخٌبصث ُشا اهنٖبً ّّكَٖ ألؼّهَ ّهيٌضهخَ تًٖ‬
‫األنّاً‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ٔ خٌبكؽ ؤّ ازخالف تًٖ اهيغضْ ّاهجُّص اهشٔ دَّخَ‬
‫(يً اهيِى ؤً ال ٌغلص تإ ٓ‬
‫ٌؼّػ اهسًٖ ّنالى األٌتٖبء ّاهدنيبء‪ ...‬اهنالى ٖزخوف‪ ،‬األظوّة ٖزخوف فدلٖلج‬
‫اهلبهى اهٌجيٕ ؤّ اهتصضذ ّيب تلسٍَ يً اهلّاهى‪ ،‬دلٖلج ال ٖفِيِب كلل ّال ٖلتِّص كٌِب‬
‫ل هَ ؿبكج ّيٖضاً‪ .‬اهظ ٓص‬
‫هظبً ّال ٖينً ؤً ٖزختصُب اذٌبً تٌفط اهؿصٖلج ّاهغنل فن ّ‬
‫فٕ فِى دنيج اهدنيبء ّاألٌتٖبء اهخٕ خدؾً ؤٌّاصُب جّاُص اهنويبح ُّ يلصفخٌب تإً‬
‫هنل دنٖى ّيظخٌٖص ّاٌظبً ؿصٖلخَ فٕ ّؼف صئٖخَ ّخجصتخَ فٕ ُشٍ اهلّاهِى‬
‫ّاألتلبس‪ .‬دًٖ ٌفِى ؿتٖلج كبهى اهتصضذ (اهلبهى اهٌجيٕ) ظٌفِى ؤً نل يب كبهَ اهدنيبء‬
‫ُّ يبء ّادسث كسيُّب هٌب فٕ ؤّإٌ يزخوفج‪).‬‬

‫‪ .....‬ظإدسٓذم اًٗ كً تلؽ اهلّاهى اهلوّٖج‪ ،‬اهلّاهِى ّاألتلبس األكوٓ يً اهلبهى‬
‫اهٌجيٕ‪ .‬ال ّؼف ّال نويج ّال دصف تبينبٌَ اهخلتٖص ّاتساء اهسُغج ّاهزغّف‬
‫ّاهخلسٖص‪ ...‬نل يب ٖينٌٌٕ كّهََ ُّ ؤً األصّاح جيٖلِب ٌُب فٕ اهتصضذ ّكتل ّالسخِب‬
‫كوٓ األصؽ يً جسٖس‪ ،‬جيٖق األصّاح دخٓ اهظفوٖج يٌِب ظخّاجَِ فٕ ٌِبٖج اهيؿبف‬
‫شاح اهلسص ّاهيؼٖص‪ ،‬ظخغفّ ّخصكُس دًٖ ٌٖخِٕ كيوِب ّسّصُب ّسصظَِب اهشٔ خخلويَ فٕ‬
‫اهلبهى اهٌجيٕ‪ ...‬ظخؼدّ ُشٍ األصّاح يً ُشا اهصكبس اهٌجيٕ فٕ كبهِى ؤكوٓ ٖوٕ‬
‫اهتصضذ‪ ...‬ظخؼدّ فٕ تُلِسٕ ٌٖبظة ؿبكخِب ّدبهخِب ّيٌضهخِب هيسث كس ال خخجبّض هيخ‬
‫اهتؼص ؤّ هيسٓث خخجبّض كصًّ كٔسٓث‪ .‬خخّاؼل ٌفط اإلٌظبً فٕ ُشٍ اهيسث يق ٌّصُب‬
‫اهؿبُص اهٌلٕ‪ ،‬يق ّجِِب اهدلٖلٕ ّيٌضهخِب اهصاؾٖج اهيصؾٖج فخيٌدِب اهدنيج ّاهلّث‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ُشٍ اهلّاهِى اهخٕ خوٕ اهتصضذ ؤّ اهلبهى اهٌجيٕ ُٕ اهجٌبً اهدلٖلج‪ ،‬اهجٌج اهدلٖلٖج اهخٕ‬
‫ازختصُب ّكبغِب ّضاصُب نل ٌتٕ ّدنٖى ّيظخٌٖص هنٌَ هى ٖتُخ تظصُٓب ظّْ تبهلوة‬
‫هؼفّث اهؼفّث ٌّزتج اهٌزتج فنذٖصًّ ُُى يًَ هً ٖفِيُّب ّٖللوُّب‪ .‬نذٖصًّ هً‬
‫ة اهٌبط كوٓ كسص كلّهِى ّؤداليِى ّؤُّبئِى‪.‬‬
‫ٖفِيُّب هشا زبؿَ َ‬

‫اشًا ُشٍ اهلّاهِى اهخٕ خلوّ ّخخجبّض كّاهى اهتصضذ اهلوّٖج تنذٖص‪ ُٕ ،‬جٌج اهصّح‬
‫اهدلٖلٖج‪ .‬كسِص يٌضهج اهصّح اهّجّسٖج فٕ يٖضاً اهلل ّاهّجّس‪ ُّ ،‬اهشٔ ٖدسس يسث تلبء‬
‫ُشٍ اهصّح ؤّ اهٌفْط فٕ ُشٍ األيبنً اهلوّٖج كتل ؤً خلّس هألصؽ ّخّهَس يً جسٖس‪.‬‬
‫نذٖص يً األصّاح اهخٕ ضاصح ُشٍ األيبنً خٌظبُب تلس ّالسخِب كوٓ األصؽ فٕ جظسٕ‬
‫جسٖس‪ .‬خّهَس اهصّح فٕ جظس جسٖس ّخٌظٓ شنصْ اهٌّص ّاهٌليج ّاهتصنج ّاهصؾٓ‬
‫ّاهظالى ّاهخظوٖى فٕ ُشٍ اهلّاهِى‪ .‬اهشنصْ صدوَح هنً اهدًٌٖ يّجّس‪ ...‬دًٌٖ هغٕء‬
‫يفلّس ٖغلص تَ نل اٌظبً‪ٖ ...‬خّق اهٓ ٌّف يً اهظالى خِّق اهلؿغبً هغصتَج يبء‪ُٕ .‬‬
‫اهصّح خصٖس اهلّسث اهٓ ساصَُب ّسٖبصُب ّيُتبصمْ ُّ يً َٖظيق هغج صّدَ ّٖفِى ّٖتسؤ‬
‫صدوج دجَٓ كوٓ سصة اهخسًٖ ّاهخإيل دخٓ ال ٖؾٖق اهّكح ُتبءّ‪....‬‬

‫ظٌزختص اًٗ ؤظصاص اهٌّص اهشٔ ٖخنًّٓ يٌَ اهلبهى اهٌجيٕ‪ٌ ...‬دً اًٗ ٌغٖٓص يظخّْ‬
‫شتشتبخٌب اهّجّسٖج هٌسزل ينبًٌب غصٖتًب ٖغتَ يلصؾًب نتٖصًا هوؼّص‪ ،‬يٌخغصاً فٕ جيٖق‬

‫‪33‬‬

‫اإلخجبُبح‪ .‬نل ؼّصث يً ُشٍ اهؼّص خخؼٓل ّخخّاؼل يتبغصث تينبً يب ّضيبً يب‬
‫كوٓ ظؿخ األصؽ‪.‬‬
‫ظخجس ؤً ُشٍ اهؼّص ُٕ ؤغتَ تينختج خدّٔ خبصٖر األصؽ‪ ،‬دبؾصُب ّيظخلتوِب‪ .‬نل‬
‫ؼّصث ؤيبيم ُٕ يغِس نبيل يخنبيل ألدساد دسذَح فٕ ينبً يلًٖٓ ّضيبً يلًٖٓ‬
‫كوٓ ظؿخ األصؽ‪ُ .‬شٍ اهؼّص خغتَ اهؼّص اهيّجّسث كوٓ غصٖؿ ظٌٖيبئٕ‪ ،‬ذبتخج‬
‫سًّ دصام يً اهسازل ّصغى شهم فِٕ خخدصم يً اهزبصر ّخٌظبة اهّادسث خوَّ‬
‫األزصْ‪.‬‬

‫ّاًٗ ؤغيؽ كٌٖٖم هتصُج ّسَكٌب ٌلّس تبهضيً اهٓ اهّصاء‪ ،‬فظجِلّ ؤدساد ُشٍ اهينختج‬
‫اهٌجيٖج ظٖلّس تٌب كؼّص ّكؼّص دخٓ ٖؼل تٌب اهٓ فجص اهتساٖج‪ ،‬تساٖج األصؽ‪.‬‬
‫ّاًٗ افخخ كٌٖٖم‪ ...‬ظخصْ يغبُس خدّٔ ؤٌبط ٖصخسًّ ؤضٖبء غصٖتج‪ ،‬هنً اهيغبُس‪،‬‬
‫األغزبػ ّنل غٕء ٖتسّ ذبتخبً ظبنٌبً‪ ،‬ال دٖبث ّال دصنج فَٖ‪.‬‬
‫هٌيؾٕ اًٗ تبهضيبً كُسُيبً كوٓ سصجج كبهٖج يً اهشتشتبح‪ ...‬ؤٌح اًٗ خصْ دصنج‬
‫اهدٖبث اهلـٖيج خؿفّ يً ضيً ّكؼص الضال تلٖس كٌب‪ ،‬كٌس ٌلؿج يلٌٖج فٕ اهفؾبء‪.‬‬
‫ؤٌح خصْ دٖبث ُئالء األغزبػ يً اهيِس اهٓ اهودس‪ ،‬يً اهّالسث ّدخٓ اهيّح‪...‬‬
‫خصاُب فٕ اهفؾبء تويخ اهتؼص‪ُ .‬ب ؤٌح خصْ يلبصم كـٖيج خُزبؽ ؤيبيم‪ّ ،‬يُسًُْ‬
‫خُلبى‪ ...‬نل ُشا كتص يلصؽ ؼّص ٌٖظبة ؤيبيم تظصكج فبئلج‪ .‬خّكف اًٗ ّسَكٌب‬
‫ٌلّس تبهضيً اهٓ اهّصاء ٌّدً ٌُدسِّق فٕ اهؼّص اهخٕ خخدصم ؤيبيٌب‪ .‬ؤٌح اًٗ خصْ‬
‫يغِسًا غصٖتبً‪ ...‬نل غٕء ٖلّس اهٓ اهّصاء‪ ...‬اهيغبُس سّصخِب كنظٖج ُّب ؤٌح خصْ‬

‫‪34‬‬

‫يُسٌُبً خخالغٓ ّخفٌٓ نبهسزبً ّخخدّٓل كسيبً‪ ،‬اهٌبط خلّى يً كتّصُب ّٖلّسًّ تبهليص‬
‫دخٓ ٖتوغّا كِس اهؿفّهج‪ٌ ...‬دً ٌلّس تبهضيبً‪.‬‬
‫اًٗ تإينبٌم ؤً خغِس كوٓ ؤٔ دسد خبصٖزٕ يِى‪ ،‬ؤّ اإلؿالف كوٓ ظٖصث ؤٔ اٌظبً‬
‫يً اهّالسث ّدخٓ اهيّح‪ .‬ظخودـ ؤً نل يب ٌصاٍ ُّ يغبُس غتَ غفبفج‪ّ ،‬تِشا خظخؿٖق‬
‫ؤً خصْ يب ٖدسد سازل يتٌٓ يلًٖ خيبيبً نيب خصْ يب ٖدسد زبصجَ‪ .‬فال غٕء اال‬
‫ينخّة ّيدفّص فٕ اهينختج اهٌجيٖج اهٌّصاٌٖج‪ .‬يً اهيِى ؤً ؤزتصم تإً يب ٌظيَٖ‬
‫تينختج األكساص اهظيبّٖج ّؤً اهينختج اهٌّصاٌٖج اهدلٖلٖج ّاهخٕ خدّٔ نل يب دسد كوٓ‬
‫ّجَ األصؽ‪ ،‬يّجّسث فٕ ظيبّاح كوّٖج ٌّصاٌٖج ؤكوٓ ّؤغف يً اهلبهى اهٌجيٕ ّيب‬
‫صؤٌٖبٍ هوخ ّٓ ُّ يجصٓس اٌلنبط جضئٕ هوينختج األؼوٖج‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اإلسراء والمعراج‬

‫(ُل خشنصًّ كؼج اإلظصاء ّاهيلصار؟‬
‫هٌخإيل ٌّلصؤ اهلؼج تؼيح اهلوة اهليٖق‪ُ ...‬شٍ اهلؼج تبة هٌفِى كوى اإلظصاء‬
‫ٌّغصة اهدنيج ّصاء نل نويج‪ ُٕ ...‬كؼج يوٖئج تبألظصاص دًٖ ضاص اهصظّل اهنصٖى‬
‫ّيلَ جتصٖل ظتلج ظيبّاح ّاهخلٓ تأسى ّكٖظٓ اتً يصٖى ّٖدٖٓ تً ضنصٖب ّّٖظف‬
‫ّاسصٖط ُّبصًّ ّيّظٓ ّاتصاُٖى‪ ...‬اهٌتٕ اتصاُٖى اهشٔ نبً يظٌسًا ـِصٍ اهٓ اهتٖح‬
‫اهيليّص ّاشا ُّ ٖسزوَ نل ّٖى ظتلًّ ؤهف يوم ال ٖلّسًّ اهَٖ ذى شُة جتصٖل‬
‫تبهصظّل يديٓس (كوَٖ اهؼالث ّاهظالى) اهٓ اهظسصث اهيٌخِٓ ّاشا ّصكِب نأشاً اهفٖوج‬
‫ّاشا ذيصُب نبهلالل كبل ‪ :‬فويب غغِٖب يً ؤيص اهلل يب غغٕ خغٖصح فيب ؤدس يً زوق‬
‫اهلل ٖظخؿٖق ؤً ٌٖلخِب يً دظٌِب‪....‬‬
‫يب ُّ اهتٖح اهيليّص؟ ّيب ُٕ ؤظصاص هلبء اهصظّل تبألٌتٖبء فٕ اهظيبّاح؟‬
‫يب ُّ اهظ ٓص اهدنٖى اهجيٖل ّصاء نالى اهصظّل دًٖ ي ٓص فٕ اظصاءٍ كوٓ كّى ٖضصكًّ‬
‫ّٖدؼسًّ فٕ ّٖى نويب دؼسّا كبس نيب نبً فلبل هجتصٖل كوَٖ اهظالى ‪ :‬يب ُشا؟‬
‫كبل‪ُ :‬ئالء اهيجبُسًّ فٕ ظتٖل اهلل خؾبكف هِى اهدظٌج اهٓ ظتليبئج ؾلف ّيب‬
‫ؤٌفلّا يً غٕء فِّ ٖزوفَ ُّّ زٖص اهصاضكًٖ‪ ....‬؟؟؟؟‬

‫‪36‬‬

‫يب اهظ ٓص اهجوٖل دًٖ ؤخٓ اهصظّل فٕ صدوج اإلظصاء كوٓ صجل كس جيق دضيج دؿة‬
‫كـٖيج ال ٖظخؿٖق ديوِب ُّّ ٖضٖس كوِٖب فلبل‪ :‬يب ُشا ٖب جتصٖل؟ كبل‪ُ :‬شا اهصجل يً‬
‫ؤيٓخم خنًّ كوَٖ ؤيبٌبح اهٌبط ال ٖلسص كوٓ ؤسائِب ُّّ ٖصٖس ؤً ٖديل كوِٖب‪...‬؟؟؟؟‬
‫يب ُٕ كؼج يظجس كتٓج اهؼزصث اهشٔ ّهألظف ٖخظبئل تلؽ يسٓكّ اهذلبفج اهلصة ؤّ‬
‫ظبيدٌّٕ اً كوح اهجِالء‪ ،‬تإً نٖف صآٍ اهصظّل فٕ اظصاءٍ صغى اٌَ هى ٖنًُ‬
‫يّجّساً فٕ كؼصٍ ّٖسٓكًّ تإًٓ كؼج اإلظصاء كؼج يضكّيج يً ّدٕ اهزٖبل ّال‬
‫ّجّس هغبُ ٕس ّادس كوِٖب ّؤٌِب كؼج ٖظخدٖل خؼسٖلِب؟؟؟‬

‫ُل ٖلويًّ غٖئًب كً يلٌٓ اظصاء اهصظّل فٕ اهلّاهى اهظتلج؟‬
‫ُل ٖلويًّ ؤً يب ظٖخجظس كوٓ األصؽ ٖخجظس كتالً نشتشتبح ٌّصاٌٖج فٕ اهلبهى‬
‫اهٌجيٕ خظتق ّجّسٍ فٕ اهلبهى اهيبسٔ؟‬
‫ُشٍ ؤظصاص ّكوّى كبغِب اهصظّل ّنل ٌتٕ ّدنٖى ّيظخٌٖص هنٌِب تلٖسث كً يٌبل‬
‫ّكلّل ؤؼدبتٌب اهيذلفًٖ‪.‬‬
‫يب اهشٔ ؤّسْ تٌب هِشا اهدبل يً اهجِل ّاهِّاً تدٖد كجضٌب كً ؤً ٌفِى ٌّلصف‬
‫ٌّخلصٓف كوٓ كوّى ّؤظصاص اهظيبّاح ّاألصؽ اهخٕ كسٓيِب هٌب اهصظّل؟ اهخٕ كبغِب‬
‫ّازختصُب ّغَِس كوِٖب تّكَٖ ّؤصاسٌب ؤً ٌزختصُب ٌّغبُسُب ٌّغِس كوِٖب‪ ....‬هيبشا تسؤ‬
‫كويبء اهغصة تبزختبص ُشٍ األظصاص ّتخفظٖص ّغصح كوّى اهصظّل؟؟؟ ّيبشا ٖفلل‬
‫كويبئٌب اهلصة؟؟؟ يب اهشٔ ٖفلوَ يذلّفّا اهلصة؟ ٖدبّهًّ اصؾبء كلّهِى اهيبسٖج‬

‫‪37‬‬

‫اهيٌؿلٖج اهغتٖٓج تيدبّهج اٌنبص دسّد ُشٍ اهلؼج اهدلٖلٖج اهيوٖئج تبهلٔتَص ّاهدٔنَى‬
‫ّاهدلبئق اهنٌّٖج‪ ...‬هنٌٕ ؤخيٌٓ يً نل كبصْء نصٖى ؤً ٖدٖب األظصاص تلوتَ تلس ؤً‬
‫كسٓيٌب غصح تظٖؿ هولوٖل اهلوٖل يً ؤظصاص ّصيّض اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫الكائناث في البرزخ‬

‫يً اهيِى ؤً خلوى تإٌَ ّفٕ ؤيبنً يلٌٖج يً اهلبهى اهٌجيٕ خّجس نبئٌبح ؤّيزوّكبح‬
‫دٖٓج هى خنً تغصٖج فٕ ّٖى يً األٖبى ّهً خنًّ ؤتساً‪ ،‬فِٕ خٌخيٕ هلبًٌّ يزخوف خيبيبً‬
‫يً كّاًٌٖ اهؿتٖلج‪.‬‬
‫كبس ًث يب خنًّ ُشٍ اهيزوّكبح اهغصٖتج غٖص يصئٖج هوتغص‪ ،‬هنً ّخدح ـصّف يلٌٖج كس‬
‫خُظخَغلَص تّاظؿج اهصئٖج اهٌجيٖج‪ُ .‬شٍ اهيزوّكبح ال خُلٖى فٕ اهلبهى اهٌجيٕ هنٌٌب ٌظيِٖب‬
‫تبهيزوّكبح اهٌجيٖج تتظبؿج ألٌِب خـِص هإلٌظبً ّهويصث األّهٓ دًٖ ٖخينً يً اهصئٖج‬
‫اهٌجيٖج ؤّ يً اظخغلبص اهلبهى اهٌجيٕ‪.‬‬
‫خُلٖى ُشٍ اهيزوّكبح كوٓ األصؽ نيب اهتغص خيبيبً‪ .‬هنٌِب خخشتشة تإظوّة ٖزخوف كً‬
‫شتشتبح اهتغص‪ُ ،‬شا نل يب فٕ األيص‪ .‬دجيِب ؼغٖص جسًا هسصجج ال ٖخينً اإلٌظبً يلِب‬
‫يً صئٖخِب تبهلًٖ اهيجصسث دخٓ ّهّ نبٌح خخشتشة كوٓ شاح اهيظخّْ اهشتشتٕ اهزبػ‬
‫تبهتغص‪ .‬اهصئٖج اهٌجيٖج ال خُينًِّ ؼبدتِب يً اظخغلبص ُشٍ اهنبئٌبح خدح ـصّف‬
‫يلٌٖج فلؿ‪ ،‬تل خينٌَّ يً صئٖخِب تدجى يُسصَم خدح ـصّف ؤزصْ‪.‬‬
‫خُلصَف تلؽ ُشٍ اهنبئٌبح تإصّاح اهؿتٖلج ّخظنً اهجساّل ّاهؼزّص ّاهجتبل‬
‫ّاهغبتبح‪ ،‬اهر‪ّ ...‬صئٖج ُشٍ اهنبئٌبح يً كٔتَل األغزبػ اهصّدًٖٖ ؤّ ييًٓ ؼدَح‬
‫هسِٖى اهدبظج ّاهصئٖج اهٌجيٖج ؤسٓح اهٓ اٌخغبص كؼػ ّدنبٖبح نذٖصث خلختَص جضءا‬
‫يً دؾبصث ّخبصٖر نل ؤيج‪ ...‬كؼػ ّصّاٖبح خخدسد كً نبئٌبح غصٖتج خىٓ‬
‫‪39‬‬

‫اكؿبئِب ؤظبيٕ كسٖسث يذل‪ :‬اهجٌٖٓبح‪ ،‬اهجبً‪ ،‬اهيخؼٖسًّ ّغٖصُب يً األظيبء‬
‫اهيّجّسث فٕ ؤظبؿٖص ّدنبٖبح نل اهغلّة ّاأليى‪.‬‬
‫ٖخدبغٓ ُشا اهٌّف يً اهنبئٌبح ّجّس اإلٌظبً ّخٌظدة ؤّ خؿٖص يً األيبنً اهخٕ‬
‫ٖخّاجس ؤّ ٖلٖى فِٖب‪ .‬فِٕ خخدبغٓ اهيسً اهنتٖصث كوٓ ظتٖل اهيذبل تبهؿصٖلج شاخِب اهخٕ‬
‫ٖخدبغٓ فِٖب اإلٌظبً اهيلبتص‪ ُٕ .‬خفؾٓل األيبنً اهفظٖدج اهزبهٖج فٕ اهؿتٖلج‪ .‬هنٌِب‬
‫خظخغلص شتشتبح اإلٌظبً اهشٌُٖج‪ ،‬خوم اهشتشتبح اهخٕ خُلختص ينصُّج تبهٌظتج هِشٍ‬
‫اهنبئٌبح‪.‬‬
‫خّجس ؿتلج يً ُشٍ اهنبئٌبح ييًٓ خظيٓٓ تبهصفلج اهدَظٌَج‪ .‬اش ٖتسّ ّؤً ُشٍ اهؿتلج خجس‬
‫يخلجً فٕ يصافلج ّيظبكسث اهتغص ّاصغبسُى هتلؽ اهّكح‪ّ .‬كس نبً ّجّس ُشٍ‬
‫اهنبئٌبح نذٖفبً فٕ األٖبى اهزّاهٕ ّؤٖبى ؤجساسٌب ّاهجيٖق هسِٖى يذل ُشٍ اهدنبٖبح‬
‫ٖزتصٌّب تِب‪ ،‬دٖد نبٌح خظبكس اهٌبط هنً ّجّسُب كس كلّ ُشٍ األٖبى فلس ؤتلسَُب‬
‫اإلٌظبً تدؾبصخَ اهيبسٖج اهيضٖفج‪.‬‬
‫ؿتلج ؤزصْ ُٕ يً اهنبئٌبح اهخٕ خِّْ يالكتج اإلٌظبً تؿصٖلج ٖسكُّب اهتلؽ‬
‫كفصٖخٖج ؿفّهٖج‪ .‬هلس نبً اهظدصث اهلسيبء ٖخولًّ تلؾ ًب يً اهيظبكسث يً ُشٍ اهؿتلج‬
‫يً اهنبئٌبح‪ُّ .‬شٍ اهيظبكساح الخضال يّجّسث دخٓ اهّٖى فٕ اهٌِس ّتالس فبصط‬
‫ّاهؼًٖ ّغٖصُب يً اهتالس اهغصكٖج‪ُ .‬شٍ اهيزوّكبح ّسّسث هإلٌظبً هنٌِب كس خالكتَ‬
‫ؤدٖبًٌب تؿصٖلج ؿفّهٖج ؤٔ خل ٓس هَ يلوتبً خدح ـصّف يلٌٖج‪.‬‬
‫اؾبفج اهٓ ُشٍ اهنبئٌبح‪ ،‬خّجس فٕ اهلبهى اهٌجيٕ ؤّ كوٓ األصؽ هنٌِب خُصْ تّاظؿج‬
‫اهدبظج اهٌجيٖج‪ ،‬نبئٌبح غفبفج خظيٓ تبهنبئٌبح اهيضٖفج‪ .‬هى خّهَس ُشٍ اهنبئٌبح ؿتٖلٖبً‬

‫‪40‬‬

‫ّهى خزولِب كّايل ّكّْ اهؿتٖلج‪ ،‬هنٌِب نبئٌبح يً زوق كلّل اهتغص‪ ،‬ؤٔ ؤٌِب دبهج‬
‫ال يلٌٖبً‪ .‬يً األفؾل ؤً ال ٌسكُّب تبهنبئٌبح فِٕ‬
‫يً األفنبص اهيصنضث اهخٕ خإزش غن ً‬
‫هٖظح نشهم ّال دٖبث فِٖب‪ ،‬ظّْ يب خظخيسٍٓ يً كلّل زبهلِٖب‪ .‬اشًا ُٕ ؤغنبل ألفنبص‬
‫يلٌٖج خخجظٓس‪.‬‬
‫غبهتٖج ُشٍ اهنبئٌبح اهيضٖفج ؤّ ؤغنبل األفنبص كس خنٌَّٓح ٌخٖجج صغتج تغصٖج كّٖج‬
‫الّاكٖج خصافلِب ؼّص ّخزٖالح شٌُٖج فٕ فنص اإلٌظبً ؼبدة اهصغتج اهيلٌٖج‪ .‬هنً‬
‫اهلسٖس يً األغزبػ كس خلوّى زوق ُشٍ األغنبل تؿصٖلج ّاكٖج كً ؿصٖق اهظدص‬
‫األتٖؽ ؤّ األظّس‪ .‬ؤيٌٖبح اهزٖص ّهلٌبح اهغص خخّزش غنالً يلٌٖ ًب فَٖ تلؽ اهدّٖٖج‬
‫ٌظيَٖ تِشٍ اهنبئٌبح اهيضٖفج‪ ...‬يً ٌُب ٌفِى ؤظصاص اهسكبء ّاهشنص دٖد ؤٌِب خزوق‬
‫شتشتبح ٌّصاٌٖج ّجّاً ٌّصاًٌٖب يصٖدًب ؤغتَ تّادج هوزبغق تلٖسًا كً ُشٍ األغنبل‬
‫اهيضٖفج اهخٕ خلتٓص كً صغتبح ؤؼدبتِب‪ .‬ؤغنبل األفنبص ُشٍ خلق خدح كبًٌّ األغٖبء‬
‫خجشة يذٖوِب ّاهؿّٖص كوٓ ؤغنبهِب خلق‪ ،‬ؤٔ خسّص ّخٌجشة ألغنبل ؤفنبص يغبتِج هِب‪.‬‬
‫ّيً اهيينً خدٖٖسُب ّدخٓ خسيٖصُب يً زالل اهسكبء ؤّ اهخفنٖص اإلٖجبتٕ‪.‬‬
‫ٌجس ؿتلج ؤزصْ يً ُشٍ اهنبئٌبح خخزش ؤغنبل ؤفنبص هنبئٌبح زبصكج يً كّاهى ؤزصْ‪.‬‬
‫اهؼّص اهشٌُٖج اهخٕ ٖخزٖوِب األغزبػ ُٕ يؼسص ُشٍ األغنبل‪ ...‬اهؼّص اهشٌُٖج‬
‫اهخٕ ٖخزٖوِب األغزبػ تبظخيصاص‪ّ ،‬كبسث يب ٖنًّ زبهق ؤغنبل ُشٍ األفنبص غٖص‬
‫ّاكٕ هوٌخٖجج‪ .‬كوٓ ظتٖل اهيذبل‪ ،‬فبً األى اهيخسٌٖج تغسث يذالً‪ّ ،‬اهخٕ خؼوٕ هويالئنج‬
‫ؤً خديٕ ؤّالسُب ؤّ خدٖؿ تِى‪ّ ،‬تبهخبهٕ خُؿوق اهلٌبً هيزٖوخِب تخؼّٓص ُشٍ اهنبئٌبح‬
‫اهظيبّٖج تجبٌة ؤؿفبهِب‪ ُٕ ،‬فٕ اهّاكق خزوق ؤغنبل ؤفنبص هيالئنج دبصظج ؤكؿَٖح‬
‫كسِصًا يً اهدٖبث ّشتشتبح اهللل يً صّح األى‪ .‬فٕ يذل ُشا اهدبل ٖخى زوق ُشٍ اهيالئنج‬

‫‪41‬‬

‫ال ّخدشٖصُى ؾس ؤٔ غ ٓص ؤّ اغّاء ّديبٖخِى‬
‫اهدبصظج ّاهخٕ خليل هديبٖج ؤؿفبهِب فل ً‬
‫يٌَ‪ .‬ؿتلبً ٌدً ال ٌخدسد ٌُب كً اهيالئنج اهدلٖلٖج اهيّجّسث فٕ اهلّاهى اهٌّصاٌٖج‪ ،‬تل‬
‫كً يب خنٌَّٓ شتشتبح كلّل اهتغص فلؿ هشا ٌظيَٖ تبهنبئً اهيضٖف‪ ...‬اهلسٖس يً صجبل‬
‫اهسًٖ فٕ اهنٌبئط اهلسٖيج نبٌّا كوٓ سصاٖج تِشٍ اهدلبئق فنبٌّا ٖؿوتًّ يً ؿالتِى‬
‫ّيصٖسٔ اهدق اهؼالث ّاهسكبء تبظخيصاص ّاظخزساى ُشا اهٌّف يً األفنبص اهٌّصاٌٖج‪،‬‬
‫سًّ ؤً ٖغصدّا هِى اهظتة اهدلٖلٕ ّصاء شهم‪ُّ .‬شٍ ؤدس ؤُى ؤظصاص اهسكبء‬
‫ّاهؼوّاح اهخٕ خظبكس كوٓ زوق دبهج شتشتٖج ٌّصاٌٖج كبهٖج ّغفبفج فخزوق ُبهج يً‬
‫اهٌّص دّل ؼبدتِب‪ ،‬تبهؿتق ُٕ ال خلخيس كوٓ اهؼّص فٌِبم ؿصق يزخوفج‪ .‬اهخفنٖص‬
‫شاخَ تبظخيصاص‪ ،‬اهؼّصث اهشٌُٖج ؤّ اإلٖيبً اهيظخيص تغٕء يب ُّ يب ٖتلٕ ُشٍ األغنبل‬
‫دٖٓج ّٖيٌخ اهلّث هِشٍ اهنبئٌبح‪ّ ،‬اال ازخفح ّخالغح يق اهّكح‪.‬‬
‫هلس خنٌّٓح ؤّ ُّجِسَح تلؽ اهيزوّكبح اهزبصكج ّاهلسٖظًٖ ّاهيزوّكبح اهغفبفج يً‬
‫كّاهى ؤزصْ اهيّجّسث فٕ األسٖبً تِشٍ اهؿصٖلج‪ ،‬ؤكّل تلؽ ّهٖط اهنلّ‪ّ ...‬فٕ‬
‫ؤغوة األدٖبً فلس زبفـح كوٓ ّجّسُب يً زالل اٖيبً اهيزوؼًٖ ّاهيئيًٌٖ تِب فٕ‬
‫اهيلتس ؤّ اهنٌٖظج اهر‪...‬‬
‫ُل خشنصًّ كؼج فٖوى تٖخص تبً ّنٖف ؤً اٖيبٌَ تّجّس اهجٌٖبح ُّ ّاألؿفبل يلَ‪،‬‬
‫ُّ يب ؤكبس اهجٌٖج اهخٕ نبٌح يلَ اهٓ اهدٖبث؟‬
‫يً ٌبدٖج ؤزصْ ٌجس ؤً كّث اهغٖبؿًٖ اهخٕ خٌخيٕ هألكصاق اهيخّدغج‪ّ ،‬تلؾِى يً‬
‫كتسث اهغٖؿبً‪ ،‬خلّى تشاح األظوّة‪ٌّ .‬جس فٕ خبصٖر نذٖص يً األسٖبً اهغصتٖج اهلسٖيج‬
‫كؼػ خدنٕ كً كً ـِّص اهغٖؿبً ّكيوَ اهغصٖص‪ ،‬اهر‪ ...‬فجيٖلِب ؤغنبل ؤفنبص‬
‫خنٌّّح تخإذٖص اهغلّشث ّاهظدص األظّس‪ ،‬اهر‪...‬‬

‫‪42‬‬

‫فٕ اهٌِبٖج‪ ...‬تبينبٌٌب اهلّل تإً اهصئٖج اهٌجيٖج ال خؼدّ سازل اإلٌظبً فٕ ّٖى‬
‫ّهٖوج‪ ...‬تل ُٕ ٌخبر خؿّص صّدٕ كوٓ سصة اهٌّص‪ ...‬كسٖس يً األغزبػ ٖيخونًّ‬
‫ُشٍ اهصئٖج تؿصٖلج ؾلٖفج ّٖدخبجًّ اإلصغبس اهلويٕ هخلّٖخِب‪ .‬كسٖس يً األغزبػ‬
‫خإخِٖى ّيؾبح يً اهصئٖج اهٌجيٖج فٕ تلؽ األدٖبً ذى خزخفٕ ذى خإخٕ‪ ...‬كسٖس يً‬
‫األغزبػ ٖغلصًّ تبهشتشتبح اهٌجيٖج سًّ ؤً ٖخينٌّا يً صئٖج يب ٖدسد‪ ...‬اهلسٖس‬
‫ٖؿّصًّ صئٖخِى اهٌجيٖج كتص اهخدسٖق تبهتوّص‪...‬‬

‫ُّنشا خنًّ كس انخيوح ظوظوج اهتصضذ هولبهِى اهيظخٌٖص ظّايٕ ُّٕ ظوظوج هوخيلًٓ‬
‫ّاهخفنّص ّهٖظح هولصاءث اهظصٖلج ؤّ هوخظوٖج‪ ُٕ ...‬كوى ّيفخبح هٌفِى تَ جُّص األسٖبً‬
‫ّصيّضُب ّدلبئلِب اهصّدٖج ّيب ال ٖلتٓص كٌَ اهوظبً تبهنالى تل ُّ دبل ال ٖدَّٖ‬
‫يلبل‪ ...‬يفخبح هٌفخخ تبة األظصاص ّاهزفبٖب اهنٌّٖج ٌّغصة يً ؤٌّاص اهيلصفج اإلهِٖج‬
‫ّفِى كوّى األٌتٖبء ّاهدنيبء‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫بيج الصياد‬
www.baytalsayyad.com

44