P. 1
Final Karate Paper Tabriz 4 Techniques

Final Karate Paper Tabriz 4 Techniques

|Views: 98|Likes:
منشور بواسطةHossein_Mokhta_1268

Abstract:
Study of Kinematics of athletes' movements is one of the commen means to get the expected patterns of the movements. In this paper, results of the measurment and comparison of the kinemaics parametrs of four karate techniques in two groups of experts and non-experts using motion analysis are presented. First, markers located on the anatomical points were detected using 2 camaras filming at the same time while one of the techniques (Souki, Zenkutsu Dachi, Maee Gary, Oui Souki+Zenkutsu Dachi) were being performed. Then these kinematics data were used to compare the thechniques between these two groups. As a result, it has been seen that experts try to follow the basic rules more carefully than non-experts so that these results can help the non-experts to promote considering the differences as a reference.

Abstract:
Study of Kinematics of athletes' movements is one of the commen means to get the expected patterns of the movements. In this paper, results of the measurment and comparison of the kinemaics parametrs of four karate techniques in two groups of experts and non-experts using motion analysis are presented. First, markers located on the anatomical points were detected using 2 camaras filming at the same time while one of the techniques (Souki, Zenkutsu Dachi, Maee Gary, Oui Souki+Zenkutsu Dachi) were being performed. Then these kinematics data were used to compare the thechniques between these two groups. As a result, it has been seen that experts try to follow the basic rules more carefully than non-experts so that these results can help the non-experts to promote considering the differences as a reference.

More info:

Published by: Hossein_Mokhta_1268 on May 31, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

ٌزاذوا يكيتامىيس ياَرتماراپ ٍسياقم ي يريگ 4 اك تكرح ات

ٌدازراتخم هيسح ( ارتكد يًجشواد )
ايلارتسا ،نرًبلم ٌاگشواد

ناىيد يزاجح اسيرپ ( سرذم )
ارَسلا ٌاگشواد يوذب تيبرت ٌيرگ

ذىمَرف مازرف ( داتسا )
فيرش يتعىص ٌاگشواد کيواكمًيب ٌيرگ

داسُب يذُم ( رايشواد )
اكمًيب ٌيرگ فيرش يتعىص ٌاگشواد کيو

نايئاضر ٍىيمُت ( رگشَيژپ )
فيرش يتعىص ٌاگشواد کيواكمًيب ٌيرگ

يواغرآ اضر دًمحم ( سرذم )
سيربت ذىُس يتعىص ٌاگشواد کيواكم ٌذكشوادhossein@gmail.com okhtarzadeh. M
persianreflection.blogspot.com
mjreflection.blogspot.com
1

ٌدينچ
ةًهغم يهؾشزي يبهًَگلا ٍهث يثبيتغد ياسث ليادتم يبُؾيز شا يني نازبنؾشزي تبمسح ينيتبمىيغ يًگلا يغزسث
ا تغ . ٌشادوا شا لقبح جيبتو ٍلبقم هيا زد ظبغا هيا سث سيگ ينيتبمىيغ يبَستمازبپ ٍػيبقم ي ي 4 بهتبم تهمسح يد زد
يم ميت ًضػسيغ ي يم ميت ًضػ يبَبمبتبم ٌيسگ تهغا ٌدهؾ ٍهشازا يزادسثسيًهكت شا ٌدبدتهغا بهث . يبهَسمزبم ادهتثا
ف يبُمادوا ينيمًتبوآ يبمىَاز طبقو ييز زًو ٌدىثبتشبث هيهح عهغ ي دودهؾ تكو ؽيبمشآ دزًم دسف يوبتحت ي يوبقً
يثبهاتوا يبهتبم تمسح زبُچ ياسجا ( يهييا لمبهؾ ييبهم يهميش ي يهميش يهجيمست تهمسح ي يچادًهػتًنوش يسهگ
يچادًػتًنوش ) تهفسگ بهجوا هيثزيد يد شا ٌدبدتغا بث نبمصمَ يزادسثسيًكت . تبهكتام خاساتهغا ي يثبهيدز شا عهپ
ٍغ بم شا ليسَ يدؼث بَسمز يكدم يبيايش ي بضف زد بُمادوا تمسح سيػم شا لي سَ زبنؾشزي نا ٍث تغد دهمآ . شا عهپ
ٍهيليا لًقا ندسم تيبػز زد يستؿيث يؼغ سَبم داسفا ٍم دؾ ٌدَبؿم ؽيبمشآ دزًم ٌيسگ يد ٍػيبقم ي جيبتو ٍؼلبغم
ليىنت بجوا يم بُتيبدت هيا شا ٍم دوزاد بَ م سيغ داسفا تفسؿيپ ياسث ناًت تػج دًغ غجسم ناًىؼث سَب .

ٌضاي يديم يبَ : ٍغ ليتبمىيغ يدؼث يزادسثسيًكت بتبم يييا ييبم يميش يهجيمست تهمسح ي يچادًهػتًنوش يسهگ
يييا يچادًػتًنوش ي يميش .
Abstract:

Study of Kinematics of athletes' movements is one of the commen means to get the expected
patterns of the movements. In this paper, results of the measurment and comparison of the
kinemaics parametrs of four karate techniques in two groups of experts and non-experts using
motion analysis are presented. First, markers located on the anatomical points were detected
using 2 camaras filming at the same time while one of the techniques (Souki, Zenkutsu Dachi,
Maee Gary, Oui Souki+Zenkutsu Dachi) were being performed. Then these kinematics data
were used to compare the thechniques between these two groups. As a result, it has been seen
that experts try to follow the basic rules more carefully than non-experts so that these results
can help the non-experts to promote considering the differences as a reference.

ٍمذقم
يًغل يبىؼم " ٍتازبم " خ تغد بث ٌشزبجم تغا يلب . يم بىؼم هيا شا ناًت نآ فدَ ي تػيو يقبخ ةبجغا دىمشبيو ٍتازبم تفبيزد
تغا زبنؾشزي يىَذ ي يودث تزدق ءبقتزا . ٍيُت ياسث زبنؾشزي ٍث ٍىيصَ ليمحت دػ هيىچمَ تبمسح ييبجيش ي كّسحت ليلدث
ٌطيي تيثًجحم شا سيخا يبُلبغ زد ٍتازبم ـبخ تاصيُجت ٌيسگ نبيم زد يا غ يبَ ٌدؾ زادزًخسث نادسم ي نبوش فتام يى تغا .
ةبػح ي قيقد تبمسح ياسجا لمبؾ ؼشزي هيا ٍم بجوآ شا تغا ندث فتام يبُتمػق ٌدؾ يم زبظتوا قيقد يغزسث بث ديز
تبمسح ٍتازبم نبوبمسُق ٍقلػ نازبنؾشزي ٍث ظًمم ي تغبىم ييًگلا ٍشازا ياسث يديدم يّمم تبػلعا ٍث ناًتث فبي تغد دىم ت
ٍيقًت ي ياسث يستقيقد يبَ بُنيىنت دًجُث ي حلقا دسم ٍشازا . ؼيز زد ينيتبمىيغ تبػلعا ٍث يثبيتغد يتمسح صيلبوآ قيسع شا
يم لمبؾ از لقبدم يتمسح زًحم تغا ٍم ـبخ ينيمًتبوآ طبقو ييز سث ييبَسمزبم تكو دسف شا يزادسثسيًكت عغ ي دوًؾ
يم سػيم تبمسح ياسجا هيح ددسگ . مبت نًى تؿگوا تبؼلبغم متػيغ شا ٌدبدتغا بث يزبمؾ يغزسث ياسث تمسح صيلبوآ يبَ
يم ٌزبؾا بُوآ شا يخسث ٍث ٍمادا زد ٍم تغا ٍتفسگ بجوا يمشز يبَسىَ دًؾ .
Mejovšek ي Kuleš ( 1997 ) يؾاًميسيؾيا دگل تمسح دودسم ليحت از نبُج نبمسُق تشبو ياسجا بث ٍتازبم زد يسگ . فدَ
ٍؼلبغم هيا ٍدلؤم تػسغ سيدبقم ي بَستمازبپ هييؼت ٍيياش ي يسيو يبَ تغا ٌدًث ندث تبؼغق هيث يبَ . ليىنت ندًث لبث ليلد ٍث
ٍتازبم هيا يم ٌدمآ تغدث سيدبقم بم يؾاًميسيؾيا دگل حيحق ياسجا ياسث يلدم ناًىػ ٍث دواًت ٍتفسگ سظو زد ٍتازبم زد يسگ
دًؾ . گ شا ٌدبدتغا بث ليتبمىيغ صيلبوآ هيثزيد يد بث ليتبماسگًتًف قيسع شا تبػلعا هتفس VHS 66 صيلبوآ متػيغ ي صتسَ
2
تمسح APAS ( Ariel Performance Analysis System ) تفسگ بجوا . ٍدلؤم لي شا ٌدبدتغا بث ٌدؾ لبمػا ييسيو يبَ
ٌشادوا يسيو ٍحدق ٌشادوا ي دودؾ يسيگ يسيگ د نبمش ٍث ٍجًت بث ينيمبىيد يبُلبىگيغ يبَ دىتفسگ زاسق تبكتام لي ز . صيلبوآ
يم يمػ ٌبگديد شا ٍم داد نبؿو ٌدؾ نبيث يبَستمازبپ ٍػيبقم يبَشبف ي يگدبمآ يبَشبف ي تمسح يادتثا ٍث از تمسح هيا ناًت
دًمو يدىث ميػقت اسجا [ . 2 .]
Chiu ي Shiang ( 1999 ) دوداد زاسق يغزسث دزًم از ٍتازبم زد تغد تبثسض شا يني . هيا فدَ نبمش فياؿت ٍؼلبغم
عنػ تؿم ييسيو ي ٍمح تػسغ لمؼلا ( هنيغ ) ٍتازبم ٌديشزي يبم بث ٍتازبم زد هنيغ بث ٍثسض فتام يبُتيؼقًم زد يا
دًث غيسغ لثديف ؼيز شا ٌدبدتغا . 12 دسف ( 8 ي دسم 4 نش ) ٍتازبم يم ميت شا ROC كًنوبث تبقثبػم ياسث 1998 يبُيشبث
ٍثسض ليىنت زبُچ ييبيغآ دوداد بجوا ٍؼلبغم هيا زد از هنيغ بث . 4 دىتػَ سيش تزًق ٍث تغد بث ٍثسض تيؼقًم : تؿم
ٌدبتػيا تلبح زد ميقتػم ( stand straight punch ) ٌدبتػيا تلبح زد ظًنؼم تؿم ( stand reverse punch ) تؿم
ًج تمغ ٍث ميقتػم ( forward straight punch ) ؿم ي تػيو مَ زبىم بَبپ ٍم يلبح زد ًج تمغ ٍث ظًنؼم ت
( forward reverse punch .) عنػ يبُوبمش ٍنىيا بث ًج ٍث تؿم زد لمؼلا ( ms 656 - 556 ) ٌدبتػيا تؿم شا ستؿيث ( ms
456 - 356 ) ًج ٍث تؿم زد ٍمح يبُتػسغ ي دًث ( m/s 3 - 7 / 2 ) ٌدبتػيا تؿم شا ستؿيث ( m/s 1 / 2 - 9 / 1 ) دًث . تيبدت جيبتو
يىؼم تػم يبُتؿم هيث از يزاد دادو نبؿو ظًنؼم ي ميق . ندؾ ٌدسؿف مَ ٍث ةبتؾ تػح سث تؿم ييسيو قيقحت هيا زد
دؾ نبيث فدَ . يم زبظتوا ٍم زًغوبمَ نادسم يبُتؿم يبَيسيو تفز ( g 54 - 43 ) نبوش تؿم ييسيو شا ( g 39 - 24 ) دًث ستگزصث .
يم تػت هيا جيبتو دؾ بػدا ؽَيطپ هيا زد م ياسث يّمم فخبؾ لي ناًىػ ٍث دواًت تؿم يبُنيىنت حلقا زًظىم ٍث نبيثس
دسيگ زاسق ٌدبدتغا دزًم نازبنؾشزي [ 3 .]
Robertson نازبنمَ ي ( 2662 ) ٍؼلبغم ايبتيا ٌبگؿواد زد دوداد بجوا ٍتازبم زد ًج تمغ ٍث دگل ليوبنمًيث ٌزبثزد يا .
يًج تمغ ٍث دگل تبمسح ( بث stance ي تؿگيم شبث تقػ ٍث ٌدىوش دگل يبپ ٍم شبث stance زاسق سگيدني زبىم بَبپ ٍم ٍتػث
دىتفسگيم ) يمشز يبَسىَ زبنؾشزي يد ( ناد 5 ٍشبت زد فكاتم يني ناًم ٍتازبم ي يد ) هيثزيد شا ٌدبدتغا بث VHS ي دؾ تجث
دودؾ صيبتيجيد بُميف عغ . ظًنؼم ليمبىيد ؼيز شا ناز ي ًواش چم لقبدم يكدم ناًت ي فلبخ يبَزيبتؿگ ٍجغبحم ياسث
ا دؾ ٌدبدتغ . ياسث سثمادح يبُواًت stance دًث ستگزصث ٍتػث ي شبث . ناز لكدم يبَزًػنف ي بَزًػىتػما دوداد نبؿو جيبتو
يقا كسحم ( prime mover ) دىتػَ ناز لكدم ي ًواش . زبم ٍث ًواش هؿىتػما ي هؿنف ؽَبم ياسث ًلًقا ًواش يبَزيبتؿگ
دىتفز [ 4 .]

ي يزاس لذم ذوير عمج اد يريآ ٌد اَ
ٍث زًظىم ٌدىىم تمسؾ داسفا ةباتوا شا يخسث تقفاًم ناسيا ٍتازبم ي بتبم يم يبُميت نبيثسم ي ٍتازبم نًيغازدف يگىَبمَ بث
ٍتازبم يم ميت يبَبم ( 9 سدو ) نًمشآ زد تمسؾ ياسث ديدسگ تج بَ . ٍتازبم شا يدادؼت هيىچمَ يم ميت ًضػ سيغ يبَبم ( 7
سدو ) نًمشآ ياسجا ياسث بَ دودؾ يزبنمَ ٍث تًػد . ليدج زد داسفا هيا تبكاؿم 1 تغا ٌدمآ .

ليدج 1 - ؽيبمشآ زد ٌدىىم تمسؾ داسفا تبكاؿم بَ
ٍوًمو
سيغتم
يم ميت ًضػ يم ميت ًضػ سيغ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
هغ ( لبغ ) 18 18 26 21 19 18 27 21 19 22 24 21 24 26 21 31
دق ( بغ ستميتو ) 17
8
18
4
16
9
17
6
16
9
17
5
18
6
17
1
18
2
18
4
17
4
18
3
19
2
16
3
17
3
17
8
نشي ( سگًيم ) 65 68 71 63 63 75 86 66 82 75 73 65 93 65 73 86

3
نًمشآ زد يجيسقت سغق ٍث صمسق ي ديدغ يبُگوز ٍث زًو ٌدىثبتشبث ييسم يبَسمزبم شا حسع هيا يبَ 2 تغا ٌدؾ ٌدبدتغا ستميتوبغ .
ٍث ٍغ نًيغاسجيلبم زًظىم دبؼثا بث يوًيغاسجيلبم ميسف شا يدؼث 3 / 1 * 2 / 1 * 1 لبتيجيد هيثزيد يد شا سييبكت تجث ياسث ي ستم
JVC لدم GR-DVL 9800 يزادسثسيًكت تػسغ بث 25 دؾ ٌدبدتغا ٍيوبث زد ميسف . يجيسقت ٍقبف زد بُىيثزيد 5 / 4 شا ستم
يجيسقت ٍيياش بث ي تمسح عًضًم 46 تجػو ٍجزد دىتؾاد زاسق سگيدني ٍث . نبمصمَ هيثزيد يشبغ ؽف لي هتخبغ لبؼف بث بَ
هيثزيد شا لي سَ شا لقبح سييبكت زد نآ ييبغبىؾ ي تجث ي ؛ليىنت سَ ياسجا شبغآ شا ؽيپ تغزد يغبنػ تفسگ بجوا بَ . زد
لنؾ 1 تغا ٌدؾ ٌداد نبؿو ٌدؾ ٍتفسگ سظو زد غجسم تبكتام متػيغ .

لنؾ 1 : مزبم تكو لحم نًمشآ يع يميش تمسح ياسجا لحاسم ي بَس
نًمشآ بمتا شا عپ ؽاث شا ٌدبدتغا بث ميف تغبم ييز ٌدؾ تجث يبُميف بَ capturing سو زاصفا ( Sharif Motion
Analyzer ) SMA تفبي لبقتوا ستًيمبم ٍث . ٍث بث ٌدمآ تغد ٍث سييبكت نآ شا عپ ؽاث يسيگزبم Deinterlacing سو زاصفا
SMA ث تبكاؿم بث يميف ٍ 56 دودؾ ليدجت ٍيوبث زد ميسف . ؽاث شا ٌدبدتغا بث دؼث ٍحسم زد Image processing
سو زاصفا SMA سَ شا لقبح سييبكت ياسث ٍوبگادج زًع ٍث ٍؼلبغم دزًم تبمسح شا لي سَ زد بَسمزبم يدؼثيد تبكتام
دمآ تغد ٍث هيثزيد . صيچبو تمزبؿم ٍث ٍجًت بث تغد ٍؼغق ي ٍث ييز سث ٌدؾ تكو سمزبم ٍغ ندًث ليدصو ليلد نآ دػ ي
سو ظغًت بَسمزبم هيا ييبغبىؾ تغا ٌدؾ سظو فسق تغد ٍؼغق ٍث طًثسم تبػلعا شا زاصفا . ندسم دزاي بث دؼث ٍحسم زد
ليبف يد سَ شا لقبح تمسح سَ ياسجا ي نًيغاسجيلبم ةًچزبچ ٍث طًثسم سييبكت يدؼثيد تبكتام ٍث طًثسم يبَ ٍث هيثزيد
ؽاث 3D reconstruction سو زد زاصفا SMA ليبف لدم دمآ تغد ٍث بَسمزبم يدؼث ٍغ تبكتام . زد لنؾ 2 يبَسمزبم
ييبم تمسح ياسجا يع ٌدؾ ييبغبىؾ ٍغ تبكتام ي هيثزيد سَ شا لقبح سييبكت زد يسگ ٌداد ؽيبمو نآ ٌدؾ خاساتغا يدؼث
تغا ٌدؾ .
4


لنؾ 2 : يبَسمزبم سيػم تغاز هيثزيد زد ٌدؾ ييبغبىؾ ( تغاز - لبث ) پچ هيثزيد ي ( پچ - لبث ) ي ؛
ٍغ تبكتام يشبغشبث دىيآسف شا ٌدمآ تغد ٍث بَسمزبم تمسح سيػم يدؼث ( هيشبپ )
ٍيياش ييبجثبج يًگلا ٍث يثبيتغد ياسث دزاي ليبف هيا لقبدم يا 3D kinematics سو زد زاصفا SMA فيسؼت شا عپ ي دؾ
ا ندث تبؼغق سو ظغًت بيايش هي دودؾ ٍشازا ليبف دىچ تزًق ٍث ي ٍجغبحم زاصفا . ٍيياش تيتست ٍث جوزآ ي پيَ ًواش بپ چم يبيايش
بپ ٍجىپ تبؼغق هيث - قبغ قبغ - ناز ناز - دػبغ ي ٍىت - دىتػَ يشبث . زد يكدم يبيايش posture زد دسف ظغًت ٌدؾ ذباتا
ي دودؾ ٍتفسگ سظو زد سدق تمسح سَ يادتثا ٍيياش تاسييغت ٌدؾ ٍجغبحم تيؼضي هيا ٍث تجػو يا دوا . ٍجًت بث تغا سمذ نبيبؾ
يجيمست ي يچادًػتًنوش تمسح يبُتوا ي ادتثا زد قفا ٍث تجػو قبغ ٍيياش تيمَا ٍث ( يييا يچادًػتًنوش ي يميش ) ٍث ٍيياش هيا
ٍلدبؼم شا ٍوبگادج زًع
1 2
1 2 1 2 1 2
cos ( )
( ) ( ) ( )
x x
x x y y z z    
زد ٍم دمآ تغد ٍث نآ α قفا بث قبغ ٍيياش
x  y  ي z  تُج زد تيتست ٍث قبغ ٍؼغق لبميصگيسپ ي لبتػيد سمزبم تبكتام لضبدت تيتست ٍث x y ي z تغا .

جياتو
ًم يبتبم تبمسح شا لي سَ ياسث ييبُو جيبتو تمػق هيا زد ٌدؾ ٍشازا ٍوبگادج تزًق ٍث يغزسث دز دوا . ًٌحو بُىت ٍم بجوآ شا
بث نبگدىىم تمسؾ شا لي سَ ياسث تمسح ياسجا نبمش تدم تغا ٌدًث سظو دزًم نآ تػسغ ٍث ٍجًت نيدث تمسح ياسجا
5
تغا ٍتؾاد تيبدت ناسگيد . لي سگيدني بث ٌدىىم تمسؾ داسفا يبَسيغتم ٍػيبقم ليُػت زًظىم ٍث هياسثبىث يىحىم spline ٍث
دؾ خاساتغا يىحىم سَ شا سثاسث تبػلعا دادؼت ي تيف ٌدؾ خاساتغا يبَسيغتم شا لي سَ يىحىم . ياسجا نبمش تيتست هيدث
ادتثا شا تبمسح ( سدق ) بُتوا بت ( 166 ) دؾ صيلبمسو .

يكيز تكرح
تُج زد ـًكخ ٍث جوزآ سمزبم يشبجثبج يبَسيغتم ٍػيبقم ي يغزسث يميش تمسح ياسث ي تمسح ٍحدق سث دًمػ ي يدًمػ
جوزآ ٍيياش سييغت ( تمسح يًگلا سگوبيبمو ) دودؾ ٍتفسگ سظو زد . لنؾ زد يبَ 3 4 ي 5 ٌيسگ يد هيث بَسيغتم هيا ٍػيبقم
ٍتازبم تغا ٌدؾ ٌداد نبؿو سَبمسيغ ي سَبم يبم .
لنؾ زد 16 يىحىم هيگوبيم تمسح ٍحدق سث دًمػ تُج زد جوزآ نبنمسييغت يبَ ( زد تُج X ) سَبمسيغ ي سَبم داسفا ياسث
تغا ٌدؾ ٌداد ؽيبمو . يم ٌدَبؿم سَبم داسفا دزًم زد زادزًخسث سَبم سيغ داسفا ٍث تجػو يستمم سيدبقم شا يىحىم هيا ٍم دًؾ
تغا . يمو ٌدَبؿم يتيبدت ٌيسگ يد هيا تاسييغت سيػم زد ٍنىيا بث ندث ٍث از يميش تغد تمسح لًع زد سَبم داسفا يلي دًؾ
دوا ٍتؾاد ٌبگو ستنيدصو .
Zoki Elbow X displacemet (Mean)
45
50
55
60
65
70
75
0 20 40 60 80 100
normalized duration
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t

(
c
m
)
expert
non-expert

لنؾ 3 : تمسح ٍحدق سث دًمػ تُج زد جوزآ سمزبم يشبجثبج ٍػيبقم ( X ) سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يميش تمسح زد

لنؾ زد 4 يم ٌدَبؿم يدح بت سَبمسيغ ٍث تجػو تمسح يادتثا زد سَبم داسفا ياسث يدًمػ يبتغاز زد جوزآ ييبجثبج ٍم دًؾ
يغخ تغا ست . د يلي ٍثبؿم بجيسقت تاسييغت ٌيسگ يد سَ سيػم ٍمادا ز دوزاد از يا .
Zoki Elbow Z displacemet (Mean)
-0.002
0
0.002
0.004
0 20 40 60 80 100
normalized duration
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t

(
c
m
)
expert
non-expert

لنؾ 4 : يدًمػ تُج زد جوزآ سمزبم يشبجثبج ٍػيبقم Z سَبم سيغ ي سَبم دسف ياسث يميش تمسح ياسجا زد

لنؾ زد 5 تغا ٌدؾ ٌداد ؽيبمو جوزآ ٍيياش تاسييغت . يم ٌدَبؿم ٍم زًغوبمَ ٌيسگ يد سَ جوزآ ٍيياش تاسييغت دًؾ دح بت
ٌدَبؿم تمسح يبُتوا زد يستمم ٍيياش تمسح عيسؾ ٍيياش ندًث يني دًجي بث سَبمسيغ ٌيسگ دزًم زد يلي تغا ٍثبؿم يدبيش
يم دًؾ ( ديدح 16 ٍجزد .)
6
Zoki Elbow angle (Mean)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 5 : سَبم سيغ ي سَبم دسف ياسث يميش تمسح ياسجا زد جوزآ ٍيياش تاسييغت يىحىم

ييام تكرح يرگ
ييبم تمسح ياسث يغزسث يسگ يدًمػ تُج زد ٍوبؾ سمزبم يشبجثبج يبَسيغتم ٍػيبقم ي ( Z ) بپ چم ي قبغ ٍيياش سييغت
( تمسح يًگلا سگوبيبمو ) دودؾ ٍتفسگ سظو زد . لنؾ 6 يم نبؿو از ٍوبؾ سمزبم يدًمػ يشبجثبج ٍػيبقم سيغ داسفا ياسث ٍم دَد
يم ٌدَبؿم سَبم داسفا شا ست يغخ تجػو ٍث تاسييغت سَبم دًؾ .
Maei Gery GH Vertical displacement (Mean)
0.57
0.59
0.61
0.63
0.65
0 20 40 60 80 100
normalized duration
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
expert
non-expert

لنؾ 6 : دًمػ تُج زد ٍوبؾ سمزبم يشبجثبج ٍػيبقم ( Z ) ييبم تمسح زد سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يسگ

لنؾ زد 7 ٍيياش تاسييغت ا ي بپ چم ٌدؾ ٌداد نبؿو تغا . تخاًىني ًبتجػو تزًق ٍث ي سيػم لم زد سَبم داسفا ياسث بپ چم ٍيياش
يم ؽياصفا ديدحشا دؼث ي مم ادتثا تاسييغت هيا سَبم سيغ داسفا زد يلي دثبي 66 يم ؽياصفا يستؿيث خسو بث تمسح دقزد دثبي . بما
ا ٍثبؿم ًبجيسقت ٌيسگ يد سَ ياسث تمسح يبُتوا زد نآ زادقم تغ .
Maei Gery Ankle Angle (Mean)
-10
0
10
20
30
40
50
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 7 : ييبم تمسح زد بپ چم ٍيياش تاسييغت سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يسگ
لنؾ 8 يم نبؿو ازسَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يسگ ييبم تمسح زد قفا بث قبغ ٍيياش تاسييغت دَد . يم ٌدَبؿم ٍم دًؾ
تغا سَبم سيغ داسفا شا ستممسَبم داسفا قبغ ٍيياش تمسح يادتثازد . دا زد يلي يع از يُثبؿم يبَ سيػم ٌيسگ يد سَ ٍما
يم دىىم .
7
Maei Gery Shank (Mean)
40
60
80
100
120
140
160
180
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 8 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يسگ ييبم تمسح زد قفا بث قبغ ٍيياش تاسييغت

يچادًستًكوز تكرح
دًمػ تُج زد بپ چم ي ظزبتبتم ٍوبؾ يبَسمزبم يشبجثبج يبَسيغتم ٍػيبقم ي يغزسث يچادًػتًنوش تمسح ياسث ( Z ) ظقف ٍم
يىحىم تغا ٌدؾ ٌدزيآ بجىيا زد ظزبتبتم ًواش ٍيياش تاسييغت ي تمسح سخآ زد ٌطيي ٍث قفا ٍث تجػو ٍىت ي قبغ ٍيياش ؛ ( سگوبيبمو
تمسح يًگلا ) دودؾ ٍتفسگ سظو زد . ٍثبؿت دًجي بث تمسح سيػم يًگلا يدًمػ يبتغاز زد لبغزبتبتم سمزبم ييبجثبج ياسث
غا سَبم سيغ دسف شا ستمم يمم سَبم دسف ت ( لنؾ 9 ) .
Zenkoutso Metatarsal vertical displacemet (Mean)
-0.0012
-0.0002
0.0008
0 20 40 60 80 100
normalized duration
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
/
h
e
i
g
h
t
expert
non-expert

لنؾ 9 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يچادًػتًنوش تمسح زد لبغزبتبتم سمزبم يدًمػ ييبجثبج

لنؾ هيا ٍث ٍجًت بث 16 هيىچمَ ي ٌدًث سَبمسيغ داسفا شا ستؿيث يمم تمسح يادتثا زد قفا ٍث تجػو سَبم داسفا قبغ ٍيياش
يستؿيث نزبقت شا سَبم داسفا ياسث تاسييغت سيػم تغا زادزًخسث .
Zenkoutso Shank Angle (Mean)
10
30
50
70
90
110
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 16 : زًحم ي بپ قبغ هيث ٍيياش تاسييغت Y سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يچادًػتًنوش تمسح زد

لنؾ زد 11 يم ٌدَبؿم زد ٍيياش هيا زادقم ي تغا سَبم سيغ داسفا شا ستؿيث سَبم داسفا ياسث ًواش ٍيياش تاسييغت ٍىماد ٍم دًؾ
سَبم داسفا ياسث صيو تمسح يبُتوا يم سَبم سيغ داسفا شا ستؿيث دؾبث .
8
Zenkoutso Knee Angle (Mean)
-10
0
10
20
30
40
50
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 11 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يچاد ًػتنوش تمسح زد ًواش ٍيياش تاسييغت

لنؾ 12 يم نبؿو شا ستمم يمم سَبمسيغ داسفا ياسث يچادًػتنوش تمسح زد پيَ ٍيياش هيستمم ي هيستؿيث تاسييغت ٍم دَد
تغا سَبم داسفا . سث تاسييغت يًگلا ٍتجلا تغا ٍثبؿم يدح بت ٌيسگ يد هيا يا .
Zenkoutso Hip Angle (Mean)
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 12 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يچاد ًػتنوش تمسح زد پيَ ٍيياش تاسييغت

تمسح يادتثا زد ًػتنوش ٍث سَبم داسفا ياسث ٍىت ٍيياش 96 سيػم يع بث ي تغا ستنيدصو ٍجزد يبَ يبُتوا زد ٍثبؿم يدح بت
مم سَبم داسفا ياسث ٍيياش هيا صيو سيػم تغا ستؿيث ي ( لنؾ 13 ) .

Zenkoutso Trunk (Mean)
75
85
95
105
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 13 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يچاد ًػتنوش تمسح زد قفا بث ٍىت ٍيياش تاسييغت

يييا يبيكرت تكرح يچادًستًكوز ي يكيز
يييا يجيمست تمسح ياسث جوزآ ي ًواش ٍيياش قفا ٍث تجػو قبغ ٍيياش سييغت يغزسث يچادًػتًنوش ي يميش ( سگوبيبمو يًگلا
تمسح ) دودؾ ٍتفسگ سظو زد . تاسييغت هيا يًگلا زد يستؿيث نزبقت سَبم داسفا ياسث زًحم ي بپ قبغ هيث ٍيياش Y ٌدَبؿم
يم دًؾ . سَبمسيغ داسفا يبپ قبغ ٍيياش بث سثاسث تمسح يبُتوا زد ي ستمم يمدوا تمسح يادتثا زد سَبم داسفا ياسث ٍيياش هيا ٍتجلا
تغا ( لنؾ 14 ) .
9
Combination Shank Angle (Mean)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 14 : هيث ٍيياش زًحم ي بپ قبغ Y سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يجيمست تمسح زد
يًگلا ٍيياش تاسييغت جوزآ ي ًواش يبَ ٍوبگادج تبمسح شا لي سَ زد ٌدؾ ٌدَبؿم دزاًم ٍث ٍيجؾ يدبيش دح بت ي يميش
تغا يچادًػتًنوش . يم زًجػ سگيد يبپ زبىم شا بپ ٍم يوبمش بت ي تمسح يادتثا زد ٍتجلا ياسث دىم ٍيياش زد يسييغت ٌيسگ يد سَ
يمو ٌدَبؿم جوزآ دًؾ . تغا قدبق صيو بجىيا زد يميش ياسث جوزآ ٍيياش تاسييغت دزًم زد ٌدؾ سمذ دزاًم نبمَ عغ . دزًم زد
يم تيؼجت سَبم ي سَبمسيغ داسفا ياسث يُثبؿم يًگلا شا ًواش ٍيياش تاسييغت دىم ( يبُنؾ 15 ي 16 ) .
Combination Knee Angle (Mean)
0
10
20
30
40
50
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 15 : ًواش ٍيياش تاسييغت سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يجيمست تمسح زد

Combination Elbow Angle (Mean)
-10
10
30
50
70
90
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 16 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يجيمست تمسح زد جوزآ ٍيياش تاسييغت

تاسييغت ٍيياش جوزآ ٍث ليدصو بت سَبم داسفا ياسث 66 شا ستمم سيػم لم زد نآ تاسييغت هيىچمَ ي ٌدًث يغخ تمسح دقزد
تغا سَبمسيغ داسفا ( لنؾ 17 ) .

16
Combination Fore arm Angle (Mean)
130
140
150
160
170
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

ؾ لن 17 : سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يجيمست تمسح زد قفا بث دػبغ ٍيياش تاسييغت

لنؾ زد 18 يم ٌدَبؿم ٍيياش صيو تمسح يادتثا زد ي تغا سَبم داسفا شا ستؿيث سَبم سيغ داسفا ياسث ٍىت ٍيياش مميصمبم ٍم دًؾ
ٍث سَبم داسفا ياسث ٍىت 96 تغا ستنيدصو ٍجزد .
Combination Trunk (Mean)
80
90
100
110
0 20 40 60 80 100
normalized duration
A
n
g
l
e

(
d
e
g
r
e
e
)
expert
non-expert

لنؾ 18 : اش تاسييغت سَبم سيغ ي سَبم داسفا ياسث يجيمست تمسح زد ٍىت ٍيي

تيبدت هتفبي ياسث ٍمادا زد يىؼم يبَ فخبؾ هيث زاد ٍتازبم تبمسح يّمم يبَ هيستؿيث ٍث طًثسم سيدبقم سَبمسيغ ي سَبم يبَبم
يىحىم شا ليسَ زادقم يزبمآ نًمشآ شا ٌدبدتغا بث ي دؾ خاساتغا بَ . independence t-test . دزًم تفسگ زاسق يثبيشزا . سيدبقم
ليدج زد زادبىؼم فلتخا يازاد 2 تغا ٌدمآ .

ليدج 2 : ٌيسگ يد زد زادبىؼم فلتخا يازاد يبَسيغتم
تكرح عًو ريغتم
هيگوايم رايعم فارحوا
α
رَام رَامريغ رَام رَامريغ
تكرح
يبيكرت
تكرح ياُتوا ي اذتبا رد ذعاس ٍيياز هيب تيافت 3636 / 4 3446 / 91 3636 / 96 3449 / 6 666 / 6
ٍيياز ي ذعاس ٍيياز هيرتشيب هيب فلتخا
تكرح ياذتبا
6443 / 3 1141 / 46 4466 / 6 4663 / 6 666 / 6
ياذتبا ٍيياز ي ذعاس ٍيياز هيرتمك هيب فلتخا
تكرح
9399 / 96 - 6346 / 4 - 4966 / 1 3469 / 4 644 / 6
تكرح ياذتبا رد ذعاس ٍيياز 1366 / 943 6633 / 946 3633 / 4 6469 / 4 666 / 6
ذعاس ٍيياز هيرتمك 3644 / 946 6641 / 961 6644 / 4 3616 / 4 639 / 6
ٍىت ٍيياز هيرتشيب هيب 9646 / 966 4646 / 966 9461 / 4 4444 / 4 63 / 6
ٍىت ٍيياز هيرتمك 1444 / 36 6661 / 34 6394 / 6 1666 / 9 636 / 6
تكرح ياذتبا رد ٍىت ٍيياز 3394 / 14 3413 / 14 6333 / 4 4649 / 4 644 / 6
يب فلتخا ياذتبا ٍيياز ي ٍىت ٍيياز هيرتشيب ه
تكرح
4449 / 6 6639 / 94 6664 / 4 1944 / 4 693 / 6
11
ييام يرگ
تكرح ياذتبا رد قاس ٍيياز 4444 / 43 3464 / 33 6464 / 4 3146 / 6 664 / 6
ياذتبا ٍيياز ي قاس ٍيياز هيرتشيب هيب فلتخا
تكرح
1341 / 999 4414 / 964 6691 / 6 6136 / 4 664 / 6
ز هيرتمك هيب فلتخا ياذتبا ٍيياز ي قاس ٍييا
تكرح
4163 / 6 - 6639 / 6 - 4164 / 6 6 636 / 6
يچادًستًكوز
ٍىت ٍيياز هيرتمك 6366 / 34 4443 / 36 1636 / 6 6466 / 4 644 / 6

ٍجيتو ي ثحب يريگ
لنؾ ٍم زًغوبمَ يم نبؿو جيبتو ؽاث يبَ يخسث زد ظًػحمبو دىچ سَ ييبُتيبدت ٍثبؿم ًبتجػو يتمسح يًگلا دًجي بث دىَد
شا دزاد دًجي سَبمسيغ ي سَبم ٌيسگ يد هيث يغزسث دزًم يبَسيغتم .
يم يميش تمسح ٌزبثزد ٍم يزًع ٍث ٍث سَبمسيغ داسفا شا ستُث از تمسح هيا بجوا ٍيليا لًقا سَبم داسفا ٍم تؾاد زبُظا ناًت
يم زبم دوسث . زد سَبم داسفا جوزآ يدًمػ تمسح ندًث يغخ صيو تمسح يًگلا دزًم زد هيىچمَ تغا دًُؿم ًلمبم سيػم يادتثا
يم ٍم داد تجػو تمسح هيا ياسجا هيح سَبم دسف ظغًت دبيش تقد يسيگزبنث ٍث از نآ ناًت . ٍيقًت تمسح هيا ياسجا زد اسيش
يم بت ٍم دًؾ 3 / 1 يم جوزآ يدًمػ سييغت دػ تجغ دًخ ٍم دخسچو جوزآ شا تغد تمسح سيػم دًؾ . دزًم داسفا دزًم زد ٍتجلا
ؽيبمشآ بت سييغت دػ هيا 26 % دزاد دًجي .
يم نبؿو صيو جوزآ ٍيياش تاسييغت يىحىم تغا سَبمسيغ داسفا شا ستؿيث تمسح يبُتوا زد سَبم داسفا ياسث جوزآ ٍيياش ٍم دَد . تػ
يم از سما هيا تػواد سَبم داسفا تمسح ندًث ستمبم زد ناًت . سَبم داسفا يميش تغد سيػم يبُتوا زد ٍم تزًق هيدث ٌديؿم ست
تغا .
يم نبؿو صيو بپ چم ٍيياش تاسييغت يغزسث داسفا يلي دوزاد سيػم لًع زد چم ٍيياش يجيزدت ؽياصفا زد يؼغ سَبم داسفا ٍم دَد
يم لبمػا سيػم يبُتوا زد از تاسييغت هيستؿيث سَبمسيغ دىىم . ي تخاًىني تمسح لي ٍث يثبيتغد ياسث ٍم تغا يلبح زد هيا
هيا تغا ستُث بجيش تمسح شا يتمػق زد ٍو ي دًؾ بجوا جيزدت ٍث ي تمسح لًع زد تاسييغت . سَ يًواش ٍيياش تاسييغت يغزسث
يم از سما هيا ٍم تغبُوآ يًگلا يجػو تَبجؾ سگوبؿو ٌيسگ يد دزًم زد ٌيسگ يد سَ ظغًت هيگىغ تبىيسمت بجوا شا يؾبو ناًت
تػواد تمسح هيا . سح يبُتوا زد سَبم داسفا لبح هيا بث ٌدسم مخ ستؿيث از دًخ يًواش تم لدبؼت ؽياصفا تجغ زبم هيا ٍم دوا
يم داسفا هيا دًؾ .
چم يبَسمزبم يدًمػ ييبجثبج زد مم تيبدت ي لبغزبتبتم سمزبم ستمم يدًمػ ييبجثبج بث سَبم داسفا ياسث يچادًػتنوش تمسح
تغا ٌدؾ ٌدَبؿم سَبمسيغ داسفا ٍث تجػو ٍوبؾ ي . يم سما هيا تػ دواًت ستؿيث زد يؼغ سَبم داسفا ٍم دؾبث تيؼقاي هيا شا يؾبو
دوزاد دًخ لدبؼت دػ شا يسيگًج ياسث لبغزبتبتم عبدتزا هتؾاد ٍگو تثبث . يم ٍوبؾ ي چم دزًم زد يلي تمسح مم تػسغ ناًت
تػواد تيبدت دػ تػ از ٌيسگ يد سَ دبيش هيسمت ي . ياسث قفا حغغ ٍث تجػو قبغ ٍيياش تاسييغت يًگلا ي ستؿيث سَبم داسفا
نزبقتم نبؿو ٍم تغا ست ٍث از يستمم تاسييغت سَبمسيغ داسفا تغا سَبم داسفا تلضػ ندًث ستيًق ي لبث يمػج يگدبمآ ٌدىَد
دىتؾارگ ؽيبمو . ٌدَبؿم يزبتفز تَبجؾ ٍنىيا بث تغا ستؿيث قبغ ٍيياش تاسييغت ليلد ٍث سَبم داسفا ياسث ًواش ٍيياش تاسييغت
يم دًؾ . تغا سَبم سيغ داسفا شا ستؿيث يمدوا سَبم داسفا ياسث يچادًػتنوش تمسح زد پيَ ٍيياش تاسييغت . ليلد ٍث سما هيا
تمغ ٍث دزًم هيا زد ٍم تغا لبتويسف ي لبتيضبغ تبحدق زد پيَ يكدم ٍيياش تاسييغت شا ندسم ٌدبدتغا ياسث نبيثسم ٍيقًت
ياسجا هيح لبتويسف ٍحدق زد هغبث هتفسو تقػ يم ٌدَبؿم ستؿيث سَبم دسف ياسث تمسح دًؾ . ٌدَبؿم صيو ٍىت ٍيياش دزًم زد
يم تغا سَبمسيغ داسفا شا ستؿيث سَبم داسفا ٍىت ٍيياش هيستمم ٍم دًؾ ( ليدج 2 .) ياسث ٍىت ستؿيث تمسح ليلد ٍث تيبدت هيا
تغا يچادًػتنوش يًج ٍث يز تمسح زد سَبمسيغ داسفا .
ييا تبمسح يجيمست تمسح زد يم ٌدَبؿم يچادًػتنوش ي يميش ي يغًػحم تاسييغت ٍوبؾ ي چم لبغزبتبتم يبَسمزبم ٍم دًؾ
يمو نبؿو از دىَد . ليىنت هيا ياسجا هييبپ تػسغ زد از تػ ٌيسگ يد سَ ياسث ليىنت ٍث ندسم سنف تقسف هيىچمَ ي بَ
يم دسم سمذ ناًت . تمم يمدوا تمسح يادتثا زد سَبم داسفا ياسث قبغ ٍيياش سيغ داسفا يبپ قبغ ٍيياش بث سثاسث تمسح يبُتوا زد ي س
12
تغا سَبم . يم نبؿو فلتخا هيا ٌديؿم تلبح زد از دًخ ناز ي قبغ سَبم داسفا ٍم دَد زاسق سَبمسيغ داسفا ٍث تجػو يست
ٌداد دوا . يم زًجػ سگيد يبپ زبىم شا بپ ٍم يوبمش بت ي تمسح يادتثا زد يسييغت ٌيسگ يد سَ ياسث دىم ٌدَبؿم جوزآ ٍيياش زد
يمو تغا قدبق صيو بجىيا يميش ياسث جوزآ ٍيياش تاسييغت دزًم زد ٌدؾ سمذ دزاًم نبمَ ي دًؾ . داسفا يًواش ٍيياش سييغت دزًم زد
ٍثبؿم تاسييغت سَبم ي سَبمسيغ يم ٌدَبؿم يا دًؾ . يم اسجا مم تػسغ هيىچمَ ي ٌيسگ يد سَ دبيش تبىيسمت زد از تػ ٍم ناًت
واد تػ . ٍث ليدصو بت سَبم داسفا ياسث قفا بث دػبغ ٍيياش 66 سيػم لم زد نآ تاسييغت هيىچمَ ي ٌدًث يغخ تمسح دقزد
تغا سَبمسيغ داسفا شا ستمم . ًج ٍث ياسث دػبغ ٍيياش دبيش سييغت زد يفبضا ؼلت سَبم داسفا ٍم تغا ٍتنو هيا سگوبيث تغم هيا
ٌدادو بجوا نآ ندسث جيتو زد ٍم دوا يم فسق از يستمم يضسوا ٍ دىىم . لنؾ زد 31 يم ٌدَبؿم ياسث ٍىت ٍيياش مميصمبم ٍم دًؾ
داسفا هيا لدبؼت ندؾ مم ٍجيتوزد ي يدًمػ تلبح شا ٍىت دبيش تاسييغت ٌدىَد نبؿو ٍم تغا سَبم داسفا شا ستؿيث سَبمسيغ داسفا
تغا . ٍث سَبم داسفا ياسث ٍىت ٍيياش صيو تمسح يادتثا زد 96 ٍجزد تغا ستنيدصو . زد داسفا هيا يزاديبپ ٌدىَد نبؿو دًخ ٍم
تغا تمسح يادتثا .
ليدج 2 يم لبث زد ٌدؾ سمذ يبُتيبدت لػ ٍث طًثسم تبنو ٌاسمَ ٍث ٍتازبم نبيثسم ياسث يجغبىم غجسم ناًىػ ٍث دواًت
ٍتازبم بَبم ( يم يم سيغ ي ؼًپ ؼًپ ) دسيگ زاسق ٌدبدتغا دزًم نبتغيد ؼشزي ي .
لا ليىنت ياسث تبقيقحت سيػم ٍم تؾاد ٍجًت ديبث ٍتج تغا ٌديغسو بُتوا ٍث ٍتازبم يبَ . ظقف قيقحت هيا زد اسيش 4 ليىنت
ٌدؾ ليحت ي اسجا هييبپ يبُتػسغ بث ي ٍتازبم يدسثزبم دوا . سَبمسيغ ي سَبم داسفا هيث يبُتَبجؾ شا يزبيػث ليلد دًخ هيا ي
تغا . هيا زد سَبمسيغ داسفا هيىچمَ يًگلا ندزيآ تغدث قيقحت هيا زد فدَ اسيش دودًجو ٍتازبم زد يدتجم داسفا قيقحت
ٍتازبم ياسث تغبىم يم قيسع شا زًؿم يبَبم تغا ٌدًث نبؾًپ .

يراسگساپس
يم شل دًخ سث حسع نبيسجم يم ميت ي يم ميت نبيثسم ٍتازبم نًيغازدف ٍوبميمق يزبنمَ شا از دًخ ظبغ تتاسم دىواد
زبم نبيبقآ ٌطيي ٍث ناسيا يملغا يزًُمج ٍتا دسيؾ دمحم يميحز شيسُؾ يسقبو ؽاجوبُج تكخ ًنيو ديؼغ زدىمغ ل
يدغا بضز يفسؾا هػحم نبقَد هػح يوشاًو دمحم يسنؾ زًپبؾ ًنىيد يدغكم يىػح ديؼغ يزبػنيش دمبح زًپ زًپ
يزبيادخ دليم يىيػح ديؿمج ديغ ظبىؾادخ بضز بػحا يىيما ن دادسُم ي يضتسم دىيبمو شاسثا ؽَيطپ هيا ياسجا يع .
يث يزبي شا ٍيغي هيدث هيىچمَ يم يوادزدق فيسؾ يتؼىق ٌبگؿواد ليوبنمًيث ٌبگؿيبمشآ لًئػم ي نبيًجؿواد ٍجشبؾ دًؾ .


غجاسم :
1- John Corcoran,Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2004. © 1993-2003 Microsoft
Corporation.
2- Kuleš B, Mejovšek M. Kinematička i dinamička analiza karate udarca ushiro mawashi geri.
Kineziologija (0351-1057) 2 (1997), 29; 40-46, http://bib.irb.hr/prikazi-
rad?rad=30362&table=casopis
3- Chiu H.T & Shiang T.Y. A New Approach to Evaluate Karate Punch Techniques Abstracts
from ISBS Symposium XVII 1999, http://www.education.ed.ac.uk/isbs-arc99/8.htm
4- Robertson D.G.E., Fernando C, Hart M and Beaulieu F. Biomechanics of the karate front-
kick. http://www.health.uottawa.ca/biomech/lab/docs/wcb4_gr.pdf.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->