‫اوذازٌگيري‌ي‌مقايسٍ‌پارامترَاي‌سيىماتيكي‌‪‌4‬حركت‌كاتا‌‬

‫‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫حسيه‌مختارزادٌ‌(داوشجًي‌دكترا)‌‬
‫داوشگاٌ‌ملبًرن‪‌،‬استراليا‬
‫پريسا‌حجازي‌ديىان‌(مذرس)‌‬
‫گريٌ‌تربيت‌بذوي‌داوشگاٌ‌السَرا‌‬
‫‌‬
‫فرزام‌فرَمىذ(استاد)‌‬
‫گريٌ‌بيًمكاويک‌داوشگاٌ‌صىعتي‌شريف‌‬
‫‌‬
‫مُذي‌بُساد(داوشيار)‌‬
‫گريٌ‌بيًمكاويک‌داوشگاٌ‌صىعتي‌شريف‌‬
‫‌‬
‫تُميىٍ‌رضائيان‌(پژيَشگر)‌‬
‫گريٌ‌بيًمكاويک‌داوشگاٌ‌صىعتي‌شريف‬
‫‌‬
‫محمًد‌رضا‌آرغاوي‌(مذرس)‌‬
‫داوشكذٌ‌مكاويک‌داوشگاٌ‌صىعتي‌سُىذ‌تبريس‌‬
‫‌‬

‫‌‬
‫‌‬
‫‪Mokhtarzadeh.hossein@gmail.com‬‬
‫‪persianreflection.blogspot.com‬‬
‫‪‌mjreflection.blogspot.com‬‬

‫چنيدٌ‬
‫ثسزغي الگًي غيىمبتيني حسمبت يزشؾنبزان يني اش زيؾُبي متدايل ثساي دغتيبثي ثهٍ الگًَهبي يزشؾهي مغ هًة‬
‫اغت‪ .‬ثس ايه اغبظ دز ايه مقبلٍ وتبيج حبقل اش اوداشٌگيسي ي مقبيػٍ پبزامتسَبي غيىمبتيني ‪ 4‬حسمهت مبتهب دز دي‬
‫گسيٌ مبتبمبَبي ػضً تيم م ي ي غيسػضً تيم م ي ثهب اغهتدبدٌ اش تكهًيسثسدازي ازاشهٍ ؾهدٌ اغهت‪ .‬اثتهدا مبزمسَهبي‬
‫ثبشتبثىدٌ وًز زيي وقبط زاَىمبي آوبتًميني اودامُبي فًقبوي ي تحتبوي فسد مًزد آشمبيؽ وكت ؾهدود ي غه ع حهيه‬
‫اجساي چُبز حسمت مبتهبي اوتاهبثي (ؾهبمل اييهيشيمهي مهبييگهسي شونًتػهًداچي ي حسمهت تسميجهي شيمهي ي‬
‫شونًتػًداچي) تكًيسثسدازي َمصمبن ثب اغتدبدٌ اش دي ديزثيه اوجهب گسفهت‪ .‬پهع اش زديهبثي ي اغهتاساخ ماتكهبت‬
‫غٍثؼدي َسيل اش مبزمسَب مػيس حسمت اودامُب دز فضب ي شيايبي مدك ي َس يل اش يزشؾنبزان ثٍدغت آمهد‪ .‬پهع اش‬
‫مغبلؼٍ وتبيج ي مقبيػٍ دي گسيٌ مًزد آشمبيؽ مؿبَدٌ ؾد مٍ افساد مبَس غؼي ثيؿتسي دز زػبيت مسدن اقًل ايليهٍ‬
‫اوجب تنىيلَب دازود مٍ اش ايه تدبيتُب ميتًان ثساي پيؿسفت افساد غيس مبَس ثؼىًان مسجغ غًد جػت‪.‬‬
‫ياضٌَبي م يدي‪ :‬غيىمبتيل غٍثؼدي تكًيسثسدازي مبتب ايييشيمي مبييگهسي شونًتػهًداچي ي حسمهت تسميجهي‬
‫اييي شيمي ي شونًتػًداچي‪.‬‬

‫‪Abstract:‬‬
‫‪Study of Kinematics of athletes' movements is one of the commen means to get the expected‬‬
‫‪patterns of the movements. In this paper, results of the measurment and comparison of the‬‬
‫‪kinemaics parametrs of four karate techniques in two groups of experts and non-experts using‬‬
‫‪motion analysis are presented. First, markers located on the anatomical points were detected‬‬
‫‪using 2 camaras filming at the same time while one of the techniques (Souki, Zenkutsu Dachi,‬‬
‫‪Maee Gary, Oui Souki+Zenkutsu Dachi) were being performed. Then these kinematics data‬‬
‫‪were used to compare the thechniques between these two groups. As a result, it has been seen‬‬
‫‪that experts try to follow the basic rules more carefully than non-experts so that these results‬‬
‫‪can help the non-experts to promote considering the differences as a reference.‬‬

‫مقذمٍ‌‬
‫مؼىبي لغًي "مبزاتٍ" مجبزشٌ ثب دغت خبلي اغت‪ .‬اش ايه مؼىب ميتًان دزيبفت مبزاتٍ ويبشمىد اغجبة خبقي ويػت ي َدف آن‬
‫ازتقبء قدزت ثدوي ي ذَىي يزشؾنبز اغت‪ .‬ثدليل تحسّك ي شيجبيي حسمبت َمچىيه ػد تحميل َصيىٍ ثٍ يزشؾنبز ثساي تُيٍ‬
‫تجُيصات خبـ مبزاتٍ دز غبلُبي اخيس اش محجًثيت ييطٌاي دز ميبن گسيٌَبي غىي مات ف شوبن ي مسدان ثسخًزداز ؾدٌ اغت‪.‬‬
‫اش آوجب مٍ ايه يزشؼ ؾبمل اجساي حسمبت دقيق ي حػبةؾدٌ قػمتُبي مات ف ثدن اغت اوتظبز ميزيد ثب ثسزغي دقيق‬
‫حسمبت قُسمبوبن مبزاتٍ ثتًان ثٍ اعالػبت ممّي مديدي ثساي ازاشٍ الگًيي مىبغت ي م مًظ ثٍ يزشؾنبزان ػالقٍمىد دغت يبفت‬
‫ي تًقيٍَبي دقيقتسي ثساي اقالح ي ثُجًد تنىينُب ازاشٍ مسد‪ .‬دغتيبثي ثٍ اعالػبت غيىمبتيني دز زيؼ آوبليص حسمتي اش عسيق‬
‫وكت مبزمسَبيي ثس زيي وقبط آوبتًميني خبـ مٍ اغ ت محًز حسمتي مدبقل زا ؾبمل ميؾًود ي غ ع تكًيسثسدازي اش فسد‬
‫حيه اجساي حسمبت ميػس ميگسدد‪ .‬تبمىًن مغبلؼبت اوگؿتؾمبزي ثب اغتدبدٌ اش غيػتمَبي آوبليص حسمت ثساي ثسزغي‬
‫َىسَبي زشمي اوجب گسفتٍ اغت مٍ دز ادامٍ ثٍ ثسخي اش آوُب اؾبزٌ ميؾًد‪.‬‬
‫‪ Mejovšek‬ي ‪ )1997( Kuleš‬حسمت لگد ايؾيسيمًاؾيگسي دز مبزاتٍ ثب اجساي وبشت قُسمبن جُبن زا تح يل مسدود‪َ .‬دف‬
‫ايه مغبلؼٍ تؼييه پبزامتسَب ي مقبديس غسػت مؤلدٍَبي ويسي ي شاييٍَبي ثيه قغؼبت ثدن ثًدٌ اغت‪ .‬ثٍ دليل ثبال ثًدن تنىيل‬
‫ايه مبزاتٍمب مقبديس ثدغت آمدٌ ميتًاود ثٍ ػىًان مدلي ثساي اجساي قحيح لگد ايؾيسيمًاؾيگسي دز مبزاتٍ دز وظس گسفتٍ‬
‫ؾًد‪ .‬آوبليص غيىمبتيل ثب اغتدبدٌ اش گسفته اعالػبت اش عسيق فًتًگسامبتيل ثب دي ديزثيه ‪َ 66 VHS‬ستص ي غيػتم آوبليص‬
‫‪1‬‬

‫حسمت ‪‌)Ariel Performance Analysis System( APAS‬اوجب گسفت‪ .‬مؤلدٍَبي ويسيي اػمبل ؾدٌ ثب اغتدبدٌ اش يل‬
‫قدحٍ ويسي اوداشٌگيسي ؾدود ي اوداشٌگيسيَبي غيگىبلُبي ديىبميني ثب تًجٍ ثٍ شمبن دز يل ماتكبت قساز گسفتىد‪ .‬آوبليص‬
‫مقبيػٍ پبزامتسَبي ثيبن ؾدٌ وؿبن داد مٍ اش ديدگبٌ ػم ي مي تًان ايه حسمت زا ثٍ اثتداي حسمت ي فبشَبي آمبدگي ي فبشَبي‬
‫اجسا تقػيم ثىدي ومًد‪.]2[ .‬‬
‫‪ Chiu‬ي ‪ )1999( Shiang‬يني اش ضسثبت دغت دز مبزاتٍ زا مًزد ثسزغي قساز دادود‪َ .‬دف ايه مغبلؼٍ تؿايف شمبن‬
‫ػنعالؼمل غسػت حم ٍ ي ويسيي مؿت (غينه) مبزاتٍمبي يزشيدٌ اي دز مًقؼيتُبي مات ف ضسثٍ ثب غينه دز مبزاتٍ ثب‬
‫اغتدبدٌ اش زيؼ فيدثل غسيغ ثًد‪ 12 .‬فسد (‪ 8‬مسد ي ‪ 4‬شن) اش تيم م ي مبزاتٍ ‪ ROC‬ثساي مػبثقبت ثبونًك ‪ 1998‬ثبشيُبي‬
‫آغيبيي چُبز تنىيل ضسثٍ ثب غينه زا دز ايه مغبلؼٍ اوجب دادود‪ 4 .‬مًقؼيت ضسثٍ ثب دغت ثٍ قًزت شيس َػتىد‪ :‬مؿت‬
‫مػتقيم دز حبلت ايػتبدٌ(‪ )stand straight punch‬مؿت مؼنًظ دز حبلت ايػتبدٌ (‪ )stand reverse punch‬مؿت‬
‫مػتقيم ثٍ غمت ج ً (‪)forward straight punch‬دز حبلي مٍ پبَب مىبز َم ويػت ي مؿت مؼنًظ ثٍ غمت ج ً‬
‫(‪ .)forward reverse punch‬ثب ايىنٍ شمبوُبي ػنعالؼمل دز مؿت ثٍ ج ً (‪ )556-656 ms‬ثيؿتس اش مؿت ايػتبدٌ (‪ms‬‬
‫‪ )356-456‬ثًد ي غسػتُبي حم ٍ دز مؿت ثٍ ج ً (‪ )2/7-3 m/s‬ثيؿتس اش مؿت ايػتبدٌ (‪ )1/9-2/1 m/s‬ثًد‪ .‬وتبيج تدبيت‬
‫مؼىيدازي زا ثيه مؿتُبي مػتقيم ي مؼنًظ وؿبن وداد‪ .‬دز ايه تحقيق ويسيي مؿت ثس حػت ؾتبة ثٍ َم فؿسدٌ ؾدن‬
‫َدف ثيبن ؾد‪َ .‬مبوغًز مٍ اوتظبز ميزفت ويسيَبي مؿتُبي مسدان (‪ )43-54 g‬اش ويسيي مؿت شوبن (‪ )24-39 g‬ثصزگتس ثًد‪.‬‬
‫دز ايه پطيَؽ ادػب ؾد وتبيج ايه تػت ميتًاود ثٍ ػىًان يل ؾبخف ممّي ثساي مسثيبن ثٍ مىظًز اقالح تنىينُبي مؿت‬
‫يزشؾنبزان مًزد اغتدبدٌ قساز گيسد [‪.]3‬‬
‫‪ Robertson‬ي َمنبزان (‪ )2662‬دز داوؿگبٌ ايتبيا مغبلؼٍ اي دزثبزٌ ثيًمنبويل لگد ثٍ غمت ج ً دز مبزاتٍ اوجب دادود‪.‬‬
‫حسمبت لگد ثٍ غمت ج ًي (ثب ‪ stance‬ثبش مٍ پبي لگد شوىدٌ ثٍ ػقت ثبش ميگؿت ي ‪ stance‬ثػتٍ مٍ پبَب مىبز ينديگس قساز‬
‫ميگسفتىد) دي يزشؾنبز َىسَبي زشمي (دان ‪ 5‬يني متاكف دز تبشٍمًاندي ي مبزاتٍ) ثب اغتدبدٌ اش ديزثيه ‪ VHS‬ثجت ؾد ي‬
‫غ ع في مُب ديجيتبيص ؾدود‪ .‬ثساي محبغجٍ گؿتبيزَبي خبلف ي تًان مدك ي مدبقل مچ شاوً ي زان اش زيؼ ديىبميل مؼنًظ‬
‫اغتدبدٌ ؾد‪ .‬تًاوُبي حدامثس ثساي ‪ stance‬ثبش ي ثػتٍ ثصزگتس ثًد‪ .‬وتبيج وؿبن دادود امػتىػًزَب ي ف نػًزَبي مدكل زان‬
‫محسك اق ي (‪ )prime mover‬شاوً ي مدكل زان َػتىد‪ .‬گؿتبيزَبي شاوً اقًالً ثساي مبَؽ ف نؿه ي امػتىؿه شاوً ثٍ مبز‬
‫زفتىد [‪.]4‬‬

‫دٌَا‌‬
‫جمعآيري‌دا ‌‬
‫مذل‌سازي‌ي‌ريوذ‌ ‌‬
‫ثٍ مىظًز اوتابة افساد ؾسمت مىىدٌ ثب َمبَىگي فدزاغيًن مبزاتٍ ي مسثيبن تيمُبي م ي مبتب ي مبزاتٍ ايسان مًافقت ثسخي اش‬
‫مبزاتٍمبَبي تيم م ي (‪ 9‬ودس) ثساي ؾسمت دز آشمًنَب ج ت گسديد‪َ .‬مچىيه تؼدادي اش مبزاتٍمبَبي غيس ػضً تيم م ي (‪7‬‬
‫ودس) ثساي اجساي آشمًنَب دػًت ثٍ َمنبزي ؾدود‪ .‬مؿاكبت ايه افساد دز جديل ‪ 1‬آمدٌ اغت‪.‬‬
‫جديل ‪ -1‬مؿاكبت افساد ؾسمت مىىدٌ دز آشمبيؽَب‬

‫ومًوٍ‬
‫متغيس‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫غه (غبل)‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫‪21‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪27‬‬

‫‪21‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪24‬‬

‫‪21‬‬

‫‪24‬‬

‫‪26‬‬

‫‪21‬‬

‫‪31‬‬

‫قد (غبوتيمتس)‬

‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪65‬‬

‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪68‬‬

‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪71‬‬

‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪63‬‬

‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪63‬‬

‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪75‬‬

‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪86‬‬

‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪66‬‬

‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪82‬‬

‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪75‬‬

‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪73‬‬

‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪65‬‬

‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪93‬‬

‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪65‬‬

‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪73‬‬

‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪86‬‬

‫يشن (مي ًگس )‬

‫غيس ػضً تيم م ي‬

‫ػضً تيم م ي‬

‫‪2‬‬

‫دز آشمًنَبي ايه عسح اش مبزمسَبي مسيي ثبشتبثىدٌ وًز ثٍ زوگُبي غديد ي قسمص ثٍ قغس تقسيجي ‪ 2‬غبوتيمتس اغتدبدٌ ؾدٌ اغت‪.‬‬
‫ثٍ مىظًز مبليجساغيًن غٍثؼدي اش فسيم مبليجساغيًوي ثب اثؼبد ‪ 1*1/2*1/3‬متس ي ثساي ثجت تكبييس اش دي ديزثيه ديجيتبل‬
‫‪ JVC‬مدل ‪ GR-DVL 9800‬ثب غسػت تكًيسثسدازي ‪ 25‬فسيم دز ثبويٍ اغتدبدٌ ؾد‪ .‬ديزثيىُب دز فبق ٍ تقسيجي ‪ 4/5‬متس اش‬
‫مًضًع حسمت ي ثب شاييٍ تقسيجي ‪ 46‬دزجٍ وػجت ثٍ ينديگس قساز داؾتىد‪َ .‬مصمبنغبشي ديزثيهَب ثب فؼبل غبخته يل ف ؽ‬
‫ػنبغي دزغت پيؽ اش آغبش اجساي َس تنىيل؛ ي ثجت ي ؾىبغبيي آن دز تكبييس حبقل اش َس يل اش ديزثيهَب اوجب گسفت‪ .‬دز‬
‫ؾنل ‪ 1‬غيػتم ماتكبت مسجغ دز وظس گسفتٍ ؾدٌ وؿبن دادٌ ؾدٌ اغت‪.‬‬

‫ؾنل‪ :1‬محل وكت مبزمسَب ي مساحل اجساي حسمت شيمي عي آشمًن‬

‫پع اش اتمب آشمًنَب في مُبي ثجت ؾدٌ زيي مبغت في م ثب اغتدبدٌ اش ثاؽ ‪ capturing‬وس افصاز ( ‪Sharif Motion‬‬
‫‪ SMA)Analyzer‬ثٍ مبم يًتس اوتقبل يبفت‪ .‬پع اش آن تكبييس ثٍ دغت آمدٌ ثب ثٍمبزگيسي ثاؽ ‪ Deinterlacing‬وس افصاز‬
‫‪ SMA‬ثٍ في مي ثب مؿاكبت ‪ 56‬فسيم دز ثبويٍ تجديل ؾدود‪ .‬دز مسح ٍ ثؼد ثب اغتدبدٌ اش ثاؽ ‪Image processing‬‬
‫وس افصاز ‪ SMA‬ماتكبت ديثؼدي مبزمسَب دز َس يل اش حسمبت مًزد مغبلؼٍ ثٍ عًز جداگبوٍ ثساي تكبييس حبقل اش َس‬
‫ديزثيه ثٍ دغت آمد‪ .‬ثب تًجٍ ثٍ مؿبزمت وبچيص قغؼٍ دغت ي ثٍ دليل وصديل ثًدن غٍ مبزمس وكت ؾدٌ ثس زيي آن ي ػد‬
‫ؾىبغبيي ايه مبزمسَب تًغظ وس افصاز اش اعالػبت مسثًط ثٍ قغؼٍ دغت قسف وظس ؾدٌ اغت‪ .‬دز مسح ٍ ثؼد ثب يازد مسدن‬
‫فبيل َبي مسثًط ثٍ ماتكبت ديثؼدي تكبييس مسثًط ثٍ چبزچًة مبليجساغيًن ي اجساي َس حسمت حبقل اش َس دي ديزثيه ثٍ‬
‫ثاؽ ‪ 3D reconstruction‬دز وس افصاز ‪ SMA‬فبيل مدل ماتكبت غٍ ثؼدي مبزمسَب ثٍ دغت آمد‪ .‬دز ؾنل ‪ 2‬مبزمسَبي‬
‫ؾىبغبيي ؾدٌ عي اجساي حسمت مبييگسي دز تكبييس حبقل اش َس ديزثيه ي ماتكبت غٍثؼدي اغتاساخ ؾدٌ آن ومبيؽ دادٌ‬
‫ؾدٌ اغت‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‌‬

‫‌‬

‫‌‬
‫ؾنل ‪ :2‬مػيس مبزمسَبي ؾىبغبيي ؾدٌ دز ديزثيه زاغت (زاغت‪-‬ثبال) ي ديزثيه چپ (چپ‪ -‬ثبال)؛ ي‬
‫مػيس حسمت مبزمسَب ثٍ دغت آمدٌ اش فسآيىد ثبشغبشي ماتكبت غٍثؼدي (پبشيه)‬

‫ثساي دغتيبثي ثٍ الگًي جبثجبيي شاييٍاي مدبقل ايه فبيل يازد ‪ 3D kinematics‬دز وس افصاز ‪ SMA‬ؾد ي پع اش تؼسيف‬
‫قغؼبت ثدن ايه شيايب تًغظ وس افصاز محبغجٍ ي ثٍ قًزت چىد فبيل ازاشٍ ؾدود‪ .‬شيايبي مچ پب شاوً َيپ ي آزوج ثٍ تستيت شاييٍ‬
‫ثيه قغؼبت پىجٍ پب‪ -‬غبق غبق‪ -‬زان زان‪ -‬تىٍ ي غبػد‪ -‬ثبشي َػتىد‪ .‬شيايبي مدك ي دز ‪ posture‬اتابذ ؾدٌ تًغظ فسد دز‬
‫اثتداي َس حسمت قدس دز وظس گسفتٍ ؾدود ي تغييسات شاييٍاي وػجت ثٍ ايه يضؼيت محبغجٍ ؾدٌاود‪ .‬ؾبيبن ذمس اغت ثب تًجٍ‬
‫ثٍ اَميت شاييٍ غبق وػجت ثٍ افق دز اثتدا ي اوتُبي حسمت شونًتػًداچي ي تسميجي (ايييشيمي ي شونًتػًداچي) ايه شاييٍ ثٍ‬
‫عًز جداگبوٍ اش مؼبدلٍ )‬

‫‪x1  x 2‬‬

‫) ‪(x 1  x 2 )  ( y 1  y 2 )  (z 1  z 2‬‬

‫( ‪ cos  ‬ثٍ دغت آمد مٍ دز آن ‪ α‬شاييٍ غبق ثب افق‬

‫‪ y x‬ي ‪ z‬ثٍ تستيت تدبضل ماتكبت مبزمس ديػتبل ي پسيگصيمبل قغؼٍ غبق ثٍ تستيت دز جُت ‪ y x‬ي ‪ z‬اغت‪.‬‬

‫وتايج‌‬
‫دز ايه قػمت وتبيج وُبيي ثساي َس يل اش حسمبت مبتبي مًزد ثسزغي ثٍ قًزت جداگبوٍ ازاشٍ ؾدٌاود‪ .‬اش آوجب مٍ تىُب وحًٌ‬
‫اجساي حسمت ثدين تًجٍ ثٍ غسػت آن مًزد وظس ثًدٌ اغت مدت شمبن اجساي حسمت ثساي َس يل اش ؾسمت مىىدگبن ثب‬
‫‪4‬‬

‫ديگسان تدبيت داؾتٍ اغت‪ .‬ثىبثسايه ثٍ مىظًز تػُيل مقبيػٍ متغيسَبي افساد ؾسمت مىىدٌ ثب ينديگس يل مىحىي ‪ spline‬ثٍ‬
‫مىحىي َس يل اش متغيسَبي اغتاساخ ؾدٌ فيت ي تؼداد اعالػبت ثساثس اش َس مىحىي اغتاساخ ؾد‪ .‬ثديه تستيت شمبن اجساي‬
‫حسمبت اش اثتدا (قدس) تب اوتُب (‪ )166‬وسمباليص ؾد‪.‬‬

‫حركت‌زيكي‌‬
‫ثساي حسمت شيمي ثسزغي ي مقبيػٍ متغيسَبي جبثجبشي مبزمس آزوج ثٍ خكًـ دز جُت ػمًدي ي ػمًد ثس قدحٍ حسمت ي‬
‫تغييس شاييٍ آزوج (ومبيبوگس الگًي حسمت) دز وظس گسفتٍ ؾدود‪ .‬دز ؾنلَبي ‪ 4 3‬ي ‪ 5‬مقبيػٍ ايه متغيسَب ثيه دي گسيٌ‬
‫مبزاتٍمبي مبَس ي غيسمبَس وؿبن دادٌ ؾدٌ اغت‪.‬‬
‫دز ؾنل ‪ 16‬ميبوگيه مىحىي َبي تغييسمنبن آزوج دز جُت ػمًد ثس قدحٍ حسمت (دز جُت ‪ )X‬ثساي افساد مبَس ي غيسمبَس‬
‫ومبيؽ دادٌ ؾدٌ اغت‪ .‬دز مًزد افساد مبَس مؿبَدٌ مي ؾًد مٍ ايه مىحىي اش مقبديس ممتسي وػجت ثٍ افساد غيس مبَس ثسخًزداز‬
‫اغت‪ .‬ثب ايىنٍ دز مػيس تغييسات ايه دي گسيٌ تدبيتي مؿبَدٌ ومي ؾًد يلي افساد مبَس دز عًل حسمت دغت شيمي زا ثٍ ثدن‬
‫وصدينتس وگبٌ داؾتٍ اود‪.‬‬
‫)‪Zoki Elbow X displacemet (Mean‬‬
‫‪75‬‬

‫‪65‬‬
‫‪expert‬‬

‫‪60‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪55‬‬
‫‪50‬‬

‫)‪displacement (cm‬‬

‫‪70‬‬

‫‪45‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :3‬مقبيػٍ جبثجبشي مبزمس آزوج دز جُت ػمًد ثس قدحٍ حسمت (‪ )X‬دز حسمت شيمي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ؾنل ‪ 4‬مؿبَدٌ مي ؾًد مٍ جبثجبيي آزوج دز زاغتبي ػمًدي ثساي افساد مبَس دز اثتداي حسمت وػجت ثٍ غيسمبَس تب حدي‬
‫خغيتس اغت‪ .‬يلي دز ادامٍ مػيس َس دي گسيٌ تغييسات تقسيجب مؿبثٍاي زا دازود‪.‬‬
‫)‪Zoki Elbow Z displacemet (Mean‬‬
‫‪0.004‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫)‪displacement (cm‬‬

‫‪0.002‬‬

‫‪-0.002‬‬
‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :4‬مقبيػٍ جبثجبشي مبزمس آزوج دز جُت ػمًدي ‪ Z‬دز اجساي حسمت شيمي ثساي فسد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ؾنل ‪ 5‬تغييسات شاييٍ آزوج ومبيؽ دادٌ ؾدٌ اغت‪َ .‬مبوغًز مٍ مؿبَدٌ ميؾًد تغييسات شاييٍ آزوج َس دي گسيٌ تب حد‬
‫شيبدي مؿبثٍ اغت يلي دز مًزد گسيٌ غيسمبَس ثب يجًد يني ثًدن شاييٍ ؾسيع حسمت شاييٍ ممتسي دز اوتُبي حسمت مؿبَدٌ‬
‫ميؾًد (حديد ‪ 16‬دزجٍ)‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫)‪Zoki Elbow angle (Mean‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬

‫‪100‬‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-10 0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :5‬مىحىي تغييسات شاييٍ آزوج دز اجساي حسمت شيمي ثساي فسد مبَس ي غيس مبَس‬

‫‌‬
‫حركت‌ماييگري‌‬
‫‌‬
‫ثساي حسمت مبييگسي ثسزغي ي مقبيػٍ متغيسَبي جبثجبشي مبزمس ؾبوٍ دز جُت ػمًدي (‪ )Z‬تغييس شاييٍ غبق ي مچ پب‬
‫(ومبيبوگس الگًي حسمت) دز وظس گسفتٍ ؾدود‪ .‬ؾنل ‪ 6‬مقبيػٍ جبثجبشي ػمًدي مبزمس ؾبوٍ زا وؿبن ميدَد مٍ ثساي افساد غيس‬
‫مبَس تغييسات ثٍ وػجت خغي تس اش افساد مبَس مؿبَدٌ ميؾًد‪.‬‬
‫)‪Maei Gery GH Vertical displacement (Mean‬‬
‫‪0.65‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪0.61‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪0.59‬‬

‫‪Displacement‬‬

‫‪0.63‬‬

‫‪0.57‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :6‬مقبيػٍ جبثجبشي مبزمس ؾبوٍ دز جُت ػمًد (‪ )Z‬دز حسمت مبييگسي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ؾنل ‪ 7‬تغييسات شاييٍاي مچ پب وؿبن دادٌ ؾدٌاغت‪ .‬شاييٍ مچ پب ثساي افساد مبَس دز مل مػيس ي ثٍ قًزت وػجتبً ينىًاخت‬
‫افصايؽ مييبثد يلي دز افساد غيس مبَس ايه تغييسات اثتدا مم ي ثؼد اشحديد ‪ 66‬دزقد حسمت ثب وسخ ثيؿتسي افصايؽ مييبثد‪ .‬امب‬
‫مقداز آن دز اوتُبي حسمت ثساي َس دي گسيٌ تقسيجبً مؿبثٍ اغت‪.‬‬
‫)‪Maei Gery Ankle Angle (Mean‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪20‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :7‬تغييسات شاييٍ مچ پب دز حسمت مبييگسي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫ؾنل ‪ 8‬تغييسات شاييٍ غبق ثب افق دز حسمت مبيي گسي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَسزا وؿبن ميدَد‪ .‬مؿبَدٌ ميؾًد مٍ‬
‫دزاثتداي حسمت شاييٍ غبق افساد مبَسممتس اش افساد غيس مبَس اغت‪ .‬يلي دز ادامٍ َس دي گسيٌ مػيس َبي مؿبثُي زا عي‬
‫ميمىىد‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫)‪Maei Gery Shank (Mean‬‬
‫‪180‬‬
‫‪160‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪120‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪100‬‬
‫‪80‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪140‬‬

‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪100‬‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :8‬تغييسات شاييٍ غبق ثب افق دز حسمت مبيي گسي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫حركت‌زوكًتسًداچي‌‬
‫ثساي حسمت شونًتػًداچي ثسزغي ي مقبيػٍ متغيسَبي جبثجبشي مبزمسَبي ؾبوٍ متبتبزظ ي مچ پب دز جُت ػمًد (‪ )Z‬مٍ فقظ‬
‫مىحىي متبتبزظ دز ايىجب آيزدٌ ؾدٌ اغت ؛ شاييٍ غبق ي تىٍ وػجت ثٍ افق ثٍ ييطٌ دز آخس حسمت ي تغييسات شاييٍ شاوً (ومبيبوگس‬
‫الگًي حسمت) دز وظس گسفتٍ ؾدود‪ .‬ثب يجًد تؿبثٍ الگًي مػيس حسمت جبثجبيي مبزمس متبتبزغبل دز زاغتبي ػمًدي ثساي‬
‫فسد مبَس ممي ممتس اش فسد غيس مبَس اغت(ؾنل ‪.)9‬‬
‫)‪Zenkoutso Metatarsal vertical displacemet (Mean‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-0.0002 0‬‬

‫‪displacement/height‬‬

‫‪0.0008‬‬

‫‪-0.0012‬‬
‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :9‬جبثجبيي ػمًدي مبزمس متبتبزغبل دز حسمت شونًتػًداچي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫ثب تًجٍ ثٍ ايه ؾنل ‪ 16‬شاييٍ غبق افساد مبَس وػجت ثٍ افق دز اثتداي حسمت ممي ثيؿتس اش افساد غيسمبَس ثًدٌ ي َمچىيه‬
‫مػيس تغييسات ثساي افساد مبَس اش تقبزن ثيؿتسي ثسخًزداز اغت‪.‬‬
‫)‪Zenkoutso Shank Angle (Mean‬‬
‫‪110‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪70‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪50‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪90‬‬

‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :16‬تغييسات شاييٍ ثيه غبق پب ي محًز ‪ Y‬دز حسمت شونًتػًداچي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ؾنل ‪ 11‬مؿبَدٌ مي ؾًد مٍ دامىٍ تغييسات شاييٍ شاوً ثساي افساد مبَس ثيؿتس اش افساد غيس مبَس اغت ي مقداز ايه شاييٍ دز‬
‫اوتُبي حسمت ويص ثساي افساد مبَس ثيؿتس اش افساد غيس مبَس ميثبؾد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫)‪Zenkoutso Knee Angle (Mean‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪20‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :11‬تغييسات شاييٍ شاوً دز حسمت شونتػً داچي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫ؾنل ‪ 12‬وؿبن مي دَد مٍ تغييسات ثيؿتسيه ي ممتسيه شاييٍ َيپ دز حسمت شونتػًداچي ثساي افساد غيسمبَس ممي ممتس اش‬
‫افساد مبَس اغت‪ .‬الجتٍ الگًي تغييسات ثساي ايه دي گسيٌ تب حدي مؿبثٍ اغت‪.‬‬
‫)‪Zenkoutso Hip Angle (Mean‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪-30‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-40‬‬
‫‪-50‬‬
‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :12‬تغييسات شاييٍ َيپ دز حسمت شونتػً داچي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز اثتداي حسمت شونتػً شاييٍ تىٍ ثساي افساد مبَس ثٍ ‪ 96‬دزجٍ وصدينتس اغت ي ثب عي مػيسَبي تب حدي مؿبثٍ دز اوتُبي‬
‫مػيس ويص ايه شاييٍ ثساي افساد مبَس ممي ثيؿتس اغت(ؾنل ‪.)13‬‬
‫)‪Zenkoutso Trunk (Mean‬‬
‫‪105‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬
‫‪85‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪95‬‬

‫‪75‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :13‬تغييسات شاييٍ تىٍ ثب افق دز حسمت شونتػً داچي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫حركت‌تركيبي‌ايييزيكي‌ي‌زوكًتسًداچي‌‬
‫‌‬
‫ثساي حسمت تسميجي اييي شيمي ي شونًتػًداچي ثسزغي تغييس شاييٍ غبق وػجت ثٍ افق شاييٍ شاوً ي آزوج (ومبيبوگس الگًي‬
‫حسمت) دز وظس گسفتٍ ؾدود‪ .‬ثساي افساد مبَس تقبزن ثيؿتسي دز الگًي ايه تغييسات شاييٍ ثيه غبق پب ي محًز ‪ Y‬مؿبَدٌ‬
‫ميؾًد‪ .‬الجتٍ ايه شاييٍ ثساي افساد مبَس دز اثتداي حسمت اودمي ممتس ي دز اوتُبي حسمت ثساثس ثب شاييٍ غبق پبي افساد غيسمبَس‬
‫اغت(ؾنل ‪.)14‬‬

‫‪8‬‬

‫)‪Combination Shank Angle (Mean‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :14‬شاييٍ ثيه غبق پب ي محًز ‪ Y‬دز حسمت تسميجي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫الگًي تغييسات شاييٍَبي شاوً ي آزوج تب حد شيبدي ؾجيٍ ثٍ مًازد مؿبَدٌ ؾدٌ دز َس يل اش حسمبت جداگبوٍ شيمي ي‬
‫شونًتػًداچي اغت‪ .‬الجتٍ دز اثتداي حسمت ي تب شمبوي مٍ پب اش مىبز پبي ديگس ػجًز ميمىد ثساي َس دي گسيٌ تغييسي دز شاييٍ‬
‫آزوج مؿبَدٌ وميؾًد‪ .‬غ ع َمبن مًازد ذمس ؾدٌ دز مًزد تغييسات شاييٍ آزوج ثساي شيمي دز ايىجب ويص قبدق اغت‪ .‬دز مًزد‬
‫تغييسات شاييٍ شاوً اش الگًي مؿبثُي ثساي افساد غيسمبَس ي مبَس تجؼيت ميمىد(ؾن ُبي ‪15‬ي‪.)16‬‬
‫)‪Combination Knee Angle (Mean‬‬
‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬

‫‪20‬‬
‫‪10‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :15‬تغييسات شاييٍ شاوً دز حسمت تسميجي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫)‪Combination Elbow Angle (Mean‬‬
‫‪90‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪50‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪normalized duration‬‬

‫‪20‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪70‬‬

‫‪-10 0‬‬

‫ؾنل ‪ :16‬تغييسات شاييٍ آزوج دز حسمت تسميجي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫تغييسات شاييٍ آزوج ثساي افساد مبَس تب وصديل ثٍ ‪ 66‬دزقد حسمت خغي ثًدٌ ي َمچىيه تغييسات آن دز مل مػيس ممتس اش‬
‫افساد غيسمبَس اغت(ؾنل ‪.)17‬‬

‫‪9‬‬

‫)‪Combination Fore arm Angle (Mean‬‬
‫‪170‬‬

‫‪expert‬‬

‫‪150‬‬

‫‪non-expert‬‬

‫‪140‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪160‬‬

‫‪130‬‬
‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :17‬تغييسات شاييٍ غبػد ثب افق دز حسمت تسميجي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ؾنل ‪ 18‬مؿبَدٌ مي ؾًد مٍ مبمصيمم شاييٍ تىٍ ثساي افساد غيس مبَس ثيؿتس اش افساد مبَس اغت ي دز اثتداي حسمت ويص شاييٍ‬
‫تىٍ ثساي افساد مبَس ثٍ ‪ 96‬دزجٍ وصدينتس اغت‪.‬‬
‫)‪Combination Trunk (Mean‬‬
‫‪110‬‬

‫‪expert‬‬
‫‪non-expert‬‬
‫‪90‬‬

‫)‪Angle (degree‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬
‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫‪60‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪normalized duration‬‬

‫ؾنل ‪ :18‬تغييسات شاييٍ تىٍ دز حسمت تسميجي ثساي افساد مبَس ي غيس مبَس‬

‫دز ادامٍ ثساي يبفته تدبيتَبي مؼىيداز ثيه ؾبخفَبي ممّي حسمبت مبزاتٍمبَبي مبَس ي غيسمبَس مقبديس مسثًط ثٍ ثيؿتسيه‬
‫مقداز َسيل اش مىحىيَب اغتاساخ ؾد ي ثب اغتدبدٌ اش آشمًن آمبزي ‪ .independence t-test.‬مًزد ازشيبثي قساز گسفت‪ .‬مقبديس‬
‫دازاي اختالف مؼىبداز دز جديل ‪ 2‬آمدٌ اغت‪.‬‬
‫جديل ‪ :2‬متغيسَبي دازاي اختالف مؼىبداز دز دي گسيٌ‬

‫وًع‌حركت‌‬

‫مياوگيه‌‬

‫متغير‌‬

‫ماَر‌‬

‫اوحراف‌معيار‌‬
‫غيرماَر‌‬

‫‪α‬‬

‫غيرماَر‌‬

‫ماَر‌‬

‫تفايت‌بيه‌زاييٍ‌ساعذ‌در‌ابتذا‌ي‌اوتُاي‌حركت‌ ‪‌4/3636‬‬

‫‪‌91/3446‬‬

‫‪‌6/3449 ‌96/3636‬‬

‫‪‌6/666‬‬

‫اختالف ‌بيه ‌بيشتريه ‌زاييٍ ‌ساعذ ‌ي ‌زاييٍ‌ ‪‌3/6443‬‬

‫‪‌46/1141‬‬

‫‪‌6/4466‬‬

‫‪‌6/4663‬‬

‫‪‌6/666‬‬

‫اختالف‌بيه‌كمتريه‌زاييٍ‌ساعذ‌ي‌زاييٍ‌ابتذاي‌ ‪‌-4/6346 ‌-96/9399‬‬

‫‪‌1/4966‬‬

‫‪‌4/3469‬‬

‫‪‌6/644‬‬

‫ابتذاي‌حركت‌‬
‫حركت‌‬

‫حركت‌‬

‫زاييٍ‌ساعذ‌در‌ابتذاي‌حركت‌‬

‫‪‌4/3633 ‌946/6633 ‌943/1366‬‬

‫‪‌4/6469‬‬

‫‪‌6/666‬‬

‫تركيبي‌‬

‫كمتريه‌زاييٍ‌ساعذ‌‬

‫‪‌4/6644 ‌961/6641 ‌946/3644‬‬

‫‪‌4/3616‬‬

‫‪‌6/639‬‬

‫بيه‌بيشتريه‌زاييٍ‌تىٍ‌‌‬

‫‪‌4/9461 ‌966/4646 ‌966/9646‬‬

‫‪‌4/4444‬‬

‫‪‌6/63‬‬

‫كمتريه‌زاييٍ‌تىٍ‌‬

‫‪‌36/1444‬‬

‫‪‌34/6661‬‬

‫‪‌6/6394‬‬

‫‪‌9/1666‬‬

‫‪‌6/636‬‬

‫زاييٍ‌تىٍ‌در‌ابتذاي‌حركت‌‬

‫‪‌14/3394‬‬

‫‪‌14/3413‬‬

‫‪‌4/6333‬‬

‫‪‌4/4649‬‬

‫‪‌6/644‬‬

‫‪‌94/6639‬‬

‫‪‌4/6664‬‬

‫‪‌4/1944‬‬

‫‪‌6/693‬‬

‫اختالف‌بيه‌بيشتريه‌زاييٍ‌تىٍ‌ي‌زاييٍ‌ابتذاي‌ ‪‌6/4449‬‬
‫حركت‌‬

‫‪16‬‬

‫‪‌4/6464‬‬

‫‪‌6/3146‬‬

‫‪‌6/664‬‬

‫‪‌43/4444‬‬

‫اختالف‌بيه‌بيشتريه‌زاييٍ‌ساق‌ي‌زاييٍ‌ابتذاي‌ ‪‌6/6691 ‌964/4414 ‌999/1341‬‬

‫‪‌4/6136‬‬

‫‪‌6/664‬‬

‫زاييٍ‌ساق‌در‌ابتذاي‌حركت‌‬

‫ماييگري‌‬
‫‌‬

‫‪‌33/3464‬‬

‫حركت‌‬
‫اختالف‌بيه‌كمتريه‌زاييٍ‌ساق‌ي‌زاييٍ‌ابتذاي‌ ‪‌-6/4163‬‬

‫‪‌-6/6639‬‬

‫‪‌6/4164‬‬

‫‪‌6‬‬

‫‪‌6/636‬‬

‫حركت‌‬

‫زوكًتسًداچي‌‬

‫‪‌34/6366‬‬

‫كمتريه‌زاييٍ‌تىٍ‌‬

‫‪‌36/4443‬‬

‫‪‌6/1636‬‬

‫‪‌4/6466‬‬

‫‪‌6/644‬‬

‫بحث‌ي‌وتيجٍگيري‌‬
‫‌‬
‫َمبوغًز مٍ ؾنلَبي ثاؽ وتبيج وؿبن مي دَىد ثب يجًد الگًي حسمتي وػجتبً مؿبثٍ تدبيتُبيي َس چىد وبمحػًظ دز ثسخي‬
‫اش متغيسَبي مًزد ثسزغي ثيه دي گسيٌ مبَس ي غيسمبَس يجًد دازد‪.‬‬
‫ثٍ عًزي مٍ دزثبزٌ حسمت شيمي مي تًان اظُبز داؾت مٍ افساد مبَس اقًل ايليٍ اوجب ايه حسمت زا ثُتس اش افساد غيسمبَس ثٍ‬
‫مبز ميثسود‪َ .‬مچىيه دز مًزد الگًي حسمت ويص خغي ثًدن حسمت ػمًدي آزوج افساد مبَس دز اثتداي مػيس مبمالً مؿًُد اغت‬
‫مٍ مي تًان آن زا ثٍ ثنبزگيسي دقت شيبد تًغظ فسد مبَس حيه اجساي ايه حسمت وػجت داد‪ .‬شيسا دز اجساي ايه حسمت تًقيٍ‬
‫ميؾًد مٍ تب ‪ 1/3‬مػيس حسمت دغت اش آزوج وچسخد مٍ خًد غجت ػد تغييس ػمًدي آزوج ميؾًد‪ .‬الجتٍ دز مًزد افساد مًزد‬
‫آشمبيؽ ايه ػد تغييس تب ‪ %26‬يجًد دازد‪.‬‬
‫مىحىي تغييسات شاييٍ آزوج ويص وؿبن مي دَد مٍ شاييٍ آزوج ثساي افساد مبَس دز اوتُبي حسمت ثيؿتس اش افساد غيسمبَس اغت‪ .‬ػ ت‬
‫ايه امس زا ميتًان دز مبم تس ثًدن حسمت افساد مبَس داوػت‪ .‬ثديه قًزت مٍ دز اوتُبي مػيس دغت شيمي افساد مبَس مؿيدٌتس‬
‫اغت‪.‬‬
‫ثسزغي تغييسات شاييٍ مچ پب ويص وؿبن مي دَد مٍ افساد مبَس غؼي دز افصايؽ تدزيجي شاييٍ مچ دز عًل مػيس دازود يلي افساد‬
‫غيسمبَس ثيؿتسيه تغييسات زا دز اوتُبي مػيس اػمبل ميمىىد‪ .‬ايه دز حبلي اغت مٍ ثساي دغتيبثي ثٍ يل حسمت ينىًاخت ي‬
‫شيجب ثُتس اغت ايه تغييسات دز عًل حسمت ي ثٍ تدزيج اوجب ؾًد ي وٍ دز قػمتي اش حسمت‪ .‬ثسزغي تغييسات شاييٍ شاوًي َس‬
‫دي گسيٌ وؿبوگس ؾجبَت وػجي الگًي آوُبغت مٍ ايه امس زا ميتًان وبؾي اش اوجب تمسيىبت غىگيه تًغظ َس دي گسيٌ دز مًزد‬
‫ايه حسمت داوػت‪ .‬ثب ايه حبل افساد مبَس دز اوتُبي حسمت شاوًي خًد زا ثيؿتس خم مسدٌاود مٍ ايه مبز غجت افصايؽ تؼبدل‬
‫ايه افساد ميؾًد‪.‬‬
‫حسمت شونتػًداچي ثساي افساد مبَس ثب جبثجبيي ػمًدي ممتس مبزمس متبتبزغبل ي تدبيت مم دز جبثجبيي ػمًدي مبزمسَبي مچ‬
‫ي ؾبوٍ وػجت ثٍ افساد غيسمبَس مؿبَدٌ ؾدٌ اغت‪ .‬ػ ت ايه امس ميتًاود وبؾي اش ايه ياقؼيت ثبؾد مٍ افساد مبَس غؼي دز ثيؿتس‬
‫ثبثت وگٍ داؾته ازتدبع متبتبزغبل ثساي ج ًگيسي اش ػد تؼبدل خًد دازود‪ .‬يلي دز مًزد مچ ي ؾبوٍ ميتًان غسػت مم حسمت‬
‫ي تمسيه شيبد َس دي گسيٌ زا ػ ت ػد تدبيت داوػت‪ .‬الگًي تغييسات شاييٍ غبق وػجت ثٍ غغح افق ثساي افساد مبَس ثيؿتس ي‬
‫متقبزنتس اغت مٍ وؿبن دَىدٌ آمبدگي جػمي ثبال ي قًيتس ثًدن ػضالت افساد مبَس اغت افساد غيسمبَس تغييسات ممتسي زا ثٍ‬
‫ومبيؽ گراؾتىد‪ .‬تغييسات شاييٍ شاوً ثساي افساد مبَس ثٍ دليل تغييسات شاييٍ غبق ثيؿتس اغت ثب ايىنٍ ؾجبَت زفتبزي مؿبَدٌ‬
‫ميؾًد‪ .‬تغييسات شاييٍ َيپ دز حسمت شونتػًداچي ثساي افساد مبَس اودمي ثيؿتس اش افساد غيس مبَس اغت‪ .‬ايه امس ثٍ دليل‬
‫تًقيٍ مسثيبن ثساي اغتدبدٌ مسدن اش تغييسات شاييٍ مدك ي َيپ دز قدحبت غبضيتبل ي فسيوتبل اغت مٍ دز ايه مًزد ثٍ غمت‬
‫ػقت وسفته ثبغه دز قدحٍ فسيوتبل حيه اجساي حسمت ثساي فسد مبَس ثيؿتس مؿبَدٌ ميؾًد‪ .‬دز مًزد شاييٍ تىٍ ويص مؿبَدٌ‬
‫مي ؾًد مٍ ممتسيه شاييٍ تىٍ افساد مبَس ثيؿتس اش افساد غيسمبَس اغت (جديل ‪ .)2‬ايه تدبيت ثٍ دليل حسمت ثيؿتس تىٍ ثساي‬
‫افساد غيسمبَس دز حسمت زي ثٍ ج ًي شونتػًداچي اغت‪.‬‬
‫دز حسمت تسميجي حسمبت اييي شيمي ي شونتػًداچي مؿبَدٌ مي ؾًد مٍ مبزمسَبي متبتبزغبل مچ ي ؾبوٍ تغييسات محػًغي‬
‫زا وؿبن وميدَىد‪ .‬ػ ت زا دز غسػت پبييه اجساي ايه تنىيلَب ي َمچىيه فسقت فنس مسدن ثٍ تنىيل ثساي َس دي گسيٌ‬
‫ميتًان ذمس مسد‪ .‬شاييٍ غبق ثساي افساد مبَس دز اثتداي حسمت اودمي ممت س ي دز اوتُبي حسمت ثساثس ثب شاييٍ غبق پبي افساد غيس‬

‫‪11‬‬

‫مبَس اغت‪ .‬ايه اختالف وؿبن ميدَد مٍ افساد مبَس غبق ي زان خًد زا دز حبلت مؿيدٌتسي وػجت ثٍ افساد غيسمبَس قساز‬
‫دادٌاود‪ .‬دز اثتداي حسمت ي تب شمبوي مٍ پب اش مىبز پبي ديگس ػجًز ميمىد ثساي َس دي گسيٌ تغييسي دز شاييٍ آزوج مؿبَدٌ‬
‫ومي ؾًد ي َمبن مًازد ذمس ؾدٌ دز مًزد تغييسات شاييٍ آزوج ثساي شيمي ايىجب ويص قبدق اغت‪ .‬دز مًزد تغييس شاييٍ شاوًي افساد‬
‫غيسمبَس ي مبَس تغييسات مؿبثٍاي مؿبَدٌ ميؾًد‪ .‬مٍ ػ ت زا دز تمسيىبت شيبد َس دي گسيٌ ي َمچىيه غسػت مم اجسا ميتًان‬
‫داوػت‪ .‬شاييٍ غبػد ثب افق ثساي افساد مبَس تب وصديل ثٍ ‪ 66‬دزقد حسمت خغي ثًدٌ ي َمچىيه تغييسات آن دز مل مػيس‬
‫ممتس اش افساد غيسمبَس اغت‪ .‬ايه مغ ت ثيبوگس ايه ونتٍ اغت مٍ افساد مبَس تالؼ اضبفي دز تغييس شيبد شاييٍ غبػد ثساي ثٍ ج ً‬
‫ثسدن آن اوجب ودادٌاود مٍ دز وتيجٍ اوسضي ممتسي زا قسف ميمىىد‪ .‬دز ؾنل ‪ 31‬مؿبَدٌ ميؾًد مٍ مبمصيمم شاييٍ تىٍ ثساي‬
‫افساد غيسمبَس ثيؿتس اش افساد مبَس اغت مٍ وؿبن دَىدٌ تغييسات شيبد تىٍ اش حبلت ػمًدي ي دزوتيجٍ مم ؾدن تؼبدل ايه افساد‬
‫اغت‪ .‬دز اثتداي حسمت ويص شاييٍ تىٍ ثساي افساد مبَس ثٍ ‪ 96‬دزجٍ وصدينتس اغت‪ .‬مٍ خًد وؿبن دَىدٌ پبيدازي ايه افساد دز‬
‫اثتداي حسمت اغت‪.‬‬
‫جديل ‪ 2‬ثٍ َمساٌ ونبت مسثًط ثٍ ػ ل تدبيتُبي ذمس ؾدٌ دز ثبال ميتًاود ثٍ ػىًان مسجغ مىبغجي ثساي مسثيبن مبزاتٍ‬
‫مبزاتٍمبَب (م يپًؼ ي غيس م يپًؼ) ي يزشؼ ديغتبن مًزد اغتدبدٌ قساز گيسد‪.‬‬
‫الجتٍ ثبيد تًجٍ داؾت مٍ مػيس تحقيقبت ثساي تنىيلَبي مبزاتٍ ثٍ اوتُب وسغيدٌ اغت‪ .‬شيسا دز ايه تحقيق فقظ ‪ 4‬تنىيل‬
‫مبزثسدي مبزاتٍ ي ثب غسػتُبي پبييه اجسا ي تح يل ؾدٌاود‪ .‬ي ايه خًد دليل ثػيبزي اش ؾجبَتُبي ثيه افساد مبَس ي غيسمبَس‬
‫اغت‪َ .‬مچىيه افساد غيسمبَس دز ايه تحقيق افساد مجتدي دز مبزاتٍ وجًدود شيسا َدف دز ايه تحقيق ثدغت آيزدن الگًي‬
‫مىبغت ثساي مبزاتٍمبَبي مؿًز اش عسيق م يپًؾبن ثًدٌ اغت‪.‬‬

‫سپاسگساري‌‬
‫مجسيبن عسح ثس خًد الش مي داوىد مساتت غ بظ خًد زا اش َمنبزي قميمبوٍ فدزاغيًن مبزاتٍ مسثيبن تيم م ي ي تيم م ي‬
‫مبزاتٍ جمًُزي اغالمي ايسان ثٍ ييطٌ آقبيبن غمىدز غؼيد وينً خك ت جُبوجاؽ وبقسي ؾُسيش زحيمي محمد ؾيسدل‬
‫محػه اؾسفي زضب اغدي مكغدي ديىنً ؾبپًز ؾنسي محمد وًاشوي حػه دَقبنپًز حبمد شينػبزي غؼيد حػىيپًز‬
‫زضب خداؾىبظ غيد جمؿيد حػيىي ميالد خدايبزي احػبن اميىي مستضي ي مُسداد عي اجساي ايه پطيَؽ اثساش ومبيىد‪.‬‬
‫َمچىيه ثديه يغي ٍ اش يبزي ثي ؾبشجٍ داوؿجًيبن ي مػئًل آشمبيؿگبٌ ثيًمنبويل داوؿگبٌ قىؼتي ؾسيف قدزداوي ميؾًد‪.‬‬

‫مساجغ‪‌:‬‬
‫‪1- John Corcoran,Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2004. © 1993-2003 Microsoft‬‬
‫‪Corporation.‬‬
‫‪2- Kuleš B, Mejovšek M. Kinematička i dinamička analiza karate udarca ushiro mawashi geri.‬‬
‫‪Kineziologija‬‬
‫)‪(0351-1057‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(1997),‬‬
‫;‪29‬‬
‫‪40-46,‬‬
‫‪http://bib.irb.hr/prikazi‬‬‫‪rad?rad=30362&table=casopis‬‬
‫‪3- Chiu H.T & Shiang T.Y. A New Approach to Evaluate Karate Punch Techniques Abstracts‬‬
‫‪from ISBS Symposium XVII 1999, http://www.education.ed.ac.uk/isbs-arc99/8.htm‬‬
‫‪4- Robertson D.G.E., Fernando C, Hart M and Beaulieu F. Biomechanics of the karate front‬‬‫‪kick. http://www.health.uottawa.ca/biomech/lab/docs/wcb4_gr.pdf.‬‬

‫‪12‬‬

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.