P. 1
مقامات3

مقامات3

|Views: 284|Likes:
منشور بواسطةmsuki1982

More info:

Published by: msuki1982 on Jan 08, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

ينرقلا تاـماقم

ةــــم
ّ
ـهـلا ةــــم
َ
اـقم
 ن
َ
وقُ
ِ
باس
َ
ّ
لا ن
َ
وقُ
ِ
باس
َ
ّ
لا
َ
و 
ءامسسسسسسسسسسسسسسسس ًاؤلؤل يرطمأ
بيدنرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
مدعأ تسسسسل تسسسشع نإ اسسسنأ
ًازبخ
يسسسفن !"#ملا $سسم% &سس'م%
اربسسس() *ر+) *ا,- يسسسس./0
اربسسس1 مدعأ تسسسسل تسسسم ا2إ
ارف3 $ل4ملا 5ر) 6ر7 8سسسسسفن
، مركلاو دجججملا لججهأو ، مججملا ةوفججص مججهف ، مججمهلا لججهأ ىلع ملججسلا
بججارمو ، !و"ججسلا #ل$%مو ، !و"جج&لا 'جج(ارم ىل) مججه*او+أ مججه, -+$.
/$0لا !$ج1 2ج34ملا 5ول 6ج7ل ، 8 جمه لج9 6ج:لع ;$ه 'ل$"ملا !ا+أ <جمو ، !ول=لا
5و >,$جج1و ، ?جج@!$0, AججBل 5و C+$جج1 ، ?جج@!$0 'جج*ولا Dوجج&7و ، مججهل9
$جملو ، EلFلا 6ج9+!أ ، Eل=لا #جم GلH $جمل ، EلI <ج, 2ج:مJأ ، ?ج@!او, Aجكم
Kل&لا لهأ <م LBصأ ، Kلفلا ىلع '* ، K$,+ <, Mل, #م1 N
، ملكل$, Oا 6جج&FIا $ججمل ىجج1وم ;Pف ، ?جج:لع $ججمو Q$مRا! ىلعلا بل.ا
S M$( Tجج?U :TلV ) U رJW7Tأ 'جV7V +Tأ X YT + لجج&Z@ 6جج0كل ، 2ججBه 'جج[@ $ججم دجججملا ،
$جملو ، Y$Fكلا \ج0, $هد:جص Lج:,أ ، Yلكلا د:ج&لا ]جمل" ج$^ مل ، 2جBه$0مل$,
2لم0لا ]ججZج7 ، 2ل$ججسBل$, لججم0لا ة+وجج1 'ججف رجج9_ ، 2ل$جج1رلا دججهدهلا لججم*
م$0و ، 'ل$"ملا ب%= ` 8 دVجT 5و دجملا د@ر ، ةر,$&ملا Mو.و ، ةر,$aمل$,
N 28 0سلا 'ف bرفو ، 20جلا وHر ، 'ل$:للا
$0لوجج1+ م$( <ججم 6جج0%, ىلع رجججZلا cجج,+و ، d$مد( -ر8%ف ىججF*
ة+$e ل9 6سف0, f$Iو ، ة+$جZل$, d$B3ع ]:م!أو ، dا8ولا دB"لا وهو Cوجلا
N
، 2ج:7$g لج9 6ج,ر, >ل"م 6جBل( ;ل ، 2ج:7$مaلا Yاو,لا <جم رجك, وج,أ ىجعدJ@
>جف7أو ، 6لاو*أ >جZل$, م$(أو ، 6ل$"فأ hدهل$, Lلجصأو ، 6لاو(أ <ج@دلل iرجص
N 6ل$:ع jرو رH$هو ، 6لاومأ Oا ل:B1 'ف
60@دل 2%:Zلا kIأو ، #8Hوو -وملا ر9_ <م d8 و[و ، #8(رملا رمع GBل
'ف ة!$ه4لا Oا 6(lرف ، ده4Fس@ ;أ Oا M[1و ، دجهو mدصو Mدع ، #8(وو
N دجسملا
دسس9: رسسسم;ا نإ دسس(<لا =سسس/#ع
>اعرسسسسسسسسسم يلا/#لا0 *?ا,
ا'م% @ تAAB ام3 تس/ل
اسسسس'من ناCدDلا $#Eم, تسسسسنأ
-
- 209 209
-
-
ةم
ّ
هلا ةم
َ
اقم
ةم
ّ
هلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
، لجسكلا +$Be nجف7ا ، 'ج7$eلا ر:ج1أ $ج@ ، 'ج7$ملا Yا!رج1 <جم oرIا
Mkع <ججم رجججهاو ، -$@pا ]:ججس7 ، لججصو Y+دلا ىلع +$جج1 <ججم لججكف ،
q` -$0جلا د@رو ، -ارهسلا jرمع ]Bه_أو ، -اول&لا -ر8Iأو
ىجF* دج1لا !$ج1 $جمو ، بل%لا 'جف 8 دH ىجF* لجم0لا #جBr $جم Oاو ?ل@و
E:سلا #%( $مو ، /و3لا <م oرI ىF* مهسلا Y$صأ $مو ، بgوو /رFفا
N /وملا <م 8د*أ +$ص ىF*
/د0ه@ ، -وBك0"لاو ، $جججه4( لججج30 ةر8مZلاو ، $جججه4ع 'ججج0B 2جججم$مZلا
، ةدم ?ل ]جج7أو ، ة+$مع 'جج0B ة!ارجلاو ، d+$sم رججفZ@ بججtلاو ، -و:Bلا
uu S Aج@دZلا 'جف ، ةد=ملا ىلع ?ج1أ+و $جم ;ل ، vv ?ج"ف0@ $جم ىلع Dر*ا
uu ، ?ججج"فر@ ?ججج"ف0@ <جججمwملا <جججم Oا ىل) بججج*أو رججج:I xو3لا <جججمwملا
N E@ر4لا دجملا M!$0@و ، E:0ملا ر&3لا ى0B@ ةو3ل$, ، vv E:"tلا
مزع اسسيرFلا GسسطA) $سسم% @اب:;ا Hزعزي ي"بن
5و ، 8رtلا 6جعy@ 5و ، 8ر3لا 6ف:=@ 5و ، 8رZلا 6مه@ $م 2مهلا ب*$ص
N رB&ل$, C+د 67ل ، 8رملا 63ل3@
، 2جم3لا ىل) ، 2جملا >Bجس@ ، 2جمهلا ب*$جص z T;وJ3V ,$^ جسلا T;وJ3V ,$^ جسلاTو
T;وJ,^رT3J مUلا T ?V {TلU وJأ N ;و,رجم رBللو ، ;و,+دم -$Zل$&لا ىلع مه7ل ،
+$مZلا Cرج1أ ول ، 2ف:Zج&لا رجI| 'جف بجFكف ، 2جف:جل$, ىج}ر@ بل"aلا
، xرجس@ رجم3لاو ، xرج Gجم4لا ، ;$ج&J @ ;اوهلا <جم ;$كل ، ;$ج&Zلا لجaم
N Yو7_ ب*$ص ، Yور. Yو"ل ، Yورr Mو9أ ]7أ ، x+د 5 مR$7 ]7أو
Iسط0 د/سس @إ دس<ملا !*دي @
JK#3 LاAلا ?اس $Eشملا @"ل
MاNO0 >ا?اسسلا &#ع Pسشي اسمل
Mا'1 ماد1Qا رسسسسسسسEفي ?"<لا
Mk, $جملو ، Yر"لا مج:ل* +$جص ، بجtsلا \ج&e Eج0*لا Cرج $جمل
، م!$( لجكل 6جم$". ، مج$* Mk, $8ملو ، ة+وجس3, dوهBr ، ةرF0ع -وملل 6ج*و+
مركلا 2ج&(و ، !وجلا 'جف لجaملا Yرtم +$جص ، مج1اوملا 'جف 6لاومأ >جف7أو
N !وج0لاو Mوهسلا 'ف
#ججم 'جج3, ;ل"جلا ىجج4م $ججملو ، ;$جج&eلا mوف دجج"( xرم3لا +$. $ججمل
d$مسف ، ب4=لا 6}+[, م$(أو ، د0ل$, 'مJ سف ، د0هلا <م !و"لا رف$1 ، ;اد@دلا
N ب%Zلا /$0لا
6ج, لجه_أ ىجF* 6جعارFIا 'جف dرمع ىجt( ، ~$,رهكلا Eج4Fكم ;وجس@!ا
N ~$:Beلا <:عأ ]م$7 لف ، ~$مكZلا
-
- 210 210
-
-
ةم
ّ
هلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
N dرم i5| ةر4ع 2,رجFلا $ه:لع hرHأ ، ة+kلا E4Fكم
•ل, ىججF* ^ لم 5و ^ل9 $ججمف ، 2جج@اورلا ةرa9 <ججم <جج:gX دZملا nجج", 'ججمع
€جف* 'جف رجFف ]ج7أو ، ~$"0جص ىل) !ادs, <جم لجB0* <ج,ا دجم*أ ىج4م ، 2ج@$ه0لا
بل. 'جف ، رجهr 6ج*او+و ، رججهr d8ودe ، رج&م ىل) مجهد*أ رف$جج1 ، ~$ع!
م$م) دجم*أ 'جع! $جم ، 2ج0Zملا 5ول ، دل$=لا دججملا 6ج, j+د:ل ، دج*او Aج@د*
مل"ل$, yBف ، 27اy7yلا 'ف 6:م: <,ا #}وو ، دجملا ىل) دUلT جل$, لصو ، 20سلا
hرH $جملو ، دجه$ج@و رف$جس@ مل 6ج7ل ، دج1$ف ، دج9ارلا ~$ملا ;أ ملعاو N 6ج7$مl
، 2ف:فI $ه7ل ، 2ف:جلا رZBلا L%1 ىلع ]:3, ، ~$:*لا بل%م +$ص ، ~$ملا
N رZ0لا ىلع م@ركFلا <م #}وف ،رZBلا C$( ىل) +دلا رف$1و
5رFلا يسسس0 R#:* ًS:* Iسسس+0 اسسسيرFلا يسسس0 Rسسس'م% $سسسما%
<1ولا 6Bلe <م $@ ، <مaلا #فد iو1 ، !$ف7 ?مو0ل $مأ ، !$(رلا ر:a9 $@
، 2جج"م!و 2ججعرr ة$:Zلا لجج, ، 2ججسلIو •2ججسBلو ، 2ججسB9و 2ججسلH ة$:Zلا <ججW ،
N 2عد, 2,+$Zمو 2"9+و
S M$(و ، $ج0لمع رجW0:ل لجم"ل$, $ج7رمأ Oا U جمJه^0T@VدU هT0Tل $T0:Vف اوJ دTه$T H T ج<@Vk^لاT و
$T 0TلJ BJجججج1 ر,و ، K$ف9و M$t7و ، !لHو رBججججصو ، !$هHو ةد:3ع ة$:Zل$ف ،
$ججج:7دلا 2لف$* 'جججف دججج"3م 5و ، Mوجججسكلا Mو9‚ل ة$:Zلا 'جججف ;$كم 5 ،Kلفو
N Mوk=ملل
>امملا يسس0 Tا/Dلا يسس0 "#ع >از<Oملا 5د7إ تسسنأ PسسD,
$جه7ل ،رجكrو ~$ع! وأ ، رج9_و ة~ار( ، رججفلا <جم رجHلا بل. 'جف أد,ا
'ججف 'ججFمل Oا j+$, uu S Gجج0 5و ، $ججه+و9و <ججم رجج:%لا mل%7ا 2ججWZل
N vv $ه+وك,
رج:%لا ، 2جB4I ?ج7[9 ، 2ج,رI ?جBل(و ، 2ج9رr 6ج7[9 ، 2ج9ر* 'جف مل$"لا
، Mوجج& !وجج1لاو، مججهمه@ ~اوهلاو ، مججFمF@ ~$ملاو ، دجج40@ xرم3لاو ، !8 رs@
مR$7 ، ƒ$"م 5و ة!$Bع رمأ 'ف 5 ، ƒارفلا ىلع 2aH ]7أو ، Mوج مR$هBلاو
N Mو9أ Mوس9 ، Yو"ل Yور. ، مR$ه
GجH$هلا /و$ج1و <جم $ج0ع!و ، 'جعر4لا Y$%=لا -ارBج7 ىلع €3:Fج1ا
$مل او0هو $مف S $هع$Bل Mو3 ، 2"@دBلا 2مهلل وعد ، 2"@ر4لا ;ل ، 'عدBلا
مه,اوص مه,+ مهادهف ، مه,$%I مل$"لل او3لأو ،مه,$F9 اولم* مه7ل ، مه,$صأ
N
2للtلا 'ف مهل ;ل ، Eلاو=لا #م او7وك@ ;[, او}+ ، Eلاوسلا لهأو
Qار:I مجه:ف Oا ملع ولو ، >ج,| >جZلا <جع ، m+$م لج9 ;ود:ج&F@ مجهف ، >,اوج1
-
- 211 211
-
-
ةم
ّ
هلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
<كلو ، مهg$eل Qار:I مه, Oا !ا+أ ولو ، مه"جtم او9رو اوBهف ، مه"م1ل
N مهg$"B7ا Oا dر9
م$3ملا رg| +$مZلاو ، jولملا 6B9رف ، jول@و 6م$جل n"@ 6Fمه, /رفلا
S b$:سل$, Yرtف ، b$,رلا 'ف
*ابUلا &#<نا ا2إ 5ر) V"سسس *ام7 أ =سسسسسسسسسسسس'D) Lر0أ
مg ، $Z8 Z&م $ج8,دم ، $Z30م Q$33Zم ، ر:سفFلا Y$F9 ، ر@رH <,ا ?ل مد3@
5 N 6:ف أر3 5و ، 6:ف%&
6ج,$F9 لجمHأ $جم d+! 6للف ، 20ج1 <ج:gلg 'جف x+$Bلا LجFف رجج* <ج,ا E^لأ
N E1لا #م ، i! 67[9 ، iرلا 'ف 6لمه مg ، 60س*أو
T;و„0JWT @ 5V) U مJه U;V)T و ^'V7$T مTأ 5V) TY$TFVكUلا T ;وJمTلU "T@ 5 T;و„:XمJأ U مJهU0VمTو N
بسسسسDملا ب#1 يسسسس0 نا3 "ل
$,ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسW
!"شلا يسسس0 ماد1;ا &#ع *اسسسسل
&سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفDلا
+$.أو ، ة+$:جسلا f+لا 'جف ر^:ج1 ، رجم$sم مو@ لج9 ، ر,$aم رجف$كلا اkه
لجمع ?ل$مو ، 2جH$Hl j~$ملو ، 2جHلg j~اksل لج"H ، ة+$:%لا ~$مجسلا 'جف
N ب"لو وهلو ، Yر4و ل9[ ;أ 5)
Mا<م Rسسس/0 ابسسسXلا YسسسE) @
Rسسس/E') رسسس/<Kلا Iسسسم رسسسف)
اسسس'A0? دسسس1 يبسسسW Jسسس3ر+0
اسسس)*ر0 دسسس1 JسسسAK: Iسسسم ZSK0
، ;وم[جس@ 5 ;و,ر3ملاو لجم"لا م[جسو ، ;ورFف@ 5 2جكRلملاو رجFف ]ج7أ
رج&7 'جف ]ج@_وأ لجه ، 20ج1ل$, Oا -ا_ 'جف ]ج0". لجه ،2ج0جلا لجIد مج,
?7_أ 'ف ;8 _أ 2م@y"لا MلBف ، Mوس9 $@ ، Mوم=لا +$Be ?0ع nف7ا ، 20سلا
N Cرجس 5 ا_$ملف j$ع! رج:=لا 'جعا!و ، #مجس لجهف اوJ 0Tم| T ج<@Vk^لا $Tه„@Tأ $T@
UمJك:V:UZJ @ $T مVل U مJ9$T عT! اT_V) V MوJ1^رلV لT و V^VO اوJB:VجT FU 1ا
j+د ;أ 2BgوFملا مRاy"لل د,5و ، $ه,ول%م M$0 ;أ 2BهFلملا ممهلل د,5و
N M8 وZF 5 2:t(و ، M8 دBF 5 201 ، $ه,وeرم
ًار/خ =سس/لإ ر/سسسملا [ا 5ز: (?ازسسسسملا3 اسسسياطملا !ر) نإ
، بج%=لا Yو9+و ، ب"ج&لا M$هسFج1او ، بل3لا دج(و 2جمهلا ;أ ملعاو
مجZF(ا ، 2م+$جص 2جم@yعو ، 2جم+$ع 2جمه dد0ع <جمو N Ykع 2جمهل$, Yاk"ل$ف
N 'ل$:للا 2&( 6=@+$ +$صو ، 'ل$"ملا +او1أ $ه,
'جج7$ملاو ، 2جج:ل$"لا Ml$0ملا ;ل ، <جج:فل$=لا #ججم اود"(ا <جج:فل=Fملل لجج3ف
N ة+ادج, دجملا M$0:ل ، ة+$BH -$كFفو ، d+ا8وم ممه ىل) o$FZ ، 2:ل$sلا
-
- 212 212
-
-
ةم
ّ
هلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
!ر.او ، ?ج:0:ع <جم مو0لا Lجسما ، مR$هلا لج:3aلاو ، مR$0لا Mوجسكلل لج(و
ل"لا +و7 <جم hر <لو ، ةر%( ةy"لا ~$م <جم M$0 <لف ، ?ج:0فH <جم hركلا
N بBسل$, '[و ، بج@ $م ل"فو ، بgو <م #م بa ىF* ، ةر%I
Tر7 اسسسسس%?*أ نأ تمسسسسسس1أ
&سسف'\ا0 &سسAملا Mان &سس'0 اسسمإ
اسسسم Yسسس3 يسسس0 [ا تل]سسسس ا2إ
افسسسسسXلا ءام ^ر_) $سسسسسمK,
`سسسaا1 مSb تسسسD) $سسس7ا1
5?رلا *اc L*ا0 أ
`aار'سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا0
`سسaا<Aلا &سسAملا ت#ن Rسس'#مأ
`سسa- M"1 اسسK,ا\ اسسم 6$مزع
ىلع ;وف9$"لا [جججس=:لو ، مجججم3لا Mوجججصو, ، مجججمهلا Y$,+أ [ججج0ه:لف 5أ
مجججهمو7 لجججtفلا -وكلم دججج0ع مجججهل #جججف4@ <لف ، nججج:tZلا 'جججف مجججهلفe
<ج@د(ارلا ~5wهل لج(و ، nج@ر"لا اوJدJ"U($T ف … ة^رTم TM^ وTأ V !وJ"J3U ل$V , UجمJF:V}T + UجمJك^7)
Tججج<:VفV ل$T =Uلا T ججج#T م ىلع او,+!و ، 5$H+و Q~$جججس7 M$مكلا -$H+! ىل) اوج8 BججججJ هف
N 5$3gو Q$ف$فI اورف7او ، 5$ف.أ 2ل:tفلا
-
- 213 213
-
-
ينرقلا تاـماقم
ءلــخـلا ةــــم
َ
اـقم

ِ

ِ
"#
َ
ن $
#
َ% &ُ خَ
#

َ
' ام
َ
َ
ّ
ن
ِ
(
َ
) &# خَ
#

َ
' $
#
م
َ
َ
و 
JسسسسKف/d Iسسسس/,ا4+, تلزن يسسسسنإ
يدي;ا Iسسسسسسسسسسسسسسم Mا:رلا ?":
ا"م%?":
Mا7ر'لا Iسسسسسع 5رEلا Iسسسسسع
??رم
?"<لا @ ا"نا3 S0 ناس#لا Iم
Mوج1رلا ;أ ?Bجس*و ، M_+ >لI لج=Bلاو ، Mk7 لج:=Bلا <جم _$"Fج1ا
;أ $ججه0مف ، -$ملع 6ل=, ىلع 6ل ;ل ، -$م لع ا_) لجج:=Bلا ]جج:لو ، لجج=Bلا
ا_)و ، Y$0Hلا 2@†+ د0ع ، Y$Bسلا رaكJ@و ، Y$Bلا mرJ. ا_) ، Yاو&لا د3ف@
#جج3@و ، ةر@ر"4( dول"Fف ، dرمأ 6جج:لع GججBFلاو ، d+دججص m$} Eجج:tلا hأ+
ا_)و ، +$%Iلا dkه <جم 6جسف7 oر=:ل ، +اkعلا رجaك@ ;أ $جه0مو ، ةر:* 'جف
N 2فل=لا ىلو 67[9 $هل 8 وهو $ه, d8و7 ، 2ف$:t, م$(
<جججم iرs@ 6جججم$". hأ+ ا_) #ججججفF@ ، !$ججج&F(5ا Kدم@و ، !اوHلا مk@
#ج%( دج(و ، dدلو لج:=, ىجصوأ ، ر=جص $جه:Iأ ىلع ~$جس0=لا #ججف ، +د3لا
ىج4= $جمأ ، iلFملا $جه@أ $ج@ ، iارج1‡ا اkه $جم 'ج0, $ج@ M$3ف ، dدB9 m$ف7‡$,
;$9 <ججم <جج@أ ، LR$tفلا i$= 5و ، LR$جج&0لا ?جج:ف رججgw $ججم ، i$= $ججمأ
، dرJص 'ف 6ل$م #t@ Oا 6م*+ مهد*أ ;$9 ، دهFج@و 6ل$م €فZ@و ، د&F3@
$ججه:لع JأT ر3:ف ، ة8رم 20جج1 لجج9 'ججف ، ة8 رجج&لا oر=J @ مججg ، ة8 رVe ىلع kججIw@ ل{V ل
<جججم 6ججج3م+ دجججس@ Eججج:eرلا ;$9 ، -$م$Fلا Oا -$ملك, _وعأو ، -ا_و"ملا
، EلI مهد", <م Eل=ف ، ل@ولا و,أ رهدلا ;أ مل"@ 67ل ، ل:للا ىل) K$B&لا
'ججف رججكفF@ 5و ، -$BHو ˆلg مو:لا 'ججف لجج9[@ ، EلH iرججسم لجج9 مججه:ف
N-5yلا dkه <م Cدر:ل ، -اوملا C+$&م
N ~$,!لا n", $ه"مH د3ف ، ~ل=Bلا +$BIأ $مأ
رج:3ف dرg) ىلع لجIدف ، Y$Bلا >لs@ ;أ 'جس7و 6جF:, لجI! Qل:=, ;أ $جه0مف
، ة8 y*و 6جج%,+و QلB* kججIأ مججg ، ةyBI 2جج"%( لجج:=Bلا 6لو$0ف ،Y$:aلا myمم
N 2ل:* لك, Q$0مwم Cور وأ ، 2ل:للا dkه Q$ملسم E:= ?9رأ 5 Oاو M$(و
$جم7) S M$(و ، ا+وجسZم Q$مومهم GلH مجg ، 6جفو:tل م$"%لا لج:=, م8د(و
، ل:=, Y$, ر:3ف mر.و ، ا+وكr 5و Q~اyH مك0م د@ر7 5 Oا 6Hول مكم"%7
رج:3فلا K$جج&ف ، 6ج,$ج* #جفر@ ملو ، 6ج,$, لج:=Bلا LجFف@ ملف ، لج:للا مل‰أ دج(و
S 6لو3, ل:=Bلا !رف ، $ف$:}أ اوأ+ ا_) ;و*رف@ او7$9 <م <@أ S ر:س9 -و&,
N $ف$Zل) /$0لا ;ول[س@ 5 <@kلا #م او$م
-
- 21* 21*
-
-
ءلخلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
<ججم $ججه, LBججصأ ىججF* ، +$0@! Eلأ 2R$م Q ل:=, ~ا+lولا دجج*أ ىجج%عأو
$ججم Oاو S M$3ف ، ر:Bججكلا •لBملا ?ل Q ${:0ه ، 6جج7ار:H 6ل M$3ف ، +$Bكلا ~$:0eلا
، ا+$0@! $جه0م oر=@ ;أ !ا+أ ا_Pف ، ر:sجص لجف.و 2جHوl xد0عو ، رج:aك, وجه
N $F:م ?B:.أ $مو ، $8:* ?B:.أ $م ، 'Xمأو ]7أ ',[, S M$(و ، ا+ارم 6ل^ B(
، c%rو +وHو ، cلe اkه M$3ف ، c3ف Q$مه+! '0%عأ ل:=Bل ر:3ف M$(و
، Eلأ 2R$م ىل) مجg ، Eلأ ىل) دج@y@ مجg ، مجه+! 2R$م ، مجه+دلا #جم مجه+دلا ;ل
]ججج:%عأ 'ججج07أ fرفاو ، 'لاwجججس, 'ل$:ع Cوجو ، 'ل$م مده ;أ دججج@رFف
$0ع ل*+$ف $04s ;أ د@ر ]7[ف ، $مد"م ?لaم ر:صأ ىF* ABلأ <لف ، $مه+!
N $8 0Vم G:لف $08 4e <مو ،
6ل M$(و ، d~اk* GلHو ، d~ادe 6ل مد3ف لج:=, ىلع Mو9أ لجH+ لجI!و
S Mو9لا M$( ، ~اوهلل Q$aلgو ، ~$ملل Q $aلgو ، ~اksلل ?ج0%, Aلg لج"Hا ، 6:جصو@
Šف@ iو1 ~اوهلاو ، Š0@ iو1 ~$ملا ;ل ، ماركلا د:1 $@ ، م$"%لل $هل9 ل,
N +kعأ د3ف +k7أ <مو ، +kZم +k0م $7أ S ل:=Bلا M$3ف ،
S M$( Q اركBم 6ججF{H ;Pف ، +اk7‡ا مRا! ، +اkعلا رجج:a9 لجج:=Bلا ;أ ملعاو
Eجج:} 6جج, لجج* ا_) ، -رI[ Oا jاده S M$( Qل:ل( -[%,أ ;)و ،]ججمد3 ?ل$م
67[9 d|+ ، m+$. 6F:, mر. ;)و ، ب:&ع مو@ اkه S M$(و ، ب:*رFلا 'س7
بجججسلا 6لهأ ىلع رجججa9أو ، ملكلا لل( Eججج:tلا 6ججج:لع لجججI! ا_)و ، m+$ججج1
!و"3لاو م$:3لا رجج:a9 dار لجج, ، d+$BIأ <ججع Eجج:tلا M[ججس@ 5و ، م$جج&=لاو
iر"@ وهف ،$ه$&*أ 5) ةر:B9 5و ةر:sص ]:Bلا 'ف jرF@ 5 dارو ، d+اد,
;أو ، ر@_$"ملا ر9_ 60@! \37 ا_) ، $ه$عوو $ه%B} د( 23ف0ل$, 2(لع 6ل $م
رك7أ ، 6ل$م <م ~'4ل fر"Fلا د*أ !ا+أ ا_Pف ، ر:&3Fلا <م ملس@ 5 ;$س7‡ا
[ج:ه دج( ، 6ج7اوI) <جم ولو +[aل$, kجIلاو 2ج:مZلا رجه‰أو ، 6V7$جسلو dد@و 6جBل3,
، بل$. d$أ ;Pف ، 2H$جللاو بtsلا لم"F1ا U دVجT @ UمTل 8 5)و ، 6H$* لكل +k"لا
<Fم ?:لع د:"@و ، ةر:B9 -$H$Zلاو ، dر:a9 mو3Zلا M$( ، بeا+ 6:ل) دفوو
N /$Bلا 60ع E9 <م مهلtفأو ، /$0لا ىل) o$FZ@ 5 <م ، /$0لا ر:I
دج*أ مل"@ 5 6ج7Pف ، M$ملا €جفZ, ;اوI) $ج@ مجك:لع S لج:=Bلا $@$جصو <جمو
Eج3@ <لو ، ?ل$م 5) ?ج"ف0@ <لو ، M$* ىل) M$* <جم $ج:7دلاو ،Mاو*لا رج:sF,
، ;اوعلا 2ل(و ، ;$مyلا بل3 ;اوI) $جج@ اور9_او ، ?لاوIأو ?ججم$معأ ?جج"م
مك:ل"ف ، d+ارsلا $:7دلا 6عد= ملو ،d+ا! >لeأو ،d+$0@! ?سمأ <م Oا م*رف
او7$9 ، <:Zل$ج&لا <جم Q$ماو(أ $ج09+!أ دج3ف ، !اوHلا بجهkم 6ج7Pف ، !$ج&F(5$,
مججهلاو(أ بججهk ل{Vل ،~$ملا Yرr 'ججف ىججF* ;ودجج&F3@و ، <جج:Z%لا ;ول:ك@
<ججم مججه0مو ، Y$4Iلا ىلع م$0@و ، YارFلا ƒرFف@ ;$9 <ججم مججه0مو ، ~$Bه
-
- 21+ 21+
-
-
ءلخلا ةم
َ
اقم
ءلخلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
S Mو3@ مجg ، dدج1$* M$ملا #جمج, €ج:s:ل ، ةد*او مو:لا 'جف ، 2جBHو, 'جفFك@ ;$9
<ججع +و%فل$, ;وفFك@و ، ~$4ع ل, ;وم$0@ ، ~$:لولا <ججم Q $مو( ]جج9+!أ دجج(و
دrأ $هم5 ، م$". ~ار4, ~و„سل$, ة+$ملا 6J سف7 6Fgد* ا_) مهد*أ ;$9و، ~ادsلا
دج3لو ، م$مy, $جه$Be+ <جع $جه8 مlو ، م$%=, $جهاوهr <جع $جهم%Iو ، ململا
~ار4, ، ة+$ملا 6جسف7 6جFgد* ، +$:Iلا <جم Q$:لوو ، +ار,لا <جم QادBع ]ج9+!أ
-!ا+أ ولو $هاوه $ه:%"@ <ل $هل مس(أو ، ‹:,وFل$, 6سف7 ىلع #Hرف ، ة+$:I
، Mوtفلا او9ر ، Mو3"لا مججه0م ]Zججص $ججمل مو3لا ;ل ، ‹جج:%Bلا <ججم 2جج"%(
، ةد,$"لا مجج@رم $جج09+!أ دجج3لو ، MوهH iرججسم لجج9 <ججم مججهلاومأ اوWف*و
، \ج&=و ملع ?ل_ 'جف $جهلو ، \فج&فلا #:Bج ]ج7$9و ، ةدهاyلا ةدج&F3ملا
ىجF* Mاy@ 5 O$, ]مجس(أو ، M$ف(لا ~ا+و $جهF"}و ، M$@+ $جهل #جمFHا ا_Pف
ولو ~$مل$, 6:لع -[%,ا ، +$مZلا [م‰ ا_) ، Oا $هم*+ ]7$9و ، M$Bجلا Mوy
<جم 2ل$=0لا kجI[ ]ج7$9و ، +$B%جص5او لجمZFلا d!8و"Fل ، +ادلا 'جف ~$ملا ;$9
#ج%( #جمج ، hر3لا <ج:, 'ج4م ]ج7$9و ، رج:%فلا yجB=ل$9 $جهل"جFف ، رج:"4لا
'ججج[@ لف ، 6ججF"مH بجججZ, -رم ا_)و ، 6ججkIأ Qا!وع -دHو $جججمل9و ،hرفلا
ا_) ، بج&0لا بجهk@و ، بج"Fلا ;وه@ <جكل ، ~$:ع‡ا $جه9+!أ دج(و 5) ، ~$جسملا
، ار:Bج9 Q$=:r ]ج9+!أ دج(و S M$( ، ماوعلا Mو.و ، م$@لا iورجص -ر9k
Q$7اولأ Yوaلا LBصأ ىF* ، $م$ع <@ر4ع 6,وg 6:لع '3, ، ار:&, م$@ل$, ;$9
~$H مg ، 2"3, 2R$م +$جص ىF* ،2"(ر, 6.$I Yوaلا mر=7ا $جملكف ، $م$جس(أو
م$ع لجج9 Q $,وg مججهد*أ 'جج0ف@ ، <جج@+k0ملا ;و8BZ@ 5 ، <جج@+kBملا <ججم مو( 5و ،
€جف* 'جف ;$9و ، دج&F3ملا دجم$* ]ج9+!أ دج3لو S M$( ، ململاو Yاk"لا i$=@
'ججف Q $:ف$* 'جج4م@ ;$9و ، -او0جج1 رجج4ع d†اk* 6جج"م ]جج:3, ، دججهFج@ M$ملا
ا_Pف ، 2م:Iولا ب(او"لا <م Q$فوI ، 2م@ركلا dد:, d~اk* لم* $م,+و ، -اولفلا
رججW7$ف ، 6جج1[,و m+$ججسلا +دe <ججم $ججه:لع Q$ججصر* ، 6جج1أ+ ]ججZ $ججهل"H م$7
<ج@[ف ، M$Hرلا مول, مجه+ارFeا مدعو ، M$ملا €جف* ىلع Oا مجهم*+ مهجصر*
6عل}أ -!$9 ىF* ىك, مg ، مهل$م, $0ل$م ;+$3@ 5 ?لkلو ، مهل$* <م $0ل$*
~5wه iارج1) رجa9أ $جمو ،Eلج1 <جم +$BIأ <جس*أ $جم Mو3@ kجIأو ، EلF=
N Eل=لا
-
- 21, 21,
-
-
ءلخلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
-.اـ/ـسـلا ةــــم
َ
اـقم
 $
0
م
ِ
#1م
ُ

َ
و
ُ
2
َ
و 3َ4ن
ُ
5
#
و
َ
5
6
ر
َ
7َ8 $
#
م
ِ
ا9
:
ِ
لا;
َ
&َ م
ِ
َ% $
#
م
َ
ة
:
َ

ِ
ّ
<
َ
=
:

َ
<>
َ
!
ُ
َ
ّ
?
َ
<
ِ
<9

?
َ
@
َ
)
ن
َ
و
ُ

َ
#
/
َ
' او
ُ
نا
َ
7 ام
َ
$
ِ
س
َ
>
#
َ
A
ِ
ب B
#
ُ

َ
C
#
َ
5 B
# ُ
ه
َ
ّ
?
َ
'
ِ
DE

?
َ
ل
َ
و 
ءاش) اسسسسم YسسسسOف) ماي;ا H?
يلا/#لا $سسسسسC?اDل Hز<) @
ءا.Eلا J+7 ا2إ ًاسفن بe
ءاE, اسسسس/ندلا f?ا"Dل اسسسسم0
;yZلا <جم وجهف ، مومsلا 6جFكه7أ دج( ، مومهم لجH+ $ج7~$H S xوارلا M$(
، /$0@‡او +ورسلا $0م به_و ، /[Bلا $0, ل* ، /$0لا $ه@أ S M$3ف ، موWكم
6ج@أ+ ، دج:r+ لجH+ مجك0م لجهف ، ;اy*لا مج:م* $7$3ج1[ف ، ;$%:4لا $ج0, !رفو
وجهو ، $ج0ع Yو0@ ، $ج0م ‹ج:r م$3ف ، دج@د4لا Yاk"لا اkه $ج0ع iرج&@ ، د@دج1
مججهلا اوك4 ، بجج:جع ?جج7[r ، بجج@رsلا لججHرلا $ججه@أ S M$3ف ، $0جج1 $جج7رB9أ
اوعد $ججمأ ،بجج&"لا 5) ?جج0م >ججB@ مل jا+أو ، بجج&0لاو مججsلاو ، بججصولاو
<ججع 2جج4*ولا !ر%@و ، ;اy*لا بججهk@ 6جج7Pف ، ;|ر3لا أر3 $ججمأ ، <ججم*رلا
بلH 'جف ، +وملا مجWعأ <جم ;) ، ملجسو د"جسFل ، مجهفاو ملعا مجg ، ;$جس7‡ا
+ود3مل$, $ج}رلا ، +ورجسلا ، -$ف $جم ىلع Eج1[ لف ، +وkZملا Y$0FHاو ،
ىججF* لB3Fججسملا jراو ، -$ه:0جلاو بججهkلا <ججم lو09 6جج7أ ولو ، -$م دجج3ف
!$1 <م 5) دسZ@ لف ، !$سZلا ملك, مFه 5و ، ل30و 6مه لمZ 5و ، لB3@
#جججفدو ، +$معلا €جججفZ $جججه:ف ، +$9_ل$, ?ججج:لعو ، !$"ججج1‡$, 'جججW*و ،
$ججه7Pف ، 2ججع$03ل$, ?جج:لعو ، +$:Iلا 2جججه,و ، +ار,لا Gجج7J أ 'ججهو ، +ارrلا
?جFلsr 5)و ، >جZل$, ?جسف7 لجsrاو ، mدج&ل$, ?جBل( ‚ماو ، 2جع$t, Lج,+أ
$ه($جج1 Eجج:9و ، ?جج:لع Oا مجج"7 'ججف رججكفو ، لجج.$"ل$9 ]ZBججصأو ، لجج.$Bل$,
بجهاومو ، <كج1 'جف 2ج*ا+و ، <ج.و 'جف <جمأو ، ;د, 'جف 2Zجص <جم ، ?ج:ل)
م"0لا 'ف ?سف7 M[1او ، <Fفلا <م مل1و ، <Zملا <م iرص $م #م ، <%فو
'ججف ;و+$( Mاومأ وأ ` ?جج:0:ع 'ججف $جج:7دلا lو09 دجج@ر لججه ، ?جج@د@ <جج:, 'ججFلا
?ج:لH+ 'جف ~ارهyلا +وج&( وأ ` ?ج@د@ لجهو ` ?ج:7_أ 'جف >ج4م! >Rاد* وأ `
?ججFفر"مو،ملجج1‡ا 2ججم"7 #ججم ، ?جج:فو ?7$ججسلو ?ججف7[, hرججس9 ?لم xرF4
<جج:0,و ، ا!ودمم Q5$م j$%عأ مججg ، مل"لا ?لملل ?ججFع$.و ، مارZلاو MلZلل
~$ملاو ~اksلا 2م"7 ر9_او N اد@رف اد:*و ]09 د(و ، اد:هم ?ل د8همو ، ا!وهr
~$ججسكلاو ~اودلاو ، ~اوهلاو #ججف!و ، ~لBلا iرججص #ججم ~$0هلاو ~$:tلاو ،
N ~$34لا
-
- 21F 21F
-
-
-.ا/سلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
<ججم $ججه:ف $ججم iر" 5 ]جج7[ف ، +اد(أ <ججم ?جج:لع hرH $ججم, Kرفا مججg
لف ]ZBجصأ ا_)و ، رBج&ل$, 2ج:لBلا لج,$(و ، رجك4ل$, 2جم"0لا لج,$3ف ، +ارج1لا
Q$"B1 ?جBل( لجسeاو ، ~$ج1أو ?ج3* 'جف ر8 ج&( <جم لجكل رجفeاو ، ~$جسملا رجWF0
!ر%@ 6جج7Pف ، لججم"لا 'ججف ?ججمه7او ، ;ارفsل$, 2جج0م$aلا dر8 فعو ، ;$s}لا <ججم
مكف ، 2:ف$&لا 2ع$سلاو ، 2:ف$كلا 24:"لاو ، 2:ف$"لا ىلع ?,+ دم*او ، للملا
لجH+ <جم f+لا 'جف مج9و ، دج:3فو دج@ر.و ، دج@رrو دج:*و <جم f+لا 'جف
، ;و@دمو ;وBsمو ، ;وججسم <جم مج9و ، بجه7 6جكلمو ، بلج1 M$مو ، بلe
، مج@رsلا 6جمlل@ <جمو ، مج:F@و مج:3عو ، م:3ج1 <جم مج9و ، ;و0جمو ;وFفمو
م:للا fرملاو
5و $ججه:ف ب=ججص 5 ، K$@رلا $ه3فجج& ، K$Fفم, 2ججفرe ة$:Zلا ;أ ملعاو
S /+$ف <,ا M$( $م9 'هو ، K$:ص
YسسسسسسسسسB زسسسسسسسسسبخ ءام
يسسسسسسسس,* $سسسسسسسسمOن >رف3
Yسسسسسسسسس:;ا Jسسسسسسسسس/OAلا !ا2
YسسسسسسسسسEم يسسسسسسسسسنإ ت#1 نإ
، +وفe Y+ بج7kلل ، +ورجسلا <جم K$Fفم مجهلا <جم Y$, لجكل ;أ ملعاو
+ود@ ?لفلاو 6جج0ع 'جج0s hرججس9 ?لمو ، +وملا بجج(او", x+د 5 ]جج7أو ،
5و ، ةرجس* $ج:7دلا ىلع ?جسف7 بجهk لف ، ةر%( رجZBلا <جم 'جفك@و ، ةرجس9
، ˆ+اولل #ججمجFل ?ججسف7 مرZ 5و ، ˆ+اوكلا رججWF0 5و ، ˆ!اوZلا #جج(وF
lو9و ، Eج:فI C$Fمو ، Eج:%ل ]ج:,و ، Eج@رr EZج&م $ج:7دلا <جع ?ج:0s@و
N E:W7 Yوgو ، E:e+و ~$م
ا_)و ، +$9_لا 2:لد:جص 'جف ~اودلا لج9 ~اودلاو ، +$كفلا 2جكلمم 2لy"لاو
… جfا+ ، ?,رج1 'جف <جم| ]ج7أو ، ?جBل( 'جف j$0eو ، ?ج,رل Q$"R$. ]ZBجصأ
N ة!$:سلا ]sل,و ، ة!$@yلا ]ل7و ، ة!$"سلا ىلع ]ل&* د3ف ، ?Bسك,
N 2ع$. $هل"H$ف ، 2ع$1 8مه xو$س 5 ، 2عادI $:7دلا ;أ ملعاو
S 6ل M$(و ، 6ججWZل <ججس*و ، 6ججWفل, بجججعأ ، 6ججWعو <ججم ىججهF7ا $ججملف
N ~اy"لا iرrأ xد0ع ?مل9 +$ص د3ف ، ~اyجلا لtفأ '0ع Oا jاyH
-
- 21G 21G
-
-
-.ا/سلا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
-HــIلا Hـ/ب Jرــ"لا ةــم
َ
اـقم
 ار
:
س
# ُ
'
6
رس
#
ُ%
َ
H
#
/
َ
ب !
ُ
َ
ّ
@لا &ُ
َ
/E

<K
َ

&سسسسسسسسسسسسسسع ن"+ي ^ر0 &سسسسسسسسسسسسسسع
&سسسسسسسسسسسسسسسسسسO, اAسسسسسسسسسسسسسسسسسسفنأ Y#Oن
اسسسفAلا gسسطEي ًام% ت#م7 ا2إ Hز<) S0
ا2إ ^ر0 Iسسسسم ءرملا ن"+ي اسسسسم hر1]0
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسiي
اد, ملWلا دجFrا ا_)و ، #ج%37ا لجBZلا دجFrا ا_)و ، #جسا رجملا m$} ا_)
#%ج1و رججفلا دج", ، 2ج:}ا+ ?جسف7 <جكFلف ، 2ج:}$( 2جمك*و ، 2ج:}$م 20ج1 ،
6}رمو ، 6ملأ <م ىك, <م $@ ، ل.و A:e cZ3لا د",و ، ل‰و ~$م [مWلا
وأ LجFفل$, 'ج[@ ;أ Oا ىجسع ، dدجصو d!+ 'جف دRاد4لا ]جsل$, <جم $ج@، d8د9و
S dد0ع <م رجمأ
اسK'Aعأ يس0 ير<) رسي?اEملا H?
اK'%اب'نا I/ع $.مb I/, ام
يسسسسلابلا يسسسسلاخ @إ I'/بسسس) @
يلا7 &لإ Mا7 Iسسسسم [ا رسسسN/Uي
-أر( $جمأ ، jركف K+أو ، jرمأ لXهج1 ، j+kع ?ج7y* ةرaكل $ج0فرع $جم
Kر47 ملأ رس:لا $:7! 'فو ، Kرس لملا مل$ع 'فو ، Kرف 5أ ، j+دص ?ل
، Yوك0م وهو ƒ$عو ، Yو%=لا $كr <م$@ ، Kر47 ملأ #مس ]7أو ، Kرم
'جفو ، Yو3"@ 'ج0:ع ~او! Eج1و@ \ج:م( 'جف ، Yوكجسم ;yZلا <جم 6ج"م!و
N Yو@أ fرمل ~$فr !+$Bلا لسFsملا
اسسسسسسسA/#<Aي JسسسسسسسC >ارمUلا اسسسسA/<ي @ اسسسسAب%4ي تسسسسمC
دججججج",و ، ~$I+ ةد4للو ، ~$م [جججججمWللو ، ~او! 2ل"للو ، ~$فr fرملل
لججWل$9 رججس:ل$, LBجج& لجج:ل=لا +$7 ، ~$:} ملWلا دجج",و ، ~ارجج1 ~ارtلا
<ججم oر=@ ىججFم <جج, Gجج7و@و ، ل:Bججسلا LججFف@ ىجج1وم م$مأ رججZBلاو ، لجج:لWلا
N ل:لجلا E%ل, ˆلaلا -$ملWلا
2ف$ججسم ىلع مججه >@XدVجج&لا M$3ف ، +$فكلا 6جج, b$*أ ، +$sلا 'ججف +$F=ملا
وجججهو ، $ججج0"م Oا ;) ، +$ه3ل$, >جججgاولا M$3ف ، +$مدلا <جججم ىججج4=7و ، +$Brأ
N $0"مH $م9 $0:مZ@و ، $0"مس@
-
- 219 219
-
-
H/ب Jر"لا ةم
َ
اقم
-HIلا
ينرقلا تاـماقم
رسسسسسسس/Uلا ماسسسسسسي;ا يسسسسس%
ًا:ر0 5ر) نأ L]سسسسسسسسسس/)أ
رسسسسسسسسسسj'Aي [ا رسسسسسسسسمأ
*دسسسسسسسسسEلا [ا Iسسسسسسسسسي]0
2ل[جسم 'جفو،او%Bه مw4لا ىلعو ، او%3ج1 /[:لا nج:t* 'جف <جمل لج(
بZس@ Mل, ;$9 ، او%0( $م د", <م Aج:sلا Myج 0@ 67أ اوملعا ، او%لe +د3لا
-وجص f+لا C$مج1)و ، ~اد0لا #جفرل 2جB"كلا ىلع #جف+ مجg ، ~$tمرلا ىلع
;$9 ، yج@y"لا دج", رج&م ?لم مجg ،yج:لهدلا 'جف Q $7وججسم Eج1و@ ;$9N ~$مجسلا
، 2ك^ جسلا 6مج1$, ]ج"B.و ، 6جكلJ م Mد"ل$, رج47 مجg ، 2جكم 'جف مج0sلا ىجعر@ رجمع
N 6^9!و ;$:s%لا Kرص >Z1و ، 6^كفو +وجلا لB* #%( xkلا وهو
ملأ ، ;اره1 وهو -$,و ، ;ار:* وهو LBصأو ، ;اy*لا 6Fمها! <م $@
d$3rأو Yركلا 63ل(أو ، d$0}أو مهلا dده <م $@ ، ;[r 6ل مو@ ل9 'ف 67أ مل"
N d$ع! ا_) ر%tملا ب:ج@ <م ]:س7أ ، d$ك,أو ب%=لا 6لyلlو ،
h"#Eلا L]/لا &#ع ت#م'\ا ا2إ
تن]سسسمeا k*اسسس+ملا تسسAeأ
ًاOفن رسس.لا Vاسسسش+ن@ رسس) Jل
f"b =سسAم l"سسسA1 &#ع !اسسس)أ
تسسسس%اA) نإ >اC?اسسسسDلا Yسسس3
بس/7رلا *دسXلا Rس, اسم, mاd
h"سسط_لا اسKA3امأ يس0 تسس*أ
بسسي*;ا Rس'#سسس/D, 5دسسس:أ اسسم
بس/<'سسسملا nسسس/ط#لا Rسسس, Iسسمي
بسسسسير1 ^ر0 اسسسK, M"سسسسسW"م0
N Qارمأ ?ل_ د", ˆدZ@ Oا 8ل"ل x+د 5و ، Qارس@ رسع د", Oا ل"ج:1
mوج1 c3س:ج1و ، <@رBججFملا -$7اy7l 'جف ، <:ج1وBZملا دج:( رسك0:ج1
أدهو ، ىجم$F:لا #جم! Lسم:ج1و ، <ج:,k"ملا !ولH 6ج, او"%( xkلا ، <ج@!لجلا
، Q اد,أ رج3فلا 'جف Qار:3ف ]ج@أ+ لجه N ىل$كaلا -$Iرجص <كجسو ، ىجم$@لا -$7أ
Qا!رف Qاد*أ j$0ه ;ل رجtلا مود@ <ل ، Qادمرج1 دج:3لا 'جف Q$ج1وBZم -رج&,أ لجه
N Qادمص
Œمه ل9 <مو ، $Hر=م >:} ل9 <م 6ل Oا ل"H +$فsF15ا <م رa9أ <م
Lلجج&و ، Mاوهلا لهججسو ، M$3gلا لججمZ O$, 5) ةو( 5و Mو* ل,،$ججHرف
m!$ججص LBجج&, لجج:للا رجج4, N Mلجلا و_ ىجج}ر@و M$Bلا Kر4@و ، Mاو*لا
m$معأ 'جف 6ج3*ل@ ، M5l ~$م, cجZ3لا رج4,و ، M$Bجلا /و†+ ىلع d!+$%@
S M$Zملاو mلم‡ا 60ع ل@y@ ، M$م, ر:3فلا ر4,و ، M$مرلا
-
- 220 220
-
-
H/ب Jر"لا ةم
َ
اقم
-HIلا
ينرقلا تاـماقم
h"سسسسسسسسسسسAلا دسسسسسسسسسAع L]/) @
بسسسسطخ hان اسسسسم ا2إ ربسسسسWا
RلQا a* Iسسسسسسسسسسسسسسسسسم ^ر)
hر+لا "#<) $سسسسسسس:ر0 Iسسسسسسسسم
بسسسسسسسسسس<Oلا "سسسسسسسسس,أ نامزلا0
بسسسسسسسسسسسس'D) @ ًاسفoاسسسسسسسسسسسطل
، 2جج7و"ملا M8 yججج0 ، 2جج7وwملا +د( ىلع ;)و ، ةدم ، ةدr لججكل ;أ ملعاو
N ~$Hرلا \ل$Iو ، ~$عدلا m!$&, ، ~لBلا oر=Fس@ Oا ;)و
، رجك4لا بلHو ، رج9kلا +ا+دFج1او ، رBجكلا 2ج,ا_) دRاد4لا 'جف ;أ ملعاو
Nركفلا 6:B0و
5و ، jرF"ملا >:} د0ع j+دص Kرrاو ، jر, مهلا ا_) ?Bل3, ل*+$ف
5 6ج7أ ملعاو ، j+! $جم:لع مومهل$, Gج:لف ، ?له <جمو ىجtم $جم ىلع Eج1[
2B:ج&ملاو ، ?ج, >جف+أ ةد4لا ;وك ;أ ىجسعو ، ?لفلا ;ا+و! #جم ~ج'r مود@
yجع Oا ىل) [ججل$ف ، لج:Zلا ?ج, ]ج"%37او ، لBجسلا ?ج, ]ج($} ا_Pف N ?ل رج:I
N لHو
Oا لج"لو ،2جم:3م ?ج,$*ر, ىج3B 5و ، 2م@دFجسم ]جس:ل دRاد4لا ;أ ملعاو
?:لع مود <لو ، M$كrأو ;اولأو ، Mاو*أ $:7دلاو ، 2م:*+ ةرW7 ?:ل) رW0@
رجWF7او رBجصاو ، Mلeلا ?ج0ع #ج}وو ، M$ف(لا LجFف iوجسف ، Mاوهلا
S •لB7ا د( ةد4لا ل:ل, ?7[كف ، oرفلا Oا <م
اسسسسسسسسسسسسسم,ر0 I#سسسسسسسسسسسسس<O) @
"سسسسسسسسسسسOي kS7أ pسسسسسسسسسس/Oلا0
&سسسسسسسسسسسس'فلا kر3 اسسسسسسسسسسسم,رل
kر.ي اسسسسسم/0 &سسسسس'فلا Yسسسسس<ع
kرم, R)Sسسسسسسسسسسسسسسسسسس7 &#ع ?
kرسسسسسسس) Rب1ا"سسسسسسسع ًارسسسسسسسمأ
بلجو ، +$كفلا kجZ4و ، +$ج&,لاو C$مج1لا LجFف دRاد4لا ;أ ملعاو
$ججه, مججW"و ، $جج@$%=لا بجج@k 'ججهو ، +$B%ججص5او لججمZFلا مل"و ، +$BFع5ا
N $@$%م رH‚ل 'هو ، $@$%"لا
لجكلو ، 2ج@$e 2B:ج&م لجكلف ، 2ج@$0"لا 6ل[ج1او ، 2ج@$عرلا Oا <جم بل.$ف
ةرم م9 ، $0ف"1أو $7k37[ف ، $0فFهو $0,+ $7وعدف ، $0فI ةرم <م م9N 2@$ه7 2:ل,
!$ع مg ، مsلا $0, Kر,و ، مهلا $7+اl ةرم م9 ، $0"Brأو $0,+ $0م".أ مg ، $0"H
<م ;$9 مg ، jلهلا ىلع $0كrوأو ، j$B4لا 'ف $0"(و ةرم م9 ، مو $7+ور1
، d!ادمP, iور"م ،d!$B", Eجج:%ل #ججم لججم$" ]جج7أ ، j$كف75او mل%75ا Oا
دRاد4لا ?ججFمها! ا_) ، d!$7و 6جج, kJلف ، d!ارم ىلع بل$e ، d!$"جج1) 'ججف !اوH
$ج@ !$7و ، !وججسل$, ?ج:ل"ف ، !وHولا ?جم$مأ مل‰أو ، !و:3لا ?ج, ]ل*و ، !وجسلا
S !و"سلاو ر&0لاو oرفلا hرFل ، !و!ولا م:*رلا ]7أ ، !وجلا ا_ $@ ، !وB"م
-
- 221 221
-
-
H/ب Jر"لا ةم
َ
اقم
-HIلا
ينرقلا تاـماقم
5دملا Mاe نإ [ا noاطل
&<سسسسس Vرطلا ا2إ Vرطلا $سسسسDم#3
&سسس)أ دسسس1 Lاسسسسيإ دسسسO, ^ر0 Jسسس3
&سسس;ا دسسO, &سس)أ دسسس1 *رسسس Jسس3
ل:للا د",و ، K$Fفم مومهلا Y$BV لو ، K$B&م >ف0لا رI| 'ف ;$س7‡ا $ه@أ
N K$@+ oرفلا <م c7$3لل ]Bه م9و ، K$Bص
~او! ة+و+$3لا dkه 'ف n@رملا $ه@أ ، ~$م لBجلا اkه ~ا+و ;ŽمWلا $ه@أ
N ~$Hرلا لB* ?سما مR$4Fملا $ه@أ ، ~$مسلا ىل) رW7ا ;وجسملا $ه@أ ،
5و /[:لا iر" 5و ، bو3ج1و ولعو ، bوBهو !و"جص 'جف 2لم0ل$9 <ج9
5و ، bو03لا N bوr ل9 'ف b$B*‡$, iرF"
ىلعو ، 2جمRا! $جه0‰ <جس* 'جفو ، 2جمR$( $جه(l+ بل. 'جف 2لZ0ل$9 <ج9
N 2مR$7 /[:لا #م ]س:لو 2مR$ع fورلا mوفو ، 2مR$* +وهyلا
Gج:3ل, ىلعو ، !دجF@ #ج:,رلا #جمو ، دج40@ K$Bجص لج9 #جم ، دجهدهل$9 <ج9
، دجZلأو رجف9 <جم ىلع رجك7أو ، دج*وو 6ج,رل ملج1[ف ، دج3ف 6ل ;$م:لج1و ، !!ر
N د,wملا ر9kلاو ، دل=ملا دجملا M$0ف
ءا? =سسس, اسسسسم ي+سسسس'شملا اسسسسKيأ
S/#ع >دb ا2إ دسسسسسسسU) nسسسسسسس/3
&سسسمO) ?*"لا يسسس0 !"شلا 5ر)أ
Sسسسسسس/#3إ 5دAلا Rسسسسسس1"0 5رسسسسسس) نأ
6Mاسسسسسم: رسسسسس/U, Rسسسسسسفن ي4سسسسسلا
S/م: ًاi/\ ?":"لا يسسسسسسسسس0 5ري @

MلFلا i+$4م ىلعو ، 2جج(+$r oرفلا <ججم Gججمr M$Bجلا /و†+ ىلع
N 2(+$. +ورسلا <م ;yZلل Y$, ل9 ىلعو ، 2(+$, +و0لا <م 2ل$ه
?:ل) /[:لا وعد 5و ، ?:لع مهلا دع$س 5 ، ?@د@ #ف+ا ، ?:0:ع LFفا
N
6ج$ف ، ƒر"لا Y+ وHر $هل9 ، ƒر%لاو +و:%لاو ، ƒر3لاو ?مسلا
6لو ، Eج.$=لا mرBلا <جم Cرج1أ 6جHرف ;Pف ، 6ج:لع M$Zلا ?جrاو ، 6ج:ل) ]ج7أ
N ER$%ل 2WZل ل9 'ف
-
- 222 222
-
-
H/ب Jر"لا ةم
َ
اقم
-HIلا
H/ب Jر"لا ةم
َ
اقم
-HIلا
ينرقلا تاـماقم
8ججET 9 $جج0ع EجJ9و ، بRاو0لا $جج0ع !+و ، بR$جج&ملا $جج0ع iرججصا مججهللا
N بR$"ملا
LججججFفاو ، ;و%Bلا #ججججBrأو ، ;و0ملا ;8 وهو ، ;وyZلا ل8 هجججج1 مججججهللا
مهللا ، ;و&* 'ف ?0مأ <م <:فR$=لا ل"Hاو ، ;وجسلا Yاو,أ <@ده%tملل
، ةد8Bلملا بZجججسلا Eججج49او ، ة!د4ملا +وملا لهججج1و ، ةد3"ملا M$BZلا لل*ا
N ة!دسملا ل:للا م$ه1 بHأو
رجه7 $ج7!$B9أ [جمWلو ، mر4@ oرفلا <جم K$Bجص $ج0مومه لج:لل لج"Hا مجهللا
N >فرF ~$ف4ل$, د@ $0:1Žم Kارجلو ، >فدF@ لملا <م
$جج0ع !+و ، /[:لا مججه@د@أ 'ججف $ججمم $جج0(l+او ، /$0لا <ججع $جج00eأ مججهللا
N /$1أ hو(أو ، /$Bل لمHأ $0ل hو3Fلا ل"Hاو ، /[Bلا
ىجF* ~$0aلا ?لو ، ~$مجسلا ~اوHأو ، ~ارBجsلا m$B. ‚م@ ىجF* دجمZلا ?ل
N +$ه0لاو ل:للا 6لمZ@و ، +$هlلا 6, ل:مو ، +$:.لا 6, ود4
، !و"لا 'جججف ~$ملا M$ججج1و ، !وHولا م$( $جججم ، !وجلا ا_ $ججج@ دججججملا ?لو
!ومع ة$:Zلل ب&7و
<جمل ىج,و.و ، j$ع! <جمل Q${:0ه ، j$8 @) 5) دجB"@ لجه ، jاوج1 ىجHر@ لجه
N j$H$7
N jاده لم$*و ، j$ف%&مو jدBع ىلع ملسلاو ةل&لاو
q ًاسما'خ
يسسسسسس:رفA) $سسسسسسمcأ يد'\ا r#بلا, =#/ل ن2- دسسسسسسسسسسسسسسس1
-
- 223 223
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةـــ
ّ
<باـIلا ةــم
َ
اـقملا
 L
:
H
ُ
2 B
#
ُ

َ
ن
#
.
ِ
M
َ
و B
#
ِ
ه
ِ
ّ
بر
َ
ِ
ب او
ُ

َ
N ة
0
َ
<
#
O
ِ
) B
# ُ
ه
َ
ّ
ن
ِ
P 
يسA/ع gسمد, hابشلا &#ع s ست/+,
6سسhاب\ &#ع sتفسسسأ ًافسسسأ اسس/0
اس.b نا3 hابشلا Iسم s ستير9 ع
اسسسم"ي ?"Oي 9سسسhابشلا تسسس/ل @أ
sسسسب/DZAلا @ sءا+بلا gسسسفن اسسسم0
sسسب/._لا Lأرلا sسسب/شلا kاOن
s سب/.Eلا m*"لا Iسم 59ر`O9 ي اسم3
sسسسب/شملا YسسسO0 اسسسم, kربسسسخ]0
اولB1أو ر"4لا اولد1أ د( ، Y$B4لا <م 2ع$مH ىلع $0لI! S xوارلا M$(
<جم, مجس(أو ، Y$جصأو M$3ف $ج0B:%I م$3ف ، Y$Bج1و MادH 'جف او"(وو ، Y$:aلا
2ججملا لججمأ Y$B4لا ;أ ، Yاy*لا مyهو ، Y$Zججسلا hرHأو ، Y$Fكلا My7أ
، M$3ف Y$B4لا ىل) ]جفFلا مجg ، !ومZملا $هلجج1و ، !و3"ملا $جهملعو ، !و40ملا
مF9ر ، 20جلا >@ر. مرجهو ، 20سلا مFفل$I مكل $م S M$1و 6"م! f$ف د(و
S 2ج3:3* مجهفرعأو ، 2ج3@ر. مه%ج1وأ M$( ، 'Bج0Hل$, مجFهB4و ، 'Bج0لا xده
` $0:لع م30 ا_$مو ، $0:ل) ملكلا ]هHو ا_$مل
]جس:لأ،q/وف0لا dkه ىBجeأ $جم ، /ود3لا ?لملا ;$ZBج1 S بج:%=لا M$(
مر^&( ، Mاو%لا -$ع$سلا +دهو ، M$ملا 2ع$})و ، M$3لاو ل:3لا 'ف مك$(وأ
مجرجه ، 2جع$مجلا ةلجص 'جف مجF.رفو ، 2جع$}‡ا 'جف مجFsل$,و ، 2جع$%لا 'جف
<ج@رH$هملا !$ف*أ مFجسلأ ، ;$8Fفلا Y$B4لا مج98رeو ، ;$%:4لا مجF".أو ، ;|ر3لا
، مهرsججصأ م$3ف N +$Bكلا M$مpا >ل" مججك:لعو ، +ار,لا ~$0,أو ، +$جج&7لاو
مجه7Pف ، بج:7[Fلا اkه 'جفك@ ، بج:%=لا $جه@أ S M$3ف ، مجهر3*أ <ج:"لا 'جف وجهو
ى,رلا ]B09 ، $B&لا ر&ع 'ف $7أ ملعاو ، ب@kلا 'ف ب@kهFلا #ف0@ 5 S اول$(
5و ، ادV"لا $ج0, ]جم4 لف ، $جB9 !اوHو ، $جBI ~و}و ، $جB7 E:ج1 <جم مج9و ،
LB(أ +k", ]:أ ، ب=لا <,ا ب=لا $ه@أ ، بجع S ب:%=لا M$( ، ارملا رaك
2,$Z&لا ~5wه ، 2B:&م dkهف ، 2B:I ل9 لم"ل ، 2B:B4ل$, +kF"أ ، ب7_ <م
6,$س* i$Iو ، 6,$F9 لم*و ، 6,$Br €ف* Œ ل9 ، ، ;$مأو دهع م9د0ع لهو ،
` ;وB9ر م9اوهلو ، ;وB"ل م9وهل 'ف مك7أ مأ ، ;$gدZلا mور. <م
5) ~ج'r 'جف >جفرلا ;$9 $جم S مجع $ج@ ، مجه0ع Y$7 دج(و ، مجه0م لR$( M$(
'جفو ، رجم"لا لجBF3م 'جف <جZ7و N 6ج7$r 5) ~ج'r <جم >جفرلا Cy7 $جمو ، 6ج7اl
، ر%3لا M$B() $:7دلا ىلع لB37و ، رهyلا o$هF,ا •هB7 $0عدف ، رهدلا <م 2لفe
S رع$4لا M$( $م9
-
- 22* 22*
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<باIلا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<باIلا
ينرقلا تاـماقم
Rسسسسنإ =سسسسDي >ا4#لا &#ع Yسسسسب1أ
s>اعاسسسسسسسسلا ماي;ا =سسسسسسس, 5"ط)
ي Iسسسسسسم tسسسسسسعا"م !ر)ا Vu"_s
5?رلا,
sسسس>ا1أ يب7اسسسW اسسسي 5?رلا Yسسسب1
مججك7) ، ;و0Wلا مل"ل$, Mاlأو ، ;و:"لا 6ججBZ, -8 ر( xkلاو بجج:%=لا M$(
<جج@أ ، ]ججBه_ لججه Mو3"لا <جج@أ ، ;و,ر% مججكفF* <ججمو ، ;وB"ل مججك8 :e 'ججف
مجك0م دج*او لج9و ، +وB3لا ىل) مجك, m$جسJ@ 6ج7أ ;ور $جمأ ، ]BلJ ج1 لجه رR$ج&Bلا
S 2له1 +وملا ;أ ;و0Wو ، 2لهJمل$, ;ورFs ، +ورsم
MاK'ما Rسسس/0 ابسسسXلا YسسسE) S0
Rسسس/E') رسسسس/<Kلا Iسسسم رسسسسف)
اسسسس'A0? دسسس1 vيبسسسW Jسسسس3 رسسس+0
اسسسس)*ر0 دسسس1 JسسسAK: Iسسسم NSK0
ا_$مف S مهد*أ M$3ف ، مك:ل) iy $@$0ملاو ، مك:لع بFك /$ف7لا S مو( $@
$ج0$:* 'جف $ج7ار لجه ، €ج*لو مولو دج3F0 jا+أ 'ج7Pف ` €جعاولا $جه@أ لج"ف7
، 2جج@ادهلا +و7 <جج@أ S بجج:%=لا M$( ` $جج7[%,أ Kلجج&لا !$0م <ججعو ، $جج7[%Iأ
مك, 'ه$3ملاو ، ة+وجهم مك0م دH$سملا ، 2@$ه0لل !اد"F15او ، 2@ادBلا <س*و
;ولBس ، 24:4لاو ;$Iدلا ىلع لB(أو،64:.و dوهل ب9+ مك0م ل9، ة+وم"م
;و"3و ، -اولج&لا ;و"8:t ، +$فكلا ;ود8ل3و ، +$ف‰لا ;ول:%و ، +اl‡ا
$ج:7! 'جف اوZلف مل ، -$(ولا ;وHyو ، -$ع$جسلا ;ورهجسو ، -اوه4لا 'جف
201 5و ، 2جع$. 5و Kلجص 'جف مFجسل ، <ج@دع$( مجك8:e 'جف مج9ا+أو ، <ج@! 5و
5و N 2ع$t, بلH 5و ، 2عا+l 5و ، 2ع$0ص 5و ، 2ع$مH
'ججفو ، ;وفرجج&0م لججم"لا ىل)و ، ;وف9$ع #7$جج&ملا 'ججف Yرsلا Y$Br
6Fع$0ص 'ف مه0م /د0هملا ، ;وف&Fم ةر,$aملاو دجل$,و ، ;وفرFZم ة+$جFلا
6!$:ع 'ف ب:B%لاو ، 6Fع$t, 2",$Fم 'ف رجH$Fلاو ، 6Fعا+l 'ف Kلفلاو ،
N
` مFلمع ا_$م '7و+أو ، مFل"ف ا_$م مF7أو
ف ، 2ف:فI 24@+ +$ه0لا 'فو ، 2ف:H ل:للا 'ف م9د*أ ، 2"م$جلا <م مFUلT&T
•جعlأ دج( مجك0م لج9 ، 2جع+$3لا ىلع مFجسلHو ، 2ج"ل$%ملاو ة~ار3لا مجرجهو
، ;و"ج4 2جج}$@رلل ، 'جج7$aملا <ججع 'جج7$ملاو 'جج7$eلا مججكFلsr ،6ججع+$r
، ;وع+$, وجsللاو وجهللا 'جفو ، ;وع+$جس بجعلمللو ، ;و",$F بج=F0مللو
N2}ورلا M$ف.أ مك7[9 ، 2}وم رI| ;و",$F ، 2}وف مك$:*
-
- 22+ 22+
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<باIلا
ينرقلا تاـماقم
;وفر" 5 ، ;$7دع دلو 201 <م Q${:r مFWف* له ، ;|ر3ل$, م9دهع ىFم
<ججم Qاد*أ ;ور9k 5و ، <جج:ع+$Bلاو <جج:عرF=ملاو ، <جج:ف4Fكملاو <جج:فلwملا
~$مججج1أ بل( رجججه‰ <جججع مجججFWف* ، ~$:لولاو ،~$,!لاو ، ~$مكZلاو ~$مل"لا
;$.ولا مF33ع ، <:لaمملاو ، <:8:*رسملاو ،<:ه8للاو ، <:Bعللاو ، <:8:0sملا
N ;$%:4لا مF".أو ،
N 2ع$8مr 67[9 ، 2ع$8مل 2:لاد:مو ، 2ع$1و ~اk* م9د*أ „مTه
مج9د0ع $جم ، 2ج:ل$e mلIأ 5و ، 2ج:ل$ع مجمه 5و ، 2:م$ج1 iادهأ مجكل $جم
N مR5ولاو Kارفلا م9د*أ د&3م ، مRاyهو …-$.$B*P, مFBصأ ، مRاyع
N <@د,$"لا 2لل1و ، <@ده$جملا ~$0,أو ، <@دrارلا !$ف*أ مFسلأ
$:7دلا ة$:Zل$, مF:}+أ ، ةرI$1 -$سلHو ، ةرI$ف Y$:g م9د*أ 8 مه +$ص
، ة+$:%لا ةده$4مو ، ة+$:سلا Yو9ر, م9د*أ Kرف@ M$ف.أ مك7[9 N ةرIpا <م
~$مل"لا ~$م1أ <ع ;ولفsو ، <:Bعللا ~$م1أ ;وWفZ ، ة+$ج:سلا 24@$"مو
، #7$ج&ملا ىل) اوBه_ا ، #جماوجلا ىل) اوHرIاو ،C+او4لا او9را ، <ج:لم$"لا
، ة+$م"لاو 2ع$0&لا ىل) $8:ه ، ة+$ج0لاو ة!ادZلا ىل) $8:ه ، C+اyملا ىل) اوBه
N ة+$40لاو 2r+ولا ىل) $8 :ه ، ة+$جFلاو #:Bلا ىل) $8 :ه
N ~$,!أو ~$B.أو ~$مك*و ~$ملع مك0م د@ر7
ا?"ع مSسسسسwل PسسسDلا hاب\
ًامسسسسيد1 Rسسسس'.Kن Nرسسسس Jسسس'نأ
?"سسسسسسسي Jسسسس+, kد<م Jسسسس'ن]0
دسسسيد<لا يسسس%ابلا kر<0 Jسسس'نأ
، لججع ىلع ملكFف ، لجHولا 6جف0كو ، لجج=ل$, ل,رجس دج(و مجهد*أ M$3ف
<جججمl <جججم $ججج7ولمهأ ، C$عرلا $ججج7†$,| $جججم7)و ، C$:tلا بBججج1 $0جججسل S M$3ف
!ولوم لج9 Aج@دZلا 'جفو ، ةر%( ولو 2ج,رFلا ~$م <جم $ج7و%عأ $جم ، C$}رلا
N ةر%فلا ىلع دلو@
,+ ، $80م اوججس:لو مججه0م $0ججسل $جج7[9 ، $80ع ;ول[ججس@ او7$9 $ججم 2جج:,ر $جج7و8
N YارI Yا!pا <م $01وف0ف ، Yارعلا م:ل" $7وملعو ،Yاودلا
;وyمه@ Y$Br #م ?كسلا 'ف $7وBج8 :1و ، ;وفلFلاو ، ;و@yفلFل$, $7ولsrأ
;وyمs@و $ججم ، دجج*او مل$ع ىلع $جج7وف8 رع $ججم ، دH$ججسملا ىل) $جج7وkIأ $ججم ،
-8لجملل $ج7ولمهأ ، -$8@وB0لا Aج@!$*لا $ج7وم8لع $جم ، -$08:Bلا -$@pا $ج7وW8ف*
بجج* $جج0:ف اوجج1رe N -$"R$tلا -ارهججسلاو ،-$"R$ملا ملفلاو ، -$":ل=لا
Y!لا ~وج1 $ج7وم8 لع ، 2ل:tفلا 2ج:هار9و ، 2ل@_رلا رج:e <جم ?جZtلا ةرa9و ،
N بل%لا 2ع$})و ، بtsلا 2عر1و ، بB1
-
- 22, 22,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<باIلا
ينرقلا تاـماقم
$م:ف -+ر,و ، ]3%7 >Zل$, ]7أو ، ]ل( $م ]"م1 د( S ب:%=لا M$3ف
، ;ارس=لا <م L,رلا مكل L}و د(و ، ;pا م9+kع $م <كلو ، ](دصو ]ل(
S ;$هفصأ رع$r M$( د(و ، ;5k=لا <م >:فوFلاو
اKب7اسسW *4ع يدب) $سسب/بشلا بسس%
ناط/\ Rي"K'سسسسي بسسس/\أ Mا, اسسسم
$ججججه@أ ، hرIأ +lو ة+lاو +y 5و ، ~$,pا 'ججججف +kع مججججكل Gجججج:لف
<م myم $م Kل&لا د:, او"(+او ، 2,ولا اوZلصأو ،2,وFلا او!دH، ~$0,لا
او9راو ، +$Be <ججم Yو7kلا 6ججF9ر $ججم مد0لا #ججمد, اولججسeاو،+$معلا Yوg
، +$فكل$, 6B4Fلاو ، +$%4لا 23فارمو ، +ارrلا 2(!$&مو ، +$8 جفلا 2B*$&م
mلIل$, او38 ل=و ، ةد:فملا بجFكلا ىلع اوفكعاو ، ةد:"جسلا ة$:Zلا ىلع اولB(أ
اوB0FHاو ، مار*‡ا ةر:Bجك ىلع اوWف$* ، ةد:rرلا Yا!pا اولم*او ، ةد:مZلا
اور89k ، ماركلا Ml$0م ىل) او"ف+او ، مارsلاو >جج4"لا <ججم او,وو ، مارZلا
، 6جFلyمو bارج&لاو ، 6جF(!و Y$جسZلاو ، 6جFمل‰و رBج3لاو ، 6ركج1و -وملا
'ججف $ججم ل8 جج&Z@و ، +وB3لا 'ججف $ججم رججa"B@ مو@ ، +و40لاو Aجج"Bلا 'ججف اوركف
N +وهWلا م&3و ، +وBaملا 6ف9 ىلع „n"@و ، +و&لا 'ف ‹ف0@و ، +ود&لا
kرمع يسسسسس0 &سسسسس'فلا xاع "ل [ا
kرمأ =لام ما"سسسسسسسسع;ا Iسسسسسسسم ًافلأ
يسسسسسفي نأ يسسسسس0 R#3 =ل2 نا3 اسسسسسم
kرسسسسسسب1 يسسسسسس0 $#سسسسسس/ل M], اسسسسسK/0
، 2ججماد0لاو ةرججسZلا مججهFBلe ، 6ججم$3م اوده$rو ، 6ججمل9 او"مجج1 $ججملف
ر9kو ، 2م$:3لا <@$ع <م ~$ك, اوك,و ، 6م$م9أ 6هHو ىلع مه0م ل9 #}وو
N 6م$@أو 6:ل$:ل
8 جxو( $@ مجهللا SM$3ف ، 6ج:ل) او7!و ، 6:لع او"مFHاو ، 6@د@ بج:%=لا #جفرف
، Y$ <ججم ىلع بججو ، Yاو,لا j!$B"ل LججFفا ، Y$0جلا مجج@ر9 $جج@ ، Y$Bجج1لا
<ججع وججف"و ، -5yلا رججفsو ، -ارa"لا لجج:3 ?جج7Pف ، Y$B4لا ~5wه مجج*+او
، مجه,و:ع رFج1او ، مجه,ول( Lلجصأ مجهللا ، -${:%=لا <جع lو$جFو ، -${:جسلا
N مه,و7_ رفeاو ، مه,و:e €ف*او
'لجج&7و ، دجججس7و #جج9ر0ل ، دجججسملا ىل) $جج0, $ج8:ه S بجج:%=لا M$( مججg
N د8مZم Mو1رل$, xدF37و ، دم*أ !و"ل$ف Oا ىل) !و"7و ، دB"F7و
-
- 22F 22F
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<باIلا
ينرقلا تاـماقم
مججججهل Oا Lلججججص[ف ، d~ا+و اوBه_و ، d~$ع! او,$Hأو ، d~اد7 او"مججججسف
، Mاو*لا iرrأو ، Mاو(لا ىججج9lأو ، M$معلا <جججس*ل مجججه3فوو ، M$Bلا
M$معأو ، ةره$. Yول3, ، ةره$Bلا +ودBلاو ، ةرهاyلا موج0ل$9 او+$ججججججججج&ف
N ةره$‰ ر:=ل$,
-
- 22G 22G
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــ
ّ
<ــKاـ<سلا ةــم
َ
اـقملا
(( QوـRب Sوــ' !ل Tا?لا $م Q
ّ
اـRب &7 ))
Jسس%*ا? تسسط\ م"Eلا ربسس_م Iسسم
>]ن
اسK, Jلأ اسم &س'7 $سا/سسلا تسفع
6$بoان ZY3 يسسسسسسسA'(مZش9 : اسسسسسسسKZن;
يس1ا*أ يبس'3 &لإ تسO:* يسنأ
(سسسmاF/م Yسسس3 اسسسK/لإ >??* دسسس1
يسسس1Sخأ رسسس/b يسسسA'ف#3 اسسسKNنأ
]جملع $جمأ ، /وجس@ /$ج1 <جم Yرها ، /وج 21$:جسلا +$@! 'جف ?ل$م
، /و†رلا ]ججج"%( 'جججFلا 'جججهو ، /وك0م $هججج1أ+و ، /وZ0م $جججههHو ;أ
، /ومsلا <ج:م:لا ىلع /$0لا ]لم*و ، /ولفلا ]ج"8:}و ، /وف0لا ]ج3هlأو
-رجججس9و ، /ور%لا -!وججج1 ، /وBع $جججه0:BH ىلعو ، /وك"م $جججه3@ر.
$جهملW, ]جZFفو ، /ومr $جهلHأ <جم ]فجس9 ، /ورtلا ]ج"لIو ، /ورFلا
'جFلا 'جهو ، /ورع $جهلB( $ج:7دلا ]ج7$9 ، /ورe $جه+وج, ]ج"%(و ، /وB*
N /وجملل -$مرZملا ]*$,أو ، /وم$0لا ]ل%ع
ا"ل]سسسسسسسسسسسس ا"م% نإ ما+7;ا Yسسسسسسسسسسس) @
ا4% ما+7;ا يل Iسسسمل ءادعأ LاAلا nسسسXن نإ
Mدع نإ
/و. 'ف د:م* <, دمZم ]لF(و ، /و.ر. 'ف د:rرلا ;و+$ه -ر3ع
ا_)و ، /ود ]لB(أ ا_) ، /و($0لاو mوBلا لججهأ ملجج1‡ا +$@! $ججه, K$FHاو ،
'ججف 8ججYد ، /و„رلاو مل$"لا 'ججف ;$ك@رملا بجج"ل $ججهF"@+k, ، /وZ -ر,!أ
6ججج%B=F@ $جججه3r$ع ، /وججج1$جل$9 Mو3"لا 'جججف 'جججفF=و ، /وجججسل$9 Yول3لا
$ججه*l$مو ،6جج1أ+ ]ججف%=ف <:ججسZلا $ججه:ل) +$rأ ، /وججسمم 6جج7[9 ;$%:4لا
$ججه+اlو،6Tجج1$Bل ]جج(ر*[ف ملججسم وجج,أ $ججهBعا!و ، 6جج1ار}أ ]جج"ل=ف o$جZلا
+$F=ملا $هZف$جصو ، 6ج1$ف7أ ]ج"%3ف دج@y@ $جهB*أو ، 6ج1ار*و 6جFلF3ف ب"ج&م
]%لسف ل9وFملا $ه34عو ، 61$1أ ]"لF($ف بلهملا $هB*أو ، 61ل*أ ](yمف
-$@yلا <ج,ا $جه37$عو ، 6ج1[9 6ج:لع -رجسكف رجه$3لا $جه,رrو، 6ج18لJH 6ج:لع
]":} '9_ <م م9 ، 61$:( ]ل%,[ف #ف3ملا <,ا $هسل$Hو ، 61$.ر( ](ر*[ف
~$Bsل$,و ، 21$ج7 m$ف0ل$, 21$:سلا ، 61او1و ]HرIأ 'Be <م م9و ، 61ارم
لجهأ $جهB0FHا ، 2ج1ارr ملWل$,و ، 21$جسI +وجل$,و ، 2ج1$" +دsل$,و ، 2ج1$:
، 2ج1$مZلاو <ج@دلا $جهB* 'جف اولk, ، 2ج1$@رلا لجهأ $جهB* 'جف -$مو ، 2ج1$:كلا
$جمو 2جكمارBلا لجFJ( ، 2ج1$ف7و Qادجس* $جه:لع اول$3 ، 2ج1$"Fلا ىلع 5) اولج&*
-
- 229 229
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<Kا<سلا
ينرقلا تاـماقم
د",و ، 21ار9 'جف Q ارBجI ?لملا دج", اوZBجص[ف ، 21$Bعو /$Bع 2ججZ, $جهلHل
2جج,$ج0ل$, بججهk ، 2جج1$0=لا ، 21اوجج1ولا 'ججه ، 2ججص$م ىلع Q ارFف! ة+اlولا
;و8مجسJ@ $جهلهأ ، 6ج1ارفأ -ر3عو ، 6ج1$, ]جBه_أ C$جr <جم مج9و ، 2ج1$:كلاو
N 61$ف 6:Iأ ىلع لم* د( مه0م ل9 ، 21$1
جج1+و0لا د:"جج1 21$:ججسل$, اولF( ، <:ل$Fجج1او <جج:0:ل ، 'ججس7 21$:ججسل$, ، '
، xl$0لا رلFهو ، xl$sلا وجج95وه ، <جج:علملا ‹جج@+$ 'ججف اوBFكف ،<جج:@لملا
N 2:س0ملا 27$=لا 'ف اوZBص[ف 2:7$س7‡ا 21$:سلا م1$, اولF(
Tرشع مر3أ ب#+لا
$سسسساoرلا ا"ب#e رسسسشOم Iسسسم
Rساسسس_لا يسس0 $سسياKAلا "سس%
Rسسسسسسساoرلا Pسسسسسس/ED) Yسسسسسسب1
` ?ل_ ]ل"ف ملS 6ل لجج:3ف ، /+$ف لججهأ +وه‰ 21$:ججسل$, hرججس9 رججس9
ل:3ف ، مورلا m$0عأ 21$:سل$, ر&:( ر8&(و ، GR$1 وهف /وس@ /$1 SM$3ف
مورZم $@ #:0&لا اkه مل 6ل N !$B"لا 2م*+و ، !لBلا Kلص) -!+أ S M$3ف `
$DسسسW يسسسعدي Yسسس3 !ا"عد3
YسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسEOلا
Iسم Rس/0 اسم, ي*دي ي4لا Iسم
YسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK:
لجF*او ، ;$Bللا Yرج&لا لجF(و ، ;$,$:لا -رم! ، ;$:م"لا 21$:1 لج,$03,
ىلع ;$مللا hدFعاو ، ;ار@) d$r <:ف"tFجججججججججسملا دلHو ، ;$sفلا /ورلا
S 2@| ، 6,ر, رف$9 ل9 ر9_ <كل N ;ار:جلا  V6VBU7TkV, $T7UkTIT أ ^ لJكTف  N
N ةرI$سلا ةر*$سلا ، ةرف$كلا ةرH$فلا 21$:سلا <ع •A@د* >B1 $م ل9و
mو3Zلا +اده)و ، 2ج8:عرلا مل‰ ىلع 2ججمR$3لا ، 2ج8:عدBلا 21$:ججسلا 'ججهو
?ل_ <م Oا ;$صو ، 2:عو:rو ، 2@l$7و ، 2:a",و ، 2:ل$م1أ+ <م ، 28:عرملا
، رججg‚ل C$Bاو ، رجج4Bل$, 2ججم*+ 2جج:عر4لا 21$:ججسلا ;ل ،2جج:عر4لا 21$:ججسلا
م$م) ، رجمع +وFج1! ىلع 'جFلا 'جهو ،رججف <جم C!+و ، رجف9 <جم 2ج,+$Zمو
Mو30ملا 'جججف /$0لا 6ججج3فأو ، Mود"لا Mدعأ ، Mوججج1رلا 2ججج:عر4لا 21$:جججسلا
، >ج:gو Mد"لا #جم دجهع 6ل ، >ج:ف+ 2جمل$, ، >@دج&لا 6B*$جصو ، Mو3"ملاو
، Cوجلا <م <{@ 2ف:لI وهو ;$9 xkلا رمع dk:ملو ، >:(+ ى3Fلا <م بل(و
، /$:3لا Yرt@ مه,و ، /$0لا مه ?{لوأ ، Cومدلا 6Bلsو ، Cو(رملا GBل@و
N /$Bلا #فد@و <ملا لZ@و
iو:جسلا ]ج:ل ، /$"5او ، /${F,5او ، /لف‡ا 5) مجهفل$I <جمل Gج:لو
5 ، !ادZلا ، !$0"لاو +وجلا 21$:ججسBف ، !$B"لا مل‰ 'ججف ، !$ججسفلا لججهأ ;و$"
#ججفدو ، b$B7لا 2لهH مركJ@ 21$:جج1 8ججx[, N !$@l <جج,ا E:ججس, <:ججسZلا لججF(
S bلBلا ىلع ، b$:سل$, لB0* <, دم*أ دلجJ@و ،b$%Z75ا لهل yRاوجلا
-
- 230 230
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<Kا<سلا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<Kا<سلا
ينرقلا تاـماقم
Tا/Dلا نإ *c >"م اسسسسسسسسسسس/0
$سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم/م2
!ر%? نإ يuد: 8سسسسفن اسسسسي
Mcا%
، دج@رملا ، دج:لBلا ، دج@دعرلا وجهو ، دج@y@ <ج, دج:لولا ىلوF@ 21$:ج1 8 جxU[,
، دج:0ع +$BH لج9 Y$Iو اوZFفFج1او S 6ج:ف دجHوف EZج&ملا LجFف xkلا وجهو
j+$ ، ر9kلا بها_ ، ركفلا !+$r ، رك0لاو ، ركسلا 'ف وهو 2@+$جلا 6F0e
$ج@ ر:"جسلا ىل) ر. S ~$مل"لا M$( ، رج:.أ <@أ ىل) S Yر%لا <جم M$3ف ، رجك4لا
N ر:ع  T<@VرV&T FU0Jملا U <V م T;$T9 $TمT و V^Oا V ;وJ! U<V م J6T7وJرJ&0T @ …2T{Vف U <Vم J6T ل T ;$T9 $TمTف 
<ج,ا لجF3:ل ، رج@yلاو iدلا ب*$جص ، رج@lولا o$جZلا LBج&@ 21$:ج1 x[,
N ر@y" 5و D$&( ل, ، ر:,yلا
، رج:ه4لا ˆدZملاو ، رج@رZ0لا مل$"لا ، ر:BجH <ج, د:"ج1 L,kJ@ 21$:ج1 x[,
دجججج0ع ;و"فدJ@ ~$مل"لاو ، Y$:aلا 6جججج:لع #ل=و ، Y$@+yل yRاوجلا ىجججج%"و
/+! مج&F"ملا ;أ ولو ، <ج:ملا Mوج1رلا 20ج1 6ج3ف ;وم[ملا ;أ ول N Yاو,لا
;ل ، لججBملا 'Bج0لا دم*أ '8 م1 ، لB0* <ج, دم*أ او,kع $جمل ، موج&"ملا 201
-5و30,و ، !$جسفلا لجهأ Mاو([, ، !$0ج1‡ا <جع مجهلsrأ ، !ا†! 'ج,أ <ج, دجم*أ
N !اوسلا 2لهHو ، !ادs, 2ف1لف
2ج:م: <ج,ا #جtو ، 6ج7اوعأو >ج@د7yلا مرك ، 2ج7$,رI 21$:ج1 <جم $جهل $ج@
مكZو ، 2:9!yملا مل$"لا وys 21$:سل$, ، 67اوI) 60ع بجZو ، 27اy7l 'ف
، +$FFلا oرI 21$:1 x[, ، 28:9yلا Gجف0لا و_ لF3@و ، 2ج:كمرBلا ةرج1لا !ادs,
دجججسم لجج9 اومدهو ، +ار,لا <:Zل$جج&لا اولF(و ، +$@دلا او,ر=ف ، +$F, لججك,
>0r ، xرH ~$مدلا ىلع 67ل ،xر, !$:1 ىل) 6لو1+و Oا <م ة~ار, ،+ا!و
N 28:لكل$, مار* ?ل$م د0ع >04لاو ، 2:كل$ملا ~$ملع
مFج1+ <جم مFج1! مجكرeو ، مFجسج0 مج9 $ج@ ، مFجسج0م م$@رم $ج:له #جم ،
لهأ مهو ، m$فرل$, مهسف7أ ;و:عو:4لا ىم1 21$:1 x[, N مF&,رو '7$ملا
، ملجسم $ج,أ '7$ج1ار=لا رجف"H وج,أ 8 ى09 N mلIلا ~وج1و ، m$34لاو ، m$ف0لا
N مرجم $,أ $@ ]م S M$( 6Z,_ $ملف
، رجج0=ل$, ، رجف"H وج,أ 6ج0%, رج3Bف ، رBججو ، رBجكو ، رجF=B ملجسم وج,أ
، !ادs, 'ف 2ف:ل=لا Gلج@ Oا ~$r $م ، رHرHو ?لسلا 'ف ?لملا د", بZسف
-وج&, 2ج@+$جلا 6ج:0sFف ، !$0Hلا 6ج1رZ@و ، !$B"لا 6ل >فج&@و،!$ج1ولا ىلع
S ل:م@ $هرU"Trو ، ل:مH
(MزسسAم ب/بس7 5رسس32 Iسم يس+بن اسف1
-
- 231 231
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<Kا<سلا
ينرقلا تاـماقم
<ج, دجم*أو ، بجهkلا 2ج@+$جلا ىلع بج&:ف ، Yر%لا 'جف 2جف:ل=لا #ج3:ف
، '1ركلا ىلع ، '1$B"لا 2ف:ل=لا Gلج@ N بB1 ل, >Zلا 'ف ;وجسم لB0*
N '1$.ر( او,ر(و ، '1ادم اوZسماو ، '1أ+ اول8B( /$7 $@ S Mو3@و
$جه@أ ?لaم Oا >لI $جم S Mو3:ف ، +و*دم >جف$0م ، +و.ر. رجع$r مو3:ف
!$جملاو ، 2ججف:%للا 'جج7$"ملاو ، 2ججف@ر4لا mلIلا ب*$ججص ]جج7[ف ، 2ججف:ل=لا
مدI <ججم dوBF9او ، +$0@! Eلأ 6جج%عأ S ملe $جج@ S 2ججف:ل=لا Mو3:ف ، 2ججف:0ملا
دجججججهاlو ، +$@دلا مل$ع x+وaلا ;$:فججججج1و اkه ، +$"rلا o$ dرU"V4ف ، +ادلا
N +$ه0لا 2ل:. yBI ةرس9 دج@ 5 ، +$&ملا
دججعو, ، +وفلا ىلع <:%ججسلف <ججم ملججسملا بجج"4لا !ر4@ 21$:جج1 x[,
د*$H ، دم$ه دم$H !+$, 'مل1‡ا مل$"لاو ، +وف ملWلا ىلع 6,ول(و ، +وفل,
<:%سلف لFZ@و ، +وZسم وأ ، +ورsم وأ +ومsم 67[9 +وa@ 5 ، دم$I !+$r
5و ، !ود* ل, ، !ور3لا ;اوI) ، !وه:لا S !وهr 5و ، !و:(
Gب'سسس) Jل نcام Iسسم تسسA3 "ل
ي#,إ
JKل Rي4:ان 5د,أ رشلا ا2إ م"1
JسK,دAي Iس/7 Jس%اخأ ن"ل]سسي @
Iسسس,ا Yسسس%2 Iسسسم $سسسط/E#لا ا"A,
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناب/\
اسسسناد7 >ا0ا*c Rسسس/لإ ا*اe
انا%ر, Mا1 ام &#ع >ابoاAلا ي0
-
- 232 232
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــ
ّ
<ـUملا ةــم
َ
اـقملا

ِ
H
َ
@
َ

#
لا اَV
َ
ه
ِ
ب B
ُ
س
ِ
#
W
ُ
5 X Y • Z
ِ
H
َ
@
َ

#
لا اَV
َ
ه
ِ
ب &
0
ّ >
ِ
[
َ
#
ن
َ
5
َ
و 
Iسسس'/,أ Yسسس% يرO\ تسسس/ل @أ
$#/ل
$سسA<م kا/م ًام"ي ن?*أ Yسس%
Yسسس/#: رسسسخ2إ يل"7 6?ا",
$سسسسسسما\ يل ندب) Yسسسسسس%
Yسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس/فe
، 28كم <جع $ج0gدZف ، U ج68 كrو Aج@دZلا <ج:3@ $ج0ل -ره‰أ دج( S xوارلا M$(
، ;|ر3لا cجBهم 'جهف ، cج1ولاو cج,رملاو c3جسملاو cجBهملا 'جه 2جكم S $ج0ل(
N;ادلBلا c1وأو ، ;$م@‡ا لهأ Mو:I c,رمو ، ;$7دع دلو د:1 !ل:م c3سمو
دججججملا M$ج* 'جججفو ، ة+وججج&3م <جججسZلا ىلع ، ة+وم"ملا بل( 2جججكم
، لج:,$,لا رج:%ل$, ، لج:فلا Y$Zجصأ $جه, >ZJ ج1و ، لج:ل=لا $جه, ;_أ ، ة+وFجسم
2لB(و ، Yو+دلا ىجججج3Fلمو ، Yول3لا hوهم 'ججججهف ، Yو:sلا ملع $ججججه+$FIا
!و"ججص $ججه, لجج@رBجل ;$9 ، Mوجج1رلاو 2ل$جج1رلا !ل:م f+أ 'ججه ، Yو"4لا
<جج, Mل, $ججه0م ;8_أ ، ;$:Bلاو ;|ر3لاو ;ا_لاو ;لع‡ا #ججف+ا $ججه0م ، Mوy7و
وهو ، د:*وFلا $ه:ف <لعJ أو ، K$مرلا ]34Fماو ، iو:سلا $ه:ف ]لJ 1و ،K$,+
م$0صلا ]م%*و ، مل1‡ا ]لB3F1ا f+أ Mوأ 'هو ، د:B"لا ىلع Oا >*
N
<جم $ه!اوج1 ، لج1رلا $جه, i$. 'جFلا 2جB"كلاو ، لجHلا ?لملا ]ج:, $جه,
ىلع ، ;وBZملا $جه:ل) دجف@ ، م$7لا 2لB(و ، ملجسلا f+أ 'جهو ، لج3ملا !اوج1
2لB( 'ججهف ، ;و8لهملا $هدجج&3@و ، ;ولجج&ملا $ججه:ل) 6جججF@و N ;وB=@ مججهل*او+
$جهارg ىلع ، Kلجص‡ا >ل%0مو Kاو+لا 2ج*ا+و ، Yو"4لا 2ج:0مأو ، Yول3لا
ىلعو ، ة$s%لا ](yم $هل$م+ ىلع ، 2@ادBلا ]7$9 $ه$,+ <مو ، 2@ادهلا ]لy7
;$9 $جه!$هو <جمو ، 28@رZلا مR$جس7 ]جBه $جهل$BH <جمو ، ة$sBلا ]3Zج1 $جه,ار
N 2:7$س7‡ا رجف
اسسK/0 pسس/عأ cا<Dلا تسس/Aم)
اK/A3اسس cا<Dلا [ا &Eسس
&سسAم) اسسم يسسب#1 [ا &سسطع]0
&سسAUم $سس/,ا* Yسس3 رسسطمأ
#جج}+ $ججه:7$sم <ججمو ، ;$ف:tلا مر9أو ، ;$فر"لا دلو 2ججكم b$ججس, ىلع
• ;$عدH <,او مr$ه $هR$Z%, 'فو ، ;$"ج4لا
دسسسسسسسسسسسسسAع y*;ا ن"'+Aي @
JKلاؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
(سسسسسسسسسسسسسسسسسناد/Oلا, *ا4ع;ا ب#ط'ل
-
- 233 233
-
-
ة
ّ
<Uملا ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<Uملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
Yسسس, 5ر'0 JسسسK%": ن"1رشي
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سKل
(سسسنا"ل;ا Iسسسس7]3 Mاؤسسسسلا دسسسAع
ا2إ zسسسسسسسس ما1أ بسسسسسسسيرUلا
JسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسKلا7*
(سسسسسسسنا/1 Y%ا"سسسسسسسW h* kN?*
ا2إ $سKير3 م"/ل يسعادلا اسع?
ناسسسرفلا, 8سسمشلا HاO\ ادسسس
، ملكF@ ‹@+[Fلا $ه:ف ، بل3لا ل,ل, •tو ، بZلا ;وجr +وa 2كم 'ف
-$مsمe $ج0ه ، Q$ع$B لجB3 -$:0ملاو ، ىجعادF -$@ر9kلاو ، مجسBF@ رجهدلاو
!وفو M$B() ، -ا!$3لا م*اyو ، -ا!$سلا L0Z0و ، Mو:=لا ل:هصو ، Mو:سلا
ملع ، 2لل}و hده ، !و0, C$ف+او ، !و4* مججججججج*اyو ، !و0H mل%7او ،
;او@! ، رBجج"ل$, +وم@ مل$ع ، 2ل$جج1+و 'جج*و ، 2ل$ججس,و مر9 $جج0هو ، 2ل$هHو
S ~$فر4لل لج1 ، ~$مW"لل رFف! ، ر:سل$, رIy@
&لإ ن"<Dلا Iسسس/, Iسسس+ي Jل ن]3
افسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسXلا
sرماسسسس $سس+م, رمسسسي Jسسسل 8سسس/نأ
#, اسسسن?ا,]0 اسسK#%أ اسسA3 IسسDن &
sرCا"Oلا ?د<لا يلا/#لا VرسسسW
+$كفأ ، 2ججم.لFم +[aلل ƒو:Hو ، 2ججم*اyFم 2ججف7ل$, /و†+ 2ججكم 'ججف
~$B7أ ، رججم3لا ~و} 'ججف ، رمجج1و ر:جج1 ، -ار}$Zمو !او7و ، -ا+$t*و
، مج@ركلا Mوج1رلا وجهو ، مج:W"لا [جB0لا ;$9 ىجF* ،+$"rأو \ج&( ، +$BIأو
-~$H ، رgأ مWعأ وهف ، رBe <مو ~$H <م ىس0@و ، رBI ل9 dد", رs&:ف
N ر:سلا 6,
م*اسس+ملا Iسسيا? Yس3 ت_سسن
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
(سسسJ#Eلا a"#لا Jسسسسر, مان;ا zسسسخ
8سمشلا0 دس1 PسشAملا رسمEلا
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سO.خ
(مرس3 Iم Iسس7 Iم =K: *"Aل
6جججج, ]لe$4و ، ;ل3aلا 6ل ]Tجججج&7أو ، ;$مyلا 6ل +ادFجججج1ا Aجججج", مو@
$هل%,و ، +$Bلا 2كم <,ا وهف ، م$7لا 6ل ]&7أو ، م$@لا 6, ]B*+و ، مل(لا
N +$F=ملا $هلو1+و ، +اوsملا
-
- 23* 23*
-
-
ة
ّ
<Uملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
N ملسلاو ةل&لا 6:لع ، م$م‡ا jا_ ر9kFف ، مارZلا دلBلا ىلع ]لB(أ ا_)
N ~$34لاو ة!$"سلاو ، ~$ملWلاو +و0لاو ، ~$م"0لاو ~$1[Bلا jر9k 2كم
ة$ج0لا Aججج@!$*أ <ججج:, #جججمج@ ، Kور4م رUفV ججج1و ، KوFفم Y$F9 2جججكم
jر4لا 2جججكم jر9k ، ;$:s%لاو Mد"لاو ، ;$م@‡او رجججفكلاو ، ;ارجججس=لاو
Lججفللا •ججهولاو ، Lجج}$فلا لججهجلاو ، Lل$كلا ، /^ د3J ;$gولا ]جج7$9 مو@ ،
Y$e مو@ ، 2ج:ف$جلا Mو3"لاو ، 2ج@و$=لا /وف0لا $جهل دججس ، Gج1[ م$0جصلاو
، 2جم:هBل$9 ;$جس7‡ا ;$9 مو@ ، دجه"لاو m$a:ملا Yرeو ، د"جسلا لجفأو ، دجrرلا
S 2م:Iو -$مل‰ 'فو ، 2م@رجلا j$Br 'ف بل3لاو ، 2م:( ل,
{Iس/عأ 8سمش#ل دسمرلا ن"س/O#ل YE0
(سسg#طم بسسس/Uم يسس0 PسسD, اسس%ار)
Gماسس اس%*"ن [ا ]سفeأ ًان"/ع [ا
يسسسO) @ Pس/ف'سسسس) @ اسسسKoا"%],
مو@ ،رججفكلا >ججZمو ، رجج9kلا #ججف+او ، رجججفلا رجججف7ا مو@ 2جكم jر9kو
;وكلا nججفF7او ، 2"@رج1 Q$%=, رججهدلا لججB(أو ، 2":مج1 ;_J[, $جج:7دلا ]Fجج&7أ
>Z, !وB"م 5 ، Oا 5) 6ل) 5 ، ةدrارلا ةوعدل$, مل$"لا yFهاو ، ةدل$=لا 2ملكلل
وهو ;|ر3لاو ، M8 yج0F@ وهو '*ول$, 2كم jر9kو ، O 5) ~$3, 5 ، Oا hو1
~$%"لاو ، KوFفملا 2ججم*رلا Y$,و ، Kور@و ودs@ ، Kورلا لجج@رBHو ، ل8ر@
$جهل مو3@و ، ة+_ ة+_ مجسجلا $جهل yجFه@ -$@ر9_ <جم $جهل$:ف ، Kو0مملا 'ج7$,رلا
مR$7 ل9 $ه, €3:F1$ف مل$"لا 'ف -8 و! 2Z:ص <م $هل $@و ، ةر"r ةر"r /أرلا
مR$ه ل9 $ه, hدFهاو ، jر4لا >Zمو ، $Z&ف ;وكلا mر. رBI <م 6ل $@و ،
N $Zمو
N Q$Fل&م !$هجلا E:1 ^لJ 1و ، Q$F&0م ;$مyلا E(و
دسس1 ?ا<م;ا اسسA% يسسنام;ا اسسA%
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسO0*
sJ7رلا اA% &,رEلا اA% يلاOملا اA%
اسسسA% Iسسسم ت1اف'سسسسا h"سسسس#Eلا
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK#1اOم
sJسس7?ز) PسD#ل تس)أ L"سسفAلا اسA%
اسA% Yسمأ اسسA% رسس<0 اسسA% ءا*
sJسسس#1 اسسA% a"سسسل اسسA% hاسسس'3 اسسA%
-
- 23+ 23+
-
-
ة
ّ
<Uملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
+و7و ، ة+ا8وم +وج&ل$, ةر9اkلاو ، ;وجr $جه:ف Gجف0لاو ، ;و=@ ر:Bج"Fلا
، ~ار* +$e رججج9_ 2جججكم -ر9_ ا_) ، ة+$0م بل3لا 'جججف بججج&7 دججج( Aججج@دZلا
;$مyلا ;[9و ، رt* ‹@+[Fلا ;[كف ، ~ار1‡او '*ولاو ، ~ارsلا 2"@ر4لاو
2جكم ;$فHأ 'جف م$@لا ;[9و ، ة+وج&Zم 2جكم 'جف $جهل9 $ج:7دلا ;[9و ، رج&FIا
N ة+و&3م
c3جسم $جه:ف ، Y$Fكلاو 20جسلا ب*$ج&ل ، Y$B4لاو $Bج&لا بجعلم 2جكم
N 2"H$همو ، 6",ارمو ، 6"ارم $ه:ف ، 61$ف7أ ~$tفو ، 61أ+
&سسسسسسسK'Aم ي4% ي?S, ي4%
ي#مأ
ي#:c Rسسس'يد%أ ي4لا hارسسسس'لا ا4%
ا4% اسسA)د1 ?Sسسس/م Rسسس, نا+ملا
(M9 s ;ا T?اسسسلا 5دKلا yاي* ا4%
Oا ىلجص 6ج7ل ، $ج0($معأ 'جف 6جB* رف$ج1 دج(و ، $ج0(اوrأ <جع رBج"7 Eج:9
S !ومZملا $7دجمو ، !و40ملا $0لمأ مل1و 6:لع
5دKلا Yسسب7 Iسسم JسسKشلا =سسف3 يسس0
Vرe
sVرe اA7ا*أ ي0 lارXلا &#ع
>اسK/% اسA#0اD: انارسسم $#س7*
s سnنأ 5*"لا >اسسمزع >دKع اسم3
Mل, YkJع Aج:* ، K$:جصو لج@وعو ، KارHو +[g 2جكم ~$tم+ ىلعو
لج9 $جه†ر3@ ، ~$مدلاو Cومدلا 6جFBF9 $جم ، ~$tمرلا ىلع أر3 $جمأ ، K$,+ <ج,
لججه$Hو مل$ع ىل) د"جج&@ ‘+$ججص جج#’ جف N لجج.$Bلا >ججهlو >ججZلا ~$H لجج(و ،
مجe+ ىلع ، Uدمجص !رف ، U د*أ Uد*أ ، ~$ملWلا >ج4 ةرR$g •-$Z:جصو ، ~$مجسلا
، M$Bجلا $جججه, yجججFهFف ، Mل, ةرج0* ERاk3لا dkه >ل% ، دجججZHو رجججف9 <جججم
N MلFلا $ه0م nفF0و
Yu سسسطOم uYسسس+ل اسسK, 9سستف'% {د7أ
(Yu )ر0 M"سسسسسسر#ل ن2ؤسسسسسملا تسسسسنأ
مز%ا رس :ا0 6|اe Y3 =)"X,
(Yeا, nسس7c Yسس3 =ل"E, PDسسسا
-
- 23, 23,
-
-
ة
ّ
<Uملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
'جفو ، <:ZBجسملا لجHl $جهفوH 'جفو ، <:BجZملا -لB( 2جكم <:BجH ىلعو
;اد:مو ، <ج@د,$"لا دل, 2جكم ، <ج@دrارلا ~$فل=لا مأ 2جكم ، <:لR$جسلل 2ج@| $جه:0:ع
<:ل!$"لا م$كZلا 21+دمو ، <@د*وملا #م$Hو ، <:Z$فلا <@رعو ، <@ده$جملا
S
$سمD#م }سي*]) $+م &,s* ي0
يسسسنافلا JلاOلا اAسسس/A, اسس%ارC &#ع
،مار*‡ا GجBلاو ، Mوyجج0لل د"Fج1او ، MوIدلل [8:هFف 2جكم <جم ]ج,ر( ا_)
، ;$فر"لا cججZمو ، ;$^@دلا ]جج:, •ل iوج1 ?جج7ل ، مارZلا ]جج:Bلا m$0ع دجج0ع
، !وج1لا رججZلاو ، د"1لا لجZملاو ، دr+لا ?لجسملا $ج0ه ، ;او}رلا +ا!و
;ود,$"لا $جج0ه ، مجج:%Zلاو مyمlو ، مجج:W"لا i$%ملاو ، مجج@ركلا م$3ملا $جج0ه
;ومR$3لاو ، ;وف9$"لاو ، ;ودH$ججججسلاو بكججججس $جججج0ه N ;ورفsFججججسملاو ،
لسs $0ه N -ارفyلا د"&و ، -$هpا A"B0و ، -$"مدلا لمهو ، -ارB"لا
<جججم Kورلا >ل%0و ، ;اy*لا <جججم بل3لا \8 ل=F@و ، ;ا+!لا <جججم Gجججف0لا
، -ارجفلا #ل=و ، -ا+دsلا cجججZو ، -ارمجلا ىجججمر $ججج0ه ، ;$:ججج&"لا
dkه اkBZف ، Y$ججسZلل [جج:هF@و ، Y$:aلا <ججم !رجF@ $جج0ه ، -${:ججسلا لججسsو
$@$%ملا ‘$0 $0ه ، Y$"4لا dkهل ى,و.و ، Y$*رلا رaكو ، $@$%=لا cZو ،
N مsلاو مهلا به_و ، مFلا د( لم4لاو ، م د( +ورسلا $0ه ، $@$%"لا
-
- 23F 23F
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــــ
ّ
<ـنHـمـلا ةــــم
َ
اـقملا
 \
6
#
H;
ِ
&َ ]َ
#

ُ
ي
ِ
?
#
@]
ِ
#
.
َ
5 ^
ِ
ّ
_
َ
&# ُ
W
َ
و 
&#/ل *اي? *ايدلا &#ع رسسسسسسسسسسمأ
يسسب#1 IسسفU\ *ايدلا بسس7 اسسم
ا*اد<لا ا2 *اد<لا ا2 Yسسسسسسسسب1أ
ا*ايدلا I+سسس Iسسم بسس7 Iسس+ل
$ج@ ملج1 S ]ل( ، 2ج0@دم 2ج}ورلا 'جف <جمل Gجف0لاو ، 2ج0@دملا $0لجصو $جمل
، +ا+دملا #جمدلا M$ج1 ، +ادلا $جهF@أ ?جBZل N 2جB:=لا ]جBه_ j$0@أ+ $جمل ، 2جB:.
، بجZم $ج@ ~$كBلا ]ج(و اkه ، ;وFهلا #جمدلا “جB=7 <جمل ، ;وج4لا رجIد7 <جمل
N بل( $@ mو4لا 2WZل dkه
$هB:B* K$ر@و ، $ه09$1 <{م%@و ، $هB:. #&0@و ، $هaBI 'ف0 20@دملا
N
اسسAع"م? Mاسسس gسس,رلا اسسAيأ* اسسمل
Yسس'1 Iسسم gسس,* رسس32أ تسسسل اسسنأ
5"Kلا
sسسسسkا"Kي Iسسسسم RA3اسسسسسل ًا1"\
sسسسkا/7أ Iسسسم رسسس32 Yسسس)*أ Iسسس+ل
Aج:* ، YارZملا $ج0ه ، 6B:ج&7 رج9kFلا <جم ?جBل( cجع[ف ، 2جB:. ]ج:أ ا_)
d$(ر@ ;$9 مو@ ر89kFف ، رBج0ملا $ج0ه ، Y$Fكلا 6ج:لع My7Jأ <جم 6ج:ف 'لج&@ ;$9
ىل&م 67أ ملع ا_) ، !دجF@ mو4ل$ف ، دجسملا $0ه ، رهlلا <:Bجلا ب*$ص
$ج0ه ، ~ارsلا 2ج"@ر4ل$, ~$H <جم $جه, دج(ر@ ، ~ارt=لا 2ج}ورلا $ج0ه ، دجمZم
بج9وم cجZم 'جه 2ج0@دملا ، 6ج,ر( $0جس7w@ ~$B( $ج0هو ، 6جBZ7و $ج0BZ@ لجBH دJ*J أ
20ملا ]م $ه:فو ، 28 0Jسلا Gمr ]"%1 $ه0م ، ةو( مل1”ل ;$9 $ه,و ، ةوB0لا
مججك* $ججه, ، +$جج&7لا iو:ججس, ، +$F=ملا -رجج&7 'ججFلا 2جج0@دملا 'ججهو ،
دججج47أو ، ;اد@yلا Cرعرو ، ;اد"جججسلا ƒ$عو ، ;$%Bجججسلا دلوو ، ;$=:4لا
N ;$8س*و ب"9 ، ;ارع$4لا
، ~$t:Bلا 2ج3@ر%لاو ، ~$Zمجسلا 28لملا ب*$جص رج9kFف 2ج0@دملا ]لI! ا_)
N 6م$".و 6,ارrو ، 6م$س*و 6Zم+و ، 6م$:(و d$4ممو ، 6م$0مو 60كسم $0ه
<ججمو ، d!و4* 'ججف دجج*أ ىل) Eجج*lو ، d!و0ج, +دBل oرI 2جج0@دملا <ججم
+ا!و ، 6Fف$:} ]:, 'ه N 6لR$tف /$0لا ملعو ، 6لR$1+ jولملل A", 20@دملا
N -$ملع 6ل #}وم ل9 'فو ، -$@ر9_ 6ل $ه0م ;$كم ل9 'ف ، 6FفلI
5"#لا Gفسسسسس &#ع ب#Eلا Yسسسسب1
اسسس%رب_ي Yسسس% gسسس,رلا دسسسشA)
>SCام >اف:ا* >اف1ا
>اير34لا MS: Rسسسسسسسسس/0 L*ا?
-
- 23G 23G
-
-
ة
ّ
<نHملا ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<نHملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
#ج}و ول ، dاو3و 6جع+وو ، ةلج&لا 'جف رجك, 'ج,أ ~$كB, jر9k 2ج0@دملا
;أ ?جrول 6Zج&0, ;$%:4لا رجHl ولو ، Yوk@ ;أ !$كل 6.$جس, ىلع ر=ج&لا
+$rأ ولف Yول3لا 'جف 6ل „ب*و ، d$ج&", $ه(وجس@ 6ج7[9 لR$tفلا #جمH N YوF@
N d$&ع $م -وملا ىل) $:ه Š:جلل
+$جص Mدع ، 2ج@رgلا بج($0ملا ?لو ، 2ج@رم"لا 2لودل$, jر9k 2ج0@دملاو
5 S دجهyلا Mو3@ دجهlو ، 2ج&e +$BH لج9 >ل* 'جف jرو ، 2ج&( مل$"لا 'جف
<ج, رجمع ، ارمأ ?ل 'ج&"7 5 S بل3لا 6ل Mو3@ C+وو ، ارBجص ?ج"م #:%Fجس7
ا_)و N #ج8Hوو بجج:Z7و ، #ج8جفو 6جج:ف ~$ك, ، YارZملا 6جج0ع لجج1 ، Y$%=لا
ة!ر, 6ج"م ، ةرج1$9لاو ةرجص$:3لا 6جFB:ه, yجه@ ، ةرج1pا Cومدلا dkه ب*$ج&,
م$0@و ، 6Rاk* #جج(و ىلع jولملا Yول( >ججف= مججg ، 2جج"8 %3م ~اk*و ، 2جج"(رم
N 6Rا!+ iر. ىلع Mد"لا
دجه$"ملاو ، 2ج:7$مa"لا $ج@$4Zلا 'جف ، 2ج:7$م@‡ا -$ف(ول$, jر9k 2ج0@دملاو
m+و 6ججFعا!و, د:جج&@ ~$:*و ، م$مsلا ~$م dره7 'ججف لججسFs@ رججه. ، 2جج:7$ف"لا
M$aملا 6, Yرt ~$=1و ، م$مZلا N M$Hرلا 6ا+$جم <ع yج"و ،
',أ <, 'لع ، 'tرملا dدBعو ، ىtF0ملا Oا E:س, jر9k 20@دملاو
'ج,أ بل$. <جسZلا M$%,لا لج%, ، <0جسلاو <ج@دلا رجص$7 ، <جسللا بج:%=لا ،
N ةر%"لا ةر:سلا ب*$صو ، dرفكلا مl$ه ، d+د:*
MSeأ نا<\أ رسس32 يسسنز% اسسم
دسس1 }سسي*]'لا دسس<ملا اسسA% Iسس+ل
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسOم:
يلا, دKOم أ تdرع $م/خ أ
يل~سس) يس)ا%- يسسOمد, بسس'3ا0
$جج7د0ع S Gجج@+$, ]ل$(و ، Mوجج&ف مجج*لملا <ججم $جج7د0ع S $ججمو+ ]ل$( ا_)
$جججج7د0ع S Mو3 2جججج0@دملا ;Pف ، Mوه[ملا مل$"لا $جججج7د0ع S ;د0ل ]ل$(و ،Mو3@!
N Mو1رلا
~$مل"لا 2"م$Hو ، ~اده4لا f+أو ، ةر&0لا ;اد:مو ، ةرجهلا +ا! '*
، ماركلا 2كRلملا ل:سeو ، ماد3ملا ةyم* ، ~اده4لا د:1 20@دملا hرg 'ف N
، nRارفلا م$م) ]جج,$g <جج, دجج@lو ، ;|ر3لا 2ججWف*و ، <ججم*رلا 6ججم^ ل9 <ججمو
'ج,J أو ،nR$30لاو !و!رلا رجع$r ]ج,$g <ج, ;$8 جس*و رج9kلا ب*$جص بج"9 <ج,
N م:W"لا ƒر"لا 6ل yFها <م $ه:فو ، م:كZلا
، dد7y, ل.$Bلا #فد@ ، رJملا >Zلا Mو3@ وهو ، +_ ',أ hر9_ 20@دملا 'ف
2:7اد*ولا ~$م1 'ف 6وص ل1ر@ وهو Mل, hر9_ $ه:فو ، dدهy, $:7دلا !ر@و
d$جلا او+_و ، !$B"لا $ججججه@أ مججججك,+ ىل) اول$" d$0"مو ، 2جججج@!وB"لا ~$tفو ،
N !5ولاو Mاوملاو
-
- 239 239
-
-
ة
ّ
<نHملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
S M$( ` لم"لا اkهل <م S ل:( $مل9 ، $0لو1+ م!$I ?ل$م <, G7أ hر9_و
2للجل $جج:7دلا لججهأ iارrأ 6ل$0@ 5 $ججم ، موجج&"ملا 2ججمدI iر4, M$0:ف ، $جج7أ
<ججم /$0لا لججه0@ ، Y^ر3ملا 'لولا ، ب^ :ججسملا <جج, د:"جج1 hر9_و ، مود=ملا
6مهف ره7 <م !$B"لا ب"@و ، 6ملع !+وم #,ر ا_) ، G7أ <, ?ل$م hر9_و N
مو@ ، 2ع$جسلا ?ل 'جف رج&FIا $ج:7دلا دججم ;[كف ، GلHو مل"لا 'ج1ر9 ىلع
N 2ع$%لا 2مWعو مل"لا 2مWع #مFج
Oا Mوجج1+ ;أ 2جج0@دملل 2ججB30م مججWعأو ، $ججهBل( ~اد@وجج1 'ججف <كججس@
;أ ، Qار=ف 2ج0@دملا 'جفك@ N $جه,ر(و $جهF7$كم رج1 اkهو ، $جهXB* ىلع 'لوFجس@و
، $ججه~اوه >40Fجج1او ، $ججه~$م Yرr ، رججtZلاو ودBلا د:جج1و ، رجج4Bلا 8لHأ
N $ه~$:} Lف$صو ، $ه~$م1 hد+او
، ة+وg[ملا بجججج($0ملا ?ل ، ة+وم"ملا ;دم ىلع 2للH 2جججج0@دملا ىججججفك@
ىلع ?0:ع ]ف$. $مل9 ، $هار( <:, 6ل30و ، $هارg ىلع ب:BZلا '4م $ه8لHأو
~$:*‚ل Mو3@ ، -$@ر9kلا x!$0م jا!$7 ، $ججهع$3, 'ججف ?ججBل( م$هو ، $ججهع$,+
اkه 'ف GلH ، د(+ دمZم $0ه ، د"( دمZم $0ه ،دج1 دمZم $0ه S -اوملاو
، M$Bجلا dkه ىل) رجW7 ، ;اد:ملا اkه 'جف Mوره ، ;$@!ولا dkه رBجع ، ;$كملا
]ججZ م$7 ، +ادلا dkه +اl ، M5yلا ~$ملا اkه <ججم Yرr ، MلFلا dkه ىجج(+
N +$ج*لا dkه mوف <م ىtم ، +$جrلا dkه
اسسسسKFيد7 ?ا+ي *ابخأ *ادلا يسسسس0
ت#م7 T*ا<Dلا نأ "#0 m"\
نا"#سسسسسس Rل اسسسسسم ?اؤفلا Hدي
نا"سXلا HدسX'ل اسشDلا يس0 اسم
-$ف&لاو ،-اyج"ملا ب*$ص <ك, رم $م,+ ، -$31$Bلا ل:=0لا $هF@أ $@
Kدم ]ج09 ;) N !$" -$@ر9_ <جم لجهو ، !$فFجس@ Aج@د* <جم لجهف ، -اره$Bلا
، $جهلل ةرa9و ، $جهل$BH 2جمWعو ، $جه+و! C$ف+او ،$ه+وج&( ومجس, 2ج0@دملا
;)و ، ا+ار1أ 20@دملل ;) ، ~$فولا بHاو 'ف -ر8&(و ، ~$0aلا 'ف ]%لe د3ف
<ججم <جج:فدلا ر:4Fججسو ، ;و:"لا لججB( Yول3لا بجج.$= 2جج0@دملا N ا+$BIأ $ججهل
، Kاو+لا $ججهل Yوk دججه$4م, 6ججر9ا_ 'ججف €ججفFZ@ $ججه,ار ;ل ، ;وج4لا
5و N K$@رلا +ورم $هوZم@
ا*ادلا hدنا0 @إ *ايدلا =سسسسسس,ا
RسسسEفA) V"سسسس gسسسمد, I#_ب) @
ا*ارسسسأ ًا*ابخأ ب#Eلا يسس0 ن•0
تi\ @إ ًابسسسسسسسسسXb تi\ نإ
ا*ا'_م
ىلعو ، +$@دلا ?ل 'جف 6ل30 -$مج&,و ، +$F=ملا ماد(أ +$g| $جه,ار ىلع
<ج@رH$هملا -$Z:Bجس $ه~$مج1 'جفو ، +$:Iلا ~$م!و ، +ار,لا Cوم! $جهارg
N +$&7لاو
-
- 2*0 2*0
-
-
ة
ّ
<نHملا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
N ;اy*لا 2Zفصو ، Kرفلا 2Zفص S ;$FZفص 20@دملل
، ةره$Bلا -ا+$ج&F75ا ?لو ، ةره$%لا ةوB0لا مل$"م $جه, Kرفلا 2Zفج&ف
ا_) Kرف7و ، 2ل$جسBلاو -$:ZtFلا Eج(اومو ، 2ل$ج1رلا -$9ر, $ج7ر9_ ا_) Kرف7
Kرف7و ، 2ج:7|ر3لا دجه$4ملاو ، 2ج:7$*ورلا -$Zف0لاو ، 2ج:7$م@‡ا 'ج7$"ملا $ج04ع
]لB3F1ا E:9و ، <:هملا ل.$Bلا #ف!و ، <:Bملا >Zلا ر&F7ا E:9 $7ر9k ا_)
N 2@$ه0لا dkه 2"H+ ر:e ىل) رفكلا ىهF7ا E:9و ، 2@ادهلا +او7أ Yول3لا ?ل
~$3Bلا +ا! ىل) لج3F7ا مو@و ، ~$:*لا مر9أ ة$:Zلا m+$ف مو@ ;yZ7 $ج00كلو
ا_) ;yZ7و ، >ج:gولا دجه"لا ب*$جص ، >@8دج&لا -ومل ;yZ7و ، ~$:3لا „لHأ
;yZ7و ، >فدF@ 6,$:g ىلع 6م!و ، m8yم@ رج0=ل$, وهو mو+$فلا رمع $7ر9_
'7|ر3لا ل:جلا jا_ Y$ه_ $7ر9_ ا_) ;yZ7 ،;اود"لا <:كس, ، ;$مaع L,J_ مو@
?لو ، ةدrارلا 2ج:9اyلا 2جفR$%لا ?لو ، دج:جملا j+$Bملا ;ر3لا jا_و ، دج@رفلا
N ةدR$3لا ةر8:=لا 2ع$مجلا
م$3ملا ب*$ججص ، f+لا ?ل 6جج, ]ججف8 ر4 <ججم ىلع ملجج1و Oا ىلجج&ف
، +$Zجج1لا م:ججس7 بججه $ججم ، ملججسلاو ةلجج&لا 6جج:لع ، fر"لا مو@ !ومZملا
، ~اوه 8 بهو ، ~$م مFم $م ، ملسلاو ةل&لا 6:لع ، +$مسلا A@د* hر1و
[جموأو ، Eل) 8 ج<* $جم ، ملجسلاو ةلج&لا 6ج:لع ، ~$0ج1 #جف+او ، ~$:} 8 ج#rو
ل*و ، دع+ hو!و ، د"1 ما!$مو ، m+$, #مل $مو ، m+$r 8+_ $مو ، iر.
]ما!و ،ملأ Mاlو ، مل( cI $م ، ملسلاو ةل&لا 6:لع ، دهع €ف*و ، دعو
، ملجج1) f+لا 'ججف ما!$م ، ماركلا 6BZججصو 6ل| ىلعو ، مجج37 ]لاlو ، مجج"7
Nملسلاو
-
- 2*1 2*1
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــــ
ّ
'HـE?لا ةــم
َ
اـقملا
 _
0
و"ُ
َ
` ^
0
ّ
_
ََ
و ة
0
َ

ِ
ّ
<
َ
=
0
-
َ
H
#
@
َ
ب 
(( HـــEن ا' aاـ@W ر
ّ
ـ>او ))
اAل]سسسس دسسس1 5*?أ IسسسDن
دسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<A,
mا/'\ا Mاؤسلا Iم ر/F3
M"طي مأ اسسسسسسAEيرe Yسسسسسسي"eأ
Yسسسسس/#O) ku ?* Iسسسسسم رسسسسس/F3
'*و cBهم V]7أ دج7 $@ ، دجملا Y$جF1او ، دHولا +$g ، دج7 $7ر9_ ا_)
، <:BججZملا ~$م! ]كفجج1 Vجج?,$*+ ىلع ، 2جج@رع$4لا /أ+ c3ججسمو ، 28 :,ر"لا
'لp ]3س,و ، ;$:Bلا رهاوH ]"(و ?.$س, ىلعو ، <:Bج"ملا Cوم! ]ل$1و
N ;$فر"لا
ةر9ا_ V?ج1أ+ 'جف ، م$:هلاو >ج4"لاو ، مارsلاو بجZلا f+أ V ج]7أ دجج7 $ج@
<ج$فمو ، Gج@دHو مجس. بجعلم $ج0ه ، مل*لا ةركفم Vj+دجص 'جفو ، م$@لا
$جج0ه ، ;$ه_ل$, بجج"ل@ 2جج:ف$3لا رZجج1 $جج0ه ، Gجج:"لا <جج.$"مو ، Gجج:3لا †رما
دججج7 'ججف دجج:*وFلا !دH ، ;$Fججس,و fو+ بججZللو ، ;$Hرهمو mوجج1 رجج"4لل
+$جصو ، $8@د,أ $جه, <ج@دلا ƒ$عو ، $8@دج7 بجZلا دلوو ، ج$• @ر. $•te +$ج&ف
'ف $هلو ، ملعأو -و:,و ، م$:Iو Ml$0م 'Bل( 'ف دج0ل ، $8 @دمر1 $ه, ~$فولا
N مل*أو ده$4مو ، ملفأو +وص 'ر9ا_
N '7$ك,أ dر"rو ، '7$جrأ د(و xو$م4"لا +وF9دلا رع$4لا Mو3@
5"Kلا Mاcام يس نرEلا €س oاع اي
اسمKسسسسسسسسسسس)أ cا<Dلا *اc نإ ًاد<ن
اب7رم0 yايرلا &لإ تمد1 ا"لا1 ً
اسسسسسسسمدEملا !ا2 [ا اسسسسN/7 ًاسسسسسسسفلأ
مأ دجج7 'جف ، 'جكF47 TM$" $جهاوه <جمو ، 'جكB7 $جف( دجج7 ىلع 'B*$جص $ج@
، 2ججعدعدملا 2جج0V فجلا ;وم"%ملا ، 2"&"ججص <جج, رججم$عو ، 2جج",+لا <جج:0Bلا
$ججه0م دجج47أو ، ;ود8*وملا >ل%7ا دججج7 <ججم N 2جج"م"ملا مو@ م$هلا ;و,+$tلاو
N ;و0جملاو ماy* <, ةورع >4ع $ه:فو ، ;وم:م <, G:(
-
- 2*2 2*2
-
-
ة
ّ
'HE?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
ًارسe اس/.1ا يل اف1 يب7اسW اسي
(*اسسسسسبخ], دسسسسس<ن Iسسسسع يسسسسناCد7
أ ءاسسسسع"لا $سسسd* >رطمأ Yسسس%
ت7دW
(*اO\], تسسسسAb أ Iسسسس/بلا $سسسسمام7
هورذت كسلا اذشو ، حيصفلا رعشلاو ، حيسفلا ضورلاو ، حيشلاو ىمازلا دن ف
. لادو ، ي!و ، "#$ %ر&' ()*) دن ، ح+رلا
N ;وFفو ، ;و:عو ، ;وجrو ، ;و0ف ;و0ل$ف
N !لHو ، !$هHو ، M$مHو ، MلH م:جلاو
دد,و ، -./س$'و ، -./س&'و ، -اد0و ، 1#23و ، -.45و (6/7 /دن /ف لادلاو
. -.8#لا د93 :; د<= >#3دلا
، ?م .م@ ىص3و ، ?م*7 @ Aرت (<2يس م "' .6 تBCDE ، (م .<يلا :م ، (م .F .6 تG.!
HI و ، (م .Jا (<2يسم :م KصفE ، ?م.س& K7و ، ?م از& L; رو ، (م .<علا دل.C M2NE
.ددسلاو ، د&#لاو ، ددOلا دن Pد8DE . ?م.Q3
ددجلاف هازOE ، -.يRلا :س&' ?س9ل'و ، -.9شلا دي &#42ل دد! ، -.8#لا د9 3 :; ا
، -ا#Rلا رE و' Sا دححولاو ك2لا ، زي !#لا دO لا -.45 Tر.شو ، ز/+رUا (/<Jا :ص &
د93 ، ز+زعلا ددسلاو .V.; :; ز+زعلا د93 ، V.&و KWE K5 X#& Yذلا ، V.4<لا K!رلا
K!رلا K9 I' دن :م و ، >ر+ر8 Z[دو (Cر\ ، >]^Qلا ف _` 2a$ا دن >رO6& :م
، Kي Cدلا bشعت cو ، K+ dرلا K9 `ت c دنو . ل.)' :; (م.e ، ل.f&رلا (ي 3ادلاو ، ل.Wفلا
. K+ز/64ل.; -ذ5 ?$g ،Kيفaلا :; رم.3 ، Kي<علا _24I كلذلو
ير<) Yسس/_لا يب7اسسXل M"1أ
دسس<ن *ارسسسع Jسسس/م\ Iسسم ?ز)
*اسسسم.لا (Tرسسس<ملا Iس`/9, اسسA(,
*ارسسسع Iسسم $سسس/شOلا دسسO, اسسم0
h i.يلا :;ا .8ر3.ش ل.`E jدن kbشمد _fي&
Rسب#Eل ًانامأ دسس<ن ابسW Iسم ا4خ
Rسسسن•0 Jس/سسسسAلا !ا2 اسسسسم3اNيإ
(Rسسسب#, رسسس/طي اسسس%اNي* ?اسسس3 دسسE0
رسسسيأ دسس:"لا نا3 رسسسي &سس'م
(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسRبطخ
h lmرلا n+رشلا .8ر3.ش ل.`E jدن oدادp; _qي&و
-
- 2*3 2*3
-
-
ة
ّ
'HE?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
اسسس/.1ا يل اسسسف1 يب7اسسسW اسسسي
ًارe
*ابخ], دسسس<ن Iسسسع يسسسناCد7
S '(وr دم*أ ~ار"4لا ر:مأ M$3ف Q ادج7 ةره$3لا ]8:*و
اسسسسسسس/Dلا !ا/7 ?ا,"'لا Yسسسسسسسب: &سسسسسسع* ًانامc [ا &Eسسسسسسس
، 'جج7$,رلا مل$"لاو ، '7$"0جج&لا رجج:ملا M$( دجج3ف Qادج7 ~$"0ججص ]ج8:*و
د@دجFلا م$مP, ب*ر@ S د:*وFلل ،
د<ن ي0 NY7 Iم 6د<ن &#ع مSس
@ دسسسسسOبلا &#ع يم/#سسسسسس) نا3 نإ
يد<ي
S 'م"a=لا رع$4لا M$3ف Q ادج7 -اورسلا M$BH ]8:*و
Iسم تس<% &س'م دس<ن ابسW اسي @أ
دسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<ن
دس: &#ع ًاد: !ارسسم يسن?اc دسEل
، ;او@‡ا ب*$جص اومyهف ، ;$"ج4لا لRاو <ج, رجك, Šج:H بجه دجج7 <جم
وج7أ hرجس9 ، مج:Wع Šج:H 'جف ، مج:م وج0, دجج7 <جم بجه@ iوج1و N ;اورr
مجج@ركلا Mوجج1رلا M$( $ججم9 ، مجج:gلا M$Hدلا YرZل ىلع 'ججFمأ دججrأ uu S
N vv م:م و0, M$Hدلا
، مو4sلا ?لملا ىلع ، مولaملا 6ف:ججس, ، موaل9 <جج, ورمع بججه دججج7 <ججم
Eجج&" 'ججFلا 6د:جج&( ، Yو"4لا ىل) لجج1+أ مججg ، مولWلا دجج0ه <جج, ورمع
S Yول3ل$,
اA/DبسسسWا0 =ADسسسX, يسسNبs% @أ اسسسسسسAي*دن;ا *"مخ &سسسسسسEب) @
N 23ل"م Yر"لا $هFل"Hو ، 2(ر4م 2,رsم /$0لا 'ف -+$سف
ى:Z@ ، ر:a0لا +دلا ب*$ص ، ر:gلا مل$"لاو ، ر:Bكلا ˆدZملا دج7 <مو
N ر:a9 ',أ <,
y*أ اسسسي رDسسسسلا 5"Kلا دسسس<ن
&سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمDلا
&سسم)*ا =)"KسسW hار) m"0 دسس<ملا
تس/م+لا &#س/ل 8س/1 Mر:
&سسم% دسس1 Tدسسس/EOلا mاسسسشع H"م?
لج3عو ، #جمد <ج:عو ، #ج%3F@ بل( 6ج"8:4@ ، #8HوFلاو #ججفFلا اkه ?ج:ل)و
S ~$سم -ا_ دج7 'ف وهو ، ~ارفع 'ف ةورع Mو3@ ، Cر&J@ بZلا <م
-
- 2** 2**
-
-
ة
ّ
'HE?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
Rسسسم+7 $سسسمام/لا VارOل ت#O:
اسسKنام#Oي $سس/1* Iسسم اسسم [ا "سس0
اسسسسسAل اسسسسم [ا [ا !اف\ @اE0
يناسسس/ف\ اسم% نإ دس<ن Vارع
يناس/Eسسس اسسسسK, @إ $سسس,ر\ @
H"#.لا ي"سسسسسD) اسسسسم ن"A+م,
(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سنادي
<م ]Z,_ $ه7[9 'Fلا ، 20:كسملا Yول3لا dkه ر"4لا اkه م$مأ ]Ba E:9
N 20:كسلا 20:كسلا S !$7و ?Bل( ىلع ;pا jد@ #}و N 20:كس, hوجلا
2ج0@دملا ىل) 6جHوFف ، ىج4" ;أ دج", ، ىج4مF@ ىج4علا oرI دجج7 <جم
!و":ل ، 6ججم$%I d$%عأو ، 6ججم$3م i$=ف ;$:فجج1 وجج,أ 6جج:3لف ، 6ملجج1) <ل":ل
ر8ججسكف 6%3جج1[ف ، 6ججم$%I >ل.أو ، 6ججم$مl ىججI+أو ، 6لمج, !$"ف ، 2ججم$م:لل
$جه:ف Aج"B@و Eج&@ ، ةد@رف ةد:ج&( 6لو ، 2جماد0لاو ;ارجس=ل$, ~$Bف ، 6جم$Wع
S $ه"ل%م ، ةد@رملا 6مومه
$#/ل !اA/ع €سسسسسسم'U) Jلأ
ادمرC
J/#سسسسسسسسلا ?اع اسسسسسسسم !?اع
ادKسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسملا
ا_) ىج4علاو ، Yرr ا_) Gج:3لا †رما رج"r kجI ، بججع رج"r دجج7 'جف
N بججte ا_) موaل9 <جج,او ، بججe+ ا_) رجج:هlو ، بججه+ ا_) 2ججs,$0لاو ، بجج9+
>FفF mور"لاو ، >34F 60م Yول3لا !$ك ، >8F"ملا رم=ل$9 G:3لا †رما ر"r
N >فرFف 6TFU"م1 ا_Pف ، >فدF Cومدلاو ،
وجهو ، ىجمعأ ?ج7[9 وأ ، ىTمUsمل$9 ?ج9رF@ ، جى^مZل$9 ، ىج4علا رج"rو
6ج0كل ، Mل* رZج1 2جs,$0لا رج"rو N ىمج1أ مجج0لا <جمو ، ىجمهأ Aج:sلا <جم
رجج:هl رجج"rو N M$م9و 2ججه,أو ، M$مHو 2ججعو+ 6لو ، M$Hرلا Mو3ع بججهk@
E=ججسلا <ججع دجج:", ، MلHو >جج*و ، MادFعاو mدججص 6جج:ف ، M5yلا ~$مل$9
6B*$ص ;ل ، 2م$ه mور, 67[9 ، 6م$س* >,$س@ موaل9 <,ا ر"rو N Mلم‡او
N 2ماركلاو ةy"لا د@ر@ ، 2م$عl بل$.
;$9 ، ~$Z:فلا $جه:ف$:ف 'جفو ، ~ارt=لا دجج7 'ج,او+ 'جف رج"4لا ;$9 $جمل
<كج1و ، +وج&3لا ىل) رج"4لا لجI! $جملف N ~$هBلاو لجB0لاو <جسZلا 'جف 2ج@|
، +وZ0لا <ججم cججBه@ 5و ، +ود3لا 'ججف ‹ججB%@ 5 ،+وg دلH 6جج7[9 oرI ،+ودلا
، 2,وجج&Iو ةرtIو 2,وجج&0م 2جج:,ا+و ، 2جج,ورtم 2ججم:I ىل) ;$:Bلا o$FZ@
بجج7$ج, مل3لا +$ججص $ججملو ، 2جج,وeرملا 'جج7$"ملاو ، 2جج,ورtملا M$aملا hرFل
Cاد,‡ا YJرeو ، l$جع‡او ;$:Bلا بجججه_ ، l$هجلا +اوج, لججج3"لاو ، l$فلFلا
N l$ج7‡او
Y$.و ، دجج:47 Ykعو ، دجج@رs !!ر $ججم ، دجج:*وFلا دججج7 ىلع ملججسلاو
N د:جم د:م* 67) دج7 لهأ مك:لع Oا 2م*+و ، د:ع !$عو ، د:&(
-
- 2*+ 2*+
-
-
ة
ّ
'HE?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
ةـــ
َ
ّ
'.و/ـس
ُ
ّ
ـلا ةــــم
َ
اـقملا

ِ
!
ِ
ّ
ب_
َ
ن
ِ
#8
ِ
(
ِ
ب !
ُ
ُ

َ

َ
ن J
ُ
ر
ُ
خ#
َ
' c
ُ
ِ
ّ
<
َ
ّ
Rلا
ُ
H
َ
@
َ

#
لا
َ
و 
اسسسسماط0 اسسسسAل gسسسس/dرلا •#, ا2إ
ًا"فسW ءاملا اسن?* نإ hرشن
اAيد:اسسسسسسس ر,اب<لا Rل رسسسسسس_)
اسسسسA/e ًا*د3 اسسسسنر/b hرشي
f+أ 'هو N د:rرلا •ه0لاو ، د:لFلا دجملاو ، د:*وFلا f+أ 2@!و"سلا
، xوججججسلا ;$ججججس7‡ا +ا! $ججججه7ل N ;|ر3لاو ، ;$م@‡او ، ;$:Bلاو ، ;$ججججس7‡ا
، Yل=لا ;$:Bلا f+أ $جه7لو N xدمZملا •جه0ملل #ج,$Fلا ، 'ج}رلا <جمwملاو
;$م@‡ا !ل, $ججه7لو N 2جج:,!لا 2ججBهوملاو ، 2جج:Zلا 2ججsللاو ، Yا8kجلا Y!لاو
d+$BIأو 6&جج&( $جج:7دلا ىل) Aجج",و ، d+او7أ مل$"لا ىل) ;$م@‡ا لجج1+أ $ججه0مف
N ل@yج0Fلا -$@Ž, ، ل:لجلا مل"ملا ىلع ، ل@رBH My7 $ه, ;|ر3لا cBهم $ه7لو
N !اوH‚ل !او رB9أو ، !اوH‚ل !$7 مWعأ ، !لBلا dkه 'ف
'ججس7أ رجج1 $ججه7Pف ، x!ل, بجج* 'ججف 'جج0مل 5 S x!$ه <جج, >ججفوملا M$(
fوZلا ب*$ص ، !وجلا Mو1+ ، !ومZملا دمZم $ه0م A", د3ف ، x!$"1)و
بجج:. ، رججك, وجج,أ دلو $ججه:فو N !و3"ملا ~اوللاو ، !ومZملا م$3ملاو ، !و+وملا
N ركفلا ر:7 ، رك4لا ب*$ص ، ر9kلا
<س*أ ب*$صو ، ر4Bلا 'ف Mد"لا رr$7و ، رB=لا ل:مH ، رمع $ه0مو
N ر:سلا
Mوججج1رلا <جججم 6لو ، ;$ف:tلا مركمو ، ;|ر3لا #جججم$H ، ;$مaع $جججه0مو
N ;ا+و7
ىجججF* Mوهلا nR$I ، 'لجلا E:جججسلاو ، 'لولا لججج%Bلا ، 'لع $جججه0مو
N 'لج0@
N !$1pاو ، !اوHلاو ، !$:1لا $ه0مو
]:ججس7و S $جج0ل( ، >جج3Zم لجج:لدل$, وججه ا_)و ، >ججفوملا مل9 $0"مجج1 $ججملف
N MوB3ملا #ف$4لاو ، Mولسملا E:سلا 67Pف ، MورFBلا
، MورFBل$, 5 ، Mوججج1رل$, $ججج7ر=ف ، ى^ لوو fرعأ <جججمل ، 8 ل9 S M$(
5 ، oار"ملاو ~ارج1‡$, $ج0F*رفو ، My@دل$, 5 ، Myجج0ملا رجج9kل$, $0!$"ج1و
$جججج0=@+$و ، ]جججج@yل$, 5 ، ]جججج:Bلاو م$3مل$, $جججج0Fجه,و ،o$Hyلاو دجججج@دZل$,
N l$sلاو <@yج0Bل$, 5 ، l$:Fم5او ، l$ج7‡او ، l$جع‡$,
-
- 2*, 2*,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.و/س
ُ
ّ
لا
ينرقلا تاـماقم
$0ع!و ، او!ارلا Mوصو <ع $0gد*و ، او!$,و اوكله <م jرا S 6ل $0ل3ف
;وف:لFلا مكلصو ىFمو ، ;و@yفلFلا A, <ع $0مل9و ، ;وyمل@و ;وyمه@ <مم
N ;وفصو لهجل$, ل, ، ;وفر" 6لB( مF09 $مو ،
، 2ع$0&لا لB( $07أ اوملعا ، ر:B9 ل($"لا [%Iو ، ر@د3Fلا م[%Iأ S M$3ف
2ل$1رلاو ، 2ل$صلا لهأو ، 2ع$مللا ةر9اkلاو ، 2ع$ج4لاو ، 2عارBلا لهأ $09
N 2ل$سBلاو ،
JK'X1 }ي*]'لا 5* Iي4لا IDن
ارKB اسسAd*أ يسس0 Iسسم Jسسjعأ IسسDن
Iسسسم >*اb 8سسسمشلا 5ر) اسسسمأ
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسAم*ا+م
ارKسسس دسس1 ي"#Oلا اسسن*"ن يسس0 *دبلا
لججB( $جج:7دلا ]جج7$9و ، 2جج,$0H 6جج:لع ;[9 ، 2جج,$e $0لوججصو لججB( مل$"لا ;$9
مجج[م 'ججف $جج7!ل:م ، ~$Z%Bلا <ججم $0لوجج1+ رجججف –y, $ججملف ، مل[Fو وججك4 ،
#م iر4لا دلوو $7!ل, 'ف Mد"لا م$:I ، ~$مسلاو f+لا d+و7 ىلع ](رrأ
N $ج07$@!و <جم /$0لا #ججrأو ، $ج07$.وأ <م مركلا 'جف لجaملا Yرtم ، $ج7!ل:م
+وجلاو ملWلا $جه0م $ج0لlأو ، +و0لا $ج:7دلا ىل) $ج0a", <جZ7 $ج:7دلا ;_أ 'جف $87_أ ،
لججهأ ، ~لهجلا 2جج:له$جلا 'ججف $جج09 ، ]جج0م$%Fف $ججهل$BH ىلع $جج0:4مو ، ]جج0مŽف
ول 2جع$جr ، ماركلا ةوفج&لاو ، ملعلا $ج09 ملج1‡ا ~$H $جملف ، ~$م4لا ةy"لا
+ا! $ج0ه ، ]ج,اkل +و=ج&لا ىلع ]ج*ر. ول 2جم@yعو ، ]ج,$هل !وج1لا $ج0Fل,$(
_لمو ، <ج:فR$%لا 2جB"9و ، <:لج&ملا 2لB( $ج7د0ع ، لR$B3لا Ml$0مو ، لR$tفلا
]8Bجه $7+ا! <م ، ~$:صوأ 27$ملا ىلعو ، ~$0مأ 60@دل Oا $7+$FIا ، <:فR$=لا
، ةرBجج3مو ةرBججZم $جج7د0ع ، -$:ZtFلا لججفاو( -+$جج1و ، -$*وFفلا بR$F9
<جج:,+$Zملاو ، dاysلل ةرBجج3مو ، موهفلا o$F7 ل:جججسو ، مول"لا دجج::3Fل ةرBججZم
N E:Zلا ى,أو ، E:tلا مر9أو ، E:سلا لم* <م Mوأ <Z7 ، d$s%لا
$جج7د0ع ، KوB دجج:*وFلا +ارجج1[, $جج0,ول(و ، Kوف ~اده4لا ~$مد, $جج0}+أ
<ججم ، ~$:*لا Šجج"0@ مUلV ع nجج:,ل$ف ، !وجج1لاو رججم*لاو nجج:,لا بججهkلا
<جج:@ارr 'ججفو ، +ار*لا mورع 'ججف ~$م! رججم*لاو ، ~$Zمججسلا 2جج"@ر4لا
;دملل ة+$tZل$, Eلد@ ، hرaلا 'ججججججف ;وفدم MورF, !وجججججج1لاو ، +ار,لا
N hر3لاو
2ج*ول رج&,أ مو@ ;$مyلا م$هو ، $ج0للH 2Zفجص #ل$. مو@ رجهدلا Šجهد7ا
ةاysلا مجH$مH ]جم%Zو ، $ج0ل$:Hأ م+$كم أر( مو@ لج:H لج9 بجج"و ، $ج0ل$مH
N $0ل$BH ىلع
-
- 2*F 2*F
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.و/س
ُ
ّ
لا
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.و/س
ُ
ّ
لا
ينرقلا تاـماقم
Oا !+و ، لج:ل_ Yوg 'جف !$"ف ، لج:فلا ب*$جص $7دج&( مو@ $ج0ع Oا #جفا!
$ج0:لع dرج&7 Oا My7أو N +$( x_ مو@ 'جف مجه(8yمو ، +$فكلا /رفلا ة+$e $ج0ع
رملا ب"ص مو@ ، +د, 'ف <:مXوسم 2كRلم, $0لو1+ د@[ف ، +د&لا m$}و ،
<جم بل( 'جف 6Bكجس7 ;|ر( $ج0,ول( 'جفو مل$"لل $ج0HرI <جZ7 ، <ج:مل"م مار9و ،
$ج7د0ع ، دجZلأو !رم <جم /أ+ $جه, #ج%37 iو:ج1 $ج07$م@أ 'جفو ، دجه4و د8*T و
N;$كملا 21اد(و ، ;$مyلا 21اد(و ، ;$:Bلا 21اد(و ، ;$س7‡ا 21اد(
;$:Bلا 21اد(و ، م@ركلا 'B0لاو م:W"لا Mو1رلا 'ف 2لg$م ;$س7‡ا 21اد3ف
'جف 2ج0م$9 ، ;$مyلا 2ج1اد(و ، ;$جلاو Gج7‡ا لجه_أ xkلا ، ;|ر3لا 'جف 2جمR$(
;$tم+و 2ججZلا x_ رج4ع رج"4ملاو ، رجه$%لا مرZلا 'جف ;$كملا 2ج1اد(و ،
/$0لل G:لو ، م1+ $7او1 ‹@+[Fلل G:لو ، م". $07ود, ;$مyلل G:ل N رهاyلا
!وجلا 'جف لجaملا Yرtم <جZ7و ، /$0لا ىلع ~ادهr <جZ7 ، مج1ا $ج0لفeJأ ا_)
$جج0مH$مH ، ىجج0"م <ججZ7و €ججفل رجج4Bلا 8 جج;[9و ، $جج0"م دلو +و0لا ;[9 N /[Bلاو
'ف cلe 5 ، c1ولا 2ملا <Z7 ، 2Hرسم مRاy"ل$, $0لو:Iو ، 2جHدم ةy"ل$,
~$معlو ، 2ج:}+لا ةركلا بل( <جZ0ف ;$كملا 'جف cج1و ، cج%r 5و $ج0جه0م
ملو 2:7$ججس7‡ا 2لوف. 'ججف -[7 ملف ;$مyلا 'ججف cجج1وو ، 2ج8:}رملا mلIلا
دجج:*وFلا لججهأ <ججZ0ف ةد:3"لا 'ججف cجج1وو ، 2ج8@ر4Bلا 2ججIو=:r ىل) رججI[F7
!وه:لا •ججه7 •ججه07 ملو ، h+$جج&0لا 2جج:7$Bه+ >جج0F"7 ملف ، ةد@دججسلا بججهاkملاو
N 2ل$هجلا <م 27و&م ، 2للtلا <م 2مو&"م $0Fمأ ل, ، h+$:Zلا
JK)SسسXل ا"ع? ا2إ Iسسي4لا IسسDن
ارم7أ ًاما: y*;ا يEسسسس) hرDلا
cا<Dلا &لإ k":"لا ا"#O:
اربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس3
اربسسس3 Jسسس/jOلا ن"+لا gمسسسسم يسسس0
ىج0مو ، -$فرع $ج7د0عو ، مارZلا دلBلاو ، م$3ملاو <ج9رلا $ج7دل, 'جف Gج:لأ
+$e $جج0}+أ 'ججفو ، مجج:W"لا رجج"4ملاو ، مجج:%Zلاو مyمlو -ارمجلا Aجج:*
مل"ملا ىلع ، لججج@رBH $ججج0}+أ 'جججف My7و ،~ارsلا 2ججج"@ر4لا mر4م ، ~ار*
N ل:,$,أ ر:%, ، ل:فلا <م $0F:, ىم*و ، ل:لجلا
N د:Bع <, 2Zل.و ، د@l <, 2م$1أو ، د:لولا <, دل$I $^ 0مو
، -اومجج1 #Bجج1 mوف <ججم ةأ^ رBججملا ، -$مJ ركملا مأ 2جج4R$ع $جج7+ا! 'ججفو
، ;$مرZلا $ج0}+أ 'جفو N Mوجصلا 2جB:. ، Mوج1رلا ]ج0, ، MوFBلا 2جم.$فو
، ;|ر3لاو ، ;$%Bججججججججججسلاو ، ;$F":Bلاو ، ;$رجهلاو ، ;ارTمJ"لاو ، ;$F:Bلاو
N ;$:Bلاو ، ;$م@‡او
-
- 2*G 2*G
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.و/س
ُ
ّ
لا
ينرقلا تاـماقم
N —$كع mو1 $7!ل, 'فو ، —$^فZلا ةk,$هجلاو ، —$فللا 2,وkع لهأ <Z7
Jس%?ا<مأ &سطخ &#ع Iسي4لا IسDن
ا*"Kبم اسسسسسسسسKلدم نامزلا nسسسسسسسس1
5ر) S0 م"<Aلا اسسسسسسA)زع نا</)
ا*"Kشم ام*اسسسسسسسسسسسW ءا0"لا 9ر/b
دججج7 $جج7د0عو N ~$Zمججسلا 2جج"@ر4لا ]جج3ل%7ا Aجج:* ، ~$Z%Bلا $جج7!ل, 'ججف
N 2:,$%=لاو ، 2@رع$4لا بهاوملا #B0مو ، 2:,ر"لا Gمr #ل%م ، 28 :,لا
~$9kلاو ، ر:W0لا #%30م M$مجلاو ، ر:B"لاو ?سملا A:* ، ر:سع $0@دلو
N ر:ه4لا
N لR$B3لا iرr 'R$%لا م$* !$ف*أ ، لR$tفلا لهأ ، لR$* $0@دلو
N lاyFع5او مركلاو ، l$:Fم5او لtفلا لهأ ، l$جZلا $0@دلو
N ~$:فولا ]:,و ، ~$فر4لا +ا! ، ~$س*‡ا $0@دلو
مل$"لل ]جمد( f+أ ، 28@دم*لا 20جسلاو ، ج2^@دمZملا ةوB0لا f+أ $ج0,رsف
، -$Bهلا +ا!و ، -ا^ رجججسملا دل,و ، -ار:=لا f+أ $ججج0(رrو N 2جج8@ده iرrأ
ة+اlولا لZمو ، ة+ادجلا ]:,و ، ة+$م‡او J?لملا +ا! $0%1وو N -$:%علاو
!و"لاو دججج0لاو ، !وجلا f+أ $ججج0ل$مrو N ة+$فجججسلاو ، €جججف*و ، !وججج1لاو ،
!وه"لا ، 2ج,ل=لا 2ج":B%لاو ، 2ج,$gولا مجمهلا f+أ $ج0,و0Hو N !وفولا مار9)و ،
N 2,$%=لاو ر"4لاو ، 2,$ج0لاو مهفلاو ، 2,ا^ kجلا mلIلاو
، ~$مل"لا $0Bج7أ ، ~$مسل$, f+لا $0لصوو ، ~$مدل$, ‹@+[Fلا $0BF9 <Z7
N ~$ملZلا $:7دلا $0@دهأو ، ~$معyلا مل$"لل $0ل1+أو ، ~$مكZلا $0جF7أو
م+$كملا رفV 1 $0:لع V<Ja@ مل ا_)و ، /وك0م 67أ ملع$ف $0, ‹@+[Fلا أدB@ مل ا_)
مجg ، رجفكلا لجهأ /و†+ ىلع ، +د, 'جف $0فو:ج1 $7رجس9 N /وZ0م 6ج7أ ملع$ف
'جف $ج7!!+ N <ج@دZلملا $جه, رجه3ف ، <ج:%* 'جف ، <ج@دلا Kلج&ل d$@$Wr $0لج1+أ
N دسف <م ر,ا! $0"%(و دZH <م $03Zسف ˜ د*أ Oا وه ل( ˜ د*أ
دR$( $جج0مو N 2:ججس0ملا 2جج7$=لا 'ججف مججج"لا c3جج1أ xkلا ، 2:جج1!$3لا دR$( $جج0م
مدل$, مججههوHو •Bججصو ، jوك4لا مورلا /و†+ <ججم بججه_أ xkلا ، jومر:لا
N jوفسملا
$ف/DسسW Yسس3 Lأ* يسس0 اسسA, أد,ا
نا"Aع اK#سسسسسسWأ يسسسسسس0 ان‚امسسسسسسسأ
$سسسسس/1ر\ $سسسسسيا* تسسسسسب'3 ا2إ
-
- 2*9 2*9
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.و/س
ُ
ّ
لا
ينرقلا تاـماقم
نا</) اسسسسسسسKAمd Iسسسسسسم اسسسسسسAFيدD0
/$B"لا '0, !ادsBل $0a",و N 2:م$4لا +$@دلل Q $9ولم ، 2:مأ '0, $0ل1+أ <Z7
N ملسم <, 2B:F( 6ل $0a", ىF* ، مل1أ $م مج"لا Š:Hو N /[Bلاو !وجلا لهأ ،
N م1$3لا <, دمZم ، م1$Zلا E:سلا د0هلل $7!دمو
، ةر@رج, ىأو ، ةر:B9 بك+ا د3ف ، ةر@yجلا لمهأو ‹@+[Fلا بF9 <م
;دBلا kI[@ Eج:9 N Mو3"ملاو Mو30ملا لهأو ، Mوصلاو Mوج1رلا لمه@ E:9
` /$1أ ر:e ىلع ر&3لا '0B@ E:9 N Kودلا <م ;$FسBلا !رج@و ، Kو+ ل,
N /أ+ ل, مسجلا م:3@و
Mوججج&فلا <جججZ7 ، Y$F9 ل, 2ججج1+دملاو ، YارZم ل, دججججسملا دججج@ر
م$(+لو ، Y$8 FJ9 -$مركملا لجججسل ، Y$جج&0لاو E:ججسلا <ججZ7و ، Yاو,لاو
N Y$ج* 2ل$1رلا ر&( ىلعو ، Y$س* دجملا
ىل) 6جججF@ مل$"لا ، ة+وg[ملا بجج($0ملا Y$Zججصأو ، ة+وم"ملا بل( <ججZ7
;وكلاو ، -اولجج&ل$, $جج0Rاد0ل ]جج&0 $جج:7دلاو ، -ارم GججمI مو@ لجج9 $جج0FلB(
، Kلفلا 2لو! ;_wم +$ج&ف ، K$,+ <ج, Mل, $ج7+اl ، -$@p$, $ج0ولFل #مFجس@
Gجم4لا ;ر( ىلع 6ج7[9 +$جص ملج1أ $جملف ، /+$ف f+أ <جم ;$ملج1 $ج7~$Hو
<م ، مو3لا -ا!$1 <م LBص[ف ، مورلا f+أ <م ب:هص $0:ل) دفوو ، Gل$H
E*$&م hدهلل ر40و ، E*$Fم مل"لل م$3@و ، i+$"ملا Gمr mر4 $7!ل,
<جZ7و ، ~او! ~ا! لج9 <جمو ، ~$فr مyمl ~$مف ، ~$م لج9 mوف@ $ج7†$م ىجF* ،
، ~$Bج0لا <:.$جج1أ $جج0@دلو ، ~$مركلا -ا!$جج1 $جج7د0عو ، ~$,ر"لا Yر"لا ]جج:,
<Z0ف 2لملا -ر9_ ;)و ، $ه!و(و <Z0ف YرZلا -ر9_ ;) ، ~$مكZلا ةk$1أو
N $ه!و0H <Z0ف 2ل$1رل$, ]"م1 ا_)و ، $ه!و1أ
-
- 2+0 2+0
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــــ
ّ
<bارــسـلا ةـــم
َ
اـقملا

6
ةE
َ
#
ه
َ
ب ت
َ
اَ8
َ
d
ِ

َ
H>
َ

ِ
!
ِ
ب ا
َ
?
#
O
َ

#
ن
َ
A
َ
) 
اسم,* Mاب<لا يس0 ً@اب: اسA3
اسسAنا2أ نا3 rسسنر0Qا دسس,اOم,
*اDبلا ^"م &#ع انرسسسسسسسس
ا*اD,
ا*اXم;ا G'في بoا'+لا Yب1
‹جج@+[Fلا #ججم ;وكFل ، dار(و 6جج7دم Yو0جلا ىلعو ، ةارججسلا ىلع UمXلT جج1
<جججم Mو3 ;أ !وججج1لا !$ك M$H+ ةارجججسلا 'جججف N $ججج3.$7 >جججZل$,و ، $(!$جججص
N /$سم 5 $هل$BH x!$0@ Y$Zسلا !$ك@و ، /$7 $@ Q $3ف+ مهFع$جr
م$م) دجم*أ <ج, لج:ل=لا +$@! 'جهو ، <ج:gXدZJملا د:ج1 ةر@ره وج,أ دلو $جه,
دجه$" ، !وHولا Mوج1+ ىل) ، !وفولا لجفاو( -+$ج1 ةارجسلا <جم ، <ج:@وZ0لا
ب*$ص ، 6ل:ج, د:1 ر@رH دفو $ه0م N م$م‡ا 2",$Fمو ، مل1‡ا ةر&7 ىلع
N /ورtلا YرZلا د(وم ، /و! د:1 ل:ف%لا ل.أ $ه0مو ، 6ل:لجلا E(اوملا
'ججفو N ~$مجج&"لا 6ججF:م5 x!lلا hرف04لا مججW7 -اورججسلا M$BH 'ججف
، G@وأ '7ر3لا f+أ $ه7أ ]ملع $مأ N ~ارsلا 6F:لا! 'م"a=لا لج1 $ه:,او+
N G:مع ]0, ~$م1أ !ل,و
N Y$Zسلا #مهو ، Y$Btلا ةواد7و ، YارFلا 2,و&I A:* ةارسلا
N رع$4ملا <م ر"4لا ;ل ، رع$rو ب:%I ل9 ةارسلا 'ف
N ب:4( !ر, مه}+[, لWلا ;[9و ، ب:B* Cوم! مه+$@د, ل%لا ;[9
اسسسسسKلاب: ما% تلاe ا2إ y*أ
اسسKdاي* اسسKdا/b ت#خ? ا2إ
sناسسسسنQا اسسسKيأ gسسسdا") تلا1
sسسناDيرلا PفسسW مامDلا سس&ZAb
;ل دهyلا ;او@) 'هو ، 'ج1و! xر@ره €فZلا ;ل €فZلا 21+دم $جه:ف
'س@وأ دهyلا
~$B%I ، Lجج:لملا 6ججHولاو ، L@رجج&لا بججس0لاو ، L:جج&فلا رجج"4لا $جج0ه
#جمو ، مجمه مجم3لا #جم ، —$فللا ?ل 2جعورل ، —$كع mوج1 مجه0م +$s@ ، —$^ف*
mلIلا S ;ودلI <ج,ا M$( $جمكف ، 2ج"@دBلا مجه(لIأ رجك0 5 ، مر9 2جع$ج4لا
N ل:س@ ~$0aل$, 6مل( ;$كف ، ل:ل9‡ا 'ف '7ادمهلا مهر9_ N 2":B%لا #BF
-
- 2+1 2+1
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<bارسلا
ينرقلا تاـماقم
، رججفs@ 5 بجج7_ مججهد0ع لجج=Bلا ، !وج1لا <جج@رعو ، !وجلا +$@! مججه!ل,
$ججه:لع [جج40@ 2جج:م$*و ، م:ججس0لا $ججه0م yججFه@ 28:Z@+أ ، ججر^ ف"J @ hرaل$, مججهودعو
'جف رج4VBلا ~$م ، 2جr$^4, dوHوو ، 2جr$^4ه Kاو+أو ، 2جr$^:H رجع$4م ، مج:%فلا
، >جججفدF@ ةو,لا <ججج:@ارr 'جججف -5و%Bلا م!و ، mر(رF@ dوHولا -$Zفجججص
N م:4لا ىلع —$ف*و ، م:3لا ىلع +ارص)
N m$ف0لاو رفكلل ;$كم $ه, G:لف ، m$معلا ىل) ;$م@‡$, ]:4J* Yول(
، >@د7l $هل* $مو ، iو%@ $ه, ;|ر3لا -وص ;ل ، iوسل:ف $هلI! $م
N >@ر%لا 'ف 2ل$1رلا د1أ ;ل
$سسسسم"7 يسسسس0 ي?c;ا ربسسسس3 ا2إ
&سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسb"لا
JسKل اسم0 aامرلا gس1 JسK,رطي
JسسسسK)امزع $/سسسسس? $/سسسسسيأ
(د/سس Iس,ا ًاد/سس ًاعا<\ تسيأ*
(دبOمل ءاAb أ ?"Oل Hامسسسسسسسسس
(دم7أ TرسسسXAل &Oسسسس) JسسسKبoا'3
رجفلا 2*$&ف 2Z:&ف 20سلاو ، Yاkملا <Bللا 2*ارص 2Z@رص 2,ورع
N Yا8kجلا
N ;$8سe !ادHأو ، ;$BZ1 MاوIأو ، ;$^ س* م$معأ مه
ا_) ل:جسلا <جم +yeأ مجهر9ا_و ، hرج1 ا_) ~وtلا <جم Cرج1أ مجهFه@د,
N ةر%فلا ىلع مه7ل ، ةر%( مه+$@! 'ف !$Zل”ل ر%( $م ،hرH
$ج@ Q$B*رم ةد:ج&( مجW7 $جمل ، <:كجسملا /و:4ف09 مجه}+أ M$مH hأ+ ول
S ;$مرZلا ة_$:ل) د47أ $مل ، ;$مللا رع$r 6وH $هر&,أ ولو ، <:Xك,
$سس/Abأ mاشO#ل Yسسسري رسس/طلا0
s سJKd*], دس/ع JسKل م"ي Yس3 يس0
اسK'Aيc =س)د%أ اسK'i: ا2إ y*أ
يسس0 aا*;ا VزOي IسسXUلا
hرe
دسسس<لا Iسسس/, رسسسOشلا رDسسسسلا0
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سO#لا
بسسسطDلا $لام7 @ ?*"لا $لام7
$ه, #0& f+أ ، ~$ملا Ykعو لWلا ;اlو ، ~اوهلا ^m+و hوهلا Y$.
لجج1+أ ، ;$:Bلا 'جج*و ;[9N 'ججف$tلا M$مجلاو ، 'ف$جج&لا !ولا #ججم ، 'ججفاو3لا
S م$مsلا #م!و ، م$مZلا د:47 #م ، ملكلا رZ1 ى3Fل$ف ، ;$FسBلا ر:%ل
يسسAن•0 h"A: اسسي يسسب#E, اسسE0*
Hر\ يسسس0 c"<ي بسسسDملا Yسسس'1
5"Kلا
يسA/ع ب#_ي رDسسلا ا4% رسش,
يسAي? $,ابسXلا يس0 =سAي? نا3 "ل
-
- 2+2 2+2
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<bارسلا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<bارسلا
ينرقلا تاـماقم
fورلا jا_و ، Gجج:ف0لا Yو0جلل $ججههHول 2لججصوBلا ب*$ججص Mدع ولو
N G:.$0sم 2Btه jرو ، G:7لا
ةر@yج, 6ججم$:ه <ججم $جج0*ا+ل ، 6جج7$@!وو Yو0جلا M$BH ;و:ل,$7 hأ+ ولو
N 67$:ل:ه
+$@دلا ?ل لجج, ، 2جج@ره$Wلا بججهkم 5و ، 2جج:0.$Bلا 6لIد مل Yو0جلاو
، دجج@رفلا !دجملا $ججه3ل.أ 'ججFلا ، دجج:*وFلا ةوعد, اوB*+ دجج(و ، 28:فلجج1 2^:0جج1
ىلع او+$ججصو ، <ججس* MوB3, ةوعدلا dkهل اولB3و ، د@دججسلا •ججه0لا ب*$ججص
N <01 <س*أ
L&ملا ىلع fرمملا !+و@ ;أ 'ه7 67ل ، L& 5 2لZ7 ل9 او!+ د(و
بجF9و ، 2ج@lوجلا مج:3لا <ج,او ، 2ج:م: <ج,ا بجF9 ىلع مو:لا $جهل$:Hأ ƒ$عو ،
N 2:فلسلا ةوعدلا !دجم
مججW0@ ، 2لR$( ىZجج&فل$, 20ججسلأو ، 2لR$جج1 2ججه@دBل$, Q $7$ه_أ Oا مججه$| دجج(و
ةد@رف 2Bهوم, ، ةد:&3لا مهد*أ [40@و ، ةy:Hو 2سلH 'ف ، ةlوH+لا مهد*أ
N
، ر@رجسلا ىلع <جم مFج1+ اولy7أو ، رج@رH مجه!$(و 2:ج1!$3لا 'جف او9+$r
، مد3 5) Cورلا مو@ x!و7 $ججمو ، ملجج1أ 5) مججهد*أ ىلع ملجج1‡ا fرع $ججم
Mو1رلا $ع! <,ا ر9_و N !$هجلاو مل1‡ا ىل) 6,$H[ف ، !$م} $,أ x!lلا
hور@ Q$a@د* ر9_و N مهركr 'ف <س*أو ، مهر9_ 'ف ب0.[ف !lلا دفو م:3لا
S مهدفو 'ف M$( 67أ ملسلاو ةل&لا 6:لع 60ع
N ~$:B7أ او7وك@ ;أ مهه3ف <م او!$9 ، ~$مل* ، ~$ملع
-$ملكلا ب*$ص ، ده$جملا مل$"لا ، د,$"لا دهاyلا #1او <, دمZم مه0مو
مجهدجمو ، jولملا ة+_$0ملا مجه0مو N 2لجصاو Yول3لا ىل) 'جه 'جFلا ، 6لجص$فلا
N jوBZم !وجل$,
-ار‰$0ملا ]لج&* مجه7او@! 'جفو ، -لH$جسملا ]ج"(و مه.$جس, ىلعو
N -ا+و$Zملاو
S ;$س* M$( ىF* ، م$سZلاو مل3لا لهأ ، م$4لا jولم 201$سsلا مه0مو
بسس<ن رسسشOم اسNن•0 اA/ل]سسس) نإ ناسسسسسb ءاملا اA'بسسسسسن ?c;ا
N ة!$:سلاو مركلاو ، ة!$@رلاو iر4لا ةر1أ بلهملا M| مه0مو
-
- 2+3 2+3
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<bارسلا
ينرقلا تاـماقم
دججB"ف N ةارججسلا M$BH <ججم ، ةارججسلا ~$مل"لا <ججم رجج:a9 Mوججصأ ;أ ملعاو
xو$Z%لاو ، رج:ك7 ل, -اورجسلا <جم d†$,| ، رج:ه4لا €جف$Zلا x!lلا 'ج0sلا
6ج,$F9 'جف 'جس0ملا ‹ج:4لا رج9_ لج, ، ةد:جملا !لBلا ?ل <جم ، ةد:3"لا ب*$جص
2,$8ججس0لا لججفF*او ، M$Bجلا ?ل <ججم <جج:gدZملا -${م ;أ ، M$Hرلا ‹جج@+$ 'ججف
'Bجهkلا مجهل$H+ <جع 6جBF9 $جم #ل$.و ، رجgŽملاو مو3لا <ج.اوم رج9k, ، رج1$جلا
N رB=لاو ‹@+$Fلا لهأ dر%1 $مو ، ر:سلا 'ف
q YoابEلا Iم J%ر/b ي0 gم'<) Jل ƒ Yoا.0 fSC JK/0
$مSسسس *دسXلا ، <R$ف! 5و ، <R$s} مجهد0ع Gج:لف ، +وه%لا ~$م9 ،
N 67$س*) ىل) !و"@ مg ، 67$سل 'ف د*اولا بte ل,
اسKAم ?اZ1 ءا32 ، 2جZ@ر3لا 'جف ة+اye #جم ، !$30م مجهفلا 'جف #جB.و ،
N 2Z:لم mلIأو
اسسKAم نا/, $7اسسX0 ىلعو ، ;$BZجج1 ;$ججسل لجج9 iر. ىلع ;[9 ،
;$ججس* 2ججفr لجج9 'ججFفr ، 2:ل:ع$مجج15ا Dر, <ججم مهملجج1 xkلا O دججمZلاو N
، 2:مهجلا مهجو ، 2:فو&لا >م*و ، 2:ZR$%Bلا ~ا!و ، 2@ر:&0لا ;$.ر1و
N 28 @دم*أ 28@دمZم مهF3@ر%ف
<:(رZFملا nفاورلا وFع 5و ، <:(+$ملا o+او=لا Eلص مهد0ع G:لو
20:كج1 لجهأ مجه لج, ، +ا! مجهدلB, 2جعدBلل $جمو ، +ار( مجهد0ع 2ج(د7yلل Gج:لو ،
Šجج:. 5و ، ة$فجلا مججج"لا مججهلIد ملو N +$F=ملا ?لk, مهفججصو $ججم9 ، +$(وو
N ;وجrو Y!أ لهأو ،;و:عو -$0H لهأ مهف ، ة$فZلا Yارعلا
، 'ع$ججسملا <ججسZ, مججهر9_و ، xو$عر3لا رجج:ه4لا 2ج:عادلا مججه*دم دجج(و
~$B%=لا مه:ف •8,!و ، مهدR$&( <س*أ ~ار"4لا مه:ف ر%1و ، 'عادلا 2,$H)و
N مهدRل( !وHأ
6لهأ ىل) بل30@ 6جج7Pف ، مججه+ا! لجج*و ، مججه+اl <ججمم مل"لا لججهأ لجج1و
2جج:م* وأ ، 2:Bجج&ع 6ججFل( $ججمل 'جج0"ف! $ججمو N ا+وB* dو{لم ;أ دجج", ، ا+ورججسم
لهأ <م مهر:e لR$tف -ر9_ د(و ، mدص ة!$هrو ، >* 2مل9 ل, ، 2:Bهkم
i$&7‡ا رW7او ، ;$.ولا ;$ك1 <م مهر:e مهBBس, ]&30 $مو ، ;ادلBلا
28:0م:لاو ، 2ج@دج0لا 2جم$3ملاو ، 2ج:كملا 2جم$3ملا 'جف i$Z‡او <جم $جهر:eو ،
N -$0سZل$, iارFع5ا <م اkهو ، -$م$3ملا
M$BH بجج($0م رجج9_ ىل) '7و3Bجج1 ، ~$,!لاو <جج:IX +wملا -${م ;أ ملعاو
~$^ م4لا -اورجسلا cج*و ، 6ل$B 'جف dد:ج&( دج:Bل مجW7 دج(و ، ~$مركلا $جهلهأو ،
-
- 2+* 2+*
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<bارسلا
ينرقلا تاـماقم
cج,[ دج(و $جه*دم ، ارr cج,[ $جه+اl $جملو ، 6ل$*+ ةارجسلا 'جف 2ج.و%, <ج,ا
N $هلR$tف دجم, dX و0@ ، $هRار"r د*أ M$( د(و ، ار:I
T"1 مSسإ 8مشلا R: IDن
5?رلا م"ي يسسس0 [ا ?cأ IسسسDن
نر1 Iسسسسسم اسسسسسنNد: 8سسسسسيأ
اسسAناميأ يسس0 €سس/بلا V"/سسسلا
T"'0 دسسسسس<م رسسسسس7 بسسسسسسن
I/Oبسسس يسس0 رسسف+لا اسسAOd دسس1
T"%
T"Aبلا يسسس0 ًاد<م Gسسسم#) اسسسم أ
ن? Iسسسسسسسسسسم ماKلا hرd م"ي
T"بAلا
-
- 2++ 2++
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةـــ
ّ
<E<@خـلا ةــــم
َ
اـقملا
 ا
:
نا
َ
و]#
ِ
P
ِ
!
ِ

َ
#
/
ِ
?
ِ
ب B
#
ُ
O9

;
#
َ
A
َ
) 
اسسسسAن•0 ءاخQا VرNطم دسسسس/3 نإ
اسسسسسن‚ام0 مامUلا ءام n#'_ي أ
اسسسسAA/, nلؤي بسسسسسن mر'في أ
دلا) ءاخإ يسسس0 يرسسسسن دUن
دسسسس7ا مامb Iسسسسم *دD) h4ع
دلا"لا ماEم kاAم1أ Iسسسسسسسسسسسسسسي?
، 28@د0لا Gل$جملا <ج@أ ]ل3ف ، •ج:ل=لا ]لI! ىجF* ، •ج@رم رجمأ 'جف ]ج09
N 2@!و"سلا 'ف اول$( ، 2@!+ولا '7$ملاو ، 2@!ولا mلIلاو
، fارFعا بججZلا Mوجج1+ ىلع 'ل Gجج:لو ، f$فو 'Bجج* ƒ$H S ]ل(
N f$@رلا ]%Bه ا_) ، f$( ]7أ $م V n($ف
<:BZملل مكف ، ر%ملا لaم 6"م! +$صو ، ر%( ىل) 6JBل( <* <م مل 5و
N 2*ودلا ',او+ ىل) ، 2*و+و ةودe <م
مو@ مججهو ، ;$ف:tلا مار9)و ، ;$:Bلاو رجج"4لا لججهأ ، ;$مع ىلع ملجج1و
;$"جr Cورلا
N ;$Hرملاو wلwللا $مه0م oر=@ ، ;$:3Fل@ <@رZBلا oرم <م ;$ZB1و
N 2م$0ملا 'ف !وجلا م$:I اوB&7و ، 6م$01و دجملا ةو+_ اوlر*أ
‚م دجج( <ججسZلاو ، $ججه~$B‰ 'ججمZ $ه!وجج1أ $جج7دHوف 'Bجج‰ $جج,أ $جج0لI!و
N $ه~$م1
، -ا+$&F7ا ~$:ل"لا 'ف ]33* د3ف ، -ا+$sلا <م ، -ا+$م‡ا Oا ىمZف
N -ا+$0م مل"لل -د:rو
<م Oا $ه$م* ، ]@وكلا اول[1$ف ، ]@وك7ا بZلا <م Mو3@ بZم <م م9
N ;اوI‡ا ةر:e <مو ، ;ار:جلا دس* <م $ه7$صو ، ;اود"لا
-
- 2+, 2+,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<E<@خلا
ينرقلا تاـماقم
$سسسسDNA<م Mام- Tريز<لا يسسسس0 يل
اسK)?"م &سسAن I#0 تسي"+لا يس7
k‚رEن بسDلا رفسس $سماAملا يس0
$سسسسسسسسسسسس3*ابم >ا/D) نامع •#,
hاب7;ا $سسسسس7? &#ع nسسسسسe
ام#'سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
اسسA#مD) mا"\;ا0 >ا*امQا اسسمأ
اسA',رb hاب7;ا Vرع اسم rس/#خ
رسسOشلا ا"مسسسي „سس/7 اسسند<ن يسس0
sسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبط_لا
M"Kلا اسسسسس%ا%? اسسسسسم $سسسسسB"فDم
sسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبطOلا
s سب'ع اسAب7 Iسم 5"Kلا ?دخ &#ع
sبسسسن اسسAd*أ يسس0 اسسKل $سسي?cأ
s سبK'#م بسXلا ب#1 نإ &س,رلا =#)
sسسب'+لا دسسKش) اسسK/#ع اسسKd*;
ا",43 2إ ?اسسسDلا اسسAل ءاسسسأ دسس1
]جج@lو ، l$:Fماو ~$9_ ، $ججه:ف >ججفدF@ ~$مو ، mر(رF@ #ججم! •جج:ل=لا 'ججف
N l$(و <@yج0,و ، l$eو
، 2جج:مل$ع ةوZججصو ، 2:ملجج1) ةوع!و ، 2جج:م$* 2ججف$:} •جج:ل=لا 'ججفو
2جم$0مو ، 2ل$جسBلا دجج7و ، 2ل$ج1رلا 2جكم •ج:ل=لا 'جف N 2ج:م: <ج,ا بجF9 $جه@ks
دججملا لج1 ]ج@وكلا 'جفو ، 2جم$عyلا c3جسمو ، 2جماركلا 2ج*و!و ، 2جم$ه4لا
N 6م$م 'B‰ و,أ 'ف y"لا •ل,و ، 6م$س*
m!ارجج1و ، ~$مل"لا 2جج}و+و ، ~$:لولا +ا!و ، ~$:Bجج7لا f+أ •جج:ل=لا
N ~ار"4لا ;او@!و ، ~$مركلا
N م+$كملا م$* $ه0مو ، مل$"لا Lل&م ، م$=لا Mو1رلا دمZم •:ل=لا <م
N مRاyهلا ~ادعل$, >Zلملا ، مRاy"لا ب*$ص دل$Iو
لججججaملا ?لو ، -$:(ر4لا مجججج*لملاو ، -$3ل"ملا ~ار"r •جججج:ل=لا <ججججم
N MلZلا رZسلاو ، M$ملاو ، M$مجلاو ، M$Hرلا $ه:فو N -$:(ارلا
، ~$ملاو i$فجلاو ، ~ارZج&لاو >RادZلاو ، ~$Iرلاو ةد4لا •ج:ل=لا 'جف
ة+$t*و ، ةرI$,و ةرR$. $جججج0ه N ~$مل"لاو ~$مهدلاو ، ~$مججججسلاو f+لاو
!ار@) ، fر(و ~ارrو #ججج:, N ةرI|و $ججج:7!و ، ةرI$ججج1 ~ارZجججصو ، ةرI$ف
]ججججZ -ار:Iو -اورgو ، f+لا mوف ~$0,و +$مع ، fرعو ر@دجججج&و
<:$ججسBللو ، •جج:47و ~$e+ MورFBللو ، •جج:ج} رجج:م"Fلا 2جج9رZل N f+لا
N •:ه, oوl ل9 <م ~$%ع
•جج:ل=لا ~$م 'ججف بججZلا hرFل ، $جج:فارsجلاو ‹جج@+$Fلا 'جج3Fل@ •جج:ل=لا 'ججف
، ادج1$* 5) •ج:ل=لا dرك@ 5 N $ج:فاو <ج::ج:ل=لا ;و:ع 'جف !ولا أر3و ، $:ف$جص
N ادم$H وأ ، اد*$Hو
N d$"سم Y$I د(و ، dاوeأ dدس*و ، dاوه 6Bلe د1$Zل$ف
;$س*‡ا <م ر:aكلاو ، ل:3لاو M$3لا <م رa9أو ، ل:مجلا رك7أ د*$جلاو
N ل:ل( dد0ع
-
- 2+F 2+F
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<E<@خلا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<E<@خلا
ينرقلا تاـماقم
N /$0لا رمأ 6:لع cلFIا ، /$:3لا مهاو ، /$س*‡ا !+$, ، دم$جلاو
2:لد:جصو ، 2ج:فاو مج:(و ، 2:ف$جص <ج:عو ، 2ج:ف$(و 2*$ج&ف •ج:ل=لا 'جف
~$H ملججسمل$ف ، <جج:@لمل$, •جج:ل=لا ىل) مل$"لا رججH$ه N 2جج:ف$9 lو09و ، 2جج:ف$r
ب30@ ىأ 2Hاو=لاو ، <@د"Fلا لHأ <م لB(أ 'Hولو:جلاو ، <@دلا <ع AZB@
~$Hو ، yج0Bل$, '7$مل‡ا ~$Hو ، lرل$, •:ل=لا ىل) xد0هلا ~$H N <@yج0Bلا <ع
N yج0كلاو y"لا بل%@ لكلاو N yBل$, 'ل$%@‡ا
، -$ك:rو ، -$كBrو N ر:جصاومو ر:جص$عأو ، رج:",و ر{, •ج:ل=لا 'جف
N +5و!و ، +$0@!و ، M$H+و ، M$@+و N -$9رrو
، !ادZلا <:9$كجسلا لجم*و ، !اوجسلا GجBل دج(و ، !ادs, <جم 'جa"Bلا Aج"B7ا
لج:( ، ;اوI‡ا -وملا mا_أو ، ;ا+دجلا 6ج1[ف, مج%*و ، ;ار:جلا ;و%, رج3Bف
N ;او8I $@ اkه ]ل"ف مل 6ل
S M$3ف
اسسسسسسA/خأ رسسسسسس+, &#ع اسسسسسسنا/7أ
اسسسسسسسسناخأ N@إ دسسسسسسسس<ن Jل اسسسسسسسسم ا2إ
رجج:%, $ججه:مر ;أ ]مججس(أو ، ل:Rارجج1) !ده ]جج09 Gججمل$, S 6ل لجج:(
$ج@ ، ل:Bجسلا ]لل} ?ل$مف ، لج:مار, 'جف xو$م:كلاو oو!yملا لجمZ ، لج:,$,أ
N ل:مع
q Y/W;ا رعاشلا تOمس امأ q MاE0
2جججم$"7 YورZلا 'جججفو 'لع دججج1أ
رف$ججج&لا ر:فجججص <جججم رجججف0 ~$=Fف
dره( <مو N $0:كFrا 6مل‰ <م مكف N $0:ك* 5و $0*دم $م 'a"Bلا <ع $0F:ل
N $0:ك,
]جج0م| S Mو3@ <ججم <ججم[ Eجج:9N $0:Xكجج1 ;و0جملا cجج" 5 S لججaملا 'ججفو
'لجج&@ xkلا N 6لك:ه 6جج7ار:H ىلع fر"Fججس@و ، 6ل ?جج@رr 5 Q$,+ Aجج"Bل$,
لف N 6B@ر3ل ‘و+$&لا 6Hو@و ، 6VB:BZل -وملا xو0@و ، 6VB:H 'ف oو!yملاو
N ^ىلد +$0لا ىل)و ، ىل= 60@! <عو ،^ىلوو fرعأ د3ف ، ىلص ولو 6, >a
N بج:,أ لج ]ج(ر*أ ]ج09 ، بج:Bل بج@رع ، ب:جس* ب:جس7 'جa"Bلا $جه@أ ]ج09 ول
-وye مجg ، ]ج:لو 6ج@ده <جعو ، ]ج:,أ >جZلا <جمو ، ]:ج&ع j5ومل ?ج0كل
لججج9 ?ل ]3^ فجججص ]جج ج7$9 ، !ور3لا ;اوI) ، !وه:لا ىل) ]جججف*l ول N ]جج ج@وكلا
ل, مجججعدلا j$أو ، !و0Bلا ?ججج1أ+ ىلع ]ججج3فIو ، !و0جلا ?جججF7$عأو ،!وفولا
N !ود*
-
- 2+G 2+G
-
-
ينرقلا تاـماقم
او7وك:ل ، ~$(دصلا ],+$*و ، ~$8 3rلا ]ل$3ف ، ~$34لا ?:لع بF9 <كل
، ~اودلا jر <ججم9 ]ججج7[ف ، ~ادللا ، ~اد"Bلا ، ~ادعلا ]ججج9رو ، ~$(+أ ?ل
N ~ادلا Mو$0و
، -$,_$9 ، -$مل$‰ ، -$مل9 #جج,+أ N 'جج9ارFr5ا 'جج,ر"لا Aجج"Bلا Yy*
N -${.$I
، -$".$3م ىل) $ججهF:F4و ، -ل@و! ىل) 2ججملا بجج@yZ S d$0"م YyZف
N -$ع$مH ىل) $ه3@yمو
، !$B"لا ب@k"و ، !لBلا ب@ر=و ، !$3*لاو <*‡ا A", S d$0"م A"Bلا
N !ادs, <م ر:ه$مجلا -وص م1$,
ىل"ف ، بB1 ل, M$F3لاو ، بtsلا C+lو ، Yرع ل, S d$0"م ',ر"لاو
بهل ب@ر3لا N Yره ود"لا <مو ،
#@lوو ، <:ل$F1او ، <:0:ل ةد:3ع ىل) ، <:ملسملا ل@وZ S '9ارFr5او
N <:م| Oا مهل$( N <:علملا <::a"Bلا ىلع <:@لملا
!ادs, 5 ،دج:rرلاو مج&F"ملاو ;وم[ملا !ادs, ;وك ;أ ، !ادs, <جم دج@ر7
N د@دعرلا د@رملا >لفع ل:4:م
<جج@رعو ، !وفولا 2لB( ]جج7$9 'جج1$B"لا رجج&"لا 'ججف !ادs, ]جج7$9 $ججمل
!و3Zلا A"Bلا د@ 'ف !ادs, ]ZBصأ $ملف ، !و"سلاو بZلا mر4مو ، !و1لا
m+$* Y$جج&علا l$eو ، !وكجج15ا ;ار:جلا ىلع >ل% -+$ججص ، !وججسZلا
N !ولجلا
دل, مجك7أ رج=فلا $جم7) ، MورFBلا دل, مجك7أ مج9ر=ف Gج:ل S ;و8:ج:ل=لا $جه@أ
'*ولا ;ل او*رفا <كل ، c31 مك}+أ 'ف ]@yلا ;ل او*رف لف ، Mو1رلا
N cBه مك}+أ 'ف
مج9+$@! 'جف ;أ رج=فلا <جكل ، >جف! ]ج@l مجكفرr Gج:ل S ;و8:ج:ل=لا $جه@أ
mدص Mو1+ N >%7 >Zل$,و ،
دجج3ل ، -ارججسملا 2ججB"9 ىل) 'لجج&:ل ، -ارم GججمI مججك:ل) 6جججF@ مل$"لا
<ج:ع لجHلو ، <ج:عدBم !$جملا $ج:7! 'جفو ، <ج:مل$"لا ة!$ج1 مرZلا اkه, مرجص
N <:"للا ;$%:4لا او":% 5و ، <:"مHأ ةوI) او7وكف ، <:ع Eلأ مرك
-
- 2+9 2+9
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<E<@خلا
ينرقلا تاـماقم
ةــ
َ
f<ناـم<ـلا ةــم
َ
اـقملا
(( ةـ<ناـم' ةـمU9لاو ناـم'gا ))
(( ءاـ/?; $<ـC 3@% تلـW ))
د40@ ، MوB3م <, Lل$ص $7دHوف ، ~$عدلا $7أر( $م د", ، ~$"0ص $0لI!
S Mو3@و
$Nسسسسسس/Aمي $سسN/سسسسس/1 &#ع اسسسسسAلزن
اAA/, ر'سلا بنا: تخ*أ تلاE0
Rسسم"E0 يEسس/0* اسسمأ q اسKل ت#E0
اAAسس/, رس%دلا nNلأ &سسN'\ ( سناE/0*
(سسنا<(% I/DلاسسXلا يسس0 بسسسن اسسKل
(سسسسنS:رلا Iسسسسم `سسسسمأ y*أ $سسسسي;
يسسسسسنام/0 ي)رسسسسأ اسسسمأ Jسسسس/م)
(ناف(#)]سسسس/0 &Nسسسس'شلا يسسسE'#ي دسسس1
S اول$( ، 2@د8مZم 28لملاو ، 2@!lأ 2Bس0لا ]ل( ` <م ]7أ S <م:لا لهأ M$3ف
5و ، Gج:{, رج:e My7ا <م Mو( مج9$ف9 $ج0ل( ، G@وأ 'ج7ر3لا مجك0م ;Pف ، Gج:"
اول$( ، 2ج:7$م@ 2جمكZلاو ، ;$م@ ;$م@‡ا S Mو3@ Aج:* ،2ج:7$م@‡ا #Rار4ل$, ~$H
، د"1 8ل*و ، دم* 'لو ، دHو +$gو ، !+و K$ف $مل9 مل1و 6:لع Oا ىلص S
رr$"م $@ ` M$Zلا E:9 $0ل( M$:(لا

، ، Y$Zصأ $@و ، Mاو%لا ب%=لا لهأ $@
N M$Hlلاو +$"rلا !او+ $@و ، M$ج+5او 2ه@دBلا
اوجّرع نوناميلا بكرلا اهيأ لأ
Nا/نامي اسسسنا"% &سسسDdأ دسسسE0 اسسسA/#ع
ن اندO, نامOن Mاسس Yس% J+#oاسسs
اسسسسي?ا نامOن Iسسسسط, اسسسسA/لإ بسسسس7
‹@+[Fلا مك0ع $هWف*و ، LRار3لا $ه, ]ل$1 'Fلا ، LRادملا مك:ف ]ل:( د(و
$جمو ، 'ج7ادمهلا مجك*دم 'جف dر9_ $جم مF:جس7أ ، ‹ج@رملا مج9دجم $جه, لجصوف ،
E:جسلا مجك:ل) بجس0@ Gج:لأ ، '7اورجس=لا o$B@دلا ب*$جص مج9دجم 'جف 6لجج1
موج0لا دجج*أ ل:هجج1و ، 'جج7$م:لا ]جج:Bلا <جج9+ مكمجج1$, 'مجج1و ، 'جج7اود0هلا
م$م‡ا '7$,رلا 2مل"لاو ، '7$"0&لا ر:ملا ر&"لا ˆدZم مك0مو ، '7اودلا
، 'ج75و=لا Gج@+!) وج,أ ~$:لولا د:ج1و ، 'ج7$B9وكلا ~$مل"لا o$و ، 'ج7$9و4لا
‘و:4لا ‹جج:rو ، 'جج7$B:4لا #ججB@دلا <جج,او ، 'جج7ارم"لا 2ججمل"لا +$@دلا 'ججFفمو

N <م:لا jولمل م1ا S M$:(لا ™
-
- 2,0 2,0
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
_$F1أو ، '7$Z:Bلا ~$B%=لا ب:%Iو ، '7ارtZلا دم*أ '}$3لاو ، '7$@+لا
$جمل ، 'ج7ا^ رZلا 2ج:م: <ج,ا ملج1‡ا ‹ج:r مجك:لع ىج0gأ دج(و ، 'ج7اد7yلا l$جع‡ا
، 'جج7$"ملا 'ججف 6جج3فل$, بججH+ <جج,ا مجج9د8جمو ، 'جج7$م@ ;$م@‡ا Aجج@د* Kرr
، 'ج7$aملا 'جف 2جمكZلا مل", مك8ج&I 6ج7Pف ، 'ج7$7د"لا Mوج1رلا Kدم مكBجس*و
، ;$م"0لا Yر"لا ?لمو ، ;$8 جس* ملج1و 6ج:لع Oا ىلجص Mو1رلا رجع$r مجك0مو
]"مجج1 $ججمأ ، ;ادمe 'ججف ;y@ x_ E:جج1 مججك0مو ، ;$BZجج1 $جج:7دلا بجج:%Iو
S Mو3@ A:* رع$4لا
ًادعاسسXم @إ ر/سسسلا بسس7أ @ @أ اسسسس/نامي ن"+ي نأ @إ mربلا @
رج9_و ، m!ولاو Aج:sل$, 'ج[@ ، mدجص 6ج7ل mر, لج9 <جع مجك(ر, y8:مف
S M$3ف 6F:م5 'ف '0م:لا رH$Fلا G:3لا †رما
RسعاO, z/بسOلا ءارDسX, &سEل]0 hا/Oلا ي2 يسسسسسسنام/لا YسسسسسسOف3
YuمDملا
دج"م <ج, رجمعو ، oرعلاو ˆ+$Zلا ;$كلملاو ، o+y=لاو /ولا مجك0م
وج,أو ، Gج:مع ]ج0, ~$مج1أو ، Gج:3ل, 2جكلملا مجك0مو ، •جHدملا ماد3ملا Yرك@
#B4 مكFف$:} 'فو ، 'فاو3لا ل:س مكF0سلأ ىلعو ، G:( <, Oا دBع ى1وم
، 2*$Bج&لاو 2*$ج&فلا مجك:فو ، 2ج"@د, مجكر9ا_و ، 2"@رج1 مجكFه@د, ، 'جفاو"لا
، $ج00م@ 'جف $ج0ل j+$, مجهللا S M$3ف موج&"ملا مجكل $جع!و ، 2ج*لملاو 2*$مجسلاو
N $07دعو $7$"0ص لهأ >فوو S Mو(أو
S <م:لا ب.$=@ ، <.ولا ةد:&( 'ف xر:,yلا M$(
يرFنا JسسC Gسسي* اسسي يسسA/1زم =#) "سسس: يسسس0 يمسسسس: ءS\أ
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناOملا
نا*دUلا Mاب<لا &#ع يA/عc ناسسسسسسXb;ا M"EDلا Iسسسسسس/,
يسسسس,اب7أ يسسسس)ر/: ي#سسسسW يسسسنا%? اسسسم ا"مK/#ع يuسسسX1
يسناC* Yس% اس%*از% يسنا+, Yس% ينا<\ د1 ام kا<\ Y% ا%ر/e
رس%دلا YسO#0 $#Eم yر#ل تس/ل يسسسسسسسنا+,أ اسسسسسسسم#Fم Rسسسسسسس/+بي
;أ ، ~$مل"لا د*أ 6B0م <, م$مه ةر:1 'ف ، ~لB0لا 'ف 'Bهkلا ر9_ د(و
;$9و ، <جم:لا لجهأ دج*ل M$( ، Šج:.و 2ه$فج1 ب*$جص ، Šج@ر( <جم QلH+
#جم ]ملج1أ Gج:3ل, $ج7lوجع S M$( مج9lوجع ]ل"ف $جم S <جمwم 2ج3g 'ج0م:لا
+$0لا ]لI! بج%Zلا 2ل$^ م* 'جrر( $ج@ مج9lوجعو ، <ج:مل$"لا Y+ O ;$م:لج1
'Bجج0Fملاو N 6جمZ(أ Yر9 لجج9 'ججفو ، 6ججمZفأو 'ججrر3لا بلsف ، <جج:لIادلا #ج جم
'جفو ، 2ج"Rا+ 2ج:7و7 'جف M$3ف ، 'ج7$م:لا E:جسلا ىلع ىج0gأ ، 'ج7$"ملا رجع$r
S 2"Rا_ ةد:&(
-
- 2,1 2,1
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
هّفك يسلا !"اف #بي$% &'ر(
(نابDطسسسسسسسسXي >SOلا &#ع اسسسسسسسسنا3
Rسسسسسسسف+ل تلا1 LاAلا hا1* ن]3
يسسسسسسنامي تسسسسسسنأ …يسسسسسسس/1 =سسسسسسE/0*
Oا دجBع مج9رع$r 6ج, 'ج0عأ ، 'ج7و!+ 6ج:ل)و رجص$"م رجع$4, 'ج7ور9_و
Mو1رلا Q$B.$=م Mو3@ A:* ، '7و!رBلا S
ا)( *+, ه- اي .ناميلا /0
1"ا2نأ 3او"أ 45لا 6او" 78
ه,*9و :"امع ;رك<, ا=8
>"امع دافحأ ا)نأ ا)( ر?فاف
ىلع ، بلeو ;y@ x_ <, E:1 ر&F7ا $مل ، Yر"لا /و†+ مF"ف+ د(و
2:مأ مك, !$r[ف ، بل%ملا دBع مه:ف $م, !وفولا مك+اyف ، Ykكلا لم$* 2هر,أ
S Mو3@ ~$مسلا موج7 <م ىه,أ ، ~$م&ع 2:م5 'ف ]ل&لا ',أ <,
^ا'لا =سسسسسس/#ع Pسسسسسس0ر, 8#:ا
ًاOف)رم
Iسسبل Iسسم ناOب1 @ م*ا+ملا =#)
@SDم =سسAم *ا? نادمb رسسXE,
@ا "سسسس,أ sد` O9 , ا?اO0 ءام, اسسسسب/\
<, 'لع مر&7و ، لHلا لZملا 'ف dومF"ف+و ، لBH <, _$"م مF".أو
S M$3ف ، بهاوملاو ب($0ملا ب*$ص ، بل$. ',أ
6$A: hا, &#ع اسً,ا", تسسA3 "ل 6مSسسسسسسسس, ا"#خ?ا نادمKل ت#Eل
مجك0مو ، 'جس0ملا ‹ج@+[Fلا 'جف +$ج&ف ، 'جس0"لا !وج1لا Yاkكلا مجFلF(و
رجججع$4لا مجججك0مو ، 2:ججج1+$فلا Cومجلا >Zججج1 xkلا ، 2:ججج1!$3لا مو@ ماد3ملا
، Q $,و:ع $جهل(أو ، Q$,ول( 2جملا m+أ مجF7أو ، Kاو+لا dر"4, 8yه xkلا ، K$8 }و
+ار,أو ~$:لوأ مك0مو ، +$BFعاو 63فو ، +$(وو 20:ك1 مك:فو ، Q$,و0H $هره.أو
Eلwم مججك0مو ، +$ججسك7او مججك:ف #جج}او #ججم ، +$جج&7لا مججك0م ;أ مجج9$ف9و ،
>3Zملا مك0مو ، +$8 :Fلا م%م%sلا •,دمو ، +ا^رجلا ل:سلا ب*$صو ، +$هlلا
مصاو3لاو مصاو"لا ب*$ص ، ر@lولا <,ا '0عأ ، ر:Bكلا دهFجملاو ، ر:ه4لا
$• 0م $جمPف $هرZج1و $هرج1أو ، ~$B%=لا yج, ملك ا_) مجكB:%I ، مج1$Bلا fورلاو
~ادف $جم)و دج", <جم مجهد{فأ -+$جصو ، ~ار"4لا بلe رجt* ا_) مج9رع$rو ،
-
- 2,2 2,2
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
، $جججه!5وأ مججج9د0ع 2ججج,ور"لاو ، $جججه!ل:م مجججك}+[, !$tلا ، ~اوه Mوهkلا
S رع$4لا M$( $مأ ، $ه!$ف*أ مF7أ 28@ر:مZلاو
Tاسسسسف7 اسسNنأ رسسسس/b ن"Nسسسسس/Aمي
ًS/<0 ًS/: ?ا<م;ا اسسسAي* دسسس1
5رسسسسسس3 نا</) اسسسسسAie دسسسسس1
`رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسX/1
`ر/م7 >ا*ا.Dلا ب7اسW اند:
#م ، Mاو(لا 'ف 2eلBلاو ، MلZلا رZسلاو ، M$مجلاو ، M$Bجلا م9د0ع
، Kاyمو 2,$ع!و ، Kاو+أ 2فIو ، +ورsلاو رBكلا <ع د",و ، +ودص 2مل1
#جم ، رج.$ع kج@kل لجك, ، رج.$I ة!وHو ، €جفللا ?Bج1و ، €جفZلا ىلع ة+د(و
<tF*او ، Y$Zسلا مكل$BH ]37$ع ، 2r$8 :H بZل$, /وف7و ، 2r$4,و 2مس,
?لHر, n9+ا S مك7ا+دe -!$7و YارFلا مك7$Z@+ لB(و ، Y$Btلا م9رجr
لجج:هل$, oyم ا_) مججك^ 0J, ;[9 ، Yارrو !+$, لججسFsم اkه ، لجج:Bج7yل$, cلIو ،
<جج:3@ …PB0, …PBجج1 <ججم مججكF{H ، <جج:,+$4لل Mو3@ 6جج7[9 ، ل:Bسلججسلا <ججم nجج:ف ،
، ;$سل, ملكF@ 67[9 ، ;$FسBلا لBل,و ، ;$Z@رلا ?*$t@ ، ;اوZ(لا مك}+[,و
'ف 67أ <‰ مك}و+ لI! <م ، L:&ف ب:%I 67[9 ، L:&@ K$Bص ل9 'ف
S hر1أ <م ;$ZBسف م:س0لا 6, xرس@ ،hرس9 ;او@)
اسسسسسK,ار) ؤلؤل اسسسس%ارC y*أ
5"Kلا >اي- يرمEلا اسسسسK, "#'ي
(ربسAع Iسم اسKd*أ $سA/e =سسم
(رسسسب+م Gسبسسسم Iسس/, رسسس/طلا
;$مHرF, +$سل ، ;$م:ل1 $ه}+[, +$1 ولو ، ;$مJH 67[9 $ه, رهyلا #U لT .
'جف 2ل$ج1رلا +$ج&7أ $ج:ف ، 2ج:,رe 5و 2ج:(رr 5 ، 2ج:ل$م4لا $Bج&لا $جهر9$B ،
مججF7[ف ، kججHاو0ل$, دجج:*وFلا ىلع اوt"ف ، ;pا $ه+$جج&7أ مججF7أ ، ;$مyلا مجج@د(
•ججه7 اوجه7او ،+$@دلا ?ل 'ججف ، +$F=ملا 20جج1 اورجج&7او ، kجج,$هجلا M$%,لا
، مل‰ $جمف J ج6T,Tأ 6ج,$4@ <جمف ،مل"لا 2لملل او"ف+او ، Eل=لا مج"7 مجك7Pف ، Eلجسلا
، #ج@د, مجكمهفو ، #@رج1 مJك0„@دو ، !ا+وأو لجفاو7 مجكلو ، !$Bعو ~$ملع مجك:فف
N ~$فولاو بZلا لمZ 'ل ةد:&( <م ، ~$"0ص 'ف J ]ل( د(و
اب'+لا *اO\;ا (=ل اAUW 9ءاOAW
اسسسسسسسسسب'Oلا اسسسسسAل يدب) S0 ءا0"لا (سسسسس=ل
دسسسس1 بسسسسDلا &#'1 (سسسس=ن"ف: &#ع
ا"عرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسW
اسسسسسسب%2 Iسسسم &#'1 ا"E, Iسسسي4لا &سسس'7
$سس/Abأ (=/A/ع ي0 رDسلا $يا*
اب+سس دس1 aاNd"لا ( س=K: يس0 IسسDلا
-
- 2,3 2,3
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
aا*;ا !ر) 5"Kلا تسسسسسسسسسسسس/ل
$سملاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اسسسسسسسب% اسسسسم †اDل;ا, ?* ي4لا "سسسسK0
سستA3 نإ Iسسم ءاOAسسW اسسي Iسس/+ب) (
6سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سRل
اسسسبD‡سسسلا „سس/Uلا (سس=/#ع اAب+سسس دسسE0
اسسسA, Iسس/#Oف) اسمم ( ستنأ يرفU'سسا
اسسسسسس,رOلا Yسسس'Eي يسسسنام/لا Mام<لا ا4%
'ج7ار:H دل, 'جف ، 'ج7$.وأ MلF*ا دج@ر@ ، 'ج7$%@رBلا Šج:جلا مد3 $جملو
Šج:H Q $B.$=م ، 'ج7$م:لا بج"4لا 'جف ، 'ج7$@+لا رجع$4لا K$جص ، 'ج7اوI)و
S '7$ملا 6FعدI xkلا ةاysلا
ادسسسسسي* ًادي* اسسسس/ناطير, اسسسسي
"سسسسعر0 =#%أ RلQا pسسسسط, نإ
ي?"ي Ioادملا مد% ا"Aj) @
ا*ا/ط, >"/بلا Iسسم اد/بسس) نإ
>"/, =#) Mاب<لا يسسسسس0 اسسسسسA#0
ا"م'A3 نإ MازسسسسسAلا MازسسسسسAلا0
Iسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمم
Jسس+Aم اسNAم ت/بسسي Iسسم ار'ل
[ا ?S, يسسسسس0 ار'#+نا ا":ر'0أ
ادسسسسسيد\ نا3 RلQا pسسسسط, نإ
ا?"سسسمC Jسس+#ب1 Iسسم ًا?اع ن
ادس/#سW ًاسس], Iس/#ي أ اسAمزع
ادسسسسس/شم اسسس/ندل ادb اسسسم Jسسس+)
ادسسسس/ب) Iل اسسسن?اد:أ اسسسسK''Dن
ا?"Aبلا Vا_ي @ hرDلا 5دل
ا?"فسسXم RمسسXخ دسسAع ًاEC"م
ا?"سسسسسسس#خ ًاAe"م ًاسسسسسسسd*أ
&سسسس'7 نا3 اسسسسم RلQا تسسسس,43
&#ع ءامدلا =فسسسسسس) نأ دسسسسسO,
y*;ا
ي0 JK,ر1 gم !ر'#ل اAO.خ ام
6سسp/: gسس<\أ مان;ا يسس0 Jسس%
&لإ ًاعارسسسس اسسسAم"1 يسسسA, اسسسي
>"ملا
يلاUلا Iسف+لا Iسم $#7 ا"سسبلا
دس1 $سA: &لإ ا"ع*اسس ا"ع*اسس
ا?"A: ءامسسسسسسلا y*;ا ˆمن
ا?"<Aلا اسKل"Kسسسسسسسس ير)
اد/Oبلا &سdرن nس/+0 اسAم Iسيدلا
ا?"سسأ ان"0?اسW دس1 J%"ل]سسا0
اد/K\ >"سسسسمي Iسسسم cا0 دسسسE0
اد/<م ًاO/, Tاسسسسسسسسسس/Dلا ا"O/,
اد/K\ ًاد/Oسسس اسس%ءا: Iسسم cا0
، ;$B9و9 ىلع 6جج$9ر,و ، ;$@+) ىلع Oا 2ججم*+و ، ;$9وr ىلع ملجج1
ر:سفFلا ;ل N ;ادمه ىلع 6لtفو ;5وI ىلع 6$:Zو ;ارمع ىلع ةرفsمو
N 'ج7$B9و9 L:ج&فلا Y$%=لاو ، 'ج7$@+) Lج:لملا رج"4لاو ، 'ج7$9وr L:Zج&لا
-
- 2,* 2,*
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
'7ادمه L:مسلا Eكلاو ، '75وI L:B&لا 6Hولاو ، '7ارمع L:Hرلا ل3"لاو
N
ب*$جص ، رج@lولا <ج,ا $ج0ل •جF7أ 6ج7ل ، مج3J 7 لجBH <جع ، مج30لا Oا iرجصو
N ر@رZFلاو ر:BZFلا
اسسسسمدلا نأ "ل y*;ا =#'ل ًار+\
ا%اA/Eسسسسسسسأ ناe;ا اسسسسسسK, &Eسسسسسسس)
، 2ل$جسBلا اوره‰أو ، 2ل$ج1رل$, او(8دجص مجه7ل ;$م@‡ا <جم >جF4م <جم:لا
Mو30ملاو Mو3"ملا <ج:, او"مHو ، MوB3ل$, dول,$(و ، Mوج1رلا Mوج1+ اومر9أو
N
N d!و4Z, Q$0:"م ، d!و0ج, Q$7وم:م ;$9 67ل <UمJ:لا <م >F4م <م:لاو
اومد(و ، /وف0ل$, 2لملا اودف 6ل$H+ $هلهأ ;ل 27$ملا <م >F4م <م:لاو
S /و†رلا 2"@ر4لل
اسسسسس"فAلا دسسسس<ملا >رKمأ $سسسسمأ
اسسسسسسسس‚رلا 5ربسسسسسسس+لا T"عد#ل تل4,
، !لجلا 2ع$ج1 ، !$هجلا بR$F9 2ج0م:م مجهف ، <ج:م:لا <جم >جF4م <جم:لاو
S !ادZلا iو:سل$,
ً$D:اD: اسسسناE#) Iسسسما/ملا &#ع
اسسسسسسسناد,أ ًا7*أ [ا Iسسسسسسسم اسسسسسسسAO,
لججهج@ 6جج7ل ، ‹جج:,وFلا >ZFججس@ 6جج7أ ملع$ف <ججم:لا \جج3F0@ <ججم ]جج@أ+ ا_)
N ‹@+[Fلا -$8 @دج,أ
;) S 'ج7$م:لا !دملا Kدم 'جف ، 'ج7$7د"لا Mوج1رلا <جع ، '7ارBج%لا hو+
ججGف7
2 2
دل, <ججم:لا N <جج%فو ةدج7 لججهأ مججه7ل ، <ججم:لا <ججم مججك,+ ƒ Mا/1;ا
MS<لا ƒ Mام<لا ƒ Mاب<لا N
q Mا/1;ا0 N Šجج:H لجج9 اومyهو ، Šجج:,$*لا او!ر. q Mاب<لا -8 دججص
<:,+$Zملا ةاysلا N <:,_$كلا y:لج7‡ا -ر8 م!و ، q Mام<لا <م رZ1 لR$1+
N 2ج"@ر4لا Y$ج* 'جف ، 2ج":B%لا q MS<لا N ة8وFف #جم ملعو ، ةو( 'جف ;$م@)
š
N ة8د4لا د", Oا <م oTرT فلا d$0"م ™
-
- 2,+ 2,+
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
6ج3فلا $جه, Lف$ج&و ، $ج:ف$r Q$:ف$9 Q $($0ع ، $ج:فارsجلاو ‹ج@+[Fلا <جم:لا 'جف >T7$"
N A@دZلاو م@د3لاو ، A@دZلاو
دجج:ل3Fلا لججهأ ?ل رججه‰ ، +ارجلا ل:ججسلا ، +$هlلا >Rاد* ىلع M$جج1 ا_)
?ججج:ل"ف ، لججج:لجلا دلBلا اkه لجججtف ىلع ، لججج:لدلا -!+أ ا_)و ، +$gpا 2لم*و
N ل:ل9‡$,
ل, ~$0aلا 'ف ]لو. $مو ، -ر&( ل, L@دملا 'ف ]فر1أ $م '07أ ملعاو
'جف بجFك7 ;أ $ج7!+أ $جم7)و ، ىف%ج&ملا Kدم <جم:لا لجهل ىجف9و ، -رج&FIا
S مك, ر=Fف@ رع$4لا M$( د(و ،، ~$ف&لا لج1 'فو ، ~$فولا ;او@!
ناميإ 8سسسمشلا Rسسس: IسسسDن
T"1
T"'0 دسسسس<م رسسسس7 بسسسسسن
يسسس,أ ناطD1 يسسسمع sسسسhر93 =#) Iسسسسسم دسسسسس<ملا يل ا"ب%
TN",;ا
Rسس: يسس0 €سس/بلا V"/سسسلا
&سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:دلا
ن? Iسسسسسسسم ماKلا hرd م"ي
TN"بAلا
، Q$:7$م@ Q $مyعو ، $•@دمZم Q$,$Brو ، Q$:7$,+ Q ل:H ?ججج0م دجج@ر7 ~$"0جججص $جج ج@
، <ج:0:ل دج:B"ل j!ر.و ، <ج:ملا 'Bج0لا C$B[, ?ج,$*ر ىلع ، ;دع $ج@ Qاركrو
N <:0مwمللو 6لو1رلو O ةy"لا ;ل ، <:ل$F1ا Y$7_او
Iسم "س<\ Iسم *ادلا &#ع Ju#سس
Iسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<\
Iسسم رDسسس Iسسم yرلا &لإ رسسjنا
(Iسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس7
اسسAOمادم اسسK/0 ت_سسسن $سس7"ل اسسي
(سسIم/لا يسس0 دسس:"لا ا4% $سسعر, يسسب#1
، 2جم$هو M$Bجلا 'جف مو3لا بجF9 ]ج"ل$. ىجF* ، 2جم$3ملا dkه ]جBF9 $جمو
، #ججHرم لجج9 -رم$جج1و ، رجج::sFلا K$@+ Y$F9و ، رجج@lولا <جج,ا بججF9 -أر3ف
، #7$م #م$H وه ا_Pف ، #ل$%لا +دBلا Y$F9 ]3فا+و ، Cو9لا ‹@+[ ]"Hا+و
'ف4@و 'فك@ $م 6:فو ، 'فل=لا Y$Bلا <م <م:لا Y$F9 <:(ر4Fسملا د*أ E8 لأو
، -$:,أ $هB* <م Yول3لا ىلع ]BF9و ، -ا_$:ل) <م:لا 'ف ~ار"4لا مW7 د(و ،
مهF:مجس <جم:لا لجهأ Eج%ل <جمو ، -$ف0ج&مو -$فلwم رج%3لا اkه 'جف مجهلو
N -ا!وم ~$0, $ه:ف ;ل <Bلا ةرج4ل
N -او(لا ل9[و ، -$(ولا بهk $ه7ل ، -$3لا مهF:مسو
دل, $جه7ل ، رج=ف@ <جم:ل$, 'جمو3ل$ف ، بج*+ ;اد:مو ، Ykع !+وم <جم:لاو
+$gpا ب*$صو ، #B <.وم ىلع رaع 67ل ، #ج4F@ ‘+wملاو ، ر:م* دجلا
'ججف $ججهلaم >ل=@ مل 'ججFلا ، !$م"لا -ا_ م+) $ججه:ف ;ل ، !ادمأ <ججم:لا <ججم 6ل
-
- 2,, 2,,
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
، Vججج;$م@ ;$م@‡ا ;ل ، ;$.ولا ?ل ىل) لججج:م مجججهل ، ;|ر3لا 2لم*و ، !لBلا
5و ، مججه~$47) بججF9او ، مججه+$"rأ !!+و ، مججه+$BIأ €ججف*$ف /$0لا Gجج=B
N مه~$:rأ
'س0"لا !و1لا ]لF(و ، '1ركل$, G:3ل, ;$م:لسل -دهأ <م:لا ;أ ملعاو
2,$:7 ، بل%ملا دBع d+اl ىF* ، ;y@ x_ E:س, ، <0ملا 2,ور"لا ]سBلأو ،
N بج@ $م9 6لyج0م ىلعأو ، ب3رملا 'B0ل$, dر4Bف ، Yر"لا <ع
LججFف ، ر:ججسفFلا 'ججفو ، MوZفلا !$r+) ، Mوججصلا 'ججف <ججم:لا ]ججفلأو
20جج1 'ججفو ، رجج@د3لا لجج:7 ، بل%لا <ججف 'ججفو ، مجج1$Bلا fورلا ، مجج1$3لا 'جج,أ
o$و ، +$.ولا لج:7 ، +$gpا 6ج3ف 'جفو ،ملجسلا لBج1 ، م$ك*لا 'جفو ، Y+لا
دجج(و N دجج:جم رججع$rو ، دجج:فم مل$ع لجج9 مججهد0عو ، دجج:,l <ججم 6لججصأ /ور"لا
، ;$1ارI 2عدFBم مل9 <ع 63فل$,و ، ;$7و:لا 2فسلف <ع A@دZل$, Oا مه$0eأ
!$B"لا رجججa9أ <جججم مجججهو ، ;$1$ججج1 مجججهكلمو /+$ف -5$:I <جججع ر:جججسفFل$,و
مجه}+أ <جم Gج:لو ، مجه+! !$B", اوجس:لو ، Q$عوم! مجه+yeأ <جمو ، Q$عو4I
20جسلل اودهأ لج, ، ;اوفجص <ج, مجهجلا مجه+$@! لجIد@ ملو ، مجه+! <ج, دج"جلا
<جم اوملج1 دج(و ، $0:0ج1 مجه7$.وأ <جم بل%@ مل"لا ;$9و ، ;$جس:9 <ج, /وو$.
N $0:1 <,او ',ا+$فلا -$%لe
، 20ججسللا mدججصو Yول3لا <جج:ل j$0ه ;ل ، 60ججس*أ $ججم مججه=@+$ Oو
مه!ل, <م اوaFHا ?لkلو ، 2:عر4لا +$ه7لا ىلع 5) ]B0 5 مهدجم ةرجrو
، m$ف7‡او ;$م@‡ا دل, مجهف ، ;ودZلم 5 ;ود*وم مجه7ل ، 2ج:عو:4لا 2جموgرH
، م$ملا ىل) لججج(و ، ملجججسلا $ججج0م مجججهsل, م$م* $ججج:ف ، m$ف0لاو m$فرلا دل, 5
N ماركلا 6BZصو 6ل|و ، م$7لا ةوفص ىلع ملسلاو ةل&لاو
م9رع$4ل 20I$1 -$:,أو 20$ف 2عو%3م, C$م15ا mر.أ ، Cا!ولا لB(و
S Mو3@ <م:لا $ه:ف ب.$=@ xر:,yلا !ومZم دمZم
goا* يسسسسسس0 $سسسسسسيرعاشلا
ا%رDسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اK'ي"سسسسسسسسس ي4لا تسسسسسسسسنأ
اK'OAسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسW
تسسسسسن]0 دسسسسسK: اسسسسسK, يلام
اK'<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
5*"لا Iسسسسسس/, اسسسسسسK)رشن
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK'ع2أ
دسسسسس1 !اAسسسسسس, ي4لا تسسسسسنأ
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK)رطع
يسسسسس'<Kم يسسسسس0 اسسسسسK'ب'3
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK'O\ا
اK)"W انأ $ما Iع يA)دO,ا يسسسسسسسسسسسسسA'O/d "#0 يلاOلا
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK'O/d
يسA'i: @إ k- يسم"1 Mا1 اسم اسسسسسK, يoاش7أ >رKسسسسسW
اK'Oسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
M"E/ل يA)رKسسW يسسA',4ع
=سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسAع
اسسسK'عد,أ $سسسي- 54% LاAلا
Rs )ا3ر, [ا $م7* J+/#ع مSسلا
-
- 2,F 2,F
-
-
ة
َ
ّ
<نام<لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
ةـــ
ّ
'رhملا ةــم
َ
اـقملا
 ن
6
و
ُ
<ُ%
َ
و ت
6
ا
َ
ّ
?C
َ
$
#
م
ِ
او
ُ

َ
َ
b B
#
َ
7 Y š› Z
6
B'
ِ
ر
َ
7
6
Sاقَم
َ َ
و i
6
و_
ُ
M
ُ
َ
و Y šœ Z
$
َ
<
ِ
ه
ِ

َ
) ا
َ
ه<
ِ
) او
ُ
نا
َ
7
6
ةم
َ
#
/
َ
ن
َ
و 
Rjف7أ تA3 „يد7 Y3 رXم اي
hا'عأ &#ع يسسسسسسسسع"م? >ر:
"سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم3*ا?
(*ادلا Yسس'لا Yسس%أ دسسAع R'/سسسن
=#/ن يسس0 5"Kلا Yسس3 رسسXم اسسي
(*ا<لا
V]7أ ، ر&3لا ;او@)و ، ر&0لا 2B:F9و ، ر&"لا 2B9و9 V]7أ ، ر&م $@
رججج3مو ، ة+$م‡ا ]ججج:,و ، ة+ادجلا >ل%0مو ، ة+$هملا ةدRا+و ، ة+$tZلا مأ
N ة+اlولا cBهمو ، ة+$فسلا
2جف(و لجB( ، ملجسلا V ج?:لع 'ج3ل7 Eج:9و ، ملكلا رج&م $ج@ أدB7 <ج@أ <جم
N ماوعلاو ، مل(لاو ، ملعلاو ، م$@لا V?:0:ع 'ف ;ل ، مارF*5ا
، d$جr $م d$جr V?:ف بل( <م م9 ، d$جلاو MوB3لا 2B*$ص V]7أ ر&م $@
N ة$Hyم 2ع$tB, $0{H <Z7و
يسسسسمS7أ رسسسسXم &لإ >*اسسسسس
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس1ا"\أ
h*اشلا >رسسسسسسX0 يسسسسسسOم? ZY%
ي1اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلا
$#)رم „سي?اسس7أ يسسع"#d يس0
يسسسس1اير) يلام- $سسسسياb رسسسسXم
ر&م او%Bها ، مFلB(أو مFBه_و ، مFلZ+او مFلل* $م0@أ <:BZملا ب9+ $@
<ج%3لاو ملV"لا !ل, $ج@ ، yج"ملا ةره$( $ج@ ، yج"لا f+أ $ج@ N مFل[ج1 $جم مجكل ;Pف
N yBلاو
M$مجلاو f+أ V ج?ل بجZلا ، لج:جلا مأ $ج@و ، لج:0لا f+أ $ج@ V ج?:لع ملج1
<جفجلا <جس*أ $جم ، Eلأ ?ج0م رج&م لجIا! $ج@و ، Eج(و V ج?ل دججملاو ، E3ج1
بج:%لا وج,أ ىج3Fلا $جمل ، رج&م 'جف +وف$كلاو بج:%لا ىج3Fلا ، Eجكلاو دج:جلاو
، Q$9ولمم Q ادBع ;$9 ر&م 'ل3&لا رهوH لIد@ ;أ لB( ، ر&3لا 'ف +وف$9و
N Q$9ولم مكZ@ +$ص $هلI! $ملف
ًاسسسسب#E'م اسسسK'i: اسسسم ا2إ y*أ
ادس‰ /سسس ًاسسسمK\ =سس)?* $سسADم يسس0
-
- 2,G 2,G
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
'رhملا
ينرقلا تاـماقم
اسسKل"خ? Yسسب1 JسسKلا !ا%? ا2إ
ًادمرسسس ًادOسسس تD0اسسW اسسK'#خد0
$ججه:لع <جج:م!$3لاو ، <جج:مرsم $ججه:ل) <جج@دفاولا ، <جج:مركملا +$:I‚ل لجج(
N <:0م| Oا ~$r ;) ر&م اولI!ا ، <:ملسم
ىجج3Fلاو ، YوBZملاو بججZملا Lف$جج&و ، Yول3لا ]جج37$" رجج&م 'ججف
، ا!•رsم 6ل ;$مyلا ىج0eو ، Qاد40م Eج1و:ل رجهدلا >فجج&ف ، Yو3":, Eج1و@
N Qادج1 6ل اورIو
~$tفلا ;$كف ، رZجسل$, •ج:لBلا مل3لا M$ج1و ، رج"4لا Cرعر رج&م 'جف
Mوه_ 'ف Mو3"لا -+$&ف ، ~$4@ $م ل9 بFك@ ، ~$t:, 2Zفص ر&م Y$Fكل
رع$4ل$, ب*ر ، MوB( 'ف Yول3لا ]0ع_أو ، Mو3"ملاو Mو30ملا 2عو+ <م ،
N #03ملا xأرلاو ، CدBملا مل3لاو ، #3&ملا
&#') mا"\;ا رXم اA#خ?
&سسس'7 hابل;ا ب#سسسي Mام:
sYe ماسسسسنأ y*;ا Yسسس3
‡YسD'سسسسي اسسسK/0 Yسسس'Eلا ن]3
، ةرجج1pا 2ل$3ملاو ، ةر*$ججسلا 2لمجلاو ، ةرR$ججسلا 2جج:ف$3لا رجج&م 'ججف
N !وفولاو ، !و0Bلاو ، !و0جلا <م مل$ع ، ةر.$"لا ةركفلاو
، Y$Fكلل ;او@! ، ة!$فرلاو ، ة!$H‡او ، ة!$ف‡ا لهأ ة!$سلاو ، ة!$3لل $:7!
Y$سZلاو N Y$B*لاو ، Y$Zصلاو ،
، ~$مك*و، ~$ملع ، !اورلاو ، !$جملاو ، !$هyلاو ، !$B"لل YارZم
، ~$Bج7و ، ~$B%Iو ، ~$B.أو ، ~$,!أو ، ~ار"rو ~$مل*و ، ~$مر9و
N ~$:فوأو ، ~$:فصأو ، ~$:لوأو ، ~$:9_أو
Q$7وجr d+دص <م AB@ ‹@+[Fلا $0ه ، Q $7و0ف 6$@ر9_ <م بFك@ رهدلا $0ه
، C+$ججججسF ;$مyلا $جججج%I $جججج0ه ، Q$7و0ف 6R$7) <ججججم بكججججس@ M$مجلا $جججج0ه ،
Aججج@!$*أو ، م$@لا رBجججI $ججج0:لع \ججج3 مارهلاو ، C+$ججج&F -ا+$tZلاو
S ماوعلا 6Fل"ف $مو ، ماو(لا
Rسنا/A, Iسم نام9ر9Kلا ي4لا Iسيأ
اK,اDسسWأ Iسسع *اCŠا n#_')
sHرXملا ام kر`3( 2 ام Rم"ي ام
sgسسسب''0 ءاسسسAفلا اسسK3*دي ً ام"ي
، ;$م$هو ;وعرف رججم!و ، ;$%:4لا !و0H myمو ، ;$:s%لا >Zجج1 $جج0ه
N ;$م*رلا 2لم ]"ف+او ، ;$FهBلاو +وyلا 23:gو ](ر*أو
-
- 2,9 2,9
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
'رhملا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
'رhملا
ينرقلا تاـماقم
'ججف ملWلا رججفو ، Dاو=لاو ماو"لا 6جج, بجج*+ ، D$"لا <جج, ورمع $جج0ه
~$:*لا ىل) -اوملا لR$1+ !ود=لا ىلع Cومدلا بFك $0ه ، D$eو 6مود(
، ~$:tلاو ~$ملWلا 'ججج3Fل $ججج0هو ، ~$مجججسلا ىل) KوFفملا f+لا Y$%Iو ،
mارفلاو ، ~$كBلاو ?ججZtلا >جج7$"F@و ، ~$فولاو ~$فجج&لاو ، ~$ملاو [ججمWلاو
، دجججه$4ملاو +وججج&لا i5p Q$7$Hرهم رججج&م 'جججف ة$:Zلا LBججج&Fل ، ~$3للاو
-$9رrو ، -$:ل9و ، -$"م$Hو ، دججه$"مو ، دجج,$"مو ، دH$ججسم -$@ر9kلاو ،
N -اده$"مو ، -ا+و$Zمو ، -ا~$3لو ، -اود7و ، -ار}$Zمو ، -$:سمأو
د#, اسسسسKنأ @إ y*;ا يسسس% *ا?
8سسسسمشلا اسسسسK/0 نامزلا اسسسسK/0
sرمEلا
م<) ً@4: اKoا:*أ ي0 ر%دلا gN
sر<شلا رسسKAلا اسسKبعا? „سس/Uلا
‹جج@+[Fلا 2لم$*و ، 2جج7$@دلا ةرججص$7و ، 2جج7$0كلا f+أ $جج@ رجج:=لا K$Bججص
Y!أ N 27اl+ 'ف M$مجلا 2:عا+و ، 27$:ص 'ف مل1‡ا دهع 2Wف$*و ، 27$م[,
، Y$%Fججسم لجج‰و ، Y$8gو ~$9_و ، Yا8 kH رZجج1و ، Y8لجج1 M$مHو ، Y8لI
+وهlو ، mر(رF Cوم!و ، >ججج8 فرF@ <ججس*و ، >ج8فدF@ رججه7 ، Yاkع …جج;$مأو
رج&م لجهأ $ج@ مجك:ف ملج1‡ا دجHو ، >ج3ZF دجص$3مو ، >ج34F م$م9أو ، >جFفF
;اود"لا مF(ر*أو ، ة!$مرلا م$ع d!دم مF09و ، d!$0Hأ KوFفلا مو@ مF09 ، dT!$:عأ
d!$ج1| +وB"لا مو@ مجF09و ، d!$Fعو Eج:ل+$, cجI مجFم%*و ، d!$:ج1أو 'جgلaلا
S d!ا!وو 6B* بل3لا <م اوkIو ، ة!$r‡او رك4لا اولtفFف N d!او(و
Rسسس, اسسسن`دs: م? دسسس<ملا IسسسمC اسAمFلا اسAO0? nس/3 ا"ل]سسا0
د:ججج1و ، ~$Zججج&فلا ‹ججج:rو ، ~$sلBلا ر:Bججج9و ، ~ار"4لا رججج:مأ مجججك0م
، 6ل:Bج1 رج&م 'جف لج3"لا ?لجس@ N ~$B.لا رBج9أو ، ~$Bج0لا _$Fج1أو ، ~$B%=لا
N 2ل:لو 2ل:ل Eلأ 2&( ر&م 'ف ةر9اkلا د:"و ، 6ل:7 ر&م <م !اwفلا €فZ@و
N ~$ملا ~$فصو ، ~اودلا #ف7و ، ~اksلا ب:.و ، ~اوهلا E%ل ر&م 'ف
$سناA+لا y*أ يس0 يoام Yس/Aلا
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
?ا<م;ا T*اسسسسسس.Dلا اسسسسسسK/0
$#Cام
mا"\;ا بسسDلا Iسسم يسس<شي
sسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنا?ز)
sسسسناميإ مSسسسسإ JسسسK0 J#ع
!دمو ، <:ملجسملا 2ج7اyI ]ج7$9 $جه7ل ، <ج@رIpا 'جف رج&م ىلع ملج1
$ه~ادعأ Oا ?لهأ ، <@رم"Fسملا ةرB3مو ، <:"R$جلل yB=لا 2ل1و ، <@ده$جملا
S M$( مg T<@VرTW0Jم اوJ7$T 9 $TمTو JfU+TلاTو J~$Tم^سلا UمVهU:TلT ع U]T كT, $TمTف N
-
- 2F0 2F0
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
'رhملا
ينرقلا تاـماقم
V?ل ، لR$م=لا !ل, $@و ، Mوادجلا fو+ $@و ، ل,$0سلا f+أ $@ V]9+و,
S لR$سم !ولا <مو ، لR$1+ بZلا <م $0,ول( 'ف
&سسسمDلا ءاعر: Yسسس7 ب#Eل Iسسسم
Nسسسسسسي#ع N?* Rل Yسسسسسس% يسسسسسسAم Hاd
Rسسسسنإ رسسسXم نا+سسسس ا"سل]سسسسا0
Nسسسسسيلإ ًاع"e دسسسسسO/#0 JسسسسسK/0 Yسسسسس7
، €جفللا 'جف 2*$ج&فو ، €جفZلا 'جف 2"ج1 لجهأ jوJ 0T, ، رج&م $ج@ ]ج7أ O
N ~$ه3فلا 2مRأو ، ~ا8 ر3لا -ا!$1 مه0م
#جم بكجس0@و ، x+اوجسلا دج:م !$ك ، x+$Bلا مل9 ~جx+$3لا مجه0م أر( ا_)
N x+$جلا #مدلا 6وص hد7
~$كBلا ]"مججج1 ، بججج:ج"لا ملكلا jاk, ، بججج:%=لا مجججه:ف بججج%I ا_)و
N ب:Z0لاو
N ر%"ملا fورلاو ، ر%سملا iرZلاو ، ر8 BZملا A@دZلا دل, ر&م
2جgول <جم $ه7$جصو ، +$%Iلا <جم $جه$م*و ، +ا+دملا Aج:sلا Oا $ه$3ج1
N +ارrلا
-
- 2F1 2F1
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةـــ<قـIمHـلا ةــــم
َ
اـقملا
(( dـIـم. اـ' jـU"U' X kــم.و ))
يسم? يس0 ر0اسسي يسEشم? رسم1
R#%]0 Pسسشم? Iسسم ‚دبي بسسDلا
اسسمAي]0 Pسسشم? Iسسم ‚دبي ءاملا
اسسKن"ل $سس,رO#ل يدK) Pسسشم?
hاب1 Yoامخ Y,اAسسسسسسسسسسسسسسس
ا",ا2 k",2 Mام<لا ا"Eشع
hاسسسسAي Mد: =سسسسأ* 9>د9A` سسسسأ
hاز7;ا NY+ش') اسسسسسسسسسسسسسK,اب,
$ججه@أ ، م^ل"لا ?لملا 2ججم*+و ، ملجج1‡ا ‹جج:r f+أ $جج@ ?جج:لع Jملججسلا
N م$4لا >4م! 'ف ، ماركلا +وtZلا
'ججف Mو37 ا_$مو ، ملكلا بججر@ Eجج:9و ، مل(لا بججFك ا_$م >جج4م! $جج@
Nم$F=لاو 2@ادBلا
N 28@وملا رجgŽملاو ، 2:ملج1‡ا -$ف(ولاو ، 2ج:مل"لا -$@ر9kلا >ج4م! 'جف
2جج:ف0Zلا -$3ل* >جج4م! 'ججفو N 2جج@lوجلا مجج:( <جج,او ، 2جج:م: <جج,ا دجج(ر@ $ججه:فو
N 2:لB0Zلاو 2:"ف$4لاو 2:كل$ملاو
N ;$جrلا $ه:لع بكس@و ، ;$.ولا ?ل ىلع Kو0@ ;أ ;$سZل >Z@
JسسسسسسسسK'م?ان $,اسسسسسسسسXع *? [
JسسسK/,أ ربسسس1 M"7 $سسسAف: ءاA,أ
M;ا نامزلا يسسسسسس0 P#Dي ًام"ي
Yس.فملا Jسير+لا $سي*ام Iس,ا ربس1
'ج0,و ، ;اورم <, ?لملا دBعو ، ;$:ف1 'ج,أ <, 2@و$"م, >4م! jر9k
، ~$(+l ~$مججج1 >ججج4م! N ;$جججسZلا Gل$جملاو ، ;$:Bلاو رججج"4لاو ، ;$جججسe
2جمهو ، ~$0ج1و ولعو ، ~$مو لج‰و ، ~$مج&ع ةد:ج&(و ، ~ارtI 2ج}و+و
'ججف ، 2جج:(و4لا ةد:جج&3لا ?ل $0"مجج1 $ججمل ، 2جج:3, mو4لا $جج0ل ىجج3,أ $ججم N ~$مr
N 2:34مدلا ',اورلا
m*أ 5?ر, ابسسسسW Iسسسسم مSسسسسس
يسسسسس0ا"Eلا $سسسسسعار/لا T*4Oم
mS'oا Rل Y/سسسسسW;ا =سسسسس'#خ?
Pسسسشم? اسسسي nسسس+ف+ي @ gسسسم?
mدي nسسسW Iسسسع ءcرلا MS:
m` *s mا*أ !ا,* ˆم
-
- 2F2 2F2
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<قIمHلا
ينرقلا تاـماقم
#جججم!و ، >جججفدF@ رجججه7و ، >فججج& mا+وأو ، >جججف= !$B9أ >ججج4م! 'جججف
>34F@ رهlو ، mر(رF@
$ج7رR$م} 'جف >ج4مدف N <:ZBجسم $جه$,+ $7د"جصو ، <ج:Z$ف >ج4م! $ج0لI!
N <:*!$3لا Kد( $هرt@ 5و N <:*!$ملا Kدم <ع 2:0e 'هو N <:* ل9
'جف مج9 ، دجهاl <جم ?جفوH 'جف مج9 ، دج,$ع <جم jارg 'جف مج9 >ج4م! $ج@ d|
، !ولI رفج1 >ج4م! $ج@ ]ج7أ N دH$ج1 <جم j$4* 'جف مج9 ، دجه$جم <جم ?ج0%,
، +ار*لا jارg ىلع #0&@ N !و0Bلا لمZو ، !و0جلا به ?0م ، !وH ]:,و
N +ادلا م"7 ]7[ف N +$:Iلا >4م! $@ ?BZ@و ، +$م"F15ا ?,ار ىلع >Zس@و
، ر9ا_ ?م$@لو ، ر9$r وهو !$ع j+اl <م ، ر9اkFلا Yول3لا <م ?:ل) #%3
رف$9 ل9 <م Oا ?7$ص ، ر9$سع <,ا ‹@+$ ?:فك@
اس,دKلا رس%اطلا !ارC m"0 تس/Eلأ
يسسسسمS7أ زسسسسسA3 اسسسسي Pسسسسشم?
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس'7رم
اسسب'Oلا رسسF+ن ا2امل Pسسشم? اسس/0
=ل "سسس+\أ مأ $سسس,رOلا "سسس+\أ
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس,رOلا
2مك*و ، ~ار"4لا رZ1و ، ~$:لولا دهlو ، ~$مل"لا 2}و+ >4م! 'ف
N ~$مركلا ;$فHو ، ~ا!+دلا ',أ
، دججهاyلا ?لملاو ، دججrارلا 2ججف:ل=لا yجج@y"لا دججBع <جج, رججمع >جج4م! 'ججف
رج9k:ف ، <ج:مgpاو مجg‡ا Y+$Z@و ، <ج:مل$Wلاو ملWلا !+$%@ ، دج,$"لا 'لولاو
'جف N <ج@ر‰$0لا ;و:ع 'جف 6ل$مH ملج1”ل دج:"@و ، <ج@دrارلا ~$فل=ل$, /$0لا
<,ا 20%فو ، xوو0لا >:3Zو ، ر:gلا <,ا 2@ر3Bعو ، ر:a9 <,ا 2عار, >4م!
N xو3لا دBع
$/سسسA#, تسسنا3 اسسمل Pسسشم? @"ل
5?ر, اسسK, اسسناE#ي PفسسXي &سس)أ
نادU, LابOلا يسسسAب, تسسس%c @
نا"d* د#_لا ن? !اE#) اسسسسم3
دل$I ، د@دسلا ل%Bلاو ، د@رفلا دR$3لا ?:ف ;أ ، د:"سلا م$4لا $ه@أ ?:فك@
ملجسلا ، م$4لا 'جف دجمeأ ، م$جس* لج9 رج1$9 ، م$مهلا Oا E:ج1 N دج:لولا <ج,
N <م*رلا 2B:F9 yم+ $@و ، ;$م@‡ا 2B:F9 دR$( $@ ، ;$م:ل1 $,أ $@ ?:لع
اسسAلاA) n/سسس;ا دسس/ل"لا Iسس,ا اسسي
اسسAمoاز% Iسسع ًءا:* kربسس_) @
اسبشخ تDبسWأ دس1 اA0ا/سسأ ن•0
اسسب.b Rسسم"1 Iسسم ks ربسس1 ‹#'م/0
N '7$sملا ?ل لtف 'ف A@!$*أ ، '7$,رلا ˆدZملا ، '7$Bللا LZص
-
- 2F3 2F3
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<قIمHلا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<قIمHلا
ينرقلا تاـماقم
>ج4م! Eجصو 'جف N '7$هBجصلا oرفلا 'ج,ل ، 'ج7$eلا 'جف -$:,أ Mوأو
N '7$Bملا ?لو
S رع$4لا Mو3@ A:*
اسسمKA/, ءام<لا رiبلا رسسXEلا hا",أ Iسسم 8سسفAلا &لإ &سسK\أ
نر/:
<ججع ˆدZ $ججمل ، 6جج1ر. Kدمل$, ‚مو ، 6ججسف7 رجج:a9 <جج,ا ىججس7 دجج(و
Eججصو 'ججف ~$مكZلا +$*و ، >ججف! ~ار.‡$,و ، >Bجج1 ~$0aل$, 6ججمل3ف ، >جج4م!
، $هR$ملع ~$9_و ، $هRاوHأ MادFعاو ، $هR$م 2,وkعو ، $هRاوه ب:.و >4م!
ىجF* ، $هR$جس7 M$مHو ، $جهRارمأ Mدعو ، $جهRار"r مد3و ، $جهR$B%I 2جeل,و
N ;$0جلا 20H $:7دلا 'ف $ه7أو ، ;ادلBلا مأ >4م! ;أ ر9_ ~$مل"لا n", ;)
بسس3* „سسيد7 Yسس3 ماشلا Pسسشم?
اسسسس/ند, تسسسسdرع $سسسسA: =سسسسن]3
(سسسن"/Oلا ن"ن اسسسي =سسسAع رسسسXEي
يسسن"<\ يسسب#1 5"% &#ع >رCأ
مججهF:3لف ، 2جج,$e دجج1أ وأ ، 2,$Zجج1 لجج,و مججه7[9 ، 2,$Zجج&لا >جج4م! لججI!
'ججف N ;$ج:Fل$9 $ججه:,او+ ىلع اوr$"ف ، ;$فHلا مججهل ]ججrرفو ، ;$t*ل$,
N ;وF@lو <ج:و ، ;وy*و Mوهج1و ، ;وFمو ;و:عو ، ;وجrو ;و0ف >ج4م!
$جه(ارف <جم ىجك, دج(و ، مو3لا <ج:عأ 'جف ~$0جس* 'جهو ، مو@ لج9 ةد@دH >ج4م!
?@ر‰$7 'ف \(ارFو ، ل,$0سلا ?م$مأ ل@$مF >4م! ]لI! ا_) N مورلا ?لم
>جج4م! N لR$B3لا ?ججF"ل%, بجج*رو ، Mوادجلا ?ججمود3ل >فجج&و N لR$م=لا
28:مZم $هلهأ iو:س,و ، 2@و$م1 $هف$:.أو ، 28@ومأ $هملعأو ، 68 :مو@ $ه!$:عأ
Gج3%لا 'جفو ، 2ج.ر3م M$مجلا رجهاوج,و ، 2ج.رفم <جسZلا 'جف >ج4م!
N 2%1وFم
يسسسAOب') HاEلا *"/e اسسسK'1*ا0
R'O#e Iس7 5"Kي ر/طلا امن]3
يسسA/AU) اDسسXفلا Iسم IسسDل Yسس+,
يسسA/, اسسAمايأ اسس/0 Pسسشم? تسسنا,
2B*و ، ~$0e 2ل:مIو ، ~$Z:ف 2}و+ <م 6ل د, 5 67ل S '34م! M$مجلا
، 2ف"جسم mاوrأ <جم 6ل دج, 5 6ج7ل S 'ج34م! بجZلاو N ~$مو لج‰و ، ~ارtI
N 2فر"مو 2:"ملأو ، 2فهرم G:1$*أو
>ج4م! 'جف xyملا ر%ج1و ، M$Hرلا ‹ج@+$ >ج4م! 'جف ر9$جسع <ج,ا بجF9
<جج,ا بججسF*او ، MادFع5ا ;اy:م >جج4م! 'ججف 'Bججهkلا Eلأو ،M$مكلا بجج@kه
?ل م$4لا <جم “جB0Fملا $ج0ل لج1+أو ، Mلtلا لجهأ ىلع !رلا >ج4م! 'جف 6ج:م:
N MلZلا رZسلا jا_و ، Mاو%لا دR$&3لا
-
- 2F* 2F*
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<قIمHلا
ينرقلا تاـماقم
يس0 ماشلا ت#1 ماشلا دسير) ا"لا1
اسسK'بب7أ ن•0 اسس/ندلا $سسA: يسس%
اسسمSعأ ي#خا? يسس0 تسسA, يسسب#1
اسسما% يسسب#1 h"بDم IسسسDلا0
، <@رجس0لا -$فلwمو ، <ج:%3:لا رج$ف!و ، <:مج1$:لا لR$ج1+ >ج4م! 'جف
N <:0م| ملس, $هولI!ا S Mو3 $ه7[9 ، <:0* $ه, ب:لد0"للو ، <:7+ $ه, م$مZلل
، ;$م@‡ا ىلع >ج4م! -ر%ف N ملج1‡ا رج:e <ج@! ، م$4لا >ج4مدل Gج:ل
'ججف مورلا رجج&:3, Gجج:ل N ;|ر3لا 2لمZ, ]ججB*+و ، ;$مورلا -!ر. ?لkلو
، +$F=ملا +ا! +ادلا ;ل ، +ارفل$, _5و ،+$,!لا ىلو ?لkلو ، +ار( >ججججج4م!
N +$&7لاو <@رH$هملاو
Jسس%*ا? تسسط\ م"Eلا ربسس_م Iسسم
>]ن
اسسنأ 5"Kلا ?ادU, ي#%أ ماشلا,
يسسناeأ ي#%أ &لإ تسسO:* يسسنأ
يسسنار/: lاطسسسفلا, Iسس/'م1رلا,
، م$7لا بج:%I 6ج$B7 <ج,او ، م$مهلا ?لملا 2لودلا E:ج1 دج(ر@ م$4لا 'جف
>4م! 'فو N ماد3ملا رع$4لا '7ادمZلا /ارف و,أو ، ملعلا o$ 2ماد( <,او
'جج7اlرBلاو ، رجج@رZ0لا مل$"لا 'ججعاlولاو ، رجج:ه4لا ˆدZملا xرهyلا <كجج1
N ر:%=لا '}$3لا 'كBسلاو ، ر:Bكلا ‘+wملا
، <:BججZملا 2جج}و+ Y$F9و ، <:Zل$جج&لا f$@+ Y$F9 >جج4م! <ججم $جج7$أ
، <:كل$جججسلا o+ادم Y$F9و ، <ججج:Bل$%لا ةدمع Y$F9و ، <ججج:($F4ملا 2جججهy7و
N <:"(وملا ملعأ Y$F9و
Œ IيرسخŠا ي0 Pسشم? &#ع مSس0
-
- 2F+ 2F+
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــــ
َ
ّ
'.اHـlـلا ةــــم
َ
اـقملا
(( اــ<نHلا &]H' Bل .اHــlب &]H' Bل $م ))
بسسسسسسسسسW H"م? mارOلا ?ادUبل
م"1 Tا/7 H",رلا !رN34)
اسسسمارb اسسسA,2 اK)اسسسWرع &#ع
اسسسسسسما"1 اسسسسسسنا/ندل ا"نا3 ا"م%
، اودعاوو ، اود($"و ، اوده$"Fف ، ~$B%I ~$Bج7 ، ~$,!أ 2ج",+أ #جمFHا
N !لBلا 2B9و9و ، !اوHلا ]:,و ، !$جملا +ا! ، !ادs, اوف&@ ;أ ىلع
q M;ا0 N $هR$ه3فو ، $هR$ملع Eصو 6:لع
q يناFلا N $ه~ارمأو $ه~$فلI E&@
q „لاFلا N $ه~$,!أو $ه~ار"r E&@
q g,ارلا N $ه~$ه,و ، $ه~اوهو ، $ه~$مو ، $ه~$م1و ، $ه}+أ E&@
N ة!$ف)و ملعو ، ة!$H)و ~$9_ ب*$ص وهو ، ة!$F( $,أ ىعدJ@و Mولا أدBف
]ف&7أ $م ، ;وفجلا -$Zفص ىلع ، ;و:"لا #مد, ]BF9 ول Oاو S M$3ف
، ~$ملعو ملع <جم $جه:ف ;$9 $جم Eجصأ iوج1 <جكل ، ;ور3لا !ادم ىلع !ادs,
~اlوجلا مهدجم •ل, S
*ادلا, ?ادU, اسسسسي !9دO, *ادلا اسسسسم
ي*اO\أ ي)ا,ابسسسW =سسس/#ع &سسسAف)
m"شلا „سسسسيد7 &سسسسAملا تسسسسنأ
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسA#'Eي
ي*ابخأ ?ادU, اسسسسسي أد,ا Iسسسسسيأ Iسسسسسم
!ادs, <ججم ;أ ملعا S Mوجج1رلا ىلع ملججسلاو ةلجج&لا دجج", ، Mو(أ <ججكلو
'جفو ، 2ج@| مول"لا 'جف ]ج7$9 ، 2ج@ا+دلا رججف –y,و ، 2ج@اورلا Gجمr ]ج(رrأ
N A:BI 8 'a", $ه, <ك@ ملو ، A@دZلا لهأ $ه, ;$كف N 2@$e ;و0فلا
، ~$جس"( 2جمهو ، ~$t:, مR$مع ، لجB0* <ج, دجم*أ Gلجم لج:=F ;أ ?لو
~$:*و 20:كج1و ، /و†رلا ]ج(ر.أ ، $ج7رBIأ وأ $ج0gد* S دجم*أ M$( ا_) N
S -$م*رلا ]لyج0و ، -اومسلا Yاو,أ ]ZFفو ، /وف0لا ]"4Iو
ا"Eس "ل uIU) @ ا"لا1 ين"Eس
سسسستuAU9 ل sت/(Es سسسسس اسسسسم &م#سسسسس Mاب:
-
- 2F, 2F,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.اHlلا
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.اHlلا
ينرقلا تاـماقم
<, ى:Z@ مه%1و دجFف ، <:"r$=لا <م 2فR$. 6:ف Gلجم ىل) بهk مg
، ل^&فJ @و لVمUجJ @و ، M8 د"J@و K8رج@ ، <ج:مل$"لا Y+ Mو1+ <ع ˆدZ@ ، <:"م
N Myج0م ;اy:م 67[9
&سشمل دسOEم يس0 kرeاخ Yس7 "ل
اسسسبطخ Lرخأ أ اDسسسXل تسسس/م أ
ل%Bلا jا_ ، '0@دملا <, 'لع -ر9_ ا_) ، '0:ج4 -$@ر9_ <م م9 Oو
لل"لا م$م) ، ، د:7$ججسملا لجج=0@و ، د:7$جج1لا ŠججFف@ dارFف ، للyلا <ججم م:لججسلا ،
iر"@ $جم9 ، م:3Fجسملا د0جسملا 'جف 2ل"لا iر"@ ، >ج:3Zو ملعو ، >ج:(! مجهف,
N م:3سلا Jب:B%لا
6سسVاd رسس<فلا ء"d YسسFم 6سسيأر,
(ماسسسسسسسسسDلا دسسسسسسسس7 RسسسسسسسسEير, ن]3
، —$فللا دج:( ، x+$جلا رجه0لاو ، x+$جسلا ~$:tلا ، x+$=Bلا Gج0 5و
Q$,_$9 '3ل ;)و ، 6(8رTف 60Fم M$. ;)و ، 63لع A@د* 'ف ?r ;) —$فZلا مZفأو
، 6جB:ر مجهفا ، 6جB@وB أر(ا ، مج1$3لا 'ج,أ 20جسل مج1$Zلا E:جسلا وجه ، 6ج(8 yم
N 2B:جع ل9 hرFل
اسسACد7 Mا1 اسسم ا2إ ي*ا_بلا3 Iسسم
اد/ناسسسسسسسسسسس;ا Zد\ أ hابلا hN", أ
Rسسسسسسم#Oي ماKلإ "سسسسسس% اسسسسسسمن]3
اد/ي]) kاطOي 8سسسسسسسسسسب1 RسسسسسسسسسNنأ أ
لمHأ ~$مل"ل$, ]ZBصأو ، 20::ع <,او x+وaلا <:7$:فسل$, ]فر4 !ادs,
N iور"ملا '"ف$4لا م$م‡او ، iور"م 'Iركلا 20@دم 'هو ، 20@دم
'ججهو N <جج%فلاو ~$9kلا لججهأو ، <0ججسلاو K$Zجج&لا Y$Zججصأ !ادs, <ججم
<كلو ، <:ع$}ولل -$عو}وملا Yرt $ه, بل&لاو Yرtلا +ا! A@دZلل
لجIد@ مل <جم S مجهt", M$( N <ج:Fملا ;$%لجسلا بج4I ىلع <ج:,ا8 kكلا بلج&
N $:ل"لا موج0لا ده$r $م $ه0س* ده$4@ مل <مو ،$:7دلا ة$:Zلا لIد@ مل !ادs,
يسسسناFلا ماE0 ~$%"ل$, $ججج:7دلا اوwلم <ججج@kلا ، ~ارملاو ~$فل=لا Eججج&@
N ~$=سلاو
q MاE0 لجكل ;$9و ، K$مرلاو iو:جسلا بجtI xkلا ، K$فجسلا 2ج0@دم dkه
N K$%7 ودع لكلو ، K$%, مرجم
-
- 2FF 2FF
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.اHlلا
ينرقلا تاـماقم
، +وججسجلا 2جج:هادلا ، +وجج&3لاو +ودلا ب*$ججص ، +وجج&0ملا 2جج0@دم dkه
N +و&هلا د1لاو
]:&لاو ، د@رفلا دجملاو ، د:4ملا ر&3لا ب*$ص ، د:rرلا 20@دم dkه
N د:"Bلا
2فجسلفل$, 6ج0كلو ، ;وFملا #جم$Hو ، ;و0فلا ب*$جص ، ;وم[ملا 2ج0@دم dkه
N ;وFفم
!+وأو ، +$فكلا لجججج:=لا [جججج.وأ xkلا ، +اوsملا مجججج&F"ملا 2جججج0@دم dkه
N +$F, ل9 مه+وZ7
(سJم;ا رس%دلا „سيد7 تسنأ ?ادU,
يسسم#1 Iسسم رDسسسلا Mاسسس =سس'7دم ا2إ
$سمD#م }سي*]'#ل تسنأ &سAملا تسنأ
(JسسسX'Oم ن"م]م دسسس/\* Iسسسم Jسسس3
„لاFلا ما1 JC N ~$B%=لا ىلع '0a@و ، ~$,!لا E&@
q MاE0 <ججم رججع$4لا Yرr ا_) ، !اوHلا ~ار"4لل ، !$7 رBجج9أ !ادs, 'ججف
$جم Qارع$r 'ل XمT ج1 ، -$:,ل$, Y$Bللا بلIو ، -اyج"مل$, ىجأ ، -ارفلا ~$م
S !لBلا ?لF, iر4 $م Q$B@!أ 'ل ر9_ا ،!ادs, لI!
تب#خ ي'لا mرشلا $A'0 اي ?ادU,
اسسسس,?;ا مS1;ا YسسسسEOلا ا%رDسسسسس,
يسسسنز7 Iسسسم ?ادU, اسسسي ??*أ ا2ام
ابسسسXAلا JسسسKلا تسسسO, =سسس)ر32 ا2إ
N م$ع n", “B0Fملا $ه, L7رو ، م$مهلا xرFZBلاو ، م$م و,أ !ادs, <م
N 6$:,أ Cو+أو ، 6ا_$:ل) Cد,أو ، 6$@او+ 'مورلا <,ا $ه, لج1
،2جج:هللا Yول3لا +k0م ، 2جج:هادلا رججع$4لا ، 2جج:ه$F"لا وجج,أ !ادs, 'ججفو
لمHأ •1$7 ، +$4, f+أ 'هو N 2:ه$0لا ةرمpا ، 2:ه$Bلا لR$1رلا ب*$صو
N +$"rلا
'ف ولع S x+$B7لا <,ا 2"Rا+ ، x+ارBلاو +$ZBلا 'ف ]3ل%7ا !ادs, <م
E:ججسلا S 8 ججxودل ، Uججبجع 'ججف رججهدلا #مFج1ا !ادs, <جم N -$مملا 'ججفو ة$:Zلا
N UبFكلا <م ~$B7أ mدصأ
-
- 2FG 2FG
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.اHlلا
ينرقلا تاـماقم
، رججa7و رجج"r $ججه:ف ، رجج@رZ7 بجج@!أ لججكل ، ر:Bجج9 'جج,!أ ;$Hرهم !ادs,
-و7$*و ، دZلمو د*ومو ، >:(+و ر*و ، >@د7lو >@دصو ، +!و ~$B&*و
;[9 ، Myeو بج*و ، Myهو دجH ، دجه4مو ةرBج3مو ، دجB"مو ة+$,و ، دججسمو
~و} ;[9و N #مFججس@ $هوجج&ل رججهدلا ;[9و ،#ججمFHا !ادs, 'ججف 6ل9 ‹جج@+$Fلا
N #فر@ !ادs, <م Gم4لا
مادع‡او >ج04لا M$%,أ ، مادجص 2ج0:ع <جم ، ماy(لا م$كZلا !ادs, 2B:ج&م
N
q MاE0 gس,ارلا ماE0 'جسف0, xدفأ ، $جهل$مH !ادs, <جم -kIأ f+لا ;[9
، رج:Rl 6ل 6ج, م:جس0لاو ، رج@ده 6ل -ارفلاو ، رج@رI 6ل 2لH! ، $جهل$BHو $هلهج1
N 6جج:47 >جr$"لا <جم kجIأ ~$ملا ;[9و ، 6جج@+أ ?جسملا <جم mرج1 ~اوهلا ;[9
'جججF0Hو !ادs, <جججس* <جججم QلجI رجججمZو ، ~ارهyلا !ادs, رجججهl <جججم +$s
N ~ارمZلا
Y$tI >ف4لا #م !ادs, ~$م1 'ف Y$Zسلا ;[9 'ف رجفلا >@ر, ;[9و ،
$ملف N >لفع ل:4:م لB( ، mر4م !ادs, 6Hو ;[9 N Yاkم به_ !ادs, i+$4م
N m$فI‡او ~$34لا !ادs, ىلع بF9 ، m$ف0لا Yy*و ، m$فرلا $هلI!
Tد/شن تسسسسسسسسنأ ?ادU, اسسسسسسسسي [
*اسسسXم;ا *اسسسXع;ا =سسس, تسسسAb
Rسسسسن•0 Mام<لا !ا2 رسسسسي Jل Iسسسسم
*اO\;ا 5دملا gسسسم Rسسس/#ع تسسسعاd
، <جج:عدBملا ]لF( $ججهل $ججم ، <جج:"ل $ججهلI! وأ ، <جج:ع $ه,$ججصأ !ادs, <جج‰أ
N<:"مللا -!ر.و
I/سسسسOلا, ?ادU, اسسسي =,اسسسWأ ا2ام
Iسسسس/Oلا Tر1 اسسسسA/Eي تسسسسA3 8سسسس/لأ
، دجم*أ $جه, دلJH 6ج7ل ، !ا!ولا رج:s@ 5 Y$F"لاو ، !ادs, ىلع بج$ع $ج7أو
،لجBملا م$م‡ا ، لB0* <, دم*أ $ه, دلJجف N دم*أ $ه, مر9Jأو ،دم*أ $ه, لFJ(و
، 'عا! >Zلا ىل) وهو ، 'عاولا م$م‡ا ، 'عاy=لا ر&7 <, دم*أ $ه, لFJ(و
، !$0"لاو 2جعدBلا 2ج:عا! ، !ا†! 'ج,أ <ج, دججم*أ $ججه, مر9Jأو ،'ع$جج1 رBلا ىل)و
N !$سفلاو 20Fفلاو
-
- 2F9 2F9
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
َ
ّ
'.اHlلا
ينرقلا تاـماقم
;اره%@ 2لH!و -ارفلا رجه7و N -${:جسلا <جBهk@ -$0جس* $جهل !ادs, <جكل
N AB=لا لمZ@ مل <:Fل( ~$ملا •ل, ا_)و ، ˆدZلا <م
-
- 2G0 2G0
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةـــ
ّ
<?<ـRس@ـ"ـلا ةــــم
َ
اـقملا

ِ
Sار
َ
9
َ
#
لا
ِ
HE
ِ
س
#
م
َ
#
لا $
#
م
ِ

:
ل
#
<
َ
ل
ِ
a
ِ
H
#

َ
/
ِ
ب Lر
َ
K
#
َ
5 m
ِ
V
َ
ّ
لا ن
َ
ا9
َ#
K
ُ

3h
َ
#
W
َ

ِ
HE
ِ
س
#
م
َ
#
لا 3
َ
ل
ِ
P 
اسسم ن"خرسسXي اسسس0اي Mافeأ
Jسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سKل
$مأ رسXنا0 Iس م7* اي h* اي
sسسسhاطخ @ دOسسسس @ رمع
sسhا",أ اسKن? Iسم تسE#bsأ دس1
ر@رسلا ىلع GلHا $0ل( ، <:%لا ىلع Gلجف ، <:%سلف <م لH+ $7+اl
N
ة!ر3لا ;اوI) xد@[, ، ر:جج1أ /د3لاو ، ر@رججسلا ىلع GلHأ Eجج:9 S M$(
` ر@l$0=لاو
• hاطخ LدEلا Iم !دAع YK0 q اA#1
N Yاوجلا د@ر@ Mاw1 /د3لا <م '"م S M$(
• Mاؤسلا "% ام q اA#1
ة+و1 —$ف* $@ ` Mل,و د"1و دل$I !$ف*أ <@أ ، M$Hرلا <@أ x!$0@ S M$(
` Mاyج0لا !و1أ <@أ ` M$F3لا M$%,أ <@أ ،M$ف7لا
q اسسسA#1 <جججم EلIو ، ;$.ولا مجججه0م ]لIو ، ;$مl <جججم او$م ~5wه
N 2ف:فI مل*أو ، 2ف:=1 -$م$مFهاو ، 2ف:"} ممه مهل EلI مهد",
رج:s ا_$مل ` ~$,‡ا <ج@أ ` 2ل$جسBلا لجهأ <ج@أ ، 2ل$ج1رلا لجم$* $0ل[ج1 مجg
~$,pا <ع ~$0,لا `
q اسA#1 #جr$Iو ، دH$ج1و #ج9ا+ <ج:, $جم ، دH$جسملا مجهو:, ]ج7$9 ~$,pا
N ده$جمو مR$صو ، د,$عو
، 'جه$B@ 6ل$م, <جمو ، 'جه5و <جsم <ج:, $جم ، 'جه$3ملا مجهو:, ~$0,لاو
N 'هل) 6م*+ <م 5) ، 'هاودلا 'ف #(و <مو
اسسAب%ر) y*;ا !"#م ًا?"سسسأ اسسA3
kاش_ن *ادلا *]0 GبسسسسسسسسسسسWأ نŠا
q Y<ع ي0 Y:ر#ل اA#1 JC ىFم ، Gف0ل$, ?@دف7 S ل(و ، /د3لا ىلع مل1
$0:ل) ة!و"لا ، $0:لع ملسلاو ،
N $7د", 60ع مد", ;)و ، $7دع Oا ىل) مدع ا_) S M$(
-
- 2G1 2G1
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<?<Rس@"لا
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<?<Rس@"لا
ينرقلا تاـماقم
&س;ا, I#ND+) I/طس#0 ءاسن
Rل"E7 ي0 8,اي ا0اي ن"م/ل
>ارسسسWا1 JسسسDل تسسس/, يسسس0
ر‡سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسXs1
J#jلا $سس.ب1 يسس0 رسس<\ Yسس%
• رسمOل >دع ا2امل q اسA#1 ، رBج=لا 'جف m!$جص ، رجgأ ب*$جص 6ج7ل S M$(
Nر:سلا 'ف M!$ع
• Iسيدلا aSسW gسم تi: ا2امل q اسA#1 'لوو ، <ج:%* لج%, 6ج7ل S M$(
N <@ده$جملا <@د,$"لا د*أو ،<:مل$"لا Yرل
• ءاEل Iسم Yس% Lد1 اسي q اسA#1 ، ~$مجسلاو f+لا Y+ مجF".أ ا_) S M$(
لج9 <جم مجFBو ، ~$جسم K$Bجص !$هجلا ىلع مجF,+دو ، ~$عدلا 'جف مFج&لIأو
N ~$4Zفو 2:&"م
• نŠا =لا7 nسس/3 q اسسA#1 ، ;$جrأو مومeو ، ;اy*أو مومه 'ججف S M$(
N ;|ر3لا 2لم*و ، ;$م@‡ا لهأ ](+$ف $م د", ، ;$:s%لا 27اy7l 'ف <:ج1
s سRلزلز) 8سب7 يس0 يس% Rلا7 Iسم
sد7أ Rل يسسسسCري @ Iسسسس/بلا بoاسسسسXم
'0:BجH ىلع ]ج1ا!و ، 28:1ادجسلا 2جمج0ل$, d8 وJr xدI ;ور $جمأ S M$( مجg
ادلوH ~$0,أ <ججم $جج7وk30@ ، رجج:مع <جج, ب"جج&م !$ف*أ <جج@أ ، 2:ججس:ل,‡ا 2لودلا
رمع M$aمأ <@أ ، ر:R$م !$8BJع <@أ ، y@ر:, 2tB( <م $7و3ل%@ ، y@y"لا دBع <,
، !و"جسم <ج, Oا دجBع Yل. <ج@أ ، ;$8 @! مجrو '0:BجH <جع ;وZجسم@ ، ;$8@دلا
N !و:3لا 'مد( <ع ;وكف@و ، !ور3لا ;اوI) ;و!ر%@
اسسسب'ع اسسسA'يد%أ دسسس1 I/طسسسس#0 اسسسيأ
اسس,ر'1ا اسسن?اO/م &سسسسع ءاE#لا &سس'م
بسسس.1 اسسسAناميإ يسسس0 اسسسA/)أ JسسسOن
اسسسب.Uلا Mا"%;ا رسسسطم) $ل"#سسسسم
لج9 بل( <جمو ، 2جB:B* Mوج1رلا ىل) ]ج09 ، 2B:لجسلا /د3لا $ج7أ S ]ل$( مجg
2B@ر( <مwم N 2B:جع Mاو*أو ، 2B:&مو ~ل, 'ف ;pا $7أو ،
نزDملا د<سسسسسسسملا, >*رم
Rل]سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأ
نزDملا د<سسسسسسسملا رسسسسسس/U)
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف#'خا
kرoاAم يسسسسسسس0 نا2أ نا2;ا S0
hارDملا أ &#سXملا يس0 Yس%
نارم
نادبع *ار7أ ر,اAملا &#ع
نا2Šا @ &#'ي „سسسس/7 Iسسسسم
نا2-
-
- 2G2 2G2
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<?<Rس@"لا
ينرقلا تاـماقم
S M$( <م مه:ف G:لو ، <:01 <م مه@!$0 ، <:ملسملا Yول( 'ف <:%سلف
، ~$ع!او Kدم ، ~$H+‡ا لججهأ 2ججBZم <ججم $جج0B" $جج0كل ، <جج:Z$ف $جج0{H ?جج:Bل
N~$سم K$Bص ‘ر& <:%سلفو
N 2:,ر"لا ةو=0لا <@[ف ، 28 :مل1) 2:م* $0ه <ك مل ا_)
تسسسE#طنا kاسمسسسX'Oما h*
اسسسسKA+ل JKعامسسسسسأ تسسسسسم@
$سسسسسسسيا* "#O) Y/oارسسسسسسسسQأ
5د'عا يسUبلا ا2إ تسA3 اسم أ
Jسسسسس'/لا ايابسسسسسXلا kا"0أ ءY(م
JسسسX'Oملا T"_ن 8سسسمS) Jل
•مرDلا YسB دسKملا &سم7 يس0
•( سم? Iسم أ بسKل Iسم $س:"م
، !و:3لا 'جف dوIأو ، !و3فم dو,أ ، !وهجم لجف. 2Iرجص رجمع #مج1 ول
]جج($tل ، d$مأ او مجج&F"ملا #مجج1 ]جج(ر. ول N !وه:لا /ادلو ، !و0جلا ججد^0جل
N ة$sBلا ة$s%لا 27اy7l <م <:%سلف oرIلو ، ة$مكلا !$3لو ، d$م1و 6}+أ
'جف d$FIأ $ج@ $ج7Pف ` <ج@دلا Kلجص <جم jد0ع لجه S <ج:%* x!$0 <:%جسلف
N <:7أ $0لو ، <:0هرم GBZلا
Rل"E7 يسسس0 8سسس,اي اسسس0اي ن"م/ل
sرمFي J#jلا $سسس.ب1 يسسس0 رسسس<\ Yسسس%
T?"ع =ل Yس% Iسسيدلا aSسW Pس/0*
sرسسسسسم]) &سسسسسKA) يسسسسUبلا x"/: ن•0
JK:رسس اد\ *ا"b;ا يس0 =س1ا0*
ارZب3 ا"N#سسW Iسس/ط7 يسس0 =سسش/:
مg ، $م5| ر&B7و ، ىم$@أ ده$47و ، $م$F@أ hر7 <Z7و ، $م$ع ;وسمI
5و ، ىم$"F7 N $م$ه,) 6ل9 اkه $0:ف jرZ@
<ججم d+وFجج1! kججI[:لف ، 68كف@ ;أو رجج1لا <ججم /د3لا >ل%@ ;أ !ا+أ <ججم
/د3لا ، <ج%0rاو <جم رج&0لا رجWF0 5و ، <ج.ر $جم 2:ملج1) /د3لا ، 28كم
'ججججمZ@و ، f+لا +رZ@ N >لفع لجججج:4:م 6جججج:ف Šجججج:ج, $ججججج0{H ا_) ، >ل3
N fر"لا مو@ i$Iو ، fرفلا h!أ <م ، fر"لا
ة!ر( او7و9 S مججه:ف لجج:( <ججم م$مأ ، <:ججسR$, <:ججس@| ملججسم +$:لم ?جج7و!
N <:{1$I
-
- 2G3 2G3
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<?<Rس@"لا
ينرقلا تاـماقم
يAل]سسسسس) مام) اسسسس,أ تسسسسيد0 ًSKم
sسسبEAلا أ اسسف/7 ادOلا, تسسف'7ا nسس/3
ا"U#, اسسم ًان"/#م ن"Oسسس) م"/لا
sسسبAOلا ن"'يزلا رسسXع دسس1 ًا<.ن
اسسسAم<نأ ^ار/ملا بسسسK\ >]فeأ
sسسسبط_لا اسسس%*ان >دD) اAسسسسم\
*ان يلا"Oلا L‚رلا &سسسسسسسسسسA)
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK)"_ن
sسسسhرOلا ا%?ا/سسسسأ &لإ اسسس%اط'ما ا2إ
<ج@دلا yجع kج:ملو ، ملجسلا دجBع <ج, yج"لا Yل. 5) <:%جسلف +رZ@ $جم
N م$س3لا
$جه!ر@ 5و ، iو+$=ج1 Yل. <:%جسلف +رZ@ $جم ، iو4كمل$, $جهمهفا
'جف دجه$ج@و ، iو%@و 'لج&@ <جم xد@أ ىلع !و" $جم7) ،iوفدلا لجهأ $جهلهل
N iوف&لا
“8B=و ، !ور3لا 'مZ ، دجسملا !و":ل ، دعوملا ~$H ، د(رsلا رجr $@
N $0@!$" ]7أ 5) ، $0@!$0@ ، $0@!اTوV, رج4لا ل9 ، !و1لا <م !وه:لا
، -ارH$4م وأ -ا+و$4مو ، -ارماwم وأ -ارمwم $ججججم$ع ;وججججسمI
N -ار$هم وأ -ا+و$0مو
اسسسسسسسسK)*اU, ًاديدA) ًار+ن ًاب<\
ا"ب<\ Jسسسسس3 ًام"ي ا?دن Jسسسسس3 [
Jل Mا:رلا3 اسسسAب.b اسسسA#O0 ا2ام
s سبط_لا Jس/<A'لا mدسW دس1 mدسX)
ا_$م رWF07 ، iوفص 'ف iو(و <Z7و ، iو=لا Gلجم, ، iو%@ لكلا
N iو4$,+وeو ƒو, Mو3@
;$Iو ، مرZلا مدهو ، مل‰ <جم, ، مجملا 2{:ه $ج0رBIأ $جم Q$م$ع ;وجسمI
N مس3لا 'ف
!$ع ، 2B:. <م لZلا kI[@ ملف ، 2B:&م 6F,$صأ <م S Yر"لا ر4"م $@
ملسلا -لفZ, 5و ، ملكل$, !و" 5 <:%سلف N 6B:&7 ل4فلا ;$9و ، 2B:=ل$,
N م$eرل$, ل.$Bلا •@رمو ، م$هلا Yرt,و ، م$سZل$, !و" $ه0كلو ،
بس/Uلا Jلاع Iسم اسKل يUX/سس
رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسWان
sسسسسس^*زخ نرخ- Lأ [
-
- 2G* 2G*
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<?<Rس@"لا
ينرقلا تاـماقم
Kلجص ;$9 ?لkلو ، بجسZف ج2^:,رع ]جس:لو ، بجس0لا 2:ملج1) <:%جسلف
<جم <:%جسلف رجص$7 دج:مZلا دجBع ;$%لجسلاو ، !ار9لا <جم /د3لا Lج$ف <ج@دلا
S !اyملا mو1 'ف $هوع$, <::B:ل&لا م$@أ Yر"لا n",و ، !اوHلا jارلا
gسس/,أ ا%ا"سسس اسسمل تسسن]0 اسسKO, gس0*;ا نا+ملا اسKل اسKمC(إ =ل
، <ج:@ود*ولا >ج@ر. <جع 5و ، <ج@دZلملا >ج@ر. <جع <:%جسلف !و" 5
N <@د*وملا -$@ا+ ]Z !و" $م7)و
!ر%@ iوجج1 ، دجج@رملا 'ل:Rارجج1‡او ، دجج:0"لا x!وه:لا ;أ <ججW لججه
، دجج:*وFلا بR$Fك, 5) Mوy@ 5 ، دجج:جملا دجج:مZلا V ةyعو ل9 ،دجج@+دم رججمwم,
N د:لولا <, دل$I !$ف*أو
!و":ل ، Kلفلا ىلع '* x!$0 ، K$B&لا #م $0BR$F9 xرWF7ا <:%سلف $@
، $ججه:لاو ىل) 2جج"@!ولا !و"Fلو ، 6,$جج&7 ىل) E:ججسلاو ، 6,$Zججصأ ىل) >ججZلا
Oا رجج&0, ;و0مwملا Kرف@ k{مو@و ، $ججه:عا+ ىل) +ادلاو ، $ججه:,أ ىل) 2لف%لاو
N ب:جم #:م1 67) ، ب@ر3لا
5) ةye <جم ةاysلا !ر%@ 5 ، $جه0:. Gلف[ف ، $ه0:.لج1 Y$e <:%جسلف
مد3@و ، ~اد0لا 'جBل@ <جم لجهف ، ة$فH !وه:لاو ، ة$ف* $جف:* M$ف.أ ، ةy"لا لجهأ
?:لع ا_$مو ، 280ملاو h_ل$, ]3ف7أ $م #BF 5 ، 20جلا !ا+أ <م $@ ،~ادف 6*و+
mوج1 cجBه $جم ، hرFrا Oاو ، hرH دج( #ج:Bلا ، دج:هr ]ج7[ف !وه:لا ?جFلF( ول
Mاyج 0لا ىل) $:ه ل(و ، M$F3لا • UمJهTلاT وUمTأT و UمJهTسJ ف7T أ T <:V0VمUwJمUلا U <Vم hT رTFUrا T^Oا ^;V)
'Vف ج$• 3T * V ج6U:TلT ع اQدU عTو T ج;وJلT FU3J @Tو T ج;وJلJ FU3T :Tف V^Oا Vل:V BT ج1 'Vف T ج;وJلV $T 3J @ T2^0TجU لا J جمJهTل ^;T[V ,
xVk^لا U جمJكV"U:TBV, اوJ رV4UBTFU ج1$Tف V^Oا U ج<Vم V جdV دUهT"V, ىTفU وTأ U ج<TمTو V ج;|UرJ3U لاT و Vل:Vج7V ‡اTو VةاT +Uو^Fلا
Jم:VWT"Uلا J lUوTفU لا T وJه T?V لT _Tو V6V , UمJFU"T@$T ,  N
دسسO, تسسم اسسم يسسAف3 ‹سس/K) @
Rسسسسس0رO) @أ يسسسسس_ي*ا) اسسسسسنأ
mر, يسسسسسعSdأ يسسسسس0 Mزي Jل
دسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع*
دOسسس يسسب#1 يسس0 €سسبAي دلاخ
ةـــ
ّ
<ـسـلHـنnا ةــــم
َ
اـقملا
 ن
6
و
ُ
<ُ%
َ
و ت
6
ا
َ
ّ
?C
َ
$
#
م
ِ
او
ُ

َ
َ
b B
#
َ
7 Y 2+ Z
6
B'
ِ
ر
َ
7
6
Sاقَم
َ
َ
و i
6
و_
ُ
M
ُ
َ
و
Y 2, Z $
َ
<
ِ
ه
ِ

َ
) ا
َ
ه<
ِ
) او
ُ
نا
َ
7
6
ةم
َ
#
/
َ
ن
َ
و 
&س9م9% sسس„/Uلا ا2إ sسس„/Uلا !9?ا9:
اسسسسسم#s7 @إ =#سسسسسW Iسسسسس+ي Jل
(سسس8لدن;ا, (YسسسW"لا 9سسسنامc اسسسي
( س8#'_ملا 9$سس` #(خ أ 59ر9+لا يس0
-
- 2G+ 2G+
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<سلHنnا
ينرقلا تاـماقم
Y$:g 'ججف 'ججهو ، Gلد7لا $جج0لI! $ججمل S M$( ، Gجج7أ <جج, !ومZم $جج0gد*
<ج.وم $ج@ ، M$Zلا Eج:9 S $ج0ل( ، •لجلF@ لجج=لا <جم $ه7$جسلو ، oرهBF M$مجلا
m+$. Šجج:H cTBهمو ، !ادHلاو ~$,pا f+أو ، !اwفلا مججسل, Vجج]7أ ، M$Hرلا
$ج00:,و ، بجسZلاو مركلا لجهأ ، بجس0لا <جم ةوIل$, Qلهأ S ]ل$3ف ، !$@l <ج,
لجمHأ اود+ا دج(و ، Y$Br 2جgلg ىل) $ج0FفFلا مجg ، بBج1 مجWعأ ملج1‡ا بBج1
S M$3ف ، مهR$,| ىل) مهBس7و ، مهR$م1[, Q $فر"م $7د*أ م$3ف ، Y$:aلا q M;ا اسمأ
N !$@l <, m+$. <, <م*رلا دBع 6م1$ف
q يسناFلا N ر:&7 <, ى1وم <, Oا دBع
q „سلاFلا N لIادلا <م*رلا دBع <, ملسلا دBع
N !لBلا dkه <ع $7وgد* ،!$:1لا !$ف*أو ، !اوHلا ~$0,أ $@ $0ل3ف
$جمأ ، ‹:,وو Kدم <جم 6ج:ف $جمو ، ‹ج@+[Fلا مجأر( $جمأ S <جم*رلا دجBع M$3ف
'ف Oا اومWع ، <:ZBسم <@رBكم ، <:Z$ف Gلد7لا اولI! $7!ادHأ ;أ مFملع
، ~$مسلا 'ف مهF@ا+ #فرف ، ~$مدل$, d$}+ اور47 ، Yو"4لا مهك8لمف ، Yول3لا
او!ر.و ، Mد"لا اور47 ، 2ججج7$ملا لجججمZ, مجججهفر4ف ، 2ججج7$@دلا 'جججف او(دجججص
، ل:Bسلا اول}و ، ل:H مهد", Eل= $ملف ، لZملا ىلع A:sل$9 مهف ، لهجلا
S د47أو ىك, مg ، ل@kلا 'ف اوZBصأ
اسA3 م"ي اسAع رس%دلا تل]سس Yس%
ا*"ن [ا ?S, يسسسسس0 اسسسسسنرشن
اA#سسسسW اc"<#ل Yسسسس/#لا م"<A3
اسسAع Yسس.فلا Yسس%أ *ابخأ ت#Eن
$7ر&( $مد", ، $0ZBصأ E:9و ، $09 E:9 ، Oا $@ S M$3ف ، Oا دBع م$3ف
•جججt ر,$0ملاو ، $ججج0وعد, ;_w رR$0ملا ]ججج7$9 ، $ججج0Zلفأ $جججم $ججج00@! 'جججف
$0م8 ك*و ، <م*رلا $0".أ $07ل ، ة!$( Yو"4للو ، ة!$1 ;$م@‡$, $09 ، $0FB%=,
، !$B"لا Y+ $0:ج&عو ، !$هجلا <جع $ج7د"( $جملف ، ;$%:4لا $ج0,+$*و ، ;|ر3لا
د47أو ىك, مg ، د:3فو ل:F(و ،د@رrو د@ر. <:, $م $7رص ، !$سفلا 'ف $0"(وو
S
ا"ب#b 5"Kلا, Lانأ ءاز: ا4%
ا"ب#'سسسا0 Iسسيدلا *"مأ يسس0 ارسسX1
LاAلا ن"/ع ًاسسسسسسسسسسسس"م\ ا"نا3
JسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسKEمر)
ا",رb دسس1 رسس%دلا M"e دسسO, JسسKA+ل
-
- 2G, 2G,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<سلHنnا
ينرقلا تاـماقم
$0مك* ، رgلا $0"Bا $مل S M$(و ، ملكلا 'ف #فد7$ف ، ملسلا دBع م$( مg
'ججف $جج0"(و $ججملف ، رججtZلاو ودBلا $جج0, Kرفو ، رججم3لا $جج7دجم •ل,و ، رجج4Bلا
S د47أ مg ، iد8&ل$9 $7رصو ،iر4لا $0ع!و ، iرسلا $0م!أو ، iرFلا
يسس0 Iسسيد#ل T?"ع Iسسم Yسس% h* اسسي
Iسسسسسسيدلا Jسسسسسسسر, اسسسسسس%اAD'0 y*أ
تDبسW]0 م"#Oلا aرسW اسK, اسن` د( \
ن"سسسسسسسسم]م دسسسسسسس7"م Yسسسسسسس+ل ًا:ا)
، 6ججج.$:7 دجججه دججج( بل3لاو ، 2ججج.$7رe $ججج0لI! مجججg S !ومZم xوارلا M$(
$7أ ، اد0لا Y$Hأو ، hدهلا #Bا <م ىلع ملسلا S $ه,$, ىلع بF9 د( $ه$7دHوف
!$^BJ"لا 2ج0@دم ]ج09 ، 'ج7وم*+$ف 'لهأ xد@أ <جم ]Bلج1 ، 'ج7وفرع$ف 2ج.$7رe
Kرججسمو ، +$فكلا #ججرمو ، +ارrلا بجج"لم ]ZBججص[ف ،!اوHلاو !$هyلاو
$جمم $ج0:كBف ، ^'ل) 6جج* Yاوg hدهأو ، ^'لع مج*ر QادBع Oا مج*رف ، +$جفلا
N $0:ل) وك4 $ه7[9و ، $0@أ+
$ه7[9 ، 2,$F9 $ه$,$, ىلع $7دHوف ، 2B%3م 2سB"م 'هو ، 2B.ر( $0:أ مg
مول"لا +ا! 2B.ر( $7أ ، Mو3"لا لهأ $@ ، Mو3 'ه ا_Pف $7أر3ف ، 2,$8 Bسل$, ]BF9
، ~$مكZلل 2ججB"9و ، ~$مل"لل Q ا+ا! ]جج09 ، مو4sلا 'جج0Bه7و ، مولWلا '0Bلجج1 ،
$جو7$*و ، +$^ مT=لل ة+$, ]ZBجصأ مو:لاو ، ~$مل"لل Q5yجج0مو ، ~$مركلل Qا+اyمو
ىل)و ، 'جكB7 $ج0ف(وف ، +$:Iلا Eجه9و ، +ار,لا ]ج:, ]ج09 ;أ دج", ، +$%^4لل
N 'ك47 Oا
‚ملا <جج@أ ، ;وZ$فلا مو3لا <جج@أ M$3ف ، $جج0@!$* K$ججصو ، $جج0@!$0م h!$7و
، ~ارهyلاو رجص$0لا <ج@أ ، Šج:جلا ة!$( <ج@أ ، Šج@ر( ر3جص <ج@أ ، ;وZجص$0لا
•ه0لاو ، د@دسلا xأرلا ب*$ص ، د:"1 <, +k0ملا <@أ ، ~ارمZلاو م9$Zلا <@أ
N د:rرلا
رجهوجلا رجa7و ، رBلاو رجZBلا 'جف مل"لا رج47 xkلا ، رBلا دجBع <ج,ا <ج@أ
$جم xkلا دج:همFلا <ج@أ ، +$gpا 'جف بجFكلا #جف7أ <جم ، +$9kFج15ا <ج@أ ، +دلاو
N د@رBلا 6لaم لم*
، رجه$Bلا مل"لا ب*$جص ، رجه$Wلا م$م) ، مy"لا ب*$جص ، مy* <ج,ا <ج@أ
رجه$%لا بل3لاو xkلا ، ى8لZملاو ، ى8لجملا Eلwمو ، ى8ل"ملا Kد3لا ب*$جص ،
N 2م$مZلا mو. Eلأو ، 2م$م‡ا •ل,
-
- 2GF 2GF
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<سلHنnا
ينرقلا تاـماقم
لجم$* ، رج:ه4لا م$م‡ا 'Bج.$4لا <ج@أ ، ر:جسفFلا ب*$جص 'Bج.ر3لا <ج@أ
لججهأو ، ;وk:ع <جج,او ، ;ودلI <جج,او ، ;ود@l <جج,ا <جج@أ ، ر:0Fججسملا رججكفلا
N ;و3%0@ 5 مهل $م ، ;و0فلا
S 2"Rا+ <@أ
اA/ناد) Iم ًSيد, يس oاA'لا &Ddأ
اسسسA/0ا<) اسسسنا/Eل بسسس/e Iسسسع hان
S 'ف M$مجلاو 2عورلاو ، MلZلا رZسلا <@أ
&سسسم% „سسس/Uلا ا2إ „سسس/Uلا !?ا:
(سسسس8لدن;ا يسسسس0 YسسسسW"لا نامc اسسسسي
S ~ارsلا ةد:&3لاو ~$gرلا مأ 'ف ~$كBلاو ل@و"لا <@أ
ناسسXEن Jسس) اسسم ا2إ ءسسي\ Yسس+ل
ناسسسسسنإ pسسسس/Oلا بسسسس/ط, رسسسسUي S0
، دج:فZلا دجr+ <ج,او ، بج:%لا Lجف7 Eلwمو ، بج:%=لا <ج@دلا ;$جسل <ج@أ
د@رفلا '9kلا <, +وج&0ملا <@أ N د&F3ملا 2ج@$ه7و ، دFهجملا 2@اد, ب*$ص ،
رجم$sملا لج%Bلا ، رجم$ع 'ج,أ ، لج:لH ملع <جم مج9 O N رجه$3لا مy"لا ب*$جص ،
d$09رو ، hرaلا اkه 'جف d$0ف! ، لج:مH 6جHوو ، لج:B7 بجس7و ، ل:جصأ xأ+و
N h+ولل 2@|
$ج0عوم! $ج0ه ، $ج7!ادHأ $ج7رB( $ج0ه ، $ج7!5وأ $ج0ف! $ج0ه ، $ج7!$B9أ $ج09ر $ج0ه
$7رم(و $0سمr +$@! $0هو ، $7رم1 #,ارم $0ه ، ]كف1 $7†$م! $0ه ، ]Zف1
2($فI $0*او+أ $0ه ، ~اده4لا bل, 'ف ، ~ادrلا M$%,لا /وف7 $0*ر. $0ه N
N 2(85yلا 29ر"م ىلF( ىلع ،
N ر:ج&7 <ج, ىج1وم !$جمأ دج", ، ر:ج&7 M$Zلا اkه ىل) ج$^ 7أ <جW7 $ج09 $جم
بR$F9 <ججع ، !او لجج9 او3%0Fجج1او ، !$7 لجج9 اول[جج1ا ، !$هولاو M$Bجلا اول[جج1ا
N !$@l <, m+$.
8لدنأ Yسس%أ Iسسع ربسسخ Jسس3دAعأ
ناب3* م"Eلا „سسسسيدD, 5رسسسسس دسسسسE0
اسسKمدE) اسسم تسسسنأ $سسO/<فلا =#)
نا"AسسW رسس%دلا Jسسيد1 يسس0 اسسKل اسسم
دسسم3 Iسسم ب#Eلا h4ي ا4% YسسFمل
-
- 2GG 2GG
-
-
ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<سلHنnا
ينرقلا تاـماقم
ناميإ مSسسسسسإ ب#Eلا يسسسس0 نا3 نإ
'ف ، <:ملسملا <م $هله[, $0"مHو ، <@رIpا 'ف Gلد7أ ل9 ىلع ملسلا
N مكFمل1و S Gلد7لا +$BIأ dkه N <:مل$"لا Y+ +اوH
-
- 2G9 2G9
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــــ
ّ
<ـناl)nا ةــم
َ
اـقملا
 B
# ُ
ه
َ
ّ
ن
َ
A
َ
7 ا"
:
ّ;
َ

ِ
!
ِ
@<
ِ
K
َ
ي
ِ
) ن
َ
و
ُ
@
ِ
bاقَ
ُ
' $
َ
'
ِ
V
َ
ّ
لا c
ُ
ّ
9
ِ
ُ
' !
َ
َ
ّ
@لا ن
َ
ّ
ِ
P
o
0
و;
ُ
ر
#
م
َ
ن
0
ا
َ
<?
ُ
ب 
دس:أ J#0 Tا/Dلا يEب'سسا >رخ])
&سسسسمد) hا'ع;ا &#ع 8سسسس/ل
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسAم"#3
اسسسمدE)أ نأ YسسسFم Tا/7 يسسسسفAل
اسمدلا رسطE) اسAماد1أ &#ع Iس+ل
، ;$Fججس9$, $ججهدZ@ لجج:3ف ، $ججه!ود* <ججع $0ل[جج1 ، ;$Fججس7$sفأ $جج0لI! $ججمل
$ه0م لف1أو ، ;$F1!ر9 <م 2B@ر( 'هو ، ;$Fسrول, $هلو*و ، ;$FسكH$.و
، ;$Fجججس7$%Z( <جججم Q $,$Br $ججج7دHوو ، ;$Fجججس7$م9ر $جججه~ا+وو ، ;$Fجججس,رع
;$Fججس7ارمrو ، ;$Fججس7ارهrو ، ;$Fججس7ارهlو دجج0H -د*و $هFلججصو $ججملو ،
N ;$م@‡ا 2B:F9و ، <مرلا
<م ، iوك0rلكلا ](و ل9 60ل" ، iوFZلا $0ه #0&@ -وملا $7دHوو
2جمR$( <جم ، iوأ ;و"لمو ، iوأ دجZلم لج9 $جه, لجF3:ل ، iوأ ملج1) 2ج9رr
2جملا <جع 2ج,$:7 ، 2ج:B"r ةد:ج&3, ;$sفلا $ج0::Zف N iو4$,رeو ، iو4رI
S ]ل3ف ، 2:,ر"لا
ناخ "سس% $سسم+Dل [ا مSسسس اسسي
نا_بA: Tر.7 Vا/سسس اسسي JسسOنا
يسسسسسنا_A: JسسسسسK/0 >ا"Eلا دسسسسسيا1
k"_A: Yسسسسس,ا3 y*], دع Jسسسسس3
S M$3ف ، ;$sفلا د*أ G:لو ، ;$,ر"لا د*أ !رف
ناخ? 5Z"سسس $سس3رOملا يسس0 بسسK#لا
نا_A: دسسسس7ا Yسسسس3 ر3اسسسسسOلا
يسسنا_A: بسس3رم hا: يدA: Yسس3
"ي k"خ بسسسA: يسسس0 يسسسE'ي Yسسس3 م
، ;$Bte وجهو دج1لا Kl$م@ Eج:9 6ل3ع <ج@أ ، ;$sفلا لج$( <جمل لج@و
QارBج* بكجس@ 6ج7[9 6جم! بج&@و ، /ر"لا 'ج[@ 6ج7[9 2ج9ر"ملا 'ج[@ 'ج7$sفلا
-
- 290 290
-
-
ة
ّ
<ناl)nا ةم
َ
اقملا
ة
ّ
<ناl)nا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
Bلا >ج0ع ، /ر. ىلع d!ادHأ <جم لجF( <جم رجI| ;ل ، #,$جصأ #ج,+أ '7$Fجس9$
N #,$سلا دجلا
E:جس, 2ج9ر"ملا 'جف 5) -وم@ 5 6ج7ل ، #,$جصأ #Bج1 'ج7$sفلا >ج0عو
N #.$(
Mوs4م 67ل ، '7اوsلا 6هل 5و ، '7$eلا #مس@ 5 بل$sلا 'ف '7$sفلا
N '7$"ملا b$B0F1او ، '7$aمل$,
مججه}+أ ، !ودججسل$9 بR$F9و ، !وجج1ل$9 Q5$H+ ;$Fججس7$sفأ 'ججف $جج7دHو
!وZل ةد*لملل رجه$‰ ، 2ج,$عدلا ل:ل( '7$sفلا N !ود* مه!لBل مهص$جص+و ،
N 2,$e A:ل 67[9 ، 2,$ج0لا ر@ye ، 2,$هملا
M$Hرلا Lجج,_و ، 6ججHلع ىججم+و ، 6ججHاyم mر*أ بججte ا_) 'جج7$sفلا
N 2H$Hدلا L,k9
Q$,$Brو ، Gج:م رج@رZلا 'جف -$0$ف ، Gج:م ار:مج1 C+اوr $ج0ل ]جHرIأ
، ƒو:جلا ?ل ، ƒود0كلا M$BH $0ل ]HرIأو ، G:HرHو ;و%7ا C$Bأ <م
ƒو4sملا jا_و 'لجججصلا اkهف +$هد0( -ره(و ، <ججج@دلا ~ادعأ لججج,$9 ]ل8 B9N
مل1أو <@دلا ;$sفلا ب"r لI! N <@ده$جملا !$,أ MلH ]HرIأو ، <@دZلملا
_) ، ;$:s%لا ىلع Q$جFZم ، ;$sفلا رع$r K$صو ، ملسم <, 2B:F( د@ ىلع ،
S ;اد:ملا 'ف ل$3@ وهو Mو3@
اسسسسسسس/1ر\ مازن يسسسسسسسAمان
يسسسسسسسسسب'<م &فطسسسسسسسسXم
اسسسسسسس/,رb مازن يسسسسسسسAمان
ادسسسسسسسسسسسNمDم اسسسسسسسسسس/ب/ب7
م$W7 د@+أو ، ',رsلا م$W0لاو ، '(ر4لا م$W0لا nف+أ xأ 6$:,أ ى0"مو
N ىBFجملا ىف%&ملا مل1و 6:لع Oا ىلص دمZم 'B:B*
‹ج:r $ج75وم اkه دج*أ <جع ?ل اول$( ا_) ، م$ك*لا 'جف 2جsل$Bم لجهأ مجج"لا
ا_)و ، مارملا –ول, <م A@!$*أ 2gلg €فZ@ 67أ ملع$ف ، م$7لا مل$عو ، مل1‡ا
ملع$ف ، <جم*رلا 'لوو ، ;او9لا +و7و ، ;$مyلا 2ج9ر, اkه Sدجج,$ع <جع اول$(
N ;$tم+ م$:ص ىلع د@y@ 5 67أ
دج(و ، 'ج7$,رلا مل$"لا وجهو ، 'ج7$sفأ x+$ج&7لا hورهلا ل:ع$مج1) وج,أ
;$sفلا M$B() دمZم رع$4لا $:*أ 'ف ، ;$"جr ;$sفلا N '7$aملا 67او@! 'ف ، V
ملجسل دج*او بل$. ، ;$Fجس7$sفأ 'جف ;أ ول ، ;$ج1رف +$ه0لا 'جفو ،;$Bه+ لج:للا
N ;$0gا ;$Bل$. ، ;$Fس7$sفأ 'ف <كلو ، ;اوI‡ا iل=لا <م
-
- 291 291
-
-
ة
ّ
<ناl)nا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
YرZلا 'ججفو ، ;ود,$ع xأ ، ;اد,$ع ، ;$Fججس7$sفأ 'ججف ;$9 M$F3لا لججB(
;اده$جم ~$H 2ججججBل. xأ ، ;$Bل$. رججججه‰ YرZلا دجججج",و ، ;وده$جم xأ ،
دج",و ، ~ادrأ ;وده$جم YرZلا 'جفو ،~$:لوأ !$Bع ملجسلا 'جف مجهف ، ;ومل"Fم
N ~$مك* ~$ملع ر&0لا
;ل ، ;$جسللا لجهأ Yر"لا دج0ع مل$ج1 رج9kم #جمH ، ;$sفلا دج0ع ىج0aملا
، ;$Fججس7$sفأ <ججم ، ;$Fججس9$,و دجج0هلا !+وFججس ، ;اy:ملا 'ججف ةر4", مججهد*او
ة+$r) مجهف@ 'ج7$sفلا ، ~ار"4لاو <:م$8 ج1رلا $جهل ;ا+دج&و ، ~$معyلاو ة!$3لا
مهف@ 5 n"Bلاو ، <@د:لا 29ر* <م 6م$هف) 'ف د,5 /$0لا n",و ، <:0:"لا
N <:لHرلاو <@د:ل$, 5)
;$sفلا دجج0ع ;ل ، /و†+ ل, Q$aaH او"Hرف ، /ورلا ;$Fججس7$sفأ لججF*ا
N v $ه1$1أ jراو ، $ه1أ+ ة!+ولا <م #%(ا u S لaم
،م$4لا $ج:7دلا لجمHأ 6ل لج( ، رج&3لا دج@ر@ وجهو 6ج, م$م‡ا دج@ر 'ج7$sفلا
],~$a ا_)و ، G"7 ]م( ا_)و ، GلH ]ف(و ا_) ، ر&م $ه0م لمHأ ?ل Mو3@
<جك@ ، مارF*5او بجZلا 6ل رجه‰أو ، مارZلا 'جف 5) 'ج7$sفلا >جفاو ، Gج%ع
N ملsل$9 ?ر&7 'فو ، م$سZل$9 jد@ 'ف
JججبtTeو ، Yاودلا لU 9أ لجج9أ بججte ا_) ، 6جج0%, 'ججف مججهt", J ججبte
'ف '7$sفلا بteو ،Y$Bسل$, $:7دلا ‚م بte ا_) 67$سل 'ف رIpا n"Bلا
، ;$Bte وجهو 'ج7$sفلا ملك 5 ، YارI ىل) ~ج'r لج9 M8و* بجte ا_) dد@
N ;$عوH وهو 6Zف$& 5و ، ;$B" وهو 6*l$م 5و
$ججم:ف اودمeاو ، مكفوفججص او8 وجج1 ، ;$م*رلا او":.أ ، ;$sفلا $ججه@أ $جج@
2ج:Z $ج0م مجكلو ، oTرTفلا Oا <جم اورWF7او ، UجoT رJفلا او8 دج1و ، مكفو:ج1 مجك0:,
dkهو ، -5و%Bلا ?ل مججججججكل ىججججججس07 <لو ، M$"فلا <ججججججس* ىلع ، MلH)
N -${:سلا <Bهk@ -$0سZلاو ، -$:ZtFلا
N m$a:ملا لمZل >@ر%لا وه ، m$ف5او m$فولا ^ ;أ اوملعاو
N m$فI‡ا Y$, وه ، mارFف5ا ;أو
-
- 292 292
-
-
ينرقلا تاـماقم
ةــ<ناUـ'رـمnا ةــم
َ
اـقملا
 $
ِ
'
ِ
. ي
َ
ِ
ل
َ
و B
#
ُ
U
ُ
?'
ِ
. B
#
ُ
U
َ
ل 
@ J#Oلا ب#طي ي?S, Iسسسسسسم
Yسس, [ا يسسس7 zسسبKم اسسسK,
يبسUلا hرUلا Iسم J#Oلا ب#طي
يبسسسن رسسس/خ اسسسK, [ا Yسسسس*أ
رججفلا hر7 $ج7Pف ، nR$30لاو !و!رلا <جم $ج0ع! ، nR$ع $ج@ S xوارلا M$(
، ;$ججس*‡ا مجج:Wع وججهو ، ;$"Fججسملا Oا S]ل( $ججك@رمأ <ججع $جج0gدZف ،$ججك:rو
N ;$سل لك, Kودمم
mدججج&ل$, … 2BZجججص 'جججف ، ةدH ىل) $جججه,أ <جججم ، ة8 دم لجججB( $7رف$ججج1 دججج3ل
!ل, <@دجججص$( ، ةر4"لا 2ججج,ار( $ججج0كف ، ;وفوجججصوم رججج:=ل$,و ، ;وفور"م
-وجج&, $جج7رع$r دج47أ ، !اyملاو !اyلا $جج0لم*و ، !لBلا $جج0ع8!و $ججملف ، ةرفكلا
S ل:س 6عوم!و ، ل:مH
يسسسس7"لا 8سسسسم@ ًاd*أ [ا &Eسسسسس
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسKd*أ
(نSسسسسسسفAلا G/سسسسسسشلا, اK#سسسسسس/م:
يسس'<Kم (=بسسس7 (تسA+سسسأ يسس'لا (سستن]0
ي'<Kسم
يسسناA: sءYم يسسA/ع يسس0 !رسDسسس
;[9 ،<FBكلا $0@أرف ، ةرR$%لا $0B9+ ىF* ، ةرR$سلا Cومجلا #م $0:4م مg
$7رف$ج1و ، <ج:"ل3م $ج7ر. $جملف ، <ج:0:"لا m+lأ ،<ج:F0Hولا رجم*أ ،<جFBل dدI
رجم3لا ىل) $ج7رW0ف ، Y$ZF7او yج@lأ ةرR$%للو ، Y$Zجسلا $ج0,+$( ، <:عرجسم
<جم ،#ج@دBلا >ل=لاو ، #:0ج&لا jا_ $ج7رهBف ، ~$tفلا Y$F9 $ج0"ل$.و ، ~$tملا
f+لا ، رججIاوl +$Z,و ، رججهاوl موج7و ، #ججمل@ رججم(و ، #%ججس Gججمr
اkه ]جج3لI $ججم ?7$ZBججسف ، ل.$ع Gجج:ل ;وكلاو ، ة+8ودم ~$مججسلاو ، ة+8وكم
S ~$ك, $@ ]7أ <@أ ]ل( ، ~$كمو 2@د& Y$9رلل ]"م1و ل.$,
rسسس/Kبلا ن"+لا يسسس0 T*دEلا أر1ا
Rسسس, اسسسAم- Iم7رسسسسلا "سسس% Yسسسس1
rسيرم رسمأ يس0 (aاسW اسي Iس+) @
rسس/شن يسس0 Yسس)* ي*ابلا Lد1
<جم Q${:r $ج7د47أو ، -$@pا nج", $ج7أر( ، -$@5ولا ?ل <جم $ج0,رF(ا $جملف
، xدججسH !رBلا ةدr <ججم -ر8 g!و ، xد09 ;وH +$%م 'ججف $جج0%Bهو ، -$:,لا
'جف $ج7رWF7او ، 2جHاو=لا +$@! $0لجصو <ج:* ، 2جHلg 'جف !رBلا <جم $0ZBجصأو
-
- 293 293
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
مججg ، nجج@رم ?{لوأ M$"فأ <ججم 8وجلاو ، nجج:,و !وجج1 <جج:, ، nجج@رع Eججص
،<كجسلاو لجZملا $ج7+!$sف ، <ج%0rاو ىل) $8:ه Mو3@ ، <ج.ر@ Q$:ك@رمأ $0"مج1
$جج0yهو ،ا8y* b$,رل$, $0م$ججسHأ $جج7lyZف ، <جج9رمأ ;$, 2جج9رr #ججم $جج0B9+و
، •8Hدم iو=ل$, بج9ا+ لجكف ، •8لaم 6جBل( ، oوهأ $جهدR$( ;ل ، ا8 yه ةرR$%لا
$ججمأ ، 2جج:}$3لا ]جج7$9 $ججهF:ل $جج@ $جج0t", h!$7و ، 2جج:}$ف Y$9رلا <ججم $ججه7[كف
$ج0, اورم ا_)و ، ;وكZt@ مجهوهل 'جف مجهف ، ;$9 Q${:r 8 ج;[9 $جمف ، ;$ك@رملا
اور=1و ، $0عyH <م اوBج" له ،xرج ةرR$%لاو ، x+!أ $مف ، ;وyم$sF@
;أ ، ;و"Hر@ مججه8 :e <ججعو ، ;ومل"@ مججهF:لف ، $جج0"له اورك7أو ، $جج0عyف <ججم
دجج:*وFل$, او7$9 ، ~ارمZلا رججFsلاو ، ~ارفجج&لا dوHولا لججهأ <ججZ7 $جج7!ادHأ
لR$tفلل مهو:,و ، E*$&م مه,ول( ، <:Z,$1 +$ZBلا oاومأ ىلعو ، <:Z$ف
Kلسلا Kلسلا S x!$0ملا h!$7 ا_) ، Kارسلا ىلع Kاو+لا ;ولمZ@ ، E*$Fم
~$فل=لا $80مو ، د8جهو م$جصو ، د8B" <جم رج:I ،دجمZم C$Bأ $ج7أ مجFملع $جمأ ،
لجهأ ة!$جسلاو ، ~$ملZلا ~$مركلا ~$مل"لا $80مو ، ~$فر4لا ~$:فولا ، ~$:فجصلا
N ة!$فولاو ة!$فرلاو ، ة!$ف‡ا
اوكZtف ، ر,$0ملا !ا8 و+و ، رججج$فدلا Y$Zجججصأو ، ر,$Zملا 2لم* <جججZ7
'7$eلا مكFلsrأو ، '7$ملا مكF"%( اول$(و ، <@رI| مو3ل اوFفFلاو ، <@رI$1
!ل, $@ ، ب"ل م9+$ه7و ، Yر. مكل:ل ، !و"3لا ة$ع+ $@و ، !و"لا 2,ا8 ر} $@ ،
$جج0ل( NN، -اوملاو مججه0م ~$:*لا ، -$:0sملاو <جج:0sملاو ، -$7$0فلاو <جج:7$0فلا
مو@ مجF7أ <ج@أ ، Y_$9 5) >جZلا مجFك@ 5 و ، Y+$sملاو m+$4ملا Y+و مجF,k9
، ~$م*+ مل$"لا 'جف $ج04ع مو@ ، ~$مكZلا $ج0T=@+$ بجF9و ، ~$مجسلا $ج0ل ]جZFف
N ~$ملع ة+وم"ملا $7‚مو ، ~$مل* $:7دلا $0مك*و
اسAن2~م Iسم @إ ر<سسفلا mر\أ Yس%
اAسسس/1~م Iسسم @إ „سس/Uلا &سسم% Yسس%
اسسسسسسA)اما% &#ع م"<Aلا &سسسسسس'7
>د<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
اسA//D) تسما1 اKAسس7 يس0 8سمشلا
nج,رم 'جف 2جج"0لا ]جم$7 دج(و ، ]فلج1 2جB3*و ، ]لI دج( 2جمأ ?ل اول$3ف
مF"0جص $جمو ، d+و4( Yرsلا <جم مجkIأ ، دج*أ Oا وجه لج( مF:جس7 $جمل ، دج1لا
، Yاوجج&لا مججك$ف $جج0ل( NN، ة+و40م مجج9وهلو مججكB"ل +$BIأو ، ة+و4B. مل$"لل
'ج9اyج7 مجرم! $جمأ ، Q $م:4ه مل$"لا او9ر <ج@kلا مجF7[ف ، Yاوجلا 'جف مج[%Iأو
، 2ج"@رr ل, مجFمك* ، 2ج@+kلا لج,$03ل$, ، 2ج@+kلاو لجس0لا مجFكلهأ ، $جم:rور:هو
، رجج9kلا مججرجه ، 2جج":لI ة!$ع لجج9 مججر47و ، 2جج":Wفلا -$فل$=ملا مججFلل*أو
-
- 29* 29*
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
، مجه0ع بج$9 ˆدZو ، مجه0م لR$( M$3ف NN، ركجسلا مجFZ,أو ، رجك4لا مF:جس7و
m$} ىF* رBلا $7‚م $مأ S M$(و ، مهFع$t, $0ل Kرrو ، مهFع$0ص $0ل ر9kف
$مأ ، ة+$:سلا $01د0ه $مأ ، ة+$:%لا $0"0ص $مأ ، $80م ةو3, رZBلا $0مك*و ، $80ع
$ججمأ ، ;وyملا -$,k,_ <ججم $7دفFجج1او ، ;و@yفلFلا $7رججس@و ، ;وفلFلا $0لهجج1
$ججج0م8 =} ، 2جججHا8+! لجججف%للو ، 2جججHلg م$"%للو ، 2جججH$Hl <ججج:"لل $0"0جججص
موجهلاو C$فدلا $ججج7دHأ ،~$,رهكل$, لججج:للا $ججج7[}أو ، ~$Bهلا Yوكججج1ورك:مل$,
NN، رجZلا <م /$ملا $0ف4F9او ،رم3لا ىلع $0%Bه ، موج0لا CارFI5$, $0sل,و
مججFمده ، ;$%:4لا مججF".أو ، ;|ر3لا مججرجهو ، ;$م@‡ا مججFtف+ $جج0ل(
، -ا+$Bلا ىلع -ا+$:لملا مججججF3ف7أ ، دجججج,$"ملا +وجفلل مججججد:rو ، دH$ججججسملا
'جججف +وم=ملا ، -$:0sمل$, \ججج(ارملا مججج‚مو ،-$:7$sلا /$0لل مجججF}رعو
/د3م مجج9د0ع nجج:,لا ، +ود مكجج1و†+ ىلع /[كلاو ، +و=@ مججكع+اوr
، 2جج:ه5 مجج9دل, 'ججف mاوجج1لاو ، 2جج:,ارم مججك@دل jو0Bلا ، +وه3م !وجج1لاو
مجك@دل Gج:ل ، ;ودZFم 5 ;و(رفFم ، ;ود*وم 5 ;ودZلم ، 2ج:e5 مكجسل$جمو
، 2ججج,$^ gو مجججكاوهr ، مار* 5و Mل* 5و ، م$:جججص 5و ةلجججص 5و ملججج1)
ل9 'ف ، x!او0لا 'ف ž!$Bملا م9د0ع ]لF( ، 2,$e 'ف مك7[9 ، 2,اk9 مكF0سلأو
i$فكلا <ججج@أ ، iارF(5$, iارFع5ا <ججج@أ ، x!$0م Eلأ مجججك@دل 2ل@_رللو مو@
5 ، iلHأ 2ل:tفلا <جججججججمو ة!$ملا 'جججججججف ;و(+$e ، i$ف"لاو 5و ~و}و
~$مدلل N ة+$8 مIو -و7$* Y$Zججصأ مججF7أ لجج, ،ة+$0م 5و دجججسم 5و ، ة+$ه.
N مFكFه fارع‚لو ، مFكف1
ًاب.b Jسس+لاO0أ Iسسم zEسسس) ?ا+)
بسسKشلا Jسس+Aم "سسب_) ءامسسسلا ي4%
اسس/0 ن"OAسسX) اسسمم J#jي "سس<لا
h?;ا اKناسسW اسسم 2إ T*ا.Dلا Gسسي
5) ;$Iدلا #فر@ $مف ، +$"لا $0, >&ل 5و ، +$"rلا <م $0ع! M$3ف NN
$جج7وye ، ;ورW0 5 مججكل $ججم ، ;ور $ججمأ $جج0مد3 ;وده$4 $ججمأ ، +$0لا <ججم
اوملك ، ;$مyلا مج@د( 'جف مجFل"ف ا_$مف ، ‹ج@+[Fلا ىل) $ج07ود:" مجF7أو ، ‹ج@رملا
NN، ;$ملا مكلو
$0}+أ ىلع G:لأ N /وف0لا dkه مل‰أ $م ، /ود3لا ?لملا ;$ZB1 S $0ل3ف
N c3ف 2@ادهلا ]فرع $0مو ، c31 2ل$1رلا A:e $7+$@! 'فو ، cBه '*ولا
-
- 29+ 29+
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
Mل,و ،;$ملج1و 8 ج'لعو ، ;$,وgو رجمعو ، ;$مaعو >@8دج&لا $80م Gج:لأ
، م$م وج,أو ، م$8مه $80مو ، م$&مج&لا C$3"3لاو ، ماد3ملا دل$I $80م ، ;$8 جس*و
N G:مع ]0, ~$م1أو ، G:( <, E0*لاو ، G@وأ $80مو
، لجج:7!+دلا >جج:tم $جج0F"ل%ل للهو ، لجج:0لاو -ارفلا $جج0مود3ل >فججص $ججمأ
Šججهد7ا $ججمأ ، ;$مللاو yجج:لج7‡ا اومل"مو ، ;$م9رFلاو !ار9لا ةk$جج1أ <ججZ7
، mو+$فلا ة+د, ، >ج@ر%لا $ج0ZFف >@8د8 ج&لا 2*$مجس,و ، ;$مل+$r $ج0F@ر3Bع <جم
xkلا دج:rرلا $80م ، 8رم وجهو >جZلا $ج0ل( ،+_ 'ج,أ mدج&, ، mو3"لا لجهأ $ج0,!أ
LججFف xkلا مجج&F"ملا $80مو ، Y$ج0Bلا ىل) 2ججج0. <ججم ?لمو ، Y$Zججسلا h8 دZ
، ;$7$:فجسلاو ، ;اد:"جسلاو ;اد"جسلا $80م ، 2ج@+وrpا 2لودلا ‹جس7و ، 2ج@+ومع
#ججججم5 Eلwمو ، x+$Bلا LججججFف ب*$ججججصو ، x+$=Bلا $ججج80مو ، ;ا!$مZلاو
/$0لل $جج0HرIو ، <جج@ر4Bم مل$"لل $جج0a", ، x+$ججسلا xده K+$rو ، x+ا+دلا
، 2@رجسلا -$مW0ملا <جم مل$"لا $ج03Fعأو ، 2ج@رZلا مج". !$B"لا $ج0(_أ ، <@رجس:م
+اوللا i$ف} ىلع $ج0لو:I $ج0%,+ ، ~ارهyلا 'جف $0:لجصو ، ~ارمZلا 'جف $87_أ
u
Ÿ
v $0"ف+ ، +$هد0( M$BH ىلع ;|ر3لا $7ولو ،+$ج01 ~ارZص ىلع $7دج1و ،
، مه$03Fعأ مg ةر,$Bجلا $7ر1أ ، د0سلا 'ف 2فر"ملا $7ر47و ، د0هلا 'ف ;$م@‡ا
، CلFلا yججFهFف ;8 _w7 ، Cل3لا c3ججسFف ر8Bك7 ، مججه$03ل.أ مججg ةرجج1$9لا $جج0كلمو
]جZFفف ، 2ج"%3ملا 2ج@k*لاو ، 2ج"(رملا Y$:aلا $0جسBل N C$مج1لا mر%Fف أر37
،;$Bه+ ىجHدلا 'جف ، م$:جص $ج7+$ه7و ،م$:( $ج0ل:ل !$B"لا $ج0, بج*+و ، !لBلا $ج0ل
<ج:, $0@و$ج1 ،ة!$( j+$"ملا 'جفو ، ة!$ج1 ر,$0ملا ىلع ، ;$ج1رف ;اد:ملا 'جفو
$جج0م8 لعو ، بجج@kلا <ججم ة$4لا $0فجج&7أ ، ~ارBججكلاو ~ار3Zلاو ، ~ار3فلاو ~ارملا
N ب@kهFلا ƒو*ولا
<جم ة+$جZلا $ج07و%, ىلع $ج0%,+ ، موهفلا موج7و ، مول"لا /ومr <جZ7
<جم x+اوجسل$9 $0لجص 'جف $809و ، Cومدل$, !وججسلا <ج.اوم $ج0لل,و ،Cوجلا
N Cو4=لا
لجر7 ، $ج@$%"لا $ج0@!$@أ <جم ل:جسFف مج0s7 ، $ج@$%=لا $80م رجg$0FFف [ج}وF7
$هF@أ $@ ، $0@!$ه 201 ىلع ، $0@!$0م h!$7 N $@$%ملا $0اوصأ ىلع E3Fف ;|ر3لا
$@و ، ',رrا -وملا <م /وف0لا ل8 ل‰و ، ~$ملا $0ل Oا د8مجف ، 'B9+ا Oا ل:I
N ~$مسلا 'ف م$مsلا $0:لع
، ;$مHر ل, Oا 6جم8ل9 <جم $80مو ، <جم*رلا ƒرع 6جومل yجFها <جم $80م
ىلع iو:سلا 8 ;أ ولو Ykك7 5 ، ;$"مجلا ى3Fلا مو@ 2كRلملا 6Fل8 سe <م $80مو
مكB$9 M$( ا_$م او"م1ا ، /وف0لا myم@ Cوجلا 8 ;أ ولو mرس7 5و ، /و†رلا
Ÿ
N $س7رف Yو0H 'ف ره7 vu
-
- 29, 29,
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
<جم Mدعأ Q$Z$ف مل$"لا iرع $جم ;و,ول i$Fج1وH 'ج0عأ ، ;وBج"م مجك0م 6لو
S بFكلا اودV ه4F1او ، Y!لاو ملZلاو 2م*رلا لهأ مهف ، Yر"لا
sر<0 LاA#ل اسسA, ي*د) Yسس% IسسDن
sر:أ ان@"سسسسسسسم $NAسسسسسسس: اندسسسسسسX1
ًا0*ا ً@دع y*;ا اسسسسنˆم دسسسس1
sر<, {ر`<sع 5*"لا يسسسسس0 انا"(سسسسسس
،ملج1‡$, $0كجسم Eج"tل وجهف ، م$@لا dkه $ج0فل= <جم -ر9_ $جم $8مأ
، ƒور3لا $جج0"مHو ، ƒومرلا $جج0@lو ، ƒوrدلا $جج7ده$rو ƒوركلا $جج7‚م
-8لججسلا 'ججف $0ZBججص[ف ، -لسلججسملا #ججم $7رهجج1و ، -لجج1ارمل$, $جج0لsFrا
$0م!أو ، 'سBFلا $034عو ، '1ركلا $0BB*أ ، -$e+$فلا -$7$=لاو ، -لمهملا
، oاوفأ C+او4لا 'فو ، oاومأ mاو1لا 'ف <Z7 ، 'سكFل$, $03ل"و ، 'سBBلا
ةد:&"ل$, $0م=ا $مل ، oارZلا 'ف ]Bه_ $0$(وأو ، o$Hدلا ~ارr 'ف $0لاومأ
6ج. #جم ƒ$ع 6ج7ل ، 6ل,أ $ج0Bل$. LBجصأ ، ةد:ج&3لا مجW07 $0ZBجصأ $جم
$ج0.$47 LBجصأ ، G:Bجكلاو Gج:كلاو ، Gج:مFلاو Gج:Fلا <جFم $ج0Wف* ، 2لB%لاو
>@رفلل #:ج4و ، >:هrو ر:فy, رجفلا 'ل&@ 5 N >:ه7و ر@ده x+اوBللو ،
مل"لا #جم N 2لملا +$ج&7أ <جZ7 Mو37و ، 2لg 5) ;|ر3لا €جفZ@ 5و ، 2ل( 5) $80م
N 28 لrو ، 28ل1و ، 28 لفو ، 28 ل! -$م$مFه5ا ;أ
و_ مجج*+ <ججم 5) ، M$ملا بجج*و ، M$3لاو لجج:3لا 'ججف ;وكمه0م $جج7+$B9
'ف مهلو ، 2}وم رIŽ, ;ولوs4م ، 2}ورلا 'ف M$ف.ل$9 $0,$Brو ، Mلجلا
ة+$ج:ججسلا 6ولجج1و ، 2جج4@+ 6جج7[9 مججهد*أ لجج3ع ، 2جج}وفو •جج:ج} بجج"لملا
S 24:4لاو
&لs ;ا ?اف7أ IسسسDن YسسسK0 !ام7*
ا"ب3*
دمسسسXلا دسسس7ا"لا Iسسسيد, *اDبلا ^"م
5رEKسسسEلا اسسAO:* اناسسس%? امسسس0
افسأ
يد#, يس0 يسم"1 يس0 رس%? اسي =س\أ
<ججس*و ، $ججهل ا_) رججم3لا ل8مHو ، $ججه$Z} 'ججف Gججم4لا <جج@l xkلاوف
$0:ج&ع مو@ 5) ،Eج(وFلا $ج7$ه! $جمو ،Eل=Fلا $0,$ججصأ $جم ،$جه8 لH ا_) +$ه0لا
$ج0B"لمو ، Mل, $ج07_wم ;$9 ، !$جسفلا $ج0:ف رجa9و ،!$هجلا $ج09رو ، !$B"لا Y+
$0مه ;ل ، Mو*5و Mو. $0ل LBصأ $مف ، Mلجلا و_ $7د&(و ، M$F3لا ;اد:م
-
- 29F 29F
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
20جسللو ، Kرف@ ;|ر3ل$, $ج0,$Br ;$9 Gجمل$, ، Mوهلل $ج:ف ، Mو( <جم $0لجج1 U جم9
$مأ ، Kرسملاو <فلا موج7 #م ، Kرم@و Kرس@ LBصأ مو:لاو ، Kر4@و €فZ@
، o$:كمل$, 6جج:Fفr Lججسم مججg ، 2^جج&T ( 6ل لجج"Hو ،68ججص+ ا_) dر"r ىل) رججW0
N o$,رك, •V,J! ول hر $مو ، o$8 جZلا d|+ ول E:كف ، o$ج+ا 6لو ى4مو
تسOم? ا"مKAم ًاA/ع رس%د#ل نأ "ل
&سسسسس+بل ًا.,ان ًاب#1 ر_سسسسسX#ل نأ أ
JK)ر/س ء"س Iم JK'م], ا*cأ
اسسس+'0 "ل >"ملا اAل]سسسس Jسسس3 JسسسK#:;
N mدج&لا رجه‰و ، mرفلا ;$,و ، >جZلا \Zج&* ;pا S $ج0ل اول$3ف NN
2جBFكم $ج7+l مجg ، ة+$فجسلل $ج0Bه_و ، ة+$ف 6ج7[9 مجه0م دج*او لج9و مجه$0ع8!وف
$جج0ل oرI ىججF* ، ر:ججس@ ]جج(و 8 5) وججه $ججمف ، /رجلا $جج0(ر.و ، /رج7وكلا
2لR$م $هHا+!أ ، 2لR$ه Q2BFكم $0لIدف ، ر:1 •7+ومدH S 6ل $0ل( ، ر:س@ •2HاوI
، ;ورجج&B 5 $ججمو ;ورجج&B $ججمم ،;وFملا <جج:@لمو ، ;و0فلا لجج9 $ججه:ف ،
N ~$عدلا <م $7وس0 5 S اول$(و ، U~$عو 'ف Q2@ده $7ولو$0ف
?ج7ل ، اد*أ مجه0م +!$s 5و ، ا!د, مجهلF(او ، ا!دع مهج&*أ مجهللا S $ج0ل(
، ل:Rارج1) مأ 'جهف ، ;$9+لا ?ج0م -yFه5 ، ;$ك@رملا #0جص $جم ]جملع ول
، !وه:لا -رجص$7 ، لج:فلا ب*$جص 2جهر,أ $جه0م k:"Fجس@ ، لج:,و ~ا! لج9 ]ج:,و
، وججF:و رلFه <جم ?ججFفأ $ججك@رمأ ، !و:3لا $ججهFع!+ $ججمو ، !ودZل$, iرF" ملو
وججهف $ه$جج&ع <ججمو <جج:هم م!$I وججهف $ججهع$.أ <ججم ، وججF:فل$, مل$"لا ]ججعدI
مجججهو <ججج:{Hللا دجججه$4و ، ;ول30J @ مجججهو م$F@لا ىل) رجججW0 ، <ججج:"ل ;$%:r
، مورZم $جهر:I <جم $جهر:e ، ;ول[جس@ مجهو لج"ف $جمع M[جسJ 5و ، ;ولF3J@
، موyهم مل$"لاو ةرججج&F0ملا ;وك ;أ دججج@ر ، مولWم Yوg 'جججف مل$‰ 'جججهو
N مو@ $هل <كلو
اسسسKoا:*أ يسسس0 Iسسس/3اربلا تسسس/ل
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسX1*
Mازلزلا 5دسسسسسسسW نأ تسسسسسسس/ل
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسKعزعc
.9aC .^mر' ف ?4يل .+ د3رلاو
.9aC .^mر' ف ?4يل .+ د3رلاو
./9J .J*r' ى23 ]صت s&
./9J .J*r' ى23 ]صت s&
رججهW@و ، $ججهادم رجج&3@و ، $ججهادع $ججه:لع رجج&0@و ، $هادجج1 myم@ Oا
<ججم $ججهلyلy@و ، $ججه7$كم <ججم $ججه"لF3@و ، $ه7$كجج1 <ججم $ججه:ل=J @ Oا ، $ججها!+
ىسع ، !وجسلا 'ف $ه:لع اوع!ا رR$س=لا 2Bل$Hو ، رR$Bكلا مأ 'هف ، $ه7$9+أ
N !ومgو …!$", $ه3Zل@ ;أ Oا
-
- 29G 29G
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
@ Aجعو داBفلا CDE ك نأ د5( F Aجرلا رG /H ا)IJ K
‡يسسسسسسسسسنرEلا "سسسسسسس% €oاع M"Eي
‡يسسسسسسل يل "سسسسس% يسسسسس,* دسسسسسم7أ
#سسسسسXم Rسسسسسسسس#لا M"سسسسسس* &#ع ًا/u
يسسسسسسسسسسسسس%@ Yسسسسسسسسسسس3 [ا, ًار34م
ارسسس3ا, ًا7ابسسW اسسK,أ Iسسم تi: دسس1
ًارسسسسسسسسسس3ا\ Jسسسسسسسسس+#فDل ًا3*اشم
*اسسسسسس/e ءامسسسلا يسس0 اسسA'#م7 T
T*اسسسسسسسسسس) ي"K) ًT*ا) Gسسسسسسسسسفط)
RسسسسسسسABأ اسسسسسسس%دoا1 يسس+سسسسسسسيرمأ
=سسسسسسسيدلا3 Rسسسسسسس'i/% يسسسسسسس0 kار)
ا+سسسيرمأ Iسسسع *اسسسبخ;ا Yoاسسس اسسسي
ا+سسسسسس/'في Iسسسسسم [ا !اع* gمسسسسسسا
TرسسسسسشAلا ي4سسسس% *اسسسسبخأ k4سسسس%
Tرشع fSسسسسسسC ر/سسسسسسلا $0اسسسسسسم
اسسسسسسسAط,* اAسسسسشفع yايرلا Iسسسم
اسسسسAطب% &سسسسDd !*"ي"/ن يسسسس0
اسسسسسAط7 $عرسسسسسس يسسس0 اسسسسسAلزنأ
اسسسسAطA\ا اسسسسس%دO, اسندسسسسX1 JسسسسC
*ا/سسسسسسس اسسسسسس%دO, اسسسسسسAب3* JسسسسC T
T*افسسسسسسسسلا $سسسسسK: I/#بE'سسسسسسسم
Iسس?* يسسAعأ رسXEلا يس0 اسسAلزAم
Iسسسس7 Gسس/ب1 Iسسم اسسA/Eل Jسس3 اسسي
سسسسسسسسس"+Aم k*اسسسسس+0أ د#, يسسسسسس0 $
$سسسسسسسسسسس"مطم رoاسسسسسسسسسسX, R#EF)
-
- 299 299
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
ارسسسسسيزA_لا بسسسس#+لا ن"سسسسسدEي
ار/سسسسسسسE7 Jسسسسس%ر/b نرسسسسسسXبي
سعاسسس Vرسسسط, [ا ا"سسسس0رع اسسم $
$عاسسسسسسسسلا ما/Eل ادسسسسسسسعأ اسسسسسم
JسسسAUلا >اKي"سسسسش3 gسسس/ط1 JسسسK0
JسسسسUن Hاسسسسس/d Mزسسسسس% دسسسسسس:
T*اس</سسلا ?"سسOلا اسسن4خأ JسسKAم
T*اسس/سسسسلا gسAسسسXن اسسسسA0رع اسسسم
اAسسسسمن م"سسسسي دسسسس<لا, ا"سjEس/'سسسسا
اسسسسسAم1 م"سسسسسي ءاسسسسس.فلا ا"سسسسسU#,
+لا يناسسبم اسسن*c ا2 دسO, Lر<ن"
LرDلا @إ ًSبE'سسسسسسسم دسسسسسسس<ن J#0
بسسس'+لا Iسسم >"سسس7 Iسس/يSم اسسسK/0
بسسسس<Oلا Iسسسم Rسسسنإ Iسسسس0 Yسسسس3 يسسس0
نSسسسس<Oلا اسAبDسسسW يسسس0 اسسسسAOم
ن@4سسسسس: SسسسسسOلا gسسسسسم Rسسسسس, مر3أ
اسناس7دسسسلا اسسA_/\ تبDسسW دسس1
اناسسس7ر0 R'بDسسW يسس0 >رسسW دسسس1
دسسسير, Iسسم *"سسسXAملا GلاسسسW T
Tدسس/سسسسسبع اسسسسس,أ ًادسOسسسسس Rسسسسسبشي
سسXلا Gسسسلا0 JKسسس/0 تسسE0ا ارسu/Us
ارسuسسسسسس/خ ناسسسسس3 ًادسسسسس: اAسسسسسسن-
يدماUلا زسيزسسسسOلا دسسسبع اسسسسAOم
دسماسسسسDملا ب7اسسسسW زسسسسيزع Iسسس,ا
-
- 300 300
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
xاسسسe Iسس, *?اEلا دبسسسع JKسسسشلا
xاسسسسO'نا يسسس0 Mاس/سسسسلا J#سسسسEلا 2
$سسم:ر'لا ماسسسEم يسسس0 اسسن",أ "سسسK0
$سسسسم<Oم ًا*"_سسسW انرسسسسW اسسسAن;
ارفن? *اسسسسطم يسسسس0 اAسسسسطب% JسسسسC
ار( فلا3 >*اسسW ?ربلا يسس0 ان?"سسس#:
8ل? ي0 8س+) Y%أ ان*c اً.يأ
8#Uلا يسس0 م"سسس<Aلا3 hاسسسب\ دسسAع
يسسس'لا >"سسس%ارC تسسسخأ Iسس'EAملا,
($سسسسسسسA: رسسسسسس%c $سس1اسسسسسس, اسسسسسسKن]3
Jسس+#ي &سسسAOم, ا%اسسسAjف7 `سسJ93 `M(
Jسسسس+ل ءا: دسسسس1 8سسسس/#,إ يأ زسسسس/#,
سمSسسسسسسلا &#سسسسسع [ دسسسسسمDلا $
RسماسسسسOنإ ًاسسسسمoا? يسسسس0ا"ي ًادسسسسم7
ابسسسXلا بسس% اسسسم [ا TSسسسW JسسC
&بس'<ملا يسم\اKلا M"سسسسسرلا &#ع
سس,اDسسسسسسسXلا MŠا Rس'سسسسسسس/, $
$س,اسسسسWQا Iسسسسس7أ Jل نإ *4سسسسOلا
-
- 301 301
-
-
ةم
َ
اقملا
ة<ناU'رمnا
ينرقلا تاـماقم
ةــــ<eاـس?ـلا ةــم
َ
اـقملا
(( pاـCرلا deاقـq ءاـس?لا ))
ت#O0 اسسمل ار//U) [ا M]سسسأ @
Iسسس/7 ءسسسي\ M"eأ Yسسس/#لا0
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس%دE0أ
يسسA/ع >رKسسسا دسس1 تسسمان
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس%اA/ع
Iسس/7 ءسسي\ رسسX1أ Yسس/#لا
./ي$دلا ضور ".tرو ، ".tر ضور K/uل ، ]E.ص علا K/Rم : vwE ، ر/+را#`ل.; .x`Eر
، n+رQلا Z#6لاو ،nيa2لا y6zا :8 ، ل.ي!gا P.^م'و ، ل.!رلا b{.`ش :8 ، "ا#س6لا
، n/a3 >'رلا ، G.<uUا :/O46+و ، G.<2Uا /|;ر+و ، G.<2علا /}O6+و ، G.<Qعلا "د2+
f:8دو :م ?ل yي2E ،~يشلا ?aCو :م ، -.43 .^9W•و ، -ار7 .€.97 ، %ر•و naلو
.9$d ك6م P'ر ‚ ، ار^ش (مدل.; .^7'ر ى23 _<Iو ،ار^م V#6uلا .J _2ع! #ل ، ~يص$
l8 ، ر.a6I .^6م ر.6+دلاو ، ر.6+د .8]• :م ر.a6`لا ، *يƒ ك6 م _+ 'ر .م _ل.I ، *ي2I
. „.6+@ >.يUا فو ، „.9ل K!ر2ل l8و ، Zاد;…او :سUاو ، Z.4لا .ي$دلا ف
†Dت :/م M/OE'و ، ى/u;و ى/)ر :/م /]C ، "#Oشلا (9&./\ ، "#6Uا 1gا l/8و
L9 ^م .8.ش&و ، ".6Uا در#م .^+د) ، 1.`م 1ر5' .^6ص&و ، 1.عr ‡د\' .^69ل ،ىuشو
د#لا .^<m فو ، د#zا ˆ.عم .^3.mر ف ، ر.9C' .^6ف! فو ، رار7' .^6ي3 ف ، ".س$…ا
c "' ./^ع9ش ، -رلا >.mرم /.J ./^2فr qر;و ، ~2`لا Pا#2/\ ./^2فaل /.‰*Š 9‹ I ، د#<Œلا
،رور/س2ل د•'و >.يUا :/م >'رلا -.ي• ، ./8دي&و M/9ش+ c "' ./^3#!و ، ./8ديلو Z#Ž
.ر#9Œ2ل K4I .ي$دلا ".!ر^م ف .8•.ف4Cاو
ر8#!و ، ~J >'رما *; • ~8d ، -دgاو KRلا (عم.!و ، ~س6لاو ~سUا _ي; l8
~/شC >'رما *; 'ر`ت ، ، -#9Œلا ./8رO8 :/م /~Uا 2عتو ، -#2`لا (/pل /.‰ارQ$ /ف
، 1.‰cاو >GاBلاو ، 1.يJاو 1ارpلاو ، ل.صف$cاو ل.صتcاو ، ل.\#لاو رOJا %ر3 >'رل.;و
، ل.‘يسلا Kسعلا .^ Qفلو ، ل*Uا رŒسلا .^ م*5 ، PاBع ل.; ~a ’و ، PارQ6ل.; K4 `ت
(6+دلا ف >#س$ ل.Iو ، Pور.مو Pور.8 :م رŒ7' l8و ، P#4لاو ~6علا :م ذل' .^4<س;
.^2`3و ، "اVو' .^•.فل' ، "اVرلا ".صUا ، "ا#س6لا KWE'و ، (6+دŠم .6ل l^E (O^م K5 ،
"ازيم l8و ، Tاورgا .^ƒر4ت (+اور l8 ، 1ازC ف “•و ، 1.<• ف y<شE _9fO” اd@ ،
-
- 302 302
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
_2ع! ى2يل ، (‘ص• "#ع97 .^I.<3' فو ، (•ص–I nل' .^ ي4فش ف ، T.+رلا هورذت ك—س–م
. x*ي7 ˜ ر™يR5 Z#مد ‹ >• زŠ3 P]\و ، x*يل "#6Oلا ر.v
#/ل امKس0S'خا يم"ن &فن &س#/ل ي
@د'عا "ل يل &س,"e M"Zطلا M"‡طلا يس0
#/ل M"‡طلا, ?"<ي ت#سسس_, امسسس#3 يسسس
Sسسسس_, Rسسس, >?ا: نإ &#سسسس/ل M"Nسسسسطلا,
،.8.fي= ى23 (4م.\ ~Uا %ر&' ، ل.`م .^ي6ف! فو ، لاš7 P.`9aلا .^ي4فش ى23
.8رعش :م Kي 2لاو ، ر.^6+ .^6س& :م y<شلا :س& ، .8.f+ر ى23 >ر{.& 1ارpلا د{.صIو
?ي E ~N\ c ، ~صI :م (6 zا ف رصI . J ، -دgا زم ر ( ŽدC G.س6لا :م . ر.p+
cو >ر^aلا ، bي`Œ4لاو ".`ت…او 2علا (9&.\ ، b+دصلا _6; (ش{.3 G.س6لا :مو ، ~ص$
_6 ; ، ل#49لا (<r.E G.س6لا :مو ، >ر8.Qلا دم.Œلاو ، >ر8.9لا .+.Oسلا (9&.\ ، >ر8.aلا
. |ل.علا -ر د63 (ل#9`لا ، |ل.علا G.س$ >دي7 ، |سUاو :سUا ، |a—9›سلا 1' ، ل#7رلا
اسسسA0رع Iسسسم3 ءاسسسسAلا نأ "سسسل
(Mا:رلا &#ع ءاسسسسسسسسسسAلا ت#سسسسسسسسسسu.فل
شلا Jسس@ „سس/ن]'لا اسم0 {ب/سسع 8سم
(MSسسسسسسسسK#ل {رسسسسسسسسس_0 ر/34سسسسسسسس'لا @
~W•و ، -.43و ~& :م ، G.ش+ .م K! رلا .^ يE ~4 u+ ، G.Wي; (فيŒ\ >'رلا
K5 :م و ، œي € •وV K5 :م .^ يE ، G.ŒيE (` +د&و ، GارWC (mور l8 و ، -.97و
، n/يعm :/^عم 1V.Uا ، ~ž 2لا اd ?/; :3ر/ص+ ، /~Uا :^E#ي /7 ى/Wم' ، œ/+رE K/uش
Ÿ..>'رما ?92pت ‚ ، د#6zا Zر.`+و ، د#7gا Zر.ص+ K!رلا Xرت ، nيN7 :8د63 KI.علاو
، >'رما ?3رصت ‚ ، 1.عaلاو -ارشلا :3 1#ص+و ، 1.aUا ف د8 ز+ K! رلا Xرتو
. >'رما هoد—ص I اd@و ، >.مرلا 1ز^+و ، >.<uلا Tرa+ Z.Oشلا Xرتو
-
- 303 303
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
.8رعش5 ل#Jا دا#7 X'رو ، K¡ت.`E .8رpR5 %#يسلا b+ر; X'رE ، (29ع; :–4‹ E >ر463
¢ي zا ر.صE ، ش :م >ر.س C .ي E ، <ش6م >ر.aعلا ~ي r ش E ¢ي ! رW& ، ل¡V.6E
. (<ي6• ?{اد3gو ، (¤ز8 ف .^9يa;
.v' .‰f #I q ر–7 ،|9Œلا د63 Glش حصE' .^عمدE ، |9م ]• 1.صلا ف .v' #لو >'رلا
. (فيaل .v' .^7D; زpلو ، (فيعm
د/+ر+و ، ¥ز4ت œ2Rلا ى23و ، •ر^94ت (/64فل.;و ، •B/4ت "' >'رلا :/م -رpلا د/+ر+
، ر7gاو ل#9`لاو :سUا ف (+ 0 "#u4ل ،ر^aلاو X#`4لاو ، ر4سلاو %.فعلا .^6م 1*7…ا
_¦`3و ، .J.!ر _6 4E #لو ، G.+V' (mر.3و ، G.+زيE (ل.3 "#uت "' .^6م رفuلا K8' د+ ر+
.^ي6ي3 :م Kمgا ، (6يe (6يص& (6يم' "#uت "' 1*7…ا د+ر+و ، .J.ي!' _عqيmو ، .J.فr'
، •.O4&ا (Cر\ .8•.u; ، ‡رسo+ .^{.€ :م رŒ[سلاو ، ‡رp+ .^عمد ف D<Qلاو ، ‡رش+
،?4ش&و _ل.aE ، yي2! cو yي$' *; (6zا ف 1د0 ".5 ، •اوزل.; .mرلا (م*3 .^4<\و
، G.`2لا :س &و ،G.E#لاو G.فصلا .< ^6ي; 4 E ، Gا#& ?ل Sا b2NE ، ?4 ;ر• ?ي 23 _9ع\و
>'رماو ، ".a27 *; ك§ 2kمو ، "ا#63 *; -.45 >'رما *; K!رE ، G.ف4&cاو >ر—ش–علا Kي ƒو
. رe cو .€ M2r c (mورو ، رOش cو .^يE _9$ c GارŒ\ K!ر *;
ف _لG.Wت ¨6;ا ، (+رش92ل _مدIو ، (ي$.س$©ل _+د8' د`ل ~8و _6; (6م0 .+ اªرuش
ك2ت ضرعت l/8و (/ي6)#2ل ل.I ./6;ا ، ./8*ت اd@ ر/<`لاو ، ./8.Œm /ف y/<شلا ?/4<Q3
ر<`لاو ، «ي¤ ف y<شلا 4عmو #ل هدي; lسف$ Yذلاو ، ضورفلا ك2ت ضرفتو ،ضورعلا
T.9\ Kr' .م ، G.س6لا lف u+و ، YراBلاو Xر`لا ع + s& ، «+د Aرت' :ل Yر.س+ ف
h د¬!oو ىR$' :مو ، د–لoو >'رما :م 27و ?ي23 Sا ى2\ اªد<= "' ، G.سم qر5و
Jسس0 يسس0 تسسEلأ بسس/Uلا Iسسم 5رش,
*اUلا
(*ارسسسسس], اسسسس/ندلا &لإ تسسسس.0أ ًا/7
54شلا3 تسسسسسسسسس0اe T"بAلا 5رش,
اًرDسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
(*ا"نأ ?S/م اسسسسسسندلا يسسسسس0 تAسسسسسس#عأ
E\ ماسسسسسسسن;ا تمسسسسسXلا تسسسسسN
اK#سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمD)
(*ا? &لإ 6*ا? Iسسسسسم $A/+سسسسسسسلا تسسسسسD)
-
- 30* 30*
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
دI ، :+دلاو .ي$دلا >رI.93و ،:+د8.Oلا ل.a;gاو ، :+دشارلا G.ف2لا †.ع2ل >'رلا _م‘
.ي$دلاو ، .$ا#mر _ي9لاو ، .$.6& ~2`لا P-م ، .€.92! Pرq^rو ، .€اد0 _6fس& اd@ >'رلا
. .$.Eر3و .ª6u7
، >.يUا :م >'رلا _ف 4Cا اd@ ،1*3' *; b+ رrو ، 1.م@ *; -ار= >'رما *; _ي 9لاو
. PاBعلاو PارQ6لاو ، P.<س9لاو P*9`لا .^6م _ف4Cا
، -اذعلا P.<2uلاو ، -.ن…او -.صC…ا ?6 م -.• د#!#لا :م >'رلا _; .• اd@و
. -.a4سلا ¢يعلاو
دادزتو ، د#شUا رR u4ل كلd ف رسلاو ، ®® د#ل#لا دود#لا ا#!وزت ¯¯ h °+ دUا ف
. د#E#لا 1#+ 27و ?ي23 Sا ى2\ .6ل#7ر .6; ر›).uيلو ، د#6zا
_!رCو ، 1*7…ا u& _ص3 د` E ، -.92zا MWتو ، -.OUا >'رلا M2’ 1#+
. 1*سلا %.فعلا ى23 KkIو ، 1.ش4&cا ى23
?ي E _p لو G.م -رشk+و ، -.O& *; رصI KŒk+و ، -ا#;' *; _ي ; :uسo+ nي 5
كلذ5و ، ".65gا ف ±ف ” "' >ر<Rلا ~!او :م و ، ".صت "' >ردلا b& :م ،-*uلا
، ²ف2ل .^سف$ _mqر3و ، :Oلا ر^ • _9 2I اd@ >'رلا :uلو ، ".uم :س&' .^ 4ي; >'رلا
. 1#23 رuلا %.6\' :م :8د63 ، 1#2Qم -#) ف (ل.• l^E
:8 ، يس! :8رaC :uل (ي 8او :‰#Iو ، ي Q3 :8دي5و nي عm ".aيشلا دي 5
ف دي شرلا ل.I s& ، |5.سلا ل.!رلا Pار8.Iو ، |5.uسلا Pاوd n7#+ P.9t#\
h ديش6لا ³ع;
اسسسK#3 $سيرسسسبلا يسسAعاط) يسسسلام
يناس/سسسسXع يسسسس0 ZIسسسسسs % IسسسسKO/eأ
*E ، .9^شو jد+دش .ª7ر& (6 4فلا ذE.6م :^ي23 -ماو ، .9J رشلا |;و :^6ي; Kع!.E
، ($.ي/صلاو ر4/سلا Vر´ /ع$DE ، Vاf ز9لا ى23 µ.<`لا ر/ش6ت cو ، V.9لا ى23 /Œ2لا ض›رعŠت
. ($.صUاو %.فعلا -.O´ 1ر5'و
-
- 30+ 30+
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
:م Vر&و ، ر.6لا :م -.O& ، P.6س Uا Q 3' :م :8 "wE ، P.6; _I Vر اd@و
$ ' #لو ، (Iد\ . vwE ، (`ف6لا ~س4&.E ، ر.9zا ~W• Bل.; :8د8.عتو ، (Iرم :م (E ر• ?
. M;ر' P.69; ‡Vر ، Z[رشلا ل#7رلا "' A.ف5و ، (2\#م (6O2ل :^4Fر "wE ، (2صلاو
"دعم l8و ، (م #2عم .^2{.WE ، (م #&رلا (م gا (9 O6مو ، (م #مgا (2a; l8 >'رلاو
.(مورgاو 1رuلاو ~سUا
Pاd ، (ي ل.ت Sا -.4uل ح9صت . vg ، :+ د&#لا ل.صC %رش' :م :+ دلا .^<ي2عتو
. (6O2ل b+رr -رI' .<vg ، (6سلاو -.4uلا ف ?`ف4ت ، (يل.3 ‡*C'
#^E ، رuشلاو ر5ذلا :3 .^Eر\و ، رuلا ى23 >'رلا ".3' Yذلا ، رفuلا 1‘*3 .م'و
. .^I#سEو .^4يصعم ى23 .8رار\@و ، .^I#`U .^عييWتو .^I#`3 :3 لوšسلا
، >ر.O4لا /ف Aر.شت ، ".لBلا /ف (/9يaCو ، "*3…او (/+.3د2ل (ع2/7 >'رلا ا#2ع!
la4¶ ، (rرو ف •ار&…ا :م _ع I#E ، (rرش Yد6! .8#2ع! ، >رارzا د#6zا Kت .`تو
L/aلا f /:€ 1B/تو ، >ر;.9zا n/a3 f /:€ رŠد4 /سo+ ، (/;.pلا /ف ~{.4uلا در.aتو ، (/;.;دلا
>ر5.لا ى23 رu$' ، :^4· ر{.r #8و د8دJا "' ، J.<3' G#7و ، J*m ف كي فu+و ،
. (f<Jدم ر#م' ف .€ •ز+ nي5 ، (<^ل Sا .^`2C >'رماو ، :<يلا u& yي`2;
ف G.س6لا .م'و ، .6ي23 ل.4`لاو K4`لا ~45و ، .6يل@ >.يUا >راد@ Pد67' ل.!رلا :¸و
. 1.)¹ا :3 P.$#صم ، 1.º2لا :م P.•#ف= ، 1.يلا ف Pار#ص`<E 1*7…ا
./8#2ع! ، i*•gاو 1.8وgا K/8' ، iار`¤دو iار`;و iار`/7 >'رل.; K/عE اd.مو
. ($.tرو ، ?$.مر^I P.Iوgا ³ع; ف l8 .»@و ، ($.4فلا .8#¼و ، ($.aيش
hر#^ƒ رز; ل.I K; ، yف 6لاو ل.<2ل (م د.C .8 #2عOE ، „—رkلا u9لا ، „—ر‹فلا .م '
. ر#^4لا (+.• اذ8و ، ر^¶ cو ل#¶ *E ($.س$w; _سيل >'رلا
:م HCر' .8#2ع! s& ،½ا]لا :م .8#مرŒE ، (ي 28.zا >.3دو ، (ي 6)#لا K8' .م'
، (/<يI /8د63 /.J y/يلو ، P.^مgا ا#¦ `3و ، Pا#Cgا ا#24Iو ، P.69لا اود'وو ، ½.)gا
. Z.4لاو (مدN2ل ، Z.شم b& 8د63 l^E ، (<ي^9لا (ل¾م ف l^E
-
- 30, 30,
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
، (/Œm.E ر#/\ /ف ./8وVر;' ، /(´ار (/Iرو P.+رp<2ل /8د63 l/^E -رpلا ./م'
، (7.N6لا ‡#7 ف .8#3.; ، :+ د.يلا ف .‰ر#\ ا#mر3و ، :+ د cو -د' *; .8#!رC'
. (7.يسلا Pار.pم .8#<ŒI'و ، (7.سلاو y!ر2ل .8#ف•وو
، ?ل#`; :fي; د` E ، Gارpلا (2لاو ، G.Œ<سلا (ع+رشلا ~&.\ KR م ، G.س6لا 1• ر5 .مو
G.س6لا ف Sا Sا ¯¯ °+د& ، 5د63 K8 مgا رش.عم .+و ، ®® ?28g 5]C 5]C ¯¯
. ®® 5د63 "ا#3 :vwE
-¤ ، •.^4;cاو رورسلا {اد ، •اوVgا KWE' 27و ?ي 23 Sا ى2\ ?4 ي; ف ".5و
، رش Œلا nي aل ، Xdgا ¿ د3 ، Xذشلا ~fيr ، .& ارE'و ارش;و ، .& ازمو .ªس $' _ي 9لا
ر) š+ ، -ر.W+ cو ~ل.a+ cو ، ~m .p+ cو ~ت .ع+ c ، BN لا ~ي r ، ر^ Qلا Kي ƒ
، P.فيعWلا ى23 ?–ف§ a3و ، P.692ل ?9& :مو . -.9سلا ى23 2Uاو ، -.4علا ى23 حفصلا
(<r.فل 1#`+ ".5و ، .^عEر 1.I اd@و ، .^عmو دO7 اdwE ، (م.م…ا ف #8و ، (م.م‹' K<t
Gار8زلا ~\ >.يUا رور7 "DuE ، ?$ .5ر' . J Da +و ، ?$ .uم .^س 2Žو ، Gارpلا >ردلاو ،
. .^+د+ |; _عmو .ي$دلا "D5و ، .^ي23
`Iسسسس9 م مأ يسسسس% `Iسسسس9 م تسسسسA, يسسس%
اسسسسس%Sع مان;ا يسسسس0 ياسسسسسي ا2 Iسسسسم
Yسسسرم Vر\أ "سسK0 اسسس%",أ اسسسمأ 6
اس%اNسسسسسس,* دسسسسس1 دسسسسسس/7"'لا, Yسسسسسيرب:
ي#ع 5"سسس RسAع `Yسس) @ { س^c س‡
ا%اسسسسسسسسسZ/) RسA/مسسسسسسسسس/, ادb {nس/سسسسسسسسس
،?مار5@و هر; :م :^ي23 ³يفيE ، ?م.+' :م G.س62ل 27و ?ي23 Sا ى2\ y2Ž ".5و
-¤ #8 اdwE ،(2&.م (; رت ر<• G.لاو ، (2&.I .ªmر' -.\' °ي pلا ?$ DuE ، ?م.ع$@و هد#!و
K5 À<44E ، ي `لا ي ع6ل.; دلو . J P.م :م رش9+ ، .; رk Iو ¨س$' „#ف6لاو ، .f9& -#2`لا
. يQعلا ر!gا :م _ع¼ .<–ل ، يaE .J ~8d .v' >'رما
-
- 30F 30F
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
+و ، .8 ا#Rم „ودرفلاو ، .8 اوDم (6 zا "D; ، .^ 2—ع– E :›سŒkتو ، .^ 2ع; Mي aت :م BNk
ف _$.uل Kuي8 ف (Fرلا _$.5 #2E ، (ي5.9لا ىR$-ل MOف4+و ، (ي5.شلا >'رلا Mم n`+
فو ، ل#8و %#C ف (;.صلا >'رلا ?ي تDت ، ?ل.;ر7 ف ".uل >ر#\ ف bE رلا #لو ، ?ل.Rم
?`2Cو ، l8.64لا ?فaلو ، ?6+د ر—سk+و ، ?6ي9! ‡ارش@ Xرت "' c@ #8 .<E ، ل#8dو ¢8د
. د.`43cاو لDفلا (6س& ، داšفلا >رم.3 د#عت s& ،l8.9لا
-
- 30G 30G
-
-
ة
ّ
<eاس?لا ةم
َ
اقملا
ينرقلا تاـماقم
&ــ
ّ
<ـ9ـلا ة
ُ
ــم
َ
اـقم
(( pوـقلا $ـ9ل ي) Bهـ?)ر/Oلو ))
h"C يسسسس0 بسسسس/Uلا =سسسسيري ءا%?
6رdا7
$سسE/E7 اسسA/0 *اسسW ًاZAB IسسB ا2إ
&سسس.مأ n/سسسسلا دسسسD3 JسسسK0
ا,"سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسWأ
LاA#ل *اسسسسسسسسسسW ً@"1 Mا1 نإ
2جسل$جمو ، 'جه$4لاو 2ج4:4لا Yر4ل ، 'جه$3ملا !$F"@ لجHرلا ]ج@أ+ ا_)
xو$ججس@ 5 ، ة!لBلا رججه$‰ ، ة!ا+‡ا دجج1$ف لججHرلا ;أ ملع$ف ، 'ججه5 لجج9
N d!ل, #ف0@ <لو ، ة!ارH
<ججع AججZB@ ، oاyملا دجج1$ف وججهو ، oاوyلا 2ل:ل لججHرلا ]جج@أ+ ا_)و
204I ، <:F0Hولا 2س,$", رف‰ 67أ ملع$ف ، <@دلا -اk, رف‰$ف Mو3@و ، oلع
ولF@ وهو '}$3لا د0ع <م oرI لHرلا ]@أ+ ا_)و ، <:r $ه:ف $م ل9 ،<@د:لا
8!+ 'ج}$3لا ;أ ملع$ف ، <ج:Wف$* بج:sلل $ج09 $جمو $ج0ملع $جم, 5) $ج7دهr $جمو S
أر3@ ىجهلملا 'جف Gلج@ لجHرلا ]ج@أ+ ا_)و ، <ج:WR$sلا <جم 6ل وجهو ، 6ج!$هr
<جع AجZB@ 6ج7أ وأ ، ةد:"ج1 رج:e 6ج$:* ;أ ملع$ف ، ةد:ج&( مجW0@ وأ ، ةد@رH
N M$مpا 60م ],$Iو ، M$BZلا 6, ]"%3 د(و ، 2ف:=1 ولو ، 2ف:‰و
S رع$4لا Mو( اQر:a9 د40@ لHرلا ]"م1 ا_)و
R7Sس, Rd"7 Iع?4ي Jل Iم
(سسسسسJ#jsي LاAلا J#jي @ Iسسسسسم مدKي
]"م1 ا_)و ، $ج1ومe Q$0:م@ $ه:لع Eل*و ، $ج1ولف 6:Iل دZH 67أ ملع$ف
ىل$" 6لو( Qار:a9 !!ر@ لجHرلا UجمJ9$T 3U Tأ V^Oا T دU 0Vع UجمJكTمTرU9Tأ ^;V) 6ج7أ ملع$ف
N ~$فج, 6:لع 8!رف ، ~$هHولا n", د0ع ب%I
S د40@ وهو Q$B}$e 6F:, <م oرI لHرلا ]@أ+ ا_)و
اسسسسياAFلا HNSe NS: Iسسسس,ا اسسسسنأ
يسسسسن"0رO) $سسسسمامOلا gسسسسdأ &سسسس'م
;وك@ ل{ل fXر"J@ وججهو ، $جج*رBم Q $,ر} 6ججF,ر} 6ججFHوl 6جج7أ ملع$ف
N $*8 ر&م
، 6ج7و@! رج9_ 6ج7أ ملع$ف ، 2ج7و"لم $ج:7دلا Q ار:a9 Mو3@ لجHرلا ]"مج1 ا_)و
x!$Bع <م ل:ل(و 2@pا +رك@ لHرلا ]"م1 ا_)و ، 27و"م د*أ <م دHو $مو
-
- 309 309
-
-
&
ّ
<9لا ةم
َ
اقم
&
ّ
<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
f8 ر"@ kجججI[ف 6ججج0م +kFع$ف لجججH+ <جججم Q$}ر( بل. 6ججج7أ ملع$ف ، +وك4لا
5 $:7دلا !!ر@ لHرلا ]"م1 ا_)و ،+و9kمل$, 67أ ملع$ف ،2}و", K$0H xو$س
]"مجججج1 ا_)و ، 6جججج}وB3م … جججج;$هVرV, 5) اوtفرف Q$}ر( +$جFلا <ججججم بل.
ملع$ف ، >ج:} ]ج(ولا <جكلو ، ج>X:r Aج@دZلا S 6جر}$Zم 'جف !!ر@ رج}$Zملا
N dر.$Iو 60ه_ ^دT 9 د(و ، ةر}$Zملل ر^ t* $م 67أ
م9wس مكل دB ;) ~$:rأ <ع اول[س 5 S اQر:a9 +رك@ 'Fفملا ]"م1 ا_)و
N Yاو&لا 6:لع 'فIو ، Yاوجلا 'ف +$F*ا د( 67أ ملع$ف N
مجج $ججم ا_) ~جج'r لججكل S رججع$4لا Mو3, ده4Fججس@ Eجج‰وملا ]"مجج1 ا_)و
N ;$Bte د($* وهو 6لمع <م ل&ف د( 67أ ملع$ف ، ;$&37
مججه(لIأ ]ZBججصأو ، Y$B4لا دججسف Mو( <ججم رججaك@ لججHرلا ]جج@أ+ ا_)و
<جججم !5ولا ىججج0مF@ وجججهو ، -$0, 5) dد0ع $جججم 6ججج7أ ملع$ف ، Yلكلا mلI[9
N -او01
6ججوع! 'ججف Lججج7 xkلا ، ة$عدلا دجج*أ dد0ع رجج9_ دجج(و QلH+ ]جج@أ+ ا_)و
، لججم"لاو Mو3لا 'ججف O DلI‡ا ~جج'r مججهأ N لججHرلا اkه M$3ف ،d$"ججسمو
N 68 Bل #8 :}و ، 6Bل( ل9أ د( دسZلا ;أ ملع$ف ،لHو yع Oا 2B(ارمو
، بج"و [جم‰و Cوج, رج"4@ 5 6ج7أ ىلع Oا دجمZ@ لجHرلا ]"مج1 ا_)و
5 مR$&لا ;أو 6م$:&, ;وكFل ?ل LXملJ @ وهف ،مR$ص 67أ ملع$ف ، ب&0, ر"4@
/$0لا ;أ jرBجج=@و ، ر:جج&( وأ لجج@و. لجج:للا ;[, jرBجج=@ 6F"مجج1 ا_)و ،مVل$ع
لHرلا ;أ ملع$ف ، ر@k0لا ر:4Bلا 201 وهو م$:3لا او9رو ، ر:&3Fلا 'ف او"(و
ا_)و N '8لج@و رملا ?ل L8}و@ ;أ د@ر@ 60كلو ، '8ل&@ م$( 2:}$ملا 2ل:للا 'ف
'جج3ل@و ، ;اوI‡ا ىلع dر"r xده@و ، ;او@! 6ل 20جج1 لجج9 رججع$4لا ]جج@أ+
، ةرU"T, xو$جججس@ 5و ، ةTرU"Tr „yهT@ 5 dر"r ;أ ملع$ف ، ;ار:جلا ىلع dدR$ججج&(
ل:.أ ;أ د@+أ 5و ، مك:ل) A@دZلا بe+أ ]09 $م Mو3@ ˆدZFملا ]"م1 ا_)و
مل9 dد0ع $م 67أ ملع$ف ، مك:لع N م$3ملا <م \ل=F@ ;أ د@ر@و ،
دجe+ 'جفو ، -ار:Iو مج"7 'جف <جZ7 S 6لو( <جم رجaك@ لجHرلا ]ج@أ+ ا_)و
Q$}+أ LV0Jم وأ ، Mاwس, وأ Q2@ده d$أ ، M$م, دهع ب@ر( 67أ ملع$ف ، -ارسمو
N M$م4لا 'ف
لجهلا <جع Mاwجسلاو ، m$:Fr5ا رج9_و ، m$0"لا <جم مو@ لج9 رجaك@ <جمو
،لج:*رلاو 6ج0ع دج"Bلا 5) ?ل $جمف ، لج:,و Yاkعو ، لج:3g 6ج7أ ملع$ف ،m$فرلاو
6ج:ف لجHرلا ;أ ملع$ف ، مجF09 <ج@أو ، مجF7أ <جم S M$3ف لجH+ ىلع ]م8 لج1 ا_)و
-
- 310 310
-
-
&
ّ
<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
<جم 6جم$". ىلع رجaك@ لجHرلا ]ج@أ+ ا_)و ، Y$Zجصلا ىلع رBج9و ، Y$جع)
N ل:=, 67أ ملع$ف ، ل:ل( 67[, +kF"@و ، ل:جBFلاو ب:*رFلا
<جم >ل%0 2ج3:3Zلا ;) S Mو3@و ، L8جBF@و ، Lج&فF@ ملكFملا ]"مج1 ا_)و
ل:ل( 67أ ملع$ف ، Qا+و! ب"لو ، بلاو( 'ف ره&0و ، 23و, <م >aB0و ،ر.أ
/$0لا S 6لو( <جم رجaك@ لجHرلا ]"مج1 ا_)و ، 6جع$, مل"لا ىل) ^ دTم $جم ، 2جع$t,
‹:r d$,أ لHرلا ;أ ملع$ف ، Mوtفمو ل}$ف Y$س7لا 'فو ، Mوصأو ;!$"م
، 2ج"@ر4لا 'جف لR$جسم M[جسJ@ <جم ]"مج1 ا_)و ، 2ل:Fف xو$جس@ 5 وجهو ، 2ل:Bج(
N 6مهف !ر,و ، 6ملع ل( 67أ ملع$ف ، 2"@+_ 6ل b$:F*5ا ل"ج:ف
kججIأو ، dركr $ججمو مل$"لا <ججم !$فFجج1او ، dرجهف دجججسملا +و$H <ججم
N MوB=م 6Bل(و ، MوIدم 6ل3ع ، Mوk=م لH+ اkهف dرف9و iور"ملا
، ]ججHرIو ، ]لI! S Mو3:ف ملكFملا ~$ <ججم رججaك@ لججHرلا ]جج@أ+ ا_)
]فلأو ، ]ل(و ، -+lو ، ]:ع!و ، ]ل,$(و ، ]:3لو ، ]BF9و ، -أر(و
، m8د4Fم ، >ججه:فFم 6جج0كل ، >جج3Zم رجج:e 6ججمل9و ، >ججم*أ 6جج7أ ملع$ف
N >%0مFم
، ;و0فلا #جمج, 5و ، ;وFملا €جفZ, مل"لا Gج:ل S Mو3@ بل$%لا ]ج@أ+ ا_)
N ;و= €فZلا 'ف 6ر9ا_ ;أ ملع$ف
-
- 311 311
-
-
ينرقلا تاـماقم
ناوــ<ـ9لا ةــم
َ
اـقم

َ
ّ
X
ِ
P
ِ
!
#
<>
َ
ا
َ
?E
َ
ِ
ب ر
ُ
<
ِ
R
َ
'
6
ر
ِ

َ
=
#
X
َ
و r
ِ
_
#
َ
nا ي
ِ
)
6
ة
َ
ّ
با
َ
. $
#
م
ِ
ام
َ
َ
و
B
#
ُ
U
ُ
لاَ4م
#
َ
5 B
0
م
َ
ُ
5 
، ".ي9لا ~&./\ ±/&.O2ل P'رI ك2ع2E ، "ا#يUا †.3 :/3 ./6)دŒE h Yوارلا ل.I
ض.+ر ف و ، ا#3و ا#ع¼ .E ، (/3ار;و (&.ص E ~&.\ ±& .zاو ، (3 .rو .Á ع¼ h _2I
، را#pلا ./+ ، ر.<Œ2ل ا#ل.`E ، P.Iوgا ³/ع; /ف ، P.$ا#يUا _/ع<4!ا . ا#عتر.E ر/5ذلا
K9 I ، (qي$دلا .ي $دلا :3 .6 )دŒE ، ر.9uلا ل.`)gا ل.fFو ، رادلا Ka ; _$ ' ل#2& ، (fي6لا
، ]عش :م .ª3.\ "#47 هد63 :م h ل.Iو ، ىuش ?$ ا#C@ Â@و ، ىu;و ر.<Uا ~Œ4$.E
ا#4ص $'و ، | عش.C ا#IرrDE ، ]95 cو ]p\ ى23 .ي $دلا :م n7 D+ *E ، ] R5 } تو
. را#pلا .;' .+ (<uUا ك<23 :م h ا#ل.I ‚ ، |عƒ' هورuشو ، |عم.7
~2r ف PرE.7 .$ ' ، ~O علا u 6م ل.r كلذلو ~9س لا "#Eرعت c 4 $' h ل.I
، bي Eر ‡د\' Mم د6سلا PدصI .<2E ، د6سلا Â@ b+ رaلا PDaCDE ، د6 Jا Â@ (<uUا
، _ع!ر _ع9ش .<2E ، ?;.ش3'و ضورلا P.9$ _25DE ، (;.• ف .6عI#E ، b+ رaلا _22m
اذ^2E ، Pرد.• ~9/7 Ygو ، PرE./7 اd.ل _ي/س$و Pر/\ :/م >رRuل ، G.<uUا :/م
. ر.9uلا G.<2علا :م _يIc :مو ، را#pلا .;' .+ ?ل Kي`E ، G.<2علا :م _يIc
(<\.3 G.ع6\ ف :uس+ –ل.علا اذ8 ، ?¼ر _عqيmو ، ?¼ا _يس$ .xل.3 _ي `ل ل.I
، ".<3 :/م •وزت †.علا اذ8و ، ".4 /س$.pE' "دم Xد&@ 1#rرلا /ف :/;ا ?لو ، ".4 /س5.;
:م ك<¦ 27 و ،|علا :م Sا A.E.3 را#pلا .; ' .+ h ?ل ا#ل.`E . "ار+@ XرI :م (+ رI l8 و
:س& :م ~Oع$ K8 Yرد$ .م :+•دلا ، ك`a$ . كQف& (ع7 :م و'
.<E ، ¨<^E كI Vرو ، ¨<23 Sا AداV h ا#ل.I ، Ã.علا ل.$ ، Ã.ي2لا ر^7 :م h ل.`E
. >]ص; ~&.\ ك$wE ، >]ص`لا .ي$دلا هذ8 ف ك4fي6م' l8
?2ع!DE ، /ي4يلا ل.م Ãاو (/عIو ?/يE M/IDE ، ي /7ر; :/م K/`& Ã _/يل ./+ h ل.`E
. ه.6م ل.$ :م >د.ع7 .+ h ل.Iو ، ه.6ي3 _عمد s& ىu; ‚ ،يمرل.5
-
- 312 312
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
h دش$' ‚
رسسس/E7 يدسسسAع رسسس/Oشلا م4ي Iسسم
sرسسسسسسسسسسسسيد: مSملا م4لا, "سسسسسسسسسسسسK0
ءيسسس\ NY3 Iسسم ‡4سسسلأ يدسسسAع "سس%
sرسسسسسسسسسسس/O\ =#) Mاب<لا نأ تسسسسسسسسسسس/ل
. Mمدل.; دلا Kk;و ، M<zا %رص$.E ، ?3ادو ا#مارو ، (3.<zا ىu9E
(<uUا :م ذCD6ل ، ~+ ذلاو yي 4لا :3 ،~+ ذ^4لا K8' .+ .$ #)د& h Yوارلا ل.I ‚
h y/ي4لا ل.`E ، لز$ا ".9! ./+ h c.`E ، ل¾م ى23 y/ي4لاو ~{ذلا ر/م h ./62`E ، ~ي /ص6;
h ~/+ذلا ل.`E ، (/9يJا K/ي2I .+ ، (9 يلا (ل*7 و ، (9 +ذلا :; ا .+ ، y/ي2;@ . /+ Sا ك2ت.I
~ي O3 K9 I ك<3 _25' 1#+ _يس$' ، (3.u2لاو 1š2لا زمر .+ ، (3.Oشلا كت G.! sم ،
. كلd %ورعم ?$wE c@و ، ك2= c@ Aر• .م ، :+دلو كل _24Iو ، |م.3
qدرE ، "اد+د2ل .Áم.عr ك2ع!g ،"اديلا Â@ L98.E ، .Á`r.$ bU.;و ، .Á Iد.\ _65 "wE
:; ا yي 4لا .$ DE ، yيسC .+ „رCا h ل#Ž n`سلا ‡#Eو ، ل#ص+و ، ل#`+ #8 و ?ي 23
h دش$' ‚ ، "ورQ6+ „.6لاو ك4&رaل ، "ور`ل.; _2ت.I #2E ، yي4لا
اسسس%ا.'نا 2إ aاسسسسمرلا3 يسسسنر1
ان"سسسسسسسس,N*دم hرسسسسسسسسDلا يسسسسسسس0 Tام3
ا,أ Iسسس/مر3;ا Iسس,ا اسسنأ ا‰دسسس: ً
اسن"سسسسسسس,uر: اسسسسسسسZ/% م"سسسسسسسE#ل YسسسسسسE0
، رودت 1.+gا _ي 2E ، ql 23 كع Oش ك9ص 6م :u لو ، qY دل ABC h ~{ذلا ل.`E
. ".عOشلا (<يI ، ".9! .+ Xر4ل ، ر#RŠ3 ".مزلاو ، رور• ر8دلا "wE
h~يJ هرد\ فو ، ~+ذلا دش$' ‚
يسE'#ن { سنا+م اسسAل تسس/ل 8سس/) اسي
اسسسسسنuد( : Iسسسسسم اسسسسسسAلز% VرO/ل Rسسسسسس/0
-
- 313 313
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
{T?اسسسسس اNسسسسنأ !اسA0NرسسسسOل ًا2•سسسس0
اسسسسسنuد9 : Iسسسسسم ًار,ا3 م*اسسسسسس+ملا اسسسسسسA#ن
، (مf*3 "ا#يUا ر.9C' ف _$ DE ،(م.م' .;' .+ ، (م.<Uاو د.fيصلا :3 .6 )د& h ا#ل.`E
، ?;.Œ/\' ‡ر.فE ، د.a/ص+ "' د/+ر+ ، د.$™زلا ى23 هد+ M/mو د/Iو ، د.fي /صلا •رC h ل.I
ك$ @ ، ديص; .6 ف”ا ^2لا ل.Iو ، رOشلا |; ، رQ6لا q دمو ، ?; .92! M2Cو ، (; .pلا KCدو
، رود+ K!رلا Xر+ ?$g M`+ "' ÄD+ ، ر#يaلا :م -ر7 ?; fرم .<f 25 ".uE ، د+ر$ .م 2عت
Â@ :5 ر+ cو ، 1*7 ?3 دÅ cو ، 1*u; ر4 p+ c ، رQ $ (I دو ، رذ& ~&.\ ] aلاو
?$ wE ، bFgا .م' ، ~+ دgا (ي 8ادلاو ، ~+ رgا l5ذلا (ف\ هذ8و ، د3#; bR + cو ،د^3
.bEر4+ c ?98ذم فو ، bEد4+ رار7g.;و ، bŒس+ رN\ K5 ى23
]pلا ف كش+ ح9\' ، ]aلا s& ، د.9علا ى23 >رس& .+ h T.\ ، د.يصلا y+' .<2E
h دش$' ‚ ، ]لا K8' ف G#سلا :• :Q+و
vYخ دسسسسKO, ن"_ي ي#سسسسFم Yسسسس%
Iسسسسس/م/لا يسسسس0 „سسسسADي &سسسسطعأ ا2إ
يسA'1دسسسسW $سسسسمامDلا نأ "سسسس#0
يسسسسسسA/مي يسسسسس0 تسسسسسما1أ "ل تسسسسسس/09
، ".<ي27 د6! .+ la98ا ، ]لا K8' :م K!ر .$' ، ]aلا .^4+' .+ h د.يصلا Xد.$ ‚
د^3 كل ".5 sم ، ?يل@ PرQ$و ، ?ي23 PqدرE ، ".مV :م ›كل ‡.4شم .$DE ، ".مgا كلو
د#I *; ، Æ./\رل.; ./6ت.^م' _24I د/Iو ، كIد/ص$ n/ي5 ، ‡.ف6لا /]R5 ./+ ، ‡.Rيمو
cو . هد.$V كسم' :م .+ ، >د.علا _5رت sمو ، Æ.صI
./م ى23 ./6مد$و ، د./سفلا K/8' >د.3 ./65رتو ، د.9علا -ر Â@ ./69ت h د.ي/صلا ل.`E
. Pار#5ذم ]ل.;و ، Pار#uشم Pار#!Dم :لز$.E ، n2ت .م 1رp$ %#7و ،n27
‚ ، د+ رم -اfذ5 Yد63 _$ DE ، د+ دشلا „D9لا اd .+ ، دي 63 .+ *5 h ]aلا _ل.`E
"'و ، K”ر+ "' q8و ، ‘ Kمو د.fيصلا y+ DE ، L`س+ †و Zر7'و ، L9 ^+ †و ]aلا ~8d
-
- 31* 31*
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
، .6 8 .$ ' _سل د.ي\ .+ ل#`تو ، G.I G.I ددرت ، G.`<Uا (م .<Uا _&.صE ، KŒلا Aر4+
h ل#`ت Pدش$'و ، .6علا :م رRuت cو ، Àلا ك2pشت *E
اسسسسنأ اسسسA% تسسسسل ?ا/سسسXلا اKسسسسيأ اسسسسي
اسسسAOلا $سسسEشملا =سسسAع H? Yسسس7*ا0
يA)رسسسX,أ يسسسخأ اسسسي !دAع تسسسA3 "ل
اسسسندAع اسسً.يأ تسسسس#0 تسسسسنأ !ا4سسسس3
رار7gا رش$ :م Gاز! اذ8و ، .8.مد'و .^24`E ، .8.مرو ?4يمر ددسE ، .80رE _ف4ل.E
. .8.^46م هرد\ KعŽ †و ، .8.شE'و
. |9Oعم كR+د´ .$ر\ د`E ، |92عRلاو •.!دلا :3 .6)دŒE hا#ل.I
، |& K5 ف >#27 ، |U.صلا ]7و ، G*; K5 nف ’ ، G*96لا HصI h ل.`E
. Çد&' ل.I ،•.7 :م ك9 ش KCاد ، •.!دلا :م (3.<È ، ".9ع2+ . Çو ، ".92ع) f رم دI و
اذ8 K5g "#uت ، (2ي& ف ك+'ر .م ، هر+.س+ #8و ?يل@ _ف4لاو ، هرو.t #8و ، ?9&.صل
، :+ر5.شلا (2Iو ، :+ر5.لا ".مV اذ8و ، (ع+رش .$داد!g ، (ع+دلا "wE ، (2ي7و •.!دلا
h ل#`+ °ي& ، زي2ن…ا ر3.ش ]9سuشل ، ز+ر;@ :م (&#ل ف -#4uم #8 .<5و
$#/Dلا ناسسمc يس0 =سسفAل Yسس'7ا
$#/#K) 5?رلا ي"A) Iسسسسسسسمل رسسسسسسسKBأ
$سعدسسس_م $سسم], تسسن]0 Hدخا
$#/_, ءاسسسسسسسطOلا دسسسسسسسAع JKسسسسسسس"فA0
$سسسس0رOم $Aسسسس JسسسK/0 رسسس+ملا0
$#س/سسسسسس Yسسسسس+, اسسسسسس/ند#ل ن"سOسسسسسسي
1د`ت ، ] aC رم ' K5 ف .$ دشرم .+ ، ] 6م .; ' .+ h ]9u 2ل ]pصلا ~2عRلا ل.`E
.^4+' uي23 1*سلا h ل.Iو ]9uلا 1د`4E ، ^2م 1.م@ ]لا ف _$DE ، 2ع4$ u6<E 2uتو
. •.4= رCÉل .6م K5و ، •.OUا #;' اذ8و ]6م #;' .$' ، •.!دلا
-
- 31+ 31+
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
c h •.!دلا _ل.`E /ف ¨ºي/7 ./+ ، لا#Igا /ف -d.5 ./+ ، ل.4= ./+ Sا ك<2/7
ل.<3gا ، -#يعلا :م S.; d#3'و ،-#$ذلا :م uلو Ã Sا رفp47ا h ل.Iو .^ ي23 درE ،
. «م 5.8د اd.مو ، «3 4ع¼ اd.م ، -#2`لا ~2`م ?$wE
. .$.97 ˜ 1.3 K9I A#C'و ، .$.;' K4I A#;' yيل' h ا#ل.I
، دلا#لا رVو K/<t c دل#ل.E ، لV اd@ l/CD;و ، K/m اd@ /ÊD; /ˆDش ./مو h ل.`E
. د!.لا Yدع+ c يº2لاو
،(عيQفلا ر.9Cg.; Gl2م uÅر.تو ، (ع+رش uل رuلاو ، (عي9r uيE ردpلا h ا#ل.`E
.ر.6لا د#Iو Sا ^2ع! ، را#9لا K8' K<3 :م S.; d#3'و ، ر.\ .<3 ضار; _سل h ل.`E
h دش$' ‚
&لإ تسسOطEنا &N#سسXملا تسسمزل
(ر34لا
(ر+ملا T?اسسسع Iسسم نام7رلا &لإ تسسب)
Yس3 يس0 mدسXلا يسسفن تسمزلأ
$لا7
ير+0 يب7اسسW اسسي ŽSخQا, ت#U\أ
، -ذu+ c ‡د.\ ، ~ع 2+ c د.! ?6 •' h .6 2I ، ~2عRلا ل#I •.!دلا _ع¼ .< 2E
. ديص`لاو ديش6لا اذ€ ، د+ر+ اd.م ه#لD7.E
ف ، ر<سلا uعم Kيa6ل ، •.سلا -.; lC'و à ا#Œ4فت "' ، •.!دلا .^+' د+ر' ل.I
. ر<`لا G#m
. |<يل.; ¨;رm .6ي23 Ëورت c "' ، |<يلا .6a3' ا#ل.`E
#لو .6 تد.3 Aر4$ c ، (2ي7و Ku; .6 ي23 ح4 Eو ، (2يU.; uي23 .$رص$ Yذلاو h ل.`E
h ا#ل.Iو ، -.9لا ا#Œ4فE ، ?/6+د ا#Eر3 ./مو ، ?/6ي¤ ا#<^E ./<E ، (2ي9 /I /u6ي;و ./66ي; ل.&
، ه#`2•'و -.9لا اوf در ، ه#C'و #/8 K/Cد ./<2E ، -.Œ/\gا >]Cو ، -.9&g.; ¨9&رم
".&و رOفلا ".;و ، K+#لا (3.7 PرW&و ، Kي2لا 2•' .<2E ، .6¦u¶و .6س2! ، .q6u7 .<2E
:م Sا ، Lي93 .+ اذ8 .م ، Lي I Lي I h •.!دلا T.ص E ، ".´ذ+ •.!دلا ف .ع Iو ،
-
- 31, 31,
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
.6 فف5 .م ، >ر`$' K8' uع¼ s& ، >رIرI .ي $دلا Ì-م #ل h~2عRلا ل.`E ، Lي = 5Gارو
. .Áمد^م .^<س! ح9\' d@ ، .Áمد رa`ت (!.!د Pدش$DE ، >ر¦`عم uO^م Xر$ s& u63
رسس\;ا اA1دسW nسس/3 kا)رسس7ا
رسسسسسسش'Aم اسسسسسسياربلا Iسسسسسس/, kرسسسسسس+م
اسسس,اN4+لا mدسسW Iسسم ازسسس: ا4سسس%
ا,اDسسسسسسسسW;ا $سسسسسسسسE0رلا Iسسسسسسس(مأ
$سسسب1اOلا Vا_ي YسسEOلا ب7اسسسW
Rسسبلاسسسسسسسس_م RمسسسسسسسسX_ل اسi‰/Kسسسسسسسسsم
h ل.Iو ~2عRلا كŒWE
يسسAنإ $سس:ا:? اسي =سj/U, ي)"سسم
(سسسسنا"خQا رسسسسWان ?"سسسسسسDلا دسسسسس/3
يس'عا<\ Tاسس/Dلا ي0 مدE) ييأ*
(ناسسسسسسO<شلا $سسسسسسعا<\ Yسسسسسب1 يأرلا
K5 اdwE ، b9 aم ك9 شلاو ، b2pم -.9لا اdwE ، ".98ذ+ .م .Iو ، ".92عRلا M9 ش .< 2E
"' #ل nي uE ، (fي6لا .6 م _$ د .^ 6•'و ، (qي2; ف .6 عIو h . Ç]95 ل.`E ، ‡رaم .< ^6م
#; ' _$ ' ، B5-ل رp\gا ل.`E ، .$ رaم'و Æ.\رل.; .$دص`ل ، .$رص;' •.!دلا ~&.\
"wE ، |ل.7 .^6م .6!رCDE ، Zادلاو KيUا ف ، Z.9لا K+#r ، l8.6لا ~uترم ، l8اودلا
.6 ي23 h?9&.صل ل.Iو ، B5و Kf28 ‚ ، رuفتو KمDتو ، B5gا _<صE . |ل.• .$ wE .$ د3
/8رR5' „.6لا "wE ، "#4fيم ل.I ./$0ر :/<E 1.6$و ، "#a9لا Í/ف6$و ، "#يعلا ³/<p$ "'
c ، A#E ³/E c h رp/\gا ل.`E ، ر/`; Xرت :/م ر/R5' "wE ، ر#/صلا Aرpت cو ،"#2`ع+
.<E •.!دلا ~&.\ G.OE ، P.97 ف .ع O8و ، Pا#م' vD5 .م .$ ‚ . A#º$.ش AادEو
رQ$ ‚ ، ¢يعلا .8دع; -.r c Sاو ، ¢+@ اذ8 ¢+@ h T.صE ¢+رلا c@ (!.!د :م د!و
.<465 #2E ، (9ل.سلا (98.6لا ، (9\.6لا (2م.علا ، (;d.uلا ه#!#لا _8.ش h ل.Iو ، |92عRلا Â@
، uي23 P#لا «`97 :uل ، Gارu6لا u42عE ى23 ÁGاز! ، G.مدلا .< u6م _27g ، G.ي&'
ف . Ç0ر .<2E ، K!رg.; .<^9Œ7 ‚ ، KO3' P#لا Sا ".Œ9سE ، uيل@ G.6فلا Zر7'و
-
- 31F 31F
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
.4 ف4لاو ، |¡u&.m .; ر8و ، |Š3رسoم .م .I ، Yد.6لا K8 ' .<‰#م ى23 د^ش47او ، Yدا#لا
h B5gا ل.`E . :+¡دش6م
رسس) Jل يسسA/ع LاسسسAلا Iسسم &بسسbأ
اًد7أ
ادسسسسس,أ JسسسسK, YسسسسسفD) S0 Yسسسسس/#Eلا @إ
YسK0 مارسس+لا [ا Yسسس* ا",43 Jس%
ادAسسسس 5دملا M"سسسسe &#ع JسسسKAم دسسسير)
JسسKب#طي >"سسملا ا4% Jس%ار) اسمأ
اد\* JسKل 8سن]) @ y*;ا يس0 Iس/%@
h ل.`E رp\gا دش$'و
رسشبلا ا4سس% يس0 aاسسW اسي PسF) @
`رسسسسسسش'Aم JKسسسسس/0 YسسسسسK<لا اسسسسسبUلا0
RسسناDبسسس JKEلاسسسخ ا"سسسXع Jسس%
`*رسسسسس.لا يس0اسسسسس+لا JسسسسOAملا "سسسسس%
. .6rرE .م ى23 .6ترس& .يE ، .6rر#ت .f $' :•' h •.!دلا ~&.\ ل.`E
. د&' :م .8.6ع¼ .<E ، د7gاو "ا]Rلا (صI :3 .$BNE h ا#ل.I
د#علاو "ا#يUا :3 °+ دŒ2ل د#ع$و ، (مارpل.5 ~&.صلا b&و ، (مار5و ¨9& ل.`E
، د#7 'و ر F'و ³ي ;' "ا]) () *) A.68 ".uE ، د ,' K5 c@ 2علا ~2a+ .م و ، د F'
د7gا € ر<E ، ]aC ~ص6م ف ، ر+Vو ?$D5 ^6م د&او K5و ، ر+دpلا ~$.È "#3ر+
Î "ا#C@ .+ ل.Uا nي5 ل.Iو ، (م*سل.; J .3دو ، (م*عل.; ^EرعE ، (م.7' #;'
ا#ل.I "#28.zا ^9r.C اd@و ، .م*3 ~سلا اذ8 1*3 h ل.`E ، "اf #C .+ ]Ï h ا#ل.I
1#+ ، ر#) :م .6 م _25' 5 _يس$' ، هردي; %رع+ K5 h >رد• ي& .; ' .+ ا#ل.`E ، .م*7
h ل.`E ³ي;gا ر#Rلا دش$' ‚ ، ر#RŠعلا ±Uا Aد3.7
$سماسسسسأ اسسس,أ „سسس/#لا Iم]سسس) @
يس,اسسسDي @ "سسسK0 RسسسAم Nرسسس(0
R9سماسسسسس7 اسسسسAل NYسسسسس Rسسسسن•0
(hاسسس'+لا يسس0 ءاسسس: دسس1 kر32
-
- 31G 31G
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
h ل.`E اÁدش6م رFgا ر#Rلا KÐرا ‚
k*دسسس/7 >اسسسAoا+لا Yسسس3 gسس<\أ
hا'+لا يسسسس0 يسسسس,* kاZمسسسسسس T*"سسسسسس1
Iسسسم &سسسس1أ Hرلا يسسس0 Rسسسسب#E0
رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس س<7
رسسسسسس<0 اًدسسسسسسمع Jسسسسسسس1أ امسلاسسسسسسطل
h دش$'و د#7gا ر#Rلا 1.`E
$,اسسسUلا يسس0 =#م رسسس,زKلا ا4سسس%
Rسس9,اسسسسسسن ا‰رسسسسسXم >"سسسسسسم#ل رسسسسNش3
ب) Rس9 لcاسسسن سسRZم9أ Iسسسم ادسسسي سستZ
Rسسسسسسسس9 #)ا1 kدسسسسسسسناع Iسسسسسسسمل Yسسسسسسسي
، ?ي 23 ا#ع<Ðو ، ?ي ل@ ^ 25 ا#29I' ، د\ ر ^ 2•4`›لو ، د7 gا ^ ي23 K9 I' .< 25و
.< 2E ،(3 اBلا Kي لد د.”cاو ، (3 .Oشلا ~2pت >رRuلاو ، >#Cgا زم ر #8 و ، >#I >د&#لاو
. د#3رل.5 ه]{Vو ، د#3 ى23 ?7'ر Mmوو ، "ا]pلا ³ع9ل Dz ، "ا]Rلا :م y+'
h ل#`+ دش$'و
R'ل"سX, اسس/ندلا بس%*أ ي4لا اسنأ
Rس'ل"سX,
ارش, 5?رلا &سس)- اسسمدAع nسسسخأ Jسسسل
نارسسس/Fلا يسسAب#U) م"سسس/لا Iسسع
Rفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
5ر) V"سسس „سس/#لا >ابC Iسسع ًS%ا: اسسي
_4 ش' "' c@ ، (ف {.C ] • (ف لg.; Pر.\ Ñ لا ، (ف {.aلا هذ8 ف (2ي& Ã yي 2E
،هد+ -رتg ، >د3 هد3'و ، >د& ى23 د&او K5 ذC0و ، €#ي3 ^Wع9ل ر^•'و ، €#2I
ف 4 $'و ، 1#يلا u4+'ر ، 1#I .+ ل.Iو ، ر< `م Kي ل ف ، ر Fgاو د#7gا ر#Rلا Â@ G.OE
د/سUا /|ع;و ، u`9 /س+ ³/ي;gا ر#Rلا _/+'رE ، "#ع/ست ر/+دpلا Â@و ، "#3رت ضورلا
*E' Î "ورت اd.<E ، G.لا ى23 /uFاز+و ، G.</سلا _/96; /uي23 ر)D4/س+ ، /u`مر+
-
- 319 319
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
P.<2uلاو ، (Œيصفلا (p 2لا ~&.\ .+ ، (Œيص6لا ى23 j]C Sا Aاز! h ا#ل.I ،"ورص9ت
، (qي2; ف 1#`لا MI و h ?سف$ ف ل.`E ، Xر4Eا :م -.C دI و ، Xرت . Ò .$ رمDE ، (Œي2لا
، .Áع+ر\ Xر+ s& ، .ªعيƒ ³ي ;gا ر#Rلا Â@ -#)#لا ^6م ~2r ‚ ، (fي6لا ^6م _$ .&و
ه#3ر.\و ،هور\.&و ³ي ;gا ا#Œr.6E ، :+ رد.9م P#<2لو ، :+ رد.I Óد•ر& ى23 ا#م.`E
..fmر ه#qmرو ، .mر' ه#&رr ‚ ، هورش.5 >وادعل.;و ، هور!.&و
y&' .<2E h ل.I ، P#`لا ?ت.Eو ، P#فل.; :`+'و ، P#ل.; f
دسسسس;ا rسس`سسسن Iسسم $#/Dلا k4سسس%
دسسسسسسسس7 يسسسسسسسUب, اناسسسسسسسE#ي م"سسسسسسسي
ا"م#O) "سسل J+عرسXم يسعرسXم
دسسسسسس0 دسسسسسس1 Jسسسسس+Aم يأرلا نأ رسسسسسس/b
#8و ، ]س+ :مزل ^5رت ‚ ، Tرش$او دع7و ، TرEو د7gا ر7 ³ي;gا P.م .<2E
، رFgا ر#Rلا اذ8 h دع7' .; ' .+ ل.Iو ، د#7gا ر#Rلا Â@ ىت ' ‚ ، ]صلا G#سل 8د#`+
#ل Xرت اd.<E ، ك&ر.ص+ >وادعل.;و ، كŒr.6+ ?$ور`; هار' ، رشلا كل lفÅ ، ر4pم ?6•'
?ل yيلو ، ر+دpلا Â@ ه.9ŒسE ، هر^• Yرف$و ، هر¸ bش6ل ، A.q6uم هر^• :مو ، A.f$و.3
h دش$' ، ‡ر4t هداšEو ، bمر رC0 ف ح9\' .<2E ، ]ص$ cو Ô Ãو :م
مدسEلا TرسFع ي4% يأرلا TرسFع اي
(مدسسسسAلا $سعاسسسسس ي4سسسس% ي)اسسسس/7 اسسسي
{Pسسسبل اسK3اسسس7 اسسسA'1زم $سسس1ر0 اسسي
(سسJ<Oلا hرسسسO#ل $+سسسDd اسسK, انرسسW
، د¡عسلا bيEر .+ ، uل.& nي5 h ل.Iو ، دعIو د7gا 1.`E ، د7gاو د#7gا l`9E
. ?م.¶ رورسلا :م .65رد' ، (م.7' .;' .+ ]Ï ل.`E ، د29لا (6+V .+و
.+ كل Y'رلا ل.I ، .68 اÁ د• 1#يلا د+ر$و ، .$'و _$' l`; ، Àلا (+.• .+ h د7gا ل.`E
.".6zا _;.) .+و ، "ا#يUا ك2م
-
- 320 320
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
د7 gا :م Õ دDE ، كي !.شg « م "داو ، كي !.$g « م -ر4Iا h د7 gا ?ل ل.`E
رلا ، ?; .ي) M2Cو ، ?; .92! ‡زمو ، ?; .ي$' ?ي E د7 gا ~ش $DE ، „.ف$gا ى23 4 5و ، „ا
، د29لا ف ، د7 gا درف$او ، >B• كي 23 ، >رOفلا (ل*7 .+ ، >ر`9لا :; ا .+ ‡d h ل.Iو
hدش$'و . دعI ك2لا l7ر5 ى23و
يأرلا, تسسسسس,*ا7 ا2إ `سسسسسh(*ا7
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسAEلا
(د7ا"ل اًدبع اسسسسسسسس/ندل اًد7ا Iسسسسسسسس3
t0اسس7 =س,ر0 اً1"#_م pسس_) @
(د:امل @إ ?ا<م;ا >?اEنا اسسسسسسسسسسسسسسسسسم0
، ±E .& "ا#يUا ر.9Cg ?$ wE ، ±&.z.; كي 2عE ، >د.E…ا >رR5و ، >د.+زلا _ºش "@و
. Y]مq د2ل "ا#يU.5 ، Y]•و ه]• لD7ا و'
حي شلا ل.م .م ، 1#ص $و l2ص $ nي 5 .6 <23 Yذلا ، 1#ص علا ى23 27 و K\ و
. 1#صلا n24Cاو ، 1#صي`لاو
-
- 321 321
-
-
ناو<9لا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
توــــمـلا ةــــم
َ
اـقم
(( B
#
ُ
U<
ِ
Wلم
ُ
!
ُ
َ
ّ
ن
ِ
(
َ
) !
ُ
#

ِ
ن
َ
ور
ُ
ّ
"
َِ
b m
ِ
V
َ
ّ
لا ت
َ
#
وم
َ
#
لا ن
َ
ّ
ِ
P &# ُ
W ))
&#ع *"بEلا دسسسAع يسسسAم@ دسسسEل
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس+بلا
Goان تسسنأ Sملا, 6ربسس1 (Y:أ `سسI(م9 أ
sسسR'يأ* 6ربسس1 Yسس3 يسس+ب)أ q MاE0
„سسسOبي اسسس<Zشلا نإ q Rل sسسست#E0
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<Zشلا
(=0ا"سلا H"مدلا (Vا*4'ل يE/0*
( س=لا% Yس3 &#ع أ 6ربس1 Yس3 &#ع
(سس!?ا3u دلا0 5"N#لا Iسس/, 5"C 6ربسسE(ل
(سس=لام sربسس1 R#3 ا4K0 ƒ يسسن"ع?
Yر=م ، -$0Bلاو <:0Bلا مF:م ، -$ع$مجلا mرفمو ، -اkللا م_$ه -وملا
ىلع <جم ;$ج:Fلا My7أو ، /وwكلا ة+ارم ، /وف0لا ى3ج1أ ، -ارم$"لا +$@دلا
، +و40ملا 6ف:1 ~$:*لا ىلع 8ل1و ، +وB3لا ىل) +و&3لا لهأ ل37 ،/و†رلا
، ~$:B7لاو ل1رلا +اl ، !وسملاو د:سلا <:, hو$1و ، !وZلل$, !ود=لا >&لأ
Kاورلا مجه:ف h!$7و ، Kارل$, Kارفلا لجهأ [جH$ف ، ~$:Bجeلاو ~$:9_لا kجIأو
لف%لا kI[@ ، 6م8%* 61[ف, /أ+ <م م9و ،6م%ل 6فك, 6Hو <م م9 ، Kاورلا
ىلع <م /+$فلا Myج0@ ، 6Xم9 ىلع 61أ+و مR$0لا >0=@و ، 6Xمأ xدg 'ف 6مفو
، ة+اlولا <جججم رججج@lولا #ل=@ ، /رe $جججمو /+$sلا #لF3@و ، /رفلا رجججه‰
+$جصو ، Y$:aلا 'جف /$مو ، Y$4لا لجمF9ا ا_) ، ة+$م‡ا <جم رج:ملا 8جcZ@و
/[Bلا ا_ /ود@ ، YارFلا 'جججف 6جججف7أ رجج8فع ،Y$هJ @و ىجججHرJ @ ، Y$0جلا xو(
د@د0ججص لجج%, لجج9 Lجج%B@و ، د@دججسلا xأرلاو ، دجج@د4لا <جج, دل$I ;$9 ولو ،
ƒو:جلا بج9ر@و ، ƒور"لا <جم jولملا بZجس@ ، دج:rرلا ;و+$ه وأ ، دج:لولا
لجهأ ]جFrو ، ر,$Zملا 2لم* لجه_أو ، ر,$0ملا ~$B%I ]كج1أ ، ƒو"0لا ىلع
M$م| ر8جج&( ، dرجج1$9لا +وه‰ رججس9 ، ر,$3ملا 'ججف ~$:*لا Kر.و ، رجج$فدلا
;$%Z( 60م $ج7 $مو ، ;$م:ل1 60م مل1 $مو ، ;$1$1 /$1أ Myلl ،dرص$:3لا
-ا_ م+) مدهو ، !$r $ججججمو !ادr +ا! Y8رIو ، !$عو !ومg L8Bججججص ،;$7دعو
5 ،!لBلا 'جف $جهلaم >ل=@ مل 'جFلا ، !$م"لا مهدج1و@ ىجF* ، <:.لجسلا jرF@
N oار,لا ]0ك1 ولو ، o$7 60م ?7أ <W 5 ، <:%لا
$جج@ S ~$ججسم لجج9 L:جج&@و ، Kاورلا Kاورلا S K$Bججص لجج9 x!$0@ -وملا
مججججكلكف ، Yار=لل او0,او -وملل اودVل S /$0لل Mو3@و ، ~$:*لا ىلع ةرججججس*
6J ج1ر* 6ج, b$*أو ، 6ج,$:g 6جFهلأو ، 6ج,$Br 6جBجعأ <جم $ج@ ، Y$ه_ ىل) ر:ج&@
6J,$9+ ?لجصو دج(و -وملا ]:جس7أ ، 6J,$ج*و بج*و ، <كجسلا 6لsrأ <جم $ج@ ،
N j+ا! مدهو ، j+اl -ومل$, ?7[9 ، <Zملا <مأو ، <.ولا
-
- 322 322
-
-
توملا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
!*اي? Iسسع اسسياAملا =#EA'سسس
&سعري =س/A/ع يس0 ربسEلا ?د0
!*اد, ًا*ا? S(بلا =لدبي
يسسسس0 !ر/b Iسسسس/ع &سسسسعر)
!*اي?
-وملا ، ~او* ~$0,أ 6ججج,ر4@ ;أ دججج,5 ، ~$:*لا ىلع +ود@ /[9 -وملا
i$فyلا 2ل:ل 'ف ، ب9ارلاو 'r$ملاو دع$3لا '[@ وهف ، ب1$0م دعوم 6ل G:ل
kجججججI[@ ، d!و0ج, مججججججه@و ، d!و4Z, -وملا مد3@ ، i$:}لا #جججججمFHا ا_) ،
، ة+$م‡$, ;$ججس7‡ا [80ه@ ، /وف0لا Eجج%( 6ججFمهم ;ل ، /ور"لا وأ Gجج@ر"لا
N ة+$sلا -وملا 6:لع 8 <4@ مg ، ة+اlول$, 6ل j+$B@و
،6جججFعور, #ججج:مجلا -وملا wججججف@ مجججg ، !و3فملا !و"@و ، !ولوملا دلو@
لج9 <جم Y$B*لا 'ج3Fل@و ، C$مFH5ا لجمFك@ ، 6جF"مد, بجZملا 2مجس, oyFمFف
mرفف -وملا لججصو ، d!ا+أ $ججم •ل, بل( لجج9و ،d!$"ججسلا ]ججم ا_Pف ، C$3Bلا
N #مدلا لB1أو ، #مجلا
2Sم RسسسسAم اسسسسم >"ملا "سسسس%
hرKم
اسسسK:ا'ن "سسس:رن ً@ام- Yسسسمؤن
!ا2 RسسشOن Iسسع ا2 سZzs7 &سس'م
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس3ري
hر1أ R/:رن امم 5?رسلا NYع
ا_$م -وم $@ S M$3ف ، رg$0F@ 6"م!و ، ر,$3ملا ىلع <:Zل$&لا د*أ E(و
S M$3ف ، 6جسف0, 6جسف7 Y$Hأ مجg ` Y$Zجصل$, ]"0جص ا_$مو ` Y$B*ل$, ]ل"ف
]"%(و ، <:Fف4لا ]4ه7و ، <:0:"لا ]:0فأو ، <:F(دZلا ]ل9أ S -وملا Mو3@
، <@دع$ججسلا <ججم <:sجج1رلاو ، <:sجج1رلا <ججم <جج:فكلا ]لجج&فو ،<جج:7_لا
<جم <ج:مد3لا ]لج&فو ، <ج:فFكلا <جم <ج@دt"لاو ، <ج@دt"لا <جم <@دع$جسلاو
<جم <ج@k=فلاو ، <ج@k=فلا <جم <:($جسلاو ، <:($جسلا <جم <:Bج"كلاو ، <:Bج"كلا
N <:9+ولا
اسسسسسسسK'ي?اA0 *"بEلا تسسسسسسس/)أ
ربسسسسس_م اسسسسسم0 ًاO/م: ا"ناف)
ا".م Lانأ Iسع ي#oاسس اس/0
5رFلا >اA, دU) aر)
رسسسسE'Dملا JسسسNjOملا Iسسسسيأ
ربسسسسس_لا >ام ًاO/م: ا")ام
ربسس'Oم &سس.م اسسم/0 =ل اسسمأ
*"سXلا =#) IسسساDم "سDم'0
ا_Pف -وملا ر9kFف ، اد@دr Q$1[,و ، اد:Fع Q$كلمو ، اد:4م Qار&( ]@أ+ ا_)
N Yار1 /[Bلاو ، YارI ?لملاو ، Yار ر&3لا
رجج9kFف ، ~$Z:ف 2جج}و+ وأ ، ~$8 0e 2جج3@د* وأ ، ~$0ججس* ةأرما ]جج@أ+ ا_)
N Yوه0م M$مجلاو ، Yولسم <سZلا ا_Pف -وملا
-
- 323 323
-
-
توملا ةم
َ
اقم
توملا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
، $Zجص <جم <ج@أ <جكلو ، $ج*رف بل xkل Cد@ ملف ، $ج:7دلا -وملا Lجtف
N $Zلفم +$&ف Lلصأو
اسسسسK/0 ناسسسسسنQا 5ر) اسسسسA/,
ًاربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس_م
تسسسسسسنأ *د3 &#ع تسسسسسسOبe
(*ابخ;ا Iسسسسم ًاربسسسسخ Rسسسس'/فلأ
(*اد3;ا *ا41;ا Iسسسم ًا"فسسسW
$ج@ 2ج($ف‡ا ىجFم N 6ل$:ع dدجصو ، 6ل$مH d$هلأو ، 6ل$م 6لsrأ <جمل لج@و
'ججف $ججم رججa", ا_) رجج9k $ججمأ ، +ورsم $ججهHرهB,و ، +وم=م $جج:7دلا بججZ, <ججم
N +ود&لا 'ف $م لX&J *و +وB3لا
مجهل ]جم:(أو ، -$مل"لا مجهل ]ج"ف+و ، -$@ارلا مجه:لع ]جفرف+ <جم <ج@أ
N -$7$Hرهملا مهل -د3"7او ، -لفZلا
سس7Nرلا sˆم) اسن*"ب1 ي4% •(aاسW
;ا 9سJي( ?أ ‡IBأ اسم ءسl"لا ( سnuفخ
ءا"Kلا يسسس0 9تOطسسسسا نإ `ر(سسسس
ادي*
ا*ارم ًادDل *اسسW دسس1 6دDل سZhs *
6سسسسسI/0? اسسسسسياE, &#ع 6سسسسسI/0?
سسسسعأ اسسسم0 sTا/Dلا اسسسK#3 {سسسبO)
>"ملا $عاسسسس يسسس0 ًانز7 سسZنإ
اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسOdأ
• (?اع (دKع Iسم s*"بEلا Iسي]0 9بسس
(?اسسسسس:;ا k4% Iسسسسم @إ (سسسسy*
(?ابOلا (سسسسسسسسس>ا0s* &#ع ً@ا/'خا @
(?ادd;ا Jسسس7از) Iسسسم 6سسس=7اd
(?ا,Šا نامc;ا Yسسسسسي"e يسسسسس0
(?اي?cا يسس0 6سسبbا* Iسسم @إ sب<سسس
(?S/ملا $عاسسس يسس0 6*رسسس sسسV
<جج1 <جم <ج@أو ، Mدع <جم <ج@أو مل‰ <جم <ج@أو ، Myعو ى8لو <جم <ج@أ
]ج3فIو ، !و4Zلا 6ج:لع ]ج"مFHاو ، !و0جلا 6ج, ]جف* <جم <ج@أ ، لجF(و دلHو
6ججFB:ه <ججم ]جج"ل=7او ، /وwكلا 6جج:لع -+ا! <ججم <جج@أ ، !و0Bلا 6جج1أ+ ىلع
، #%(و لصوو ، #0مو #مH <م <@أ ، /و†رلا dرماو[, -+$.و ، /وف0لا
N ر&F7او مyهو ، ر3Fفاو ى0Feاو
(Mاب:;ا (Y#1 &#ع ا")ا,
JKسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرD)
Iسسسسم زسسسسع دسسسسO, ا"لزسA'سسسسسا
JسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسK#1اOم
$سب<Dم تسنا3 يس'لا k":"لا =#)
ا",ر\ Jسس3 ًام"ي ا"#3أ اسسملاطل
Y#Eلا JسسK'Abأ اسسم0 Mا:رلا ب#b
ا"لزن اسسم 8i, اسسي Jسس%ر,اEم &لإ
*ا'سسسسس;ا hر.) اسسسسKن? Iسسسسم
Y#Dلا
دسس1 y*;ا ?"Dل يسس0 ا"DبسسW]0
ا"#3أ
;أ !$9 مهt",و ،dا8 وأ K$صو ، dاو( -+$=ف -وملا ر9_ Eلسلا n",
N 6Bل( ر%فF@ ;أو ، 6Bل ر:%@
-
- 32* 32*
-
-
توملا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
، ;ل=لاو ;ار:جلاو ;اوI‡ا ]@أ+ ا_) نا0 اK/#ع Iم Y3 ر34'0 Œ
، ;$&eلاو ;$0فلاو ;$FسBلا -ر&,أ ا_) Œ نا0 اK/#ع Iم Y3 ر34'0
'ف $م رa"B@ مو@ ر9kFف +ورسلاو +وBZلاو +ودلاو +و&3لا -ده$r ا_)
N +ود&لا 'ف $م ل&Z@و ، +وB3لا
xو3لا kجججIأ ، 6جججB:e 'جججف 6ججج0ع ]ججج7أو ، 6B:ججج&م -وملا ى8 مججج1 Oا
Yولسملاو بل$سلاو ، Yولsملاو بل$sلاو ، E@ر4لاو #:}ولاو ، E:"tلاو
N ر:ملا رB( ب7$ج, +وم[ملا رB(و ، ر:3فلا رB( +اوH '0sلا رB( ،
لججمFك:ل Q $,$r jرF@ 5 ، <T مwJ@ 5 مججH$همو ، ;_[Fججس@ 5 ]ججe$Bم -وملا
5و ، 6,$Br ل8 &ف@ ، 6,$B*أ 6, G7[Fس@ Q$B:B* 5و ، 6,$Zصأ 6, #FمF:ل Q$B*$ص
'ج7$Bلا -وملا مرF=:ف Gلجملا ىج0B@و ، GجBل@ ;أ لجB( 6B*$جص kجI[:ف Yوaلا
C+y@ ، oاوyلا 2ل:ل -وملا 6ججمH$ه:ف $ججهHوyل ةأرملا iy ، Gلج@ ;أ لججB(
دججه$4مو ، M$كrأو +وججص 6ل -وملا ، o$F0لا لججB( -وملا 6ججسلF=:ف C+اyلا
وأ ، nB0@ mر", وأ ، KرH وأ ~ا! وأ ، Lمر, وأ E:س, لF3@ ةرم ، Mاو*أو
، 6جج0م دج,5 6جج7أ مججهملا ، 6ل$( 2جع$جم وأ ، 6لR$ه YرZ, وأ ، fرم@ وججt",
5و 60ع \:Zم UمJك:V(لJ م J6^7VPT ف J 6U0Vم T;و„رVفT xVk^لا T -UوTمUلا ^;V) UلJ ( مكZ8B&@
، مك:8 جسم@ وأ …ةT د^:T4Jم … جoوJرJ, 'Vف U جمJ F0J9 UوTلT و J ج-U وTمUلا U جم„9V+UدJ@ اوJ7وJكT $TمT0U@Tأ
'ج* لج9و ، مج@ركلا 6جهHو 5) ?ل$ه ~ج'r لج9 ، dد8 @wم !و0H مجك7و! وأ ،
N مو:3لا 'Zلا 5) … ;$ف
د:جج&@ ، +وججس0لا مججهFل@و ، +و3جج&لا Eجج%=@و ، +و:%لا c3ججس@ -وملا
6جمR$ع لج9 -وملا ىلع Eج*y@ ، 6مR$ج1 لج9 K$Fج@و ، 6جمR$ه لج9 j+د@و ،
-او$مج"لاو ، -$7او:Zلا ، ‘او9لاو +وججججججج&3لا لجججججججIد@ ، -ار4Zلاو ،
، 2ج@$ه7 6ل"Hو ، 2ج@| -وملا >لI <جم ;$ZBجسف ، ‘$:rلاو M$ف.لا Cرج&@و
N 2@$e '* لكل dر:صو T;وJFX:Tم UمJه^7V)T و •]X :Tم T?^ 7V)
ىلع i$.و ، ~$:لولاو ~$:فججصلا ىلع دججفوو ، ~$:Bجج7لاو لجج1رلا +اl
لججكلا مجج4هو ، 6جج1[ك, #جج:مجلا ى3ججسف ، ~ار"4لاو ~$,!لاو ~$مل"لاو ~$مكZلا
5و ، $ججH+ ولو ر8مع $جج:7دلا بججZم 5و ، $ججج7 رجج&3لا ب*$ججص لف ، 6جج1[ف,
، $ججهو 68م_ ولو 6ج0م ملج1 6ل d+$كلا U ج;VPT فT أ T دUلJ =Uلا T ج?V لU BT( U ج<Vم …رT4T BVل $T0UلT "TH $TمT و
T;وJدVل$T=U لا U مJهTف ^ ]V م N
يلا"Oلا $سسسسس/0رشملا دسسسسسOن
>ا,رEم P,ا"سسسسسلا zسسسسب)رن
(Mا'1 S, ن"Aملا اسسسسسسسسسسA#'E)
يلا/#لا بسبخ Iسم Iس/<Aي اسم0
-
- 32+ 32+
-
-
توملا ةم
َ
اقم
ينرقلا تاـماقم
dد:r $م Y8 رIو ، ;$م:ل1 60م مل1 $مو ، ;$1$1 /و$1و -وملا oرIأ
مدعأو ، ;$%Z( cججج*و ، !$عو !ومg !وع ىلع رجججسكل$, !$عو ، !ادr d!$rو
N ;$7دع
رسC;ا, Iس/Oلا دسO, ؤس<في >"ملا
$سسسسسjع"م !"ل- @ !اKنأ !اKنأ
اK)"طسسس [ا !ا1 اسسياAملا يسس%
R'ل? يمرلا رX/1 تbNرم
ا2 نا3 Iسسم تسسع* اسسياAملا تسس/ل
Jسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم%
$سس:*ا_, ًارمع >د0 2إ اسسK'/ل
ا/م'Dم ت/بلا, &)أ ر/,زلا I,ا
ا"م#سس اسم [ا ءا/بسنأ اسK1ا2 دس1
اAبDسسسX) ماي;ا gسسسم يلا/#لا H?
aاب\;ا &#ع ءا+بلا اسسسسسسسسسسسسسم0
(*"سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسXلا
„سسس/#لا hان Iسسس/, $سسسم"ن Iسسسع
(رفjلا
نا</'لا 2 xرع تسسسسسسسسسسس3?
(رط_لا
Pسس/dأ 5رسسس3 دسسخ تEسسXلأ
(رفDلا
(رEبلا, ءا/7;ا Rسسسسسسب\أ تلزلc
Iسسسسسم >ءا\ Iسسسسسم, ا‰/#ع >د0
(رشبلا
(ر<Dلا Iسسس3رلا hرE, Rسسس'1Nزم0
يسس0 ءا: اسسم ربسس'عا0 اسسK#'0 Iسسم
-
- 32, 32,
-
-
ينرقلا تاـماقم
تاــ%وــsوملا Tرـه)
عوــضوـملا ةـحفصلا
ةــمدقملا .............................................................. ....... •
تاـماقملا يدي نيب ............................. ............................... ‘
ديحوتلا ةماقم .......................................... ........................ ’
ةيهللا ةـماقملا ............................................................... “”
ةّ يوبّ نلا ةـماقملا ............................ ................................... •“
ةّ ينوكلا ةـماقملا ........................................ ....................... •–
ةّ يثيدحلا ةـماقملا ........................................ ...................... ••
ةّ يمللا ةـماقملا .............................. ................................. •’
ةّ يفل!لا ةـماقملا .................................................... ........... ””
ةّيف!ويلا ةـماقملا ............................ ................................. ”’
ةّ يناميل!لا ةـماقملا ................................... ......................... —•
ةّ يني!"حلا ةـماقملا ............................... .............................. —–
ةّ يميتلا ةـماقملا ............................................................... ‘“
#اّ$ولا دب% نب دمحم &املا ةـماقم ...................................... ...... –˜
ةّ ي'ابلا ةـماقملا ............................................................... ™˜
ةّ يو%دلا ةـماقملا ............................. ................................. ™™
ةّ ي(%ولا ةـماقملا ....................................................... ....... ’•
ةّ يداه)لا ةـماقملا ............................................................ .. “˜•
ةّ يد$'لا ةـماقملا ............................................................... “˜‘
ةيبد*ا ةـماقملا ........................................................ ........ “˜’
ةّ يبا+,لا ةـماقملا ............................................................ .. ““‘
ةبوتلا ةـماقم ................................................................ .. “•˜
ةّي,ي-.تلا ةـماقملا ....................................... ...................... “•”
ةّ ينا+ل!لا ةـماقملا .......................................................... ... “•™
ةّ يما)لا ةـماقملا ......................................................... ..... “••
ةّ ينا+ي/لا ةـماقملا ............................................................ “•™
-
- 32F 32F
-
-
ينرقلا تاـماقم
عوــضوـملا ةـحفصلا
ةّ يوب*ا ةـماقملا ............................................................... “”•
ةيفحصلا ةـماقملا ............................................................. “”‘
&لقلا ةـماقم .......................................... ......................... “”’
#اتكلا ةـماقم ................................. ................................ “—•
ةّ يب+لا ةـماقملا .............................................. .................. “—‘
ةّي-ا)تلا ةـماقملا ............................................... ............... “—™
0بنتملا ةـماقم ............................ .................................... “‘•
ةّ ي1اف/لا ةـماقملا ............................................ .................. “–”
ةّ يناضم-لا ةـماقملا ................................................ ............ “–™
ةّ ي-اب,*ا ةـماقملا .................................... ......................... “™•
#حلا ةـماقم ............................... ................................... “™‘
ةّ يوحنلا ةـماقملا ............................................................... “’•
2ام)لا ةـماقم ................................................ ................. “’–
ةّيهقفلا ةـماقملا .......................................... ..................... •˜•
ةّ ي3ا-4)لا ةـماقملا ...................................................... ....... •˜—
ةّ ي!يلوبلا ةـماقملا ...................................................... ....... •˜–
ةّمهلا ةـماقم .............................................. .................... •˜’
56,بلا ةـماقم ............................ .................................... •“”
7دا!لا ةـماقم ........................................ ........................ •“™
7د/لا دب 8-فلا ةـماقم ....................................................... ••˜
ةّ يباب/لا ةـماقملا .................................... .......................... ••—
ةّ ي!اي!لا ةـماقملا ...................................... ....................... ••˜
ةيكملا ةـماقملا ........................................... ..................... ••”
ةيندملا ةـماقملا ................................ ............................... ••’
ةيد)نلا ةـماقملا ................................................ ............... •”•
ةيدو!لا ةـماقملا ........................................... .................. •”–
ةّ يتا-!لا ةـماقملا ........................................................ ...... •—•
ةي)يل,لا ةـماقملا ............................................................ .. •—–
-
- 32G 32G
-
-
ينرقلا تاـماقم
عوــضوـملا ةـحفصلا
ة9يناميلا ةـماقملا ................................................. ............ •‘“
ةّي-صملا ةـماقملا ............................................................. •–“
ةّيق/مدلا ةـماقملا ................................. ............................ •–”
ةّيداد4بلا ةـماقملا ......................................................... ..... •–™
ة9يني+!لفلا ةـماقملا ......................................................... . •™•
ةّ ي!لدن*ا ةـماقملا .................................... ......................... •™™
ةّ ينا43*ا ةـماقملا .......................................... .................... •’•
ةيناكي-م*ا ةـماقملا ........................................................... •’—
ةّ ي1ا!نلا ةـماقملا .................................... .......................... •˜—
2ّيحلا ةـماقم .......................................... ........................ •“•
ناويحلا ةـماقم ........................................................ ........ •“—
توـملا ةـماقم ........................... .................................... ••—
:-ـهفلا ................................................ ..................... ••˜
-
- 329 329
-
-

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->